Page 1

01-34 26/08/201102/09/2011

AGENDA: Donderdag 25 aug. Vrijdag 26 aug. Maandag 29 aug. Dinsdag 30 aug. Woensdag 31 aug. Donderdag 01 sept. Vrijdag 02 sept.

16.00: Teamvergadering 08.45: Hoofdluiscontrole groepen 1/2 19.30: Kennismakingsavond groepen 8 19.30: Kennismakingsavond groepen 6 20.00: Ouderraadvergadering 16.00: overleg verkeerscie. 19.30: Kennismakingsavond groepen 7 Roostervrij groepen 1/4

WELKOM Afgelopen maandag zijn we na een fijne vakantie weer gestart. Zowel voor het team als voor de kinderen was het wel even wennen maar nu, na een aantal dagen te hebben gewerkt begint alles langzaamaan weer als vanouds te lopen. De kinderen die afgelopen maandag voor het eerst naar onze school zijn gekomen willen we nog even een speciaal begroeten en hen een hele leerzame en fijne tijd toe wensen op onze school. Ook de nieuwe collega vanuit Kentalis-Talent, mevr. Yvonne van Dongen, en de stagiaires van de PABO van harte welkom en een fijne tijd op onze Schalm. Verderop in dit weekbulletin stellen zij zich nog even aan u voor.

SCHOOLTIJDEN Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog even de schooltijden voor alle groepen: Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag: 08.45 u. – 12.00 u. 13.15 u. – 15.30 u. Woensdag: 08.45 u. – 12.30 u. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel en gaan de deuren open. Het zou fijn zijn wanneer alle kinderen dan reeds aanwezig zijn. Na de tweede bel kunnen we dan direct starten! N.B. UIT ONZE SCHOOLGIDS!: - Binnenkomst groepen 1/2 Kleuters die voor het eerst de school bezoeken, kunnen de eerste twee weken door ouders verzorgers naar binnen worden gebracht. Na deze gewenningsperiode neemt u bij de eerste bel afscheid op de speelplaats en gaat uw kleuter zelfstandig naar de klas.


Ons onderwijs is er opgericht om de kinderen zelfstandig te laten functioneren. Wij ervaren dat kinderen trots zijn op deze zelfstandigheid. Na schooltijd bent u altijd welkom om samen met uw kind te komen kijken in de groep. - Binnenkomst groepen 3/4 : De kinderen uit groep 3 en 4 wachten bij de eerste bel op een plaats bij hun groep, de leerkrachten geven de volgorde van het naar binnengaan aan: groep 4a-4-3a-3. De kinderen gaan zonder hun ouders naar binnen. Bij de tweede bel gaat de buitendeur in verband met de veiligheid dicht. - Binnenkomst groepen 5/6: Bij de eerste bel wachten de kinderen uit groep 5 en 6 bij de ingang tot een leerkracht de volgorde van binnenkomst aangeeft: 5-5A-6-6A. Bij de tweede bel gaat de buitendeur in verband met de veiligheid dicht. Ook hier geldt dat de kinderen zelfstandig naar binnen gaan! - Binnenkomst groepen 7/8: Bij de eerste bel wordt door een leerkracht de volgorde van binnenkomst aangegeven: 8A-8-7A-7. Bij de tweede bel gaat de buitendeur in verband met de veiligheid dicht. De leesouders en ouders van het Luizen Opsporings Team gaan via de hoofdingang, zonder kinderen, naar binnen.

NAAM - ADRES - WOONPLAATS - EMAIL Na de vakantie bleek dat het aantal wijzigingen in bovenstaande gegevens fors is toegenomen. Wilt u mutaties zo snel mogelijk doorgeven, zodat wij de groepslijsten en alarmlijsten up-to-date kunnen maken? Wilt u dit doorgeven aan onze administratie, mevrouw Tine Janssen: t.janssen@deschalmvught.nl Alle kinderen krijgen volgende week de meest actuele leerlingenlijsten van hun eigen groep mee naar huis.

BIJLAGE BIJ DE SCHOOLGIDS 2011-2012 Alle oudste kinderen krijgen volgende week de „Bijlage bij de Schoolgids‟ mee naar huis. Hierin staan belangrijke adressen, maar ook bijvoorbeeld welke groepsleerkracht op welke dag in de groep van uw kind aanwezig is. Ook treft u er een Schooljaaroverzicht in aan. Een handig gidsje om goed te bewaren.

KENNISMAKINGSAVONDEN Alle kinderen krijgen vandaag een brief mee over de kennismakingsavonden die eerdaags in alle groepen gehouden zullen worden. Wij vragen uw speciale aandacht voor de starttijd van de groepen 6 t/m 8. Zij starten om 19.30 uur. Wij vragen u het antwoordstrookje z.s.m. met uw kind mee naar school te geven dit i.v.m. het klaarzetten van koffie en thee. N.B.: op de jaarkalender staat voor de infoavond groep 1/2 een andere datum dan in de brief van vandaag. De info avond groep 1/2 is op ma. 12 sept.

GYMNASTIEKROOSTER Het gymrooster voor alle groepen is bekend. Op de dag dat uw kind gymnastiek heeft moet uw kind de gymspullen bij zich hebben. De gymspullen gaan dezelfde dag weer mee terug naar huis. De kinderen die op de fiets naar de gymzaal gaan moeten op die dag met de fiets naar school komen.


Tussen haakjes staat aangegeven waar de kinderen de gymles hebben: O = Sporthal Ouwerkerk, M = Martinihal, G = gymzaal Maurick en T = Talent. 

shirt – broek – aparte sportsokken & gymschoenen die het zelf aan en uit kan doen. In de „gewone‟ kleding waar uw kind mee in de klas zit mag niet gesport worden i.v.m. hygiëne!

ma:

Gr 3 (G) di: Gr 3a (G) Gr 4 (G) Gr 5a (O)

Gr 3 Gr 4a

(M) wo: (M)

Gr 5 Gr 6 Gr 7a* Gr 8 Gr 8a

(O) (O) (O) (O) (O)

Gr 6a Gr 7

(T) do: (T)

Gr 3a Gr 4 Gr 4a

(G) vr: (G) (G)

Gr 5 Gr 5a Gr 6 Gr 8 Gr 8a

(O) (O) (O) (O) (O)

Gr 6a (T) Gr 7 (T)

* DEZE GROEP GYMT ÉÉN KEER PER WEEK IN ‘BLOKUUR’

GOED (FIETS) VOORBEELD …….. Graag willen we als team weer even uw aandacht vragen voor de „fiets afspraak‟ (tevens geldende verkeersregel) dat er op de stoep niet gefietst mag worden! Met de kinderen is de afspraak gemaakt dat ze vanaf het „Titusbrandsmalaantje‟ (fietspad vanaf het Maurick College) tot de hoek van de school, over de stoep mogen fietsen maar vanaf daar gaat een ieder lopend verder. Komend vanaf de andere kant van de school stapt iedereen van zijn fiets af zodra ze de stoep op gaan. Wanneer u als ouder het goed (fiets) voorbeeld wilt geven aan uw kind dan zorgt u er samen met ons voor dat het voor een ieder veilig is en blijft tot aan de schooldeur. In de fietsenstalling en op het schoolplein wordt uiteraard ook naast de fiets gelopen. Dank u wel voor uw hulp!

VERKEERSLICHTEN EN OVERSTEEK N65 In de zomervakantie heeft er een aanpassing plaatsgevonden aan de N65 (rijksweg Tilburg – Den Bosch) en dan met name in de afstelling van de verkeerslichten bij de oversteken Boslaan, Breautélaan en Craaijenstein. We zijn daar niet gerust op! We hebben u daarover in het vorige Weekbulletin uitvoerig geïnformeerd. We hebben onze zorg gedeeld met de politie. Onze wijkagent dhr. M. de Rouw heeft na schouwing ook zijn zorg met ons gedeeld. We hebben gevraagd aan de politie deze zorg ook over te dragen aan de betreffende instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn. Vandaag hebben we ook weer contact opgenomen met Rijkswaterstaat en de gemeente Vught. Dhr. Marco Cruijssen, senior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer Afdeling Ruimte geeft het volgende advies: “Mijn (dringende) advies is daarom dan ook om naast de gemeente Vught en de politie ook Rijkswaterstaat te bellen met jullie zorgen. Rijkswaterstaat is namelijk de verantwoordelijke partij. Ik geef steeds de meldingen door die ik ontvang, maar kan daarbij niet de emotie en gevoelens overbrengen. Wij zijn als gemeente verder ook niet verantwoordelijk of in de gelegenheid om zelfstandig wijzigingen door te voeren. Het lijkt mij daarom goed dat ook Rijkswaterstaat de meldingen ontvangt die nu bij politie en gemeente binnen komen. Rijkswaterstaat is te bereiken onder het algemene nummer 0800-8002. Bij dit meldpunt is men op de hoogte van de wijzigingen in de regeling en


zij weten direct bij wie de melding thuis hoort. Het kan zijn dat je niet per direct teruggebeld wordt maar de melding wordt uiteraard wel gewoon doorgegeven.� U als ouder bent vrij om uw zorgen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat.

RT JUF WILMA HAANS Juf Wilma heeft te kennen gegeven dat zij m.i.v. 01 nov. gebruik wil gaan maken van de FPU regeling. Vooruitlopend op haar naderend vertrek willen we u nu reeds informeren over de leerlingenzorg zodra zij ons verlaten heeft. In de brief in de bijlage leest u hier meer over. Over het afscheid met het team en de kinderen wordt u t.z.t. nader geĂŻnformeerd

AFWEZIGHEID MENEER TON Als gevolg van een naar wij hopen tijdelijke fysieke beperking kan meneer Ton niet alle dagen van de week op onze school aanwezig zijn. Middels de brief in de bijlage informeren we u graag hoe, wanneer en door wie wij de vervanging voor meneer Ton geregeld hebben. De heren van Bremen (meneer Rinus), Spapens (meneer Jan) en juf Tine zullen de taken van meneer Ton zo goed mogelijk over nemen. Wij zijn erg blij met hun hulp en aanwezigheid wanneer meneer Ton er niet kan zijn.

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING (SEO) Vorig schooljaar hebben we geregeld gesignaleerd dat we als school (leerkrachten, kinderen en ouders) kunnen groeien in de omgang met elkaar en het naleven van regels. In dit nieuwe schooljaar kunnen we een goede start maken. Natuurlijk willen alle leerlingen, leerkrachten en ouders een schoolomgeving waar het veilig is, waar goed geleerd kan en mag worden en waar respect is voor elkaar. Daarom hebben we een aantal gedragscodes binnen het team en met de kinderen in alle groepen besproken. In alle groepen hangen we deze op en zullen we gaan oefenen om deze ons eigen te maken. We vragen ook uw aandacht hiervoor.

We helpen elkaar We zijn te vertrouwen Niemand speelt de baas We lachen elkaar niet uit We zijn eerlijk en respectvol We houden ons aan afspraken Kijkend naar onze visie op onderwijs aan (jonge) kinderen passen deze afspraken goed bij onze manier van omgaan met elkaar (zie onze schoolgids). We gaan er daarom voor een fijne en goede school te zijn voor alle kinderen. Alvast bedankt voor uw hulp!

SCHOOLBENODIGDHEDEN De school verstrekt de kinderen in alle groepen de benodigde schoolbehoeften. Het is daarom niet noodzakelijk maar ook niet gewenst, dat kinderen pennen, potloden, stiften, gummen, linialen, of andere dan de aangegeven spullen van thuis meenemen.


Gr 1/2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8

vulpen* in etui

rode pen

markeestiften

Gymnastiekschoenen met klittenband

A-4 huiswerkmap

10 à 12 stiften in een hoesje

plakstift

schaartje

Het wordt ten sterkste ontraden kinderen waardevolle voorwerpen en speelgoed mee naar school te geven, tenzij hier bij gelegenheid om wordt gevraagd. Aan kinderen in groep 4 wordt een vulpen verstrekt, die zij alleen op school gebruiken. Tot en met groep 8 wordt op school met een vulpen geschreven. De kinderen krijgen hiervoor de benodigde vullingen. Tegen kostprijs (€5,=) kan op school een nieuwe vulpen worden gekocht indien de van school gekregen vulpen defect of kwijt is geraakt. In de schriften wordt op school alleen met een vulpen geschreven; dus niet met balpen. In bijgevoegd schema kunt u teruglezen wat van thuis meegenomen dient te worden (X). Alle overige materialen die van thuis worden meegenomen zijn niet nodig. Indien onduidelijkheid bestaat over de aan te schaffen spullen kunt u de groepsleerkracht om advies vragen.

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X

X X

X X

X X X X

* Op maandag, woensdag en vrijdag kan voor € 5,= p.s. een vulpen bij meneer Ton een vulpen worden aangeschaft.

Namens de collega‟s wensen wij een ieder een heel goed schooljaar. Dhr. G. de Ronde & G. van Gils Directie

______________________________________________________________


SPORTDAG Op woensdag 12 oktober 2011 zal de sport- en speldag plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 8. Voor de groepen 1 tot en met 4 zal dit op school zijn en voor de groepen 5 t/m 8 op de locatie Sportpark „De Koepelâ€&#x;. Natuurlijk doen wij weer een beroep op u ouders/verzorgers! Via uw kind heeft u een brief gekregen, waarop u zichzelf als hulpouder kunt opgeven. Indien u mee kunt en wilt helpen, wilt u dit dan z.s.m. aan ons laten weten doch uiterlijk 12 september? Dank voor uw hulp. De Sportdagcommissie

EVEN VOORSTELLEN Hallo allemaal, Mijn naam is Yvonne van Dongen. Dit schooljaar werk ik samen met de TWINleerlingen in groep 6a en groep 7. Na vier jaar op Talent te hebben gewerkt vind ik het erg leuk om nu op De Schalm te zijn! Voor mij betekent dit dat ik deze kinderen mag helpen een weg te vinden in de horende wereld. Dat is een mooie taak! Ik woon samen met mijn man en hond in Oisterwijk. Als ik even niet voor school bezig ben, lees ik graag een spannend boek, wandel ik met onze hond in de bossen of spreek ik met vriendinnen gezellig ergens af. Kom gerust eens een keertje bij groep 6a of 7 binnen, dan kan ik jullie laten zien en vertellen wat ik allemaal doe. En ik vind het leuk om jullie ook te leren kennen! Groetjes juf Yvonne van Dongen -------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers, Ik ben Reinie Poelstra, ik ben 23 jaar oud. Ik zit in mijn laatste jaar van de PABO te Eindhoven. Komend schooljaar zal ik stage lopen in groep 5 bij juf Ellen de Koning. Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag gedurende het hele schooljaar in de klas. Ik zie er erg naar uit om hier op de Schalm aan de slag te gaan. Ik heb er veel zin in. Met vriendelijke groet, Juf Reinie Poelstra -------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers, Ik ben Teuntje Verhoeven en ik ben 21 jaar. Basisschool 'De Schalm' is mijn oude basisschool en ik heb hier ook twee jaar geleden stage gelopen met veel plezier. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de PABO te Eindhoven. Aankomend schooljaar loop ik stage in groep 7a, bij juf Frida Lucas en ben ik gedurende het hele schooljaar aanwezig op de maandag, dinsdag en woensdag. Ik vind het erg leuk om weer terug te zijn en verheug me op het komende schooljaar. Met vriendelijke groet, Juf Teuntje Verhoeven


WEEK 35.

36.

37.

38.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

29

30

31

- Hoofdluiscontrole gr. 1/2 - 19.30 u.: info avond gr. 8 en 8a

- 16.00 – 17.30: teamvergadering - 19.30 u.: info avond gr. 6 en 6a - 20.00 u.: ouderraadver.

05

06

07

- 15.45 u. – 17.00 u.: maandaggesprekken (alléén groepen 1/2)

- 16.00 – 17.00 u.: bouwoverleg gr. 1 t/m 8 - 20.00 u.: info avond gr 5 en 5a

- start actie Jantje Beton gr. 5 t/m 7 - 20.00 u.: info avond gr 3 en 3a

12

13

14

- 20.00 u.: info avond gr. 1-2A t/m 1-2E

- 20.00 u.: info avond gr 4 en 4a

19

20

21

26

27

28

- 16.00 u. – 17.15 u.: TWINoverleg

- 20.00 u.: GMR vergadering

- start kinderpostzegelactie gr. 8 (zij zijn12.00 u. uit!!)

- 20.00 u.: MR vergadering

39.


01/34 26/08/201129/09/2011 DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

- 16.00 u.: overleg verkeerscie. - 19.30 u.: info avond gr. 7 en 7a

ROOSTERVRIJ 1/4

08

09

10

11

15

16

17

18

16.00 – 17.30: teamvergadering

ROOSTERVRIJ 1/2

22

23

24

25

29

30

01

02

- MAANDoverzicht 2 gaat mee naar huis - 16.00 – 17.00 u.: bouwoverleg gr. 1 t/m 8

ROOSTERVRIJ 1/4

gr.

gr.

gr.


WELKOM NIEUWE KINDEREN! Wij heten van harte welkom: Valentine Hulsbergen Rard de Vries Giph Damen Lotte Muren Mats van Hest

groep 1/2A groep 1/2A groep 1/2A groep 1/2A groep 1/2A

Florien Vughts Hannah Wijtmans Luke Bemer

groep 1/2B groep 1/2B groep 1/2B

Eva Vijverberg Eliot Owen Roos Klaarenbeek

groep 1/2C groep 1/2C groep 1/2C

Bibi van der Lande

groep 1/2D

Jones Boeyen Jasper Woerd

groep 1/2E groep 1/2E

Naut de Haas Juliet Hulsbergen Gijs Fritschy Elmar Snoek Marit Martens

groep 3 groep 3 groep 3A groep 4A groep 4A

Nynke de Haas

groep 5

Lotte Martens

groep 6

Olivier Boelhouwer Thomas Martens Britt van der Biezen

groep 6A groep 6A groep 6A

Sebastiaan Boelhouwer

groep 8A

Wij wensen hen een goede start toe van een leerzame en fijne basisschoolperiode.

______________________________________________________________ VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND SEPTEMBER datum 30-08 juf Diana Kappen (ochtend) 31-08 juf Marie-José van Asseldonk dhr. Joop de Krom 07-09 dhr. Joop de Krom 09-09 juf Nicole Sluijter 14-09 juf Marie-José van Asseldonk dhr. Joop de Krom 16-09 juf Babette van de Wal juf Heidi Schel 21-09 dhr. Joop de Krom 23-09 juf Kimberley Jansen 28-09 juf Marie-José van Asseldonk dhr. Joop de Krom

gr. IB-BB 4 8 8 1/2A 4 8 3 3A 8 3A 4 8

wordt vervangen door: juf Diana is woe. aanwezig juf Stephanie Brouwer dhr. Gerald van Gils dhr. Gerald van Gils juf Mariët van de Ven juf Stephanie Brouwer dhr. Gerald van Gils juf Antoinette Spoormakers juf Yvonne Mutsaars dhr. Gerald van Gils juf Yvonne Mutsaars juf Stephanie Brouwer dhr. Gerald van Gils


VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK EN IN DE MAAND SEPTEMBER 25-08 25-08 25-08 26-08 26-08 27-08 27-08 28-08 29-08 29-08 30-08 01-09 01-09 01-09 01-09 02-09 03-09 03-09 04-09 04-09 06-09 06-09 07-09 07-09 08-09 08-09 09-09 09-09 09-09 10-09 11-09

Stan van Beusekom Viviënne Rozemeijer Daan Rozemeijer Gijs Fritschy Lotte van Son Thomas de Bruijn Nathan Overweg Britt van der Biezen Maurits Otters Caspar Dooreleijers Madelief Rensen Lara Mutsaerts Eline Ouwens Zaza Whien Fleur Benier Sterre Schipper Alana Daly Thijmen van Vlerken Max de Bruijn Sweder Keunen Valérie van Dommelen Sterre van Kuijk Ties Vierhout Derek van Benthem Philip Ledeboer Tobias de Vries Josefien Kraan Bas Kuiten Isabel Dapper Eden Whien Max van Weert

3A 7 8 3 7 5A 6 6A 1/2B 3A 1/2E 3 3A 5 8 6 1/2C 4A 1/2A 4 4A 6A 3 6A 1/2C 8 1/2E 4A 7 6 6

11-09 12-09 13-09 13-09 14-09 14-09 15-09 15-09 15-09 15-09 15-09 15-09 17-09 17-09 18-09 19-09 20-09 20-09 21-09 23-09 23-09 24-09 24-09 24-09 25-09 25-09 26-09 28-09 29-09 29-09 30-09

Judith Fick Zoë de Loos Valentijn de Bruyne Joris Ledeboer Britt van Brunschot Matthijs van Brunschot Wout van Benthem Ferran de Waal Marieke van Genugten Charlotte van Genugten Nomedia el Aissaoui Evi van der Velden Sebastiën Roeffen Valentijn Roeffen Emilie Otters Floris Zweers Hein Raijmakers Walter van Beusekom Charlie Groenewoud Oden Derks Kiki op de Coul Hugo Bemer Maura Vugts Loren Whien Machiel van Amelsfort

8A 3 1/2E 3 8 8A 1/2B 1/2B 1/2C 1/2C 6A 8A 5A 6A 5A 1/2A 1/2D 7A 1/2D 3 5A 4 4A 4A 5 Alexander Schrijnemakers 5 Lisa ten Kate 1/2C Dominique Huijbers 1/2A Rutger de Boer 5 Roeland de Boer 5A Fianne de Boer 8

______________________________________________________________ INGEKOMEN MEDEDELINGEN CJG (CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN): Het CJG is een informatie en adviespunt waar ouders, kinderen jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. In het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd bezig houden zoals het consultatiebureau, de GGD, schoolmaatschappelijk werk, en andere professionals. Samen vormen zij het CJG. In de bijlage bij dit weekbulletin vindt u meer info en de contactgegevens van het CJG. Hoe werkt het en waar vindt u het?


M.i.K.: CIRCUSTHEATERLESSEN, DANSEN, MUZIEK EN VEEL MEER Ook MiK kunsteducatie trapt het nieuwe seizoen af! Wil je een instrument leren spelen of mee doen met dans? Voor muziekles is bij een aantal instrumenten nog plaats. Dansen bij MiK is leuk. Tussen 29 augustus en 17 september kun je het gratis een keer proberen. De nieuwe reeks Jeugdateliers starten in september. De circustheatercursus MiKkenie start op 7 september: 33 lessen van 1,5 uur waarin allerlei onderdelen van het prachtige circusvak met toneelspel en acrobatiek aan bod komen. Deze cursus wordt gegeven in gymzaal De Molenven op de woensdagmiddag. Meld je snel aan via de site! Aan het einde van het schooljaar wordt door de dansdocenten een eindvoorstelling gehouden en er wordt vaak aan allerlei activiteiten en festiviteiten meegedaan. De muzieklessen van DOREMI-na-schoolLATIDO zijn een uitstekende basis voor kinderen uit de groepen 4 en 5. Kijk voor meer info www.mikweb.nl of bel 073-5492901 voor specifieke informatie. Ontdek je talent bij MiK! N.B.: op onze website, www.deschalmvught.nl, vindt u een „tegoedbon‟ van MiK!

SCHOLIERENLOOP / MEIJERIJLOOP: Zaterdag 25 september organiseert atletiek vereniging Prins Hendrik de „scholierenloop / Meijerijloop. In de bijlage bij dit weekbulletin vindt u hier meer informatie over.

FOLDERS E.D. De kinderen hebben de afgelopen dagen van verschillende uitgeverijen een paar folders mee naar huis gekregen waarop een abonnement af te sluiten is voor dit schooljaar. U kunt dit zelf regelen met de betreffende uitgeverij. Van uitgevrij Wolters Noordhoff hebben we voor de belangstellenden een CD-rom gekregen om aan u mee te geven. Op school werken we in de groepen 3 t/m 8 met het schoolpakket van AmbraSoft. Zij bieden u de mogelijkheid aan om thuis van het „familiepakket 1112‟ gebruik te maken. Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u de CD-rom met informatie afhalen bij onze conciërge.

weekbulletin 34 -2011  

weekbulletin 34 -2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you