__MAIN_TEXT__

Page 1

Buitengewoon Basisonderwijs Schakelschool

Larestraat 15 - 3511 Kuringen Tel.: 011/25.53.16 directeur@schakelschool.be www.schakelschool.be Instellingsnummer: 117432

Schoolreglement Buitengewoon Basisonderwijs Schakelschool

2019 – 2020


WOORD VOORAF Beste ouders

Van harte welkom in de Schakelschool. We zijn blij voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor opvoeding, onderwijs, therapie. Bij vragen of problemen staan we steeds voor jullie klaar. Dit document bevat drie onderdelen, namelijk het schoolreglement, de engagementsverklaring en het busreglement. Het bevat een aantal regels die bij wet zijn vastgelegd. Elke school is verplicht deze regels aan de ouders mee te delen en te laten ondertekenen voor akkoord. We hopen dat dit reglement samen met het pedagogisch project van de school aan de basis zal liggen van een fijne en vlotte samenwerking. Hopelijk bent u na het lezen van dit schoolreglement ervan overtuigd dat wij aan u en uw kind het beste willen bieden. We zijn ervan overtuigd dat wij erin zullen slagen om tot een prima samenwerking te komen.

Namens het schoolteam, De directeur

SCHOOLREGLEMENT

2

BUBAO SCHAKELSCHOOL


Inhoud 1.

ONZE SCHOOL ..................................................................................................................................................... 5

2.

WIE IS WIE .......................................................................................................................................................... 6

Organisatie ................................................................................................................................................................. 6

Bijzondere partners .................................................................................................................................................... 6

3.

INSCHRIJVING IN ONZE SCHOOL.......................................................................................................................... 8

Identiteitsbewijs ......................................................................................................................................................... 8

Gemotiveerd verslag M-decreet................................................................................................................................. 8

Gegevensdoorstroming .............................................................................................................................................. 8

Kleuters ...................................................................................................................................................................... 8

Leerplicht .................................................................................................................................................................... 8

Vrijstelling ................................................................................................................................................................... 8

Voorrangsregeling ...................................................................................................................................................... 9

Weigeren .................................................................................................................................................................... 9

4.

AANWEZIGHEDEN ............................................................................................................................................. 10

Schooluren................................................................................................................................................................ 10

Schoolactiviteiten ..................................................................................................................................................... 10

Therapie ................................................................................................................................................................... 10

Extra-muros-activiteiten ........................................................................................................................................... 10

Te laat komen ........................................................................................................................................................... 10

Vakantieregeling ....................................................................................................................................................... 10

5.

AFWEZIGHEDEN ................................................................................................................................................ 11

Afwezigheid door ziekte ........................................................................................................................................... 11

Afwezigheid van rechtswege gewettigd ................................................................................................................... 11

Afwezigheid met akkoord van de directeur ............................................................................................................. 11

Problematische afwezigheid – Anti-spijbelbeleid ..................................................................................................... 11

6.

SCHOOLVERANDERING ..................................................................................................................................... 12

7.

TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS ....................................................................................................................... 13

8.

GETUIGSCHRIFT EN ATTEST ............................................................................................................................... 14

Getuigschrift Basisonderwijs .................................................................................................................................... 14

Attest buitengewoon onderwijs ............................................................................................................................... 14

Beroepsprocedure .................................................................................................................................................... 14

9.

BIJDRAGEREGELING .......................................................................................................................................... 15

Schoolbenodigdheden .............................................................................................................................................. 15

Schooluitstappen ...................................................................................................................................................... 16

10. PRIVACY – WETGEVING .................................................................................................................................... 17 

Omgaan met leerlingengegevens ............................................................................................................................. 17

Gebruik van beeldmateriaal ..................................................................................................................................... 17

11. INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING ............................................................................................................ 18 

Beginsituatie ............................................................................................................................................................. 18

Evaluatie ................................................................................................................................................................... 18

SCHOOLREGLEMENT

3

BUBAO SCHAKELSCHOOL


Ouderbetrokkenheid ................................................................................................................................................ 18

12. PEDAGOGISCH PROJECT – SCHOOLEIGEN WERKING .......................................................................................... 20 

Zelfvertrouwen ......................................................................................................................................................... 20

Leerplezier ................................................................................................................................................................ 20

Zelfstandigheid ......................................................................................................................................................... 20

Wereldburger/Burgerzin .......................................................................................................................................... 20

Respect ..................................................................................................................................................................... 20

13. BELANGRIJKE REGELS OP SCHOOL ..................................................................................................................... 21 

Kleding ...................................................................................................................................................................... 21

Verboden mee te brengen ....................................................................................................................................... 21

Leerlingen afhalen en brengen ................................................................................................................................. 21

Afvalbeleid ................................................................................................................................................................ 21

Tutti frutti ................................................................................................................................................................. 21

Medicatie.................................................................................................................................................................. 22

Materialen ................................................................................................................................................................ 22

Weglopen uit school ................................................................................................................................................. 22

Anti-rookbeleid ......................................................................................................................................................... 22

14. ORDEMAATREGEL, PREVENTIEVE SCHORSING EN TUCHTMAATREGELEN .......................................................... 23 

Ordemaatregel ......................................................................................................................................................... 23

Preventieve schorsing .............................................................................................................................................. 23

Tuchtmaatregel ........................................................................................................................................................ 24

Opvang op school bij tijdelijke of definitieve uitsluiting ........................................................................................... 24

Beroep tegen tuchtmaatregelen .............................................................................................................................. 24

Algemene klachtenprocedure .................................................................................................................................. 25

15. CRISISOPVANG ................................................................................................................................................. 26 

In school ................................................................................................................................................................... 26

Fysiek onder controle houden .................................................................................................................................. 26

16. LEEFREGELS EN AFSPRAKEN VOOR DE LEERLINGEN ........................................................................................... 27 

Leefregels ................................................................................................................................................................. 27

Afspraken ................................................................................................................................................................. 27

17. ENGAGEMENTSVERKLARING............................................................................................................................. 28 18. GEMEENSCHAPPELIJK BUSVERVOER ................................................................................................................. 30 

Regels voor ouders ................................................................................................................................................... 30

Regels voor leerlingen .............................................................................................................................................. 31

19. VERKLARING VAN KENNISGEVING VAN HET SCHOOLREGLEMENT, DE ENGAGEMENTSVERKLARING EN HET BUSREGLEMENT ............................................................................................................................................... 32

SCHOOLREGLEMENT

4

BUBAO SCHAKELSCHOOL


ONZE SCHOOL Onze school biedt buitengewoon onderwijs op maat aan leerlingen met leermoeilijkheden (bij het lezen, schrijven, rekenen, ...), concentratieproblemen, een ontwikkelingsvertraging en/of een diagnose ASS (autismespectrumstoornis) en emotionele of gedragsproblemen. Lagereschoolkinderen met een attest type basisaanbod, type 3 of een attest type 9, en kleuters met een attest type 3 of type 9 kunnen bij ons terecht. Ook de leerlingen met een attest type 8 of type 1 kunnen zich nog inschrijven op onze school. Wij hechten er veel belang aan dat kinderen zich goed voelen. Elk kind krijgt onderwijs op eigen tempo en niveau. De zorgleerkrachten, de leerlingenbegeleiders, logopedisten, kinesiste, ergotherapeute en psychologe werken nauw samen met de klasleerkrachten en bijzondere leerkrachten om de kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op kernwaarden van het GO! Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen visie die u in dit document kan terugvinden. De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coรถrdineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen.

SCHOOLREGLEMENT

5

BUBAO SCHAKELSCHOOL


WIE IS WIE  Organisatie Het gemeenschapsonderwijs wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben. Schoolraad Op het lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. Deze is samengesteld uit de directeur en:  personeelsleden verkozen door het personeel;  gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  ouders verkozen door de ouders. Scholengroep Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door:  een algemene vergadering;  een raad van bestuur;  een algemeen directeur;  een college van directeurs. Onze school maakt deel uit van Scholengroep GO!Next ( Midden Limburg ). GO!Next A.Hertzstraat 2 3500 Hasselt 011/85.87.50 info@go-next.be www.go-next.be Centrale Raad Op het centraal niveau is de Centrale Raad bevoegd. Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 BRUSSEL (02)790 92 00 www.g-o.be

 Bijzondere partners Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Onze school werkt samen met: CLB GO! Hasselt Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap Luikersteenweg 56, 3500 Hasselt 011 22 17 38 info@clbgohasselt.be www.clbgohasselt.be In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding. De CLB-contactpersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij is regelmatig op school aanwezig. De arts en paramedisch werker staan in voor de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen over gezondheid.

SCHOOLREGLEMENT

6

BUBAO SCHAKELSCHOOL


De CLB-contactpersoon van onze school is Annelies Jooken annelies.jooken@g-o.be Onze schoolarts is dokter Liesbeth Walpot en de paramedisch werker is Elaize Poelmans. De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school vind ook je: - op de website van school - op de website van CLB GO! Hasselt (www.clbgohasselt.be > CLB-team > Basisonderwijs + Buitengewoon Basisonderwijs > Cluster B2) Ook waarvoor u het CLB kan contacteren en hoe het CLB werkt, vindt u allemaal terug op hun website. Andere bijzondere partners Klasleerkrachten hebben een bundel in de klas ter beschikking met externe instanties en bijzondere partners waarmee wij als school samenwerken. U kan hier steeds naar vragen bij de klasleerkracht.

SCHOOLREGLEMENT

7

BUBAO SCHAKELSCHOOL


INSCHRIJVING IN ONZE SCHOOL  Identiteitsbewijs Om uw kind in te schrijven in onze school moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van uw kind aantoont.

 Gemotiveerd verslag M-decreet Uw kind kan slechts ingeschreven worden voor een bepaald niveau en type buitengewoon onderwijs als het beschikt over een gemotiveerd verslag M-decreet. Dit verslag bevat de resultaten van de onderzoeken verricht door het CLB of door een instelling die inzake studiekeuze dezelfde waarborgen biedt. Deze documenten mogen en kunnen enkel door voornoemde instellingen afgeleverd worden. Daarnaast moet u een gemotiveerd verslag voor het buitengewoon onderwijs (type basisaanbod, type 3 of type 9) van het CLB kunnen voorleggen.

 Gegevensdoorstroming Als een leerling van school verandert, worden leerlingengegevens automatisch overgedragen, tenzij de ouders zich, na inzage van de stukken, tegen deze overdracht verzetten. De overdracht kan enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Ouders kunnen inzage krijgen in de over te dragen gegevens, indien ze er expliciet om verzoeken en hebben het recht om toelichting te krijgen. Een kopie van de gegevens kan verkregen worden tegen vergoeding. De ouders kunnen zich, na inzage van de stukken, tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

 Kleuters Kleuters met een type 3- of type 9-attest mogen ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. De speciale instapdata zoals in het gewoon onderwijs tellen niet voor het buitengewoon kleuteronderwijs. U kan uw kleuter op elke schooldag na de leeftijd van 2 jaar en half laten inschrijven. Ouders kunnen, in samenspraak met CLB en de leden van de klassenraad, beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog te laten volgen in het kleuteronderwijs en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.

 Leerplicht In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen, zelfs indien het op die leeftijd nog kleuteronderwijs volgt. Vanaf het begin van de leerplicht wordt uw kind geacht regelmatig de school te bezoeken. Als ouder moet u hierop toezien. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten gedurende alle schooldagen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd. We stellen het op prijs als u, bij eventuele afwezigheid, een seintje geeft. In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tot de leeftijd van 13 jaar. Onze leerlingen kunnen dan uitzonderlijk nog één jaar langer lager onderwijs krijgen na een gunstig advies van de klassenraad en het CLB. Dit klassenraadbesluit voor verlenging tot 14 jaar moet mede ondertekend worden door de ouders. De leerplicht is bedoeld om uw kind alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het resultaat van de samenwerking tussen de directeur, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.

 Vrijstelling In bepaalde gevallen kan de directeur een leerling voor bepaalde lessen of vakken vrijstelling geven. Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven. Inspectie onderwijs kan op

SCHOOLREGLEMENT

8

BUBAO SCHAKELSCHOOL


gemotiveerd verzoek van de ouders een beslissing nemen over een tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht. Kinderen die niet aan meerdaagse, buitenschoolse activiteiten (bosklassen, zeeklassen...) deelnemen, zijn gedurende die periode op school aanwezig.

ď ś Voorrangsregeling Onze school werkt met voorrangsperiodes. Broers en zussen of kinderen van eenzelfde leefentiteit en kinderen van personeel, hebben inschrijvingsvoorrang op andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

ď ś Weigeren Onze school moet echter haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare plaatsen bedraagt: Voor de school: 170 Kleuters type 9: 7 Kleuters type 3: 8 Lager onderwijs type basisaanbod: 80 Lager onderwijs type 9: 40 Lager onderwijs type 3: 25 Eens onze capaciteit bereikt is, zijn we genoodzaakt om voor elke bijkomende leerling met een wachtlijst te werken. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument.

SCHOOLREGLEMENT

9

BUBAO SCHAKELSCHOOL


AANWEZIGHEDEN  Schooluren 8.30u 8.55u 9.45u 10.35u 10.50u 11.40u 12.40u 13.30u 14.20u 14.35u 15.25u

MA-DI-DO-VRIJ Opvang op school 1ste lesuur 2de lesuur Speeltijd 3de lesuur Middag (eten in de klas) 4de lesuur 5de lesuur Speeltijd 6de lesuur Einde van de lessen

WOE Opvang op school 1ste lesuur 2de lesuur Speeltijd 3de lesuur 4de lesuur Einde van de lessen (12.30u)

De lessen starten om 8.55u. Wij verwachten dat uw kind dan in de klas is. In principe verlaten alle leerlingen de school om 15u20. Er is geen naschoolse opvang voorzien op school. We werken samen met de voor –en naschoolse opvang van Kuringen of met andere erkende opvangadressen binnen onze busregio. Ouders die zelf hun kind willen ophalen na school moeten tijdig aan de school zijn en/of de school tijdig inlichten van eventuele veranderingen. In alle andere gevallen moeten de kinderen met de bus naar huis gaan.

 Schoolactiviteiten De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep, zoals zwemmen en lichamelijke opvoeding, te volgen met uitzondering van de externe therapieën.

 Therapie Op bepaalde momenten kan een leerling individueel begeleid worden door een therapeut of leerkracht. Ook deze momenten zijn verplicht. Therapie door schoolexterne hulpverleners zoals een revalidatiecentrum of een zelfstandige therapeut is enkel mogelijk, in samenspraak met de leerkracht en de directeur.

 Extra-muros-activiteiten Extra-muros-activiteiten bieden kansen om onze leerlingen sociale vaardigheden te laten oefenen en voor te bereiden op deelname aan het maatschappelijk leven. Daarom vinden we het belangrijk dat alle leerlingen aan deze activiteiten kunnen deelnemen. Ouders hebben het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op een extra-muros-activiteit van een volledige dag of meer, mits ze deze weigering uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan de school, voorafgaand aan de betrokken activiteit.

 Te laat komen Ouders en leerlingen moeten begin- en einduren respecteren. In het buitengewoon lager onderwijs kunnen wij bij te laat komen aan de ouders om verantwoording vragen. Leerlingen die te laat komen, melden zich altijd eerst bij het secretariaat alvorens aan te sluiten bij de lessen.

 Vakantieregeling Een lijst met de vakantieregeling wordt u bezorgd via de agenda van uw kind en vindt u als bijlage in dit schoolreglement en op de website van de school. (bijlage 1)

SCHOOLREGLEMENT

10

BUBAO SCHAKELSCHOOL


AFWEZIGHEDEN  Afwezigheid door ziekte In geval van ziekte mogen de ouders een briefje schrijven, indien de ziekteperiode niet meer dan drie opeenvolgende schooldagen duurt. Dit briefje geeft de leerkracht mee in de schoolagenda als uw kind de lessen terug bijwoont. Ouders mogen slechts vier keer een briefje schrijven per schooljaar. Wanneer de ziekteperiode langer dan drie opeenvolgende dagen duurt, is een doktersbriefje nodig. Ook wanneer de ouders reeds vier keer een briefje schreven, is een doktersbriefje nodig.

 Afwezigheid van rechtswege gewettigd Begrafenis, huwelijk, jeugdrechtbank … Overmacht (overstroming, staking…) Feestdagen van de erkende godsdiensten Bij elk van deze situaties verwittigt u de school op voorhand en bezorgt u de school een officieel document nadien.

 Afwezigheid met akkoord van de directeur Rouwperiode Uitzonderlijke persoonlijke aangelegenheden

 Problematische afwezigheid – Anti-spijbelbeleid Ongewettigd afwezig zijn, lost problemen op school niet op. Bij een probleem zal de school samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden. Wanneer de school vaststelt dat de leerling spijbelt, neemt zij contact op met de ouders. Blijft de leerling daarna ongewettigd afwezig, dan contacteert de school, na 5 halve lesdagen ongewettigde afwezigheid, het CLB en maakt men een begeleidingsdossier op. Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar geknoeid is, valt ook onder ongewettigde afwezigheid. Is de leerling na alle begeleidingsinspanningen van de school en het CLB nog steeds regelmatig ongewettigd afwezig, dan licht de school de overheid in en meldt ze dit aan de ouders. De school kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om de leerling uit te schrijven. Dit kan er ook toe leiden dat de schooltoelage wordt ingetrokken.

SCHOOLREGLEMENT

11

BUBAO SCHAKELSCHOOL


SCHOOLVERANDERING De beslissing om een kind van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders. Wanneer een leerling een school voor buitengewoon onderwijs verlaat, hebben de ouders het recht om het verslag M-decreet van hun kind mee te nemen. Meestal wordt dit verslag na een overstap naar een andere school voor buitengewoon onderwijs rechtstreeks aan de nieuwe school bezorgd. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de uitschrijvende school zal daarenboven het dossier betreffende de afwezigheden doorsturen naar het CLB van de nieuwe inschrijvende school. Een kind kan slechts ingeschreven worden in een school die hetzelfde type van buitengewoon onderwijs aanbiedt vermeld op het attest.

SCHOOLREGLEMENT

12

BUBAO SCHAKELSCHOOL


TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS Een kind dat 5 jaar geworden is voor januari van het lopende schooljaar heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gezamenlijk vervuld worden: •

De leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaaroverschrijdend) ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval. Wanneer de leerling de lesbijwoning op school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in. Uitzondering: chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid. De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en staven met een medisch attest. De aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld. De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken leerling is ten hoogste 20 kilometer.

Als een kind opgenomen wordt op een K-dienst of in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool verbonden is:  wordt de thuisschool tijdelijk ontslagen van de verplichting om onderwijs aan huis te organiseren;  als het kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren. Er is ook steeds de mogelijkheid om beroep te doen op Bednet onder bepaalde voorwaarden. Of uw kind hiervoor in aanmerking komt, kan u terugvinden op de website van Bednet (www.bednet.be).

SCHOOLREGLEMENT

13

BUBAO SCHAKELSCHOOL


GETUIGSCHRIFT EN ATTEST Een attest voor het buitengewoon lager onderwijs wordt uitgereikt aan alle leerlingen die de school verlaten. Verlaat uw kind vroeger onze school dan krijgt het een attest van gevolgde studies.

 Getuigschrift Basisonderwijs Het getuigschrift basisonderwijs kan eventueel in het buitengewoon onderwijs behaald worden. Als het is toegekend, is het gelijkwaardig aan het getuigschrift behaald in het gewoon lager onderwijs. Op basis van de gegevens in het verantwoordingsdossier, opgemaakt zoals beschreven in omzendbrief BaO/2000/2 van 14/4/2000 en bijlage, kan de inspectie oordelen dat de leerdoelen die zijn opgenomen in de HP van de leerlingen of leerlingengroep als gelijkwaardig kan worden beschouwd met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen die in het handelingsplan zijn opgenomen, heeft bereikt om het getuigschrift te bekomen. Na de goedkeuring van de bevoegde inspecteur beslist de KR in juni of dit getuigschrift wordt toegekend.

 Attest buitengewoon onderwijs De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, krijgen een attest buitengewoon onderwijs.

 Beroepsprocedure Als u de beslissing van de klassenraad over het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs niet kunt aanvaarden, kunt u beroep indienen, op voorwaarde dat er eerst overleg geweest is met de school. Tijdens dit overleg kunt u het dossier van uw kind inzien en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder een formele beroepsprocedure op te starten. Van dit overleg wordt steeds een verslag opgemaakt. Dit overleg moet aangevraagd worden bij de directeur of zijn afgevaardigde, ten laatste op de derde werkdag na de uitreiking van de rapporten. Mogelijke resultaten van het overleg:  

Na het overleg bent u ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en dan is de betwisting van de baan. De voorzitter van de klassenraad of zijn afgevaardigde meent dat u redenen aanbrengt die het overwegen waard zijn. In dit geval roept hij de klassenraad zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw overwogen. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing, ongeacht het resultaat. De voorzitter van de klassenraad of zijn afgevaardigde meent dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad noodzakelijk maken.

Wanneer u het oneens bent en u de genomen beslissing nog steeds onjuist vindt, blijft de betwisting bestaan en kan u schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van vijf werkdagen.

SCHOOLREGLEMENT

14

BUBAO SCHAKELSCHOOL


BIJDRAGEREGELING  Schoolbenodigdheden In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in gebruik, ze blijven eigendom van de school. Bij beschadiging of verlies worden de kosten wel doorgerekend aan de ouders. Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…

Constructiemateriaal

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,…

Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software

Invulboekjes

ICT-materiaal

Computers inclusief internet, radio, telefoon,…

Informatiebronnen

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, smartboard,tablets jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur

Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,...

Knutselmateriaal

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling,…

Meetmateriaal

Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…

Multimediamateriaal

Audiovisuele toestellen, fototoestel,…

Muziekinstrumenten

Trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal

Schoolagenda, kalender, dagindeling,...

Schrijfgerief

Potlood, pen,…

Tekengerief

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…

Atlas Wereldbol Kaarten Kompas Passer Tweetalige alfabetische woordenlijst Zakrekenmachine

SCHOOLREGLEMENT

15

BUBAO SCHAKELSCHOOL


 Schooluitstappen Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. In bijlage 2 vind u een lijst van de ouderbijdragen die de school u tijdens het schooljaar kan aanrekenen. Deze lijst werd opgesteld door de school na overleg met de schoolraad. In deze lijst onderscheiden we: 

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor verplichte eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de zwembeurten en het project “Tutti Frutti” behoren tot deze categorie. Gedurende één schooljaar is het zwemmen gratis. Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro in het kleuteronderwijs en 90 euro in het lager onderwijs.

De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de projecten zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, … Voor dit soort activiteiten mag de school in de lagere school nog slechts 440 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Ouders die problemen hebben met het betalen van hun schoolrekening nemen contact op met de directeur. In alle discretie wordt dan naar een oplossing gezocht.

SCHOOLREGLEMENT

16

BUBAO SCHAKELSCHOOL


PRIVACY – WETGEVING  Omgaan met leerlingengegevens Onze school verzamelt gegevens van de leerlingen in een individueel leerlingendossier in functie van het didactisch-orthopedagogisch handelen. De wet voorziet dat ouders inzagerecht hebben in de gegevens over hun kind. Dit kan na afspraak met het instellingshoofd. Ouders hebben ook recht op een kopie van deze gegevens. Ze kunnen pas een kopie vragen nadat de school de gegevens toegelicht heeft. Iedere kopie dient vertrouwelijk behandeld te worden. Een kopie mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt. De informatie mag alleen gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. Als bepaalde gegevens ook een andere leerling betreffen en de volledige inzage door ouders de persoonlijke levenssfeer van deze leerling zou schenden, dan wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

 Gebruik van beeldmateriaal Indien we gerichte , individuele foto’s nemen van uw kind hebben wij daarvoor uw toestemming nodig. Bij de inschrijving van uw kind in onze school kan u op een formulier aanduiden voor welke gerichte, individuele foto’s u uw toestemming verleent. Indien het om niet gerichte foto’s gaat, met name niet-geposeerde, spontane foto’s, sfeerbeelden in groep, bijvoorbeeld: een sportterrein, een speelzaal, een klas, een fietstocht…, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het nemen van foto’s en publicatie ervan. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan u dat schriftelijk meedelen aan de directie en zullen we uw bezwaar respecteren. Als de school of een televisieploeg foto’s of beelden maakt van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar, kan de school die gebruiken voor de schoolwebsite of als illustratie om onze werking kenbaar te maken. U kunt u altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal en een gegeven toestemming kunt u altijd herroepen.

SCHOOLREGLEMENT

17

BUBAO SCHAKELSCHOOL


INDIVIDUELE LEERLINGENBEGELEIDING  Beginsituatie In een school voor buitengewoon onderwijs richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling volgens eigen tempo en eigen mogelijkheden kan leren en ontwikkelen. We houden steeds rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van een kind. Deze proberen we zo snel mogelijk te bepalen aan de hand van de beschikbare gegevens omtrent eventuele leermoeilijkheden, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen… Het team zal - indien nodig - de informatie over uw kind die men in vorige instellingen al heeft verzameld, aanvullen via bijkomende tests, diagnostische toetsen of observaties en via gesprekken. De doelen die we nastreven worden per leerlingengroep of per kind gekozen en verwerkt in een handelingsplan. In een school voor buitengewoon basisonderwijs kunnen daarom de pedagogische eenheden verschillen naargelang de verschillende onderwijsniveaus en onderwijstypes. Vaak is specifiek gericht ortho-didactisch handelen nodig. Het aanbieden van individuele begeleiding of therapieën, zoals logopedie, ergotherapie, kinesitherapie of gedragstherapie én het bijsturen en differentiëren in het leerproces is het uitgangspunt van het buitengewoon onderwijs. Het team bepaalt op de klassenraden welke individuele (paramedische) begeleiding nodig is en aan welke frequentie.

 Evaluatie Door regelmatig te evalueren, willen we bruikbare informatie verkrijgen over het niveau en de vorderingen van elke leerling ten aanzien van de vooropgestelde doelen. Dit leidt soms tot nieuwe beslissingen voor verdere begeleiding van een kind. Leerkrachten en paramedici evalueren de individuele leerling én de pedagogische eenheid doorheen het hele schooljaar aan de hand van observaties, gesprekken, opdrachten, testen en toetsen. Tijdens de klassenraden bespreekt het betrokken team de evaluaties. De evaluatie heeft niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden maar ook op gedragingen en houdingen, zoals inzet, motivatie, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, tempo ...

 Ouderbetrokkenheid Ouders hebben een belangrijke inbreng in de verschillende fasen van de handelingsplanning. Bij de beeldvorming kan een goede informatie-uitwisseling helpen bij het kiezen van de specifieke doelen en het uitstippelen van de gerichte aanpak. Een goede samenwerking en dialoog met ouders is belangrijk om transfer van school naar thuis en omgekeerd te bevorderen. Ouders kunnen leerkrachten informeren over het welbevinden van hun kind en eventueel moeilijk gedrag mee verklaren. Ook bij de evaluatie is de mening van ouders vaak van belang. Ouders bekijken de evolutie van hun kind vanuit een andere invalshoek. De vorderingen van uw kind delen we mee via het schoolrapport. Deze kunnen steeds besproken worden op een individueel oudercontact, waarop jullie worden uitgenodigd. We houden elkaar zo goed mogelijk op de hoogte via verschillende kanalen:  Rapport: vermelding van vorderingen van uw kind  Agenda of heen-en-weerschriftje: afspraken i.v.m. huiswerk en persoonlijke mededelingen  Schriftelijke mededelingen aan ouders over schoolreizen, vakantiedagen, busvervoer…  Oudercontacten: bespreking resultaten van uw kind. De data kan u terugvinden in bijlage 1. Wij zijn een open school! Contacten over zowel pedagogische, sociale als medische problemen zijn altijd mogelijk, zowel persoonlijk als telefonisch. U hoeft dus niet het oudercontact af te wachten om problemen of wensen te bespreken. Laat problemen zeker nooit aanslepen en neem dadelijk contact op met de school.

SCHOOLREGLEMENT

18

BUBAO SCHAKELSCHOOL


Gelieve u tijdens de lessen niet tot de leerkracht te wenden want dit stoort de les. Spreek de leerkracht voor of na de lessen aan, telefoneer of maak een afspraak via het secretariaat.

SCHOOLREGLEMENT

19

BUBAO SCHAKELSCHOOL


PEDAGOGISCH PROJECT – SCHOOLEIGEN WERKING Onze schoolvisie is gebouwd op vijf kernwaarden waar wij, als school, veel belang aan hechten.

 Zelfvertrouwen Leerlingen die in onze school aankomen, hebben weinig tot geen zelfvertrouwen. Hier moet dan eerst aan gewerkt worden, anders kunnen de kinderen niet groeien en tot leren komen. Kinderen moeten zich in de eerste plaats terug goed in hun vel voelen en een positief zelfbeeld krijgen. Daarbij ervaren ze dat fouten maken mag en moet om te kunnen leren.

 Leerplezier Ons aanbod en de groeperingsvormen die wij hanteren, zorgen voor een goede motivatie, leggen de basis voor leergierigheid en geven de gelegenheid om eigen talenten te ontdekken en ontplooien. Daardoor zijn onze kinderen enthousiast en vinden ze voldoening in het leren en het leven op school.

 Zelfstandigheid Het hoofddoel van ons onderwijs is kinderen klaarstomen om in de maatschappij te kunnen functioneren; door probleemoplossend te denken en het durven zoeken van hulp, voor zichzelf kunnen zorgen en sterk staan in het leven.

 Wereldburger/Burgerzin Door vanuit ons rolmodel een passend voorbeeld te stellen, leren we onze kinderen omgaan met elkaars verschillen en gelijkenissen door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. We leren afspraken maken en naleven en daarbij inschatten wat de gevolgen van acties zijn voor zichzelf en anderen.

 Respect We streven ernaar onze leerlingen te laten openstaan en respect te hebben voor de eigenheid van anderen, maar ook voor materiaal, het milieu… Daarbij leren ze omgaan met verschillen en krijgen ze een houding waarbij er geen vooroordelen zijn.

We streven deze waarden na door het accent te leggen op onderwijs op eigen niveau, socio-emotionele begeleiding, talentontwikkeling en extra paramedische begeleidingen.

SCHOOLREGLEMENT

20

BUBAO SCHAKELSCHOOL


BELANGRIJKE REGELS OP SCHOOL  Kleding Persoonlijke smaak en overtuiging worden door onze school positief gewaardeerd, maar provoceren of de vrijheid van anderen belemmeren kan niet. Wanneer hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet in sommige lessen aangepaste kledij gedragen worden. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding zijn de leerlingen verplicht een T-shirt van de school te dragen. In sommige gevallen, naargelang de omstandigheden, zal de directeur of betrokken leerkracht het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes… verbieden. In onze school is het de leerlingen niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Dit geldt voor alle zichtbare kentekens en is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbare kentekens dragen.

 Verboden mee te brengen Gevaarlijke voorwerpen waaronder (zak)messen, wapens, speelgoedwapens, aanstekers, lucifers… Wanneer een kind een verboden of gevaarlijk voorwerp bij zich heeft, zullen de leerkrachten dit bijhouden. Ouders komen deze gevaarlijke voorwerpen zelf terug halen. Verslavende middelen waaronder energydrinks, alcohol, drugs, rookmateriaal… Wanneer een kind dit meebrengt, zal het door de leerkracht in beslag genomen worden. De ouders worden op de hoogte gebracht en er wordt een overleg gepland voor verdere opvolging. We vragen om uw kind geen geld mee te geven, met uitzondering van zwemgeld of geld voor extramurosactivteiten. om problemen bij verlies of onverantwoorde uitgaven te vermijden. Tijdens de schooluren mogen de kinderen geen GSM of multimedia bij zich hebben of gebruiken. Om de lange busritten aangenaam te maken, mag het meegebracht worden. Bij aanvang van de lessen moet uw kind het toestel dan aan de leerkracht in bewaring geven. Hij/zij krijgt het toestel na de lessen terug. De kinderen mogen geen speelgoed van thuis mee naar school brengen, tenzij dit uitdrukkelijk in de schoolagenda wordt toegestaan. De school is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade aan meegebracht speelgoed. We drinken enkel water en eten gezonde koeken, dus geen frisdrank en geen snoep.

 Leerlingen afhalen en brengen Bij het brengen en afhalen van hun kind parkeren de ouders aan de sporthal van Kuringen, gelegen aan de Grote Baan. Leerlingen worden enkel afgezet aan de kant van de Grote Baan, aangezien hier toezicht van een leerkracht is voorzien. Dit ook om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

 Afvalbeleid Op school sorteren we het afval in de daarvoor voorziene vuilbakken.

 Tutti frutti Elke woensdag is het fruitdag. De leerlingen mogen dan geen koek eten op school. Ze krijgen een stuk fruit van de school. Koeken die toch meegebracht worden, steken we terug in de boekentas en gaan terug mee naar huis.

SCHOOLREGLEMENT

21

BUBAO SCHAKELSCHOOL


 Medicatie De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. Als een leerling tijdens de schooluren medicatie moet nemen, kan dit enkel op doktersvoorschrift. De school moet dit eerst duidelijk afspreken met de ouders en de leerling. Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt . Aan de ouder/behandelende arts vragen we om de verklaring, meegegeven door de school bij de inschrijving, in te vullen en te ondertekenen. Indien een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders. Bij dringende gevallen contacteren we de hulpdiensten rechtstreeks.

 Materialen Wanneer kinderen moedwillig materiaal van anderen of van de school stukmaken of beschadigen, wordt hiervoor een vergoeding gevraagd aan de ouders. De school neemt geen verantwoordelijkheid op voor verlies van of schade aan voorwerpen of multimedia die van thuis werden meegebracht. Wanneer de leerling een defect opmerkt bij een computer, tablet e.a. meld hij dit onmiddellijk aan de betrokken leerkracht om verdere problemen te vermijden.

 Weglopen uit school Wanneer een leerling wegloopt uit de school, wordt na een korte zoekactie in de buurt, steeds de politie verwittigd. De school doet steeds aangifte van een zorgwekkende verdwijning. De politiediensten maken op onze vraag een proces verbaal op van het voorval.

 Anti-rookbeleid In de school geldt een algemeen rookverbod  In gesloten ruimten: altijd  In de buitenlucht op het schoolterrein: tussen 6u30 en 18u30  Tijdens extra-muros activiteiten: tussen 6u30 en 18u30 De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. Indien leerlingen roken zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

SCHOOLREGLEMENT

22

BUBAO SCHAKELSCHOOL


ORDEMAATREGEL, PREVENTIEVE SCHORSING EN TUCHTMAATREGELEN Een goede samenwerking tussen leerling, ouders en personeel van de school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Indien deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school maatregelen nemen. Orde- en tuchtmaatregelen zijn een middel om de goede gang van zaken op school te vrijwaren. In het buitengewoon onderwijs passen deze maatregelen uiteraard zoveel mogelijk in de speciale begeleiding. De klassenraad integreert de problematiek van orde en tucht zoveel mogelijk in een handelingsplan dat op gedragsverandering is gericht.

 Ordemaatregel Wie zich niet aan de gemaakte klasafspraken en leefregels kan houden, zal een sanctie oplopen. De personeelsleden van onze school kunnen daartoe, in samenspraak met de directeur, de gepaste ordemaatregelen nemen. De aard van de maatregel wordt bepaald door de ernst van de overtreding en door het aantal keer dat de overtreding wordt begaan. De leerkrachten noteren deze maatregelen in het leerlingvolgsysteem Smartschool. Leerlingen waarbij ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden besproken op het teamoverleg en/of het CLB-overleg. In overleg met ouders en CLB wordt eventueel een zorgtraject opgestart. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. Mogelijke ordemaatregelen zijn :  een mondelinge opmerking of waarschuwing  een negatief effect op het toegepaste beloningssysteem  een gesprek met leerkracht, leerlingenbegeleider, psycholoog, directeur…  een schriftelijke waarschuwing in de schoolagenda  een pedagogische sanctie  een korte time-out  een tijdelijke verwijdering uit de les, gevolgd door aanmelding bij de directeur

 Preventieve schorsing Bij ernstige fysieke agressie tegenover anderen (leerkrachten of leerlingen) wordt de leerling onmiddellijk preventief geschorst. De leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet meer volgen, maar hij moet wel aanwezig zijn op school. Tegen deze maatregel is geen beroep mogelijk     

 

De leerling wordt onder individueel toezicht geplaatst van een leerkracht of een therapeut die niet het slachtoffer was van de agressie. De directeur, die onmiddellijk verwittigd wordt, roept zo snel mogelijk een klassenraad bijeen. De klassenraad besluit meestal over te gaan tot een preventieve schorsing. Van dit overleg wordt steeds een verslag opgesteld. Op die manier is er op school tijd om de nodige rust te laten weerkeren. De ouders worden telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht van de feiten en de aanpak. Na de preventieve schorsing die maximaal 2 dagen duurt (meestal halve dag) volgt er een herstelgesprek met een leerkracht of een therapeut die niet betrokken was bij het conflict. In dit gesprek wordt met de leerling gezocht naar herstel met het/de slachtoffer(s) en alternatieve mogelijkheden om dit gedrag niet meer te stellen in de toekomst. De leerling heeft een gesprek met het slachtoffer om zijn voorstel tot herstel te doen. Indien nodig gebeurt dit onder begeleiding. De leerling voert het voorstel uit.

SCHOOLREGLEMENT

23

BUBAO SCHAKELSCHOOL


De leerling sluit terug aan bij de klasgroep.

In geval van ernstige fysieke agressie bestaat steeds de mogelijkheid dat de school of de betrokken leerkracht hierover een proces verbaal laat opmaken door de politie. We doen dit enerzijds om de ernst van de feiten te onderstrepen en anderzijds in het belang van de leerkracht indien het voorval als arbeidsongeval moet aangegeven worden.

 Tuchtmaatregel Voor leerlingen die zich blijven schuldig maken aan dezelfde zware fouten of opgelegde sancties niet nakomen, op school of op de bus, starten we een tuchtprocedure. Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting volgen we de volgende procedure:  De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.  De leerling zijn ouders en een eventuele vertrouwenspersoon worden schriftelijk of telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met de directeur en andere betrokkenen. De ouders en hun vertrouwenspersoon moeten de kans krijgen tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. De uitnodiging wordt minstens drie lesdagen op voorhand aan de ouders bezorgd.  De directeur neemt na het gesprek een beslissing die schriftelijk gemotiveerd wordt en binnen de termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt ook de beroepsmogelijkheden. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

 Opvang op school bij tijdelijke of definitieve uitsluiting In geval van een tijdelijke uitsluiting is uw kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn pedagogische eenheid. De directeur kan altijd beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is uw kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn pedagogische eenheid. De directeur kan altijd beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 Beroep tegen tuchtmaatregelen Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure verloopt als volgt:

Binnen drie lesdagen na ontvangst van de beslissing kunnen ouders schriftelijk en op gemotiveerde wijze beroep indienen bij de algemeen directeur van scholengroep GO! Next.

De algemeen directeur roept de beroepscommissie samen die het beroep behandelt binnen een termijn van drie lesdagen. De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing.

SCHOOLREGLEMENT

24

BUBAO SCHAKELSCHOOL


De algemeen directeur brengt de ouders, uiterlijk de lesdag volgend op de dag van de beslissing, op de hoogte van de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie per aangetekende brief. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.

Binnen het Gemeenschapsonderwijs is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing. Nadat de lokale beroepsprocedure is uitgeput, blijft enkel beroep mogelijk bij de burgerlijke en administratieve rechtbanken. Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kunt u een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat u kennis nam van de beslissing van de beroepscommissie. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee u het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden.

 Algemene klachtenprocedure Er zijn feiten waarvoor geen specifieke beroepsprocedure is voorzien.  Bij de algemeen directeur kunt u voor deze feiten schriftelijk en op gemotiveerde wijze klacht indienen uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen na kennisneming van de feiten.  Vooraleer deze procedure op te starten, moet u overleg plegen met de persoon die bevoegd is voor de desbetreffende materie. Informatie over wie bevoegd is, kunt u verkrijgen bij de algemeen directeur.  Als dit overleg niets oplevert, stuurt de algemeen directeur uw klacht door naar het bevoegd bestuursorgaan. Hij doet dit binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van de klacht.  Het bevoegd bestuursorgaan geeft u een gemotiveerd antwoord binnen de zestig kalenderdagen na ontvangst van de klacht. Om deze termijn te bepalen, worden vakantieperiodes niet in aanmerking genomen. De algemeen directeur ontvangt een kopie van dit antwoord.  Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen niet op waartegen klacht ingediend wordt.

SCHOOLREGLEMENT

25

BUBAO SCHAKELSCHOOL


CRISISOPVANG  In school Wanneer het gedrag van een leerling van die aard is dat het volgens de leerkracht niet binnen de redelijke tijdspanne kan worden gestopt of bijgestuurd, kan de leerkracht de leerling doorsturen naar de crisisopvang. Leerlingen kunnen zelf ook de vraag stellen om zich naar de crisisopvang te mogen begeven. Er zijn 3 soorten time-in zones of rustplekken binnen onze school:  In elke klas is er een time-in-hoekje. Hier kunnen leerlingen die het even moeilijk hebben en de klasgroep niet storen, even tot rust komen.  Een leerling die de nodige rust niet vindt in de klas, kan buiten de klas gaan. In elke gang staat een ruststoel, rustzetel, mat… om daar tot rust te komen.  Als een leerling niet de rust kan vinden in de klas én in de gang, is er de rustkamer in de crisisopvang. Bij fysieke agressie begeleidt het personeel de leerling naar deze kamer. We verwittigen altijd de ouders indien het om fysieke agressie gaat t.a.v. personeel of leerlingen. In de crisisopvang kunnen de leerlingen tot rust komen onder begeleiding van een verantwoordelijke. Tijdens de hele schooldag is er een verantwoordelijke in de crisisopvang aanwezig. Deze kan een gesprek aangaan met de leerling en de aard van de onrust bespreken. Dit kan gaan om een conflict, een probleem of een ruzie. We helpen onze leerlingen in het zoeken naar oplossingen en manieren om in de toekomst met dergelijke moeilijkheden om te gaan. Nadat er afspraken zijn gemaakt voor de toekomst en/of wanneer de leerling voldoende tot rust is gekomen, kan hij terug aansluiten bij de klas.

 Fysiek onder controle houden Soms vereist het gedrag van een leerling dat de leerkracht fysiek tussen moet komen of de leerling fysiek in bedwang moet houden om een escalatie te vermijden. Deze interventies gebeuren enkel wanneer het noodzakelijk is voor de veiligheid van zichzelf, andere leerlingen, personeel of materiaal. Alle leerkrachten en therapeuten volgden de opleiding ‘Persoons- en Teamgerichte Veiligheidstechnieken’ om dit op een professionele en kindvriendelijke manier te doen. Deze techniek wordt jaarlijks opgefrist.

SCHOOLREGLEMENT

26

BUBAO SCHAKELSCHOOL


LEEFREGELS EN AFSPRAKEN VOOR DE LEERLINGEN Om er voor iedereen alle dagen een leuke school van te maken, zijn er afspraken en leefregels nodig. Iedereen doet zijn best om zich aan deze afspraken en regels te houden. De leefregels leven in de school, worden visueel opgehangen in de verschillende gangen en worden uitgedragen door het hele schoolteam. Bij ongewenst gedrag wordt verwezen naar deze leefregels en wordt de verwachting dat de leerlingen zich hieraan houden uitgesproken. De afspraken worden bij het begin van het schooljaar uitgelegd aan de leerlingen. Wanneer de afspraken overtreden worden, kan er een gevolg aan gekoppeld worden.

 Leefregels      

We zijn een neutrale school en hebben respect voor ieders mening en voor elkaar. We hebben eerbied voor de natuur. We praten rustig en beleefd. We spreken op school Nederlands. We dragen zorg voor eigen en andermans materiaal. We blijven van anderen af en houden afstand.

Er worden onderling geen dingen uitgeleend of geruild.

 Afspraken 

         

 

Wanneer ik op school aankom, ga ik naar de speelplaats. Ik eet niet op de speelplaats. Ik voetbal ’s morgens niet op de speelplaats. Als de bel gaat, ga ik rustig in de rij staan. Bij de tweede bel ben ik stil. Ik wacht rustig tot de rij samen met de leerkracht vertrekt. In de gang zijn we rustig en wandelen we. Wanneer ik alleen rondloop op school, moet ik altijd een groen, blauw of paars kaartje bij mij hebben. Ik ga naar het dichtstbijzijnde toilet aan mijn klas met een groen kaartje. Tijdens de speeltijd vraag ik toelating aan een leerkracht om naar het toilet te gaan. Ik krijg dan een groen kaartje mee. Ik zorg mee voor een nette school. Ik laat geen vuilnis in de klas of in de gang achter. Ik breng geen geld mee naar school, tenzij dit in mijn agenda staat geschreven. Ik breng geen speelgoed, ballen of speelgoed op wieltjes mee naar school, enkel als ik hiervoor schriftelijke toelating heb van mijn ouders of de juf. Ik breng dit dan mee op eigen verantwoordelijkheid. Ik voetbal nooit met een lederen bal op de speelplaats. Tijdens de speeltijd of tijdens het eetmoment, ga ik niet naar binnen of naar de klas zonder toestemming van een leerkracht. Wanneer ik in de refter eet, sta ik niet op zonder toestemming, praat ik rustig en steek ik mijn vinger op als ik iets wil vragen. Ik laat mijn tafel proper achter. Wanneer ik mij niet aan de speelplaatsafspraken hou of storend gedrag vertoon, krijg ik eerst een waarschuwing. Bij een tweede opmerking moet ik tegen de muur gaan staan voor een vooraf afgesproken duur. Luister ik dan nog niet, dan verlies ik mijn volgende speeltijd. Ik mag geen gsm, muziekspelers of spelconsoles gebruiken op school. Ik geef mijn gsm e.d. ’s morgens aan de leerkracht en ik vraag het terug als de school gedaan is. Enkel mits toestemming van de leerkracht én in eigen klaslokaal mag ik gebruik maken van multimedia. Ik plaats geen filmpjes, geluidsfragmenten, foto’s… op sociale websites die betrekking hebben op de school zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen en/of school. Na schooltijd ga ik onmiddellijk met de leerkracht naar de schoolbus of het poortje aan de sporthal.

SCHOOLREGLEMENT

27

BUBAO SCHAKELSCHOOL


ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Ons schoolteam zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. In ruil verwachten zij wel de volle steun van de ouders. Daarom maken wij in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Onze school kiest voor een intensieve samenwerking met de ouders, omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht heeft op de werking van de school. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande momenten voor oudercontact aanwezig kan zijn. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Er zijn verschillende initiatieven tot nauwe communicatie en samenwerking met ouders op de Schakelschool:  De schoolagenda Wij verwachten dat ouders/opvoeders de schoolagenda elke dag tekenen.  Rondleidingen Voor de ouders van alle nieuwe ingeschreven kinderen op onze school worden rondleidingen georganiseerd.  Oudercontacten Ouders ontvangen bij het begin van het schooljaar de kalender waarop de oudercontacten vermeld zijn. U kan deze ook raadplegen op onze website. Tijdens de drie individuele oudercontacten bespreken we de resultaten van uw kind en verwachtingen van u als ouder. Ouders zijn bereid om op deze contactmomenten zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Indien zij verhinderd zijn, verwachten wij dat zij zelf contact opnemen met de school; indien de school vragende partij is, nemen wij zelf contact op om een nieuwe afspraak te organiseren. Ouders kunnen steeds op school terecht voor bijkomende info, verduidelijkingen, hulp,…. op eigen verzoek of op vraag van de school. Een telefoontje volstaat om een gesprek te plannen, onverwachtse zaken trachten wij zo goed mogelijk in te plannen.  Openklasdag en infoavond Eind augustus organiseren wij een openklasdag waarop ouders kunnen kennis maken met alle teamleden die met hun kind zullen werken. In de loop van september organiseren we voor de ouders een infoavond over de klaswerking.  Aanwezig zijn op school en op tijd komen We willen de schooltijd optimaal gebruiken. In deze schooltijd zitten collectieve leeractiviteiten, individuele leersessies of therapiemomenten ingebouwd. We vragen aan de ouders om het uurrooster van de school te respecteren om hun kinderen maximaal te laten deelnemen aan de schooltijd. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. De school moet de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. In het schoolreglement vindt u een overzicht van mogelijke gewettigde en ongewettigde afwezigheden voor leerlingen in het basisonderwijs.

SCHOOLREGLEMENT

28

BUBAO SCHAKELSCHOOL


Het leerlingenvervoer is er op gericht dat alle leerlingen maximaal het uurrooster van de school kunnen benutten. We vragen aan ouders er alles aan te doen om te voorkomen dat de bus geen extra oponthoud heeft. Respecteer hiervoor het reglement voor het leerlingenvervoer. Wij vragen aan ouders die hun kind zelf naar de school brengen ervoor te zorgen dat hun kind tijdig op school is, namelijk ten laatste om 8.55u. Kinderen kunnen niet binnen de schooluren afgehaald worden. Enkel om speciale redenen kunnen we aan ouders de toestemming verlenen om tijdens de schooltijd hun kind af te halen. De school is gedaan om 15.20u. Bij afwezigheid vragen we aan de ouders om voor een doktersbriefje te zorgen of een briefje van de school in te vullen. Na 4 keer afwezigheid zonder doktersbriefje mogen leerlingen enkel nog afwezig zijn met een doktersbriefje. De school verwittigt steeds de ouders wanneer dit zo is.  Individuele leerlingenbegeleiding Schakelschool besteedt grote zorg aan de evolutie van de kinderen. Wij bespreken alle nieuwe leerlingen, na een testperiode door de zorgleerkracht en paramedici, met de ouders, na een overleg met het begeleidende team. Ouders krijgen een duidelijk beeld van het niveau van hun kind en de school brieft welke plannen de school voorop stelt. Ouders krijgen de kans om hun verwachtingen duidelijk te maken. Alle informatie over een kind bundelen we in het leerlingvolgsysteem via Smartschool. Tijdens de verschillende klassenraden bepaalt het betrokken team welke begeleiding elk kind krijgt, in de klas of individueel van de zorgleerkracht, logopediste, kinesist, ergotherapeut of psychologe. Wij brengen steeds de ouders op de hoogte van eventuele extra begeleidingen. Ouders kunnen steeds met vragen voor extra hulp terecht op de school.  Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van ouders dat zij er ook alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands door bijvoorbeeld Nederlandse les te volgen, uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub, Nederlandstalige boeken te lezen…

SCHOOLREGLEMENT

29

BUBAO SCHAKELSCHOOL


GEMEENSCHAPPELIJK BUSVERVOER De meeste leerlingen van onze school maken gebruik van het collectief busvervoer. Om dit vlot te laten verlopen, gelden volgende regels.

 Regels voor ouders  

         

De ouders/opvoeders zorgen ervoor dat het kind ’s morgens 5 minuten vóór het afgesproken uur staat op de afgesproken plaats. De busbegeleider belt niet aan aan de huisdeur. De ouders/opvoeders zorgen ervoor dat zij ’s avonds/’s middags 5 minuten vóór het afgesproken uur klaar staan op de afgesproken plaats en dit aan de kant van de weg waar de bus stopt. Vanaf het moment dat het kind van de bus stapt, zijn de ouders/opvoeders verantwoordelijk. Indien er niemand is om de leerling op te vangen, neemt de busbegeleider contact op met de directeur. Indien deze onbereikbaar is of geen geschikte oplossing vindt, wordt de leerling terug mee naar school genomen of naar het dichtstbijzijnde politiebureau gebracht. Ouders/opvoeders die toelaten dat het kind bij het verlaten van de bus alleen naar binnen mag gaan, dienen dit schriftelijk te bevestigen aan de school op een door de school gegeven document. Ouders melden tijdig de afwezigheid van de leerling aan de school (011 25 53 16) én aan de busbegeleider. Als er wijzigingen zijn, dienen deze schriftelijk gemeld te worden bij de directeur of de busverantwoordelijke van de school en dit steeds vóór 10u00. Elke wijziging van opstapplaats moet schriftelijk worden aangevraagd aan de directie of de busverantwoordelijke van de school en dit minimum 5 schooldagen vooraf. De busregeling moet een vaste regeling zijn. Alle bovenkleding, school- en sporttassen en dergelijke, moeten met voor- en familienaam gemerkt zijn. De ouders zijn verantwoordelijk voor de, door hun kind, aangebrachte schade. Een kind kan niet eenmalig wisselen van bus (bijv. voor een feestje). Dit is niet toegestaan door de verzekering en kan niet wegens plaatsgebrek. Wanneer de leerling de busregels niet wil naleven, zal de directeur contact opnemen met de ouders, om samen naar een oplossing te zoeken of een sanctie te nemen. Indien een leerling gedrag stelt dat een gevaar betekent voor de veiligheid (bijv. bij fysieke agressie) kan de directeur hem toegang tot de bus verbieden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind naar school te brengen of van school te halen. Indien een leerling de situatie op de bus te onveilig maakt om de bus te laten verder rijden, neemt de busbegeleider contact op met de directeur. Deze kan beslissen om de leerling door de politie te laten ophalen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De volgende schooldag bespreken we met alle betrokken partijen welke gevolgen dit gedrag heeft voor de leerling. Indien uw kind gedurende een ganse maand niet op de bus zit, kan uw kind van de lijst geschrapt worden.

SCHOOLREGLEMENT

30

BUBAO SCHAKELSCHOOL


 Regels voor leerlingen               

Ik heb een vaste plaats op de bus. De busbegeleider mag mij verplichten om van plaats te veranderen. Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht. Ik luister altijd naar de busbegeleider, of bij afwezigheid van de busbegeleider, naar de chauffeur. Mijn boekentas staat aan mijn voeten. Ik laat ze dicht. Ramen en deuren laat ik dicht. Drank, snoep, chips en andere eetwaren zijn niet toegelaten op de bus. Wanneer ik dit toch bij heb, mag de begeleider het afnemen. Ik gebruik mijn multimedia en/of gsm enkel met oortjes of koptelefoon. Ik ben rustig op de bus en breng geen vernielingen aan. Ik blijf op mijn plaats zitten tot de bus gestopt is en wacht op de toestemming van de busbegeleider om af te stappen. Ik verlaat de bus nooit op een niet afgesproken plaats. Bij aankomst in de school ga ik onmiddellijk naar de speelplaats. 's Avonds treuzel ik niet en stap ik onmiddellijk op de bus. Eenmaal op de bus, blijf ik op de bus. Als ik mij niet houd aan de regels, krijg ik op school een straf. Als ik de bus in gevaar breng of ik weiger mij aan de regels te houden, kan de directeur beslissen dat ik niet meer mee mag met de bus.

SCHOOLREGLEMENT

31

BUBAO SCHAKELSCHOOL


VERKLARING VAN KENNISGEVING VAN HET SCHOOLREGLEMENT, DE ENGAGEMENTSVERKLARING EN HET BUSREGLEMENT

Schakelschool Larestraat 15, 3511 Kuringen

Ik ondergetekende .................................................................................................................................................. ouder van ................................................................................................................................................................ verklaar hierbij dat aan mij bovengenoemd schoolreglement, engagementsverklaring en busreglement werd overhandigd en ter ondertekening werd voorgelegd.

Handtekening (met vermelding van “gelezen en goedgekeurd”),

Datum ...................................

SCHOOLREGLEMENT

32

BUBAO SCHAKELSCHOOL

Profile for schakelschool

Schoolreglement Schakelschool 2019-2020  

Schoolreglement Schakelschool 2019-2020

Schoolreglement Schakelschool 2019-2020  

Schoolreglement Schakelschool 2019-2020

Advertisement