Page 1

Sinds 1912 bij gemeente Groningen

Veel woningen voor mensen met een kleine beurs

Bewoners: ca. 2.100 Grote tevredenheid basisonderwijsen speelvoorzieningen

Uitwonende studenten samen met Schilderswijk: 2.625

Grote tevredenheid basisonderwijs en speelvoorzieningen

KOSTVERLOREN COMPLEET?


KOSTVERLOREN: COMPLEET?

PROFIEL VAN DE WIJK

Inwoners: 2100 Uitwonende studenten: 2625 18-24 jarigen: 518

Veel jongeren tussen de 20 en 24 jaar

Kostverloren is een klein wijkje in de stad Groningen. De wijk is ontstaan langs de spoorlijn Groningen - Delfzijl. In het verleden lag hier ook een station. Het gebied hoorde toen nog bij de voormalige gemeente Hoogkerk. Het was min of meer een dorpje, los van Groningen. In 1912 werd het bij de gemeente Groningen gevoegd. De wijk werd in de jaren daarna uitgebreid tot aan het Hoendiep. In eerste instantie noemde de gemeente de nieuwe aanwinst West-end, maar die naam is nooit ingeburgerd geraakt. Het huidige Kostverloren wordt begrensd door de spoorlijn, het Hoendiep en de Friesestraatweg. Kostverloren ligt nabij de binnenstad en is een veilige en prettige woonbuurt. Er heerst, vooral onder de oorspronkelijke bewoners, een sterk dorpsgevoel en er is een grote binding met de wijk en met elkaar. De wijk heeft ruim 2.100 inwoners. Jongeren tussen 20 en 24 jaar zijn oververtegenwoordigd. Zij vormen 32 procent van de bevolking tegenover 26 procent gemiddeld in de stad. Het aantal uitwonende studenten in Kostverloren en Schilderswijk samen is 2625 (de meeste hiervan zullen in de Schilderswijk wonen), het aantal 18-24 jarigen in Kostverloren bedraagt 518 en het aantal kamerverhuurpanden in Kostverloren is 44. Gezinnen met kinderen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd, maar er is een trend dat het aantal gezinnen met jonge kinderen toeneemt. De wijk heeft goede basisvoorzieningen, zoals een onlangs opgewaardeerde winkelstrip, een buurtcentrum, een school en een speeltuin, maar voor specifieke zaken is men vooral aangewezen op de nabijgelegen Schildersbuurt en het centrum.

HOOFDSTRUCTUUR Hoofdgroenstructuur Hoofdwaterstructuur Hoofdontsluiting Wijkontsluiting Spoorbaan Fietsontsluiting centrum

2

3


RESULTATEN VAN DE WIJKVERNIEUWING EN HET NIEUW LOKAAL AKKOORD (NLA) Kostverloren Verhuizen als het mogelijk is (j/n)

18%

11%

Oordeel woningomgeving (vooruit)

41%

28%

Toekomstverwachting omgeving (vooruit)

50%

36%

wijkt in negatieve zin significant af van het stadsgemiddelde

Zichtbaar resultaat

4

Stadsgemiddelde

wijkt niet significant af van het stadsgemiddelde

wijkt in positieve zin significant af van het stadsgemiddelde

Sinds 1994 is er gewerkt aan wijkvernieuwing. Dat heeft geresulteerd in een aantal zichtbare resultaten zoals de nieuwbouwwoningen en de uitbreiding/vernieuwing van de vensterschool. In het wijkvernieuwingsplan is ervoor gekozen om ĂŠĂŠn derde van de huurwoningen te vervangen. Dit betekent dat er 135 huurflats en een school zijn gesloopt aan de Jan Steenstraat en de Rembrand van Rijnstraat. Er zijn 34 eengezinswoningen en 20 koopappartementen voor in de plaats gekomen. De wijkvernieuwing werkt goed, de beoogde doelgroepen komen op de juiste plek (ouderen, gezinnen), de samenstelling van de bewoners is verjongd en veel bestaande woningen zijn opgeknapt. Doorstroming van de huidige huurders naar nieuwe sociale huur is goed geslaagd, maar de doorstroming naar nieuwe koopwoningen is anders gelopen. Vooral nieuwe bewoners van buiten de wijk komen daarop af. Een groot deel van de oudere woningen wordt door Nijestee de komende jaren gerenoveerd, waarbij het binnenmilieu een aandachtspunt is. De kwaliteit van de woning (7,1) en de kwaliteit van de woonomgeving (7,3) scoren flink onder het stedelijk gemiddelde. Ook is de verhuisgeneigdheid met 18 procent nog hoger dan het stedelijk gemiddelde (11 procent), terwijl de toekomstverwachting wel goed scoort (50 procent).


WONEN EN WOONOMGEVING: GOEDKOOP EN GOED WONEN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Kostverloren

Stadsgemiddelde

Tevredenheid over winkelaanbod

82%

88%

Tevredenheid over groenvoorziening

86%

84%

Tevredenheid over openbaarvervoer

88%

84%

Tevredenheid over ouderenvoorzieningen

67%

69%

Cijfer kwaliteit woningen

7,1

7,5

Koop woningen (%)

46%

62%

Cijfer woonomgeving

7,1

7,3

Gehechtheid aan buurt (%)

57%

66%

Prettige buurt (%)

93%

94%

Verloederingscijfer

3,8

4,0

wijkt in negatieve zin significant af van het stadsgemiddelde

wijkt niet significant af van het stadsgemiddelde

Veel woningen voor mensen met een kleine beurs

wijkt in positieve zin significant af van het stadsgemiddelde

EIGENDOMSVERHOUDING

De buurt kent vrij veel klassieke etagewoningen met een open trap en zonder lift. Daardoor zijn ze minder geschikt voor ouderen. Daarnaast zijn er flats uit de jaren vijftig met een afgesloten portiek of een galerij. Het overgrote deel van de woningen is goedkope sociale huur (60 procent) en dus bedoeld voor mensen met een kleine beurs. Aan de randen (Hoendiep, Friesestraatweg en Spoorstratenbuurt) staan ook particuliere woningen. De woonblokken aan de J. Vermeer- en F. van Mierisstraat zijn waarschijnlijk de meest logische plekken in de wijk om te zijner tijd te onderzoeken of renovatie of nieuwbouw aan de orde is. Het terrein achter het kantoorpand op de hoek Friesestraatweg-Hoendiep én de voormalige kwekerij langs het spoor worden in het kader van het project ‘Intense Laagbouw’ verkend op hun woningbouwmogelijkheden. Een nieuwe invulling voor het kantoorgebouw op de hoek Friesestraatweg-Hoendiep is gewenst; jongerenhuisvesting is een optie. Als de milieuzonering van het Suikerfabriekterrein opgeheven wordt, biedt dat ook kansen voor nieuwe woningbouwprojecten. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het percentage vernielingen scoort met 17 procent ruim onder het stedelijk gemiddelde. De toegangen tot de westelijke ringweg zorgen ervoor dat de ontsluiting voor autoverkeer in de wijk goed is. Mocht er in de toekomst een nieuwe treinhalte bij de Friesestraatweg komen dan wordt de ontsluiting van de wijk nog beter. De verkeersveiligheid aan de rand van de wijk verdient aandacht. De kruising HoendiepFriesestraatweg is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ook op andere plaatsen zijn er nog verkeersknelpunten.

WERKEN EN ECONOMIE

Corporatie Beleggershuur Eigenaar bewoner Particuliere huur

6

Winkelstrip opgeknapt

Het aandeel werklozen in Kostverloren ligt boven het stedelijk gemiddelde (8,4 procent - stad 5,6 procent). Het aantal huishoudens met een inkomen rond of onder het sociaal minimum ligt boven het gemiddelde. Er is weinig bedrijvigheid in Kostverloren. Woningcorporatie De Huismeesters is de grootste werkgever. Daarnaast is er een aantal bedrijven op het gebied van dienstverlening. Met het opknappen van de winkelstrip hopen we de aantrekkelijkheid ervan voor winkels en klanten te hebben verbeterd.

7


INTEGRATIE EN SOCIALE SAMENHANG:

LEREN EN OPGROEIEN:

DORPSGEVOEL

GOEDE VOORZIENINGEN Tevredenheid over basisonderwijs

98%

87%

Cijfer sociale samenhang

5,7

6,0

Medeverantwoordelijkheid buurt (j/n)

81%

84%

81%

67%

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen

43%

48%

8%

11%

wijkt in negatieve zin significant af van het stadsgemiddelde

Grote tevredenheid basisonderwijs en speelvoorzieningen

wijkt niet significant af van het stadsgemiddelde

Kostverloren heeft één basisschool en één buitenschoolse opvang binnen de wijk. Deze instellingen zijn onderdeel van het Vensterschoolverband Schilderswijk, waar ook de speeltuinvereniging in deelneemt. De Vensterschool is een goed functionerend samenwerkingsverband waarbij professionals elkaar makkelijk weten te vinden en snel kunnen handelen wanneer dit nodig is. De speeltuinvereniging is aan de rand van de wijk gevestigd en organiseert wijkactiviteiten voor jong en oud in het Kostverlorenkwartier dat als buurtcentrum functioneert. Verder zijn er drie speelvoorzieningen in de wijk aanwezig. Nu de parkzijde zo fraai is geworden valt veel mensen op dat het schoolplein aan de zijde van de Van Ruysdaelstraat onder de maat is.

EEN VEILIGE WIJK Kostverloren

Stadsgemiddelde

Overlast cijfer

3,7

3,2

Drugsoverlast

5%

8%

Overlast door omwonenden

14%

10%

Vernielingen

17%

29%

Onveiligheidsgevoelens eigen buurt

17%

19%

Perceptie inbraak in woningen

5%

8%

Cijfer dreiging

1,3 wijkt niet significant af van het stadsgemiddelde

wijkt in negatieve zin significant af van het stadsgemiddelde

wijkt in positieve zin significant af van het stadsgemiddelde

VEILIGHEID:

wijkt in negatieve zin significant af van het stadsgemiddelde

Stadsgemiddelde

Stadsgemiddelde

Tevredenheid over speelmogelijkheden voor kinderen

Overlast groepen jongeren

Kostverloren

Kostverloren

wijkt niet significant af van het stadsgemiddelde

wijkt in positieve zin significant af van het stadsgemiddelde

In Kostverloren zijn wel gebouwen voor sociale voorzieningen aanwezig, maar de bemensing is er in beperkte mate (kinder-, jongeren-, ouderen- en opbouwwerkers). Er bestaat vooral behoefte aan ondersteuning door opbouwwerk en beheer van de gebouwen. Er zijn weinig ouderenvoorzieningen en voor ouderen geschikte woningen in de wijk aanwezig. Sommige ouderen dreigen in een isolement te geraken.

Van oudsher dorpsgevoel

In Kostverloren heerst van oudsher een dorpsgevoel. Dit zorgt ervoor dat er onder de oorspronkelijke bewoners veel binding is met de wijk en met elkaar. Regelmatig worden er wijkactiviteiten voor jong en oud georganiseerd, door alle organisaties in de wijk, waar veel buurtbewoners op af komen. Daar staat tegenover dat nieuwe bewoners weinig binding met de wijk en de oorspronkelijke bewoners hebben, terwijl nieuwe gezinnen wel kiezen voor de school in de wijk. Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt ook dat de wijk minder dan gemiddeld scoort op het contact met buurtgenoten. Het cijfer voor sociale samenhang ligt op het stedelijk gemiddelde. In Kostverloren is een wijkgroep actief die momenteel de mogelijkheden voor samenwerking met de Schildersbuurt onderzoekt. Verder is er een actieve huurdersvereniging. Het Kostverlorenkwartier functioneert als buurtcentrum.

1,4 wijkt in positieve zin significant af van het stadsgemiddelde

Kostverloren is een veilige wijk, de veiligheidsscores liggen rond het stedelijk gemiddelde. Sinds kort wordt er geklaagd over jongeren uit andere wijken die overlast veroorzaken. 8

9


CONCLUSIE:

GENOEG VERBETERD, WEL VASTHOUDEN

Resultaten vasthouden

Kostverloren is een wijk waar de wijkvernieuwing duidelijk veel ten positieve heeft veranderd. Nieuwe woningen, het opknappen van de winkelstrip en de vernieuwing van de vensterschool zijn hiervan voorbeelden. Wel is duidelijk dat er voor oudere bewoners eigenlijk geen geschikte woningen in de wijk meer zijn te vinden. Zorg voor de openbare ruimte blijft geboden en ook de verkeersveiligheid aan de randen van de wijk kan op onderdelen worden verbeterd. De wijk kent goede voorzieningen maar het is zaak om de bemensing hiervan niet uit het oog te verliezen. Voor de komende jaren is het van belang om de wijk niet geheel los te laten en te bekijken hoe en in welke mate een aantal voorzieningen in stand kunnen worden houden. <

LEEFTIJDSOPBOUW KOSTVERLOREN EN GEMEENTE GRONINGEN leeftijden

vrouwen

mannen

85-eo 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-99 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 05-09 00-04

Gemeente Groningen Kostverloren

SAMENSTELLING VAN DE HUISHOUDENS 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

1992 1993

1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jonge single Middelbare single Jonge stellen Middelbare stellen EĂŠn ouder gezin Twee ouder gezin Ouderen Jongerenhuishoudens

WWW.MIJNWIJK.GRONINGEN.NL

10

11


Kostverloren  

Introductie van de wijk Kostverloren

Kostverloren  

Introductie van de wijk Kostverloren

Advertisement