Page 1

LÉGY VÁLOGATÓS! FOGLALKOZTATÓ FÜZET $/6”Š6)(/6ċ7$*2=$7262.1$.


– KISISKOLÁSOKNAK – ZÖLDORSZÁG BAJBAN VAN Egyszer volt, hol nem volt, messze-messze, a Papír-hegyeken, az Üveg-tengeren, de PpJD)pPPH]ĘN|QLVW~OD0ĦDQ\DJV]LJHWHNPHOOHWWYROWHJ\ELURGDORP=|OGRUV]iJ (EEHQD]RUV]iJEDQD]HPEHUHNEROGRJDQpOWHNYLGiPDQGROJR]WDNDI|OGHNHQDJ\iUDN EDQDNLV]HPHNEHQ7LV]WiQWDUWRWWiND]XWFiNDWXGYDURNDWNHUWHNHWDEROWRNYHJDE ODNDLQNRUFVRO\i]RWWDQDSVXJiU$YiURVRNpVDIDOYDNV]LQWH|VV]HQĘWWHNDWHUPpV]HWWHO $]HPEHUHNV]HUHWWHNVpWiOQLDYDGUHJpQ\HVHUGĘNEHQeOYH]WpND]HUGĘNPH]ĘNPDGiUGD ORVURYDU]PP|JĘVSDWDNFVRERJiVRVĘ]QHV]H]ĘVFVHQGMpW6]RPMXNDWWLV]WDKĦVIRUUiV Yt]]HOROWRWWiN$J\HUHNHNFVDSDWRNEDYHUĘGYHIRJyFVNi]WDNDV]tQHVYLUiJRNNDOWHOLPH]Ę N|Q$IHOQĘWWHNQDSLPXQNiMXNYpJH]WpYHONLOWHNDKi]DNHOpDSDUNRNEDD]HUNpO\HNUH pVRQQDQFVRGiOWiNDQDSRWPHO\DSDPDFVIHOKĘNN|]|WWQ\XJRGQL WpUW6]HUHQFVpVHNYROWDNHQQHND]RUV]iJQDNDODNyLPLYHOVHPPL VHP]DYDUWDQ\XJRGWEpNpVpOHWNHW $NLUiO\XNPiUQDJ\RQLGĘVYROW5pJHEEHQPpJpYHQWHHJ\V]HUNpW V]HU~WUDNHOWN|UEHXWD]WDD]RUV]iJiWKRJ\VDMiWPDJDEL]RQ\RVRGMRQ PHJDUUyOYDQHYDODPLDPLWPHJWHKHWD]DODWWYDOyLpUWKRJ\PpJ MREEOHJ\HQD]pOHWN1pKDKRVV]DEE~WUDLVYiOODONR]RWWKRJ\ KtUWKR]KDVVRQD]~MIHOIHGH]pVHNUĘOWDOiOPiQ\RNUyODPHO\HND] RUV]iJODNyLQDNpOHWpWPpJN|QQ\HEEpWHKHWLN(J\LGHMHD]RQ EDQPiUQHPYiOODONR]RWWKRVV]DEE~WUDPLYHOKRODGHUHNDIiM GXOWPHJKRODOiEDKRODKiWD,QNiEEFVDNOG|JpOWQ\iURQD SDORWDNHUWLSDGMiQpVpOYH]WHDPHOHJQDSVWpVFLUyJDWiViWWpOHQ SHGLJDNDQGDOOyPHOOHWWLyULiVIRWHOEDQV]XQGLNiOW (J\V]HUD]RQEDQKtUWNDSRWWDUUyOKRJ\PHVV]HI|OGUĘOHJ\IXU FVDLGHJHQpUNH]HWW=|OGRUV]iJED$LGĘV=|OGNLUiO\QDJ\RQPHJ|UOWHQQHN9pJUHYDQ YDODNLDNLPHVpODUUyOPLW|UWpQWDQDJ\YLOiJEDQDPLyWDQHPMiUWRWW5|JW|QHOUHQGHOWH KRJ\IRJDGMiNV]tYHVHQDYiQGRUWpVPLQGHQDODWWYDOyiOOMRQDUHQGHONH]pVpUH.LFVLWIXU FViOOWDKRJ\D]LGHJHQQHPNHUHVWHIHOĘWD]RQQDOKDQHPyULiVLpStWNH]pVEHIRJRWWGHD]pUW |UOWKRJ\LWWV]HUHWQHOHWHOHSHGQL0LNRUKtUHPHQWKRJ\D]LGHJHQHONpV]OWD]pStWNH]pV VHODNLUiO\NLWDOiOWDKRJ\HJ\PHJOHSHWpVSDUWLYDOQQHSOLPHJKRJ\~MODNypUNH]HWW=|OG RUV]iJED 5HPpOWH KRJ\ YpJUH KtUHNHW LV NDSKDW D QDJ\YLOiJEyO $ NLUiO\L XGYDU EDQ QDJ\ VUJpVIRUJiV NH]GĘG|WW $ YHQGpJ WLV]WHOHWpUH yULiVL WDNDUtWiVED NH]GWHN 6LNiOWDNV~UROWDNSRUROWDNIpQ\HVtWHWWHN(N|]EHQSHGLJD]XGYDULNRQ\KiEDQKDWDOPDV 1


HGpQ\HNEHQ NpV]OWHN D ¿QRPDEEQiO ¿QRPDEE pWHOHN$]XGYDULHEpGOĘDV]WDOWJ\|Q\|UĦHQPHJ WHUtWHWWpN WHOH YROW V]HEEQpO V]HEE YLUiJRNNDO$] HJpV] SDORWiW IHOGtV]tWHWWpN HKKH] D WHUPpV]HW NLQ FVHLEĘOYiORJDWWDN 9pJUHHOM|WWDQDJ\QDS$SDORWDODNyLNLFVLQRVtWRW WiNPDJXNDWpVYiUWiND]LGHJHQW1DJ\]VLERQJiVYROW DWUyQWHUHPEHQ0LQGHQNLL]JDWRWWDQOHVWHDQDJ\YLOiJ EyOpUNH]ĘW$OHJL]JDWRWWDEED]RQEDQD]|UHJ=|OG NLUiO\YROW)HODOiMiUNiOWpVD]RQW|SUHQJHWWKRJ\ PLQGHQUHQGEHQYDQHDIRJDGiVKR]PLQGHQWPHJ WHWWHNH KRJ\ MyO pUH]]H PDJiW D] LGHJHQ9pJUH MHOHQWHWWH D] DMWyQiOOy KRJ\ PHJpU NH]HWWDYiUYDYiUWYHQGpJ0LQGHQNLHOFVHQGHVHGHWWpVHOE~MWDWHUHPRV]ORSDLP|Jp .LQ\tOWD]DMWypVEHOpSHWWDYHQGpJ$WHUPHQKDONPRUDMIXWRWWYpJLJ$YHQGpJHOpVLHWĘ |UHJNLUiO\LVPHJWRUSDQWPLNRUPHJOiWWDĘW'HD]WiQ]DYDUiWOHSOH]YHHONLiOWRWWDPDJiW ±0HJOHSHWpV $]XGYDUODNyLHOĘE~MWDNpVQHPW~OOHONHVHQGHV]LQWpQH]WNLiOWRWWiN ±0HJOHSHWpV 0DMG PLQGHQNL HOKDOOJDWRWW$ NLUiO\ D NtQRV FVHQGHW PHJW|UYH SUyEiOWD NHGYHVHQ IRJDGQLDYHQGpJHW ±0iUQDJ\RQYiUWXQNNHGYHVLGHJHQ $YHQGpJIHQVĘEEVpJHVOpSWHNNHOEHYRQXOWDWUyQWHUHPEHJ\HWVHPYHWYHDKiWDP| J|WW|VV]HV~JyE~JyXGYDULQpSUH)XUFVDNDODSMDSLV]NRVOLOiVV]tQĦUXKiMDDN|UO|WWH WHUMHQJĘIVWV]DJpVDOiEDPHOOHWWNHULQJĘNRURPIHNHWHPDFVNDV]LQWHPHJUpPLV]WHWWHD] XGYDUODNyLW$NLUiO\DOiWYiQ\RNR]WD]DYDUiWNpUGpVHN|]|QpYHOSUyEiOWDOHSOH]QL ± 0HVpOM NL YDJ\ WH" +RJ\ NHUOWpO KR]]iQN" 0L ~MViJ D QDJ\YLOiJEDQ" $]LGHJHQQDJ\NHJ\HVHQYiODV]ROW ±6]XW\RNERV]LYDJ\RNIHOVpJ(]SHGLJ7UXW\PyNDD FLFiP D] pQ KĦVpJHV NtVpUĘP +RJ\ NHUOWHP KR]]iWRN" ÈWPiV]WDPD3DStUKHJ\HNHQiWKDMy]WDPD]hYHJWHQJH UHQPHJSLKHQWHPD0ĦDQ\DJV]LJHWHQPDMGiWYiJWDPD )pPPH]ĘQ ËJ\ pUWHP KR]]iWRN 0L ~MViJ D QDJ\YLOiJ EDQ"6RNPHVpOQLYDOyPYDQIHOVpJÒJ\OiWRPLWWQiOD WRNPHJiOOWD]pOHWQHPKDODGWRNDNRUUDO (]WPRQGWDNLVVpJ~Q\RVDQpVV]DYDLWHJ\UHKDQJRVDEE PRUDMN|YHWWH$]HPEHUHNNH]GWpNDYHQGpJHWV]DSXOQL 2


±,JD]iQNLFVLQRVtWKDWQiPDJiWKDYHQGpJVpJEHPHJ\ ±9DMRQPLO\HQSDUIP|WKDV]QiODPLQHNLO\HQIVWV]DJDYDQ" ±1DKiWDUXKiMD1DKiWDFLSĘMH1DKiWDIUL]XUiMD1RpVDPDFVNiMD $|UHJNLUiO\HJ\UHNHOOHPHWOHQHEEOpUH]WHPDJiW3UyEiOWDFVLWtWDQLQpSpWGHD] HPEHUHNFVDNPRURJWDNN|]EHQSHGLJSUyEiOWNHGYHVHQEHV]pOJHWQLD]LJD]iQS|NKHQ GLHQYLVHONHGĘ6]XW\RNNDO$ERV]LPDFVNiMDHJ\V]HUFVDNRWWKDJ\WDJD]GiMiWpVNtYiQ FVLDQD]XGYDULQpSN|]pVHWWHQNHGHWW$KRJ\DOiEDNN|]|WWRVRQWLWWLVRWWLVHOĘV]|U KDONPDMGHJ\UHKDQJRVDEEV]LWNR]yGiVRNKDOODWV]RWWDN ±3IXM0HQMLQQHQWHUXVQ\DPDFVND ±.LKDOORWWPiULO\HWYHQGpJVpJEHpWNH]pVKH]PDFVNiWKR]QL" ±6LFFWHNRV]RVWHUHPWpV (J\V]HUFVDND]|UHJNLUiO\KR]pUWDPDFVNDDNLDQDJ\EHV]pOJHWpVEHQpV]UHVHP YHWWHKRJ\RWWyOiONRGLNN|UO|WWH7UXW\PyNDEHE~MWD]|UHJNLUiO\KRVV]~I|OGLJpUĘ V]DNiOODDOipVIHODOiWHNHUJĘ]|WWDV]DNiOOV]iODLN|]|WW0LYHODV]ĘUHFVXSDNRURP YROWtJ\MyO|VV]HNRV]ROWDDNLUiO\KyIHKpUV]DNiOOiW0LNRUDNLUiO\OHSLOODQWRWWpVPHJ OiWWDKRJ\PLO\HQNRUPRVOHWWDV]pSIHKpUV]DNiOODHOYHV]WHWWH|QXUDOPiWpVUiNLiOWRWW ± 6LFF WH NRV]RV NRUPRV PDFVND 8GYDURQFRN$]RQQDO YLJ\pWHN NL H]W D URQGD iOODWRWpVWLV]WtWViWRNPHJ (]WKDOOYiQ6]XW\RNERV]LIHONDSWD7UXW\PyNiWpVIHOKiERURGYDNLYLKDU]RWWDWUyQ WHUHPEĘOD]WiQDNDVWpO\EyOLV.|]EHQSHGLJHJ\UHKDQJRVDEEDQULNiFVROW ±1DPHJiOOMDWRNFVDN+iWH]PiUPLQGHQQHNDWHWHMHËJ\PHJEiQWDQLDYHQGpJHW $QDJ\YLOiJKtUHLNHOOHWWHNQHNWHN"+iWPRVWPHJNDSMiWRN0HJPXWDWRPPLWWDSDV] WDOWDPDQDJ\YLOiJEDQPtJLGHpUWHPKR]]iWRN0HJEiQMiWRNPDMGKRJ\tJ\EiQWDWRN YHOHPpVD]pQNLVFLFiPPDO0DMGPHJPXWDWRPpQQHNWHNPLO\HQDQDJ\YLOiJ ËJ\DPHJOHSHWpVSDUWLWpQ\OHJPHJOHSHWpVWKR]RWW)VWEHPHQWDV]yV]RURVpUWHOPp EHQPHUW6]XW\RNERV]LERVV]~WIRUUDOW0LNRUKD]DpUWHOVĘGROJDYROWKRJ\EHJ\~M WRWWDLV]RQ\~YDUi]VIVW|WRNiGyND]iQMiWpVWHOHSDNROWDDNHUWMpEHQ|VV]HJ\ĦMW|WWIi YDOpVIĦQ\HVHGpNNHO0HJIRJDGWDKRJ\DWLV]WD=|OGRUV]iJRW/LODRUV]iJJiYiOWR]WDWMD $]iOODQGyDQJRPRO\JyOLODIVWPLQGHQWHOERUtWRWWPLQGHQUHUiWHOHSHGHWWD]XWFiNUD DIiNUDDKi]DNUD'HH]PpJQHPPLQGHQ±DERV]RUNiQ\WDQ\DIVWMHD]HPEHUHNHWLV HOYDUi]VROWD $] RUV]iJ ODNyL KDE]VROQL NH]GWpN D] ~MGRQViJRNDW 0LQGHQIpOH ~M pOHOPLV]HUW NL SUyEiOWDNpVHJ\UHW|EEHWIRJ\DV]WRWWDN=DFVNyV]iPUDHWWpNDFKLSVHWPDUpNV]iPUD DNO|QOHJHVFVRNROiGpNDWpVPĦDQ\DJÀDNRQRVGtWĘNHWLWWDNKR]]i(PLDWWHOKt]WDN pVHOOXVWXOWDNH]pUWDXWyWYiViUROWDNpVPLQGHQKRYDD]]DOMiUWDN1HPMiUWDNiWW|EEp HJ\PiVKR]HVWpQNpQWEHV]pOJHWQLYDJ\WiUVDVMiWpNRWMiWV]DQLKLV]HQPiUPLQGHQNLQHN YROWRWWKRQWpYpMHD]WEiPXOWiN 3


$OHJQDJ\REESUREOpPiWD]RQEDQD]RNR]WDKRJ\D]HPEHUHND]|UJĘFKLSVHV]DFVNy NDWFVRNLSDStURNDWNLUOWYHJHNHWNLGREWiNXJ\DQDNXNiNEDGHD]RNSLOODQDWRNDODWW PHJWHOWHN±HJ\UHW|EENHOOHWWEHOĘON$PHJXQWMiWpNRNDWV]pWW|UWHV]N|]|NHWHOURPORWW NpV]OpNHNHWHJ\V]HUĦHQNLWHWWpND]XWFiUDYDJ\KDPiUPR]GXOQLVHPOHKHWHWWWĘONDN NRUHOYLWWpND]HUGĘV]pOUHDPH]HLXWDNPHOOpDSDWDNRNSDUWMiUD$KyGRNHOUHNHV]WHWWHN XJ\DQHJ\NLFVLPHGHQFpWPDJXNQDNDSDWDNHJ\LNV]DNDV]iQKRJ\OHJDOiEEYDODPHQQ\L WLV]WD Yt]KH] MXVVDQDN GH RGD LV EHV]LYiUJRWW D NDFDWRNEyO NLIRO\y NRV]RV Op D NLVHEE GDUDERNEHVRGUyGWDNDSDWDNEDD]HVĘYt]]HO+LiEDWLV]WRJDWWiNQDSRQWDHJ\HJ\IUGpV XWiQ D KyGFVDOiG tJ\ LV SLV]NRVDEE OHWW PLQWKD D SRUEDQ KHPSHUHJWHN YROQD$] Ę] D V]DUYDVDYDGGLV]QyPiUUpJQHPMiUWD]HUGĘV]pOHIHOpPHUWIRO\WRQIHOVHEH]WHDOiEXNDW DNLGRERWWV]HPpW$VQDERU]HOHLQWH|UOWKRJ\D]HPEHUHNKR]QDNQHNLN~MODNiVQDN YDOyWGHUiM|WWHNKRJ\DPRVyJpSGREYDJ\DWpYpGRER]QHPLVRO\DQNpQ\HOPHVODNKHO\ PLQWD]DYDUEDI~UWRG~DUUyOQHPLVEHV]pOYHKRJ\DW|EELKROPLWĘNVHPWXGWiNVHP PLUHVHPKDV]QiOQL$PyNXVNtYiQFVLViJEyOEHOHE~MWHJ\WHiVNDQQiEDGH~J\EHV]RUXOW KRJ\PiUD]WKLWWHVRVHPIRJNLMXWQLRQQDQ0pJV]HUHQFVHKRJ\pSSDUUDMiUWDSHOHDNL QDJ\QHKH]HQNLK~]WD/LODRUV]iJHUGHMpEHQD]iOODWRNQ\DNLJ~V]WDNDNDFDWRNEDQDNL GRERWWIHOHVOHJHVKROPLNEDQpVD]RNHJ\UHFVDNJ\ĦOWHNJ\ĦOWHNJ\ĦOWHN«  A képek alapján szerinted mi keserítette meg az állatok és emberek életét?

4


$] HUGHL iOODWRN |VV]HGXJWiN D IHMNHW KRJ\ PHJYLWDVViN PLW WHJ\HQHN$ E|OFV EDJRO\ DSy WDQiFViUD HONOGWpN D ]|OGLNpW D NLUiO\L XGYDUED KRJ\ EHV]pOMHQ D] |UHJ NLUiOO\DOWHJ\HQYDODPLWPHUWH]DVRNV]HPpWPiUNLEtUKDWDWODQ $]|OGLNH~WUDNHOWpVDKRJ\DNLUiO\LYiUIHOpUHSOWOiWWDKRJ\PLQGHQWWKDVRQOy DKHO\]HW1HPFVDNĘNV]HQYHGQHNDVRNNDFDWWyOKDQHPDPH]ĘDYt]SDUWiOODWDLLV $ YiURV V]pOpQ ~WRQ~WIpOHQ NLGRERWW KROPLN KHYHUQHN$] XWFiNRQ UHQJHWHJ V]HPpW J\ĦMWĘYDQDPHO\HNEĘOV]LQWHNLIRO\LNDVRNV]HPpW$YiURVN|]HSpQiOOWDNLUiO\LYiU $KRJ\N|]HOHGHWWIHOpHJ\UHVĦUĦEEOLODIHOKĘEHNHYHUHGHWWDOLJYiUWDPiUKRJ\RGD pUMHQDNLUiO\KR]9pJUHDYiUXGYDUI|OppUWpVFVRGiONR]YDOiWWDKRJ\UHQJHWHJHPEHU WRSRURJRWWEHERFViWiVUDYiUYD$]DMWyQiOOyQHPJ\Ę]WHĘNHWEHMHOHQWHQL0LQGHQNL ]~JROyGRWW D QDJ\ IVW D VRN V]HPpW PLDWW$] HPEHUHN LV D]pUW M|WWHN KRJ\ WHJ\HQ YDODPLW D NLUiO\$] |UHJ NLUiO\ SHGLJ DKRJ\ KDOOJDWWD D] DODWWYDOyN SDQDV]iW HJ\UH V]RPRU~EEDQpVV]RPRU~EEDQVSSHGWDWUyQXViED$]|OGLNHUiV]iOOWDYiOOiUD$NLUiO\ QDJ\RQPHJ|UOWQHNLpVOHONHVHGpVpEHQIHOSDWWDQW ± +iW SHUV]H ,WW D PHJROGiV 0LQGHQNL PHQMHQ NL D] HUGĘEH PH]ĘUH Yt]SDUWUD 2WWPDMG~MUDpOYH]KHWLNDWLV]WDWHUPpV]HWHWDIULVVOHYHJĘWDFV|UJHGH]ĘSDWDNRNEDQ ¿FNiQGR]yKDODNDWDYLUiJRNpGHVLOODWiW« $]|OGLNHD]RQEDQDV]DYiEDYiJRWW ±0iUPHJERFViVV=|OGNLUiO\GHH]VDMQRVQHPMy|WOHW8J\DQLVpQLVD]pUWM|WWHP KRJ\D]iOODWRNQHYpEHQNpUMHOHNWpJ\YDODPLWPHUWD]HUGĘNPH]ĘNUpWHNQiGDVRN Yt]SDUWRND]HJpV]WHUPpV]HWV]HQYHGDVRNNLGRERWWKROPLWyONDFDWWyO1LQFVIULVVOH YHJĘFVDNDYiURVIHOĘOIHOpQNV]iOOyIVWDSDWDNRNEyOPiUHOYiQGRUROWDNDKDODNPHUW DQQ\LUDV]HQQ\H]HWWDYt]DYLUiJRNDVRNV]HPpWWĘOPiUNLVHPWXGQDNE~MQLDI|OGEĘO $WHUPpV]HWVHPWLV]WDPiU 5


$NLUiO\OHONHVHGpVHOHORKDGW9LVV]DKXSSDQWDWUyQMiUDpVDQDJ\QDJ\V]RPRU~ViJ WyOHOFVLJi]YDPRW\RJWD ±0RVWPLWWHJ\QN"9pJQNYDQ /iWV]RWWD]RQEDQUDMWDQHPQ\XJV]LNEHOHKRJ\QLQFVPHJROGiV7|UWHDIHMpWHUĘ VHQJRQGRONRGRWW(J\V]HUFVDNiWVXKDQWHJ\KDOYiQ\PRVRO\D]DUFiQDPLD]WiQHJ\UH V]pOHVHEEpVV]pOHVHEEOHWW0DJiKR]LQWHWWHD]HJ\LNKDUVRQiViWpVYDODPLWDIOpEH V~JRWW$]QDJ\VLHWYHRGDPHQWDW|EELHNKH].LiOOWDNDSDORWDHUNpO\pUHpVPiUI~MWiN LVÄ)LJ\HOHP¿J\HOHPN|]KtUUpWpWHWLN´$]|UHJNLUiO\NRUiWPHJKD]XGWROyVLHWVpJ JHOPHQWNLD]HUNpO\UHKRJ\D]RUV]iJQpSpKH]V]yOMRQ ±.HGYHVDODWWYDOyLP0HJKDOOJDWWDPDSDQDV]DLWRNDW6DMQRVpQPDJDPQHPVHJtW KHWHNUDMWDWRNPiURO\DQ|UHJYDJ\RNKRJ\QHPWXGRPIHOYHQQLDKDUFRW6]XW\RNER V]LiUPiQ\NRGiViYDO'HQHDJJyGMDWRNPHJWDOiOWDPDPHJROGiVW(]HQQHONLKLUGHWHP KRJ\ DNL ~MUD ]|OGGp WXGMD WHQQL =|OGRUV]iJRW DQQDN DGRP D NLUiO\ViJRW 0RVWDQWyO YiURPDYiOODONR]yNHGYĦORYDJRNDW 1HPWHOWEHOHVRNLGĘpVPiULVMHOHQWNH]HWWHJ\ORYDJ(OiVeOLiV $]Ę|WOHWHD]YROWKRJ\iVVDQDNHJ\yULiVLUHJHWpVDEEDGREiO MDQDNEHOHPLQGHQV]HPHWHWDPL|VV]HJ\ĦOWHGGLJD]RUV]iJEDQ 5HQJHWHJHQUHQJHWHJHWGROJR]WDNDPtJD]yULiVLUHJHONpV]OW 6RNVRN V]HPHWHW |VV]HJ\ĦMW|WWHN pV HONH]GWpN EHOHGREiO QL$]HPEHUHNHJ\UHFVDNKRUGWiNpVKRUGWiNpVKRUGWiN D]|VV]HJ\ĦOWNDFDWRNDW$]UHJSHGLJYpJOPHJWHOWiP DV]HPpWFVDNQHPIRJ\RWWHOD]RUV]iJEyO$UUyOQHPLV EHV]pOYHKRJ\DPLNRUM|WWHJ\yULiVLHVĘD]UHJEĘOIXUFVD V]DJ~pVIXUFVDV]tQĦYDODPLNH]GHWWV]LYiURJQL$NXWDNEyOQHP OHKHWHWWW|EEHWLQQLPHUWH]DYDODPLDWDODMRQNHUHV]WOEHV]LYiU JRWWDNXWDNYL]pEHpVD]RNLVIXUFVDV]DJ~DNpVIXUFVDV]tQĦHNOHWWHN  Karikázd be pirossal a rajzon, mit szennyezett be a szeméttel telt üreg!

6


ย Nevezd meg azokat az รกllatokat, amelyeknek el kellett menekรผlni D]ยฝUHJNยท]HOยชEฤŒO QHKRJ\PHJPยชUJH]]HฤŒNHW a szennyezett talajvรญz!  

-|WW D]RQEDQ HJ\ ~MDEE ORYDJ 0LQGHQWEHOH 0HQ\XV DNL D]W PRQGWD eOLiV |WOHWH My YROW FVDN QHP HJ\ VLPD ยUHJEH NHOO EH OH|QWHQLDV]HPHWHWKDQHPHJ\NLpStWHWWOHV]LJHWHOWKXOOD GpNOHUDNyEDDKROEL]WRQViJRVDQWiUROKDWMiND]RUV]iJ V]HPHWpW 0LXWiQ H] PHJpSยOW D ORYDJ |VV]HV]HGHWWH D] HU Gฤ˜V]pOHNUฤ˜ODPH]HLXWDNPHOOฤ˜ODNLGRERWWNDFDWRNDWpV D]RNDWLVDKXOODGpNWiUROyNEDYLWHWWH(J\LGHLJ~J\WฤฆQWH]DMy PHJROGiV $] HPEHUHN PHJQ\XJRGYD OiWWiN KRJ\ HOWฤฆQLN D Yi URVEyO D VRN V]HPpW H]pUW D]WiQ PpJ W|EE IRJ\DV]WiVL FLNNHW Yi ViUROWDNPpJW|EEV]HPHWHWGREWDNNL1HPW|Uฤ˜GWHND]]DOKRJ\ ~MDEEpV~MDEEKXOODGpNOHUDNyWNHOOHQHpStWHQLDKKR]KRJ\D VRNV]HPHWHWWiUROQLOHKHVVHQร‹J\YpJยOD]HUGHLpVPH]HLXWDN PHOOpDSDWDNSDUWRNUD~MUDYLVV]DNHUยOWHNDNDFDWRN ย Magyarรกzd el, miรฉrt biztonsรกgosabb Mindentbele Menyus szemรฉtlerakรณja, mint Elรกs ร‰liรกs รผrege!   7


ย Keress hasonlรณsรกgokat a kรฉt kรฉp kรถzรถtt!

$]|UHJNLUiO\QHPYROWHOpJHGHWWร’J\pUH]WHNHOOOHQQLHHQQpOLVMREEPHJROGiVQDN eVHNNRUPHJpUNH]HWW6]HOHNWtY6]LOiUGORYDJD+XOODGpNV]LJHWHNUฤ˜O ยฑ.HGYHV=|OGNLUiO\D]pUWM|WWHPKRJ\~MUD]|OGGpYDUi]VROMDP=|OGRUV]iJRW$PL RUV]iJXQNLVKDVRQOySUREOpPiYDONย]G|WWQpKiQ\pYYHOH]HOฤ˜WWGHPLNLIHMOHV]WHWWยQN HJ\ HQQpO VRNNDO MREE PHJROGiVW (]W D WXGiVW V]HUHWQpP iWDGQL D] RUV]iJ ODNyLQDN XUDPNLUiO\RP ยฑ 1DJ\RQ |UยO|N QHNHG 6]LOiUG ORYDJ pV UHPpOHP PHJ OHV]HN HOpJHGYH D PXQ NiGGDO9ROWDNPiUHOฤ˜WWHGLVSUyEiONR]yNGHQHPWXGWiNDSUREOpPiQNDWPDUDGpN WDODQXOPHJROGDQL5HPpOHPWHPHJWHV]HGpVWHOMHVOHV]D]RUV]iJODNyLQDN|U|PH WLpGSHGLJ=|OGRUV]iJNRURQiMDยฑPRQGWDDNLUiO\GHD]pUWPDJiEDQW~OPDJDEL]WRV QDNYpOWHDORYDJRW9DMRQWpQ\OHJPHJROGMDD]RUV]iJV]HPpWSUREOpPiMiW" ยฑ1HPYiJ\RPpQD]RUV]iJRGUDNLUiO\RP6HJtWHQLM|WWHPpVD]pUWKRJ\~MUDERO GRJRNOHJ\HQHNRUV]iJRGODNyL6DMQRVPpJVRNLO\HQRUV]iJYDQDYLOiJEDQPLQWD WLpGpVIHOWHWWV]iQGpNRPKRJ\PLQGHJ\LNEHHOPHJ\HNKRJ\VHJtWKHVVHNQHNLNLV ยฑ0RQGG6]HOHNWtY6]LOiUGORYDJPLWFVLQiOMXQNยฑOHONHVHGHWWPRVWPiUKLWHWOHQNH GpVQpONยODNLUiO\ ยฑ$]HOVฤ˜pVOHJIRQWRVDEEWXGDWQLNHOOD]HPEHUHNNHOKRJ\YDQV]HPpWpVYDQKXOODGpN ยฑ+RJ\KRJ\DNHWWฤ˜QHPHJ\pVXJ\DQD]" 8


ยฑ%L]RQ\KRJ\QHP6]HPpWQHND]RO\DQKDV]RQWDODQQiYiOWDQ\DJRNDW QHYH]]ยNDPHO\HNHWQHPWXGXQNYDJ\QHPDNDUXQNWRYiEEKDV]QiOQL 0tJ D KXOODGpNRN D]RN D] DQ\DJRN DPHO\HN NHOHWNH]pVยN KHO\pQ KD V]RQWDODQQiYiOWDNGHDQ\DJIDMWiQNpQWNยO|QNH]HOYHV]HOHNWtYHQJ\ฤฆMWYH PpJPiVRGODJRVQ\HUVDQ\DJNpQWKDV]QRVtWKDWyN$]RUV]iJRGODNyLQDN HJ\UHQฤ˜WWHND]LJpQ\HLPHO\HWQDJ\REEPpUWpNฤฆIRJ\DV]WiVVDOLJ\H NH]WHNNLHOpJtWHQL(]]HOSiUKX]DPRVDQHJ\UHW|EEV]HPHWHWpVKXO ODGpNRWWHUPHOWHNPHO\QHNJ\ฤฆMWpVHNH]HOpVHiUWDOPDWODQtWiVDYDJ\ KDV]QRVtWiVDDPHJROGiV$]HOVฤ˜OpSpVWHKiWDJ\ฤฆMWpV$]RUV]iJRG ODNyL QH V]HPpWNpQW YiORJDWiV QpONยO KDQHP KXOODGpNNpQW YiORJDWYD J\ฤฆMWVpNDKi]WDUWiVRNEDQ|VV]HJ\ฤฆOWIHOHVOHJHVGROJRNDW ยฑ9iORJDVVXNNLKRJ\DSDORWiEDQ|VV]HJ\ฤฆOWGROJRNN|]ยOPL KXOODGpNpVPLV]HPpWยฑOHONHVHGHWWD]|UHJNLUiO\ ย Segรญts Zรถld kirรกlynak szelektรกlni, azaz vรกlogatni! +XOODGpN   6]HPpW   ยฑ.HGYHV=|OGNLUiO\QHKDUDJXGMPHJGHH]DYiORJDWiVPpJQHPW|NpOHWHV1HP HOpJDKXOODGpNRWHOYiODV]WDQLDV]HPpWWฤ˜ODKXOODGpNRNDWLVV]pWNHOOYiORJDWQLIDMWiQNpQW KRJ\~MUDIHOGROJR]KDWyOHJ\HQ0iVRGODJRVQ\HUVDQ\DJYDJ\~MUDKDV]QRVtWiVOHV]DM|Yฤ˜ MHDV]HOHNWiOWDQJ\ฤฆMW|WWKXOODGpNQDN+R]WDPQHNWHND+XOODGpNV]LJHWHNUฤ˜OWiUROyHGp Q\HNHWKRJ\N|QQ\HEEHQPHQMHQDV]HOHNWtYJ\ฤฆMWpV*\HUHNLUiO\RPYiORJDVVXQN~MUD 9


ย A kivรกlogatott hulladรฉkbรณl vรกlaszd ki รฉs rajzold le azokat a dolgokat, amelyek nem fรฉrnek bele egyik tรกrolรณedรฉnybe sem!

ยฑ1HPDNDUODNPHJEiQWDQLNHGYHV6]LOiUGGHPLOHV]D]RNNDODGROJRNNDODPHO\H NHWQHPWXGWXQNDWiUROyHGpQ\HNEHEHOHWHQQL"ยฑNpUGH]WHDJJyGYDDNLUiO\PHUWIpOW KRJ\DSDORWiEDQNHOOWDUWRJDWQLDPDMGฤ˜NHW ยฑ(]HNHWDGROJRNDWHOYLVV]ยNPDMGHJ\KXOODGpNXGYDUQDNNLMHO|OWKHO\UHDKROYiOR JDWYD|VV]HJ\ฤฆMWLNpVLQQHQHOV]iOOtWMiND]~MUDKDV]QRVtWyNED ยฑ1DJ\V]HUฤฆQDJ\V]HUฤฆยฑOHONHVHGHWWDNLUiO\$]RQQDOPDJiKR]UHQGHOWHDIXWiURNDWpV PHJSDUDQFVROWDQHNLNKRJ\YLJ\pNV]HUWHV]pWD]RUV]iJEDQDKtUWH]XWiQYiORJDWYDJ\ฤฆMW VpND]HPEHUHNDKi]WDUWiVRNEDQ|VV]HJ\ฤฆOWNLGREiVUDtWpOWKROPLNDW$WHVWฤ˜UVpJSDUDQFV QRNiWLVPDJiKR]KtYWDpVPHJEHV]pOWHYHOHKRJ\ D] HUฤ˜V NDWRQiN PLQGHQIHOp D] RUV]iJEDQ iOOtWViN IHO D J\ฤฆMWฤ˜HGpQ\HNHW PHO\HNEH D] HPEHUHN EHOH WHKHWLNDYiORJDWRWWKXOODGpNDLNDW$]XGYDURQFRNDW LVV]pWNยOGWHKRJ\KR]]DQDNOpWUHKXOODGpNXGYDUR NDWDKRYiD]RNDNDFDWRNNHUยOKHWQHNDPHO\HNHW D]HPEHUHNQHPWXGQDNDWiUROyNEDWHQQL$KtUQ| N|N QpKiQ\ QDS P~OYD YLVV]DM|WWHN pV MHOHQWHWWpN DNLUiO\QDNKRJ\D]HPEHUHNQHPpUWLNPLpUWNHOO YiORJDWYDJ\ฤฆMWHQLยNDKXOODGpNRNDW$NLUiO\HOV]R PRURGRWW QHP WXGWD KRJ\DQ PDJ\DUi]]D PHJ D] DODWWYDOyLQDNPHQQ\LUHIRQWRVGRORJH] ย Segรญts az รถreg kirรกlynak megfogalmazni DV]HOHNWยฎYJ\ฤฌMWยชVIRQWRVVยขJยขW รrd bele a hirdetmรฉnybe, hogy a hรญrnรถkรถk szรฉtvihessรฉk szerte Zรถldorszรกgban, ยชVNLWฤฌ]KHVVยชNDJ\ฤฌMWฤŒHGยชQ\HNPHOOยช 10


6]HOHNWtYORYDJOyUDSDWWDQWpVNHUHV]WยONDVXOEHMiUWDD]RUV]iJRW0LQGHQยWWPHJ WDQtWRWWD D] HPEHUHNHW DUUD KRJ\DQ NHOO KHO\HVHQ J\ฤฆMWHQL D Ki]WDUWiVEDQ |VV]HJ\ฤฆOW NDFDWRNDW$]HPEHUHNHOHLQWHNpWNHGYHIRJDGWiNGHPLNRUOiWWiNKRJ\tJ\WDNDUpNRV NRGKDWQDN Vฤ˜W D V]iPXNUD KDV]RQWDODQQi YiOW GROJRNDW ~MUD OHKHW KDV]QRVtWDQL PpJ MREEDQRGDยฟJ\HOWHNKXOODGpNJ\ฤฆMWpVLV]RNiVDLNUDpVHN|]EHQHJ\UHNHYHVHEEV]HPHWHW ร„WHUPHOWHNยด 6]LOiUGMyWpNRQ\KDWiViQDNKtUHHOMXWRWW6]XW\RNERV]LIยOpEHLV.tYiQFVLYROWYDMRQ NLI~UWDPHJD]ฤ˜iUPiQ\NRGiViWH]pUWPHJKtYWDPDJiKR]0iUHOฤ˜UHPXODWRWWPDJi EDQD]RQPLO\HQMyOiWIRJMDPDMGIRUPiOQL6]LOiUGRWDNLDWDOiONR]iVXWiQEL]WRVDQ VHJtWฤ˜WiUViYiYiOLN1HPLVVHMWHWWHKRJ\H]YDOyEDQtJ\W|UWpQLNPDMG6HJtWฤ˜WiUVDOHV] DORYDJGHQHPD]iUPiQ\NRGiVEDQKDQHPDPHJMDYXOiVEDQ 6]LOiUGLVNpV]ยOWDQDJ\WDOiONR]iVUD$MiQGpNRNDWYLWWDERV]LQDN

ย Karikรกzd be a rajzon, mi lehetett Szilรกrd lovag ajรกndรฉkkosarรกban! Csak olyan dolgokat vitt, amelyek szelektรญven J\ฤฌMWยทWWKXOODGยชNRNEยดONยช szรผltek, รบjrafelhasznรกlรกssal.

6]XW\RNERV]LPHJOHSฤ˜G|WWKRJ\DMiQGpNRNDWLVNDSRWW6]LOiUGWyO0HJMHJ\H]WHPD JiEDQ KRJ\ PLO\HQ XGYDULDV D ORYDJ (JpV]HQ EHORSWD PDJiW D V]tYpEH PHUW 7UXW\ PyNiWDFLFiMiWLVNHGYHVHQPHJGLFVpUWHPHJVLPRJDWWD7UXW\PyND|V]W|Q|VHQPHJ pUH]KHWWHPLO\HQMyV]tYฤฆ6]LOiUGORYDJPHUWDPLQWOHยOWD]|OpEHWHOHSHGHWW6]XW\RN ERV]LFVRGiONR]YDGHDQQiOQDJ\REE|U|PPHOOiWWDPLO\HQMyORGDIpV]NHOWHPDJiWD] ฤ˜FLFiMDDORYDJWpUGpUH ยฑ0HJOHSWpONHGYHV6]LOiUGยฑQ\iMDVNRGRWW6]XW\RNERV]L ยฑ.HGYHVERV]LKR]WDPPpJDMiQGpNRWGHD]WD]XGYDURQKDJ\WDP+R]WDPNยO|Q QHNHGKXOODGpNJ\ฤฆMWฤ˜HGpQ\HNHWKRJ\LWWKRQLVV]pWYiORJDWYDJ\ฤฆMWKHVGDPiUIHOHVOH JHVVpYiOWGROJDLGDW ยฑ8J\DQPLQHNWHQQpPPLWIiUDVV]DPPDJDPLO\HVPLYHO"-yD]KDDNXNiEDNLGR ERPDV]HPHWHW$PLPHJQHPIpURGDD]WNLYLV]HPD]HUGฤ˜V]pOpUH 11


±8J\DQXJ\DQNHGYHVERV]LQHPLVJRQGROWDPKRJ\HQQ\LUHDPDJDGHOOHQVpJH YDJ\7XGGPHJD]RND]DMiQGpNRNDPHO\HNHWKR]WDPPLQGDPiVRNiOWDOYiORJDWYD |VV]HJ\ĦMW|WWKXOODGpNRNEyONpV]OWHN 6]XW\RNKLWHWOHQNHGYHNH]GWHQp]QLD]DMiQGpNRNDW ±$UUyOQHPLVEHV]pOYHPLO\HQV]pSHQNLGtV]tWHWWNDKXOODGpNJ\ĦMWĘLGHW1p]GFVDNPHJ  Díszítsd ki, színezd rajzoddal a hulladékJ\ĬMWČHGªQ\HNHW 7HUPªV]HWHVHQDEHQQHJ\ĬMWKHWČ hulladék típusát is tüntesd fel rajtuk!

6]XW\RN ERV]L NLPHQW D] XGYDUUD pV PHJiOODStWRWWD KRJ\ YDOyEDQ MyO PXWDWQDN D KXOODGpNJ\ĦMWĘ HGpQ\HN D NDVWpO\D HOĘWW 6]LOiUG D]pUW iOOtWRWWD IHO pSS RWW D V]HOHNWtY KXOODGpNJ\ĦMWĘNHWPHUWDEEDQEt]RWWKDDERV]LQDNQHPNHOOPHVV]LUHPHQQLHDNNRU WDOiQKDV]QiOQLIRJMD+DSHGLJĘKDV]QiOMDDN|UO|WWHODNyHPEHUHNLVNHGYHWNDSQDN KR]]ipVtJ\6]XW\RNMySpOGiYDOMiUKDWHO|ODV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWpVEHQ$ERV]L XGYDUiUDNXNiWiOOtWRWWDNDSXPHOOpKRJ\DV]HPHWHWDEEDWHJ\H(OPRQGWDQHNLKRJ\ KHWHQWHHJ\V]HUM|QDNXNiVDXWypVHOV]iOOtWMDD]|VV]HJ\ĦOWV]HPHWHW+DW|EEOHQQHD] iWODJRVQiODNNRUVHPNHOOHOW]HOQLHKDQHPYHKHWHPEOpPiYDOHOOiWRWWKXOODGpNJ\ĦMWĘ ]ViNRWpVDPLQHPIpUDNXNiEDD]WDNXNDPHOOpWHWW]ViNEDQLVJ\ĦMWKHWL+DYDODPH O\LNKDV]QiODWLHV]N|]HW|QNUHPHJ\Q\XJRGWDQNLWHKHWLDNDVWpO\PHOOpORPWDODQtWiVNRU YDJ\KDKDPDUDEEV]DEDGXOQLV]HUHWQHWĘOHDNNRUDKXOODGpNJ\ĦMWĘWHOHSUHEHV]iOOtWYD LQJ\HQ iWYHV]LN 1HP NHOO QHKp]VpJHN iUiQ My PHVV]LUH D] HUGĘ V]pOpUH HOUiQFLJiOQL +DYDODPLO\HQHOHNWURQLNDLHV]N|]KLEiVRGLNPHJDNNRUMHOHQWVHFVDNEHDKXOODGpN J\ĦMWĘFpJQpOD]RNNLPHQQHNpUWHpVHOV]iOOtWMiN9HV]pO\HVKXOODGpNiWyOLVPHJV]DED GXOKDWPHUWDWHOHSKHO\HQD]WLViWYHV]LN$J\|Q\|UĦHQUHQGEHQWDUWRWWNHUWMpEHQVHP NHOOHOW]HOQLHDNHUWpV]NHGpVNRUNHOHWNH]HWW]|OGKXOODGpNRWPHUWNRPSRV]WiOKDWMDpV EHMHOHQWpVXWiQDNiUHOLVV]iOOtWMiNKD]|OGKXOODGpNJ\ĦMWĘ]ViNEDWHV]L 12


6]XW\RNERV]LFVDNNDSNRGWDDIHMpWDVRNLQIRUPiFLypV~MGRQViJKDOODWiQGHWHWV]HWW QHNLDOHKHWฤ˜VpJKRJ\YiORJDWYDJ\ฤฆMWKHWLDKi]WDUWiVEDQNHOHWNH]HWWIHOHVOHJHVGROJRNDW ยฑ.HGYHV6]LOiUGORYDJVHJtWVQHNHPPHUWDPLWHOPRQGWiOHOVฤ˜KDOOiVUDNLFVLWER Q\ROXOWQDNWฤฆQLN ยฑ0LVHPWHUPpV]HWHVHEEHQQpO+DQHP]DYDURNDNNRULWWPDUDGRNpVVHJtWHNQH NHGNLLJD]RGQLDPtJEHOHQHPM|VV].H]GMยNLVHO ย Mit hovรก kell tenni? Szรญnezd ki a tรกrgyak kรถrรผli kรถrt azzal a szรญnnel, amely megtalรกlhatรณ a V]HOHNWยฎYKXOODGยชNJ\ฤฌMWฤŒ edรฉnyeken!

ย Mi az, amit Szutyok boszi nem dobhat a szelektรญv J\ฤฌMWฤŒNEH" .DULNยข]GEHฤŒNHW

ย 6RUROGIHOKRJ\D]HOฤŒ]ฤŒHNEHQNLYยขORJDWRWWKXOODGยชNEยดOPLWYLKHWEH6]XW\RNER V]LDKXOODGยชNJ\ฤฌMWฤŒWHOHSKHO\ยชUH  13


ย Vezesd a boszit a labirintusban a telephelyre!

ย Szutyok boszi komposztรกlni kezdte a konyhai รฉs kerti hulladรฉkokat. A komposztlรกda mellรฉ tette, amit be akar dobni. Sajnos hibรกzott: nem minden kerรผlhet a lรกdรกba. Karikรกzd be pirossal, ami nem valรณ a komposztlรกdรกba, a tรถbbit rajzold bele! Hogyan rรฉtegeznรฉd?  6]XW\RN ERV]L QDSUyO QDSUD ยJ\HVHEEHQ YiORJDWWD D Ki]WDUWiViEDQ |VV]HJ\ฤฆOW GRO JRNDW0LYHOD]HPEHUHNOiWWiNKRJ\DNDVWpO\HOฤ˜WWiOOyV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ฤฆMWฤ˜NHW UHQGV]HUHVHQยUtWLNpVQHPNHOODWWyOIpOQLKRJ\HOERUtWMDDN|UQ\pNHWDVRNKXOODGpN H]pUWฤ˜NLVRGDYLWWpNDYiORJDWRWWKi]WDUWiVLKXOODGpNRNDW(QQHNN|V]|QKHWฤ˜HQDKHWHQ WHNLยUtWHWWNXNiNEDHJ\UHNHYHVHEEV]HPpWNHUยOW+R]]iV]RNWDNKRJ\DKXOODGpNJ\ฤฆM Wฤ˜WHOHSKHO\UHV]iOOtWViND]|VV]HJ\ฤฆMW|WWYHV]pO\HVKXOODGpNRNDWpVLGHYLWWpNDMDYtWKD WDWODQKDV]QiOKDWDWODQHOHNWURQLNDLHV]N|]|NHW7|U|WWยW|WWNRSRWWE~WRUDLNDWPiUQHP D]HUGฤ˜V]pOpUHYDJ\DPH]HLXWDNPHOOpGREiOWiNOHKDQHPORPWDODQtWiVLGHMpQUDNWiN 14


NL6]XW\RNERV]LHOHLQWHFVDNNtYiQFVLViJEyONH]GWHEHWDUWDQL6]LOiUGWDQiFVDLWGHD] WiQDQQ\LUDEHOHM|WWKRJ\pOYH]HWWHOPXWRJDWWDPDJ\DUi]WDpUWHWOHQNHGĘV]RPV]pGMDL QDNDV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWpVHOĘQ\HLW0HJPXWDWWDSpOGiXOKRJ\DQNHOODPĦDQ\DJ J\ĦMWĘEHD3(7SDODFNRNDWKHO\HVHQEHOHWHQQLKRJ\~MUDIHOKDV]QiOKDWyNOHJ\HQHN  Szutyok boszi kicsit összekeverte a dolgokat a magyarázat hevében. Segíts neki sorba rakni a történetet!

6]HOHNWtY6]LOiUG|U|PPHO¿J\HOWH6]XW\RNERV]LOHONHVHGpVpWDNLPiUHJ\UHNHYpV EpYROWV]XW\NRVpVHJ\UHNHYpVEpYROWERV]L  .LWDO¢ORGPLYªY¢OWDERV]L")HMWVGPHJDN·YHWNH]ČUHMWYªQ\WDPLDODN´KHO\HWH NHQOªYČV]HOHNW®YKXOODGªNJ\ĬMWªVUČOV]´O 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

+RJ\DQQHYH]LND]WDKHO\HWDKRODV]HOHNWtYJ\ĦMWĘHGpQ\HNYDQQDN" 0LDQHYHDQQDNDÄV]HUYH]HWQHN´DPHO\IHOWpUNpSH]LD]LOOHJiOLVKXOODGpNOHUDNyKHO\H NHWKRJ\PHJV]QWHWKHVVpND]RNDW" 0LNRUUtWLNDSDStUpVDPĦDQ\DJJ\ĦMWĘNHW" +RYiYLKHWĘDNHUWLKXOODGpN ORPEIDQ\HVHGpNOHQ\tUWIĦ " 0LWOHKHWWHQQLD]|OGHPEOpPiVKXOODGpNJ\ĦMWĘHGpQ\EH" 0LO\HQJ\DNRULViJJDOUtWLNNLD]YHJJ\ĦMWĘHGpQ\HNHW" +ROWiMpNR]yGKDWQDNDODNyKHO\HGHQpOĘNDKXOODGpNJ\ĦMWpVVHONDSFVRODWRVKtUHNUĘO" 0LO\HQV]tQĦDSDStUJ\ĦMWĘNRQWpQHUHPEOpPiMD" 0LO\HQV]tQĦDPĦDQ\DJJ\ĦMWĘNRQWpQHUHPEOpPiMD" 15


6]HOHNWtY6]LOiUG~J\JRQGROWDPRVWPiURWWKDJ\KDWMDDYROW 6]XW\RN ERV]L SDORWiMiW$ SDORWD yULiVL ND]iQMiEDQ PiU QHP pJHWWpNHODV]HPHWHWtJ\QHPERUtWRWWDOLODIVWD]HJpV]RU V]iJRW$NHUWEHQLVFVDNV]DORQQDVWpVNRUJ\~MWRWWDNW]HW $ YLUiJRNDW NRPSRV]WiOW I|OGEH OWHWWpN tJ\ V]HEEHQ YLUt WRWWDN PLQW EiUPLNRU D]HOĘWW$ SDORWD HOp NLWHWW J\ĦMWĘV]L JHWHQOpYĘNRQWpQHUHNUHQGV]HUHVHQPHJWHOWHND]HOV]iOOtWiV LGĘSRQWMiUD$]RUV]iJODNyLQHPD]HUGĘV]pOpQV]yUWiN HO KDV]QiOKDWDWODQ NDFDWMDLNDW KDQHP ORPWDODQtWiVNRU NLWHWWpNDNLMHO|OWJ\ĦMWĘKHO\HNUH$ORYDJOiWWDKRJ\D KDMGDQL ERV]LQDN QLQFV PiU V]NVpJH D VHJtWVpJpUH KL V]HQ D V]HOHNWtY KXOODGpNJ\ĦMWpV WQGpUpYp YiOW 6ĘW LQ NiEEĘWXGQDVHJtWHQLPiVRNQDNËJ\KiWPHJNpUWHKRJ\ NtVpUMHĘWYLVV]DD]|UHJNLUiO\SDORWiMiED $]RUV]iJEDQMiUYDXJ\DQD]WWDSDV]WDOWiNPLQWDWQGpUUpYiOWERV]LSDORWiMDN|UO $VĦUĦOLODIHOKĘHOWĦQWpVDYLGiPQDSVXJiUPHJLQWD]HPEHUHNDUFiWFLUyJDWWD$]RU V]iJODNyL~MUDVpWiOQLNH]GWHND]HUGĘNEHQUpWHNHQYt]SDUWRQPHUWWLV]WDMyLOODW~]|OG YROWPLQGHQ$SDWDNRNYLGiPDQFV|UJHGH]WHND]iOODWRNEROGRJRNYROWDNKRJ\LVPpW pOKHWĘYpYiOWDODNyKHO\N6]HOHNWtY6]LOiUGDUFDHJ\UHYLGiPDEEOHWWDKRJ\DNLUiO\L SDORWiKR]N|]HOHGHWW7XGWDKRJ\DNLUiO\HOpJHGHWWOHV]KLV]HQ=|OGRUV]iJ~MUD]|OGOHWW $] |UHJ NLUiO\ PiU UpJyWD YiUWD YLVV]D D ORYDJRW tJ\ QDJ\RQ PHJ|UOW PLNRU D] DMWyQiOOyEHMHOHQWHWWH ±-DMGHMyKRJ\M|VV]6]LOiUGORYDJ0iUQDJ\RQYiUWDPKRJ\HOPRQGKDVVDPPL O\HQHOpJHGHWWYDJ\RNpVKRJ\DNRURQiPDWiWDGKDVVDPQHNHG ±8UDPNLUiO\RP|UO|NKRJ\VHJtWKHWWHP'HPLQWPiUPRQGWDPQHPIRJDGKD WRPHOD]RUV]iJRGDW1HNHPWRYiEENHOOPHQQHPKRJ\DQDJ\YLOiJEDQPiVRUV]iJRN QDNLVVHJtWKHVVHNKLV]VRNDQN]GHQHNPpJH]]HODSUREOpPiYDO ±6HPPLYHOVHPWDUWKDWODNYLVV]D6]LOiUGORYDJ" ±6HPPLYHONLUiO\RPQHNHPPpJVRNIHODGDWRPYDQ ±$NNRUOHJDOiEED]WtJpUGPHJKRJ\KD~MUDV]NVpJQNOHQQHUiGDNNRUYLVV]D M|VV]KR]]iQN ±5HPpOHPHUUHQHPOHV]V]NVpJPLYHOKR]WDPQHNHGHJ\VHJtWĘWDNLQDJ\RQVR NDWWDQXOWWĘOHPpVWXGRPKRJ\MyNH]HNEHQOHV]DKXOODGpNJ\KDHQJHGHGKRJ\Ę OHJ\HQDOHJIĘEEWDQiFVDGyGHEEHQDNpUGpVEHQ (NNRUEHOpSHWWD]DMWyQhGHWQGpUpVFLFiMD+DPYDVND$NLUiO\FVRGiONR]YDQp]HWW DORYDJUD ±.LH]DEiMRVDQ\yND"0pJVRVHPOiWWDPD]RUV]iJRPEDQ 16


ยฑ3HGLJPiUWDOiONR]WXQNNLUiO\RPยฑSXNHGOL]HWWDWยQGpUยฑ6DMQRVD]pQKLEiP KRJ\=|OGRUV]iJHJ\LGHLJOLODYROWeQYROWDP6]XW\RNERV]LpVHPLDWWDFLFDPLDWWDNL NRUiEEDQ7UXW\PyNDYROWKDUDJXGWDPPHJUiWRN ยฑ+iWH]KLKHWHWOHQยฑNLiOWRWWDNLUiO\PHJU|N|Q\|GYHยฑ.|V]|Q|P6]LOiUGORYDJ KRJ\ ฤ˜W LV PHJYiOWR]WDWWDG7HUPpV]HWHVHQ KD WH PDJDG DMiQORG ฤ˜ OHV] D OHJIฤ˜EE WD QiFVDGyP ยฑ/HQQHLVPLWPHJEHV]pOQยQNNLUiO\RPยฑPRQGWDDWยQGpUpVPiULV|VV]HGXJWiND IHMยNHWKRJ\PHJWiUJ\DOMiNDN|YHWNH]ฤ˜IRQWRVNpUGpVW 6]HOHNWtY6]LOiUGNLKDV]QiOWDD]DONDOPDWpVDPtJD]RNNHWWHQEHV]pOJHWpVEHPHUยO WHNฤ˜HJ\V]HUฤฆHQFVDNNLVXUUDQWDSDORWiEyOpV~MUD~WUDNHOWKRJ\VHJtWKHVVHQDQDJ\ YLOiJPiVRUV]iJDLEDQLVDKRODV]HPpWpVKXOODGpNSUREOpPiWRNR] ย $WยฝQGยชUHOVฤŒยทWOHWHD]YROWKRJ\QHPHOยชJDKXOODGยชNRWV]HOHNWยฎYHQJ\ฤฌMWHQL hanem arrรณl is gondoskodni kell, hogy az emberek egyre kevesebb hulladรฉkot termeljenek. Te mit javasolnรกl nekik, hogy ez a problรฉma is megoldรณdjon?   ย Ha te laknรกl Zรถldorszรกgban, tudnรกd-e hasznosรญtani Szelektรญv Szilรกrd tanรกcsait? Tรถltsd ki a totรณt! 1. Melyiket dobnรกd a sรกrga szรญnnel jelรถlt edรฉnybe? IRJNHIH NLPRVDWODQYHJ\V]HUHV PฤฆDQ\DJGRER] [ยGtWฤ˜VSDODFN

0LNpV]tWKHWฤ˜DV]HOHNWtYHQJ\ฤฆMW|WW KXOODGpNยYHJEฤ˜O" DV]IDOWpUGHVtWฤ˜DGDOpN V|U|VGRER] [SROiUSXOFVL

2. Mibe tennรฉd a boltban megvรกsรกrolt termรฉkeket? PฤฆDQ\DJ]DFVNy YiV]RQV]DW\RU [VHPPLEHNp]EHQYLQQpP

0LWGREQiOHJ\SDStUJ\ฤฆMWฤ˜ kontรฉnerbe? J\yJ\V]HUKDV]QiODWLXWDVtWiVD WHMI|O|VSRKiU [FHORIiQ 17


5. Melyik veszélyes hulladék? W|U|WWYHJSRKiU JXPLDEURQFV [OHMiUWV]DYDWRVViJ~J\yJ\V]HU

0HO\LNHWGREKDWMXND]YHJJ\ĦMWĘEH" W|U|WWDEODNYHJ NLFVRUEXOWSRUFHOiQFVpV]H [NLPRVRWWSDUIP|VYHJ

6. Melyik helyes párosítás? IHVWpNHVHGpQ\±IpPJ\ĦMWĘ KDV]QiOWUXKiN±9|U|VNHUHV]W  EHJ\ĦMWĘ [PĦDQ\DJ]VLQHJJHON|WHJHOW  ~MViJSDStU±SDStUJ\ĦMWĘ

11. Hogyan nevezzük azt a helyet, ahol NRQWpQHUHNEHQJ\ĦMWKHWĘV]HOHNWtYHQ többfajta hulladék? KXOODGpNXGYDU J\ĦMWĘV]LJHW [KXOODGpNOHUDNy

0LpUWIRQWRVDV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWpV" $]pUWPHUWDKXOODGpNRNDWPiVRGOD JRVQ\HUVDQ\DJNpQWIHOKDV]QiOYDD J\iUWiVQiOFV|NNHQD]HQHUJLDLJpQ\ $]pUWKRJ\DNO|QE|]ĘKXOODGpN IDMWiNNO|QE|]ĘV]HPpWWHOHSUH NHUOMHQHNKLV]HQPLQGHJ\LNHWPiV NpSSNHOONH]HOQL [$]pUWKRJ\DNXNiNNHYpVEpKDV] QiOyGMDQDNHO

0LQHPNpV]OKHWPĦDQ\DJ hulladékból? SOVViOODWND IRQDO [N|Q\Y 13. Mi szükséges 1 tonna fehér papír, illetve ugyanennyi szürke papír HOĘiOOtWiViKR]" DIHKpUSDStUKR]P3 víz, DV]UNHSDStUKR]P3 víz DIHKpUSDStUKR]N:KHQHUJLD DV]UNHSDStUKR]N:KHQHUJLD [DIHKpUSDStUKR]WRQQDJĘ] DV]UNHSDStUKR]WRQQDJĘ]

8. Melyik szemét? RODMRVKDO EpELpWHOHVYHJ [VDPSRQRVGRER]

13+1. Hogyan vásárolj környezettudatosan? 9pJ\KHO\LWHUPpNHNHW 9iViUROMQDJ\EHYiViUOyN|]SRQWEDQ PHUWRWWHJ\KHO\HQPLQGHQWPHJ NDSV] [1HtUG|VV]HPLWV]HUHWQpOYHQQL PHUWPLQGLJHV]HGEHMXWKDWYDODPL KDPHJOiWRGDSROFRNRQ

9. Mit kell tenni a veszélyes hulladékkal? 1HPNHOOWHQQLVHPPLWPHUWDV]H PpWWHOHSHQ~J\LVNLYiORJDWMiN .LNHOOGREQLDV]HPHWHVEHQHKRJ\ YDODNLPHJEHWHJHGMHQWĘOH [/HNHOODGQLDKXOODGpNXGYDUEDQ YDJ\EHGREQLHJ\YHV]pO\HVKXOOD GpNJ\ĦMWĘEH 18


 Színezd ki Zöldország csodafáján DV]HOHNW®YKXOODGªNJ\ĬMWªVKH] kapcsolható emblémákat!

 Ide rajzold le, milyennek képzeled Zöldországot, miután Szelektív Szilárd segített úrrá lenni a szemétproblémán!

19


Ɯ1$*<2%%$.1$.Ɯ SZERGIUSZ LÁTOGATÁSA $XJXV]WXV YpJpQ HJ\ OXVWD GpOXWiQRQ D YiURVND SDUNMiEDQ OpYĘ MiWV]yWpUHQ QpJ\ J\HUHNpOYH]WHDQ\iULV]QHWXWROVyQDSMDLW)UDQFLVNDDNLWPLQGHQNLFVDN)L¿QHNEH Fp]HWWDSDGRQIHNYHEiPXOWDD]HOVXKDQyERGURVIHOKĘNHW%DUiWQĘMH,PRODDKLQWiQ pOYH]WHD]DXJXV]WXVLPHOHJV]HOOĘVLPRJDWiViW$¿~N%ROGL]ViUpV0iW\iVDPiV]yND iUQ\pNiEDQV]HQYHGpO\HVHQNiUW\i]WDN.RPyWRVDQNLVVpXQDOPDVDQWHOWDGpOXWiQ ±,PFVL±IRUGXOWEDUiWQĘMpKH])L¿DQDJ\FVHQGHWPHJW|UYH±,PFVLEHOHJRQGROWiO PiUDEEDKRJ\QpKiQ\QDSP~OYDNH]GĘGLND]LVNROD" 0LQWDNLWiJ\~O|YpVpEUHV]WHWWIHOiOPiEyO~J\SDWWDQWNL,PRODDKLQWiEyO ±1DQH ±6DMQRVtJ\YDQ7HYiURGPiUDVXOLW"eQHJ\NLFVLWLJHQKLV]PiUQ\ROFDGLNRVRNYDJ\XQN H]D]XWROVypYQN.tYiQFVLYDJ\RNIHOYHV]QHNHN|]pSLVNROiEDDKRYDPHQQLV]HUHWQpN ±5pPHVpQPpJHOVHPG|QW|WWHPKRYiDGMDPEHDMHOHQWNH]pVLODSRPDW±V]RPR URGRWWHO,PFVL ±)L~NWLKRJ\YDJ\WRNH]]HODGRORJJDO"±NtYiQFVLVNRGRWW)L¿ %ROGLpV0DW\LDQQ\LUDEHOHPHOHJHGWHNDNiUW\DSDUWLEDKRJ\QHPLVKDOORWWiNPHJ )L¿NpUGpVpWFVDNDPLNRUPiUKDUPDGV]RUWHWWHIHO ±6UiFRNQHPKDOORWRN"7LYiUMiWRNPiUDVXOLW" ±0LYDQ"-DSHUV]H-yOHV]PDMGDW|EELKDYHUUDOLVWDOiONR]QL$IHOYpWHOLPHJQHP L]JDW0DMGFVDNOHV]YDODKRJ\ ±$KD±MHOH]WH0DW\LLVKRJ\QHPNHOOW|EEV]yWYHV]WHJHWQLDWpPiUD±1D%ROGL DNNRUPRVWMiWV]XQNYDJ\EHV]pOJHWQN" 1pKiQ\ SHUFLJ PHJLQW Q\XJDOPDV FV|QGEH EXUNROy]RWW D MiWV]yWpU )L¿ WRYiEE Ei PXOWDDNHUJHWĘ]ĘIHOKĘNHW(J\V]HUFVDNIHOSDWWDQWDSDGUyO ±ÒULVWHQ/HKHWKRJ\PRVWYDJ\XQNHJ\WWLO\HQQ\XJRGWDQXWROMiUD" ±%XWDViJRNDWEHV]pOV]0RVWPLWL]JXOV]KiWEDUiWRNYDJ\XQNYDJ\QHP"$VXOLEDQ LVHJ\WWOHV]QN±PRURJWDRGD0DW\L ±,JHQGHDIHOYpWHOLPLDWWVRNDWNHOOWDQXOQLDOLJOHV]LGĘQNHJ\WWOyJQL ±/HKHWKRJ\LJD]DGYDQ±Q\XJWi]WD%ROGL ±+iWDNNRUQHOMQNLO\HQQ\XJRGWDQ±PRQGWDL]JDWRWWDQ,PROD ±0LWV]yOQiWRNHJ\E~FV~EXOLKR]"±NpUGH]WHU|YLGJRQGRONRGiVXWiQ%ROGL±7XG MiWRNKRJ\YDQHJ\NLVKpWYpJLKi]XQND]HUGĘV]pOpQ$V]OHLPEL]WRVDQPHJHQJHGLN KRJ\RWWFVLQiOMXQNHJ\EXOLW 20


±(J\Q\iUE~FV~]WDWyEXOLW±NLiOWRWWD)L¿ $] XQDOPDV GpOXWiQ HJ\V]HULEHQ L]JDOPDV WHUYH]JHWpVVHO WHOL GpOXWiQQi YiOWR]RWW $EDUiWLQpJ\HV|VV]HGXJWDDIHMpWpVPHJWHUYH]HWWPLQGHQOpSpVWDPLDEXOLV]HUYH]p VpKH]NHOO(QQHNDEXOLQDNQDJ\RQMyONHOOVLNHUOQL

 Tedd színessé a játszótéri beszélgetést!

%ROGLpV0DW\LYiOODOWiNDEXOLKR]V]NVpJHVGROJRNEHV]HU]pVpWtJ\)L¿UHpV,PR OiUDPDUDGWDGHNRUiFLyVPXQNDGHDOiQ\RNDP~J\LVV]tYHVHEEHQFVLQiOWiNH]W%ROGL |FFVpW %DOXW KLYDWDORV QHYpQ %DOi]VW pV )L¿ K~JiW .DWiW LV EHV]HUYH]WpN D] HOĘNp V]OHWHNEH PHUW ~J\LV PLQGLJ RWW VHUWHSHUWpOQHN D ÄQDJ\RN´ N|UO %iU ĘN PpJ FVDN |W|GLNHVHNGHHJ\LO\HQQDJ\V]DEiV~EXOLQHONpODVHJtWĘNp] $V]HUYH]pVQDJ\RQMyOKDODGWDPHJKtYyNHONpV]OWHNDÄNLFVLN´PiUV]pWLVKRUG WiNĘNHW$]HQQLpVLQQLYDOyWD¿~NEHV]HUH]WpNPiUFVDNHONHOOHWWV]iOOtWDQL%ROGLpN KpWYpJLKi]iKR]$Ki]QHPYROWPHVV]HHJ\NLVHUGHL|VYpQ\HQNHOOHWWFVDNYpJLJPHQ QLKRJ\RGDpUMHQHN0LYHOVRNPLQGHQWV]iOOtWRWWDNH]pUWELFLNOLYHOPHQWHN 21


$KRJ\HOKDJ\WiNDYiURVWD]|VYpQ\NpWROGDOiQHJ\UHW|EENDFDWRWOiWWDN(OKDWi UR]WiNKRJ\YLVV]DIHOp|VV]HV]HGLNH]HNHWpVDYiURVV]pOLQDJ\NXNiEDGREMiN

 Keress legalább 6 dolgot DEHWĬN·VV]HROYDV¢V¢YDO amit a fiúk a fák között találtak! A helyes megfejtések ţ/ŢDODNEDQLVUHMWČ]N·GKHWQHN

SZ

A

K

A

D

T

P

Ó

L

Z

O

P

E

T

P

A

L

A

Ó

O

T

Ö

R

Ö

T

T

ī

C

F

B

I

K

A

N

Á

L

T

K

I

O

G

Ú

B

E

L

Á

K

U

LY

D

U

J

Ö

P

NY

M

A

C

K

S

M

S

Z

É

M

P

S

J

É

Ö

I

Á

R

T

Ú

A

F

Á

Z

R

A

G

P

Á

R

N

A

F

A

Ö

B

R

O

N

C

S

D

I

K

S

ËJ\LVWHWWHN0pJV]HUHQFVHKRJ\DKpWYpJLKi]EDQWDOiOWDNMyQDJ\V]HPHWHV]ViNRNDW $]QDSGpOXWiQDPLNRULVPpWWDOiONR]WDNDMiWV]yWpUHQKRJ\PHJEHV]pOMpNPLPpJD WHHQGĘD¿~NEV]NpQPHVpOWpNDOiQ\RNQDNKRJ\PLO\HQV]pSHQPHJWLV]WtWRWWiND] HUGHL|VYpQ\WDNLNQDJ\RQPHJGLFVpUWpNĘNHWDPLpUWPpJHUUHLVJRQGROWDN$OiQ\RN VHPXQDWNR]WDNN|]EHQHONpV]tWHWWpNDODPSLRQRNDWD]DV]WDOGtV]HNHWDSRKiUMHO]ĘNHW )HOYLUUDGW D QDJ\ QDS UHJJHOH 0LYHO NRUD GpOXWiQUD YiUWiN D YHQGpJHNHW PHJEH V]pOWpNKRJ\GpOHOĘWWELFLNOL]QHNNLD]HUGĘV]pOLKi]KR]$¿~N]V|UW|OĘGWHNHJ\NLFVLW PLNRUPHJOiWWiNKRJ\PHJLQWPHQQ\LFXFFRWNHOOEULQJiYDONLYLQQL ±0LQHNHQQ\LGtV]tWpV"±GRKRJRWW0DW\L±0LpUWQHPHOpJQpKiQ\ODPSLRQ")RU GXOKDWXQNNpWV]HU ±/HKHWKRJ\H]OHV]D]XWROVyQ\iULEXOLDKRO|VV]HM|KHWQNDEDUiWDLQNNDO±pUYHOW ,PFVL±0HJNHOODGQLDPyGMiW ±)RQWRVKRJ\HPOpNH]HWHVOHJ\HQPLQGHQNLQHN±HUĘVtWHWWHPHJDFVHUIHV.DWD ±+iWQHNHGD]WiQPXV]iMYROWEHOHV]yOQLPL"1HPLVYDJ\Q\ROFDGLNRVWHPpJVRN LO\HQEXOLEDQUpV]WYHKHWV]±PpOWDWODQNRGRWW%ROGL ±$]WMDYDVORPPLOiQ\RNLVWHJ\QNIHODELFLNOLNUHNRVDUDWDPLEHSDNROKDWXQNKRJ\ QHNHOOMHQD¿~NQDNNpWV]HUIRUGXOQL±PHQWHWWHPHJHJ\QDJ\REEYLWiWyODFVDSDWRW)L¿ $OiQ\RNYLWWpNDGtV]tWpVWD¿~NSHGLJD]HYpVLYiVHJ\pENHOOpNHLW1HPNHOOHWWPHJ HUĘOWHWQLNPDJXNDWKLV]PLQGHQPĦDQ\DJYROWDPLWIHOSDNROWDNÒJ\JRQGRONRGWDNH] DOHJHJ\V]HUĦEEPHJROGiVHOGREKDWyWiQ\pURNSRKDUDNHYĘHV]N|]|NKRJ\QHDPRVR JDWiVVDOPHQMHQHOD]LGĘ0LQGHQNLD]XWROVySHUFLJV]HUHWWHYROQDNLpOYH]QLDEXOLW 22


$KRJ\HOKDJ\WiNDYiURVWpVUiIRUGXOWDNDKi]KR]YH]HWĘ|VYpQ\UHQDJ\PHJOHSHWp VNUHD]WOiWWiNKRJ\D]~WV]pOHDERNURNDOMDWHOHYDQNDFDWRNNDO ±+ĦKD0LH]DVRNV]HPpW"1HPV]HGWpWHN|VV]HPLQGHW¿~N"$]WPHVpOWpWHNNpW QDJ\]ViNQ\LWGREWDWRNDNXNiED±YRQWDNpUGĘUHD¿~NDW)L¿ ±$]WKLV]HGKD]XGWXQN"±PpOWDWODQNRGRWW0DW\L±,JHQLV|VV]HV]HGWQND]~WV]p OpUĘOPLQGHQW ±$NNRUPLW|UWpQKHWHWW"3iUQDSDODWWHQQ\LV]HPHWHWKRUGWDNLGH"±KLWHWOHQNHGHWW,PFVL ±1HPEDMPDMG~MUD|VV]HV]HGMN(J\GpOXWiQDODWWFVDNQHPOHV]WHOH~MUDV]HPpW WHO±]iUWDOHDWpPiWJ\HVHQ)L¿ 6]HUHQFVpUHPLQGHQHONpV]OWLGĘEHQ$]HUGĘV]pOLNLVKi]XGYDUDWHOHYROWODPSLRQ QDOD]DV]WDORNJ\|Q\|UĦHQPHJYROWDNWHUtWYHHONpV]OWUHQJHWHJ¿QRPDEEQiO¿QR PDEE V]HQGYLFV LV .LDODNtWRWWDN HJ\ ÄEiUSXOWRW´ DKRO D EHKĦW|WW PĦDQ\DJ SDODFNRV GtWĘN YiUWD D V]RPMD]yNDW$PtJ D OiQ\RN NpV]tWHWWpN D V]HQGYLFVHNHW D ¿~N LVPpW PHJWLV]WtWRWWiNDKi]KR]YH]HWĘ|VYpQ\W~MDEENpWyULiVL]ViNRWPHJW|OWYH$OiQ\RN HOKHO\H]WHN QpKiQ\ V]HPHWHV]ViNRW LV D] XGYDURQ KRJ\ D YHQGpJHNQHN OHJ\HQ KRYi GREQLDKDV]QiOWWiQ\pUWSRKDUDWV]DOYpWiWNLUOWGtWĘVSDODFNRW  Színesítsd a buli HOČNªV]½OHWHLW


±5HPpOHPPLQGHQNLPHJWXGMDIHMWHQLDPHJKtYyUHMWYpQ\pWpVLGHWDOiO±DJJRGDO PDVNRGRWW,PFVL ±1HIpOM0LN|]EHQWDNDUtWRWWXND]|VYpQ\WWHWWQNNLMHO]pVHNHW±Q\XJWDWWDPHJ%ROGL ±9ROWQiOXQNHJ\NLVPDUDGpNNUHSSSDStUD]]DOMHO|OWNPHJD]XWDW±PDJ\DUi]WD0DW\L  Te tudod, merre kell menni? Egészítsd ki a szavakat az oldalt megadott szótagokkal! $]DOV´VRUEDQOªYČV]¢PVRUR]DWV]¢PMHJ\HLW®UG¢WDPHJIHOHOČEHWĬNUH PDMGROYDVG·VV]HČNHWKRJ\PHJWXGGD]»WYRQDODW SZE – 1-2-3 DOL, FE, HUL – 4-5 – DÉK HA, HASZ, 6-7-8 – NYE – 9-10-11 KÖR, LA, LE, KON – 12-13 – 14-15-16 LES, LÓ, MÉT, 17-18 – LO – GAT MU, NÁ, BÁ LÁ – 19-20 NER, NYAG, KOM – 21-22-23-24 – TÁ – 25-26 NYERS, 27-28 – LE – /ċ6 – 29-30-31 POSZ, SÉG, FE – 32-33-34 – 35-36 – GES SZI, TÉ, TÓ, FEL – 37-38-39 – GO – 40-41-42 7ċ›-9‚ *<ī- – 43-44 – 45-46-47 – GET ZÁS, ZET, ZÓ KOM – 48-49 50-51 – LIS MÁ SOD – 52-53-54-55-56 – A – 57-58-59-60 61-62 – RA – 63-64-65-66 – NO – SÍT – 67-68 – 69-70 59-24 61-3 65-9-2-32-30-52 64-19 10-35-42-44 1-15-31-60-53-27-5111-20-25 47-50-37-49-4-70 7-29-17-13-14-58-33-57 62-48-69-45-66 36-39 68 63-41-40-67-22-40 ................................................................................................................................................. 0LQGHQNLIHV]OWHQYiUDNR]RWW(J\V]HUFVDNPHJYLOODQWHJ\V]ĘNHNREDNDORPERNN|]|WW ±,WWYDQQDN)L~NLQGXOKDWD]HQH/iQ\RNKR]KDWMiWRNDV]HQGYLFVHNHW±NLiOWRWW %DOXDW|EELHNQHN8J\DQLVĘWOWHWWpNNLD]|VYpQ\Ki]IHOĘOLYpJpUHĘUV]HPQHN 1HPVRNiUD PLQGHQNL PHJpUNH]HWW .H]GHWpW YHKHWWH WHKiW D QDJ\ Q\iUE~FV~]WDWy EXOL$GpOXWiQJ\RUVDQHOUHSOW-yNDWEHV]pOJHWWHNQHYHWJpOWHNWiQFROWDN$OiQ\RN iOWDONpV]tWHWWV]HQGYLFVHNQHNLVQDJ\VLNHUHYROW$]GtWĘLVUHQGHVHQIRJ\RWWKLV]HQ 24


MyPHOHJYROWPpJD]HUGĘEHQLV/DVVDQGHEL]WRVDQN|]HOHGHWWDEXOLYpJHKLV]PiU EHV|WpWHGHWW%ROGLpV0DW\LIHOYiOWYDNtVpUWHDKD]DIHOpLQGXOyNDWD]|VYpQ\HQ(OHP OiPSiYDOYLOiJtWRWWDNQHNLNKRJ\HOQHWpYHGMHQHN  Keresd meg, merre van az ösvény, ami a városszéli buszmegállóhoz vezet!

$ OiQ\RN SHGLJ D URPRNDW NH]GWpN HOWDNDUtWDQL 5HQJHWHJ V]pWGREiOW SRKDUDW Gt WĘVSDODFNRWV]DOYpWiWWiQ\pUWWDOiOWDNpVV]HGWHN|VV]HNLVVpGK|VHQ ±$]pUWOHJDOiEEDQQ\LWPHJWHKHWWHNYROQDDW|EELHNKRJ\DNLUDNRWWV]HPHWHVHNEH EHGREMiND]HOKDV]QiOWPĦDQ\DJFXFFRNDW±PpUJHOĘG|WW,PFVL ±+iWpQVHPJRQGROWDPKRJ\PpJDERNURNN|]|WWLVWDOiOXQNSDODFNRNDW1HPLVpUWHP PLpUWLGHGREWiNDV]HPHWHV]ViNRNLJD]iQLWWYROWDNDNH]NJ\pEHQ±ERVV]DQNRGRWW)L¿LV ±/iQ\RNpQPiUQDJ\RQIiUDGWYDJ\RN$OLJiOORNDOiEDPRQ1HPOHKHWKROQDS EHIHMH]QLD]HOSDNROiVW"±NpUGH]WH0DW\LPHJOHKHWĘVHQQ\ĦJ|VHQ ±,JD]DGYDQDQDJ\MiWPiUPHJFVLQiOWXNDW|EELWPDMGKROQDSEHIHMH]]N0HQMQN DOXGQL±PRQGWD,PFVL ±$NLFVLNKROYDQQDN"±WĦQWIHO)L¿QHNKRJ\DNpWÄNLV´WHVWYpUWPiUUpJHQOiWWiN ±0iUMyLGHMHQHPOiWWDPĘNHW6]HULQWHPEHPHQWHNDKi]ED±PRQGWDUHPpQ\NHGYH %ROGLDNLQHPVRNNHGYHWpU]HWWDKKR]KRJ\LO\HQV|WpWEHQpVLO\HQIiUDGWDQD]HUGĘ EHQNHUHVJpOMHHONyERUROWWHVWYpUpW 25


ÏYDWRVDQEHQ\LWRWWDND]DMWyQpVEHNXNNDQWRWWDN%DOXpV.DWDpGHVGHGHQDOXGWDN DQDSSDOLEDQDNDQDSpQWDNDUyEDEXUNROy]YD%ROGLQDNpV)L¿QHNQDJ\NĘHVHWWOHD V]tYpUĘO$ÄQDJ\RN´LVEHPHQWHNKiWDKi]EDOHWHUtWHWWpNDPDJXNNDOKR]RWWSROLIRD PRNDWpVDIiUDGWViJWyOV]LQWHOHURJ\WDNIHNKHO\HLNUH1pKiQ\SHUFP~OYDHJ\HQOHWHV V]XV]RJiVXNKDOODWV]RWWFVDNDQDJ\FVHQGEHQ eMV]DND%ROGLKLUWHOHQIHOULDGW(OĘV]|UQHPLVWXGWDPLpEUHV]WHWWHIHO0LNRUD]RQ EDQNLQp]HWWD]DEODNRQIXUFVDV]tQHVIpQ\HNHWOiWRWW$]WKLWWHYLKDUN|]HOHJpVDWi YROLYLOOiPRNIpQ\pWOiWMD1HNLiOOWNHOWHJHWQLDW|EELHNHWKRJ\|VV]HV]HGMpNDXGYDURQ KDJ\RWWGROJRNDWPpJPLHOĘWWOHV]DNDGD]pJ9pJUHQDJ\QHKH]HQIHOpEUHGWPLQGHQNL .LFV|UWHWWHNDKi]EyOGHRGDNLQWPpJDV]pOVHPUHEEHQWYLKDUQDNQ\RPDVHPYROW (NNRUOiWWiNKRJ\DERNURNP|J|WWLWLV]WiVUyOM|QQHNDNO|Q|VIpQ\HN.HOOĘNpSSHQ PHJUHWWHQYHyYDNRGWDNDWLV]WiVIHOp6]pWKDMWYDDERNURNiJDLWHJ\VRVHPOiWRWWV]HU NH]HWHWSLOODQWRWWDNPHJDPHO\DV]LYiUYiQ\PLQGHQV]tQpEHQWQG|N|OW$OHJEiWUDEE DNLFVL%DOXYROW0DMGĘPHJQp]LPLH]D]L]p5|YLGKDER]iVXWiQ%ROGLLVHONtVpUWH ±KLV]HQPLFVRGDGRORJOHQQHKRJ\ĘDQDJ\WHVWYpUQHPPHURGDPHQQLDPLNRUDNLFVL LO\HQEiWRU$KRJ\N|]HOHGWHNDYDODPLIHOpDV]LYiUYiQ\RVV]tQHNHJ\PiVEDROYDGWDN pVDV]HUNH]HWKDWiUR]RWW]|OGiUQ\DODWRW|OW|WW6]LV]HJĘKDQJNtVpUHWpEHQNLQ\tOWHJ\ DMWyDV]HUNH]HWROGDOiQpVHJ\LVPHUHWOHQ¿~E~MWHOĘ1pKiQ\SLOODQDWLJPHJU|N|Q\|G YHiOOWHJ\PiVVDOV]HPEHQDNpWWHVWYpUpVD]LGHJHQ$]WiQD¿~HOPRVRO\RGRWW ± 6]HUYXV] URNRQ ± PRQGWD pV Np]IRJiVUD Q\~MWRWWD D NH]pW HOĘV]|U %ROGL PDMG %DOXIHOp $]WiQ D NH]pEHQ OHYĘ WiYNDSFVROyKR] KDVRQOy YDODPLQ PHJQ\RPRWW HJ\ JRPERW pVDV]HUNH]HWHJ\SLOODQWiVDODWWHOWĦQWėNSHGLJRWWiOOWDNDKROGVHMWHOPHVIpQ\pEHQ $WLV]WiVV]pOpQDERNURNN|]|WW0DW\LPHOOpK~]yGYD)L¿pV,PFVLPHJSHUV]H.DWD DNL V]RURVDQ RGDE~MW )L¿KH] 1pKiQ\ OpSpVVHO WiYRODEE iOOW D FVRGiONR]iVWyO V]LQWH PHJGHUPHGYHDWHVWYpUSiU%ROGLpV%DOXYHONV]HPEHQSHGLJD]LGHJHQ¿~  Egészítsd ki a túloldali rajzot – szerinted milyen lehetett a fény, amelyik a nagy találkozást kísérte? Színezz! .DWDPHJG|U]V|OWHDV]HPpWD]WKLWWHURVV]XOOiW ±ÈOPRGRPEL]WRVFVDNiOPRGRP±PRW\RJWDPDJiEDQ)L¿ ±.LH]D¿~"±VXWWRJWD,PFVL ±+iWH]KLKHWHWOHQWHOMHVHQKLKHWHWOHQ±LVPpWHOJHWWH0DW\LLV (N|]EHQD]LGHJHQ¿~PRVRO\RJYDPHJODSRJDWWD%ROGLKiWiW ±1HIpOMPiUWĘOHPDQQ\LUD±PRQGWDDFVRGiONR]iVWyOWiWRWWV]iM~¿~WQ\XJWDWYD 3HUV]H%DOXYROWD]HOVĘDNLYLVV]DQ\HUWHDKDQJMiW 26


±.LYDJ\WH"+RJ\NHUOWpO LGH" +RQQDQ M|WWpO" 0L YROW D]D]L]pDPLWD]HOĘEEHOWQ WHWWpO"±]~GtWRWWDNpUGpVHLWD] LGHJHQUH ± /DVVDEEDQ ODVVDEEDQ 0LQGHQUH YiODV]RORN FVDN DGMHJ\NLVLGĘW±PRVRO\JRWW D ¿~ ± 7pQ\OHJ D URNRQRWRN YDJ\RN ± LJD] HOpJ WiYROL UR NRQ $ QHYHP 6]HUJLXV] pV D M|YĘEĘO M|WWHP HJ\ LGĘJpS VHJtWVpJpYHO .LN D]RN RWW D ERNRUEDQDEDUiWDLWRN" (UUHPiU%ROGLLVPDJiKR]WpUW ± ,JHQ 0RVW YROW QiOXQN Q\iUE~FV~]WDWyEXOL ±0HJLVPHUNHGQpNYHONLV KD OHKHW 8J\DQLV VHJtWVpJUH YDQV]NVpJHP±PRQGWD6]HU JLXV]pVPiULQGXOWLVDW|EELHN IHOpDNLNG|EEHQWHQ¿J\HOWpN PL W|UWpQLN D WLV]WiVRQ %DOX OHONHVHQ V]DODGW XWiQD %ROGL SHGLJPLQWDNLiORPEyOpEUHGW IHOKLWHWOHQNHGYHN|YHWWHĘNHW ±ėLWWDPLURNRQXQNHJ\ LGĘJpSSHOM|WWDM|YĘEĘOpV6]HUJXV]QDNKtYMiN±NLiOWRWWDDUHQGNtYOL]JDWRWW%DOXD ERNRUEDQUHMWĘ]N|GĘNIHOp ± ,JD]iEyO 6]HUJLXV] D QHYHP ± MDYtWRWWD NL PRVRO\RJYD D ¿~ pV EHNXNXFVNiOW D ORPERNN|]p±1HPE~MQiWRNHOĘ"ËJ\HJ\NLFVLWQHKp]EHV]pOJHWQLPiUSHGLJMyOHQQH PHUWV]NVpJHPYDQDVHJtWVpJHWHNUH %ROGLLVKtYRJDWQLNH]GWHDW|EELHNHW ±*\HUWHNPHQMQNEHDKi]EDpVRWW6]HUJLXV]PDMGPLQGHQWHOPHVpOPDJiUyO ËJ\D]WiQPLQGDQQ\LDQHOLQGXOWDNPLN|]EHQNLIpOYHNLEL]DOPDWODQXONLIUNpV]ĘHQ WHNLQJHWHWWD]LGHJHQUH$QDSSDOLEDQN|UEHOWpN6]HUJLXV]WpVĘHONH]GHWWPHVpOQL(O PRQGWDKRJ\D]pUWM|WWYLVV]DLGHDP~OWEDPHUWDM|YĘEHQDKROĘpOUHQJHWHJDV]HPpW 27


Q\HUVDQ\DJYLV]RQWV]LQWHPiUDOLJPDUDGW$]DSMDHJ\QDJ\NXWDWyLQWp]HWEHQGROJR]LN DKRONLIHMOHV]WHWWHNHJ\LGĘJpSHWpVLGHNOGWpNYHOHĘWKRJ\PHJWDQtWVDDPDpOĘHP EHUHNQHNPLWNHOOWHQQLNKRJ\QHLO\HQOHJ\HQDM|YĘ  Nézz utána, mit jelent Szergiusz neve! Keress kapcsolatot a feladata és a nevének jelentése között!  $WiUVDViJ6]HUJLXV]WKDOOJDWYDPHJpUWHWWHD)|OGM|YĘMHD]RQP~OLNKRJ\PDPLW WHV]QHNpUWHD]HPEHUHN)pOHOHPKHO\HWWHJ\UHLQNiEEOHONHVHGpVWpVWHWWYiJ\DWpUH]WHN UiM|WWHNKRJ\ĘNLVIHOHOĘVHND]pUWKRJ\PLO\HQOHV]6]HUJLXV]±pVPLQGHQI|OGODNy ±M|YĘEHOLpOHWH0LYHODWiYROLURNRQpSS~J\Qp]HWWNLPLQWHJ\PDLN|]pSLVNROiVD EDUiWLWiUVDViJQDNWiPDGWHJ\|WOHWHQpKiQ\KpWUHPHQMHQ6]HUJLXV]D]ĘLVNROiMXNED 0RQGMDD]WDWDQiURNQDNpVDGLiNWiUVDNQDNKRJ\HJ\N|UQ\H]HWYpGHOPLYHUVHQ\KH] NpUVHJtWVpJHW(]HQDYHUVHQ\HQ6]HUJLXV]HJ\NXWDWiVLSURMHNWWHOV]HUHSHODPHO\EHQ IHOPpUL%ROGLpNNRURV]WiO\iQDNN|UQ\H]HWLWXGDWRVViJiWpVHJ\HOĘDGiVEDQEHV]iPRO UyODKRJ\DQPXWDWWDEHQHNLNDN|UQ\H]HWYpGHOHPMHOHQWĘVpJpW 0iU PDMGQHP KDMQDORGRWW DPLNRU EHIHMH]WpN D WHUYH]JHWpVW GH PpJ DNNRU LV DOLJ EtUWDN HODOXGQL RO\DQ L]JDWRWWDN YROWDN D WDOiONR]iVWyO pV D UiMXN YiUy IHODGDWRNWyO 1HPFVRGDKRJ\MyFVNiQEHQQMiUWDNPiUDGpOHOĘWWEHQPLUHIHOpEUHGWHN(OĘV]|UD]W KLWWpNFVDNiOPRGWiND]pMV]DNDW|UWpQWHNHWGH6]HUJLXV]RWWYROWN|]|WWNWHKiWPpJ VHPiORPYROW $PLNRUNLOpSWHNDKi]EyODUUDLVUiNHOOHWWG|EEHQQLNKRJ\DWHJQDSLEXOLLVYDOy ViJYROWPLQWD]WD]RWWKDJ\RWWPDUDGYiQ\RNpNHVHQEL]RQ\tWRWWiN ±6RNGROJXQNYDQPpJgVV]HNHOOV]HGQLDV]HPHWHWDPLWWHJQDSKDJ\WXQN±Vy KDMWRWWIHO,PFVL ± )L¿ OpJ\ V]tYHV KR]] HJ\ V]HPHWHV]ViNRW KRJ\ OHJ\HQ PLEH WHQQQN H]W D VRN PLQGHQW±NpUWH0DW\L 1HNLiOOWDNDVRNPDUDGYiQ\WEHOHGREiOQLD]yULiVV]HPHWHV]ViNED6]HUJLXV]DNNRU OpSHWWNLD]DMWyQpVHOKĦOWD]RQDPLWOiWRWW ±ÈOOMiOOMQHWRYiEE1HPMyOFVLQiOMiWRN1HPPLQGV]HPpWDPLDQQDNOiWV]LN ±0LD]KRJ\QHPPLQGHQV]HPpW"$NNRUPLFVRGD"±pUWHWOHQNHGHWW%DOX ±7XGMiWRNYDQV]HPpWpVYDQKXOODGpN±IRJRWWDPDJ\DUi]DWED6]HUJLXV] 28


Â? SegĂ­ts a gyerekeknek: adj nevet a szemeteskukĂĄknak, hogy tudjĂĄk, mit hova J\ÄŹMWVHQHN+Âť]GDPHJIHOHOÄ&#x152;KHO\UHDV]ÂŞWKDJ\RWWGROJRNDW

Â? SegĂ­ts Szergiusznak megmagyarĂĄzni a kĂŠt fogalom jelentĂŠsĂŠt! V]HPpW  KXOODGpN  Âą1DKiWpQVRVHPJRQGROWDPKRJ\DPLWNLGREXQNDNXNiEDD]RNN|]|WWYDQPpJ KDV]QRVtWKDWyÂąFVRGiONR]RWW0DW\L 29


±%L]RQ\FVDNJ\HVHQNHOOJ\ĦMWHQL7XGMiWRNPLDM|YĘEHQV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWĘ NRQWpQHUHNHWKDV]QiOXQN$]RWWKRQV]HOHNWtYHQJ\ĦMW|WWKXOODGpNRNDWLO\HQNXNiNEDWHVV]N KRJ\N|QQ\HQJ\RUVDQHOWXGMiNV]iOOtWDQLDKXOODGpNIHOGROJR]yNED±PRQGWD6]HUJLXV] ±'HQHNQNQLQFVLO\HQNRQWpQHUQN0RVWLVFVDNV]HPHWHV]ViNRNEDYiORJDWWXND KXOODGpNRW0LKRYiWHJ\NH]HNHW"±Q\DIRJRWW.DWD ± +R]WDP QHNWHN HJ\ SiUDW +D YLVV]D PHJ\QN D YiURVED DNNRU QpKiQ\ KHO\UH NLWHVV]N KRJ\ QH FVDN WL WXGMiWRN V]HOHNWt YHQ J\ĦMWHQL D KXOODGpNRW KDQHP PLQGHQNL DNLQHNIRQWRVD)|OGM|YĘMH±Q\XJWDWWDPHJ 6]HUJLXV] ±1DGHKRJ\DQIRJMXND]RNDWDQDJ\NRQWp QHUHNHWPDJXQNNDOYLQQL".pSWHOHQVpJKRJ\ ELFLNOLYHOHOWXGMXNV]iOOtWDQLĘNHW±LQJDWWDD IHMpW,PFVL ±1HIpOMHWHNN|QQ\ĦOHV]$WiYLUiQ\tWyP PDOIRJRPDYiURVNO|QE|]ĘSRQWMDLUDHOMXW WDWQLĘNHW1DDNNRULQGXOKDWXQNKR]]iWRN± IRUGXOW%ROGLpNKR] ±,JHQSHUV]H)L~NIRJMXNPHJD]ViNRNDW pVLUiQ\DYiURV±LQGXOWPHJ%ROGLD]|VYpQ\HQ $WiUVDViJYLV]RQ\ODJJ\RUVDQDYiURVV]p OpKH] pUW .|]EHQ DUUyO EHV]pOJHWWHN KRJ\DQ IRJMiN %ROGLpN D V]OHLNQHN EHPXWDWQL 6]HU JLXV]W%DOXD]WMDYDVROWDKRJ\PHVpOMHQHNHO PLQGHQW$W|EELHND]RQEDQH]WQHPWDUWRWWiN My|WOHWQHN$]WJRQGROWiNKRJ\DV]OĘNQHP pUWHQpN D W|UWpQWHNHW $EEDQ PDUDGWDN KRJ\ FVHUHGLiNNpQWPXWDWMiNEH6]HUJLXV]W$QDJ\ EHV]pOJHWpVWHUYH]JHWpVN|]EHQDKRJ\DYiURV XWFiLQPHQWHN6]HUJLXV]LWWLVRWWLVNDWWLQWRWW DWLWRN]DWRVWiYLUiQ\tWyMiYDOpVtJ\VRNVRNV]HOHNWtYNRQWpQHUWKHO\H]WHNHO$]HOVĘNEH EHGREWiNPLQGD]WDPLWDEXOLXWiQ|VV]HV]HGWHNKRJ\QHNHOOMHQWRYiEEFLSHNHGQLN /DVVDQ PLQGDQQ\LDQKD]DpUWHN %ROGLpN EHPXWDWWiN V]OHLNQHN 6]HUJLXV]W$]RN FVRGiONR]WDNHJ\NLFVLWKRJ\LO\HQYiUDWODQXOpUWHVOQHNDFVHUHGLiNpUNH]pVpUĘOGH 30


WXGWiNKRJ\¿DLNPLQGLJPLQGHQUĘOPHJIHOHGNH]QHNtJ\J\RUVDQW~OWHWWpNPDJXNDW D] HOVĘ PHJOHSHWpVHQ pV V]tYpO\HVHQ IRJDGWiN D] LGHJHQ ¿~W$ VUiFRN HOPRQGWiN D IHGĘW|UWpQHWHW LV D N|UQ\H]HWYpGHOPL YHUVHQ\UĘO pV KRJ\ VHJtWHQLN NHOO (WWĘO D V]OĘNPpJMREEDQPHJQ\XJRGWDNVĘWEV]NpNLVOHWWHNJ\HUPHNHLNUHPHUWPLO\HQ V]pSGRORJDPLEHQUpV]WYHV]QHN7HUPpV]HWHVHQIHODMiQORWWiNDVHJtWVpJNHWĘNLV DPLW6]HUJLXV]V]pSHQPHJN|V]|QWPHUW WXGWD KRJ\ D IHOQĘWWHNQHN IRQWRV V]HUH SN YDQ D V]HOHNWtY KXOODGpNJ\ĦMWpVEHQ eSS H]pUW PHJ LV PXWDWWD QHNLN D] XWFiQ DNRQWpQHUHNHWpVHOPDJ\DUi]WDKRJ\DQ NHOO KDV]QiOQL ĘNHW$ V]OĘN QDJ\RQ OHO NHVHNYROWDNpVMDYDVROWiNKRJ\J\ĦMWVpN |VV]H D Ki]EDQ WDOiOKDWy NDFDWRN N|]O D]RNDW DPHO\HNHW D NRQWpQHUHNEH OHKHW UDNQL5|JW|QQHNLLVOiWWDN  Hogyan válogatnád szét a család kacatjait? Nevezd meg a konténereket!

$¿~NDVRNPXQNiWyO±QRPHJSHUV]H D] HOĘ]Ę pMV]DNDL pOPpQ\HNWĘO ± HOFVLJi] YD HVWHN EH D] iJ\ED .L NHOOHWW SLKHQQL PDJXNDW KRJ\ N|QQ\HGpQ YHJ\pN D PiV QDSL DNDGiO\W 6]HUJLXV] LVNRODL EHPXWDW NR]iViW 6]HUHQFVpUH PLQGHQ VLPiQ PHQW $]LJD]JDWyQDJ\RQ|UOWKRJ\DN|UQ\H ]HWYpGHOPL YHUVHQ\EHQ UpV]W YHKHWQHN D] LVNROD WDQXOyL LV 6]HUJLXV]pN NLWDOiOWiN KRJ\ D OHJMREE OHQQH HJ\ WpPDKHWHW V]HU YH]QL YHUVHQ\HNNHO MiWpNRNNDO KRJ\ IHO KtYMiNWiUVDLNpVUDMWXNNHUHV]WODV]OĘN¿J\HOPpWDV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWpVIRQWRV ViJiUD(]WHOLVPRQGWiND]LJD]JDWyQDNDNLQHNQDJ\RQWHWV]HWWD]|WOHWpVDUUDNpUWH ĘNHWKRJ\V]HUYH]]pNPHJDWpPDKHWHW$EDUiWLWiUVDViJWDJMDL|VV]HGXJWiNDIHMNHW KRJ\OpSpVUĘOOpSpVUHPHJEHV]pOMpNDWpPDKpWHVHPpQ\HLW$EEDQHJ\HWpUWHWWHNKRJ\ HOĘV]|UHJ\āWĘV´SODNiWRWNHOO|VV]HKR]QLXN 31


ย Te milyen plakรกtot rajzolnรกl?

,PFVL|WOHWHYROWKRJ\DUpV]WYHQQLV]iQGpNR]yNW|OWVHQHNNLHJ\IHODGDWODSRW (]]HOOHKHWQHYH]QLDN|UQ\H]HWYpGHOPLMiWpNRNUDFVDSDWYHUVHQ\HNUH ย Tรถltsd ki te is a nevezรฉsi feladatlapot! ย .HUHVGPHJPLUHMWฤŒ]LN a tรกblรกzatban! A csillagtรณl indulj, lรณugrรกsban haladj!

l

o

zs *SZ

f

รบ

รผ

b

E

c

A

z

k

b

H

E

s

m

d

a

r

i

D

e

k

b

b

L

รถ

K

v

L

u

U

ร‰

V

n

รณ

cs

ฤฌ

t

GY

k

p

รผ

c

t

n

T

r

h

i

L

K

s

k

ร

รฉ

v

c

ฤซ

ฤ‹

d

I

j

E

p

j

d

t

z

l

-

ly

u

v

รผ

ty

l

ฤฌ

T

a

SZ

e

G

รถ

T

v

h

l


ย 2. Helyettesรญtsd be az alรกbbi szรถvegbe a megadott szรณpรกrokbรณl a helyeset!   

PiVRGQ\HUVDQ\DJQDNHOVฤ˜GOHJHVQ\HUVDQ\DJQDN V]tQDQ\DJ WHUKHOpVHWLV]WDViJD NRPSRV]WiOiV~MUDIHOGROJR]iV HOฤ˜Q\|NKiWUiQ\RN DNWtYSDVV]tY

$V]HOHNWtYKXOODGpNJ\ฤฆMWpVDD]HOVฤ˜OpSpVH(QQHNVRUiQ DODNRVViJN|]UHPฤฆN|GpVpYHOV]HULQWV]pW YiORJDWYDJ\ฤฆMWLNDKXOODGpNRNDW$KXOODGpNQDNPLQWD JD]GDViJYpUNHULQJpVpEHYDOyYLVV]DMXWWDWiViEyONRPRO\N|UQ\H]HWL V]iUPD]QDNFV|NNHQDJ\iUWiVHQHUJLDLJpQ\HN|UQ\H]HWL

ย $]DOยขEELPRQGDWRNEDQQยชKยขQ\V]ยดEHWฤฌLยทVV]HNHYHUHGWHN Segรญts, hogy รบjra รฉrtelmesek legyenek! $J\ฤฆMWฤ˜V]LJHWHNUHQGV]HULQWKiNUX]iDNHWiEiOUy|V]SRYNRQPHOOHWWiOOQDNUHWHQHN HWGHNHV]W~]pNฤ˜VHUEHQWDOiOKDWyNยฑOpQ\HJKRJ\N|QQ\HQPHJN|]HOtWKHWฤ˜NOHJ\HQHN   $NLVFVDSDWQDJ\RQ|UยOWDPLNRUD]WWDSDV]WDOWiNKRJ\WiUVDLNN|]ยOHJ\UHW|EEHQ W|OWLNNLDMHOHQWNH]pVLIHODGDWODSRW&VDN~J\iUDGWDNEHOฤ˜OยND]|WOHWHWHN0LQGHQQD SRWUpV]OHWHVHQPHJWHUYH]WHNPDMGHJ\QDJ\WiEOi]DWEDQIHOYi]ROWiNDM|Yฤ˜KHWLSURJ UDPRWPHO\LNQDSQDNPLOHV]DIฤ˜WpPiMDpVPHO\LNIHODGDWQDNNLOHV]DJD]GiMD 33


Imcsi

Fifi

Boldi

Matyi

Balu

Kata

KªWIČ

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Szemét vagy hulladék?

Hová vigyem?

Válogatós nap

Mi lesz EHOĘOH"

Hogyan lehet kevesebb?

+XOODGpN V]RERU NLiOOtWiV

.XNDSLQJiOy 7XUNiOiVD] LVNRODWiVNi EDQ0LEĘO YDQ"0LWOH KHW~MUDKDV] QRVtWDQL" +DV]QRVXOW +i]WDUWiVL 7XUNiOiV KXOODGpNRN J\ĦMWĘHGp RWWKRQD Ki]WDUWiV versenye nyek tervezése KXOODGpNDLQDN FVRSRUWRVt WiVD ÏULiVLV]H /iWRJDWiV 6]HOHNWtYKXO ODGpNJ\ĦMWpV PpWKXOODGpN DKHO\L DVXOLEDQ ODELULQWXV KXOODGpN XGYDUEDQ

+XOODGpNRN NUHDWtYIHO KDV]QiOiVD Np]PĦYHV IRJODONR]iV

7XGDWRVYi ViUOiVW~UDD YiURVEDQ

+XOODGpNRN NUHDWtYIHO KDV]QiOiVD Np]PĦYHV IRJODONR]iV

gWOHWE|U]H JDUi]VYiViU

,VNRODLÄMiW V]yWpU´NL DODNtWiVD ~MUDIHOKDV] QiOWDQ\DJRN segítségével ÏULiVLV]H 6]LJHWQp]ĘD 6]HOHNWtYKXO ,VNRODLÄMiW PpWKXOODGpN YiURVEDQ ODGpNJ\ĦMWpV V]yWpU´NL DODNtWiVD ODELULQWXV DVXOLEDQ ~MUDIHOKDV] QiOWDQ\DJRN segítségével 6RUYHUVHQ\ +XOODGpN $NDGiO\YHU ÄÒMUDWHUPp a szemét és WDSRJDWy seny NHN´YiViUD KXOODGpNV]pW YiORJDWiViYDO

$V]IDOWUDM] verseny

ÒMUDSDStU .XNDWQGpU 0HVHtUy EiEHOĘDGiV SiO\i]DW készítése $YiORJDWyV .XND.i]PpU

.RPSRV]W OiGDNpV]tWpVH

$NRPSRV] WiOiV|U|PHL NHUWpV]HWL EHPXWDWy

.XNDE~YiU WDUWyVKDV]Qi ODWLHV]N|]|N készítése természetes DQ\DJRNEyO &VHUHEHUH DNFLy

(N|]EHQ6]HUJLXV]VHPWpWOHQNHGHWWWiMpNR]WDWyHOĘDGiVRNDWWDUWRWWDV]OĘNQHNWD QiURNQDNKRJ\N|]|VJJ\pYiOKDVVRQDN|UQ\H]HWYpGHOPH$]pUGHNOĘGĘIHOQĘWWHN SHGLJ V]tYHVHQ VHJtWHWWHN D J\HUHNHNQHN D WpPDKpW NLYLWHOH]pVpEHQ D IHODGDWRN OHER Q\ROtWiViEDQDPHUpV]HEE|WOHWHNPHJYDOyVtWiViEDQ 34


$WpPDKpWHOVĘQDSMiQD]LVNRODXGYDURQYROWDJ\OHNH]Ę5HJJHONRUDPLNRUUDD SURJUDPLQGXOiVLLGHMpWPHJKLUGHWWpNEL]RQ\PpJFVDNQpKiQ\DQOp]HQJWHNRWW ±+iWH]pUWGROJR]WXQNHQQ\LW"±VyKDMWRWWD.DWDNLVVpV]tQSDGLDVDQV]pWWiUYDDNDUMiW ±(OpJJpHOV]RPRUtWyKRJ\FVDNHQQ\LHPEHUWpUGHNHOD)|OGM|YĘMH±PRQGWDV]L JRU~DQ%ROGLLV ±1HOHJ\HWHNHONHVHUHGYH±EL]WDWWDĘNHW6]HUJLXV]±0pJFVDNPRVWNH]GWNHO PHJOiWMiWRNDMySURJUDPRNDWQHPIRJMiNNLKDJ\QLpVM|QQHNPDMG ±'HDNNRUQHPD]pUWM|QQHNPHUWV]HUHWQpQHNWHQQLYDODPLWDN|UQ\H]HWQNpUW"± E~VXOWQHNL%DOX±&VDNDMySURJUDPRNDEXOL]iVYRQ]]DĘNHW" ± 1HP QHP ± Ui]WD D IHMpW 6]HUJLXV] ± EL]WRV YDJ\RN EHQQH KRJ\ DNLN PRVW LWW YDQQDND]pUWM|WWHNPHUWIRQWRVQHNLNDN|UQ\H]HWPHO\EHQpOQHN$W|EELHNPpJWpWR Yi]QDN$SURJUDPRNDUUDOHV]QHNMyNKRJ\PHJPXWDVVXNPLO\HQMyGRORJ~J\pOQL KRJ\N|]EHQDM|YĘUHLVJRQGROXQN ±+pVUiFRNV]HULQWHPWDOiOMXQNNLHJ\MySRIDQHYHWHQQHNDKpWQHN9DODPLRO\DW DPLNLIHMH]LD]WDPLW6]HUJLXV]PRQGRWW±SUyEiOWDOHONHVtWHQLDW|EELHNHW)L¿LV ±1HPMySRIDQpYNHOOLGHKDQHPHJ\IUDSSiQVMHOPRQGDW±RNRVNRGRWW0DW\L ±,JD]DGYDQ0LWV]yOQiWRNSpOGiXOHKKH]"Ä/e*<9È/2*$7Ï6$)(117$57 +$7Ï-g9ėe57´±NpUGH]WHNtYiQFVLDQ,PFVL ±+~H]QDJ\RQMy±Qp]WHN|VV]HHOLVPHUĘHQDW|EELHN ±&VLQiOMXQNEHOĘOHSODNiWRW7XGMiWRNDPLWNLOHKHWIJJHV]WHQLD]XWFiNRQNpWYLO ODQ\RV]ORSN|]p±MDYDVROWD)L¿ ± 0HJ\HN NpUHN RWWKRQ QpKiQ\ yFVND OHSHGĘW 0DW\L WH V]DODGM KD]D IHVWpNpUW pV HFVHWHNpUW±DGWDNLD]XWDVtWiVW%ROGLpVPiULQGXOWLVDNpW¿~ ±eQSHGLJV]yORND]RNQDNDNLN|VV]HJ\ĦOWHND]LVNRODXGYDURQKRJ\M|MMHQHNVHJt WHQL±V]DODGWD]XGYDUIHOp%DOX  7HGGILJ\HOHPIHONHOWČEEªDWªPDKªWMHOPRQGDW¢W6]®QH]]UDM]ROM

35


$FVDSDWDUUyOLVJRQGRVNRGRWWKRJ\DMHOHQWNH]ฤ˜NQHNpUGHPHVOHJ\HQPLQGD]|W QDSRQUpV]WYHQQLDYHUVHQ\HNEHQ%HMHOHQWHWWpNPLQGHQWHOMHVtWHWWIHODGDWXWiQNDSQDN HJ\HJ\EHWฤฆWDPHO\HNHWDKpWXWROVyQDSMiQWXGQDN|VV]HUDNQLDQJROV]DYDNNi 7HD] HJ\HVIHODGDWRNXWiQ]iUyMHOEHQWDOiORGPHJDEHWฤฆNHW $]DEV]RO~WJ\ฤ˜]WHVDYHUVHQ JpVHNEHQD]DNLPHJWXGMDPRQGDQLPLWMHOHQWHQHNDNLUDNRWWV]DYDN

+ยŠ7)ฤ‹ $QDSWHKiWIHVWpVVHONH]Gฤ˜G|WW.LFVLWERUXOWXJ\DQDSURJUDPGHDN|]|VDONRWiV PHJKR]WDDMyKDQJXODWRW$YiURVODNyLpUGHNOฤ˜GpVVHOยฟJ\HOWpNDSODNiWRNNLKHO\H]pVpW 9ROWDNLVHJtWHWWLVDยฟDWDORNQDNPHUWฤ˜NSHUV]HQHPJRQGROWDNPLQGHQUH7~OPDJDV YROW D] RV]ORS H]pUW OpWUiW NHOOHWW NpUQLยN HOIRJ\RWW D PDJXNNDO YLWW ]VLQHJ 6]yYDO DNDGWDNQHKp]VpJHNGHVHQNLQHPERVV]DQNRGRWWVRNVRNQHYHWpVVHOLQGXOWDQDS (]XWiQ ,PFVL D] LVNRODXGYD URQHOUHQGH]WHDKXOODGpNV]REURN NpV]tWpVpQHN KHO\V]tQpW รULiVL SDStUGRER]RNEDQD]XGYDUW|EE SRQWMiQ NLKHO\H]HWW NDFDWRNDW $]DONRWyNQDNHOฤ˜V]|UHONHOOHWW G|QWHQL PL D V]HPpW PL D KXO ODGpN pV NLYiORJDWQL PHO\HN Eฤ˜ONpV]tWLNDV]REURNDW

ย Te hogyan vรกlogatnรกd szรฉt a doboz tartalmรกt? Tervezd meg, milyen szobrot kรฉszรญtenรฉl! (R)

36


)LยฟD]XGYDUHJ\PiVLNSRQWMiQWHWWHOฤ˜NpV]ยOHWHNHWKRJ\PHJUHQGH]KHVVpNDKDV] QRVXOW KXOODGpNRN YHUVHQ\pW 0iU My HOฤ˜UH NLKLUGHWWpN KRJ\ RO\DQ WiUJ\DNDW YiUQDN DPHO\HNKXOODGpNEyONpV]ยOWHNGHPpJLVKDV]QiOKDWyNYDODPLUHeUNH]WHNLVHJ\PiV XWiQD]|WOHWHVHEEQpO|WOHWHVHEEPHJROGiVRN)LยฟDOLJJ\ฤ˜]WHNLSDNROQLฤ˜NHW ย 1ยช]GYยชJLJWHLVDNLยขOOยฎWยขVWยŽUGDWยขUJ\DNDOยขV]HULQWHGPLEฤŒONยชV]ยฝOWHN Rajzolj te is egy hulladรฉkbรณl kรฉszรผlt hasznรกlati tรกrgyat az รผres kiรกllรญtรณhelyre! (D)

%ROGLpV0DW\LPiUHOฤ˜]ฤ˜QDSIHOpStWHWWHD]LVNRODN|]HOpEHQOpYฤ˜SDUNEDQD]yULiVOD ELULQWXVWPRVWPiUFVDNDKXOODGpNRNDWpVDV]HPHWHWNHOOHWWNLKHO\H]QLยN0DMGHOPD J\DUi]WiND YHUVHQ\]ฤ˜NQHND] D IHODGDWKRJ\ D ODELULQWXVRQ YpJLJPHQYHNยO|QNยO|Q J\ฤฆMWVpN|VV]HDV]HPHWHWpVDKXOODGpNRW

ย Anรฉlkรผl, hogy felemelnรฉd a ceruzรกdat a papรญrrรณl, menj vรฉgig te is a labirintuson, majd szรญnezd zรถldre a hulladรฉkot, pirosra pedig a szemetet! Prรณbรกld meg az รถsszes tรกrgyat รฉrinteni utad sorรกn! (E)

37


%DOXDVRUYHUVHQ\WHJ\NLFVLWpUGHNHVHEEpWHWWH$FVDSDWRNQDNNยO|QE|]ฤ˜PyGRQNHOOHWW DUDMWQiOWDOiOWWiUJ\DNDWDFpOEDQOpYฤ˜NRQWpQHUYDJ\NXNDV]iMiEDEHGREQL3iURNEDQDNpW EHOVฤ˜OiEDWiWN|WYHKDODGQL]ViNEDQXJUiOYDpUQLHODFpOWD]HJpV]FVDSDWQDNV]i]OiE~NpQW YpJLJPHQQLDSiO\iQWDOLFVNi]YDDร„WDOLFVNDยดKiWiQHJ\HQV~O\R]YDiWYLQQLDWiUJ\DNDWPR FViUMiUiVVDOiWMXWQLDFpOKR]N|WpONDULNiQiWK~]QLD]HJ\HVpYHOIHON|W|WWWiUJ\DNDW ย Rajzold be a cรฉlnรกl talรกlhatรณ tรกrlรณkba, a te csapatodnak melyikben mi lett volna a verseny vรฉgรฉn! (E)

.DWiQDNYROWDOHJNHYHVHEEHOฤ˜NpV]ยOQLYDOyMDD]DV]IDOWUDM]YHUVHQ\UHGHฤ˜YROWWD OiQDOHJL]JDWRWWDEE0LWIRJQDNUDM]ROQLDYHUVHQ\]ฤ˜NWDOiQNXNiVDXWyWYDJ\V]HPpW GRPERWNLVNDNDVVDO"-|QQHNHD]yYRGiVRNLV"eVMDMDOHJV]RURQJDWyEENpUGpVQHP PRVVDHODYHUVHQ\WD]HVฤ˜"6]HUHQFVpUHD]RQEDQUDJ\RJyLGฤ˜YROWEiUULRJDWRWWHJ\NpW IHOKฤ˜GHD]WiQD]RNLVV]HUWHIRV]ORWWDNDGpOHOฤ˜WWIRO\DPiQ .DWD OHIpQ\NpSH]WH D PฤฆYHNHW KRJ\ D] LVNROD DXOiMiEDQ OpYฤ˜ QDJ\ KLUGHWฤ˜WiEOiUD NLWHKHVVHDOHJV]HEEHNUฤ˜ONpV]ยOWNpSHNHW 38


 Rajzolj te is olyat, amit Kata biztosan kiakasztana az aulában! (R)

$]HOVĘYHUVHQ\QDSRWIiUDGWDQGHHOpJHGHWWHQ]iUWDDNLVFVDSDW0pJIHOVHPNHUOWHN D]XWROVyHUHGPpQ\HNDKLUGHWĘWiEOiUDPiULVDPiVQDSLWHQQLYDOyNDWYHWWpNVRUUD(J\UH EL]WRVDEEDNYROWDNDEEDQKRJ\DKpWQDJ\RQMyOIRJVLNHUOQL0pJLVLJD]DYROW6]HUJLXV] QDN8J\DQLVDUHJJHOLQHKp]NHVLQGXOiVXWiQGpOXWiQUDPiULJD]LQ\]VJpVYROW$Q\XNiN DSXNiNQDJ\V]OĘNQDJ\WHVWYpUHNM|WWHNDNLVHEEJ\HUHNHNpUWpVVRNDQN|]ON±OiWYD DYLGiPIRUJDWDJRW±NHGYHWNDSWDNKRJ\EHV]iOOMDQDNDMiWpNEDËJ\HJ\UHW|EEHQQHYH] WHNDYHUVHQ\HNUH$J\HUHNHNNtYiQFVLDQQp]WpNDVRUUHQGHWIHOWQWHWĘWiEOiW9DMRQKi Q\DGLNKHO\HQiOOQDNDFVDSDWYHUVHQ\EHQYDJ\D]HJ\pQLEHQ"6]RUJDOPDVDQJ\ĦMW|JHWWpN DEHWĦNHWLVEiUPpJQHPWXGWDNNLUDNQLEHOĘOHVHPPLW±VHEDMPDMGSpQWHNHQ $QDSYpJpQ)L¿pNPHJEHV]pOWpNDWDSDV]WDODWDLNDWpVPHJiOODStWRWWiNKRJ\KDKRO QDSYDOyEDQRO\DQVRNDQYHV]QHNUpV]WDYHUVHQ\HQPLQWDKiQ\DQEHMHOHQWNH]WHNDN NRUEL]RQ\SyWIHODGDWRNDWNHOONLWDOiOQLXNKRJ\DYiUDNR]yNQHXQDWNR]]DQDN6]HUJL XV]YiOODOWDKRJ\|VV]HiOOtWQpKiQ\IHODGDWRWDPLWV]NVpJHVHWpQEHYHWKHWQHNKLV]HQ QHNL~J\VLQFVVHPPLGROJD0LXWiQJ\RUVDQiWYHWWpNNLQHNPLOHV]PiVQDSDIHODGDWD PLQGDQQ\LDQKD]DLQGXOWDNNLSLKHQQLD]L]JDOPDNNDOWHOLQDSRW

KEDD (]HQDUHJJHOHQPiUQHPFVDNQpKiQ\Op]HQJĘHPEHUYiUWDĘNHWWHOHYROWD]LVNROD XGYDUDpUGHNOĘGĘNNHO$¿DWDORNNLRV]WRWWiNDNHOOpNHNHWpVPiULQGXOWDNLVDNO|QE| ]ĘKHO\V]tQHNUHKRJ\QHYiUDNR]WDVViNDYHUVHQ\]ĘNHW,PFVLHOĘ]ĘQDSYpJpQNpUWD V]HPpWV]iOOtWiVVDOIRJODONR]yKHO\LFpJWĘOUHVNXNiNDWpVNRQWpQHUHNHW0RVWPiUFVDN D]HFVHWHNHWpVDIHVWpNHWNHOOHWWNLWHQQLHpVNH]GĘGKHWHWWD]DONRWiV 39


ย /ยชJ\WHLVSLQJยขOยด$NRQWยชQHUHNEHQV]HOHNWยฎYKXOODGยชNRWIRJQDNPDMGJ\ฤฌMWHQL DNXNยขNEDQSHGLJDKยข]WDUWยขVRNEDQยทVV]HJ\ฤฌOWKHWHQWHHOV]ยขOOยฎWRWWV]HPHWHW Milyen mintรกjรบ kukรกkat, kontรฉnereket szeretnรฉl az utcรกkon lรกtni? Engedd szabadjรกra a fantรกziรกd! (C)

)Lยฟ QDJ\RQ V]HUHWL D ODNEHUHQGH]pVL ~MViJRNDW E~MQL *\DNUDQ UHQGH]L iW FVLQRVtW JDWMD D V]REiMiW LV 1HNL MXWRWW HV]pEH KRJ\ SUREOpPiV OHQQH ]ViNRNEDQ J\ฤฆMWHQL D Ki]WDUWiVEDQNHOHWNH]HWWV]HOHNWtYKXOODGpNRNDW(J\HVpYHOVHQNLQHPYLV]Lฤ˜NHWDJ\ฤฆM Wฤ˜V]LJHWUH D ODNiVW YLV]RQW HOFV~Q\tWMiN$UUyO QHP LV EHV]pOYH PLO\HQ OHQQH yULiVL ]ViNRNDWNHUยOJHWQLDNRQ\KiEDQYDJ\D]HOฤ˜V]REiEDQ(]pUWNLWDOiOWDKRJ\KLUGHVVH QHNPHJHJ\YHUVHQ\WV]HOHNWtYKi]WDUWiVLJ\ฤฆMWฤ˜HGpQ\HNWHUYH]pVpUH7LWRNEDQUHPpOWH KRJ\QpKiQ\N|]ยOยNQHPFVDNWHUYPDUDGKDQHPHOLVNpV]ยO6]HUHWWHYROQDKDVRN My|WOHWV]ยOHWLNDONDOPD]NRGYDDNยO|QE|]ฤ˜ODNiVEHOVฤ˜NVWtOXViKR] ย /ยชJ\WHLVNUHDWยฎY7HUYH]]NRQ\KยขEDHOฤŒV]REยขEDIRO\RVยดUDJDUยข]VEDV]HOHNWยฎY KXOODGยชNJ\ฤฌMWฤŒHGยชQ\HNHW Konyhรกba

Elล‘szobรกba

Folyosรณra

Garรกzsba

40


%ROGLDKHO\LKXOODGpNWHOHSUHNDODX]ROWDHOD]pUGHNOĘGĘNHWKRJ\PHJPXWDVVDKRYi NHOOYLQQLNDYiURVEDQODNyNQDND]RNDWDKXOODGpNRNDWPHO\HNHWPpJOHKHW~MUDKDV] QRVtWDQLGHQHPGREKDWyNDKXOODGpNV]LJHWHNNRQWpQHUHLEH$KHO\LKXOODGpNJD]GiONR GiVL YiOODONR]iV PXQNDWiUVD N|UEHYH]HWWH D FVRSRUWRW D WHOHSKHO\HQ N|]EHQ EHPXWDW WDPXQNiMXNDW%ROGLD]ÄLGHJHQYH]HWpV´XWiQHJ\NLVIHODGDWODSRWDGRWWPLQGHQNLQHN (QQHNKHO\HVNLW|OWpVHXWiQOHKHWHWWPHJNDSQLDN|YHWNH]ĘEHWĦW  Válaszolj te is a kérdésekre! +DYDODPLWHVHWOHJQHPWXGV]Qª]]XW¢QDNªUGH]ČVN·GM(U) 1. Igaz vagy hamis (I-H)? $NRPPXQiOLVKXOODGpNRWKHWLUHQGV]HUHVVpJJHONXNiEDQ LOOHWYHKXOODGpN]ViNEDQLVJ\ĦMWLN $KHO\LV]HOHNWtYJ\ĦMWĘV]LJHWHNHQPĦDQ\DJRWSDStUW IHKpUpVV]tQHVYHJHWOHKHWHJ\HJ\NRQWpQHUEHQJ\ĦMWHQL $WHOHSKHO\HQOHDGKDWyKXOODGpNRNDN|YHWNH]ĘN  ODNRVViJL JXPLDEURQFVKXQJDURFHOOIpPID $]HOHNWURQLNDLHV]N|]|NHWLQJ\HQHVHQEHOHKHWYLQQLDWHOHSKHO\UH $YHV]pO\HVKXOODGpNRW±SpOGiXOIiUDGWRODMDWKDV]QiOWDNNXPXOiWRUW  V]iUD]HOHPHWDXWyJXPLW±DV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWĘV]LJHWHQ  DNRQWpQHUHNPHOOpNHOONLUDNQL /DNRVViJLORPWDODQtWiVNRUNL]iUyODJDQHPKi]WDUWiVLV]HPpW  NDWHJyULiMiEDWDUWR]ypVDV]HOHNWtYHQQHPJ\ĦMWKHWĘ  QDJ\PpUHWĦKXOODGpNRWOHKHWNLUDNQLpVFVDNH]WV]iOOtWMiNHOLQJ\HQHVHQ $WHOHSKHO\HQDWLV]WDpStWpVLERQWiVLW|UPHOpNOHUDNiVDLQJ\HQHV $V]HPHWHV]ViNRNEDQNLKHO\H]HWW]|OGKXOODGpNRWHJpV]pYEHQHOV]iOOtWMiN $NRPSRV]WiOyWHOHSHQFVDNDWDYDV]LpVĘV]LNHUWUHQGH]pVVRUiQ|VV]HJ\ĦOW ]|OGKXOODGpNRWOHKHWLQJ\HQHVHQOHDGQL $YiURVEDQMiUDWRWLQGtWDQDNPHO\FpJHNWiUVDVKi]DNV]HOHNWtYHQJ\ĦMW|WW  KXOODGpNDLWUHQGV]HUHVHQHOV]iOOtWMD 5DNGVRUEDDV]DYDNDWKRJ\ªUWHOPHVPRQGDWOHJ\HQEHOČOH PLQGHQV]HOHNWtY3DStULQWp]PpQ\QHNJ\ĦMWĘHGpQ\HNHWpV RNWDWiVLPĦDQ\DJDGQDNJ\ĦMWpVpUH  41


3. Szรญnezd ki a helyi hulladรฉkgazdรกlkodรกsi cรฉg รกltal hasznรกlt emblรฉmรกt!

0DW\LV]LJHWQp]ฤ˜EHKtYWDD]pUGHNOฤ˜Gฤ˜NHW$UpV]WYHYฤ˜NNDSWDNHJ\YiURVWpUNpSHWpV D]D]RQEHMHO|OWV]HOHNWtYV]LJHWHNHWVRUEDQpULQWYHNHOOHWWHJ\VpWiWWHQQLยN0LQGHQV]L JHWHQDNRQWpQHUHQHOYROWUHMWYHHJ\V]iPH]HNHWNHOOHWWD]ร„XWD]yNQDNยด|VV]HJ\ฤฆMWHQLยN $V]iPRNYpJยOHJ\WHOHIRQV]iPRWDGWDNNLDKHO\LKXOODGpNJD]GiONRGiVLFpJpW$VpWD YpJpQIHONHOOHWWKtYQLXNDV]iPRWLWWWXGWiNPHJD]DNWXiOLVIHODGDWpUWNDSKDWyEHWฤฆW ย Sรฉtรกlj te is a vรกrosban! Prรณbรกlj รบgy menni, hogy a legrรถvidebb รบton รฉrintsd DOHJWยทEEV]HOHNWยฎYV]LJHWHW0LO\HQWHOHIRQV]ยขPRWKยฎYWDNIHODYHUVHQ\]ฤŒN"(S)

42


%DOXQDNDPDLIHODGDWUDQHPNHOOHWWVRNDWNpV]OQLH(J\QDJ\SDStUGRER]RQYiJRWW HJ\DNNRUDO\XNDWDPLQEHIpUHJ\Np]$GRER]EDPLQGHQIpOHKi]WDUWiVLKXOODGpNRWWHWW $MiWpNEDQUpV]WYHYĘQHNNLNHOOHWWWDSRJDWQDPLD]DPLWPHJIRJRWWpVPHJPRQGDQL PHO\LNV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ĦMWĘEHWHQQp  7HDV]HPHGGHOţWDSRJDVGŢYªJLJDGRER]EDQOªYČW¢UJ\DNDW0HO\LNHWPHO\LN konténerbe tennéd? Húzz vonalat a tárgytól a konténerhez! (R)

.DWDDPDLIHODGDWKR]VHJtWVpJOKtYWDD]LVNRODLV]tQMiWV]yN|UWDPHO\QHNĘPDJD LVRV]ORSRVWDJMDYROW.LWDOiOWDNHJ\PHVpWÄ.XNDWQGpU´FtPPHO$MiWpNEDQUpV]WYH YĘNVHJtWVpJpYHON|]|VHQiOOtWRWWiN|VV]HDEiERNDWpVDGtV]OHWHWPDUDGpNDQ\DJRNEyO PĦDQ\DJSDODFNRNEyO~MViJSDStUEyO~MUDKDV]QRVtWKDWyGROJRNEyO9pJOHOLVMiWV]RW WiNDPHVpWÏULiVLVLNHUNYROW$J\HUHNHNpVDKR]]iMXNWDUWR]yIHOQĘWWHNQDJ\RQMyO V]yUDNR]WDNDYDUURJDWiVUDJDV]WJDWiVN|]EHQGHEHNDSFVROyGWDNDPHVHMiWpNHOĘDGi ViEDLVDYpJpQSHGLJYDVWDSVVDOMXWDOPD]WiNDV]tQMiWV]yNDW.DWD~J\G|QW|WWPiVNRU LVV]HUYH]KDVRQOyHOĘDGiVW 1DJ\RQVRNYROWD]pUGHNOĘGĘH]HQDQDSRQLVH]pUWMyOM|WWHNDYiUDNR]iVLLGĘEHQ 6]HUJLXV]SyWIHODGDWDL0iUDHJ\YLV]RQ\ODJN|QQ\ĦWYiODV]WRWWDN 43


 Keress hibát a képregényekben! Magyarázd meg, mi miért nem helyes! (E)

SZERDA $KpWKDUPDGLNQDSMiWÄYiORJDWyVQDSQDN´QHYH]WpNHOPHUWDUpV]WYHYĘNQHNPLQ GHQIHODGDWEDQV]iPRWNHOOHWWDGQLXNDUUyOKRJ\PHJWDQXOWDNHKXOODGpNRWV]HOHNWiOQL ÒJ\JRQGROWiNMyOHQQHIHOKtYQLD]LVNROiVJ\HUHNHN¿J\HOPpWDUUDKRJ\DN|]YHW OHQN|UQ\H]HWNEHQLVPHJ¿J\HOKHWLND]DQ\DJRNN|UIRUJiViW,PFVLH]pUWDUUDNpUWHD WiUVDLWKRJ\Qp]]HQHNEHOHD]X]VRQQiVGRER]XNEDpVD]LVNRODWiVNiMXNEDPDMGW|OWVpN NLDWiEOi]DWRW(]]HOD]WV]HUHWWHYROQDHOpUQLKRJ\¿J\HOMHQHNMREEDQRGDPLO\HQFVR PDJROyDQ\DJRWKDV]QiOQDNpVW|EE~MUDKDV]QRVtWRWWDQ\DJEyONpV]OWLVNRODLHV]N|]W NpUMHQHNV]OHLNWĘO 44


ย A te tรญzรณraid milyen csomagolรกsรบ, van-e az iskolatรกskรกdban รบjrahasznosรญtott anyagbรณl kรฉszรผlt iskolai eszkรถzรถd? (Y) $ร„Wt]yUDLยดRV]ORSEDQVRUROGIHOPLPLQGHQYDQD]X]VRQQiVGRER]RGEDQpVtUG RGDPLQGHJ\LNPHOOpPLEHYDQFVRPDJROYD $]ร„LVNRODWiVNDยดRV]ORSEDQVRUROGIHOPLO\HQHV]N|]|NHWWDOiOWiODWiVNiGEDQpV tUGRGDPHOOpMยNPLO\HQ~MUDKDV]QRVtWRWWDQ\DJRNDWWDUWDOPD]QDN .|VG|VV]HDFVRPDJROyDQ\DJRNpVD]~MUDKDV]QRVtWRWWDQ\DJRNN|]ยOD]RNDW PHO\HN|VV]HWDUWR]KDWQDN Tรญzรณrai

Iskolatรกska

)Lยฟ DUUD NpUWH D UpV]WYHYฤ˜NHW PLQGHQNL tUMD |VV]H PLO\HQ KXOODGpNRN NHOHWNH]WHN HJ\KpWDODWWRGDKD]DpVtUMiNPHOOpMยNPLO\HQWiUJ\DNNpV]tWKHWฤ˜NEHOฤ˜OยN~MUDKDV] QRVtWiVVDO3OXV]IHODGDWYROWKRJ\NHUHVVHQHNRO\DQWiUJ\DNDWD]RWWKRQXNEDQPHO\HN PiU~MUDKDV]QRVtWiVVDOM|WWHNOpWUH ย Nรฉzz szรฉt te is otthon! (C) ร‹UG|VV]HHJ\KpWHQNHUHV]WยOPLO\HQKXOODGpNRNNHOHWNH]WHNDKi]WDUWiVRWRNEDQ ร‹UGPHOOpMยNPLNpV]ยOKHWEHOฤ˜OยND]~MUDKDV]QRVtWiVVRUiQ +DYDQRO\DQWiUJ\RGDKD]DDPHO\LNPiU~MUDKDV]QRVtWiVVRUiQNHOHWNH]KHWHWWMHOH]G 

(J\KยชWKXOODGยชND0LOHKHWEHOฤŒOHD]ยปMUDKDV]QRVยฎWยขVVRUยขQ" 45


รšjrahasznosรญtรกs sorรกn jรถhetett lรฉtre:   ร‹UGDKi]WDUWiVRNEDQWDOiOKDWyHV]N|]|NUDM]DDOiPLO\HQ~MUDKDV]QRVtWRWWDQ\D JRNDW PฤฆDQ\DJยYHJIpPSDStU WDUWDOPD]QDN(E)

%ROGLpV0DW\LV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ฤฆMWpVWV]HUYH]HWWHUUHDQDSUD$KHO\LKXOODGpN JD]GiONRGiVLFpJNRQWpQHUHNHWpVV]DNHPEHUHNHWERFViWRWWDยฟ~NUHQGHONH]pVpUHKRJ\ D]LVNRODXGYDUiQWHOMHVN|UฤฆV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ฤฆMWpVYDOyVXOKDVVRQPHJ$V]RNiVRV SDStUPฤฆDQ\DJpVยYHJPHOOHWWHOHNWURQLNDLHV]N|]|NHWKi]WDUWiVLYHV]pO\HVKXOODGp NRWLVJ\ฤฆMW|WWHNH]HQDQDSRQVฤ˜WDNLVHEENDFDWRNDWLVEHKR]KDWWiNDN|UQ\pNODNyL PLQWORPWDODQtWiVNRU$NpWยฟ~HJ\NLVV]iPROiVUDLQYLWiOWDD]RNDWDNLNDKXOODGpNJ\ฤฆM WpVHQNtYยOPpJDYHWpONHGฤ˜EHQLVUpV]WDNDUWDNYHQQL ย Szรกmolj te is! (U) Magyarorszรกgon รฉvente 900 000 tonna csomagolรกsi hulladรฉk keletkezik. Ennek 50%-a, D]D]WRQQDODNRVViJLKXOODGpN$]HJ\Iฤ˜UHMXWyNRPPXQiOLVV]LOiUGKXOODGpN mennyisรฉge รฉvente 470 kilogramm. A hรกztartรกsi hulladรฉkok 35 szรกzalรฉka kevert anyag, V]i]DOpNDV]HUYHVDQ\DJV]i]DOpNDPฤฆDQ\DJV]i]DOpNDSDStUV]i]DOpND รผveg รฉs 2 szรกzalรฉka fรฉm. $PHJDGRWWDGDWRNEยดOV]ยขPROGNLยชYHQWHHJ\IฤŒNEKยขQ\NLORJUDPPPฤฌDQ\DJRW papรญrt, รผveget, illetve fรฉmet โ€žtermelโ€! 46


%DOXQDJ\IiEDYiJWDD IHMV]pMpWDNDGiO\YHUVHQ\W WHUYH]HWWPiUD 0HJNpUWH6]HUJLXV]W KRJ\VHJtWVHQQHNLPHUW HJ\HGOQHPWXGWDYROQD NLMHO|OQLDYHUVHQ\~W YRQDOiWpVDNHOOpNHNHW LVNLFLSHOQLDKHO\V]tQUH 1DJ\RQL]JXOWKRJ\My LGĘOHJ\HQHOQHPRVVDD]HVĘDPDLL]JDOPDVYHUVHQ\W $FVDSDWRND]HUGĘV]pOpQJ\OHNH]WHNpVFVRGiONR]YDQp]WHNN|UO$IĦN|]|WWD IiNDODWWpUGHNHVHUGHLÄQ|YpQ\]HW´W|WWHIHODIHMpWNLGRERWWyFVNDODYyUO\XNDVID]pN W|U|WWOiE~V]pNV]DNDGWV]pWi]RWWN|Q\YHN~MViJRN« ±0LYROWLWWORPWDODQtWiVWKLUGHWWHND]HUGHLiOODWRNQDN"±NpUGH]WHSRpQNRGYDD] HJ\LNYHUVHQ\]Ę(]HQPLQGHQNLQHYHWHWWHONpS]HOWpNDPLQWDPyNXVPHJD]Ę]LGH KRUGMiNDIHOHVOHJHVVpYiOWKROPLMDLNDW3HUV]HHJ\NLFVLWV]pJ\HOOWpNLVPDJXNDWKLV]HQ WXGWiNMyODYiURVODNyND]D]ĘNPDJXNWHKHWQHNDUUyOKRJ\tJ\Qp]NLD]HUGĘ(]pUW D]WiQ QHNL LV IRJWDN D WDNDUtWiVQDN %DOX pV 6]HUJLXV] WHUYH VLNHUOW 1HP YpOHWOHQO YiODV]WRWWiN H]W D KHO\HW D] DNDGiO\YHUVHQ\ KHO\V]tQpQHN 6]HUHWWpN YROQD IHOKtYQL D ¿J\HOPHWD]LOOHJiOLVV]HPpWOHUDNyUDGHDUUDJRQGROWDNKDHJ\N|]|QVpJHVV]HPpWV]H GĘDNFLyWKLUGHWQHNPHJD]QHPOHV]RO\DQHUHGPpQ\HVPLQWKDPDJXNM|QQHNUiD YiURVODNyNPHQQ\LKXOODGpNRWKRUGDQDNNLD]HUGĘV]pOpUH 5HPpQ\NHGWHNKRJ\KDD]HPEHUHNVDMiWPDJXNWDSDV]WDOMiNPLO\HQHONHVHUtWĘOiW YiQ\DWHUPpV]HWÄOiJ\|OpQ´KHYHUĘV]HPpWKDORPOHJN|]HOHEEHV]NEHMXWPDMGpV LQNiEEDKXOODGpNWHOHSUHYLV]LNDNDFDWMDLNDWQHPD]HUGĘEH $QDJ\WDNDUtWiVXWiQNH]GĘG|WWDYHUVHQ\ $ FVDSDWRNQDN NO|QE|]Ę J\HVVpJL pV NYt]IHODGDWRNDW NHOOHWW PHJROGDQL 9ROW NpS NLUDNyPHO\QHNGDUDEMDLWDIiNRQERNURNRQDIĦN|]|WWNHOOHWWPHJNHUHVQL(J\ÄPHJYD GXOWKHJ\LSDWDNRQNHUHV]WO´IDU|QN|QXJUiOYDNHOOHWWHJ\HVpYHOiWKRUGDQLDKXOODGpNRW DPHJIHOHOĘV]tQĦJ\ĦMWĘNXNiED(J\PiVLNiOORPiVRQDEHN|W|WWV]HPĦFVDSDWWiUVDWSD StUFV|UJHWpVVHJtWVpJpYHONHOOHWWHJ\|VYpQ\HQYpJLJYH]HWQLPLN|]EHQDIiNN|]OÄYpU V]RPMDVYDGiOODWRN´OHVWpNHOYpWLHD]XWDW$]XWROVyIHODGDWFpOEDGREiVYROWHJ\PiVUD WRUQ\R]RWW 3(7SDODFNRNDW NHOOHWW NDYLFVRNNDO OHG|QWHQL 0LQGHN|]EHQ SHGLJ pUGHNHV NYt]NpUGpVHNNHO ERPEi]WiN D]RNDW DNLN pSS YiUDNR]WDN$] DNDGiO\YHUVHQ\ DODWW PLQ GHQNLQDJ\RQMyOV]yUDNR]RWWDYHUVHQ\]ĘNpVD]iOORPiVYH]HWĘNLV 47


ย 6]DEDGLGฤŒWยทNEHQWLLVNยชV]ยฎWKHWWHNKDVRQOยดDNDGยขO\YHUVHQ\WDEDUยขWDLWRNQDN Addig is prรณbรกlj meg vรกlaszolni a kvรญzkรฉrdรฉsekre! Ha valamire nem tudod a vรกlaszt, nรฉzz utรกna! (C) Kvรญzkรฉrdรฉsek: +iQ\N|EPpWHUYt]V]ยNVpJHVWRQQDIHKpUSDStU pVXJ\DQHQQ\LV]ยUNHSDStUHOฤ˜iOOtWiViKR]" 0LWMHOHQWD]/'3(U|YLGtWpV" 0LUHKDV]QiOKDWyH]D]DQ\DJ" 0LWMHOHQWD]0'3(U|YLGtWpV" 0LUHKDV]QiOKDWyH]D]DQ\DJ" +RYDOHKHWGREQLDOHMiUWV]DYDWRVViJ~J\yJ\V]HUHNHW" ร„7DSRVVDODSRVUDยด0LpUWM|WWOpWUHH]DV]ORJHQ" 0LEฤ˜OJ\iUWMiND&'WDPLQHNN|V]|QKHWฤ˜HQEDQ~MUDKDV]QRVtWKDWy" +iQ\V]RUOHKHW~MUDKDV]QRVtWDQL ยฑD]DOXPtQLXPRW ยฑD]ยYHJHW ยฑDQRUPiOSDStUW โ€“ a kartont ยฑDPฤฆDQ\DJRW"

ย Nรฉzd meg figyelmesen a lรกtszรณlag azonos kรฉt kรฉpet Kuka Kรกzmรฉrrรณl! Karikรกzd be a kรผlรถnbsรฉgeket! (L) .DWDDPDLQDSRQLVRO\DQIHODGDWRWYiOODOWDPLV]tQMiW V]yN|ULWHYpNHQ\VpJpKH]LVNDSFVROyGLN0HVHtUySiO\i]D WRW KLUGHWHWW ร„$ YiORJDWyV .XND .i]PpUยด FtPPHO$ V]tQ MiWV]yN|UWDJMDLYiOODOWiNKRJ\]VฤฆUL]LNDSiO\DPฤฆYHNHWD OHJMREEDW IHOROYDVYD HOฤ˜DGWiN D WpPDKpWHQ pV PHJtJpUWpN KRJ\ D NpVฤ˜EELHNEHQ LJD]L NRV]WยP|V HOฤ˜DGiVW LV NpV]tWH QHNEHOฤ˜OH.DWDD]WUHPpOWHKRJ\HOฤ˜DGKDWMiNPDMGDYiURVyYRGiLEDQpVD]iOWDOiQRV LVNRODDOVyWDJR]DWRVDLQDNLV 48


$WpPDKpWKDUPDGLNQDSMDLVJ\RUVDQHOV]iOOW$V]HUYH]ĘNIiUDGWDQGHOHONHVHQMH OHQWHN PHJ D] LVNROiEDQ KRJ\ D QDS HVHPpQ\HLW pOPpQ\HLW PHJEHV]pOMpN pV IHONp V]OMHQHNDN|YHWNH]ĘQDSUD2WWYROWDNDIHOQĘWWVHJtWĘNV]OĘNWDQiURNLV6]HUJLXV] ± PLQW PLQGHQ QDS ± NpV]tWHWW HJ\ NLV |VV]HIRJODOyW NpSHNNHO UDM]RNNDO D IHODGDWRN pUWpNHOpVpYHODPLWNLWĦ]WHNDIDOL~MViJUDÈWEHV]pOWpNpV|VV]HtUWiNDWDQXOViJRNDWpV PLQGD]WDPLQHPVLNHUOWDOHJMREEDQKRJ\OHJN|]HOHEEDN|YHWNH]ĘWpPDKpWV]HUYH ]pVpQpOVHJtWVpJOV]ROJiOMRQ±KLV]HQDKLEiNEyOLVOHKHWWDQXOQL

CSÜTÖRTÖK (]WDQDSRWDNiUÄNUHDWtYQDSQDN´LVQHYH]KHWWpNYROQD$]QDSPLQGHQFVRSRUWW|EE Q\LUHDNH]pWpVDNpS]HOHWpWPR]JDWKDWWDPHJ)L¿pV,PFVLNp]PĦYHVIRJODONR]iVRNDW WDUWRWWD]LVNRODXGYDUiQ$UpV]WYHYĘNQHNPHJKDJ\WiNKRJ\KR]]DQDNPDJXNNDORO\DQ KXOODGpNRNDW DPHO\HNEĘO OHKHW PpJ YDODPLW NpV]tWHQL 5HQJHWHJHQ MHOHQWNH]WHN HUUH D IHODGDWUDtJ\DNpWOiQ\QHPJ\Ę]|WWKROLWWKRORWWVHJtWHQL$]HONpV]OWPĦYHNEĘODQDS YpJpQNLiOOtWiVWWHUYH]WHN(KKH]|VV]HtUWiND]DONRWiVRNDW6DMQRVDQDJ\VUJpVIRUJiV EDQUi|PO|WWHJ\SRKiUYt]DOLVWiUDpVHOPRVWDDEHWĦNHW5iDGiVXODPLNRUPHJDNDUWiN V]iUtWDQLDNNRUHOWpSĘG|WW%ROGLpV0DW\LD]LVNRODN|]HOpEHQOpYĘMiWV]yWpUUHPHQWHN ,WWiOOtWRWWiNIHODONRWyPĦKHO\NHWDKRYDDQDJ\REEJ\HUHNHNHWpVDV]OĘNHWLQYLWiOWiN 0iUMyHOĘUHNLKLUGHWWpNKRJ\DNLV]HUHWQHUpV]WYHQQLDMiWV]yWpUÄ~MUDWHUYH]pVpEHQ´D] PHJIHOHOĘDODSDQ\DJRNNDOpVV]HUV]iPRNNDOM|MM|Q$PDLQDSUDXJ\DQLVD]WWDOiOWiNNL KRJ\DMiWV]yWpUUHRO\DQ~MMiWpNRNHV]N|]|NNHUOMHQHNDPHO\HNKXOODGpNEyONpV]OQHN GHWDUWyVDN$NpW¿~QDJ\RQ|UOWPHUWDOHJW|EEHQNpV]WHUYHNNHOpUNH]WHNpVUHQJHWHJ NUHDWtY|WOHWYDOyVXOWPHJDQDSYpJpUH7HUPpV]HWHVHQDJ\HUHNHND]HONpV]OWDONRWiVR NDWU|JW|QELUWRNEDLVYHWWpNËJ\yULiVLMiWpNNDO]iUXOWDQDS  Végy részt te is ezen a kreatív versenyen! Tervezz olyan játszótéri játékot, eszközt, amely hulladékokból készül! Rajzold le, milyen hulladékokat hasznosítanál, és milyen lesz a végeredmény!

49


%DOXNLUDNRGyYiViUWUHQGH]HWW1iODร„~MUDWHUPpNHNHWยดOHKHWHWWYiViUROQL$YiViUOyN ~J\WXGWDNH]HNKH]KR]]iMXWQLKRJ\NLW|OW|WWHNHJ\IHODGDWODSRW ย Segรญts a vรกsรกrlรณknak! Oldd meg a feladatlapot! Ha igaz az รกllรญtรกs, akkor szรญnezd ]ยทOGUHDPHJDGRWWPH]ฤŒNHWKDQHPDNNRUKDJ\GยฝUHVHQ(L) $V]HPpW~MUDKDV]QRVtWKDWyยฑ $%&'*-./0 A B C D E F G H I - K L M $]ยYHJ~MUDKDV]QRVtWKDWyยฑ)+ 1 2 %iUPLWHOGREKDWXQN~J\LVOHERPOLN 3 pVHOWฤฆQLNยฑ$%*/0 4 $NRQ\KDLV]HUYHVKXOODGpNKHO\H 5 DNRPSRV]WiOyEDQYDQ 6 LOOHWYHOHQQHยฑ)+ 7 $KDV]QiOWRODMDWNLOHKHW|QWHQLD 8 9 OHIRO\yEDยฑ$*0 10 $V]HOHNWiOiVV]y 11 V]pWYiORJDWiVWMHOHQWยฑ)+ 12 $KDV]QiOWHOHPHWQ\XJRGWDQNLGRE 13 KDWRGDV]HPpWEHยฑ* $KXOODGpNRWV]pWYiORJDWYDWLV]WiQpV V]ยNVpJHVHWpQ|VV]HODStWYDNHOO HOKHO\H]QLDJ\ฤฆMWฤ˜V]LJHWPHJIHOHOฤ˜WiUROyLEDQยฑ)+ $UpSDOHYHOHDNUXPSOLKpMDVWEV]HPpWยฑ* $KDV]QiOKDWDWODQHOHNWURPRVHV]N|]|NHWDKXOODGpNWHOHSHQOHKHWOHDGQLยฑ)+ $QHPV]tQHVยYHJHWDIHKpUV]tQQHOMHO|OWNRQWpQHUEHQJ\ฤฆMWLNยฑ)+ $]LWDORVNDUWRQGRER]RNV]i]DOpNEDQSDStUEyONpV]ยOQHNยฑ)+ $Ki]WDUWiVRNEDQNLpJHWWIpQ\FV|YHWPLQWYHV]pO\HVKXOODGpNRW DKXOODGpNWHOHSHQOHKHWOHDGQLยฑ)+ Mit รกbrรกzol a feladatlapon kirajzolรณdรณ forma? Hol hasznรกljรกk?  %DOXร„EROWMiEDQยดFVDN~J\YiViUROKDWWDNDYHYฤ˜NKDPHJWXGWiNPRQGDQLPLO\HQ KXOODGpNEyONpV]ยOWHNDWHUPpNHN 50


ย รrd a pontozott vonalakra, hogy a kรฉpen lรกthatรณ tรกrgyak kรถzรผl melyek tartoznak hozzรกjuk! (E) PฤฆDQ\DJ ยYHJ IpP JXPL .DWDH]HQDQDSRQPHJWDQtWRWWDDYiOODONR]yNHGYฤฆJ\HUHNHNHWpVV]ยOฤ˜NHWDUUDKRJ\DQ NpV]tWVHQHNKi]LODJ~MUDSDStUW.|]EHQWHUPpV]HWHVHQD]WLVHOPHVpOWHQHNLNKRJ\DQW|UWpQLN PLQGH]LSDULPpUHWHNEHQ.pV]tWHWWHJ\yULiVSODNiWRWD]RQPDJ\DUi]RWW0DMGDUUDNpUWHD UpV]WYHYฤ˜NHWROGMDQDNPHJHJ\HKKH]NDSFVROyGyIHODGDWRW ย Nรฉzd meg Te is figyelmesen a plakรกtot, รฉs prรณbรกld felรญrni az รบjrapapรญr gyรกrtรกsรกnak lรฉpรฉseit!

51


6]HUJLXV]HUUHDQDSUDQHPYDODPLIpOHIHODGDWODSRWiOOtWRWW|VV]HDYiUDNR]yNV]iPiUD KDQHPHJ\MiWpNRWYLWWQHNLNDPHO\HWD7DEXFtPฤฆN|]LVPHUWMiWpNPLQWiMiUDNpV]tWHWW $MiWpNPHQHWHDN|YHWNH]ฤ˜ $UpV]WYHYฤ˜NFVRSRUWRNDWDONRWQDN$]HJ\LNFVRSRUWEyOYDODNLK~]HJ\NiUW\iWD] HOฤ˜UHHONpV]tWHWWFVRPDJEyO0LQGHQNiUW\iQV]HUHSHOHJ\QDJ\EHWฤฆVV]yYDJ\NLIHMH]pV ยฑH]WNHOODFVDSDWW|EELWDJMiQDNNLWDOiOQLDยฑYDODPLQWW|EENLVEHWฤฆVV]y$IHODGDWPLQ GHQNiUW\iQV]HUHSHOHJ\V]yYDJ\NLIHMH]pVยฑH]WNHOODFVDSDWW|EELWDJMiQDNNLWDOiOQLD $EHV]pOฤ˜PHJSUyEiOMDN|UยOtUQLH]WDQpONยOKRJ\DNiUPDJiWDV]yWDNiUYDODPHO\LN UpV]pWNLPRQGDQi$FVRSRUWWDJMDLIpOSHUFLJSUyEiONR]KDWQDNDNLWDOiOiViYDOD]WiQD MiWpNQ\LWRWWiYiOLNEiUNLNLPRQGKDWMDDKHO\HVYiODV]W A kรกrtyรกk: KOMPOSZTรLรS

ย›-5$ HASZNOSรTรS

Kร–RNYEZETBARรT

ย›-5$3$3ยŽ5

KXOODGpN OHERPOiVNRQ\KD ]|OGVpJ

kontรฉner, YLVV]DYiOWiVUpJL ~MKXOODGpNV]LJHW

WXGDWRVYiViUOy termรฉszetes, PpUHJOHERPOy

IDKDV]QRVtWiV EiOi]iV

VESZร‰LYES HULLADร‰K

CSOMAGOLร“ANYAG

REKLรMSZATYOR

SZELEKTรV

J\yJ\V]HU mรฉreg, DNNXPXOiWRU V]HQQ\H]ฤ˜GpV

YpGHOHPGRER] 3(7SDODFN karton

WXGDWRVYiViUOy N|UQ\H]HW szennyezรฉs, PฤฆDQ\DJiUXKi]

kontรฉner, YiORJDWiVยYHJ PฤฆDQ\DJ

PAPรRZACSKร“

TUDATOS VรSรRLรS

PET-PALACK

FABรšTOR

OHERPOLNID FVRPDJROyDQ\DJ

FVRPDJROiV ~MUDIHOKDV]QiOKDWy PLQฤ˜VpJ WH[WLOV]DW\RU

PฤฆDQ\DJ LQQLYDOyWDSRVQL YLVV]DYiOWKDWy

HUGฤ˜WHUPpV]HWHV N|UQ\H]HWEDUiW KDV]QRVtWiV

ย Prรณbรกljรกtok ki ti is a jรกtรฉkot! Kรฉszรญtsetek รบj kรกrtyรกkat! 52

+8//$'ยŠ.*<ฤซ-7ยŠ6


$ QDS YpJL PHJEHV]pOpVHQ PLQGHQNLQDJ\RQHOpJHGHWWYROW 7HUPpNHQ\QDSRWWXGKDWWDNPD JXNP|J|WWKLV]DNUHDWtYKR] ]iiOOiVQDNN|V]|QKHWฤ˜HQUHQJH WHJ WHUPpN V]ยOHWHWW 6]HUJLXV] SLOODQDWNpSHL D IDOL~MViJRQ LV D]W PXWDWWiN KRJ\ QHPFVDN D V]HUYH]ฤ˜NKDQHPDUpV]WYHYฤ˜N LVMyOpUH]WpNPDJXNDW

Pร‰NTEK (OpUNH]HWWD]XWROVyQDS$QDSLQGtWiVDNpQWDNLVV]HUYH]ฤ˜FVDSDWPLQGHQNLQHNHJ\ U|YLGIHODGDWRWDGRWWDPHOO\HODKXOODGpNNH]HOpVOpSpVHLUHDNDUWiNIHOKtYQLDยฟJ\HOPHW ย Te is vegyรฉl rรฉszt a feladatmegoldรกsban! Milyen emblรฉmรกkat rakhatsz รถssze a GDUDERNEยดO"0LWMHOยทOQHN"+ROKDV]QยขOMยขNฤŒNHW"

 

53


ย Rakd fontossรกgi sorrendbe a hulladรฉkkezelรฉsi lรฉpรฉseket! Nรฉzz utรกna, melyiket KRJ\DQQHYH]LNLGHJHQV]ยดYDOยชVยฎUGDPDJ\DUPHJIHOHOฤŒMHPHOOยช 

egyรฉb hasznosรญtรกsi eljรกrรกsok, รบjrahasznosรญtรกs, lerakรกs, PHJHOฤŒ]ยชVยปMUDIHOKDV]QยขOยขV 1 2 3 4 5 

0LYHOร„D]DKXOODGpNDOHJMREEDPLQHPLVNHOHWNH]LNยดDJD]GDViJEDQDUUDNHOOW|UH NHGQLKRJ\KXOODGpNV]HJpQ\WHFKQROyJLiNDWDONDOPD]]DQDN(]SHUV]HQHPDJ\HUHNH NHQYDJ\V]ยOฤ˜N|QP~OLN9LV]RQWPLLVPHJWHKHWMยNQDSPLQWQDSKRJ\ร„VSyUROXQNยดD KXOODGpNNDO(QQHNDQDSQDNDIHODGDWDLpVSURJUDPMDLSpOGiNDWPXWDWWDNDUpV]WYHYฤ˜N QHNDUUDKRJ\DQWXGMiNPLQGH]WDPLQGHQQDSRNEDQPHJYDOyVtWDQL ,PFVLDYiOODONR]yNHGYฤฆHNHWHOYLWWHDYiURVNiEDHJ\ร„EHYiViUOyW~UiUDยด0LN|]EHQ YiViUROJDWWDNDWXGDWRVYiViUOiVLVPpUYHLUHKtYWDIHODยฟJ\HOPHW ย Vajon te tudatos vรกsรกrlรณ vagy? 7ยทOWVGNLDNยทYHWNH]ฤŒIHODGDWODSRWยชVPHJWXGRG.DULNยข]GEHPLWYยขODV]WDQยขO 1. Mibe rakod a boltban vรกsรกroltakat? D YiV]RQEHYiViUOyV]DW\RU E QHMORQ]DFVNy

4. Milyen mustรกrt veszel? D ยYHJHVHW E PฤฆDQ\DJร€DNRQRVDW

2. Milyen elemet teszel pรฉldรกul DIpQ\NpSH]ฤ˜JpSHGEH" D HJ\V]HUKDV]QiODWRVDW E ~MUDW|OWKHWฤ˜W

5. Milyen teรกt veszel? D ยฟOWHUHVHW E WHDIยYHW 6. Milyen termรฉkeket veszel a boltban? D DN|UQ\pNยQNUฤ˜OV]iUPD]yWKD]DLiUXW E QHPW|Uฤ˜G|PD]]DOKRJ\KRQQDQ V]iUPD]LN

3. Milyen dezodort hasznรกlsz? D KDMWyJi]DVDW E JRO\yVDWYDJ\VWLIWHW 54


7. Ha elektromos kรผtyรผt veszel, olyat vรกlasztasz, ami D NHYpVHQHUJLiWIRJ\DV]W E MREEDQQp]NL

10. Mennyit veszel? D QHPยฟJ\HOHNUiKDPiU nem kell vagy megromlott, OHJIHOMHEENLGRERP E PLQGLJDV]ยNVpJOHWHLPQHN PHJIHOHOฤ˜PHQQ\LVpJHW

8. Mivel mรฉsz bevรกsรกrolni? D KDOHKHWDNNRUW|PHJN|]OHNHGpVVHO E PHJNpUHPDV]ยOHLPHW KRJ\YLJ\HQHNHODXWyYDO

Ha te tudatos vรกsรกrlรณ vagy, DN|YHWNH]ฤ˜NHWYiODV]WRWWDG 1.a; 2.b; 3.b; 4.a; 5.b; 6.a; 7.a; 8.a; 9.a; 10.b

9. Milyen gyรผmรถlcsรถt veszel szรญvesen? D DPHO\LNQHNpSSHQV]H]RQMDYDQ E EiUPLO\HWDPLWPHJNtYiQRN

)Lยฟ H]HQ D QDSRQ ร„JDUi]VYiViUWยด WDUWRWW รˆWQp]WH PLO\HQ IHOHV OHJHV KROPLMDL YDQQDN pV D EDUiWDLW V]RPV]pGMDLW LV PHJ NpUWH WHJ\pN XJ\DQH]W .pV]tWHWW NpW yULiVL SODNiWRW ร„1HNHPPiUQHPNHOOGHOHKHWKRJ\QHNHGLJHQยด IHOLUDWWDO DPHO\HNHW NLUDJDV]WRWW D] XWFD NpW YpJpQpVKDWDOPDVV]tQHVQ\LODNDWLVUDM]ROW NUpWiYDO D] DV]IDOWUD KRJ\ D] pUGHNOฤ˜Gฤ˜N N|QQ\HEEHQRGDWDOiOMDQDN0DMGDยฟ~NVHJtW VpJpYHO D NRFVLEHMiUyMXN HOp WHWW HJ\ yULiVL DV] WDOWpVNLSDNROWDDNLYiORJDWRWWGROJRNDWQDJ\ViJ V]tQ DQ\DJ V]HULQW FVRSRUWRVtWYD ฤ˜NHW 9ROW RWW PLQGHQIpOHGRORJDPLWPiUNLQฤ˜WWYDJ\PHJXQW V]RNQ\DLQJNHV]W\ฤฆSXOyYHUODEGDEDED KDMFVDWN|Q\Y&' (OHLQWH FVDN QpKiQ\ V]RPV]pG M|WW PHJQp]QL YDMRQ )Lยฟ WpQ\OHJ iUXOMDH DPLW RGDDGRWW QHNL 'H D]WiQ PHJpU NH]WHN,PFVLpNDร„EHYiViUOyW~UiVยดpUGHN Oฤ˜Gฤ˜NNHODNLNHJ\Eฤ˜OOHFVDSWDNDNLUDNRWW KROPLNUD0LQGHQNLWDOiOWYDODPLWDPLUฤ˜O~J\JRQ GROWDMyOHQQHQHNLGHKDQHNLQHPLVDNNRUDJ\HUHNpQHND]DQ\XNiMiQDNDQDJ\SDSi QDNยซ)LยฟDOLJJ\ฤ˜]|WWYiODV]ROQLD]pUGHNOฤ˜Gฤ˜NQHNHOPRQGDQLPLPHQQ\LEHNHUยO$ NLUDNRGyYiViUMyKDQJXODW~DONXGR]iVEDFVDSRWWiWpVJ\RUVDQIRJ\WDNDGROJRN9ROW 55


RO\DQYiViUOyDNLยฑPLXWiQYHWWYDODPLWยฑKD]DV]DODGWKRJ\HOKR]]DDVDMiWร„NDFDWMDLWยด ร‹J\D]WiQHJ\UHW|EEiUXVNtQiOWDDSRUWpNiMiWD]XWFDLVRNDGDOPDWOiWYDSHGLJM|WWHN NtYiQFVLDQD]HPEHUHNWHKiWHJ\UHW|EEYHYฤ˜WRORQJRWWN|UยO|WWยN %ROGL pV 0DW\L QDJ\ IiED YiJWiN D IHMV]pMยNHW 6]HUHWWpN YROQD PHJWDQtWDQL D] pU GHNOฤ˜Gฤ˜NHWDNRQ\KDLKXOODGpNKDV]QRVtWiViUDYDJ\LVDNRPSRV]WiOiVUD%ROGLHOฤ˜V]|U LVPHJPXWDWWDPLO\HQHJ\NRPSRV]WiOyOiGDPDMGSHGLJKXOODGpNIiEyODIHOQฤ˜WWHNNHO N|]|VHQHOLVNpV]tWHWWHNHJ\HW 0DW\LSHGLJHOPRQGWDpVPHJPXWDWWDDNRPSRV]WiOiVOpSpVHLWPLWpVPLNRUNHOOD NRPSRV]WOiGiEDEHOHWHQQLKRJ\DQpVPLNRUNHOODNRPSRV]WRWIHOKDV]QiOQL7DQiFVRW DGRWW KRJ\ KD D NRPSRV]WKDORPEDQ UHQGHOOHQHVVpJHNHW WDSDV]WDOQDN PLW NHOO WHQQL KRJ\DQNH]HOMpNDSUREOpPiW

ย Te is kezdj komposztรกlni! Mit tehetsz bele a lรกdรกba, รฉs mit nem? Rajzold a konyhai hulladรฉkok kรถzรผl a lรกdรกba azt, amelyik oda valรณ!

ย Tรถltsd ki a totรณt! Ha helyesek a megoldรกsok, nekifoghatsz a gyakorlatban is a komposztรกlรกsnak! 1. Milyen fajtรกi vannak a komposztรกlรกsnak? D WDUWiO\RVSUL]PiVWiUROyHGpQ\HV E SUL]PiVWiUROyHGpQ\HVNRPSRV]W keretes [ WiUROyHGpQ\HVNRPSRV]WNHUHWHV

3. A gyorsabb lebomlรกs รฉrdekรฉben a komposztรกlandรณ anyagokat ajรกnlatos D FPQpOQDJ\REEGDUDERNUDDSUtWDQL E FPHVGDUDERNUDDSUtWDQL [ FPHVGDUDERNUDDSUtWDQL

2. A nagyรผzemi komposztรกlรกs IDMWiMDDN|YHWNH]ฤ˜ D SUL]PiV E WiUROyHGpQ\HV [ WDUWiO\RV

4. A komposztรกlรกs adalรฉkanyagai lehetnek D IDKDPX]HROLWV]DOPD E NiYp]DFFIDKDPXJ\RPLUWyV]HU [ RODMYDJ\]VtUPDUDGpNIDKDPX ]HROLW 56


5. Lassan komposztรกlรณdรณ anyagok D KiUVMXKDUIฤฆ]ID E Nฤ˜ULVPRJ\RUyQ\tU [ GLyJHV]WHQ\HW|OJ\

11. A jรณ komposztban a szรฉn รฉs nitrogรฉn arรกnya D E [ 

6. A komposztรกlรกs kรถzben a lebomlรกs Ii]LViEDQDKฤ˜PpUVpNOHWOHKHWDNiU D &HOVLXVIRN E &HOVLXVIRN [ &HOVLXVIRN

12. Mikor ideรกlis a komposzt nedvessรฉgtartalma? D KD|VV]HQ\RPYDYL]HWWXGXQNNLID FVDUQLEHOฤ˜OH E KDRO\DQPLQWHJ\QHGYHVV]LYDFV QHPV]iUD]GHQHPLVFV|S|J [ KDPRU]VDOpNRV

7. A komposztรกlรณba kerรผlhet D OHKXOORWWJ\ยP|OFV E K~VHYฤ˜iOODWRNยUยOpNH [ WROO

$NRPSRV]WiOiVQiOยฟJ\HOQLNHOO a jรณ oxigรฉnellรกtรกsra, mert D DHUREIRO\DPDWRNQDNNHOOOHMiW V]yGQLDEHQQH E DQDHUREIRO\DPDWRNQDNNHOOOHMiW V]yGQLEHQQH [ EHIRO\iVROMDDNRPSRV]WV]pQQLWUR JpQDUiQ\iW

8. A komposztรกlรกs lรฉpรฉseinek sorrendje D J\ฤฆMWpVDSUtWiVIHOW|OWpVNHYHUpV E DSUtWiVJ\ฤฆMWpVNHYHUpVIHOW|OWpV [ J\ฤฆMWpVDSUtWiVNHYHUpVIHOW|OWpV 9. Mit tegyรผnk, ha szรผrke gombรกsodรกst tapasztalunk? D V]iUD]OHYHOHNHWNHOOEHOHWHQQL E EHNHOOQHGYHVtWHQL [ OHYHJฤ˜]WHWpVUHYDQV]ยNVpJ

13+1. Miรฉrt jรณ a talajnak a komposzt? D WiSOiOpNXOV]ROJiODWDODMEDQODNy iOODWRNQDN E DPฤฆWUiJ\i]iVMyNLHJpV]tWฤ˜MH [ DQ|YpQ\HNN|QQ\HQNDSMiN DWiSDQ\DJXWiQSyWOiVW

10. Mit jelent a friss komposzt kifejezรฉs? D PpJQHPIHMH]ฤ˜G|WWEHD]iVYiQ\RVRGiV E DNRPSRV]WKyQDSRV [ URVWiOiVXWiQYDODPHQQ\LQ|YpQ\ NXOW~UiQiOIHOKDV]QiOKDWy

%DOXDWHJQDSLNp]PฤฆYHVQDSRWIRO\WDWWDGHPRVWWHUPpV]HWHVDQ\DJRNEyONpV]tWHWW DVHJtWฤ˜LYHOWDUWyVKDV]QiODWLFLNNHNHW6]HUHWWHYROQDIHOKtYQLDยฟJ\HOPHWKRJ\DKXO ODGpNNDO~J\LVOHKHWร„VSyUROQLยดKRJ\RO\DQHV]N|]|NHWKDV]QiOXQNPHO\HNHWpYHNLJ YDJ\DNiUpYWL]HGHNLJQHPNHOOHOGREQLNLFVHUpOQL 57


ย Keresd meg, melyik hasznรกlati eszkรถznek mi a termรฉszetes anyagbรณl kรฉszรผlt pรกrja! Kรถsd รถssze az รถsszetartozรณkat!

.DWD KDVRQOy SURJUDPRW WDOiOW NL PLQW )Lยฟ ฤ— LV ~J\ JRQGROWD VRN RO\DQ LVNRODL KROPLMDDNDGDPLUHPiUQLQFVV]ยNVpJHยฑYLV]RQWD]RV]WiO\WiUVDLQiOOiWRWWHJ\NpWGRO JRWDPLW|U|PPHOKDV]QiOWYROQD(]pUWฤ˜FVHUHEHUHQDSRWKLUGHWHWWPHJD]LVNROiEDQ $J\HUHNHNNLFVHUpOKHWWpNPHJXQWKROPLMDLNDWDWiUVXNpUDKDDNDUWiN$OHJNHOHQGฤ˜E EHNDV]tQHVFHUX]iNWROODNpVUDGtURNYROWDNGHLVNRODWiVNiNWRUQD]ViNRNX]VRQQiV GRER]RNLVJD]GiWFVHUpOWHN ย รrd le, te mit adnรกl รฉs mit kapnรกl szรญvesen egy ilyen cserebere akciรณn!   $WpPDKpWXWROVyQDSMDLVIHUJHWHJHVVLNHUUHO]iUXOW$UpV]WYHYฤ˜N|VV]HJ\ฤฆMW|WWpND IHODGDWRNKR] WDUWR]y EHWฤฆNHW (] YROW WHKiW D OHJHVOHJXWROVy IHODGDW D] |VV]HJ\ฤฆMW|WW EHWฤฆNEฤ˜OKiURPRO\DQDQJROV]yWNHOOHWWNLUDNQLDPHO\HNDV]HOHNWtYKXOODGpNJ\ฤฆMWpV IRJDOPiKR]NDSFVROyGQDN 58


 $]¢OWDODG·VV]HJ\ĬMW·WWEHWĬNEČOUDNGNLWHLVDK¢URPV]´WªVPDJ\DU¢]GPHJ PLO\HQNDSFVRODWXNYDQDV]HOHNW®YKXOODGªNJ\ĬMWªVVHO &V|NNHQWHQL ÒMUDKDV]QiOQL ÒMUDKDV]QRVtWDQL $SURJUDP]iUiVDNpQWD]LVNRODLJD]JDWyMDiWDGWDDYHUVHQ\HNRNOHYHOHLWGtMDLWDEV] NHJ\Ę]WHVHNQHN0HJHJ\H]HWWDNLVV]HUYH]ĘFVDSDWWDOKRJ\DWpPDKHWHWPLQGHQpYEHQ PHJUHQGH]LN'HSUyEiOQDNHJpV]pYEHQN|UQ\H]HWWXGDWRVDQWHYpNHQ\NHGQLD]LVNROiEDQ KDQHPLVLO\HQLQWHQ]LWiVVDO$GLiNRNpVV]OHLNVRNPLQGHQWWDQXOWDNDN|UQ\H]HWNYp GHOPpUĘOH]DODWWD]HJ\KpWDODWW$J\HUHNHNVRUUDEL]WRVtWRWWiNDV]HUYH]ĘNHWDUUyOKRJ\ PRVWPiUWXGMiNPLO\HQÄMyEXOL´N|UQ\H]HWYpGĘQHNOHQQL6]HUJLXV]QDJ\RQHOpJHGHWW YROW6DMQRVHONHOOHWWN|V]|QQLHPHUWPiUQDJ\RQYiUWiNDMyKtUUHODM|YĘ)|OGMpQDV] OHLNO|Q|VNpSSHQD]pGHVDSMDpVDPXQNDWiUVDLDWXGyVFVRSRUW)L¿,PFVLpV.DWDWHU PpV]HWHVHQV]LSRJYDN|V]|QWHNHOWĘOHGHPHJtJpUWHWWpNYHOHKRJ\LGĘQNpQWHOOiWRJDWD MHOHQEH$¿~N0DW\L%ROGLpV%DOXIpU¿DVNp]V]RUtWiVVDOpVKiWEDYHUHJHWpVVHOE~FV~]WDN GHWLWNRQ|UOWHNQHNLKRJ\DOiQ\RNNLFVLNDUWiN6]HUJLXV]EyOD]tJpUHWHWKRJ\YLVV]DM|Q PpJKR]]iMXN6]HUJLXV]VHPLJD]iQWDOiOWV]DYDNDWDE~FV~]iVKR]PHUWQDJ\RQDV]t YpKH]QĘWWDOHONHVWiUVDViJ9pJOFVDNDQQ\LWPRQGRWWN|V]|Q|PPDMGPHJQ\RPWDD IXUFVDWiYLUiQ\tWyW$]LGĘJpSQ\RPEDQRWWWHUPHWW6]HUJLXV]E~FV~WLQWYHEHV]iOOWPDMG DV]HUNH]HWV]tQHVIpQ\HNYLOOy]iViWyONtVpUYHHOKDJ\WDDMHOHQW±YLVV]DWpUWDM|YĘEH

59


Írta – szerkesztette: Bobcsákné Berzi Ibolya Illusztrálta: Pap Csaba A borítókép a Válogassuk! program keretében meghirdetett rajzversenyre beküldött alkotás. Kiadja: Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás )HOHOČVNLDG´0¢JHO‚JRVWHOQ·N www.hulladek.sopron.hu


Valogassuk - Légy válogatós  
Valogassuk - Légy válogatós  
Advertisement