Schooldomein nr. 2 december 2015 Thema: Sexy

Page 42

SLIM GEBOUW VOOR TWEE SCHOLEN

Brede school Losser

De brede school Losser werd in september feestelijk geopend en is nu al een groot succes. Vanaf het begin was er de wens om een gebouwlijke aanleiding te vertalen naar een hechte samenwerking. Dat leverde één gebouw op voor alle leerlingen. Kortom: er is geen ’julliekant’.

H

et is het verhaal van twee scholen in één gebouw met als basiskleuren geel en aardetinten, een prachtig ingericht buitenterrein dat ook voor de wijk openstaat en een netbeheerder die in de installaties heeft geïnvesteerd. Een gebouw dat bovendien de openbare Jenaplanschool De Imenhof en de katholieke basisschool De Verrekijker op een bijzondere manier huisvest. Wethouder Marcel Wildschut over het begin: “De gemeente Losser heeft vijf dorpskernen. In iedere kern staan één of meerdere scholen. Het toeval wilde dat we in Losser drie gebouwen hadden die technisch en functioneel verouderd waren. We zijn met de besturen om tafel gegaan en dat heeft ertoe geleid dat de beide katholieke scholen zijn gefuseerd tot een nieuwe school De Verrekijker. De nieuwe school voor De Verrekijker en De Imenhof staat op de locatie van de ‘oude’ Imenhof. Dat was veel

Foto: Ben vulkers

42

SCHOOLDOMEIN

december 2015

beter dan geld blijven steken in de drie verouderde gebouwen. Wat ook meespeelt, is het feit dat we toch krimpen. Door van drie gebouwen naar één goed gebouw te gaan zijn we flexibel.” Ben Gengler van SKOLO: “Om die reden wilden we ook de fusie tussen onze twee scholen tot stand brengen. Omdat de gemeente ons actief betrokken heeft bij het integraal huisvestingsplan hebben we samen de koers bepaald. Dat was bijzonder in een gemeente waarin de besturen weinig contact met elkaar hadden. Dan is het des te bijzonder dat een openbaar en een katholiek team elkaar goed hebben gevonden. Wij wilden als opdrachtgever wel de sfeer bepalen. Veel bouwprocessen gaan vaak om de opdrachtgever heen en dat is slecht. Je moet als bestuur in alle fasen van het proces betrokken blijven bij de uiteindelijke gebruikers en de stakeholders. Daar hebben we onze partijen ook op geselecteerd.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.