Page 1

437

EUPHORBIACEAE:

MANIHOT.

438

II. MANIHOTEAE MUELL. ARG. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1056. — CROTONEARUM subtrib. Griseb. Erlauterung. Pflanz. trop. Amer. p. 15 pr. p. — JATROPHIDEAE Baill. Etud. gen. Euphorb.

SUBTRIB. JATROPHEAE

p. 294 pr. p. — Flores non involucrati, petalis suppressis praediti, i. e. locus petalorum vacuus.

Stamina in

receptaculo circa discum centralem inserta. A Jatropheis recedunt disco florum masc. centrali nec extrastaminali. CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM.

Genus unicum:

XXXVII. MANIHOT

TOURNEF.

MANIHOT Plumier Cat. 20 pr. p. ; Tournef. Instit. 658. t. 438;

Adans. Fam. nat. II. 356; Pohl Piant. Bras. I. 27. t. 10—48; Endl. Gen. plant. n. 5808; Baill. Etud. gSn. Euphorb. p. 305. t.19. fig. 12—17; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1057. — CAMAGNOC Aubl. Guyan. II. Mem. 3. p. 66, ex Endl. l. c.— JANIPHA Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. II. 106. t. 109; Adr. Juss. Tent. Euphorb. 37. t. 10. fig. 33. CALYX utriusque sexus imbricativus. Petala suppressa, eorum locus vacuus. DISCUS utriusque sexus evolutus, florum masculorum intrastaminalis, centralis, lobi laciniis calycis oppositi. STAMINA in receptaculo haud elevato circa discum inserta, exteriora ante lobos calycis sita, interiora cum prioribus alternantia; ANTHERAE birimosae. OVARII loculi 1-ovulati, unus posterior, duo antico-laterales bracteam spectantes. Rudimentum ovarii in floribus masc. nullum v. ipsum rudimentarium. FRUCTUS capsularis. SEMINA carunculata. COTYLEDONES amplae. PLANTAE fere omnes austro-americanae, grandes, raro arborescentes, vulgo inferne brevius v. longius lignescentes v. omnino herbaceae, nunc tuberosae, saepius glabrae et glaucae aut glaucescentes v. pruinosae, habitu et characteribus praeter petala suppressa fere omnino cum Jatropbae sectione Adenorbopio congruentes sed disco centrali diversae. FOLIA alterna, saepissime longe petiolata, bistipulata; limbus ambitu solemniter latus, in paucis angustus, in reliquis vulgo profunde palmatim divisus, in sinu baseos saepe ultra insertionem petioli leviter retrorsum peltato-productus. FLORES spicatoracemosi, monoici. CALYX utriusque sexus quincunciaiis, femineus sub fructu deciduus. DISCUS utriusque sexus urceolaris, masculus 5-lobus, lobi bilobati. STAMINA 10, filamenta exteriora longiora ante lobos calycis et intus ante lobos bilobulatos disci sita. ANTHERAE intror sum aperientes. OVARIUM saepe staminodiis 10, sc. filamentis anantheris cinctum. STYLI 3, brevissimi, connati, in stigma latum trilobum abeuntes; lobi stigmatis repetito-bilobi, plus CAPSULAE 3-coccae, 3-spermae; minusve undulati. cocca bivalvia. SEMINA laevia, valide carunculata.

Species brasilienses 71; reliquae notae 7 in Peruvia, Guyana et praesertim in Mexico crescunt. In regione inferiore fluminis Tocantins a cl. Burchell insuper spec. 2 indescriptae lectae sunt, sed specimina a me visa putredine valde mutilata et tam incompleta sunt, ut ea enuclare nequeam. Ex habitu affines videntur M. paviaefoliae et M. pentaphyllae. Euphorb.

§. 1. Folia subsessilia, non peltata, neo lobata, in petiolis erecta. Bracteae praeter illas M. Riedelianae parvae. a. Folia suborbicularia. Stipulae glanduliformes 1. M. ORBICULARIS. b. Folia lanceolata. Stipulae setaceae. Bracteae subulatae, antherae 3 ½-plo longiores quam latae, costae foliorum secund. angulo 2. M. PURPUREO-COSTATA. circ. ¾-recto insidentes . . Bracteae lanceolato-obovatae integrae, antherae vix 2-plo longiores quam latae, costae secund. 3. M. ATTENUATA. foliorum perpendiculares . . Bracteae rhombeae inciso-lacinuligerae, antherae 4-plo longiores quam latae . 4. M. RIEDELIANA. c. Folia lanceolata v. angustiora. Stipulae glanduliformes. Folia lanceolata, bracteae lanceolato-obovatae, costae secund. utrinque 8—13 5. M. SALICIFOLIA. Folia sublinearia, bracteae lineari-lanceolatae, costae secund. utrinque valde numerosae 6. M. STRICTA. §. 2. Folia longe petiolata, non peltata (reniformia), elobata, in petiolis reclinata. Bracteae latae, exsertae . 7. M. RENIFORMIS. §. 3. Folia longe petiolata, peltata, breviter lobata, in petiolis reclinata; 8. M. PELTATA. lobi integri. Bracteae parvae ... §. 4. Foliorum limbus longe v. longiuscule petiolatus, non peltatus, circiter usque ad medium palmatim lobatus; lobi haud lobati. Rami non viscosi, petioli limbo 5-lobo subtus intense glauco aequilongi, capsula plicato9. M. QUINQUELOBA. rugosa Rami viscosi, petioli limbo 3—5-lobo subtus non glauco multo breviores, capsula verrucoso10. M. SUBQUINQUELOBA. aspera §. 5. Folia longe petiolata, peltata, profunde palmatim partita; laciniae integrae. Bracteae parvae . . . . 11. M. GLAZIOVII. §. 6. Limbus foliorum longe petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus; laciniae integrae. Bracteae parvae v. parvulae. A. Bracteae integrae (ovarium omnium glabrum). α. Calyces extus intusque glabri. Filamenta glabra. Petioli limbo 2—3-plo longiores, flores refracti 2. Petioli limbo plus minusve breviores, flores non 1. refracti . 3. 'Petioli limbum bene aequantes, flores non refracti . 4. Limbi laciniae refractae basi subliberae, antherae 4—5-plo longiores quam latae 12. M. LONGEPETIOLATA. 2. Limbi laciniae non refractae basi late connatae, antherae 2-plo longiores quam latae 13. M. NANA. Calyx masc. ⅔ longitudinis 5-fidus, planta nana 14. M. HUMILIS. 3. Calyx masc. ¼ longitudinis 5-lobus, planta elatior . . . . . . . . 15. M. TRISTIS. Pubescens, antherae 2-plo longiores quam latae, calyx masc. - fidus ... 16. M. PILOSA. 4. Glabra, antherae 4—5-plo longiores quam latae 5. Folia 7—9-partita, laciniae basi palmatim confluentes, calyx masc. apertus . 17. M. TWEEDIEANA. 5. Folia 3-partita, laciniae basi brevissime confluentes, calyx masc. amplo-cylindricus 18. M. INFLATA.

56


EUPHORBIACEAE:

439

β. Calyces extus glabri, intus pubescentes, masculi V, longit. 5-lobi; filamenta glabra 19. M. BRACHYLOBA. y. Calyces extus glabri, intus pubescentes, masculi circiter usque ad medium 5-fidi. Filamenta hirtella.

1.

Calyx fem. ⅔ longit. 5-partitus, racemi multiflori 20. M. SPARSIFOLIA. Calyx fem. usque ad basin 5-partitus . 2.

Stipulae elongatae, 8—12 mm. longae, subpersistentes, laciniae laterales limbi non retrorsum refractae, racemi pauciflori . 21. M. PRUINOSA. 2. Stipulae exiguae, caducissimae (in M. Amaroleitensi ignotae) . 3.

3.

Laciniae laterales limbi non sagittato retrorsum refractae . 4. Laciniae laterales limbi sagittato retrorsum refractae . 6. Racemi crebriflori, laciniae foliorum 3 cm. latae, flores subsessiles (sp. minus nota)

4.

22. M. AMAROLEITENSIS.

Racemi modice multiflori, laciniae foliorum 1½—2 cm. latae, flores longe pedicellati 5. Ovarium glabrum, bracteae integrae, planta laeta 23. M. PEDICELLARIS. 5. Ovarium superne piligerum, bracteae 3-fidae, planta obscura 24. M. HEMIGYNANDRA. 6. Racemi pauciflori, laciniae foliorum 12—16 mm. 25. M. SAGITTATO-PARTITA. latae S. Calyces extus intusque vestiti; filamenta hirtella 26. M. LANGSDORFFII.

MANIHOT. α. Calyx extus glaber. (James erecti, stipulae subulato-lineares integrae, calyx intus glaber .... 36. M. GRACILIS. Caules erecti, stipulae ovato-lanceolatae ciliatolacinulatae, calyx intus puberulus 37. M. POHLIANA.

Caules prostrati (species minus nota) 38. M. HILARIANA.

β. Calyx extus ferrugineo-tomentellus, filamenta alternatim latiora 39. M. ANOMALA. §. 7. Limbus foliorum longe petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus; laciniae integrae. Bracteae magnae, comoso-exsertae. (Conferenda M. humilis, quae accedit). A. Bracteae integrae. I. Ovarium vestitum. Calyx fem. 5-partitus, indumentum ferrugineum 40. M. PUBESCENS. Calyx fem. 5-fidus, indumentum pallide flavo41. M. TOMENTOSA. albidum longum II. Ovarium glabrum. α. Calyx extus intusque cum filamentis vestitus 42. M. PERUVIANA.

β. Calyx extus glaber, filamenta glabra.

1.

2.

e. Calyces extus glabri, intus puberuli, masculi circiter usque ad medium 5-fidi. Filamenta glabra. Calyx fem. 5-fidus, laciniae laterales limbi retrorsum hastato-refractae . . 27. M. ACUMINATISSIMA. 1. Calyx fem. 5-partitus v. 5-fidus, limbus non hastato-3-partitus . 2.

3.

4.

Stipulae exiguae, subpersistentes, costae laciniarum subpaucae, flores depauperato-racemosi 2. 28. M. CROTALARIAEFORMIS. Stipulae vulgo longiusculae, flores paniculati 3. Antherae breves, ovarium sexalato-angulosum, stipulae 2-partitae et bracteae persistentes 29. M. BURCHELLII. Antherae breves, ovarium sexalato-angulosum, 3. capsulae anguste sexalatae, bracteae et stipulae deciduae 30. M. UTILISSIMA. Antherae elongatae, ovarium leviter costatoangulosum, capsulae non alatae, superne leviter angulosae . 4.

5.

Calyx fem. 5-partitus, laciniae foliorum non refractae sublanceolatae, costae utrinque circ. 10—12, petioli limbum aequantes, stipulae 31. M. PALMATA. parvulae Calyx fem. 5-partitus, laciniae foliorum non refractae sublanceolatae, costae utrinque circ. 4. 10—12, petioli limbum bis et ultra aequantes, 32. M. PUSILLA. stipulae magnae Calyx fem. 5-partitus, laciniae foliorum lineares, costae utrinque numerosissimae . 5. 33. M. DIGITIFORMIS. Calyx fem. 5-fidus

1.

Laciniae 3—7 foliorum non refractae, stipulae exiguae, antherae 2½—3-plo longiores quam . 34. M. ANGUSTIFRONS. latae 5. Laciniae 3(—5) foliorum arcte refractae, stipulae mediocres, antherae 4-plo longiores quam 35. M. TRIPHYLLA. latae

440

B. Bracteae inciso-lacinulatae.

6.

* Folia coriaceo-membranacea, saltem evoluta; laciniae limbi latae. Calyx intus non glaber . 2. Calyx intus glaber ... 3. Bracteae lanceolato-ovatae sensim acuminatae, ovarium subteres ..... 43. M. VIOLACEA. Bracteae orbiculari-ovatae breviter acutatae concavae, ovarium anguste alato-hexagonum 44. M. OCCIDENTALIS. lOvarium costato-angulosum, calyx masc. 5-fidus 4. [Ovarium teres, calyx masc. ⅓ longit. 5-lobus 6. Folia omnia coriaceo-membranacea, costae secundariae subhorizontales . . 45. M. COERULESCENS. Folia juniora membranacea, costae secundariae obliquae .5. Calyx fem. 5-partitus, stipulae integrae, bracteae mediocria acuminata stipitatae, alabastra 46. M. PARAENSIS. Calyx fem. 5-partitus, stipulae integrae, bracteae sessiles, alabastra ♂ majora subacuta 47. M. SPECIOSA. Calyx fem. 5-fidus, stipulae argute dentatae 48. M. GRANDIFLORA. (Tota pallidior quam species 5 praecedentes) 49. M. JACOBINENSIS.

2.

3.

4.

** Folia vulgo membranacea; laciniae limbi angustiores. Calyx masc. ultra medium 5-fidus, ovarium prominenter costatum .... 50. M. QUINQUEFOLIA. Ovarium subteres . 2. Calyx masc. breviter 5-fidus . 3. Calyx masc. ultra medium 5-fidus . 4. Laciniae limbi utrinque longe attenuatae, stipulae 51. M. PAVIAEFOLIA. elongatae Laciniae limbi fere a basi sensim attenuatae, .... 52. M. PENTAPHYLLA. stipulae parvulae Laciniae foliorum rigidule membranaceae, discus florum ♂ amplus undulatus . 53. M. RIGIDULA. Laciniae foliorum demum coriaceae, discus flo| rum ♂ ad glandulam conicam reductus 54. M. CONULIFERA.

B. Bracteae lacero-dentatae v. -lacinulatae. Limbi laciniae angustae, sensim fere a basi longissime attenuatae . 2. 1. Limbi laciniae oblongo-obovatae . 3.


EUPHORBIACEAE:

441

Calyx masc. usque ad medium 5-fidus glaber, discus glaber, stipulae elongatae lacinulatae 55. M. VARIANS. 2. Calyx masc. pro longit. 5-fidus pubescens, discus pubescens, stipulae exiguae subulatae 56. M. LAGOENSIS. integrae Caulis erectus, calyx masc. 5-fidus 57. M. TRIPARTITA. 3. Caulis procumbens, calyx ⅔ longitud. 5-partitus 58. M. PROCUMBENS. §. 8. Limbus foliorum longe petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus (in M. Janiphoide subinde fere semper indivisus); laciniae lyrato- v. sinuato-lobatae. Bracteae parvae, rhachi angustiores. a. Poliorum laciniae plurilobae, ovarium vestitum 59. M. CUIABENSIS. b. Foliorum laciniae utrinque 2-lobae, ovarium glabrum. * Calyx vestitus. Stipulae triangulari-lanceolatae integrae, bracteae subintegrae, calyx intus puberulus, ovarium teres 60. M. HETEROPHYLLA. Stipulae lineari-lanceolatae lacero-denticulatae, bracteae lacero-denticulatae, calyx intus glaber, ovarium tricostatum .... 61. M. CARICAEFOLIA. ** Calyx glaber (in M. Janiphoide ignotus). Polia pubescentia, subtus non glauca, stipulae triangulares lacero-dentatae . 62. M. JANIPHOIDES. Polia glabra subtus glauca, stipulae subulatae 63. M. CARTHAGINENSIS. integrae §. 9. Limbus foliorum longiuscule petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus; laciniae lyrato- v. sinuatolobatae. Bracteae magnae, exsertae. A. Plores extus intusque vestiti. Ovarium vestitum. Plantae vestitae. a. Laciniae foliorum lyrato-sinuatae, utrinque amplo2-lobae, filamenta hispidula . . 64. M. WARMINGII. b. Laciniae foliorum anguste sinuato-lobatae, utrinque vulgo plurilobae, filamenta glabra. Discus intrastaminalis hispidus, stipulae elongatae setaceae, calyx fem. 5-partitus 65. M. SINUATA. 1. Discus intrastaminalis glaber . 2. Stipulae breves lineari-lanceolatae, calyx fem. 5-partitus, costae secundariae ante marginem arcuato-junctae 66. M. INTERCEDENS. 2. |Stipulae elongatae setaceae, calyx fem. paullo ultra medium 5-fidus ... 67. M. LACINIOSA. B. Plores extus glabri, intus puberuli (in M. elegante ignoti). Ovarium glabrum. Plantae, saltem folia, glabrae. * Stipulae setaceae, elongatae. Calyx masc. ⅔-quinquefidus, antherae 2½—3plo longiores quam latae, caules glabri 68. M. PARDIANA.

Calyx masc. ¾ — - quinquefidus, antherae 2-plo longiores quam latae, caules puberuli 69. M. TENELLA. ** Stipulae brevissimae (flores ignoti)

70. M. ELEGANS.

§. 10. Poliorum limbus sessilis, peltatus, sinuatus. Bracteae parvae 71. M. WEDDELLIANA.

§. 1. Polia subsessilia, non peltata, nec lobata, in petiolis erecta. Bracteae parvae, non exsertae. — Bracteae omnium integrae. Plantae glabrae. a. Polia suborbicularia.

Stipulae brevissime glanduliformes.

1. MANIHOT ORBICULARIS POHL: foliis indivisis orbiculari-ellipticis v. orbiculari-obovatis abrupte mucronato-acuminatis rigide membranaceis, costis secundariis angulo ½-recto

MANIHOT.

442

primariae deplanatae insidentibus, stipulis racemis paucifloris, capsulis non alatis,

glanduliformibus;

Manihot orbicularis Pohl Plant. Bras. I. 20. t.12; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 276; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1057. Jatropha orbicularis Steud. Nomencl. CAULIS circiter 3-pedalis, simplex, lignosus, lactescens, rigidus, teres, laevis , inferne lutescenti - brunneus , superne viridis, cum reliquis partibus glaber. STIPULAE brevissime glanduliformes. PETIOLI 2 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 12—15 cm. longus, 10—13 cm. latus, basi leviter cordatus, ex apice late truncato-obtuso brevissime apiculato-acuminatus et mucronulatus, margine integer et planus, erectus, internodiis paulo longior, supra fuscescenti-viridis, subtus in vivo lutescenti-viridis, glauco-pruinosus et roseo-costatus, siccus subtus rufescens, pallidior et subtus pallide costatus; costae secundariae utrinque 12—14, inferiores magis approximatae, 4—6 intermediae saepe bi—trifidae. BRACTEAE parvae (in speciminibus FLORES terminales, racemosi, pauci. a me visis desunt). PEDICELLI fructigeri 4—6 mm. longi, crassi, deflorati subdeflexi, cum caulibus et foliis et capsulis omnino glabri. mm. crassum, CAPSULARUM valvae 11 mm. longae; endocarpium mesocarpium siccum rugosum illo distincte crassius; epicarpium vivum canescenti-brunneum, subpruinosum. Plores utriusque sexus ignoti.

Habitat in prov. Goyaz, in campis aridis circa Corgo Coral prope locum ubi Bio Maranhâo trajicitur ad Agua quente: Pohl n. 1992.

b. Polia sublanceolata.

Stipulae setaceae.

2. MANIHOT PURPUREO-COSTATA POHL: foliis indivisis ovato- v. elliptico-lanceolatis superne acute acuminatis mucronatis rigide membranaceis, costis secundariis angulo ¾-recto insidentibus, primariis latis subtus deplanatis; stipulis setaceis; racemis spiciformibus valide et longe pedunculatis elongatis modice multifloris, bracteis subulatis; calyce fem. 5-partito, masculo vix usque ad medium 5-fido, laciniis illius lanceolatis, hujus autem ovatis extus glabris; disco glabro; antheris elongatis, apice connectivi pubescente; ovario tereti glabro.

Manihot purpureo-costata Pohl Plant. Bras. I. 19. t. 11; Müll. Arg. in DO. Prodr. XV. 2. p. 1057. Jatropha purpureo-costata Steud. Nomencl. CAULES e rhizomate plures, circiter pedales, teretes, medullosi, glabri; rami subvirgati, glabri, superne viridi-brunnei. STIPULAE vix 2 mm. longae, tenuissimae, setaceo-subulatae,, caducissimae. PETIOLI 1½—2 mm. longi, crassi, glabri. LIMBUS foliorum 10—15 cm. longus, circiter 3—3½ cm. latus, apice breviuscule acuminatus, basi obtusus v. junior acutus, margine planus et integer, glaberrimus, opacus, supra obscure viridis et purpurascenti-costatus, subtus cinereo-glaucus. COSTA primaria complanata, inferne subtus magis tereti-prominens et 2 mm. lata, secundariae multo tenuiores utroque latere circ. 15—18, margine arcuato-junctae. RACEMI foliis subaequilongi, stricti, superne densiflori, minutie bractearum apice neutiquam comosi. BRACTEAE 2½ mm. longae, subulato-setaceae. PEDICELLI vix 1½ mm. superantes, crassi, cum calyce toto violacei et glaberrimi. CALYCES masc. demum 11 mm. lati, mox deflexo-patentes, pruinosi, juniores extus nigro-lutei, intus sparse puberuli et purpurascentes. ANTHERAE 3½ plo longiores quam latae.

Habitat in prov. Goyaz prope Cavalcante: Pohl n. 2130.

3. MANIHOT ATTENUATA MUELL. ARG. foliis indivisis anguste lanceolatis fere a basi sensim attenuato-angustatis, apice obtuso mucronulatis membranaceis, costis primariis complanatis, secundariis numerosis primariae angulo recto v. fere recto insidentibus, stipulis setaceis; racemis pedunculatis plurifloris


EUPHORBIACEAE:

443

spiciformibus, bracteis lanceolato-obovatis acutis integris; calyce masc. 5-fido, laciniis ovatis extus intusque glabris; disco glabro; antheris vix duplo longioribus quam latis cum filamentis glabris. apex tantum adest, glaberrimus, densiuscule foliosus. STI5 mm. longae, setaceae, superne flaccidae, modice caducae. PETIOLI valde abbreviati, insigniter crassi. LIMBUS foliorum 15—20 cm. longus, inferne 28—30 mm. latus , ima basi obtusus, fere ab ima basi apicem versus sensim longe angustatus, imo apice angustiusculo et obtuso distincte mucronulatus, integer, supra ex olivaceo atro-fuscus, subtus obscure glaucus v. coerulescenti-viridis. COSTA primaria inferne 3—3½ mm. lata, in utraque pagina deplanata; secundariae utrinque numerosissimae, 50—65, angulo circ. 90—80° insidentes, tenues, in pagina superiore pallidae, ante marginem abrupte arcuato-junctae. RACEMI inferne nudi, foliis 2—3-plo breviores, superne confertiflori, parviflori. BRACTEAE et bracteolae 5 mm. longae; hae lineari-lanceolatae, acuminatae, cum calycibus violaceo-pruinosae. CALYCES masc. aperientes 6 mm. longi, fere sessiles, undique cum organis inclusis glabri, aperti late campanulati. ANTHERAE 1¾ mm. longae, apertae recurvae, FILAMENTA tenuissima. dorso medio insertae. DISCI glandulae bilobae, lobi obtusi. Flores fem. et fructus ignoti. CAULIS

MANIHOT.

444

sidentibus, stipulis breviter glanduloso-denticuliformibus; bracteis lanceolato-obovatis v. oblongato-ovatis acuminatis; calycis masc. 5-fidi laciniis ovatis intus pubescentibus, extus glabris; disco glabro; filamentis glabris, antheris duplo longioribus quam latis in apice connectivi pubescentibus.

PULAE

Habitu ad M. purpureo-costatam accedit, sed foliis longissime attenuatis, costis secundariis numerosissimis fere omnino v. omnino perpendiculariter primariae insertis et floribus parvis primo intuitu differt. Habitat in prov. Goyaz, inter Goyaz et Cavalcante: Burchell n,7865 (specimen male servatum).

4. MANIHOT RIEDELIANA MUELL. ARG. foliis indivisis lanceolato-obovatis acuminatis mucronulatis submembranaceis subsessilibus, costis primariis non deplanatis, secundariis angulo circ. ½-recto insidentibus, stipulis et bracteolis setaceo-linearibus superne lacinuligeris; bracteis lanceolato-rhombeis setaceolacinuligeris acuminatis; calycis masc. profunde 5-fidi laciniis lanceolato-ovatis extus intusque glabris; disco glabro; filamentis glabris, antheris 4-plo longioribus quam latis glabris, ovario tereti-subtetragono glabro ambitu cylindrico-ovoideo. FRUTICULUS pedalis et paulo altior, omnibus partibus ab origine glaber. CAULES suberecti, parce ramosi, undique laxe foliosi, subteretes, laeves, viridi-brunnescentes, superne statu sicco atro-fusci. STIPULAE circ. 4—5 mm. longae, tenellae, superne lacinulas setuliformes eximie tenellas pinnatim dispositas gerentes, valde caducae. PETIOLI vix nisi pulviniformes, crassi. LIMBUS foliorum 7—9 cm. longus, 2½—3½ cm. latus, fuscus, subtus glaucus, magnitudine forma et consistentia omnino cum illo M. salicifoliae quadrans, sed ima basi distincte cuneatus, in petiolum brevissimum petioliformi-decurrens. RACEMI breves. BRACTEAE 9 mm. longae, 4—5 mm. latae, fuscescentes, margine lacinulis pallidioribus 2—2½ mm. longis ornatae. PEDICELLI fem. 4 mm. longi, validiusculi, masculi 2—3-plo breviores et tenuiores. CALYX fem. evolutus, 9 mm. longus, basi truncatus, siccus coerulescenti-brunneus v. superne -fuscescens, masculus demum totidem longus, uterque extus intusque glaber, masculus pro —¾ longitudinis divisus. DISCUS hypogynus orbicularis. ANTHERAE 2¾ mm. longae, filamenta demum antheris 2½-plo longiora. STIGMATA in columna stylari brevi sita. Fructus ignoti.

Planta primo intuitu perfecte cum M. salicifolia convenit, sed stipulis, basi foliorum et praesertim bracteis et antheris omnino differt. Calyces masc. insuper profundius divisi et intus etiam glabri sunt. Habitat in prov. S. Paulo, in campis siccis ad Sio Pardo: Riedel n. 613.

c. Folia lanceolata aut angustiora.

Stipulae glanduliformes.

5. MANIHOT SALICIFOLIA POHL: foliis indivisis ellipticov. obovato-lanceolatis acuminatis mucronatis submembranaceis, costis primariis non deplanatis, secundariis angulo ½-recto in-

Manihot salicifolia Pohl Piant. Bras. I. 18. t. 10; Baill. Beo. d’obs. bot. IV. 276 (exclus. syn.); Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1058. Jatropha salicifolia Steud. Nomencl. RADIX perennis. CAULIS 2-pedalis suffruticosus, lignosus, medullosus et crassus, erectus, laevis et glaber, canescenti-brunneus. RAMI pauci, pedales v. sesquipedales, cum omnibus partibus praeter faciem internam calycis glabri. STIPULAE nonnisi glandula ovoideo-prominente exigua fuscidula indicatae, vix ⅓ mm. longae. PETIOLI 2—3 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 6—10 cm. longus, 2½—3½ cm. latus, elongato-ellipticus, breviuscule acute acuminatus, basi subacutus, integer, supra fusco-viridis, subtus glaucescenti-fuscus, firmus at nihilominus tenuis. COSTA primaria inferne 1 —-1 ⅓ mm. lata, supra plana v. concaviuscula, subtus tereti-prominens; secundariae utrinque circ. 8—13, tenues. RACEMI foliis breviores, mediocriter pluriflori, inferne longius nudi, erecto-subnutantes. BRACTEAE 3½ mm. longae, i. e. parvae quidem , sed nihilominus rhachi paulo latiores, in apice racemorum non comoso-exsertae, integrae. ALABASTRA aperientia 12 mm. longa, acuta. CALYCES masc. evoluti 15 mm. longi, violaceo-pruinosi. FLOS fem. e basi racemorum progrediens, longius pedicellatus. reflexus. CALYX fem. usque ad basin 5-partitus (ex cl. Pohl). OVARIUM ellipsoideum, teres, glabrum. CAPSULAE 13 mm. longae, 10 mm. latae, obtuse trigonae, ellipsoideae, coeruleo-fuscae, verrucoso-rugosae.

Habitat in prov. Goyaz, in campis aridis circa Santa Luzia: Pohl n. 1194, 1660. 6. MANIHOT STRICTA BAILL. foliis indivisis anguste lineari-lanceolatis longissime acuminatis, costis primariis deplanatis, secundariis utrinque valde numerosis angulo ½—¾recto insidentibus, stipulis glanduliformibus; racemis longe pedunculatis paucifloris, bracteis lineari-lanceolatis rhachi angustioribus; calyce masc. usque ad ¾ longitudinis diviso, laciniis lanceolato-ovatis acuminatis extus glabris intus dense pubescentibus; antheris duplo longioribus quam latis, in apice connectivi pubescentibus, caeterum cum filamentis glabris. Manihot striola Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 282; Müll. Arg, in DC. Prodr. XV. 2. p. 1058. PLANTA sesquipedalis, erecta. CAULES basi lignescentes, graciles, circiter dimidia altitudine plantae saepe racemo terminati et sub pedunculo dicladi. RAMI erecti, tenues. INTERNODIA foliis subtriplo breviora. STIPULAE exiguae, abbreviato-subulato-glanduliformes. LIMBUS foliorum subsessilis, 10—25 cm. longus, ad trientem inferiorem circ. 5—13 mm. latus, basin versus angustatus, apicem versus longissime sensim et acutissime acuminatus, membranaceus, margine saepe recurvus, supra obscure viridis, subtus glaucus. COSTA primaria subtus deplanata quidem sed non lata, intense rubella, nitidula. RACEMI 5—7 cm. longi, apice 3—6-flori. BRACTEAE fere 3 mm. longae, caducissimae, cum floribus et rhachi glabrae, in apice racemi non comoso-exsertae. ALABASTRA masc. globoso-ovoidea, obtusa, rufescentia. CALYCES masc. aperti late campanulati, 8 mm. longi. Flores fem. et fructus ignoti.

Habitat in prov. Goyaz: Gardner n. 3442. §. 2. Folia longe petiolata, non peltata (reniformia), elobata, in petiolis reclinata. Bracteae latae, exsertae. — Planta glabra.

7. MANIHOT RENIFORMIS POHL: petiolis limbum subaequantibus, limbo orbiculari-reniformi tenuiter coriaceo, stipulis minutissime glanduliformibus; bracteis lanceolato- v. spathulato-


EUPHORBIACEAE:

445

obovatis obtusiusculis integris magnis; calycibus fem. profunde 5-partitis, masculis pro 7 longitudinis 5-fidis extus intusque glabris; disco et staminibus totis glabris, antheris 4-plo longioribus quam latis; ovario subtereti glabro. Tabula nostra LXIII.

Manihot reniformis Pohl Plant. Bras. I. 56; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 283; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p.1069. Jatropha reniformis Steud, Nomencl. RAMI patentes, rore glauco adspersi ARBUSCULA 10-pedalis. (Mart. sched.). RAMULI teretes, fuscescentes, cum reliquis partibus omnibus glabri, dense foliosi. STIPULAE vix distinctae, nano-glanduliformes. PETIOLI evoluti diametrum limbi subaequantes, fere erecti, validi. LIMBUS foliorum saepius 5—6 cm. latus, paulo latior quam longus, orbiculari-obtusus, imo apice vix distincte apiculato-prominente mucronulatus, nunc etiam apice leviter retusus, basi profunde inciso-cordatus, sinus angustissimus, lobi baseos late rotundato-obtusi; limbus supra obscure viridis, valide rubenti-costatus, subtus glauco-pruinosus. PEDUNCULI folia demum superantes, complanati, densius multiflori, inferne nudi. BRACTEAE circ. 13 mm. longae, supra medium circ. 5 mm. latae, rubicundo-violaceae , pruinosae, integrae. CALYCES masc. aperti longitudine bractearum, late tubulosi, basi ampliati, viventes extus flavi, intus glaucoviridi-rubentes (Mart. sched.), sicci violaceo-glaucescentes. CAPSULAE 14 mm. longae et fere totidem latae, globoso-ovoideae, sublaeves.

Habitat in prov. Bahia, in petrosis aridis in adscensu orientali montis Serra de Sincora: Martius n. 1935.

§. 3. Folia longe petiolata, peltata, breviter lobata, in petiolo valde reclinata; lobi integri. Bracteae parvae. — Tota planta glabra.

8. MANIHOT PELTATA POHL: foliis amplis peltatis orbicularibus obtuse et breviter 5—6-lobis rigidule membranaceis, stipulis minute glanduliformibus; racemis sessilibus oliganthis, bracteis angustis parvis; calyce masc. usque ad medium, femineo pro longitudinis 5-fido extus intusque glabro; antheris 4-plo longioribus quam latis cum filamentis glabris; ovario tereti glabro.

Manihot peltata Pohl Piant. Bras. I. 20. t. 13; Baill. Bec. d’obs. hot. IV. 276; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1058. Jatropha peltata Steud. Nomencl., non Kunth. CAULES fruticosi, cubitales, erecti, parce ramosi v. etiam simplices, lignosi, rigidi, lactescentes, teretes, cum reliquis partibus omnibus glabri et glauci, demum epidermide solubili rubro-brunnea tunicati. RAMI adscendentes, crassiusculi, paucifolii, tumiduli et siccitate sub epidermide plus minusve distincte contracti. STIPULAE perexiguae, depresso-denticuliformes. PETIOLI diametro limbi saepius duplo breviores, v. inferiores eum subaequantes, crassi. LIMBUS foliorum circ. 12 cm. latus, saepius paulo latior quam longus, paullo ultra trientem longitudinis insertus, subrepando-lobatus, lobi vulgo 3 anteriores, 3 posteriores, quorum unus posticus, saepe semiorbiculares v. paullo latiores quam longi, late rotundato-obtusi, mutici, margine tenui cartilagineo circumducti, nunc etiam emarginati; pagina superior albido-viridis, inferior canescenti-viridis, opaca, stellatim 6-costata et crebre venosa; costae latae, planae, roseae. RACEMI basi florem femineum unicum et superne interdum ad basin masculorum alterum femineum gerentes, foliis vulgo duplo et ultra breviores. BRACTEAE ex icone lanceolato - subulatae, valde caducae. CALYX fem. 10 mm. longus, masculus totidem aequans, ille longe minus profunde divisus quam in icone, masculi intus ochracei, extus coerulescenti-pruinosi. CAPSULAE 16 mm. longae, verrucoso-asperae; endocarpium lignosum, crassum, mesocarpium crassum ut in M. subquinqueloba et quinqueloba.

Habitat in apricis montosis petrosis provinciae Goyaz, e. gr. prope Trahiras in via de Lavrinhas: Pohl n. 1661, 1901; inter Goyaz et Cavalcante: Burchell n, 7663, 7682. Euphorb.

MANIHOT.

446

§. 4. Foliorum limbus longe v. longiuscule petiolatus, non peltatus, usque ad medium palmatim-lobatus. Lobi foliorum haud lobati. — Bracteae ignotae. Totae plantae glabrae.

9. MANIHOT QUINQUELOBA POHL: ramulis siccis; foliis longe petiolatis usque ad medium 5-lobis, lobis depressoobovatis late truncatis mucronatis subtus glaucis, stipulis nanoglanduliformibus; calyce fem. usque ad medium 5-fido extus glabro intus scabro, lobis triangulari-ovatis; ovario glabro tereti-trigono verrucoso-ruguloso; capsulis siccis plicato-rugosis, epidermide laevi.

Manihot quinqueloba Pohl Plant. Bras. I. 21. t. 14; Baill. Bec. d’obs. hot. IV. 276; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1058. Jatropha quinqueloba Steud. Nomencl. CAULIS circ. sesquipedalis, adscendenti-erectus, subdichotomus v. plerumque simplex, rigidus, cum tota planta glaberrimus, sordide canobrunneus, lactescens; RAMI suberecti, densiuscule macrophylli, apice rubro-brunnei et pruinoso-glauci. STIPULAE brevissimae, nano-subhemisphaericae. LIMBUS foliorum circ. 8—15 cm. longus, 6—14 cm. latus, ambitu suborbicularis, profunde cordatus, rigidule membranaceus, supra nigrescenti-viridis, subtus fusco-glaucus, pruinosus; lobi late abbreviatoobovati, apice vulgo latissime subretuso-truncati v. rarius brevissime abrupte obtusi, ex apice minuto triangulari mucronulati, omnes subaequales v. superiores 3 inferioribus duobus paulo longiores, saepissime distincte latiores quam longi; COSTAE secundariae loborum numerosae, infimae in parte connata loborum densiores et fere horizontaliter insertae, superiores ipsorum loborum angulo -recto insidentes, rectae, tenues; sinus baseos limbi angustus; PETIOLI validi diametrum majorem limbi bene semiaequantes v. superantes, sulcati, patentes. INFLORESCENTIAE depauperatae. FLOS femineus defloratus in ipso specimine Pohliano inter folia summa observatus, 7 mm. longus, firmus, rufo-glaucus; lobi margine recurvi. OVARIUM ovoideum, acutum, in columnam stylarem distinctam 3-fidam abiens; STYLI repetito-penicillato-multifidi. CAPSULAE 15mm. longae; endocarpium 1 — 1½ mm. crassum, ligneum, mesocarpium crassitie totidem aequans, siccitate extus valde rugosum.

Habitat in montanis petrosis et apricis prov. Ooyaz, prope Trahiras et Cocal: Pohl n. 1701, 1902.

10. MANIHOT SUBQUINQUELOBA MUELL. ARG. ramulis viscosis; petiolis limbo dimidio duplo et ultra brevioribus, limbo usque ad medium 3—5-lobo, lobis depresso-obovatis late truncato-obtusis mucronulatis subtus non glaucis, stipulis nanoglanduliformibus; capsulis verrucoso-asperis. Tota quoad specimen unicum incompletum praeter colorem partium et superficiem capsularum similis M. quinquelobae Pohl, sed folia multo brevius petiolata, fere dimidio minora, supra nitida v. nitidula, obscure fusco-viridia, subtus fuscidula et opaca v. subopaca; lobi foliorum saepe minus late retuso-truncati, caeterum eodem modo costati ac in M. quinqueloba. CAULES superne dein sunt tenuiores, fuscescentes, rami multo tenuiores et tota longitudine viscidi, sicci suboleoso-nitidi, inferne fusci, superne longo tractu atro-fusci. PETIOLI 2—cm. longi, rubelli v. juniores purpurei. CAPSULAE 15—17 mm. longae, in angulis subalatoprominentes, dense verruculoso-asperae. SEMINA 8 mm. longa, 5 mm. lata, obscure grisea, maculis brunneo-nigricantibus irregularibus ornata. Flores utriusque sexus ignoti. Habitat in parte australi provinciae Mato Grosso, in Campo aperto da vertente do Pio de S. Lourenco: Patricio da Silva Manso.

§. 5. Folia longe petiolata, peltata, profunde palmatim partita; laciniae integrae. Bracteae parvae.

11. MANIHOT GLAZIOVII MUELL. ARG. petiolis limbum aequantibus, limbo profunde 3—5-partito basi latiuscule palmato, 57


EUPHORBIACEAE:

447

laciniis oblongo-obovatis v. ellipticis membranaceis, stipulis lanceolato-ovatis acuitis lacero-denticulatis; floribus paniculatis; bracteis parvis lancedatis, inferioribus superne lacero-denticulatis, reliquis integris, bracteolis in pedieellis altius insertis; calyce fem. 5-partito, masc. 5-fido, utroque extus intusque glabro; disco et filamentis glabris, connectivo apice hirtello; ovario subtereti glabro. Habitus speciminum ut in M. utilissima et in M. palmata v. Aipi, sed foliorum laciniae ampliores et limbus peltatus. RAMI herbacei, glaberrimi, virides, apice cum petiolis et inflorescendis leviuscule caesiopruinosi, sicci subcompressi et obtuse angulosi. BAMULI breves, oligophylli, in paniculam multifloram abeuntes. STIPULAE 4—6 mm. longae, latiusculae, pallide virides, caducae. PETIOLI 10—15 cm. longi, validiusculi, sicci basi contracti, longitrorsum sulcati. LIMBUS foliorum saepius 12 cm. longus, 16 cm. latus, basi circ. 11—14 mm. infra insertionem petioli retrorsum peltato-productus ibidemque latissime truncato-obtusus; laciniae 3 adscendentes, duae infimae, si 5 adsunt, fere horizontaliter patentes, omnes circ. 9—10 cm. longae, 3¾—5 cm. latae, nunc etiam ampliores, vulgo oblongo-obovatae v. etiam ellipticae, breviter acuminatae, basi paullo angustatae, usque ad circ. 12 mm. supra insertionem limbi connatae, sinu angusto obtuso segregatae, supra herbaceo-virides, subtus intense glaucae, densiuscule pennatinerviae; COSTAE secundariae utroque latere supra partem laciniarum connatam circiter 10—12, circiter sub angulo 55° insertae, subrectae. PANICULAE 7—9 cm. longae, late pyramidales. BRACTEAE 2½ mm. longae, herbaceo-virides, caducae; bracteolae infra medium pedicellorum alternatim insertae, bracteis duplo et ultra minores. PEDICELLI fem. subdeflorati 10 mm. longi, masculi demum fere totidem attingentes. CALYX fem. 10—11 mm. longus, masculus apertus 9 mm. longus, superne viridis, inferne longiore tractu violaceus. ANTHERAE evacuatae 2½ mm. longae, circ, 2—2½-plo longiores quam latae. OVARIUM haud acute angulosum. Fructus ignoti. Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 1022, Paulo Barboza.

§. 6. Limbus foliorum longe petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus; laciniae integrae. Bracteae parvae, rhachi vix Mores, non v. vix comoso-exsertae. — Ovarium omnium glabrum. A. Bracteae integrae. α. Calyces extus intusque glabri.

Filamenta glabra.

12. MANIHOT LONGEPETIOLATA POHL: petiolis evolutis limbo 2—3-plo longioribus, limbo fere usque ad imam basin 8-partito membranaceo, laciniis omnibus refractis, foliorum superiorum angustioribus, stipulis elongatis setaceis integris flaccidis persistentibus; racemis elongatis inferne paniculiformibus, bracteis linearibus pedicellum masc, sub aequantibus, bracteolis altius insertis, floribus deflexis v. pendulis; calyce fem. 5-partito, masculo fere usque ad medium 5-fido, utroque extus intusque cum disco et filamentis antberisque glabro; antheris 4—5-plo longioribus quam latis; ovario subtereti glabro. Manihot longepetiolata Pohl Piant. Bras. I. 25. t. 19; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 277; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1061. Jatropha longepetiolata Steud. Nomencl. Tota planta vix pedem attingens et omnibus partibus glaberrima. inferne lignescens, brevi spatio supra terram in ramos paucos simplices v. parce dichotome divisos abiens, basi circiter 4 mm. crassus, teres, brunnescenti-viridis, densiuscule foliosus, superne v. etiam tota longitudine stipulis persistentibus ornatus. STIPULAE 10—14 mm. longae, patentes, angustissimae. Laciniae FOLIORUM caulinorum iis reliquorum circ. duplo breviores et ambitu latiores, obovatae, ramealium circ. 4—5 cm. longae, 10—17 mm. latae, ovatae v. ovato-lanceolatae, acuminatae, longius mucronatae, laterales extus semicordatae, intus obtusae CAULIS

MANIHOT.

448

v. subacutae, supra nigrescenti-virides, fulvo-costatae, subtus albescentiolivaceo-virides, pruinosae et roseo-costatae, tenuissime et crebre reticulato-venosae. RACEMI saepe fere dimidium caulem foliosum aequantes, erecti v. inclinati v. superne nutantes. FLORES infimi pauci feminei, paullo validius quam masculi pedicellati, subviolacei. CALYCES urceolatocampanulati, evoluti 9—10 mm. longi, viventes extus rubicundo-lutescentes, pruinosi, intus fulvi. Capsulae ignotae. Floribus pendulis et stipulis insignita. Habitat in prov. Goyaz, in desertorum campis siccis glareosis in Serra dos Christaës: Pohl n. 822.

13. MANIHOT NANA MUELL. ARG. petiolis evolutis limbo 2—3-plo longioribus, limbo minus profunde 3—5-partito firme membranaceo, laciniis foliorum omnium conformibus obovatis subtruncatis basi late confluentibus in apice petioli haud refractis, stipulis elongatis lineari-setaceis subintegris flaccidis; racemis spiciformibus simplicibus, bracteis lineari-lanceolatis subintegris parvulis, floribus omnibus abbreviatim pedicellatis refracto-pendulis; calyce utriusque sexus extus intusque glabro, longitudinis 5-partito, masculo pro ⅜ femineo pro — longitudinis 5-fido ambitu amplo; disco utriusque sexus glabro; filamentis glabris, antheris 2-plo longioribus quam latis; ovario minute costato-6-anguloso glabro. FRUTICULUS nanus, totus vix semipedalis, saepius circ. 2 — 4-pollicaris. CAULIS lignosus, 1—2-pollicaris, dense macrophyllus, flexuosus, rigidulus, demum gamboso-incrassatus, cum omnibus reliquis partibus glaber, apice in racemum spiciformem erectum eo ipso longiorem abiens. STIPULAE circ. 10 mm. longae, tenuissimae, integrae v. hinc inde superne inciso-lacinuligerae. PETIOLI evoluti circ. 4½—12 cm. longi, patentes, validiusculi. Laciniae foliorum 2—5 cm. longae, orbiculari-obovatae, subaequilatae ac longae, apice fere late emarginato-obtusatae, abrupte breviter setaceo-acuminatae, saepe complicatae, basi modice angustata in laminulam basilarem communem 5—8 mm. longam confluentes, supra olivaceo-virides, pallide costatae, subtus caesio-glauoae v. demum fuscoglaucae. RACEMI evoluti, circ. 4 cm. longi, fere a basi florigeri. BRACTEAE circ. 2—5 mm. longae, deciduae. PEDICELLI utriusque sexus longitudine bractearum. CALYX masc. apertus sphaerico-subcampanulatus, subinflatus, basi latus, 8—11 mm. longus, compressus 8—9 mm. latus, vivus flavo-viridis (Biedel), siccus pallide fuscus, superne coerulescens.

Proxima M. longepetiolatae, sed magis nana, laciniae foliorum omnium consimiles et haud refractae, basi late connatae, flores fere sessiles et antherae dein omnino aliae. A M. palmata v. pusilla longe distat. Habitat in prov. Goyaz in campis editis ad Chapaddo de S. Marcos: Biedel n. 2824.

14. MANIHOT HUMILIS MUELL. AEG. petiolis limbum dimidium vulgo bene aequantibus, limbo minus profunde 3-partito summorum indiviso firme membranaceo, laciniis haud refractis lanceolato-subellipticis acuminatis basi latius confluentibus, stipulis lineari-lanceolatis inciso-subtrifidis; racemis paucifloris, bracteis lineari-lanceolatis rhachi racemi paulo latioribus integris v. obsolete lacinuligeris; calyce utriusque sexus extus intusque glabro, femineo fere usque ad basin 5-partito, masculo pro ⅔ longitudinis 5-fido; disco glabro; filamentis glabris, antheris fere 3-plo longioribus quam latis; ovario glabro leviter costatotrigono. FRUTICULUS valde humilis, circiter ¼-pedalis, totus glaberrimus, praeter paginam inferiorem foliorum sicc. olivaceo-obscurus, toto adspectu tristis. CAULIS circ. 2-pollicaris, simplex, subflexuosus, obtuse angulosus, apice in spicam aequilongam abiens. STIPULAE 2 — 3 mm. longae,


EUPHORBIACEAE: MANIHOT.

449

caducae. PETIOLI 2—3 cm. longi, patentes, firmi. Laciniae FOLIORUM 4—5 cm. longae, 17—22 mm. latae, breviter acuminatae; limbus totus indivisus foliorum superiorum 5—7 cm. longus, lanceolatus v. lanceolato-ovatus, cum laciniis setaceo-acuminatus et subtus fuscescenti-glaucus. RACEMUS modice pedunculatus, in speciminulo unico viso 5-florus. BRACTEA infima fem. 10 mm. longa, 1½ mm. lata, reliquae florum masc. ignotae, caducissimae. CALYX fem. 10 mm. longus, demum deciduus, masculus aperiens obovoideus, breviter acutatus, apertus ignotus. Capsulae ignotae. Evidenter affinis M. nanae et similiter ac illa nana, quâcum a cl. Riedel lecta erat, sed statim recedit forma foliorum dimorphorum et petiolis limbo multo brevioribus nec eo demum pluries longioribus, nec non calyce masc. aliter diviso et antheris ambitu angustioribus. Habitat in prov. Goyaz, in campis editis Chapadâo de S. Marcos, cum M. nana: Riedel.

15. MANIHOT TRISTIS MUELL. ARG. petiolis limbo duplo brevioribus, limbo profunde 3-partito et indiviso, laciniis lanceolatis basi valde angustatis obscure tinctis membranaceis; floribus racemosis graciliter pedicellatis, bracteis parvis linearilanceolatis integris, bracteolis fere in apice pedicellorum sitis; calyce fem. 5-phyllo, masc. pro ¼ longitudinis 5-lobo, utroque extus intusque glabro; disco et staminibus glabris; ovario subtereti glabro; capsula parvula ambitu tereti. Specimina valde fragmentaria tantum adsunt, attamen characteres essentiales fere complete exhibent. RAMI tenues, patentes, flexuosi, subteretes, fusco-nigricantes. Stipulae caducissimae, in specimine viso deficiunt. PETIOLI tenues, fusco-nigricantes. FOLIA supra sicc. olivaceonigricantia, subtus obscure olivaceo-glaucescentia, tristia, opaca; laciniae 3½—4½ cm. longae, 10—16 mm. latae, elliptico- v. ovato-lanceolatae, acutissime acuminatae, basi petioluliformi-angustatae, ima basi breviter in membranulam confluentes; limbus indivisus oblongo-ovatus, acutus, basi subobtusus. RACEMI subdeflorati circ. 4 cm. longi. RHACHIS tenuis, cum foliis et omnibus reliquis partibus glabra. BRACTEAE 3 mm. longae. BRACTEOLAE 3—4-plo breviores, primum sub calyce, dein circa medium pedicellorum sitae. PEDICELLI tenues, demum longiusculi. CALYX masc. evolutus 11 mm. longus, latiuscule campanulatus, membranaceus, siccus subfuscus. AETHERAE 2⅓ mm. longae, fere 4-plo longiores quam latae. CAPSULAE submaturae globosae, 11 mm. longae et latae, siccae tuberculato-asperae. Species valde distincta. Habitat in regione superiore fluminis Orenoci prope Maypurés: Spruce n. 3604, et verisimiliter etiam in ditione Brasiliensi contermina.

16. MANIHOT PILOSA POHL: foliis longe petiolatis palmatim profunde partitis pubescentibus; pedunculis elongatis paucifloris pubescentibus, bracteis lineari-lanceolatis parvis integris; calyce fem. usque ad basin 5-partito, masculo pro longitudinis 5-fido extus intusque glabro; disco cum filamentis et ovario glabris; antheris duplo longioribus quam latis in apice connectivi pubescentibus. Manihot pilosa Pohl Plant. Bras. I. 55; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 283; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1059 pr. p. Jatropha pilosa Steud. Nomencl. CAULES forte nonnihil scandentes, superne leviter angulosi, cum petiolis et costis paginae inferioris, cum pedunculis rhachique racemorum et bracteis pilis breviusculis obscure fulvis patentibus dense puberuli. STIPULAE in specimine unico Martiano viso haud observatae. PETIOLI circ. 10 cm. longi, validiusculi, sicci basi contracti. LIMBUS foliorum evolutus fere omnino usque ad basin 3- v. saepius 5-partitus; laciniae

450

majores 3 superiores 15—18 cm. longae, supra medium 4—5 cm. latae, obovato-lanceolatae, cuspidato-acuminatae, basi longius cuneato-angustatae, supra atro-virides, subtus obscure viridi-glaucae, purpurascenti-costatae, utraque facie parciuscule pubescentes, in costis costulisque autem paullo densius vestitae, tenuiter membranaceae. PEDUNCULI fere longitudine petiolorum, apice confertim circiter 6-flori, tenues, villosulo-pubescentes. BRACTEAE 2½ mm. longae, parcissime puberulae. PEDICELLI feminei deflorati 8 mm. longi, deflexo-patentes, graciles, masculi 3 — 4 mm. longi, filiformes et glabri. CALYCES evoluti utriusque sexus 8—9 mm. longi, glabri, subviolacei; laciniae calycis masc. ovatae, subacutae. OVARIUM oblongatum, teres. Columna stylaris distincta, brevis. Connectivum infuscatum. Capsulae ignotae. Praeter indumentum partium satis similis M. palmatae β. Aipi. Ovarium in ipso specimine Martiano glabrum est. Habitat in prov. Minas Geraës, in silvaticis ad fabricam ferri Timpopeba dictam, prope Antonio Pereira: Martius.

17. MANIHOT TWEEDIEANA MUELL. ARG. petiolis limbum demum fere bis aequantibus, limbo foliorum 7—9-partito membranaceo, laciniis spathulato-lanceolatis longe acuminatis basi angusta in basin communem palmarem latiusculam confluentibus , costis secundariis utrinque circ. 16—20, stipulis elongatis tenuissimis pinnatim lacinuligeris flaccidis; floribus masc. racemosis longe pedicellatis, bracteis lanceolato-linearibus integris quam pedicelli pluries brevioribus; calyce masc. extus intusque glabro, aperiente late ovoideo subobtuso, aperto late campanulato fere usque ad medium 5-fido; disco glabro; filamentis glabris, antheris 4—5-plo longioribus quam latis; ovario obsolete et obtuse trigono glabro. videtur altitudinis humanae, omnibus partibus glaberrimus. ultimi subteretes, pallide virides, apice obscurius tincti, laxe foliosi. STIPULAE circ. 8—10 mm. longae, longe et angustissime setaceoacuminatae, utrinque lacinulis distantibus 3—5 setaceis brevibus auctae. PETIOLI evoluti limbum bene aequantes v. eo demum fere duplo longiores, patentes. LACINIAE foliorum 6—11 cm. longae, 1½—2½ cm. latae, cuspidato-acuminatae, apice setaceo-mucronulatae, basin versus sensim angustatae, basi communi in disculum subcordato-hemisphaericum, 10—14 mm. latum et circ. 5—7 mm. longum palmatim confluentes, utraque pagina ab origine glaberrimae; costae secundariae laciniarum tenuissimae; venae erga lucem visae creberrime reticulatae. INFLORESCENTIAE in duobus speciminibus visis in eo insignitae sunt, quod ex ima basi in ramos paucos divisae sunt, quorum alter longior et masculus, racemum laxum gerens, alteri autem 3—4 duplo et ultra breviores, omnino feminei, aut 1-flori aut biflori aut trichotome triflori. BRACTEAE 3—4 mm. longae, mox deciduae. PEDICELLI fem. 12—15 mm. longi, masculi demum 10 mm. attingentes. ALABASTRA masc. aperientia 9 mm. longa. CALYX masc. apertus 11—14 mm, longus, superne ob lacinias porrectas (intus maculatas) totidem latus, basin versus obtuse conicus, flavescens, membranaceus; femineus in speciminibus visis deerat. ANTHERAE 3½ mm. longae. Capsulae ignotae. FRUTEX

RAMULI

Ad M. inflatam accedit, sed ambitus, longitudo et basis laciniarum limbi et calyces masculi omnino differunt. Habitat ad flumen Parana: Tweedie, ex Hb. Fisch. in Hb. Imp. Petropol.

18. MANIHOT INFLATA MUELL. ARG. petiolis limbum demum bene aequantibus, limbo foliorum usque ad imam basin 3-partito membranaceo, laciniis lanceolato-subellipticis basi petioluliformi-angustatis, costis secundariis utrinque circ. 9—12, stipubs caducissimis; floribus laxe racemosis subsecundis longe pedicellatis, bracteis setaceis exiguis; calyce fem. 5-partito, masc. paulo ultra longitudinis 5-fido, utroque extus intusque glabro, masculo inflato-ovoideo acuto aperto amplo-cylindrico


EUPHORBIACEAE:

451

membranaceo pallido; disco utriusque sexus glabro; filamentis glabris, antheris 4-plo longioribus quam latis; ovario obsolete trigono glabro. FRUTEX 4—6-pedalis, omnibus partibus, imo connectivo antherarum computato glaberrimus et laete pallido-viridis. KAMI subpatuli, teretes, laevigati, pallidi, apice nigricantes. Stipulae haud visae. PETIOLI demum haud raro limbum triente superantes, graciles, patentes. LIMBI laciniae 5—8 cm. longae, 2—4 cm. latae, saepius lanceolato-ellipticae et utrinque aequaliter acutatae, rarius obovato-lanceolatae et basi nonnihil cuneato-angustatae, tenuiter membranaceae, pellucidae, laterales leviter intermediam versus antrorsum patentes, omnes setaceo-mucronulatae. RACEMI longitudine foliorum, nonnihil arcuati, macranthi. RHACHIS gracilis. BRACTEAE 1 —2 mm. longae, bracteolae versus basin pedicellorum alternatim sitae minores. PEDICELLI masc. 12—15 mm. longi, saepe arcuato-subsecundi, feminei dimidio et ultra longiores, firmiores. ALABASTRA masc. aperientia 15 mm. longa, compressa 11—13 mm. lata, e basi inflata lata ovoidea, breviter acutata, viva flavo-virentia (Riedel in sched.); CALYX apertus demum 2 cm. longus, amplo-cylindricus, laciniae erectae, tubus intus ad faucem maculis duabus oblongis coeruleo-violaceis ante quemcunque lobum eleganter ornatus. ANTHERAE 2¾ mm. longae. Discus validus, centro depressus, peripherice 10-lobus, inter bases filamentorum latiuscule extrorsum progrediens. Capsulae ignotae.

Species pulchra, macrantha, pallida, caeterum habitu nonnihil ad M. palmatam accedens. Habitat in silvis umbrosis montanis prope Rio de Janeiro: Biedel n. 190.

β. Calyces extus glabri, intus puberuli, masculi pro ¼ longitudinis 5-lobi; filamenta glabra.

19. MANIHOT BRACHYLOBA MUELL. ARG. petiolis evolutis limbum bene aequantibus, limbo profunde 3-partito et indiviso membranaceo, laciniis latiusculis acutissimis, stipulis subulatis integris exiguis caducis; bracteis minimis ovato-lanceolatis integris valde caducis, calyce masc. magno pro ¼ longitudinis 5-lobo, extus glabro, intus superne puberulo; disco et staminibus glabris; ovario glabro superne acute sed leviter anguloso; capsula globosa, ambitu tereti non angulosa.

MANIHOT. γ.

452

Calyces extus glabri, intus puberuli v. pubescentes, masculi circiter usque ad medium 5-fidi; filamenta hirtella. * Calyx femineus pro ⅔ longitudinis 5-fidus.

20. MANIHOT SPARSIFOLIA POHL: foliis longe et valide petiolatis profunde 3-partitis, limbo apice foliorum non refracto tenuiter coriaceo, stipulis caducissimis; racemis pedunculatis elongatis multifloris, bracteis lanceolato-subulatis parvis integris mox deciduis; calyce fem. pro ⅔ longitudinis 5-partito masculo paullo ultra medium 5-fido, utroque extus glabro intus superne hirto-puberulo; disco glabro, filamentis et connectivis scabro-hirtellis; ovario obtuse anguloso glabro. Manihot sparsifolia Pohl Piant. Bras. I. 26. t. 20; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 277; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2.

p. 1060. Jatropha sparsifolia Bteud. Nomencl. RADIX lignosa. CAULIS circiter bipedalis, fruticosus, diametro 6—7 mm. aequans, teres, laevis et glaber, albescenti-canus, lactescens, tenuiuscule ramosus. RAMI superne obtuse angulosi, subsulcati, cum foliis et tota inflorescentia glaberrimi. STIPULAE nondum observatae, summopere caducae, in apice valde juvenili inflorescentiae primordio terminato rami cujusdam sub foliis tantum 3 mm. longo jam deciduae erant, verisimiliter exiguae et subulatae. PETIOLI laciniis foliorum demum aequilongi. LACINIAE foliorum circ. 7-9 cm. longae, 3—3½ cm. latae, lanceolato-ovatae v. oblongo-ellipticae, acutae, laterales modice divergentes , omnes supra nigricanti-glaucae v. obscure fuscescentes, subtus fuscescenti- v. subolivaceo - glaucae, utrinque costis secundariis 9—13 rubicundis subrectis angulo semirecto insertis percursae et creberrime reticulato-venosae. RACEMI evoluti petiolos superantes. BRACTEAE calyce triplo breviores. PEDICELLI fem. deflorati 2—3 mm. longi, sub fructu 5 mm. attingentes, crassi, masculi vix 2 mm. attingentes, rigidi. FLORES viventes lilacino-pruinosi. CALYCES evoluti utriusque sexus 8—9 mm. longi, deflorati patentes sed non deflexi v. recurvi, feminei sub fructu juniore subpersistes. CAPSULAE juniores globoso-ellipsoideae, 10 mm. longae et vix non totidem latae.

Habitat in prov. Goyaz, in pascuis siccis ad Trahiras: Pohl n. 2206.

** Calyx femineus 5-partitus. divergenter ramosi, cum ramis tenuibus teretes, pallide virides et glabri, apice in sicco fuscescentes. STIPULAE fere 2 mm. tantum longae, lineari-subulatae, fuscae, caducissimae. PETIOLI graciles, superiores limbo paulo breviores, magis evoluti cum paullo superantes. LIMBUS indivisus circ. 5½ cm. longus, —4 cm. latus, ovatus, more laciniarum limbi 3-partiti acutissime acuminatus, basi lata subrotundatoobtusus v. leviter cordatus, junior puberulus, mox glabratus; laciniae limbi 3-partiti lanceolato-ovatae v. oblongo-ellipticae, laterales terminali saepius duplo v. subduplo minores, omnes membranaceae, olivaceo- v. fuscescenti-virides, subtus glaucae v. etiam fuscescenti-glaucae; terminalium costae secundariae utrinque 7—8, angulo semirecto v. paulo apertiore insertae. PANICULAE laterales et terminales, illae mox subhorizontaliter patentes, foliis fere aequilongae. BRACTEAE 2 mm. tantum longae, fuscae, nonnisi in summo apice inflorescentiarum investigandae, summopere caducae. RHACHIS tenuis. PEDICELLI fem. 12—16 mm. longi, patentes, graciles, masculi 5—7 mm. longi, filiformes. CALYX fem. non observatus, ex ovario deflorato nudo 5-partitus, masculus 2 cm. longus, compressus 8 mm. latus , late subcylindricus, brevitate loborum insignitus , pallide rubellus ut videtur; lobi oblongo-triangulares, vix trientem partis gamosepalae aequantes, suberecti. ANTHERAE evacuatae 3 mm. longae, tenues, apice vix distincte pubigerae. OVARIUM ellipsoideum. CAPSULAE 2 cm. longae, superficie tuberculato-asperae. SEMINA 12 mm. longa, 9 mm. lata, utroque margine acuta, pallida, parce fusco-maculata. CAULES

Habitu ad M. palmatam α. diffusam accedit, sed grandiflora et calyx masc. aliter divisus. Habitat in regione Amazonica, in silvis prope Para: Sieber, Martius.

21. MANIHOT PRUINOSA POHL: foliis profunde 3(—5)partitis v. superioribus indivisis, stipulis lineari-lanceolatis integris v. in lacinias 2 divisis persistentibus; racemis sessilibus paucifloris parvifloris, bracteis lanceolatis integris brevibus; calyce fem. profunde 5-partito, masculo paulo ultra medium 5-fido, utroque extus glabro intus dense pubescente; disco glabro; filamentis et connectivis hirtellis; ovario costato-6-anguloso glabro.

Manihot pruinosa Pohl emend. Müll. Arg. in DC. Prodr, XV. 2. p. 1060. Var. a. GENUINA Müll. Arg. l. c., tota elata, laciniis foliorum oblongo-obovatis, stipulis saepius 2-partitis v. superioribus indivisis.

Manihot pruinosa Pohl Piant. Bras. I. 28. t. 22; Baill. Rec. d’obs. hot. IV. 277. Jatropha pruinosa Bteud. Nomencl. CAULIS circiter pedalis, fruticosus, strictus, rigidulus, leviter ramosus, teres, glaber, brunnescenti-canus et pruinosus, foliosus et stipulis satis persistentibus auctus, crassitie pennae anserinae. RAMI erectopatentes, teretes, glabri et pruinosi. STIPULAE 8—12 mm. longae, flaccide patentes, sed nihilominus rigidulae. PETIOLI saepius limbo triente


453

EUPHORBIACEAE: MANIHOT.

454

v. dimidio breviores, glabri, patentes. FOLIORUM majorum limbus 5—7 cm. longus et latus, inferiorum 5-partitus, mediorum 3(—2)-partitus, superiorum plurium indivisus v. etiam omnium v. fere omnium 3-partitus, a basi ramulorum apicem versus gradatim minor, basi cordatus, subtus caesio-pruinosus v. coerulescenti - pruinosus; limbus indivisus 21/2—11/2 cm. tantum longus, ovatus, acutus, in apice petioli deflexopatulus, basi cordatus v. saepius obtusus et glaberrimus. LACINIAE limbi latius angustiusve obovatae, laterales intus acutae, extus profunde et latiuscule semicordatae, inaequaliter bicostatae, demum subcoriaceae, supra fuscae. RACEMI foliis multo breviores. BRACTEAE ll/2—21/2 mm. longae, bracteolae triente breviores et angustiores. PEDICELLI fructigeri fere 1 cm. aequantes, masculi circiter triplo breviores, cum bracteis et rhachi glaberrimi. CALYCES masc. aperientes globoso-ellipsoidei, evoluti aperti 9—10 mm. longi, feminei demum 11 mm. attingentes. CAPSULAE 15—17 mm, longae, ellipsoideae, rugosae.

glabrati. STIPULAE 21/2 mm. longae, sensim acuminatae, subflaccidae, mox deciduae. PETIOLI laciniis limbi subaequilongi, graciles. FOLIA tenuiter membranacea, supra viridia et glabra, subtus glauca, in parenchymate crebre sed parum perspicue venoso glabra, in costa pubescentia; laciniae terminales 5—7 cm. longae, 11/2—2 cm. latae, lanceolatae, nunc medio, nunc supra aut infra medium diametrum majorem ostendentes, omnes acutissime acuminatae, summo apice setaceo-apiculatae omnesque basi tenuiter angustatae et in disculum exiguum tantum 2—21/2 mm. longum confluentes, laterales terminali paulo minores. PEDUNCULI longitudine petiolorum sed iis tenuiores, filiformes. BEACTEAE 1 1/2 mm. longae, bracteolae iis subduplo minores et in basi pedicellorum sitae. PEDICELLI utriusque sexus elongati, feminei masculis subduplo crassiores, omnes 8—13 mm. longi, masculi insigniter tenues et graciles. CALYCES evoluti masc. 9 mm. longi, campanulato-tubulosi. ANTHERAE apertae 2 mm. longae. Discus hypogynus crassiusculus. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Goyaz, in campis et pascuis siccis ad flumen Bio Claro: Pohl n. 1705, 2569 ; in campis inter Paracatú et Alegres: Biedel; in eadem prov. legit etiam Gardner n. 3443; „in Brasilia occidentali Tamberlik.

Primo intuitu valde similis M. palmatae v. flabellifoliae sed pluribus, characteribus e. g. ovario non costato-anguloso et filamentis hispidulis valde recedit. — Occurrit etiam ex eodem loco forma pubescens, persistentius pubescens et calyce ad sinum loborum purpureo-maculato distincta.

Var. β. PUMILA Müll. Arg.l.c., caulibus paucipollicaribus, laciniis foliorum orbiculari-obovatis, stipulis bifidis et bilobis et integris. Petioli limbum superantes. Laciniae foliorum circ. 2 cm. longae et fere totidem latae. Partes omnes subviolaceo-glaucae, glabrae. Habitat verisimiliter in prov. Goyaz: Biedel.

22. MANIHOT AMAROLEITENSIS BAILL. petiolis limbum paulo superantibus, limbo profunde 3-partito, stipulis . . .; floribus paniculato-racemosis crebris parvis subsessilibus, bracteis subulatis calyce multo brevioribus, calyce masc. campanulato. Manihot Amaroleitensis Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 281; Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1061. Planta fruticosa. RAMI graciles, teretes, striati, glabri. Stipulae non descriptae. PETIOLI 12 cm. longi, graciles, teretes, glabri. LIMBI laciniae 9 cm. longae, 3 cm. latae, ovato-lanceolatae, acutissime cuspidato-acuminatae, membranaceo-coriaceae, quoad basin dissimiles: intermedia basi aequaliter angustata, laterales intus basi attenuatae, extus autem subauriculato-rotundatae, omnes supra glabrae, laevigatae, lucidae, intense virides, subtus glaucescentes, penninerviae et venosae. BRACTEAE caducae. Flores fem. et fructus ignoti. Affinis dicitur M. longepetiolatae, M. pruinosae et M. sagittatopartitae, sed floribus parvis crebris subsessilibus diversa videtur. Habitat in prov. Goyaz, in Sertdo d'Amaroleite: Weddeil n. 2862 in Hb. Mus. Paris. (non vidi).

23. MANIHOT PEDICELLARIS MUELL. ARG. foliis longe petiolatis profunde 3—5-partitis membranaceis, laciniis longe acuminatis, stipulis parvis lineari-lanceolatis integris; racemis longe et tenuiter pedunculatis gracilifloris, bracteis lineari-lanceolatis exiguis caducis, floribus longe et tenuiter pedicellatis; calyce fem. 5-partito caducissimo, masculo pro 2/5 longitudinis 5-fido, utroque angusto extus glabro intus puberulo; disco glabro, filamentis 5 autem tota longitudine cum apice connectivorum hispidulis glabris; ovario tereti glabro. Tabula nostra LXIV. FRUTICULUS paucipedalis, erectus, superne longo tractu fere omnino herbaceus gracilirameus. RAMI teretes. RAMULI tenues, sulcato-angulosi, pallide fuscescentes, summo apice cum foliis junioribus et stipulis sparse pubescentes, mox dein praeter apicem petiolorum et costam limbi iiscum

Euphorb.

Habitat in prov. Minas Geraës, prope Lagoa Santa: Warming.

24. MANIHOT HEMITRICHANDRA MUELL. ARG. foliis longe petiolatis profunde 3—5—7-partitis membranaceis, laciniis anguste lanceolatis longe acuminatis, stipulis subulato-linearibus 'integris parvis; racemis longe pedunculatis, bracteis ovatis trifidis exiguis caducis, pedicellis elongatis patentibus; calyce utriusque sexus intus puberulo extus glabro v. apice paucipiloso, femineo usque ad basin 5-partito, masculo pro 3/7 longitudinis 5-fido aperiente oblongo-ellipsoideo obtuso; disco glabro; filamentis 5 longioribus tota longitudine hirtellis, reliquis glabris, antheris 4—5-plo longioribus quam latis longiusculis, connectivo pubescente; ovario subtereti superne piloso. FRUTEX 4—6-pedalis. RAMI tenues, teretes, laeves, parce puberuli v. glabrati, brunneo-fuscescentes, apice cum partibus novellis sparse et minute hirto-pubescentes, laxe foliosi, evoluti cum omnibus partibus triste fuscescenti-virides. STIPULAE tantum 2—3 mm. longae, caducissimae. PETIOLI patentes. LIMBI laciniae 6—8 cm. longae, 12—20 mm. latae, basi breviter angustatae, apice acute acuminatae, supra glabrae, obscurae, opacae, subtus autem in costis puberulae, caeterum subglabrae, juniores subtus fusco-glaucae, dein olivaceae. FLORES inferne virides, apice flavescentes (Riedel), sicci pallide fusci v. juniores caesio-nigricantes, quoad structuram partium fere omnino ut in proxima M. pedicellari, sed minus graciliter pedicellati, obscuri, masculi demum 13 mm. longi, fere usque ad medium 5-fidi, ambitu minus graciles, antherae fere duplo majores, longitudine 31/2 mm. aequantes et ovarium demum superne rigidule piligerum. Bracteae caeterum aliae. CAPSULAE 13 mm. longae, fere totidem latae, obsolete 3-sulcatae, ambitu fere teretes, utrinque truncatae, siccae asperae et flavicantes. SEMINA 9 mm. longa, 5 mm. lata, basi repando-emarginata.

Habitat in prov. S. Paulo, in umbrosis humidiusculis prope Jundiahy: Biedel n. 1848.

25. MANIHOT SAGITTATO - PARTITA POHL: foliis longe petiolatis profunde 3-partitis in apice petiolorum arcte refractis, laciniis lateralibus hastato-refractis in apice petiolorum adscendentibus, terminali descendente, stipulis exiguis oblongotriangularibus denticulatis; racemis sessilibus paucifloris, bracteis exiguis triangulari-lanceolatis calyce pluries brevioribus; calyce fem. 5-partito, masculo paulo ultra medium 5-fido, utroque extus glabro intus superne pubescente; disco glabro; apice connectivorum et parte superiore filamentorum hirtellis; ovario obtuse anguloso glabro.

58


EUPHORBIACEAE:

455

Manihot sagittato-partita Pohl Piant. Bras. I. 22. t. 15; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 276; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1060. Jatropha sagittato-partita Steud. Nomencl. obliqua, lignosa, cylindrica, simplex, fusca, rhizomatoidea. plures e rhizomate enascentes, circiter pedales, adscendentes, lignosi, tenues, teretes, leviter sulcati, albescenti-brunnei, subramosi. RAMI circ. semipedales v. paulo longiores, graciles, erecto-patentes, superne rubicundi, cum foliis et omnibus reliquis partibus foliaceis glaberrimi. STIPULAE vix 11/2 mm. superantes, rigidulae, fuscescentes, caducissimae. PETIOLI laciniis foliorum subaequilongi, subsuleato-angulosi, fusci. LACINIAE foliorum 4—6 cm. longae, 12—16 mm. latae, subaequales, lanceolatae, sensim acuminatae, apice breviter aristato-apiculatae, basi leviter contracta latiuscule confluentes et sinu angusto sed obtuso segregatae, olivaceo-virides, subtus pallidiores, utraque facie laevigatae; costae secundariae laciniarum numerosae, fere horizontales; laciniae laterales valde hastato-deflexae et totus limbus in apice petioli arcte reclinato-inversus. RACEMI subsessiles, glabri. BRACTEAE pedicellis masc. brevibus crassis breviores. CALYX fem. 10 mm. longus, masculus 8 mm. aequans, siccus rubello-fuscus, vivus brunneo-lutescens et intus sordide atropurpureus. Capsulae ignotae. RADIX

CAULES

Habitat in prov. Goyaz, ad Serra dos Christaës : Pohl n. 734 ; et in prov. Minas Geraës, in campis aridis circa Villa Paracatú : Pohl n. 1704

δ. Calyces extus intusque vestiti; filamenta hirtella.

26. MANIHOT LANGSDORFFII MUELL. ARG. petiolis limbum demum aequantibus, limbo usque ad basin 5—7-partito, laciniis lanceolatis membranaceis, costis secundariis angulo semirecto insidentibus, stipulis exiguis setaceis caducissimis; paniculis longe pedunculatis floribundis, bracteis perexiguis lanceolatis caducissimis, pedicellis masc. calycem aequantibus basi minute bibracteolatis; calycibus utriusque sexus extus intusque pubescentibus, femineis 5-partitis, masculis usque ad medium 5-fidis; disco intrastaminali cum filamentis hirtello, antheris 5—6-plo longioribus quam latis glabris; ovario aureosericeo. FRUTEX 8—12-pedalis (Riedel). CAULES crassiusculi, superno circ. 10 mm. diametro aequantes, sed medulla ampla repleti et minus validi, obtuse costato-angulosi, inter costas subacute sulcati, cum ramulis ultimis fere pedalibus et petiolis, rhachibus inflorescentiae et pagina inferiore foliorum indumento densiusculo obscure fulvo vestiti. PETIOLI evoluti demum 10—11 cm. longi, patentes, crassiusculi, basi dilatati. LACINIAE foliorum 8—10 cm. longae, 2—31/2 cm. latae, cuspidato-acuminatae, basi valde sed breviuscule angustatae, subtus velutino-pubescentes, in costis fulvo-tomentosae, supra in costis puberulae, caeterum glabrae et fuscae. PEDUNCULI folia fere aequantes. PANICULAE 4 cm. longae, late pyramidales, basi patenter ramosae. BRACTEAE summopere caducae, nonnisi in apice eximie juvenili paniculae inveniendae. CALYCES masc. evoluti 12 mm. longi, alabastra aperientia autem quarta parte minora, oblongato-obovoidea, rotundato-obtusa, extus undique puberula. DISCUS intrastaminalis crassus, crebre breviter vestitus. FILAMENTA elongata. ANTHERAE 31/2 mm. longae, tenues. OVARII indumentum aureo-fulvum, adpressum, densum.

Habitu nonnihil ad M. palmatam β. ferrugineam accedit, sed notis specialibus valde distincta. Habitat prope Lorena prov. S. Paulo: Riedel et Langsdorff n. 1530.

s. Calyces extus glabri, intus puberuli, masculi circiter usque ad medium 5-fidi; filamenta glabra.

MANIHOT.

456

arcte refractis, laciniis lateralibus hastato-refractis torsione limbi adscendentibus, stipulis parvulis subulato-setaceis integris; racemis pedunculatis parvifloris, bracteis exiguis laneeolatis pedicellos aequantibus; calyce utriusque sexus usque ad medium 5-fido, extus glabro, intus superne pubescente; disco et filamentis glabris, apice connectivorum hispidulo ; ovario obtuse 6-anguloso glabro. RAMI circiter pedales, graciles, obtuse angulosi, cum foliis glauci et glaberrimi, summo apice cum bracteis et calycibus junioribus e glauco purpurascenti-fusci. STIPULAE 3 mm. longae, angustissimae, inferne tamen rigidulae, caducae. FOLIA ut in M. sagittato-partita, sed paulo firmiora, laciniae paulo longiores et latiores, 6—8 cm. longae et 18——22 mm. latae, basi vix contractae, latius confluentes et apice multo acutius sensim in acumen setaceum acutissime abeuntes, supra plumbeoglaucae, subtus intense caesio - glaucae, caeterum similiter costatae. PEDUNCULI petiolis superioribus aequilongi, firmi, racemo ipso subduplo longiores. BRACTEAE parvae et valde deciduae. FLORES infimi 2—3 feminei, reliqui circ. 12—18 masculi, conferti, parvuli. PEDICELLI fem. 2 mm. longi, crassi, masculi breviores et tenuiores. CALYX fem. apertus 7 mm. tantum longus, 3 mm. latus, masculus apertus 6 mm. longus; omnes purpurascenti-fusci et caesio-pruinosi, glaberrimi, intus autem superne vestiti. Capsulae ignotae.

Habitu praeter colorem glaucum et flores minores summopere ad M. sagittato-partitam accedit, a qua tamen acumine laciniarum foliorum, stipulis, calyce femineo et filamentis omnino differt. Habitat in prov, Goyaz: Gardner n. 3446.

** Calyx fem. 5-partitus.

28. MANIHOT CROTALARIAEFORMIS POHL: petiolis evolutis limbum paullo superantibus, limbo firme membranaceo profunde 3-partito inclinato, stipulis exiguis subulato-linearibus integris subpersistentibus; racemis sessilibus depauperatis, bracteis subulato-linearibus parvis integris, floribus erecto-patulis longius pedicellatis; calyce fem. 5-partito, masculo usque ad medium 5-fido, utroque extus glabro intus scabro-puberulo; disco et filamentis glabris, apice connectivi hispidulo; ovario leviter anguloso glabro. Manihot crotalariaeformis Pohl Piant. Bras. I. 21. t. 18; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 277 ; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1061. Jatropha crotalariaeformis Steud. Nomencl. CAULIS spithamaeus, lignosus, erectus, rigidulus, teres, glaber, laevis, brunnescenti-canus, dichotome ramosus. RAMI longitudine caulis, patentes, pro genere tenues, subflexuosi, cum omnibus reliquis partibus, exceptis facie interna calycis et connectivo glaberrimi. STIPULAE minores quam in icone citata, vix 2 mm. attingentes, demum deciduae. PETIOLI lacinias limbi aequantes v. inferiores iis distincte longiores, graciles, subfusci. LACINIAE fere usque ad imam basin liberae, 21/2—31/2 cm. longae, 9—12 mm. latae, i. e, pro genere parvae, oblongato-obovatae, acuminatae, laterales aperte v. subhorizontaliter patulae, basi extus obtusae, intus attenuato-acutae, omnes olivaceae, supra nigrescenti-virides, subtus fusco-incanae. INFLORESCENTIAE terminales, sessiles, flores tantum 4—6 gerentes. PEDICELLI utriusque sexus elongati, evoluti 12—18 mm. longi, patentes v. subhorizontales, graciles. FLORES viventes extus rubicundo-pruinosi, intus sordide fulvi, sicci obscure violaceo-glauci, aperti 11 mm. longi. ANTHERAE 3 mm. longae. Capsulae ignotae.

* Calyx fem. 5-fidus.

Tenuitate caulium, minutie foliorum et paupertate racemorum neo non pedicellis elongatis insignita est.

27. MANIHOT ACUMINATISSIMA MUELL. ARG. foliis longe petiolatis profunde 3(—5)-partitis in apice petiolorum

Habitat in prov. Minas Geraes, in pascuis aridis desertorum ad Rio Paranahyba : Pohl n. 494.


EUPHORBIACEAE:

457

29. MANIHOT BURCHELLII MUELL. ARG. foliis longe petiolatis profunde 3—5-partitis rigide membranaceis, stipulis longiusculis persistentibus usque ad basin inaequaliter bipartitis, laciniis integris v. paucilacinulatis; paniculis longe pedunculatis breYirameis parvifloris modice multifloris, bracteis lanceolatolinearibus integris persistentibus pedicellos ima basi bibracteolatos bis aequantibus subexsertis; calyce fem. 5-partito, masculo ultra medium 5-fido, utroque extus glabro intus tomentellopuberulo; disco et filamentis glabris, antberis aperientibus 21/2-plo longioribus quam latis in apice connectivi hirtellis ; ovario 6-alatoanguloso glabro. RAMI erecto-patuli, teretes, CAULES spurie di—trichotome divisi. violaceo-fuscescentes, cum totis inflorescentiis caesio-pruinosi. STIPULAE circ. 5—6 mm. longae, e basi latiuscule triangulari longe setaceoacuminatae, flaccidae, in caulibus et ramis post casum foliorum persistentes , saepissime bipartitae. PETIOLI lacinias majores limbi circiter aequantes, patentes, graciles. LIMBUS supra nigricanti-fuscescens, subopacus, subtus intense coerulescenti-glaucus, undique ab origine glaber; laciniae 3 superiores subaequales, 3—41/2 cm. longae, 15—20 mm. latae, lanceolato-obovatae, breviter et abrupte sed acute acuminatae, basi sensim angustatae, inferiores duae triente et ultra minores v. etiam obsoletae; costae secundariae laciniarum utrinque 5—6, angulo semirecto insidentes. PEDUNCULI longissimi, 6—8 cm. aequantes, graciles, caesiopruinosi. FLORES infimi fem. a sequentibus valde remoti et breviter pedunculati; panicula angusta, praeter partem inferiorem omnino racemiformis et quoad adspectum et magnitudinem et formam florum omnino illam M. utilissimae referens, sed bracteae longiores, 4—5 mm. aequantes et bracteolae in basi pedicellorum sitae. Structura florum ut in M. utilissima, sed ANTHERAE ambitu paulo longiores. Fructus ignoti.

Habitu ad M. coerulescentem et M. pruinosam accedens. Halitat inter Goyaz et Cavalcante : Burchell n. 7849.

30. MANIHOT UTILISSIMA POHL : foliis profunde 3—7partitis membranaceis v. summis raro indivisis, stipulis anguste triangulari-lanceolatis setaceo-acuminatis integris v. 1—2-lacinulatis mediocribus deciduis; paniculis pedunculatis basi longirameis parvifloris modice multifloris, bracteis lineari-lanceolatis integris quam pedicelli supra basin bibracteolati paulo longioribus valde caducis; calyce fem. 5-partito, masculo ultra medium 5-fido, utroque extus glabro intus superne puberulo; disco et filamentis glabris, connectivo apice hispidulo, antberis parvulis dimidio v, vix duplo longioribus quam latis; ovario alternatim inaequaliter 6-alato-anguloso glabro; capsulis inaequaliter anguste 6-alatis, alis undulato-subcrenatis. Tabula nostra LXV.

Manihot utilissima Polii Piant. Bras. I. 32. t. 24, inclus. var. β. et y. ; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 278 ; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1064. Jatropha Manihot Linn. Spec. pl. ed. 1. p. 1007; Poir. in Lam. Encycl. IV. 10—14] Tussac, Flore des Antilles III. 1. t. 1] Bescourt. Flore méd. des Antill. III. 113. t. 176] Vell. Flor. Flum. X. t. 80. Janipha Manihot H.B.K. Nov. Gen. II. 108] Bot. Mag. i. 3071 ; Adr. Juss. Tent. Euphorb. t. 10. fig. 33. Jatropha stipulata Vell. Flor. Flum. X. t. 82. Manihot edule A. Rich. Flor. Cub. edit. hisp. III. 208. RADIX tuberosa, elongata, crassa, cylindrica, flavescens, succo lactescente saepius venenato repleta. CAULIS 6—8-pedalis, erectus, lignosus, subtortuosus, torulose cicatricosus, foliosus et stipulatus, glaber, nigroIuteus et pruinosus. RAMI pauci, fragiles, densiuscule foliosi. STIPULAE

MANIHOT.

458

circ. 5—7 mm. longae, puberulae, nunc mox deciduae, nunc plus minusve persistentes. PETIOLI evoluti limbum saepius paulo superantes, teretes, glabri v. apice puberuli, virides v. purpurascentes, plus minusve cum foliis et praesertim inflorescentiis glauco-pruinosi. LIMBUS foliorum profunde 3—7-partitus, supra fuscidulo-viridis et glaber, subtus glaucus et ad costas minute puberulus v. demum subglabratus, et in parenchymate sub lente gravi minutissime reticulato-rugulosus. LACINIAE 10—17 cm. longae, 1—5 cm. latae, spathulato-lanceolatae v. -lineari-lanceolatae, ambitu margineque integrae, inferne sensim angustatae, apice acute acuminatae, basi in membranam circ. 1 cm. longam et 2 cm. latam confluentes. PEDUNCULI saepe 5—6 cm. longi, saepe conferti, graciles, patentes, paniculam aequantes. BRACTEAE cum bracteolis exiguis supra basin valde articulato-deciduae. PEDICELLI fem. 2—21/2 cm. longi, deflexo-patentes, masculi 4—7 mm. longi, tenues. CALYCES fem. circiter 10 mm. longi, masculi 3—4 mm. aequantes v. paulo longiores, aperti tamen femineis multo minores, omnes basi retusi, sordide fulvi, extus pruinosi, aperti campanulati, lobi patentes. ANTHERAE insigniter abbreviatae, apertae l1/4 mm. longae, nondum apertae vix dimidio longiores quam latae. CAPSULAE circ. 15 mm. longae, globoso-ellipsoideae, ruguloso-asperae; alae longitrorsae 1—11/2 mm. latae, acie subacutae. Caute a M. palmata β. Aipi distinguenda. Habitat in tota Brasilia sponte et culta. E .gr. in prov. Bio de Jameiro: Princ. Neuwied, Glaziou n. 2694; in saxosis Serra da Lapa vulgaris et sponte: Riedel n. 1026; in prov. Minas Geraes prope Lagoa Santa: Warming ; in prov. Bahia : Blanchet n. 83, 1329, 1798, 2329, Salzmann n. 488; in regione Paraënsi ad flumen Amazonum: B. Spruce n. 782; aliis quoque locis ab aliis collectoribus reperta, caeterum in calidioribus totius orbis culta.

31. MANIHOT PALMATA MUELL. ARG. foliis longe petiolatis profunde 3—13-partitismembranaceis, laciniis sublanceolatis, costis secundariis utrinque circ. 9—12, stipulis angustis setaceo-acuminatis integris v. paucilacinulatis mediocribus; paniculis floribundis, bracteis parvis lanceolatis integris; calyce fem. 5-partito, masc. globoso-campanulato usque ad medium v. paulo brevius 5-fido, utroque extus glabro intus superne puberulo; antheris pluries longioribus quam latis; disco et filamentis cum ovario glabris; ovario leviter costulatoanguloso; capsulis subglobosis exalatis superne leviter angulosis. Manihot palmata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1062, excl. η. et y. Var. a. DIFFUSA Müll. Arg. l. c., stipulis lineari-lanceolatis parvulis fere integris parce puberulis, foliis 3- v. etiam simul 5-partitis, laciniis lanceolato-ellipticis acute acuminatis v. subobtusis subtus subconcoloribus. — Rami magis quam in reliquis var. diffusi. Manihot diffusa Pohl Piant. Bras. I. 55 ; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 283. Jatropha diffusa Steud. Nomencl. RADIX dulcis. FRUTEX 10 —12-pedalis. Partes juveniles plus minusve puberulae, mox dein omnino glabratae. LACINIAE foliorum 8—10 cm. longae, 3—4 cm. latae, saepius tantum 3. FLORES saepe parum numerosi, evoluti demum 12—14 mm. longi. CAPSULAE 16 mm. longae, ellipsoideo-globosae, viventes Iaevigatae, siccae rugosae.

Habitat in prov. Bahia, in dumetis Catingas dictis ad Joazeiro et alibi in interioribus desertis: Martius; in prov. Piauhy, ad Cruz de Valerio versus Serra dos dous Irmâos : Martius; dein in Peruvia: Pavon; in Guyana gallica: Sagot n. 1082; et in Surinamia: Wullschlaegel n. 1075.

Var. β. FERRUGINEA Müll. Arg. l. c. p. 1063, ramulis cum petiolis et tota inflorescentia praeter flores glabros breviter ferrugineo- v. dein cinerascenti-pubescentibus, foliis 3—7-partitis, laciniis anguste lanceolatis subtus obscure glaucis.


459

EUPHORBIACEAE:

videntur scandentes. RAMULI elongati, graciles, curvati. laciniae circ. 7—10 cm. longae, 3—4 cm. latae, longius acuminatae, inferiores foliorum 5—7-partitorum reliquis duplo breviores et angustiores. STIPULAE nondum observatae. Flores masc. evoluti ut in var. digitiformi. CAULES

FOLIORUM

Habitat in Peruvia prope Cuchero et in Maynas : Poeppig n. 1410, 1523; in prov. Minas Geratis ad Caldas: Begnell n. 1070; in prov. Rio de Janeiro prope Canta Gallo: Peckolt n. 55, 74.

Var. y. AIPI Müll. Arg. l. c., stipulis majusculis anguste lanceolatis e basi sensim acuminatis superne flaccidis fere integris v. integris densius puberulis, foliis 5(3—7)-partitis, laciniis obovato-lanceolatis Y. elliptico-lanceolatis subtus glaucis puberulis. Manihot Aipi Pohl Plant. Bras. I. 29. t. 23 (inclus. varietatibus β., y., δ.); exclus. syn. Sieb. et plur. aliis, Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 277. Jatropha dulcis Gmel. Onomat. bot. V. 7. Jatropha mitis Rottb. Surinam. Descript. p. 21, ex Pohl l. c. Jatropha Manihot Vell. Flor. Flum. X. t. 80? (absque flor. masc.). Specimina hujus varietatis habitu optime cum M. utilissima quadrant, nec ab ea nisi ovariis et capsulis exalatis, antheris oblongatis et dein radice rufescente enoxia distingui possunt. Partes juveniles dein densius puberulae quam in M. utilissima. Radix caeterum in ipsissima M. utilissima non semper venenosa occurrit. Habitat in tota Brasilia, spontanea et culta, ubi Aipi seu Aipim nuncupatur, e. g. in prov. Goyaz: Pohl n. 3770—3780.

Var. δ. GENUINA Müll. Arg. l. c., stipulis glabris, foliis 5—7 —9-partitis, laciniis anguste subspathulato-lanceolatis longe acuminatis utrinque viridibus. Jatropha palmata Vell. Flor. Flum. X. t. 81. et BRACTEAE citissime longius supra basin subarticulatodeciduae, glabrae, rubellae. LACINIAE foliorum vulgo 6—8 cm. longae, 11/2—2 cm. latae v. interdum majores easque varietatis y. Aipi simulantes, sed viridiores, ambitu angustiores et numerosiores, caeterum cum omnibus reliquis partibus glabrae. DISCI glandulae subceraceae, crassae. CAPSULAE siccae minute tuberculato-rugosae. — Ut y. Aipi simillima M. utilissimae, sed calyce masc. evoluto majore demum 12—15 mm. aequante , femineum aequante, intus demum plus minusve late purpurascenti-fasciato, antheris elongatis, connectivo glabro et capsulis exalatis distinguitur. STIPULAE

Habitat in prov. Bio de Janeiro: Vellozo ; et in Brasilia austroorientali : Sello.

MANIHOT.

460

Manihot Loeflingii (i. multifida Grah. in Edinb. Phil. Journ. Jun. 1840. Manihot Grahami Hook. Icon. plant. t. 530. Similis varietati praecedenti, sed stipulae angustiores, integrae, et flores subcernui foliaque demum saepe in lacinias numerosiores divisa. Habitat in silvis ad flumen Para/na Brasiliae meridionalis: Tweedie; nec non in Mexico prope Oaxaca: Uhde n. 1176. Var. η. FLABELLIFOLIA Müll. Arg. l. c., stipulis linearilanceolatis subfalcatis integris pubescentibus caducis, foliis 3— 8partitis, laciniis anguste lanceolatis basi angustatis apice longe acuminatis, supra nigricantibus, subtus intense caesio-glaucis et in costis plus minusve puberulis.

Manihot flabellifolia Pohl Piant. Bras. I.35. t. 25; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 278. Jatropha flabellifolia Steud. Nomencl., et forte J. sylvestris Vell. Flor. Flum. X. t. 83. CAULIS 3-pedalis, fruticosus, erectus, fastigiatim dichotome ramosus, teres, rubro-brunneus, lactescens. RAMI patentes, cum caule foliosi, PETIOLI patentes, limbo paulo breviores. teretes, apice rubicundi. LACINIAE foliorum infimorum 6—8, mediorum circiter 5, summorum tantum 3, infimorum circ. 9 cm. longae, 15 mm. latae, summorum 3—2 cm. longae et 5—4 mm. latae, omnes basi, ut in reliquis varietatibus plus minusve distincte occurrit, in membranam semiorbicularem basi cordatam confluentes, glabrae, in costis autem subtus minute pilosulae. PEDUNCULI primarii paniculae sessilis circ. 3, elongati, v. tota panicula breviuscule pedunculata. BRACTEAE fem. calycem superantes, masculae calyce masc. multo breviores. — Similis S. genuinae, sed folia subtus intense glaucae, laciniae vulgo minus numerosae. — Fig. C. in icone Pohliana minime ad florem fem., ut dicitur, sed ad gemmam pubescentem superstructa est. Flores fem. ipsi ex ipso specim. Pohliano glabri sunt ut in tota specie.

Habitat in prov. Goyaz, in silva Mato Grosso dicta ad margines viarum inter frutices circa Corgo do Jaragua: Pohl n. 1188.

32. MANIHOT PUSILLA POHL: foliis longissime petiolatis 5 — 7 - partitis membranaceis, laciniis lanceolatis, costis secundariis utrinque 9—12, stipulis magnis foliaceis linearilanceolatis integris v. lacero-trifidis; paniculis depauperatis, bracteis parvis, floribus masc. parvulis. Manihot pusilla Pohl Piant. Bras. I. 36. t. 26; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 278.

Manihot palmata var. pusilla Müll. Arg. in DO. Prodr. XV. 2. p. 1063.

Var. ε. LEPTOPODA Müll. Arg. l. c., tota glabra, foliis 3—7-partitis, laciniis anguste lanceolatis v. anguste obovatolanceolatis acuminatis basi longius petioluliformi-angustatis supra obscure viridibus subtus glaucis, costis glabris, petiolulis spuriis tenuibus basi in orbiculum confluentibus tenuibus. Inter v. genuinam et flabellifoliam quasi medium tenens. Laciniae foliorum 3—6 cm. longae, 8 — 15 mm. latae; petioluli spurii 3—7 mm. longi. Habitat prope Bio de Janeiro: Begnell n. 186; in monte Corcovado: Guillemin n. 132, Biedel n. 191.

Var. <2. MULTIFIDA Müll. Arg. l. c., stipulis setaceosubulatis integris flaccidis subpersistentibus, foliis longissime petiolatis 15—13-partitis, laciniis spathulato-lanceolatis acuminatis, racemis aggregatis multifloris, bracteis parvis subulatis, calycibus majusculis subcernuis, ovario subtereti.

Jatropha pusilla Steud. Nomencl. CAULIS circ. decimetralis, crassus, dense foliosus, persistenter sti-, pulis ornatus, haud ramosus, teres. STIPULAE laciniis foliorum subaequilongae, basi cuneato-angustatae, interdum utroque latere subulatocirciter 2-lacinulatae. PETIOLI caulem et limbum bis v. ter aequantes, erecti, graciles. LACINIAE foliorum 3—31/2 cm. longae, 6—10mm. latae, acute acuminatae, basi confluente subexcisa angustatae et sinu angusto rotundato inter se discretae, glabrae, supra nigricantes, subtus fuscescenti-glaucae.

Flores in speciminibus visis deerant, at species nihilominus distincta videtur, certo a M. palmata stipulis insigniter evolutis foliaceis et petiolis limbo 2—3-plo longioribus et statura nana differt. Flores intus forte glabri et species tum juxta M. nomam et M. humilem locanda esset, quibus habitu satis accedit, ab hac tamen petiolis, ab illa stipulis praeter alia diversa. Habitat in prov. Goyaz, in aridis altis montosis Serra dos Christaës: Pohl n. 1181.


EUPHORBIACEAE:

461

33. MANIHOT DIGITIFORMIS POHL: foliis longe petiolatis profunde 3 — 7-partitis, laciniis angustis integris firme membranaceis, stipulis setaceo-linearibus integris subpersistentibus mediocribus; bracteis parvis lanceolatis integris caducissimis; calyce fem. usque ad medium v. paullo profundius 5-fido, masculo breviuscule 5-fido, utroque extus glabro intus pubescente; antheris 21/2-plo longioribus quam latis, disco et filamentis glabris, apice connectivi hirtello; ovario leviter anguloso glabro. Manihot digitiformis Pohl Piant. Bras. I. 36. t. 27 ; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 278, excl. syn. Manihot palmata η. digitiformis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1063. Jatropha digitiformis Steud. Nomencl. CAULIS elatus, circiter biulnaris, fruticosus, erectus, rigidus, subtrichotome divisus, foliosus, exstipulatus, glaber, cinerascens, lactescens. KAMI elongati, erecti, teretes, glabri, apice et in axillis inflorescentias gerentes. STIPULAE 5—6 mm. longae, demum deciduae. PETIOLI laciniis foliorum saepius plus minusve breviores, fere erecti, graciles. LACINIAE limbi 5—10 cm. longae, 6—10 mm. latae, magnitudine versus apicem ramulorum decrescentes, lineari-lanceolatae, sensim longe angustatoacuminatae, basi paulo angustatae, supra nigricantes, subtus cinereoglaucae, v. folia summa hinc inde indivisa. RACEMI summi et subapicales axillares ob minutiem foliorum summorum paniculam ampliusculam simulantes, omnes graciliter pedunculati, subpauciflori, terminales praesertim inferne ramosi et paniculiformes. BRACTEAE circ. 2 mm. longae. PEDICELLI fem. deflorati 5—9 mm. longi, satis graciles, patentes, masculi evoluti paulo breviores et tenuiores, cum facie exteriore florum et bractearum omnino glabri. CALYX evolutus utriusque sexus 6 mm. longus, latiuscule digitiformi-campanulatus. Fructus ignoti. Tota similis M. palmatae ζ. flabellifoliae, sed foliorum laciniae paulo angustiores, flores paullo ampliores et feminei dein aliter divisi, quo charactere essentialiter a M. palmata distinguenda est. Rami caeterum quam in illa magis elati et magis lignosi sunt.

Habitat in prov. Goyaz, inter frutices et dumeta ad Corallinho : Pohl n. 1371, 1709.

34. MANIHOT ANGUSTIFRONS MUELL. ARG. petiolis quam laciniae longiores limbi duplo brevioribus, limbo profunde 5—7-partito, laciniis linearibus erectis, intermediis vulgo longioribus, utrinque numerose costulatis, stipulis exiguis lanceolatis denticulatis caducissimis; paniculis paucifloris, bracteis exiguis lanceolatis integris caducissimis; calyce utriusque sexus extus glabro intus superne puberulo, femineo usque ad basin 5-partito, masculo pro 2/5 longitudinis 5-fido; disco utriusque sexus cum filamentis antherisque et ovario glabro, antheris 21/2—3-plo longioribus quam latis; ovario acute trigono. FRUTICULUS videtur 2-pedalis, erectus, praeter faciem internam calycis omnibus partibus glaberrimus. CAULES apice paulo ramulosi, caeterum simplices, recti v. leviter flexuosi, subteretes, glauco-virides. STIPULAE tantum l1/2 mm. longae, more bractearum citissime deciduae nec nisi in extremitatibus valde juvenilibus inveniendae, superne utrinque 1—2-denticulatae, fuscae. LACINIAE foliorum longiores 8 — 12 cm. longae, 3—8 mm. latae, reliquae saepe triente v. dimidio et ultra breviores, basi parum angustatae, spatio circ. 3—5 mm. longo inter se connatae, omnes longe et sensim apicem versus angustatae, cuspide setacea terminatae, margine recurvae, supra olivaceo-virides, subtus intense pruinosoglaucae v. demum fusco-virides. FLORES similes iis M. triphyllae. CALYX masc. aperiens 7 mm. longus, cylindrico-obovoideus, basi disco valde evoluto paulo dilatatus, apertus demum 10—11 mm. longus. Fructus ignotus. Nulli nisi M. triphyllae proxime accedit, sed minutie stipularum, laciniis foliorum numerosioribus et demum erectis nec arcte refractis et forma antherarum differt.

Habitat in campis prov. Minas Geraës : Biedel n. 1026. Euphorb.

MANIHOT.

462

35. MANIHOT TRIPHYLLA POHL: foliis longe petiolatis usque ad basin 3(—5)-partitis firme membranaceis, laciniis linearibus arcte refractis setaceo-cuspidatis, costis secundariis laciniarum utrinque numerosissimis patentibus, stipulis lanceolato-linearibus longius subulato-acuminatis mediocribus; paniculis modice floribundis, bracteis parvis lineari-lanceolatis integris; calyce fem. 5-partito, masculo campanulato circ. usque ad medium 5-fido, utroque extus glabro intus superne puberulo; disco cum filamentis et antheris glabro, antheris fere 4-plo longioribus quam latis; ovario obtuse 3-gono haud prominenter anguloso; capsulis dorso coccorum teretibus. Manihot triphylla Pohl Piant. Bras. I. 37. t. 28. Manihot gracilis y. triphylla Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1066. Jatropha triphylla Steud. Nomencl. FRUTICULUS circ. 3-pedalis, erectus, praeter faciem internam calycis undique glaberrimus. RAMI erecti, densiuscule foliosi, teretes, brunnescenti-cani v. sicci brunneo-nigricantes, apice rubicundo-fusci. STIPULAE circ. 3 mm. longae, citissime deciduae. PETIOLI laciniis foliorum circiter aequilongi, erecti v. erecto-patentes, graciles et firmi, laciniae ipsae autem ex apice petiolorum refracto-pendulae, 7 —12 cm. longae, vulgo 3—6 mm. latae, nunc tamen etiam paulo latiores aut angustiores, longo tractu aequilatae, superne sensim longe acuminatae, basi abrupte acutatae, olivaceo-virides, subtus intense fuscescenti-glaucae, margine recurvae. INFLORESCENTIAE et FLORES ut in proxima M. digitiformi, sed calyx fem. 5-partitus, masculus paulo angustior, et antherae ambitu longiores et glabrae. CAPSULAE 10 mm. longae, 81/2 mm. latae, globoso-ellipsoideae, utrinque truncatae, superficie verruculoso-asperae, siccae coerulescentifuscae.

A M. palmata laciniis foliorum refractis, angustis, aliter costatis distinguitur. Olim ex analysi omnino falsa, verisimiliter quadam transpositione iconi citatae Pohlianae adjuncta, ad M. gracilem hanc sub varietatis titulo retuli, sed nunc ex ipso specimine Pohliano eam specifice distinguo. Habitat in prov. Goyaz, in silvis ad Serra dos Christaës : Pohl n. 1184, 1708; in campis prope Alegres: Biedel n. 2820; et in prov. Mi nas Geraes prope Lagoa Santa: Warming.

B. Bracteae inciso-laciniatae. α. Calyces glabri.

36. MANIHOT GRACILIS (POHL emend.) MUELL. ARG. caulibus suberectis; foliis longe petiolatis profunde 3—5-partitis, laciniis angustis, stipulis subulato-linearibus integris; racemis breviuscule pedunculatis subpaucifloris, bracteis lineari-lanceolatis acuminatis utroque latere varie inciso-lacinulatis; calyce fem. 5-partito, masculo usque ad medium 5-fido, utroque extus intusque glabro; disco cum filamentis glabro, connectivo apice hispidulo; ovario subtereti glabro. Manihot gracilis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1065, exclus. y. Yar. α. PRONIFOLIA Müll. Arg. l. c., foliis 3-partitis in petiolis arcte deflexis, laciniis anguste lanceolatis sensim acuminatis breviusculis margine recurvis, intermediis inferne angustatis, lateralibus basi hinc acutis illinc obtusis v. semicordatis, bracteis utroque latere inciso-3—5-laciniato-dentatis. Manihot pronifolia Pohl Piant. Bras. I. 24. t. 17; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 277. Jatropha pronifolia Steud. Nomencl.

59


EUPHORBIACEAE:

463

RADIX lignosa. CAULES plures ex eadem radice, pedales v. paullo altiores, frutescentes, simplices aut subramosi, erecti, teretes, glabri, lactescentes, rubicundi, crassitie pennae corvinae. RAMI dichotomi, LACINIAE foliorum 31/2—41/2 cm. longae, 5—8 mm. latae.

Habitat in prov. Goyaz, circa Meiaponte et Macaco : Pohl n. 1185.

Var. β. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis 3-partitis v. hinc inde 4—5-partitis, laciniis subaequalibus lineari-lanceolatis v. sublinearibus sensim acuminatis deflexo-patulis saepius breviusculis margine recurvis, lateralibus subhorizontaliter recurvopatentibus v. subhorizontalibus, bracteis utrinque longius subulato-1—3-dentatis. Manihot gracilis Pohl Piant. Bras. I. 23. t. 16; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 277. Jatropha gracilis Steud. Nomencl. ex eadem radice plures, spithamaei, erecti, lignosi, fragiles, teretes, cum omnibus reliquis partibus glaberrimi, nigrescenti-brunnei, foliis destituti. RAMI patentes, dichotome subfastigiatim ramosi, graciles, apice rubicundi. STIPULAE ut in var. praecedente valde deciduae, integrae. PETIOLI lacinias foliorum aequantes, patuli, v. in foliis ramealibus iis breviores. LACINIAE 3 —41/2 cm. longae, rarius usque 6 cm. attingentes, inferne 4—8 mm. latae v. etiam angustiores, basi contractae, acutae v. laterales extus obtusae. BEACTEAE brunnescenti-luteae. CALYCES fem. 10 mm. longi, masculi femineos demum aequantes, omnes extus rubicundo-fulvi, pruinosi, intus brunneo-lutei, sicci fusci. CAPSULAE nigrescenti-brunneae, pruinosae, glabrae (in ipsis speciminibus Pohlianis), nec pubescentes. — Laciniae subinde vix latiores quam in y. tenuifolia, sed breviores et minus numerosae, subinde iis subangustiores at nihilominus sensim acuminatae, nec longo v. longissimo tractu aequilatae. CAULES

Halitat in prov. Goyaz, in pascuis aridis ad Arrayal de Meiaponte: Pohl n. 1659, 3920; in campis ad Par acatú et Alegres: Biedel n. 2819; in prov. Minas Geraes: Sello, Claussen n. 445; e. gr. prope Uberaba : Regnell n. 1073 ; et prope Lagoa Santa: Warming, Biedel n. 789.

Yar. y. TENUIFOLIA Müll. Arg. l. c., foliis 5-partitis v. rarius simul hinc inde 3-partitis; laciniis sublinearibus angustis fere toto tractu aequilatis, superne breviter acuminatis, subtus pruinoso-glaucis, margine subrevolutis, in apice petioli subradiatim divergentibus v. patulis v. plus minusve reflexis; bracteis utrinque subulato-paucidentatis. Manihot tenuifolia Pohl Piant. Bras. I. 38. t. 29; Baill. Rec. IV. 278. Jatropha tenuifolia Steud. Nomencl. CAULIS ulnaris, fruticosus , erectus , rigidus , crassitie pennae corvinae, teres, glaber, cano-brunneus, lactescens. RAMI erecto-patentes, subflexuosi, debiles, teretes et laeves, cum reliquis partibus omnibus glaberrimi. STIPULAE citissime deciduae. PETIOLI lacinias limbi 31/2—41/2 cm. longas et 2—4 mm. tantum latas longitudine subaequantes iisve subduplo breviores. BEACTEAE 8—12 mm. longae, evolutae 11/2—2 mm. latae, utrinque vulgo distanter et grosse subulato-bidentatae. CALYCES utriusque sexus evoluti 8—9 mm. longi.

Habitat in prov. Goyaz, in pascuis aridis petrosis ad Bio dos Indios Grande, in via ad fluvium Bio Claro: Pohl n. 2421; prope Goyaz: Burchell n. 6874.

Var. δ. TENERRIMA Müll. Arg. l. c., foliis 5-partitis, laciniis linearibus angustissimis elongatis fere undique aequilatis, margine arcte revolutis, acuminatis, subtus canescentibus, in apice petioli radiantibus patentibus v. subdeflexis; racemis gracilius pedunculatis, bracteis utroque latere setaceo-2—3-dentatis. Manihot tenerrima Pohl Piant. Bras. I. 39. t. 30; Baill. Rec. IV. 278. Jatropha tenerrima Steud. Nomencl.

MANIHOT.

464

CAULIS sesquipedalis, fruticulosus, erectus, subsimplex v. rarius dichotome ramosus, rigidus, teres, laevis, canescenti-brunneus. RAMI erecti, graciles, teretes, cum reliquis partibus glabri. STIPULAE ut in varietatibus praecedentibus mox deciduae, vix nisi in apice juvenili ramorum observandae. LACINIAE foliorum 5—9 cm. longae, longissimo tractu aequilatae et diametro 11/2 mm. tantum aequantes, apice breviter acuminatae ut in y. tenuifolia, non involutae sed eodem modo ac in y. tenuifolia et arctius revolutae, ita ut pagina inferior vix perspicua v. juxta costam primariam utrinque anguste tantum aperta sit. PEDICELLI fem. demum elongati, petiolos fere aequantes et valde patentes. — A y. tenuifolia non rite recedit nisi laciniis foliorum angustioribus et arctius revolutis.

Habitat in prov. Goyaz, locis montanis aridis lapidosis, in glareosis et in pascuis ad Corumba et Goyaz: Pohl n. 1182.

37. MANIHOT POHLIANA MUELL. ARG. petiolis limbo brevioribus, limbo profunde 5—3-partito membranaceo, laciniis indivisis setaceo-acuminatis, stipulis mediocribus ovato-lanceolatis dense ciliato-lacinulatis caducis; floribus paniculatis, bracteis calyce evoluto multo brevioribus ovato-lanceolatis cum bracteolis anguste lanceolatis superne crebre lacinulato-dentatis caducis; calyce masc. 5-fido, extus glabro, intus undique puberulo ; disco et filamentis glabris. Planta fruticosa, divergenter dichotome ramosa. CAULES et rami biennes 7—5 mm. crassi, teretes, glabri, nitiduli, plumbeo-fuscescentes, annui ultimi folii-florigeri vix decimetrales, sicci obtuse angulosi, superne fusco-glaucescentes, cum omnibus reliquis partibus, facie interna calycis excepta, glaberrimi, densiuscule foliigeri, apice in paniculam mediocriter floribundam abeuntes. STIPULAE 5—6 mm. longae, inferne 2 mm. latae, apice obtusiusculae, fuscae; denticuli lamina 5—7-plo breviores. PETIOLI erecto-patuli, crassi. LIMBUS foliorum visorum nondum normaliter evolutus, 5-partitus; laciniae duae infimae reliquis 2—5-plo breviores v. etiam obsoletae, lanceolatae, acuminatae, imo apice setaceo-terminatae; costae secundariae utroque latere circiter 10, angulo semirecto insidentes, utraque facie ab origine glaberrimae. PANICULAE pyramidales, juniores crebre florigerae. BEACTEAE 3 mm. longae, anguste lanceolato-ovatae, obtusiusculae, bracteolis conformibus triente majores, inferne longo tractu integrae, mox deciduae. PEDICELLI masc. vix 2 mm. longi, crassi. ALABASTEA mascula depresso-obovoidea, rotundato-obtusa, superne angulosa. CALYX masculus evolutus 9 mm. longus, 10-angulosus, intus densiuscule tomentellus, extus glaber et e violaceo fuscescens. ANTHEEAE evacuatae 3 mm. longae, in apice connectivi obsolete puberulae. Plores fem. et fructus ignoti. Habitu ad M. coerulescentem β. accedit, sed characteres longe diversi. Habitat in prov. Bahia, in silvis Catingas inter Malhada et Sincora : Martius.

38. MANIHOT HILARIANA BAILL. caulibus prostratis, foliis 3—5-partitis membranaceis, racemis brevibus gracilibus circiter 4-floris, calyce campanulato glabro, fructu juniore obsolete tricostato glabro. Manihot Hilariana Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 282; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1065. RAMI alterni v. spurie CAULES prostrati, elongati (St-Hilaire). dichotomi, gracillimi, striati, glaberrimi, ferruginei. PETIOLI 2 cm. longi, graciles, glabri. FOLIORUM laciniae inaequales, exteriores minores 1/ —2 cm. longae, interiores 3 cm. aequantes, 3 /4 cm. latae, lanceolatae, 4 brevissime acuminatae, basi attenuatae, glaberrimae, supra intense virides, laevigatae, lucidae, subtus glaucescentes; venae vix perspicuae; costa primaria subtus prominula, ferruginea. RACEMI in dichotomia subterminales, omnino masculi v. basi florem fem. unicum gerentes. CALYX 1 cm. longus. Affinis dicitur M. pronifoliae Pohl S. M. gracili a. pronifoliae.

Habitat in prov. Minas Geraës: St-Hilaire.


EUPHORBIACEAE :

465 β. Calyces extus tomentelli.

39. MANIHOT ANOMALA POHL : petiolis limbo subduplo brevioribus, limbo foliorum 3-partito summorum indiviso, stipulis lineari - lanceolatis; bracteis lineari - lanceolatis lacerodentatis; calyce fem. 5-partito, masculo 5-fido, utroque extus ferrugineo-tomentello intus puberulo ; filamentis glabris alternatim latioribus, antheris aperientibus 3-plo longioribus quam latis, connectivo apice fasciculato-piligero; ovario tereti glabro (v. superne parcissime puberulo). Manihot anomala Pohl Piant. Bras. I. 27. t. 21; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 277; Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1059. Jatropha anomala Steud. Nomencl. CAULES circiter biulnares, erecti, lignosi, teretes, lactescentes, cum petiolis et foliis glabri, albescenti-brunnei, superne patule ramosi. RAMI subgraciles, superne cum tota inflorescentia dense breviter ferrugineopubescentes, caeterum mox glabrati. STIPULAE circ. 11/2 mm. longae, e basi triangulari lineari-lanceolatae, mox deciduae, ferrugineo-vestitae. PETIOLI subgraciles. LIMBUS foliorum profunde 3-partitus v. summorum indivisus v. ex parte 3—2-lobus, basi repando-cordatus, indivisus autem basi rotundato-obtusus, cuspidato-acuminatus, membranaceus, siccus totus fuscescens v. tabacinus, subtus paullo pallidior, junior in costis costulisque ferrugineo-pubescens, evolutus omnino v. fere omnino glabratus; limbi laciniae 8—12 cm. longae, 31/2 — 6 cm. latae, terminalis oblongoobovata, laterales oblongo-ovatae v. subellipticae; costae secundariae tenues, subrectae, angulo semirecto insertae. RACEMI breves, mediocriter pedunculati, pauciflori. BRACTEAE rhachi angustiores, circ. 2mm. longae, patentes. CALYCES fem. 6 mm. longi, masculi aperti 8 mm. aequantes, viventes extus nigrescenti-lutei, inaperti pruinosi, sicci brevissime ferrugineo-tomentelli. Discus glaber. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Goyaz, in fruticosis et dumetis ad Corgo do Jaragud, Corumba et Ouro fino : Pohl n. 1197, 1702; ad Porto Imperial : Burchell n. 8451 ; in eadem provincia legit formam fere glabram: Gardner n. 3441; in prov. Minas Geraës : Claussen n. 322, 755.

§. 7. Limbus foliorum longe petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus; laciniae integrae. Bracteae magnae, rhachi vulgo pluries v. multoties latiores, comoso-exsertae. A. Bracteae integrae. A* Ovarium vestitum.

40. MANIHOT PUBESCENS POHL: indumento partium ferrugineo brevi; foliis subprofunde palmatim 3-partitis et indivisis membranaceis, stipulis setaceo-linearibus elongatis; racemis pedunculatis angustis, bracteis rhombeo-lanceolatis acuminatis integris v. subintegris calyce vix latioribus; calyce fem. 5-partito, masculo usque ad medium 5-fido, utroque extus intusque ferrugineo-tomentello; disco cum parte superiore filamentorum et apice connectivi hirto-puberulis; ovario tereti dense tomentello. Manihot pubescens Pohl Piant. Bras. I. 47. t. 40; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 280; Müll. Ary. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1067. Jatropha pubescens Bteud. Nomencl. Tota 3—7-pedalis. CAULIS fere pedalis, lignosus, erectus, subramosus, teres, pubescens et cano-brunneus, lactescens. RAMI semierecti, subfastigiati, teretes. STIPULAE 8—10 mm. longae, valde angustae, subflaccidae, undique tomentellae, mox deciduae. PETIOLI inferiores limbum aequantes, superiores eo duplo triplove breviores, patuli, dense pubescentes. LIMBUS foliorum superiorum indivisus, ovatus, breviuscule cus-

MANIHOT.

466

pidato-acuminatus, basi rotundato-obtusus v. leviter cordatus, circ. 6—10 cm. longus et 4—7 cm. latus, supra tabacino-fuscus, dense puberulus, subtus pallidior et densius vestitus, juvenilis utraque facie dense ferrugineotomentellus, palmatinervius; costae secundariae praeter duas basilares utrinque circ. 4, tenues; limbus foliorum inferiorum pro 3/4—5/6 longitudinis 3-partitus et amplior, laciniae 10—15 cm. longae, obovatae, terminalis penninervia, laterales basi obliquae, subinde medio contractae, semitrinerviae, sc. costa basilari laterali interiore destitutae. RACEMI longitudine foliorum superiorum, toti ferrugineo-tomentelli. BRACTEAE circ. 1 cm. longae, 5—7 mm. latae. PEDICELLI fem. demum 3—5 cm. longi. CALYCES fem. oblongo-ellipsoidei, masculi aperientes cylindricoobovoidei, 1 cm. longi. CAPSULAE 13 mm. longae, 11—12 mm. latae, laeves, puberulae. Habitat in prov. Goyaz, inter frutices in campis siccis ad Engenho de 8. Sebastido non procul a S. Luzia, ad Corumba, Gorgo do Jaraguá, Ouro fino et Goyaz: Pohl n, 1196, 1198, 1658, 2047; in prov. Minas Geraes: Claussen n. 469; prope Lagoa Santa, ubi Mandioquinha nuncupatur : Warming.

41. MANIHOT TOMENTOSA POHL: indumento longiusculo flavo-albido; foliis longius petiolatis profunde 3—5—7partitis subtus lanatis, stipulis elongatis setaceis; racemis densifloris, bracteis ovato-lanceolatis integris; calyce fem. usque ad medium 5-fido, masculo pro 2/5 longitudinis 5-fido, utroque extus lanato intus superne puberulo caeterum glabro; disco et apice connectivi hispidulis, filamentis glabris; ovario tereti dense fulvo-villoso-tomentoso. Manihot tomentosa Pohl Piant. Bras. I. 50. t. 43; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 278; Müll. Ary. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1067. Jatropha tomentosa Bteud. Nomencl. CAULIS 2—5-pedalis, fruticosus, erectus, rigidus, 8 —13 mm. diametro aequans, albo-luteo-tomentosus. RAMI erecto-patentes, obtuse angulosi, validi, late medullosi, tomento albido-flavicante denso obtecti. STIPULAE circ. 10—12 mm. longae, inferne vix 1 mm. diametro superantes, subflaccidae, tomentosae, caducae. PETIOLI evoluti foliorum lacinias limbi aequantes, foliorum superiorum limbo 2—3-plo breviores, more ramulorum dense vestiti. POLIA firme membranacea, supra fusco-nigricantia et villoso-pubescentia, subtus pilis longioribus dense intricatis cinereis lanato-villosa, costae autem subtus more petiolorum dense flavotomentosae; laciniae 8—12 cm. longae, 4—51/2 cm. latae, obovatae v. laterales ovatae et basi valde inaequilaterales, omnes breviter acuminatae, basi inter se late imbricatae; costae laterales laciniarum utrinque circ. 10. RACEMI spiciformes, strobiliformes, compactiflori, breviter et crasse pedunculati. BRACTEAE longitudine florum evolutorum, evolutae saepius 14—16 mm. longae, 6—8 mm. latae, penninerviae. PEDICELLI fem. 1 cm. aequantes, validi, masculi 2—3 mm. attingentes, infra medium bracteolas lineares bracteis triente breviores gerentes. CALYCES evoluti utriusque sexus 15 mm. longi, feminei decagoni, tantum 5-fidi nec 5-partiti. CAPSULAE 14 mm. longae fereque totidem latae, subglobosae, lanatae.

Habitat in prov. Minas Geraes, in pascuis montanis ad Serra d' Urubú, ad Rio Paranahyba, S. Pedro d'Alcantara, Nossa Senhora, Paracatú : Pohl n. 702, 767, 1713, Claussen n. 758, Sello, Biedel n. 1397; prope Lagoa Santa: Warming.

B* Ovarium glabrum. α. Calyx extus intusque cum filamentis vestitus.

42. MANIHOT PERUVIANA MUELL. ARG. petiolis limbum aequantibus v. superantibus, limbo profunde 3 —5-partito et indiviso membranaceo subtus pubescente, stipulis bipartitis, laciniis lineari-lanceolatis supra basin tarde deciduis; racemo


EUPHORBIACEAE: MANIHOT.

467

se ssili densifloro, bracteis bracteolisque lanceolatis calycem superantibus integris, pedicellis masc. calycem aequantibus; calyce fem. 5-phyllo, masculo obtuso fere usque ad medium 5-fido, utroque extus puberulo intus tomentello; disco florum masc. glabro, filamentis superne longo tractu et connectivi apice hispidulis ; ovario longitrorsum prominenter costato glabro. Manihot Peruviana Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 206, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1071. CAULES videntur scandentes, obtuse angulosi, fusciduli, glabri, apice puberuli. STIPULAE 5—6 mm. longae, laciniae longe acuminatae, puberulae. PETIOLI sicci basi contracti. LIMBUS foliorum summorum haud raro indivisus, ovatus, acuminatus, basi obtusus, eo reliquorum duplo et ultra minor, reliquorum 5—3-partitus, junior supra breviter adpresso-puberulus, evolutus glabratus et olivaceo-viridis, subtus autem molliter villosulo-pubescens et intense glaucus; laciniae circ. 8—12 cm. longae, 3 — 5 cm. latae, oblongo- v. lanceolato-obovatae, longius aut brevius acutissime acuminatae, laterales basi inaequilaterales, basi circiter longitudine 3—4-millimetrali inter se connatae. RACEMI circ. 3 cm. longi, a basi densius florigeri. BRACTEAE circ. 8 —12 mm. longae, medio 3 mm. latae; bracteolae iis angustiores, omnes basi apiceque longius angustatae omnesque integrae. CALYCES aperti demum 15 mm. longi, aperientes latiuscule ovoidei, rotundato-obtusi, superne obtuse quinqueangulosi, in angulis obscuriores et densius pubescentes, caeterum extus fere glabri. ANTHERAE valde oblongatae. Capsulae ignotae.

Habitat in Peruvia orientali prope Tarapoto: R. Spruce n. 4287, et verisimiliter etiam in montanis Brasiliae occidentalis adjacentis.

β. Calyx extus et filamenta glabra. * Polia, saltem evoluta, coriaceo-membranacea ; laciniae limbi latae.

43. MANIHOT VIOLACEA (POHL emend.) MUELL. AEG. • foliis coriaceo-membranaceis, omnibus profunde partitis v. superioribus usque ad medium divisis v. indivisis, stipulis anguste lanceolatis sensim acuminatis superne sub denticulatis subelongatis; bracteis lanceolato-ovatis longe acuminatis integris; calyce fem. 5-partito, masc. 5-fido extus glabro intus parce puberulo; disco et filamentis glabris, connectivo apice puberulo; ovario subtereti mox rugoso glabro. Manihot violacea Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1069. Var. o. CECROPIAEFOLIA Müll. Arg. l. c., foliis amplis orbiculatis basi profunde cordatis, caulinis et ramealibus inferioribus 3—5-partitis, superioribus circiter usque ad medium 3-fidis, omnibus in sinubus plicatis, laciniis priorum obovatis, posteriorum triangulari-ovatis abrupte acuminatis. Manihot cecropiaefolia Pohl Piant. Bras. I. 49. t. 42; Baill. Bec. d’obs. hot. IV. 280. Jatropha cecropiaefolia Steud. Nomencl. RAMI CAULIS biulnaris, erectus, fastigiato-ramosus, lactescens. semierecti, albescenti-brunnei. STIPULAE ut in reliquis varietatibus, circ. 10 mm. longae v. breviores inferne 2—21/2 mm. latae, longe et acutissime acuminatae, demum subflaccidae. PETIOLI ut in var. β. POLIA ramealia praesertim in eo characteristica sunt, quod ad medium usque v. modice profundius 3-fida sunt. LACINIAE foliorum 3—5-partitorum 10—18 cm. longae, 6—9 cm. latae, abrupte acuminatae et apice setaceo-mucronatae, dense costatae; costae paulo numerosiores quam in reliquis varietatibus, caeterum conformes. RACEMI spiciformes, 5—8 cm. longi, imbricato-bracteati. BRACTEAE 1 1/2 — 2 cm. longae, medio 8— 12 mm. latae, fuscae, juniores violaceo-pruinosae. PEDICELLI masc. 1—3 mm. longi. PLORES ut in reliquis varietatibus.

Habitat in prov. Goyaz, ad Villa Boa de Goyaz et in campis aridis et glareosis ad Gorgo do Jaragud: Pohl n. 1649, 3919; inter Goyaz et Cavalcante: Burchell n. 7774.

468

Var. β. ARCUATA Müll. Arg. l. c., foliis inferioribus paucis 3-partitis, reliquis integris, his cum laciniis illorum ellipticolanceolatis subtus canescenti-viridibus. Manihot arcuata Pohl Piant. Bras. I. 42. t. 34; Baill. Bec. d’obs. hot. IV. 279. Jatropha arcuata Bteud. Nomencl. CAULIS circ. bipedalis, strictus, rigidus, subramosus, glaber, brunnescenti-canus et lactescens. RAMI subbipedales, praeter faciem internam calycis et apices connectivorum cum omnibus reliquis partibus glaberrimi , superne angulosi. PETIOLI foliorum 3-partitorum 10 cm. longi, indivisorum 4—6 cm. longi, validi, erecto-patuli. LIMBUS foliorum in apice petioli arcte reflexus v. tantum arcuato-patens, indivisus saepius 9 — 11 cm. longus, 31/2—41/2 cm. latus, basi cordatus, apice brevissime b. breviter acuminatus, acumine setaceo acuminato terminatus. COSTA primaria laciniarum v. foliorum indivisorum latiuscula; secundariae utrinque satis numerosae, tenues, haud prominentes. PLORES ut in reliquis varietatibus.

Habitat ad Rio Macaco et Areas in prov. Goyaz: Pohl n. 1183.

Var. y. DIVERGENS Müll. Arg., foliis omnibus tripartitis v. summis indivisis, laciniis elliptico-lanceolatis longo tractu aequilatis, lateralibus valde patentibus, omnibus subtus e fusco incano-pruinosis. Manihot divergens Pohl Plant. Bras. I. 41. t. 33; Baill. Bec. d’obs. hot. IV. 279. Jatropha divergens Bteud. Nomencl. CAULES subsimplices, caeterum cum foliis et floribus, si excipias foliorum formam, exacte ut in var. sequente et praecedente. LACINIAE foliorum majores 8—10 cm. longae, 21/2—3 cm. latae, abrupte acuminatae, setaceo-apiculatae. INFLORESCENTIAE ab iis reliquarum varietatum nullo modo recedunt.

Habitat in prov. Goyaz cum varietate β. arcuata, in campis siccis glareosis ad Rio Macaco et Areas: Pohl n. 1657, 6040.

Var. δ. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis omnibus 3-partitis v. summis indivisis, laciniis obovato-ellipticis v. fere obovatis abrupte apiculato-acuminatis subtus violaceo-cinereis. Manihot violacea Pohl Piant. Bras. 71. 43. t. 35; Baill. Bec. d’ohs. hot. IV. 279. Jatropha violacea Bteud. Nomencl. CAULES humiliores quam in tribus varietatibus praecedentibus. RAMI oppositi v. ternati. LACINIAE foliorum evolutae circ. 7 cm. longae, 4 cm. latae, laterales ut in specie mos est basi inaequilaterales, ambitu ut in α. cecropiaefolia, sed rameales ut caulinae profundius inter se liberae et minores. BRACTEAE 12—14 mm. longae , id est paulo minores quam in a—y, caeterum conformes. CALYCES utriusque sexus evoluti 15 mm. longi, fuscescenti-violacei, extus glaberrimi, intus concolores et praesertim in parte libera loborum breviter puberuli, subtus autem glabri. FILAMENTA evoluta calycem subaequantia. ANTHERAE mediocres 3—31/2 mm. longae, praeter apicem connectivi glaberrimae. Habitat in prov. Goyaz, in campis siccis circa Corumba, Corgo do Jaragud, Ouro fino: Pohl n. 1189; prope Paracatù prov. Minas Geraes: Lund.

44. MANIHOT OCCIDENTALIS MUELL. ARG. petiolis limbum semiaequantibus, limbo rigide submembranaceo minus profunde 3-partito, laciniis ambitu latis basi latius connatis; bracteis orbiculari-ovatis breviter acutatis concavis integris, bracteolis ovato-lanceolatis; calyce fem. 5-partito, masculo fere usque ad medium 5-fido extus glabro intus undique pubescente; disco et filamentis glabris, connectivo apice hirtello; ovario glabro, inferne acute 6-costato, superne anguste alato-hexagono.


EUPHORBIACEAE:

469

RAMI visi circ. pedales, inferne diametro 4 mm. aequantes, teretes v. subteretes, fuscescentes, praeter faciem internam calycis et apicem connectivorum cum omnibus partibus glaberrimi; internodia foliis subduplo longiora. STIPULAE caducae, in ramis visis deficientes. PETIOLI rigidi, erecto-patuli. LACINIAE foliorum evolutorum 31/2—4 cm. longae, 3—31/2 cm. latae, terminales lateralibus paullo majores, caeterum iis ambitu conformes, orbiculari-ellipticae v. orbiculari-ovatae, rotundatoobtusissimae, apice saepius mucronulatae, supra obscure virides, nitidulae, subtus coerulescenti-glaucae et pruinosae; costae secundariae utrinque circ. 10, fere horizontales, vix prominulae. Sinus laciniarum a puncto, quo confluunt costae primariae, circiter 5—15 mm. remoti sunt. RACEMI terminales, floribundi, dense imbrioatim bracteigeri. RHACHIS rigidula, flexuosa, inferne flores fem. 2—5 gerens, caeterum mascula. BRACTEAE inferiores magis evolutae 2 cm. longae et fere totidem latae, sed margine incurvo late concavae, unde primo intuitu minus latae apparent, superiores gradatim paulo breviores, erecto-patulae, rufescenti-fuscae, multinerviae, apice mucronulatae, subcoriaceo-membranaceae, pruinosae, bracteolis triente longiores. PEDICELLI brevissimi, fructigeri vix 5 mm. aequantes, masculi 1 mm. tantum longi. CALYCES masc. 10—11 mm. longi, caesio-pruinosi; lobi acuminati, dorso carinati, carina in mucronem abeunte. OVARIUM oblongo-ellipsoideum. CAPSULAE immaturae 11 mm. longae, 91/2 mm. latae, pruinosae.

A proxima M. coerulescente β. genuina differt foliis multo brevius petiolatis, satis persistentibus, laciniis basi late confluentibus, bractearum forma et floribus intus non glabris. Habitat in Brasilia occidentali: Tamberlik (in Hb. Imp. Vindob.).

45. MANIHOT COERULESCENS (POHL emend.) MUELL. ARG. foliis longe petiolatis rigide submembranaceis fere usque

ad basin palmatim 3-partitis et indivisis, laciniis ambitu latis, stipulis elongatis subulato-linearibus setaceo-acuminatis integris; bracteis rhombeo-lanceolatis acutissime acuminatis basi angustatis integris; calyce fem. 5-partito, masculo 5-fido extus intusque glabro; staminibus totis cum disco glabris; ovario trigono in angulis costato-prominente glabro. Manihot coerulescens Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1070. Var. a. PUBESCENS Müll. Arg. l. c., ramulis juvenilibus cum petiolis ferrugineo-pubescentibus demum glabratis, laciniis foliorum ellipticis v. ovatis. Tota praeter ambitum laciniarum limbi et indumentum simillima (9. geminae. Bracteolae bracteis subaequilongae, sed iis multo angustiores.

MANIHOT.

470

12 —14 mm. longae, 5 mm. latae, setaceo-acuminatae, mox deciduae ; bracteolae parvulae et mox deciduae. PEDICELLI fem. 2—21/2 cm. longi, arcuato-recurvi, masculi 4—8 mm. aequantes, patentes. CALYX masc. aperiens e latiuscula basi ovoideo-conicus, acuminatus, apertus circ. 14 mm. longus, fere omnino usque ad medium 5-fidus. A simili M. violacea S. genuina recedit foliis minoribus, stipulis angustis, calyce intus glabro et ovario costato-anguloso. Habitat in prov. Bahia, in silvis Caa-tingas a Malhada ad Sincoram: Martius.

46. MANIHOT PARAENSIS MUELL. ARG. petiolis limbum bene aequantibus, limbo profunde 3-partito firme membranaceo demum rigidulo ab origine glabro, laciniis obovatis setaceo-acuminatis, stipulis elongatis lineari-lanceolatis setaceoacuminatis integris; racemis breviusculis, bracteis anguste lanceolatis basi longe angustatis cum bracteolis angustioribus longe setaceo-acuminatis et integris; calycibus femineis 5-partitis, masculis aperientibus acuminatis ultra medium 5-fidis, extus intusque cum staminibus et ovariis glabris ovario oblongato longitrorsum acute hexagono; capsula anguste anguloso-6-alata. CAULES cum omnibus reliquis partibus ab origine glaberrimi, cum petiolis et tota inflorescentia et ovariis capsulisque pruinoso-glauci, teretes, late medullosi, superne subherbacei. STIPULAE 6 mm. longae, superne longissime setaceo-attenuatae, inferne 2/3 mm. tantum latae, mox deciduae. PETIOLI limbo saepius distincte longiores, validiusculi, sulcato-angulosi. LIMBUS foliorum supra sicc. fusco-nigricans v. olivaceo-nigricans, intense pruinoso-glaucus, dein argillaceo-glaucus, tenuiter costatus et crebre venulosus; laciniae circ. 8—10 cm. longae, 5—6 cm. latae, obovatae, abrupte acuminatae, acumine longius setaceo-producto terminatae, basi acutae, integrae, et basi 3 mm. longa cohaerentes. RACEMI petiolis subtriplo breviores, inferne nudi, anguste et longissime bracteosi, pruinoso-glauci. BRACTEAE 21/2 cm. longae, infra medium 21/2 —31/2 mm. latae, longissime et insigniter in setam flaccidam flexuosam abeuntes; bracteolae subduplo et ultra breviores et triplo et ultra angustiores. PEDICELLI fem. 2—21/2 cm. longi, masculi calycem aperientem circ. 7 mm. longum aequantes. CALYCES intense glauco-pruinosi, feminei aperti 14 mm. longi; masculi aperientes cylindrico-conici, basi umbilicati, apice acuminati et angulosi. ANTHERAE longiusculae, connectivo breviter prominente subapiculatae. CAPSULAE 17 mm. longae, 15 mm. latae, acutiusculae, superficie plicato-rugosae.

Species praesertim forma bractearum et florum masc. aperientium insignita, a simili M. coerulescente β. genuina insuper distinguitur foliis tenuioribus et costis secundariis laciniarum magis obliquis. Habitat prope Para: Sieber, Spruce n. 186.

Habitat in prov. Ceara : Gardner n. 1837.

Yar. /3. GENUINA Müll. Arg. l. c., tota glabra, laciniis foliorum obovatis v. late ellipticis. Manihot coerulescens Pohl Plant. Bras. I. 56; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 283. Jatropha coerulescens Steud. Nomencl. (ubi lapsu sub J. coerulea). FRUTEX videtur usque ad ultimos ramulos lignosus et omnibus partibus glaberrimus. RAMI penultimi diametro 5—6 mm. aequantes, teretes, fusco-cinerei, laevigati et nitiduli, sicci contractione rugulosi, apice divergenter dichotome ramosi. RAMI ultimi 3—8 cm, longi, superne attenuati, subaequaliter foliosi, opaci. STIPULAE 8 mm. longae, mediocriter caducae. LIMBUS foliorum petiolo saepius paulo longior, nunc indivisus, orbiculari-ellipticus, utrinque subtruncato-obtusus, apice breviter setaceo-mucronulatus, circ. 4 cm. longus et 32/3 cm. latus, supra fusconigricans; subtus e coerulescenti glauco-cinereus, et fusco-costatus et -venosus, saepius tamen fere omnino in lacinias 3 distinctas divisus, laciniae saepius late obovatae, rotundato-obtusae v. minute setaceomucronulatae. RACEMI foliis fere dimidio breviores. BRACTEAE circ.

Euphorb.

47. MANIHOT SPECIOSA MUELL. ARG. foliis longe petiolatis profunde 3—5-partitis coriaceo-membranaceis, laciniis obovatis, costis secundariis laciniarum angulo semirecto insidentibus, stipulis elongatis e basi lineari-lanceolata longissime setaceo-acuminatis integris; racemis speciosis grandibracteatis, bracteis lineari-lanceolatis sessilibus superne breviter subsetaceoacuminatis; calycibus utriusque sexus extus intusque cum discis et staminibus et ovariis glabris, femineis usque ad basin 5-partitis, masculis majusculis acutis pro % longitudinis 5-fidis; ovario cylindrico-ellipsoideo prominenter longitrorsum 6-costato. FRUTEX 3—4-pedalis (Riedel sched.), e basi ramosus. RAMI crassi, tortuosi, undique validi, ad apicem florigerum vulgo 5—6 mm. lati et ibidem irregulariter angulosi, cum omnibus partibus ab origine glabri, viridi-fusci. STIPULAE 10 mm. longae, modice caducae. PETIOLI evoluti 6—8 cm. longi, laciniis limbi aequilongi v. iis paulo longiores, validi, cum pagina inferiore limbi intense glauci. LACINIAE foliorum basi anguste inter se cohaerentes, fere foliola distincta simulantes, sessiles, basi

60


EUPHORBIACEAE: MANIHOT.

471

nonnihil angustatae, apice rotundato-obtusae, ex apice abrupte mucronulato-acutatae, supra fuscae, subtus inter glaucedinem crebre fuscovenulosae. RACEMI demum fere petiolis aequilongi, pulchre violacei, dense imbricatim bracteigeri. BRACTEAE 31/2 cm. longae, 8—10 mm. latae, concavae, erectae, superne fuscescentes, caeterum glauco-violaceae. PEDICELLI fem. 2—3 cm. longi, demum longiores refracto-subpenduli, crassi, masculi 4—7 mm. longi. CALYCES fem. et masc. 12—14 mm. longi, violacei, masculi aperientes obtuse acuminati. Discus utriusque sexus crassus. ANTHERAE 5—6-plo longiores quam latae; filamenta tenella, glaberrima. STIGMA fere sessile. Fructus ignotus. Species pulcherrima, proxime ad M. grandifloram et M. Paraënsem accedens, a priore jam structura calycis fem. et stipulis integris diversa, a posteriore autem habitu robusto, stipulis et floribus masc. multo majoribus, forma bractearum et alabastrorum masc. distinguenda. Folia caeterum vulgo 5-partita. Habitu etiam ad magis diversam M. violaceam accedit. Habitat inter Rio do Padre et Rio S. Francisco : Riedel. n. 2822.

472

FRUTEX ramosus, diffusus, glaberrimus, totus glaucus v. leviter coerulescenti - glaucus, inflorescentiae tamen plus minusve pruinosae. RAMULI superne subsulcati, caeterum teretiusculi, densius foliosi, magis quam in M. violacea et M. coerulescente lignosi et tenuiores. STIPULAE 5 mm. longae, minus quam in praecedentibus caducae. PETIOLI limbum subaequantes v. superiorum foliorum eo breviores, inferiorum autem eo latiores, patentes. LACINIAE fere omnino inter se liberae, foliola tria simulantes, laterales etiam directione faciei ab ea intermediarum declinatae et iis paulo minores, intermediae 31/2—41/2 cm. longae, 21/2—33/4 cm. latae, orbiculari-ellipticae, laterales late ovatae, brevissime cuspidatoacuminatae, coerulescenti - glaucescentes. COSTAE laterales laciniarum circ. 9, tenues, cum venis modice distinctis haud prominentes. BRACTEAE 12—18 mm. longae, 4—7 mm. latae, acute acuminatae. BRACTEOLAE liguliformes, in pedicellis altius, vulgo longius ultra medium insertae, integrae. CALYCES masc. evoluti circ. 12 mm. longi, breviuscule tantum pedicellati, aperientes cylindrico-ellipsoidei, brevius quam in affinibus 5-fidi. ANTHERAE distincte obtuse apiculatae. FRUCTUS juniores ellipsoidei, ambitu omnino teretes et laeves.

A proximis M. violacea et M. coerulescerde prima fronte distinguitur foliis pallidis glauco-viridibus et dein calyce masculo et stipulis.

48. MANIHOT GRANDIFLORA MUELL. ARG. foliis longe petiolatis profunde 3-partitis v. et indivisis rigide membranaceis, laciniis obovatis, stipulis subelongatis lineari-lanceolatis argute multidentatis; racemis sessilibus demum elongatis macranthis, bracteis elliptico-lanceolatis majusculis integris; calyce utriusque sexus usque ad medium v. leviter ultra 5-fidis extus intusque glabris; disco et staminibus totis glabris; ovario prominenter 6-costato glabro. Tabula nostra LXVI. FRUTEX V. ARBUSCULA 3—10-pedalis (Warming et Riedel in sched.). et RAMULI validiusculi, teretes, laevigati, cinerascentes, cum omnibus reliquis partibus glaberrimi, epidermide siccando facile rumpente corticem laevem fuscescentem detegente subvariegati, nitiduli, dense foliosi. STIPULAE 6 mm. longae, sensim acuminatae, rigidulae, fuscae, mox deciduae. PETIOLI evoluti laciniis limbi saepius paulo longiores, validiusculi, erecto-patuli, nigricantes. FOLIA juniora membranacea, evoluta rigidiora, supra fusco-nigricantia et nitidula, subtus coerulescenti-glauca; laciniae late obovatae, abrupte subsetaceo-acuminatae, laterales basi inaequilaterales, 6—7 cm. longae, 4—41/2 cm. latae; costae secundariae utrinque 7—10, angulo semirecto insertae, deplanatae, cum venis transversis et reticulatis numerosis tenuibus obscure fuscescentibus haud prominentes. RACEMI 6—12 cm. longi, basi et inferne laxe feminei. RHACHIS crassiuscula. BRACTEAE 15 mm. longae, 5 mm. latae, breviuscule acuminatae, basi fere in petiolum angustatae, subpallidae, membranaceae et caducae. PEDICELLI fem. pauci, distantes, deflorati deflexopatentes et 11/2—21/2 cm. longi, validi, nigricantes, masculi 10—17 mm. longi, erecto-patuli, basi bracteolas lanceolato-lineares gerentes. CALYX evolutus utriusque sexus 18—21 mm. longus, masculus compressus 9 mm. latus, late tubulosus, uterque violaceo-fuscescens, femineus demum basi circumscissus et lateraliter ruptus. ANTHERAE apertae 32/3 mm. longae, subgraciles, pallidae. FRUCTUS 6-costatus, glauco-pruinosus. RAMI

Habitat in prov. Bahia, in Serra da Jacobina : Blanchet n. 2558.

** Folia membranacea.

50. MANIHOT QUINQUEFOLIA POHL: petiolis limbo longioribus, limbo profunde 3—5-partito membranaceo, laciniis lanceolato-obovatis setaceo-acuminatis, basi longius petioliformiattenuatis, ima basi in membranulam palmiformem connatis; bracteis late ovatis longius acuminatis integris; calyce masc. aperiente globoso-ovoideo late obtuso ultra medium 5-fido extus intusque glabro; disco cum staminibus totis glabro; ovario prominenter longitrorsum costato glabro. Manihot quinquefolia Pohl Piant. Bras. I. 56; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 283; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1071. Jatropha quinquefolia Steud. Nomencl. Tota ab origine glabra. CAULES usque ad apicem lignosi, teretes. vix semipedales, patentes, compresso-angulosi. STIPULAE in speciminibus miserrimis visis observari haud potuerunt, apices ipsi enim ramulorum deerant. PETIOLI 7 — 10 cm. longi, subtenues. LIMBUS foliorum supra olivaceus, subtus fuscescenti-glaucus et pruinosus; costae et venae tenues; laciniae lanceolato-obovatae v. fere regulariter oblongoellipticae, apice acuminatae, in acumine in setulam productae, basi angustato-acutae, parte angustata petioliformi 3—4 mm. longa insignitae, ima basi in disculum 5-lobum circ. 2 mm. longum et 31/2 mm. latum confluentes. BRACTEAE 9—12 mm. longae, inferne 4—8 mm. latae, fuscescentes; bracteolae exiguae. FLORES masc. parum evoluti parvi, late rotundato-obtusi. Capsulae ignotae. RAMI

Similis praecedentibus. Habitat in prov. Minas Geraës, in campis siccis prope Lagoa Santa: Warming, Riedel n. 791.

Habitat in prov. Bahia, ad Sincora: Martius.

49. MANIHOT JACOBINENSIS MUELL. ARG. foliis coriaceo-membranaceis profunde palmatim fere usque ad basin divisis, laciniis ambitu latis, stipulis breviusculis lineari-lanceolatis subulato-acuminatis ; racemis longius pedunculatis densifloris, bracteis lanceolato-ovatis acuminatis integris; calyce fem. 5-partito, masculo pro 1/3 longitudinis 5-lobo extus intusque glabro; disco et filamentis et connectivis glabris, antheris apiculatis; ovario tereti laevi glabro.

51. MANIHOT PAVIAEFOLIA POHL: petiolis limbo fere duplo brevioribus, limbo 3—5-partito membranaceo glabro, laciniis spathulato - lanceolatis utrinque longe angustatis basi anguste connatis, stipulis lineari-lanceolatis setaceo-acuminatis integris elongatis; racemis dense bracteosis, bracteis lanceolatoovatis longe acuminatis omnibus integris; calycibus extus glabris, intus dense pubescentibus, femineis 5-partitis, masculis breviter 5-fidis aperientibus obtusis; disco et filamentis glabris, connectivo apice hispidulo ; ovario subtereti glabro.

Manihot Jacobinensis Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 205, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1070.

Manihot paviaefolia Pohl Piant. Bras. I. 52. t. 45; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 280.


473

EUPHORBIACEAE: MANIHOT.

Jatropha paviaefolia Steud. Nomencl. Manihot pentaphylla a. paviaefolia Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1071. CAULIS orgyalis, fruticosus, erectus, rigidus, fastigiatim dichotome ramosus, laevis, glaber et cano-brunneus. KAMI dichotome divisi, elongati, teretes et glabri, stipulis subpersistentibus hinc inde praediti. STIPULAE 6-9 mm. longae, patentes, superne parte setacea subflaccidae, demum deciduae. PETIOLI 3—51/2 cm. aequantes, saepius 4—5 cm. longi, satis graciles. LIMBUS foliorum cum inflorescentia, exceptis facie interna calycis et apice connectivi, ab origine glaberrimus, firme membranaceus , supra obscure olivaceo-viridis, subtus fuscescenti-glaucus; laciniae 8—10 cm. longae, medio v. paulo supra medium 2 — 21/2 cm. latae, omnes basi angustato-acutae, apice longe cuspidato-acuminatae et imo apice acutissime setaceo-terminatae; costae et venae tenues; membrana basilaris communis laciniarum parva, 2 mm. longa, expallens. RACEMI demum folia subaequantes. BRACTEAE 15—18 mm. longae, 6—7 mm. latae. PEDICELLI fructigeri 21/2 cm. longi, masculi calyce duplo breviores. CALYCES masc. evoluti 13 mm. longi. CAPSULAE submaturae 11 mm. longae, 10 mm. latae, subundulato-asperae.

Structura partium floralium insigniter cum M. pentaphylla quadrat, sed stipulae longiores, ambitus laciniarum foliorum intense alius, bracteae omnes integrae et flores paulo majores separationem postulant. Habitat in prov. Goyaz cum Manihote pentaphylla, ad Corumba, Corgo do Jaragud et Ouro fino : Pohl n. 1190; prope Rio de Janeiro : Houllet (absque bracteis visa).

52. MANIHOT PENTAPHYLLA POHL: petiolis limbo 2—4-plo brevioribus, limbo profunde 3—7-partito membranaceo glabro, laciniis angustis fere a basi sensim angustatis, stipulis lineari-lanceolatis parvulis integris; racemis inclinatis, bracteis lanceolato-ovatis cuspidato-acuminatis, inferioribus florum fem. inciso-paucilacinulatis, reliquis integris; calycibus extus glabris intus dense pubescentibus, femin. 5-partitis, masculis breviter 5-fidis aperientibus obtuse acutatis; disco et filamentis glabris, connectivo apice hispidulo ; ovario subtereti glabro; capsulis globoso-ellipsoideis verrucoso-asperis. Manihot pentaphylla Pohl Piant. Bras. I. 53. t. 46; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 280. Jatropha pentaphylla Steud. Nomencl. Manihot pentaphylla β. genuina Müll. Arg. in BC. Prodr. XV. 2. p. 1071. CAULIS orgyalis et longior, fruticosus, erectus, dichotome subramosus, rigidus, teres, glaber, cano-brunneus, lactescens. KAMI erecti, fastigiati. STIPULAE 3—4 mm. longae, longe acuminatae, mox deciduae. PETIOLI saepius 3 cm. longi, graciles. LIMBUS foliorum cum reliquis partibus omnibus, exceptis facie interna calycis et apice connectivi, ab origine glaber, supra nigrescenti- v. olivaceo-viridis, subtus fuscescentiglaucescens; laciniae saepissime 5, terminalis reliquis longior, 11 — 15 cm. longa, 6—8 mm. lata, basi breviter attenuata, apicem versus autem fere a basi longissime attenuata, apice brevius setaceo-acuminata, laterales superiores paulo breviores, inferiores vulgo multo breviores, caeterum omnes conformes, omnes basi in membranulam parvam confluentes. RACEMI foliis multo breviores, dense bracteosi. BRACTEAE 11—13 mm. longae, 5 mm. latae, fuscae; bracteolae triplo angustiores, illae florum masc. omnes integrae. FLORES ut in M. paviaefolia, sed leviter minores et capsulae ambitu latiores, 11 mm. longae, 9 mm. latae.

Characteribus summopere ad M. paviaefoliam accedit, sed e speciminibus melioribus Pohlianis, e stipularum magnitudine et bracteis dimorphis praeter formam foliorum eam nunc distinguere potui. Habitat in prov. Goyaz, circa Corumba et Corgo do Jaragud: Pohl n. 1186, 1706.

474

53. MANIHOT RIGIDHLA MUELL. ARG. petiolis limbo 21/2 —4-plo brevioribus firmis, limbo profunde palmatim 3—5partito rigidule membranaceo, laciniis angustis basi parum attenuatis et latius confluentibus, stipulis parvulis subulatis integris; racemis brevibus subpaucifloris, bracteis lanceolatoovatis acutis integris; calyce fem. 5-partito, masculo pro 3/4 longitudinis 5-partito, utroque glabro intus minute puberulo; disco crasso amplo undulato glabro; filamentis glabris, antheris 3—31/2-plo longioribus quam latis; ovario tereti glabro. Tabula nostra LXVII. Planta suffruticulosa, circiter pedalis v. sesquipedalis, parce ramosa, omnibus partibus rigidula. CAULES teretes, fuscescentes; rami suberecti, superne obtuse angulosi et glauco-fuscescentes, fere omnino lignosi, cum foliis et inflorescentiis ab origine glabri. STIPULAE 21/2—3 mm. longae, sensim acuminatae, firmae, fuscae, caducae. PETIOLI 2—4 cm. longi, erecto-patuli, rigiduli. LIMBUS foliorum supra olivaceo-fuscescens, subtus glaucescens, inferiorum eo superiorum duplo minor; laciniae majorum 7—12 cm. longae, 5—8 mm. latae, omnes 3 aequales v. laterales terminali minores, duae infimae, ubi quinque adsunt, magnitudine valde ludunt, omnes adscendentes nec infimae refractae, basi in disculum cire. 3—4 mm. longum confluentes, nec ipsae ima basi ante disculum valde attenuatae; costae secundariae valde numerosae, subhorizontales. PEDUNCULI petiolis subduplo breviores, validiusculi. RACEMI confertiflori. BRACTEAE 12—14 mm. longae, 8—9 mm. latae, concavae, fusco-glaucae, margine integerrimae. PEDICELLI fructigeri 18 mm. longi, crassiusculi, florigeri duplo et ultra breviores, masculi abbreviati. CALYCES evoluti 9—10 mm. longi, ampliusculi, pallidi; lobi elongato-triangulares. Similis M. pentaphyllae, sed omnibus partibus rigidior, non tamen altior, folia minus membranacea, laciniae eorum magis adscendentes et flores dein ampliores et omnino aliter divisi. Structura interna florum praeter discum accrescentem plicato-rugulosum non differt. Habitat in prov. Minas Geraës : Riedel ; e. gr. prope Lagoa Santa: Warming.

54. MANIHOT CONULIFERA MUELL. ARG. petiolis limbo 2—21/2-plo brevioribus, limbo profunde palmatim 3-partito demum coriaceo, laciniis erectis angustis, stipulis linearisubulatis integris parvulis; racemis laxe paucifloris, bracteis anguste lanceolatis firmis integris, pedicellis fem. elongatis erectis; calyce masculo pro 4/5 longitudinis 5-partito utraque facie glabro coriaceo-subindurato ; filamentis antberisque totis glabris, antheris 21/2-plo longioribus quam latis; disco centrali glandulam conicam subduplo longiorem quam latam undique a basi filamentorum remotam formante. FRUTICULUS videtur circ. 2-pedalis, erectus, omnibus partibus glaberrimus. CAULES rigiduli, teretes, nonnihil flexuosi, densiuscule cicatricosi, i. e. internodia foliorum delapsorum circ. 11/2-centimetralia, obscure fuscescentia, summitatis foliosae fusco-nigricantes. STIPULAE vix 3 mm. longae, caducissimae. PETIOLI rigidi, erecto-patentes. LACINIAE foliorum 5—8 cm. longae, 4—7 mm. latae, lineari-lanceolatae, sensim acuminatae, subsetaceo-mucronulatae, basi breviter angustatae, margine recurvae, rigidae, fuscae; costae secundariae valde patentes. RACEMI circ. 5—8-flori, petiolis longiores, folia tamen haud aequantes, rigiduli, valde laxiflori. BRACTEAE circ. 9—12 mm. longae, —5 mm. latae, subpersistentes, rigidulae et foliis concolores. PEDICELLI inferiores 3 cm. longi, suberecti, superiores gradatim breviores et magis approximati. CALYX masc. aperiens 8—9 mm. longus, demum usque 15 mm. attingens, foliis concolor; laciniae lanceolatae. STAMINA breviuscula. ANTHERAE 2 mm. longae. Basis florum masculorum angusta, sc. basis filamentorum in circulum angustiorem quam vulgo disposita. Flores fem. et fructus ignoti.

Species nulli similis nisi M. rigidulae, sed abundanter differt foliis longius petiolatis demum coriaceis, calyce intus glabro et profundius


475

EUPHORBIACEAE:

diviso, connectivis glabris et praesertim indole disci intrastaminalis, quo charactere simul ab omnibus congeneribus insigniter recedit. Halitat in prov. Goyaz ad Alegres, ubi a d. Riedel simul cum M. triphylla lecta est.

B. Bracteae lacero-dentatae v. lacinulatae. * Laciniae limbi angustae, fere a basi apicem versus sensim angustatae.

55. MANIHOT VARIANS POHL: petiolis limbo 2—3-plo brevioribus, limbo fere usque ad basin 3—5-partito, laciniis angustis fere a basi sensim angustatis, stipulis lineari-lanceolatis longe subulato-acuminatis utrinque lacinulatis elongatis; racemis brevibus et breviter pedunculatis, bracteis oblongo-ovatis acute acuminatis lacero-multidentatis; calyce fem. pro 2/3 longitudinis 5-partito, masculo 5-fido, utroque extus intusque glabro; disco et filamentis glabris, connectivo apice hispidulo ; ovario trigono costato-triangulato glabro; capsulis verrucosis. Manihot varians Polii Piant., Bras. I. 53. t. 47; Baill. Rec. d’obs, bot. IV. 280; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1072. Jatropha varians Steud. Nomencl. CAULIS circ. pedalis, fruticosus, strictus, fastigiato-dichotomus, teres, glaber, cano-brunneus, lactescens. RAMI dichotomi, ramuli ultimi pedem dimidium superantes, cum reliquis partibus omnibus glabri. STIPULAE 5 mm. longae, rigidulae, mox deciduae. PETIOLI 2—3 cm. longi. LACINIAE foliorum saepissime 3, subaequales, laterales patentes, v. etiam 5 et duae infimae reliquis tunc duplo et ultra minores, superiores circ. 6—8 cm. longae, 10—14 mm. latae, lineari-lanceolatae, breviter acute acuminatae, mucronulatae, rigide membranaceae, supra fusco-virides v. fusco-nigricantes, subtus fuscescenti-glaucae; costae laciniarum laterales numerosae, valde patentes, versus marginem inflexo-adscendentes. RABRACTEAE 10 mm. CEMI foliis breviores, spiciformes, compactiflori. longae, inferne absque dentibus patentibus 5—6 mm. latae; dentes lacinuliformes, nunc integri nunc ex parte inciso-laceri. BRACTEOLAE angustae, lacinulatae, bracteis subaequilongae. PEDICELLI breves. CALYCES fem. evoluti 15 mm. longi, masculi circiter quarta parte minores, olivaceofusci. ANTHERAE latiusculae. CAPSULA (ex specim. hb. reg. Monac.) 12 mm. longa, globoso-ellipsoidea, nigricans.

Habitat in prov. Goyaz, in campis siccis ad Bio do Peixe: Pohl n. 1711, 2208.

56. MANIHOT LAGOENSIS MUELL. ARG. petiolis limbo 3—5-plo brevioribus, limbo fere usque ad basin 3-partito, laciniis angustis rigidulis, stipulis exiguis subulatis integris; racemis brevibus et sessilibus, bracteis obovato-lanceolatis breviter acuminatis superne minute lacinulato-dentatis majusculis; calyce masc. pro 3/6 longitudinis 5-fido, extus pallide dense pubescente, intus superne puberulo; disco sparse hirtello ; filamentis glabris, apice connectivorum hispidulo. SUFFRUTEX circiter pedalis aut paulo altior videtur. CAULIS, an ramus? gracilis sed lignoso-firmus, diametro 21/2 mm. aequans, sulcatus, obtuse angulosus, superne praesertim cum ramis et petiolis totaque inflorescentia indumento brevi molli patente fulvo-subferrugineo vestitus, inferne demum glabratus. STIPULAE diametrum petiolorum longitudine haud aequant, caducissimae, tenellae. PETIOLI 12—17 mm. longi, rigiduli, erecto-patentes. LACINIA terminalis foliorum 7 — 9 cm. longa, 6—8 mm. lata, basi brevissime tantum angustata, dein fere toto tractu apicem versus sensim angustata, supra olivaceo-viridis, subtus glauca, utraque pagina minute puberula, rigide membranacea; laciniae laterales terminali duplo breviores, sed ea haud angustiores, basi inaequilaterales,

MANIHOT.

476

utrinque tamen acutae, apice ut illa setaceo-acuminatae; costae secundariae laciniarum circiter angulo 3/4-recto insidentes, subirregulares, incurvae. RACEMUS unicus tantum floribus masc. duobus onustus visus est, terminalis, haud pedunculatus, basi pedicellos fem. calyce et fructu destitutos patentes 14 mm. longos validos superne distincte clavatoincrassatos gerens. BRACTEAE 14 mm. longae, superne 5 mm. latae, primo visu integrae, accuratius examinatae superne utrinque subulato1—2-lacinulatae tota utraque facie puberulae. BRACTEOLAE in basi pedicellorum sitae, bracteis 3—4-plo breviores, setaceae, tenuissime puberulae. PEDICELLI masc. 7 mm. longi. CALYX masc. 15 mm. longus, pallidus, intus praeter partem superiorem loborum glaber. ANTHERAE 2 mm. longae, fere 3-plo longiores quam latae, laevigatae, pallidae. DISCUS intrastaminalis crassiusculus, undique sparse pubescens. Plores fem. et fructus ignoti. Folia quoad formam ut in M. rigidula, sed flores et discus haud glabri et bracteae non integrae. Habitat in prov. Minas Geraës prope Lagoa Santa: Warming.

** Laciniae foliorum obovatae, inferne longius quam superne angustatae.

57. MANIHOT TRIPARTITA MUELL. ARG. foliis profunde 3—5-partitis v. indivisis, laciniis indivisis oblongo-obovatis, stipulis subsetaceis lacinulatis elongatis; bracteis anguste rhombeoovatis margine lacero-dentatis v. -lacinulatis; calyce fem. longe ultra medium 5-partito, masculo 5-fido, utroque extus tomentello v. subglabro intus superne puberulo; filamentis glabris, apice connectivorum vulgo hispidulo; ovario tomentello v. puberulo v. glabro. Manihot tripartita Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1068. Var. a. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis inferioribus 5-partitis, superioribus v. etiam omnibus 3-partitis, lacinia intermedia oblongo-obovata cum lateralibus supra pubescente subtus villosa margine plus minusve undulata, bracteis subduplicatociliato-lacinulatis, calycibus et ovariis tomentellis. Jatropha tripartita Spreng. Syst. Veg. III. 76. Manihot tomentella Pohl Piant. Bras. I. 45. t. 57; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 279. Jatropha tomentella Steud. Nomencl. Manihot cleomifolia et M. dalechampiaeformis Pohl l. c. p. 51 et 44, t. 44 et 36; Baill. l. c. 280. 279. Jatropha cleomaefolia et J. dalechampiaeformis Steud. Nomencl. Adenorhopium tripartitum Pohl l. c. 15. CAULIS 1—3-pedalis, fruticosus, rigidus, rectus v. leviter flexuosus. semierecti, tomentelli v. breviter pubescentes, subteretes. STIPULAE 8 — 10 mm. longae, lacinulis linearibus longiusculis aliquot utrinque auctae, dense puberulae, mox deciduae. PETIOLI limbo saepius paulo breviores, foliorum superiorum eo 2—3-plo breviores, validiusculi. LACINIAE foliorum saepius circ. 6—7 cm. longae, 3—4 cm. latae, terminalis obovata, reliquae etiam obovatae v. saepius ellipticae v. ovatae, et basi, saltem infimae si 5 adsunt, valde inaequilaterales, i. e. extus semicordatae, intus acutae, omnes apice brevissime et abrupte acuminatae, supra fusco-nigricantes et opacae; costae laterales utrinque 8—10. RACEMI foliis breviores, compactiflori. BRACTEAE 12—18 mm. longae, multinerviae; bracteolae ambitu multo angustiores c. et-paulo breviores, daeterum similiter inciso-lacinulatae. PEDICELLI fem. 6 mm. longi, tomentelli, masculi breviores. CALYX evolutus fem. 15 mm. longus, masculus paulo brevior. CAPSULAE ellipsoideae, subteretes, pubescentes, 14 mm. longae, 10 — 14 mm. latae. — Interdum ludit disco glabro v. subglabro. RAMI


477

EUPHORBIACEAE:

Habitat in prov. Goyaz, in campis aridis glareosis ad Corumba, Corgo do Jara guá, Ouro fino : Polii n. 1192, 1193; inter Curvellos et S. Luzia: Biedel n. 2821; inter Natividade et Porto Imperial : Burchell n.82, 88; in prov. Minas Geraes montosis aridis Serra d'Urubú et Comarca do Bio dos Mortes: Polii n. 477; in pascuis siccis inter Cocaës et S. Cruz, in Alto do Morro d'Ouro branco: Pohl n. 1707, 3598, 3722, Sello, Claussen n. 315, 321, 752; prope Uberaba : Begnell n. 1071 pr. p.; ad Lagoa Santa: Warming, Biedel n. 790 pr. p.

Var. β. SEMINUDA Müll. Arg. l. c., foliis omnibus 3-partitis, laciniis omnibus obovatis abrupte acutatis v. subtruncatis supra puberulis subtus breviuscule pubescentibus, venis subprominentibus; bracteis laciniato-lobatis, lobis profunde lacinulatis pubescentibus; ovario glabrato. Habitus ut in a. genuina, sed laciniae obtusiores et subtus brevius vestitae, bracteae ut in a., ovarium ut in S. cajanifolia. Stipulae quam in utraque breviores, caeterum conformes. Habitat in prov. Goyaz: Gardner n. 3445.

Var. y. PORRECTA Müll. Arg. l. c., foliis omnibus 3-partitis, laciniis oblongato-obovatis intermediis basi cuneato-angustatis supra pilosiusculis subtus velutino-villosis, bracteis majusculis pubescentibus ciliato-lacinulatis, calycibus extus et ovariis velutino-tomentellis. Manihot porrecta Pohl Piant. Bras. I. 46. t. 39; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 279. Jatropha porrecta Steud. Nomencl. Tota planta quam in var. a. paullo validior et altior, laciniae foliorum circiter quarta parte v. triente majores, paulo rigidiores, basi omnes distinctius angustatae, apice pr. p. setaceo-acuminatae, et bracteae majores, 2—3 cm. longae. Reliqua tamen omnia exacte ut in a. genuina. Habitat in prov. Goyaz, in campis aridis ad Corumba, Corgo do Jaraguá, Ouro fino: Pohl n. 1191, 1656; in prov. Minas Geraes: Claussen ; e. gr. prope Uberaba: Begnell n. 1071 pr. p.

Yar. δ. CAJANIFORMIS Müll. Arg. l. c., foliis omnibus 3-partitis v. hinc inde cum indivisis mixtis, laciniis oblongoobovatis basi cuneato-angustatis utraque pagina mox glabratis, bracteis glabris v. subglabris ciliolato-lacinulatis, calyce extus subglabro apice tantum minute puberulo, ovario parce puberulo. Manihot cajaniformis Pohl Piant. Bras. I. 45. t. 38; Baill. Rec. d’obs. hot. IV. 279. Jatropha cajaniformis Steud. Nomencl. Folia ut in β. porrecta, sed triente minora, primum parce pubescentia, mox glabrata. Bracteae ut in a. genuina v. paulo minores. Reliqua praeter indumentum omnium partium v. rarescens aut demum fere omnino deficiens ut in α. genuina et y. porrecta. Habitat in pascuis aridis desertorum prov. Goyaz, e. gr. circa Buritipequeno, in via inter Cidade Goyaz ad Bio Claro: Pohl n. 3921; ad Paranahyba: Biedel.

Var. ε. GLAUCA Müll. Arg., foliis omnibus 3-partitis, laciniis subtus intensius glaucis intermediis elliptico-lanceolatis acute acuminatis pubescentibus et demum glabratis, bracteis parcius pubescentibus, ovario villoso-tomentello. Tota prinivin densius pubescens, dein glabrescens v. pro parte omnino glabrata. Laciniae foliorum 5 — 7 cm. longae, 11/2—21/2 cm. latae, nunc simpliciter acuminatae, nunc in eodem ramo etiam setaceoacuminatae. — Bracteae evolutae ut in a. genuina, sed subinde, ut in reliquis varietatibus hujus polymorphae speciei et in aliis hujus generis Eupborb.

MANIHOT.

478

speciebus, minores occurrunt haud rite evolutae, quales in M. cajaniformi Pohl a cl. Pohlio illustratae sunt. Habitat in prov. Bahia, Serra da Jacobina: Blanchet n. 3324, et in prov. Minas Geraes: Claussen n. 456.

Yar. 8. LANCEOLATA Müll. Arg. l. c., foliis omnibus 3-partitis, laciniis intermediis elliptico-lanceolatis elongatis acuminatis subtus villoso-pubescentibus, bracteis floribusque pubescentibus. Laciniae foliorum 7 —11 cm. longae, 21/2 — 31/2 cm. latae, laterales ovato-lanceolatae. Flores ut in a. genuina. Est quasi y. porrecta foliorum laciniis lanceolatis. Habitat in Brasilia meridionali aut orientali: Sello.

Yar. η. SUBINTEGRA Müll. Arg., foliis 3-partitis, laciniis lanceolatis firmis supra minute puberulis subtus obscure glaucis puberulis, stipulis setaceis 1—2-lacinulatis aut integris, bracteis superne tantum inciso-denticulatis caeterum integris, disco intus puberulo, ovario tomentello. Laciniae foliorum 8—11 cm. longae, 14—28 mm. latae. Habitat in prov. Minas Geraes, ad Lagoa Santa: Warming.

Yar. ϑ. GLABRA Müll. Arg., omnibus partibus glabris, . foliis tripartitis, laciniis lanceolato-obovatis v. lateralibus lanceolato-ovatis acuminatis subtus glaucis laevigatis, venis pro parte subindistinctis, stipulis linearibus multidentatis, bracteis breviter inciso-lacinulatis, ovario glabro. Laciniae intermediae 4 — 61/2 cm. longae, superne 18—25 mm. latae, laterales paulo minores. Habitat in prov. Minas Geraes prope Lagoa Santa: Warming; in prov. S. Paulo ad Bio Pardo: Biedel.

58. MANIHOT PROCUMBENS MUELL. ARG. petiolis limbo brevioribus, limbo foliorum 3—5-partito, laciniis obovatis, stipulis subulatis lacero-dentatis et integris subpersistentibus; racemis laxifloris, bracteis lanceolatis acuminatis utrinque laceropaucidentatis, bracteolis linearibus subintegris; calycibus masc. pro 2/3 longitudinis 5-partitis glabris, femineis 5-sepalis ; filamentis et connectivis glabris; ovario obsolete costato-anguloso glabro. Manihot procumbens Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 206, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1072. CAULES 1—2-pedales, procumbentes, debiles, flexuosi, cum foliis et bracteis subadpresso-pubescentes, tenues, basi diametro 1 / — 2 mm. aequantes, superne tenuiores. STIPULAE 3 mm. longae, anguste lanceolatae, pubescentes. LIMBUS supra fuscus, subtus fuscescenti-glaucus; laciniae 2—4 cm. longae, 8—22 mm. latae, obovatae, breviter acutatae v. obtusae, inferiores divergentes, omnes basi sinu acuto v. subacuto inter se discretae , infimae duae, si 5 adsunt, reliquis multo minores, omnes basi latiuscule confluentes, utraque facie pilis subpaucis laxis debilibus patulis adspersae. RACEMI evoluti foliis longiores, basi florem fem. unicum longe pedicellatum gerentes, basi nudi, superne flores masculos laxiusculos proferentes. BRACTEAE 7 mm. longae, pedicellis masc. tenuibus 2—3-plo latiores, pubescentes. CALYCES aperti 15 mm. longi, clausi conico - cylindrici, feminei sepala margine sparse pubescentia, caeterum extus intusque glabra. Capsulae ignotae. 1

2

Stipulae haud raro occurrunt bipartitae v. hinc inde grosse longeque lacero- v. setaceo-unidentatae. Habitat „in Brasilia meridionali“ : Sello.

61


479

EUPHORBIACEAE: MANIHOT.

§. 8. Limbus foliorum longe petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus; laciniae lyrato- v. sinuatolobatae. Bracteae parvae, rhachi angustiores. a. Laciniae foliorum plurilobae, ovarium vestitum.

59. MANIHOT CUIABENSIS MUELL. ARG. petiolis limbo 3—4-plo brevioribus, limbo profunde palmatim 3-partito, laciniis utrinque sinuato-plurilobis, sinubus latis, stipulis lineari-lanceolatis lacinulato-dentatis caducis; racemis breviter pedunculatis paucifloris, bracteis spathulato-lanceolatis subintegris; calycibus tomentellis, femineis 5-phyllis, masculis pro 3/5 longitudinis 5-fidis ; filamentis praeter basin margine ciliolato-pilosis, connectivo apice hispidulo ; disco glabro; ovario tereti tomentello. Manihot Cuiabensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1074. CAULES fruticosi, verisimiliter scandentes, teretes, graciles, superne ramosi. RAMULI apice primum cum costis foliorum pilis brevibus ferrugineis parce pubescentes, dein glabrati, laxe foliosi, fuscescentes. STIPULAE 2 mm. longae, fere horizontaliter lacinulato - dentatae, rigidulae. PETIOLI 2—31/2 cm. longi, graciles. LIMBUS foliorum 3-partitus, coriaceomembranaceus, pallide fuscus, evolutus glabratus; lacinia terminalis 7—10 cm. longae, anguste lanceolatae, sensim acuminatae, summo apice obtusiusculae, inferne 11/2—3 cm. latae, utrinque 4—7-lobae ; lobi inferiores sinu profundiore et latiore segregati, superiores tantum undulatoprominentes v. subconfluentes. RACEMI breves, ferrugineo-tomentelli. BRACTEAE 3—4 mm. longae, rhachi inflorescentiae vix distincte latiores, haud comoso-exsertae. CALYCES aperientes 8 mm. longi, ellipsoidei, obtusi, intus seriatim pubescentes caeterumque intus glabri. ANTHERAE 4-plo longiores quam latae, dorso medio fixae. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Mato Grosso, in Serra prope Cuiabá : Silva Manso n. 76 B.

b. Laciniae foliorum utrinque bilobae, ovarium glabrum.

60. MANIHOT HETEROPHYLLA POHL : foliis longe petiolatis profunde 3—5-partitis v. summis indivisis, laciniis profunde lateque inaequaliter lyrato-sinuatis, lobis utrinque circiter 2, stipulis triangulari-lanceolatis exiguis integris; racemis parvis paucifloris, bracteis ovato-lanceolatis subulato-acuminatis integris v. utrinque obiter 1—2-denticulatis rhachi angustioribus; calycibus extus tomentellis intus puberulis, femineis 5-phyllis, masc. 5-fidis; disco utriusque sexus cum filamentis et loculis antherarum glabris, connectivo apice hispidulo; ovario tereti glabro. Manihot heterophylla Pohl Piant. Bras. I. 39. t. 31; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 278; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1073. Jatropha heterophylla Steud. Nomencl. CAULIS orgyalis et altior, fruticosus, strictus, rigidus, fastigiatosubdichotomus, pilosiusculus, albescenti-brunneus, lactescens. RAMI subdichotomi, rarius trichotomi. STIPULAE vix l1/2 mm. longae, erectae, rigidulae, haud lacinulatae. FOLIA quoad formam, consistentiam et colorem exacte ut in simillima M. caricaefolia, sed summa vulgo indivisa, ovata, basi late truncato-obtusa, et laciniae foliorum reliquorum in eo saepissime, non semper, recedunt, quod lobi laterales omnes, non tantum superior utriusque lateris, late rotundato-obtusi, in unica tamen lacinia unici folii etiam acuti sunt, tum in aliis foliis ejusdem speciminis normales adsunt. RACEMI breviter pedunculati, toti pilis brevibus ferrugineis dense tomentello-pubescentes. BRACTEAE 2—3 mm. longae, patentes. PEDICELLI fem. 5 mm. longi, patentes, masculi multo minores. CALYCES evoluti, utriusque sexus circ. 8—10 mm, longi, feminei usque ad basin divisi et horum laciniae mox deciduae, viventes extus nigro-lutei, sicci

ferruginei. FILAMENTA tenella. latae. Capsulae ignotae.

480 ANTHERAE

circ. 3-plo longiores quam

A simillima M. caricaefolia primo intuitu quodammodo recedit foliis summis vulgo indivisis et dein stipulis exiguis deciduis cum bracteis integris et calycibus intus vestitis differt; caules caeterum ramosi, in M. caricaefolia autem simplices. Habitat ad Goyaz: Pohl n. 1254.

61. MANIHOT CARICAEFOLIA POHL: foliis longe petiolatis profunde 3—5-partitis, laciniis profunde lateque inaequaliter lyrato-sinuatis, lobis utrinque circiter 2, stipulis linearilanceolatis mediocribus lacero-denticulatis; racemis parvis paucifloris, bracteis lanceolatis lacero-denticulatis rhachi angustioribus; calycibus extus tomentellis, intus glabris, femineis profunde 5-partitis, masc. 5-fidis; disco intrastaminali cum filamentis et antheris totis glabris; ovario ellipsoideo subalato 3-costato glabro. Manihot caricaefolia Pohl Piant. Bras. I. 40. t. 32 (exclus. syn.); Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 279; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1072. Jatropha caricaefolia Steud. Nomencl. CAULIS orgyalis et altior, lignosus, rigidus, simplex, teres et glabratus, lactescens, albescenti-brunneus, hinc inde stipulis subpersistentibus obsitus. STIPULAE 21/2 — 4 mm. longae, rigidulae, pubescentes, fuscae, erectae, anguste et breviter lacinulatae. PETIOLI circ. 10 cm. longi v. foliorum inferiorum usque 20—25 cm. attingentes, subgraciles, sicci basi apiceque contracti, evoluti glabrati, juveniles cum costis et costulis limbi breviter pubescentes. LIMBUS foliorum omnium 3—5-partitus, membranaceus, supra obscure fuscescenti-viridis et opacus, subtus subconcolor et nitidulus, mox omnino glabratus; laciniae 3 subaequilongae, v. duae inferiores, si adsunt, reliquis fere dimidio minores et longius cum sequentibus connatae, evolutae ambitu ellipticae, cuspidato-acuminatae, basi modice angustatae, paullo ultra medium utrinque sinu amplo profunde et late obtuso repandae et dein vulgo utrinque valde prominenter bilobae, quarum lobus superior triangularis, late rotundatoobtusus, rectangulatim insidens, inferior autem adscendens, distincte incurvus et saepissime obtuse acutatus, v. rarius alter inferior ejusdem laciniae obtusus, alter acutus, v. raro uterque obtusus, cui subinde infra accedit tertius minor; costae rubellae, planae. INFLORESCENTIAE ferrugineo-pubescentes et FLORES praeter differentias diagnosticas ut in simillima M. heterophylla, sed incompletae tantum visae magis parviflorae. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Goyaz, in silvis Mato Grosso: Pobl n. 1187.

62. MANIHOT JANIPHOIDES MUELL. ARG. petiolis limbum subaequantibus, limbo fere usque ad basin 5-partito membranaceo, laciniis late lyrato-sinuatis utrinque 2-lobis v. elobatis subtus pubescentibus, stipulis triangularibus acutis margine lacero-dentatis exiguis; bracteis exiguis lanceolatolinearibus pedicellos semiaequantibus caducissimis; calyce fem. 5-partito, masculo 5-fido, utroque extus intusque glabro; disco et staminibus totis glabris; ovario tereti glabro; capsulis teretibus. FRUTEX 6—7-pedalis. Apex CAULIS aut ramorum usque ad apicem lignosus, glaber, fructiger diametro 5 mm. aequans, argillaceo-fuscescens. STIPULAE tantum 1—11/3 mm. longae, caducissimae, vix nisi in summo apice ramulorum observandae, pubescentes, fuscae. PETIOLI deflexopatentes, 7—12 cm. longi, flavicantes, puberuli, demum glabrati. FOLIA ut in M. Carthaginensi s. M. Janipha, sed laciniae basi in membranulam triplo minorem circiter 3—4 mm. tantum altam connatae, apice non abrupte sed longius acute acuminatae, nec breviter setaceo-cuspidatae, subtus leviter quidem pallidiores sed non glaucae, foliorum novellorum griseo-villosae, demum subtus villosulo-pubescentes nec glaberrimae. RACEMI longiuscule pedunculati, laxe secundiflori. BRACTEAE exiguae,


EUPHORBIACEAE:

481

tenellae. PEDICELLI florigeri fem. 10—13 mm. longi, masculis duplo et ultra brevioribus multo validiores. CALYX fem. evolutus 14 mm. longus, masculus forte minor, sed plane evolutus in speciminibus deest, utriusque sexus pallidus, membranaceus. DISCUS hypogynus valde evolutus, infense miniatus. ANTHERAE aperientes 23/4 mm. longae, 21/2-plo longiores quam latae. PEDUNCULI fructigeri 3 cm. longi. CAPSULAE 18 mm. longae, ellipsoideae, plicato-rugulosae. SEMINA 12 mm. longa, 10 mm. lata, 7 mm. crassa, late ellipsoidea, compresso-trigona, obscure grisea et maculis oblongis angulosis atro-fuscis inaequalibus notata. A proxima M. Carthagenensi differt ramulis undique lignosis, colore et indumento foliorum deflexorum, apice et laciniarum basi multo profundius inter se divisarum et praesertim etiam forma stipularum, minutie bractearum et floribus secundis. Habitat in prov. Minas Geraes prope Lagoa Santa: Warming.

63. MANIHOT CARTHAGINENSIS MUELL. ARG. petiolis limbum aequantibus, limbo 5 — 7-partito membranaceo, laciniis basi altiuscule connatis late lyrato-sinuatis utrinque 2-lobis glabris, stipulis subulatis integris exiguis; racemis gracilibus, bracteis anguste lineari-lanceolatis elongatis flores paulo superantibus rhachi angustioribus integris, floribus masc. gracilius pedicellatis reflexis glabris; calyce masc. 5-fido ; disco et staminibus et ovario glabris. Manihot Carthaginensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1073.

Jatropha Carthaginensis Jacq. Amer. 256. t. 162. fig. 1 (1763). Jatropha Janipha Linn. Mant. 126 (1771); Poir.in Lam. Eneycl. IV. 14, non Blanco. (Syn. Janipha frutescens Loefl. It, p. 309 in quibusdam libris receptum omnino delendum est, frutescens enim non est nomen specificum, sed primum verbum phraseos diagnosticae). Manihot Janipha Pohl Piant. Bras. I. 55; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 283. Janipha Juquilla H.B.K. Nov. Gen. II. 107. Janipha Loeflingii H.B.K. l. c. 106; Torrey in Mexic. Boundary surv. 199. Tota glaberrima, succo aqueo subglutinoso odorem foliorum Juglandis spirante praedita, in silvis umbrosis sarmentosa et vix ramosa, ad altitudinem 20-pedalem saepe excrescens, debilis in fruticetis autem triplo minor, suberectus, inamoenus, similis Manihoti utilissimae, subinde tamen etiam arbusculam formans. CAULIUM V. ramorum apex herbaceus, siccando compressus. STIPULAE 11/3 — l2/3 mm. longae, rigidulae, glabrae, caducissimae, nonnisi in ultimo apice ramulorum observandae. LIMBUS foliorum 8—12 cm. longus et fere totidem latus, supra viridis, subtus glaucus, ab origine glaberrimus. LACINIAE utrinque sinuato-bilobae v. subinde in eodem folio aliae lobatae aliae indivisae, subulato-acutissimae; lobi varii, semper tamen late triangulari-ovati, horizontales aut adscendentes, late rotundato-obtusi; sinus utrinque nunc latus, nunc angustus et acutior. BRACTEAE 5 — 6 mm. longae. PEDICELLI masc. demum 4—6 mm. longi. CALYCES masc. aperti fere 10 mm. longi, glabri, pruinosi, latiuscule obovoidei. ANTHERAE 2 1/2-plo longiores quam latae. Habitat in prov. Bahia prope Victoria: Sello. Extra Brasiliam in Venezuela: Jacquin; in Cumana: Humboldt ; in Nova Granata : Triana; in Panama : Sutton Hayes n. 717, et in Mexico: Sessi. §. 9. Limbus foliorum longiuscule petiolatus, non peltatus, profunde palmatim partitus v. simul et indivisus; laciniae lyrato- v. sinuato-lobatae. Bracteae magnae, rhachi multo latiores, exsertae. A. Plores extus intusque vestiti. Ovarium vestitum. Plantae vestitae.

64. MANIHOT WARMINGII MUELL. ARG. petiolis limbo paulo brevioribus, limbo palmatim 3—5-partito, laciniis profunde lateque lyrato-sinuatis, lobis utrinque 2 late rotundato-obtusis,

MANIHOT.

482

stipulis setaceis elongatis integris; racemis brevibus, bracteis rhombeo-lanceolatis exsertis rhachi 3—4-plo latioribus subintegris; calyce fem. 5-phyllo, masculo ultra medium 5-fido, utroque extus tomentello intus puberulo; disco intrastaminali hispido, filamentis et connectivo hispidulis; ovario dense tomentello. CAULIUM apex v. forte ramus subgracilis, strictus, subteres, undique patule puberulus, argillaceo-fuscescens, visus apice inflorescentiis 3 terminatus et ramulos 3 umbellatim dispositos breves microphyllinos gerens. STIPULAE 5—8 mm, longae, tenuissimae, flaccidae, villosulae, persistentes. PETIOLI evoluti 6—8 cm. longi, molliter villosuli, ferrugineoincani. LIMBUS foliorum membranaceus, supra intense viridis et breviter pubescens, subtus indumento villosulo-tomentoso, argillaceo-incano v. in foliis junioribus albicante molli tectus; laciniae duae infimae reliquis triente et ultra minores, basi autem non altius cum sequentibus connatae, omnes subconformes, terminales 8—9 cm. longae, ambitu ellipticae, cuspidato-acuminatae, utrinque distanter latilobae, lobi late triangulares, obtusissimi, sinu amplo inter se discreti. INFLORESCENTIAE foliis breviores, juniores totae tomento copioso brevi ferrugineo-albido dense vestitae. BRACTEAE 11—13 mm. longae, 5 mm. latae; bracteolae bracteis subaequilongae, 3—4-plo iis angustiores. PEDICELLI fem. circiter centimetrales. CALYCES fem. nondum aperti 8 mm. longi, masculi circ. 6 mm. longi, illi filamentis sterilibus s. staminodiis praediti. FILAMENTA tota longitudine hirtella. Capsulae ignotae. Species pulchra forma laciniarum ut in foliis 5-partitis M. hetero phyllae, sed floribus latebracteatis et indumento filamentorum insignita. -

Habitat in prov. Minas Geraes, prope Lagoa Santa: Warming.

65. MANIHOT SINUATA POHL: petiolis quam laciniae foliorum duplo v. triente brevioribus, limbo palmatim 3-partito, laciniis irregulariter sinuato-lobatis, lobis brevibus acutis subincurvis, stipulis subsetaceis superne lacinulatis; racemis brevibus densifloris, bracteis oblongo-ovatis majusculis fimbriato-lacinulatis exsertis; calyce fem. fere usque ad basin 5-partito, masculo ultra medium 5-fido, utroque extus tomentello intus puberulo; disco intrastaminali hispido, filamentis glabris, apice connectivi hispidulo, antheris 21/2-plo longioribus quam latis; ovario dense tomentello. Manihot sinuata Pohl Piant. Bras. I. 48. t. 41; Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 280. Jatropha sinuata Steud. Nomencl. Manihot sinuata a. genuina Müll. Arg. in DC. Prodr.

XV. 2. p. 1074. CAULIS bipedalis, diametro bilinearis, fruticosus, rigidus, simplex, lactescens, subsulcatus, cano-pubescens, superne densiuscule foliosus, cum petiolis et costis foliorum densiuscule et molliter villosulo-pubescens. STIPULAE 5 mm. longae, superne utrinque 2—3-lacinulatae, caducissimae. PETIOLI saepius limbo duplo breviores, validiusculi, patentes. FOLIA omnia profunde palmatim 3-partita, firme membranacea, supra obscure fusco-viridia, subtus incano-glauca, in costis supra pallidis et undique in parenchymate supra brevius subtus paullo longius villosulo-pubescentia; indumentum fulvescenti-incanum. LACINIAE laterales saepius 7 cm. longae, terminalis vulgo 8 cm. longa, superne 3—41/2 cm. latae, omnes oblongato- v. lanceolato-obovatae, abrupte acuminatae, basi cuneatae, laterales inferne inaequilaterales, latere interiore depauperato, omnes circiter a medio lobos utrinque 1 — 5 inaequales abrupte acuminatos incurvos gerentes, quorum infimus major et sinu profundiore segregatus est. RACEMI foliis summis breviores. BRACTEAE 10—13 mm. longae, praeter lacinulas 5 — 7 mm. latae; BRACTEOLAE lanceolato-ovatae, plurilacinulatae. PEDICELLI fem. circ. 10 mm. longi. . CALYCES fem. 9—11 mm. longi, masculi visi breviores, similes iis M. laciniosae, sed feminei aliter divisi. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Goyaz, in pascuis aridis glareosis ad Corumba, Corgo do Jaragud et Ouro fino : Pohl n. 1655; in prov. Minas Geraes: Claussen (specimen densius villosulum, absque floribus femineis); prope Lagoa Santa: Riedel n. 790 pr. p.


483

EUPHORBIACEAE :

66. MANIHOT INTERCEDENS MUELL. ARG. petiolis limbo circiter triente brevioribus, limbo palmatim 3—5-partito, laciniis irregulariter sinuato-lobatis, lobis brevibus acutis subincurvis, costis secundariis ante marginem arcuato-junctis, stipulis lineari-lanceolatis parvis inferne lacinulatis ; racemis brevibus, bracteis ovato-lanceolatis paucilacinulatis exsertis; calyce fem. fere usque ad basin 5-partito, masculo paullo ultra medium 5-fido, utroque extus dense intus parce puberulo; disco intrastaminali cum filamentis glabro, apice connectivi parce hispidulo, antheris 2-plo longioribus quam latis; ovario dense villosulo, stylis basi vix connatis. Specimina herbariorum simillima iis Manihotis laciniosae et antea a me ipso in DC. Prodr. pro hac sumpta erant. RAMI tamen sunt graciliores, mox glabrati, fuscescentes. FOLIA V. omnia 3-partita v. in eodem specimine 3—4—5-partita et subtus nunc densius nunc parcius pubescentia v. demum fere glabrata, laciniae quoad formam, consistentiam et colorem omnino ut in M. laciniosa, sed FLORES fem. ut in M. sinuata, i. e. calyces profunde 5-partiti, evoluti masc. 16 mm. longi, et discus intrastaminalis glaber v. subinde pilis sparsissimis exiguis praeditus, non hispidus. Ovarii indumentum caeterum longius, aureo-fulvum et flores extus fuscescentes, nec incani. Caeterum ab utraque simul differt stipulis exiguis vix 2 mm. longis, aliter divisis et bracteis minoribus, angustioribus. Fructus ignoti. Habitat in prov. Bahia prope Igreja Velha : Blanchet n. 3324; in prov. Minas Geraës, in campis prope Lagoa Santa: Warming.

67. MANIHOT LACINIOSA (POHL emend.) MUELL. ARG. petiolis quam laciniae foliorum triente brevioribus, limbo palmatim 5-partito, laciniis irregulariter sinuato-lobatis, lobis brevibus acutis subincurvis, stipulis setaceis elongatis pinnatipartitolacinulatis; racemis brevibus densifloris, bracteis obovato-spathulatis lacero-incisis majusculis exsertis; calyce fem. pro 3/5 longitudinis 5-fido, masculo circ. usque ad medium 5-fido, utroque extus tomentello intus puberulo; disco masc. et filamentis glabris, connectivo apice hispidulo, antheris 21/2-plo longioribus quam latis; ovario dense tomentello; capsulis exalatis verrucoso-asperis. Var. a. LANATA Müll. Arg., foliis junioribus pallide fulvolanatis dein glabrescentibus, laciniis limbi inferne latiusculis et grandilobis. Folia infima hujus varietatis quoad formam et indumentum subnullum cum var. β. quadrant. Halitat in campis ad Curvellos, prov. Minas Geraes: Biedel.

Var. β. GENUINA Müll. Arg., foliis junioribus pubescentibus mox subglabris, laciniis angustis. Manihot laciniosa Pohl Piant. Bras. I. 54. t. 48 ; Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 280. Jatropha laciniosa Steud. Nomencl. Manihot sinuata β. laciniosa Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2; p. 1075. CAULIS circiter ulnaris, rigidus, strictus, lignosus, laevis, villosiusculus et viridi-brunneus. RAMI dichotomi, erecto-patentes, teretes, subgraciles, densiuscule foliosi, superne pubescentes. STIPULAE 6 mm. longae, flaccidulae, quoad rhachin valde angustae, rubellae, mox deciduae nec nisi juxta folia summa valde juvenilia ramulorum observandae. PETIOLI 4—5 cm. longi, subgraciles, villoso-pubescentes. LIMBUS foliorum fere usque ad imam basin 5-partitus v. summorum subinde 3-partitus, firme membranaceus, supra fusco-viridis, subtus intense incano-glaucus, utraque facie breviter pubescens; laciniae lanceolatae, longe acuminatae,

MANIHOT.

484

basi acutae, terminalis 6—81/2 cm. longa, reliquae, praesertim infimae duae distincte minores, omnes inciso-repando-lobatae, lobi infra medium limbi oblique triangulari-sublanceolati, superiores breviores fereque grosse dentiformes. RACEMI terminales, sessiles, breves. BRACTEAE 10—12 mm. longae BRACTEOLAE sublineares. PEDICELLI fem. deflorati 11/2 — 2 cm. longi, deflexo-patuli, masculi breves. CALYCES fem. et masc. evoluti 10—12 mm. longi. ANTHERAE breviusculae. OVARIUM tomento brevi fulvescenti denso vestitum. Capsulae ignotae. E specimine meliore Pohliano nunc a Manihote sinuosa et divisione calycis feminei et disco intrastaminali glabro segreganda est. Habitat in prov. Goyaz, in campis altis petrosis ad Rio do Peixe: Pohl n. 2207, et in campis prov. Minas Geraes: Biedel.

B. Flores extus glabri, intus puberuli (in M. elegante ignoti). Ovarium glabrum. Plantae glabrae, saltem folia.

68. MANIHOT PARDINA MUELL. ARG. petiolis limbo circ. duplo brevioribus, limbo profunde 3-partito, laciniis angustis, intermedia inferne utrinque lobo parvulo falcato-triangulari acuminato decurrente aucta, lateralibus subelobatis, omnibus rigidule membranaceis, costis secundariis laciniarum valde numerosis subperpendicularibus longius ante marginem infracto-confluentibus, stipulis setaceis longiusculis integris; racemis densifloris, bracteis lanceolatis margine lacero-fimbriatis flores longius superantibus; calyce fem. fere usque ad basin 5-partito, masculo pro 3/2 longitudinis 5-fido, utroque extus glabro intus puberulo; disco utriusque sexus cum filamentis et antheris ovarioque glabro; antheris 21/2—3-plo longioribus quam latis; ovario obtuse subtrigono. FRUTICULUS circ. 1—2-pedalis, praeter faciem internam calycis utriusque sexus omnibus partibus glaberrimus. CAULES erecti, teretes, brunneo-virides v. apice nigricantes. STIPULAE 3—4 mm. longae, tenuissime setaceae, caducissimae. PETIOLI patentes, firmi. LACINIA intermedia foliorum 8—9 cm. longa, reliquis patentibus distincte longior, supra lobos laterales circ. 4—6 mm. lata, circ. 11/2 cm. supra basin lobos vulgo oppositos parvos subconniventer acutatos gerens, v. altero latere elobata, rarius utroque latere elobata, supra lobos hinc inde quasi lobis rudimentariis nonnihil dilatata, sensim angustata, imo apice abrupte acuminata et setaceo-mucronulata, omnes supra olivaceo-virides, siccae opacae, subtus intense fuscescenti-glaucae. INFLORESCENTIAE breves. BRACTEAE circ. 10—13 mm. longae, 2—4 mm. latae, margine lacinulis setuliformibus 2—31/2 mm. longis obsitae. CALYX masc. aperiens 9 mm. longus, a medio apicem versus obtuse acutatus, basi truncatus, femineus defloratus 14 mm. longus, laciniae anguste lanceolatae. AXTHERAE 21/2 mm. longae; connectiva pilosula. CAPSULARUM immaturarum cocca dorso tereti-obtusa. Fere pro forma glabrata M. laciniosae haberi posset, sed folia tantum 3-partita, stipulae integrae, calyx fem. profundius 5-partitus et flores et ovarium glabra. Habitat in prov. 8. Paulo ad Bio Pardo: Biedel.

69. MANIHOT TENELLA MUELL. ARG. petiolis limbo foliorum modice brevioribus, limbo profunde 5-partito, laciniis angustis inferne utrinque breviter falcato-unilobatis pro majore parte elobatis, inferioribus duabus brevioribus membranaceis, costis secundariis numerosis subobliquis tenellis longius ante marginem junctis, stipulis lineari-setaceis elongatis integris membranaceis; racemis paucifloris, bracteis lanceolatis parce fimbriato-lacinulatis exsertis; calyce masc. pro 3/4 5/6 longitudinis 5-fido, extus glabro, intus puberulo; disco intrastaminali crasso undulato glabro; filamentis glabris, antheris 2-plo longioribus quam latis.


485

EUPHORBIACEAE:

MANIHOT—JATROPHA.

486

CAULES circ. semipedales, e caudice crasso lignoso breviter multicipite egredientes, erecti, pro genere valde tenelli, ima basi diametro tantum 1—11/3 mm. aequantes, tota longitudine herbacei, obtuse angulosi, undique foliosi et breviter et patenter puberuli, viridi-fuscescentes, simplices v. superne tantum ramulum unum alterumve gerentes. STIPULAE 5—6 mm. longae, tenuissimae, modice deciduae. PETIOLI tenues, patentes, superne cum limbo foliorum glabri, caeterum patenter minute puberuli. LACINIAE foliorum 5 fere regulariter in orbem dispositae, 4—5 cm. longae, 2 1/2 —4 mm. latae, inferiores breviores, omnes v. tantum laterales elobatae, intermedia v. etiam una alterave superiorilateralium inferne utrinque v. tantum altero latere breviter lobatae, v. etiam lobo rudimentario obtuso quasi dilatatae, omnes utraque facie concolores, olivaceo-virides v. -fuscescentes. RACEMI laxiflori et depauperati. BRACTEAE circ, 1 cm. longae, 2 — 3 mm. latae, breviuscule lacinulatae. PEDICELLI masc. calycem subaequantes. CALYX masc. 8—10 mm. longus, e lata basi campanulatus, insigniter profunde divisus, ANTHERARUM 3 mm. longarum connectivum glabrum. Fructus ignoti.

nervatione specifice differt, et insuper glabritie omnium partium cognitarum et stipulis multo minoribus, foliis magis divisis et laciniis magis longilobis bene differt. — CAULES lignosi, teretes, inferne alternatim ramigeri, subferrugineo-fuscescentes; rami multo tenuiores, fere tota longitudine diametro aequales, subcurvati, fusco-nigricantes. FOLIORUM ambitus orbiculari-triangularis, lacinia terminalis reliquis paulo longior, caeterum iis conformis, laterales infimae retrorsum patentes, lobi utriusque laciniae utrinque vulgo 2, approximati, quorum inferior utriusque lateris brevior, superiores pauci et subobsoleti, omnes cum reliqua parte limbi supra viridi-fusci, subtus intense glauci; limbus totus 4—6 cm. longus, inferne subdistincte latior quam longus. — Risi obstarent stipulae, facile pro forma glaberrima haberi posset Manihotis laciniosae.

A proxima M. Pardina hahitu tenello, caulibus herbaceis et pro genere insigniter tenuibus, laciniis foliorum numerosioribus subtus haud glaucis, connectivo glabro et dein divisione calycis et ambitu antherarum abundanter differt, sed eodem loco crescit.

71. MANIHOT WEDDELLIANA BAILL. foliis sessilibus longe lanceolatis penninerviis sinuatis membranaceis, bracteis flores fere aequantibus ovatis cuspidato-acuminatis inaequaliter crenatis dentatisve, alabastris elongatis subfusiformibus, antheris elongatis.

Habitat in prov. S. Paulo in arenosis ad Rio Pardo: Riedel.

70. MANIHOT ELEGANS MUELL. ARG. petiolis limbo circ. triente brevioribus, limbo palmatim 5—7-partito , laciniis ambitu rhombeis profunde pinnatilobis, lobis angustis adscendentibus, costis secundariis laciniarum usque ad marginem transeuntibus, stipulis perexiguis linearibus, indumento partium ab origine deficiente. Tota planta 1—2-pedalis, ex affinitate naturali evidentissime juxta M. laciniosam et M. intercedentem et duas praecedentes locanda, sed 'hucusque tantum absque floribus et fructibus nota est. Ambitus et divisio foliorum ut in M. laciniosa a. lanata, sed partes omnes glaberrimae et stipulae omnino aliae, vix 2/3 mm. longae. A M. intercedente

Habitat in campis prov. Minas Geraes: Riedel.

§. 10. Foliorum limbus sessilis, epeltatus, sinuatus. Bracteae latae,

Manihot Weddelliana Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 281 ; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1075. RAMULI graciles, teretes, glaberrimi, FOLIA alterna v. per paria approximata, elongato-lanceolata, 10—12 cm. longa, 1—11/2 cm. lata, apice acuto v. breviter acuminato apiculata, basi breviter cuneatoattenuata, caeterum sinuata, supra intense viridia, subtus glaucescentia, costae et venae numerosae subtus prominentes. RACEMI in dichotomia spuria ramulorum simplices, breves, pauciflori, basi denudati. FLORES omnes masculi, v. infimus a reliquis remotus et paullo longius pedicellatus femineus. CALYCIS lobi masc. apice acuti. DISCUS florum masc. horizontaliter radiatim 10-lobus. ANTHERAE medio affixae. FRUCTUS immaturus obovoideus, rugosus.

Habitat inter Goyaz et Cuiabd: Weddell n. 2908.

SUBTRIB. III. JATROPHEAE MUELL. ARG. in Linnaea XXXIV. 202, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1075. — CROTONEARUM subtrib. JATROPHEAE Griseb. Erlauterung. Pflanz. trop. Amer. p. 15. — JATROPHIDEAE Baill. Etud. gén. Euphorb. p. 294, ex maxima parte. — Flores non involucrati, petalis praediti aut suppressione iis carentes (locus petalorum tum vacuus). Stamina in receptaculo centralia. — Stamina isomera, v. exteriora, si laciniis calycis numerosiora, ante petala evoluta aut ante eorum locum vacuum sita, calyx masc. ergo e situ partium disco extrastaminali (libero v. columnae staminali adnato) praeditus est.

XXXVIII. JATROPHA (LINN. emend.) MUELL.

ARG.

Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 207—212, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1076. —' Hîc pertinent: JATROPHA Linn. Gen. ed. 1. p. 288; Swartz Obs. 366. — BROMFELDIA Neck. Elem. bot. II. 347. n. 1143. — CASTIGLIONIA Ruiz et Pavon Prodr. Flor. Peruv. 139. t. 37. — MOZINNA Ortega Plant. dec. VIII. 104. t. 13. — LOUREIRA Cavan. Icon, pl. V. 17. t. 429—430. — CURCAS Adans. Fam. nat. II. 356. — ADENOROPIUM Pohl Plant. Bras. I. 12. t. 9. — JUSSIEUIA Houst. Reliq. 6. t. 15. — CNIDOSCOLUS Pohl Piant. Bras. I. 56. t. 49—52. — BIVONEA Rafin. Flor. Ludovic. 138.

JATROPHA

CALYX utriusque sexus imbricativus. PETALA utriusque sexus cum laciniis calycis alternantia, evoluta aut suppressa. DISCI glandulae laciniis calycis oppositae, cum petalis aut eorum locis vacuis alternantes. Euphorb.

STAMINA centralia, exteriora petalis aut eorum locis vacuis opposita; ANTHERAE birimosae, loculi inferne Rudimentum liberi, paulo infra medium inserti. ovarii nullum. OYARII loculi 1-ovulati, unus posticus. SEMINA carunculata. FRUCTUS capsularis. COTYLEDONES complanatae, latae, palmatinerviae; radicula brevis. PLANTAE arborescentes, alte fruticosae, fruticulosae v. herbae grandes, ubique in tropicis et subtropicis crescentes, nonnullae per terras calidas utriusque hemisphaerii latissime cultura diffusae. FOLIA alterna, bistipulata, vulgo longe petiolata, indivisa v. varie partita, integra v. varie dentata, fere semper palmatinervia vulgoque membranacea, cum reliquis partibus indumento sim-

62


EUPHORBIACEAE :

487

plice v. subinde etiam pilis validis stimulantibus praedita aut glabra. FLOBES saepissime monoici, vulgo corymboso-paniculati ; paniculae bisexuales, dichotome ramosae, in dichotomiis flores femineos, caeterum masculos saepe minores et tenuius pedicellatos gerentes. CALYCES quincunciaies. PETALA inferne saepe plus minusve cohaerentia v. omnino discreta et tum glaberrima. STAMINA 2—6-verticillata, i. e. circiter 10—30; FILAMENTA longe in columnam validam v. breviorem connata; ANTHERAE extrorsae, earum verticillus summus haud raro filamentis sterilibus tantum repraesentatus. STAMINOBIA in floribus femineis haud raro evoluta, subuliformia. OVABIUM 4—2- v. saepius 3-loculare. STYLI loculis ovarii isomeri, inferne connati, parte libera semel v. bis bifidi; stigmata forma et magnitudine et divisione varia. CAPSULAE vulgo 3-coccae. SEMINUM caruncula valida, saepe pectinato-laciniata. Sectiones notae 3, omnes in Brasilia repraesentatae, species notae 70, brasilienses 18. CONSPECTUS SECTIONUM. Petala basi tenaciter imbricatim conglutinato-cohaerentia I. CURCAS. II. ADENORHOPIUM. Petala inferne vix v. non cohaerentia . . III. CNIDOSCOLUS. Petala suppressa

Sectio I. CURCAS Griseb. Fl. Brit. West-Ind. 36; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1076. — Generis CURCAS sect. EUCURCAS et sect. MOZINNA Baill. Etud. gen. Euphorb. 314—315. Calyx fem. persistens. Petala utriusque sexus evoluta, inferne margine imbricatim leviter se tegentia ibique usque ad medium v. ultra medium ope indumenti intricati faciei interioris tenaciter adglutinato - cohaerentia et corollam gamopetalam simulantia v. florum masc. laxius cohaerentia.

JATROPHA.

488

Alte fruticosa aut arborea, brevi tempore crescens. TRUNCUS 5—15-pedalis et altior, diametrum usque 8/4-pedalem attingens, succo lacteo copiosissimo scatens. STIPULAE eximie rudimentariae, tuberculiformes, tomentellae. PETIOLI limbum aequantes v. saepius eo circiter triente longiores, erecto-patuli, aequales, nec basi nec apice tumidi, cum ramulis glabri. LIMBUS foliorum 6—15 cm. longus et circiter totidem latus, orbiculari-ovatus v. orbiculari-triangularis, 3—5-lobus v. etiam elobatus, basi cordatus, fuscus, junior subtus prominenter reticulatovenosus et in costis venisque dense subgriseo-tomentellus, supra sparsius subleproso-puberulus, demum utraque facie glabratus ; lobi late triangulares, vulgo acuti, parte indivisa limbi pluries breviores. CYMAE foliis breviores, rarius ea aequantes, latae, confertiflorae. BRACTEAE 4—8 mm, longae, cum pedicellis pubescentes. CALYX masc. 31/2 mm. longus, demum cum petalis deciduus, femineus triente longior demumque accrescens et cum petalis sub fructu subpersistens, utriusque sexus extus parce puberulus. DISCI glandulae utriusque sexus liberae, truncatae, glabrae. ANTHERAE 21/2 mm. longae, extrorsae, apice acutae, glabrae. FRUCTUS 21/2—4 cm. longi, sicci 2—21/2 cm. lati, ambitu subteretes, inter carpidia modice et subobtuse 3-sulcati, basi apiceque nonnihil acutati; mesocarpium costulis reticulatis carne soluta persistentibus percursum; endocarpium rigide chartaceum. SEMINA 2 cm. longa, 11 mm. lata, 9 mm. crassa, oblongo-ellipsoidea, pallida, striolis nigris prominentibus dense reticulatis exasperata et nigricantia, drastica et emetica. — Oleum ex albumine expressum vehementer purgat. Habitat, vix sponte, in prov. Minas Geraes prope Caldas: Regnell n. 1509; ad Salgado: Martius; in sepibus et in ruderatis prope Lagoa Santa frequens: Warming ; prope Rio de Janeiro: Martius, Lhotsky, Burchell n. 1508; in prov. Bahia: Blanchet n. 107, Martius; prope Para: Martius; prope Santarem: Spruce n. 787; altius ad flumen Amazomm prope Ega : Poeppig ; et insuper in calidis utriusque hemisphaerii fere ubique culta.

Sectio II. ADENORHOPIUM Griseb. Fl. Brit. West-Ind. 36; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1082. — Genus ADENOROPIUM Pohl Plani. Bras. I. 12. t. 9. Petala utriusque sexus evoluta, levissime v. non cohaerentia. — Calyx fem. persistens. Petala decidua., Stamina exteriora 5, interiora 3—5. Species in utroque hemisphaerio crescentes,

CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM. Species brasiliensis unica.

§. 1. Foliorum limbus indivisus v. 3-lobus, non peltatus, subsessilis. a. Limbus foliorum glanduligero-ciliatus.

1. JATROPHA CURCAS LINN. petiolis limbo longioribus, cymis corymbiformibus longe pedunculatis multifloris, bracteis lanceolatis majusculis, calycis masc. laciniis ovatis obtusis, feminei lanceolatis acuminatis, petalis lanceolato-ellipticis calycem masc. bis aequantibus usque ad medium cohaerentibus intus lanatis, filamentis exterioribus fere omnino liberis, ovario glabro sensim in columnam stylarem brevem abeunte, stigmatibus bifidis, capsula ampla carnosa. Tabula nostra LXVIII.

Jatropha Curcas Linn. Bpec. pl. ed. 1. p. 1006; Jacq. Hort. Vindob. III. 36. t. 63; Desr. in Lam. Encycl. IV. 8; Willd, Spec. pl. IV. 560; Swartz Observ. 367; H.B.K. Nov. Gen. VII. 103; Adr. Juss. Tent. Euphorb. t. 11. fig. 34. A.; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1080. Curcas purgans Medic. Ind. plant. hort. Manhem. I. 90. (1771); Hassk. Plant. rar. 259. cum descript. egreg.; Baill. Etud. gén. Euphorb. t. 19. fig. 10—11. Curcas Indica A. Rich. Fl. Cub. III. 208. Castiglionia lobata Ruiz et Pavon Prodr. 139. t. 37 (1794).

Calycis utriusque sexus laciniae glanduligerociliolatae, flores atro-rubri 2. J. ISABELLI. Calycis tantum fem. laciniae glanduligero-ciliolatae, flores pallidi .... 3. J. ELLIPTICA. b. Limbus foliorum non glanduligero-ciliolatus 4. J. §. 2. Limbus foliorum lobatus, (late) peltatus

5. J.

MUTABILIS. PELTATA.

§. 3. Limbus foliorum non peltatus, palmatim partitus, partitiones indivisae. a. Antherae late ellipsoideae, — petioli glandulososetulosi 6. J. GOSSYPHFOLIA. β. Antherae elongatae, pluries longiores quam latae, — petioli nudi.

7. J. POHLIANA.

1.

Folia usque ad medium lobata . Folia profunde divisa . 2.

2.

Laciniae foliorum ellipticae, petala florum masc. 8. J. WEDDELLIANA. obovata Laciniae foliorum lanceolatae, petala florum masc. anguste elliptica 9. J. MARTIUSII.

§. 4. Limbus foliorum palmatim partitus, partitiones ipsae 10. J. MULTIFIDA. pro parte lobatae


489

EUPHOEBIACEAE: JATROPHA.

§. 1. Foliorum limbus indivisus v. 3-lobus, non peltatus, subsessilis.

2. JATROPHA ISABELLI MUELL. ARG. foliis subsessilibus indivisis vel et trilobis margine crebre glanduligerosetulosis, stipulis tenuiter divaricato-dissectis, lacinulis glanduligeris ; cymis parvulis, bracteis et laciniis calycinis utriusque sexus lanceolatis acutissime acuminatis, omnibus margine setulis apice capitato-glanduligeris crebre ornatis; laciniis calycis masc. petala dimidia superantibus; petalis utriusque sexus oblongatoobovatis obtusis, basi longe cuneato-angustatis, extus glabris, intus inferne lanato-pubescentibus; filamentis longe monadelphis, antheris 10—8 dimidio longioribus quam latis; ovario glabro. CAULES visi subherbacei, simplices v. superne parce ramosi, sicci angulosi, pallidi, pilis griseis subreflexo-patentibus elongatis mollibus villosi. STIPULAE valde et tenuissime divisae. PETIOLI vix distincti. LIMBUS foliorum 7—10 cm. longus, indivisus elliptico-lanceolatus, 3-lobus oblongo-ovatus v. oratus, acutissimus, apice molliuscule mucronulatus, basi acutus; lobi 2, si adsunt, breves r. breviusculi, late ovati v, lanceolati ; ciliolae marginis rigidae, fere 1 mm. longae, apice glandula depresso-globosa terminatae, densae et pilis simplicibus brevibus intermixtae; indumentum praesertim in costa media paginae inferioris evolutum, laxe villosum, demum rarescens; limbus caeterum subfirme membranaceus , viridis v. demum nonnihil purpurascens; costae secundariae utrinque circ. 10—12, tenues, venae distinctae. CYMAE angustae, modice pedunculatae. BRACTEAE 6 mm. longae. CALYCES fem. et masc. consimiles et aequaliter in margine partium glanduligeri, circ. 41/2 — 5 n. longi. PETALA 7—8 mm. longa, sicca superne parte latiore praesertim intense atro-purpurea. CAPSULAE immaturae 10 mm. longae, paulo longiores quam latae.

A simili J, elliptica indumento caulium et foliorum et pubescentia cymarum, colore florum et praesertim calyce masculo distincta est. Habitat in prov. Rio Grande do Sul : Isabelle.

3. JATROPHA ELLIPTICA MUELL. ARG. foliis subsessilibus indivisis margine crebre glanduloso-setulosis, stipulis latere exteriore pinnatim 2—-3-lobis, lobis palmatim lacinulatis; cymis parvulis, bracteis lanceolatis cum laciniis calycis fem. glanduloso-setulosis; calycis masc. 5-partiti laciniis ovato-lanceolatis subobtusis glabris, margine non ciliolato-setulosis, petala vix semiaequantibus; petalis utriusque sexus oblongo-ovatis obtusis, basi longe cuneato-angustatis, extus glabris, intus inferne lanato-pubescentibus; filamentis ultra medium monadelphis, antheris circ. dimidio longioribus quam latis; ovario glabro, stylis dimidia longitudine connatis gracilibus quam stigmata subduplo tenuioribus; caruncula magna pectinatim profunde laciniata. Adenoropium ellipticum Pohl Piant. Bras. I. 13. t. 9, inclus. var. (i. (1827). Jatropha officinalis Mart. litt. ex Pohl l. c. ; Baill. Bec. d’obs. hot. IV. 266; Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1089. Jatropha opifera Mart. in Linnaea 1830. Bell. p. 41.

490

latior vulgo utrinque acutus, angustior, subinde ejusdemque speciminis acutior, rigide membranaceus', subrufescenti-viridis, glaber, margine crebre et breviter subdistiche ciliato-setulosus et in apice setularum capitato glanduliger. COSTAE secundariae basi foliorum confertae. CYMAE breviter pedunculatae, quoad rhachin et bracteas hirtellae. CALYCES dimorphi, laciniae fem. more bractearum glanduloso-setuligerae, masculae autem integrae; calyx masc. 3 mm, longus, petalis duplo brevior, femineus 5—6 mm. aequans, petalis circiter triente brevior, uterque extus intusque glaber et fuscescens. GLANDULAE florum liberae. CAPSULAE 11 mm. longae et circ. 9—10 mm. latae, fuscae, ruguloso-subasperae; carpidia dorso sulcata. — Radix purgans. Habitat in prov. Goyaz, ad margines virgultorum circa Natividade: Pohl; in eadem prov.: Gardner n. 2764 ; in prov. Minas Geraës, circa urbem Paracatú : Pohl n. 1662, 2356; et juxta Rio S. Francisco : Martius; in campis editis inter Rio do Padre et Rio S. Francisco: Riedel n. 2818; nec non in prov. S. Paulo ad Rio Pardo in campis frequens: Riedel n. 581.

4. JATROPHA MUTABILIS BAILL. foliis breviter petiolatis v. subsessilibus, aliis indivisis late obovatis, aliis trilobis basi cordatis lobo intermedio majore orbiculari - subelliptico tenuiter coriaceo, omnibus margine et in petiolis non ciliolatis, stipulis exiguis lineari - lanceolatis apice glandulosis ; cymis paucifloris, bracteis lanceolatis glanduloso-ciliatis; calycis laciniis utriusque sexus lanceolato-ovatis obtusis margine setulis rigidis apice glandulosis ornatis, masculis quam petala triplo brevioribus, femineis petala dimidia paulo superantibus; petalis oblongoobovatis obtusis utraque facie glabris; disco hypogyno urceolari subintegro, masculo 5-glanduloso; filamentis basi connatis, antheris elongatis; ovario puberulo; capsulis magnis brevissime tomentellis. Jatropha mutabilis Baill. Bec. d’obs. bot. IV. 267; Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1103. Adenoropium mutabile Pohl Piant. Bras. I. 14. Planta videtur alte fruticosa. RAMI fastigiatim spurie dichotome divisi, recti, crassiusculi, teretes, breviter puberuli, obscure grisei. STIPULAE vix 2 mm. attingentes, glanduloso-fuscae, apice glanduloso-incrassatae. PETIOLI 2—5 mm. longi, puberuli. LIMBUS foliorum indivisorum 31/2—4 cm. longus, 21/2 — 4 cm. latus, vulgo late cuneato-obovatus, rotundato-obtusus, basi obtusus, supra subglaber, subtus minute et breviter puberulus, argillaceo-viridis, fragilis, eglandulosus; costae secundariae utrinque circ. 6—7; venae indistinctae; axillae foliorum saepe ramulum pulviniformem valde abbreviatum subfasciculato-2—4-phyllum gerentes; folia 3-loba indivisis circiter triente majora et basi cordata. CYMAE terminales et axillares, fere sessiles, depauperatae, circiter 2 cm. latae, obscure tomentellae. BRACTEAE infimae lineari-lanceolatae, fere integrae, superiores florigerae autem breviores et fere tota longitudine, non tantum apice, rigide glanduloso-setuligerae. CALYX fem. 8 mm. longus, extus intusque tomentellus, masculus 5—6 mm. longus, extus tomentellus, intus glaber. PETALA basi vix cohaerentia. DISCI masc. glandulae liberae v. subliberae, ovatae, obtuse acuminatae. Stigmata non visa. CAPSULAE 2 cm. longae, 21/2 cm. latae; cocca dorso obtuso anguste carinata. SEMINA 13 mm. longa, 10 mm. lata, irregulariter fusco-maculata, caeterum pallida. CARUNCULA profunde inciso-lacerata. Habitu nonnihil simulat J. obtusifoliam.

RHIZOMA lignosum, obliquum, tuberculatum et tumidum, luteobrunnescens, intus brunneum, basi fibrillis filiformibus instructum. CAULIS 1—3-pedalis, e latere rhizomatis s. caudicis enascens, adscendens, subflexuosus, superne herbaceus, rigidus, lactescens, viridis et apice rubescens , glaber (ex Pohl), STIPULAE satis persistentes, glabrae, circ. 5—6 mm. longae, latere exteriore vulgo pinnatisecto-2-lobae, interiore indivisae, rigidae; rhachis subfiliformis, fusca; lacinulae partitionum angustae. FOLIA alterna, in caule subapproximata, erecto-patentia. PETIOLI 1—4 mm. tantum longi, lati, intus rigide strigoso-pilosi, eglandulosi. LIMBUS foliorum 10—15 cm. longus, dimidio v. duplo et ultra longior quam latus, oblongo-ellipticus, utrinque obtusus v. subacutus,

Habitat in prov. Bahia, in silvis Catingas inter Caiteté et Villa do Rio de Contas, in Serra dos Montes Altos: Martius; prope Japira in Sertdo de Bahia: Blanchet n. 3084,

§. 2. Limbus foliorum late peltatus, lobatus, — margine glanduloso-ciliatus.

5. JATROPHA PELTATA KUNTH : petiolis diametro foliorum brevioribus eglandulosis, limbo late peltato lobato glanduloso-ciliato, stipulis setaceo-multifidis glanduligeris de-


EUPHORBIACEAE:

491

ciduis; bracteis ovato - lanceolatis acuminatis; calycis masc. 5-fidi laciniis ovatis obtusis minute et irregulariter denticulatis; petalis calycem ter superantibus glabris; glandulis florum masc. exiguis liberis; filamentis 7—8 brevissimis basi connatis, antheris elongatis; ovario ovoideo glabro. Jatropha peltata H.B.K. Nov. Gen. II. 104; Müll. Arg, in DC. Prodr. XV. 2. p. 1092. Adenoropium peltatum Pohl Piant. Bras. I. 16. ARBUSCULA orgyalis, lactescens. RAMI crassi, glabri. FOLIA 3—5 cm. longa et lata, fere centraliter peltata, firma, glaucescentia, glabra, 5—7loba ; lobi abbreviato-ovati, acuti, superiores 3 paulo majores. CYMAE corymbiformes, longe pedunculatae, glabrae. CALYCES masc. petalis coccineis multo breviores, l1/2 mm. tantum longi, feminei subpersistentes. CAPSULAE ANTHERAE lineari-ellipsoideae, triplo longiores quam latae. 14 mm. longae, 12 mm. latae, globoso-ovoideae, glabrae.

Habitat in ripa arenosa fluminis Amazonum prope Tomependa, in prov. Jaen de Bracamoros : Humboldt.

§. 3. Limbus foliorum non peltatus, palmatim divisus, partitiones indivisae. а. Antherae circiter dimidio tantum longiores quam latae ; — petioli et limbus foliorum glanduloso-setulosi.

6. JATROPHA GOSSYPIIFOLIA LINN. foliis longe petiolatis, limbo bene evoluto ultra medium lobato, petiolis intus setulas subramosas apice glanduloso-incrassatas gerentibus, stipulis setaceo-dissectis satis glanduligeris; bracteis lanceolatis acuminatis cum laciniis calycis 5-partiti lanceolato-ovatis acuminatis setoso-ciliatis, setis glanduligeris; petalis glabris; filamentis ultra medium monadelphis, antheris globoso-ellipsoideis; ovario pubescente. Tabula nostra LXIX. Fig. II. (fructus).

JATROPHA.

492

Jatropha Jacquini Baill. Bec. l. c. Adenoropium Jacquini Pohl Piant. Bras. l. c. Praeter indumentum foliorum cum var. β. bene quadrat. Habitat prope Bio de Janeiro : Glaziou n. 3648 ; prope Bahiam : Martius; prope Para: Burchell n. 9335, 9537; prope Santarem: Biedel n. 1599; et insuper in America adjacente calidiore, in Antillis, et in Senegambia.

Var. y. ELEGANS Müll. Arg. l. c., foliis utraque facie cum ramulis glabris, margine puberulis et plus minusve distincte denticulatis, vulgo ultra medium divisis. Jatropha elegans Klotzsch in Seem. Bot. Herald 102. Adenoropium elegans Pohl Piant. Bras. I. 15. Adenoropium gossypiifolium Pohl l c. 16. FRUTEX erectus, praeter margines foliorum et inflorescentias obscure pubescentes glaber. Petioli, stipulae, bracteae et laciniae calycis setulis rigidulis apice glanduloso-incrassatis pulchre ornatae. PETIOLI demum limbum aequantes v. eo breviores. STIPULAE rigide setaceae, recurvae, circ. 5—7 mm. longae, setulas elongatas varie ramosas gerentes. LIMBUS foliorum 12—15 cm. latus, ambitu suborbicularis, foliorum majorum usque ad 1/4 longitudinis 3—5-partitus; laciniae 3—41/2 cm. latae, saepius obovatae v. obovato-sublanceolatae, acuminatae, indivisae, margine duplicato-serratae v, crenatae et dense glanduligero-ciliatae. CYMAE paniculiformes, pedunculatae, mediocriter multiflorae, alternirameae. BRACTEAE infimae 8 — 12 mm. longae, reliquae minores. CALYCES fem. dichotomias terminantes, 6—7 mm. longi, masculi triente breviores; illorum laciniae longe acuminatae, utriusque sexus extus pubescentes, intus glabrae. PETALA 4—5 mm. longa, purpurea. STIGMATA graciliter stipitata, intus emarginato-biloba. CAPSULAE siccae 1 cm. longae et latae, utrinque truncatae, obtuse trisulcatae, glabratae, obsolete tuberculato-asperae. SEMINA fusca, nigro-maculata.

Habitat prope Bahiam: Salzmann n. 489, Sello, Blanchet n. 138, 1166; in ruderatis circa llheos: Biedel n. 78; et in regione maritima prope Maranhâo : G. Don n. 45; nec non in regione superiore Amazonum prope Ega: Poeppig n. 2530. Insuper cum var. β. per Americam calidiorem et Africam occidentalem late diffusa.

Jatropha gossypiifolia Linn. Spec. plant. ed. 1. p, 1006;

Sw. Obs. p. 366; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1086, β. Antherae elongatae, pluries longiores quam latae, — petioli nudi.

Var. α. RIBIFOLIA Müll. Arg., ramulis et foliis undique dense velutino-pubescentibus, foliis quam in β. et y. duplo et ultra minoribus, margine praeter cilias glanduligeras integris, usque ad medium v. paulo brevius divisis. Adenoropium ribifolium Pohl Plant. Bras. I. 15. Jatropha ribifolia Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 268. Primo intuitu a var. β. praesertim foliis vulgo brevius divisis et integris distare videtur sed flores bene congruunt et foliorum magnitudo et gradus divisionis ludunt. Habitat in prov. Bahia, in omni deserto locis apricis, in dumetis Catingas dictis, ex. gr. inter Villa Caiteté et Bio de Contas, ad Joazeiro: Martius.

7. JATROPHA POHLIANA. MUELL. ARG. foliis longe petiolatis ambitu suborbicularibus circiter usque ad medium lobatis membranaceis, lobis indivisis margine inciso-denticulatis, denticulis setuloso-acuminatis, stipulis fere usque ad basin palmatim setaceo-dissectis; cymis pedunculatis compacto-corymbiformibus, bracteis lineari-lanceolatis rigide glanduloso-ciliatis; calycis masc. laciniis ovato-lanceolatis acutis superne v. fere undique glanduloso- et inciso-denticulatis, femineis lineari-lanceolatis acuminatis densius rigide glanduloso-setulosis, utriusque sexus quam petala lanceolato-obovata obtusa glabra fere triplo brevioribus; glandulis florum masc. subliberis ovatis subacutis, femineorum in urceolum 5-fidum connatis; filamentis breviter monadelphis, antheris elongatis; ovario 6-anguloso glabro, stylis gracilibus,

Yar. β. STAPHYSAGRIFOLIA Müll. Arg., foliis utraque v. inferiore pagina cum ramulis molliter pubescentibus, praeter cilias glanduligeras integris v. leviter denticulatis, vulgo ultra medium lobatis.

Jatropha Pohliana Müll. Arg. in Mém. Soc. phys. Genev. XVII. part. 2. p. 449, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1091.

Jatropha gossypiifolia a. staphysagriaefolia Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1087. exclus. Adenoropio ribifolio. Jatropha staphysagrifolia Mill. Dict. n. 9. (1768). Jatropha gossypiifolia Desr. in Lam. Encycl. IV. 6; Willd. Spec. pl. IV. 557. incl. (3.; H.B.K. Nov. Gen. II. 104; Bot. Beg. t. 746.

Yar. a. VILLOSA Miill. Arg. in DC. l. c., foliis 5—3-lobis lobis acuminatis leviter denticulatis supra molliter pubescentibus subtus pilis albidis v. pallide ferrugineis velutino-tomentosis, stipulis profunde 5—7-partitis, lacinulis 1—2 bipartitis, calycis masc. laciniis superne tantum glanduloso-setulosis v. fere integris.


EUPHORBIACEAE:

493

Adenoropium villosum, Pohl Piant. Bras. I. 15. Jatropha villosa Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 268. Planta alte fruticosa. RAMI validi, glabrati. RAMULI densiuscule foliosi, obscure ferrugineo-tomentosi. STIPULAE 4 mm. longae, in lacinulas setaceas fuscas rigidulas apice capitulato-incrassatas divisae. PETIOLI limbum subaequantes, dense villoso-puberuli, non setuligeri. LIMBUS foliorum 9—12 cm. latus, basi cordatus, praeter indumentum marginem excedens haud peculiariter ciliatus. CYMAE longe pedunculatae. PEDUNCULI obscure velutino-pubescentes, petiolis longiores. BRACTEAE infimae ramorum cymae 12 mm. longae, fere integrae, florigerae triplo breviores, omnes velutino-pubescentes. CALYX masc. 5 mm. longus, subglaber, femineus 8 mm. attingens et magis pubescens, intus superne puberulus, caeterum cum facie interiore calycis masculi glaber. Habitat in prov. Bahia, in silvis Catingas inter Maihada et Caiteté: Martius.

Yar. ß. MOLLISSIMA Müll. Arg. l. c., foliis 5—3-lobis, lobis breviuscule acuminatis distinctius quam in α. dentatis supra puberulis subtus velutino-pubescentibus, stipulis 2—4partitis, lacinulis rigide setaceis omnibus indivisis, calycis masc. laciniis distincte glanduloso-lacinulatis. Adenoropium mollissimum Pohl Piant. Bras. I. 15. Jatropha mollissima Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 268. ARBUSCULA ramis valde patentibus tortis castaneo-cinereis nitidis (ex Mart. sched.). PETIOLI in hac varietate limbo saepe paullo longiores sunt, reliqua autem praeter indicata , sc. flores utriusque sexus, optime quadrant. PETALA viva (ex Mart. sched.) pulchre coccinea et discus hypogynus flavus. CAPSULARUM eocca segregata 2 cm. longa et dorso totidem lata, dorso obtusissimo anguste carinata. SEMINA absque caruncula cristato-laciniata 10 mm. longa, 9 mm. lata, argillaceo-pallida.

Habitat in prov. Bahia, in arenosis ad flumen S. Frandsco prope Malhada, locis aridis apricis, et in prov. Minarum in deserto a Contendas ad Salgado: Martius. * LUXURIANS Müll. Arg. l. c., monstrositas, partibus florum masc., excepto calyce, plus minusve foliaceis et glanduloso-ciliatis. Adenoropium luxurians Pohl Piant. Bras. I. 16. Jatropha luxurians Baill. Rec. IV. 268. CALYCIS laciniae non nisi in eo mutatae, quod argutius ciliatodenticulatae et paullo longiores. PETALA usque 30 mm. attingentia; ungues laminae fere aequilongi, cum lamina obovata foliacea luteoviridi puberula setaceo-denticulati. ANTHERARUM loculi filamento brevi adnati, dorso alte connati v. etiam longius superne inter se liberi, lateraliter tota longitudine aperti et vacui, foliacei, primo visu faciliter e foliis duobus compaginatis dorso connatis interdum more foliorum caulinorum distincte trilobis et more laciniarum calycis et bractearum glanduloso-ciliatis formati sunt. — De hac insigni monstrositate conf. ad Müll. Arg. in Mém. soc. phys. et hist. nat. Geneve XVII.. part. 2. p. 449 cum tab.

Habitat ad flumen S. Francisco: Martius.

Yar. γ. DIVERGENS Müll. Arg. l. c., foliis 3-lobatis, lobis latius ovatis breviter et abrupte acutatis sparse setuloso-denticulatis supra puberulis subtus molliter pubescentibus, stipulis palmatim 2—3-partitis v. ad lacinulam unicam reductis, calycis masc. laciniis superne dense glanduloso-lacinulatis. Adenoropium divergens Pohl Piant. Bras. I. 15. Jatropha divergens Baill. Rec. IV. 268, non Steud. Lobi laterales magis patuli quam in α. et ß. et brevius acuminati, reliqua tamen praeter indicata omnia, flores utriusque sexus et fructus cum var. ß. conveniunt. ARBUSCULA 6—8-pedalis. RAMI expansi, torti, cinereo-fusci, nitidi. PETALA coccinea (ex sched. Mart.). Habitat in prov. Minas Geraës, in silvis Catingas ad flumen S. Frandsco, ubi Mandioca brava nuncupatur: Martius.

Euphorb.

JATROPHA.

494

Yar. 5. SUBGLABRA Müll. Arg., foliis 3—5-lobis, lobis ovatis acuminatis distincte at minute inciso-denticulatis margine ciliato-pubescentibus caeterum utraque facie glabris, stipulis setaceo-pluripartitis, calycis masc. laciniis superne tantum leviter inciso-denticulatis. FOLIA in eodem ramulo et 5-loba et 3-loba, primo intuitu undique glaberrima, margine tamen densiuscule ciliolato-pubescentia. CYMAE quam in ß. et γ. paullo ampliores, flores autem et fructus non differunt. — Haec planta, ex ipso specim. Hb. Vindob., in Wawra, Bot. Ergebnisse d. Reise Maximil. p. 23, pro Jatropha Curcas enumerata est.

Habitat ad Pemambuco : Wawra et Maly n. 591.

Yar. ε. GLABRA Müll. Arg. l. c., foliis 5-lobis glabris, stipulis setaceo-tripartitis. Habitat in insula Macara ad ostium fluminis Orenoco: Humboldt, in Brasilia hucusque nondum lecta.

8. JATROPHA WEDDELLIANA BAILL. foliis longe petiolatis profunde 3—5-lobis, lobis indivisis; cymis capitatodensifloris ; calyce utriusque sexus 5-partito, laciniis inaequalibus acutis; petalis masc. liberis e basi attenuata obovatis, apice rotundatis glabris; glandulis florum masc. liberis erectis; filamentis basi monadelpbis, antheris elongatis. Jatropha Weddelliana Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 267; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1090. FRUTICIS RAMULI subherbacei, inaequali-compressi, sulcati. Stipulae ignotae. PETIOLI 15 cm. longi, teretes, glabri. LIMBUS foliorum profunde 3—5-lobus ; lobi valde inaequales, indivisi, duo inferiores, ubi adsunt, reliquis multo minores, omnes e basi paulo angustata elliptici, acuti v. acuminati, majores 10 cm. longi, glabri, subtus pallidiores, glaucescentes, membranacei. CYMAE longe pedunculatae, multiflorae. PEDUNCULI supraaxillares, 12 cm. longi, teretes, glabri. FLORES fem. in dichotomia terminales, subsessiles. PEDICELLI longiores 2—3 mm. aequantes. CALYCIS laciniae membranaceae. Corolla fem. haud observata. GLANDULAE florum masc. 5, erectae, apice incrassato recte truncatae, carnosae. ANTHERAE oblongae, basi sagittatae; loculi lineares cum connectivo elongati. STYLORUM crura apice stigmatoso-capitata. Reliqua ignota.

Habitat in Paraguay: Weddell n. 1039 in Hb. Mus. Paris, (non

di).

9. JATROPHA MARTIUSII BAILL. foliis longe petiolatis profunde palmatim partitis, laciniis angustis longe acuminatis indivisis margine non ciliatis membranaceis, stipulis ultra medium palmatim in lacinulas rigide setaceas divisis, lacinulis 1—3lacinulatis apice glandulosis; cymis corymbiformibus, bracteis parvulis lanceolatis laciniatis; calycibus 5-partitis, laciniis utriusque sexus lanceolatis acuminatis glanduloso-lacinulatis undique glabris; petalis masc. calycem paulo superantibus, femineis eum fere duplo superantibus, illis anguste ellipticis, his liguliformi-ellipticis obtusis undique glabris; filamentis breviter monadelphis, antheris elongatis; ovario glabro, stylis elongatis inferne breviter vere connatis gracilibus, stigmatibus brevibus subintegris. Jatropha Martiusii Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 268; Müll, Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1091. Adenoropium Martiusii Pohl Piant. Bras. I. 16. CAULES validissimi, obeso-tumidi, crassitie digiti, densiuscule foliosi, cicatricibus suborbicularibus prominentibus notati, defoliati, apice in ramulum annuum solitarium brevem dense foliosum et cyma pedunculata terminatum abeuntes, laevigati et glabrati. RAMULI visi circiter 3 cm.

63


EUPHORBIACEAE:

495

tantum longi, obtuse trigoni, foliis juvenilibus vix 2 cm. longis densis et stipulis magnis tecti, cum foliis tomento rufo-ferrugineo denso breviuscule vestiti, apice in pedunculum terminalem iis duplo longiorem crassum obscure ferrugineo-puberulum abeuntes. STIPULAE 7—8 mm. longae, corneo-setaceae, glabrae, fuscae. PETIOLI foliorum juvenilium laciniis fere aequilongi, rigidi, dense hirto-pubescentes; laciniae fere usque ad basin inter se liberae, lanceolatae, sensim acuminatae, supra glabrae et nitidae, subtus pubescentes; costa primaria subtus valde prominens et pubescens, secundariae utrinque circ. 8. CYMAE ante folia evolutae, florigerae et ex parte defloratae 4—5 cm. latae; pedunculi secundarii semel v. bis trichotome divisi, validi, subglabri v. pulveraceo-puberuli, lurido-fusci v. lurido-ferruginei. BRACTEAE inferiores 3—4 mm. longae, superiores florigerae minores. CALYX fem. 8 — 9 mm. longus, masculus triente brevior, uterque coriaceo-membranaceus. PETALA florum fem. 15 mm. longa, 4½ mm. lata, apice rotundato-obtusa, masc. flava, apice atrosanguinea (ex Mart. sched.). DISCI glandulae florum masc. inferne connatae, late truncatae, subtenues. Planta melius J. Martii nominanda fuisset. Habitat in prov. Bahia, in deserto inter Malhada, Bio das Contas et Sincora, locis aridis: Martius.

JATROPHA.

Sectio III. ONIDOSCOLUS Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 210, et in DC. Prodr. X V. 2. p. 1096. — Genus CNIDOSCOLUS Pohl Piant. Bras. I. 56. t. 49—52; Endl. Gen. pl. n. 5807; Baill. Etud. yin. Euphorb. 302. t. 19. fig. 3—9. — Genus JUSSIEUIA Houst. Reliq. 6. t.15, non alior.— BlVONEA Rafin. Flor. Ludov. 138, non alior. Petala utriusque sexus suppressione deficientia, eorum locus vacuus. — Species omnes americanae.

CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Stamina 6 — 5-verticillata, fertilia circiter 28—22. Calyx masculus 5-fidus, ovarium non stimulosum 11. J. HORRIDA. Calyx masculus 5-lobus, ovarium stimulosum 12. J. FEROX. §. 2. Stamina 4—3-verticillata, antherae 20—15.

1.

Limbus foliorum palmatim lobatus, lobi sinuatodentati 13. J. VITIFOLIA. Limbus foliorum indivisus . 2.

2.

Limbus foliorum crenatus, stipulae palmatim multipartitae, antherae 20 . . 14. J. OBTUSIFOLIA. Limbus foliorum integer, stipulae glandulosodentatae, antherae 15 . . . 15. J. HAMOSA.

§. 4. Limbus foliorum palmatim partitus, partitiones ipsae lobatae v. ex parte indivisae.

10. JATROPHA MULTIFIDA LINN. foliis longe petiolatis profunde palmatim multipartitis, laciniis angustis utroque latere circ. 1—3-lobatis v. ex parte elobatis membranaceis; stipulis profunde longe setaceo-multipartitis eglandulosis; cymis corymbiformibus multifloris, bracteis triangulari-ovatis acutis integris; calycis laciniis ovatis obtusis subintegris non setulosis cum petalis undique glabris; glandulis florum masc. connatis; filamentis longe ultra medium liberis antheras elongatas vix aequantibus; ovario trigono glabro.

496

§. 3. Stamina 3-verticillata, antherigera 10, sterilia 5 16. J. PHYLLACANTHA. §. 4. Stamina 2-verticillata, antherigera 10—7. Verticillus superior antherarum (3—)5-andrus subinde distractus, filamenta sterilia nulla, folia palmatifida 17. J. URENS. Verticillus superior antherarum 3—2-andrus, filamenta sterilia 2—3, folia palmatiloba . . 18. J. OLIGANDRA.

Tabula nostra LXIX. Fig. I.

Jatropha multifida Linn. Spec. pl. ed. 1. p. 1006; Desr. in Lam. Encycl. IV. 10; Sw. Obs. 368; H.B.K. Nov. Gen. II. 105; A. Rich. Fl. Cub. III. 207; Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1090. Jatropha Janipha Blanco Flor. Filip. 758, non Linn. Adenoropium multifidum Pohl Piant. Bras. I. 16; Hassk. Piant. Jav. rar. 254 (descriptio egregia). ARBUSCULA V. FRUTEX 10—20-pedalis. RAMI validi, apice dense v. densiuscule foliosi et stipulis satis persistentibus in setas subcapillaceas rigido-flaccidas fuscas 11/2 — 2 cm. longas solutis obsiti, cum reliquis partibus omnibus glaberrimi et cum pagina inferiore foliorum plus minusve glauci. PETIOLI elongati, graciles, recti v. subrecti, saepe diametrum limbi aequantes aut superantes. LACINIAE limbi saepius 11, in orbem dispositae, evolutae saepius 12—15 cm. longae, 1½—2½ cm. latae v. angustiores, lineari-lanceolatae, utrinque angustatae, basi in orbem parvulum circiter 2—3½ cm. latum confluentes, apice cum lobis suis longe et acutissime acuminatae, pinnatim inciso-lobatae et integrae, pallide virides, ipso margine integrae. CYMAE longe pedunculatae, 3—4 cm. latae; pedunculi petiolis subaequilongi. BRACTEAE 1½—2½ mm. longae. PEDICELLI apice constricto-articulati. FLORES coccinei. CALYCIS laciniae basi longius, imo usque ad medium connatae. PETALA masc. 4—5 mm. longa, feminea demum 7 mm. aequantia. DISCI extrastaminalis glandulae crassae, albae, in urceolum plus minusve 3-fidum connatae. CAPSULAE ANTHERAE fere 4-plo longiores quam latae, fere basi fixae. globoso-pyriformes, immaturae 28 mm. longae. Vulnerata stillat succum gummosum pellucidum, pro vulnerario

usitatum. Habitat culta prope Bio de Janeiro: Lund, Warming, Bello, Barboza, Raben n. 536; prope Ganta Gallo: Peckolt n. 156; ibidem culta sub nomine Flor de Coral : Guillemin n. 25; insuper in America calidiore, in Antillis, et in calidioribus orbis antiqui.

§. 1. Antherae 6—5-verticillatae, circiter 27—22. minalis apice filamenta sterilia exigua gerens.

Columna sta-

11. JATROPHA HORRIDA MUELL. ARG. ramulis et petiolis horride stimulosis; foliis membranaceis longe petiolatis paulo ultra medium palmatim lobatis, lobis repando-dentatis v. sublobulatis; calyce masc. parvulo 5-fido, femineo usque ad basin 5-partito; staminibus circ. 22—27, columna staminali undique glabra; ovario tereti acuminato sericeo-tomentoso haud stimuloso, stylis gracilibus profunde palmatim divisis, laciniis rigide filiformibus. Jatropha horrida Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 210, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1096. CAULES videntur herbacei, crassi, cum petiolis et pedunculis subfulvo-tomentelli et pilis stimulosis horride hispidi. PILI horridi 6—8 mm. longi, basi 4/5 mm. lati, a basi sensim acuminati, recti, cavi, horizontales v. leviter retrorsum patentes, aureo-flavicantes, nitiduli, crebre siti. PETIOLI limbum evolutum aequantes, circ. 14—17 cm. longi. LIMBUS triangulari-orbiculatus, basi cordatus, supra fuscidulus, pubescens, subtus molliter sed breviuscule cinereo-tomentosus. LOBI foliorum 3—5, subovati, acute acuminati, intermedius subtrilobus, omnes sinu lato obtuso segregati; dentes e lata basi subulato-acuminati, costae paginae superioris hinc inde parvule stimuloso-piligerae. CYMAE mediocriter pedunculatae, parvulae. CALYCES masc. aperientes oblongo-obovoidei, crassi, circ. 6—7 mm. longi, extus cinereo-tomentosi. ANTHERAE dimidio longiores quam latae, parvae. Discus hypogynus urceolaris, subinteger et glaber. Fructus ignoti. STYLI inferne breviter connati, lacinulae 5—6.

Habitat in Brasilia meridionali: Sello.


EUPHOEBIACEAE: JATROPHA.

497

12. JATROPHA FEROX MUELL. ARG. ramulis petiolis et ovariis horride stimulosis; foliis membranaceis paulo ultra medium palmatim lobatis, lobis obsolete lyrato-lobulatis et repando-dentatis; calyce masc. mediocri 5-lobo, femineo usque ad basin 5-partito; staminibus circ. 22, columna staminali circiter triente inferiore dense gossypino - lanata; ovario tereti tomentoso et stimuloso, stylis in columnam rigidam inferne connatis in lacinias rigide filiformes palmatim divisis. RAMULI, petioli, pedunculi et rami cymarum omnino eodem modo horride stimuloso-subarmati ac in J. horrida, sed pili stimulantes insuper occurrunt in costis primariis utriusque paginae foliorum et minores nonnulli in parenchymate paginae superioris, et ovarium demum similiter crebre armatum est ac ramuli inflorescentiae. FOLIORUM forma dein et magnitudo, consistentia, color et indumentum utriusque paginae, forma loborum vix rite ab J. horrida dignosci possunt, lobi tamen magis lobulati v. repando-dentati sunt. FLORES dein ab iis similis J. horridae in eo recedunt quod triente majores, alabastra mascula aperientia pyriformia, calyx apertus masculus duplo brevius divisus, et demum indumento copioso partem inferiorem columnae staminalis involvente, columna rigida stylari et ovario stimuloso-horrido. Plantae ambae, etiamsi distincte diversae, vix nisi characteribus in floribus sitis satisfacter distingui possunt. Fructus ignoti.

Habitat in Brasilia orientali, ad Pedra Agoa: Princeps Neuwied.

§. 2. Stamina 4—3-verticillata; antherae 20—15. * Folia lobata.

13. JATROPHA VITIFOLIA (MlLL. emend.) MUELL. ARG. petiolis et pedunculis stimulosis, petiolis limbum dimidium superantibus, limbo circiter pro ⅓ longitudinis palmatim lobato, lobis latis sinuato-dentatis et sublobatis, stipulis subanguste triangularibus glanduloso-dentatis; cymis corymbiformibus subpaucifloris, bracteis triangulari-ovatis acuminatis integris; calyce masc. pro */s longitudinis 5-fido, femineo usque ad basin 5-partito, utroque extus tomentello intus glabro; antheris circ. 15 brevibus, filamentis basi puberulis; ovario costato-6-anguloso dense tomentello demum minute stimuloso acuto, stylis brevibus erectis palmatim divisis. Jatropha vitifolia Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1096. Var. a. GENUINA Miill. Arg. l. c., foliorum lobis 5 acutis sinuato-dentatis v. sinuato-lobatis. Cnidoscolus vitifolius Pohl Piant. Bras. I. 61. t. 52 ; Baill. Rec. IV. 275. CAULES circiter bipedales, 5—8 mm. crassi, fistulosi, caeterum rigidi, glabri, superne obscure fulvo-tomentelli, longius infra apicem hinc inde sparse stimulosi, caeterum inermes, fuscescentes. STIPULAE 3—4 mm. longae, tomentellae, crebre glanduloso-denticulatae. PETIOLI 6—12 cm. longi, limbum subinde aequantes, vulgo autem eo fere triente breviores, densiuscule stimuloso-armati, caeterum puberuli. LIMBUS foliorum ambitu suborbiculari reniformis, vulgo 15—20 cm. latus et paullo latior quam longus, basi cordatus, 5—3-lobus, dentes et lobuli cuspidato- v. subulatoacuminati ; pagina utraque fuscescens, inferior paullo pallidior, superior glabrescens, inferior brevissime puberulus, utraque primum breviter fulvescenti-tomentella. PEDUNCULI 3—4 cm. longi, cymarum rami crassi et breves. BRACTEAE floribus triplo et ultra breviores. CALYCES aperti 7 mm. longi. ANTHERAE summae reliquis minores, caeterum conformes. STYLORUM laciniae 6, integrae aut bilobae. CAPSULAE evolutae 17 mm. longae, ellipsoideae, leviter 3-sulcatae, ruguloso-tuberculato-asperae, adpresso-puberulae et pilis stimulantibus tenellis adspersae. SEMINA pallida.

Habitat in prov. Goyaz, in lapidosis aprieis ad margines silvarum et ad vias circa Retiro et Bom Successu: Pohl n. 1180, 1663.

Var. ß. MARITIMA Miill. Arg., foliorum lobis lobulatis repando-dentatis viridioribus.

498 3

acutis vix

ambitus paullo minus latus quam in α., magis trianguReliqua autem praeter indicata non recedunt.

FOLIORUM

lari-ovatus.

Habitat in provinciis maritimis Brasiliae orientalis: Martius.

Var. γ. OBTUSIFOLIA Miill. Arg. l. c., foliis paullo latioribus quam longis 3-lobis rarius 5-lobis, lobis saepissime late rotundato-obtusis repando-dentatis elobulatis supra fusco-nigricantibus subtus dense cinereo-puberulis. RAMI

hujus varietatis magis quam in α. et ß. stimuloso-horridi.

Habitat in Brasilia meridionali aut orientali: Sello; in prov. Bahia in silvis Catingas inter Villa Nova da Bainha et Joazeiro: Martius.

** Limbus foliorum indivisus.

14. JATROPHA OBTUSIFOLIA (POHL emend.) MUELL. ARG. foliis subsessilibus indivisis obovatis crenatis in petiolis brevissimis et in costis et crenaturis stimuloso-piligeris, stipulis parvis oblique triangulari-ovatis palmatim multipartitis v. multifidis; cymis sessilibus depauperatis parvifloris, bracteis triangulari-ovatis acutis integris, bracteolis stipulis conformibus; calyce masc. pro ⅔ longitudinis 5-partito extus tomentello intus glabro; staminibus 20. Jatropha obtusifolia Miill. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1097. Var. α. PUBESCENS Miill. Arg. l. c., foliis subtus molliter et sparse pubescentibus. Cnidoscolus pubescens Pohl Piant. Bras. I. 62; Baill. Rec. IV. 275. ARBOR 15—20-pedalis; truncus diametro pedem dimidium aequans, cortice laevigato nitido cinereo-fusco v. testaceo tectus, in ramo» multos flexuoso-tortos divisus. RAMI teretes, spinis albidis rectis urentibus muniti (ex Mart. sched.). RAMULI densiuscule foliosi, plus minusve nodosi, summo apice juvenili fulvo-tomentosi, caeterum glabrati. STIPULAE circ. 1½—2 mm. longae. PETIOLI 2—4 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 4½—6½ cm. longus, 4—6 cm. latus, orbiculari-obovatus v. subinde orbiculari-ellipticus, late rotundato-obtusus v. etiam apice minute apiculatus, basi obtusus, coriaceo-membranaceus, supra breviter pubescens, subtus paullo longius et mollius pubescens, viridis, primo intuitu integer, margine tamen distincte sed obtusissime crenatus. FLORES parvi ut in J, mutabili, petalis autem destituti et calycis laciniae integrae, juniores tantum duos et alabastra perexigua pauca observare potui. Flores fem. et fructus ignoti.

Habitat in prov. Bahiae deserto: Martius,

Var. ß. GENUINA Miill. Arg. l. c., foliis praeter pilos stimulantes utraque facie glabris. Cnidoscolus obtusifolius Pohl et Baill. locis cit. Hujus flores non lecti sunt, varietas autem omni natura, forma et consistentia et colore partium ad amussim cum var. α. quadrat et hujus loci conspecifici non esse nequit. Habitat in prov. Bahia, in siccis silvarum Catingas super saxa granitica, inter Caxoeira et Villa da Jacobina passim et versus Malhada: Martius.


EUPHORBIACEAE:

499

15. JATROPHA HAMOSA MUELL. ARG. ramis retrorsum subhamoso-aculeatis ; petiolis limbo pluries brevioribus, limbo firme membranaceo indiviso margine integro, stipulis lanceolatotriangularibus glanduloso-dentatis; cymis subsessilibus parvipaucifloris, bracteis ovatis obtusis integris; calyce masc. pro longitudinis 5-fido, femineo usque ad basin 5-partito, utroque extus tomentello intus glabro; staminibus circ. 15, filamentis basi subglabris, sterilibus paucis brevibus aut nullis; ovario acuto tomentello demum minute stimuloso.

Jatropha hamosa Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1097. Cnidoscolus hamosus Pohl Piant. Bras. I. 57. t. 49; Baill, Bec. IV. 274. FRUTEX sesquiorgyalis, rigidus, ramosissimus. RAMI glabri, armati, membrana cinerascente vestiti. RAMULI divergentes, teretes, glabri, epidermide rugosa rubescenti-brunnea tecti, in summitate tantum foliosi, caeterum cicatricosi et aculeis retrorsum spectantibus e lata basi subrecto-acuminatis acutissimis circ. 3—4 mm. longis nitidis apice subpellucidis armati. STIPULAE 3 mm. longae, caducae. PETIOLI limbo 2½— 5 cm. longo et 1—2 cm. lato 3—5-plo breviores, superne pilis stimulosis aliquot praediti et breviter pubescentes. LIMBUS foliorum oblongo-ovatus v. ovato-lanceolatus, acutus, basi subcordatus, parce puberulus, viridis v. fuscescenti-viridis, subtus nonnihil glaucescens, interdum prope basin in costis stimuloso-piliger. BRACTEAE florigerae 3½ mm. longae, late obtusae; bracteolae oppositae, triente breviores et acutiores. CALYCES 4—6 mm. longi, aperti paullo longiores. ANTHERAE dimidio et quod excedit longiores quam latae; pars libera filamentorum brevis. STYLI breves. CAPSULAE (ex Pohl 1. c.) ovoideae, acutae, viridicanae, stimulosae.

Halitat in prov. Minas Geraës, in pascuis arenosis et in lapidosis inter Praia grande et Inhumas fluminis Bio Jequitinhonha: Pohl n. 1664, 3229.

§. 3. Stamina 3-verticillata, antherigera 10, sterilia 5.

16. JATROPHA PHYLLACANTHA MUELL. ARG. ramulis petiolis et ovariis stimuloso-piligeris; foliis breviuscule petiolatis repando- v. sinuato-dentatis v. pinnatim breviter sinuato-lobatis caeterum indivisis; cymis depauperatis parvifloris, bracteis parvis triangulari-sublanceolatis acuminatis integris; calyce masc. usque ad medium 5-fido extus papilloso-punctato, caeterum extus intusque glabro; staminibus fertilibus 10, sterilibus 5, glabris; ovario glabro stimuloso-piligero. Jatropha phyllacantha Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1098. Yar. a. LOBATA Müll. Arg. l. c., foliis acutis v. acutiusculis distanter et inaequaliter repando- et sinuato-lobatis, sinubus inaequalibus ex parte latissimis, lobis brevius longiusve acuminatis mucronulatis indivisis v. paucilobatis. Cnidoscolus lobatus Pohl Piant. Bras. I. 62; Baill. Bec. d’obs. bot. IV, 276. lignosi, crassi, glabri, pallide fuscescentes v. fusco-argillacei, nitiduli, superne densiuscule foliosi. STIPULAE incomplete visae, brevissimae videntur et lobatae. PETIOLI 12—25 mm. longi, pilis stimulantibus paucis . 6 mm. longis subhorizontalibus validis obsiti, caeterum cum reliquis partibus glabri. LIMBUS foliorum 6—9 cm. longus, oblongoovatus v. oblongo-ellipticus, margine praeter lobos integer, opacus, pallidus; lobi majores, si adsunt, utroque latere 2. CYMAE breviter pedunculatae. BRACTEAE calyce masc. 3-plo breviores. CALYCES masc. aperientes 5—6 mm. longi, aperti 8 mm. aequantes, obovoideo-cylindrici. ANTHERAE parvae, in columna staminali validiuscula fere arcte sessiles, globoso-ellipsoideae. RAMI

Habitat in prov. Bahia, in silvis Catingas a flumine 8. Francisco ad Sincora usque: Martius; in Serra Jacobina: Blanchet n. 2683 pr. p.

JATROPHA.

500

Var. ß. REPANDA Müll. Arg. l. c., foliis repando-angulatis v. repando-sublobatis, sinubus inaequalibus pro parte latissimis obtusissimis, prominentiis s. lobis abbreviatis obtusis v. acutiusculis. Cnidoscolus repandus Pohl l. c. 62; Baill. Bec. l. c. 275. Praeter limbum foliorum minus profunde divisum omnibus reliquis partibus cum α. lobata congruit. Lobi v. dentes foliorum ut in illa et sequente breviter et obtuse mucronulato-acuminati sunt. Petioli quam in α. lobata saepius duplo v. fere duplo breviores, stimuloso-armati aut subinde nudi. Habitat in deserto provinciae Bahia: Martius; in ejusdem regione mediterranea: Blanchet n. 2683 pr. p,

Yar. y. QUERCIFOLIA Müll, Arg. l. c., foliis breviuscule sinuato-lobatis rariusve subintegris, sinubus subaequalibus rotundato-obtusis minus quam in a. et ß. latis, lobis obtusis utrinque 4—6. Cnidoscolus quercifolius Pohl et Baill. locis cit. Iterum cum α. et ß. fere perfecte quadrans, sed in eo tamen recedens, quod foliorum lobi utrinque numerosiores, obtusi et sinus angustiores. Omnes 3 varietates caeterum parum distinctae et certe conspecificae sunt, nec semper inter α. et ß. limites vere distincti adsunt. CAPSULAE 16 mm. longae, nigro-verrucosae. SEMINA 11 mm. longa, 7 mm. lata, laevigata, subpallida. Habitat in prov. Bahia, in aridis graniticis deserti inter Villa de Caxoeira et Villa Jacobina nova, ubi planta harum regionum characteristica: Martius; nec non in prov. S. Paulo ad Bio Pardo: Biedel n. 580.

§. 4. Stamina 2-verticillata, antherigera 10—7.

17. JATROPHA URENS (LINN. emend.) MUELL. ARG. ramulis petiolis et ovariis stimulosis; foliis longe petiolatis ultra medium v. paulo brevius palmatim partitis, lobis angulosodentatis v. lobatis v. sinuatis membranaceis, stipulis late triangularibus parvis palmatim pluripartitis; cymis subpaucifloris, floribus gracilibus; calyce masc. usque ad medium ultra ⅓ longitudinis 5-fido extus subtomentello intus glabro; columna staminali brevi basi tomentosa, filamentis longe solutis; ovario acuminato sulcato puberulo. Jatropha urens Müll. Arg. in DC. Prodr. X V. 2. p. 1100. Yar. α. OSTEOCARPA Müll. Arg., foliis amplis fere usque ad medium v. usque ad medium 3—5-lobatis, in petiolis et costis stimulosis fuscescenti-viridibus, lobis late ovatis v. triangularibus breviuscule acuminatis margine obsolete denticulatis et minute adpresso - stimulosis caeterum indivisis angulosopaucidentatis. Jatropha osteocarpa Pohl Piant. Bras. I. 63; Baill. Bec. IV. 276. Jatropha urens ß. Marcgravii forma osteocarpa Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1101. FOLIA 20 — 30 cm. lata et fere totidem longa, subglabra. superne praesertim stimulosi. Flores ignoti.

PETIOLI

Habitat prope Bio de Janeiro: Schott n. 4107; et in prov. Minas Geratis prope Arrayal 8. Miguel ad Bio Jequitinhonha: Pohl.

Var. ß. BRACHYLOBA Müll. Arg., foliis circiter usque ad medium 3-lobis, lobis triangulari-ovatis acuminatis integris v. utrinque leviter uniangulosis, in costis non stimulosis, viridibus.


EUPHORBIACEAE:

501

Tota minus stimulosa quam var. α. Ex lobis integris v. subintegris ad y. genuinam, se habet ut var. neglecta ad var. Marcgravii, caeterum ab omnibus formis conspecificis differt foliis minus profunde divisis. FRUCTUS parce stimulosi. SEMINA fusco-cinerea, irregulariter transversim maculata ut in reliquis varietatibus. FOLIA minora et viridiora quam in α. osteocarpa.

JATROPHA.

502

subretrorsum patentes magis profunde cordata sunt quam in δ. neglecta. A y. genuina recedit foliis profundius divisis. Habitat in prov. Bio de Jameiro, in dumosis prope urbem et in monte Gorcovado: Schott n. 1665, 4108, Mikan, Gaudichaud n. 1160, Lund; in siccis arenosis prope Ribeirâo : Biedel n. 1335; prope Bahiam: Blanchet n. 106, Lhotsky.

Habitat in Brasilia: Martius. Var.

γ.

GENUINA

ultra medium

Müll. Arg. in DC. l. c.,

5-fidis,

lobis

latiuscule

subovatis

foliis paulo leviuscule

sinuato- v. anguloso-dentatis, inferioribus interdum subconnatis, pedunculis mediocribus v. abbreviatis,

floribus congestis quam

in sequentibus paullo crassioribus.

Jatropha urens Linn. Spec. pl. ed. 1. p. 1007, excl. syn. Pluk.; Jacq. Hort. Vindob. I. t. 21; Desr. in Lam. Encycl. II. 15 (exclus. calyce fem.). — Commelin. Hort. med. Amstelod. I. 19. t. 10. herbacei v. inferne lignosi, cum petiolis et costis foliorum, pedunculis et capsulis stimuloso-hispidi. STIPULAE 2—3 mm. longae et totidem latae v. latiores quam longae. PETIOLI limbum aequantes v. subaequantes. LIMBUS ambitu suborbicularis, basi saepius cordatus, saepius diametro circiter 12 cm. aequans, pubescens v. puberulus, viridis. CYMAE corymbiformes, breviter v. breviuscule pedunculatae. STYLI graciles, inferne longiuscule connati, dein 2—3-fidi; laciniae integrae v. 2—3-fidae. CAPSULAE 10—11 mm. longae. — Petioli subinde ex parte longissimi, limbum bis et ultra aequantes.

Var. Ƨ. HERBACEA Müll. Arg. l. c., foliis ultra medium 5—3-partitis, lobis subellipticis grossius v. tenuius runcinatopinnatifidis v. sinuato-lobatis v. dentatis, Jatropha herbacea Linn. Spec. pl. ed. 1. p. 1007. Cnidoscolus Michauxii Schlechtend. in Linnaea V. 87, non Pohl. Jussieuia herbacea Houst. Reliq. p. 6. t. 5, exclus. fig. 5. FOLIA

quam in praecedentibus paulo minora, quam in sequente

majora. Habitat in Mexico.

CAULES

Habitat in Brasilia (Commel., et ex Hb. Jacq.); ad Porto Imperial: Burchell n.8546; in Guyana gallica: Sagot n.498; in Venezuela: Fendler n. 1228; in Guatemala: Friedrichsthal n. 863 ; in insula Trinitatis et in Mexico prope Tehuantepec. Var.

b.

NEGLECTA

Müll. Arg.,

foliis longe v. saltem dis-

Var. η. STIMULOSA Müll. Arg. l. c., foliis paulo ultra medium 3-lobis v. rarius subquinquelobis, lobis ovatis grosse subsinuato-paucidentatis v. angulosis v. subintegris. Jatropha stimulosa Mich. Flor. Bor. Amer. II. 216. Jatropha herbacea Desr. in Lam. Encycl. IV. 16, non Linn. Jatropha urens Walt. Flor. Carol. 239, non Linn. Bivonea stimulosa Bafin. Flor. Ludov. 138. Cnidoscolus Michauxii Pohl Piant. Bras. l. c. Cnidoscolus stimulosus A. Cray Manual Bot. 389. Habitat in parte meridionali Americae septentrionalis. —' Var. ζ. et η. hucusque in Brasilia nondum lectae et tantum pro illustratione totius speciei hic enumeratae sunt.

tincte ultra medium 3-lobis v. rarius 5-lobis, lobis lanceolatoovatis superne sensim acuminatis distincte v. obsolete repandodentatis, basi foliorum late repando-retusa.

Cnidoscolus neglectus Polii Piant. Bras. I. 60. t. 51; Baill. Bec. IV. 275. CAULIS bipedalis, suberectus, perennis, superne herbaceus, foliosus, dense stimulosus (ex Pohl). RAMI divergentes, cum petiolis densiuscule stimulosi. FOLIA evoluta a basi ad apicem circiter 8—15 cm. longa, latiora quam longa; lobi laterales vulgo patentes, extus subinde obsolete unilobati, omnes utraque facie breviter pubescentes v. subtus fere glabrescentes, tenuiter membranacei et intense v. obscure virides. FLORES et FRUCTUS ut in a. Marcgravii et in praecedente. — In speciminibus Warmingianis folia valde ludunt magnitudine et lobis brevius v. longius inter se discretis.

Habitat in siccis aridis, in pascuis petrosis et inter frutices provinciae Goyaz prope Villa Boa s. Goyaz: Pohl n. 3918; prope Bio de Janeiro: Riedel, Glaziou n. 1386, Begnell n. 179; in prov. Minas Geratis prope Bagoa Santa: Warming; in ruderatis prope Bahiam : Salzmann n. 490. Var.

£.

MARCGRAVII

Müll. Arg. l. c.,

medium 3-lobis v. subinde pro

parte

foliis longe ultra

5-lobis,

lobis leviter

sinuatis v. repando-dentatis anguste ovatis v. ellipticis, foliorum profundius quam in

γ. neglecta

basi

excisa.

Cnidoscolus Marcgravii Pohl Plant. Bras. I. 58. t. 50; Baill. Rec, IV. 275, excl. syn. Spreng. — Marcgr. Brasil. p. 79. fig. 2, Pohl. l. c. Simillima S. neglectae nec ab ea distinguenda nisi lobis foliorum primo intuitu minus integris, distinctius repando-dentatis v. sinuatodentatis aut sublobatis. Folia saepe, non semper, paulo densius vestita sunt et similiter saepe, non semper, basi ob lobos infimos, si adsunt,

Euphorb

18. JATROPHA OLIGANDRA MUELL. ARG. tota estimulosa ; foliis longe petiolatis pro ¼—⅓ longitudinis 3-lobatis, lobis indivisis; cymis petiolos dimidios aequantibus parvifloris, bracteis late triangularibus parvulis integris; calyce masc. pro ¼ longitudinis 5-fido, extus tomentello, intus glabro; columna staminali longiuscula basi villosa, filamentis superne breviuscule liberis, staminibus antherigeris 7—8, sterilibus 3—2; ovario cylindrico-ovoideo villosulo-tomentoso, stylis basi breviter connatis bis bifidis. Planta alte fruticosa. RAMI lignosi, visi diametro 8—10 mm. aequantes, pallide fuscescentes et glabri, nitiduli. RAMULI subhorizontaliter patentes, vix semipedales, inferne lignescentes, caeterum subherbacei, superne pallidi, undique glabri. STIPULAE parvulae, suborbiculares, obtusae, crenulatae, caducissimae. PETIOLI 12—18 cm. longi, parum validi, juniores leproso-tomentelli, evoluti glabrati. LIMBUS foliorum 18—25 cm. latus et fere totidem longus, subadscendenti-3-lobus, membranaceus, olivaceo- v. fuscescenti-viridis, junior brevissime et parce leproso-tomentellus v. leproso-puberulus, mox dein omnino v. fere omnino glabratus, sub lente creberrime reticulato-venosus, stimulis undique destitutus; lobi triangulares v. triangulari-ovati, acute acuminati, integri et indivisi. CYMAE longius pedunculatae, pluries dichotome divisae, demum laxiflorae; pedunculi petiolis evolutis dimidiis breviores, brevissime tomentelli. BRACTEAE tomentellae, deciduae. CALYCES fem. caducissimi, masculi 5—6 mm. longi, clavato-cylindrici. OVARIUM tomento brevi pallide chryseo tectum. STYLI ovario fere triplo breviores, subgraciles, basi vix distincte in columnam connati. Fructus ignoti. Verticillus superior staminum ex parte sterilis, inferior 5-andrus. Staminibus fertilibus tantum 7—8 a reliquis omnibus recedit. Habitat in prov. Bio de Jameiro, prope Ganta Gallo: Peckolt n. 173.

64


EUPHORBIACEAE:

503

XXXIX. PAUSANDRA PAUSANDRA THOUINIAE

PAUSANDRA- SAGOTIA.

RADLK.

Radlkofer in Flora Ratisb. 1870. p. 92. t. 2. — sp. Casaretto Nov. Stirp. Bras. dec. X. 75. n. 81.

CALYX masc. aestivatione quincuncialis, fem. ignotus. PETALA florum masc. cum laciniis calycis alternantia, imbricata, florum fem. ign. DISCUS flor, masc. extrastaminalis, urceoli lobi cum petalis alternantes. STAMINA in receptaculo haud elevato centralia, libera; antherae birimosae. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis, cocca bivalvia. SEMINA ecarunculata. V. arbores Brasiliae meridionalis. alterna, peliolata, bistipulata ; petioli apice tumidi et supra biglandulosi; limbus penninervius, transverse costulatus et reticulato-venosus, indivisus, margine subdistanter serrato-dentatus. Indumentum malpighiaceum, aut et simplex. FLORES dioici ; inflorescentiae axillares, spiciformes; flores spicarum glomerati. Flores fem. ignoti, masculi 5-meri; PETALA calyce longiora, intus circa medium villosula. STAMINA 5—6; antherae introrsae. FRUCTUS et SEMINA ut in genere Alchornea, cujus species grandifolias hae plantae prima fronte fere simulant. SEMINA laevia, maculata. ALBUMEN copiosum. EMBRYO rectus. RADICULA tenuis, cylindrica, cotyledonibus lanceolato-ovatis basi obtusis v. obiter cordatis palmatinerviis triplo brevior. ARBUSCULAE

FOLIA

Proxime ad genus Trigonostemon Bl. sensu Müll. Arg. (in DC. Prodr. XV. 2. p. 1105) accedit, sed stamina libera et structura florum fem, hucusque ignota, flores caeterum dioici et pili malpighiaceo-dibrachiati. Planta prior a cl, RADLKOFER optime exposita. Species notae 2, ambae Brasilienses. CONSPECTUS SPECIEEUM. Petala florum ♂ margine ciliolata, capsulae 13—15 mm. longae . . 1. P. MORISIANA. Petala florum ♂ margine glabra, capsulae magnae, 2½ cm. longae 2. P. MEGALOPHYLLA.

1. PAUSANDRA MORISIANA RADLK. indumento ramulorum malpighiaceo, petalis masc. margine ciliolatis, urceolo extrastaminali obtuse repando-5-lobo, capsulis majusculis, seminibus ambitu subteretibus.

504

rigidae. PETIOLI 3—5 cm. longi, 2—2½ mm. lati, i. e. validi, supra canaliculati, sub limbo tumidi. LIMBUS evolutus circ. 20—25 cm. longus, 5—8 cm. latus, late spathulato-lanceolatus, acutus v. acuminatus, inferne cuneato-angustatus, basi obtuse biglandulosus, margine obtuse et distanter v. apice densius serrato-dentatus, demum membranaceo-coriaceus v. florendi tempore paulo tenuior, supra subfuscus et opacus, subtus fuscescenti-viridis; costae secundariae utrinque circ. 20, mediocres, subtus prominentes, cum venis et venulis fuscae. SPICAE paulo supra axillam foliorum sitae, vulgo foliis dimidio breviores vulgoque indivisae; rhachis rigidula, glomeruliflora. BRACTEAE 1 mm. longae, late triangulares, fuscae, rigidulae. ALABASTRA obovoidea, 3—4 mm. longa. FLORES masc. evoluti 5 mm. longi; CALYX petalis duplo brevior, laciniae ovatae, rigidae. PETALA 5 mm. longa, oblongato-elliptica, rotundato-obtusa, basi cohaerentia, intus fere media altitudine copiose pubescentia. DlSCUS florum masc. urceolaris, obtuse lobatus, stamina cingens. STAMINA 5 v. etiam 6 et tum unum centrale et 5 ante petala sita; antherae 1½ mm. longae, oblongo-ovoideae, basi obtuse cordatae. POLLINIS grana humectata 60 micromillim. aequantia, globosa. CAPSULAE 13—15 mm. longae; coccorum valvae 6 apertae dorso 6—7 mm. latae, brunneae, tenuiter lignosae. SEMINA 7—10 mm. longa, 7—8 mm. lata et demum 6—7 mm. crassa, longitrorsum irregulariter brunneo-striato-maculata. Habitat in prov. S. Paulo: Burchell n. 3825 ; et in silvis primaevis provinciae Rio de Jameiro, e. gr. Serra d'Estrella: Casaretto n. 695, Luschnath; in silvis ad Esperança : Riedel n. 797, et in silvis umbrosis prope Mandioca: Riedel.

2. PAUSANDRA MEGALOPHYLLA MUELL. ARG. indumento ramulorum malpighiaceo et simul simplice, petalis florum masc. margine glabris, urceoli extrastaminalis 5-lobi lobis acute triangularibus, capsulis maximis acutatis, seminibus obtuse trigonis. 30—40-pedalis (Ried.), succo glutinoso scatens (Ried.) ultimi validi, costato-angulosi et pilis ex parte malpighiaceis adpressis, ex parte simplicibus erecto-patentibus densiusculis parvulis et obscure fulvis vestiti. STIPULAE 10—11 mm. longae, lanceolato-triangulares, basi 5—6 mm. latae, dorso parce sericeo-pubescentes, mox deciduae. PETIOLI 5 —15 cm. longi, validi, obtuse costato-angulosi, more ramulorum vestiti, sicci basi apiceque contracti. LIMBUS foliorum maximus, circ. 40—50 cm. longus, 10 — 18 cm. latus, late spathulato-lanceolatus, acuminatus, basin versus longe cuneato-angustatus, quoad consistentiam, colorem et serraturam omnino ut in P. Morisiana, sed multo major, et costae secundariae numerosiores et magis patentes. SPICAE masculae simplices v. ramosae, 10—20 cm. longae, similes iis P. Morisianae sed multo validiores. FLORES albi (Ried.), masculi praeter differentias in diagnosi exhibitas ut in laudata specie; PETALA similiter usque ad medium margine actius cohaerentia, intus ad faucem furfureotomentella et stamina etiam saepissime 6, quorum unum centrale. CAPSULAE absque mesocarpio secedente 22—25 mm. longae, 20 mm. latae, ambitu subteretes, apice breviter acutatae; endocarpium l½ mm. crassum, lignosum. SEMINA 14 mm. longa, 12 mm. lata et 8 mm. crassa, dorso acute sed parum prominenter carinata, latere opposito subplana, undique irregulariter fusco-maculata. Flores fem. ignoti, in schedula tamen styli 3 et stigmata bifida a cl. Riedel indicantur. ARBOR

RAMULI

Halitat prope Mandioca, prov. Pio de Jameiro: Riedel.

Tabula nostra XCIX.

Pausandra Morisiana Radlk. l. c. Thouinia Morisiana Casaretto l. c.; Walp. Rep. V. 365. ARBUSCULA circ. 10—20—30-pedalis, tum foliorum tum spicarum subamentiformium forma Castaneam sativam quodammodo referens (Casaretto). RAMI florigeri stricti, crassitie digitum mulierculae aequantes, fructigeri, validiores, superne obtuse 5-sulcati, caeterum teretes, viridibrunnei, inferne glabrati, superne cum petiolis et tota inflorescentia pilis exiguis dibrachiatis adpressis nonnisi sub lente perspicuis puberuli. Internodia 2—3 cm. longa, summa multo breviora. FOLIA -sparsa, ante evolutionem dense pilosula. STIPULAE 5 mm. longae, lanceolatae,

XL. SAGOTIA

BAILL.

SAGOTIA Baill. Rec. d’obs. bot. I. 53 (non Walp., quae sect. Desmo dii); Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1113.

CALYX utriusque sexus imbricativus. PETALA masc. cum laciniis calycis et cum glandulis disci extrastaminalis alternantia, feminea nulla. STAMINA in receptaculo convexo centralia; antherae birimosae.


505

EUPHORBIACEAE: SAGOTIA- CHAETOCARPUS.

Rudimentum ovarii nullum. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis. SEMINA carunculata. americanae, in Guyanis et m Brasilia occidentali-septentrionali crescentes, FOLIA alterna, bistipulata, petiolata, penninervia, reticulato-venosa. FLORES dioici, utriusque sexus in racemos terminales dispositi, longe pedicellati; pedicelli supra basin bibracteolati. CALYCES utriusque sexus quincunciaies, feminei petaloidei et oblongati, accrescentes, persistentes. PETALA masc. late convoluto - imbricativa, subcoriaceo-rigidula. FILAMENTA libera, STAMINA mediocriter numerosa; brevissima; ANTHERAE longitrorsum bvrimosae, erectae, stantes; rimae leviuscule introrsae. OVARIUM 3-loculare. STYLI 3, bipartiti. ARBORES

Species tantum unica nota est, quodammodo similis Richeriae.

506

Est quasi var. α. laciniis calycis rigidioribus, aut var. γ. laciniis calycinis longioribus. Habitat in prov. do Alto Amazonas ad Rio Uaupés : R. Spruce n. 2461.

Yar. γ. BRACHYSEPALA Mülli. Arg. l. c., foliis lanceolatoellipticis utrinque acutis, laciniis calycis fem. lanceolato-ovatis 7—10 mm. longis 4 mm. latis, ovario villoso-tomentello. Fructus hujus var. adhuc ignotus est. Indumentum ovarii quam bin reliquis varietatibus paullo longius magisque intricatum e pilis brevioribus densis et longioribus sparsis compositum est. Habitat in Guyana anglica: Schomburgk n. 569.

Var. δ. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis oblongo-obovatis basi acutis apice subobtusis, laciniis calycis fem. lanceolatospathulatis 10 —15 mm. longis, ovario tomentello, capsula 9—11 mm. longa. Sagotia racemosa Baill. Rec. I. 54. apice subconferte' foliosi, teretes, cum tota planta glabri. cm. longi, apice tumidi. LIMBUS foliorum 12—18 cm. longus, 5—8 cm. latus, rigide v. coriaceo-membranaceus, integer, retiCOSTAE culato-venosus , subtus paullo pallidior, nonnihil rufescens. interdum purpurascentes. RACEMI 1½—2 cm. longi, i. e. satis abbreviati, pedicellos masc. solitarios v. genuinos v. ternatos gerentes. PEDICELLI masculi 8—15 mm. longi, femineis multo graciliores, nigricantes; feminei vix 8 mm. aequantes. CALYX masc. aperiens globosus, 2 mm. latus; laciniae orbiculares. CALYX fem. oblongatus, masculo multo major, subviscoso-succulentus et glaber; laciniae demum valde oblongatae. OVARIUM in calyce plus minusve exiguum, depresso-globosum, adpressosubhirtellum. CAPSULAE parce adpresso-puberulae. RAMULI

PETIOLI

1. SAGOTIA RACEMOSA (BAILL. emend.) MUELL. ARG. floribus longe pedicellatis, pedicellis patentibus, petalis masc. suborbicularibus, capsulis depresso-subglobosis 3-dymis brevissime puberulis. Sagotia racemosa Müll. Arg. in Flora Ratisb. 1864. p. 516, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1113. Var. α. LIGULARIS Müll. Arg. l. c., foliis lanceolatoellipticis utrinque acutis, laciniis calycis fem. sublineari-spathulatis liguliformibus circ. 2½ cm. attingentibus tenuibus distincte nervosis pallidis, ovario tomentello. Fructus hucusque ignotus. Habitat in Surinamia : Hostmann n. 1156 pr. p.

Yar. /3. MACROCARPA Müll. Arg. l. c., foliis lanceolatoovatis acuminatis, laciniis calycis fem. ovato- v. demum sublineari-lanceolatis 16—24 mm. longis rigidulis fuscis, ovario tomentello, capsulis 15 mm. longis. FOLIA rigidiora quam in yar. a., rigidius venosa et basi obtusa v. obiter cordata. CAPSULAE quam in sequentibus varietatibus majores. — Laciniae calycis fem. quasi medium tenent inter eas varietatis praecedentis easque varietatis γ. Haec varietas caeterum adeo ex tota natura partium, colore, consistentia, forma et magnitudine speciminum cum reliquis varietatibus congruit ut pro specie distincta haberi nequeat.

2—4

Habitat in Quyana anglica : Martin, et in Surinamia : Hostmann n. 115 pr. p., 1156.

Yar. f. MICROSEPALA Müll. Arg. l. c., foliis ellipticolanceolatis basi acutis apice acuminatis, laciniis calycis fem. lineari-ligulatis reflexis 6—7 mm. longis, ovario tomentello, capsulis circ. 8 mm. longis. Tabula nostra LXX. superne subgraciles. PETIOLI 1½—4 cm. longi. LIMBUS foliorum 12—18 cm. longus, 3½—8 cm. latus ut in var. praecedente. RACEMI 3—4 cm. longi. PEDICELLI masc. circ. 12 mm. aequantes, subrecti, firmi, fusco-nigricantes, circiter 3 mm. supra basin 2—3-bracteolati, solitarii v, rarius in hac basi pedunculari brevi et tenui gemini. STISMATA ut in reliquis varietatibus elongata, latiuscula. CAPSULARUM pili valde exigui, subadpressi. RAMULI

Habitat in prov. do Alto Amazonas secus flumina Casiquiari, Vasiva et Pacimoni: R. Spruce n. 3342.

' SUBTRIB. IV. CHAETOCARPEAE. MUELL. ARG. in Linnaea XXXIV. 202, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1033 et 1121. — Flores non involucrati, ex situ partium petalis praediti (sed petala in genere unico noto suppressa).

Glandulae disci extrastaminalis et liypogyni laciniis calycis oppositae. lutum inserta. XLI. CHAETOCARPUS

THWAIT.

Thwaites in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 300. t. 10., et Enum. pl. Zeyl. p. 274; Baill. Etud. gén. Euphorb. 323; Müll. Arg. in DC. Prodr. X V. 2. p. 1121.

CHAETOCARPUS

CALYX utriusque sexus imbricativus. (Petala suppressa). DISCI extrastaminalis et liypogyni glandulae

Stamina circa rudimentum ovarii evo-

ante lacinias calycis sitae. STAMINA inter discum et rudimentum ovarii inserta; ANTHERAE birimosae, basifixae. Rudimentum ovarii evolutum. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis (echinatus). SEMINA carunculata. COTYLEDONES latae; RADICULA brevissima.


EUPHORBIACEAE:

507

CHAETOCARPUS—CUNURIA.

ARBORES aut FRUTICES elati Indiae orientalis, Ceyloniae et Brasiliae. BAMULI teretes, apice cum partibus valde juvenilibus pilis simplicibus mox deciduis parvis vestiti. FOLIA distiche alterna, bistipulata, breviter petiolata, penninervia, integra, eglandulosa, coriacea, plus minusve fuscescentia v. fusca. FLORES dioici, in pulvinulis axillaribus dense conferti, glomerati v. fasciculati. CALYCES utriusque sexus in speciebus asiaticis tetrameri, in nostris pentameri et quincunciaies. DISCUS masc. urceolaris, breviter 5-lobus, lobi ante lacinias calycis siti emarginato-bilobi, hypogynus orbiculari-urceolatus, similiter ac florum masc. 10-lobus. STAMINA circ. 8—15, in receptaculo modice elevato sita; FILAMENTA rigida, rigide hirsuta, longiuscula; ANTHERAE in alabastris firme introrsae, basi 2-lobae, inter lobos basi insertae. BUBIMENTUM OVARII elongatum, subtenue, hispidum, 3- v. rarius 2-fidum v. 2-lobum. OVARIUM 3-loculare. STYLI 3, basi connati, profunde bifidi; crura rigide lacero-papillosa. CARSULAE (in speciebus asiaticis tantum observatae) 3-coccae, rigide setoso-echinatae ; SEMINA laevia, caruncula magna biloba equitante ornata.

Species notae 4, 2 Asiaticae quae a nostris recedunt calycibus decussatim tetrameris et setis rigidis fructuum retrorsum glochidiato-asperis. CONSPECTUS SPECIERUM.

Stipulae petiolis duplo breviores mox deciduae, folia ob1. CH. BLANCHETII. longo-elliptica Stipulae petiolos superantes, persistentes, folia oblongo2. CH. POHLII. ovata

1. CHAETOCARPUS BLANCHETII MUELL. ARG. foliis oblongo-ellipticis utrinque subaequaliter acutis, stipulis quam petioli duplo brevioribus mox deciduis. Tabula nostra C. Fig. I. RAMI penultimi et ultimi satis graciles, sed rigiduli tamen, teretes, glabri, nitiduli, grisei v. novelli fusci. STIPULAE 4 mm. longae, obovato-

508

lanceolatae, acuminatae, pilis paucis exiguis griseis adspersae. PETIOLI 6—8 mm. longi, rigiduli, transversim rimosi. LIMBUS foliorum 5½—7 cm. longus, 2½—3¼ cm. latus, obtuse acuminatus, basi acutus, coriaceus, utraque pagina subconcolor, griseo-fuscus, integer margine leviter recurvus, utroque latere costas secundarias parce ramulosas 4—5 gerens, novellorum siccorum longe obscurius fuscus, tenuior et venosus. FLORES fem. in pulvinulis axillaribus dense et minute squamulosis modice numerosi, saepe 3—5. PEDICELLI fem. 5 mm. longi, recti, minute subgriseopubescentes. CALYX fem. 3 mm. longus; laciniae late ovatae, obtusae, exteriores 3 reliquis dorso densius puberulae, omnes intus subglabrae, duae interiores margine praesertim reliquis tenuiores ibique subpellucidae v. subscariosae. Discus tenuis 5-lobus; lobi connati, emarginato-bilobi. OVARIUM ovoideum, teres, obtusum, tota superficie tuberculis conicis truncatis apice pilo rigidissimo brevi nitidulo acutissimo terminatis caeterum laevibus et nitidis crebre tectum; tuberculi in fructu juniore circ. 1½ mm. longi. STYLI fere longitudine ovarii, patentes, fusci. FRUCTUS juniores 6 mm. longi, ellipsoidei. Fructus maturi et flores masculi ignoti. Habitat prov. Bahia in Serra da Jacobina: Blanchet n. 3297.

2. CHAETOCARPUS POHLII MUELL. ARG. foliis oblongo-ovatis apice longius quam basi acuminatis, stipulis petiolos superantibus persistentibus. Tabula nostra C. Fig. II. RAMULI antepenultimi et penultimi nigricanti-grisei, teretes, ultimi fusco-nigricantes et dense foliosi. Folia 4—7 cm. longa, 2½—33/4 cm. lata, ambitu oblongo-ovata et obscurius subnigricanti-fusca, nec non apicem versus magis angustata quam ad basin simpliciter et breviter acutam, caeterum omni respectu cum iis C. Blanchetii convenientia, in ramulis ultimis florigeris tamen densius quam in illa disposita. PETIOLI autem sunt breviores, 3—5 mm. longi, et STIPULAE majores, circ. 8 mm. longae et 4½ mm. latae, oblongato-ellipticae v. -ovatae v. -obovatae, rigidae, foliaceae, erectae, longitrorsum tenuiter tricostatae, quasi flores masc. axillares involucrantes. FASCICULI florum axillares, cum foliis distiche dispositi, modice pluriflori. PEDICELLI masc. evoluti 2—3 mm. longi, cum calyce puberuli. CALYX masc. aperiens 2 mm. longus, laciniae 2½ mm. longae, late ovatae, subacutae. DISCI glandulae crassiores quam in flore fem. Chaetocarpi Blanchetii magisque adscendentes v. erectae, caeterum ut in illa specie dispositae. STAMINA 12—15, inferne vix cohaerentia; filamenta peculiariter rigido - hirta. ANTHERAE ovoideae, ambitu breviores quam in speciebus asiaticis, glabrae. RUDIMENTUM OVARII filamentis paulo crassius, longitudine filamenta aequans, undique rigide et crebre hirto-hirsutum, 3-fidum v. 3-lobum; partitiones integrae, hirtellae v. apice palmatim abbreviato-divisae. Flores fem. et fructus ignoti.

Habitat verisimiliter in prov. Goyaz: Pohl.

SUBTRIB. V. CHEILOSEAE MUELL. ARG. in Linnaea XXXIV. 202, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1122.— Flores non involucrati, apetali. Stamina circa rudimentum ovarii evolutum inserta, exteriora cum laciniis calycis alternantia. Discus extrastaminalis nullus. Genera nota duo, alterum brasiliense, alterum asiaticum.

XLII. CUNURIA

BAILL.

calycis alternantia; ANTHERAE birimosae. loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis. SEMINA exarillata, albuminosa.

laciniis

OVARII

CUNURIA Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 287 (Aug. 1864); Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p.1123. — CLUSIOPHYLLUM Müll. Arg. in Flora Ratisb. 1864. p. 518 (Octobr.).

CALYX masc. imbricativus (femineus ignotus). Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA circa rudimentum ovarii evolutum inserta, exteriora cum

ARBORES V. FRUTICES elati in Brasilia septentrionali-occidentali tantum hucusque observati. FOLIA alterna, petiolata, coriacea, integra, basi supra patellari-biglandulosa, penninervia; costae secundariae angulo amplo insertae, marginem versus arcuatae, subnumerosae, cum


EUPHORBIACEAE:

509

CUNURIA—TETRORCHIDIUM.

minoribus subparallelis alternantes. FLORES dioiei, masculi cymosi, ad apicem ramulorum inflorescentiae cymuloso-congesti, sessiles, parvi. CALYX masc. 5-fidus ; laciniae quincunciaies. STAMINA 10, biserialia, exteriora breviora; FILAMENTA basi confluentia. ANTHERARUM rimae introrsae. OVARII RUDIMENTUM florum masculorum tripartitum. OVARIUM 3-loculare. STIGMATA lata, biloba, recurva. OVULUM sub obturatore valde evoluto crasso inferne lacero appensum; raphe interior, i. e. ovula omnino euphorbiacea, etiamsi habitus alienus, potius Clusiaceas in mentem revocans. CAPSULAE magnae; endocarpium lignosum, 6-valve. SEMINA magna, laevia.

510

minentes laevigatus et utraque facie nitidulus, glaberrimus, pallide fuscidulus ; costae et venae in utraque pagina, subtus tamen validius, prominentes ; basis limbi immediate supra apicem petioli superne fusconigricantis glandulis duabus juxtapositis fusco-nigricantibus nanis circiter 1—1¼ mm. latis margine pallido prominente e parenchymate limbi formato cinctis ornata est. CYMAE pauciflorae. BRACTEAE minutissimae. CALYCES masc. 1⅔— 2 mm. longi, subglobosi, vix ultra medium 5-fidi, adpresso-pubescentes; laciniae late ovatae, obtusae. ANTHERAE oblongoovoideae, muticae. RUDIMENTUM OVARII 3-partitum; partitiones lanceolatae, submembranaceae, pubescentes. CAPSULAE 4 cm. longae, extus subleprosae; mesocarpium carnosum, crassiusculum; endocarpium valvarum dorso 14 mm. latum, lignosum, inferne 3—3⅓ mm. crassum, superne tenuius, intus rubescens et striolatum. Habitat in prov. do Alto Amazonas secus flumina Casiquiari, Vasiva et Pacimoni : R. Spruce n. 3299.

Species notae 2 insequentes. CONSPECTUS SPECIERUM.

Petioli graciles, capsulae fere bipollicares , . /Petioli crassi, capsulae pollicares .....

1. C. 2. C.

SPRUCEANA. CRASSIPES.

2. CUNURIA CRASSIPES MUELL. ARG. petiolis crassis, venis minoribus reticulatis parum prominentibus his parum distinctis, calycibus masc. aperientibus ovoideis, capsulis majusculis pollicaribus. Cunuria Spruceana Müll. Ary. in DC. Prodr. l. c. pr.p.

1. CUNURIA SPRUCEANA BAILL. petiolis subgracilibus, venis minoribus reticulatis in pagina inferiore prominentibus, calycibus aperientibus subglobosis, capsulis maximis longe ultra pollicem longis. Tabula nostra XIV. Fig. II.

Cunuria Spruceana Baill. Rec. l. c.; Müll. Ary. in DC. Prodr. l. c. pr. p. . Clusiophyllum Sprucei Müll. Ary. in Flora Ratisb. l. c. RAMULI validiusculi, subteretes, fuscescenti-cinerei, glabri, summo apice autem cum stipulis more Artocarpearum convolutis caducissimis adpresso-pubescentes. STIPULAE 5—6 mm, longae. PETIOLI 10—35 mm. longi. LIMBUS foliorum 6—11 cm. longus, 4—8 cm. latus, late ellipticus, ambitu utrinque obtusus, apice tamen breviter cuspidato-apiculatus et basi nonnihil contracto-acutatus, rigidus, praeter costas et venas pro-

Tota specimina valde similia iis C. Spruceanae, praesertim consistentia et colore partium, et absque cognitione fructus facillime, ut in DC. Prodr. 1. c. ad specimina Hb. Hook. ipse feci, pro conspecificis haberi possunt, sed fructu utriusque observato et diversitate majoris momenti certiore facta nunc primo intuitu 'n eo a praecedente specie differunt, quod petioli diametro 2—2½ mm. aequant, rigidi, validi, folia ambitu longiora, 10—13 cm. longa, 3½—6 cm. lata, apice obtusissima v. subinde retusa, et venae dein multo minus quam in illa prominentes et parum distinctae. PLORES masc. aperientes 3 mm. longi, paulo majores quam in specie praecedente et magis ovoidei, in cymulis fere longitudinis 5-fidi. CAPSULAE dein fere duplo sessiles, tantum pro breviores sunt, longitudine 2½ cm. aequant et superficie laeves et laevigatae sunt. Endocarpium inferne fere, 2 mm. crassum, superne tenuius. Habitat in prov. do Alto Amazonas, prope S. Carlos ad Rio Negro: R. Spruce n. 3029, 3474.

SUBTRIB. VI. GELONIEAE MUELL. ARG. in Linnaea XXXIV. 202, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1124. — Flores non involucrati, apetali. Stamina centralia, exteriora aut isomera laciniis calycis opposita. — Discus florum masc. extrastaminalis aut nullus, hypogynus in generibus nostris evolutus. Flores in nostris diandri v. saepius triandri. Genera nota 8, americana 3.

XLIII. TETRORCHIDIUM

POEPP.

et

ENDL.

TETRORCHIDIUM Poepp. et Endl. Nov. Gen. III. 23. t. 227; Baill, Etud. gén. Euphorb. 439. t. 21. fig. 14—18; Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1132.

laciniae utriusque sexus imbricativae. Petala nulla. DISCUS florum masc. suppressus, hypogynus evolutus. STAMINA laciniis calycis opposita, centralia; ANTHERAE peltatim 4-loculares, loculi omnes inter se discreti, globosi, duo anteriores, duo posteriores, per paria radialia profundius inter se discreti, in apice filamenti vix distincto peltatim stantes. Rudimentum ovarii haud evolutum. OVARII loculi 1-ovulati, cum CALYCIS

Euphorb.

laciniis calycis alternantes aut tantum duo et tum laterales. FRUCTUS capsularis, absque columella centrali. SEMINA ecarunculata. ARBORES et FRUTICES Americae meridionalis, praesertim regiones montanas amantes. RAMI teretes. FOLIA alterna, sparsa, petiolata, penninervia, subrepando- v. crenato-dentata aut etiam plane integra, membranacea v. paullo rigidiora, vulgo plus minusve pallide viridia; petioli immediate infra apicem utrinque patellari-glanduligeri, superne tumidi. FLORES dioici. INFLORESCENTIAE masc. paniculiformes v. racemiformes, femineae racemiformes v. fere in umbellas contractae, illarum

65


EUPHORBIACEAE:

511

rami glomeruliflori. BBACTEAE florigerae basi utrinque patellari-uniglandulosae, parvae. CALYX utriusque sexus 3-partitus, parvus, submembranaceus. Disci hypogyni glandulae cum laciniis calycis alternantes, nunc discretae, membranaceae, petaliformes, nunc firmiores et in urceolum 3-lobum connatae. STAMINA 3; antherarum loculi subhorizontaliter aperientes. OVARIUM 3—2-loculare ; loculi duo anteriores bracteam spectantes v. defectu tertii laterales, tertius posterior v. deficiens. STIGMATA subsessilia, bipartita, ovarii apici reflexo-adpressa, nunc fere petaloideo-complanata, nunc sublinearia. CAPSULAE 3—2-coccae, 3—2-spermae. SEMINA spurie submembranaceo-arillata, globoso-ellipsoidea, grosse foveolatoimpressa. Genus inter americana praesertim antheris insignitum. — Species notae 4, omnes in America meridionali, 3 in Brasilia crescentes. CONSPECTUS SPECIERUM.

1.

2.

Glandulae hypogynae in urceolum 3-lobum pubescentem connatae, rami stigmatis angusti . . 1. T. MACROPHYLLUM. Glandulae hypogynae liberae glabrae petaliformes, rami stigmatis lati . 2. Pedunculi fem, pluriflori, pedicelli crassi, ovarium pachydermeum 2. T. RUBRIVENIUM. Pedunculi fem. 1-flori, pedicelli tenues, ovarium leptodermeum 3. T. PARVULUM.

1. TETRORCHIDIUM MACROPHYLLUM MUELL.ARG. foliis magnis utraque facie densiuscule et prominenter reticulatovenosis integris, racemis fem. longissimis laxifloris, calycis fem. laciniis ovatis, disco hypogyno urceolato 3-lobo pubescente, ovario 3-loculari sericeo-pubescente, stylorum ramis linearibus. Tabula nostra LXXI. Fig. I.

Tetrorchidium macrophyllum Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1133. ARBOR humilis, macrophylla. RAMULI validi, leviter angulosi, cum petiolis, costis foliorum et inflorescentiis pilis brevibus adpressis densis pallide ferrugineo-pubescentes. STIPULAE triangulari-lanceolatae, obtusae, margine recurvae, sericeo-tomentellae, circiter 4 mm. longae, valde caducae. PETIOLI 3—6 cm. longi, apice utrinque glandula urceolari l⅔ nam. lata subacute marginata ornati. LIMBUS foliorum 15—30 cm. longus, 6—10 cm. latus, obovato-lanceolatus, apice subacuto breviter cuspidato-acuminatus, basin versus longe cuneato-angustatus, margine undique integer, rigidule membranaceus, viridis, fere omnino glaber. COSTAE primariae et secundariae subtus prominentes, tenues, hae utroque latere circ. 8, inter se satis distantes, prope marginem longius arcuatoadscendentes. RACEMI masc. ignoti, feminei 10—15 cm. longi, inferne longiuscule ananthi, graciles. BBACTEAE pedicellis 4-plo breviores, ovatae, ferrugineo-villosulae, membranaceae. PEDICELLI fem. 5—7 mm. longi, erecto-patentes, vulgo recti, cum calyce pallide ferrugineo-tomentelli. CALYX fem. 2 mm. longus, utraque facie pallide ferrugineo-pubescens. DISCI hypogyni glandulae in urceolum adpresso-pubescentem connatae ; urceolus 3-lobus, lobi cum laciniis calycis alternantes, calycem paulo superantes. OVARIUM adpresso-pubescens. STYLI basi vix connati, ultra medium bifidi, ovario reflexo-adpressi. Habitat in Peruviae provincia Maynas, in silvis prope Tocache : Poeppig n. 2034, et forte etiam in montanis Brasiliae occidentalis.

TETRORCHIDIUM.

512

2. TETRORCHIDIUM RUBRIVENIUM (POEPP. et ENDL. emend.) MUELL. ARG. foliis mediocribus tenuiter et haud prominenter venosis plus minusve dentatis, racemis fem. brevibus, pedicellis fem. crassis, laciniis calycis fem. triangulari-ovatis, glandulis hypogynis discretis inter se distantibus liguliformisublinearibus glabris, ovario 3—2-loculari pachydermeo pubescente, stylorum ramis subpetaloideis ovatis. Tetrorchi dium rubrivenium Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1133. Yar. a. TRIGYNUM Müll. Arg. l. c., foliis ovato- v. elliptico-lanceolatis firmis parce crenato-dentatis basi angustatis non cuneatis, racemis fem. paucifloris, pedicellis fem. validiusculis calyce longioribus, glandulis hypogynis longiusculis, ovario saepius 3-loculari fere glabro. Tetrorchidium trigynum Baill. Etud. gen. Euphorb. 440. Tetrorchidium rubrinervium a. trigynum Baill. Rec. d’obs. bot. V. 225. Simile (9. genuino, sed folia multo firmiora et ovarium vulgo triloculare et fere glabrum. Habitat in Brasilia meridionali: Gaudichaud n. 9 et Sello.

Var, ß. GENUINUM Müll. Arg. l. c., foliis elliptico-lanceolatis acutis basi angustato-acutatis, vix tamen cuneatis, saepe plus minusve flaccidis crenato-dentatis, racemis fem. sublaxifloris, ovario biloculari sericeo-pubescente. Tabula nostra LXXI. Fig. II.

Tetrorchidium rubrivenium Poepp, et Endl. Nov. Gen. III. 23. t. 227. ARBOR circiter 20-pedalis, fragilis. Partes juveniles omnes cum inflorescentiis breviter adpresso-pubescentes, rami et limbus foliorum autem mox glabrati. RAMULI teretes, pallidi. PETIOLI 2—3 cm. longi. LIMBUS foliorum 10—14 cm. longus, supra medium 3½—5 cm. latus, fere omnino glaber, tenuiter membranaceus, siccus pellucidus et nitidulus; dentes distantes, obtusi; costae secundariae tenuissimae. PAVICULAE masc. valde floribundae, patenter multirameae, folia circiter aequantes; racemi feminei nunc paniculatim ramosi, petiolis vulgo dimidio longiores. GLOMERULI masc. multiflori, subglobosi, diametro circiter 5 mm. aequantes. FLORES fulvo-puberuli, masculi evoluti 1½ mm. lati; laciniae antheris adpressae et eas vix superantes, flaccidae. DISCI hypogyni glandulae calycem demum bis aequantes, petala simulantes, caeterum eodem modo dispositae ac lobi disci hypogyni speciei praecedentis. Habitat in Peruviae prov. Maynas, in silvis prope Tocache cum specie praecedente: Poeppig n. 1915 v. in aliis collect. 1951; in Nova Granata: Goudot; in Brasilia, verisimiliter in regione superiore Amazonum: Biedel,

Yar. y. INTEGRIFOLIUM Müll. Arg. l. c., foliis ovatolanceolatis subobtusis basi longe cuneato-angustatis subintegris firmis, floribus fem. fere umbellatis, pedicellis fem. calycem 2—3-plo superantibus, ovario biloculari subglabro. Halitat in Americae centralis monte Aguacati : Oersted.

Yar. δ. FENDLERI Müll. Arg. l. c., foliis obovato-lanceolatis acuminatis basi longe cuneato-angustatis margine minute calloso-denticulatis, inflorescentiis masc. interrupte glomeratospicatis, racemo fem. subcapitato-pedunculato, floribus fem. subsessilibus v. breviter pedicellatis, ovario biloculari subglabro. Tabula nostra LXXI. Fig. III. Habitat in Venezuela : Fendler n. 1232, n. 70 ; e. gr. prope Tovar: Moritz n. 1661.

et in Columbia: Karsten


EUPHORBIACEAE:

513

TETRORCHIDIUM—OMPHALEA.

3. TETRORCHIDIUM PARVULUM MUELL. ARG. foliis parvulis prope basin ipsius limbi biglandulosis haud prominenter venosis nitidulis dentatis, pedunculis fem. 1-floris, pedicellis fem. tenuibus, calycis fem. laciniis triangulari-ovatis, glandulis hypogynis discretis inter se distantibus liguliformi-sublinearibus subglabris, ovario leptodermeo 2-loculari sericeo, stigmate communi suborbiculari. ARBOR 15—20-pedalis. RAMULI penultimi et ultimi multo tenuiores quam in reliquis speciebus, teretes, virides, apiee cum petiolis novellis breviter adpresso-fulvo-pubescentes, ultimi cire. 10—15 cm. longi, mox glabrati. PETIOLI circ. 5—8 mm. longi, tenelli, sensim in limbum abeuntes. LIMBUS foliorum 4—6 cm. longus, i. e. pro genere minutulus, 12—17 mm. latus, rhombeo-lanceolatus, cuspidato-acuminatus, summo apice angusto obtusus, basi cuneato-angustatus, utroque margine distanter circ. 3—6-dentatus, novellus parce adpresso-puberulus, mox glabratus, pallide olivaceo-viridis, supra nitidus, subtus subopacus et paulo pallidior, prope basin, non apice petioli, biglandulosus; costae secundariae utroque latere circ. 6, tenuissimae; venae vix perspicuae, et costa primaria ipsa tenuissima. PEDUNCULI fem. axillares, tenelli, saepe petiolis circiter dimidio longiores v. etiam breviores, 1 — 2-bracteolati. CALYCES fem. paulo minores quam in T. rubrivenio. FLORES masc. ex sched. Ried. spicati, in speciminibus visis desunt. CAPSULAE subglobosae, 7 mm. longae, glabratae. SEMINA viventia coccinea (Ried. sched.).

Habitat in silvaticis montosis inter Serra d'Estrella et Corrego-Secco: Biedel.

XLIV.

OMPHALEA

LINN.

514

biglandulosae v. etiam eglandulosae. CALYX utriusque sexus 4 —5-partitus. Discus utriusque sexus orbicularis, integer, latus. STAMINA 2—3. FILAMENTA brevissima. CONNECTIVA summopere dilatata, quodque loculos suos longe inter se distantes gerens, inter se incisura angustissima radiali divisa; ad margines cujusvis incisurae loculi enim duarum antherarum vicinarum fere se tangunt, subverticales sunt et rima exteriore aperiunt. OVARIUM 3-loculare, in columnam stylarem pyramidalem trigonam apice obiter 3-lobam apice et intus stigmatosam abiens. FRUCTUS carnoso-tricocci; cocca demum dehiscentia. SEMINA fere globosa, dorso covexa, latere ventrali bifacialia, caruncula et arillo destituta, albummosa. COTYLEDONES radicula longiores, basi biauriculatocordatae. Species notae 8, brasilienses 2. — In Vell. Flor. Flum. X. t. 11—15 insuper occurrunt O. lactescens, O. diandra, O. eglandulosa, O. glandulata, O. verticillata, quae nondum satis recognitae, at aliis generibus adscribendae sunt. CONSPECTUS SPECIERUM. Folia penninervia, bracteae eglandulosae, flores masc. 3-andri 1.0. BRASILIENSIS. Polia breviter 5-nervia, bracteae 2-glandulosae, flores masc. 2-andri 2. O. DIANDRA.

OMPHALEA Linn. Gen. plant, ed. Schreb. p. 1039; Aubl. Guyan.

II. 843. t. 328; Sw. Obs. 349. t.10. fig. 4; Juss. Gen. pl. 392; Neck. Elem. II. 341. n. 1134; Poir. Dict. Suppi. IV. p. 140, et Illustr. IV. t. 753; Adr. Juss. Tent. Euphorb. 54. t, 17. fig. 58; Endl. Gen. pl. n. 5793; Baill. Etud. gSn. Euphorb. 527. t. 7 fig. 1—9; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1124. — DUCHOLA Adans. Fam. II. 357. — OMPHALANDRIA P. Browne Jam. 335. — HECATEA Pet. Thouars Hist. des vég. rec. sur les îles de France, Bourb. et Madag. 27. t. 5, et ej. Gen. Madagasc. 24; Endl. Gen. pl. n. 5794. — ROMOWIA Buchoz Dissert. 18, et Dec. 3. t. 8. (ex Baill.). — HEBECOCCA Beurling Primit. Flor. Portobell. p. 146.

laciniae utriusque sexus imbricativae. Petala 0. DISCUS masc. extrastaminalis, femineus hypogynus. STAMINA centralia; ANTHERAE birimosae, loculi inter se longe discreti, circa discum horizontalem radiatim 2—3-partitum a connectivis formatum stipitatum appensi. Rudimentum ovarii 0. OYARII loculi 1-ovulati, laciniis calycis exterioribus oppositi. FRUCTUS carnoso-capsularis. SEMINA ecarunculata. COTYLEDONES latae, palmatinerviae. CALYCIS

FRUTICES sarmentosi, praeter unum madagascariensem omnes austro-amerieani. FOLIA alterna, rarius et subopposita, bistipulata, vulgo longe petiolata, submagna, ambitu lata, basi in nostris latere superiore ad margines glanduligera, nostra integra, palmati-penninervia. FLORES monoici, cymulosi, in racemos simplices v. brevius longiusve paniculatim ramosos dispositi. BRACTEAE ramulorum paniculae vulgo valde elongatae, foliaceae, inferne angustato-petioliformes, ad basin partis latioris

1. OMPHALEA BRASILIENSIS MUELL. ARG. foliis penninerviis, venis transversis foliorum nullis; bracteis linearispathulatis eglandulosis, parte filiformi-angustata superiorem fere aequante, spicae ramis numerosis longissimis; columna staminali apice in discum connectivorum hemisphaericum triantherigerum dilatata.

Omphalea Brasiliensis Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 86, et in DG. Prodr. XV. 2. p. 1136. Planta arborea (Ried.), tota praeter lacinias calycis masc. margine ciliatas glabra. RAMULI teretes, apice in paniculam dense longi-multirameam abeuntes. PETIOLI 4—5 cm. longi, subgraciles. LIMBUS foliorum 8—10 cm. longus, 4½—5½ cm. latus, oblongo-ellipticus v. lanceolatoovatus, basi rotundato-obtusus v. rarius abrupte leviter acutatus, v. etiam obsolete cordatus, apice obtusus v. acutiusculus, membranaceo-coriaceus, integer, distincte sed vix prominenter reticulato-venosus, utraque facie nitidulus, pallide fuscescens; costae infimae supra basin egredientes, nec basilares, utrinque solitariae, breviusculae, unde limbus genuino-penninervius. INFLORESCENTIA tota 30—35 cm. longa, ampliuscula, suberectomultiramea; rami fere aequilongi, subgraciles, fusci, opaci, tota longitudine florigeri. BRACTEAE 2—3 cm. longae, superne 4—5 mm. latae, rotundato-obtusae, fuscae, mox deciduae. PEDICELLI masc. 4 mm. longi, in pedunculis s. pulvinulis oblongatis et breviter crasse pedunculatis siti. CALYX masc. 2 mm. longus, rigidus, fuscus; laciniae orbiculares v. orbiculari-ovatae, praeter marginem ciliatum glabrae. COLUMNA STAMINALIS brevissima, vertice minus lata quam in O. diandra, fere usque ad centrum inciso-tripartita; partitiones (s. connectiva) crassae, loculis longius disjunctis pallidis obscuriores et subolivaceo-virides. Plores fem. et fructus ignoti. Poliis penninerviis et floribus masc. triandris ad Jamaicensem O. triandram accedit, calyce masc. autem O. diandrae affinior. Habitat inter Bahia et Victoria: Sello ; in locis udis prope Ilheos prov. Bahia: Biedel.


515

EUPHORBIACEAE :

2. OMPHALEA DIANDRA LlNN. foliis basi breviter 5-nerviis, venis transversis validiusculis; bracteis basi angustatis, parte angustata infra glandulas sita quam reliqua superior pluries breviore; columna staminali in discum connectivorum subplanum diantherigerum dilatata.

Omphalea diandra Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1155. Var. α. PARAENSIS Baill,, foliis supra glaberrimis lucidis, bracteis floralibus quam in ß. genuina multo brevioribus, indumento multo densiore, pedicellis densius flavescenti-tomentosis.

Omphalea diandra a. Paraensis Baill. Rec. d’obs. bot. V. 335. Habitat in prov. Para: Hb. Mus. Paris.

Yar. ß. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis evolutis supra glabris, subtus in costis et saepius etiam in parenchymate molliter pubescentibus. Tabula nostra LXXII.

Omphalea diandra Linn. Spec. p. 1377; Aubl. Guyan. II. 843. t.328; Willd. Spec. IV. 569; Poir. Illustr. IV. t.753. fig. 1 ; A. Rich. Fl. Cub. III. 206 ; Baill. Etud. gén. Euphorb. 529. t. 7. fig. 1—6. Omphalea cordata Sw. Prodr. 95, et Observ. 350. FRUTEX alte in arbores scandens (Sagot in sched.). RAMI ramulique teretes, longissimi, juniores cum petiolis et costis paginae inferioris foliorum indumento brevi adpresso scabridulo fulvescente v. lutescente vestiti. STIPULAE triangulari-lanceolatae, acuminatae, 2½ mm. longae, plus minusve persistentes saepeque quodammodo indurascentes et inter-

OMPHALEA—MABEA.

516

dum inferne extus 1—2-lobae. PETIOLI demum limbum circiter semiaequantes, juniores autem eo 3—5-plo breviores, validiusculi, summo apice supra utrinque glandula valida, orbiculari v. orbiculari-elliptica, 21/2—3mm. lata, planiuscula v. convexa, nitidula ornati. LIMBUS foliorum evolutus circ. 17 cm. longus, 10 — 13 cm. latus, late elliptico- v. orbiculariovatus, v. ellipticus, basi cordatus, apice breviter cuspidato-acuminatus, nunc distincte et longiuscule palmatinervius; costae laterales basi utrinque duae, vulgo limbo dimidio multo breviores et ab insequentibus in costa primaria haud magis distant quam reliquae costae superiores inter se ipsas discretae sunt, unde limbus saepe potius penninervius etiamsi basis quinquenervia; costae et venae subtus prominentes; limbus totus demum membranaceo-coriaceus, olivaceo- v. fuscescenti-viridis. PANICULAE longissimae, nunc in ramos nonnullos elongatos divisae, nunc tota longitudine angustae. BRACTEAE ramulorum paniculae saepius 1—2 cm. longae, cymulas vulgo breves, subbipartitas, in dichotomia florem fem. proferentes, v. etiam paniculiformi-oblongatas gerunt. FLORES masc. evoluti globosi, 2½ mm. longi, rigidi, pedicellum fere aequantes, rufescentes ; laciniae margine late imbricativae et fulvo-pubescentes v. demum glabratae. FRUCTUS magnitudine Aurantii. SEMINA maxima, 4½ cm. longa et totidem lata, 3 cm. crassa, dorso obtuse convexa, latere ventrali obtusissime carinata, faciebus introrsis plana. Habitat prope Bio de Janeiro: Olaziou n. 784, 1522; in prov. do Alto Amazonas secus Bio Negro : B. Spruce n. 1524; in Peruvia ad Tarapoto: Spruce n. 4215; in Surinamia: Wullschlaegel n. 1314; in Guyma gallica: Sagot n. 511; et in Antillis.

Var. γ . PANAMENSIS Klotzsch, foliis evolutis glabratis.

Omphalea diandra var. Panamensis Klotzsch ap. Seemam Bot. Herald 101; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1135. Hebecocca Panamensis Beurling Primit. Flor. Portobell. 146. Habitat ad litora Veraguas, in Isthmo Panamensi ad Lion Hill Station: Sution Hayes n. 660.

SUBTRIB. VII. EUHIPPOMANEAE MUELL. ARG. in Linnaea XXXIV. 203, et in DC. Prodr. XV. 2 p. 1147. — CROTONEARUM subtrib. HlPPOMANEAE Griseb. Erlauterung. Pflanz. trop. Amer. 16 pr. p. — Trib. HIPPOMANEAE Bartl. Ordin. nat. 372 pro max. parte; Endlich. Gen. plant. p. 1109 pro max. parte. — STILLINGIIDEAE Baill. Etud. gén. Euphorb. 509 pro max. parte. — ANTHOSTEMIDEAE Baill. l. c. 543 pr. p. — Flores haud involucrati, apetali. Stamina in floribus non compressis centralia, exteriora aut isomera cum laciniis calycis alternantia.

Flores subinde valde reducti, saepissime autem 3-andri et stamina laciniis calycis isomera. Discus florum masc. absolute nullus, extrastaminalis saltem e situ partium adesse haud potest. Ovarium saepissime 3-loculare, loculus unus anterior s. bracteam spectans. Styli semper simplices, in genere Ophthalmoblaptone in tubum connati, in reliquis omnino v. ex parte liberi. In genere Sebastiania flores masculi occurrunt ad stamen unicum nudum reducti, qui exacte flores masc. inflorescendae Euphorbiae simulant.

XLV. MABEA AUBL.

MABEA Aubl. Guyan. 867. t. 334; Juss. Gen. pl. 388; Lam. Illustr. t. 773; Adr. Juss. Tent. Euphorb. 40. t. 13; Endl. Gen, pl. n. 5798; Baill. Etud. gen. Euphorb. 412. t.13.fig. 19—28; Müll. Arg. in DC. Prodr, XV. 2. p. 1149.

CALYCIS utriusque sexus laciniae imbricativae. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA in receptaculo alte hemisphaerico V. conico inserta, centralia; ANTHERAE birimosae ; loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii 0. OVARII loculi 1-ovulati, laciniis calycis exterioribus minoribus oppositi, unus anterior. FRUCTUS maturi capsulari-aperientes; columna centralis

evoluta in receptaculo haud peculiariter evoluto. SEMINA carunculata, chalaza basi sita. ARBORES aut FRUTICES saepe alte scandentes, omnes in America meridionali et in Antillis crescentes, abundanter lactescentes. RAMULI saepe fistulosi, graciles. FOLIA alterna, longiuscule bistipulata, breviter v. breviuscule petiolata, penninervia, margine denticulata; costae secundariae vulgo angulo valde aperto insertae, saepe fere horizontales, saepeque marginem versus costis 1—3 flexuosis longitrorsis junctae v. ante marginem arcuatoadscendentes. FLOBES monoici, racemoso -paniculati, inferne in panicula feminei, caeterum masculi, vulgo


517

EUPHORBIACEAE :

omnes graciliter pedicellati. BRACTEAE fem. 1-florae, masculae nunc racemulum v. spiculant secundam v. etiam umbellulam stipantes et altius cum axe secundario florigero connatae vulgoque later aliter utrinque grosse Partes florales brevissime furfuraceoglandulosae. tomentellae. CALYCES utriusque sexus quincuncialiter 5-partiti v. biseriatim 6-partiti v. fem. subinde 3-partiti ; laciniae calycis fem. plus minusve inaequilongae, intus disco destitutae, sed interiores in nonnullis speciebus utrinque basi glandula stipulari ornatae. STAMINA circ. 70—-2 ; FILAMENTA libera, brevissima; ANTHERAE extrorsum birimosae, connectivum saepe obtuse productum. OVARIUM 3-loculare. STYLI 3, valde elongati, simplices, inferne longe in columnam gracilem connati. CAPSULAE 3-coccae, 3-spermae; cocca bivalvia ; endocarpium lignosum. SEMINA laevia, albuminosa. COTYLEDONES latae. Species saepe inter se satis similes, determinatu difficiles et caute examinandae, notae 20, brasilienses 16. CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Calycis fem. laciniae interiores margine glanduligerae. Paniculae ramuli racemosi aut spicati. Folia subtus furfuraceo-fasciata, ramuli paniculae 1.

racemiformes

1. M.

FISTULIGERA.

Folia subtus non fasciata . 2. Stamina circ. 50, glandulae bractearum pallidae oblongatae, capsulae plicato-sulcatae 2. M. RIEDELII. 2. Stamina circ. 27, glandulae bractearum piceae subglobosae, capsulae laeves . 3. M. ANGUSTIFOLIA. §. 2. Calycis fem. laciniae omnes eglandulosae. umbelliformes subtriflori.

Paniculae ramuli

Paniculae amplae 4. M. SPECIOSA. b. Stamina 40—27. Paniculae ampliusculae. Ramuli paniculae longius supra basin biglandua. Stamina circ. 70—60.

losi

5. M.

MAYNENSIS.

Ramuli paniculae basi v. prope basin biglandu6. M. OCCIDENTALIS. losi c. Stamina 27 —15. Paniculae angustiores. Bracteae valide biglandulosae. Columna stylaris cruribus longior, ramuli et folia 1. glabra, capsulae non sulcatae 7. M. SUBSERRULATA. Columna stylaris cruribus non longior . 2. Ramuli et folia glabra, capsulae 3-sulcatae, folia 8. M. BRASILIENSIS. longe cuspidata Ramuli et folia glabra, capsulae 3-sulcatae,; folia 9. M. LACTESCENS. longe acuminata 2. Ramuli et costae foliorum pilis divergenti-ramosis rigidis vestita, capsulae non sulcatae, calyx fem. 1½ mm. longus (in tribus praeced. duplo longior) 10. M. TAQUARI.

d. Stamina 15 —12. eglandulosae

Species inquirendae: Capsulae parvulae 6-sulcatae apice foveolatae oblique plicato-costatae . . 15. M. Capsulae magnae subteretes apiculatae

PARAGUENSIS.

16. M. GAUDICHAUDIANA.

§. 1. Calyx fem. intus basi ad laciniarum margines aestivatione interiores 5 — 6 grossiuscule stipulari-5—6-glandulosus. — Paniculae ramuli masc. racemi- aut spiciformes. Stamina numerosa.

1. MABEA FISTULIFERA MART. foliis junioribus subtus fascia lata rufo-furfureis, ramulis masc. paniculae racemiformibus superne 5—3-floris, calyce fem. glanduligero, staminibus numerosis ferrugineo-furfureis, ovario rufo-pulverulento, capsulis globosis utrinque leviter depressis obiter longitrorsum trisulcatis. Tabula nostra LXXIII.

Mabea fistulifera Mart. Reise et in Linnaea 1830. p. 39; Benth. in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 366; Müll. Arg. in I)C. Prodr. XV. 2. p. 1148. ARBOR elegans, 15—20-pedalis, coma divaricata. RAMULI graciles teretes, juniores compresso-angulosi et cum stipulis et inflorescentiis totis et dein cum costa paginae inferioris et cum fascia lata costam longitrorsum utrinque tangente furfure substellulari denso pulveraceoflocculoso intense rufo-ferrugineo tecti. STIPULAE 8—10 mm. longae, anguste lineari-lanceolatae, mox deciduae, petiolos juniores longe superantes. PETIOLI evoluti circiter 6 —10 mm. longi, tenues. LIMBUS foliorum 6—12 cm. longus, 1½—3 cm. latus, elliptico-lanceolatus, cuspidato-acuminatus, basi subobtusus, crenato-serrulatus, subtus utroque latere costae primum fere undique, dein circiter dimidia latitudine limbi v. demum angustius furfure rufo-fasciatus, plane evolutus autem demum subtus undique glabratus, supra nitidus, nigricans, subtus praeter fascias fuscidulo-glaucus. COSTAE secundariae numerosae, fere horizontales, longius ante marginem semel v. bis dichotome divisae, cum venis utraque facie leviter prominentes. PANICULAE subpendulae. BRACTEAE basi cum pedicellis fem. et cum ramulis paniculae connatae, utrinque grosse glandulosae, lineari-lanceolatae. FLORES masc. non unilaterales. PEDICELLI fem. circ. 8—12 mm. longi, masculi evoluti flores vulgo paulo superantes. CALYCIS fem. laciniae valde inaequilongae, exteriores haud raro bipartitae, interiores anguste lineari-lanceolatae, 3—10 mm. longae, inferne subinde accrescendo latiores. COLUMNA STYLARIS 10 — 14 mm. longa, stylorum pars libera columna saepius paulo brevior, varie uncinato-recurva, apice integra. CAPITULUM ANTHERARUM 21/2—22/3 mm. latum. CAPSULAE 14 mm. longae, intense rufo-furfuraceae. SEMINA globoso-subovoidea, apice truncata et caruncula minuta breviter stipitata coronata, atro-fusca, laevigata et nitidula.

Habitat in prov. S. Paulo: Burchell n. 5081 ; ad Mato do Puris et Sumidouro : Setto ; in prov. Rio de Janeiro, prope Canta Gallo : Peckolt n. 276, 382, Schott n. 4587; in silvis ad Parahyba : Riedel n. 261; in prov. Minas Oeraes: Widgren n. 294; ad Caldas: Regnell n. 1707; prope Lagoa Santa: Warming; in Serra da Chapada: Riedel n. 997; inter S. Cruz et Cazada: Pohl n. 3572; in silvis montanis ad Agoada Nova in Minis Novis, ubi Canudo de pita nuncupatur: Martius; ad flumen Amazonum prope Santa rem: Spruce n. 785.

Paniculae angustae. Bracteae • . 11. M. NITIDA.

§. 3. Calycis fem. laciniae eglandulosae. Pedicelli et bracteae in ipsa rhachi racemi siti, illi in axilla bractearum ternati. a. Stamina circ. 10 (casu pauciora). Calycis fem. laciniae 5 inaequales, bractearum glandulae alveolato-rugosae . 12. M. PANICULATA. Calycis fem. laciniae 3 subaequales, bractearum 13. M. ANOMALA. glandulae laeves 14. M. POHLIANA. b. Stamina 3—2 Euphorb.

518

MABEA.

2. MABEA RIEDELII MUELL. ARG. foliis subtus non furfuraceo-fasciatis, ramulis masc. paniculae racemiformibus latere interiore flores 5—1 pedicellatos gerentibus, pedicellis florem subaequantibus, glandulis bractearum oblongo-ellipsoideis pallidis subopacis, calyce fem. glanduligero, staminibus circ. 50 rufo - furfuraceis, ovario furfuraceo-rufo-pulverulento, capsula sulcis crebris in dorso carpidiorum valde oblique descendentibus crebris parallelis exarata.

66


519

MABEA.

EUPHORBIACEAE :

Habitus ut in M. cmgustiFRUTEX 6—8-pedalis (Ried. sched.). folia, sed rigidior. RAMULI novelli furfure rufo-ferrugineo-tomentelli, sed mox omnino glabrati et fusco-nigricantes. STIPULAE fere 15 mm. longae, sublineares, longe acuminatae, flaccidae, mox deciduae. PETIOLI 2—3 mm. longi. LIMBUS foliorum 4½—10 cm. longus, 8 — 12 mm. latus, anguste lanceolatus, sensim et longe acuminatus, setaceo-mucronulatus, basi acutus, rigide membranaceus, supra fuscus, nitidulus, subtus pallidior et ferrugineo-fuscescens, minutissime et argute serrulatus. PEDICELLI fem. 3 cm. longi. CALYX fem. 4—5 mm. longus, laciniae sensin acuminatae, superne minus anguste attenuatae quam in M. angustifolia. RAMULI masc. paniculae 1½—2 cm. longi, patentes, intense ferrugineo-vestiti. BRACTEAE 5 mm. longae, utrinque glandula 4 mm. longa e fusco-flavicante v. subobscure tincta sub lente nonnihil nitidula auctae. GLOBULUM ANTHERARUM 2½ mm. latum, demum alte hemisphaericum, rotundato-obtusum. ANTHERAE crebre furfuraceae. CAPSULAE nondum omnino maturae 10 mm. longae, 8 mm. latae, sub furfure mox decedente haud laeves sed sulcis subprofundis numerosis in dorso carpidiorum valde oblique equitantibus insigniter sculptae. Species capsulis et glandulis bractearum valde distincta, caeterum habitu ad M. angustifoliam δ. majorem accedens. Habitat in prov. Goyaz, in umbrosis ad Bio da Caxoeira de Chapada: Biedel n. 998.

3. MABEA ANGUSTIFOLIA BENTH. foliis subtus non furfuraceo-fasciatis, ramulis masc. paniculae subspiciformibus latere interiore flores.5—1 subsessiles gerentibus, glandulis bractearum globoso-ellipsoideis piceis, calyce fem, glanduligero, staminibus circ. 27 rufo-furfuraceis, ovario rufo-tomentellopulverulento, capsulis obovoideo-globosis teretibus obtuse trigonis, carpidiis apice dorso obtuse porrecto - prominentibus laevibus, seminibus basi leviter retusis.

Mabea angustifolia Benth. in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 365; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1149. Var. a. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis circ. 3—4 cm. longis et circ. 6-plo longioribus quam latis. gracilis, circiter 15-pedalis, divergenter v. pendule ramosa. graciles, cum petiolis et rhachi inflorescendae breviter intense rufo-pubescentes; pubescendae pili irregulares, subplumoso-denticulati. STIPULAE 8—11 mm. longae, satis persistentes, valde angustae, subflaccidae. PETIOLI tantum 2 — 4 mm, longi, dense rufo-pubescentes. LIMBUS foliorum lineari-lanceolatus, sensim longe acuminatus, subtus in costa juniore v. etiam perangusto tractu adjacente furfure rufo vestitus, caeterum glaber, subtus glauco-fuscus, supra obscure fuscus, opacus et in margine minute crenato-serrulatus; costae laterales debiles; venae indistinctae. PANICULAE floribundae, ramuli masc. densi, circiter 1½—2 mm. longi, inferne nudi, basi cum bractea valide biglandulosa usque ad apicem glandularum connati. PEDICELLI fem. 5—10 mm. longi. CALYCES fem, 4 mm. longi, masculi subsessiles et minores, obtuse 5-fidi, lobi subinaequales, crenulati, globulo antherarum arcte adpresso. SPICULAE vulgo 5-florae. FLORES masc. globosi, 2½ mm. lati. ANTHERAE arcte confertae, sessiles, apice in connectivum versus centrum floris oblique inclinatum obtuse triangulare subcristato-crenatum rufo-furfuraceum productae. COLUMNA STYLARIS fere 1½ cm. longa, subtriplo longior quam pars libera stylorum. ARBOR

RAMULI

520

CAPSULAE 9 mm. longae, fere 10 mm. latae, basi obtusae, apice truncatae et depresso-umbilicatae, intense rufo-furfuraceae.

Habitat prope Para cum var. a. genuina: Sieber.

Var. 5. MAJOR Müll. Arg., foliis circiter 3½—6 cm. longis et circiter 4-plo longioribus quam latis, pedicellis flores circ. aequantibus v. longioribus. RAMI horizontales (Riedel sched.). CAP20 - 25-pedalis. subglobosae, 10 mm. longae, creberrime ferrugineo-rufo-tomentellae.

ARBOR SULAE

Habitat in regione superiore Amazonum, in silvaticis arenosis prope Borba : Biedel n. 1300.

§. 2. Calyx fem. omnino eglandulosus. panicularum umbellatim dispositi.

Pedicelli masc. in ramulis

a. Stamina circ. 70—60.

4. MABEA SPECIOSA MUELL. ARG. costis secundariis utrinque 15—18 longe ante marginem limbi abrupte infractojunctis; paniculae ramulis 3-floris supra basin 2-glandulosis longo tractu glandulis elongatis rugulosis subinvolutis, pedicellis masc. elongatis; calycis fem. laciniis triangularibus longius cuspidato-acuminatis omnibus eglandulosis, masculi lobis semiorbicularibus brevibus; staminibus circ. 65, antheris furfuraceis; columna stylari elongata partem liberam stylorum bene aequante cum ovario inermi tenuiter farinaceo-tomentella. RAMULI graciles, teretes, fuscescentes et ARBOR 30—40-pedalis. glabrati, ultimi tomento brevissimo farinoso-furfuraceo ferrugineo-rufo vestiti, evoluti macrophylli. PETIOLI 5 — 8 mm. longi, crassiusculi, rugulosi. LIMBUS foliorum amplus, 12—15 cm. longus, 5—7 cm. latus, oblongo-ellipticus, ex apice rotundato-obtuso abrupte in cuspidem circ. 1½ cm. longam abiens, basi obtusus, margine obsolete dentatus, tenuiter coriaceus, supra olivaceo-fuscescens, subtus fusco-glaucus; costae primariae et secundariae nec non venae subtus prominentes; limbus utrinque praeter areolas a costis secundariis circumscriptas offert seriem subtriplicem areolarum minorum marginalium et marginem versus sensim diminutarum. PANICULA longe pedunculata, circ. 10 cm. longa, 3½—4 cm. lata, in genere valde speciosa. PEDUNCULI 3-flori, circiter 2½—3 mm. supra basin glandulas 4½—6 mm. longas adnatas gerentes. BRACTEAE pars libera vix 1½ mm. lata, late ovata. PEDICELLI 12—16 mm. longi. CALYX masc. cupuliformis, obtusilobus, basi intrusus, feminei laciniae longiores cum cuspide 4—5 mm. longae, longe cuspidato-acuminatae, juniores ovarium arcte cingentes, dein erectae. CAPITULA ANTHERARUM adhuc sessilium 3 mm. longa, paulo longiora quam lata, globoso-ovoidea, rotundato-obtusa, argillaceo-ferruginea. STYLI 13 mm. longi. Fructus ignoti.

Amplitudine thyrsi fere guyanensem M. pulcherrimam (Müll. Arg. in Flor. Ratisbon. 1871) aequat, et inter brasilienses insuper magnitudine foliorum, glandulis bractearum et numero staminum insignita est. A M. Maynensi jam costis foliorum omnino differt. Habitat in silvis umbrosis ad Bio Negro, prov. do Alto Amazonas : Biedel n. 1583.

Habitat in prov. Para prope Santarem: Spruce n. 784, Sieber.

Var. ß. OBLONGA Müll. Arg. l. c., foliis circiter 3—3½ cm. longis et circiter 3—4-plo longioribus quam latis v. etiam pro parte cum minoribus mixtis. Habitat in prov. Paraënsi prope Caripi et prope Obidos: B. Spruce; inter S. Jodo et Santá Anna ejusdem provinciae: Burchell n. 9309.

Var. γ. MYRTIFOLIA Müll. Arg., foliis circiter 2½—2½ cm. longis et circiter 2½—3-plo longioribus quam latis, basi acutis, apice acuminatis.

b. Stamina circiter 40—27. — Paniculae ampliusculae. Bractearum glandulae validae. Pedicelli masc. 8 —15 mm. longi, calyce multoties longiores.

5. MABEA MAYNENSIS MUELL. ARG. costis secundariis utrinque circ. 10—15 marginem versus arcuatim junctis; paniculae ramulis umbellatim (2—)3-floris brevibus longius supra basin grosse biglandulosis, pedicellis masc. elongatis; calycis fem. laciniis triangulari-ovatis acuminatis omnibus eglandulosis, masculi lobis semiorbicularibus rotundato-obtusis; staminibus


521

EUPHOEBIACEAE:

circ. 33—40, antheris ellipsoideis superne dorso undique et ad margines longitrorsum furfuraceis apice non emarginatis; columna stylari longissima cum ovario inermi ferrugineo-subtomentella.

MABEA.

522

Mabea Piriri Benth. in Bot. Sulph. 165; Klotzsch in Seem. Bot. Herald 102, non Aubl. Mabea occidentalis Benth. in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 364.

Mabea Maynensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1150. RAMULI graciles, superne tereti-compressi, undique cum rhachi paniculae et cum foliis totis glabri. STIPULAE haud observatae. PETIOLI 12—15 mm. longi. LIBIBUS foliorum 9—14 cm. longus, 31/2—7 cm. latus, lanceolato-ellipticus, abrupte et breviter cuspidato-acuminatus, basi subacutus, margine repando-crenatus, ochraceo-fuscidulus et primum dense fuscidulo-reticulato-venosus v. demum magis cinerascens et venis minus obfuscatis sed magis prominentibus praeditus. PANICULAE circ. 10 cm. longae, 3½—4 cm. latae; ramuli paniculae 4—5 mm. longi, superne grosse biglandulosi. BRACTEAE parvulae, e basi triangulari-ovata subulato-acuminatae. PEDICELLI fem. 21/2—3 cm. longi, masculi saepius 10—15 mm. longi, cum bracteis brevissime ferrugineo-pulverulentotomentelli. CALYCES fem. 3 mm. longi, more ovarii et bractearum ferrugineo-vestiti, masculi purpureo-pulverulenti, aperti cum globulo antherarum 2¾ mm. lati. ANTHERAE in receptaculo hemisphaerico fere omnino sessiles; connectivum obtuse prominens, apice crenulatum et dense vestitum, purpurascens; filamenta brevissima et lata. COLUMNA STYLARIS fere 2 cm. longa, stigmatibus s. parte libera stylorum circ. 2 ½-plo longior. Capsulae ignotae.

A M. occidentali praesertim costis minus infracto-junctis et ramulis paniculae s. pedunculis umbellarum longius supra basin biglandulosis differt.

Habitat in Peruvia orientali prope Tarapoto: Spruce n. 4888 ; et in prov. do Alto Amazonas prope Ega: Poeppig.

FOLIA magnitudine satis ludunt, subtus tamen semper caesio-glauca v. fuscescenti-glauca. CAPSULAE 17 mm. longae, tomento brevissimo pulveraceo-tomentello rufo-ferrugineo tectae; carpidiorum valvae 8 mm. latae; mesocarpium tenue; endocarpium lignosum, fere omnino 2 mm. crassum; columna centralis late trialata. SEMINA 10—11 mm. longa, ambitu fere ovoidea, nigricantia, laevia, parvule carunculata.

Habitat in prov. do Alto Amazonas, in silvis amazonicis : Martius; prope Mandos: R. Spruce n. 1117, sine fl. masc. — Insuper in Panama : Cuming n. 1102, Barclay; ad Azufré : Linden n. 886, et ad S. Martha: Purdie.

Var. y, PURPURASCENS Miill. Arg., foliis lanceolatoellipticis v. elliptico-lanceolatis pallidiusculis subtus non glaucis, floribus purpurascentibus.

Mabea Piriri y. purpurascens Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1150. Habitat in Guyama gallica.

Yar. 5. LAEVIGATA Miill. Arg., foliis ovato- v. ellipticolanceolatis fuscescentibus subtus non glaucis subconcoloribus sublaevigatis nitidulis coriaceis.

Mabea occidentalis fi. Benth. in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 364 pr. p. 6. MABEA OCCIDENTALIS (BENTH. emend.) MUELL. ARG. costis secundariis utrinque circiter 11 —14 marginem versus quasi costa longitrorsa arcuato-flexuosa fracto-junctis ; paniculae ramulis umbellatim 3-floris basi v. fere basi grosse biglandulosis, pedicellis masc. elongatis; calycis fem. laciniis triangulari-ovatis acuminatis omnibus eglandulosis, masculi lobis semiorbicularibus rotundato-obtusis; staminibus circ. 25—35, antheris ellipsoideis superne dorso undique furfuraceis apice non emarginatis; columna stylari longissima cum ovario inermi ferrugineo-subtomentella; capsulis 3-sulcatis apice depressosubumbilicatis. Tota species a genuina Mabea Piriri Aubl. Guyan. 867. t. 334, quâcum olim in DC. Prodr. XV. 2. p. 1150 conjunxi, in eo differt, quod costae secundariae valide infracto-junctae, umbellularum pedunculi basi glanduligeri, calycis masc. lobi subacuti et stamina multo numerosiora. Haec enim in planta Aubletiana tantum circ. 15—18 (9—24), filamentis distinctis angustioribus praeditae et antherae minores ambitu multo latiores, i. e. latiores quam longae sunt, a M. Maynensi autem similiter costis secundariis, ramulis 3-floris paniculae basi 2-glandulosis et insuper petiolis brevioribus recedit.

Var. α. OBOVATA Miill. Arg., foliis lanceolato-obovatis subtus glaucis, floribus purpurascentibus.

Mabea Piriri §. obovata Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1150. Foliorum limbus 6—10 cm. longus, superne 3½—4½ cm. latus.

Habitat in Guyana gallica.

Var. fi. GENUINA Miill. Arg., foliis elliptico-lanceolatis subtus glaucis, floribus subpallidis, antheris circ. 27—30.

Mabea Piriri a. genuina Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1150 pr. p.

Habitat in Guyana anglica: Bich. Schomburgh n. 1109; et in silvis Amazonicis: Martius.

Var. £. CONCOLOR Miill. Arg., foliis elliptico-lanceolatis minus coriaceis, subtus primum glaucis dein mox subconcoloribus, costis tenuioribus, floribus pallidis.

Mabea Piriri fi. concolor Miill. Arg. in DC. l. c., exclus. specim. Leprieuriano. Mabea occidentalis fi. Benth. in Hook. Journ. l. c. pr. p. RAMULI graciles, teretes, cum petiolis et foliis glabri. LIMBUS foliorum 10 — 14 cm. longus, 3½—4 ½ cm. latus, basi acutus v. subacutus, apice acuto longiuscule cuspidato-acuminatus. COSTAE et costulae et venae paullo tenuiores quam in varietatibus praecedentibus et limbus paullo grossius sed leviter tantum crenatus. Reliqua praeter situm glandularum ad basin umbellarum et colorem pallidiorem florum cum M. Maynensi quadrant, fructus tamen hucusque ignoti sunt.

Habitat prope Bahiam: Blanchet n. 92, 2326, et prope Ilheos, foliis subtus distinctius glaucescentibus sed demum concoloribus: Blanchet.

Yar. Ƨ. SETULOSA Miill. Arg., ramulis petiolis et foliis junioribus in costis et venis paginae inferioris setulis rigide piliformibus intense rufo-fuscis deciduis ornatis, foliis amplis subtus demum subconcoloribus, venis subtus valide prominentibus, floribus rufescenti-tomentellis. Varietas pulcherrima, habitu primo intuitu, praesertim ramulis et foliis junioribus setuloso-piligeris et colore rufescente florum distinctam speciem simulans, attamen inflorescentia, floribus et fructibus adeo ad amussim cum specie convenit, ut tantum e venis magis prominentibus et colore florum et indumento foliorum specifice distingui nequeat. — Limbus foliorum saepius 12—14 cm. longus et circ, 6 cm. latus, subcoriaceus. Habitat in prov. Bahia prope Almada : Martius.


EUPHOEBIACEAE :

523

c. Stamina 27—15. — Paniculae quam sub a angustiores, bracteae valide biglandulosae; pedicelli diametro florum masc. 2—4-plo longiores.

7. MABEA SUBSERRULATA BENTH. paniculae ramulis umbellatim secundo-3—5-floris longius supra basin validiuscule biglandulosis, bracteis ovatis longius acuminatis, pedicellis diametrum florum masc. bis v. ter aequantibus; calycis fem. laciniis similibus sed inaequalibus, omnibus late ovatis acuminatis et eglandulosis; staminibus 27—20, antheris apice connectivo lato sub acutatis tomentellis sessilibus; columna stylari firma cum ovario inermi ferrugineo-tomentella cruribus longiore; capsulis ovoideo-globosis ambitu obtusissime leviter trigonis non sulcatis apice acutiusculis.

Mabea subserrulata Benth. in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 366; Müll. Arg. in DC. Prodr. X V. 2. p. 1152. ARBOR 18-pedalis, gracilis, tota praeter inflorescentiam parce et minute rufo-puberulam omnino glabra. RAMULI graciles, teretes, fusconigricantes, opaci. FOLIA in speciminibus visis secunda v. subsecunda. PETIOLI 6—9 mm. longi, rigiduli. LIMBUS foliorum circ. 10 cm. longus, 3— 5½ cm. latus, oblongo- vel lanceolato-obovatus v. etiam oblongatoellipticus, apice obtuso breviter acutatus v. obtuse apiculatus, basi subobtusus, margine fere integer, tenuiuscule coriaceus, supra nitidus, fuscus v. fusco-nigricans, subtus pallidior, olivaceo-fuscescens, utraque pagina prominenter reticulato-venosus; costae secundariae et venae validiusculae. PANICULAE circ. 14 mm. latae v. basi subinde longius ramigera latiores, inferne nudae, parte florigera dimidium limbum foliorum longitudine aequantes, obscure tinctae. PEDICELLI masculi bene evoluti majores umbellularum 3½ mm. attingentes, reliqui breviores, saepissime in pedunculis umbellularum axin paniculae versus incurvi. BRACTEARUM glandulae 2 mm. longae, fere triplo longiores quam latae. FLORES plane evoluti diametro 1⅓ mm. aequantes. CALYCIS fem. laciniae interiores longiores 3 mm. metientes. COLUMNA STYLARIS 4—5 mm. longa, parte libera stylorum dimidio longior. CAPSULAE circ. 18 mm. longae, inferne 16 mm. latae. SEMINA 10 mm. longa, 7 mm. lata, intus obtuse trigona, obscure fumoso-fusca.

Habitat in prov. do Alto Amazonas, prope Panuré ad Rio Uaupes: B. Spruce n. 2500.

8. MABEA LACTESCENS MUELL. ARG. foliis anguste lanceolatis acuminatis, calycis fructigeri laciniis ovatis, capsulis amplis leviuscule tridymis subaequilongis ac latis inermibus.

Omphalea lactescens Vell. Fl. Flum. X. t. 11. Planta ex icone citata evidenter est species Mabeae, et quidem proxima M. Brasiliensi, a quâ tamen foliis sensim acuminatis v, tantum acutis nec abrupte in cuspidem angustam et longiusculam abeuntibus et ambitu paulo angustioribus distinguitur. Flores in icone desunt. PEDICELLI fructigeri 2—2½ cm. longi. CALYX fructiger 5—6-partitus (hoc charactere planta a generibus reliquis omnibus subtribus Euhippommearum recedit), circ. 3 mm. longus. CAPSULAE 22 mm. longae, paulo latiores quam longae, faciebus 3 inter carpidia late et obtuse depressae, stylis 16 mm. longis pro 3/5 longitudinis in columnam gracilem connatis et parte libera patentibus terminatae; pericarpium e sectione fructus 2—3 mm. crassum. SEMINA absque caruncula 8 mm. longa, fere 7 mm. lata; caruncula valida, cubico-ovoidea. Habitat in ditione Rio de Janeiro : Vellozo.

9. MABEA BRASILIENSIS MUELL. ARG. foliis longe cuspidatis; paniculae ramulis umbellatim 3-floris paullo supra basin validiuscule biglandulosis, bracteis supra glandulas triangulari-ovatis acutis aut subobtusis brevibus, pedicellis masc.

MABEA.

524

breviusculis flore circ. quadruplo longioribus; calycis fem. laciniis dissimilibus triangulari- et lineari-lanceolatis acuminatis omnibus eglandulosis, masculi orbiculari-ovatis obtusis v. subacutis; staminibus circ. 18—21, antheris apice non emarginatis tomentellis subsessilibus; columna stylari firma cum ovario albido-tomentella crura aequante; capsula subglobosa tota longitudine profunde sulcato-tridyma inermi.

Mabea Brasiliensis Müll. Arg. in DC. Prodr. X V. 2. p. 1151. RAMULI tenues, ARBOR 20—30-pedalis v. tantum FRUTEX elatior. teretes, fusco-nigricantes, cum foliis glabri, parte juvenili apicali parce adpresso-puberuli. PETIOLI circ. 8 mm. longi. LIMBUS foliorum circ. 10 cm. longus et 2—2½ cm. latus, elliptico- v. sublineari-lanceolatus, longius cuspidato-acuminatus, basi obtusus v. subacutus, crenato-denticulatus , supra viridis v. fuscescens, subtus glaucescens, utraque pagina distincte v. subtus satis prominenter reticulato-venosus; costae secundariae fere horizontales, longe ante marginem abrupte bifido-arcuatim junctae quasi costa arcuatim flexuosa junctae, et earum ramuli ultra hanc costam jungentem iterum costa intramarginali, ut in M. occidentali juncti sunt. RACEMI 14—16 mm. lati, vix foliis aequilongi, basi interdum longius ramosi; rhachis adpresso-rufo-sericea. PEDUNCULI umbellarum ultra glandulas oblongatas arcteadpressas leviter tantum elongati sunt. PEDICELLI 3—4 v. rarius 5 mm. longi. FLORES pallidi. CALYCES fem. 4 mm. longi, intus glabri. FLORES masc. 2—2⅓ mm. lati. COLUMNA STAMINALIS partes liberas stylorum aequans. CAPSULAE magnitudine ut in M. occidentali. SEMINA 8—10 mm. longa.

Folia distinctius reticulatim venosa, racemi multo angustiores, flores minores et stamina multo minus numerosa quam in M. occidentali. Habitat in silvis prope Rio de Janeiro: Biedel n. 1041, Lund n. 253, Freire Allemâo, Widgren n. 962, Glaziou n. 1464.

10. MABEA TAQUARI AUBL, paniculae ramulis umbellatim 3-floris paullo supra basin validius biglandulosis, bracteis supra glandulas ramulis insertis ovatis acutis parvis, pedicellis masc. diametro florum masc. circ. 4—5-plo longioribus; calycis fem. laciniis subdissimilibus, exterioribus minoribus ovatis, interioribus late ovatis acuminatis, omnibus eglandulosis; staminibus 25—15, antheris tomentellis obtusis; columna stylari gracili cum ovario albido-furfuraceo-tomentella quam crura fere duplo breviore; capsula globosa esulcata.

Mabea Taquari (Aubl.) Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1149. Var. α. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis anguste ellipticis v. lanceolatis saepius duplo longioribus quam latis circ. 4—8 cm. longis.

Mabea Taquari Aubl. Cuyan. 870. t. 334. fig. 2; Vahl Eclog. II. 56; Benth. in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 364. FRUTEX 5—10-pedalis ; truncus diametro circ. 15 cm. aequans; cortex rubicundus. RAMULI superne cum rhachi inflorescentiae et costis foliorum paginae inferioris indumento breviusculo pallide rufo-ferrugineo asperulo e pilis divaricatim dendroideo-ramosis formato vestiti. PETIOLI circ. 4— 8 mm. longi. LIMBUS foliorum medio longiusculo tractu aequilatus, abrupte acutatus, basi leviter cordatus ,v. obtusus, supra laevigatus, nitidus, subtus glauco-rufescens et reticulato-venosus. PANICULAE circ. 13—15 mm. latae, parte masc. circ. 4—5 cm. longae. PEDUNCULI masc. saepius 3—5 mm. longi v. etiam duplo breviores v. in parte superiore paniculae fere indistincti. PEDICELLI masc. 3—7 mm. longi v. rarius usque 10 mm. attingentes. FLORES masc. diametro 1 3/4 mm. aequantes, pallidi. CALYCES fem. tantum 1½ mm. longi. CAPSULAE exacte globosae, 12 mm. latae, furfuraceo-ferrugineo-tomentellae. — Foliorum magnitudo


525

EUPHORBIACEAE :

in iis speciminibus saepe valde ludit. in duabus praecedentibus.

Flores fem. multo minores quam

Habitat in prov. Para, inter S. Joâo et Santa Anna: Burchell n. 9170; insuper in Guyana gallica: Aublet, Leprieur, Sagot n. 989; in Guyana anglica: Schomburgh n. 40, 535 pr. p., et in Venezuela : Otto n. 966.

Var. ß. ANGUSTIFOLIA Müll. Arg. l. c., foliis subanguste lanceolatis 8—12 cm. longis et circ. 1½—3½ cm. latis basi distincte cordatis glabris. Habitat in Quyana anglica: Schomburgh n. 347.

d. Stamina 15—12. — Ramuli 3-flori inflorescentiae paniculatim ramosae breves, bracteae eglandulosae, pedicelli masc. abbreviati.

11. MABEA NITIDA BENTH. paniculis micranthis, ramulis partitionum paniculae brevissimis vix calyce masc. distincte longioribus 3-floris, paulo supra basin bracteam eglandulosam gerentibus; staminibus 15—12; ovariorufo-pulveraceo-tomentello in dorso cujusvis carpidii geminatim bimuricato; capsulis globosis ambitu teretibus.

Mabea nitida Benth. in Ilook. Journ. Bot. 1854. p. 367; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1152. Var. α. PURPURASCENS Müll. Arg. l. c., foliis ellipticolanceolatis, floribus coeruleo-purpurascentibus. gracilis, 20—50-pedalis. RAMULI ultimi virgati, tenues, cylindrici, fusco - nigricantes et glabri, subsecundo - foliosi. PETIOLI 7—10 mm. longi, firmi. LIMBUS foliorum 12—16 cm. longus, circ. 5 cm. latus, breviter et obtuse cuspidato-acuminatus, basi obtusus v. acutiusculus, supra suboleoso-nitidulus, plumbeo-nigricans, subtus opacus et fusco-glaucescens, undique cum petiolis glaber. INFLORESCENTIAE juniores subtomentosae. PEDICELLI inaequales. FLORES ut in var. sequente. CAPSULAE 16 mm. longae, intense rufo-pulveraceae, evolutae minute tantum v. obsolete muricatae. SEMINA 10 mm. longa, 8l/2 mm. lata, crassiuscula, obscure olivaceo-nigricantia.

MABEA.

526

acutis parvule orbiculari-biglandulosis, glandulis rugosis, pedicellis masc. subcapillaceis ; calycis fem. laciniis 5 inaequalibus ovatis subobtusis parvis eglandulosis; staminibus 11—4; ovario furfuraceo-tomentello, columna stylari parte libera stylorum breviore superne longitrorsum trisulcata. Var. α. OVATA Müll. Arg., foliis ovatis brevius acuminatis, ramulis rufo-puberulis.

Mabea paniculata Benth. in Ilook. Journ. Bot. 1854. p. 367; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1152. RAMULI tenues, juniores cum costis primariis foliorum juniorum et rhachi inflorescentiae pilis exiguis crispulis rufo-puberuli, mox glabrati, fusco-nigricantes, nitiduli. PETIOLI 6 — 8 mm. longi, atrati, subviscidi, inferne subtumidi. LIMBUS foliorum 5—7 cm. longus, 3½—4 cm. latus, ovatus v. ellipticus, breviter et obtuse cuspidato-acuminatus v. simplioiter obtusus, basi rotundato-obtusus, obiter crenatus, supra nitidus, nigricantifuscus, subtus opacus, nonnihil fusco-glaucescens, praeter costam primariam glaber, utraque pagina distincte sed tenuiter reticulato-venosus; costae secundariae subtus prominentes. INFLORESCENTIAE racemiformes, sed pedicellos in axilla bractearum ternatos gerentes, simplices v. in ramos paucos panicularum instar divisae, 5—7 mm. latae, parte florigera 5—6 cm. aequantes. GLANDULAE bractearum ima basi sitae, orbiculares. PEDICELLI masc. 4—5 mm. longi, subflaccidi, multo tenuiores quam in praecedentibus. FLORES masc. evoluti 1½ mm. lati. CALYX fem. vix 1½ mm. longus, i. e. multo brevior quam in praecedentibus, et laciniae quam in illis omnibus multo obtusiores, brevius inter se liberae. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Para prope Santarem: B. Spruce n. 188.

ARBOR

Habitat in silvis humidis prope Manáos prov. do Alto Amazonas: B. Spruce n. 1118, 1663; verisimiliter etiam in silvis Japurensibus: Martius.

Var. /3. ALBIFLORA Müll. Arg. l. c., foliis quam in a. circiter triente brevioribus, floribus albidis. 50—60-pedalis (Riedel in sched.). Habitus totus et inflorescentiae ut in var. a., sed posteriores magis pallidiflorae. PANICULAE pauciramosae, 6—10 cm. longae; rhachis glabra; rami elongati, et eorum ramuli vulgo 3-flori valde abbreviati, saepe in parte juniore inflorescentiae vix distincti, evoluti inferiores autem calycem subaequantes et bracteae brevi spatio iiscum connatae; pedicelli in his pedunculis s. ramulis umbellatim siti 3, rarius 4, intermedius florem paulo superans v. eum aequans, laterales iis breviores. CALYCES masc. evoluti l3/4 mm. lati, intermedius cujusvis pedunculi vulgo 15-andrus, laterales 12-andri. ANTHERAE pallide pulveraceo-tomentellae. CAPSULAE ut in var. α. ARBOR

Habitat cum var. a. ad Mandos et altius ad Bio Negro prope S. Carlos : B. Spruce n. 1753, 3116 ; in silvis primaevis humidiusculis prope Borba prov. do Alto Amazonas: Biedel n. 1344.

§. 3. Calyx fem. omnino eglandulosus. Pedicelli in axilla bractearum inflorescentiae ternati s. umbellulae 3-florae omnino in rhachi inflorescentiae sessiles. a. Stamina circ. 10 (casu pauciora).

12. MABEA PANICULATA BENTH. inflorescentiis micranthis floribundis, bracteis in axi inflorescentiae sitis ovatis Euphorb.

Var. ß. OBLONGIFOLIA Müll. Arg., foliis lanceolatis v. oblongo-ellipticis modice cuspidato-acuminatis, ramulis glabris nitidis. RAMULI oleoso-nitidi, rhachis tamen raceARBOR 20—25-pedalis. morum furfureo - tomentella. LIMBUS foliorum 7 —10 cm. longus, 21/2—3½ cm. latus, subtus undique glaber nec in costis hirtellus. INFLORESCENTIAE, CALYX fem. et FLORES masculi omnino ut in a. ovata, glandulae tamen bractearum, saltem in speciminibus visis, paulo majores et magis corrugato-plicatae sunt. Capsulae ignotae.

Habitat in arenosis humidis prope Santarem: Biedel n. 1575.

13. MABEA ANOMALA MUELL. ARG. inflorescentiis micranthis floribundis, bracteis in axi inflorescentiae sitis late ovatis acutis basi utrinque minute orbiculari-biglandulosis, glandulis laevibus, pedicellis masc. tenuibus; calycis fem. laciniis 3 subaequalibus late triangularibus acutis eglandulosis; staminibus circ. 10; ovario tenuiter farinoso-tomentello, columna stylari parte libera stylorum multo breviore tota longitudine trisulcata. Planta arborea videtur. RAMULI graciles, pallide fuscescentes, obsolete lenticellati, partibus valde novellis ferrugineo-pulverulenti, citissime glabrati. PETIOLI 4 — 7 mm. longi, firmi. LIMBUS foliorum 9 —11 cm. longus, 3—3½ cm. latus, late sublanceolatus , breviter cuspidato-acuminatus , basi lata subtruncata distincte sed leviter cordatus, margine distinctius v. obsoletius denticulatus, rigide membranaceus, supra plumbeofuscus, nitidulus, subtus obscure olivaceo-fuscescens, utraque pagina glaber; costae secundariae utroque latere circ. 10—11, longius ante marginem arcuatim junctae. INFLORESCENTIAE ramulum paniculae M. paniculatae fere perfecte simulant, sed fere glabrae sunt v. potius indumento arciminutissimo subtiliter farinoso nec furfuraceo et magis albicante vestitae sunt. FLORES masc. omnino ut in laudata specie, calyx fem. autem 3-partitus, et styli profundius inter se liberi, paulo tenuiores, columna stylaris ipsa brevior et undique 3-sulcata et glandulae demum bractearum laeves. Reliqua nota omnia ut in M. paniculata. Capsulae ignotae.

67


EUPHORBIACEAE:

527

MABEA—SENEFELDERA.

oblongifolia distat colore foliorum Primo intuitu a M. paniculata obscuro et tristi, foliis subtus non glaucis, et a M. nitida (S. albiflora differt bracteis et pedicellis in rhachi insertis et costis secundariis arcuato-junctis. M. subserrulata dein, cui etiam similis, longius distat situ bractearum et glandularum necnon columna stylari. Ab omnibus notis differt calyce fem. tantum 3-mero. Habitat in silvis prope Manáos, prov. do Alto Amazonas : Riedel.

b. Stamina 3—2. 14. MABEA POHLIANA. MUELL. ARG. paniculis micranthis floribundis, bracteis in axi inflorescentiae sitis ovatis acutis, basi oblongo-biglandulosis, pedicellis masc, brevibus filiformibus, floris diametrum circ. bis aequantibus; calycis fem. laciniis late ovatis acuminatis parvis eglandulosis; staminibus 3—2; ovario rufo-pulveraceo-tomentello inermi; capsulis globosis ambitu subteretibus laevibus furfuraceo-rufo-tomentellis; seminibus ambitu

fere teretibus. Tabula nostra LXXIV.

Mabea Pohliana Müll. Arg. in DC. Prodr. X V. 2. p. 1152. Mabea paniculata var. Pohliana Benth. in Hook. Journ. Bot. 1854. p. 368. RAMULI teretes, graciles, juniores cum petiolis et inflorescentiis nec non pagina inferiore foliorum juvenilium rufo- v. ferrugineo-tomentosi v. demum ferrugineo-pubescentes. PETIOLI 6—8 mm. longi, satis persistenter ferrugineo-hirtelli. LIMBUS foliorum 6 — 10 v. rarius usque 15 cm. longus, 2¾—4½ cm. latus, oblongo- v. lanceolato-ellipticus v. elliptico-lanceolatus, apice acutus v. acuminatus v, breviter cuspidatoacuminatus, basi obtusus v. acutiusculus, margine irregulariter denticulatus, supra glaber et nitidus, laevigatus, subtus praeter costam primariam et pro parte secundarias demum fere omnino glabratus, leviter v. distincte fusco-glaucescens; venae reticulatae in utraque pagina prominulae. PEDICELLI masc. rigidiores quam in M. paniculata. FLORUM masc. magnitudo ut in M. paniculata. CAPSULAE 15 mm. longae; coccorum valvae dorso 7 mm. latae. SEMINA 8 mm, longa, obscure fusca.

Folia firmiora quam in praecedente. In uno flore antheram unicam centralem 3-locularem observavi. Specimina floribus masc. destituta satis similia sunt Mabeae Taquari et similiter in costis foliorum et ramulis pilis brevibus rigidis divaricato-ramulosis vestita sunt, sed folia sunt distincte rigidiora, majora, et illa species hucusque in imperio brasil, nonnisi in prov. Para lecta est. Habitat in prov. Goyaz ad Villa Boa s. Goyaz: Pohl n. 1773, Burchell ; ad Coralinho : Pohl n. 1699 ; et in prov, Bahiensis deserto prope Malhada : Martius.

Species non satis notae, hucusque dubii loci:

15. MABEA PARAGUENSIS MUELL. ARG. costis secundariis foliorum utrinque circ. 13 ante marginem arcuatim junctis, venis distinctis, fructibus breviter pedicellatis, calyce 5-fido, columna stylari partem liberam stylorum aequante, capsulis subglobosis inter carpidia obtuse et late 3-sulcatis in dorso carpidiorum usque versus apicem acute sulcatis vertice profunde et late foveolato-impressis rufo-furfuraceis, carpidio quoque utrinque costis crebris rectis parallelis valde oblique descendentibus sculpto. FRUTEX 4—6-pedalis (Riedel in sched.). RAMULI griseo-fuscescentes, teretes et glabrati, ultimi autem, praesertim apicem versus tomento rufofurfuraceo mox secedente vestiti, in apice ramulorum ordinis praecedentis plures subumbellatim dispositi, divaricato-patentes et apice iterum similiter ramuligeri. PETIOLI 5—7 mm. longi, subgraciles. LIMBUS foliorum

528

7—9 cm. longus, 3—4 cm. latus, oblongo-ellipticus, basi obtusus, apice abrupte et breviter acuminatus v. acumine plus minusve obsoleto fere rotundato-obtusus, subinteger, tenuiter coriaceus, supra olivaceo-fuscus, subtus fuscescenti-glaucus ; venae reticulatae in utraque pagina prominentes ; costae primariae primum parce furfuraceo-tomentellae, mox glabratae, limbus evolutus glaberrimus. PEDICELLI fem. 3—7 mm. longi. CALYX fem. exiguus, vix 1½ mm. longus; laciniae late triangulares, acutae. STYLI toti 6 mm. lati, parte libera suberecto-patentes. CAPSULAE 10 mm. longae fereque totidem latae, intense rufo-farinoso-leprosae, subsimiles iis M. Schomburgkii (e Guyanis) sed aliter sulcatae, nec armatae, nec superficie laeves, sed more earum M. Riedelii sculptae. Folia magnitudine et nervatione cum iis M. Pohlimae quadrant, sed tamen obtusiora sunt et glabra, et fructus omnino diversus. — Flores masc. spicati (ex Ried. sched.), quare verisimiliter juxta M. Pohlianam locanda est.

Habitat in prov. Mato Grosso, in ripa fluminis Paraguay: n. 724.

Biedel

16. MABEA GAUDICHAUDIANA BAILL. limbo foliorum basi obsolete glanduloso membranaceo fragili, capsulis globosis apiculatis pallide ferrugineo-tomentosis.

Mabea Gaudichaudiana Baill. Rec. d’obs. bot. IV. 372 ; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1153. RAMI ramulique graciles, glabri, sicc. nigri. PETIOLI 5 mm. longi, filiformes, nigri. LIMBUS foliorum 6 cm. longus, 2 cm. latus, ovato-lanceolatus, saepius longe acuminatus, basi cuneatus, glaberrimus, obsolete serrulatus v. crenulatus, in sicco cinereus; costae basi nigrescentes, unde limbus discolori-costatus. FRUCTUS endocarpium crassissimum, lignosum osseumve, pallide lutescens. SEMINA globoso-ovoidea, 8 mm. longa, laevia, nigra, lucida.

Habitat in prov. S. Paulo: Gaudichaud n. 963, in Hb. Mus. Paris. (non vidi).

XLVI. SENEFELDERA

MART.

SENEFELDERA (v. SENNEFELDERA) Mart. in Flora 1841. II. Beibl. 29; Klotzsch in Erichs. Archiv VII, 184; Endl. Gen. piant. Suppi. II. 88; Baill. Etud. gén. Euphorb. 535. t. 9. fig. 30—31; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1153.

CALYCIS laciniae utriusque sexus imbricativae. Petala et discus utriusque sexus nulla. STAMINA in receptaculo conico centralia; ANTHERAE birimosae, loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii nullum. OYARII loculi 1-ovulati, cum laciniis calycis alternantes, unus anterior. STYLI haud peculiariter evoluti. FRUCTUS capsularis. SEMINA carunculata; chalaza in media altitudine seminis sita.

Brasilienses, omnibus partibus glabrae. alternifolii, alternatim ramuligeri. FOLIA bistipulata, longiuscule petiolata, penninervia, reticulatim venosa, subtus in limbo sparse maculari-glandulosa, margine integra. FLORES monoici. INFLORESCENTIAE terminales, saepius confertae, paniculatim ramosae; rami spiciformes, bracteis basi biglandulosis obsiti, e quarum axillis inferioribus flores feminei 1—2 solitarii, e reliquis autem flores masculi ternati v. geminati v. pro parte solitarii progrediuntur. CALYX masc. obovoideus, breviter ARBORES

RAMULI


529

EUPHORBIACEAE :

v. brevissime imbricatim 3-lobus, femineus 3-partitus, uterque intus glandulis destitutus. STAMINA biverticillata, saepissime 5—12, series exterior saepius 5-andra. RECEPTACULUM masc. rigidulum. ANTHERAE subsessiles, ovoideae, minute apiculatae, basi emarginato-cordatae, omnes distincte extrorsum aperientes. OVARIUM 3-loculare. STYLI 3, breviter connati, simplices, crassi, rigidi, supra s. intus longitrorsum modice sulcati et valide stigmatoso-papillosi. A Mabea differt habitu et situ chalazae, ab Excoecaria receptaculo masculo et situ chalazae, et demum a Dactylostemone habitu, calyce masc. evoluto et verticillo exteriore staminum cum laciniis calycis anisomero. CONSPECTUS SPECIERUM. a. Calyx masc, in apice pedicelli abbreviati erectus. (Stamina (8—) 12 1. S. DODECANDRA. Stamina 5—8 2. S. MULTIFLORA. b. Calyx masc. in apice pedicelli valde inclinatus. Stamina circ. 7—10 3. S. INCLINATA.

1. SENEFELDERA DODECANDRA MUELL. ARG. calyce masc. erecto regulari, staminibus florum intermediorum cujusvis bracteae 12, lateralium circ. 8—10, receptaculo masc. alte conico-hemisphaerico. Specimina herbariorum partibus vegetatives adeo perfecte cum S. multiflora α. genuina quadrant, ut descriptio specialis superflua. Inflorescendae autem in eo recedunt quod magis grandiflorae et magis pallidiflorae, flores ipsi distincte majores, evoluti diametro l¾ v. l4/5 mm. nec tantum l¼ mm. aequant, et distinctius pedicellati sunt. Insuper rami paniculae in speciminibus tribus visis semper omnino masculi erant, nec ut in 8. multiflora inferne floribus femineis paucis ornati. — Plores fem. et fructus ignoti, verisimiliter ab iis speciei sequentis diversi. Habitat prope Rio de Janeiro : Glaziou n. 1543.

SENEFELDERA.

530

longitudine sparsissime et irregulariter depresso-maculari-glanduliger; costae secundariae utroque latere circ. 8—9, cum minoribus saepe alternantes, INFLORESCENTIAE in apice ramulorum confertae, saepius 2—5, v. etiam solitariae, folia aequantes v. ea superantes, magnae, praesertim superne paniculatim densiuscule ramosae, fere a basi floriaut ramigerae; rami fere aequilongi, circ. 4 cm. aequantes, basi bractea ovato-lanceolata bracteolisque duabus basilaribus praediti. GLANDULAE bractearum laeves. BRACTEAE florigerae exiguae, vix ½ mm. superantes, late ovatae, acuminatae, integrae, glandulis ipsis breviores. FLORES fem. in parte inferiore ramulorum l—4, sessiles, reliqui omnes masculi, crasse et breviter pedicellati, in axillis bractearum geminati v. ternati; pedicelli florum masc. diametrum florum paullo superantes. CALYX fem. 1½—12/3 mm. longus, latiuscule imbricativus, totum ovarium obtegens; laciniae erectae, obtusissimae, ovario subadpressae. CALYX masc. ½ mm. tantum longus, breviter v. brevissime et obtuse trilobus, cum femineo glaber, antherarum sessilium apicem haud attingens. OVARIUM 3-gonum, glabrum, in columnam stylarem validam 3-partitam abiens. STYLIS. stigmata arcuatorecurvo-patentia, crassa, dorso laevia, intus valide papillosa. Habitat prope Rio de Janeiro, in silvis ad Macahé: Martius Hb. Flor. Brasil. n. 465, et alibi in eadem provincia: Glaziou n. 121, Riedel n. 382; inter Vittoria et Bahia : Sello ; prope Bahia: Blanchet n. 1628, 2349.

Yar. ß. INTERMEDIA Müll. Arg. l. c., foliis minoribus lanceolato-ellipticis subaequaliter et breviuscule angustatis ima basi obtusis quam in a. paullo brevius petiolatis. LIMBUS foliorum circ. 12 cm. longus, 5—6 cm. latus. — Varietatem α. cum sequente arcte conjungit.

Habitat prope Vittoria: Sello.

Var. γ. ANGUSTIFOLIA Müll. Arg. l. c., foliis lanceolatis utrinque sed basin versus longius angustatis ima basi acutata obtusis.

Omphalea verticillata Vell. Flor. Flum. X. t. 152. foliorum circ. 12—15 cm. longus, 3½—5 cm. latus. cocca 11 mm. longa. SEMINA 8 mm. longa, basi 6 mm. lata ibique subretusa, marmorata. — Praeter ambitum magis angustatum foliorum omnibus partibus accurate cum α. genuina convenit. LIMBUS

CAPSULARUM

Habitat prope Rio de Janeiro: Sello, Weddell n. 765 ; prope Mandioca : Riedel et Langsdorff n. 557.

2. SENEFELDERA MULTIFLORA (MART. emend.) MUELL. ARG. calyce masc. erecto regulari, staminibus 5—8, receptaculo masc. modice evoluto, capsulis mediocribus, seminibus longioribus quam latis.

Senefeldera multiflora Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1153.

Yar. δ. OBOVATA Milll. Arg. l. c., foliis oblongo-obovatis breviter cuspidato-acuminatis basin versus cuneato-angustatis ima basi obtusis. Magnitudo foliorum ut in var. et γ ., nec ab iis nisi ambitu magis obovato et basi distincte cuneata recedens.

Habitat prope Rio de Janeiro: Blanchet.

Var. α. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis amplis oblongoellipticis v. oblongo-obovatis apice obtusis v. breviter acutatis basi obtusis v. subcordatis. Tabula nostra LXXV. Fig. I.

Senefeldera multiflora Mart. in Flora 1841. II. Beibl. 29. Senefeldera grandifolia Baill. Etud. gén, Euphorb. 536. t. 9. fig. 30—31. teretes, laeves, fusco-nigricantes et omnino cum reliquis partibus glabri, apice confertim caeterum sparse foliosi, ima basi triangulari-squamosi. STIPULAE circ. 3 mm. longae, subulatae, citissime deciduae. PETIOLI inaequilongi, 3—6 cm. aequantes, basi apiceque tumidiores, praesertim apice infuscato-nigricantes, subtus semiteretes, supra late canaliculati. LIMBUS foliorum 15—20 cm. longus, 6—8 cm. latus, coriaceus, fuscus v. fusco-argillaceus, utraque pagina prominenter sed tenuiter reticulato-venosus, subtus inter marginem et costam tota RAMULI

Var. f. ACUTIFOLIA Milll. Arg. l. c., foliis obovato-lanceolatis utrinque sed basin versus longius angustatis ima basi acutis quam in α - S nitidioribus. Tabula nostra LXXV. Fig. II. Magnitudo foliorum ut in praecedentibus.

Habitat in prov. S. Paulo: Burchell n. 3827; inter Vittoria et Bahia: Sello.

3. SENEFELDERA INCLINATA MUELL. ARG. calyce masc. in apice pedicellorum valde axin versus inclinato, staminibus circ. 7—10, receptaculo florum masc. modice elevato, capsulis magnis, seminibus subaequilatis ac longis.


EUPHORBIACEAE :

531

SENEFELDERA—OPHTHALMOBLAPTON.

Habitus ut in S. multiflora. FOLIA in apice ramulorum conferta et inaequaliter petiolata. PETIOLI 1—4½ cm. longi, validiusculi, superne nonnihil incrassati et subglanduloso-tumiduli, nigricantes. LIMBUS foliorum evolutorum 15—20 cm. longus, 5—7 cm. latus, late obovatolanceolatus, acuminatus v. breviter et obtusiuscule cuspidato-acuminatus, basin versus longius angustatus, tenuiter coriaceus, fuscus, utraque pagina glaberrimus et nitidulus, prominenter costatus et reticulato - venosus; costae secundariae utrinque circ. 12—14, marginem versus arcuatoadscendentes; pagina inferior fere ad imam basin minute impressomaculari-biglandulosa. PANICULAE juniores tantum visae, minus quam in S. multiflora floribundae et bracteis distincte longioribus praeditae sunt. CALYCES masc. dein subirregulares et valde inclinati, quasi apici pedicellorum intus adnati, quoad pedicellum fere horizontales, 2—3-partiti; laciniae vulgo distincte inaequales, subdenticulati, anterior s. exterior quasi capitulum staminum calyptratim obtegens. FLORES caeterum ut in M. multiflora. CAPSULAE 15 mm. longae, latae, tridymae, laeves, nigricantes; mesocarpium ut in specie comparata. SEMINA 8—10 mm. longa et fere totidem v. omnino totidem lata. Ob specimina manca olim cum S. multiflora s. acutifolia conjunxi, nunc autem ex inflorescentiis et praesertim etiam e fructibus multo majoribus specifice distinguere potui.

Habitat in prov. do Alto Amazonas, ad flumina Casiquiari, Vasiva et Pacimoni : Spruce n. 3431.

XLVII.

OPHTHALMOBLAPTON

FR.

ALLEM.

OPHTHALMOBLAPTON Freire Allemâo in Trabalh. Soc. Vellos.

Ilio, Aug. 1849., 4. p. cum icone; Annal. Sc. nat. 3. ser. XIII. 119; Bot. Zeitg. 1854. p. 457; Walp. Ann. III. 361; Baill. Etud. gSn. Euphorb. 547; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1155.

CALYX masc. imbricativus, tubulosus, ore minute lobatus, fem. imbricativus. Petala et discus utriusque sexus nulla. STAMEN centrale in fundo calycis situm; ANTHERA birimosa; loculi apice adnati, equitantes. Rudimentum ovarii nullum. OVARII loculi 1-ovulati. STYLI in columnam apice incrassatam et poro triangulari pertusam v. abbreviato-trilobam connati. FRUCTUS capsularis, columella centrali destitutus. SEMINA ecarunculata. COTYLEDONES latae. ARBORES brasilienses. Lignum molle, album. Lac e cortice aliisque partibus arboris incisione profluens albo-lutescens, copiosum, admodum acre. FOLIA alterna, bistipulata, petiolata, penninervia, reticulato-venosa, inter costas secundarias venis oblique transversis destituta, subcoriacea, margine dentata v. integra, magna v. majuscula. FLORES monoici, masculi in spicas axillares dispositi. FLORES masc. in axilla bractearum conferti, serie unica v. duplice v. triplice radiatim dispositi, arcte sessiles et fere glanduloso-confluentes, in quaque axilla apice lobulis 3 irregularicirc. 3—7—15. CALYCES bus exiguis conniventibus subclausi, demum profundius 3-lobi, in fundo stamen unicum gerentes; raro tamen etiam antheras duas observavi filamento duplici insidentes. CAPSULAE 3-coccae, cocca biCALYX ♀ 5—6-partitus. valvia monosperma. SEMINA copiose albuminosa. COTYLEDONES latae, basi cordatae, palmatinerviae, radicula pluries longiores.

Species tres notae brasilienses.

532

CONSPECTUS SPECIERUM. Spicae masc. fere a basi florigerae. — Folia longe petio1. O. MACROPHYLLUM. lata . 1. Spicae masc. basi longissime nudae s. longe pedunculatae. — Folia breviter petiolata . 2. Petioli crassi; spicae masc. ellipsoideae; stylus circa 2. O. CRASSIPES. medium articulatus 2. Petioli subgraciles; spicae masc. cylindricae; stylus 3. O. PEDUNCULARE. prope basin articulatus

1. OPHTHALMOBLAPTON MACROPHYLLUM FREIRE ALLEMAO : foliis longe petiolatis, costis secundariis validiusculis, spicis masc. subsessilibus, bracteis masc. multifloris, stylo apice oblique 1-poroso.

Ophthalmoblapton macrophyllum Freire Allemâo, Baill. et Müll. Arg. locis ad genus cit. ARBOR plus quam 50-pedalis. TRUNCUS altitudinem 20—25-pedalem et diametrum sesquipedalem attingens, cortice cinereo rimoso tectus. RAMI longi, patentissimi, simplices aut parum divisi, ad extremitates incurvi, remoti, comam depauperatam fere pyramidalem formantes, crassi, apice virides, glabri. FOLIA in apice ramulorum conferta, caeterum sparsa. STIPULAE circiter 3 mm. longae et totidem latae, subtriangulares. PETIOLI 8—15 cm. longi, subteretes, validiusculi, superne in sicco rugulosi, caeterum basi apiceque turgiduli. LIMBUS foliorum 18—35 cm. longus, 5—9 cm. latus, saepius obovato-lanceolatus, caeterum basi apiceque valde variabilis, tenuiter coriaceus, supra nigricanti-fuscescens v. obscure fusco-viridis, subtus laetior, margine distanter grossiuscule crenato-dentatus, supra ima basi minute subinnato-biglandulosus, caeterum in parenchymate glandulis aut maculis glandulosis et indumento destitutus. COSTAE secundariae utrinque 24—30, angulo circ. 5/6-recto insidentes, longo tractu subrectae, prominentes. SPICAE 3—4 cm. longae. RHACHIS superne crassior. BRACTEAE orbiculares, glanduloso-incrassatae, rotundato-obtusae, cum reliquis partibus glabrae, vix 11/2 mm. longae. CALYX fem. profunde FLOS fem. solitarius, juxta spicae basin situs. 5—6-partitus; laciniae ovatae, obtusae, imbricatae, erectae, ovarium obtegentes, nunc modice inaequales. OVARIUM conicum vix 3-sulcatum. CAPSULAE 3-sulcatae, apice depressae, 4 cm. latae, 27 mm. longae, basi calyce persistente auctae. SEMINA basi truncata.

Habitat in silvis primaevis et secundariis prov. Rio de Jcmeiro, ubi Santa Luzia nuncupatur: Allemdo.

2. OPHTHALMOBLAPTON CRASSIPES MUELL. ARG. foliis breviter et crasse petiolatis, costis secundariis tenuibus; spicis masc. ramillos laterales abbreviatos inferne dense squamosos terminantibus, masculis ellipsoideis longe pedunculatis, pedunculis illas duplo et ultra superantibus, bracteis masc. 3-floris; stylo crasso superne obovoideo-subclavato, haud 3-sulcato, demum breviter 3-lobo, intus valide subramuloso-papilloso, columna stylari infra articulationem sita crassa quam pars superior subtriplo breviore. Tabula nostra CIII. ARBOR glaberrima. RAMULI ultimi multo validiores et magis macrophylli et petioli multo crassiores quam in proxima et affini 0. pedunculari. RAMULI penultimi diametro 5—6 mm. aequantes, ramillis oblongato-tuberculiformibus densissime cicatricosis 2—8 mm. longis obsiti, fuscescenti-grisei, ultimi 3—4 mm. crassi et pallide fusci. STIPULAE late triangulares et valde caducae, supra basin persistentem ut in sequente specie deciduae. PETIOLI 5—8 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 12—22 cm. longus, 5—71½ cm. latus, lanceolato-obovatus, breviter et obtuse cuspidato-acuminatus v. etiam breviter v. brevissime et simpliciter acutatus, basin versus sensim angustatus, ima basi acutus, quoad consistentiam, colorem, marginem integrum et nervationem plane ut in O. pedunculari. RAMILLI spicas masculas longe pedunculatas apice


533

EUPHORBIACEAE:

gerentes pauci interdum apice ramulorum v. in axillis foliorum, reliqui v. omnes longius ab apice remoti in ligno aphyllo ramulorum penultimorum siti, saepius tantum 3—4 mm. longi et satis crassi, apice in pedunculum rectum abeuntes. PEDUNCULI circ. 1 cm. longi. SPICAE masc. saepius tantum 4—5 mm. longae, 2½—3 mm. latae, ambitu multo latiores quam in O. pedunculari. BRACTEAE florum masc. et flores masculi ipsi ut in comparata specie, calycis fem. terminalis paulo minoris laciniae autem acutae v. subacutae, et columna stylaris tota omnino alia, tota circ. 8 mm. longa, superne 3 mm., basi fere 2 mm. lata, ad ¼ altitudinis articulata, unde pars infra articulationem sita vix distincte longior quam lata. Fructus normaliter evoluti ignoti sunt. Habitat in Brasilia meridionali, in silvis umbrosis prope Esperança: Biedel n. 775.

3. OPHTHALMOBLAPTON PEDUNCULARE MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis, costis secundariis tenuibus; spicis et floribus femineis in ramulis ultimis subterminalibus, masculis cylindricis longe pedunculatis, pedunculis illas duplo et ultra superantibus, bracteis masc. 3-floris; stylo clavato superne 3-sulcato demum 3-lobo, columna stylari infra articulationem sita partem superiorem subaequante. ARBOR odorem alliaceum spirans. RAMI penultimi circ. 2½ — 3 mm. diametro aequantes, teretes v. subteretes, fuscescenti-grisei, aphylli, ultimi paulo tenuiores, 1—6-centimetrales, foliosi, praecedentibus longe obscuriores , nigricantes, cum reliquis partibus omnibus glabri. PETIOLI 4—8 mm. longi, parum crassi, supra canaliculati. LIMBUS foliorum vulgo 7—10 cm. longus, 3—4 cm. latus, oblongo-obovatus, cuspidatoacuminatus, basi acutus, nunc etiam minor aut triente et ultra major et tum basi longius angustatus, integer, supra fuscus, subtus fuscescentiargillaceus, utraque pagina nitidus. COSTAE secundariae utrinque circ. 12, ante marginem infracto-junctae, cum debilioribus alternantes, tenues, cum venis crebre reticulatis tenuibus subtus prominentes. PEDUNCULI spicarum masc. 14—18 mm. longi. SPICAE masc. ipsae 5—9 mm. longae, 2—2¼ mm. latae, basi angustatae, apice rotundato-obtusae. BRACTEAE ellipticae v. oblongo-ellipticae, peltatim adnatae, brevissime sed distincte stipitatae, integrae. CALYX masc. compressus, 3(—4)-lobulatus, v. demum 3(—4)-fidus. STAMEN valide subconicum, apice leviter attenuatum; loculi antherae in apice filamenti equitantes, inferne divergentes; connectivum subapiculatum. CALYX fem. fere sessilis, evolutus 3 mm. longus, basin ovarii arcte cingens, breviter 5-fidus; lobi rotundato-obtusi, subcoriacei. COLUMNA STYLARIS inter apicem ovarii et articulationem sub stigmatibus sitam 3½—5 mm. longa, demum 1⅓ mm. lata. Capsulae ignotae.

Folia fere ut in Algernonia obovata, sed longius acuminata vulgoque ambitu angustiora. Habitat in silvis ad Almada: Biedel n. 713.

XLVIII.

TETRAPLANDRA

534

OPHTHALMOBLAPTON—TETRAPLANDRA.

BAILL.

TETRAPLANDRA Baill. Etud. gén. Euphorb. p. 549. t. 5. fig. 8—10.

Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1230.

utriusque sexus aestivatione imbricativi. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA centralia; columna staminalis articulata; ANTHERAE birimosae, loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii 0. RECEPTACULUM fem. in OVARII loculi 1-ovulati. carpidiophorum borizontaliter ampliatum trimerum evolutum. COLUMNA STYLARIS haud peculiariter effigurata. CAPSULA tricocca. SEMINA ecarunculata; chalaza basi sita.

penninervius, integer v. distanter repando-dentatus. FLORES monoici, masculi dense spicati, feminei solitarii v. pauci ad apicem ramulorum siti, sessiles, squamis nonnullis glandulosis imbricatis basi aucti. SPICAE masc. amentiformes, densissime florigerae; BRACTEAE subtriflorae. CALYX masc. inaequaliter 3—5-partitus, femineus 5-partitus; laciniae illius crassae, obtusae, hujus tenuiores. STAMINA duo, filamentis tota longitudine in columnam apice annulari-dilatatam connatis; ANTHERAE 2, verticaliter extrorsum birimosae, conjunctim primo intuitu antheram 4-locularem simulantes. OVARII loculi 3. STYLI 3, inferne longiuscule connati, parte libera simplices, intus valide plumoso-stigmatosi. Genus praesertim columna staminali circa medium articulata in ordine insignitum est, habitu autem cum Actinostemone, petiolis apice tuberculato-glanduligeris cum variis Excoecariae speciebus quadrat. Fructus ut in Stillingia, sed semina ecarunculata. CONSPECTUS SPECIERUM. Spicae masc. sessiles, columna stylaris stigmatibus paulo brevior, stigmata sensim angustata . . 1. T. LEANDRI. Spicae masc. modice pedunculatae, columna stylaris stigmatibus fem. 4-plo brevior, stigmata linearia 2. T. RIEDELII.

1. TETRAPLANDRA LEANDRI BAILL. spicis masc. sessilibus, columna stylari parte libera stylorum s. stigmatibus paulo breviore gracili iis multo tenuiore, stigmatibus triangularilanceolato-linearibus sensim angustatis inciso-sublobatis, lobulis crenatis. Tabula nostra CIV. Fig. II. (analysis ex op. Baill. mutuata).

Tetraplandra Leandri Baill. Etud. gén. Euphorb. p. 550. t. 5. fig. 8—10; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1230. RAMULI teretes, glabri, ochraceo-cinerei. PETIOLI 3—4½ cm. longi. LIMBUS foliorum 10—14 cm. longus, 3—4½ cm. latus, obovato-lanceolatus, breviter cuspidato-acuminatus, basi cuneato-angustatus, integer v. distanter repando-dentatus, prominenter reticulato-venosus, nitidus, supra fusco-nigricans, subtus ferrugineo-fuscus. SPICAE masc. 1—1½ cm. longae, 2 mm. latae, sessiles, densissime bracteigerae. COLUMNA STYLARIS 4 mm. longa, calycem longe superans, parte libera stylorum recurvopatula grosse papilloso-aspera paulo brevior. Fructus ignotus.

Habitat in Brasilia: Leandro do Sacramento n. 29, 73 (in Hb. Mus. Paris.).

CALYCES

ARBORES brasilienses. FOLIA alterna; 'petioli bistipulati, elongati, apice tuberculato-biglandulosi; limbus Euphorb.

2. TETRAPLANDRA RIEDELII MUELL. ARG. spicis masc. modice pedunculatis, columna stylari valida stigmatibus 3—4-plo breviore, stigmatibus linearibus valide papillosis. Var. α. SUBCORDATA Müll. Arg., foliis basi subangustata late obtusis et distincte cordatis subintegris. Tabula nostra CIV. Fig. I. Planta videtur arborea, omnibus partibus glabra. RAMULI penultimi diametro 3 mm. aequantes, grisei v. superne fuscescentes, teretes, densiuscule cicatricosi, ultimi foliigeri circ. 3—6 cm. longi, obscurius fuscescentes v. nigricantes et satis dense foliosi. STIPULAE vix 1½ mm.

68


535

EUPHORBIACEAE:

TETRAPLANDRA

ALGERNONIA.

53G

longae, latissime triangulares, acutae, subcoriaceae, mox deciduae. PETIOLI 1—5 cm. longi, subgraciles et plus minusve recti, saepe patentes. LIMBUS foliorum evolutus circ. 10—13 cm. longus, 3—4½ cm. latus, lanceolato-obovatus v. ex minore parte lanceolato-ellipticus, breviter et obtuse cuspidato-acuminatus, basin versus nonnihil angustatus, non autem cuneatus, basi obtuse distincte sed leviuscule tantum cordatus, subinteger, tenuiter coriaceus, supra fuscescens v. fuscus, nitidulus, in costa primaria longitrorsum impressus, obtusus, rufescenti-fuscescens, opacus; costae primariae et secundariae subtus prominentes, hae ultimae utroque latere circ. 8—11; venae in pagina superiore paulo distinctiores, tenues. FLORES fem. in apice ramulorum siti, solitarii, sessiles v. demum basi pedicelliformi-angustati, basi breviter et latissime 1-bracteati et simul 2-bracteolati. CALYX fem. florendi tempore 4 mm. longus; laciniae erectae, ovarium arcte includentes, orbiculares, integrae. PEDUNCULI spicarum masc. 6—7 mm. longi. SPICAE masc. 3—4½ cm. longae, absque antheris dein perpendiculariter e superficie geminatim porrectis 2½ mm. latae. BRACTEAE 1—1¼ mm. longae, ellipticae, demum margine subrepandae, planae, crassae, peltatim adnatae et distincte stipitatae, vulgo 3-florae. FLORES masc. densissime inter bracteas dispositi, nonnihil compressi, saepe perexigue braoteolati. CALYX masc. circ. ⅔ mm. longus, junior tubulosus, inaequaliter 3—5-lobus, demum profundius fissus. COLUMNA STAMINALIS apice annuliformi dilatata et ibidem glanduloso-infuscata. COLUMNA STYLARIS fere 3 mm. longa, duplo longior quam lata. STIGMATA 10—12 mm. longa, erecto-patentia. CARPOPHORUM in calyce fructigero ampliato coriaceo 14 mm. latum. VALVAE capsularum 16 mm. longae, dorso 8—9 mm. latae, unde capsulae totae circiter 15 mm. latae. SEMINA 8 mm. longa, globoso-trigona, laevia, argillacea.

femineae oblongo-ovatae, basi lateraliter biglandulosae, masculae peltiformes, basi insertione decurrentes et quasi calcarato-productae, demum fere longitrorsum adnatae et pressione mutua florum longitrorsum canaliculatae. Calycis masc. basis crassa, biglanduloso-incrassata, limbus inaequaliter 3—5-lobus; lobus anterior et posterior paulo majores. CALYX fem. cupuliformis, glanduloso- tridentatus, persistens. ANTHERA staminis unici didyma, leviter apiculata, longitrorsum lateraliter aperiens. OVABIUM 3-loculare, circa apicem loculorum, peculiariter lobatodilatatum. STYLI 3, inferne connati, simplices. FRUCTUS suberoso-capsularis, turbinatus, breviter apiculatus, superne quasi in annulum sublobatum dilatatus; cocca dorso subalato-acuta.

Habitat in Brasilia, verisimiliter in parte meridionali: Biedel.

1. ALGERNONIA BRASILIENSIS BAILL. foliis breviter petiolatis, majoribus distanter repando-dentatis, reliquis subintegris; spicis masc. tenuibus fere sessilibus parvis, bracteis masc. ellipticis duplo longioribus quam latis; floribus masc. monandris; ovario supra medium valide dilatato-trigono, columna stylari gracili stigmatibus papillosis angustis subaequilonga sub stigmatibus non annulari-incrassata; capsulis depressis subduplo latioribus quam longis supra medium circumcirca borizontaliter anguste alatis.

Var. b. SUBCUNEATA Müll. Arg., foliis basin versus distinctius angustatis, basi acutis, margine distinctius distanter v. subobsolete repando-dentatis. FRUTEX arborescens, 8—12-pedalis. RAMULI novelli et fructus juveniles glutinosi. E ramulis et petiolis (teste Riedel) exit lac album resinosum.

Habitat in silvis montanis montis Corcovado prope Rio de Janeiro: Riedel n. 1050.

XLIX. ALGERNONIA BAILL. ALGERNONIA Baill. Etud. gen. Euphorb. 546. t. 2. fig. 30—32;

Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 84, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1230.

CALYX masc. aestivatione imbricativus. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA centralia; filamenta haud articulata; ANTHERAE birimosae, loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii 0. OVARII loculi 1-ovulati. STYLI haud peculiariter evoluti. FRUCTUS demum capsulari-aperiens. ARBUSCULAE Brasiliae meridionalis. RAMI teretes, glabri. FOLIA alterna, bistipulata, breviter petiolata, dense penninervia, margine integra v. remote crenato- v. repando-dentata, coriacea, basi in pagina superiore minute biglandulosa; costae secundariae marginem versus cum costa submarginali fracto-flexuosa junctae, densiusculae, venae satis numerosae, utraque facie foliorum prominentes. FLORES monoici. INFLORESCENTIAE terminales, spiciformes. SPICAE flores masc. densissime approximatos exiguos basique flores fem. paucos gerentes, graciles, parvae. BRACTEAE infimae steriles, ovatae,

CONSPECTUS SPECIERUM. Bracteae masc. ellipticae, flores ♂ 1-andri, ovarium supra medium dilatatum 1. A. BRASILIENSIS. Bracteae masc. lineares, flores ♂ 2—3-andri, ovarium supra medium non dilatatum .... 2. A. OBOVATA.

Tabula nostra LXXXVII.

Algernonia Brasiliensis Baill. Etud. gen. Euphorb. p. 547. t. 2. fig. 30—32; Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1231. Algernonia Brasiliensis b. cuneata Müll. Arg. l. c. ARBOR 12—15-pedalis. RAMI crassitie varii, tenues v. mediocres, cinerei, juniores fuscescentes, florigeri abbreviati et densiuscule foliigeri v. dense foliosi. STIPULAE parvae, abbreviato-triangulares, rigidulae, juniores ceraceo-glutinosae. PETIOLI 3—6 mm. longi, subgraciles. LIMBUS foliorum 6—9 cm. longus, 2—3½ cm. latus, oblongo-obovatus, nitidus, saepe in iisdem speciminibus et integer et crenato- et repando-dentatus, membranaceo-coriaceus, supra fuscus, nitidus, subtus olivaceo-fuscescens; venae pro parte costis secundariis subparallelae; eostae secundariae utroque latere 8—10. SPICAE petiolos paulo superantes, i. e. exiguae, vulgo 1 —1½ cm. longae, 1 ½ mm. latae, densissime bracteigerae, extricatu minus quam vulgo faciles. BRACTEAE masc. infimae ovatae, reliquae dorso extrorsum curvatae, quasi peltatim disciformes, inferne angustatae 1¼ mm. longae, femineae ovatae acuminatae. CALYX fructiger ampliatus, 6—8 mm. latus. COLUMNA STYLARIS partem liberam stigmatosam stylorum saepe bene aequans, ovarium longius superans. CAPSULAE evolutae 7—8 mm. longae et cum margine acuto subaliformi 13 mm. latae, margo hinc ½ mm., illinc 1½ mm. latus. COCCA intus more seminum maculata. SEMINA subglobosa, 5 mm. lata.

Habitat in prov. Bio de Janeiro, in silvis montis Corcovado rarius: Biedel n. 16, 383, Lhotsky, Qaudichaud n. 1151; in umbrosis prope Mandioca: Biedel.

2. ALGERNONIA OBOVATA MUELL.ARG. foliis breviter petiolatis omnibus integris; spicis masc. fere sessilibus mediocribus , bracteis valde elongatis linearibus multoties longioribus


537

EUPHORBIACEAE:

ALGERNONIA—STILLINGIA.

quam latis; floribus masc. 2—3-andris, staminibus duobus magis approximatis; ovario superne non dilatato, columna stylari crassa stigmatibus valide papillosis sensim acuminatis subduplo breviore, ipsa sub stigmatibus annulari-incrassata.

Algernonia Brasiliensis a. obovata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1231. ARBOR 12—15-pedalis, glaberrima. RAMULI teretes, fuscescentes v. demum magis grisei et scabrati, apice pallide nigricantes et angulosi, vix semipedales, densiuscule foliosi. STIPULAE vix 1½ mm. longae, late triangulares, subcoriaceae, supra basin persistentem caducissimae. PETIOLI 5—10 mm. longi, crassi, supra canaliculati, utrinque ad imam basin limbi subobsolete tuberculato-glanduligeri. LIMBUS foliorum 6—12 cm. longus, 3—4½ cm. latus, saepius oblongo-obovatus, obtuse et breviter acuminatus, basi acutus v. etiam distincte cuneato-acutatus, rarius lanceolatoobovatus, paullo longius acutatus basique magis sensim angustatus, semper tenuiter coriaceus et integer, utraque facie fuscescens et nitidus, supra tamen obscurior. COSTAE secundariae numerosae, ante marginem limbi infracto-junctae, cum venis crebre reticulatis tenuibus in utraque pagina prominentes. SPICAE circ. 5—6 cm. longae, 2½ mm. latae, i. e. multo longiores et validiores quam in A. Brasiliensi. BRACTEAE masc. circ. 5 mm. longae, valde angustae et subcanaliculatae, basi apiceque breviter liberae, caeterum tota longitudine rhachi adnatae. CALYX fem. 1½ mm. longus, cupularis, breviter et obtuse lobatus. STIGMATA 7 mm. longa. COLUMBA STYLARIS diametro 1¼ mm. lata. Fructus ignoti.

Antea cum Alg. Brasiliensi conjunctam, nunc hanc plantam ex melioribus speciminibus legitime pro specie distincta habere possum. Folia caeterum nonnulla hujus satis exacte cum nonnullis Algemoniae Brasiliensis conveniunt, sed flores fem. potius illos Tetraplandrae Biedelianae valetudine et forma simulant, et bracteae et flores masc. optime differunt. Habitat in prov. Rio de Janeiro, in campis arenosis prope Macahé: Biedel n. 383.

L. STILLINGIA

GARDEN.

STILLINGIA Garden. in Linn. Mantiss. I. 19. n. 1279, 1767; Juss. Gen. pl. 390; Neck. Elem. bot. II. 340. n. 1132; Endlich. Gen. plant. n. 5780 pr. p.; Baill. Etud. gén. Euphorb. p. 510 pro parte; Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 84, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1155.

CALYCIS laciniae utriusque sexus imbricativae. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA in receptaculo haud elevato centralia; ANTHERAE birimosae. Rudimentum ovarii florum masc. 0. OVARII loculi 1-ovulati, unus anterior. FRUCTUS capsularis; columella centralis rudimentaria, ejus loco receptaculum in carpidiopborum horizontaliter tricornutum evolutum. SEMINA carunculata, albuminosa; chalaza basi sita. EMBRYO verticalis; cotyledones latae, radiculam bene aequantes.

FRUTICES V. SUFFRUTICES americani et orbis antiqui. opposita aut alterna, mediocriter petiolata, bistipulata, penninervia, margine glanduloso-denticulata. SPICAE terminales v. etiam axillares, FLORES spicati. basi flores fem. paucos gerentes, caeterum masculae. BRACTEAE biglandulosae, femineae 1-florae, masculae 2—5-florae, indivisae aut 3-lobae. CALYX masc. 2—3fidus aut 3-partitus, femineus 3-partitus, utriusque calycis intus eglandulosus. STAMINA laciniis calycis masc. iso-

FOLIA

538

mera et iiscum alternantia; FILAMENTA brevia, omnino v. ex parte libera; ANTHERAE extrorsum birimosae. OVARIUM 3-loculare, saepe 3- v. superne 6-carinatum. STYLI 3, simplices, inferne breviter connati v. subliberi CAPSULAE 3-coccae v. abortu 2-coccae; cocca bivalvia CARPIDIOPHORUM jam in ovario quadam tumiditate articulari ad basin ovarii sita recognoscendum, demum post casum coccorum horizontaliter dilatatum et in calyce persistens. A sequente genere Sebastiania differt carpidiophori evolutione peculiari s. coccis quodammodo supra basin articulatodeciduis. Sectiones notae 2, species notae 13, quarum 4 brasilienses. CONSPECTUS SECTIONUM. (Calyx masc. bifidus Calyx masc. tripartitus

I. EUSTILLINGIA. II. MICROSTACHYOPSIS.

Sectio I. EUSTILLINGIA Klotzsch sensu Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 87, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1156. — STILLINGIAE sect. EUSTILLINGIA Klotzsch in Erichs. Archiv 1841. p. 187 pro parte. — Genus STILLINGIA Garden. ap. Linn. Mantiss. I. 19. n. 1279; Baill. Etud. gSn. Euphorb. p. 510 pr. p. — Calyx masc. bifidus. Stamina 2 (casu 3). — Folia opposita et verticillata, aut alterna. CONSPECTUS SPECIERUM. § 1. Folia opposita, basi eglandulosa. Bracteae masc. denticulatae breves, glandulae bractearum cyathiformes, semina laevia 1. ST. OPPOSITIFOLLA. Bracteae masc. integrae flores occludentes, glandulae bractearum planae, semina aspera . 2. ST. DICHOTOMA. § 2. Folia alterna, basi supra biglandulata.

.

3. ST.

SAXATILIS.

1. STILLINGIA OPPOSITIFOLIA BAILL. foliis haud succulentis siccis laevibus glabris basi eglandulosis, bracteis abbreviatis denticulatis, glandulis bractearum fem. urceolatis, mascularum cyathiformibus v. tubaeformibus profunde excavatis, calycis fem. laciniis late ovatis obtusis, stylis dimidia longitudine in columnam connatis, seminibus laevibus. Tabula nostra LXXVI. Fig. II.

Sapium oppositifolium Baill. Etud. gén. Euphorb. 513. t. 5. fig. 24—25; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1160. FRUTEX 4—6-pedalis. RAMI graciles, cylindrici, cum ramulis oppositis grisei v. ramuli ultimi fuscescentes, cum omnibus partibus glabri. FOLIA in ramulis subaequaliter disposita. STIPULAE triangulares, 1½ mm. longae, marcescentes. PETIOLI 4—8 mm. longi, graciles, apice sensim in limbum abeuntes. LIMBUS foliorum 4—6 cm. longus, 10—18 mm. latus, obovato-lanceolatus, apice acutiusculo-obtusus, basin versus cuneatoangustatus, distanter et argute serrulatus; costae secundariae utroque latere 7—9, tenellae, summae horizontales v. subrecurvae, reliquae adscendentes, vage et inaequaliter patentes, ramulosae, tenellae; venae haud perspicuae; pagina superior olivacea, inferior pallidior; limbus crebre subdistincte pellucido-punctatus. SPICAE terminales, subgraciles, foliis 2—3-plo breviores. GLANDULAE bractearum masc. saepe fere 1 mm. longae, 2—3-plo longiores quam latae. CALYX fem. 1¼ mm. longus, masculus obovoideus et similiter 1½ mm. longus, pallidiusculus, aperiens late imbricativus, i. e. lobus alter alterum latiuscule cochleatim obtegens. STYLORUM pars laevis persistens, stigmatoso-papillosa, decidua.


539

EUPHORBIACEAE:

STILLINGIA—GYMNOSTILLINGIA.

CAPSULAE circiter 7 mm. longae, 6 mm. latae, tridymo-ellipsoideae, superne profundius 3-sulcatae, olivaceae. COCCOPHORI radii 6, sc. tres normales tribus multo minoribus subrudimentariis iiscum alternantibus aucti, conjunctim disculum 3-angularem subplanum formantes, nec radii primarii ut in praecedente specie longius inter se discreti sunt.

Habitat „in Brasilia meridionali" : Sello; in prov. Minas Geratis, in silvis prope Lagoa Santa: Warming.

2. STILLINGIA DICHOTOMA MUELL. ARG. foliis succulentis, siccis rugulosis, glabris basi eglandulosis; bracteis omnibus orbiculari-obovatis concavis integris flores masculos occludentibus, glandulis bractearum amplis latioribus quam longis planis; calycisfem. laciniis obovatis truncatis, stylis fere dimidia longitudine in columnam gracilem connatis; seminibus minute ruguloso-asperis. Tabula, nostra LXXVI. Fig. III.

Stillingia dichotoma Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 88, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1159. FRUTICULUS 2—3-pedalis, omnibus partibus lactescens, siccus enim undique epidermide rugulosa subplicata et in ramulis subampullaceosecedente instructus est. RAMI parce dichotome divisi. RAMULI diametro 5 mm. aequantes, sicci obsolete angulosi, circiter semipedales vel paullo breviores, ad nodos nonnihil tumidi et late cicatricosi, juniores succulenti. PETIOLI 5—15 mm. longi, latiusculi. LIMBUS foliorum 8—12 cm. longus, 3 —5 cm. latus, oblongo-obovatus v. oblongo-ovatus v.-ellipticus, breviter acute acuminatus, basi breviuscule cuneato-angustatus, margine leviter v, levissime crenulatus, vivus crassus et succulentus, siccus membranaceus et rugositate epidermidis plicato-contractae valde opacus, fuscescentiolivaceus. COSTAE secundariae utrinque circ. 12, angulo ¾-recto insidentes, valde tenues et modice tantum perspicuae, leviter arcuatoadscendentes. SPICAE terminales, circ. 7—8 cm. longae, rectae, validiusculae, densiuscule florigerae. BRACTEAE discretae, cum omnibus reliquis partibus glabrae, femineae intus multiglandulosae, masculae 3—5-florae, fere 3 mm. longae, erectae, obtusissimae, glandulis 2 amplis decurrentibus auctae. GLANDULAE margine solutae et pallidiores. FLORES masc. aperientes sessiles, 1 4/5 mm. longi, obovoidei, pallidi. CAPSULAE 6 mm. longae et totidem latae, sessiles, inermes, obscure fuscescentes. COCCOPHORI rami ipsi 2¾ mm. lati, horizontales, a latere compressi. SEMINA 3 mm. longa, leviter minute tuberculato-aspera, caesia v. grisea, tenuiter carunculata.

Habitat in saxosis montosis prope Bio de Janeiro: Biedel n. 185.

3. STILLINGIA SAXATILIS MUELL. ARG. foliis alternis breviter petiolatis succulentis, basi supra glandulis duabus orbicularibus inter costam et marginem praeditis, costis et venis indistinctis, stipulis subulato-denticuliformibus integris exiguis deciduis; spicis inferne laxifloris, bracteis ambitu latissimis obtusis integris, masculis 5-floris flores haud obtegentibus; calyce fem. 3-lobo membranaceo, masculo 2-fido; stylis laevibus valide subulatis basi tantum breviter connatis; capsulis parvulis trigastricis; seminibus (immaturis) laevibus. FRUTICULUS 3—4-pedalis, glaberrimus, succulentus.

RAMI spurie

di—trichotome divisi, crassi, dense cicatricosi, teretes, pallide fusci, sicci contractione ligni subplicato-rugulosi, nitiduli. STIPULAE 1 mm. longae, subulato-acuminatae, pallidae. PETIOLI 3—8 mm. longi, mediocres. LIMBUS foliorum 3½ — 5½ cm. longus, 12—20 mm. latus, obovato- v. subrhombeo-lanceolatus, obtuse acuminatus, basin versus sensim angustatus, margine obsolete crenatus et anguste discolori-marginatus, in serraturis adpressso-glandulosus, siccus supra fusco-nigricans, subtus pallidior, exsiccatione plicato-rugulosus, opacus, vivus succulento-coriaceus; glandulae epiphyllae baseos limbi 1 mm. latae. SPICAE 5—8 cm. longae, basi nudae, dein flores fem. paucos distantes gerentes, superne densius at

540

laxe floribus masculis ornatae; rhachis sicca compressa 2—3 mm. lata, BRACTEAE 1½ mm. longae. GLANDULAE bractearum longitudine 1½ mm. aequantes saepeque distincte latiores quam longae. FLORES fem. arcte sessiles, masculi subsessiles. STYLI 3 mm. longi. RECEPTACULUM 3-cornutum, capsuligerum 4 mm. latum. CAPSULAE 5 mm. longae; cocca dorso teretia, inermia et laevia. Habitu quodammodo ad St. dichotomam accedit, praesertim foliis et ramulis succulentis, foliis opacis, sed specifice longe recedit et multo minus est grandifolia. A Gymnostillingia loranthacea dein, cui habitu non valde dissimilis, foliis majoribus haud spathulatis et situ glandularum limbi haud marginali facile distinguitur.

Habitat in prov. Minas Geraës, in saxosis montium Serra da Lapa: Biedel n. 1172.

Sectio II. MICROSTACHYOPSIS Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 89, et in DC. Prodr. X V. 2. p. 1160. — Calyx masc. 3-partitus. — Folia alterna, integra, eglandulosa. Inflorescentiae et flores masc. omnino ut in Sebastianiae sectione Microstachys, sed flores non distichi. — Species unica. 4. STILLINGIA HETERODOXA MUELL. ARG. foliis coriaceis, supra stellato-puberulis, subtus cum ramulis et rhachi spicarum pilis irregulariter dendroideo-ramosis intricatis dense lanatis; floribus haud distichis, bracteis masc. 3-lobis in sinubus glanduligeris; calycis fem. laciniis obovatis rotundato-obtusis lacero-ciliatis cum ovario dense subferrugineo-tomentosis, calycis masc. laciniis obovatis integris cibatis. Tabula nostra LXXVI. Fig. I.

Stillingia heterodoxa Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 89, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1160; Baill. Rec. d’obs. hot. V.323. FRUTEX videtur paucipedalis, indumento e pilis subelongatis tenuibus patenter ramosis fere dendroideis in tota subtribu valde insignitus. RAMULI firmi, cum pagina inferiore foliorum tomento denso albido-ferrugineo subfloccoso vestiti, densiuscule foliosi et superne longiusculo tractu ex axillis foliorum spicas proferentes. STIPULAE 1½ mm. longae, orbiculari-triangiilares, denticulatae, tomentosae. PETIOLI 4—5 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 2½—3½ cm. longus, 14—23 mm. latus, late ellipticus v. ovatus obovatusve, brevissime subacuminatus, basi acutior, margine arcte recurvus. SPICAE 6—9 cm. longae, vix 1½ mm. latae, folia longe superantes, a basi florigerae, tomentoso-pubescentes. BRACTEAE lanceolato-ovatae, acuminatae, breves, utrinque unilobae, in sinu glandulam grossiusculam simplicem v. subinde duplicem ambitu subellipticam gerentes, tomentosae. CALYCES masc. evoluti ¾ mm. lati, praeter marginem lacero-ciliatum undique glabri, feminei masculis circ. dimidio majores, saepe in spicis deficientes. Fructus ignotus.

Habitat in Serra Jacobina provinciae Bahiensis: Blanchet n. 3658.

LI. GYMNOSTILLINGIA MUELL.

ARG.

GYMNOSTILLINGIA Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 89, et in

DC. Prodr. XV. 2. p. 1163. CALYCIS masc. laciniae imbricativae. Calyx fem. nullus. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA centralia, cum lobis calycis alternantia; ANTHERAE birimosae, loculi longitrorsum adnati. Ovarii rudimentum 0. OVARII loculi l-ovulati. FRUCTUS capsularis. RECEPTACULUM fem in coccophorum tricornutum horizontaliter evolutum. SEMINA ecarunculata; chalaza basi sita. EMBRYO verticalis. (Charact. fruct. e Guatemalensi G. acutifolia Müll. Arg.)


EUPHORBIACEAE:

541

GYMNOSTILLINGIA—MAPROUNEA.

FRUTICES et SUFFRUTICES Americani, glabri, habitu et characteribus praeter flores fem. calyce destitutos omnino cum Excoecariae sectione Sapio conveniunt, FOLIA enim alterna, penninervia,, eglandulosa v. glanduligera. FLORES monoici, spicati. SPICAE terminales, bisexuales. BRACTEAE masc. uni—pluriflorae, utrinque late glanduligerae. CALYX masc. obovoideus, 2-fidus. STAMINA 2. STYLI 2—3.

Haec nostra species nova a duabus antea cognitis, sc. G. macrantha et G. acutifolia (Müll. Arg. in DC. Prodr. 1. c.) simul foliis basi glanduligeris, bracteis masc. plurifloris et ovario distylo recedit. — Species notae 3, omnes americanae, 1 brasiliensis.

1. GYMNOSTILLINGIA LORANTHACEA MUELL.ARG. Planta videtur fruticosa. RAMI ramulique teretes et glabri, dense foliosi, mox casu foliorum inferne cicatricoso-tuberculati, subnigricantes, cum omnibus partibus glabri. FOLIA 2—4 mm. inter se distantia, spiraliter inserta. STIPULAE lanceolato-subulatae, fere 2 mm. longae, rigidulae, integrae, mox deciduae. PETIOLI 4—6 mm. longi, crassi, sensim in limbum abeuntes. LIMBUS foliorum ramulinorum 2½—3½ cm. longus, superne 8—12 mm. latus, lanceolato-spathulatus, rotundato-obtusus, basin versus sensim angustatus, loranthaceus, rigidulus, opacus, costis et venis distinctis destitutus, margine leviter crenatus, supra basin utrinque in ipso margine late innato-urceolari-glanduliger. SPICAE 3½ cm. longae, basi flore fem. unico arcte sessili praeditae, dein spatio circ. 13 mm. longo nudae, superne flores masc. gerentes; rhachis mediocris, superne crassior, glabra. BRACTEA fem. late triangularis, acuta, ovario triente brevior, masculae breviores et subtruncato-obtusissimae. GLANDULAE bractearum utriusque sexus orbiculares v. suborbiculares, arcte rhachi adpressae, laeves. FLORES masc. in quaque bractea numerosi, subsessiles. STAMINA fere omnino inter se libera. ANTHERAE didymae, extrorsum birimosae. OVARIUM fusiformi-ellipsoideum, basi apiceque subattenuatum, dimerum; STYLI 2, basi connati, rigiduli, erecto-patentes, lateraliter paulo compressi, basi connata nonnihil tumidi, apice obtusi. Fructus ignotus. Formis parvifoliis Excoecariae marginatae similis, sed folia haud integra, aliter glanduligera, spicae minores et calyx fem. nullus. Ab E. tristi dein, cui minutie et natura loranthacea foliorum accedit, praeter defectum calycis fem. jam glandulis foliorum et stipulis facile distinguitur.

Habitat in prov. Bahia: Blanchet n. 271.

LII.

MAPROUNEA

ARBORES parvulae, graciles, et FRUTICES V. SUFFRUTICES Americae calidioris, una occidentali-africana, succo aquoso praeditae. FOLIA alterna, bistipulata, ambitu ovata v. oblongo-elliptica, penninervia, integra, subtus vulgo secus costam primariam prope basin 2—4glandulosa, sicc. vulgo plus minusve ferrugineo-fuscescentia, distincte et densiuscule reticulato-venosa. PETIOLI eglandulosi. FLORES monoici, spicati, feminei basi inflorescentiae siti, a masculis densis paulo remoti et graciliter pedicellati. SPICAE terminales, parte mascula densissime bracteigerae, crassiusculae, breves, pedunculatae. BRACTEAE masc. 3-florae, basi utrinque glandulam longius peltatim stipitatam gerentes. CALYX utriusque sexus 3-merus, femineus 3-partitus v. profunde 3-fidus, masculus subangulosus 3-fidus, femineus intus glandulis destitutus. STAMINA 1—4, saepius 2 et tum lateralia; FILAMENTA connata, demum longius calycem superantia; ANTHERAE extrorsum birimosae. OVARIUM 3-loculare, semper inerme et laeve; loculus unus anterior, reliqui duo postico-laterales. STYLI 3, simplices, inferne connati. CAPSULAE tricoccae, cocca bivalvia, columella centralis bene evoluta v. haud raro rudimentana. SEMINA voluminoso-dibrachiato-carunculata, testa in speciebus nostris grosse foveolata.

A proximo genere Sebastiania vix acute nisi caruncula voluminosa calyptratim semini insidente basi dibrachiato-descendente nec minutula et peltatim insidente et filamentis peculiariter monadelphis distingui potest. Insuper species duae nostrae testa alveolata, spicis masc. brevibus rigidis crassis creberrime florigeris et quodammodo situ glandularum in pagina inferiore foliorum recognoscuntur. — Species notae 3, 2 brasilienses, tertia occidentali-africana. CONSPECTUS SPECIERUM. Bracteae masc. rhombeae subulato-acuminatae, capsulae tridymae majusculae 1. M. BRASILIENSIS. Bracteae masc. latae exiguae brevissime acutatae, capsulae 2. M. GUYANENSIS. globosae parvulae

AUBLET.

MAPROUNEA Aubl. Guyan. II. 895. t. 342 (1775); Juss. Gen.

pl. 391; Aug. St-Hilaire Plant. us. t. 65; Adr. Juss. Tent. Euphorb. p. 54. t. 17; Endl. Gen. pl. n. 5769; Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 84, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1190. —AEGOPRICON Linn. Suppi. 413 (1781); Gaertn. Fruct. t. 138; Lam. Encycl. t. 743. — STILLINGIAE sect. MAPROUNEA Baill. Etud. gin. Euphorb. 520. t. 7. fig. 20—25.

CALYX utriusque sexus imbricativus. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA centralia. ANTHERAE birimosae; loculi longitrorsum adnati. FILAMENTA collateraliter in laminam connata. Rudimentum ovarii nullum. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis. SEMINA caruncula calyptriformi-equitante praedita, albuminosa; cbalaza basi sita. EMBRYO perpendicularis; COTYLEDONES latae, radiculam superantes. Euphorb.

542

1. MAPROUNEA BRASILIENSIS ST-HIL. foliis coriaceis, spicis masc. ovoideo-cylindricis, bracteis fem. ovato-lanceolatis, masculis e basi late ovata v. obovata subulato-acuminatis apice subpatulis glandulas stipulares excedentibus, capsulis majusculis leviuscule tridymis, caruncula semen aequante leviter equitante v. eo longiore. Tabula nostra LXXXI. Fig. I.

Maprounea Brasiliensis St-Hil. Plant. us. t. 65; Spach Hist. végét. II. 528; Müll. Arg. in DC. Prodr. X V. 2. p. 1191. Stillingia Brasiliensis Baill. Etud. gin. Euphorb. 521. t. 7. fig. 20—25. Stillingia Hilariana Baill. Rec. d’obs. bot. V. 332. FRUTEX 2—5-pedalis, ramosissimus, rigidulus. . RAMI teretes, fusco-nigricantes, cum omnibus reliquis partibus glabri. RAMULI ultimi circ. 1 — l½ cm. longi, numerosi, suberecto-patuli, cum petiolis fusci, apice in inflorescentiam abeuntes. STIPULAE parvae, triangulares, subobtusae, basi leviter cordatae. PETIOLI circ. 6 mm. longi, rigidi. LIMBUS

69


543

EUPHORBIACEAE: MAPROUNEA—SEBASTIANIA.

foliorum 3½—4½ cm. longus, circ. 3 cm. latus, v. demum 5—6 cm. longus et 4½ cm. latus, late ovatus v. subinde orbiculari-ovatus, breviter et abrupte apieulato-acuminatus, basi obtusus, supra fuscus, subtus argillaceo-ferrugineus, tenuiter coriaceus, subtus eglandulosus v. hinc inde sparse maculari-pauciglandulosus, rigidule costatus et valide reticulato-venosus; costae secundariae utrinque circ. 9—11. PEDUNCULI toti spicam masc. aequantes, fusci. FLORES fem. in quaque inflorescentia 1—3, paulo infra partem masculam alternatim siti, rigide pedicellati. PEDICELLI fem. saepius 8—15 mm. longi, apice subconstricti. Pars mascula circ. 10—12 mm. longa et inferne 5—7 mm. lata, densissime florigera. BRACTEAE masc. rigidae, basi angustatae et peltatim stipitatobiglandulosae, superne obtuse anguloso-bilobae et parte acuminata inCALYCIS fuscatae; BRACTEOLAE rhombeo-sublanceolatae, denticulatae. fem. laciniae late ovatae, subintegrae, obtusae, intus eglandulosae. CALYX masc. clavato-obovoideus, 3-fidus, laciniae acutae, denticulatae. STAMINA 1—3, exserta, filamenta in laminam connata. CAPSULAE 10 mm. longae. SEMINA cum carunculis 6 mm. lata, pyramidali-ovoidea, basi leviter retusa. Habitat „in Brasilia meridionali" : Aug. St-Hilaire; in prov. Minas Geraes in campis inter Laguoso et S. Anna sat frequens: Lund; prope Uberaba: Regnell n. 1059, Biedel n, 2428; in silvis Catingas dictis, locis altis apricis ad Agoa-Suja in districtu Minas Novas, ubi Marmeleiro do campo nuncupatur: Martius, Burchell n. 5734; in Serra Sincora: Hb. Fischer; prope Lagoa Santa, ubi dicitur Marmellinho do campo: Warming; prope Caété: Biedel n. 608; in prov. Goyaz prope Bibeirao S. Catharina: Pohl n. 1685.

2. MAPROUNEA GUYANENSIS (AUBL. emend.) MUELL. ARG. foliis rigide Y. firme membranaceis, spicis masc. oblongatoovoideis, bracteis utriusque sexus latissime ovatis exiguis brevissime acutatis glandulas stipulares haud attingentibus, capsulis parvis subglobosis, caruncula basi longius dibrachiata seminibus minore. Maprounea Guyanensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1191. Yar. α. NERVOSA Miill. Arg., foliis majusculis rigidulis late ovatis utrinque subobtusis valide costatis et prominenter reticulato-venosis. Maprounea Guyànensis α. nervosa Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 115, et in DC. Prodr. l. c. LIMBUS foliorum rigidior quam in b. et γ., circiter 5 cm. longus, 3 cm. latus. PETIOLI, SPICAE et BRACTEAE ut in b. et y. — Habitu ad M. Brasiliensem accedit. Habitat in prov. Ceara: Gardner n. 1836.

Yar. b. OBTUSATA Miill. Arg., foliis firme membranaceis ovatis, basi latiuscula obtusis v. subobtusis, apice subobtusis v. obtuse acuminatis, tenuiter costatis et venosis. Maprounea Guyanensis b. genuina forma obtusata Miill. Arg. in Linnaea et in DC. ll. cc. FOLIA utrinque obtusiora quam in var. γ., praesertim basi, abrupte contracto-obtusa, unde ambitus magis ovatus, minus quam in γ. ellipticus v. ovato-ellipticus, subtus quoad specimina visa glandulis hypophyllis omnino destituta. Habitat in prov. do Alto Amazonas secus Bio Negro prope Mandos: B. Spruce n. 1475.

Yar. y. GENUINA Miill. Arg. in DC. l. c., foliis firme membranaceis oblongo-ellipticis v. oblongo-ovato-ellipticis utrinque acutis v. subacutis tenuiter costatis et venosis margine planis. Tabula nostra LXXXI. Fig. II. (fructus).

544

Maprounea Guyanensis Aubl. Guyan. II. 895. t. 342. Stillingia Guyanensis Baill. Rec. d’obs. bot. V. 332. Aegopricon betulinum Linn. Suppi. 413; Lam. Encycl. t. 473. ARBOR gracilis, altitudine 10—20-pedali. RAMULI tenues, cum omnibus partibus glabri, teretes, cinerei, ultimi et penultimi valde patentes et fusci. STIPULAE exiguae, triangulari-ovatae, obtusae, rigidulae. PETIOLI circ. 1 cm. longi, graciles. LIMBUS foliorum 2½ —5 v. rarius 4—7 cm. longus, 12—25 mm. v. rarius 2—3½ cm. latus, brevius v. longius acuminatus, summo apice obtusus v. acutus, subtus prope basin saepe maculari-biglandulosus. PEDICELLI fem. 5 mm. longi v. paullo longiores, spicam masculam similiter pedunculatam longitudine paulo superantes. BRACTEAE parvae. CALYX fem. vix 1 mm. longus. SPICAE masc. 3—6 mm. longae, 3 mm. latae. Calycis utriusque sexus laciniae late ovatae, subobtusae, denticulatae, fem. intus eglandulosae. STYLI paulo ultra medium connati, erecto-patuli, intus dense papillosi, caeterum laeves. CAPSULAE 4 mm. longae, 5 mm. latae, leviuscule tridymae. SEMINA cum caruncula 3—3½ mm. longa et basi totidem lata; testae alveolae intus profunde in cavitatem seminis prominentes demumque in albumen quasi breviter penetrantes. Habitat in prov. Bahia, in Serra Jacobina prope Villa da Barra: Blanchet n. 2725; ad Macacú: Schott n. 4400; in prov. Goyaz ad Tocantins versus Porto Imperial: Burchell n.8389 (forma grandifolia); in prov. Para prope Santarem: Spruce n. 791; in prov. do Alto Amazonas ad Bio Negro prope S. Gabriel da Cachoeira: Spruce n. 2271; in silvis umbrosis prope S. Jozé: Biedel n. 1394; prope Ega: Martius. Etiam in Guyana batava: Hostmann n. 996, Wullschlaegel n. 1551; in gallica: Sagot n. 509; in anglica: Schomburgk n. 638, 1059; in Nova Granata: Triana n. 3563.

Var. δ. UNDULATA Miill. Arg., foliis rigidule membranaceis polymorphis ovatis oblongato-ellipticis et lanceolatis obtuse acuminatis tenuiter costatis et venosis, margine plus minusve undulatis. ARBOR 20-pedalis. RAMI densi in comam subglobosam dispositi; ramuli plane expansi. FOLIA alia ut in γ. genuina, alia ejusdem speciminis ambitu angustiora quam in a., fi, y., semper obtuse acuminata, paullo rigidiora quam in b et γ., et juniora margine crispata demum plana. FLORES ut in y. genuina. Habitat in prov. Bahia, in Serra Sincora: Martius n. 1948.

LIII. SEBASTIANIA SPRENG. sensu MUELL.

ARG.

SEBASTIANIA Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1164. — Hujus partes sunt: GYMNANTHES Sw. Prodr. 6.— SEBASTIANIA Spreng. Neue Entdeck. II. 118. t. 3 (1821). — GUSSONIA

Spreng. l. c. 119. t. 2. fig. 7—10, non alior. — MICROSTACHYS Adr. Juss. Tent. Euphorb. 48. t. 15. fig. 50 (1824), — CNEMIDOSTACHYS Mart. Nov. Gen. I. 70. t. 40—44 (1824). — DITRYSINIA Rafin. Neogenyt. 2 (1825). — SAROTHROSTACHYS Klotzsch in Erichs. Archiv VII. 185 (1841). — ADENOGYNE Klotzsch in Erichs. l. c. p. 183. — ELACHOCROTON Ferd. Müll in Hook. Journ. Bot. 1857. p. 17. — GYMNANTHES et MICROSTACHYS Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 84. CALYCIS utriusque sexus laciniae imbricativae, calycis masculi saepe minus evolutae v. rudimentariae. Petala utriusque sexus nulla. Discus florum masc. nullus. STAMINA centralia; ANTHERAE birimosae, loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii in florib. masc. nullum. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis, columella centrali evoluta praeditus, in receptaculo fem. haud peculiariter evoluto situs. SEMINA carunculata; cbalaza basi sita.


545

EUPHORBIACEAE:

SUFFRUTICES v. FRUTICES, rarius ARBORES, praeter speciem unicam orbis antiqui omnes in America crescentes. FOLIA alterna v. rarius opposita, bistipulata, vulgo stipulis exiguis triangularibus praedita vulgoque breviter v. breviuscule petiolata, fere semper penninervia saepeque plus minusve calloso- v. subglanduloso-dentata, in margine aut juxta marginem inferne v. tota longitudine glanduligera. FLORES monoici v. rarissime dioici, spicato-racemosi v. spicati, in rhachi terminali v. axillari vulgo satis numerosi et parvi, feminei in basi spicarum solitarii v. pauci v. etiam in axillis foliorum solitarie siti, masculi numerosi, in axillis bractearum 1—5. CALYX masc. polymorphus, in variis sectionibus vario gradu evolutus aut sensim reductus, feminei laciniae 3 intus basi suepe glandulis perexiguis denticuliformibus munitae. STAMINA 2—3; ANTHERAE extrorsae. OVARII 3-locularis carpidia nunc inermia, nunc varie corniculata v. mamillata. STYLI 3, simplices, basi breviter connati v, liberi. CAPSULAE 3-coccae, vulgo tridymae, armatae v, inermes; columella centralis post casum coccorum persistens. SEMINA peltato-carunculata, haud spurie arillata. ALBUMEN copiosum. Gymnanthes prioritate quidem gaudet sed structura florum contraria et hanc ob causam postposita est, et Sebastianiae nomen antiquitate secundum ergo pro toto genere admissum est. — Species saepe inter se satis similes et diversae, et specimina ex diverso gradu evolutionis et aetate saepe valde dissimilia, sed specifice neutiquam diversa caute examinanda sunt. CONSPECTUS SECTIONUM.

1.

2.

Calyx masc. 3-partitus, laciniae obovatae, semina cylinI. MICROSTACHYS. drica — flores distichi Calyx masc. 3-partitus, laciniae ovatae v. subulatae, semina ellipsoidea — flores non distichi . 2. Calycis masc. laciniae late imbricativae, lacerae — folia subtus glanduligera II. GUSSONIA. Calycis masc. laciniae angustae subulato-acuminatae — folia subtus non glanduligera .... III. EUSEBASTIANIA.

Sectio I. MICROSTACHYS Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1166. — Genus MICROSTACHYS Adr. Juss. Tent. Euphorb. 48. t. 15. fig. 50 (1824); Endl. Gen. plant. n. 1781; Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 84. — CNEMIDOSTACHYS Mart. Nov. Gen. I. 70. t. 40—44. — ELACHOCROTON Ferd. Müll. in Hook. Journ. Bot. 1857. p. 17. — TRAGIOPSIS Karsten in Koch’s Wochenschr. 1859. p. 5. — STILLINGIAE sect. CNEMIDOSTACHYS Baill. Rec. d’obs. bot. V. 323 pr. p. — STILLINGIAE sect. ELACHOCROTON Baill. Etud. gen. Euphorb. p. 517. —

546

SEBASTIANIA. b. Folia non marginata. Stigmata angusta. Indumentum foliorum brevissime tonsum perpendiculare . 2. 1. Indumentum foliorum non brevissime tonsum, obliquum v. nullum . 3. Ramulorum indumentum ut in foliis, serraturae foliorum obtusae 2. S. DAPHNOIDES. 2. Ramulorum indumentum patens longius, serraturae foliorum acuminatae . 3. S. OLEOIDES. Serraturae foliorum omnium arcuato-incurvae 4. S. SERRULATA.

3.

'Serraturae foliorum ramealium arcuatae, ramulinorum subrectae adpressae . 5. S. ANISODONTA. Serraturae foliorum omnium subrectae, adpressae 6. S.

CORNICULATA.

c. Folia non marginata. Stigmata brevia, superne incrassata. — Folia linearia . . . 7. S. VIRGATA. §. 2. Spicae haud distiche florigerae. — Folia parva, margine arcte revoluta, integra . . . 8. S. DITASSOIDES.

§. 1. Spicae distiche florigerae. a. Folia margine incrassato circumducta. Stigmata compressotetragona, validiuscula.

1. SEBASTIANIA MARGINATA MUELL. ARG. ramis lignosis angulosis v. inferioribus teretibus, ramulis compressis angulosis; foliorum coriaceorum margine incrassato discolore undulato-subcrenulato; calycis fem. laciniis orbiculari-ovatis subciliatis, masculi oblongo-obovatis intus medio carinatis; ovario superne obtuse geminatim 6-mamillato glabro; capsulis obsolete corniculatis v. omnino inermibus. Sebastiania marginata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1166. Stillingia coriacea Baill. Rec, d’obs. bot. V. 323 (1865). Var. a. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis oblongo-ovatis 2½—4 cm. longis 15—20 mm. latis mucronulato-apiculatis subtus demum caesio-glaucis. Cnemidostachys marginata Mart. Nov. Gen. I. 68. t. 41. Microstachys marginata Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 90. FRUTEX paucipedalis, rigidus, subdivaricato-ramosissimus, fere omnibus partibus glaberrimus, dense foliosus. RAMULI rigidi, subflexuosi. STIPULAE 1 mm. longae, triangulares, denticulatae, margine parce ciliatopilosae. PETIOLI 2—3½ mm. longi, crassi, cum ramulis et limbo rhachique spicarum glabri. LIMBUS foliorum utrinque obtusus, v. basi obiter cordatus, crasse coriaceus, planus, valide unicostatus et evenosus, undique opacus, pallide olivaceus. SPICAE folia paullo superantes, micranthae, rigidae; rhachis diametro florum multo crassior. BRACTEAE breviter triangulares, basi undique glanduloso-incrassatae, a floribus longius superatae. CALYCES glabri, valde exigui; masculorum laciniae saepe calyptratim conniventes. FILAMENTA vix antheris longiora, crassa. ANTHERAE rubrae v. subviolaceae, nec ut in seotione mos est pallidae. STIGMATA apice recurva v. tota horizontaliter patentia. CAPSULAE 5—6 mm. longae et totidem latae, in pedicellis crassis demum 3 mm. aequantibus sitae, in axillis foliorum saepius solitariae et locum spicae occupantes, superne nunc distincte gibbosae v. saepius omnino inermes. SEMINA 4 mm. longa, 2½ mm. lata.

Calyx utriusque sexus 3-partitus, laciniae masculi ambitu latae, imbricativae. Semina subcylindrica. Cotyledones oblongo-ovatae. — Bracteae utrinque stipulari-unilobatae, in sinu aut in

Habitat in provincia Minas Geraës, in campis districtus Adamantium: Martius; et ibidem inter Rio Jequitinhonha et Calombi: Pohl n. 1694.

lobo 1—2-glanduligerae. Calycis fem. laciniae basi utrinque v. uno latere saepe glanduligerae.

Var. b. MINOR Müll. Arg. l. c., foliis duplo minoribus ambitu elongato-ellipticis vix mucronulatis olivaceo-luridis minus coriaceis.

CONSPECTUS SPECIERUM.

Microstachys marginata b. minor Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 90. Cnemidostachys coriacea Mart. Nov. Gen. I. 71.

§. 1. Spicae distiche florigerae. a. Folia margine incrassato cincta

.

1. S.

MARGINATA.

Habitat in prov. Minas Geraës: Martius.


EUPHORBIACEAE:

547

b. Folia non incrassato-marginata. Stigmata angusta, superne non valide incrassata.

2. SEBASTIANIA DAPHNOIDES MUELL. AEG. ramis et ramulis lignosis teretibus cum foliis tomento brevissimo tonso incano tectis; foliorum dentibus crebris adnato-adpressis obtusis; calycis fem. cinereo-puberuli laciniis late rhombeo-obovatis brevissime subacutatis denticulatis, calyce masc. glabro; ovario brevissime incano-puberulo, carpidiis dorso breviter 2-4cornutis. Sebastiania daphnoides Müll. Arg, in DC. Prodr. XV. 2. p. 1167, exclus. §. Microstachys daphnoides Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 91 (1863), exclus. δ. Stillingia myrtilloides Baill. Rec.d'obs. bot. V. 323 (1865). Var. α. MAJOR Müll. Arg., foliis oblongo-obovatis rotundato-obtusis v. hinc inde oblongo-ellipticis et subacutis basi leviter angustatis, 2—3 cm. longis, 9—14 mm. latis, subtus viridi-incanis. CAULES sesquipedales, parce tantum ramosi, magis quam in var.

sequentibus macrophylli.

Fructus ignoti.

Habitat in Serra do Cipo prov. Minas: Lund.

Var. b. MYRTILLOIDES Müll. Arg. in DC. Prodr. l. e., foliis elliptico-lanceolatis basi subangustatis apice rotundatoobtusis, 12—22 mm. longis, 4—7 mm. latis, capsulis brevissime incano-tomentellis. Cnemidostachys myrtilloides Mart. Nov. Gen. I. 67. t. 40. Microstachys daphnoides a. myrtilloides Müll. Arg. in Linnaea l. c. FRUTICULUS 2—3-pedalis, partibus senioribus glabratus et nigricans, dense ramosus et dense foliosus. STIPULAE triangulares, exiguae, denticulatae. PETIOLI 2—3 v. rarius 4 mm. longi. LIMBUS foliorum membranaceo-coriaceus, junior supra brevissime incano-puberulus, demum glabratus et obscure olivaceus, subtus autem indumento glauco-incano denso brevissimo quasi tonso et pilis simplicibus subadpressis formato vestitus, apice semper obtusior et totus minor quam in ε. genuina, utroque margine inferne 1—3-glandulosus v. tota longitudine sparse 4-7glandulosus. Habitat in prov. Minas Oeraes: Martius n. 1209.

Var. γ. INCANA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis lineari-lanceolatis v. inferioribus elliptico-lanceolatis acutis, 2—3 cm. longis, 4—6 mm. latis, superioribus 3—4 mm. latis, capsulis brevissime incano-tomentellis. Microstachys daphnoides b. incana Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 91. FOLIA longiora et acutiora et magis incana quam in (9., et angustiora et capsulae magis incano-vestitae quam in d. CAPSULAE 5 mm. longae, paulo longiores quam latae. Halitat in prov. Bahia in Serra d'Açuruá ad Oertdo do Bio S. Francisco: Blanchet n. 2817.

Var. b. INTERMEDIA Müll. Arg., foliis ovato-lanceolatis simpliciter acutis, caulinis 2½ cm. longis, circ. 10 mm. latis, supra dense adpresso-puberulis, capsulis parcius incano-puberulis. Habitus ut in e. genuina, sed ramuli comparati distincte longius tomentelli, folia supra magis vestita et longe minus acuminata. Indumentum ramulorum tamen brevius quam in S. oleoide. Habitat in prov. Minas Geraës, in fruticetis Serra da Lapa: Biedeln. 1006.

SEBASTIANIA.

548

Var. t. GENUINA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis subanguste ovato-lanceolatis acuminatis v. acutis v. ex parte obtusis, 2—3 cm. longis, 5—10 mm. latis, supra subglabris, capsulis brevissime puberulis, carpidiis 2—4-cornutis. Cnemidostachys daphnoides Mart. Nov. Gen. I. 71. Microstachys daphnoides γ. genuina Müll. Arg, in Linnaea l. c. RAMI fruticuli validiores quam in b. et pagina superior foliorum demum saepius magis nigricans. SPICAE circ. 2—2½ cm. longae, graciles et conformes iis specierum affinium. BRACTEAE ut in S. oleoide stipulari-bilobae, in sinu utrinque glanduligerae, lobos haud longe superantes, triangulares, acutae. FLORES fem. breviter pedicellati, masculi in bractearum axillis glomerati vulgo 3, omnino glabri. CALYCIS masc. laciniae oblongo-obovatae, subintegrae, haud ciliatae. CAPSULAE ex ipsiss. speciminibus Martianis haud glabrae sunt. — Tota species ab affinibus indumento ramulorum et foliorum brevissimo tonso, ramulis lignosis et dentibus callosis foliorum arctissime adpressis obtusis distinguitur.

Habitat in prov. Minas Oeraes ad Ouro Preto: Martius.

3. SEBASTIANIA OLEOIDES MUELL. ARG. ramis lignosis cum ramulis herbaceis patenter pilosis; foliis subtus brevissime tonso-tomentellis, denticulis foliorum adpressis acuminatis; calycis fem. cinereo-puberuli laciniis late rhombeoobovatis brevissime subacutatis denticulatis, calyce masc. glabro; ovario brevissime incano-tomentello, carpidiis superne acute bimuricatis. Cnemidostachys oleoides Mart. Nov. Gen. I. 71. Microstachys daphnoides §. oleoides Müll. Arg. in Linnaea l. c. Sebastiania daphnoides δ. oleoides Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1168. Stillingia myrtilloides Baill. Rec. d’obs. bot. V.323pr.p. RAMI et ramuli graciles, teretes, magis elongati et parcius foliosi quam in S. daphnoide, habitu et foliis satis ad S. corniculatam v. tomentosam accedentes sed parcius ramosi et foliis longioribus ornati, tota longitudine pilis lurido-cinereis 1 mm. longis horizontaliter patentibus subdensis vestiti et insuper indumento brevissimo adpresso tecti. STIPULAE ut in congeneribus hujus sectionis exiguae, triangulares. PETIOLI longiores quam in S. daphnoide, 4—5 mm. longi, graciles. LIMBUS foliorum 3—5 cm. longus, 4-9 mm. latus, anguste lanceolatus, basi obtusus, apice acutus v. acutiusculus, supra brevissime puberulus et fuscus, subtus tomento brevissimo lurido-cinereo tectus, rigidule membranaceus, creberrime calloso-denticulatus; dentes fere tota longitudine margini limbi adpressi. INFLORESCENTIAE et FLORES utriusque sexus et FRUCTUS omnino ut in S. daphnoide, calycis fem. laciniae utrinque ut in illa stipellariglanduligerae. Ex speciminibus ipsissimis Martianis completioribus a S. daphnoide, quâcum antea plantam conjunxi, nunc eam separavi; indumentum enim in hac specie non idem est in pagina inferiore foliorum et in ramulis, partes superiores plantae sunt herbaceae et denticuli foliorum caute examinati differunt, in floribus tamen differentias haud inveni.

Habitat in prov. Minas Oeraes, in campis prope Ouro Freto: Martius,

4. SEBASTIANIA SERRULATA MUELL. ARG. ramis lignosis cum ramulis ex parte herbaceis teretibus et cum foliis pubescentibus; foliorum denticulis e basi subhorizontaliter patente subuncinato-incurvis; calycis fem. laciniis ovatis obtusis subintegris; ovario parce pubescente aut subglabro.

Sebastiania serrulata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1167. Microstachys serrulata Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 90 (1863).


549

EUPHORBIACEAE:

Var. α. HISPIDA Müll. Arg., caulibus ramis et ramulis longe horizontaliter hispidis, foliis oblongo-ovatis obtusis V. subacutis supra in costa densiuscule villosis caeterum subglabris subtus undique villoso-pubescentibus, capsulis praeter cornua 6 multicalloso-submuricatis et subglabris. Similis varietati b., sed indumentum caulium et ramulorum 4 mm. longum, densum, fulvo-griseum et folia ambitu latiora. Habitat in prov. Minas Gerais, in campis arenosis inter Alegre et Bio S. Francisco: Lund; in prov. Goyaz campis arenosis ad Araracoara: Riedel n. 2200 pr. p.

Yar. b. KLOTZSCHIANA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramulis pubescentibus, foliis lanceolato-ovatis v. lanceolatoellipticis apice acutiusculis v. hinc inde obtusis utraque pagina sed subtus densius adpresso-pilosis plus minusve cinerascentibus rigidulis, calycibus fem. intus circ. 2—6-glandulosis glabris, ovario praeter cornua 6 tota longitudine multicalloso et parce pubescente. Stillingia serrulata Baill. Etud. gen. Euphorb. 516, ad specim. Klotzsch. Microstachys serrulata a. Klotzschiana Müll. Arg. in Linnaea l. c. FRUTICULUS 2—3-pedalis, fastigiatim ramosissimus, tenuicaulis et tenuirameus. RAMULI circ. decimetrales et circ. 7— 10-phylli, sub indumento leviter striato-angulosi. STIPULAE exiguae, triangulares. PETIOLI 1—3 mm. longi. LIMBUS foliorum 12—20 mm. longus, 5—10 mm. latus, eleganter calloso-serrulatus, serraturae albidae. SPICAE 1½—2½ cm. longae, tenues, similes iis 8. corniculatae, pallidiflorae. BRACTEAE florum masc. 3-lobae, lobus intermedius laterales vix superans. CAPSULAE 5 mm. longae, utrinque truncato-obtusae, paullo longiores quam latae. Habitat in prov. 8. Paulo, ad marginem silvulae inter Rio Grande et Franca: Lund, et forte in eadem prov.: Biedel, Sello; in prov. Minas Geraes prope Lagoa Santa in campis: Warming.

Yar. y. GLABRESCENS Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis quam in b. longioribus magis distantibus lanceolato-ovatis acutiusculis v. obtusis, supra in costa, subtus sparse et parce pubescentibus v. glabrescentibus, calyce fem. glabro, ovario praeter cornua 6 multicalloso omnino glabro. Microstachys serrulata b. glabrescens Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 90. Praeter indumentum foliorum et ovaria glabra omnino cum var. b. quadrat. Habitat in prov. Goyaz in camporum arenosis ad Araracoara: Lund, Biedel n. 2200 pr. p.

Yar. δ. GENUINA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramis et ramulis parce hispido- et adpresso-pubescentibus et subadpresso-pubescentibus, foliis in iisdem ramulis longioribus ovatolanceolatis et brevioribus oblongato-ellipticis obtusis v. subacutis utraque pagina breviter adpresso-pubescentibus olivaceo-fuscescentibus, ovario praeter cornua 6 inermi v. inferne leviter 6—9-calloso et puberulo. Cnemidostachys serrulata Mart. Nov. Gen. I. 68. t. 42. Microstachys serrulata y. genuina Müll. Arg. in Linnaea l. c. FRUTICULUS sesquipedalis. FOLIA 6—14 mm. longa, 3—5 mm. lata, minora quam in varietatibus praecedentibus, obscuriora, magis olivacea et indumento breviore vestita. Habitat in campis prov. Minas Geraës: Martius; et inter Bio Paranahyba et Goyaz: Burchell n. 6400. Euphorb.

SEBASTIANIA.

550

Var. ε. ONCOBLEPHARIS Müll. Arg. in DC. Prodr. l c., ramis ramulisque hispidulo- v. demum adpresso-pubescentibus demum glabrescentibus quam in var. δ.—8. paullo longioribus gracilioribus et laxius foliosis, foliis lanceolato-ovatis obtusis minus rigidulis supra in costis subtus sparse pubescentibus, capsulis glabris praeter cornua 6 nunc pauci- nunc pluricallososubechinatis.

Microstachys serrulata 8. oncoblepharis Müll. Arg. in Linnaea l. c. FRUTICULUS quam in α.—S. altior, 2—4-pedalis, gracilius ramosus; RAMULI magis patentes et FOLIA demum glabrescentia, caeterum ut in var. praecedentibus margine inferne patellari-pauciglandulosus, 1½—3 cm. longus. Habitat in prov. Goyaz prope Cavalcante: Polii n. 1699, 2134; ad Meiaponte: Pohl n. 1684; in prov. Minas Geraes prope Uberaba: Begnell n. 1055, 1055*; ad Paracatú: Pohl n. 1692.

Var. S. OBLONGIFOLIA Müll. Arg., ramis ramulisque minus firmis flexuosis v. subdiffusis longiuscule horizontaliter hispidopubescentibus laxius quam in praecedentibus foliosis, foliis lanceolato-oblongatis vulgo elliptico-lanceolatis utrinque obtusis v. basi apiceve v. rarius etiam utrinque acutis, utraque facie in costa primaria saepeque secus costam laxe adpresso-pubescentibus; capsulis junioribus depauperato-pubescentibus demum glabratis multimuricatis. FOLIA majora 3 cm. longa, 9—11 mm. lata, ramulorum ultimorum 2—3-plo minora at conformia. Habitat in prov. Minas Geraes prope Lagoa Santa: Warming; prope Goyaz: Surchell n. 7014; inter Goyaz et Cavalcante: Surchell n. 7809.

5. SEBASTIANIA ANISODONTA MUELL. ARG. ramulis superne subherbaceis teretibus, foliorum ramealium serraturis patentibus leviter arcuatis, ramulinorum rectis et adpressis, indumento foliorum inclinato haud brevissime tonso, calycis fem. laciniis ovatis rotundato-obtusis, ovario pubescente, stylis gracilibus. FRUTICULUS ut videtur circ. 4—5-pedalis, erectus, subfastigiatim ramosus. RAMI antepenultimi 2½—3 mm. crassi, teretes, nigricantes, indumenti vestigiis scabriduli, penultimi superne et ultimi undique indumento brevi denso uncinato-adpresso lurido-cinerascente tecti, ultimi obsolete striati, cum penultimis densiuscule foliosi. STIPULAE triangulariglanduliformes, pubescentes. PETIOLI 2—3½ mm. longi, crassiusculi, more ramulorum vestiti. LIMBUS foliorum caulium et ramorum primariorum 3½—5 cm. longus, 17—21 mm. latus, oblongo-ovatus, basi apiceque obtusus, patenter denticulatus, ramulorum ultimorum autem 2—1 cm. longus, 9—5 mm. latus, lanceolato-ovatus, utrinque obtusus v. subobtusus, omnium utraque pagina adpresso-puberulus, supra lurido-fuscescens, subtus lurido-incanus v. subdistincte incanus, subtus in margine hinc inde poroso-patellari-glanduliger. SPICAE 3½—4½ cm. longae, graciles, distiche florigerae, crebre cinereo-hirtellae. FLORES et FRUCTUS omnino similes iis S. corniculatae, illi subpallidi, glaberrimi, hi 4½ mm. longi, basi apiceque corniculati et insuper medio plus minusve corniculatomuricati, parce hirto-puberuli. A S. serrulata var. oncoblephari, cui habitu proxime accedit, differt foliis ramorum primariorum amplis et iis ramulorum aliter serrulatodenticulatis, a 8. corniculata autem distinguitur foliis ramealibus patenter serrulatis ut in S. serrulata.

Habitat in prov. Goyaz, in Serra d'Ourada: Pohl n. 1555.

70


551

EUPHORBIACEAE:

6. SEBASTIANIA CORNICULATA MUELL. ARG. caulibus teretibus superne V. undique herbaceis, ramulis striatoangulosis, indumento vario sed non brevissime tonso, denticulis foliorum omnium adpressis liberis acutis, ovario 6-corniculato et paucimuriculato, stylis gracilibus uncinato-recurvis, capsulis paullo v. vix longioribus quam latis. Sebastiania corniculata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1168. Microstachys polymorpha Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 91. Stillingia prostrata et St. corniculata Baill. Rec. d’obs. bot. V. 324—325. Species haec in Brasilia praesertim vulgatissima et summopere polymorpha, altitudine et consistentia caulium et ramorum aut ramulorum, directione caulium et eorum ramificationum, forma et magnitudine et consistentia nec non colore foliorum, et demum indumento fere omnium partium adeo insigniter variat et ludit, ut varietates numerosissimae, quarum haud paucae olim pro speciebus distinctis descriptae et pro parte iconibus pulchris illustratae sunt, ob intricatam affinitatem et magnam copiam synonymorum, hic, ut in DC. Prodromo, accuratius exponam. 1°. Varietates caulibus lignosis parum elatis, foliis densis elliptico-ovatis v. ellipticis obtusis v. brevissime acuminatis apicem versus haud attenuatis mediocribus rigidulis, siccis haud nigricantibus, floribus subpallidis. Var. a. OBTUSIFOLIA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramulis adscendenti-hirto-pubescentibus, foliis subsessilibus basi apiceque obtusis v. apice demum acutiusculis mucronulatis rigidis validiuscule serrulatis, ovariis pluricorniculatis pubescentibus, capsulis hirtis v. demum glabris. a. VELUTINA Müll. Arg. l. c., foliis supra dense pubescentibus, subtus molliter velutino-pubescentibus, spicis patenter pubescentibus. FOLIORUM limbus 16—20 mm. longus, 8—10 mm. latus. Habitat in Serra da Caraça: Sello. b. GLANDULOSA Müll. Arg. l. c., foliis supra adpresso-puberulis demum glabris, subtus patule pubescentibus, spicis hirto-puberulis v. demum glabratis. Cnemidostachys glandulosa Mart. Nov. Gen. et spec. I. 71. Habitus et magnitudo partium ut in α. velutina, sed indumentum parcius et flores magis fuscescentes, minus tamen quam in var. Sellowiana. CAULES circ. bipedales, subdivergenter ramosi, parum erecti. PETIOLI saepius 1—1 ½ mm., rarius 2—21/2 mm. aequantes. LIMBUS foliorum 11—18 mm. longus, 6—14 mm. latus, margine hinc inde prominenter glanduligerus. SPICAE 2½—3 cm. longae. FLORES masc. ut in reliquis varietatibus glabri. CAPSULAE 4½ mm. longae, hirto-pubescentes, plane evolutae autem glabratae. Habitat in prov. Minas Geraes, in campis: Martius: in Serra de S. Antonio: Sello.

Var. (3. SCABRA Müll. Arg. l. c., ramulis subhorizontaliter hispido-pubescentibus demum scabris, foliis breviter petiolatis oblongo-ovatis v. etiam ovato-lanceolatis utrinque breviter subacuminatis parce pubescentibus mox glabratis v. ad costam persistentius pubescentibus paullo validius serrulatis, spicis subglabris, ovario parce pubescente, capsulis glabris. CAULES et rami primarii validiusculi, erecti v. suberecti, nigricantes. PETIOLI 2—3 mm. longi. LIMBUS foliorum rigidus, olivaceus v. olivaceofuscescens, 1½ — 2 ½ v. rarius usque 3 cm. longus, 7—10 mm. latus.

SEBASTIANIA.

552

Serraturae modice adpressae. Tota quam in var. campestri distincte rigidior, indumentum ramulorum validius, et serraturae magis distinctae. Habitat in provincia Minas Geraës, ad Cachoeira do Campo: Claussen n. 121 p. p.

Var. y. CAMPESTRIS Müll. Arg. l. c., ramulis subpersistenter uncinato-pubescentibus dense foliosis; foliis breviter petiolatis parvulis oblongo-ovatis v. ovato-lanceolatis basi apiceque subobtusis mucronulatis tenuiter serrulatis, ad costam primariam puberulis v. parce pubescentibus, caeterum glabris v. subglabris rigidulis saepe purpurascentibus; spicis breviter puberulis, ovario parce pubescente. Cnemidostachys campestris Mart. Herb. Flor. Bras. n. 907. Stillingia campestris Baill, Etud. gén. Euphorb. 516. RAMULI nigricantes. FOLIORUM limbus 9—15 mm. longus, saepius 5—7 mm. latus. SPICAE nunc foliis breviores, bene evolutae tamen ea superant. Habitat in prov. Minas Geraes, in campis prope Cachoeira do Campo: Martius n. 907, Claussen n. 121 p.p.; prope Rio de Janeiro: Weddell n .549, Warming, Glaziou n. 729 pr. p.

Var. 5. PSILOPHYLLA Müll. Arg., ramulis tenuibus apice parce uncinato-pubescentibus mox glabratis; foliis parvulis late elliptico-ovatis basi obtusis apice rotundato-obtusis v. subretusis saepius mucronulatis, junioribus in petiolis parce puberulis, caeterum glabris rigidulis olivaceo-nigricantibus; spicis pallide fuscis cum capsulis glabris. Habitu similis v. campestri sed fere omnino glabra, item varietati Pohlii sed folia ambitu latiora, breviora, et omnia v. fere omnia obtusissima. Habitat in Brasilia, loco speciali ignoto: Hb. Vindob.; prope Bio de Janeiro: Glaziou n. 729 pr. p.

2°. Varietates caulibus lignosis parum elatis, foliis parvulis densis breviter petiolatis ellipticis v. oblongo-ovatis, apicem versus subangustatis v. saltem acutis, basi obtusis, rigidulis, siccis plus minusve nigricantibus, floribus siccis pallide fuscis. Var. f. PARVIFOLIA Müll. Arg. l. c., ramis crebre ramulosis flexuosis, ramulis brevibus dense foliosis superne brevissime subuncinato-puberulis, foliis parvis oblongo-ellipticis utrinque obtusis v. acutiusculis evolutis glabris junioribus parce puberulis minutissime serrulatis, spicis ovariisque glabris. Tota sicca subfumoso-nigricans. CAULES subtenues, rigide flexuosi, irregulariter subsecundo- v. subfastigiato-ramosi. RAMI inferne denudati, cicatricoso-asperi; internodia foliis parvulis circiter triente breviora. PETIOLI 1—1½ mm. longi v. haud raro vix distincti. LIMBUS foliorum 9—11 mm. longus, medio 5—6 mm. latus, rigidulus , opacus. - Est quasi varietas campestris foliis minoribus glabris et floribus obscurioribus praedita. Habitat in prov. Minas Geraes: Pohl n. 1700, 3496.

Var. S. SELLOWIANA Müll. Arg. l. c., ramulis hispidopubescentibus, foliis vulgo parvulis ovatis v. oblongo-ovatis apice obtusis v. acuminatis minus rigidulis minusque densis saepe prominenter glanduloso-dentatis, spicis glabris, ovariis glabris. a. OVATA Müll. Arg. l. c., ramulis hispido-pubescentibus, foliis mediocribus ovatis apice obtusis v. acutiusculis secus costam primariam pubescentibus caeterum glabris v. parce puberulis obscuris, majoribus ramorum minus adpresso-serrulatis. FRUTICULUS circ. bipedalis, erecto-multirameus; ramuli fusco-nigricantes, subcinereo-hispiduli. FOLIA ramealia 2½ cm. longa, 12 mm.


553

EUPHORBIACEAE: SEBASTIANIA.

lata, ramulina 1—1½ cm. longa et 6 —10 mm. lata, margine plana. FLORES masc. sicci obscure fusci. — Habitu ad S. serrulatam v. oncoblepharin accedit, sed folia omnia magis adpresso-serrulata. Habitat „ad Jozé Gonzalves“: Pold n. 1723, 3415.

b. GENUINA Müll. Arg., ramulis hispido-pubescentibus v. subglabris, foliis parvulis oblongo-ovatis breviter acuminatis secus costam primariam pubescentibus v. demum omnino glabratis. Sebastiania corniculata η. Sellowiana b. genuina Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1169, exclus. form. *, **. FOLIORUM limbus saepius 12 mm. longus, infra medium circ. 7 mm. latus, nigricans. — Olim in sched. a cl. Klotzsch sub nomine Cnemidostachys Sellowiana distincta erat. Habitat „in Brasilia“: Sello.

c. OLFERSIANA Müll. Arg. l. c., ramulis subhispido-pubescentibus, foliis submediocribus oblongo-ovatis v. saepius ovato-lanceolatis longiuscule acuminatis secus costam primariam patule pubescentibus demum glabris, FRUTICULUS 2—4-pedalis. FOLIORUM limbus 13—22 mm. longus, infra medium 6—9 mm. latus, supra ut in reliquis formis bujus varietatis nigricans, subtus obscure fuscus. Habitat inter Victoria et Campos: Sello; ad Porto Seguro: Princ. Neuwied.

Var. η. MICRODENDRON Miill. Arg., ramis dense dendroideo-ramulosis cum ramulis crebre uncinato-puberulis et dense foliosis, foliis omnibus oblongo-ovatis apice brevissime acutatis v. subinde obtusis, junioribus in costa et in parenchymate parce puberulis demum subglabris laete viridibus, spicis brevissime puberulis pallidifloris, ovariis et capsulis glabris. FOLIA 12—18 mm. longa, 6—8 mm. lata, hinc inde rosella, minora acutiora et ambitu longiora quam in var. transeunti, obtusiora et majora et ambitu angustiora quam in var. fallace. Habitat in Serra da Piedade in prov. Minas Geraes: Warming.

Yar. 9. FALLAX Miill. Arg., ramulis adpresso-puberulis, foliis ovatis acuminatis juvenilibus parce puberulis mox glabratis, spicis puberulis, ovariis glabris. Sebastiania corniculata η. Sellowiana * fallax Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1170. Tota natura partium insigniter ad formam b. varietatis praecedentis accedens et species illegitimas multas bujus generis, adeo ordinis simul infirmans. Habitat inter Bio de Janeiro et Campos: Sello.

Yar. ι. TRANSIENS MiiU. Arg., ramulis uncinato-puberulis dense foliosis, foliis ovatis basi obtusis apice brevissime acutatis v. obtusis mucronulatis laete viridibus junioribus in costa puberulis demum glabratis, spicis pallidifloris parce puberulis, ovariis et capsulis glabris. RAMI nigricantes hirtelli. PETIOLI paucipedalis. 1—2 mm. longi. LIMBUS foliorum majorum 20 — 23 mm. longus, 11-14 mm. latus. — Quasi status intermedius inter var. campestrem et var. laetam, et insuper inter seriem primam et secundam quasi oscillans. FRUTICULUS

Habitat in prov. Minas Geraes, in Serra da Piedade: Warming.

Yar. K. POHLII Miill. Arg., ramis et ramulis glabris v. his apice breviter subuncinato-puberulis, foliis densiusculis parvulis ellipticis v. oblongo-ovatis acutis v. superioribus obtusis glabris vel junioribus parcissime puberulis, spicis basi uncinatopuberulis caeterum glabris.

554

Sebastiania corniculata η. Sellowiana ** glabrata Miill. Arg. l. c. p. 1170. RAMI circiter 20—30 cm. longi, interdum simplices. FOLIA internodiis longiora, 10—12—15 mm. longa, 5—7 mm. lata, rigidula, ambitu et apice in iisdem speciminibus ludentia, mox v. semper glabra. Habitat in prov. Minas Geraes: Pold; prope Bio de Janeiro ad Buraio: Mikan.

3°. Varietates caulibus lignosis mediocriter elatis, foliis lanceolato-ovatis et ovato-lanceolatis basi acutis superne acutis, sicc. parum nigricantibus, floribus subpallidis. Var. λ. LEPTOCLADA Miill. Arg., ramulis cum omnibus partibus glabris cum ramis valde tenuibus et tenellis, foliis patentibus lanceolatis sensim acuminatis basi acutis, capsulis globoso-ellipsoideis, FRUTICULUS 3—4-pedalis. CAULES teretes, nigricantes, superne eximie ramosi et ramulosi et dense foliosi. RAMULI filiformes sed breves. PETIOLI 1—mm. longi, tenelli. LIMBUS foliorum 8—22 mm. longus, 3½—5½ mm. latus, planiusculus, tenuissime costulatus v. costae secundariae indistinctae, subobsolete serrulatus v. fere integer. SPICAE tenellae, 1½ cm. longae; rhachis tenuis. Habitat in saxosis prope Tijuca: Biedel n. 1200.

Yar. µ. LURIDA Miill. Arg., ramulis summo apice pilis uncinatis paucis puberulis caeterum cum ramis rigidulis et caulibus glabris, foliis breviter petiolatis suberectis acuminatis basi acutis v. subacutis, novellis in basi costarum et in petiolis adpresso-puberulis caeterum undique glabris, rhachi spicarum puberula, ovario glabro, capsulis cylindrico-ellipsoideis. FRUTICULUS ⅔-pedalis, ramosissimus, glaber, obscure lurido-tristis. RAMI obscure lurido-fusci. FOLIA rigidula, 9—14 mm. longa, 3 — 5 mm. lata, saepe concava, evenosa, opaca; serraturae arcte adpressae v. subadnatae. — Habitu praeter glabritiem et colorem luridum ad S. ditassoidem accedit. Habitat prov. Bio de Janeiro ad Cabo Frio: Biedel.

Var. v. FISCHERI Miill. Arg. l. c., ramulis subadpressouncinato- v. crispulo-puberulis demum glabratis, foliis breviter petiolatis apice acutis v. acutiusculis v. majoribus obtusis hinc inde in margine prominenter glanduligeris, junioribus supra in costis puberulis caeterum supra et subtus glabris v. subglabris, spicis subglabris, ovario glabro. Plantae videntur 2—3-pedales, superne densius v. laxius subfastigiatim ramosae; ramuli elongati v. longiusculi, tenues, densius v. laxius foliosi. LIMBUS foliorum evolutus circ. 2 ½—3 cm. longus, paullo infra medium 7—10 mm. latus, superne saepius angustatus, summo apice autem acutus v. obtusus, evolutus fere omnino glaber, supra fuscescens, subtus argillaceo-subpallidus v. etiam subconcolor. — A var. Pohlii differt foliis basi acutis et indumento ramulorum copiosiore. Habitat in prov. Minas Geraes, prope Ouro Preto: Polii n. 1719, 3653, 3654, Biedel n. 1347, Ackermann; ad Lagoa Santa: Warming n. 1530; in Serra da Piedade: Biedel n. 2813, Lund; „in Brasilia": Schüch sub n. 4456.

Yar. Ɛ. KLOTZSCHIANA Miill. Arg. l. c., ramis et ramulis paucis dense horizontaliter velutino-pubescentibus, indumento fulvescenti-pallido, petiolis 3—12 mm. longis, limbo foliorum lanceolato-subovato basi apiceque breviter acuminato v. apice subinde obtuso utraque facie pilis brevibus subadpressis densis fulvescenti-incanis crebre velutino-pubescente, spicis cum ovariis et capsulis hirto-pubescentibus.


555

EUPHORBIACEAE:

RAMI parce tantum ramulosi et dense vestiti. LIMBUS foliorum evolutus 3 — 3½ cm. longus, 9 —13 mm. latus. Indumentum ut in «. obtusifolia a. velutina. Habitat in prov. Minas Geraës: Claussen n. 749, Sello.

4°. Varietates caulibus lignosis v. superne longiuscule herbaceis magis elatis, foliis laxis basi acutis, ramealibus anguste ovato-lanceolatis, ramulinis lineari-lanceolatis longe acuminatis subrufescentibus dein plus minusve fusco-nigricantibus, floribus siccis fuscis. Yar. o. FERRUGINEA Müll. Arg., ramis lignosis breviramulosis cum ramulis saepe fracto-flexuosis et ferrugineo- v. demum rufo-tomentosis apice dense fulvo-tomentosis, foliis ramealibus ovato- v. fere lineari-lanceolatis sensim acuminatis basi obtusis v. subacutis, ramulinis in iisdem speciminibus oblongo-ovatis v. ovato- v. fere lineari-lanceolatis, junioribus dense tomentoso-villosis dein laxe pubescentibus, spicis pubescentibus pallidifloris, ovariis et capsulis parce pubescentibus. Indumento copioso ferrugineo ramorum et ramulorum et foliis diversiformibus distincta. FOLIA majora 6—7 cm. longa, 12—20 mm. lata.

SEBASTIANIA.

556

5°. Yarietates caulibus subelatioribus tenuibus lignosis v. sublignosis, foliis anguste lineari-lanceolatis basi obtusis apice longe angustatis saepius nigricantibus. Var. σ. LONGIFOLIA Miill. Arg., ramulis puberulis, foliis elongatis lineari-lanceolatis, caulinis longissime acuminatis, ramulinis sensim acuminatis glabris v. subglabris, spicarum rhachi brevissime puberula, floribus fuscis, ovario glabro, capsulis praeter apicem et basin inermibus. Cnemidostachys longifolia Mart. Nov. gen. I. 71. Sebastiania corniculata µ. angustifolia a. longifolia Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1171. CAULES 2—3-pedales, erecti, subtenues, fusco-nigricantes, parciuscule ramosi. RAMI erecto-patuli, tenues, subherbacei. FOLIA caulina 5—7 cm. longa, 7—10 mm. lata, superiora gradatim minora et iis ramulorum similia; ramealia 2—5 cm. longa, 3—6 mm. lata, juvenilia brevissime et parce puberula, evoluta glabra et nigricantia. SPICAE tenellae. Habitat in prov. Minas Geraës, in campis deserti inter Minas Novas et flumen S. Francisco: Martius; in prov. Goyaz ad flumen Tocantins inter Funil et S. Jodo: Burchell n. 8898; et inter Conceiçâo et Natividade: Burchell n. 8174.

Habitat in prov. Minas Geraes, in Serra da Piedade: Warming.

Var. p. MACROPHYLLA Müll. Arg. in DC. l. o. p. 1170, ramulis tenuibus patentibus subuncinato-puberulis demum glabratis, foliis caulinis magnis longissime acuminatis, ramulinis sensim acuminatis, omnibus olivaceo-subfuscescentibus v. olivaceis, spicarum rhachi brevissime puberula, floribus pallide fuscis, ovario brevissime puberulo. CAULES validiusculi sed minus tamen rigidi et lignosi quam in varietatibus sequentibus hujus seriei, subfistulosi. FOLIA majora usque 12 om. longa, 2½ cm. lata, ramealia et ramulina gradatim 4—2—1 cm. longa, 10—5—3 mm. lata et ambitu minus longe acuminata. Folia et flores minus infuscata quam in proxime sequentibus. Habitat „ad Tharamboia“: Schott n. 1730, 4657.

Yar. p. RUFESCENS Müll. Arg., ramulis tenuibus apicem caulium versus sensim brevioribus puberulis dein glabrescentibus, foliis caulinis magnis longissime acuminatis versus apicem caulis sensim minoribus et brevius acuminatis, ramulinis ut in apice caulium, omnibus rufescenti-fuscis, floribus siccis fuscis, ovario glabro. Cnemidostachys crotonoides Mart. Nov. gen. I. 71. Stillingia crotonoides Baill. Etud. gin. Euphorb. 516. Sebastiania corniculata S. rufescens a. et b. Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1170, et var. K. blepharophylla et X. Villaricensis Miill. Arg. in DC. l. c. Habitus omnino ut in var. macrophylla, sed rigidior, ramuli magis lignosi, folia magis rufescentia et ovaria glabra. — Ex majore copia speciminum varietates ϑ. rufescentem, x. blepharophyllam et λ. Villaricensem, quas antea in DC. Prodromo 1. c. segregavi, nunc iterum conjungere debeo. Nullo charactere enim acuto et constante satisfacter distingui possunt et subinde in uno eodemque specimine confluunt. Specimina dein originalia Cnemidostachyos crotonoidis Mart. (nomen quidem plantae contrarium) summitates et ramulos tantum hujus speciei praebent satis micro-stenophyllos et varietati angustifoliae similes, sed nihilominus basi acuta, foliorum ab illa distinctos. Foliorum magnitudo valde ludit, et color nunc magis rufescens, nunc magis nigricans. Habitat „in Brasilia“: Sello; in prov. Minas Geraës: Martius Hb. Fl. Bras. n. 906; ad Ouro Preto: Riedel n. 148, Claussen, Pohl n. 1720, 3652; in silvis Capoës: Martius; ante Inficionado: Pohl n. 1691.

Var. τ. INTERCEDENS Miill. Arg., ramulis puberulis, foliis mediocribus, caulinis modice elongatis acuminatis v. acutis glabris, spicarum rhachi glabra, floribus pallide fuscis, ovario glabro, capsulis basi longiuscule corniculatis caeterum praeter apicem et basin inermibus. Sebastiania corniculata µ. angustifolia b. crotonoides Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1171, exclus. syn. Mart. FOLIA ut in ramis varietatis praecedentis. Apex foliorum ludens, in eodem specimine acutior et obtusior; limbus caeterum olivaceo-nigricans. PILI ramulorum plus minusve arcuato-adscendentes. Habitat inter Bahia et Victoria: Sello.

Var. v. SALICIFOLIA Miill. Arg., ramulis glabris, foliis caulinis elongatis acuminatis glabris, ramulinis subduplo minoribus, rhachi spicarum glabra, floribus subpallidis, ovario glabro, carpidiis inter apicem et basin inermibus v. parce muricatis. Cnemidostachys salicifolia Mart. Nov. gen. I. 70. Sebastiania corniculata µ. angustifolia c. salicifolia Miill. Arg. in DC. Prodr. l. c. Planta 3—4-pedalis, gracilis. RAMI elongati, parce v, densius breviramulosi. LIMBUS foliorum 4—6 cm. longus, 3—7 mm. latus, subnigricanti-olivaceus, basi nonnihil angustata obtusus ut in duabus praecedentibus, quo charactere hae varietates 3 a ramulis angustifoliis varietatis rufescentis facile discernuntur. Habitat in prov. Minas Geraes, in campis prope Ouro Preto: Martius, Riedel n. 411; et ad S. Ignazio: Pohl n. 1695.

Yar. φ. OLIGOPHYLLA Miill. Arg., ramulis tenuibus puberulis valde oligophyllis, internodiis limbo foliorum multo longioribus, foliis sensim acuminatis, junioribus praesertim in costa primaria pubescentibus viridibus, rhachi spicarum pubescente, floribus subpallidis, ovario parce puberulo, capsulis inter basin et apicem muricatos inermibus. Planta 2—3-pedalis, leptoclada, undique v. fere undique lignosa, caules et rami pallidi, nec ut in tribus praecedentibus nigricantes, et folia viridia et longe distantia, nec ut in illis nigricantia. Habitat in prov. Para prope Santarem: B. Spruce n. 190.


EUPHORBIACEAE:

557

6°. Varietates caulibus elatioribus superne longe herbaceis v, subberbaceis basi tamen distincte lignosis et infuscatis, foliis anguste v. lineari-lanceolatis basi obtusis apice acutis vulgo breviter et brevissime petiolatis.

SEBASTIANIA.

558

RAMI subtenues, nigricantes. RAMULI 8—15 cm. longi, tenues. PETIOLI foliorum ramorum 4—5 mm. longi, rigiduli, ramulorum 1—2 mm. longi. LIMBUS foliorum majorum 3½—4½ cm. longus, 7—10 mm.

latus, minorum 2½—2 cm. longus et 5—3 mm. latus. Habitat in prov. Goyaz: Manso, Helmreichen n. 194.

Yar. x• OCCIDENTALIS Müll. Arg., ramis et ramulis erectis breviusculis hispido-pubescentibus, foliis lineari-lanceolatis acutis v. subobtusis utraque facie nigricanti-luridis et laxiuscule pubescentibus, indumento lurido fulvescente, spicis pubescentibus, floribus obscure fuscis, ovariis et capsulis majusculis pubescentibus. A simili var. longifolia differt foliis minus sensim acuminatis, indumento ovarii et caulibus superne cum ramis longe herbaceis et hispidulis. Habitat in Brasilia occidentali: Tamberlik.

Yar. Ψ. LAGOENSIS Müll. Arg., ramis ramulisque tenuibus subherbaceis patenter griseo-velutino-pubescentibus laxe foliosis, foliis ramealibus ovato-lanceolatis ramulinis anguste v. sublineari-lanceolatis, omnibus basi obtusis apice longe et acutissime acuminatis supra puberulis subtus cinereo-velutinis membranaceis, spicis pubescentibus pallidifloris, ovario pubescente, capsulis glabratis. FRUTICULUS circ. 4-pedalis, longi- et tenuirameus. PETIOLI 3—7 mm. longi. FOLIA ramealia 4—5½ cm. longa, 11—16 mm. lata; serraturae nonnihil patentes. — A subsimili var. incana differt foliis longius petiolatis et longe acuminatis acutissimis. Habitat in prov. Minas Geraës, ad Fazenda Fidalgo prope Lagoa Santa: Warming.

Yar. ω. INCANA Müll. Arg., ramis ramulisque elongatis molliuscule subcinereo-pubescentibus, foliis lineari-lanceolatis acutis v. subobtusis supra pallide nigricantibus brevissime puberulis subtus primum dense incano-villosulis dein laxius villosulo-pubescentibus, spicis pubescentibus, floribus subfuscis, ovariis griseo-pubescentibus, capsulis subglabris. CAULES erecti, dense ramosi, pilis subretrorsis subhispidulo-pubescentes. RAMI saepe circiter pedales, subpatentes, nonnihil intricati, superne cum ramulis incani. PETIOLI foliorum caulinorum 2—3 mm. longi, ramealium et ramulinorum duplo et ultra breviores, limbus priorum 3½—4 cm. longus, 8—12 mm. latus, basi subinde acutus, haud nigricans, ramealium 2—3 ¼ cm. longus. — Nonnihil S. oleoidem simulat, sed indumentum longius. Habitat in prov. Goyaz, ad Corgo et Ouro fino: Pohl n. 1718; in prov. Minas Geratis in campis ad Lagoa Santa: Warming.

Var. a‘. RIEDELII Müll. Arg., ramis ramulisque hispidopubescentibus, foliis lineari-lanceolatis basi obtusis v. subcordatis apice acutiusculis utraque pagina dense pubescentibus, spicis hirto-pubescentibus, floribus subpallidis, ovario glabro. Sebastiania corniculata p. hispida Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1172, exclus. syn. Mart. FOLIORUM limbus 3—4 cm. longus, 4—7 mm. latus. — Tota similis varietati leucoblephari, sed folia angustiora st ovarium glabrum. Habitat in campis prope Alegres in prov. Goyaz: Biedel.

Var. b. MANSOANA Müll. Arg., ramis ramulisque uncinulato-puberulis demum glabrescentibus, foliis anguste lanceolatis basi obtusis v. subobtusis apice breviter acuminatis in costa primaria parce et rigidule pubescentibus caeterum glabris rigidulis satisque fragilibus, spicis glabris, floribus masc. pallide fuscis, capsulis glabris. Euphorb.

7°. Varietates caulibus subbipedalibus inferne lignosis, foliis omnibus anguste v. lineari-lanceolatis basi acutis apicem versus longius acuminatis breviuscule petiolatis. Var. y‘. PURPURELLA Müll. Arg., ramis ramulisque patentibus dense et submolliter patenter fulvo-pubescentibus, foliis breviter petiolatis omnibus lineari-lanceolatis basi acutis viridibus membranaceis supra adpresso-puberulis subtus sparse villosulopubescentibus, spicis pubescentibus, floribus masc. pulchre purpureis, ovario glabro. FRUTICULUS 2—3-pedalis, habitu ad var. rufescentem accedens, sed pallidior et magis angustifolius. PETIOLI 2—3 mm. longi. FOLIA 3—6 cm. longa, 5—10 mm. lata, pallida. CALYCIS fem. laciniae ovatae, ciliolatae. Habitat in prov. Minas Geratis, in silvis prope Lagoa Santa: Warming.

Yar. δ. REGNELLII Müll. Arg., caulibus ramis et ramulis patenter et breviter puberulis, foliis omnibus basi apiceque aequaliter acutis v. acuminatis utraque pagina brevissime puberulis lurido-viridibus, spicarum rhachi inferne hirtella superne puncticulata, floribus pallidis, ovariis et capsulis brevissime. puberubs. CAULIS superne multirameus. RAMI erecto-patuli, laxiuscule foliosi, rigide subfiliformes. PETIOLI foliorum caulinorum 4 — 5 mm. longi, reliqui saepius 2½ mm. aequantes. FOLIA 5—2 cm. longa, 7—4 mm. lata, tenerrime serrulata. CAPSULAE praeter apicem et basin subinermes. — Primo intuitu formam magis latifoliam S. virgatae simulat, sed stigmata ut in S. corniculata. Habitat in prov. S. Paulo, ad Retiro da Lagem da Villa de Cajieru, in campis arenosis: Begnell n. 1056.

8°. Varietates caulibus elatioribus lignosis, foliis breviter petiolatis majusculis oblongo-ovatis v. ovato-lanceolatis v. rarius fere lineari-lanceolatis basi obtusis v. subobtusis apice brevius longiusve acuminatis haud nigricantibus. Yar. ε. TOMENTOSA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramulis breviusculis dense subuncinato-pubescentibus, foliis ovatolanceolatis acute acuminatis supra adpresso-puberulis subtus molbter incano-tomentellis, spicis patule puberubs, floribus pallidis, ovariis pubescentibus pluricorniculatis. FRUTEX paucipedalis. RAMI erecti, graciliter ramuligeri, indumento cinereo-nigricante brevi adscendente tecti. PETIOLI 2—4 mm. longi. LIMBUS foliorum ramealium 3—4 cm. longus et 10—12 mm. latus, ramulinorum duplo triplove et ultra brevior et minus acute acuminatus, supra obscure fuscescens, indumento abbreviato demum secedente glabratus. BRACTEAE brevissimae, ipsarum lobos laterales vix superantes. CALYCIS fem. laciniae oblongo-obovatae, ciliolatae, masculi glabrae. — Planta haec primo intuitu satis ad S. daphnoidem accedit, sed indumentum est perspicue longius et appressum, et flores et fructus omnino cum S. corniculata quadrant.

Habitat in prov. Minas Geraes prope Tejuco: Vauthier n. 87.

Yar. ζ. WEDDELLIANA Müll. Arg., ramulis horizontaliter villosulis, foliis utraque pagina copiose patule pubescentibus v, subvillosis demum glabrescentibus, indumento costarum rarescente, spicis undique hirtello-pubescentibus, floribus pallidis, ovariis villosis.

71


559

EUPHORBIACEAE:

FRUTICULUS 3—4-pedalis. CAULES inferne glabrati, fusci, superne cum ramis dense patenter vestiti. INDUMENTUM partium fulvo-incanum. PETIOLI 2—5 mm. longi. LIMBUS foliorum caulinorum 3—4½ cm. longus, 15—18 mm. latus, ovato-lanceolatus, basi obtusus v. subacutus, apice obtuse acuminatus, ramulorum quarta parte v. triente minor, caeterum conformis. — Multo validius et longius vestita quam var. megapontica,

SEBASTIANIA.

560

Var. λ'. SPECIOSA Müll. Arg., caulibus et ramis ramulisque patenter hispido-pubescentibus, foliis caulinis magnis ramealibus et ramulinis sensim minoribus omnibus subconformibus oblongato-ovatis breviter acuminatis v. obtusiusculis in costis et parce in paginis patenter laxe pilosis demum vix glabrescentibus, serraturis subpatulis, spicis glabris, floribus fuscis, ovariis glabris.

Habitat verisimiliter in prov. Minas Oeraes: Weddell n. 1340.

Var. η'. MEGAPONTICA Müll. Arg., ramulis elongatis debilibus pallidis patenter crispule pubescentibus, foliis caulinis magnis oblongo-ovatis acuminatis, ramealibus lanceolato-ovatis v. lanceolatis v. ultimis lineari-lanceolatis modice acuminatis membranaceis, supra fuscis breviter adpresso-pubescentibus dein subglabris, subtus subintricato-incano-pubescentibus, rhachi spicarum breviter pubescente, floribus pallidis, ovario pubescente. Pruticulus 3—4-pedalis, tenuirameus. RAMI modice lignosi, subflexuosi. FOLIA caulina ampla, 5—6 cm. longa, circ. 24 mm. lata, imo apice saepe obtusa, ramealia infima obtusa, reliqua acuta aut acuminata. — Tota minus lignosa quam var. tomentosa, cui caeterum satis similis, ramuli tamen multo longiores, debiliores, folia tenuiora, minus acute acuminata et subtus minus dense vestita et petioli circiter dimidio longiores sunt. Halitat in prov. Goyaz ad Megaponte: Pohl n, 956, 1722.

Var.' MAJOR Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramulis adpresso-puberulis, foliis junioribus utraque pagina patule pubescentibus demum subglabratis, indumento in costis persistente, spicis inferne patule puberulis caeterum glabris, floribus pallidis, ovariis glabris. CAULES evoluti caesio-pruinosi. FOLIA ramealia 4—6 cm. longa, 15—23 mm. lata, ramulina duplo et ultra minora, demum fere omnino glabrata. SPICAE superne longo tractu glabrae, ima basi cum summa parte foliosi ramuli pilis adscendentibus hirto-pubescentes. INDUMENTUM foliorum juvenilium quam in simili var. tomentosa multo laxius, baud crispulum, nec intricatum.

Habitat verisimiliter in Brasilia orientali: Sello.

Var. ι'. SCHUECHIANA Müll. Arg., ramulis superne tantum cum costa foliorum juvenilium breviter uncinato-pubescentibus dein cum foliis glabratis, cum ramis et caule fuscis, foliis caulinis majusculis reliquis 2—3-plo minoribus omnibus subconformibus lanceolato-ovatis breviuscule acuminatis supra fuscis subtus olivaceis, spicis glabris, floribus siccis pallidis, ovariis glabris. CAULES erecti, validiusculi, recti, breviuscule et dense ramigeri, rami saepius decimetrales et simplices, densiuscule foliosi. PETIOLI foliorum caulinorum 3—4 mm. longi, reliqui 2—3-plo breviores. FOLIA caulina 4—5 cm. longa, 18—22 mm. lata, basi saepe nonnihil acuta. Serraturae foliorum leviusculae.

CAULIS erectus, superne patenter ramosus. POLIA caulina 4—6 cm. longa, 19—23 mm. lata, validius serrulata, ramulina tantum v. vix 1 cm. longa. PETIOLI 3—½ mm. longi. Habitat verisimiliter in prov. Minas Geratis: Pohl.

Var. µ'. HISPIDA Müll. Arg., ramis ramulisque dense hispidulo-pubescentibus, foliis mediocribus ovato-lanceolatis sensim obtuse acuminatis utraque pagina persistenter pubescentibus lurido-obscuris, spicis breviter pubescentibus, floribus subpallidis, ovariis et capsulis hispido-pubescentibus. Cnemidostachys hispida Mart. Nov. Gen. I. 71. Omnibus partibus multo gracilior est quam var. speciosa, cui tamen indumento ramulorum accedit. FOLIA evoluta 18—23 mm. longa, 7—9 mm. lata, qualia etiam in var. patula occurrunt, sed petioli tantum ½—2½ mm, longi sunt. Habitat in campis prov. Minas Oeraes: Martius.

Var. v'. LEUCOBLEPHARIS Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramis ramulisque hispido-pubescentibus erecto-patulis, foliis ovato-lanceolatis longe acuminatis utraque pagina laxe pubescentibus mediocribus, spicis glabris, floribus subpallidis, ovario dense sericeo-hispido. Habitu fere omnino convenit cum var. patula, sed folia longius acuminata, ovarium haud glabrum, et planta caeterum distincte validior et magis lignosa. A var. hispida dein spicis glabris et foliis acutioribus recedit. Habitat in Brasilia, verisimiliter orientali: Sello.

Yar. ε'. SCLEROPHYLLA Müll. Arg., ramulis dense et persistenter uncinato-pubescentibus rigidulis densius foliosis, foliis caulinis ovato-lanceolatis, reliquis fere lineari-lanceolatis utraque facie laxe uncinato-puberulis rigidulis fragilibus argillaceoolivaceis, spicis inferne hirtellis caeterum glabris, floribus subpallidis, ovariis et capsulis in dorso carpidiorum densius echinatis glabris. RAMI primarii superne densius ramosi. RAMULI dense et breviter vestiti. INDUMENTUM obscurum. FOLIA ramealia 3½ — 4 cm. longa, 10—13 mm. lata, ramulina 12—25 mm. longa, 4—7 mm. lata. — A var. Mansoana recedit foliis paullo latioribus densis, ramulis rigidis et indumento.

Habitat in Brasilia orientali: Schüch in Hb. Imp. Vindob. Habitat in prov. Minas Oeraes: Claussen n. 1470.

Var. K'. LAETA Müll. Arg., ramis firmis subpatenter ramulosis apice cum ramulis uncinato-puberulis mox glabratis, foliis densiusculis oblongo-ovatis v. oblongo-ellipticis brevissime acutatis v. obtusis laete viridibus v. ex parte rosellis, junioribus in costa v. etiam parcissime juxta margines puberulis mox glabratis, spicis parvis pallidifloris obsolete puberulo-scabris, ovariis et capsulis pubescentibus. FRUTEX subprostratus, dilute viridis (Warming in sched.). RAMI purpurascentes. PETIOLI 2—5 mm. longi. LIMBUS foliorum majorum 3½—4 cm. longus, 20—23 mm. latus, reliquorum 2—3-plo minor. — A var. Schuechiana differt colore laeto partium, foliis obtusioribus, minus firmis et ovario vestito.

Habitat in prov. Minas Oeraes, in monte Serra da Piedade: Warming.

9°. Yarietates caulibus 2—1-pedalibus v. vix pedalibus inferne lignosis v. fere omnino herbaceis, foliis lanceolato-ovatis v. ovato-lanceolatis basi obtusis v. leviter cordatis quam in seriebus praecedentibus distincte longius petiolatis. Flores plus minusve quam in praecedentibus distincte minores. Var. o‘. PATULA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramis ramulisque valde patentibus hispidulo-pubescentibus, foliis lanceolato-ovatis v. ovato-lanceolatis acutis v. breviter acuminatis basi obtusis caulinis leviter cordatis secus costam pubescentibus demum glabratis plumbeo-subolivaceis, spicis subglabris, floribus pallidis, ovariis glabris.


561

EUPHORBIACEAE:

Cnemidostachys patula Mari. Hb. Flor. bras. n. 427. Cnemidostachys dubia Wawra in Oestr. bot. Zeitschr. 1862. p. 241. Cnemidostachys patula f. dubia Maly et Wawra in Maxim. Reise p. 35. t. 44. Stillingia patula Baill. Etud. gén. Euphorb. 516. CAULES altiuscule lignosi, vulgo glabrati. PETIOLI 6 — 2 mm. longi, i. e. paullo breviores quam in varietatibus 4 sequentibus. LIMBUS foliorum evolutus saepius 2½—4 cm. longus et 9—20 mm. latus. Tota gracilior et minor et magis herbacea quam var. major et sparsius foliosa. SEMINA absque caruncula peltatim stipitata 3½ mm. longa, 2 mm. lata. Habitat in prov. Bahia ad Ilheos: Wawra et Maly n. 289, Biedel n. 49; ibidem in humidis apricis, ubi subinde pluripedalis: Luschnath, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 427 et 1334.

Var, p‘. SUBGLABRATA Müll. Arg., caulibus erectis patenter ramosis et dense patenter ramulosis cum ramis glabratis, ramulis superne patenter puberulis, foliis lanceolato-ovatis acuminatis basi obtusis, novellis in basi costae et in petiolo puberulis caeterum undique glabris obscure viridibus, spicarum rhachi puberula, floribus subpallidis, ovariis et capsulis glabris. Habitus praeter glabritiem foliorum et caulium et ramorum omnino ut in var. patula. FOLIA summa minus elongato-angusta quam in var. potamophila. — A var. glabrata recedit habitu et foliis basi non cordatis. Habitat prope Bahiam: Riedel? in Hb. Petrop.

Var. p'. ACALYPHOIDES Müll. Arg. in DC. l. c., ramis ramulisque patentibus hispido-pubescentibus, foliis caulinis lanceolato-ovatis ramealibus lanceolato-ovatis v. pro parte ovatolanceolatis acutis omnibus basi leviter cordatis v, subinde obtusis saepe rigidulis parce hispido-pubescentibus demum glabrescentibus, spicis puberulis demum subglabratis, floribus pallidis, ovario laxe et breviter pubescente. Cnemidostachys acalyphoides Mart. Nov. Gen. I. 71. Fragiopsis fruticulosa Karst. in Koch's Wochenschr. 1859. p. 5. Microstachys fruticulosa Karst. Flor. Columb. II. 33. t. 117.

SEBASTIANIA.

562

Var. τ'. GLABRATA Müll. Arg. in DC. l. c., tota glabra, caulibus vix basi lignescentibus nunc diffusis nunc erectis, foliis brevius v. saepe longius obtuse acuminatis basi cordatis longiuscule petiolatis, ovario 4-comiculato glabro. Cnemidostachys glabrata Mart. Nov. Gen. I. 70. Stillingia corniculata Baill. Etud. gSn. Euphorb. 516. t. 8. fig. 1—12. CAULES saepius 1—2-pedales. Reliqua caeterum ut in var. acalyphoide, sed tota gracilior et glabra. Nunc obscurius nunc pallidius

viridis. Habitat in prov. Bio de Janeiro ex gr. in apricis montis Corcovado: Martius, Leandro de Sacramento, Lund n. 138, Glaziou n. 1354, Biedel n. 2, Casaretto; et in virgultis maritimis Restinga: Warming; in insula S. Catharina : D'Urville; prope Bahiam: Blanchet n. 226, Salzmann n, 487 (forma erecta); et prope Pemambuco: Tonssell n. 158.

Var. v‘. POTAMOPHILA Müll. Arg., caulibus adscendentibus patenter ramosis superne hispido-pubescentibus v. demum puberulis, foliis caulinis lanceolato-ovatis v. ovato-lanceolatis summis lineari-lanceolatis parce pubescentibus demum glabratis subpallidis, spicis tenellis glabris, ovariis et capsulis glabris. Habitus ut in var. acalyphoide et in var. glabrata, ab illa ovariis et capsulis glabris, ab hac indumento caulium et foliorum recedens. Habitat in prov. Goyaz, ad Bio Tocantins prope Porto Imperial: Burchell n. 8642, 8704; in prov. Para prope Para: Burchell n. 9595.

Var. '. PROSTRATA Müll. Arg. in DC. l. c., caulibus humilibus ex apice caudicis prostrato-adscendentibus diffuse ramosis herbaceis subadpresso-puberulis, foliis caulinis ovatis acutis v. lanceolato-ovatis reliquis ovato-lanceolatis et parvulis glabris v. juvenilibus parce puberulis, spicis depauperatis parvis minutifloris, ovariis glabris. Cnemidostachys prostrata Mart. Nov. Gen. I. 70 (1822). Tragia pilosa Vell. Flor. Flum. X. t. 9 (1827). Microstachys Guanensis Klotzsch in Hook. Lond. Journ. Bot. II. 45 (1843). Proxima var. glabratae sed magis diffusa et caules non glabri. FOLIA magis olivaceo-nigricantia quam in var. sequente, caulina 15— 20 mm. longa, 7—10 mm. lata.

FOLIORUM limbus 2½—3½ cm. longus, 11—14 mm. latus. PETIOLI foliorum caulinorum 7—10 mm. aequantes, ramealium et ramulinorum 5—3 mm. longi. Habitat in campis desertis prov. Minas Geraës, et Bahia secus Bio San Francisco: Martius; in prov. Bahia: Blanchet n. 742, 1028; ad S. Thomé : Blanchet n. 3756; prope Bio de Janeiro: Casaretto n. 1606; ibidem ad Praia grande: Warming.

Yar. σ'. PETIOLARIS Müll. Arg., caulibus erectis patenter ramosis herbaceis cum ramulis hispido-pubescentibus, petiolis foliorum caulinorum 10—15 mm. longis, foliis caulinis ovatis sensim acuminatis basi obtusis ampliusculis, ramulorum lanceolato-ovatis et ovato-lanceolatis utrinque praeter serraturas callosas adpressas saepius 2-denticulatas omnibus utraque facie laxe pubescentibus, spicis tenellis laxifloris breviter hirtellis, ovariis et capsulis glabris. CAULES semipedales v. paullo altiores, crassiusculi. FOLIA caulina absque petiolis 3—4 cm. longa, 15—23 mm. lata, ramealia 15—22 mm. longa et 4—8 mm. lata, membranacea, viridia. Habitat in Brasilia occidentali: Tamberlih.

Habitat in prov. Bahia, in arenosis deserti ad flumen 8. Francisco prope Joazeiro: Martius.

Var. x'- EGENSIS Müll. Arg., caulibus diffuse ramosis adscendentibus superne cum ramulis breviter dense adpressopubescentibus firmis, foliis caulinis lanceolato-ovatis reliquis ovato-lanceolatis utraque pagina sparse adpresso-pubescentibus demum subglabratis, spicis exiguis inferne pubescentibus, ovariis parce pubescentibus. Paullo validior et altior quam var. prostrata et magis viridis, caeterum indumento foliorum et ovariorum diversa. Antea eam in DC. Prodr. cum var. prostrata conjunxi. Habitat in prov. do Alto Amazonas, in campestribus prope Ega: Poeppig n. 127, 3071; in prov. Ceara: Gardner n. 216.

Var. V'. GENUINA Müll. Arg. in DC. l. c. p. 1173, caulibus herbaceis erectis v. suberectis patule v. diffuse ramosis tenuibus, superne cum ramis et ramulis tenuiter hispido-pilosis, indumento fulvo-griseo, foliis caulinis ovatis et lanceolato-ovatis reliquis ovato-lanceolatis tenuibus parce adpresso-pubescentibus,


563

EUPHORBIACEAE:

SEBASTIANIA.

564

ovariis et capsulis hispido-

c. Folia haud incrassato-marginata, argute serrulata. Stigmata brevia, crassa, apice reclinato incrassata.

Tragia corniculata Vahl Eclog. II. 55. t. 19; Willd. Spec. pl. IV. 325. Cnemidostachys tragioides Mart. Nov. Gen. I. 70. Cnemidostachys Vahlii Spreng. Syst. veg. III. 834. Microstachys Vahlii A. Rich. Fl. Cub. III. 202.

7. SEBASTIANIA VIRGATA MUELL. ARG. ramis virgatis ambitu teretibus costulato-angulosis, calycis fem. laciniis late ovatis acutis crenulatis, masculi oblongo-obovatis integris, ovario glabro, carpidiis corniculatis, stigmatibus extrorsum subpeltatoobovoideis.

spicis tenellis laxifloris hispidis, puhescentihus,

CAULES vulgo infrapedales, saepius tantum semipedales, in radice filiformi solitarii, varie ramosi, tenuiramei. FOLIA caulina inferiora minora, ovata v. elliptica, utrinque obtusa, media oblongo-ovata, acuta, superiora et ramealia angustiora et longius acuminata, tenuiter membranacea, viridia. PETIOLI 10—2 mm. longi, tenues. SPICAE 2—4 cm. longae.

Sehastiania virgata Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1173. Microstachys virgata Milll Arg. in Linnaea XXXII 94.

Var. ω'. HETEROPHYLLA Müll. Arg., caulibus adscenden-

Var. a. ODONTOCOCCA Müll. Arg. in DG. Prodr. l. c., ramulis elongatis subnumerosis, foliis lanceolato-linearibus argute serrulatis supra basin saepe distincte glanduloso-bidentatis, bracteae fem. lacinia intermedia laterales superante, antheris subpallidis, carpidiis dorso distanter biseriatim 6—4-corniculatis.

tibus et prostratis tenuibus valde diffuse ramosis subintricatis superne adpresso-puberulis dein glabratis, foliis infimis orbiculari-

Microstachys virgata a. odontococca Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 94.

Habitat in prov. Bahia, prope Malhada in margine flum. S. Francisco: Martius, nec non in Guyanis, in Columbia et in Antillis majoribus.

ovatis, mediis ovatis et lanceolato-ovatis, ramulinis ovato-lanceolatis et summis lineari-lanceolatis superioribus sensim acuminatis, omnibus parvulis utraque facie parce puberulis, spicis tenellis quam folia longioribus tenuissimis scabro-puberulis, ovariis et capsulis glabris. CAULES vix semipedales, tenues ut in var. Poeppigii. 1—3 mm. longi. FOLIA 5—17 mm. longa, infima parva.

PETIOLI

Habitat „in Brasilia“: Pohl n. 24; in prov. Goyaz secus Rio Tocantins: Burchell n. 8509, 8527.

10°. Varietates caulibus circiter pedalibus basi vix lignescentibus tenuibus inferne haud obfuscatis, foliis caulinis superioribus lanceolatis ramealibus lineari-lanceolatis basi obtusis, spicis exiguis. Var. a“. POEPPIGII Müll. Arg. in DG. l. c., caulibus ramisque superne hispidulo-pubescentibus demum glabrescentibus, foliis longe acuminatis subglabris, spicis exiguis glabris, ovariis glabris. tenues, parce breviter ramosi v. subsimplices, pallidi. 3—6 mm. longi. FOLIORUM limbus 2—3 cm. longus, 3—7 mm. latus. CAPSULAE praeter cornua 3½ mm. longae, laevigatae et glaberrimae. — A var. genuina praesertim distinguitur foliis, saltem superioribus, ambitu multo angustioribus. CAULES

PETIOLI

Habitat in prov. do Alto Amazonas, in insula Colares, locis arenosis; Poeppig n. 2978 pr. p.

Var. /3". MICRANTHA Müll. Arg. in DG. l. c., caulibus ramisque brevibus saepius omnino herbaceis breviter puberulis, foliis subglabris longe acuminatis basi minus quam in praecedente abrupte obtusis, spicis parvis hirtellis, ovariis praesertim basi et apice parce pilosis.

Microstachys micrantha Benth. in Hook. VI. 326.

Journ. Bot.

varie ramosi aut simplices, erecti. PETIOLI breviusculi, 2—4 mm, longi. FOLIA vulgo omnia lineari-lanceolata, 2½—4 cm. longa, ad basin nonnihil angustatam obtusa. CAPSULAE ut in var. Poeppigii sed parce pubescentes. CAULES

Habitat in prov. Goyaz, ad Rio Tocantins prope Porto Imperial: Burchell n. 8484, 8527, 8679, 8740; et in Guyana gallica; Perrottet n. 42, Sagot n. 1259; et in Surinamia; Wullschlaegel n. 458.

CAULES e radice lignosa crassa subnumerosi, 1—3-pedales, virgatoramosi, ut in sequentibus varietatibus cum omnibus reliquis partibus glabri et graciles, tenues sed firmi. STIPULAE exiguae, triangulares, denticulatae. PETIOLI 1—2 mm. longi, sensim in limbum abeuntes. LIMBUS foliorum 2—4 cm. longus v. etiam longior, saepius 2—4 mm. tantum latus, sublinearis, obtusiusculus, firmus, evenosus, plus minusve argute adpresso-serrulatus, inferne saepe subappendiculato-biglandulosus et quasi bidentatus. CALYCIS fem. laciniae plus minusve distincte biglandulosae. CALYCES masc. glabri et laciniae margine haud ciliatae. CAPSULAE 5 mm. longae, utrinque truncatae, obtuse trigonae, distincte longiores quam latae. SEMESA circ. 4 mm. longa. — Species formis angustifoliis 8. corniculatae valde accedens, sed stigmatibus omnino aliis firme specifice differt. Habitat in campis prov. 8. Paulo prope Ytú: Lund, Biedel, Sello; in parte meridionali prov. Minas Geraës prope Uberaba; Regnell n. 1057 pr. p.; prope Lagoa Santa: Warming; et in campis ad Bio S. Francisco: Biedel.

Var. b. BIDENTATA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramulis subnumerosis, foliis argute serrulatis supra basin vulgo glanduloso-bidentatis, bracteae fem. lacinia intermedia laterales vix aequante, carpidiis dorso bicorniculatis. Cnemidostachys hidentata Mart. Nov. Gen. I. 69. t. 43. Microstachys virgata b. hidentata Milll. Arg. in Linnaea XXXII. 94. Stillingia hidentata Baill. Bec. d’ohs. bot. V. 324. Simillima varietati α. odontococcae, sed bracteae florum fem. paullulum aliae, antherae vulgo magis purpurascentes v. subviolaceae et capsulae tantum 6-cornutae, nec 13—18-cornutae. Reliqua non differunt. — Nomen specificum hidentata cum sequente varietate haud quadrat et scoparia huic et praecedenti contrarium est, unde pro tota specie in Linnaea novum proposui et in DC. Prodr. sub Sebastianiae genere servavi. Habitat in prov. Minas Geratis; Widgreen n.351; e. gr. in montosis graminosis prope Ouro Preto; Martius.

Var. γ. SCOPARIA Milll. Arg. in DC. Prodr. l. c., caulibus et ramis primariis inferioribus densius scopario-multiramulosis, ramulis breviusculis, foliis linearibus fere obsolete sed argute serrulatis v. subintegris basi non glanduloso-bidentatis, carpidiis dorso bicorniculatis. Cnemidostachys scoparia Mart. Nov. Gen. I. 70. t. 44. Microstachys virgata y. scoparia Milll. Arg. in Linnaea l. c.


EUPHORBIACEAE: SEBASTIANIA.

565

566

Planta saepe elatior quam b. bidentata, paullo rigidior; ramuli sunt magis numerosi et distincte breviores vulgoque magis erecti, et folia dein sunt triente v. dimidio angustiora et multo minus distincte serrulata, reliqua autem omnia inter utramque perfecte conveniunt.

sesquipedales. CAULES virgati, bipedales v. 5—6 mm. longus, inferne 4 mm. latus.

Habitat in prov. S. Paulo ad 8. Carlos: Biedel n. 1930; in campis montanis prov. Minas Geraes: Martius, Riedel n. 893; prope Uberaba: Begnell n. 1057 pr. p.; ad Lagoa Santa: Warming; in prov. Goyaz ad Bio Paranahyba: Pohl n. 1690; ad Bio Parana prope Cavalcante: Burchell n. 8047; in „Brasilia occidentali": Tamberlik.

b. HASTATA Miill. Arg. l. c., foliis circiter 2—2½ -plo longioribus quam latis planiusculis v. saltem minus convexis margine recurvis opacis, juxta basin in margine utrinque saepissime poroso-glanduligeris.

§. 2. Spicae haud distiche florigerae.

8. SEBASTIANIA DITASSOIDES MUELL. ARG. foliis subsessilibus subtus concavis margine arcte revolutis v. recurvis, bracteis omnibus late triangularibus utrinque unilobatis lobis apice glanduligeris, parte intermedia triangulari-acuminata, calycis fem. laciniis obovatis lacero-denticulatis, ovario pubescente superne tuberculato-armato, stylis cylindricis subacuminatis. Sebastiania ditassoides Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1174.

FOLIORUM

limbus

Habitat in campis editis prov. Goyaz et Minas Geraes, inter Alegres et Bio S. Francisco: Biedel n. 2814 pr. p.

Microstachys sessilifolia b. glabrata b. hastata Müll. Arg. in Linnaea l. c. CAULES humiliores quam in a. apiculata, saepius vix pedales, firmiores et totae plantae magis obscurae. FOLIORUM limbus circ. 8 mm. longus, minus distincte marginatus. Habitat in prov. Minas Geraes: Sello, Claussen, Burchell n. 6097; in „Brasilia occidentali " : Tamberlik.

Var. γ. LEDIFOLIA Miill. Arg. in DC. Prodr. l. c., caulibus puberulis, foliis angustis lineari-lanceolatis arcte revolutis supra scabridulis subtus dense albido-tomentellis, glandulis foliorum saepe minus distinctis, ovario incano-puberulo.

Microstachys sessilifolia y. ledifolia Miill. Arg. in Linnaea l. c.

Microstachys sessilifolia Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 95 (1863). Stillingia hastata Baill. Beo. d’obs. hot. V. 324 (1865).

CAULES infrapedales. FOLIORUM limbus 5—7 mm. longus, absque marginum parte revoluta circ. 1½—2½ mm. latus.

Yar. a. GENUINA Müll. Arg. ap. DC. l. o., ramulis horizontaliter pubescentibus, foliis lanceolato-ovatis acutis v. acuminatis apice submucronulatis supra pubescenti-asperis subtus dense albicanti-sublanatis, ovario breviter et densius incanopubescente.

Var. δ. PARVIFOLIA Miill. Arg. in DC. Prodr. l. c., caulibus puberulis tenuibus, foliis distincte sed breviter v. brevissime petiolatis anguste ovato-lanceolatis sensim acuminatis acute apiculatis parvis olivaceo-opacis, ovario incano-puberulo.

Habitat „in Brasilia" : Sello.

RUM

Cnemidostachys ditassoides Didrichs. Plant. nonnull. Mus. Univ. Hafn. p. 3 (1853). Microstachys sessilifolia a. vellerifolia Müll. Arg. in Linnaea l. c. CAULES e radice plures, sublignosi, circiter pedales v. etiam paullo longiores aut breviores, inferne virgato-divisi, longiramei, tenues, teretes sed undique prominenter costulato-angulosi, griseo-pubescentes, tota longitudine densiuscule foliosi, similiter ac varietates sequentes microphylli. STIPULAE minimae, triangulares, denticulatae. PETIOLI 1 mm. haud aequantes, lobis basilaribus limbi quasi occulti. LIMBUS foliorum circ. 7 mm. longus, basi triangulari circ. 4 mm. latus, basi profundius subhastato-cordatus, rigidulus, in caule suberectus, supra demum glabratus. SPICAE vix 2 cm. longae, triente inferiore et ultra nudae, saepe tamen ima basi florem fem. unicum sessilem gerentes. FLORES masc. 1 mm. longi, glabri, bracteae autem et rhachis pubescentes. CAPSULAE 4½ mm. longae, globoso-tridymae, tomentellae. SEMINA vix dimidio longiora quam lata, utrinque minus truncata quam in S. corniculata. — Antherae in hac specie etiam violaceo-purpurascentes ut in S. marginata. Habitat in prov. Goyaz, in campis arenosis prope Alegres: Biedel n. 2814 pr. p., Lund; inter Goyaz et Rio Paranahyba: Burchell n. 6220; et inter Goyaz et Oavalcante: Burchell n. 7538; in prov. Minas Geraes: Martius,

Var. b. GLABRATA Miill. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramulis puberulis v. subglabris, foliis glabris mucronato-apiculatis, ovario puberulo.

CAULES e radice crassa lignosa subnapiformi infrapedales. FOLIOlimbus 4—8 mm. longus, 1 — 2 mm. latus v. basi usque 4 mm. latus.

Habitat „in Brasilia": Sello; in campis glareosis prov. Minas Geraës: Biedel n. 855.

Sectio II. GUSSONIA Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1175. — GYMNANTHES sect. EUGYMNANTHES et GUSSONIA Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 96 et 101. — SEBASTIANIAE subsectiones SAROTHROSTACIIYS et EUGUSSONIA Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1165 et 1182. — Oenus GYMNANTHES Swartz Prodr. 6; Klotzsch in Erichs. Archiv VII. (1841) 182; Baill. Etud. gen. Euphorb. 530. — EXCAECARIA Adr. Juss. Tent. Euphorb. 52 pr. p. t. 16. fig. 55; Griseb. Flor. Brit. West-Ind. 50. — ADENOGYNE Klotzsch in Erichs. Archiv l. c. 183. — SAROTHROSTACIIYS Klotzsch l. c. 185, et in Endl. Gen. pl. Suppi. II. p. 88. — STILLINGIAE sect. SAROTHROSTACHYS Baill. Etud. gen. Euphorb. 524. t. 5. fig. 23 et t. 8. fig. 13—16. — GUSSONIA Spreng. Neue Entdeck. II. 119. t. 2. fig. 7—10, non Presl, nec Bich.; Klotzsch in Erichs. Archiv l. c. 183; Endl. Gen. pl. Suppl. II. p. 88. — STILLINGIAE sect. GUSSONIA Baill. Etud. gen. Euphorb. 519. t. 5. fig. 21—22. — Calycis masc. subirregularis laciniae ovatae v. ovato-lanceolatae, membranaceae v. leviter scariosae, plus minusve lacero-denticulatae, imbricativae. Calyx fem. 3-partitus. Semina ovoidea. Cotyledones ambitu latae. — Flores non distichi. Folia subtus aut in margine aut inter marginem et costam maculari-glanduligera.

Microstachys sessilifolia j3. glabrata Miill. Arg. in Linnaea l. c. Haec varietas formis distinctis duabus occurrit: a. APICULATA Müll. Arg. l. c., foliis circiter dimidio longioribus quam latis, supra valde convexis laevigatis, basi saepius haud porosoglanduligeris.

CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Ovarium armatum. a. Bracteae masc. 1-florae. Ramuli inermes, folia longe petiolata, ambitu lata

Microstachys sessilifolia b. glabrata a, apiculata Miill. Arg. l. c.

Euphorb.

9. S. STIPULACEA.

Ramuli spinescentes, folia subsessilia angusta 10. S. SCHOTTIANA.

72


567

EUPHORBIACEAE:

SEBASTIANIA.

b. Bracteae masc. 3-florae. Spicae terminales, stipulae ovatae 11. S. LAUREOLA. Spicae axillares, stipulae lineari-lanceolatae 12. S. GAUDICHAUDII. §. 2. Ovarium inerme. A. Spicae in ramis aut ramulis laterales. Bracteae masc. a pedicellis liberae. Folia subtus inferne in margine glanduligera. — Bracteae masc. 3—5-florae. Flores et ovarium glabra, stipulae lanceolatae subscariosae, spicae laxiflorae 13. S. MULTIRAMEA. Flores et ovarium glabra, stipulae triangulares rigidae, spicae densiflorae . . 14. S. GLAUCOPHYLLA. Flores et ovarium pubescentia . 15. S. WIDGRENI. B. Spicae in ramulis oligophyllis terminales. Bracteae cum pedicellis connatae. Folia subtus inferne in margine glanduligera. a. Bracteae masc. 3-florae. Ramuli non spinespentes, calyx fem. intus eglandulosus 2. Ramuli spinescentes, calyx fem. intus glanduliger . 3. Spicae tenellae, bracteae masc. basi angustatae et glanduloso-bilobae ... 16. S. BAHIENSIS. 2. Spicae firmae, bracteae masc. basi non angustatae, basi turbinato-biglandulosae . 17. S. PACHYSTACHYS. Plantae glabrae, folia rigidula, calyx fem. pedicellatus 3-fidus 18. S. KLOTZSCHIANA. Plantae glabrae, folia membranacea, calyx fem. subsessilis 4-partitus, styli elongati 3. 19. S. DIMORPHOCALYX. Tota cum floribus et ovariis vestita 20. S. VESTITA. 1.

b. Bracteae masc. 1-florae. α. Bracteae masc. quasi apici pedicelli insertae. — Flores fem. sessiles. Calyx fem. intus glanduliger . 21. S. RIGIDA. Calyx fem. intus non glanduliger . 2. Rhachis spicarum puberula, stipulae late lanceolatae, calycis fem. laciniae acuminatae 22. S. SERRATA. 2. Rhachis spicarum glabra, stipulae subulatolineares, calycis fem. laciniae rotundatae 23. S. CHAETODONTA.

1.

Bracteae masc. prope basin pedicellorum insertae, pedicelli supra bracteam distincti. Ramuli spinescentes . 2. Ramuli inermes . 3. Flores fem. sessiles, calyx fem. intus glanduliger 24. S. YPANEMENSIS. Flores fem. sessiles, calyx fem. intus non glan2. duliger, stipulae fere lineares 25. S. RIEDELII. Flores fem. longe pedicellati, calyx fem. intus grosse glanduliger .... 26. S. ANGUSTIFOLIA.

1.

3. Bracteae masc. cordatae. — Folia 12 cm. longa 27. S. DAPHNIPHYLLA. C. Spicae in famis aut ramulis oligophyllis terminales. Glandulae foliorum subtus basi inter costam et marginem sitae. — Species grandifolia. 28. S. MEMBRANIFOLIA. D. Spicae in ramis aut ramulis laterales. Folia subtus inter costam et marginem glanduligera. — Calycis fem. laciniae omnium intus non glanduligerae.

568

§. 1. Ovarium armatum, corniculatum et gibbosum. a. Bracteae masc. 1-florae.

9. SEBASTIANIA STIPULACEA MUELL. ARG. caulibus angulosis, ramulis inermibus, stipulis subulato-linearibus ciliatoserrulatis, petiolis evolutis limbum dimidium superantibus, spicis exiguis, bracteis masc. 1-floris minute turbinato-biglanduligeris late ovatis truncatis exiguis, calycis fem. laciniis late triangulari-ovatis irregulariter denticulatis intus carinatis, calycis masc. laciniis orbiculari-ovatis subdenticulatis duabus fere omnino connatis, ovario densius muricato.

Selastiania stipulacea Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1176. Gymnanthes stipulacea Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 96. Stillingia stipulacea Baill. Rec. d’obs. bot. V. 325. CAULES e caudice adscendente numerosi, circiter pedales v. breviores, e basi prostrata v. procumbente adscendentes, basi simplices v. confertim longiramei, superne patule ramosi, undique densiuscule foliosi, inferne diametro saepius 1¾ mm. aequantes, undique cum omnibus partibus glabri. STIPULAE 2—3 mm. longae, angustissimae sed tamen firmae. PETIOLI 5—8 mm. longi, tenues. LIMBUS foliorum 8—12 mm. longus, saepius 8—10 mm. latus, orbiculari-ovatus v. orbiculari-ellipticus v. etiam -obovatus, utrinque obtusus v. brevissime acutatus, obtuse undulato-crenatus, firme membranaceus, opacus, lurido-olivaceus; costae secundariae utrinque 3—4(—5); venae nullae. SPICAE foliis breviores, densiflorae, tenellae, basi et juxta basin in ligno ramuli flores femineos 2—5 gerentes. PEDICELLI fem. breves et rigidi. GLANDULAE 3 calycis fem. subulatae, calyce 4—5-plo breviores.' OVARIUM in dorso cujusvis carpidii biseriatim pluricorniculatum, glabrum. STYLI erecto-patentes, subacuti. CAPSULAE 3½ mm. latae, globoso-tridymae, densius muricatosubechinatae. SEMINA globoso-ellipsoidea, pallida.

Habitat „in Brasilia meridionaliSello.

10. SEBASTIANIA SCHOTTIANA MUELL. ARG. ramulis brevibus rectis apice spinescentibus, foliis fere sessilibus angustis venosis, spicis mediocribus, bracteis masc. late ovatis acutatis denticulatis 1-floris prope basin pedicelli sitis, calycis laciniis utriusque sexus ovatis, feminei in sinubus grossiuscule stipitatoglandulosis, stylis longiusculis, capsulis depresso-globoso-trigastricis nitidulis. Var. α. MUCRONATA Müll. Arg., foliis oblongo-obovatis rigidulis subconcoloribus. Tabula nostra LXXVII. a.

Sebastiania mucronata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1180. LIMBUS foliorum 2—5 cm. longus, superne 8—13 mm. latus. Habitat in Brasilia, loco speciali ignoto: Sello; ad Fazenda do Pari Pohl n. 1697.

Var. b. GENUINA Müll. Arg., foliis spathulato-lanceolatis minus rigidis subtus glaucis. Tabula nostra LXXVII.

Sebastiania Schottiana Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2.

α. Bracteae masc. 3-florae. — Folia subtus albidoglauca ........ 29. S. HYPOLEUCA.

p. 1176.

b. Bracteae masc. 1-florae. Flores masc. pedicellati, calyces fem. 3-glandulosi 30. S. NERVOSA. Flores masc. sessiles, calyces fem. eglandulosi 31. S. DISCOLOR.

Gymnanthes Schottiana Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 96. Stillingia Schottiana Baill. Rec. d’obs. bot. V. 331. Sebastiania phyllanthiformis Müll. Arg. in DC. l. c. p. 1176. Stillingia phyllanthiformis Baill, Rec. d’obs. bot. V. 331.


569

EUPHORBIACEAE: SEBASTIANIA.

FRUTEX 4- 8-pedalis, omnibus partibus glaber. RAMI numerosi, erecti, virgati, teretes, fusco-nigricantes et cinereo-lenticellati, densiuscule breviramei. STIPULAE oblongo-ovatae, margine scariosae, caducissimae. PETIOLI 2—4 mm. longi, tenues sed firmi. LIMBUS foliorum 1—3 cm. longus, 3½— 8 mm. latus, junior anguste spathulatolanceolatus, membranaceus, supra pallide v. nigrescenti-fuscus, subtus intense glaucus v. pruinoso-glaucus, evolutus dein supra obscure viridis, subtus argillaceo-viridis et longe firmior, apice semper rotundato-obtusus et mucronulatus, basi cuneato-augustatus et prope basin in margine integro utrinque 1—2-glandulosus et margine nonnihil incrassato subrecurvus; costae secundariae utrinque 7—9, satis inaequales et haud omnes parallelae nec omnes aequilongae, cum venis paucis crassiusculis demum in utraque pagina prominulae. SPICAE folia juniora aequantes, evolutis breviores, nunc bisexuales, nunc tantum parte mascula v. etiam tantum parte feminea bene evolutae, et specimina abortu feminea tum spiculas masculas summopere juveniles et rudimentarias juxta flores fem. praebent. RHACHIS filiformis. BRACTEAE denticulatae, basi ad lobos inflexos utrinque glandula stipulari turbinata truncata breviter stipitata auctae sunt et cum basi pedicellorum masc. distincte connatae, unde paullo ultra basin iis insertae apparent. PEDICELLI masc. bracteas demum paullo superant, fructigeri autem valde elongati sunt et 1½—2 cm. aequant. CALYCIS fem. laciniae acutae. CAPSULAE 5 mm. longae, graciliter pedicellatae, media altitudine distincte sed minute tuberculatae. Quod a cl. BAILLON sub Stillingia phyllanthiformi descriptum et a me antea in DC. Prodr. pro distincto admissum erat, a praesente varietate b. neutiquam argute segregare possum. Habitat in prov. S. Paulo, ad Pio Grande: Lund, Piedel n. 2417, Claussen; ad fluvium Turvo: Martius; in prov. Minas Geraës ad Caldas: Regnell n. 1058; in rupibus fluvii Parahyba prov. Rio de Janeiro: Schott n. 1716, 4201.

b. Bracteae masc. 3-florae (in specie priore ignotae).

11. SEBASTIANIA LAUREOLA MUELL. ARG. ramulis teretibus, foliis membranaceis basi subtus glandulis 2 concaviusculis vix conspicuis notatis, stipulis ovatis, spicis terminalibus, bracteis crassis, calycis fem. laciniis minutis ovato-triangularibus apice obtusiusculis, ovario depresso-turbinato subtrilobo latere hexagono 6-gibbo.

Sebastiania Laureola Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1180.

Stillingia Laureola Baill. Rec. d’obs. bot. V. 327. RAMULI graciliores, virgati, RAMI teretes, griseo-corticati, glabri. fuscati. STIPULAE petiolo 3—4-plo breviores, ovatae, acutae, glabrae, glandulosae. PETIOLI 3 mm. longi, supra canaliculati, alterni, approximati. LIMBUS foliorum 7 cm. longus, 2 cm. latus, ellipticus v. ovatoellipticus, breviter acute acuminatus, basi obtusus, integer, cum tota planta glaberrimus , viridis , supra lucidus, laevis, subtus pallidior et opacus, penninervius, parce venosus. RACEMI fem. terminales, breves, pauciflori v. ad florem unicum reducti. BRACTEAE alternae, breves, crassae. CALYCIS fem. laciniae basi incrassatae. STYLI basi connati, lineari-subulati, intus papillosi, reflexi, apice revoluti, ovario longiores. Flores masc. ignoti.

Affinis dicitur S. daphniphyllae, sed foliis minoribus, crassioribus et nervatione diversa. Habitat prope Pio de Janeiro: St-Hilaire n. 100 in Hb. Mus. Paris. (non vidi).

12. SEBASTIANIA GAUDICHAUDII MUELL. ARG. ramulis teretibus gracilibus haud spinescentibus; stipulis linearilanceolatis basi glandulis caducis, foliis breviter petiolatis venosis; spicis axillaribus tenuibus, bracteis masc. 3—4-floris late truncato-ovatis rhachi insertis; calycis fem. pedicellati laciniis oblongo-ovatis denticulatis, masculi sessilis orbiculari-ovatis inaequalibus, posteriore minore et a reliquis profundius segregata;

570

ovario profunde trigastrico glabro, carpidiis dorso obtuse carinatis infra medium obtuse mammoso-tuberculatis, stylis basi connatis erecto-patentibus.

Sebastiania Gaudichaudii Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1177.

Gymnanthes Gaudichaudii Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 96. (1863). Stillingia Gaudichaudii Baill. Rec. d’obs. bot. V. 332. Gussonia serrulata Miq. in Linnaea XIX. (1847) 446 (non Cnemidostachys serrulata Mart., quae Sebastiania serrulata). FRUTEX quoad specimina herbariorum simillimus S. multirameae RAMI et ramuli tenues, teretes, cum omnibus reliquis partibus glaberrimi, fusco-nigricantes v. pallide fuscescentes, nitiduli v. opaci, saepius laxe foliosi, haud raro subfasciculati. PETIOLI 2—6 mm. longi. LIMBUS foliorum 4—8 cm. longus, 1½—3 cm. latus, rarius amplior, saepissime lanceolatus v. etiam ovato-lanceolatus, utrinque acutus v. basi obtusiusculus, crenato-denticulatus v. fere omnino integer, junior praesertim subtus glaucescens, in margine prope basin utrinque 2—3glandulosus, supra viridis v. demum fuscescens et nitidulus; costae secundariae utrinque circ. 8—11, tenues, longiuscule ante marginem arcuato-junctae; venae tenues, subtus tantum perspicuae. SPICAE foliis multo breviores, gracillimae, saepissime flexuosae, laxiflorae et glabrae; rhachis tenuissima, subcapillacea. BRACTEAE basi utrinque 1—2-glanduligerae. PEDICELLI fem. florigeri calycem 1½ mm. longum circiter sesqui aequantes, apice sensim in calycem abeuntes. CALYX masc. ½ mm. longus, subfuscus v. pallidior v. etiam obscurior. STYLI multo minus recurvi quam in S. multiramea et basi distincte in columnam oonnati. CAPSULAE 6 mm. latae, fere 5 mm. longae, saepe fere inermes, i. e. in dorso carpidiorum tantum quasi geminatim elevato-maculatae.

b. genuinae.

Habitat prope Pio de Janeiro, in silvis et collibus umbrosis: Gaudichaud n. 1149, Riedel n. 192, Sello, Claussen n. 2019, 2044, Luschnath, Paben n.747, Mikan, Burchell n. 792; ad Castel nuovo: Piedel n. 507, 577.

§. 2. Ovarium inerme. A. Spicae axillares v. interdum (in iisdem speciminibus) in ramulis oligophyllis exiguis sitae, sed nunquam vere terminales. Bracteae masc. a pedicellis liberae, i. e. in rhachi sitae, 3—5-florae. Hic pertinent Sarothrostachys Klotzsch in Erichs. Archiv 1. c., et Stillingiae sect. Sarothrostachys Baill. Etud. gén. Euphorb. 1. c.

13. SEBASTIANIA MULTIRAMEA MUELL. ARG. ramulis haud spinescentibus; stipulis lanceolatis, foliis breviter petiolatis venosis; spicis numerosis tenuibus laxifloris, bracteis masc. 3—5-floris late ovatis truncatis rhachi insertis, floribus glabris; calycis fem. sessilis laciniis ovatis ovarii sulcis arcte adpressis denticulatis; ovario glabro inermi, stylis elongatis liberis v. subliberis, evolutis arcte recurvis.

Sebastiania multiramea Müll. Arg. in DC. Prodr. X V. 2. p. 1177.

Gymnanthes multiramea Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 97. Stillingia multiramea Baill. Rec. d’obs. bot. V. 325. Var. α. LUSCHNATHIANA Müll. Arg. in DC. l. c., ramulis crassiusculis breviusculis, foliis demum saepe ampliatis, rhachi spicarum rigidula recta v. arcuato-curvata, bracteis masc. 3—5floris breviter acuminatis.

Gymnanthes multiramea a. Luschnathiana Müll. Arg. in Linnaea l. c. Stillingia Luschnathiana Baill. Etud. gen. Euphorb. 525. t. 5. fig. 23. Sarothrostachys multiramea Wawra in Maximil. Reise 36. t. 45.


EUPHORBIACEAE:

571

FOLIA ramealia 12—17 em. longa, 4—7 em. lata, ramulina duplo et ultra minora.

Habitat in prov. Bahia ad Ilheos: Luschnath, Riedel, Mart. Hb. Flor. Eras. n. 538 pr. p., Wawra et Maly n. 371, 460; prope Bahiam: Salzmann n. 483.

Var. b. GENUINA Müll. Arg. in DC. l. c., ramulis longiusculis tenuibus rigidulo-firmis, foliis mediocribus, rhachi spicarum subdebili subfiliformi saepe varie flexuosa, bracteis masc. vulgo 3-floris acutius — v. hinc inde subulato-acuminatis. Sarothrostachys multiramea Klotzsch in Erichs. Archiv VII. (1841) 185. Stillingia multiramea Baill. Etud. gen. Euphorb. 525. Stillingia glabrata Baill. Etud. gén. Euphorb. l. c. t. 8. fig. 13-16. Gymnanihes multiramea /3. genuina Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 97. FRUTEX circiter humanae altitudinis et altior, omnibus partibus glaberrimus. RAMI graciles, patule ramosi, teretes, rami ramulique haud raro fasciculati, caeterum subaequaliter foliosi. STIPULAE anguste lanceolatae, apice glandulosae, caducissimae. PETIOLI 2 — 4 mm. longi. LIMBUS foliorum 6—10 cm. longus, 2—3 cm. latus, elliptico- v. ovato-lanceolatus, utrinque acutus, subinteger, inferne praesertim glanduloso-subdenticulatus, pallide viridis; costae primariae utrinque 6—9, distantes, cum venis tenues. SPICAE foliis 2—4-plo breviores, saepe e basi plus minusve divisae v. etiam simplices, 2—4 cm. aequantes, tenues et laxiflorae. BRACTEAE utriusque sexus basi utrinque patellari-glandulosae, femineae masculis 2—3-plo longiores, interdum 5 mm. attingentes, semper l-florae. FLORES omnes subsessiles. CALYCES masc. bene evoluti ⅔ mm. longi, saepe rubelli, v. etiam pallide fuscescentes, feminei ovarium arcte cingentes. CAPSULAE breviter pedicellatae, 6 mm. longae, 7 mm. latae, laeves. Habitat prope Bio de Janeiro frequens: Biedel n. 10, 392, Sello, Guillemin n. 22, Casaretto n. 1440, Widgren n. 124, 352, 402, Weddell n. 113, Glaziou n. 2696, Mart. Hb. Flor. Bras. n. 538 pr. p., Schott n. 1715, 4654, Mikan, Pohl,, Vauthier n. 436, Lund n. 205, Burchell n. 1239.

SEBASTIANIA.

572

15. SEBASTIANIA WIDGRENI MUELL. ARG. ramulis haud spinescentibus, foliis breviter petiolatis venosis, spicis numerosis latiusculis, bracteis masc. 3-floris rhachi insertis, floribus pubescentibus, calycis fem. laciniis intus utrinque 2—3-glanduligeris, ovario brevissime pubescente inermi, stylis demum longissimis.

Sebastiania Widgreni Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1178.

Gymnathes Widgreni Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 97. Stillingia Widgreni Baill. Bec. d’obs. bot. V. 326. Specimina herbariorum satis similia iis S. multirameae et characteribus iis proxime accedentia, sed tamen primo visu indumento ramulorum et costae paginae inferioris et demum ovarii nec non superficie magis opaca et obscuriore et sub lente tenuissime granulato-scabra paginae inferioris foliorum distinguitur. RAMULI obscure pubescentes. FOLIORUM limbus 6 cm. longus, 3—3½ cm. latus v. saepius circiter triente minor, oblongato-ellipticus, utrinque breviter angustatus, basi apiceque acutiusculus v. obtusus, ambitu minus oblongatus quam in S. multiramea, supra glaber et fumoso-fuscescens, subtus primum undique sparse pubescens, demum praeter costam primariam fere omnino glabratus. SPICAE cum iis S. multirameae comparatae latiusculae, cum bracteis, pedicellis, calycibus et ovariis nec non stylis plus minusve pubescentes. BRACTEAE masc. 2 mm. longae, a pedicello intermedio demum longiuscule superatae, late ovatae, obtusae, diametrum rhacheos duplo superantes; glandulae bractearum utroque latere geminae v. ternae, inaequales, stipitatae, bractearum fem. longius stipitatae. CALYCIS masc. laciniae ovatae, acutae, sublacerae, feminei laciniae intus utrinque marginem versus grossiuscule 2—3-glanduligerae, sed glandulae non omnium laciniarum aequaliter evolutae, saepius ex parte obsoletae. STYLI longiores quam in S. multiramea. Fructus ignoti. Habitat in prov. Minas Geraës: Widgren in Hb. Holm.

B. Spicae in ramulis oligopbyllis terminales. Bracteae inferne cum pedicellis connatae. Folia subtus prope basin in margine glanduligera. a. Bracteae masc. 3-florae.

MUELL. ARG. ramulis inermibus tenuibus; stipulis triangulari-ovatis parvis, foliis firme membranaceis venosis subtus prope basin in margine utrinque 2—3-glandulosis; spicis axillaribus fasciculatis brevibus densifloris haud flexuosis, bracteis masc. 3-floris brevibus late semiorbicularibus crenulatis inferne incrassatis basi in auriculis 1—2-glandulosis, floribus masc. brevissime pedicellatis; calycis masc. laciniis late ovatis crenatis. 14.

SEBASTIANIA

GLAUCOPHYLLA

ARBUSCULA 6—10-pedalis. RAMI patentes, tenues, laevigati, fuscocinerei. RAMULI ultimi tenelli, longitudine varii, oligophylli. STIPULAE subpersistentes, exiguae. PETIOLI 1—2½ mm. longi, tenues, pallidi. LIMBUS foliorum 3½—5 cm. longus, 15—25 mm. latus, lanceolatoellipticus v. -rhombeus v. rhombeo-lanceolatus, utrinque angustatus, basi acutus, apice obtusiusculus, margine integer v. hinc inde obsolete et distanter adpresso-serrulatus, supra virens, opacus v. nitidulus, subtus cinerascenti-glaucus v. fere concolor, tenuis, subpellucidus, utraque facie prominulo-venosus; costae secundariae utroque latere 8—10, tenues. SPICAE exiguae, visae omnino masculae tantum 6 —10 mm. longae, sed flores nihilominus fide schedulae adjunctae monoici. FLORES densissimi. ANTHERAE rubellae. Floros fem. et fructus ignoti. Folia primo intuitu ad illa S. discoloris accedunt, sed tenuiora sunt et glandulae in pagina inferiore marginales nec faciales sunt. A 8. Gaudichaudii autem, cujus folia etiam parum rigida et subtus glaucescentia sunt, ut et a S. multiramea, simul stipulis brevibus triangularibus et spicis valde densifloris, brevibus, haud flexuosis et foliis tenuioribus et minoribus distinguitur. Spicae subsimiles iis S. discoloris sed bracteae nec coriaceae nec l-florae.

Habitat „in Brasilia orientali" :: Princ. Neuwied.

16. SEBASTIANIA BAHIENSIS MUELL. ARG. ramulis inermibus gracilibus; foliis rigide membranaceis; spicis terminalibus flexuosis tenellis, bracteis fem. ovato-lanceolatis, masculis 3-floris latissime rhombeo-obovatis subtruncato-obtusis lacerodenticulatis membranaceis basi angustata cum peduncello 3-floro connatis basi utrinque glanduloso-unilobatis; laciniis calycis masc. floris intermedii ovatis denticulatis et lobatis, florum lateralium ovato-lineari-lanceolatis parvis, calyce fem. breviter pedicellato intus eglanduloso. Sebastiania Bahiensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1183.

Gymnanihes Bahiensis Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 102. Stillingia Bahiensis Baill. Ree. d’obs. bot. V. 329. FRUTEX 5—6-pedalis (Riedel). RAMI ramulique graciles, subrecti et glabri. RAMULI erecto-patentes, densiuscule foliosi, pallide fuscescenticinerei, ultimi nonnihil angulosi, nunc breviores, nunc longiores, apice spica terminati. PETIOLI 4—7 mm. longi, graciles, pallidi et glabri v, pubescentes. LIMBUS foliorum 3 — 4 cm. longus, saepius 12—15 mm. latus, elliptico-lanceolatus, utrinque subacutus v. apice subinde emarginatus, minute v. obiter serrulatus, margine prope basin utrinque 2-4glandulosus, subtus costarum basin versus albido-lanatus, caeterum undique glaber, supra cinerascenti-virens, subtus pallide argillaceofuscesoens v. subolivaceus; venae subtus prominentes, costae secundariae utrinque 9—12. SPICAE folia subaequantes; rhacbis filiformis, tenella et plus minusve fracto-flexuosa. PEDICELLI fructigeri 8—10 mm. longi, tenues. BRACTEAE masc. 1½ v. fere 2 mm. longae. Fructus non visus, columella autem in pedicello persistens 3—3 ½ mm. longa.


573

EUPHORBIACEAE :

A S. pachystachys differt spicis tenellis, bracteis masc. parvis basi angustatis et aliter glanduligeris, et calyce florum masc. lateralium et indumento peculiari costarum, Habitat prope Bahiam : Blanchet n. 2116 ; in deserto ad flumen S. Francisco : Martius; ad Ilheos : Riedel n. 317.

17. SEBASTIANIA PACHYSTACHYS MUELL. ARG. ramulis inermibus rigidis; foliis tenuiter coriaceis; spicis in ramulis ultimis axillaribus et terminalibus rigidulis, bracteis fem. angustis basi petioliformi-angustatis utrinque unilobis, lobis apice glandulosis, masculis 3-floris latissime ovatis obtusissimis ciliolatis basi non angustata utrinque turbinato-glanduligeris brevissime cum peduncello 3-floro connatis; calycis fem. pedicellati laciniis orbiculari-ovatis obtusis ciliolato-denticulatis intus eglandulosis, laciniis calycis masc. latiusculis ovatis lacerulatis; ovario glabro, stylis subliberis ovarium bis aequantibus. Sebastiania pachystachys Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1182. Gymnanthes pachystachys Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 101.

Yar. a. PUBESCENS Müll. Arg. in DC. l. c., petiolis costulisque foliorum subtus hirto-pubescentibus. Gymnanthes pachystachys a. pubescens Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 101. FRUTEX 4 — 6-pedalis. l½—2 cm. latus.

FOLIORUM

limbus 3½ — 5 cm. longus,

Habitat in prov. S. Paulo, in umbrosis ad Bio Parana : Biedel.

Yar. /3. GENUINA Müll. Arg. in DC. l. c., tota glabra. Adenogyne pachystachys Klotzsch in Erichs. Archiv VII. (1841) 184. Stillingia pachystachys Baill. Etud. gSn. Euphorb. 531 (exclus. Atlas t. 5. fig. 19), et Rec. d’obs. bot. V. 330. Gymnanthes pachystachys /3. glabra Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 101. RAMI ramulique satis rigiduli, obscure cinerascentes, ultimi autem tenuiores et fusci, saepius 2—4 cm. longi, oligophylli, basi cum basi spicarum perulati. PETIOLI 4—6 mm. longi. LIMBUS foliorum 3—4 cm. longus v. rarius dimidio brevior, 6—12 mm. latus, elliptico-lanceolatus, utrinque subobtusus, adpresso-serrulatus, prope basin in marginibus subtus impresso-1— 2-glandulosus, supra obscure olivaceo-viridis, subtus olivaceofuscescens, subtus praesertim prominenter et tenuiter reticulato-venosus; costae secundariae utrinque 7—8. SPICAE folia aequantes, firmulae, subrectae, glabrae, 3½ mm. latae, i. e. paullo ampliores quam in affinibus et densiuscule florigerae. BRACTEAE fem. angustae et elongatae, utrinque lougius supra basin angustatam insigniter bilobae, masculae 2½—3 mm. longae, basi breviter sed distincte cum peduncello connatae; glandulae earum stipitatae, turbinatae. CAPSULAE 8 mm. longae, ambitu subteretes. SEMINA 5 mm. longa, dimidio longiora quam lata, nitida.

Habitat „in Brasilia meridionali“: Bello; prope Bio de Janeiro: Houllet.

18. SEBASTIANIA KLOTZSCHIANA MUELL. ARG. ramulis spinescentibus ; stipulis lanceolatis subscariosis ciliolatis petiolos subaequantibus, foliis basi utrinque in margine 1—3glandulosis; spicis terminalibus tenuibus v. tenellis laxifloris, bracteis dentato-lacinulatis, masculis latis, floribus omnibus pedicellatis ; calycis fem. laciniis orbiculari-ovatis brevissime acutatis ovario duplo brevioribus intus glanduligeris; ovario exserto glabro, stylis ovarium bis—ter aequantibus inferne connatis. Euphorb.

SEBASTIANIA.

574

Yar. a. GENUINA, foliis tenuiusculis obtusis v. obtusiusculis, junioribus subtus intense glaueis dein sub concoloribus glabris, stipulis lanceolatis. Tabula nostra LXXVIII.

Sebastiania Klotzschiana Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1178, et S. brachyclada Miill. Arg. l. c. Adenogyne discolor Klotzsch in Erichs. Archiv VII. (1841) 184 (non Gussonia discolor Spreng., quae Sebastiania discolor). Adenogyne marginata Klotzsch in Erichs. l. c. (sed marginati in planta nihil adest et nomen necessarie rejiciendum). Gymnanthes discolor Baill. Etud. gSn. Euphorb. p. 513. Gymnanthes marginata Baill. Etud. gén. l. c. Gymnanthes Klotzschiana Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 98, et G. brachyclada Miill. Arg. l. c. Stillingia Commersoniana Baill. Rec. d’obs. bot. V. 330. FRUTEX elatus, omnibus partibus glaberrimus v. superne in ramulis penultimis dense et breviter puberulus. RAMULI penultimi nunc breviores, nunc longiores, diametro varii, apice omnes v. saepius ex parte tantum acute et rigidule spinescentes, caeterum ramulos ultimos ½ —6 cm. longos parce foliatos et inflorescentiis terminatos gerentes. PETIOLI 2—4 mm. longi v. paullo longiores, graciles, eglandulosi. LIMBUS foliorum junior l½—2 cm. longus, 6—8 mm. latus, elliptico-lanceolatus, utrinque subobtusus, subtus intense glaucus v. fuscescenti-glaucus, evolutus 4—5½ cm. longus, 17—21 mm. latus, lanceolato-ellipticus v. lanceolato-ovatus, subtus rufescenti-subglaucus, supra fuscescenti-viridis, demum coriaceus; costae secundariae utrinque circ. 7 , cum venis pauciusculis in utraque pagina prominentes. SPICAE 3 cm. subaequantes, floribundae sed tamen laxiflorae; rhachis filiformis v. subinde capillacea, glabra. PEDICELLI fem. 4 mm. longi, masculi intermedii 2—3 mm. aequantes, laterales breviores. CALYX fem. junior poculiformis, dein 3-fidus, masculus inaequaliter 3-partitus, nunc antheris major, nunc iis minor et antherae tum longius exsertae, multo latiores quam longae; flores masc. laterales cujusvis bracteae subinde calyce fere omnino destituti sunt.

Speciminibus numerosioribus examinatis et comparatis, S. brachyclada nunc amplius distingui nequit. Habitat in Montevideo: Hb. DO.; in Brasiliae prov. S. Paulo : Sello, Burchell n. 4239, Ouillemin n. 366; in prov. Minas Geratis, ad Caldas : Regnell n. 245 ; ad Lagoa Santa: Warming ; et in Guyana anglica: Bich. Schomburgk n. 507.

Yar. /3. TRICHONEURA, ramulis gracilibus minute spinescentibus, foliis tenuiter coriaceis junioribus subtus vix glaucis apice obtusis v. late rotundato-obtusis in costis subtus praesertim basin versus dense hirto-pubescentibus, stipulis linearilanceolatis. FOLIA

tantum l½—2½—3 cm. longa.

Habitat in prov. Minas Geraes prope Lagoa Santa: Warming.

19. SEBASTIANIA DIMORPHOCALYX MUELL. ARG. ramulis spinescentibus et inermibus; stipulis majusculis late ligulatis scariosis, foliis breviter petiolatis inferne in margine pluriglandulosis membranaceis; spicis terminalibus, bracteis masc. 3-floris inferne ad margines subinflexos glandulas turbinatas 1—3 stipitatas gerentibus; calycis fem. subsessilis 3-partiti laciniis orbiculari-ovatis margine laceris intus basi lacinulas glanduliformes numerosas exiguas gerentibus, calycis masculi laciniis florum inferiorum lanceolatis v. subulatis, superiorum late ovatis v. lanceolato-ovatis margine laceris; ovario inermi glabro, stylis ovario 4-plo et ultra longioribus inferne connatis.

73


575

EUPHORBIACEAE:

RAMI et ramuli tenues, graciles, virides, FRUTEX 6—7-pedalis. glabri. STIPULAE 3½ mm. longae, mox deciduae. PETIOLI 5—8 mm. longi, subfusci, cum costa primaria paginae inferioris foliorum hirtopuberuli v. breviter villosuli. LIMBUS foliorum 4 — 6 cm. longus, 18—25 mm. latus, lanceolato-ellipticus, basi acutus, apice obtuse acutatus, summo apice tenuissime mucronulatus, tenuiter membranaceus, supra glaber, subtus in costa et basin versus subinde undique vestitus, tenuiter costatus et venosus, erga lucem pellucido-reticulato-venosus. SPICAE visae fere 2 cm. longae, tenellae, debiles, in rhachi inferne parce puberulae, caeterum undique glabrae. PEDICELLI fem. vix distincti. Fructus ignotus.

Calyces masc. nonnulli exaote eos sectionis Eusebastianiae referunt, sed alii melius evoluti et praesentia glandularum in margine foliorum affinitatem veram clare indigitant. Halitat in prov. Minas Geraes ad ripas flum. Rio das Velhas prope Lagoa Santa: Warming.

20. SEBASTIANIA VESTITA MUELL. ARG. ramulis spinescentibus et inermibus; stipulis lanceolato-ovatis majusculis subscariosis, foliis breviter petiolatis basi subtus in margine impresso-pauciglandulosis cum spicis et floribus et ovariis pubescentibus; spicis terminalibus solitariis subcurvatis, bracteis fem. utrinque valide glanduloso-lobatis, masculis 3-floris orbicularibus obtusis basi ad margines inflexos glanduligeris subscariosomembranaceis denticulatis; calycis fem. clavato-pedicellati laciniis orbiculari-ovatis obtusis intus margine subulato 1—3-glandulosis, masculi pedicellati sepalis ovatis acutis scariosis denticulatis; filamentis liberis; ovario inermi superne cum stylis inferne connatis hirtello. saepissime biorgyalis, ramosissima et spinescens. RAMI patentes v. erecto-patentes, validiusculi, antepenultimi et penultimi nigricanti-cinerei, cum ultimis teretes, rigiduli, obscure fusco-rimulosi et glabri, ultimi pallide fusci et brevissime patenter puberuli, subrecti, circiter 4—8 cm. longi. STIPULAE 3—5 mm, longae, quam in congeneribus ampliores, glabrae, mox deciduae. PETIOLI 2—4 mm. longi, juniores stipulis vulgo duplo breviores, pubescentes. LIMBUS foliorum 2½—5 cm. longus, 12—23 mm. latus, oblongo-ellipticus v. longe saepius oblongo-obovatus v. etiam simpliciter obovatus, basi subobtusus, apice saepius rotundato-obtusus v. obtusissime acutatus, fere integer, sub lente obsolete et distanter serrulatus, supra virens, subtus glauco-viridis v. demum rufescenti-argillaceus, supra obsolete puberulus, subtus patenter densiuscule puberulus; costae secundariae utrinque 6—9 ; venae supra praesertim perspicuae, crassiusculae. SPICAE 2½ — 4 cm. longae, 3½ mm. latae, totae hirto-puberulae. BRACTEAE 1½— 1⅔ mm. longae, cum peduncello brevissimo 3-floro connatae. PEDICELLUS floris intermedii bracteam aequans, gracilis, florum lateralium cujusvis bracteae brevissimus. SEPALA majora calycis antheris paullo latiora. OVARIUM inferne glabrum, dein scabrum, superne cum stylis hirtellum. CAPSULARUM valvae 8 mm. longae, laeves, fuscae. SEMINA 5 mm. longa, fere 4 mm. lata, adpressoARBUSCULA

carunculata. Foliorum indumento Sebastianam Widgreni in mentem revocat. Habitat in prov. Minas Geraes, ad margines paludum silvestrium prope Caldas: Begnell n, 244.

b. Bracteae masc. 1-florae. α. Bracteae masc. quasi apici pedicelli insertae.

21. SEBASTIANIA RIGIDA MUELL. ARG. ramulis inermibus v. hinc inde spinescentibus; stipulis anguste lanceolatis v. lanceolato-linearibus, foliis coriaceis brevissime petiolatis venosis basi utrinque in margine impresso-1—2-glandulosis et eglandulosis; spicis in ramulis ultimis brevissimis sitis, bracteis masc. 1-floris cum pedicellis connatis orbiculari-ovatis subobtusis

SEBASTIANIA.

576

lacero-dentieulatis, floribus fem. sessilibus, masculis ultra insertionem bractearum non v. brevissime pedicellatis ; calycis fem. laciniis ovatis acuminatis intus glanduligeris; filamentis inferne in pedicellum spurium connatis; ovariis glabris, stylis ovarium ter aequantibus. Sebastiania rigida Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1180. Gymnanthes rigida Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 99. Stillingia rigida Baill. Rec. d’obs. bot. V. 330. FRUTEX 2—3-orgyalis, rigide ramulosus, glaber. RAMULI penultimi saepissime inermes, nunc ex parte minima spinescentes, 1—5 em. longi, rigidi, divaricati, brevissime ramuligeri, foliis paucis tantum praediti. RAMULI ultimi vix 1 cm. superantes v. saepius multo breviores, dense subperulato-squamosi, fusco-nigricantes. STIPULAE foliorum infimorum primariorum ramuli reliquis latiores et rigidiores. PETIOLI 2—3 mm. longi. LIMBUS foliorum saepius 3—5 cm. longus, 1½—2½ cm. latus, lanceolato-ovatus v. -ellipticus v. rarius etiam -obovatus, obtusus, basi nonnihil cuneato-angustatus, margine adpresso-serrulatus, serraturis acutis; costae secundariae utrinque circ. 9 — 12. SPICAE ramulum vulgo brevissimum saepe aphyllum v. oligophyllum terminantes, juniores dense imbricato-bracteigerae, evolutae demum magis laxiflorae. BRACTEAE cum pedicellis masc. patulae v. leviter reflexo-patulae. CALYX fem. circ. 1 mm. longus; masc. nunc disepalus, saepissime tamen ad sepalum unicum reductus, cum bractea subcontiguus, ob defectum pedicelli suprabractealis quasi in bractea enatus v. demum in inflorescendis defloratis in pedicello distincto sed perbrevi insertus; sepala ambitu lata lacerodenticulata. ANTHERAE 3 v. rarius 4; filamenta saepius circ. dimidia longitudine in columellam pallidam pedicellum simulantem sed apice calyce plane destitutum connata sunt. Fructus ignoti.

Habitat prope Bio de Janeiro: Weddell; ad Padre Correa : Pohl n. 70; in umbrosis Serra d'Estrella : Biedel et Langsdorff n. 555 ; in prov. Minas Geraes prope Caldas: Begnell.

22. SEBASTIANIA SERRATA MUELL. ARG. ramulis spinescentibus; stipulis late lanceolatis rigidis, foliis tenuiter coriaceis reticulato-venosis breviter petiolatis basi utrinque in margine impresso-1—2-glandulosis; spicis in ramulis ultimis perexiguis sitis, bracteis masc. 1-floris orbiculari-ovatis obtusis ciliato-denticulatis; floribus fem. sessilibus, masculis praeter pedicellum cum bractea connatum non pedicellatis; calycis fem. laciniis ovatis acuminatis tenuibus ciliato-laceris intus eglandulosis; filamentis liberis; ovariis glabris, stylis ovarium ter aequantibus. Gymnanthes serrata Baill. Etud. gen. Euphorb. 531. Stillingia serrata Baill. Rec. d’obs. bot. V. 329. Gymnanthes serrata β. glabra Müll, Arg. in Linnaea XXXII. 99. Sebastiania serrata β. genuina Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1179. FRUTEX 4—8-pedalis. RAMI antepenultimi subrecti, subgraciles, teretes, fuscescenti-cinerei ; penultimi erecto-patentes, 5—20 cm. longi, apice saepe spinescentes, ultimos vulgo brevissimos v. 1—4 cm. longos folii-florigeros proferentes, cum omnibus partibus glabri, rhachis spicarum tamen brevissime puberula. STIPULAE petiolos dimidios paullo superantes. PETIOLI 3 mm. longi. LIMBUS foliorum evolutus 4—4½ cm. longus, 10—12 mm. latus, spathulato-lanceolatus, obtusus v. subobtusus, basi acutus, subtus pallidior, adpresso-serrulatus, utraque pagina prominenter venosus. SPICAE circ. 2½—3 cm. longae, subdensiflorae; rhachis filiformis, flexuosa, inferne v. undique lurido-puberula. BRACTEAE fem. ovatae. Flores masc. primo intuitu in rhachi sessiles, sed tamen breviter pedicellati, pedicelli autem cum bracteis cohaerent et calyx inaequaliter disepalus, 3—4-andrus, ob defectum pedicelli suprabractealis bracteae contiguus est et stamina quasi in bractea inserta apparent. Fructus ignoti.


EUPHORBIACEAE:

577

Simillima S. Riedelii et primo intuitu ab illa vix nisi foliis paullo minoribus, potius spathulatis quam lanceolatis, ramulis glabris et spicis magis laxifloris recedit, characteribus tamen, praesertim structura insolita florum masc. et stipulis bene differt. A simili S. rigida dein stipulis et floribus femineis recedit. Habitat „in Brasilia meridionali“: Sello; in prov. Minas Oeraes prope. Lagoa Santa: Warming; prope Caété cum S. Riedelii et ad Gongo-Soco : Riedel.

23. SEBASTIANIA CHAETODONTA MUELL. ARG. ramulis spinescentibus; stipulis subulato-linearibus elongatis ciliolatis, foliis rigide membranaceis breviter petiolatis subtus prope basin in margine utrinque impresso-uniglandulosis ; spicis in ramulis parvis terminalibus tenellis, bracteis masc. 1-floris alte in pedicello 1-floro insertis semiorbicularibus obtusis denticulatis'; calycis fem. sessilis laciniis semiorbicularibus obtusis denticulatis intus eglandulosis tenuibus, calycis masc. laciniis 1—2 late ovatis laceris; filamentis liberis. RAMI penultimi erecto-patentes, fere omnes apice acute spinescentes, cum antepenultimis teretes, glabri et argillaceo-fuscescentes, ultimi obscuriores saepe valde abbreviati. STIPULAE petiolis triente longiores, deciduae, valde angustae, rigidule scarioso-herbaceae. PETIOLI 2—3 mm. longi, firmi, glabri v. cum ramulis ultimis plus minusve distincte puberuli. LIMBUS foliorum in eodem specimine valde polymorphus, parvulus, obovatus, utrinque obtusus, dein sensim longior et ambitu magis elongatus utrinque et magis acutatus, foliorum superiorum v. summorum lanceolatus, utrinque acuminatus, margine dentibus parvis adpressis peculiariter in setulam ¾ mm. longam subflexuosam longiuscule abeuntibus praeditus , qualis hucusque in genere alibi non occurrit. Costae secundariae utrinque 8—11, subinaequales, demum cum venis prominulae. SPICAE 3½ cm. longae, glabrae, rhachis filiformis, haud raro ad florem fem. reductae et flores fem. tum pedicellati primo intuitu apparent. BRACTEAE fem. 3-partitae, laciniae laterales late lineares, apice glanduloso-incrassatae, intermedia rhombea, masculae subscariosae et tenues, demum longe a rhachi spicae remotae, altius quasi in pedicello insertae. CALYX fem. ovarium aequans, laciniae ciliolatae. Fructus ignoti.

Similis S. Ypanemensi, sed folia aliter dentata, bracteae masc. alte cum pedicellis connatae et calyx fem. intus non glanduliger. Habitat in prov. Minas Oeraes: Widgren n. 354.

β. Bracteae masc. prope basin pedicellorum insertae, pedicelli supra bracteam distincti.

24. SEBASTIANIA YPANEMENSIS MUELL. ARG. ramulis ex parte spinescentibus; stipulis lineari-lanceolatis ciliolatis, foliis basi utrinque in margine minute 1—2-glandulosis v. eglandulosis et obsolete denticulatis prominenter reticulato-venosis; spicis in ramulis exiguis terminalibus, bracteis supra basin pedicelli sitis ovatis acutis 1-floris; calycis fem. sessilis laciniis orbiculari-ovatis late rotundato-obtusis lacero-denticulatis intus glandulis plus minusve quasi in membranulam connatis praeditis, masculi laciniis ovatis denticulatis; ovario glabro, stylis elongatis. Bebastiania Ypanemensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1179.

Gymnanthes Ypanemensis Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 100.

Stillingia Ypanemensis Baill. Rec. d’obs. bot. V. 330. RAMI antepenultimi graciles, teretes, argillaceo-cinerei, penultimi patentes, circ. 1 dm. longi v. majores, cinerei, ramulos vulgo perbreves valde oligophyllos gerentes et alii apice spinescentes, alii autem obtusi. STIPULAE petiolos dimidios superantes, mox deciduae. PETIOLI 2—3 ½ mm.

SEBASTIANIA.

578

longi, fusco-nigricantes. LIMBUS foliorum 4—6 cm. longus, 2—2½ cm. latus, lanceolato-ellipticus v. saepius elliptico-lanceolatus, apice acutato obtusus, basi subacutus, margine adpresso-denticulatus; denticuli subobsoleti, obtusi; costae secundariae utrinque 9 — 13, utraque facie cum venis laxis prominentes. BRACTEAE basi stipitato-biglandulosae v. subeglandulosae. PEDICELLI fructigeri circ. 3—4 mm. longi, crassiusculi. 8 mm. latae, depresso-globoso-tridymae, CAPSULAE 6 mm. longae, brunneo-fuscae. SEMINA fere 4 mm. longa et fere totidem lata, apice carunculigero truncata, basi subcordato-retusa, fuscescentia. Habitat in prov. S. Paulo prope Ypanema: Sello; et in prov. Minas Oeraes ad fluvium Sapucahy, si specim. valde incompletum defloratum a cl. Martio collectum ramulis hirto-puberulis hic referendum est ; prope Lagoa Santa : Warming.

25. SEBASTIANIA RIEDELII MUELL. ARG. ramulis spinescentibus; stipulis anguste lineari-lanceolatis ciliolatis, foliis membranaceo-coriaceis reticulato-venosis breviter petiolatis basi utrinque in margine impresso-1—2-glandulosis; spicis in ramulis ultimis longiusculis terminalibus, bracteis masc. 1-floris orbiculari-ovatis acute acuminatis lacero-denticulatis, floribus fem. sessilibus, masculis supra insertionem bractearum pedicellatis; calycis fem. laciniis orbiculari-ovatis rotundato-obtusis v. vix acutatis ciliolatis; ovariis glabris, stylis ovarium ter aequantibus. Gymnanthes serrata a. pubescens Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 99. Bebastiania serrata a. pubescens Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1179. FRUTEX 6-pedalis. RAMI ramulique penultimi subgraciles, teretes, ochraceo-cinerei, glabri, foliosi, ultimi autem tenues et pube brevissima lurido-obscura vestiti, circiter decimetrales, foliis novellis ornati. PETIOLI 3—4 mm. longi, satis persistenter puberuli. LIMBUS foliorum evolutus 4—6 cm. longus, 12—18 mm. latus, lanceolatus, apicem obtusum versus angustatus, raro subspathulatus et latius obtusus, ima basi obtusus, rigidulus, obtuse adpresso-serrulatus, supra plumbeo-viridis, subtus pallidior et obscure argillaceo-viridis, semper glaber, in utraque pagina rigidule venosus; costae secundariae utroque latere 10—12. SPICAE ut in S. angustifolia, paullo teneriores et magis laxiflorae quam in S. serrata et floribus masculis cum affinibus congruentes, sc. floribus masc. supra insertionem bractearum pedicellatis, 3—4-andris, calyce masc. disepalo, sepalis inaequalibus, late ovatis acuminatis et lacero-denticulatis praeditae sunt. CALYX fem. intus glandulis distinetis destitutus est. Fructus ignoti.

Habitat ad Caitété prov. Minas Oeraes in umbrosis: Riedel.

26. SEBASTIANIA ANGUSTIFOLIA MUELL. ARG. ramulis spinescentibus; stipulis triangulari-ovatis obtusis subscariosis, foliis basi utrinque in margine 1-glandulosis ; spicis in ramulis exiguis terminalibus demum laxifloris, bracteis supra basin pedicellorum insertis, masc. late ovatis obtusis 1-floris, femineis acutis lacero-dentatis basi angustatis; calycis masc. laciniis orbiculari-ovatis denticulatis inaequalibus, feminei longe pedicellati ovatis ovarium aequantibus basi intus utrinque grossius 1-glandulosis; ovario glabro, stylis ovario subtriplo longioribus. Bebastiania angustifolia Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1179. Gymnanthes angustifolia Miill. Arg. in Linnaea XXXII. p. 99. Tota glaberrima. RAMI antepenultimi validius culi, dense fere horizontaliter ramosi; rami hi penultimi 3—10 cm. longi, recti, superne praesertim minute ramulosi, foliis destituti, spinescentes, cum antepenultimis


579

EUPHORBIACEAE:

fusci; ultimi tenelli et exigui, florigeri saepius vix 1 cm. longi, paucifoliati. STIPULAE 2 mm. longae, valde caducae. PETIOLI 3—4 mm. longi. LIMBUS foliorum evolutus circ. 3½—4 cm. longus, 4—6 mm. latus, lineari-lanceolatus v. subspathulato-lanceolatus, obtusus v. subobtusus, basi cuneato-angustatus, integer, supra fuscescenti-olivaceus, subtus olivaceus, junior autem subtus fuscescenti-glaucus et tenuius membranaceus, evolutus firme membranaceus; costae secundariae utrinque circiter 8—10, cum venis paucis haud prominentes. SPICAE masc. 1½ vel rarius 2 cm, longae, evolutae graciles et micranthae, praeter bracteas masc. 1-floras satis cum iis S. Klotzschianae congruentes, sed flores fem. multo longius pedicellati et calyx fem. intus crasse 6-glandulosus. PEDICELLI fem, 5—10 mm. longi, BRACTEAE omnes basi incurva utrinque breviter stipitato-glanduligerae. CALYCIS masc. laciniae ambitu latae, filamentis multo latiores. Capsulae ignotae. Habitat in Montevideo : Sello.

27. SEBASTIANIA DAPHNIPIIYLLA MUELL. ARG.. ramulis junioribus anguloso-compressis, foliis membranaceis basi glandulis 2—6 minutis foveolatis praeditis, spicis terminalibus, bracteis 1-floris cordatis membranaceis crenatis, calycis fem. inaequaliter 3-fidi lobis obtusis crenatis, ovario lageniformi trisulcato glabro. Sebastiania daphniphylla Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1180. Stillingia daphniphylla Baill. Rec. d’obs, bot. V. 326. RAMI teretes, laeves, sicci FRUTEX 4—5-pedalis, glaberrimus. ferruginei. RAMULI ramis conformes, sed juniores haud teretes, saepe in axilla foliorum ternatim fasciculati. STIPULAE petiolis 3-plo breviores, ovatae, acutae, glabrae. PETIOLI 3—4 mm. longi, crassi, supra canaliculati. LIMBUS foliorum ad 12 cm. longus, 4 cm. latus, alternatim situs, elliptico- v. ovato-lanceolatus, apice breviter acuminatus, basi obtusus, subinteger, penninervius, venosus, subtus glaucescens. SPICAE 4 cm. longae, simplices, basi paullo incrassatae, erectae, filiformes, basi femineae, caeterum masculae. BBACTEAE inferiores 2 — 4 femineae, reliquae masculae, alternae, translucentes, basi biglandulosae; glandulae breviter stipitatae, cupuliformes, apice truncatae. CALYX masc. eglandulosus; laciniae liberae v. plus minusve alte connatae; calyx fem. ovario paullo brevior eique adpressus, urceolatus; lobi inaequaliter crenati, membranacei. STAMINA 3; filamenta libera, brevia; antherae suborbiculares, compressae. STYLI inferne connati, subulati, reflexi, flore longiores, intus dense papillosi.

Habitat in silvis primitivis prope Sio de Janeiro: St-Hilaire n. 312 in Hb. Mus. Paris. (non vidi).

C. Spicae in ramis aut ramulis oligophyllis terminales. Glandulae foliorum subtus basi inter costam et marginem sitae.

SEBASTIANIA.

obtuse cuspidato-acuminatus, basi acutus, integer, siccus pallide fuscescenti-viridis, subpellucidus, basi subtus circiter 1—2 mm. supra basin utroque latere glandula maculari impressa fusca circ. 1—1½ mm. lata orbiculari v. elliptica praeditus. COSTAE secundariae utrinque circ. 10, cum venis laxiuscule reticulatis tenues. SPICARUM fragmentulum tantum visum sequentes offerebat characteres: RHACHIS subtenuis sed firma. BRACTEAE 1 mm. longae, subobtusae, crassae sed marginem versus subscariosae, basi late adnatae, margine glanduloso-incrassato basi subdistincte inflexae. PEDICELLI fem. 4 mm. longi, validi, sensim in calycem vix 1 mm. longum abeuntes. CALYCIS fem. laciniae marginem versus sensim tenuiores. FLORES masc. visi sessiles, triandri v. laterales subinde diandri. CAPSULAE 14—17 mm. longae; valvae duae cujusvis carpidii dorso 7½—9 mm. latae, unde capsulae evidenter parum trigastricae diametro circ. 15 —18 mm. aequare debent, apice dein ex forma valvarum leviter acuminatae sunt. Mesocarpium 3 mm. crassum, pallidum; epicarpium distincte prominenter reticulato-venosum. Semina haud visa. Habitat circa limites prov. Minas Geraes et Goyaz in silvis umbrosis montium Serra da Chapada: Riedel n. 1179.

D. Spicae in ramis aut ramulis axillares. Folia subtus inter costam et marginem, nec in margine, impresso-maculari-glandulosa.

29. SEBASTIANIA HYPOLEUCA MUELL. ARG. ramulis inermibus; stipulis abbreviatis late triangularibus, foliis subcoriaceis subtus inter marginem et limbum sparse impressopauciglandulosis et intense albido-glaucis; spicis axillaribus subfasciculatis rigidulis, bracteis junioribus imbricatis dein laxis, omnibus orbiculari-ovatis obtusis coriaceis integris basi haud angustata inflexo-biglandulosis, masc. 3-floris; pedicellis masc. tenellis, intermediis calyce praeditis, reliquis gymnanthis; calycis masc. laciniis late ovatis v. lanceolatis v. pro parte rudimentariis semper parvis ; antheris 2—6 longe exsertis parvis quam filamenta pluries brevioribus; calyce fem. eglanduloso, laciniis late ovatis acutis integris, ovario glabro; stylis erecto-patulis ovarium fere bis aequantibus. Sebastiania hypoleuca Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1184.

Gymnanthes hypoleuca Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 103. Stillingia hypoleuca Baill. Rec. d’obs. bot. V. 330. Var. a. FARINOSA Miill. Arg. in DC. l. c., foliis ellipticis subduplo longioribus quam latis. Excaecaria farinosa Griseb. Veget. d. Caraib. p. 21 (1857). Gymnanthes hypoleuca a. latifolia Miill. Arg. in Linnaea l. c. LIMBUS

28. SEBASTIANIA MEMBRANIFOLIA MUELL. ARG. ramulis inermibus; stipulis exiguis late triangularibus obtusis margine scariosis caducissimis, foliis graciliter petiolatis ampliusculis membranaceis basi subtus prope basin inter costam et marginem utrinque late uniglandulosis; spicis terminalibus parvulis firmis densifloris, bracteis late triangulari-ovatis, masc. 5—3-floris utrinque basi glanduloso-incrassatis margine lacerodenticulatis; floribus fem. pedicellatis; calycis fem. laciniis orbiculari-ovatis subacutis denticulatis basi intus non glanduligeris, masculi laciniis late ovatis obsolete denticulatis; capsulis magnis globosis, mesocarpio crasse lignoso. FRUTEX 10—15-pedalis, omnibus partibus glaberrimus. RAMULI penultimi et ultimi graciles, teretes, fusco-nigricantes, priores sparse griseo-lenticellati, posteriores pallidiores. STIPULAE circ. 1 mm. longae. LIMBUS foliorum circ. PETIOLI 1½ cm. longi, tenues, eglandulosi. 10—12 cm. longus, 5½—6½ cm. latus, oblongato-ovatus, breviter et

580

foliorum 6—8 cm. longus, 3½—4½ v. rarius 5 cm. latus.

Habitat in Guadeloupe: Duchassaing; — in Brasilia hucusque non lecta.

Var. β. GENUINA Miill. Arg. in DG. l. c., foliis latius elliptico-lanceolatis 2½-plo longioribus quam latis majusculis. Gymnanthes hypoleuca Benth. in Hook. Journ. of Bot. 1854. p. 325. Gymnanthes hypoleuca β. intermedia Miill. Arg. in Linnaea l. c. RAMULI ultimi fruticis elati v. forte arboris elongati, teretes, cinereo-fuscescentes, cum omnibus partibus glabri. STIPULAE 1½ mm. longae, sublatiores quam longae, subcoriaceae. PETIOLI 8—15 mm. longi, validiusculi, sicci fusco-nigricantes et rugosi. LIMBUS foliorum 9—13 cm. longus, 3—5 cm. latus, utrinque acuminatus, integer; costae secundariae utrinque 8 — 10, superiores exiguae, intermediae valde distantes, longius ante marginem subarcuato-junctae; venae distinctae paucae. SPICAE in axillis foliorum 3—5-nae, rarius solitariae circ.


581

EUPHORBIACEAE:

2—2½ cm. longae, fusco-nigricantes et fragiles. BRACTEAE parvulae, rigidae, concavae. PEDICELLI masc. 2—2½ mm. longi, feminei 3 mm. longi. FLORES masc. intermedii 3—6-andri, laterales cujusvis bracteae 3-andri v. saepius tantum diandri et calyce destituti. CALYX fem. ovario triente brevior rigidulus; laciniae subconcavae, fragiles, eglandulosae. OVARIUM trigonum, utrinque acutum. Fructus ignoti. Habitat in prov. do Alto Amazonas ad Sio Negro, prope S. Carlos: R. Spruce n. 2806.

Var. γ. ANGUSTIFOLIA Muli. Arg. in DC. l. c., foliis quam in α. et β. minoribus et angustius elliptico-lanceolatis, circ. 6—8 cm. longis et circ. 2½ cm. latis. Gymnanthes hypoleuca y. angustifolia Müll. Arg. in Linnaea l. c. Habitat secus Rio Negro: Spruce n. 3780.

30. SEBASTIANIA NERVOSA MUELL. ARG. ramulis inermibus; stipulis brevissimis truncatis, foliis valde oblique et prominenter costatis reticulato-venosis subtus utrinque inter marginem et costam 2—5-glandulosis; spicis tenellis in ramulis axillaribus, bracteis masc. 1-floris lanceolatis dorso glandulosocarinatis basi mammoso-biglandulosis mox deciduis ; calycis masc. laciniis 3 spathulato-rhombeis truncatis basi angustatis subscariosis, calycis fem. graciliter pedicellati laciniis lanceolatis in sinubus 3 grossius stipitato-biglandulosis; filamentis inferne connatis, stylis ovario glabro dimidio longioribus.

SEBASTIANIA.

582

ovatis subacutis anguloso-subdentatis eglandulosis; antheris latiusculis, filamentis inferne connatis; ovario glabro 3-sulcato, stylis acuminatis ovarium dimidium ter aequantibus. Sebastiania discolor Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1185. Gymnanthes discolor Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 193 Var. α. SUBCONCOLOR Müll. Arg. in DC. l. c., foliis sesqui v. vix duplo longioribus quam latis, supra pallidis, subtus leviuscule fusco-glaucescentibus. Gymnanthes discolor fi. subconcolor Miill. Arg. in Linnaea l. c. FRUTEX 6—8-pedalis. FOLIA 4—6 cm. longa, 2—3 cm. lata, paullo rigidiora quam in β. genuina.

Habitat in silvis collibusgue umbrosis prope Bio de Janeiro ad Jacarepagua: Biedel.

Var. β. GENUINA Müll. Arg. in DC. l. c., foliis 2—3-plo longioribus quam latis, supra obscurius viridibus, subtus pallidius glaucis. Gussonia discolor Spreng. Neue Entdeck. II. 119. t. 2.

fig. 7-10. Stillingia discolor Baill. Etud. gén. Euphorb. 519. t. 5. fig. 21—22, et Rec. d’obs. bot. V. 327. 6—8-pedalis (Riedel scbed.). RAMI tenues, teretes, cinerei. ultimi nunc erecto-patentes nunc divergenter patentes, fusci, cum omnibus reliquis partibus glabri. PETIOLI firmi, fusco-nigricantes, 3—6 mm. longi. LIMBUS foliorum circ. 7 cm. longus, 2½—3 cm. latus, elliptico-sublanceolatus, utrinque acutatus v. apice obtusus, utraque pagina dense reticulato-venosus, supra nitidus, margine integer et basi in ipso margine subtus haud glanduliger; costae secundariae utrinque 7—9. SPICAE petiolos saepius bis v. ter aequantes, a basi florigerae et fere 2 mm. latae, juniores confertim bracteigerae. BRACTEAE utriusque sexus conformes, masculae ad auriculas basilares inflexas denticulatae, margine angustissimo subscariosae, caeterum coriaceae. PEDICELLI fem. petiolis aequilongi, firmi, recti. CALYX fem. ovario duplo brevior. STYLI recurvi, rectiusculi. CAPSULAE juniores globosae. FRUTEX

RAMULI

Tabula nostra LXXIX.

Sebastiania nervosa Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1183. Gymnanthes nervosa Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 102. Stillingia nervosa Baill. Rec. d'obs. bot. V. 328. RAMI ramulique tenues, rigiduli, teretes, cinereo-argillacei, cum omnibus partibus glabri; ramuli erecto-patuli v. patentes, 3—8-phylli. STIPULAE pluries latiores quam longae, superne scariosae, cicatrices simulantes. PETIOLI 4—6 mm. longi. LIMBUS foliorum 5—6 cm. longus, saepius 2½ cm. latus, rhombeo-obovatus v. rhombeo-ellipticus v. etiam rhombeo-lanceolatus, basi cuneato-acutus, apicem versus obtuse acuminatus v. etiam sed rarius obtusus, membranaceo-coriaceus, firmus, integer, cinerascenti-virens, subtus glaucescens; costae secundariae utrinque 6—7, subflexuosae, angulo ⅓— 2/5-recto insidentes, cum venis obtuse prominentes. SPICAE foliis 3-plo breviores. PEDICELLI feminei florigeri 3—4 mm. longi, clavati, masculi brevissime tantum pedicellati. BRACTEAE flor. masc. cum pedicellis vix connatae. CALYX fem. intus eglandulosus, sed in ipsis sinubus valide glanduliger. ANTHERAE majusculae. Fructus ignotus.

Inter species brasilienses nervatione foliorum, stipularum forma, bracteis masc. et calyce masc. valde distincta. Habitat prope Rio de Janeiro in collibus silvaticis siccis: Gaudichaud n. 1148, Biedel n. 1329, Paulo Barboza; in collibus ad Botafogo: Lund n. 207; ibidem in silvis montamis: Martius.

31. SEBASTIANIA DISCOLOR MUELL. ARG. ramulis inermibus; stipulis late ovatis, foliis membranaceo-coriaceis reticulato-venosis subtus basi inter costam et marginem circ. 4-glandulosis; spicis axillaribus subfasciculatis rigidulis, bracteis junioribus imbricatis dein laxis, omnibus orbiculari-ovatis obtusis coriaceis integris basi haud angustata eglandulosis 1-floris, pedicellis fem. ovario longioribus, masculis nullis; calycis masc. laciniis late rhombeis basi angustatis scariosis, feminei laciniis Euphorb.

Habitat prope Bio de Janeiro: Bello, Talbot ; ibidem in silvis et collibus umbrosis: Biedel n. 1046.

Sectio III. EUSEBASTIANIA Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1185. — Genus SEBASTIANIA Spreng. Neue Entdeck. II. 118. t.3. 1821 (non Bertol. 1822); Adr. Juss. Tent. Euphorb. p. 51; Klotzsch in Erichs. Archiv. VII. (1841.) 182. — STILLINGIAE sect. SEBASTIANIA Baill. Etud. gén. Euphorb. 519.— GYMNANTHIS sectiones STENOGYMNANTHES et STENOGUSSONIA Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 103 et 106. — Calycis masc. laciniae angustae, e basi cuneato-obovata v. spathulata longe subulato-acuminatae, basi saepe subulato-lacinulatae, v. in floribus lateralibus cujusvis bracteae obsoletae. Calyx fem. 3-partitus. Semina ovoidea. Cotyledones ambitu latae. — Flores non distichi. Folia subtus eglandulosa. CONSPECTUS SPECIERUM. a. Bracteae masc. 3(6—2)-florae. * Folia subtriplinervia, opposita . . . 32. S. TRINERVIA. ** Folia penninervia, alterna. Petioli limbum dimidium aequantes. — Folia suborbicularia, parva . . . 33. S. BREVIFOLIA. 1. Petioli valde abbreviati, ovarium crebre echina34. S. ECHINOCARPA. tum ... Petioli valde abbreviati, ovarium laeve . 2.

74


EUPHORBIACEAE:

583

Glandulae bractearum masc. oblongatae, plicato-rugosae 3. Glandulae bractearum masc. orbiculares, laeves . 4. Rhachis spicarum firma, validiuscula, capsulae sexangulosae 35. S. BRASILIENSIS. 3. Rhachis spicarum tenella, flexuosa, capsulae trigastricae 36. S. MACROCARPA. 4. Polia ambitu lata, stipulae lineari-subulatae 37. S. JACOBINENSIS. β. Bracteae masc. 1-florae. Plores masc. pedicellati. — Folia 4—6 cm. longa . . 38. S. WEDDELLIANA. 1. Flores masc. sessiles v. subsessiles. — Polia 1½—3½ cm. longa . 2. Spicae parvulae rigidae densiflorae, glandulae bractearum compressae concavae . 39. S. RHOMBIFOLIA. 2. Spicae tenellae valde laxiflorae, glandulae bractearum planae 40. S. PTEROCLADA. 2.

α. Bracteae masc. (6—)3-florae v. casu 2-florae. * Folia subtriplinervia, opposita.

32. SEBASTIANIA TRINERVIA MUELL. ARG. foliis oppositis subtriplinerviis membranaceis longe acuminatis, bracteis masc. reniformi-ovatis abrupte apiculatis subintegris 3-floris utrinque glandula crassa adnata descendente foveolato-rugulosa auctis, laciniis calycis masc. 3 basi contractis e basi triangulariovata lacero-dentata longius subulato-acuminatis. Sebastiania trinervia Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1182. Gymnanthes trinervia Müll. Arg. in Linnaea XXXII. (1863) 101. Stillingia trinervia Baill. Bec. d’obs. bot. V. 328. graciles, teretes, densiuscule ramulosi et foliosi. RAMULI ultimi circ. 1—2 dm. longi, erecto-patuli, paria foliorum saepius 3 v. 4 gerentes, apice spica gracili subrecta terminati, cum omnibus partibus glabri. STIPULAE anguste lanceolatae, v. earum loco denticuli subulati, ex parte dissecti, breves, solitarii v. gemini, subulati, rubelli. LIMBUS foliorum saepius 4—5 cm. longus, 2 cm. latus, ovato-lanceolatus, basi subobtusus, apice obtusiuscule longe cuspidato-acuminatus, minute et argute adpresso-serrulatus, eglandulosus; costae infimae leviter supra basin egredientes, fere usque ad apicem productae, cum venis pinnatim dispositis tenues; venae reticulatae tenuissimae; petioli circ. 3 mm. longi, graciles, margine longitrorsum anguste alati, alae supra conniventes, basi limbi utrinque in denticulum marginalem adnatum apice patentem productae. SPICAE terminales, foliis vulgo paullo longiores, graciles, hucusque tantum floribus masc. onustae visae, laxe florigerae. GLANDULAE bractearum fere 2mm. longae, dimidio longiores quam latae, siccae cum rhachi fusco-nigricantes. BRACTEAE glandulis breviores, praeter apicem cuspidiformem rotundato-obtusissimae, a pedicellis omnino liberae, rhachi insertae. PEDICELLI masc. tenelli. CALYCIS masc. lacinulae inter filamenta 3 conniventes. Plores fem. et fructus ignoti. RAMI

Species insigniter distincta. Habitat in prov. Bahia in Serra Jacolina prope Moritiba : Blanchet n. 265, 3657.

** Folia penninervia, alterna.

33. SEBASTIANIA BREVIFOLIA MUELL. ARG. petiolis limbum dimidium aequantibus, foliis eglandulosis, spicis elongatis, bracteis abbreviatis latis apiculatis inciso-lacinulatis, masculis 3—2-floris basi glandulas ellipsoideo-patellares planas gerentibus, bracteolis palmatim lacinulatis, calycis fem. sessilis laciniis orbiculari-ovatis subulato-acuminatis margine glanduloso-laceris

SEBASTIANIA.

584

intus basi subulato-pauciglanduligeris, laciniis calycis masc. lanceolatis longe subulato-acuminatis basi subulato-lacinulatis. Sebastiania brevifolia Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1186. Gymnanthes brevifolia Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 104. Stillingia brevifolia Baill. Bec. d’obs. bot. V. 328. Tota glabra. RAMI divaricato-ramosissimi et divergenter ramulosi, teretes, fusco-nigricantes, opaci. RAMULI ultimi et penultimi breves, ultimi novelli saepe brevissimi, 1—2—5-phylli, fusci, spica terminati. STIPULARUM loco vulgo adsunt denticuli subulati aliquot perexigui. PETIOLI 3—7 mm. longi, pro minutie limbi et pro hoc genere longiusculi, rigiduli. LIMBUS foliorum 12—15 mm. longus, 10—12 mm. latus, orbiculari-ovatus, utrinque obtusus v. basi retuso-subcordatus, leviuscule crenato-dentatus, firme membranaceus, luride olivaceo-viridis, subevenosus; costae secundariae utrinque 4—5. SPICAE circ. 2 mm. longae. GLANDULAE bractearum circ. 1⅓ mm. longae, tenues, vix rugulosae, vulgo omnino laeves et plano-concavae. CALYX fem. fere 2 mm. longus, ovario distincte brevior, et laciniae colorato-glanduloso-lacerae. FILAMENTA 2—2½ mm. longa, erecto-patentia, rigidula. STYLI ovario duplo longiores, arcuato-recurvo-patentes, validiusculi. Species longitudine petiolorum, minutie et forma foliorum et glandulis bractearum distincta. Habitat in Serra d'Açurá ad Certâo do Bio S. Francisco : Blanchet n. 2785.

34. SEBASTIANIA ECHINOCARPA MUELL. ARG. stipulis perexiguis subulato-pluripartitis, calycis fem. laciniis obtusissimis semiorbicularibus subintegris basi intus valide multiglandulosis, capsulis immaturis obtuse trigonis latioribus quam longis creberrime et breviter rufescenti-echinatis. RAMI penultimi erecto-patuli, rigiduli, breves, teretes, cinerascentes, ultimi griseo-fuscescentes, valde abbreviati, basi apiceque 2—3-phylli, rigiduli et inermes. STIPULAE omnino ut in S. Brasiliensi. PETIOLI 4—7 mm. longi, subabrupte in limbum abeuntes. LIMBUS foliorum 21/,—3½ cm. longus, 2—2½ cm. latus, ovatus, obtusus v. obtuse acuminatus, basi brevissime contracto-angustatus, utraque pagina nigricantifuscus, opacus, sub lente minutissime impresso-puncticulatus, vix distincte venosus; costae secundariae utrinque 5—7, tenues. FRUCTUS juniores visi 12 mm. lati, obtusissime trigoni, tota superficie aculeolis perpendicularibus mollibus conico-cylindricis v. subcylindricis teretibus aut compressis haud raro partim confluentibus rufo-fuscis scabridulis ¾ longis creberrime praediti sunt. STYLI subgraciles, recurvi, basi breviter connati, a latere distincte compressi et facie interiore s. superiore magis infuscati. Plores ignoti.

Habitus distincte ad S. Brasiliensem accedit et stipulis eacum quadrat, sed superficie fructuum ab ea et a reliquis omnibus generis insigniter differt. Facies interna laciniarum calycis fem. basi serie glandularum subuliformium auctarum et folia subtus eglandulosa insuper etiam speciei locum indicant. Habitat in deserto Bahiensi, prope Villa do Bio das Contas: Martius.

35. SEBASTIANIA BRASILIENSIS (SPRENG. emend.) MUELL, ARG. foliis breviter petiolatis, stipulis exiguis subulatopalmatipartitis, spicis terminalibus, rhachi rigida subrecta; bracteis brevissimis rotundato-obtusis apice cuspidato-acuminatis denticulatis, masc. (6—)3-floris, glandulis bractearum ellipticis descendenti-adnatis plicato-rugosis inter se discretis; calycis fem. sessilis laciniis orbiculari-ovatis subulato-acuminatis margine tenuibus et laceris inferne incrassatis, masculi exiguis e basi varia anguste subulato-acuminatis; capsulis majusculis, evolutis inaequaliter hexagonis.


EUPHORBIACEAE:

585

Sebastiania Brasiliensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1186. Gymnanthes Brasiliensis Müll. Arg. in Idnnaea XXXII. p. 104.

Stillingia Brasiliensis et St. ramosissima Baill. Rec. d’obs. bot. V. 328. Var. α. RIGIDA Müll. Arg., ramulis ultimis brevissimis, oliis parvis orbiculari-ellipticis v. -obovatis v. -ovatis rotundatoobtusis v. brevissime obtuse acutatis basi rotundato- v. truncatoobtusis firmis fusco-rufescentibus, spicis crassis breviusculis, bracteis masc. 3-floris. Magnitudo foliorum vix major quam in β. robusta. RHACHIS spicarum autem validior, 1½ -1¾ mm. crassa, 2—2½ cm. longa. Habitat ad Villa do Principe: Pohl n. 305, 1683.

Yar. /3. ROBUSTA Miill. Arg. in DC. l. c., foliis late ellipticis utrinque subobtusis rigidulis supra olivaceo-fuscis, spicis rigidis, bracteis masc. 6—4-floris v. superioribus 3-floris. Gymnanthes Brasiliensis a. robusta Miill. Arg. in Linnaea XXXII. 104. 3—5-pedalis. PETIOLI 1½—3 mm. longi. FOLIA ramulina saepius V/, rarius usque 2 cm. longa, saepius 10—12 mm. lata, i. e. pro specie parvula. RHACHIS spicarum circ. 1¼ mm. lata, recta, circ. 3—3½ cm. longa. — Ab omnibus varietatibus sequentibus recedit bracteis masc. magis floribundis. FRUTEX

Habitat in prov. S. Paulo, in fruticetis prope Caété : Riedel.

Yar. y. OBOVATA Miill. Arg. in DC. l. c. p. 1187, foliis late obovatis utrinque obtusis v. brevissime acutatis firmis supra olivaceo-nigricantibus, spicis elongatis rigidis subrectis. Gymnanthes Brasiliensis β. obovata Miill. Arg. in Linnaea l. c. RAMI penultimi elongati, teretes, cum omnibus reliquis partibus more totius speciei glaberrimi, cinereo-fuscescentes, multiramulosi. RAMULI ultimi erecto-patuli, saepius 3-phylli, circiter 6—9 cm. longi, fusci, apice in spicam iis subaequilongam abeuntes. PETIOLI 2—5 mm. longi. LIMBUS foliorum saepius circ. 4 cm. longus, 2½—3 cm. latus, vix distincte venosus; costae secundariae utrinque 6—8. RHACHIS spicarum circ. 1⅓ mm. lata, 5—7 cm. longa. CAPSULAE 10 mm. longae. — A var. divaricata, genuina et erythroxyloide primo intuitu satis diversa, sed intermediis iiscum arcte conjungitur.

Habitat in prov. Minas Oeraes ad Sio Fanado: Pohl n. 1687; ad Caldas: Regnell n. 414* ; et in prov. Goyaz fruticetis prope S. Luzia (foliis paulo minoribus) : Biedel n. 665.

Yar. 5. RUFESCENS Miill. Arg., foliis late obovatis obtusis basi brevissime cuneato-angustatis rigide membranaceis pallide fusco-rufescentibus v. subtabacinis, spicis subgracilibus elongatis. Sebastiania Brasiliensis β*. rufescens Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1187. Gymnanthes Brasiliensis β*. rufescens Miill. Arg. in Linnaea l. c. RAMI multo graciliores et ramuli ultimi 3—4-plo breviores quam in var. γ. obovata et folia tenuiora ut in var. η. spathulata. LIMBUS foliorum 3½—5 cm. longus, 2½—3¼ cm. latus, basi longius acutatus quam in var. obovata, ambitu autem latior et major quam in var. spathulata.

Habitat in prov. Minas Geraës: Claussen; ad Barbacena : Sello.

Yar. e. MICROPHYLLA Miill. Arg., ramulis ultimis abbreviatis; foliis parvis, inferioribus late obovatis, superioribus

SEBASTIANIA.

586

oblongo-obovatis, omnibus obtusis basi brevissime cuneatoacutatis rigidulis supra fusco-nigricantibus subtus rufescentiv. olivaceo-fuscis; spicis parvis. Sebastiania Brasiliensis β**. microphylla Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1187. Gymnanthes Brasiliensis β**. microphylla Müll. Arg. in Linnaea l. c. PETIOLI 2—3 mm. longi. LIMBUS foliorum 2—2½ cm. longus, 12—18 mm. latus, superne distinctius crenato-serrulatus.

Habitat in prov. Minas Oeraes: Widgren, Begnell; ad Lagoa Santa: Warming.

Var. ϩ. POLYMORPHA Müll. Arg., ramulis novellis breviusculis; foliis inferioribus parvulis late obovatis subrotundatoobtusis, sequentibus oblongo-obovatis obtusis, superioribus lanceolato-obovatis obtuse acuminatis basi cuneato-acutatis supra fusco-nigrieantibus subtus subrufescenti-fuscis; spicis validiusculis firmis. FOLIA superiora 4—7 cm. longa, 2½—4 cm. lata, reliqua minora, inferiora 3—4-plo minora. Arbor v. frutex. CAPSULAE 12 mm. longae.

Habitat in silvis primaevis prope urbem S. Paulo: Martius; in prov. Minas Oeraes: Claussen n. 483; ad Camapuam : Martius; prope Caldas in silvis primaevis: Lindberg n. 440, Begnell n. 414 pr. p., Widgren; ad Lagoa Santa: Warming. * VIRIDIS Miill. Arg., forma foliis tenuioribus viridibus v. fuscescenti-viridibus. Habitat prope Caldas cum forma genuina hujus varietatis: Begnell.

Var. η. SPATHULATA Miill. Arg. in DC. l. c., ramulis novellis breviusculis, foliis subspathulato-obovatis v. oblongo-obovatis basi breviter cuneato-angustatis apice obtusis v. obtuse acuminatis rufescenti-fuscis v. subfuscis, spicis gracilioribus mediocribus. Gymnanthes Brasiliensis y. spathulata Müll. Arg. in Linnaea l. c. limbus 2½ — 4 cm. longus, circiter 15 mm. latus. CAP12 mm. longae. — A var. ϑ. ramosissima foliis obtusioribus differt

FOLIORUM SULAE

Habitat in prov. Minas Oeraes: Begnell n. 414 pr. p., Claussen n. 481.

Var. S. RAMOSISSIMA Müll. Arg. in DC. l. c., ramulis subelongatis; foliis paucis inferioribus obovatis obtusis basi cuneatis, reliquis fere omnibus lanceolato-rhombeis v. rhombeov. obovato-lanceolatis basi cuneato-angustatis apice acute v. acutiuscule v. hinc inde obtuse acuminatis rigidis tenuiter coriaceis fuscis subtus olivaceo-rufescentibus; spicis elongatis validiusculis. Tabula nostra LXXX. Fig. II.

Microstachys ramosissima St-Hil. Piant. Remarq. 242. Stillingia ramosissima Baill. Rec. d’obs. bot. V. 328. Gymnanthes Brasiliensis 5. Sellowiana Müll. Arg. in Linnaea l. c. RAMI antepenultimi dense ramosi, ultimi densiuscule ramulosi, obscure cinereo-fuscescentes, teretes, glabri; ramuli ultimi 3—7 cm. longi, saepius circiter 3—5-phylli. LIMBUS foliorum 2½—7 cm. longus, 1—2 ½ cm. latus, saepius a medio utramque extremitatem versus subaequaliter acutatus, subtus leviter pallidior, evolutus rigidulus, firmior quam in var. sequente. SPICAE paulo breviores et leviter tenuiores quam in γ. obovata. — Serratura foliorum in iisdem speciminibus satis ludit,


587

EUPHORBIACEAE:

nunc obsoleta, nunc praesertim in parte superiore limbi bene distincta. Capsulae ut in reliquis var. Habitat in prov. Hio Grande do Sul : Aug. St-Hilaire ; et in prov. S. Paulo: Sello, Burchell n. 5555 ; in prov. Minas Geraes prope Caldas: Begnell.

Var. i. DIVARICATA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., ramulis longiusculis patentibus tenuibus; foliis lanceolato-ellipticis v. saepius elliptico-lanceolatis v. fere rhombeo-lanceolatis v. inferioribus paucissimis obovatis, reliquis acute v. subacute acuminatis v, breviter cuspidato-acuminatis, omnibus basi acutis v. cuneato-acutatis olivaceo-fuscescentibus tenuiter v. firme membranaceis; spicis tenuibus. Gymnanthes Brasiliensis e. divaricata Müll. Arg. in Linnaea l. c. RAMI subcinerei, ramuli penultimi cinereo-fusci, ultimi fusci, omnes tenues. PETIOLI 4—7 mm. longi. LIMBUS foliorum 3—6 cm. longus, 1—3 cm. latus. — A var. ramosissima recedit petiolis longioribus, foliis non senilibus potius olivaceis quam rufescentibus, distincte tenuioribus et spicis gracilioribus. Polia subinde demum longitudine 7—9 cm. attingunt et magis rufescunt.

Habitat in prov. Minas Geraes ut videtur: Sello; et in prov. Goyaz ad Rio Tocantins: Pohl n. 1686.

Var. κ. GENUINA Müll. Arg. in DG. Prodr. l. c., ramulis ultimis mediocribus, foliis rhombeo-ellipticis v. breviuscule rhombeo-lanceolatis utrinque acute acuminatis superne distinctius crenulatis tenuibus subfirme v. firme membranaceis supra fuscis subtus rufescentibus, spicis longiusculis gracilibus. Sebastiania Brasiliensis Spreng. Neue Entdeck. II. 118. t. 3; Klotzsch in Ericiis. Archiv VII. (1841) 183. Gymnanthes Brasiliensis i. genuina Müll. Arg. in Linnaea l. c. Stillingia Brasiliensis Baill. Etud. gen. Euphorb. 520, et Rec. d’obs. bot. V. 328. Stillingia desertorum Baill. Etud. gen. Euphorb. 520. t.5. fig. 16. FRUTEX 6—10-pedalis, patenter ramosissimus. RAMI ramulique pallide cinerei, ultimi fusci et tantum circ. ½—1½ cm. longi, rarius 2—3 cm. attingentes. PETIOLI 3—4 mm. longi, tenues. LIMBUS foliorum 2½—3½ cm. longus, 12 — 18 mm. latus. SPICAE ut in var. divaricata, graciliores quam in reliquis varietatibus, subrectae, laxiflorae.

Habitat in fruticetis et collibus umbrosis prope Bio de Janeiro : Sello; in silvis prope Castel Nuovo: Biedel n. 499; in arenosis prov. Espiritu Santo: Princ. Neuwied; et inter Campos et Victoria: Sello.

Var. λ. EREMOPHILA Müll. Arg., ramulis ultimis subelongatis vulgo 3-phyllis ; foliis ellipticis v. pro parte ovatis obovatisve basi apiceque obtusis v. subobtusis, superioribus oblongo-obovatis v. lanceolato-ellipticis basi acutis apice obtuse acuminatis olivaceo- v. fuscescenti-viridibus firmis; spicis validiusculis, bracteis masc. 3—7-floris. RAMULI erectp-patuli. FOLIA 2½—5 cm. longa, 14—24 mm. lata, inferiora et media ambitu latiuscula, superiora magis oblongata, caeterum fere ut in var. i. divaricata et var. ϰ. genuina sed multo magis obtusa, minus oblongata quam in simili var. η. spathulata, et ambitu magis utrinque aequaliter angustata.

Habitat in deserto Bahiensi ad Joazeiro : Martius.

Var. μ. ANISOPHYLLA Miill. Arg., ramulis ultimis breviusculis valde anisophyllis; foliis omnibus utrinque acutis rigidulis

SEBASTIANIA.

588

supra fuscis subtus rufescentibus, summis paucis cujusvis ramuli late lanceolato-rhombeis, reliquis ejusdem ramuli 2—3-plo minoribus rhombeo-ellipticis. FOLIA superiora ramulorum ut in var. ϑ. ramosissima, sed multo brevius petiolata, multo rigidiora quam in x. genuina, reliqua magnitudine ut minora varietatis v. erythroxyloidis sed acutiora. Inflorescentiae non visae. Cortex ramulorum demum solvitur ut in S. pteroclada, cujus folia membranacea.

Habitat prope Bio de Janeiro, in collibus silvaticis praeruptis: Biedel n. 1045 pr. p. cum var. erythroxyloide.

Var. v. ERYTHROXYLOIDES Müll. Arg. in DC. l. c., ramulis ultimis breviusculis, foliis parvulis polymorphis rhombeoellipticis v. inferioribus ex parte obovatis et exiguis, reliquis obtuse triangulari-acuminatis basi cuneato-acutis rigide membranaceis supra fuscis subtus rufescentibus, spicis gracilibus breviusculis, calycis masc. laciniis subulatis basi integris. Gymnanthes Brasiliensis η. erythroxyloides Müll. Arg. in Linnaea l. c. Similis var. genuinae, sed ramuli ultimi FRUTEX 4—8-pedalis. tamen longiores, 1—3 cm. aequantes, folia demum firmiora, minora, obtusiora, inferiora hinc inde obovata, saepius tantum 1½—2 cm. longa, rarius 2½—3 cm. attingentia, et laciniae calycis masc. dein, quae in var. omnibus praecedentibus plus minus subulato-lacinulatae, hic integrae v. subintegrae sunt. SPICAE insuper fere duplo breviores sunt. Capsulae ignotae. Glandulae bractearum in hac et 3 praecedentibus varietatibus minus plicatae quam in prioribus. Habitat prope Bio de Janeiro in praeruptis collibusque silvaticis et in montanis: Biedel n. 9, 1045 pr. p., Ildefonso Gomez ; ad Novo Friburgo: Claussen n. 154; et in parte austro-occidentali provinciae Bahiensis in deserto: Martius. * PALLIDA Müll. Arg., forma foliis tenuioribus fuscesoenti- v. olivaceoviridibus, analoga formae viridi varietatis polymorphae. Praeter characteres indicatos exacte cum v. erythroxyloide quadrat, primo intuitu tamen recedit. SEPALA masc. angustissima, subulato-linearia, nunc integra, nunc basi breviter 1—2-lacinulata. Habitat prope Bio de Janeiro: Glaziou n. 1552.

36. SEBASTIANIA MACROCARPA MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis, stipulis exiguis subulato-palmatipartitis; spicis terminalibus, rhachi tenella arcte flexuosa, bracteis minimis apiculatis caeterum obtusissimis denticulatis, masc. 3-floris, glandulis bractearum ellipticis descendenti-adnatis plicato-rugosis in dorso bractearum invicem contiguis; calycis fem. sessilis laciniis ovatis brevissime acuminatis intus basi minutissime subulato-pluriglandulosis, calycis masc. subsessilis laciniis lanceolatis subulato-acuminatis lacinulatis; capsulis majusculis trigastricis. Sebastiania macrocarpa Müll. Arg. in DG, Prodr. XV. 2. p. 1188. Tota glabra. RAMI ramulique teretes, apice haud spinescentes, pallide fusci, epidermide sicca subplicata spurie angulosi, aphylli, ultimi foliigeri fusci, vix 2 cm. aequantes, circiter triphylli, in ramulis penultimis laterales et continuo-terminales. Stipulae, petioli, consistentia et structura florum fere omnino ut in S. Brasiliensi, sed folia saepissime elliptica, acuta, basi brevissime acutata, fere toto ambitu distincte crenatodenticulata, fuscescenti-olivacea, 2—3 cm. longa, 12—21 mm. lata, vix distincte venosa, costae secundariae utrinque 5—6. SPICAE fere longitudine foliorum, insigniter tenues et micranthae. CAPSULAE 12 mm. longae, 14 mm. latae, fuscidulae, laeves v. demum superficie rugulosae. Habitat in prov. Ceara: Kalkmann n. 144, Gardmer n. 2443.


589

EUPHOEBIACEAE:

37. SEBASTIANIA JACOBINENSIS MUELL. ARG. foliis membranaceis subtus eglandulosis breviter petiolatis, stipulis lineari-subulatis; spicis terminalibus elongatis tenellis, bracteis laxis brevissimis truncatis denticulatis basi glanduloso-incrassatis et utrinque crasse adnato-orbiculari-glanduligeris apice apiculatis, masculis 3-floris; calyce fem. sessili, masculo subsessili, laciniis fem, ovario brevioribus semiovatis abrupte cuspidatoacuminatis intus minute subulato-denticulatis, sepalis masc. e basi ovata subpalmatiloba longe subulato-acuminatis; filamentis basi connatis; ovario leviter trigono sensim in columnam brevem stylarem abeunte. Sebastiania Jacobinensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1188.

Gymnanthes Jacobinensis Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 106 (1863).

Stillingia Jacobinensis Baill. Rec. d’obs. bot. V. 329 (1865). Tota glaberrima. RAMI et ramuli penultimi subtenues, patentes, pallide cinereo-fusoeseentes, teretes, aphylli, ultimi autem fusci, multo tenuiores, subdistanter paucifoliati et apice spica terminati. STIPULAE parvae, petiolis subtriplo breviores, nonnihil scariosae. PETIOLI 4—6 mm. aequantes, graciles. saepius LIMBUS foliorum 4 — 6 cm. longus, 2½ — 3½ cm. latus, v. etiam in iisdem speciminibus major et minor, ellipticus, basi brevissime acutatus, apice obtusus v. obtuse acutatus, integer v. hinc inde obsoletissime et vix perspicue denticulatus, fuscescenti- v. olivaceo-viridis, subconcolor, tenuissime et laxe venosus; costae secundariae utrinque 8—9, tenues. SPICAE evolutae 5—6 cm. longae, laxiuscule florigerae, subrectae, siccae subfuscae, basi flores fem. 1—2 gerentes. BEACTEAE infimae haud raro bisexuales, 3-florae, centro florem fem. et utrinque masculum gerentes v. etiam tantum 1-florae. FLOS intermedius bractearum masc. breviter sed crassiuscule pedicellatus et calyce normali praeditus, laterales autem subsessiles et saepe calyce destituti aut sepalis perexiguis tantum praediti sunt. FILAMENTA deflorata demum usque 2—2½ mm. attingentia, rigidula, sicca fusca, florum omnium basi distincte in columnam apicem supracalycinum pedicelli simulantem connata. Fructus ignoti. Formam latifoliam simulat 8. Brasiliensis, sed glandulae bractearum differunt. Habitat in prov. Bahia, in Serra da Jacobina : Blanchet n. 3428.

SEBASTIANIA.

590

39. SEBASTIANIA RHOMBIEOLIA MUELL. ARG. foliis firme membranaceis subtus eglandulosis breviter petiolatis, stipulis subulato-linearibus longiusculis inferne subulato-lacinulatis, spicis terminalibus parvulis rigidis densifloris, bracteis masc. brevibus late subtruncatis apiculatis lacero-denticulatis basi utrinque glandula patellari concava pallide marginata demum compressa caeterum laevi auctis 1-floris, calycis masc. sessilis laciniis lanceolato-subulatis inferne subulato-lacinulatis exiguis. FEUTEX silvestris, tenuirameus et omnibus partibus glaber. RAMULI antepenultimi et penultimi ochraceo-cinerei, teretes et tenues, hi erectopatuli, demum epidermide hinc inde soluta spurie alato-angulosi ut in S. pteroclada v. etiam epidermide arcta tecti, ramulos ultimos 3—5 cm. longos terminales et laterales fuscos gerentes; ultimi saepius 3-phylli. STIPULAE nunc angustissimae, subulatae, nunc inferne latiores, semper tenellae. PETIOLI 3—7 mm. longi, sensim in limbum abeuntes. LIMBUS foliorum 5—8 cm. longus, 2 —3½ cm. latus, elongato-rhombeus, fere a medio basin versus cuneato-angustatus, superne brevius aut longius sed semper obtuse cuspidato-acuminatus, a medio praesertim adpressodentatus, supra olivaceo-viridis, subtus leviter pallidior, haud fuscus, nec rufescens, dentes apice adpresso breviter subulato-acuminati, costae secundariae utrinque praeter venas summas pinnatim dispositas circ. 7—8, venae laxae parum numerosae et parum perspicuae. SPICAE in ramillis exiguis novellis terminales, 1½ cm. longae, 2 mm. latae, viventes flavo-virides. Flores fem. et fructus ignoti.

Proxima 8. pterocladae et hucusque incomplete nota, sed foliis majoribus, cuspidato-acuminatis nec simpliciter acuminatis, spicis rigidulis et densifloris multo latioribus, bracteis, glandulis et staminibus multo majoribus statim distinguitur. Habitat in prov. Minas Geraës prope Lagoa Santa: Warming.

40. SEBASTIANIA PTEROCLADA MUELL. ARG. foliis firme membranaceis subtus eglandulosis breviter petiolatis, stipulis lineari-lanceolatis subulato-paucilacinulatis ; spicis terminalibus tenellis laxifloris, bracteis laxis brevissimis semiorbicularibus ex apice rotundato abrupte cuspidato-acuminatis basi utrinque glandula exigua patellari plana laevi auctis omnibus 1-floris; calycis fem. sessilis laciniis orbiculari-ovatis abrupte cuspidato-acuminatis lacero-incisis ovario brevioribus basi intus eglandulosis v. obsolete subulato-pauciglandulosis, calycis masc. sessilis laciniis e basi ovata setaceo-acuminatis basi subulatolacinulatis; stylis ovario 3—4-plo longioribus basi in columnam connatis.

β. Bracteae masc. 1-florae.

Sebastiania pteroclada Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. 38. SEBASTIANIA WEDDELLIANA MUELL. ARG. foliis subcoriaceis, stipulis setoso-ciliatis, racemis gracilibus, bracteis 1-floris basi glandulis duabus sessilibus ellipticis sibi adpressis munitis, calycis masc. pedicellati laciniis lineari-subulatis, antheris cordatis obsolete apiculatis, capsula globosa umbilicata. Sebastiania Weddelliana Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1188. Stillingia Weddelliana Baill. Rec. d'obs. bot. V. 329. RAMI virgati. LIMBUS foliorum 4—6 cm, longus, 1—3 cm. latus, basi longe in petiolum attenuatus v. obtusus, ambitu obovatus, subspathulatus, apice rotundatus, crenulatus, penninervius, glaber. SPICAE terminales, simplices, 2—3 cm. longae. BEACTEAE inaequali-ovatae, ciliatae. FLOEES masc. pedicellati, 3- v. rarius 4-andri. CAPSULAE 1½ cm. longae et latae, obsolete trigonae, trisulcatae, glabrae; epicarpium tenue, membranaceum, laeve, glabrum; endocarpium paullo crassius, submembranaceum. SEMINA pisiformia.

Habitat in prov. Mato Grosso: Weddell n. 3514 in Hb. Mus. Paris, (non vidi). Euphorb.

p. 1190.

Gymnantlies pteroclada Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 107. Stillingia pteroclada Baill. Rec, d’obs. bot. V. 328. Tota planta glabra. RAMULI antepenultimi et penultimi graciles, tenues, epidermide laxata quasi subalati, penultimi foliosi decursu foliorum angustissime alato-angulosi, alis dein mox pro parte magis solutis, ultimi autem tenelli, valde oligophylli et subteretes, non alato-angulosi, fusco-nigricantes. STIPULAE petiolis longiores, deciduae, nunc integrae, saepius autem paucilacinulatae. PETIOLI 2—3 mm. longi, tenues. LIMBUS foliorum 1½—3½ cm. longus, 5—15 mm. latus, oblongato-rhombeoovatus v. rhombeo-lanceolatus, basi cuneato-angustatus, apice obtuse acuminatus, distanter crenato-denticulatus, omnino eglandulosus, tenuis, fuscidulus, vix distincte et tenuissime venosus; costae secundariae utrinque 5—6, tenues. SPICAE folia vix aequantes, graciles. BEACTEAE omnes conformes, latere superne saepe bidenticulatae, basi glandulam planam ut in 8. brevifolia gerentes. FLOEES fem. ad basin spicarum 2—3, cum masculis omnino sessiles. CALYX fem. 1 mm. longus, breviuscule 3-partitus, intus vulgo omnino eglandulosus, OVARIUM laeve, glabrum, sensim in columnam crassam brevem stylorum abiens. STYLI recurvo-patuli. Capsulae ignotae. Habitat prope Rio de Janeiro : Gaudichaud n. 1150, 1151.

75


EUPHORBIACEAE:

591

LIV. ACTINOSTEMON KLOTZSCH. ACTINOSTEMON Klotzsch in Erichs. Archiv 1841. p. 184; Endl.

Gen. pl. Suppi. II. p.88 ; Baill. Etud. gen. Euphorh. 531. t. 5. fig. 17—18 (exclus. syn. Klotzschian.); Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 84, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1192. — ACTINOSTEMONIS sect. EUACTINOSTEMON Baill. Etud. gen. Euphorb. 532. CALYX utriusque sexus nullus v. rudimentarius. Petala et discus utriusque sexus O. STAMINA centralia ; ANTHERAE birimosae ; loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii O. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis. SEMINA carunculata, verticalia, chalaza basi sita. EMBRYO verticalis ; cotyledones latae, complanatae, radiculam tenuem longitudine aequantes.

minores Americae tropicae et subtropicae, habitu species Dactylostemonis satis referentes, sed FOLIA rigidiora, subcoriacea, margine incrassato circumducta, semper glabra et inflorescentiae glabrae. RAMULI saepe compressi. STIPULAE elongatae. BRACTEAE masc. basi haud decurrenti-biglandulosae. PEDICELLI fructigeri valde elongati, inter apicem et ovarium plus minusve constricti. CALYX masc. nullus v. rarius squamula ovata minutissima indicatus. STAMINA 12—2. FILAMENTA libera v. sublibera; ANTHERAE extrorsum aperientes. OVARIUM 3-loculare, loculus 1 anterior. Styli 3, simplices, inferne in columnam connati, parte libera intus valide et dense papillosi. CAPSULAE 3-coccae, 3-spermae; cocca bivalvia ; columna centralis evoluta. SEMINA ovoidea, basi subretusa, testa laevis tenuis. CARUNCULA peltatim insidens, parvula. FRUTICES V. ARBORES

A proximo genere Dactylostemone differt situ chalazae et embryone verticali, a Maprounea et Sehastiania floribus femineis calyce destitutis. CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Ovarium muricato-armatum. Capsulae magnae, crasse lignosae, aculeoli pyramidales ....... 1. A. TRACHYCARPUS. Capsulae parvulae, tenuiter lignosae, aculeoli acuminati 2. A. ECHINATUS. §. 2. Ovarium inerme. * Costae secundariae patentes, subaequaliter dispositae. Polia subtus basi juxta costam sparse glanduligera, flores ♂ 8—3-andri, capsulae 6—7mm. 1. longae 3. A. CONCOLOR. Polia subtus inter costam et marginem glanduligera . 2. Plores ♂ 5—2-andri, — folia vix mediocria 4. A. MULTIFLORUS. 2. Flores ♂ 7—4-andri, capsulae 11—12 mm. longae, — folia majuscula . 5. A. MACROCARPUS. ** Costae secundariae valde obliquae, e parte inferiore limbi longe adscendentes . . . 6. A. IMBRICATUS. . 7. A. LANCEOLATUS. Species minus nota

§. 1. Ovarium crebre armatum.

1. ACTINOSTEMON TRACHYCARPUS MUELL. ARG. foliis subsessilibus, costis secundariis foliorum angulo ⅔-recto insertis, capsulis magnis crasse lignosis breviter echinato-arcuatis, aculeolis late pyramidalibus.

ACTINOSTEMON.

592

Planta videtur arborea aut alte fruticosa, glabra. RAMI ramulique validiusculi, teretes, cinerei. PETIOLI 2 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 7—9 cm. longus, 4—5 cm. latus, obovatus v. rarius etiam ellipticus, obtusus v. obtuse acutatus, basi nonnihil cuneato-acutatus, integer, supra virens, opacus, subtus autem fuscus v. olivaceo-fuscescens et nitidulus, coriaceus, non tamen rigidus; costae secundariae utrinque 6—7, longiusculo tractu rectae, dein arcuato-adscendentes; venae subtus marginem versus paucae distinctae, caeterum, ut et in pagina superiore, non v. vix distinguendae. PEDICELLI FRUCTIGERI 7 mm. longi, crassi, sicci angulosi. CAPSULARUM cocca 13—17 mm. longa, valvae inferne cohaerentes, 4 mm. latae, l½ mm. crassae, dure lignosae, facie interna rubellae. ACULEOLI circ. l½ mm. longi, basi circiter totidem lati v. paullo latiores quam longi, subrectilineatim pyramidato-acuminati, sicci 4—5-alato-angulosi, badio-fuscescentes, nitiduli. Semina et flores utriusque sexus ignota. A proximo A. echinato differt magnitudine et crassitie capsularum et forma aculeolorum. Habitat ad Pernambuco : Schornbaum (in Hb. Mart.).

2. ACTINOSTEMON ECHINATUS MUELL. ARG. costis secundariis foliorum fere perpendicularibus, bracteis masc. basi eglandulosis, calyce fem. omnino deficiente, ovario dense echinato, capsulis mediocribus tenuiter lignosis breviuscule echinatoarmatis, aculeolis breviter acuminatis. Adinostemon echinatus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 107, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1192. Yar. α. MAJOR Müll. Arg. l. c., foliis oblongo-ellipticis majoribus aut minoribus, duplo v. paulo ultra longioribus quam latis, basi apiceque obtusis v. subobtusis v. etiam brevibus acutatis. RAMI ramulique teretes, olivaceo- v. fusco-nigricantes v. tantum viridi-fuscescentes; ramuli erecto-patuli, cum omnibus partibus glabri. STIPULAE lineari-ligulatae, caducissimae. PETIOLI 4—7 mm. longi, validi. LIMBUS foliorum magnitudine satis ludens, adeo in uno eodemque specimine 5—13 cm. longus, 2½—6 cm. latus, subtenuiter coriaceus, utraque facie prominenter venosus, fere concolor v. subtus pallidior, subopacus. PLORES in speciminibus visis aut omnes feminei, solitarii, aut omnes masculi subamentacei, planta forte ramis aliis mascula aliis feminea. PEDICELLI fem. 3—4 cm. longi, superne crassiores. AMENTA masc. evoluta circ. 4 cm, aequantia, densiflora. BRACTEAE masc. inferiores late ovatae, subacutae, vix 1½ mm. longae, superiores gradatim longiores et ambitu angustiores, basi eglandulosae, circ. 4—8-florae. PLORES masc. intermedii cujusvis bracteae circ. 9—12-andri, reliqui 6—9-andri, omnes calyce destituti et filamentis brevibus v. breviusculis praediti sunt. CAPSULAE 9 mm. longae, aculeolis mollibus inaequalibus 1½—2 mm. longis saepe compressis patentibus armatae. SEMINA 5½ mm. longa et basi retuso-cordata fere totidem lata.

Habitat prope Rio de Janeiro: Riedel ; e. gr. ad Aquaeductum et in silvis montis Corcovado: Martius.

Var. β. OBOVATUS Müll. Arg., foliis oblongo- v. lanceolato-obovatis basin subobtusam versus breviter angustatis 2-plo longioribus quam latis. Habitat prope Rio de Janeiro ad Aquaeductum: Martius, Riedel.

Var. y. MINOR Müll. Arg. in Linnaea l. c., foliis oblongoellipticis basi subcordatis circiter 2½-plo longioribus quam latis. FOLIA ut in reliquis varietatibus acuta. CAPSULAE circ. 7 mm. longae, subglobosae, aculei fere 2 mm. longi, anguste conici, numerosi, apice saepe incurvi. SEMINA 5 mm. longa, inferne 4½ mm. lata. — Similis A. concolori, sed costae secundariae magis horizontales, numerosiores et capsulae armatae.

Habitat in montosis silvaticis prope Rio de Janeiro: Lhotsky.


EUPHORBIACEAE:

593

Var. 8. SPATHULATUS Müll. Arg. l. c., foliis obovatolanceolatis acute acuminatis basi cuneato-angustatis circiter 2½—3½-plo longioribus quam latis longiusculis. FRUTEX

arboresceus 10 — 12-pedalis.

Habitat prope Bio de Janeiro in silvis montanis: Gaudichaudn. 1145, Biedel n. 11.

§. 2. Ovarium inerme. α. Costae secundariae foliorum patentes.

594

ACTINOSTEMON.

ARBOR 10—12-pedalis. PETIOLI et basis cordata foliorum ut in α. obovato, sed LIMBUS foliorum magis oblongatus et basin versus longius angustatus, evolutus 8—11 cm. longus, 2½—3 cm. latus, acutior; folia viva albido-marginata. ANTHERAE subquinae, rubentes.

Habitat in Serra dos Orgdos aliisque locis prov. Bio de Janeiro: Sello, Biedel n. 378 pr. p., 1047 pr. p., Gardner n. 818, Schott n. 4655, Martius n. 179.

Yar. y. CARIBAEUS Müll. Arg. in DG. Prodr. l. c., foliis oblongo- v. lanceolato-obovatis, basi breviter cuneatis v. leviter angustatis et basi angustata distincte cordatis, apice breviter acutatis, 2-plo v. rarius 3-plo longioribus quam latis, rigidulis.

3. ACTINOSTEMON CONCOLOR MUELL. ARG. foliis subtus basi juxta costam 2—4-glandulosis caeterum sparse glandulosis, costis secundariis foliorum costae primariae angulo —⅔-recto insidentibus, bracteis masc. saepe 2-lobis in apice loborum glanduligeris 3—6-floris ambitu variis, flore masc. intermedio 8—5-andro, reliquis 5—3-andris, calyce fem, sub fructu marginem annularem subdistinctum undulatum prominentem formante, ovario inermi, capsula mediocri.

Actinostemon Caribaeus Griseb. Veget, der Karaiben. 20. Excoecaria Caribaea Griseb. Flor, of Brit. West-Ind. 51. Excoecaria brachypoda Griseb. in Gotting. Nachr. 1865. p. 178.

Actinostemon concolor Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1193. Actinostemon polymorphus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 108 (nomen propter Gussoniam concolorem Spreng., quae hujus loci, mutandum erat in A. concolorem).

Var. δ. VARIIFOLIUS Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis breviter v. breviuscule petiolatis in iisdem ramis lanceolato-obovatis et ellipticis, basi nonnihil angustata distincte cordatis, 2½—3½-plo longioribus quam latis, basi subtus 2v. rarius 4-glandulosis, rigidis.

Var. α. OBOVATUS Müll. Arg., foliis breviter petiolatis oblongo-obovatis obtusis v. subacutis v. obtuse acuminatis, basi breviter cuneato-angustatis ima basi tamen distincte angustissime cordatis, circ. 2-plo vel vix 2 2½-plo longioribus quam latis. Actinostemon concolor a. obovatus inclus. * platyphyllo et ** sessilifolio Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1193. Actinostemon polymorphus a. obovatus * platyphyllus et ** minor Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 108. Actinostemon sessilifolius Klotzsch in Linnaea 1852. p. 297 (sed folia non sunt sessilia). RAMI ramulique cinereo-fuscesFRUTEX 6—8-pedalis et altior. centes, teretes, glabri, ultimi subfusci et plus minusve compressi. PETIOLI 2½—4 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 5—11 cm. longus, 2½—6 cm. latus, tenuiter coriaceus, utraque facie concolor, olivaceo-fuscescens, opacus, subtus prope basin juxta costam primariam latiuscule alveolatobiglandulosus. GEMMAE florigerae anguste ovoideae, subobtusae, foliis concolores. SPICAE circ. 2 cm. longae, graciles, pallidae. FLORES masc. longius et tenuiter pedicellati. FILAMENTA breviuscula, subinde ex parte altius connata. COLUMNA STYLARIS ovario leviter tantum tenuior, pedicello florigero longior, stigmatibus triplo longior, 3½ mm. aequans. CAPSULAE 7 mm. longae et totidem latae.

Habitat in prov. Bio de Janeiro: Biedel n, 12, 378 pr. p., 1047 pr. p., Schott n. 1729, Lhotsky, Weddell n. 21, Gardner n. 5622, Luschnath ; in sabulosis ad Cabo Frio: Prine. Neuwied n. 22.

Yar. β. ANGUSTIFOLIUS Müll. Arg. in DG. l. c., foliis breviter petiolatis obovato-lanceolatis basi cuneato-angustatis, ima basi angusta distincte cordatis, apice obtusiuscule v. acute acuminatis, 2½—3½-plo v. raro simul 4-plo longioribus quam latis, subtus prope basin 2—4-glandulosis. Actinostemon angustifolius Klotzsch ex Regel Gartenfl. 1859. p. 363; Baill. Etud. gén. Euphorb. 532, et Rec. d’obs. bot. V. 333. Actinostemon polymorphus b. angustatus Müll. Arg. in Linnaea l, c.

Fere ut forma parvifolia varietatis α. obovatae, sed folia basi distinctius cuneata. Habitat in Guadeloupe, Cuba et Antigua.

Actinostemon polymorphus c. variifolius Müll. Arg. in Linnaea l. c. FRUTEX 8—12-pedalis. RAMULI validi, inferne teretes. PETIOLI 4½—6 mm. longi. LIMBUS foliorum 9—13 cm. longus, 3½—4½ cm. latus, distincte ut in reliquis varietatibus incrassato-marginatus.

Habitat in collibus silvaticis prope Bio de Janeiro et ad Mandioca: Biedel n. 378 pr. p.; in prov. Minas Geraës: Netto.

Yar. f. INTERMEDIUS Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis breviter petiolatis obovato- v. elliptico-lanceolatis utrinque acutiusculis, basi subangustata haud cuneatis, ima basi oblique distincte v. subdistincte cordatis, circiter 2½—3-plo longioribus quam latis, subtus basi 2-glandulosis. Actinostemon polymorphus d, intermedius Müll. Arg. in Linnaea l. c. PETIOLI

3—5 mm. longi.

LIMBUS

foliorum 8—10 cm. longus,

3—3½ cm. latus, fuscidulus. — Ramuli tenuiores et minus compressi et folia magis obfuscata quam in variifolio. Habitat prope Bahiam : Blanchet n. 36, 3788.

Var. Ϩ. ELLIPTICUS Müll. Arg. in DG. Prodr. l. c., foliis breviuscule petiolatis oblongo-ellipticis apice acutiusculis muticis, basi obtusis non cordatis ampliusculis rigidis, 1½—2½-plo longioribus quam latis, subtus basi biglandulosis. Actinostemon polymorphus e. ellipticus Müll. Arg. in Linnaea l. c. FRUTEX 8—12-pedalis. PETIOLI 6—9 mm. longi, rigidi. FOLIORUM limbus 8 — 10 cm. longus, 3½ — 6 cm. latus. SPICAE tenellae. BRACTEAE involucrantes gemmarum fusco-nigricantes, florigerae masculae quoad formam valde ludentes, saepe ovatae, acutae, vix glanduligerae.

Habitat in Brasilia orientali : Sello ; prope Mandioca : Biedel.

Yar. η. GARDNERI Müll. Arg., foliis oblongato-ellipticis v, -obovatis breviter obtuse v. subacute acuminatis, basi breviter


EUPHORBIACEAE: ACTINOSTEMON.

595

sed distincte cuneato-angustatis, ima basi acutis, fere 2½-plo longioribus quam latis, majusculis. Actinostemon concolor g. genuinus lus. latifolius Müll. Arg. in DC. l. c. p. 1194. Actinostemon polymorphus f. Gardneri lus. latifolius Müll. Arg. in Linnaea l. c. Inter f. ellipticum et ϑ. microphyllum fere medium tenens, sed folia basi magis attenuata. Glandulae hypophyllae saepe nullae v. magis a basi remotae. Habitat in prov. Minas Oeraes: Oardner n. 5175 pr. p.

Yar. ϑ. MICROPHYLLUS Müll. Arg., foliis breviuscule petiolatis lanceolato-ellipticis utrinque aequaliter et breviuscule acutatis v. apice subobtusis, 2—2½-plo longioribus quam latis, parvulis, obscurius olivaceis. Actinostemon polymorphus f. Gardneri lus. microphyllus Müll. Arg. in Linnaea l. c. Actinostemon concolor η. genuinus lus. microphyllus Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1194. foliorum 3—5 cm. longus, minor quam in reliquis varietatibus et utrinque brevius acutatus quam in ϰ. genuino et reliquis sequentibus. LIMBUS

Habitat, prope Rio de Janeiro: Pohl n. 1715, Oardner n. 172, Schott n. 4654, Vauthier.

Var. ι. RIEDELII Müll. Arg., foliis breviter et crasse petiolatis oblongato-rhombeo-ellipticis breviter et obtuse acuminatis, basi angustata subacutis, saepissime 2¼-plo longioribus quam latis. Forma intermedia inter α. obovatum et genuinum. FOLIA basi angusta non distincte cordata, nec vere acuta sed ima basi breviuscule angustata abrupte contracta, 5—7½ cm. longa, 23—32 mm. lata.

596

PETIOLI 3—4 mm. longi. LIMBUS foliorum 4—5½ cm. longus, l¾ — 2 ¼ cm. latus, rigidulus, pallide fuscus. PEDICELLI FRUCTIGERI demum 5 cm. longi. CAPSULAE globoso-tridymae, 5—7 mm. longae, 8 mm. latae. SEMINA basi late retusa, sub apice oblique foveolatodepressa.

Habitat in Brasilia orientali: Sello.

Var. μ. GRANDIFOLIUS Müll. Arg. in DC. l. c., foliis longiuscule petiolatis elliptico-lanceolatis v. rarius etiam obovatolanceolatis, basi acute, apice sensim acutissime acuminatis v. firme submucronato-acuminatis, circ. 2¾—3¼-plo longioribus quam latis. Actinostemon grandifolius Baill. Etud. gén. Euphorb. 532, et Rec. d’obs. bot. V. 333. Actinostemon polymorphus h. grandifolius Müll. Arg. in Linnaea l. c. LIMBUS foliorum PETIOLI nunc 10—11, nunc 7—10 mm. longi. circ. 10—13 cm. longus, 2½ — 5 cm. latus, viridi-fuscescens v. subviridis.

Habitat in Brasilia orientali aut meridionali: Sello; in collibus silvaticis prope Rio de Janeiro: Riedel n. 1047 pr. p. ; et prope Mandioca : Riedel.

Yar. v. MUCRONATUS Müll. Arg. in DC. l. c., foliis subbreviter petiolatis e basi cuneato-angustata elliptico-lanceolatis acute et longiuscule acuminatis mucronulatis, ima basi contracta subcordatis, circiter 3—3½-plo longioribus quam latis. Actinostemon polymorphus i. mucronatus Müll. Arg. in Linnaea l. c. FOLIORUM

limbus circ. 9 cm. longus.

Habitat in Brasilia meridionali aut orientali: Sello; et in prov. Mina Geraës: Oardner n. 5175 pr. p.

Habitat prope Rio de Janeiro: Riedel.

Yar. κ. GENUINUS Müll. Arg., foliis breviuscule petiolatis oblongo- v. lanceolato-ellipticis utrinque plus minusve attenuatoacutatis, apice haud mucronulatis, 2½—3-plo longioribus quam latis, mediocribus, subtus basi magis sparse paueiglandulosis. Gussonia concolor Spreng. Neue Entdeck. II. 120. Gymnanthes concolor Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 103. Stillingia concolor Baill. Rec. d’ohs. hot. V. 327. Actinostemon concolor g. genuinus exclus. lus. Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1194. Actinostemon polymorphus f. Gardneri lus. angustifolius et biattenuatus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 109. 8—15-pedalis, amoena, ramis densis, ramulis laxis. RAMULI tenues, teretes, ultimi compressi. PETIOLI 5 —7 mm. longi. LIMBUS foliorum 4½—7 cm. longus, circ. 2—3 cm. latus v. subinde major, vivus nitidus, siccus opacus, novellorum rubens. ARBUSCULA

Habitat prope Rio de Janeiro in collibus umbrosis: Gaudichaud n. 1147, Lund n. 255, Luschnath in Blanchet n. 168, Riedel n. S79, Raben n, 737, Olaziou n. 111, 1465, 3104, Tweedie n. 77, Martius n. 235.

Var. B. LONGIFOLIUS Müll. Arg. in DC. l. c., foliis mediocriter petiolatis subspathulato-lanceolatis, apice acute acuminatis mucronulatis, basi sensim regulariter angustatis et acutis, circiter 3—3¾-plo longioribus quam latis, majusculis. Actinostemon polymorphus k. longifolius Müll. Arg. in Linnaea l. c. PETIOLI 11 mm. longi. 3—3½ cm. latus.

LIMBUS

foliorum 11 —13 cm. longus

Habitat prope Rio de Janeiro: Weddell n. 227.

Yar. o. ACUMINATUS Müll. Arg., foliis subbreviter petiolatis late spathulato-lanceolatis acute acuminatis v. subinde et obtusiusculis, junioribus mucronulatis, basi longiuscule cuneatoangustatis, ima basi angusta abrupte contracta subcordatis, circiter 3-plo longioribus quam latis. Actinostemon polymorphus v. acuminatus Müll, Arg. in Linnaea l. c. Actinostemon acuminatus Baill. Etud. gen. Euphorb. 532. t. 5. fig. 17. Actinostemon concolor μ. acuminatus Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1194 pr. p.

Var. X. SELLOWII Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis breviter petiolatis elliptico-lanceolatis apice submucronato-acuminatis v. -angustatis basi cuspidiformi-productis et cuneatoangustatis, ima basi angusta subcordata abrupte contractis, saepius 2 ½—2¾-plo longioribus quam latis.

3½ cm. latus. — Similis μ. grandifolio, sed ambitus foliorum alius.

Actinostemon polymorphus g. Sellowii Müll. Arg. in Linnaea l. e.

Habitat in Brasilia orientali: Sello; in prov. S. Paulo: Burchell n. 4970.

PETIOLI

5—8 mm. longi.

LIMBUS

foliorum 10 cm. longus, circ.


EUPHORBIACEAE:

597

Var. π. ACUTISSIMUS Müll. Arg,, foliis subbreviter petiolatis spathulato-lanceolatis, apice acutissime attenuato-acuminatis, basi cuneato-angustatis, ima basi abrupte contracta angusta oblique subcordatis, 3-plo longioribus quam latis. Actinostemon concolor n. acuminatus Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1194 pr. p. Actinostemon polymorphus l. acutissimus Müll. Arg. in linnaea l. c. PETIOLI 4—6 mm. longi. LIMBUS foliorum circ. 8—9 cm. longus, omnium acutissime cuspidato-acuminatus.

Habitat „in Brasilia orientali“: Sello.

Var. p. BICOLOR Müll. Arg., foliis subbreviter petiolatis anguste spathulato-lanceolatis, apice breviter acute mucronatoacuminatis, basi longe cuneato-angustatis, subtus rufescentibus, saepius 3½-plo longioribus quam latis. Actinostemon polymorphus l. acutissimus lus. hicolor Müll. Arg. in Linnaea l. c. Actinostemon concolor μ. acuminatus Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1194 pr. p.

598

ACTINOSTEMON.

validam connatis revolutis, capsulis magnis globosis leviter trigastricis. FRUTEX 8—12-pedalis. Habitus omnium partium ut in A. concoloris formis magis grandifoliis. RAMULI teretes, fuscescenti- v. olivaceovirides, ultimi superne subcompressi. STIPULAE ut in reliquis generis speciebus. PETIOLI 8- 15 mm. longi, rigiduli, pro magnitudine limbi tamen potius graciles. LIMBUS foliorum 8—15 cm. longus, 3—4⅔ cm. latus, late elliptico-lanceolatus, utrinque aequaliter v. subaequaliter desinens , apice acute acuminatus, basin versus breviter angustatus, haud cuneatus, ima basi angusta obtusus, integer, tenuiter coriaceus, fuscescenti- v. olivaceo-viridis. COSTAE secundariae et venae utraque pagina tenuiter prominentes. SPICAE circ. 5—7 cm. longae. RHACHIS gracilis. BRACTEAE parvulae, saepe latere superiore truncato utrinque unilobae, caeterum abrupte et acute denticulato-paucilobatae, margine utrinque usque ad basin integrae. FLORES masc. distincte pedicellati. CALYCIS masc. rudimentum obovatum, parvum, superne sublobatum v. etiam omnino deficiens. PEDUNCULI FRUCTIGERI 2 cm. longi, apice clavatoincrassati. CAPSULAE 11—12 mm. longae et totidem latae, ambitu globosae, inter carpidia leviter tantum et obtuse depresso-sulcatae. SEMINA 8 — 9 mm. longa, 7—8 mm. lata, basi late retuso-emarginata, apice apiculo parvo supra carunculam introrsum spectantem producto praedita, laevia, obscure argillacea, minute brunneo-maculata.

Habitat in silvaticis montis Corcovado prope Bio de Janeiro : Biedel n. 378.

PETIOLI ut in var. praecedente. LIMBUS foliorum 6 — 10 cm. longus, olivaceo-virens, opacus, subtus argillaceo-rufescens et nitidulus.

(i. Costae secundariae foliorum valde obliquae, longissime adscendentes. Habitat „in Brasilia orientali“Sello. Haec species olim forte in paucas dividenda est, sed paucae varietates tantum hodie eum fructu notae sunt. OBS.

4. ACTINOSTEMON (?) MULTIFLORUS MUELL. ARG. foliis subtus inter costam et marginem pauciglandulosis, costis secundariis foliorum angulo -recto insidentibus, bracteis masc. longius v. brevius ovatis integris v. 2—3-fidis margine subintegris basi eglandulosis 3—6-floris, flore masc. intermedio 5—4-andro, reliquis 4—2-andris. Actinostemon ? multiflorus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 111, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1195. FRUTEX videtur elatus. RAMULI antepenultimi, penultimi et ultimi erecto-patuli, illi cinereo-nigricantes, posteriores fusco-nigricantes, valde floribundi. PETIOLI 3 mm. longi. LIMBUS foliorum 3—5 cm. longus, l½—2½ cm. latus, lanceolato-ellipticus, utrinque obtuse acuminatus, subcoriaceus, concolor et opacus, fuscescenti-olivaceus. SPICAE e gemmis fasciculatis fusco-nigricantibus 6—7 mm. longis, inferne 3 mm. latis, acuminatis progredientes, circ. 2—2½ cm. longae, inferne nudae, in speciminibus visis omnibus omnino masculae, ex quaque gemma solitariae v. geminae, rarius ternae. RHACHIS firma sed gracilis, subcurvata. BRACTEAE masc. a peduncello brevissimo saepius 3—4-floro liberae, quoad ambitum et divisonem in eadem spica valde ludentes, subscariosae, pallide fuscae. CALYX masc. floris intermedii subinde lacinula exigua indicatus v. nullus, reliquorum omnino deficiens.

6. ACTINOSTEMON IMBRICATUS MUELL. ARG. foliis multiplinervio-penninerviis et prominenter reticulato-venosis, subtus eglandulosis; spicis masc. aggregatis brevibus, junioribus cylindrico-ellipsoideis obtusis, basi dense imbricatim multibracteatis, bracteis masc. brevissimis valde caducis 3-floris ; floribus masc. 3-andris, receptaculo masc. demum inter bases filamentorum tumido accrescente.

Actinostemon imbricatus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 216, et in DC. Prodr. X V. 2. p. 1195. RAMULI ultimi elongati, superne longiusculo tractu compressi, fusci, cum reliquis partibus omnibus glabri. PETIOLI breves, sensim in basin foliorum cuneiformem abeuntes. LIMBUS foliorum cum petiolo circ. 5 cm. longus, 3 cm. latus, obovatus, rotundato-obtusus, basi cuneatoangustatus et acutatus, rigidus, fuscus; costae secundariae ut in foliis penninerviis dispositae, sed fere omnes inter basin limbi et trientem inferiorem limbi insertae, rarius 1—2 breviores supra medium sitae, reliquae omnes longissime in limbo adscendentes, subflexuosae; venae validiusculae. GEMMAE FLORIGERAE oblongo-ellipsoideae, imbricato-squamatae, squamae s. bracteae basilares circ. 12—15 spicarum gemmis triplo breviores, nec ut in genere mos est longitudine earum, coriaceo-scariosae, fuscae, margine tenui ciliolato-denticulato pallidiores, rotundato-obtusissimae v. apice breviter apiculatae.

Habitu cum genere Actinostemone bene quadrat.

Flores fem. et fructus ignoti, ita ut planta re vera nonnihil pro ordine dubia sit, etiamsi structura florum masc. fere omnino cum iis Actinostemonis congrua. A genere enim recedit receptaculo masc. inter bases filamentorum valde accrescente, bracteis masc. deciduis et foliis subtus eglandulosis. Au genus novum Euphorbiacearum ?

Habitat in prov. Bio de Janeiro : Schott n. 1717.

Habitat in Brasilia septentrionali-occidentali : Boeppig n. 1308.

5. ACTINOSTEMON MACROCARPUS MUELL. ARG. foliis subtus marginem versus utrinque distanter glanduligeris, costis secundariis angulo —%-recto insidentibus, bracteis masc. obovatis late truncatis v. obverse triangularibus acute lobulatis eglandulosis 4—8-floris, floribus masculis intermediis 5—7-andris, reliquis circ. 4—5-andris, calyce fem. obsoleto, ovario inermi, stylis fere dimidia longitudine in columnam Euphorb.

Species inquirenda:

7. ACTINOSTEMON LANCEOLATUS SALDANHA: foliis in apice ramulorum confertis sessilibus basi apiceque acutis coriaceis, ovario inermi, stylis triente connatis. Actinostemon lanceolatus Saldanha da Gama in Baill. Rec. d’obs. bot. VIII. 263.

76


EUPHORBIACEAE:

599

truncus fere 8-metralis, basi diametro circ. pedalis; cortex laevis, lignum satis durum. FOLIA lanceolata, penninervia, glabra; costa primaria subtus vix prominens. Stipulae nullae. PEDUNCULI in axilla foliorum solitarii, penduli, pallidi, multiflori. STAMINA dicuntur 10—13. FLORES fem. basi cujusvis inflorescentiae 3. OVARIUM obconicum, basi valde angustum. ARBORIS

Habitat in prov. Parahyba do Sul, in silva Mazaco, ubi Canella de Veado nuncupatur: Saldanha (non vidi).

LV. DACTYLOSTEMON KLOTZSCH. DACTYLOSTEMON Klotzsch in Ericiis. Archiv VII. 181 (1841),

et in Hook. Lond. Journ. of Bot. II. 44 (1843); Endl. Gen. piant. Suppi. II. 87; Müll. Arg. in Linnaea XXXII. (1863) 84, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1195. — ACTINOSTEMONIS sect. GYMNARRHOEA Baill. Etud. gén. Euphorb. 532. CALYX utriusque sexus imbricativus (masculi saepe rudimentarii lacinulae imbricativae 3—1—0). Petala et discus utriusque sexus O. STAMINA centralia ; antherae birimosae, loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii O. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis. SEMINA carunculata ; chalaza versus centrum fructus media altitudine seminis sita. EMBRYO in albumine horizontalis ; radicula brevis dorsalis, cotyledones latae submembranaceae autem chalazam spectantes.

et FRUTICES brasilienses alternifolii ; sparse foliosi υ. apice folia congesta gerentes. Habitus fere Actinostemonis, sed folia minus rigida, inflorescentiae magis floribundae et nunquam omnino glabrae. BRACTEAE basi vulgo decurrenti-biglandulosae. CALYX fem. 3-sepalus, intus eglandulosus, sed in sinubus saepe glanduliger; masculi lacinulae 3—2—1—0, bracteoliformes, inter se plus minusve liberae, basi angustatae, eglandulosae. STAMINA 17—1, in floribus intermediis cujusvis bracteae magis quam in lateralibus numerosa. ANTHEBAE extrorsum birimosae. CABPIDIA 3, dorso geminatim armata aut inermia. STYLI 3, simplices, basi brevius aut longius in columnam connati, intus papillosi. CAPSULAE 3-coccae, 3-spermae. SEMINA basi vulgo subcordato-retusa, laevia; chalaza macula orbiculari fuscescente indicata. ABBOBES

DACTYLOSTEMON.

600

Flores ♂ 7—8-andri — folia breviter petio3. D. LASIOCARPUS. lata, subtus glanduligera . . 2. Flores ♂ 7—15-andri — folia breviter petio4. D. LAGOENSIS. lata, subtus glanduligera . . Flores ♂ 7—15-andri, folia breviter petiolata, 5. D. GARDNERI. subtus glanduligera .... 3. Flores ♂ 3—8-andri, folia subsessilia, subtus 6. D. VERTICILLATUS. non glanduligera b. Folia in ramulis superne sparsa. 1. Flos masc. intermedius cujusvis bracteae 15—8-andrus. 7. D. ANGUSTIFOLIUS. Ovarium glabrum Ovarium vestitum, demum glabrescens 8. D. KLOTZSCHII. 2. Flos masc. intermedius cujusvis bracteae 8—4-andrus. * Ovarium vestitum .... 9. D. LEPTOPUS. ** Ovarium glabrum.' Folia florendi tempore evoluta, subtus glandulosa; calyx . . 10. D. AUSTRALIS. ovario longior Folia florendi tempore nulla evoluta, eglandulosa; calyx ♀ ovario brevior . . . 11. D. DESERTORUM. §. 2. Ovarium et capsula inermia. a. Folia in apice ramulorum congesta. Ovarium vestitum — columna stylaris elongata 12. D. LUNDIANUS. Ovarium glabrum 13. D. ESTRELLENSIS. b. Folia in ramulis superne sparsa. '* Ovarium vestitum. Flores ♂ 7—17-andri, flores ♀ subsessiles, styli glabri, folia novella sericeo-lanata 14. D. CUNEATUS. Flores ♂ 3—9-andri, flores ♀ pedicellati, styli hirti, folia novella subglabra . 15. D. SPARSIFOLIUS. ** Ovarium glabrum. — Flores 3—7-andri 16. D. OLIGANDRUS. 17. D. BRASILIENSIS. Species non satis nota

RAMI

Species pro majore parte sibi invicem valde similes et caute examinandae. CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Ovarium et capsula armata (v. capsulae in D. verticillato β. demum inermes). a. Folia in apice ramulorum, congesta. * Ovarium glabrum — folia subtus sparse glanduligera. Columna stylaris valida; calyx fem. glanduliger, 1. D. GRANDIFOLIUS. . laciniae obtusae Columna stylaris gracilis elongata; calyx fem. eglandulosus, laciniae acutae . 2. D. MANDIOCANUS. ** Ovarium vestitum. 1 (Styli fere dimidia longitudine in columnam connati (Styli breviuscule in columnam connati . 3.

.

2.

§. 1. Ovarium v. capsula in dorso carpidiorum geminatim armata, a. Folia in apice ramulorum congesta. * Ovarium glabrum.

1. DACTYLOSTEMON GRANDIFOLIUS MUELL. ARG. foliis majusculis longiuscule petiolatis ad apicem ramulorum congestis subtus glanduligeris ; spicis parvulis, bracteis exiguis basi glandulis duabus rhachi adnatis suboblongis undulatorugosis munitis; calyce fem. breviter pedicellato quam ovarium triplo breviore, laciniis ovatis obtusis adpressis subdentatis basi utrinque longe subulato-1—2-glandulosis; ovario glabro, carpidiis paulo infra medium geminatim bicornutis, stylis validis. Dactylostemon grandifolius Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 111 (1863), et in DG. Prodr. XV. 2. p. 1196. Actinostemon Klotzschianus Baill. Rec. d’obs. bot. V. 334 (1865). RAMULI teretes, argillaceo-cinerascentes, ultimi leviter angulosi et magis olivaceo-virides, longiusculi, praeter apicem confertim foliosum nudi v. tantum squamulis exiguis gemmigeris muniti. GEMMARUM squamae coriaceae, ovatae, obtusae, superiores inflorescentiarum obovato-spathulatae, obtusae, superne scariosae, margine ut in genere mos est indumento intricatim sublanato vestitae, circiter 6—7 mm. longae. STIPULAE haud visae. PETIOLI 2—3 cm. longi, basi apiceque tumiduli et fusco-nigricantes, caeterum olivacei. LIMBUS foliorum 12—15 cm. longus, supra medium 5—6 cm. latus, latius spathulato-lanceolatus, basi apiceque acutus v. subobtusus, integer, prominenter reticulato-venosus, rigide membranaceus, supra pallide olivaceus, subtus fuscescenti-viridis, subtus inferne praesertim juxta marginem maculato-pauciglandulosus; costae secundariae utrinque circ. 8—11. INFLORESCENTIAE petiolos haud v. vix aequantes. FLORES fem. breviter, masculi longius et firme pedicellati,


EUPHORBIACEAE:

601

ternati. CALYX masc. rudimentarius, sepala 1—2 sublanceolata v. etiam plane suppressa, evoluta antheris subduplo et ultra breviora. STAMINA circ. 8—11; antherae fere sessiles, saltem filamentis longiores, rigidulae, in receptaculo convexo capitulum formantes, infimae s. exteriores 3. STYLI fere dimidia longitudine in columnam connati, intus valide papillosi. CAPSULAE circ. 7 mm. longae; appendices breviusculae, a latere compressae. Habitu ad Senefelderam multifloram accedit. Habitat in prov. Bahia ad Nazari: Sello.

2. DACTYLOSTEMON MANDIOCANUS MUELL. ARG. foliis majusculis ad apicem ramulorum congestis subtus glanduligeris; spicis parvulis gracilibus, bracteis exiguis basi glandulis duabus rhachi adnatis orbicularibus undulato-rugosis munitis, masculis paucifloris, infimis femineis unifloris v. simul flores masc. 1—2 gerentibus; calyce fem. breviter pedicellato quam ovarium duplo breviore, laciniis triangularibus v. triangularilanceolatis acutis subintegris basi intus eglandulosis ; floribus masc. circ. 5-andris; ovario glabro trigastrico, carpidiis infra medium obtuse bigibbosis, stylis elongatis tenuibus ultra medium in columnam gracilem ovarium bis et ultra aequantem connatis. . FRUTEX arborescens, 8—12-pedalis (Riedel sched.). RAMI teretes et glabri, pallide ochraceo-fuscescentes, inter basin et apicem more ramulorum ultimorum gemmis spiraliter sitis sparsis abortivis basique nudis nec folio aut ejus cicatrice stipitatis praediti, apice innovante autem confertim circ. 4—5-phylli aut cicatricibus foliorum notati. RAMULI ultimi circ. decimetrales, olivaceo-virides, graciles et glabri, apice folia lateralia et spicas spurie terminales confertas dense squamatas gerentes. PETIOLI 7—11 mm. longi, subgraciles, fusci. LIMBUS foliorum evolutus circ. 10—12 cm. longus, 3—4 cm. latus, obovato-lanceolatus, longius cuspidato-acuminatus, basin versus longe cuneato-angustatus, ima basi angusta abrupte contractus et obtusus, subtus triente inferiore haud longe intra marginem glandulis exiguis maculiformibus depressis circ. 3—7 notatus, totus coriaceo-membranaceus, supra olivaceo-fuscescens, nitidus, subtus pallidior et nitidulus, utraque facie prominenter venulosus; costae secundariae utrinque, exceptis illis apicis, circ. 12. SPICAE circ. 3—4 cm. longae. SQUAMAE 4 mm. longae, obovatae, acutae) striatae. RHACHIS spicarum, bracteae et calyces fem. hirto-pubescentes ; hujus laciniae densius ciliolato-piligerae. COLUMNA STYLARIS 3½—4 mm. longa, cum ovario undique glabra v. ovarium subinde inferne pilis paucis adspersum. Capsulae ignotae.

DACTYLOSTEMON.

602

glabri. Stipulae haud visae. PETIOLI 7—9 mm. longi, toti fusci, demum valde transversim rimosi et epidermide rupta pallidiores. LIMBUS foliorum 10—12 cm. longus, saepius 3—4 cm. latus, lanceolatus, utrinque acuminatus, glaber, subtus tamen in costa primaria pilosus, prominenter reticulato-venosus, supra olivaceo-virens, subtus fuscescens, utraque facie nitidulus; costae secundariae praeter summas exiguas circ. 8 —10. SPICAE folia fere semiaequantes, totae cum bracteis glandulis calycibus et pedicellis nec non ovariis et stylis obscure fulvo-pubescentes. SQUAMAE inflorescentias basi involucrantes coriaceae, rigidulae, glabrae, brunneae, costato-striatae, superiores paucae longiores et subscariosae, dorso pubescentes, florigerae rhombeo-ovatae v. rhombeo-lanceolatae, subinde truncatae, i. e. mutilatae. PEDICELLI fem. 2 mm. longi. CALYCIS masc. laciniae rhombeo-obovatae, acuminatae v. etiam rhombeo-lanceolatae, florum lateralium cujusvis bracteae valde reductae, rudimentariae. PEDICELLI masc. florum intermediorum reliquis validiores et multo longiores. FILAMENTA aritheris subtriplo longiora, i. e. breviuscula, rigidula. OVARII et reliquarum partium indumentum patens, satis densum. Capsulae ignotae. Folia majora, longius petiolata et columna stylaris multo longior quam in D. verticillatq, ramuli glabri et folia subtus glanduligera. Habitat inter Bahia et Vittoria: Sello ; in prov. Bio de Janeiro: Schott n. 1714, 4653.

4. DACTYLOSTEMON LAGOENSIS MUELL. ARG. foliis subsessilibus ad apicem ramulorum congestis subtus minute et sparse glanduligeris; bracteis exiguis triangularibus basi grosse adnato-biglandulosis, glandulis subrugosis pubescentibus; calycis fem. pedicellati laciniis Ianceolatis ovarium bene aequantibus basi subdentatis obsolete glanduloso-lobatis; floribus masc. intermediis bractearum circ. 11—15-andris, lateralibus circ. 8-andris; ovario lurido-hirsuto, stylis suberectis elongatis dimidia longitudine in columnam connatis hirtis. Tota adeo similis Dactylostemoni verticillato, ut descriptio superflua. Stylorum columna elongata ut in D. lasiocarpo et in D. Klotzschii, stamina numerosa ut in D. Gardneri. RAMI superne hirtelli. RHACHIS racemorum dense hispidulo-pubescens. PEDICELLI masc. firmi. CALYX florum masc. intermediorum ad sepalum unicum obovatum exiguum apice villosulum reducti, florum lateralium omnino deficientes. STYLORUM rami juniores erecti, demum in apice columnae arcte revoluti. Capsulae ignotae. Habitat in prov. Minas Geraes prope Lagoa Santa: Warming.

Planta primo intuitu fere D. grandifolium simulat, sed folia brevius petiolata, obscuriora et multo longius et acutius acuminata. Habitat prope Mandioca in silvis umbrosis: Riedel et Langsdorff n. 556.

** Ovarium vestitum.

3. DACTYLOSTENON LASIOCARPUS MUELL. ARG. foliis breviuscule petiolatis ad apicem ramulorum congestis subtus glanduligeris; bracteis ovato-lanceolatis v. sublanceolatis, masc. 3-floris basi inflexo-biglandulosis; calycis fem, pedicellati laciniis ovato-lanceolatis ovarium aequantibus, basi utrinque perexigue 1-glandulosis v. eglandulosis; floribus masc. circ. 7—8-andris; ovario subfulvo-hirsuto, stylis fere dimidia longitudine in columnam longiusculam connatis. Tabula nostra LXXXIII. Fig. II.

Dactylostemon lasiocarpus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 111, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1196. RAMULI penultimi et ultimi teretes, breviusculi, hi fusci, illi fuscocinerei, haud raro spurie verticillati v. saltem subverticillatim conferti,

5. DACTYLOSTEMON GARDNERI MUELL. ARG. foliis mediocriter petiolatis ad apicem ramulorum subcongestis subtus glanduligeris; bracteis ovato-lanceolatis 3-floris basi late biglandulosis, glandulis ipsis dense pubescentibus; calycis fem. pedicellati laciniis lanceolatis ovarium aequantibus basi utrinque glanduloso-unilobatis; floribus masc. intermediis bractearum 12—15-andris, lateralibus circ. 8-andris; ovario dense pubescente in quoque carpidio geminatim bituberculato, stylis vix quarta parte longitudinis in columnam connatis. RAMI graciles, teretes, fusco-cinerei, glabri, juveniles fusci et apice pubescentes. PETIOLI circ. 9—10 mm. longi, patentes, evoluti glabri, juniores autem cum pagina inferiore foliorum novellorum pilis longiusculis subadpressis albido-fulvescentibus dense sericeo-villosi. LIMBUS foliorum evolutorum 8 cm. longus, circa medium fere 3½ cm. latus, lanceolato-subellipticus, acute v. demum obtuse acuminatus, basin versus nonnihil angustatus, ima basi obtusus, novellus supra parce adpressovillosus, evolutus utraque facie glabratus et nitidulus et prominenter reticulato-venosus, totus fuscescens. SQUAMAE involucrantes inferiores 5—6 mm. longae, obtusae, laeves v. leviter costatae, margine albidobarbatae, fuscae, superiores microphyllinae et in pagina inferiore insigniter, ut in D. cuneato, dense adpresso-villosae. SPICAE circ. 3½ cm.


603

EUPHOEBIACEAE:

longae, basi nudae. RHACHIS breviuscule sed dense pubescens. BRACTEAE fere omnes 3-florae, infimae femineae enim juxta florem centralem femineum vulgo utrinque etiam florem masc. proferunt, omnes parvae et pubescentes. PEDICELLI intermedii florum masc. graciles. CALYCIS masc. laciniae florum intermediorum vulgo 3, lanceolato-obovatae, superne dense villoso-pubescentes, florum lateralium 3—1, caeterum conformes v. subinde omnino suppressae. Capsulae ignotae. Polia ut in B. lasiocarpo, styli ut in B. verticillato, stamina autem numerosiora quam in utroque. Habitat in Brasilia (orientali ut videtur) : Gardner n. 166.

6. DACTYLOSTEMON VERTICILLATUS KLOTZSCH (emend.) foliis subsessilibus ad apicem ramulorum subverticillatim congestis subtus eglandulosis; bracteis lineari-lanceolatis, masc. 3-floris v. summis 1-floris basi grosse biglandulosis, glandulis adnatis rugosis; calycis fem. pedicellati laciniis late ovatolanceolatis acutis ovarium semiaequantibus basi utrinque 1-glandulosis; floribus masc. intermediis 5—8-andris, lateralibus 1—4andris; ovario lurido-hirsuto, stylis vix quarta aut quinta parte longitudinis in columnam brevem connatis, ovariis superne leviuscule 6-corniculatis. Yar. a. GENUINUS Müll. Arg., capsulis in dorso cujusvis carpidii geminatim bituberculatis. Tabula nostra LXXXIII. Fig. I.

Dactylostemon verticillatus Klotzsch in Linnaea 1852. p. 298; Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 112 (1863), et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1197. Actinostemon verticillatus Baill. Rec. d’obs. bot. V. 334. 6—10-pedalis. RAMI ramulique spurie verticillati, teretes, penultimi argillaceo- v. ochraceo-cinerei, glabrati, ultimi obscuriores et hirto-pubescentes. STIPULAE lanceolato-lineares, 3—4 mm. longae, subscariosae, denticulatae v. lacero-incisae, caducissimae. PETIOLI vix 1—2 mm. longi, in ramulis sparsi et mox ibidem cum limbo decidui, ad apicem ramulorum autem cum limbo persistentes, saepius quaternatim v. quinatim subverticillati. LIMBUS foliorum saepius 3—6 cm. longus, l¾—cm. latus, oblongo-obovatus v. obovato-lanceolatus, utrinque subobtusus, integer, eglandulosus, glaber, prominenter reticulatovenosus, coriaceo-membranaceus, subpellucidus, supra intense subatroviridis, subtus paulo pallidior saepeque fuscescenti-viridis, undique glaber. COSTAE secundariae angulo semirecto insertae. SPICAE circ. 2—2½ cm. longae. BRACTEAE involucrantes inflorescentiarum scariosocoriaceae, rotundato-obtusae, fuscae, margine dense tomentoso-subciliatae, infimae florigerae lineari-spathulatae, obtusae, membranaceae, 5—7 mm. attingentes, praeter marginem barbatum subglabrae. CALYCIS masc. laciniae rhombeo-lanceolatae v. obovatae, florum lateralium cujusvis bracteae fere obsoletae. OVARIUM modice tantum 6-tuberculatum patenter hirto-vestitum. CAPSULAE 5 mm. longae, 8—9 mm. latae, tridymae, obscure fulvo-pubescentes. SEMINA 5 mm. longa, grisea, fuscostriolata.

DACTYLOSTEMON.

604

b. Folia in ramulis superne laxe disposita. 1. Flores masc. intermedii 15—8-andri.

7. DACTYLOSTEMON ANGUSTIFOLIUS MUELL. ARG. foliis subtus secus marginem minute et distanter maculariglanduligeris in ramulis superne sparsis; spicis parvis, bracteis masc. 3-floris e basi triangulari utrinque glanduligera liguliformi-lanceolatis flaccidis, glandulis bractearum adnatis subplanis parvulis; calycis fem. pedicellati laciniis anguste lanceolatis sensim acuminatis integris ovario brevioribus basi utrinque crasse uniglandulosis; floribus masc. intermediis 15—10-andris, lateralibus circ. 10—7-andris; ovario insigniter crasse cristatosexcornuto glabro, stylis triente longitudinis in columnam validam connatis; capsulis depresso-trigastricis valide cristato6-appendiculatis. RAMI et ramuli cum foliis FRUTEX 3—6-pedalis (Riedel sched.). evolutis glabri. PETIOLI 7—12 mm. longi, subgraciles. LIMBUS foliorum in ramulis penultimis 7—9 cm. longus, l⅔— 2½ cm. latus, lanceolatus, longe et obtuse acuminatus, basi sensim angustata subobtusus, in ramulis ultimis 4—7 cm. longus, 1—1½ cm. tantum latus, lineari-lanceolatus, i. e. ambitu angustior quam in omnibus reliquis hujus generis, novellorum laxe luride villosus, evolutus caeterum quoad consistentiam, colorem, nervationem et glandulas hypophyllas, etsi' exiguas, exacte cum iis B. Klotzschii convenit, sed angustior est quam in omnibus varietatibus illius speciei. INFLORESCENTIAE parvae, caeterum omnino ut in laudata specie, sed ovarium ab origine glabrum nec laxe pilosum. CAPSULAE 7 mm. longae, 9 mm. latae.

A proximo B. Klotzschii differt statura multo humiliore et ovario glabro, et insuper, etsi leviter, foliis angustioribus. Habitat in collibus umbrosis prope Mandioca: Biedel.

FRUTEX

Habitat prope Bio de Janeiro : Sello, Weddell n. 690, Gaudichaud n. 1146 c.fr., Marson, Glaziou n. 3815, Schott n. 4652 ; in silva ad Botafogo: Lund n. 204; in silvis montis Corcovado : Martius n. 193; ad Morro do Broco: Luschnath (sed horum speciminum citatorum illa tantum certa sunt, quae capsulis 6-tuberculatis gaudent, florigera forte ex parte ad var. β. referenda sunt).

Yar. fi. SUBINERMIS Müll. Arg., ovariis (ut in a. genuino) superne 6-tuberculatis, sed capsulis evolutis demum laevibus. FRUTEX 6—8-pedalis. Habitus et characteres omnes, forma et consistentia et nervatio foliorum, inflorescentiae totae cum floribus utriusque sexus ad amussim cum α. genuino quadrant et speciem distinctam constituere non possunt. Specimina florigera ab α. genuino distingui nequeunt.

Habitat prope Bio de Janeiro in collibus siccis: Biedel n. 381.

8. DACTYLOSTEMON KLOTZSCHII (DIDRICHS. emend.) foliis subtus prope basin et secus marginem minute glandulosis, in ramulis subaequaliter sparsis; spicis mediocribus, bracteis masc. lanceolato-obovatis basi stipitatobiglandulosis; calycis fem. brevis laciniis lanceolato-ovatis basi utrinque grossius glanduligeris; floribus masc. intermediis 8—15andris, lateralibus circ. 4—8-andris; ovario turbinato-obovoideo crasse cristato-sexcornuto parce piloso v. subglabro, stylis fere dimidia longitudine in columnam connatis. MUELL. ARG.

Dactylostemon Klotzschii Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1197 (1866). Dactylostemon communis Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 112 (1863). Actinostemon Sprengelii Baill. Etud. gén. Euphorb. 333 pr. p. Yar. α. GRANDIFOLIUS Müll. Arg., foliis mediocriter v. demum longe petiolatis ampliusculis oblongato-obovatis, brevius v. longius et obtuse subcuspidato-acuminatis, basin obtusam v. obsolete cordatam versus longius v. brevius cuneato-angustatis. FOLIORUM petiolus 1—l*/a v. subinde 2—2½ cm. longus; limbus 8—12 cm. longus, 3½—5½ cm. latus, ambitu latior quam in spathulato, angustifolio et tenuifolio, duplo et ultra major quam in γ. Weddelliano et longius petiolatus.

Habitat prope Bio de Janeiro in umbrosis silvaticis: Biedel n. 380.

Var. β. OBTUSATUS Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis breviter v, breviuscule petiolatis cuneato-obovatis v. brevius obovatis v. ellipticis breviter acutatis summo apice obtusis, floribus fem. breviter pedicellatis.


605

EUPHORBIACEAE: Dactylostemon obtusatus Klotzsch in Ericiis. Archiv 1841.

p. 181. Dactylostemon communis α. obtusatus Müll. Ary. in Linnaea XXXII. 112. PETIOLI 3—8 mm. longi. LIMBUS foliorum 5—7 cm. longus, supra medium saepius circ. 3 cm. latus, florendi tempore tenuiusculus, pubescens , sub fructu coriaceus et praeter petiolos glabratus. CAPSULAE ut in var. sequente; SEMINA 5½ mm. longa, 5 mm. lata, irregulariter striato- et maculato-marmorata.

Habitat prope Sio de Janeiro: Sello, Riedel n. 380 pr. p., Schüch ; in monte Corcovado : Leandro do Sacramento.

Var. y. WEDDELLIANUS Müll. Ary. in DC. Prodr. l. c., foliis breviter v. breviuscule petiolatis oblongato-obovatis v. obovatis, ima basi angustata obtusis v. subobtusis, apice breviter et obtuse cuspidato-acuminatis, mediocribus, floribus fem. breviter pedicellatis. Dactylostemon communis b. Weddellianus Müll. Ary. in Linnaea XXXII. 112. RAMI penultimi graciles, subteretes, albido-grisei v. albido-cinerei, sub lente nitiduli, ultimi fusco-virides, omnes glabri, superne sparse oligophylli, inferne vulgo aphylli. PETIOLI 4—7 mm. longi v. subinde in iisdem speciminibus 10 — 14 mm. longi, glabri v. pubescentes. FOLIORUM limbus 4—8 cm. longus, saepius 1½—2½ cm. latus, glaber, v. in costa parce pubescens, nitidulus, utraque facie prominenter reticulatovenosus, supra intense v. obscure viridis, subtus fuscescenti-virens. SPICAE folia dimidia aequantes. SQUAMAE spicam involucrantes imbricatae, ovatae, interiores ovato-lanceolatae, obtusae, rigidae, valide costatostriatae, praeter marginem superiorem griseo-barbatum glabrae et subfuscae, circiter 4—5 mm. longae. RHACHIS spicarum firma, pilis luridogriseis mollibus tomentoso-pubescens. PEDICELLI FRUCTIGERI 6 mm. longi, masculus intermedius cujusvis bracteae 2½—3 mm. aequans, laterales dimidio et ultra breviores. CALYX fem. exiguus; laciniae ovario adpressae eoque multo breviores. SEPALA florum masc. lanceolato-obovata, brevia, in quoque flore 1—3 v. etiam nulla, apice breviter pubescentia. CAPSULAE 6—7 mm. longae, 9 mm. latae, demum fare glabrae; coccorum cristae magnitudine valde ludentes, nigricantes. SEMINA laevia, distincte carunculata. Habitat prope Sio de Janeiro-. Weddell n. 160, Biedel, Glaziou n. 1345, 3649, Mikan ; in monte Corcovado: Martius.

Var. δ. HETEROPHYLLUS Müll. Ary., foliis mediocriter v. longiuscule petiolatis magnitudine valde inaequalibus, majoribus oblongato-obovatis obtuse acuminatis v. obtusiusculis basi angustata obtusis v. subacutis, minoribus ambitu multo angustioribus et longius acuminatis. FOLIA fere ut in y. Weddelliano, sed in eodem ramo valde diversa, et minora multo angustiora.

Habitat prope Bio de Janeiro in silvis et collibus: Biedel.

Var. ε. INTERMEDIUS Müll. Arg., foliis breviter petiolatis oblongato-obovatis, ima basi angustata acutis, apice breviter et subacute cuspidato-acuminatis, floribus fem. breviter pedicellatis. 4—5 mm. longi. LIMBUS foliorum 7—10 cm. longus, 2—4½ cm. latus. FLORES masc. intermedii saepius tantum 8-andri, laterales vulgo 4—5-andri. Fructus ignotus. — Praeter basin acutam foliorum cum y. Weddelliano quadrat. PETIOLI

Habitat prope Bio de Janeiro: Riedel; in sabulosis prope Cabo Frio: Princ. Neuwied.

Var. Ϩ. GENUINUS Müll. Ary. in DC. l. c., foliis breviter petiolatis anguste elliptico- v. subspathulato-lanceolatis, apice obtusiuscule acuminatis, basi angustata obtusis, floribus fem. paulo longius quam in α. et β. pedicellatis. Euphorb.

606

DACTYLOSTEMON.

Dactylostemon Klotzschii Didrichs. Plant, nonnull. Mus. Univ. Hafn. p. 5 (1857). Dactylostemon communis c. Hagendorfii Müll. Ary. in Linnaea l. c. LIMBUS foliorum 5—7 cm. longus, 16—23 mm. latus, fere ut in η. cordato, sed brevius petiolatus et basi haud cordatus, ambitu quam in var. praecedentibus angustior.

Habitat in Brasilia, loco speciali ignoto: Hagendorf in Hb. Beg. Berol. et Hafn.

Var. η. CORDATUS Müll. Ary. in DC. l. c., foliis mediocriter petiolatis anguste elliptico-lanceolatis, evolutis basi minus angustata distincte cordatis, junioribus obtusis, apice breviter et obtuse cuspidato-acuminatis, Dactylostemon communis a. cordatus Müll. Ary. in Linnaea l. c. PETIOLI 10 cm. longi, glabri, basi apiceque tumidi. LIMBUS foliorum 4—7 cm. longus, vix supra medium 16—23 mm. latus, subtus fere ima basi, fere in margine 4-glandulosus, glaber, in costa tamen paginae inferioris parce pubescens. SQUAMAE interiores involucrantes foliaceae, circ. 6 mm. longae, subtus dense sericeo-villosae. FLORES fem. in basi spicarum siti saepe utrinque flore masculo aucti.

Habitat prope Warming.

Bio

de

Janeiro: Weddell;

ibidem ad Botafogo :

Var. S. OBOVATUS Müll. Ary., foliis pro specie longiuscule petiolatis basin versus sensim angustatis, ima basi obtusiusculis v. subcordatis, apice brevius longiusve obtusiuscule acuminatis, ambitu oblongo- v. cuneato-obovatis, 2—2½-plo longioribus quam latis, pedicellis fem. mediocribus. Dactylostemon Klotzschii e. petiolaris * obovatus Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1198. Dactylostemon communis e. petiolaris * obovatus Müll. Ary. in Linnaea l. c. Similis β. obtusato, sed folia multo longius petiolata. 8—12 mm. longi. Stamina minus numerosa quam in β., 4—9.

Petioli

Habitat prope Bio de Janeiro: Biedel n. 377 pr. p., Sello, Netto; in sabulosis ad Cabo Frio: Princ. Neuwied ; et ad Bahia do Telegrafo : Luschnath.

Var. (. SPATHULATUS Müll. Ary., foliis pro specie longiuscule petiolatis, basin versus sensim angustatis, ima basi obtusiusculis, apice brevius longiusve obtusiuscule acuminatis, ambitu latiuscule spathulato-lanceolatis, circ; 3—3½-plo longioribus quam latis, pedicellis fem. mediocribus. Dactylostemon Klotzschii ε. petiolaris ** spathulaius Müll. Ary. in DC. Prodr. l. c. Dactylostemon communis e. petiolaris ** spathulatus Müll. Ary. in Linnaea l. c. FRUTEX 8—10-pedalis. PETIOLI 1—2 ½ cm. longi. LIMBUS foliorum 8—13 cm. longus, 2—3½ cm. latus, fuscescenti-viridis, subtenuior quam in var. praecedentibus.

Habitat in silvaticis umbrosis prope Bio de Janeiro: Sello, Biedel n. 377 pr. p., 380 b.; Caudichaud n. 1153, Martius.

Var. κ. ACUMINATUS Müll. Ary. in DC. l. c., foliis longiuscule petiolatis anguste spathulato- v. anguste subellipticolanceolatis, basin acutam versus cuneato-angustatis, apice brevius v. longiuscule et acute acuminatis, pedicellis fem, gracilibus, ovariis glabrescentibus.

77


EUPHOEBIACEAE:

607

KAMI ramulique ut in var. FRUTEX arborescens, 10—15-pedalis. praecedentibus graciles, hi tamen magis pilis laxis et longiusculis adspersi. PETIOLI graciles, 1—1½ v. fere 2 cm. longi, patuli. LIMBUS foliorum evolutus 5—8 cm. longus, 2—3 cm. latus, junior mox glabratus et tenuis. PEDICELLI fem. 4—7 mm. aequantes. CAPSULAE juniores minus valide cristato-sexcornutae, caeterum cum seminibus ut in var. praecedentibus. Flores masc. ignoti, — Folia omnium varietatum juniora distinctius pilosa, membranacea, evoluta glabrata et tenuiter coriacea. Forte species distincta, sed non satis nota.

H'abitat prope Bio de Janeiro in silvis umbrosis montanis: Lhotsky, Biedel n. 13.

Var. λ. TENUIFOLIUS Müll. Arg., foliis mediocriter petiolatis anguste laneeolatis, basin acutam versus sensim angustatis, superne longe sensim et obtuse caudato-cuspidatis membranaceis pellucidis, ovariis nonnisi basi pilis paucis adspersis. acuta.

Simillimus μ. amgustifolio, sed folia tenuiora et summo apice non Petioli 4—7 mm. longi, graciles. Habitat in Brasilia, verisimiliter prope Bio de Janeiro: Biedel.

Var. μ. ANGUSTIFOLIUS Müll. Arg. in DC. l. c., foliis pro specie longiuscule petiolatis anguste spathulato-lanceolatis, basin acutam versus cuneato-angustatis, apice longe sensim et acute caudato-cuspidatis, pedicellis fem. gracilibus, ovariis subglabratis. Dactylostemon communis f. angustifolius Müll. Arg. in Linnaea l. c. 9—12 cm. longa, 2½—3½ cm. lata, utraque facie nitida, omnia longius quam in var. praecedente cuspidata nec hinc inde breviter et obtuse acuminata, omnia satis conformia, quam in illa longiora et magis nitida. FOLIA

Habitat „in Brasilia meridionali“. Sello.

9. DACTYLOSTEMON LEPTOPUS MUELL. ARG. foliis subtus intra marginem sparse glandulosis, in ramulis subaequaliter sparsis; bracteis lanceolatis basi utrinque late adnatoglanduligeris, glandulis planis glabris; calycis fem. pedicellati laciniis lanceolato-ovatis ovario brevioribus basi utrinque grossius glanduligeris; floribus masc. tenuiter pedicellatis, intermediis bractearum 6—8-andris, lateralibus 4—5-andris; ovario obtuse tuberculato-sexgibboso parce piloso, stylis vix triente in columnam connatis. Planta ex dispositione et forma foliorum D. Klotzschii ι. spathulatum fere simulat, sed folia subtus pluriglandulosa, pedicelli florum intermediorum cujusvis bracteae praesertim multo graciliores, flores masc. minus polyandri, ovarium aliter appendiculatum, haud cristato-6cornutum et columna stylaris brevior. RAMI unius speciminis visi graciles , cinerei. PETIOLI 7—18 mm. longi, patentes, cum limbo evoluto glabri. LIMBUS foliorum evolutus 8—10 cm. longus, 2½—3 cm. latus, saepius tamen in specimine viso minor, spathulato-obovatus, obtusus v. breviter et obtuse acutatus, basin versus sensim angustatus, ima basi obtusus. FOLIA novella inter squamas involucrantes perularum et inflorescentiam sita supra sparse, subtus dense adpresso-villosa. INFLORESCENTIAE ipsae e gracilitate pedicellorum et filamentorum potius speciem Actinostemonis quam Dactylostemonis simulant. RHACHIS pubescens. BRACTEAE ciliato-barbatae, infimae bisexuales. CALYCIS masc. laciniae oblongoobovatae, superne barbatae, in floribus lateralibus saepius ex parte obsoletae. FILAMENTA rigida, subsquarroso-patentia, elongata, vix pedicellis masc. tenuiora. Capsulae ignotae. Habitat in Brasilia orientali, verisimiliter in prov. Bio de Janeiro: Schiich (in Hb. Imp. Vindob.J.

DACTYLOSTEMON.

608

10. DACTYLOSTEMON AUSTRALIS MUELL. ARG. foliis subtus intra marginem minute et sparse glanduligeris, in ramulis subaequaliter sparsis; inflorescentiis brevibus, bracteis triangularibus basi utrinque valide glandulosis, glandulis adnatis hirtis, pedicellis fem. crassis; calycis fem. laciniis ovato-lanceolatis longe acuminatis ovarium superantibus basi utrinque obsolete glanduligeris v. eglandulosis; floribus masc. intermediis 3—7-andris, lateralibus 1—3-andris; ovario in cujusvis carpidii dorso geminatim bigibboso undique glabro. Habitus ramorum, ramulorum, consistentia, fere forma, magnitudo et color foliorum ut in D. Klotzschii t. spathulato, sed folia minus spathulato-obovata, stamina minus numerosa et ovarium haud vestitum et minus valide 6-cornutum. PETIOLI 7—12 mm. longi, tenues, nigricantes, puberuli. LIMBUS foliorum evolutorum 7—9 cm. longus, 2½—3 cm. latus, v. in aliis speciminibus 2—3-plo minor, elliptico-lanceolatus, utrinque subaequaliter angustatus, basi apiceque obtusus, utraque facie fuscescens et prominenter sed tenuissime reticulato-venosus, firme membranaceus, supra glaber, subtus inferne in costa barbato-pubescens, subinde nitidulus, novellorum ad basin inflorescentiarum sitorum in utraque pagina parce pubescens, in margine densius pubescens. INFLORESCENTIAE 1½ V. fere 2 cm. longae; rhachis hirta. PEDICELLI fem. incrassati, calyce subduplo longiores. CALYX fem. 2 mm. longus; laciniae subulato-acuminatae, ciliato-hirtae. CALYX masc. florum intermediorum ad lacinulas 1—2 lanceolatas superne villoso-ciliatas reductus aut nullus, in floribus lateralibus deficiens. FILAMENTA breviuscula. Capsulae ignotae. Habitat in prov. S. Paulo: Burchell n. 5238.

11. DACTYLOSTEMON DESERTORUM MUELL. ARG. foliis junioribus subtus non glandulosis, in ramulis subaequaliter sparsis; inflorescentiis parvulis, bracteis triangularibus, masc. 3-floris v. superioribus 1-floris basi bilobato-glanduligeris, glandulis parce piligeris; calycis fem. pedicellati laciniis ovatolanceolatis ovario brevioribus basi utrinque glanduloso-unilobatis ; floribus masc. tenuiter pedicellatis, intermediis cujusvis bracteae 5—8-andris, lateralibus 1—4-andris; ovario obtuse tuberculatosexgibboso glabro, stylis fere triente in columnam connatis. FRUTEX divaricato-ramosissimus ; RAMI cujusvis ordinis breves, rigidi v. rigiduli, teretes, glabri, cinereo-nigricantes, penultimi et ultimi valde patentes, inflorescentias terminales basi microphyllinas gerentes, caeterum florendi tempore foliis evolutis omnino destituti, densius cicatricosi. FOLIA evoluta et eorum folia ignota, juniora inter squamas perulinas et flores sita circ. 1—1½, cm. longa, oblongo-ovata, breviter acuminata, basi subcordata v. acuta, supra parce, subtus paulo densius adpressopubescentia, demum verisimiliter glabrata. INFLORESCENTIAE 1½ cm. longae, satis densiflorae; rhachis pubescens. BRACTEAE infimae saepe bisexuales, reliquae vulgo 3-florae, superiores 2- v. saepius 1-florae, exiguae, pubescentes. PEDICELLI fem. calyce 3-plo longiores, firmi, puberuli, masculi valde tenues ut in D. leptopode, filamentis non multo crassiores. CALYCES fem. parce puberuli, masculi vulgo omnino obsoleti v. in floribus intermediis ad lacinulam lanceolato-ovatam reducti. OVARIUM glaberrimum, in dorso cujusvis carpidii infra medium minute et obtuse 2-tuberculatum, superne subangustatum. Capsulae ignotae. Habitat in deserto prov. Bahiensis: Martius; ad Monte Santo: Martius.

§. 2. Ovarium et capsulae inermia. a. Folia in apice ramulorum congesta.

12. DACTYLOSTEMON LUNDIANUS MUELL. ARG foliis in apice ramulorum congestis; bracteis florigeris masc. 3-floris basi inflexo-biglandulosis; calycis fem. longiuscule pedicellati laciniis anguste ovato-lanceolatis basi utrinque 1-glandulosis ; ovario fulvo-hirsuto longistylo, stylis fere dimidia longitudine in columnam connatis hirtis.


EUPHORBIACEAE:

609

Dactylostemon Lundianus Didrichs. Piant. nonnull. Mus. Univ. Hafn. p. 4 (1857); Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2.

p. 1198. Dactylostemon Iasiocarpoides Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 114 (1863). Actinostemon lasiocarpoides Baill. Rec. d’obs. bot. V. 334. FRUTEX 8 — 12-pedalis. FOLIORUM limbus obovato-lanceolatus, utrinque acuminatus, 10—17 cm. longus, 2½—4 cm. latus, basin versus longe angustatus, apice sensim acute acuminatus, rigide membranaceus, fuscescenti-viridis, evolutus glaber, utraque facie prominenter sed tenuiter reticulato-venosus, subtus inferne in costis secundariis hinc inde minute glandulosus. BRACTEAE florigerae ovato-lanceolatae v. rhombeo-lanceolatae, femineae longissime acuminatae, subvillosae. CALYCIS masc. laciniae rhombeo-obovatae, feminei lanceolatae, ovarium aequantes, barbato-subciliatae. COLUMNA STYLARIS ovarium fere bis aequans. Fructus ignotus.

Specimina herbariorum simillima iis D. lasiocarpi, sed folia ambitu alia et ovarium haud armatum. Habitat prope Rio de Janeiro in collibus silvaticis montis Corcovado: Riedel, Lund.

13. DACTYLOSTEMON ESTRELLENSIS MUELL. ARG. foliis ad apicem ramulorum congestis, subtus undique secus marginem distanter et minute glanduligeris; spicis floribundis, bracteis masc. 3—1-floris liguliformi-lanceolatis valide ciliatis; calyce fem. breviter pedicellato quam ovarium triente breviore, laciniis liguliformi-lanceolatis obtusis valide ciliatis inferne utrinque glanduligeris; floribus masc. 7—11-andris; ovario trigastrico inermi glabro, stylis longiusculis usque ad medium in columnam rigidulam subgracilem connatis, parte libera revolutis. 8—12-pedalis (Riedel sched.). RAMULI teretes, cinerascentes, ultimi fuscescentes et breviusculi, 3—6 cm. longi, apice folia nunc in verticillum spurium congesta, nunc laxiora sed tamen ibidem approximata gerentes. PETIOLI 3—7 mm. longi, parce pubescentes, demum glabrati. LIMBUS foliorum subspathulato-lanceolatus, 5—9 cm. longus, 1—2 cm. (rarius usque 2½ v. 3) latus, sensim obtuse acuminatus, basin versus longiuscule cuneato-angustatus. Nervatio, venae et color ut in D. Mandiocano, sed consistentia multo tenuior, et glandulae hypophyllae margini approximatae sunt. SPICAE 2 — 3 cm. longae. RHACHIS et bracteae pilis lurido-fulvis crispulis longiusculis vestitae. SQUAMAE 5 mm. longae, margine superne dense ciliolatae. GLANDULAE bractearum subplanae. ANTHERAE filamentis 2—3-plo longiores. PEDICOLUMNA STYLARIS 2½ mm. longa; CELLI feminei ovario vix longiores. stylorum pars libera intus valide papillosa. Capsulae ignotae. FRUTEX

Habitu satis accedit ad D. Klotzschii p. Weddellianum, sed folia in apice ramulorum magis conferta, ambitu angustiora et ovarium omnino diversum. Habitat in silvis umbrosis montium Serra d'Estrella: Riedel.

b. Folia in ramulis subaequaliter sparsa.

14. DACTYLOSTEMON CUNEATUS MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis rigidis subtus minute glanduligeris; racemis majusculis floribundis, bracteis involucrantibus elongatis, superioribus microphyllinis sericeo-lanatis, bracteis masc. 3-floris basi crasse biglandulosis longipilosis; calycis fem. subsessilis laciniis rhombeo-obovatis subobtusis intus utrinque 1-glandulosis ; floribus masc. intermediis cujusvis bracteae 12—17-andris, lateralibus 7—12-andris ; ovario parciuscule piloso inermi, stylis glabris inferne connatis suberectis validis majusculis. Dactylostemon cuneatus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 114, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1199. Actinosiemon cuneatus Baill. Rec. d’ols. lot. V. 535.

DACTYLOSTEMON.

610

Var. α. LATIFOLIUS Müll. Arg. I. c., foliis oblongo-obovatis, squamis involucrantibus inflorescentiarum infimis obovatis glabris, interioribus valde oblongatis superne barbato-ciliatis. RAMI penultimi cinerei, glabri, ultimi breves et tenues, inflorescentiis terminati, basi squamis infimis 6 mm. longis striatis glabris involucrati, dein squamas spathulato-sublineares duplo v. fere triplo longiores apiceque vestitas gerentes, sub ipsa inflorescentia autem microphyllini, i. e. foliis 4—5 novellis lanceolatis utrinque acuminatis circ. 2 cm. longis, utraque facie pilis longiusculis mollibus albido-subfulvis vestitis ornati. FOLIORUM evolutorum petioli 4—8 mm. longi; limbus 5—7 cm. longus, 2½—3 cm. latus, basin obtusam v. leviter cordatam versus angustatus, apice obtuse acuminatus, supra obscure viridis, subtus rufescenti-fuscescens, undique glaber, modice nitidulus; costae secundariae arcuatim adscendentes, subtus praesertim prominentes, infimae haud raro utrinque duae approximatae sed limbo dimidio multo breviores. SPICAE 3—4 cm. longae, dense floribundae, evolutae 8 mm. latae, in pedunculo et rhachi more foliorum novellorum sericeo-lanatae. FLORES masc. intermedii longius pedicellati et calyce distincto praediti, sepala ovata, longe villosula, in floribus lateralibus autem plus minusve obsoleta. Fructus ignoti.

Habitat in prov. Minas Geraes: Sello.

Var. β. ANGUSTIFOLIUS Müll. Arg. l. c., foliis anguste obovato-lanceolatis, squamis ramulorum glabris fere subito in foliola novella sericeo-lanata abeuntibus. LIMBUS foliorum 3½—5½ cm. longus, 12—15 mm. latus, rigidulus ut in α. et similiter coloratus. — Similis D. Klotzschii, sed folia in apice ramulorum haud conferta.

Habitat cum varietate praecedente: /Sello.

15. DACTYLOSTEMON SPARSIFOLIUS MUELL. ARG. foliis evolutis membranaceo-coriaceis, subtus intra marginem sparse glanduligeris, in ramulis sparsis; racemis elongatis, bracteis grosse adnato-biglandulosis; calycis fem, pedicellati laciniis liguliformibus obtusis ovarium aequantibus basi utrinque subulato-glanduligeris ; calycis masc. laciniis cuneato-obovatis ; floribus masc. intermediis circ. 6—9-andris, lateralibus 3—5-andris; ovario et stylis hirtis, illo inermi, stylis suberectis validis circiter triente in columnam connatis. teretes, FRUTEX subvirgato-ramosus. RAMI viridi-fuscescentes, glabri, superne subangulosi, novelli lurido-fusco-pubescentes, omnes elongati et subaequaliter foliosi. PETIOLI 3—6 mm. longi, hirtelli, demum glabrati. LIMBUS foliorum novellorum margine minute barbatopubescens, caeterum utraque pagina glaber v. subglaber, evolutus demum undique glabratus, utraque facie prominenter reticulato-venosus, nitidulus, fere membranaceus, ambitu elliptico- v. obovato-lanceolatus, basin obtusam versus leviter angustatus, apice acute acuminatus. RACEMI folia subaequantes, longiuscule pedunculati ,j obscure fulvo-villosuli. RHACHIS crasse filiformis. PEDICELLI fem. 2—3 mm. longi. BRACTEAE masc. modice distantes. STYLI elongati. Capsulae ignotae. Subsimilis Dactylostemon Klotzschii differt ovario armato et floribus masc. magis polyandris. Habitat in prov. Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming.

16. DACTYLOSTEMON OLIGANDRUS MUELL. ARG. foliis breviuscule petiolatis subaequaliter in ramulis dispositis rigide membranaceis, subtus parce et minute v. non glanduligeris ; spicis gracilibus, bracteis masc. 3-floris exiguis triangulariovatis basi utrinque grosse glanduligeris quam glandulae minoribus ; calycis fem. subsessilis laciniis ovato-lanceolatis subacuminatis basi utrinque patellari-1—2-glandulosis exiguis; floribus masc. intermediis 4—7-andris, lateralibus cujusvis bracteae 3—5-andris; ovario glabro inermi, stylis breviuscule connatis.


EUPHORBIACEAE : DACTYLOSTEMON—EXCAECARIA.

611

Dactylostemon oligandrus Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 115, et in DC. Prodr. XV 2. p. 1199. Actinostemon oligandrus Baill. Bec. d’obs. bot. V. 335. RAMI ramulique graciles, teretes, PRUTEX 8—12-pedalis (Riedel). hi obscure fulvo- v. subferrugineo-villosuli v. patulo-pubescentes. PETIOLI circ. 5 — 8 mm. longi, cum margine et costa foliorum pilis obscure fulvis hirtelli. LIMBUS foliorum 4—7 cm. longus, 2½—3 cm. latus v. etiam in nonnullis minor, ellipticus v. elliptico-lanceolatus, utrinque acutus, tenuior quam in praecedentibus, supra obscure viridis, praeter costas primarias et secundarias glaber, subtus leviter pallidior, nitidulus, subtus saepius eglandulosus, v. hinc inde, praesertim in costis secundariis v. in earum vicinitate punctiformi-glandulosus ; costae et venae utrinque prominulae, tenues. SPICAE petiolis duplo longiores. BRACTEAE involucrantes cuneato-obovatae, 4½ mm. longae, parce puberulae, margine barbatae, pallidae, scariosae, florigerae parce hirtellae; glandulae stipulares subadnatae, crassae, rugulosae, subinde in dorso bractearum confluentes et haud raro bracteis ipsis longiores. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Minas Geraës: Claussen ; in silvis umbrosis ad ripam rivi TUM prov. S. Paulo: Riedel n. 377.

Species non satis nota:

DACTYLOSTEMON BRASILIENSIS MUELL. ARG. foliis lanceolatis integris nitidis glabris, spicis fem. terminalibus folio brevioribus. 17.

Dactylostemon Brasiliensis Müll. Ary. in Linnaea XXXII. 114, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1199. Actinostemon Sprengelii Baill. Bec. d’obs. bot. V. 333 pr. p. Excoecaria Brasiliensis Bpreng. Neue Entdeck. II. 117. RAMI teretes, cinereo-fusci. FOLIA alterna, in summis ramulis subfasciculata, brevissime petiolata, lanceolato-oblonga, sesquipollicem longa, semipollicem lata, utrinque attenuata, nitida, integerrima. PEDUNCULI e gemmis fuscis nascuntur, quarum squamae aridae, lineatae, ipsi hirsuti, foliis breviores, erecti, pauciflori. SQUAMAE remotiusculae, singulae ovaria superantes, villosae. PISTILLA tria, fissa, apice revoluta.

Habitat in Brasilia teste Sprengel (non vidi).

LVI. EXCAECARIA (LINN. emend.) MUELL.

ARG.

EXCAECARIA Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1201. •—• EXCAECARIA Linn. Gen. plant, n. 1102; Klotzsch in Erichs.

Archiv VII. (1841) 182. — SAPIUM Jacq. Amer. 249. t. 158; Lam. Illustr. t. 792; Adr. Juss. Tent. Euphorb. 49. t. 15. — TRIADICA Lour. Flor. Cochinch. II. 748. — STILLINGIA Adr. Juss. Tent. Euphorb. 49. t. 16. fig. 52. — FALCONERIA Royle Illustr. 354. t. 84 a, seu t. 98. fig. 2—3. — BONONIA A. Bich. Fl. Cub. III. 201. — SPIROSTACHYS Sond. in Linnaea XXIII. 106. — SCLEROCROTON Hochst. in Flora Batisb. 1845. p. 85 pr. p. — SAPIUM et EXCAECARIA Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 84. — SAPIOPSIS Müll. Arg. in Linnaea l. c. (conf. DC. Prodr. XV. 2. p. 1202). — STILLINGFLEETIA Boj. Hort. Maurit. 284. CALYCIS laciniae utriusque sexus imbricativae v. calycis masculi diminutae et aestivatione se haud tangentes. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA centralia; antherae birimosae; loculi longitrorsum adnati. Ovarii rudimentum nullum. OVARII fertilis loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsulari-aperiens, siccus

612

aut carnosus, columella centrali evoluta munitus. SEMINA ecarunculata; cbalaza basilaris. EMBRYO verticalis; cotyledones latae.

ARBOBES et FRUTICES v. raro SUFFRUTICES lactescentes utriusque hemisphaerii. FOLIA saepissime alterna, in paucis opposita, bistipulata, vulgo breviter petiolata, in nostris omnibus penninervia, margine haud raro appendiculato-glanduligera, caeterum integra aut plus minusve crenata v. serrulata; petioli in pluribus speciebus FLOBES spicati. apice appendiculato-biglanduligeri. SPICAE vulgo terminales et bisexuales, basi femineae, caeterum masculae v. etiam abortu florum fem. saepe omnino masculae. CALYCES 2—3-meri, evolutione varii. STAMINA 3—2; ANTHEBAE extrorsum birimosae. OVARIUM vulgo 3-loculare ; STYLI 3 inferne in columnam connati, simplices. SEMINA saepe tela cellulari sub epidermide accrescente quasi spurie arillata. Genus a Sebastiania non differt nisi seminibus ecarunculatis, sed species insuper vulgo prima fronte aut petiolis apice appendiculato-biglandulosis aut spicis validis et bracteis crasse adnato-biglandulosis a Bebastianiis distinguuntur. — Sectiones notae 7, brasilienses 3, species notae 63, brasilienses 21. CONSPECTUS SECTIONUM BRASILIENSIUM. Calyx masc. 2-fidus, laciniae late imbricativae. Capsulae siccae. Semina spurie arillata .... I. SAPIUM. Calyx masc. 3—2-fidus, laciniae late imbricativae. Capsulae bacciformes. Semina spurie arillata II. TRIADICA. Calyx masc. ad lacinulas 3—2—1 angustas reductus. Capsulae siccae. Semina non spurie arillata . III. EUEXCAECARIA.

Sectio I. SAPIUM Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1202. — Genus SAPIUM Jacq. Amer. 249. t. 158; Lam. Illustr. t. 792; Adr. Juss. Tent. Euphorb. p. 49. t. 15. — SAPIOPSIS Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 84. — STILLINGIAE sect. SAPIUM Klotzsch in Erichs. Archiv 1841. p. 187; Baill. Etud. gSn. Euphorb. 512, et Bec. d’obs. bot. V. 322. — SAPII sect. EUSAPIUM Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 115. — Calyx masc. 2-fidus; laciniae ambitu latae lateque imbricativae. Capsulae siccae. Semina massa cellulosa sub epidermide accrescente spurie arillata. — Inflorescendae terminales. Bracteae masc. multi—triflorae. Testa seminum saepe tuberculato-aspera. — Species omnes americanae. CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Polia in apice petiolorum aut ima basi limbi grosse appendiculatov. sessili-biglandulosa. a. Costae secundariae foliorum densae. Stipulae coriaceae basi obtusae, costae et venae 1. E. OBOVATA. rigidae Stipulae scariosae basi hastatae, costae et venae 2. E. MARTII. tenues b. Costae secundariae foliorum modice distantes.

1.

Folia membranacea, dentibus subsetaceo-acuminatis argute serrulata . . . 3. E. ARGUTA. Polia rigida v. rigidula, subintegra v. obtuse crenato-serrulata . 2.


EUPHORBIACEAE: EXCAECARIA.

613

Spicae parvulae, bracteae ♂ 3-florae, folia loranthacea 4. E. TRISTIS. Spicae validae elongatae, folia non loranthacea . 4. Bracteae masc. 1-florae, glandulae earum crassae, folia longiuscule petiolata . . 5. E. DIANDRA. 4. Bracteae masc. 3—pluri-florae . 5. Semina laevia . 6. 5. Semina tuberculato-aspera (in E. pallida ignota) . 7. Stipulae triangulares margine scarioso subintegrae, — folia lanceolato-elliptica, planta arborea 6. E. OCCIDENTALIS. 6. Stipulae lanceolato-ovatae margine scarioso dense lacerae, — folia spathulata, planta fruticosa

2.

7. E. TIJUCENSIS.

Plantae suffruticosae v. saltem humiles, folia marginata, bracteae ♂ 3—5-florae 8. E. MARGINATA. Plantae alte fruticosae v. arboreae, bracteae ♂ multiflorae . 8. Bracteolae florum ♂ lacinulatae, costae et venae tenues, folia subviridia ... 9. E. BIGLANDULOSA. 8. Bracteolae florum ♂ obsoletae, costae et venae crassiusculae, folia subtus albicantia 10. E. PALLIDA. §. 2. Folia nec in apice petiolorum nec ad basin limbi appendiculatobiglandulosa. Stipulae late ovatae, glandulae bractearum suborbiculares 11. E. HAEMATOSPEBMA. Stipulae lanceolato-lineares, glandulae bractearum demum elongato-poculiformes. 12. E. SALPINGADENIA A. 7.

§. 1. Folia in apice petiolorum aut basi limbi grosse appendiculatobiglandulosa.

614

2. EXCAECARIA MARTII MUELL. ARG. stipulis triangularibus praeter nervum scariosis margine lacero-denticulatis basi hastatis, petiolis apice biglandulosis, limbo membranaceocoriaceo anguste marginato apice acuto, costis secundariis utrinque circ. 12—15 mediocribus cum venis reticulatis prominentibus; bracteis semiorbicularibus circ. 10-floris 2-glandulosis, glandulis orbicularibus v. orbiculari-ellipticis centro peltatim insertis quam bracteae majoribus; calyce fem. sessili tubuloso obtuse 5-lobo; columna stylari breviter 5-fida. FRUTEX ramosissimus, lacte denso scatens. RAMI patentes, teretes, nigricanti- v. fusco-cinerei, ultimi fusco-virides. STIPULAE 2 —2½ mm. longae, praeter costam tenues, fulvo-pallidae. PETIOLI 4—8 mm. longi, crassi, cum omnibus partibus glabri. LIMBUS foliorum 5—8 cm. longus, 2 — 3 ½ cm. latus, oblongo-ellipticus v. ellipticus, utrinque aequaliter sed breviter acute acuminatus, viridis, utraque facie subconcolor. COSTAE ut in E. obovata sed paulo tenuiores et venae numerosiores magisque reticulatae, cum costis prominentes; costae et petioli foliorum in vivo obscure viridium purpurei aut purpurascentes. SPICAE terminales et similes iis E. obovatae, sed bracteae minus multiflorae et glandulae bractearum magis ambitu rotundatae et magis regulariter peltatae. BRACTEOLAE florum fem. sessilium lanceolato-ovatae v. subliguliformes, denticulatae, longiusculae. CALYX fem. duplo et ultra longior quam latus, lobi breves, semiorbiculares, rotundato-obtusi. Capsulae ignotae.

A proxima E. obovata praesertim forma stipularum et dein statura altiore, ramis patentibus, foliis tenuius costatis, vulgo distinctius reticulato-venosis, apice acutis, minus coriaceis, glandulis bractearum magis orbicularibus differt. Habitat ad rivos locis umbrosis udis Vâo do Paranan prov. Minas Geraës: Manlius n. 2003.

a. Costae secundariae foliorum densae.

1. EXCAECARIA OBOVATA MUELL. AEG. stipulis triangularibus subeartilagineis dentatis basi obtusis, petiolis apice biglandulosis, limbo coriaceo marginato apice obtuso, costis secundariis utrinque circ. 15 rigidis saepe cum minoribus alternantibus densis; bracteis masc. triangulari-semiorbicularibus quam glandulae magnae oblongatae descendentes multo brevioribus membranaceis lacero-denticulatis circ. 15-floris; capsulis sessilibus, seminibus echinato-asperis. Excaecaria obovata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1203. Sapium obovatum Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 120. Stillingia obovata Baill. Rec. d’obs. bot. V. 321. FRUTEX 1—3-pedalis, glaberrimus. RAMI teretes, subfusci; ramuli adscendentes v. suberecti, angulosi, lurido-virides. STIPULAE 2½ mm. longae, margine nec scariosae nec lacerae, undique rigidae, albidae, basi obtusae. PETIOLI 4—8 mm. longi, crassi, apice utrinque glandula depresso-conica apice excavata praediti. LIMBUS foliorum 5—11 cm. longus, 3—5 cm. latus, obovatus v. late ellipticus, basi cuneato-acutus, apice obtusissime et breviter acutatus, apicem versus plus minusve dentatus ; dentes cartilaginei, obtusi; pagina utraque concolor, lutescentiviridis, nitidula; costae secundariae crassae, venae inter costas subpaucae et rigidulae; lamina haud pellucido-punctata. SPICAE solitariae, terminales, 6 cm. longae, validiusculae. BRACTEARUM glandulae demum 3 mm. longae, duplo longiores quam latae. FLORES masc. sessiles; laciniae calycis margine integrae. STAMINA 2, libera. CAPSULAE 6 mm. longae. SEMINA 5 mm. longa et lata, leviter compressa, ex parte sanguineo-rubentia.

Habitat in campis ad Curvellos prov. Minas Geraës: Riedel n.2829; in silvis ad Camapuam: Riedel n. 640; in silvis inundatis prov. Bahiae ad flumen S. Francisco prope Joazeiro: Martius; in prov. S. Paulo ad Uberaba: Regnell n. 1060; ad Annicuno: Pohl n. 1348; in prov. Goyaz inter Goyaz et Cavalcante: Burchell n. 7602; in fruticetis prope S. Luzia: Riedel n. 664; in prov. do Mato Grosso ad fontes fluminis Paraguay in districtu Adamantium: Manso n. 351. Euphorb.

b. Costae secundariae foliorum modice distantes. 3. EXCAECARIA ARGUTA MUELL. ARG. foliis longiuscule petiolatis, stipulis triangularibus coriaceo-scariosis subintegris, petiolis superne utrinque biglandulosis, foliorum limbo sicco membranaceo argute serrulato subevenoso; capsulis sessilibus majusculis parum crassis, seminibus albido-coccineis sub arillo spurio hinc inde tuberculato-asperis. ARBOR 15—20-pedalis v. saepe frutex elatus. TRUNCUS basi diametro spithameus. RAMI erecti, validi, divergenter ramosi, viventes lactescentes, ultimi breves et densiuscule oligophylli, crassi, fusci v. subferruginei, cum foliis glabri, seniores magis nigricantes, cortice laevigato tecti. PETIOLI circ. 2 cm. longi, graciles. LIMBUS foliorum 5—7 cm. longus, 2—3½ cm. latus, oblongo-ellipticus v. oblongo-ovatus, basi nonnihil cuneato-acutatus, apice acutus, margine dentibus parvulis subulato-acuminatis ornatus, fuscescenti-viridis, vivus crassiusculus, siccus autem membranaceus, subpellucidus. COSTAE secundariae utroque latere 6—8, tenues, nonnihil flexuosae, venis paucis auctae, erga lucem examinatae autem venae numerosae reticulatae in areolis libere ramuligerae apparent. CAPSULARUM valvae 13 mm. longae. SEMINA 8 mm. longa, 7 mm. lata et 6 mm. crassa, apice acutiuscula.

Folia quam in affinibus multo tenuiora et longe argutius serrata et fructus caeterum quam in illis majores sunt. Habitat in prov. Pernambuco, in pratis udis ad praedia Terra Nova et Melancia: Martius n. 2409. — Ad Bagoa Santa specimen floribus fructibusque destitutum lectum est a cl. Warming, quod forte hic referendum est, etiamsi folia multo majora, 15—18 cm. longa, 4—5 cm. lata (forte e surculis sterilibus desumpta).

4. EXCAECARIA TRISTIS MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis, stipulis triangularibus late scariosis margine laceris, petiolis apice biglandulosis, limbo loranthaceo-opaco fragili,

78


615

EUPHORBIACEAE: EXCAECARIA.

costis secundariis sub distantibus vix distinctis, venis indistinctis; spicis parvulis, bracteis brevibus latis, masc. 3-floris grosse biglandulosis, glandulis planis; calyce fem. abbreviato 3-partito, laciniis ovatis acutis, masculo obovoideo 2-fido; stylis basi breviter connatis arcuato-patentibus. videtur ramosissima, glaberrima, obscure olivaceovarie curvati et subflexuosi, divaricato-ramosi, mediocres, sicci contracto-angulosi, cinereo-fusci. RAMULI ultimi foliigeri saepius 3—5 cm. longi, apice in spicam abeuntes, caeterum 4—8-phylli, nigricanti-olivacei. PETIOLI 2—5 mm. longi, crassi, versus supra biglanduligeri; glandulae elevato-hemisphaericae. LIMBUS foliorum 2½—3½ cm. longus, 12—18 mm. latus, brevior e basi cuneata obovatus, longior obovato-lanceolatus, omnium basi acutus, sensim in petiolum abiens, brevior apice rotundato-obtusus v. brevissime et obtuse acutatus, reliquorum breviter et obtuse acutatus, margine obtuse crenulatus, costa crassa utraque facie deplanata percursus; costae secundariae utroque latere circ. 4 —• 6, tenues, vulgo inconspicuae. SPICAE 2—2½ cm. longae, inferne flores fem. paucos gerentes. CALYX fem. ovario pluries brevior. FLORES masc. minores quam in E. biglandulosa et in axillis bractearum multo minus numerosi. Fructus ignotus. ARBUSCULA

viridis. teretes, breves, circiter apicem

RAMI

Habitus ut in peruviana E. obtusifolia Müll. Arg. (in DC. Prodr. XV. 2. p. 1223), sed calyx masc. omnino alius. Habitat in prov. Piauhy aut Goyaz: Gardner n. 3433.

616

superne conniventes. PETIOLI 3—6 mm. longi, rigiduli, subarcuati, apice valide glanduligeri; glandulae 2 mm. longae, cylindrico-conicae, obtusae, siccae plicato-rugosae. LIMBUS foliorum 10—12 cm. longus, 2½—4 cm. latus, late obovato- v. rarius elliptico-lanceolatus v. oblongo-ellipticus, basi acutus, apice breviter et obtuse acuminatus, cum reliquis partibus glaber, supra aeneo-virens, subtus fuscescenti-virens, margine obtuse crenulatus; costae secundariae utroque latere circ. 16, leviuscule arcuatoadscendentes, vix prominentes, tenues; venae supra inconspicuae, subtus parum numerosae et tenues. SPICAE fructigerae 5 cm. longae, rigidulae. CAPSULARUM valvae 7 mm. longae. SEMINA 5½ mm. longa, 4½ mm. lata et 4 mm. crassa, pallide nigricantia. Flores ignoti. A peruviana E. aerea Müll. Arg. (in DC. Prodr. XV. 2. p. 1207) differt ambitu foliorum et seminibus laevibus, a Venezuelensi E. stylari Müll. Arg. (in DC. I. c. p. 1204) recedit praeter alia costis secundariis non perpendicularibus. Habitat in Brasilia occidentali: Tamberlik (in Hb. Imp. Vindob.).

7. EXCAECARIA TIJUCENSIS MUELL. ARG.

foliis bre-

viter petiolatis coriaceis ambitu angustis, costis secundariis patentibus v. fere perpendicularibus, stipulis lanceolato-ovatis obtusis coriaceis margine scariosis et crebre lacero-dissectis, petiolis apice supra conico-biglandulosis; calycis fem. laciniis deciduis; capsulis mediocribus obovoideo-trigastricis, carpidiis dorso inferne sulcatis superne carinatis, seminibus laevibus.

5. EXCAECARIA DIANDRA MUELL. ARG. arborea, foliis longe petiolatis densiuscule penninerviis, petiolis apice v. sub apice grosse horizontaliter biglandulosis; spicis validis elongatis, glandulis bractearum crassis oblongatis, bracteis masc. 1-floris. Omphalea diandra Vell. Flor. Flum. X. t. 12, non altor. RAMI antepenultimi diametro 2 cm. aequantes, penultimi circ. 5 mm. crassi, aphylli, ultimi subhorizontaliter patentes, circiter semipedales, densiuscule foliosi, apice in spicam abeuntes. PETIOLI 2½—3 cm. longi, validiusculi; glandulae 2 mm. longae, clavato-obovoideae v. obovoideae. LIMBUS foliorum 5—6 cm. longus, 20—25 mm. latus, ovatolanceolatus, acuminatus, basi acutus; costae secundariae utrinque circ. 10—12, angulo circiter semirecto v. paulo magis aperto insertae. SPICAE terminales rigidae, florendi tempore 7 cm. longae, in icone floribus fem. destitutae, sc. omnino masculae, densiuscule florigerae. Bracteae haud delineatae sunt, sed earum glandulae geminae 3 mm. longae, omnes 1-florae. CALYX masc. bifidus et diander. Flores fem. et fructus in icone desunt.

E structura florum masc. et quadam affinitate naturali cum E. biglandulosa evidenter est species Excaecariae sectionis Sapii. Ab E. biglandulusa praesertim bracteis masc. 1-floris et ab E. occidentali foliis multo longius petiolatis et laxius costatis differt. Videtur species optima a viatoribus europaeis nunquam lecta.

RAMULI penultimi validiusculi, FRUTEX 4 — 6-pedalis (Riedel). teretes, fusco-nigricantes, cum reliquis partibus omnibus glaberrimi, crebre foliosi, ultimi fusci. STIPULAE 1½ mm. longae, satis persistentes, rigidae, margine insigniter lacerae. PETIOLI 5—8 mm. longi, firmi, rubello-fuscescentes, teretes, supra anguste sulcato-canaliculati. LIMBUS foliorum 5—7 cm. longus, 11—16 mm. latus, lanceolato-spatbulatus, apice obtusus, subrotundatus v. brevissime et obtuse acutatus, basin versus longissime sensim cuneato-angustatus, saepe sensim in petiolum desinens, margine subargute crenato-serrulatus, subtus subconcavus v. rarius margine planus, supra olivaceo-viridis, nitidulus, subtus pallide rufescens et opacus; costae secundariae utrinque circ. 15—18, subtus leviter prominentes; venae leviter perspicuae. SPICAE videntur subrobustae, sed in speciminibus visis earum bases fructigerae tantum adsunt. CAPSULAE arcte sessiles, 7 mm. longae, superne totidem latae, inermes et laeves. SEMINA 5 mm. longa. Flores utriusque sexus ignoti, calycis fem. fragmentula tamen adsunt, e quibus laciniae oblongo-ovatae esse videntur.

Nulli nisi E. marginatae S. spathulatae similis, sed folia rigidiora, subtus rufescentia, et capsulae multo minores sunt. A proxima E. occidentali praeter characteres in diagnosi expositos differt costis secundariis flexuoso-tremulis, saepe mox ultra medium patenter bifidis, magis rigidulis. Habitat ad rivulos in fruticetis prope Tijuca prov. Bio de Janeiro: Biedel n. 1148.

Habitat in ditione Bio de Janeiro: Vellozo.

6. EXCAECARIA OCCIDENTALIS MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis, stipulis triangularibus coriaceis margine tenuiter scariosis subintegris, petiolis apice supra glandulas duas subperpendiculariter insertas validas gerentibus, limbo foliorum coriaceo fragili, costis secundariis subobliquis; capsulis sessilibus mediocribus, bractearum glandulis crassis plicatis, carpidiis dorso inferne carinatis superne sulcatis, seminibus laevibus. Planta e crassitie ramorum et e ramulis ultimis validis solide lignosis approximatim enatis verisimiliter arborea. RAMI penultimi 6—7 mm. diametro aequantes, teretes, obscure cinerascentes, medulla tenui tantum praediti, ultimi circiter pedales, fuscescentes, sicci contracto-carinatoangulosi, densiuscule foliosi, validi, subrecti. STIPULAE 1½ mm. longae,

8. EXCAECARIA MARGINATA MUELL. ARG. foliis vulgo subsessilibus, stipulis triangularibus margine scarioso lacero-denticulatis, petiolis apice biglandulosis, limbo rigidulo subfragili late discolori-marginato, costis secundariis laxis obliquis;

bracteis masc. exiguis brevissimis circ. 3—5-floris, glandulis bractearum orbiculari-ellipticis; calycis fem. 3-fidi laciniis late ovatis integris, ovario globoso, stylis brevibus; capsulis (e var. spathulata) majusculis lignosis, seminibus hinc tuberculato-asperis. Var. α. OBOVATA Müll. Arg., foliis late obovatis rotundatoobtusis v. obtusissime et brevissime acutatis basi saepe cuneatoacutis, 2½—4 cm. longis, 2—2% cm. latis. Halitat in prov. Goyaz, in Serra dos Christaës: Pohl n. 811; ad rivos locis udis Vâo do Paranan: Martius,


EUPHORBIACEAE:

617

Var. ß. INTERMEDIA Müll. Arg., foliis oblongato-obovatis rotundato-obtusis v. apice brevissime acutatis basi cuneatoacutis, 2½—5 cm. longis, 12—20 mm. latis, spicis elongatis, FRUTICULUS

circ. pedalis,

FOLIA

glaucescentia.

Habitat in Serra dos Christaës: Pohl n. 812; ad Paranahyba: Pohl n. 671; et in prov. S. Pauli campis siccis ad Sio Pardo: Siedel n. 639.

Yar. y. CONJUNGENS Müll. Arg., foliis breviuscule petiolatis obovato-spathulatis v. lanceolato-obovatis obtusiusculis basi sensim angustatis v. inferioribus obovatis, majoribus 6—10 cm. longis, 2⅓—3½ cm. latis. CAULES validiusculi, praeter basin palliFRUTEX 1½—4-pedalis. diorem fusco-nigricantes. PETIOLI 4—8 mm. longi, breviores quam in ŋ. grandifolia et limbus amplior quam in 8. spathulata, major et longius petiolatus quam in ß. intermedia.

Habitat in prov. Minas Geraës prope Caldas: Regnell n. 403 pr. p., Lindberg n. 430; ad Caxoeira do Campo: Claussen n. 475, 612.

Var. δ. SPATHULATA Müll. Arg., foliis lineari-spatbulatis basin versus sensim angustatis apice plus minusve rotundatoobtusis v. breviter obtuse acuminatis, 5—10 cm. longis, superne 10—14 mm. latis. Tabula nostra LXXXV. Fig. I.

Sapium marginatum fi. spathulatum a. majus Müll. Arg. in Linnaea l. c. Excaecaria marginata fi. spathulata 1° major Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1208. Excaecaria biglandulosa l. cuneata Müll. Arg. in DC. l. c. p. 1206. Haec var. praecedentibus evidenter altior est, ramuli foliigeri autem ut in illis angulosi sunt. Petioli longitudine nonnihil ludentes, 2—7 mm. longi. CAPSULAE maturae 12 mm. longae, crassae. FOLIA paulo angustius marginata quam in reliquis var. Habitat in Brasilia meridionali, ad Jodo Baptista, petiolis paulo longioribus: Geraes ad Caldas: Regnell n. 403 pr. p.; et Contagem: Warming; prope Bio de Martius.

Meta do Sego: Sello ; et ad 8. Pohl n. 1693; in prov. Minas et in campis inter Lagoa Santa Janeiro in udis ad Taguahy:

Yar. ϵ. STENOPHYLLA Müll. Arg., foliis subsessilibus spathulato-linearibus obtusis basin versus sensim angustatis, evolutis 6—8 cm. longis, 4—7 mm. latis, rigidis, minus distincte marginatis. Excaecaria marginata /i. spathulata 2° stenophylla Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1208. Sapium marginatum ß. spathulatum b stenophyllum Müll. Arg. in Linnaea l. c. SUFFRUTEX 1—1½-pedalis. FOLIA angustiora et brevius petiolata quam in δ. spathulata. Fructus ignoti.

Habitat in campis editis ad Bio S. Francisco: Biedel n. 2828.

Var. ϩ. LANCEOLATA Müll. Arg., foliis anguste ovato- v. elliptico-lancoolatis basi apiceque obtusiusculis v. subacutis, 3—7 cm. longis, 8—17 mm. latis. Excaecaria marginata a. lanceolata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1208. Sapium marginatum a. lanceolatum Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 120. Stillingia marginata Baill. Rec. d’ohs. bot. V. 321.

EXCAECARIA.

618

Planta circiter pedalis v. sesquipedalis. CAULES simplices v. parce ramosi, erecti, e caudice crasso lignoso progredientes, sicci tota longitudine plus minusve angulosi et fusco-nigricantes, cum omnibus partibus glabri. STIPULAE l½ mm. longae. PETIOLI 1—3 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum longitudine ludens , lanceolatus, basi apiceque breviter et subobtuse acutatus, olivaceo- v. fuscescenti-viridis, opacus, concolor, subinde ex parte aeruginosus, pellucido-punctatus, undique margine ⅜ mm. lato (i. e. latiusculo) et pallide brunneo minute crenulato ad crenaturas minute subulato-denticuligero cinctus. SPICAE 3—6 ora. longae, valdiusculae. BRACTEARUM glandulae fere orbiculares, minus oblongatae quam in varietatibus angustifoliis E. biglandulosae, demum subinoanae. CALYCES fem. 5-fidi, dein ovario ampliato profundius rupti et calycem 3-partitum simulantes. STAMINA evoluta calycem masc. profundius bifidum excedentia. CAPSULAE immaturae 8 mm. longae, globoso-obovoideae. — Species statura vulgo humili et praesertim foliis brunneo-marginatis a congeneribus praecedentibus discernitur. Habitat in prov. Goyaz in Serra dos Christaës: Pohl n. 810; et prope S. Luzia de Meiaponte: Pohl n. 1689.

Yar. ŋ. GRANDIFOLIA Müll. Arg., foliis breviuscule petiolatis elliptico- v. leviter obovato-lanceolatis longiusculo tractu subaequilatis basi acutis apice breviter et obtuse acuminatis, 7—10 cm. longis, 3—3½ cm. latis, latius marginatis. FRUTEX 3—6-pedalis. PETIOLI 10 — 14 mm. longi, pro specie longiusculi ut in var. spathulata, sed folia late brunneo-marginata ut in var. lanceolata. Statura elatior ut in δ. spathulata. Fructus ignoti. — Ab E. biglandulosa v. longifolia, ubi petioli etiam validi, margine foliorum brunneo et glandulis petiolorum magis evolutis, totisque speciminibus magis fuscis statim discernitur.

Habitat „in BrasiliaPohl; in prov. Minas Geraes prope Caldas: Begnell n. 403 pr. p., Widgren n. 77; in prov. S. Pauli siccis ad Jundiahy: Langsdorff, Biedel n. 64.

Var. 9. LONGIFOLIA Müll. Arg., foliis anguste lanceolatis 6—10 cm. longis, 10—18 mm. latis, basi acutis, apice breviter obtuse acuminatis. FRUTEX

3—4-pedalis.

Habitat ad S. Luzia de Meiaponte prov. Goyaz: Pohl; in siccis prov. Minas Geratis: Biedel.

9. EXCAECARIA BIGLANDULOSA MUELL. ARG. foliis breviuscule v. breviter petiolatis, stipulis cordato-ovatis membranaceis margine lacerulatis late scariosis, petiolis apice v. limbis basi lateraliter biglandulosis, costis et venis limbi tenuibus; bracteis abbreviatis latis, masculis multifloris basi valide bigiandulosis, glandulis latis planis, bracteolis lacero-lacinulatis; calycis fem. sessilis 3-fidi laciniis late ovatis acutiusculis subintegris mox profunde inter se rupto-liberis; capsulis mediocribus dorso carpidiorum obtusis, seminibus inferne v. fere undique tuberculato-asperis. Excaecaria biglandulosa Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1204, exclus. var. §. Sapium biglandulosum Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 116, exclus. var. y. Stillingia biglandulosa Baill. Bec. d’obs. bot. V. 320. Var. α. CLAUSSENIANA Müll. Arg., foliis oblongo-ellipticis utrinque obtusis v. subobtusis apice incurvis non vel vix pellucido-punctatis levissime crenulatis, petiolis elongatis, glandulis petiolorum elongatis cylindrico-ovoideis, bractearum late ellipticis. Excaecaria biglandulosa a. Hippomane Müll. Arg. in DC. l. c., quoad specimen Claussen.


EUPHORBIACEAE: EXCAECARIA.

619

PETIOLI 2 — 4 cm. longi. LIMBUS foliorum 7 — 11 cm. longus, 3—5 cm. latus, circiter 2—2½-plo longior quam latus, siccus opacus, margine v. omnino eglandulosus y. hinc inde appendiculato-glanduliger. — Folia paulo minora et glandulae bractearum ambitu multo latiores, minus elongatae, quam in var. Hippomane Müll. Arg. in DC. I. c. (Hostmann n. 314 et “Wullschlaegel n. 486 et n. 1698 e Surinamia).

Habitat in prov. Minas Geraës: Claussen; e. gr. prope Lagoa Santa: Warming.

Var. /3. AUBLETIANA Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c., foliis oblongato-ovatis Y. elongato-ellipticis basi breviter acutatis apice breviter cuspidato-acuminatis v. acutis subintegris minute pellucido-puncticulatis margine sparse glanduligeris, costis secundariis minus approximatis, glandulis petiolorum ovoideis parvulis. Hippomane biglandulosa Aubl. Guyan. II. 885. Sapium biglandulosum §. Aubletianum Miill. Arg. in Linnaea l. c. teretes, fusco-nigricantes. PETIOLI 1½ — 3 cm. longi. foliorum 12—15 cm. longus, 4½—6 cm. latus, coriaceo-membranaceus, nitidulus. COSTAE secundariae utrinque circ. 12 —14, arcuatoadscendentes, graciles; venae tenuissimae; dentes marginales obtuse triangulares, subtus glandulosi. SPICAE 14—17 cm. longae, paulo tenuiores quam in α. Claussenii. BRACTEOLAE inter bases pedicellorum brevissimorum sub lente perspicuae, laceratae. RAMULI

LIMBUS

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad Rio Negro, prope S. Gabriel da Cachoeira: R. Spruce n. 2198.

Yar. y. KLOTZSCHIANA Miill. Arg. in DC. l. c., foliis mediocriter et longiuscule petiolatis obovatis v. oblongo- v. lanceolato-obovatis breviter acutatis v. subobtusis basi acutis subintegris vix distincte pellucido-punctatis nitidulis, glandulis petiolorum cylindrico-conicis ima basi limbi sitis. Excaecaria biglandulosa ϩ. Klotzschiana Müll. Arg. in DC. l. c. p. 1205, simul 1° obovata et 2° oblongata inclusis. Sapium biglandulosum ϵ. Klotzschianum a. obovatum et b. oblongatum Miill. Arg. in Linnaea l. c. Stillingia cremostachys Baill. Rec. d'obs. bot. V. 322. RAMULI plus minusve validi. PETIOLI ARBOR 30 — 40-pedalis. 1—3 cm. longi, graciles. LIMBUS foliorum omnium obovatus v. omnium lanceolato-obovatus v. etiam in iisdem ramulis dimorphus, sc. foliorum superiorum ambitu angustior et magis elongatus, inferiorum multo brevior et ambitu latior, angustior insuper saepe obtuse et breviter cuspidatoacuminatus v. more breviorum brevissime et obtuse contracto-acutatus v. subobtusus est, brevior 4—6½ cm. longus et 2½—3 cm. latus, longior autem 6—10 cm. longus et saepius 3 cm. latus. CAPSULAE 8 -9 mm. longae. SEMINA 5—5½ mm. longa et totidem lata, compressa, subaspera, basi retusa.

Habitat in prov. Rio de Jameiro: Schott n. 4592, Schüch, Vauthier, Mikan, Riedel n. 187, Harrison, Glaziou n. 789, Peckolt n. 59; in prov. Minas Geraes: Pohl n. 1698; prope Bahia: Salzmann n. 500, Lhotshy; prope Victoria: Sello; nec non in Guatemala: Friedrichsthal n. 1315; in Isthmo Panamensi: Sutton Hayes n. 709; et in Mexico: Hb. Pavon.

Yar. 5. LONGIPES Miill. Arg., foliis longe petiolatis lanceolato-obovatis obtusis v. breviter acutatis basin acutam versus angustatis non pellucido-punctatis, glandulis ima basi limbi sitis hemisphaericis v. breviter conicis. Habitus ut in var. e. leptadenia. λ. petiolari. Fructus typi.

Ambitus foliorum latior quam in

Halitat verisimiliter prope Mandioca: Riedel n. 187. B.

620

Yar. £. LEPTADENIA Miill. Arg., foliis longe petiolatis lanceolato-obovatis breviter acutatis basin acutam versus angustatis non pellucido-punctatis margine hinc inde appendiculatoglanduligeris, glandulis sub apice petiolorum sitis cylindricis rectis nonnihil retrorsum spectantibus. ARBOR 20—40-pedalis. RAMULI valde patentes. PETIOLI l⅔—2⅓ cm. longi, tenues. LIMBUS foliorum 5—8 cm. longus, 2—3⅓ cm. latus, firme membranaceus, pallide fuscescens, subinteger. GLANDULAE petiolorum 1¼-1½ mm. longae. SPICAE 9—12 cm. longae, mediocriter validae, circiter triente inferiore femineae.

Habitat in silvaticis apricis prope Mandioca: Riedel.

Yar. SELLOWIANA Müll. Arg. in DC. l. c. p. 1206, foliis mediocriter et graciliter petiolatis oblongo- v. lanceolatoobovatis basi acutis, brevioribus apice rotundato-obtusis, longioribus apice breviter et obtuse acuminatis, obiter crenulatis, haud pellucido-punctatis, rigidulis, glandulis paulo supra imam basin decurrentem limbi sitis longiusculis plus minusve deflexis saepeque subtortis. Sapium biglandulosum, ŋ. Sellowianum Linnaea l. c.

Miill. Arg. in

FOLIA utriusque formae hujus varietatis obscure v. subolivaceoviridia sunt. Varietas a praecedente petiolis paulo tenuioribus, colore obscuriore partium et praesertim situ glandularum petiolorum differt. In forma longifolia praesertim hae glandulae non raro 1—3 mm. supra imam basin limbi in ipso margine limbi insertae sunt. ARBOR 20-30pedalis.

a. BREVIFOLIA Müll. Arg. in DO. l. c., foliis inferioribus ramulorum late obovatis, reliquis oblongo-obovatis, 2½—6 cm. longis, l½—3 cm. latis. Sapium biglandulosum ŋ. Sellowianum a. brevifolium Miill. Arg. in Linnaea l. c., conf. DC. Prodr. I. c. Halitat in silvis prov, S. Paulo: Riedel n. 1761, Lund; prope Rio de Janeiro et prope Bahiam: Martius. b. LONGIFOLIA Müll. Arg. in DC. l. c., foliis inferioribus lanceolatoobovatis, reliquis obovato-lanceolatis, 5—8 cm. longis, 1½ — 2 ½ cm. latis. Sapium biglandulosum η. Sellowianum b. longifolium Müll. Arg. in Linnaea l. c., conf. DO. Prodr. l. c. Habitat in Brasilia meridionali: Sello; et in campis elevatis prov. S. Paulo: Lund n. 775, Burchell n. 4077, 4801.

Yar. η. INTERCEDENS Miill. Arg., foliis longius petiolatis obovato-lanceolatis v. lanceolato-ellipticis basi acutis v. subobtusis apice breviter et obtuse acuminatis non pellucido-punctatis distincte crenulatis et in margine hinc inde appendiculatoglanduligeris, petiolis apice v. sub apice mediocriter glanduligeris. RAMULI densius foliosi. ARBOR silvestris praegrandis. PETIOLI circ. 2 cm. longi. LIMBUS foliorum 7—11 cm. longus, 2½—3½ cm. latus. Flores et fructus ignoti. — A var. Olausseniana differt foliis ambitu paulo angustioribus et distinctius serrulato-crenatis, a var. serrata foliis longe petiolatis et ambitu magis lanceolatis, a var. petiolari ambitu foliorum et petiolis paulo brevioribus, et a var. lanceolata foliis minus acuminatis et minus venosis et glandulis petiolorum validioribus.

Habitat in prov. Minas Geratis, in silvis ad Lagoa Santa: Warming.

Yar. ϑ. SERRATA Miill. Arg. in DC. l. c., foliis breviter et crassius petiolatis obovato-lanceolatis v. fere elliptico-lanceolatis basi subangustatis apice breviter acuminatis margine argutius serrulatis, glandulis foliorum ad basin limbi sitis abbreviatis.


EUPHORBIACEAE: EXCAECARIA.

621

622

Sapium biglandulosum ϑ. serratum Müll. Arg. in Linnaea l. c.

ARBOR 20-pedalis. PETIOLI 10—18 mm. longi. LIMBUS foliorum 6—12 om. longus, 1½—3½ cm. latus, 2½—3½-plo longior quam latus.

LIMBUS foliorum 6—8 cm. longus, PETIOLI 4—10 mm. longi. l⅔—2¼ cm. latus. CAPSULAE 11 mm. longae, basi distincte angustatae. SEMINA 6 mm. longa, 5 mm. lata, 4 mm. crassa, hinc aspera, arillo spurio incompleto coccineo involuta.

Habitat prope Bio de Janeiro: Sello, Beyrich; in prov. Minas Geraës: Widgren; prope Victoria: Sello; ad Moritiba in Serra da Jacobina prov. Bahiae: Blamchet n. 3546; et in paludosis ad flumen Peruaguaçú: Princ. Neuwied n. 374; denique in prov. Para ad Obidos: Spruce n. 191.

Habitat „in Brasilia meridionali“: Sello.

Var. l. MONTEVIDENSIS Müll. Arg., foliis breviter et crassius petiolatis elliptico-lanceolatis utrinque subaequaliter angustatis apice acuminatis obsolete serrulatis, glandulis foliorum perspicue supra basin limbi sitis exiguis v. subobsoletis. Similis var. ϑ serratae, sed glandulae multo minores et aliter sitae et limbus fere integer. Fructus et altitudo plantae ignota. — Habitu speciminum ad E. marginatam v. longifoliam accedit, sed folia non marginata et bracteae masc. sunt multiflorae. Habitat ad Montevideo: Sello.

Var. ϰ. GLANDULATA Müll. Arg., foliis majusculis longiuscule petiolatis obovato-lanceolatis acuminatis basi subcuneatoangustatis utrinque ad ⅓ et ad ⅔ longitudinis grosse appendiculatim globoso-glanduligeris, utrinque in apice v, sub apice petioli et in apice limbi glandula clavato-obovata magna ornatis. Omphalea glandulata Vell. Fl. Flum. X. t. 14. PETIOLI 10—18 mm. longi. LIMBUS foliorum 8—10 cm. longus, 2⅔—3 om. latus. FLORES masc. diandri. CAPSULAE circ. 11 mm. longae, 18 mm. latae, trigastricae.

Habitat in vicinia Rio de Janeiro: Vellozo.

Var. X. PETIOLARIS Müll. Arg., foliis longe et graciliter petiolatis obovato-lanceolatis v. angustioribus sublanceolatis, basi angustatis et acutis, apice obtusiuscule acuminatis, non pellucidopunctatis, margine eglandulosis v. hinc inde appendiculatoglanduligeris, glandulis in apice petiolorum sitis breviusculis. TRUNCUS diametro pedalis et crassior, ARBOR 20 — 30-pedalis. lactescens, nunc etiam alte fruticosus. PETIOLI 2—3½ cm. longi. LIMBUS foliorum 7—10 cm. longus, l¾—3 cm. latus, supra fuscescens et nitidulus, subtus obscure olivaceo-virens, tenuiusculus. SPICAE magnae, floribundae.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas: Begnell n. 243; in silvis umbrosis prope Bio de Janeiro: Biedel n. 1168, Glaziou n. 4190.

Var. u. SUBLANCEOLATA Miill. Arg., foliis mediocriter petiolatis elliptico- v. leviter obovato-lanceolatis utrinque acutis v. apice acuminatis subintegris non pellucido-punctatis, glandulis supra basin limbi insertis breviusculis. 6—10 mm. longi. LIMBUS foliorum 5—8 cm. longus, 18—25 mm. latus, viridis, ambitu ut in var. lanceolata, sed glandulae petiolorum ut in var. Sellowiana. PETIOLI

Habitat in prov. Bio de Janeiro ad Novo Friburgo: Claussen n. 114; „in Brasilia meridionali“: Sello.

Var. v. LANCEOLATA Müll. Arg. in DC. l. c., foliis mediocriter petiolatis lanceolatis utrinque acutis v. apice acuminatis crenulato-serrulatis v. subintegris non v. vix pellucidopunctatis, glandulis in ima basi limbi sitis breviusculis. Sapium biglandulosum ι. lanceolatum Miill. Arg. in Linnaea l. c. Euphorb.

Var. i. SQUARROSA Miill. Arg., petiolis breviusculis gracilibus, foliis anguste lanceolatis longiusculo tractu subaequilatis, basi angustato-acutis, apice nunc rotundato-obtusis nunc breviter et obtuse acuminatis, glandulis ima basi limbi sitis brevissimis. Excaecaria biglandulosa μ. lanceolata * squarrosa Miill. yrg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1206. Sapium biglandulosum ι. lanceolatum * squarrosum Miill. Arg. in Linnaea l. c. RAMULI juniores subsquarroso-patentes, breves. PETIOLI vix 1 cm. aequantes. LIMBUS foliorum saepius 7—8 cm. longus et 10—12 mm. latus, caeterum in iisdem ramis pro longe minore parte etiam duplo triplove minor et ambitu latior, interdum margine decolorato-albido cinctus.

Habitat ad Barra do Bio das Velhas: Sello; in prov. Minas Geraes humidis ad Contendas: Martius; et in silvis udis partis superioris prov. Piauhy: Martius.

Var. o. LONGIFOLIA Miill. Arg., petiolis breviusculis crassis, foliis elongatis anguste lanceolatis longiusculo tractu subaequilatis obsolete crenulatis basi breviter angustato-acutis apice obtuse acutatis v. pro parte rariore fere rotundato-obtusis non pellucido-punctatis, glandulis ima basi limbi sitis latis brevibus v. subinde vix prominentibus et tum multo latioribus quam longis. Excaecaria biglandulosa μ. lanceolata ** longifolia Miill. yrg. in DC. l. c. p. 1206. Sapium biglandulosum ι. lanceolatum ** longifolium Miill. Arg. in Linnaea l. c. PETIOLI 10—13 mm. longi. LIMBUS foliorum 10—15 om. longus, 2—2½ cm. latus. — A var. squarrosa praeter longitudinem foliorum differt petiolis crassis, et a var. aucuparia, quae in Venezuela et in insula Guadeloupe crescit, recedit foliis fere integris et haud crebre pellucido-punctatis.

Habitat in prov. Piauhy: Gardner n. 2721.

Var. π. ANGUSTIFOLIA Miill. Arg., petiolis mediocribus gracilibus, foliis lineari-lanceolatis v. minoribus anguste obovatolanceolatis,‘longo tractu taenioso-aequilatis breviter acuminatis basi in petiolum angustatis biuc inde minute appendiculatoglanduligeris minute crenato-serrulatis non pellucido-punctatis, glandulis 2 in ima basi limbi sitis abbreviatis convexis. PETIOLI circ. 10—12 mm. longi. LIMBUS ARBOR 15—20-pedalis. foliorum 10—16 cm. longus, 11—16 mm. latus. — Folia gracilius petiolata et ambitu angustiora quam in proxima varietate longifolia.

Habitat prope Camapuam in fruticetis humidis:, Biedel n. 641.

Var. p. GRANDIFOLIA Miill. Arg., petiolis elongatis gracilibus apice longiuscule biglanduligeris, foliorum limbo elongatoelliptico v. fere obovato-lanceolato longo tractu subaequilato, basi acuto, apice breviter et obtuse cuspidato-acuminato, haud pellucido-punctato, margine distincte serrato-dentato. ARBUSCULA silvestris. PETIOLI 3½—4 cm. longi, apice glandulas 1½ V. fere 2 mm. longas gerentes. LIMBUS foliorum 15-20 om. longus, 4-4½ cm. latus, margine distinctius quam in reliquis varietatibus

79


EUPHORBIACEAE:

623

dentatus, apices dentium tamen breves, simpliciter acuti, haud subulatoacuminati; costae secundariae utroque latere circ, 18—22, Flores et fructus ignoti. Habitat in prov. Minas Geraes silvis prope Lagoa Santa: Warming.

10. EXCAECARIA PALLIDA MUELL. ARG. foliis mediocriter petiolatis, stipulis triangularibus coriaceis apice conniventibus margine anguste membranaceis et subintegris, petiolis apice in pagina superiore geminatim biglanduligeris, glandulis in pagina subperpendicularibus, limbo pallido, costis secundariis et venis rigidulis prominentibus; bracteis abbreviatis latis, masculis modice multifloris basi valide biglandulosis, glandulis late ellipticis planis, bracteolis nullis v. rudimentariis; calyce fem. sessili 3-fido dein rupto-3-partito. Excaecaria biglandulosa 8. pallida Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1205. Sapium biglandulosum y. pallidum Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 116. Var. α. OBLONGIFOLIA Müll. Arg., foliis oblongato-ellipticis, 6—8 cm. longis, 2½—2¾ cm. latis. Excaecaria biglandulosa 8. pallida 1° oblongifolia Müll. Arg. in DG. l. c. Sapium biglandulosum y. pallidum c. oblongifolium Müll. Arg. in Linnaea l, c. ultimi validiusculi, teretes, subfusci, cum omnibus partibus glabri, summo apice et in summis axillis foliorum spicas depauperatofasciculatas gerentes. STIPULAE 2 mm. longae, pallide fuscae. PETIOLI 12—14 mm. longi, flavicantes, pallidi, firmi, patentes. LIMBUS foliorum lanceolato-ellipticus, utrinque obtusus v. brevissime acutatus, margine minute et distanter crenulato-serrulatus, coriaceus, supra cinerascentivirens, nitidulus, subtus argillaceo-albicans, utraque facie prominenter venosus, subtus crebre Lauracearum more valide reticulato-venosus. SPICAE circ. 8 cm. longae, validiusculae, inferne longiusculo tractu femineae, caeterum primo intuitu cum structura florum ut in E. biglandulosa, sed bracteolae florum obsoletae v. subobsoletae. Fructus hucusque ignoti.

EXCAECARIA.

624

costis secundariis haud densis, venis subindistinctis; bracteis masc. brevissimis, glandulis bractearum sub orbicularibus; calyce fem. sessili mox deciduo, ovario basi stipitato-angustato; seminibus spurie sanguineo-arillatis laevibus. Exceacaria haematosperma Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1209. Sapium haematospermum Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 217. RAMI ramulique teretes, ultimi subangulosi, FRUTEX pluripedalis. numerosi, patentes, cinereo-fuscescentes, cum omnibus partibus glabri. STIPULAE l½ mm. longae, pallidae. PETIOLI 2—7 mm. longi, flavicantes, sensim in limbum abeuntes et omnino eglandulosi. LIMBUS foliorum 8—12 cm. longus, tantum 8—11 mm. latus, salicinus, vix nisi denticulis exiguis subcontinuis cartilagineo-marginatus, lanceolato-linearis, basi sensim acute angustatus, apice breviter acuminatus, undique eglandulosus, haud pellucido-punctatus, subflavicanti-viridis; serraturae adpressae, exiguae; costae secundariae saepius circ. 4—6 mm. inter se distantes, saepe vix distinctae v. saltem tenues. CAPSULARUM valvae 6—7 mm. longae. SEMINA 6½—7 mm. longa, 5—5½ mm. lata, sub membrana arilliformi coccineo- v. sanguineo-tincta mox pro parte pulveraceosecedente undique laevia.

Similis est E. biglandulosae v. stenophyllae, sed folia longiora, ambitu angustiora, eglandulosa, et semina laevia et aliter colorata. A Colliguaya Brasiliensi dein recedit costis secundariis laxioribus, bracteis exiguis et floribus fem. non pedicellatis. Habitat „in Brasilia meridionali“: Sello.

RAMULI

Habitat in prov. Bahia, ad Villa da Barra: Blanchet n. 2689pr. p.; in ripa fluminis Paraguay forte eandem leg. cl. Biedel n. 738, sed speciminula floribus utriusque sexus et fructibus carent; arbor ibidem dicitur „Arvore dos Mosquitos“.

Yar. /3. ANGUSTIFOLIA Müll. Arg., foliis sublineari-ellipticis, 5—8 cm. longis, 1½—2 cm. latis. Excaecaria biglandulosa δ. pallida 2° angustifolia Müll. Arg. in DC. Prodr. l. c. Sapium biglandulosum y. pallidum b. angustifolium Müll. Arg. in Linnaea l. c, Ob rete crassius et magis prominens, colorem pallidiorem foliorum, glandulas petiolorum et ob defectum bracteolarum florum masculorum ab E. biglandulosa specifice distinguenda est. Habitat cum var. a. ad Villa da Barra: Blanchet n. 2689 pr. p.; prope Bio de Janeiro: Pohl n. 2416.

§. 2. Folia nec in apice petiolorum nec ad basin limbi appendiculatobiglandulosa.

11. EXCAECARIA HAEMATOSPERMA MUELL. ARG. foliis breviuscule petiolatis, stipulis late ovatis obtusis coriaceis, petiolis non glanduligeris, limbo elongato anguste submarginato,

12. EXCAECARIA SALPINGADENIA MUELL. ARG. foliis fere sessilibus, stipulis lanceolato-linearibus, petiolis non glanduligeris, limbo laxiuscule costato et prominenter reticulatovenoso; bracteis ambitu latis cuspidato-acuminatis subtrifloris basi utrinque valide glanduligeris, glandulis poculiformibus v. demum magis elongatis ore subdilatato late apertis; floribus sessilibus, calycis fem. laciniis late ovatis cuspidato-acuminatis. Excaecaria salpingadenia Miill. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1209. Sapium salpingadenium Müll. Arg. in Linnaea XXXII. p. 121. Planta suffruticosa, pedalis, tota glabra et pallide olivaceo-fuscescens. CAULES V. forte rami longo tractu simplices, latius medullosi, 2 mm. diametro aequantes, striato-subangulosi, caeterum teretes, fusconigricantes, recti, dense foliosi. STIPULAE vix 1½ mm. longae, fere subulatae, rigidulae. PETIOLI 1—2 mm. longi. LIMBUS foliorum erectorum saepius 5 cm. longus, 6—9 mm. latus, lineari-lanceolatus, basi acutus, apice longe et acutissime acuminatus, interdum apice leviter incurvus, margine tenuiter incrassatus et argute et crebre serrulatus, undique eglandulosus. SPICAE folia summa aequantes, mediocriter validae. BRACTEAE cum acumine 2 mm. bene aequantes. GLANDULAE bractearum insignes, juniores late poculiformes v. cyathiformes, dein longiores et ambitu angustiores, fere tota longitudine late excavatae, ore latius apertae. CALYX fem. bracteam paulo superans, masculus obovoideus, basi subulato-bibracteolatus, profunde bifidus. STYLI suberecti, subulato-acuminati, inferne in columnam breviusculam connati, ad basin partis liberae mox decidui. Capsulae ignotae. An potius speciem Stillingiae sistat, fructus olim docebit. Habitat in Bolivia austro-orientali apud Chiquitos: D'Orbigny n. 918; nec non in prov. Mato Grosso in arenosis siccis Aldea dos Guyapos: Biedel n. 404.


625

EUPHORBIACEAE:

Sectio II. TRIADICA Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1210. — Genus TRIADICA Lour. Flor. Cochinch. II. 748 pr. p. — STILLINGIA Adr. Juss. Tent. Euphorb. 49. t. 16. fig. 52, non Gard. — STILLINGFLEETIA Boj. Hort. Maurit. 284. — STILLINGIAE sect. TRIADICA Baill. Etud. gen. Euphorb. 511. t. 7. fig. 26—30, et Rec. d’obs. bot. V. 321. — SAPII sect. TRIADICA Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 121. — Calyx masc. 2—3-fidus, 2—3-andrus, femineus 3-partitus. Capsulae carnosae, bacciformes, maturae demum capsulari-aperientes. Semina spurie arillata, in nostra specie, strato crasso sebaceo involuta.

EXCAECARIA.

626

Sectio III. EUEXCAECARIA Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1218. — Genus EXCAECARIA Linn. Gen. pl. n.1102; Klotzsch in Erichs. Archiv VII. (1841.) 182. — STILLINGIAE sect. SPIROSTACHYS Baill. Etud. gén. Euphorb. p. 512. t. 8. fig. 19—21 pr. p. (non Spirostachys Sond.). — EXCAECARIAE sectiones EUEXCAECARIA et PARAGYMNANTHES Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 123 et 125. — EXCAECARIAE subgenus PROTAXANTHES F. Didrichs. Plant. nonnull. Mus. Univ. Hafn. p. 7. — Calycis masc. laciniae lanceolato-subulatae, subinaequales, 3 — 1. Capsulae siccae. Arillus spurius indistinctus. — Petioli non glanduligeri.

Species in imperio Brasiliensi unica insequens: CONSPECTUS SPECIERUM.

13. EXCAECARIA SEBIFERA MUELL. ARG. foliis longe petiolatis, stipulis triangulari-ovatis rigidis parvis, petiolis apice biglanduligeris, limbo populino; bracteis late rhombeo-ovatis acuminatis, masc. 10—15-floris basi grosse biglanduligeris, glandulis convexis rugosis, floribus omnibus graciliter pedicellatis; capsulis majusculis globoso-ellipsoideis subacutis, seminum testa laevi. Tabula nostra LXXXIV.

Excaecaria sebifera Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1210. Croton sebiferus Linn. Spec. plant. edit. 3. p. 1425; Vahl Symb. II. 96. Triadica Sinensis Lour. Flor. Cochinch. edit. 1. p. 610, ed. 2. vol. II. p. 749. Stillingia sebifera Mich. Flor. Bor. Amer. II. 213; Willd. Spec. piant. IV. 588; Geisel. Crot. Monogr. 78; H.B.K. Nov. Gen. II. 64; A. Rich. Fl. Cub. III. 201; Miq. Flor. Ind. Bat. I. part. 2. p. 64; Benth. Flor. Hongkong. 302. Stillingfleetia sebifera Boj. Hort. Maurit. 284. Sapium sebiferum Roxb. Flor. Ind. or. III. 693; Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 121. Stillingia Sinensis Baill. Etud. gSn. Euphorb. 512. t. 7. fig. 26—30.

§. 1. Calycis fem. laciniae intus basi lacinuligerae. α. Bracteae masc. 3-florae. Glandulae bractearum masc. elongatae rugulosae, spicae rigidae, stipulae anguste triangulares scariosae 14. E. WARMINGII. 1. Glandulae bractearum masc. non elongatae, stipulae subulato-denticuliformes . 2. Glandulae bractearum masc. ellipticae mediocres, calycis ♀ laciniae subulato-acuminatae, spicae 15. E. SUBULATA. firmae 2. Glandulae bractearum masc. orbiculares parvae, calycis ♀ laciniae subobtusae, spicae tenellae 16. E. POTAMOPHILA. ß. Bracteae masc. 1-florae. Folia 2—3 cm. longa, minute crenato-serrulata, costae secundariae utrinque circ. 4—5 17. E. RIPARIA. Folia 10—15 cm. longa, grossiuscule argute serrata, costae secundariae utrinque circ. 12 18. E. EGLANDULATA. §. 2. Calycis fem. laciniae basi intus non lacinuligerae. Flores fem. brevissime pedicellati, folia petiolata 19. E. BICALCARATA. Flores fem. pedicellati, folia subsessilia 20. E. SUBSESSILIS. Appendix 21. E. ILICIFOLIA.

§. 1. Calycis fem. laciniae intus basi lacinuligerae. α. Bracteae masc. 3-florae.

Planta alte fruticosa v. vulgo arborea, variae altitudinis. RAMULI graciles, teretes, cum omnibus partibus glabri. STIPULAE 1 mm. longae, crassae, rotundato-obtusae. PETIOLI in speciminibus bene evolutis circ. 4 cm. longi, limbum subaequantes, saepius tamen eo plus minusve breviores. LIMBUS foliorum saepissime paulo latior quam longus, dilatato-rbombeus, abrupte acute acuminatus, basi subtruncato-obtusus, rigide membranaceus, evolutus saepius 4(—5) cm. latus. RACEMI terminales, folia ultima demum longius superantes. BRACTEAE latissime ovatae, valde multiflorae, pedicellis demum pluries breviores. GLANDULAE bractearum globoso-subreniformes v. paulo oblongatae, subfoveolatomultiangulosae. PEDICELLI masc. intermedii usque 5 mm. attingentes, laterales cujusvis bracteae breviores, fructigeri demum 10 —12 mm. longi. CALYCES masc. 1½ mm. longi, feminei juniores 3-partiti, bujus laciniae 1—2 demum haud raro fissae et tum calycem irregulariter 4—5-partitum simulantes. STAMINA saepissime 2; filamenta ima basi breviter connata. STYLI inferne in columnam ovarium subaequantem connati, superne recurvo-patuli. CAPSULAE 12 mm. longae, siccae nigrae; columella centralis bene evoluta, persistens saepeque post casum coccorum capsulae semina 3 appensa subpersistentia gerens. SEMINA 7 mm. longa v. etiam paulo majora, strato crasso ceraceo sebifero albo involuta, sub strato albo nigra et laevia. Habitat sponte in China, unde in regiones calidiores utriusque hemisphaerii introducta est. Prope Rio de Janeiro eam legerunt: Karwinski, Oaudichaud, Riedel; prope Bahiam: Luschnath.

14. EXCAECARIA WARMINGII MUELL. ARG. foliis breviuscule petiolatis, stipulis anguste triangularibus scariosis laceris, petiolis eglandulosis, limbo demum firme membranaceo parce venoso; bracteis exiguis ambitu latis cuspidato-acuminatis, masc. 3-floris grosse biglandulosis, glandulis adnato-descendentibus elongatis rugulosis; floribus fem. et masc. sessilibus; calycis fem. laciniis triangularibus acuminatis lacinulatis intus basi lacinulis subulatis numerosis praeditis, calycis masc. angustis longe acuminatis exiguis; columna stylari ovarium aequante, stylis laevibus. FRUTEX glaber, laete viridis. RAMI elongati, teretes, fuscescentes, multiramulosi. RAMULI saepius 4 — 5 cm. longi, circ. 4 — 6-phylli, erecto-patuli v. etiam subsecundi. STIPULAE vix 1 mm. aequantes, marcescenti-deciduae. PETIOLI 3—5 mm. longi, firmi. LIMBUS foliorum evolutus 3½—6 cm. longus, 17—23 mm. latus, oblongato-obovatus v. etiam lanceolato-ellipticus, basi acutus, apice obtuse acutatus, margine argute serrulatus et eglandulosus, subtus paulo pallidior et interdum nonnihil rubellus; costae seoundariae utroque latere 7—8, cum venis paucis non prominentes. SPICAE 2½ mm. latae; rhachis glandulis bractearum computatis 2 mm. lata. STYLI 5½ mm. longi. CALYCES masc. 3-antherigeri, antheris rubellis multo breviores et quasi inter eas occulti. Fructus ignoti.


EUPHORBIACEAE:

627

Nulli nisi Excaecariae Bridgesii Müll. Arg. (in DC. Prodr. XY. 2. p. 1221) in Bolivia crescenti affinis est, a qua foliis angustioribus et tenuioribus , haud fuscis, argute serrulatis, spicis multo validioribus et columna stylari recedit. Ab E. bicalcarata dein calyce fem. intus lacinuligero et foliis membranaceis aliisque notis differt. Habitat in prov. Minas Geraes, prope Lagoa Santa: Warming.

15. EXCAECARIA SUBULATA MUELL. ARG. foliis rigidulis angustis eglandulosis, stipulis exiguis subulato-denticuliformibus; spicis terminalibus mediocribus rectis firmis sublaxifloris, bracteis masc. 3-floris e basi late triangulari longe subulato-acuminatis parte basilari lacero-dentatis basi utrinque grosse elliptico-glanduligeris, glandulis modice rugulosis haud concavis; calycis fem. sessilis laciniis lanceolato-triangularibus sensim acuminatis subulato-donticulatis et apice in subulam abeuntibus ovarium superantibus arcte adpressis basi intus subulato-multiglandulosis, calycis masc. laciniis e basi ovata subulato-lacera longe subulato-linearibus; staminibus 3 — 2; ovario cylindrico-ovoideo, stylis suberectis subulatis teretibus bisulcatis. FRUTICULUS 1—1½-pedalis, glaberrimus, erectus, fere tota longitudine ramulos breves proferens denseque foliosus, ob folia sicca nigricanti-fusca ramulis concolora et caules fusco-olivaceos primo intuitu totus triste fuscus, praeter caules nitidulos opacus. CAULES circ. 2½ mm. crassi. RAMULI cum inflorescentia 2 cm. longa tantum 3—6 cm. longi, saepe spicae aequilongi, circ. 3—6-phylli. STIPULAE perexiguae, ut in E. Martii. PETIOLI 2 mm. longi. LIMBUS foliorum 1½—3 cm. longus, 2 v. saepius 3-5 mm. latus, a forma lanceolato-obovata late rotundato-obtusa usque ad lanceolato- imo lineari-spathulatam obtuse subacuminatam in eadem planta, saepeque in eodem ramulo ludens, folia enim a basi ramuli apicem versus sensim longiora et ambitu angustiora evadunt. Margo foliorum praesertim superne minute crenulatus. Costae secundariae et venae indistinctae. SPICAE sub floribus apertis 3½ mm. latae, glabrae, rhachis apice ramulorum paulo crassior. BRACTEAE cum mucrone 2 mm. longae; glandulae evolutae bractearum 1¾ mm. longae, longiores quam latae, haud urceolato-concavae. CALYX fem. 3 mm. longus. Fructus ignotus.

Habitat in prov. S. Paulo, in campis siccis arenosis Serrado dictis ad Rio Pardo: Biedel n. 638.

16. EXCAECARIA POTAMOPHILA MUELL. ARG. foliis rigide membranaceis angustis basi eglandulosis, stipulis exiguis denticuliformibus; spicis terminalibus elongatis flexuosis laxifloris tenellis, bracteis masc. 3-floris semiorbicularibus abrupte cuspidato-acuminatis basi utrinque minute patellari-biglandulosis, glandulis concavis; calycis fem. sessilis laciniis late ovatis subobtusis apice denticulatis ovarium superantibus basi intus minute glanduligeris, masculi laciniis omnibus lanceolatosubulatis inferne lacinulatis; staminibus 3—2; ovario inter verticem et basin dilatatam depresso-conicam stylorum constricto glabro; capsulis trigastricis laevibus parvulis, seminibus laevibus. Tabula nostra LXXX. Fig. I.

Sebastiania riparia Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1185, non Schrad.

EXCAECARIA.

628

2½—3 cm. longus, 4—6 mm. latus, anguste spathulato-lanceolatus, apice obtusus v. obtusiusculus, basi cuneato-angustatus, minute v. minutissime parce adpresso-serrulatus, fuscus, subtus pallidior, opacus, leviter tantum venosus; costae secundariae utrinque 6—8, tenues. SPICAE folia saepe bis aequantes, glabrae, inferne depauperatae, caeterum modice sparsiflorae; rhachis rigide subfiliformis, varie curvata, fusca v. subcaesia. BRACTEAE fem. et masc. conformes, sed illae minus valide glanduligerae, rigidulae; glandulae rhachi ex parte adnatae, suborbiculares, concavae. SEPALA masc. valde tenella, vulgo FLORES masc. brevissime pedicellati. longissime subsubulato-acuminata, saepe ex parte reducta v. 1—2 suppressa. STYLI basi quasi in bulbum ovarium coronantem connati. FRUCTUS 5 mm. longus, 6 mm. latus, trigastricus; carpidia dorso teretia et laevia. SEMINA 3 mm. longa, obscura, subreticulatim maculata, laevia. Habitat in Brasilia orientali, in ipso alveo flum. S. Francisco, ad Joazeiro: Martius; et inter saxa ad cataractam fluminis Itahypé: Biedel n. 501.

ß. Bracteae masc. 1-florae.

17. EXCAECARIA RIPARIA MUELL. ARG. foliis tenuiter coriaceis fragilibus angustis basi eglandulosis, costis secundariis utroque latere 4—5, stipulis perexiguis denticuliformibus; spicis terminalibus brevibus subdensifloris, bracteis semiorbicularibus abrupte cuspidato-acuminatis basi utrinque valide patellariglandulosis, masculis 1-floris; calycis masc. subsessilis laciniis florum inferiorum cuneato-rhombeis palmatim digitatis, superiorum sensim angustioribus lanceolato-sublinearibus longe acuminatis inferne subulato-lacinuligeris. Sebastiania riparia Schrad. in Neuwied Reise Bras. p. 26, et Illustr. pl. bras. in Gottinger Anzeig. 1821. p. 713. Sebastiania viminea Nees in Flor. Ratisb. 1821. p. 328. ' Gymnanthes riparia Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 106. RAMI antepenultimi validi, diametro 5—7 mm. aequantes, teretes, obscure argillaceo-cinerei, lenticellato-verruculosi, penultimi 5—10 cm. longi, rigiduli, erecto-patentes, aphylli, ramillos ultimos non paucos abbreviatos rigidos gerentes, ultimi dense foliosi e.t tantum circ. 1 cm. longi, cum foliis nonnihil rufescentes et cum omnibus reliquis partibus glabri. STIPULAE subulato-denticuliformes. PETIOLI ½—1½ mm. longi. LIMBUS foliorum 2—3 cm. longus, 4—7 mm. latus, anguste lanceolatus, apice obtusus, basi distincte v. subdistincte cuneato-angustatus, margine minute crenato-serrulatus, supra plumbeo-fusceseens, subtus pallide rufofuscus; costae secundariae utrinque 4—5, subtus leviter perspicuae, supra inconspicuae, venae distinctae nullae. SPICAE folia subaequantes, firmae, rectae, inferne depauperatae, viventes albiflorae. FLORES masc. et eorum bracteae ut in S. Marti, sed bracteae tantum 1-florae et calyces masc. florum inferiorum latius quam superiorum divisi, et sepala dein dimorpha. Flores fem. et fructus ignoti, e magna affinitate quam evidenter offert cum E. Martii, nunc ad hoc genus relata est.

Habitat ad Bio Belmonte prov. Espiritu Santo, in silvis: Princ. Neuwied.

18. EXCAECARIA EGLANDULATA MUELL. ARG. foliis magnis breviter petiolatis crebre argute serratis, costis secundariis utrinque circ. 12, petiolis eglandulosis, bracteis masc. 1-floris, floribus masc. sessilibus. Omphalea eglandulata Vellozo Flor. Flum. X. t. 13.

FRUTEX 5—6-pedalis

(Riedel), glaberrimus. RAMI et ramuli penultimi argillaceo-cinerei, teretes, glabri, erecto-patuli, aphylli; ramuli ultimi novelli 2—4 cm. vulgo aequantes, tenues, fusci, subcompressoangulosi, oligophylli, summo apice spica terminati. STIPULAE minutissime denticuliformes, subulati, integri v. basi lacero-1—2-denticulati. PETIOLI 1—3 mm. longi, sensim in limbum abeuntes. LIMBUS foliorum saepius

Planta videtur fruticosa. RAMI recti, ramuli erecto-patentes, semipedales, distanter foliosi. PETIOLI 3—7 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum ramealium 10—15 cm. longus, lanceolato- v. rhombeo-ovatus, acutus v. acuminatus, basi acutus, tota longitudine usque ad basin argute et grossiuscule serratus, ramulinorum duplo v. fere duplo minor,


EUPHORBIACEAE:

629

EXCAECARIA—COLLIGUAYA.

oblongo-ellipticus, utrinque acutus; costae secundariae angulo circ. 2/5recto insidentes. SPICAE terminales, florigerae 6—8 cm. longae, rectae, rigidae, laxiflorae, basi florem fem. subsessilem gerentes. FLORES masc. 3-andri. CAPSULAE 17 mm. longae et totidem latae, acutiusculae, trigastricae. Species incomplete tantum ex icone Velloziana nota, sed tamen ut videtur bene distincta. Folia multo majora et reliquae partes multo majores quam in E. Warmingii et folia grosse nec minute serrata. Bracteae florum masc. caeterum sunt 1-florae nec 3-florae. A sequentibus duabus longe diversa est. Habitat in ditione Rio de Janeiro: Vellozo.

§. 2. Calycis fem. laciniae intus basi non glanduligerae.

19. EXCAEOARIA BICALCARATA MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis rigidis fragilibus, stipulis subulatis exiguis, petiolis non glanduligeris; bracteis parvis ambitu latis cuspidatoacuminatis, masc. 3—4-floris basi crasse glanduloso-bicalcaratis, glandulis bractearum adpressis demum basi solutis planiusculis alveolato-rugosis; capsulis subsessilibus magnis, carpidiis dorso carinato-acutatis. Excaecaria bicalcarata Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 125, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1223.

630

longitrorsis inaequalibus atro-fuscis interruptis picta. ignoti.

Flores masc.

Similis E. bicalcaratae, sed folia minora, ambitu angustiora, fere integra et capsulae multo minores. Habitat in Brasilia meridionali aut orientali-. Bello.

APPENDIX:

Species non satis nota, quoad sectionem incerta, foliis spinuloso-dentatis praedita.

21. EXCAECARIA ILICIFOLIA SPRENG. foliis alternis permanentibus spinuloso-dentatis, amentis masc. axillaribus geminis exiguis pube stellulata incanis. Excaecaria ilicifolia Spreng. Neue Entdeck. II. 117; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1222. RAMI teretiusculi, fusci, glabri. FOLIORUM petiolus brevis, crassiusculus, scaber; limbus oblongus, apice paulo latior, utrinque attenuatus, acuminatus, spithameus, subcoriaceus, utrinque nitidus. AMENTA pedicellata, erecta, vix sesquilineam longa, oblongo-cylindrica, pube stellulata vestita. Reliqua cl. SPRENGEL observare baud potuit.

Cum Pachy stromate, cui quibusdam characteribus accedit, haud quadrat, ex indumento stellari amentorum verisimiliter non hujus generis, ex margine foliorum dein et amentis geminis forte non hujus ordinis. An Artocarpacea ? Habitat in Brasilia, ex Sprengel l. c.

glaber. RAMI fusco-grisei, ramuli sicci cum omnibus partibus fuscescentes, subteretes. PETIOLI 3—6 mm. longi, firmi. LIMBUS foliorum 3½—4½ cm. longus, 1½—2 cm. latus, oblongo-ellipticus v. oblongo-obovatus, apice subobtusus, basi acutus, tenuiter coriaceus, subfragilis, scabridulus, subopacus, argute adpresso-serrulatus; costae secundariae utrinque circ. 6—7, tenues, arcuatae, cum venis tenuibus paucis parum prominentes. BRACTEARUM glandulae nunc convoluto-subcalcariformes, nunc plano-adpressae, semper tamen plicato-rugosae. SPICAE mediocres, multiflorae. CALYX fem. subsessilis, apertus 3 mm. latus; laciniae late ovatae, lacero-dentatae, patentes; masculi, ex vestigiis pedicellorum, in axilla cujusvis bracteae 3 v. 4. CAPSULAE 11 mm. longae, 12 mm. latae; cocca dorso acutiuscule carinato-acuta, laevia. SEMINA 4 mm. longa, subglobosa, apice acutiuscula, fusca, lineis latiusculis griseis leviter anastomosantibus irregulariter variegata. Flores masc. ignoti. FRUTEX

Habitu ad Sebastianiam Brasiliensem v. obovatam accedit, et folia multo rigidiora. Habitat in prov. Goyaz prope Alegres: Riedel,

20. EXCAECARIA SUBSESSILIS MUELL. ARG. foliis subsessilibus, stipulis subulatis, petiolis non glanduligeris, bracteis rigidis obtuse et crasse glanduloso-bicalcaratis, capsulis pedicellatis mediocribus superne acutius trigonis. Excaecaria subsessilis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1223. Planta fruticosa, glaberrima, statu sicco fusca. RAMI teretes, ramuli angulosi, densiuscule foliosi. PETIOLI saepius ½ mm. aequantes. LIMBUS foliorum 2-2½ cm. longus, circ. 1 cm. latus, quam in E. bicalcarata minor et ambitu angustior, caeterum consistentia et colore cum ea quadrans, elliptico-lanceolatus, utrinque acutus v. subobtusus, fuscus, fragilis, vix v. superne tantum depauperato-serrulatus. Costae secundariae et venae vix v. non distinctae. RACEMI floribus fem. subnumerosis praediti (integris haud visis), visi forte omnino feminei, 'ramulos terminantes, 2—3 cm. longi; rhachis angulosa, glabra. BRACTEAE ovatae, acuminatae, dorso scabrae. PEDICELLI fructigeri 3 mm. longi. CALYCIS fem. laciniae ovatae, acuminatae, lacero-denticulatae. CAPSULAE 7 mm. longae, 8 mm. latae, laeves; columna centralis post casum coccorum persistens superne 3-alata. SEMINA subglobosa, apice acutiuscula, fusca, striolis latiusculis Euphorb.

LVII. COLLIGUAYA MOLINA.

COLLIGUAYA Molina Chil. p. 129; p. 62; Hook. Misc. I. 139. t. 39, 52. t. 88; Endl. Gen. pl. n. 5771; 534. t.7. fig.10—14; Müll. Arg. in

Adr. Juss. Tent. Euphorb. 40; Deless. Icon. sel. III. Baill. Etud. gén. Euphorb. DC. Prodr. XV. 2. p. 1226.

FLORES masc. nudi, feminei calyce imbricativo praediti. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA centralia; ANTHERAE birimosae, loculi longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii 0. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis, columella centrali evoluta praeditus. SEMINA ecarunculata; chalaza basi sita.

unus austroFRUTICES peruviani et chilenses, brasiliensis. FOLIA in nostra specie vulgo opposita, bistipulata, breviter petiolata, penninervia. STIPULAE palmatipartitae. FLORES monoici, in spicas basi femineas caeterum masculas dispositi. BRACTEAE utriusque sexus eglandulosae. BRACTEOLAE evolutae v. suppressae. FLORES masc. ternati, in pedicellis cum bracteis connatis sessiles v. subsessiles, 3—4—6-andri, florem masc. polyandrum unicum calyce destitutum quasi bracteae insertum simulantes. FILAMENTA libera v. pro parte connata, brevissima; ANTHERAE extrorsum birimosae. CALYX fem. 3-partitus, intus eglandulosus. OVARIUM 3—2-loculare. STYLI 3—2, simplices, basi connati. CAPSULAE 3—2-coccae, acutius trigonae. SEMINA subglobosa; testa laevis. Genus valde affine Excaecariae, a qua non differt nisi calyce masc. suppresso, floribus quasi in bracteis insertis et quodammodo bracteis eglandulosis. Species notae 6, una brasiliensis, reliquae omnes chilenses aut peruvianae. 80


EUPHORBIACEAE:

631

1. COLLIGUAYA BRASILIENSIS MUELL. AEG. in Linnaea XXXII. 126, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1227. Tabula nostra LXXXV. Fig, II. FRUTEX videtur elatior, glaberrimus. RAMI et ramuli teretes, fuscescentes, hi densiuscule foliosi, opposite ramosi. STIPULAE cire. 1⅓ mm. longae, fuscae, palmatim in lacinulas subulatas inaequales 6—10 profunde partitae. PETIOLI 2—4 mm. longi, vulgo oppositi, sed interdum alterni, nunc in eodem specimine situ'ludentes. LIMBUS foliorum 7—9 cm. longus, 8—10 mm. latus, lineari-lanceolatus, basi apiceque acutiusculus, medio longiusculo tractu aequilatus, minute serrulatus; serraturae primum subulato-acuminatae, eglandulosae, apice fuscae, dein deciduae; costae secundariae numerosae, angulo semirecto insidentes, tenuissimae, cum costa primaria lata plana haud prominentes. SPICAE

COLLIGUAYA—HURA.

632

folia demum aequantes. BRACTEAE laxiusculae, cum rhachi laevi glabrae, femineae ovato-lanceolatae, sensim acuminatae, 6—7 mm. longae, 1-florae, masculae e basi cuneato-contracta rhombeae, longius acuminatae, longiuscule et sparse subulato-denticulatae, demum 7—8 mm. longae, omnes cum petiolis foliorum eglandulosae. PEDICELLI fem. nunc cum rhachi, nunc cum bractea longiuscule connati, nunc in axilla bracteae liberi. CALYCIS fem. laciniae triangulari-ovatae, longe acuminatae, margine inferne praesertim subulato-denticulatae. STAMINA in quaque bractea circ, 10—12. OVARIUM 3—2-loculare. STYLI 3—2, dense papilloso-asperi, vix nisi secus fasciam dorsalem perangustam laeves, 9—12 mm. attingentes. BRACTEOLAE florum masc. praesertim in bracteis masc. infimis interdum bene evolutae. Fructus ignotus. Habitat in Brasilia meridionali et in Montevideo: Setto.

SUBTEIB. VIII. HUREAE MUELL. ARG. in Limam XXXII. 203, et in DC. Prodr. XV 2. p, 1228 pr. p. — HURIDEAE Baill. Etud. gen. Euphorb. 541. — Flores masc. in axilla bractearum siti, haud proprie

involucrati, sed a bracteis ipsis inter se connatis dein rumpentibus spurie involucrato-tecti. haud compresso centralia.

Stamina in calyce

Bracteae masc. pedicellos abbreviatos lateraliter et dorso laxe cingunt, cum bracteis juxtapositis et cum axi usque ad bracteam sequentem seu suprapositam omnino connatae et insuper dorso cucullato-inflexae et cum sequentibus connexae sunt, ita ut inter rhachin inflorescentiae et superficiem reticulato-bullatam omnino clausam spicarum juniorum pro floribus spatium constituant quasi alveolato-cellulosum. LVIII. HURA LINNÉ.

HURA Linn. Port. Cliff. 486. t. 34; Juss. Oen. pl. 391; Lam. Illustr. t. 793; Schreb. Gen. pl. n. 1475; Adr. Juss. Tent. Euphorb. 50; Endl. Gen. pl. n. 5776; Baill. Etud. gen. Euphorb. 541. t. 6. fig. 21—35; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1228. FLORES masc. spurie involucrati, involucrum bracteis connatis formatum. CALYCES aestivatione indistincte imbricativi. Petala et discus utriusque sexus 0. STAMINA centralia; antherae birimosae, loculi connectivo longitrorsum adnati. Rudimentum ovarii 0. OVARII multilocularis loculi 1-ovulati. STIGMA maximum, poculiformi-radians, superne recurvum. FRUCTUS capsularis, polycoccus; cocca lignosa, bivalvia. SEMINA ecarunculata. COTYLEDONES orbiculares, complanatae, amplae; radicula brevis. ARBORES Americae aequinoctialis, maximae, speciosae, hinc inde in toto orbe terrarum calidiore ornamenti gratia cultae. FOLIA alterna, bistipulata, longe petiolata, ambitu lata, penninervia, obiter glandulosopaucidentata; petioli apice supra biglandulosi. FLORES monoici, spicati, masculi bracteis connatis primum spurie involucrato-tecti, feminei in axillis foliorum solitarii v. etiam ad basin spicarum siti. CALYCES utriusque sexus cupuliformes, masculus denticulatus, femineus ore subinteger, ovarium laxe cingens, uterque eglandulosus. STAMINA monadelpha; columna staminalis elongata, superne antheras sessiles extrorsum aperientes connectivo subtrigono crasso prominente praeditas bi—triverticillatim (v. in specie altera mexicana pluriverticillatim) dispositas gerens. OVARIUM circ. 10—20-loculare, in STYLUM

giganteum eo pluries longiorem peculiariter evolutum quasi poculiformem et recurvo-multilaciniatum abiens; laciniae reflexae columnae numero loculorum ovarii subaequales, simplices, carnosae, extus papilloso-stigmatosae. maximus, depressus, sulcato-multicostatus. FRUCTUS Cocca compressa, valde crepitanter dissilientia seminaque dejicientia. SEMINA compressa. COTYLEDONES penninerviae, basi cordato-biauriculatae, in sinu radiculam vix exsertam gerentes. Species notae 2, quarum una late diffusa etiam in Brasilia crescens.

1. HURA CREPITANS LINN., Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1229. Yar. a. GENUINA Müll. Arg. l. c., foliis late ovatis aequaliter plus minusve subrepando-dentatis firme membranaceis v. subcoriaceis fuscescentibus subglabris. Tabula nostra LXXXVI.

Dura crepitans Linn. 8pec.pl. 1431; Lam. Illustr. t. 793; Tussac Flore des Antilles IV. 21. i. 5; Descourt. Flor. Antill. t. 124; Spach Hist. vég. II. 525, et Atlas t. 76. fig. 2; Baill. Etud. gen. Euphorb. t. 6. fig. 21—35. Hura Brasiliensis Willd. Enum. pl. hort. Berol. p. 997. Hura Linn. Hort, Cliff. 486. t. 34. ARBOR 70—100-pedalis, pulchra; truncus 60—80-pedalis, in ramos patentes longos superne abiens. Cortex laevigatus, testaceo-fuscus, incisione lactifluus. RAMULI nunc aculeati, nunc inermes, cum petiolis glabri. STIPULAE 1½ cm. longae, lineari-lanceolatae, villosae v. pubescentes, deciduae. PETIOLI limbum subaequantes v. eum subinde superantes, graciles. LIMBUS foliorum diametro 6 —14 cm. aequans, saepias aequilongus ac latus v. interdum paulo longior quam latus, orbiculari- v. subtriangulari-ovatus, basi latius cordatus, apice breviter cuspidatoacuminatus et subinteger, basi utrinque obtusissime 1-lobus v. basi


633

EUPHORBIACEAE: HURA—DALECHAMPIA.

634

ribus et pallidioribus v. viridibus, inferne distanter grossiuscule dentatis, superne integris.

tantum cordato-retusus v. rarius tantum retuso-truncatus, supra glaber, subtus ad costas et interdum ad venas distiche et pallide ferrugineopilosus. PEDUNCULI spicarum petiolos fere aequantes. SPICAE cylindricoovoideae, evolutae usque 6 cm. attingentes et fere 2 cm. latae. PEDICELLI fem. florigeri petiolis 3 — 5-plo breviores, fructigeri petiolos semiaequantes. OVARIUM cum stylo demum 3—5 cm. longum. CAPSULAE bene evolutae maximae, 8 cm. latae, 4 cm. longae, depressae, basi apiceque concavae, dorso inter cocca tota longitudine obtuse lateque et profunde sulcatae.

Hura crepitans Willd. Spec. piant. IV. 593. Hura crepitans fi. membranacea b. ovata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1229.

Habitat in America calidiore late distributa saepeque in utroque orbe ornamenti gratia in ambulacris culta. In regione Paraensi: Martius n, 2733; infra Santarem ad ripas fluminis Amazonum: Spruce n. 189; ad flumen Madeira: Riedel. Porro in Surinamia: Wullschlaegel n. 513, 1554; in Guyanis, in Columbia, ad Oaracas et in Antillis.

Habitat in prov. Para, inter S. Joâo et 8. Anna: Burchell n. 9238.

Var. ß. OVATA Müll. Arg. l. c., foliis oblongo-ovatis membranaceis v. submembranaceis, quam in α. genuina tenuio-

TRIBUS V.

PETIOLI demum limbo multo longiores. LIMBUS 12—15 cm. longus, 10—11 cm. latus, basi cordatus, apice abrupte in cuspidem 13 mm. longam angustam abiens, viridis v. fuscescenti-viridis, pellucidus.

OBS. Reliquae varietates in DO. Prodr. XV. 2. p. 1229 et 1230 enumeratae, sc. γ. strepens et δ, Senegalensis Müll. Arg. bucusque in Brasilia nondum lectae sunt.

DALECHAMPIEAE

MUELL. ARG.

DALECHAMPIEAE Müll. Arg. in Bot. Zeit. 1864. p. 324, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1232. — Trib. EUPHORBIEAE Barii. Ord. nat. 372 pr.p.; Endl. Gen. p. 1105 pr.p. — DYSOPSIDEAE Baill. Etud. gén. Euphorb. 435 pro minima parte.

Flores involucrati; involucra flores utriusque sexus includentia. valvares. Antherae in alabastris erectae. Ovarii loculi 1-ovulati.

Calycis masc. laciniae aestivatione

Frutices erecti v. saepissime scandentes et volubiles, rarius herbae volubiles v. suberectae, perennes, pilis simplicibus vestitae v. haud raro praesertim in fructu et in calyce fructigero pilis stimulantibus saepe valde urentibus quasi armatae sunt. Folia alterna, saepius longe petiolata, penninervia v. saepissime palmatinervia, integra aut dentata v. lobata v. profundius 3—5-fida v. 3—5-partita, nunc etiam palmatisecto-3—5-foliolata. Inflorescentiae in axillis foliorum v. etiam in apice ramulorum sitae, insigniter diphyllo-involucratae, flores 3 femineos et paucos masculos confertos gerentes. Calycis laciniae indivisae v. pinnatim divisae. Petala utriusque sexus nulla. Stamina subnumerosa, Ovarium 3—4-loculare. Tribus monotypica, valde naturalis, involucro diphyllo et compresso bisexuali insignita, ab Euphorbieis praeter hos characteres insuper floribus masc. polyandris et calyce masc. valvari diversa. Genus unicum:

LIX. DALECHAMPIA

PLUM.

DALECHAMPIA Plum. Gen. 17. t. 38; Linn. Gen. pl. n. 1081;

H.B.K. Nov. Gen. II. 98; Adr. Juss. Tent. Euphorb. 55. t. 17. fig. 59; Endl. Atakt. t. 20—21, et Gen. pl. n. 5768; Poepp. et Endl. Nov. Gen. t. 222; Baill. Etud. gén. Euphorb. 485. t. 3. fig. 31—33; Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1232. — CREMOPHYLLUM Scheidw. Notice sur guelq. nouv. genres et espèces, et in Flora Ratisb. 1843. p. 514, et in Bot. Zeit. 1849. p. 141; Baill. Etud. g6n. Euphorb. t. 3. fig. 16—30.

FLORES utriusque sexus in involucro compresso diphyllo inclusi. CALYCIS masculi laciniae valvares, feminei laciniae imbricativae. Petala utriusque sexus nulla. DISCUS florum masc. nullus, florum femineorum obsoletus v. rarissime evolutus (urceolaris ex Baillon). STAMINA centralia, in receptaculo convexo sita; ANTHERAE birimosae; loculi longitrorsum adnati. Ru-

dimentum ovarii nullum. OVARII loculi 1-ovulati. FRUCTUS capsularis, tri—tetracoccus; cocca bivalvia. SEMINA ecarunculata. FRUTICES V. HERBAE perennes in calidioribus utriusque hemisphaerii crescentes, saepissime scandentes et volubiles. FOLIA semper alterna, bistipulata, saepissime longe palmatinervia v. etiam in paucis tripli—quintuplinervia et in aliis deinpaucis penninervia, vulgo membranacea, varie divisa aut indivisa, in quibusdam dimorpha i. e. indivisa simulque ex parte divisa. FLORES monoici, involucro pedunculato inclusi. INVOLUCRI foliola duo foliacea, saepissime 1½—3½ cm. longa, ambitu lata, indivisa v. 3—5-fida v. -partita saepiusque foliis pallidiora v. albicantia et vulgo iis tenuiora, valide vulgoque late bistipulata. FLORES in involucro conferti, quasi cymam bipartitam compactam formantes, cujus pars inferior floribus 3 femineis trichasium formantibus


EUPHORBIACEAE:

635

terminata, superior floribus masculis paucis ornata latereque superiore insuper organis rudimentariis cristaeformibus praedita est. CALYX masc. 4—5-partitus, femineus 5—15-partitus, saepe in eadem specie eodemve LACINIAE specimine numero partium valde ludens. semper valvarilex est, integrae calycis masc., ut in calyce sunt, calycis feminei autem nunc integrae, nunc dentatae, nunc pinnatim utrinque circ. 1—10-lacinulatae. STAMINA 60—5, vulgo circ. 20; FILAMENTA in columnam validam longiusculam connata; ANTHERAE extrorsum aperientes. STYLI in columnam apice variam connati. SEMINA vulgo globosa, fere semper laevia, saepe variegata. Sectiones notae 2, species 62, inter quas brasilienses 47. CONSPECTUS SECTIONUM. (Discus hypogynus nullus /Discus hypogynus evolutus

I. EUDALECHAMPIA. II. CHAMPADELIA.

Sectio I. EUDALECHAMPIA Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1233. Discus hypogynus nullus. — In calyce femineo interdum glandulae stipulares interiores adsunt, quibuscum laciniae calycis alternant. CONSPECTUS SPECIERUM HUJUS SECTIONIS. §. 1. Frutices erecti. Folia penninervia, indivisa. 1. D. SPATHULATA. Folia spathulata, pendula ... 1. Folia non spathulata . 2. Ovarium strigoso-hispidum, columna stylaris oblique truncata 2. D. MAGNOLIAEFOLIA. 2. Ovarium puberulum, columna stylaris inaequaliter 2—4-fida 3. D. WEDDELLIANA. §. 2. Frutices erecti. Folia palmatinervia, indivisa 4. D. LEUCOPHYLLA. §. 3. Frutices elatiores, volubiles. Folia penninervia, in5. D. CORIACEA. divisa §. 4. Suffrutices decumbentes v. adscendentes. Folia palmatinervia, indivisa, breviter v. breviuscule petiolata. Folia quinquenervia . 2. 1. Folia quintuplinervia . 3. Involucri foliola 3-fida, calycis fem. laciniae setaceo-pinnatifidae .... 6. D. HUMILIS. 2. Involucri foliola indivisa, calycis fem. laciniae 7. D. GLECHOMAEFOLIA. subintegrae Folia subsessilia, ovata, longe quintuplinervia, duplicato-serrata, stipulae lacinuligerae 8. D. ADSCENDENS. 3. Folia breviuscule petiolata, lanceolata, breviter quintuplinervia, simpliciter serrata, stipulae integrae 9. D. OCCIDENTALIS. §. 5. Suffrutices erecti v. subdecumbentes. Folia penninervia, indivisa. Folia ovata, coriacea . . . . 10. D. FRANCISCEANA. 1. Folia non ovata, coriaceo-membranacea v. submembranacea 2. Calycis fem. laciniae integrae, columna stylaris valida, involucri foliola indivisa 11. D. CAFERONIOIDES. 2. Calycis fem. laciniae pinnatim lacinuligerae, columna stylaris gracilis, involucri foliola 3-fida . 3. Folia membranacea, costae et venae tenues 12. D. GOYAZENSIS. 3. Folia rigida, crassinervia et rigide venosa 13. D. LINEARIS.

DALECHAMPIA.

636

§. 6. Suffrutices subprocumbentes. Folia 3—5-foliolata, fere sessilia, foliola omnia aequaliter penninerria. Folia 3-foliolata, calycis fem. laciniae integrae 14. D. RIEDELIANA. Folia 6-foliolata, calycis fem. laciniae pinnatim 15. D. BREVIPES. lacinuligerae §. 7. Caules volubiles v. subvolubiles, vulgo tenues. Folia 3—5-foliolata, vulgo longe petiolata, foliola exteriora basi extus elongato-semi3—5-nervia. α. Foliola 5. Calycis fem. laciniae 3-fidae aut integrae; semina globosa, sublaevia; capsula lignosa 1. 16. D. PENTAPHYLLA. Calycis fem. laciniae pinnatifido-lacinulatae . 2. Pedunculi alato-angulosi crassi, semina longitrorsum 3—4-costata . . . 17. D. ALATA. 2. Pedunculi tenues, semina globosa 18. D. REGNELLII. Foliola 3. * Volubiles; columna stylaris clavata. Calycis fem. laciniae integrae, ovarium sericeum, involucri foliola 3—5-partita . 19. D. PECKOLTIANA. 1. Calycis fem. laciniae pinnatifidae . 2. Ovarium glabrum, involucri foliola 3—5-partita 2. 20. D. PSILOGYNE. Ovarium vestitum . 3. Petioli foliolis triente breviores, columna stylaris supra basin articulata . . . 21. D. MERIDIONALIS. 3. Petioli foliolis duplo—quintuplo breviores, columna stylaris non articulata . 4. Involucri foliola 3-fida, ovarium sericeum 4.

22. D. OLFERSIANA.

Involucri foliola indivisa, ovarium brevissime pubescens, petioli breves . . 23. D. BURCHELLII. ** Volubiles; columna stylaris cylindrica v. superne vix distincte clavata. Calycis feminei laciniae utrinque lacinulas 1—2 minutas gerentes . . . . . 24. D. SUBINTEGRA. 1. Calycis feminei laciniae utrinque lacinulas 4—7 gerentes 2. Calycis feminei laciniae utrinque lacinulas 6 — 12 gerentes 4. Rhachis laciniarum calycis fem. lanceolata brevius lacinuligera, ovarium puberulum, foliola 2. lanceolata 25. D. TRIPHYLLA. Rhachis laciniarum calycis fem. linearis v. sublinearis , 3. Foliola sessilia, lanceolata; ovarium puberulum 26. D. STENOSEPALA. 3. Foliola petiolulata, ovata; ovarium strigosopubescens 27. D. CLAUSSENIANA. 4. Folia rhombeo-ovata, ovarium brevissime pube28. D. MICROMERIA. rulum *** Subdecumbentes; columna stylaris cylindrica, foliola petiolulata, ambitu lata 29. D. SELLOWIANA. §. 8. Caules volubiles. Folia longe petiolata, palmatinervia, nunc omnia 3—5-fida v. 3—5-partita, nunc simul ex parte indivisa. α. Stigma umbraculiformi-dilatatum. Folia omnia 3-fida v. 3-partita, stipulae ovatae, involucri foliola 3-fida ... 30. D. FICIFOLIA. 1. Folia dimorpha, indivisa et 3-fida, stipulae lanceolatae v. lineares . 2. Stipulae lineares, folia subtus dense pubescentia 31. D. TILIAEFOLIA.

2. Stipulae triangulari-lanceolatae, indumentum paginae inferioris brevissime tonsum 32. D. ILHEOTICA.

Stigma apice leviter v. modice v. vix dilatatum v. simpliciter clavato-obtusum. * Stipulae vulgo amplae, rigide glanduloso-setuligerae. Folia dimorpha, 3-fida et indivisa, stipulae ovatae basi serratae .... 33. D. VARIIFOLIA. 1. Folia omnia 3—5-loba . 2. Folia 3-loba, stipulae indivisae elongatae non 2. 34. D. STIPULACEA. dentatae Folia 5-loba, stipulae pluripartitae 35. D. GRENADILLA.


EUPHORBIACEAE:

637

** Stipulae non glanduloso-setuligerae. Semina scabra, stipulae lineares 36. D. BRASILIENSIS. Semina laevia, stipulae lanceolatae v. ovatae . 2. Stipulae lanceolatae . . . . 37. D. SCANDENS. 2. Stipulae ovatae, obtusae ... 38. D. PERNAMBUCENSIS. §. 9. Caules volubiles. Poliorum omnium limbus indivisus, palmatinervius. α. Columna stylaris apice in stigma umbraculiforme dilatata. Stipulae lineari-lanceolatae, calycis fem. lacinulae elongatae, non capituligerae, semina venosoaspera 39. D. DIOSCOREAEFOLIA. Stipulae subulato-setaceae, calycis fem. lacinulae mediocres, apice capituliferae, semina laevia 40. D. AFFINIS. ß. Columna stylaris apice non umbraculiformis. * Involucri foliola tenuia, folia membranacea, ovaria vestita. Calycis fem. laciniae inciso-2—3-fidae v. 2—341. D. ARCIANA. partitae 1. Calycis fem. laciniae pectinatim lacinuligerae . 2. Semina laevia, involucri foliola indivisa, columna stylaris minute 6-loba, petioli limbo 2—3-plo 2. breviores 42. D. CONVOLVULOIDES. Semina costulata, petioli limbo 3—9-plo breviores . 3. Petioli limbo 5—9-plo breviores, involucri foliola 3-cuspidata, indumentum fulvum hispidum, columna stylaris apice annuliformis 3. 43. D. LEANDRI. Petioli limbo 3—5-plo breviores, involucri foliola indivisa, indumentum subnullum, columna stylaris apice obtusa . . . . 44. D. TENUIRAMEA. ** Involucri foliola tenuia, folia coriacea, ovaria glabra 45. D. CUIABENSIS. *** Involucri foliola microphyllina, stipuliformia 46. D. MICRANTHA. 1.

§. 1. Folia penninervia, indivisa. Frutices erecti.

1. DALECHAMPIA SPATHULATA BAILL. foliis spathulatis pendulis indivisis integris coriaceis, stipulis ovato-lanceolatis erectis striatis; involucri foliolis denticulatis, bracteis fem. minute denticulatis; calycis fem. laciniis linearibus ciliatis basi glanduligeris; ovario hirsuto, columna stylari cylindrico-clavata sub apice lateraliter hiante; seminibus globosis tuberculatoasperis. Dalechampia spathulata Baill. Etud. gin. Euphorb. 487; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1233. Cremophyllum spathulatum Scheidw. Notice sur quelques nouv. genres et esp., et in Flora Ratisb. 1843. p. 514, et in Bot. Zeit. 1849. p. 141; Baill. Etud. gén. Euphorb. t. 3. fig. l6—30. pendula, cuspidato-acuminata, basi biauriculata, undulata, rugulosa, glabra. PEDUNCULI gemini v. terni, reflexi, post florescentiam elongati. INVOLUCRI bracteae ovatae, parvae, obtusae; foliola cordata, trinervia, argute denticulata. POLIA

DALECHAMPIA.

638

FRUTEX videtur satis elatus, validiusculus. RAMI et ramuli teretes, densiuscule foliosi, cinerei, juniores obscure fuscescentes et hirti v. breviter hirsuti. STIPULAE 1 cm. longae, basi 5—7 mm. latae, acuminatae, erectae, demum deciduae, satis rigidulae. PETIOLI parte a limbo omnino discreta vix 7 mm. attingentes, saepius multo breviores, apice cum basi cuneatim attenuata limbi subgeniculatim inclinati, cum ramulis hirti v. hirtelli. LIMBUS foliorum 16—24 cm. longus, 4½—9 cm. latus, latius angustiusve lanceolatus, utrinque aequaliter longe angustatus, basi longe cuneatus, apice cuspidato-acuminatus, nunc fere integer, nunc distinctius repando-denticulatus, membranaceo-coriaceus, viridis v. olivaceo-fuscescens, junior utraque facie puberulus, evolutus glabratus; costae secundariae utrinque circ. 10, modice adscendentes. INVOLUCRI foliola 3½-4½ cm. longa, prope basin 2½—3½ cm. lata, triangulari-ovata, acuminata, basi obtusa, margine minute denticulata, modice colorata, rigidule membranacea, intus praesertim distincte pubescentia. CALYCIS fem. laciniae 5, florendi tempore 2½ mm. longae, pilosae, cum lobulis stipularibus parvis alternantes. COLUMNA STYLARIS florum fem. 8 mm. longa, filiformis, apice oblique et anguste triangulari-foveolata ibique vix dilatata. Fructus ignoti.

Habitat in prov. Para in silvis flumini Amazonum conterminis: Martius; et dein in silvis densis umbrosis prope Yurimaguas in prov. Peruviana Maynas: Poeppig n. 2380 (specimen humile vix ultrapedale florigerum).

3. DALECHAMPIA WEDDELLIANA BAILL. caule erecto; foliis breviter petiolatis oblongo-ellipticis membranaceis; stylo clavato glabro apice inaequaliter 2—4-fido, ovario puberulo; seminibus globosis rugulosis. Dalechampia Weddelliana Baill. Rec. d’obs. bot. V. 315; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1234. CAULES inaequaliter angulosi, tomentoso-hirsuti, juniores canescentitomentosi. Stipulae . . . PETIOLI 5 mm. longi, teretes, tomentosi. LIMBUS foliorum 10 cm. longus, 4—5 cm. latus, basi inaequalis et 3—5nervius, caeterum penninervius, apice subaequaliter emarginatus, margine tenuissime serrulatus, venosus, supra parcius, subtus densius canescentivestitus. INFLORESCENTIAE axillares, longe pedunculatae. PEDUNCULI usque 8 cm. longi, graciles, recti, tomentosi. INVOLUCRI foliola cordata, 5 — 7-nervia, dentata, colorata. PLORES conformes iis D. scandentis, lutescentes. CAPSULAE triloculares, tenues. SEMINA paulo minora quam in D. spathulata, fuscata; raphe apice complanata.

Habitat inter Goyaz et Ouiabd: Paris.).

Weddell n. 2974 (in Hb. Mus.

§. 2. Limbus foliorum palmatinervius, indivisus. Frutex erectus v. forte subscandens, haud volubilis.

4. DALECHAMPIA LEUCOPIIYLLA MUELL. ARG. foliis subsessilibus tripli—quintuplinerviis subcoriaceis indivisis valide venosis, stipulis foliorum et involucri sublineari-lanceolatis, stipellis obsoletis; calycis fem. laciniis 5—6 lineari-lanceolatis integris; ovario albido-velutino, columna stylari cylindrica gracili adpresso-pubescente apice breviter et leviter 3-loba.

Habitat in Brasilia, ex Scheidw. I. c.

Dalechampia leucophylla Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 219, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1235. 2. DALECHAMPIA MAGNOLIAEFOLIA MUELL. ARG. caule fruticoso erecto; foliis subsessilibus elliptico-lanceolatis, stipulis elongato-triangularibus prominenter venosis; involucri foliis indivisis acuminatis, calycis fem. laciniis 5—6 linearilanceolatis acutissimis integris; ovario strigoso-hispido, columna stylari gracillima cylindrica apice oblique truncato-hiante glabra.

Dalechampia magnoliaefolia Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 219, et in DO. Prodr. XV. 2. p. 1234. Euphorb.

RAMI penultimi longo tractu aequilati ut mos est in plantis scandentibus, circ. 2½—3 mm. diametro aequantes, teretes, striati, fuscescenti-obscuri, breviter velutino-puberuli v. subglabri, juniores dense albido- v. pallide fulvo-tomentelli s. -velutini, cum foliis et involucris tactu molles. STIPULAE foliorum 4 mm. longae, involucri iis foliorum conformes. PETIOLI tantum 2—3 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum evolutus 3—4 cm. longus, 2½—3½ cm. latus, ovatus v. oblongo-ovatus, apice acutus v. subacutus, basi rotundata leviter cordatus , subtus prominenter costulatus et reticulato-venosus, indumento tomentoso-velutino

81


EUPHORBIACEAE:

639

brevi albido v. albido-fulvescente denso molli undique vestitus. PEDUNCULI 2—3 em. longi. INVOLUCRI foliola 2½ cm. longa, 1½ cm. lata, ovata, acuminata, basi acutiuscula, 5-nervia, margine integra, utraque pagina molliter albido-subsericea, nonnihil nitidula. BRACTEAE et calyces velutinae; bracteae florum fem. late truncatae. CALYCIS fem. laciniae basi angustatae, apice longius acuminatae, firmae, basi stipulis iiscum alternantibus subulatis subdistin cte exterioribus villosulis auctae, circiter 5 mm. longae. FLORES masc. fere glabri. COLUMNA STYLARIS pallida. Capsulae ignotae. Habitat in prov. Ooyaz, in Serra de S. Feliz: Pohl n. 1937.

§. 3. Foliorum limbus penninervius, indivisus.

Frutex volubilis.

5. DALECHAMPIA CORIACEA MUELL. ARG. petiolis limbo pluries brevioribus, limbo coriaceo penninervio, stipulis oblongo-ovatis, stipellis subobsoletis; bracteis involucri orbiculariovatis obtusis coriaceis, involucri foliolis lineari-spathulatis longe in petiolum coriaceum angustatis; calycis fem. laciniis 12 ambitu oblongo-ovatis coriaceis in lacinulas coriaceas breves pinnatifidodivisis, dorso glanduloso-papillosis, basi intus glanduligeris; ovario fulvo-sericeo, columna stylari valida breviuscula clavata apice modice oblique turbinato-dilatata subtriloba glabra. Dalechampia coriacea Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 223, et in DG. Prodr. XV. 2. p. 1234. RAMULI ultimi et penultimi subteretes, ultimi olivaceo-virides v. in , extremitatibus flagelliformibus filiformibus fusco-nigricantes et minute puberuli. STIPULAE 3 mm. longae, obtusae, sericeo-pubescentes, deciduae. PETIOLI 5—12 mm. longi. LIMBUS foliorum circ. 7—10 cm. longus, 2½—4 cm. latus, lanceolato-pvatus v. ovato-lanceolatus, acutus, basi obtusus, margine integer, rigidus, fuscidulus v. supra virens, glaber v. junior in costis parce pubescens, pro genere valde rigidus. PEDUNCULI brevissimi, sc. vix petiolos aequantes, cum stipellis et foliolis involucri fulvo-pubescentes. INVOLUCRI foliola tantum 12—15 mm. longa, 2½—3 mm. lata, parte superiore submembranacea, inferiore coriacea et petiolum verum referentia, stipulae dein 4 ad basin involucri sitae 2—4 mm. longae. BRACTEAE truncatae, integrae. Pars rhachialis laciniarum CALYCIS fem. ovato-lanceolata. COLUMNA STYLARIS 5 mm. longa, rigida.' Capsulae ignotae.

Habitat in Brasilia meridionali aut orientali: Sello.

§. 4. Suffrutices fere herbacei, haud volubiles nec scandentes. palmatinervia, indivisa.

Folia

* Folia quinquenervia.

6. DALECHAMPIA HUMILIS MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis longe quinquenerviis indivisis simpliciter denticulatis firme membranaceis, stipulis foliorum et involucri lineari-lanceolatis lacinuligeris, stipellis subulatis; pedunculis elongatis, involucri foliolis breviter 3-partitis v. 3-fidis, bracteis florum fem. late triangulari-ovatis acuminatis glanduloso-denticulatis; calycis fem. laciniis circ. 11 ambitu lineari-lanceolatis numerose pinnatifido-lacinulatis, rhachi lineari, lacinulis setaceis; ovario capsulaque breviter villosis, columna stylari cylindrica apice vix incrassata demum graciliter et divergenter 3-loba; seminibus globosis asperulis. Dalechampia humilis ß. procumbens Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 224, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1237. CAULES e caudice lignoso subnumerosi, procumbentes v. subprocumbentes, infrapedales, subinde vix semipedales, tenues, cum pedunculis valde elongatis cinereo-subvelutini. STIPULAE 6 mm. longae, patentes,

DALECHAMPIA.

640

subpersistentes. PETIOLI 5—12 mm. longi. LIMBUS foliorum 2½—3½ v. rarius 4 cm. longus, 1 ½—2 ½ cm. latus, late ovatus v. ovatus, apice nunc acutus, nunc acutiusculus v. etiam omnino rotundato-obtusus, basi leviter cordatus, margine crebre exciso-denticulatus, lurido-viridis v. demum lurido-fuscescens, griseo-puberulus; costae laterales basilares majores ultra medium limbi productae. PEDUNCULI valde elongati, folia ter et ultra aequantes, secundi, molliter subfulvo- v. griseo-tomentosovillosuli. INVOLUCRI foliola parvula, 16—18 mm. longa, late ovata, acuta, basi cordata, sicca obscure viridia, argute serrulata, dense puberula. FLORES fem. 4 mm. longi. COLUMNA STYLARIS 2½ mm. longa, quarta v. fere tertia parte longitudinis in ramos 3 subhorizontales v. leviter recurvos obtusos abiens. CALYX fructiger haud visus. COCCA segregata capsularum 8 mm. longa. SEMINA 4½— 5 mm. aequantia, variegato-maculata. Species a proxime affinibus praesertim divisione columnae stylaris et pedunculis elongatis distincta est. Habitat in prov. Ooyaz ad Chapada de S. Marcos: Biedel n. 2827; inter Ooyaz et Cavalcante: Burchell n. 7473; in prov. Minas Oeraes ad Bio das Velhas in campis nuper ustis inter S. Anna et Cataldo: Lund; nec non in eadem prov. ad flumen Paranahyba: Pohl n. 796; inter Tejuco et Bio Paranahyba: Burchell n. 5759; prope Uberaba: Regnell n. 1054.

7. DALECHAMPIA GLECHOMAEFOLIA BAILL. foliis breviter petiolatis longe quinquenerviis indivisis simpliciter dentatis rigide membranaceis, stipulis lanceolatis, stipellis glanduliformibus; involucri rigidi foliolis limbo foliorum caulinorum conformibus indivisis, bracteis florum fem. subtrilobis; calycis fem. laciniis 6—9 lineari-lanceolatis breviter et hinc inde obiter pinnatifido-lacinulatis intus eglandulosis; ovario tomentello, columna stylari subcylindrica apice leviter trilobo-dilatata. Dalechampia glechomaefolia Baill. Rec. d’obs. bot. V. 314 (ineunte Julio 1865); Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1237. Dalechampia microphylla Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 224 (Julio 1865). CAULES circ. sesquipedales v. humiliores, inferne tantum 1—1½ mm. diametro aequantes, cum reliquis partibus breviter puberuli, filiformes, decumbentes, parce ramosi. STIPULAE foliorum et involucri 3—4 mm, longae, patentes. PETIOLI 4—10 mm. longi. LIMBUS foliorum majorum 2½ cm. longus, inferne 2¼ cm. latus, orbiculari-ovatus, subacutus basi ambitu rotundatus, ima basi sinu parvo subrotundo obtuso cordatus, margine subdistanter serratus, subtus grosse prominenter reticulatovenosus, cinerascenti-viridis. INVOLUCRI foliola florendi tempore 15 mm. longa, basi 15 mm. lata, quinquenervia, quam folia tenuius serrulata, subcolorato-viridia. Pars masc. in involucro distincte pedunculata. COLUMNAE STYLARES in floribus breviusculae, tenues. Capsulae ignotae.

A proxima D. humili praeter alia differt involucri foliolis, columna stylari et lacinulis abbreviatis v. pro parte subobsoletis laciniarum calycis feminei. Habitat in prov. S. Paulo: St-Hilaire n. 1567, Gaudichaud n. 104, Sello.

** Folia quintuplinervia, i. e. costa lateralis utrinque secunda non ex ima basi limbi progrediens, sed paulo supra basin costae primariae inserta.

8. DALECHAMPIA ADSCENDENS MUELL. ARG. foliis subsessilibus longe quintuplinerviis indivisis duplicato-serratis firme membranaceis, stipulis foliorum et involucri linearilanceolatis lacinuligeris, stipellis subulatis; involucri foliolis 3-fidis, bracteis florum fem. late triangulari-ovatis acuminatis glandulosodenticulatis; calycis fem. laciniis circ. 11 ambitu lineari-lanceolatis numerose pinnatifido-lacinulatis, rhachi lineari; ovario


641

EUPHORBIACEAE: DALECHAMPIA.

capsulaque villosis, columna stylari cylindrica apice incrassata breviter 3-loba, seminibus laevibus. Dalechampia humilis a. adscendens Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 223, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1236. CAULES e caudice adscendente numerosi, fere pedales, adscendentes v. subdecumbentes, circ. pedales, vix ramosi, angulosi, fere usque ad basin herbacei, patenter griseo-pubescentes. PETIOLI 1—4 mm. longi. LIMBUS foliorum 3—7 cm. longus, 2½—4 cm. latus, ovatus v. oblongoovatus, acutus v. subobtusus, basi breviuscule cordatus, argute serrulatus, Costae laterales longissimae. fuscescens v. cinerascens. STIPELLAE fasciculatae. PEDUNCULI cinereo-villosuli. INVOLUCRI foliola evoluta 2½ cm. longa, late triangulari-ovata, acuta, subinde brevius tantum 3-fida v. 3-loba, foliacea, sicca foliis vix pallidiora et vix magis membranacea , serrulata, more foliorum vestita. CALYCIS fem. laciniae plumoso-lacinulatae, sub fructu 12—16 mm. longae. CAPSULAE 10 mm. latae, incano-villosae, columna stylari 5 mm. longa gracili terminatae. SEMINA albida.

A D. humili, quacum olim ex speciminibus minus bonis conjunxi, praeter habitum validiorem et folia magis duplicato-serrata quintuplinervia nec palmatinervia differt columna stylari apice incrassata breviter triloba nec gracilius et patenter 3-fida, et forte calyce fructigero valde accreto, sed calyx fructiger in D. humili nondum observatus est. Habitat in Boliviae prov. Chiquitos: d'Orbigny n. 921; in Brasiliae prov. S. Paulo ad Bio Pardo in campis siccis arenosis: Biedel n. 452; in prov. Mato Grosso prope Guiaba: Biedel.

642

RAMI breviter sarmentosi v. laxe procumbentes, hispiduli. STIPULAE petiolum subaequantes. PETIOLI tantum 5 mm. longi. LIMBUS foliorum 5 cm. longus, 2½ cm. latus, ovatus v. oblongo-ovatus, acutus, basi rotundatus, serratus, venosus, subtus paulo pallidior, tomentellus. PEDUNCULI axillares et terminales, 4—6 cm. longi, rigidi, hispiduli, apice incrassati. INVOLUCRI foliola trinervia, inaequaliter crenata, colorata.

Affinis dicitur D. caperonioidi, sed folia breviora, latiora, crassiora. Habitat in prov. Minas Geraes ad Bio S. Francisco: Weddelln. 1879 (in Hb. Mus. Paris.).

11. DALECHAMPIA CAPERONIOIDES (BAILL. emend.) MUELL. ARG. foliis subsessilibus penninerviis indivisis coriaceomembranaceis, stipulis foliorum et involucri lineari-lanceolatis, stipellis obsoletis; involucri foliolis indivisis, bractea florum fem. reniformi-ovali acuta obsolete 3-loba; calycis fem. laciniis 6—8 lineari-lanceolatis integris basi cum lobulis subulatis stipularibus alternantibus; ovariis sericeo-villosis, columna stylari valida apice mediocriter trilobato-dilatata superne glabra inferne adpresso-pubescente; seminibus venoso-scabridulis. Var. a. OBOVATA Müll. Arg., foliis aliis obovatis, aliis lanceolato-obovatis, rarius simul et lanceolatis, obtusis v. subobtusis, utraque facie subadpresso-pubescentibus. Tabula nostra XCI. Fig. I.

9. DALECHAMPIA OCCIDENTALIS MUELL. ARG. foliis breviuscule petiolatis mediocriter quintuplinerviis indivisis simpliciter serrulatis coriaceo-membranaceis, stipulis foliorum et involucri lanceolatis integris, stipellis lineari-lanceolatis; involucri foliolis 3-fidis, bracteis florum fem. latissime ovatis truncatosubtrilobis anguste glanduloso-denticulatis; calycis fem. laciniis circ. 8—9 ambitu lanceolatis numerose pinnatifido-lacinulatis, lacinulis apice capitatis diametro rbacbeos subaequalibus; ovario sericeo, columna stylari cylindrica apice incrassata obsolete 3-loba glabra. CAULES circ. sesquipedales, tenues, basi lignosi, caeterum subherbacei, suberecti v. e basi arcuato-adscendente erecti, caeterum rectiusculi et minus quam in affinibus dense foliosi, teretes, cinereo-fusci v. nigricantes, undique cum petiolis et pedunculis dense puberuli. STIPULAE 3½ mm. longae, patentes, subpersistentes. PETIOLI 7—10 mm. longi. LIMBUS foliorum 4—9 cm. longus, 1½ — 2¾ cm. latus, oblongo-ovatus v. saepius lanceolatus, apice acutus v. subacutus v. etiam omnino rotundato-obtusus, basi obtusus, fuscus, puberulus. COSTAE laterales subbasilares circiter usque ad medium limbi productae, non autem ut in D. adscendente fere usque ad apicem progredientes; costae et venae reticulatae in pagina inferiore valde prominentes. PEDUNCULI cinerascenti- v. demum flavieanti-subvelutini. INVOLUCRI foliola juniora parvula et lurido- v. nigricanti-viridia, demum 3 cm. longa, basi 2½ cm. lata, obtuse subcuspidato-acuminata, suberecto-triloba, pallida, velutino-puberula. Structura florum et forma columnae stylaris fere ut in D. adscendente. Fructus ignotus.

Habitat „in Brasilia occidentaliTamberlik (in Hb. Imp. Vindob.J.

§. 5. Folia penninervia, indivisa. Suffrutices haud volubiles, erecti v. adscendentes v. decumbentes.

10. DALECHAMPIA PRANCISCEANA BAILL. foliis fere sessilibus ovatis penninerviis indivisis coriaceis, stipulis subulatis; involucri foliolis cordatis membranaceis. Dalechampia Francisceana Baill. Rec. d’ohs. hot. V. 316; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1235.

Dalechampia caperonioides a. ohovata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1235. CAULES infrapedales, e caudice lignoso tortuoso obliquo v. prorepente adscendentes v. decumbentes, varia altitudine parce divergenter ramosi, viridi-fusci, undique cum foliis densiusculis pilis brevibus obscure griseis v. luridis puberuli. STIPULAE circ. 4 mm. longae, subulatoacuminatae. PETIOLI stipulis vulgo 2—4-plo breviores. LIMBUS foliorum 2½—4 cm. longus, 12—22 mm. latus, subtus prominenter costatus et reticulato-venosus, margine mediocriter denticulatus; costae secundariae utrinque circ. 7—9, obliquae, rectiusculae. PEDUNCULI foliis paulo breviores, hirto-puberuli. INVOLUCRI foliola 2 v. subinde 3, 14—17 mm. longa v. demum paulo longiora, late ovata, acuta, inciso-dentata v. serrata, valide trinervia, membranacea, rubella, in costis obscure tincta, tota puberula; dentes marginales facile incurvi. COLUMNA STYLARIS 4 mm. longa, apice 1 mm. lata et nigricans. CALYX fructiger 4½ mm. longus; laciniae margine ciliato-pubescentes. CAPSULAE 3-coccae; cocca a latere paulo compressa, lurido-pubescentia, 6 mm. longa, dorso obtusa.

Habitat in prov. Goyaz, in Serra dos Christaes: Pohl n. 795, et in campis editis Chapadâo de S. Marcos: Biedel n. 2826 pr. p.

Yar. ß. GENUINA Müll. Arg., foliis lanceolato-ovatis v. ovato-lanceolatis acutis v. breviter acuminatis undique hirsutis. Dalechampia caperonioides ß. lanceolata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1235 pr. p. Dalechampia caperonioides Baill. Rec. d’obs. hot. V. 316. CAULES ut in var. α., saepe tamen magis erecti et hirsuti. LIMBUS foliorum 4—8 cm. longus, 12—20 mm. latus. Habitus praeter formam foliorum ut in var. α., forma foliorum autem ut in var. lanceolata, ab utraque indumento longiore foliorum et caulium insuper simul diversa.

Habitat cum var. a. obovata in Serra dos Christaës: Pohl n. 3938; in prov. Minas Geraes campis prope Patrocinio: Weddell n. 2537.

Var. y. RHOMBOIDALIS Müll. Arg., foliis rhomboideoovatis v. rhomboideo-lanceolatis, basin versus brevius, apicem versus longius v. longiuscule et acutissime sensim acuminatis puberulis.


643

EUPHORBIACEAE:

FOLIA subsecunda, omnia CAULES et rami hispidulo-pubescentes. acute acuminata, evoluta 4—6 cm. longa, 12—20 mm. lata. FLORES ut in varietatibus praecedentibus, feminei tamen magis hispido-pubescentes.

Habitat in prov. Minas Geraës, ad Bio Paranahyba: Pohl n. 628; in prov. Goyaz Chapaddo de S. Marcos cum reliquis varietatibus: Biedel n. 2826 pr. p.

Var. δ. LANCEOLATA Müll. Arg., foliis lanceolato-ovatis v. ovato- et lineari-lanceolatis acutis v. breviter acuminatis undique subadpresso-pubescentibus. Dalechampia caperonioides /3. lanceolata Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1235 pr. p. CAULES quam in α. et ß. saepe subduplo longiores et similiter decumbentes v. adscendentes et eodem modo diffuse ramosi. INDUMENTUM partium ut in α. obovata, sed folia ambitu angustiora et longiora, 4—8 cm. aequantia et 3—20 mm. lata. INVOLUCRA haud raro paulo longiora et pallidiora quam in α. obovata. CALYX fructiger 3½—4 mm. longus. CAPSULAE 9 mm. latae, 7 mm. longae. SEMINA 4½ mm. longa, globoso-ellipsoidea. — Foliorum latitudo subinde in eodem specimine eximie ludit.

Habitat in prov. Minas Geraes ad Bio Paranahyba: Pohl n. 626; in prov. Goyaz campis editis dictis Chapaddo de S. Marcos: Biedel n. 2826 pr. p.

Var. e. STENOPHYLLA Müll. Arg., foliis anguste linearilanceolatis v. sublinearibus superne praesertim argute denticulatis minus rigidulis. CAULES graciles, subsimplices, subhorizontaliter pubescentes. FOLIA 6—7 cm. longa, 2—3 mm. lata, i. e. non minus angusta quam in D. lineari, sed calycis fem. laciniae indivisae, nec pinnatim lacinuligerae.

Habitat in prov. Goyaz campis editis Chapaddo de S. Marcos: Biedel n. 2826 pr. p.

12. DALECHAMPIA GOYAZ ENSIS MUELL. ARG. foliis fere sessilibus penninerviis indivisis firme membranaceis tenuiter venosis, stipulis linearibus elongatis, stipellis subulatis, parvis; involucri foliolis 3-fidis, bractea florum fem. argute denticulatosubfimbriata; calycis fem. laciniis 10—12 lineari-lanceolatis tota longitudine pinnatim lacinuligeris, lacinulis subhorizontalibus setuliformibus diametrum rhacheos linearis demum elongatae superantibus apice globoso-capitatis; ovario villoso-tomentoso, columna stylari gracili cylindrico-clavata apice leviter dilatatotriloba undique glabra. Habitus,; speciminum herbariorum ut in formis paulo latifoliis s. lancifoliis D. linearis, a quibus species haec prima fronte foliis haud rigide coriaceis nec crassinerviis distinguitur et insuper dein in eo quodammodo ab iis recedit quod lacinulae laciniarum calycis apice globoso- nec ellipsoideo-capitatae sunt. STIPULAE caeterum longiores et angustiores sunt, evolutae 8—10 mm. aequant et fere tota longitudine 1 mm. tantum latae sunt. CALYCIS fem. laciniae nunc utrinque tantum margine quasi irregulariter biseriatim, nunc etiam dorso undique setulas proferunt. FOLIA nunc sessilia, nunc distincte petiolata, illorum limbus usque ad imam basin petiolorum brevium decurrens. LIMBUS foliorum 5—9 cm. longus, 6—20 mm. latus. Forma et magnitudo partium caeterum ut in D. lineari. Fructus ignoti. Habitat prope Goyaz: Gardner n. 3980, Burchell n. 7491.

13. DALECHAMPIA LINEARIS BAILL. foliis fere sessilibus penninerviis indivisis coriaceis crasse venosis, stipulis subulatis longiusculis, stipellis subulatis; involucri foliolis ultra medium 3-lobis, bractea florum fem. brevi 3-loba argute inciso-

DALECHAMPIA.

644

denticulata; calycis fem. laciniis 10—12 lineari-lanceolatis tota longitudine pinnatim lacinuligeris, lacinulis horizontalibus setuliformibus diametrum rhacheos aequantibus apice ellipsoideocapitatis; ovario tomentello, columna stylari gracili cylindricoclavata apice laeviter subdilatato-triloba undique glabra. Dalechampia linearis Baill. Rec. d’ohs. bot. Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1235.

V. 316;

Yar. α. HILARIANA Baill. l. c., petiolis indistinctis, limbo foliorum usque ad insertionem decurrente circ. 7 cm. longo et 1 cm. lato laevi lucido crenato. Habitat in Brasilia, verisimiliter in prov. Goyaz: St-HUaire n. 676 (in Hb. Mus. Paris.).

Var. ß. GENUINA Miill. Arg. l. c., petiolis distinctis 2—5 mm. longis, limbo foliorum 5—9 cm. longo, 3—9 mm. lato, ambitu quam in praecedentibus angustiore, densiuscule crenato. Dalechampia linearis Baill. Rec. d’obs. bot. V. 315. Dalechampia brevipes y. monophylla Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 225. CAULES vulgo infrapedales, simplices v. furcati, suberecti, flexuosi, satis tenues sed firmi, fusci, hirto-puberuli v. demum glabrati, tota longitudine densiuscule foliosi. STIPULAE ut in specie praecedente v. paulo angustiores, stipellae stipulis minores et iis angustiores, ima basi v. fere ima basi limbi sitae. COSTAE secundariae limbi utrinque 10—14, basi subhorizontaliter primariae insertae, dein mox longe adscendentiobliquae, prominentes; venae reticulatae, rigidulae. PEDUNCULI fere longitudine foliorum. INVOLUCRI foliola 2½—3 cm. longa, pallida, puberula. CALYX fem. hujus et reliquarum varietatum numero laciniarum et laciniis pennatim crebre setuloso-lacinuligero insignitus est.

Habitat in prov. Goyaz prope Meiaponte: Pohl n. 994; prope Goyaz: Burchell n. 7122; ad S. Marcos: Biedel n. 2826 pr. p.; et in prov. Piauhy: Gardner n. 2955.

Yar. y. SUBINTEGRA Miill. Arg., petiolis parum distinctis, limbo foliorum fere usque ad imam basin decurrente 8—11 cm. longo, 4—7 mm. lato, lineari integro v. apicem versus distinctius distanter crenato v. inferne distanter undulato-crenato. Habitat in prov. Goyaz: Pohl n. 3936; in prov. Minas Geratis: Ackermann, Pohl. Formae latifoliae ad angustifolias D. caperonioidis habitu valde accedunt, sed stipellis evolutis, involucri foliolis 3-fidis et praesertim calyce femineo facili negotio discerni possunt.

§. 6. Folia 3—5-foliolata, fere sessilia, foliola omnia aequaliter penninervia. Plantae suffruticosae, subdecumbentes, haud volubiles.

14. DALECHAMPIA RIEDELIANA MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis 3-foliolatis, foliolis angustis vix rigidulis, stipulis lanceolato-subulatis v. superioribus setaceis, stipellis subulatis parvis; involucri foliolis ultra medium 3-fidis rigidulis, bractea florum fem. triangulari-ovata obtusa subtridentata; calycis fem. laciniis perangustis integris margine parce glanduloso-tuberculatis v. laevibus; ovario hispido, columna stylari gracili cylindrico-clavata superne leviter dilatato-triloba. Dalechampia Riedeliana Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1236. Dalechampia brevipes (3. triphylla Miill. Arg. in Linnaea XXXIV. 225.


645

EUPHORBIACEAE: DALECHAMPIA.

semipedalis Y. minor, suberectus v. procumbens, e caudice plures, cum ramis striato-angulosi, fusci, STIPULAE circ. 3 mm. longae, satis persistentes, patentes. FOLIOLA cujusvis folii 3 v. raro 5, PETIOLI 4—6 mm. longi, tenues. lanceolato-linearia, 3—5 cm. longa, tantum 2—3 mm. lata, basi apiceque aequaliter angustata, integra v. subintegra v. superne minute et distanter serrata, firme membranacea, puberula, fusco-olivacea, omnia aequaliter et prominenter penninervia, quartum et quintum, ubi adsunt, reliquis pluries breviora. INVOLUCRA in apice ramulorum sita, longius pedunculata, circ. 1½ cm. longa, profunde 3-fida, laciniis argute serrulatis puberulis, sicca quam folia vix distincte pallidiora, viventia autem alboflavescentia. SUFFRUTICULUS

ramosus. puberuli.

CAULES

A proxima I). brevipede praesertim differt calyce femineo et insuper foliolis longioribus subintegris minus rigidis. Foliola dein folia tota fere simulant D. linearis, sed calycis fem. laciniae differunt et foliola sunt aliter denticulata aut integra. Habitat in prov. Mato Grosso, in campis siccis arenosis montium Serra Diamantina: Biedel n. 1120, et prope Cuiabd: Biedel.

15. DALECHAMPIA BREVIPES MUELL. ARG. foliis breviter petiolatis 5-foliolatis, foliolis angustis rigidulis, stipulis lanceolato-subulatis, stipellis subulatis parvis; involucri foliolis ultra medium 3-fidis rigidulis, bracteis florum fem. triangularibus acutis 3—5-dentatis; calycis fem. laciniis circ. 11 lineari-lanceolatis pinnatifido-lacinulatis basi intus eglandulosis, lacinulis laciniarum utrinque 4—5 longiusculis adscendentibus; ovario breviter fulvo-lanato, columna stylari cylindrica gracili apice breviter trilobato-subdilatata; seminibus globosis laevibus. Dalechampia brevipes Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1236. Dalechampia brevipes a. pentaphylla Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 224. SUFFRUTICULUS vix pedalis, procumbens, tenuicaulis, diffuse ramosus et densiuscule foliosus. CAULES fusco- v. griseo-nigricantes, cum omnibus partibus puberuli. STIPULAE 6—7 mm. longae, subpersistentes, patentes, tenuissime acuminatae. PETIOLI stipulas bene aequantes. FOLIA vix non semper 5-foliolata. FOLIOLA 2—3 cm. longa, 2—4 mm. lata, anguste lineari-lanceolata, breviter acuminata, basi acuta et sessilia, argute patuleque serrulato-dentata, rigidula, griseo-nigricantia, prominenter costulata. INVOLUCRI stipulae iis foliorum conformes, foliola 1½ cm. longa, profunde 3-fida, sicca vix foliis pallidiora ut in D. Riedeliana, viva autem lutea. CALYCIS fem. lacinulae superne nonnihil cartilagineoincrassatae. CAPSULARUM cocca 7 mm. longa, hirtella.

Habitat in prov. S. Paulo, in campis ad Bio Pardo: Biedel n. 582.

§. 7. Caules volubiles v. subvolubiles, fere semper scandentes. Folia longe petiolata, 3—5-foliolata; foliola exteriora basi extus elongato-semi-3—5-nervia. a. Foliola 5.

16. DALECHAMPIA PENTAPHYLLA LAM. petiolis foliola 5 aequantibus v. superantibus, stipulis foliorum et involucri late subtriangulari-ovatis v. lanceolatis subamplis; involucri foliolis 3-partitis; calycis fem. laciniis oblongo-ellipticis v. ovatis integris v. superne dentatis v. trifidis non pinnatifidosectis vix accrescentibus; ovario puberulo-tomentello, columna stylari clavato-cylindrica obtusa superne longius sublaccatoindusiata inferne brevissime papilloso-tomentella sub apice hinc triangulari-impressa; capsula lignosa, seminibus globosis hinc hilo oblongato quasi unifasciatis. Euphorb.

646

Dalechampia pentaphylla Lam. Encyclop. II.258; Willd. Spec. piant. IV. 519; Vell. Flora Flum. X. t. 59; Adr. Juss. Tent. Euphorb. t. 17. fig. 59; Baill. Etud. gen. Euphorb. t. 3. fig. 33; Müll. Arg. in DG. Prodr. XV. 2. p. 1238. Planta altiuscule scandens. RAMULI penultimi et ultimi graciles, teretes, striolati, pubescentes. STIPULAE 5—8—12 mm. longae, paulo longiores quam latae, v. subinde 2—3-plo latitudine longiores, subscarioso-herbaceae, satis persistentes. PETIOLI 5—8 cm. longi, e griseo fulvo-pubescentes, demum glabrescentes. FOLIOLA cujusvis folii normaliter 5, v. hinc inde abortu tantum 4—3, saepissime 5—8 cm. longa et 3—3½ cm. lata, oblongo-elliptica v. oblongo-ovata, cuspidato-acuminata, basi in petiolulum distinctum 3—4 mm. aequantem abeuntia, undique nunc distinctius nunc obsoletius sparse denticulata, parce pubescentia v. demum glabrata, rigidule membranacea, supra fuscescenti-viridia, nitidula, subtus distincte pallidiora. STIPELLAE 2, lanceolato-ellipticae. INVOLUCRI foliola 2½'—4½ cm. longa, profunde divisa, laciniae 5 v. abortu pauciores, 3—5 mm. latae, laterales utrinque saepe basi altius cohaerentes v. etiam connatae, binerviae, et tum foliola 3-fida, laciniae margine crispulae, apice acuminatae, integrae, infra apicem dentatae, pallidae. BRACTEAE fem. breves, truncatae, denticulatae. CALYCIS fem. laciniae saepius praeter partem infraapicalem dentatam integrae. COLUMNA STYLARIS 12—18 mm. longa, superne quasi materia ceracea nigrescente usque ad medium et ultra tricuspidato-decurrente arcte adnata indusiata. CAPSULAE magnae, ambitu obovoideo-trigonae, 15 —19 mm. latae, 9 — 10 mm. longae, insigniter lignoso-incrassatae, glabratae; carpidia extus 3 ½ mm. crassa, superne in parte anguloso-prominente subduplo crassiora. SEMINA diametro 6 mm. aequantia. Habitat in prov. Mato Orosso prope Cuiabá: Manso n.352; in prov. Goyaz: Pohl n. 3728; in prov. S. Paulo in parte provinciae Minarum Generalium adjacente: Lindberg n. 17, Burchell n. 5003; in prov. Minas Geraes: Widgren n. 336; e. gr. ad Galdas: Begnell n. 1051; ad Lagoa Santa: Warming; ad Bio Piranga: Martius; prope Bio de Janeiro vulgaris, ad sepes et in montanis: Vandelli, Martius Hb. Fl. Bras. n. 165, Sello, Mikan n. 1, Baben n. 907, Guillemin n. 83, Lhotsky, Biedel n. 3, 183, Gaudichaud n. 1132, Widgren n. 686, 1176, Pohl n. 434, Vauthier, Gardner n. 132, 619, Warming, Burchell n. 1654, Glaziou n. 4188; e. gr. in monte Corcovado: Langsdorff; prope Porto-Feliz: Riedel n. 3701.

17. DALECHAMPIA ALATA MUELL. ARG. petiolis foliola 5 aequantibus, stipulis foliorum lanceolatis, involucri triangulari-lanceolatis; pedunculo fructigero elongato alato-anguloso valido; calycis fem. laciniis 8—11 ambitu oblongo-ovatis profunde pinnatim multipartitis, lacinulis utrinque circ. 5—9 validis diametro rhacheos linearis pluries longioribus apice non capitatis; ovario brevissime tomentello, columna stylari cylindricoclavata superne longius sublaccato-indusiata glabra sub apice hinc impressa; capsula lignosa mediocri trigona, seminibus 3—4- costato - angulosis subrugulosis. Dalechampia alata Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 220, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1238. FRUTEX tenuicaulis, volubilis et alte scandens. RAMULI penultimi striato-angulosi, puberuli, ultimi saepe compressi, subancipites et pedunculi anguste alato-ancipites. STIPULAE 6—10 mm. longae, extus latiores, fere rectelineatim acuminatae. STIPELLAE subulatae. INVOLUCRI stipulae stipulis foliorum conformes sed vulgo triente et ultra majores, ampliores, nonnihil curvatae; foliola ipsa involucri in pluribus speciminibus a variis viatoribus collectis frustra quaesivi. PETIOLI et FOLIOLA foliorum ut in D. pentaphylla, sed foliola minus firma et subtus plus minusve distincte glaucescentia. CALYCES fem. demum longe et rigide pedicellati, pedicelli 1½—2 cm. attingentes; laciniae calycis fem. florendi tempore rigide lacinuligerae, rhachis angustissima sed rigida, lacinulae rigide lineares, adscendentes, apice haud capitatae, rigide adpresso-pubescentes, fere aequilatae ac ipsa rhachis. CAPSULAE 12 mm. latae, 8 mm. longae, lignescentes sed minus crassae quam in D. pentaphylla, nigricantes.

82


EUPHORBIACEAE:

647

7 mm. longa, costis 3—4 longitrorsis carinato-elevatis subaequaliter tri—tetragona et in genere toto hanc ob formam valde insignita. SEMINA

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Sello, Gardner n. 231; e. gr. ad Tocaia: Schott n. 4198.

18. DALECHAMPIA REGNELLII MUELL. ARG. petiolis foliola 5 dimidia bene aequantibus, stipulis foliorum et involucri lanceolatis; pedunculis fructigeris vix longitudine petiolorum, tenuibus, calycis fem. laciniis circ. 10 ambitu ovato-lanceolatis pinnatim lacinuligeris, lacinulis utrinque 6—8 diametrum rhacheos lanceolatae aequantibus adscendentibus apice glandulosocapitatis; ovario brevissime subseriatimhirto-pubescente, columna stylari cylindrico-clavata apice oblique dilatato-subtriloba praeter apicem gracili superne laevi caeteruni brevissime puberula; capsulis tenuiter lignosis extus transversim plicato-rugulosis; seminibus globosis ecarinatis. FRUTEX tenuicaulis, alte scandens, quasi formam foliis 5-foliolatis Dalechampiae triphyllae simulans, sed stipulis et calyce fem. diversus. RAMULI penultimi subangulosi, intense virides, glabri, ultimi et pedunculi et pars superior petiolorum puberuli. STIPULAE 5 — 6 mm. longae. FOLIOLA 8—10 cm. longa, 8—25 mm. lata, evoluta lanceolata, sensim longius acuminata, basi breviuscule acuminata et in petiolulum distinctum abeuntia, distanter denticulata, supra obscure, subtus pallidius viridia, juvenilia lineari-lanceolata; STIPELLAE exiguae, nunc glanduliformes, nunc magis evolutae, lineari-lanceolatae et apice glandula terminatae. PEDUNCULI petiolis subgraciliores vulgoque sub fructu iis circiter triente breviores. INVOLUCRI foliola 2½ cm. et fere totidem lata, late ovata, 3—5-fida, etiam sub fructu viridia, foliis tamen minus firma; lobi argute denticulati, utraque facie breviter puberuli. BRACTEAE florum fem. latae, breviter acutatae, viridi-fuscae, margine ciliatae. CALYCES fem. florigeri 3 mm. longi, fructigeri 12—14 mm. longi et demum dense plumosoalbido-hispidi. CAPSULAE 8 mm. latae et fere totidem longae, tridymae, pilis albidis longiusculis subadpressis secedentibus parce vestitae. SEMINA 4½ mm. longa.

DALECHAMPIA. columna ipso vertice v. saepius in impressa est. Capsulae ignotae.

648 apice

paulo

oblique truncato

A simili D. Olfersiana insigniter distincta. Habitat in prov. Bio de Janeiro ad Canta Callo: Peckolt n. 93 (in Hb. Martii).

20. DALECHAMPIA PSILOGYNE MUELL. ARG. petiolis quam foliola paulo brevioribus, foliolis membranaceis subovatis integris, stipulis foliorum lineari-lanceolatis, involucri lanceolatotriangularibus; involucri foliolis 3—5-partitis majusculis pallidis; calycis fem. laciniis circ. 12 lanceolato-ovatis utrinque 5-7lacinulatis, lacinulis lanceolatis diametrum rhacheos subaequantibus adscendentibus; ovario trigono glabro, columna stylari clavata glabra apice leviter umbraculiformi-dilatata. RAMULI tenues, filiformes, obscure fuscescentes, primo intuitu cum petiolis et pedunculis glabri, sub lente papilloso-puberuli v. subglabri. STIPULAE 4½ mm. longae, puberulae. FOLIOLA evoluta 6—8 cm. longa, 3—4 cm. lata, intermedia obovata v. oblongo-elliptica, basi cuneatoacutata, lateralia oblique ovata, modice inaequilateralia, omnia apice obtusa saepeque leviter retusa et minutissime mucronulata, omnia paucinervia, intense viridia, subtus pallida, primo intuitu glabra, sub lente parce et breviter puberula, nonnihil puncticulato-scabra, pellucida; costae secundariae utroque latere 5—7, obliquae, tenues; stipellae breviter triangulari-subulatae. PEDUNCULI axillares, petiolis paulo longiores, inferne folium gerentes, tenues. INVOLUCRA evoluta 3½—4 cm. longa, foliola ultra medium subpatenter 3—5-partita, pallida v. albida, valide costata, laciniae lanceolato-obovatae, superne minute spinuloso-denticulatae, in costis pubescentes, caeterum glabrae. BRACTEAE florum fem. orbiculariovatae, subacutae, concavae, glabrae. CALYX fem. 5 mm. longus, cum lacinulis dense adpresso-pubescens. COLUMNA STYLARIS 10 mm. longa, validiuscula, tota glabra. OVARIUM obtuse trigonum, nitidulum, omnino glabrum. Fructus ignotus.

Habitu nulli arctius affinis. Habitat in prov. Goyaz: Oardner n. 3447.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas: Regnell n. 1053.

ß. Foliola 3. * Caules scandentes et volubiles.

Columna stylaris clavata.

19. DALECHAMPIA PECKOLTIANA MUELL. ARG. petiolis quam foliola subduplo brevioribus, stipulis linearilanceolatis majusculis, stipellis linearibus; involucri foliolis fere usque ad imam basin 3-partitis, laciniis lanceolatis, lateralibus profunde bifidis; calycis fem. laciniis 5—7 lanceolatis inaequilongis integris; ovario sericeo-tomentello, columna stylari elongata clavata apice oblique truncata et impressa, inferne sericea. elati, subfirmi, volubiles; ramuli subtenues et striati, pilis brevibus fulvis v. demum cinerascentibus subpatulis vestiti v. apice subtomentosi. STIPULAE 5—7 mm. longae, inferne l⅔ —2 mm. latae. FOLIOLA evoluta 7—9 cm. longa, 3—31/2 cm. lata, intermedia late ovatolanceolata, lateralia insigniter inaequilateralia, intus acuta, extus late et profunde semicordata, omnia sensim longius acuminata, margine repandodentata v. superne integra, membranacea, supra fuscescentia et breviter adpresso-pubescentia, subtus subolivacea et laxius pubescentia. PEDUNCULI visi apicem versus microphyllini. INVOLUCRI foliola 3 cm. longa, subpatenter 3-partita, pallide viridia, praesertim in costis fulvo-sericeopubescentia; laciniae 4—6 mm. latae, basi tantum inter se cohaerentes, i. e. multo longius inter se liberae quam alibi in genere. BRACTEAE florum fem. et masc. orbiculari-ovatae, concavae, obtusae, fulvo-sericeae. CALYX fem. 5—6 mm. longus, laciniae angustae et sericeo-pubescentes. COLUMNA STYLARIS 14 mm. longa, superne quasi ceraceo-involvata et nigricans, pars ceracea glabra in columna tricuspidato-descendens, RAMI

21. DALECHAMPIA MERIDIONALIS MUELL. ARG. petiolis quam foliola triente brevioribus, foliolis 3 petiolulatis, stipulis lanceolato-ovatis, stipellis parvis lanceolatis subcartilagineis; involucri foliolis 3—5-fidis membranaceis, bracteis florum margine lacinulatis; calycis fem. laciniis circ. 10 angustis superne utrinque lacinulas 1—3 lineares apice subcapitatas adscendentes gerentibus, rhachi lineari, lacinulis diametrum rhacheos fere ter aequantibus; ovario dense hirsuto, columna stylari incurva clavata inferne, hirsuta supra basin distincte articulata, apice poculiformi concavo oblique truncata. CAULES firmi, scandentes, sed tamen minus quam vulgo volubiles; RAMULI ultimi circ. l⅔ mm. diametro aequantes, densiuscule foliosi, indumento brevi fulvescenti-cinereo denso subtomentelli. STIPULAE circ. 2½ mm. longae, mox deciduae; stipellae 2 mm. longae, mox omnino v. pro parte deciduae. PETIOLI foliolis vulgo triente breviores, nunc autem paulo breviores v. etiam raro foliola aequantes, more ramulorum vestiti. FOLIOLA 3—5 cm. longa, 11—17 mm. lata, intermedia obovato-lanceolata, utrinque acuta, lateralibus angustiora et aequilateralia, lateralia insigniter inaequilateralia, acuta, basi dimidiata, omnia nunc membranacea, nunc membranaceo-coriacea, supra fuscescenti-viridia, subtus pallidiora et prominenter costata et reticulato-venosa, supra demum subglabra, subtus autem in costis et costulis hirtella, margine minute denticulata. INVOLUCRI foliola l½ cm. longa, ovata, breviuscule 3—5-fida, 5—7-costata, albido-pallida, margine argute denticulata, extus hirtella, intus glabra. CALYCIS fructigeri laciniae 6—7 mm. longae, angustae, rigidulae; rhachis diametro 1 mm. subaequans, infra medium v. etiam altius integra. Capsulae et semina ignota.


649

EUPHORBIACEAE:

Characteribus systematicis ad D. Olfersianam valde accedit sed ei dissimilis est. Caules enim sunt densius foliosi, folia longius petiolata, foliola minora et ambitu latiora, indumentum magis cinerascens et calyx fem. demum et columna stylaris specifice differunt. Habitat in prov. S. Paulo: Burchell n. 4299, 4704.

22. DALECHAMPIA OLFERSIANA MUELL. ARG. petiolis quam foliola duplo et ultra brevioribus, stipulis lineari-lanceolatis subulato-acuminatis, stipellis subulatis; involucri foliolis parvis 3-fidis, bracteis florum integris; calycis fem. laciniis 8—10 lanceolato-ovatis acuminatis pinnatifido-lacinulatis, lacinulis utrinque 4—6 adscendentibus; ovario sericeo-villoso, columna stylari cylindrico-clavata inferne subseriatim pubescente apice oblique truncata, supra basin non articulata; seminibus globosis laevibus. Dalechampia Olfersiana Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 280, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1239. RAMULI longe flagelliformes subvolubiles et scandentes, tenues, cum petiolis et cum partibus aliis juvenilibus ferrugineo- v. saepius fulvov. demum cinerascenti-tomentosi v. -villosuli, distanter foliosi. STIPULAE 6—8 mm. longae, 1— 1⅓ mm. latae, reflexae, firmiusculae. PETIOLI l½— 2½ v. usque 3 cm. attingentes. FOLIOLA 3 — 8 cm. longa, 2—3 cm. lata, laneeolata, sensim acuminata, summo apice tamen obtusiuscula, denticulata, rigide membranacea, supra fuscescenti- subtus olivaceoviridia, juvenilia utraque facie dense fulvo-tomentosa, evoluta autem pubescentia; costae et venae subtus valide prominentes. PEDUNCULI florigeri vix 1 cm. superantes, fructigeri petiolis subduplo breviores. INVOLUCRI foliola circ. 1½ cm. longa, suborbiculata, 3-fida v. subinde breviter 3-partita, margine dense denticulata, extus dense pubescentia, extus dense fulvo-sericea. Laciniae CALYCIS fem. basi lobulis destitutae; lacinulae diametrum rhacheos vix superantes v. eo breviores; laciniae calycis fructigeri 8 mm. longae, hispidulae, earum rhachis 1—1½ mm. lata. COLUMNA STYLARIS superne distincte clavata, i. e. superne sensim leviter latior, sed apice non peculiariter dilatata est. CAPSULAE 8 mm. latae, 5 mm. longae.

Primo intuitu facile pro forma trifoliolata D. ficifoliae haberi posset, sed stipulae differunt et apex columnae stylaris est omnino alius. Habitat in Brasilia meridionali aut orientali: Sello.

23. DALECHAMPIA BURCHELLII MUELL. ARG. petiolis limbo 4—5-plo brevioribus, limbo 3-foliolato, petiolulis distinctis, foliolis lanceolatis membranaceis, stipulis foliorum lanceolatolinearibus, stipellis subulatis; involucri foliolis late triangulariovatis indivisis rigidulis mediocribus, calycis fem. laciniis 10—12 angustis utrinque lacinulas 5—7 lineares apice baud glandulosocapitatas gerentibus, lacinulis diametro rhacheos linearis subduplo longioribus; ovario subferrugineo brevissime pubescente, columna stylari tenui superne distincte clavata apice haud dilatata nec lobata hinc impressa; seminibus anguloso-globosis laevibus. CAULES tenues, filiformes, volubiles, olivaceo-nigricantes, superne fulvo-puberuli, demum glabrati. STIPULAE 3—4 mm. longae, juniores lanceolatae, evolutae ambitu angustiores et refractae. STIPELLAE 2 mm. aequantes. PETIOLI in hac serie specierum brevitate insigniti, circiter 1 cm. tantum aequantes, cum costis foliolorum breviter argillaceopuberuli. FOLIOLA 4½—6 cm. longa, foliorum inferiorum circ. 18 mm., superiorum 8—12 mm. lata, illorum ovato-lanceolata, horum anguste v. summorum lineari-lanceolata, omnium acute acuminata, basi acuta, lateralia basi valde inaequilateralia, obsolete denticulata, olivaceo-fuscescentia v. supra olivaceo-nigricantia, brevissime puberula v. demum subglabra; venae subtus subprominentes. PEDUNCULI breves. INVOLUCRI

DALECHAMPIA.

650

foliola l½ cm. longa, saepe paulo latiora quam longa, breviter acuminata basique breviter cuneato-contracta, rigide trinervia, margine denticulata, obscure olivaceo-viridia, haud albicantia, subglabra. CALYX fructiger 7 mm. longus, laciniae cum lacinulis plumoso-hispidulae, indumentum luridum; laciniarum rhachis valde tenuis, superne angustatissima. CAPSULAE 8 mm. latae, 5 mm. longae, subrufae. COLUMNA STYLARIS in fructu 3—3½ mm. longa, basi levissime tomentella, caeterum glabra. A D. triphylla praeter apicem columnae stylaris jam calyce fem. et brevitate petiolorum differt. Habitat prope Goyaz: Burchett n. 6661.

** Scandentes et volubiles.

Columna stylaris cylindrica.

24. DALECHAMPIA SUBINTEGRA MUELL. ARG. petiolis quam foliola circiter triente brevioribus, stipulis lineari-triangularibus acuminatis majusculis; involucri foliolis basi angustatis superne inaequaliter 3-fidis; calycis fem. laciniis 5—6 lanceolatis acuminatis utrinque 1—2-lacinulatis, lacinulis diametro laciniarum brevioribus subulatis apice glanduligero-capitatis v. obsoletis; ovario pubescente, columna stylari elongata apice leviter clavata basi papilloso-hirtella, apice haud dilatato obliquo hinc foveolato-impressa. Dalechampia triphylla. 8. subintegra Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1240. RAMULI longe volubiles et scandentes, lurido-nigricantes, cum petiolis et pedunculis pilis horizontaliter patentibus longiusculis hispidopubescentes. STIPULAE 6—8 mm. longae, patentes, inferne diametro 2 mm. attingentes. FOLIOLA circ. 6—8 cm. longa, 2—3¼ cm. lata, intermedia oblongo-elliptica, basi breviter acutata, lateralia oblique ovata, basi valde inaequilateralia, intus acuta, extus late semicordata, omnino apice acute cuspidato-acuminata, hirto-pubescentia, evoluta supra viridifusca, subtus olivacea, firme membranacea. INFLORESCENTIAE et FLORES fere ut in D. triphylla, sed calycis fem. laciniae fere integrae et columna stylaris evidenter alia, duplo longior, multo gracilior, apice nullomodo dilatata, sed tantum oblique truncata et facie obliqua impressa, caeterum superne quasi ceraceo-induta ut in D. pentaphylla et levissime clavata. Stipulae insuper multo majores sunt quam in D. triphylla. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. Bahia: Blanchet.

25. DALECHAMPIA TRIPHYLLA LAM. petiolis quam foliola lanceolata triente et ultra brevioribus eaque demum aequantibus, stipulis lanceolatis obtusis parvulis; involucri foliolis firmis parvulis ambitu latis 3-fidis; calycis fem. laciniis 5—6 sub flore late triangulari-ovatis, sub fructu lanceolatis et subobtusis, utrinque lacinulas 5—7 lineari-lanceolatas acuminatas apice non capituligeras gerentibus, lacinulis diametrum laciniarum subaequantibus; ovario brevissime puberulo, columna stylari brevi crassiuscula, apice leviter subunilateraliter dilatata et obiter 3-lobulata, inferne minute puberula; seminibus globosis. Tabula nostra XC.

Dalechampia triphylla Lam. Encycl. II. 258; Willd. Spec. IV. 519Vell. Fl. Flum. X. t. 60. Dalechampia triphylla ϩ. genuina Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1240. RAMULI elongati, volubiles et scandentes, tenues, olivaceo-nigricantes v. lurido-olivacei, subglabri. STIPULAE 3—4 mm. longae. PETIOLI 1½ —10 cm. longi, quoad gradum evolutionis longitudine valde ludentes. FOLIA basi ambitu minus late minusque profunde cordata, i. e. foliola


EUPHORBIACEAE:

651

lateralia extus minus late semicordata, lanceolata, basi omnia longiuscule petiolulata, denticulata, rigidule membranacea, obscure viridia, glabra v. subglabra, nonnihil scabra, saepe circ. 10 cm. longa et 2½ — 3 cm. lata. STIPELLAE lanceolatae, 2—4 mm. longae, v. etiam minores et subulatae. PEDUNCULI abbreviati, petiolis vulgo multo breviores. INVOLUCRI foliola 12—18 mm. longa, 16—22 mm. lata, basi nunc late truncata, nunc subcordata, nunc etiam nonnihil contracto-angustata, serrulata, vulgo 5-nervia. CALYX fem. florendi tempore 4 — 5 mm. longus, sub fructu 7—8 mm. longus et laciniae ambitu tum angustiores, ad lacinulas sub fructu dense argenteo-hispidae. COLUMNA STYLARIS in flore circ. 6 mm. longa, vix accrescens. CAPSULAE 8—9 mm. latae, tridymae, 6 mm. longae. SEMINA fere 4 mm. longa. Habitat 'prope Rio de Janeiro: Dombey, Sello, Peckolt n. 47, Martius; in prov. Minas Geraes: Biedel; e. gr. ad Caldas: Lindberg n. 645, Begnell n. 1052, et prope Lagoa Santa: Warming.

26. DALECHAMPIA STENOSEPALA MUELL. ARG. petiolis quam foliola triente et ultra brevioribus, foliolis sessilibus, stipulis lanceolato-subulatis; involucri foliolis ambitu longe acuminatis profunde 3-fidis; calycis fem. laciniis 7—10 angustis pinnatifido-lacinulatis, lacinulis utrinque 5—7 diametrum rhacheos linearis bis v. ter aequantibus apice minute glanduligeris; ovario rufescenti-puberulo, columna stylari brevi validiuscule cylindrica, apice leviter et subunilateraliter dilatata, inferne minute puberula; seminibus globosis laevibus. Dalechampia stenosepala Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1241. HAMULI tenuissimi, nigricantes, cum foliis et reliquis partibus primum minute griseo-pubescentes v. cinerei, demum subglabri, inferne versus ramulos penultimos densius, caeterum distanter foliosi. PETIOLI 1½—3 cm. longi. FOLIOLA 3—7 cm. longa, 1½—1¾ cm. lata, lanceolata , acute acuminata, obiter denticulata, tenuiter membranacea, sicca tamen firma, obscure viridia, evoluta primo intuitu glabra, sub lente puberula. COSTAE tenues, venae tenuissimae, haud vel vix prominentes. PEDUNCULI petiolis nunc paulo longiores, nunc iis breviores, filiformes, recti. INVOLUCRI foliola 1½—2 cm. longa, 5—7-nervia, basi breviter contracta, tenuiter membranacea, pallide fuscescentia, validiuscule costata et venosa, puberula. CALYX fructiger 10—12 mm. longus; laciniae inferne 1 mm. latae, sensim angustatae, cum lacinulis dense plumosohispidae, basi extus cum stipellis subulatis alternantes v. iis destitutae; lacinulae subulato-lineares, rigidulae sed tenues. CAPSULAE 9 mm. latae, 5 mm. longae, parce puberulae, profunde trigastricae; cocca dorso teretia. SEMINA 4 mm. longa, pallida.

Habitat in Brasilia orientali aut meridionali: Sello; prope Bio de Janeiro: Lund, et in Panama: Oersted.

27. DALECHAMPIA CLAUSSENIANA BAILL. petiolis quam foliola ovata fere triente brevioribus v. ea demum aequantibus, stipulis lineari-lanceolatis parvulis caducis, stipellis subulatis; involucri foliolis membranaceis ambitu latis subaequaliter 3-fidis; calycis fem. laciniis 5—8 sub flore anguste dein linearilanceolatis elongatis utrinque lacinulas 5—7 lanceolato-lineares acutas apice non capitatas gerentibus, lacinulis diametrum rhacheos demum linearis superantibus; ovario dense et breviter strigoso-pubescente, columna stylari gracili adpresso-pubescente apice distincte unilateraliter dilatata; seminibus globosis laevibus. Dalechampia Clausseniana Baill. Rec. d’obs. hot. V. 310. Dalechampia triphylla ß. villosa et y. Clausseniana Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1240. elongati, obscure fulvo- v. pallide ferrugineo-tomentelli. 3—4 mm. longae, mox deciduae. PETIOLI more ramulorum et

RAMULI STIPULAE

DALECHAMPIA.

652

petiolulorum vestiti, juniores limbo duplo et ultra breviores. FOLIOLA distincte petiolulata, 4½—8 cm. longa, 2—3¾ cm. lata, intermedia elliptica, utrinque acuta, lateralia oblique obovata, basi extus late semicordata, margine denticulata, supra breviter pubescentia, subtus breviter tomentoso-villosa et pallidiora; STIPELLAE circ. 1½ mm. longae, acutissimae. PEDUNCULI more ramulorum vestiti, petiolis 2—3-plo breviores. INVOLUCRI stipulae lanceolato-lineares, 4 mm. longae; foliola 2 cm. lata et fere totidem longa, pallide viridia, lobi obtusiusculi. CALYX fructiger 6—8 mm. longus; laciniarum rhachis diametro vix 1 mm. superans. COLUMNA STYLARIS 5—6 mm. longa. CAPSULAE 9 mm. latae, 6 mm. longae; cocca superne carinata. A D. triphylla characteribus indicatis, stipulis, calyce femineo et indumento ovarii segreganda est et subinde habitu ad D. Olfersianam accedit, sed columna stylari haud clavata et involucri foliis discernenda. Hic etiam adscribenda videtur varietas distincta mexicana, quam in DC. Prodr. sub D. triphylla s. Mexicana enumeravi. Habitat in prov. Goyaz prope Villa Boa s. Goyaz, in via Goyaz inter et Meiaponte ad Casa de Telha: Pohl n. 3531; in prov. Minas Geraes ad pedem montis Serra da Piedade: Warming; ad Mandioca: Biedel, et ad Novum Friburgum: Claussen n. 115.

28. DALECHAMPIA MICROMERIA BAILL. petiolis quam foliola ovata circ. triente brevioribus, foliolis rigide membranaceis, venis prominentibus, stipulis lanceolato-subulatis; involucri foliolis ambitu latis acutis 3-fidis, bracteis fem. ovatis rotundatis obiter trilobis; calycis fem. laciniis 10 lineari-lanceolatis tota longitudine pinnatim divisis, lacinulis subulatis utroque latere 6—12, ovario subglabro v. brevissime puberulo; columna stylari cylindrica tenui apice vix conspicue dilatata inaequaliter trilobulata inferne puberula; seminibus globosis. Dalechampia Micromeria Baill. Rec. d’obs. hot, V. 310; Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1239. Dalechampia Sellowiana a. suhintegra Müll. Arg, in Linnaea XXXIV. 220, CAULES insigniter tenues, filiformes, teretes, varie scandentes et volubiles, retrorsum puberuli. STIPULAE 4—5 mm. longae, acutissimae. STIPELLAE PETIOLI 1½—2 cm. longi, tenues, firmi, subtomentelli. exiguae. FOLIOLA 2—3½ cm. longa, 1¼—2 cm. lata, basi nunc distincte petiolulata nunc sessilia, rhombeo-elliptica v. oblique rhombeoovata v. obovata, rarius ambitu angustiora, semper pro genere parvula, utrinque acuta, apice plus minusve mucronulata, integra v. subintegra, obscure viridia, in costis minute pubescentia v. demum subglabra. COSTAE et venae subtus prominentes. PEDUNCULI petiolos superantes, superne puberuli. INVOLUCRI foliola 12—17 mm. longa, paulo latiora quam longa, orbiculari-ovata, basi cordata, circiter usque ad medium acute 3-fida, 7-nervia, margine sparse et tenuiter denticulata; lobus intermedius reliquos vix superans. CALYX fructiger 8 mm. longus, dense plumosolacinulatus; lacinulae longitudine diametrum rhacheos laciniarum 2—4-plo superantes, rhachis superne angustissima. COLUMNA STYLARIS 3—4 mm. longa. CAPSULAE parvae, tantum 7 mm. latae; cocca 5 mm. longa, parce puberula, rufescentia.

Habitat prope Bio de Janeiro in umbrosis et ad sepes: Gaudichaud n. 1125, 1130, Casaretto n. 1178, Biedel n. 8, 58, Luschnath n. 37, Widgren n. 335, Glaziou n. 25, 4198, Lund, Weddell n. 369; in prov. Goyaz: Pohl.

*** Caules subdecumbentes.

Columna stylaris cylindrica.

29. DALECHAMPIA SELLOWIANA MUELL. ARG. caule haud scandente; petiolis folia aequantibus, foliolis 3 membranaceis petiolulatis, stipulis lanceolatis, stipellis setaceis; involucri foliolis 3-fidis, bractea florum fem. late triangulari-ovata obtuse


EUPHORBIACEAE:

653

DALECHAMPIA.

654

abbreviato-acuminata; calycis fem. laciniis 10—15 lineari-lanceolatis fere tota longitudine pinnatim lacinulatis, lacinulis angustis utrinque 7—12 rhacheos linearis diametrum multo superantibus; ovario trigastrico, carpidiis dorso rotundatis patule puberulis, columna stylari cylindrica tenui apice breviter 3-lobo modice dilatata; seminibus globosis laevibus.

membranacea et pallidiora, demum albida, basi abrupte contracta, 5-nervia. CALYX fructiger l ½—2 cm. longus, intus eglandulosus; rhachis laciniarum 2 ½— 3 mm. lata, indurata, lacinulae brevius stimuloso-hispidae. FILAMENTA exteriora hispida. CAPSULAE 13 mm. latae, hispidulae.

Dalechampia Sellowiana Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1237. Dalechampia Sellowiana fi. serrata Müll. Ary. in Linnaea XXXIV. 220.

Habitat prope Rio de Janeiro in fruticetis collium et montium: Commerson, Biedel n. 1042, Langsdorff n. 481, Sello, Gaudichaud n. 1131, Peckolt n. 44, Widgren n. 334, Glaziou n. 194, 4189, Schott n. 4197, Martius n. 279, Warming, Burchell n. 2658; ad ripas flum. Parahyba: Princ. Neuwied; et prope Bahiam: de Limmingh.

CAULES e radice tenui elongata sublignescente numerosi, adscendentes v. plus minusve decumbentes, pedales v. circiter sesquipedales, tenues, flexuosi, superne cum petiolis et pedunculis elongatis subsecundis pilis brevibus fulvescenti-incanis v. subcinereis retrorsum puberuli. PETIOLI 2—3 cm. longi, tenues. FOLIOLA magnitudine aequalia, intermedium latius angustiusve obovatum, basi utrinque aequaliter acutum, lateralia autem oblique ovata, basi intus acuta, extus semicordata, binervia, omnia margine serrato-dentata, obscure viridia, evoluta utraque facie glabrata v. parce puberula. INVOLUCRI foliola circ. 10—14 mm. longa, paulo latiora quam longa, evoluta foliis multo pallidiora, subrubella, parce pubescentia. CALYCIS fructigeri laciniae 5—8 mm. longae, plumosae, i. e. lacinulis numerosis albido-hispidis ornatae. CAPSULARUM cocca 4 ½ mm. longa, minutissime et sparse adpresso-puberula. SEMINA 3 mm. diametro aequantia, pallida.

A simili sed distincte scandente et volubili D. Micromeria differt bracteis florum, fem., carpidiis dorso haud carinato-acutis, capsulis minoribus, foliis longius petiolatis et argute denticulatis magisque membranaceis. Habitat in prov. S. Paulo: Sello.

§. 8. Caules volubiles. Folia longe petiolata, palmatinervia, nunc omnia 3—5-fida v. 3—5-partita, nunc simul ex parte indivisa, «. Stigma commune late umbraculiformi-dilatatum.

30. DALECHAMPIA FICIFOLIA LAM. petiolis limbo paulo brevioribus, limbo 3-fido v. 3-partito lobis suberectis, stipulis foliorum et involucri ovatis obtusis, stipellis denticuliformibus; involucri mediocris foliolis 3-fidis margine glandulosodenticulatis, bracteis florum fem. truncatis 2—3-lobis; calycis fem. laciniis 10—12 semper in globum conniventibus lanceolatoovatis pinnatifido-lacinuligeris, rhachi lanceolata dorso ipso juxta marginem insuper rigide glanduloso-setuligera sub fructu lanceolata intus convexa, lacinulis marginalibus utrinque 8—10 lineari-lanceolatis apice glanduloso-capitatis diametrum rhacheos demum aequantibus; ovario sericeo-hirto, columna stylari seminibus cylindrica glabra apice umbraculiformi-dilatata; laevibus. Tabula nostra LXXXIX.

Dalechampia ficifolia Lam. Encycl. II. 258; Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1246. Dalechampia scandens Vell. Fl. Flum. X. t. 57, non Linn. RAMULI firmi, juniores superne cum reliquis partibus junioribus dense fulvo- v, ferrugineo-tomentosi. STIPULAE 4 mm. longae v. paulo longiores. PETIOLI 4—7 cm. longi. LIMBUS foliorum circ. 8—12 cm. longus, ambitu ob lobos laterales modice tantum patulos obovatus, foliorum majorum superne usque ad 15 cm. diametro aequans, coriaceomembranaceus, subtus prominenter reticulato-venosus et dense pubescens, supra breviter pubescens, interdum nitidulus, rarissime casu indivisus; lobi oblongo-ovati, acuminati, acuti v. subobtusi, denticulati. INVOLUCRI foliola 3 cm. subaequantia, foliis caulinis quoad formam subsimilia, sed

Euphorb.

A simili D. tiliaefolia differt indumento magis ferrugineo, foliis omnibus divisis, lobis angustioribus magisque erectis, involucro minore et profundius diviso et dein praesertim stipulis et calyce femineo.

31. DALECHAMPIA TILIAEFOLIA LAM. petiolis limbo paulo brevioribus, limbo elobato et subdivergenter trifido et tripartito rigidulo, stipulis foliorum et involucri et stipellis subulato-linearibus; involucri foliolis amplis tricuspidatis firmis, bracteis florum fem. truncatis subtrilobis ; calycis fem. laciniis lanceolatis pinnatifido-lacinuligeris, lacinulis diametro rhacheos anguste lanceolatae laciniarum paulo longioribus numerosis hispidis verrucoso-scabris apice haud capitatis; ovario hispidissimo, columna stylari apice campanulato-umbraculiformi; seminibus haud venosis laevibus. Dalechampia tiliaefolia Lam. Encycl. II. 257 (folia omnia indivisa)-, Willd. Spec. IV. 516; Müll. Ary. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1247. Dalechampia Peruviana Lam. Encycl. II. 257 (ad specimina foliis 3-partitis praedita). Dalechampia pruriens Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 51? RAMULI pro genere validiusculi, apice cum omnibus partibus juvenilibus fulvo-tomentosi, dein puberuli, sulcato-striati. STIPULAE 5 mm. longae, inferne 1 mm. tantum latae. LIMBUS foliorum saepissime in iisdem speciminibus dimorphus, indivisus et 3-fidus et 3-partitus, nunc autem folia omnia indivisa v. etiam omnia 3-fida et 3-partita; limbus evolutus 6—12 cm. longus, late ovatus v. ambitu suborbicularis, basi cordatus, supra pubescens v. demum glabrescens, subtus semper dense pubescens, margine minute denticulatus. COSTAE et venae transversae minus prominentes quam in D. Bahiensi. PEDUNCULI elongati, ramuliformes, foliis paucis 'ornati. INVOLUCRI foliola 3 ½—5 ½ cm. longa, 2—4 cm. lata, late ovata, basi cordata, valide 7—9-costata, juniora utraque facie nitide fulvo-tomentosa, subargillaceo-fulvo-tomentella. CALYX fructiger 15 mm. longus; laciniae conniventes, cum capsula pilis fulvis rigidis acutissimis stimulantibus demum facile deciduis plumosohispidae. Laciniarum rhachis 3 mm, lata. COLUMNA STYLARIS subglabra. CAPSULAE 11 mm. latae. SEMINA fere 5 mm. longa.

Ab affini D. ficifolia foliis dimorphis et directione' loborum foliorum et stipulis, a D. Bahiensi indumento foliorum et stipulis et calyce femineo differt. Habitat in prov. Goyaz, in Ilha das Botes flum. Maranhâo : Pohl n. 2327; prope Bahiam in fruticetis: Salzmann n. 505; Blanchet n, 2105. Etiam in Peruvia: Jussieu, Poeppig n. 1886; ad Caracas Venezuelae: Vargas, et in Guyanis.

32. DALECHAMPIA ILHEOTICA WAWRA: petiolis limbo circ. triente brevioribus, limbo elobato et 3-lobo coriaceomembranaceo subtus dense brevissime incano-tomentello et primum rigide piligero, stipulis et stipellis triangulari-lanceolatis; involucri foliolis integris et 3-dentatis v. breviter 3-fidis amplis, bracteis florum fem. truncatis sublobatis; calycis fem. laciniis circ. 10—12 lanceolato-linearibus pectinatim lacinuligeris, rhachi lineari, lacinulis tenellis patentibus paucis; ovario hispido, columna stylari aequaliter hemisphaerico-umbraculiformi vertice late umbilicata; seminibus globosis dendroideo-venosis. 83


655

EUPHORBIACEAE:

Dalechampia Ilheotica Wawra in Oestr. bot. Zeitschr. 1863. p. 222, et in Maximil. Reise 37. t. 6. Dalechampia Bahiensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1247. (1866). RAMULI pro genere validiusculi et validi, subinde longe flagelliformi-attenuati, hispiduli v. mox casu pilorum longiorum breviter puberuli. STIPULAE 8-10 mm. longae, basi 3—4 mm latae, sensim acuminatae, apice obtusiusculae. PETIOLI 5—8 cm. longi. LIMBUS foliorum 8—13 cm. longus, inferne 6—12 cm. latus, late triangulari-ovatus, acutus, basi profunde cordatus, margine denticulatus, supra parce hirsutus v. hirtopubescens, fuscidulus, demum glabrescens, subtus pilis albicantibus eximie abbreviatis dense tectus et pallidior. COSTAE earumque rami et venae majores transversales in pagina inferiore rigide prominentes et primum praeter tomentum brevissimum stimuloso-piligerae. PEDUNCULI aphylli, vulgo geminati v. ternati, petiolis multo breviores, firmi. INVOLUCRI stipulae parvulae, foliola ipsa demum 4 cm. longa et totidem v. fere totidem lata, late ovata, acuta, basi cordata, 9-nervia, minute denticulata, juniora dense fulvo-tomentosa, demum fulvescenti-tomentella et albescentia. BRACTEAE florum masc. glanduloso-dentieulatae. CALYCIS fructigeri laciniae circ. 8 mm, longae, quoad rhachin insigniter angustae, rigidae, et lacinulis brevibus diametrum rhacheos paulo superantibus distantibus apice capituligeris denseque sericeo-stimuloso-hispidis ornatae sunt. COLUMNA STYLARIS sub anthesi 9 mm. longa. CAPSULAE 12 mm. latae, fere 9 mm. longae, pilis aureo-fulvis rigidis caducis stimulosohispidae.

A reliquis primo intuitu brevitate indumenti quasi brevissime tonsi paginae inferioris diagnoscenda est. Habitat prope Bahiam in fruticetis: Salzmann n. 503, Lhotsky, Blanchet n. 128, 157, 3909 pr. p., Setto; et ad Ilheos: Wawra et Maly n. 365, Blanchet n. 3037, Biedel n. 238.

ß. Stigma commune apice modice v. leviter v. vix dilatatum v. clavatum et obtusum. * Stipulae vulgo amplae, rigide glanduloso-setuligerae.

33. DALECHAMPIA VARIIFOLIA MUELL. ARG. petiolis limbum subaequantibus, limbo circ, usque ad medium 3-lobo et indiviso membranaceo cum stipulis et foliolis involucri setulis apice glanduloso-capitatis margine ornatis, stipulis amplis late triangulari-ovatis acutis basi late cordatis et parce sublobatodentatis ciliato-setuligeris crasse costatis, stipellis setaceis; involucri foliolis amplis 3-fidis pellucidis ciliato-setuligeris; calycis fem. laciniis circ. 10 lineari-lanceolatis, evolutis fere a medio lapicem versus utrinque circ. 6-lacinulatis, lacinulis parvis rigide linearibus acuminatis apice glanduloso-capitatis diametro rhacheos paulo longioribus; ovario tomentello, columna stylari gracili apice leviter dilatata oblique truncata glabra. Dalechampia variifolia Miill. Arg. in Linnaea XXXIV. 221, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1247. RAMULI pubescentes. STIPULAE 10 mm. longae, paulo latiores quam longae, basi grossiuscule serratae, caeterum integrae, undique margine sicut et folia et involucri foliola setulis 2—2 ½mm. longis apice PETIOLI horizontaliter pubescentes. turbinato-capituligeris praeditae. LIMBUS foliorum indivisus late ovatus, acuminatus, basi profunde cordatus, intense viridis, subtus leviter pallidior, supra puberulus, subtus molliter pubescens, circ. 6 cm. longus; foliorum 3-fidorum lobus intermedius nunc obovatus, nunc late ovatus v. ellipticus, laterales late et oblique ovati. INVOLUCRI foliola 3 ½ cm. longa et totidem lata, pallida, valide 7-costata; lobi acute acuminati. CALYCIS fem. laciniae ambitu angustae, breviter lacinuligerae. Fructus ignotus.

Halitat in prov. Minas Oeraes: Widgren n. 3.

DALECHAMPIA.

656

34. DALECHAMPIA STIPULACEA MUELL. ARG. petiolis limbum subaequantibus, limbo paulo ultra medium 3-fido firme membranaceo margine ciliato-setuligero, stipulis magnis fimbriatosetuligeris et intus parastipulis dissectis setuligeris praeditis edentatis; involucri foliolis amplis tricuspidatis margine setuligeris, bracteis fem. ovatis sub truncatis lacinulato-fimbriatis; calycis fem. laciniis 10—12 pinnatifido-lacinuligeris, lacinulis numerosis subulatis apice glanduloso-capitatis diametro rhacheos linearis pluries longioribus; ovario tomentello, columna stylari gracillima cylindrica apice leviter incrassata puberula; seminibus laevibus. Var. α. MAJOR Miill. Arg., foliis evolutis utraque facie villoso-pubescentibus, stipulis magnis late triangulari-lanceolatis, involucri foliolis 5—6 V2 cm. longis, calycis fructigeri laciniis 15—18 mm. longis. Dalechampia stipulacea Miill. Arg. in Linnaea XXXIV. 221, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1242. omnibus junioribus hispido-pubescentes, RAMULI cum partibus demum glabrescentes, sulcato-striati. STIPULAE foliorum et involucri 2—2 ½ cm. longae, setulis piliformibus apice capituligeris fimbriatae, priores supra et infra insertionem corona 3—7 mm. longa, piliformimultipartita auctae, laciniae piliformi-lacinulatae v. dissectae; auriculae stipulae basilares setuloso-dissectae basi incurvae. PETIOLI 5—9 cm. longi. LIMBUS foliorum 8—10 cm. longus, superne paulo latior quam longus, basi cordatus; lobi acuti v. cuspidato-acuminati. STIPELLAE lacinulatae. INVOLUCRI foliola 7-nervia, basi modice cordata. Rhachis laciniarum CALYCIS fem. 1 mm. lata. COLUMNA STYLARIS evoluta 15 mm. longa. CAPSULAE 13 mm. latae, rufescentes. Habitat in Peruvia: Pavon.

Yar. ß. MINOR Miill. Arg., foliis junioribus subtus dense cinerascenti-velutino-pubescentibus, involucri foliolis et stipulis calycibusque fructigeris triente v. subduplo minoribus, stipulis lanceolato-triangularibus v. latius triangulari-lanceolatis. Tabula nostra LXXXVIII.

Dalechampia stipulacea forma minor Miill. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1243. RAMULI juniores patenter pubescentes et simul breviter puberuli, dein casu pilorum longiorum cinerascenti-puberuli, fuscescentes, demum glabrescentes. FOLIA quam in α. paulo minora; lobi saepius pro ⅔ longitudinis inter se liberi, margine nunc distincte setuliformi-ciliati, nunc ciliis destituti, v. etiam raro in eodem limbo (specim. Regnell n. 1050) uno latere folii iis praediti altero autem iis carentes, magnitudine caeterum satis ludentes. INVOLUCRI foliola 3—4 cm. longa, lobi sensim acuminati, viridi-albicantes, firme et patenter setuligeri. CALYCIS fructigeri laciniae 10 —12 mm. longae, brevius quam in a. setuligerae, parce plumoso-pubescentes.

Habitat ad Canto Callo prope Bio de Janeiro: Pecholt n. 44; in prov. S. Paulo versus Minas Oeraes: Lindberg n. 468 ; in prov. Minas Oeraes ad Caldas: Regnell n. 1050, Widgren n. 337, 338; prope Lagoa Santa: Warming ; et in prov. Bahia: Blanchet n. 3909 pr. p.

Yar. γ. MEMBRANACEA Miill. Arg., omnibus partibus cum ß. minore conveniens, sed foliis tenuiter membranaceis pellucidis indumento multo parciore praedita, foliis subtus concoloribus viridibus primo intuitu fere glabris non cinerascenti-velutinis, margine vix v. breviter et parce tantum glanduloso-setuligeris. Habitat in prov. Minas Oeraes ad Lagoa Santa: Warming.


657

EUPHORBIACEAE:

Var. δ. PlAUHIENSIS Müll. Arg., foliis subtus obscure cinerascenti-velutinis, stipulis anguste triangulari- v. linearilanceolatis, lacinulis calycis fem. laciniarum superioribus tantum capitato-glanduligeris. Habitus et indumentum foliorum ut in (3. minore, sed a varietatibus 3 praecedentibus simul stipulis angustioribus, basi tantum 2 ½—4 mm. latis distinguitur.

Habitat in prov. Piauhy, in silvis ad Ilha praedium: Martius. 85. DALECHAMPIA GRANADILLA BAILL. petiolis limbo dimidio longioribus, limbo foliorum profunde 5-lobo membranaceo, stipulis ovatis brevibus pluripartitis membranaceis in lacinias setaceo-plurifidas glanduligeras divisis; columna stylari apice incrassato glanduloso lateraliter subbialato oblique truncata subinfundibuliformi. Dalechampia Granadilla Baill. Rec. d’obs. bot. V. 312; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1242. graciles, teretes, glabri v. parce pubescentes. PETIOLI usque 5 cm. longi, in caule circ. 15 cm. inter se remoti. LIMBUS illum Passiflorae coeruleae referens; lobi 3 superiores subsimiles, lanceolati, basi attenuati, apice acuti v. acuminati, subintegri v. obsolete crenulati, supra parce, subtus densius tomentelli, supra intense virescentes, subtus multo pallidiores, glaucescentes, penninervii, venosi, ad 8 cm. longi, 1 cm. lati; lobi 2 inferiores breviores, 2—4 cm. longi, basi latiores, inaequales; costae totius folii digitatae, subtus prominentes, pallidiores, lutescentes. BRACTEAE 3-lobae, cordatae, 5-nerviae, margine glandulosociliatae, valide nervosae, venosae, pallidae. RECEPTACULUM masc. crassum, glandulosum. FILAMENTA numerosa. ANTHERAE oblongatae, obtuse tetragonae. RAMI

Habitat in Brasilia meridionali ad ripas flum. Parahyba, in saxis denudatis inter plantationes Sacchari: Aug. St-Hilaire n. 507 (in Hb. Mus. Paris.).

** Stipulae non glanduloso-setuligerae.

36. DALECHAMPIA BRASILIENSIS LAM. petiolis limbum circiter aequantibus, limbo breviuscule 3(—5)-partito membranaceo, stipulis foliorum et involucri sublinearibus, stipellis subulatis; involucri foliolis 3-fidis mediocribus v. parvulis, bracteis florum fem. integris; calycis fem. laciniis 6—12 pinnatifido-lacinulatis, lacinulis subulato-linearibus acuminatis asperis utroque latere 5—6 diametrum rhacheos linearis margine recurvae circ. bis aequantibus; ovario tomentello, columna stylari gracili cylindrica apice modice dilatato-subtrilobulata inferne pubescente; capsulis mediocribus, seminibus subglobosis tuberculato-asperis. Yar. a. GENUINA Müll. Arg., foliis subtus persistenter et molliter incano-tomentosis. Dalechampia Brasiliensis Lam. Encycl. II. 258. Dalechampia colorata Vell. Flor. Flum. X. t. 58. Dalechampia papposa Endl. Atalct. 22. t. 20—21. Dalechampia scandens ß. Brasiliensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1244. ramulique volubiles et scandentes, hi striato-angulosi, illi subsulcato-angulosi, juniores puberuli, cinerascentes v. argillaceo-einerei, seniores glabrati. STIPULAE circ. 3—4 mm. longae, e basi lanceolata longe lineari-acuminatae. PETIOLI limbo saepius paulo breviores, more ramulorum vestiti. STIPELLAE 1—1 ½ mm. longae, pallidae, rigidulae. LIMBUS foliorum 6—9 cm. longus, ambitu suborbiculari-obovatus, latior RAMI

DALECHAMPIA.

658

quam longus, basi obtuse exciso-cordatus, supra fuscescenti-viridis et parce pubescens v. demum glabratus, subtus pallidior cinerascens et densiuscule et molliter vestitus, ultra'medium 3-fidus v. breviter 3-partitus; lobi oblongo-ovati v. intermedius ellipticus, omnes acute acuminati, nunc etiam bifidi, margine levissime denticulati; costae et venae subtus tenues leviter prominulae. INVOLUCRI foliola 10—15 mm. longa, breviuscule trifida v. tantum 3-loba, valide 5-costata, albida, pubescentia, demum subscariosa. CALYCIS fructigeri laciniae circ. 8—10 mm. longae, hispidae. CAPSULAE 10 mm. latae, 5 mm. longae. SEMINA 3 ½ mm. longa. Hanc speciem antea in DC. Prodr. l. c. cum proxime affini et polymorpha et simillima D. scandente conjunxi, a qua autem nunc seminibus maturis tuberculato-asperis nec laevibus et stipulis linearibus eam distinguo. Habitat prope Rio de Janeiro: Commerson, Biedel n. 17, 184, Sello, Lhotsky, Langsdorff, Casaretto n. 1448, Gardner n. 1130, Martius, Glaziou n. 4194; ibidem in silvulis maritimis Bestingas dictis: Warming, Schott n. 4196, Mikan, Weddell n. 286.

Yar. ß. VIRIDIS Müll. Arg., foliis novellis subtus incanotomentosis mox autem cinereo- v. viridi-pubescentibus. Habitat prope Bahiam: Salzmamn n. 504, Blanchet n. 1192, Lhotsky, Glocker n. 160, Biedel.

37. DALECHAMPIA SCANDENS (LINN. emend.) MUELL. ARG. petiolis limbum circiter aequantibus, limbo breviuscule 3-partito v. profunde 3-fido v. rarius et indiviso membranaceo, stipulis foliorum lanceolatis, involucri lanceolato-ovatis, stipellis subulatis; involucri foliolis 3-fidis mediocribus v. parvulis; calycis fem. laciniis 10—12 pinnatifido-lacinulatis, lacinulis subulato-linearibus apice glanduloso-capitatis utroque latere 5—8 diametrum rhacheos linearis margine recurvae aequantibus v. superantibus; ovario tomentello, columna stylari gracili cylindrica apice modice dilatato-subtrilobulata; capsulis mediocribus, seminibus laevibus. Hujus speciei polymorphae varietas α. genuina Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1244 in Guyanis omnibus, in Venezuela et in Antillis observata est forteque olim in regione inferiore fluminis Amazonum legenda est et a fallace calyce fructigero paulo minore et praesertim lacinulis laciniarum calycis fem. diametrum rhacheos tantum semel aequantibus distinguitur. Illi adscribenda est primitiva D. scandens Linn. Syst. ed. 13. p. 720, adjunctis pluribus synonymis in DC. Prodr. l. c. expositis.

Var. ß. FALLAX Miill. Arg., foliis junioribus subtus incanis velutino-pubescentibus, involucri foliolis viridi-pallidis, lacinulis laciniarum calycis fem. diametrum rhacheos bis aequantibus dense plumoso-hispidis. Dalechampia scandens ß. Brasiliensis Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1244, quoad specimen Santaremense tantum, exclusis omnibus synonymis. Habitus et forma et structura partium praeter characteres specificos adeo cum D. Brasiliensi quadrant, ut descriptio superflua. Habitat in prov. Para prope Santarem: Spruce n. 199, Sieber; nec non in prov. Bahia, in silvis et in dumetis ad Joazeiro et alibi in interioribus hujus prov.: Martius n. 2391.

Yar. y. HETERODONTA Miill. Arg., foliis junioribus subtus incano-pubescentibus mox viridibus et utraque pagina breviter pubescentibus; lacinulis laciniarum calycis fem. superioribus paucis diametrum rhacheos aequantibus, reliquis subrudimentariis pubescentibus; columna stylari oblique excentrice trilobatodiscigera.


EUPHORBIACEAE:

659

Habitus ut in α. genuina, sed indumentum partium paulo brevius et lacinulae calycis fem. aliae. Involucri foliola 1 ½ cm. longa. Columna stylaris apice latiuscule dilatata ut in var. (9. fallace, sed minus distincte triloba. Indumentum foliorum juniorum breve et quodammodo ad D. Bahiensem accedens.

DALECHAMPIA.

660

4—6 rigide linearibus acuminatis apice non capitatis diametro rhacheos pluries longioribus; ovario hirto, columna stylari brevi hirtella apice in pileum hemisphaericum obliquum v. demum deplanatum et umbilicatum margine subtus revolutum luteum abeunte; seminibus venoso-asperulis.

Habitat „in Brasilia occidentali“: Tamberlik.

Var. δ. PALLIDA Müll. Arg., foliis pallide viridibus minute pubescentibus, laciniis foliorum longe acuminatis, involucri stipulis lanceolatis elongatis setuloso-ciliatis, calycis fem. laciniis ut in γ. heterodonta lacinulatis. Tota pallide viridis, folia tenuia, involucra albida, habitus caeterum ut in D. scandente a. genuina. Stipulae haud setuligerae. Habitat inprov. Minas Geraës, in virgultis ad Lagoa Santa: Warming. Reliquae varietates hujus speciei in Peruvia, Yenezuela, Mexico, in Africa aequinoctiali occidentali et orientali et in India orientali crescunt.

38. DALECHAMPIA PERNAMBUCENSIS BAILL. petiolis limbum circ. aequantibus, limbo ultra medium 3-fido membranaceo, stipulis foliorum orbiculari-ovatis obtusis integris, involucri ovatis, stipellis lanceolato-triangularibus; involucri foliolis breviter 3-fidis parvulis; calycis fem. laciniis 10—12 pinnatifido-lacinulatis inferne cuneatis et integris, ambitu lanceolato-obovatis, utrinque lacinulas 1—4 rigide lineares apice glanduloso-capituligeras diametrum rhacheos linearis aequantes gerentibus; ovario hirtopubescente, columna stylari subgracili adpresso-pubescente apice in disculum hinc latiorem suborbicularem planum dilatata; capsulis parvulis, seminibus laevibus. Dalechampia Pernambucensis Baill. Rec. d’obs. bot. V. 311. humiles, volubiles, tenues, hispido-pubescentes, v. apice cum pedunculis fulvo-hispidi. STIPULAE 2 ½—3 ½ mm. longae et fere totidem latae, late rotundato-obtusae. PETIOLI tenues, limbum demum distincte superantes. LIMBUS foliorum 3—5 cm. longus et latus, basi cordatus; lobi lati, acuti, griseo-pubescentes, margine subintegri. INVOLUCEI foliola 1 ½ cm. longa, sublatiora quam longa, suberecto-trifida, pallide viridia, 5-costata, griseo-pubescentia. CALYCIS fructigeri laciniae 5 mm. longae, rigidulae, breviuscule et tantum superne lacinuligerae; lacinulae patentes, florendi tempore apice valide flavicanti-glanduligerae. COLUMNA STYLARIS apice magis dilatata quam in D. scandente et in D. Brasiliensi, minus tamen quam in D. tiliaefolia et affinibus. CAPSULAE 7 mm. latae, 5 mm. longae, profunde trigastricae; cocca fuscescentia, adpresso-pubescentia, dorso uninervio teretia. SEMINA globosa et pallida. CAULES

Species e characteribus olim a cl. BAILLON expositis servari haud potuit, sed iterum examini subjecta a D. Brasiliensi et a D. scandente stipularum forma insigni et apice columnae stylaris, nec non structura laciniarum calycis feminei diversam sese praestitit. Habitat ad Pernambuco: Gardner n. 1130,

§. 9. Caules volubiles.

Polia omnia indivisa.

Yar. α. PUBESCENS Müll. Arg., ramulis et pagina inferiore foliorum pubescentibus. Dalechampia dioscoreaefolia a. pubescens Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1248. scandentes, parum volubiles, sulcato-striati, RAMULI graciles, pubescentes. STIPULAE 3—4 mm. longae. PETIOLI 3—5 cm. longi. LIMBUS foliorum 7—9 cm. longus, 5—8 cm. latus, late ovatus, acutus, basi aperto-cordatus, denticulatus, supra puberulus et viridis, subtus molliter pubescens et distincte pallidior, demum undique plus minusve glabrescens, subtus tenuiter reticulato-venosus. PEDUNCULI nunc in axilla foliorum solitarii nunc gemini, et tum alter vulgo aphyllus, alter oligophyllus et bipartitus, omnes folio circiter aequilongi. INVOLUCRI foliola l ½—4 cm. longa, 1 ½ —2 ½ cm. et ultra lata, 7-costata, costis 3—2 lateralibus basin versus confluentibus, membranacea, pallide rubella, pubescentia. CALYCIS fructigeri laciniae circiter 8—10 mm. longae, superne setaceo-lineares , lacinulae 2—4 mm. longae, plumoso-hispidae; rhachis vix ⅔ —1 mm. diametro aequans. COLUMNA STYLAEIS cum pileo demum 7 mm. longa, in floribus tamen duplo brevior, fere 1 mm. crassa; pileus 2 ⅓ mm. latus, margine integer. CAPSULAE puberulae. SEMINA 5 mm. longa. Habitat in Peruvia orientali prope Tarapoto: Spruce n. 4476, et in Peruvia occidentali: Ruiz et Pavon; nec non in Nova Granata: Holton n. 845.

Yar. /3. GENUINA Müll. Arg. l. c., ramulis et foliis glabris v. foliorum pagina inferiore depauperato-puberula. Dalechampia dioscoreaefolia Poepp. et Endl. Nov. Gen. III. 20. Praeter characteres indicatos, folia paulo majora forteque obscurius viridia et lacinulas calycis feminei distincte longiores cum var, «. pubescente quadrat. Habitat in vicina Peruviae provincia Maynas: Poeppig n. 2163, et verisimiliter etiam in regione Brasiliensi contermina.

40. DALECHAMPIA AFFINIS MUELL. ARG. petiolis limbum circ. semiaequantibus, limbo indiviso longiuscule palmatinervio longiuscule acuminato firme membranaceo, stipulis foliorum et involucri et stipellis subulato-setaceis; involucri foliolis ovatis acuminatis indivisis v. apice 3-dentatis subfoliaceis, bracteis fem. brevibus truncato-subtrilobis; laciniis 10—12 calycis fem. pinnatifido-lacinulatis, rhachi lineari-lanceolata rigida, lacinulis utrinque 5—7 rigide linearibus acuminatis adscendentibus summo apice glanduloso-capitatis diametro rhacheos duplo longioribus; ovario hispido, columna stylari gracili apice aequaliter umbraculiformi-dilatata verticeque late umbilicatodepressa glabra; seminibus globosis laevibus.

α. Columna stylaris apice in stigma umbraculiforme dilatata.

39. DALECHAMPIA DIOSCOREAEFOLIA POEPP. et ENDL. petiolis limbo subduplo brevioribus, limbo indiviso longe palmatinervio rigide membranaceo, stipulis foliorum linearilanceolatis, involucri foliolorum lanceolato-ovatis, stipellis subulatis; involucri foliolis rhombeo-ovatis acuminatis basi contractoangustatis inciso-dentatis indivisis, bracteis florum truncatis latis subintegris; calycis fem. laciniis 6—12 angustis longe pinnatifido-lacinulatis, rhachi lineari, lacinulis utroque latere

Dalechampia affinis Miill. Arg, in Linnaea XXXIV. 223, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1249. RAMULI tenues, obscure virides v. dein fusci aut fusco-nigricantes, puberuli. STIPULAE 2 ½— 3 mm. longae, subsetaceae, involucri foliolorum conformes. PETIOLI subadpresso-puberuli. LIMBUS foliorum 6—11 cm. longus, 3 ½—7 cm. latus, oblongato-triangulari-ovatus, v. demum ambitu paulo latior, acuminatus v. acutus, basi cordatus, margine minute glanduloso-denticulatus, subtus prominenter reticulato-venosus et breviter incano-tomentellus, in costis autem pubescens, supra olivaceo- v. dein


EUPHORBIACEAE:

661

fuscescenti-viridis. PEDUNCULI folia superantes, ramuliformes, foliis paucis minoribus ornati. INVOLUCRI foliola circ. 3 cm. longa, 2 ½ cm. lata, basi obtusa v. brevissime acutata, valide 9-nervia, margine minute denticulata, pubescentia, foliis paulo pallidiora sed tamen subfirma. CALYCES masc. evoluti 2 ½ mm. lati, i. e. multo majores quam in D. Bahiensi, fructigeri laciniae 7 — 8 mm. longae, hispidulae, rigidae. COLUMNA STYLARIS 9—11 mm. longa. CAPSULARUM cocca 8 mm. longa. SEMINA 4 ½ mm. longa, venosa, marmorata. Habitat in prov. Para: Hoffmannsegg, Burchell n. 9243; et in prov. do Alto Amazonas ad Manáos: Spruce n. 1116; etiam in Guyana gallica: Sagot.

ß. Columna stylaris apice non umbraculiformis. * Involucri foliola tenuia, folia membranacea, ovaria vestita.

41. DALECHAMPIA ARCIANA BAILL. petiolis limbo 4—6-plo brevioribus, limbo ovato indiviso obtuso breviter trinervio coriaceo-membranaceo, stipulis lanceolatis, stipellis exiguis tuberculiformibus; involucri foliolis late ovatis indivisis v. obtuse 3-lobis ; calycis fem. laciniis 6 lanceolatis inciso-2—3fidis v. 2—3-partitis caeterum integris, basi intus cum glandula alternantibus, lacinulis erectis rigide linearibus subobtusis scabris; ovario fulvo-sericeo, columna stylari brevi ambitu valide clavata obtusa, apice oblique truncata, vertice impresso-foveolata, undique glabra. Dalechampia Arciana Baill. Rec d’obs. bot. V. 314 (ineunte Julio 1865); Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1250. Dalechampia schizoloba Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 221 (Julio 1865). tenues, subfiliformes, nunc strictiusculi nunc magis volubiles , puberuli. STIPULAE 4 mm. longae, acuminatae, striatae, erectae v. adpressae. PETIOLI 1—1 ½ cm. longi. LIMBUS foliorum 4 ½—6 cm. longus, 2 ½ — 3 ½ cm. latus, ovatus, vulgo obtusus, interdum breviter acutatus, mucronulatus, basi leviter cordatus, subinteger, supra pallide virens , subtus flavicanti-viridis , supra laevigatus et glaber, subtus prominenter reticulato-venosus et minute pubescens. PEDUNCULI folia semiaequantes. INVOLUCRI stipulae circ. 5 mm. longae et 2—3 mm. latae; foliola ipsa florendi tempore 12—16 mm. longa, inferne paulo angustiora quam longa et brevissime contracta, trinervia, margine integra, pallida et pellucida, magis evoluta demum 2 cm. attingentia. Glandulae calycis fem. subulato-ovoideae, parvae. Capsulae ignotae. RAMULI

Primo intuitu fere pro forma parvulae D. Bahiensis haberi potest. Nomen speciei rectius scriberetur Areiana, quum locus natalis non Pongo d’Arcia, sed Ponço d’Areia appelletur. OBS.

Habitat in prov. Bahia, ad Pongo d'Areia de Jacobina: Blanchet n. 132, 3884.

42. DALECHAMPIA CONVOLVULOIDES LAM. petiolis limbo 2—3-plo brevioribus, limbo indiviso membranaceo ovato, stipulis late triangulari-lanceolatis, stipellis lineari-lanceolatis; involucri foliolis indivisis magnis basi leviter cordatis apice longius acuminatis, bracteis fem. triangulari-ovatis integris; calycis fem. laciniis 8 angustis breviter pectinato-lacinulatis, lacinulis utroque latere circ. 7—10 linearibus apice capitatoglandulosis diametrum laciniarum bis vel ter aequantibus; ovario puberulo, columna stylari gracillima apice leviter subannuliformi-dilatata et minute 6-lobulata apice excavata undique glabra; seminibus laevibus. Dalechampia convolvuloides Lam. Encycl.II.256; Willd. Spec. IV. 515; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1250. Dalechampia monophylla Vell. Flor. Flum. X. t. 61. Euphorb.

DALECHAMPIA.

662

RAMULI subfiliformes, teretes, pubescentes, altius scandentes et volubiles, patenter ramosi. STIPULAE reflexae, 4 mm. longae, acutae. PETIOLI 1 ½—3 cm. longi. LIMBUS foliorum 5—10 cm. longus, 4—6 cm. latus, ovatus, acutus, basi profunde et anguste cordatus, elobatus, margine minute denticulatus, subtus leviter cinerascenti-pubescens, ex ima basi palmatim 5-nervius. PEDUNCULI solitarii, paucifoliati. INVOLUCRI foliola demum 3¼ cm. longa, basi 2 ½ cm. lata, ovata, 5-nervia, pubescentia, e viridi-lutescente pallida; costae laterales saepe bipartitae. BRACCAPSULAE 6 mm. longae, circ. 9 mm. TEAE masc. truncatae, integrae. latae, puberulae. SEMINA globosa, 4 mm. lata, albido-costulata sed simul laevia, parce fusco-maculata.

A simili D. affini differt stipulis, calyce femineo, columna stylari, capsulis triente minoribus, et a D. Leandri foliis longius petiolatis, ambitu latioribus et tenuioribus et basi profundius cordatis. Habitat prope Bio de Janeiro: Dombey, Riedel n. 568.

43. DALECHAMPIA LEANDRI BAILL. petiolis limbo 5—9-plo brevioribus, limbo late lanceolato firme membranaceo breviuscule 3-nervio, indumento hirto, stipulis triangulari-lanceolatis, stipellis subulatis; involucri foliolis lanceolato-ovatis acuminatis 3-cuspidatis basi acutis pellucidis; calycis fem. laciniis 10—12 ambitu lanceolato-ovatis pinnatifidis, lacinulis lanceolatolinearibus adscendentibus rhacheos linearis diametro multo longioribus apice glanduloso-capitatis; ovario parce piligero, columna stylari gracili cylindrica apice leviter subannuliformidilatata oblique truncata pertusa glabra; seminibus globosoellipsoideis, costulis prominentibus ramulosis asperulis. Dalechampia Leandri Baill. Rec. d’obs. bot. V. 315 (Julio 1865); Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1251. Dalechampia vulpina Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 22 (Julio 1865). Partes juveniles pilis fulvis s. vulpinis v. fulvo-rufescentibus hirsutae v. villosae, dein pallidius pilosae v. pubescentes, vage scandentes et plus minusve volubiles. STIPULAE 4—6 mm. longae, sensim acuminatae. PETIOLI 1—2 cm. longi, hirsuti. LIMBUS foliorum 7—12 cm. longus, 3—5 cm. latus, lanceolato-ovatus v. saepius ovato-lanceolatus, sensim acuminatus, basi leviter cordatus, margine denticulatus; costae et venae subtus prominentes; margo obsolete et distanter denticulatus. PEDUNCULI abbreviati. INVOLUCRI foliola 2 ½ cm. longa, ovata, acuminata, basi leviter cordata, 7—9-nervia, serrulata, valde pallide et fere vitreo-pellucida, fuscidulo-venosa, extus pilosa. BRACTEAE florum integrae, femineae late ovatae, masculae truncatae. CALYCIS fem. laciniae sub fructu 9—12 mm. longae; lacinulae plumoso-hispidae. CAPSULAE 9 mm. latae, subglabrae. SEMINA 4 mm. longa. Habitat prope Bio de Janeiro ad sepes: Bello, Biedel n. 1043, Luschnath, Gaudichaud n. 1133, Martius, Schott n, 4195, Glaziou n. 4199; e. gr. prope Mandioca: Biedel, et in monte Corcovado: Langsdorff; in prov. S. Paulo ad oppidum Santos: Lindberg n. 684, Burchell n. 3141.

44. DALECHAMPIA TENUIRAMEA MUELL. ARG. petiolis limbo 3—5-plo brevioribus, limbo tenuiter membranaceo oblongato breviter quinquenervio, stipulis triangulari-lanceolatis parvis, stipellis subulatis exiguis; involucri foliolis indivisis ovato-triangularibus, bracteis florum integris, una mascularum dentata; calycis fem. laciniis 10—12 ambitu lineari-lanceolatis pinnatipartitis, lacinulis utroque latere 5—6 linearibus apice obsolete capitatis diametrum rhacheos sublinearis flagelliformiattenuatae bis aequantibus; ovario puberulo, columna stylari parva tenui cylindrico-clavata glabra, sub apice hinc impressa caeterum rotundato-obtusa; seminibus globosis pallide costulatis. 84


663

EUPHORBIACEAE:

Dalechampia tenuiramea Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 222, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1251. KAMI tenues, cinerei. RAMULI gracillimi, subfiliformes, arcuatoflexuosi, volubiles, teretes, puberuli v. demum glabrati. STIPULAE circ. mm. longae, patentes v. reflexae. PETIOLI pro tenuitate limborum firmi, more ramulorum vestiti. LIMBUS foliorum 6—8 cm. longus, inferne 2 ½—3 cm. latus, lanceolato-ovatus v. junior ovato-lanceolatus, sensim acuminatus, basi leviter cordatus, margine subobsolete repandodenticulatus, in costis costulisque v. etiam in venis pubescens, caeterum glaber, demum undique glabratus , pellucidus, fuscescenti-viridis, costae et venae tenues, subtus prominentes. PEDUNCULI breves, saepe folium parvum gerentes. INVOLUCRI stipulae 3 mm. longae, lanceolatae; foliola ipsa tantum 12—15 mm. longa, pallide viridia, haud rubella, paulo latiora quam longa, breviter et obtuse acuminata, basi leviter late cordata et ima basi brevissime contracta, 5-nervia, margine denticulata. CALYX fructiger 6 mm. longus; lacinulae acutae quidem sed apice nihilominus leviter subcartilagineo-incrassatae, plumbeo-plumosae, sub. patentes v. angulo semirecto erecto-patentes, suboppositae , distantes; rhachis laciniarum calycis insigniter angusta, superne tenuiter filiformis. SEMINA 3 ½ mm. longa.

A proxima sed multo firmiore D. Leandri recedit glabritie, involucris, calycibus femineis, columna stylari et forma seminum. Habitat in prov. Para prope Borba: Biedel n. 22.

** Involucri foliola tenuia, folia coriacea, ovaria glabra.

45. DALECHAMPIA CUIABENSIS MUELL. ARG. petiolis limbo 2—3-plo brevioribus, limbo tenuiter coriaceo amplo, stipulis foliorum oblique oblongo-ovatis, involucri late ovatis amplis basi subcordatis, stipellis tuberculiformibus; involucri foliolis 3-partitis, bracteis florum fem. integris; calycis fem. laciniis 10—12 ambitu oblongo-ovatis acuminatis pinnatifidolacinulatis, lacinulis utrinque 5—7 adscendentibus rigidis acuminatis diametro rhacheos lanceolatae 2—3-plo longioribus; ovario glabro, columna stylari demum clavata validiuscula apice oblique suburceolari glabra superne verrucoso-aspera; seminibus asperis. Dalechampia Cuiabensis Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. 222, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 1252. RAMULI pro genere validiusculi, leviter angulosi, fusci, minute cinerascenti-puberuli. STIPULAE 6—8 mm. longae, pubescentes. PETIOLI 2—5 cm. longi, validiusculi. LIMBUS foliorum 7—12 cm. longus, 5—9 cm. latus, late ovatus, acutus v. subobtusus, basi nunc angustius nunc latius cordatus, saepissime indivisus, nunc etiam 3-fidus, margine repando-denticulatus, junior membranaceus, puberulus, demum coriaceus et plus minusve glabratus, fuscus v. fusco-olivaceus; costae et venae subtus valide prominentes. PEDUNCULI solitarii, petiolos aequantes v. superantes, subinde apicem foliorum evolutorum attingentes, validiusculi, puberuli. INVOLUCRI stipulae 7—10 mm. longae et totidem latae; foliola rubra, evoluta 2 ½—3 ½ cm. longa et fere totidem lata, ambitu late ovata; laciniae ovatae, subobtusae, rigide costatae. CALYX fructiger fere 2 cm. longus; rhachis laciniarum lineari-lanceolata; lacinulae 4—6 mm. longae, adpresso-substrigoso-pubescentes. CAPSULAE 14 mm. latae, 11 mm. longae, lignosae, durissimae, pallide reticulato-venosae, olivaceae et nitidae. SEMINA 5 mm. longa.

Egregius RIEDEL specimina fructigera legit parenchymate foliorum putrefacto foliis ornata pulchre reticulato-cancellatis. Habitat „in Brasilia occidentali“: Tamberlik; in prov. Mato Grosso prope Cuiabá: Manso (Mart. Hb. Flor. Bras. n. 845), Biedel n. 748; ad Goyaz: Pohl n. 2046, 3937, Burchell n. 6506. Etiam in Boliviae provincia Chiquitos: D'Orbigny n. 1052.

DALECHAMPIA.

664

*** Involucri foliola stipuliformia, stipulis suis subconformia, herbacea, non colorata. Petioli limbo rigide membranaceo subtriplo breviores.

46. DALECHAMPIA MICRANTHA POEPP. et ENDL. foliis basi obtusis v. leviter cordatis 5-nerviis, stipulis triangularilanceolatis, stipellis lineari-lanceolatis; involucri foliolis lanceolatis parvis quam stipulae suae ovatae paulo brevioribus et paulo angustioribus v. etiam magis evolutis et petiolatis, bracteis florum fem. orbiculari-ovatis subtridentatis; calycis fem. laciniis 5—6 lanceolato-ovatis acuminatis integris basi cum glandula stipulari dentiformi simplice v. duplice alternantibus; ovario adpresso-pubescente, columna stylari valide clavata obtusa glabra vertice pertusa. Dalechampia micrantha Poepp. et Endl. Nov. Gen. III. 19. t. 222] Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1253. CAULES alte scandentes et volubiles. RAMULI subtenues, teretes, striolati, fusco-nigricantes, obscure et brevissime cinerascenti-puberuli. STIPULAE 3 mm. subaequantes, sensim acuminatae, mox deciduae. PETIOLI 2 ½—4 cm. et ultra longi, limbo tamen semper breviores, more ramulorum vestiti. LIMBUS foliorum 10—14 cm. longus, saepius triente longior quam latus, valde evolutus tamen fere aequilatus ac longus, diametro usque 12—13 cm. attingens, vulgo oblongo-ovatus, longius acuminatus, margine denticulatus, fuscidulo-viridis, subtus olivaceus, breviter et adpresso-pubescens; costae duae inferiores trientem folii, duae laterales superiores autem fere totam longitudinem limbi aequantes, tertiariae transversae numerosae, ulteriores tenuissimae quidem sed prominentes. PEDUNCULI vulgo ramosi, foliis 2—3-plo breviores, saepe oligophylli, cum floribus puberuli. INVOLUCRI foliola saepe tantum 2 ½—4 mm. longa, bracteis florum fem. circiter triente breviora et pluries angustiora. CALYCIS masc. laciniae angustae. COLUMNA STAMINALIS gracilis, apice inclinata, interdum antheris destituta et subulatoproducta. COLUMNA STYLARIS in fructu juniore 9 mm. longa, inferne stipitiformi-angustata. Capsulae ignotae.

Habitat in prov. do Alto Amazonas prope Ega in fruticetis: Poeppig n. 2807. Insuper in Guyana anglica et in Surinamia.

Sectio II. CIIAMPADELIA Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1253. — DALECHAMPIAE sect. A. Baill. Etud. gen. Euphorb. p. 486. t. 3. fig. 31—32. Calyx fem. praeditus.

disco

(ex cl. Baillon) hypogyno urceolari

Nomen sectionis est anagramma nominis generici. — Species hujus sectionis unica insequens:

47. DALECHAMPIA HOULLETIANA BAILL. petiolis limbo subduplo brevioribus, limbo foliorum usque ad basin 5-partito, laciniis sessilibus indivisis, terminali lateralibus majore, omnibus grossius subrepando-dentatis; disco hypogyno urceolari crenulato; ovario 3—4-loculari, columna stylari tenuissima flagellato-attenuata. Dalechampia Houlletiana Baill. Etud. gen. Euphorb. 486. t. 3. fig. 31—35, et Rec. d’obs. bot. V. 310; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 1253. CAULES filiformes, teretes, breviter hirto-pubescentes. Indumentum partium fulvum v. demum obscurius, interdum nigricans. POLIORUM laciniae l ½—3 cm. longae, lanceolato-obovatae, acuminatae, infimae duae reliquis multo minores, omnes glanduloso-ciliatae, pubescentes et minute glanduloso-puberulae. Quodammodo D. triphyllam in mentem revocat, sed folia palmatim 5-secta et structura florum a cl. BAILLON l. c. exposita omnino alia. Habitat in prov. Pernambuco: Houllet (in Hb. Mus. Paris.).


665

EUPHORBIACEAE:

TRIBUS

EUPHORBIA.

666

VI. EUPHORBIEAE.

Trib. EUPHORBIEAE Müll. Arg. in Bot. Zeit. 1864. p. 324, et m DC. Prodr. XV. 2. p. 1253.— Subordo EUPHORBIEAE Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 3. — Fam. EUPHORBIACEAE Klotzsch et Garclce Tricoccae. p. 11. Flores involucrati; involucra flores utriusque sexus includentia calyciformia. Calyx masc. aestivatione imbricativus (saepissime obsoletus). Antberae in alabastris erectae. Ovarii loculi 1-ovulati. — Involucra normaliter pentamera. Flores masc, monandri. Haec tribus a reliquis ordinis facillime recognoscitur involucris, quae simul calyciformia, bisexualia et flores masc. monandros includentia. Habitus caeterum insigniter variat, sed involucra plus minusve obconica v. obconico-obovoidea, 5-loba, in sinubus loborum vulgo glanduligera, intus peripherice cymulas scorpioideas masculas (inflorescendas partiales), in centro autem florem fem. pedicellatum saepissime arcuato-inclinatum gerentia alibi in ordine haud occurrunt. CONSPECTUS GENERUM. LX. EUPHORBIA. Involucrum campanulatum v. turbinatum, regulare, inter lobos glanduligerum. LXI. PEDILANTHUS. Involucrum extus calcariformi-appendiculatum, intus fundo appendicis glanduligerum.

LX. EUPHORBIA

LINNÉ.

EUPHORBIA Linn. Gen. pl. 243; Juss. Gen. pl. 385; It. Br. in Flind. Voy. II.555; Ad. Juss. Tent. Euphorb. 57. i. 18; Roeper Enum. Euphorb. 9. t. 1—3; Baillon Etud. gén. Euphorb. 280. t. 1 et 2; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 7, et Euphorb. Icones. — TITHYMALUS Tourn. Inst. 85. t. 18; Gaertn. Fruct. II. 115. t. 107. — EUPHORBIUM Isnard in Mem. Ac. Scient. 1720. p. 384. — Genera EUPHORBIA, TREISIA, DACTYLANTHES, MEDUSEA, GALARRHOEUS, ESULA, ANISOPHYLLUM Haworth Syn. Succul. p. 126—159. — ALECTOROCTONUM Schlechtend. Linnaea XIX. 252. — POINSETTIA Graham in Edinb. Philos. Journ. 1836. — PETALOMA Rafin. Atl. journ. p. III. — Genera ANISOPHYLLUM, ALECTOROCTONUM, TRICHEROSTIGMA, EUMECANTHUS, TITHYMALOPSIS, DICHROPHYLLUM, LEPTOPUS, ADENOPETALUM, EUPHORBIA, MEDUSEA, ARTHROTHAMNUS, TlTHYMALUS, STERIGMANTHE, EUPHORBIASTRUM et POINSETTIA

Klotzsch et Garcke Tricoccae p. 13—19. — CALYCOPEPLUS Planchon Bull. Soc. bot. de France 1861. p. 30. — ANTHACANTHA Lem. Illustr. hortic. 1855. p. 69. INVOLUCRUM calyciforme, regulare, in nostris semper 5- (abortu 4-) lobum, inter lobos glandulam gerens (v. glandulae abortu saepius 4 v. etiam 3—1—0), intus peripherice flores masc. vulgo numerosos monandros et centro florem fem. unicum pedicellatum subinde distinctissime calyce praeditum gerens. FLORES masc. in cymulas monadelphias simulantes, ante lobos involucri sitas dispositi, nudi, simplicissimi, nonnisi stamine unico a pedicello articulatione saepeque colore filamenti distincto compositi; cymulae basi lacinulis involucralibus vulgo praeditae. FLOS fem. calyce 3-partito v. 3-lobo v. tantum calyce rudimentario v. obsoleto praeditus. OVARIUM 3-loculare; loculi 1-ovulati. CAPSULARUM cocca bivalvia. SEMINA carunculata, caruncula varie evoluta v. obsoleta.

PLANTAE habitu valde variatae, annuae, perennes fruticosae v. etiam sed raro arboreae, saepissime lacte albo copioso acri turgidae, interdum fere omnibus partibus subcarnosae. FOLIA alterna v. opposita v. rarius verticillata, haud raro in eadem planta situ varia, sc. inferne alterna, superne, praesertim in radiis umbellae opposita, consistentia varia, semper indivisa, nunc integra, nunc dentata, sessilia aut varie petiolata, basi stipulis aut evolutis subfoliaceis, aut glanduliformibus aut obsoletis praedita, inferiora iis nunc plane carentia, superiora ejusdem plantae glanduliformibus praedita. CAULES V. rami primarii apice saepe umbelliformidivisi et involucro verticillari foliorum ibidem aucti, cujus folia tot sunt quot rami s. radii umbellae. Badii in involucrum abeuntes v. saepius semel v. bis et ultra dichotome divisi et in apice v. etiam dichotomiis involucra gerentes. INVOLUCRA ipsa calyciformia, ore in lobos primarios 5 eglandulosos et in 5 cum praecedentibus alternantes secundarios glanduligeros divisa sunt, et exappendiculata nuncupantur ubi lobi secundarii simpliciter glanduligeri, appendiculata autem, si in lobis secundariis praeter glandulam latere exteriore insuper expansio submembranacea quasi crasse petaloidea sub glandulae margine exteriore enata est. Glandulae in nostris indivisae, appendices indivisae v. palmatim divisae. FLORES masc. in quaque cymula s. in quaque monadelphia spuria numero varii, circ. 3—12 (i. e. in toto involucro 15—60), v. in speciebas parvis sectionis Anisophylli ad florem unicum s. stamen unicum reducti. LACINULAE involucrantes cymularum saepe palmatim divisae saepeque valde lacerae et saepissime penicillatim v. plumoso-piligerae. CALYX fem. subinde bene evolutus (ut E. peperomioides, E. papillosa et E. stenophylla


667

EUPHORBIACEAE:

bene demonstrant). STYLI 3, vulgo 2-partiti v. bifidi, rarius indivisi et tum, saepius longius connati, caeterum plus minusve inter se liberi. SEMINA laevia aut sculptura summopere varia. De natura involucri hujus generis nuperrime cl. WARMING insigniter disseruit (Er Koppen hos Vortemaelken en Blomst eller en Blomsterstand, Kopenhagen 1871), e quo libello sequentia vere demonstrativa paucis verbis exponam: Involucrum bracteis 5, ordine quincunciaii nascentibus, primum omnino liberis, dein in urceolum connatis formatum est. In axilla cujusvis harum partium 5 involucri, more inflorescentiarum definitarum, simul cum bractea v. fere simul nascitur gemma axillaris, cujus apex mox in. florem masculum monandrum primum s. terminalem (s. antheram terminalem monadelphiae spuriae) abit, dein sub illo flore et ex eadem gemma uno latere secundus, postea altero opposito latere tertius, et eodem modo sympodialiter alternatim flos quartus et quintus oriuntur, unde flores masc. monandri in cymulam scorpioideam valde contractam flexuosam dispositi sunt. Loculis 4 antherae jam formatis etiam pedicellus et filamentum articulatione mox distinctum evolvuntur, et demum ad basin inflorescentiarum s. cymularum lacinulae nascuntur forma, numero et situ variae, quae non bracteae sunt florum monandrorum sed lacinulae involucrantes totius cymulae, et quae insuper in speciebus nonnullis obsoletae sunt. Post formationem cymularum periphericarum dein in centro nascitur flos femineus, primum ovarium et dein (sub illo) calyx; carpidiorum duo posteriora sunt, tertium impar bracteam spectat. Involucrum olim ab illustr. LINNÉ et nuperrime iterum ab acutissimo BAILLON pro flore hermaphrodito habitum est, sed praesentia bractearum et calycis feminei subinde distinctissimi in involucro, et summa analogia florum masc. monandrorum cum illis floribus masc. qui in Actinostemone subinde occurrunt, qui calyce destituti sunt et stamen unicum gerunt nec non summa analogia cum inflorescentiis Dalechampiae et Anthostematis, huic opinioni omnino sunt contrariae. Est enim certissime involucrum et Euphorbiaceae dein floribus vere hermaphroditis carent. — Conf. insuper ad Müll. Arg. in Plora ratisb. 1872 p. 65, ubi rem fusius exposui. Genus vastum, in fere toto orbe terrarum distributum, speciebus ultra 700 compositum, quarum 49 Brasiliam habitant. Sectiones notae 28, brasilienses 11.

CONSPECTUS SECTIONUM BRASILIENSIUM. A. Involucra praeter glandulas insuper appendices gerentia. α. Folia omnia verticillata aut opposita. Caules aphylli. Appendices palmatim divisae. Styli indivisi I. EPHEDROPEPLUS. 1. Caules foliosi. Appendices non palmatim divisae . 2. Stipulae glanduliformes. Glandulae plicato-conII. ALECTOROCTONUM. cavae. Styli bifidi .... 2. Stipulae evolutae. Glandulae planae v. subconcavae III. ANISOPHYLLUM. ß. Folia ex parte alterna, ex parte opposita. Semina favoso-foveolata. — Folia longissime petiolata IV. CYTTAROSPERMUM. 1. Semina tuberculata . 2. Appendices indivisae (etintegrae) V. DICHILIUM. 2. Appendices palmatim divisae . VI. CROSSADENIA. B. Involucra appendicibus destituta. α. Folia omnia opposita. — Caruncula obsoleta VII. NUMMULARIOPSIS.

EUPHORBIA.

668

ß. Folia ex parte opposita v. omnia alterna. Folia omnia alterna, rudimentaria. Caules et rami quasi aphylli valide carinato-costati, styli indivisi fere connati . . . VIII. EUPHORBIUM. Folia evoluta . 2. Styli indivisi. Semina stipitato-carunculata. In2. florescendae strobiliformes . IX. STACHYDIUM. Styli bifidi v. bipartiti . 3. Glandulae depresso-turbinatae, aequilaterales. Stylorum crura subacuta . . X. POINSETTIA. 3. Glandulae (in nostris) trapezoideae, extus latiores et truncatae. Stylorum crura (in nostris) apice capitata XI. TITHYMALUS.

1.

Sect. I. EPHEDROPEPLUS Müll. Arg. Caules aphylli, crassi. Rami ephedroideo-juncei, foliis rudimentariis verticillatis praediti, articulatim fragiles. Folia floralia opposita. Stipulae glanduliformes. Involucra appendiculata, appendices palmatim divisae. Styli indivisi, crassi. 1. EUPHORBIA GYMNOCLADA BOISS. caule suffruticoso crasso subtoruloso aphyllo, ramis junceo-ephedroideis aphyllis tenuibus di—trichotome divisis fragilibus; stipulis glanduliformibus acutis, foliis ramulorum ternatim verticillatis rudimentariis, floralibus oppositis ovato-spathulatis; involucris terminalibus solitariis turbinato-hemisphaericis extus intusque glabris, lobis primariis erectis ovatis imbricatis subciliolatis, glandulis anguloso-ellipticis parvis, appendicibus parvulis quam lobi primarii minoribus profunde palmatim 3—4-partitis, laciniis lanceolatis planis; floribus masc. in quoque involucro circ. 18; ovario glabro, stylis brevibus crassis basi coalitis. Euphorbia gymnoclada Boiss. Cent. Euphorb. p. 20, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 65. CAULIS e radice simplice elongata brevis, 1 — 2-pollicaris, crassitie digiti, paucipartitus; divisiones crassae, cicatricosae. RAMI 8 — 10-pollicares, diametro vix 2 mm. aequantes, subteretes, transversim annulati, i. e. ad nodos foliis vulgo 3 rudimentariis minute squamiformibus notati ibidemque stipulis 6 obtuse subulatis geminatim approximatis muniti, cum omnibus partibus glabri. FOLIA floralia parva, obtusa v. retusa, ad basin involucri sita. INVOLUCRA cum lobis primariis erectis 2 ¾ mm. longa. GLANDULAE et APPENDICES parvae, quasi longius infra lobos primarios dorso involucri insertae, lobis primariis multo breviores, glandulae saepe subtrigonae, transversim plicato-bilobae et glabrae. LACINIAE cymularum internarum bene evolutae, vulgo 3, quarum inferior palmatim 3— 5-fida, crebre plumoso-piligera. Capsulae et semina ignota. Habitat prope Bahiam: Blanchet n. 1870.

Sect. II. ALECTOROCTONUM Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 59. — Genus ALECTOROCTONUM Schlechtend. in Linnaea XIX. 252; Klotzsch et Garcke Tricoccae p. 39. — Folia omnia verticillata v. casu opposita. Stipulae glanduliformes. Involucra appendiculata. Glandulae plicato-concavae. Semina ecarunculata, irregulariter scrobiculata. — Frutices et herbae perennes. Rami articulati. Folia majuscula, longiuscule petiolata, circiter ovata, penninervia. 2. EUPHORBIA COTINOIDES MIQ. caule fruticoso; foliis ternatim verticillatis et oppositis ovatis integris, stipulis obtuse triangularibus glanduliformibus, petiolis demum limbo aequilongis; cymis involucrorum corymboso-paniculatis folia summa vix superantibus v. depauperatis, bracteis involucrorum


669

EUPHORBIACEAE:

lanceolatis integris; involucris turbinato-campanulatis extus hirtis intus glabris, lobis primariis obovatis truncatis incisolaciniatis, glandulis 2—5 leviter plicato-bilabiatis transversim ellipticis, appendicibus quam glandulae paulo latioribus subrotundis crenato-dentatis; cymulis 5 circiter 7-floris dense bracteigeris, pedicellis masc. specialibus apice piligeris; ovario breviter stipitato in involucro incluso glabro, stylis breviusculis bipartitis intus undique, extus parte dimidia superiore carnosostigmatosis. Euphorbia cotinoides Miq. Stirp. Eurinam. 96; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 60. Alectoroctonum cotinoides Kl. et Garcke Tricoccae 40. ARBUSCULA 8—20-pedalis; truncus diametro 2—4-pollicaris, cicatricibus foliorum nodosis notatus; rami erecti, ramuli ternati v. oppositi. STIPULAE foliorum obtusae, bractearum involucrorum subulatae, exiguae. PETIOLI limbo vulgo paulo breviores, nunc autem ei aequilongi v. etiam eum distincte superantes, rubentes. LIMBUS foliorum magnitudine valde ludens, major 8 cm. longus et 5 cm. latus, e basi rotundata obsolete peltata ovatus, acutus v. obtusus, superiorum gradatim minor, nunc etiam tantum 3—1 cm. latus et minus acutus, rigide membranaceus, supra olivaceo-viridis, subtus glaucus, utraque facie glaber, subtus tenuissime venosus. INVOLUCRA nunc satis copiosa, nunc fere solitaria, evoluta absque appendicibus horizontaliter patentibus lurido-albidis firmis 22 ⅓ mm. longa, basi obtusa. GLANDULAE fere ut in sectione Dichilio, sed minus fracto-bilabiatae. BRACTEAE in involucris numerosae. PEDICELLI, s. pars stipitis antherae infra articulationem sita, superne hispiduli, filamentum verum supra articulationem situm glabrum. OVARIUM et styli involucri orificium late apertum haud excedentes. Capsulae ignotae. Polia venenata trita pro piscibus necandis inserviunt.

Habitat in prov. do Alto Amazonas, in ruderatis pascuis ad flumen Coari: Martius n. 2859; ad partem superiorem flum. Marahon ad Loreto: Poeppig, et in Peruvia subandina prope Tarapoto: Spruce n. 4502; etiam in Guyana anglica et in Surinamia.

Var. ß. RIEDELIANA, ramulis verrucoso-exasperatis. Alectoroctonum Riedelianum Kl. et Garcke l. c. 41. Euphorbia cotinoides \3. verrucosa Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 60. Habitat ad Bio Madeira prope Borba: Biedel.

EUPHORBIA.

670

Involucra in cymulam subsessilem disposita, appendices subtus puberulae, folia dentata

2.

6. E. SELLOI.

Involucra in cymulam longe pedunculatam disposita v. solitaria, appendices glabrae . 3. Elatior, involucra solitaria, folia integra 7. E. VISCOIDES. 3. Nana, involucra vulgo 2—3, folia crenata 8. E. CHAMAERRHODOS.

ß. Capsulae glabrae.

Semina transverse sulcata 9. E. ALSINEFOLIA.

§• 3. Caules erecti. Involucra terminalia, hemisphaerica. Appendices inaequales, duae majores, magnae, petaloideae. Cymulae masc. 4—6-florae. Styli bifidi. — Polia integra.

α. Ovarium glabrum. Appendices glabrae.

Polia verticillata et saepe opposita. Elatior, stenophylla, viridis; involucra extus basi sulcata, styli patentes, crura spathulata 10. E. COECORUM. Nana, latifolia, fusca; involucra longitrorsum sulcata; styli erecti, crura capitellata 11. E. POTENTILLOIDES.

ß. Ovarium pubescens. Appendices subtus puberulae, margine ciliolatae. Polia opposita 12. E. TAMANDUANA. §. 4. Caules erecti. Involucra in cymulam terminalem disposita v. solitaria. Appendices aequales, mediocres. Cymulae internae masc. 2—7-florae. Styli bifidi.

α. Involucra in cymulam disposita.

Capsulae glabrae. haud laevia. Semina grosse transversim 2—3-rugosa

1.

Semina

13. E. BRASILIENSIS.

Semina irregulariter ruguloso-tuberculata . 2. Capsulae non omnino 2 mm. longae, cymulae masc. 2—4-florae, folia membranacea 14. E. HIRTELLA. 2. Capsulae paulo ultra 2 mm. longae, cymulae masc. 5—7-florae, folia crassiuscula 15. E. BAHIENSIS.

ß. Involucra solitaria. Capsulae hirtellae. Semina haud laevia. — Folia denticulata

.

.

16. E.

SABULICOLA.

y. Involucra solitaria. Capsulae glabrae. Semina laevia. 17. E. BURCHELLII. Polia integra

S. Involucra solitaria. Capsulae glabrae. Semina ru-

Sectio III. ANISOPHYLLUM Boeper in Duby Bot. Gall. p. 412 (1828); Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 11. •— Genus ANISOPHYLLUM Haw. Syn. Succ. p. 159. — Sect. CHAMAESYCE Reichenb. Flor. Germ. ex c. p. 755 (1832). — Folia omnia opposita, rarissime verticillata. Stipulae varie evolutae. Involucra appendiculata, glandulae planae v. subconcavae, 4—6. Seminum caruncula obsoleta. — Rami erecti v. adscendentes v. prostrati. Folia mediocria v. saepius parvula, brevissime petiolata v. sessilia. CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Caules erecti. Appendices aequales. Cymulae internae 4—5-florae. Styli indivisi, elongati. Major, involucra extus superne puberula, ovarium pubescens 3. E. FOLIOLOSA. Tenella, involucra extus glabra, ovarium glabrum 4. E. VAUTHIERIANA. '§. 2. Caules erecti v. adseendentes. Involucra axillaria, globoso-campanulata v. hemisphaerica. Appendices magnae, petaloideae, inaequales. Cymulae masc. 5—12-florae. Styli bifidi. α. Capsulae vestitae. Semina foveolato-rugosa. Appendices infundibuliformi-convolutae undique hirtellae, styli undique hirti . 5. E. SETOSA. 1. Appendices planae, supra v. undique glabrae, styli glabri v. basi subpilosuli . 2. Euphorb.

gulosa.

Polia basi cordata

.

.

18. E.

BUXIFOLIA.

§. 5. Caules vulgo prostrati. Involucra axillaria, turbinata, basi acuta. Appendices aequales v. irregulariter polymorphae, parvae (in E. thymifolia subinde fere omnino obsoletae). Cymulae masc. 1—2-florae s. tota involucra tantum 10—5(—3)-andra. Styli bifidi.

α. Semina laevia. Capsulae glabrae. Folia integra. Major, appendices ellipticae extus repando-lobatae, involucra 10-andra . . . . 19. E. EMARGINATA. Minor, appendices obverse reniformes obtuse bilobae, involucra 5-andra . . 20. E. SERPENS. ß. Semina impresso-rugulosa. Capsulae glabrae. Polia integra 21. E. OVALIFOLIA. y. Semina transverse sulcata. Capsulae vestitae. Polia denticulata. Stipulae duplices triangulares, involucra glabra, appendices integrae, capsulae in angulis hispidae 22. E. PROSTRATA. 1. Stipulae geminae, lanceolatae, involucra glabra, capsulae pubescentes . 2. Appendices lobatae 23. E. THYMIFOLIA. 2. Appendices integrae, caules suberecti majusculi, capitula multiflora .... 24. E. PILULIFERA. §. 6. Caules prostrati. Involucra axillaria, turbinata. Appendices magnae, petaloideae, inaequales. Cymulae circ. 4-florae. Styli bifidi ... 25. E. ADENOPTERA.

85


EUPHORBIACEAE:

671 §. 1. Caules erecti. Appendices aequales. Styli indivisi, elongati.

Cymulae masc. 4—5-florae.

3. EUPHORBIA FOLIOLOSA BOISS. caulibus suberectis herbaceis v. inferne lignosis; foliis omnibus oppositis breviter petiolatis basi obliquis dentatis, stipulis geminatim connatis triangularibus inciso-multidentatis; cymis involucrorum terminalibus et in ramulis parvulis axillaribus depauperatis; involucris cylindrico-turbinatis elongatis extus superne parce hirtellis caeterum glabris intus hirtellis, lobis primariis lanceolatis fimbriato-lacinulatis brevibus, secundariis in appendicem majusculam obovatam integram albo-petaloideam flabellato-nervosam abeuntibus, glandulis 4 parvis transversim ellipticis concavis quam appendices multo minoribus; bracteis cymularum masc. palmatim multipartitis, laciniis fimbriato-lacinuligeris; cymulis circ. 5-floris; ovario puberulo, stylis elongatis tenellis involucrum bene aequantibus indivisis; seminibus (ex Boiss.) rugulosis. Euphorbia foliolosa Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 24. RADIX annua aut perennans. CAULES sesquipedales v. circ. bipedales, nunc simplices nunc patenter pauciramosi, juniores virides, undique hirto-puberuli, demum inferne glabrati et fuscescentes v. nigricantes, satis tenues; rami ultimi s. ramilli tenues. STIPULAE petiolis 2 mm. longis breviores, purpurascentes, subrubro-denticulatae. LIMBUS foliorum caulinorum 2½—3 ½ cm. longus, 13—16 mm. latus, lanceolato-ovatus v. -ellipticus, subacutus, basi altero latere acutus altero semicordatus, viridis, supra puberulus, subtus cano- v. demum concolori-pubescens, fere tota longitudine argute denticulatus, foliorum majorum triente minor, ramulorum iterum minor et ambitu magis angustatus, floralium lineari-ellipticus. CYMAE saepe involucro uno utrinque ramillo minute bifoliato et rudimentarie involucro uno auctae, rarius involucra 3 evoluta gerentes. PEDICELLI 2 mm. longi, puberuli, involucris apice appendicibus horizontaliter patentibus coronatis aequilongi. INVOLUCRA fere cylindrica, laevia, quam in affinibus magis elongata. APPENDICES paulo longiores quam latae. BRACTEAE cymularum masc. valde evolutae, fere longitudine involucrorum. STYLI 3 valde insigniti, tenelli sed satis firmi, capsulis ipsis multo longiores. Capsulae bene maturae desunt.

Species insigniter distincta, habitu tamen ad E. Brasiliensem et longifoliam accedens.

E. hirtellam

Habitat in prov. Goyaz ad Trinidade: Pohl n. 1670 (non vidi), et in prov. Minas Geraës prope Lagoa Santa in virgultis: Warming,

4. EUPHORBIA VAUTHIERIANA BOISS. caule erecto filiformi herbaceo, ramis capillaribus; foliis omnibus oppositis basi oblique attenuatis serrulatis, stipulis geminatim confluentibus lacero-dentatis exiguis intus hirtis; involucris terminalibus longiuscule turbinatis extus glabris intus hirtis, lobis primariis lanceolato-triangularibus 3-cuspidatis fimbriatis, glandulis minimis suborbicularibus, appendicibus quam glandulae multo brevioribus oblongo-obovatis albis 3-nerviis parvulis demum adscendentiincurvis; cymulis masc. 4-floris; ovario glabro, stylis indivisis capsulas maturas aequantibus inferne coalitis; coccis dorso obtuse carinatis, seminibus transverse valide sed irregulariter rugosis. Euphorbia Vauthieriana Boiss. Cent. Euphorb. 12, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 45. Plantula annua, 8—9-pollicaris, facie Lini cathartici. CAULES pertenues, distanter foliosi, glabri, superne in cymam dichotomam microphyllinam abeuntes; internodia fere pollicem longa, superiora breviora. FOLIA infima 5 mm. longa, superiora caulina 12—20 mm. aequantia et 5 mm. lata, oblongato-obovata, apice obtusa v. subobtusa, basi subangustata, altero latere obtusa, altero leviter semicordata, i. e. leviuscule

EUPHORBIA.

672

inaequilateralia, in ramulis cymae terminalis exigua, lineari-elliptica, omnia laxe albido-puberula et olivaceo-viridia. INFLORESCENTIA tota capillaris, 2 pollices longa et lata. INVOLUCRA similia iis E. foliolosae sed paulo minora et extus plane glabra et appendices bene evolutae vix 1 mm. longae. CAPSULAE l ¾ mm. longae, glaberrimae. Praeter habitum tenellum totius plantae specimina facile pro extremitatibus E. foliolosae haberi possent, sed caules et rami glabri, involucra minora extus omnino glabra, ovarium glabrum et styli breviores. Habitat in Brasilia: Vauthier (in Hb. Franqueville).

§. 2. Caules erecti v. adscendentes. Involucra axillaria, globoso- v. campanulato-hemisphaerica. Appendices magnae, petaloideae, inaequales. Cymulae masc. 5—12-florae. Styli bifidi. α. Capsulae vestitae.

Semina foveolato-rugosa.

5. EUPHORBIA SETOSA MUELL. ARG. caulibus suberectis basi induratis caeterum herbaceis; foliis omnibus oppositis basi obliquis superne denticulatis, stipulis geminis distantibus subulatis; involucris (1—)3—7 in cymulas axillares capituliformes subsessiles congestis hemisphaericis, latioribus quam longis, extus cum pedicellis involucri et ovarii hirtellis, intus superne hispidis, lobis primariis triangulari-ovatis lacero-dentatis, glandulis exiguis concavis hirtis, appendicibus latis truncatis crenatis convolutis et adscendentibus indeque glandulas occludentibus utraque facie dense hirtellis et supra circa glandulas occlusas hispidis; cymulis internis masc. 5 circ. 10—11-floris; ovario et stylis bifidis undique hirtellis, cruribus apice distincte capitulatis; seminibus irregulariter et profunde alveolato-rugosis. Euphorbia Selloi ß. setosa Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 50. Proxima E. Selloi, sed validior et prima fronte foliis oblongoovatis i. e. latioribus et praesertim indumento caulium et foliorum longiore et demum multo obscuriore subinde subviolaceo distinguitur. PILI longi caulium enim satis persistere solent, juniores nitide flavidoaurei, mox autem fuscescentes. FOLIA 2 cm. longa, 8—10 mm. lata v. summa angustiora. INVOLUCRA dein ambitu alia, distincte latiora sunt quam longa, intus leviter tantum longitrorsum carinata sunt et indumentum eorum est obscurius. APPENDICES demum sunt omnino aliae, convolutoinfundibuliformes, suberectae, fundo glandulam includentes, undique utraque pagina vestitae nec supra omnino laevigatae et nudae, et insuper STAMINA cujusvis involucri duplo numerosiora (enumeravi 54), in quaque cymula 10—11, nec tantum 5—6, styli dense vestiti, et semina, ut jam antea accurate dixit cl. BOISSIER, profundius scrobiculata sunt. Habitat in prov. Minas Geraes prope Uberaba: Begnell n. 1049, Lund; ad Lagoa Santa in campis petrosis aridis et praesertim in campis nuper ustis frequens: Warming; in cacumine montis Urubú: Pohl n. 1674; in campis ad Contendas: Martius; loco haud indicato: Pohl n. 5744.

6. EUPHORBIA SELLOI BOISS. caulibus suberectis basi induratis caeterum herbaceis; foliis omnibus oppositis basi obliquis superne denticulatis, stipulis geminis subdiscretis Ianceolato-triangularibus denticulatis; involucris 3—7 in cymulas capituliformes axillares fere sessiles congestis obovoideis, extus adpresso-hirtis, intus superne hirtellis intusque ante lobos secundarios tota longitudine valide carinatis, lobis primariis triangularibus denticulatis, glandulis in lobis secundariis parvis transverse oblongis concavis in margine conniventer hispidis, appendicibus 4—5 modice inaequalibus albidis majusculis reniformibus integris v. repando-lobatis planis supra glabris subtus inferne pubescentibus; cymulis masc. 5 circ. 5—6-floris; pedi-


673

EUPHORBIACEAE:

cello fem. crasso cum ovario fulvo-hirtello, stylis suberectis bifidis inferne paucipilosulis; seminibus irregulariter foveolatorugosis. Euphorbia Selloi Boiss. Euphorb. Icon. t. 22, et in DG. Prodr. XV. 2. p. 50. Anisophyllum Selloi Klotzsch et Garcke Tricoccae 32. RADIX lignosa, modice multicaulis. CAULES circ. semipedales v. altiores, simplices v. parce longiramei, firmiusculi, indumento duplice restiti, pilis longiusculis fulvis horizontaliter patentibus mox deciduis villosuli, et pilis abbreviatis adpressis concoloribus dense tecti, laxiuscule foliosi. PETIOLI 2—3 mm. longi. STIPULAE exiguae, basi nonnihil confluentes. FOLIA caulina superiora anguste lanceolata, 1 ½ cm. longa, breviter acutata, basi altero latere subacuta, altero semicordata, basin caulium versus autem sensim breviora simulque ambitu latiora, infima suborbicularia et parvula, grossius crenata, omnia utraque facie pubescentia, firma. INVOLUCRA 2 mm. longa, pedicello adpresso-puberulo paulo breviora, cum foliis et ramis et capsulis vulgo flavicanti-pubescentia. APPENDICES longe saepius 4 quam 5. CAPSULAE 3 mm. latae et fere totidem longae, obtuse carinatae.

Species vestimento glandularum et involucris intus valide 5-costatocarinatis insignis. Confer ad E. setosam. Habitat „in Brasilia“: Sello; prov. Bio Grande do Sul: Isabelle.

7. EUPHORBIA VISCOIDES BOISS. caulibus suberectis inferne induratis caeterum herbaceis; foliis omnibus oppositis basi obliquis integris, stipulis geminatim subconnatis exiguis triangularibus lacero-dissectis; involucris solitariis axillaribus v. in ramillis exiguis terminalibus pedicellatis obovoideis, extus hirtellis, intus superne hispidis caeterum glabris, intus non carinatis, lobis primariis lanceolato-ovatis parvis ciliatis, glandulis transverse oblongis concavis glabris, appendicibus duabus paulo majoribus cuneato-obovatis majoribus paulo obliquis, omnibus repando-lobatis magnis petaloideis planis albidis et glabris; cymulis masc. circ. 12-floris; pedicello ovarii et ovario pubescentibus, stylis erectis 2-fidis praeter basin paucipilosam glabris, cruribus spathulatis; capsulis non carinatis, seminibus irregulariter et profunde scrobiculatis. Euphorbia viscoides Boiss. Cent. Euphorb. 4, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 51. CAULES semiRADIX lignosa, crassa, tortuosa, apice multicaulis. pedales v. fere pedales, alii erecti, alii e basi procumbente adscendentes, illi tota longitudine herbacei, hi parte procumbente sublignescentes et nigricantes, simplices v. parce ramosi, superne modice, inferne distanter foliosi, basin versus longe nudi, pilis albidis v. griseis v. apice albidofulvis horizontaliter patentibus mollibus villosuli. STIPULAE fere obsoletae. PETIOLI 1 ½—2 mm. longi. LIMBUS foliorum superiorum 2—3 cm. longus, 7 — 10 mm. latus, oblongo-ovatus v. ovato-lanceolatus, obtusus v. subacutus, basi altero latere acutus, altero late semicordatus, foliorum mediorum paucorum late ovatus et brevior, infimorum orbiculari-ovatus et vix 5 mm. longus, omnium utraque pagina laxe albido-villoso-pubescens, demum firme membranaceus, supra fuscescens, subtus pallidior. INVOLUCRA 3 mm. longa, quoad formam ut in E. Selloi, subdistincte longiora quam lata, circ. 60-andra. APPENDICES duae majores demum 3—3 ¾ mm. longae, minores triente breviores, siccae albellae et subscariosae. CAPSULAE 3 ½ mm. longae, albido-pubescentes.

Habitat in collibus siccis ad Camapuam: Biedel; in prov. Goyaz ad Gammeleira: Pohl n. 2179; prope Goyaz: Burchett n.7205, et inter Goyaz et Cavalcante: Burchell n. 7660.

8. EUPHORBIA CHAMAERRHODOS BOISS. caulibus erectis v. suberectis nanis; foliis omnibus oppositis subsessilibus basi vix obliquis ovatis crenulatis, stipulis geminatim in unam

674

EUPHORBIA.

triangularem laceram exiguam plus minusve connatis; involucris axillaribus longe pedunculatis solitariis hemisphaericis latioribus quam longis ore late apertis, extus flavido-hirtis, intus superne hirsutis et longitrorsum 5-carinatis, lobis primariis ovatis fimbriato-ciliatis , glandulis 4—5 obovatis subintegris albidis v. subroseis, duabus distincte majoribus quam involucra demum longioribus; cymulis masc. 7—8-floris ; ovario et pedicello ejusdem et stylis flavido-pubescentibus, stylis patentibus bifidis, cruribus apice haud capitatis; capsulis hirtis, coccis compressocarinatis, seminibus ruguloso-scrobiculatis. Euphorbia chamaerrhodos Boiss. Cent. Euphorb. 2, Icon. Euphorb. t. 25, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 52. Anisophyllum nanum Klotzsch et Garcke Tricoccae 32. RHIZOMA crassum, subcarnoso-lignosum, valde multicaule. CAULES 1—3-pollicares, a basi pluries dichotome divisi, crassiusculi sed tamen non rigidi, undique pilis brevibus crispulis subadpressis vestiti, basi squamoso-microphyllini v. rami interdum praeter squamas parvas valde dissite sitas aphylli, superne foliis ovatis paucis ornati. FOLIA infima v. inferiora 2—4 mm. longa, orbiculari-ovata, cauli subadpressa, superiora paucissima, saepius tantum 4, 10—13 mm. longa et 6 — 8 mm. lata v. etiam ambitu latiora et orbiculari-ovata, obtusa v. rotundato-obtusa, basi nunc breviter et omnino aequilateraliter cordata, nunc autem saepius altero latere subacuta v. obtusa, altero obsolete semicordata v. obtusa, olivaceo-fuscescenti-viridia, rigidule membranacea. INVOLUCRA fere e quoque nodo caulis, subinde fere e rhizomate enata. PEDUNCULI folia majora aequantes v. superantes, dense adpresso-vestiti. INVOLUCEA l ½ mm. longa, extus dense breviter sublanato-hirtella. APPENDICES magnae et rigide petaloideae. STAMINA S. flores masc. monandri in quoque involucro circ. 42. CAPSULAE 3 mm. longae.

Habitus ob ramos haud raro microphyllino-oligophyllos et pedicellos involucrorum elongatos inter brasilienses insignis. Habitat in Brasilia meridionali: Sello.

ß. Capsulae glabrae.

Semina transverse sulcata.

9. EUPHORBIA ALSINEFOLIA BOISS. caulibus adscendentibus tenuibus herbaceis; foliis omnibus oppositis basi obliquis integris, stipulis geminatim in unam brevissimam incisolaceram connatis; involucris in dichotomiis et in axillis supremis subsolitariis, involucro globoso-campanulato extus glabro intus superne hirto, lobis primariis ovato-lanceolatis fimbriatis, glandulis transversim ellipticis concavis parvulis, appendicibus duabus magnis truncato-obovatis obtuse 3-lobis quam glandulae multo majoribus, duabus exterioribus maximis involucrum ipsum demum longitudine aequantibus et latitudine superantibus oblique truncato-obovatis obtuse 4—5-lobis nervosis albis, bracteis intrainvolucralibus profunde palmatim dissectis; cymulis masc. 5—7-floris; ovario glabro, stylis erectis bifidis, cruribus apice ellipsoideo-capitatis; seminibus transverse 5—6-sulcatis. Euphorbia alsinefolia Boiss. Cent. Euphorb. 16, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 49. Planta humilis, 2—4-pollicaris. CAULES e radice tenui pauci, adscendentes, simplices v. parce ramosi et parce foliosi, debiles, tota longitudine cum utraque pagina foliorum araneoso-puberuli. STIPULAE valde abbreviatae, saepeque quasi ad seriem interpetiolarem lacinularum brevium reductae. PETIOLI 1—1 ½ mm. longi. LIMBUS foliorum 5—7 mm. longus, orbiculari-ovatus, late rotundato-obtusus, basi inaequali-cordatus, uno latere obtusus, altero semicordatus, membranaceus, pulchre venosus, opacus. PEDICELLI involucrorum glabri. INVOLUCRA l ¾—2 mm. longa, viridia, extus glaberrima et laevia. APPENDICES petaloideae, minores 1 ½—1 mm. latae et fere totidem longae, majores autem demum


EUPHORBIACEAE:

675

2 ½—3 mm, latae, triangulari-obovatae, latere superiore magis productae, flabelliformi-nervosae. CAPSULAE in dorso coccorum acute carinatae. COCCA aperta 2 ½ mm. longa, pallida. Habitat in prov. Sahia ad Villa de Barra: Blanchet n. 2644.

§. 3. Caules erecti. Involucra terminalia, hemisphaerica. Appendices inaequales, duae majores, magnae, petaloideae. Cymulae masc. 4—6-florae. Styli bifidi. — Folia integra. α. Ovarium glabrum.

Appendices glabrae.

Folia verticillata.

10. EUPHORBIA COECORUM MART. ap. BOISS. caulibus erectis herbaceis; foliis oppositis v. 3—5-natim verticillatis angustis tenuibus acuminatis integris basi vix obliquis, stipulis geminatim connatis triangularibus acutis intus hirtis; involucris solitariis v. paucis in cymulam dispositis terminalibus et in dichotomiis sitis, hemisphaericis, latioribus quam longis, extus glabris, intus superne hispidis et inferne 5-carinatis, lobis primariis lanceolato-triangularibus dense ciliatis, glandulis transverse ellipticis subconcavis glabris, appendicibus 4(—5) inaequalibus demum elongatis abbreviato-liguliformibus involucro longioribus glabris planis albidis, bracteis intrainvolucralibus profunde palmatim divisis numerosis; cymulis masc. sexfloris; ovario longius stipitato glabro, stylis patentibus 2-fidis glabris, cruribus spathulatis; seminibus obsolete late subrugosis. Tabula nostra XCII.

Euphorbia coecorum Mart. Pl. med. Bras. ined., ap. Boiss. Euphorb. Icon. t. 23, et in DC. Prodr, XV. 2. p. 51. RADIX (S. rectius rhizoma) crassa, lignosa, tortuosa, valde multicaulis. CAULES circiter pedales v. breviores, vulgo erecti, virgati, inferne longe denudati, opposite v. dichotome v. etiam verticillatim ramosi; rami erecti, pauci, filiformes, vulgo longissime nudi, superne cum caulibus foliosi; caulium internodia inferiora valde elongata; superficies caulium nunc omnino glabra, nunc brevissime papilloso-puberula, foliorum autem semper ut videtur glabra. STIPULAE intus insigniter lanato-hirtae. FOLIA 2—3 cm. longa aut longiora, lineariPETIOLI valde abbreviati. lanceolata v. -elliptica v. -spathulata v. summa linearia aut setaceolinearia, acuta v. acuminata, basi nonnihil angustata et vix perspicue inaequilateralia v. infima exigua, omnia firme membranacea. CYMULAE involucrorum ramulos umbellatim dispositos ad apicem caulium terminantes et a foliis ultimis angustis paulo superatae. INVOLUCRA 1 ½ mm. longa, basi extus 5-sulcata. APPENDICES florendi tempore glandulis parum majores, dein autem mox valde accrescentes et 3 mm. longae, apice obsolete repandae. STAMINA S. flores masc. monandri circ. 30. CAPSULAE 2 ½ mm. longae, carinatae, omnino maturae haud visae.

Habitat in prov. 8. Paulo: Sello, Lund n. 774; prov. Minas Geraes: Weddett n. 1091; ad Caldas in campis: Lindberg n. 429, 649, Begnell n. 407; ad Lagoa Santa, ubi in campis frequentissima: Warming; ad Salgado, Ouro Preto et alibi in campis: Martius n. 676; in prov. Goyaz prope urbem Goyaz: Burchell n. 7021 (specimina absque fl. et fr. habitu et stipulis determ.); ad Meiaponte: Pohl n. 948; ad Begisto Velho et in Serra de S. Feliz: Pohl; nec non in prov. Bahia in silvis Catingas ad Maracas: Martius; „in Brasilia occidentali“: Tamberlik, et dein apud Chiquitos Boliviae: D'Orbigny n. 944.

11. EUPHORBIA POTENTILLOIDES BOISS. caulibus erectis herbaceis pusillis; foliis oppositis et ternatim—quaternatim verticillatis basi subaequalibus ambitu latis rigidulis integris, stipulis triangularibus parvis laceris saepe in unam geminatim connatis intus hirtis; involucris solitariis terminalibus hemisphaericis latioribus quam longis, extus glabris et tota longitudine sulcatis, intus superne hirtellis, lobis primariis triangularibus

EUPHORBIA.

676

ciliatis, glandulis transverse ellipticis subconcavis glabris, appendicibus 4—-6 inaequalibus majusculis cuneato-obovatis truncatis albidis involucrum demum aequantibus, bracteis intrainvolucralibus brevibus; cymulis masc. 4—6 circiter 5(—6)floris; ovario glabro, stylis erectis bifidis, cruribus apice capitatis; seminibus .... Euphorbia potentilloides Boiss. Cent. Euphorb. 2, et Icon. Euphorb. t. 24, nec non in DC. Prodr. XV. 2. p. 51. Tota planta praeter faucem involucrorum glabra. RHIZOMA crassum, carnosulo-lignosum, tortuosum et valde multicaule. CAULES tantum 1—2-pollicares, crasse filiformes, angulosi, simplices v. superne e verticillo foliorum umbellatim 2—4-radiatim divisi, basi minute diphylli, dein ultra medium nudi. FOLIA infima 1 — 3 mm. longa, superiora 4—7 mm. longa, ovata, acutiuscula, basi obsolete suboblique cordata, firma et intense fusca. INVOLUCRA terminalia in divisione caulis et in apice ramulorum sita saepeque lateraliter ramillis duobus novellis subinde mm. longa, more foliorum fusca et glabra. Capsulae florigeris aucta, et semina ignota. Characteribus notis eximie ad dissimilem E. coecorum Mart. accedit, a qua forma et colore foliorum firmiorum, involucris fuscis extus tota longitudine sulcatis, stylis erectis apice capitulatis et verisimiliter fructibus differt. Habitat in campis lapidosis prope Goyaz: Biedel, Lund.

ß. Ovarium pubescens.

Folia opposita.

12. EUPHORBIA TAMANDUANA BOISS. caulibus suberectis inferne induratis herbaceis; foliis omnibus oppositis basi obliquis integris, stipulis incomplete geminatim in unam confluentibus parvis breviter glanduloso-fimbriatis; involucris terminalibus et in dichotomiis sitis solitariis hemisphaericis latioribus quam longis, extus hirtis, intus superne hispidis caeterum glabris, lobis primariis ovatis ciliatis, glandulis transverse ellipticis concavis glabris, appendicibus 4, duabus reliquis distincte majoribus obovato-triangularibus repando-lobatis amplis planis albidis subtus brevissime puberulis margine minute ciliolatis; cymulis masc. circ. 6-floris; ovario molliter pubescente, stylis erectis hirtis bifidis, cruribus spathulatis; seminibus .... Euphorbia Tamanduanà Boiss. Cent. Euphorb. 4, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 51. Radix haud visa, verisimiliter lignosa et multicaulis. CAULES visi humiles, tantum 3—4-pollicares, parce ramosi v. simplices, superne densiuscule foliosi, inferne subdenudati, tota longitudine cum foliis indumento breviusculo molli griseo subvelutino-hirti. PETIOLI l ½ mm. longi. FOLIA 12—15 mm. longa, oblongo-ovata v. superiora lanceolatoovata, omnia obtusa, basi oblique rotundato-obtusa, undique breviuscule griseo-pubescentia, obscura. INVOLUCRA 2 ½ mm. lata, ore aperta. Capsulae et semina ignota. Valde similis E. viscoidi, sed tamen indumento breviore et molliore, foliis basi minus latis, involucrorum forma et situ terminali, nec non floribus masc. cujusvis involucri circ. 30 , appendicibus paulo majoribus et ciliolatis et stylis vestitis distinguitur. Habitat in prov. Bahia ad Tamandua: Blanchet n. 3841.

§. 4. Caules erecti. Involucra in cymulam terminalem disposita v. solitaria. Appendices aequales mediocres. Cymulae masc. 2—7florae. Styli bifidi. a. Involucra in cymulam disposita. haud laevia.

Capsulae glabrae.

Semina

13. EUPHORBIA BRASILIENSIS LAM. caulibus suberectis herbaceis; foliis omnibus oppositis basi obliquis, stipulis


EUPHORBIACEAE:

677

triangularibus sublaceris solitariis v. geminatim connatis; cymis involucrorum terminalibus capillaceo-pedunculatis laxiuscule oliganthis parvis omnino glabris; involucris turbinatis laevibus intus hirtellis, lobis primariis triangulari-lanceolatis ciliatis, secundariis quam glandula opposita transversim elliptica subconcava duplo latioribus et longioribus transverse ellipticis integris, bracteis internis 3-fidis angustissimis involucro duplo brevioribus; cymulis masc. 2—4-floris; ovario glabro, stylis erectis gracilibus 2-fidis v. bipartitis; capsulis parvis, seminibus tetragono-ellipsoideis transversim grosse 2—3-rugosis, rugis integris v. subtractis. Euphorbia Brasiliensis Lam. Dict. II. 423; Boiss. in DC. Prodr. X V. 2. p. 24. Euphorbia Klotzschiana Miquel Stirp. Surinam. 95. t. 28. Euphorbia serrulata Vell. Flor. Flum. V. t. 17; Text. p. 203. CAULES evoluti circ. pedales v. paulo humiliores, e radice tenui et annua assurgentes, saepissime valde ramosi, cum foliis et reliquis partibus glabri v. apice pubescentes v. foliorum facies inferior subinde parce pubescens. RAMI erecto-patuli, apice in pedunculos valde filiformiangustos abeuntes. PETIOLI vix ulli. STIPULAE ambitu latae, parvae. LIMBUS foliorum 1—2 ½ cm. longus, lanceolato-ovatus v. -ellipticus v. -obovatus v. saepe, praesertim in ramis minoribus ellipticus v. oblongoellipticus et quam in caule duplo minor, palmatinervius, summorum linearilanceolatus et parvus, omnium venae contra lucem inspectae eleganter perspicuae ut in E. pilulifera. INVOLUCRA evoluta 1 ½ mm. longa; lobi primarii 4 subconniventes, secundarii in appendicem disciformem oblique oblongam pallidam abeuntes; appendices 4 distincte inaequales, extus oblique declinatae. CAPSULAE 2—2 mm. longae, paulo latiores quam longae; cocca carinata, laevia.

A proxima et simili E. hypericifolia L., quae forte in prov. Para legenda, stipulis ambitu latis et capsulis fere duplo majoribus, et ab E. Preslii Guss., cui etiam proxima, praesertim ramulis florigeris tenuissimis et seminibus grosse pauci- nec multi-costatis distinguitur. Habitat variis locis prope Bio de Janeiro: Ackermann, Martius Herb. Flor. Bros: n. 842 pr. p., Karwinski, Biedel n. 193, Lindberg n. 746, Glaziou n. 230, Vauthier n. 86, Lund n. 38, Begnell n. 180, Weddell n. 282, Burchell n. 748, 1327; in prov. Minas Geraës: Ackermann; ad Congonhas do Campo: Stephan; prope Lagoa Santa: Warming; in prov. Mato Grosso prope Cuiabd: Martius Herb. Flor. Bras. n. 844; prope Bahiam locis cultis: Salzmann n. 507, Blanchet n. 41, 3154. A., Lhotsky, Wawra et Maly n. 567, Martius; inter Malhada et Bahia in cultis ubique: Martius. Insuper in Guyana, Venezuela, Nova Granata, in Peruviae prov. Maynas, et in insula Madeira (forma villosula) crescit.

Var. fi. PULCHELLA Boiss., foliis e basi latiore saepe subcordata latius v. angustius linearibus elongatis angustis. Euphorbia Brasiliensis ß. pulchella Boiss. in DC. Frodr. XV. 2. p. 24. Euphorbia pulchella H.B.K. Nov. Gen. II. 45. Euphorbia hypericifolia var. falciformis Klotzsch in Hook. Lond. Journ. II. 42. Habitus praeter ambitum angustiorem foliorum ut in forma genuina speciei. Polia 2—3 ½ cm. longa, 2—6 mm. lata. Habitat in prov. Para: B. Spruce n. 201, nec non in Guyana anglica et in apricis Cumanae.

Var. y. HYSSOPIFOLIA Boiss. in DC. l. c., caulibus flexuosis a basi patule dichotome ramosis, foliis oblongo-linearibus brevibus, v. caulinis ex parte elongatis reliquis brevibus, appendice glandularum rubella. Euphorbia hyssopifolia Linn. Syst. 10. n. 19. Euphorb.

678

EUPHORBIA.

Varietas caulibus flexuosis et foliis angustis parvulis distincta. Ramuli saepe valde divergentes. Folia 1 — 1¼ cm. longa, 2—3 mm. lata. Habitat prope Bahiam, in umbrosis silvaticis: Martius; et in insulis S. Domingo, Portorico et Cuba.

Var. δ. BLANCHETI Boiss. in DC. l. c., caulibus pusillis

2—4-pollicaribus fere simplicibus, foliis oblongo-obovatis, superioribus lanceolato- v. lineari-ellipticis, quam glandulae multo latioribus.

appendicibus obovatis

Euphorbia Blancheti Miquel in Linnaea XXII. 797. Folia inferiora et media obovata v. oblongo-elliptica, circ. 8 mm., superiora 2 ¼ cm. longa, 4—5 mm. lata. Habitat in prov. Bahia, in Serra da Jacobina: Blanchet n. 3716.

14. EUPHORBIA HIRTELLA BOISS. caulibus suberectis herbaceis v. basi lignescentibus; foliis omnibus oppositis basi leviter obliquis, stipulis geminis oblongo-triangularibus multifidolacinulatis; cymis involucrorum terminalibus paucifloris parvis; involucris turbinatis extus glabris intus hirtellis, lobis primariis lanceolatis multifido-lacinulatis, secundariis glandulam exiguam transverse ellipticam concavam gerentibus et in appendicem pallidam abbreviato-flabelliformem parvam sed glandulis duplo majorem evenosam abeuntibus, bracteis internis valde tenellis laciniatis; cymulis masc. 2—4-floris; ovario glabro, stylis erectopatulis 2-fidis; capsulis exiguis; seminibus tetragono-ellipsoideis faciebus 2—3-seriatim et subalternatim ruguloso-tuberculatis. Var. α. GENUINA Müll. Arg., caulibus subpedalibus erectis v. suberectis undique cum foliis et pedunculis pilis albidis mollibus patenter hirtello-pubescentibus, foliis oblongato-ovatis mediocribus.

Euphorbia hirtella Boiss. Cent. Euphorb. 7, et in DC. Frodr. XV. 2. p. 24. FOLIA subdistantia, juniora et evoluta laxe albido-pubescentia, caulina circ. 12 mm. longa, 6—8 mm. lata, basi modice tantum inaequalia, distincte cordata, membranacea, ramulina vulgo triente v. dimidio minora ambituque magis oblongato-elliptica basique minus v. non cordata; venae erga lucem inspectae pulchre perspiciendae. CAPSULAE 1 ⅔ mm. longae saepeque demum 2—2 mm. latae, laevigatae, subpallidae.

Habitat in Brasilia australiore: Sello; in prov. Bio Grande do Sul: Gaudichaud n. 1695; prope Bio de Janeiro: Lund; in prov. Minas Ge raes ad Lagoa Santa: Warming.

Var. ß. LONGIFOLIA Müll. Arg.,

caulibus pedalibus v.

altioribus suberectis parciuscule ramosis glabris, ramulis novellis hirtellis, foliis lanceolatis, superioribus lineari-lanceolatis et glabris, inferioribus subtus praesertim laxe pubescentibus. FOLIA caulina media et inferiora 2—3 ½ cm. longa, 7—10 mm. et ultra lata, superiora minora et ambitu multo angustiora, ramulorum autem novellorum in parte inferiore caulium sitorum parvula et oblongoovata. CAPSULAE 1¾ —-1 mm. longae.

Haec primo intuitu maxime accedit ad E. Brasiliensem, sed capsulae paulo minores et semina aliter sculpta sunt. Ab E. hypericifolia recedit cymis terminalibus, capsulis paulo majoribus, staminibus multo minus numerosis et appendicibus duplo triplove minoribus virentibus nec albo-petaloideis, nec flabellato-costatis. Habitat in prov. Bio Grande do Sul: lsabelle; in prov. Minas Geraes ad Caldas: Begnell n. 1047 pr. p., Lindberg n. 427 pr. p. (spec. subglabra); in prov. Goyaz ad Buccaiuva: Pohl n. 1673; ad Alegres: Pohl n. 615, 5745; ad Porto Imperial: Burchell n. 8428; in prov. Para: Martius; in „Brasilia occidentali“: Tamberlih.

86


EUPHORBIACEAE:

679

Var. γ. BREVIFOLIA Müll. Arg., caulibus circ. semipedalibus tenuibus multirameis solitariis v. in radice perennante numerosis valdeque subintricato-ramosis, foliis numerosis parvulis oblongo-ovatis v. lanceolatis olivaceo-fuscescentibus, novellis cum ramulis novellis birtellis mox dein glabratis. FOLIA caulina et ramealia CAULES et ramuli apice tenuissimi. subconformia et subaequalia, 7—10 mm. longa, ramulina 2—3-plo minora. CAPSULAE ut in longifolia, sed more foliorum magis fuscescentes.

Habitat „in Brasilia occidentali“: Tamberlih; in prov. Mato Grosso prope Cuiabá: Manso, Mart. Herb. Flor. bras. n. 842; prope Goyaz: Burchell n. 6836.

Var. b. PUSILLA Müll. Arg., caulibus pusillis 2—-pollicaribus simplicibus v. basi ramosis glabris, ramulis infimis cum eorum foliis albido-hispidulis, foliis suboblique obovatis superioribus elliptico-lanceolatis. Similis E. Brasiliensi S. Blamcheti, sed semina aliter sculpta et partes laterales infimae vestitae. FOLIA caulina 17—20 mm. longa, 8—9 mm. lata. Habitat in prov. Minas Geraës prope Caldas: Lindberg n. 427 pr. p., et Regnell n. 1047 pr. p.

15. EUPHORBIA BAHIENSIS BOISS. caulibus subprostratis inferne lignescentibus; foliis omnibus oppositis basi obliquis, stipulis late triangularibus geminatim connatis multifido-lacinulatis; cymis involucrorum terminalibus laxiuscule oligantbis parvis glabris; involucris obovoideis extus glabris intus superne hispidulis, lobis primariis triangulari-lanceolatis ciliatolacinulatis, secundariis in appendicem transverse ellipticam integram subconcavam quam glandula conformis fere duplo latiorem et longiorem abeuntibus, bracteis cymularum involucro subaequilongis flabelliformibus usque ad medium 5—7-partitis crebre lacinuligeris; cymulis masc. 5—7-floris; ovario glabro, stylis erectis profunde bifidis; capsulis parvis, seminibus tetragono-ellipsoideis irregulariter impressis v. demum irregulariter transversim paucirugosis. Euphorbia Bahiensis Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 24. Anisophyllum Bahiense Klotzsch et Garcke Tricocc. p.33. RADIX crassiuscula, apice multiceps, in caules plus minusve numerosos prostratos v. e basi procumbente erectos abiens. CAULES circ. semipedales v. etiam longiores, nunc basi v. inferne tantum, nunc fere tota longitudine lignescentes, subintricato-ramosi. PETIOLI circ. 1 mm. longi. LIMBUS foliorum caulinorum saepius 12 mm. longus, superne 6 mm. latus, oblongato-obovatus, obtusus, apice apiculatus, basi latere caulino acutus, exteriore anguste semicordatus ibique basi obtuse auriculatus, superne leviter denticulatus, caeterum integer, subolivaceoviridis, opacus, crassiusculus, haud pellucidus, et venae erga lucem inspectae haud perspiciendae. FLORES et fructus fere omnino cum iis E. Brasiliensis quadrant, sed involucra non turbinata sed obovoidea, quam in illa fere duplo crassiora, bracteae cymularum masc. aliter evolutae, stamina multo numerosiora et dein semina aliter sculpta sunt.

Ab E. hypericifolia differt cymis terminalibus, capsulis majoribus, involucris et staminibus. Habitat „in Brasilia": Bello; prope Bio de Janeiro: Vauthier n. 156, Lund; et in prov. Bahia ad Ilheos: Blanchet n. 3153 A., Riedel, Martius n. 2167, Wawra et Maly n. 302.

ß. Involucra solitaria. Capsulae hirtellae. Folia denticulata.

Semina haud laevia. —

16. EUPHORBIA SABULICOLA BOISS. caulibus e basi procumbente adscendentibus inferne lignescentibus flexuosis;

EUPHORBIA.

680

foliis omnibus oppositis basi inaequilateralibus denticulatis, stipulis geminis basi connatis lacero-fimbriatis; involucris terminalibus solitariis campanulatis extus glabris intus superne hispidis , lobis primariis ovatis ciliatis, glandulis 4 transversim ellipticis subplanis, appendicibus transverse ellipticis quam glandulae majoribus extus integris v. demum crenato-lobulatis, bracteis intrainvolucralibus brevius palmatifidis crebre ciliatis; cymulis masc. 5—7-floris, loculis antherarum superne cohaerentibus caeterum divergentibus; ovario hirtello, stylis erectis bipartitis, seminibus grosse reticulato-rugosis. Euphorbia sabulicola Boiss. Cent. Euphorb. 6, et in BC. Prodr. XV. 2. p. 45. RADIX perpendicularis, validiuscula, mulierculae digitum aequans, apice valde multicaulis. CAULES semipedales v. etiam duplo altiores, eximie ramosi, plus minusve distincte fracto-flexuosi, ad nodos tumidi, inferne longo tractu lignescentes, superne in ramulos tenuissimos pallidos abeuntes, parce et crispule puberuli. STIPULAE fere discretae, parte libera dein deciduae et pars persistens demum stipulam duplicem irregularem truncatam simulans. FOLIA caulina 6—10 mm. longa, 4—5 ½ mm. lata, ovata v. oblongo-ovata v. oblongo-elliptica, apice obtusa, basi altero latere subacuta, altero semicordata, praeter basin undique minute dentata, utraque facie parce v. densiuscule puberula, opaca, firma, ramealia et ramulina sensim minora et ambitu nonnihil latiora. INVOLUCRA evoluta 1½ mm. longa, basi minus quam vulgo obconico-acutata, extus laevia. Appendices albicantes, quoad marginem variae, saepius tamen integrae. CAPSULAE 2 ⅓ mm. longae, in dorso coccorum carinatae, parce hirtellae. SEMINA 1 ½ mm. longa.

Habitat in arenosis quartzosis ad Bio de Janeiro: Gaudichaud n. 1124, Glaziou n. 24; ad Buracho: Schott n. 1676; et in arenosis prov. Espiritu Santo prope Caravelas: Princ. Neuwied.

γ. Involucra solitaria.

Capsulae glabrae.

Semina laevia. — Folia

integra. 17. EUPHORBIA BURCHELLI MUELL. ARG. caulibus erectis herbaceis dichotome ramosis pusillis; foliis omnibus oppositis basi vix obliquis lanceolatis integris rigidulis, stipulis geminatim connatis triangularibus incrassatis laceris; involucris terminalibus et in dichotomiis sitis solitariis hemisphaericis ore late apertis carnosulis extus glabris, lobis primariis triangularibus ciliatis intus hirtis, glandulis parvulis transverse oblongis glabris, appendicibus aequalibus reniformibus integris quam glandulae leviter majoribus concavis sub fructu involucro 2 ½plo brevioribus; cymulis masc. 5 circ. 6-floris; ovario glabro, stylis erectis bifidis, cruribus apice capitellatis; capsulis glabris, coccis dorso teretibus, seminibus (immaturis) laevibus.

Planta pusilla, 1—2-pollicaris, consistentia firma et colore fuscescente foliorum et caulium quodammodo similis E.potentilloidi, folia tantum lanceolata potius E. caecorum sed omnia opposita et appendices involucri valde diversae. CAULES verisimiliter e rhizomate crasso plures, visi (an tantum summitates caulium) dichotome ramosi, inferne distanter, superne dense foliosi, ad nodos tumiduli, rigiduli, superne praesertim cum ramulis nonnihil angulosi. STIPULAE valde abbreviatae. PETIOLI 1 mm. longi. LIMBUS foliorum 8—11 mm. longus, 2—3 mm. latus, acutus, basi obtusus et haud v. vix distincte inaequilateralis. INVOLUCRA brevius quam vulgo pedicellata, pedicello saepius paulo longiora, 1 ¾ mm. longa. APPENDICES a glandulis subconformibus fere tectae. BRACTEARUM intrainvolucralium lacinulae apice breviter penicillato-lacinuligerae. CAPSULAE 2 ⅔ mm. longae. Habitat in prov. Goyaz, inter Conceiçâo et Natividade: n. 8214.

Burchell


681

EUPHORBIACEAE: δ. Involucra solitaria.

Capsulae glabrae. basi subaequilateraliter cordata.

Semina rugosa. — Folia

18. EUPHORBIA BUXIFOLIA LAM. caulibus suberectis lignescentibus crebre foliosis; foliis omnibus oppositis basi utroque latere fere aequaliter auriculato-cordatis crassiusculis integris, stipulis subconnatis triangularibus inciso-dentatis ; cymis subunifloris late turbinatis extus glabris intus fauce pubescentibus, lobis ovatis triangularibus incisis, glandulis transverse ellipticis parvis, appendicibus ellipticis parvis; cymulis masc. 1—2-floris; ovario glabro, stylis bifidis erectis; capsulis parvis, coccis subcarinatis, seminibus transverse leviter rugulosis. Euphorbia buxifolia Lam. Dict. II. 421; Descourt. Antill. VI. t. 418; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 15. Euphorbia glabrato, Sw. Prodr. 77. Euphorbia littoralis H.B.K. Nov. Gen. II. 44. CAULES lignescentes, nigricantes, ad nodos subinerassati, cum reliquis partibus praeter faucem involucrorum glabri; rami primarii lignosi v. sublignosi, ramuli herbacei; internodia longitudine ludentia. STIPULAE incrassatae, parte marginali lacerata pallidiores. LIMBUS foliorum circ. 7—12 mm. longus, ovatus, acutus v. subobtusus, basi exciso-cordatus et fere aequilateralis, rigide membranaceus, olivaceovirens , opacus; venae indistinctae; petioli vix 1 mm. aequantes. INVOLUCRA l ½ mm. longa, pedicellis paulo longiora. GLANDULAE exiguae, orbiculari-ellipticae, appendices fere aequantes, pallidae, planiusculae et laeves. CAPSULAE paulo latiores quam longae. SEMINA globoso-ovoidea, plumbea.

Habitat in prov, Minas Geraës: Ackermann (in Hb. Mart.), et ad Caracas, et in Antillis variis, et in Florida.

§. 5. Caules vulgo prostrati. Involucra axillaria, turbinata, basi acuta. Appendices aequales v. irregulariter polymorphae , parvae. Cymulae masc. 1—2-florae , s. tota involucra tantum (3—)5—10andra. Styli bifidi.

α. Semina laevia.

Capsulae glabrae.

EUPHORBIA.

682

glandulis pallidis et appendicibus horizontaliter patentibus coronata. SEMINA matura plumbeoCAPSULAE 1 ¾ mm. longae, 2 mm. latae. grisea. Characteribus ad E. serpentem valde accedit, sed planta est multo robustior, dissimilis, appendices involucri aliae et stamina s. flores masc. cujusvis involucri 10 nec 5. A subsimili E. sabulicola, quae satis erecta et cujus involucra terminalia, primo intuitu glabritie partium et foliis integris distinguitur.' Habitat „in Brasilia meridionali“: Sello.

20. EUPHORBIA SERPENS H.B.K. caulibus prostratis; foliis omnibus oppositis basi inaequilateralibus parvis ambitu latis integris, stipulis geminatim in unam triangularem superne albido-lacinulatam connatis; involucro axillari solitario late turbinato parvo extus intusque glabro, lobis primariis lanceolato-ovatis ciliolatis, glandulis 4 transversim ellipticis concavis, appendicibus obverse reniformibus obtuse bilobatis iis paulo majoribus; cymulis masc. ad florem s. stamen unicum reductis; ovario glabro, stylis brevibus patentibus bifidis, cruribus clavatis; capsulis glabris in dorso coccorum carinatis, seminibus tetragonis laevibus. Euphorbia serpens H.B.K. Nov. Gen. II. 41; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 29. Euphorbia herniarioides Nutt. in Transact. Amer. Phil. soc. V. 171. RADIX annua et tenuis v. etiam perennans et tum eximie multicaulis. Partes omnes glabrae et glaucescenti-virides. CAULES nunc paucipollicares, nunc semipedales et longiores, semper tenues et ramosissimi valdeque foliosi, plus minusve pallidi. FOLIA distincte petiolata, caulina 4 ½—6 mm. longa, circ. 3 ½—5 mm. lata, i. e. ambitu fere orbicularia, vulgo oblique orbiculari-ovata, rotundato-obtusa v. retusa, basi oblique et leviter cordata, opaca, eleganter venosa. INVOLUCRA tantum 1 mm. longa, pedicellis dimidio breviora. BRACTEAE intrainvolucrales parvae, lacerae. STAMINA S. flores masc. monandri vulgo in toto involucro tantum 5. CAPSULAE l mm. longae, 2 mm. latae.

Folia integra.

19. EUPHORBIA EMARGINATA BOISS. caulibus inferne procumbentibus lignescentibus; foliis omnibus oppositis basi inaequilateralibus apice emarginatis integris, stipulis in unam triangularem lacero-dentatam connatis; involucro axillari solitario turbinato extus intusque glabro, lobis primariis et secundariis ciliatis illis lanceolatis, glandulis 4 transverse ellipticis quam appendices ellipticae albidae extus undulato-repandae paulo minoribus; cymulis masc. bifloris; ovario glabro, stylis exiguis erecto-patulis bifidis, cruribus apice capitatis; capsulis glabris in dorso coccorum carinatis, seminibus tetragonis laevibus. Euphorbia emarginata Boiss. in DC. Prodr. X V. 2. p. 32. Anisophyllum emarginatum Klotzsch et Garcke Tricoccae p. 24. Planta circiter pedalis, multicaulis, inferne indurata v. plane lignosa; caules e basi procumbente adscendentes, subvirgati v. patenter ramosi, rigidiusculi, nonnihil flexuosi, cum omnibus partibus glabri, fuscescentiv. olivaceo-virides. STIPULAE geminatim connatae v. demum in parte inferiore caulium rumpendo-segregatae v. saepius ex parte marcescendosecedentes. PETIOLI distincti, tenuissimi. FOLIA caulina 6 — 8 mm. longa, oblongo-ovata, saepe nonnihil curvata, basi cordata, nunc distinctius nunc levius inaequilateralia, apice exciso-emarginata, in sinu lato minute mucronulata, integra, olivaceo- v. fuscescenti-viridia, opaca, firma, ramorum paulo minora, ramulorum ultimorum 3—4 mm. longa, omnia modice approximata. INVOLUCRA 1 mm. longa, pallida, laevia, apice

Habitat prope Bahiam: Blanchet n. 2022; verisimiliter in prov. Goyaz: Pohl (in Hb. Martii); in prov. Para cultis prope Sardarem: Martius ; ad Cumana: Bonpland; in Mexico et in parte meridionali Amerieae sept.

Var. ß. RADICANS Engelm. ap. Boiss., caulibus fere tota longitudine hinc inde ad nodos radicantibus, foliis quam in forma genuina speciei paulo minoribus caeterum eodem modo dispositis et conformibus. Euphorbia serpens ß. radicans Engelm. Mss. ap. Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 30. Habitat in prov. Goyaz secus flumen Tocantins inter Funil et S. Joâo: Burchell n. 8890; et prope Rio de Janeiro et Macahé, locis humidis tempore pluvioso inundatis: Riedel n. 373; dein in Mexico et Texas et verisimiliter etiam in territoriis intermediis.

Var. γ. IMBRICATA Boiss. in DC. l. c., caulibus ramosissimis ad nodos radicantibus, foliis parvis crassioribus subconcavis et imbricatis. FOLIA saepius tantum 2—2 ½ mm. longa, multo densiora quam in var. ß. et in forma normali speciei et distincte rigidiora, leviter concava et hanc ob rem primo intuitu acutiora, sed revera tamen quoad formam non diversa.

Habitat in Brasilia, an prov. Minas Geraës ?: Claussen n. 2023.


EUPHORBIACEAE:

683 ß. Semina impresso-rugulosa.

Capsulae glabrae.

Folia integra.

21. EUPHORBIA OVALIFOLIA ENGELM. caulibus prostratis herbaceis tenuibus; foliis omnibus oppositis basi inaequilateralibus integris, stipulis discretis triangulari-lanceolatis fimbriato-lacinulatis; involucris axillaribus solitariis turbinatis extus intusque glabris, lobis primariis lanceolato-ovatis fimbriatis, glandulis 4 transverse ellipticis, appendicibus transverse ellipticis integris; cymulis masc. (1—)2-floris; ovario glabro, stylis brevissimis breviter bifidis, cruribus anguste obovoideis; capsulis glabris, coccis dorso carinatis, seminibus obtuse tetragonis impresso-rugulosis. Euphorbia ovalifolia Engelm. ap. Klotzsch et Garcke Tricoccae 26; Boiss. in DC. Prodr. X V. 2. p. 43, inclus. y. Montevidensi ejusd. l. c. Euphorbia Engelmanni Boiss. Cent. Euphorb. 15 ex parte. tenuis aut perdurans et crassior et tum valde multicaulis. cum omnibus partibus glabri, 2—5-pollicares, nunc tenuiores, nunc rigidiores, pallidiores aut magis infuscati, valde subdivaricatoramosi et dense v. densiuscule foliosi. FOLIA caulina 5—7 mm. longa, obovata v. elliptica v. ovata, rotundato-obtusa v. subemarginata, basi intus acuta extus semicordata, opaca, ramorum et ramulorum triente v. duplo et ultra minora. FLORES et CAPSULAE similes iis E. serpentis. RADIX

CAULES

Tota satis similis E. serpenti, quacum glabritie fereque forma partium convenit, attamen ab ea stipulis distinctis elongatis nec in unam triangularem connatis et praesertim seminibus haud laevibus facile distinguitur. — In specimine Casarettoano appendices involucri vulgo quam in speciminibus Chilensibus angustiores minusque pallidae sunt, sed satis ludunt et varietatem firmam vix constituunt. Calyx fem. sub ovario ut in forma genuina nunc distinctus nunc obsoletus est. Halitat in Montevideo: Casaretto n. 453, et in Chili et prope Mendoza.

γ. Semina transverse sulcata.

Capsulae vestitae. Folia denticulata.

22. EUPHORBIA PROSTRATA AIT. caulibus prostratis filiformibus; foliis oppositis basi leviter inaequilateralibus denticulatis, stipulis geminatim connatis triangularibus inciso-lacinulatis; involucris paucis in cymulam axillarem fere sessilem dispositis turbinatis extus intusque glabris, lobis primariis ovatis lacinulatis, glandulis 4 exiguis transversim ellipticis, appendicibus angustis integris v. subobsoletis; staminibus in quoque involucro 3—5; ovariis et capsulis in angulis albido-hirtellis caeterum glabris, stylis brevibus patentibus 2-fidis, cruribus clavatis; coccis dorso carinatis, seminibus tetragonis transverse profunde 5-7sulcato-undulatis. Euphorbia prostrata Ait. Hort. Kew. II. 139; Boiss. Euphorb. Icon. t. 17, et in DC. Prodr. X V. 2. p. 47. Euphorbia callitrichoides Il.B.K, Nov. Gen. II. 52. Euphorbia tenella H.B.K. l. c. (ubi errore capsulae glabrae). Euphorbia trichoqona Bertol. Miscell. bot. III. 20. t. 6. fig. 3. Euphorbia perforata Guss. Prodr. I. 540. CAULES tenues, vulgo RADIX annua, tenuis, rarius perennans. ramosissimi, densiuscule foliosi, undique glabri v. superne unifariam crispule puberuli. STIPULAE exiguae. PETIOLI diametrum caulium bene aequantes. LIMBUS foliorum vulgo obovatus v. ellipticus, saepius rotundato-obtusus v. subinde acutiusculus, basi nunc obtusior nunc magis cuneatus, vulgo obsolete oblique cordatus, saepissime 4—5 mm. longus, virens, integer v. superne denticulatus, glaber v. subtus parce puberulus.

EUPHORBIA,

684

CAPSULAE 1 ½ mm. longae, pallidae, nonnisi dorso et circa dorsum coccorum hispidulae, quo charactere species a simili E. serpente etiam absque seminibus statim dignoscitur.

Habitat in hortis Bio de Janeiro frequens: Lindberg n. 750; in Peruviae prov. Maynas ad Yurimaguas: Poeppig n. 2175; in Surinamia: Weigelt, Wullschaegel n. 1077; in Cuba: C. Wright n. 549, et dein in Texas, Louisiana, in Canariis et in Africa calidiore occidentali. Praeter specimina Lindbergiana caeterum e Brasilia non vidi, Spruceana enim ab ill. auctore olim citata ad E. thymifoliam pertinent.

23. EUPHORBIA THYMIFOLIA BURM. caulibus subprostratis filiformibus; foliis oppositis basi plus minusve aequilateralibus crenatis, stipulis geminatis longiusculis lanceolatis fimbriato-lacinulatis; involucris 2—4 in cymulam subsessilem axillarem dispositis, involucris turbinatis hirtellis intus glabris hinc longe fissis, lobis primariis oblongo-ovatis lacinulato-fimbriatis, glandulis 4 exiguis stipitatis concavis transverse ellipsoideis, appendicibus polymorphis extus 4—5-lobis v. abortu loborum minimis et ellipticis mediocribus; staminibus in toto involucro (3—)5; ovariis et capsulis crispule pubescentibus, stylis erectis bifidis, cruribus clavatis; seminibus transversim profunde undulato-4—5-sulcatis. Euphorbia thymifolia Burm. Flor. Ind. 2.; Icon. Thes. Zeyl. t. 105. fig. 2.; Lam. Dict. II. 423; Pers. Syn. II. 13; Boiss. in DC. Prodr. X V. 2. p. 47. Euphorbia thymifolia /3. Linn. Amoen. Acad. III. 115. Euphorbia Burmanniana J. Gay in Webb Phytogr. Canar. III. 239. Euphorbia rubicunda Blume Cat. hort. Bogor. p. 73. Euphorbia maculata Aubl. Guyan. I. 479. Anisophyllum thymifolium Klotzsch et Garcke Tricoccae 25. Anisophyllum Burmannianum Kl. et Garcke l. c. RADIX nunc annua et tenuis, nunc perennans et tum apice valde multicaulis. CAULES circ. 6 — 15 cm. longi, in planta annua suberecti, in radice perennante e basi prostrata adscendentes, subsimplices v. inferne pauciramosi, fere tota longitudine dense foliosi et praesertim superne densiuscule foliosi. STIPULAE fuscescentes, lacinulae albidae. PETIOLI distincti sed breves. LIMBUS foliorum nunc ovatus, nunc ellipticus, nunc obovatus, semper obtusus v. subobtusus, basi varius, nunc fere aequilateralis et modice cordatus, nunc inaequilateralis, saepius 5—6 mm. longus, dentatus v. subinteger, fuscescens, indumento nunc copiosiore nunc mox fere omnino evanescente valde ludens. CYMULAE exiguae, in parte inferiore autem caulium non raro elongatae, racemuliformes et dense microphyllinae. INVOLUCRA 1 mm. tantum longa; appendices haud raro rubellae vulgoque valde inaequaliter evolutae. CAPSTYLI etiam in capsulis suberecti. SULAE l ½—1 mm. longae.

Confer ad E. adenopteram. Habitat in prov. Bio de Janeiro arenosis prope Macahé: Riedel; ad Bio Bagagem: Pohl n. 2168; in prov. Minas Geraës agris cultis ad Salgado: Martius; in prov. Pernambuco: Gardner n. 1128; in prov. Goyaz ad Bio Maranhdo: Pohl n. 2388; inter Goyaz et Cavalcante: Burchell n. 7667; prope Bahiam in argillosis apricis: Salzmamn n. 505, Blanchet n. 62, 1977; in prov. Para ad Santarem: Spruce n. 203; prope Para: BurcheU n. 9592, Martius; et inter 8. Jodo et 8. Anna: BurcheU n. 9108. Etiam in America calidiore adjacente, in Antillis, in Africa calidiore occidentali et orientali et Asia meridionali continentali et in insulari latissime distributa.

24. EUPHORBIA PILULIFERA LINN. caulibus suberectis; foliis omnibus oppositis basi inaequilateralibus serrulatis, stipulis geminis lanceolato-linearibus sublacinuligeris; cymis involucrorum axillaribus et subterminalibus subglobosis ; involu-


685

EUPHORBIACEAE:

erorum bracteis subtriangularibus fimbriato-lacinulatis, inyolucris numerosis exiguis turbinatis extus hirtis intus glabris, lobis primariis triangularibus fimbriato-laceris, secundariis nunc lanceolatis subfimbriatis nunc apice in appendicem concavam integram evolutis, glandulis orbicularibus turbinato-concavis; cymulis masc. 4—-6 unifloris s. 4—6-andris; ovario pilis adpressis flavicantibus pubescente, stylis brevissimis bipartitis, cruribus apice incrassatis; capsulis exiguis, seminibus ellipsoideo-tetragonis transversim rugosis rubellis. Euphorbia pilulifera Linn. Amoen. acad. III. 114; Burm. Zeyl. t. 105. fig. 1 ; Jacq. Icon. I. t. 478; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 21. Euphorbia hirta Linn. Amoen. l. c.; Burm, Zeyl. t. 104; Jacq. Coll. V. t. 11. fig. 1. Euphorbia capitata Lam. Dict. II. 422; Descourt. Antill. III. t. 227. Euphorbia globulifera H.B.K. Nov. Gen. II. 56. Euphorbia verticillata Vell. Flor. Flum. V. t.16, Text 202. Euphorbia nodijlora Steud. Nomencl. I. 613. CAULES subsolitarii, semipedales v. paulo altiores, vulgo omnino simplices, nunc ima basi divisi, nunc etiam e radice perennante magis numerosi et adscendentes, saepe flexuosi, cum reliquis partibus pilis dimorphis flavicantibus plus minusve vestiti, apice saepius dense flavohispiduli; pili majores inferne tantum fere tota longitudine transversim fusco-articulati, setuliformes. STIPULAE 1 ½— 2 mm. longae, quoad formam satis ludentes, vulgo tamen angustae et saepius extus lacinulam linearem gerentes, discretae v. etiam subinde geminatim connatae. PETIOLI circ. 2 mm. longi. LIMBUS foliorum 1 ½ — 4 ½ cm. longus, 8—22 mm. latus, irregulariter quintuplinervius, ambitu ludens, saepius tamen oblongato-ovatus, subacutus, basi inaequaliter cuneatus v. altero latere acutus, altero semicordatus, margine praeter basin denticulatus, creberrime tortuoso-vermiculari-venosus, subtus nonnihil albicans. PEDUNCULI cymarum sub nulli v. rarius 5—15 mm. attingentes. CYMAE vulgo globosae, in speciminibus autem melius evolutis compacto-corymbiformes. INVOLUCRA evoluta 1 mm. longa, lobi nonnihil conniventes. CAPSULAE 1 ½ mm. tantum latae, trigonae, adpresso-pubescentes; cocca obtuse carinata.

Habitat in prov. 8. Paulo ad oppidum Santos: Lindberg n. 668; in prov. Minas Geraës prope Lagoa Santa: Warming; in monte Itacolumi: Helmreichen; ad Formigas: Martius; prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 344, 1468; Lund, Schott n. 1666, Pohl n. 262, Weddell n. 21, Morson, Riedel n. 8; in prov. Espiritu Santo paludosis ad Aldea Velha: Prine. Neuwied; in prov. Bahia: Blanchet n. 1379, 3152 A., Salzmann n. 506; ad Ilheos: Wawra et Maly n. 361; ad Joazeiro et Caitété: Martius; in prov. Goyaz ad Porto Imperial: Burchell n. 8429; in prov. Para prope Santarem: Spruce n. 202, et in prov. do Alto Amazonas ad Mandos: Martius; in Brasilia occidentali: Tamberlik, nec non in reliquis terris calidioribus adjacentibus et in Africa et Asia late distributa.

Var. ß. PROCUMBENS Boiss., saepe perennans, caulibus prostratis abbreviatis saepe densius setosis, capitulis tantum terminalibus foliis supremis bracteatis, foliis minoribus. Euphorbia XV. 2. p. 21. Euphorbia occid. II. 872. Euphorbia Euphorbia Euphorbia

pilulifera (3. procumbens Boiss. in DC. Prodr.

686

§. 6. Caules prostrati. Involucra axillaria, turbinata. Appendices inaequales, magnae, petaloideae. Cymulae masc. circ. 4-florae. Styli bifidi.

25. EUPHORBIA ADENOPTERA BERTOL. caulibus numerosis prostratis herbaceis; foliis omnibus oppositis basi inaequilateralibus superne denticulatis, stipulis lineari-subulatis geminis s. discretis ciliatis; involucris paucis v. solitariis axillaribus subsessilibus turbinatis subangulosis extus hirsutis intus pubescentibus hinc profundius fissis, lobis ovatis brevibus ciliatis, glandulis transverse oblongis ante appendices majores sitis longioribus; appendicibus duabus truncato-obovatis mediocribus subbilobis, duabus magnis oblique truncato-obovatis lobatis albis v. rubellis demum firmis et subscariosis; staminibus in toto involucro circ. 20; ovario pubescente, stylis erectis bifidis, cruribus subclavatis; capsulis hirsutis, coccis carinatis, seminibus profunde transverse 5—7-sulcatis. Euphorbia adenoptera Bertol. Misc. bot. III. 436. t. 23. fig. 3; Boiss. Euphorb. Icon. t. 19, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 49. Euphorbia dioica H.B.K, Nov. Gen. II. 43. Euphorbia Lindeniana A. Bich. Fl. Cub. XI. 197. Euphorbia callitrichoides Schauer in Linnaea XXV. 727, non Kunth. Euphorbia anceps Benth. Sulphur 162. Euphorbia ocymoides Hook. et Arn. in Bot, Beech. 310, non Linn. Anisophyllum inaequale, A. Lindenianum, A. densiflorum et A. amoenum Klotzsch et Garcke Tricoccae 37. 28. 33. Planta annua v. perennans, quoad magnitudinem, ramificationem, valitudinem caulium, et magnitudine forma indumento et colore nec non situ plus minus denso foliorum, numero involucrorum, colore et forma appendicum eximie ludens, ita ut varia specimina plus minusve evoluta, florigera aut fructigera herbariorum majorum primo intuitu cuique ad species plures habitu bene distinctas referenda appareant. CAULES enim 1 — 10-pollicares et longiores, vulgo modice ramosi, filiformes aut firmi aut rigidi v. satis crassi. FOLIA 3—14 mm. longa, basi vulgo eximie inaequilateralia, ambitu ludentia sed saepius oblongo-elliptica, rotundatoobtusa, viridia, pallida, olivacea et fusca, cum ramis indumento nunc copiosiore nunc parciore vestita. FLORES similes iis E. thymifoliae, sed appendices aliae multo majores et geminatim valde inaequales, quo charactere specimina minora et tantum florigera hujus speciei facili negotio ab E. thymifolia certo distinguuntur. Cymulae masc. 4—5andrae, nec monandrae caeterum omnino differunt. Habitat „in BrasiliaBiedel; in prov. Espiritu Santo prope Victoria: Prine. Neuwied; in prov. Bahia campis aliisque locis aridissimis secus flumen S. Francisco: Martius, Salzmann, Blanchet n, 186; ad Joazeiro: Martius, et in prov. Piauhy prope Oeiras: Martius; prope Goyaz: Burchell n. 6508, 6664; prope Porto Imperial ad flumen Tocantins: Burchell n. 8601; in „Brasilia occidentali“: Tamberlik. Etiam in Guyanis, in Venezuela, Mexico, Cuba, Haiti et in Florida.

obliterata Jacq. Amer. 152; Swartz Fl. Ind. procumbens DC. Cat. hort. Monsp. 111. ophthalmica Pers. Enchir. II. 13. gemella Lay. Nov. Gen. 17.

Similiter ut forma normalis ludit. Involucra viridia v. purpurascentia.

Polia subinde rubro-maculata.

Habitat „in Brasilia meridionali“: Commerson, Biedel; dein in Carthagena, in Mexico, in Antillis et in India orientali prope Singapore.

Euphorb.

EUPHORBIA.

Sectio IV. CYTTAROSPERMUM Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 53. — Genera ADENOPETALUM, EUMECANTHUS et LEPTOPUS Klotzsch et Garcke Tricoccae 42, 45, 47. — Folia inferiora v. fere omnia alterna, superiora v. etiam media opposita. Stipulae glanduliformes. Lobi secundarii involucrorum appendiculati. Semina non distincte carunculata, favoso-foveolata. — Herbae graciles, basi saepe lignescentes, erectae. Folia longissime petiolata, ovata, penninervia. 87


EUPHORBIACEAE:

687

CONSPECTUS SPECIERUM. Caules semipedales, simplices. Involucra 25-andra, basi acuta. Appendices integrae . . . . 26. E. SPRUCEANA. Caules 1—2-pedales, ramosi. Involucra 5—10-andra, basi obtusa. Appendices 2—4-partitae . . 27. E. SCIADOPHILA.

26. EUPHORBIA SPRUCEANA BOISS. caulibus herbaceis basi lignescentibus; foliis summis oppositis, reliquis omnibus alternis longissime petiolatis ovatis integris, glandulis stipularibus conicis; cymis involucrorum terminalibus bipartitis, bracteis involucrorum exiguis lineari-lanceolatis; involucris cylindricoturbinatis basi acutis extus adpresso-puberulis intus glabris, lobis primariis lineari-lanceolatis integris, secundariis ovatis brevioribus subintegris, duobus tantum in glandulam parvam transverse ovatam abeuntibus et appendicem transversim ellipticam paulo majorem integram gerentibus; bracteis monadelpbiarum profunde divisis crebre lacinuligeris; cymulis masc. 5-floris; ovario cum stylis brevibus bipartitis parce pubescente; seminibus crebre favoso-foveolatis et echinulato-tuberculatis. Euphorbia Spruceana Boiss. in DC. Prodr. XV. 2.p. 53. omnino herbacei v. basi demum CAULES circiter semipedales, lignescentes, e basi curvata v. adscendente erecti, simplices, obscure virides et glabri v. superne puberuli. STIPULAE exiguae, acutae. PETIOLI limbum circ. aequantes v, demum eo longiores. LIMBUS foliorum 15—35 mm. longus, 12—23 mm. latus, plus minusve ovatas, obtusus, basi contracta subacutus, membranaceus, obscure viridis et utraque facie adpresso- v. subadpresso-puberulus. BRACTEAE involucrorum 2—3 mm. longae. CYMAE 1—2 cm. longae. INVOLUCRA 2—2 ¼ mm. longa, pedicellos florendi tempore aequantia, dein iis breviora. PEDICELLI florum fem. elongati, arcuati, glabri. CAPSULAE 2 mm, longae; cocca dorso obsolete carinata. SEMINA plumbeo-nigricantia.

Habitat in montosis secus flumen Maynas Peruviae orientalis prope Tarapoto: B. Spruce n. 4378. Forte etiam in Brasilia adjacente.

EUPHORBIA.

688

3—4-plo minor saepeque rhombeo- v. subrhombeo-orbicularis, FLORUM habitus ut in E. Spruceana, sed involucra ambitu latiora et magis hispida et flores masc. monandros tantum 5—10 nec 25 gerentia et appendices glandularum omnino aliae. CAPSULAE 2 mm. longae. SEMINA ut in E. Spruceana sed foveolae minus numerosae. Habitat in prov. S. Pauli umbrosis prope Ypanema: Biedel, Pohl n. 1667; ad margines silvarum provinciae Minas Geraës prope Caldas: Begnell n. 405; in silvis et in virgultis prope Lagoa Santa: Warming; prope Goyaz: Burchell n. 6864; inter Funil et S. Joâo prov. Goyaz: Burchell n. 9016; ad Bio Madeira: Biedel.

Sectio V. DICHILIUM Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 58. — Folia inferiora et media alterna, reliqua opposita v. ternatim verticillata. Stipulae glanduliformes. Involucra appendiculata. Glandulae transverse plicato-bilabiatae, labium exterius cum appendice connatum. Appendices integrae. Semina minute v. obsolete carunculata, longitudinaliter seriatim mamilloso-tuberculata. — Caules herbacei, fistulosi, ad nodos constricto-articulati. Folia majuscula, vulgo longiuscule petiolata, rhombeo-ovata, penninervia. Petioli limbum demum semiaequantes. 28. EUPHORBIA INSULANA VELL. caulibus herbaceis erectis, superne dichotome ramosis; foliis superioribus oppositis v. ternatis integris, stipulis glanduliformibus exiguis obtusis, petiolis limbo rhombeo-ovato 2—5-plo brevioribus; involucris in cymam terminalem dibrachiatam gracilem dispositis turbinatoobovoideis extus intusque glabris circ. 38-andris; appendicibus subreniformibus quam glandulae 2—4 modice majoribus integris firmis, lobis primariis obovatis fimbriatis, bracteis florum masc. majusculis; ovario scabrello, stylis abbreviatis crassis bifidis, stigmatibus obovoideis; capsulis in dorso coccorum rotundatoobtusis hirtellis, seminibus crebre mamillatis minute albocarunculatis. Tabula nostra XCIII.

27. EUPHORBIA SCIADOPHILA BOISS. caulibus herbaceis superne dichotome ramosis; foliis inferioribus alternis, reliquis vulgo ex majore parte oppositis longissime petiolatis ovatis integris, glandulis stipularibus exiguis subulatis; cymis involucrorum depauperatis, bracteis involucrorum microphyllinis; involucris late turbinatis extus hispidis intus glabris, lobis primariis ovatis superne dentatis, secundariis 4 glanduligeris uno eglanduloso, glandulis transverse ellipticis parvis, appendicibus 2—4-partitis, laciniis anguste lanceolatis diametro glandularum multo longioribus adscendentibus; bracteis internis exiguis; staminibus in toto involucro tantum 5—10; ovario parce pubescente v. glabro, stylis profunde bifidis glabris; coccis dorso rotundato-obtusis, seminibus crebre favoso-foveolatis. Tabula nostra XCVII. Euphorbia sciadophila Boiss. in DC. Prodr. X V. 2. p. 57. Leptopus Brasiliensis Kl. et GarcJce Tricoccae 45 (non Euphorbia Brasiliensis Eam.). CAULES 1—2-pedales, erecti v. suberecti, inferne alternatim caeterum saepe opposite multiramei, pallide virides et glabri v. apice parce puberuli, interdum tenelli. STIPULAE perexiguae, tenues. PETIOLI limbum circ. aequantes v. demum superantes, tenelli, in axilla saepissime ramulum microphyllinum saepeque florigerum gerentes. LIMBUS foliorum 1 ½—2½ cm. longus, late ovatus v. triangulari-ovatus, obtusus, vulgo minute mucronulatus, basi abrupte contracta nonnihil acutatus v. truncatoobtusus, membranaceus, pallide viridis, utraque facie adpresso-puberulus, penninervius; ramulorum axillarium microphyllorum minutus, saepe

Euphorbia Insulana Vell. Flor. Flum. V. t. 14, Text. p. 202. Poinsettia Insulana Klotzsch et GarcJce Tricoccae 103. Euphorbia anomala Salzm. ap. Boiss. Euph. Icon. t. 38, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 59. CAULES solitarii v. plures, 2—3-pedales, erecti, superne in ramos erecto-patentes dichotome divisi, teretes, superne tenuiter sulcati, glaucopallidi et glabri, nonnihil ad nodos flexuosi; nodi 2—5 cm. inter se distantes et rubentes. Lac albo-coerulescens (Martius Obs.). STIPULAE exiguae, late obtusae. PETIOLI tenues. LIMBUS foliorum inferiorum usque ad 8 cm. longus et 3 ½ cm. latus, superiorum gradatim minor et ambitu angustior, priorum rhombeo-ovatus, longius v. brevius acuminatus, basi abrupte breviter acutatus, membranaceus, laete v. pallide v. obscure viridis, supra glaber, subtus pallidior et cum petiolis et summitatibus ramorum praesertim margine hispidulo-pubescens, foliorum floralium saepius 3 cm. longus, ovato-lanceolatus. CYMAE exsertae, tenuirameae, rami inferne nudi, superne involucra 2—5 gerentes. BRACTEAE involucrorum ovato-sublanceolatae, obtusae, superne fimbriatae. PEDICELLI involucrorum 3—4 mm. longi v. ille involucri in dichotomia siti filiformielongatus. INVOLUCRA 2 ¾ mm. longa, sicca olivaceo-viridia. APPENDICES adscendentes labio exteriori glandularum arcte connatae, numero variae. GLANDULAE transversim plicato-bilabiatae, labium alterum interius liberum, alterum exterius. CAPSULAE 4—4 ¼ mm. longae, pallidae. Mamillae seminum libere prominentes, subtruncato-obtusae, apice fusco-ustulatae.

Habitat prope Bio de Janeiro: Schott n. 5810, 5812, Biedel; in umbrosis prope Bahiam: Salzmann n. 508, Blanchet, Martius; in prov. Piauhy et Maranhâo ad flumen Itapicurú in aquaticis: Martius; nec non ad Caracas: Plée.


689

EUPHORBIACEAE:

Var. ß. MINOR Müll. Ary., caulibus circ. pedalibus valde dichotome divisis fragillimis, foliis lanceolato-rhombeis 2—4-plo minoribus densius papilloso-vestitis, petiolis limbo 2—6-plo brevioribus. Primo intuitu ob folia minora et brevius petiolata speciem distinctam simulat, sed structura florum, fructuum et seminum accurate cum specie convenit. Habitat prope Bio de Janeiro: Glaziou n. 4196.

Sectio VI. CROSSADENIA Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. р. 64. — Folia caulina alterna, floralia sparsa. Stipulae glanduliformes. Involucra appendiculata; appendices palmatim divisae. Semina carunculata, tuberculata. — Herbae perennes et frutices. Folia omnium sessilia v. subsessilia, palmatinervia. Styli indivisi. CONSPECTUS SPECIERUM. a. Caules herbacei, foliosi. Tota cum involucris et ovariis hirtella. Involucra 40—50-andra. Folia oblongo-ovata 29. E. SESSILIFOLIA. Tota cum involucris et ovariis glabra. Involucra circ. 20-andra. Folia spatbulata ... 30. E. GOYAZENSIS. b. Caules breves carnoso-incrassati. Rami elongati foliosi graciles 31. E. SARCODES. с. Caules et rami fruticosi, aphylli. Ramuli folii-florigeri brevissimi dense cicatricosi .... 32. E. LYCIOIDES.

EUPHORBIA.

690

umbellis 3—7-radiatis strictis, radiis involucra 1—3 gerentibus; involucris turbinato-campanulatis glabris, glandulis transversim oblongis transversim plicato-subbilabiatis; appendicibus profunde 4—7-partitis, laciniis lineari-lanceolatis rectis planis rigidulis diametro glandularum pluries longioribus, lobis primariis majusculis suberectis ovatis rotundato-obtusis ciliolatis; bracteis cymularum masc. paucis; cymulis masc. 5 saepius 4-floris; ovario cum stipite elongato subrecto et stylis glabro, stylis elongatis gracilibus paulo ultra medium connatis; capsularum coccis dorso vix carinatis glabris. Euphorbia Goyazensis Boiss. Cent. Euphorb. 28, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 64. Tota glabra. CAULES circ. pedales, e radice perenni plures, stricti, inferne longo tractu simplices, superne sparse pauciramosi. FOLIA usque ad umbellam omnia sparsa, 2 — 3 cm. longa, 2 mm. tantum lata, internodiis longiora, sensim leviter angustata, summo apice obtuse acuminata, carnosulo-membranacea, glabra, olivaceo-viridia, umbellam involucrantia partem nudam radiorum aequantia, reliquis vix breviora, floralia saepius 1 ½ cm. longa, lineari-lanceolata, involucra et stylos longius superantia. INVOLUCRA pedicellis paullo longiora, evoluta 5 mm. longa (absque laciniis appendicum). APPENDICES 4 mm. longae, divergenter et rigidule palmatim divisae, laciniae erecto-patulae integrae aut bilobae. GLANDULAE fere ut in sectione Dichilio. OVARIUM exsertum. STYLI tres 3 — 3½ mm. longi, apice modice acuti, haud divisi, parte libera erectopatuli. CAPSULAE 4 ½ mm. longae, pallidae. SEMINA matura mihi haud obvia, immatura laevia, a cl. auct. dicuntur ad angulos grosse et obsolete pyramidata.

Habitat in prov. Goyaz, ad silvas sabulosas missionis Douro: Gard-

29. EUPHORBIA SESSILIFOLIA BOISS. caulibus herbaceis erectis; foliis inferioribus squamiformibus, reliquis foliaceis subsessilibus alternis, sub umbella ternis, stipulis exiguis glanduliformibus obtusis; umbellis 1—3-radiatis, radiis involucrum unicum gerentibus; involucris subsessilibus hemisphaericis latioribus quam longis extus hirtis intus glabris, lobis primariis ovatis subtruncatis inciso-lobatis, glandulis transversim plicatobilabiatis subtus papilloso-hirtellis; appendicibus latis palmatim 7 — 15-partitis, laciniis margine involutis angustis diametro glandularum multo longioribus; bracteis cymularum paucis; cymulis masc. 5 circ. 8—10-floris; ovario cum stipite elongato tomentoso-pubescente, stylis elongatis indivisis triente connatis erectis et glabris. Euphorbia sessilifolia Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 64. CAULES e rhizomate crasso plures, 10 — 25 cm. longi, cum omnibus partibus praeter appendices et stylos pilis brevibus rigidulis articulatis lurido-fulvis hirtelli, simplices, firmi, circiter a medio foliosi. FOLIA haud arcte sessilia, oblongo-ovata v. superiora ovato-lanceolata, acuta, firma, inferiora v. omnia circ. 6—8 mm. longa, superiora demum dimidio longiora. UMBELLAE radii evoluti 2—6 cm. longi, dimidia longitudine nudi, superne foliosi. PEDICELLI involucrorum crassi et breves. INVOLUCRA absque appendicibus 4 mm. longa. GLANDULAE ut in sectione Dichilio. APPENDICES involucro aequilongae, erecto-patentes, rigidule palmatipartitae. STAMINA circ. 45—50. PEDICELLUS fem. in involucro hirtellus, demum valde elongatus, sesquicentimetralis. Capsulae et semina ignota.

Halitat in prov. Goyaz, in Serra S. Feliz ad Bio Trahiras: Pohl n. 1234, et inter Goyaz et Cavalcante; Burchell n. 7523.

30. EUPHORBIA GOYAZENSIS BOISS. caulibus herbaceis erectis; foliis sessilibus alternis, floralibus oppositis, omnibus strictis angustis, glandulis stipularibus exiguis punctiformibus;

ner n. 3440.

31. EUPHORBIA SARCODES BOISS. caulibus crassis carnosis paucirameis, famis inferne foliosis superne nudis; foliis ramorum alternis spathulatis, radiorum umbellae oppositis obovatis integris, sub umbella ternis v. quaternis, stipulis exiguis glanduliformibus obtusis; umbellis 2—4-radiatis, radiis semel v. bis bifurcatis; involucris solitariis subsessilibus turbinatohemisphaericis extus intusque glabris, lobis primariis ovatis rotundato-obtusis ciliolatis erectis, glandulis transversim ellipticis leviter plicato-concavis glabris; appendicibus magnis involucrum aequantibus profunde palmatim 5—7-partitis, laciniis subsetaceis margine involutis; bracteis cymularum masc. paucis linearilanceolatis indivisis margine nudis; staminibus in involucro tantum circ. 15; ovario glabro, stylis elongatis fere tota longitudine connatis; seminibus verrucis latis valde applanatodepressis vix prominentibus tectis. Tabula nostra XCIV.

Euphorbia sarcodes Boiss. Cent. Euphorb. 29, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 64. CAULES 2—4-pollicares, dichotome divisi, carnoso-incrassati, crassitie digiti, superficie plumbeo-grisea cicatricoso-subinaequales, hinc inde magis tumidi; divisiones 2—5 in ramum continuum semipedalem erectum v. suberectum abeuntes. RAMI cauliformes, simplices, cum foliis et reliquis partibus glabri. FOLIA ramealia 2—3 cm. longa, superne 3—8 mm. lata, obtusa, basin versus sensim angustata, crassiuscule membranacea, firma, umbellaria fere elliptico-linearia, 15 —18 mm. longa, radiorum tantum 6—8 mm. longa v. minora, ambitu a praecedentibus omnino recedentia, late obovata v. fere orbicularia et opposita. RADII 3—8 cm. longi, saepe demum inferne longo tractu nudi. INVOLUCRA folia floralia vix excedentia, evoluta absque appendicibus 3½ mm. longa. Numerus florum masc. pro magnitudine involucrorum


EUPHORBIACEAE:

691

reductus. CAPSULAE 5 mm. longae; cocca dorso obtusa. seminum valde exigua sed distincta.

Caruncula

692

Tota planta pilis obscure cinereis septatis patenter hispidula. perennis. CAULES saepius vix semipedales, parce ramosi, subtenues, laxe imbricato-foliosi. PETIOLI 1—2 mm. longi, stipulis pluries longiores, dense hispidi. LIMBUS foliorum saepius 8 — 10 mm. latus, vulgo paulo latior quam longus, rotundato-obtusus, basi leviuscule sed late cordatus, supra praeter marginem hirtellum subglaber, olivaceofuscescens, subtus subadpresso-villosulus, v. ramulorum axillarium brevium circiter triente et ultra minor, omnium firme membranaceus. INVOLUCRA fere sessilia, vix omnino 1½ mm. longa, basi cuneato-acutata, ore latiuscule aperta. CALYX fem. pro genere valde evolutus, 1 ⅓ mm. longus; laciniae triangulari-lanceolatae, fere subulato-acuminatae. CAPSULAE 2 ⅔ mm. longae. RADIX

Habitu valde distincta. Habitat in prov. Goyaz in planitie elevata arenosa (Taboleiro dicta) ad Lapa Comprida: Gardner n. 2300; et in prov. Pernambuco inter Bom Jardim et Cruz de Valerio: Martius n. 2422.

32. EUPHORBIA LYCIOIDES BOISS. ramis fruticosis tumidis tortuosis parce divisis dense sed brevissime multiramulosis, ramulis subgemmiformibus densissime microphyllinis; foliis obovato-spathulatis, floralibus orbiculari-ellipticis subsessilibus integris, stipulis subulatis inferne lanatis; involucris in ramulorum apice 1—3 hemisphaericis extus glabris intus fauce tomentellis caeterum glabris, lobis primariis ovatis obtusis ciliolatis hirtis, glandulis transverse ovatis plicato-subbilabiatis glabris, appendicibus majusculis profunde palmatim 5—7-partitis, laciniis triangulari-linearibus planis; bracteis cymularum masc. bene evolutis palmatifidis et plumoso-vestitis; staminibus in quoque involucro circ. 20; ovario glabro, stylis elongatis usque ad medium coalitis apice circinatis; coccis carinatis, seminibus grosse depresso-tuberculatis. Euphorbia lycioides Boiss. Cent. Euphorb. 29, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 65. FRUTEX 4-pedalis, habitu Lycii. KAMI penna anserina vix crassiores, carnosulo-lignosi, verisimiliter copiose lactigeri, sicci plumbeofuscescentes et sub epidermide hinc inde relaxata contracti, aphylli. RAMULI 2—10 mm. longi, densissime cicatricibus foliorum et vestigiis stipularum nonnihil indurascentium tecti et hirtelli, apice tantum, sc. florendi tempore, foliis paucis ornati. LIMBUS foliorum ramulinorum saepius 7-9 mm. longus, carnosulus, glaber, apice obtusus, basi longius v. brevius cuneato-angustatus, foliorum floralium fere duplo brevior et ambitu multo latior, subinde fere orbicularis. INVOLUCRA fere sessilia, basi foliis floralibus duobus praedita, absque appendicibus 2 —2 ¼ mm. longa, rigidula, ambitu lata, caeterum ut in E. sarcode. CAPSULAE ex cl. Boiss. ovatae, depressae.

Habitu valde insignis. Habitat in collibus aridis circa Oeiras in prov. Piauhy: n. 2301.

EUPHORBIA.

Gardner

Peperomiam simulat. Habitat in Brasilia meridionali, in campis montanis Fremas (?) dictis, altit, 4000 ped.: Biedel.

Sectio VIII. EUPHORBIUM Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 85. — Genus EUPHORBIA Haw. Succul. 126; Klotzsch et Garcke Tricoccae 51 pr. p. — Genera TREISIA, DACTYLANTHES, MEDUSEA Haw. Succ. 131. 133. — Genus ANTACANTHA Lem. Illustr. hort. 1855. p. 69. — Frutex aphyllus, rigide alternatim ramosus; rami prominenter et valide longitrorsum carinato-costati. Folia sparsa, rudimentaria. Pulvinuli florigeri axillares et subterminales. Appendices involucrorum nullae, sed glandulae (in nostra specie) extus bicornutae. Styli indivisi, longius connati. Semina minute carunculata. Species nostra ab iis orbis antiqui omnibus jam glandulis involucri extus bicornutis differt.

34. EUPHORBIA PHOSPHOREA MART. ramis et ramulis ultimis lignosis validis obtusis acute carinato-9-costatis; foliis minimis diametro ramulorum 3—5-plo brevioribus subulatis recurvis basi grosse glanduloso-incrassatis; involucris in pulvinulis 1—3 subsessilibus late cyathiformibus glabris, lobis primariis obovatis inciso-laceris, glandulis 4—5 extus multo magis evolutis longe et rigide bicornutis; bracteis cymularum masc. copiose palmatipartitis crispule multipilosis; cymulis masc. 5 pentandris s. 5-floris; ovario glabro, stylis in columnam tenuem sub apice acute 3-lobam connatis; capsulae coccis dorso obtuse carinatis, seminibus laevibus, caruncula parva subadpressa lactea. Tabula nostra XCV.

Sectio VII. NUMMULARIOPSIS Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 71. — Caules prostrati. Polia omnia opposita, stipulata. Stipulae glanduliformes. Involucra appendicibus destituta, axillaria; glandulae extus semilunatim bicornutae. Styli bifidi. Caruncula seminum obsoleta. 33. EUPHORBIA PEPEROMIOIDES BOISS. caulibus prostratis ramosis parvis dense foliosis; foliis oppositis subdistichis breviter petiolatis orbicularibus integris, stipulis distinctis conicis exiguis; involucris axillaribus solitariis late turbinatis hirtellis, lobis ovatis ciliatis, glandulis semilunatis divergenter bicornutis ; bracteis intrainvolucralibus obsoletis; cymulis masc. 3—5 cujusvis involucri ad florem unicum reductis; pedicello fem. et ovario hispidis; calycis fem. laciniis elongatis angustis, stylis bifidis apice subincrassatis; capsulis in dorso coccorum carinatis, seminibus trigonis laevibus. Euphorbia peperomioides Boiss. Cent. Euphorb. 17, et Icon. Euphorb. t. 45, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 71.

Euphorbia phosphorea Mart. Reise II. 726, et in Linnaea 1820. Litt. p. 612; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 176. RAMI penultimi crassitie digiti minoris, densiuscule ramuligeri, more ramulorum ultimorum iis paulo minorum insigniter longitrorsum costati et eodem modo succo ceraceo-resinoso in sicco nonnihil flavicante tota superficie aequaliter strato tenui hinc inde rimuloso-subsecedente tecti sunt. RAMULI semipedales usque pedales, subrecti, undique subaequilati, apice obtusi. FOLIA ad basin pulvinulorum sita exigua, arcuato-recurva, crassa et angusta, floralia autem ad basin involucrorum opposita squamiformia, ovata, obtusa, rigida, involucris breviora. Glandulae stipulares crassae, atro-purpureae. INVOLUCRA breviter et crasse stipitata, 2 mm. longa. GLANDULAE in lacinias lanceolato-lineares, sensim acuminatas, grosse scabras, adscendentes, nonnihil inter se conniventes abeuntes; laciniae involucro subaequilongae. CYMULAE masc. crebre bracteigerae. STAMINA totius involucri 20, filamenta glabra. CAPSULAE 3—3 ¼ mm. longae, 4 mm. latae, fuscescentes et glabrae, longitrorsum impresso-trisulcatae. SEMINA pallida.

Species habitu et characteribus insigniter distincta, nulli cognitarum arcte affinis. Lac lucem phosphoream amittere b. MARTIUS enarravit. Habitat in deserto Bahiensi: Martius.


EUPHORBIACEAE: EUPHORBIA.

693

Sectio IX. STACHYDIUM Boiss. in DC. Prodr. XV. 2.

p. 65. — Polia alterna, superiora v. omnia glanduliformi-stipulata, floralia in spicas strobiliformes congesta. Involucra exappendiculata. Glandularum labium interius parvum, exterius oblongatum et appendiciforme. Styli indivisi. Semina cylindricotetragona, valide stipitato-carunculata. — Folia caulina breviter petiolata, penninervia, floralia s. involucralia minora et discolora. 35. EUPHORBIA COMOSA YELL. caulibus herbaceis erectis; foliis alternis breviter petiolatis obovato-rhombeis integris, glandulis stipularibus exiguis; bracteis involucrorum imbricatis sessilibus suborbicularibus decoloratis ; involucris in axillis bractearum solitariis subsessilibus turbinato-obovoideis membranaceis glabris, lobis primariis erectis truncato-obovatis ciliolatis, glandularum labio interiore crassiore angusto semielliptico laevi, exteriore oblongo-obovato tenuiore margine exteriore crenato et papilloso; cymularum masc. bracteis setaceis indivisis parce piligeris; cymulis masc. 5 cujusvis involucri 3—4-floris; ovario glabro, stylis gracilibus indivisis apice tumidis nferne connatis; capsulis cylindrico-ellipsoideis in dorso coccorum subrotundatis; seminibus cylindricis obtuse prominenter angulosis, faciebus obtuse sulcatis, superficie deplanato-tuberculosis. Tabula nostra XCVI.

Euphorbia comosa Vell. Fl. Flum. V. t. 15, Text. p. 202; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 66. CAULES circ. pedales, crassiusculi, suceulento-herbacei, inferne simplices, circiter a medio alternatim ramosi. RAMI scabriusculi. PETIOLI foliorum caulinorum 5—12 mm. longi, ramealium multo breviores v. indistincti. STIPULAE vulgo a petiolis discretae et quasi in ramo sitae, conicae, exiguae, rubellae. LIMBUS foliorum caulinorum 5—8 cm. longus 21/2—3½ cm. latus, basi acutus et apice etiam similiter acutus v. obtusus, siccus tenuiter membranaceus et pellucidus, erga lucem inspectus tenuissime venosus, venae incomplete reticulatim anastomosantes. FOLIA FLORALIA circ. 8—20, distiche imbricata, caulinis minora vulgoque pallidiora, circ. 12 mm. longa fereque totidem lata, concava, apice mucronulata, glabra, rhachis autem ubi inserta sunt, et pedicelli involucrorum hirtelli. INVOLUCRA 4 mm. longa, subinaequaliter lobata et hinc profundius fissa. Appendices verae desunt, sed lobus anterior cujusvis glandulae prolongatus et magis quam interior membranaceus est et appendicem simulat margine crenatam. CAPSULAE 6 mm. longae, glabrae, pallidae. SEMINA absque caruncula 4 mm. longa. Caruncula distincte stipitata, alte umbonata, margine integra, supra circa umbonem obtuse et late sulcato-exarata. Sulci seminum longe densius et distinctius quam anguli verrucoso-tuberculati.

Habitat prope Bio de Janeiro: Vellozo, Weddell n. 702; e. gr. in umbrosis humidiusculis Praia Grande: Glaziou n. 4197, Warming; ad S. Cristoforo: Schott n. 1675; in prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming; in cultis aridis prope Bom Jardin: Gardner n. 1997, et in prov. Bahia ad Bio S. Francisco prope Joazeiro: Martius n. 2330.

Sectio X. POINSETTIA Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 71. — Genus POINSETTIA Graham New Phil. Journ. Edinb. 1836; Klotzsch et Garcke Tricoccae 101.— Caules erecti. Polia biferiora et media alterna, superiora v. summa opposita. Stipulae glanduliformes. Involucra appendicibus destituta, in corymbum terminalem disposita. Glandulae depresso-turbinatae, solitariae v. nullae. Styli bipartiti, crura subacuta. Semina obsolete carunculata, tuberculato-aspera. — Folia latiuscula v. magna, penninervia, membranacea, dentata v. sinuata v. pandurata. Flores et fructus majusculi. Euphorb.

694

CONSPECTUS SPECIERUM. α. Involucra, ovaria et styli glabra. Semina dorso carinata, praeter sulcum internum trigona, obsolete zonata 36. E. PRUNIFOLIA. Semina dorso teretia, praeter sulcum internum teretia 37. E. HETEROPHYLLA. β. Involucra, ovaria et styli adpresso-pubescentia. Semina ut in E. heterophylla, sed sub medio zonatim contracta 38. E. ZONOSPERMA.

36. EUPHORBIA PRUNIFOLIA (JACQ. emend.) MUELL. ARG. caulibus herbaceis erectis superne dichotome divisis; foliis alternis modice petiolatis, superioribus oppositis, stipulis glanduliformibus; cymis involucrorum subcorymbosis densis, pedicellis involucra semiaequantibus; involucris cylindrico-obovoideis basi acutis glabris, lobis ovatis inciso-laciniatis erectis, glandulis cujusvis involucri solitariis late infundibuliformibus substipitatis v. nullis; cymulis masc. 5 circ. 5—8-floris; ovario glabro, stylis validiusculis 2-partitis, cruribus acutis erectis; capsulis glabris, coccis dorso leviter carinatis; seminibus ambitu latis trigonosubconicis basi late truncatis intus subsulcatis, dorso saltem superne distincte carinato-acutis, undique tuberculato-granosis. Yar. a. REPANDA Müll. Arg., foliis magnis plus minusve rhombeo-ovatis basi apiceque acutis v. apice subobtusis, margine subintegris, paucis autem grossius repando-dentatis, ramulorum minoribus et ambitu angustioribus sublanceolatis. CAULES ut videtur 2—4-pedales, firmi, sed tamen plane herbacei, glabri. RAMI suberecti v. erecto-patuli, more caulium inferne alternatim caeterum opposite foliosi v. folia caulina omnia alterna, rami saepe semipedales, parciuscule foliosi. PETIOLI foliorum caulinorum saepius 1—3 cm. longi, glabri aut hispiduli. LIMBUS foliorum 6—9 cm. longus, 3½—5 cm. latus, subtus pallidior, repando-dentatus, saepe etiam deficiens v. tantum in parte infima caulium obvius. COSTAE secundariae primariae utrinque circ. 12—15. INVOLUCRA compacta v. subcompacta, 3 mm. longa, bracteis lanceolatis exiguis basi aucta. BRACTEAE speciales in involucris saepius lineares, interdum ex parte palmatifidae, dense piligerae. STAMINA S. flores masc. monandri in quaque cymula numero satis ludunt. CAPSULAE 6 mm. latae, 4 mm. longae, satis trigastricae. SEMINA haud raro dimidia altitudine nonnihil zonato-contracta ut subinde in E. heterophylla, sed ambitu horizontali distinctius trigona et dorso semper distincte carinata.

Caute ab E. heterophylla distinguenda, ab ea praesertim seminibus recognoscenda. Habitat prope Bio de Janeiro: Schuch; ad Goyaz: Pohl n. 1668; in prov. Para ad Smtarem: Spruce n. 200; et in Venezuela: Fendler n. 1192.

Yar. /3. GENUINA Müll. Arg., foliis mediocribus omnibus conformibus v. subconformibus oblongo-obovatis v. lanceolatorhombeis acutis v. subacutis, basi cuneatis, margine indivisis integris v. subintegris. Euphorbia prunifolia Jacq. Hort, Schoenbr. III. t. 277 (1798); Reichenb. Hort. bot. t. 174. Euphorbia geniculata Ortega Decad. p. 18 (1800); Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 72. Euphorbia elliptica Lam. Dict. II. 425?, anno 1786 (caules fruticosi), non Thunb. quae junior. Euphorbia frangulaefolia H.B.K. Nov. Gen. II. 49 (1817). Poinsettia geniculata, P. frangulaefolia, P. Buiziana et P. prunifolia Klotzsch et Garcke Tricoccae p. 101—104. Caules minores quam in var. a., saepius circ. pedales, tenuiores et partes vegetativae omnes tenuiores quam in a., et costae secundariae

88


EUPHORBIACEAE: EUPHORBIA.

695 foliorum minorum minus numerosae. optime quadrant.

Reliqua caeterum cum var. a.

Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 343, Riedel n. 1053; ad Goyaz: Pohl n. 1615; in Cuba: C. Wright n. 554 pro parte; in Mexico et in Venezuela: Fendler n. 1192.

Var. y. ANGUSTIFOLIA Müll. Arg., foliis lineari-lanceolatis v. sublinearibus conformibus breviter petiolatis indivisis subintegris v. integris. Tota circ. sesquipedalis. Caules et rami hinc inde pilis rigidulis retrorsum patentibus hispiduli, caeterum cum pagina inferiore puberuli. — In E. heterophylla forma similiter angustifolia occurrit, sed folia tum in iisdem speciminibus simul lata pandurata et angusta, nec omnia conformia angusta et semina dorso non carinata sunt. Habitat in prov. Goyaz: Gardner n. 3439; in Peruvia orientali prope Tarapoto: R. Spruce n. 4225; in insula Cuba: C. Wright n. 554pr. p.

37. EUPHORBIA HETEROPHYLLA LINN. caulibus herbaceis erectis superne alternatim subramosis ; foliis alternis breviter v. longiuscule petiolatis, summis oppositis, stipulis glanduliformibus; cymis subcorymbosis densis, pedicellis involucra demum subaequantibus; involucris cylindrico-obovoideis basi subacutis glabris, lobis ovatis inciso-dentatis erectis, glandulis cujusvis involucri solitariis late infundibuliformibus substipitatis v. nullis; cymulis masc. circ. 6—8-floris; ovario glabro, stylis 2-partitis; capsulis glabris, coccis dorso teretibus v. apice tantum carinatis; seminibus late conicis intus sulcatis caeterum teretibus dorso haud carinatis tuberculatis. Euphorbia heterophylla Linn. Amoen. Acad. III. 112; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 72. Var. a. CYATHOPHORA Boiss. in DC. l. c., caulibus circ. 2-pedalibus, foliis ellipticis fere omnibus modice lyratis, floralibus sublanceolatis utrinque repando-subbilobis v. sublinearibus. Euphorbia cyathophora Murr. Comm. Goetting. VII. 81. t. 1; H.B.K. Nov. Gen. II. 49; Jacq. Icon. rar. t. 480. Poinsettia cyathophora Klotzsch et Garcke Tricoccae 104. CAULES parum ramosi v. simplices. circ. 5—6 cm. longus et 2½ cm. latus.

FOLIORUM

38. EUPHORBIA ZONOSPERMA MUELL. ARG. caulibus herbaceis suberectis superne dichotome divisis; foliis mediocriter petiolatis alternis, superioribus oppositis, stipulis glanduliformibus; cymis involucrorum densis, pedicellis involucra demum subaequantibus, involucris obovoideis extus adpresso-pubescentibus intus glabris, lobis ovatis lacero-incisis erectis, glandulis cujusvis involucri solitariis parvis infundibuliformibus substipitatis v. nullis; cymulis masc. 5—6-floris; ovario cum stylis bipartitis erectis adpresso-pubescente; capsulis pubescentibus, coccis dorso haud carinatis; seminibus e basi late truncata conicis intus sulcatis caeterum teretibus, dorso non carinatis, rigidule tuberculato-asperis, sub medio distincte zonato-constrictis. Planta herbacea, 2—3-pedalis, satis robusta et macrophylla, et E. prunifoliae et E. heterophyllae similis, sed primo intuitu capsulis vestitis distinguenda. CAULES teretes, pallidi v. superne obscurius virides, glabri v. pilis rigidulis albis v. ad basin petiolorum pilis fulvis parce hispiduli. FOLIA laxa, tenuiter petiolata ; limbus 3—9 cm. longus, 2½—6 cm. latus, in uno eodemque specimine vulgo magnitudine et forma valde ludens, obovatus v. obovato-lanceolato-rhombeus, acutus v. acuminatus, basi semper cuneato-acutus, supra medium praesertim nunc grossius nunc minutius inaequaliter dentatus, major haud raro supra medium late bialato-dilatatus, infra medium late sinuato-contractus et supra basin leviter dilatatus, unde limbus inaequaliter lyratus v. infra partem repando-contractam simpliciter acutus, utraque facie puberulus, subtus glaucescens. Structura FLORUM et FRUCTUUM ut in E. heterophylla, sed involucra ambitu paulo latiora et semina sub medio distinctius contracta. Habitat in prov. Minas Geraes silvis prope Lagoa Santa: Warming.

Sectio XI. TITHYMALUS Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 99. — Genus TITHYMALUS Scop. Flor. Carn. I. 332, non Haworth. — Genera GALARRHOEUS et ESULA Haw. Succul. 143. 153. — Caules suberecti, herbacei. Folia caulina alterna, radiorum umbellae vulgo opposita. Stipulae obsoletae v. minutissime glanduliformes. Involucra appendicibus destituta; glandulae 4—5. Styli bifidi v. bipartiti, crura apice capitata. Caruncula seminum subobsoleta, rarius evoluta.

caulinorum limbus

Habitat in prov. Minas Geraes prope Caldas: RegneU n. 1044, et in Mexico et in Antillis.

Var. b. BRASILIENSIS Müll. Arg., caulibus circ. 2-pedalibus; foliis inferioribus et mediis parvulis rhombeo-obovatis v. obovatis v. oblongo-ovatis dentatis, superioribus duplo triplove majoribus ambitu conformibus, aliis autem dentatis, aliis repandosublobatis, panduratis nullis. Similis E. heterophyllae S. minori Boiss. in DC. Prodr. XY. 2. p. 73, sed multo altior, validior, et folia aliter dentata et utroque latere saepe leviter repando-2-lobulata v. grosse repando-bidentata, unde specimina etiam similia iis E. prunifoliae a. repandae, a qua vix nisi colore magis olivaceo, foliis magnitudine magis inaequalibus et praesertim seminibus dorso tota longitudine cylindrico-teretibus sed similiter tuberculato-asperis distinguuntur. Structura caeterum et forma omnium partium haec species, praeter semina, cum E. prunifolia convenit. Semina interdum medio distincte zonatim constricta. Habitat in prov. Minas Geraes prope Caldas: RegneU n. 1048. Reliquae varietates E. heterophylla a. genuina, y. graminifolia et d. minor Boiss. in DC. Prodr. l. c. in terris septentrionem versus adjacentibus et in Mexico et in Antillis et in Texas crescunt, in Brasilia vero nondum lectae sunt.

696

CONSPECTUS SPECIERUM. §. 1. Involucri glandulae extus truncatae. a. Capsulae vestitae.

Caruncula nulla v. subnulla.

Folia sessilia.

Indumentum villosum rufescens, glandulae convexae, non bilobae . . . . 39. E. ERYTHRORRHIZA. Indumentum partium superiorum brevissimum cinereum, glandulae subplicato-bilobae 40. E. PAPILLOSA. (9. Capsulae glabrae.

Folia breviter petiolata 41. E.

ELODES.

y. Capsulae glabrae. Folia sessilia.

1.

(Semina pustulato-tuberculata Semina laevia . 3.

2.

Folia radiorum umbellae caulinis ambitu latiora 42. E. CHRYSOPHYLLA. Folia radiorum umbellae caulinis ambitu angustiora sublinearia .... 43. E. RHABDODES.

3.

Folia superne argute serrulata, angusta 44. E. STENOPHYLLA. Folia integra . 4.

4.

Radix tortuosa elongata, cocca obtuse carinata 45. E. PORTULACOIDES. Radix tuberosa, cocca acute carinata 46. E. CAESPITOSA.

.

2.


EUPHORBIACEAE: EUPHORBIA.

697

§. 2. Involucri glandulae extus rotundatae, haud truncatae, nec bicornes. Caruncula evoluta . 47. E. SPATHULATA. §. 3. Involucri glandulae oblongatae , truncatae, papillosae. Semina stipitato-carunculata . . . 48. E. HETERODOXA. Species incertae sedis, ovario tomentoso (hujus sectionis ?) 49. E. LAEVIGATA.

§. 1. Involucri glandulae latere exteriore trnncatae. tincta v. minute punctiformis.

Caruncula vix dis-

39. EUPHORBIA ERYTHRORRHIZA BOISS. pilis rufis villosa, caule suberecto alternatim ramuligero; foliis alternis sessilibus integris; umbellae radiis 3—5 abbreviatis; involucris turbinato-hemisphaericis extus papilloso-puberulis intus hirtellis, lobis ovatis denticulatis, glandulis transverse ellipticis haud plicato-bilobis supra convexis circumcirca margine revolutorecurvis, extremitatibus deflexis integris; cymulis masc. 3-andris s. 3-floris ; ovario et stipite ovarii tomentellis, stylis 2-fidis, cruribus apice capitatis. Euphorbia erythrorrhiza Boiss. in DG. Prodr. XV. 2. p. 103. Tithymalus erythrorrhizus Klotzsch et Garcke Tricoccae 71. RADIX digitiformis', crassa, carnoso-lignosa, multicaulis. CAULES vix pedales, simplices v. fere tota longitudine ramulos steriles gerentes, basi nudi v. microphyllini, caeterum densius foliosi. RAMULI summi apice florigeri non divisi. FOLIA inferiora vix 1 cm. longa, obovata, reliqua caulina 3—3½ cm. longa, 12—14 mm. lata, lanceolato-elliptica, acuta, basi obtusa, in utraque pagina pilis longiusculis sed tamen minoribus et minus rufis quam in caule vestita, illa ramorum sterilium et floralia satis conformia sed triente v. duplo minora, floralia involucra multo superantia. INVOLUCRA quam in E. papillosa paulo minora, caeterum praeter lobos minus profunde incisos omnino ut in illa, nec reliquae partes nisi glandulae involucri distincte ab E. papillosa differunt. BRACTEAE florum masculorum in involucris ut in E. papillosa, i. e. longe plumoso-pilosa. OVARIA tamen videntur acutius trigona et semina ignota forte etiam differunt. Fructus ignoti.

Primo intuitu a laudata proxima specie indumento multo longiore, caulino rufo-rubello , foliis caulinis amplioribus, et dein structura glandularum distinguitur. Habitat „in Brasilia meridionaliSello.

40. EUPHORBIA PAPILLOOS A ST-HIL. dense papillosotomentella, caule erecto umbellifero ; foliis alternis sessilibus integris; radiis umbellae 5 bis v. ter dichotomis, involucris turbinato-hemisphaericis extus papilloso-tomentellis intus fauce et sub fauce hirtellis, lobis ovatis dentato-fimbriatis, glandulis transverse subellipticis transverse plicato-bilabiatis, labio interiore angustiore, exteriore late emarginato-truncato extremitatibus deflexis; cymulis masc. 3—4-floris; ovario et stipite ovarii tomentellis, stylis 2-partitis inferne pubescentibus, cruribus apice capitatis; seminibus laevibus.

Euphorbia papillosa St-Hil. Plantes us. t. 18; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 105. Tithymalus Adrianus Klotzsch et Garcke Tricoccae 73. CAULES erecti, circ. pedales, pilis lurido-fulvis hispido-pubescentes, firmi, inferne nudi, caeterum dense foliosi, apice regulariter v. irregulariter umbellatim ramosi; rami s. umbellae radii 5—12 cm. longi, densiuscule foliosi, undique pilis brevissimis papilliformibus tomentelli, semel v. bis v. ter dichotome divisi et pilis longioribus, quales in caule occurrunt, plane destituti sunt. FOLIA caulina 4—5 cm. longa, 6—8 mm. lata,

698

lanceolata, acuta, papilloso-tomentella et pubescentia, in ramis inferioribus rarioribus sterilibus multo breviora et ambitu multo latiora, oblongoelliptica v. ovata obovatave, in radiis 16 — 22 mm. longa, 3— 6 mm. lata, lanceolato-ovata v. saepius anguste lanceolata et caulinis acutiora, crebre papilloso-tomentella, nonnihil flavicanti-cinerascentia. FOLIA FLORALIA involucra solitaria v. gemina ternatave superantia, conformia reliquis radiorum. INVOLUCRA 3 mm. longa. GLANDULAE semper leviter transversim exarato-concavae, quasi inaequaliter bilabiatae; labium exterius repando-emarginato-truncatum, angulis utrinque subacutis nonnihil productum saepeque in emarginatura subrecurva leviter crenatum. PEDICELLUS ovarii elongatus, hirtus. CALYX fem. distinctus, laciniae 3 ovatae v. demum lanceolatae, tomentellae. CAPSULAE 4 mm. longae; cocca dorso leviter carinata, papilloso-tomentella. SEMINA globosotrigona. Habitat circa Montevideo: Sello; in prov. S. Catharina et Rio Grande do Sul: St-Hilaire, Padre Joâo de Santa Barbara,

41. EUPHORBIA ELODES BOISS. caulibus e radice repente elongata erectis v. suberectis herbaceis subtenuibus; foliis alternis breviter petiolatis integris; involucris turbinato-obovoideis glabris intus pubescentibus, lobis brevibus ovatis laceris, glandulis transverse ellipticis extus truncato-retusis adscendentibus supra impresso-punctatis, bracteis interioribus indivisis plumosis; cymulis masc. 5 tantum 2—3-floris; ovario cum stipite glabro, stylis bifidis, cruribus apice capitatis; capsulis in dorso coccorum carinatis glabris; seminibus tetragono-ovoideis pustuloso-tuberculatis. Euphorbia elodes Boiss. Cent. Euphorb. 29, et Euphorb. Icon. t. 56, et in DG. Prodr. XV. 2. p. 104. Tithymalus Selloi Klotzsch et Garcke Tricoccae 66. Tota praeter faciem internam involucrorum glabra. CAULES basi radiciformi-prostrati, radicantes, dein abrupte erecti, circiter pedales v. sesquipedales, satis graciles, modice v. distanter foliosi, varie ramosi, apice vulgo in umbellam abeuntes, olivaceo- v. fusco-virides, laeves. UMBELLAE radii 5 v. saepius 3, semel v. bis bifidi, elongati, graciles, longe aphylli, apice tantum florifero paucifoliosi. FOLIA caulina 3½—4½ cm. longa, 10—13 mm. lata, lanceolato-spathulata, obtusa v. subacuta, basi sensim in petiolum distinctum 1—4 mm. longum abeuntia, obscuro- v. olivaceo-viridia, radiorum circ. duplo breviora. INVOLUCRA 2 mm. longa, extus laevigata. GLANDULAE supra leviter concavae et eleganter impresso-punctatae. CALYX fem. 3-partitus, laciniae linearilanceolatae, capsulae adpressae. CAPSULAE 3 mm. longae, laeves. SEMINA 2 mm. longa, basi late truncata, apice acuta, plumbeo-nigrescentia. Habitat in prov. S. Paulo in paludosis inter Mugy et S. Paulo: Biedel; et in uliginosis prov, Minas Geraes prope Caldas: Regnell n. 406, Widgren n. 363, G. A. Lindberg n. 428.

Var. b. MINOR Boiss. in DG. l. c., caulibus vix semipedalibus, foliis caulinis duplo et ultra minoribus obovatis v. oblongato-obovatis subtus violaceis v. violaceopurpurascentibus. Habitat „in Brasilia meridionali“: Sello; in prov. Minas Geraës prope Caldas cum forma genuina speciei: Widgren n. 365, et in Serra dos Orgâos prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 4193.

42. EUPHORBIA CHRYSOPHYLLA BOISS. glabra, caulibus erectis validiusculis dense foliosis; foliis caulinis alternis, radiorum autem oppositis et ambitu latioribus subcoriaceis; radiis umbellae 5 pluries bifidis; involucris turbinato-hemisphaericis extus glabris intus pubescenti-hirtis, lobis orbiculari-ovatis subaureo-fimbriatis, glandulis transverse semiellipticis extus latioribus et crenatis supra impresso-punetatis ; cymulis masc


EUPHORBIACEAE:

699

3—4-floris; calycis fem. laciniis divergenter 3-fidis; ovario glabro, stylis erecto-patulis breviter bifidis, cruribus apice capitatis; capsularum coccis dorso carinatis glabris, seminibus ovoideotetragonis demum obtuse pustuloso-tuberculatis. Euphorbia chrysophylla Boiss. in DG. Prodr. XV. 2.

EUPHORBIA.

700

indivisis plumosis; cymulis masc. circ. 4—5-floris ; calycis fem. laciniis angustis indivisis; ovario cum stipite et stylis glabro, stylis erectis bipartitis, cruribus apice capitatis; capsularum coccis dorso rotundatis et simul linea prominente carinatis glabris; seminibus tetragonis sublaevibus v. vix distincte minutissime pustulosis v. plicato-rugulosis.

p. 104.

Euphorbia Riedeliana Boiss. Euphorb. Icon. t. 57, et in DC. Prodr. l c. Tithymalus chrysophyllus Klotzsch et Garcke Tricoccae 72. circ. pedales v. etiam paulo altiores, e radice torulosa lignosa progredientes, erecti et subrecti, simplices v. rarius parcissime divisi, teretes, prominenter striati, basi dense squamulosi, dein usque ad umbellam dense foliosi. UMBELLAE radii 4—10 cm. longi, suberecti, inferne nudi. FOLIA caulina saepius 3½ cm. longa, 10 —13 mm. lata, lanceolato-ovata v. ovato-lanceolata, basi distincte attenuata, caeterum plane sessilia, apice nunc in iisdem nunc in diversis speciminibus diversa, alia obtusa, alia acutiuscula aut plane acuta, rigidula, trinervia et superne sparsim et tenuissime penninervia, e fusco nunc pallidius nunc obscurius viridi-fuscescenti v. obscure chrysea; folia radiorum triente v. duplo breviora, ex parte iis aequilata, ex parte autem iis angustiora. RADII saepius bis v. etiam ter dichotome divisi. INVOLUCRA a basi usque ad faucem 2¼ mm. longa; lobi erecti; glandulae saepe horizontales, planae v. margine exteriore subtus recurvae. CALYX fem. 1 mm. longus, 3-partitus; laciniae profunde et subdivergenter 3-fidae, lacinulae acute acuminatae. CAPSULAE circ. 4 mm. longae. SEMINA 2¼ mm. longa, matura granulato-verrucosa, juniora tantum laevia, demum fusco-nigricantia. CAULES

Habitat ”in Brasilia meridionali“: Sello; prov. Minas Geraës in Serra da Moeda: Sello; in alpestribus Serra da Lapa et Serra da Piedade: Martius, Biedel, Warming; in campis editis petrosis ad Ouro Preto: Martius n. 812, et ad Chapada: Martius n. 1478.

43. EUPHORBIA RHABDODES BOISS. glabra, caulibus virgatis elatis, umbellae radiis 5 tenuibus pluries dichotomis ; foliis alternis margine subrevolutis integris, ab infimis subpetiolatis obovatis obtusissimis ad superiora lanceolato-linearia v. linearia sensim diminutis; involucris campanulatis intus cum lobis truncatis hirtis, glandulis stipitatis transverse oblongis margine truncatis; capsulae depressae coccis carinatis; seminibus ovoideo-tetragonis minute tuberculato-asperis. Euphorbia rhabdodes Boiss. Cent. Euphorb. 30, et in DG. Prodr. XV. 2. p. 105. Tithymalus chrysophyllus (i. angustifolius Klotzsch et Garcke Tric. 72. Bipedalis, stricta. CAULES tenuiter striati. FOLIA inferiora circ. 3 cm. longa, 8—10 mm. lata, suprema 12 mm. longa et 3 mm. lata, firma, deflexa, superiora mucronata. UMBELLAE radii 2—3-pollicares. Ab E. chrysophylla differre dicitur caulibus proceris multo tenuioribus inferne non cicatricosis et dein forma foliorum. Habitat „ad Fazenda de Ilama“: Sello (non vidi).

44. EUPHORBIA STENOPHYLLA BOISS. glabra, caule erecto herbaceo tenui; foliis alternis sessilibus angustis argute et remote denticulatis, floralibus involucra longe superantibus; umbellae radiis ternis bis dichotomis; involucris hemisphaericocampanulatis extus glabris intus hirtis, lobis ovatis rotundatis dentatis inflexo-conniventibus, glandulis transverse semiellipticis supra impresso-punctatis, latere exteriore latiore truncato erosodenticulato utrinque producto-anguloso; bracteis florum masc.

Euphorbia stenophylla Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 104. Tithymalus stenophyllus Klotzsch et Garcke Tricoccae 66. RADIX crassiuscula, torulosa, perennis, pluricaulis. CAULES circ. pedales, simplices, satis tenues sed firmi, sulcato-angulosi. FOLIA 31/,—4 cm. longa, strictiuscula, lineari-lanceolata, acuta, apice tenuissime mucronulata, basi nonnihil angustata, praesertim apicem versus argute denticulata, utraque facie glabra, umbellaria et floralia paulo minora et angustiora, minora hinc inde fere omnino integra. UMBELLAE radii mediocres, usque ad dichotomiam nudi s. aphylli. INVOLUCRA 1¾ mm. longa. GLANDULAE subhorizontales et supra planae v. subplanae. CALYX fem. sub ovario optime evolutus 11/3 mm. longas; laciniae lineari-lanceolatae, sensim acuminatae, nonnihil concavae, integrae. CAPSULAE 3 — 31/4 mm. longae, omnino glabrae, carinatae. SEMINA albido-plumbea, saepius lineis perexiguis prominentibus intricatim reticulatis quasi obsolete et minutissime alveolata, basi recte, apice oblique truncata.

Habitat in prov. S. Paulo ad Bio Pardo: Sello.

45. EUPHORBIA PORTULACOIDES SPRENG. caulibus adscendentibus; foliis alternis sessilibus crassiusculis margine cartilagineo integro cinctis, floralibus latis; umbellae radiis 5 brevibus breviter bifidis; involucris hemisphaericis extus glabris intus superne hispidulo-pubescentibus, lobis ovatis dentatis, glandulis transverse semiellipticis extus latioribus truncatis convexis margine recurvis depresso-punctatis; cymulis masc. 4-floris; ovario glabro, stylis divergentibus breviter bifidis, cruribus brevibus apice capitatis; capsulae coccis glabris dorso subcarinatis; seminibus ovoideo-tetragonis laevibus. Euphorbia portulacoides Spreng. Syst. III. 792; Boiss. Euphorb. Icon. t. 55, et in DC. Prodr. XV. 2. p. 102, exclus. var. y. Bridgesii. Tithymalus suber enatus et T. Chilensis Klotzsch et Garcke Tricoccae 67. CAULES semipedales, adscendentes v. subprostrati, arcuato-curvati, validius culi, inferne denudati denseque cicatricosi. POLIA oblongatoobovata, obtusa.

Habitat in Chili.

Var. b. ACUTIFOLIA Boiss. in DC. l. c., caulibus saepe erectiusculis, foliis oblongo-lanceolatis v. lanceolatis acutis v. acutiusculis. Euphorbia Chilensis Cl. Gay Flora Chil. V. 336. Tithymalus Bridgesii Klotzsch et Garcke Tricoccae 70. FOLIA ut in forma genuina, ambitu varia, vulgo tamen angustiora et semper acutiora, l1/2—2 cm. longa, radiorum opposita reliquis subconformia. INVOLUCRA 2 ½ mm. longa, firma, extus subsulcato-striata. GLANDULAE purpureae. BRACTEAE florum masc. exiguae, indivisae, plumoso-piligerae. PEDICELLI masc. cum filamento iis imposito ut in affinibus glabri. CAPSULAE 3 ½ mm. latae.

Habitat in territorioBuenos Ayres: Fox; secusfluv. Parana; Christie, et in Chili montosis australioribus.


EUPHORBIACEAE: EUPHORBIA—PEDILANTHUS.

701

702

46. EUPHORBIA CAESPITOSA LAM. glabra, radice tuberosa, caulibus decumbentibus dichotomis ; foliis alternis parvis crassiusculis e basi sessili subcordata ovato-spathulatis integris; involucris hemisphaericis, lobis subspathulatis pectinatim 5—6-dentatis, glandulis transverse ovatis; stylis longis bifidis; capsulae trigonae coccis acute carinatis, semine ovoideotetragono laevi.

acuminatus, basi subacutus, vulgo complicatus, margine integer et glaber, foliorum floralium oppositorum autem fere arete sessilis et late orbiculariovatus, acutus, basi subcordatus; venae tenellae. INVOLUCRA 2 ½ mm. longa. GLANDULAE a latere interiore versus exterius fere appendiciformi-elongatae et basi obsolete fossulatae, unde pars exterior fere pro appendice habenda cum glandulis omnino connata sed tota sensim in marginem abit. FILAMENTA laevia. CAPSULAE 5 mm. longae, 4 mm. latae. CARUNCULA tenuiter stipitata, supra circa umbonem obtuse exarata.

Euphorbia caespitosa Lam. Dict. II. 421; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 103.

Habitat in prov. Bahia, in campis ad Joazeiro et inde versus limites prov. Piauhy: Martius.

Plantula 4 —5-pollicaris, dense caespitosa. CAULES e collo ovoideo numerosi, inferne squamulosi v. subdenudati. POLIA 8—12 mm. longa, obtusa, superiora oblongata. INVOLUCRA in dichotomiis supremis terminalia, longe pedicellata; glandulae atro-purpureae. CAPSULAE 4 mm. longae et latae, basi calyce bene evoluto laciniis linearibus elongatis praeditae. Habitat circa Montevideo: Commerson (non vidi).

§. 2. Involucri glandulae extus rotundatae, nec truncatae, nec bicornes. Caruncula evoluta.

47. EUPHORBIA SPATHULATA LAM. glabra, caule erecto valde ramoso; foliis alternis sessilibus serrulatis, floralibus ovatis; umbellae radiis ternis pluries bifidis; involucro breviter turbinato, lobis obtuse denticulatis; stylis longiusculis liberis bifidis; capsula trisulcata verrucis hemisphaericis obsita; seminibus compresso-ovoideis obsolete alveolatim reticulato-rugosis, caruncula depressa. Euphorbia spathulata Lam. Dict. II. 428; Boiss. in DG. Prodr. XV. 2. p. 136. Planta sesquipedalis. CAULES paniculato-ramosi. UMBELLAE radii 4—5-pollicares. FOLIA inferiora pollicem longa, caulina e basi sessili et subcordatâ oblonga, obtusiuscula, mucronulata, floralia sensim deminuta, suprema 4 — 6 mm. longa. CAPSULAE 1 ½ mm. longae et latae. Habitat circa Montevideo: Commerson (non vidi).

§. 3. Involucri glandulae oblongatae, truncatae, valide papillosae. runcula seminum bene evoluta, stipitata, medio umbonata.

Ca-

48. EUPHORBIA HETERODOXA MUELL. AEG. caulibus brevibus carnoso-incrassatis suberectis, apice vulgo aboriente confertim multirameis mox aphyllis, ramis subsimplicibus alternatim foliosis ficoideo-succulentis, siccis valde compressis, apice acuto indivisis aut 2—3-ramulosis; foliis breviter petiolatis succulentis, floralibus oppositis, stipulis triangularibus oblique adnatis; involucris prope apicem axillaribus campanulatis hinc profunde fissis glabris, lobis primariis late ovatis incisodentatis, glandulis extrorsum elongatis margine exteriore involutis supra undique grosse granoso-papillosis; bracteis cymularum masc. lanceolato-linearibus indivisis superne rudimentarie piligeris; cymulis masc. 2—3-floris; ovario glabro, stylis bifidis, cruribus apice capitatis; capsulis cylindrico-ellipsoideis, seminibus cylindricis laevibus stipitato-carunculatis. CAULIS diametro 4—7 mm. aequans, teres, RADIX sublignescens. saepe vix ultra 1—2-pollicaris, interdum autem supra basin ramorum aggregatorum longitudine circ. semipedali productus et tum arcuatodecumbens, siccus obscurius v. pallidius griseus. RAMI semipedales et tenuiores, haud sulcati, virides. STIPULAE parvulae. PETIOLI 1—2 mm. longi. LIMBUS foliorum saepius 14—18 mm, longus, ovato-lanceolatus,

Euphorb.

Species dubiae affinitatis, recognoscenda.

49. EUPHORBIA LAEVIGATA LAM. perennis? herbacea, caulibus articulatis alternatim ramosis inferne nudis superne ramosis; foliis breviter petiolatis, inferioribus alternis, superioribus oppositis v. ternatis, omnibus ovato-lanceolatis acutis laevigatis integerrimis, junioribus margine et subtus subvelutinis; anthodiis terminalibus pedunculatis solitariis campanulatis, ovario tomentoso. Euphorbia laevigata Lam. Dict. II. 421; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 176. Habitat in rupibus insulae felinae prope Rio de Janeiro: Commerson (non vidi).

LXI. PEDILANTHUS

NECK.

PEDILANTHUS Neck. Elem. bot. II. 354; Baill. Etud. gSn. Euphorb. 287. t. 3; Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. p. 4. — TITHYMALOIDES Tournef. Instit. p. 654. — CREPIDARIA Haw. Succul. p. 136. — Genera PEDILANTHUS, HEXADENIA et DIADENARIA Klotzsch et Garcke Tricoccae 19.

INVOLUCRUM calyciforme, bisexuale, extus appendiculatum, glandulas in parte concava appendicis gerens. FLORES masc. peripherici monandri, femineus centralis pedicellatus. OVARIUM 3-loculare, loculi 1-ovulati.

CAPSULARUM

cocca

bivalvia.

SEMINA

ecarunculata.

Plantae habitu Euphorbias fruticosas foliatas aut aphyllas inermes simulantes. FLOBES omnino ut in genere Euphorbia, sed involucra in eo recedunt quod extus latere superiore calcarato-lobato-appendiculata, in nostra specie peduncello valde oblique insidentia, inaequaliter 5-lobata, et inter lobos haud glanduligera. Species notae 14, omnes austro-americanae, quarum una tantum brasiliensis insequens: 1. PEDILANTHUS RETUSUS BENTH. caule fruticoso; foliis distichis fere sessilibus ambitu latis; cymis prope apicem axillaribus et terminalibus brevibus; involucro extus glabro intus puberulo margine loborum ciliolato, lobis 3 superioribus linearibus, inferioribus lineari-ellipticis rotundatis et longioribus, appendice oblongo-triangulari apice ciliolato truncata, intus basi concava transversim elliptico-biglandulosa, supra basin utrinque longitrorsum lacrymali-glanduligera ; floribus masc. circ. 15—20 89


EUPHORBIACEAE:

703

ADDENDA ET CORRIGENDA.

longe pedicellatis, pedicellis masc. et fem. superne pubescentibus; ovario glabro, stylis elongatis indivisis apice breviter liberis; capsulae coccis dorso teretibus. Tabula nostra XCII.

Pedilanthus retusus Benth. in Hook. Kew-Journ, VI. 321; Boiss. in DG. Prodr. XV. 2. p. 5. FRUTEX 2—6-pedalis, glaber. RAMI erecti, paulo flexuosi, teretes, virides, nonnihil compressi, validiusculi; internodia circiter pollicaria. STIPULAE crassae, glanduliformi-hemisphaericae, rotundato-obtusae, subdepressae. PETIOLI 2 — 4 mm. longi, crassi. LIMBUS foliorum 5—7 cm. longus, 3—5 cm. latus, ovatus, obtusus saepeque apice retusus, basi

704

breviter cuneato-acutatus, vivus crassiusculus et nitidus, siccus valde opacus et plicato-scabridulus, subtus costa media subcarinatus; costae secundariae utrinque circ. 4, ramulosae; venae inconspicuae, erga lucem inspectae satis crebre anastoinosantes. APPENDIX labio fere 2½ -plo brevior, sicca basi saccata rugosa. INVOLUCRUM in pedicelli apice valde obliquum, 9 —10 mm. longum, fuscum; laciniae 3 superiores reliquis quarta v. quinta parte breviores et circ. 4-plo angustiores, infra apicem glanduligerae aut eglandulosae. ANTHERAE demum involucrum superantes. STYLI 5 mm. longi, tenues, in columnam tenuem 3-lobam connati. CAPSULAE 6 ½ mm. longae. Habitat ad Mandos prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 1469, Martius ; et in territorio Paraensi versus flumen Amazonum, in udis herbidis et in silvis, e. g. ad Breves in insula Marajo: Martius n. 2654.

ADDENDA ET CORRIGENDA. Pag.

6. lin. 8 de supra deleatur: v. reticulatis.

Pag.

7. in conspectu trib. et gen. ad genus III. Gonatogyne characteri generico addatur: Columella capsularum basi gamboso-incrassata.

ibid.

post genus III. Gonatogyne addatur: III*. SAVIA. Cotyledones planae, membranaceocarnosae. Semina albuminosa. Columella capsularum tenuis, basi haud peculiariter evoluta.

Pag. 14. ante subtribum Richeriarum addenda sunt:

IIP.

SAVIA (WILLD. emend.) MUELL.

ARG.

SAYIA Müll. Arg. in Linnaea XXXII. 78, et in DC, Prodr. XV. 2. p. 228. — Hujus partes: SAVIA Willd. Spec. IV. 771 (non Rafinesque). — WIELANDIA Baill. Etud. gin. Euphorb. p. 568. — Crotonis sp. Sw. Prodr.

masc. laciniae imbricativae. PETALA laciniis calycis isomera v. abortu iis pauciora, imbricativa. DISCUS florum masc. extrastaminalis. STAMINA circa rudimentum ovarii distinctum evolutum inserta, CALYCIS

laciniis calycis opposita. ANTHERAE birimosae, loculi connectivo longitrorsum adnati. OVARII loculi 2-ovulati.

STIGMATA discreta.

OVULA obturatore valido

apice tecta. FRUCTUS capsularis, cocca capsularum bivalvia; columella centralis tenuis, basi haud pecuSEMINA ecarunculata, exarillata, liariter evoluta. albuminosa. RADICULA abbreviata. COTYLEDONES ovatae, complanatae, membranaceo-carnosae.

et FRUTICES glabri v. subglabri. alterna, disticha, simplicia, breviter petiolata, penninervia, reticulato-venosa, basi bistipulata. FLORES monoici aut in aliis et in nostra specie dioici, axillares, masculi abbreviato-racemosi, fasciculati v. glomerati, feminei depauperato-fasciculati, masculis vulgo longius pedicellati. CALYCIS laciniae utriusque sexus 5, quincunciaies. PETALA calyce plus minusve breviora. Discus ARBUSCULAE

FOLIA

varius. FILAMENTA basi connata. ANTHERAE late ovoideae, rimae introrsae, loculi paralleli. Ovarii rudimentum (5——) 3-partitum, quinquepartiti laciniae cum staminibus alternantes. OVARIUM 5—3-loculare, loculi, ubi 5, petalis oppositi. STYLI 5—3, basi connati, demum in fructu fere omnino v. omnino segregati, bifidi v. bipartiti. Obturatores ovulorum bene evoluti, margine attenuati et sublacinulati. CAPSULAE 6-spermae v. etiam (ut et in nostra specie) abortu 3-spermae, trigastricae. INDUMENTUM simplex. Sectiones notae 4 (species nostra ad sectionem Eusaviam Baill. Etud. gen. Euph. p. 572, Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. p. 230 pertinet), quarum 3 africanae, 1 americana. Species notae 11, 6 africanae, 4 antillanae et 1 brasiliensis. 1. SAVIA DICTYOCARPA MUELL. ARG. petiolis brevibus tenellis, foliorum limbo rigidule membranaceo sensim acuminato creberrime et pellucido-venoso, stipulis lanceolato-ovatis caducissimis; petalis florum fem. calyce duplo et ultra brevioribus ellipticis, disco hypogyno nano subintegro glabro, ovario glabro; capsulis ambitu trigonis, carpidiis dorso convexis reticulato-venosis, seminibus obtuse trigonis ellipsoideis. FRUTEX tenuirameus et primo intuitu glaber, petioli tamen et summitates ramulorum, neo non pedicelli pilis brevissimis horizontaliter patentibus densis vestiti sunt. RAMULI fusco-einerascentes, ultimi magis fusci, diametro 2/3 mm. aequantes. STIPULAE l½ —2 mm. longae, subobtusae, fuscae. PETIOLI 2—3 mm. longi. LIMBUS foliorum 3—5 cm. longus, 12—22 mm. latus, oblongo-ovatus, basi obtusus, apicem versus sensim acuminatus, olivaceo-viridis , utraque facie concolor, opacus et undique glaber. FRUCTUS in axillis foliorum solitarii v. rarius gemini; pedicelli fructigeri 4—6 mm. longi, medio v. circa medium articulati, tenues. CAPSULAE 8 mm. longae, fere 7 mm. latae, abortu 3-spermae. SEMINA 5 mm. longa, 3 mm. lata, pallide fusca et maculis parvis densis nigro-fuscis ornata, laevia ut nitida. EMBRYO intense prasino-viridis. — Flos fem. abortivus nondum plane evolutus inter capsulas in ipso specimine lectus tantum observari potuit, flores masc. ignoti.

Habitu ad Saviam sessilifloram antillanam accedit, sed differt foliis, petalis florum femineorum, capsulis minoribus, siccis olivaceo-viridibus in dorso carpidiorum elevato-convexis, nec repando-subsulcatis, unde ambitus magis triangularis. Halitat prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 5986.


705

EUPHORBIACEAE:

Pag. 30. loco Janeirensi Phyllanthi Corcovadensis Glaziou n. 4913, 4977.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

addatur:

Pag. 52. loco Janeirensi Phyllanthi lathyroidis b. genuini add.: Glaziou n. 6124. ibid.

similiter pro subvarietate * purpurascente add.: Glaziou n. 4914 (specimina parvula).

Pag. 54. loco Janeirensi Phyllanthi Niruri b. genuini add.: ad S. Cristovdo prope Pio de Janeiro (H e r v a pombinha dicta): Glaziou n. 4978. Pag. 60. loco Phyllanthi rosmarini/olii add.: Glaziou n. 6131. Pag. 66. loco Janeirensi Phyllanthi subemarginati adde: Glaziou n. 4976. Pag, 69. loco natali Phyllanthi nobilis s. Riedeliani adde: in monte Corcovado: Glaziou n. 5986. Pag. 97. ante Crotonem rottlerifolium adde:

195. (276.) CROTON HECATONANDRUS MUELL. ARG. ramulis leviter compressis; petiolis limbo foliorum 3—10-plo brevioribus, stipulis lineari-lanceolatis infra apicem utrinque incisopaucidentatis v. subintegris, limbo foliorum breviter palmatinervio, basi longe stipitato-4-glanduligero, utraque facie indumento stellari vestito; racemo elongato subnutante inferne laxifloro, rhachi compressa haud angulosa, bracteis lanceolatis 3-floris inferioribus bisexualibus, floribus femineis subsessilibus, masculis longius patenter pedicellatis; calycis fem. laciniis lanceolatoovatis, inferne praesertim margine recurvis, alabastris masc. majusculis subglobosis obtusissimis; petalis florum fem. subulatis, masculorum late obovatis intus inferne, extus undique incanosericeis, glandulis utriusque sexus glabris; staminibus 100—120; filamentis demum elongatis basi tantum adpresso-pubescentibus, antheris 2—2 ½-plo longioribus quam latis; ovario undique ferrugineo-tomentello, stylis 4-partitis.

706

Pag. 103. Crotoni Organensi jungenda sunt: In specimine pulchro Glazioviano magis quoad flores fem. evoluto racemi fere dimidia parte inferiore laxe feminei sunt, ima basi insuper quasi strobilo femineo aucti, toti 8 cm. longi. Flores fem. masculis paucis adsociati sunt. Pedicelli fem. 1 ½—2 mm. longi, crassi, obtuse angulosi. Calyces fem. distincte reduplicativo-angulosi. Capsulae desunt. Loco Janeirensi hujus speciei addatur: Glaziou n. 6129. Pag. 112. loco natali Crotonis Urucuranae b. genuini add.: ad Vota Pedonda prope Pio de Janeiro, ubi dicitur Sangue de Drago: Glaziou n. 4917. Pag. 140. loco natali Janeirensi Crotonis migrantis adde: Glaziou n. 6128. Pag. 230. loco natali Crotonis Lundiani v. pubescentis adde: prope Pio de Janeiro: Glaziou n. 4980. Pag. 270. loco Janeirensi Crotonis glandulosi i. scordioidis adde: Glaziou n. 6130. Pag. 292. in charactere tribuali Acalyphearum lege hiante pro hiente. Pag. 302. post 9. Pleveam Brasiliensem inserenda sunt: 95. (11.) HEVEA JANEIRENSIS MUELL. ARG. foliis rigidule membranaceis viridibus indumento destitutis; alabastris masc. ellipsoideis basi abbreviato-acutatis apice breviter obtuse acuminatis; calycibus pro 3/5 longitudinis 5-partitis, feminei laciniis apertis varie recurvis; disco florum masc. obsoleto, femineorum nano annuliformi subundulato tomentello: staminodiis 10 denticuliformibus; antheris 8—10 biverticillatis, columna staminifera longius ultra antheras producta indivisa tomentella; stigmatibus sessilibus. leviter angulosi, glabri, apice densiuscule folii-florigeri. foliolis 3 subaequilongi, glabri, basi supra late canaliculati, caeterum subteretes, summo apice quasi in ipsa basi petiolulorum utrinque glandula patellari crassa innato-sessili ornati. FOLIOLA 12 — 15 cm. longa, 5 ½ — 7 cm. lata, oblongo-elliptica, basi acuta, apice breviter cuspidato-acuminata, supra intense viridia, subtus iucano-virescentia, glaberrima, subtus sub lente minutissime verruculoso-puncticulata; petioluli aequilongi, 5—9 mm. aequantes; costae secundariae utrinque circ. 14—16, fere ipso margine costula submarginali leviter arcuato-flexuosa junctae et costulis transversis prominentibus pallidis praeditae. PANICULAE circ. 10 cm. longae, fere a basi ramosae, ambitu oblongatoovoideae; ramuli parce puberuli, cum rhachi olivaceo-fusci. PEDICELLI fem. circ. 13—18 mm. longi, apice in calycem incrassato-abeuntes. CALYX masc. 2 ½ mm. longus, non sensim conico-acuminatus, albotomentellus, femineus 6 mm. longus, brevissime incano-puberulus; hujus laciniae lanceolato-lineares. Fructus ignoti. RAMULI

Planta fruticosa, more nonnullarum aliarum affinium a Brasiliensibus nomine Sangue de Drago nuncupata. RAMULI virgato-elongati et petioli, nec non costae foliorum et rhachis racemorum pilis densis setuliformibus apice stelligeris tomentum pallide ferrugineum formantibus dense tecta sunt. INTEENODIA 15—5 cm. longa. STIPULAE cire. 12 mm. longae, inferne 1 ½—2 mm. latae, superne longe acuminatae, stellatotomentellae. PETIOLI visi 1—5 cm. longi, inferiores tamen ramulorum forte valde elongatorum verisimiliter longiores. LIMBUS foliorum 15—18 cm. longus, 8—9 cm. latus, ovatus, longe cuspidato-acuminatus, basi ambitu subrotundata modice cordatus, margine minute denticulatus, membranaceus. Costae majores basilares dimidium limbum, cuspide haud computata, vix attingunt, laterales costulis transversis densius incano-fulvovestitis junctae sunt. Pagina utraque subviridis, indumento stellari v. depauperato-stellari, brevi et laxo vestita. RACEMI circ. 15 cm. longi, inferne distanter florigeri. BRACTEAE 2—3 mm. longae. PEDICELLI fem. crassi, vix 1½ mm. aequantes, masculi autem 7—10 mm. longi, cum calycibus breviter pallide et molliter ferrugineo-tomentosi. CALYX fem. 7 mm. longus, alabastrum masc. aperiens 5 mm. latum fereque totidem longum. PETALA fem. calyce subtriplo breviora, mascula 5 mm. longa, superne 4 mm. lata. FILAMENTA evoluta 5 mm. longa, laevia, antherae l2/5 mm. longae. Capsulae et semina ignota. Proximus Crotoni Novi Friburgi, cui praesertim foliis et indumento omnium partium valde accedit, sed differt stipularum forma et magnitudine, foliis minus oblongatis, indumento copiosiore, glandulis stipellaribus crasse stipitatis, racemis amplis et magis macranthis, filamentis aliter vestitis et antheris longioribus. Habitat prope Itatiaia in prov. Minas Ceraës: Glaziou n. 4916 et 5983.

PETIOLI

Nulli nisi H. Brasiliensi similis, a qua prima fronte distinguitur ramulis panicularum validioribus, floribus fem. majoribus, et dein praesertim ambitu breviore minusque conico-acuminato alabastrorum masc. et defectu glandularum florum masculorum. Hoc ultimo charactere ab omnibus hujus sectionis differt, discus enim non tantum rudimentarius sed omnino obsoletus est, in H. Brasiliensi e contra, etiam in alabastris juvenilibus, distincte 5-lobus. Habitat prope Bio de Janeiro: Glaziou n. 4911.

Pag. 325. Genus Centrodiscus idem est ac Caryodendron Karst. in Koch Gartenzeitung 1859, et Flor. Columb. I. p. 91. t, 45, v. saltem statu florigero masculo noto


EUPHORBIACEAE:

707

ADDENDA ET CORRIGENDA.

valide ab eo distingui non potest. Genus Karsteniaum antea in DO. Prodr. XV. 2. p. 765 ex verbis auctoris „ovarii rudimentum obconicum“ subtrib. CEPHALOCROTONEARUM adscribere debui et infeliciter adscripsi deinque suo tempore in planta nostra Janeirensi haud recognovi. E tabula citata spendidi operis, quam nuperrime tantum in Bibl. DC. adire potui, statim tamen patet, in centro floris masculi, similiter ac in planta nostra Janeirensi, non rudimentum ovarii sed discum centralem adesse caeteraque florum masc. insuper, quoad generica, optime cum Centrodisco convenire. Pro Centrodisco inde l. c. Caryodendron legendum est. — Hoc genus ad pedem orientalem et australem Andium bogotensium et meridensium et dein in Brasiliae prov. Rio de Janeiro crescit. Species notae 2. Species nostra ipsa, Centrodiscus grandifolius Müll. Arg. supra l. c. et t. 102, quum minus grandifolia sit quam Caryodendron Orinocense Karst. l. c., nomen habeat: CARYODENDRON JANEIRENSE Müll. Arg. Pag. 388. Pachy stromatis ilicifolii var. heterophylli loco Janeirensi adde: Glaziou n. 5987. ibid.

lin. 18 de supra lege 231 pro 237.

Pag. 431. loco natali Janeirensi Perae obovatae adde: Glaziou n. 5985. Pag. 457. Manihot utilissimae citationibus addatur: Sagot in Bulletin de la soc. bot. de France XVIII. 341—354. Pag. 504. loco natali Pausandrae Morisianae addatur: in monte Corcovado: Glaziou n. 6140. Pag. 532. post Ophthalmoblapton macrophyllum inseratur : 1b. (4.) OPHTHALMOBLAPTON MEGALOPHYLLUM MUELL. ARG. foliis longe petiolatis, costis secundariis utroque latere circ. 20—22 basi abrupte in costam primariam deflexoabeuntibus; bracteis late triangularibus; floribus fem. cujusvis spicae circ. 2—3, stylo apice crasso recto repando-trilobo, ovario ovoideo. Species proxima O. macrophyllo Fr. Allem., quocum ex speciminibus incompletis fere omnibus convenit, praesertim magnitudine foliorum, longitudine petiolorum et babitu spicarum, sed prima fronte in iis pro specie propria discernitur, quod FOLIA ambitu latiora, 10—12 cm. lata, multo minus longo tractu aequilata, olivaceo-virentia, haud fuscescentia et praesertim costis secundariis: hae multo minus quam in illo approximatae sunt et basi magis in costam primariam deflexo-transeunt, in foliis maximis haud v. vix adeo numerosae sunt quam in minoribus Ophthal. macrophylli et glandulae ad basin limbi sitae majores, subplano-scutellares. BRACTEAE dein late triangulares, multo latiores quam longae, demum rumpendo-2—3-lobae, haud glanduligerae. CALYCES fem. arcte sessiles, 5 mm. longi; laciniae orbiculari-ovatae, rotundato-obtusae, margine decolorato fusco tenui sed latiusculo superne cinctae. COLUMNA STYLARIS apice duplo latior, 9 mm. longa, valida. Plores masc. et fructus ignoti. Habitat prope Sio de Janeiro: Glaziou n. 5982.

708

Pag. 539. loco natali Stillingiae dichotomae addatur: Fortaleza de Pico de Sta Cruz prope Pio de Janeiro: Glaziou n. 6126. Pag. 554. loco natali Sebastianiae corniculatae var. Fischeri addatur: Prope Pio de Janeiro: Glaziou n. 6127 Pag. 569. inter Sebastianiam Laureolam et S. Gaudichaudii inserenda est:

11b. (41.) SEBASTIANIA HETEROICA MUELL. ARG. ramulis teretibus gracilibus haud spinescentibus, ultimis tenellis compressis; stipulis triangulari-lanceolatis exiguis caducissimis, foliis breviter petiolatis anguste lanceolatis venosis inferne in margine glanduligeris; spicis aliis ramulos oligophyllos terminantibus, aliis lateralibus tenuibus laxifloris, bracteis masc. 4—5-floris late orbiculari-ovatis obtusis repando-denticulatis rhachi insertis basi utrinque minute obconico-glanduligeris; calycis feminei arcte sessilis laciniis late ovatis muticis intus ima basi minutissime denticulato-pluriglandulosis, masculi orbiculari-ovatis denticulatis, posteriore minore; ovario 3-gastrico glabro, carpidiis dorso infra medium anguloso-gibbosis, stylis tenuibus elongatis subliberis arcuato-recurvis. Habitus ut in S. Gaudichaudii et S. Ypanemensi. Ab omnibus situ spicarum in iisdem speciminibus et terminali et laterali insignita. Polia caeterum ambitu multo angustiora quam in S. Gaudichaudii et in 8. multiramea (cujus characteres valde accedunt), 4—8 cm. longa, 8—17 mm. lata, membranacea, dein firma, et spicae masc. albiflorae, rhachis paullo validior, non flexuosa, flores albi nec rubelli, et flores fem. arcte sessiles nec ut in priore pedicellati, bractea ovata subtruncata basi utrinque glanduligera praediti. Fructus quidem ignoti, sed e gibbositatibus ovarii verisimiliter gibboso-armati. A S. multiramea recedit gracilitate majore, ambitu foliorum et spicis et ovariis nec non situ terminali frequenter obvio spicarum. Poliis magis accedit ad 8. Siedelii et S. serratam, sed statim differt bracteis masc. 4—5-floris nec 1-floris. Habitat prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 4979.

Pag. 581. loco natali Janeirensi Sebastianiae nervosae adde: Glaziou n. 4912. Pag. 642. diagnosi Dalechampiae caperonioidis addatur: filamentis hispidulis. Pag. 677. loco Euphorbiae Brasiliensis addatur: ad S. Cristovdo in prov. Rio de Janeiro, ubi Herva de Santa Luzia nominatur: Glaziou n. 4973. Pag. 684. loco natali Euphorbiae prostratae adde: ad S. Cristovdo in prov. Pio de Janeiro: Glaziou n. 5518. Pag. 685. loco natali Euphorbiae piluliferae: ad S. Cristovdo in prov. Pio de Janeiro, ubi Herva andorinha Brasil. nuncupatur: Glaziou n. 4976. Pag. 694. loco natali Euphorbiae prunifoliae addendum: Prope Pio de Janeiro: Glaziou n. 4974.


EUPHOEBIACEAE.

709

710

FORMAE GRANULORUM POLLINIS in variis generibus sequentes sub oleo citri observatae sunt, granula autem generum non enumeratorum hucusque ignota sunt. L AMANOA (oblongifolia), granula pollinis globoso-tetraedrica, prominenter reticulata. 2. DlSCOCARPUS (Spruceanus), globosa, prominenter verrucosa, verrucae oblongatae, limacino-curvatae. 4. RICHERIA (loranthoides), globosa, solitarie aculeolata. 6. HIERONYMA, oblongo-ellipsoidea, longitrorsum late 3-sulcata, laevia. 7. PHYLLANTHUS (rosellus), quoad formam vulgaria ut in genere praecedente. 11. CROTON (chaetocalyx), subglobosa, laevia, sed membrana intus porosa, v. (G. Poblianus) superficie minute granulosa. 12. JULOCROTON (stipularis), globoso-4—6-angulosa, superficie verrucis brevibus obtusis adspersa. 14. JOHANNESIA (princeps), subhemisphaerica, hinc convexa, illinc concava, undique obtuse tuberculata. 15. HEVEA (discolor), ellipsoidea, longitrorsum trisulcata, laevia (forma vulgaris). 16. ALEURITES (Moluccana), subglobosa, hinc deplanata, minute tuberculata. 18. ARGYROTHAMNIA (Simoniana), globosa, laevia; membrana secus lineas 3 longitrorsas extenuatas rumpens, contentus violaceus. 19. CAPERONIA (büttneriacea), globoso-parallelopipedica, latus alterum reliquis paullo latius, tota minute granulosa', membrana nullibi extenuata. 20. CARYODENDRON (Janeirense), subglobosa v. globoso-tetraedrica, subirregularia, poroso-punctata. 21. ALCHORNEOPSIS (floribunda), formae vulgaris ut in Ilevea. 22. ASTROCOCCUS (cornutus), subcubica, laevia. 23. ANGOSTYLIS (longifolia), ut in genere praecedente. 24. PLUKENETIA (tamnoides), ut in duobus praecedentibus. 25. FRAGARIOPSIS (Warmingii), globoso-subtrigastrica, costulis tenuibus subflexuosis elevatis reticulata. 26. ACALYPIIA (amblyodonta), globoso-ellipsoidea, obtuse trigastrica, laevia. 27. CONCEVEIBA (Guyanensis), subgloboso-tetraedrica, laevia. 28. ALCHORNEA (Irucurana), ut in praecedente. 30. PACHYSTROMA (ilicifolium.), subglobosa, laevia. 31. BERNARDIA (multicaulis), formae communis ut in Ilevea. 32. TRAGIA (Sellowiana), globosa, laevia. 33. CLEIDION (tricoccum), subgloboso-tetraedrica, laevia. 34. RICINUS (communis), tetraedrico-globosa v. fere globosa, laevia. 35. PERA (glabrata), subglobosa, 3-sulcata, laevia. 36. POGONOPHORA (Schomburgkiana), subgloboso-ellipsoidea, 3-sulcata, laevia.

37. MANIHOT (in omnibus specieb. icone illustr.), magna, globosa, verrucis triangularibus late truncatis nanis tecta, verrucae lineis depressis inter se eleganter triangularireticulatis segregatae. 38. JATROPHA (Curcas), globoso-tetraedrica, in angulis sulcata, reticulatim obtuse tuberculigera. 39. PAUSANDRA (Morisiana), globosa, verruculosa. 40. SAGOTIA (racemosa), globoso-trigona, laevia. 41. CHAETOCARPUS (Pohlii), formae communis ut in Ilevea. 43. TETRORCHIDIUM (rubrivenium), magna, ellipsoidea, longitrorsum 3-sulcata, minute et obtuse aculeolata. 44. OMPHALEA (diandra), globoso-tetraedrica, laevia. 45. MABEA (fistuligera, Pohliana), magna, ellipsoidea, longitrorsum 3-sulcata, sublaevia v. potius minutissime reticulatim verruculosa. 46. SENEFELDERA (multiflora), ellipsoidea, 3-sulcata, minutissime verruculosa. 47. OPHTHALMOBLAPTON (crassipes), ellipsoidea, 3-sulcata, laevia. 48. TETRAPLANDRA (Riedelii), ut in praecedente, perfecte laevia. 49. ALGERNONIA (Brasiliensis), ellipsoidea, 3-sulcata, tenuissime verruculosa. 50. STILLINGIA (heterodoxa), ellipsoidea, 3-sulcata et irregulariter subangulosa, tenuissime reticulatim rimulosa, areolis vix elevatis. 52. MAPROUNEA (Brasiliensis), ellipsoidea, 3-sulcata, laevia. 53. SEBASTIANIA (Schottiana), ellipsoidea v. casu etiam subtetraedrica, 3-sulcata, tenuissime verruculosa. 54. ACTINOSTEMON (concolor), ut in Maprounea, v. subinde globoso -tetraëdrica. 55. DACTYLOSTEMON (verticillatus), omnino ut in Actinostemone. 56. EXCAECARIA (potamophila, sebifera), ut in Sebastiania et Senefeldera. 57. COLLIGUAYA (Brasiliensis), globoso-ellipsoidea, 3-sulcata, laevia. 58. HURA (crepitans), globosa, laevia, sulcis longitrorsis 3 subobsoletis percursa. 59. DALECHAMPIA (ficifolia), ellipsoidea, utrinque rotundatoobtusa, longitrorsum 3-sulcata, superficie tenuissime reticulata, medio lamina intus prominente aequatoriali latiuscula insignita. 60. EUPHORBIA (coccorum), ellipsoidea, longitrorsum profunde 3-sulcata, poroso-puncticulata. 61. PEDILANTHUS (retusus), ut in genere praecedente.

ENUMERATIO COLLECTORUM supra frequentius citatorum et indicatio herbariorum specimina illorum a me examinata includentium. COLLECTORES :

Blanchet Burchell Casaretto Euphorb.

HERBARIA QUIBUS INSUNT SPECIMINA :

Hb. De Candolle (optime), Hb. Imp. Vindobonense, Hb. comitis Franqueville. .... Hb. Martii (copiose). .... Hb. De Candolle (copiose).

....

Claussen .... Hb. DC., Hb. Mart., Hb. Franquev. Gardner Hb. Vindob., Hb. DC., Hb. Franquev. Gaudichaud . . . Hb. DC., Hb. Franquev., Hb. Reg. Berolinense. Glaziou Hb. Mart., Hb. Warmingii, Hb. Eichleri. 90


EUPHORBIACEAE:

711 Guillemin .... Harrison .... St-Hilaire .... Hoffmannsegg. . . Langsdorff et Riedel Lhotsky Lindberg Lund

....

Luschnath .... Martius it. propr. . Martius Hb. Fl. Bras. Mikan Netto Neuwied (Princ.)

.

TABULAE EXPLICATAE.

Hb. DC. Hb. Mart. Hb. Musei Parisiensis (copiosiss., decus pl. bras. hujus hb.). Hb. Willdenow in Hb. R. Berol. Hb. Imp. Petropolitanum (copiosiss., decus hujus hb.). Hb. DC. Hb. Mart. Hb. Warming, Hb. DC., Hb. Reg. Hafniense. Hb. Mart. Hb. Reg. Monacense (decus hujus hb.). Hb. Monac., Hb. DC., Hb. Vindob., Hb. Franquev., Hb. Mart. Hb. Vindob. Hb. Mart. Hb. Mart.

OBSERVATIO:

Peckolt Poeppig Pohl Raben Regnell Riedel et Langsdorff Salzmann .... Schott Schuech Sello Spruce Tamberlik Vauthier Warming Wawra et Widgren

.... .... .... Maly . . ....

712

Hb. Mart. Hb. Vindob. (copiose), Hb. DC. Hb. Vindob. (copiosiss., decus Hb.), Hb. Mart., Hb. Berol., Hb. Monae., Hb. DC Hb. Mart. Hb. Reg. Holmiense, Hb. Mart. Hb. Petrop. (copiosiss.) Hb. DC., Hb. Franquev. Hb. Vindob. (copiose). Hb. Vindob. Hb. Berol. (copiosiss., decus hujus Hb.). Hb. DC., Hb. Monae., Hb. Mart., Hb. Franquev. Hb. Vindob. Hb. DC., Hb. Franquev., Hb. Vindob. Hb. Warming. Hb. Vindob. Hb. Mart.

Ubi contrarium non dicitur, specimina in opere citata omnia a me ipso visa et examinata sunt.

TABULAE EXPLICATAE. Tab. I. Amanoa oblongifolia, p. 10. II. Discocarpus Spruceanus, p. 12. III. Fig. I. Freireodendron sessiliflorum, p. 19. II. Phyllanthus Lindbergii, p. 35. IV. „ Riedelianus, p. 26. V. „ Martii, p. 27. VI. Fig. I. „ rosellus, p. 53. II. „ Corcovadensis, p. 30. VII. Fig. I. „ racemigerus, p. 34. II. „ acuminatus, p. 42. VIII. „ Glaziovii, p. 41. IX. Fig. I. „ Claussenii, p. 61. II. „ Spruceanus, p. 60. X. Fig. I. „ flagelliformis /3. demonstrans, p. 75. II. „ Klotzschianus a. robustus, p. 72. XI. Fig. I. Securinega congesta, p. 76. II. „ Schuechiana, p. 78. XII. Fig. I. Drypetes Spruceana, p. 79. II. „ incurva, p. 80 in obs. XIII. Richeria loranthoides, p. 18. XIV. Fig. I. Croton Myrsinites, p. 84. II. Cunuria Spruceana, p. 509. XV. Croton exuberans, p. 85. Sincorensis, p. 86. XVI. „ hemiargyrius a. genuinus, p. 87. XVII. „ XVIII. „ Caldensis, p. 93. sphaerogynus, p. 101. XIX. „ Palanostigma, p. 106. XX. „ XXI. „ echinocarpus, p. 109. Urucurana, p. 111. XXII. „ floribundus, p. 120. XXIII. „ Sellowii, p. 125. XXIV. „ compressus, p. 127. XXV. „ salutaris, p. 134. XXVI. „

Tab. XXVII. Croton migrans, p. 139. Pohlianus, p. 165. XXVIII. „ XXIX. „ Regnellianus, p. 179. XXX. „ timandroides, p. 182. XXXI. „ antisyphiliticus e. minor, p. 208. XXXII. „ chaetocalyx, p. 211. XXXIII. „ Lundianus y. latifolius, p. 228. comosus a. major, p. 234. XXXIV. „ ceanothifolius, p. 247. XXXV. „ Widgrenianus, p. 252. XXXVI. „ XXXVII. „ Tamberlikii, p. 265. bidentatus, p. 266. XXXVIII. „ Eichleri, p. 272. XXXIX. „ XL. Julocroton stipularis, p. 277. XLI. „ triqueter a. genuinus, p. 284. XLII. Micrandra elata, p. 290. XLIII. Johannesia princeps, p. 296. XLIV. Hevea discolor, p. 299. LXV. Aleurites Moluccana, p. 304. XLVI. Argyrothamnia Simoniana, p. 311. XLVII. Caperonia büttneriacea, p. 320. XLVIII. Alchorneopsis floribunda, p. 327. XLIX. Astrococcus cornutus, p. 330. L. Angostylis longifolia, p. 332. LI. Plukenetia tamnoides, p. 335. LII. Fragariopsis Warmingii, p. 338. LIII. Acalypha amblyodonta a. villosa, p. 366. LIV. Pachystroma ilicifolium b. heterophyllum, p. 388. LV. Conceveiba Guyanensis, p. 371. LVI. Alchornea Iricurana, p. 379. LVII. Bernardia multicaulis, p. 400. LVIII. Tragia Sellowiana, p. 405. LIX. Cleidion tricoccum, p. 419. LX. Ricinus communis a. Brasiliensis, p. 421.


EUPHORBIACEAE:

713

TABULAE EXPLICATAE.

Pera glabrata, p. 429. Pogonophora Schomburgkiana, p. 435. Manihot reniformis, p. 444.' pedicellaris, p. 453. „ utilissima, p. 457. „ „ grandiflora, p. 471. „ rigidula, p. 474. Jatropha Curcas, p. 478. Pig. I. Jatropha multifida, p. 495. II. „ gossypiifolia (fructus), p. 491. LXX. Sagotia racemosa e. microsepala, p. 506. LXXI. Pig. I. Tetrorchidium macrophyllum, p. 511. II. „ rubrivenium, p. 512. LXXII. Omphalea diandra, p. 515. LXXIII. Mabea fistulifera, p. 518. LXXIV. „ Pohliana, p. 527. LXXV. Fig. I. Senefeldera multiflora a. genuina, p. 529. II. „ „ f. acutifolia, p. 530. LXXVI. Fig. I. Stillingia heterodoxa, p. 540. oppositifolia, p. 538. II. „ III. „ dichotoma, p. 539. LXXVII. Fig. I. Sebastiania Schottiana a. mucronata, p. 568. II. „ „ b. genuina, p. 568. LXXYIII. Sebastiania Klotzschiana, p. 574. LXXIX. „ nervosa, p. 581. LXXX. Fig. I. Excaecaria potamophila, p. 627. II. Sebastiania Brasiliensis var. ramosissima, p. 586. LXXXI. Fig. I. Maprounea Brasiliensis, p. 542. II. „ Guianensis, p. 543. LXXXII. Fig. I. Actinostemon concolor a. obovatus, (citatio iconis supra in textu omissa), p. 593.

Tab. LXI. LXII. LXIII. LXIV. LXV. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX.

714

Tab. LXXXII. Fig. II. Actinostemon concolorb. genuinus, p. 595. LXXXIII. Fig. I. Dactylostemon verticillatus, p. 603. II. „ lasiocarpus, p. 601. LXXXIY. Excaecaria sebifera, p. 625. LXXXY. Fig. I. Excaecaria marginata d. spatbulata, p. 617. II. Colliguaya Brasiliensis, p. 631. LXXXVI. Hura crepitans, p. 632. LXXXVII. Algernonia Brasiliensis, p. 536. LXXXYIII. Dalechampia stipularis b. minor, p. 656. ficifolia, p. 653. LXXXIX. „ triphylla, p. 650. XC. „ XCI. Fig. I. Dalechampia caperonioides a. obovata, p. 642. II. Dalechampia caperonioides 8. lanceolata, p. 643. XCII. Euphorbia Coecorum, p. 675. XCIII. „ Insulana, p. 688. XCIV. „ sarcodes, p. 690. phosphorea, p. 692. XCY. „ comosa, p. 693. XCVI. „ sciadophila, p. 687. XCVII. „ XCYIII. Pedilanthus retusus, p. 702. XCIX. Pausandra Morisiana, p. 503. C. Fig. I. Chaetocarpus Blanchetii, p. 507. Pohlii, p. 508. II. „ CI. Adenophaedra megalophylla, p. 386. CII. Centrodiscus grandifolius, p. 327, nunc Caryodendron Janeirense, vid. Addend. et corrig. p. 706. CIII. Ophthalmoblapton crassipes, p. 532. CIV. Fig. I. Tetraplandra Riedelii a. subcordata p. 534. II. Tetraplandra Leandri, p. 534.

SIGLA. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Flos masculus v. alabastrum masc. Pios femineus v. alabastr. fem. Calyx masculus v. ejus pars. Calyx femineus v. ejus pars. Petalum e flore masculo. Petalum e flore femineo. Glandula e flore masculo. Glandula e flore femineo. Stamen vel fasciculus staminalis. Staminodium. Anthera. Granula pollinis. Rudimentum ovarii (e flore masculo). Ovarium (perfectum) v. ejus pars.

Tabulas delineavit cl. JOS.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Stylus v. ejus pars. Ovulum. Fructus v. ejus pars. Semen v. ejus pars. Albumen. Embryo. Bractea. Stipulae. Pili ramulorum. Pili faciei foliorum superioris. Pili faciei foliorum inferioris. Pili calycis. Pili ovarii. Involucrum.

29. 30. 31. 32 a. p. 1. d. i. ob.

Glandulae involucri. Aculeus. Setula. vel f. Polium v. ejus pars. Pars antice v. extrinsecus visa. Pars postice v. ab axe visa. Pars lateraliter visa. Pars desuper visa. Pars ab infra visa. Pars oblique visa. Sectio verticalis. = Sectio transversalis. * Arte explanatum. D. Diagramma.

pictor Florae Brasiliensis, exceptis figuris quibusdam analyticis, quas a cl. auctore J. grossificatione adscripta recognoscas. In lapidem omnes sculpsit BR. KELLER, Monacensis.

SEBOTH,

MUELLER

Argov. additas

In fasciculo priore, sc. in tab. 1 — 42, obturator ovulorum in plerisque tabulis statu ab apertura micropylari nimis distracto-patente delineatus est. Figurae meliores naturae magis conformes adsunt siglo 2. || indicatae in t. 6, inferior; t. 9. II; t. 18; t. 19, et praesertim t. 17 fig. 14 || (analysis haec ab auctore ipso delineata)

OBSERVATIO:


715

EUPHORBIACEAE: DE DISTRIBUTIONE GEOGRAPHICA EUPPIORBIACEARUM.

Euphorbiaceae brasilienses omnes ad illam vastissimam seriem pertinent quam in Botan. Zeit. 1864 p. 524 et in DC. Prodr. XY. 2. p. 189 sub nomine Euphorbiacearum platylobarum distinxi, altera series, sub nomine Euphorbiacearum stenolobarum l.c. designata, numero generum specierumque longe minus ampla, babitu ericoideo stenophyllo, cotyledonibus quam radicula vix v. non latioribus, quam albumen pluries angustioribus dignota, nonnisi in Nova Hollandia et insulis proxime adjacentibus viget. Euphorbiacearum platylobarum tribus unica, sc. Bridelieae, in Africa et Australia et praesertim in Asia meridionali continentali et insulari distributa, babitu quodammodo rhamnoideo gaudente, in imperio brasiliensi plane deest, reliquae tribus autem omnes et quidem ditissime in Brasilia crescunt et super totam aream imperii nunc copiosius nunc parcius diffusae sunt, caeterumque in toto fere orbe terrarum, praesertim in calidioribus et calidis abundanter distributae, in temperatis rarescentes et in frigidioribus vix nisi speciebus quibusdam Euphorbiae generis repraesentatae sunt. Species brasilienses, ut in ordine mos est, vix exiguitate et modestia florum, sed potius habitu summopere variegato, statura arborea, fruticosa varieque herbacea, erecta v. scandente v. etiam volubili aut subprostrato, sua pro parte imaginem vegetationis efficiunt conjunctim cum alienis plantis, quibus intermixtae crescunt. Plantae caeterum, ut in quaque provincia phytogeographica solemniter occurrere solet, babitu legem generalem sequuntur, in depressionibus humidis magnorum fluviorum et in silvis primitivis umbrosis saepe arboreae v. alte fruticosae, quales praesertim occurrunt in regione fluminis Amazonum et ad Rio Negro et in silvis submaritimis Brasiliae orientalis; in regionibus magis elatis et siccioribus autem, praesertim Oreadum et pro parte Dryadum territoriis, potius humili-fruticosae v. suffruticosae et saepissime indumento copiosiore tectae evadunt, undique autem Euphorbiaceae herbaceae perennes v. rarius annuae alienis intermixtae observantur. Paucae dein, e generibus Phyllantho et Caperonia, terram humidov. paludoso-limosam saepe inundatam praeamant v. pro parte aquae immersae crescunt, et una, Phyllanthus fluitans, in aquarum lente fluentium superficie natat, et simul forma et magnitudine foliorum Salviniam natantem simulans, in hoc ordine habitum offert summopere singularem. — Species satis numerosae Crotonis generis pulchritudine indumenti, lepidum nitidarum colore aureo, aut fulvo ferrugineo flavo aut argenteo, v. etiam variegato insignitae sunt, quum

GEOGRAPHIA.

716

aliae aliorum generum, ut Tragiae et Jatrophae species, pilis vehementer urentibus aut aculeolis stimulosis horridae sint. — Pulcherrimae species dein numerosae, pulcherrimi et nobilissimi generis Manihot, praesertim in siccioribus et calidioribus regionibus Oreadum et Hamadryadum crescunt, ubi vivis coloribus coeruleis v. violaceis v. amethysteis aut rubellis saepeque in eadem planta varie variegatis campos et colles suaviter exornant. Humiliores saepius gregatim, haud raro copiose crescunt, alte fruticosae et arboreae autem saepissime singulatim sparsae adeove rarae crescunt nec unquam silvas pure euphorbiaceas formant. Herbaceae lignosis latius dispersae sunt. Haud paucae summopere variant, aliae tantum altitudine ut Croton vulnerarius (trunco 30—20—15— 10—6—4-pedali), aliae forma et magnitudine foliorum, aliae indumento, aliae dein simul pluribus characteribus levioris quidem momenti, sed adeo subinde prima fronte diversae apparent, ut extremae formae aegre tantum conspecificae recognosci possent, nisi series continua formarum clare intermediarum adesset. Hoc respectu insigniores occurrunt in generibus Phyllantho, Crotone, Sebastiania, Excaecaria, at omnibus reliquis variabilior magisque intricatim polymorpha evadit Sebastiania corniculata. Hae omnes, more aliarum plantarum multiformium, per imperium late distributae sunt. Supra exposita sunt Tribus 6, Genera 62, Sectiones 83, Species 872, Yarietates 491, quorum prima vice descripta sunt Genera 2, Sectiones 5, Species 254 et Varietates 194. Genera omnia nota totius ordinis sunt 193, quorum 62, i. e. fere 1/3 omnium, in imperio brasiliensi repraesentata sunt. Horum pars quarta, sc. 16, maxima pro parte et babitu et characteribus insigniter peculiaria, omnia arborea, fere omnia valde rara, hucusque nonnisi in Brasilia lecta sunt. Haec genera endemica, quibus species 29 adscriptae sunt, secundum regiones phytogeographicas ordinata sequentia sunt: Dryades: Freireodendron (spec. 1), Johannesia (spec. 1), Tetraplandra (spec. 2), Algernonia (spec. 2). Oreades : Gonatogyne (spec. 1). Najades: Piranhea (spec. 1), Astrococcus (spec. 2), Angostylis (spec. 1), Cunuria (spec. 2). Dryadi- Ore ades: Pachystroma (spec. 1), Pausandra (spec. 2), Ophthalmoblapton (spec. 3). Dryadi-Hamadryades: Fragariopsis (spec. 2). Hamadryadi-Na j ades: Discocarpus (spec. 2). Dryadi-Oreadi-Hamadryades: Micrandra (spec.3), Senefeldera (spec. 3). Ex hisce 16 generibus regionibus laudatis adscribenda sunt: Dryadibus: 10, Najadibus: 7, Oreadibus: 6, et Hamadryadibus: 2, unde patet, regionem dryadicam esse generum endemicorum ditissimam, hamadryadicam autem reliquis longe pauperiorem, sed hoc loco neutiquam praetervidendum est, quod regio Hamadryadum reliquis multo minus complete explorata est. In regione Napaearum dein genera endemica


EUPHORBIACEAE:

717

euphorbiacea hucusque non observata sunt. Brasilia dein 16/193 s. circ. 1/12 omnium generum ordinis sibi propria vindicat. Genera 21, magna pro parte majora, cum orbe antiquo vulgoque etiam cum reliquis partibus Americae calidioris communia sunt: Amanoa, Phyllanthus, Securinega, Croton, Aleurites, Caperonia, Conceveiba, Plukenetia, Acalypha, Alchornea, Tragia, Cleidion, Ricinus, Manihot, Jatropha, Chaetocarpus, Stillingia, Sebastiania, Excaecaria, Dalechampia, Euphorbia, sed horum tria tamen, sc. Amanoa, Securinega, Conceveiba tantum in parte africana orbis antiqui observata sunt. Reliqua genera 25 nonnisi in America repraesentata sunt et simul in Brasilia et in terris adjacentibus, potissimum in Guyanis, in Venezuela, Peruvia et in Antillis aluntur. Sed plura eorum essentialiter fereque omni jure brasiliensia vindicanda sunt, quum longe major v. maxima pars specierum in Talia sunt: Richeria, Julocroton, Hevea, Brasilia crescat. Caperonia, Pera, Manihot, Actinostemon, Dactylostemon, fereque Bernardia et Sebastiania, quorum species in universum notae sunt 252, et quarum non minus quam 204 in ipsius Brasiliae vastis provinciis lectae sunt. Richeriae et Dactylostemonis species notae demum omnes in Brasilia vigent, sed una alterave species septentrionem versus limites imperii excurrit. Nimis longum esset genera imove species separatim exponere, et melius duxi, tabula addita (cf. pag. seq.) distributionem synoptice, ut mos est, brevius et commodius ostendere. Pro usu hujus tabulae ante omnia notandum est, numeros seriebus Dryadum et Oreadum adscriptos minus certos esse quam illi in reliquis seriebus indicati. Numerosae enim occurrunt species in corpore operis descriptae, quarum locus natalis nimis vage indicatus est, quae omnes tamen evidenter Dryadum aut Oreadum regionibus adnumerandae sunt et in praesente

GEOGRAPHIA.

718

tabula re vera iis adnumeratae sunt, nunc prioribus, nunc posterioribus, secundum locum natalem specierum proxime affinium. Hoc modo errores vicissim certe pro parte saltem tolluntur, et expositio universalis dein accuratior evadit et fidei dignior, quam propter memoratam causam prima fronte apparere posset. Insuper inter sequentia species 44 paulo extra limites imperii crescentes, quae tamen absque ullo dubio pro parte inter limites observabuntur, omnino neglectae sunt; e contra Aleurites moluccana, Ricinus communis et Hura crepitans pro genuinis brasiliensibus computatae sunt, etsi prior non indigena, reliquae dubiae. Quum hodie circiter 3545 species Euphorbiacearum notae sint, ex tabula facile patet, Brasiliam i. e. circ. 23% / omnium specierum hujus ordinis alere. Diversas regiones phytogeographicas tamen diversissimo numero specierum ibidem ornatas vidimus: 818

3545

Regio „ „ „ „

Napaearum offert 39, Dryadum „ 270, Oreadum „ 408, Hamadryadum„ 228, Najadum „ 128,

i. i. i. i. i.

e. fere 0,05 e. specierum 0,331 e. 0,50 (Euphorb.) totius e. 0,271 Brasiliae. e. 0,15

Non minus inter se recedunt regiones, si numerum cunctum specierum ad tribum praedominantem decomponimus: Napaeae et Oreades Crotoneis, Dryades et Hamadryades Hippomaneis, et Najades demum Acalypheis excellunt. Regio Najadum Hippomaneis pauperior et Crotoneis insigniter depauperata est, ea Hamadryadum autem Phyllantheis est minus copiose praedita. Reliquae regiones magis aequaliter tribubus suffusae sunt, attamen Napaeae Dalechampieis omnino carent: Species sequente modo ad genera distributae sunt:

Genera in Brasilia monotypica 20 „ „ „ speciebus 2—3 gaudentia 19 3 4 5 ” n n ” ” 3 6 12 ,, n ” ” n 10 13 25 ” ” ” ” ” „ „ „ „ „ 4 (Acalypha, Sebastiania, Dalechampia, Euphorbia) 26—50 „ „ „ „ 2 (Phyllanthus, Manihot) 68—69 „ Genus „ „ „ 259 gaudens 1 (Croton). Si species consideramus 113, quae simul in terris adjacentibus vigent, quae nonnisi 113/828 s. fere 0,14 totius numeri specierum efficiunt, facile intelligitur, Floram euphorbiaceam brasiliensem esse insigniter distinctam, et eo distinctior evadit in universum, quo numerus 113 pro magna parte ex illis paucis generibus compositus sit, quorum species frequenter herbaceae Napaeae . . Dryades . . Oreades . . Hamadryades Najades . .

13, 48, 51, 45, 64,

et latissime distributae sunt, e. gr. Phyllantho, Acalypha, Jatropha, Dalechampia et Euphorbia. Genus Croton ipsum 16 species quidem offert cum aliis Americae partibus communes, sed paucae sunt erga numerum vastum completum hujus generis. Regiones variae has species offerunt ut sequitur:

0,02 omnium (Euph.) brasiliensium. s. 13/39 = 0,33 regionalium, aut 13/828 = „ „ s. 48/270 = 0,18 aut 48/828 = c. 0,06 „ „ „ aut 51/828 = c. 0,06 s. 51/408 = 0,12 „ „ „ s. 45/228 = 0,20 aut 45/828 —- c. 0,05 „ s. 64/128 = 0,50 0,08 „ aut 64/828 = „ „

Numerum specierum endemicarum brasiliensium facillime Regio Najadum ergo Floram pro dimidia parte, i. e. multo e tabula pro quaque regione deducimus, si a numero universali magis quam reliquae regiones, cum illa adjacentium terrarum specierum subtrahimus numerum specierum cum reliquis particommixtam habet, regio Napaearum pro 1/3, regiones Dryadum bus Americae communium, qua ratione obtinemus: et Hamadryadum pro 18/100 et 22/100 S. circ. Ve» et demum Oreadum tantum pro 12/100 s. circ. 1/8 plantarum regionalium. 26 — 0,66 regionalium, aut 0,03 omnium brasiliensium. pro regione Napaeana: Dryadica: aut 0,27 „ „ „ 222 = 0,82 „ „ Oreadica: aut 0,43 „ „ ” „ 357 = 0,88 „ aut 0,22 „ „ „ Hamadryadica: 183 = 0,80 ” ” aut 0,08 Najadica: „ „ ” „ „ 64 — 0,50 91 Euphorb.


EUPHORBIACEAE:

719

Napaeae

GEOGRAPHIA. Oreades

Dryades

720 Najades

Hamadryades

Genera

1. 2. 3. 3* 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Amanoa Discocarpus Gonatogyne Savia Richeria Freireodendron .... Hieronyma Phyllanthus Securinega Drypetes Piranhea Croton Julocroton Micrandra Johannesia Hevea Aleurites Ricinella Argyrothamnia .... Caperonia Caryodendron .... Alchorneopsis .... Astrococcus Angostylis Plukenetia Fragariopsis Acalypha Conceveiba Alchornea Adenopbaedra .... Pachystroma Bernardia Tragia Cleidion Ricinus Pera Pogonophora Manihot Jatropha . . . . . . Pausandra Sagotia Chaetocarpus Cunuria Tetrorchidium .... Omphalea Mabea Senefeldera Ophthalmoblapton . . . Tetraplandra Algernonia Stillingia ...... Gymnostillingia .... Maprounea Sebastiania Actinostemon .... Dactylostemon .... Exeaecaria Colliguaya Hura Dalechampia Euphorbia Pedilanthus

PHYLLANTHEAE CROTONEAE ACALYPHEAE

......

HIPPOMANEAE

l 1 1 2 4

20

1 2

2

5

2

14

1 1

30 1

1

2 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 8

4 1

1

1

16 1

38 1 1 1 1

1 5 1

3 6 1

2 30 1

141 14 1

1 4 6

9

4 2

2 13 1

106 8 1

15

7

4

3 18

1 2 1 68 3

5 1

37

15

2

10 1

1

1

1

1

2

1

2

1 2

3 1 1 8 8 1 1 4 8 9 2

2

2 1

1

5 6 1

1 2 3 5

3 2 1

6

1 9

1

1

1

1 4

1

3 3

4 20 5 6

2 5 2 2

4

2

39

13

1 1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1 1 16

6

6

1 13

7

3

3

6

1 1

1

2

5

3

4

1

4 3 8

3 1 5

1

9

4

2 3

1 5

1 1

1 7 12

1

1 6

1 1

4

48 11

2 4

1 8

2

4 5

1

36 3

1 5 1 26 9

1 2 1 2 4

1

1

1

1 1

1

1

1

1

2

6

14

3 2

2

1

1

1 1

2

3

3

1 1

2

3 5

1 1 2 23 2 8

5 1 1

3

2

2

2

66

69

1

12 2

17 2

1 2 2

2 15 1 3 7

1 2

11 18

2

2

1

1

10

3

1

1 1 6

1

1

10 1 3 6

1

1 9

10 5

25 27

4 9

15 11

1 2

3

3

1

4 2 2 4 1 1

4 2 2 4 1 2 40 7 17 21

1

3 4

1

1

1 6

6 6

1

37 6

1

17 20

3

1

1

1

1

2 14 2 3

1

36 67 55 76 18 18

22 270

10 5 9 14

1 9 48

9 19 35 40 156 6 61 32 13 52 104 10 10 25 * 4 5 27 9

158

408

51

18 115 30

8 6

66

18 71 41 69

15

11

11

18

11 1 6

255

228

45

13

1

1

5

3 8

10 1

2 2 2 16

13

2

1 2 1

1 1

1 2

3

1

8 1

1

2

1

1

2 1

15 19 1

3 13 1 1 16 20 1 14 1

1

1 1 1 1

7 14

23 18 28

1 4

39 31

1

15

12

6 18

10

27 5 11

14

20 12

6 6

3 8

1 2

7 14

3 67 90 18 260 278 13 121 149 5 196 219 1 39 46 4 32 46

103

128

64|

57

113

44 715 828

23

1

1 11

1 2

1 11 2 225 6

37 2

1 23 55 8

1 20

1 78 70 2

1 2 2 4 8 20 3 4 2

2 13 3 3 55 7

18

63 6 1 2 1 62 46 45 c. 700 14 1

30 16 39

5 38 14 34

1 10 450 15 9

3 8 38 18 2

10 15 1 1 2 1 2 2 32

11

1

3

1 1

9 13

1 1

3 2 1

1 11

680 19 3

2

1

1 5 68

6 2

243 259 14 16 3 3 1 1 9 10

1 1

1 19 2 3 9

18 18

51 2 2

1

11 3 11 8

1 1

1 1 3

1 2

1

15 4 11 9

1

1 3 2

4 2

1

2

17

2

1 1

1 1 2 1 3 2

8

2

1 16 2

1

2 1 1 1

9

1

1 2 2 4 2 3 2 2

3

1

1

3

2

1 3

2 1

2 1 1 8

7

2 17

1 1 2

1

1

61 5 1 1 1

1 1 13

2

2

1

1

DALECHAMPIEAE EUPHORBIEAE

1

1 1


721

EUPHORBIACEAE:

GEOGRAPHIA ET USUS.

Regio oreadica ergo et numero integro specierum omnium, et endemicarum et proportione endemicarum erga reliquas, inter omnes regiones locum evidentissime primum tenet; sequuntur dein regiones Dryadum et Hamadryadum, dein proportione Napaeae, et demum Najades, quae reliquis proportione longe superantur propter species numerosas limites imperii transgredientes. In regionibus Napaearum et Najadum species endemicae his regionibus proprias leviter tantum superant, in regionibus Dryadum, Hamadryadum et Oreadum autem endemicae propriis circiter triente numerosiores sunt, unde sequitur, species endemicas napaeanas et najadicas longe minus quam in reliquis tribus regionibus limites regionum vicissim transgredientes esse. Quum demum species propriae in regione Oreadum circ. 5 /8, in regione Dryadum circ. 5/9, et in reliquis tribus regionibus circ. 1/2 numeri integri omnium specierum euphorbiacearum brasiliensium efficiant, legitime concludendum est, Oreadum esse regionem, cujus Plora euphorbiacea, quoad species, quam maxime characterem proprium distinctivo-brasiliensem ostendit, et dein hoc pro ordine repetere liceat: Regionem Najadum Floram cum elementis alienis mixtam praebere, Dryadum generibus endemicis, et Oreadum abundantia specierum simulque speciebus endemicis excellere. J. MUELLER Argov.

DE EUPHORBIACEARUM BRASILIENSIUM QUALITATIBUS ET USU. In Euphorbiaceis praecipue succus lacteus est, quo substantiae cbaracteristicae continentur. Ex parte hae acri-venenosae sunt ('Bura crepitans, Manihot utilissima, inter extrabrasilienses Hippomane Mancinella, Hyaenanche globosa etc.), ex parte adeo mitigatae, ut vim purgativam tantum vel diureticam exerceant. Cortex quarundam aromate balsameo scatet, pro medicamine stimulante vel vulnerario idoneus. Semina nonnullarum oleo miti abundant, radices quaedam amylo copiosissimo. Aliarum succus resinam elasticam, aliarum materiem rubro-colorantem continet. Valde variatus igitur et multiplex usus est, quem de his stirpibus faciunt. Longum tamen esset, de eo in universum ordinem hoc loco disserere, et praecipue substantiarum illarum naturam chemicam vel physicam, vel efficaciam earum medicinalem toxicamve fusius illustrare; igitur de his rebus in libros chemico-pharmaceuticos remittimus et adjicimus tantummodo enumerationem stirpium Brasiliensium, quae aut in medicina, aut in oeconomia, industria, commercio etc. locum habent, addicto ad quamvis usu, quem de ea compertum habemus. Species medicinales*). Phyllanthus acutifolius Spreng., Niruri L., lathyroides H.B.K., Brasiliensis Müll. Arg. — Harum specierum a Brasi*) Genera, quibus hae species adscribuntur, ordine systematico disposuimus, quo melius ac alio recognoscitur, qua ratione virtutes medicinales cum divisione systematica conveniant.

722

liensibus Herva pombinha (i. e. herba columbarum) dictarum herba et semina contusa in diabete mellito („Urinas doces") a medicis Brasiliensibus passim adhibentur. Radix Phyll. Niruri amara et adstringens etiam in ictero propinatur. Croton antisyphiliticus Mart. (Pé de perdiz, Alcanfora Brasiliensium, in S. Paulo etiam Herva mular v. Curraleira vocatus), Cr. campestris St. Hil. (Velame do campo Brasil.) et aliae hujus generis species radicem et folia offerunt resinoso-acria, aromatica, quae infuso propinata ut diaphoretica se gerunt, diuretica et nervorum actiones incitantia. Fomento super glandulas inguinales e viru syphilitico inflammatas applicata, pariter in ulceribus, mirifice resolvunt, nec non in morsu serpentium conducere perhibentur (Mart. Reise I.282).— E Crotonis thuriferi H.B.K. et Cr. adipati H.B.K. cortice resina elicitur odorifera, Ullucina dicta, thuri similis; e Crotone salutari Casar., Sangue de drago nuncupata, haec sanguinea est et ab incolis in variis morbis adhibetur. — Croton Eluteria Sw., Sloanei Benn. aliaeque corticem offerunt, nomine cortex Cascarillae etiam in apparatum medicaminum Europaeorum receptum, pariter ac oleum e seminibus Crot. Tiglii Linn. (ol. Crotonis) vehementer purgans; quas vero species, quum in Brasilia haud occurrant, hoc loco simpliciter nominasse sufficiat. Julocroton triqueter Baill. (phagedaenicus Mart.) herbam praebet in ulceribus conducentem. Joannesia princeps Vell. (Purga de Gentio in prov. Rio et S. Paulo, Cocco de purga, Purga dos Paulistas, Fruta de Arara in prov. Minarum appellata). Semina vehementer purgantia; jam unicum pro viro sufficit. Hevearum (S eringua Bras.) succus recens anthelminthicus, cum oleo Ricini ab Indianis sumi solet. Aleurites Moluccana Willd. (Noz da India v. do Bancoul Brasil.). Oleum in unguento contra dolores rheumaticos. Caperoniae castaneaefoliae St. Hil. herba externe in vulneribus et ulceribus conducere dicitur (ex St. Hil.). Tragia volubilis L. Radix aperiens et diuretica a negritis adhibetur. Ricinus communis L. (Mamona v. Carapateiro Bras.). Semina (nomine sem. Cataputiae majoris v. Gr an a regia) et oleum ex iis expressum (ol. Ricini, Palmae Christi v. Castoris), ubicunque in officinis inter mite purgantia habentur, usu notissimo. Manihot utilissima Pohl (M a n d i o c a Bras.). Succus ex herba expressus inter antidota radicis recentis venenosissimae numeratur. B. MARTIUS suspicatus est, fore ut succus radicis etiam contra morbos quosdam systematis lymphatici in auxilium vocaretur (Syst. mat. med. veg. Bras. p. 94.). Jatropha urens L. (Pinha, Queimadeira Bras.), J. vitifolia Mill. et aliae species hujus generis in stimulis, quibus ramuli et folia armantur, succum acrem continent, qui epidermidi admotus urit, dolorem, tumorem, inflammationem suscitat. Pro urticatione ideo omnes inserviunt et quandoque summam efficaciam in paralysi artuum a refrigerio praestiterunt (Mart. Syst. mat. med. veg. Bras. p. 84.) Jatropha Curcas Linn. (Pinheiro de purga v. Pinhao paraguay Bras.). Semina dicta Pinhoës de purga vel in officinis Europaeis semina Ricini majoris v. Ficus infernalis, drastica sunt et emetica, oleum ex iis expressum (ol. infernale) oleo Crotonis comparandum. Efficacia in acido s. d. „ Jatrophico “ vel, ut alii autores perhibent, in substantia resinosa niti dicitur. Jatropha multifida L. (flor de Coral Brasil.). Semina


723

EUPHORBIACEAE: USUS.

dicta nuces purgantes alvum laxant, succus herbae vulnerarius. Jatropha elliptica Müll. Arg. (opifera Mart.) et J. gossypiifolia Linn. Oleum seminis, folia et gallae quandoque obvenientes inter purgativa habentur, radix etiam in ictero et hydrope. (De qualitatibus radicis cf. Mart. l. c.) Mabea fistulifera Mart. (Canudo de pita Brasil.). Cortex amarus, subadstringens, resolvens et febrifugus dicitur. Ophthalmohlapton macrophyllum Fr. Allem. Lac acre ex hac arbore profluens inflammationes cutis excitat et prae aliis partibus oculis infestum est, unde nomen triviale „ Santa Luzia “ a patrona oculorum (ex FREIRE ALLEMAO). Maprouneae Brasiliensis St. Hil. (Marmeleiro do campo Bras.). Radicis decoctum e testimonio ill. St-HILAIRE ab incolis prov. Minarum in morbis digestionis propinatur (Pl. usuelles tab. 65). Excaecaria biglandulosa Müll. Arg. (Hippomane Aubl.). Succus externe contra condylomata syphilitica, cutis indurationem in elephantiasi, et ad corrodendas verrucas commendatur; extractum e foliis paratum iisdem in morbis prodesse perhibetur, quos Aconito et Rhoe Toxicodendro expugnare solemus (Mart. 1. c. 87). Hura crepitans L. (A s s a c ú Bras.). Succus anthelminticus; semina acerrima, vehementissime purgantia, incaute adhibita hominem enecare possunt; folia trita in doloribus rheumaticis ab incolis adhibentur. Euphorbia coecorum Mart. (Herva Andourinha vel de Santa Luzia Bras.), E. Brasili ensis Lam. et al. Succus in oculorum affectionibus conducere, praesertim indurationem corneae liquefacere dicitur. Herba contusa contra ulcera vel condylomata syphilitica adhibetur, ut etiam Euph. cotinoidis Miq. et E. papillosae St. Hil. (Maleiteira, Leiteira v. Luzetro Brasil. nuncupatae). — Euphorbiae phosphoreae Mart., cujus lac e ramulis effluens phosphori ad instar lucere b. MARTIUS retulit, ramuli contusi ulceribus immundis et carbunculis fomento imponuntur, ex ejusdem autoris testimonio. Pedilanthi retusi Benth. succus denique, ut in nonnullis jam antecedentibus, pro remedio antisyphilitico habetur; incolae etiam eo utuntur ad exstirpandas verrucas.

Species alimenta praebentes. Primum inter omnes obtinet locum Manihot utilissima Pohl (Mandioca Brasil.). Radix magna, tuberosa amylo copiosissimo scatet, simul autem succo lacteo venenatissimo, acidum hydrocyanicum continente. Quum vero principium nocivum admodum volatilis sit naturae, e radice in pulverem redacta, prelo expressa, dein igne calefacta, farina prorsus innocua obtineri potest, quae alimentum egregium, in tota Brasilia terrisque aliis tropicis vulgatissimum, frumento aequiparandum sistit. Farina ipsa Manioc vel Mandioca vocatur, panis vel placentae ex ea paratae beijú, briochas, pao de ló etc.; succus venenosus Manipueira; fecula, quam succus deponit e pulvere radicis effluens, Tapiocae vel Tipiocae nomine notissima, item egregium praebet alimentum, praesertim infantum et aegrotantium, quod hodie ubicunque in commercio est. Praeterea Indiani farina illa utuntur ad praeparandum potum inebriantem Pajaurú, quem praesertim diebus festis incredibili quantitate consumunt. — De plantae origine et cultura, de natura farinae, ejus praeparatione et usu vario, porro de indole succi venenosi, cf. praecipue PELOUZE

724

in Ann. d’hygiene, Paris 1844 p. 416, MARTIUS in Ethnographie Amerika’s II. 486, MACEDO in Flora (Ratisbon.) 1869. N. 24, SAGOT in Bulletin de la Societe bot. de France 1871. p. 341, WlESNER, die Rohstoffe des Pflanzenreichs p. 273, PECKOLT in Catalog der pharmacognostischen, pharmaceutischen und chemischen Sammlung aus der Brasil. Flora zur NationalAusstellung in Rio de Janeiro 1866 (Wien 1868.) p. 44, 45, 64, 65. Manihot palmata Müll. Arg., praesertim varietas Brasiliensibus Aipi, Aipim vel Macacheira, etiam Mandioca doce appellata, praecedenti amyli copia et virtute fere aequiparanda et frequentissime cum ea culta, succo radicis fere innocuo ab ea differt, unde vero farina multo facilius et absque periculo obtinetur. Similiter species, praesertim in prov. Ceara obveniens, quae vernacule Manipeba audit, botanice vero nondum satis cognita est. Manihotis Garthagenensis Müll. Arg. (Jatrophae Janiphae Linn.) radix item amylo abundat, sed ob fibras tenaces difficulter in pulverem redigenda, plerumque igne tosta vel assata comeditur. Aliae quoque hujus generis sicut et Jatrophae species radicem nutrientem offerunt, sed minus in usum vocantur nec nisi ab Indianis cultae occurrunt. Reliquarum specierum alimenta praebentium numerus et usus exiguus est. Rotandum solummodo, 'Heveae species varias, Conceveibam Guianensem, Omphaleam diandram, Aleuritem Moluccanam paucasque alias semina offerre oleosa, saporis Amygdalarum vel nucis Avellanae, quae frequenter comeduntur. Oleum Ricini recenter expressum, vi purgativa nondum donatum, passim ad cibos inservire dicitur.

Species usui technico, oeconomico etc. inservientes. Inter hasce longe praestantissimae sunt Heveae species, Seringua vel Seringueira Brasiliensibus appellatae, praecipue Hevea Guyanensis Aubl. et H. Brasiliensis Müll. Arg. Effluum e vulnerato trunco succum acerrimum, ad aeris contactum glutinis instar spissum, formis ex argilla in lagenae speciem figuratis (vel etiam formis ligneis luto vestitis) repetitis vicibus inductum, fumo praesertim ex Attaleae funiferae vel Mauritiae viniferae fructibus inflammatis adscendente siccant, et diffracto deinde vel extracto fictili nucleo, Gummi elastici vel Caoutchouc, vel vernaculo Brasiliensium Boracha nomine in commercium mittunt, substantiam ingentis et notissimae utilitatis. Major ejus pars e provinciis Para, Alto Amazonas, Ceara et Rio Grande del Horte advehitur, progrediente quotannis quantitate; cujus momenti haec substantia pro commercio Brasiliensi sit, ex eo recognosci potest, quod ex uno portu Paraensi annis 1864—65 non minus quam 3,500,000 Kilogrammata Caoutchouc exportata sunt. Accuratiora de ejus praeparatione et indole quoque physico-chemica conferantur in libro ,, l’empire du Bresil a l’exposition universelle de 1867 a Paris “ (Rio de Janeiro 1867), particula II. p. 61, WlESNER, die Rohstoffe des Pflanzenreichs p. 159, et in libris chemicis technicisque. Etiam ex aliis hujus ordinis arboribus substantia illa elici potest, e. gr. e Mabeis occidentali Benth. et Taquari Aubl., Excaecaria biglandulosa Müll. Arg. aliisque; qualitate tamen et copia ea ex Heveis parata longe inferior est, Crotonis quaedam species, e. gr. Cr. echinocarpus Müll. Arg., Urucurana Baill., Paulinianus MiiU. Arg., salutaris Casar.


725

EUPHORBIACEAE: USUS.

et aliae gummi-resinam stillant sanguinei vel rutili coloris, nomine Sangue de Drago, i. e. sanguis draconis cognitam. Usus ejus fere idem est ac ejus e Calamo Draconis praeparatae, Excaecariae sebiferae MĂźll. Arg. (Stillingiae Mich.), arboris e China oriundae, in Brasilia hic illic plantatae, semina strato crasso ceraceo circumdata et albumine quoque oleosoceraceo impleta, sebam dictam chinensem suppeditant, quae ad fabricationem candelarum et saponum ab incolis et nuperiore tempore etiam ab Anglis magna copia adhibetur. Oleum Ricini et Jatrophae Cur cadis similiter in fabricatione saponis, majore vero quantitate in lucernis, et vario insuper usui technico inservit. Nominanda denique Aleurites Moluccana Willd., cujus cortex passim in arte coriaria et tinctoria usitatur.

Euphorb.

726 Vario usui inserviunt:

Euphorbia cotinoides, Hura crepitans, Joannesia princeps, Phyllanthus piscatorius et al., succus ad pisces inebriandos. Excaecariae biglandulosae succus inspissatus, visci ad instar, ad aviculas capiendas. Euphorbiae cotmoidis succus ab Indis ad venenum, quo sagittas imbuunt, admiscitur. Securinega congesta ligno durissimo insignis est, Amanoa Guianensis eo rubro (bois de lettre rouge vel bow-wood colonis). Haud compertum tamen habemus, cuinam usui haec ligna inserviant. EICHLER.

92


INDEX VOLUMINIS XI. PARTIS II. QUA CONTINENTUR

EUPHORBIACEAE.

ACALYPHA

„ „ ” ” ” „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ” ”

„ „ ”

” ” ”

„ ” ”

” ” ”

” ”

(Linn.) Müll. Arg. 338. accedens Müll. Arg. 361. acuminata Benth. 347. amblyodonta Miill. Arg. 365. Arciana Miill. Arg. 362. arvensis Poepp. et Endl. 369. Billbergiana Kl. 358. brachyandra Baill. 362. Brasiliensis Miill. Arg. 362. 363. 364. 365. brevipes Miill. Arg. 348. caudata H.B.K. 345. chorisandra Baill. 353. Clausseni Miill. Arg. 353. communis Miill. Arg. 348. 349. cucullata Poir. 345. cuneata Poepp. et Endl. 346. cuspidata Miill. Arg. 366. 367. digynostachya Baill. 351. dimorpha Miill. Arg. 355. divaricata Baill. 352. diversifolia (Jacq.) Miill. Arg. 357. 359. Dupraeana Baill. 361. 362. 366. 367. Estrellana Baill. 365. gracilis Spreng. 352. hirsutissima Willd. 344. hirta Spreng. 350. hispida Willd. 368. indica Vell. 368. Klotzschiana Baill. 359. Lagoënsis Miill. Arg. 367. leptostachya H.B.K. 358. Linostachys Baill. 341. longifolia Baill. 347. macrophylla H.B.K. 345.

ACALYPHA

” ” ” ” ” ”

„ ” ” ” ” ”

„ ” ”

„ ” ”

„ ”

” ”

” ”

” ” ” ”

” ”

macrophylla Poepp. et Endl. 344. macrostachya (Jacq.) Miill, Arg. 344. 345. macrostachyos Poir. 368. major Baill. 364. Martiana Miill. Arg. 359. microgyne Poepp. et Endl. 358. multicaulis Miill. Arg. 354. ohovata Benth. 347. oxyodonta Miill. Arg. 367. Panamensis Kl. 358. Pavoniana Miill. Arg. 370. Peckoltii Miill. Arg. 365. pinnata Poir. 418. Pohliana Miill. Arg. 360. Poiretii Spreng. 368. Popayanensis H.B.K. 357. prunifolia Nees et Mart. 359. pruriens Nees et Mart. 355. radicans Miill. Arg. 368. rhombifolia Baill. 368. Riedeliana Baill. 356. samydaefolia Poepp. et Endl. 356. ” scandens Miill. Arg. 346. Seemanni Kl. 345. seminuda Miill. Arg. 360. senilis Baill. 351. sidaefolia H.B.K. 345. subvillosa Miill. Arg. 341. Tarapotensis Miill. Arg. 343. tenuicaulis Baill. 354. tristis Poepp. et Endl. 345. ulmifolia Benth. 358. urostachya Baill. 348. variabilis Baill. 349. 350.

Velamea Baill. 348. villosa Jacq. 339. virgata Vell. 350. ” Weddelliana Baill. 363. 364. ACALYPHACEAE Kl. 1. 82. 291. 433. ACALYPHEAE Bartl. 329. ACALYPHEAE Müll. Arg. 7. 291. AGALYPHOIDEAE Aschers. 82. ACANTHOLOMA Baill. 387. ” spinosum Baill. 388. ACCIA St. Hil. 336. „ scandens St. Hil. 337. ACTINOSTEMON Kl. 591. acuminatus Baill. 596. ” ” angustifolius Kl. 593. „ Caribaeus Griseb. 594. „ concolor Miill. Arg. 593. ” cuneatus Baill. 609. ” echinatus Miill. Arg. 592. ” grandifolius Baill. 596. ” imbricatus Miill. Arg. 598. „ Klotzschianus Baill. 600. ” lanceolatus Saldanha 598. lasiocarpoides Baill. 609. ” „ macrocarpus Miill. Arg. 597. ? multiflorus Miill. Arg. 597. „ oligandrus Baill. 611. ” polymorphus Müll. Arg. 593. 597. ” sessilifolius Kl, 593. ” Sprengelii Baill. 604. 611. ” trachycarpus Müll. Arg. 591. ” verticillatus Baill. 603. ADELIA Linn. 305. 389. ,, caperoniaefolia Baill. 393. „ celastrinea Baill. 397. ” hirsutissima Baill. 399. ACALYPHA

” ”


INDEX.

731 Houlletiana Baill. 395. Martii Spreng. 395. pulchella Baill. 393. scabrida Baill. 395. spartioides Baill. 401. Tamanduana Baill. 391. ADENOGYNE Kl. 544. 566. discolor Kl. 574. ” „ marginata Kl. 574. ” pachystachys Kl. 573. ADENOPETALUM Kl. et Gcke. 665. 686. ADENOPHAEDRA Miill. Arg. 385. ” megalophylla Müll. Arg. 386. ADENOBOPIUM Pohl 485. 488. divergens Pohl 493. ” „ elegans Pohl 492. „ gossypiifolium Pohl 492. Jacquini Pohl 492. ” „ luxurians Pohl 493. „ Martiusii Pohl 494. ” mollissimum Pohl 493. ” multifidum Pohl 495. ” mutabile Pohl 490. peltatum Pohl 491. „ „ ribifolium Pohl 491. tripartitum Pohl 476. „ „ villosum Pohl 493. AEGOPRICON Linn. 541. „ betulinum Linn, 544. AGIRTA Baill. 403. AGYNEIA Linn. 23. „ Berterii Spreng. 29. ALCHORNEA Swartz 374. 377. acutifolia Müll. Arg. 381. „ „ castaneaefolia A. Juss. 383. „ columnularis Miill. Arg. 378. „ cordata Miill. Arg. 376. „ discolor Poepp. et Endl. 384. „ Gardneri Müll. Arg. 385. „ glandulosa Benth. 328. 381. „ glandulosa Poepp. et Endl. 382. Hilariana Baill. 383. „ „ Janeirensis Casar. 380. „ Iricurana Casar, 379. „ latifolia Kl. 376. „ macrophylla Mart. 376. „ Martiana Müll. Arg. 375. „ nemoralis Baill. 328. 380. „ nemoralis Mart. 380. 382. parvifolia Miq. 381. „ pycnogyne Müll. Arg. 378. „ Schomburgkii Benth. 385. „ Schomburgkii Kl. 384. „ „ sidaefolia Müll. Arg. 377. triplinervia Miill. Arg. 379. „ ALCHORNEOPSIS Müll. Arg. 327. „ floribunda Müll. Arg. 327. 708. ALECTOROTONUM Schlecht. 665. 668.

AVELIA

„ „ „ „ „

cotinoides Kl. et Gcke. 669. „ Riedelianum Kl. et Gcke. 669. ALEURITES Forst. 303. „ ambinux Pers. 305. commutata Geisel. 305. „ „ cordifolia Steud. 305. lanceolata Blanco 305. „ „ lobata Blanco 305. „ Moluccana Willd. 304. 708. „ triloba Forst. 305, ALEVIA Baill. 389. ALGERNONIA Baill. 535. „ Brasiliensis Baill. 536. 537. obovata Miill. Arg. 536. „ AMANOA Aubl. 9. „ bracteata Rich. 10. „ ? Brasiliensis Baill. 14. „ divaricata Poepp. et Endl. 16. glaucophylla Miill. Arg. 11. „ „ Guyanensis Aubl. 10. „ oblongifolia Miill. Arg. 10. 707. „ racemosa Poepp. 16. AMBINUX Commers. 303. ANABAENA A, Juss. 332. 335. „ tamnoides A. Juss. 336. ANDA A. Juss. 295. „ Brasiliensis Raddi 296. „ Gomesii A. Juss. 296. ANDISCUS Vell. 295. pentaphyllus Vell. 296. „ ANDROPHORANTHUS Karst. 315. glandulosus Karst. 324. „ ANGELANDRA Endl. 81. ANGOSTYLIS Benth. 331. „ longifolia Benth. 332. 708. ANISONEMA A. JUSS. 23. ANISOPHYLLUM Haw. 665. 669. „ amoenum Kl. et Gcke. 686. „ Bahiense Kl, et Gcke. 679. „ Burmannianum Kl. et Gcke. 684. „ densiflorum Kl. et Gcke.

ALECTOROCTONUM

686. „ „ „

emarginatum Kl. et Gcke. 681. inaequale Kl. et Gcke. 686. Lindenianum Kl. et Gcke.

686. nanum Kl. et Gcke. 674. Selloi Kl. et Gcke. 673. thymifolium Kl. et Gcke. 684. ANTHACANTHA Lem. 665. 692. Antidesma triplinervium Spreng. 380. ANTIDESMACEAE Kl. 1. 7. ANTIDESMEAE Sweet 1. APARISTHMIUM Endl. 374. 375. „ cordatum Baill. 376. „ Spruceanum Baill. 376. „ „ „

732 Nutt. 307. 312. Arariba Bras. 379. ARDINGHALIA Comm. 23. ARGOTHAMNIA Spreng. 307. ARGYRA Noronha 81. ARGYRODENDRON Kl. 81. 133. APEOBA

ARGYROTHAMNIA SW. 307.

„ „ „ „ „ „ „ „

anisotricha Müll. Arg. 314. Brasiliensis Müll. Arg. 308. desertorum Müll. Arg. 310. dioica Müll. Arg. 311. foliosa Müll. Arg. 314. Gardneri Müll. Arg. 310. gymnadenia Müll. Arg. 316. Illimaniensis Müll. Arg. 309. melochiaefiora Miill. Arg, „ 311. „ mollis Müll. Arg. 313. „ Montevidensis Müll. Arg. 312. „ Simoniana Müll. Arg. 311. 708. „ tricocca Müll. Arg. 315. ARTHROTHAMNUS Kl. et Gcke. 665. Arvore de Mamona Brasil. 290. ASTERANDBA Kl. 23. 28. „ cornifolia Kl. 28. „ Sellowiana Kl. 28. ASTBAEA Kl. 81. 233. „ glandulifera Wawra 241. „ Klotzschii Diedrichs. 242. „ lobata Kl. 239. „ Manihot Kl. 238. palmata Kl, 239. „ „ Paulina Diedrichs. 236. ,, prunifolia Kl. 241. ASTROCOCCUS Baill. 329. „ coriaceus Baill. 330. „ cornutus Benth. 330. 708. ASTBOGYNE Benth. 81. 272. BARHAM IA Kl. 81. 144. „ urticaefolia Kl. 204. BENNETTIACEAE Schnizl. 1. BERNARDIA Houst. 389. „ axillaris Müll. Arg. 395. „ Brasiliensis Müll. Arg. 391. 392. 393. „ brevipes Müll. Arg, 397. caperoniaefolia Müll. Arg. 393. „ „ capitellata Müll, Arg. 396. „ celastrinea Müll. Arg. 396. „ confertifolia Müll. Arg. 398. crassifolia Müll. Arg, 394. „ „ gambosa Müll. Arg. 391. „ Gardneri Müll. Arg. 394. „ hirsutissima Miill. Arg. 399. „ ? megalophylla Müll. Arg. 386. „ multicaulis Müll, Arg. 400. oligandra Müll. Arg. 391. „ „ peduncularis Müll. Arg. 399.


INDEX.

733 BERNARDIA pulchella Müll. Arg. 392.

scabra Müll. Arg. 396. Sellowii Müll. Arg. 401. sidoides Miill. Arg. 402. spartioides Müll. Arg. 401. Tamanduana Müll. Arg. 391. 392. 393. BESSERA Spreng. 75. 77. BIA Kl. 403. 404. „ alienata Diedrichs. 405. „ Lessertiana Baill, 404. „ Lhotskyana Kl. 405. „ Bellowiana Kl. 405. BIVONEA Rafin. 485. 496. „ stimulosa Rafin. 502. BIVONIA Spreng. 389. 390. „ axillaris Spreng. 395. BLEEKERIA Miq. 374. BONONIA A. Rich. 611. BOTRYANTBE Kl. 336, „ concolor Kl, 337. „ discolor Kl. 337. BRACHYSTACHYS Kl. 81. 243. „ hirta Kl. 268. BRADLEIA Gartn. 23. BREYNIA Forst. 23. 67. 68. BROMEELDIA Neck. 485. Bugé Bras. 379. Buracha Brasil. 299. BUXACEAE Kl. 7. BUXEAE Bartl. 7. CAELEBOGYNE J. Smith 374. Cajucara Bras. 102. CALYCOPEPLUS Planch. 665. CALYPTRIOPETALUM Hassk. 81. „ Brasiliense Hassk. 204. CAMAGNOC Aubl. 437. CAMIRIUM Rumph. 303. 305. „ cordifolium Gaertn. 305. „ oleosum Reinw. 305. Canella de Veado Bras. 599. Canudo de pita Bras. 518. CAOUTCHOUC Rich. 297. CAPERONIA St. Hil. 315. „ aculeolata Müll, Arg. 322. „ Bahiensis Miill. Arg. 325. „ büttneriacea Müll. Arg. 320.708. „ castaneaefolia St. Hil. 323.325. castaneifolia H.B.K. 324. „ „ cordata St. Hil. 317. „ Gardneri Miill. Arg. 321. „ heteropetala Diedrichs. 318. heteropetaloides Miill.Arg.319. „ Langsdorffii Miill. Arg. 319. „ „ linearifolia St. Hil. 322. „ multicostata Miill. Arg. 323. nervosa A. Rich. 324. „ „ palustris H.B.K. 324. „ palustris St. Hil. 324. „ Regnellii Miill. Arg. 321. „ stenophylla Miill. Arg. 326. „ „ „ „ „

Index.

734

CAPERONIA Yelloziana Miill. Arg. 323.

CAPERONIEAE Miill. Arg. 315. CARDA Noronha 303. CASTIGLIONIA Ruiz et Pav. 485. „ lobata R. P. 487. CATURUS Linn. 338. CATURUS Lour. 374. CAVANILLA Vell. 315. spinosa Yell. 323. „ CENTRANDRA Karst. 274. CENTRODISCUS Miill. Arg. 325. „ grandifolius Müll. Arg. 327. 708. CEPHALOCROTONEAE Miill.Arg.327. CERAMANTHUS Hassk. 23. CHAETOGARPEAE Miill. Arg. 505. CHAETOCARPUS Thw. 505. „ Blanchetii Miill. Arg. 507. „ Pohlii Miill. Arg. 508. CHEILOSEAE Miill. Arg. 507. GBIROPETALUM A, JUSS. 307. 313. CHLOROCAULON Kl. 307. 313. CHORISANDRA Wight 23. CICCA Linn. 23. 67. 68. „ disticha Linn. 68. „ nodiflora Lam. 68. „ Pavoniana Baill. 69. CLADOIDES Lour. 374. CLEIDION Blume 418. tricoccum Baill. 419. „ GLEODORA Kl. 81. 144. „ Bellowiana Kl. 101. CLUSIOPBYLLUM Miill. Arg. 507. „ Sprucei Miill. Arg. 509. CNEMIDOSTACBYS Mart. 544. 545. „ acalyphoides Mart. 561. „ bidentata Mart. 564. „ campestris Müll. Arg. 552. „ coriacea Mart. 546. crotonoides Mart. 555. „ daphnoides Mart. 584. „ „ ditassoides Diedrichs. 565. „ dubia Wawra 561. „ glabrata Mart. 562. ,, glandulosa Mart. 551. „ hispida Mart. 560. „ longifolia Mart. 556. „ marginata Mart. 546. „ myrtilloides Mart. 547. „ oleoides Mart. 548. patula Mart. 561. „ prostrata Mart. 562. „ „ salicifolia Mart. 556. „ scoparia Mart. 564. „ serrulata Mart. 549. „ tragioides Mart. 563. „ Vahlii Spreng. 563. CNIDOSCOLUS Pohl 485. 496. „ hamosus Pohl 499. „ lobatus Pohl 499. „ Marcgravii Pohl 501. 93

Michauxii Pohl 502. Michauxii Schlecht. 502. neglectus Pohl 501. obtusifolius Pohl 498. pubescens Pohl 498. quercifolius Pohl 500. repandus Pohl 500. stimulosus A. Gray 502. Surinamensis Miq. 239. vitifolius Pohl 497. CODONOCALYX Kl. 81. „ longifolius Kl. 130. „ Montevidensis Kl. 130. COELODIBCEAE Miill. Arg. 325. COLLIGUAYA Molina 630. „ Brasiliensis Miill. Arg. 631. COLMEIROA Reut. 75. 77. COLMEIROIDEAE Baill. 75. Conami Brasiliensis Aubl. 44. CONCEVEIBA Aubl. 370. 371. 375. „ Guyanensis Aubl. 371. „ latifolia Benth. 373. „ macrophylla Kl. 376. ,, Martiana Baill. 375. „ megalophylla Miill. Arg. 375. „ rhytidocarpa Miill. Arg. 372. „ terminalis Miill. Arg. 372. „ trigonocarpa Miill. Arg. 371. CONCEVEIBUM A. Juss. 374. 375. „ cordatum A. Juss. 376. ,, ovatum Rich. 371. CREMOPHYLLUM Scheidw. 633. „ spathulatum Scheidw. 637. CREPIDARIA Haw. 702. CROTON Linn. 81. „ Abaitensis Baill. 215. „ aberrans Miill. Arg. 232. ,, abnormis Baill. 182. „ adamantinus Miill. Arg. 115. „ adenocalyx Baill. 201. adenodontus Miill. Arg. 267. „ „ adenopetalus Miill. Arg. 114. „ adipatus H.B.K. 124. „ affinis Geisel. 270. „ Agoensis Baill. 212. „ agrarius Baill. 162, 163. 164. 166. 171. „ agrophilus Miill. Arg. 175. „ Alagoonsis Miill. Arg. 121. „ albellus Miill. Arg. 180. „ alnoideus Baill. 173. „ Amazonicus Miill. Arg. 90. „ angustifrons Miill. Arg. 222. „ anisodontus Miill. Arg. 110. „ antisyphiliticus Mart. 207. „ Argyroglossum Baill. 122. ,, argyrophylloides Miill. Arg. 123. „ argyrophyllus H.B.K. 122. „ asperrimus Benth. 264. astrogynus Baill. 152. „ 3„ atro-rufus Miill. Arg. 194. CNIDOSCOLUS

„ „ „ „ „ „ „ „ „


INDEX.

735 CROTON

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

auriculatus Müll. Arg. 128. Bahiensis Müll. Arg. 204. Benthamianus Müll. Arg. 105. betaceus Baill. 213. Betulaster Müll. Arg. 201. bidentatus Müll. Arg. 266. Blanchetianus Baill. 124. Bonplandianus Baill. 116. Brasiliensis Miill. Arg. 90. Burchellii Miill. Arg. 139. buxifolius Miill. Arg. 251. Cajucara Benth. 102. Caldensis Miill Arg. 93. calocephalus Miill. Arg. 161. calycinus Spreng. 273. campestris St. Hil. 162. 166. 167. caperoniaefolius Miill. Arg. 206. carinatus Miill. Arg. 219. cariophyllus Benth. 89. Casarettoanus Miill. Arg. 179. castaneaefolius Linn. 324. Catariae Baill. 212. Catinganus Miill. Arg. 263. ceanothifolius Baill. 247. Cearensis Baill. 106. Cear ensis Miill. Arg. 214. celtidifolius Baill. 98. cerino-dentatus Miill. Arg. 186. chaetocalyx Miill. Arg. 211. 707. chaetophorus Miill. Arg. 198. chamaedryfolius Griseb. 271. Chamaepitys Baill. 137. Chapadensis Miill. Arg. 262. chloroleucus Miill. Arg. 141. chrysocladus Miill. Arg. 172. cinctus Miill. Arg. 235. cinerellus Miill. Arg. 245. Claussenianus Baill. 84. Claussenianus Miill. Arg. 192. 193. 194. cneorifolius Miill. Arg. 253. codonocalyx Baill. 132. collinus H.B.K. 159. comatus Vell. 273. comosus Miill. Arg. 234. compressus Lam. 127. conduplicatus H.B.K. 179. conspurcatus Schlecht. 285. constrictus Baill. 138. corchoropsis Baill. 221. cordatus Vell. 284. cordiaefolius Baill. 115. Corrientesianus Baill. 196. crassirameus Miill. Arg. 152. cuneatus Kl. 89. Cynanchicum Baill. 98. debilis Miill. Arg. 188. decipiens Baill. 196. desertorum Müll. Arg. 265. dichotomus Miill. Arg. 187. dichrous Miill. Arg. 140.

CROTON

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

digitatus Schlecht. 238. doratophyllus Baill. 288. draconoides Miill. Arg. 112. dracunculoides Baill. 182. echinocarpus Miill. Arg. 109. echioides Baill. 114. Eichleri Miill. Arg. 272. eremophilus Miill. Arg. 184. ericoides Baill. 251. eriocladoides Miill. Arg. 223. eriocladus Miill. Arg. 222. erythroxyloides Baill. 141.252.253. erythroxyloides Miill. Arg. 190. exuberans Miill. Arg. 85. fallax Miill. Arg. 247. fastuosus Baill. 95. ferrugineus H.B.K. 159. ferruginellus Miill. Arg. 175. floribundus Spreng. 120. Fraseri Miill. Arg. 153. Frionis Miill. Arg. 176. fuscescens Spreng. 286. fuscus Miill. Arg. 198. Garckeanus Baill. 196. Gardneri Miill. Arg. 235. 240. Gardnerianus Baill. 260. Gaudichaudi Baill. 249. glandulosus (Linn.) Miill. Arg. 267. 706. glandulosus Yell. 107. Glaziovii Miill. Arg. 94. glechomaefolius Baill. 224. glutinosus Miill. Arg. 200. glycosmeus Miill. Arg. 261. glyptospermus Miill. Arg. 117. Gnaphahi Baill. 129. gnaphaloides Schrad. 274. gnidiaceus Baill. 183. gonoclados Mart. 127. Goyazensis Miill. Arg. 217. gracilescens Miill. Arg. 210. gracilipes Baill. 113. grandivelum Baill. 162. grewioides Baill. 261. Hadriani Baill. 256. hecatonandrus Miill. Arg. 705. Helichrysum Baill. 130. heliotropiifolius H.B.K. 178. hemiargyreus Miill. Arg. 87. herbaceus Yell. 269. heterocalyx Baill. 101. heterodoxus Baill. 186. heteroneurus Miill. Arg. 156. hieronymoides Miill. Arg. 125. Hilarii Baill. 156. hirsutus Vell. 286. hirtus L’Herit. 268. „ Horminum Baill. 263. horridulus Miill. Arg. 164. incertus Miill. Arg. 177. indivisus Yell. 191.

736 CROTON

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

„ „ „ „ „ „

„ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „

„ „ „

„ ,, „ „ „

„ „

„ ,,

intercedens Miill. Arg. 168. Isabelli Baill. 254. Itacolumi Miill. Arg. 246. Jacobinensis Baill. 128. Jacobinensis Miill. Arg. 114. Japirensis Miill. Arg. 174. Jatropha Miill. Arg. 237. Josephinus Miill. Arg. 195. Julopsidium Baill. 254. junceus Baill. 206. Kalkmanni Miill. Arg. 214. Klaenzei Miill. Arg. 202. Klotzschii Baill. 228. 230. 231. 268. Klotzschii Miill. Arg. 240. lachnocladus Mart. 258. lachnostachyus Baill. 158. lachnostephanus Baill. 136. Lagoensis Miill. Arg. 99. lanatus Lam. 257. Langsdorffii Miill. Arg. 183. lanuginosus Baill. 131. Lapanus Miill. Arg. 258. Laseguei Miill. Arg. 154. laurifolius Baill. 173. leptobotryus Miill. Arg. 155. leptophyllus Miill. Arg. 137. leucadenius Baill. 199. leucocephalus Miill. Arg. 187. linearifolius Miill. Arg. 142. lobatus Gardn. 238. lobatus (Linn.) Miill. Arg. 236 237. 239. lobatus Pal. Beauv. 239. lobatus Vell. 237. longifolius Miill. Arg. 170. longinervius Miill. Arg. 215. Lundianus Miill. Arg. 228. 706. Luzianus Miill. Arg. 218. macrobothrys Baill. 108. macrocalyx Baill. 128. malacotrichus Miill. Arg. 131. Manihot Baill. 238. Martii Miill. Arg. 88. Matourensis Aubl. 118. 119. Matourensis Benth. 119. matronalis Baill. 195. medians Miill. Arg. 169. Medusae Miill. Arg. 94. megalocalyx Miill. Arg. 220. megaponticus Miill. Arg. 210. melanoleucus Miill. Arg. 185. micans Sw. 121. micranthus Miill. Arg. 116. microcarpus Miill. Arg. 142. microstachys Baill. 138. migrans Casar. 139. 706. Minarum Miill. Arg. 247. minutiflorus Miill. Arg. 250. mollis Benth. 264. Montevidensis Spreng. 130.


737

INDEX. Moritibensis Baill. 178. mucronifolius Miill. Arg. 216. multispicatus Vell. 204. muscicapa Miill. Arg. 199. myriadenus Miill. Arg. 197. myrianthus Miill. Arg. 250. Myrsinites Baill. 84. nepetaefolius Baill. 213. nervosus Kl. 122. Neuwiedii Miill. Arg. 100. nitrariaefolius Baill. 131. Novi Friburgi Miill. Arg. 97. nummularius Baill. 190. occidentalis Miill. Arg. 159. odontadenius Miill. Arg. 227. odontopetalus Miill. Arg. 84. oleoides Miill. Arg. 253. oliganthus Miill. Arg. 144. olivaceus Miill. Arg. 108. Orbignyanus Miill. Arg. 181. oreophilus Miill. Arg. 98. Organensis Baill. 103. 706. Orinocensis Miill. Arg. 183. ovalifolius Miill. Arg. 190. oxyphyllus Miill. Arg. 100. pachycalyx Miill. Arg. 101. Palanostigma Benth. 106. Palanostigma Kl. 106. pallidulus Baill. 248. paludosus Miill. Arg. 223. palustre Vell. 119. palustris Linn. 324. pannosus Ahlb. 274. Paraensis Miill. Arg. 116. Pardinus Miill. Arg. 217. parvifolius Miill. Arg. 191. parvulus Miill. Arg. 141. paucistamineus Miill. Arg. 188. Paulinianus Miill. Arg. 112. Paulinus Miill. Arg. 236. pauperulus Miill. Arg. 242. pedicellatus H.B.K. 220. pedunculatus Vell. 98. peltophorus Miill. Arg. 154. penaeaceus Baill. 130. pentandrus Miill. Arg. 84. peraffinis Miill. Arg. 166. perdicipes St. Hil. 208. 209. Persicaria Baill. 116. petraeus Miill. Arg. 172. Piaubiensis Miill. Arg. 161. pimeleus Baill. 257. piptocalyx Miill. Arg. 103. plagiographus Miill. Arg. 93. platycladus Miill. Arg. 103. Poblianus Miill. Arg. 165. 707. polyandrus Spreng. 90. polymorphus Miill. Arg. 132. polystachyus Spreng. 119. Pomaderris Baill. 256. praetervisus Miill. Arg. 240.

CROTON

„ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „, „ „ „ „ „ „ „ „ „

Pseudo-Populus Baill. 110. pulegiodorus Miill. Arg. 259. pulegioides Baill. 259. puncticulatus Miill. Arg. 249. pungens Jacq. 107. pycnadenius Müll. Arg. 216. pycnocarpus Miill. Arg. 163. pycnocepbalus Miill. Arg. 136. pycnotrichus Miill. Arg. 167. 177. refractus Miill. Arg. 189. Regnellianus Miill. Arg. 133.179. rhamnifolius (H.B.K.) Miill. Arg. 178. rbexiaefolius Baill. 202. Riedelianus Miill. Arg. 252. riparius H.B.K. 239. rottleraefolius Baill. 97. Rudolphianus Miill. Arg. 203. rufescens Miill. Arg. 115. rufidulus Baill. 226. rufo-argenteus Miill. Arg. 135. salutaris Casar. 134. salviaefolius H.B.K. 178. Sampatik Miill. Arg. 103 in nota. santolinus Baill. 191. sapiifolius Miill. Arg. 242. saxosus Miill. Arg. 221. scandens Sieb. 413. scandens Vell. 337. Schultesii Miill. Arg. 192. sclerocalyx Miill. Arg. 225. 227. scordioides Lam. 269. sebiferus Linn. 625. Sellowianus Miill. Arg. 167. Sellowii Baill. 125. seminudus Müll. Arg. 160. semivestitus Miill. Arg. 160. sericeus Lam. 119. serpyllifolius Baill. 246. serratifolius Baill. 197. serratus Miill. Arg. 187. 188. siderophyllus Baill. 192. 193. similis Miill. Arg. 228. Sincorensis Mart. 86. Sonderianus Miill. Arg. 126. sphaerogynus Miill. Arg. 101. Spica Baill. 262. splendidus Baill. 139. Spruceanus Benth. 153. squamulosus Miill. Arg. 244. staminosus Miill. Arg. 95. stenandrus Miill. Arg. 96. stenosepalus Miill. Arg. 157. stenotrichus Miill. Arg. 143. stipulatus Vell. 120. Stoechadis Baill. 185. subacutus Miill. Arg. 167. subagrarius Miill. Arg. 174. subcomosus Miill. Arg. 234. subferrugineus Miill. Arg. 232. sublepidotus Miill. Arg. 260.

CROTON

,, ,, „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

738 subvillosus Miill. Arg. 168. Tamberlikii Miill. Arg. 265. Tarapotensis Miill. Arg. 157. Tartonraira Miill. Arg. 129. „ Tejucensis Miill. Arg. 176. ,, tenellus Miill. Arg. 248. „ tenuissimus Miill. Arg. 140. „ terminalis Vell. 151. „ tetradenius Baill. 205. „ Teucridium Baill. 231. thermarum Miill. Arg. 151. „ thurifer H.B.K. 155. „ „ thymelinus Baill. 141. Timandra Baill. 188. „ „ timandroides Miill. Arg. 182. „ tragifolius Baill. 224. „ triangularis Miill. Arg. 205. „ trichocephalus Miill. Arg. 136.137. „ trichophorus Miill. Arg. 195. „ tricolor Baill. 123. tricolor Miill. Arg. 123. „ „ tridentatus Mart. 219. „ triglandulatus Vell. 98. „ trilobatus Willd. 239. „ triqueter Lam. 284. „ tristis Miill. Arg. 259. „ umbrinus Miill. Arg. 102. „ urceolaris Baill. 134. „ urticaefolius Lam. 203. „ Urucurana Baill. 111. 706. „ Uruguayensis Baill. 250. „ Vauthieri Miill. Arg. 109. „ Vauthierianus Baill. 177. „ Velame Miill. Arg. 181. „ velleriflorus Baill. 132. „ Vellozianus Miill. Arg. 119. ,, velutinus Baill. 192. „ vepretorum Miill. Arg. 171. verbenaefolius Miill. Arg. 272. „ versicolor Miill. Arg. 162. „ „ vestitus Spreng. 195. „ villosus Miill. Arg. 169. „ virgultosus Miill. Arg. 104. „ vulnerarius Baill. 96. „ Warmingii Müll. Arg. 105. „ Widgrenianus Miill. Arg. 252. „ Ypanemensis Miill. Arg. 165. CROTON ANTII us Kl. 81. 144. CROTONEAE Auctt. 7. 82. 291. 433. CROTONIDEAE Baill. 82. 291. CROZOPHOREAE Miill. Arg. 305. CTENOMERIA Harv. 403. CUNURIA Baill. 507. „ crassipes Miill. Arg. 510. Spruceana Baill. 509. 510. „ CUPAMENI Adans. 338. CURCAS Adans. 485. Indica A. Rich. 487. „ „ purgans Medic. 487. CYCLOSTEMONEAE Müll. Arg. 7. 79. CYCLOSTIGMA Kl. 81. 91. CROTON

„ „


INDEX.

739 DACTYLANTHES Haw. 665. 692.

Kl. 599. „ angustifolius Müll. Arg. 604. „ australis Müll. Arg. 608. „ Brasiliensis Müll. Arg. 611. „ communis Miill. Arg. 604. 607. „ cuneatus Miill. Arg. 609. desertorum Miill.Arg.608. ,, „ Estrellensis Miill.Arg.609. Gardneri Miill. Arg. 602. „ „ grandifolius Miill.Arg.600. „ Klotzschii Diedrichs. 604. 606. „ Lagoensis Miill. Arg. 602. „ lasiocarpoides Miill. Arg. 609. „ lasiocarpus Miill.Arg. 601. „ leptopus Miill. Arg. 607. „ Lundianus Miill. Arg. 608. „ Mandiocanus Miill. Arg. 601. obtusatus Kl. 605. „ „ oligandrus Miill. Arg. 610. „ sparsifolius Miill. Arg. 610. „ verticillatus Kl. 603. DALECHAMPIA Plum. 633. „ adscendens Miill. Arg. 640. „ affinis Miill. Arg. 660. „ alata Miill. Arg. 646. „ Arciana (Areiana) Baill. 661. „ Bahiensis Miill. Arg. 655. Brasiliensis Lam. 657. „ „ brevipes Miill. Arg. 644.645. „ Burchellii Miill. Arg. 649. „ caperonioides Baill. 642.708. Clausseniana Baill. 651. „ „ colorata Vell. 657. convolvuloides Lam. 661. „ coriacea Miill. Arg. 639. „ „ Cuiabensis Miill. Arg. 663. „ dioscoreaefolia Poepp. et Endl. 659. ficifolia Lam. 653. „ „ Francisceana Baill. 641. „ glechomaefolia Baill. 640. Goyazensis Miill. Arg. 643. „ „ Granadilla Baill. 657. „ Houlletiana Baill. 665. „ humilis Miill. Arg. 639.641. „ Ilheotica Wawra 654, „ Leandri Baill. 662. leucophylla Miill. Arg. 638. „ „ linearis Baill. 643. „ magnoliaefolia Miill. Arg.637. „ meridionalis Miill. Arg. 648. „ micrantha Poepp. et Endl. 664. Micromeria Baill. 652. „ „ microphylla Miill.Arg. 640. DACTYLOSTEMON

monophylla Vell. 661. occidentalis Miill. Arg. 641. Olfersiana Miill. Arg. 649. papposa Endl. 657. „ Peckoltiana Miill. Arg. 647. „ „ pentaphylla Lam. 645. Pernambucensis Baill. 659. „ „ Peruviana Lam. 654. „ pruriens Griseb. 654. psilogyne Miill. Arg. 648. „ Regnellii Miill. Arg. 647. „ „ Riedeliana Miill. Arg. 644. scandens Linn. 657. 658. „ „ scandens Vell. 653. „ Sellowiana Miill. Arg. 652. „ spathulata Baill. 637. „ stenosepala Miill. Arg. 651. „ stipulacea Miill. Arg. 656. „ subintegra Miill. Arg. 650. „ tenuiramea Miill. Arg. 662. „ tiliaefolia Lam. 654. „ triphylla Lam. 650. 651. variifolia Miill, Arg. 656. „ vulpina Miill. Arg. 662. „ Weddelliana Baill. 638. „ DALECHAMPIEAE Miill. Arg. 7. 633. DECARINIUM Rafin. 81. 243. DESFONTAENA Vell. 307. 313. „ tricocca Vell. 315. DIADENARIA Kl. et Gcke. 702. DICHAELACTINA Hance 23. BIOHROPBYLLUM Kl. et Gcke. 665. DIDEROTIA Baill, 374. DISCOCARPUS Kl. 11. „ Brasiliensis Kl. 13. „ Spruceanus Miill. Arg. 12. 707. BITAXIBEAE Griseb. 305. 315. DITAXIS A. JUSS. 307. 309. „ Brasiliensis Baill. 308. „ castaneaefolia Baill. 324. „ cordata Baill. 317. „ dioica H.B.K. 311. „ fasciculata Gardn. 311. „ Illimaniensis Baill. 309. „ linearifolia Baill. 322. „ melochiaeflora Baill. 311. „ polymorpha Baill. 318. 320. „ Simoniana Casar, 311. DITRYSINIA Rafin. 544. DREPADENIUM Rafin. 81. 272. DRYANDRA Thunb. 303. DRYPETEAE Griseb. 7. DRYPETES Vahl 78. „ cyathophora Miill. Arg. 80. sessiliflora Fr. Allem. 20. „ Spruceana Miill. Arg. 79. „ DUCHOLA Adans. 513. BYS0P8IBEAE Baill. 329. 633. ELACHOCROTON F. Miill. 544. 545. EMBLICA Gartn. 23. DALECHAMPIA

„ „

740 ENGELMANNIA Kl. 81. EPISTYLIUM SW. 23.

ERIOCOCCUS Hassk. 23. ESULA Haw. 665. 696. EUACALYPHEAE Miill. Arg. 329. EUCROTONEAE Griseb. 82. EUHIPPOMANEAE Miill. Arg. 515. EUMECANTHUS Kl. et Gcke. 665. 686. EUPHORBIA Haw. 692. EUPHORBIA Linn. 665. adenoptera Bertol. 686. „ „ alsinefolia Boiss. 674. „ anceps Benth. 686. „ anomala Salzm. 688. „ Bahiensis Boiss. 679. „ Blancheti Miq. 678. „ Brasiliensis Lam. 676. 708. „ Burchelli Miill. Arg. 680. „ Burmanniana J. Gay 684. „ buxifolia Lam. 681. „ caespitosa Lam. 701. „ callitrichoides H.B.K. 683. „ callitrichoides Schauer 686. „ capitata Lam. 685. „ chamaerrhodos Boiss. 673. „ Chilensis Cl. Gay 684. „ chrysophylla Boiss. 698. coecorum Mart. 675. „ „ comosa Vell. 693. cotinoides Miq. 668. „ „ cyathophora Murr. 695. „ dioica H.B.K. 686. „ elliptica Lam. 694. „ elodes Boiss. 699. „ emarginata Boiss. 681. „ Engelmanni Boiss. 683. „ erythrorrhiza Boiss. 697. „ foliolosa Boiss. 671. „ frangulaefolia H.B.K. 694. gemella Lag. 685. „ geniculata Ortega 694. 708. „ glabrata Sw. 681. „ globulifera H.B.K. 685. „ Goyazensis Boiss. 689. „ „ gymnoclada Boiss. 668. „ herniarioides Nutt. 682. „ heterodoxa Miill. Arg. 701. „ heterophylla Linn. 695. „ hirta Linn. 685. „ hirtella Boiss. 678. „ hypericifolia Linn. 677. „ hyssopifolia Linn. 677. „ Insulana Vell. 688. „ Klotzschiana Miq. 677. „ laevigata Lam. 702. „ Lindeniana A. Rich. 687. „ littoralis H.B.K. 681. „ lycioides Boiss. 691. „ maculata Aubl. 684. „ nodiflora Steud. 685. „ obliterata Jacq. 685.


742

INDEX.

741 ocymoides Hook, et Arn. 686. „ ophthalmica Pers. 685. „ . ovalifolia Engelm. 683. papillosa St. Hil. 697. „ „ peperomioides Boiss. 691. „ perforata Guss. 683. „ phosphorea Mart. 692. „ pilulifera Linn. 684. 708. „ portulacoides Spreng. 700. potentilloides Boiss. 675. „ „ procumbens DC. 685. prostrata Ait. 683. 708. „ „ prunifolia Jacq. 694. „ pulchella H.B.K. 677. „ rhabdodes Boiss. 699. „ Riedeliana Boiss. 699. „ rubicunda Bl. 684. „ sabulicola Boiss. 679. „ sarcodes Boiss. 690. „ sciadophila Boiss. 687. „ Selloi Boiss. 672. serpens H.B.K. 682. „ „ serrulata Vell. 677. „ sessilifolia Boiss. 689. „ setosa Müll. Arg. 672. „ spathulata Lam. 701. „ Spruceana Boiss. 687. „ stenophylla Boiss. 699. „ Tamanduana Boiss. 676. „ tenella H.B.K. 683. tbymifolia Burm. 684. „ „ trichogyna Bertol. 683. „ Vauthieriana Boiss. 671. „ verticillata Vell. 685. viscoides Boiss. 673. „ zonosperma Miill. Arg. 696. „ EUPHORBIACEAE Kl. et Gcke. 665. EUPHORBIA CEAE R. Br. 1. EUPHORBIASTRUM Kl. et Gcke. 665. EUPHORBIEAE A. L. Juss. 1. EUPHORBIEAE Bartl. 7. 633. EUPHORBIEAE (Boiss.) Miill. Arg. 665. EUPHORBIUM Isnard 665. EUPHYLLANTHEAE Griseb. 7. 23. EUTROPIA Kl. 81. 87. 90. „ Brasiliensis Kl. 90. „ obovata Kl. 90.

EUPHORBIA

EXOAEOABIA A. JUSS. 566.

EXCAECARIA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Index.

Linn. 611. 626. arguta Miill. Arg. 614. bicalcarata Miill. Arg. 629. biglandulosa Miill. Arg. 617. 621. brachypoda Griseb. 594. Brasiliensis Spreng. 611. Caribaea Griseb. 594. diandra Miill. Arg. 615. eglandulata Miill. Arg. 628. farinosa Griseb. 580. haematosperma Miill.Arg.623. ilicifolia Spreng. 630.

marginata Miill. Arg. 616Martii Miill. Arg. 614. obovata Miill. Arg. 613. occidentalis Miill. Arg. 615. pallida Miill. Arg. 623. potamopbila Miill. Arg. 627. riparia Miill. Arg. 628. salpingadenia Miill. Arg. 624. sebifera Miill. Arg. 625. subsessilis Miill. Arg. 629. subulata Miill. Arg. 627. Tijucensis Miill. Arg. 616. tristis Miill. Arg. 614. Warmingii Miill. Arg. 626. FALCONERIA Royle 611. Flor de Coral Brasil. 495. FLUEGGEA Willd. 75. 77. „ Hilariana Baill. 77. FLUEGGEEAE Miill. Arg. 75. Folha rotonda Bras. 379. FRAGARIOPSIS St. Hil. 336. „ discolor Baill. 337. polyandra Baill. 337. „ „ scandens St. Hil. 337. „ Warmingii Miill. Arg. 338. FREIREODENDREAE Müll. Arg. 7.17. FREIREODENDRON Miill. Arg. 17. „ sessiliflorum Miill. Arg. 19. GALARRHOEUS Haw. 665. 696. GALURUS Spreng. 338. GARCIEAE Miill. Arg. 303. GAVARRETIA Baill. 370. 372. „ terminalis Baill. 373. GEBLEBA Fisch. et Mey. 75. 77. GEISELERIA Kl. 81. 243. „ chamaedryfolia Kl. 271. „ corchorifolia Kl. 269. glandulosa Kl. 270. „ GELONIEAE Miill. Arg. 509. GENESIPHYLLA L’Herit. 23. 70. GLOCHIDION Forst. 23. GLOCHIDION Miill. Arg. 23. 27. „ Poeppig