Page 1

1. Σο E-Radio με μία μαηιά 

ππώηη εμεηδηθεπκέλε πεγή κε ηον πιο πλήπη καηάλογο πεξηζζόηεξσλ από 650 ελληνικών και κςππιακών online radios Τν E-Radio απνηειεί ηελ

΢ςνεσήρ ενημέπυζη όινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ώζηε λα είλαη πάληα πξνζβάζηκα ζηα ξαδηόθσλα ηνπ θαηαιόγνπ.

 10 σπόνια δςναμικήρ παποςζίαρ ζηο διαδίκηςο  Έρεη δηαθξηζεί 2 ζπλερόκελεο ρξνληέο ζηα βξαβεία Interactive Media Awards πνπ δηνξγαλώλεη ε British Telecom. 

Πεπιζζόηεποι από 57.000 μοναδικοί σπήζηερ από ηην Κύππο

To ηυν επιζκεπηών ανοίκει ζηο δςναμικό κοινό 25-34 επιπλέον 16,72% είναι ηλικίαρ 15-24 και 20,43% είναι 35-44 (δείγκα: 5012 εξσηεζέλησλ)

Τν 63% είναι άνηπερ θαη ην 37% γςναίκερ.

Σηαζεξή ζύλδεζε επηθνηλσλίαο κε όιε ηελ ομογένεια

 

29.000.000 pageviews ηο μήνα ! To 67% ησλ επηζθέςεσλ γίλνληαη από ηελ Ειιάδα.

Πάλσ από 50 λεπηά καθημεπινόρ μέζορ σπόνορ παπαμονήρ ησλ ρξεζηώλ ζην E-Radio.Gr πνπ επηηξέπεη λα έρνπλ ζςνεσή επαθή κε ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα.

Η No1 δηεύζπλζε γηα πξνβνιή ζην δηαξθώο αςξανόμενο 95% ησλ επηζθέςεσλ γίλεηαη από broadband ζπλδέζεηο.

 

Σπλερήο ενημέπυζη κε ζέκαηα κνπζηθήο, cinema, media θαη ηληεξλεη ζην E-Radio Blog Δηάρπζε ηνπ κελύκαηόο ζαο ζε δηάθνξα κνπζηθά θαη κε websites κέζσ ηνπ E-Radio Player

55,46%

και δςναμικό κοινό ηνπ internet με γπήγοπερ ζςνδέζειρ internet – ην


2. To E-Radio ζηην Κύππο 

To E-Radio.gr δηαηεξεί άςνγε ζρέζε κε ηελ Κύπξν, αθνύ εμππεξεηεί ηόζν ηνπο Κππξηαθνύο ζηαζκνύο κέζα από ην E-Radio.com.cy όζν θαη ηνπ Κύπξηνπο πνπ ζα ήζειαλ λα αθνύλε ηνλ αγαπεκέλν ηνπο Ειιαδηθό ζηαζκό ζηε Κύπξν.

 Σο E-Radio.com.cy κλείνει θέηορ ηα 5 σπόνια παποςζίαρ ζηο διαδίκηςο 

Πεπιζζόηεποι από Radio.com.cy

60.000 μοναδικοί σπήζηερ από ηην Κύππο, ζςνολικά για ηα E-Radio.gr και E-

1.500.000 pageviews ηο μήνα από καηοίκοςρ ηηρ Κύππος ώζηε να μποπεί να διενεπγηθεί κάθε μεγάλη καμπάνια !

Σηαζεξή ζύλδεζε επηθνηλσλίαο κε όιε ηελ ομογένεια


3. Δημογπαθικά ζηοισεία Ποιός επισκέπτεται το E-RADIO ?

Female 37%

Χξήζηεο κε γξήγνξεο ζπλδέζεηο, αλώηεξεο/αλώηαηεο κόξθσζεο θαη πείξα ζην Internet. Εξγαδόκελνη ζε εηαηξίεο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. Επαγγεικαηίεο από ηνλ θόζκν ηεο ηερλνινγίαο, ησλ media θαη ηνπ ζεάκαηνο. Male 63%

Ειιελεο από όιν ηνλ θόζκν. Λάηξεηο ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο θαη θνπιηνύξαο από όιν ηνλ θόζκν. Φνηηεηέο θαη λένη από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο ππνινγηζηή ή από θάπνην netcafe.

<15

0,06% 1

0%

25-34

35-44

45<

55,46%

16,72%

10%

15-24

20%

30%

40%

50%

20,43%

60%

70%

80%

7,32%

90%

100%


4. ΢ηαηιζηικά επιζκετιμόηηηαρ E-Radio.gr Μοναδικοί Επιζκέπηερ ανά Μήνα - ΢ΤΝΟΛΟ 2008

2009

982.864 860.352

2010

2011 975.307

963.661 828.664

628.970

Ιαν

626.412

Μαρτ

Απρ

818.791

812.020

947.826

769.230

781.318

Οκτ

Νοεμ

977.922

794.157

711.307

685.784

627.450

Φεβ

830.750

805.825 678.041

900.069

883.557

879.598

Μάιος

661.486

Ιοσν

642.921

Ιοσλ

612.615

Ασγ

Σεπτ

Δεκ

Μοναδικοί Επιζκέπηερ ανά Μήνα από ΚΤΠΡΟ 2010

49143 43018

1

2011 48765

48183 43980 41433

2

40291

3

45003

44178

4

5

41538

40940

40601

6

7

8

9

10

47391

11

48896

12


΢ύνολο Mηνιαίυν Pageviews

2010

28.050.428 27.137.878

27.509.579 26.616.524

25.136.525 24.042.653

Ιαν

24.191.352

23.509.092

Φεβ

25.596.330

Μαρτ

Απρ

2011

27.644.131 27.428.743 28.161.303

24.715.795 23.402.508

Μαι

Ιοσν

Ιοσλ

Ασγ

Σεπτ

Οκτ

Νοεμ

Δεκ


΢ςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ ανά Ενόηηηα - Ιανοςάπιορ 2010 E-Radio Blog; 729.301

Top Ενόηηηερ E-Radio.gr ΢ύνολο

Pageviews από Κύππο

Μηνιαία Page Views

1.402.521

28.050.428

E-Radio.gr Homepage

711.011

14.220.218

E-Radio.gr Player

302.534

6.050.683

E-Radio.gr Athens

108.752

2.175.044

78.300

1.565.995

E-Radio.gr Thessaloniki

E-Radio Thessaloniki; 1.565.995 E-Radio Athens; 2.175.044

E-Radio Player; 6.050.683

E-Radio Blog E-Radio Thessaloniki E-Radio Athens

E-Radio.gr Blog

36.465

729.301

E-Radio.gr Greek Laiko

30.421

608.429

E-Radio.gr Top 40 & Dance

11.322

226.449

E-Radio.gr Sports

12.617

252.337

E-Radio.gr Crete

11.140

222.799

E-Radio.gr Soft Cont.

11.065

221.293

E-Radio.gr Sophisticated

10.703

214.057

E-Radio.gr Rock

11.015

220.308

E-Radio.gr Greek Hits

10.246

204.919

E-Radio Player E-Radio Homepage

E-Radio Homepage; 14.220.218


5. Σιμοκαηάλογορ Pay-Per-Impression Run of Site

AD Size

CPM

(pixels)

(θόζηνο αλά 1000 εκθαλίζεηο)

Ζώνη A

728x90 / 300x250 / 328x280 / 160x600

8 euro

Ζώνη Β

300x250 / 120x600

6 euro

120x240

4 euro

300x250

2 euro

120x600

2 euro

300x250

12 euro

Ζώνη C

E-Radio Player

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κπιηήπια ζηόσεςζηρ ππάξρεη επηπιένλ θόζηνο 2€ /1000 impressions θαη απηά ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη από ηνλ ad server ηνπ E-Radio. Ο θώδηθαο ηνπ πειάηε δελ πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλνο. Η ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη βάζε ησλ Εκθαλίζεσλ/Impressions πνπ ζα έρεη θαηαγξάςεη ν ad server ηνπ E-Radio. 

Γηα expanding banner ηζρύεη πξνζαύμεζε 50% ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ.

Σε πεξίπησζε πξνβνιήο κε ειδικό δημιοςπγικό ζα ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε θαηόπηλ ζπλελλόεζεο .


6. Σιμοκαηάλογορ ειδικών ενεπγειών Facebook Page Πάνυ από 60.000 fans (opt-in)

Advertorial Δημοζίεςζη άπθπος διαθημιζηικού πεπιεσομένος ηος πελάηη ζηο E-Radio Blog και πποβολή ηος ζηο Facebook Page.

6 δημοζιεύζειρ ζςνδέζμυν

600 euro

Blog, Player, Homepage, Social Media

600 euro


7. Όποι ΢ςνεπγαζίαρ – Παπαηηπήζειρ  Τν site έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πξνβνιή ελόο πειάηε αλ ην banner δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί, δεκηνπξγεί ηερληθά πξνβιήκαηα ζην site ή αλ ην πεξηερόκελν απηνύ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. 

Τα banner κε ήρν ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα μεθηλνύλ κε ηνλ ήρν απελεξγνπνηεκέλν.

Τν site εγγπάηαη γηα ηελ δηαζεζηκόηεηα ζέζεσλ κόλν κεηά ηελ απνζηνιή αλαιπηηθήο εληνιήο δηαθεκηζηηθήο θαηαρώξεζεο.

 Τα δεκηνπξγηθά πξέπεη λα απνζηέιινληαη 3 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε πξνβνιήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Οη ηηκέο ηζρύνπλ από 1/9/2010 θαη αλαηξνύλ θάζε πξνεγνύκελν θαηάινγν.

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θακπάληαο, πξνθαηαβάιιεηαη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκθσλεζέληνο θόζηνπο ηεο.

Όιεο νη παξαπάλσ ηηκέο επηβαξύλνληαη κε 15% Φ.Π.Α. όπνπ απαηηείηαη.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη θξαηήζεηο Scenario creative services | group Αγγεινο Ιαθσβίδεο Email: angelos@scenariogroup.com Τει: 22 511 100 Φαμ: 22 511 102

e-radio Price list  

e-radio Price list

e-radio Price list  

e-radio Price list

Advertisement