__MAIN_TEXT__

Page 1

MANIOC.org

UniversitĂŠ Toulouse III - Paul Sabatier Service Commun de la Documentation


MANIOC.org

UniversitĂŠ Toulouse III - Paul Sabatier Service Commun de la Documentation


D 121 295101 2

MANIOC.org

UniversitĂŠ Toulouse III - Paul Sabatier Service Commun de la Documentation


MANIOC.org

UniversitĂŠ Toulouse III - Paul Sabatier Service Commun de la Documentation


MARTII

FLORA BRASILIENSIS VOL. VI. PARS II.

MANIOC.org

Université Toulouse III - Paul Sabatier Service Commun de la Documentation


MONACHII

IN

TYPOGRAPHIA

REGIA

C. WOLF

ET FIL.

ET

EX

OFFIO. LITHOGRAPH.

B. KELLER.


FLORA

BRASILIENSIS

ENUMERATIO PLANTARUM IN

BRASILIA HACTENUS DETECTARUM QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS EDIDERUNT

CAROLUS

FRIDERICUS

PHILIPPUS DE MARTIUS

EOQUE DEFUNCTO SUCCESSOR

AUGUSTUS GUILIELMUS EICHLER OPUS CURA MUSEI C. R. PAL. VINDOBONENSIS AUCTORE STEPH. ENDLICHER SUCCESSORE ED. FENZL

CONDITUM SUB AUSPICIIS

FERDINANDI I. ET LUDOVICI I. AUSTRIAE IMPERATORIS

BATARIAE REGIS

SUBLEVATUM POPULI BRASILIENSIS LIBERALITATE

PETRO II. BRASILIAE IMPERATORE CONSTITUTIONALI ET DEFENSORE PERPETUO FELICITER REGNANTE.

VOLUMEN VI.

ARS

P

ACCEDUNT TABULAE CII.

MONACHII MDCCCLXXIII — MDCCCLXXVI. LIPSIAE

APUD FRID. FLEISCHER IN COMM.

I.

I


MARTII

FLORA BRASILIENSIS VOL. VI. PARS II.

COMPOSITAE I. VERNONIACEAE, II. EUPATORIACEAE EXPOSUIT

JOANNES GILBERTUS BAKER, HERBARII REGII KEWENSIS CUSTOS-ADJUNCTUS.

MONACHII MDCCCLXXIII — MDCCCLXXVI. LIPSIAE

APUD FRID. FLEISCHER IN COMM.


NOTA.

VERNONIACEAE

in lucem prodiere die 1. m. Junii 1873. „ „ „ 1. m. Februarii 1876.

EUPATORIACEAE „


COMPOSITAE. I. VERNONIACEAE. EXPOSUIT

JOANNES GILBERTUS BAKER, HERBARII REG. KEWENSIS CUSTOS-ADJUNCTUS.


COMPOSITAE.*) COMPOSITAE Vaillant in Act. Academ. Paris. 1718—1721. Linn. Ord. nat 21. Lessing, Synopsis generum Compositarum, Berolini 1832. DC. Prodr. Vol. V., VI. et VII. ex parte. Endl. Gen. piant, p. 355. Meissn. Gen. 174. (121). Benth. et Hook. f. Gen. piant. II. — SYNANTHERAE L. Cl. Richard in Martii. Catal. hort. bot. 1801. p. 85. Cassini Opusc. phytolog. I. 1. — ASTERACEAE Lindi. Veget. Kingdom 702. — CASSINIACEAE Schultz-Bip. variis locis. — CICHORACEAE, CYNAROCEPHALAE et CORYMBIFERAE Juss. Gen. 168. 171. 177.

DICOTYLEDONEAE EXCRESCENTE,

COROLLA

EPIGYNAE GAMOPETALAE, CALYCE SAEPIUS RUDIMENTARIO NUNC IN PAPPUM CONFORMATO VEL

TYPICE

5-MERA TUBULOSA LIGULATA V. BILABIATA,

STAMINIBUS TYPICE 5 ALTERNIPETALIS

TUBO COROLLINO INSERTIS, ANTIIERIS SOLEMNITER INTRORSIS IN TUBUM CONNATIS, STYLO SIMPLICI, STIGMATE OVARIO INFERO 1-LOCULARI, OVULO UNICO ERECTO ANATROPO, FRUCTU

IN

PLQ.

BIFIDO,

ACIIAENIUM ABEUNTE, SEMINE EXALBUMINOSO,

EMBRYONE RECTO.—HEBBAE FRUTICES V. ARBUSCULAE, FOLIIS VARIIS, FLORIBUS SOLEMNITER IN CAPITULA BRACTEIS

STERILIBUS INVOLUCRATA COLLECTIS.

FLORES („flosculi“ auctt. plur.) hermaphroditi v. abortu unisexuales, plures v. rarius solitarii, in receptaculo communi („clinanthio“ auctt. plur.) sessiles v. subsessiles, involucro communi („periclinio“ auctt. plur.) e bracteis („phyllis, pbyllariis, squamis“ auctt. plur.) 1 — ∞-seriatis liberis concretisve cincti, capitulum („calathidium v. anthodium“ auctt. plus.) florem singulum simulans for-

mantes, saepeque singuli intra capitulum bractea paleacea v. setiformi („palea“ receptaculi) sustenti v. setis fimbrillisve cincti. CALYCIS tubus ovario arcte adnatus, limbus nunc omnino abortivus nunc saepius ad dentes aristasve 1—5 v. ad coronam seu annulum paleaceum v. cartilagineum v. ad setas paleasve 1 — ∞-seriatas corollae basin cingentes reductus. COROLLA supera, gamopetala, tubo tenui elongato brevi v. rarius dilatato v. subnullo, limbo in dentes v. lobos 4—5 rarius 2—3 aestivatione valvatos, aequales v. obliquos v. in labia 2 v. in ligulam extrorsum patentem dispositos plus minus diviso v. interdum in floribus ♀ truncato v. subnullo v. corolla tota abortiva.

STAMINA tot quot corollae lobi iisque alterna, tubo corollae inserta; FILAMENTA supra insertionem libera v. rarius monadelpha; ANTIIERAE lineares v. oblongae, in tubum stylum cingentem connatae v. rarius arcte conniventes, singulae apice truncatae v. saepissime connectivo producto membranaceo v. mucroniformi appendiculatae, basi integrae bilobae v. sagittatae, lobis auriculisve obtusis acutis v. in mucronem v. appendicem („caudam“) ultra loculos productis, auri-

culis antherarum contiguarum nunc usque ad apicem connatis nunc liberis filamentoque approximatis, introrsum 2-loculares, loculis parallelis longitudinaliter dehiscentibus; POLLINIS granula

Characterem generalem ordinis benigne conscripsit ill. GEORGIUS BENTHAM. Compos. I.

1


3

COMPOSITAE.

4

saepius globularia laevia v. tuberculata. OVARIUM inferum, 1-loculare, ovulo unico e basi loculi erecto anatropo; STYLUS basi simplex filiformis, ima basi saepe bulboso-incrassatus v. annulo epigyno cinctus, apice in ramos 2, rarius 3, intus basi tantum v. usque ad apicem stigmatosos, extus saepius uti appendices apicales dum adsunt papillosos v. hirtos plus minus divisus, ramis rarius usque ad apicem concretis, v. in floribus sterilibus stylus interdum indivisus filiformis v. clavatus in parte superiore extus papillosus v. hirsutus. FRUCTUS („achaenium“) 1-locularis indehiscens, siccus v. rarius carnosus, apice ad marginem „pappo“ (calycis limbo rudimentario v. mutato) setoso paleaceo v. coroniformi persistente v. deciduo coronatus v. calvus, saepeque in medio vertice annulum epigynum persistentem ferens. SEMEN unicum, e fundo loculi erectum, testa membranacea saepeque pericarpio adhaerente rarius crassiore; EMBRYO rectus exalbuminosus, COTYLEDONIBUS

semiteretibus v. subplanis rarius leviter convolutis,

RADICULA

brevi infera.

HERBAE FRUTICES V. rarius ARBORES, indumento vario, saepe tomentoso, in paucis tamen generibus stellato. FOLIA opposita v. alterna, rarius verticillata, exstipulata v. rarius petiolis basi in appendices stipuliformes dilatatis, integerrima dentata lobata v. varie dissecta, nec articulcitim composita. FLORUM OAPITULA terminalia, solitaria v. in cymas corymbos v. paniculas rarius spiciformes v. racemiformes centrifuge evolutas disposita, v. rarius ad axillas (ramulis floriferis aborientibus) sessilia, nonnunquam tamen capitula ipsa in receptaculo generali sessilia, in glomerulum densum capituliformem involucro generali cinctum v. nudum aggregata sunt. Capituli RECEPTACULUM (pedunculi dilatati vertex) planum convexum conicum v. elongatum rarius concavum, nunc floribus delapsis papulorum v. pedicellis brevissimis persistentibus muricatum, nunc floribus leviter immersis foveolatum, v. foveolarum marginibus circa flores productis fimbrilliferum setosum v. alveolatum, v. bracteis paleaceis hyalinis setiformibus v. rarissime herbaceis flores singulos subtendentibus v. amplectentibus paleaceum. BRACTEAE exteriores vacuae involucrum constituentes nunc 1-seriatae liberae v. alte connatae, parte libera tamen semper aestivatione imbricata, nunc 2—∞-seriatim imbricatae, herbaceae coriaceae siccae v. scariosae, intimae nunc in paleas receptaculi abeuntes, nunc appendicibus scariosis coloratisve erectis v. radiantibus terminatae, nunc exterioribus conformes v. magis scariosae, exteriores saepius gradatim minores et interdum in squamas parvas secus pedunculum dissitas abeuntes, extimae in generibus nonnullis magis foliaceae amplioresque v. foliis caulinis plus minus conformes, omnes denique v. nonnullae interdum appendice herbacea scariosa v. spinescente terminatae. FLORES in capitulo centripetim evoluti; in capitulis heterogamis androgynis flores ♀ semper in ambitu 1 — ∞-seriatim dispositi, ♀ in disco centrales. Capitula radiata dicuntur si corollae florum ♀ ligulatae, radiatiformia si florum exteriorum (saepius ♀ v. neutrorum) corollae in disco majores sunt sed regulares v. varie irregulares nec ligulatae, discoidea si flores omnes hermaphroditi corollis aequalibus, disciformia si flores exteriores ♀ corollis eas disci haud superantibus nec in ligulam productis. COROLLAE tubulosae variant flavae albae violaceae v. purpurascentes, rarissime coeruleae v. coccineae; ligulatae in capitulis radiatis fere semper 3-merae disco homochromae v. heterochromae (tunc saepius albae v. coeruleae v. violaceae, disco flavo), in capitulis homogamis 5-merae flavae v. coeruleae rarius cdbae v. coccineae. AETHERAE e tubo corollae saepius semiexsertae nunc omnino exsertae, rarius in medio tubo inclusae. STYLUS florum ♀ apice exsertus extus glaber ramis saepissime tenuibus rarius dilatatis, florum ♀ fertilium v. sterilium apex v. pars superior saepissime extus papillosus v. hirtellus per anthesin ex antherarum tubo exsertus pollinis granula everrens. ACHAENIAA matura involucro saepius breviora rarius exserta, nunc bracteis erectis v. apice clausis circumdata v. diu inclusa, nunc bracteis demum reflexis denudata; pappus tamen si setosus persistensque saepissime exseritur et maturitate aere sicco stellatim patet, humectate contrahitur. — Ordo vastissimus per orbem omnem terrarum dispersus, in regionibus temperatis subtropicis montanisque maxima copia viget, nec in frigidis arcticis alpinisque nec in planitiebus tropicis deest, etsi species ibidem pauciores exhibet; species plurimae locos aridos petrosos desertos incolunt, perpaucae in sylvis densis v. in locis aquaticis inundatisve vigent.


COMPOSITAE.

5

SUBORDO I.

6

VERNONIACEAE.

CAPITULA homogama, floribus omnibus tubulosis saepissime perfecte hermaphroditis, raro INVOLUCRI antheris pistillove imperfectis. bracteae saepissime multiseriatae (in Elephantopode paucae biseriatae, in Rolandra binae oppositae). COROLLA aequalis regularis, tubo elongato, limbo saepissime profunde quinquefido, raro 3 — 4-fido, in Elephantopode obscure bilabiato. ANTHERAE apice appendiculatae, basi sagittatae, auriculis antherarum contiguarum connatis obtusis vel acutis vel in Piptocarpha caudatis. STYLI rami filiformes saepius elongati, extus hirtelli, intus longe stigmatosi. ACHAENIA teretia saepissime aequaliter 10-costata, interdum ob costas secundarias ob-

soletas angulata. PAPPUS saepissime elongatus, rarius brevis vel nullus, radiis filiformibus vel applanatis saepissime biseriatis, exterioribus brevioribus. — HERBAE vel ARBUSCULAE, FOLIIS alternis (in Vernonia oppositifolia et eupatorifolia oppositis) integris vel dentatis (in Pithecoseride lyrato-

pinnatis), FLORIBUS rubro-purpurascentibus vel pallidis, nunquam coeruleis vel flavis, copiosis saepe in glomerulos concretis.

CAPITULIS

saepissime

CLAVIS TRIBUUM ET GENERUM BRASILIENSIUM. TRIBUS

I.

SPARGANOPHOREAE.

Achaenia apice cupulata, pappo nullo vel deciduo coronata.

Pappus nullus. Corolla 3—4-fida ... Pappus setis brevibus deciduis. Corolla 5-fida. Receptaculum nudum . . Pappus setis elongatis deciduis. Corolla 5-fida. Receptaculum paleaceum

I. SPARGANOPHORUS II. PACOURINA AUBL. III. HETEROCOMA DC.

GAERTN.

ETHULIEAE. Achaenia apice truncata, pappi setis filiformibus ante maturationem achaeTRIBUS II. niorum deciduis, rarius omnino obsoletis. a. Herbae involucro duplici. Pappus obsoletus Pappus brevis setosus b. Frutices involucro simplici. Receptaculum fimbrilliferum. Capitula 8 —10-flora Receptaculum nudum. Capitula 1—4-flora

IV. OIOSPERMUM LESS. V. CENTRATHERUM CASS. ......

VI. BLANCHETIA DC. VII. VANILLOSMOPSIS

SCHULTZ-BIP.

TRIBUS III. VERNONIEAE. Achaenia apice truncata, pappi setis persistentibus vel subpersistentibus, intimis filiformibus. Capitula nunquam regulariter glomerata.

a. Receptaculum profunde alveolatum b. Receptaculum laeve vel levissime alveolatum. Antherae basi ecaudatae Antherae basi caudatae

VIII. ALBERTINIA

SPRENG.

IX. VERNONIA SCHREB. X. PIPTOCARPHA R. BR.

STILPNOPAPPEAE. Achaenia apice truncata, pappi setis omnibus persistentibus vel TRIBUS IV. caducis, plus minusve complanatis. Capitula nunquam regulariter glomerata. a. Capitula cylindrica 1—3-flora b. Capitula multiflora. 1. Achaenia turbinata, dense sericea 2. Achaenia cylindrica, glabra vel subglabra. . Capitula parva. Involucri squamae pauciseriatae caducae Capitula magna. Involucri squamae multiseriatae persistentes

XI. OLIGANTHES

CASS.

XII. STILPNOPAPPUS .

. .

.

MART.

XIII. PIPTOLEPIS SCHULTZ-BIP. XIV. PROTEOPSIS MART.

TRIBUS V. LYCHNOPHOREAE. Achaenia apice truncata, pappi setis omnibus vel exterioribus persistentibus, interioribus complanatis raro filiformibus. Capitula in glomerulos saepissime globosos disposita.

a. Involucrum irregulariter 3—multiseriale, squamis exterioribus gradatim brevioribus. Corollae limbus regulariter quinquefidus. 1. Glomeruli terminales. a. Achaenia biformia. Glomeruli globosi sessiles. Folia integra XV. LYCHNOPHORIOPSISSCHULTZ-B. XVI. PITHECOSERIS MART. Glomeruli oblongi longe pedunculati. Folia lyrato-pinnata . . .

Compos. I.

2


COMPOSITAE: SPARGANOPHORUS—PACOURINA.

7

β. Achaenia uniformia. * Pappus uniserialis. ....... Pappi setae contortae caducae Pappi setae rectae persistentes ** Pappus biserialis. Pappi setae interiores contortae caducae Pappi setae interiores rectae persistentes 2. Glomeruli in axillis foliorum sessiles. Pappus uniserialis. Bracteae aristatae Pappus biserialis. Bracteae muticae

TRIBUS I.

Gaertn. Fruct. II. 396. t. 165. Cassini, Dict. L. 71. LVI1. 340. Lessing in Linnaea 1829p.335. Synops. 147. DC. Prodr. V. 11. Endlich. Gen. n. 2199. Schultz-Bip. in Linnaea XX. 499. Benth. et Hook. fil. Gen. Plant. II., non Lag. nec Michx. — STRUCHIUM P. Browne Jam. 312. t. 34. fig. 2. Juss. Gen. 184. — ATHENAEA Adans. Fam. II. 121. — Ethulia Linn. ex parte. SPARGANOPHORUS

ACHAENIA

3—4-angulata, apice profunde cupulata, limbus 3—4-fidus.

COROLLAE

CAPITULA homogama multiflora parva axillaria sessilia, saepissime glomerata. INVOLUCRUM hemisphaericum, bracteis lanceolatis scariosis cuspidatis imbricatis subaequalibus consimilibus, exterioribus paulo brevioribus. RECEPTACULUM planum nudum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo saepissime 3-fido, interdum 4-fido, rarissime 2-fido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis acuminatis ecaudatis. STYLI rami subulati hirtelli. CUPULA achaenii crassa, irregulariter eroso-dentata vel subintegra.

Species una tantum cognita insequens. 1.

XIX. LYCHNOPHORA MART. XX. EREMANTHUS LESS.

XXIII. ELEPHANTOPUS

LINN.

Corollae limbus reguXXIV. ROLANDRA

ROTTB.

SPARGANOPHOREAE. — Characterem cf. supra in clave.

I. SPARGANOPHORUS GAERTN.

pappo nullo.

XVII. HAPLOSTEPHIUM MAKT. XVIII. SOARESIA SCHULTZ-BIP.

XXI, TELMATOPHILA MART. XXII. CHRONOPAPPUS DC.

b. Involucrum regulariter biseriale. Corollae limbus palmatim quinquefidus, interdum leviter bilabiatus ............. c. Involucrum uniseriale, squamis 2 oppositis navicularibus. lariter 3 — 4-fidus

8

SPARGANOPHORUS VAILLANTII

GAERTN.

Sparganophorus Vaillantii Gaertn. loc. cit. DC. Prodr. Prodr. V. 12. Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 352. Benth. Fl. Nigr. 425. Sparganophorus Struchium Pers. Enchir. 11. 398. Sparganophorus Africanus Steud. Nom. Phan. 801. DC. Prodr. V. 12. Ethulia sparganaphora Linn. Sp. Piant. 1171. Vell. Fl. Flum. VIII. t. 90. Ethulia Struchium Swartz Fl. Ind. occ. III. 1297. Struchium Americanum Poir. Dic.t. VII. 475. Struchium Africanum Pal. Beauv. Fl. Oware 80. t. 48. HERBA annua paludosa 1—3-pedalis copiose ramosa, RAMIS firmis angulatis sulcatis glabris vel sursum griseo-pubescentibus. FOLIA alterna

glabra herbacea penninervia, lanceolata vel oblongo-lanceolata, 3—.5 poll, longa, acuta, serrata vel raro subintegra, basi cuneata in petiolum brevem basi dilatatum angustata, CAPITULA 20—80-flora, 1 ½—2 lin. alta, 3—4 lin. lata, sessilia, saepissime 2—6 ad axillas foliorum glomerata, raro solitaria. BRACTEAE involucri 15 — 20. FLORES minimi purpurei vel albi. ACHAENIA pallida, 1 lin. longa, inter costas glandulosa. Habitat in udis et ad margines fossarum. Prov. Para: Martius; Pernambuco: Gardner 1045 ; Goyaz, ad ripas Rio Moju : Burchell 9376 ; prov. Bahia, in udis ad Villa de Cachoeira: Martius Herb. Fl. liras. 139, Salzmann, Princ. Neuwied et alii ; prov. Espiritu Santo (?) inter Victoria et Bahia : Sello 788; in vicinia urbis Rio de Janeiro : Burchell 1064 ; prov. S. Paulo, prope Montserrat : Burchell 3110. — Extra Brasiliam in Guiana britannica: Rich. Schomburgk, in gallica : Sagot 333, et in batara: Hostmann 180, Wullschlaegel 297; in insula Cuba: Pöppig, Wright 279, 2783, et in aliis insulis Antillanis : Purdie, Imray etc. ; Panama : Fendler 112. Denique in Africa occidentali a Congo ad Senegambiam: Palisot de Beauvais, C. Smith, Barter, Mann et alii.

II. PACOURINA

AUBL.

Aublet Guian. II. 800. t. 316. H.B.K Nov. Gen. 23. Dict. XXXVII. 211. DC. Prodr. V. 14. Endl. Gen. n. 2202. Schultz-Bip. Linnaea XX. 500. Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. — PACOURINOPSIS Cassini Bull. Sept. 1817 p. 151. Dict. XXXVII. 212. Lessing, Linnaea 1829 p. 318. — HAYNEA Willd. Spec. Plant. III. 1787., non Schum. — Vernonia Lessing Linnaea 1831 p. 681. ex parte.

PACOURINA

ACHAENIA subteretia, subtiliter 10-costata, apice leviter cupulata, setis brevibus copiosis facile deciduis papposa. COROLLAE limbus 5-fidus. RECEPTACULUM nudum.

CAPITULA magna homogama multiflora solitarie sessilia, lateralia v. saepe oppositifolia. INVOLUCRUM hemisphaericum , BRACTEIS magnis ligulatis scariosis multiserialibus imbricatis, interioribus sursum herbaceis apice mucronatis, exterioribus latioribus brevioribus prorsus scariosis. RECEPTACULUM planum. COROLLA


COMPOSITAE:

9

PACOURINA—HETEROCOMA—OIOSPERMUM.

aequalis, tubo tenui basi dilatato, limbo anguste 5-fido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusiusculis. STYLUS vix basi dilatatus, ramis longis subulatis hirtellis. ACHAENIA cylindrica, curvata, 6—8-plo longiora quam crassa, annulo distincto circa basin styli instructa, intus setis copiosis rigidis barbellatis inaequalibus caducis achaenio 5—6-plo brevioribus armata. Species brasiliensis unica tantum nota, insequens. 1. PACOURINA EDULIS

AUBL.

Pacourina edulis Aublet loc. cit. DC. Prodr. V. 14. Pacourina cirsiifolia H.B.K. l. c. DC. Prodr. l. c. Haynea edulis Willd. l. c. Pacourinopsis integrifolia et P. dentata Cassini l. c. HERBA glabra aquatica robusta ramosa, RAMIS robustis firmis sulcatis. FOLIA oblongo-spathulata, 5— 6 poll, longa, medio 2— 3 poll, lata, acula, margine dentibus paucis setiformibus instructa, sessilia, amplexicaulia, supra basin dilatatam longe angustata. CAPITULA copiosa, 1 poll, lata, 6 — 9 lin. alta. BRACTEAE involucri exteriores 3 — 3½ lin. latae. FI.ORES laete purpurei. ACHAENIA grisea, 6 lin. longa, setis pappi pallide rubris. Habitat in prov. Hara prope Santarem ad Furo de Mayaca in aquis 3 ped. profundis: Syrtice 692. — Extra Brasiliam in Guiana batara: Hostmann 556, in Guiana gallica: Aublet, et in Columbia prope Guyaquil: Humboldt et Bonpland.

III. HETEROCOMA DC. Choix Mém. HETEROCOMA DC. in Ann. Mus. XVI. 191. t. 7. II. 34. t. 3. Prodr. V. 14. Lessing, Linnaea 1829 p. 339. Syn. 150. Endl. Gen. n. 2203. Benth. et Hook. fil. Gen. Plant. II. inedit. ACHAENIA cylindrica 4 — 5-gona, apice cupulata, setis elongatis copiosis rigidis caducis papposa. COROLLAE limbus 5-fidus. RECEPTACULUM alveolatum paleaceum.

TRIBUS

10

CAPITULA magna homogama multiflora, solitarie in axillis fol. sessilia. INVOLUCRUM hemisphaericum, BRACTEIS multiseriatis lanceolatis imbricatis acutis, interioribus subpungentibus, exterioribus dorso incanis. RECEPTACULUM planum, paleis lanceolatis acutis subpungentibus flores subtendentibus caducis, alveolis ad axillas palearum instructum. COROLLA aequalis, tubo brevi, limbo subquinquefido campanulato. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusis. STYLI rami semisubulati. ACHAENIA glabra, disco epigyno magno; pappo duplici, exteriore marginali brevi coroniformi cartilagineo crenato, interiore e setis longis rigidis apice serratis caducis conflato.

Genus in Brasilia endemicum monotypicum, nobis vero non visum. 1. HETEROCOMA ALBIDA DC. Heterocoma albida DC. locis citatis. Serratula albida DC. ex Pers. Enchir. II. 391. Cnicus foliis semiamplexicaulibus etc. Vellozo in Roem. Script. Lus. et Br. 141. FRUTEX ramis lignosis teretibus albido-incanis, cicatricibus circumscissis foliorum delapsorum notatis. FOI.IA sessilia semiamplexicaulia conferta patentia subcoriacea, oblongo-lanceolala, integerrima, acuta, 3—4 poll, longa, medio 12 — 15 lin. lata. CAPITUI.A in axillis foliorum sessilia, circiter pollicem lata. INVOI.UCRI squamae 3 —4-seriatae, omnes adsceudentes, interiores 9 —10 lin. longae, exteriores dorso albido-incanae. PALEAE receptaculi lanceolatae, acbaeniis duplo longiores. PAPPI albidi setae interiores acbaeniis aequilongae.

Habitat in Brasilia, sine loci designatione, verisimiliter in vicinia urbis Rio de Janeiro: Vellozo et Beyrich.

II. ETHULIEAE. — Characterem conferas supra in clave, p. 5—6. IV. OIOSPERMUM

LESS.

OIOSPERMUM Lessing in Linnaea 1829 p. 339. t. 69. 71. 72. 78. DC. Prodr. V. 11. (excl. 0. Wightiano, quod ad Carpesium pertinet). Endl. Gen. n. 2198. Benth. et Hook. fil. Gen. Plant. 11. inedit. — AMPHIREPHIS Nees et Mart. Nova Act. Acad. Nat. Cur. XII. 4. ex parte. — CALYDERMOS Spreng. Neue Entdeck. I. 278.

hemisphaerica multiflora. INVOLUCRUM duplex, externum e bracteis paucis foliaceis inaequalibus, internum (verum) e paleis multis scariosis conflatum. ACHAENIA turbinato- cylindrica, aequaliter 10-costata, apice rotundata. Pappus nullus. CAPITULA

CAPITULA homogama. INVOLUCRUM internum e bracteis pluriserialibus conformibus acutis conflatum. RECEPTACULUM subplanum nudum. COROLLA regularis, tubo tenui, limbi lobis 5 angustis. ANTIIERAE auriculis obtusis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA parva pubescentia.

Genus monotypicum in Brasilia endemicum, a Centrathero (quocum ill. NEES et MARTIUS loc. cit. conjunxerunt) vix nisi defectu pappi distinguendum. 1. OIOSPERMUM INVOLUCRATUM LESS. Tabula nostra I.

Oiospermum involucratum Lessing et DC. l. c. Amphirephis psilocarpa Nees et Mart. l. c. Calydermos repens Spreng. l. c. HERBA annua diffusa subglabra 1—3-pedalis, RAMIS gracilibus sursum inconspicue griseo - pubescentibus. FORIA alterna, petiolata, ovatolanceolata, acuta, denticulata, membranacea, utrinque glabra, viridia, 1— poll, longa. CAPITUI.A pauca solitaria sparse oppositifolia, louge pedunculata, expansa 4—5 lin. lata. FORIA capitulum fulcrantia 3 — 5, Ianceolata, 3 —12 lin. longa. BRACTEAE involucri veri albidae, scariosae, persistentes, interiores 1—1½ lin. longae lanceolatae acutae serrulatae, exteriores breviores. ACHAENIA grisea, ½ lin. longa. FRORES purpurascentes, involucro vero subaequilongi. Habitat in prov. Bahiae arenosis circa S. Pedro d’Alcantara: Martius; ad Victoria: Sello.


COMPOSITAE: CENTRATHERUM.

11

V. CENTRATHERUM CASS. CENTEATHERUM Cassini Bull. Fevr. 1817 p. 31. Dict. VII. 383. LVII. 342. DC. Prodr. V. 70. Endl. Gen. n. 2207. Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. inedit. — AMPHIREPHIS II.B.K. Nov. Gen. IV. 24. t. 314—5. Lessing Syn. 148. Nees et Mart. Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XII. 4. ex parte. Wallich Cat. No. 3956--7.— PHYLLOCEPHALUM Blume Bijdr. 888.— DECANEURUM § PHYLLOCEPHALUM DC. Prodr. V. 66. Miquel Flor. Ind. Bat. II. 20. Deless. Ic. t. 14. Wight Icones t. 1080—2. — ROLFINKIA Zenker Pl. Ind. t. 15. — DECANEURUM Steetz in Peters’ Mozambique 332.

CAPITULA hemisphaerica multiflora. INVOLUCRUM duplex, externum e bracteis paucis foliaceis inaequalibus, internum (verum) e paleis multis scariosis conflatum. AcHAENIA turbinato-cylindrica, aequaliter 10-costata, apice rotundata. PAPPUS brevis caducissimus.

homogama. INVOLUCRUM internum e bracteis plurimis pluriserialibus, interioribus apice appendicularis conflatum. RECEPTACULUM subplanum nudum. COROLLA regularis, tubo tenui, limbi lobis 5 angustis. ANTHERAE auriculis obtusis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA parva, setis in speciebus nostris paucis aegre barbellatis, achaenio aequilongis, ante lapsum corollae caducis. CAPITULA

Genus parvum {speciebus circiter 10) inter tropicos amphigaeum, species una etiam in Australia temperata visa. CAPITULA magna solitaria vel raro in speciebus gerontogaeis minora corymbosa, involucro exteriore reducto; species 1 inedita Abyssinica etiam capitulis oppositifoliis gaudet. Herbae diffusae vel erectae, ramosae. CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 1. Involucrum internum flores subaequans. Squamae exteriores involucri interni

longe aristatae

1. C. Squamae exteriores involucri interni haud aristatae 2. C. 3. C. 2. Involucrum internum floribus duplo brevius

PUNCTATUM. MUTICUM. BRACHYLEPIS.

1. CENTRATHERUM PUNCTATUM CASS. foliis oblongospathulatis serratis, basi longe angustatis aegre petiolatis, glabris vel utrinque tenuiter griseo-pubescentibus; capitulis terminalibus et lateralibus; bracteis foliaceis involucri externi capitulo 2—3-plo longioribus; involucro vero multiseriali, bracteis exterioribus lanceolatis distincte aristatis, interioribus panduriformibus flores subaequautibus.

Centratherum punctatum Cass. Dict. VII. 384. DC. Prodr. V. 70. Amphirephis aristata H.B.K. Nov. Gen. IV. 25. t. 314. Centratherum intermedium Lessing Linnaea 1829 p. 320. DC. Prodr. V. 70. Amphirephis intermedia Link Abbild. t. 29. Reichenb. Exot. t. 127. Sweet Brit. Flow. Gard. t. 225. Colla Hort. Rip. App. III. p. 26. Spixia violacea Schrank Pl. Rar. Hort. Monac, t. 80.

12

HERBA (perennis?) diffusa 1—3-pedalis, copiose ramosa, subglabra vel griseo-pubescens. FOLIA 1—3 poll, longa, saepissime glabra vel subglabra, subacuta, basi integra, secus costam longe angustata. CAPITULA copiosa, 6 — 8 lin. lata, 2½—3 lin. alta. FOLIOLA involucri exterioris 6—12, valde inaequalia, cum foliis inferioribus quoad texturam et serraturam omnino congruentia. BRACTAE interiores involucri veri 2½—3 lin. longae, apice nigro-membranaceae; exteriores breviores, prorsus scariosae, aristis subcorneis purpurascentibus vel nigricantibus ½ — 1 lin. longis praeditae. ACHARNIA ½ lin. longa, hirtella, setis albidis caducissimis nullo modo barbellatis achaenium subaequantibus instructa. Habitat in ruderatis, cultis, aquatilis et ad margines viarum, frequens per totam fere Brasiliam. In prov. Para ad Gurupa: Martius; prov. Maranhâo ad fluvios Maranhao et Itapicurú : Martius; prov. Gogaz prope Arrayas; Gardner 3800, Pohl 399; prov. Piauhy prope Oeiras : Gardner 2200; in prov. Bahia ; Martius Hb. Fl. Bras, n. 670, Blanchet 3759, Gardner 876 et alii ; prope Bio de Janeiro: Mac Gillivray 265. — Extra Brasiliam prope Magpures ad flur. Orenoco: Humboldt et Bonpland. — Olim in hortis botanicis Europae saepe, cultum.

Var. β. PARVIFLORUM Baker: minus, gracilius, tenuiter griseopubescens, capitulis 3—4 lin. latis, aristis bractearum magis productis, foliis 4—8 lin. longis. Centratherum parviflorum Moricand Mss. Habitat in prov. Bahia: Blanchet 3989. OBS. Exstat in Hb. Kewensi e Columbia (Ibagué: Holton 301) varietas tertia hujus speciei vel verosimilius species nova (C. Holtoni Baker) ; caulibus griseo-pubescentibus; foliis firmioribus integris vel subintegris oblongo-lanceolalis, 12—15 lin. longis; capitulis terminalibus, bracteis foliaceis involucri exterioris oblanceolatis subintegris; involucro vero multiseriali, bracteis omnibus aristatis, exterioribus lanceolatis dorso pubescentibus arista 1 — 1 ½, lin. longa instructis, interioribus panduriformibus 3½—4 lin. longis sursum purpureo-rubellis denticulatis.

2. CENTRATHERUM MUTICUM LESS. foliis oblongo-spathulatis serratis, basi longe angustatis aegre petiolatis, glabris vel utrinque tenuiter griseo-pubescentibus; capitulis plerisque terminalibus, bracteis foliaceis involucri externi capitulo 2 —3-plo longioribus; involucro vero multiseriali, bracteis exterioribus acutis, interioribus panduriformibus obtusis quam flores paulo brevioribus. Centratherum muticum Lessing Linnaea 1829 p. 320. Benth- Fl. Austral. 111. 460. Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 354. Amphirephis mutica H.B.K. Nov. Gen. IV. 26. t. 315. Habitus, folia, involucrum externum, achaenia, pappus omnino antecedentis, sed capitula pauciora, pleraque terminalia, bracteae involucri veri paulo breviores, exteriores acutae sed nullo modo aristatae, interiores panduriformes 2—2½ lin. longae, apice dilatato membranaceo nigrescente vel purpurascente obtusiusculo ciliato-denticulato instructae. Verisimiliter mera varietas speciei prioris. Habitat in Guiana britannica; Rich. Schomburgk 254; in Columbia: Humboldt et Bonpland, Funk 142, Otto 1848 ; in insulis Antillanis; Crüger aliique; denique in Australiae. ditionibus Queensland et Gallia nova australi: Ferd. Müller, Dallachy, Bechler et alii. — Intra Brasiliae limites nondum risam.

3. CENTRATHERUM BRACHYLEPIS SCHULTZ-PTP. foliis oblongo-spathulatis serratis, basi longe angustatis aegre petiolatis, glabris ; capitulis axillaribus, bracteis foliaceis involucri externi capitulo 2—4-plo longioribus; involucro vero pauciseriali, bracteis lanceolatis acutis subconformibus quam flores duplo brevioribus. Centratherum brachylepis Schultz-Bip. Mss. in Herb.


13

COMPOSITAE: BLANCHETIA—VANILLOSMOPSIS.

Habitus, folia, involucrum externum, achaenia et pappus omnino praecedentium. CAPITULA pauca, sparsa, in speciminibus omnibus a me visis lateralia pedunculata. BRACTEAE involucri interioris multo pauciores, omnes subconformes, scariosae, viridulae, lanceolatae, acutae, 1 — 1 ½ lin. longae, interiores sursum denticulatae nullo modo panduriformes vel appendiculatae. — Specimina Martiana magis herbacea et diffusa exstant, foliis leviter dentatis et acutioribus, capitulis minoribus; Riedeliana contra robustiora, foliis profunde dentatis, ramis griseo-incanis. Crescit in pror. Bahia ad Almada, S. Pedro d’Alcantara et ad ripas fluvio Itahypé : Martius, Princ. Neuwied ; luco Brasitiae non addicto : Riedel.

VI. BLANCHETIA DC. DC. Prodr. V. 75. Mem. Compos, t. 2. Endl. Gen. n. 2217. Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. 11. inedit.

BLANCHETIA

CAPITULA oblongo- globosa 8 — 10-flora corymbosopaniculata. INVOLUCRUM simplex. RECEPTACULUM fimbrilliferum alveolatum. ACHAENIA angulata, apice truncata , pappi setis multis elongatis. CAPITULA parva homogama. INVOLUCRUM ovoideoglobosum flores arcte cingens, e bracteis multis parvis adpressis scariosis dorso pubescentibus, interioribus oblongo-ligulatis obtusis, exterioribus gradatim brevioribus acutis conflatum. COROLLA regularis, tubo tenui, limbo 5-fido, lobis angustis. ANTHERAE basi breviter sagittatae, auriculis obtusis. STYLUS basi annulo epigyno cinctus, ramis subulatis hirtellis. ACHAENIA glabra 10-striata, PAPPI setis rigidulis nullo modo barbellatis achaenium 2—3-plo excedentibus.

14

INVOLUCRUM simplex. RECEPTACULUM nudum. ACHAENIA teretia, apice truncata, PAPPI setis filiformibus elongatis. boso-paniculata.

CAPITULA homogama, 1—3—raro 4-flora, omnia in receptaculo communi concreta, nunc arcte approximata, nunc pleraque per 2—3 approximata, reliqua sigillarim pedicellata. INVOLUCRUM anguste turbinatum vel cylindricum, BRACTEIS adpressis multiserialibus, interioribus ligulatis glabris facile caducis, exterioribus gradatim brevioribus plus minus incanis, infimis brevissimis obtusis. RECEPTACULUM nudum, planum. COROLLA regularis, tubo tenui, limbo anguste 5-fido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusiusculis. STYLUS basi annulo epigyno cinctus, ramis subulatis hirtellis. ACHAENIA costis 10 aequalibus plerumque prominulis, inter costas glabra vel raro glandulosa, PAPPI setis numerosissimis subaequalibus vel inaequalibus barbellato-denticulatis achaenium 2—3-plo excedentibus, ante maturationem achaenii caducis.

FRUTICES vel ARBUSCULAE Brasilienses, RAMIS griseoFOLIIS alternis modice laxis plerumque integris

incanis;

coriaceis, supra glabris, infra dense griseo-incanis ; CAPITULIS parvis numerosissimis corymboso-paniculatis. Species capitulis concretis (praesertim V. polycephala et erythropappa) ad sectionem Euermanthum generis Eremanthi habitu arcte accedunt, sed 'facile distinguuntur pappi setis filiformibus caducis.

Genus monotypicum, in Brasilia endemicum. CLAVIS SPECIERUM.

1. BLANCHETIA HETEROTRICHA DC. Tabula nostra II. Fig. I.

Blanchetia heterotricha DC. loc. cit. Maria Preta Brasiliensium. FRUTEX erectus, RAMIS lignosis tomento griseo et setis purpurascentibus patentibus copiosis vestitis. FOLIA alterna v. passim opposita, oblongo-spathulata v. lanceolata, breviter petiolata, subcoriacea, 2—4 poll, longa, acuta, denticulata, supra viridia glabra, infra dense griseo- vel cinnamomea-incana, reticulato-venulosa. CAPITUI.A 1 ½ lin. lata, dense corymboso-paniculata, nec tamen glomerata. BRACTEAE exteriores ovatae 1 lin. longae, interiores 1½ lin. longae. FLORES purpurascentes, limbi corollarum exserti. ACHAENIA ½ lin. longa. Planta pro diaphoretico laudibus celebrata (Martius). Habitat in prov. Bahia ad Cachoeira : Blanchet, Glocker.

VII. VANILLOSMOPSIS

1. Capitula basi valde concreta. Capitula uniflora 1. V. POLYCEPHALA. . 2. V. ERYTHROPAPPA. Capitula 3—4-flora 2. Capitula ima basi leviter concreta, nunquam sigillatim pedicellata. Capitula per 3—4 concreta 3. V. CAPITATA. Capitula per 6 — 9 concreta 4. V. ARBOREA. 3. Capitula per 2—3 arcte approximata vel sigillatim pedicellata. a. Capitula uniflora 5. V. BRASILIENSIS. b. Capitula tritiora. Involucrum turbinatum, squamis exterioribus dense 6. V. DISCOLOR. incanis Involucrum cylindrico-turbinatum, squamis vix in7. V. POHLII. canis 1. YANILLOSMOPSIS POLYCEPHALA SCHULTZ-BIP. foliis oblongo-lanceolatis integris; capitulis semper unifloris, 6—12 in glomerulum basi distincte concretis; involucro cylindrico; pappo quam achaenium duplo longiore.

SCHULTZ-BIP.

Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 166, 1863 p. 397. Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. inedit. — Albertiniae § IsoTRICHIA DC. Prodr. V. 82., excl. sp. 10 et 11. — Conyzae sp. Spreng. Syst. Veg. III. 507. — Monosis sp. Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 230. — CHRESTA Vell. Fl. Flum. VIII. t.151., nec aliorum.

Tabula nostra III.

VANILLOSMOPSIS

CAPITULA cylindrica vel anguste campanulata, 1—4flora, glomerata vel arcte approximata v. copiose corymCompos. I.

Vanillosmopsis polycephala Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 168, 1863 p. 398. Albertinia polycephala DC. Prodr. V. 82. Vanillosmopsis saligna Schultz-Bip. loc. cit. Albertinia saligna Mart. in DC. loc. cit. Albertinia multiflora Mart. Mss. Albertinia erythropappa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 286. (nomen), non DC.

3


15

COMPOSITAE: VANILLOSMOPSIS.

16

FRUTEX 4—6-pedalis (Gardner) v. 7—8-pedalis (Warming), RAMIS lignosis strictis profunde sulcatis tenuiter adpresse griseo-incanis. FOLIA distincte petiolata, plana, coriacea, acuta, basi cuneata, supra glabra viridia, infra adpresse griseo-incana, maxima 2— 2½ poll, longa, medio 6—13 lin. lata. INVOLUCRA ½ lin. lata, 2½— 3 lin. longa, quarta parte inferiore distincte concreta, squamis dorso griseo-incanis, interioribus ligulatis, exterioribus multo brevioribus. GLOMERULI 6—12—flori, 2½—3 lin. lati, basi saepius folio parvo bracteati, lateralia pedunculis 6 — 9 lin. longis. PANICULAE 6—9 poll, latae. ACHAENIA pallide brunnea, 1 lin. longa, subtiliter distincte aequaliter 10-costata. PAPPUS albido-brunneus vel purpureus, pro genere sat diu persistens.

Fruticosa, RAMULIS sulcatis distincte albido-incanis. FOLIA breviter petiolata, majora 2—2½ poll, longa, 13—18 lin. lata, subacuta, basi sensim angustata, margine crispula, supra glabra, subtus albido - incana vel juniora brunnea. INVOLUCRA 2½—3 lin. longa, sursum ultra I lin. lata, minus incana quam in prioribus. PEDUNCULI ultimi laterales vix ultra 3 — 4 lin. longi. PANICULAE laxiores quam in prioribus, 3—6 poll, latae. ACHAENIA obscure brunnea, teretia, ¾ lin. longa. PAPPUS 2—2¼ lin. longus, stramineo-purpurascens, mollis, fragilis, facile caducus.

Habitat in prov. Minas Geraës, in planitie alta ad Piedade: Martius; in rupestribus siccis Serro Frio: Martius, Gardner 4814; ad Lagoa Santa: Warming.

OBS. Vanillosmopsis albertinioides Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 168, 1863 p. 400 „capitulis basi non tam arcte concretis 2—3-floris, pappo fulvo, foliis obscure viridibus“ distincta, loco non indicato Brasiliae a cl. Sello reportata (Ilerb. Reg. Berolin.), in speciminibus mihi ex Herb. R. Berolin. missis non exstat.

2. VANILLOSMOPSIS ERYTHROPAPPA SCHULTZ-BIP. foliis obovato- vel oblanceolato-oblongis integris; capitulis 3—4floris, 6—12 in glomerulum triente vel dimidio inferiore distincte concretis; involucro campanulato; pappo achaeniis subtriplo longiore. Vanillosmopsis erythropappa Schultz- Bip. Pollichia 1861 p. 167, 1863 p. 399. Albertinia erythropappa DC. Prodr. V. 82; Deless. Ic. IV. t. 5. Albertinia canescens DC. Prodr. loc. cit., ex parte. Vanillosmopsis glomerata Schultz-Bip. loc. cit. Albertinia Clausseni Schultz-Bip. in Herb. R. Berol. Vernonia (Vanillosma) glomerata Schultz-Bip. Bot. Zeitung 1845 p. 155. Albertinia Candolleana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 235 ; Walp. Rep. VI. 101. Albertinia incanescens Mart. Mss. Chresta lanceolata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 151.? ARBOR 10-pedalis (Gardner) v. 13—-15-pedalis (Riedel), RAMIS lignosis strictis profunde sulcatis tenuiter adpresse griseo-incanis. FOLIA distincte petiolata, obovato-oblonga v. raro oblanceolata, 3—4 poll, longa, medio 8—18 lin. lata, acuta, basi angustata, subcoriacea, supra glabra viridia, subtus adpresse albido - incana. INVOLUCRA t lin. lata, 2 lin. longa, triente vel saepe dimidio inferiore distincte concreta, deorsum dense griseo-incana, squamis arcte multiserialibus, obtusis. GLOMERULI globosi, 7—9 lin. lati, folio parvo bracteati, pedunculis apice incrassatis, lateralibus interdum 1 poll, longis. PANICULAE 6 — 9 poll, latae. ACHAENIA obscure brunnea, ¾ lin longa, distincte et aequaliter 10-costara. PARVUS stramineus vel rarius purpurascens, mollior et fragilior quam in praecedente.

Habitat in prov. Minas Geraës, e. gr. in sglvis prope Villa do Principe: Gardner 4812; ad Marianna: Vauthier 334; Caldas: Regnell III. 670 ex parte; locis non indicatis: Fregreiss, Claussen 863, 2063 etc.; versus S. Paulo: Sello; circa Ilio de Janeiro, Corcovado, Tejuca etc. ; Burchell 1150, Gardner 792, Lhotsky, Pohl, Riedel, Glaziou 166, 1416 etc., Warming, Lund: prov. Bahia, inter frutices prope Monte Santa: Martius.

3. VANILLOSMOPSIS CAPITATA SCHULTZ-BIP. foliis obovato - oblongis integris margine crispatis; capitulis 2—3-floris, 2—4 in glomerulum ima basi leviter concretis; involucro cylindrico-turbinato ; pappo achaeniis subtriplo longiore. Vanillosmopsis capitata Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 167 et 1863 p. 399 ex parte, (excl. syn. Albertinia arborea Gardn. et Polypappo discolore DC.). Albertinia capitata DC. Prodr. V. 82., ex parte. Vernonia capitata Lessing Linnaea 1829 p. 270, 1831 p. 632. Conyza capitata Spreng. Syst. Veg. IV. 507.

Crescit in prov. Minas Geraes, in campis montosis Serro Frio: Martius; prov. Bahia prope. Ilheos: Blanchet; inter Victoria et Bahia: Sello.

4. VANILLOSMOPSIS ARBOREA BAKER: foliis obovatooblongis integris margine crispatis; capitulis 3-floris, 6 — 9 in glomerulum ima basi leviter concretis; involucro turbinato; pappo achaeniis subtriplo longiore. Albertinia arborea Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. IV. 237; Walp. Rep. VI. 101. Vanillosmopsis capilata Schultz-Bip. Pollichia 1863 p.399, ex parte. ARBOR 20 — 39-pedalis (Gardner), RAMULIS gracilibus strictis sulcatis griseo-incanis. FOLIA aegre petiolata, rigide coriacea, supra viridia, infra dense albido-incana, venis primariis exsculptis, acuta vel subobtusa, basi cuneato-angustata, maxima in exemplis visis 2—2½ poll, longa, 1 poli. lata. PANICULAE ut in V. capitata. INVOLUCRA 2 lin. longa, sursum 1 lin. lata, squamis interioribus 2 lIn. longis, exterioribus griseoviridibus leviter incanis. GLOMERULI 5 — 6 lin. lati, pedunculis lateralium 5 — 6 lin. longis. ACHAENIA pallide brunnea, glabra, teretia, ¾ lin distincte aequaliter 10-costata. PAPPUS 2—2¼ lin. longus, albidus, setis flexibilibus subaequalibus distincte scabro - barbellatis; ante maturitatem achaenii caducis. Ad V. capitatam proxime accedit. Verisimiliter mera varietas hujus speciei. Habitat in Serra de Araripé prov. Ceara: Gardner 1713. 5. VANILLOSMOPSIS BRASILIENSIS SCHULTZ-BIP. foliis obovato-oblongis integris planis; capitulis semper unifloris, 2—3 arcte approximatis vel saepe sigillarim pedicellatis; involucri cylindrici squamis brunneis, exterioribus aegre incanis.

Vanillosmopsis (Nectaridium) Brasiliensis Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 401. Vernonia Brasiliensis Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 161; Monosis Brasiliensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 230; Walp. Rep. VI. 99. ARBOR parva (Gardner), RAMULIS griseo-incanis strictis teretibus gracilibus erecto-patentibus. FOLIA distincte petiolata, rigide coriacea, subobtusa, supra glabra siccitate grisea, infra dense albido-incana, venis immersis, basi longe spathulato-angustata, maxima in exemplis visis 18—21 lin. longa, vix 1 poll. lata. PANICULAE myrioceplialae, latitudine 10—15 poll, attingentes, runis strictis ovato - patentibus, ultimis distincte corymINVOLUCRUM 2½— 3 lin. longum, vix ultra ½ lin. crassum, bosis. squamis interioribus 2½ lin. longis, exterioribus griseo - brunneis acutis apice discoloratis. CAPITULA saepe sigillatim pedicellata, pedicellis 1 — 1½ lin. longis, saepe basi folio perparvo bracteata. ACHAENIA 1 lin. longa, pallide brunnea, perfecte teretia, subtiliter et aequaliter 10-costata, inter costas glandulosa. PAPPUS valde exsertus, albidus, setis subaequalibus distincte barbellatis. Habitat in prov. Pernambuco, ad ripas sylvnticas fluv. Rio Preto: Gardner 2897.


COMPOSITAE: VANILLOSMOPSIS—ALBERTINIA—VERNONIA.

17

6. VANILLOSMOPSIS DISCOLOR BAKER: foliis obovatooblongis integris margine crispatis; capitulus 3-floris, 2—3 arcte approximatis vel saepe sigillatim pedicellatis; involucri turbinati squamis obscuris griseo-viridibus, exterioribus dense incanis. Polypappus discolor DC. Prodr. VII. 281. Vanillosmopsis capitata Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 167, ex parte. Fruticosa, RAMIS gracilibus strictis griseo-incanis. FOLIA breviter petiolata, rigide coriacea, supra viridia, infra albido-incana, venis primariis leviter exsculptis, obtusa ve! subacuta, basi spathulato-angustata, maxima nobis visa 2 poll. longa, 1 poll. lata. PANICULAE densae, 5—6 poll. latae, ramis primariis erecto-patentibus, ultimis subcorymbosis. IN1 VOLUCRUM 2 lin. longum, 1 lin. crassum, squamis interioribus /2 lin. longis obscure brunneo - marginatis, inferioribus obtusis. CAPITULA saepe sigillatim pedicellata, pedicellis angulatis 1 — 1 1/2 lin. longis. Achaenia matura non nidi. PAPPUS albidus, 2 lin. longus, ex involucro distincte exsertus, setis inaequalibus barbellatis flexibilibus. COROLLA purpurea, 21/2 lin. longa, limbo quam tubus triplo breviore.

1

Habitat in Serra da Jacobina prov. Bahia : Blanchet 2591.

TRIBUS III.

18

7. VANILLOSMOPSIS POHLII BAKER : foliis oblongo-lanceolatis integris planis; capitulis 3-floris, 2—3 arcte approximatis vel saepe sigillatim pedicellatis; involucri cylindrico - turbinati squamis rubellis nitidis aegre incanis. Fruticosa, RAMIS strictis griseo-incanis. FOLIA distincte petiolata, rigide coriacea, supra glabra, infra deuse griseo-incana, venis omnibus immersis, subobtusa, basi in petiolum longe spatbulato-angustata,, maxima nobis visa 21/2—3 poll. longa, 9 —12 lin. lata. PANICULAE densae, amplissimae, 6 — 9 poll. latae, ramis erecto-patentibus, ultimis corymbosis. 1 lin. longum, 1 — 111/ lin. latum, squamis intimis 2 lin. INVOLUCRUM 2 / 2 4 longis, superioribus acutis distincte atro-rubro-marginatis, exterioribus late ovatis obtusis leviter incanis. CAPITULA geminata ternata vel etiam solitaria, pedicellis erecto-patentibus 1 —11/2 lin. longis. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2l/2 lin. logus, ex involucro distincte exsertus, setis sordide albidis valde inaequalibus denticulatis. COROLLA purpurea, 21/2 — 3 lin. longa, limbo quam tubus triplo breviore. Habitat in Brasilia centrali, loco speciali non addicto: Pohl (ex Herb. Mus. Imp. Vindob. sub n. 556 anno 1837 distributa).

VERNONIEAE. — Characterem cf. supra p. 5.

VIII. ALBERTINIA

SPRENG.

Spreng. Neue Entdeck. II. 123. Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 163. Benth. et Hook. fil. Gen. Plant. II. — Albertiniae § ISOTRICHIA DC. Prodr. V. 80., ex parte. — SYMVII. 284. BLOMERIA Nuttall Transact. Amer. Phil. Soc. ser. 2. Endlich. Gen. Suppl. II. 37. Walp. Rep. VI. 99. — Vernoniae spec. Lessing, Gardn. et al.

ALBERTINIA

CAPITULA multiflora. INVOLUCRUM late hemisphaericum, bracteis persistentibus deorsum connatis. RECEPTACULUM paleis scariosis connatis achaenia aequantibus et includentibus alveolatum. ANTHERARUM auriculae obtusiusculae.

homogama dense 20 — 60-flora. INVOLUCRUM breve, e bracteis multiseriatis imbricatis, basi inter se et cum receptaculo connatis, sursum liberis, lanceolatis acutis subsquarrosis conflatum. COROLLA regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis brevibus. STYLI rami subulati birtelli. ACHAENIA teretia subtiliter 10-costata, pubescentia, apice truncata; PAPPI setis filiformibus ciliatis biserialibus, exterioribus leviter applanatis quam interiores 3—6-plo brevioribus. CAPITULA

Genus monotypicum, in Brasilia endemicum. Albertinia DC. Prodr. loc. cit. species continet valde diversas, ut beat. SCHULTZ-BIPONTINUS in Pollichia loc. cit. bene explicavit. Pro reliquis speciebus Candolleanis vide Eremanthum, Vanillosmopsidem et Vernoniae § Trianthaeam. Ab omnibus reliquis Vernoniaceis facile distinguitur receptaculo singulari. 1. ALBERTINIA BRASILIENSIS

SPRENG.

Tabula nostra II. Fig. II.

Albertinia Brasiliensis Spreng. Syst. Veg. III. 355. 434; Lessing in Linnaea 1829 p. 341; DC. Prodr. loc. cit.; Deless. Icon. IV. t. 4.; Schultz-Bip. Pollichia 1861 loc. cit :, 1863 p. 393.

Vernonia Brasiliensis Lessing Linnaea 1831 p. 682. Vernonia platycephala Gardn. in Iloolc. Lond. Journ. V. 212; Walp. Rep. VI. 92. FRUTEX subscandens 6—10-pedalis, RAMIS teretibus subtiliter multisulcatis, junioribus griseo-pubescentibus. PETIOLI 2—6 lin. longi. FOLIA alterna, membranacea, penninervia, ovata v. oblonga, integra, majora 3—4 poll. longa, 12—18 lin. lata, acuta, basi angustata, supra viridia glabrescentia, subtus pallidiora et plus minus griseo-pubescentia. RACEMI terminales saepissime 6 — 12-flori, passim corymbosi, pedunculis Horum inferiorum lateralium G—12 lin. attingentibus. CAPITULA 6 — 8 lin. lata. INVOLUCRUM griseo-pubescens, 1—2 lin. altum. FLORES fragrantes. COROLLA albida vel pallide rosea, 3 lin. longa, glabra, lobis tubo subquatruplo brevioribus. ACHAENIA pallide grisea, 2/3 — 3/4 lin. longa. PAPPUS nitide pallide vel raro saturate rufus, 2 lin. longus.

Habitat in Serra Jacobina aliisque locis prov. Bahia: Salzmann, Blanchet 358, 680, 1971, 2819, 3827, Vauthier et alii; prov. Rio de Janeiro, e. gr. in petrosis fruticosis montium Corcovada, Serra d’Estrella etc. etc: Martius Herb. Fl. Bras. 699, Langsdorff, Freyreiss, Burchell 1679, Gardner 5508, Glaziou 552 etc.

IX. VERNONIA SCHREB.

Schreb. Gen. Plant. II. 541. Swartz Flor. Ind. Occ. III. 1317. t. 16. DC. Prodr. V. 15. (excl. sectionibus Proteopsis, Piptolepis et Piptocarpha). Endl. Gen. n. 2204. (ex parte majore). Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. inedit. — HOLOLEPIS DC. Ann. Mus. Paris. XVI. 189. t. 6. Schultz-Bip. Pollichia 1869 p. 379. — STENGELIA Schultz-Bip. in Walp. Rep. II. 810. CANDIDIA Tenore in Atti Acad. Nap. IV. Bot. 104. t. 1—2. — ASCARIDA Cass. Dict. III. Suppi. 38. — DISTEPHANUS Cass. Dict. XIII. 361. DC. Prodr. V. 74. — LEPIDAPLOA Cass. Bull. April. 1817 p. 66. Dict. XXVI. 16., LVII. 341. — LEIBOLDIA Schlechtend. in Walp. Ann. I. 388. — VERNONELLA Sonder in Linnaea XXIII. 62. — ACILEPIS D. Don, Prodr. Fl. Nep. 169. — LINZIA Schultz-Bip. Flor. 1841. Intellbl. 41. — Decaneurum § GYMNANTHEMUM DC. Prodr. V. 67.— WEBBIA DC. Prodr. V. 72. — CRITONIOPSIS , TEPIIROTHAMNUS et STENOCEPHALUM Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 430. 431. 385. — LLERASIA Triana in Ann. Sc. Nat. IV. Ser. IX. 37. — LYSISTEMMA, XIPHOLEPIS, PUNDUANA, CRYSTALLOPOLLEN et AMBASSA Steetz in Peters’ Mossambique 340. 344. 345. 363. 364. t. 480. VERNONIA

CAPITULA multiflora raro pauciflora, terminalia v. saepissime scorpioideo-paniculata. INVOLUCRA e bracteis


19

COMPOSITAE: VERNONIA.

siccis acutis vel obtusis liberis, intimis saepissime persistentibus conflata. AUT HERAE basi ecaudatae. CAPITULA homogoma, saepissime 20—80-flora, raro pauciflora, in speciebus nostris nunquam uni- vel biflora. INVOLUCRUM saepissime campanulato-subglobosum, in speciebus paucifloris cylindricum, e BRACTEIS conflatum multiseriatis siccis saepissime griseo-stramineis, interdum rubello-tinctis, obtusis acutis vel acuminatis, omnibus ascendentibus arcte imbricatis, vel exterioribus vel omnibus plus minus distincte squarrosis, exterioribus gradatim brevioribus vel in specie una (Vern. pedunculata) magnis latis foliaceis. RECEPTACULUM planum , nudum v. alveolatum vel minute fimbrilliferum. COROLLA regularis, tubo tenui, limbo cylindrico, profunde quinquefido. ANTHERAE breviter appendiculatae, auriculis antherarum contiguarum obtusis vel acutis, saepius ad apicem connatis. STYLUS basi bulbosus vel filiformis, ramis subulatis hirtellis. ACHAENIA callo basilari distincto vel inconspicuo imposita, cylindrica, saepissime 10-costata, PAPPO in speciebus nostris (Vern. pedunculata excepta) distincte biseriali, setis interioribus filiformibus elongatis plumoso-ciliatis saepissime persistentibus, exterioribus multo brevioribus complanatis vel filiformibus.

HERBAE vel FRUTICES humiles vel altae,, FOLIIS in speciebus omnibus (Vern. oppositifolia et eupatorifolia exceptis') alternis, integris vel inconspicue dentatis, sessilibus vel breviter petiolatis, CAPITULIS saepissime scorpioideo - paniculatis, ad axillas ramorum foliis majusculis vel reductis bracteiformibus fultis, interdum regulariter thyrsoideo- vel corymboso -paniculatis, rarissime solitariis. — Species circiter 400, permultae intra limites hujus Florae endemicae, praesertim in ditione Oreadum, multae Africanae et Asiaticae tropicales, paucae Transandinae et Capenses vel Americanae boreales et australes extratropicae.

CLAVIS SECTIONUM BRASILIENSIUM. 1. Involucrum duplex. subaequilongae

Pappi setae omnes filiformes

2. Involucrum simplex.

Pappus distincte biserialis.

I.

a. Involucri squamae interiores caducae

II.

HOLOLEPIS.

CRITONIOPSIS.

b. Involucri squamae persistentes.

20 SECTIO

I. HOLOLEPIS.

(genus) DC. Ann. Mus. Hist. Nat. Paris. XVI. 190. Rec. Mem. 35. t. 2. Cassini Dict. XXI. 307. Schultz - Bip. Pollichia 1863 p. 379. — Vernoniae sp. Lessing et DC. Prodr. LVII. 342. — Hayneae sp. Spreng. HOLOLEPIS

CAPITULA magna multiflora. INVOLUCRUM campanulatum duplex; exterius e bracteis paucis magnis ovatis foliaceis, interius e squamis multis siccis angustis pauciseriatis conflatum. PAPPI setae omnes homomorphae filiformes aequilongae. — FRUTEX Bra-

siliensis arborescens, FOLIIS magnis coriaceis petiolatis, CAPITULIS solitariis axillaribus longe pedunculatis. Sectio mediante V. calycina Wall., Indiae orientalis incola, cum Vernoniis reliquis juncta. Involucrum illius speciei omnino simile, sed pappi exterioris setae interioribus breviores sunt et pauciores. 1. VERNONIA PEDUNCULATA DC. foliis magnis petiolatis oblongis subcoriaceis, supra glabris, subtus tenuiter griseoincanis; capitulis magnis solitariis axillaribus pedunculatis; involucri duplicis squamis exterioribus paucis foliaceis ovatis, interioribus multis angustis; achaeniis glabris; pappi setis seriei utriusque consimilibus aequilongis. Tabula nostra IV.

Vernonia pedunculata DC. Prodr. V. 16. Hololepis pedunculata DC., Cass. et Schultz-Bip. loc. cit. Serratula pedunculata DC. in Pers. Enchir. II. 391. Haynea pedunculata Spreng. Syst. Veg. III. 391. Vernonia involucrata Lessing Linnaea 1829 p. 246, 1831 p. 627; DC. Prodr. V. 16. Hololepis involucrata Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 380. Cnicus foliis lato-lanceolatis, caule ramoso, floribus axilVellozo in Roem. script. Lus. et laribus pedunculatis etc. Bras. 140. Proteopsis glauca Mart. in Herb. FRUTEX arborescens 8—12-pedalis, RAMIS crassis strictis profunde sulcatis, e cicatricibus foliorum delapsorum nodulosis. PETIOLI 3—8 lin. longi, facie sulcati, basi articulati. FOLIA 4—6 poll. longa, medio 2—3 poll. lata, acula v. acuminata, basi cuneata, plana, integra. PEDUNCULI rigidi, ascendentes, sulcati, bracteati, 3 — 4 poll. longi, post lapsum capitulorum diu persistentes. INVOLUCRI bracteae exteriores foliaceae saepissime 4, ovatae, 12—18 lin. longae, ascendentes, imbricatae, foliis propriis textura et indumento omnino similes; involucrum internum (proprium) 9 — 10 lin. longum, squamis interioribus lanceolatis obtusis basi 11/2 lin. latis, exterioribus gradatim brevioribus, omnibus siccis pallidis coriaceis nervatis, dorso pilis paucis setosis munitis. COROLLA purpurea, 6 — 7 lin. longa, lobis obscure pubescentibus. ACHAKNIA 2—3 lin. longa, griseobrunnea, ab initio glaberrima. PAI>PUS stramineus, 6—7 lin. longus, setis flexuosis persistentibus. RECEPTACULUM breviter fimbrilliferum.

Habitat in prov. Minas Geraës, in campis siccis montis Itacolumi, in Serra da Caraça aliisque locis: Claussen, Sello, Pixis, Riedel.

a. Capitula cylindrica pauciflora. Capitula 3—4-flora, squamis parvis duris arcte imbricatis III. TRIANTHAEA. Capitula 4—12-flora, squamis magnis herbaceoIV. STENOCEPHALUM. scariosis saepissime squarrosis . β. Capitula saepissime campanulata multiflora, squamis scariosis, exappendiculatis V. LEPIDAPLOA.

SECTIO

II. CRITONIOPSIS.

(genus) Schultz-Bip. Pollichia 1862 p. 430. — TEPHROTHAMNUS Schultz- Bip. l. c. 431. — Vanillosma Mart. ex parte. — Vernoniae sp. Less. et DC. CRITONIOPSIS

CAPITULA parvula, saepissime 4—10-flora, in specie una 15—20-flora. INVOLUCRUM cylindricum vel anguste


COMPOSITAE:

21

campanulatum, squamis intimis caducis. PAPPUS distincte biserialis, setis exterioribus parvis linearibus. ACHAENIA pilosa. — ARBUSCULAE capitulis copiose scorpioideo-paniculatis, inconspicue bracteatis. Sectio ad Piptocarpham accedens involucri squamis laxioribus quam in reliquis, interioribus plq. caducis, exterioribus saepe post anthesin stellato-patentibus. Species paucae, omnes in America tropica indigenae. CLAVIS SPECIERUM. 1. Folia opposita V. OPPOSITIFOLIA. 2. Folia alterna. a. Involucrum anguste cylindricum 4 —5-florum 3. V. QUINQUEFLORA. b. Involucrum cylindrico-campanulatum 8—12-florum. * Folia membranacea subtus viridula. Capitula distincte pedicellata. Folia subtus puberula 4. V. PUBERULA. Capitula vix pedicellata. Folia subtus dense pilosa 5. V. DIFFUSA.

** Folia subcoriacea subtus albido-incana . c. Involucrum campanulatum 15—20-florum .

6.

V. DISCOLOR.

7. V.

SERRATA

2. VERNONIA OPPOSITIFOLIA LESS. arbuscula, ramulis dense brunneo-tomentosis; foliis oppositis magnis membranaceis integris distincte petiolatis oblongis acutis, supra viridibus glabrescentibus, subtus dense pubescentibus; capitulis parvulis8—12floris in paniculas magnas thyrsoideas dispositis, plerisque distincte pedicellatis; involucri squamis laxis subcaducis 4—5-seriatis acutis pubescentibus; achaeniis pilosis; pappi setis intimis exteriores lineares 4—8-plo superantibus.

Tabula nostra V.

Vernonia oppositifolia Lessing Linnaea 1829 p. 273, 1831 p. 649; DC. Prodr. V. 35. Conyza stellata Spreng. Neue Entdeck. II. 141; Syst. III. 508. Vernonia eupatorifolia β. pauciflora Gardn. in Hook. Lond. Journ. I. 76., an etiam DC. Prodr. V. 37?. Vanillosma multiflorum Mart. Obs. 311. ex parte. ARBOR parva (Gardner), HAMULIS teretibus. PETIOLI 6 —15 lin. longi, cum ramulis dense tomentosi. FOI.IA tenuia, inferiora 6—9 poll. longa, medio 3 — 4 poll. lata, basi rotundata v. obtusa, ad faciem superiorem primum obscure breviter pubescentia, aestate glabriuscula, subtus persistenter molliter griseo-pubescentia. PANICULAE amplae; rami ascendentes dense brunneo-velutini, primarii inferiores foliis majusculis lanceolatis bracteati, ramuli breviores quam in V. diffusa, capitula inferiora longius pedicellata. INVOLUCRUM 2 — 21/2 lin. longum, squamis concoloribus griseis ciliatis arcte imbricatis, exterioribus deltoideis, intimis lanceolatis vetustate subcaducis. COROLLA glabra pallida 21/ —3 lin. longa. ACHAENIA turbinato-cylindrica 1lin. longa, undique pubescentia, aequaliter costata. PAPPUS 2 — 21/, lin. longus ex involucro longe exsertus, setis intimis gracillimis facile caducis, externis linearibus lacero-ciliatis. 2

Crescit in sylvis et locis umbrosis circa Ilio de Janeiro, e. gr. Corcovado, Serra d’Estrella, Tijuca etc.: Martius, Riedel 580, Sello 551, Gardner 62, Glaziou 167, 1486 etc.

QUINQUEFLORA LESS. fruticosa, ramis dense brunneo - tomentosis; foliis alternis membranaceis lanceolatis subintegris acutis distincte petiolatis, supra viridibus scabris glabriusculis, subtus breviter pubescentibus; capitulis parvulis 4—5-floris thyrsoideo-scorpioideo-paniculatis ebracteatis, plerisque distincte pedicellatis; involucri squamis 3—4-seriatis imbricatis acutis vetustate subcaducis; achaeniis pilosis; pappi setis intimis exteriores 6—8-plo superantibus. 3. VERNONIA

Compos. I.

22

VERNONIA.

Vernonia quinqueflora Lessing Linnaea 1831 p. 656; DG. Prodr. V. 40. RAMI teretes. PETIOLI 6—9 lin. longi. FOI.IA in specimine unico in Herb. Reg. Berol, viso omnia lanceolata, inferiora 4—41/2 poll. longa, supra medium 15—16 lin. lata, basi subcuneata, ad apicem acutum sensim angustata, marginibus interdum dentibus paucis instructa, foliis V. oppositifoliae textura et indumento similia, utrinque punctis elevatis minutis scabra. PANICULAE angustae thyrsoideae ; rami apice subcorymbosi dense brunneo - tomentosi, foliolis diminutis lanceolatis numerosis bracteati. PEDICELLI capitulorum inferiorum 3—4 lin. longi. INVOLUCRUM 21/2 lin. longum, squamis paucis acutis concoloribus griseis, intimis 1 lin. latis. ACHAENIA cylindrica 1 1/2 lin. longa. COROLLA pallida glabra 21/2 lin. longa. PAPPUS albidus 2 /2 lin. longus, setis intimis numerosis flexuosis subpersistentibus. 1

Habitat in Brasilia meridionali, Sello n. 4560 in Herb. Reg. Berol.

loco accuratius non notato:

4. VERNONIA PUBERULA LESS. fruticosa, ramis superioribus griseo-incanis; foliis petiolatis alternis oblanceolatis acutis basi cuneatis, integris vel obscure denticulatis, membranaceis, supra viridibus glabris, subtus tenuiter griseo-pubescentibus; capitulis 9—10-floris distincte pedicellatis, in paniculas corymbosas scorpioideas amplas dispositis, ramis inferioribus solum foliis parvis bracteatis; involucri squamis griseis scariosis multiseriatis obtusis, dorso et margine pubescentibus, exterioribus demum stellato-patentibus, interioribus caducis; achaeniis pilosis; pappi argentei paleis exterioribus linearibus quam interiores 12—16-plo brevioribus. Vernonia puberula Lessing Linnaea 1831 p. 649; DG. Prodr. V. 35. Vernonia Estrellensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. V. 215. Vernonia serrulata Schultz-Bip. in Herb. Beg. Berol. Vanillosma multiflorum Mart. Obs. 311. ex parte. FRUTEX 10—15-pedalis (Gardner) v. ARBOR trunco crassitie femoris humani (Riedel), RAMIS gracilibus griseis glabrescentibus, ultimis profunde sulcatis plus minus griseo-incanis. PETIOLI 3 — 6 lin. longi. FOLIA pro genere tenuia, modice conferta, majora 4—6 poll. longa, medio 12—15 lin. lata, e medio ad basin sensim angustata, dentibus nunc perspicuis ascendentibus acutis, nunc subnollis, pilis inconspicuis griseis faciei inferioris interdum ad venas primarias restrictis, interdum subevanidis. PANICULAE subpyramydatae, 4 — 6 poll. latae, ramis primariis gracilibus griseo-incanis erecto-patentibus, pedicellis capitulorum inferiorum l1/2 — 3 lin. longis. INVOLUCRUM 3 — 31/2 lin. longum, squamis post anthesin late patentibus, interioribus caducis ligulatis, exterioribus gradatim brevioribus. ACHAENIA cylindrica, 11/2 lin. longa, pilis ascendentibus albidis dense vestila. PARCUS ex involucro exsertus, 21/2 lin. longus, setis lirinis flexuosis persistentibus. COROLLA purpurea glabra.

Habitat in prov. Rio de Janeiro, e. gr. in sytvis Serra d’Estrella etc.: Martius, Gardner 550», Pohl 587, Lobb 42, Glaziou 3042, Burchell 2062 et alii; in prov. Minas Gemes ad Caldas: Regnell III. 652 ; in prov. S. Paulo ad Santos : Burchell 3074, 3122; ad Rio das Pedras: Burchell 3610; ad montes prope ecclesiam nostra Senhora de. Montserrat: Burchell 3156; ab urbe S. Paulo ad meridiem: Sello.

5, VERNONIA DIFFUSA LESS. arborescens, ramis dense griseo-pubescentibus; foliis distincte petiolatis magnis alternis membranaceis subintegris oblongis subacutis, supra viridibus glabrescentibus, subtus dense breviterque griseo-pubescentibus; capitulis parvulis 10—12-floris, in paniculas magnas ramis elongatis scorpioideis ebracteatis dispositis, lateralibus, brevissime pedicellatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis lanceolatis acutis laxis dense pubescentibus; achaeniis pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores lineares 10—12-plo superantibus.

4


COMPOSITAE: VERNONIA.

23

Vernonia diffusa Lessing Linnaea 1829 p. 272., 1831 p. 649; DC. Prodr. V. 35. Conyza divaricata Spreng. Syst. III. 508. 20— 40-pedalis (Burchell), v. arbor magna (Gardner}, griseis teretibus sublaxe griseo - pubescentibus. PETIOLI infimi 1 1/2—poll. longi. FOLIA inferiora 6 —10 poll. longa, medio 3—5 poll. lata, basi rotundata, supra viridia primum obscure pubescentia, subtus molliter breviterque lanoso-pubescentia, superiora saepissime basi cuneata. PANICULAE amplissimae sublaxae, ramulis ultimis saepe 3—4 poll. longis recurvatis, capitulis contiguis regulariter secundis. INVOLUCRUM 2 — 21/2 lin. longum, squamis intimis lanceolatis acutis griseo-viridibus 1 lin. latis, exterioribus sensim brevioribus ovato-deltoideis brevissimis. COROLLA purpurea glabra 3 lin. longa. ACHAENIA cylindrica undique pilosa 11/2 lin. longa. PAPPUS 21/2 lin. longus ex involucro longe exsertus, setis intimis 40—60 flexuosis ciliatis persistentibus. ARBUSCULA

BAMULIS

Habitat in sylvis et locis umbrosis pro v. Minas Geraës, e. gr. ad Marianna: Gardner 4760 ; Cachoeira do Campo: Sello ; Caldas : Regnell 1. 212; Gongo Soco: Bunbury; Lagoa Santa: Warming 2515, 2521; in prov. B ahia: Luschnath, Mart. Herb. Fl. Bros. 518; prope. Rio de Janeiro; Glaziou 2840 — 1 ; prov. S. Paulo, prope urbem S. Paulo; Burchell 4800; inter Campinas et Fazenda de Bucaiuva : Burchell 5016. Var.

β.

APPROXIMATA

Baker.

Vernonia approximata Less. Linnaea 1831 p. 655; DC. Prodr. V 40. Capitula majora 13—18-flora. Involucrum 3 lin. longum, squamis 6—8-seriatis regulariter imbricatis. Achaenia 2 lin. longa. Folia omnia interdum basi distincte cordata. Iu Brasilia meridionali; Sello 164 in Herb. Beg. Berol. ; prope S. Catharina : Fritz Mulier.

fruticosa, ramulis alboincanis ; foliis distincte petiolatis subcoriaceis alternis oblongis v. oblanceolatis acutis subintegris basi cuneatis, supra viridibus glabris, subtus albo-incanis reticulato-venulosis; capitulis parvulis 8—12-floris copiose scorpioideo - paniculatis ebracteatis plerisque pedicellatis; involucri squamis 3—4-seriatis laxis subcaducis dorso pubescentibus; achaeniis pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores lineares 8—10-plo superantibus. 6. VERNONIA DISCOLOR LESS.

Tabula nostra VI.

Vernonia discolor Lessing Linnaea 1829 p. 274, 1831 p. 649; DC. Prodr. V. 35. Eupatoriam discolor Spreng. Syst. Veg. III. 412. Vanillosma cinereum Mart. Obs. 239. FRUTEX 10 20-pedalis, RAMIS teretibus griseis calvatis, ramulis ultimis distincte multisulcatis dense et persistenter albo-incanis. PETIOLI albo-incani 1/2— 1 poll. longi. FOLIA inferiora 5 ——6 poll. longa, supra medium 1 1/2—2 poli. lata, facie superiore ab initio glabra saturate viridia, ad faciem inferiorem dense et persistenter albo-incana, venulis numerosis exsculptis. PANICULAE thyrsoideae densae, ramis et ramulis dense albidoincanis, capitulis lateralibus plus minus distincte pedicellatis. INVOLUCRUM 2—2 /2 lin. longum, squamis pallide griseis concoloribus lanceolatis acutis, dorso subtiliter pubescentibus, maximis vix ultra 1/2 lin. latis. COROLLA purpurea glabra 3 lin. longa. ACHAENIA oblongo - turbinata, 11/2 lin. longa, undique pilosa. PAPPUS 21/2 lin. longus, setis intimis 30—50 gracilibus flexuosis ciliatis persistentibus, exterioribus Iacerociliatis. 1

In sylvis et locis umbrosis prov. Bio de Janeiro, e. gr. Serra d’Estrella, Corcovado etc.; Sello, Vauthier 340, Riedel, Martius, Glaziou 180, 1616 et a/ii.

24

7. VERNONIA SERRATA LESS. suffruticosa 6—8-pedalis copiose ramosa, ramis ad apicem foliatis, deorsum glabriusculis, superne leviter griseo - pubescentibus; foliis distincte petiolatis alternis oblongo - spathulatis acutis argute denticulatis magnis membranaceis, supra viridibus glabris, subtus tenuissime griseopubescentibus; capitulis parvulis 15—20-floris copiose scorpioideopaniculatis, lateralibus, saepe breviter pedicellatis; involucri squamis 3—4-seriatis linearibus acutis dorso glabriusculis; achaeniis tenuiter pilosis; pappi albidi setis intimis subcaducis exteriores lineares 8—10-plo superantibus. Vernonia serrata Lessing Linnaea 1829 p. 275., 1831 p. 649; DC. Prodr. V. 35. Vernonia palustris Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 215; Walp. Rep. VI. 93. Vernonia grandifolia DC. Prodr. V. 39. SUFFRUTEX diffusus, ramosus, HAMIS vix ultra herbaceis teretibus brunneis subtiliter multisulcatis 11/2—3 lin. crassis, infra inflorescentium glabriusculis. PETIOLI infimi 2—3 poll. longi. FOLIA inter maxima specierum omnium, radicalia 1 — 1 1/2-pedalia, 8- 9 poll. latitudine attingentia, supra basin cito spathulatim angustata, ad margines dentibus copiosis argutis ascendentibus 1/2 lin. longis instructa, supra saturate viridia ab initio glabra, subtus pallidiora primum leviter griseo-pubescentia vetustate saepissime glabriuscula. PANICULAE sublaxae ultra pedem longitudine et latitudine attingentes, ramis gracilibus elongatis pubescentibus flexuosis, capitulis lateralibus solitariis secundis sessilibus vel breviter pedicellatis. INVOLUCRUM 3l/2—4 lin. longum, squamis scariosis dorso viridi-carinatis, margine late griseis, maximis basi 1/2 — 3/4 lin. latis, omnibus persistentibus vetustate stellato-patentibus. COROLLA albida inodora, 3 — 31/2 lin. longa, lobis dorso pubescentibus. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa. PAPHUS 21/2—3 lin. longus, setis intimis 30-40 gracilibus subcaducis. Species distinctissima a reliquis omnibus recedens foliis argute denticulatis, basi spathulatim angustatis, textura Sonchi. Habitat in sylvis umbrosis et inundatis, prov. Minas Geraes, e. gr. ad Conceicâo: Gardner 4777; ad Lagoa Santa; Warming 2537—8; prov. Espiritu Santa ad Victoria; Sello; prov. Bio de Janeiro in Serra d’Estrella: Sello; Coracovado: Lund, Gardner 787, Glaziou 1425. SECTIO III.

TRIANTHAEA.

DC. Prodr. V. 23. — Eremanthi sectio IODOPAPPUS Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 396. — LLERASIA Triana in Ann. Sc. Nat. I V. Ser. IX. 37. — Albertiniae sp. DC. CAPITULA parva, 3 — 4-flora. INVOLUCRUM anguste turbinatum, e squamis persistentibus arcte imbricatis, in specie nostra acutis conflatum. ACHAENIA pilosa vel glabra, PAPPI setis exterioribus linearibus, interioribus 2—3-plo v. multo brevioribus. — FRUTICES capitulis copiose corymboso-paniculatis. Species 8 —10, per totam Americam tropicam dispersae, in Brasilia una tantum insequens obvia.

8. VERNONIA CROTONOIDES SCHULTZ-BIP. fruticosa, ramis crassis lignosis dense albido-pannosis; foliis petiolatis ovato-oblongis planis integris obtusis basi late rotundatis v. cordatis crassis subcoriaceis, supra viridibus tenuiter lanosis, subtus dense albido-pannosis; capitulis 3—4-floris copiosis arcte glomeratis in paniculam corymbosam magnam dispositis; involucri anguste turbinati squamis lanceolatis acutis dorso griseo-incanis; achaeniis pilosis; pappi purpurascentis setis exterioribus linearibus quam interiores 2—4-plo brevioribus.

Tabula nostra VII.


25

COMPOSITAE: VERNONIA.

Vernonia crotonoides Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 166. Albertinia crotonoides DC. Prodr. V. 81. Eremanthus crotonoides Schultz-Bip. Pollichia 1863 p.396. Albertinia bardanoides Mart. in Herb. propr. Albertinia verbascifolia Mart. in DC. Prodr. V. 81. ex parte; Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 236. Vernonia iodopappa Schultz-Bip. Bot. Zeitg. 1845 p. 155., Pollichia 1861 p. 166. FRUTEX 6—8-pedalis (Gardner, Riedel) v. ARBOR 10— 12-pedalis (Lund), RAMULIS erecto - patentibus dense vestitis. PETIOLI 6—13 lin. longi, dense pannosi. FOLIA modice conferta, mollia, subcoriacea, subtus lana densa albida vel in junioribus pallide brunnea pannosa vestita, majora 4—6 poll. longa, medio 2—3 poll. lata, basi late rotundata vel saepe cordata. PANICULAE amplae, interdum pedales; rami stricti erectopatentes 4—6 poll. longi, basi foliis petiolatis diminutis suffulti; CAPITULA ad apicem ramorum conglomerata, sessilia vel sigillatim perbreviter pedi— cellata. INVOLUCRUM 2—21/2 lin. longum, squamis multis nigro-purpureis dense incanis dorso convexis, exterioribus gradatim brevioribus. ACHAENIA subteretia, 1 lin. longa, griseo-sericea. COROLLA purpurea 3 lin. longa, lobis extus pilosis tubo subduplo brevioribus. PAPPUS saturate purpurascens, 3 — 21/2 lin. longus, setis duris rigidis, interioribus filiformibus.

Habitat in prov. Minas Geratis, in campis siccis montosis frequens, e. gr. in ferruginosis Serra de Antonio Pereira: Martius; Serra da Moeda: Sello 975 ; Itambe: Gardner 4815 ; Serra de S. Joâo, S. José, Itacolumi, Itabira do campo, Serra de Piedade etc.: Riedel, Claussen 281, Pohl 301, Lund, Warming. Porro in prov Bahia, e. gr. in sabulosis inter Paulista et Baretto : Princ. Neuwied ; et inter Rio de Janeiro et Campos: Sello. OBS. Albertinia verbascifolia Mart. in DC. Prodr. V. 81., ex exemplo originali in Herb. Reg. Monac., e ramo florifero hujus speciei, et e foliifero Aplopappi cinerariaefolii composita est, ut b. Scliultz-Bip. in schedula adnotavit.

SECTIO

STENOCEPHALUM

IV.

STENOCEPHALUM.

(genus) Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 385. Vernoniae sp. Spreng., DC. et al.

parva 4 — 12-flora. INVOLUCRUM elongatum cylindricum collo constrictum, e squamis conflatum paucis magnis chartaceo-scariosis persistentibus, apice acuminatis, saepe squarrosis. ACHAENIA dense pilosa. PAPPUS distincte biserialis. — HERBAE vel fruCAPITULA

ticuli, CAPITULIS glomeratis sessilibus spicatis vel spicatopaniculatis, FOLIIS saepissime subtus albo-incanis. Omnes in Brasilia endemicae. CLAVIS SPECIERUM. 1. Capitula 4 —6-flora. Folia margine valde revoluta. 9. V. MONTICOLA. Fruticulosa, foliis 6—8 lin. longis ... Herbacea, foliis 1—3 poll. longis ... 10. V. APICULATA. 2. Capitula 6—7-flora. Folia margine leviter revoluta. Involucri squamae obtusae cuspidatae ascendentes 11. V. HEXANTHA. Involucri squamae acuminatae squarrosae . 12. V. MEGAPOTAMICA. 3. Capitula 9—12-flora. Folia margine crispato-crenulata. Herbacea, foliis subtus albo-incanis . . . 13. V. TRAGIAEKOLIA. Fruticosa, foliis subtus griseo-pubescentibus 14. V. INTERJECTA. 9. YERNONIA MONTICOLA MART. fruticulosa-, ramis dichotome ramulosis, ramulis ascendentibus tenuiter griseo-pubescentibus ; foliis parvis confertis sessilibus linearibus margine valde revolutis coriaceis, supra glabris, subtus albido - incanis; capitulis 5—6-floris sessilibus, ad apicem ramulorum 5—6 glomeratis vel interdum ad axillas foliorum superiorum solitariis;

26

involucri griseo-brunnei squamis glabris lanceolatis apice acuminatis subsquarrosis; achaeniis villosis; pappi albidi setis exterioribus linearibus quam interiores filiformes 6—8-plo brevioribus. Tabula nostra VIII. Fig. I. Vernonia monticola Mart. in DC. Prodr. V. 18. Stenocephalum. monticolum Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 386. FRUTICULUS ramosissimus, RAMIS gracilibus teretibus castaneis subtiliter multisulcatis, adultis glabrescentibus, juuioribus breviter obscure griseo-pubescentibus. FOLIA 5 — 8 lin. longa, 1 — 11/2 lin. lata, acuta, marginibus ab initio valde revolutis, basi rotundata, supra grisea glabra, subtus costa saturate brunnea ob margines revolutos saepe sola visibili. INVOLUCRUM 4—41/2 lin. longum, medio 11/2 lin. latum, squamis pauci-seriatis dorso glabris, omnibus lanceolatis serrulatis, exterioribus gradatim brevioribus. ACHAENIA 1 1/2 lin. longa, cylindrico-turbinata, griseo-brunnea, subtiliter costata. PAPPUS albidus, 21/2 lin. longus, ex involucro paullulum exsertus.

Habitat in Morro Itambe do Mato dentro prov. Minas Geraes: Martius.

10. VERNONIA APICULATA MART. herbacea perennis, caule erecto, ramis gracilibus strictis erecto - patentibus brunneis plus minus griseo - araneosis; foliis sessilibus lineari - lanceolatis acutis margine valde revolutis, supra glabrescentibus, subtus albido-incanis; capitulis 4-floris copiosis, ad axillas foliorum 1 —2-nis sessilibus; involucri griseo-brunnei squamis lanceolatis paullulum incanis apice acuminatis subsquarrosis; achaeniis villosis; pappi albidi setis exterioribus filiformibus quam interiores conformes 4—6-plo brevioribus. Vernonia apiculata Mart. in DC. Prodr. V. 51. Stenocephalum apiculatum Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 387. HERBA perennis erecta 1—3-pedalis, RAMIS paucis vel multis, interdum pedalibus, firmis, simplicibus v. raro furcatis, nitide castaneis, praecipue supra pilis griseis araneosis ascendentibus vestitis. FOLIA modice conferta, ascendentia, marginibus ab initio valde revolutis, supra siccitate grisea, primum griseo-pubescentia, cito calvata, subtus pube albida densa vestita, venis occultis, inferiora ad 1—3 poll. longa et prope basin 3—4 lin. lata, basi rotundata, superiora capitulis aequilonga vel breviora. INVOLUCRUM 41/2 — 6 lin. longum, 11/2 lin. crassum, squamis paucis arcte imbricatis, interioribus 4—5 lin. longis sursum obscure ciliatis, exterioribus conformibus sed sensim brevioribus, dorso paullulum incanis, extimis 1 — 11/2 lin. longis. ACHAENIA 3 lin. longa, brunnea. COROLLA 3 liu. longa, purpurea, glabra. PAPPUS 3 liu. longus, setis omnibus conformibus concoloribus distincte ciliatis.

Habitat in campis siccis montanis prope. S. Domingos prov. Goyaz: Gardner 4176 ; in prov. Minas Geraës: Claussen; in campis prope Barreiras, distr. Minas Novas: Martius; in campis arenosis prope Ytù prov. S. Paulo: Riedel; inter Cuialta et S. Paulo: Manso 51.

11. YERNONIA HEXANTHA SCHULTZ-BIP. herbacea perennis, caulibus erectis simplicibus dense griseo-pubescentibus; foliis sublaxis sessilibus oblanceolatis obtusis margine revolutis denticulatis subcoriaceis, supra viridibus scabris, subtus dense albido-incanis; capitulis 6—7-floris glomeratis copiose paniculatis; involucri dense albido-sericei squamis triangulari-ligulatis breviter cuspidatis haud squarrosis; achaeniis villosis; pappi argentei setis exterioribus linearibus quam interiores 5—6-plo brevioribus. Tabula nostra IX.


COMPOSITAE: VERNONIA.

27

Vernonia hexantha Schultz-Bip. in sched. herb. liiedel. Stenocephalum hexanthum Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 390. CAULES firmi, sesqui- vel bipedales, simplices in speciminibus nobis visis, toti pilis griseis araneosis adpressis vestiti. FOLIA inferiora interdum opposita, 3-4 poll. longa, in triente superiore 10—12 lin. lata, erecto-patentia, infra medium ad basin augustam subspathulato-angustata, dentibus marginis occultis, in facie superiore punctis minutis rugosis scabra, pube albida faciei inferioris densa et persistente; superiora sensim breviora, magis asceudentia, suprema vix 1 poll. longa. CORYMBI 5 — 6 poll. alti, 3 — 4 poll. lati, ramis erecto-patentibus, inferioribus 3 — 4 poll. longis, bracteis infimis capitula subaequantibus. CAPITULA ad apicem ramorum 6—10 glomerata, bracteis ovatis 2 — 3 lin. longis fulta. INVOLUCRUM 3 — 4 lin. longum, 11/2 lin. crassum, squamis multiseriatis siccis, dorso sericeis, arcte imbricatis, interioribus supra medium 3/4—1 lin. latis, exterioribus gradatim brevioribus. COROLLA purpurea 3 lin. longa. ACHAENIA griseo-sericea, plene matura non vidi. PAPPUS 31/2 lin. longus. Habitat in campis siccis prope Sqrocaba prov. S. Paulo : liiedel; in Brasilia orientali, loco accuratius non indicato : Raben 699, 809.

12. VERNONIA MEGAPOTOMICA SPRENG. herbacea perennis, caulibus firmis erectis subglabris vel pilis brevibus griseis vel nigrescentibus sursum vestitis; foliis modice confertis lanceolatis subacutis, margine anguste revolutis denticulatis, basi late rotundatis, subcoriaceis, supra viridibus scabris, subtus albidoincanis; capitulis 6—7-floris sessilibus glomeratis spicatis vel paniculatis, bracteas supremas aequantibus; involucri squamis lanceolatis pauciseriatis, dorso pubescentibus, apice acuminatis squarrosis; achaeniis villosis; pappi albidi vel nigri setis exterioribus linearibus quam interiores 5— 6-plo brevioribus.

Vernonia megapotomica Spreng. Syst. Veg. III. 437; Lessing Linnaea 1829 p. 308., 1831 p. 670; DC. Prodr. V. 51. Stenocephalum megapotomicum Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 388. 1—2 pedes alti, solitarii vel caespitosi, firmi, erecti, saepissime simplices, subglabri vel pilis griseis densis sursum vestiti. FOLIA inferiora 1—3 poll. longa, medio 5 — 9 lin. lata, infra medium paullo angustata vel dilatata, basi late rotundata, supra rugulosa obscure viridia et scabra, subtus dense et persistenter albido - incana, venis brunneis erecto-patentibus per pubem visibilibus, superiora sensim breviora ad bracteas gradatim transeuntia. INFLORESCENTIA valde variabilis, nunc simpliciter spicata, nunc paniculata, ramis crebris erecto-patentibus gracilibus 3—4 lin. longis. INVOLUCRUM 3 — 31/2 lin. longum, 11/2 lin. crassum, squamis dorso plus minus albido-sericeis, omnibus lanceolatis homomorphis, exterioribus gradatim brevioribus. COROLLA purpurea, ultra 3 lin. longa, lobis dorso glabris vel obscure ciliatis. ACHAKNIA 1 lin. longa, dense albido-sericea. PAPPUS argenteus, 21/2 lin. longus, modice rigidulus. CAULES

Habitat in Caldas: Regnell Santa frequens: Lund; prope S. video : Sello.

Var. β.

prov. Minas Geraes, e. gr. in campis siccis prope. III. 667 ex parte, liiedel, Pohl 623 ; prope Lagoa Warming 2711 — 4; in campis ad Y tu prov. S. Paulo: Catharina: Chamisso; Rio Grande do Sul et Monte-

BREVIFOLIUM

DG. Prodr. V. 51.

Stenocephalum brevifolium Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 387. Humilis, spithamaea, foliis brevioribus, majoribus .5—6 lin. longis, basi dilatatis et cordatis; capitulis paucis; involucri squamis magis foliaceis, exterioribus solum dorso leviter pubescentibus. In prov. Ilio Grande do Sul, e. yr. in campis prope Porto Ateyre etc.: Sello, Tweedie, Fox, Isabelle etc.

Var. y.

28

PENICILLATUM

Baker.

Stenocephalum penicillatum Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 389. Inter α et δ medium grescens.

tenens.

Pappus sursum

albidus, basi ni-

Habitat in campis siccis prov. Minas Geraës: Hiedel etc.

Var. 5.

MELANOTRICHIUM

Weddel

1235,

DG. Prodr. V. 51.

Stenocephalum melanotrichium Schulz-Bip. Pollichia 1863 p. 388. Vernonia nigrescens Mart. in Herb. Vernonia melanopappa Schultz-Bip;. in Herb. Petrop. et Kew. Vernonia carbonaria Schultz-Bip. in Ilerb. Reg. Berol. Caulibus superne et involucri squamis dorso nigro - pubescentibus, pappi setis omnibus nigrescentibus distincta. In campis siccis prov. Minarum, e. yr. prope Caldas, Lagoa Santa etc. frequens; Hiedel, Regnell III. 667 exparte, Widgren 124, Lindbery 118, Warming; prov. S. Paulo in campis prope Lorena, Ytù etc. : Martius Herb. Fl. liras. 736, Hiedel, Burchell 4039 et al.

18. VERNONIA TRAGIAEFOLIA DC. herbacea perennis, caulibus caespitosis erectis dense sericeo-villosis, plerisque simplicibus ; foliis modice confertis lanceolatis vel obovato - lanceolatis sessilibus acutis, margine denticulatis vel crispato-crenulatis, supra viridibus inconspicue griseo-pubescentibus, subtus dense albido-incanis; capitulis 9—11-floris, 12—30 in paniculam corymbosam dispositis; involucri squamis lanceolatis sericeis apice longe acuminatis squarrosis; achaeniis villosis; pappi albidi setis exterioribus linearibus quam interiores 8—10-plo brevioribus. Vernonia tragiaefolia DG. Prodr. V. 60. (non targiaefolia ut Schultz-Bip. nomen scripsit). Stenocephalum targiaefolium Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 389. CAULES erecti, firmi, subflexuosi, 1 — 11/2 pedes alti, pilis firmis griseis vel raro brunneo-nigricantibus erecto-patentibus dense vestiti. FOLIA saepe patentia vel deflexa, intermedia ad 2 — 3 poll. longa, 6 — 9 lin. lata, inferiora breviora magis obovata, superiora densiora breviora acutiora lanceolata, omnia vetustate rugulosa, supra obscure pilis brevibus densis sed inconspicuis scabra, pube faciei inferioris densa albida, venis primariis brunneis erecto-patentibus e pube distincte visibilibus. CORYMBI densi vel laxiores, 1—3 poll. lati; pedunculi foliis caulinis similibus sed sursum sensim minoribus basi bracteati. INVOLUCRUM 5 — 6 lin. longum, squamis pauciseriatis, omnibus lanceolatis dorso griseo-sericeis apice longe acuminatis squarrosis, exterioribus sensim brevioribus. COROLLA glabra, purpurea, 3 liu. longa. ACHAKNIA 11/2 lin. longa. PAPPUS .3 lin. longus, setis concoloribus distincte ciliatis.

In campis siccis prov. Goyaz, e. yr. inter Vasio et Bomfim: Burchell 6135 ; in prov. Minas Geraës: Claussen, Netto, Widgren 11.5; e. gr. prope Caldas: Lindbery 66, Regnell III. 660; Serra da Moeda et do Pompeo : Sello; in campis graminosis prope Taubate et Mugi prov. S. Paulo: Hiedel 165, Polii 611, Lund.

14. VERNONIA INTERJECTA BAKER: suffruticosa, ramis dense griseo-sericeis; foliis sessilibus obovatis obtusis crenulatis basi rotundatis subcoriaceis, supra viridibus primum obscure pubescentibus demum rugosis, subtus adpresse griseo-pubescentibus reticulato-venulosis; capitulis parvulis 10—12-floris scorpioideopaniculatis distantibus sessilibus 2—4 glomeratis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 4 — 5-seriatis arcte imbricatis, intimis figulatis obtusis, reliquis modice latis acutis, praesertim ad marginem pubescentibus; achaeniis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.


29

30

COMPOSITAE: VERNONIA.

SUFFRUTEX ramis primariis teretibus modice crassis lignosis conspicue sulcatis; RAMULI stricti pilis patentibus griseis sericeis modice ro1 bustis /2 lin. longis dense vestiti. FOLIA ascendentia modice conferta, maxima nobis visa 2—2 1/2 poll. longa, supra medium 15 — 18 lin. lata, distincte crenulata, basi late rotundata, modice crassa, supra viridia et setis brevissimis densis scabra, subtus pilis adpressis caulinis similibus vestita. PANICULAE ad pedem longitudine attingentes, ramis strictis erectopatentibus, internodiis inferioribus 9 — 12 lin. longis, bracteis late ovatis ascendentibus involucro ad minimum aequilongis. INVOLUCRUM 41/2 lin. longum, squamis arcte imbricatis margine araneoso-ciliatis, omnibus griseoviridibus rubro - tinctis, mediis lanceolatis 1 — 11/4 lin. latis. COROI.I.A glabra saturate rubra, 41/2—5 lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 4 lin. longus, setis interioribus 40 — 50 gracillimis persistentibus.

Crescit prope Lagoa Santa prov. Minas Geratis in campis graminosis: Warming. SECTIO V.

LEPIDAPLOA.

(genus) Cassini Bull. April 1817 p. 66. Dict. XXVI. 16, L VII. 341. — Vernoniae sp. DC. et al.

LEPIDAPLOA

parva mediocria vel magna, saepissime multiflora. INVOLUCRUM simplex saepissime campanulatum, e squamis conflatum 3—8-seriatis persistentibus arcte imbricatis, exterioribus sensim minoribus exappendiculatis, acutis acuminatis vel obtusis, ascendentibus vel squarrosis. PAPPUS distincte biserialis, setis exterioribus multo brevioribus saepissime difformibus applanatis. — ARBUSCULAE vel HERBAE perennes vel CAPITULA

raro annuae,

CAPITULIS

varie dispositis.

Sectio generis maxima, speciebus plerisque Americanis, imprimis Drasiliensibus. A. LEPIDAPLOAE MACROCEPHALAE.

Suffrutices vel raro herbae perennes, capitulis majusculis vel magnis, 6—12 lin. latis, 40— 80-floris, plerumque per pauca raro numerosa scorpioideo-paniculatis.

000

Involucri squamae durae glabrescentes subpungentes. * Pappi paleae exteriores interioribus 10—12-plo breviores. Folia oblongo-lanceolata . . 25. V. LAPPOIDES. . . . 26. V. ONOPORDIOIDES. Folia cordato-ovata ** Pappi paleae exteriores interioribus 4—6-plo breviores. ... 27. V. BARDANOIDES. Folia basi rotundata Folia basi angustata . . . 28. V. CUIABENSIS.

II. XIPHOLEPIDAE. Involucri squamae interiores exteriores breviores subacutae vel obtusiusculae. 1. Folia subtus albo- vel griseo-incana. a. Capitula plura elongato-spicata . . 29. b. Capitula pauca simpliciter corymbosa. α. Folia decurrentia 30. β. Folia haud decurrentia. Folia parva 12—18 lin. longa 31. Folia mediocria oblanceolata . 32. Folia mediocria obovata . . 33. 2. Folia utrinque viridia. Folia coriacea oblanceolata .... 34. Folia subcoriacea linearia 35. Folia magna membranacea basi late rotundata 36.

I. OXYLEPIDAE. Involucri squamae omnes elongatae subulalae lineares vel anguste lanceolatae, apice longe acuminatae. 1. Folia subtus albido-incana. Folia conferta subsessilia. Capitula saepissime 1—2 15. V. VENOSISSIMA. Folia distincte petiolata. Capitula inulta racemoso-pani16. V. CHAMAEPEUCES. culata Folia sessilia. Capitula multa subspicata 17. V. ARGENTEA. 2. Folia utrinque viridia. a. Herba foliis paucis ad basin caulis subrosulatis 18. V. SELLOWII. b. Herba foliis paucis distantibus lineari-lanceolatis 19. V. RADUI.A.

c. Suffrutices foliis numerosis dense vel modice confertis. α. Folia dura rigidissima. Capitula haud scorpioideo-spicata nec paniculata. Capitula magna 60—80-flora . . 20. V. ARANEOSA. Capitula mediocria 30—50-flora . 21. V. BURA. β. Folia subcoriacea flexuosa. Capitula scorpioideo-spicata vel paniculata. † Folia linearia margine revoluta . . 22. V. CARDUOIDES. †† Folia plana obovata vel oblanceolata. 0 Involucri squamae angustissimae debiles dense plu23. V. ERIOLEPIS. moso-ciliatae 00 Involucri squamae debiles lanceolatae dorso dense sericeae . 24. V. VERBASCIFOLIA. Compos. I.

acutae,

V.

PYCNOSTACHYA.

V.

VERBASCOIDES.

V. V. V.

ASTERIFLORA.

V. V.

ROSEA.

ARGYROPHYLLA.

PENTACANTHA.

SESSILIFOLIA.

V. MACROPHYLLA.

III. BRACHYLEPIDAE. Involucri squamae latae obtusae vel subacutae, interiores ligulatae. 1. Folia subtus albido-incana. a. Folia lata plana penninervia. α. Capitula plura mediocria. Folia oblongo-lanceolata basi amplexicaulia 37. V. GLAZIOVIANA. Folia ligulata sessilia basi angustata 38. V. LIGULAEFOLIA. 39. V. PULVERULENTA. Folia late ovata breviter petiolata β. Capitula pauca magna. † Squamae squarrosae dense albolanosae 40. V. MACROCEPHALA. †† Squamae glabrae vel subglabrae haud squarrosae. Achaenia glabrescentia; folia subtus tenuiter incana 41. V. CORIACEA. Achaenia dense sericea; folia subtus dense incana 42. V. BUDDLEIAEFOLIA. b. Folia uninervia anguste linearia marginibus revolutis 43. Y. COMPACTIFLORA. 2. Folia utrinque viridia. Herba perennis 1—2-cephala, foliis rosulatis 44.

CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM.

lanceolatae

V. HYPOCHAERIS.

Herba perennis 1—2-cepliala, foliis caulinis pluribus 45. V. GRANDIFLORA. angustis Suffrutex capitulis paucis magnis . . 46. V. MONOCEPHALA. Suffrutex capitulis pluribus mediocribus 47. V. AMMOPHILA.

I. OXYLEPIDAE. 15. VERNONIA VENOSISSIMA SCHULTZ-BIP. suffruticosa 2—3-pedalis, caulibus simplicibus albo-incanis ad apicem foliatis; foliis oblongis brevissime petiolatis planis integris rigide coriaceis, supra glabris nitidulis obscure viridibus, subtus albo-incanis venis perspicuis vix exsculptis; capitulis magnis 60—80-floris saepissime solitariis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis adpressis albo-incanis acutis, intimis acuminatis; achaeniis dense sericeis; pappi albidi setis interioribus numerosis exteriores anguste lineares 6—8-plo superantibus.

Vernonia venosissima Schultz-Bip. in sched. herb. Riedel. Argyrophyllum lanceolato-ellipticum Pohl in Herb. Vindob. SUFFRUTEX erectus, CAULIBUS strictis basi 3—4 lin. crassis, infra capitula dense foliatis. FOLIA ascendentia, obtusa vel subobtusa, inferiora brevissime petiolata, 21/2 — 3 poll. longa, medio 15 — 21 lin. lata, basi late rotundata, rigide coriacea, supra ab initio glabra siccitate grisea venis immersis, subtus persistenter albo-incana venis ascendentibus griseis vetustate leviter exsculptis. CAPITULA 1—2, foliis ascendentibus sub-

5


31

COMPOSITAE:

occulta. INVOLUCRUM 10—15 lin. latum, 8—9 lin. longum, squamis duris, exterioribus 11/2 lin. latis sensim brevioribus dorso persistenter alboincanis, intimis magis membranaceis apice magis elongatis. COROLLA 9 —10 lin. longa. ACHAENIA 2—21/2 lin. longa densissime sericea. PAPPUS 5 — 6 lin. longus, setis interioribus 60—80 firmis gracillimis persistentibus. Crescit prope Caldas, Corallinhos et Megaponte prov. Minas et Goyaz : Polii; inter Cunceiçâo et Alet/res prov. Goyaz : Burchell 6408 ; inter Casio et Bomfim, et inter Ilio Uru et Rio das Pedras prope, urbem Goyaz: Burchell 0123, 7354 ; Brasiliae meridionalis loco non indicato: Riedel 4.9.9.

16. VERNONIA CHAMAEPEUCES SCHULTZ-BIP. fruticosa, caulibus angulatis albo-incanis ad apicem sparse foliatis; foliis distincte petiolatis ovatis planis integris rigide coriaceis, supra glabris nitidulis obscure viridibus, subtus albido-incanis; capitulis magnis 60—80-floris racemoso - paniculatis breviter pedunculatis, foliis magnis intermixtis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis duris glabris acuminatis; achaeniis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores consimiles subtriplo superantibus.

Vernonia Chamaepeuces Schultz-Bip. in sched. herb. Riedel. CAUI.ES stricti ubique tenuiter albo-incani, profunde sulcati, deorsum 3 — 4 lin. crassi. PETIOLI 3 — 6 lin. longi angulati albo-incani. FOLIA subdistantia, inferiora 4 — 5 poll. longa, infra medium 21—24 lin. lata, obtusa vel subacuta, basi late rotundata, margine subintegro crispula, supra ab initio glaberrima, subtus persistenter albido -incana venis erecto-patentibus vix exsculptis. PANICULAE capitulis 10—15, ramis strictis erecto-patentibus angulatis sulcatis, inferioribus 5 — 6 poll. longitud. attingentibus; pedunculi stricti nudi erecto-patentes fi—12 lin. longi, foliis reductis 1 — 3 poll. longis breviter petiolatis bracteati. INVOLUCRUM 14—15 lin. longum et latum, specierum omnium hujus generis maximum, squamis omnibus lanceolatis duris pallide brunneis nitidulis glabris e basi 11/2 lin. lata ad apicem acuminatum sensim angustatis. ACHAENIA 11/2 lin. longa densissime albo-sericea. PAPPUS 4—41/2 lin. longus, setis interioribus 30—40 firmis gracilibus flexuosis persistentibus.

Habitat in Brasilia, loco accuratius non indicato: Iliedel 408.

17. VERNONIA ARGENTEA LESS. suffruticosa 2-3-pedalis, caulibus simplicibus ubique albo-incanis ad apicem foliatis; foliis sessilibus oblongo - oblanceolatis subobtusis planis integris rigide coriaceis, supra glabris nitidis, subtus albo-incanis; capitulis mediocribus 40-50-floris simpliciter subspicatis distantibus, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis linearibus acuminatis ascendentibus dorso albo-incanis; achaeniis tenuiter sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia argentea Lessing Linnaea 1831 p. 672 ;

DO.

Prodr. V. 58. CAULIS stricte erectus, ubique dense et pcrsistenter albo-incanus, deorsum 2 lin. crassus, superne profunde sulcatus. FOLIA modice conferta ascendentia firma modice crassa, inferiora 4 — 5 poll. longa, supra medium 15—18 lin. lata, e medio ad basin sensim angustata, supra niti— dula et siccitate brunnea, venulis leviter exsculptis, subtus dense et persistenter albo-incana. SPICAE capitulis ad 10 —12 congestis, fi—8 poll. longitudine attingentes; CAPITULA haud secunda, sessilia vel breviter pedunculata, foliis reductis ovatis ascendentibus 12—15 lin. longis bracteata. INVOLUCRUM campanulatum 6 — 7 lin. longum, squamis omnibus duris arcte imbricatis longe acuminatis, intimis castaneis dorso glabris, reliquis dorso pcrsistenter albo-incanis. COROLLA 8—9 lin. longa glabra saturate rubro - purpurea. Aciiaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS nitidus 4 lin. longus, setis interioribus circiter 40 persistentibus.

Habitat in Brasilia, locis accuratius haud notatis; Sello 5461, Riedel 1160.

VERNONIA.

32

18. VERNONIA SELLOWII LESS. herbacea /2— l /2-pedalis subacaulis; foliis 4—6 rosulatis sessilibus obovato-oblongis subintegris subcoriaceis utrinque viridibus glabrescentibus, superioribus 2-3 valde reductis; capitulis magnis 60—80-floris solitariis vel 2—6 laxe scorpioideo-racemosis vel corymbosis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis subglabris, intimis subulatis acutis, exterioribus acuminatis vix squarrosis; achaeniis sericeis; pappi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. 1

1

Vernonia Sellowii Lessing Linnaea 1829 p. 301, 1831 p. 661; DC. Prodr. V. 45. HERBA perennis subscapigera erecta, RHIZOMATE obliquo crasso lignoso, FOLIIS (radicalibus) 4—6 poll. longis, supra medium 18—24 lin. latis, acutis vel subobtusis, margine integris vel leviter crispato-crenulalis, basi angustatis, modice coriaceis, supra ab inilio glabris vetuslate scabris, subtus primum leviter inconspicue griseo-pubescentibus, venis primariis exsculptis. PEDUNCULI (vel caules) foliis (vel bracteis) 2—3 oblanceolatis 1—3 poll. longis instructi, primum obscure albo-incani. CAPITULA saepissime solitaria, interdum 2—6 simpliciter racemosa vel raro corymbosa, lateralia pedunculis nudis ascendentibus 1/2 —3 poll. longis fulta. INVOLUCRUM 8 —12 lin. latum, 5—6 lin. longum, squamis lanceolatis, exterioribus duris griseo-stramineis dorso glabris vel obscure incanis, interioribus magis membranaceis. COROLLA 6—7 lin. longa glabra saturate rubra. Aciiaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 4—5 lin. longus albidus vel griseo-stramineus, setis interioribus gracilibus ciliatis persistentibus.

Habitat in Brasilia meridionali, sine loci accuratiore designatione : Sello, Chamisso ; ad ripas Ilio Grande et Ilio Juquery llrasiliae australis: Ttveedie; in Montevideo: Sello.

19. YERNONIA RADULA MART. suffruticosa 11/2 — 2-pedalis, caulibus simplicibus gracilibus castaneis glabris; foliis paucis sessilibus linearibus acutis planis denticulatis rigide coriaceis, utrinque viridibus scabris calvatis reticulato-venulosis; capitulis majusculis 30 40-floris paucis distantibus subspicatis, foliis elongatis intermixtis; involucri squamis 4 — 5-seriatis elongatis linearibus longe acuminatis duris glabris haud squarrosis; achaenii costis glabris, valleculis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia Radula Mart. in Herb.; DC. Prodr. V. 52. (excl. var. β.), non Gardner. Vernonia callicephala Schultz- Bip. in Herb. Reg. Berol. (forma monocephala megacephala). CAULES angulati deorsum 1—1 1/2 lin. crassi. FOLIA 6—9 sparsa, ascendentia, 3 — 5 poll. longa, medio 4—8 lin. lata, ad apicem acutum sensim angustata, basi subcuneata, utrinque subconcolora siccitate brunnea, glandulis inconspicuis punctata, setis brevibus inconspicuis scabra, venulis multis eleganter exsculptis. CAPITULA 4 — 6 sessilia vel brevissime pedunculata, foliis linearibus 2—3 poll. longis intermixta, distantia, spicam simplicem 3 — 6 poll. longam formantia. INVOLUCRUM C—7 lin. latum, 5 — 6 lin. longum, squamis exterioribus paulo brevioribus angustioribus magis pungentibus, interioribus rubellis magis membranaceis, omnibus subglabris. COROLLA 4 — 41/2 lin. longa glabra rubra. ACIIAENIA 1 1/2 lin. longa. PAPPUS 3 lin. longus, ex involucro haud exsertus, setis circiter 30 firmis persistentibus.

Habitat in editis prope S. Barbara ad ripas fluv. Sapucahy prov. Minas Geraës : Martius; ad Caldas ejusdem prov., locis subhumidis: Regnell III. 040. (forma angustifolia); ad S. Ignacio : Sello; locis prov. Minarum non indicatis: Widgren 121, Weddell.

20. VERNONIA ARANEOSA BAKER: suffruticosa 2 —3-pedalis, caulibus simplicibus griseo-sericeis ad apicem foliatis; foliis sessilibus lanceolatis acuminatis planis integris rigidissime coria-


33

34

COMPOSITAE: VERNONIA.

ceis utrinque concoloribus glabrescentibus scabris viscosis, venulis leviter exsculptis; capitulis magnis 60—80-floris simpliciter corymbosis ; involucri squamis 5— 6-seriatis linearibus acuminatis adpressis subaequilongis dense griseo-sericeis; achaeniis dense villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. RADIX lignosa tuberosa. CAULES stricti erecti brunuei, deorsum calvati 2—3 lin. crassi, sursum pilis albidis sericeis patentibus elongatis vestiti. FOLIA conferta, valde ascendentia, iis V. durae texturâ similia, inferiora 2—3 poll. longa, infra medium 4—6 lin. lata, superiora sensim minora, omnia integerrima, e medio ad apicem acuminatum sensim angustata, utrinque primum pilis elongatis sericeis paucis evanescentibus instructa, punctis glandulosis confertis scabra, siccitate brunnea, venis primariis valde ascendentibus leviter exsculptis. CAPITULA 2 — 4 laxe corymbosa, lateralia pedunculis strictis erecto-patentibus 2—3 poll. longis foliatis dense sericeis instructa. INVOLUCRUM 10 —12 lin. latum, 9 —10 lin. longum; squamae durae longe acuminatae, pilis densis sericeis griseis 1 lin. vel ultra longis praesertim ad marginem instructae, exteriores basi 11/4—1*/3 liu. latae. COROLLA 7— 8 lin. longa, lobis linearibus dorso ciliatis. ACHARNIA l1/2 lin. longa dense sericea. PAPPUS 41/2—5 lin. longus, setis interioribus firmis persistentibus dense ciliatis.

Ad V. durum habitu universo et textura foliorum proxime accedit. Verosimiliter mera ejus varietas. Habitat in Brasilia meridionali, statione accuratius non indicata: Pohl 670.

21. VERNONIA DURA MART. suffruticosa 3 — 5-pedalis, caulibus simplicibus vel parce ramosis strictis castaneis viscosis, superne griseo-pubescentibus, usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus oblongo-lanceolatis acutis planis subintegris rigidissime coriaceis, utrinque obscure viridibus nitidulis calvatis, venulis leviter exsculptis; capitulis majusculis 30—50-floris thyrsoideo- vel corymboso-paniculatis peduncularis, bracteis perparvis; involucri squamis 3—4-seriatis duris linearibus acuminatis, dorso plus minus griseoincanis; achaeniis dense sericeis; pappi albidi setis interioribus robustis exteriores lineares 4—6-plo superantibus. Vernonia dura Mart. in DC. Prodr. V. 59. Vernonia subsessilis Walp. Linnaea XX. 312.? (ex de-scriptione). CAULES erecti teretes nitide castanei, deorsum 3—4 lin. crassi et leviter multisulcati. FOLIA modice conferta ascendentia, omnium rigidissima, utrinque subconcolora obscure viridia et punctis minutis viscosis confertissimis obsita, pilis griseis elongatis tenuibus evanescentibus donata, inferiora lanceolata vel oblongo - lanceolata, 21/2 — 4 poll. longa, medio 6—12 lin. lata, superiora sensim minora, suprema ad basin ramorum paniculae consita 6 —15 lin. longa. CAPITULA 6 — 30 in paniculam latam corymbosam vel rarius in paniculam angustam tlryrsoideam disposita, ramis paniculae strictis erecto-patentibus castaneis griseo-pubescentibus, bracteis infimis 6—9 raro 12—15 lin. longis. INVOLUCRUM 6—8 lin. latum, 4—5 lin. longum , squamis omnibus lanceolatis acutis, exterioribus duris brunneis dorso leviter griseo-pubescentibus vel calvatis, mediis 3/4 —-1 lin. latis, intimis magis membranaceis. COROLLA pallide rubra (roseti ex Burchell), 4 — 41/2 lin. longa, limbi lobis apice distincte penicillatis. ACHAENIA 1 1/2 lin. longa. PAPPUS 3—4 lin. longus, setis circiter 30 robustis persistentibus.

Crescit in campis siccis prov. Goyaz et Minas, e. gr. inter Caretdo et Trahiras : Pohl 1848 ; in campis montosis prope. Arrayas : Gardner 4191 ; inter Olhos d’Agoa et Bom Jesus : Burchell 7531; in campis ad Contendas: Martius; ad montes siccos prope Formigas: Gardner 4790; in campis lapidosis „Cerrados“ appellatis prope Lagoa Santa: Warming; inter Retiro et Rio Grande prov. S. Paulo: Burchell 5631.

Var. β.

FIRMULA

Baker.

Vernonia firmula Mart. in DC. Prodr. V. 59. Caules, folia et involucri squamae pilis griseis patentibus plus minus dense vestita. Involucrum interdum pilis omnino occultum. Paniculae saepissime densiores. In campis montosis prope Douro prov. Goyaz: Gardner 3246 ; inter Lages et Hio Branco do Verissimo; Burchell 6018 ; in prov. Minas Geraes, e. gr. ad Formigas et in campis editis apricis deserti: Martius; ad Caldas: Regnell III. 669, aliisque locis: Claussen, Netto, Riedel ; etiam ad Cuiaba prov. Mato Grosso: Manso.

Var. γ.

MEGACEPHALA

Baker.

Indumentum ut in var. α, sed capitula inulto majora, hemisphaerica, 9—12 lin. Iata, 50—80-flora, pauca (4—6) corymbosa, folia oblongo - oblanceolata, inferiora 12 18 lin. lata. Ad Caldas prov. Minas: Regnell III. 669; in Franca et Uberava prov. S. Paulo: Lund.

campis inter

22. VERNONIA CARDUOIDES BAKER: suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus vel parce ramosis, breviter griseo-hispidis, ad apicem foliatis; foliis sessilibus linearibus margine revolutis penninerviis coriaceis, supra scabris, subtus leviter griseo-pubescentibus ; capitulis magnis 60—80-floris, paucis scorpioideo - spicatis vel paniculatis, sessilibus, foliis conspicuis bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis duris linearibus apice acuminatis pungentibus leviter araneosis; achaenii costis glabris, valleculis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares brevissimas 10—12-plo superantibus.

Vernonia Radula Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 423. (nomen solum), non Martius. CAULES saepissime simplices castanei teretes subtiliter inultisulcati, pilis brevibus hispidis griseis patentibus praesertim in dimidio superiore vestiti, deorsum 2—3 lin. crassi. FOLIA modice conferta, ascendentia, inferiora 3—4 poll. longa, 3—4 lio. lata, marginibus subparallelis saepissime valde revolutis raro planis, subintegris vel obscure denticulatis, utrinque viridia venisque primariis visibilibus, supra setis brevibus scabra vetustate rugoso-bullata, subtus praesertim ad venas griseo-pilosa. CAPITULA 4—20 sessilia distantia in spicam interdum 6—8 poll. longam , vel in paniculam ramis strictis erecto-patentibus castaneis griseo-hispidis instructam disposita. INVOLUCRUM 9 — 12 lin. latum, 7—8 lin. longum, squamis nullo modo squarrosis, interioribus flexibilioribus latioribus purpurascentibus, extimis 3—4 lin. longis brunneo-viridibus fibris albidis araneosis paucis orbatis. COROLLA 5—G lin. longa glabra saturate rubra. ACHAENIA grisea 11/2 — 2 lin. longa. PAPPUS 4 — 41/2 lin. longus, setis interioribus circiter 30 firmis distincte ciliatis demum caducis.

Habitat in fruticetis inter Arrayas et S. Domingos prov. Gogaz: Gardner 4192; in prov. Minas Geraes: Gardner 4784, Pohl 529, Claussen; in sylvulis ad Curvellos prov. S. Paulo: Lund.

23. VERNONIA ERIOLEPIS GARDN. fruticosa 4 —8-pedalis, ramis griseo-pubescentibus ad apicem foliatis; foliis brevissime petiolatis ovatis acutis planis denticulatis subcoriaceis utrinque viridibus, supra glabrescentibus scabris, subtus molliter griseo-pilosis; capitulis majusculis 40 —50-floris sessilibus scorpioideo - paniculatis; involucri squamis angustissimis elongatis dense plumoso - ciliatis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 8—10-plo superantibus. Vernonia eriolepis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 224, VI, 428; Walp. Rep. VI. 96.


COMPOSITAE: VERNONIA.

35

RAMI copiosi teretes griseo-virides, pilis griseis patentibus densis evanescentibus vestiti. FOLIA superiora subsessilia, inferiora brevissime petiolata, 5—8 poll. longa, medio 21/2—3 poll. lata, acuta vel acuminata, argute denticulata, basi late rotundata, papyraceo - coriacea, supra plene viridia punctis multis duris scaberrima, subtus pilis griseis patentibus velutina venulisque multis exsculptis. PANICULAE amplae laxae, 8—12 poll. latitudine et longitudine attingentes; rami curvati patentes, basi foliis 3—3 poll. longis bracteati; CAPITULA sessilia subsecunda, inferiora foliis ovatis cuspidatis involucrum superantibus suffulta. INVOLUCRUM 6—7 lin. longum et latum, squamis 5—6-seriatis, exterioribus elongatis filiformibus debilibus viridibus pilis patentibus griseis densissime vestitis, intimis linearibus basi 1/2 lin. latis. COROLLA albida 6 — 7 lin. longa, lobis apice dorsi ciliatis. ACHAENIA grisea 11/2 lin. longa dense sericea. PAPPUS 31/2 — 4 lin. longus, setis interioribus gracillimis dense ciliatis subcaducis. Habitat in sylvis apertis prope S. Domingos prov. Goyaz: Gardner 4187; inter rupes umbrosas montis Serra de Araripe prov. Ceara : Gardner 1718.

24. VERNONIA VERBASCIFOLIA LESS. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus griseo-pubescentibus ad apicem foliatis; foliis sessilibus anguste obovato-cuneatis subacutis subintegris planis subcoriaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus griseo-pubescentibus; capitulis majusculis 30—35-floris pluribus scorpioideo-paniculatis, omnibus sessilibus foliis involucro subaequilongis bracteatis; involucri squamis linearibus 2—3-seriatis subaequilongis acuminatis dense griseo-sericeis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia verbascifolia Lessing Linnaea 1829 p. 310, 1831 p. 670 ; DC. Prodr. V. 52. CAULIS totus griseo-pubescens profunde multisulcatus. FOLIA ascendentia modice conferta, inferiora 4—5 poll. longa, supra medium 18—34 lin. lata, superiora sensim minora, omnia modice coriacea, subacuta, supra primum obscure griseo-pubescentia demum calvata, subtus pallidiora persistenter adpresse griseo-pubescentia venisque primariis erecto-patentibus leviter exsculptis. CORYMBI 4 — G poll. lati, ramis flexuosis 4—6 poll. longis interdum furcatis ; CAPITULA 12 — 30 vix secunda, omnia sessilia. 1 lin. longum, ‘squamis pallidis nullo INVOLUCRUM 6—8 lin. latum, 5 — 5 / 2 modo squarrosis dense et persistenter griseo-sericeo-incanis. Corollam non vidi. ACHAENIA 11/2 lin. longa dense albido-sericea. PAPPUS 41/ lin. longus ex involucro demum exsertus, setis interioribus 30—40 firmis persistentibus distincte ciliatis. 2

Habitat in Montevideo: Sello.

25. VERNONIA LAPPOIDES BAKER: suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus leviter griseo-pubescentibus ad apicem foliatis; foliis sessilibus oblongo-lanceolatis acutis planis denticulatis rigide coriaceis, utrinque viridibus scabris reticulatovenulosis; capitulis majusculis 50—70-floris sessilibus scorpioideopaniculatis, foliis conspicuis bracteatis; involucri squamis 4-5seriatis lanceolatis subglabris duris apice acuminatis subsquarrosis; achaeniis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares brevissimas 10—12-plo superantibus. Vernonia Radula

/3.

latifolia DC. Prodr. V. 53.

CAULES teretes multisulcati, deorsum grisei 3—3 lin. crassi calvati, sursum brunnei et leviter griseo-pubescentes. FOLIA modice conferta, ascendentia, 3—4 poll. longa, medio 12—15 lin. lata, basi leviter rotundata, utrinque praesertim subtus setis inconspicuis scabra venulisque multis exsculptis et glandulis viscosis minutis punctata. CAPITULA 10—30 distantia sessilia scorpioideo-paniculata, inferiora foliis oblongo-lanceolatis acutis 11/2—2 poll. longis bracteata. INVOLUCRUM 6 — 8 lin. latum, 5 — G lin. longum, squamis exterioribus augustioribus magis pungentibus leviter

36

griseo-pubescentibus, interioribus latioribus rubellis magis membranaceis et brevius acuminatis. COROLLA purpurea glabra 4—5 lin. longa. ACHAENIA immatura dense sericea, perfecte matura nondum vidi. PAPPUS 3—3 /2 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis gracillimis flexuosis persistentibus distincte ciliatis. 1

Ad V. bardanoidem magis quam ad V. Radulam accedit, sed differt capitulis distincte minoribus, involucri squamis brevioribus deorsum latioribus, pappo aliisque notis. Habitat prope S. Barbara prov. Minas: Martius; ad Cuiaba prov. Mato Grosso: Manso.

2G. VERNONIA ONOPORDIOIDES BAKER : suffruticosa 4—5-pedalis ; caulibus laxe griseo-pubescentibus ad apicem foliatis; foliis sessilibus cordato - ovatis acutis denticulatis planis coriaceis, utrinque viridibus subscabris reticulato-venulosis, subtus tenuiter griseo-sericeis; capitulis magnis 60—80-floris scorpioideopaniculatis sessilibus distantibus, foliis conspicuis bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis duris lanceolatis, dorso leviter pubescentibus, apice acuminatis subsquarrosis; achaeniis tenuiter sericeis; pappi brunnei setis interioribus exteriores lineares brevissimas 10—12-plo superantibus. CAULES castanei teretes subtiliter multisulcati, pilis lanosis patentibus griseis dense vestiti. FOLIA ascendentia modice conferta, inferiora 21/2—4 poll. longa, infra medium 15—34 lin. lata, ad apicem acutum sensim angustata, omnia basi late rotundata vel cordata, modice coriacea, venulis multis leviter exsculptis, supra glabra, subtus pallidiora et pilis griseis adpressis tenuiter vestita. CAPITULA 8—13 in corymbum disposita, ramis corymbi strictis erecto-patentibus griseo-pilosis, foliis ovatis copiosis intermixtis, inferioribus 11/2—2 poll. longis. INVOLUCRUM 9— 13 lin. latum et longum, squamis omnibus lanceolatis elongatis, exterioribus duris dorso leviter pubescentibus, interioribus magis membranaceis, mediis 3—21/2 lin. latis. COROLLA glabra saturate rubra 7—9 lin. longa. ACHAENIA vix matura 3 lin. longa, tenuiter sericea. PAPPUS 5 — 6 lin. longus, setis interioribus gracillimis flexuosis persistentibus.

Habitat prope urbem Cuiaba prov. Mato Grosso: Patricio da Silva Manso; in prov. Minas Geraes, in campis ad Lagoa Santa: Warming; in colle Morro Manoel Gornez (prov.?): Pohl; in Brasilia occidentali, statione accuratius non indicata: Tamberlik.

27. VERNONIA BARDANOIDES LESS. suffruticosa erecta 2 — 3-pedalis, caulibus simplicibus vel parce ramosis griseopubescentibus ad apicem foliatis; foliis ovato-oblongis sessilibus, basi late rotundatis, apice acutis, planis denticulatis rigide coriaceis, utrinque scabris reticulato-venulosis, subtus saepe griseopubescentibus; capitulis majusculis 50—70-floris paucis simpliciter spicatis vel subpaniculatis distantibus, foliis conspicuis bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis duris griseis linearibus acuminatis subsquarrosis; achaeniis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—6-plo superantibus. Vernonia bardanoides Lessing Linnaea 1831 p. 669; DC. Prodr. V. 51. Vernonia cirsiiflora Mart. Herb. Fl. Bras. n. 734. Vernonia reticulata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 226 Walp. Rep. VI. 97. CAULES teretes multisulcati, pilis araneosis griseis patentibus vel deflexis copiosis vestiti, deorsum 3—3 lin. crassi. FOLIA ascendentia, inferiora 3—5 poli. longa, supra medium 11/2—2 1/2 poll. lata, acuta, minute denticulata, utrinque setis brevibus copiosis scabra, supra obscure viridia, subtus pallidiora et pilis griseis adpressis saepe evanescentibus vestita. CAPITULA 5 — 6 distantia, foliis involucro aequilongis vel longioribus bracteata, spicata v. saepe paniculata, ramis 3—3 erecto-patentibus strictis 3—4 poll. longis. INVOLUCRUM 8—9 lin. latum, 7—8 lin. longum,


COMPOSITAE: VERNONIA.

37

squamis omnibus duris siccis elongatis subglabris, linearibus vel lanceolatis, longe acuminatis. COROLLA 7—8 lin. longa saturate rubro - purpurea. ACHAENIA 11/2 lin. longa, tenuiter adpresse griseo-sericea. PAPPUS 4—41/2 lin. longus ex involucro haud exsertus, setis interioribus circiter 30 flexuosis persistentibus distincte ciliatis.

Habitat in campis siccis prov. Minas Geratis, e. gr. ad Caxoeira do Campo: Riedel, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 734; ad Caldas : Regnell III. 650; ad montes prope Morro Velho : Gardner 4789 — 2 ; in campis prope Lagoa Santa frequens: Warming; locis ejusdem prov. non indicatis: Claussen 660, Pohl 629, 6'30, Widgren 110 ; porro in prov. S. Paulo, e. gr. in Varge do Carmo prope urbem S. Paulo: Burchell 4731—fi; prope. S. Carlos: Burchell 4982 ; in campis inter Ytú et Sorocaba: Lund; loco hujus provinciae non indicato: Patr. da Silva Manso.

28. VERNONIA CUIABENSIS BAKER: suffruticosa l1/2-2pedalis, caulibus simplicibus griseo - pubescentibus ad apicem foliatis; foliis breviter petiolatis anguste obovato-cuneatis obtusis planis integris subcoriaceis utrinque viridibus, supra glabrescentibus, subtus leviter griseo-puberulis; capitulis majusculis 35-40floris pluribus spicato-paniculatis sessilibus segregatis, foliis parvis bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis ascendentibus duris lanceoiatis acuminatis, dorso vix puberulis; achaeniis dense sericeis; pappi albi setis interioribus exteriores lineares 5 — 6-plo superantibus. CAULES griseo - virides teretes multisulcati, deorsum 2 lin. crassi dense et persistenter griseo - pubescentes. FOLIA ascendentia modice conferta, inferiora 2—21/2 poll. longa, supra medium 12—15 lin. lata, basi in petiolum brevem cuneatim angustata, utrinque concolora, supra scabenda, subtus praesertim ad venas prominulas inconspicue griseo-puberula. CAPITULA in exemplo unico viso 12, omnia ad ramos erecto-patentes dense velutinos sessilia, segregata, foliis involucro brevioribus bracteata. INVOLUCRUM 7—8 lin. latum, 6 — 7 lin. longum, squamis omnibus ascendentibus lanceoiatis duris stramineo-viridibus acuminatis subpungentibus, exterioribus sensim brevioribus. COROLLA 6 lin. longa glabra, obscure (?) rubra. ACHAENIA dense albo-sericea, perfecte matura non vidi. PAPPUS 4 lin. longus ex involucro haud exsertus, setis interioribus 30—40 firmis persistentibus. Ad V. verbascifoliam prope accedit, sed differt involucro et foliis.

Habitat prope Cuiaba prov. Mato Grosso: Patricio da Silva Manso n. 45 (v. in herb. Martii). II. XIPHOLEPIDAE.

29. VERNONIA PYCNOSTACHYA DC. fruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus vel parce ramosis dense velutinis ad apicem foliatis; foliis sessilibus obovato-oblongis planis integris, supra glabris viridibus, subtus albido-incanis venulisque leviter exsculptis; capitulis majusculis 40 — 50-floris simpliciter spicatis distantibus, foliis conspicuis bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis adpressis griseo-pubescentibus, intimis lanceoiatis acutis, extimis deltoideis subacutis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia pycnostachya DC. Prodr. V. 58. Vernonia decussata Mart. Mss. CAULES teretes haud sulcati, ubique dense flavicanti - griseo - velutini, deorsum 2—3 lin. crassi, usque ad apicem dense foliati. FOLIA ascendentia, modice crassa et rigida, inferiora 21/2 — 3 poll. longa, medio 15—18 lin. lata, obtusa vel subacuta, basi subcuneata vel leviter rotundata, supra ab initio glabra obscure viridia venulisque multis leviter exsculptis, subtus dense persistenter albido-incana cum venis ascendentibus et leviter exsculptis. CAPITULA 10—20 in spicas 3—6 poll. longas disposita, omnia perfecte sessilia, lateraliter patentia, foliis reductis ovatis S—18 lin. longis bracteata. INVOLUCRUM 5—6 lin. latum, 41/2 — 5 lin. longum, squamis

Compos. I.

38

exterioribus sensim brevioribus, cum mediis 11/4 lin. latis subobtusis, omnibus duris pallide brunneis, pilis griseis velutinis evanescentibus dorso incanis. COROLLA glabra purpurea 6 — 7 lin. longa. ACHAENIA 2 lin. longa dense albido-sericea. PARCUS 41/2 lin. longus, setis interioribus circiter 40 gracilibus persistentibus.

Habitat in campis siccis editioribus prov. Minas Geratis: Martius; in fruticetis altis ditionis Adamantium: Gardner 4789; in Serro Frio: Vauthier 267. 30. VERNONIA VERBASCOIDES WALP. suffruticosa 3—4pedalis, ramis albido-incanis ad apicem foliatis; foliis lanceoiatis acuminatis subintegris basi decurrentibus haud coriaceis, supra araneosis, subtus dense albido-incanis; capitulis majusculis circiter 50-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus confertis; involucri campanulati squamis triseriatis linearibus acuminatis dorso pilosis; achaeniis pubescentibus; pappo

Vernonia verbascoides Walp. Linnea IV. 314. ,,CAULIS herbaceus crassus 4-pedalis strictus, apice tantummodo corym boso-ramosus, ramis capituligeris, niveo-tomentosus , fere quinquangularis alatus. FOLIA alterna quincunciaiia sessilia longe decurrentia, lanceolata, acuminata, herbacea, 3—poll. longa, pollicem versus lata, margine vix crenulata, penninervia, supra araneosa, infra cum caule ramisque niveo - tomentoso - lanata. KAMI erecti vix ramulosi, foliolosi, foliolis lineari-Ianceolatis acuminatis longe decurrentibus crenatis utrinque tomentosis G lin. longis, vix 2 lin. latis. CAPITULA bina ternave aggregata, sessilia, dense spicata. INVOLUCRUM 3-seriale, squamis exterioribus brevioribus linearibus mucronatis dense lanatis, interioribus linearibus acuminatis membranaceis ciliatis pilosis uninerviis. RECEPTACULUM planum punctato - alveolatum; FLOSCULI circiter 50 quondam rosei aut albi. ACHAENIA minuta cylindracea puberula, callo basilari parum prominulo, PAPPO uniseriali, basi paleaceo concreto, setoso scabro. — Habitus exacte refert Verbascum Thapsus.“ Walp. Linn. loc. cit.

Habitat in Serra dos Orgâos : Luschnath. Non vidi. Ab omnibus Vernoniis milii notis recedit foliis longe decurrentibus, sed quin Vernoniae § Lepidaploae species sit vera, ob descriptionem pappi valde dubito.

31. VERNONIA ROSEA MART. suffruticosa, caulibus dense griseo - tomentosis ad apicem foliatis; foliis parvis sessilibus oblanceolatis planis integris rigide coriaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus griseo-incanis; capitulis majusculis 50—60-floris paucis corymbosis breviter pedunculatis; involucri squamis 5-6seriatis lanceoiatis acutis adpressis leviter griseo - pubescentibus; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores 3—4-plo superantibus.

Vernonia rosea Mart. in DC. Prodr. V. 59. CAULES parce ramosi, teretes, toti persistenter griseo-tomentosi. FOLIA modice conferta ascendentia, inferiora oblanceolata 12—13 lin. longa, supra medium 4—5 lin. lata, subacuta, basi cuneata, superiora minora magisque lanceolata, omnia crassa rigida, supra obscure viridia primum leviter incana, subtus dense persistenter griseo-incana venisque paucis leviter exsculptis. CAPITULA 2—6, lateralia breviter pedunculata, foliis reductis 4—7 lin. longis intermixtis. INVOLUCRUM 6 — 7 lin. crassum, 41/2—5 lin. longum, squamis exterioribus sensim brevioribus, omnibus lanceoiatis acutis haud acuminatis adpressis griseo-brunneis, dorso leviter albido-incanis, mediis 1 lin. latis. COROLLA glabra rosea 4—5 lin. longa. ACHAENIA immatura dense sericea, perfecte matura non vidi. PAPPUS 3 — 3 1/2 lin. longus, setis firmis albidis persistentibus.

Habitat in campis prope Villa do Principe prov. Minas Geratis Martius; ad Lagoa Santa: Warming 2496.

6


COMPOSITAE: VERNONIA.

39

32. VERNONIA ASTERIFLORA MART. suffruticosa, ramis albido-incanis; foliis modice confertis oblanceolatis penninerviis planis integris subacutis subcoriaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus albido-incanis; capitulis majusculis 35 — 40-floris 5—6 simpliciter corymbosis, omnibus distincte pedunculatis; involucri squamis 4—5-seriatis lanceolatis acutis adpressis, exterioribus dense albido-incanis; achaeniis tenuiter sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores brevissimas lineares 10- 12-plo superantibus.

40

34. VERNONIA PENTACANTHA DC. suffruticosa, caulibus griseo-pubescentibus ad apicem foliatis; foliis subsessilibus oblanceolatis subacutis subintegris planis, basi longe angustatis, coriaceis, utrinque viridibus scabris reticulato-venulosis, subtus tenuiter griseo-pubescentibus; capitulis majusculis 40 — 50-floris paucis subcorymbosis ebracteatis ; involucri squamis 5—6-seriatis duris latis subglabris, apice breviter cuspidatis subsquarrosis; achaeniis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6 —8-plo excedentibus.

Vernonia pentacantha DC. Prodr. V. 30.

Tabula nostra VIII. Fig. II.

Vernonia asteriflora Mart. in DC. Prodr. V. 29. RAMI elongati ungulati sulcati, toti persistenter albido-incani, sulcati, deorsum 1—11/2 lin. crassi, ad apicem sublaxe foliati. FOI.IA ascendentia, inferiora 21/2—3 poll. longa, supra medium 9 —13 lin. lata, integerrima, basi cuneata, modice coriacea, supra primum obscure griseopubescentia demum glabra, subtus persistenter albido-incana venisque primariis ascendentibus leviter exsculptis. CORYMBI 21/ —3 poll. ampli, ramis lateralibus simplicibus nudis erecto-patentibus 11/4—21/2 poll. longis dense incanis, infimis solum basi bracteatis. INVOLUCRUM 6 lin. crassum, 41/2—5 lin. longum, squamis intimis subglabris, exterioribus sensim brevioribus dorso deuse incanis. COROLLA glabra 6 lin. longa, saturate rubro-purpurea. ACHAENIA distincte et aequaliter costata. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus, exterioribus brevissimis. 2

Habitat in campis editis prov. Minas Geraës : Martius.

33. VERNONIA ARGYROPHYLLA LESS. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus albido-incanis foliatis; foliis subsessilibus obovatis vel oblongis subobtusis planis obscure crenulatis rigide coriaceis, supra viridibus leviter floccosis, subtus persistenter albo-incanis ; capitulis magnis 60—80-floris paucis corymbosis pedunculatis; involucri squamis 5 —6-seriatis duris latis subacutis adpressis dorso albido-incanis; achaeniis dense sericeis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 4 — 6 -plo superantibus. Tabula nostra X.

Vernonia argyrophylla Lessing Linnaea 1831 p. 627; DC. Prodr. V. 18; Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 428. (nomen). Vernonia ariaefolia Mart. in DC. Prodr. V. 30. Vernonia latifolia Lemaire, Illustr. Hortic. II. Misc. p. 39. CAULES stricti teretes, deorsum 2 — 3 lin. crassi, ubique persistenter tenuiterque albo-incani. FOLIA modice conferta, ascendentia, sessilia vel brevissime petiolata, basi obtusa v. late rotundata, inferiora 3—3 poll. longa, medio 1 — 3 poll. lata, crasse rigideque coriacea, supra obscure viridia et pilis canis adpressis conspersa, subtus sicut folia Sorbi Ariae persistenter albo-incana, venis primariis erecto-patentibus griseis leviter exsculptis. CAPITULA 1 — 6, saepissime laxe simpliciter corymbosa, pedunculis elongatis ascendentibus basi folio fultis, interdum brevibus. INVOLUCRUM 8—10 lin. latum, 6—7 lin. longum, squamis exterioribus sensim brevioribus, intimis ligulatis glabris, reliquis dorso conspicue albo-incanis. 1 COROLLA glabra saturate rubra 8 — 9 lin. longa. ACHAENIA 1 /2— 2 lin. longa, dense brunneo-sericea. PAPPUS firmus, albido - brunneus vel stramineus, 4—5 lin. longus.

Habitat in campis siccis prope Chapada de Nostra Sentiora d’ Aba dia, prov. Goyaz: Gardner 4190 ; prov. Minas Geraes in campis editis: Martius, Pohl 431, Widyren 111, Claussen; in Serra de Piedade: Netto; ad Caldas: Regnell 1. 260 ; in campis lapidosis frequens prope Lagoa Santa: Warming 2608 ; prov. S. Paulo, in campis ad Franca : Lund.

Species ex exemplo unico manco in Herb. Reg. Monac, servato solum cognita. HAMI teretes 11/2 lin. crassi, toti dense griseo - pilosi. FOLIA ascendentia, modice conferta, 31/2— 4 poll. longa, supra medium 13—13 lin. lata, e medio ad basin elongatam sensim angustata, rigide coriacea, venulis multis praesertim ad faciem inferiorem reticulato-exsculptis. CAPITULA conferta, 1 laterale sessile, 1 breviter pedunculatum. INVOLUCRUM fi lin. latum, 3 lin. longum, squamis exterioribus sensim brevioribus regulariter imbricatis griseo - brunneis 11/2 lin. latis, apice subdeltoideo-cuspidatis. ACHAENIA immatura sericea. PAPPUS 4 lin. longus ex involucro haud exsertus, setis interioribus circiter 30 firmis distincte ciliatis. Ad V. ammophilam accedit; differt autem forma foliorum, dispositione capitulorum, cuspide brevi subsquarrosa involucri squamarum.

Habitat in Brasilia; loco accuratius haud notato : Martius. 35. VERNONIA SESSILIFOLIA LESS. suffruticosa 2—3pedalis, caulibus simplicibus robustis glabris superne nudis deorsum dense foliatis; foliis sessilibus linearibus acutis integris, margine leviter revolutis, rigide subcoriaceis, utrinque glabris, venulis exsculptis; capitulis magnis 50 — 60-floris laxe corymbosis, omnibus longe pedunculatis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus glabris duris; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares brevissimas 10—12-plo superantibus.

Vernonia sessilifolia Lessing Linnaea 1831 p. 659; DC. Prodr. V. 44. SUFFRUTKX strictus erectus ubique glaberrimus, CAULE basi 3—3 lin. crasso, in dimidio inferiore dense foliato, in dimidio superiore tantummodo foliis 3—3 valde reductis bracteiformibus instructo. FOLIA modice crassa, valde ascendentia, inferiora 5 — 6 poll. longa, deorsum 4—6 lin. lata, costa prominente et marginibus secus caulem in lineas elevatas decurrentibus, e medio ad apicem acutum sensim angustata, supra nitidula siccitate brunnea, subtus obscura pallidiora, venulis inultis utrinque exsculptis, marginibus siccitate leviter revolutis. CAPITULA 10—13 in corymbum latum disposita, pedunculis ultimis 1—4 poll. longis gracilibus sulcatis, basi foliis linearibus 3—4 lin. longis bracteatis. INVOLUCRUM campanulatum 8—9 lin. longum, squamis omnibus lanceolatis acutis haud acuminatis, maximis 1 1/2 lin. latis. Corollam non vidi. ACHAENIA 3l/2—4 lin. longa cylindrica dense persistenter sericea. PAPPUS 5—51/2 lin. longus, sursum griseus, setis interioribus 50 vel ultra, firmis, persistentibus.

In llrasilia meridionali, statione accuratius haud notata: Sello 5253 (v. in Herb. Reg. Berol.). 36. VERNONIA MACROPHYLLA LESS. herbacea robusta, ramis griseo-puberulis; foliis maximis breviter petiolatis ovatis dentatis acutis, supra obscure viridibus glabrescentibus scabris, subtus griseo-pubescentibus; capitulis majusculis 40—50-floris in paniculas amplas ramis scorpioideis dispositis, omnibus subsessilibus, foliis reductis conspicuis bracteatis; involucri squamis 4—5seriatis siccis griseis subacutis, interioribus ligulatis glabris, exterioribus triangulari-lanceolatis dorso tenuiter incanis; achaeniis dense sericeis; pappi brunnei setis interioribus exteriores lineares brevissimas 10 —12-plo superantibus.


41

COMPOSITAE: VERNONIA. Tabula nostra XI.

Vernonia macrophylla Lessing Linnaea 1831 p. 668 ; DC. Prodr. V. 50. Chrysocoma sessilis Vell. Fl. Flum. VIII. t. 20. Vernonia multifio s culos a. Mart. in DC. Prodr. V. 50. HERBA robusta forte biennis, 0 —12-pedalis vel altior, erecta, copiose ramosa, habitu Lappae (Burchell). KAMI patuli angulati valde sulcati, 11/2 — 3 lin. crassi, persistenter griseo-puberuli. fOLIA papyraceocoriacea, dentibus multis acutis quasi ciliata, supra obscure viridia primum minute griseo-puberula demum glabrescentia scabra, subtus pallidiora et persistenter griseo-pubescentia, venis primariis leviter exsculptis, inferiora 13—18 poll. longa, infra medium 8—10 poll. lata, basi late rotundata, superiora sensim minora basi subcuneato - attenuata, omnia breviter petiolata. PANICULAE ad 12—18 poll. longitudine attingentes, ramis numerosis scorpioideis erecto-patulis v. recurvis, inferioribus 3 — fi poll. longis. CAPITULA distantia secunda, sessilia vel brevissime pedicellata, inferiora foliis involucra 3—5-plo superantibus bracteata. INVOLUCRUM 6—9 lin. latum, 5—6 lin. longum, squamis omnibus siccis griseis, interioribus ligulatis glabris subdeciduis, exterioribus triangulari-lanceolatis 1—11/4 lin. latis dorso et margine leviter incanis, omnibus subacuminatis. COROLLA obscure purpurea glabra fi lin. longa. ACHAENIA 11/2 lin. longa, dense brunneosericea. PAPPUS 4 — 5 lin. longus, setis interioribus gracilibus flexuosis distincte ciliatis demum subdeciduis, exterioribus ciliato-denticulatis.

Habitat in prov. Minas Geraes prope Caldas: Regnell III. 666, et in sylvis ad Lugoa Santa: Warming; prov. Rio de Janeiro in spiris umbrosis frequens, e. gr. in Serra do Mar, monte Corcorado etc.: Sello, Martius, Blanchet, Lhotsky, Gardner 479, Polii 265, Burchell 782, Riedel, Tweedie et alii', etiam prope hortum botanicum locis humidiusculis: Warming. — Folha de Santa Anna interdum appellatur (Warming).

42

CAULIS teres, deorsum 1 1/2—2 lin. crassus calvatus, superne alboaraneoso-incanus. FOLIA distantia subpatentia, inferiora 6-8 poll. longa, medio 9-13 lin. lata, basi subcuneata, modice crassa, supra glabra obscure viridia venulis permultis reticulato -exsculptis, subtus persistenter albo-incana venulisque multis exsculptis. CAPITULA 6—20 distantia solitaria vel interdum 3—3 aggregata, bracteis inferiorum interdum 4—6 poll. longis. INVOLUCRUM 5 — 6 lin. longum, 41/2—5 lin. latum, squamis omnibus latis duris brunneis leviter griseo-incanis vel demum calvatis, intimis ligulatis, exterioribus sensim brevioribus. COROLLA saturate purpurea glabra fi lin. longa. ACHAENIA 11/ lin. longa, basi primum penicillata, demum prorsus glabrescentia, brunnea, costis aequalibus distinctis instructa. PAPPUS 4—41/ lin. longus setis firmis duris persistentibus substramineis. 2

2

Habitat in campis editis prov. Minas Geraes: Martius, Pohl 430 ; in prov. Malo Grosso prope Cuiaba: Manso 8, 25 ; et in campis apertis prope Natividade prov. Gopaz: Gardner 3256. Ad hanc speciem maxime accedit Chrysocoma medio-serrata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 15, sed differt involucri squamis acutioribus, foliis acutioribus et versus apicem late repando-dentatis.

39. VERNONIA PULVERULENTA BAKER: suffruticosa 4 — 5-pedalis, caulibus albo-incanis ad apicem sparse foliatis; foliis breviter petiolatis ovatis planis integris subcoriaceis, supra viridibus obscure incanis, subtus dense albido-incanis, venis utrinque vix exsculptis; capitulis majusculis 40 — 50-floris scorpioideo - paniculatis sessilibus subdistantibus, foliis mediocribus bracteatis ; involucri squamis 5—6-seriatis duris latis obtusis adpressis glabris; achaeniis villosis; pappi brunnei setis interioribus exteriores 6—8-plo superantibus. teretes graciles, superne albo-incani, deorsum subcalvati. subdistantia, distincte petiolata, inferiora 3—31/2 poll. longa, infra medium 31—34 lin. lata, obtusa vel subacuta, basi late rotundata, supra saturate-viridia primum leviter incana demum scabra subglabrescentia, subtus dense persistenter albo-incana' venisque primariis erecto-patentibus leviter exsculptis. PANICULAE rami ascendentes pauci dense albido-incani 4—fi poll. longit. attingentes; CAPITULA subsecunda solitaria subdistantia, foliis involucro aequilongis vel duplo longioribus bracteata. INVOLUCRUM G—7 lin. latum, 5—51/2 lin. longum, squamis omnibus duris obtusis griseoviridibus glabris nitidulis, intimis ligulatis, exterioribus sensim brevioribus 11/2 lin. latis. ACHAENIA 2 lin. longa dense sericea. PAPPUS 4—41/2 lin. longus, setis interioribus 35-40 gracilibus persistentibus. CAULES

FOLIA

III. BRACHYLEPIDAE.

37. VERNONIA GLAZIOVIANA BAKER: suffruticosa, ramis foliatis dense albido-lanosis; foliis subcoriaccis oblongo - lanceolatis subacutis crenatis, basi subcordatis amplexicaulibus, supra viridibus glabris, subtus albido-incanis; capitulis mediocribus 25—30-floris ad apicem ramorum corymbosis ; involucri campanulati squamis 4—5-seriatis magnis latis membranaceis rubellis subobtusis ciliatis; achaeniis glabrescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores consimiles 5—6-plo superantibus. RAMI primarii calvati teretes lignosi subbrunnei, ramuli dense araneosi. FOLIA conferta, ascendentia, modice dura, inferiora 3—21/2 poll. longa, medio 9 — 10 lin. lata, venis faciei inferioris . haud exsculptis. CAPITULA ad apices ramorum 8—12 corymboso - paniculata, pedunculis dense albido-incanis 3 — 6 lin. longis instructa. INVOLUCRUM semipollicem longum et latum, squamis arcte imbricatis 1 1/2 lin. latis, exterioribus sensim brevioribus. COROLLA saturate rubra glabra 41/2— 5 lin. longa. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus 40 vel ultra, fragilibus, pl u moso-ci liat is.

Habitat in vicinia urbis Rio de Janeiro: Glaziou 4062. 38. VERNONIA LIGULAEFOLIA MART. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus leviter albido-incanis ad apicem sparse foliatis; foliis sessilibus ligulato-lanceolatis subacutis integris planis, supra glabris viridibus reticulato-venulosis, subtus albo-incanis; capitulis majusculis 30—40-floris sessilibus distantibus scorpioideo - spicatis vel -paniculatis, foliis elongatis bracteatis; involucri squamis 4-5-seriatis adpressis latis subobtusis leviter incanis; achaeniis glabrescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Vernonia ligulaefolia Mart. in DC. Prodr. V. 45. Vernonia Schlechtendaliana Mart. Mss.

Ad V. ammophilam habitu, capitulorum dispositione et involucro arcte accedit, sed foliis et achaeniis facile distinguitur.

Crescit ad montem Morro de Cauto Gallo prope, urbem Gopaz: Burchell 7019 — 2, 7040; in „Brasilia occidentali“: Tamberlik (in Hb. Imp. Vindob.). 40. VERNONIA MACROCEPHALA LESS. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus albo-incanis superne dichotome furcatis, ad apicem sparse foliatis; foliis brevissime petiolatis lanceolatis v. obovato-lanceolatis acutis crenulatis planis rigide coriaceis, supra viridibus glabrescentibus scabris, subtus dense albido-incanis; capitulis magnis 50 — 60-floris paucis simpliciter corymbosis; involucri squamis 5-6-seriatis lanceolatis obtusis squarrosis dense albido-lanosis; achaeniis sericeis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia macrocephala Lessing Linnaea 1829 p. 298, 1831 p. 679; DC. Prodr. V. 60. CAULES basi 3—4 lin. crassi, toti persistenter albido-incani, sursum angulati et sulcati. FOLIA distantia, ascendentia, inferiora 6 — 8 poll. longa, medio 8—18 lin. lata, basi in petiolum brevem cuneatim angustata, modice coriacea, supra obscure viridia scabra, subtus dense et persistenter albido - incana venisque primariis leviter exsculptis. CAPITULA 1—fi laxe


43

COMPOSITAE:

corymbosa, lateralia pedunculis interdum brevibus interdum elongatis, nudis vel foliatis instructa, foliis intermixtis 2—3 poll. longis. INVOLUCRUM 9—10 lin. latum, 8—9 lin. longum, squamis intimis brunneis ligulatis ascendentibus dorso leviter incanis, reliquis densissime albido-incanis valde squarrosis. COROLLA purpurea 8—9 lin. longa glabra, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. ACHAENIA 1 1/2 lin. longa. PAPPUS 5 — G lin. longus, setis interioribus circiter 40 flexuosis persistentibus distincte ciliatis.

VERNONIA.

44

3 — 6 in spicas secundas 3—9 poll. longas, simplices vel interdum ramis 1—2 strictis erecto-patentibus brevioribus auctas dispositi, omnia sessilia, inferiora foliis reductis involucra superantibus saepissime bracteata. INVOLUCRUM 9—10 lin. latum, 6 — 7 lin. longum, squamis duris siccis griseis obtusis 1 1/2 —2 lin. latis, exterioribus sensim brevioribus. COROLLA 8—9 lin. longa rubro-purpurea, lobis apice cillatis. ACHAENIA 2 lin. longa deuse brunneo-sericea. PAPPUS ex involucro demum exsertus 4l/2—5 lin. longus, setis circiter 40 firmis persistentibus distincte ciliatis.

Habitat a<l S. Catharina: Chamisso; in Montevideo : Sella.

41. VERNONIA CORIACEA LESS. suffruticosa erecta 2—3pedalis, caulibus subsimplicibus gracilibus glabrescentibus ad apicem sparse foliatis ; foliis sessilibus ligulato-lanceolatis planis subintegris rigide coriaceis, supra viridibus, subtus tenuiter griseoincanis; capitulis magnis 60 —80-floris paucis corymbosis vel spicatis, foliis magnis bracteatis; involucri squamis 6 —8-seriatis, intimis ligulatis obtusis, exterioribus latis duris subacutis adpressis subglabris; achaeniis glabrescentibus; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 5 —6-plo superantibus. Vernonia coriacea Lessing Linnaea 1831 p. 661; DC. Prodr. V. 46. Vernonia hecatantha DC. Prodr. V. 53. CAULES brunnei teretes, deorsum 11/2 lin. crassi glabri nitiduli, superne leviter griseo - pubescentes. FOLIA 6 —12, subpatentia , inferiora 4—6 poll. longa, medio 9 —12 raro 18 lin. lata, subacuta, basi leviter rotundata, modice coriacea, supra viridia glabra, subtus multo pallidiora et inconspicue griseo-incana, venulis numerosis utrinque leviter exsculptis. CAPITULA 1—G, sessilia vel simpliciter corymbosa, pedunculis strictis erecto-patentibus, saepissime distantia, foliis 2 — 3 poll. longis bracteata. INVOLUCRUM 6 — 9 lin. latum, 5 —6 lin. longum, squamis intimis ligulatis obtusis, reliquis sensim brevioribus, arcte adpressis duris griseo-viridibus apice deltoideis subacutis, mediis 11/4 lin. littis. COROLLA glabra 8—9 lin. longa saturate rubro-purpurea. ACHAENIA 2—21/2 lin. longa, costis conspicuis, valleculis primum ciliatis. PAPPUS 4—41/2 lin. longus, setis interioribus gracilibus flexuosis persistentibus.

Habitat in campis montosis prope Arrayas pror. Goyaz: Ganlner 3797 ; in prov. Minas Geraes ad Caxoeira do Campo: Riedel 472, Mart. Herb. F(. Bras. n. 731; in campis prope Lagoa Santa frequens: Warming ; locis ejusdem prov. non indicatis: Sello 5469, Polii 430, Claussen ; denique in prov. S. Paulo in horto ad Ytú : Lund.

42. VERNONIA BUDDLEIAEFOLIA MART. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus robustis albido-incanis; foliis paucis oblanceolatis basi cuneatis subsessilibus obscure crenatis subcoriaceis, supra viridibus scabris, subtus persistenter albido-incanis; capitulis magnis 60—80-floris paucis scorpioideospicatis vel paniculatis distantibus sessilibus, infimis foliis conspicuis bracteatis; involucri squamis multiseriatis adpressis siccis latis obtusis leviter incanis; achaeniis dense sericeis; pappi brunnei setis interioribus exteriores lineares brevissimas 10—12-plo superantibus. Vernonia buddleiaefolia Mart. in DC. Prodr. Herb. Flor. Bras. n. 732 et 741.

V. 45.,

Vernonia squamosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. 419; Walp. Ann. I. 386.

VI.

CAULES simplices grisei erecti subtiliter sulcati teretes, toti persistenter albido-incani, deorsum 3— 4 lin. crassi, praesertim per trientem inferiorem foliati. FOLIA 12 —18, ascendentia, inferiora .5—8 poll. longa, medio 15—24 lin. lata, obtusa vel subacuta, ad basin longe cuneatoangustata, modice coriacea, supra obscure viridia, primum obscure griseopubescentia, vetustate scabra vel scaberrima, subtus persistenter breviter albo-incana, venis primariis erecto-patentibus leviter exsculptis. CAPITULA

Habitat in campis prope Villa de Arrayas prov. Goyaz: Gardner 3794 ex parte; ad Porto das Lagenas prope Cuiaba prov. Mato Grosso: Manso; in prov. Minas Geraes, e. gr. ad Caxoeira do Campo: Hiedel, Mart. Herb. Fl. Bras. 732, 741; ad fluv. Hio Verde: Martius; Serra de Capivari: Widyren 126, 127; Caldas: Heynell III. 647 ; ad Lagoa Santa: Warming ; in campis ad Curvellos : Lund ; locis ejusdem provinciae non indicatis: Pohl, Claussen.

43. VERNONIA COMPACTIFLORA MART. suffruticosa, caulibus gracilibus simplicibus griseo-incanis ad apicem laxe foliatis; foliis sessilibus anguste linearibus uninerviis integris, marginibus valde revolutis, supra viridibus glabris, subtus griseoincanis; capitulis majusculis 40—50-floris simpliciter corymbosis longe pedunculatis; involucri squamis 5—6- seriatis latis subobtusis adpressis tenuiter albo-ins anis; achaeniis villosis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares G—8-plo superantibus.

Vernonia compactiflora Mart. Mss. in Herb. proprio. SUFFRUTEX 11/2—2-pedalis , CAULIBUS teretibus 1 1/2 — 2 lin. crassis, totis persistenter griseo-incanis. FOLIA distantia, ascendentia, inferiora 2 — 3 poll. longa, 3/4—1 lin. lata, supra viridia nitidula, subtus persistenter griseo-incana costa straminea elevata solum perspicua. CAPITULA 1—4 laxe corymbosa, lateralia pedunculis instructa strictis erecto-patentibus 2 4 poll. longis, nudis vel folio solitario bracteatis. INVOLUCRUM circiter G lin. latum et longum, squamis adpressis latis, pilis paucis evanescentibus dorso incanis, intimis ligulatis, mediis 11/2 lin. latis, extimis deltoideis. ACHAENIA dense sericea. PAPPUS stramineus 4 lin. longus, setis firmis persistentibus dense ciliatis.

Habitat in prov. Mato Grosso prope Cuiaba : Manso.

44. VERNONIA HYPOCHAERIS DC. herbacea pedalis acaulis; foliis 4—6 rosulatis sessilibus obovatis obtusis denticulatis coriaceis utrinque viridibus, supra glabris, subtus griseopubescentibus; capitulis solitariis vel geminis pedunculatis magnis 60 —80-floris ; involucri squamis 5—6-seriatis adpressis, exterioribus lanceolatis acutis, reliquis latis obtusis; achaeniis tenuiter sericeis; pappi argentei setis interioribus exteriores lineares brevissimas 10—12-plo superantibus.

Vernonia Hypochaeris DC. Prodr. V. 45. HERBA perennis acaulis erecta. FOLIA 21/2 — 31/2 poll. longa, supra medium 21—24 lin. lata, basi cuneata, rigide coriacea, supra ab initio glabra, vetustate reticulato-venulosa Subscabra, subtus persistenter griseopubescentia venis numerosis exsculptis. PEDUNCULI subpedales brunnei angulati, superne griseo-pubescentes. CAPITULA in specimine nostro solitaria, ex DC. interdum gemina lateralia longe pedicellata. INVOLUCRUM 9 —10 lin. latum, 5 — 6 lin. longuin, squamis extimis lanceolatis acutis 2—3 lin. longis, reliquis ligulatis obtusis dorso subglabris, intimis magis membranaceis 1 — 1 1/4 lin. latis. ACHAENIA tenuiter sericea, plene matura non vidi. PAPPUS 3 — 31/2 lin. longus, setis interioribus flexuosis ciliatis persistentibus.

In prov. Hio Grande do Sul, teste DC.


COMPOSITAE: VERNONIA.

45

45. VERNONIA GRANDIFLORA LESS. suffruticosa pedalis vel altior, caulibus simplicibus glaberrimis ad 3/4 altitudinis laxe foliatis; foliis sessilibus linearibus acutissimis planis integerrimis rigide coriaceis utrinque glaberrimis reticulato-venulosis; capitulis magnis 40—60-floris saepe solitariis terminalibus, interdum 2—3 longe pedunculatis; involucri squamis 4 — 5-seriatis adpressis siccis glabris, interioribus rubellis obtusis, exterioribus acutis; achaeniis villoso-sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Tabula nostra XII. Fig. I. Vernonia qrandiflora Lessinq Linnaea 1831 p. 660 ; DC. Prodr. V. 44. CAULIS castaneus angulatus sulcatus deorsum 1 — 11/ lin. crassus. FOLIA 8 —12 ascendentia, 3—5 pell. longa, medio 11/2 — 5 lin. lata, ad basin et apicem sensim angustata, utrinque subconcolora venulisque inultis pulchre exsculptis, subtus crebre minuteque punctata, costa gracili brunnea valde elevata. CAPITULA saepissime solitaria, interdum 3—3, omnia pedunculis nudis slriclis glabris 3—5 poll. longis fulta. INVOLUCRUM 8 — 13 lin. latum, 6—7 lin. longum, squamis arcte imbricatis scariosis griseoviridibus glabris, interioribus magis membranaceis saepissime saturate rubellis, exterioribus sensim brevioribus, mediis 1 — 11/4 lin. latis, extimis parvis lanceolatis acutis. COROLLA 8 — 9 lin. longa glabra saturate rubropurpurea, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. ACHAENIA dense villosa 11/ lin. longa. PAPPUS ex involucro vix exsertus 5— 6 lin. longus, setis interioribus firmis persistentibus circiter 40 distincte ciliatis. 2

2

Flores odorem Resedae spargunt (Lund).

Habitat in campis prope Caldas prov. Minas Geraes; Regnell III. 651 ; ad fi. lgnacio : Sello 1113 ; in campestribus altis prope Villa de Campanha et Lorena prov. S. Paulo: Martius; in campis graminosis ad Ytú ejusdem prov. : Riedel 889 ; ad Taubate, Mugi et in paludosis prope S. Curtos, item in prov. S. Paulo: Lund.

46. VERNONIA MONOCEPHALA GARDN. suffruticosa erecta 11/2—2-pedalis, caulibus simplicibus dense velutinis ad apicem foliatis; foliis sessilibus amplexicaulibus ovatis vel obovatis obtusis vel subacutis planis obscure crenulatis subcoriaceis utrinque viridibus venisque leviter exsculptis, supra scabris, subtus velutinis; capitulis magnis 60—80-floris paucis simpliciter corymbosis pedunculatis; involucri squamis 6—8-seriatis adpressis duris latis obtusis flavicanti - incanis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia monocephala Gardn. in IIoolc. Lond. Journ. VI. 418. (nomen decipiens, quum species saepissime 4—6-cephala occurrat')-, Walp. Ann. 1. 386. teres nullo modo angulatus, totus dense persistenter flavicantivelutinus, deorsum 2 — 3 lin. crassus. FOLIA vix contigua, ascendentia, inferiora 4—5 poll. longa, ad vel infra medium 2 — 3 poll. lata, subintegra vel obscure crenulala, basi attenuata vel rotundata, supra obscure viridia et setis griseis adpressis inconspicuis scabra, subtus pallidiora primum dense demum tenuiter molliterque flavicanti - velutina. CAPITULA 4—6 laxe corymbosa, pedunculis instructa dense flavicanti-velutinis, 1—3 poll. longis, nudis vel foliis 1—2 valde reductis bracteatis. INVOLUCRUM 10—12 lin. crassum, 8—.9 lin. longum, squamis omnibus duris brunneostramineis latis obtusis primum dorso dense flavicanti-incanis, interioribus demum subcalvatis, mediis 2 lin. latis, exterioribus sensim brevioribus, extimis subdeltoideis. COROLLA glabra saturate purpurea 6 — 7 lin. longa. ACHAKNIA 3 lin. longa dense sericea. PAPPUS 5—51/ lin. longus albidogriseus, setis interioribus circiter 40 gracilibus persistentibus dense ciliatis. CAULIS

2

Crescit in montosis apertis fruticetis consitis prope. Arrayas, prov. Gogaz: Gardner 3794 (ex parte cum V. buddleiaefolia commixta); et in sylvis apertis prope Natividade, ejusdem prov. : Gardner 3257. Compos. I.

46

47. VERNONIA AMMOPHILA GARDN. suffruticosa 3-4pedalis, caulibus simplicibus vel parce ramosis griseo - pubescentibus ad apicem foliatis; foliis sessilibus oblanceolato - oblongis acutis basi rotundatis denticulatis planis coriaceis utrinque viridibus scabris reticulato-venulosis glabrescentibus; capitulis majusculis 40—50-floris scorpioideo-spicatis vel -paniculatis distantibus sessilibus, foliis conspicuis bracteatis; involucri squamis 5-6seriatis duris latis subglabris, intimis ligulatis obtusis, exterioribus subacutis; achaenii costis calvatis, valleculis pilosis; pappi albidi vel straminei setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia ammophila Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 227 ; Walp. Rep. VI. 97. Chrysocoma pedunculata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 37. CAULES teretes multisulcati, deorsum calvati grisei 3—4 lin. crassi, sursum brunnei plus minusve dense griseo - pubescentes. FOLIA modice conferta, ascendentia, inferiora 3 — 5 poll. longa, medio 1 1/2—3 poll. lata, utrinque obscure viridia, punctis minutis et setis inconspicuis ad venas scabra, subtus pallidiora primum minute inconspicue griseo-pubescentia, venulis permultis praesertim ad faciem inferiorem reticulato-exsculptis. CAPITULA saepe 12 — 20 in paniculas scorpioideas ramis erecto - patentibus disposita, omnia distantia sessilia, bracteis inferioribus interdum 2 — 3 poll. longis. INVOLUCRUM circiter 6 lin. latum, 41/2—5 liu. longum, squamis distincte 5—6-seriatis imbricatis adpressis duris griseo-stramineis, exterioribus sensim brevioribus 1 1/4—11/2 lin. latis, ovatis vel lanceoiatis, dorso calvatis vel obscure griseo - puberulis. COROLLA glabra saturate roseopurpurea 6 lin. longa. ACHAKNIA grisea 3 — 3’/2 lin. longa. PAPPUS albidus vel stramineus, 4 — 41/2 liu. longus, setis firmis circiter 30 persistentibus ciliatis.

Habitat prope urbem Goyaz : Burchell 6890 ; in campis montosis prope Arragas prov. Gogaz frequens: Gardner 3795 et 3790; prov. Minas Geraes, e. gr. in sylvis arenosis prope S. Ro mâo ad ripas fluv. 8. Francisco: Gardner 4788 ; frequens in campis prope Lagoa Santa : Warming; ad Curvellos : Lund; Serra de Bom Jardim : Pohl ; prov. S. Paulo, inter Cubatâo et Retiro : Burchell 5391—2 (an recte huc relata ?, squamae involucri vix ultra triseriatae, magis distanter imbricatae); prov. Mato Grosso in Serrado do Rio das Almas; Manso. Var. β. ANGUSTIFOLIA Gardn. loc. cit., foliis ligulatis, inferioribus 5 — 6 poll. longis, 5 — 6 lin. latis, obtusis. In prov. Minas Geraes, in campis siccis ad ripas fluv. Bio Claro: Gardner 4785 ; ad Layoa Santa; Warming. Var. y. VESTITA Baker: foliis subtus persistenter adpresse griseo-pubescentibus; involucri squamis dorso pubescentibus. Ad Lagoa Santa prov. Minas Geraes; Warming; in eadem provincia: Claussen. Inter V. bardanoidem et V. macrophyllam medium tenens, foliis prioris, capitulis posterioris donata.

B.

LEPIDAPLOAE

OLIGOCEPHALAE.

Herbae perennes vel suffrutices humiles, capitulis paucis (1—12) parvis vel mediocribus 15—40-floris. CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM. 1. Subscaposae. Monocephala Oligocephala 2. Monocephalae, caulibus foliatis. Folia distantia 1—3 poll. longa .... Folia modice conferta 1/4—poll. longa

7

48. V. 49. V.

ADENOPHVLLA. CEPHALOTES.

50. V. DESERTORUM. 51. V. STOECHAS.


47

COMPOSITAE: VERNONIA.

8. Oligocephalae, caulibus foliatis, foliis angustis uninerviis.

a. Folia utriuque viridia glabra. Folia pauca distantia 52. V. PSILOPHYLLA. 53. y. BREVIFOLIA. Folia plurima conferta b. Folia subtus albido-incana. α. Involucri squamae omnes ascendentes. Folia semipollicem longa ... 54. V. ROSMARINIFOLIA. Folia sesquipollicem longa . . 55. V. LINEARIFOLIA. β. Involucri squamae exteriores squarrosae 56. V. INTERMEDIA. 4. Oligocephalae, caulibus foliatis, foliis latis penninerviis. a. Herbae perennes. α. Involucri squamae squarrosae . . . 57. V. OVATA. β. Involucri squamae ascendentes adpressae. * Squamae latae, interiores saturate rubrae 58. V. ERYTHROPHILA. ** Squamae angustae griseo-stramineae. Involucrum 4 — 5 lin. longum . . 59. V. SIMPLEX. Involucrum 21/2 longum . . 60. V. PSILOSTACHYA. b. Suffrutices. Folia lanceolata 3—4 poll. longa . . 61. V. MOLLISSIMA. Folia oblongo-oblanceolata l1/2— 2 poll. longa 62. V. VEPRETORUM. 48. VERNONIA ADENOPHYLLA MART. suffrutex semipedalis, caulibus basi ramosis, ramis monocephalis deorsum conferte foliatis; foliis parvis oblanceolatis sessilibus coriaceis planis utrinque glabris subtus glanduloso - punctatis; capitulis mediocribus 20—30-floris ; involucri squamis circiter 4-seriatis lanceolatis siccis obtusis vel subacutis; achaeniis villosis; pappi grisei setis interioribus exteriores lineares 6—12-plo superantibus.

Tabula nostra XII. Fig. II. Vernonia adenophylla Mart. in DC. Prodr. V. 17. CAULES basi lignosi reptantes (verosimiliter inter saxa), ramosi, ramis erectis dimidio inferiore solum foliatis et griseo-pubescentibus. FOLIA ramorum sterilium 0—9 subrosulata, ramorum fertilium laxiora, omnia coriacea integra plana, obtusa vel subacuta, utriuque glabra, venis primariis erecto-patentibus exsculptis, subtus minute sed conspicue glandulosopunctata, e medio ad basin subspathulatim angustata, majora 8—10 lin. longa, supra medium 4—5 lin. lata. CAPITULA semper solitaria, pedunculis strictis gracilibus, apice leviter pubescentibus, nudis vel medio folio perparvo bracteatis, 2—4 poll. longis. INVOLUCRUM campanulatum 41/2— 5 lin. longum et crassum, squamis omnibus siccis substramineis, dorso leviter nigrescenti-incanis, interioribus obtusis 3/4 lin. latis, exterioribus subacutis. COROLLA glabra rubro-purpurea 5 lin. longa. ACHAENIA 1 1/4 lin. longa subcylindrica dense villosa. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus 30 vel ultra, flexuosis, firmis, dense plumoso-ciliatis.

Habitat in prov. Minas Geraës: Riedel Serro Frio: Martius.

. 496 ; e. yr. in altis

11

et obscure breviter griseo-puberula, subtus dense persistenter griseo-incana, vente curvato-ascendentibus leviter exsculptis. SCAPUS 4—10 poll. longus herbaceus 11/2 lin. crassus, foliis 2-3 perparvis linearibus ascendentibus bracteatus, dimidio inferiore leviter, superiore dense griseo-canescens. CORYMBI l1/2—3 poll. lati, pedunculis interdum subnullis, interdum 1/2 — 1 poll. longis, deuse griseo-canescentibus. INVOLUCRUM 5—8 lin. longum et latum, squamis exterioribus nigrescentibus, dorso leviter incanis, herhaceoscariosis, intimis magis membranaceis margine rubro-tinctis. COROLLA 5—6 lin. longa, glabra, rubro-purpurea. ACHAENIA 1 — 1 1/4 lin. Jonga, dense griseo-villosa. PAPPUS 2 / —3 lin. longus, setis interioribus circiter 30, firmis, dense ciliato-plumosis. 1

2

Habitat prope Caldas prov. Minas Geraes: Regnell II. 172; et in prov. S. Paulo in campis editis ad Muyi: Lund. herba perennis 50. VERNONIA DESERTORUM MART. /2—1-pedalis, caulibus plq. simplicibus gracilibus saepissime monocephalis; foliis sparsis linearibus v. lineari-lanceolatis acutis serrulatis subcoriaceis utrinque viridibus sparse pubescentibus, venis exsculptis; capitulis mediocribus 20 — 25-floris ; involucri squamis herbaceo-scariosis subbiseriatis lanceolatis acutis pubescentibus; achaeniis villosis; pappi straminei vel albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. 1

Tabula nostra XIII. Fig. I.

Vernonia desertorum Mart. in DC. Prodr. V. 43; Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 428. RADIX crassa lignosa tuberosa. CAULES complures erecti flexuosi 4—12 poll. longi, primum pilis griseis firmis erecto-patentibus subdense vestiti, demum in dimidio inferiore subcalvati. FOLIA 6 — 9 ascendentia, 1—3 poll. longa, e medio 11/2—2 lin. lato ad apicem acutum et basin sensim angustata, plana, modice coriacea, utrinque pilis laxis griseis sparsis vestitu, demum subglabrescentia, venis erecto-patentibus utrinque exsculptis. CAPITULA 1 v. 2, pedunculis dense griseo-pubescentibus fulta. INVOLUCRUM campanulatum, 4—6 lin. crassum et longum, squamis omnibus herbaceo-scariosis lanceolatis aculis griseo-viridibus, dorso griseo - pubescentibus. COROLLA saturate roseo-purpurea glabra. ACHAENIA 1/4 — 1 1/2 lin. longa, dense griseo-sericea. PAPPUS 4—41/2 lin. longus, albidus vel stramineus, involucrum aequans vel paullulum superans, setis interioribus 30—40 firmis flexuosis dense ciliatis.

Habitat saepe cum Vernonia simplici consociata, in campis siccis montosis prope missionem Douro prov. Goyaz: Gardner 3250 ; inter Hio Subrado et Ilio Paranan: Burchell 7957; inter Bau et Campoaberto : Burchell 6086; porro in prov. Minas Geraës, e. yr. in deserto trans flumen S. Francisco: Martius, Netto ; ad Caldas: Regnell III. 656 ex parte; in campis lapidosis nuper ustis frequens prope Lagoa Santa, in mensibus primis temporis pluviosi florens: Warming ; locis ejusdem prov. non indicatis: Claussen, Riedel ; in campis ad Curvello et Aleyres prov. S. Paulo: Lund ; et ad lyreya Velha vivax ex incendiis camporum: Blanchet 3221. Var. β.

49. VERNONIA CEPHALOTES DC. herbacea semipedalis vel pedalis; foliis ad basin 4 — 5 rosulatis sessilibus obovatooblongis obtusis crenatis crasse papyraceis, supra subglabris saturate viridibus, subtus persistenter griseo-incanis ; capitulis 4—8 mediocribus simpliciter corymbosis saepissime pedunculatis 35—40floris; involucri squamis 2—3-seriatis subaequilongis lanceolatis acutis herbaceo-scariosis, intimis leviter coloratis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4 —6-plo superantibus. Vernonia cephalotes DC. Prodr. V. 57. Chrysocoma oligophylla Vell. Fl. Flum. VIII. t. 2?. HERBA perennis subacaulis erecta, RADICE lignosa breviter reptante, basi solum foliatis. FOLIA sessilia ascendentia, 3—4 poll. longa, supra medium 18—21 lin. lata, papyracea, flexibilia, supra saturate viridia

CAULIBUS

48

CAMPESTRIS

Baker.

Vernonia campestris DC. Prodr. V. 43. FOLIA lineari - lanceolata, 3 — 6 lin. lata. lin. lata. PAPPUS albidus vel stramineus.

CAPITULA

1—3,

6—7

Habitat cum typo locis /tumidioribus prov. Goyaz; Gardner 3249; in prov. S. Paulo campis editis frequens: Lund; in prov. Minas Geraës: Wigren 120, Pohl ; e. yr. in campis prope Lagoa Santa: Warming. Var. y.

LONGIPES

Baker.

Gracilior, tota minus pubescens; folia angustiora medio 1/2 — 1 1/2 lin. lata; pedunculi elongati, 2—8 poll. longi.

Habitat locis arenosis prope, missionem Douro prov. Goyaz, cum varietatibus praecedentibus : Gardner 3248; inter Ilio Urit et Hio das Pedras: Burchell 7383.


COMPOSITAE: VERNONIA.

49

51. VERNONIA STOECHAS MART. suffruticosa 1/2—1-pedalis, caulibus simplicibus gracilibus usque ad apicem foliatis, totis albo-incanis ; foliis parvis sessilibus linearibus uninerviis integris margine revolutis, supra viridibus glabris, subtus alboincanis; capitulis mediocribus 25—30-floris solitariis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis subacutis scariosis dorso leviter incanis; achaeniis sericeis; pappi griseo-straminei setis interioribus exteriores lineares 3—6-plo superantibus.

Tabula nostra XIII. Fit/. II.

CAUI.ES erecti graciles teretes, deorsum t lin. crassi, tot i persistenter adpresse albo-incani. FOLIA modice conferta, ascendentia, ericoidea, 3 — 6 lin. longa, basi 3/4 — 1 lin. lata, marginibus valde revoluta, supra glaberrima saturate viridia, subtus dense albo-inennu, costa media solum perspicua. CAPITULA (in speciminibus tribus nobis visis) solitaria. INVOLUCRUM 5—6 lin. crassum, 4 — 5 lin. longum, squamis omnibus siccis griseo-viridibus margine magis stramineis, mediis 1 lin. latis, exterioribus sensim brevioribus, extimis ovatis. COROLLA glabra 41/2 — 5 lin. longa. ACHAENIA (immatura) griseo-sericea. PAPPUS 4 lin. longus, setis interioribus circiter 30, firmis, distincte ciliatis, apice barbellatis.

Ad Vern. line ari foliam Less. arcte accedit, differt autem foliis mullo minoribus, capitulis solitariis et involucri squamis haud acuminatis.

Habitat in campis altis Serro Frio prov. Minas Geraes: Martius. 52. VERNONIA PSILOPHYLLA DC. suffruticosa erecta 1—2-pedalis parce ramosa, caulibus gracillimis glabris usque ad apicem foliatis; foliis anguste linearibus subuninerviis sessilibus rigide coriaceis, utrinque viridibus glabris, subtus conspicue punctatis; capitulis paucis parvis 20—25-floris laxe corymbosis; involucri squamis 5—6-seriatis adpressis lanceolatis subacutis dorso leviter incanis; achaeniis sericeis; pappi grisei setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus.

Vernonia psilophylla DC. Prodr. V. 28. Vernonia lineariaefolia DC. l. c.'

DC.

Vernonia Paulina Mart. in Herb. Monae. Cymae 1 — 3-florae simplices vel dichotome furcatae, capitulis lateralibus omnibus breviter pedunculatis.

Habitat in prov. S. Paulo, in campis editis: Martius; locis Brasiliae non indicatis: Riedel 1154, Hagendorf. MEGACEPHALA

Baker.

Capitula majora, 4—41/2 lin. longa et lata. longa. Pappus 3 lin. longus.

RADIX lignosa cylindrica obliqua 2 — 3 lin. crassa. CAULES graciles flexuosi angulati glabri sulcati, undique glabri. FOLIA patentia vel 1 1 ascendentia, 6—15 lin. longa, medio /4 — /2 lin. lata, saturate viridia, siccitate nigricantia, subcoriacea, glaberrima, marginibus revoluta. CAPITULA interdum solitaria, interdum pauca corymbosa, lateralia terminali minora, pedunculis ascendentibus foliatis 1—2 poll. longis fulta. INVOLUCRUM late campanulatum, 5—6 lin. latum, 4—5 lin. longum, squamis subsiccis arcte imbricatis dorso pius minus deuse albido-incanis, exterioribus gradatim brevioribus, intimis interdum rubro-tinctis. COROLLA saturate rubra glabra 5 — 6 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa turbinata dense albo-sericea. PAPPUS albidus 3 lin. longus involucrum subaequans, setis 30—40 firmis dense ciliatis.

Habitat in prov. Minas Geraes inter S. Joao d’El Reg et Ouro Preto: Martius; prope Caldas et Casa Branca: Regnell III. 662; loco non addicto: Riedel 997 ; porro in prov. S. Paulo, e. gr. ad Mugi-merim: Burchell 5143, et inter Mugi-merim et Orisanga: Burcbell 5192 ; in campis ad Uberava et versus Ilio das Velhas: Lund; locis non addictis: Weir 313, Sello 5070, Hagendorf; denique prope Corrientes ad ostium fluv. Ilio Grande: Tweedie. Var. β.

ERIOIFOLIA

Baker.

Vernonia erioifolia Hook. et Arn. Comp. Bot. May. I. 236. Robustior, capitulis majoribus, foliis crassioribus latioribus (medio

Habitat Brasiliae centralis locis non addictis: Polii 668, Riedel 1154 ; in prov. Itio Grando do Sul, teste DC. loc. cit.

Var. y.

Vernonia brevifolia Lessing Linnaea 1829 p. 285, 1831 p. 659; DC. Prodr. V. 44. Vernonia filifolia Mart. Mss. in Herb. proprio.

1 lin. latis) margine minus revolutis.

CAULES firmi gracillimi stricti brunnei glaberrimi, superne sulcati, basi vix ultra 1/2 lin. crassi. FOLIA 13 — 20 ascendentia, rigide coriacea, inferiora 2 — 4 poli. longa, medio 1/2 — 1 lin. lata, acuta, integerrima, marginibus planis vel leviter revolutis, utrinque viridia glaberrima, subtus crebre excavato - punctata, costa media prominente, nervis reliquis haud vel vix obviis. CAPITULA 4 — 8, pedunculis strictis nudis erecto - patentibus 1—21/2 poll. longis. INVOLUCRUM campanulatum 21/2—3 lin. longum, squamis oblongo-ligulatis arcte imbricatis griseo-viridibus apice nigrescentibus,' mediis 1/2 lin. latis, intimis magis membranaceis purpurascentibus obtusis vel obscure cuspidatis. COROLLA glabra saturate rubra, 21/2—3 lin. longa. ACHAENIA 3/4 lin. longa dense griseo-sericea. PAPPUS 2 lin. longus nigrescenti-griseus, ex involucro haud exsertus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus.

PAULINA

53. VERNONIA BREVIFOLIA LESS. herbacea 1—11/2-pedalis, caulibus caespitosis simplicibus glabris usque ad apicem subdense foliatis; foliis lineari-filiformibus sessilibus acutis uninerviis margine revolutis utrinque glaberrimis; capitulis mediocribus 30—40-floris solitariis vel 2—6 laxe corymbosis; involucri squamis 3 — 4-seriatis nigrescentibus lanceolatis acuminatis tenuiter incanis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—6-plo superantibus. Tabula nostra XIV. Fig. 1.

Vernonia Stoechas Mart. in Heri. Reg. Monac.

Var. β.

50

Achaenia 1—11/4 lin.

Habitat in Serra de Calhura, prov. (?): Sello. Praeterea legit Lund, verisimiliter in prov. S. Paulo (Herb. Warming).

In Parana et Buenos Ayres : Tweedie; ad Corrientes : Baird; ad ripas fluv. Rio Grande: Fox. 54. VERNONIA ROSMARINIFOLIA LESS. suffruticosa erecta 11/2—2-pedalis, caulibus gracillimis parce ramosis usque ad apicem foliatis ubique albido-incanis; foliis perparvis sessilibus ericoideis anguste linearibus acutis uninerviis, margine integerrimo revolutis, supra viridibus glabris, subtus albo-incanis; capitulis parvis 20-floris ad apicem ramorum sessilibus; involucri squamis 4—5seriatis adpressis lanceolatis acuminatis dorso dense albido-incanis; achaeniis dense sericeis; pappi grisei setis interioribus exteriores brevissimas 6—8-plo superantibus.

Vernonia rosmarinifolia Lessing Linnaea 1829 p. 286, 1831 p. 672; DC. Prodr. V. 57. CAULES deorsum vix ultra 1/2 lin. crassi, toti persistenter albidoincani. FOLIA modice conferta, ascendentia, 5 — 6 lin. longa, 1/2 lin. lata, basi angustata, supra obscure viridia ab initio glaberrima, subtus albidoincana, costa gracili prominula. CAPITULA 3—4 ad apicem ramorum aggregata, foliis ascendentibus more Lgchnophorae cincta. INVOLUCRUM 21/2—3 lin. longum et latum, squamis omnibus lanceolatis acuminatis, exterioribus basi vix 1/2 lin. latis dorso dense incanis, intimis brunneis subglabris magis membranaceis. COROLLA glabra 3 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa, pallida, dense sericea. PAPPUS 2 lin. longus, setis interioribus circiter 15 demum caducis.

Ad V. linearem Spreng. habitu et foliis proxime accedit, sed differt capitulorum dispositione et pappo.

Habitat in Serra de Oiro branco prov. Minas Geraes: Sello.


51

COMPOSITAE:

55. VERNONIA LINEARIFOLIA LESS. suffruticosa erecta subpedalis, caulibus simplicibus gracilibus usque ad apicem foliatis, totis albo-incanis; foliis sessilibus anguste linearibus uninerviis acutis rigide coriaceis, supra viridibus glabris, subtus albo-incanis; capitulis mediocribus 25—30-floris simpliciter corymbosis pedunculatis; involucri squamis 5 —6-seriatis duris latis cuspidatis adpressis leviter albido - incanis; achaeniis sericeis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 5 — 6-plo superantibus.

Vernonia linearifolia Lessing Linnaea 1829 p. 287, 1831 p. 672, non Hook. et Arn. (Comp. Bot. Mag. I. 237.). Vernonia linarifolia DC. Prodr. V. 57. (V. linariaefolia I)C. Prodr. V. 28. est species diversa). RADIX crassa obliqua lignosa. CAUI.ES teretes firmi caespitosi erecti vix 1 lin. crassi, ubique persistenter albido-incani. FOI.IA modice conferta, ascendentia, rigida, ericoidea, inferiora 15 —18 lin. longa, 3/4—1 lin. lata, superiora paulo minora, supra perfecte viridia et ab initio glaberrima, subtus crasse albo-incana, costa subimmersâ , marginibus integerrimis leviter revolutis. CAPITULA 3—3 simpliciter corymbosa, pedunculis foliatis dense incanis 9—18 lin. longis fulta. INVOLUCRUM campanulatum 5—6 lin. latum, 41/2—5 lin. longum, squamis omnibus duris griseo-viridibus adpressis, dorso leviter albido-incanis, apice cuspidatis, mediis 1 lin. latis. COROLLA glabra saturate rubra 4 — 41/2 lin. longa. ACHAENIA dense albido-sericea; perfecte matura non vidi. PAPPUS 3 lin. longus, ex involucro vix exsertus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus.

Ad V. linearem inter Scorpioideas habitu et foliis proxime accedit.

Habitat in Serra de Capivary prov. Minas Geratis: Sello.

56. VERNONIA INTERMEDIA DC. suffruticosa subpedalis, caulibus simplicibus leviter albido-incanis usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus anguste linearibus integris margine revolutis coriaceis, supra glabris viridibus, subtus albido-incanis; capitulis mediocribus 25 —30-floris corymbosis, lateralibus simpliciter pedunculatis; involucri squamis 5-6-seriatis obtusis, intimis glabris rubellis, exterioribus squarrosis dense incanis; achaeniis villosis; pappi albidi vel straminei setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus.

Vernonia intermedia DC. Prodr. V. 27. Vernonia linearifolia Hooik. et Arn. Gomp. Bot. May. I. 237, non Lessing, nec DG. CAUI.KS caespitosi, deorsum calvati teretes 1 lin. crassi, superne leviter albido-incani, usque ad apicem dense foliati. FOI.IA ascendentia, 3—9 poll. longa, 1/2— 11/2 lin. lata, supra viridia costa exarata, subtus dense persistenter albido-incana. CAPITUI.A 4 — 6, terminale saepissime sessile, lateralia pedunculis nudis vel foliatis ascendentibus simplicibus 1 /2 —1 1/2 poll. longis dense albo-incanis fulta. INVOLUCRUM campanulatum 41/2 — 5 lin. longum et latum, squamis intimis glabris rubellis, exterioribus sensim brevioribus et angustioribus magis coriaceis dorso dense albido-incanis. COROI.I.A glabra saturate rubro - purpurea 4 — 41/2 lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 3 1/2 lin. longus, setis 30—40 firmis dense ciliatis.

Ad V. squarrosam et rubricaulem foliis et habitu generali et ad priorem involucro accedit, sed valde differt dispositione capitulorum.

VERNONIA.

52

capitulis mediocribus 25—30-floris 3-6 simpliciter spicatis conspicue bracteatis; involucri squamis 4—5-seriatis, intimis ligulatis subobtusis purpurascentibus rectis, reliquis duris'cuspidatis valde squarrosis; achaeniis dense sericeis; pappi argentei setis interioribus exteriores lineares 5—G-plo superantibus.

Vernonia ovata Lessing Linnaea 1829 p. 294, 1831 p. 661 DC. Prodr. V. 45. HERBA perennis. CAUI.KS erecti teretes virides inconspicue pubescentes. FOLIA 6 — 8 subpatentia, majora 2 — 21/2 poll. longa, medio 13—15 lin. lata, ad petiolum brevem cuneatum angustata, tenuia, flexilia, plana, penninervia, supra plene viridia, subtus pallidiora. CAPITUI.A in exemplis visis 3—6 sessilia segregata, bracteis inferiorum oblongis 12 —15 lin. longis, superiorum involucrum superantibus. INVOLUCRUM 4 — 41/2 lin. longum et latum, squamis intimis reliquas distincte superantibus nitidis glabris rubellis, exterioribus duris griseo - viridibus leviter incanis. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 3 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus.

Exempla tantum 3 originalia a cl. LESSINGIO descripta in Herb. Reg. Berol. vidi, verosimiliter nimis aucta, sed ab Axillifloris nostris omnibus plane diversa.

Habitat in prov. Parahiba do Sul : Sello. 58. VERNONIA ERYTHROPHILA DC. herbacea 1—1 1/ pedalis, caule simplici usque ad apicem foliato, setis viscosis patentibus hispido; foliis sessilibus modice confertis oblanceolatis subcoriaceis undulato-crenulatis, supra viridibus scabris, subtus subglabris saturate rubris; capitulis 4 — 8 corymbosis mediocribus 20—30-floris ; involucri squamis ascendentibus lanceolatis acutis triseriatis glabris, exterioribus scariosis, interioribus coloratis; achaeniis rubro-villosis; pappi setis interioribus exteriores lineares 6-8-plo superantibus. 2

Vernonia erythrophila DC. Prodr. V. 57. Vernonia erythrophiloides Schultz-Bip. in sched. herb. Regnell. HERBA perennis erecta, RADICE lignosa haud tuberosa, CAULIBUS substrictis griseis, deorsum 1 1/2 lin. crassis sulcatis, sursum angulatis setis moniliformibus brevibus patentibus flexuosis glanduliferis undique vestitis. FOI.IA 8—13 ascendentia, acuta vel oblusa, majora 3—4 poll. longa, medio 8—13 lin. lata, plana, basi leviter rotundata, margine crispatocrenata vel denticulata, supra obscure viridia et setis brevibus griseis firmis scabra, subtus praeter costam glabra undique saturate purpureoru bra (an siccitate?), venis primariis erecto - patentibus exsculptis. CoRYMBI laxi vel subdensi, 3—6 poll. lati, pedunculis lateralibus flexuosis dense patenter hispidis, 1/4—3 poll. longis, medio vel basi saepe sed haud semper foliis perparvis bracteatis. INVOLUCRUM 6 — 7 lin. crassum, 5 — 6 lin. longum, squamis exterioribus et intermediis duris scariosis 1 — 11/2 lin. iatis, intimis magis membranaceis saturate rubris. COROI.I.A rubra glabra 6 lin. longa. ACHAENIA 1 1/4 — 1 1/2 lin. longa dense rubro-villosa. PAPPUS 41/2 lin. longus, basi ruber, setis interioribus flexuosis distincte ciliatis, circiter 30, albidis vel griseis.

Species distinctissima ab omnibus aliis habitu generali, involucri squamis, et achaenii pilis rubris facile distinguenda.

Habitat in pro». Rio Grande do Sul, teste DC.; prope urbem Montevideo : Sello, King, Isabelle, Gibert ; ad Maldonado : Tweedie.

Ilabitat in prov. Minas Geraes: Claussen, Widgren 116 ; e. gr. prope Caldas: Regnell I. 257; in campis editis ad Mugi das Crines, prov. S. Paulo: Lund.

57. VERNONIA OVATA LESS. herbacea, caulibus gracillimis simplicibus subpedalibus leviter albido-pubescentibus usque ad apicem sparse foliatis; foliis breviter petiolatis obovatooblongis acutis integris papyraceis utrinque viridibus glabris;

59. VERNONIA SIMPLEX LESS. herbacea perennis 1/2 —1pedalis, caulibus simpli ibus caespitosis laxe griseo-sericeis; foliis sparsis sessilibus herbaceis linearibus vel lanceolatis, subintegris vel crenatis, praecipue infra dense griseo-sericeis; capitulis me-


COMPOSITAE: VERNONIA.

53

diocribus 15—25-floris corymbosis raro solitariis; involucri squamis 3—4-seriatis ascendentibus linearibus scariosis griseis acutis vel acuminatis; achaeniis villosis; pappi griseo - straminei setis interioribus exteriores consimiles 6—8-plo superantibus.

Vernonia simplex Lessing Linnaea 1829 p. 280, 1831 p. 659; DG. Prodr. V. 43; Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 428. Vernonia erigerontis Mart. Herb. olim. RADIX lignosa crassa tuberosa, tuberculis dense griseo-sericeis coronata. CAUI.ES erecti grisei herbacei, profunde sulcati, pilis griseis subpatentibus sericeis dense vestiti. FOLIA fi—12 ascendentia, a capitulis remota, linearia, 11/2—3 poll. longa, medio 11/2 — 3 lin. lata, subobtusa, uninervia, haud coriacea, supra obscure viridia et tenuiter albido-sericea, subtus dense albido - sericeo-incana. CORYMBI 1 —2 poll. lati, capitulis 2—10 plerumque confertis raro sublaxis. INVOLUCRUM 4 — 5 lin. longum et*latum, squamis omnibus linearibus acutis dorso interdum dense, interdum tenuiter griseo-sericeis, exterioribus gradatim brevioribus. COROLLA purpurea 5 — 6 lin. longa, tubo gracili glanduloso-setoso, lobis apice penicillatis. ACHAENIA 1 lin. longa, dense sericea. PAPPUS 4 — 41/2 lin. longus, setis interioribus 20 — 30 firmis distincte ciliatis saturate griseostramineis.

Habitat in campis siccis regionis Oreadum late distributa, saepe cum V. desertorum consudata. Prov. Goyaz, inter Pe-do-morro et Ilio Verissimo: Burchell 5994 ; inter Bom-Jesus et Fazenda-secca : Burchell 754 4 ; prov. Minas Geraes, in campis deserti juxta Serra de S. Antonio: Martius; ad Caldas: Regnell I. 251 ; prope Lagoa Santa in campis lapidosis nuper ustis, imprimis veris mensibus florens: W arming; prov. Bahia: Blanchet 3413 ; prov. S. Paulo in campis ad Santa Luzia: Lund; in vicinia urbis Morumbi : Burchell 4534/2 ; denique ad Rio Paraima et ,,Fazenda do Fareya“: Sello. Var. /3.

LATIFOLIA

Baker.

Robustior, pedalis vel sesquipedalis, foliis lanceolatis 3 — 4 poll. longis, medio 6— 10 lin. latis, distincte crenulatis vel denticulatis.

Habitat prov. Goyaz, in campis altis prope missionem Douro : Gardner 3253 et 3251 (forma involucri squamis 6—7 lin. longis, magis acuminatis,' demum subsquarrosis); inter Megaponte et Caixara: Burchell 6310. Var. y. REGNELLII Baker. Pedalis vel sesquipedalis, foliis anguste linearibus 2—3 poll. longis integris, marginibus subparallelis valde revolutis, supra pilis griseo-sericeis adpressis sparse vestitis, subtus dense albo-sericeo-incanis. Capitula minora 10—12-flora. Involucrum 31/2 — 4 lin. longum, squamis 2—3-seriatis griseo-purpurascentibus, dorso griseo-incanis. Pappus sordide flavescens, ex involucro magis exsertus quam in formis reliquis. (Verisimiliter species propria.)

Habitat in prov. Minas Geraes, e. gr. in campis prope Caldas: Regnell III. 65(i ex parte; Serra de Capivary : Sello ; et in prov. S. Paulo, in campis ad Mugi: Lund. 60. VERNONIA PSILOSTACHYA DC. herbacea perennis subpedalis, caulibus simplicibus laxe griseo-sericeis; foliis sparsis sessilibus herbaceis lanceolatis acutis subintegris utrinque viridibus, supra sparse, subtus dense griseo-sericeis; capitulis mediocribus 20—25-floris paucis scorpioideo-spicatis; involucri squamis 2—3-seriatis lanceolatis acuminatis ascendentibus' herbaceo-scariosis dorso sericeo-incanis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia psilostachya DC. Prodr. V. 43. CAUI.ES erecti flexuosi teretes, basi vix 1/2 lin. crassi, ubique pallide brunnei, pilis sericeis griseis vel flavidis 1/2 — 3/4 lin. longis vestiti. FOLLA 8—12 ascendentia, nullo modo coriacea, 2—3 poll. longa, medio 4 — 5

Compos. I.

54

lin. lata, basi leviter rotundata, supra viridia tenuiter sericea, subtus pilis sericeis griseo - flavidis persistenter vestita. CAPITULA in exemplis visis 3 — 4 ad apicem in spicam scorpioideam disposita, omnia approximata. INVOLUCRUM campanulatum 21/2 lin. longum, squamis omnibus lanceolatis acuminatis ascendentibus griseo-brunneis dorso dense breviter sericeis, maximis vix ultra 1/2 lin. latis. ACHAENIA 1/2 — 3/4 lin. longa dense sericea. PAPPUS ex involucro exsertus 2 lin. longus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus. Inter V. desertorum et V. simplicem medium tenens, involucri squamis prioris, foliis posterioris; ab ambabus diversa dispositione capitulorum.

Habitat in - campis paludosis prope Mugi et Taubaté prov. S. Paulo: Lund.

61. VERNONIA MOLLISSIMA D. DON: suffruticosa, caulibus simplicibus usque ad apicem foliatis totis laxe albidoincanis; foliis sessilibus lanceolatis planis subintegris penninerviis, supra viridibus glabrescentibus, subtus dense albidoincanis; capitulis mediocribus 30— 40-floris corymbosis omnibus pedunculatis, bracteis perparvis linearibus; involucri squamis 4—5-seriatis lanceolatis acutis adpressis, exterioribus dense albidolanosis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4 —5-plo superantibus.

Vernonia mollissima D. Don in Herb. Lambert; Hook. et Arn. Comp. Bot. May. I. 237. SUFFRUTEX pedalis vel altior, CAULIBUS gracilibus teretibus sulcatis deorsum 1 —2 lin. crassis. FOI.IA ascendentia, modice conferta, acuta vel obtusa, 3—4 poll. longa, medio 8—12 lin. lata, plana, integra vel obscure undulato-crenulata, basi leviter rotundata, modice coriacea, foliis Salicis Smithianae simillima, supra pallide viridia, primum obscure griseopubescentia, demum calvata, subtus dense persisteuter molliterque albidoaraneoso-incana, venulis multis perspicuis. CORYMBI 2 — 4 poll. lati, ramis dense albido-araneosis, basi bracteis linearibus 3 — 9 lin. longis suffultis, lateralibus dichotome furcatis, pedunculis ultimis nudis 1/2—2 poll. longis. INVOLUCRUM 5 — 6 lin. latum, 4—41/2 lin. longum, squamis intimis rubellis dorso subglabris, exterioribus sensim brevioribus dorso dense albido-incanis. COROLLA glabra saturate rubro-purpurea, 5 — 6 lin. longa. ACHAENIA vix matura 1 lin. longa. PAPPUS ex involucro exsertus, setis 30—40 firmis distincte ciliatis.

Habitat in regionibus dictis „Pampas“ Bonariae et ad ripas fluv. Parana prope urbem Santa Fé : Gillies, Tweedie. In Brasilia australiore forte etiamdum invenienda.

62. VERNONIA VEPRETORUM MART. suffruticosa copiose ramosa, ramis griseo-incanis ad apicem foliatis; foliis modice confertis planis mediocribus subcoriaceis sessilibus oblanceolato-oblongis acutis, supra viridibus glabris, subtus persistenter griseo-incanis; capitulis mediocribus 20—25-floris 2—8 subsessilibus vel breviter pedunculatis corymbosis; involucri squamis lanceolatis griseo - stramineis obtusis leviter incanis; achaeniis villosis; pappi griseo - purpurascentis setis iuterioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus.

Vernonia vepretorum Mart. in DG. Prodr. V. 59. SUFFRUTEX 3—4-pedalis (Princeps Neuwied) copiose ramosus, RAMIS teretibus gracilibus strictis erecto - patentibus sulcatis. FOLIA ascendentia, inferiora oblongo-oblanceolata, 11/2—2 poll. longa, medio 6—9 lin. lata, obscure crenulata, basi leviter rotundata, superiora minora lanceolata; omnia modice coriacea, supra nitide saturate viridia, subtus pilis griseis adpressis persistentibus dense incana, venis utrinque exsculptis, lateralibus curvato-ascendentibus. CORYMBI 1—2 poll. lati, pedunculis nudis, omnibus simplicibus basi folio reducto bracteatis, dense griseo-incanis, late-

8


COMPOSITAE: VERNONIA.

55

ralibus 3—9 lin. longitudine attingentibus. INVOLUCRUM campanulatum, 4/2—5 lin. longum, 4—41/2 lin. crassum, squamis circiter 4-seriatis arcte imbricatis siccis, interioribus 1 lin. latis, omnibus subobtusis dorso leviter incanis. RECEPTACULUM 1 1/2 lin. latum distincte alveolatum. ACHAENIA 2 lin. longa undique persistenter villosa. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus circiter 30 firmis flexuosis valde ciliatis. 1

Habitat in deserto trans Serram de Antonio et prope Caitete pro v. Minas Geratis : Martius; ad ltambe: Pohl ; in Serra de Itabira : Lund ; prov. Bahia inter frutices prope Arrayal da Conquista : Princ. Neuwied; Loco Brasiliae non indicato: Sello 783, 983.

C.

LEPIDAPLOAE

GLOMERATAE.

Herbae perennes vel suffrutices, capitulis parvulis glomeratis (stirps habitu ad Lychnophoreas accedens). CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM. 1. Herbae perennes, capitulis ad apicem caulis in glomerulum unicum aggregatis. Folia acuta lineari-lanceolata .... 63. V. SCAPIGERA. Folia obtusa oblanceolata 64. V. ALPESTRIS. 2. Suffrutices, capitulis thyrsoideo- paniculatis ad apicem ramorum aggregatis. a. Involucri squamae acuminatae squarrosae . 65. V. DECUMBENS. b. Involucri squamae adpressae. a. Folia linearia. Capitula 4—5-flora . 66. V. OLIGOLEPIS. β. Folia lata, basi late rotundata. * Capitula 8—12-flora. Involucri squamae 3—5-seriatae. Achaenia cylindrica tenuiter pilosa 67. V. CHAMAEDRYS. Achaenia turbinata dense villosa . 68. V. BARBATA. ** Capitula 20—25-flora. Involucri squamae 8—9seriatae 69. V. OLIGACTOIDES.

63. VERNONIA SCAPIGERA BAKER: herbacea subacaulis; foliis plerisque rosulatis lineari - lanceolatis acutis sessilibus subcoriaceis utrinque nitide lepidoto-incanis, venis subimmersis; pedunculis bipedalibus, folia 2 — 3 reducta distantia gerentibus; capitulis mediocribus campanulatis circiter 30-floris, omnibus vel plerisque in glomerulum terminalem a foliis remotum aggregatis; involucri squamis ligulatis obtusis dorso dense griseo - incanis; pappi rufescentis paleis exterioribus complanatis quam interiores filiformes 6—8-plo brevioribus. Proteopsis scapigera Mart. in Herb. Reg. Monac. HERBA perennis bipedalis, RADICE crassa lignosa collo griseosericea. FOLIA plurima (12—20) rosulata, erecta, ex apice acuto in basin latam sensim dilatata, 4 — 7 poll. longa, deorsum 4—5 lin. lata, integra, plana, modice coriacea, utrinque persistenter griseo-lepidota, venis valde ascendentibus haud vel vix obviis. PEDUNCULI stricti, erecti, teretes, 11/2 — 2 lin. crassi, leviter incani, foliis 2 — 3 ad caulem adpressis 1—2 poll. longis instructi. CAPITULA simul ac in V. alpestri 12—20, omnia in glomerulum terminalem 12—15 lin. crassum globosum disposita vel praeterea pauca distantia lateralia glomerulata. INVOLUCRUM campanulatum 4 lin. longum, squamis 3 — 4-seriatis ligulatis obtusis arcte imbricatis, interioribus glabris, exterioribus dorso dense griseo-incanis. ACHAENIA (vix matura) grisea cylindrico-angulata, dimidio superiore glabra, inferiore pubescentia. PAPPUS rufescens 3—31/2 lin. longus, setis interioribus filiformibus valde inaequalibus firmis plumoso-ciliatis.

Habitat in pratis alpestribus inter Villa de Campanha et S. Jodo d’El Rey, prov. Minas Geratis: Martius. 64. VERNONIA ALPESTRIS BAKER: herbacea subacaulis; foliis plerisque rosulatis oblanceolatis obtusis integris sessilibus vel breviter petiolatis, rigide coriaceis, utrinque crasse persi-

56

stenter griseo-incanis; pedunculis 1 1/2—2-pedalibus, folia 2 — 4 reducta distantia gerentibus; capitulis parvis campanulatis 20—25floris, multis v. omnibus vel plerisque in glomerulum terminalem a foliis remotum aggregatis; involucri squamis ligulatis obtusis dorso dense griseo - incanis; pappi rufescentis paleis exterioribus complanatis quam interiores filiformes 6—8-plo brevioribus.

Chresta alpestris Gardn. in Hook. Lond. Journ. I. 239; Walp. Rep. II. 542. IIERBA perennis bipedalis, RADICE crassa lignosa tortuosa. FOLIA plurima rosulata, ascendentia, breviter vel vix petiolata, crassissima, 4 — 5 poll. longa, ad basin trientis superioris 9 —12 lin. lata, venis primariis erecto-patentibus subparallelis leviter exsculptis, petiolis basi dilatatis laxe griseo-sericeis. PEDUNCULI stricti erecti, simul ac folia vestiti, foliis 2—4 oblanceolatis 1—2 poll. longis instructi. CAPITULA 20 vel ultra, omnia in glomerulum terminalem 12—15 lin. crassum disposita vel praeterea pauca in glomerulos laterales parvos sessiles collecta. INVOLUCRUM campanulatum 3—31/2 lin. longum, squamis circiter triseriatis arcte imbricatis. ACHAENIA grisea l1/2 lin. longa angulata, sursum glabra, basi penicillata. PAPPUS 2 lin. longus, setis interioribus filiformibus ciliatis inaequalibus, extimis linearibus.

Cum priore ad Eremanthum scapiyerum et plantaginifolium arcte accedit, sed pappi setae interiores nullo modo complanatae.

Habitat in prov. Minas Geraës, in montibus altis et rupestribus ditionis Adamantium: Gardner ASSO.

65. VERNONIA DECUMBENS GARDN. suffruticosa diffusa bipedalis, caulibus dense foliatis superne leviter griseo-pubescentibus; foliis sessilibus lanceolatis acutis integris membranaceis, supra viridibus scabriusculis, subtus glanduloso-punctatis et ad venas exsculptas leviter pubescentibus; capitulis parvulis 15—20floris paniculatis, ad apicem ramorum confertis sessilibus; involucri campanulati squamis 5 — 6-seriatis lanceolatis acuminatis valde squarrosis dorso leviter pubescentibus; achaeniis perparvis turbinatis breviter pilosis; pappi albi setis intimis caducissimis exteriores persistentes lanceolatas 6—8-plo superantibus.

Vernonia decumbens Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 115 ; Walp. Rep. VI. 91. RASII patuli v. interdum decumbentes, deorsum brunnei teretes calvati 1 1/2—-3 lin. crassi, sursum flexuosi tenuiter griseo-pubescentes. FOLIA modice conferta, ascendentia vel vage patentia vel deflexa, inferiora 3—4 poll. longa, medio 4 — 6 lin. lata, ad apicem acutum sensim attenuata, marginibus siccitate leviter revoluta, basi leviter rotundata, membranacea, reticulato-venosa. PANICULAE breves subcorymbosae; rami ultimi foliis 1 /2—1 poll. longis bracteati; capitula complura prope apicem ramulorum aggregata. INVOLUCRUM 3 — 31/2 lin. longum, squamis griseo-brunueis, intimis deorsum 3/4 lin. latis, reliquis ab initio distincte squarrosis. ACHAENIA vix ultra 1/2 lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis intimis gracillimis facile caducis, exterioribus hyalinis duris persistentibus. Ad V. eriolepidem inter Axillifloras et V. geminatam inter Scorpioideas textura foliorum et involucri squamis accedit.

Crescit in Serra dos Orgâos prov. Hio de Janeiro, altit. circiter 5000 ped. angi. : Gardner 517, 5770. 66. VERNONIA OLIGOLEPIS SCHULTZ-BIP. suffruticosa, ramis gracilibus lignosis dense foliatis leviter griseo-puberulis ; foliis sessilibus parvis linearibus acutis subuninerviis, margine leviter revolutis, rigide coriaceis, subtus primum leviter incanis demum calvatis; capitulis parvulis 4—5-floris in paniculam thyrsoideam dispositis glomeratis sessilibus; involucri cylindrico-campanulati squamis paucis 2—3-seriatis ligulatis obtusis dorso le


COMPOSITAE: VERNONIA.

57

viter puberulis; achaeniis cylindricis leviter pubescentibus; pappi albidi setis intimis firmis numerosissimis extimas lineares 8—10-plo superantibus.

Vernonia oligolepis Schultz- Bip. in schedulis herb. Riedeliani. lignosi grisei 1 — 11/2 lin. crassi subteretes obscure incani. stricte ascendentia, infima (in exemplis duobus visis) 15-18 lin. longa, 11/2—3 lin. lata, ad apicem acutum sensim attenuata, basi brevissime rotundata, venis lateralibus vix perspicuis. PANICULAE deltoideothyrsoideae 3—4 poll. longae, ramis gracillimis strictis griseo-incanis, capitulis saepissime geminatis. INVOLUCRUM 21/2 lia. longum, 1 1/2 lin. crassum, squamis circiter 13 griseo-viridibus ascendentibus, intimis 1 lin. latis. ACHAENIA 11/4—1 1/2 lin. longa. COROLLA glabra purpurea 4 lin. longa. PAPPUS albidus 4 lin. longus, setis intimis 50 vel ultra, firmis, flexuosis, persistentibus. RAMULI

FOLIA

Habitat in Brasilia centrali, Riedel 1171.

loco accuratius haud notato:

67. VERNONIA CHAMAEDRYS LESS. suffruticosa ramosissima 7—8-pedalis, ramis gracilibus albido - incanis usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus ovato - oblongis acutis dentatis rigide subcoriaceis, supra viridibus scabriusculis, subtus albidoincanis; capitulis parvis 8—12-floris copiose thyrsoideo-paniculatis, ad apicem et secus ramulos glomeratis; involucri campanulati squamis 3—4-seriatis lanceolatis ascendentibus glabris subobtusis; achaeniis tenuiter pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores lineares 8—10-plo superantibus.

Vernonia Chamaedrys Lessing Linnaea 1829 p. 259, 1831 p. 641; DG. Prodr. V. 48. primarii 2 — 3 lin. crassi deorsum calvati ; RAMI copiosi stricti erecto-patentes dense persistenter incani. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 3—3 poll. longa, medio 13—15 lin. lata, margine crispata, basi late rotundata vel cordata, supra pallide viridia glabra scrobiculata, subtus persistenter albido- vel pallide brunneo-incana, venis primariis demum exsculptis. CAPITULA in paniculas angustas thyrsoideas disposita, ramulis strictis dense incanis. INVOLUCRUM 21/2 — 3 lin. longum, squamis viridibus margine rubro-tinctis regulariter imbricatis, interioribus 3/4 lin. latis. ACHAENIA cylindrica 1 1/4 — 1 1/2 lin. longa. COROLLA glabra saturate rubra 2 1/2 — 3 lin. longa. PAPPUS 2 1/2 — 3 lin. longus, setis intimis 30—40 flexuosis persistentibus. CAULES

Crescit in prov. Bahia: Blanchet, teste D C.; Brasiliae meridionalis loco non designato: Sello; Uruguay in campis prope. Assumpcion: Gibert. 68. VERNONIA BARBATA LESS. fruticosa 4 — 6-pedalis, ramis numerosis dense griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus confertis planis late ovatis integris acutis basi cordatis rigide coriaceis, supra tenuiter, subtus dense griseovelutinis, venulis numerosis exsculptis; capitulis parvulis 9—12floris, in paniculam angustam thyrsoideam coarctatam dispositis, sessilibus, glomeratis; involucri campanulati squamis 4—5-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus dorso pubescentibus; achaeniis turbinatis densissime sericeis; pappi albidi setis intimis robustis flexuosis exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Tabula nostra XIV. Fig. II.

Vernonia barbata Lessing Linnaea 1829 p. 287, 1831 p. 672; DG. Prodr. V. 57. Vernonia senescens et Lessingiana Mart. in DC. Prodr. V. 59. 60.

58

FRUTEX ramosissimus, RAMIS strictis lignosis 1—3 lin. crassis angulatis, ubique dense griseo- vel raro pallide brunneo - pubescentibus. FOLIA infima oblonga 3—3 poll. longa, medio 13 — 15 lin. lata; superiora numerosa conferta, ascendentia, late ovata vel subrotundata, basi distincte cordata, rigidissima, 6—15 lin. longa, siccitate brunnea, supra tenuiter, subtus dense griseo-pubescentia. CAPITULA ad apicem ramorum in paniculam angustam 3 — 6 poll. longam disposita, ramulis subpatentibus brevibus dense velutinis, saepissime 3—4 glomerata vel raro in spicam coarctata. INVOLUCRUM 3 1/2— 4 4 1/2 lin. longum, squamis duris acutis brunneis vel primum purpureo-tinctis, maximis 1 lin. latis, dorso et margine plus minus griseo-pubescentibus. COROLLA purpurea 4—4 1/2 lin. longa, lobis linearibus apice dorsi penicillatis. ACHAENIA turbinata 1 lin. longa, more Stilpnopappi dense albido-villosa. PAPPUS 3—4 lin. longus, setis intimis 50 vel ultra, robustis, persistentibus, distincte plumosis.

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. In prov. Minas Geraes ad Formigas etc.: Martius; Lagoa Santa in campis lapidosis: Warming; ad ripas Ilio Claro: Gardner 4798—9; ad Cachoeira do Campo: Riedel, Mart. Herb. Fl. liras. 746; in interiore provincia Bahiae: Martius; prov. S. Paulo, inter Villa Franca et Rio Grande: Luild; inter Cachoeira et Fazenda de Buriti: Burchell 5566; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 36. 69. VERNONIA OLIGACTOIDES LESS. fruticosa 4—6-pedalis, ramis crassis dense pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis subsessilibus oblongis subacutis subintegris rigide coriaceis, supra viridibus scabriusculis, subtus dense persistenter fulvovelutinis reticulato-venulosis; capitulis parvulis 20—25-floris copiose thyrsoideo-paniculatis sessilibus, ad apicem ramulorum glomeratis; involucri basi cuneati squamis 8—9-seriatis arcte imbricatis modice latis obtusis dorso pubescentibus; achaeniis breviter pilosis; pappi albidi setis intimis flexuosis exteriores linearisubulatas 8—10-plo superantibus.

Vernonia oligactoides Lessing Linnaea 1831 p. 648; DC. Prodr. V. 34. Vernonia Sorocabae Schultz-Bip. in herbariis variis. FRUTEX speciosus, RAMIS lignosis strictis 3—4 lin. crassis angulatis, ubique persistenter pallide brunneo-velutinis. FOLIA inferiora brevissime petiolata, reliqua sessilia, modice conferta, ascendentia, maxima 3—4 poll. longa, medio 12—18 lin. lata, basi rotundata, crassa, rigida, supra minute glandulosa et punctis elevatis rugosa, subtus persistenter fulvo - brunneoincana. PANICULAE longissimae omnium specierum, 1—2-pedales, anguste thyrsoideae, ramis permultis subdistantibus strictis crassis fulvo-velutinis erecto-patentibus, superioribus sensim brevioribus, capitulis 2 — 6-glomeratis. INVOLUCRUM 4 1/2 — 5 lin. longum, seriebus squamarum regulariter imbricatis, exterioribus sensim brevioribus, mediis i — 11/4 lin. latis. COROLLA glabra 4 lin. longa. ACHAENIA cylindrica 1 1/2 lin. longa, perfecte matura non vidi. PAPPUS 3 lin. lougus, setis intimis 50 vel ultra, gracillimis, flexuosis.

Habitat in campis ad Sorocaba et Ypanema prov. S. Paulo: Sello, Riedel, Lund.

D. LEPIDAPLOAE AXILLIFLORAE. Suffrutices vel herbae, capitulis parvis vel mediocribus 10—40floris, in paniculas scorpioideas ramis paucis laxifloris elongatis dispositis, omnibus vel compluribus ope foliorum conspicuorum bracteatis. CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM. a. OXYLEPIDAE. 1. Squarrosae. Squamae exteriores distincte squarrosae. a. Folia nullo modo coriacea utrinque grisea. * Capitula 30—40-flora, folia utrinque nitide sericea. Folia subsessilia 70. V. AUREA. Folia distincte petiolata ... 71. V. ARENARIA.


59

COMPOSITAE: ** Capitula 15— 35-flora, folia utrinque obscure griseo-puberula. 0 Folia inferiora obovata 15—18 lin. lata 72. V. GRISEA. 00 Folia inferiora lanceolata 3—6 lin. lata. Pappi setae interiores exterioribus 3-plo longiores 73. V. REFLEXA. Pappi setae interiores exterioribus 5 — 6-plo longiores 74. V. CHALYBAEA. Folia rigide coriacea utrinque viridia glaberrima 75. V. HOVEAEFOLIA. y. Folia rigide papyracea vel subcorincea, utrinque viridia, supra vetustate scaberrima, subtus griseo-puberula. * Folia anguste linearia margine revoluta 73. V. POLYPHYLLA. ** Folia lanceolata vel ovato-lanceolata. 0 77. V. SYNCEPHALA. Achaenia glabrescentia . . . 00 Achaenia persistenter pilosa. j Involucri squamae lineari-subulatae dense plumoso-ciliatae 78. V. RIEDELII. Involucri squamae lineares haud plumoso-ciliatae. Involucrum 3 lin. longum 15—30-florum 79. V. HELOPHILA. Involucrum 4 lin. longum 20—25-florum 80. V. MURICATA. S. Folia herbacea utrinque viridia, subtus griseo-sericea. 81. V. LITHOSPERMOIDES. Suffrutex caulibus simplicibus . . 82. V. ADAMANTIUM. Frutex ramosissimus 3. Adpressae. Squamae omnes ascendentes, arcte imbricatae. a. Folia subtus persistenter albido-incana. * Folia rigida crassissima late ovata longe petiolata 83. V. FLOCCOSA. ** Folia rigide subcoriacea oblongo - lanceolata breviter petiolata 84. V. CHAMISSONIS. *** Folia sessilia ovato-rotundata basi cordata 85. V. WARMINGIANA.

Folia papyracea lanceolata. 86. V. TRICEPHALA. Involucrum 2 1/2 — 3 lin. longum Involucrum l 1/2—3 lin. longum 87. V. ARARIPENSIS. Folia utrinque viridia. * Herbae (verosimiliter omnes annuae). 0 Ramosissimae, capitulis numerosis. 88. V. REMOTIFLORA. Capitula 15 — 20-flora . . Capitula 25 — 30-flora . . 89. V. HIRTIFLORA. 00 Subsimplices, capitulis paucis spicatis vel parce cymosis. Folia caulina pauca distantia 90. V. OXYI.EPIS. Folia caulina multa magna 91. V. VIRENS. ** Suffrutices. 0 Involucrum 3—31/2 lin. longum. Capitula 8—12-flora. Achaenia glabra dense glandulosa 93. V. ECHITIFOLIA. Achaenia pilosa .... 93. V. FRUTICULOSA. 00 Involucrum 3 lin. longum. Capitula 13—14-flora 94. V. ACUTANGULA. 000 Involucrum 3—4 lin. longum. Capitula 20—25-flora. † Folia lanceolata supra scaberrima 95. V. SALZMANNI.

†† Folia ovata parva. 96. V. MUCRONIFOLIA. . . Folia mucronata 97. V. OBTUSIFOLIA. Folia obtusa .... b. XIPHOLEPIDAE. 1. Squarrosae. Squamae exteriores distincte squarrosae. a. Folia anguste linearia, uninervia vel subuninervia, marginibus saepissime revolutis. Involucrum 3 — 3 1/2 lin. longum. Achaenia dense pilosa 98. V. LINEARIS. Involucrum 4—41/2 lin. longum. Costae achaeniorum glabrescentes 99. V. SQUARROSA. Folia plana penninervia. * Capitula 30—40-flora. Folia plana. 100. V. GLABRATA. Achaenia glabra Achaenia dense sericea . . . 101. V. SERICEA. ** Capitula 8—10-flora. Folia bullato-lacunosa 103. V. LACUNOSA.

60

VERNONIA.

2. Ascendentes. Squamae omnes ascendentes. a. Folia utrinque persistenter albido- vel griseo-incana. Folia anguste linearia 1-nervia . 103. V. GNAPHALIOIDES. Folia subsessilia lanceolata . . 104. V. EREMOPHILA. Folia ovata distincte petiolata . 105. V. NITENS. Folia supra viridia glabrescentia, subtus albido-incana. * Capitula aequilateraliter disposita 106. V. TOMENTELLA. ** Capitula secunda. 0 Suffrutex caule simplici . . 107. V. RUBRICAULIS. 00 Frutices ramosi. Involucri squamae 4—5-seriales 108. V. COTONEASTER. Involucri squamae 2 — 3-seriales 109. V. SAXICOLA. y. Folia utrinque viridia, subtus haud incana. * Suffrutex caule simplici . . . 1 10. V. FLOTOWIOIDES. ** Frutices ramosi. Involucrum 1 1/2— 2 lin. longum 111. V. GRACILIS. Involucrum 4 — 4 1/2 lin. longum 112. V. VARRONIAEFOLIA. c. BRACHYLEPIDAE. a. Folia subtus persistenter albido- vel griseo-incana. * Capitula parva 10—12-flora. Rami tenuiter incani 113. V. ELEGANS. Rami dense lanoso-incani . . . 114. V. VETUSTA. ** Capitula mediocria 20 — 30-flora. 0 Achaenia glabra. Folia lanceolata petiolata . . 1 15. V. RUGULOSA. Folia cordato-ovata sessilia . 116. V. MANSOANA. 00 Achaenia costis glabris, valleculis pilosis. Involucrum 3 lin. longum . 117. V. FARINOSA. Involucrum 4 1/4— 5 lin. longum 118. V. BREVIPETIOLATA. 000 Achaenia dense persistenter pilosa 119. V. CLAVATA. B. Folia utrinque viridia, subtus haud incana. * Achaenia persistenter pilosa. Capitula mediocria 35—40-flora . 120. V. GRAMINIFOLIA. Capitula parvula 20-flora . . . 121. V. LILACINA. ** Achaenia glabra vel glabrescentia. 0 Folia utrinque glaberrima . . 122. V. OBTUSATA. 00 Folia subtus plus minus griseo-pubescentia. † Involucrum cylindricum 8—9-florum 123. V. OCTANTHA. †† Involucrum campanulatum 20 — 30-florum. X Folia basi cordata . . . 124. V. CORDIGERA. XX Folia basi angustata vel leviter rotundata. Involucrum 3—3 1/2 lin. longum 125. V. ARARANA. Involucrum 4—5 lin. longum. Squamae 1—1 1/4 lin. latae 126. V. OBSCURA. 127. V. ZUCCARINIANA. Squamae 1 1/2 lin. latae

a. OXYLEPIDAE. 1. Squarrosae. 70. VERNONIA AUREA MART. suffruticosa erecta 2-6pedalis copiose ramosa, ramis dense griseo - pubescentibus; foliis brevissime petiolatis ovatis saepe cordatis acutis subdenticulatis nullo modo coriaceis, supra tenuiter, subtus dense griseo- vel raro flavicanti-sericeis; capitulis mediocribus 35 — 40-floris numerosissimis in paniculas amplas ramis elongatis scorpioideis dispositis, omnibus sessilibus, foliis ad minimum involucro aequilongis bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis linearibus longe acuminatis distincte squarrosis dorso tenuiter griseo-incanis; achaeniis dense sericeis; pappi argentei setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia aurea Mart. in DC. Prodr. milis minvs aucta).

V. 58. (forma hu-

Vernonia oligocephala Gardn. in Hook. Lond. Journ. V1. 420; Walp. Ann. 1. 387.


COMPOSITAE: VERNONIA.

61

RAME teretes obscure brunnei, multisulcati, dense persistenter griseo- vel superne flavicanti - pubescentes. FOLIA herbacea siccitate papyracea, inferiora 2 1/2—3 poli. longa, infra medium 12 — 31 lin. lata, basi late cordata, superiora inulto minora crassiora sed flexilia, omnia acuta obsolete denticulata, supra obscure viridia tenuiterque griseo-puberufa, subtus dense persistenter adpresse sericea, venis utrinque subimmersis. PANICULAE interdum ultra pedem longae, ramis numerosis erecto-patentibus recurvatis; CAPITULA versus apicem subcontigua, omnia sessilia secunda bracteis ovatis acutis foliaceis 6—13 lin. longis suffulta. INVOLUCRUM hemisphaericum 4 1/2— 5 lin. longum et latum, squamis 5—6-seriatis, omnibus linearibus longe acuminatis, exterioribus duris griseo-viridibus dorso leviter incanis, intimis rubellis. COROLLA glabra saturate rubra, 4 1/2—5 lin. longa. ACHAENIA 1—1 1/4 lin. longa dense griseo-sericea. PAPrus 2 1/2—3 lin. longus, setis nitidis distincte ciliatis demum caducis.

Habitat in campis siccis Serra de Natividade prov. Goyaz: Gardner 3258 ; ad Villa de Arrayas: Gardner 3789; prov. Minas Geraes, in campis editis : Martius, Pohl 523, 526 ; prope Cuiaba prov. Mato Grosso: Manso; prov. S. Paulo ad Paracatu : Lund. 71. VERNONIA ARENARIA MART. fruticosa erecta 3—5pedalis copiose ramosa, ramis ubique griseo-pubescentibus; foliis distincte petiolatis late subdeltoideo-ovatis acutis obtusisve subintegris, nullo modo coriaceis, utrinque persistenter nitide griseosericeo-incanis; capitulis parvulis 30—40-floris permultis in paniculas amplas ramis elongatis scorpioideis dispositis, omnibus sessilibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis lanceolatis acuminatis valde squarrosis dorso tenuiter griseo-incanis; achaeniis dense sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5— 6-plo superantibus. Tabula nostra XV.

Vernonia arenaria Mart. in DG. Prodr. V. 54, non Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 221. Vernonia Sarmentiana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 221; Walp. Bep. VI. 95. RAMI teretes subtiliter multisulcati, dense persistenter breviterque griseo-pubescentes. PETIOLI foliorum inferiorum 6 — 9 lin. longi. FOLIA flexuosa, modice conferta, subpatentia, inferiora 3—4 poli, longa, infra medium 3—372 poll. lata, basi subtruncata, e medio ad apicem sensim angustata, margine integra vel distanter leviter crenulata, utrinque persistenter griseo - velutina venis subimmersis. PANICULAE rami recurvati flexuosi, dense griseo-velutini, saepissime elongati, CAPITULIS solitariis secundis distantibus, singulis conspicue bracteatis. BRACTEAE ovatae distincte petiolatae 9—18 lin. longae. INVOLUCRUM late turbinatum 4—5 lin. latum, 3 —3 1/2 lin. longum, squamis parvis duris brunneis, omnibus longe cuspidatis ab initio distincte squarrosis. COROLLA 4 lin. longa glabra saturate rubra. ACHAENIA dense albido-sericea. PAPPUS 2 1/2 lin. longus, setis interioribus firmis persistentibus.

Habitat in parte superiore prov. Piauhy supra rupes arenarias: Martius; in rupibus ad montes humiles circa urbem Oeiras satis frequens: Gardner 2199.

72. VERNONIA GRISEA BAKER : fruticosa erecta 3—4-pedalis copiose ramosa, ramis ubique griseo-puberulis; foliis distincte petiolatis obovatis integris basi cuneatis, nullo modo coriaceis, utrinque glauco-viridibus griseo-puberulis; capitulis parvulis 20-floris, permultis scorpioideo-paniculatis sessilibus segregatis, plerisque conspicue bracteatis; involucri squamis 5-6seriatis duris lanceolatis acuminatis, intimis ascendentibus purpurascentibus, reliquis valde squarrosis dorso leviter incanis; achaeniis dense sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia arenaria Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 221. (nomen solum), non Mart. in DC. Prodr. V. 54. Compos. I.

62

RAMI flexuosi pallidi teretes multisulcati graciles, superne dense griseo - puberuli. FOLIA crasse herbacea, inferiora 2 — 2 1/2 poll. longa, supra medium 15 -18 lin. lata, subdistantia, obtusa, plana, integerrima, utrinque subconcolora griseo-viridia minute puberula venis immersis. PANICULAE amplae laxae ultra pedem longae, ramis multis elongatis recurvatis, CAPITULIS secundis solitariis subcontiguis perfecte sessilibus, bracteis superioribus involucro aequilongis, inferioribus majoribus breviter petiolatis. INVOLUCRUM campanulatum 3 lin. longum et latum, squamis 1/2 lin. latis apice cuspidatis subpungentibus ab initio valde squarrosis. COROLLA 4 lin. longa glabra saturate rubra. PAPPUS 2 1/2 — 3 lin. longus ex involucro demum exsertus, setis circiter 30 gracillimis demum caducis. luter V. arenariam et chalybaeam medium tenens.

Habitat in prov. Piauhy, in montosis rupestribus prope Oeiras: Gardner 2200. 73. VERNONIA REFLEXA GARDN. suffruticosa diffusa 2—3pedalis copiose ramosa, ramis ubique griseo-pubescentibus; foliis subsessilibus parvis lanceolatis acutis planis subintegris crassis haud coriaceis, utrinque obscure viridibus griseo-puberulis; capitulis parvulis 20—25-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus segregatis, pluribus bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis longe acuminatis valde squarrosis leviter incanis; achaeniis dense sericeis; pappi straminei setis interioribus exteriores 3-plo superantibus.

Vernonia reflexa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 223; Walp. Bep. VI. 95. teretes virides virgati multisulcati breviter griseo-pubescentes. subdistantia crasse herbacea undulata, inferiora 12—15 longa, 3—4 lin. lata, basi cuneata, utrinque inconspicue adpresse griseo-pubescentia venis immersis. PANICULAE elongatae laxae, ramis recurvatis elongatis, CAPITULIS secundis segregatis, bracteis inferiorum plerisque involucro aequilongis, superiorum perparvis. INVOLUCRUM 3 lin. longum et latum, squamis lanceolatis longe acuminatis, intimis rubellis ascendentibus, reliquis brevioribus ab initio valde squarrosis. COROLLA 4 lin. longa glabra saturate rubra. ACHAENIA 1 lin. longa. PAPPUS 2 1/2 lin. longus ex involucro haud exsertus, setis interioribus 16—20 firmis persistentibus. Ad V. chalybaeam arcte accedit, praesertim diversa pappo et involucri squamis. RAMI

FOLIA

Habitat in prov. Minas Geraes, in rupestribus prope Formiyas : Gardner 4779. 74. VERNONIA CHALYBAEA MART. suffruticosa diffusa 2—3-pedalis copiose ramosa, ramis ubique griseo-puberulis; foliis subsessilibus oblanceolatis parvis undulatis crassis nullo modo coriaceis, utrinque griseo-puberulis obscure viridibus; capitulis parvulis 15—25-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus segregatis, plurimis distincte bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis acuminatis, intimis rubellis, exterioribus leviter incanis subsquarrosis; achaeniis dense sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia chalybaea Mart. in DG. Prodr. V. 54; Gardn. in Ilook. Lond. Journ. V. 224. (nomen solum). RAMI obscure virides virgati teretes griseo-puberuli. FOLIA subdistantia subpatentia, crasse herbacea, undulata, inferiora 12 —18 lin. longa, supra medium 4—6 lin. lata, obtusa vel apiculata, basi cuneata, utrinque semper obscure griseo-puberula venisque immersis. PANICULAE rami pauci elongati flexuosi incani multisulcati; CAPITULA secunda distantia, inferiora vel interdum omnia foliis lanceolatis reductis crassis undulatis involucro aequilongis bracteata. INVOLUCRUM 2 1/2—3 lin. longum et latum, campanulatum, squamis intimis ascendentibus rubellis glabris deorsum 3/4 lin. latis, exterioribus duris griseo - viridibus leviter squarrosis. COROLLA 4 lin. longa saturate rubra, extus glandulosa. ACHAENIA 1 lin. longa dense persistenter sericea. PAPPUS 2 1/2—3 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis interioribus 30 vel ultra demum deciduis.

9


64

COMPOSITAE : VERNONIA.

63

Habitat in aridis prope Crato prov. Ceara : Gardner 1715 ; et ad Ico ejusdem prov.: Gardner 1720; prov. Piauhy in aridis apertis circa urbem Oeiras frequens: Gardner 2201; in siccis interioris provinciae Bahia: Martius.

fruticosa erecta 3—4-pedalis copiose ramosa, ramis gracilibus glaberrimis; foliis sessilibus ligulatis vel oblongo-ligulatis planis integris rigide coriaceis, utrinque glabris concoloribus glauco-viridibus venulisque leviter exsculptis; capitulis parvis 9—12-floris permultis in paniculas laxas magnas ramis scorpioideis dispositis, omnibus sessilibus foliis majusculis intermixtis; involucri squamis 3—4-seriatis duris glabris linealibus acuminatis squarrosis; achaeniis sericeis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. 75. VERNONIA

HOVEAEFOLIA

GARDN.

Vernonia hoveaefolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 423; Walp. Ann. I. 387. CAULIS teres griseus glaberrimus subtiliter sulcatus, basi 2—3 lin. crassus; RAMI copiosi angulati graciles ab initio glaberrimi. FOLIA subdistantia, saepissime ligulata basique cuneata, interdum linearia vel oblongo-ligulata, inferiora 4—6 poll. longa, 3—12 lin. lata, obtusa vel subacuta, integerrima, dura, densissime minute resinoso-puuctata, venulis numerosis leviter exsculptis. PANICULAE laxae saepe ultra pedem longae et latae, ramis laxis erecto - patentibus elongatis, capitulis saepissime distantibus solitariis secundis, bracteis duris 3 —18 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 1 1/2 lin. latum, 2 1/2—3 lin. longum, squamis omnibus duris stramineo-brunneis lineari-lanceolatis acuminatis ab initio distincte squarrosis , interioribus basi 1/2 — 3/4 lin. latis. COROLLA purpurea glabra 3 lin. longa. ACHAENIA persistenter griseo-sericea 1 — 1 1/4 lin. longa. PAPPUS 2—2 1/2 lin. longus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus distincte ciliatis.

intimis latioribus nitidis ascendentibus, exterioribus angustioribus longe cuspidatis. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 3 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus.

Habitat in Brasilia, locis accuratius non Riedel 1163.

76. VERNONIA POLYPHYLLA SCHULTZ-BIP. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus simplicibus leviter griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus anguste linearibus acutis subuninerviis, margine integris revolutis, subcoriaceis, utrinque viridibus, supra scabris, subtus obscure pubescentibus; capitulis mediocribus 16—18-floris, pluribus scorpioideo-paniculatis subsessilibus solitariis, foliis ad minimum involucro aequilongis bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis linearibus acuminatis leviter squarrosis dorso subglabris; achaeniis tenuiter sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares brevissimas 8—10-plo superantibus.

Vernonia polyphylla Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. CAULES brunnei distincte multisulcati, teretes, deorsum 2 lin. crassi, sursum obscure griseo - puberuli. FOLIA conferta ascendentia, inferiora 4—5 poll. longa, 3—4 lin. lata, acuta, basi angustata, marginibus integris parallelis revoluta, utrinque obscure viridia, supra vetustate scabra venis lateralibus occultis, subtus pallidiora et obscure griseo - pubescentia, costa gracili prominula, venis paucis paulo perspicuis. PANICULAE 8—9 poll. longae, ramis multis elongatis substrictis; CAPITULA solitaria segregata, foliis lanceolatis margine revolutis 6 —18 lin. longis bracteata. INVOLUCRUM 4—4 1/2 lin. longum et latum, squamis 4—5-seriatis brunneis,

Sello,

77. VERNONIA SYNCEPHALA SCHULTZ-BIP. suffruticosa copiose ramosa, ramis tenuiter pubescentibus; foliis breviter petiolatis lanceolatis acutis planis denticulatis subcoriaceis utrinque viridibus, supra scaberrimis, subtus obscure griseo-puberulis reticulato-venulosis; capitulis parvis 15 — 16-floris permultis scorpioideo-paniculatis sessilibus 2—3-glomeratis conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis duris acuminatis squarrosis dorso subglabris; achaeniis glabrescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia syncephala Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. SUFFRUTEX 3—4—pedalis, RAMIS teretibus griseis superne griseopubescentibus. FOLIA modice conferta, subpatentia, inferiora 4—6 poll. longa, medio 12-15 lin. lata, basi cuneatim angustata, apice acuta, margine distincte denticulata, modice coriacea, supra punctis rugosis minutis scaberrrima, subtus breviter griseo-puberula venulis multis exsculptis. ultra pedem longae, ramis paucis ascendentibus PANICULAE interdum flexuosis, CAPITULIS permultis ad axillas foliorum 1—4 poll. longorum 2—3 glomeratis. INVOLUCRUM 2 1/2 —3 lin. longum et latum, squamis omnibus duris griseo-viridibus apice longe acuminatis leviter squarrosis. COROLLA glabra 4 lin. longa. ACHAENIA 1 1/2 lin. longa brunnea conspicue costata, basi et valleculis primum pilosis. PAPPUS 2 1/2—3 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis gracillimis demum caducis.

Cum V. obscura Less. habitu generali, textura et forma foliorum congruens.

Cum V. obtusata Less. habitu generali et forma et textura foliorum perfecte congruit, praesertim diversa involucri squamis.

Habitat in campis montosis prope Arrayas, prov. Goyaz: Gardner 3792 ; ad montem Morro de Canta Gallo et aliis locis prope urbem Goyaz: Burchell 6548, 6900, 7014 — 2, 7150—2; loco ejusdem prov. non indicato: Pohl 484 (forma capitulis 4 lin. longis, pappo 3 lin. longo); in prov. Minas Geraës ad Caldas: Reynell III. 665.

designatis:

Habitat in Brasilia sine loci designatione accuratiore : Pohl 485.

78. VERNONIA RIEDELII SCHULTZ-BIP. suffruticosa 4–6pedalis copiose ramosa, ramis herbaceis gracillimis dense griseopubescentibus; foliis subsessilibus lanceolatis acuminatis planis denticulatis papyraceis utrinque viridibus, supra vetustate scaberrimis, subtus griseo-pubescentibus; capitulis mediocribus 20—25floris copiose laxe scorpioideo-paniculatis sessilibus, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4 — 5-seriatis elongatis angustissimis dense plumoso-pubescentibus; achaeniis dense sericeis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus.

Vernonia Riedelii Schultz-Bip. in schedulis Riedelianis, non Vernonia Riedeliana Gardn. Vernonia oblongifolia Pohl Mss. ex parte. CAULES primarii grisei lignosi calvati teretes 3 — 4 lin. crassi; RAsulcati dense griseo - pubescentes. FOLIA subdistantia ascendentia, inferiora 5 — 6 poll. longa, medio 15 —18 lin. lata, basi leviter rotundata, ad apicem acutum vel acuminatum sensim angustata, utrinque perfecte viridia subconcolora, supra leviter saturatiora et punctis rugosis vetustate scaberrima, subtus molliter griseo-pubescentia venulis multis gracilibus exsculptis. PANICULAE ultra pedem longae, ramis elongatis erecto-patentibus, inferioribus saepe iterum paniculatis; CAPITULA perfecte sessilia subsecunda, segregata vel raro geminata, foliis reductis interdum cordatis involucro ad minimum aequilongis bracteata. INVOLUCRUM 4 1/2 — 5 lin. longum et latum, squamis omnibus elongatis debilibus griseo-viridibus lineari-filiformibus dense griseo-tomentosis, intimis dimidio inferiore linearibus. COROLLA pallida glabra 4 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa persistenter dense villosa. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus 30—40 gracillimis demum deciduis. MULI


COMPOSITAE:

65

Inter V. eriolepidem et muricatam medium tenens et ambabus habitu et foliis arcte accedens.

Habitat locis non indicatis Brasiliae centralis: Riedel 854, Polii 425, 426; prov. Minas Geraes, in sylvis prope Lagoa Santa: Warming; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 54; prov. S. Paulo ad Cachoeira: Burchell 5560 (forma squamis multo minus dense pubescentibus 79. VERNONIA HELOPHILA MART. suffruticosa 2-3-pedalis, caulibus simplicibus debilibus superne tenuiter griseopubescentibus, foliis subsessilibus ovato - lanceolatis planis subintegris papyraceis utrinque viridibus, supra vetustate scabris, subtus griseo - pubescentibus; capitulis parvis 15 — 20-floris distantibus sessilibus scorpioideo-paniculatis, inferioribus conspicue bracteatis; involucri squamis 4 -5-seriatis linearibus acuminatis dorso tenuiter pubescentibus, exterioribus subsquarrosis; achaeniis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5-6-plo superantibus.

Vernonia helophila Mart. in DC. Prodr. V. 50. Vernonia inconspicua Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. Vernonia subcordata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 226; Walp. Bep. VI. 95. SUFFRUTEX vel herba perennis, CAULE brunneo tereti basi 11/2—2 lin. crasso, deorsum calvato, superne griseo-puberulo. FOLIA subdistantia, ascendentia, inferiora 2—3 poll. longa, medio 8 — 10 lin. lata, sessilia vel brevissime petiolata, basi late rotundata, superne ad apicem acutum sensim angustata, utrinque perfecte viridia, supra punctis rugosis scabra, subtus pallidiora tenuiter griseo-pubescentia venis primariis distincte exsculptis. PANICULAE 6—12 poll. longae, ramis paucis elongatis flexuosis, CAPITULIS solitariis secundis distantibus, inferioribus solum conspicue bracteatis. INVOLUCRUM campanulatum 3 lin. longum et latum, squamis omnibus linearibus griseo-viridibus acuminatis dorso puberulis, intimis 1/2 lin. latis, exterioribus subsquarrosis. COROLLA 3 lin. longa albida glabra. ACHAENIA 1 lin. longa persistenter griseo-serieea. PAPPUS 2—21/2 lin. longus, setis circiter 20 gracillimis demum caducis.

Ad V. geminatam Less. inter Scorpioideas prope accedit.

Habitat in prov. Mato Grosso, prope Cuiaba: Manso; prov. Minas Geraës, e. gr. in paludosis montosis prope Ouro Preto: Martius; ad Caxoeira do Campo: Riedel, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 742; ad Formigas: Gardner 4794; loco prov. Minarum non indicato: Ackermann; prov. S. Paulo, in humidis inter Praia da Alegria et Agua branca: Burchell 4638; Brasiliae meridionalis locis incognitis: Sello, Pohl 626. 80. VERNONIA MURICATA DC. suffruticosa 3—4-pedalis copiose ramosa, ramis herbaceis gracillimis dense griseo - pubescentibus; foliis subsessilibus lanceolatis acuminatis planis denticulatis papyraceis utrinque viridibus, supra vetustate scaberrimis, subtus griseo-pubescentibus; capitulis parvis 20—25-floris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus, inferioribus conspicue bracteatis; involucri squamis 4—5-seriatis linearibus acuminatis griseo-pubescentibus, exterioribus subsquarrosis; achaeniis dense sericeis; pappi flavidi setis interioribus exteriores lineares 5-6-plo superantibus.

Vernonia muricata DC. Prodr. V. 55. CAULIS primarius teres calvatus 3—4 lin. crassus, RAMIS sulcatis dense tomentosis. FOLIA rigide papyracea, inferiora 4 — 5 poll. longa, medio 15—18 lin. lata, basi plus minus distincte rotundata, integra vel obscure denticulata, ad apicem acutum sensim angustata, utrinque perfecte viridia, supra leviter saturatiora et punctis crebris rugosa, subtus subdense griseo-pubescentia venis primariis gracilibus exscluptis. PANICULAE interdum ultra pedem longae et latae, ramis scorpioideis saepe iterum pani-

VERNONIA.

66

culatis flexuosis dense tomentosis, CAPITULIS secundis segregatis, inferioribus solum conspicue bracteatis. INVOLUCRUM 4 lin. longum et latum, squamis omnibus linearibus griseo-viridibus nullo modo plumoso-ciliatis, intimis 1/2 lin. latis, exterioribus cuspidatis leviter squarrosis. COROLLA glabra pallida 4 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa persistenter villosa. PAPPUS 2 1/2—3 lin. longus, setis interioribus gracillimis circiter 30 demum deciduis. Cum V. Riedelii habitu generali et forma et textura foliorum perfecte congrua, differt involucri squamis, capitulis distincte minoribus, inferioribus solum distincte bracteatis.

Habitat in prov. Minas Geraes, e. gr. in sylvis ad Tapinhoacanga: Gardner 4765; in fruticetis ditionis Adamantium: Gardner 4769; ad Caldas: Regnell III. 659, Lindberg 74; in sylvis at Fazenda Olhos d’Agua et aliis locis prope Lagoa Santa: Warming; prov. S. Paulo, in sylvis prope Juquery: Burchell 4849; locis Brasiliae haud notatis: Sello, Lhotsky. 81. VERNONIA LITHOSPERMOIDES BAKER : suffruticosa bipedalis, caulibus simplicibus superne griseo-pubescentibus; foliis brevissime petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis planis subintegris haud coriaceis utrinque viridibus, supra glabrescentibus, subtus persistenter griseo-sericeis; capitulis parvis 15—20floris scorpioideo-paniculatis sessilibus, pluribus conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis, intimis purpurascentibus acutis ascendentibus, reliquis acuminatis squarrosis obscure incanis; achaeniis dense sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares brevissimas 8—10-plo superantibus. SUFFRUTEX habitu Lithospermi officinalis, CAULE tereti deorsum calvato firmo 1 1/2—2 lin. crasso, superne dense griseo-pubescente. FOLIA modice conferta, subpatentia vel interdum deflexa, inferiora 2 — 2 1/2 poll. longa, medio 9 —12 lin. lata, basi rotundata, sursum ad apicem acutum vel acuminatum sensim angustata, herbacea, supra saturate viridia primum obscure sericea demum glabrescentia et punctis subscabra, subtus pallidiora persistenter nitide griseo-sericea venisque curvatis ascendentibus leviter exsculptis. PANICULAE corymbosae subdensae, ramis multis erecto-patentibus dichotome furcatis ; CAPITULA sessilia solitaria, superiora conferta, complura conspicue bracteata. INVOLUCRUM 3 lin. longum et latum, campanulatum, squamis intimis glabris submembranaceis deorsum 1/2 lin. latis, reliquis longe cuspidatis distincte squarrosis. ACHAENIA 1 lin. longa dense sericea. COROLLA pallida glabra 3 lin. longa. PAPPUS 2 1/2 lin. longus etis interioribus gracillimis caducissimis.

Habitat in jugo montium ad Pedra Branca prope Caldas prov. Minas Geraes: Regnell III. 658.

82. VERNONIA ADAMANTIUM GARDN. fruticosa ramosissima, ramis pubescentibus ; foliis brevissime petiolatis oblongis subobtusis subintegris haud coriaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus griseo-sericeis; capitulis parvulis 15—16-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus, inferioribus geminatis vel ternatis sessilibus, plerisque conspicue bracteatis; involucri campanulati squamis 3—4-seriatis lanceolatis acuminatis subsquarrosis glabrescentibus; achaeniis pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores lanceolatas 6—8-plo superantibus. Vernonia adamantium Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 222; Walp. Bep. VI. 95. Vernonia Sancti-Antonii Schultz-Bip. in Herb. Beg. Berol. FRUTEX 4—6-pedalis, RAMIS lignosis virgatis, adultis calvatis, junioribus dense griseo-pubescentibus. FOLIA modice conferta, in exemplis visis deflexa, inferiora 2—3 poll. longa, medio 12—15 lin. lata, basi late rotundata vel subcordata, supra primum obscure adpresse sericea, subtus primum dense griseo-velutina vetustate tenuiter griseo-incana venulisque subimmersis. PANICULAE sparsae, ramis paucis elongatis ascendentibus vel leviter recurvatis; CAPITULA omnia sessilia, superiora solitaria contigua


COMPOSITAE: VERNONIA.

67

ebracteata, inferiora per 2—3 glomerata. INVOLUCRUM 3 1/2—3 lin. longum, qu amis griseis primum dorso puberulis, maximis basi 3/4 lin. latis. ACHAENIA turbinata 1 lin. longa undique pilosa. PAPPUS 3 — 2 1/2 lin. ongus, setis intimis circiter 30 subcaducis.

Habitat in prov. Minas Geraes, e. gr. in ditione Adamantium: Gardner 4761, et in Serra de S. Antonio: Sello 0.5.9.

2. Adpressae.

83. VERNONIA FLOCCOSA GARDN. fruticosa 5—6-pedalis, ramis lignosis dense albido - incanis; foliis distincte petiolatis ovatis subobtusis planis subintegris crassissimis rigide coriaceis, supra glabrescentibus, subtus albido-lanoso-incanis; capitulis mediocribus 20-floris scorpioideo - paniculatis breviter pedunculatis, pluribus conspicue bracteatis; involucri campanulati squamis 5—6seriatis lanceolatis acuminatis duris ascendentibus floccoso-araneosis; achaeniis dense villosis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Vernonia floccosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 225; Walp. Rep. VI. 96. KAMI copiosi robusti profunde sulcati stricti 2 — 3 lin. crassi persistenter albido-lanosi. PETIOLI foliorum inferiorum 4—6 lin. longi. FOLIA modice conferta, ascendentia, crassissima et rigidissima, inferiora 3—4 poll. longa, infra medium 1 1/2— 2 1/2 poll. lata, obtusa vel subobtusa, basi late rotundata v. interdum leviter cordata, supra primum leviter floccosa demum glabrescentia siccitate grisea subscabra, subtus albido- vel flavicanti-incana. PANICULAE laxae, interdum ultra pedem longae et latae, ramis strictis elongatis dense incanis, CAPITULIS distantibus solitariis secundis breviter pedunculatis, bracteis inferiorum involucra superantibus. INVOLUCRUM 4 1/2 — 5 lin. lorgum et latum, squamis omnibus duris nitidulis griseo-stramineis lanceolatis acutis vel acuminatis, superne tomento albido araneoso munitis, mediis 1 lin. latis. COROLLA albida 4 1/2—5 lin. longa, lobis puberulis. ACHAENIA 1 1/2 lin. longa persistenter albo-villosa. PAPPUS 3 1/2 lin. longus, setis interioribus 40 — 50 duris persistentibus.

Habitat in prov. Goyaz, inter Campo Aberto et S. Dasio: Burchell 6101; prov. S. Paulo in campis lapidosis ad Catalao: Lund; prov. Minas Geraes in Serra das Araras: Gardner 4786; Brasiliae meridionalis loco non indicato: Pohl 260.

84. VERNONIA CHAMISSONIS LESS. suffruticosa 2—3pedalis, caulibus firmis strictis dense albido-incanis; foliis distincte petiolatis ovato-lanceolatis subintegris acuminatis rigide subcoriaceis, supra tenuiter, subtus dense albido-incanis ; capitulis parvis 15 — 20-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus solitariis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4-5-seriatis angustis, omnibus ascendentibus longe acuminatis dorso sericeis; achaeniis perparvis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia Chamissonis Lessing Linnaea 1829 p. 304, 1831 p. 670; DC. Prodr. V. 51. CAULIS primarius teres 3 — 2 1/2 lin. crassus dense persistenter incanus; RAMI stricti erecto-patentes paullulum sulcati. FOLIA modice crassa, inferiora 3—3 poll. longa, infra medium 10— 14 lin. lata, petiolis 3—3 lin. longis, e medio ad apicem sensim angustata , basi modice rotundata, supra siccitate grisea et prorsus breviter persistenter incana, subtus dense incana venisque primariis curvatis ascendentibus parallelis griseis vix emersis distincte obviis. PANICULAE interdum ultra pedem longae, ramis multis erecto-patentibus dense incanis; CAPITULIS modice distantibus subsecundis perfecte sessilibus. INVOLUCRUM 2 lin. longum, squamis exterioribus linearibus, intimis deorsum 1/2 lin. latis, omnibus

68

duris brunneolis dorso tenuiter griseo-incanis. COROLLA 2—2 1/2 lin. longa pallide brunnea aequaliter costata. PAPPUS 1 1/2 lin. longus ex involucro haud exsertus, setis circiter 20 gracillimis subpersistentibus.

Habitat ad S. Catharina : Chamisso, Tweedie. 85. VERNONIA WARMINGIANA BAKER : suffruticosa copiose ramosa, ramis dense albido-incanis; foliis sessilibus ovatorotundatis obtusis planis integris basi late cordatis subcoriaceis, utrinque praesertim ad faciem inferiorem persistenter dense alboincanis; capitulis mediocribus 10—12-floris ad axillas foliorum sessilibus solitariis; involucri turbinati squamis 5—6-seriatis linearibus acuminatis laxis ascendentibus dorso dense albo-incanis ; achaeniis sericeis; pappi albidi setis interioribus numerosissimis exteriores lineares 5—6-plo superantibus. RAMI primarii teretes 1 1/2—2 lin. crassi, ramulis lignosis erectopatentibus dense persistenter albo-lanoso-incanis. FOLIA modice conferta patentia, inferiora 15 —18 lin. longa, 9 —10 lin. lata, utrinque molliter albo-pannosa, indumento faciei superioris laxiore, faciei inferioris densissimo albo , venis in hac pagina vix exsculptis. INTERNODIA 6—15 lin. longa. CAPITULA solitaria ad axillas foliorum 9 —18 lin. longorum sessilia. INVOLUCRUM 5—6 lin. longum, squamis omnibus laxe ascendentibus acuminatis dorso dense albo-lanoso-incanis, mediis deorsum 1 lin. latis. COROLLA glabra rubra 5 — 6 lin. longa. ACHAENIA 1 1/2 lin. longa cylindrico-turbinata dense persistenter sericea. PAPPUS 3 1/2—4 lin. longus, setis omnibus firmis persistentibus, interioribus 50 vel ultra.

Species distinctissima, habitu Stilpnopappum speciosum revocans.

Habitat in campis lapidosis ad Lagoa Santa prov. Minas Geraës: Warming. 86. VERNONIA TRICEPHALA GARDN. suffruticosa 3-4pedalis copiose ramosa, ramis gracillimis albido-incanis; foliis brevissime petiolatis lanceolatis planis acuminatis subintegris membranaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus albidoincanis; capitulis parvis 20—25-floris scorpioideo-paniculatis distantibus sessilibus saepe 2—4 glomeratis, omnibus longe-bracteatis; involucri squamis 4-5-seriatis dorso obscure incanis, omnibus lanceolatis acutis ascendentibus; achaeniis sericeis; pappi albidi vel sordidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia tricephala Gardn. in Iloolc. Lond. Journ. V. 223; Walp. Rep. VI. 95. Vernonia gracilis B. villosa Lessing Linnaea 1829 p. 302; DC. Prodr. V. 50. Vernonia rufo-grisea St. Hil. Voy. Diam. II. 305 et 453; DG. Prodr. V. 46?. primarii teretes multisulcati calvati 1 1/2—2 lin. crassi, gracillimis angulatis albido-incanis. FOLIA nullo modo coriacea, subdistantia, inferiora 3 — 4 poll. longa, medio 8 – 12 lin. lata, longe acuminata, basi subcuneata, integerrima vel obscure crenulata, supra saturate viridia primum obscure albido-incana demum glabrescentia, subtus persistenter dense albido-incana. CAPITULA ad axillas foliorum 1—2 poll. longorum 1 —4 sessilia. INVOLUCRUM 2 1/2 —3 lin. longum et latum campanulatum, squamis omnibus lanceolatis acutis modice duris ascendentibus, intimis 1/2 lin. latis. COROLLA saturate rubra 3 lin. longa, lobis apice penicillatis. ACHAENIA 1 lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis interioribus circiter 30 gracillimis subpersistentibus. Cum V. gracili habitu generali similitudinem fert magnam , sed praesertim differt capitulis paulo majoribus et foliis subtus persistenter albido-incanis. CAULES

RAMIS

Habitat in prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 67; prov. Goyaz in fruticetis prope Conceiçáo : Gardner 4793 ; ad Porto Seguro: Princ. Neuwied, Lockhart; locis Brasiliae meridionalis non indicatis: Pohl 527, Sello 203.


69

70

COMPOSITAE: VERNONIA.

87. VERNONIA ARARIPENSIS GARDN. suffruticosa 2-4pedalis copiose ramosa, ramis gracillimis sursum albido - incanis; foliis brevissime petiolatis lanceolatis planis acuminatis subintegris nullo modo coriaceis, supra viridibus leviter pubescentibus, subtus persistenter albido-incanis; capitulis minimis 15—20floris scorpioideo-paniculatis distantibus sessilibus saepe 2—3-glomeratis, omnibus longe bracteatis; involucri squamis 3—4-seriatis lanceolatis acuminatis ascendentibus leviter incanis; achaeniis perparvis tenuiter sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia Avaripensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 222; Walp. Rep. VI. 95. Vernonia tricholepis Griseb. Flor. Brit. West-Ind. 354, non DC. Habitus ut in V. gracili et tricephala; RAMI persistenter albidoincani. FOLIA crassiora quam in antecedente, modice distantia, subpatentia, inferiora 3—3 poll. longa, medio 4—6 lin. lata, ad apicem et petiolum brevem sensim angustata, supra obscure viridia leviter puberula, subtus persistenter albido-incana, venis subimmersis. CAPITULA ad axillas foliorum lineari-lanceolatorum 1—3 poll. longorum sessilia. INVOLUCRUM campanulatum 3 lin. longum et latum, squamis omnibus lanceolatis acuminatis vel cuspidatis interdum leviter squarrosis, intimis rubellis 1/3 lin. latis. COROLLA saturate rubra 3 lin. longa. ACHAENIA vix ultra lin. longa, grisea, distincte et aequaliter 10-costata. PAPPUS 1 1/2 lin. longus, setis interioribus subcaducis. A V. gracili vix differt nisi foliis crassioribus subtus incanis, et squamis involucri magis acuminatis.

Habitat in sylvis Serra de Araripe prov. Ceara: Gardner 1714 ; in Brasilia centrali: Pohl 267 (internodiis brevioribus, foliis crassioribus dense pallide brunneo -incanis) et Sello. Praeterea in Guiana anglica : Appun 1559, et in insulis Antillanis, e. gr. Trinidad : Crüger; Jamaica : Purdie.

88. VERNONIA REMOTIFLORA RICH. herba annua erecta 1—3-pedalis copiose ramosa, ramis gracillimis sursum leviter griseo-pubescentibus; foliis subsessilibus lineari-oblanceolatis planis subintegris membranaceis utrinque viridibus, supra glabris, subtus tenuiter griseo-pubescentibus; capitulis parvis 15—20-floris copiose scorpioideo - paniculatis distantibus sessilibus solitariis vel geminatis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6seriatis lanceolatis acuminatis glabris ascendentibus; achaeniis parvis sericeis; pappi albi setis interioribus exteriores lineares brevissimas 6—8-plo superantibus. Conyza uniflora Mill. Dict. Vernonia remotiflora Rich. Act. Soc. Hist. Nat. Par. 1792 p. 117; Lessing Linnaea 1831 p. 670 ; Pers. Ench. II. 404 ; DC. Prodr. V. 51. Vernonia sessiliflora Willd. Ilerb., teste Lessing in Linnaea 1829 p. 309. Vernonia Berteriana DC. Prodr. V. 527. CAULIS primarius calvatus griseus teres 1 — 1 1/2 lin. crassus, RAMIS gracillimis strictis erecto-palentibus. FOLIA linearia vel oblanceolata, inferiora 3—4 poll. longa, medio 4 — 18 lin. lata, ad basin et apicem acutum vel acuminatum sensim angustata, tenuia (siccitate papyracea), supra saturate viridia, subtus pallidiora prorsus vel praesertim ad ventis inconspicue adpresse griseo-pubescentia. PANICULAE laxae supra ultra pedem longae, ramis numerosis gracillimis erecto-patentibus, CAPITULIS subsecundis saepe solitariis v. interdum geminatis, sessilibus v. raro breviter pedunculatis, bracteis linearibus, inferioribus vel omnibus involucrum superantibus. INVOLUCRUM campanulatum 3—3 1/2 lin. latum et longum, squamis siccis viridibus margine lato pallidis, intimis 1/2 lin. latis, omnibus longe Compos. I.

acuminatis. COROLLA 3 lin. longa glabra saturate rubra. ACHAENIA 1 lin. longa grisea tenuiter sericea. PAPPUS 3 lin. longus, involucro distincte brevior, setis gracillimis caducis.

Habitat ad ripas fluv. Rio Negro prov. do Alto Amazonas : Spruce 1743 ; ad Para: Sieber, Hoffmannsegg; in Brasilia centrali: Pohl 265. Praeterea in Guiana britannica: Rich. Schomburgk, Parker; in Guiana batava: Hostmann 894, Wullschlaegel 288 ; in Guiana gallica: Leprieur, Sagot 335 ; denique in Cuba : C. Wright 3786.

Var. β.

TRICHOLEPIS

Baker.

Vernonia tricholepis DC. Prodr. V. 54. Vernonia patula Mart. Mss. olim. Robustior, foliis oblongo - oblanceolatis supra medium 1—3 poll. latis, capitulis majoribus 20—35-floris, involucro 3½—4 lin. longo.

Ad Para : Martius, Burchell 9648; prov. Goyaz, inter rupes calcareas Serra de Santa Brida: Gardner 3786, 3787; prov. Piauhy, in arenosis siccis circa Oeiras: Gardner 2202; prov. Minas Geraës: Claussen; e. gr. locis virgultosis umbrosis prope Bagoa Santa: Warming ; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 69; prov. Bahia in montosis prope Rio de Contas: Martius. Praeterea in Guiana gallica; Leprieur, Sagot 336.

89. VERNONIA HIRTIFLORA SCHULTZ-BIP. herbacea 1—2pedalis ramosissima, ramis gracillimis sursum leviter griseo-pubescentibus; foliis sessilibus linearibus uninerviis planis integris herbaceis utrinque viridibus, supra glabris, subtus inconspicue breviter griseo-pubescentibus; capitulis parvis 25—30-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus vel breviter pedunculatis solitariis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis ascendentibus linearibus cuspidatis dorso leviter pubescentibus; achaeniis parvis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores oblongo-lanceolatas 4—5-plo superantibus. Vernonia hirtiflora Schultz- Bip. in Ilerb. Reg. Berolin. et Kew. HERBA verosimiliter annua, diffusa, e basi ramosa, RAMULIS viridibus superne griseo-puberulis. FOLIA sparsa patentia, inferiora 1 ½—2 poll. longa, 3—3 lin. lata, basi longe angustata, herbacea, modice crassa, acuta, saepe complicata, utrinque obscure viridia. CAPITULA modice distantia secunda, superiora sessilia, inferiora interdum distincte pedunculata, bracteis linearibus, inferioribus ½ — 1 poll. longis, INVOLUCRUM campanulatum 3 — 3 ½ lin. longum et latum, squamis omnibus linearibus distincte cuspidatis, exterioribus firmis griseo-viridibus dorso leviter pubescentibus, intimis pulchre rubellis deorsum ½ lin. latis. COROLLA 4 lin. longa saturate rubra, lobis dorso dense pubescentibus. PAPPUS albidus vel flavidus 3 lin. longus, setis interioribus circiter 15 plumoso-ciliatis persistentibus, 'exterioribus duris oblongo- lanceolatis imbricatis eas Stilpnopappi forma et texturâ simulantibus.

Habitat in paludosis prope Paranagoa prov. Piauhy : Gardner 2642; loco Brasiliae non indicato: Pohl 655.

90. VERNONIA OXYLEPIS SCHULTZ-BIP. herbacea subpedalis, caule simplici flexuoso obscure griseo-puberulo; foliis sessilibus plerisque ad basin subrosulatis, caulinis distantibus, omnibus oblanceolatis planis integris herbaceis utrinque viridibus, supra glabris, subtus griseo-puberulis; capitulis parvulis 20-floris distantibus sessilibus scorpioideo-spicatis vel sparse cymosis, infimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4—5-seriatis linearibus conspicue acuminatis duris ascendentibus leviter pubescentibus; achaeniis parvis sericeis; pappi argentei setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia oxylepis Schultz-Bip. in herb. Imp. Petropol. et Kew.

10


71

COMPOSITAE:

HERBA verosimiliter annua, caule erecto gracili breviter griseopubescente. FOLIA ad basia caulis 4— 6 subrosulata, crasse herbacea, 12—48 lin. longa, supra medium 4 —6 lin. lata, obtusa, basi sensim angustata, supra saturate viridia, subtus pallidiora venis immersis; caulina 3—4 minora, ascendentia, interdum acuta. CAPITULA 6 — 20 in spicam simplicem vel cymam ramis 2—3 ascendentibus flexuosis disposita, sessilia, secunda, distantia, solitaria, inferiora solum bracteis involucro aequilongls instructa. INVOLUCRUM campanulatum 4—4 ½ lin. longum, squamis omnibus anguste linearibus conspicue acuminatis firmis brunneo-viridibus, intimis deorsum ½ lin. latis. COROLLA 3 ½—4 lin. longa subglabra saturate rubra. PAPPUS demum involucrum aequans 2 ½ lin. longus, setis intimis 40—50 gracillimis albis persistentibus. ACHAENIA ½ lin. longa dense sericea.

Habitat inter S. Paulo et S. Bernardo prov. S. Paulo: Burchell 4014 ; ad Mugi ejusdem prov., in campis frequens: Lund; loco Brasiliae non indicato: lliedel 590, 1183.

91. VERNONIA VIRENS SCHULTZ - BIP. herbacea erecta 2—3-pedalis, caule simplici superne breviter grisco-pubescente; foliis brevissime petiolatis oblongo - oblanceolatis planis (lenticulatis acutis papyraceis utrinque viridibus, supra vetustate scabris, subtus inconspicue adpresse griseo-pubescentibus; capitulis parvis 20—25-floris distantibus solitariis in cymas scorpioideas sparsas dispositis, omnibus vel plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4—5-seriatis pallidis lanceolatis acuminatis ascendentibus; achaeniis parvis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores anguste lineares 3—4-plo superantibus.

Vernonia virens Schultz-Bip. in Herb. Reg. Monac. et Berolin. Vernonia icosantha DC. Prodr. V. 49 ?. CAULIS deorsum griseus calvatus subtiliter multisulcatus 1 ½ lin. crassus, superne breviter adpresse griseo-pubescens. FOLIA ascendentia modice distantia, inferiora 4—.5 poll. longa , supra medium 1 ½—2 poll. lata, basi cuneatim angustata, in umbrosis tenuissima, in lucis apertis crassiora papyracea, utrinque subconcolora perfecte viridia, supra glabrescentia, subtus inconspicue tenuiter griseo-pubescentia. CAPITULA pauca distantia sessilia saepissime solitaria, iu cymas laxas ramis paucis recurvatis disposita. INVOLUCBUM campanulatum 2 ½ lin. longum, squamis omnibus linearibus acuminatis ascendentibus griseo - viridibus dorso leviter pubescentibus, intimis deorsum ½ lin. latis. COBOLLA 3 lin. longa saturate rubra glabra. ACHAENIA ½ lin. longa dense sericea. PAPPUS 1 ½ — 2 lin. longus, setis interioribus circiter 20 gracillimis fragilibus facile caducis.

VERNONIA.

72

pubescentibus, omnibus acutis ascendentibus; achaeniis glabris glandulis magnis instructis; pappi albidi setis interioribus numerosissimis exteriores lanceolatas brevissimas 8—10-plo superantibus. Tabula nostra XVI.

Vernonia echitifolia Mart. in DC. Prodr. V. 60. . CAULIS primarius lignosus strictus griseus multisulcatus, primum pilis albidis lanoso-sericeis brevibus vestitus, vetustate calvatus. FOLIA numerosa subconferta valde ascendentia, inferiora 2 — 3 poll. longa, medio 12 — 15 lin. lata, acuta, basi cuneata, modice crassa et rigida, siccitate brunnea, supra primum tenuiter adpresse griseo-sericea et crebre resinosopunctata demum subcalvata, subtus densius et magis persistenter pubescentia. PANICULAE interdum ultra pedem longae, ramis multis strictis profunde sulcatis, CAPITULIS secundis sessilibus, bracteis inferiorum 6—9 lin. longis. INVOLUCBUM turbinatum 3—3½ lin. longum, squamis siccis paucis, primum in medio viridibus, demum prorsus pallidis, omnibus deorsum 1 liu. latis, acutis vel leviter acuminatis. COROLLA pallida 3½ — 4 lin. longa. ACHAENIA 1½ lin. longa glabra brunnea, glandulis magnis splendide rubro -brunneis immersis dense punctata. PAPPUS 2½—3 lin. longus ex involucro demum exsertus, setis interioribus 50 — 60 inaequalibus demum caducis.

Habitat in campis regionis Oreadum, locis praecipue paludosis. Prov. Goyaz, in campis montosis paludosis prope S. Domingos: Gardner 4181; prov. Mato Grosso ad Cuiaba ; Manso 35, 42; prov. Minas Geraës: Martius, Widgren 114 ; e. gr. ad Cachoeira do Campo: Lund; et ad ripas lacuum prope Lagoa Santa: Warming; locis Brasiliae non indicatis: lliedel 1121, Pohl 519.

93. VERNONIA FRUTICULOSA MART. fruticosa erecta 3—5-pedalis copiose ramosa, ramis strictis obscure griseo-incanis; foliis brevissime petiolatis oblanceolatis integris planis acutis haud coriaceis, supra tenuissime subtus densius griseo-incanis, utrinque crebre punctatis; capitulis parvulis 8—9-floris copiose scorpioideo-paniculatis subsessilibus solitariis contiguis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4-5-seriatis modice latis dorso obscure incanis, omnibus ascendentibus acutis; achaeniis sericeis; pappi albidi vel straminei setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.

Vernonia fruticulosa Mart. in DC. Prodr. V. 53. Vernonia resinosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 419 ; Walp. Ann. 1. 386. primarius lignosus griseus multisulcatus l ½—2 lin. crassus, numerosis erecto-patentibus. FOLIA subcrasse herbacea, ascendentia, modice conferta, inferiora 2—3 poll. longa, medio 12 —18 lin. lata, ad apicem acutum et petiolum brevem sensim angustata, utrinque griseoviridia et creberrime resinoso-punctata. KAMI copiosi paniculae saepe insigniter recurvatae, CAPITULIS secundis sessilibus vel brevissime pedunculatis, bracteis plq. lanceolatis involucro longioribus. INVOLUCBUM turbinatum 3—3½ lin. longum, squamis duris griseo-stramineis vel brunneolis, inediis 1 lin. latis, intimis interdum leviter rubellis. ACHAENIA vix 1 lin. longa dense albido-sericea. COBOLLA 3½ —4 lin. longa glabra saturate rubra. PAPPUS 3—3½ lin. longus ex involucro distincte exsertus saepissime albus, setis interioribus circiter 30 modice firmis subpersistentibus. CAULIS

Habitat prov. Goyaz in ditione fluv. Tocantins in sylvis ad Aldeia da Graciosa: Burchell 8825; loco Brasiliae non indicato: Pohl 522.

Var. β.

MEGACEPHALA

Baker.

3½—4 lin. longum, squamis distincte majoribus, intimis ¾ lin. latis. PAPPUS 2½ — 3 lin. longus, setis interioribus exteriores 5—6-plo superantibus. INVOLUCBUM

Verisimiliter species propria, ex exemplis melioribus extricanda.

Ad Cuiaba prov. Mato Grosso: Manso 12.

2. VERNONIA ECHITIFOLIA MART. suffruticosa 3-4pedalis, caulibus simplicibus griseo-pubescentibus; foliis brevissime petiolatis oblongo-oblanceolatis acutis planis denticulatis v. subintegris rigide subcoriaccis utrinque viridibus, supra glabrescentibus, subtus tenuiter griseo-pubescentibus reticulato-venulosis; capitulis parvulis 10—15-floris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus solitariis vel geminatis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 3—4-seriatis modice latis pallidis dorso griseo-

RAMIS

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prov. Goyaz, in campis arenosis siccis inter Arrayas et S. Domingos: Gardner 4179; prope Forquilha: Manso; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 44; prov. Minas Geraes, e. gr. in deserto prope (tum. S. Francisco : Martius; ad Formigas: Gardner 4794; locis non indicatis: Claussen, Pohl 427, 429; denique in prov. Bahia, in arenis ad Barra de. Jucu : Princ. Neuwied.

94. VERNONIA ACUTANGULA GARDN. suffruticosa erecta 3—4-pedalis copiose ramosa, ramis glabris valde angulatis; foliis brevissime

petiolatis oblongo - lanceolatis planis acutis integris


73

COMPOSITAE: VERNONIA.

crasse herbaceis utrinque saturate viridibus glabris; capitulis minimis 12—14-floris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus solitariis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 3- 4-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus dorso obscure puberulis; achaeniis parvis tenuiter villosis; pappi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia acutangula Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 225; Walp. Rep. VI. 96. CAULES primarii lignosi 3 lin. crassi acute angulati nigrescentes multisulcati ab initio glabri; HAMI stricti erecto-patentes. FOLIA crasse herbacea, siccitate subcoriacea venis immersis, inferiora 2 — 3 poll. longa, infra medium 9—13 lin. lata, acuta, basi subcuneata, utrinque glaberrima, supra saturate viridia, subtus pallidiora. PANICULAE pedis longitudinem attingentes, ramis strictis erecto-patentibus, inferioribus iterum paniculatis, ramulis erecto-patentibus, CAPITULIS solitariis distantibus secundis sessilibus vel brevissime pedunculatis, bracteis inferiorum 6—9 lin. longis lanceolatis. INVOLUCRUM campanulatum 3 lin. longum et latum, squamis griseo-stramineis, intimis lanceolatis ½ lin. latis acutis, exterioribus leviter acuminatis dorso obscure puberulis. COROLLA 3 lin. longa glabra violacea. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis interioribus 18—30 caducis.

Habitat in paludosis prope urbem Maranhâo: Gardner 6044.

95. VERNONIA SALZMANNI DC. suffruticosa ramosa 4-6pedalis, ramis subherbaceis griseo-pubescentibus; foliis breviter petiolatis lanceolatis acuminatis planis subintqgris papyraceis utrinque viridibus, supra setis deciduis scabris, subtus dense adpresse griseo-pubescentibus; capitulis parvulis 20—25-floris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus distantibus solitariis vel geminatis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4-5seriatis lanceolatis acuminatis ascendentibus obscure pubescentibus; achaeniis parvis sericeis; pappi albidi setis gracillimis caducis, interioribus exteriores consimiles 4—6-plo superantibus. Vernonia Salzmanni DG. Prodr. V. 55. Vernonia Poeppigiana DG. l. c. Vernonia Miersiana Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 115; Walp. Rep. VI. 91. Vernonia caducissima Schultz - Bip. in Herb. Imp. Petropol. eic. CAULES stricti virgati, primarii grisei teretes calvati, RAMIS pilis griseis erecto-patentibus interdum nigrescentibus subdense vestitis. FOLIA rigide papyracea, inferiora 4—6 poll. longa, 9 —15 lin. lata, e medio ad basin et apicem acuminatum sensim angustata, modice conferta, supra primum tenuiter sericea obscure viridia, siccitate grisea nitidula, vetustate scaberrima, subtus pilis griseis sericeis adpressis persistenter vestita , venis primariis erecto-patentibus griseis perspicuis. PANICULAE magnae, saepe ultra pedem longae, ramis numerosis ascendentibus dense griseo-pubescentibus, CAPITULIS secundis perfecte sessilibus saepissime solitariis, bracteis inferiorum linearibus 1 — 1½ poll. longis, superiorum involucro aequilongis vel brevioribus. INVOLUCRUM campanulatum 3-3½ lin. longum, squamis omnibus ascendentibus acuminatis vel acutis griseo-viridibus vel brunneolis, intimis ½ —¾ lin. latis interdum rubellis. ACHAENIA ¾ lin. longa dense sericea. COROLLA 4 lin. longa saturate rubra glabra. PAPPUS 2—2½ lin. longus, demum involucro longior, setis gracillimis, interioribus circiter .30, omnibus caducis. OBS. In Hook. Lond. Journ. loc. cit. capitula sphalmate dicuntur 3—5-flora pro 25-flora.

Ad V. geminatam inter Scorpioideas habitu generali, forma et textura foliorum aliisque notis accedit, sed differt squamis involucri nullo modo squarrosis.

74

In sylvis apertis et paludosis late vagans. Prov. Ceara in Serra de Araripé: Gardner 1717; prov. Piauhy in paludosis prope Santa Rosa: Gardner 2892; prov. Mato Grosso ad Cuiaba : Manso 47; prov. Minas Geraes ad Romdo: Gardner 4768; ad Lagoa Santa etc.: Warming; prov. S. Paulo: Burchell 5607; prov. Bahia in Serra da Jacobina: Salzmann, Blanchet 3690; prov. Rio de Janeiro in Serra dos Orgâos: Miers, Gardner 5769. — Praeterea incolit Peruviam orientalem: Spruce 4593, et Mexicum: Galeotti 2298, 2327, Linden 1211 etc.

96. VERNONIA MUCRONIFOLIA DC. suffruticosa erecta 3—4-pedalis. ramis griseo-pubescentibus; foliis brevissime petiolatis cordato-ovatis obtusis mucronatis integris subcoriaceis utrinque punctatis obscure griseo-puberulis; capitulis parvis20-florissparse scorpioideo-paniculatis sessilibus solitariis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4—5-seriatis lanceolatis acuminatis ascendentibus obscure incanis; achaeniis parvis villosis; pappi albi setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Vernonia mucronifolia DG. Prodr. V. 55. CAULIS primarius strictus teres dense breviter griseo - pubescens, ramis paucis strictis erecto-patentibus. FOI.IA subconferta ascendentia plana crasse subcoriacea, inferiora 13—15 lin. longa, 6 —9 lin. lata, basi late rotundata vel saepe distincte cordata, apice obtusa at mucrone parvo distincto donata, utrinque griseo - viridia venis subimmersis. PANICULAE 3 —6 poll. longae, ramis paucis recurvatis, CAPITULIS secundis sessilibus subdistantibus, bracteis ovatis involucro ad minimum aequilongis. INVOLUCRUM cainpanulatum 3 lin. longum et latum, squamis omnibus duris acuminatis, intimis distincte rubellis ½ lin. latis. COROLLA saturate rubra 4 lin. longa extus glandulosa. PAPPUS 3’/2 lin. longus, setis interioribus circiter 30 subcaducis. ACHAENIA ½ lin. longa dense sericea.

Habitat in sabulosis maritimis prov. Bahiae: Salzmann, Blanchet 1817.

97. VERNONIA OBTUSIFOLIA LESS. suffruticosa 3 — 4pedalis ramosissima, ramis glabris superne obscure puberulis; foliis breviter petiolatis parvis ovatis obtusis integris planis subcoriaceis, utrinque viridibus punctatis, subtus obscure puberulis; capitulis parvis 20—25-floris sparse scorpioideo-paniculatis sessilibus plerumque solitariis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4 — 5-seriatis lanceolatis acuminatis ascendentibus obscure incanis; achaeniis parvis villosis; pappi albi setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Vernonia obtusifolia Lessing Linnaea 1831 p. 308; DC. Prodr. V. 49. CAULIS primarius 3—3 lin. crassus nigrescenti-castaneus nitidulus, ramis late patentibus firmis strictis multisulcatis, apice solum leviter griseopuberulis. FOLIA modice conferta, ascendentia, distincte petiolata, crasse subcoriacea, inferiora 1%—3 poll. longa, 6—9 lin. lata, supra saturate viridia, subtus pallidiora, utrinque crebre resinoso - punctata et inconspicue griseo-puberula. PANICULAE vix ultra semipedem longae, ramis paucis subbrevibus recurvatis, CAPITULIS secundis sessilibus, bracteis inferiorum ovatis obtusis distincte petiolatis involucrum 3—4-plo superantibus. INVOLUCRUM campanulatum 3½ — 4 lin. longum et latum, squamis omnibus firmis brunneis acuminatis, intimis ¾ lin. latis. COROLLA 4 lin. longa, lobis extus glandulosis. ACHAENIA ½ lin. longa dense sericea. PAPPUS 2½—3 lin. longus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus.

Habitat in sylvis prope urbem Rio de Janeiro: Sello 268, 269. 274, 545, Martius Herb. Fl. liras. 546, Gardner 5508, Glaziou 1397, Riedel 1048 etc.


COMPOSITAE: VERNONIA.

75 b. XIPHOLEPIDAE. 1. Squarrosae.

98. VERNONIA LINEARIS SPRENG. suffruticosa 1—2-pedalis, caulibus simplicibus gracilibus strictis albido-incanis; foliis sessilibus anguste linearibus acutis uninerviis margine revolutis, supra pallide viridibus glabrescentibus, subtus albo-incanis; capitulis parvis 20—25-floris sessilibus distantibus solitariis sparse scorpioideo-spicatis vel cymosis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis, intimis ascendentibus ligulatis subobtusis, reliquis cuspidatis subsquarrosis albo-incanis; achaeniis dense sericeis; pappi flavidi setis interioribus exteriores lineares 2—3-plo superantibus. Vernonia linearis Spreny. Syst. Vey. III. 437; Lessiny Linnaea 1829 p. 285, 1831 p. 671; DC. Prodr. V. 56. Vernonia extraaxillaris DC. Prodr. V. 56. Vernonia arcuata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 220; Walp. Rep. VI. 95. Vernonia staehelinoides Mart. in Herb. Rey. Monac. CAULES e radice lignosa saepe caespitosi, firmi, stricti, basi vix ultra 1—1 ½ lin. crassi, ubique persistenter albo-araneoso-incani. FOLIA modice conferta, rigida, dura, ascendentia, inferiora 2— 4 poll. longa, ½ — 1 Jin. lata, marginibus parallelis usque ad costam constanter revolutis, supra glabra laevia pallide viridia, subtus dense persistenter alboincana costa grisea solum perspicua. CAPITULA 6—20, interdum simpliciter spicata, interdum cymosa, ramis paucis valde recurvatis, semper sessilia distantia solitaria, foliis reductis involucra superantibus bracteata. INVOLUCRUM anguste campanulatum 3 —3½ lin. longum, squamis brunneis arcte imbricatis plus minus albo-araneoso-incanis, mediis deorsum ¾ lin. latis. COROLLA saturate roseo-purpurea 3 lin. longa extus glabra. ACHAENIA 1 lin. longa dense persistenter albo-sericea. PAPPUS 1 ½ lin. longus ex involucro vix exsertus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus.

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prov. Goyaz prope urbem Goyaz: Burchell 6434, et in Chapada S. M arcu : Pohl ; prov Mato Grosso ad Cuiaba: Manso; prov. Minas Geraës multis locis e. gr. ad Cachoeira do Campo : Ctaussen 278, Mart. Herb. Fl. liras 744 ; in Serra de. Itatiaya: Riedel; Serra das Araras: Gardner 4797; ad Diamantina; Vauthier; Serra de Capivary; Sello; in campis prope (hirti Preto: Martius; ad Layoa Santa frequens in locis sterilibus lapidosis: Warming.

99. VERNONIA SQUARROSA LESS. suffruticosa 2—3-pedalis, caulibus subsimplicibus superne albido-incanis usque ad apicem dense foliatis; foliis sessilibus anguste linearibus, margine revolutis vel planis, rigide subcoriaceis, uninerviis, supra viridibus glabris, subtus persistenter albo-incanis; capitulis mediocribus 20—25-floris copiose scorpioideo-paniculatis distantibus sessilibus solitariis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis, intimis rubellis subacutis, reliquis albo-incanis distincte squarrosis; achaenii costis glabrescentibus, valleculis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5 — 6-plo superantibus. Vernonia squarrosa Lessiny Linnaea 1829 p. 300, 1831 p. 678; DC. Prodr. V. 27. Vernonia rubricaulis varr. squarrosa et plantayinoides Lessiny Linnaea 1829 p. 300. strictus griseus deorsum calvatus, sursum albido-incanus. densa, ascendentia, inferiora 2—3 poll. longa, medio 1—3 lin. lata, firma, integra, interdum marginibus valde revoluta costa solum obvia, interdum (var. plantayinoides Less.) latiora plana venisque primariis ascendentibus perspicuis. PANICULAE corymbosae, ramis ascendentibus flexuosis vel magis patentibus recurvatis, CAPITULIS distantibus secundis CAULIS

FOLIA

76

sessilibus solitariis, bracteis linearibus involucrum semper superantibus. INVOLUCRUM campanulatum 4—4½ lin. longum, squamis intimis lanceolatis rubellis subacutis ascendentibus nitidis ¾ — 1 lin. latis, reliquis distincte brevioribus ab initio’ squarrosis, dorso et praesertim ad apicem dense albo-incanis. COROLLA saturate rubro-purpurea glabra 4—4½ lin. longa. ACHAKNIA pallide brunnea 1½ lin. longa, cylindrica, angulata. PAPPUS 2½— 3 lin. longus involucrum subaequans, setis interioribus circiter 30 firmis subpersistentibus.

Habitat in prov. Minas Geraës: Ctaussen; e. yr. ad Layoa Santa in campis siccis: Warminy; prov. S. Paulo: Riedel 588, 1043, e. yr. prope urbem S. Paulo, versus S. Bernardo et ad S. Jose: Bowie et Cunuingham, Burchell 4009, 4111, Lund; in Montevideo: Sello.

100. VERNONIA GLABRATA LESS. suffruticosa erecta 2-4pedalis, caulibus simplicibus glabrescentibus superne leviter pilosis; foliis sessilibus vel brevissime petiolatis, lanceolatis vel oblanceolatis, integris vel denticulatis, acutis planis rigide sub. coriaceis, utrinque viridibus punctatis, venulis exsculptis, supra glabris, subtus obscure puberulis; capitulis mediocribus 35—40floris copiose scorpioideo-paniculatis subsessilibus solitariis, plerisque conspicue bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis, intimis ligulatis rubellis obtusis, exterioribus cuspidatis subsquarrosis dorso obscure incanis; achaeniis glabris; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia ylabrata Lessiny Linnaea 1829 p. 294, 1831 p. 661; DC. Prodr. V. 45. Vernonia ensifolia Mart. in DC. Prodr. V. 53. Vernonia microdonta Schultz-Bip. in schedulis herb. Riedeliani. CAULIS erectus strictus castaneus deorsum 2—3 lin. crassus, superne leviter griseo-puberulus. FOLIA subdistantia ascendentia, inferiora 5 — 8 poll. longa, medio 6—18 lin. lata, acuta, basi angustata vel leviter rotundata, margine saepe distincte denticulata, modice rigida et crassa, utrinque interdum perfecte glabra, interdum obscure griseo-puberula. PANICULAE elongatae interdum ultra pedem longae, ramis ascendentibus simplicibus vel furcatis, CAPITULIS omnibus sessilibus vel iufimis breviter pedunculatis, bracteis omnibus involucra superantibus vel superioribus reductis involucro brevioribus. INVOLUCRUM campanulatum 4½—5 lin. longum, squamis intimis magis membranaceis persistenter saturate rubellis 1 lin. latis, exterioribus duris lanceolatis acuminatis vel cuspidatis interdum indistincte squarrosis. COROLLA 6 lin. longa glabra saturate rubra. ACHAKNIA 11½ lin. longa cylindrica pallide brunnea. PAPPUS 4—4½ lin. longus, setis interioribus gracillimis caducis.

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prov. Minas Geraës: Martius; e. gr. ad Caldas: Regnell I. 258, Widyren 122; prov. S. Paulo, ad ripas fluv. Tiete prope Convento de Luz: Burchell 4268; in pascuis apertis prope urbem S. Paulo: Burchell 4330; inter Praia da Alcyria et Agua branca: Burchell 4681—41; ad Sorocaba et Ytú in cultis: Lund; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 3; locis Brasiliae non inducatis: ttiedel 473, 853, Pohl 637, Sello 4608 etc.

101. VERNONIA SERICEA RICH. suffruticosa diffusa 4-6pedalis copiose ramosa, ramis virgatis leviter griseo - pubescentibus ; foliis sessilibus lanceolatis acuminatis integris planis chartaceis utrinque viridibus, supra glabris, subtus tenuiter adpresse griseo-pubescentibus; capitulis mediocribus 30—35-floris solitariis vel geminatis sessilibus distantibus, omnibus longe bracteatis; involucri squamis 6—8-seriatis, intimis ligulatis ascendentibus subobtusis, exterioribus cuspidatis squarrosis dorso leviter incanis ; achaeniis dense sericeis; pappi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus.


COMPOSITAE: VERNONIA.

77

Vernonia sericea Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Paris. 1792 p. 105; Pers. Enchir. II. 404; Ker Bot. Reg. t. 522; Lessing Linnaea 1829 p. 295, 1831 p. 663; DC. Prodr. V. 46; Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 237. Vernonia persicifolia Desf. Cat. Hort. Paris. 1829 p. 400; DC. Prodr. V. 46. Vernonia acutifolia Hook. Bot. Mag. t. 3062; DG. Prodr. V. 47. Vernonia imponens Mart. Mss. olim. KAMI firmi graciles teretes griseo-virides multisulcati, superne breviter griseo-pubescentes. FOLIA modice conferta ascendentia, sessilia vel brevissime petiolata, inferiora 4—6 poll. longa, medio 9 —12 lin. lata, longe acuminata, supra saturate viridia setis paucis adpressis griseis inconspicuis vestita vetustate scaberula, subtus pallidiora tenuiter adpresse griseo-pubescentia. CAPITULA in axillis foliorum 2 — 4 poll. longorum sessilia, solitaria vel inferiora geminata, internodiis inferioribus 1—2 poll. longis. INVOLUCRUM turbinatum 4—4½ lin. longum et latum, squamis intimis ligulatis erectis obtusis magis membranaceis ¾ lin. latis, reliquis distincte brevioribus apice cuspide squarrosa ½— ¾ lin. longa instructis, griseo-viridibus, dorso et margine breviter griseo-pubescentibus. COROLLA 4½—5 lin. longa purpurea, lobis breviter ciliatis. ACHAKNIA dense persistenter albido-sericea. PAPPUS albidus 3 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis interioribus circiter 30 subcaducis.

Habitat frequens circa Rio Corcovado, Serra d’Estrella etc.: 238, Gardner 789, Sello, Pohl, Etiam in Guiana, teste Richard Europaeis colebatur.

de Janeiro, e. yr. in sylvis montis Gnudichaud, Mart. Herb. Fl. liras. Burchell, Riedel, Glaziou 1131 etc. (an recte?). — Olim in hortis

suffruticosa erecta4—5pedalis, caulibus erectis subsimplicibus ubique dense tomentosis usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus ovato - oblongis acutis basi cordatis planis irregulariter dentatis subcoriaceis bullatorugosissimis, supra griseis inconspicue pubescentibus, subtus dense flavicanti-incanis reticulato-venosis; capitulis parvis 8 —9-floris copiose subscorpioideo-paniculatis, plerisque conspicue bracteatis, multis prope apices ramorum confertis; involucri turbinati squamis 5—6-seriatis, omnibus lanceolatis acutis dorso albido-villosis, exterioribus leviter squarrosis; achaeniis brevibus dense villosis; pappi albido-straminei setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. 102. VERNONIA LACUNOSA MART.

Vernonia lacunosa Mart. in DG. Prodr. V. 56. Vernonia Marrubiastrum Mart. Herb. Fl. Bras. n. 733. CAULIS teres deorsum 2—3 lin. crassus, ubique tomento crasso velutino persistente flavicanti-brunneo vestitus. FOLIA omnia sessilia, deflexa, inferiora 2½—3 poll. longa, medio 15—18 lin. lata, interdum leviter inaequilateralia, margine dentibus multis brevibus instructa, crassa, more Salviae officinalis bullato-rugosa, supra pilis subsetosis subpatentibus brevibus crebris instructa, subtus crasse persistenter incana. PANICULAE pedis longitudinem et latitudinem attingentes, ramis numerosis flexuosis erecto-patentibus, inferne foliis pluribus parvis subrotundatis instructis, superne dichotome furcatis, CAPITULIS plerisque foliis involucro aequilongis bracteatis. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, 2½ lin. latum, squamis omnibus lanosis, mediis 1 lin. latis, interioribus rubello-tinctis. COROLLA saturate rubra 4 — 4½ lin. longa. ACHAKNIA turbinata 1 lin. longa. PAPPUS 3—3½ lin. longus, setis interioribus circiter 30 firmis subpersistentibus.

Species textura foliorum facile distinguenda, dispositione capitulorum a Scorpioideis typicis ad Glomeratas vergit.

Habitat in campis siccis reyionis Oreadum. Prov. Minas Geraës: Pohl 559; Claussen 671; e. yr. in pratis montium prope urbem Ouro Preto: Martius; ad Caxoeira do Campo; Riedel, Mart. Herb. Fl. Bras. 733; prope flumen Paraopeba: Bunbury; ad Lagoa Santa : Warming; ad Tijuco et Curvellos: Lund. Compos. I.

78 2. Ascendentes.

103. VERNONIA GNAPHALIOIDES SCHULTZ-BIP. suffruticosa 2—3-pedalis, ramis dense albo-lanoso-incanis; foliis sessilibus anguste linearibus uninerviis margine revolutis rigide subcoriaceis, supra griseo - sericeis, subtus albido- incanis; capitulis parvulis 20-floris scorpioideo-cymosis sessilibus solitariis, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 5 — 6-seriatis, omnibus ascendentibus acutis dorso et margine dense albido - sericeis; achaeniis dense villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores brevissimas lanceolatas 10-12-plo superantibus. Vernonia gnaphalioides Schultz-Bip. in Herb. Beg. Monac. SUFFRUTEX erectus copiose ramosus, CAULIBUS primariis griseis teretibus calvatis, RAMIS ascendentibus dense sericeo-incanis. FOLIA subconferta ascendentia, inferiora 12—15 lin. longa, ½ lin. lata, acuta, marginibus ab initio valde revoluta, supra griseo-viridia et breviter albo-sericea, subtus dense albido - incana, multo minus rigida quam in V. lineari. PANICULAE 6 — 30-cephalae, ramis brevibus vel elongatis, CAPITULIS secundis solitariis subdistantibus vel confertis, bracteis ad minimum involucro aequilongis. INVOLUCRUM campanulatum 4—4½ lin. longum, squamis omnibus lanceolatis acutis dorso prorsus albo-sericeis, intimis deorsum haud ultra ½ lin. latis leviter rubellis. COROLLA 4 lin. longa glabra saturate rubra. PAPPUS 2½ lin. longus, setis interioribus modice firmis subcaducis.

Ilabitat prov. Minas Geraes in Serra de Itatiaya: Riedel, Mart. Herb. Fl. Bras. 729.

104. VERNONIA EREMOPHILA MART. suffruticosa copiose ramosa, ramis persistenter brunneo-velutinis; foliis subsessilibus anguste lanceolatis planis integris haud coriaceis, utrinque tenuiter griseo-brunneo-incanis; capitulis parvulis 10-floris sparse scorpioideo-paniculatis distantibus sessilibus, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 4—5-seriatis, interioribus lanceolatis rubellis, exterioribus deltoideis, omnibus acutis ascendentibus dorso velutinis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 3—4-plo superantibus. Vernonia eremophila Mart. in DC. Prodr. V. 55. KAMI sulcati firmi, toti brunueo-velutini. FOLIA crasse herbacea, inferiora 3—4 poll. longa, medio 3 — 4 lin. lata, e medio ad basin et apicem subacutum angustata, utrinque persistenter incana, crebre minute resinoso-punctata. CAPITULA sparse scorpioideo-cymosa, subdistantia, solitaria, secunda, bracteis lanceolatis, inferioribus 1 poll. longis. INVOLUCRUM campanulatum 4 lin. longum, squamis intimis lanceolatis acutis haud acuminatis, exterioribus aequitatis brevioribus dorso brunneo-sericeis. COROLLA 4 lin. longa albida glabra. ACHAKNIA brevia dense villosa. PAPPUS sordide albidus 2½—3 lin. longus, setis interioribus circiter 40 subpersistentibus.

Habitat in prov. Minas Geraes campis arenosis versus prov. Goyaz : Martius.

105. VERNONIA NITENS GARDN. suffruticosa erecta 2—3pedalis, ramis griseo-velutinis; foliis brevissime petiolatis ovatis integris planis rigide subcoriaceis, utrinque persistenter griseovelutinis; capitulis mediocribus 35—40-floris sparse scorpioideocymosis sessilibus, plurimis conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis acutis ascendentibus dorso tenuiter incanis; achaeniis dense villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lanceolatas 4—5-plo superantibus. Vernonia nitens Gardn. in Ilook. Lond. Journ. V. 221; Walp. Rep. VI. 95.

11


COMPOSITAE: VERNONIA.

79

CAULES deorsum teretes calvati; HAMI firmi stricti multisulcati, persistenter griseo - velutini. FOLIA modice conferta ascendentia, inferiora 18—21 lin. longa, medio 8—9 lin. lata, obtusa vel subacuta, basi late rotundata, utrinque dense persistenter nitideque griseo- vel leviter brunneovelutina, venis faciei superioris immersis, inferioris leviter exsculptis. CAPITULA 3 — 6 scorpioideo-cymosa sessilia secunda, bracteis ovalis involucro ad minimum aequilongis. INVOLUCRUM hemisphaericum 4—4½ lin. longum, 4½ — 5 lin. latum, squamis arcte imbricatis, omnibus duris griseobrunneis dorso nitide sericeis, intimis 1 lin. latis. COROLLA 5 — C lin. longa, lobis extus glandulosis. ACHAENIA 1 lin. longa, dense albidosericea. PAPPUS 3 lin. longus ex involucro demum exsertus, setis interioribus circiter 30 subcaducis.

Habitat in campis arenosis montosis prope Passe prov. Goyaz : Gardner 4186; prov. Pernambuco ad Serra de Batalha in ditione Rio Preto: Gardner 2893.

106. VERNONIA TOMENTELLA MART. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus parce ramosis albido - incanis ad apicem foliatis; foliis parvis sessilibus oblongo-lanceolatis planis integris crassis rigide coriaceis, supra viridibus glabris reticulato-venulosis, subtus dense albido-incanis; capitulis mediocribus 20-30floris, pluribus spicato-paniculatis sessilibus, foliis multis intermixtis; involucri squamis 4—5-seriatis lanceolatis subacutis subglabris; achaeniis dense sericeis; pappi grisei setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia tomentella Mart. in DC. Prodr. V. 59. teretes superne dense albido-incani, basi 3 — 4 lin. crassi. conferta ascendentia, inferiora 15 —18 lin. longa, medio 6 — 8 lin. lata, oblonga vel oblanceolata, basi plus minus rotundata, margine integerrima, supra ab initio glabra perfecte viridia venulis multis pulchre exsculptis, subtus dense persistenter albido-incana. CAPITULA sessilia horizontaliter patentia, in spicas aequilaterales copiosas paniculam magnam formantes disposita, ramis ascendentibus inferne foliatis, foliis multis involucro aequilongis vel paulo brevioribus intermixta. INVOLUCRUM 3—4 lin. latum et longum, squamis duris brunneis, intimis lanceolatis subacutis, exterioribus sensim brevioribus primum dorso leviter griseo-incanis, extimis subdeltoideis. COROLLA saturate rubra 4½—5 lin. longa, lobis linearibus apice dorso ciliatis. ACHAENA 1½ lin. longa deuse sericea. PAPPUS 3 — 3½ lin. longus, setis gracillimis persistentibus ciliatis.

80

CAULES teres deorsum griseus, superne rubro-brunneus v. interdum obscure incanus. FOLIA sparsit ascendentia, modice rigida, inferiora 4 — 6 poll. longa, medio 1½ —-4 lin. lata, integra, longe acuminata, basi augustata, supra saturate viridia, primum obscure incana, demum glabrescentia laevia, venis distanter exsculptis, margine plana vel siccitate revoluta, subtus tenuiter albo- vel griseo-incana. CAPITULA interdum 3 — 6 simpliciter cymosa, interdum 40—50 in paniculam corymbosam ramis multis elongatis erecto-patentibus disposita, semper sessilia distantia solitaria, bracteis omnium involucra inulto superantibus. INVOLUCRUM campanulatum 4—4½ lin. longum et latum, squamis omnibus ascendentibus acutis, mediis 1 lin. latis, intimis subglabris persistenter saturate rubris, exterioribus obscurioribus dorso tenuiter albo-incanis. COROLLA 4—4½ lin. longa glabra saturate rubra. ACHAENIA pallide brunnea cylindrica, demum 1½—2 lin. longa, costis prominulis aequalibus. PAPPUS aliius vel albidus, setis interioribus 30 vel ultra, modice firmis, subcaducis.

Habitat in prov. Minas Geraes, ad ripas fluv. Urucuya prope S. Româo: Gardner 4796; in paludosis prope Lagoa Santa: Warminy; prov. S. Paulo, in campis at Cur vellos et in insulis sabulosis fInvii Itio Grande: Lund; ad S. Catharina: Chamisso; in prov. Itio Grande do Sul, teste De Candolle. Praeterea in Montevideo: Sello; Bonaria: Tweedie; Mendoza: Gillies; et in Columbia: Bonpland 1817, Hartweg 1087, Linden 330 etc.

Var. β.

DENUDATA

Baker.

Vernonia rubricaulis ß latifolia Lessing loc. cit. ex parte. Folia 3—4 lin. lata, subtus viridia nullo modo incana.

Habitat in prov. Montevideo: Sello.

CAULES

FOLIA

Habitat in prov. Minas Geraes: Widgren 109, Claussen; e. yr. in campis siccis prope Caldas; Reynell 1. 2 5 6; in Serra da Moeda : Sello; prov. S. Paulo in campis prope Taubate et aliis locis: Martius.

107. VERNONIA RUBRICAULIS H.B.K. suffruticosa 2–3pedalis, caule simplici rubro-brunneo subglabro; foliis linearibus sessilibus integris margine planis vel subrevolutis penninerviis subcoriaceis, supra viridibus glabris, subtus tenuiter albo-incanis; capitulis mediocribus 20—30-floris distanter scorpioideo - paniculatis sessilibus solitariis, omnibus conspicue bracteatis; involucro squamis 4—5-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus, intimis saturate rubris, extimis dorso tenuiter albo-incanis; achaenii valleculis pilosis, costis glabris; pappi albidi setis interioribus exteriores brevissimas 10—12-plo superantibus. Vernonia rubricaulis H.B.K. Pl. Equinox. II. 66. t. 99, Nov. Gen. IV. 33; Lessing Linnaea 1831 p. 662; DC. Prodr. V. 46; Benth. Pl. Hartweg. 197. Vernonia rubricaulis varr. Bonplandiana et latifolia ex parte, Lessing in Linnaea 1829 p. 299. Vernonia chromolepis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 224; Walp. Rep. VI. 96.

108. VERNONIA COTONEASTER LESS. suffruticosa 3-4pedalis copiose diffuse ramosa, ramis gracilibus albido-pubescentibus; foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acutis planis subintegris nullo modo coriaceis, supra viridibus obscure puberulis, subtus persistenter albido-incanis; capitulis parvulis 20-25floris scorpioideo - paniculatis sessilibus distantibus solitariis vel 2—3-glomeratis; involucri squamis 4—5-seriatis, omnibus ascendentibus acutis obscure incanis, intimis rubellis; achaeniis sericeis; pappi albi setis interioribus exteriores lineares 4—6-plo superantibus.

Vernonia Cotoneaster Lessing Linnaea 1829 p. 298, 1831 p. 663; DC. Prodr. V. 47. Conyza Cotoneaster Willd. in Spreng. Syst. Veg. III. 509. Vernonia axilliflora Mart. ex Lessing in Linnaea 1829 p. 297, 1831 p. 663; DC. Prodr. V. 47; Bot. Reg. t. 1464. Vernonia debilis Mart. ex DC. Prodr. V. 54. CAULES 1 ½—2 lin. crassi brunnei teretes multisulcati, RAMULI ubique persistenter breviter albido - pubescentes, FOLIA modice conferta, ascendentia, herbacea, modice crassa, flexuosa, inferiora 3—3 poll. longa, medio 8—13 lin. lata, acuta, integra vel obsolete crenulata, basi leviter rotundata, supra viridia indistincte puberula haud rugosa, subtus persistenter albido-incana, venis primariis ascendentibus leviter exsculptis. PANICULAE interdum pedis longitudinem attingentes, ramis elongatis simplicibus ascendentibus recurvatis, CAPITULIS distantibus secundis, omnibus foliis reductis involucra distincte superantibus instructis. INVOLUCRUM campanulatum 3 lin. longum, squamis intimis ligulatis subacutis ½ lin. latis, exterioribus lanceolatis et deltoideis acutis, plerisque distincte rubris. ACHAKNIA COROLLA 3 lin. longa saturate rubra, lobis pubescentibus. 1 lin. longa tenuiter sericea. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus.

Habitat ad ripas /luv. S. Francisci prope Salgado, prov. Minarum: Martius; prov. Bahia, in sylvis ad Itheos etc.: Salzmann, Blanchet, Gardner, G. Don, Moricand etc. — Olim in hortis europaeis culta.


81

82

COMPOSITAE: VERNONIA.

109. VERNONIA SAXICOLA SCHULTZ-BIP. suffruticosa ramosa, ramis tenuiter griseo-puberulis; foliis breviter petiolatis lanceolatis integris acutis basi cuneatis subcoriaceis, supra viridibus obscure incanis, subtus persistenter griseo-sericeis; capitulis minimis 9—10-floris scorpioideo - paniculatis sessilibus solitariis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 2—3-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus duris dorso incanis; achaeniis dense pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 3—4-plo superantibus. Vernonia saxicola Schultz-Bip. in schedulis herb. Riedeliani. 2 — 3 lin. crassi teretes multisulcati, ubique tenuiter griseopuberuli, RAMIS strictis gracilibus erecto-patentibus. FOLIA modice conferta, inferiora 2 — 3 poll. longa, medio 8—12 lin. lata, ad apicem et basin sensim angustata, flexuosa, modice crassa, venis primariis subtus leviter exsculptis. PANICULAE latae subsparsae, ramis recurvatis interdum dichotome furcatis, CAPITULIS modice distantibus sessilibus secundis solitariis, bracteis linearibus supremis ad minimum involucro aequilongis. INVOLUCRUM campantilatum 1½—2 lin. longum, squamis omnibus stramineobrunneis dorso ubique incanis, intimis deorsum ½ lin. latis. ACHAKNIA turbinata dense persistenter albido-setosa. PAPPUS 1 ½ lin. longus ex involucro distincte exsertus, setis intimis circiter 30 subpersistentibus. CAULES

Habitat in Brasilia, loco accuratius haud designatu: Riedel 1184.

110. VERNONIA FLOTOWIOIDES BAKER: suffruticosa 1½ pedalis, caule simplici griseo-pubescente; foliis sessilibus oblanceolatis acutis subintegris rigide coriaceis utrinque viridibus, supra glabrescentibus scaberrimis, subtus griseo-tomentosis reticulato-venulosis; capitulis mediocribus 35—40-floris scorpioideocymosis peduncularis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis acutis duris dorso subglabris nitidulis, omnibus arcte imbricatis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares brevissimas 8—10-plo superantibus. gracilis firmus strictus erectus teres prorsus griseo-pubescens. modice conferta, ascendentia, dura, inferiora 3 — 4 poll. longa, supra medium 8—12 lin. lata, siccitate brunnea, supra punctis crebris rugosis scaberrima, subtus persistenter griseo-tomentosa venis exsculptis. CAPITULA exempli unici nobis praestantis in cymam simpliciter diebotome furcatam disposita, secunda, segregata, breviter pedicellata, omnia conspicue bracteata. INVOLUCRUM 4½— 5 lin. longum et latum, campanulatum, squamis duris griseo-stramineis regulariter imbricatis, mediis 1 lin. latis. COROLLA 5 — 6 lin. longa, limbi lobis dorso glandulosis. ACHAKNIA perfecte matura non vidi. PAPPUS 5 lin, longus, setis interioribus circiter 30 persistentibus, exterioribus perparvis plumoso-ciliatis. CAULIS

FOLIA

Habitat in prov. Mato Grosso prope urbem Cuiaba: Manso 78.

111. VERNONIA GRACILIS H.B.K. suffruticosa 3-6-pedalis copiose ramosa, ramis gracillimis sursum grisco-puberulis; foliis brevissime petiolatis lanceolatis planis acuminatis integris vel denticulatis membranaceis utrinque viridibus, supra glabrescentibus, subtus tenuiter griseo-pubescentibus; capitulis minimis 15—20-floris scorpioideo-paniculatis distantibus sessilibus saepe 2—4-glomeratis, omnibus longe bracteatis; involucri squamis 3—4seriatis lanceolatis acutis ascendentibus leviter incanis; achaeniis tenuiter sericeis; pappi albidi vel flavidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia Linnaea 1829 BC. Prodr. V. Vernonia

gracilis H.B.K. Nov. Gen. IV. 27; Lessing p. 302, 1831 p. 667. (excl. var. fi. villosa); 49; Schultz-Bip. Linnaea XX. 511. elongata Willd. Ilerb., teste Lessing.

CAULES firmi teretes calvati 1 ½—2 lin. crassi, RAMIS virgatis sulcatis. FOLIA tenuissima nec coriacea, inferiora 3 — 4 poll. longa, medio 6—12 lin. lata, ad petiolum brevem et apicem acuminatum sensim angustata, interdum distincte denticulata, supra saturate viridia, subtus pallidiora et distincte breviter griseo - puberula venisque subimmersis. CAPITULA distantia, 1 — 4 sessilia in axillis foliorum 1—2 poll. longorum. INVOLUCRUM campanulatum 1½—2 lin. longum et latum, squamis intimis magis membranaceis vix ultra 1/3 lin. latis, exterioribus angustioribus saepe acuminatis, omnibus ascendentibus imbricatis. COROLLA 2½— 3 lin. longa glabra saturate rubra. ACHAKNIA vix 1 lin. longa grisea tenuiter sericea. PAPPUS interdum albidus, interdum sordidus, setis interioribus 2 lin. longis 20—25 gracillimis modice persistentibus.

Habitat in prov. do Alto Amazonas, dependens in ripa praerupta, loco ipsissimo unde fluv. Casiquiare ex Orenoco defluit: Spruce 3265; prov. Halimi Luschnath, Mart. Ilerb. Fl. liras. 693; prov. Minas Geraes et S. Paulo: Sello 168, 308, 587. Praeterea in Guidna britannica ad ripas fluv. Essequebo : Rich. Schumburgk, et in Columbia, teste Humboldt et Bonpland.

112. VERNONIA VARRONIAEFOLIA DC. suffruticosa erecta 3—5-pedalis, ramis superne obscure griseo-puberulis; foliis brevissime petiolatis obovato-oblongis planis obscure crenulatis subacutis subcoriaceis utrinque viridibus, supra vetustate scabris, subtus tenuiter griseo-pubescentibus reticulato-venulosis; capitulis parvulis 20—25-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus solitariis vel 2—4-glomeratis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis modice latis leviter pubescentibus, omnibus ascendentibus acutis; achaeniis glabris; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia varroniaefolia DC. Prodr. V. 56. Vernonia ehretiaefolia Gardn. in Ilook. Lond. Journ. VI. 420; Walp. Ann. I. 386, non Benth. in Ilook. Lond. Journ.

II. 39. HAMI grisei teretes lignosi multisulcati , ramuli angulati. FOLIA modice conferta, ascendentia, inferiora 3 — 5 poll. longa, medio 2—2½ poll. lata, basi rotundata, margine crispato-crenulata, modice crassa et rigida, supra obscure viridia et punctis crebris rugosis scaberrima, subtus pallidiora persistenter griseo-puberula vel in exemplis Gardnerianis glabrescentia. PANICULAE pedis longitudinem attingentes, ramis elongatis ascendentibus recurvatis, infimis interdum iterum paniculatis, CAPITULIS distantibus sessilibus, bracteis inferiorum oblanceolatis acutis 2 — 3 poll. longis, superiorum involucra 2 — 3-plo superantibus. INVOLUCRUM campanulatum 4—4½ lin. longum, 3—3½ lin. latum, squamis arcte imbricatis griseoviridibus distincte acutis, interioribus lanceolatis 3/4—1 lin. latis, exterioribus deltoideis. COROLLA 4 lin. longa saturate rubra glabra. ACHAKNIA 1½ lin. longa perfecte glabra, valleculis glandulosis. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis interioribus circiter 30 subcaducis.

Ad V. obscuram habitu, et forma et textura foliorum proxime accedit, praesertim diversa involucro.

Habitat in fruticetis regionis Oreadum. Prov. Gogaz in Serra da Santa Brida; Gardner 3791; Malo de Ponte Alta orientali Manso 28; inter Goyaz et Barrero: Pohl 1664; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 17, 20; prov. Minas Geraes ad Caldas: Regnell III. 663. ex parte; in campis prope Lagoa Santa, variis locis: Warmiug; loco non indicato: Martius. c. BRACHYLEPIDAE. 113. VERNONIA ELEGANS GARDN. suffruticosa 3-4-pedalis, ramis brunneis gracilibus sursum leviter incanis; foliis subsessilibus oblanceolatis acutis integris v. serrulatis planis rigide subcoriaceis, supra glabris nitidule viridibus, subtus albo-incanis reticulato-venulosis; capitulis parvis 10—12-fioris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus secundis, omnibus conspicue brac-


83

COMPOSITAE:

teatis; involucri cylindrico-campanulati squamis 4—6-seriatis ascendentibus leviter incanis, omnibus breviter cuspidatis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 3—6-plo superantibus.

Vernonia elegans Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 421; Walp. Ann. I. 387. Vernonia macranthele Mart. in herb. proprio. RAMULI CAULES teretes brunnei calvati, copiosi purpurascentes gracillimi obscure pubentes. FOLIA ascendentia subdistantia, inferiora oblanceolata, 3—4 poll. longa, medio 9 —15 lin. lata, ad apicem et basin sensim angustata, superiora minora magis ligulata, omnia modice rigida et coriacea, ab initio supra glaberrima, subtus persistenter albo-incana venulis numerosis exsculptis. PANICULAE copiosae interdum ad pedem longitudine et latitudine attingentes, ramis strictis ascendentibus, inferioribus iterum paniculatis, CAPITULIS subdistantibus, bracteis linearibus acutis omnibus involucra superantibus. INVOLUCRUM 2½— 3 lin. longum, 1½ lin. crassum, squamis omnibus arcte imbricatis, intimis rubellis ½ lin. latis, extimis deltoideis acutis brunneis. COROLLA saturate rubra glabra 3 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa persistenter albido-sericea. PAPPUS 2½ lin. longus, setis intimis circiter 20 firmis persistentibus.

Habitat prov. Goyaz in fruticetis ad Arrayas: Gardner 3796; in ricinia urbis Goyaz: Burchell 6887; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 10, 22, 23; prov. Minas Geraes, e. gr. ad Cachoeira do Campo: Riedel, Mart. Herb. Fl. liras. 730 , Claussen; ad Congonhas do Campo: Stephan; ad Caldas: Regnell III. 667; ad Lagoa Santa: Warming ; locis non indicatis: Riedel, Pohl 182—3.

114. VERNONIA VESTITA BAKER : suffruticosa 3—4-pedalis, ramis ubique dense persistenter albido-incanis; foliis subsessilibus oblanceolatis acutis integris planis rigide subcoriaceis, supra viridibus rugosis scaberulis tenuiter pubescentibus, subtus dense albido-incanis venulis exsculptis; capitulis parvis 10 —12floris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus solitariis vel geminatis, omnibus conspicue bracteatis; involucri cylindrico-campanulati squamis 5—6-seriatis dorso dense incanis, intimis obtusis, exterioribus subacutis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. SUFFRUTEX erectus copiose ramosus, RAMIS primariis griseis teretibus gracilibus tenuiter albido-incanis, ramulis erecto - patentibus dense albido-lanoso-incanis. FOLIA ascendentia modice conferta, inferiora 4—5 poll. longa, medio 1 poll. lata, margine vix revoluta, basi levissime rotundata, modice crassa et rigida, supra primum tenuiter griseo-incana vetustate rugoso-bullata, subtus ubique dense persistenter vestita venulis numerosissimis exsculptis. PANICULAE copiosae pedis longitudinem attingentes, ramis inferioribus iterum paniculatis, CAPITULIS sessilibus secundis, bracteis ad minimum involucro aequilongis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, 2 lin. crassum, squamis omnibus ascendentibus arcte imbricatis, extus deuse lanoso-incanis, intus glabris rubro-tinctis, mediis 3/4 lin. latis. COROLLA saturate rubra glabra 3 — 3½ lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2½ lin. longus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus.

Inter V. elegantem et lacunosam medium tenens.

prov. Minas

84

omnibus conspicue bracteatis; involucri campanulati squamis 5—6-seriatis arcte imbricatis, intimis obtusis superne membranaceis, extimis subacutis; achaeniis glabris; pappi albidi setis interioribus exteriores consimiles 5—6-plo superantibus.

Vernonia rugulosa Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. etc.

Tabula nostra XVII.

Habitat Warminy.

VERNONIA.

Geraës,

in campis ad Lagoa Santa:

115. VERNONIA RUGULOSA SCHULTZ - BIP. suffruticosa, ramis leviter albo-incanis ; foliis distincte petiolatis lanceolatis planis acuminatis denticulatis subcoriaceis, supra glabris viridibus, subtus albido-incanis; capitulis mediocribus 25 - 30-floris copiose scorpioideo-paniculatis distantibus solitariis sessilibus,

HAMI crebri grisei teretes multisulcati deorsum calvati. PETIOLI 3 — 6 lin. longi, graciles. FOLIA modice conferta, inferiora 4—5 poll. longa, medio 12—18 lin. lata, basi subcuneata, margine crenulato-denticulata, tenuia flexuosa, supra ab initio glabra et perfecte viridia, subtus tenuiter albo-incana venis gracilibus subimmersis. PANICULAE ultra pedem longitudine et latitudine attingentes, ramis iuferioribus iterum paniculatis, ramulis elongatis recurvatis, CAPITULIS distantibus secundis semper solitariis, bracteis supremis involucra 2—8-plo superantibus. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, squamis intimis 3/4 lin. latis superne membranaceis subcrispatis, mediis lanceolatis, extimis perparvis deltoideis. COROLLA glabra 4 lin. longa. ACHAENIA gracillima cylindrica 1 lin. longa, costis elevatis. PAPPUS 2 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis omnibus consimilibus gracillimis caducis.

Habitat in prov. Minas Geraes, ad ripas Hio Escuro Grande: Pohl 253. 116. VERNONIA MANSOANA BAKER : suffruticosa, ramis dense griseo-incanis; foliis sessilibus late ovatis obtusis minute cuspidatis basi cordatis integris planis rigide subcoriaceis, supra viridibus subglabrescentibus scabris, subtus dense persistenter griseo-lanoso-incanis; capitulis mediocribus 20-floris copiose scorpioideo-paniculatis solitariis breviter pedicellatis, plerisque vel omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis subglabris, omnibus latis ascendentibus subobtusis; achaeniis sericeis; pappi grisei setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. RAMULI copiosi graciles teretes, ubique persistenter griseo-lanosoincani. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora in exemplis duobus visis 15—18 lin. longa, 10—12 lin. lata, modice crassa, supra viridia nitidula siccitate brunnea punctis rugosis scabra, subtus persistenter dense griseo-lanoso-incana venisque leviter exsculptis. PANICULAE compactae vel elongatae, ultra pedem longae, CAPITULIS secundis distantibus vel modice approximatis, pedunculis erecto-patentibus inferioribus 3—4 lin. longis, bracteis late ovatis, superioribus involucro plerumque brevioribus. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, squamis duris nilidulis griseo-viridibus arcte imbricatis, maximis 1¼— 1½ lin. latis, intimis lanceolatis, exterioribus ovatis. ACHAENIA vix matura 1 lin. longa. PAPPUS 4 lin. longus setis interioribus 30 vel ultra firmis persistentibus.

Ad accedit.

V. Zuccarinianam habitu generali et textura foliorum prope

Habitat in prov. Mato Grosso ad Pouzo alto: Manso 21.

117. VERNONIA FARINOSA BAKER: suffruticosa, ramis griseo-incanis; foliis brevissime petiolatis oblanceolatis acutis integris planis basi longe cuneatis rigide coriaceis, supra viridibus glabris nitidulis, subtus persistenter albido-incanis; capitulis mediocribus 20-floris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus solitariis vel geminatis, omnibus conspicue bracteatis; involucri campanulati squamis 5—6-seriatis latis arcte imbricatis leviter incanis, intimis obtusis, exterioribus subacutis; achaenii costis glabris, valleculis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores 5 —6-plo superantibus. HAMI teretes grisei 1½—2 lin. crassi multisulcati, toti persistenter tenuiter albido-incani. FOLIA modice distantia ascendentia, dura, modice crassa, inferiora 3 — 4 poll. longa, supra medium 9 — 12 lin. lata, apice


85

COMPOSITAE: VERNONIA.

deltoidea, e medio ad basin sensim angustata, supra nitidula siccitate grisea rugulosa, subtus farinaceo-incana venis subimmersis. PANICULAE in exemplis nostris ad 8 —10 poll. longitudine et latitudine attingentes, CAPITULIS distantibus interdum geminatis, bracteis lanceolatis, omnibus involucra 2— 3-plo superantibus. INVOLUCRUM 3 lin. longum et latum, squamis omnibus duris brunneis dorso tenuiter albido-incanis, intimis 1 lin. latis. COROLLA glabra 3—3½ lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa pallide brunnea. PAPPUS 2½ lin. longus ex involucro haud exsertus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus.

86

solitariis sessilibus, lateralibus omnibus folio capitulum superante bracteatis. INVOLUCRUM 3 — 3½ lin. longum et latum, squamis siccis brunneis, maximis 1 lin. latis, intimis glabris. COROLLA 4 lin. longa purpurea, lobis apice leviter pubescentibus. ACHAENIA 1 ¼ lin. longa, pilis appressis sericeis ascendentibus persistenter vestita. PAPPUS 3 — 3½ lin. longus, setis intimis duris persistentibus.

CAPITULIS

Habitat in campis elevatis ditionis Adamantium, prov, Minas Geraes: Gardner 4791.

Inter V. elegantem et brevipetiolatam medium tenens.

Habitat in Brasilia meridionali, loco accuratius haud indicato: Pohl 257. 118. VERNONIA BREVIPETIOLATA SCHULTZ-BIP. suffruticosa 3—4-pedalis, ramis leviter griseo - incanis; foliis subsessilibus oblongo-oblanceolatis planis subacutis subintegris rigide subcoriaceis utrinque reticulato-venulosis, supra viridibus subglabris scaberulis, subtus persistenter albido- vel griseo-incanis; capitulis mediocribus 20—25-floris copiose scorpioideo-paniculatis sessilibus saepe geminatis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis, omnibus latis ascendentibus, interioribus obtusis, exterioribus subacutis albido - araneosis; achaenii costis glabrescentibus, valleculis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5 - 6-plo superantibus.

Vernonia brevipetiolata Schultz-Bip. in sched. herb. Riedeliani. SUFFRUTEX erectus copiose ramosus, CAULIBUS primariis teretibus calvatis pallide brunneis 3—4 lin. crassis, RAMIS angulatis gracilibus firmis flexuosis leviter incanis. FOLIA ascendentia modice conferta, inferiora 4 —6 poll. longa, supra medium 1½—2½ poll. lata, basi subcuneata, margine siccitate leviter revoluta, modice crassa, supra nitidule viridia et punctis rugosis scabra, subtus persistenter subdense incana, venulis utrinque modice exsculptis. PANICULAE laxae interdum ultra pedem longae, CAPITULIS secundis sessilibus, supremis approximatis, reliquis distantibus, bracteis omnium involucra superantibus. INVOLUCRUM 4½—5 lin. longum, squamis mediis ultra 1 lin. latis, intimis ligulatis sursum membranaceis, extimis ovatis, omnibus medio viridibus, marginibus griseostramineis. COROLLA purpurea glabra 5 - fi lin. longa. ACHAKNIA cylindrica 1 ¼ lin. longa. PAPPUS 3½ – 4 lin. longus ex involucro vix exsertus, setis interioribus circiter 30 firmis subpersistentibus.

Habitus V. obscurae et varroniaefoliae: ab ambabus differt foliis subtus persistenter griseo-incanis etc.

Habitat in campis siccis prov. Minas Geraës, e. gr. ad Caldas: Regnell III. 663, Claussen, Riedel 1118; ad Lagoa Santa: Warming (forma foliis angustioribus oblanceolatis, maximis 6—9 lin. tatis).

119. VERNONIA CLAVATA GARDN. fruticosa 1—2-pedalis, caulibus simplicibus caespitosis ubique albido-incanis; foliis breviter petiolatis oblongo - lanceolatis integris subobtusis coriaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus persistenter griseo-incanis; capitulis mediocribus 20-floris sparse scorpioideo-paniculatis lateralibus sessilibus, omnibus conspicue bracteatis; involucri campaniculati squamis 5—6-seriatis latis arcte imbricatis obtusis, exterioribus leviter incanis; achaeniis dense villosis; pappi brunneoli setis intimis extimas lanceolatas 6—8-plo superantibus. Vernonia clavata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 220; Walp. Rep. VI. 94. CAULES e collo lignoso plores. FOLIA modice conferta, inferiora 3—4 poll. longa, medio 8 — 9 lin. lata, ad faciem superiorem primum tenuiter araneosa, ad inferiorem dense persistenter incana, basi cuneata. PANICULA in exemplo unico in Herb. Mus. Brit. viso 3 — 4 poll. longa, Compos. I.

120. VERNONIA GRAMINIFOLIA GARDN. suffruticosa erecta 2—3-pedalis, caulibus subsimplicibus subglabris; foliis sessilibus linearibus vel anguste oblanceolatis integris, margine planis vel subrevolutis, rigide coriaceis, utrinque viridibus glabris reticulatovenulosis; capitulis mediocribus 35—40-floris scorpioideo-cymosis sessilibus distantibus solitariis, omnibus longe bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis, intimis ligulatis obtusis, reliquis arcte imbricatis apice deltoideis subacutis dorso leviter incanis; achaeniis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—6-plo superantibus. Vernonia graminifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 421; Walp. Ann. I. 387. CAULIS primarius strictus pallide brunneus, multisulcatus, 1½ lin. crassus. FOLIA modice conferta ascendentia, interdum anguste linearia, inferiora 6—8 poll. longa, 1 ½ — 2 lin. lata, marginibus revolutis, interdum anguste oblanceolata 3—4 liu. lata basi angustata, semper dura modice crassa, utrinque subconcolora venulis crebris exsculptis donata et ab initio glaberrima. PANICULAE pedis longitudinem attingentes, ramis paucis strictis elongatis, CAPITULIS secundis, inferioribus 1½—2 poll. inter se distantibus, bracteis anguste linearibus rigidis acutis, superioribus 1—2 poll. longis. INVOLUCRUM campanulatum 4—4½ lin. longum et latum, squamis griseo-viridibus arcte imbricatis, intimis ligulatis 1 lin. latis interdum leviter rubellis, mediis lanceolatis, extimis ovatis. COROLLA glabra saturate rubra 4 — 4½ lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2½—3 lin. longus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus.

Habitat in prov. Goyaz, in campis siccis prope Arrayas : Gardner 3798, 3799; prope S. Pedro d’Alcantara: Burchell 8948.

121. VERNONIA LILACINA MART. suffruticosa, ramis adpresse griseo-sericeis; foliis breviter petiolatis oblongis integris haud coriaceis utrinque obscure viridibus, supra subglabrescentibus, subtus griseo-sericeo-incanis; capitulis parvulis 20-floris scorpioideo-paniculatis sessilibus distantibus solitariis vel geminatis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 4—5-seriatis modice latis, omnibus duris ascendentibus subobtusis; achaeniis sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia lilacina Mart. in DC. Prodr. V. 48. CAULES primarii calvati teretes , juniores angulati dense breviter griseo- vel pallide brunneo-sericei. FOLIA modice conferta ascendentia, modice crassa sed nullo modo rigida, inferiora 2 — 3 poll. longa, medio 15 —18 lin. lata, obtusa vel subacuta, basi in petiolum brevem cuneatim angustata, supra primum leviter sericeo-incana, subtus persistenter griseosericeo-incana, venis subimmersis. CYMAE modice elongatae, ramis paucis ascendentibus dense breviter sericeis; CAPITULA foliis reductis ad minimum involucro aequilongis bracteata. INVOLUCRUM campanulatuin 3 lin. longum, squamis intimis ligulatis 3/4 — 1 lin. latis, extimis ovatis, omnibus griseostramineis dorso tenuiter incanis. COROLLA 3 lin. longa extus glabra. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2½ lin. longus, setis gracillimis caducis.

Habitat in prov. Minas Geraes, in campis prope Diamantina: Martius.

12


87

COMPOSITAE: VERNONIA.

122. VERNONIA OBTUSATA LESS. suffruticosa 4—6-pedalis, caulibus gracilibus purpurascentibus glabris; foliis brevissime petiolatis oblongo-oblanceolatis planis subintegris vel denticulatis, obtusis vel subacutis, rigide coriaceis, utrinque viridibus glabris reticulato - venulosis; capitulis parvis 10—12-floris copiose scorpioideo - paniculatis sessilibus solitariis vel 2—3 glomeratis, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5-6seriatis, intimis ligulatis obtusis, reliquis subacutis, omnibus breviter cuspidatis arcte imbricatis; achaeniis pilosulis; pappi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Tabula nostra XVIII.

Vernonia obtusata Lessing Linnaea 1831 p. 662; DC. Prodr. V. 46. Vernonia laevigata Mart. in DC. Prodr. V. 56. (forma angustifolia). CAULES primarii 2— 3 lin. crassi teretes multisulcati; RAMI crebri graciles erecto-patentes castaneo-purpurei, glauci, superne solum leviter pubescentes. FOLIA dura rigida modice crassa, inferiora 4— 6 poll. longa, supra medium 1—2½ nunc 4—7 lin. lata, supra nitidula et siccitate brunnea, subtus pallidiora glauca venulisque crebris pulchre exsculptis et saepissime perfecte glabra v. raro obscure pubescentia. PANICULAE copiosae saepe ultra pedem longitudine et latitudine attingentes; CAPITULA distantia saepe glomerata, foliis magnis bracteata, inferioribus oblanceolatis 3—3 poll. longis, superioribus latioribus, supremis involucro etiamdum 2—3-plo longioribus. INVOLUCRUM cylindrico-campanulatum 2½—3 lin. longum, 1 ½—2 lin. crassum, squamis duris brunneis arcte imbricatis, interioribus 3/4 — 1 lin. latis, dorso et margine obscure incanis. ACHAENIA pallide brunnea 1 — 1 ½ lin. longa, primum basi barbata. COROLLA 3 lin. longa extus glabra. PAPPUS stramineus vel griseus 2—2½ lin. lougus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus.

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prov. Gogaz, inter Natividade et Conceiçâo : Gardner 3793; in vicinia urbis Gogaz: Burchell 69 58/2, 6698; ad Mato da Ponte alta oriental: Manso 15; in Serra Dourada: Pohl; prov. Minas Geraes, in alpestribus prope. Congonhas do Campo: Martius; ad Caldas: Regnell 111. 665; ad Lagoa Santa in campis frequens: Warming; locis hujus provinciae non indicatis: Weddell, Sello 5643, Pohl 484, Riedel 1120; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 11, 13, 14; prov. S. Paulo in campis ad Franca : Lund.

Var. ß. BUPLEURIFOLIA DC. Vernonia laevigata ß. bupleurifolia DC. Prodr. V. 56. Vernonia bupleurifolia Schultz-Bip. in Herb. Reg. Monac. etc. FOLIA oblanceolata, inferiora 4 —5 poll. longa, supra medium 8—12 lin. lata. INVOLUCRUM campanulatum, 3—4 lin. longum, 2½—3 lin. crassum, squamis latioribus. CAPITULA 18—20-flora.

Habitat prov. Goyaz, in campis siccis arenosis prope S. Domingos: Gardner 4178; in prov. Minas Geraes: Martius, Claussen, Pohl.

123. VERNONIA OCTANTHA SCHULTZ-BIP, suffruticosa, ramis gracilibus leviter griseo-puberulis; foliis breviter petiolatis lanceolatis acuminatis integris planis basi cuneatis papyraceis utrinque viridibus, supra glabris, subtus obscure griseo-pubescentibus; capitulis parvis 8—9-floris copiose scorpioideo - paniculatis sessilibus secundis solitariis, omnibus longe bracteatis; involucri cylindrici squamis 5—6-seriatis arcte imbricatis subobtusis leviter incanis; achaeniis glabrescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lanceolatas brevissimas 10—12-plo superantibus. Vernonia octantha Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. etc.

88

CAULIS primorius griseus teres 1½ lin. crassus, RAMIS crebris erecto-patentibus multisulcatis. FOLIA flexuosa papyracea, modice conferta, ascendentia, inferiora 4—5 poll. longa, medio 9—12 lin. lata, ad petiolum brevem et apicem acuminatum sensim angustata, supra saturate viridia ab initio glabra vetustate haud rugosa, subtus pallidiora venulisque gracillimis leviter exsculptis. PANICULAE pedis longitudinem attingentes, ramis numerosissimis gracillimis ascendentibus, inferioribus iterum paniculatis; CAPITULA subdistantia secunda semper solitaria, foliis lanceolatis 1—3 poll. longis bracteata. INVOLUCRUM 3 — 3½ lin. longum, 1½ lin. latum, squamis brunneis arcte imbricatis, intimis vix ultra ½ lin. latis, omnibus praesertim ad marginem albido - pubescentibus. ACHAKNIA cylindrica 1 lin. longa pallide brunnea, primum leviter pilosa. PAPPUS 2½ lin. longus, setis interioribus circiter 30 gracillimis persistentibus.

Habitat in Brasilia meridionali, loco accuratius haud notato: Pohl 428.

124. VERNONIA CORDIGERA MART. suffruticosa erecta subpedalis, caulibus firmis simplicibus griseo-pubescentibus; foliis sessilibus ovato-lanceolatis acutis basi cordatis rigide subcoriaceis, utrinque viridibus reticulato-venulosis, supra glabris, subtus leviter pubescentibus; capitulis mediocribus 20—25-floris scorpioideo - cymosis sessilibus, omnibus conspicue bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis ascendentibus dorso griseo - villosis, intimis ligulatis obtusis, exterioribus subacutis; achaeniis glabrescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia cordigera Mart. in DC. Prodr. V. 58. CAULES simplices caespitosi firmi stricti, basi 1—1½ lin. crassi, supra purpureo-brunnei et griseo-lanoso-pubescentes. FOI.IA ascendentia, caulem occultantia, rigida, modice crassa, inferiora 12 — 15 lin. longa, 6—8 lin. lata, basi amplexicaulia, rugulosa, utrinque subconcolora. CYMAE deltoideae, in exemplis visis 2—3 poll. latae, ramis strictis brevibus erecto-patentibus; CAPITULA approximata foliis reductis ovatis involucro aequilongis vel brevioribus bracteata. INVOLUCRUM campanulatum 4—5 liu. longum, squamis duris nitidis purpureo-brunneis, dorso primum dense villosis demum glabrescentibus, mediis 1 liu. latis. COROLLA 5 — 6 lin. longa saturate purpurea glabra. ACHAKNIA primum tenuiter pilosa. PAPPUS 4 — 4½ lin. longus, setis interioribus circiter 30 firmis subpersisleutibus.

Habitat prov. Minas Geraes in editis: Martius.

125. VERNONIA ARARANA GARDN. fruticosa 5 – 6-pedalis, ramis dense albido-pubescentibus; foliis breviter petiolatis lanceolatis acutis integris planis basi longe angustatis rigide subcoriaceis, utrinque viridibus reticulato-venulosis, supra laevibus glabrescentibus, subtus griseo-pubescentibus; capitulis parvulis 15—20-floris copiose scorpioideo - paniculatis sessilibus solitariis vel 2—3 glomeratis, omnibus longe bracteatis; involucri squamis 5—6-seriatis arcte imbricatis leviter incanis, extimis subacutis, reliquis obtusis; achaeniis glabris; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia Ararana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 227; Walp. Rep. VI. 97. HAMI grisei teretes calvati modice crassi; RAMULI stricti dense persislenter breviterque albido - pubescentes. FOLIA modice conferta ascendentia, inferiora 6 — 8 poll. longa, medio 15 — 18 lin. lata, ad apicem acutum et basin sensim angustata, modice crassa, siccitate brunnea, supra primum tenuiter pubescentia crebreque resinoso-punctata sed vetustate laevia nitidula, subtus pallidiora persistenter breviter panuoso-pubescentia venisque numerosis exsculptis. PANICULAE elongatae, ramis paucis strictis lignosis teretibus dense pubescentibus; CAPITULA sessilia vix secunda ad axillas foliorum 1—3 poll. longorum consita. INVOLUCRUM campanulatum 3—3½ lin. longum, collo constrictum, squamis omnibus arcte imbricatis,


89

COMPOSITAE: VERNONIA.

maximis 1 lin. latis. ACHAENIA 1 —1¼ lin. longa cylindrica pallide brunnea, ab initio glabra, aequaliter 10-costata, valleculis glandulosopunctatis. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis interioribus circiter 30 gracillimis caducis. Ad V. obscuram prope accedit, sed facile distinguitur foliis basi longe angustatis, capitulis minoribus etc.

Habitat in Serra das Araras prov. Minas Geraes: Gardner 4781.

126. VERNONIA OBSCURA LESS. fruticosa erecta 4-6pedalis, ramis leviter griseo-pubescentibus; foliis sessilibus vel brevissime petiolatis oblongo-lanceolatis acutis planis denticulatis rigide subcoriaceis, utrinque viridibus, supra vetustate glabrescentibus scabris, subtus obscure griseo-pubescentibus; capitulis mediocribus 20—25-floris copiose scorpioideo - paniculatis sessilibus solitariis vel 2—3-glomeratis, omnibus conspicue bracteatis; involucri campanulati squamis 5—-6-seriatis ascendentibus latis obscure incanis, interioribus obtusis, exterioribus subacutis; achaeniis primum pilosis demum glabrescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Vernonia obscura Lessing Linnaea 1829 p. 696, 1831 p. 663; DC. Prodr. V. 47. Vernonia aurifodinarum Mart. in DC. Prodr. V. 48. Vernonia davalliaefolia Gardn. in. Hook. Lond. Journ. VI. 422; Walp. Ann. I. 387. Chrysocoma horisontalis Vell. Fl. Flum. VIII. t. 28. CAULES teretes obscure brunnei, deorsum calvati 3—4 lin. crassi; sursum albido-araneoso-pubescentes. FOI.IA ascendentia modice conferta, inferiora 4—6 poll. longa, supra medium 1½—3 poll. lata, siccitate brunnea, modice crassa, supra reticulato-venulosa et punctis rugosis scabra, subtus persistenter tenuiter griseo-pubescentia v. interdum calvata. PANICULAE breves compactae vel laxiores interdum ultra pedem longae, CAPITULIS supremis interdum approximatis; bracteae inferiorum ad 3—4 poll. longitudine attingentes, supremae involucra saepissime superantes. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, squamis duris griseo-brunueis, omnibus arcte imbricatis, intimis ligulatis l lin. latis, mediis 1¼ lin. latis, exterioribus deltoideis. COROLLA purpurea glabra 5—6 lin. longa. ACHAENIA cylindrica brunnea 1½ lin. longa. PAPPUS 3½ — 4 lin. longus, setis interioribus circiter 30 subpersistentibus. RAMI

Crescit prov. Goyaz, in campis montosis prope Arrayas: Gardner 37.9.1; prov. Minas Geraes in campis prope Congonhas de Subara : Martius; loco non addicto: Claussen; prov. S. Cauto, inter Praia da Alegria et Agua branca: Burchell ; ad urbem S. Paulo: Bowie et Cunningham; Serra Branca: Sello 777, 972; prope Hio de Janeiro: Hagendorf ; in prov. Espiritu Santa: Prine. Neuwied.

127. VERNONIA ZUCCARINIANA MART. suffruticosa 4—6pedalis, ramis leviter griseo-pubescentibus; foliis subsessilibus oblongis vel oblanceolatis subintegris planis obtusis vel subacutis rigide subcoriaceis, utrinque viridibus reticulato-venulosis, supra scaberrimis, subtus leviter griseo-pubescentibus; capitulis mediocribus 20—25-doris copiose scorpioideo - paniculatis distantibus sessilibus solitariis vel 2—3 glomeratis; involucri squamis 4-5seriatis latis arcte imbricatis obtusis v. obtuse productis subglabris; achaeniis glabrescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Tabula nostra XIX.

Vernonia Zuccariniana Mart. in DC. Prodr. V. 55. RAMI robusti teretes lignosi grisei, deorsum calvati, superne leviter griseo - pubescentes. FOLIA modice conferta ascendentia, inferiora 4—6 poll. longa, supra medium 13—30 lin. lata, basi leviter rotundata, crassa,

90

rigida, siccitate brunnea, utrinque subconcolora venulisque numerosis exsculptis donata et punctis elevatis rugosis scaberrima, supra glabrescentia, subtus inconspicue stellato - pubescentia. PANICULAE saepe ultra pedem longae, ramis ascendentibus elongatis flexuosis, internodiis elongatis, bracteis oblongis obtusis omnibus involucra valde superantibus. INVOLUCRUBI 4½—5 lin. longum, squamis duris griseo-viridibus, dorso haud incanis, intimis ligulatis, mediis 1¼—1½ lin. latis. COROLLA purpurea 4—5 lin. longa glabra. ACHAENIA primum pilosa, demum 1¼ lin. longa pallide brunnea glabra viscosa. PAPPUS sordide albidus 3—3½ lin. longus, setis interioribus 30—40 subpersistentibus. Habitus generalis V. obscurae, a qua differt foliis crassioribus obtusioribus, involucri squamis obtusioribus et latioribus. Inter species nostras squamis involucri latissimis gaudet.

Habitat in campis siccis prov. Minas Geraes, district. Minas Novas: Martius; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 4; locis Brasiliae non indicatis: Polii 256, 258, 259.

E. LEPIDAPLOAE SCORPIOIDEAE. Suffrutices vel herbae perennes, capitulis mediocribus vel parvis scorpioideo-paniculatis, ramis paniculae copiose corymbosis, bracteis parvis haud foliaceis. CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM.

a. SUBSCORPIOIDEAE. Herbae perennes, caulibus simplicibus, capitulis paucioribus et magis distantibus quam in Scorpioideis veris sed vix foliaceo-braeteatis. (Stirps inter Oligocephalas, Axillifloras et Scorpioideas veras medium tenens.) 1. Caules per dimidium superius vix foliati.

α. Involucri squamae 3—3-seriatae acutae. Folia obovata basi angustata . Folia oblonga basi cordata .

.

.

128. V. OBOVATA.

.

.

129. V.

LESSINGIOIDES.

.

.

130. V.

SECUNDA.

Folia oblanceolata basi angustata . Folia ovata basi cordata ....

131. V. 133. V.

COULONII.

β. Involucri squamae 5 —6-seriatae 2. Caules usque ad apicem foliati. α. Folia subtus glabriuscula.

FLEXUOSA.

ß. Folia subtus persistenter griseo-pubescentia. * Capitula omnia sessilia. Folia linearia. Capitula 7—8-flora 133. V. SPIXIANA. Folia oblanceolata. Capitula 10 — 12-flora 134. V. COGNATA. Folia oblanceolata. Capitula 30—40-flora 135. V. PLATENSIS. ** Capitula plurima pedunculata .

.

136. V.

IGNOBILIS.

y. Folia subtus argeRteo-sericeo-pubescentia

.

137. V.

ARGYROTRICHIA.

b. SCORPIOIDEAE VERAE. Frutices alti ramosi, capitulis copiose scorpioideo-paniculatis. 1. Oxylepidae. Squamae acuminatae plus minus squarrosae. .... 138. V. GEMINATA. Folia rigide subcoriacea 145. V. SCORPIOIDES var. Folia membranacea SORORIA.

2. Xipholepidae.

α. Involucri squamae subsquarrosae. Capitula 30-flora Capitula 30—35-flora ß. Involucri squamae omnes ascendentes.

139. V. 140. V.

RUBRIRAMEA. PETIOLARIS.

* Folia coriacea vel subcoriacea. † Capitula 10—13-flora. Folia subtus glabriuscula . . Folia subtus griseo-pubescentia . . . †† Capitula 18—20-flora . . . ††† Capitula 35—40-flora ** Folia membranacea

141. 143.

V. EHRETIAEFOLIA. V. SUBVERTICILLATA.

143. V. 144. V. 145. V.

TWEEDIEANA. SCABRA. SCORPIOIDES.


COMPOSITAE:

91 3. Brachylepidae.

α. Folia opposita

146. V. EUPATORIIFOLIA.

Folia alterna. * Capitula parva 1 ½—3 lin. longa. † Folia obovato-oblonga rigide coriacea obtusa. Capitula 20—35-flora squamis numerosis 147. V. FERRUGINEA. Capitula 15 — 16-flora squamis paucis 148. V. FAGIFOLIA. †† Folia acuta flexuosa tenuia. 0

92

Habitat in collibus siccis regionis Oreadum frequens. Prov. Gogaz ad missionem Douro: Gardner 3254; inter Riacho et Catalâo; Burchell 5936; inter Campo Xlegre. et Urú : Burchell 6420; inter Cabeça de Boi et Rio Passatres: Hurchell 8330; ad Porto Imperial: Hurchell 8401; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 13 ; prov. Minas Geraës, e. gr. in campis altis ad Ouro Preto et alibi in Serro Frio: Martius; Cachoeira do Campo: Claussen; Congonhas do Campo: Stephan; Morada Nova et Marangaba: Netto; ad Caldas: Regnell I. 239¼, Lindberg 68; Lagoa Santa: Warming 2525 — 6; prov. S. Paulo, prope urbem S. Paulo: Hurchell 4725; ad Villa Franca; Manso 65.

Squamae involucri paucae laxe imbricatae. X Capitula 2 — 6 ad apicem ramulorum aggregata. Capitula 7—8-flora . Capitula 14—15-flora .

149. V. 150. V.

PALUDOSA.

153. V. LINDBERGII.

Squamae invol. numerosae dense imbricatae. Pappi radii difformes . . . 154. V. RUFICOMA. . . 155. V. MISSIONIS. Pappi radii conformes

** Capitula majora 3—3 lin. longa. .... ....

ANGUSTIOR

DC.

Vernonia densevillosa β. angustior DC. Prodr. V. 43. pauciora (6 — 9), angustiora, oblanceolata, maxima 6—9 lin. lata, acutiora, pilis mullo brevioribus paucioribus. FOLIA

. 151. V. WESTINIANA. Pappus purpurascens Pappus albidus. Folia lanceolata subcoriacea 152. V. BEYRICHII. Folia oblongo-lauceolata papyracea

Capitula 15 — 16-flora Capitula 30—35-flora

Var. β.

DENSIFLORA.

XX Capitula segregata.

00

VERNONIA.

156. V. 157. V.

MARIANA. POLYANTHES.

a. SUBSCORPIOIDEAE.

128. VERNONIA OBOVATA LESS. herbacea perennis 1—2pedalis, caulibus simplicibus erectis ubique dense pubescentibus; foliis paucis prope medium caulis aggregatis sessilibus obovatooblongis subobtusis vel subacutis obscure crenulatis haud coriaceis, supra tenuiter, subtus dense griseo- vel flavicanti-brunneopubescentibus; capitulis parvulis 15—20-floris in paniculam corymbosam ramis brevibus scorpioideis subebracteatis dispositis, plerisque sessilibus; involucri campanulati squamis 2—3-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus purpureo-brunneis dorso leviter incanis; achaeniis cylindricis pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Tabula nostra XX.

Vernonia obovata Lessing Linnaea 1829 p. 279, 1831 p. 659 ; DC. Prodr. V. 42. Vernonia densevillosa Mart. in DC. Prodr. V. 43. Chrysocoma herbacea Vell. Fl. Flum. VIII. t. 29. RHIZOMA lignosum; CAULES deorsum 1 ½—2 lin. crassi, ubique pilis firmis erecto-patentibus vel subpatentibus griseis vel aureo - brunneis vestiti, triente vel dimidio superiore infra inflorescentium foliis 1 —3 parvis instructi. FOLIA 10 —15, 1—2 inferiora minora distantia, reliqua plq. prope medium caulis congesta, obovata vel obovato-oblonga, maxima 3—4 poll. longa, supra medium 1—3 poll. lata, ad basin angustam subspathulatim angustata, crassa, pilis faciei superioris numerosis basi bulbosis, inferioris densissimis elongato-velutinis griseis, nunc pallido- vel aureo-brunneis. CAPITULA 10—30 in paniculam 3—4 poll. latam disposita, ramis flexuosis dense pubescentibus, infima sola brevissime pedicellata. INVOLUCRUM 3 — 3 ½ lilongum, squamis cc. 30 lanceolatis aculis, intimis 3/4 lin. latis. COROLLA glabra praeter lobos apice barbellatos, saturate purpurea, 2½ — 3 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa cylindrica dense breviterque villosa. PAPPUS 2½ — 3 lin. longus, setis intimis firmis persistentibus.

Huc figura altera tabulae nostrae. Prov. Goyaz, in campis editis ad missionem Douro cum planta typica: Gardner 3252. Varietas e typo ad V. simplicem recedens.

Var. γ.

CHRYSOPHYLLA

Baker.

Vernonia chrysophylla Gardn. in VI. 417; Walp. Ann. I. 385.

Hook. Lond.

Journ.

Habitus et folia exacte ut in var. a, sed capitula multo majora 30—35-flora. INVOLUCRUM 4 lin. longum. COROLLA 4—4½ lin. longa. PAPPUS 4—4½ lin. longus.

Prov, Goyaz ad Chapada da Mangabeira: Gardner 3255. Etiam in vicinitate urbis Sorata: Mandon Pl. And. Boliv. n. 235.

129. VERNONIA LESSINGIOIDES SCHULTZ-BIP. suffru. ticosa 1½—2-pedalis, caulibus simplicibus strictis dense griseopuberulis, dimidio inferiore subdense, superne parce foliatis; foliis sessilibus late ovato - oblongis integris planis mucronatis rigide coriaceis utrinque reticulato - venulosis tenuiter griseo-sericeis; capitulis parvulis 10—12-floris, pluribus corymboso-paniculatis, omnibus sessilibus bracteis perparvis suffultis; involucri campanulati squamis 2 — 3-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus dorso leviter sericeis; achaeniis crassis dense setosis; pappi albidi setis intimis numerosis duris persistentibus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia lessingioides Schultz-Bip. in herbariis variis. CAULES lignosi erecti, basi 3—3 lin. crassi, ubique dense persistenter breviter griseo - pubescentes, in triente vel dimidio infra inflorescentiam foliis 3—4 valde reductis solum instructi. FOLIA rigida, dura, ascendentia, maxima infima 3—2½ poll. longa, 15—21 lin. in medio lata, basi late rotundata, apice obtusa at cuspide parva instructa, superiora magis lanceolata acutiora. PANICULAE 5 — 6 poll. latae subdeltoideae, ramis multis lignosis strictis dense griseo - puberulis apice corymbosis. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, squamis 15—30 duris pallide brunneis dorso leviter puberulis, maximis basi 1 — 1 ¼ lin. latis. ACHAENIA turbinata 1 lin. longa, more Stilpnopappi dense persistenter setosa. COROLLA 4½ — 5 lin. longa, lobis in apice dorsi glandulosis, leviter pubescentibus. PAPPUS 4 — 4½ lin. longus, setis intimis 50 vel ultra, robustis, distincte plumosis.

Ad V. barbatam arcte accedit forma et textura foliorum, involucro, achaeniis et pappo, sed valde recedit dispositione capitulorum et foliorum.

Habitat in Brasilia centrali sine loci accuratiore designatione: Pohl 651.


COMPOSITAE: VERNONIA.

93

130. VERNONIA SECUNDA SCHULTZ-BIP. suffruticosa erecta 1 ½—2-pedalis, caulibus strictis ubique persistenter albo-puberulis; foliis paucis plerumque prope basin caulis oriundis, oblanceolatis planis obtusis integris coriaceis subsessilibus, supra viridibus glabris, subtus dense albido-pubescentibus; capitulis mediocribus 40—50-floris paucis laxe corymboso-paniculatis distincte pedunculatis; involucri late campanulati squamis 5-6seriatis lanceolatis subobtusis ascendentibus arcte imbricatis dorso albo -puberulis; achaeniis dense sericeis; pappi straminei setis interioribus exteriores lineares 4— 5-plo superantibus. Vernonia secunda Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. CAULES stricti basi 2 — 3 lin. crassi, ubique lignosi, teretes, haud sulcati. FOLIA 4 — 6 prope basin caulis, 5 – 6 poll. longa, ad basin trientis superioris 12—15 lin. lata, vix petiolata, dimidio inferiore sensim angustata, crassa, rigida, ascendentia, supra nitidula glabra siccitate grisea, subtus crasse albido-pubescentia, venis erecto - patentibus e pube leviter exsculptis; caulina distantia 3—4 lin. lata. CAPITULA 12—20 in corymbum laxum disposita, ramis arcuatis lignosis pubescentibus, pedunculis ultimis secus ramos secundis 6—8 lin. longis. INVOLUCRUM 4—4 ½ lin. longum et latum, squamis intimis 1 lin. latis. COROLLA glabra rubra 4—4½ lin. longa. ACHAENIA turbinata, setis griseis firmis erecto - patentibus persistentibus vestita. PAPPUS 2½ - 3 lin. longus, setis intimis firmis persistentibus.

Habitat ia Brasilia centrali, sine luci accuratiore designatione: Pohl 433.

131. VERNONIA FLEXUOSA SIMS : herbacea 1—2-pedalis, caulibus simplicibus leviter pubescentibus dimidio inferiore praesertim foliatis; foliis paucis sessilibus oblanceolatis integris acutis vel obtusis subcoriaceis utrinque viridibus glabrescentibus; capitulis mediocribus 40—50-floris 6—20 sessilibus scorpioideo-corymbosis; involucri squamis 3—4-seriatis siccis lanceolatis acutis dorso leviter incanis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4 —5-plo superantibus. Vernonia flexuosa Sims Bot. Mag. t. 2477; Lodd. Bot. Cab. t. 1880; Lessing Linnaea 1829 p. 311, 1831 p. 670; DC. Prodr. V. 52; Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. 1. 237. HERBA perennis 1—2-pedalis, CAULIBUS flexuosis erectis sulcatis deorsum 1 ½—2 lin. crassis calvatis, supra tenuiter griseo - pubescentibus. FOLIA 6 — 9 in dimidio inferiore caulis sparsa, ascendentia, 3—4 poll. longa, supra medium 6 — 9 lin. lata, ad basin longe angustata, modice coriacea, utrinque primum pilis paucis adpressis instructa, demum glabrescentia, utrinque viridia subconcolora, venis primariis erecto-patentibus exsculptis. CORYMBI saepissime laxi, ramis 2 — 6 infimis basi nudis 4—6 poll. longitudine attingentibus, CAPITULIS sessilibus secundis, foliis paucis parvis intermixtis. COROLLA 5 —6 lin. longa glabra saturate rubra vel albida, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. INVOLUCRUM 5 — 6 lin. crassum, 4 — 4½ lin. longum, squamis siccis, omnibus acutis anguste lanceolatis, exterioribus brevioribus dorso leviter incanis, intimis rubrotinctis subglabris. ACHAENIA 1 lin. longa deuse sericea. PAPPUS 4—4½ lin. longus, demum ex involucro exsertus, setis 30—40 nitidis firmis dense plumoso-ciliatis.

Habitat ia prov. Rio Grande do Sul ad S. Luzia et ad ripas fl. Rio Grande et Rio Jucquery: Tweedie; in Brasilia meridionali locis non indicatis: Chamisso, Sello; in Uruguay prope Montevideo: Sello, King, Gibert; et ad Maldonado: Tweedie, Fox. Olim in hortis Europaeis culta.

132. VERNONIA COULONII SCHULTZ-BIP. suffruticosa, caulibus gracilibus parce ramosis glabriusculis usque ad apicem foliatis; foliis subsessilibus ovatis acutis integris basi cordatis Compos. I.

94

subcoriaceis, utrinque glabris venulis leviter exsculptis; capitulis parvis 15 — 20-floris scorpioideo-paniculatis secus ramos recurvatos distantibus sessilibus ebracteatis, involucri campanulati squamis 3—4-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus dorso leviter pubescentibus; achaeniis pubescentibus; pappi albidi setis intimis subcaducis exteriores lineares 4—5-plo superantibus. Vernonia Coulonii Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. CAULES teretes pallide brunnei 1 ½—2 lin. crassi, superne sulcati leviter adpresse griseo-pubescentes. FOLIA subsparsa, subpatentia, inferiora 1½—2 poll. longa, medio 12—15 lin. lata, utrinque ab initio glabra, supra nitiduia, basi distincte cordata. PANICULAE G—8 poll. latae, ramis paucis simplicibus vel unifurcatis valde recurvatis, CAPITULIS secundis distantibus omnibus solitariis. INVOLUCRUM 2—2½ lin. longum, squamis scariosis imbricatis, exterioribus acuminatis, interioribus subacutis vix ultra ½ lin. latis. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2 lin. longus; setis intimis circiter 30 gracillimis.

Habitat in campis ad Victoria prov. Espiritu Santo: Se llo locis Brasiliae non indicatis: Conlon, Riedel 1180.

133. VERNONIA SPIXIANA MART. suffruticosa 1½—2pedalis parce ramosa, caulibus leviter griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis linearibus sessilibus integris acutis margine leviter revolutis haud coriaceis, supra tenuiter, subtus dense pilis adpressis nitidis griseis vestitis; capitulis parvis 7—8-floris scorpioideo-paniculatis confertis sessilibus secundis; involucri cylindrico campanulati squamis 2 —3-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus dorso griseo-velutinis; achaeniis dense sericeis ; pappi albidi setis intimis exteriores lineares 6 — 8-plo superantibus. Vernonia Spixiana Mart. in DC. Prodr. V. 53. CAULES virgati subtiliter multisulcati griseo-virides, basi 1½ lin. crassi, ramis paucis strictis elongatis. FOLIA conferta valde ascendentia, inferiora 1½ —2 poll. longa, basi 3 — 4 lin. lata, ad apicem acutum sensim angustata, basi anguste rotundata, costa faciei inferioris solum perspicua. PANICULA in exemplo unico nobis viso (iu Herb. Reg. Monac. asservato) 4—5 poll. lata, ramis paucis strictis erecto-patentibus dense breviter griseo-velutinis, CAPITULIS secus ramulos breves secundis approximatis sessilibus, foliis perparvis bracteatis. INVOLUCRUM 3 — 3½ lin. longum, 1 ½—2 lin. latum, squamis rubello-tinctis duris pallide brunneis dorso tenuiter griseo-velulinis. Acliaenia perfecte matura von vidi. PAPPUS 3 lin. longus, setis intimis 40 vel ultra firmis persistentibus.

Habitat in prov. Minas Geraes, in ditione Sertâo dicta: Martius.

134. VERNONIA COGNATA LESS. herbacea 3—4-pedalis, caulibus simplicibus dense griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus oblanceolatis acutis integris haud coriaceis, supra viridibus tenuiter setosis, subtus dense griseopubescentibus; capitulis parvulis 10—12-floris numerosissimis in paniculam scorpioideam ramis elongatis dispositis, omnibus sessilibus; involucri campanulati squamis paucis lanceolatis acatis ascendentibus dorso griseo-velutinis; achaeniis dense sericeis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia cognata Lessing Linnaea 1831 p. 670; DC. Prodr. V. 52. Vernonia senecionea Mart. in DC. Prodr. V. 54. HERBA perennis, CAULIBUS basi 2 — 3 lin. crassis profunde sulcatis, ubique pilis griseis firmis vestitis. FOLIA modice conferta ascendentia, inferiora 2—4 poll. longa, supra medium 6 —15 lin. lata, e medio ad basin

13


95

COMPOSITAE:

angustam sensim attenuata, supra tenuiter adpresse griseo-sericea, subtus dense molliter griseo-velutina venis erecto-patentibus perspicuis. PANICULAE pedis longitudinem attingentes, ramis crebris ascendentibus dense griseo-pubescentibus, CAPITULIS solitariis plerisque laxe dispositis. INVOLUCRUM 2½—3 lin. longum, squamis 12—15 griseo-viridibus, maximis ¾ lin. latis. COROLLA saturate rubra glabra 3—4 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa cylindrico - turbinata. PAPPUS 3 — 4 lin. lg., setis intimis circiter 30 firmis flexuosis persistentibus. Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prov. Minas Geraes ad Cachoeira da Campa: Riedel, Mart. Hb. Fl. liras. 738 ; ad Caldas: Regnell I. 229, III. 657; prov. S. Paula, in campis editis inter Mugy et S. Paula: Lund; prape Mugy et Monhangaba: Martius; inter S. Bernardo et urbem N. Paulo: Burchell 4070; ad Marumbi: Burchell 4348; ad S. Carlos: Manso; etiam ad Cuiaba prav. Mata Grosso: Mansa.

VERNONIA.

96

136. VERNONIA IGNOBILIS LESS. herbacea 2—3-pedalis, caulibus simplicibus brunneo-puberulis usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus basi cuneatis oblanceolatis vel oblongis obtusis vel subacutis obscure crenulatis haud coriaceis, supra obscure, subtus dense breviter griseo-pubentibus; capitulis parvulis 15—20floris copiose corymboso-paniculatis, pluribus longe pedunculatis, ramis subscorpioideis; involucri campanulati squamis paucis ascendentibus lanceolatis acutis dorso glabriusculis; achaeniis cylindricis leviter setosis; pappi albidi setis intimis exteriores subsimiles 6—8-plo superantibus. Vernonia ignobilis Lessing Linnaea 1831 p. 658; DC. Prodr. V. 42. Vernonia crenulata Schultz-Bip. in Herb. Rey. Berol.

Var. γ.

CINERASCENS

Baker.

Vernonia cinerascens Schultz - Bip. Mss. in schedulis Riedelianis. Panicula, involucrum, achaenium exacte ut in var. a, sed folia crassiora utrinque densius velutina, pilis praesertim caulis pallide brunneis. Habitat prape urbem S. Paula: Burchell 4314; prov. Minas Geraës: Widgren 117; loco Brasiliae non indicato : Riedel.

Var. y. LUNDIANA Baker. dense pallide-brunneo-velutini. FOLIA firmiora subcoriacea, ad faciem inferiorem pilis nitidis densissime griseo-brunneis vestita. PANICULAE magis contractae, capitulis pluribus secus ramos per 2—4 glomeratis. CAULES

In prov. Minas Geraes ad Ouro Preto: Lund (exemplum unicum in herbario Warmingiano). 135. VERNONIA PRATENSIS LESS. herbacea 1—3-pedalis, caulibus simplicibus robustis griseo-pubescentibus usque ad apicem subdense foliatis; foliis sessilibus oblanceolatis subintegris subcoriaceis, supra viridibus glabrescentibus rugosis, subtus persistenter griseo-pubescentibus; capitulis mediocribus 30 - 40-floris, 20 — 50 vel ultra sessilibus scorpioideo - corymbosis; involucri squamis siccis adpressis 3—4-seriatis lanceolatis acutis dorso incanis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 8—10-plo superantibus.

Vernonia Platensis Lessiny Linnaea 1829 p. 312, 1831 p. 671; DC. Prodr. V. 52; Hook. et Arn. Comp. Bot. May. I. 237. Conyza Platensis Spreng. Syst. Veg. III. 509. HERBA perennis erecta 1—3-pedalis, CAULIBUS teretibus griseis multisulcatis, basi subcalvatis 2—3 lin. crassis, superne plus minus dense breviter griseo-pubescentibus. FOLIA modice conferta, ascendentia vel subpatentia, 2—4 poll. longa, supra medium 6—8 lin. lata, acuta vel subobtusa, integra vel obscure crenulata, plana, supra saturate viridia primum obscure griseo - pubescentia vetustate glabrescentia et scabra, subtus pallidiora molliter persistenter griseo-velutina venis primariis erectopatentibus exsculptis. CORYMBI densi vel sublaxi, 2—6 poll. lati, 6—12 poll. longi, ramis scorpioideis dense griseo-pubescentibus, infimis basi foliis anguste lanceolatis 1 —2 poll. longis bracteatis. INVOLUCRUM 4—5 lin. crassum, campanulatum, 4 lin. longum, squamis lanceolatis acutis adpressis dorso griseo-velutinis, intimis subglabris purpurascentibus. COROLLA saturate rubra glabra 4½—5 lin. longa. ACHAENIA 1 ¼ — 1½ lin. longa dense griseo-sericea. PAPPUS 4 — 4½ lin. longus, setis 30 — 40 nitidis dense plumoso-ciliatis.

Habitat in prav. Bio Grande do Sul ad Saltu et ripas Rio Jucquery: Tweedie, Sello; in Uruguay prope urbem Maldonado : Tweedie, Fox ; ad Buenos Ayres: Fox; in ditione La Plata, teste Sprengel.

Vernonia verbenacea DC. Prodr. V. 35. HERBA erecta, CAULIBUS deorsum 2 — 3 lin. crassis, ubique dense breviter brunneo-pubescentibus. FOLIA modice conferta, ascendentia, inferiora 2—3 poll. longa, supra medium 6—15 lin. lata, dimidio inferiore cunentim angustata, supra viridia vetustate subcalvata, subtus tenuiter griseo-pubentia venis perspicuis vix exsculptis. PANICULAE interdum amplae ad pedem longitudine et latitudine attingentes, ramis distantibus dichotome furcatis, deorsum nudis, sursum corymbosis, ramulis scorpioideis, CAPITULIS secundis sessilibus, pedicellis gracillimis 6 — 12 lin. longis. INVOLUCRUM 2½ — 3 lin. longum, squamis 10—12 griseo-viridibus, maximis basi ¾ lin. latis. ACHAKNIA cylindrica 1 ½ lin. longa profunde costata. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis intimis gracillimis subcaducis.

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prav. Goyaz, inter Vasio et Bumfim : Burchell 6129; prov. Minas Geraes ad Caldas: Begnell III. 661, et in campis ditionis Sertâo: Pohl; prov. S. Paulo in campis ad Ytú: Lund; locis Brasiliae meridionalis non addictis: Pohl 662 — 3, Raben 680.

137. VERNONIA ARGYROTRICHIA SCHULTZ-BIP. fruticosa, ramis dense griseo-velutinis; foliis brevissime petiolatis oblongo-lanceolatis obscure denticulatis acutis basi cuneatis papyraceis, supra viridibus glabriusculis, subtus persistenter argenteosericeis; capitulis parvulis 18—20-floris sessilibus ebracteatis in paniculam corymbosam dispositis, ramis elongatis; involucri campanulati squamis lanceolatis acutis glabris 4 — 5-seriatis arcte imbricatis; achaeniis dense sericeis; pappi argentei setis intimis exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia argyrotrichia Schultz-Bip. in Herb. Rey. Berol. (ad exemplum mancum paniculd haud evolutâ). FRUTEX silvestris 3 — 6 pedes altus (Warming), RAMIS teretibus nullo modo sulcatis dense persistenter griseo-velutinis. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 6—7 poll. longa, medio 1 ½—2 poll. lata, e medio ad basin et apicem sensim angustata, firmula, flexuosa, ad faciem superiorem primum obscure puberula, vetustate glabriuscula, ad inferiorem pulcherrime et persistenter argenteo-sericea venis primariis curvatis leviter exsculptis. PANICULAE deltoideo - corymbosae 6 — 8 poll. longae et latae, ramis flexuosis ascendentibus, inferioribus simplicibus 5—6 poll. longis, CAPITULIS sessilibus secundis saepissime solitariis segregatis, raro geminatis. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, squamis omnibus lanceolatis acutis, exterioribus griseo-viridibus, intimis ½ lin. latis superne rubellis. ACHAENIA 1 lin. longa cylindrica dense sericea COROLLA 3 lin. longa, lobis apice sericeis. PAPPUS 2½ lin. longus ex involucro exsertus, setis intimis 30—40 subcaducis plumoso-ciliatis.

Habitat in prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming; in Serra S. Felis prov. Gayaz: Pohl 1948; in prav. Espiritu Santa ad Victoria: Sella.


COMPOSITAE : VERNONIA.

97 b. SCORPIOIDEAE VERAE. 1. Oxylepidae.

138. VERNONIA GEMINATA LESS. suffruticosa 4—6-pedalis, ramis plus minusve griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis brevissime petiolatis ovato - lanceolatis acutis integris rigide subcoriaceis, supra viridibus obscure pubescentibus, subtus dense griseo - velutinis et reticulato - venulosis; capitulis parvulis 20—25-floris in paniculas amplas scorpioideas dispositis, secus ramulos secundis sessilibus, infimis solum bracteatis; involucri campanulati squamis 3—4-seriatis lanceolatis acuminatis pubescentibus squarrosis; achaeniis pubescentibus; pappi albidi setis intimis subcaducis exteriores lineares 8—10-plo superantibus. Vernonia geminata Lessing Linnaea 1829 p. 303 (excl. syn.), 1831 p. 669; DG. Prodr. V. 50. Vernonia subsquarrosa DG. Prodr. V. 41. Vernonia oblongifolia Polii ex Mart. Herb. Fl. Bras. n. 680. Vernonia albiflora Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 224; Walp. Rep. VI. 96. Chrysocoma panicutata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 14. debilis copiose ramosus, RAMIS 11/2 — 3 lin. crassis teretibus dense griseo- vel pallide brunneo-velulinis. FOLIA modice conferta, inferiora brevissime petiolata 3—4 poll. longa, infra medium 15 — 18 lin. lata, superiora breviora sessilia, omnia rigida membranaceo-coriacea, vetustate saepe subbullata, supra viridia et tenuiter adpresse pubescentia, subtus pilis adpressis griseis saepissime densis vestita. PANICULAE amplae saepe ultra pedem longae, ramis crebris erecto-patentibus apice corymbosis, ramulis elongatis recurvatis, CAPITULIS sessilibus subdistantibus interdum geminatis. INVOLUCRUM late campanulatum 2—3 lin. longum, squamis numerosissimis griseo-viridibus pilosis, ab initio modice squarrosis, intimis vix ultra 1/2 lin. latis. ACHAENIA 1 lin. longa cylindrica persistenter sericea. COROLLA glabra albida 3 — 4 lin. longa. PAPPUS 3 lin. longus, setis intimis circiter 30 facile deciduis. SUFFRUTEX

Habitat in sylvis et locis apertis regionum Oreadum et Dryadum. Prov. Minas Geraes, inter Formigas et ditionem Adamantium: Gardner 4767 ; locis hujus provinciae non addictis; Claussen, Ackermann ; pror. Rio de Janeiro, e. gr. in sylvis montium Corcovado, Serra d’Estrella etc.; Gaudichaud, Sello, Gardner 790, Burchell 700 ex parte, 2951, Princ. Neuwied, Luschnath, Glaziou 1410 — 1, Warming et alii. Locis Brasiliae non indicatis; Pohl 282, 524, Riedel 390.

Var. /3. RAMI

GLABRESCENS

subcalvati.

FOLIA

Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berol. valde bullata, vetustate utrinque glabriuscula.

In Brasilia meridionali: Sella. OBS. Ad hanc speciem accedit Chrysocoma alterna Vell. Fl. Flum. VIII. t. 40.

2. Xipholepidae.

139. VERNONIA RUBRIRAMEA MART. suffruticosa, caulibus simplicibus erectis angulatis subglabris; foliis brevissime petiolatis acutis subintegris basi longe cuneatis subcoriaceis, supra viridibus glabris, subtus puberulis venisque primariis exsculptis; capitulis parvulis cc. 20-floris copiose scorpioideo-paniculatis lateralibus solitariis segregatis ebracteatis; involucri campanulati squamis 3—4-seriatis lanceolatis acutis glabris; achaeniis pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores consimiles 3—4-plo superantibus. Vernonia rubriramea Mart. in DG. Prodr. V. 38. SUFFRUTEX erectus 3—4 pedalis, CAULIBUS angulatis apice solum obscure griseo-puberulis. FOLIA ascendentia, modice conferta, tenera sed subcoriacea, flexuosa, inferiora in exemplis visis 4—5 poll. longa, medio

98

8—10 lin. lata, e medio ad basin sensim angustata, ad faciem superiorem lucidula, ad inferiorem opaca et tenuiter griseo - pubentia. PANICULAE amplae, ramis strictis erecto-patentibus multoties dichotome furcatis, CAPITULIS numerosissimis lateralibus vix pedicellatis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis griseo-brunneis lucidulis, intimis rectis 3/4 lin. latis, reliquis subsquarrosis. Achaenia perfecte matura non vidi. COROLLA albida, glabra, 21/2 lin. longa. PAPPUS albidus 3—21/2 lin. longus, setis intimis circiter 30 modice robustis.

Habitat prov. Minas Geraes in campis prope Congonhas de Sabara : Martius.

140. VERNONIA PETIOLARISDC. arbuscula, ramis brunneovelutinis; foliis distincte petiolatis lanceolatis acutis obscure denticulatis subcoriaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus tenuiter brunneo-puberulis; capitulis parvulis 30—35-floris copiose scorpioideo-paniculatis lateralibus ebracteatis breviter pedicellatis; involucri campanulati squamis 4 — 5-seriatis lanceolatis acutis glabrescentibus leviter squarrosis; achaeniis glabrescentibus glandulosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia petiolaris DG. Prodr. V. 37. (excl. var. β.). Vernonia Hilariana Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 113; Walp. Rep. VI. 91. ARBUSCULA 8-pedalis, RAMIS angulatis valde sulcatis, superne dense, deorsum tenuius griseo - velutinis. PETIOLI velutini 3/4 — 1/2 poll, longi. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 5 — 6 poll. longa, medio 12 — 18 lin. lata, ad faciem superiorem in statu juniore obscure puberula, vetustate scaberula , subtus persistenter brunneo-pubentia, venis primariis exsculptis. PANICULAE amplae 6 — 9 poll. latae, ramis erecto-patentibus thyrsoideo-corymbosis, ramulis ultimis dense brunneo-velulinis, CAPITULIS lateralibus solitariis, pedicellis inferiorum 11/2 — 3 lin. longis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis griseo - viridibus abrupte acutis superne membranaceis crispulis, intimis vix ultra 1/2 lin. latis. ACHAENIA 1 lin. longa, inter costas glandulosa. COROLLA glabra 21/2 lin. longa. PAPPUS albidus 21/2 lin. longus, setis interioribus circiter 30 subcaducis.

Habitat in prov. Rio de Janeiro, e. gr. in Serra dos Orgâos etc.: Gardner 478, Lhotshy, Hagendorf; prov. S. Paulo, inter Ranchado do Felis et Jundiahy: Burchell 4878; ad urbem S. Paulo: Bowie et Cunningham.

Var. β.

APPENDICULATA

Baker.

FOLIA majora, ad faciem inferiorem minus dense pubentia. CAPITULA paulo majora, ad basin squamis paucis elongatis flexuosis lineari-subulatis appendiculata, squamis interioribus dimidio vel triente superiore distincte membranaceis.

In prov. Minas Geraes ad Caldas: Regnell III. 655. OBS. Var. β. pauciflora DC. „capitulis 10 — 12-floris“, nobis non visa, verosimiliter ad speciem longe diversam, forte V. puberulam pertinet.

141. VERNONIA EHRETIAEFOLIA BENTH. suffruticosa copiose ramosa, ramis griseo - pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis brevissime petiolatis oblongis integris acutis basi cuneatis subcoriaceis, supra viridibus glabris, subtus reticulatovenulosis et ad venas primarias leviter pubescentibus; capitulis parvulis saepissime 10 — 12-floris scorpioideo-paniculatis, secus ramos sessilibus approximatis vel laxis, ebracteatis; involucri campanulati squamis 2—3-seriatis lanceolatis duris breviter acuminatis ascendentibus dorso leviter incanis; achaeniis tenuiter sericeis; pappi albidi setis intimis subcaducis exteriores lineares 6 —8-plo superantibus.


COMPOSITAE: VERNONIA.

99

Vernonia ehretiaefolia Benth. in Hook. Lond. Journ. II. 39, non Gardn. (in Hook. Lond. Journ. VI. 420). Vernonia Schomburgkiana Schultz-Bip. Linnaea XX. 509; Walp. Ann. I. 385. (forma ramis brevibus, capitulis approximatis). Vernonia decantha Schultz-Bip. Linnaea XX. 512; Walp. Ann. I. 385. (forma umbrosa, ramis elongatis, capitulis subdistantibus). grisei teretes 2—3 lin. crassi, ubique dense griseo-puberuli. modice conferta, ascendentia, inferiora 4 — 5 poll. longa, medio 15 —18 lin. lata, ad apicem acutum et basin sensim attenuata, modice dura, supra viridia, subtus distincte glanduloso-punctata, ad venas primarias solum obscure pubescentia. PANICULAE scorpioideae, laxae vel in V. Schomburgkiana 'condensatae, ramis recurvatis dense griseo-pubescentibus. INVOLUCRUM 2 1/2 lin. longum, squamis griseo - brunneis duris basi 1/2 — 3/4 lin. latis demum patentibus. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa subtiliter sulcata, setis brevibus griseis tenuiter vestita. PAPPUS 21/2 lin. longus, setis intimis circiter 30 teneris gracilibus.

100

20—30 nullo modo squarrosis, omnibus scariosis griseo-viridibus glabris, intimis vix ultra 1/2 lin. latis. COROLLA 3 lin. longa pallide purpurea glabra. ACHAENIA 1 — 11/2 lin. longa cylindrica undique pilosa. PAPPUS 21/2—3 lin. longus, setis intimis circiter 30 subpersistentibus modice firmis. Ad V. polyanthem habitu prope accedit, sed facile distinguitur involucro, pappo etc.

Habitat ad S. Catharina: Fritz Müller n. 291; in prov. Rio Grande do Sul : Tweedie ; e. gr. ad Porto Alegre : Fox.

RAMI

FOLIA

Habitat in Guiana britannica: Robert Schomburgk. 142. VERNONIA SUBVERTICILLATA SCHOLTZ-BIP. fruticosa, ramis griseo-pubescentibus; foliis breviter petiolatis oblongo-oblanceolatis acutis denticulatis basi cuneatis subcoriaceis, supra viridibus scaberulis, subtus griseo-pubentibus venulisque leviter exsculptis; capitulis parvis 10—12-floris in paniculas scorpioideas dispositis lateralibus segregatis sessilibus ebracteatis; involucri campanulati squamis lanceolatis acutis ascendentibus leviter pubescentibus; achaeniis pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores 5—6-plo superantibus.

Vernonia subverticillata Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. FRUTEX ramosissimus, RAMIS angulatis sulcatis pallide brunneis, ubique persistenter griseo-pubescentibus. PETIOLI infimi 1/4—1/2 poll. longi. FOLIA modice conferta, modice coriacea, inferiora in exemplis visis 3 — 4 poll. longa, supra medium 12 —15 lin. lata, distincte denticulata, basi cuneata, supra saturate viridia glabriuscula, subtus tenuiter griseo-pubentia. PANICULAE amplae thyrsoideae pedis longitudinem attingentes, ramis primariis strictis erecto-patentibus dense pubescentibus multoties dichotome furcatis, CAPITULIS lateralibus distantibus secundis semper sessilibus. INVOLUCRUM 2 lin. longum, squamis paucis griseo-viridibus, maximis vix ultra ]/2 lin. latis. ACHAENIA 1 lin. longa undique breviter pilosa. COROLLA pallida glabra 21/2 lin. longa. PAPPUS 2—21/2 lin. longus ex involucro longe exsertus, setis intimis circiter 30 ciliatis subcaducis.

Habitat prov. Bahia in Serra da Jacobina: Blanchet 33,54, 3697.

143. VERNONIA TWEEDIEANA BAKER: arbuscula, ramis superne griseo- puberulis ; foliis oblongo-lanceolatis acutis basi cuneatis saepe denticulatis subcoriaceis, supra viridibus scaberulis, subtus tenuissime griseo-pubescentibus ; capitulis parvulis 18 – 20floris copiose scorpioideo - paniculatis lateralibus subsessilibus ebracteatis ; involucri cainpanulati squamis 2 —3-seriatis lanceolatis acutis glabris ascendentibus ; achaeniis pilosis ; pappi albidi setis intimis exteriores consimiles 6—8-plo superantibus. Chrysocoma arborea Vell. Fl. Flum. VIII. t. 11. ? RAMI majores grisei calvati multicostati glabri, ramuli ultimi griseopubescentes. FOLIA modice conferta, flexuosa, inferiora 5 — 6 poll. longa, medio 1 1/2—2 poll. lata, distincte denticulata, ad apicem et basin angustata, supra punctis rugosis minutissimis scaberula, in facie inferiore praesertim ad venas griseo - puberula. PANICULAE subcorymbosae, 6 — 8 poll. latae, modice densae, ramis primariis strictis erecto-patentibus, ramulis ultimis lateralibus vix ultra pollicem longis, CAPITULIS solitariis segregatis vel supremis contiguis. INVOLUCRUM 21/2lin. longum, squamis

144. VERNONIA SCABRA PERS. fruticosa erecta 6—10pedalis, ramulis sulcatis griseo-puberulis; foliis brevissime petiolatis obovato-oblongis subobtusis subintegris vel crenulatis, supra viridibus glabriusculis scabris, subtus griseo-puberulis interdum glabriusculis; capitulis parvulis 35—40-floris in paniculas amplas ramis pluries dichotome furcatis dispositis lateralibus ebracteatis subsessilibus; involucri cainpanulati squamis 4—5-seriatis lanceolatis acutis ascendentibus margine ciliatis ceterum glabriusculis; achaeniis breviter pilosis; pappi albidi vel straminei setis interioribus exteriores lineares 8—10-plo superantibus. Tabula nostra XXI.

Vernonia scabra Pers. Ench. II. 404; Lessing Linnaea 1831 p. 653; DC. Prodr. V. 39. Baccharis Brasiliana Linn. Sp. Plant. p. 1205; Willd. Sp. Plant. III. 1917. Vernonia odoratissima H.B.K. Nov. Gen. IV. 32; Lessing Linnaea 1829 p. 271, 1831 p. 631; Benth. in Hook. Lond. Journ. II. 30; Schultz-Bip. Linnaea XX. 508; DC. Prodr. V. 38. Vernonia assans Mart. in DC. Prodr. V. 38. Conyza amoena Mart. in Herb. proprio. Eupatorium obovatum Willd. Herb. n. 15146. Conyza clethraefolia Willd. Herb. n. 15633. Tremate Marcgr. Bras. p. 81. numerosi, profunde multisulcati, superne obscure puberuli. inferiores 1/4 — 1/2 poll. longi. FOLIA modice conferta, inferiora 4—6 poll. louga, supra medium 2—3 poll. lata, ad faciem superiorem rugosa vetustate scaberrima, modice coriacea, margine siccitate saepe leviter revoluta, ad faciem inferiorem reticulato-venulosa, in apricis saepissime griseo – incana, in umbrosis interdum subglabra. PANICULAE plq. amplae, ramis primariis strictis erecto-patentibus, CAPITUIS lateralibus haud contiguis, infimis interdum brevissime pedicellatis. INVOLUCRUM 2 lin. longum et latum, squamis numerosis arcte imbricatis griseo-viridibus, maximis vix ultra 1/2 lin. latis. COROLLA glabra pallide purpurea 3 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa cylindrica undique breviter pilosa. PAPPUS albidus vel interdum saturate stramineus, 2—21/2 lin. longus, setis intimis cc. 30 firmis subpersistentibus. RAMULI

PETIOLI

Habitat locis apertis et in fruticetis late dispersa. In prov. Para: Burchell 10009, Spruce 201; prov. Ceara ad Crato et Araripe: Gardner 1719 ; prope Pernambuco : Gardner 1044 ; prov. Goyaz prope urbem Goyaz: Rurchell 7346 ; prov. Minas Geratis: Martius, Gardner 1773; prov. Bahia ; Salzmann, Rlanchet 177. 1842, Gardner 871 ; ad ripas fluv. Relmonte prov. Espiritu Santo: Princ. Neuwied; loco Brasiliae non indicato: Pohl 280, 460. Praeterea incolit Guianam britannicam: Rich. Schomburgk 97, 330, Appun 2392, et Venezuelam : Humboldt, Birschell, Moritz 836 et al. OBS. V. ruboides Lessing Linnaea 1829 p. 289, 1831 p. 672, DC. Prodr. V. 37. est planta dubia ex exemplis tribus a b. Sello in Brasilia meridionali lectis et in Herb. Reg. Berol. asservatis descripta. Ad V. scabram arcte accedit, sed differt panicula coarctata, capitulis majoribus circiter 30-floris, involucri squamis latioribus , intimis basi 1 lin. latis, achaeniis 11/2 lin. longis basi solum pilis paucis longis instructis, pappo albido 4 lin. longo. Folia forma et textura cum iis V. scabrae satis congruunt.


101

102

COMPOSITAE: VERNONIA.

145. VERNONIA SCORPIOIDES PERS. fruticosa 4-8pedalis, ramis griseo-pubescentibus; foliis membranaceis ovatis acutis breviter petiolatis integris vel repando - denticulatis, supra viridibus glabris, subtus plus minus dense griseo-sericeis; capitulis parvulis 15—20-fioris secus paniculae ramos elongatos scorpioideos secundos sessilibus ebracteatis; involucri campanulati squamis 3—4-seriatis lanceolatis acutis tenuiter pubescentibus; achaeniis tenuiter pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores lineares 6—8-plo superantibus.

Vernonia scorpioides Pers. Ench. II. 404; Lessing Linnaea 1829 p. 282, 1831 p. 658; DO. Prodr. V. 41. Conyza scorpioides Lam. Encycl. I. 48. Lepidaploa scorpioides Cass. Dict. XXVI. 18. Vernonia subrepanda Pers. Ench. II. 404. Vernonia centriflora Link et Otto Abbild. t. 55. Vernonia tournefortioides H.B.K. Nov. Gen. IV. 34; Lessing Linnaea 1829 p. 281, 1831 p. 657; DC. Prodr. V. 41. Vernonia flavescens Lessing Linnaea 1831 p. 657; DC. Prodr. l. c. Chrysocoma repanda Vell. Fl. Flum. VIII. t. 13. FRUTEX copiose ruinosus , ramis vix ultra herbaceis breviter griseopubescentibus. PETIOLI alati, incani, inferiores 0—12 lin. longi. FOLIA tenera flexuosa, inferiora 3 — 6 poll. longa, supra medium 1 1/2—3 poll. lata, basi late rotundata, acuta vel raro subobtusa, integra vel obscure repanda vel interdum denticulata, ad faciem inferiorem saepissime tenuiter raro subdense incano-sericea. PANICULAE latae, ramis elongatis dense griseo- vel pallide brunneo-velutinis, ramulis patentibus vel ascendentibus recurvatis, CAPITULIS numerosis contiguis sessilibus secundis. INVOLUCRUM 3—21/2 lin. longum, squamis griseo-viridibus dorso breviter pubescentibus, maximis 3/4 lin. latis. COROLLA purpurea glabra 3 lin. longa. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa, vetustate glabriuscula. PAPPUS albus vel albidus, 1 1/2—2 lin. longus, setis intimis circiter 30 gracillimis caducis.

Vernonia eupatoriifolia DC. Prodr. V. 37, excl. var. β. quae ad V. puberulam Less. pertinet. Plantam ipsam non vidi, igitur descriptionem originalem ill. CANrepeto. „Arborea, RAMIS teretibus dense pedunculis petiolisque hirsuto-tomentosis ; FOLLIS oppositis petiolatis ellipticis acuminatis basi obtusis integerrimis glandulas sessiles utrinque gerentibus, supra pubescentibus nervo medio basi hirsuto, subtus hirsutisj PANICULAE ramis ex axillis supremis aut ad apicem ortis subscorpioideis polycephalis ; CAPITULIS pedicellatis 30-floris ; INVOLUCRI turbinati squamis ovali-oblongis extus villosis demum semipatulis, exterioribus brevioribus ; COROLLA glandulosa glabra ; ACHAENIO puberulo ; PAPPI serie exteriore paleacea brevi.

DOLLEI

Affinis V. petiolari sed oppositifolia. Differt a V. oppositifolia caule arboreo 8—12-pedali nec herbaceo, supra foliorum paria non dilatato, ramis foliisque magis hirsutis“. DC. loc. cit.

In sylvis collium circa Bio Janeiro legit Lund, teste. DC.

147. VERNONIA FERRUGINEA LESS. arbuscula 10—15pedalis ramosissima, ramis dense griseo-pubentibus; foliis breviter petiolatis rigide coriaceis oblongis obtusis crenulatis, supra scabris, subtus griseo-pubentibus et reticulato-venulosis; capitulis parvis 20 — 25-floris copiosissime scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus solitariis ebracteatis; involucri campanulati squamis 4—5-seriatis oblongo-lanceolatis obtusis arcte imbricatis obscure pubescentibus; achaeniis breviter pilosis; pappi ferruginei setis intimis exteriores lineares 10—12-plo superantibus. Vernonia ferruginea Lessing Linnaea 1829 p. 271, 1831 p. 649; DC. Prodr. V. 34. subteretes vix sulcati lignosi, dense persistenter griseo-pubentes. /4—1/2 poll. longi, dense incani. FOLIA dura, modice conferta, saepe deflexa, inferiora 4—5 poll. longa, medio 11/2—3 poll. lata, basi late rotundata, margine obscure repando-crenulata, ad faciem superiorem primum obscure puberula, subtus persistenter griseo-pubentia. PANICULAE amplissimae, pedem longitudine et latitudine attingentes, ramis primariis erecto-patentibus lignosis dense incanis, ramulis ultimis saepe 2—3 poll. longis distincte curvatis. INVOLUCRUM 8 lin. longum, squamis griseoviridibus demum glabriuscolis arcte imbricatis, exterioribus sensim brevioribus. COROLLA albida glabra suaveolens 21/2 lin. longa. ACHAENIA 3 /4 — 1 lin longa, undique breviter pilosa. PAPPUS salmoneus l1/2—2 lin. longus, setis intimis circiter 30 plumoso-ciliatis subcaducis. HAMI

PETIOLI

Habitat in sylvis et locis apertis ubique vulgaris. Prov. Para: Martius, Burchell 9485, 9878, Spruce 231; prov. Maranhâo : Gardner 6042—3; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 43, 77; prov. Bahia : Blanchet 1149, 2696, Gardner 873, Luschnath, Lhotshy ; prov. Minas Geraes: Gardner 4762 — 3, 47(id, Riedel, Mart. Hb. Fl. Bras. 732, Claussen, Warming; prov. Espiritu Santo : Sello ; prov. Rio de. Janeiro: Gaudichaud, Martius, Burchell, Glaziou 184, 1134, 1423, 1479, 1480 etc.; prov. S. Catharina: Gaudichaud, Chamisso, Fritz Mulier. Etiam in Uruguay : Baird, et Entre Rios : Christie ; porro in Guiana britannica : Schomburgk 854, Parker; in Guiana butava: Hostmann 673, Wullschlaegel 286; in Guiana gallica: Sagot 1301; denique ex insulis Antillanis usque ad Peruviam et Chili divulgata.

Var. β.

SORORIA

Baker.

Vernonia sororia DC. Prodr. V. 40. Vernonia lanuginosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 219; Walp. Rep. VI. 94. (formafoliis subtus dense griseo-pubentibus).

1

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prov. Minas Geraes ad Caldas: Regnell III. 653—4, Netto ; Lagoa Santa: Warming; prov. S. Paulo, inter Cocaës et Tambaü : Burchell 5291 ; ad Ypanema : Sello 779, 974; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso; loco Brasiliae merid. non indicato: Pohl 551. Praeterea in Bolivia: D’Orbigny.

Var. β.

POLYCEPHALA

Baker.

Involucri squamae magis elongatae acuminatae et apice subsquarrosae.

Prov. Minas Geraes in fruticetis ad Formigas etc.: Gardner 4764; prope Bio Janeiro: Gaudichaud; prov. 8. Paulo ad Paraiba et Padre Correa : Bello. 3. Brachylepidae.

146. VERNONIA EUPATORIIFOLIA DC. arbuscula, ramis dense pubescentibus; foliis oppositis petiolatis ellipticis acuminatis, supra tenuiter, subtus densius pubescentibus; capitulis 30-floris copiose scorpioideo - paniculatis, lateralibus pedicellatis ebracteatis; involucri turbinati squamis oblongis pubescentibus; achaeniis puberulis; pappi setis exterioribus brevibus paleaceis. Compos. I.

Vernonia polycephala DC. Prodr. V. 39. Vernonia crenata Gardn. in Ilook. Lond. Journ. V. 218 ; Walp. Rep. VI. 94. CAPITULA

saepe quidpiam minora, lateralia sessilia.

PAPPUS

albidus

vel stramineus.

Habitat in prov. Ceara, Serra de. Araripé: Gardner 1716; prov. Piauhy, in sylvis ad Algadoës: Gardner 2641; prope urbem Goyaz: Burchell 7291, 7337—2; prov. Minas Geraes ad Româo: Gardner 4771 ; ad Bagoa Santa: Warming; prov. Bahia : Salzmann, Blanchet 3328; prov. S. Paulo, inter Restinga et Bucaiuva: Burchell 5032, Riedel 588.

14


COMPOSITAE: VERNONIA.

103 Var. γ.

PEDICELLARIS

Baker.

PAPPUS albido-stramineus. RAMULI ultimi paniculae valde elongati, PEDICELLI in exemplo unico pollicem CAPITULIS lateralibus pedicellatis. longitudine attingentes, interdum bracteolis parvis crebris inuniti.

Ad Serra de Mapuri prope Salitarem prov. Vara: 851—2, 966.

Spruce

Cum speciebus aliis „Assa peixe“ vocatur ab incolis ditionis Adamantium. Ad V. ferrugineam proxime accedit Chrysocoma tomentosa Fl. Flum. VIII. t. 38, sed differt capitulis paucioribus majoribus, foliis latioribus.

148. VERNONIA FAGIFOLIA GARDN. arbuscula 3—4-pedalis, ramis brunneo-velutinis; foliis sessilibus obovato - oblongis obtusis vel cuspidatis obscure denticulatis subcoriaceis, supra viridibus glabrescentibus scaberulis, subtus griseo-pubescentibus; capitulis parvis 15—16-floris scorpioideo - paniculatis, lateralibus sessilibus ebracteatis ; involucri campanulati squamis paucis 2—3seriatis lanceolato-ligulatis obtusis glabrescentibus; achaeniis pilosis; pappi straminei setis interioribus exteriores lanceolatas 10—12-plo superantibus. Vernonia fagifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 216; Walp. Rep. VI. 93. grisei multisulcati. FOLIA conferta, modice crassa, inferiora 2—21/2 poll. longa, supra medium 10 — 12 lin. lata, basi cuneato - rotundata, ad faciem superiorem punctis rugosis scabentia, subtus modice vestita pallidiora magisque opaca, venis primariis exsculptis. PANICULAE 4 — 6 poll. longae et latae, ramis dense velutinis strictis erecto-patentibus apice subcorymbosis, ramulis vix ultra pollicem longitudine attingentibus, CAPITULIS solitariis segregatis vel contiguis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, squamis circiter 12 arcte imbricatis griseo-viridibus, maximis 1 lin. latis (latissimis omnium Scorpioidearum typicarum). ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa, undique breviter pilosa. PAPPUS 2 lin. longus ex involucro valde exsertus, setis intimis circiter 30 firmis persistentibus. RAMI

Habitat ad Cidade Diamantina in prov. Minas Geratis: Gardner 4775.

149. VERNONIA PALUDOSA GARDN. arbuscula 10-14pedalis, ramis superne griseo-puberulis; foliis distincte petiolatis lanceolatis acutis vel acuminatis obscure denticulatis subcoriaceis, supra viridibus demum scaberulis, subtus tenuiter griseo-pubentibus; capitulis parvis 7—8-floris copiosissime scorpioideo - paniculatis, lateralibus sessilibus confertis ebracteatis; involucri campanulati squamis paucis sublaxis glabriusculis oblongo-ligulatis subobtusis; achaeniis pilosis; pappi straminei setis intimis exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia paludosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 113; Walp. Rep. VI. 91. RAMI lignosi angulati sulcati, adulti calvati, juniores griseo-pubescentes. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 5 — 6 poll. longa, medio 11/2 — 1 3/4 poll. lata, modice crassa, basi cuneata, ad faciem superiorem primum minute setosa, ad faciem inferiorem persistenter griseopuberula venis primariis exsculptis. PANICULAE densae corymboso-thyrsoideae, ramis primariis erecto-patentibus multoties furcatis, CAPITULIS superioribus 2—6-glomeratis. INVOLUCRUM 11/2 lin. longum, squamis circiter 12 griseo-viridibus, intimis 1/2—3/4 lin. latis- ACHAENIA 1 lin. longa cylindrica undique breviter pilosa. PAPPUS 2 lin. longus, setis intimis circiter 30 subcaducis plumoso-ciliatis. COROLLA purpurea glabra suaveolens 21/2 lin. longa.

Habitat in sylvis paludosis Serra dos Orgâos, prov. Rio de Janeiro : Gardner 477 ex parte.

104

150. VERNONIA DENSIFLORA GARDN. arbuscula 15—20pedalis, ramis tenuiter griseo-pubentibus; foliis distincte petiolatis subcoriaceis lanceolatis acutis subintegris, supra viridibus glabris, subtus persistenter griseo-pubentibus; capitulis parvis 14 —15-floris copiosissime scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus ebracteatis, supremis confertis; involucri campanulati squamis sublaxis oblongo-ligulatis subobtusis glabriusculis; achaeniis breviter pilosis; pappi straminei setis intimis exteriores lineares 10 —12-plo superantibus. Vernonia densiflora Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 114; Walp. Rep. VI. 91. Vernonia complanata Schultz-Bip. Mss. in sched. Riedelianis. RAMI angulati lignosi sulcati, adulti calvati, juniores distincte griseopubentes. PETIOLI incani, infimi 9 —12 lin. longi. FOI.IA modice conferta, ascendentia, inferiora 5—6 poll. longa, medio 1 l/2—2 poll. lata, ad apicem et basin sensim angustata, modice crassa, ad faciem superiorem primum minutissime setosa, subtus dense persistenter incana, venis primariis leviter exsculptis. PANICULAE 6—9 poll. longae et latae, ramis primariis sulcatis erecto-patentibus incanis, CAPITULIS lateralibus inferioribus segregatis, infimis interdum brevissime pedicellatis, 2—3 supremis aggregatis. INVOLUCRUM 11/2 lin. longum, squamis circiter 20 griseoviridibus primum dorso et margine leviter pubentibus, maximis 1/2 lin. latis. PAPPUS 2 lin. longus, setis ACHAENIA 3/4 — 1 lin. longa obscure pilosa. intimis gracillimis caducis.

Habitat prov. Hio de Janeiro in Serra dos Orgâos ; Gardner 476, Glaziou 1051 ; prov. Minas Geratis: Widgren 113 ; loco Brasiliae non adnotato: Riedel 579. 151. VERNONIA WESTINIANA LESS. suffruticosa, caulibus simplicibus brunneo-pubescentibus ; foliis distincte petiolatis subcoriaceis acutis subintegris, supra viridibus scaberulis, subtus brunneo - pubentibus ; capitulis parvis 10—12-floris copiosissime scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus segregatis ebracteatis ; involucri campanulati squamis lanceolatis subobtusis paucis 3—4-seriatis leviter pubescentibus ; achaeniis pilosis ; pappi purpurascentis setis intimis exteriores consimiles 6 — 8-plo superantibus.

Vernonia Westiniana. Lessing Linnaea 1831 p. 650; DC. Prodr. V. 35. Vernonia hebeclada DC. Prodr. V. 36. SUFFRUTEX erectus 4 — 6-pedalis, CAULE stricto angulato dense brunneo-piloso. PETIOLI infimi 6 — 9 lin. longi. FOLIA modice conferta, ascendentia, inferiora 3 — 5 poll. longa, medio 9 —15 lin. lata, basi cuneata, ad apicem sensim angustata, modice crassa, supra primum obscure pubescentia , subtus persistenter pubentia venulis vix exsculptis. PANICULAE amplissimae, ramis erecto-patentibus gracilibus dense pubescentibus multoties dichotome furcatis. INVOLUCRUM l1/2—2 lin. longum et latum, squamis circiter 20 laxe imbricatis griseo - brunneis, maximis 1/2 — 3/4 lin. latis. COROLLA glabra purpurea 2— 3 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa, undique breviter pilosa. PAPPUS saturate rubro-purpureus 2 lin. longus, setis intimis circiter 30 gracillimis plumoso-ciliatis subpersisteutibus.

llabitat in campis et fruticetis regionis Oreadum. Prov. Minas Geratis ad Caldas: Regnell 1. 245, Witlgren 125 ; prov. S. Paulo ad urbem S. Paulo et Mugi das Cruzes: Lund; in Serra de Cubatâo : Burchell 3877; ad Morumbi: Burchell 4540 — 2; ad S. Bernardo: Burchell 3889; prope urbem S. Paulo: llurchell 4145; inter Praia da Alegria et Agua branca : llurchell 4681—27; locis Hrasiliae meridionalis non indicatis: Pohl 488, Riedel 585, 1122, Sello. 152. VERNONIA BEYRICHII LESS. suffruticosa, caulibus simplicibus glabris ; foliis brevissimo petiolatis subcoriaceis lanceolatis denticulatis, supra viridibus glabris, subtus glabriusculis


106

COMPOSITAE: VERNONIA.

105

vel interdum obscure puberulis venisque primariis exsculptis; capitulis parvis 10—12-floris copiosissime scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus ebracteatis; involucri campanulati squamis 2—3-seriatis paucis, ligulatis obtusis glabriusculis; achaeniis pilosis; pappi albidi sctis intimis exteriores consimiles 4—5-plo superantibus. Vernonia Beyrichii Lessing Linnaea 1829 p. 275, 1831 p. 651 ; DO. Prodr. V. 36. Vernonia denticulata DC. Prodr. V. 36. SUFFRUTEX erectus 4 — 6-pedalis, CAULE saepissime simplici multi— sulcato, basi 2—3 lin. crasso, apice solum obscure puberulo. PETIOLI infimi 1/8 — 1/4 poll. longi. FOLIA utrinque viridia, inferiora 3 — 5 poll. longa, medio 9—12 lin. lata, basi cuneata, apice acuta vel acuminata, marginibus saepissime distincte denticulata, ad faciem inferiorem minute glanduloso-punctata, adulta saepissime glabra. PANICULAE amplissimae corymboso-thyrsoideae, 4—9 poll. longae et latae, ramis primariis strictis sessilibus erecto-patentibus, CAPITULIS solitariis distincte segregatis, lateralibus sessilibus vel infimis brevissime pedicellatis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, squamis 12—15, interioribus oblongo- ligulatis 1/2 — ¾ lin. latis griseo-viridibus obtusis vel cuspidatis. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa, undique leviter pilosa. COROLLA 2—21/2 lin. longa glabra. PA PPUS 2 lin. longus, setis intimis circiter 30 subpersistentibus.

Habitat in sylvis regionis Dryadum. Prov. Ilio de Janeiro in Serra dos Orgaos etc. : Beyrich, Lund, Gaudichaud, Schüch, Gardner, Glaziou 1053—3 et alii; prov. Espiritu Santo ad Victoria: Sello 467; locis Brasiliae merid. non adnotatis : Riedel 392, Pohl 156, 538.

153. VERNONIA LINDBERGII BAKER: arbuscula, ramis tenuiter griseo-puberulis; foliis breviter petiolatis obovato-oblongis subacutis minute denticulatis membranaceis, supra viridibus glabris, subtus tenuiter griseo-puberulis; capitulis parvis 10—12-floris copiose scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus segregatis ebracteatis; involucri campanulati squamis paucis 2—3-seriatis lanceolatis obtusis cuspidatis tenuiter pubescentibus; achaeniis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores consimiles 4—6-plo superantibus. RAMI grisei, adulti calvati, juniores angulati sulcati breviter griseopubescentes. FOLIA modice conferta, ascendentia, basi cuneata, maxima in exemplis visis 21/2—3 poll. longa, supra medium 9 —12 lin. lata, ad faciem superiorem ab initio glabra, subtus magis opaca et obscure griseopuberula venisque primariis leviter exsculptis. PANICULAE 6 — 9 poll. longae et latae, ramis primariis erecto-patentibus apice subcorymbosis, ramis lateralibus gracilibus tenuiter incanis, CAPITULIS paucis secundis distincte segregatis. INVOLUCRUM l1/2 — 2 lin. longum, squamis circiter 12 griseo-viridibus imbricatis, intimis 1/2 lin. latis. Achaenia perfecte matura non vidi. COROLLA glabra saturate purpurea 2 1/2 lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis intimis circiter 30 persistentibus plumoso-ciliatis.

Vernonia ruficoma Schlechtend. in Mart. Herb. Fl. Bras. n. 698. Vernonia membranacea Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 217; Walp. Rep. VI. 93. ARBUSCULA 8 — 15-pedalis. PETIOLI 1/4 —1/2 poll. longi. FOLIA flexuosa, modice crassa, ascendentia, utrinque ab initio glaberrima, inferiora 6— 8 poll. longa, medio 2—4 poll. lata, acuta, plana, basi cuneata, venis primariis ascendentibus leviter exsculptis. PANICULAE amplae, ramis strictis glabris angulatis sulcatis erecto-patentibus apice corymbosis, CAPITULIS sessilibus secundis, omnibus segregatis vel superioribus contiguis. INVOLUCRUM 11/2 lin. longum perfecte campanulatum, squamis glabris griseo-viridibus arcte imbricatis, exterioribus sensim brevioribus, extimis numerosis perparvis. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa, undique breviter pilosa. PAPPUS 11/2—2 lin. longus, ex involucro longe exsertus, setis exterioribus circiter 30 gracilibus subdeciduis.

Habitat in fruticetis et sylvis caeduis apertisque regionis Oreadum. Prov. Mato Grosso in Morro do Ernesto prope Cuiaba: Manso, Martius Herb. Fl. Bras. n. 698; prov. Goyaz ad fontem Cariosa in via, dicta de Ferreiro: Burchell 7303; inter Retiro et Guiabeira, ubi dicitur Assa-peixe: Burchell 7422 ; prov. Minas Geraes ad S. Româo : Gardner 1773; ad Cachoeira do Campo : Claussen ; ad Lagoa Santa: Warming; prov. S. Paulo inter Retiro et Rio Grande: Burchell 5631; loco Brasiliae meridionalis non adnotato: Polii 189, 190, 653.

Var. β.

NERIIFOLIA

Baker,

Vernonia neriifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 217; Walp. Rep. VI. 93. FOLIA anguste lanceolata, inferiora medio 6 — 9 lin. lata ad basin et apicem acutum sensim angustata. PAPPUS rufescens.

Prov. Minas Geraes ad ripas Polii 353.

Rio Claro:

Gardner 4776,

155. VERNONIA MISSIONIS GARDN. arbuscula, ramulis sulcatis glabriusculis; foliis breviter petiolatis lanceolatis acutis subcoriaceis, supra viridibus glabris lucidulis, subtus leviter puberulis vel glabrescentibus; capitulis parvis 20—25-floris copiose scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus segregatis ebracteatis; involucri campanulati squamis 3 —4-seriatis lanceolatis subobtusis glabris arcte imbricatis; achaeniis pilosis; pappi albidi setis intimis exteriores consimiles 4-plo superantibus. Vernonia Missionis Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 422 ; Walp. Ann. I. 387. Chrysocoma cymosa Vell. Fl. Flum. VIII. t. 16.

Habitat in prov. S. Paulo: Lindberg 63.

Var. /3.

VESTITA

Baker.

FOLIA crassiora, subcoriacea, ad faciem superiorem scabra, ad inferiorem primum dense griseo-pubentia, demum reticulato-venulosa.

In prov. Minas Geraes ad Bagoa Santa: Warming.

154. VERNONIA RUFICOMA SCHLECHT. arbuscula, ramulis glabris profunde sulcatis, foliis breviter petiolatis oblongolanceolatis acutis denticulatis subcoriaceis utrinque glabris viridibus, supra lucidulis; capitulis parvis 18—20-floris copiose scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus ebracteatis segregatis; involucri campanulati squamis 4—5-seriatis arcte imbricatis lanceolatis obtusis vel subacutis glabris; achaeniis pilosis; pappi rufescentis vel albidi setis interioribus exteriores lineares 10 —12-plo superantibus.

ARBUSCULA 5—8-pedalis, RAMIS angulatis profunde multisulcatis, apice glabrescentibus vel leviter puberulis. PETIOLI 1/4 — Va poll. longi. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 4—6 poll. longa, medio 12—1.5 lin. lata, basi cuneata, apice acuta, ad faciem superiorem ab initio glaberrima, subtus pallidiora primum obscure puberula demum glabrescentia. PANICULAE amplissimae pedem longitudine attingentes, ramis primariis strietis angulatis erecto-patentibus, ramulis ultimis flexuosis 1—2 poll. longis, CAPITULIS saepissime segregatis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, squamis griseo-viridibus, intimis 1/2 lin. latis. COROLLA albida 21/2 lin. longa. ACHAENIA 1 lin. longa cylindrica undique breviter pilosa. PAPPUS 11/ —2 lin. longus, setis intimis gracillimis caducis plumoso-ciliatis. 2

Habitat in sylvis apertis regionis Oreadum. Prov. Goyaz ad Nossa Sentiora d’Abadia : Gardner 4182 ; ad Conceiçâo : Gardner 1771; prov. Minas Geraes ad Cachoeira do Campo: Claussen; ad Bagoa Santa: Warming 3665; loco non adnotato ; Phl 191; prov. Bahia : Blanchet 3691.


COMPOSITAE: VERNONIA.

107

156. VERNONIA MARIANA MART. arbuscula ramosissima, ramulis dense pubescentibus; foliis brevissime petiolatis obovatis obtusis vel cuspidatis subcoriaceis, supra lucidis scabris, subtus tenuiter pubescentibus; capitulis parvulis 15—16-floris subsparse scorpioideo-paniculatis, lateralibus sessilibus ebracteatis; involucri campanulati squamis 2—4-seriatis ligulatis glabris obtusis vel breviter cuspidatis; achaeniis pilosis; pappi straminei setis interioribus externas 3—4-plo superantibus. Tabula nostra XXII.

Vernonia Mariana Mart. in Herb. Reg. Monac. Vernonia sordida Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. RAMULI lignosi stricti erecto-patentes leviter nuiltisulcati, pilis densis brunneis patentibus vestiti. FOLIA subdens» ascendentia, maxima 3—4 poll. longa, medio 18—21 lin. lata, basi cuneata vel leviter rotundata, modice crassa, integra vel denticulata, ad faciem superiorem setis parvis adpressis rugosa, ad faciem inferiorem pilis modice densis caulinis similibus vestita, venis primariis exsculptis. PANICULAE corymbosae 3—4 poll. latae, ramulis ultimis 1—2 poll. longis, CAPITULIS solitariis segregatis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis siccitate brunneis, maximis 1 lin. latis. ACHAENIA cylindrica 11/ lin. COROLLA purpurea glabra 3 lin. longa. 2 longa, dense breviter pubescentia. PAPPUS 3 lin. longus, setis intimis circiter 30 gracilibus subcaducis.

Habitat prov. Minas Geratis in calidis prope Mariana: Martius; loco Brasiliae meridionalis non adnotato: Sello. 157. VERNONIA POLYANTHES LESS. arbuscula, ramis dense griseo-puberulis; foliis breviter petiolatis lanceolatis acutis subintegris subcoriaceis, supra scaberulis, subtus tenuiter griseoincanis; capitulis parvulis 20—25-floris copiose scorpioideo-paniculatis , lateralibus segregatis ebracteatis sessilibus vel breviter pedicellatis; involucri campanulati squamis 4—5-seriatis lanceolatis obtusiusculis v. breviter cuspidatis subglabris; achaeniis parce pilosis dense glandulosis; pappi straminei setis interioribus externas 4—5-plo superantibus.

Tabula nostra XXIII.

Vernonia polyanthes Lessinq Linnaea 1831 p. 631; DC. Prodr. V. 39. Eupatorium polyanthes Spreny. Syst. Veg. 111. 435. Vernonia patens Lessiny Linnaea 1829 p. 276 ex parte. Vernonia psittacorum DG. Prodr. V. 36. Vernonia Gorcovadensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 218; Walp. Rep. VI. 94. Chrysocoma phosphorea Vell. Fl. Flum. VIII. t. 4. ? ramosissima 6 — 25-pedalis, RAMIS maximis angulatis calvatis, junioribus dense breviter griseo-pubescentibus. PETIOLI ¼ — ½ poll. longi. FOLIA modice conferta, modice crassa, flexuosa, inferiora 5 —6 poll. longa, medio 11/2—2 poll. lata, ad apicem et basin sensim angustata, ad faciem superiorem pallide viridia punctis rugosis scabra, ad inferiorem in apricis tenuiter griseo - incana venis multis exsculptis, in nemoribus glabriuscula totaque folia tenuiora. PANICULAE amplissimae laxae, pedem longitudine et latitudine attingentes, ramis primariis erecto-patentibus, ramulis ultimis 1—2 poll. longis, CAPITULIS saepissime longe segregatis. INVOLUCRUM 2—21/2 lin. longum, squamis griseo-viridibus duris arcte i mbricatis, intimis basi 1/2 — ¾ lin. latis, exterioribus acutioribus. COROLLA albida glabra 2½— 3 lin. longa. ACHAENIA 1—1 1/4 lin. longa pallida parce pilosa, vetustate glabrescentia dense glandulosa. PAPPUS stramineus, setis intimis circiter 30 gracillimis subcaducis. — Flores suaveolentes.

108

et Bahiam : Sello (forma pedicellis elongatis bracteolis linearibus parvis suffultis); prov. Bahia: Blanchet; prov. S. Paulo ad ripas ftuv. Tiété : Burchell 4788 ; inter Campinas et Fazenda de Bucaiuva: Burchell 4799 — 2 ; prov. Minas Geraës : Freyreiss, Regnell 1. 211, Lindberg 62, Widgren 118, Warming, Manso 62; prov. Mato Grosso: Manso 61, 63.

F. LEPIDAPLOAE PANICULATAE. Suffrutices capitulis numerosis mediocribus vel parvis regulariter thyrsoideo-paniculatis. CONSPECTUS SPECIERUM DESCRIPTARUM. I. OXYLEPIDAE. t. Herba foliis lanceolatis 158. V. SUBULATA. 159. V. VIRGATULA. 2. Frutex aphyllus 3. Frutices vel suffrutices foliati. 160. V. FOLIOSA. a. Folia subtus albido-incana . b. Folia subtus griseo-pubescentia. α Frutices ramosissimi. Capitula 10—20-flora . . . 161. V. STRICTA. Capitula 30— 40-flora . . . 162. V. PUNGENS. fi. Suffrutices caulibus simplicibus vel subsimplicibus. Folia linearia vel lanceolata . 163. V. HOLOSERICEA. 164. V. SCWENCKIAEFOLIA. Folia ovata II. XIPHOLEPIDAE.

1. Folia subtus albido- vel griseo-incaua. a. Folia acuta. Capitula 15—20-flora. α. Folia basi angustata. Pappi setae interiores persistentes Pappi setae interiores caducae . fi. Folia basi dilatata cordata . . b. Folia obtusa. Capitula 9 — 10-flora 2. Folia subtus haud incana. Pedicelli brevissimi Pedicelli elongati

165. 166. 167. 168.

V. V. V. V.

169. V. 170. V.

INCANA. COMPACTA. RUPESTRIS. CUNEIFOLIA.

VISCIDULA. LAURIFOLIA.

III. BRACHYLEPIDAE. 1. Folia utrinque viridia glabra. Folia ovato-oblonga 171. V. DAPHNOIDES. Folia oblanceolata obtusa . . . 172. V. NITIDULA. Folia linearia acuta uninervia . . 173. V. LUCIDA. 2. Folia subtus dense persistenter brunneo-pubentia aut velutina. a. Capitula parva 8—10-flora. Folia sparsa oblanceolata obtusa 174. V. LAXA. Folia conferta ovato-oblonga mucronata 175. V. MUCRONULATA. b. Capitula mediocria 40—50-flora 176. V. XANTHOPHYLLA. 3. Folia subtus albo-incana. Folia angusta uninervia, marginibus revolutis 177. V. NUDIFLORA.

Folia plana penninervia .

.

.

.

178. V.

RIGIOPHYLLA.

ARBUSCULA

Habitat locis apertis et in fruticetis late diffusu. Prov. Rio de Janeiro in montibus Corcovado, Serra d’Estrella, ad Novo Friburgo, Canta Gallo etc.: Martius, Lund, Gardner 788, Schott, Glaziou 1054, 1401 et alii; prov. Espiritu Scuto inter Pictoriam

I. OXYLEPIDAE.

158. VERNONIA SUBULATA BAKER : herbacea erecta sesquipedalis, caulibus breviter griseo-pubescentibus laxe ramosis usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus lanceolatis planis integris membranaceis, supra viridibus glabris, subtus opacis tenuiter adpresse pubescentibus; capitulis mediocribus 40-floris paucis laxe paniculatis, pedunculis longissimis; involucri campanulati squamis numerosissimis subulatis glabris ascendentibus; achaeniis villosis ; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. CAULIS primarius rectus gracilis, deorsum l½ lin- crassus multicostatus, superne dense griseo - pubescens, ramis paucis strictis erectopatentibus. FOLIA modice conferta, subpatentia , inferiora 2½ — 3 poll. longa, medio 5 — 6 lin. lata, ad basin et apicem acutum sensim attenuata, supra plene viridia, subtus opaca et pilis adpressis paucis instructa


COMPOSITAE: VERNONIA.

109

CAPITULA ad apices ramorum griseo-incanorum superne ebracteatorum solitaria. INVOLUCRUM 5 lin. longum , squamis siccis nitidulis griseo-viridibus flexuosis, e basi leviter applanata ad apicem filiformem sensim attenuatis. COROLLA 3—3½ lin. longa glabra saturate rubra. Achaenia plene matura non vidi. PAPPUS 3 lin. longus, squamis intimis 25—30 firmis subpersistentibiis.

Habitat in prov. Gogaz ad vias prope Porto-Imperial: Burchell 8751.

159. VERNONIA VIRGULATA MART. fruticosa 2—3-pedalis, ramis crebris virgulatis lignosis striatis erecto - patentibus aphyllis obscure griseo-puberulis; capitulis 9 — 10-floris parvulis copiose aequilateraliter corymboso-paniculatis ebracteatis breviter pedicellatis; involucri campanulati squamis 5 —6-seriatis lanceolatis acuminatis dorso griseo-puberulis, omnibus ascendentibus, exterioribus numerosis parvis; achaeniis pubescentibus; pappi purpurascentis squamis interioribus gracillimis exteriores 4 —5-plo excedentibus. Vernonia virgulata Mart. in DC. Prodr. V. 42. FRUTEX 2—3-pedalis erectus, CAULIBUS gracilibus lignosis calvatis profunde sulcatis, ramulis strictis erecto-patentibus superne griseo-puberulis. Folia et bracteae propriae nulla. PANICULAE rami superne corymbosi, deorsum racemosi, pedicellis strictis erecto-patentibus griseo-puberulis ½—3 lin. longis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis duris siccis, superioribus brunneolis ½ lin. latis quam exteriores inulto longioribus. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa, setis erecto-patentibus persistentibus obsita. PAPPUS 2½ lin. longus, setis interioribus gracillimis 40--50 persistentibus distincte plumoso-Ciliatis.

Habitat in pascuis siccis regionis Oreadum. Prov. Gogaz inter Olhos d’Agua et Bom Jesus : Burchell 7536 ; prov. Minas Geraes inter Itupera et Cocaës: Burchell 5269 ; inter Farinha podre et Lanboso : Burchell 5704 ; ad Crundahy : Sello ; ad Diamantina : Lund : in collibus lapidosis ad Lagoa Santa: Warming ; lucis non adnotatis: Martius, Riedel 591 ; prov. Mato Grosso ad Cuiaba : Manso 54.

160. VERNONIA FOLIOSA GARDN. fruticosa erecta subpedalis, caulibus simplicibus albido-incanis usque ad apicem subdense foliatis; foliis parvis anguste linearibus uninerviis sessilibus integris margine revolutis, supra viridibus glabris, subtus albido-incanis; capitulis mediocribus 30—40-floris 10—15 corymboso-paniculatis, omnibus peduncularis; involucri squamis 5—6seriatis siccis lanceolatis acuminatis subsquarrosis dorso leviter incanis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia foliosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 210; Walp. Rep. VI. 89. Piptolepis ? foliosa Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 382. CAULIS lignosus teres, deorsum l½ lin. crassus albido-incanus, cicatricibus foliorum delapsorum notatus. FOLIA modice conferta, ascendentia, 12—15 lin. longa, medio ¾ — 1 lin. lata, supra saturate viridia nitidula, subtus dense albido-incana, costa grisea subcalvata solum obvia, marginibus parallelis insigniter revolutis. CORYMBI 2—3 poll. lati, ramis ad apicem foliatis, lateralibus 2—3 poll. longis ramosis, pedunculis ultimis ⅛—2 poll. longis. INVOLUCRUM campanilatum 4—5 lin. crassum et longum, squamis omnibus siccis lanceolatis acuminatis, exterioribus sensim brevioribus, intimis interdum rubro - tinctis. COROLLA 4 — 4½ lin. longa glabra saturate rubra. ACHAENIA 1 lin. longa dense villosa. PAPPUS, 3 lin. longus, setis circiter 30 firmis persistentibus breviter ciliatis.

Habitat in prov. Minas Geraes prope Morro Velho ad Serra de Taguari : Gardner 4798. Compos. I.

110

161. VERNONIA STRICTA GARDN. suffruticosa 2—4-pedalis copiose ramosa, ramis gracilibus lignosis griseo - pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus lanceolatis acutis integris, supra obscure viridibus tenuiter pubescentibus, subtus dense griseo-velutinis; capitulis parvis 10—20-floris aequilateraliter corymboso-paniculatis, omnibus pedicellatis; involucri campanulati squamis anguste linearibus longe acuminatis ascendentibus pallidis subglabris ; achaeniis sericeis; pappi salmonei vel albidi setis interioribus exteriores] lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia stricta Gardn. in Ilook. Lond. Journ. V. 219, VI. 428; Walp. Rep. VI. 94. CAULES et rami lignosi graciles stricti costati, superne dense breviter griseo-pubescentes. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 12—18 lin. longa, 2 — 3 lin. lata, plana, ad apicem acutum sensim angustata, subcoriacea, venis immersis. CAPITULA ad apicem ramorum corymboso - paniculata, pedicellis strictis dense pubescentibus ½—2 lin. longis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis 5 — 6-seriatis anguste linearibus firmis pallidis, maximis deorsum circiter ½ lin. latis. ACHAENIA parva dense sericea. PAPPUS plerumque saturate salmoneus 2½— 3 lin. longus, setis interioribus circiter 30 firmis persistentibus.

Habitat in campis siccis regionis Oreadum. Prov. Gogaz in Chapada de nostra Senhora d’Abadia: Gardner 4180 (forma capitulis 9 — 10-floris, pappo albido); prov. Minas Geraes ad S. Româo: Gardner 4795; ad Lagoa Santa: Warming; locis ejusdem prov. non addictis: Claussen, Polii 262, 263, 254, Riedel 1123 ; prov. Mato Grosso prope urbem Cuiaba: Manso.

162. VERNONIA PUNGENS GARDN. fruticosa 2—3-pedalis copiose ramosa, ramis gracilibus strictis erecto-patentibus superne obscure griseo-puberulis usque ad apicem laxe foliatis; foliis sessilibus anguste linearibus uninerviis margine revolutis subcoriaceis, supra obscure viridibus calvatis, subtus griseo-velutinis; capitulis parvulis 30—40-floris aequilateraliter corymboso - paniculatis, omnibus pedicellatis; involucri campanulati squamis anguste linearibus pallidis subglabris ascendentibus longe acuminatis, apice discoloratis; achaeniis villosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia pungens Gardn. fin Ilook. Lond. Journ. VI. 418; Walp. Ann. I. 385. CAULES primarii teretes calvati deorsum 1½ lin. crassi distincte FOLIA ascendentia, costati, ramis elongatis alternis erecto-patentibus. poll. longa, 1—1½ lin. lata, acuta, supra primum tenuiter adpresse griseo-velutina, subtus dense velutina costa solum obviâ. CAPITULA ad apicem ramorum laxe corymboso-paniculata, pedicellis ultimis gracilibus griseo-pubescentibus ultra pollicem longitudine attingentibus. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis numerosis albidis longe acuminatis apice brunnescentibus. COROLLA glabra saturate rubra 3 lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2 lin. longus, setis interioribus circiter 25 subpersistentibus.

1½—2

Habitat prov. Gogaz in campis montosis siccis prope Arrayas : Gardner 4177.

163. VERNONIA HOLOSERICEA MART. suffruticosa 2—3pedalis, caulibus simplicibus gracilibus griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis lineari - lanceolatis sessilibus integris, supra obscure viridibus tenuiter griseo-pubescentibus, subtus dense griseo-velutinis venis immersis; capitulis parvulis 25—35floris aequilateraliter corymboso-paniculatis ebracteatis, omnibus pedicellatis; involucri campanulati squamis 5—6-seriatis anguste linearibus ascendentibus longe acuminatis subglabris; achaeniis pubescentibus; pappi rubescentis setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus.

15


COMPOSITAE: VERNONIA.

111

Vernonia holo sericea Mart. in DC. Prodr. V. 43. CAUI.ES interdum caespitosi, teretes, deorsum 1—1 ½ lin. crassi costati calvati, sursum tenuiter griseo - pubescentes. FOLIA ascendentia, modice conferta, interdum plana, lanceolata, 2½— 3 poll. longa, medio

3—4 lin. lata, ad apicem acutum sensim angustata , infra modice griseopubescentia; interdum anguste linearia, 1 lin. lata, marginibus siccitate revolutis, subtus dense griseo-velutina costis solum obviis. PANICULAE laxae capitulis paucis distantibus, vel densae 3 — 4 poll. latae corymbosae capitulis numerosis; pedicelli ultimi stricti, erecto - patentes, ebracteati, griseo-pubescentes, 1 lin. — 1 poll. longi. INVOLUCRUM campanulatum, 4—4½ lin. longum, squamis numerosis angustissimis longe acuminatis griseo-viridibus. COROLLA 3 lin. longa glabra saturate rubra. ACHAENIA 1 lin. longa cylindrica tenuiter villosa. PAPPUS 2½ lin. longus saturate salmoneus, setis interioribus circiter 30 firmis ciliatis subpersistentibus. Habitat prov. Minas Geraes in campis S. Philippi versus Contendas et in descensu Serra de Grâo Mogor: Martius ; ad Caxoeira do Campo: Riedel, Mart. Herb. Fl. Bras. 739 ex parte; prov. Bahia in vicinitate urbis Iheos : Blanchet 3695, 3870 (forma capitulis paucis, foliis anguste linearibus margine revolutis).

164. VERNONIA SCHWENKIAEFOLIA MART. suffruticosa l½—2-pedalis, caulibus griseo,-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus late ovatis acutis planis integris, basi late rotundatis vel cordatis, supra obscure viridibus tenuiter pubescentibus, subtus penninerviis tenuiter griseo-velutinis; capitulis mediocribus 30—40-floris aequilateraliter corymboso - paniculatis ebracteatis, omnibus pedicellatis; involucri campanulati squamis 5—6-seriatis anguste linearibus ascendentibus longe acuminatis subglabris; achaeniis villosis; pappi rubescentis setis interioribus exteriores lineares 4—8-plo superantibus.

Tabula nostra XXIV.

Vernonia schwenkiaefolia Mart. in DC. Prodr. V. 44. CAULES lignosi simplices vel ramosi, teretes graciles distincte costati. ascendentia, nullo modo coriacea, inferiora 12—15 lin. longa, 6 — 9 lin. lata, acuta. CAPITULA 10—40 corymboso - paniculata, ramis strictis erecto-patentibus, pedicellis ultimis 1 —15 lin. longis dense griseopubescentibus. INVOLUCRUM in exemplis Martianis 4—4½ iin., in Gardnerianis 5 lin. longum. ACHAENIA et pappus saturate salmoneus, omnino V. holosericeae.

FOLIA

A V. holosericeâ praesertim differt foliis latioribus, capitulis paulo majoribus; vix tamen non varietas illius speciei. Habitat prov. Minas Geraes in campis editis: Martius, Claussen; ad Cachoeira do Campo: Riedel, Mart. Herb. Fl. liras. 739 exparte (sub nomine X. holosericeae); Serra de Piedade: Gardner 4783 ; Serra de S. Antonio: Sello; in ditione Adamantium: Gardner 4783; Serra de S. Joao d’El Rey: Helmreichen; prov. Mato Grosso: Manso.

II. XIPHOLEPIDAE. 165. VERNONIA INCANA LESS. suffruticosa 1½ —2-pedalis, caulibus simplicibus gracilibus tenuiter albido - incanis usque ad apicem laxe foliatis; foliis subsessilibus lineari-lanceolatis denticulatis haud coriaceis, supra viridibus glabris, subtus tenuiter albido-incanis; capitulis parvulis 15—20-floris corymboso-paniculatis, plerisque distincte pedicellatis; involucri campanulati squamis 4—5-seriatis, omnibus lanceolatis acutis dorso obscure incanis; achaeniis breviter pubescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lineari-subulatas 8—10-plo superantibus.

Vernonia incana Lessing Linnaea 1829 p. 277; DC. Prodr. V. 36.

112

CAULES stricti sulcati, deorsum 1½ lin. crassi calvati, sursum persistenter tenuissime albido-incani. FOLIA inferiora brevissime petiolata, 3 — 4 poll. longa, medio 3 — 6 lin. lata, ad apicem et basin sensim attenuata, nullo modo coriacea, costa ad faciem inferiorem solum perspicua. CAPITULA 20—40 in corymbum 3—4 poll. latum disposita, ramis gracillimis albido-incanis, pedicellis ultimis ad 6—9 lin. longitudine attingentibus. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, squamis griseo-viridibus rubellotinctis, exterioribus sensim brevioribus, mediis ½ lin. latis, omnibus conferte imbricatis. COROLLA glabra saturate rubra 4 lin. longa. ACHAENIA cylindrica 1¼ lin. longa. PAPPUS 3 — 3½ lin. longus demum ex involucro exsertus, setis interioribus 40—50 gracillimis persistentibus flexuosis.

Habitat in Brasilia australiore, loco accuratius haud designato: Sello; in ditione Entre Rios: Tweedie ; ad ripas fluv. Parana : Gillies ; in Uruguay ad ripas Rio Negro prope Mercedes: Gibert 221.

166. VERNONIA COMPACTA GARDN. fruticosa 5—6-pedalis, ramis lignosis griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus oblanceolatis acutis planis integris subcoriaceis, supra viridibus scabris, subtus griseo-incanis venis pluribus exsculptis; capitulis parvulis 10—15-floris thyrsoideo - paniculatis brevissime pedicellatis; involucri campanulati squamis5—6-seriatis lanceolatis subacutis glabriusculis ascendentibus; achaeniis obscure pubescentibus; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 5—6-plo superantibus. Vernonia compacta Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 216 ; Walp. Rep. VI. 93. RAMI teretes deorsum calvati 1½ lin. crassi, sursum persistenter breviter griseo-pubescentes. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 2—1½ poll. longa, supra medium 8 — 9 lin. lata, apice subdeltoidea, supra siccitate grisea, subtus persistenter sublaxe griseo-incana. PANICULAE 5—6 poll. longae, 3—3 ½ poll. Litae, ramis erecto - patentibus dense griseo-puberulis, pedicellis ultimis vix ultra 2—3 lin. longitudine attingentibus. INVOLUCRUM 2½ lin. longum et latum, squamis siccis bruuneolis, intimis ¾ lin. latis, exterioribus sensim brevioribus. COROLLA albida glabra. ACHAENIA cylindrica grisea profunde sulcata 1—1 ¼ lin. longa. PAPPUS 2 ½ lin. longus, setis interioribus deciduis, exterioribus persistentibus.

Ad V. nitidulae varietatem floridam proxime accedit, praesertim diversa foliis subtus dense griseo-incanis et floribus in capitulo numerosioribus.

Habitat prov. S. Paulo in sylvis ad Mugi-merim : Burchell 5139 ; prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa; Warming ; locis /tumidis in Serra das Araras : Gardner 4770 ; prov. Mato Grosso ad Cuiaba : Manso.

167. VERNONIA RUPESTRIS GARDN. suffruticosa 5 — 8pedalis, ramis crassis griseo-pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis oblongo - spathulatis subacutis crenulatis sessilibus basi cordato-amplexicaulibus nullo modo coriaceis, supra leviter, subtus dense persistenter brunneo-pubescentibus ; capitulis parvulis 15—20-floris in paniculam angustam thyrsoideam confertis, pluribus brevissime pedicellatis; involucri campanulati squamis 3 —4-seriatis ascendentibus lineari-lanceolatis dorso leviter pubescentibus; achaeniis perparvis turbinatis pubescentibus; pappi purpurascentis setis intimis caducissimis extimas duras lineares 8—10-plo superantibus. Vernonia rupestris Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 113; Walp. Rep. VI. 91. SUFFRUTEX speciosus, ramis ultimis ad basin inflorescentiae 2 — 3 lin. crassis late angulatis, ubique subtenuiter griseo-pubescentibus. FOLIA ascendentia, conferta, inferiora 3—4 poll. longa, supra medium 12—15 lin. lata, supra basin more Lactacae dilatatam caulem amplectentem spa-


113

COMPOSITAE: VERNONIA.

thulato-contracta, supra obscure viridia et praesertim secus venas persistenter griseo-pubescentia, subtus pube adpressa vestita. PANICULAE pedem longitudine attingentes, in exemplis nostris medio 2—3 poll. latae, ramis infimis distantibus, CAPITULIS paucis, capitulis in medio numerosis confertis, superioribus aggregatis; pedicelli flexuosi vix ultra 1 —1½ lin. longi. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis intimis ½ lin. latis reliquas dorso pubescentes multo superantibus. ACHAENIA vix ultra ½ lin. longa. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis intimis gracillimis flexuosis facile caducis.

Habitat in Serra dos Orgâos prov. Ilio de Janeiro, loco unico 4500 pedes angl. alto tantum reperta: Gardner 5771.

168. VERNONIA CUNEIFOLIA GARDN. fruticosa 2—3-pedalis, caulibus simplicibus usque ad apicem foliatis, ubique tenuiter albido-incanis; foliis rigide coriaceis sessilibus oblanceolatis obtusis denticulatis basi cuneatis, supra viridibus glabris, subtus reticulato-venulosis; capitulis parvis 9—10-floris copiose thyrsoideo - paniculatis, pluribus breviter pedicellatis; involucri campanulati squamis 4—5-seriatis lanceolatis acutis glabris pallide brunneis ascendentibus subcaducis; achaeniis glandulosis leviter pubescentibus; pappi albidi setis interioribus externas 6—8-plo superantibus. Vernonia cuneifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 215 ; Walp. Rep. VI. 92. Vernonia Pohliana Schulfz-Bip. in Herb. Reg. Berol. FRUTEX robustus, CAULE tereti deorsum 2½— 3 lin. crasso ubique tenuiter adpresse persistenter albido - pubente. FOLIA modice conferta, ascendentia, inferiora 18 — 21 lin. longa, ad basin trientis superioris 10—12 lin. lata, dimidio inferiore ad basin angustam cuneatim attenuata, supra siccitate grisea, subtus tenuiter at conferte albido-pubentia. PANICULAE pedem longitudine attingentes, ramis valde ascendentibus omnibus incanis, pedicellis ultimis 1—4 lin. longis. INVOLUCRUM 3 —3½ lin. longum, squamis arcte imbricatis, interioribus deorsum ¾ lin. latis, exterioribus gradatim brevioribus. Achaenia perfecte matura non vidi. COROLLA glabra 3 lin. longa. PAPPUS albidus 2½ lin. longus, setis circiter 30 gracillimis subcaducis.

Habitat in prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso; prov. Minas Geratis in campis inter Vberaba et Hio das Pedras: Burchell 5790 ; ad ripas rivuli Vberaba: Lund; in paludosis Serra das Araras: Gardner 4778; loco non indicato: Pohl 373.

169. VERNONIA VISCIDULA LESS. suffruticosa 2-4-pedalis, caulibus simplicibus usque ad apicem foliatis tenuiter griseo- glanduloso-pubescentibus; foliis oblanceolatis sessilibus crenato-dentatis subcoriaceis, supra viridibus glabris viscidulis, subtus tenuiter griseo - pubescentibus; capitulis parvulis 10—14floris copiose thyrsoideo-paniculatis, pluribus breviter pedicellatis; involucri campanulati squamis 4—6-seriatis scariosis glabriusculis, omnibus ascendentibus triangulari - lanceolatis acutis; achaeniis pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 4—6-plo superantibus. Tabula nostra XX V.

Vernonia viscidula Lessing Linnaea 1829 p. 289, 1831 p. 672; DC. Prodr. V. 57. Vernonia corymbulosa Mart. Herb. Fl. Bras. n. 744. CAULIS teres brunneus flexuosus, deorsum 3—4 lin. crassus late sulcatus calvatus, sursum profunde sulcatus castaneus glandulosus et pilis brevibus griseis vestitus. FOLIA ascendentia subconferta, inferiora 3—4 poll. longa, supra medium ¾ — 1 poll. lata, rigidula, subacuta, distincte crenato-dentata, e medio ad basin angustam sensim attenuata, supra glandulis sessilibus viscosa, subtus obscura et in venis numerosis exsculptis tenuiter griseo-puberula. PANICULAE ultra pedem longitudine attingentes,

114

aequilaleraliter thyrsoideae , latae vel angustae, ramis sursum corymbosis, pluribus breviter pedicellatis. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, squamis omnibus lanceolatis deorsum pallide, sursum saturatius brunneis, mediis vix ultra ½ lin. latis. COROLLA rubra glabra 4 lin. longa. ACHAKNIA turbinato-cylindrica breviter pilosa ¾ lin. longa. PAPPUS 2 ½ - 3 lin. longus, setis interioribus 30—40 modice persistentibus. CAPITULIS

Habitat in campis apricis prov. Minas Geraës : Claussen, Sello 776 ; e. yr. prope Ouro Preto et Pirés : Martius; ad Lagoa Santa: Warminy 2668 ; ad Cachoeira do Campo: Riedel.

170. VERNONIA LAURIFOLIA DC. fruticosa ramosa, ramis strictis dense brunneo-velutinis; foliis breviter petiolatis oblongis planis acutis rigide coriaceis utrinque viridibus reticulato-venulosis, supra glabris, subtus praesertim ad costam brunneo-pubescentibus; capitulis parvulis 25-fioris laxe corymboso-paniculatis, omnibus longe pedunculatis; involucri squamis 5—6-seriatis lanceolatis acutis brunneis -ascendentibus glabriusculis; achaeniis dense sericeis; pappi grisei setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia laurifolia DC. Prodr. V. 30. lignosi teretes ubique dense at breviter brunneo-pubescentes, gracilibus strictis erecto-patentibus usque ad apicem foliatis. FOLIA ascendentia, dura, inferiora 2½—3 poll. longa, medio 12—15 lin. lata, ad apicem acutum sensim angustata, basi leviter rotundata, supra perfecte viridia nitidula, sublus pallidiora et praeter nervos glabriuscula. PANICULA in exemplo unico nobis praestante 8—9 poll. lata, pedunculis strictis dense brunneo-pubescentibus 6 — 18 lin. longis. INVOLUCRUM 5½—6 lin. longum, 4—4½ lin. latum, squamis omnibus lanceolatis acutis, interioribus nitidis deorsum 1 lin. latis, exterioribus parvis acutis. Achaenia plene matura non vidi. PAPPUS 3½ — 4 lin. longus, setis interioribus caducis. RAMI

RAMULIS

Habitat in Brasilia, loco accuratius haud cognito: Martius (exemplum unicum a Candolleo descriptum vidi in Herb. Reg. Monacensi

III. BRACHYLEPIDAE. 171. VERNONIA DAPHNOIDES WALP. arbuscula ramis sursum puberulis ; foliis breviter petiolatis ovato-oblongis obtusis vel cuspidatis integris coriaceis utrinque glabris nitidulis; capitulis 10-floris corymboso-paniculatis; involucri squamis obtusis glabris leviter squarrosis; achaeniis pubescentibus; pappo rufescente.

Vernonia daphnoides II. 240.

Walp. Linnaea XIV. 510, Rep.

,,RAMI lignosi teretes glaberrimi cinerei, foliorum callis tuberculosi, summi rachisque corymbi angulati puberuli. FOLIA alterna suboppositaque, brevissime petiolata, petiolo vix 2 lin. longo, ovato-elliptica, obtusissima vel vix acuminata, mutica, integerrima, coriacea, utrinque glaberrima nitida penninervia, subtus reticulato-penninervia, 3—4 poll. longa, pollicem lata. CORYMBI paniculaeformes terminales, polycephali, densi, folio non longiores. CAPITULA breviter pedicellata, florifera ignota. INVOLUCRUM demum reflexum, squamis obovatis obtusis vel obovato-ellipticis coriaceis glaberrimis nitidis vix margine puberulis. RECEPTACULUM convexum alveolare 10-florum. ACHAKNIA angulata 4 lineas longa, papilloso - puberula, callo basilari cartilagineo minuto concolori, disco epigyno umbouato, umbone discoideo nigro, medio ubi stylus insertus est perforato. PAPPUS biserialis uniformis setosus scaber ferrugineus. — Affinis est V. laurifoliae DC.“ Walpers loc. cit.

Habitat prov. Rio de Janeiro ad Canta Gallo: Lhotsky. — Non vidi.


115

COMPOSITAE: VERNONIA.

172. VERNONIA NITIDULA LESS. fruticosa 3—4-pedalis ramosissima, ramis nudis teretibus, ultimis gracillimis angulatis, ad apicem foliatis; foliis sessilibus oblanceolatis obtusis denticulatis rigide coriaceis, utrinque viridibus glabris viscidis; capitulis parvulis 8—12-floris copiosis thyrsoideo - paniculatis brevissime pedicellatis; involucri turbinati squamis 5 — G-seriatis obtusis ascendentibus glabris, intimis ligulatis; achaeniis breviter pilosis; pappi rufescentis vel albidi setis intimis numerosissimis gracillimis exteriores lineares 6 —8-plo superantibus. Vernonia nitidula Lessing Linnaea 1829 p. 260, 1831 p. 640 ex parte', DC. Prodr. V. 29 ex parte. Baccharis Montevidensis Spreng. Syst. Veg. III. 460. Chrysocoma singularis Vell. Fl. Flum. VIII. t. 7. CAULES lignosi deorsum 3—4 lin. crassi , ramis crebris lignosis ascendentibus gracillimis distincte sulcatis. FOLIA ascendentia, modice conferta, inferiora 15—18 lin. longa, supra medium 3 — 4 lin. lata, e medio ad basin sensim angustata, costa in facie inferiore solum perspicua. CAPITULA ad apices ramorum thyrsoideo-paniculata, ramulis subcorymbosis, pedicellis gracillimis vix ultra 1 — 2 lin. longis. INVOLUCRUM 2—2½ lin. longum, squamis intimis ¾ lin. latis subcaducis, extimis minimis. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa obscure pubescentia. PAPPUS 2 lin. longus, setis intimis 50 vel ultra, plerisque rubello-tinctis fragilibus.

Habitat in prov. Hio Grande do Sul, teste De Candolle. Praeterea in Donaria: Tweedie, et in Montevideo: Sello, King, Cbamisso et alii.

Var. /3.

FLORIDA

Baker.

Vernonia nitidula Less. loc. cit. ex parte. Vernonia florida Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 212 ; Walp. Rep. VI. 92. Robustior, interdum 5 —6-pedalis, foliis majoribus latioribus in facie inferiore penninerviis, inferioribus 6 — 9 lin. latis, capitulis majoribus, involucro 3 lin. longo, squamis extimis minimis numerosissimis, pappo 3 lin. longo.

In campis da Uveira : Pohl Gardner 4803 ; Caldas: Regnell ad Diamantina:

siccis regionis Oreadum. Prov. Gogaz ad Engenho ; prov. Minas Geraes in campis ad Cattas Altas: in collibus graminosis ad Gongo Soco : Bunbury ; ad 1.206, Lindberg 54 ; Cachoeira do Campo: Claussen ; Sello; prov. S. Paulo ad Villa Franca : Manso.

173. VERNONIA LUCIDA LESS. fruticosa ramosa 3—4-pedalis, ramis virgatis glabris usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus linearibus uninerviis planis acutis denticulatis subcoriaceis, utrinque viridibus lucidis glabris; capitulis parvis 10-— 12-floris thyrsoideo-paniculatis, omnibus distincte pedicellatis; involucri turbinati squamis ascendentibus obtusis glabris modice latis; achaeniis pubescentibus; pappi albi setis interioribus exteriores lineari-subulatas 8—10-plo superantibus. Vernonia lucida Lessing Linnaea 1829 p. 260, 1831 p. 640 ; DC. Prodr. V. 28. CAULES grisei; RAMI ascendentes gracilliini firmi angulati. FOLIA modice conferta, ascendentia, inferiora 1 ½—2 poll. longa, 2 — 3 lin. lata, basi rotundata, ad apicem acutum sensim angustata, utrinque minute glanduloso-punctata sed ab initio glaberrima. PANICULAE subsparsae regulariter thyrsoideae, ramis strictis glabris erecto-patentibus, pedicellis ultimis 1—6 lin. longis. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, squamis brunneo-

116

purpureis regulariter imbricatis, mediis ¾—1 lin. latis. COROLLA glabra purpurea 3 lin. longa. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa, pilis brevibus ubique vestita. PAPPUS argenteus 2½ lin. longus, setis intimis 40-50 flexuosis persistentibus.

Habitat in Montevideo: Sello.

174. VERNONIA LAXA GARDN. suffruticosa 3—5-pedalis, caulibus lignosis nudis, sursum leviter griseo-pubescentibus, usque ad apicem laxe foliatis; foliis sessilibus oblanceolatis planis obtusis denticulatis subcoriaceis rigidulis, supra viridibus glabris, subtus griseo-incanis reticulato-venulosis; capitulis parvis 9—10floris copiose thyrsoideo-paniculatis, pluribus brevissime pedicellatis; involucri campanulati squamis 5—6-seriatis latis obtusis glabris arcte imbricatis; achaeniis leviter pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 8—10-plo superantibus. Vernonia laxa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 214; Walp. Rep. VI. 92. CAULES castanei teretes 1½—2 lin. crassi subsimplices, sursum sulcati leviterque puberuli. FOLIA ascendentia, laxa, inferiora 3—4 poll. longa, supra medium 8—9 lin. lata, leviter repandula et inter crenaturas denticulata, dimidio inferiore sensim attenuata, supra glaberrima scrobiculata, subtus persistenter griseo - pubentia venis pluribus exsculptis; folia superiora sensim breviora et angustiora. PANICULAE pedem longitudine attingentes, ramis erecto-patentibus griseo-pubescentibus gracillimis strictis regulariter thyrsoideis, pedicellis vix ultra lineam longis. INVOLUCRUM 2—2½ lin. longum , squamis brunneis nitidulis interdum rubello-tinctis, intimis ¾ lin. latis, exterioribus gradatim brevioribus, extimis ovatis. COROLLA glabra saturate rubra 2½ lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2— 2½ lin. longus, setis intimis 30—40 modice firmis subpersistentibus.

Inter V. mucronulatam et Pohlianam medium tenens.

Habitat in prov. Minas Geraes ad Formigas : Gardner 4802; et prope Lagoa Santa ad margines silvarum: Warming (forma angustifolia campestris, capitulis subglomeratis). 175. VERNONIA MUCRONULATA LESS. fruticosa 3—6pedalis copiose ramosa, ramis dense pubescentibus usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus ovatis vel oblongis obtusis distincte mucronatis integris vel denticulatis basi cordatis vel late rotundatis rigide coriaceis, supra viridibus glabris, subtus dense pallide brunneo-pubescentibus venis demum exsculptis; capitulis parvis' 8—10-floris copiose thyrsoideo-paniculatis, pluribus brevissime pedicellatis; involucri turbinati squamis 5—6-seriatis modice latis subobtusis ascendentibus, intimis subcaducis; achaeniis leviter pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus.

Vernonia mucronulata Lessing Linnaea 1829 p. 266, 1831 p. 647; DC. Prodr. V. 34. Vernonia collina Gardn. in Hook. Lond. Journ. Walp. Rep. VI. 92.

V. 213;

Vernonia moquinioides Mart. Mas. in herb. proprio. CAULES primarii calvati 3—4 lin. crassi; RAMI ascendentes dense pallide brunneo-pubescentes. FOLIA modice conferta, ascendentia, rigida, crassa, oblonga vel obovata vel ovata, inferiora 1—2 poll. longa, 8 —12 lin. lata, plana, saepissime subintegra, supra primum leviter pubescentia demum calvata siccitate griseo-viridia et minute scrobiculata, subtus sublaxe persistenter pallide brunneo - pubescentia. PANICULAE ultra pedem longitudine attingentes, ramis copiosis dense pubescentibus regulariter thyrsoideis, pedicellis vix ultra 1 lin. longis. INVOLUCRUM 2½—3 lin. longum basi cuneatum, squamis intimis, ¾— 1 lin. latis, omnibus regii-


COMPOSITAE: VERNONIA—PIPTOCARPHA.

117

lariter imbricatis primum leviter pubentibus, extimis crebris parvis sensim brevioribus. ACHARNA 1 lin. longa cylindrica regulariter costata, inter costas glandulosa. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus 30 subcaducis.

Habitat in collibus campisque siccis regionis Oreadum frequens. Prov. Minas Geraes ad Caldas et Pedra Branca : Regnell II. 141, Lindberg 58 ; Lagoa Santa : Warming; Congonhas do Campo: Stephan; Morro Velho : Gardner 4800 — 1 ; locis non indicatis: Ackermann, Widgren 112 ; prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Manso 34 ; prov. S. Paulo inter Franca et Uberaba : Lund ; inter Bucaiuva et Restinga: Burchell 5063; in campis herbosis inter Cocaes et Tambau; Burchell 5289 ; ad ripas fluvii Tiété : Burchell 4798 ; ad Sagiunto et Alberto do Dios: Sello.

176. VERNONIA XANTHOPHYLLA MART. fruticosa copiose ramosa, ramis crassis dense velutinis usque ad apicem foliatis; foliis sessilibus cordato-ovatis obtusis repandulis rigide coriaceis, supra nitidis siccitate griseis, subtus crasse flavicantiv. brunneo-velutinis; capitulis mediocribus 30—50-floris corymbosopaniculatis breviter pedunculatis; involucri campanulati collo constricti squamis 5—6-seriatis ovato-lanceolatis subacutis adpressis brunneis dorso pubescentibus; achaeniis dense villosis; pappi straminei setis interioribus exteriores anguste lineares 4—5-plo superantibus. Tabula nostra XXVI.

Vernonia xanthophylla Mart. in DC. Prodr. V. 58. KAMI teretes ubique persisteuter flavicanti- v. brunneo-velutini, superne profunde sulcati. FOLIA modice conferta ascendentia, inferiora 18 — 20 lio. longa, 10 —12 lin. lata, basi cordata v. late rotundata, crassa, in facie superiore glabra, in inferiore (omento persistente vestita. CORYMBI 4—6 poll. lati, ramis ascendentibus crassis profunde sulcatis dense flavi— canti-velutinis, pedunculis strictis brevibus, infimis ramorum 3—6 lin. longis. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, 5—6 lin. latum, squamis omnibus brunneis duris ascendentibus adpressis, exterioribus gradatim brevioribus, mediis deorsum 1¼—1 ½ lin. latis. ACHAENIA l½ lin. longa dense albidovillosa. PAPPUS 3 lin. longus ex involucro exsertus, squamis interioribus 40—50 flexuosis persistentibus.

Habitut prov. Gogaz in campis altis versus Chapada do Paranan : Martius.

118

rymbosa paniculam latam formantia, pedicellis strictis albo-puberulis 1 — 6 lin. longis. INVOLUCRUM 3 — 4 lin. longum, squamis scariosis rubellotinctis, intimis 1 lin. latis, reliquis gradatiin brevioribus. COROLLA glabra saturate rubra 3 — 4 lin. longa. ACHAENIA cylindrica 1 lin. longa. PAPPUS 3—4 lin. longus, setis intimis 50 vel ultra, flexuosis gracillimis persistentibus.

Ilabitut in prov. Rio Grande do Sul, in vicinia urbis Porto Alegre: Fox; ad ripas fluminis Rio Grande: Tweedie; in Uruguay: Gibert; in ditione Argentina: Gillies.

178. VERNONIA RIGIOPHYLLA SCHULTZ-BIP. suffruticosa 2—3-pedalis, ramis virgatis lignosis usque ad apicem foliatis, deorsum glabris, sursum obscure puberulis; foliis sessilibus anguste linearibus planis rigide coriaceis uninerviis integris, supra viridibus glabriusculis, subtus albido-puberulis; capitulis 10—12floris parvulis copiose thyrsoideo-paniculatis, pluribus brevissime pedicellatis; involucri campanulati squamis 5—6-seriatis modice latis subobtusis, omnibus ascendentibus dorso glabris; achaeniis tenuiter pilosis; pappi albidi setis interioribus exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia rigiophylla Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. CAUI.ES primarii lignosi teretes calvati l½ — 2 lin. crassi; RAMI elongati erecto-patentes, sursum subtiliter sulcati et tenuissime albidopuberuli. FOLIA modice conferta, ascendentia, rigida, inferiora 2 — 21/½ poll. longa, 1½ lin. lata, subobtusa, integerrima, marginibus siccitate nullo modo revolutis, supra scrobiculata primum obscure puberula, subtus persisteuter albido-pubentia, costa solum prominula. PANICULAE 6—8 poll. longae, ramis pluribus strictis erecto-patentibus tenuiter incanis, pedicellis vix ultra 1—2 lin. longitudine attingentibus. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis nitidulis arcte imbricatis brunneolis, intimis — 1 lin. latis. ACHAENIA cylindrica 1¼ lin. longa profunde sulcata. COROLLA pallide rubra glabra 3 — 3 ½ lin. longa. PAPPUS albidus 2½—3 lin. longus, setis interioribus circiter 30 ciliatis subpersistentibus.

Habitat prov. S. Paulo in campis prope Santa Anna: Lund; loco Hrasiliae meridionalis non adnotato: Sello.

X. PIPTOCARPHA R.

BR.

PIPTOCAEPHA R. Brown Transact. Linn. Soc. XII. 121. in adnot.

177. VERNONIA NUDIFLORA LESS. suffruticosa 1—3-pedalis, caulibus gracilibus simplicibus nudis dense foliatis, apice obscure griseo-pubesccntibus; foliis sessilibus angustissime linearibus uninerviis integris marginibus valde revolutis rigide coriaceis, supra viridibus glabriusculis, subtus albido-pubentibus; capitulis parvulis 10-20-floris copiose aequilateraliter paniculatis, omnibus distincte pedunculatis; involucri campanulati squamis 5—6-seriatis late lanceolatis obtusis vel subacutis ascendentibus dorso glabriusculis; achaeniis leviter pilosis; pappi albidi setis interioribus numerosissimis exteriores lineares 6—8-plo superantibus. Vernonia nudijlora Lessing Linnaea 1829 p. 258; DC. Prodr. V. 27.

(anno 1818); DC. Prodr. VII. 261 ; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. 2—31. — CARPHOBOLUS Schott in Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 429 (anno 1827); Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 408. — VANILLOSMA Mart. Mss. ex parte. — Vernoniae § VANILLOSMA Lessing Linnaea 1831 p. 630; DC. Prodr. V. 18. — [Vernoniae axilliflorae] Lessing Linnaea 1829 p. 251. — MONANTHEMUM Griseb. Fl. Brit. W.- Ind. 354. — Conyzae sp. Spreng. — Eupatorii sp. Aublet et al. CAPITULA pauciflora, raro multiflora, saepissime axillaria. RECEPTACULUM nudum. INVOLUCRI squamae siccae inter se liberae, obtusae vel subacutae, interiores deciduae. ANTHERAE basi caudatae.

homogama, saepissime 3 —10-, raro INVOLUCRUM campanulatum vel cylindrico-campanulatum vel in speciebus multifloris turbinatum, squamis multi- raro pauciserialibus, dense vel axe elongato (columna receptaculigera SchultzBip.) laxe imbricatis, exterioribus gradatim brevioCAPITULA

Habitus cricoideus. CAULES caespitosi lignosi brunnei, deorsum calvati 1½—2 lin. crassi, apice subtiliter sulcati et paullulum albido-puberuli. KOI.IA conferta, ascendentia vel recurvata, inferiora 2 — 4 poll. longa, ½ - 1 lin. lata, marginibus ab initio usque ad costam faciei inferioris revolutis, supra viridia punctata, primum leviter griseo - pubescentia, demum calvata, superiora sensim breviora. CAPITUI.A interdum minora 10 — 12flora, interdum majora 15 — 20-flora, ad apicem ramorum multorum coCompos. I.

1—2- vel 12—20-flora.

16


119

COMPOSITAE: PIPTOCARPHA.

ribus et obtusioribus. RECEPTACULUM nudum, planum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, ultra loculos distincte productae. STYLUS basi minute bulbosus, ramis subulatis hirtellis. ACIIAENIA saepissime ob costas inaequales angulata, pallida, glaberrima v. raro pilosa, apice truncata. PAPPUS biserialis, internus e setis multis elongatis filiformibus rigidulis ciliatis conflatus, externus e setis filiformibus brevibus interdum caducis nunc subnullis, vel raro e paleis perparvis linearibus. FRUTICES alti saepe scandentes, FOLIIS alternis ovatis vel lanceolatis integris vel subintegris, supra glabris, subtus saepissime albido- vel griseo-pubentibus vel -tomentosis, CAPITULIS in speciebus omnibus Brasiliae ad axillas foliorum congestis sessilibus, umbellatis vel corymbosis, in speciebus duabus (Guianensi et Antillana) in paniculam terminalem dispositis, FLORIBUS praesertim vespere Vanillae odorem spirantibus.

Genus in America tropica endemicum, praesertim in Brasilia. OBS. Vernonia (Vanillosma) Candollei DC. Prodr. V. 21. est Moquiniae species inter Labiatifloras.

CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIUM. I. Sessiliflorae. Capitula ad axillas foliorum sessilia glomerata. 1. Capitula 3- vel raro 4-flora. a. Folia utrinque viridia et praeter costas glaberrima. 1. P. PYRIFOLIA. Folia subobtusa 8. P. OXYPHYLLA. Folia acuminata b. Folia discolora, subtus albido-tomentosa. 3. P. LUCIDA. Folia ovata, basi late rotundata . . Folia oblonga, basi cuneata vel leviter rotundata 4. P. OBLONGA. 8. Capitula 5—9-flora ; folia infra griseo- vel ferrugineo5. P. AXILLARIS. tomentosa 8. Capitula 18—20-flora 6. P. MACROPODA. II. Subsessiliflora e. Capitula ad axillas foliorum brevissime pedicellata.

subsessilia vel

1. Aciiaenia glabra. 7. P. OPACA. a. Involucrum vetustate diffractum . . b. Involucrum persistens. α. Capitula 3—4-flora. 8. P. RIEDELII . . Involucrum campanulatum Involucrum angustum collo constrictum 9. P. ROTUNDIFOLI A. 10. P. POI.YCEPHALA. Capitula 6 —8-flora 8. Aciiaenia pubescentia 11. P. VAUTHIERIANA. III. Um bel1ata e. Capitula ad axillas foliorum distincte pedunculata uinbellata. Involucrum multiseriatum, squamis intimis subpersistentibus 12. P. UMBELLULATA. Involucrum pauciseriatum, squamis intimis caducis 13. P. RAMIFLORA. IV. Corymbosae. Capitula ad axillas foliorum corymbosa.. 1. Capitula tritiora. a. Folia utrinque concolora viridia . . 14. P. PELLUCIDA. b. Folia supra viridia, subtus cinerea. Folia mediocria oblonga basi leviter rotundata 15. P. LEPROSA. Folia magna ovata basi late rotundata 16. P. QUADRANGULARIS.

120

c. Folia supra viridia, subtus albido-incana. α. Kami acute angulati. Folia oblongo-lanceolata vix ultra unciam lata 17. P NOTATA. Folia oblonga, majora 1 ½ — 2 poll. lata 18. P. CINEREA. β. Rami leviter angulati. Folia majora 24—30 lin. lata 19. P. SELI.OWII.

2. Capitula 5 — 8-flora. a. Folia subtus tenuissime albido-incana. Pappus griseus 20. P. SENESCENS. b. Folia subtus tenuiter brunneo-pubentia. Pappus albidus. Folia basi leviter rotundata, venulis leviter exsculptis 21. P. LUNDIANA. Folia basi subcuneata, venulis valde exsculptis 22. P. VENUI.OSA. V. Paniculatae. Capitula in paniculas amplas terminales disposita. Species unica 23. P. TRIFLORA.

1. PIPTOCARPHA PYRIFOLIA BAKER: foliis oblongis integris rigide coriaceis subobtusis, basi cuneatis vel leviter rotundatis, utrinque glaberrimis reticulato-venulosis; capitulis 3—5floris ad axillas foliorum sessilibus 6—12 dense congestis; involucro griseo-brunneo cylindrico-campanulato, squamis interioribus caducissimis; achaeniis glaberrimis flavescenti-griseis, pappo sesqui brevioribus; pappi argentei setis exterioribus quam interiores 4 —6-plo brevioribus.

Tabula nostra XXVII.

Vernonia pyrifolia DC. Prodr. V. 19. Vanillosma obtusum et pyrifolium Mart. in Herb. Reg. Monac. Carphobolus pyrifolius Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 415. Carphobolus neurophyllus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 414. FRUTEX scandens ramosissimus, ramulis teretibus flexuosis, junioribus solum tenuiter brunueo-puberulis. PETIOLI 3 — G lin. longi, primum puberuli. FOLIA utrinque concoiora sed supra lucida, infra opaca, venulis omnibus pulcherrime exsculptis, majora 2½—4 poli. longa, medio 15—18 Iin. lata, juniora prope costam subtus pilis paucis obsita. GLOMERULI INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis (pappo computato) 12—14 lin. lati. margine ciliolatis, dorso glabrescentibus, exterioribus persistentibus ovatis brevibus, interioribus subobtusis lanceolatis 1½ lin. longis circiter 1 lin. latis sursum dorso brunneis, margine et deorsum griseis scariosis. ACHAENIA pallida, 2½ lin. longa, semper 4-angulata et pluricostata. PAPPUS 3—3½ lin. longus, setis obscure ciliatis.

Habitat prov. Rio de Janeiro, in sepibus et sylvis caeduis: Martius, Langsdorff, Sello 393, Weddell 91, Glaziou 177, 1618 ; inter Inhumerim et Mandioca: Riedel.

2. PIPTOCARPHA OXYPHYLLA BAKER : foliis ovatis acuminatis basi leviter rotundatis integris rigide coriaceis, utrinque (praeter costam faciei inferioris) glaberrimis reticulato - venulosis, infra minute nigro - punctatis; capitulis trifloris sessilibus ad axillas foliorum 12—20 dense congestis; involucro griseo cylindrico-campanulato, squamis interioribus caducissimis; achaeniis pallidis glabris pappo paulo longioribus; pappi albidi setis exterioribus quam interiores 3—4-plo brevioribus. Vernonia oxyphylla DC. Prodr. V. 19. Vanillosma acuminatum Mart. in Herb. lleg. Monac, ex parte. Carphobolus oxyphyllus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p.415. Chrysocoma verticillata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 26. (folia bene congruunt, sed capitula ea P. rotundifoliae magis simulant).


121

COMPOSITAE: PIPTOCARPHA.

FRUTEX ramosissimus scandens, RAMIS flexuosis teretibus subtiliter multisulcatis, junioribus solum leviter griseo-incanis. PETIOI.I 6—9 lin. longi, griseo-puberuli. FOI.IA ascendentia vel deflexa, majora 3—5 poll. longa, infra medium 15 —18 lin. lata, plana, crassa, e medio ad apicem sensim angustata, supra lucida, subtus magis opaca. GLOMERULI (pappo computato) 1 poli. lati. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis leviter ciliatis, interioribus oblanceolatis, 2½ lin. longis, margine late ecoloratis, dorso distincte trinerviis. ACHAENIA 2½ lin. longa, flavescenti-grisea, 4-angulata.

Habitat in sylvis prope urbem Rio de Janeiro: Martius.

3. PIPTOCARPHA LUCIDA BENNETT: foliis ovatis acutis subintegris rigide coriaceis, supra lucidis reticulato - venulosis, subtus albido-incanis venis parvis exsculptis; capitulis trifloris ad axillas foliorum sessilibus, 20—30 dense glomeratis; involucro griseo cylindrico-campanulato, squamis interioribus caducissimis ; achaeniis pallidis glabris pappo subduplo brevioribus; pappi argentei setis exterioribus quam interiores 4-5-plo brevioribus. Piptocarpha lucida Bennett in Ilerb. Mus. Bril. inedit. Conyza lucida Spreng. Neue Entd. II. 142. Conyza splendens Spreng. Syst. Veg. III. 509. Carphobolus sessiliflorus Schott in Spreng. Syst. Veg. IV. 409. Vernonia splendens Lessing Linnaea 1829 p. 252, 1831 p. 630 ; DC. Prodr. V. 18. Vanillosma argyrophylla Mart. in Ilerb. Reg. Monac. Carphobolus lucidus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 413. ramosissimus subscandens 6 — 9-pedalis, RAMIS saepe patentibus, ramulis flexuosis persistenter albido- vel griseo-tomentois. PETIOI.I 3 — 6 lin. longi, dense incani. FOI.IA majora 2 — 4 poll. longa, 13—34 lin. lata, acuta v. interdum leviter acuminata, inferiora saepe patentia vel deflexa, rigidiora et lucidiora quam in speciebus aliis, margine siccitate leviter recurvata, raro obscure denticulata, basi late rotundata, subtus dense et persistenter albido-incana. GI.OMKKUI.I (pappo computato) 6 — 9 lin. lati. INVOI.UCKUM 1lin. lougum, squamis griseis, apice primum puberulis, leviter ciliatis, intus nitidis, interioribus lanceolatis ½ lin. latis, exterioribus persistentibus ovatis. ACHAENIA pallide grisea, glaberrima, 1 ½ lin. longa, saepissime angulata, raro subteretia costis subaequalibus. PAPPUS ex involucro exsertus, 3 lin. longus, setis lucidis distincte ciliatis. COKOI.I.A albida, 2½ lin. longa. FRUTEX

Habitat prov. Rio covado, ad aquaeductum Mikan, Sello, Gardner 1418 et alii collectores.

de Janeiro in sylvis et sepibus montis Corin Serra d’Estretta etc. frequens: Martius, 59, Regnell, Burchell 864, Glaziou 178, Etiam prope Bahiam: Vauthier 160.

4. PIPTOCARPHA OBLONGA BAKER: foliis oblongo-lanceolatis acutis subintegris subcoriaceis vix rigidis, supra opacis vel lucidulis venulis subimmersis, subtus albido-incanis; capitulis trifloris ad axillas foliorum sessilibus, 12—30 dense glomeratis; involucro griseo cylindrico-campanulato, squamis interioribus caducissimis; achaeniis pallidis glabris pappo paulo brevioribus; pappi albidi setis exterioribus quam interiores subtriplo brevioribus.

Vernonia oblonga Gardn. in Hook Lond. Journ. V. 211; Walp. Rep. VI. 90. Carphobolus oblongus Schultz-Bip). Pollichia 1863 p. 416. Carphobolus cuneifolius Schultz-Bip. l. c. 413. FRUTEX subscandeus ramosissimus, RAMULIS flexuosis teretibus distincte griseo-incanis. PETIOLI incani, 3—4 lin. longi. FOI.IA majora 2½—3 poll. longa, 8—'13 lin. lata, dimidio vel triente superiore ad apicem sensim angustata, basi cuneata vel leviter rotundata, tenuiora et magis

122

flexuosa quam in P. lucida, margine integra vel obscure denticulata. GLOMERULI (pappo computato) 9—10 lin. lati. INVOI.UCKUM 2½ lin. longum, squamis subglabris leviter ciliatis, interioribus oblanceolatis ¾ lin. latis subacutis, exterioribus persistentibus ovatis. ACHAENIA glaberrima, flavescenti-grisea, angulata, 2 lin. longa. PAPPUS 2½ lin. longus.

Habitat prov. Minas Geratis in sylvis prope Morro Velho : Gardner 47.1!); prov. S. Paulo prope urbem S. Paulo: Hurchell 4778 — 3; prope S. Catharina: D’Urville (in herb. Reg. Heroi.); prov. Rio de Janeiro in Serra d’Estrella etc.: Selto 394, 565; prov. Bahia prope Nazare: Sello.

Var. β.

OVATIFOLIA

Baker.

Petioli 6—9 lin. longi. Folia ovata, 3—3½ poll. longa, 16 —18 lin. lata, crassiora, tomento faciei inferioris tenuiore albido, venulis magis exsculptis. Capitula in glomerulis 20—30. Achaenia et pappus ut in var. α.

Prope Rio de Janeiro: Glaziou 179.

Var. γ.

OLIGOCEPHALA

Baker.

Folia lanceolata, 3—4½ poll. longa, medio 13—16 lin. lata, basi cuneata. Capitula in glomerulo 6—12. Achaenia ultra 2½ lin. longa. Pappus 3 lin. longus, setis exterioribus quam interiores 5—6-plo brevioribus. Inter α et δ medium tenens ; indumentum prioris, achaenia et pappus posterioris.

Prov. Minas Geraës prope. Poranga: Gardner 47.16; Rio de Janeiro: Hurchell 3311.

Var. 5.

LEPIDOTA

prope

Baker.

Carphobolus lepidotus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 414. Rami tenuiter incani. Folia oblonga, 3 — 4 poll. longa, medio 15—18 lin. lata, basi cuneata, infra tenuiter griseo-incana, dense minute nigro-punctata. Glomeruli, achaenia et pappus ut in var. γ.

In Hrasilia sine loci designatione: Polii 114 (in herb. Mus. Vindob., teste Schultz loc. cit.) et Polii 591 (in Herb. Kew.).

5. PIPTOCARPHA AXILLARIS BAKER: foliis oblongis acutis plerumque distincte dentatis rigide coriaceis, supra viridibus opacis, subtus reticulato-venulosis griseo- vel in statu juniore ferrugineo-tomentosis; capitulis 5—9-floris ad axillas foliorum 3—9 sessilibus dense congestis; involucro turbinato glabro pallido, squamis caducissimis, plerisque magnis ovatis; achaeniis glabris pallidis pappo duplo brevioribus; pappi setis exterioribus quam interiores 6—8-plo brevioribus.

Vernonia axillaris Lessing Linnaea 1829 p. 253, 1831 p. 630; DC. Prodr. V. 19. Vanillosma rufulum Mart. in Ilerb. Reg. Monac, ex parte. Carphobolus axillaris Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 417. FRUTEX erectus vel ARBOR 30—-30-pedalis, RAMIS crassis rigidis nodulosis, ramulis erecto - patentibus griseo- vel ferrugineo - tomentosis, junioribus profunde angulatis et sulcatis. PETIOLI G—12 lin. longi, tomentosi. FOI.IA ascendentia, ad 4—6 poll. longa, 18 — 24 lin. lata, ascendentia, basi leviter rotundata, saepe inaequalia, plana, margine dentibus distinctis 5 —6 utrinque saepissime instructa, venis faciei superioris canaliculatis, tomento faciei inferioris multo laxiore quam in speciebus affinibus, venulis multis distincte rugoso-exsculptis. GT.OMERUI.I (pappo computato) circiter 1 pol. lati, saepe ob brevitatem internodiorum plus minus confluentes. INVOLUCRUM 3 —3 ½ lin. longum, squamis subconcoloribus, multis exterioribus ovatis subobtusis 1¼ — 1½ lin. latis, interioribus oblanceolatis vix vel haud ciliatis. COROLLA 3 lin. longa. ACHAENIA flavescenti-grisea, 4-nngulata, 1½ lin. longa. PAPPUS 3 — 3½ lin. longus, setis tenuissimis.


COMPOSITAE: PIPTOCARPHA.

123

Habitat in campis siccis dumosis regionis Oreadum frequens. Prov. Minas Geraës prope Caldas etc.: Claussen 271, Regnell I. 21.5, Lindberg 42, Sello 105, 780, 080, 4015, Widgren 119 (forma foliis subintegris); pruv. S. Paulo inter Lorena et Taubaté : Martius; ad ripas Rio Tiété: Burchell 4786.

Var. β.

MINOR

Baker.

Carphobolus semiserrulatus Schultz-Bip. Pollichia 1863

p. 416. Carphobolus Regnellii Schultz-Bip. l. c. 417. Omnibus partibus paulo minor. Petioli breviores, 4 — 6 lin. longi. Folia lanceolata, basi subcuneata, ad 2½— 3 poll. longa, medio 8—12 lin. lata. Achaenia vix ultra 1 lin. longa. Pappus 2—2½ lin. longus.

Pror. Minas Geraes prope Caldas etc.: Regnell II. 150, Widgren 178; prov. S. Paulo prope capitalem: Burchell 4776 et (forma foliis subintegris) Sello ; prope Ilio de Janeiro : Lindberg 112, teste Schultz-Bip. (an recte?).

6. PIPTOCARPHA MACROPODA BAKER : foliis magnis ovatis vel oblongis acutis vel obtusis subintegris subcoriaceis, supra viridibus opacis, subtus cinereo-incanis venulis exsculptis; capitulis 12—15-floris ad axillas foliorum sessilibus 3—9 dense glomeratis; involucri late turbinati squamis caducis pallidis concoloribus, exterioribus ovatis dorso leviter puberuis ; achaeniis glabris pallidis pappo sesqui brevioribus; pappi albidi setis exterioribus quam interiores G—8-plo brevioribus. Vernonia macropoda DC. Prodr. V. 19. Vernonia glomerulifera Walp. Linnaea 1840 p. 311, Rep. II. 538. Carphobolus macropodus Schultz-Bip. Pollichia 1863p. 418. Vernonia acutangula Schultz-Bip. in Piant. Riedel. Exsicc. n. 387. vel ARBOR suberecta ad 50—70 ped. altitudine attingens, HAMIS crassis, ramulis flexuosis tenuiter cinereo-incanis sursum valde angulatis et sulcatis. PKTIOI.I 6 —12 lin. longi, griseo-incani. FOLIA ascendentia, ad 4 — 6 poll. longa, 2—3 poll. lata, tenuiora quam in P. lucida, oxyphylla etc., plana, basi saepe inaequalia, venis faciei superioris immersis vix canaliculatis, tomento faciei inferioris plerumque albido tenui sed persistente raro griseo laxiori. INVOLUCRUM 3— 4 lin. longum, squamis exterioribus ovatis 1¼ — 1½ lin. latis, interioribus linearibus distincte ciliatis. COROLLA purpurea, 3 lin. longa. ACHAENIA angulata, flavescenti-grisea, vix 2 lin. longa. PAPPUS vix 3 lin. longus, setis omnibus tenuissimis distincte ciliatis.

124

7. PIPTOCARPHA OPACA BAKER: foliis ovatis acutis integris rigide subcoriaceis, supra lucidulis, subtus reticulato-venulosis persistenter brunneo-velgriseo-tomentosis; capitulis 7—9-floris ad axillas foliorum 2 — 9 subsessilibus; involucri brunnei turbinati subglabri squamis multiseriatis, interioribus caducis; achaeniis pallidis glabris pappo subduplo brevioribus; pappi argentei setis omnibus aequalibus. Vernonia opaca Benth. in Hook. Lond. Journ. II. 39; Walp. Rep. II. 539, sed non Carphobolus opacus Schultz-Bip. in Pollichia 1863 p. 427 qui est Piptocarpha polycephala nob. Vernonia asterotrichia Benth. in Spruce Pl. Exsicc., non Poepp. et Endl. FRUTEX volubilis 8-pedalis (Spruce), RAMIS teretibus sursum tenuiter cinereo-incanis. PETIOLI 3—6 lin. longi. FOLIA modice coriacea, ad 3—4 poll. longa, 15 —18 lin. lata, margine leviter recurvata, e medio ad apicem acutum angustata, basi leviter rotundata, saepissime inaequalia, venulis faciei superioris subimmersis. GLOMERULI majores 10—11 lin. lati (pappo incluso). INVOLUCRUM 4 lin. longum, brunneum, squamis sursum leviter ciliatis, interioribus linearibus acutis 3½ lin. longis, ½ lin. latis, exterioribus ovatis 1 lin. latis. COROLLA purpurea, glabra, 3 lin. longa. ACHAENIA ¼ — 1 ½ lin. longa, flavescenti-grisea, obtuse angulata. PAPPUS 2½ lin. longus, setis distincte ciliatis.

Habitat prov. Alto Amazonas in sglvis prope Manátos : Spruce 1725 ; prope S. Carlos : Spruce 3157. Etiam in Guiana britannica: Rich. Schomburgk 1016.

Var. /3.

LATIFOLIA

Baker.

Carphobolus latifolius Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 426. Vernonia asterotrichia var. ? latifolia Benth. in Spruce Pl. Exsicc. Folia tenuiora, latiora (ad 24—30 lin. latitud. attingentia), basi late rotundata, tomento faciei inferioris magis cinereo at tenuiore.

FRUTEX

Habitat prov. Minas Geraes prope Caldas: Regnell II. 140; ad Lagoa Santa in silvis: Warming ; prov. S. Paulo inter Campinas et Fazenda de Bucaiuva: Burchell 5017; prov. Rio Janeiro in Serra d’Estrella, Serra dos Orgâos etc.: Langsdorff, Riedel 268, 387, 1137, 2385, Schott, Lindberg 62, Glaziou 1617 etc.; lucis Brasiliae ha n adnotatis: Pohl 503, Sello.

Prov. Para in sglvis prope Obidos: Spruce.

8. PIPTOCARPHA RIEDELII BAKER: foliis oblanceolatis acutis rigide coriaceis, utrinque glaberrimis lucidis venulisque exsculptis ; capitulis 3—4-floris ad axillas foliorum 6—12 subsessilibus vel perbreviter pedicellatis; involucro campanulato saturate brunneo glabro, squamis multiserialibus obtusis, interioribus subpersistentibus ; achaeniis glabris pappo subduplo brevioribus ; pappi brunnei setis exterioribus linearibus quam interiores 8—10-plo brevioribus.

Vernonia conferta Schultz-Bip. Mss. in Pl. Riedel. Exsicc. Vernonia scandens Lessing Mss. in Herb. Imp. Petrop. Carphobolus Riedelii Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 425.

Var. β. GLAZIOVII Baker. Folia ovata, 6—7 poll. longa, 3 — 4 poll. lata. Capitula 20-flora. Involucrum 5—6 lin. longum, late turbinatum, squamis exterioribus 2 lin. latis, interioribus 5 lin. longis ligulatis. Achaenia ultra 2 lin. longa. Pappus ultra 3 lin. longus.

Prov. Rio de Janeiro in sglvis prope Theresopolin: Glaziou 1615.

Var. γ.

CRASSIFOLIA

Baker.

Folia crassiora, rigidiora, supra lucidula, oblongo-lanceolata, basi cuneata, apice acuta, ad 3—4 poll. longa, medio 12 —18 raro 24 lin. lata. Capitula 10—12-flora. Involucrum ut in var. α.

Prov. Rio de Janeiro ad montem Corcovado: Glaziou 1551.

FRUTEX ramosissimus scandens, RAMIS flexuosis gracilibus teretibus subglabris. PETIOLI 3—4 lin. longi. FOLIA crassa, ad 5—6 poll. longa, supra medium 18—24 lin. lata, subcito acutata, e medio ad basin sensim angustata, utrinque concolora venulis ut in P. oxyphylla pulcherrime exsculptis. GLOMERULI (pappo computato) ultra 1 poll. lati, raro breviter pedunculati, superiores conferti. INVOLUCRUM 2½—3 lin. longum, squamis subconcoloribus nitide saturate brunneis, arcte multiseriatim imbricatis, omnibus obtusis, plerisque ovatis, mediis 1¼ iin. latis. COROLLA purpurea 3 lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 3 lin. longus, setis interioribus numerosioribus densioribus quam in speciebus aliis, exterioribus multis persistentibus imbricatis distincte complanatis.

Habitat Brasiliae. meridionalis loco non addicto: Riedel 495.


COMPOSITAE : PIPTOCARPHA.

125 9. PIPTOCARPHA ROTUNDIFOLIA

foliis ovatis vel obovatis obtusis subintegris rigide coriaceis, supra griseoviridibus opacis vetustate rugosis, subtus cinereo-tomentosis venulis multis exsculptis; capitulis 3—5-floris ad axillas foliorum subsessilibus vel breviter pedicellatis; involucro brunneo subglabro cylindrico - campanulato collo subconstricto, squamis persistentibus plerisque ovatis obtusis; achaeniis pallidis glabris pappo sesqui brevioribus; pappi albidi setis exterioribus quam interiores 6—8-plo brevioribus. BAKER:

Tabula nostra XXVIII.

Vernonia rotundifolia Lessing Linnaea 1829 p.254, 1831 p.631 ; DC. Prodr. V. 19; Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 428. Vanillosma firmum Mart. in Herb. Reg. Monac. Carphobolus rotundifolius Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 424. ARBOR campestris 20 — 30-pedalis „Candeia“ appellata (Lund), v. ARBUSCULA suberecta 10—15-pedalis, comâ rotundata, foliis convexis (Burchell), RAMIS crassis, ramulis erecto - patentibus substrictis cinereotomentosis, junioribus paullulum sulcatis. PETIOLI tomentosi, ascendentes, fi—9 lin. longi. FOLIA 3—4 poll, longa, 2—3 poll. lata, margine saepe recurvata, undulata, basi late rotundata, raro leviter cordata, saepe inaequalia, tomento cinereo faciei inferioris primum denso, vetustate tenuiori sed persistente. GLOMERULI subsecundi vel saepe ob capitula divaricata 1 poll. lati. CAPITULA in nodis griseo-lanuginosis imposita, saepe pedicellis distinctis sed perbrevibus tomentosis instructa. INVOLUCRUM 3½—-4 lin. longum, medio 2 lin. latum, squamis distincte multiseriatis, pallide vel raro obscure brunneis, apice nigrescentibus leviter incanis, interioribus lanceolatis, exterioribus ovatis 1 ½ lin. latis. COROLLA purpurea, 3½—4 lin. longa. ACHAENIA grisea vel flavescenti-grisea, ultra 2 lin. longa, saepe intus angulata, extus rotundata. PAPPUS 3½ lin. longus, setis omnibus distincte ciliatis.

Habitat in campis regionis Oreadum frequens. Prov. Goyaz in campis montosis prope Villa D’ Aba dia: Gardner 4184 ; inter Megaponte et Caixara: Burchell 6324, 6026, 7174, Pohl 661, Weddell 1960 etc.; prov. Minas Geratis in ferruginosis ad Antonio Pereira : Martius, Claussen, Riedel 1365 etc.; Lagoa Santa: Warming; in campis ad Curvellos: Lund ; prov. Bahia ad Monte Santa: Martius; prov. S. Paulo prope S. Carlos rulgatissima: Burchell 4972, Lund; prope Jundiahy: Riedel 1854, Burchell 4894; ad Batataes: Regnell III. 648; ad S. Antonio del Monte in Serra do Japoceto etc.: Sello et alii.

10. PIPTOCARPHA POLYCEPHALA BAKER: foliis ovatis acutis integris rigide coriaceis, supra lucidulis venulis canaliculatis, subtus persistenter griseo - tomentosis venulis multis exsculptis ; capitulis G—8-floris ad axillas foliorum 20 — 50 subsessilibus dense glomeratis; involucro cylindrico-campanulato persistente, collo haud constricto, squamis castaneo-brunneis plerumque acutis; achaeniis glabris; pappi argentei setis exterioribus quam interiores 6--8-plo brevioribus. Carphobolus opacus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 427, sed non Vernonia opaca Benth. quae pertinet ad C. latifolium Schultz. l. c. 426. FRUTICOSA, RAMIS strictis, ramulis ascendentibus subteretibus subtiliter sulcatis tenuiter griseo-puberulis. PETIOLI 3—4 lin. longi, griseotomentosi. FOLIA crassa, 3—-3½ poll. longa, 18—24 lin. lata, basi rotundata, e medio ad apicem acutum sensim angustata, tomento faciei inferioris copioso sublaxo persistente, margine haud recurvato. GLOMERULI copiosi, 1 poll. lati, versus apices ramorum ob brevitatem internodiorum contigui. INVOLUCRUM 3—3½ lin. longum, squamis distincte multiseriatis castaneo-brunneis, interioribus linearibus, inediis lanceolatis 1 lin. latis,

Compos. I.

126

sursum distincte ciliatis, exterioribus multis perparvis obtusis, pedicello perbrevi obscuro. COROLLA purpurea, 2 lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis omnibus filiformibus distincte ciliatis.

Habitat in Guiana britannica : Rich. Schomburgk 576.

11. PIPTOCARPHA VAUTHIERIANA BAKER: foliis lanceolatis acuminatis basi cuneatis integerrimis, supra glabris, subtus tenuiter incano-puberulis; capitulis 10-floris ad axillas foliorum 3—5 breviter pedicellatis; involucri squamis mediis oblongis subacutis; achaeniis turbinatis sericeo-villosissimis; pappi paleis exterioribus ovatis quam interiores multo brevioribusVernonia Vauthieriana DC. Prodr. V. 21. FRUTEX ramosissimus, RAMIS teretibus sursum angulatis pulverulentoincanis. FOLIA cum petiolo brevi 3 poll. longa, 1 poli. lata. INVOLUCRI squamae dorso praesertim ad apicem pubescentes. COROLLA lobi apice pilosi. Ex DC. Prodr. loc. cit.

Habitat in prov. Minas Geraes: Vauthier 336 et 337 (forma foliis angustioribus). — Non vidi. OBS.

Species extrabrasilienses hujus stirpis (Subsessiliflorae) sunt:

BAKER (Vernonia asterotrichia Pöpp. et Endl. Nov. Gen. III. 41. t. 247; Carphobolus asterotrichius Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 426.), frutex scandens, ramis

1. PIPTOCARPHA ASTEROTRICHIA

cinnamomeo-tomentosis, foliis ovato-oblongis integris acutis 3—4 poll. longis supra lucidis subtus griseo-tomentosis, capitulis ultra 12-floris ad axillas foliorum 1 — 5 subsessilibus, involucri late turbinati squamis griseis multiserialibus, interioribus caducis, achaeniis glabris, pappi 3 lin. longi setis omnibus aequilongis. — Peruvia orientalis in ditione Magnas;

Pöppi g 1887. 2. PIPTOCARPHA ELAEAGNOIDES BAKER (Vernonia elaeagnoides H.B.K. Nov. Gen. IV. 33, DC. Prodr. V. 21; Vernonia micans Benth. Pl. Hartweg. 196.), frutex erectus 4-pedalis, ramis strictis sursum angulatis tenuiter griseo-incanis, foliis lanceolatis 4—5 poll. longis acutis integris rigide coriaceis basi longe cuneatis supra lucidis subtus dense persistenter griseo-sericeo-incanis, capitulis 10—12-floris ad axillas foliorum 3 — 6 breviter pedicellatis, involucri turbinati 2—2½ lin. longi squamis pro genere paucis subtriseriatis griseo-viridibus sursum leviter incanis apice discoloratis, interioribus caducis, achaeniis griseo-pubescentibus vix ultra 1 lin. longis, pappi pallide brunnei 2 lin. longi setis exterioribus linearibus applanatis quam interiores 10—12-plo brevioribus. — In Nova Granata: Humboldt, Hartweg!. — Vernonia Schultzii Karsten Linnaea XXX. 168, nobis non visa, ex descriptione pro varietate antecedentis vel specie arcte affini habetur.

12. PIPTOCARPHA UMBELLULATA BAKER: foliis oblongo-lanceolatis acutis integris rigide subcoriaceis, supra lucidulis, subtus persistenter albido-incanis; capitulis 12—18-floris ad axillas foliorum 3—9 distincte pedicellatis umbellatim dispositis ; involucro campanulato castaneo-brunneo glabro, squamis multiserialibus, interioribus subpersistentibus; achaeniis glabris pallidis pappo paulo brevioribus; pappi argentei setis exterioribus perbrevibus filiformibus paucis vel subnullis. Carphobolus umbellulatus Scholt in Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 409. Eupatorium umbellulatum Spreng. loc. cit. Vernonia? Gaudichaudiana DC. Prodr. V. 21. Vernonia isotrichia Mart. Herb. Fl. Bras. n. 199, non DC. Piptocarpha Brownii DC. Prodr. VII. 261. (exemplum originale in llerb. Mus. Brit. vidi). FRUTEX ramosissimus subscandens, RAMIS teretibus gracilibus flexuosis tenuiter cinereo-puberulis. PETIOLI incani, 3 — 6 lin. longi. FOLIA modice crassa, 3 — 5 poll. longa, 12—18 lin. lata, basi leviter rotundata, saepe

17


COMPOSITAE: PIPTOCARPHA.

127

inaequalia, e medio ad apicem acutum vel acuminatum angustata, venulis faciei superioris leviter prominentibus, in facie inferiore majoribus solum exsculptis. GLOMERULI majores circiter 1 poll. lati. PEDICELLI incani, nudi, 2— 3 lin. longi. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis concoloribus, multis exterioribus ovatis obtusis vel subobtusis 1 lin. latis, interioribus lanceolatis subacutis ¾ lin. latis. COROLLA purpurea, glabra, pappum aequans. ACHAENIA obscure grisea, 1½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, involucrum vix superans, setis distincte ciliatis.

Habitat in sglvis prope Hio de Janeiro, e. gr. in monte Corcovado etc.: Martius Herb. Fl. Bras. 19.9, Gaudichaud 678, Sello 868, Pohl 592, Vauthier 103, Burchell 797—2, Lund 459, liniris et Cunningham et alii. OBS. Ad P. umbellulatam arcte accedit P. LECHLERI Baker ( = Carphobolus Lechleri Schultz-Bip. Pollicbia 1863 p. 428), frutex scandens, ramis tenuiter cinereo-puberulis, foliis rigide coriaceis 4—5 poll. longis oblongo-lanceolatis acutis integris supra lucidis subtus cinereopubentibus, capitulis 15-floris ad axillas foliorum 4—8 umbellulatis, pedicellis incanis 3—4 lin. longis, involucri campanulati persistentis 4 lin. longi squamis multiseriatis griseo-viridibus plerisque ovatis subobtusis, achaeniis glabris 1½ lin. longis pappo albido subisotrichio paulo brevioribus. — Peruvia prope S. Gavan : Lechler 2479.

13. PIPTOCARPHA RAMIFLORA BAKER : foliis lanceolatis acutis subintegris vix coriaceis, supra lucidulis, subtus albidoincanis vel calvatis; capitulis 9 — 10-fioris ad axillas foliorum 3—12 breviter pedicellatis umbellatim dispositis; involucro campanulato brunneo glabro, squamis pauciserialibus, interioribus caducis reliquas multo superantibus; achaeniis glabris pallidis pappo sesqui brevioribus; pappi setis exterioribus perbrevibus filiformibus paucis vel subnullis. Conyza ramiflora Spreng. Syst. Veg. III. 509, sed non Vernonia ramiflora Lessing et DC. Vernonia umbellata Lessing Linnaea 1829 p. 255, 1831 p. 631; DC. Prodr. V. 20. Carphobolus ramiflorus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 429. FRUTEX scandens ramosissimus, RAMIS teretibus flexuosis gracilibus vix cinereo-puberulis. PETIOLI 3 — 4 lin. longi. FOLIA in forma typica tenuiora quam in P. umbellulata, subtus similiter albido - pubentia,. sed angustiora, 3—4 poll. longa, medio 10—12 lin. lata, plana, e medio utrinque angustata, basi cuneata. GLOMERULI majores 1 poll. lati. PEDICELLI 1 — 1½ lin. longi. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis multo paucioribus quam in P. umbellulata, brunneis sed pallidioribus, interioribus caducis ligulatis, reliquis ovatis 1 lin. latis, omnibus obtusis vel subobtusis. ACHAKNIA flavescentia, 1 ¼ — 1½ lin- longa. PAPPUS argenteus, 2—2½ lin. longus.

Habitat in Brasilia meridionali, locis accuratius non indicatis: Sello, Pohl.

Var.

β.

GARDNERI

Baker.

crassiora, rigidiora, paullo latiora, subtus calvata. albidus, setis tenuioribus. FOLIA

PAPPUS

Prov. Minas Geraës in dumetis prope Arraial das Miras: Gardner 4757, Claussen.

128

Carphobolus pellucidus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 420. Vernonia (Vanillosma) pellucida Schultz-Bip. Mss. in Herb. Imp. Petropol. FRUTEX ramosissimus subscandens, RAMIS flexuosis tenuiter brunueopuberulis valde angulatis et sulcatis. PETIOLI 4—6 lin. longi. FOLIA modice crassa, 3—3½ poll. longa, 18 — 24 lin. infra medium lata, obscure denticulata, ad apicem subcito angustata, basi saepe inaequalia et plus minus rotundata. CORYMBI (pappo computato) 9 —12 lin. lati, 4—5 lin. longi. INVOLUCRUM vix ultra 2 lin. longum, squamis obtusis vel subobtusis, interioribus ligulatis apice inconspicue pubescentibus, exterioribus ovatis ½ — lin. latis. COROLLA alba (teste Riedel), pappum aequans. Acbaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS albidus, 2½ lin. longus.

Habitat in prov. Hio de Janeiro prope Porto d’Estrella: Hiedel.

15. PIPTOCARPHA LEPROSA BAKER: foliis oblongis subintegris acutis vel acuminatis rigide subcoriaceis, supra lucitlulis, subtus cinereo-lepidotis et nigro-punctatis; capitulis trifloris 12—30 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; involucro cylindrico-campanulato griseo subglabro, squamis interioribus caducissimis; achaeniis pallidis glabris pappo paulo brevioribus; pappi setis exterioribus filiformibus quam interiores 6 — 8-plo brevioribus.

Vernonia leprosa Lessing Linnaea 1829 p. 252, 1831 p. 631; DC. Prodr. V. 19. Vernonia capitellata DC. Prodr. V. 20. Carphobolus leprosus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 419. Vanillosma albidum, candicans et acuminatum ex parte, Mart. Mss. in Herb. Reg. Monac. FRUTEX ramosissimus subscandens, RAMIS elongatis acute 4-angulatis, junioribus pallide brunneo-puberulis. PETIOLI 3 — 6 lin. longi. FOLIA modice crassa, 4—5 poll. longa, infra medium 12—21 poll. lata, basi inaequali leviter rotundata, e medio ad apicem sensim rotundata, supra siccitate grisea venulis immersis, subtus paleis laxis inconspicuis pallide brunneis furfuracea venulis multis exsculptis, nullo modo cinereo-puberula. CORYMBI (pappo computato) 9—10 lin. lati. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, squamis interioribus ligulatis ½ lin. latis, exterioribus ovatis. ACHAENIA 2 lin. longa, 4-angulata, flavescenti-grisea. PAPPUS 2½ lin. longus.

Habitat in prov. Goyaz ad Hio Fanado ante Aldea dos Bois : Pohl 589; prov. Minas Geratis in sglvis ad Lagoa Santa: Warming; prov. Hahia ad Igreja Velha etc.: Blanchet 3429, 3775; prov. Hio de Janeiro: Martius, Burchell 1155; locis llrasiliae non indicatis: Sello 787, 987, Riedel et Langsdorff 265. 16. PIPTOCARPHA QUADRANGULARIS BAKER: foliis magnis late ovatis subobtusis obscure denticulatis subcoriaceis, supra lucidulis venis subimmersis, subtus cinereo-puberulis reticulato-venulosis; capitulis trifloris ad axillas foliorum 12—30 in corymbos congestos dispositis; involucri anguste turbinati squamis griseis subacutis, interioribus caducissimis; achaeniis glabris pallidis; pappi setis rigidulis, exterioribus filiformibus quam interiores 8—10-plo brevioribus.

Chrysocoma quadrangularis Vell. Fl. Flum. VIII. t. 25?. PIPTOCARPHA PELLUCIDA BAKER: foliis ovatis acatis subintegris rigide subcoriaceis, utrinque subconcoloribus reticulatovenulosis, supra lucidis, subtus opacis; capitulis trifloris 20—30 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; involucro cylindrico-campanulato griseo subglabro, squamis pauciserialibus, interioribus caducissimis; achaeniis glabris pallidis; pappi albidi setis exterioribus quam interiores G—8-plo brevioribus. 14.

FRUTEX arborescens 15-pedalis (Burchell) KAMI flexuosi 2—3 lin. crassi acute quadrangulati tenuiter pallide brunneo-puberuli, inter angulos profunde unisulcati. PETIOLI 9 —15 lin. longi, griseo-incani, profunde sulcati. FOLIA pro genere flexuosa, C—7½ poll. longa, infra medium 4—4½ poll. lata, plana, supra grisea, subtus persistenter cinereopuberula, basi inaequali late rotundata. CORYMBI (pappo incluso) 12—15 lin. lati, vix 1 poll. alti, pedunculis inter capitula suboccultis. INVO-


COMPOSITAE: PIPTOCARPHA.

129

2½ lin. longum, squamis interioribus caducis concoloribus ligulatis ½ lin. latis, exterioribus ovatis ¾ lin. latis apice leviter puberulis. COROLLA 2¼ lin. longa. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS albidus 2 lin. longus, setis ciliatis pro genere rigidulis fragilibus. LUCRUM

Habitat ad Rio de. Janeiro: Vellozo, Glaziou 3841; e. gr. ad margines viarum prope Fazenda do Pacaquer : Burchell 2490. 17. PIPTOCARPHA NOTATA BAKER: foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis subintegris acutis vel acuminatis subcoriaceis haud rigidis, supra obscure viridibus, subtus persistenter tenuiter albido-puberulis venulis multis exsculptis; capitulis tritioris 6 —30 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; involucri grisei subglabri cylindrico-campanulati squamis interioribus caducissimis; achaeniis pallidis glabris pappo sesqui brevioribus; pappi albidi setis exterioribus filiformibus quam interiores 6 —8-plo brevioribus.

Vernonia notata Lessing Linnaea 1829 p.256, 1831 p. 631; DG. Prodr. V. 19. Carphobolus notatus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 420. FRUTEX ramosissimus subscandens, RAMIS gracilibus elongatis flexuosis angulatis sulcatis tenuiter albido-incanis. PETIOLI 3—G lin. longi. FOLIA pro genere macilenta et angusta, infra medium rarius ultra 1 poll. lata, ad 4—5 poll. longa, e medio ad apicem sensim angustata et saepe acuminata, basi cuneata inaequalia. CORYMBI 9—10 lin. lati, pedunculis albido-pubentibus. INVOLUCRUM ut in P. leprosa et cinerea. ACHAENIA l½ lin. longa. PAPCUS 2½ lin. longus. A P. leprosa praesertim differt foliis angustioribus et in facie inferiore minus albido-incanis. Vix tamen non ejus varietas.

Habitat in prov. Minas Geraës prope Caldas: Regnell II. 144; prov. S. Paulo in sylvis prope Santos: tlurehell 3047, et in vicinitate urbis S. Paulo: Burchell 4131; loco Brasiliae merid. non addicto : Sello.

18. PIPTOCARPHA CINEREA BAKER: foliis oblongis acutis subintegris subcoriaceis, supra obscure viridibus venis immersis, subtus dense albido- v. incano-tomentosis venulis exsculptis; capitulis tritioris 20—40 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; involucri cylindrico-campanulati grisei subglabri squamis interioribus persistentibus; achaeniis glabris griseis pappo duplo brevioribus; pappi albidi setis exterioribus quam interiores 8—10-plo brevioribus. Carphobolus cinereus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 419. ramosissimus subscandens, RAMIS elongatis flexuosis albidopubentibus valde angulatis et sulcatis. PETIOLI incani, 6 —10 lin. longi. FOLIA modice crassa, 5—5½ poll. longa, ad medium 18—24 lin. lata, plana, e medio ad apicem acutum et basin inaequalem sensim angustata, tomento faciei inferioris sublaxo. CORYMBI 1 poll. lati, superiores contigui. INVOLUCBUM 3 lin. longum, squamis subobtusis, interioribus ligulatis, exterioribus ovatis ¾ lin. latis. COROLLA 3 — 3½ lin. longa. ACHAENIA angulata, 1½ lin. longa. PAPPUS 2½—3 lin. longus, setis distincte ciliatis.

130

19. PIPTOCARPHA SELLOWII BAKER: foliis ovato-oblongis acutis denticulatis rigide subcoriaceis, supra lucidulis, subtus tenuiter albido-pubentibus reticulato - venulosis; capitulis tritioris ad axillas foliorum 20-40 in corymbos congestos dispositis; involucro magno cylindrico-campanulato griseo subglabro, squamis pauciserialibus, interioribus caducis; achaeniis pallidis glabris, pappo sesqui brevioribus; pappi albidi setis exterioribus filiformibus quam interiores 10—12-plo brevioribus. Vernonia ramijlora Lessing Linnaea 1829 p. 255, 1831 p. 631; DG. Prodr. V. 19, sed non Conyza ramijlora Spreng. quae est Piptocarpha ramijlora nob. Carpliobolus Sellowii Schultz-Bip. PollicMa 1863 p. 241. FRUTEX ramosissimus subscandens, RAMIS elongatis flexuosis paulIulum angulatis valde sulcatis albido-pubeutibus. PETIOLI G—9 lin. longi. FOLIA modice crassa, 5 — 6 poll. longa, 24—30 lin. lata, e medio ad apicem sensim angustata, basi rotundata, supra siccitate grisea venulis subimmersis, tomento albido faciei inferioris tenui sed conspicuo et persistente. CORYMBI (pappo computato) 14 — 15 lin. lati, saepe contigui. INVOLUCRUM 4½ lin. longum, squamis interioribus caducis naviculariligulatis reliquas multo superantibus, exterioribus brevibus ovatis ¾ Uniatis, extimis perparvis dorso pubentibus. ACHAENIA 2 lin. longa. COROLLA purpurascens 3 lin. longa. PAPPUS albidus, ultra 3 lin. longus, setis distincte ciliatis.

Habitat in prov. S. Paulo ad Villa de Ytu et prope urbem Sorocaba: Sello 786, 080; S. Catharina : Herb. Reg. Kew., sine, nomine inventoris.

20. PIPTOCARPHA SENESCENS BAKER: foliis oblongis subacutis denticulatis subcoriaceis, supra lucidulis, subtus tenuissime albido-pubentibus, venulis utrinque subtiliter exsculptis; capitulis 5—6-floris 20—30 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; involucri grisei anguste turbinati squamis multiseriatis subobtusis, interioribus caducis; achaeniis pallidis glabris pappo subduplo brevioribus; pappi saturate grisei setis exterioribus perparvis quam interiores 10—12-plo brevioribus. RAMULI graciles grisei subteretes, juniores subtiliter multisulcati vix incani. FOLIA pro genere flexuosa, distincte denticulata, 5 — 6 poll. longa, ad medium 2½—3 poll. lata, basi inaequalia et rotundata, supra siccitate grisea. CORYMBI (pappo computato) 12—15 lin. lati, ob brevitatem internodiorum saepe contigui. INVOLUCRUM 3½— 4 lin. longum, squamis interioribus ligulato-navicularibus 3½ lin. longis, ½ lin. latis, interioribus lanceolatis ¾ lin. latis. ACHAENIA flavescenti-grisea, vix ultra 1 ½ lin. longa. PAPPUS 3 lin. longus, obscurior quam in speciebus omnibus reliquis, setis tenuissimis flexuosis.

FRUTEX

Prov. Minas Geraes: Claussen 271 ; e. gr. prope Caldas: Regnell 11. 151 ; in sylvis prope Conceiçâo : Gardner 4755. OBS. Ad P. cineream arcte accedit P. SPRUCEI Baker n. sp., frutex volubilis, ramis longis pendulis (Spruce) pallide brunneo-pubentibus valde angulatis et sulcatis; foliis ovato-oblongis integris acutis 4—5 poll. longis, 2—2½ poll. latis, rigide subcoriaceis, supra obscure viridibus, subtus tenuiter persistenter albido-pubentibus; capitulis 3-floris 12—30 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; receptaculo cylindrico; involucri grisei 2 lin. longi squamis interioribus caducissimis; achaeniis griseis glabris 1½ lin. longis; pappi albidi 2½ lin. longi setis exterioribus quam interiores 6—8-plo brevioribus. — Peruvia orientalis prope

urbem Tarapoto: Spruce. 4303; Columbia ad Tovar: Fendler 1057.

Habitat in prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Patricio da Silva Manso n. 50 (v. in Herb. Mart.).

21. PIPTOCARPHA LUNDIANA BAKER: foliis maguis oblongis subobtusis subintegris rigide subcoriaceis, supra glabris, subtus tenuiter pallide brunneo-tomentosis, utrinque subtiliter reticulato-venulosis; capitulis 5—6-floris, 20—50 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; involucri grisei turbinati squamis multiseriatis glabris, interioribus caducissimis; achaeniis pallidis glabris pappo sesqui brevioribus; pappi albidi setis exterioribus filiformibus quam interiores 6—10-plo brevioribus. Tabula nostra XXIX.

Vernonia Lundiana Lessing Linnaea 1831 p. 631; DC. Prodr. V. 20. Vernonia Blanchetiana DC. Prodr. V. 20. Vernonia Luschnathiana Walp. Linnaea 1840 p. 312, Repert. II. 539.


131

COMPOSITAE : PIPTOCARPHA—OLIGANTHES.

Vanillosma bicolor Mart. in Herb. Flor. Bras. 852. Carphobolus.Lundianus Schultz-Bip. Pollicliia 1863 p. 421. Carphobolus Blanchetianus Schultz- Bip. Pollicliia 1863 p. 423. ARBOR magna vel FRUTEX ramis propendentibus (Martius), flexuosis angulatis multisulcatis persistenter cinereo-tomentosis. PETIOLI 6—15 lin. longi. FOLIA 4—8 poll. longa, 2—3 poll. lata, plana, supra lucidula siccitate grisea, basi leviter rotundata. CORYMBI (pappo computato) 15—18 lin. lati, 1 poll. vel ultra alti, pedunculis cinereo - incanis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis regulariter imbricatis obtusis vel subobtusis, interioribus ligulatis ½ latis, exterioribus ovatis ¾ lin. latis. COROLLA pallida 3 lin. longa. ACHAENIA angulata 2 lin. longa. PAPPUS albidus 3 lin. longus.

Habitat in prov. Bahia ad Campus Novos: Princ. Neuwied ; ad Ilheos: Luschnath , Mart. Herb. Fl. liras. 852 ; prov. Hio de Janeiro in sylvis montium Serra dos Orgâos, Serra d’Estrella etc. frequens: Martius, Langsdorff, Riedel, Polit 590, Sello etc.; ad Serra do Mar prope Novo Friburyo: Lund.

22. PIPTOCARPHA VENULOSA BAKER: foliis oblongooblanceolatis integris obtusis basi subcuneatis rigide coriaceis, utrinque valde exsculpto-venulosis, supra lucidis, subtus opacis inconspicue tenuiter pallide brunneo-pubentibus; capitulis 6—7floris 20—40 ad axillas foliorum in corymbos congestos dispositis; involucri grisei turbinati squamis multiserialibus, interioribus caducis; achaeniis glabris pallidis; pappi albidi setis exterioribus filiformibus quam interiores 8—10-plo brevioribus. „Alte scandens, 50-pedalis“ (Martius), RAMIS flexuosis maturis subteretibus, junioribus subtiliter multisulcatis obscure pallide brunneo-pubentibus. PETIOLI 18—15 lin. longi. FOLIA pro genere crassa, majora 6 — 7 poll. longa, supra medium 2—2½ poll. lata, plana, apice rotundata, e medio ad basin subcuneatam inaequalem sensim attenuata, venulis permultis faciei superioris sicut in P. pyrifolia pulcherrime exsculptis. CORYMBI (pappo computato) 12—15 lin. lati, ob brevitatem internodiorum contigui. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis magnis, interioribus oblanlatis, exterioribus ovatis 1 lin. latis. COROLLA 3 lin. ceolatis ¾ longa. Achaenia perfecte matura nondum vidi. PAPPUS 3 lin. longus, setis flexuosis distincte ciliatis.

Habitat in prov. Bahia in sylvis prope Ilheos : Luschnath.

132

3. PIPTOCARPHA TERETICAULIS Baker (=.Carphobolus tereticaulis Schultz-llip. loc. cit. ; Vernonia tereticaulis DC. Prodr. loc. cit.). — Guayaquil: Haenke ; Columbia: Karsten. 3. PIPTOCARPHA CHONTALENSIS Baker n. sp., ramis cinereo-pubentibus; foliis oblongis acutis integris, 5 — 6½ poll. longis, 2½ — 3 poll. latis, rigide subcoriaceis, supra lucidulis siccitate griseis, infra tenuiter persistenter pallide brunneo-pubentibus, utrinque reticulato-venulosis; capitulis 6-floris ad axillas foliorum 30 — 60 in paniculas corymbosas 1 poll. longas 1½—2 poll. latas dispositis; involucri campanulati glabri 3 lin. longi squamis pauciserialibus griseo-viridibus ovatis acutis vel subacutis, interioribus caducis; achaeniis glabris pallide griseis 1¼ lin. longis; pappi albidi 2½ lin. longi squamis exterioribus filiformibus quam interiores 8—10-plo brevioribus. — Nicaragua in ditione Chontales: Ralph Tate

162, 163, Seemann 110.

23. PIPTOCARPHA TRIFLORA BENNETT: foliis ovatis acutis integris rigide subcoriaceis, supra lucidulis, subtus persistenter albido-pubentibus reticulato-venulosis; capitulis trifloris in paniculam terminalem thyrsoideam amplam dispositis, ramis inferioribus basi foliatis; involucri anguste ovoidei squamis interioribus lanceolatis glabris multis caducissimis; achaeniis glabris pappo paulo brevioribus; pappi albidi setis exterioribus filiformibus quam interiores 8—10-plo brevioribus. Eupatorium triflorum Aublet Guian. IT. 795. t. 314; Lam. Encycl. II. 404; Willd. Sp. Piant. III. 1749; DC. Prodr. V. 152. Piptocarpha triflora Bennett in Ilerb. Mus. Brit. FRUTEX subscandens, RAMIS flexuosis teretibus tenuiter cinereopubentibus. PETIOLI 4 — 6 lin. longi, griseo-incani. FOLIA modice crassa, 4—5 poll. longa, 34—37 lin. lata, interdum acuminata, basi rotundata, venis faciei superioris leviter canaliculatis, tomento faciei inferioris albido persistente, margine plana. PANICULAE 6—13 poll. longae, ramis ascendentibus albido-pubentibus, superioribus multis basi aphyllis, ramulis ultimis umbellatis dense glomeratis. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, squamis interioribus lanceolatis 3 lin. longis dorso convexis, exterioribus persistentibus ovatis perparvis dorso plus minus albido-pubentibus. ACHAENIA 1½—8 lin. longa. COROLLA albida, pappum subaequans. PAPPUS albidus, 2—2½ lin. longus, setis distincte ciliatis.

Habitat in Guiana gallica: Aublet (exemplum originale in Herb. Mus. Brit. vidi), Martin, Sagot 342; in Guiana batava: Hostmann 126, Wullschlaegel; et in Guiana britannica: Parker.

Ad Corymbosas 5—8-floras pertinent species sequentes extra-

brasilienses:

OBS. PIPTOCARPHA CRUEGKRI Baker (= Monanthemum Crugeri Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 354) cum P. triflora habitu, foliis et pa-

1. PIPTOCARPHA POEPPIGIANA Baker (= Carphobolus Poeppigianus Schultz-llip. Pollicliia 1863 p. 422; Vernonia Poeppigiana DC. Prodr. V. 20.1. — Peruvia subandina: Poeppiy 1425.

nicula exacte congruit, sed differt capitulis 1—3-floris, achaeniis 3 lin. longis pappum aequantibus, pappi setis exterioribus brevibus perpaucis vel subnullis. — In insula Trinitatis: Criiger, Prestoe.

OBS.

TRIBUS IV.

STILPNOPAPPEAE. — Characterem cf. supra p. 5.

XI. OLIGANTHES

CASS.

OLIGANTHES Cassini Bull. Jan. 1817 p. 10, April. 1818 p. 58, Dict. XXXV. 18, LVII. 340; Schultz-Bip. Linnaea XX. 501 (extens.), XXX. 166, Pollicliia 1863 p. 337; Benth. et Hook. fil. Gen. Plant. 111. 233. — POLLALESTA II.B.K. NOV. Gen. IV. 46. t. 321. — DIALESTA II.B.K. l. c. IV. 45. t. 320; Cassini Dict. L VII. 342; DC. Prodr. V. 76. — Vernoniae § Triantheae sp. DC. Prodr. V. 23.

ACHAENIA cylindrica glabra vel pilosiuscula. PAPPUS baserialis, paleis paucis caducis. CAPITULA parva trifiora. INVOLUCRUM angustum, squamis omnibus siccis muticis.

CAPITULA homogama, in speciebus nostris normaliter 3-flora. INVOLUCRUM cylindraceum, squamis arcte imbricatis. RECEPTACULUM planum nudum. COROLLA aequalis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusiusculis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA 10-costata, saepe angulata, apice truncata, pappo in speciebus nostris biseriali, paleis utriusque seriei 4—6 valde caducis, exterioribus multo brevioribus. FRUTICES, FOLIIS alternis integris vel raro dentatis, subtus incanis, CAPITULIS copiosis corymboso-pamculatis, sessilibus vel pedicellatis.


COMPOSITAE: OLIGANTHES—STILPNOPAPPUS.

133

Genus parvum per Americam tropicam late diffusum. Species 1 Amazonica et 1 Guianensis.

XII. STILPNOPAPPUS

134 MART.

Mart. in DC. Prodr. V. 75; Endl. Gen. n. 2218 ; Benth,. et IIooJc. fil. Gen. Piant. II. 232. — STROPHOPAPPUS DC. Prodr. V. 75; Endlich. Gen. n. 2216. — XIPHOCHAETA Poepp. et Endl. Nov. Gen. III 44. t. 250. STILPNOPAPPUS

OBS. Cum hoc genere Oliganthe cl. SCHULTZ-BIP. et BENTHAM l. c. conjungunt Adenocyclum Lessing (Linnaea IV. 337, DC. Prodr. V. 10.), capitulis unifloris, pappo abortivo donatum, et Odontolomam H.B.K. (Nov. Gen. IV. 43. t. 319, DC. Prodr. V. 11.), capitulis unifloris, pappo copulato insignem.

1. OLIGANTHES SCIIOMBURGKII SCHULTZ - BIP. ramis griseo-pubescentibus; foliis subcoriaceis petiolatis oblongo-lanceolatis subintegris acuminatis, supra glabris viridibus, subtus albidopubentibus; capitulis tritioris distincte pedicellatis copiose corymboso - paniculatis; involucri squamis multiseriatis obtusis; pappi paleis interioribus elongatis exteriores perparvas multoties excedentibus.

Oliganthes Schomburgkii Schultz-Bip. Linnaea XX. 504. FRUTEX arborescens erectus copiose ramosus. PETIOLI ad 1 poll. longi. FOLIA modice coriacea, margine minute undulata, basi subcuneata, supra demum rugulosa, subtus reticulato -venulosa , inferiora 5—6 poll. longa, medio 2—2½ poll. lata. CORYMBI ad 6—8 poll. latitud. attingentes; rami angulati sulcati, primarii ascendentes basi foliis reductis bracteatis; pedicelli 1 — 1½ lin. longi. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, cylindricum, squamis pallidis scariosis gradatim brevioribus dorso tenuiter pubentibus. COROLLA albida 2 lin. longa glandulosa. ACHAENIA pilosiuscula, paleis pappi interioribus 2 lin. longis, exterioribus perparvis 10—12-plo brevioribus.

Habitat in Guiana britannica prope Roraima : Rich. Schomburgk. OBS. Oliganthes discolor Schultz-Bip. Linnaea XX. 502. ( Diale sta discolor H.B.K. Nov. Gen. IV. 45, DC. Prodr. V. 76.) cum O. Schomburgkii habitu, foliis, inflorescentia et involucro perfecte congruit, sed facile distinguitur capitulis bifloris et pappi paleis interioribus elongatis solum 2—4, caeleris minimis. Haec species copiose occurrit (testibus Poepp. et Endl. Nov. Gen. II. 42) in sylvis provinciae Peruvianae May nas, imprimis pratorum magis apertorum et aridiorum (Savannarum margines cingentibus, sed intra limites Florae nostrae nondum observata est. Exemplum originale a b. POEPPIGIO lectum vidi in Herb. Reg. Berol.

ACHAENIA turbinata dense villosa. PAPPUS persistens, paleis distincte biseriatis inaequalibus. CAPITULA mediocria vel parva, multiflora v. raro 6—8-flora. INVOLUCRI squamae muticae, exteriores plerumque foliaceae. CAPITULA homogama, 6 — 50-flora. INVOLUCRUM campanulatum vel turbinatum, squamis imbricatis plerumque pauciseriatis, interioribus siccis, exterioribus paucis vel copiosis foliaceis dorso pubentibus quam reliquae brevioribus vel raro longioribus. RECEPTACULUM planum alveolatum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis brevibus obtusis. STYLUS basi brevissime dilatatus vel annulo epigyno cinctus, ramis subulatis hirtellis. ACHAENIA 10-costata, truncata, paleis seriei interioris saepissime 12 — 30 linearibus, seriei exterioris 2—3-plo brevioribus acutis vel obtusis. HERBAE annuae vel perennes vel SUFFRUTICES, FOLIIS sessilibus vel breviter petiolatis saepissime integris, subtus dense persistenter pubentibus, CAPITULIS spicatis vel racemosis vel corymbosis, sessilibus vel raro pedunculatis, segregatis vel irregulariter confertis.

Genus in Brasilia et Guiana endemicum.

CLAVIS SPECIERUM. §. 1. EUSTILPNOPAPPUS. Herbae capitulis 30—.50-floris terminalibus et axillaribus, sessilibus vel pedunculatis, foliis subtus albidopubentibus.

2. OLIGANTHES SPRUCEANA BENTH. ramis dense griseopubentibus; foliis breviter petiolatis oblanceolatis obtusis integris coriaceis, supra glabris viridibus, subtus dense incano-pubentibus; capitulis tritioris subsessilibus corymboso-paniculatis ; involucri squamis pauciseriatis, interioribus acutis; pappi paleis interioribus elongatis exteriores lineares 4—5-plo excedentibus.

Oliganthes Spruceana Benth. in Benth. et IIooJc. fil. Gen. Plant. II. 233. 8-pedalis copiose ramosus, RAXIIS gracilibus ascendentibus angulatis, dense et persistenter albido- vel pallide brunneo-pubentibus. FOLIA rigide coriacea, plana, subtus dense et persistenter incana, basi in petiolum brevem cuneatim angustata, majora 2—2½ poll. longa, medio 6—7 lin. lata. CORYMBI 1½—2 poll. lati; rami primarii ascendentes angulati, dense pallide brunneo-pubentes, basi foliis reductis bracteati. INVOLUCRUM 2 lin. longum, demum cylindrico-turbinatum, squamis exterioribus parvis obtusis dorso incanis, intimis acutis. ACHAKNIA 1 lin. longa grisea glabra. PAPPUS 1½ lin. longus, paleis interioribus 5 — 6. FRUTEX

Habitat prov. do Alto Amazonas, in rupibus secus fluv. Atabapo prope Maypures : Spruce 3705. Compos. I.

a. Capitula omnia longe pedunculata. Pappi squamae interiores circiter 20 . Pappi squamae interiores circiter 10 . b. Capitula lateralia sessilia vel subsessilia.

1. 2.

ST. TRICHOSPIROIDES. ST. PROCUMBENS.

α. Caules usque ad apicem foliati. Herba annua, pappi squamis interioribus exteriores 3. ST. PRATENSIS. 3—4-plo superantibus ... Herba perennis, pappi squamis interioribus exteriores 4. ST. SUFFRUTICOSUS. 6 —8-plo superantibus ...

(5. Caules in dimidio superiore nudi . .

5.

ST. TOMENTOSUS.

γ. Herba acaulis

6.

ST. SCAPOSUS.

§. 2. XIPHOCHAETA. Herba capitulis cc. 30-floris axillaribus sessilibus, foliis utrinque viridibus glabrescentibus 7. ST. VIRIDIS. §. 3. STROPHOPAPPUS. Frutices capitulis saepissime 6 —12floris, foliis coriaceis subtus incano-pubentibus. a. Capitula magna (8—9 lin. longa). Capitula circiter 40-flora Capitula 6—7-flora b. Capitula mediocria (3—5 lin. longa). α. Pappus nitide argenteus.

18

8. 9.

ST. FERRUGINEUS. ST. SPECIOSUS.


COMPOSITAE: STILPNOPAPPUS.

135

* Pappi setae interiores exteriores 1½ — 2-plo superantes. Folia distantia oblanceolata obtusa 10. ST. GLOMERATUS. Folia modice conferta oblonga subacuta 11. ST. REGNELLII. Folia ligulata bullata basi rotundata 12. ST. POHLII. ** Pappi setae interiores exteriores subtriplo superantes. Capitula 7—8-flora .... 13. ST. VILLOSUS. ... 14. ST. BICOLOR. Capitula 11 —12-flora 15. ST. EMARGINATUS. β. Pappus stramineus §. 1.

EUSTILPNOPAPPUS.

1. STILPNOPAPPUS TRICHOSPIROIDES MART. herbaceus l½—2-pedalis, caulibus foliosis copiose ramosis tenuiter griseopubescentibus; foliis sessilibus oblongo-spathulatis subacutis membranaceis, supra viridibus glabrescentibus, subtus albido-pubentibus; capitulis 40—50-floris paucis sparsis, lateralibus pedunculatis; involucri squamis exterioribus multis foliaceis linearibus, interioribus scariosis lanceolatis acutis; pappi setis interioribus circiter 20 vix applanatis exteriores lanceolatas 3 — 4-plo excedentibus. Stilpnopappus trichospiroides Mart. in DC. Prodr. V. 76; Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 229. HERBA annua (vel perennis?) erecta copiose divaricatim ramosa, gracilibus flexuosis erecto - patentibus griseis vel brunneis, junioribus tenuiter griseo-pubescentibus, adultis glabrescentibus. FOLIA sparsa, inferiora 2—3 poll. longa, medio 12—15 lin. lata, infra medium cito spathulatim angustata, superiora breviora minus spathulata, omnia distincte penninervia. PEDUNCULI ascendentes, inferiores 2—3 poll. longi, ex axillis foliorum 12—18 lin. longorum exeuntes. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, squamis exterioribus plerisque subaequalibus flores subaequantibus sed interdum 1—2 majoribus oblongis flores superantibus; squamae interiores scariosae ab exterioribus ascendentibus foliaceis dorso albidopubentibus margine conspicue ciliatis omnino accultae. COROLLA 4—4½ lin. longa, glabra, saturate purpurea. ACHAENIA 1 lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, squamis seriei utriusque firmis subrigidis. RAMIS

3. STILPNOPAPPUS PRATENSIS MART. herbaceus annuus ramosus, ramis ascendentibus tenuiter griseo-pubescentibus; foliis supra viridibus glabrescentibus, subtus albido-incanis, inferioribus oblanceolatis breviter petiolatis undulato - dentatis, superioribus linearibus sessilibus; capitulis 20—30-floris secus apices ramorum saepissime elongatorum subscorpioideis, lateralibus subsessilibus; involucri squamis exterioribus paucis foliaceis linearibus inaequalibus, interioribus multis siccis lanceolatis acutis; pappi squamis interioribus 10 setaceo -linearibus exteriores oblongas 3—4-plo superantibus.

Tabula nostra XXX.

Stilpnopappus pratensis Mart. in DC. Prodr. V. 76. Stilpnopappus dentatus Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 229; Walp. Eep. VI. 98. Stilpnopappus tomentosus Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 230. (nomen), non Mart. Stilpnopappus agrestris Gardn. Mss. HERBA erecta 1½— 2-pedalis, ramis copiosis griseis ascendentibus deorsum saepe glabrescentibus. FOLIA modice crassa, inferiora 2—3 poll. longa, supra medium 4 — 9 lin. lata, obtusa vel subacuta, in petiolum brevem sensim angustata, venis erecto-patentibus faciei inferioris distincte obviis; superiora sensim angustiora, crassiora, ascendentia, 2—3 lin. lata. RAMI floriferi subsimplices ad 3 — 4 poll. longitudine attingentes; CAPITULA 2—6, lateralia sessilia vel breviter pedunculata, foliis reductis linearibus bracteata. INVOLUCRUM campanulatum 3 lin. longum, squamis exterioribus 3 — 6 prorsus vel apice foliaceis dorso incanis, interioribus siccis lanceolatis acutis dorso et apice griseo-sericeis. COROLLA purpurea glabra 3 lin. longa. ACHAENIA turbinata 1 lin. longa, dense albido - sericea. PAPPUS nitide argenteus 2 lin. longus, squamis utriusque seriei modice rigidis.

Habitat prov. Pernambuco et Piauhy in campis apricis frequens ; Martius; prov. Piauhy in campis siccis prope Oeiras: Gardner 2207; prov. Ceara in campis apricis ad urbem Ico : Gardner 1721.

Var. β. Inter Vernoniam et Stilpnopappum ob paleas pappi interiores vix applanatas species dubia.

136

FOLIA

CROTONIFOLIA

Mart. in DC. Prodr. loc. cit.

angustiora, omnia linearia integra medio 1—2 lin. lata.

Habitat prov. Piauky in sylvaticis arenosis prope urbem Oeiras : Gardner 2205; prov. Bahia in Serra do Rio de Contas : Martius.

Prov. Hahia in cultis apricis: Martius; prov. Piauhy in glareosis apricis prope fluv. Hio Caminde : Gardner 2206.

2. STILPNOPAPPUS PROCUMBENS GARDN. herbaceus subpedalis, caulibus procumbentibus copiose ramosis tenuiter albidopuberulis; foliis sessilibus lanceolatis vel linearibus membranaceis, supra obscure viridibus inconspicue griseo-pubescentibus, subtus albido-tomentosis ; capitulis 40—50-floris paucis, axillaribus longe pedunculatis; involucri squamis exterioribus multis foliaceis linearibus inaequalibus; pappi setis interioribus cc. 10 linearibus rigidis exteriores oblongas 4-plo superantibus.

4. STILPNOPAPPUS SUFFRUTICOSUS GARDN. herbaceus perennis suberectus, ramis multis elongatis gracilibus tenuiter griseo-pubescentibus; foliis sessilibus subcoriaceis lineari-lanceolatis, supra obscure viridibus scabris glabrescentibus, subtus albido-pubentibus; capitulis 40-floris paucis sparsis, lateralibus plerisque sessilibus; involucri squamis exterioribus paucis foliaceis parvis linearibus inaequalibus, interioribus multis siccis scariosis ligulato - lanceolatis subobtusis; pappi squamis interioribus 15 lineari-filiformibus exteriores oblongas 6—8-plo excedentibus.

Stilpnopappus procumbens Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 229 ; Walp. Rep. VI. 98.

Stilpnopappus suffruticosus Gardn. in HooJc. Lond. Journ. V. 228; Walp. Eep. VI. 98.

HERBA annua modice robusta, CAULIBUS caespitosis diffusis parce ramosis vetustate glabrescentibus. FOI.IA inferiora lanceolata, 2 — 2½ poll. longa, medio 4—6 lin. lata, acuta, interdum obscure repando - crenulata, modice crassa, haud rigida, infra medium ad basin angustam sensim angustata; superiora linearia, 12—15 lin. longa, 2 — 3 lin. lata. CAPITULA sparsa terminalia et lateralia, haec pedunculis ascendentibus gracilibus 2—3 poll. longis instructa. INVOLUCRUM externum e bracteis foliaceis 6—8 dorso pubentibus, longioribus 6—9 lin. attingentibus constans; internum 3 — 3½ lin. longum e squamis siccis lanceolatis occultis sursum leviter albido-sericeis conflatum. COROLLA glabra, saturate purpurea, 3 lin. longa. ACHAENIA turbinata, dense villosa, 1 lin. longa. PA PPUS nitide argenteus, 2 lin. longus, squamis interioribus ciliatis, exterioribus imbricatis.

HERBA perennis 1½—2-pedalis, CAULIBUS teretibus deorsum suffruticosis glabrescentibus. FOI.IA inferiora 3—4 poll. longa, medio 3 — 4 lin. lata, superiora linearia 1½—2 poll. longa, omnia sessilia, acuta, basi angustata, marginibus anguste revoluta. HAMI elongati 1—3-flori. CAPITULA interdum solitaria terminalia, lateralia raro pedunculis brevibus erecto-patentibus instructa. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, squamis exterioribus foliaceis anguste linearibus dorso puberulis valde inaequalibus raro flores excedentibus, interioribus dorso et margine pubescentibus 1 lin. latis apice brunneo-tinctis subdeltoideis. COROLLA glabra, 3 lin. longa, roseo-purpurea. ACHAENIA turbinata, 1 lin. longa, dense albido - villosa. PAPPUS 2½ lin. longus, nitide argenteus.

Habitat in prov. Piauhy, locis siccis arenosis prope Lagoa Comprida: Gardner 2203.

Habitat prov. Piauhy in pascuis montosis siccis prope Oeiras: Gardner 2204.


COMPOSITAE: STILPNOPAPPUS.

137

5.STILPNOPAPPUS TOMENTOSUS MART. herbaceus subpedalis, caulibus subsimplicibus erectis adpresse albido-lanosis superne aphyllis; foliis confertis linearibus subcoriaceis, supra tenuiter, subtus dense albido-pubentibus1, capitulis paucis circiter 40-floris, lateralibus sessilibus vel pedunculatis; involucri squamis omnibus parvis lanccolatis, exterioribus subfoliaceis; pappi argentei squamis rigidis, interioribus 8—9 linearibus exteriores lanceolatas 2—3-plo excedentibus. Stilpnopappus tomentosus Mart. in DC. Prodr. V. 76, non Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 230.

138

cuneatim angustata; superiora angustiora, sed suprema circiter 1 poll, adhuc longa. CAPITULA copiosa, omnia axillaria sessilia, solitaria vel 2 raro 3 glomerata. INVOLUCRUM hemisphaericum, 2 lin. longum, 3—3½ lin. latum, squamis multis siccis glabris viridibus margine griseis apice rigide cuspidatis. ACHAENIA cylindrica, grisea, 1 lin. longa, tenuiter pubescentia. PAPPUS stramineus, vix 1 lin. longus, paleis rigidis persistentibus erectopatentibus. COROLLA glabra, pallide violacea (Spruce), 1 lin. longa.

Habitat prov. do Alto Amazonas ad ripas fluminis Teffé: Poeppig 2811; prov. Para ad cataractas fluv. Aripecuru : Spruce 554. Etiam in Guiana britannica; Rich. Schomburgk. §. 3.

annua erecta ½ — 1-pedalis, CAULIBUS solitariis vel caespitosis, dimidio inferiore dense foliatis, dimidio superiore aphyllis, undique pube lanosa adpressa plus minus dense vestita. FOLIA sessilia ascendentia crassa, uninervia, anguste linearia, integra, acuta, majora 2—3 poll, longa, 2—3 lin. lata, saepe verticaliter complicata, basi angustata. PEDUNCULI interdum nulli, interdum breves vel elongati, basi folio lineari bracteati. INVOLUCRUM hemisphaericum, 3—3½ lin. longum, squamis exterioribus subfoliaceis dorso albido-pubentibus, saepissime quam reliquae siccae dorso et margine dense albo-sericeae distincte brevioribus. ACHAENIA turbinata, 1 lin. longa, pilis albidis firmis ascendentibus dense vestita. COROLLA glabra, saturate purpurea, 3 lin. longa. PAPPUS nitide argenteus, 3 lin. longus, paleis utriusque seriei pulcherrime plumoso-ciliatis. HERBA

Habitat prov. Bahia in aridis prope Caitété: Martius.

STROPHOPAPPUS.

8. STILPNOPAPPUS FERRUGINEUS BAKER: fruticosus, ramis tenuiter griseo-tomentosis ; foliis coriaceis supra glabris viscosis, subtus ferrugineo-tomentosis, sessilibus ovatis obtusis integris basi cordatis; capitulis magnis 30—40-floris sessilibus, basi foliaceo-bracteatis; involucri squamis exterioribus multis foliaceis lanceolatis incanis interiores siccas occultantibus; pappi straminei setis conformibus, interioribus circiter 30 quam exteriores sesqui longioribus.

Tabula nostra XXXI.

Lasiocarphus ferrugineus Pohl Mss. 2—3-pedalis, RAMIS strictis crassis tenuiter griseo-tomentosis, FOLIA supra siccitate grisea, pulcherrime reticulato-venulosa, omnia sessilia integra obtusa subtus persistenter tomentosa, inferiora ad 2½—3 poll, longa, 15 —18 lin. lata. CAPITULA pauca corymbosa sessilia, inter folia subocculta. INVOLUCRUM turbinatum, 8 — 9 lin. longum , squamis exterioribus lanceolatis obtusis, dorso ferrugineo-incanis, pappum subaequantibus vel excedentibus, interiores scariosas prorsus occultantibus. ACHAENIA turbinata, 1½ lin. longa et lata, dense griseo-villosa. PAPPUS circiter 1 lin. longus, setis utriusque seriei cc. 30 denticulatis modice firmis. COROLLA glabra 5 lin. longa. FRUTEX

6. STILPNOPAPPUS SCAPOSUS DC. herbaceus, acaulis, vix pedalis; foliis dense rosulatis anguste linearibus uninerviis rigide coriaceis, supra glauco-viridibus glabrescentibus, subtus albido-incanis; capitulis circiter 30-floris solitariis vel perpaucis, lateralibus sessilibus; involucri squamis omnibus siccis lanceolatis acutis; pappi squamis interioribus 14—15 rigidis linearibus quam exteriores oblongas 2—3-plo longioribus. Stilpnopappus scaposus DC. Prodr. V. 76. HERBA perennis, scapis flexuosis firmis, lateralibus ascendentibus gracilibus deorsum glabrescentibus sursum tenuiter adpresse griseo-pubescentibus. FOLIA in rosulas basales numerosas conferta, firma, subpatula, secus costam distincte sulcata, 6 — 9 lin. longa, 1 lin. lata, subobtusa, marginibus subparallelis. BRACTEAE parvae, lineares. INVOLUCRUM 2 lin. longum, late turbinatum, squamis siccis lanceolatis subobtusis griseis tenuiter griseo-pubescentibus, exterioribus gradatim brevioribus. ACHAENIA 1 lin. longa dense albido-villosa. PAPPUS argenteus, nitidus, 1½ lin. longus, paleis interioribus rigidis ciliatis, exterioribus magis membranaceis imbricatis.

Habitat prov. Bahia in siccis prope Ilheos : Blanchet 1687, 1874. §. 2.

XIPHOCHAETA.

STILPNOPAPPUS VIRIDIS BENTH. herbaceus, annuus, subpedalis, caulibus foliosis copiose ramosis subglabris; foliis membranaceis breviter petiolatis lanceolatis basi cuneatis utrinque viridibus glabris; capitulis 30-floris ad axillas foliorum multorum 1—3 sessilibus; involucri squamis omnibus siccis lanceolatis acutis; pappi setis utriusque seriei linearibus rigidis, interioribus 6—7 quam exteriores 3—4-plo longioribus. 7.

Stilpnopappus viridis Benth. in Spruce Pl. Paraens. Exsicc. n. 554. Xiphochaeta aquatica Poeppig et Endlich. Nov. Gen. III. 44. t. 250. HERBA suberecta subglabra copiose dichotome ramosa, ramis gracilibus flexuosis, habitu exacte Sparganophori. FOLIA inferiora 15 —18 lin. longa, medio 6 — 9 lin. lata, integra, acuta, basi in petiolum brevem

A reliquis speciebus sectionis Strophopappi insigniter differt floribus in capitulo multo numerosioribus.

Habitat prov. Goyaz inter Caretao et Crixas: Polii; inter Rio Preto et Lages: Burchell 7796.

9. STILPNOPAPPUS SPECIOSUS BAKER : fruticosus, ramis albido-tomentosis; foliis coriaceis supra glabris viscosis, subtus persistenter albido- vel pallide ferrugineo-tomentosis, oblongis integris obtusis basi rotundatis v. subcordatis, inferioribus brevissime petiolatis; capitulis magnis 5—7-floris corymboso - paniculatis sessilibus, plerisque basi foliaceo-bracteatis, supremis confertis; involucri squamis plerisque siccis, interioribus linearibus acuminatis quam exteriores paucas foliaceas incanas multo longioribus; pappi straminei vel albidi squamis interioribus exteriores conformes 2—3-plo excedentibus. Tabula nostra XXXII.

Vernonia speciosa Lessing Linnaea 1829 p. 290, 1831 p. 672; DC. Prodr. V. 57. Stilpnopappus patulus Mart. Herb. Fl. Bros. n. 691. Stilpnopappus rufulus Mart. Mss. in Herb. proprio. FRUTEX 2—3-pedalis vel altior, RAMIS crebris plus minus dense tomento albido vestitis, veteribus subteretibus, ultimis subpatentibus. FOLIA siccitate supra grisea, reticulato-venulosa, subtus tomento albido vel pallide ferrugineo conferto plus minus dense vestita, marginibus nullo modo revolutis, inferiora ad 2—3 poll, longa, medio 1½—2 poll, lata, apice semper obtusa, basi saepe leviter cordata; superiora similia sed minora et sessilia. INVOLUCRUM turbinatum 8—9 lin. longum, squamis pauciseriatis, interioribus duris acuminatis saepe rubellis supra dorso tenuiter griseo-puberulis


139

COMPOSITAE: STILPNOPAPPUS.

floribus aequilongis, exterioribus foliaceis lanceolatis perparvis deuse incanis. COROLLA glabra, 5 lin. longa. ACHAENIA turbinata 1½ lio. longa et crassa, dense griseo-sericea. PAPPUS ,5 — 6 lin. longus, squamis utriusque seriei 20—30 conformibus acutis modice firmis.

Habitat ia campis siccis montosis regionis Oreadum. Prov. Mato Grosso, ad ripas fiuv. S. Lourenzo prope Cuiaba: Manso; prov. Minas Geraës ad Caldas : Regnell III. 818 ; prov. S. Paulo inter Rio Pardo et Cubatâo : Burchell 5380, et in campis ad Franca : Lund ; locis Brasiliae non indicatis : Sello 773, Pohl 340.

140

scabris calvatis, subtus griseo- v. flavido-tomentosis; capitulis mediocribus 10—12-floris spicato-paniculatis vel spicatis, foliis reductis bracteatis; involucri campanulati squamis intimis lanceolatis acutis siccis glabris, exterioribus parvis foliaceis pubentibus, pappi argentei squamis intimis quam exteriores sesqui longioribus.

10. STILPNOPAPPUS GLOMERATUS GARDN. fruticosus, ramis paucis ascendentibus albido-araneoso-pubentibus; foliis sparsis sessilibus coriaceis planis oblanceolatis integris obtusis, supra glabris, subtus dense albido-tomentosis; capitulis mediocribus 9—10-floris glomeratis corymboso-paniculatis, infimis solum folio parvo bracteatis; involucri turbinati squamis interioribus siccis lanceolatis subobtusis, exterioribus foliaceis parvis puberulis cum paucis majoribus oblanceolatis; pappi argentei paleis interioribus 20—30 exteriores lineares subduplo excedentibus.

SUFFRUTEX erectus 2 — 3-pedalis, CAULE simplici vel superne ramoso, lignoso, deorsum tereti calvato 3 — 4 lin. crasso, sursum multilineato pilis griseis araneosis dense vestito. FOLIA ascendentia modice conferta, inferiora 4—5 poll, longa, medio 6—9 lin. lata, integra, subacuta, basi late rotundata, saepe insigniter bullata, marginibus recurvatis, supra primum tenuiter griseo-pubescentia vetustate calvata scabra, subtus persistenter griseo- vel flavido-tomentosa venis primariis brevibus erecto-patentibus valde prominentibus. SPICAE elongatae simplices vel paniculatae; CAPITULA inferiora distantia solitaria vel geminata, foliis 1—1½ poll, longis ascendentibus bracteata, superiora contigua vel congesta. INVOLUCRUM 3½— 4 lin. longum, squamis intimis longioribus siccis lanceolatis 1 lin. latis, exterioribus multo brevioribus parvis oblongis deuse griseosericeis. COROLLA glabra saturate rubra 4½—5 lin. longa. ACHAENIA turbinata 1 lin. longa dense sericea. PAPPUS 3½—4 lin. longus, squamis duris flexibilibus persistentibus.

Stilpnopappus glomeratus Gardn. in lloolc. Lond. Journ. VI. 423.

Habitat prov. Goyaz ad margines viarum inter Caretdo et Crixas: Pohl ; in prov. Mato Grosso ad Cuiaba : Manso.

FRUTEX 3—4-pedalis erectus, RAMIS lignosis flexuosis elongatis. multo laxiora quam in speciebus reliquis, ascendentia, rigide coriacea, supra siccitate grisea, viscosa, reticulato-venulosa, saepe complicata, marginibus nullo modo revolutis, tomento faciei inferioris denso persistente albido vel pallide brunneo, basi anguste rotundata, inferiora 2—2½ poll, longa, supra medium 6 — 9 lin. lata. CAPITULA numerosissima, sessilia, ad apices ramorum glomerata. INVOLUCRUM turbinatum 4½—5 lin. longum, squamis interioribus lanceolatis scariosis brunneis dorso glabris, intermediis perparvis ovatis obtusissimis pubenti bus, paucis extimis foliaceis oblanceolatis interioribus interdum aequilongis. COROLLA glabra, 4 lin. longa. ACIIAKNIA grisea, turbinata, 1 lin. longa, dense villosa. PAPPUS 4 lin. longus, squamis utriusque seriei linearibus acutis modice firmis ciliatodenticulatis.

13. STILPNOPAPPUS VILLOSUS MART. fruticosus, ramis elongatis ascendentibus albido-araneosis; foliis sparsis sessilibus lanceolatis subacutis coriaceis bullatis margine recurvatis, supra tenuiter griseo-pubescentibus, subtus dense persistenter tomentosis; capitulis mediocribus 7 —8-floris racemosis, basi foliis valde reductis bracteatis; involucri campanulati squamis interioribus lanceolatis scariosis glabris acutis, exterioribus brevioribus foliaceis pubentibus; pappi argentei paleis interioribus 20 — 30 exteriores lineares triplo excedentibus.

FOLIA

Habitat prov. Gogaz in collibus siccis prope Chapada de Nostra Senhora d’Abadia ; Gardner 4189.

11.STILPNOPAPPUS REGNELLIIBAKER : fruticosus, ramis paucis ascendentibus albido-araneoso-pubentibus; foliis modice confertis sessilibus coriaceis planis oblongis subacutis, supra glabris, subtus dense persistenter tomentosis; capitulis mediocribus 12—13-floris in corymbum laxum dispositis sessilibus, basi foliis reductis bracteatis; involucri turbinati squamis interioribus siccis lanceolatis subacutis, exterioribus multis parvis foliaceis pubentibus; pappi argentei paleis interioribus 20—30 quam exteriores lineares sesqui longioribus. FRUTEX erectus bipedalis, RAMIS elongatis strictis. FOI.IA coriacea sed modice flexuosa, ascendentia, supra siccitate grisea, minute glandulosa, reticulato-venulosa, tomento faciei inferioris denso persistente albido vel saepe pallide ferrugineo, marginibus nullo modo revolutis, basi anguste rotundata, inferiora 2½ — 3 poll, longa, 1 poll, supra medium lata. CORYMBUS 6—8 poll, altus, ramis ascendentibus , foliis omnibus valde reductis. INVOLUCRUM 3—3½ lin. longum, squamis paucis scariosis, inultis exterioribus foliaceis inaequalibus oblongis vel ovatis, dorso dense araneosopubentibus. ACHAENIA turbinata, 1 lin. longa, dense villosa. PAPPUS 4 lin. longus, squamis modice firmis fimbriato-ciliatis.

Habitat in prov. Minas Geraës ad Caldas; Regnell III. 810.

12. STILPNOPAPPUS POHLII BAKER: suffruticosus, caulibus griseo-pubescentibus; foliis modice confertis subsessilibus figulatis subcoriaceis subacutis basi rotundatis bullatis, supra

Stilpnopappus villosus Mart. Mss. in herb. proprio. FRUTEX parce ramosus, RAMIS teretibus tomento multo laxiori quam in speciebus reliquis vestitis. FOI.IA parva (majora in exemplis vix 1 poll, longa) ascendentia crassa bullato-rugosa, costa excavata, (omento faciei inferioris denso pallide ferrugineo. CAPITULA ad apices ramorum racemosa v. subspicata, suprema glomerata. INVOLUCRUM 4½ lin. longum, squamis arcte imbricatis, interioribus scariosis rubellis dorso glabris, exterioribus gradatim brevioribus multis foliaceis parvis ovatis dorso dense pubentibus. ACHAENIA turbinata, 1 lin. longa, dense villosa. PAPPUS 4½ lin. longus, squamis utriusque seriei conformibus acutis ciliato-denticulatis modice firmis.

Habitat in prov. Mato Grosso ad Cuiaba: Patricio da Silva Manso 32.

14. STILPNOPAPPUS BICOLOR MART. fruticosus, ramis multis strictis tomentosis ; foliis rigide coriaceis planis subsessilibus oblongis vel oblanceolatis obtusis, supra glabris viscosis, subtus dense pallide ferrugineo-tomentosis, venis utrinque exsculptis; capitulis mediocribus 11—12-floris ad axillas et apices ramorum glomeratis, foliis intermixtis; involucri squamis multiseriatis arcte imbricatis scariosis obtusis dorso pubentibus, extimis paucis perparvis vix foliaceis; pappi argentei paleis exterioribus circiter 1G, interioribus linearibus acutis triplo longioribus. Stilpnopappus bicolor Mart. in Herb. Reg. Monac. Strophopappus bicolor DC. Prodr. V. 75. Vernonia Riedeliana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 213. Strophopappus Riedelianus Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 424.


141

COMPOSITAE: STILPNOPAPPUS—PIPTOLEPIS.

FRUTEX ramosissimus 2—3-pedalis, RAMIS stridis erecto-patentibus dense pallide ferrugineo-tomentosis. FOLIA rigide coriacea, ascendentia, basi late rotundata vel interdum breviter cordata, marginibus nullo modo revolutis, inferiora 3—4 poll, longa, medio 12—15 lin. lata. INVOLUCRUM 5 lin. longum, squamis numerosioribus quam in speciebus affinibus, omnibus dorso plus minus tomento pallide ferrugineo vestitis, interioribus lanceolatis, exterioribus gradatim brevioribus. COROLLA purpurea glabra 4½ lin. longa, limbi segmentis tubo brevioribus. ACHAENIA turbinata dense villosa, 1 lin. longa et lata. PAPPUS 4½—5 lin. longus, paleis modice firmis, interioribus ciliatis, exterioribus angustioribus subintegris.

Habitat pro r. Piauhy in collibus siccis prope Santa Rosa: Gardner 2894 ; similibus locis prov. Goyaz ad Campo S. Domingo : Gardner 4188 ; prov. Minas Geraris in adscensu montis Serra da Caraça : Martius.

15. STILPNOPAPPUS EMARGINATUS BAKER: fruticosus, ramis crassis deuse grisco-tomentosis; foliis coriaceis sessilibus obovatis integris emarginatis, supra glabrescentibus glandulosis, subtus griseo-tomentosis ; capitulis 12—13-floris mediocribus subracemosis, superioribus efoliatis; involucri turbinati squamis multis siccis ligulatis pauciseriatis obtusis, apice solum pubentibus, exterioribus perparvis vix foliaceis; pappi straminei paleis interioribus 12 quam exteriores lineares quadruplo longioribusStrophopappus emarginatus Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 424. FRUTEX 6-pedalis valde ramosus (Gardner), HAMIS crassis strictis, ultimis ligneis. FOI.IA rigide coriacea, siccitate grisea, venulis vix exsculptis, supra primum inconspicue griseo-puberula, glandulis parvis flavescentibus sessilibus conspersa, plana vel leviter undulata, basi anguste rotundata, apice late rotundata, marginibus nullo modo revolutis, majora ad 2½ —3 poll, longa, medio 1½—2 poll. lata. CAPITULA sparsa, inferiora foliis magnis bracteata. INVOLUCRUM 3½— 4 lin. longum, squamis circiter 3-seriatis regulariter imbricatis, plerisque scariosis stramineo-hrunneis ligulatis obtusis apice solum pubentibus, extimis ovatis perparvis dorso prorsus tomentosis. ACHAENIA pallida turbinata, ultra 1 lin. longa, dense villosa. PAPPUS vivide stramineus 3 lin. longus, squamis utriusque seriei modice firmis et duris linearibus acutis fimbriato-cilialis.

Habitat pror. Goyaz in collibus apricis Serra da Natividade: Gardner 3259.

XIII. PIPTOLEPIS SCHULTZ-BIP. PIPTOLEPIS Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 380; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. ..., non Benth. Pl. Hartweg (quae consensu auctoris ad Forestieram refertur). — Vernoniae sp. Lessing, DC., Gardner et alii.

ACHAENIA cylindrica glabra vel raro inter costas ciliata. PAPPI paleae caducae, aequales vel exteriores breviores. CAPITULA parva multiflora, interdum glomerata. INVOLUCRI squamaepauciseriatae conformes durae obtusae vel subacutae, interiores deciduae.

homogama 9 —18- raro 20 — 25-flora. turbinatum vel campanulatum, squamis circiter 3-seriatis arcte imbricatis, interioribus deciduis, omnibus dorso et margine pubescentibus. RECEPTACULUM planum nudum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui saepissime extus glanduloso, limbo lobis 5 linearibus. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtuCAPITULA

INVOLUCRUM

Compos. I.

142

siusculis vel acutis. STYLUS basi annulo epigyno cinctus, ramis subulatis hirtellis. ACHAENIA subaequaliter 10costata, valleculis glandulosis, in specie una pilosis, in ceteris glabris. PAPPI setae numerosae, saepissime aequales, in paucis speciebus exteriores breviores, dimidio superiore filiformes, inferiore complanatae, ante achaenii maturitatem deciduae. FRUTICES parvi ramosissimi, FOLIIS integris saepe parvis rigidis dense confertis, CAPITULIS ad apices ramorum sessilibus solitariis vel 2—6 approximatis.

Genus in Brasiliae regione Oreadum endemicum, a Vernoniâ praecipue pappi setis deciduis dimidio inferiore complanatis diversum. Species capitulis approximatis donatae habitu Haplostephium et Lychnophoras ericoideas simulant. CLAVIS SPECIERUM. 1. Capitula solitaria .9 — 12-flora. Folia parva conferta ericoidea. a. Pappi setae inaequales, exteriores breviores. Achaenia valleculis pilosis 1. P. LEPTOSPERMOIDES. Achaenia valleculis glabris .... 2. P. IMBRICATA. b. Pappi setae aequales. Folia linearia ½—¾ liu. lata ... 3. P. ERICOIDES. Folia oblanceolata 1 ½ —2 lin. lata . 4. P. BUXOIDES. 2. Capitula solitaria 20—25-flora. Folia laxa pro genere magna . . . . 5. P. MARTIANA. 3. Capitula per 2—6 appromimata 15 — 18-flora. Folia parva vel mediocria, modice laxa. . . 6. P. GARDNERI. a. Folia linearia parva penninervia b. Folia oblanceolata mediocria uninervia. 7. P. PSEUDO-MYRTUS. Folia subsessilia 8. P. OLEASTER. Folia distincte petiolata

1. PIPTOLEPIS LEPTOSPERMOIDES SCHULTZ-BIP. foliis confertis perparvis rigidis anguste oblanceolatis sessilibus, supra griseis tenuiter sericeis, subtus dense griseo-tomentosis uninerviis; capitulis solitariis terminalibus 9—12-floris ; involucri squamis scariosis, interioribus acutis supra dorso et margine leviter araneosis; achaeniis inter costas ciliatis; pappi setis exterioribus quam interiores 3—6-plo brevioribus. Tabula nostra XXXIII.

Piptolepis leptospermoides Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 382. Vernonia leptospermoides Mart. in DC. Prodr. V. 17, non Mart. Hb. Fl. Bras. n. 735. FHUTEX 3-pedalis conferte ramosissimus, HAMIS fastigiatis curvatis plq. dichotome furculis, adultis griseis teretibus calvatis, junioribus dense brunneo- tomentosis. FOI.IA facile decidua, inferiora patentia vel subsquarrosa, superiora confertissima erecto-patentia, omnia crassa ericoidea 2½—3 lin. longa, ½ lin. lata, obtusa, marginibus valde revolutis, costa crassissima ultra dimidiam faciei inferioris occupante, venis lateralibus occultis. CAPITULA inter folia summa subocculta. INVOLUCRUM turbinatum, 3 lin. longum et latum, squamis interioribus lanceolatis, 2½ lin. longis, ½ lin. latis, vix nervatis, sursum obscurioribus, exterioribus demum subsquarrosis. COKOI.I.A glabra 3½ lin. longa, lilacina (Martius). ACHAENIA brunnea, ¾ lin. longa, costis 10 aequalibus distinctis latis glabris, valleculae pilis brevibus paucis munitae. PAPPUS albus, 2 lin. longus, squamis seriei interioris aequalibus dimidio superiore filiformibus, totis distincte ciliatis.

Habitat prov. Minas Geraris in campis editis ad Diamantina et in Serro Frio; Martius.

19


143

COMPOSITAE: PIPTOLEPIS.

2. PIPTOLEPIS IMBRICATA SCHULTZ-BIP. foliis confertis parvis rigidis oblanceolatis subsessilibus, supra obscure griseis tenuiter sericeis, infra dense griseo - tomentosis uninerviis ; capitulis solitariis 9—10-floris ; involucri squamis obtusis vel subacutis, dorso et margine araneosis; achaeniis inter costas granulosis; pappi setis exterioribus quam interiores subduplo brevioribus. Piptolepis imbricata Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 383. Vernonia imbricata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 209; Walp. Rep. VI. 89. FRUTEX bipedalis (Gardner), ramosissimus, RAMIS adultis griseis teretibus calvatis, junioribus albido-incanis. FOLIA facile decidua, inferiora patentia, superiora densissima erecto-patentia, omnia crassa, subacuta, 3—4 lin. longa, 1—1¼ lin. lata, marginibus adultorum anguste revolutis, costa ⅓ — ¼ faciei inferioris occupante. CAPITUI.A folia aequantia. INVOLUCRUM turbinatum, 3 lin. longum et latum, squamis interioribus lanceolatis subacutis 2 lin. longis, ⅓ lin. latis, distincte trinerviis, supra dense ciliatis. COROLLA purpurea, 2½ lin. longa, lobis extus ciliatis. ACHAENIA ¾ lin. longa, castanea, costis prominulis aequalibus, valleculis punctis elevatis scabris. PAPPUS albidus, 2½ lin. longus, setis distincte denticulatis.

Habitat prov. Minas Geraes in Serro Frio prope urbem Milho Verde : Gardner 4751. 3. PIPTOLEPIS ERICOIDES SCHULTZ-BIP. foliis confertis parvis rigidis anguste linearibus subsessilibus, supra obscuris griseis subglabris glanduloso-punctatis, infra dense albido-tomentosis uninerviis; capitulis solitariis 9—12-floris; involucri squamis scariosis obtusis vel subacutis, supra dorso et margine leviter araneosis; achaeniis glabris; pappi setis aequalibus.

Piptolepis ericoides Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 383. Vernonia ericoides Lessing Linnaea 1829 p. 247 (excl, syn.), 1829 p. 629; DC. Prodr. V. 17. Vernonia leptospermoides Mart. Hb. Fl. Bras. 735, non DC. Lychnophora diosmaefolia Pohl Mss. in herb. FRUTEX 4-pedalis (Gardner) v. 1—2-pedalis (Riedel), conferte ramosissimus, RAMIS junioribus dense ferrugineo-velutinis per cicatrices foliorum facile delabentium notatis. FOI.IA confertissima, inferiora subpatentia, superiora erecto-patentia, omnia rigida, 3 — 6 lin. longa, ½ —¾ lin. lata, subobtusa, margine anguste revoluta, costa crassissima dimidium faciei inferioris occupante, venis lateralibus omnino occultis immersis. CAPITUI.A ad apices ramorum inter folia subocculta. INVOLUCRUM late turbinatum, 3—4 lin. longum et latum, squamis interioribus ligulatis 3—3½ lin. longis, ¾ lin. latis, distincte trinerviis, exterioribus demum subsquarrosis. COROI.I.A lilacina, 3 lin. longa, glabra, viscosa. ACHAKNIA brunnea, ¾ — 1 lin. longa, costis 10 aequalibus instructa, inter costas glabra. PAPPUS albidus, 2½ lin. longus, setis omnibus aequalibus distincte barbellatis.

Habitat prov. Minas Geraes in campis editis Serro Frio, in montibus Itambe, Itacolumi etc.: Martius Hb. Fl. Uras. 735, Pohl 558, Gardner 4750, Sello 793, 993, 1074, Riedel, Claussen 34 etc. 4. PIPTOLEPIS BUXOIDES SCHULTZ-BIP. foliis confertis parvis rigidis breviter petiolatis oblanceolatis, supra nitidis viscosis, infra dense albido-tomontosis 1-nerviis, margine nullo modo revolutis; capitulis solitariis 12—13-floris ; involucri squamis scariosis subobtusis dorso et margine leviter araneosis; achaeniis glabris; pappi setis aequalibus.

Piptolepis buxoides Schultz-Bip. PoUichia 1863 p. 383. Vernonia buxoides Lessing Linnaea 1829 p. 247, 1831 p. 629; DC. Prodr. V. 16.

144

Vernonia Pseudo-myrtus St. Hil Voy. Diam. I. 94, 367; DC. Prodr. V. 17; Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 17, non Piptolepis Pseudo-myrtus Schultz-Bip. Vernonia alpicola Martius Mss. in Herb. proprio. FRUTEX 4-pedaIis (Gardner), RAMIS modice densis erecto-patentibus, junioribus sulcatis dense albo- vel subcinnamomeo-tomentosis. FOLIA 5—8 lin. longa, 1½—2 lin. lata, omnia erecto-patentia, supra minute glanduloso-punctata, infra densius et magis persistenter tomentosa quam in speciebus affinibus, subobtusa, costa prominula —⅛ faciei inferioris occupante, venis lateralibus omnino occultis. CAPITUI.A inter folia subocculta. INVOLUCRUM 3½— 4 lin. longum, squamis interioribus 3 — 3½ lin. longis, ½ lin latis, distincte trinerviis, irregulariter et breviter ciliatis. COROLLA lilacina, glabra, 3 lin. longa. ACHAKNIA ¾ lin. longa, obscure brunnea. PAPPUS albidus, 3 lin. longus, setis distincte ciliatis, facilius deciduis quam in speciebus reliquis.

Habitat prov. Minas Geraes, in dumetis saxosis montium Serra de. S. Antonio, Serra da Lupa, de Piedade, Itambé, Tapinhoancanga, ad Villa do Principe etc.: St. Hilaire, Sello 792, Martius, Riedel 911, Lund, Gardner 4752.

5. PIPTOLEPIS MARTIANA SCHULTZ-BIP. foliis pro genere laxis et magnis, distincte sed brevissime petiolatis, supra brunneo-velutinis, subtus albido-tomentosis obscure penninerviis, basi rotundatis; capitulis solitariis 15—25-floris ; involucri squamis dorso et margine dense araneosis; achaeniis glabris; pappi setis aequalibus. Tabula nostra XXXIV.

Piptolepis Martiana Schultz-Bip. PoUichia 1863 p. 385. Vernonia Martiana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 210; Walp. Rep. VI. 89. Albertinia gonoclados Mart. Mss. in Herb. Reg. Monac. FRUTEX erectus 3-pedalis (Gardner), modice ramosus, RAMIS strictis ascendentibus dense brunneo-incanis, adultis teretibus, junioribus profunde sulcatis. FOLIA crassa, modice rigida, erecto-patentia, 2½ — 3 poll, longa, supra medium .9 —15 lin. lata, subacuta, supra scaberula, subtus dense et persistenter tomentosa, venulis majoribus curvatis obviis, petiolo crasso 1 lin. longo. CAPITULA ad apices ramulorum brevium inter folia occulta. INVOLUCRUM 4 lin. longum et latum, squamis magis pubescentibus quam in affinibus, distincte trinerviis, interioribus 3 ½ lin. longis, lin. latis. COROLLA lilacina, 3 lin. longa, extus viscosa, lobis distincte pubescentibus. ACHAENIA 1 lin. longa, aequaliter 10-costata. PAPPUS stramineus, 3 lin. longus, setis ciliatis.

Habitat prov. Minas Geraes in Serro Frio, e. yr. in campis praealtis ad Itambé : Martius, Gardner 4754.

6. PIPTOLEPIS GARDNERI BAKER : foliis modice laxis parvis subsessilibus linearibus subacutis, supra viridibus primum tenuiter albido-pubentibus, infra dense albido-tomentosis, utrinque reticulato-venulosis; capitulis 14— 15-floris per 4—6 congestis; involucri squamis subobtusis sursum leviter ciliatis; achaeniis inter costas punctatis; pappi setis aequalibus. Vernonia Oleaster Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 210. (nomen solum), non DC. FRUTEX 4-pedaIis (Gardner), RAMIS copiosis curvatim ascendentibus, adultis calvatis, junioribus sulcatis tenuiter griseo-incanis. FOLIA crassa, rigida, 8—12 lin. longa, medio 2 — 2 ½ lin. lata, e medio ad apicem et basin sensim angustata, inferiora late, superiora erecto-patentia, venulis


145

COMPOSITAE: PIPTOLEPIS—PROTEOPSIS.

numerosis curvatis anastomosantibus utrinque distincte visibilibus. CAPITULA minora et densiora quam in P. Oleastro. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis obtusioribus vix unquam dorso vei margine araneosis. Corollam non vidi. ACHAKNIA et pappus exacte ut in P. Oleastro.

Habitat prov. Minas Geraes in Serra de Itambe: Gardner 4753.

7. PIPTOLEPIS PSEUDO-MYRTUS SCHULTZ-BIP. foliis modice confertis pro genere mediocribus subsessilibus oblanceolatis, supra griseis adpresse sericeis, infra griseo-tomentosis uninerviis; capitulis per 3—4 congestis 15—18-floris ; involucri squamis trinerviis subacutis, dorso et margine leviter araneosis; achaeniis glabris inter costas punctatis; pappi setis aequalibus. Piptolepis Pseudo-myrtus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 384, non Vernonia Pseudo-myrtus St. Hil, et DC. Albertinia monticola Mart. in Herb. Reg. Monae. FRUTEX parvus, HAMIS erecto-patentibus, adultis teretibus calvatis, junioribus angulatis griseo-incanis. FOLIA erecto-patentia, modice crassa, 6 — 9 lin. longa, supra medium 3—4 lin. lata, subacuta, margine nullo modo revoluta, venis omnino immersis. CAPITULA ad apices ramorum inter folia occulta. INVOLUCRUM 4 lin. longum et latum, squamis interioribus ligulatis 3 lin. longis 1/2 lin. latis griseis prorsus scariosis. COROLLA 3 lin. longa, lilacina, tubo extus glanduloso, lobis leviter pubescentibus. ACHAKNIA ¾ lin. longa, inter costas prominulas subaequales glandulosopunctata. PAPPUS stramineus, 2½ lin. longus, setis distincte ciliato— denticulatis.

Habitat prov. Minas dentro: Martius.

Geraes ad

Villa de Itambé do Mato

8. PIPTOLEPIS OLEASTER SCHULTZ-BIP. foliis modice densis pro genere mediocribus distincte petiolatis oblanceolatis, supra (sicc.) obscure brunneis tenuiter griseo-sericeis, infra pallide brunneo - tomentosis uninerviis; capitulis 15—16-floris ad apices ramulorum plerumque 2—4 congestis, raro solitariis; involucri squamis subacutis dense ciliatis; achaeniis inter costas punctatis; pappi setis aequalibus. Piptolepis Oleaster Schultz-Bip. Pollicliia 1863 p. 384. Vernonia Oleaster DC. Prodr. V. 17, non Gardn. Vernonia Burchelliana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 209; Walp. Rep. VI. 89. Albertinia Oleaster Mart. Obs. Mss. n. 1212. incanus 3 — 4-pedalis, RAMIS copiosis diffusis v. stricte ascendentibus, adultis calvatis, junioribus angulatis albido- vel pallide brunneo-tomentosis. PETIOLI 2—3 lin. longi. FOLIA erecto-patentia, 18—21 lin. longa, 4—6 lin. lata, subacuta, e triente inferiore ad basin sensim angustata, crassa, rigida. INVOLUCRUM turbinatum, 4 lin. longum et latum, squamis laxis sursum brunneis distincte trinerviis, interioribus linearibus 3—3½ lin. longis, ¾ lin. latis. COROLLA rosea (Mart.) v. violacea, 3 lin. longa, extus glandulosa et pilosa. ACHAENIA ¾ lin. longa, glabra, inter costas modice prominulas distincte glanduloso-punctala. PAPPUS stramineus, 2½ lin. longus, setis ciliatis. FRUTEX

Habitat prov. Minas Geraes in districtu Serro Frio et in Serra de Piedade; Martius, Gardner 4754.

XIV. PROTEOPSIS

MART.

et ZUCC.

Mart. et Zucc. Mss. in Ilerb. Reg. Monae, ex parte ; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 378 et 433; Benth. et Hook. fil. Gen. Plant. II. 234. — Vernoniae species dubia DC. Prodr. V. 16. PROTEOPSIS

PAPPI paleae uniACHAENIA cylindrica glabra. senatae modice persistentes aequales. CAPITULA magna

146

multiflora. INVOLUCRUM e squamis multisenatis conformibus duris persistentibus acuminatis vel aristatis conflatum. CAPITULA homogama multiflora. INVOLUCRUM globosum, squamis multiseriatis elongatis, omnibus siccis, interioribus occultis muticis, exterioribus acuminatis vel aristatis. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, amiculis obtusis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA 10—12-costata, apice truncata. PAPPI setae 20—30 uniseriatae ciliatae anguste lineares. HERBAE magnae perennes habitu Cirsii, FOLIIS integris lanceolatis basi decurrentibus, CAPITULIS ad apicem caulis confertis.

Genus in Brasilia endemicum. 1. PROTEOPSIS ARGENTEA MART. et Zucc. herbacea, foliis sublaxis lanceolatis utrinque tenuiter griseo-sericeo-pilosis, venulis exsculptis; involucri squamis arista straminea subsquarrosa instructis; achaeniis 10-costatis.

Tabula nostra XXXV.

Proteopsis argentea Mart. et Zucc. in Herb. Reg. Monae.; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 378. Vernonia ? proteopsis DC. Prodr. V. 16. HERBA perennis, erectu, CAULE simplici flexuoso bipedali et altiore, usque ad apicem foliato, deorsum 5—6 lin. crasso. FOLIA ascendentia subcoriacea integra utrinque subconcolora, basi sessilia et conspicue decurrentia, inferiora 6 — 7 poll, longa, 1 poll, lata, e medio ad apicem acutum sensim angustata, superiora sensim minora, suprema ovata flores suboccultantia. CAPITULA 6—8 ad apicem caulis irregulariter glomerata, foliis ascendentibus cincta. INVOLUCRUM 6—8 lin. longum, squamis siccis scariosis brunneis multiseriatis arcte imbricatis, arista subsquarrosa straminea 2 — 3 lin. longa vix pungente instructis. PAPPUS 4½ lin. longus. ACHAENIA grisea 1 ½ lin. longa, aequaliter 10-costata.

Habitat prov. Minas Geraes in campis siccis montosis Serra de Piedade : Martius. 2. PROTEOPSIS SELLOWII SCHULTZ-BIP. suffruticosa, foliis confertis oblongo - lanceolatis utrinque dense albido - pannosotomentosis, venulis haud exsculptis; involucri squamis concoloribus haud aristatis; achaeniis distincte 20-costatis.

Proteopsis Sellowii Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 434. SUFFRUTEX CAULE simplici dense adpresse albido-tomentoso, ad apicem 3—4 lin. crassum conferte foliato. FOLIA multo magis conferta quam in specie priore, maxima 5 — 6 poli, longa, ad apicem acuminatum sensim angustata, infra medium 15 —18 lin. lata, integra, ad basin latam angustata, sessilia, vix decurrentia, modice crassa, utrinque coucolora, dense et persistenter albido-tomentosa, tomento crassiore quam in P. argentea, venulis in tomento immersis. CAPITULA 6 — 8 ad axillas foliorum superiorum sessilia. INVOLUCRUM 6—7 lin. longum, squamis duris lanceolatis concoloribus acuminatis haud aristatis, exterioribus l¼ lin. longis. ACHAENIA brunnea PAPPUS 4—4½ lin. longus, paleis nitide stramineis. 2—2½ lin. longa, costis secundariis inter primarias distincte obviis.

Habitat in Brasilia meridionali, loco accuratius haud indicato: Sello 1287.


COMPOSITAE:

147

TRIBUS V.

LYCHNOPHORIOPSIS—PITHECOSERIS—HAPLOSTEPHIUM.

LYCHNOPHOREAE. — Characterem cf. supra p. 5.

XV. LYCHNOPHORIOPSIS

SCHULTZ-BIP.

Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 375 ; Benth. et Hooh. fil. Gen. Flant. II. 235.

LYCHNOPHORIOPSIS

GLOMERULI globosi terminales sessiles, capitulis multifloris. INVOLUCRUM multiseriale. ACHAENI A biformia. PAPPUS biserialis, externus brevis, internus elongatus, setis achaeniorum fertilium complanatis, sterilium filiformibus. CAPITULA homogama(?) 10—15-flora, plurima receptaculo communi insidentia et in glomerulum globosum sessilem foliis ascendentibus cinctum aggregata. INVOLUCRUM ovoideum, squamis siccis multiseriatis. nudum. COROLLA RECEPTACULUM proprium planum aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA exteriora plurima glabra 10-costata, paleis utriusque seriei stramineis rigidis complanatis; centralia verosimiliter sterilia minora villosissima turbinata, paleis utriusque seriei filiformibus flexuosis plumoso-ciliatis vernonioideis.

Genus monotypicum in Brasilia endemicum. 1.

148

LYCHNOPHORIOPSIS HETEROTHECA

SCHULTZ-BIP.

Lychnophoriopsis heterotheca Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 376. FRUTEX 5— 6-pedalis, RAMIS gracilibus teretibus dense cinereo- v. brunneo-lanosis. FOLIA conferta sessilia ascendentia, coriacea, linearilanceolata, acuta, inferiora 2—2½ poll, longa, 3—4 lin. lata, marginibus integris leviter revolutis, supra glabra obscure penninervia siccitate brunnea, subtus griseo-lanosa costa prominula subcalvatâ. GLOMERULI 1½ poll, crassi, foliis supremis confertissimis cincti. INVOLUCRUM 7—8 lin. longum, squamis stramineo-griseis lineari-lanceolatis acutis, dorso albido-puberulis, apice subsquarrosis. COROLLA purpurea extus glandulosa. PAPPUS externus achaeniorum fertilium 1½ lin., sterilium ⅓ lin longus, internus fertilium 5 — 6 lin., sterilium 2—3 lin. longus.

Habitat prov. Minas Geraës in saxosis Serra da Lapa: Riedel.

CAPITULA homogama 3—7-flora, maximo numero receptaculo lineari - cylindrico insidentia glomerulum oblongum vel globosum efformantia. INVOLUCRUM anguste turbinatum, squamis siccis multiseriatis lanceolatis glabris, exterioribus gradatim brevioribus. RECEPCOROLLA aequalis TACULUM proprium parvum nudum. regularis, tubo tenui, limbo anguste 5-fido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusiusculis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA omnia ut videtur fertilia, dimorpha : alia glabra clavata obscure costata, pappi setis filiformibus caducissimis ; reliqua pubescentia angustiora paulo breviora, pappi setis interioribus elongatis filiformibus caducis, exterioribus multis linearibus magis persistentibus. Genus monotypicum in Brasilia endemicum. 1. PITHECOSERIS PACOURINOIDES

MART.

Tabula nostra XXXVI.

Pithecoseris pacourinoides Mart. in DC. Prodr. V. 84. HERBA elata robusta perennis subglabra modice ramosa 5 — 6-pedalis, babitu Echinopsidis, ramis fistulosis teretibus distincte multisulcatis, majoribus 6—9 lin. crassis. FOLIA lyrato-pinnatifida, laxa, sessilia, basi amplexicaulia membranaceo - auriculata, utrinque saturate viridia, supra glabra, subtus obscure pubescentia, inferiora 12—18 poll, longa, 6—7 poll, lata, lobis irregulariter repando-dentatis. GLOMERULI ramorum centralium saepissime oblongi, 1 ½ — S poll, longi, 12—14 lin. crassi, pedunculis pedalibus vel ultra, raro foliatis, sursum incrassatis suflulti ; glomeruli ramulorum lateralium minores saepissime globosi. CAPITULA in glomerulo 50—100 vel ultra, superiora ascendentia, inferiora deflexa, foliis nec cingentibus nec intermixtis. INVOLUCRUM 4 —4½ lin. longum, squamis glabris subscariosis aristato-subacuminatis. ACIIAENIA glabra 2 lin. longa nitida saturate brunnea, pappo 3 lin. longo. PAPPUS externus persistens achaeniorum pubescentium ⅛ lin. longus, interiore inulto brevior.

Ab omnibus aliis Vernoniaceis facile distinguitur foliis Carduinoideis.

Habitat prov. Pernambuco in campis: Martius; prov. Piauhy in saxosis inter frutices et in spiris Cautingas dictis: Martius; prov. Ceara inter rupes graniticas prope urbem Ico: Gardner 1712.

XVII. HAPLOSTEPHIUM MART.

— Exemplum originale in herb. b. Schultz- Bipontini nunc Cossonii

examinavi.

Mart. in DC. Prodr. V. 78; Endlich. Gen. n. 2222; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 373; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. 234. — Lychnophorae sp. Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 230; Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 162. HAPLOSTEPHIUM

XVI. PITHECOSERIS

MART.

Mart. in DC. Prodr. V. 84; Endlich. Gen. n. 2228; Benth. et Hooh. fil. Gen. Piant. II. 236.

PITHECOSERIS

GLOMERULI oblongi terminales longe pedunculati, e capitulis numerosissimis paucifloris conflati. INVOLUCRUM multiseriale. ACHAENIA A biformia, alia glabra pappo uniseriali setis elongatis filiformibus caducis, alia pubescentia pappo biseriali.

GLOMERULI globosi sessiles terminales, e capitulis multis unifloris foliisque intermixtis conflati. INVOLUCRUM multiseriale. PAPPUS uniserialis, paleis paucis linearibus tortis deciduis.

CAPITULA homogama semper uniflora, 20—40 receptaculo communi crasso insidentia in glomerulum globosum aggregata. INVOLUCRUM cylindricum, squamis


COMPOSITAE: HAPLOSTEPHIUM—SOARESIA—LYCHNOPHORA.

149

siccis lanceolatis imbricatis, exterioribus gradatim brevioribus. RECEPTACULUM planum nudum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. STYLUS basi annulo epigyno cinctus, ramis subulatis hirtellis. ACIIAENIA cylindrico-turbinata, glabra, costis 10 perspicuis, apice truncata. PAPPUS externus abortivus (vix percipiendus, e margine prominulo undulato factus), internus paleis 8—12 compositus. SUFFRUTICES ramosissimi, FOLIIS sessilibus duris uninerviis ericoideis, CAPITULIS terminalibus sessilibus copiosis. Genus in Brasilia endemicum, habitu omnino Lychnophorae, a qua solum differt pappo seriei exterioris valde reducto. 1. HAPLOSTEPHIUM PASSERINA MART. foliis opacis 4—5 lin. longis, glomerulis 6—8 lin. crassis, pappi squamis circiter 12 valde tortis. Tabula nostra XXXVII.

Haplostephium Passerina Mart. in DC. Prodr. V. 78; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 374 ex parte. FRUTEX 3-3-pedalis erectus, RAMIS veteribus griseis calvatis cicatricibus foliorum delapsorum notatis, junioribus strictis erecto-patentibus cinereo-incanis. FOLIA coriacea, sessilia, patula vel squarroso - recurva, supra glabra, subtus albido-incana, marginibus integris valde revolutis, 4—5 lin. longa, deorsum ½ lin. lata, e basi ad apicem cuspidatum sensim angustata. CAPITULA in glomerulis 30 — 40. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis exterioribus dorso leviter araneosis, interioribus praeter apicem barbellatum glabris. ACHAKNIA 1 ½ lin. longa, grisea, supra rubella, basi styli persistente coronata. PAPPUS 2½ lin. longus.

Habitat in prov. Minas Geraes in summo monte ltambé : Martius.

Var. β.

SUBULATUM

Baker.

Lychnophora subulata et Passerina Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 230—1 ; Walp. Rep. VI. 99; Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 162. graciliores, minus stricti. FOLIA angustiora, vix ultra lin. lata, marginibus valde revolutis subparallelis. RAMI

Prov. Minas Geraes in collibus petrosis frequens, e. gr. Serro Frio, in monte Ita columi, Serra de S. Joâo d’El Rey etc.: Polii 566, Gardner 4822, 4823, Claussen, lliedel, Sello et alii.

XVIII. SOARESIA

150

SCHULTZ-BIP.

SOARESIA Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 376 ; Benth. et IIoolc. fil. Gen. Piant. II. 236. — ARGYROPHYLLUM Polii Mss. ex parte.

GLOMERULI globosi terminales sessiles, e capitulis numerosis paucijloris conflati. INVOLUCRUM multiseriale. ACIIAENIA conformia. PAPPUS uniserialis elongatus, setis linearibus rectis persistentibus. CAPITULA homogama 4-flora, magno numero in receptaculo communi insidentia et glomerulum globosum efformantia. INVOLUCRUM anguste turbinatum, squamis siccis duris multiseriatis, interioribus apiculatis, exterioribus gradatim brevioribus. RECEPTACULUM proprium parvum nudum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusiusculis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA cylindraceo-angulata, costata, ubique sericea, apice truncata, pappo uniseriali, paleis linearibus cc. 15 basi in annulum concretis. Genus monotypicum in Brasilia endemicum. 1.

SOARESIA VELUTINA

SCHULTZ-BIP.

Tabula nostra XXXVIII.

Soaresia velutina Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 376. Argyrophy llum ovali-ellipticum Polii in schedulis. HERBA perennis, CAULIBUS pluribus simplicibus bipedalibus erectis teretibus 3—3 lin. crassis, profunde multisulcatis, dense griseo-sericeoincanis, usque ud apicem foliatis. FOLIA sessilia, ascendentia, modice conferta, late ovata, obtusa, basi late rotundata, margine obscure crenulata, rigide coriacea, utrinque reticulato-venulosa, venis lateralibus valde ascendentibus, nitide griseo-sericeo-incana, inferiora 3—4 poll, longa, 3—3 poll, lata, superiora sensim minora. GLOMERULI 1—3, in apice caulis sessiles, more Lychnophorae foliis reductis bracteati, CAPITULIS 30 vel ultra dense congestis. INVOLUCRUM 8-9 lin. longum, squamis duris stramineis dorso valde convexis. ACHAKNIA 3 lin, longa. PAPPUS 5—6 lin. longus.

Habitat prov. Gogaz prope Megaponte: Pohl ; inter Rio Uru et Rio das Pedras : Burchell 7355; prov. Minas Geraes in campis siccis prope Catalâo : lliedel, Claussen.

XIX. LYCHNOPHORA

MART.

Mart. in Denkschr. Bot. Gesellsch. Regensb. II. 148. t. 4 —10; Spreng. Syst. Veg. Cur. post. 298; Cassini Dict. LVII. 340; DG. Prodr. V. 78; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 339; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. 238. — LYCHNOCEPHALUS Mart. in DC. Prodr. V. 83. — PIPTOCOMA Lessing Linnaea 1829 p. 315 ex parte; DC. Prodr. V. 74 exparte. — Vernonia § LYCHNOPHORA Lessing Linnaea 1829 p. 248. — Candeia Brasil. LYCHNOPHORA

2. HAPLOSTEPHIUM RAMOSISSIMUM SCHULTZ-BIP. foliis nitidis l½—2 lin. longis, glomerulis 4 lin. crassis, pappi squamis 7—8 leviter tortis. Haplostephium ramosissimum Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 375. Lychnophora ramosissima Gardn. in IIoolc. Lond. Journ. V. 232; Walp. Rep. VI. 99; Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 162. Habitus omnino prioris. FRUTKX 3 — 4-pedalis (Gardner). FOLIA duplo breviora, deorsum ⅓ lin. lata, e basi ad apicem breviter cuspidatum sensim angustata. GLOMERULI multo minores, inter folia subocculti. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, squamis lanceolatis sursum saturate brunneis puberulis, dorso deorsum cinereo-tomentosis. Achaenia plene matura non vidi. PAPPUS 1 ½ lin. longus, ut in priore cito deciduus. COROLLA pallide purpurea, extus glandulosa.

Habitat prov. Minas Geraes in collibus montosis ditionis Hiamantina: Gardner 4821. Compos. I.

GLOMERULI globosi terminales sessiles, capitulis multis plerumque paucijloris, raro 1—2- vel multifloris. INVOLUCRUM multiseriale. ACIIAENIA conformia. PAPPUS biserialis, externus brevis coroniformis, internus elongatus setis tortis deciduis.

CAPITULA homogama, saepe 3—6-, raro 1—2- vel multiflora, plurima receptaculo crasso insidentia et in glomerulum globosum sessilem plerumque foliis ascen20


151

COMPOSITAE: LYCHNOPHORA.

dentibus cinctum aggregata. INVOLUCRUM cylindricoturbinatum vel turbinatum, squamis imbricatis siccis obtusis vel subacutis, exterioribus gradatim brevioribus. RECEPTACULUM proprium nudum vel alveolatum. COROLLA aequalis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusis vel acuminatis. STYLUS basi haud dilatatus, annulo epigyno brevi cinctus, ramis subulatis hirtellis. ACHAENIA cylindrico-turbinata glabra, apice truncata, costis 10 saepe inaequalibus, valleculis glanduloso-punctatis. PAPPUS biserialis, externus paleis 6—20 persistentibus linearibus vel lanceolatis vel quadratis interdum distincte connatis, internus paleis circiter 12 quam exteriores 2—10-plo longioribus anguste linearibus. FRUTICES vel ARBUSCULAE ramosissimae, ramis lanosis vel tomentosis, FOLIIS 'plerumque confertis angustis sessilibus marginibus saepe revolutis. Genus singulare in Brasilia endemicum, speciebus plerisque in montibus sterilibus ditionis Adamantium solum repertis. CLAVIS SPECIERUM. §. 1. EULYCHNOPHORA. Pappus externus ¼ — ½ raro ¾—1 lin. longus, paleis liberis. a. Capitula 1-flora. Pappi externi paleae cc. 10. Folia lanceolata acuta 1. L. ROSMARINIFOLIA. Pappi externi paleae cc. 20. Folia linearia obtusa 3. L. UNIFLORA. b. Capitula 2-flora. Folia perparva ... 3. L. PHYLICIFOLIA. c. Capitula 3—5-flora. a. Folia sublaxa. Glomeruli interdum leviter diffracti. Pappi externi paleae 6—8 .... 4. L. ALBERTINIOIDES. 5. L. RETICULATA. Pappi externi paleae cc. 20 . . . . Folia conferta. Glomeruli densi foliis confertis cincti. * Folia linearia ½ — 1 lin. lata, marginibus valde revolutis. Pappus internus externum 2—3-plo superans 6. L. ERICOIDES. Pappus internus externum 6—8-pIo superans 7. L. BRUNIOIDES. Pappus internus externum 8—10-plo superans 8. L. TRICHOCARPHA. ** Folia linearia l½ — 2 poll, longa, 1½—2 lin. lata, obtusa, marginibus valde revolutis 9. L. VILLOSISSIMA. *** Folia perparva lineari - lanceolata subacuta, marginibus valde revolutis . . . . 10. L. BLANCHETII. **** Folia parva lanceolata obtusa, marginibus valde 11. L. STAAVIOIDES. revolutis d. Capitula 8 — 12-flora. Folia ovato-oblonga obtusa petiolata obscure penninervia 12. L. TOMF.NTOSA.

Pappus externus brevissimus 14. L.

1/10

§. 1.

EULYCHNOPHORA.

1. LYCHNOPHORA ROSMARINI FOLIA MART. ramis modice crassis laxe velutinis; foliis parvis confertis lanceolatis acutis basi cordatis margine valde revolutis, junioribus laxe griseolanosis, adultis supra glabris subtus griseo-incanis; capitulis unifloris ; pappi paleis exterioribus circiter 10 ligulatis valvatis liberis apice eroso-dentatis, quam interiores leviter tortae 7—8-plo brevioribus.

Tabula nostra XXXIX.

Lychnophora rosmarinifolia Mart. in Regensb. Denlcschr. II. 155. t. 9; Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 299; Lessiny Linnaea 1829 p. 316; DC. Prodr. V. 79 ; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 346. RAMI 3—4 lin. crassi, teretes, stricti, nodulosi, tessellati. FOLIA sessilia, inferiora saepe patula et deflexa, coriacea, inferiora 12—15 lin. longa, deorsum 2—2½ lin. lata, e basi late rotundata vel cordata ad apicem acutum sensim angustata, adulta supra glabra siccitate grisea, costa excavata, venis leviter canaliculatis, subtus cum costa griseoincana, venis primariis exsculptis. GLOMERULI 8—9 lin. lati, e capitulis 20—30 dense glomeratis foliisque lanceolatis intermixtis conflati, ad apicem rami primarii et ramulorum erecto-patentium inter folia ascendentia suhocculti. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, squamis duris ligulatis brunneis dorso glabris, apice obtusis incano-barbatis. Corollam juniorem tantum vidi. ACHAENIA grisea, 2 lin. longa, glabra, distincte costata. PAPPUS externus ⅓ lin. longus, squamis apice irregulariter eroso-dentatis; pappus internus 2½ lin. longus, squamis deciduis.

Habitat prov. Minas Geraes in summis jugis montium ditionis Adamantium ad Diamantina et Milho Verde: Martius.

2. LYCHNOPHORA UNIFLORA SCHULTZ-BIP. ramis modice crassis griseo-incanis; foliis confertis parvis crassis linearibus obtusis marginibus valde revolutis, adultis supra glabris, subtus dense griseo-incanis; capitulis unifloris (an semper ?); pappi paleis exterioribus circiter 20 liberis linearibus apice ciliato-dentatis, quam interiores vix tortae 5—6-plo brevioribus.

Tabula nostra XL.

Lychnophora uniflora Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 347. Lychnophora staavioides Mart. Regensb. Denlcschr. II. 154 ex parte. RAMI flexuosi, 2—3 lin. crassi, tomento brevi griseo vestiti, cicatricibus excavatis foliorum delapsorum tessellati. FOLIA omnia ascendentia, majora 6—8 lin. longa, 1—1½ lin. lata, juniora griseo-araneosa, adulta supra glabra nitidula grisea, costa excavata, venulis demum leviter perspicuis, subtus dense griseo-incana venis occultis. GLOMERULI copiosi 6—9 lin. crassi, inter folia ad apices ramorum subocculli, capitulis 20—30 vel ultra, foliis liaud intermixtis. INVOLUCRUM angustum 3 lin. longum, squamis duris stramineis subacutis, apice araneoso-barbatis. ACHAENIA 1½ lin. longa grisea glabra glutinosa. PAPPUS externus ⅓ lin. longus, paleis calvatis sursum irregulariter ciliato-dentatis; internus 2 lin. longus, paleis paucis.

Species dubia ex exemplis 2 in Herb. Reg. Monae, servatis solum cognita. Quin autem forma sit V. staavioidis, capitulis imperfectis, dubito.

Folia lanceolata acuta sessilia, venis verticalibus paral13. L. SELLOWII. lelis percursa §. 2. LYCHNOCEPHALIOPSIS. longus, paleis liberis. Species unica .

152

lin.

Habitat prov. Minas Geraes in campis editis ad Diamantina et in Serra do Grdo Mogor: Martius.

HUMILLIMA.

§. 3. CYATHOPHORA. Pappus externus ½ — 1 lin. longus, paleis dimidio inferiore concretis. Capitula 4-flora 15. L. HAKEAEFOLIA. 16. L. SALICIFOLIA. Capitula 5—6-flora 17. L. MARTIANA. Capitula 8 —12-flora

3. LYCHNOPHORA PHYLICIFOLIA DC. ramis gracilibus dense albido-tomentosis; foliis modice confertis parvis lanceolatis, supremis ovatis, marginibus valde revolutis, supra glabris obscure viridibus, subtus dense albido-tomentosis; capitulis bifloris 6—12


153

COMPOSITAE: LYCHNOPHORA.

dense aggregatis; pappi paleis exterioribus brevissimis 6—8 quadratis liberis apice croso-dentatis, quam interiores stramineae leviter tortae 8— 10-plo brevioribus. Lychnophora phylicifolia DC. Prodr. V. 79; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 366. FRUTICULUS erectus ramosissimus, ramulis teretibus ½—-1 lin. crassis erecto - patentibus dense albido - tomentosis, obscure noduloso-cicatrisatis. FOLIA ascendentia, inferiora lanceolata 3—4 lin. longa, deorsum ¾—1 lin. lata, e basi late rotundata ad apicem acutum sensim angustata, supra obscure viridia minute glanduloso-punctata, subtus costa lata haud prominente dense persistenter albido-tomentosa. GLOMERULI 3 — 4 lin. crassi, foliis reductis ovatis 3 lin. longis cincti, capitulis 6—13 dense aggregatis, foliis paucis intermixtis. INVOLUCRUM anguste turbinatum 2½ lin. longum, squamis pauciserialis linearibus acutis. COROLLA 3 lin. longa glabra, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. PAPPUS externus ¼ lin. longus, paleis 6—8 duris valvatis; internus 3 lin. longus, paleis 10—13 anguste linearibus distincte ciliatis.

Habitat prov. Bahia in altis ad Sincora : Martius.

4. LYCHNOPHORA ALBERTINIOIDES GARDN. ramis strictis erecto-patentibus gracilibus (pro genere), conferte griseo-tomentosis; foliis subsessilibus haud confertis oblanceolatis planis subacutis mucronatis, supra glabris, subtus dense griseo-tomentosis; capitulis 4—5-floris ; pappi paleis exterioribus G—8 liberis ligulatis apice truncatis et ciliato - dentatis, quam interiores valde tortae 8—10-plo brevioribus. Tabula nostra XLI.

Lychnophora albertinioides Gardn. in Iloolt. Lond. Journ. V. 234; Walp.Rep. VI. 100; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p.368. FRUTEX erectus 3—5-pedaIis ramosissimus, RAMIS teretibus 1—1 ½ lin. crassis haud noduloso-cicatrisatis. FOLIA laxa, majora 2½— 3 poll, longa, medio 5—6 lin. lata, ad basin angustam sensim angustata, supra glabra siccitate brunnea minute scrobiculata, costa gracili, venis immersis, subtus conferte et persistenter griseo-tomentosa. GLOMERULI ¾—1 poll, crassi, interdum diffracti, capitulis 13—20, foliis reductis numerosis capitula superantibus intermixtis et glomerulos cingentibus. INVOLUCRUM 3½ — 4 lin. longum, squamis obtusis brunneis praeter apicem araneosobarbatum glabris. ACHAENIA turbinato-cylindrica, glabra, brunnea, 1 lin. longa. PAPPUS externus ⅓ lin. longus, paleis duris stramineis ligulatis valvatis; internus 3 lin. longus, paleis deciduis distincte ciliatis.

Habitat prov. Minas Geraes in Serro Frio prope. Villa de Itambé: Martius, Gardner 4827.

5. LYCHNOPHORA RETICULATA GARDN. ramis griseotomentosis ; foliis modice laxis oblanceolato-spathulatis subacutis margine haud revolutis, supra obscure viridibus glabris rugosis, subtus griseo-tomentosis venulis multis exsculptis; capitulis 5-floris; pappi paleis exterioribus circiter 20 linearibus liberis, quam interiores leviter tortae 8—9-plo brevioribus.

Lychnophora reticulata Gardn. in Iloolt. Lond. Journ. V. 233; Walp. Rep. VI. 100; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 344. Vanillosmopsis syncephala Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 168. Lychnophora syncephala Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 404. LychnophorapenninerviaSchultz-Bip. Pollichia 1863 p. 405. FRUTEX 5—6-pedalis (Gardner). KAMI 3—4 lin. crassi, nodulosi, ramulis sulcatis tenuiter griseo-tomentosis. FOLIA modice laxa, valde ascendentia, majora 3 —3½ poll, longa, supra medium 8—9 lin. lata, subcoriacea, supra venulis canaliculatis, subtus venulis permultis exsculptis, ad costam levius tomentosa, e medio ad basin leviter dilatatam spathulatim

154

angustata. GLOMERULI magis diffracti quam in speciebus aliis, capitulis 6—20, foliis lanceolatis involucro plerumque brevioribus intermixtis. INVOLUCRUM anguste turbinatum, 4½— 5 lin. longum, squamis ligulatis stramineo-brunneis vel leviter rubellis, dorso glabris, apice leviter tomentosis et viscosis, intimis subacutis, extimis ovatis dorso prorsus tomentosis. Corollam non vidi. ACHAENIA 3 lin. longa, brunnea, glabra, costis distinctis inaequalibus, valleculis glanduloso-punctatis. PAPPUS externus ⅓ liu. longus, paleis sursum dentatis; internus 3 lin. longus, paleis minus deciduis quam in plerisque reliquis, leviter tortis et distincte ciliatis.

Habitat prov. Minas Geraes in collibus elevatis ditionis Adamantium prope Forrnigas; Gardner 4828; in Serra d’Ouro branco; Riedel ; loco non indicato : Sello 948.

G. LYCHNOPHORA ERICOIDES MART. ramis crassis flexuosis pallide lanoso-velutinis; foliis confertis angustissime linearibus margine valde revolutis, adultis supra glabris, subtus griseotomentosis; capitulis 3—5-floris ; pappi paleis exterioribus linearibus circiter 10 acutis liberis, quam interiores vix tortae 2—3-plo brevioribus. Lychnophora ericoides Mart. Regensb. Denkschr. II. 151. t. 5; Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 2.99; DC. Prodr. V. 80; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 356, non Gardner (in Iloolt. Lond. Journ. V. 235.). Vernonia proteaeformis Lessinq Linnaea 1829 p. 249, 1831 p. 629. Lychnophora proteaeformis DC. Prodr. V. 80. Lychnophora Pinaster Mart. Regensb. Denkschr. 11. 152. t. 6; Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 299; DC. Prodr. V. 79; Gardn. in Iloolt. Lond. Journ. V. 235; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 360, non Mart. in Herb. Fl. Bras. n. 792. Vernonia Pinaster Lessing Linnaea 1829 p. 249, 1831 p. 629. Lychnophora platyneura et cinerea Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 357, 358. ARBUSCULA 6 — 10-pedalis (Martius) v. FRUTEX circiter 6-pedalis (Gardner). KAMI 4—6 lin. crassi teretes flexuosi, tomento lanoso griseo vel flavicanti persistenti modice crasso vestiti, conferte noduloso-cicatrisati. FOLIA conferta, inferiora subpatentia, 3—3 poll, longa, ½ — 1 lin. lata, obtusa, marginibus valde revolutis, superiora ascendentia, adulta supra glabra obscure grisea scrobiculata interdum rugosa costa graciliter excavata, subtus griseo-incana, venis occultis, costa ob margines revolutos saepe sola perspicua. GLOMERULI 6—9 lin. crassi, foliis ascendentibus saepe flores subaequantibus cincti, capitulis 20—30 dense glomeratis, foliis haud intermixtis. INVOLUCRUM turbinatum, 3½—4½ lin. longum, squamis duris oblanceolatis brunneis glabris, apice obtusis discoloribus. COROLLA violacea 4—4½ lin. longa, extus glandulosa, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. ACHAENIA l½ lin. longa, grisea, glutinosa. PAPPUS externus ¾—1 lin. longus, paleis inaequalibus linearibus acuminatis ciliatis; internus paleis circiter 10 distincte complanatis ciliatis 3 lin. longis, minus deciduis quam in speciebus reliquis.

Habitat prov. Minas Geraes in jugis sterilibus ditionis Adamantium, e. gr. Serra de S. Antonio, do Grâo Mogor, da Lapa, da Mendanha etc.: Martius, Pohl 564, lliedel, Gardner 4833 etc.; etiam in prov. S. Paulo in campis araneosis inter Alegres et Pindaiba; Lund.

7. LYCHNOPHORA BRUNIOIDES MART. ramis modice crassis flexuosis saepissime lanoso-velutinis; foliis confertis angustissime linearibus margine valde revolutis, adultis supra glabris, subtus griseo-tomentosis; capitulis 3—4-floris ; pappi paleis exterioribus circiter 12 linearibus acutis liberis, quam interiores modice tortae 6—8-plo brevioribus.


COMPOSITAE: LYCHNOPHORA.

155 Var. a.

AFFINIS

Baker.

Lychnophora affinis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 233; Walp. Rep. VI. 100. Lychnophora Rosmarinus Pohl ex Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 361, ex parte. FRUTEX 3—4-pedalis (Kiedel). KAMI 3 — 4- lin. crassi, teretes, conferte noduloso-cicatrisati, tomento nigro-brunneo vel sursum griseo-lanoso modice denso vestiti. FOLIA conferta ascendentia, coriacea, inferiora subpatula, 2— 2½ pol, longa, ¾—1 lin. lata, adulta supra atro-virdia glabra more foliorum Rosmarini rugosa costâ graciliter excavata, subtus dense grisen-lanosa costa et venis immersis. GLOMERULI globosi 6 —9 lin. crassi, capitulis 12—20 dense aggregatis, foliis reductis capitulis subaequilongis cincti. INVOLUCRUM turbinatum 3½—4 lin. longum, squamis multiseriatis obtusis glabris, sursum brunneis, deorsum stramineis, nitidis. ACHAENIA 1 ½ lin. longa grisea glutinosa. PAPPUS externus ⅓ lin. longus, paleis circiter 12 linearibus acutis dentatis ; internus 2½ lin. longus, paleis magis tortis et deciduis quam in L. ericoide.

Habitat prov. Minas Geraes in jugis ditionis Adamantium, e. gr. ad Corral d’El Rey, in Serra da Caraça, Serra da Lapa, Serra da Viedade etc.: Gardner 4832, Sello 797, Claussen 104, Riedel, Pohl, Warming et alii. Var. β.

PINIFOLIA

Baker.

Lychnophora Pinaster Mart. in Herb. Flor. Bras. n. 792, non Denkschr. II. 152. t. 6. Lychnophora Rosmarinus Schultz-Bip. Pollichia p. 361 ex parte. FOLIA

graciliora, supra pallidiora, magis grisea,

1863

vix more Ros-

marini rugosa. Prov. Minas Geraes in Serra da Caraça, Serra d’Itabira do Campo etc.: Riedel, Claussen et alii. Yar.

ALPESTRIS

Baker.

Lychnophora hrunioides Mart. Regensb. Denlcschr. II. 149. t. 4; Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 299; DC. Prodr. V. 80; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 366. Vernonia hrunioides Lessing Linnaea 1829 p. 248, 1831 p. 629. Fruticulus perparvus, ramis 1 — 1 ½ lin. crassis vix incanis, foliis majoribus 5 — 6 lin. longis supra nitidulis haud rugosis, capitulis paucioribus tritioris, involucri angustioris squamis interioribus subacutis, pappi paleis interioribus purpureo-tinctis.

Prov. Minas Geraes in alpestribus summi montis Itambé da Villa et in Serro Frio, 5000 ped. supra oc.: Martius. 8. LYCHNOPHORA TRICHOCARPHA SPRENG. ramis modice crassis breviter lanoso-incanis; foliis confertis angustissime linearibus margine valde revolutis, adultis supra glabris rugosis, subtus griseo-tomentosis; capitulis 3—4-floris ; pappi paleis exterioribus 6—8 quadratis liberis apice truncatis eroso - dentatis, quam interiores modice tortae 8—10-plo brevioribus.

Lychnophora trichocarpha Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 298; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 363. Piptocoma lychnophoroides Lessing Linnaea 1829 p. 316. t. 7, 8, 10, 12; DC. Prodr. V. 74. Vernonia trichocarpha Spreng. Syst. Veg. III. 437. Lychnophora Piptocoma Schultz-Bip. in sched. herb. Riedel.

156

KAMI 2—3 lin. crassi teretes conferte noduloso-cicatrisati, tomento nigricante brevi vestiti. FOLIA conferta ascendentia coriacea, inferiora 12—15 lin. longa, ¾—1 lin. lata, superiora sensim breviora, supra atroviridia glabra more Rosmarini rugosa costâ graciliter excavata, subtus griseo-tomentosa venis occultis. GLOMERULI 6 — 9 lin. crassi, foliis involucro subaequilongis cincti, capitulis 20 vel ultra dense glomeratis, foliis haud intermixtis. INVOLUCRUM 3 — 3½ lin. longum, squamis glabris oblanceolatis obtusis. COROLLA 3 lin. longa glabra, lobis linearibus tubo aequilongis. ACHAENIA 1 lin. longa grisea glabra. PAPPUS externus ¼ lin. longus, paleis duris stramineis valvatis; internus 2 lin. longus, paleis stramineis caducis.

Habitat prov. Minas Geraes in Serra d’Ouro branco, de Capivary, da Moeda etc.: Sello 797, 1119, Riedel, Weddell et alii. 9. LYCHNOPHORA VILLOSISSIMA MART. ramis crassissimis dense lanosis; foliis confertis linearibus obtusis margine valde revolutis, basi lana laxa immersis, adultis supra glabris, subtus crasse griseo-pannosis; capitulis 3—4-floris; pappi paleis exterioribus 10—12 linearibus liberis acutis apice fimbriatis, quam interiores valde tortae 5—6-plo brevioribus.

Lychnophora villosissima Mart. Regensb. Denlcschr. II. 153. t. 7; Spreng. Syst. Veg. Cur. Post. 299; DC. Prodr. V. 79; Gardn. in Ilook. Lond. Journ. V. 235; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 349. Vernonia villosissima Lessing Linnaea 1829 p. 249. FRUTEX 8 — 10-pedalis (Gardner). KAMI teretes 6—9 lin. crassi, pilis lanosis crassis tlavicanti-griseis vestiti, nodulosi et cicatrisati. FOLIA densissima sessilia, inferiora patula vel deflexa, superiora ascendentia, majora 1½—2 poll, longa, 1 ½—2 lin. lata, juniora lana laxa adspersa, adulta supra scrobiculata siccitate grisea nitidula venis occultis, subtus dense pannosa venis et costa occultis. GLOMERULI 12 —15 lin. crassi, ad apicem ramorum et ramulorum brevium inter folia densa ascendentia lanosa occulti, capitulis 12—20 dense aggregatis, foliis haud intermixtis. INVOLUCRUM turbinatum 4 lin. longum, squamis duris stramineis, dorso glabris, apice obtusis lanosis demum calvatis. Corollam non vidi. ACHAENIA 2 lin. longa grisea, costis inaequalibus, valleculis glanduloso - punctatis. PAPrus externus ½ lin. longus, paleis duris stramineis valvatis; internus 3 lin. longus, paleis multis denticulatis deciduis.

Habitat prov. Minas Geraes in campis altis petrosis siccis ditionis Adamantium, in Serro Frio, Serra de S. Antonio et alibi: Martius, Gardner 4825, Sello.

10. LYCHNOPHORA BLANCHETII SCHULTZ-BIP. ramis (pro genere) gracilibus tenuiter griseo-tomentosis; foliis confertis parvis lineari-lanceolatis marginibus valde revolutis, supra glabris obscure viridibus, subtus albido-tomentosis; capitulis 3—4-floris 20—40 dense glomeratis; pappi paleis exterioribus brevissimis 6—8 quadratis liberis apice truncatis eroso-dentatis, quam interiores stramineae leviter tortae 8—10-plo brevioribus. Lychnophora Blanchetii Schultz-Bip. in Regensb. Flora (Botan. Zeitg.) 1850 p. 30, Pollichia 1863 p. 364. FRUTEX parvus erectus ramosissimus, RAMIS teretibus 1 — 1½ lin. crassis conferte noduloso-cicatrisatis et tomento tenui griseo vestitis. FOLIA coriacea ascendentia, inferiora 5 — 6 lin. longa, deorsum ¾— 1 lin. lata, e basi ad apicem subacutum sensim angustata, supra obscure viridia minute glanduloso - punctata, subtus cum costâ, lata prominente albidotomentosa, superiora sensim breviora. GLOMERULI 6—8 lin. crassi, foliis aequilongis cincti, capitulis dense aggregatis, foliis numerosis intermixtis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, anguste turbinatum, squamis obscuris linearibus subacutis sursum ciliatis. Achaenia perfecte matura non vidi. PAPPUS externus ¼ lin longus, squamis duris valvatis; internus 2 lin. longus, squamis circiter 12 stramineis ciliatis caducis.

Habitat in prov. Bahia ad lgrega Velha : Blanchet 3396.


157

COMPOSITAE: LYCHNOPHORA.

11. LYCHNOPHORA STAAVIOIDES MART. ramis modice crassis grisco-tomentosis ; foliis confertis parvis crassis lanceolatis obtusis marginibus valde revolutis, adultis supra glabris, subtus dense grisco-tomentosis ; capitulis 3—5-floris ; pappi paleis exterioribus circiter 20 liberis linearibus apice eroso-dentatis, quam interiores modice tortae 5—6-plo brevioribus.

Lychnophora staavioides Mart. in Regensb. Denkschr. II. 154. t. 8 ex parte; Spreng. Syst. Veg. Cur. post. 299 ex parte-, DC. Prodr. V. 79 ex parte-, Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 235; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 353. Vernonia staavioides Lessing Linnaea 1829 p. 249. Lychnophora ericoides Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 235, non Mart. Lychnophora Gardneri, Riedelii, Pohlii et microphylla Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 350, 351, 353, 354. FRUTEX ramosissimus 3 — 6-pedalis (Gardner). RAMI flexuosi, 3—4 lin. crassi, teretes, tomento griseo-flavicanti brevi vestiti, maculis copiosis rotundatis valde excavatis foliorum delapsorum tessellati. FOLIA conferta, inferiora patentia vel deflexa, 13 — 15 lin. longa, 2 lin. lata, superiora ascendentia, juniora griseo-araneoso-pubescentia, adulta supra glabra nitidula siccitate brunnea venulis tenuissime exsculptis, subtus dense persistenter crasse griseo-tomentosa venis occultis. GLOMERULI copiosi, 9—13 lin. crassi, inter folia subocculti, capitulis 20 — 30 dense aggregatis, foliis haud intermixtis. INVOLUCRUM turbinatum 3 — 4 lin. longum, squamis duris glabris obtusis apice obscure brunneis. ACHAENIA l½—3 lin. longa, grisea, viscosa. PAPPUS externus ⅓ lin longus, paleis inaequalibus confertis; internus 3 lin. longus, paleis caducis.

Habitat pruv. Minas Geraes in summis alpestribus ditionis Adamantium : Martius, Gardner 4829, 4831 ; Serro Frio: Gardner 4830; Serra da Lupa :Riedel; Serra do Vento: Sello.

12.LYCHNOPHORA TOMENTOSA SCHULTZ-BIP. ramis crassis dense lanosis ; foliis crassissimis laxis distincte petiolatis magnis planis ovato-oblongis obtusis basi cuneatis, supra glabris, subtus dense lanosis ; capitulis 8—9-floris dense aggregatis lana densa immersis ; pappi paleis exterioribus 15—18 linearibus liberis acutis, quam interiores valde tortae 5—6-plo brevioribus. Tabula nostra XLII.

Lychnophora tomentosa Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 369. Lychnocephalus tomentosus Mart. in DC. Prodr. V. 83. ARBUSCULA 6—8-pedalis (Gardner). RAMI teretes, flexuosi, 4—6 lin. crassi, ad nodos incrassati, haud cicatricosi, lanâ griseâ vel flavicante plus minusve densa vestiti. FOLIA sparsa (inferiora inter se 1—l½ poll, distantia), crassissima omnium, majora 5 — 6 poll, longitudine, 31—34 lin. infra medium latitudine attingentia, plana, basi in petiolum crassum lanosum 6—9 lin. longum canaliculatum cuneatim angustata, supra siccitate brunnea obscure penninervia, subtus lana griseâ persistenter vestita. GLOMERULI maximi omnium, depresso-globosi, 1½—2 poll, crassi, irregulariter lobati, foliis subsessilibus cincti, e capitulis conflati 30—40 dense aggregatis, foliis multis reductis intermixtis, prioribus usque ad collum involucri in lanam firmam immersis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis obtusis dorso praesertim apice lanosis. COROLLA rosea 3 lin. longa, lobis linearibus dorso sparse pubescentibus. ACHAENIA angusta 3 lin. longa substramine», valleculis viscosis. PAPPUS externus ½ lin. longus, paleis stramineis confertis; internus 3 lin. longus, paleis stramineis distincte ciliatis.

158

venis 8—10 verticalibus percursis; capitulis 10—12-floris ; pappi paleis exterioribus linearibus 10—12 liberis, quam interiores valde tortae 6—8-plo brevioribus. Lychnophora Sellowii Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 372. ARBUSCULA ramosissima, ramulis ultimis subpatentibus teretibus 4—5 lin. crassis, pilis lanosis firmis pallide brunneis dense persistenter vestitis. FOLIA ad apicem ramulorum confertissima, crassissima, rigide coriacea, maxima 3 — 4 poll, longa, deorsum 8—10 lin. lata, integra, e basi ad apicem acutum sensim angustata, utrinque dense persistenter pallide brunneotomentosa, venis parallelis in tomento subimmersis e basi ad apicem progredientibus distincte obviis. GLOMERULI 18—31 lin. crassi, foliis ascendentibus cincti et subocculti, capitulis circiter 13 in lana albida persistente immersis. INVOLUCRUM 6—7 lin. longum , squamis ligulatis duris brunneis ¾ — 1 lin. latis, interioribus calvatis, exterioribus dorso lanosis. Corollam non vidi. ACHAENIA 2 lin. longa pallide brunnea, valleculis parum profundis dense glandulosis. PAPPUS externus circiter 1 lin. longus, paleis duris stramineis integris vel apice erosis; internus 6 lin. longus, paleis duris stramineo-brunneis 5—6-plo tortis.

Habitat prov. Minas Geraes in Serra do Vento: Sello 996. (exemplum unicum Oct. 1818 lectum). §. 2.

LYCHNOCEPHALIOPSIS.

14. LYCHNOPHORA HUMILLIMA SCHULTZ-BIP. ramis paucis flexuosis pro genere gracilibus conferte griseo-tomentosis ; foliis sessilibus oblongis planis obtusis haud confertis crassissimis, supra glabris, subtus crasse griseo-tomentosis; capitulis 10—15-floris ; pappi paleis exterioribus minutissimis, quam interiores modice tortae circiter 30-plo brevioribus. Lychnophora humillima Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 371. Lychnocephaliopsis suffruticulosa Schultz-Bip. in sched. herb. lliedel. SUFFRUTEX vix pedalis, RAMIS paucis flexuosis 1½ — 2 lin. crassis teretibus haud nodulosis nec cicatrisatis. FOLIA coriacea crassissima, majora 13—14 lin. longa, medio 4 —4½ lin. lata, basi cuneata, inferiora patula vel subdeflexa laxa, superiora ascendentia conferta, adulta supra glabra siccitate brunnea vix scrobiculata, venis immersis, costâ, vix perspicua, subtus crasse persistenter tomentosa obscure trinervia. GLOMERULI vix 1 poll, crassi, foliis multis subaequilongis cincti, capitulis 13—30 dense aggregatis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis ligulatis duris obtusis. COROLLA 4 lin. longa lilacina, loliis linearibus tubo duplo brevioribus. ACHAENIA glabra, perfecte matura non vidi. PAPPUS externus brevissimus specierum omnium hujus generis, vix 1/10 lin. longus, paleis linearibus vel deltoideis dentatis; internus 3 lin. longus, paleis multis deciduis.

Habitat prov. Minas Geraes in glareosis Serra da Lapa : lliedel. §. 3.

CYATHOPHORA.

15. LYCHNOPHORA HAKEAEFOLIA MART. ramis crassis dense griseo-velutinis ; foliis confertis lineari - lanceolatis obtusis margine revolutis, supra glabris, subtus griseo-tomentosis, junioribus laxe griseo - lanosis; capitulis 4-floris; pappi paleis exterioribus 9—10 lanceolatis acutis deorsum concretis, quam interiores valde tortae 4—5-plo brevioribus.

Habitat prov. Minas Geraes in ditione Serro Frio prope Tejuco: Martius, Gardner 4816.

Lychnophora halceaefolia Mart. Regensb. Denkschr. II. 156; Spreng. Syst. Veg. Cur. post. 299 ex parte; DC. Prodr. V. 79; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 343. Vernonia hakeaefolia Lessing Linnaea 1829 p. 249.

13.LYCHNOPHORA SELLOWII SCHULTZ-BIP. ramis crassissimis dense brunneo-lanosis ; foliis confertis lanceolatis acutis planis crassissimis coriaceis, utrinque dense brunneo-tomentosis

RAMI 4—5 lin. crassi, flexuosi, dense molliter velutini. FOLIA conferta erecto-patentia, 3—2½ poll, longa, 2 — 3 lin. lata, rigide coriacea, supra glabra uitidula scrobiculata siccitate brunnea, costa excavata, subtus

Compos. I.

21


159

COMPOSITAE: LYCHNOPHORA—EREMANTHUS.

reticulato-rugosa, costa glabra valde prominente deorsum incrassata, marginibus valde revolutis. GLOMERULI copiosi, capitulis 20 vel ultra dense aggregatis, foliis lanceolatis obtusis involucra paulo excedentibus intermixtis, ad apices ramorum primariorum et ramulorum brevium dispositi. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, cylindrico-turbinatum, squamis obtusis sursum ciliatis rigide scariosis brunneis. COROLLA 3— 3½ lin. longa, limbi lobis apice pubescentibus. ACHAENIA 1 ½ lin. longa. PAPPUS externus ½ lin. longus, paleis firmis eroso-denticulatis ; internus 2—2½ lin. longus, paleis anguste linearibus deciduis.

Habitat prov. Minas Geraes in summo monte Itambe da Villa: Martius. 16. LYCHNOPHORA SALICIFOLIA MART. ramis crassis dense velutinis ; foliis confertis lineari-lanceolatis obtusis margine angustissime revolutis, supra glabris, subtus griseo - tomentosis, junioribus haud lanosis ; capitulis 5—6-floris ; pappi paleis exterioribus 9—10 lanceolatis acutis basi concretis, quam interiores modice tortae 3—4-plo brevioribus.

Lychnophora salicifolia Mart. Regensb. Denkschr. II. 157. t. 10 ; DC. Prodr. V. 79; Gardn.in Hook. Lond. Journ. V.235; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 343. Vernonia salicifolia Lessing Linnaea 1829 p. 249. Lychnophora hakeaefolia Spreng. Syst. Veg. Cur. post. 299 ex parte. RAMI 4—6 lin. crassi, flexuosi, FRUTEX 6—8-pedalis (Gardner). teretes, cicatricibus foliorum delapsorum nodulosi et tessellati, dense molliter griseo- v. flavicanti-velutini. FOLIA conferta, coriacea, sessilia, valde ascendentia, ad 5—6 poll, longitudine, 5 — 6 lin. latitudine attingentia, supra scrobiculata obscura siccitate pallide brunnea, subtus dense griseopannosa venis haud vel vix obviis, costâ elevata brunnea glabra basi 2 lin. latâ. GLOMERULI copiosi 12—15 lin. lati, capitulis 12—20, foliis lanceolatis involucra superantibus intermixtis, ad apicem caulis primarii et ramulorum brevium erecto-patentium dispositi. INVOLUCRUM 4 — 4½ lin. longum, turbinatum, squamis duris stramineo-brunneis, dorso glabris nitidis, apice obtusis leviter tomentosis. COROLLA pallide purpurea 4 lin. longa, lobis linearibus glabris tubo duplo brevioribus. ACHAENIA 2 lin. longa, grisea, distincte 10-costata, glabra, minute glandulosa. PAPPUS externus vix 1 lin. longus, paleis duris lanceolatis acutis sursum irregulariter dentatis ; internus 3 lin. longus, paleis linearibus 1—2-plo tortis deciduis.

Habitat prov. Minas Geraes in summis jugis montis Itambé da Villa: Martius; in elevatis ditionis Adamantium: Gardner 4826 ; inter Rio Jequitinhonha et Barreros : Polit 565. OBS. Lychnophora Candelabrum Schultz-Bip. (Pollichia 1863 p. 345) ex exemplo unico deflorato a Sello in Brasilia lecto in Herb. Reg. Berol. asservato descripta, ad L. salicifoliam habitu et ramorum crassitie et indumento proxime accedit. Folia autem majora sunt, 3—4 poll, longa, medio 5—6 liu. lata, ad basin et apicem acutum sensim angustata, supra viridia siccitate nitide brunnea nullo modo scrobiculata, subtus dense persistenter albo-tomentosa vetustate reticulato-venulosa, marginibus anguste revolutis.

17.LYCHNOPHORA MARTIANA GARDN. ramis crassissimis dense lanosis ; foliis confertis lincari-ligulatis obtusis, margine anguste revolutis, basi lana laxa immersis, adultis supra glabris, subtus griseo-tomentosis ; capitulis 8—12-floris ; pappi paleis exterioribus paucis (cc. 6) lanceolatis concretis apice eroso-dentatis, quam interiores valde tortae 6-plo brevioribus.

Lychnophora Martiana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 232; Walp. Rep. VI. 100; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 348. Lychnophora lanigera Pohl Mss. ex Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 341.

160

FRUTEX circiter 6-pedalis (Gardner). RAMI teretes 6—9 lin. crassi, pilis lanosis flavicanti-griseis persistentibus dense vestiti. FOLIA coriacea sessilia dense conferta ascendentia, ad 5—6 poll, longitudine et 6—8 lin. latitudine attingentia, adulta supra glabra siccitate brunnea scrobiculata, costa excavata, venis immersis, subtus griseo-pannosa venis primum occultis demum perspicuis reticulatim exsculptis, costi modice elevata substramineâ basi 1 lin. latâ. GLOMERULI copiosi, 9 —10 lin. lati, terminales, sessiles, inter folia occulti, capitulis 6—10 dense glomeratis, foliis haud intermixtis. INVOLUCRUM turbinatum 6 — 7 lin. longum, squamis ligulatis duris nitidis stramineo-brunneis, dorso glabris, apice obtusis. Corollam non vidi. ACHAENIA grisea, glabra, subcylindrica, 3 lin. longa, costis distinctis inaequalibus, valleculis glanduloso - punctatis. PAPPUS externus 1 lin. longus, paleis cc. 6 duris stramineis dimidio inferiore in cupulam connatis; internus 6 lin. longus, paleis anguste linearibus denticulatis deciduis.

Habitat prov. Minas Geraes in montibus ditionis Adamantium et ad Rio S. Francisco: Gardner 4824, Pohl.

XX. EREMANTHUS LESS.

1831 p. 682; Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 163; Benth. et IIoolc. fil. Gen. Piant. II. 235. — ALBERTINIA DC. Prodr. V. 82 ex parte; Endl. Gen. n. 2224 p. p. — PYCNOCEPHALUM DC. Prodr. V. 83 ex parte; Endl. Gen. n. 2225. — STACHYANTHUS DC. Prodr. V. 84; Endl. Gen. n. 2229. — CHRESTA Vell. Fl. Flum. VIII. t. 150; DC. Prodr. V. 85; Endl. Gen. n. 2230. — SPHAERO PIIORA Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 402. EREMANTHUS Lessing Linnaea 1829 p. 317,

GLOMERULI terminales pedunculati, globosi vel in specie una oblongi, capitulis pluribus uni- vel paucifloris. INVOLUCRUM 3—multiseriale. PAPPUS bi- vel multiserialis, setis complanatis vel filiformibus rectis persistentibus.

CAPITULA homogama, 1—12-flora, plurima in receptaculo globoso vel in specie una elongato insidentia, glomerulum globosum vel oblongum formantia. INVOLUCRUM turbinatum, squamis siccis adpressis arcte imbricatis, exterioribus gradatim brevioribus. RECEPTACULUM proprium parvum nudum. COROLLA aequalis, tubo tenui, limbo anguste 5-fido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusiusculis. STYLUS basi annulo vel vagina brevi cinctus, ramis subulatis hirtellis. ACHAENIA turbinata vel cylindrico-turbinata, saepissime dense sericea, in specie una glabra, apice truncata, costis 10 aequalibus vel inaequalibus. PAPPUS 2- vel multiserialis, paleis linearibus vel filiformibus persistentibus valde inaequalibus, interioribus achaenia superantibus, exterioribus brevibus. ARBUSCULAE vel SUFFRUTICES habitu valde variabiles, ramosissimae vel parce ramosae vel raro subscaposae, FOLIIS petiolatis vel sessilibus saepissime integris, subtus vel utrinque tomentosis, PEDUNCULIS brevibus vel elongatis, GLOMERULIS solitariis vel paucis pluribusve corymbo so-racemosis vel paniculatis.

Genus in Brasiliae regione Oreadum endemicum.


161

COMPOSITAE: EREMANTHUS. CLAVIS SPECIERUM.

§. 1. EUEREMANTHUS. Arbusculae glomerulis globosis corymbosis breviter pedunculatis, achaeniis sericeis. I. Capitula uniflora. a. Folia supra viridia glabra. a. Capitula prorsus concreta. 1. E. INCANUS. * Pappi paleae graciles filiformes ** Pappi paleae firmae complanatae. 2. E. CINCTUS. Glomeruli corymbosi ... Glomeruli solitarii vel 2—3 congesti 3. E. PANDURIFOLIUS. β. Capitula superne libera. Folia subcoriacea basi subcuneata 4. E. GLOMERULATUS. Folia rigide coriacea, inferiora basi rotundata 5. E. GOYAZENSIS. b. Folia supra griseo- v. albido-velutina. .... 6. E. MOLLIS. Folia conferta sessilia 7. E. PANNOSUS. Folia distantia breviter petiolata . 8. E. ELAEAGNUS. II. Capitula tritiora §. 2. SPHAERANTHUS. sessilibus, achaeniis glabris. Species unica

Arbuscula glomerulis globosis solitariis 9. E.

BICOLOR.

§. 3. CHRESTA. Suffrutices glomerulis globosis corymbosis longe pedunculatis, achaeniis sericeis. I. Folia sessilia basi angustata. . . 10. E. PYCNOCEPHALUS. Folia utrinque griseo-tomentosa Folia utrinque glabrescentia .... 11. E. EXSUCCUS. II. Folia petiolata basi late rotundata . . 12. E. SPHAEROCEPHALUS. §. 4. STACHYANTHUS. Suffrutex glomerulis solitariis oblongis longe pedunculatis, foliis profunde sinuatis, achaeniis sericeis. Species unica 13. E. MARTII. §. 5. PYCNOCEPHALUM. Sulfrutices vel herbae perennes, glomerulis globosis solitariis longe pedunculatis, achaeniis sericeis. I. Acaules. a. Glomeruli haud bracteati. Folia obovata 2½—3½ poll, lata 14. E. SCAPIGERUS. Folia oblanceolata 3—6 lin. lata 15. E. PLANTAGINIFOLIUS. b. Glomeruli foliis reductis bracteati . 16. E. ERIOPUS. II. Caulescentes. Folia oblanceolata reticulato-penninervia 17. E. SPECIOSUS. Folia anguste linearia uninervia ... 18. E. ANGUSTIFOLIUS.

§. 1. EUEREMANTHUS.

1. EREMANTHUS INCANUS LESS. arbuscula, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis integris subcoriaceis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis basi cuneatis, supra glabris, subtus albidotomentosis venis primariis exsculptis ; glomerulis globosis copiose corymbosis, capitulis unifloris, involucris prorsus concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus quam exteriores consimiles subtriplo longioribus.

Eremanthus incanus Lessing Linnaea 1829 p. 342 ; SchultzBip. Pollichia 1861 p. 166, 1863 p. 395. Albertinia incava DC. Prodr. V. 82. Albertinia bicolor Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 236 (nomen solum), non DC. ARBUSCUI.A vel ARBOR 12—40-pedalis ramosissima, RAMIS teretibus strictis 2—3 lin. crassis tenuiter albido-tomentosis, junioribus profunde sulcatis. FOI.IA modice conferta subpatentia, inferiora ad .5—6 poll. longitudine, 2—3 poll. latitudine attingentia, obtusa vel subacuta, margine plana, basi in petiolum brevem cuneatim angustata, modice coriacea, supra obscure viridia glabra venis graciliter canaliculatis, subtus adpresse dense persistenter albido-tomentosa. CORYMBI 6 — 9 poll, lati; pedunculi 3—24 lin. longi angulati sulcati, omnes foliis reductis basi bracteati. GLOMERULI (pappo computato) 9—12 lin. crassi, perfecte globosi, capitulis 50 —100

162

vel ultra perfecte concretis. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, squamis intimis linearibus glabris, exterioribus latis obtusis dense tomentosis. COROLLA albida glabra 2 lin. longa, lobis linearibus tubo aequilongis. Achaenia matura non vidi. PAPPUS 2 lin. longus, stramineus vel purpurascens, setis interioribus 40—50 filiformibus persistentibus valde ciliatis.

Habitat prov. Minas Geratis in fruticetis montium: Vauthier 335 ; e. gr. in monte Itambe: Gardner 4811 ; ad Cachoeira : Lund ; in rupibus prope Timbopeba aliisque locis: Riedel 404, Sella 800, 870, 933, 1003, Volti 1934. 2.EREMANTHUS CINCTUS BAKER : arbuscula, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis integris subcoriaceis sessilibus oblongis basi cuneatis, supra glabris viridibus, subtus ferrugineotomentosis venulis multis exsculptis ; glomerulis depresso-globosis, foliis multis reductis cinctis, paucis congesto - corymbosis, capitulis unifloris, involucris prorsus concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus lineari-filiformibus quam exteriores filiformes 3—4-plo longioribus. ARBUSCULA ramosissima, RAMIS teretibus 3—4 lin. crassis tomento ferrugineo velutino vestitis. FOLIA conferta ascendentia modice coriacea, inferiora 5—6 poll, longa, medio 2—2½ poll, lata, obtusa vel subacuta, margine integra plana, supra obscure viridia venis graciliter canaliculatis, subtus dense breviter saturate ferrugiueo-tomentosa, venis primariis et venulis multis saturatioribus exsculptis. CORYMBI 2 — 3 poll, lati, pedunculis angulatis dense ferrugineo-tomentosis apice incrassatis, lateralibus 12—15 lin. longitudine attingentibus. GLOMERULI 12—15 lin. crassi, interdum confluentes lobati, semper foliis pluribus ovatis imbricatis adpressis obtusis glomerulo brevioribus cincti. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, squamis subobtusis, interioribus glabris, exterioribus tomentosis. ACHAENIA grisea sericea cylindrico-turbinata ; perfecte matura tamen non vidi. PAPPUS saturate rufescens, 2½ lin. longus, paleis seriei interioris 40—50 firmis persistentibus distincte ciliatis, sursum filiformibus, deorsum leviter complanatis.

Habitat prov. Mato Grosso in sylvis prope urbem Cuiaba: Patricio da Silva Manso 55. 3. EREMANTHUS PANDURIFOLIUS BAKER : arbuscula, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis integris subcoriaceis subsessilibus oblongo-panduriformibus, supra glabris viridibus, subtus albido- v. ferrugineo-tomentosis ; glomerulis depresso-globosis solitariis vel 2 — 3-glomeratis, foliis reductis concretis cinctis, capitulis unifloris, involucris prorsus concretis ; achaeniis pilosis ; pappi ferruginei setis interioribus leviter complanatis exteriores consimiles 2—3-plo superantibus. ARBOR ramulis ultimis crassis teretibus dense persistenter griseoferrugineo-velutinis, cicatricibus foliorum delapsorum notatis. FOLIA vix petiolata, membranaceo-coriacea, flexibilia, majora in exemplo viso 3—3½ poll, longa, medio 15—18 lin. lata, subacuta, triente inferiore panduriformia, basi rotundata, supra glaberrima venulis insculptis, subtus tenuiter dense persistenter albido- v. ferrugineo-tomentosa venis exsculptis, juniora saturatius ferruginea. GLOMERULI depresso-globosi 6 — 9 lin. lati, ad apices ramorum solitarii vel 2—3-glomerati, foliis 5 — 6 reductis ascendentibus glomerulo subaequilongis, dimidio inferiore concretis, dorso dense velutinotomentosis cincti. CAPITULA in glomerulo 40—50 vel ultra, involucris prorsus concretis tomentosis 2 lin. longis, squamis intimis glabris griseis nitidis. Achaenia juniora solum vidi. PAPPUS nitide pallido - ferrugineus 3 lin. longus, setis 40—50 vel ultra multiseriatis duris persistentibus rigidiusculis.

Habitat loco non indicato Brasiliae occidentalis: Tamberlilc. (Exemplum solum unicum mancum in Herb. Musei Palat. Vindob. vidi.) 4. EREMANTHUS GLOMERULATUS LESS. arbuscula, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis subcoriaceis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis integris basi plq. subcuneatis, supra


163

COMPOSITAE: EREMANTHUS.

glabris viridibus, subtus albido-tomentosis, venis primariis plerisque exsculptis ; glomerulis globosis copiose corymbosis ; capitulis unifloris, involucris dimidio inferiore concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus linearibus quam exteriores consimiles subtriplo longioribus. Tabula nostra XLIII.

Eremanthus glomerulatus Lessing Linnaea 1829 p. 317 ; Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 164, 1863 p. 393. Albertinia glomerulata DC. Prodr. V. 80. Albertinia rufiseta DC. Prodr. V. 81 (forma pappo rufescente). Alberiinia pallidiseta DC. Prodr. V. 81 (forma pappo stramineo). Eremanthus pallidisetus Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 165, 1863 p. 394. Albertinia stellata Gardn. in Ilooh. Lond. Journ. V.235; Walp. Rep. VI. 100. Eremanthus stellatus Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 164, 1863 p. 394. ARBOR ramosissima 15—20-pedalis, cortice suberoso, RAMIS teretibus 2—3 lin. crassis tomento griseo-flavicante persistente vestitis, junioribus profunde sulcatis. FOLIA modice conferta, subpatentia, inferiora 3—4 poll, longitudine, 12—18 lin. latitudine attingentia, obtusa vel subacuta, margine plana, basi in petiolum brevem cuneatim angustata, modice coriacea, supra obscure viridia glabra venis primariis graciliter canaliculatis, subtus dense adpresse persistenter albido - tomentosa. CORYMBI 6 —12 poll, lati, ramis primariis erecto-patentibus, pedunculis centralibus 3 — 6 lin., inferioribus 12—18 lin. longis, omnibus foliis reductis bracteatis. GLOMERULI (pappo computato) 8—10 lin. crassi, globosi, capitulis 20—30 vel ultra, dimidio inferiore concretis, superiore liberis. INVOLUCRUM' 1½ lin. longum, dense albido-tomentosum, squamis intimis lanceolatis acutis. COROLLA albida. ACHAENIA 1½ lin. longa, cylindraceo - turbinata, dense griseo-sericea, costis distincte obviis. PAPPUS stramineus vel rufescens, firmus, persistens, squamis interioribus 30—40 cc. 2 lin. longis.

Habitat prov. Pernambuco in fruticetis ad ripas Itio Preto : Gardner 2896 ; prov. Minas Geraes, in sylvis montium frequens, e. yr. in Serro Frio: Mart. Herb. Fl. liras. 793; prope Caldas: Regnell II. 165; in summo monte Serra de Felis: Pohl ; in saxosis montis S. Joâo, et in campis ad ripas Itio Grande et Itio Pardo: Itiedel; in campis prope Lagoa Santa: Warming; ad Cachoeira do Campo; Claussen; prov. S. Paulo inter Ollaria et fluv. Rio Pardo: Burchell 5379; inter Villa Franca et Cachoeira: Burchell 5532—2; inter Canna Verde et S. Jose: Hegnell III. 670 ; in campis ad Batataës : Lund. Locis Brasiliae meridionalis non addictis : Gaudichaud, Pohl 595, Sello 801. 5. EREMANTHUS GOYAZENSIS SCHULTZ-BIP. arbuscula, ramis usque ad apicem foliatis; foliis integris rigide coriaceis breviter petiolatis late oblongis obtusis, inferioribus basi rotundatis, supra glabris, subtus albido-tomen tosis venis primariis exsculptis; glomerulis globosis copiose corymbosis, capitulis unifloris, involucris apice liberis; achaeniis sericeis; pappi paleis interioribus linearibus exteriores consimiles subtriplo superantibus.

Eremanthus Goyazensis Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 165, 1863 p. 394. Albertinia Goyazensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 425; Walp. Ann. VI. 390. Eremanthus Weddellii Schultz-Bip. loc. cit. Laxopetalum albidum Polii Mss. ARBOR parva (Gardner) 2—4-metralis (Weddell) v. FRUTEX 6—8pedalis (Burchell), RAMIS teretibus 2 — 3 lin. crassis albido - tomentosis, junioribus angulatis sulcatis. FOLIA subpatenlia, modice conferta, latiora

164

obtusiora et mullo crassiora quam in E. incano et glomerulato, ad 5—G poli, longa, 3—4 poll, lata, inferiora ad basin cuneatam late rotundata, superiora basi deltoideo-cuneata, supra glabra siccitate grisea, subtus adpresse dense albido-tomentosa. CORYMBI 6—9 poll, lati, ramis primariis erecto-patentibus, pedunculis 3—30 lin. longis semper basi foliis reductis bracteatis. GLOMERULI (pappo computato) 9 —10 lin. crassi, perfecte globosi, interdum basi foliis 1—2 perparvis bracteati. COROLLA 3 lin. longa, pallide purpurea (Gardner) v. albida (Weddell), lobis linearibus tubo aequilongis. INVOLUCRUM 1½ lin. longum dense incanuni. ACHAKNIA 1¼ lin. longa, cylindrico-turbinata, grisea. PAPPUS 2 lin. longus, stramineus vel rufescens, firmus, persistens, paleis exterioribus 40—50 distincte ciliatis.

Habitat prov. Goyaz in campis montosis prope urbem Arrayas : Gardner 3884; ad Ilio S. Isidoro: Pohl 466; ad urbem Goyaz in fruticetis: Weddell 2032, 2607; in montanis prope urbem Goyaz, e. gr. ad Caminho de Nené : Burchell 6800, 7156. 6. EREMANTHUS MOLLIS SCHULTZ-BIP. fruticosa parce ramosa, ramis usque ad apicem dense foliatis ; foliis integris sessilibus oblongo-lanceolatis crassissimis utrinque persistenter molliter griseo-velutinis, subtus venulis exsculptis rugosis ; pedunculis brevissimis, glomerulis paucis corymbosis, capitulis numerosissimis lanosis unifloris prorsus concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles triplo superantibus.

Eremanthus mollis Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 166, 1863 p. 395. Albertinia mollis Schultz-Bip. Mss. olim. erectus 1—2-metralis (Weddell) v. 1—2-pedalis (Riedel), strictis teretibus 2—3 lin. crassis dense griseo-velutinis. FOI.IA modice conferta, patentia vel ascendentia, 3 — 4 poll, longa, infra medium 12—15 lin. lata, subacuta vel obtusa, tomento multo crassiore et laxiore quam in speciebus reliquis, basi rotundata, venulis multis faciei inferioris exsculptis. CORYMBI 2—4 poll, lati, ramis erecto-patentibus, glomerulis saepe 4 — 6 interdum confluentibus, interdum ad unum reductis. GLOMERULI globosi 8—10 lin. crassi, capitulis permultis prorsus concretis, foliis reductis pluribus cincti. INVOLUCRUM 2½—3 lin. longum, squamis figulatis subobtusis sursum albido-lanosis. COROLLA albida 2½ lin. longa, lobis linearibus dorso penicillatis tubo aequilongis. ACHAKNIA l¼ lin. longa cylindrico-turbinata dense sericea. PAPPUS albidus 2 lin. longus squamis utriusque seriei gracilibus flexuosis persistentibus distincte ciliatis. FRUTEX

CAULIBUS

Habitat prov. Goyaz in campis prope capitalem: Weddell 2603; ad Montes Claros et Ponte Alto ante Bomfim : Pohl ; prope Catalâo : Riedel. 7.EREMANTHUS PANNOSUS BAKER : arbuscula, ramis usque ad apicem laxe foliatis ; foliis integris breviter petiolatis oblongis crassis, utrinque griseo-velutinis venulis exsculptis ; pedunculis elongatis, glomerulis 2, capitulis numerosissimis concretis unifloris ; achaeniis elongatis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles triplo superantibus. ARBUSCULA parce ramosa, RAMIS teretibus 2—3 lin. crassis breviter griseo-velutinis. FOLIA modice distantia, subpatenlia, 5—G poll, longa, medio 2—2¼ poll, lata, subobtusa, plana, ad basin cuneatam leviter rotundata, utrinque persistenter flavicanti-griseo-pannosa, venulis praesertim faciei inferioris insigniter exsculptis. GLOMERULI in exemplo unico nobis viso (ex herbario Martii) 2 globosi, pedunculis nudis 4—5 poll. longis apice foliis reductis 1—2 munitis, terminales, 2 poll, crassi, e capitulis numerosissimis (100 vel ultra) prorsus connatis constantes. INVOLUCRUM cylindricum 3 lin. longum, squamis duris stramineis figulatis obtusis, exterioribus dorso sursum dense griseo - lanosis. ACHAKNIA 2 lin. longa grisea cylindrica dense sericea. PAPPUS stramineus 2½ lin. longus, paleis utriusque seriei firmis persistentibus flexuosis distincte ciliatis.

Habitat prov. Goyaz prope. Curralhinho : Patricio do Silva Manso 1.


COMPOSITAE: EREMANTHUS.

165

8. EREMANTHUS ELAEAGNUS SCHULTZ-BIP. arbuscula, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis subcoriaceis breviter petiolatis oblongo-oblanceolatis integris, supra glabrescentibus, subtus pallide brunneo-tomentosis, venulis utrinque subimmersis ; glomerulis laxe corymbosis, capitulis tritioris 3—9 ima basi solum concretis ; achaeniis glabris v. tenuiter pubescentibus ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles subtriplo excedentibus. Tabula nostra XLIV.

Albertinia Elaeagnus Mart. in DC. Prodr. V. 81; Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 236 (nomen solum). Vernonia Elaeagnus Schultz-Bip. Pollichia 1861 p. 166. Eremanthus (Pseuderemanthus) Elaeagnus Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 396. ARBOR parva ramosissima, RAMULIS teretibus 1 ½ — 2 lin. crassis tenuiter griseo - tomentosis, junioribus profunde sulcatis. FOLIA modice conferta subpatentia, 2—3 poll, longitudine, medio 10—15 lin. latitudine attingentia, subobtusa, modice coriacea, supra siccitate grisea, subtus tenuiter adpresse pallide brunneo-tomentosa, basi subspathulato- v. cuneatim angustata. CORYMBI 2—4 poll, lati, ramis primariis crebris ascendentibus angulatis tomentosis, pedunculis 3 — 9 lin. longis, basi semper folio reducto bracteatis. GLOMERULI 6—9 lin. crassi, capitulis paucis sessilibus vix concretis. INVOLUCRUM 3 lin. longum campanulatum, griseum, squamis subtriseriatis imbricatis lanceolatis subobtusis dorso tomentosis. ACHAENIA 1 ¼ — 1 ½ lin. longa, grisea, cylindrico-turbinata, demum subglabra. PAPPUS rufescens 3 lin. longus, setis seriei interioris circiter 30 flexuosis gracilibus distincte ciliatis.

Habitat prov. Minas Geraes in montibus ditionis Adamantium: Gardner 4813 ; in altis lapidosis Serro Frio prope Tejuco : Martius.

§. 2.

SPHAERANTHUS.

9. EREMANTHUS BICOLOR BAKER : arbuscula, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis magnis coriaceis breviter petiolatis oblanceolatis integris basi cuneatis, supra glabris viridibus, subtus albido - tomentosis venis primariis exsculptis ; glomerulis magnis globosis solitariis, capitulis 2—3-floris, involucris concretis ; achaeniis angustis glabris ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles 6—10-plo excedentibus. Tabula nostra XLV.

Albertinia bicolor DC. Prodr. V. 81, non Gardner. Lychnocephalus bicolor Mart. in Herb. Reg. Monae. Sphaerophora bicolor Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 403. FRUTEX RAMIS teretibus 3—4 lin. crassis, tomento brevi sublanoso nigricanti-flavicante vestitis, cicatricibus latis horizontalibus foliorum delapsorum notatis. FOLIA conferta ascendentia, subobtusa, 6—8 poll, longitudine, supra medium 1½—2 poll, latitudine attingentia, in petiolum ½ — 1 poll, longum crassum basi dilatatum cuneatim v. decurrenti - angustata, supra nitida siccitate grisea venisque canaliculatis obviis, subtus tomento griseo persistente tenui sed sublaxo vestita venisque primariis distincte exsculptis. GLOMERULI ad apices ramorum brevium lateralium foliosorum solitarii, globosi, 15—18 lin. crassi, e capitulis 100 vel ultra arcte concretis conflati. INVOLUCRUM 2—2½ lin. longum, squamis spathulato-linearibus subobtusis duris, dorso ad apicem lanoso-tomentosis. ACHAKNIA turbinato-cylindrica angulata l½ lin. longa grisea nitida. PAPPUS rufescens 2 lin. longus, setis filiformibus distincte ciliatis demum deciduis.

Habitat in altis prov. Minas Geraês: Martius. Compos. I.

166 §. 3.

CHRESTA.

10.EREMANTHUS PYCNOCEPHALUS BAKER : suffrutex, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis parvis oblongo-oblanceolatis sessilibus subobtusis rigide coriaceis integris, utrinque persistenter griseo-lepidoto-tomentosis, venulis exsculptis ; glomerulis multis racemoso-corymbosis longe pedunculatis, capitulis 4-floris 12—30-glomeratis haud concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores valde inaequales consimiles 2—8-plo superantibus.

Chresta pycnocephala DC. Prodr. V. 85; Gardn. in Hook. Lond. Journ. I. 239. Vernonia pycnocephala et Halimodendron Mart. Herb. olim. SUFFRUTEX parce ramosus erectus 3—4-pedalis, CAULIBUS teretibus 2—3 lin. crassis valde multisulcatis strictis persistenter griseo-lepidotis. FOLIA modice conferta, ascendentia, 2—3 poll, longa, supra medium 9—12 lin. lata, subobtusa, plana, basi spathulato-cuneata, utrinque nitide griseolepidota, venulis multis leviter exsculptis. GLOMERULI (cum pappo) 12—14 lin. crassi, 4—20 subcorymbosi vel racemosi, pedunculis strictis nudis 1—6 poll, longis sulcatis tomentosis apice incrassatis, lateralibus erectopatentibus, apice haud foliatis. INVOLUCRUM turbinatum 2½—3 lin. longum, squamis scariosis duris stramineis nitidis acutis late lanceolatis, exterioribus interdum dorso sursum leviter tomentosis. COROLLA glabra purpurea 5—6 lin. longa, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. ACHAENIA turbinata 1 lin. longa. PAPPUS nitidus albidus, setis omnibus firmis distincte ciliatis.

Habitat prov. Minas Geraes in campis deserti inter Minas Novas et S. Francisco, et prope Salgado et Riachâo de Fogo: Martius; inter Formigas et districtum Adamantium frequens: Gardner 4819, Pohl 596 ; in campis inter Alegres et Rio S. Francisco : Lund.

11. EREMANTHUS EXSUCCUS BAKER : suffrutex, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis parvis oblongo-oblanceolatis subobtusis sessilibus rigidissime coriaceis, utrinque glabrescentibus venulis permultis exsculptis, junioribus subtus albido-araneosis ; glomerulis multis corymbosis longe pedunculatis, capitulis trifloris 12—50 basi in lanam immersis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles valde inaequales 1½—8-plo superantibus.

Chresta exsucca DC. Prodr. V. 85; Gardn. in Ilook. Lond. Journ. I. 239. Vernonia exsucca Mart. Herb. olim. SUFFRUTEX parce ramosus erectus 3—4-pedalis, CAULIBUS strictis griseo-tomentosis deorsum 3 — 4½ lin. crassis. FOLIA conferta ascendentia, omnium rigidissima, inferiora ad l½—2 poll, longitudine, medio 10—15 lin. latitudine attingentia, plana, integra, basi spathulatim angustata, adulta utrinque haud incana, venulis permultis anastomosantibus pulcherrime exsculptis. GLOMERULI depresso-globosi, 10—15 lin. crassi, corymboso-racemosi vel -paniculati, pedunculis strictis nudis raro foliatis 1—8 poll, longis dense tomentosis apice incrassatis fulti. INVOLUCRUM turbinatum 4 — 4½ lin. longum, squamis multiseriatis arcte imbricatis nitide stramineis lanceolatis acutis, interioribus glabris, intimis parvis dorso tomentosis. COROLLA saturate purpurea raro alba, 6 lin. longa, glabra, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. ACHAENIA 1 ½ lin. longa turbinata dense albido-sericea. PAPPUS stramineus, setis omnium graduum firmis persistentibus ciliatis.

Habitat in montosis aridis prov. Goyaz, e. gr. prope Arrayas: Gardner 3803; ad S. Domingos ; Gardner 4194 et 4195 (albiflora) ; ad Douro : Gardner 3360; in aridis rupestribus auriferis prope Cavalcante: Hurchell 7912 ; prov. Minas Geraes in montosis: Martius; loco Brasiliae non adnotato: Pohl 599.

22


167

COMPOSITAE: EREMANTHUS.

12.EREMANTHUS SPHAEROCEPHALUS BAKER : suffrutex, ramis usque ad apicem foliatis ; foliis distincte petiolatis rigide coriaceis ovatis v. ovato-cordatis obtusis repando-dentatis v. subintegris, utrinque griseo-tomentosis venulis exsculptis ; glomerulis crebris corymbosis longe pcdunculatis globosis, capitulis 2—3-floris numerosissimis glomeratis haud concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores valde inaequales sed consimiles 1½— 8-plo superantibus. Tabula nostra XLVI.

Chresta sphaerocephala DC. Prodr. V. 85; Gardn. in Hook. Lond. Journ. 1. 239. Chresta cordata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 150. Vernonia Echinops Mart. Mss. olim. SUFFRUTEX erectus 3 —5-pedalis parce ramosus, CAULIBUS teretibus 2—3 lin. crassis griseo-velutinis. PETIOLI infimi 13—15 lin. longi, antice aperte concavi, superiores sensim breviores. FOLIA 6—9 poll, longitudine, 4—6 poll, latitudine attingentia, pleraque tamen duplo minora, inferiora basi late rotundata v. interdum leviter cordata, apice obtusa, margine saepius repando-dentata, utrinque tomento griseo velutino persistente vestita, venis numerosis, primariis late patentibus. GLOMERULI globosi 1—1 ½ poll, lati, 2 —12 in pedunculis insidentes corymbosis firmis strictis nudis 2 — 8 poll, longis griseo-tomentosis apice incrassatis, lateralibus valde ascendentibus. CAPITULA saepissime biflora, raro tritiora, 50 vel ultra arcte glomerata, basi in lanam immersa. INVOLUCRUM turbinatum 3—3½ lin. longum, squamis 2 — 3-seriatis arcte imbricatis lanceolatis acuminatis stramineis, exterioribus lanosis, interioribus praeter marginem ciliolatum glabris. COROLLA purpurea 5 — 6 lin. longa glabra, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. ACHAENIA l¼ — 1½ lin. longa, dense albido-sericea. PAPPUS albidus 4—4½ lin. longus, setis numerosis filiformibus firmis ciliatis.

Habitat prov. Piauhy (non Bahia, ut DC. loc. cit. dixit) in saxosis calvis aridiusculis: Martius; prov. Goyaz in campis montosis prope Capella de Passé ; Gardner 4193 ; prope Curralinho : Manso; inter Conceiçâo et Campo d’ Alegre : Burchell 6391; prov. Minas Geraes ad Diamantina : Vauthier 294; in fruticetis inter Formigas et Rio S. Francisco ; Gardner 4817 ; ad Caldas; Regnell 1. 259, III. 671 ; ad Cachoeira do Campo: Riedel, Mart. Hb. Fl. liras. 728, Claussen; ad Lagoa Santa: Warming; loco non adnotato : Pohl 598; prov. Mato Grosso ad Cuiaba : Manso; prov. S. Paulo: Weir 263; e. gr. prope Mugi merim : Hurchell 5723 ; locis Hrasiliae non adnotatis: Riedel 461, Sello 882. Var. β.

INTERMEDIA

Baker.

Chresta intermedia Gardn. in Hoolc. Lond. Journ. IV. 236; Walp. Rep. VI. 102. Minus robusta, foliis minoribus interdum obovatis basi vix rotundatis, tomento tenuiore breviore, capitulis in glomerulo paucioribus saepeque tritioris.

Prov. Minas Geraes in ditione Adamantium: Gardner 4818; prov. S. Paulo in campis ad Batataes : Lund. §. 4.

STACHYANTHUS.

13. EREMANTHUS MARTII BAKER : suffrutex, ramis parte inferiore foliatis ; foliis petiolatis rhomboideo - ovatis acutis irregulariter sinuatis, utrinque persistenter griseo-lepidotis ; pedunculis longissimis, glomerulis solitariis subcapitatis v. spicatis, capitulis 10—12-floris ; achaeniis sericeis ; pappi paleis stramineis, interioribus filiformibus exteriores valde inaequales 1½—8-plo superantibus. Tabula nostra XLVII.

168

Stachyanthus Martii DC. Prodr. V. 84. Vernonia Stachyanthus Mart. Herb. olim. Stachyanthus argyrophyllus Mart. et Zucc. herb. olim. SUFFRUTEX basi copiose ramosus, CAULIEUS primariis teretibus l½—2 lin. crassis griseo-lepidotis. PETIOLI 8—12 lin. longi. FOLIA magis membranacea quam in reliquis speciebus, 2—3 poll, longa, medio 1½ — 2 poll, lata, lobis plq. deltoideis 1½—2½ lin. profundis, passim irregulariter crenato-denticulatis, basi in petiolum cuneatim v. decurrenti-angustata, faciebus ambabus persistenter subnitide griseo-lepidota et venis primariis erecto-patentibus percursa. PEDUNCULI stricti graciles nudi incani 1—2pedales. GLOMERULI ½—2 poll, longi, 6—12 lin. lati. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, squamis scariosis multiseriatis, intimis linearibus acutis, exterioribus gradatim brevioribus lanceolatis vel ovatis subobtusis breviterque cuspidatis. ACHAENIA dense sericea ¾ lin. longa. PAPPUS 4—4½ lin. longus, setis numerosissimis valde inaequalibus, omnibus firmis persistentibus ciliatis.

Habitat in prov. Piauhy: Martius; et in prov. Bahia in fissuris rupium ad Joazeiro et Queimadas: Martius. §. 5.

PYCNOCEPHALUM.

14. EREMANTHUS SCAPIGERUS BAKER : suffrutex acaulis, foliis obovato-spathulatis sessilibus vel breviter petiolatis subintegris rigide coriaceis, utrinque glabris venulis valde exsculptis ; pedunculis longissimis, glomerulis solitariis, capitulis numerosissimis trifloris haud concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles valde inaequales 2—8-plo superantibus.

Pycnocephalum scapigerum DC. Prodr. V. 83. Vernonia scapigera Lessing Linnaea 1829 p. 250. 3—4-pedalis, RADICE lignosa nodulosa 3—4 lin. crassa. rosulata ascendentia dura persistentia, ad 6 — 7 poll. longitudine, medio 2½ — 3 ½ poll, latitudine attingentia, obtusa plana, integra vel sursum obscure denticulata, utrinque glabra siccitate grisea, venulis multis praesertim ad faciem inferiorem reticulato - exsculptis. PEDUNCULI stricti 1—4-pedales, 1—1½ lin. crassi, calvati, in statu juniore leviter griseopubentes. GLOMERULI globosi 1½—2 poll, crassi, capitulis 50 — 100 vel ultra dense aggregatis haud concretis, foliis nullis cincti vel intermixti. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis subtriseriatis lanceolatis acutis glabris pallide stramineis nitidis. ACHAENIA l½ lin. longa dense albido-sericea. COROLLA glabra, rubro-purpurea, 4 lin. longa. PAPPUS albidus vel stramineus, paleis firmis tenuibus persistentibus distincte ciliatis. SUFFRU EX

FOLIA

Habitat prov. Goyaz in campis apertis inter Guardamor et Ribeirao de Joâo: Hurchell 7584 ; ad Paracanjuba prope Bom Fim : Manso; prov. Minas Geraes inter Diamantina et Lanhoso : Hurchell 5725; prope Caldas: Regnell 111. 671 (forma foliis oblanceolatis breviter petiolatis); prov. S. Paulo in Serra de Capivary: Sello 799; loco non indicato: Pohl 594.

15. EREMANTHUS PLANTAGINIFOLIUS BAKER : herbacea perennis subacaulis ; foliis rosulatis oblanceolatis subintegris sessilibus rigide coriaceis, utrinque glabris venulis exsculptis ; glomerulis solitariis longe pedunculatis, capitulis 8—9-floris 6—12 haud concretis ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles valde inaequales 2—8-plo superantibus.

Vernonia plantaginifolia Lessing Linnaea 1829 p. 251. Pycnocephalum plantaginifolium DC. Prodr. V. 83. Chresta plantaginifolia Gardn. in Hoolc. Lond. Journ.I.241. Vernonia spathulaefolia Mart. in Ilerb. Reg. Monae. Pycnocephalum spathulaefolium DC. Prodr. V. 83. Chresta spathulaefolia Gardn. in Hoolc. Lond. Journ. I. 241.


169

COMPOSITAE: EREMANTHUS—TELMATOPHILA.

HERBA erecta acaulis semipedalis vel pedalis, RADICE crassa lignosa collo griseo-lanosa. FOLIA 6—13, ascendentia, oblanceolata, plana, 3—5 poll, longa, ad basin trientis superioris 3 — 6 lin. lata, dimidio inferiore sensim angustata, integra vel sursum leviter crenulata, utrinque siccitate grisea glabrescentia, facie inferiore in statu juniore leviter griseo-tomentosa, penninervia, venis primariis erecto - patentibus, venulis multis praesertim subtus pulchre reticulato-exsculptis. PEDUNCULI 4—13 poll, longi, erecti, herbacei, adpresse griseo-pubentes, apice incrassati. GLOMERULI (pappo computato) 9—13 lin. crassi, foliis nullis cincti. INVOLUCRUM campanulatum 4 lin. longum, squamis subbiseriatis late lanceolatis dorso leviter tomentosis acutis scariosis griseo-stramineis distincte 3—5-nerviis. COROLLA purpurea 4½ lin. longa glabra. ACHAENIA 1½ lin. longa grisea dense sericea. PAPPUS stramineus 4 lin. longus, paleis tenuibus firmis persistentibus.

Habitat prov. Goyaz in montosis aridis prope Chapada de Nostra Senhora d’Abadia : Gurdner 4196 ; prov. Minas Geraës in aridis deserti versus Chapada de Paranan : Martius ; ad Caldas: Regnell III. 688 ; Lagoa Santa: Warming ; loco non addicto: Riedel.

16.EREMANTHUS ERIOPUS BAKER : herbacea perennis nana acaulis, foliis anguste ligulatis uninerviis coriaceis, marginibus valde revolutis, supra glabris, subtus albo - tomentosis, basibus lanosis persistentibus; glomerulis solitariis, foliis reductis ascendentibus bracteatis, capitulis 5—6-floris 5—6 congestis haud concretis; achaeniis glabris; pappi ferruginei paleis omnibus consimilibus setiformibus.

Prestelia eriopus Schultz-Bip. in herb. proprio nunc Cossonii. CAUDEX lignosus erectus, basibus foliorum delapsorum dense albosericeis coronatus. FOLIA ascendentia glomerulos superantia, 3—4 poll, longa, l½ lin. lata, obtusa, supra siccitate brunnea, costa insculpta, basi circiter 1 poll, longa pilis persistentibus albidis firmis sericeis patentibus dense vestita, pagina inferiore marginibus revolutis prorsus occulta. PEDUNCULI efoliati dense albo-sericei, 1 ½ — 2 poll, longi, ex basibus persistentibus foliorum caudicem coronantium paullulum exserti. GLOMERULI turbinati 3—4 lin. lati, foliis 5—6 reductis lanceolatis glomerulum superantibus dorso tomentosis cincti. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis paucis lanceolatis griseo-stramineis rectis dorso tomentosis, intimis 2½—3 lin. longis. ACHAENIA turbinata 1 lin. longa, aequaliter 10-costata, costis glabrescentibus, valleculis papillosis. PAPPUS 3 lin. longus, setis multi— seriatis ciliatis, omnibus consimilibus, exterioribus brevioribus.

Habitat prov. Minas Geratis in Serra da Lapa : Riedel.

17.EREMANTHUS SPECIOSUS BAKER : suffrutex, ramis inferne foliatis ; foliis oblanceolatis sessilibus rigide coriaceis utrinque glabris venulis valde exsculptis ; glomerulis solitariis longe pedunculatis, capitulis 6—7-floris 6—10 aggregatis haud concretis ; achaeniis elongatis sericeis ; pappi paleis interioribus subcaducis leviter complanatis exteriores consimiles valde inaequales 3—8-plo superantibus.

Chresta speciosa Oardn. in Hook. Lond. Journ. I. 240. t. 9; Walp. Rep. II. 543. SUFFRUTEX l½—2-pedalis, CAULIBUS erectis strictis parce ramosis foliatis teretibus multisulcatis 1 ½—3 lin. crassis, in statu juniori leviter pubentibus. FOLIA ascendentia, valde coriacea, 6 — 9 poll. longa, ad basin trientis superioris 8 —13 lin. lata, dura, subobtusa, e medio ad basin angustam sensim attenuata, integra, plana, utrinque glabra, nervis lateralibus utrinque secus costam 3 — 4 subparallelis cum venulis intermediis reticulatis valde prominentibus. PEDUNCULI pedales vel ultra, stricti, plus minus griseo-lanoso-tomentosi, apice incrassati. GLOMERULI 1 ½ — 2 poll, crassi. INVOLUCRUM 8—9 lin. longum, cylindricum, squamis multiseriatis lanceolatis acutis scariosis glabris saepe rubellis, interioribus 1—1½ lin., exterioribus 2½ — 3 lin. latis. COROLLA purpurea glabra 15—18 lin.

170

longa, speciosissima omnium. ACHAENIA cylindrica ad 4—4½ lin. longa, dense albido-sericea. PAPPUS 6 — 7 lin. longus nitide albidus, squamis firmis leviter complanatis, mugis caducis quam in speciebus reliquis.

Habitat prov. Goyaz, in graminosis montosis apud Villa de Arrayas : Gardner 3801 ; inter Rio da Serra et Rio Tocantins : Burchell 7734 ; inter Cavalcante et Ribeirao Gamba Burchell 7933—2 ; loco non indicato: Pohl 407. 18. EREMANTHUS ANGUSTIFOLIUS BAKER : suffrutex, ramis dimidio inferiore conferte foliatis ; foliis anguste linearibus sessilibus integris rigide coriaceis uninerviis utrinque glabris ; glomerulis solitariis longe pedunculatis, capitulis 6 — 12 haud concretis 10—12-floris ; achaeniis sericeis ; pappi paleis interioribus filiformibus exteriores consimiles valde inaequales 3—10-plo superantibus.

Chresta angustifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. I. 240. t. 8; Walp. Rep. II. 543. FRUTEX parce ramosus erectus 1 — 1½-pedalis, RAMIS primariis calvatis griseis teretibus 1½—2 lin. crassis, junioribus albido-pubentibus dimidio inferiore solum foliatis. FOLIA conferta ascendentia, 2 — 4 poll, longa, ½—¾ lin. lata, subobtusa, deorsum angustata. PEDUNCULI stricti, firmi, ½ — 1-pedales, eleganter multisulcati, subglabri, apice leviter incrassati. GLOMERULI circiter 1 poll, lati, capitulis 6 —13 arcte aggregatis sed nullo modo concretis, foliis haud cinctis nec intermixtis. INVOLUCRUM cylindrico-turbinatum, 6—7 lin. longum, squamis scariosis glabris acutis stramineis vel rubellis, interioribus linearibus, exterioribus lanceolatis. COROLLA purpurea glabra, 6 lin. longa, lobis linearibus tubo duplo brevioribus. ACIIAENIA grisea, dense sericea, 1½ lin. longa. PAPPUS stramineus 4½ lin. longus, paleis firmis persistentibus distincte ciliatis.

Habitat prov. Goyaz ad ripas abruptas fluvii in vicinitate urbis Arrayas: Gardner 3802; loco non adnotato: Pohl 406.

XXI. TELMATOPHILA MART. TELMATOPHILA

Mart. in Herb. Reg. Monac.; Benth. et Hook. fil. Gen. Plant. II. 236.

GLOMERULI in axillis foliorum sessiles e capitulis paucis 4-floris conflati. INVOLUCRUM pluriseriale. ACHAENIA conformia, pappo uniseriali, paleis numerosis persistentibus linearibus valde inaequalibus.

CAPITULA homogama, 6—10 in glomerulos sessiles axillares, bracteis linearibus squarrosis aristatis cinctos aggregata. INVOLUCRUM cylindricum, squamis numerosis scariosis subaequilongis lanceolatis, sursum villosopubescentibus. RECEPTACULUM planum nudum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusis. ACHAENIA cylindrica 10STYLI rami subulati birtelli. costata pubescentia, apice truncata, pappo uniseriali achaeniis breviore.

Genus monotypicum in Brasilia endemicum. 1. TELMATOPHILA SCOLYMASTRUM MART. Tabula nostra XLVIII.

Telmatophila Scolymastrum Mart. Obs. n. 2444. perennis digiti crassitie et crassior, in ramos plures fibrosos plures 1— 2-pedales, ascendentes vel erecti, haud v. parce —3 lin. crassi, flexuosi, sursum pilis griseis patentibus vel de-

RADIX

divisa. ramosi,

CAULES


COMPOSITAE: CHRONOPAPPUS—ELEPHANTOPUS.

171

flexis 1—1½ lin. longis vestiti. FOLIA subcoriacea, linearia, spinosoaristata, sessilia, basi dilatato - amplexicaulia, margine dentibus remotis acutis ascendentibus instructa, patentia vel deflexa, utrinque praesertim subtus pilis consimilibus deciduis vestita, venulis faciei inferioris exsculptis, inferiora 4—5 poll, longa, medio 3—4 lin. lata. GLOMERULI 4—6 lin. crassi, bracteis squarrosis duris spinoso-aristatis 4 — 6 involucro paulo longioribus cincti. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis apice dense griseopubescentibus. ACHAENIA 2—2½ lin. longa. COROLLA rosea, praeter lobos apice penicillato-barbatos glabra. PAPPUS vix ultra 1 lin. longus, paleis longioribus breviores duplo vel triplo superantibus, omnibus linearibus dense ciliato-dentatis.

Habitat prov. Piauhy in inundatis ad margines lacuum inter Serra Branca et Campos de S. Isabella : Martius.

XXII. CHRONOPAPPUS DC. CHRONOPAPPUS DC. Prodr. V. 84 ; Endl. Gen. n. 2227 ; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 397; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. 236. — HETEROCOMA DC. Ann. Mus. XVI. 191 ex parte; Cassini Dict. LVII. 341. — Serratulae sp. Pers. GLOMERULI densi in axillis foliorum superiorum sessiles quasi spicam formantes, capitulis 8—10-floris. INVOLUCRUM multiseriale. ACHAENIA homomorpha. PAPPUS biserialis, externus brevis coroniformis, internus elongatus setis numerosissimis rectis tenuibus persistentibus.

CAPITULA homogama, in glomerulos sessiles axillares disposita, bracteis foliaceis cincta. INVOLUCRUM ovoideum multiseriale, squamis lineari-lanceolatis acutis dorso tomentosis, exterioribus intimisque brevioribus. RECEPTACULUM proprium planum nudum. COROLLA aequalis regularis, tubo tenui, limbo anguste quinquefido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusis. STYLI rami subulati hirtelli. ACHAENIA glabra brevia 10-costata, paleis exterioribus lanceolatis acutis, quam interiores 6—8-plo brevioribus. Genus monotypicum in Brasilia endemicum.

1.

CHRONOPAPPUS BIFRONS DC.

Chronopappus bifrons DC. Prodr. V. 84; Schultz-Bip. Pollichia 1863 p. 397. Heterocoma bifrons DC. Ann. Mus. Paris. XVI. 191. t. 8; Mem. II. 35. t. 4; Cassini Dict. XXL 114, LVII. 341. Serratula bifrons Pers. Enchir. II. 391. 4—5-pedalis (Riedel), RAMIS teretibus apice subcompressis dense sericeo-tomentosis. PETIOLI 6 —15 lin. longi. FOLIA ovata, obtusa, inferiora 3—4 poll, longa, 3—2½ poll, lata, basi late rotundata, adulta supra glabra verrucis duris prismaticis rugosissima, subtus albido-lanosa, marginibus undulato-crenulatis. GLOMERULI 9 — 10 lin. lati. COROLLAE lobi dorso pubescentes. ACHAENIA l½ lin. longa, glabra, brunnea, glandulosa. PAPPUS 4—4½ lin. longus. FRUTEX

Habitat prov. Minas Geratis in fruticetis montis Itacolumi: Riedel.

XXIII. ELEPHANTOPUS

172

LINN.

Linn. Gen. n. 997; Aublet Guian. 1.808 ; Swartz Fl. Ind. Occ. III. 1380 ; Cass. Dict. XIV. 341; Lessing Linnaea 1829 p. 383, Syn. 149; DC. Prodr. V. 85; Schultz-Bip. Linnaea XX. 516; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. 237. — MATAMORIA Llav. et Lex. Nov. Gen. I. 8. — ELEPHANTOSIS Lessing Linnaea 1829 p. 322 fig. 14—17, Syn. 149; DC. Prodr. V. 87. — DISTREPTUS Cass. Bull. Phil. April 1817 p. 66, Dict. XIII. 366, LVII. 342; DC. Prodr. V. 87. — PSEUDOELEPHANTOPUS Rohr in Kopenhag. Slcrivt. Nat. hist. Selsk. XI. pars II. 213. — ANASCHOVADI Adans. ELEPHANTOPUS

GLOMERULI terminales vel laterales, globosi, bracteati, sessiles vel pedunculati. INVOLUCRUM distincte biseriale. PAPPUS uni- vel biserialis, setis vel paleis paucis vel pluribus.

CAPITULA homogama 2—4-flora, plurima in glomerulum globosum bracteis 2—3 parvis cinctum aggregata. INVOLUCRUM cylindricum, squamis lanceolatis duris biseriatis, 4 interioribus aequilongis 4 exteriores subduplo superantibus, 2 utriusque seriei navicularibus, 2 subplanis. RECEPTACULUM proprium parvum, nudum vel alveolatum. COROLLA tubo elongato tenui, limbo subpalmatim quinquefido, saepe leviter bilabiato. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis obtusiusculis. STYLUS basi nudus, ramis subulatis minute hirtellis vel subglabris. ACHAENIA cylindrica vel angulata, costis 10 aequalibus vel inaequalibus, saepissime pilosa. PAPPUS valde variabilis; nunc uniserialis, setis paucis (4—8) persistentibus elongatis vel brevibus, basi cito dilatatis ; nunc obscure biserialis setis multis elongatis, vel brevis coroniformis, vel distincte biserialis: externus brevis persistens, internus setis 2—3 tortis caducis. HERBAE perennes, FOLIIS oblanceolatis saepissime crenulato-dentatis, CAPITULIS in glomerulo pluribus in speciebus omnibus nostris, GLOMERULIS simpliciter spicatis vel spicato-paniculatis vel dichotome corymbosopaniculatis.

Species 1 per regiones calidiores totius orbis dispersa, 1 Senegambica insignis adhuc inedita, 3 per zonam tropicam novi orbis late vagantes, ceterae brasilienses. CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIUM. I. Glomeruli corymboso-paniculati, capitulis 3 — 4-floris, pappi setis uni— seriatis paucis elongatis, 1. Caulescentes. Involucrum 4—4½ lin. longum.

Corolla glabra 1. E. SCABER. Involucrum 6—8 lin. longum. Corolla hirta 3. E. HIRTIFLORUS. 2. Subacaulis 3. E. RIPARIUS. II. Glomeruli spicato - paniculati v. spicati, capitulis 3—4-floris, pappi setis uniseriatis paucis brevibus. 1. Glomeruli simpliciter spicati. Pappus achaenio 5 — 6-plo brevior . Pappus achaenio 3-plo brevior ... 3. Glomeruli spicato-paniculati

4. E. 5. E. 6. E.

MICROPAPPUS. ELONGATUS.

RACEMOSUS.


173

COMPOSITAE: ELEPHANTOPUS.

III. Glomeruli spicato-paniculati, capitulis 3—4-floris, pappo brevi coroniformi 7. E. PALUSTRIS. IV. Glomeruli spicato-paniculati, capitulis 3—4-floris, pappi setis inultis elongatis subuniseriatis 8. E. ANGUSTIFOLIUS. V. Glomeruli spicato-paniculati, pappi setis distincte biseriatis, interioribus elongatis tortis. Capitula biflora, 20 vel ultra glomerata . 9. E. BIFLORUS. Capitula 3—4-flora, solitaria vel geminata 10. E. SPICATUS.

1.ELEPHANTOPUS SCABER LINN. var. TOMENTOSUS SCHULTZ-BIP. foliis radicalibus oblanceolato-oblongis subsessilibus crenatis, subtus griseo-pubescentibus, supra glabrescentibus vetustate rugosis, caulinis oblanceolatis saepissime pluribus ; glomerulis clichotome corymboso-paniculatis, foliis reductis cordatoovatis cinctis, capitulis 3—4-floris ; corollae lobis extus glabris ; pappi setis uniserialibus 4—5 raro 6—8, filiformibus, basi deltoideis, achaenio piloso subaequilongis.

Elephantopus scaber var. tomentosus Schultz-Bip. Linnaea XX. 516. Elephantopus tomentosus Linn. Sp. Plant, edit. 1. 814; Torr. et Gray Fl. North-Amer. II. 61. Elephantopus mollis H.B.K. Nov. Gen. IV. 26; DC. Prodr. V. 86; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 355. Elephantopus Martii Grah. in Edinb. New Phil. Journ. Jan.—Mart. 1830 p. 2; DC. Prodr. V. 86; Mart. Herb. Flor. Bras. p. 136. Elephantopus cernuus Vell. Fl. Flum. VIII. t. 148. HERBA perennis erecta 1—8-pedalis, CAULIBUS teretibus plus minus dense griseo-pubescentibus. FOLIA radicalia rosulata 6—9, ad 6—10 poll, longitudine, supra medium 3 — 4 poll, latitudine attingentia, obtusa vel acuta, membranacea vel subcoriacea, caulina 1—8 v. interdum nulla. GLOMERULI 6—9 lin. crassi, basi foliis 3 cordato-ovatis acutis ascendentibus dorso velutinis involucro brevioribus vel aequilongis cincti, saepe 20—40 vel ultra in paniculam corymbosam dispositi, pedunculis strictis gracilibus pubescentibus ad 1 — 2 poll, longitudine attingentibus. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, squamis nitidis glabris lanceolatis acutis, exterioribus quam interiores subduplo brevioribus. COROLLA albida glabra 1½ lin. longa. ACHAENIA grisea cylindrica l½ lin. longa, aequaliter costata. PAPPUS uniserialis , setis 4—5 raro 6—8 filiformibus fragilibus persistentibus ciliatis basi cito dilatatis.

Species sub formis variis ubique per regiones calidiores utriusque orbis disseminata, in Brasilia quoque ,,vulgatissima in pratis apricis et dumetis circa habitationes usque ad attit. 3000 pedum": Martius. Ita in prov. do Alto Amazonas : Poeppig ; prov. Para: Burchell 8695, 9261, 9822, Martius, Hoffmannsegg ; Ceara ; Gardner 1737 ; Goyaz: Gardner 3805, Burchell 7003; Piauhy: Gardner 2200; Minas Geraes: Claussen, Regnell I. 254, III. 673, Lindherg 75, Warming; Bahia : Martius, Luschnath, Princ. Neuwied, Lhotzsky ; Rio Janeiro ; Lund, Burchell 759, 1766, 2164, Sello, Warming, Gaudichaud; S. Paulo: Lund, Burchell 3006, 4410, Martius, Lindberg 706, Lund; S. Catharina: Ilacle, Fritz Mulier; Rio Grande do Sul : Tweedie, Padre Joâo de Santa Barbara.

2.ELEPHANTOPUS HIRTIFLORUS DC. foliis radicalibus oblanceolatis sessilibus obscure crenatis, subtus griseopubentibus, supra glabrescentibus, vetustate rugosis, caulinis pluribus linearibus acutis subintegris ; glomerulis paucis corymbosis longe pedunculatis, foliis reductis linearibus cinctis, capitulis 3—4-floris ; corollae lobis apice penicillatis ; pappi setis uniserialibus 5—6 linearibus achaenium pilosum superantibus.

Elephantopus hirtiflorus DC. Prodr. V. 86. Elephantopus paniculatus Mart. in Herb. Reg. Monae. Compos. I.

174

HERBA perennis erecta 1—2-pedalis, CAULIBUS teretibus griseopubescentibus. FOLIA radicalia rosulata, obtusa vel subacuta, 3—4 poll, longa, supra medium 12—15 lin. lata, subtus persistenter griseo-velutina, supra in statu juniore obscure pubescentia demum glabrescentia; caulina 4—8 angustiora acutiora. GLOMERULI 1—-12, capitulis multo majoribus et paucioribus quam in E. scabro, 8 —12 lin. crassi, foliis 3 linearibus involucra saepe superantibus cincti. INVOLUCRUM 6—8 lin. longum, squamis duris lanceolatis acutis griseis dorso dense pubescentibus, exterioribus quam interiores subduplo brevioribus. COROLLA pallide coerulescens (Salzmann). ACHAENIA cylindrica grisea 2 — 2½ lin. longa. PAPPUS 3 lin. longus, paleis duris stramineis complanatis, deorsum sensim latioribus et valvatis.

Habitat prov. Piauhy in arenosis apertis inter Oeiras et Rio Caminde: Gardner 2210; in campis agrestibus Piauhy inferioris frequens: Martius; prov. Pernambuco in aridis apertis; Gardner 1046, Houllet ; prov. Bahia in sabulosis maritimis: Salzmann, Blanchet, Wetherill, Luschnath. 3.ELEPHANTOPUS RIPARIUS GARDN. subacaulis, foliis radicalibus anguste oblanceolatis obtusis vel acutis leviter crenulatis utrinque tenuiter adpresse griseo-setosis ; glomerulis dichotome corymboso-paniculatis, pedunculis foliis oblongis perparvis bracteatis, capitulis 3—4-floris ; corollae lobis extus glabris ; pappi setis uniseriatis 4—5 filiformibus basi dilatatis achaenium pilosum subtriplo superantibus. Tabula nostra XLIX.

Elephantopus riparius Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 425. Elephantopus scaposus Schultz-Bip. in schedulis herb. Riedeliani. Elephantopus longifolius Mart. in llerb. Reg. Monae. HERBA perennis acaulis vel subacaulis 1—2-pedalis, pedunculis gracilibus teretibus plus minus dense subadpresse griseo-pubescentibus. FOLIA s. d. radicalia plurima, subsessilia vel breviter petiolata, 3—8 poll. longa, in triente superiore 5—12 lin. lata, subcoriacea, supra obscure viridia vix rugosa, subtus pallidiora, pilis semper tenuibus inconspicuis adpressis. GLOMERULI saepe 12—20, 6—8 lin. crassi, capitulis 12—20 dense aggregatis, foliolis 3 obtusis dorso griseo-pubescentibus quam involucra multo brevioribus cincti. INVOLUCRUM cylindricum 4—4½ lin. longum, squamis linearibus acuminatis griseo-stramineis vel rubellis, nitidis, dorso glabris vel capitulorum exteriorum leviter pubescentibus. COROLLA violacea. ACHAENIA cylindrica ¾ lin. longa. PAPPUS 2½—3 lin. longus, setis albidis fragilibus persistentibus distincte ciliatis.

Habitat in umbrosis regionis Oreadum. Prov. Goyaz in saxis riparum Ilio Batalhdo prope urbem Goyaz: Burchell 7202; ad rupes umbrosas prope Arrayas: Gardner 3806; ad ripas fluminis parvi prope Douro ; Gardner 3261; prov. Piauhy ad rivulos in saxo granitico prope Piauhy: Martius; prov. Minas Geraes ad Caldas: Regnell 485, II. 672 ex parte, III. 674; in campis Serro Frio et ad Ribeirâo das Pedras: Martius; loco non addicto: Polii 561; prov. S. Paulo inter Cubatao et Retiro: Burchell 5390. 4.ELEPHANTOPUS MICROPAPPUS LESS. foliis anguste oblanceolatis breviter petiolatis subintegris obtusis vel subacutis, praecipue subtus griseo-pubescentibus, caulinis pluribus sessilibus ; glomerulis distantibus subsimpliciter spicatis, foliis 2—3 ovatis perparvis bracteatis, capitulis 3—4-floris ; corollae lobis extus glabris ; pappi paleis uniseriatis 4—8 linearibus basi dilatatis achaenio piloso 5—6-plo brevioribus.

Elephantopus micropappus Lessing Linnaea 1831 p. 689; Schultz-Bip. Linnaea XX. 517. HERBA perennis 2—3-pedalis, CAULE simplici erecto griseo-pubescente. FOLIA papyracea, radicalia plurima, 6—8 poll. longa, ad basin trientis superioris 6—10 lin. lata, ad petiolum brevem sensim angustata, undique praesertim subtus pilis firmis adpressis griseis tenuiter vestita; caulina plurima v. interdum 6—8, reducta, obtusa vel subacuta. GLO-

23


175

COMPOSITAE: ELEPHANTOPUS.

6—9 lin. crassi, foliis 2—3 ovato-lanceolatis haud imbricatis involucro aequilongis vel brevioribus bracteati, 6—12 distantes in spicam simplicem 6—12 poll, longam dispositi vel rarius infimi breviter pedicellati. CAPITULA plurima dense aggregata. INVOLUCRUM cylindricum 3 lin. longum, squamis scariosis lanceolatis acutis saepe saturate purpureis, dorso glabris vel leviter pubescentibus. ACHAENIA sericea cylindrica, 1 ¼ — 1 ½ lin. longa. PAPPUS brevissimus omnium, ¼ — ⅓ lin. longus, setis 4—8 rectis albidis duris subaequilongis persistentibus valde ciliatis. MERULI

Habitat prov. Minas Geraës in campis aridis ad Cachoeira do Campo : Riedel, Mart. Herb. Fl. Bras. 817, Claussen, Sello ; ad Caldas: Regnell III. 673 ; prov. S. Paulo in campis ad Ypanema: Lund. 5.ELEPHANTOPUS ELONGATUS GARDN. foliis anguste oblanceolatis subacutis breviter petiolatis denticulatis, utrinque praesertim subtus adpresse griseo-pubescentibus ; glomerulis subsimpliciter spicatis, foliis 2—3 ovatis bracteatis, capitulis quadrifloris ; corollae lobis glabris ; pappi setis uniseriatis 8 linearibus achaenio piloso triplo brevioribus.

Elephantopus elongatus Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 426. HERBA perennis erecta 2—3-pedalis, CAULE subsimplici pilis griseis ascendentibus dense vestito, deorsum 1½ — 2 lin. crasso. FOLIA tenuiora magis papyracea quam in E. racemoso, acutiora, pilis faciei inferioris paucioribus magis ad pressis, in facie superiore vetustate vix rugosa, inferiora 6—9 poll, longa, ad basin trientis superioris 12 —15 lin. lata, in petiolum brevem basi dilatatum sensim angustata. FOLIA caulina 6 —12. GLOMERULI 6—9 lin. crassi, capitulis 20 vel ultra dense aggregatis, bracteis ovato-lanceolatis dorso dense griseo-sericeis involucro aequilongis vel brevioribus cincti, superiores congesti spicam continuam formantes, inferiores distantes interdum breviter pedunculati. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis stramineis duris, capitulorum interiorum dorso glabris, exteriorum plus minusve pubescentibus. ACHAENIA l½ lin. longa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis deorsum complanatis albidis rectis persistentibus valde ciliatis.

Habitat prov. Goyaz in campis montosis aridis prope Arrayas: Gardner 3807, et prope S. Domingos: Gardner 4198 ; Minas Geraës, in campis prope Lagoa Ganta frequens: Wgrming; locis Brasiliae merid. non addictis: Sello, Riedel, Pohl 562. 6.ELEPHANTOPUS RACEMOSUS GARDN. foliis oblanceolatis obtusis crenulatis brevissime petiolatis, subtus griseovelutinis, supra scabris, caulinis pluribus ; glomerulis spicatopaniculatis foliis 2—3 ovatis sericeis bracteatis, capitulis quadrifloris ; corollae lobis glabris ; pappi setis uniseriatis 4—8 linearibus, achaenio piloso 3—4-plo brevioribus.

Elephantopus racemosus Gardn. in Ilook. Lond. Journ. VI. 427. Elephantopus Riedelii Schultz-Bip. Mss. in sched. Riedel. HERBA perennis erecta 2 — 3-pedalis parce ramosa, CAULIBUS strictis robustis dense griseo-pubescentibus. FOI.IA crassa, obsure viridia, subtus molliter pilosa, supra scabra vetustate rugosa, inferiora 6—8 poll, longa, ad basin trientis superioris l½—2 poll, lata; caulina plurima (6 —12) sessilia basi cuneata, superiora sensim minora. GLOMERULI 4—6 lin. crassi, capitulis 6 —12 dense aggregatis, foliis ovatis firmis dorso dsnse griseosericeis involucro subaequilongis cincti, sessiles, in paniculam ramo centrali elongato, lateralibus brevibus ascendentibus dispositi. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, squamis lanceolatis acutis griseo-stramineis, dorso dense pubescentibus. ACHAENIA 1 ½— 2 lin. longa, cylindrica, dense sericea. PAPPUS 1½ lin. longus, setis firmis erectis albidis persistentibus dense ciliatis subaequilongis.

Habitat prov. Goyaz in campis arenosis prope Passe: Gardner 4199 ; prov. S. Paulo: Manso 56, 117 ; locis Brasiliae merid. non indicatis: Riedel 478, Pohl 415.

176

7. ELEPHANTOPUS PALUSTRIS GARDN. foliis caulinis pluribus linearibus subintegris subcoriaceis, basi caulem amplectentibus, supra glabris, subtus primum leviter pubescentibus; glomerulis spicato-paniculatis bracteis 3 latis magnis cinctis; capitulis 3—4-floris ; corollae lobis glabris; pappi setis uniseriatis duris deltoideis 5—8 in coronam achaenio angulato glabro 5—6-plo breviorem connatis. Tabula nostra L.

Elephantopus palustris Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 237; Walp. Rep. VI. 102. Elephantopus vaginatus Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 426. HERBA perennis paludosa erecta 1-pedalis, CAULE flexuoso saepissime simplici glabro profunde sulcato deorsum 1½—2 lin. crasso. FOLIA (radicalia non vidi) caulina 6—12, ascendentia, inferiora 6—8 poll, longa, ad trientem superiorem 8—12 lin. lata, ad apicem et basin sensim angustata , ima basi dilatatu caulem vaginantia, chartacea, utrinque saturate viridia et minute conferteque punctata, pilis faciei inferioris raris sparsis griseis deciduis. GLOMERULI saepissime 6—12, 6—8 lin. crassi, e capitulis 20 vel ultra dense aggregatis conflati, bracteis rotundato-cordalis ascendentibus imbricatis, dorso glabris vel leviter pubescentibus, involucra saepe superantibus cincti, distantes vel 2—3 superiores contigui, pedunculis inferiorum ascendentibus saepe simplicibus monocephalis, basi folio 1—2 poll, longo bracteatis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis spathulatolanceolatis subacuminatis griseo-stramineis glabris, exterioribus quam internae multo brevioribus. ACHAKNIA l½ lin. longa, glabra, straminea, costis inaequalibus conspicuis, valleculis glandulosis. PAPPUS coroniformis, stramineus, durus, persistens, dentibus aculis inaequalibus.

Habitat prov. Piauhy in paludosis prope Oeiras: Gardner 2643 ; prov. Goyaz in paludosis prope S. Domingos: Gardner 4200; prov. Minas Geraes in campis Serro Frio: Martius; ad ripas Rio Claro: Gardner 4836; locis non adnotatis: Pohl 560, Widgren 250.

8.ELEPHANTOPUS ANGUSTIFOLIUS SWARTZ : foliis oblanceolatis obtusis breviter petiolatis margine repandulo-crispatis, utrinque leviter adpresse griseo-pubescentibus, caulinis saepissime pluribus; glomerulis spicato-paniculatis, folio unico perparvo ovato bracteatis, capitulis 4-floris; corollae lobis extus glabris; pappi setis 30 — 40 obscure biseriatis aequalibus filiformibus flexuosis achaenium pilosum 2—3-plo superantibus. Elephantopus angustifolius Swartz Prodr. 115, Flor. Ind. Occ. III. 1383 ; Lessing Linnaea 1829 p. 327 ; Schultz-Bip. Linnaea XX. 517. Distreplus angustifolius Cass. Dict. XIII. 366. Elephantopus nudiflorus Spreng. Syst. Veg. IV. 454, non Willd. Elephantosis quadriflora Lessing Linnaea 1829 p. 323; DC. Prodr. V. 87. Elephantosis angustifolia DC. Prodr. V. 87. HERBA perennis erecta 2 —3-pedalis, CAULIBUS griseo-pubescentibus deorsum 2—3 lin. crassis. FOLIA radicalia interdum pedalia, 1½ — 2 poll, lata, e basi trientis superioris ad petiolum brevem sensim angustata, dentata vel crenulata, subcoriacea, praesertim subtus breviter griseopubescentia; caulina 1 — 6, multo minora. GLOMERULI sessiles, capitulis paucis folio unico ovato dorso griseo-pubescente involucris multo breviore bracteati, in paniculam elongatam saepe pedalem ramis lateralibus ascendentibus terminali multo brevioribus dispositi, superiores dense irregulariter aggregati. INVOLUCRUM cylindricum 4—4½ lin. longum, squamis lanceolatis acutis dorso dense griseo - pubescentibus, exterioribus quam interiores duplo brevioribus. COROLLA 3 lin. longa glabra. ACHAENIA 1¼ lin. longa grisea aequaliter costata dense pilosa. PAPPUS albidus 3—3'½ lin. longus, setis firmis scabris aequilongis persistentibus.


177

COMPOSITAE: ELEPHANTOPUS—ROLANDRA.

Habitat in campis et ruderatis siccis fere totius Brasiliae. Prov. Para in vicinia urbis Santarem : Spruce; prov. Goyaz in Serra de Natividade : Gardner 3968; prov. Minas Geraes ad Caldas : Regnell III. 673 ; prov. Bahia ad Ilheos : Luschnath, Lhotsky ; prov. Rio Janeiro : Gardner 796, Burchell 808 — 3, 1612, Glaziou 547, Beyrich ; prov. S. Paulo : Martius, Burchell 4358, Lund ; prov. Rio Grande do Sul : Tweedie. Praeterea per Guianam, Venezuelam etc. ad Mexicum et Antillas.

178

Habitat inde e Mexico et insulis Anti/lanis per Americani centralem et Columbiam usque, ad Peruviam ubique in cultis et ruderatis vulgaris, in Brasilia tamen rara videtur. Specimen tantum unum in prov. do Alto Amazonas prope Ega a Poeppigio lectum vidi.

XXIV. ROLANDRA

ROTTB.

Rottb. Coll. Hafn. II. 256; Swartz Fl. Ind. occ. III. 1388 t. 17; Cassini Dict. XLVI. 170; Lessing Linnaea 1829 p. 332. fig. 44 , 75; DC. Prodr. V. 90; Endl. Gen. n. 2234; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. 237. — Echinopsis sp. Linn. et Lam. ROLANDRA

9. ELEPHANTOPUS BIFLORUS SCHULTZ-BIP. foliis oblanccolatis parvis obtusis crenatis sessilibus rugosis, utrinque praecipue subtus griseo-setosis, caulinis pluribus; glomerulis spicatopaniculatis, bracteis lanceolatis perparvis, capitulis bifloris; pappi setis biseriatis, interioribus tortis caducis achaenio piloso acquilongis exteriores persistentes triplo superantibus.

Elephantopus bifiorus Schultz-Bip. Linnaea XX. 519. Elephanto sis biflora Lessinq Linnaea 1829 p. 322; DC. Prodr. V. 87. HERBA perennis erecta 1—3-pedalis, CAULE interdum simplici tereti deorsum 2 — 3 lin. crasso dense griseo-pubescente. FOLIA subcoriacea, sessilia, supra scabra, subtus molliter griseo-pubescentia, vetustate rugosa, venulis faciei inferioris exsculptis, inferiora 3 — 4 poll. longa, ad basin trientis superioris 9—12 lin. lata. GLOMERULI 6 — 8 lin. crassi, capitulis 20 vel ultra, bracteis 2—3 ovato-lanceolatis quam involucra saepissime brevioribus et inferiores folio reducto 1 —11/2 poll. longo cincti, pauci, omnes sessiles distantes spicam interruptam simplicem formantes vel inferiores pedicellati. INVOLUCRUM cylindricum 4 lin. longum, squamis lanceolatis acutis stramineo- griseis nitidis firmis dorso glabris. COROLLA glabra. ACHAENIA cylindrica 1 1/2 lin. longa. PAPPUS externus 1/2 lin. longus, setis 8 — 12 persistentibus linearibus ciliatis, externus 11/2 lin. longus e setis 3-4 caducis more eorum Lychnophorae lateraliter tortis conflatus.

Habitat prov. Minas Geraes in ditione Adamantium: Gardner 1831; in inundatis ad ripas Rio Claro: Gardner 1835; prope Caldas: Regnell III. 072 ex parte; in Serra de Cupivary: Sello ; locis non adnotatis: Polii 251, 503, Riedel 177; prov. S. Paulo in campis ad Araraqua: Lund ; prov. Mato Grosso ad Cuiaba : Manso. 10. ELEPHANTOPUS SPICATUS B. JUSS. foliis oblongooblanceolatis crenatis subglabris sessilibus, caulinis pluribus ; bracteis parvis linearibus; capitulis 4- raro 3-floris, solitariis vel geminatis, spicato-paniculatis ; pappi setis biseriatis, interioribus verticaliter tortis achaenio subaequilongis, reliquis rectis brevioribus valde inaequalibus.

Elephantopus spicatus B. Juss. in Aubl. Guian. 808; Swartz FI. Ind. occ. III. 1380. Distreptus spicatus Cass. Dict. XIII. 366; Lessing Linnaea 1829 p. 327; DC. Prodr. V. 87; Griseb. FI. Brit. W.-Ind. 355. Distreptus nudiflorus Less. Linnaea 1829 p. 329; DC. Prodr. V. 87. Matamoria spicata Llave et Lex. Nov. Veg. I. 8. HEBBA erecta 1—3-pedalis, CAULE interdum simplici, interdum diffuso, copiose ramoso, usque ad apicem foliato, deorsum calvato, superne plus minus distincte griseo-pubescente. FOI.IA papyracea obtusa vel subacuta, basi longe angustata, inferiora marcescentia 4 — 6 poll. longa, supra medium 12—18 lin. lata, superiora multo minora, utrinque viridia laevia, glabra vel subtus leviter pubescentia. CAPITUI.A solitaria vel geminata, raro ternata, folio unico involucrum saepissime superante vel subaequante bracteata, in spicas laxas vel densas simplices vel paniculatas disposita. INVOLUCRUM glabrum 4 lin. longum, squamis interioribus dimidio superiore viridibus quam exteriores duplo longioribus. ACIIAENIA cylindrica 2l/2 lin. longa, breviter pubescentia. PAPPUS 2—21/2 lin. longus, setis exterioribus 6—8 subpersistentibus.

GLOMERULI axillares subsessiles e capitulis numerosissimis unifloris conflati. INVOLUCRUM distichum e squamis tantum duabus constans. ACIIAENIA conformia, pappo coroniformi persistente. CAPITULA uniflora, perplurima in glomerulum globosum densissime aggregata, receptaculo communi piloso-fimbrillifero, singula bractea paleacea sustenta. INVOLUCRUM squamis 2 lanceolatis complicatis navicularibus aristatis, exteriore majore. RECEPTACULUM proprium nudum. COROLLA regularis, tubo tenui, fauce oblonga, limbo breviter 4- v. rarius 3-fido. ANTHERAE basi sagittatae, auriculis brevibus obtusis. STYLUS apice subulatus hirtellus, ramis vix solutis. ACIIAENIA parva turbinata 4 — 5-angulata, glabra, glandulosa. PAPPI paleae lineares inaequales ciliatae in cupulam connatae.

Genus monotypicum ex insulis Antillanis ad Brasiliam vagans. 1. ROLANDRA ARGENTEA

ROTTB.

Rolandra argentea Rottb., Sw. et DC. locis cit.; SchultzBip. Pollichia 1861 p. 169; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 355. Rolandra monacantha et diacantha Cass. Dict. loc. cit. Echinops fruticosus Linn. Sp. Plant. edit. 1. p. 815. Echinops nodiflorus Lam. Encycl. II. 337. Plumier edit. Burm. t. 123. fig. 1. Sloane Hist. Jamaic. I. 43. t. 7. fig. 3. FRUTEX humanae altitudinis, RAMIS gracilibus firmis teretibus strictis, adultis calvatis, junioribus tenuiter albido-tomentellis. FOI.IA modice laxa, alterna, breviter petiolata, lanceolata vel oblongo-lanceolata, acuta, subintegra, subcoriacea, supra glabra viridia nitida, subtus persistenter albidotomentella, penuinervia, marginibus leviter revolutis crispato-undulatis, inferiora 2—3 poll. longa, 9 —18 lin. lata. GI.OMERUI.I ad axillas foliorum multorum obvii 4—6 lin. crassi, capitulis 20—50 vel ultra, dense aggregatis. INVOLUCRUM 1 1/2 — 2 lin. longum, squama interiore longe vel breviter aristata raro submutica. ACIIAENIA 1/2 — 3/4 lin. longa. PAPPUS achaenio 10—12-plo brevior.

Habitat intra Brasiliae limites in fruticetis humidis, frequens. Prov. do Alto Amazonas ad lacum Coari et ripas fluv. Japura et Ilio Teffé : Martius; prov. Para: Burchell 9418, Martius; prov. Maranhâo: Gardner 6046 ; prov. Pernambuco : Gardner 1047 ; prov. Minas Geraes in campis deserti Minas Novas et ad ripas fluv. 8. Francisco: Martius; prov. Bahia : Mart. Herb. Fl. Bas. 136, Blanchet, Salzmann ; prov. Espiritu Sunto: inter Campos et Victoria: Sello. Praeterea in Guiana gallica: Poiteau, Sagot 337; in Guiana batava: Wullschlaegel ; in Panama : Fendler, et in insulis Antillanis : Plumier, Sloane etc.


COMPOSITAE: TABULAE EXPLICATAE.

179

180

TABULAE EXPLICATAE. Tab. I. Oiospermum involucratum, p. 10. II. Fig. I. Blanchetia heterotrieha, p. 13. ,. II. Albertinia Brasiliensis, p. 17. III. Vanillosmopsis polycephala, p. 14. IV. Vernonia peduneulata, p. 20. oppositifolia, p. 21. V. „ VI. „ discolor, p. 23. crotonoides, p. 24. VII. „ VIII. Fig. I. Vernonia monticola, p. 25. „ II. ,, asteriflora, p. 39. IX. Vernonia hexantha, p. 26. X. „ argyrophylla, p. 39. XI. „ macrophylla, p. 40. XII. Fig. I. Vernonia grandiflora, p. 45. „ II. „ adenophylla, p. 47. „ desertorum, p. 48. XIII. „ I. „ II. „ Stoechas, p. 49. brevifolia, p. 50. XIV. „ I. „ „ II. „ barbata, p. 57. XV. Vernonia arenaria, p. 61. XVI. „ echitifolia, p. 72. XVII. „ elegans, p. 82. XVIII. „ obtusata, p. 87. XIX. „ Zuccariniana, p. 89. XX. „ obovata, p. 91. XXI. „ scabra, p. 100. XXII. „ Mariana, p. 107. XXIII. „ polyanthos, p. 107.

Tab. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLII. XLIII. XLIV. XLV. XLVI. XLVII. XLVIII. XLIX. L.

Vernonia schwenkiaefolia, p. 111. „ viscidula, p. 113. „ xanthophylla, p. 117. Piptocarpha pyrifolia, p. 120. „ rotundifolia, p. 125. „ Lundiana, p. 130. Stilpnopappus pratensis, p. 136. „ ferrugineus, p. 138. „ speciosus, p. 138. Piptolepis leptospermoides, p. 142. Martiana, p. 144. „ Proteopsis argentea, p. 146. Pithecoseris pacourinoides, p. 148. Haplostephium Passerina, p. 149. Soaresia velutina, p. 150. Lychnophora rosmarinifolia, p. 152. „ uniflora, p. 152. „ albertinioides, p. 153. „ tomentosa, p. 157. Eremantbus glomerulatus, p. 162. „ Elaeagnus, p. 165. „ bicolor, p. 165. „ sphaerocephalus, p. 167. „ Martii, p. 167. Telmatophila Scolymastrum, p. 170. Elephantopus riparius, p. 174. „ palustris, p. 176.

SIGLA. 1. Capitulum. 1 + 1. Capitulum compositum. 1 j. Capitulum juvenile. (1) Capitulum defloratum v. maturum. 2. Involucrum. 2 e. Involucrum exterius. 2 i. Involucrum interius. 3. Squamae involucri. 3 e. Squamae involucri exterioris. 3 i. Squamae involucri interioris.

4. Receptaculum. 5. Paleae receptaculi. 6. Flos. Gj. Flos juvenilis s. alabastrum. 6 *. Flos unilateraliter fissus et explanatus. 6 Flos imperfectus. 7. Pappus v. singulae ejus setae v. paleae. 7 e. Pappus exterior v. ejus paleae. 7 i. Pappus interior v. ejus paleae. 8. Achaenium, cum v. absque pappo.

F. || = d. b. r. m.n. +

Folium v. ejus pars. Sectio verticalis. Sectio horizontalis. Pars desuper visa. Pars a basi visa. Pars arte remota. Magnitudo naturalis. Magnitudo aucta, gradu grossificatiouis per numerum appositum indicato.

Tabulas omnes duce EICHLEKO delineavit cl. JOSEPHUS SEBOTH, pictor Florae Brasiliensis, excepta icone habitum referente in tabula XII. fig. I, quam olim exhibuit b. G. BISCHOFF, professor Heidelbergensis.

De geographia et usu ad calcem Compositarum reliquarum tractabitur.


SUBORDO

II. EUPATORIACEAE. *)

CAPITULA homogama, floribus omnibus tubulosis perfecte hermaphroditis. INVOLUCRI bracteae plurimae angustae, aequilongae vel exteriores breviores, in Mikania et Kanimia uniseriatae, in generibus reliquis 2 — multiseriatae. RECEPTACULUM saepissime nudum, raro paleis caducis inter flores instructum. COROLLA aequalis regularis, tubo cylindrico, limbo anguste vel late infundibulari vel raro campanulato, dentibus 4—5 deltoideis vel lanceolatis aequalibus. ANTHERAE apice saepissime supra loculos membranaceo - appendiculatae, raro truncatae, basi obtusae integrae vel obscure emarginatae, nunquam caudatae. STYLI rami elongati, saepissime plus minusve clavellati, STIGMATUM seriebus papillarum parum conspicuis. ACHAENIA cylindrica saepissime 5-angulata, interdum costis secundariis exsculptis 10-costata vel -angulata. PAPPUS valde variabilis, saepissime elongatus setosus, rarius brevis paleaceus, interdum abortivus. — SUFFRUTICES vel HERBAE perennes, raro ARBUSCULAE vel herbae annuae, FOLIIS saepissime oppositis integris, interdum omnibus vel superioribus alternis, saepe glanduloso-punctatis, rarissime dissectis, CAPITULIS numerosis parvis saepissime corymbosis, nunquam INVOLUCRI paleis firmulis lanceolatis vel ligulatis, FLORIBUS purpurascentibus rubellis vel albidis, coeruleis nec luteis.

CLAVIS TRIBUUM ET GENERUM BRASILIENSIUM. TRIBUS

I.

PIQUERIEAE. Achaenia 5-costata. Antherae apice exappendiculatae.

Capitula multiflora. Capitula multiflora. Capitula pauciflora. TRIBUS

XXV. GYMNOCORONIS DC. **) XXVI. ADENOSTEMMA FORST. XXVII. OPHYROSPORUS MEYEN.

Pappus non evolutus Pappi satae breves clavatae Pappus setosus

II. AGERATEAE.

Achaenia 5-costata. Antherae apice appeudiculatae.

1. Pappus non evolutus 2. Pappus corolla brevior. Pappi paleae obtusae imbricatae Pappi paleae lineares vel lanceolatae liberae vel basi connatae . . Pappi setae basi in annulum concretae 3. Pappi paleae breves, saepissime nonnullis vel omnibus in setas plumosas productis 4. Pappi setae elongatae plumosae 5. Pappi setae ciliatae corolla aequilongae. a. Involucri paleae 4 aequales uniseriatae b. Involucri paleae 6 — 10 imbricatae. Pappi setae persistentes, 5 exteriores reliquis majores . . . Pappi setae aequales caducissimae

*) Characterem totius Compositarum ordinis cf. ante Vernoniaceas, pag. 1. Generum numer ab iis partis primae, scii. Veruoniacearum, continuantur. ***) Etiam Agrianthus campestris. Compos. II.

24

XXVIII. ALOMI A H.B.K. XXIX. CARELIA LESS. XXX. AGERATUM LINN. ***) XXXI. LOMATOZONA BAKER. XXXII. STEVIA CAV. XXXIII. TRICHOGONIA GARDN. XXXIV. MIKANIA WILLD. XXXV. DISSOTHRIX A. GRAY. XXXVI. LEPTOCLINIUM BENTH.


COMPOSITAE: GYMNOCORONIS—ADENOSTEMMA.

183

c. Involucri paleae plurimae 2—multiseriatae. Paleae anguste lineares liberae Setae subulatae liberae Setae subulatae basi concretae

TRIBUS III.

XXXVII. AGRIANTHUS MART. XXXVIII. EUPATORIUM LINN. XXXIX. SYMPHOPAPPUS TURCZ.

ADENOSTYLEAE. Achaenia 8 — 10-costata.

Antherae apice appendiculatae.

Involucri paleae 4 aequales uniseriatae Involucri paleae plurimae 2—multiseriatae

XL. KANIMIA GARDN. XLI. BRICKELLIA ELL.

XXV. GYMNOCORONIS DC. DC. Prodr. V. 106. VII. 26; Meissn. Gen. 179. (124); Endl. Gen. n. 2256; Benth. et Hook.Gen. Piant. II.239.— Adenostemma sp. Schultz-Bip. — Alomiae sp. Hook. et Arn. GYMNOCORONIS

CAPITULA

multiflora.

ACHAENIA

glandulosa, pappo nullo.

CAPITULA homogama, floribus tubulosis. INVOLUCRUM late campanulatum, squamis plurimis linearibus subbiseriatis herbaceis. RECEPTACULUM convexum nudum alveolatum. COROLLA aequalis regularis, tubo elongato, limbo angusto breviter quinquefido. ANTHERAE exappendiculatae, apice et basi truncatae. STYLI rami longe exserti divaricati, subcomplanati, crassi, apice clavati. ACHAENIA parva cylindrica curvata, callo basilari parvo, inter costas prominentes glandulosa.

Habitat in paludosis prov. Rio Grande do Sul aliisque locis Brasiliae australis: Sello n. 229, 711, 2358, 2458, 2556, 3365, Riedel aliique; in ditione La Plata: Tweedie ; in Bonaria: Fox ; Uruguay: Gibert.

Var. β.

Ab

Adenostemmate, quocum b. SCHULTZ-BIPONTINUS id conjunxit, vix differt nisi defectu pappi.

1. GYMNOCORONIS SPILANTHOIDES DC. foliis inferioribus longe petiolatis inciso - crenatis; involucri squamis 30—40 saepissime linearibus acutis; floribus in capitulo 40 — 60.

Gymnocoronis spilanthoides DC. Prodr. VII. 266. Alomia spilanthoides D. Don Mss.; Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 238, II. 250. Adenostemma Gymnocoronis Schultz-Bip. Mss.

Var. α.

ATTENUATA

Baker.

Gymnocoronis attenuata DC. Prodr. V. 106. Piqueria (Alomia) attenuata Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 430. Piqueria longipetiolata Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berolin. HERBA erecta 2 — 4-pedalis, CAUCE crasso cavo sulcato apice corymboso-paniculato. FOLIA ovato-lanceolata acuminata argute irregulariter dentata, basi rotundata vel breviter cuneata, membranacea, viridia, glabra, penninervia, inferiora 4—6-pollicaria, petiolis 1—l1/2 poll. longis. CAPITULA 10—30 in paniculam laxam corymbosam , ramis erecto - patentibus tenuiter griseo-puberulis, disposita. INVOLUCRUM late campanulatum, 3—4 lin. latum; squamis adscendentibus herbaceis viridibus linearibus 2 lin. longis confertis subaequilongis, dorso et margine subglabris. ACHAENIA 1 /2 lin. longa brunnea. COROLLA,pallide rubella, extus interdum ciliata, 11/2 lin. longa, ex involucro..haud exserta. STXLI demum corollâ subduplo longiores.

SUBCORDATA

Baker.

Gymnocoronis subcordata DC. Prodr. V. 106. Piqueria (Alomia) subcordata Gardn. l. c. Folia inferiora cordato-ovata, basi late rotundata, 2—3 poll. lata. Cum typo formis intermediis juncta.

In prov. Rio Grande do Sul : teste DC.; in Montevideo : Sello n. 129, Gibert, King. Praeterea incolit Americam tropicam occidentalem inde e Chili (Gillies) ad Boliviam (Bridges). OBS. Species (vel varietas ?) altera (G. latifolia Hook. et Aru. Bot. Beech. 296) est Mexicana et differt foliis oblongis subsessilibus basi longe cuneatis, involucri squamis paucioribus latioribus et floribus in capitulo minus copiosis.

HERBAE robustae erectae paludosae subglabrae, FOLIIS magnis membranaceis oppositis, CAPITULIS mediocribus corymboso-paniculatis.

Genus speciebus 2 'in America tropica endemicum.

184

XXVI. ADENOSTEMMA FORST. ADENOSTEMMA Forst. Char. Gen. 89. t. 45; DC. Prodr. V. 110;

Meissn. Gen. 179. (124); Endl. Gen. n. 2261; Benth. et Hook. Gen. II. 239. — LAVENJA Swartz Flor. Ind. occ. 1329. CAPITULA multiflora. paucis minimis clavatis.

ACHAENIA glandulosa, pappi setis

homogama, floribus tubulosis. INVOLUcampanulatum, squamis plurimis herbaceis oblanceolatis 1—2-seriatis rectis arcte imbricatis. EECEPTACULUM nudum convexum. COROLLA regularis, tubo cylindrico, limbo infundibuliformi breviter 5-fido. ANTHERAE exappendiculatae apice et basi truncatae. STYLI rami longe exserti divaricati crassi subcomplanati, apice distincte clavati. ACHAENIA parva cylindrica acute angulata, inter angulos glandulosa, callo basilari parvo, PAPPI setis rigidis divaricatis subulatis clavatis minimis saepissime tribus, in annulum obliquum connatis. CAPITULA

CRUM

vel SUFFBUTICES erectae vel procumbentes, oppositis, CAPITULIS mediocribus in paniculas corymbosas dispositis. HERBAE

FOLIIS

Species 4, quarum 3 zonam tropicam novi orbis incolunt, una per regiones calidiores utriusque orbis latissime dispersa sub nominibus plurimis descripta est.


COMPOSITAE.

II. EUPATORIACEAE.

EXPOSUIT

JOANNES GILBERTUS BAKER, CUSTOS - ADJUNCTUS. HERBARII REGII KEWENSIS


185

COMPOSITAE: ADENOSTEMMA—OPHYROSPORUS. CLAVIS SPECIERUM.

Herba annua gracilis decumbens, foliis hastatis membranaceis 1. A. SWARTZII.

Herba annua robusta erecta, foliis membranaceis latis basi cito angustatis 2. A. VISCOSUM. Suffrutex, foliis oblougo-lancenlatis coriaceis basi sensim cuneatis 3. A. SUFFRCTICOSUM.

1. ADENOSTEMMA SWARTZII CASS. herbaceam decumbens; foliis parvis membranaceis rhomboideis breviter petiolatis ; capitulis paucis corymbosis, involucri squamis 12 — 15 oblanceolatis subaequalibus, floribus in capitulo 15—30. Tabula nostra LI.

Adenostemma Swartzii Cass. Dict. XX V. 362; DC. Prodr. V. 110; Griseb. Flor. Brit. West-Ind. 356. Lavenia decumbens Swartz Flor. Ind. occ. 1381. Cotula Verbesina Linn. Amoen. Acad. V. 407. HERBA gracilis annua glabra, CAULE longe decumbente e nodis 1 — 1½ poll. distantibus radicante, RAMIS floriferis semipedalibus arcuatoascendentibus. FOLIA membranacea viridia subobtusa leviter crenata, 9 —12 lin. longa, basi in petiolum brevem sensim attenuata. CAPITULA 4—10 in corymbum laxum disposita, ramis primariis ascendentibus erectis, foliis magnis bracteatis, ultimis 3—15 lin. longis strictis obscure puberulis. INVOLUCRUM 2 lin. crassum, squamis viridibus 11/ lin. longis herbaceis persistentibus, dorso subglabris, margine obscure ciliatis. COROLLA pallida 1 lin. longa. STYLI rami divaricati demum 1 lin. exserti. ACHAEMA 1 lin. longa, nigro-fuscescentia, dense papillosa, basi valde attenuata, setis 3 — 4 subulato-clavatis achaenio 6 — 8-plo brevioribus. 2

Habitat in agris, arvis et ruderatis late dispersa. In prov. Gogaz ad Caretâo: Pohl 360; prov. Minas Geraes in agris ad S. Joâo d’El Rey et in arvis ad Sabara: Martius; prov. Espiritu Santa inter Campos et Victoria: Sello 340 ; prov. Rio de Janeiro ad Serra dos Orgaos etc.: Burchell n. 2520, Gardner n. 502; ad Duracho : Mikan n. 20; ad Santa Catharina : Bacle, Fritz Mulier n. 455; prov. Hio Grande do Sul ad Porto Alegre : Tweedie; locis Brasiliae non indicatis. Riedel n. 936, Helmreichen n. 74, Sello n. 139, 140, 842, 1067 et alii. Crescit praeterea per Americam tropicam totam inde e Peruvia (Matthews n. 1409, Lechler n. 2453) ad Columbiam (Cuming n. 1234, Seemann n. 1026) et Cubam (C. Wright n. 292). Species variis sub formis omnes regiones calidiores orbis veteris incolit. Var. b.

FORST.

var. BRASILIANUM

TRIANGULARE

Benth. Fl. Austral. loc. cit,

Adenostemma triangulare DC. Prodr. V. 113; Hook. Ic. Plant. t. 239. Folia hastata, lateribus basi deltoideis plus minus deflexis, dentibus magis conspicuis irregularibus deltoideis praedita.

Prov. Minas Geraes in aquaticis ad Sapucahy : Martius ; in udis ad Lagoa Santa: Worminy ; prov. Rio Janeiro ad Serra dos Orgâos, Serra d’Estretla etc.: Gardner n. 503, Glaziou n. 4052, Lund, Langsdorff etc.; inter Campos et Victoria: Sello n. 253; prov. S. Paulo prope Santos : Lindberg n. 704; ad S. Catharina; Fritz Mulier n. 455.

3. ADENOSTEMMA SUFFRUTICOSUM GARDN. suffruticosum erectum; foliis coriaceis oblongo-oblanceolatis obtusis obscure crenulatis, dimidio inferiore sensim angustatis; capitulis paucis majusculis laxe corymbosis, involucri squamis 30 — 40 inaequalibus, floribus in capitulo 50 — 60.

Habitat in prov. Minas Geraes: Widgren 190. — Praeterea incolit insulas Antillanas.

2. ADENOSTEMMA VISCOSUM

186

Tabula nostra LII.

Adenostemma suffruticosum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 433; Walp. Ann. I. 395. Adenostemma scaevolifolium Mart. Mss.

Benth. herbaceum erectum; foliis membranaceis ovato-deltoideis basi cito cuneatis; capitulis multis parvulis laxe corymbosopaniculatis, involucri squamis 15-25 oblanceolatis subaequalibus, floribus in capitulo 25—30.

Adenostemma viscosum var. brasilianum Benth. Fl. Austral. III. 463. Adenostemma Brasilianum Cass. Dict. XXV. 363; DC. Prodr. V. 112; Ilook. Ic. tab. 238. Verbesina Brasiliana Pers. Enchir. II. 472. Adenostemma platyphyllum Cass. Dict. loc. cit.; DC. Prodr. V. 114. Lavenia montana Mart. Mss. HERBA elata annua erecta 2—4-pedalis, CAULE primario cavo sulcato crasso glabro vel interdum glanduloso, apice laxe corymboso-paniculato. FOLIA membranacea saturate viridia penninervia, utrinque glabra vel subtus secus nervos minute griseo-puberula, saepe exacte deltoidea, basi truncata, acuta, leviter crenata, basi secus petiolum in alam angustam decurrentia, inferiora 3—6-pollicaria, petiolo alato 1—2-pollicari, interdum magis ovata, lateribus in alam petiolarem rotundatis. CAPITULA 20 — 60 in paniculam corymbosam laxam latam disposita, ramis primariis ascendentibus, foliis magnis petiolatis bracteatis, ramulis strictis erecto-patentibus gracillimis glandulosis griseo-puberulis. INVOLUCRUM campanulatum 21/2—3 lin. lotum, squamis viridibus obscure griseo-puberulis subuniseriatis 11/2—2 lin. longis, post anthesin reflexis persistentibus. COROLLA pallide rubella 1 — 11/2 lin. longa, extus glandulosa, ex involucro haud exserta. STYLI rami divaricati demum 11/2—2 lin. exserti. ACHAENIA 1 — 11/2 lin. longa, supra dense glandulosa, dimidio inferiore attenuata, pappi setis achaenio 6—8-pIo brevioribus.

Compos. II.

SUFFRUTEX 3 — 4-pedalis, CAULE stricto glabro apice corymboso. distantia ascendentia penninervia, triplo longiora quam lata (inferiora 5 — 6 poll. longa, 2 poll. lata), subcoriacea, flexibilia, dimidio superiore crenata, dimidio inferiore subintegra in petiolum brevem sensim cuneato-attenuata ; venae laterales valde ascendentes, inferiores maximae e costa sub angulo 45° egredientes. CAPITULA 10—20 in corymbum a foliis remotum disposita, ramis primariis valde ascendentibus, foliis perparvis bracteatis, ramulis griseo-glanduloso-puberulis. INVOLUCRUM 4 — 6 lin. latum, squamis viridibus arcte imbricatis persistentibus glandulosopuberulis 11/2 — 2 lin. longis. COROLLA rubella 11/2 — 2 lin. longa. STYLI rami corollâ sesquilongiores. ACHAENIA 11/2 lin. longa dense glandulosa, setis tribus subulato-clavatis. FOLIA

Habitat in prov. Goyaz in fruticetis paludosis inter S. Domingos ad Nossa Senhora d’Abadia: Gardner n. 4204; ad Santa Cruz aliisque locis prov. Minas Geraës ; Pohl n. 247, Ackermann, Lund.

XXVII. OPHYROSPORUS MEYEN. OPHYROSPORUS Meyen Reise um die Erde I. 402; C. Gay Fl. Chil. III. 480; Benth. et Hook. Gen. Piant. II. 239. — NOTHITES DC. Prodr. V. 187 ex parte, non Cass. — Mikaniae et Eupatorii spec. DC. et Schultz-Bip. — PACHYCHAETA SchultzBip. Mss. CAPITULA pauciflora. ACHAENIA eglandulosa, pappi setis pluribus achaenio aequilongis.

homogama, floribus tubulosis. INVOLUcampanulatum, squamis paucis subaequalibus vel

CAPITULA CRUM

25


187

COMPOSITAE:

inaequalibus. RECEPTACULUM parvum nudum planum. COROLLA regularis aequalis, tubo cylindrico, limbo infundibulari, dentibus 5 deltoideis. ANTHERAE exappendiculatae, apice et basi truncatae. STYLI rami exserti divaricati valde clavati. ACHAENIA cylindrica 5-angulata, primum ciliata, demum glabra, callo basilari obliquo, pappi setis 15—30 ciliatis aequalibus uniseriatis persistentibus.

SUFFBUTICES graciles habitu Eupatorii, CAPITULIS numerosis coryrnboso -paniculatis semper parvis paucifloris, FOLIIS in speciebus nostris oppositis, sed in occidentalibus saepe alternis. Species 7—8, omnes in America tropica endemicae.

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 1. Capitula 3—4-flora. Involucri squamae multae distincte biseriatae . 1. O. BURCHELLII. 2. O. PACHYCHAETA. Involucri squamae 4 aeqnales 2. Capitula 5 — 6-flora. Involucri squamae subaequilongae. a. Pappi setae circiter 30 3. O. FREYREISSII. b. Pappi setae 15 — 20. Paniculae deusae, pedicellis brevissimis . 4. O. REGNELLII. Paniculae laxae, pedicellis interdum 2—3 lin. longis 5. O. LAXIFLORUS.

1. OPHYROSPORUS BURCHELLII BAKER: fruticosa erecta, ramis dense griseo-pannosis; foliis oppositis distantibus parvis oblanceolatis obtusis coriaceis subtus pannosis; capitulis 3—4-floris glomeratis coryrnboso - paniculatis , involucri squamis valde inaequalibus; pappi setis 30—40. SUFFRUTEX 3 — 4-pedalis, RAMIS firmis strictis dense persistenter breviterque griseo-pubescentibus. FOLIA distantia ascendentia subsessilia, 12—18 lio. longa, prope apicem obscure crenata, dimidio inferiore sensim angustata, rigide coriacea, supra scabra griseo-viridia, subtus crasse et persistenter griseo-pannosa, venis immersis. PANICULAE thyreoideae 4—6 poll. longae; rami distantes arcuati ascendentes breves, infimi foliis reductis oblanceolatis 4—6 lin. longis bracteati. CAPITULA 1 lin. crassa, duplo longiora quam lata, ad apicem ramorum corymbosa sessilia glomerata. INVOLUCRUM infundibuliforme 11/2 lin. longum, squamis 7—8 oblongis obtusis griseis arcte imbricatis puberulis, exterioribus distincte brevioribus. ACHAENIA 1 lin. longa, primum ciliata. COROLLA albida glabra 1 lin. longa, tubo gracili, limbo infundibuliformi, dentibus deltoideis. PAPPUS 1 lin. longus, setis ciliatis albis firmis aequalibus. STYLI rami e corolla 1/2 lin. exserti, divaricati, insigniter clavati.

Habitat prov. S. Paulo in campis ad Mugi-merim : Burchell n. 5tS0. 2. OPHYROSPORUS PACHYCHAETA BAKER: fruticosa erecta, ramis glabris; foliis oppositis lanceolatis dentatis glabris; capitulis 3—4-floris haud glomeratis, involucri squamis 4 aequilongis obtusis; pappi setis circiter 30.

Pachychaeta eupatorioides Schultz-Bip. Mss. SUFFRUTEX humilis copiose ramosus, RAMULIS glabris apice leviter puberulis, corymbosis. FOLIA modice approximato, ascendentia, lanceolata, 9 — 12 lin. longa, medio 2—3 lin. lata, plana, modioe firma, subacuta, basi cuneata, dentibus paucis distinctis instructa, utrinque viridia subglabra, venis tenuibus. CORYMBI ad apicem ramorum deltoidei, capitulis 20 vel ultra, pedicellis strictis erecto - patentibus tenuiter pubescentibus

OPHYROSPORUS. vix ultra lineam longis.

188

campanulatum 1 lin. latum, squamis viridibus glabris. ACHAENIA l/2 longa glabra basi attenuata. PAPPUS salmoueus ¾ lin. longus, setis robustis ascendentibus persistentibus parce ciliatis. COROLLA 1 lin. longa glabra, limbo campanulato quam tubus gracillimus breviore. INVOLUCRUM

4 persistentibus oblongis obtusis

A reliquis differt iuvolucro mikanioideo.

Habitat in campis prov. Minas Geraës, e. gr. ad Cachoeira do Campo etc .: Lund, Claussen, Riedel n. 421.

3. OPHYROSPORUS FREYREISSII BAKER : fruticosa subscandens, ramulis ultimis pubescentibus ; foliis oppositis ovatolanceolatis trinervatis glabris vel subglabris; capitulis 5—6-floris corymboso-paniculatis, involucri squamis subaequalibus; pappi setis circiter 30.

Eupatorium Freyreissii Thunb. et Dallm. Decad. Nov. Plant. Bras. n. 19, Flora 1821 p. 332; DC. Prodr. V. 189. Mikania clavellata DC. Prodr. V. 192. Eupatoriam Riedelianum Gardn. in Hook. Lond Journ. V. 478. FRUTEX 4—6-pedalis, RAMIS primariis gracilibus lignosis brunneis glabris, ramulis griseo-pubescentibus. FOLIA distantia, opposita, distincte petiolata, acuta, argute serrata, modice firma, basi cuneata, utrinque viridia glabra vel ad nervos faciei inferioris tenuiter pilosa, maxima 4 —5 poll. longa, 1 poll. lata. CAPITULA ad apicem ramorum copiose paniculata. PANICULAE interdum longitudine et latitudine pedem attingentes, ramis patentibus vel arcuato-ascendentibus , infimis basi foliis 2—3 poll. longis bracteatis, pedicellis infimis vix ultra 1 — 1 l/2 lin. longis , breviter griseo-pubescentibus. INVOLUCRUM campanulatum 11/2 lin. latum, squamis 5 — 6 lanceolato - oblongis obtusis griseo - viridibus rectis modice firmis persistentibus, post anthesio patentibus. ACHAFNIA 1/2 — 3/4 lin. longa glabra nigrescentia. PAPPUS 1 lin. longus, setis albidis ciliatis firmis. COROLLA pallida, pappo aequilonga. STYLI rami 1/2 lin. exserti, divaricati, apice nigrescentes, valde clavati.

Habitat in prov. Minas Geraës: Freyreiss (specimen originale in Herb. Thunbergii benignitate, cl. Th. Friesii vidi); e. gr. in sylvis Serro Frio: Gardner n.4851 ; ad Fazendam Vieira: Polii n. 367 — 8 ; ad Marianna: Vanthier; ad Lagoa Santa: Warming; locis non indicatis: Riedel, Schüch, Lund. OBS. Ad hanc speciem arcte accedunt O. piquerioides Benth. ( — Eupatorium piquerioides DC. Prodr. V. 175 - : Mikania Mandoni Schultz- Bip.) ex Peruvia (Matthews 1122) et Andibus Boliviae (Mandon 253, 268), ramulis et foliis subtus magis pubescentibus, floribus minoribus, involucri squamis angustioribus distinctus, et O. Cumingii Benth. ( = Mikania Cumingii Schultz-Bip.) ex Andibus Boliviae ( Mandon 264), foliis lanceolatis membranaceis glabris, ramulis ubique glabris, iuvolucri squamis lanceolatis acutis insignis.

4. OPHYROSPORUS REGNELLII BAKER: fruticosa erecta, ramis pubescentibus; foliis oppositis ovatis subtrinervatis subtus pubescentibus; capitulis 5 — 6-floris dense corymboso-paniculatis, involucri squamis subaequalibus; pappi setis 15—20. Tabula nostra LIII.

Eupatorium Regnellii Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182 (nomen solum). FRUTEX erectus 3—4-pedalis, RAMULIS pallidis persistenter breviterque griseo-pubescentibus. FOLIA modice firma, distantia, breviter petiolata, acuta, crenata, basi cuneata, supra viridia glabrescentia, subtus persistenter griseo-puhescentia , infima 1 — 11/2 poll. longa. PANICULAE angustae 6 — 9 poll. longae , ramis primariis distantibus erecto-patentibus, foliis 9 —18 liu. longis bracteatis, ultimis dense corymbosis, pedicellis


189

COMPOSITAE: OPHYROSPORUS—ALOMIA.

denso pubescentibus vix ultra lineam longis. INVOLUCRUM campanulatum 1 lin. longum et latum, squamis 5 — 0 lanceolato-oblongis obtusis firmis pallide viridibus dorso puberulis. ACHAENIA 1/2 lin. longa, primum ciliata. COROLLA 1/2 PAPPI setao firmae albidae persistentes aequales. longa pallida glabra, tubo infundibuliformi, dentibus deltoideis. STYLI rami 1/2 lin. exserti, divaricati, valde clavati.

Habitat in prov. Minas Geraës, in campis ad Caldas: Regnell 1.237.

LAXIFLORUS BAKER: fruticosa 5. OPHYROSPORUS erecta, ramis ultimis pubescentibus; foliis oppositis ovatis trinervatis subglabris; capitulis 5—6-floris laxe corymboso - paniculatis, involucri squamis aequalibus; pappi setis 15 — 20. SUFFRUTEX erectus tripedalis, CAULE erecto lignoso glabro brunneo apice copiose corymboso-paniculato, ramulis griseo-pubescentibus. FOLIA ascendentia, modice firma, breviter petiolata, inciso-crenata, subobtusa, basi cuneato-rotundata, supra viridia glabra, subtus pallidiora venis pilis griseis adpressis inconspicuis praeditis, inferiora 1 1/2 — 2 poli, longa, 12—15 lin. lata, superiora sensim minora. PANICULAE pedis longitudinem attingentes, ramis primariis strictis ascendentibus flavidis griseo-pubescentibus, foliis 1/2 — 1 poll. longis bracteatis, pedicellis ultimis interdum 2—3 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 11/2 lin. longum et latum, squamis 6 oblanceolatis obtusis parce ciliatis modice firmis griseis extus glabris. 3 ACHAKNIA /4 lin. longa , primum ciliata. PAPPUS achaenio aequilongus, setis albidis firmis ciliatis persistentibus. COROLLA glabra, limbo late infundibulari. STYLI divaricati 1/2 lin. exserti.

Habitat prov. Minas Geraës in campis ad Caldas: Regnell III. 709.

XXVIII. ALOMIA H.B.K. ALOMIA H.B.K. Nov. Gen. IV. 151 et 312 i. 354; Lessing Syn. 154; DC. Prodr. V. 105; Endl. Gen. n. 2254; Benth. et Hook. Gen. Piant. II. 240. — PIQUERIA Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI.430ex parte.— ISOCARPHA Gardn. in Hoolc. Lond. Journ. V. 455. — LYCAPSUS Philippi Bot. Zeitung 1870 p. 499. t. 8. — ORSINIA Bert. in DC. Prodr. V. 104. ACHAENIA calva.

CAPITULA homogama saepissime multiflora, floribus omnibus tubulosis. INVOLUCRUM campanulatum, squamis numerosis persistentibus adpressis aequilongis. RECEPTACULUM planum vel conicum, saepe paleis parvis caducis onustum. COROLLA aeqqalis regularis, limbo anguste infundibulari, dentibus brevibus. ANTHERAE apice appendiculatae, basi truncatae. ACHAENIA cylindrica pentagona, ad basin angustata, callo basilari magno, matura nigrescentia nitida glabra, immatura saepe breviter ciliata. PAPPUS obsoletus. STYLI rami graciles divaricati leviter clavati. SUFFRUTICES graciles parvi vel HERBAE annuae, alternis vel oppositis, saepe oh ramulos diminutos fasciculatis, CAPITULIS parvis ad apicem ramorum corymbosis confertis, FLORIBUS rubellis vel albidis. FOLIIS

Species extrabrasilienscs 2, unica Mexicana, altera insularum Oceani Pacifici incola, reliquae Brasilienses. A formis Trichogoniae pappo abortivo distinguenda, sed hae saepissime pappo evoluto in eadem stirpe vel in eodem capitulo occurrunt.

190

CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIUM.

1. Herbae annuae. Folia linearia patentia subintegra .... Folia lanceolata ascendentia denticulata . . Folia rhomboidea sinuato-pinnalifida ...

1. A. POHLII. 2. A. FOLIOSA. 3. A. ANGUSTATA.

2. Suffrutices racemosi, ramis gracilibus teretibus. a. Capitula pauciflora, involucri squamis paucis 4. A. ARMANI. b. Capitula multiflora, involucri squamis numerosis. Folia Folia Folia Folia

liuearia glabra subintegra .... linearia subintegra subtus puberula . rhomboideo-lanceolata inciso-crenata . late rhomboidea profunde dentata

5. 6. 7. 8.

A. A. A. A.

POLYPHYLLA. CINEREA. FASTIGIATA. MYRIADENIA.

1. ALOMIA POHLII BAKER : annua, foliis oppositis linearibus subsessilibus subintegris ; involucri squamis obtusis, capitulis 30-floris, receptaculo conico paleaceo. Coelestina Pohlii Schultz-Bip. in Herh. Reg. Berol. 1 HERBA annua erecta 1—1 / -pedalis, CAULE primario glabrescente, 2 ramis patentibus arcuatis tenuiter pubescentibus. FOLIA distantia patentia viridia, 2—3 poll. longa, 11/2—2 lin. lata, e medio utrinque angustata, minute dentioulata, modice firma, plana, uninervia. CAPITULA ad apicem ramorum pauca conferta, pedicellis ascendentibus interdum 1—2 liu. longis. INVOLUCRUM campanulatum 2 iin. latum, paleis circiter 20 oblanceolatis herbaceis 11/2 lin. longis aequalibus viridibus, interdum rubro - tinctis, margine albidis leviter ciliatis. ACHAENIUM 1 lin. longum, cylindricum, glabrum. COROLLA pallide rubra glabra 1 lin. longa, dentibus lanceolatis. RECEPTACULUM conicum alveolatum, paleis parvis caducis onustum. STYLI rami graciles divaricati.

Habitat inter Manoël Souza et Mideroz (prov.)?: Pohl n.358 ; prov. Minas Geratis ad Lagoa Santa: Warming.

2. ALOMIA FOLIOSA BENTH. annua, foliis oppositis lanceolatis sessilibus dentatis; involucri squamis obtusis, capitulis 30 — floris, receptaculo conico paleaceo. Isocarpha foliosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 455; Walp. Rep. VI. 703. Piqueria foliosa, Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 432. Emmallocalyx chamaedrifolius Pohl Mss. HERBA annua erecta 1/2 — 1 -pedalis, CAULE basi decumbente griseopubescente dense folioso, RAMIS e basi simplicibus vel sursum ramosis. FOLIA sessilia lauceolata ascendentia, inferiora 1 — 2 poll. longa, membranacea, utrinque viridia, pilis albis firmis patentibus margine et dorso instructa, trinervia, venis tenuibus, acuta vel subobtusa, regulariter minute et distincte dentata, basi auguste rotundatu. CAPITULA pauca ad apicem ramorum conferta, pedunculis pilis albis patentibus firmis dense vestitis. INVOLUCRUM campanulatum 11/2—2 lin. crassum, paleis 15—20 oblanceolatis aequalibus viridibus obtusis 1/2 lin. longis dense ciliatis. ACHAENIA cylindrica glabra 3/4 lin. longa. COROLLA pallide rubra 1 lin. longa, ciliata, dentibus deltoideis. RECEPTACULUM conicum 1/2 lin. altum, profunde alveolatum, paleis parvis caducis onustum.

Habitat prov. Minas Geratis in locis inundatis ad ripas fluminis Rio Vrucuga prope S. Româo: Gardner n. 4838; in eadem provincia, locis non indicatis: Claussen, Pohl n. 669; prov. Bahia ad Utinga : Blanchet n. 2754.

3. ALOMIA ANGUSTATA BENTH. annua, foliis alternis magnis petiolatis rhomboideis repando - pinnatifidis; involucri squamis acutis, capitulis 12—15-floris, receptaculo nudo plano.

Piqueria angustata Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 432,


COMPOSITAE: ALOMIA.

191

HERBA robusta erecta copiose ramosa 11/2 — 2-pedalis, CAULE robusto pilis tenuissimis mollibus albidis patentibus vestito, distanter folioso. FOLIA tenerrime PETIOLI inferiores 2 — 3-pollicares, cum ramulis pilosi. membranacea, deltoidea vel rhomboidea, profunde pinnatifida, lobis irregulariter conspicueque repando-dentatis, utrinque viridia, penninervia, venis tenuibus ad faciem inferiorem cilialo-pilosis, inferiora 2 — 8-pollicaria. CAPITULA pauca ad apicem ramorum corymbosa, pedicellis strictis interdum 3—4 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 11/2 lin. littum, squamis 10 — 12 lanceolatis acutis viridibus, dorso vix pubescentibus. ACHAENIA nigrescentia 1 lin. longa rugulosa, callo basilari magno stramineo. COREOLLA albida glabra 11/2 lin. longa. RECEPTACULUM augustum depressum.

Habitat prov. Goyaz, inter rupes calcareas, locis umbrosis ad Villa de Arrayas; Gardner n. 3089; pror. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming.

4. ALOMIA ARMANI BAKER: suffruticosa, foliis breviter petiolatis ovatis serratis subtus secus nervos dense pubescentibus ; involucri squamis 6—7 ovatis acutis, capitulis 6—7-floris. Eupatorium Armani Balbis Pl. Rar. Hort. Taurin. 1810 p. 27. t. 6. Orsinia Eupatoria Bert. in DC. Prodr. V. 104. Piqueria Eupatoria Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 430. ramis teretibus breviter pubescenti - velutinis, apice corymboso-paniculatis. FOLIA l1/2 — 2-pollicaria, opposita vel raro alterna, rigida, acutiuscula, acute serrata, penninervia, basi cuneata, reticulato - venosa, supra scabrida, subtus ad nervos dense hirta. PETIOLI 3 lin. longi. CORYMBI terminales, capitulis subsessilibus. INVOLUCKUM ovoideum 1 1/2 — 2 lin, longum, paleis t lin. latis aequalibus ascendeutibus pallidis subconcavis dorso puberis. RECEPTACULUM nudum. COROLLA hirtula, lobis deltoideis ciliatis. STYLI rami exserti muriculati obtusi. ACHAENIA immatura ciliata. SUFFBUTEX

Habitat in prov. Minas Geraes ad Marianna: Vauthier.

5. ALOMIA POLYPHYLLA BAKER : suffruticosa, foliis alternis saepe fasciculatis linearibus subintegris glabris sessilibus; involucri squamis acutis, receptaculo conico paleaceo, capitulis 20 — 25-floris.

192

Alomia cinerea Benth. Gen. Piant. II. 240. Piqueria cinerea Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 432. SUFFBUTEX erectus tripedalis, HAMIS numerusis strictis virgatis teretibus ascendentibus, ubique griseo-puberulis. FOLIA 2 — 3 poll. longa, 11/2 —2 lin. lata, modice firma, integra vel obscure inciso-crenulata, obtusa, ad basin longe angustata, supra viridia, subtus griseo-puberula, plana, costa media solum perspicua. CAPITULA ad apices ramorum pauca couferta , pedicellis strictis griseo - pubescentibus, lateralibus l1/2 — 2 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 2 lin. latum, paleis 15 — 20 aequalibus viridibus 11/2 lin. longis parce ciliatis. ACHAENIA 3/4 — 1 lin. longa, glabra, cylindrica, callo basilari magno stramineo. COROLLA 1 lin. longa, pallide rubra, extus dense pilosa. STYLI rami graciles divaricati.

Habitat prov. Goyaz in campis montosis ad Arrayas: Gardner n. 3810.

7. ALOMIA FASTIGIATA BENTH. suffruticosa, foliis alternis saepe fasciculatis lanceolato - rhomboideis inciso-crenatis glabris petiolatis; involucri squamis acutis, receptaculo conico paleaceo, capitulis 20 — 25-floris. Alomia fastigiata Benth. Gen. Piant. II. 240. Isocarpha fastigiata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 455. Piqueria fastigiata Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 431; Walp. Rep. VI. 703. SUFFBUTEX erectus 2—3-pedalis copiose ramosus, HAMIS lignosis gracilibus strictis ascendeutibus sursum griseo-puberulis, apice corymbosis. FOLIA saepe ob ramulos decurtatos rosuiata, subintegra, obtusa, 6 — 9 lin. longa, majora auguste rhomboidea 12—15 lin. longa et conspicue incisocrenata et in petiolum brevem angustata, omnia utrinque viridia vix puberula penninervia, venis tenuibus. CAPITULA pauca ad apicem ramulorum conferta, pedicellis griseo-pubescentibus erectis interdum 11/2 — 2 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 11/2 — 2 lin. crassum, squamis 15 — 20 lanceolatis viridibus nervosis subgiabris persistentibus, demum scariosis. RECEPTACULUM conicum profunde alveolatum. ACHAENIA cylindrica glabra nigrescentia 1 lin. longa. COROLLA pallide rubra 1 lin. longa, extus glandulosa.

Habitat prov. Minas Geraes in ditione Adamantium, locis udis: Gardner n. 4837 ; in eadem provincia, locis non addictis; Riedel n. 711, Pohl n. 371, Sello n. 120, 122.

Piqueria polyphylla Schultz-Bip. Mss. Coelestina linearifolia Bchultz-Bip. in Herb. Mus. Vindob. SUFFBUTEX 2 —3-pedalis, HAMIS numerosis lignosis virgatis ascendentibus teretibus, ubique glabris, apice corymboso-paniculalis. FOLIA saepe ob ramulos decurtatos rosulata, auguste linearia , 2 —3 poll. longa, 1—3 lin. lata, oblanceolata, saepissime integra, raro inciso - crenata, obtusa vel subacuta, ad basin longe attenuata, modice firma, utrinque viridia glabra, subtus glanduloso-punctata, plana, costa media solum perspicua. CAPITULA ad apicem ramorum multa corymbosa, pedicellis strictis subglabris, lateralibus 2—3 lin. longis. INVOLUCIIUM campanulatum, l1/2—2 lin. latum , squamis 20—30 lirinis 1 1/2 lin. longis lanceolatis viridibus subglabris longitrorsum nervosis persistentibus, demum scariosis. RECEPTACULUM profunde alveolatum , paleis longis linearibus caducis onustum. ACHAENIA nigrescentia, nitida, glabra, cylindrica, vix 1 lin. longa. COROLLA pallide rubra, 1 lin. longa, extus glandulosa.

Habitat in Brasiliae meridionalis locis accuratius non adnotatis : Pohl n. 535, Riedel n. 959, Beyrich.

6. ALOMIA CINEREA BENTH. suffruticosa, foliis alternis saepe fasciculatis oblanceolatis subintegris sessilibus pubescentibus; involucri squamis acutis, receptaculo nudo depresso, capitulis 30 — 35-floris.

8. ALOMIA MYRIADENIA BAKER : suffruticosa, foliis alternis late rhomboideis profunde inciso-dentatis glabriusculis petiolatis; involucri squamis acutis, receptaculo conico paleaceo, capitulis 20 — 25-floris.

Piqueria myriadenia Schultz-Bip. Mss. in herb. variis. SUFFBUTEX erectus ramosus, HAMIS primariis lignosis rubellis glabris, ramulis griseo-puberulis. PETIOLI crecto-patentes 3 — 6 lin. longi, sursum alati. FOLIA modice firma, 11/2—2 poll. longa, inferiora 12 — 15 lin. lata, plana, penninervia, acuta, profunde inciso-dentata, basi deltoidea integra, venis tenuibus, lateralibus erecto-patentibus, supra saturate viridia glabra, subtus pallidiora primum griseo-puberula, demum glabrescentia. CAPITULA pauca ad apices ramorum corymbosa, pedicellis brevibus dense griseo-puberulis. INVOLUCRUM campanulatum 2 lin. latum et longum, squamis circiter 15 viridibus vel purpureo-tinctis, adpressis, sursum ciliatis. ACHAENIA glabra nigrescentia ¾—1 lin. longa. COROLLA glabra, 1 lin. longa, limbo late iufundibulari, tubo aequilongo, dentibus deltoideis. STYLI rami 1/2 lin. exserti.

Habitat in prov. Minas Geraes: Sello n. 119 ; ad Lagoa Santa : Warming.


193

COMPOSITAE: CARELIA—AGERATUM. XXIX. CARELIA

LESSING.

CARELIA Lessing Syn. 136, non Adans., nec Ponted., nec Rieux;

DC. Prodr.

V. 125; Endl. Gen. n. 2266; Benth. et Hook. Gen. II. 125.

PAPPUS coroniformis, paleis paucis brevibus obtusis scariosis imbricatis subbiseriatis distinctis.

homogama, floribus numerosis omnibus tubulosis. INVOLUCRUM campanulatum, squamis numerosis ascendentibus oblanceolatis obtusis, exterioribus paulo brevioribus. RECEPTACULUM convexum pilosiusculum. COROLLA regularis, tubo brevissimo, limbo anguste infundibulari, dentibus brevibus. ANTHERAE apice appendiculatae, basi truncatae. ACHAENIA cylindrica pentagona, paleis parvis obovato-oblongis valde imbricatis distinctis scariosis dentatis. STYLI rami graciles divaricati vix clavati. CAPITULA

Genus monotypicuin, in Brasilia meridionali endemicum.

1. CARELIA CISTIFOLIA

LESSING.

Carelia cistifolia Lessing Syn. 156; DC. Prodr. V. 125. FRUTEX copiose ramosus, ramis vetustis ad nodos nodulosis, junioribus dense griseo-velutinis. FOLIA opposita, ovato-oblonga , breviter petiolata, acuta, denticulata, basi rotundata, 1 — 1 1/2 poll. longa, crassa, modice firma, penninervia, venis tenuibus, supra tenuiter, subtus dense persistenter griseo-pubescentia. CAPITULA 50—60-flora, ad apices ramorum conferta, corymbosa, pedicellis dense griseo-pubescentibus, lateralibus 3—6 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum, 5 — 6 lin. latum, squamis intimis scariosis brunneis glabris 3 lin. longis, exterioribus dorso pubescentibus. ACHAENIA 2 lin. longa anguste cylindrica, acute angulata, primum ciliata. COROLLA glabra rubella 2 lin. longa , pappum stramineum 5 — 6-plo superans.

Habitat in prov. Rio Grande do Sul : Sello n. 3091.

194

PAPPUS interdum paleis distinctis 5—15 linearibus integris vel plumosis, interdum brevis coroniformis 5-dentatus. STYLI rami longe exserti graciles divaricati. HERBAE vel SUFFRUTICES , FOLIIS saepissime oppositis, nunc membranaceis nunc rigide coriaceis, CAPITULIS parvis saepissime corymboso-paniculatis confertis.

Species 15—20, Americae tropicae incolae, 1 per regiones calidiores utriusque orbis ubique dispersa.

CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIUM.

Subgenus I. AGERATUM VERUM. Pappi paleae elongatae lineares distinctae. 1. Herbae annuae, foliis oppositis. Pilosum, pappi paleis 5 1. A. CONYZOIDES. Glabrum, pappi paleis 10—15 ... 2. A. MELISSAEFOLIUM. 3. Herba annua, foliis alternis 3. A. ALTERNIFOLIUM. 3. Suffrutex pauciflorus, receptaculo paleaceo 4. A. CONFERTUM. 4. Suffrutices multiflori, receptaculo nudo. 5. A. CORYMBOSUM. Folia opposita. Capitula 15 — 20-flora Folia alterna. Capitula 40—60-flora 6. A. CAMPULOCUNIOIDES. 5. Suffrutex multiflorus, receptaculo paleaceo 7. A. POHLIANUM. Subgenus II. COELESTINA. Pappus brevissimus coroniformis 5-dentatus. 1. Herba capitulis scorpioides 8. A. SCORFIOIDEUM. 2. Suffrutices capitulis corymbosis. a. Capitula pauciflora, involucro oblongo 9. A. LONGIFOLIUM. b. Capitula multiflora, involucro campanulato. Folia obtusa serrata 10. A. MICROPAPPUM. Folia acuta integra . . . . . 11. A. HETEROLEPIS.

Subgenus I.

AGERATUM VERUM.

1. AGERATUM CONYZOIDES LINN. herbaceum annuum pilosum, foliis petiolatis oppositis ovatis, involucri campanulati squamis plurimis aequilongis acutis, capitulis multifloris, pappi paleis 5 corollae aequilongis.

Ageratum conyzoides Linn. Sp. 1175; Schkuhr Handb. DC. Prodr. V. 108, et aliorum. t. 238; Hoolc. Exot. Flora t. 15;

XXX. AGERATUM LINN. AGERATUM Linn. Gen. n. 936; DC. Prodr. V. 108; Endl. Gen.

n. 2259; Benth. et Hook. Gen. II. 241. — CARELIA Adans. Fam. II. 123, non Lessing. — COELESTINA Cass. Dict. VI. Suppi. 8. t. 93; DC. Prodr. V. 107; Endl. Gen. n. 2258. — DECACHAETE Gardn. in Hoolc. Lond. Journ. V. 432, non DC. — MELISSOPSIS Schultz-Bip. Mss.

Cacalia Mentrasto Vell. Fl. Flum. VIII. t. 69. Ageratum obtusifolium et hirtum Lam. Encycl. I. 54. Ageratum mexicanum Sims Bot. Mag. t. 2524; Sweet Brit. Flow. Gard. t. 89. Ageratum maritimum H.B.K. Nov. Gen. IV. 150; DC. Prodr. V. 109. Herva de S. Joâo Brasilianis.

PAPPUS paleis linearibus paucis uniseriatis elongatis, liberis vel brevissime in coronam concretis.

homogama, multi- raro pauciflora. INcampanulatum, raro oblongum, squamis ascendentibus arcte imbricatis acutis vel obtusis. RECOROLLA aequalis CEPTACULUM nudum vel paleaceum. regularis, limbo anguste infundibulari, dentibus brevibus. ANTIIERAE apice appendiculatae, basi truncatae. ACHAENIA cylindrica pentagona saepissime glabra. CAPITULA

VOLUCRUM

Compos. II.

HERBA annua erecta 1—3-pedalis, RAMIS pilis albidis brevibus patentibus instructis apice corymboso-paniculatis. FOLIA distincte petiolata 1—3 poll. longa, crenata, membranacea, penninervia, utrinque viridia, tenuiter pilosa, subobtusa, basi truncata nunc late cuneata vel breviter cordata. CAPITULA 30—50-flora, ad apicem ramorum plurima in corymbum conferta, pedicellis lateralibus strictis v. ascendentibus 3 — 4 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 2 lin. latum, squamis 15—20 linearibus viridibus glabris acutis persistentibus Ilin. longis arcte imbricatis. RECEPTACULUM nudum convexum. ACHAENIA glabra nigricantia 3 /4 lin. longa, angulis initio ciliatis. PAI.EAF. lineares acuminatae obscure ciliatae durae stramineae, achaenio aequilongae. COROLLA rubra vel albida, pappo aequilonga. STYLI rami gracillimi apice clavati.

26


195

COMPOSITAE: AGERATUM.

Habitat ubique in agris, ruderatis etc. Legerunt eam in prov. Goyaz: Burchell n. 6607, 8646/2 ; prov. Minas Geraës ad Congonhas do Campo: Stephan; ad Lagoa Santa : Warming ; ad Caldas: Lindberg n. 57, Widgren n. 185 etc.; prov. Bahia a: Salzmann, Blanchet; inter Campos e.t Victoria: Sello n. 655 ; ad Rio de Janeiro: Gaudichaud, Luschnath (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 672), Pohl n. 370, Burchell etc.; ad S. Catharina: Fritz Müller n. 109. Praeterea per Americam tropicam tutam et ubique in regionibus calidioribus veteris orbis dispersa.

2. AGERATUM MELISSAEFOLIUM DC. herbaceum annuum glabrum, foliis oppositis petiolatis ovatis, involucri campanulati squamis plurimis aequilongis acutis, capitulis multifloris, pappi paleis 10 — 15 plumosis corolla paulo brevioribus.

Ageratum melissaefolium DC. Prodr. V. 109] Wawra Maximil. Reise 115. t. 76. Eupatorium nudum Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 475. Melissopsis oppositifolia Schultz-Bip. in Herb. Martii. HERBA glabra, CAULE decumbente basi ramos», RAMIS erectis virgatis 1 — 11/2-pedalibus apice corymbosis, vix ultra medium foliosis. FOLIA distincte petiolata, 1 — 2-pollicaria, membranacea, penninervia, utrinque viridia, distincte crenata, obtusa vel subacuta, basi truncata vel late cuneata. CAPITULA 50 — 60-flora, pauca ad apicem ramorum elongatorum corymbosa, pedicellis interdum 12 —15 lin. longis. INVOLUCRUM 2—21/2 lin. latum, squamis 11/2 lin. longis linearibus glabris acutis. RECEPTAACHAENIA 1 1/2 lin. longa nigricantia glabra, CULUM convexum nudum. basi longe attenuata. PAPPI setae anguste lineares, 1/3 — 1/2 lin. longae, uniseriatae, stramineae, plumoso-ciliatae. COROLLA 3/4 lin. longa pallide rubra. STYLI rami longe exserti apice clavellati.

Habitat prov. Bahia in collibus et ad margines viarum: Blanchet n. 136, 1974, Salzmann n. 43, Gardner n. 877, Martius Herb. Fl. Bras. n. 671, Wawra et Maly n. 587.

3. AGERATUM ALTERNIFOLIUM BAKER: herbaceum annuum parce pilosum, foliis alternis ovatis petiolatis, involucri duplo latioris quam longi squamis oblanceolatis magnis obtusis, capitulis multifloris segregatis, pappi paleis 8—10 corolla 3—4-plo brevioribus.

Campuloclinium alternifolium Gardn. in Journ. VI. 438.

Hook. Lond.

196

Ageratum confertum Benth. Gen. Piant. II. 242. Decachaete conferta Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 463; Walp. Rep. VI. 706. SUFFRUTEX viscosus glaber 5 — 6-pedalis copiose ramosus, RAMIS lignosis teretibus. PETIOLI 3 — 9 lin. longi. FOLIA rigide coriacea, 3—5 poll. longa, 9 — 12 lin. lata, acuminata, basi inaequalia anguste rotundata, supra nitide viridia, subtus obscuriora, utriuque minute reticulntovenosa. CORYMBI 3 — 6 poll. lati; rami asceudentes puberuli, primarii foliis magnis bracteati. CAPITULA irregulariter glomerata, raro solitaria. l 3 INVOLUCRUM 1 / lin. longum, /4 lin. latum, squamis 6 — 8 stramineis 2 scariosis inaequilougis arcte imbricatis. RECEPTACULUM planum, paleis ligulatis duris apice pilosiuscutis instructum. ACHAENIA uigricautia glabra 1 liu. longa, callo basilari stramineo. COROLLA pallida, achaenio aequilonga, extus glandulosa. STYLI rami gracillimi vix clavati.

Habitat in prov. Ceara ad Serra de Araripé et ad Macape: Gardner n. 1736, 1974.

5. AGERATUM CORYMBOSUM BENTH. fruticosum pubescenti-scabrum, foliis sessilibus oppositis oblanceolato-cuneatis dentatis; capitulis 15—20-floris haud glomeratis, involucri squamis 15 — 20 subacutis; pappi paleis 10—15 plumosis corolla triplo brevioribus.

Tabula nostra LIV. Fig. I. Ageratum corymbosum Benth. Gen. Plant. II. 242. Agrianthus corymbosus DC. Prodr. VII. 266. RAMIS teretibus SUFFRUTEX humilis copiose divaricato - ramosus, albido- pubescentibus usque ad apicem dense foliatis. FOLIA conferta ascendentia rigide coriacea, 6—9 lin. longa, 3 lin. lata, obtusa, dimidio superiore crenato-dentata, inferiore integra, in basin angustam sensim attenuata, supra viridia glabra, subtus albido-pannosa et reticulato-venosa. CAPITULA 10 — 20 ad apicem ramorum conferta, pedicellis dense albidoincanis interdum 6 — 9 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 2 — 21/2 lin. latum, squamis anguste oblanceolatis 2 lin. longis arcte imbricatis stramineo-viridibus persistentibus dorso tenuiter incanis. RECEPTACULUM planum nudum. ACHAENIA 11/2 lin. longa dense ciliata, anguste cylindrioa, brunnea. PAPPI paleae lineares subuniseriatae subaequales dense ciliatae. COROLLA pallida 3/4 lin. louga, tubulosa, glandulosa, dentibus brevibus, STYLI ramis longe exsertis distincte clavatis.

Habitat in prov. Bahia ad Serra da Jacobina: Blanchet n. 2535. HERBA annua erecta 3 —4-pedalis copiose ramosa, RAMIS ascendentibus sursum griseo - pubescentibus. PETIOLI 1/2 — 1 poll. longi. FOLIA membranacea tenerrima ovata acuta, maxima 2 — 3 poll. longa, supra basin 15 —18 lin. lata, breviter crenata, basi subtruncata vel late deltoidea , penninervia venis tenuibus immersis , utrinque viridia glabra. CAPITULA pauca distantia 5 —6 lin. crassa, longe pedicellata. INVOLUCRUM 3 lin. longum, paleis circiter 20, extimis viridibus herbaceis teneris 1 1 /2 lin. latis dorso pubescentibus, intermediis glabris magis membranaceis pallidioribus aequilatis, intimis augustis. RECEPTACULUM convexum glabrum nudum 11/2 lin. latum. ACHAENIA 1 — 11/4 lin. longa, angulis parce ciliatis. PAPPUS 1/4—1/3 lin. longus, setis plumosis ad basin distinctis valde inaequalibus. COROLLA pallide, rubra 1 lin. longa, dimidio superiore dilatata, STYLI ramis divaricatis applanatis.

Habitat prov. Goyaz in umbrosis calcareis ad Villa de Arrayas : Gardner n. 3816.

4. AGERATUM CONFERTUM BENTH. fruticosum glabrum, foliis petiolatis integris lanceolatis acutis; capitulis 6—8-floris glomeratis, glomerulis corymboso-paniculatis, involucro cylindrico, squamis paucis ligulatis obtusis; pappi paleis 8 — 10 linearibus integris corolla 5 — 6-plo brevioribus.

6. AGERATUM CAMPULOCLINIOIDES BAKER: fruticosum dense tomentosum, foliis alternis ovatis crenatis amplexicaulibus; capitulis 40 — 60-floris laxe corymbosis, involucri squamis circiter 15 magnis lanceolatis membranaceis; pappi paleis circiter 15 plumosis corolla triplo brevioribus. FRUTEX lignosus copiose ramosus , CAULE 3—4 lin. crasso, RAMIS ascendentibus dense griseo-pilosis apice laxe et parce corymbosis. FOLIA alterna, rigide coriacea, cordato-ovata, amplexicaulia, maxima 1 poll. longa, basi 8 — 9 lin. lata, suhobtusa, leviter crenulata, supra rugosa scabra et breviter pilosa, subtus reticulato - venulosa et dense griseopubesceutia. CORYMBI e capitulis 4—8 conflati; pedicelli 1/2 — 1 poll. longi stricti laxe griseo-pilosi, basi bracteis lanceolatis 1l/2—2 lin. longis dense pilosis suffulti. INVOLUCRUM 4 lin. longum campanulatum, paleis membranaceis lanceolatis viridibus aequilongis, oxterioribus 1—1 1/2 lin. latis dorso toto pilosis, interioribus angustioribus. RECEPTACULUM nudum conicum 1/2 lin. altum. ACHAENIA 3 liu. longa anguste cylindrica, prope basin quasi stipitata, costis prominulis dense et persistenter ciliatis. PAPPUS 1 /2 lin. longus, paleis anguste linearibus subaequalibus dense ciliatis. 1 1/2 lin. louga glabra, dimidio superiore dilatata. COROLLA purpurea STYLI rami leviter clavellati divaricati, demum 11/2 lin. exserti.


COMPOSITAE:

197

AGERATUM—LOMATOZONA.

A reliquis hujus generis speciebus recedit foliis alternis amplexicaulibus et capitulis omnino iis Eupatorii § Campuloctinii consimilibus.

Habitat in prov. Goyaz, locis paludosis inter S. Domingos et Passi: Gardner n. 4222.

7. AGERATUM POHLIANUM BAKER: fruticosum glaberrimum, foliis sessilibus lanceolatis dentatis utrinque attenuatis, capitulis 14—15-floris haud glomeratis, involucri squamis multiseriatis, pappi paleis 12 — 15 corollae aequilongis. SUFFRUTEX erectus glaberrimus 3—4-pedalis, CAUCIS lignoso brunneo tereti, inferne simplici 3—4 lin. crasso, sursum ramoso, HAMIS numerosis strictis erecto-patentibus apice corymbosis. FOLIA rigida, dura, erectopatentia, sessilia, 5—6 poll. longa, supra medium 5—6 lin. lata, incisocrenata, acuta, e medio utrinque ad basin et apicem sensim angustata, trinervia, utrinque viridia nitidula pulchre reticulato - venulosa et laevia. CORYMBI densiusculi, pedicellis bracteolatis viscidulis glabris 3 — 6 lin. longis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, 2 lin. crassum, paleis 5—6-seriatis duris stramineis adpressis obtusis, exterioribus more Orsiniae sensim brevioribus. PALEAE receptaculi et partis floriferae duri straminei lineares, flores involventes et iis aequilongae. ACHAKNIA glabra, 1 1/2—2 lin. longa. PAPPUS achaenio aequi longus, paleis duris linearibus inaequalibus caducis haud ciliatis. COROLLA glabra cylindrica.

Crescit in Serra S. Gouzales prov. Minas Geraes: Pohl n. 2936.

198

dum nullis interdum 1/2 — 1 lin. longis. INVOLUCRUM 11/2 lin. longum, 3 /4 lin. latum, squamis duris ligulatis subglabris stramineis, exterioribus distincte brevioribus. RECEPTACULUM convexum, paleis duris linearibus elongatis apice pilosiusculis deciduis onustum. ACHAENIA straminea glabra 11/2 lin. longa, pappo minutissimo coroniformi praedita. COROLLA cylindrica albida 11/2 lin. longa, extus glandulosa, dentibus deltoideis. STYLI rami longe exserti, apice distincte clavati.

Habitat prov. Minas Geraes in rupestribus ditionis Adamantium : Gardner 4803.

10. AGERATUM MICROPAPPUM BAKER: fruticosum, foliis sessilibus oblongo-cuneatis obtusis serratis rigide coriaceis, involucri campanulati squamis 12 — 15 aequilongis subacutis, capitulis 15 — 20-floris corymboso-paniculatis confertis. FRUTEX ramis virgatis distanter foliatis lignosis angulatis apice griseo-puberulis, internodiis 3—4 poll. longis. FOI.IA 1—21/2 poll. longa, medio 12 — 15 lin. lata, apice late rotundata, basi longe cuneata, argute serrata, supra glabra, subtus minute reticulato-venulosa, primum tenuiter griseo-pubescentia. CAPITULA 30 — 40 ad apicem ramorum in corymbum a foliis remotum conferta, ramis tenuiter griseo-puberulis, pedicellis subnullis. INVOI.UCRUM campanulatum 1 1/2 lin. longum et latum, squamis lanceolatis angustis scariosis adpressis, verticaliter nervatis, ciliatis, dorso glabriusculis. RECEPTACULUM paleis duris linearibus deciduis onustum. ACHAENIUM glabrum 1 lin. longum cylindricum, pappo minutissimo coroniformi praeditum. COROLLA pallida glabra 1 lin. longa, dentibus lanceolatis, STYLI ramis gracillimis vix clavatis.

Subgenus II. COELESTINA.

Habitat in prov. Bahia : Blanchet 3700. 8. AGERATUM SCORPIOIDEUM BAKER : herbaceum, foliis sessilibus lanceolatis acutis crenatis membranaceis, involucri campanulati squamis 10 — 12 acutis aequilongis, capitulis 15 — 20-fioris scorpioideo-paniculatis. HERBA (perennis?) erecta ubique glabra', CAULIBUS teretibus brunneis gracilibus, apice (inore Vernoniae) scorpioideo-paniculatis. FOLIA opposita, internodiis 1 1/2 — 2 poll. longis separata, ascendentia, 3—4 poll. longa, medio 6 — 9 lin. lata, e medio utrinque angustata, regulariter crenata, modice firma, penninervia, costa media solum perspicua, in axillis saepe foliis paucis parvis ob ramulos abbreviatos fasciculatis praedita. PANICULAE rhomboideae, 1 /2 — 3 poll. longae et latae, ramulis gracilibus subglabris flexuosis, capitulis segregatis 10 — 40, supremis sessilibus, inferioribus breviter pedicellatis, bractea perparva lineari stipatis. INVOI.UCRUM campanulatum, 1 1/2 lin. latum, squamis lanceolatis viridibus subglabris 1 lin. longis. RECEPTACULUM nudum convexum. ACHAKNIA 3/4 lin. longa nigricautia glabra, pappo perspicuo, dentibus 5 deltoideis aequalibus praedita. COROLLA 1/2 lin. longa glabra cylindrica, dentibus deltoideis. STYLI rami gracillimi vix clavati. 1

Habitat in Guiana britannica: Rob. Schomburgk n. 353.

11. AGERATUM HETEROLEPIS BAKER: fruticosum, foliis breviter petiolatis lanceolatis acuminatis integris rigide coriaceis, involucri campanulati squamis 20—30 obtusis inaequilongis, capitulis 30—40-fioris corymboso-paniculatis. FRUTEX ramis gracilibus teretibus virgatis, apice solum puberulis, internodiis 3 — 4 poll. longis. FOI.IA patenlia breviter petiolata, 3—4 poll. longa, infra medium 12 — 15 lin. lata, e medio ad apicem acutum sensim attenuata, basi longe cuneata, supra glabra viridia leviter viscosa, subtus tenuiter griseo-iucana, utrinque subtiliter reticulato-venulosa. CAPITULA 10 — 40 ad apicem ramorum in corymbum confertum disposita; rami ascendentes bracteis perparvis linearibus praediti, pedicellis lateralibus 2—3 lin. attingentibus. INVOLUCRUM 2 —2’/2 lin. latum, squamis duris obtusis adpressis stramineo-brunneis subglabris, interioribus 2 lin. longis, extimis gradatim brevioribus. RECEPTACULUM paleis duris deciduis angustis achaenio longioribus onustum. ACHAKNIA 1 lin. longa, glabra, cylindrica, nigrescentia, pappo minutissimo coronata. COROLLA pallida 11/2 lin. longa, cylindrica, glabra, dentibus brevibus. STYLI rami gracillimi longe exserti.

Habitat in prov. Bahia, prope Villa da Barra: Blanchet n. 3123. 9. AGERATUM LONGIFOLIUM BENTH. fruticosum, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis serratis rigide coriaceis, involucri anguste infundibularis squamis 6—8 obtusis inaequilongis, capitulis 6—8-floris copiose corymboso-paniculatis.

Ageratum longifolium Benth. Gen. Plant. II. 242. Decachaete longifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V.462 ; Walp. Rep. VI. 705. FRUTEX 5 — 6-pedalis glaber viscosus, HAMUI.IS lignosis teretibus virgatis usque ad apicem distanter foliatis. PETIOLI 6 — 9 lin. longi. FOLIA fi—6 poll. longa, infra medium 8 — 10 lin. lata, inciso-crenata, basi cuneata, supra viridia nitidula et plus minus viscosa, subtus pallidiora, utrinque subtiliter reticuloto-venulosa. CAPITULA 50 — 100 vel plura In paniculam obverse deltoideam 3 — 6 poll. latam disposita, ramis ascendentibus stramineo-viridibus, ramulis griseo-puberulis, pedicellis inter-

XXXI.

LOMATOZONA

BAKER.

HABERLEA Pohl Mss. ex parte, non Frivaldszky. PAPPUS brevissimus coroniformis, setis inaequalibus basi in annulum confluentibus. CAPITULA homogama 20—30-flora, floribus omnibus tubulosis. INVOLUCRUM campanulatum, paleis 2—3seriatis adpressis firmis lanceolatis acutis, exterioribus gradatim brevioribus. RECEPTACULUM hemisphaericum, paleis paucis iis involucri similibus inter flores praeditum. COROLLA aequalis regularis, tubo cylindrico,


COMPOSITAE: LOMATOZONA—STEVIA.

199

dentibus brevissimis. ANTHERAE apice appendiculatae, basi truncatae. STYLI rami leviter clavati, breviter exserti, divaricati. ACHAENIA graciliter cylindrica 5-costata, basi contractâ quasi stipitata. PAPPUS achaenio 5 — 6-plo brevior, setis 8 — 12 inaequalibus ciliatis, basi in annulum distinctum coalitis. Genus monotypicum in Brasilia centrali endemicum. Involucrum Eupatorii § Praxelis, folia Artemisiae vulgaris cum pappo proprio conjungit.

200

HERBAE vel SUFFRUTICES graciles, FOLIIS saepissime oppositis latis rhomboideis vel angustis saepe glandulosopunctatis, CAPITULIS parvis copiosis corymboso-paniculatis laxe vel dense aggregatis, ramulis paniculae et involucri squamis glanduloso-puberulis. Species 80 — 100, per totam zonam tropicam novi orbis dispersae, pleraeque Mexicanae.

CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIUM.

1. LOMATOZONA ARTEMISIAEFOLIA BAKER. Tabula nostra LIV. Fig. II.

Haberlea pinnata Pohl in sched. SUFFRUTEX ramis lignosis gracillimis teretibus obscure griseo-pubescentibus, apice laxe parceque paniculato-ramulosis. INTERNODIA ramorum circiter 1 poll. longa. PETIOLI stricti erecto - patentes 3—6 lin. longi. FOLIA deltoidea lyrato-pinnata, 6 — 9 lin. longa et lata, membranacea, supra glabriuscula, subtus obscure pubescentia, dense glandulosa, dimidio superiore pinnatifida, lobo terminali ovato subacuto, lateralibus erectopatentibus angustioribus, dimidio inferiore pinnata, piunis bijugis, superioribus subsimplicibus basi secus costam decurrentibus, infimis pinnatifidis. PANICULAE 4 poll. longae; rami breves erecto-patentes, inferiores capitula 2 — 3 ferentes basi foliis caulinis consimilibus distincte petiolatis bracteati. PEDICELLI 3—4 lin. longi glanduloso-pubescentes. INVOLUCRUM .3 lin. longum, 2 lin. crassum, paleis circiter 20, omnibus conformibus lanceolatis acutis duris subdeciduis viridulis dorso puberulis, maximis 1/2 lin. latis, extimis quam interiores duplo brevioribus. ACHAENIA t lin. longa, 1 in stipite pubescentia. PAPPUS /6 lin. longus, albidus, setis 10 — 16 erectis distincte ciliatis valde inaequalibus. COROLLA rubra 11/2 lin. longa. l STYLI rami demum /22 lin. exserti.

Habitat in prov. Goyaz ad Anta: Pohl n. 1699.

XXXII. STEVIA CAV. Cav. Icon. IV. 33. t. 354 — 6; Lag. Nov. Gen. 26; H.B.K. Nov. Gen. IV. 139; Cass. Dict. 26 , 227; Lessing Syn. 135; DC. Prodr. V. 115; Endl. Gen. n. 2264; Benth. et Hook. Gen. Piant. II. 242. — NOTHITES Cass. Dict. 35, 163 ; DC. Prodr. V. 186, quoad species oppositifolias. STEVIA

PAPPUS saepissime setosus, setis paucis vel pluribus uniseriatis distincte ciliatis) raro coroniformis. INVOLUCRUM angustum, squamis 5—6 lanceolatis aequalibus. CAPITUUA 4 — 5-flora.

CAPITULA 4—5-flora, floribus omnibus tubulosis. INVOLUCRUM cylindricum, paleis 5 — 6 ligulatis ascendentibus persistentibus aequilongis. RECEPTACULUM nudum planum. COROLLA regularis, tubo brevi gracillimo, limbo elongato infundibulari, dentibus lanceolatis vel oblongis saepe flore expanso patentibus. ANTHERAE apice appendiculatae, basi truncatae. STYLI rami graciles elongati. ACHAENIA gracillima cylindrica pentagona glandulosa, angulis saepissime ciliatis, costis secundariis prominulis interdum instructa. PAPPUS in speciebas nostris raro coroniformis paleis paucis brevibus latis, saepissime setosus paleis paucis vel omnibus in setas plumoso-ciliatas achaenio aequilongas productis.

A. Paleaceo-aristatae. aristas productis.

Pappus coroniformis, paleis 0 — 4 in

1. Folia angusta peliolata. Corymbi laxi, pedicellis elongatis ... 1. S. OLIGOCEPHALA. Corymbi densi, pedicellis brevissimis . 2. S. ARNOTTIANA. 2. Folia lata petiolata. a. Corona pappi exaristata. Corymbi laxi ...... 3. S. URTICIFOLIA. Corymbi densi ...... 4. S. CAMPORUM. II. Corona pappi aristis brevibus praedita. . 5. S. BREVIARISTATA, Folia ovato-rhomboidea glabra Folia oblonga obtusa tomentosa . 6. S. RESINOSA. c. Coroua pappi aristis elongatis praedita 7. S. CLAUSSENI. 3. Folia lata sessilia. 8. S. ORGANENSIS. Folia magna oblongo-spathulata . . Folia parva ovata ...... 9. S. DECUSSATA. B. Pauci-aristatae. Pappus e paleis paucis latis et 4 —10 in aristas achaenio aequilongas productis constans. 1. Flores ex involucro breviter exserti. Folia conferta linearia ......10. S. RIEDELII. Folia distantia lanceolato-rhomboidea . 11. S. CRYPTANTHA. Folia late ovata, basi breviter cuneata 12. S. MENTHAEFOLIA. 2. Flores ex involucro longe exserti. ... 13. S. LEPTOPHYLLA. Folia sparsa minuta subulata Folia opposita linearia sessilia . . . 14. S. HEPTACHAETA. Folia opposita late ovata petiolata . . 15. S. MYRIADENIA. Folia ternato-verticillata lanceolalo-rhomboidea 16. S. VERTICILLATA. C. Multi-aristatae. Pappus e paleis 10—20 vel ultra conflatus, omnibus v. plerisque in setas productis. 1. Flores ex involucro vix vel breviter exserti. Folia oblongo-rhomboidea crassa crenata 17. S. COLLINA. Folia ovato-rhomboidea membranacea inciso-crenata 18. S. POLYCKPHALA. Folia late ovata rigide subcoriacea . . 19. S. GARDNERIANA. 2. Flores ex involucro longe exserti. a. Angustifoliae. Folia linearia vel lanceolata 1—3 lin. lata. Folia conferta linearia griseo-puberula 20. S. SATUREIFOLIA. Folia subdistantia lanceolata griseo-puberula venis immersis 21. S. CINERASCENS. Folia subdistantia lanceolata, venis immersis, pilis paucis robustis instructa .... 22. S. OXYLAENA. Folia subdistantia lanceolata rigide coriacea reticulatovenulosa ...... 23. S. LUNDIANA. b. Latifoliae. Folia rhomboidea medio 6—12 lin. lata. * Corymbi laxi. Folia oblongo-rhomboidea inciso-crenata 24. S. VERONICAE. Folia lanceolata crenulata utrinque glabriuscula 25. S. CRENULATA. Folia lanceolata crenulata utrinque adpresse setosa 26. S. POHLIANA. ** Corymbi densi. Involucri squamae apice deltoideae 27. S. INVOLUCRATA. Involucri squamae apice Ianceolatae 28. S. ARISTATA.


201

COMPOSITAE: STEVIA. A. Paleaceo-aristatae.

1. STEVIA OLIGOCEPHALA DC. foliis breviter petiolatis linearibus dentatis modice firmis utrinque glabris, corymbis laxissimis paucifloris, involucri squamis dorso glabris tenuiter glandulosis, floribus distincte exsertis, pappo coroniformi cum setis 2 — 3 productis achaenio aequilongis.

Stevia oliyocephala DC. Prodr. V. 117. SUFFBUTEX 2 — 3-pedalis copiose ramosus, HAMULIS gracillimis firmis lignosis glabris, apice laxissime corymbosis. PETIOLI 3 — 6 lin. longi. FOLIA patentia vel ascendentia, subter inflorescenliam modice conferta, plana, penninvrvia, venis praeter costam mediam tonuibus, distinole incisodentata, e medio ad apicem subobtusum et basio angustata, inferiora 2 — 3 poll. longa, medio 8—4 lin. lata. CORYMBI pauciflori laxissimi, ramis gracillimis firmis glabris, podicellis 0 — 9 lin. longis, bracteis integris linearibus 3—6 liu. lougis. INVOLUCRUM 2—21/2 lin. longum, paleis viridibus subacutis 1/2 lin. latis. ACHAEMA glabra 2 — 21/2 lin. longa, pappo coroniformi minuto, dentibus deltoideis semper setis 2 — 3 intermixtis. COROLLA purpurea achaenio aequilonga, dentibus oblongis horizontaliter patentibus.

Babitat in prov. Goyaz prope „Rancho do Generale Delgado“ prope Caldas nuovas: Pohl n. 461; prov. Minas Geratis ia Serro Frio: Vauthier n. 309 ; loco Brasiliae non indicato : Riedel n. 595.

(2.) STEVIA ARNOTTIANA BAKER: foliis subsessilibus lanceolatis integris subtus puberulis, corymbis densifloris, involucri squamis dorso hispidis, floribus longe exsertis, pappo coroniformi cum setis 2 — 3 productis achaenio aequilongis.

Stevia lanceolata Hook. et Arn. Comp. Bot. May. I. 238, non Layasca. Stevia puberula D. Don in Herb. Lambert, non Hook. SUFFRUTEX humilis, RAMULIS pallidis griseo-puberulis apica dense corymbosis. FOLIA subdistantia plana penniuervia modice firma opposita, apice subacuta, basi cuneata, 9—12 lin. longa, medio 3 — 4 lin. lata, utrinque viridia, supra glabriuscula, subtus pallidiora, minute griseopuberula. CAPITULA in corymbos densos aggregata, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 31/2 —4 lin. longum, squamis viridibus firmis acutis 1/2 lin. latis, dorso minute griseo-setosis. PAPPUS stramineus. ACHAENIUM nigrescens 3 lin. longum. COROLLA glabra purpurea 3 lin. longa, limbo anguste oylindrico, dentibus parvis brevissimis.

202

6—9 lin. lata, supra viridia, subtus pallidiora, utrinque breviter griseobispidula. CORYMBI ampli laxi, pedicellis asceudentibus interdum 6 —9 lin. longis dense glanduloso-pubescentibus. INVOLUCRUM 3 — 31/2 lin. longum, squamis acutis 1/2 lin. latis viridibus dorso dense glandulosis. ACHAENIA 2—21/2 lin. longa, pappo semper mere coroniformi, dentibus deltoideis inaequalibus. COROLLA purpurea 21/2 lin. longa, tubo glabro, limbi lobis obtusis patentibus apice ciliato-pilosis.

Habitat frequens in prov. Minarunt, e. gr. ad Cachoeira do Campo, Congonhas do Campo, Serro Frio, Serra da Caraça, Serra da Piedade etc.: Martius Herb. Fl. Bras. n. 772, Sello n. 67, 87, Riedet, Sohiich, Stephan, Ackermunn, Warming; in prov. Goyaz: Puhl.

4. STEVIA CAMPORUM BAKER : foliis distincte petiolatis ovato-lanceolatis crenatis modice firmis demum utrinque glabriusculis, corymbis paucis densis, floribus breviter exsertis, involucri squamis dorso glanduloso-puberulis, pappo prorsus coroniformi setis nullis. SUFFRUTEX erectus tripedalis, CAULE scabro liguoso, ramis numerosis elongatis firmis erectis griseo-puberulis parce foliatis (iuternodis 3 — 4 poll. lougis), apice dense corymbosis. PETIOLI 3 — 6 lin. longi. FOLIA opposita patentia plana penniuervia subobtusa inciso-crenata, basi late cuneata, inferiora 11/2 — 2 poll. longa, supra basin 9 — 12 lin. lata, utrinque viridia, primum obscure griseo-pubescentia, demum giabriuscula. CORYMBI densi longe pedunculati, floribus 6 — 15, pedicellis brevissimis. INVOLUCRIUM 3 — 31/2 lin. longum, squamis modice lirinis viridibus acutis 1 /2 lin. latis, dorso glanduloso-puberulis. ACHAENIA 21/2 lin. longa, pappo minuto prorsus coroniformi, dentibus deltoideis. COROLLA purpurea achaenio aequilonga, lobis lanceolatis.

Habitat in campis prov. Minas Geraës: Widgren n. 201.

(5.) STEVIA BREVIARISTATA HOOK. et ARN. foliis ovatorhomboideis inciso-crenatis petiolatis membranaceis utrinque glabris, corymbis densis, floribus exsertis, involucri squamis dorso glabris tenuiter glandulosis, pappo coroniformi cum setis 2 brevissimis.

Stevia breviaristata Hook. et Arn. Comp. Bot. May. 1.238; Hook. Bot. May. t. 2792. SUFFRUTEX humilis erectus, CAULIBUS lignosis teretibus glabris, ascendentibus griseo-glandiiloso-pubescoutibus, apice dense corymbosis. FOLIA modice distantia subpatentia 11/2 — 3 poll. longa, medio 9 — 12 lin. lata, acuta vel subacuta, marginibus inciso- crenata, basi cuneata integra, utrinque viridia, venis tenuibus, primum ciliata, demum glabrescentia. CORYMBI densiflori, capitulis 5 — 15 deuse aggregatis, pedicellis brevissimis, pedunculis strictis glanduloso-pubescentibus, lateralibus erocto-patentibus. INVOLUCRUM 3 — 31/2 iin. longum, squamis ligulatis viridibus modice duris acutis 1/2 lin. latis. ACHAENIA 2 lin. longa gracillima nigricantia, angulis ciliatis. PAPPUS brevissime coroniforinis, paleis saepissime 2 productis setosis deorsum complanatis, achaenio 3 - 4-plo brevioribus. COROLLA purpurea achaenio aequilonga, lobis magnis patentibus obtusis. HAMULIS

Habitat in ditione Mendoza, ad thermas prope Villavicenzia; Gillies. — Comparationis caussa huc loco descripta.

3. STEVIA URTICAEFOLIA THUNB. foliis ovato - rhomboideis breviter petiolatis crenato-dentatis membranaceis inconspicue hispidulis, corymbis laxis, floribus exsertis, involucri squamis dorso dense glandulosis, pappo prorsus coroniformi setis productis nullis. Tabula nostra LV.

Stevia urticacfolia Thunb. Pl. Bras. Dec. I. 13; DC. Prodr. V. 124. Stevia coronata Schultz-Bip. Berl. Bot. Zty. 1845 p. 155; Linnaea XX V. 272; Walp. Ann. V. 154. Stevia paniculiyera Mart. Herb. Flor. Bras. n. 772. SUFFRUTEX 3 — 4-pedalis erectus copioso ramosus, CAULE sursum griseo-hispidulo, deorsum saepe glabriusculo, RAMULIS elongatis ascondentibus apice laxe corymbosis. FOLIA patentia subdislantia, modice firma, opposita, acula vel subobtusa, basi cunoata, 12—18 lin. longa, medio

Compos. II.

Habitat in sylvis ditionis Tucuman: Tweedie n. 1201. etiam in Brasilia australi.

Forte

6. STEVIA RESINOSA GARDN. foliis petiolatis oblongis obtusis inciso-crenatis utrinque tomentosis, capitulis densis, floribus exsertis, involucri squamis dorso dense glanduloso-pubescentibus, pappo coroniformi cum aristis brevibus 2 — 0.

Stevia resinosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 457; Walp. Rep. VI. 704.

27


203

COMPOSITAE: STEVIA.

perennis pedalis et ultra, RAMULIS ascendentibus pubescentiopposita firma oblonga obtusa, basi in petiolum angustata, utrinque tomentosa, resinoso-punctata, triplinervia, venis faciei inferioris prominulis, inferiora 12—15 lin. longa, medio 4 — 6 lin. lata, marginibus inciso-crenatis. CAPITULA ad apices ramorum pauca dense aggregata, pedicellis brevissimis INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis ligulatis acutis dorso persistenter glanduloso-pubescentibus. ACHAENIA 2 lin. longa, superne ad angulos ciliata. PAPPI aristae achaenio triplo breviores. COROLLA purpurea glabra achaenio aequilonga. HERBA

tomentosis.

FOLIA

Habitat in prov. Minas Geratis ad Serra da Piedade: Gardner n, 4839 ex parte.

204

SUFFHUTEX humilis, RAMIS gracillimis lignosis teretibus, primariis glabris, secundariis superne tenuiter glanduloso - puberulis. FOLIA firma ascendentia subdistantia, 9 — 12 lin. longa, 5 — 6 lin. lata, acuta, incisocrenata, basi late rotunduta, utrinque glabra viridia, venulis faciei inferioris prominulis. CORYMBI densi, ramis primariis erecto - patentibus, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis ligulatis acutis modice duris dorso tenuiter glanduloso-setosis. ACHAENIA gracillima 21/2 lin. longa, angulis ciliatis. PAPPUS interdum mere coroniformis setis nullis, interdum setis 1—3 stramineis gracillimis ciliatis achaenio aequilongis instructus. COROLI.A 2 lio. longa purpurea glabra, lobis profundis patentibus.

Habitat in prov. Minas Geraës: Widgren n. 309. 7. STEVIA CLAUSSENI SCHULTZ-BIP. foliis ovato - rhomboideis crenatis breviter petiolatis membranaceis utrinque glabriusculis, corymbis laxiusculis, involucri squamis dorso tenuiter glanduloso-pubescentibus, floribus exsertis, pappo coroniformi cum aristis 2 — 4 elongatis.

Stevia Clausseni Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX 1 / — 2-pedalis, RAMIS inferne glabris, RAMULIS ascendentibus tenuiter griseo-glanduloso- pubescentibus. FOLIA distantia patentia membranacea, 1 — 1 1/2 poll. longa, medio 6 9 lin. lata, plana, subacuta, marginibus crenatis, basi in petiolum brevem cuneata, utrinque viridia, venis tenuibus primum ciliatis demum calvatis. CAPITULA pauca sublaxe cymosa , pedicellis strictis interdum 6 — 9 lin. longis glandulosopubescentibus. INVOLUCRUM 3 lio. longum, squamis brunneo-viridibus acutis dorso tenuiter glandulosis. ACHAENIA nigrescentia gracillima, angulis parce ciliatis. PAPPI pars coroniformis brevissima, aristis achaenio paulo 1 brevioribus. COROLLA purpurea 2 / lin. longa, lobis 1/2 lin. longis 2 patentibus.

B. Pauci-aristatae.

10. STEVIA RIEDELII SCHULTZ-BIP. foliis linearibus sessilibus densis oppositis integris vel parce dentatis glabris modice firmis, corymbis laxiusculis, floribus vix exsertis, involucri squamis dorso glabriusculis, pappo 4—8-aristato.

1

2

Habitus omnino S. urticaefoliae, sed pappo facile distinguenda.

Habitat prov. Minas Geraës : Claussen, Sello n. 86 ; e. gr. in campis prope Barbacena: Bunbury; ad Lagoa Santa: Warming.

Sterna Riedelii Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. SUFFRUTEX humilis erectus 1/2 — 1-pedalis, CAULE saepe simplici lignoso noduloso subglabro dense foliato, apice corymboso- paniculato. FOLIA erecto-patentia 2 — 3 poll. longa, medio 2—3 lin. lata, plana subacuta, e medio utrinque angustata, integra vel dentibus parvis distantibus instructa, utrinque viridia glabra, trinervata venis teuuibus, subtus pallidiora et conspicue glanduloso-punctata. CORYMBI 2 — 3 poll. lati, ramis primariis strictis erecto-patentibus, pedicellis glanduloso-pubescentibus interdum 3—4 lin. longis. INVOLUCRUM 21/2—3 lin. longum, squamis ligulatis subacutis dorso tenuiter glandulosis. ACHAENIA 1 1/2 —2 liu. longa, PAPPUS stramineus, setis 4—8 distincte ciliatis angulis parce ciliatis. et paleis paucis latis haud in aristas productis. COROLLA purpurea, dentibus brevibus cum tubo extus ciliatis.

Habitat prov. Rio de Janeiro in Serra d’Estrella: n. 546, 716, Sello. 8. STEVIA ORGANENSIS GARDN. foliis magnis sessilibus amplexicaulibus oblongo-spathulatis inciso-crenatis modice firmis utrinque setoso-pilosulis, corymbis densiusculis, involucri squamis dorso tenuiter glanduloso-pubescentibus, floribus exsertis, pappo coroniformi cum aristis 2 — 4 elongatis.

Stevia Organensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 115; Walp. Rep. VI. 107. SUFFRUTEX 3 — 4-pedalis, CAULE robusto breviter griseo-pubescente, sursum copiose ramoso, RAMULIS ercclo-patentibus breviter glandulosopubescentibus. FOLIA distantia subpatentia, 3 — 4 poll. longa, supra medium ad basin late rotundatam spathulatim angustata, utrinque virdia pilisque setosis subscabra, venis tenuibus. CORYMBI multiflori in paniculam amplam dispositi, ramis erecto-palentibus strictis, pedicellis dense glanduloso-pubescentibus, lateralibus 3 — 6 lin. longis. INVOLUCRUM 3 — 33/4 lin. longum, squamis ligulatis modice firmis viridibus acutis, dorso 1 tenuiter persistenter glanduloso - pubescentibus. ACHAENIA 2 /2 lin. longa glabra gracillima. PAPPI setae stramineae achaenio aequilongae. COROLLA purpurea 21/2 lin. longa, lobis profundis cum tubo extus parce ciliatis.

Habitat prov. Rio de Janeiro in sylvis udis Serra dos Orgâos, alt. 4300—3000 ped., frequens: Gardner 512 ; ad Novo-Friburgo : Gardner n. 5773.

9. STEVIA DECUSSATA BAKER: foliis decussatis sessilibus parvis ovatis inciso dentatis glabris, corymbis densis, involucri squamis dorso scabris, floribus exsertis, pappo coroniformi cum setis 3 — 0 achaenio aequilongis.

Riedel

11. STEVIA CRYPTANTHA BAKER: foliis distantibus petiolatis oppositis lanceolato - rhomboideis inciso-crenatis modice firmis glabriusculis, corymbis, densis, floribus vix exsertis, involucri squamis dorso dense glanduloso-puberulis, pappo 4 — 8aristato. HERBA perennis erecta sesquipedalis, CAULE firmo tereti puberulo internodiis 2—3 poll. longis, apice corymbis paucis densis ornato. FOLIA patentia breviter petiolata, 12 —15 lin. longa, medio 4—fi lin. lata, plana, subacuta, basi anguste cuneata, modice firma et crassiuscula, pennlnervia venis immersis, supra viridia glabra, subtus tense glanduloso-punctata et pilis obscuris adpressis instructa. CORYMBI pauci densi, ramis dense glanduloso-pubescentibus, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, squamis firmis viridibus acutis dorso persistenter griseo-glanduloso-puberulis. ACHAENIA 2 lin. longa, angulis parce ciliatis. PAPPUS stramineus 2 — 21/2 lin. longus, setis basi lanceolatis achaenio aequilongis. COROLLA 21/2 lin. longa, dentibus brevibus, extus dense pubescens.

Habitat prov. Minas Geraes in campis ad Cachoeira do Campo Claussen.

12. STEVIA MENTHAEFOLIA SCHULTZ-BIP. foliis oppositis distantibus ovatis crenato-dentatis petiolatis basi cito cuneatis subcoriaceis subtus adpresse pubescentibus, corymbis densis, floribus breviter exsertis, involucri squamis dorso pubescentibus, pappo 6 — 12-aristato. Tabula nostra LVI.


206

COMPOSITAE: STEVIA.

205

Stevia menthaefolia Schultz-Bip. in Linnaea XXV. 282. Stevia crenata Schultz-Bip. Mss. olim, non Benth. SUFFRUTEX erectus 2 — 3-pedalis, CAULE simplici scabro vel pubescente, internodiis prope medium 1—3 poll. longis, apice late paniculato. FOLIA patentia breviter petiolata, modice firma, 1 l/2—2 poll. longa, 12—18 lin. lata, subacuta, plana, crenato - dentata, basi deltoidea in petiolum crenato - attenuata, venis tenuibus, supra viridia glabra, subtus griseovirentia glanduloso-punctata et pilis griseis adpressis inspersa. CORYMBI densi, iu paniculam laxam latam dispositi, ramis erecto-patenlibus sursum glanduloso -puberulis, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 31/2—4 lin. longum, squamis firmis viridibus aculis dorso persistenter glandulosopuberulis. ACHAENIA 2 lin. longa nigrescentia, angulis ciliatis. PAPPUS stramiueus 2—21/2 lin. longus, setis valde ciliatis e basi lanceolata subulatis. COROLLA pallida 21/2 lin. longa, dentibus ovato-lanceolatis extus ciliatis v. tota glabra.

Habitat prov. Minas Geraes in campis ad Cachoeira do Campo: Claussen n. 83, Mart. Herb. Flor. Urus. n. 771, Riedel ; frequens prope Lagoa Santa: Warminy; ad Batat aes prov. S. Paulo: Lund.

15. STEVIA MYRIADENIA SCHULTZ-BIP. foliis oppositis late ovatis petiolatis subcoriaceis glabris inciso-crenatis, corymbis laxiusculis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso glanduloso-puberulis, pappo 8 — 12-aristato.

Stevia myriadenia Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX erectus 11/2—2-pedalis, CAULK lignoso simplici glabro apice corymboso-paniculato, ad basin inflnrescentiae et basin ramorum inferiorum foliato, internodiis 1— l1/2 poll. longis. FOLIA patentia vel deflexa, distincte petiolata, 12- 20 lin. longa, 9—12 lin. lata, obtusa, plana, profunde inciso-crenata, basi truncata vel late cuneata, utrinque viridia glabra, subtus pallidiora et reticulato-venulosa. CORYMBI ambitu deltoidei 3—4 poll. longi et lati, ramis primariis strictis ascendentibus, pedicellis interdum 3 — 6 lin. longis, dense glanduloso-puberulis. INVOLUCRUM 21/2 lin. longum, paleis acutis purpureo-viridibus. ACHAKNIA 11/2—2 lin. longa nigricantia, angulis hispidis. PAPPUS 21/2 lin. longus purpurascens, setis plumoso-ciliatis. COROLLA purpurea pappo aequilonga, extus glandulosa, dentibus oblongis ciliatis.

Habitat „in Brasilia meridionali": Sello n. 82 (in Herb. Reg : Berolin.'). 13. STEVIA LEPTOPHYLLA SCHULTZ-BIP. foliis alternis densis minutis sessilibus subulatis integris glabris, corymbis laxissimis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso glabriusculis, pappo 8 — 9-aristato.

Stevia leptophylla Schultz-Bip. Mss. in Herb. Imp. Petropolit. HERBA perennis, omnium hujus generis specierum minima, CAULE gracillimo glabro semipedali dense foliato, apice capitulis paucis in corymbum laxum dispositis ornato. FOLIA firma , subulata, erecto-patentia, 3 — 4 lin. longa, glabra, glanduloso-punctata, viridia, marginibus integris revolutis. PFDICELLI stricti 3 — 4 lin. longi, subtiliter glandulosi nec tamen pilosi. INVOLUCRUM 2 lin. longum, squamis ligulatis acutis viridibus modice firmis. PAPPUS purpureus, achaenio aequilongus, setis distincte ciliatis. Corollam non vidi.

Habitat in Brasilia, loco accuratius non adnotato: Uiedel n.718.

14. STEVIA HEPTACHAETA DC. foliis oppositis sessilibus linearibus membranaceis glabriusculis dentatis prope basin caulis aggregatis, corymbis laxissimis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso tenuiter glanduloso-puberulis, pappo 6 — 8aristato.

Stevia heptachaeta DC. Prodr. V. 122. SUFFRUTEX 2—3-pedalis erectus, CAULE lignoso deorsum griseopubescente vel glabriusculo sub dense foliato, superne laxe corymbosopaniculato. FOLIA ascendentia, modice firma, inferiora 2-3 poll. longa, medio 3—4 lin. lata, plana, tenuiter nervosa, utrinque viridia glabriuscula, ad margines dentibus paucis praedita, apice subacuta, e medio ad basin attenuata, superiora infra inflorescentiam diminuta et magis distantia. PANICULAE 6 — 9 poll. longae et latae, ramis gracillimis ascendentibus firmis tenuiter glanduloso-puberulis, pedicellis infimis 6 — 9 lin. longis. INVOLUCRUM 21/2 — 3 lin. longum, squamis viridibus ligulatis acutis modice firmis. ACHAENIA 2 lio. longa nigricantia, angulis ciliatis. PAPPUS stramineus vel purpurascens, e paleis paucis exaristatis et setis 6 — 8 productis basi appfanatis conflatus. COROLLA 3 lin. longa, extus glandulosa et ciliata, dentibus brevibus.

Habitat prov. Goyaz in campis inundatis prope Passe : Gardner n. 4202; in Serra d'Ourada et Chapada da Serra S. Marco: Pohl Vauthier ; Layoa Santa : n. 402 ; prov. Minas Geraës ad Sahará : Warminy ; prov. S. Paulo in campis ad Franca : Lund ; tocis non indicatis: Sello n. 90, Riedel.

16. STEVIA VERTICILLATA SCHLECHTEND. foliis ternis breviter petiolatis lanceolato - rhomboideis obtusiusculis crenatis parce pilosis, corymbis laxis, floribus exsertis, involucri squamis dorso tenuiter pilosis, pappo 6 —9-aristato.

Stevia verticillata Schlechtend. Linnaea XVI. 372; Walp. Rep. II. 548. „CAULIS herbaceus iuferne simplex teres pubescens, e superioribus axillis ramos edens floriferos cymosos paniculamque constituens laxam rzmificatione viscoso-pubescente. FOLIA terna breviter petiolata, maxima cum petiolo fere 3 poll. longa, pollicem vix lata, internodiis suis plerumque longiora sub medio longe attenuata et in hac attenuata parte integerrima, reliquo margine grosse crenata, apice ipso obtusiuscula , triplinervia, exsiccata insigniter discolora, supra versus margiuein et. in ipso margine, subtus in nervo venisque majoribus pilis parvis adspersa, in utraque pagina punctis numerosis glandulosis tecta. Incipiente inflorescentia folia citissime decrescunt, fiunt lanceolata, tandem linearia, ita ut panicula deOmnes INFLORESCENTIAE rami bis terve irregulariter nudata videatur. dichotomi simul cum foliolis suffulcientibus invoiucrique squamis pilis brevibus glanduliferis sunt tecti. CAPITULA pedunculata, pedunculo involucrum nunc superante nunc vix aequante. SOUAMAE involucri 3 lin. longae, oblongo-acuminatae, trinerves, nervo medio multo validiore. ACHAENIUM nigrum COROLLA 3 lin. longa, basi pilis brevibus adspersa. 21/2 lin. longum penlagonum, angulis prominentibus sursum praesertim pilis minutis exasperatis. PAPPUS ex aristis 6—9 basi latioribus scabris constat“. (SCHLECHTENDAL loc. cit.)

Habitat prov. Rio de Janeiro in planitie ad Novo Friburgo, teste Schtechtendal (non vidi).

C. Multiaristatae.

17. STEVIA COLLINA GARDN. foliis subdistantibus oppositis subsessilibus crenatis ovato-oblongis basi plus minus cuneatis modice firmis griseo-viridibus pubescentibus, corymbis densis, floribus vix exsertis, involucri squamis dorso dense puberulis, pappo 12—20-aristato. Tabula nostra LVII.

Stevia collina Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 458; Walp. Rep. VI. 704. Stevia pallida Mart. Mss. in Herb. Reg. Monae.


COMPOSITAE: STEVIA.

207

SUFFRUTEX erectus 1 1/2 — 3-pedalis , CAUI.K lignoso ubique griseopubescente, apice late corymboso - paniculato, usque ad apicem foliato, internodiis 1—2 poll. longis. FOLIA patentia 1 — 2 poll. longa, medio 4 —9 lin. lata, obtusa, breviter crenata, basi integra cuneata sessilia vel breviuscule petiolata, utrinque grisco-viridia, trinervata, subtus tenuiter persistenter griseo-incana. PANICULAE amplae, ramis ascendentibus dense persistenter griseo-glanduloso-puberulis, corymbis subcapitatis, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 3 lin. longnm, paleis griseo-viridibus acutis dense persistenter vestitis. ACHAKNIA ad costas pilosa 2 lin. longa. PAPCUS stramineus achaenio acquilongus. COROLLA pallida pappo aequilonga, dentibus conspicue ciliatis.

Habitat in campis regionis Oreadum frequens. Ita in prov. Minas Geraes prope Villa de Campanha: Martius; ad Morro Velho : Gardner n. 4839/3 ; ad Lagoa Santa: Warming ; locis non addictis ejusdem prov.: Widgren n. 207, 208 (forma capitulis minoribus 21/2 lin. longis), Riedel n. S99. Porro in prov. Mato Grosso ad Cuiaba : Manso n. 139 ; et in prov. S. Paulo campis ad Ytú : Lund, et prope Morumbi: Burchell n. 4338, 4448/2. Var. b.

HYPTIFOLIA

Baker.

Stevia hyptifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 434. Corymbi minus capitati, pedicellis interdum 3—4 lin. longis.

Habitat prov. Goyaz in campis montosis prope Nossa Senhora d’Abadia Gardner n. 4203; in pascuis desertorum : Pohl n. 431 ; prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa; Warming.

18. STEVIA POLYCEPHALA BAKER : foliis subdistantibus oppositis ovato-rhomboideis inciso-crenatis subtus tenuiter pubescentibus, corymbis densis, floribus vix exsertis, involucri squamis dorso tenuiter glanduloso-puberulis, pappo 15 —20-aristato.

Sievia Veronicae var. polycephala Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. SUFFRUTEX erectus 2—3-pedalis, CAULE simplici pilis firmis griseis patentibus induto, usque ad apicem luxe corymboso-paniculatum foliato, internodiis 1 — 3 poll. longis. FOLIA patentia vix petiolata, 11/2—2 poll. longa, medio 6 —8 lin. lata, plana, acuta vel subobtusa, dimidio superiore inciso-creuata, basi integra longe angustata, utrinque viridia, penninervia, venis tenuibus, supra glabra, subtus pilis paucis adpressis praedita. PANICULA 6—12 poll. longa, ramis elongatis dense glanduloso-hispidis, lateralibus erecto-patontibus, corymbis densis, pedicellis interdum 2 — 3 liu. 1 longis. INVOLUCRUM squamis viridibus acutis. 2 / — 8 lin. longum , ACHAENIA 2 lin. longa, angulis dense ciliatis. PAPPUS stramineus 2 —21/2 liu. longus, setis ciliato-plumosis, paleis brevioribus nullis. COROLLA pallida, extus ciliata, dentibus brevibus conspicue ciliatis. 2

Inter St. Veronicae et St. collinam medium tenens, foliis prioris, floribus vix exsertis posterioris.

Habitat prov. Minas Geraes in campis ad Cachoeira do Campo: Claussen; loco Brasiliae meridionalis non adnotato : Sello; in ditione Parana: Weir.

19. STEVIA GARDNERIANA BAKER : foliis subdistantibus oppositis petiolatis late ovatis crenatis rigide subcoriaceis reticulato-venulosis subtus ad nervos ciliatis, corymbis densis, floribus vix exsertis, involucri squamis dorso dense griseo-puberulis, pappo 10 — 16-aristato. SUFFRUTEX erectus 3 — 4-pedalis , CAULE lignoso pilis griseis patentibus praedito, apice deuse corymboso-pauiculato, usque ad basin inflorescentiae foliato, internodiis 1—3 poll. lougis. FOLIA patentia breviter petiolata, 15 —18 lin. longa, 12 —15 lip. lata, obtusiuscula, distincte crenata, basi deltoidea integra, supra viridia scabra, subtus pallidiora pulchre reticulato-venulosa et glanduloso-punctata pilisque setosis albidis paucis

208

praedita. PANICULA 4 — 6 poll. longa et lata, ramis strictis erecto-patentibus dense griseo-glanduloso-puberulis, pedicellis brevissimis. INVOLUl CRUM 4—4 / lin. lougum, squamis lanceolatis viridibus. ACHAKNIA 2 lin. 2 longa ciliata. PAPPUS stramineus lin. longus, setis subrigidis plumosociliatis basi linearibus. COROLLA pallida pappo aequilonga, extus glandulosa, lobis brevibus ciliatis.

Prov. Gogaz in campis siccis ad Arrayas : Gardner n. 3811.

20. STEVIA SATUREIFOLIA SCHULTZ-BIP. foliis densis anguste liuearibus sessilibus integris griseo - puberulis, infimis solum oppositis, corymbis densis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso tenuiter pubescentibus, pappo 12—16-aristato.

Stevia satureifolia Schultz-Bip. Lianaea XX V. 291. Eupatorium satureifolium Lam. Encycl. II. 411. Mikania satureifolia Willd. Sp. Piant. III. 1747. Nothites satureifolia DC. Prodr. V. 186. Nothites angustifolia Cass. Dict. 35. p. 164. Stevia linariaefolia DC. Prodr. V. 123. Slevia linearis Gillies in Herb. Reg. Kew. Forma a.

Baker.

ANGUSTIFOLIA 1

1

SUFERUTEX erectus /2 — 1 /2, CAULE lignoso ramoso cum ramis firmis griseo-puberulis usque ad basin corymbi densi dense foliato. FOLIA ascendentia, crassiuscula, integra, obtusa, ad basin angustata, 6 —15 lin. longa, l/3 — 1 lin. lata, persistenter griseo-puberula, marginibus revoluta, saepe in ramulis decurtatis fasciculata. CAPITULA pauca ad apices ramorum aggregata, pedicellis brevibus persisteuter griseo-puberulis. INVOLUCRUM 3 liu. longum, squamis viridibus 3/4 lin. latis, apice lanceolato acutis. ACHAKNIA nigra 2 liu. longa glandulosa minute ciliata, angulis secundariis saepe prominulis. PAPPUS stramineus vel purpurascens, setis omnibus productis. COROLLA pappo aequilouga, lobis extus ciliato-pilosis.

Habitat prope Montevideo: Commerson, Gibert, Isabelle, Setlo aliique; ad Maldonado; Tweedie, Fox, Gillies, King ; in ditione Parana et Donaria: Tweedie.; in Cordillera de Mendoza : Gillies. Var. b.

MULTIARISTATA

Baker.

Stevia multiaristata Spreng. Syst. Veg. III. 449 ; DC. Prodr. V. 124. Stevia megapotamica DC. Prodr. V. 123. Robustior, foliis confertis griseo-puberulis 1—2 lin. latis planis interdum crenatis. Corymbi laxiores, pedicellis elongatis. Pappi setae 20 — 30.

Habitat prope Montevideo etc.; Commerson, Gaudichaud, Sello, Gibert, King aliique. Var. y.

CONGESTA

Baker, ,

Stevia congesta Ilook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 238. Folia conferta crassa integra, 2—21/2 lin. lata, viridula, glabriuscula. Kami minus puberuli. Corymbi congesti. Involucrum brevius, squamis latioribus obtusioribus. Pappus sordide stramineus.

Prope Maldonado ad ripas Rio Jaequery ditionis Uruguag : Tweedie, Fox. Var. δ.

HIRSUTA

Baker.

Slevia hirsuta Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. 1. 239. Kami crassi lignosi, cum foliis congestis distincte inciso-cronatis pilis hispidis griseis elongatis vestiti. Corymbi numerosi dense congesti, pedicellis brevibus. Pappus sordide stramineus.

In prov. Rio Grande do Sul et Uruguay : Tweedie.


209

COMPOSITAE: STEVIA. Var. 8.

LAXA

Baker.

Stevia laxa Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 238, II. 250.

210

supra glabris, subtus glanduloso - puberulis reticulato - venulosis, corymbis laxissimis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso tenuiter pubescentibus, pappo 12—16-aristato.

Folia inulto laxiora, (internodia caulis 6 — 12 lin. longa), integra, viridula, 2—3 lin. lata. Corymbi laxi, capitulis paucis longe pedicellatis. Pappus sordide stramineus 3 — 31/2 lin. longus, setis 20—30.

Tabula nostra LVIII.

In civitatibus Uruguay et Donaria: Commerson, Tweedie, Glibert etc.; Entre Rios: Christie.

Stevia gracilipes Mart. in Herb. Reg. Monac.

21. STEVIA CINERASCENS SCHULTZ-BIP. foliis oppositis subdistantibus lanceolatis integris vel crenulatis sessilibus modice firmis griseo-puberulis, venis immersis, corymbis laxissimis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso tenuiter pubescentibus, pappo 12—18-aristato.

Stevia cinerascens Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. HERBA erecta subpedalis, CAULE firmo puberulo simplici vel ramoso, dimidio superiore corymboso - paniculato, usque ad basio inflorescentia® foliato, internodiis 6—12 lin. longis. FOLIA ascendentia, plana, 18 — 18 lin. longa, medio 2—3 lin. lata, integra vel crenulata, acuta vel subobtusa, ad basin sensim attenuata, utrinque griseo-viridia et puberula, costa media solum utrinque perspicua. PANICULAE interdum 6—9 poll. longae et latae, ramis apertis ubique griseo-puberulis, pedicellis interdum 6—12 lin. longis. INVOLUCRUM 2—21/2 lin. longum, squamis viridibus acutis 1/2 lin. latis. ACHABNIA subglabra 2 lin. longa. PAPPUS stramineus 21/2 lin. longus, setis firmis plumoso-ciliatis, paleis abbreviatis nullis. COROLLA pappo aequilonga extus ciliata, lobis brevibus patentibus.

Habitat „in Brasilia meridionali.“: Sello n. 73, 74 ; )>rov. Rio Grande do Sul prope Porto Alegre: Fox. 22. STEVIA OXYLAENA DC. foliis subdistantibus lanceolatis sessilibus oppositis crenatis modice firmis, pilis hispidis elongatis praeditis, corymbis laxis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso tenuiter pubescentibus, pappo 15 — 20aristato.

Stevia oxylaena DC. Prodr. V. 123. Kleinia Selloi Spreng. Syst. Veg. III. 438. Stevia Selloi Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berolin., ex parte. HERBA 1—2-pedalis, CAULE ramoso sublignoso, sursum pilis firmis albidis sparsis instructo, apice laxe corymboso-paniculato, usque ad basin inflorescentiae foliato, internodiis 6—12 lin. longis. FOLIA ascendentia lanceolata sessilia crenata, 12—18 lin. longa, medio 3 — 4 lin. lata, acuta, basi cuneata, modice firma et crassa, utrinque viridia venis immersis. PANICULAE 3 — 6 poll. longae et latae, bracteis parvis, pedicellis tenuiter glanduloso-puberulis 3 — 12 lin. longis. INVOLUCRUM 2 / —3 lin. longum, brunneo-viridibus vel rubello - brunneis, apice acutis. ACHABNIA 2 iin. longa, costis secundariis interdum perspicuis. PAPPUS 2—21/2 lin. longus, setis omnibus productis stramineis vel purpurascentibus. COROLLA purpurea pappo aequilenga, extus glandulosa, lobis lanceolatis ciliatis. 1

Stevia Lundiana DC. Prodr. V. 122.

HERBA perenuis erecta 2—3-pedalis, CAULE sublignoso gracillimo tenuiter glanduloso-puberulo, apice laxissime corymboso, internodiis 6 —12 lin. longis. FOLIA ascendentia, inferiora decussata, summa alterna, argute dentata, acuta vel obtusa, basi cuneata, medio 3 — 4 raro 6 lin. lata, dura, utrinque viridia et reticulato-venulosa. PANICULAE 3 — 7 poll. longae et latae, ramis erecto-patentibus gracillimis. pedicellis strictis 3 —12 lin. longis, bracteis parvis. INVOLUCRUM 2 —21/2 lin. longum, paleis bruuneoviridibus apice lanceolatis. ACHABNIA 2 lin. longa breviter ciliata. PAPPUS purpurascens, setis plerisque productis, paleis paucioribus abbreviatis intermixtis. COROLLA pappo aequilouga, lobis ovalis apice ciliato-pilosis.

Habitat in campis prov. Minas Geratis, e. gr. in Serro Frio, ad Dio Peixe et Corrego dos Pinheiros, in Serra da Moeda aliisque. locis: Martius, Widgren n. 203, Sello n. 68, 69, lliedel n. 398, 717; etiam in campis editis prov. S. Paulo : Martius, Lund.

24. STEVIA VERONICAE DC. foliis subdistantibus oppositis oblongo-rhomboideis inciso-dentatis breviter petiolatis membranaceis utrinque viridibus glabriusculis, corymbis laxis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso puberulis, pappo 14—20aristato.

Stevia Veronicae DC. Prodr. V. 123. Forma a.

UMBROSA

Baker.

HERBA perennis erecta 2—3-pedalis, CAULE simplici vel sursum ramoso, tenuiter griseo-pubescente, internodiis 1—2 poll. longis, apice late corymboso-paniculato. FOLIA opposita ascendentia plana membranacea, 11/2 — 21/2 poll. longa, medio 9 — 12 lin. lata, acuta vel subobtusa, ad basin longe angustata, sessilia vel brevissime petiolata, conspicue incisocrenata, tenuiter nervosa, supra plene viridia glabra, subtus pallidiora et pilis paucis adpressis inconspicuis instructa. PANICULAE 3—6 poll. latae, ramis erecto-patentibus tenuiter griseo-glanduioso-puberulis, pedicellis interdum 3 — 6 lin. longis. INVOLUCRUM 3—4 lin. longum, squamis viridibus lanceolatis. ACHAENIA 2 lin. longa, angulis distincte ciliatis. PAPHUS stramineus 21/2 lin. longus, setis firmis ciliato-plumosis, omnibus productis. COROLLA pappo aequilouga, lobis extus ciliato-pilosis.

Habitat prov. Minas Geratis in Serro Frio: Vauthier n. 325 ; ad Olhos d’Agoa: Pohl n. 465; ad Diu S. Marco aliisque locis: Pohl n. 463, Sello, Helmreichen n. 6, 140 etc.

2

In prov. Rio Grande do Sul : Sello n. 72, 76; in ditione Uruguay prope Maldonado: Fox. Var. b.

VILLOSA

Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berolin.

Robustior, foliis inciso-crenatis 6—9 lin. latis, caule superne pilis firmis albidis patentibus dense villoso, capitulis paucis confertis.

sitis

Var. b.

TENUIS

Baker.

Stevia tenuis Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 239. Forma umbrosa foliis teneris, capitulis minoribus confertioribus, involucro 2—21/2 lin. longo, squamis dorso subglabris.

In prov. Rio Grande do Sul : Tweedie. Var. g.

ERYTHROCHAETA

DC. Prodr. V. 123.

In Brasilia meridionali ad Chapicny: Sello n. 71, 96.

Gracilior, minor, foliis minoribus magisque distantibus, capitulis confertioribus minoribus, pappo purpureo.

23. STEVIA LUNDIANA DC. foliis subdistantibus oppolanceolatis subsessilibus inciso - dentatis rigide coriaceis,

Tn ,,Brasilia meridionali“: Sello n. 75; prov. Rio Grande do Sul, teste DC.

Compos. II.

28


COMPOSITAE: STEVIA—TRICHOGONIA.

211 Var. δ.

GRATIOLOIDES

Baker.

Stevia gratioloides Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 238. Stevia RegnelliiSchultz-Bip. Linnaea XXII. 572, XXX. 183. Stevia ferruginea Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. Folia firmiora minora. Hami rubelli et magis puberuli. Capitula minora, involucri squamis fuscis 2 — 21/2 lin. longis dorso conspicue glandulosis.

Prov. Minas Geraes in campis ad Caldas etc:: Regnell I. 248, Riedel, Sello aliique-, in prov. Rio Grande do Sul et ditione Uruyuay: Tweedie.

25. STEVIA CRENULATA BAKER: foliis subdistantibus oppositis sessilibus lanceolatis obtusis crenulatis modice firmis utrinque adpresse setosis, corymbis laxissimis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso puberulis, pappo 13 —15-aristato. HERBA perennis erecta 2—3-pedalis, CAULE (sicc.) castaneo simplici dense grisec-pubescente, dimidio inferiore foliato internodiis 1 —3 poll. longis, dimidio superiore laxe corimboso-paniculato. FOLIA ascendentia 11/2 — 2 poll. longa, supra medium 6—8 lin. lata, dimidio superiore obscure crenulata, inferiore integra ad basin sensim attenuata, modice firma et crassa, supra viridia pilis setosis adpressis paucis brevibus, infra persistenter setoso-incana, distincte trinervata. PANICULAE 0—9 poll. longae, ramis infimis distantibus, bracteis parvis, ramulis castaneis, pedicellis interdum 3 — 6 lin. longis conspicue glandulosis. INVOLUCRUM 21/2—3 lin. longum , squamis brunneolis acutis dorso distincte glanduloso-puberulis. ACHAENIA 3 lin. longa, angulis breviter ciliatis. PAPPUS 21/2 lin. longus, purpurascens, setis omnibus productis. COROLLA pappo aequilonga, purpurpurea, lobis lanceolatis extus ciliato-pilosis.

Habitat prov. Minas Geraes in campis ad Lagoa Santa etc.: Warming, Pohl n. 323, Sellu n. 83.

26. STEVIA POHLIANA BAKER : foliis subdistantibus oppositis lanceolatis obscure crenulatis vix petiolatis membranaceis utrinque viridibus glabriusculis, corymbis laxissimis, floribus longe exsertis, involucri squamis dorso tenuiter puberulis, pappo 10—13aristato. HERBA perennis erecta 3 —3-pedalis, CAULE tenuiter pubescente simplici, dimidio inferiore foliato internodiis 6—34 lin. longis, dimidio superiore laxissime corymboso-paniculato. FOLIA ascendentia acuta, 2 — 3 poll. longa, medio 5—6 lin. lata, plana, superne crenulata, inferne integra et ad basia sensim attenuata, supra plene viridia glabra, subtus pallidiora et in venis adpresse pubescentia. PANICULAE pedis longitudinem attingentes, ramis fuscis griseo-puberulis, pedicellis interdum 6—9 lin. longis, bracteis minutis. INVOLUCRUM 3—31/2 lin. longum, squamis viridibus vel brunneolis oblanceolatis acutis dorso distincte puberulis. ACHAENIA 3 lin. longa, angulis minute ciliatis. PAPPUS stramineus 3 lin. longus, setis omnibus productis. COROLLA 3 lin. longa, lobis extus ciliatis.

Habitat ,,inter Fazenda do Ribeirâo Manso (prov. ?): Pohl n. 464.

et Mattinada“

27. STEVIA INVOLUCRATA SCHULTZ-BIP. foliis oppositis lanceolatis sessilibus subdistantibus inciso-crenatis modice firmis utrinque griseo-puberulis, corymbis densis, floribus longe exsertis, involucri squamis apice deltoideis, pappo 14 — 18-aristato.

Stevia involucrata Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berol. HERBA erecta bipedalis, CAULE simplici puberulo apice parce corymboso- paniculato, usque ad basin inflorescentiae foliato, internodiis 6 — 12 lin. longis. FOLIA ascendentia, vix petiolata, 1 — 2 poll. longa, medio 6 — 8 lin. lata, apice snbucuta, ad basin longe attenuata, modice

212

crassa et firma, praesertim ad faciem inferiorem distincte trinervatam griseo-puberula. PANICULAE 1 — 2 poll. latae, ramis paucis erecto-patentibus brevibus griseo-puberulis apice capitalis, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, squamis viridibus dorso tenuiter pubescentibus. angulis ciliatis. PAPPUS sordide stramineus ACHAENIA 1 1/2 lin. longa, 2 — 21/2 liu. longus, setis omnibus productis. COROLLA pallida pappo aequilonga, lobis brevibus extus ciliato-pilosis.

Habitat „in Brasilia meridionali“ : Sello.

28. STEVIA ARISTATA D. DON : foliis subdistantibus oppositis brevissime petiolatis oblongo-rbomboideis inciso-crenatis subtus tenuiter pubescentibus, corymbis densis, floribus longe exsertis, involucri squamis apice lanceolatis, pappo 15—20-aristato.

Stevia aristata D. Don in Hb. Lambert; Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. 1. 238. ? Nothites breviflora Cass. Dict. 35. p. 165; DC. Prodr. V. 186. ? Stevia brevijlora Schultz-Bip. Linnaea XX V. 291. HERBA perennis erecta 11/2—2-pedalis , CAULE firmo griseo - pubescente, apice copiose corymboso-paniculato, internodiis mediis 9 — 12 lin. longis. FOLIA ascendentia 1 1/2 — 3 poll. longa, medio 6 — 9 lin. lata, plana, acuta, inciso-crenata, basi deltoidea integra, subsessilia vel inferiora breviter petiolata, supra glabra plene viridia, subtus pallidiora et pilis tenuibus griseis adpressis instructa. PANICULAE 3 — 9 poll. longae, ramis pallidis erecto-patentibus, dense griseo-puberulis, apice capitatis, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 21/2 lin. longum, squamis viridibus distincte pubescentibus. ACHAENIA 2 lio. longa, angulis parce cillatis. PAPPUS stramineus, achaeuio longior, setis omnibus productis. COROLLA pappo aequilonga purpurea, extus glandulosa, lobis ciliatis.

Habitat in ditione Uruguay ad ripas fluviorum Santa Luzia et S. José etc.: Gibert; Entre Ritos: Christie; Tucuman : Tweedie; Bonaria in regionibus „Pampas“: Gillies.

XXXIII. TRICHOGONIA GARDN. Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 459 ; Benth. et Hook. fil. Gen. Piant. II. 243. —. KUHNIA § TRICHOGONIA DC. Prodr. V. 126, et § LEIOGONIA DC. loc. cit. ex parte.

TRICHOGONIA

PAPPUS e setis plurimis gracillimis uniseriatis plumosis persistentibus constans.

multiflora, floribus omnibus tubulosis. campanulatum, squamis 15—20 oblanceolatis persistentibus arcte imbricatis subaequilongis. RECEPTACULUM nudum, planum vel subconvexum. COROLLA aequalis regularis, tubo gracillimo, limbo infundibulari, lobis 5 brevibus. ANTHERAE apice appendiculatae, basi truncatae. STYLI rami longe exserti, apice distincte clavati. ACHAENIA gracillima cylindrica pentagona, angulis saepissime ciliatis, basi substipitata, callo basilari dilatato stramineo praedita. PAPPUS setis 15—30 gracillimis aequalibus elongatis persistentibus conspicue plumosis, raro (in T. salviaefolia var. calva et menthaefolia var. calva) abortivus. CAPITULA

INVOLUCRUM

SUFFRUTICES vel HERBAE perennes, habitu et involucro Eupatorii § Homolepidis, FOLIIS semper alternis, CAPITULIS

mediocribus vel parvis corymbosis.


213

COMPOSITAE: TRICHOGONIA.

Species pleraeque brasilienses, duae tantum in Columbiae j obviae. — Formae pappo abortivo ab Alomia caute sunt distinguendae. Kuhnia glabrata DC. loc. cit. ad Eupatorium § Heterolepis et K. baccharoides DC. ad Symphopappum (sensu nostro) pertinent. CLAVIS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 1. Capitula magna 30—60-flora. Achaenia 2 lin. longa basi valde attenuata. 1. T. VILLOSA. Folia densa sessilia linearia 2. T. HIRTIFLORA. Folia densa breviter petiolata cordato-ovata 3. T. LAXA. Folia laxa petiolata oblanceolata obtusa . Folia laxa petiolata ovata acuta. 4. T. GARDNERI. Pappus achaenio paulo brevior ... Pappus achaenio duplo brevior ... 5. T. MACROLEPIS. 2. Capitula mediocria 20 —30-flora. Achaenia 2 lin. longa, basi valde attenuata. 6. T. CAMPESTRIS. Folia linearia 1½ —3 lin. lata .... 7. T. PODOCARPA. .... Folia ovata 12—21 lin. lata 3. Capitula parva 20—30-flora. Achaenia ¾—1 longa basi vix attenuata. Pappus interdum obsoletus. Folia magna ovata vel lanceolata, basi deltoidea 8. T. MENTHAEFOLIA. Folia magna ovata, basi truncata vel cordata 3. T. MARTII. Folia parva lanceolata, basi truncata vel late cuneata 10. T. SALVIARFOLIA.

1. TRICHOGONIA VILLOSA SCHULTZ-BIP. foliis densis sessilibus subintegris linearibus margine revolutis, capitulis 40—60floris pro genere magnis, pappo achaenio aequilongo. Trichogonia villosa Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. Kuhnia villosa Spreng. Syst. Veg. III. 439; Schlecht. Linnaea XI. 3. Kuhnia (Trichogonia) villosa DC. Prodr. V. 127. Eupatorium inamoenum Mart. Herb. Fl. Bras. n. 810. SUFFRUTEX 3—4-pedalis copiose ramosus, RAMULIS virgatis lignosis griseo-pubescentibus usque ad apicem dense foliatis. FOLIA patentia modice firma saturate viridia, 1 — 1½ poll. longa, 1 — 1½ lin. lata, uninervia, supra glabrescentia, subtus griseo - pubescentia, marginibus subintegris revolutis. CAPITULA 5—15 ad apicem ramorum corymbosa, ramis strictis erecto-patentibus, dense griseo-pubescentibus et glandulosis, bracteis infimis foliis propriis omnino similibus. INVOLUCRUM campanulatum, 4—5 lin. crassum, squamis circiter 20 oblanceolatis ½ lin. latis oblusis griseis aequilongis 3 lin. longis, exterioribus dorso pubescentibus. ACHAENIA 2 lin longa, angulis ciliatis, basi substipitata, callo basilari dilatato stramineo. PAPPUS 2 lin. longus albidus, setis circiter 20 gracillimis plumosis. COROLLA 2 — 2½ lin. longa pallide purpurea, limbo infundibulari extus pubescente, tubo gracillimo duplo breviore. STYLI rami 1 lin. exserti, apice distincte clavati.

Habitat prov. Minas Geraës in campis altis ditionis Adamantium, in pascuis desci torum prope Duro Preto etc.: Martius, Pohl n. 240; Serro Frio: Vauthier n. 313; Cachoeira do Campo: Mart. Hb. Flor. Uras. u. 810; inter Hio dos Peixes et Itambé: Polii n. 243; Serra de Capoceira: Sello n. 177; Serra da Piedade: Warming; locis non indicatis: Claussen, Ackermanu, Sello; prov. Espiritu Santa ad Victoria: Sello.

Var. b.

MULTIFLORA

Baker.

Trichogonia multifora Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 450; Walp. Rep. VI. 705. Folia latiora (1½—2 lin. lata), marginibus distincte pectinatoincisis vix revolutis. Capitula paulo majora, involucri squamis latioribus.

Habitat cum typo, sed locis magis umbrosis: Gardner n. 4851; prope Ouro Preto; Pohl n 241.

214

2. TRICHOGONIA HIRTIFLORA SCHULTZ-BIP. foliis deusis parvis planis breviter petiolatis cordato-ovatis, capitulis 30-40floris pro genere magnis, pappo quam achaenium subduplo breviore.

Trichogonia hirtiflora Schultz - Bip. Mss. in herbariis variis. Kuhnia (Trichogonia) hirtifora DC. Prodr. V. 127. Eupatorium crenulatum Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 474. SUFFRUTEX 3 — 4-pedalis copiose ramosus, RAMIS lignosis teretibus sulcatis angulatis dense breviterque griseo-pubescentibus, usque ad apicem dense foliatis. PETIOLI firmi ascendentes, vix ultra 1 — 1 ½ lin. longi. FOLIA 6—9 lin. longa, 5 — 6 lin. lata, modice firma, supra fusco-viridia, rugulosa, minute setosa, subtus reticulato-venulosa, deuse minuteque albidovel fusco - pubescentia, basi semper distincte cordata. CAPITULA 6—10 ad apicem ramorum corymbosa, pedicellis interdum 3—6 lia. longis, dense griseo-pubescentibus et glandulosis, bracteis infimis foliis propriis similibus. INVOLUCRUM campanulatum 3—4 lin. crassum, squamis circiter 15 oblanceolatis obtusis, 3 lin. longis, ½ lin. latis, griseis, persistentibus, modice firmis, exterioribus dorso griseo-glanduloso - pubescentibus, apice dense breviterque ciliatis. ACHAENIA 2 lin. longa, angulisparce ciliatis, basi substipitata. PAPPUS l lin. longus, substramineus, setis 15—18 gracillimis dense plumosis. COROI.I.A 2 lin. longa rubra , limbo infundibulari extus dense pubescente, tubo subaequilongo. STYLI rami 1 lin. exserti.

Habitat prov. Minas Geraës, lucis rupestribus altis ditionis Adamantium, e. gr. in declivibus inter Sabará et Ouro-Preto, ad Itambe, Lagoa Santa etc.: Mart. Hb. Fl. Oras. n. 799, Gardner n. 4850, Pohl n. 242, Riedel n. 957, Sello n. 175 etc., Lund, Warming, Ackermann; prov. Hio de Janeiro: Gaudichaud; inter Victoria et Bahi a: Sello.

3, TRICHOGONIA LAXA GARDN. foliis distantibus oblanceolatis obtusis petiolatis basi longe cuneatis, capitulis 30—50floris pro genere magnis, pappo quam achaenium paulo breviore. Trichogonia laxa Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 234. ' HERBA perennis bipedalis, CAULE simplici erecto tereti ubique dense breviter griseo-pubescente, apice ramoso. FOLIA alterna distantia ascendentia modice crassa, 1½—2 poll. longa, supra medium 6 — 8 lin. lata, inciso-crenata, in petiolum brevem sensim attenuata, basi integra, supra viridia et persistenter pilosa, subtus reticulato-venosa, obscure viridia et pilis minutissimis firmis patentibus densis praesertim ad nervos vestita. . CAPITULA ad apicem ramulorum muita corymbosa, ramis., ascendentibus dense griseo-glanduloso-pubescentibus, pedicellis interdum 3 — 6 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum 4 lin. crassum, squamis circiter 15 oblanceolatis obtusis aequilongis 3 lin. longis subscariosis, post anthesin reflexis, exterioribus dorso dense setoso-pubescentibus. ACHAENIA nigra 2 lin longa, angulis minute ciliatis, basi minus attenuata quam io speciebus praecedentibus. PAPPUS stramineus 1½ lin. longus, setis circiter 30 gracillimis plumosis. COROI.I.A 2 lin. longa, limbo infundibulari extus dense piloso. STYLI rami 1½ lin. exserti.

Habitat prov. Goyaz in campis montosis arenosis prope Passe : Gardner n. 4225.

4. TRICHOGONIA GARDNERI A. GRAY: foliis magnis ovatis acutis distantibus petiolatis, capitulis 40—60-floris pro genere magnis, pappo quam achaenium paulo breviore, involucri squamis exterioribus anguste oblanceolatis. Trichogonia Gardneri A. Gray in Hook. Journ. Bot. III. 224. Eupatorium adenanthum Gardn. Exsicc. n. 1723, non DC.


COMPOSITAE: TRICHOGONIA.

215

Trichogonia leiantha Schultz-Bip. Mss. in Herb. Imp. Vindobon. Trichogonia Selloi Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX copiose ramosus, RAMIS teretibus usque ad apicem laxe foliatis, dense griseo- vel fusco-pubescentibus, pilis brevissimis patentibus. 12—15 lin. longi, dimidio superiore anguste alati. PETIOLI interdum FOLIA 2 —3-pollicaria membranacea acuta crenata, basi 1½—2 poll. lata, ad apicem alae petiolaris late cordato-rotundata vel in superioribus late cuneatim angustata, supra viridia minute pilosa, subtus pallidiora et magis pilosa, ad nervos conspicue ciliata. CAPITULA pauca ad apicem ramulorum corymbosa, pedicellis deuse gianduloso-pubescentibus interdum 6— 9 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum, 4 lin. latum, squamis 15—20 oblanceolatis viridibus modice firmis subaequilongis (3 lin. longis), obtusis vel cuspidatis, exterioribus dorso pubescentibus. ACHAENIA 2 lin. longa nigra, basi longe attenuata, angulis minute ciliatis. PAPPUS 1½ lin. longus substramineus, setis 20—30 gracillimis plumosis. COROLLA 2 lin. longa extus glabra, limbo angustiore quam in speciebus antecedentibus. STYLI rami 1 lin. exserti.

Habitat prov. Ceara in sylvis montium Serra de Araripé: Gardner n. 1723; inter Campos et Victoria: Sello n. 165; prov. Minas Geraes ad Caldas etc: Regnell III. n. 702. Riedel, Lindberg n. 72; vulgatissima circa Jundiahy et S. Carlos prov. S. Paulo : Lund, Burchell; prov. Mato Grosso ad Cuiabá: Manso n. 175.

5. TRICHOGONIA MACROLEPIS BAKER : foliis ovatis acatis distantibus petiolatis, capitulis 40-floris pro genere magnis, pappo quam achaenium duplo breviore, involucri squamis exterioribus late oblanceolatis. SUFFRUTEX copiose ramosus, RAMIS virgatis lignosis gracilibus teretibus tenuiter puberulis. PETIOLI 3 — 6 lin. longi, apice alati. FOLIA ascendentia membranacea cordata-ovata, 1—1½ poll. longa, acuta, incisocrenata, supra glabra viridia, subtus primum tenuiter griseo - incana, demum subtiliter pubescentia, penninervia, venis tenuibus. CORYMBI laxi, capitulis 2—6, pedicellis ascendentibus flexuosis dense grise-pubescentibus 1 — 1½ poll. longis. INVOLUCRUM 4 lin. longum et latum , squamis circiter 15, exterioribus brunneolis acutis 1½ v. raro 2 lin. latis dorso pubescentibus, intimis linearibus ½ lin. latis, omnibus persistentibus post anthesin reflexis. RECEPTACULUM nudum subplanum. ACHAENIA gracillima 2½ lin. longa, subtiliter pilosa. PAPPUS achaenio duplo brevior, setis circiter 30 albidis gracillimis. COROLLA 2 lin. longa, supra pappum cito infundibularis. STYLI rami clavellati, demum 1 lin. exserti.

Habitat prov. Rio de Janeiro in sylvis prope Tocaia: Schott n. 363.

6. TRICHOGONIA CAMPESTRIS GARDN. foliis linearibus breviter petiolatis paucidentatis praeter basin caulis valde distantibus, capitulis mediocribus 20—30-floris, pappo quam achaenium paullo breviore. Tabula nostra LIX.

Trichogonia campestris Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 459; Walp. Rep. VI. 704. Eupatorium silenifolium Mart. in Herb. Reg. Monac. HERBA perennis erecta l½—2-pedalis parce ramosa, foliis ad basin aggregatis, CAULE ereoto firmo gracili griseo-puberulo, foliis paucis reductis distantibus praedito. FOLIA 1½—2-pollicaria, medio 1 ½ — 3 lin. lata, obtusa, dentibus paucis obtusis praedita vel interdum integra, basi in petiolum brevem sensim attenuata, plana, modice firma, supra laete viridia, subtus obscuriora, utrinque minute albido-puberula v. supra giabrata; folia superiora integra ascendentia, l½—2 poll. distantia, vix 1 lin. lata. CAPITULA pauca ad apices ramorum corymbosa, pedicellis griseo-puberulis 3 — 9 lin. longis. INVOLUCRUM 3 lin. latum, squamis

216

circiter 15 subaequilongis, obtusis, 3 lin. longis, conspicue nervatis, dimidio superne herbaceis pubescentibus et dense ciliatis. ACHAENIA 2—2½ lin. longa, angulis ciliato-pilosis. PAPPUS griseo-stramineus 1½—2 lin. longus, setis circiter 30 gracillimis. COROLLA 2 lin. longa purpurea, late infundibularis , superne dense pubescens. STYLI rami apice distincte clavati 1 ⅓—2 lin. exserti.

Habitat prov. Ceara in campis aridis ad Lagoa Comprida: Gardner n. 2212; prov. Minas Geraës in Serro Frio: Martius.

7. TRICHOGONIA PODOCARPA SCHULTZ-BIP. foliis distantibus ovatis acutis petiolatis, capitulis mediocribus 20-30floris, pappo quam achaenium distincte breviore.

Trichogonia podocarpa Schultz-Bip. in Linnaea XXX. 182. Kuhnia (Leiogonia) podocarpa DC. Prodr. V. 127. Eupatorium conoclinoides Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 475. Kuhnia icosantha Schultz-Bip. Linnaea XXII. 572. (nomen solum). SUFFRUTEX 2—4-pedalis, RAMIS virgatis breviter griseo - pubescentibus, usque ad apicem laxe foliatis. PETIOLI 6 — 12 lin. longi. FOLIA 1—3-pollicaria acuta inciso-crenata, basi truncata vel late cuneata, membranacea, supra viridia glabra, subtus pallidiora tenuiter pubescentia vel glabriuscula. CAPITULA ad apicem rumorum multa corymbosa, pedicellis griseo-pubescentibus interdum 3 — 4 liu. longis. INVOLUCRUM 2½ — 3 lin. lutum, squamis 15—20 oblanceolatis obtusis, exterioribus dorso conspicue nervatis, apice herbaceis viridibus minute ciliatis. ACHAENIA 2 lin. longa nigra, angulis minute ciliatis, basi longe stipitata. PAPPUS 1½ lin. longus albidus, setis 15—20 gracillimis flexuosis. COROLLA l½ lin. longa purpurea, limbo brevi lateque infundibulari extus pubescente. STYLI rami clavati 1 lin. exserti.

Habitat prov. Goyaz ad ripas fluminis Tocantins: Hurchell n. 8968, 9020; prov. Minas Geraes ad Caldas: Regnell II. n. 152: prov. Ceara in campis arenosis ad Cachoeira: Gardner n. 2419; prox:. Rio de Janeiro in arenosis maritimis Restingas dictis: Lund.

8. TRICHOGONIA MENTHAEFOLIA GARDN. foliis distantibus petiolatis ovato- vel lanceolato-rhomboideis, capitulis parvis 20—30-floris, pappo quam achaenium parvum breviore interdum obsoleto.

Trichogonia menthaefolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 434. SUFFRUTEX ramosus 3—4-pedalis, RAMIS virgatis teretibus ubique breviter deuseque griseo-pubescentibus, ad apicem laxe foliatis. PRTIOLI 3 — 9 lin. longi. FOLIA 1½ —3 poll. longa, supra basin 6 —12 lin. lata, inciso-crenata, subacuta, basi deltoidea, membranacea, supra viridia glabriuscula, subtus praesertim ad nervos brevissime pilosa. CAPITULA 12—30 corymboso-paniculata, pedicellis strictis ascendentibus dense griseopubescentibus interdum 3 — 4 lin. longis. INVOLUCRUM campanulatum l½—2 lin. latum, squamis 15 — 20 oblanceolatis obtusis, exterioribus viridibus l½—2 lin. longis, dorso dense pubescentibus, apice interdum rubellis. ACHAENIA ¾ — 1 liu. longa, angulis hirtellis, basi vix angustata. PAPPUS sordide albidus ½ lin. longus, setis circiter 30. COROLLA ¾—1 lin. longa purpurea, limbo infundibulari extus piloso, tubo gracillimo aequilongo. STYLI rami gracillimi ½ lin. exserti.

Habitat prov. Goyaz in umbrosis siccis ad Arragas et in sylvis ad Passé: Gardner n. 3818, 4226.

9. TRICHOGONIA MARTII BAKER : foliis subdistantibus ovatis basi truncatis vel cordatis, capitulis parvis 20—30-floris, pappo achaenium superante.


COMPOSITAE: TRICHOGONIA—MIKANIA.

217

Trichogonia menthaefolia Schultz - Bip. Mss. in Herb. Reg. Monac., vix Gardn. Habitus T. menthaefoliae, sed differt: ramis pilis setosis albidis patentibus vestitis, foliis brevioribus latioribus (maximis 1½ poll. longis, fero 1 poll. latis), basi truncatis vel cordatis, ad nervos faciei inferioris pilis albidis setosis praeditis, capitulis paulo majoribus, corollis sesquilongioribus, limbo quam tubus gracillimus duplo breviore, pappo longiore (fere 1 lin. longo).

Habitat prov. Minas Geraës in campis ad Ouro Preto: Martius.

10. TRICHOGONIA SALVIAEFOLIA GARDN. foliis distantibus petiolatis crenatis lanceolatis, capitulis parvis 20—40floris, pappo achaenio subaequilongo v. interdum obsoleto. Tabula nostra LX.

Trichogonia salviaefolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 460; Walp. Rep. VI. 705. Eupatorium longipetiolatum Mart. in Herb. Reg. Monac. 3—4-pedalis subsimplex v. copiose ramosus, RAMULIS ascendentibus teretibus gracilibus ubique dense griseo-pubesceutibus. PEFOLIA 12 — 18 lin. longa, 3—3 lin. TIOLI ascendentes 6 —9 lin. longi. lata, obtusa vel subacuta, more Betonicae crenata, basi late cuneata vel truncata, modice lirina, utrinque viridia, praesertim subtus breviter griscovel fusco-pubesceutia. CAPITULA ad apicem ramulorum multa corymbose conferta, pedicellis dense pubescentibus. INVOLUCRUM 1—2 lin. latum, squamis circiter 1.5 oblanceolatis obtusis 1½ lin. longis, dorso pubescentibus. ACHAENIA ¾— 1 lin. longa, nigra, angulis parce ciliatis, basi paullo angustata. PAPPUS albidus, setis cc. 20 plumosis. COROLLA 1 —1¼ lin. longa, limbo infundibulari extus pubescente. STYLI rami demum 1 lin. exserti. SUFFRUTEX

Habitat prov. Minas Geraes ad Ouro Preto, S. Romao, Lagoa Santa, Itacolumi etc. : Mart. Herb. Flor. Uras. n. 797, Gardner n. 4839 ex parte, Warming, Pohl n. 244, Helmreichen, Claussen, Riedel, Sello n. 156, 161, 169: inter Campos et Victoria: Sello n. 160; ad ripas Rio Belmonte: Prine. Neuwied.

Var. b.

CALVA

Baker, pappo omnino obsoleto.

Piqueria eupatorioides Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 431. Isocarpha eupatorioides Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 455; Walp. Rep. VI. 703. Habitat cum typo in prov. Minas Geraes, locis udis ad S. Româo: Gardner n. 4839 ex parte.

XXXIV. MIKANIA

WILLD.

Willd. Sp. Flant. III. 1452; H.B.K. Nov. Gen. IV. 134; Lessing Syn. 157; DC: Prodr. V. 187; Endl. Gen. n. 2282; Benth. et Hook. Gen. Plant. 246. — WILLUGHBAEYA Neck. Elem. I. 82. — CORYANTHELIUM Kunze Linnaea XX. 19; Walp. Ann. I. 404. — Eupatorii spec. Linn. aliique. MIKANIA

218

bulari vel campanulato, a tubo gracillimo bene ditincto, lobis parvis deltoideis vel interdum lanceolatis usque ad basin limbi separatis. ANTHERAE apice apendiculatae, basi truncatae. STYLI rami longi exserti subulati vix clavellati. ACHAENIA cylindrica 5-costata, apice truncata, glabra vel persistenter pilosa, saepissime inter costas glandulosa. PAPPUS achaenio aequilongus vel longior, setis 30—60 uniseriatis flexuosis saepe rubellis persistentibus, raro rigidulis, interdum basi brevissime connatis. FRUTICES, SUFFRUTICES vel HERBAE saepissime volubiles, FOLIIS latis saepissime petiolatis oppositis subtus glanduloso-punctatis, CAPITULIS numerosis angustis paniculatis corymbosis vel spicato-racemosis, FLORIBUS parvis albidis odoratis.

Species 120—140, pleraeque in ditione hujus Florae endemicae, paucae Americae occidentalis incolae, una per Americam borealem et regiones calidiores veteris orbis latissime disseminata.

I. MIKANIAE CORYMBOSAE ERECTAE. Inflorescentiae paniculato-corymbosae, raro breviter spicatoracemosae. — Species campestres, caulibus simplicibus vel ramosis erectis. A. Herbae perennes (pleraeque Napaeae). 1. Folia pauca parva anguste linearia integerrima. Involucrum l½ lin. longum ... 1. M. Involucrum 3 lin. longum .... 2. M. 2. Folia lata subintegra. Folia 3—6 lin..longa petiolata . . 3. M. Folia 1 ½—2 poll. longa petiolata . 4. M. Folia 4—6 poll. longa sessilia . . .5. M. 3. Folia lata argute dentata. Folia pauca lanceolata subcoriacea . 6. M. 7. M. Folia multa lauceolata membranacea Folia cordato-deltoidea 8. M. Folia ovato-rhomboidea basi cuneata 9. M. 4. Folia pinnatifida. Involucrum 2 lin. longum .... 10. M. Involucrum 4 lin. longum . . . . 11. M.

LINEARIFOLIA. VIMINEA.

MICROPHYLLA. LAGOENSIS. THAPSOIDES.

OXYLEPIS. PENTSTEMONOIDES. OFFICINALIS. FULVA.

TERNIFOLIA. PINNATILOBA.

B. Suffrutices (Oreades). 1. Folia glabra. a. Folia rotunda, utrinque venulosa. Caulis glaberrimus .... 12. M. RETICULATA. Caulis dense velutinus . . . 13. M. ITAMBANA. b. Folia obovata, venulis immersis. Folia obtusa sessilia integra . 14. M. GLAUCA. Folia subacuta petiolata dentata 15. M. SUBVERTICILLATA. 2. Folia plus minus pilosa. a. Pappus brevissimus albido- v. raro dilute rubellus. Folia ubique dense pubescentia, venis immersis 16. M. NUMMULARIA.

setosus, setis ciliatis elongatis. squamae 4.

PAPPUS INVOLUCRI

CAPITULA

4-flora.

CAPITULA homogama, floribus saepissime 4 v. raro 5, tubulosis, hermaphroditis. INVOLUCRUM cylindricum, squamis 4 ligulatis aequalibus valvatis vel imbricatis, basi saepe bractea difformi praeditis. RECEPTACULUM parvum nudum. COROLLA regularis, limbo infundi-

Compos. II.

Folia subtus reticulato-venulosa 17. M. SESSILIFOLIA. b. Pappus elongatus albidus. Folia crenata brevissime petiolata 18. M. PARVIFOLIA. 19. M. NEUROCAULA. Folia integra longe petiolata c. Pappus elongatus saturate rubescens. Folia utrinque pannosa venis immersis 20. M. LETOLAENA. Folia rigida utrinque reticulato-venulosa 21. M. PBKMNIFOLIA.

29


COMPOSITAE: MIKANIA.

219

1. MIKANIA LINEARIFOLIA DC. herbacea erecta perennis glaberrima, caule gracillimo simplici, foliis paucis parvis distantibus sessilibus anguste linearibus integris, capitulis parce corymbosis breviter pedicellatis, involucri squamis 4 parvis glabris lanceolatis subacutis, extima parva lineari, pappi setis 30 albidis vel pallido-rubellis flexuosis.

220

collis brevissimis vel subnollis. INVOLUCRUM 3 liu. longum, squamis 4 aequilongis obtusis vel interdum cuspidatis ¾ lin. latis, dorso puberuiis, quinta obtusa extera reliquis inulto breviore. ACHAENIA cylindrica 1½ lin. longa. PAPPUS 2½—3 lin. longus, setis firmulis persistentibus crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, lobis magnis lanceolatis.

Habitat prov. Minas Geratis ad Cachoeira do Campo: Claussen ; locis Brasiliae non indicatis: Sello, Riedel.

Mikania linearifolia DC. Prodr. V. 187. HERBA perennis 1—2-pedalis, CAULE erecto gracillimo angulato basi decumbente, tota glaberrima. FOI.IA 4—5-paria ascendentia subcoriacea, 6—15 lin. longa, ½ lin. lata, uninervia, exacte sessilia, acuta, marginibus subrevolutis, ad basin vix attenuata. CORYMBE 1—2 poll. lati, basi bracteis linearibus 3 liu. longis fulti, pedicellis glabris ascendentibus 1—3 lin. longis. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum, paleis 4 conformibus lanceolatis viridulis subacutis ½ lin. latis, oxtima lineari adpressa multo minore. ACHAKMA 1 lin. longa glandulosa, costis secundariis interdum perspicuis. PAPPUS l½ lin. longus, setis gracilibus ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore turbinata.

Species inter Mikaniam et Kanimiam ambigua.

Habitat in prov. S. Paulo meridiem versus: Sello; in pro». Minas Geratis: Widgren n. 143; e. gr. ad Lagoa Santa: Warming.

2. MIKANIA VIMINEA DC. herbacea erecta perennis praeter paniculam glaberrima, caulibus elongatis cavis apice ramosis, foliis paucis parvis anguste linearibus sessilibus integerrimis deciduis, capitulis copiose corymbosis breviter pedicellatis, involucri paleis 4 majusculis subacutis lanceolatis parce pilosis, pappi setis densissimis rubellis flexuosis. Mikania viminea DC. Prodr. V. 187. CAULES 2—3-pedales cavi fragiles glabri profunde sulcati, deorsum 3—4 lin. crassi, e rhizomate repente ascendentes, apice copiose corymbosi. FOLIA pauca distantia ascendentia exacte sessilia, basi articulata, sub anthesi saepe jam delapsa, 1—2 poll. longa, 1 lin. lata, subobtusa, membranacea, marginibus parallelis integerrimis, basi baud angustata, plana, venis immersis. -CORYMBI partiales 2—3 poll. lati, solitarii vel pauci corymbose aggregati, ramis ascendentibus pilosis, pedicellis interdum 2—3 lin. longis, bracteis paucis perparvis. INVOLUORUM 3 lin. longum, squamis modice firmis subacutis medio ¾ lin. latis, brunneolis, obscure striatis, dorso obscure pilosis. ACHAKMA 1 ½ lin. longa cylindrica breviter pilosa, costis secundariis interdum perspicuis. PAPPUS 3 lin. longus, setis 60 vel ultra persistentibus saturate rubellis crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore tubulosa. STYLI rami graciles 1½ lin. exserti.

Habitat in paludibus prov. Hio Grande do Sul: Sello n. 278.

3. MIKANIA MICROPHYLLA SCHULTZ-BIP, herbacea perennis erecta gracilis, caulibus tenuibus simplicibus sursum puberulis, foliis paucis parvis distantibus ovato-rhomboideis subintegris utrinque obscure pilosis distincte petiolatis, capitulis dense corymbosis breviter pedicellatis, involucri squamis oblanceolatis obtusis vel subacutis tenuiter pilosis, pappi setis 30—40 rubellis flexuosis.

Mikania microphylla Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. 1½-pedales simplices castanei, e basi decumbente ascendentes, teretes, ¾—1 lin. crassi, deorsum calvati, apice parce sed dense corymbosi; internodia modia 2—3-pollicaria. PETIOLI ascendentes 2—3 lin. longi. FOLIA modice firma, 3—6 lin. longa et lata, utrinque sed basi latius deltoidea, marginibus integris vel obscure inciso - crenatis, utrinque glabriuscula, triplinervia, venis tenuibus immersis. CORYMBI partiales pauci 6 — 9 liu. lati densissimi, ramis brunneo- puberulis, pediCAULES

1—

4. MIKANIA LAGOENSIS BAKER: herbacea erecta perennis, caule simplici puberulo sulcato, foliis oppositis late rhomboideis subintegris petiolatis membranaceis, supra viridibus glabris, subtus puberuiis, capitulis corymbosis pedicellatis, involucri palois majusculis oblanceolatis subacutis dorso pilosis, pappi setis circiter 40 rubellis flexuosis. Eupatorium scandens Hook. et Am. Comp. Bot. Mag. 1. 242, non Linn. CAULIS flexuosus viridulus profuude multisulcatus, ubique griseopuberulus, apice parce corymbosus; internodia 6—12 lin. longa. PETIOLI 3 — 6 lin. longi. omnia opposita, l½—2 FOLIA ascendentia tenera, poll. longa, basi 12 —15 lin. lata, apice subacuta, ad basin anguste cuneatam rotundata, supra viridia glabra, subtus pallidiora et obscure griseo - puberula, venis tribus ex apice petioli ascendentibus. PANICULAE 1½—2 poli. latae, ramis brevibus albido-pilosis, pedicellis erectoINVOLUCRUM 2½ lin. longum, paleis patentibus 1 — 1 ½ lin. longis. ½ lin. latis viridulis arcte imbricatis, dorso distincte pilosis. ACHAENIA Parvus 2½ liu. longus, setis persisten1½ lin. longa obscure pilosa. tibus brevissime barbellatis.

Habitat prov. Rio Grande do Sul, ad ripas lacus Lago de los Patos; Tweedie.

5. MIKANIA THAPSOIDES DC. herbacea perennis erecta, caulibus crassis sursum puberuiis, foliis magnis oppositis late rhomboideis deltoideis subintegris sessilibus membranaceis subtus puberuiis, capitulis dense corymbosis vix pedicellatis, involucri paleis 4 oblanceolatis magnis acutis dorso puberuiis, pappi setis densissimis flexuosis rubellis. Mikania thapsoides DC. Prodr. V. 189. CAULES simplices, basi decumbentes calHERBA robusta bipedalis. vati 3—4 lin. crassi, sursum angulati conspicue multisulcati, apice copiose et densissime corymbosi; internodia 1 — 1½-pollicaria. FOI.IA ascendentia 4—6 poll. longa, 3—4 poll. lata, apice deltoidea , integra vel obscure inciso-crenata, ad basin deltoideam cito angustata, supra viridia glabra, subtus pallidiora et griseo-puberula, quintuplinervia, venulis tenuibus immersis. CORYMBI 3—4 poll. crassi, ramis deuse griseo-pilosis multisulcatis, pedicellis subnullis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, paleis 4 aequalibus pallide viridulis acutis distincte puberuiis arcte imbricatis, medio 1 — 1¼ lin. latis. ACHAENIA 2 liu. longa, inter costas glandulosa. PAPPUS 3½ lin. longus, setis .50—60 vel ultra, gracilibus, saturate rubellis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore turbinata. STYLI rami graciles 1½ lin. exserti.

Habitat in paludosis prov. Hio Grande do Sul: Sello n. 279, £80.

6. MIKANIA OXYLEPIS SCHULTZ-BIP. herbacea perennis erecta glaberrima, caulibus parce ramosis; foliis paucis distantibus sessilibus oppositis lanceolatis e medio utrinque attenuatis, dentibus paucis magnis argutis praeditis, rigide coriaceis, subtus venulosis; capitulis parce corymbosis breviter pedicellatis, involucri paleis majusculis lanceolatis acutis glabris, pappi setis 30 albidis flexuosis.


221

COMPOSITAE: MIKANIA. Tabula nostra LXI.

Mikania oxylepis Schultz - Bip. Mas. in herb. Reg. Monacensi. sesquipedales parce ramosi ubique glabri, deorsum teretes 1 —1½ lin. crassi, firmi, sursum sulcati, apice parce cory mbosi. FOLIA 6—8-paria, ascendentia, dura, 2— 3 poll. longa, medio 5—6 lin. lata, apice acuminata, basi angustata, versus modium dentibus paucis lanceolatis 1—3 lin. longis ascendentibus praedita, utrinque viridia glaberrima, supra laevia, subtus venis pluribus subparallelis prominentibus percursa. CORYMBI pauci deusi, ramis angulatis, pedicellis brevissimis vel subnullis. INV OLUCRUM 3 lin. longum , paleis 4 oblanceolatis viridulis ¾ lin. latis arcte imbricatis apice cuspidatis, quinta parva lineari Interdum addita. ACHAKMA cylindrica 1 — 1 ¼ liu. longa. PAPPUS 2 — 2½ lin. longus, setis gracilibus crebro ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore turbinata. CAULES

Habitat prov. Minas Geratis in Serro Frio: Martius.

7. MIKANIA PENTSTEMONOIDES DC. herbacea perennis erecta, caulibus angulatis sulcatis sursum griseo-puberulis; foliis oppositis sessilibus lanceolato-rhomboideis acuminatis, basi attenuatis, medium versus dentibus paucis magnis argutis praeditis, membranaceis, subtus puberulis; capitulis dense corymbosis breviter pedicellatis, involucri paleis magnis lanceolatis acutis puberulis vel calvatis, pappi setis densissimis flexuosis rubellis. Milcania pentstemonoides DC. Prodr. V. 189. Eupatoriam sulcatum Hook. et Arn. Comp. Bot. May. I. 243. HERBA robusto. CAULES inferne simplices 2—3 lin. crassi, angulati, multisulcati, praetor apicem calvati, apice copiose denseque corymbosi; internodia inedia 1—2-pollicaria. FOLIA ascendentia membranacea, 3—5 poll. longa, 12 — 18 liu. lata, apice acuminata, basin sensim angustata, cc. in medio dentibus quibusdam irregularibus lanceolatis praedita, utrinque viridia, penninervia, venis tenuibus erecto-patentibus. CORYMBI densissimi 3 — 4 poll. lati, ramis flexuosis griseo-pubescentibus, pedicellis interdum 1—2 lin. longis. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, paleis viridulis modice firmis acutis ¾-— 1 lio. latis, primum puberulis, demum calvatis, dorso convexis et distincte nervalis. ACHAENIA cylindrica 2 lin. longa glabra, inter costas stramineas glandulosa. PAPPUS 3—3½ lin. longus, setis densissimis persistentibus saturate rubellis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore turbinata.

Habitat in paludosis prov. Rio Grande do Sul: Sello, Tweedie; prope Montevideo: King.

Var. b.

AMBIGDA

Baker.

Mikania ambigua DC. Prodr. V. 187.

222

Mikania brachypoda DC. Prodr. V. 201. Catophyllum tropaeolifolium et deltoideum Pohl Mss. Coraçâo de Jesu Brasil. HERBA perennis, CAULE interdum simplici interdum copiose ramoso viridi angulato sulcato apice copiose corymboso. Internodia 6— 24 lin. longa. PETIOLI graciles 3 — 12 liu. longi, ascendentes. FOLIA opposita vel saepe tertiata, deflexa, 0 — 15 lin. longa, apice deltoidea, acuta, deorsum dentibus magnis paucis deltoideis praedita vel iu formis parvis subintegra, basi sinu late aperto cordata, modice firma, utrinque viridia glaberrima, nervis primariis 5 leviter prominentibus ex apice petioli radialis. CORYMBI partiales 2—4 poll. lati, ramis gracilibus angulatis sulcatis, pedicellis omnibus brevissimis vel subnuilis, glabris vel obscure pilosis. INVOLUCRUM 1½—2 liu. longum, paleis viridulis ½ lin. latis, dorso obscure nervatis, glabris vel interdum sparse pilosis, interdum quinta lineari parva addita. ACHAKMA 1 liu. longa, secus costas pilosula. PAPPUS l ½ lin. longus, setis gracilibus flexuosis persistentibus crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore turbinata. STYLI rami graciles longiuscule exserti.

Habitat per Brasiliam inediam late diffusa. In prov. Pernamb u co ad ripas fluminis Ilio Preto: Gardner n. 2901; prov. Goyaz in campis inundatis arenosis ad Nossa Sentiora d’Abadia: Gardner n. 4229; inter Chapada et Ilio das Pedras; Burchell n. 8276; Serra dos Christaés Pohl n. 469, 471; prov. Minas Geraës ad Cachoeira do Campo: Claussen, Mart. Hb. Flor. Bras. n. 780, Lund ; ad Caldus: Regnell III. n. 716, Lindberg; Lagoa Santa: Warming; locis non indicatis: Ackermann, Widgren n. 128, 129, 130, Pohl; prov. S. Paulo ad predium Estiva: Manso; ad Taubaté et S. Curtos; Lund; ad S. Barbara et S. Gonzalo: Mart. Iter liras.; ad Fazendam do Funit: Sello; in prov. Mato Grosso ad Cuiabá: Manso.

9. MIKANIA FULVA BAKER: herbacea suberecta glaberrima, foliis parvis oppositis vel alternis breviter petiolatis modice firmis ovato-rhomboideis subacutis basi cuneatis, cientibus paucis magnis praeditis, capitulis copiose corymboso-paniculatis pedicellatis, involucri paleis oblanceolatis subacutis glabris mediocris magnitudinis, pappi setis 40-50 rubellis flexuosis.

Eupatorium fulvum Hook. et Arn. Comp. Bot. May. I.241. HERBA perennis, RAMIS flexuosis ubique glabris 1 lin. crassis subtiliter multisulcatis, apice dense copiose paniculatis. Internodia 1—1½ poll. longa. FOLIA fi—9 lin. longa, pateutia, ovato-rhomboidea, utrinque viridia, venis immersis. CORYMBI densi 2—3 poll. lati, ramis puberulis, pedicellis interdum 1 ½ lin. longis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis membranaceis brunneolis anguste imbricatis ½ lin. latis. ACHAENIA 1½ lin. longa cylindrica glabra, inter costas glandulosa. PAPPUS 2 lin. longus, setis densis persistentibus saturate rubellis. COROLLAE limbus magnus tubo aequilongus.

In prov. Hio Grande do Sut: Tweedie.

Forma reducta, caulibus subcaespitosis, foliis lanceolatis subintegris 4—6 lin. latis.

Rio Grande do Sul: Sello n. 283. 8. MIKANIA OFFICINALIS MART. herbacea erecta fero glaberrima, caule simplici vel ramoso, foliis oppositis petiolatis cordato-deltoideis deflexis acutis profunde dentatis utrinque glabris vix coriaceis, capitulis copiose corymbosis breviter pedicellatis, involucri squamis lanceolatis acutis glabris v. pilosulis aequalibus, pappi setis 30 albidis vel rubellis flexuosis. Tabula nostra LXII.

Cacalia Cor-Jesu Vell. Flor. Flum. VIII. t. 71. Mikania officinalis Mart. Isis 1824 p. 587; DC. Prodr. V 189.

10. MIKANIA TERNIFOLIA DC. herbacea perennis copiose ramosa, caulibus multistriatis hispidulis, foliis distincte petiolatis oppositis vel in caule medio saepe ternatis rhomboideo-deltoideis profunde pinnatifidis subcoriaceis paullo pilosis, capitulis subdensis copiose corymboso-paniculatis, involucri paleis parvis lanceolatis aculis parce pilosis, pappi setis circiter 40 flexuosis rubellis vel albidis. Mikania. ternifolia DC. Prodr. V. 188. Milcania Montevidensis Spreng. in Herb. Reg. Berol. HERBA robusta tripedalis, CAULE distincte multisulcato, deorsum calvato 3—4 liu. crasso, sursum copiose ramoso, ramis erecto - patentibus pilis laxis hispidulis tenuiter vestitis, apice copiose corymboso-paniculatis. Internodia ad medium caulem 9 — 18 lin. longa. PETIOLI graciles hispi-


COMPOSITAE: MIKANIA.

223

duli 6—12 lin. longi. FOLIA modice firma 1 ½—2 poll. longa, 12—18 lin. lata, apice acuta deltoidea, marginibus profunde pinnatifida, lobis lanceolatis vel deltoideis simplicibus vel mediis iterum dentatis, basi integra late deltoidea, utrinque viridia, pilis hispidulis griseis paucis laxis praedita, venis 5 ex apice petioli radiantibus, venulis leviter prominentibus. CORYMBI parvi subdensi paniculam magnam efformantes, ramis dense griseopubescentibus, pedicellis vix ultra 1—3 lin. longis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneolis acutis leviter imbricatis ½ lin. lutis dorso parce pilosis. ACHAENIA 1 lin. longa inter costas pilosa. PAPPUS 2 lin. longus, setis rubellis vel interdum albidis fragilibus minute ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore turbinata.

Habitat prope Montevideo in fissuris rupium : Sello, Gibert n. 887. Var.

SENECIOIDES

Baker,

224

dulis dorso glabris. ACHAENIA 1 lin. longa glabra glandulosa. PAPPUS 2½ lin. longus, setis persistentibus conspicue ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, limbo late campanulato. STYLI rami longe exserti.

Habitat prov. Minas Geraes in rupestribus aliis ditionis Adamantium: Gardner n. 4867; inter Rio Arassuay et Piedade: Pohl; loco non indicato: Martius.

13. MIKANIA ITAMBANA GARDN. suffruticosa erecta, caule simplici dense velutino, foliis parvis oppositis brevissime petiolatis rotundis parce dentatis rigide coriaceis utrinque glabris venulosis, capitulis copiosissime corymbosis breviter pedicellatis, involucri paleis parvis glabris obtusis, pappi setis circiter 40 rubellis fluxuosis.

Mikania senecioides Schultz-Bip. in Herb. Beg. Berol. Forma calvata, foliis profundius pinnatifidis, lobis angustioribus distantibus iterum pinnatifidis, segmentis paucis ligulatis obtusis.

Ad Montevideo: Sello n. 274.

11. MIKANIA PINNATILOBA DO. herbacea perennis erecta, caulibus simplicibus vel ramosis sulcatis glabris, foliis oppositis sessilibus lanceolato-rhomboideis profunde pinnatifidis membranaceis subtus leviter puberulis, capitulis densis copiose corymbosis pedicellatis, involucri paleis magnis oblanceolatis subacutis obscure griseo-puberulis, pappi setis densissimis rubellis flexuosis. Mikania pinnatiloba DC. Prodr. V. 187. HERBA 2—3-pedalis, CAULE conspicue multisulcato deorsum 2—3 lin. crasso, praeter paniculam calvato, interdum ramis numerosis elongatis praedito. Internodia ad medium caulem 2—3-pollicaria. FOLIA ascendentia tenera membranacea, semper opposita, 3 — 4 poll. longa, infra medium 1 ½—2 poll. lata, acuta vel subobtusa, irregulariter lyrato-pinnatifida, pinnis ascendentibus ligulatis vel lanceolatis, maximis iterum pinnatifidis, supra viridia glabra, subtus pallidiora obscure puberula, penninervia, venis primariis exsculptis. CORYMBI densi terminales, 3 — 6 poll. lati, ramis griseo-puberulis corymbosis vel interdum subracemosis, pedicellis ereclopatentibus interdum 3—4 lin. longis, bracteis paucis perparvis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, paleis viridulis oblanceolatis ¾ lin. latis sub anthesi leviter imbricatis, dorso obscure puberulis. ACHAENIA cylindrica 2 lin. longa. PAPPUS 3—4 lin. longus, setis 50—60 vel ultra, saturate rubellis, persistentibus. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore clavata. STYLI rami 1½—2 lin. exserti.

Habitat in prov. Rio Grande do Sul, teste De Candolle, et in Uruguay prope Salto: Sello n. 271—3.

12. MIKANIA RETICULATA GARDN. suffruticosa erecta ubique glaberrima, caulibus simplicibus vel parce ramosis, foliis oppositis brevissime petiolatis cordatis rotundatis integris rigide coriaceis utrinque venulosis glabris, capitulis copiosissime corymbosis brevissime pedicellatis, involucri paleis parvis glabris brunneolis obtusis, pappi setis 30 rubellis flexuosis. Mikania reticulata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 480.

Mikania Itambana (sphalmate „stambana“) Gardn. in Hook. Lond. Journ, V. 481. SUFFRUTEX erectus tripedalis, CAULE simplici tereti deorsum 2 lin. crasso, ubique dense persistenter brunneo-velutino, dense foliato, apice copiose paniculato. Internodia ad medium caulem 6 — 9 lin. longa. PETIOLI brevissimi vel subnulli. FOLIA dura ascendentia, 6 — 9 lin. longa, rotunda vel late ovata, apice deltoidea vel obtusa, ad margines dentibus paucis parvis distinctis praedita, basi late rotundata vel Interdum obscure cordata, utrinque subconcolora, venis numerosis valde exsculptis, praeter costam faciei inferioris glabra. PANICULAE 2½—3 poll. latae, ramis confertis erecto-patentibus dense velutinis apice dense corymbosis, bracteis ultimis perparvis lanceolatis, pedicellis omnibus brevissimis. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum, paleis brunneolis oblanceolatis obtusis ½ lin. latis dorso glandulosis. ACHAKNIA 1 ½ lin. longa glabra inter costas glandulosa. PAPPUS 21/, lin. longus, setis persistentibus saturate rubellis crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga , limbo profunde campanulato magno tubum cylindricum superante.

Habitat prov. Minas Geraes in campis ad Itambé: Gardner n. 4869.

14. MIKANIA GLAUCA MART. suffruticosa erecta ubique glaberrima, caule simplici apice laxe paniculato, foliis sessilibus 3—4-verticillatis obovatis obtusis integris utrinque glabris glaucis, venis immersis, capitulis dense corymbosis breviter pedicellatis, involucri paleis parvis oblanceolatis obtusis glabris, pappi setis circiter 20 flexuosis rubellis.

Mikania glauca Mart. Mss. in Herb. Beg. Monac. SUFFRUTEX 3—4-pedalis, CAULE simplici tereti glabro glauco, deorsum 2—2½ lin. crasso, apice late paniculato; internodia ad medium caulem 1½—2-pollicaria. FOLIA ascendentia integerrima subcoriacea glaberrima, conspicue glauca, saepissime 3—4-nata vel inferiora raro opposita vel alterna, maxima 2—2½ poll. longa, 1½ poll. lata, superiora valde diminuta, basi subdeltoidea, penninervia, venis omnibus tenuibus, secundariis valde ascendentibus. CANICULAE 4—8 poll. latae, ramis numerosis nudis apice dense corymbosis, pedicellis glabris interdum 1 ½—2 lin. longis, bracteis ultimis linearibus 1 — 1½ lin. longis. INVOLUCRUM . 1½—2 lin. longum, paleis brunneolis glabris ⅓ lin. latis. ACHAKNIA 1 lin. longa primum ciliata. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga.

Habitat prov. Minas Geraes in campis editis ad ltambe: Martius. 3—5-pedalis, CAULE simplici vel parce ramoso lignoso castaneo tereti 2 lin. crasso, apice copiosissime paniculato; internodia ad medium caulem 6—9 lin. longa. FOLIA dura ascendentia decussata integerrima, 12 —18 lin. longa, brevissime petiolata, apice deltoidea, basi breviter cordata, utrinque glaberrima venulosa glaucescentia penninervia, venis primariis erecto-patentibus. PANICULAE 4—6 poll. latae, ramis strictis gracillimis erecto-patentibus, apice densissime corymbosis, bracteis ultimis perparvis lineari-subulatis, pedicellis interdum 1—1½ lin. longis. INVOLUCRUM 1¼ lin. longum, paleis brunneis ½ lin. latis obtusis rigiSUFFRUTEX

15. MIKANIA SUBVERTICILLATA SCHULTZ-BIP. suffruticosa glaberrima, caule simplici vel sursum parce ramoso copiosissime paniculato, foliis petiolatis obovatis dentatis 3—4-natis subacutis subcoriaceis utrinque glabris, venis immersis, capitulis sessilibus dense corymboso-spicatis, involucri paleis parvis oblanceolatis glabris obtusis, pappi setis 30 flexuosis rubellis.


225

COMPOSITAE: MIKANIA. Eupatorium subverticillatum Lessing in Herb. Reg. Berol. Mikania subverti dilata Schultz- Bip. ibidem.

SUFFRUTEX 3—4-pedalis, ubique ab initio glaberrimus, CAULE tereti multisulcato apice copiosissime paniculato; internodia 1½ — 2-pollicaria. PETIOLI 1—3 lin. longi. FOLIA ascendentia rigide subcoriacea , utrinque glaberrima, apice subdeltoidea , margine dentibus paucis distinctis praedita, basi cuneata, viridia nec glauca, penninervia, venis tenuibus immersis, primariis erecto - patentibus. PANICULAE 3—4 poll. latae, ramis crebris erecto-patentibus iterum copiose paniculatis, capitulis densissimis sessilibus interdum in spicas oblongas dispositis. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis ½ lin. latis brunneis glabris. ACHAKNIA glabra ¾ lin. longa. COROLLA PAPPUS 1½ lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis. pappo aequilonga.

Habitat in campis Serra d’Itacolumi prov. Minas Geraës: Sello n. 625.

16. MIKANIA NUMMULARIA DC. suffruticosa erecta, ubique pallide brunneo-puberula, caule sursum ramoso, foliis brevissime petiolatis oppositis cordato-rotundis obscure crenatis rigide coriaceis, venis tenuibus, capitulis subsessilibus copiose corymbosopaniculatis, involucri paleis perparvis obtusis dorso puberulis, pappi setis 20—30 brevissimis albidis flexuosis. Mikania nummularia DC. Prodr. V. 188. Milcania flavescens Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 481. Mikania Clausseni Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182. (nomen tantum ). erectus 3 — 4-pedalis, CAULE lignoso tereti stricto l½—2 lin. crasso, ubique persistenter pubescente, apice copiosissime paniculato; internodia ad medium caulem 0—9 lin. longa. FOLIA decussata ascendentia, rigidula, 6 —9 lin. longa et lata, obtusa vel minute cuspidata, subintegra vel obscure crenala, basi breviter cordata, utrinquo persistenter pallido-brunneo-pubentia, 3 — 5-nervia, venis in pube occultis. PANICULAE 4—6 poll. latae, ramis crebris lignosis erecto-patentibus firmis gracilibus puberulis iterum paniculatis, capitulis deuse corymbosis, bracteis ultimis tanceolatis acutis ½ — 1 lin. longis. INVOLUCRUM 1 — 1¼ lin. longum, paleis oblanceolatis obtusis ⅓ lin. latis, dorso dense pubentibus. ACHARNIA ½ lin. longa glabra glandulosa. PAPPUS 1 lin. longus, setis paucis persistentibus nunquam rubellis. COROLLA pappo aequilonga, limbo clavato, lobis parvis deltoideis.

226

patentia vel ascendentia, subcoriacea, cordato - rotundata vel late ovata, 1—2 vel raro 3 poll. longa, apice obtusa vel late deltoidea, marginibus subintegra vel obscure crenata, basi breviter cordata, petiolo lato brevissimo praedita, supra viridia dense glandulosa et pilis brevissimis hispidulis scabra, subtus tenuiter albido-vel brunneolo-pubescentia, 5-nervia, nervis omnibus prominentibus. PANICULAE thyrsoideae 2—6 poll. longae et latae; rami dense pilosi, basi foliis valde reductis bracteati, primarii copiose paniculati, ultimi corymbosi vel interdum racemosi, pedicellis interdum 1—1½ lin. longis, bracteis ultimis perparvis linearibus. INVOLUCRUM 1—1¼ lin. longum, paleis oblanceolatis obtusis ⅓ lin. latis brunneolis brevissime pilosis, sub anthesi haud imbricatis. ACHAKNIA ½ lin. longa glabra deuse glandulosa. PAPPUS 1 lin. longus, setis persistentibus albidis vel leviter rubellus. COROLLA pappo aequilonga. STYLI rami ½ lin. exserti.

FOLIA

Habitat in campis regionis Oreadum frequentissima. Prov. Mato Grosso ad Cuiabá: Manso n. 111; prov. Minas Geraes ad Ouro Preto: Martius; Cachoeira do Campo: Claussen, Mart. Herb. Flor. Bras. n. 777, 778; Congonhas do Campo: Stephan; Serra de Cural del Rey: Gardner n. 4870; Caldas: Regnell II. n. 157, Lindberg n. 52; Lagoa Lanta : Warming; locis non indicatis: Vauthier, Ackermann, Bunburg ctc. Prov. S. Paulo ad Sorocaba: Lund; Morumbi: Burchell n. 4333; ad urbem S. Paulo: Burchell n. 4115/2, 4301, 4319/2; Bowie et Cunningham; ad ,,Alberto Dias“: Sello. Etiam in prov. Bahia: Blanchet n. 3721.

Var. b.

REGNELLII

Baker.

Mikania Regnellii Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182. (nomen solum). Folia crassiora densiora subtus dense tomentosa; venulis ex pube vix prominentibus.

SUFFRUTEX

Habitat prov. Minus Geraes in campis communis: Gardner n. 4869, Riedet n. 411; ad Cachoeira do Campo: Claussen, Mart. Herb. Flor. Bras.; ad Tejuco; Vauthier n. 266; Lagoa Santa: Warming; ad Fazendam Vieira: Polit n. 238; Caldas: Regnell I. n. 235, Widgren n. 135 etc.; prov. S. Paulo ad Franca: Lund; prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 4854.

17. MIKANIA SESSILIFOLIA DC. suffruticosa erecta, caule dense breviterque piloso simplici vel sursum ramoso, foliis brevissime petiolatis oppositis vel supremis alternis cordato-rotundatis subobtusis obscure dentatis subcoriaceis, supra scabris, subtus venulosis et tenuiter pilosis, capitulis copiosissime corymboso- vel subracemoso-paniculatis, involucri paleis perparvis obtusis pilosis, pappi setis 20 — 30 flexuosis albidis vel leviter rubellis. Mikania sessilifolia DC. Prodr. V. 188. Eupatorium retifolium Schultz - Bip. Flora 1850 p. 30. (nomen solum). SUFFRUTEX 3 — 4-pedalis, CAULE tereti lignoso stricto ubique dense et brevissime brunneo-piloso, nunc ramoso nune simplici, apice copiosissime paniculato; internodia ad medium caulem 6—12 lin. longa.

Compos. II.

Im campis atpestribus ditionis Serro Frio prov. Minas Geraes : Martius; ad Cachoeira do Campo: Lund; Caldas: Regnell 11. n. 156; locis non adnotatis: Pohl n. 543, Sello n, 892.

18. MIKANIA PARVIFOLIA BAKER: suffruticosa erecta copiose ramosa, ramis dense velutinis, foliis perparvis late ovatis crenulatis subacutis rigide subcoriaceis, supra scabris, subtus venulosis tenuiter pubentibus, capitulis pedicellatis parce corymbosis, involucri paleis ligulatis pilosis subobtusis parvulis, pappi setis 30—40 elongatis albidis flexuosis. SUFFRUTICULUS erectus, ramis crebris suberectis lignosis ½ lin. crassis ubique persistenter breviterque brunneo-velutinis, apice parce corymbosis; internodia ad medium caulem 4 — 6 lin. longa. PETIOLI ascendentes, vix ultra ½ lin. longi. FOLIA omnia opposito-decussata, 3—6 lin. longa, late ovata, subacuta, distincte crenulata, basi breviter cordata, dura, supra viridia obscure pilosa et dense glandulosa, subtus tenuiter albido-pubentia , venulis omnibus valde prominentibus. CORYMBI subsimplices vel parce ramosi, 1 —1½ poll. lati, pedicellis dense pilosis interdum 3—4 lin. longis, bracteis ultimis lineari-lanceolatis 1— 1½ lin. longis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis pallide brunneis breviter pilosis ½ lin. iatis. ACHAKNIA 1 lin. longa dense glanduiosa. PAPPUS 2 lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, limbo clavato, tubo brevissimo. STVLI rami graciles 1 lin. exserti.

Habitat in prov. Minas Geraës: Raben n. 639. (specimen vidi tantummodo unicum in Herb. Martii').

19. MIKANIA NEUROCAULA DC. suffruticosa erecta copiose ramosa tenuiter brunneo-pubescens, ramis profunde sulcatis, foliis parvis oppositis longe petiolatis ovatis obtusis integris rigide subcoriaceis, vernilis immersis, capitulis subsessilibus copiose corymbosis, involucri paleis parvis ligulatis oblusis dorso pubentibus, pappi setis 30—40 elongatis albidis flexuosis.

30


COMPOSITAE: MIKANIA.

227 Tabula nostra LXIII.

Mikania neurocaula DC. Prodr. V. 188. SUFFRUTKX humilis, RAMIS crebris ascendentibus vix 1 lia. crassis profuude multisulcatis lignosis tenuiter pubentibus, apice copiose corymbosis; internodia ad medium caulem 9—12 lin. longa. PETIOLI graciles erecto-patentes 3—6 lin. longi. FOLIA modice firma, 9 — 12 lin. longa, ovato-oblonga, integra, obtusa vel obscure acuminata, basi deltoidea, utrinque persistenter pallido-brunneo-pubentia, venis lateralibus 2—3 valde ascendentibus elevatis, reliquis immersis. CORYMBI 2 — 3 poll. lati breves densi, ramis dense pubentibus, pedicellis subnullis. INVOLUCHUM 2 lin. longum, paleis brunneolis vel viridulis ½ lin. latis dorso pilosis. ACHARNIA 1 lin. longa primum pilosa. PAPPUS 2½ lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, limbo clavato, tubo brevissimo.

Habitat prov. Minas Geraes in campis ad Subara: n. STO; loco non indicato: Martius n. 1434.

Vauthier

20. MIKANIA LEIOLAENA DC. suffruticosa, caule simplici vel sursum ramoso dense pannoso, foliis oppositis sessilibus cordato - rotundatis acutis integris vel denticulatis rigide subcoriaceis utrinque dense tomentosis, venulis immersis, capitulis copiosissime corymboso-paniculatis breviter pedicellatis, involucri paleis parvis oblanceolatis obtusis brunneolis glabris ciliatis, pappi setis 30—40 elongatis saturate rubellis. Tabula nostra LXIV.

Mikania leiolaena DC. Prodr. V. 188. Mikania lanigera Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 479. erectus 3—4-pedalis, CAULE stricto erecto lignoso deorsum 3— 4 lin. crasso, ubique dense persistenter breviter molliterque brunneopiloso, inferne saepissime simplici, apice copiosissime paniculato; internodia ad medium caulem 1—2 poll. longa. FOLLA ascendentia rlgidula exacte sessilia, 1—2 vel ruro 3 poll. longa, ex apice late deltoideo acuta, ad margines integra vel denticulata, basi breviter cordata, supra dense glandulosa et tenuiter-, subtus dense persistenter molliterque albido- vel pallido-brunneo-tomentosa, penninervia, venalis tenuibus immersis. CORYMBI 4—6 poll. lati et longi, ramis densis basi foliis magnis bracteatis, capitulis densissime corymbosis, pedicellis 1 — 1 ½ lin. longis, bracteis ultimis lineari-lanceolatis ½ — 1 lin. longis. INVOLUCRUM l½ lin. longum, paleis duris brunneis oblongis ¾ lin. latis, dorso glabris glandulosis. ACHAKNIA 1½ lin. longa glabra glandulosa. PAPPUS 2½ lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, limbo oblongo 1 ½ lin, longo. STYLI rami 1 lin. exserti. SUFFRUTKX

Habitat prov. n. 331, Gardner n. Martius Herb. Flor. rayal de Cayaba et

Minas Geraes in campis Serro Frio: Vauthier 4872; in Serra de Gonzalves: Pohl n. 546, Bras. n. 804; in montibus Caeté: Lund; ArSerra da Capaceta: Sello n. 353.

21. MIKANIA PREMNIFOLIA GARDN. suffruticosa erecta, ramis lignosis dense pilosis, foliis oppositis brevissime petiolatis cordato - rotundis subacutis denticulatis rigide coriaceis, supra scabris, subtus dense pilosis reticulato-venulosis, capitulis copiose corymboso-paniculatis breviter pedicellatis, involucri paleis parvis oblanceolatis obtusis brunneolis glabris, pappi setis 20—30 flexuosis elongatis rubellis.

Mikania premnifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V.480. SUFFRUTKX 5—6-pedalis, RAMIS elongatis virgatis teretibus rectis 1½—2 lin. crassis, ubique pilis brevissimis pallide brunneis dense vestitis, apice copiose corymboso-paniculatis; internodia ad medium caulem 9—15 lin. longa. PETIOLI crassi 1—l½ lin. longi, dense pilosi. FOLIA dura crassa, 1½—2 poll. longa, 15—18 lin. lata, subacuta, dentibus paucis

228

minutis praedita, basi breviter cordata, supra deuse glandulosa et pilis brevissimis hispidulis scabra, subtus dense molliterque pilosa venulis omnibus elevatis. PANICULAE 3—4 poll. latae, elongatae, ramis erectopatentibus dense pilosis, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis densissime corymbosis, lateralibus breviter pedicellatis, bracteis ultimis INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis lineari-lanceolatis ⅓—½ lin. latis. oblanceolatis rigidis fuscis ½ lin. latis, dorso glabris glandulosis. ACHAKNIA ¾ lin. longa nigra glabra glandulosa. PAPPUS 2 lin. longus, setis gracillimis saturate rubellis. COROLLA 2 lin. longa, limbo campanulato, tubo gracillimo aequilongo.

Habitat prov. Minas Geraes in campis ditionis Adamantium: Gardner n. 4871.

II. MIKANIAE CORYMBOSAE VOLUBILES. Rami paniculae corymbosae, raro subspicato-racemosae. — Silvestres, ramis flexuosis vel scandentibus. Series I. ECORDATAE DC. Folia oblongo - lanceolata vel ovata vol obovato-oblonga, basi haud cordata. a. Folia oblongo-lanceolata acuta penninervia, subtus glabra vel subglabra. Paniculae elongato-thyrsoideae. 1. Involucrum ¾ lin. longum .... 22. M. MYRIOCEPHALA. longum. 2. Involucrum 1 — l¼ 23. M. COARCTATA. Capitula omnia sessilia Capitula plura pedicellata .... 24. M. BUDDLEIAEFOLIA. 3. Involucrum 1½ lin. longum. Bracteae minutae. Pappus rubellus. Capitula segregata 25. M. ESTRELLENSIS.

Bracteae minutae.

Pappus rubellus.

Capitula conferta 28. M

Bracteae magnae. Pappus albidus 4. Involucrum 2 lin. longum. Pedicelli passim 2—3 lin. longi . Pedicelli passim 8—9 lin. longi .

BURCHELLII

.

27. M.

. .

28. M.

LINDBERGII.

29. M.

LONGIPES.

POHLIANA.

b. Folia oblongo-lanceolata acuta penninervia, subtus plus minus pilosa. Pauiculae elongato-thyrsoideae. 1. Involucrum 1 lin. longum. Folia utrinque viridia . ... . . 30. M. ERIOCLADA. Folia subtus albo-pubentia . . . . 31. M. DISCOLOR. 2. Involucrum 1 ½ lin. longum. * Capitula sessilia glomerata. 32. M. LEPTOTRICHA. Pappus rubellus 33. M. PILOSA. Pappus albidus ** Capitula pedicellata. 34. M. NODULOS A. Pili brevissimi 35. M. GABRIELI. Pili elongati sparsi 3. Involucrum 2 lin. longum. Pili brevissimi puberuli 36. M. CANDOLLEANA. Pili densi elongati adpressi. Bracteae ad basin involucri conspicuae 37. M. SERICEA. Bracteae minutae . . . . . 38. M. LASIANDRAE. c. Folia oblonga vel ovata acuta penninervia. Paniculae latae corymbosae 39. M. AMARA. d. Folia ovata vel oblonga acuta, e basi triplinervia. 1. Paniculae latae corymbosae. * Capitula glomerata. Pappus albus . 40. M. SMILACINA. ** Capitula pedicellata. Pappus saturate rubellus. er. Bracteae parvae 41. M. RUFESCENS. b. Bracteae magnae. 42. M. BRACTEOSA. Involucrum 2½ lin. longum 43. M. PACHYLEPIS. Involucrum 4 lin. longum 2. Paniculae elongatae thyrsoideae, capitulis pedicellatis. Bracteae foliaceae involucro aequilongae 44. M. LINDLEVANA. Bracteae parvae membranaceae . . 45. M. LAEVIS.


230

COMPOSITAE: MIKANIA.

229

3. Paniculae elongatae thyrsoideae, capitulis sessilibus. * Capitula baud glomerata. Pappus pallide rubellus. Petioli 6—9 lin. longi .... 46. M. PANICULATA. Petioli 1—2 poll. longi .... 47. M. CRACILIS. ** Capitula in glomerulos dense aggregata. Pappus saturate rubellus, a. Folia oblongo-lanceolata . . . 48. M. LABVIQATA. b. Folia ovata. Rami paniculae conferti . . 40. M. HOOKERIANA. Hami paniculae distantes . . 50. M. CONFERTISSIMA.

e. Folia obovata vel oblonga, apice subobtusa. 1. Folia penninervia, subtus pilosa ... 51. 2. Folia penninervia, utrinque glaberrima. * Corollae tubus limbo aequilongus. Folia distincte serrata .... 52. Folia integra venulosa .... 53. Folia Integra haud venulosa . . 54. ... 55. ** Corollae tubus brevissimus 3. Folia glabra e basi trinervia .

.

.

.

M.

RETIFOLIA.

M. M. M. M.

WARMINGII.

50. M.

ELLIPTICA. OBTUSATA. NITIDULA. OBOVATA.

Series II. ANGULATAE DC. Folia deltoidea acuta, basi cordata vel truncata, lobis deltoideis patulis saepe ad folia superiora obsoletis praedita. a. Paniculae thyrsoideae, capitulis sessilibus. 57. M. 1. Rami dense bispidull 8. Rami glaberrimi. longum . 58 M. Involucrum 1 — 1 ½ ... 59. M. Involucrum 2 lin. longum

HISPIDA.

Series III. CORDIFORMES DC. distincte cordata.

LANUGINOSA. PANNOSA.

Series IV. PARTITAE DC. Folia composito-partita. Folia digitata, segmentis 5 latis . 90. M. APIIFOLIA. Folia bipinnatifida, segmentis angustissimis uninerviis 91. M. VERTICILLATA.

ANGULARIS.

CHLOROLEPIS. STIPULACEA.

Folia ovata vel deltoidea, basi

a. Rami cum foliis subtus calvati vel obscure minuteque puberull. 1. Panicula» latae breves haud tbyrsoldeae. * Bracteae ad basio involucri minutae. Corollae limbus dentatus .... 65. M. SCANDENS. Corollae limbus ad basin usque partitus 00. M. LAXA. ** Bracteae ad basio Involucri magnae. 67. M. DIVARICATA. Capitula sextilia dense glomerata Capitula pedicellata segregata . . 68. M. TESTUDINARIA. 2. Paniculae elongatae magnae thyrsoideae.

Folia deotata Folia Integerrima

d. Rami cum foliis subtus pilis albidis dense vestita. 88. M. Involucrum glabrum l½ lin. longum Involucrum incanum 2½ lin. longum 89. M.

CLOMERATA.

b. Paniculae thyrsoideae, capitulis breviter pedicellatis. . . . 00. M. VITIFOLIA. 1. Herbacea, ramis crassis cavis 8. Suffruticosae, ramis lignosis. 61. M. simastis. Pappus rubellus 08. M. TRIANGULARIS. Psppus albidus c. Paniculae latae corymbosae nec thyrsoideoe. Folia basi cuneata, exstipulata . . 03. M. Folia basi cordata, stipulata . . . 64. M.

Involucri paleae glabrae brunneae. Pappi setae rubellae . . . 78. M. BANISTERIAE. Pappi setae saepissime albidae 79. M. ARGYRIAE. Involucri paleae griseo-viridulae pilosae 80. M. VISMIAEFOLIA. b. Bracteae ad basin involucri minutae lanceolatae. Folia subtus sericeo-pannosa . 81. M. CALLINEURA. Folia subtus laxe brevissime pilosa 88. M. SCABRIDA. ** Pubescentia ramorum pilosa patens. a. Folia membranacea, pilis sparsis 83. M. SETIGERA. Folia subcoriacea, pilis densis. Involucrum 1—1½ lin. longum. Folia penninervia . ... 84. M. TRICHOPHILA. Folia e basi 5-nervata . . 85. M. MICROLEPIS. Involucrum 2 lin. longum. Folia subtus tenuiter albido-pubentia 86. M. CONFERTA. Folia subtus dense pilosa . 87. M. HIRSUTISSIMA.

69. M. 70. M.

GLAZIOVII. POPULIFOLIA.

b. Rami cum foliis subtus dense puberuli vel brevissime pilosi. 1. Paniculae dense corymbosae. Capitula subsessilia involucro 1 lio. longo 71. M. MICROCEPHALA. Capitula pedicellata involucro 8 —2½ lin. longo 72. M. CORDIFOLIA.

8. Paniculae laxiores magis deltoideae.

73. M. * Folia basi cordata ** Folia basi hastata lobis basalibus deltoideis. Involucri paleae valvatae .... 74. M. Involucri paleae imbricatae . . . 75. M.

Series I.

ECORDATAE.

22. MIKANIA MYRIOCEPHALA. DC. volubilis, ramulis puberulis, foliis oppositis distincte petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis integris rigide subcoriaceis glabris penninerviis, capitulis copiose corymboso-paniculatis brevissime pedicellatis, bracteis minutissimis, involucri paleis perparvis oblanceolatis obtusis glabris, pappi setis 20—30 rubellis achaenium superantibus. Mikania myriocephala DC. Prodr. V. 191. volubilis, RAMIS lignosis praeter paniculam calvatis, teretibus, subtiliter multisulcatis , apice solum brunneo-puberulis, internodiis 1½ — 8 poll. longis. PETIOLI 3—6 lin. longi, flexuosi, saepe deflexi. FOLIA modice firma, maxima 3 — 4 poll. longa, infra medium 12—15 lin. lata, basi deltoidea vel rotundata, supra viridia glabra, subtus obscuriora primum obscure puberula demum glabrescentia, penninervia, venis tenuibus. PANICULAE thyrsoideae pedales et ultra, ramis copiosis divaricatis, inferioribus ad tertium vel quartum gradum ramulosis, basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apicem ramulorum dense coarctatis sessilibus vel brevissime pedicellatis. INVOLUCRUM inter omnia minimum ¾ lin. longum, paleis rigidulis brunneolis glabris ¼ lin. latis. ACHAENIA glabra involucro breviora. PAPPUS 1 lin. longus, setis rubellis persistentibus. COROLLAE limbus late infundibularis, tubo longior. SUFFRUTEX

Habitat prov. Bahia in sylvis ad Ilheos: Blanchet n. 2342; inter Bahia et Victoria: Sello; ad Rio de Janeiro; Martius; loco non indicato: Riedel n. 910. Yar. b.

BREVIPETIOLATA

Baker.

Mikania brevipetiolata Schultz-Bip. in sched. Riedel. n. 905. HEMISPHAERICA.

Pappus albidus. CAMPANULATA.

SALVIAEFOLIA.

c. Rami pilis brunneis deuse vestiti. 1. Folia parva 1—3 poll. longa. Folia acuta laeviuscula . . . • 70. M. MICRODONTA. Folia subobtusa asperrima . . . 77. M. PHAEOCLADOS. 8. Folia inferiora 3—5 poll. longa saepissime integra. * Pubescentia ramorum brevissima. n. Bracteae nd basin involucri magnae ovatae.

Folia oblongo-lanceolata, breviter petiolata.

„In Brasilia meridionali“: Riedel n. .905. Var. y.

MYRIANTHA

Baker.

Eupatorium myrianthum Lessing in Herb. Reg. Berol. Mikania serrulata Schultz-Bip. in sched. Riedel. Capitula numerosissima et densissima. Pappus albidus. scure deuticulata, inferiora ovata, petiolis 1 — 1½ poll. longis.

Folia ob-

In Brasilia meridionali, locis accuratius non adnotatis; Sello n. 259, Riedel.


231

COMPOSITAE:

23. MIKANIA COARCTATA GARDN. volubilis, ramulis minute puberulis, foliis oppositis petiolatis ovato-lanceolatis acutis integerrimis penninerviis modice firmis, capitulis copiose corymboso - paniculatis sessilibus, bracteis minutissimis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis dorso puberulis, pappi setis 30 rubellis achaenio aequilongis.

MIKANIA.

232

pallidiora, venis tenuibus, 2 primariis ad insertionem petioli egredientibus longe arcuatis. PANICULAE laxae, late tbyrsoideae, 5—6 poll. longae et latae, ramis ascendentibus, infimis basi foliis magnis bracteatis, pedicellis divaricatis brunneo-puberulis 1—3 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri minutae deltoideae. INVOLUCRUM l½ lin. longum, paleis brunneolis puberulis lin latis. ACHAENIA glabra cylindrica involucro vix breviora. PAPPUS pallide rubellus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE limbus anguste infundibularis, lobis parvis, tubus brevis.

Mikania coarctata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 483. volubilis, HAMIS lignosis calvatis distincte multisulcatis, ramulis minute brunneo - puberulis longe thyrsoideo - paniculatis. PETIOLI 3 — 6 lin. longi, brunneo-puberuli. FOLIA 1½—2 poll. longa, infra medium 9—12 lin. lata, acuta, basi leviter rotundata, supra viridia glabra, subtus pallidiora minute glandulosa et brunueo-puberula, nervis 5—7 primariis valde ascendentibus, venulis immersis. PANICULAE angustae 6 — 9 poll. longae, ramis brevibus erecto-pateutibus, inferioribus triplo ramulosis basi foliis magnis bracteatis, capitulis in glomerulos oblongos vel hemisphaericos coarctatis. CAPITULA omnia sessilia, basi brueteis minutis deltoideis puberulis praedita. IN VOLUCRUM 1 — t’/, lin. longum, paleis pallide brunneis rigidulis ⅓ lin. latis, dorso striatis minute puberulis. ACHAKNIA cylindrica 1 lio. longa. PAPPUS 1 lin. longus, setis pallide rubellis. COROLLAE limbus parvus clavatus. SUFFRUTEX

Habitat prov. Minas Geraes in sylvis ad Morro Velho; Gardner n. 4837.

24. MIKANIA BUDDLEIAEFOLIA DC. volubilis, glabra, foliis petiolatis oppositis oblongo - lanceolatis acuminatis integris penninerviis, capitulis copiosissime corymboso - paniculatis subscssilibus, involucri paleis parvis oblanceolatis obtusis glabris, bracteis minutis, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus. Mikania buddleiaefolia DC. Prodr. V. 192. Eupatorium multiflorum Lessing in Herb. Beg. Berolin. SUFFRUTEX late scandens, RAMIS praeter paniculam calvatis liguosis teretibus griseis subtiliter multisulcatis, apice copiose longeque paniculatis, ramulis puberulis; internodia 1½ — 2-pollicaria. PETIOLI flexuosi 6 — 9 lin. longi. FOLIA modice firma, maxima 3—4 poll. longa, infra medium 15—18 lin. lata, utrinque viridia, subtus primum leviter puberula, venis primariis numerosis leviter prominulis arcuatis. PANICULAE densissimae 6—12 poll. longae, ramis numerosis ascendentibus, inferioribus 3—4-plo ramulosis, basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum crebris glomeratis. INVOLUCRUM 1 — 1 ¼ lio. longum, paleis crebris brunoeolis ⅓ lin. latis margine pallidis. ACHAKNIA glabra 1 lin. longa. COROLLAE limbus PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis persistentibus rubellis. late infundibularis tubum duplo superans.

Habitat prov. Mina* Geraës in fruticetis ad S. Caëtano; Gardner n. 4877; ad Gongo Soco: Gardner n. 4882; ad Capoceira, Antonio Moreira et Entre Morros: Pohl n. 234; ad Vtdro Alvez: Sello n. 255; prope Rio de Janeiro: Martius.

25. MIKANIA ESTRELLENSIS BAKER: volubilis, glabra, ramulis ultimis puberulis, foliis oppositis distincte pctiolatis ovatis acuminatis integris subcoriaceis utrinque glabris supra basin trinerviis, capitulis distincte pedicellatis laxe corymboso- vel subracemoso-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis ligulatis obtusis parvis puberulis, pappi setis 30 pallide rubellis achaenio acquilongis. Tabula nostra LXV. SUFFRUTEX volubilis, RAMIS teretibus brunneis glabris multisulcatis l—1½ lin. crassis, internodiis ramorum 1½ — 2 poll. longis. PETIOLI 6 — 9 lin. longi. FOLIA acuminata ovata integra subcoriacea, maxima 3 poll. longa, l½ poll. lata, basi rotundata, supra viridia nitidula, subtus

Habitat Martius.

prov.

Rio de Janeiro in sylvis Serra

d’Estrella;

26. MIKANIA BURCHELLII BAKER: volubilis glabra, ramulis ultimis puberulis, foliis oppositis lanceolatis integris acuminatis membranaceis penninerviis, capitulis copiosissime corymboso - paniculatis pedicellatis, bracteis conspicuis , involucri paleis parvis ligulatis, obtusis membranaceis glabris, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus. SUFFRUTEX late scandens, RAMIS glabris viridulis gracillimis distincte multisulatis, ramulis paniculae puberulis; internodia ramorum 1½—2-pollicaria. PETIOLI flexuosi 3—6 lin. longi. FOLIA membranacea, maxima 4—5 poll. longa, medio 12—15 lin. lata, acuminata, basi cuneata, penninervia, nervis numerosis arcuato-ascendeutibus conspicuis, utrinque viridia, subtus primum leviter puberula. PANICULAE subpedales, ramis numerosis contiguis gracilibus, inferioribus triploramulosis, basi foliis magnis bracteatis. CAPITULA crebra ad apices ramulorum conferta, pediceliis ½—t lin. longis graciilimis puberulis, bracteis deltoideis ½ lin. longis. INVOLUCRUM 1 ½ lio. longum, paleis brunneis membranaceis glnbris ½ lin. latis. ACHARNIA glabra cylindrica 1 lin. longa. PAPPUS 1½ — 2 lin. longus, setis rubellis flexuosis. COROLLAE limbus infundibularis tubo longior.

Habitat prov. Minas Geraes ad Caldas; Regnell III. n. 722; loco ejusdem provinciae non indicato; Widgrcn n. 234; prov. S. Paulo in sylvis ad Jundiahy: Burchell n. 4920.

27. MIKANIA POHLIANA SCHULTZ-BIP. volubilis glaberrima, foliis brevissime pctiolatis ovato-lanceolatis integris acuminatis rigide subcoriaceis utrinque nitidulis venulosis, capitulis copiose corymboso-paniculatis sessilibus, bracteis magnis, involucri paleis parvis membranaceis ligulato-oblongis obtusis, pappi setis 30 albis achaenium duplo superantibus.

Mikania Pohliana Schultz- Bip. Mss. in herbariis variis. SUFFRUTEX late scandens, RAMIS lignosis ubique glabris teretibus distincte multisulcatis. PETIOLI crassi canaliculati glabri 1—3 lin. longi. FOLIA rigiduia nitidula, maxima 4—5 poll. longa, infra medium 15 — 21 lin. lata, apice acuminata, basi rotundata, penninervia , nervis primariis valde ascendentibus, venulis crebris leviter prominentibus. PANICULAE interdum pedales, ramis erecto-patenlibus, infimis basi foliis magnis bracteatis. CAPITULA numerosissima ad apices ramulorum dense glomerata. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, basi bractea ovata magna nmplexicauli praeditum, paleis rigidulis brunneolis ½ lin. latis dorso striatis. ACHAKNIA cylindrica glabra involucro aequilonga. PAPPUS 3 lin. longus, setis gracillimis ciliatis semper albidis. COROLLAE limbus anguste infundibularis tubo duplo longior.

Habitat prov. Mato Grosso ad Cuiabá; Manso n. 116, 189; prov. Minas Geraës ad Lagoa Santa: Warming; ad ,,Fazenda do Apollinaris“: Pohl n. 284; prov. S. Paulo in sylvis apertis ad S. Carlos: Burchell n. 4991, 4992; ad S. Paulo; Bowie et Cunningham.

28. MIKANIA LINDBERGII BAKER: volubilis glaberrima, foliis oppositis petiolatis oblongo-lanceolatis acutis vel subacutis integris rigide subcoriaceis nitidulis penninerviis, capitulis copiose


233

COMPOSITAE: MIKANIA.

corymboso-paniculatis distincte pedicellatis, bracteis minutis, involucri paleis viridulis glabris ligulatis obtusis mediocris magnitudinis, pappi setis 30 rubellis achaenio aequilongis. SUFFRUTEX late scandens, HAMULIS castaneis lignosis 1 — 1½ lin. crassis subtiliter multisulcatis ubique glabris, apice copiose thyrsoideopaniculatis, internodiis 1½—2 poll. longis. PETIOLI flexuosi 3—9 lin. longi. FOLIA rigidula nitidula integerrima, maxima 3— 3½ poll. longa, intra medium 15—21 lin. lata, acuminata, basi late cuneata, supra nitide viridis, subtus pallidiora, glabra, minute glandulosa, subtriplinervia sed venis primariis duabus ascendentibus aliquid supra insertionem petioli egredientibus, reliquis tenuibus. PANICULAE thyreoideae 6 — 9 poll. longae, ramis densis, inferioribus magnis 3—4-plo ramulosis, basi foliis magnis bracteatis, ramulis ultimis contiguis corymbosis, pedicellis saepe 2—3 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri minutae lanceolatae. INVOLUCRUM 2 lin. longum , paleis glabris ½ lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra pappo aequilonga. PAPPUS 2 lin. longus, setis rubellis persistentibus. COROLLAE limbus late infundibularis tubo duplo longior.

Habitat prov. Minas Geratis in sylnis prope Caldas: Regnell IU. n. 717 ex parte, Lindberg n. 48. Var. b.

COLLINA

Baker.

Folia firmiora minora subobtusa.

Ramuli puberuli.

Cum typo ad Caldas: Regnell III. n. 717 ex parte.

29. MIKANIA LONGIPES BAKER: volubilis, glaberrima, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis integris rigide subcoriaceis penninerviis, capitulis copiose corymboso-paniculatis longissime pedicellatis, involucri paleis oblanceolatis acutis glabris magnitudine mediocri, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus. SUFFRUTEX late scandens, RAMULIS gracillimis firmis ubique glabris brunneis teretibus, internodiis 1½ —2 poll. longis. PETIOLI flexuosi 3—4 lin. longi. FOLIA rigidula 1 ½—2 poll. longa, infra medium 9 —12 lin. lata, acuta, basi deltoidea, supra viridia glabra, subtus pallidiora, nervis 2 primariis conspicuis supra inserlionem petioli egredientibus valde ascendentibus, reliquis tenuibus vix prominulis. PANICULAE ambitu rhomboideae (in speciminibus visis 3 — 4 poll. longae et latae'), ramis ascendentibus gracillimis flexuosis, pedicellis longissimis saepe 6—9 lin. attingentibus flexuosis, ad apicem vel saepe supra medium bractea parva lanceolata praeditis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis rigidulis viridulo-brunneolis glabris ⅓ liu. latis, apice aculis vel cuspidatis. ACHAENIA (imperfecte matura) 1 lin. longa cylindrica dense glandulosa. PAPPUS 1 ⅓ lin. longus, setis gracillimis rubelli-. COROLLAE limbus anguste infundibularis, tubo duplo longior.

Habitat in prov. Minas Geraes: Widgren n. 144.

30. MIKANIA ERIOCLADA DC. volubilis, ramulis tenuiter pilosis, foliis oppositis petiolatis oblongo-lanceolatis denticulatis rigide subcoriaceis, supra glabris, subtus vermiosis pilosulis, capitulis dense corymboso-paniculatis brevissime pedicellatis, involucri paleis minutis glabris brunneis ligulatis obtusis, pappi setis 30 albidis achaenium duplo superantibus.

Mikania erioclada DC. Prodr. V. 192. SUFFRUTEX late scandens, ramulis lignescenlibus 1—2 lin. crassis distincte multisulcatis teretibus, pilis brunneis putentibus tenuiter vestitis; internodia ramulorum 1½—2-pollicaria. PETIOLI 3—6 lin. longi. FOLIA rigidula nitidula denticulata, maxima 4—5 poll. longa, medio 12—13 lin. lata, acuta vel acuminata, basi cuneata, supra viridia, subtus pallidiora et ad nervos primarios numerosos arcuatos ciliatis, venulis leviler promineutibus. PANICULAE angustae densaeque, 3 — 4 poll. longae, ramis dense brunneo-pilosis, capitulis dense conglomeratis vix pedicellatis. BRACTEAE ad basin involucri perparvae ciliatae. INVOLUCRUM minimum, paleis ¾

Compos. II.

lin. longis brunneis glabris.

234 ACHAENIA

involucro subaequilonga.

1½—2 lin. longus, setis persistentibus. dibularis tubo duplo longior.

Schott n. 228; Martius.

COROLLAE

PAPPUS

limbus anguste infun-

in sylvis ad Rio de Janeiro Bowie et Cunningham. ad Paraiba : Pohl n. 309 ; in Serra d'Estrella:

31. MIKANIA DISCOLOR BAKER; volubilis, ramis albidopuberulis, foliis oppositis ovato - lanceolatis integris acuminatis su coriaceis, supra viridibus glabris, subtus albido-puberulis penninerviis venulosis, capitulis copiosissime corymboso-paniculatis sessilibus, involucri paleis minutis ligulatis brunneis glabris, pappi setis 30 albidis achaenium superantibus. SUFFRUTEX late scandens, floribus odoratissimis, RAMIS 1 —1½ lin. crassis teretibus lignosis albido - puberulis distincte multisulcatis. PETIOLI

lin. longi puberuli saepe deflexi. FOLIA modice firma, majora 3—4 poll. longa, infra medium 1½ — * poll. lata, integerrima, basi deltoidea vel leviter rotundata, supra viridia laevia, subtus dense persistenter albidopubentia, venis tribus primariis distinctis valde ascendentibus, venulis leviter prominulis. PANICULAE dense thyrsoideae 0—9 poll. longae, ramis puberulis ascendentibus vel patentibus, infimis 4-plo ramulosis basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum numerosissimis dense aggregatis. BRACTEAE ad basin involucri ovatae vel lanceolatae, puberulae , involucro paullo breviores. INVOLUCRUM 1 lin. longum, paleis brunneis membranaceis ¼—⅓ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica ¾ lin. longa. PAPPUS 1 lin. longus, setis persistentibus. COROLLAE limbus late Infundibularis tubo longior. Habitat prov. Minos Geraes Bunbury.

in sylvis prope Gongo Soco:

32. MIKANIA LEPTOTRICHA BAKER: volubilis, ramulis dense brunneo-sericeis, foliis oppositis petiolatis oblongo-lanceolatis acutis denticulatis modice firmis, supra glabriusculis, subtus penninerviis dense brevissimeque brunneo-pilosis, capitulis copiose thyrsoideo-paniculatis spssilibus, bracteis obtusis pilosis, involucri paleis parvis brunneis glabris obtusis, pappi setis 30 brevibus rigidulis rubellis. SUFFRUTEX late scandens, HAMULIS teretibus 1 — 1 lin. crassis, ubique persistenter dense breviter pallide brunneo-pilosis, apice thyrsoideopaniculatis; internodia ramulorum 1½—2 poll. longa. PETIOLI 3—4 lin. longi/ FOLIA rigidula, acula, basi deltoidea, denticulata, maxima 3—4 poll. longa, infra medium 12—13 lin. lata, supra viridia et pilis hispidulis obscuris scabenda, subtus brevissime persistenter pallide brunneopilosa, venis primariis numerosis tenuibus arcuatis. PANICULAE semipedales; rami breves ascendentes, inferiores basi follis magnis bracteati, capitulis numerosis ad apices ramorum glomeratis. BRACTEAE ovatae obtusae ad pressae pilosae, involucro duplo breviores. INVOLUCRUM 1 ¼ — 1 ½ lio. longum, paleis brunneis rigidulis ½ lin. lati*. Achaenia matura non vidi. PAPPUS 1½ lin. longus, setis rigidulis fragilibus.

Habitat prov. S. Paulo in sylvis ad Jundiahy: Burchell n. 4913.

33. MIKANIA PILOSA BAKER: volubilis, ramulis dense breviter pilosis, foliis oppositis petiolatis oblongo-lanceolatis in tegris modice firmis, supra glabris, subtus breviter pilosis penninerviis, capitulis sessilibus corymbosis copiose thyreoideo - paniculatis, bracteis ovatis distinctis, involucri paleis parvis obtusis obscure pilosis, pappi setis 30 albidis achaenium superantibus. SUFFRUTEX late scandens, RAMIS lignosis 1—2 lin. crassis teretibus distincte multisulcatis dense breviterque griseo-pubescentibus, apice longe thyrsoideo-paniculatis; internodia ramorum 1 —3-pollicaria. PETIOLI 6—9 lin. longi dense pilosi. FOLIA patentia, modice firma, acuminata, integer-

31


235

COMPOSITAE: MIKANIA.

236

rima, maxima 4—8 poll. longa, infra medium 1½ —2 poll. lata, basi cuneata , supra viridia glabra scabriuscula, subtus breviter (in umbrosis parce, in campestribus deuse) griseo-pilosa, venis tenuibus, primariis 4 longe ascendentibus conspicuis. PANICULAE densae angustae 6 — 9-pollicares, capitulis ad apices ramulorum dense glomeratis. BRACTEAE ad basio involucri ovatae pilosae involucro duplo breviores. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum, paleis griseis rigidulis ½ lin. latis dorso pilosis. PAPPUS 2 lin. ACHAENIA glabra cylindrica involucro paulo breviora. longus, setis gracillimis ciliatis. COROLLAS limbus anguste infundibularis tubo longior.

36. MIKANIA CANDOLLEANA GARDN. volubilis, ramulis dense breviterque pilosis, foliis oppositis petiolatis lanceolatis integris subcoriaceis, supra glabris, subtus tenuiter breviterque pilosis penuinerviis, capitulis corymbosis pedicellatis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis obsoletis, involucri paleis brunneis glabris obtusis mediocris magnitudinis, pappi setis 30 albidis achaenium superantibus.

Habitat pror. Minas Geraes in campis et spicis prope Caldas: Regnell 111. n. 722, Lindberg n. 40; ad Lagoa Santa: Warming ; prov. Mato Grosso ad Cuiabá; Manso.

SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis teretibus 1 — 1 ½ lin. crassis, subtiliter multisulcatis, ubique brevissime brunneo-pilosis, apice longe thyrsoideo-paniculatis; internodia ramulorum 1½ — 3-pollicaria. PETIOLI pilosi 6—9 lin. longi. FOLIA acuminata, modice firma, maxima 4—C poll. longa, infra medium 1 ½—2 poll. longa, basi cuneata, supra viridia glabra, subtus obscuriora et breviter brunneo-pilosa, nervis tenuibus, primariis 4 longe ascendentibus conspicuis. PANICULAE saepe pedales, ramis deuse pilosis, inferioribus distantibus, multis basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum dense corymbosis, pedicellis dense pilosis saepe 2 — 3 lin. longis. BRACTEAE ad bases pedicellorum ovatae pilosae, ad basio involucri nullae. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneis rigidulis glabris ½ lin. latis dorso striatis. ACHAENIA cylindrica glabra involucro paulo breviora. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis gracillimis flexuosis. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus.

34. MIKANIA NODULOSA SCHULTZ-BIP. volubilis, ramis dense puberulis, foliis breviter petiolatis oppositis oblongo - lanceolatis acutis iutegris membranaceis, supra glabris, subtus puberulis, capitulis copiosissime corymboso - paniculatis breviter pedicellatis, bracteis minutis, involucri paleis anguste lanceolatis viridibus glabris subacutis, pappi setis 40 rubellis achaenio aequilongis. Mikania nodulosa Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis.

Mikania Candolleana Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 484.

Eupatorium multiflorum Lessing in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX late scandens, RAMULIS (sicc.) griseo-stramineis lignosis teretibus 1 lin. crassis persistenter griseo-puberulis, apice longe thyrsoideopaniculatis; internodia ramulorum 1½ — 2-pollicaria. PETIOLI flexuosi 3—6 lin. longi. FOLIA rigidula 2—3 poll. longa, medio 1 — 1¼ poll. lata, apice ncuta, basi rotundata, supra viridia glabriuscula, subtus pallidior» et tenuiter brunneo-pilosa, nervis 4 supra insertionem petioli cgredientibus valde ascendentibus conspicuis, veuulis tenuibus. PANICULAE 6—9-pollicares thyrso ideae, ramis inferioribus distantibus patentibus basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum deuse aggregatis, pedicellis omnibus brevissimis, bracteis minutis linearibus. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis rigidulis ¼ lin. latis basi nodulosis. ACHAENIA cylindrica glabra involucro vix breviora. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis densis gracillimis saturate rubellis. COROLLAE limbus tubo aequilongus. Habitat prov. Minas Geraës ad Caldas: Regnell III. n. 721, Lindberg n. 84; ad Cabeàa branca: Sello n. 218.

35. MIKANIA GABRIELI BAKER: volubilis, ramulis parce pilosis, foliis petiolatis oppositis ovato - lanceolatis acutis integris modice firmis, supra glabris, subtus pilosulis penuinerviis, capitulis thyrsoideo-paniculatis corymbosis pedicellatis, bracteis parvis pilosis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis brunneis, pappi setis 30 rubellis achaenium paulo superantibus. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis teretibus fuscis, pilis brunneis laxis brevibus tenuiter vestitis, apice longe thyrsoideo-paniculatis; internodia ramulorum 2—3 poll. longa. PETIOLI pilosi 3—6 lin. longi. FOLIA firmula, maxima 3 — 4 poll. longa, infra medium 13 —18 lin. lata, apice acuta v. acuminata., basi cuneata, integra, supra viridia glabra, subtus pallidiora et parce laxeque brunneo-pilosa, nervis primariis paucis tenuibus valde ascendentibus. PANICULAE densae latae 6 — 9-pollicares, ramis ascendentibus, infimis basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum congestis, pedicellis saepe 1 — 1½ lin. longis. BRACTEAE ovatae ¾—1 lin. longae. INVOLUCRUM 1½—2 lin. longum, paleis rigidulis brunneis ½ lin. latis. ACHAENIA glabra pappo vix breviora. PAPPUS 2 lin. longus, setis rubeliis persistentibus. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus, lobis profundis lanceolatis.

An varietas umbrosa M. Banisteriae, pilis paucis sparsis, foliis angustioribus haud cordatis? Habitat pror. do Alto Amazonas, in „Capoeiras“ ad S. Gabriel da Cachoeira: Spruce n. 2203.

Habitat prov. Minas Geraes in sgtvis ad Itambé et Morro Vetho : Gardner n. 4876, 4878.

37. MIKANIA SERICEA HOOK. et ARN. volubilis, ramulis dense breviterque griseo-pilosis, foliis oppositis petiolatis oblongo-lauceolatis integris acuminatis rigidule coriaceis, supra scabris, subtus penninerviis et pilis elongatis griseis sericeis dense vestitis, capitulis copiose thyrsoideo-paniculatis corymbosis breviter pedicellatis, bracteis ovatis pilosis, involucri paleis oblanceolatis griseis subobtusis parce pilosis mediocris magnitudinis, pappi setis 30 albidis achaenium paulo superantibus. Mikania sericea Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 243. Mikania cinerea. Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis 1½ —2 lin. crassis teretibus distincte multisulcatis, pilis griseis brevibus patentibus dense vestitis. PETIOLI 6—12 lin. longi dense pilosi. FOLIA maxima 4—5 poll. longa, infra medium 12 — 21 lin. lata, basi rotundata, supra viridia et punctis crebris duris scabra, subtus pilis sericeis adpressis griseis dense et persistenter vestita, nervis primariis prominentibus longe ascendentibus conspicuis. PANICULAE amplissimae, interdum sesquipedales, ramis arcuatis flexuosis conspicue pilosis, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum numerosis confertis, pedicellis omnibus brevissimis. BRACTEAE ad basin involucri late ovatae griseae pilosae 1 lin. longae. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis 1 ½ lin. latis dorso griseopuberulis. ACHAENIA glabra cylindrica 1 ½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. loDgus, setis gracillimis ciliatis fragilibus. COROLLAE limbus infundibularis tubo aequilongus.

Habitat ad Santa Catharina in sgtvis: Tweedie, Fritz Multer

n. 293.

38. MIKANIA LASIANDRAE DC. volubilis, ramulis dense brunneo-pilosis, foliis ovatis vel lanceolatis oppositis integerrimis acutis subcoriaceis, supra scabris, subtus dense sericeis penninerviis, capitulis corymbosis breviter pedicellatis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis brunneis ligulatis obtusis parce pilosis mediocris magnitudinis, pappi setis 30 albidis achaenium paulo superantibus.


COMPOSITAE: MIKANIA.

237 Mikania Lasiandrae DC. Prodr. V. 189.

Mikania strigosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 119. SUFFRUTEX late scandens, RAMULIS teretibus dense breviterque brunneo-pilosis, apice copiose thyrsoideo-paniculatis; internodia ramorum 1—2½-pollicaria. PETIOLI dense pilosi 3 — 9 lin. longi. FOLIA maxima 3—4 poll. longa, infra medium 1 — l½ poll. lata, basi rotundata, supra viridia et punctis crebris duris scabra, subtus pilis sericeis adpressis brunneis dense vestita, nervis primariis 3—4-jugis longe ascendentibus conspicuis, venulis immersis. PANICULAE interdum pedales et ultra, ramis distantibus dense pilosis, multis basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum dense aggregatis subsessilibus vel brevissime pedicellatis. BRACTEAE ad basin involucri parvae late ovatae ciliatae. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneis rigidulis ½ lio. latis, primum ciliatis, demum calvatis. ACHAKNIA cylindrica glabra involucro paulo breviora. PAPPUS 2½ lin. longus, setis flexuosis. COROLLAE limbus infundibularis tubo longior. STYLI rami 1 lin. exserti.

Habitat prov. Rio de Janeiro in sylvis Serra dos Orgâos etc,: Burchell n. 1924, Gardner n. 485, Glaziou n. 4060; prov. S. Paulo in silvis et secus vias prope Tacasara; Martius; in vicinia urbis S. Paulo: Bowie et Cunningham, Burchell n. 4426, 4309/3; ad Morumbi; Burchell n. 4593/2; pro». Minas Geraes ad Marianna: Vauthier n. 267.

39. MIKANIA AMARA WILLD. volubilis, ramulis brunneopuberulis, foliis oppositis petiolatis oblongis subintegris acutis subcoriaceis, supra glabris, subtus puberulis penninerviis, capitulis glomeratis late at breviter corymboso-paniculatis, singulis sessilibus, bracteis oblanceolatis foliaceis, involucri paleis viridibus puberulis oblanceolatis obtusis mediocris magnitudinis, pappi setis 40 rubellis achaenia paulo superautibus.

Mikania amara Willd. Spec. Plant. III. 1744: DC. Prodr. V. 195. Eupatorium amarum Vahl Symb. III. 93. Eupatorium parviflorum Aublet Guian. II. 797. t. 315. (specimen originale in Hb. Banks, vidi). Eupatorium vincaefolium Lam. Encycl. II. 410. Mikania stipitata Schultz-Bip. in Miquel Stirp. Surin. 191. Mikania cornifolia G. Don in Herb. Mus. Brit. SUFFRUTEX late volubilis, RAMULIS lignosis teretibus 1½—2 lin. crassis brunneo - puberulis, apice late at breviter paniculatis; internodia ramulorum 2 —3-pollicaria. PETIOLI 3 — 6 lin. longi puberuli. FOLIA firmula, oblonga, acuta, integerrima vel denticulata, 3 — 5 poll. longa, infra medium 1½—2 poll. lata, basi rotundata, supra viridia glabra, subtus obscuriora et brunneo-puberula vel glabriuscula, nervis primariis trijugis longe ascendentibus conspicuis, venulis leviter prominentibus. PANICULAE 3 — 4 poll. latae, ramis puberulis patentibus vel infimis interdum deflexis, dimidio inferiore nudis, capitulis ad apices ramulorum crebris deuse glomeratis sessilibus. BRACTEAE foliaceae crassae oblanceolatae vel obovatae, involucro duplo breviores. INVOLUCRUM 2—2½ lin. longum, paleis firmulis ½ lin. latis, primum viridulis puberulis. ACHAKNIA glabra cylindrica 1 ½—2 lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis gracillimis ciliatis semper saturate rubellis. COROLLAE limbus anguste infundibularis tubo duplo longior.

Habitat praesertim in sylois apertis ditionis Najadum. Ita in prov. Para prope Tanaii ad Hio Acara: Spruce; prov. do Alto Amazonas ad ripas Rio Vanpes prope Panuré: Spruce n. 2581 (forma foliis angustis acuminatis denticulatis). Praeterea in Guiana gallica: Martin, Poiteau, Sayot n. 344, 1068 aliique, et in Surinamia; Rolander, Wullsrhlaegel, Hostmann n. 602. Eliam in prov. Minas Geraës; Widgren n. 140.

Var. fl.

GUACO

Baker.

Tabula nostra LXVI.

238

Mikania Guaco Humb. et Bonpl. Pl. Aequinoct. II. 84. t. 105; II.B.K. Nor. Gen. IV. 136; Descourt. Fl. Med. Antill. III. 211. t. 197; Spreng. Syst. III. 422; DC. Prodr. V. 193. Mikania Huaco De Rieux in Cav. Annal. de Cienc. Nat. Matrit. n. 18. p. 316. Mikania Tafallana II.B.K. Nov. Gen. IV. 137; DC. Prodr. V. 193. Mikania argyrostigma Miquel Stirp. Surinam. 186. t. 55. Mikania cuneata Schultz-Bip. in Lechl. Pl. Peruv. n. 2477. Forma umbrosa, foliis majoribus membranaceis late ovatis, maximis 3—5 poll. latis, e basi late rotundata in alam petiolarem decurrentibus. In pruv. do Alto Amazonas ad Manaquery et ad ostiam fluminis Hio Negro: Spruce n. 1585, 1725. Praeterea in Guiana batava Focke, Wullschlaegel, Hostmann n. 885, Kappter u. 377, et inde e Peruvia per Americam australi - occidentalem usque ad Panamam et Nicaraguam.

40. MIKANIA SMILACINA DC. volubilis glaberrima, foliis oppositis petiolatis rigide subcoriaceis integris oblongis acuminatis utrinque venulosis, capitulis in glomerulos paniculatos dispositis , involucri paleis glabris ligulatis obtusis mediocris magnitudinis, pappi setis 30 albidis achaenium duplo superantibus.

Mikania smilacina DC. Prodr. V. 192. SUFFRUTRX late volubilis ubique glaberrimus, RAMULIS lignosis teretibus multisulcatis; internodia ramulorum 1 —4 poll. longa. PETIOLI flexuosi 6— 9 lin. longi. FOLIA rigida, integerrima, utrinque viridia et eleganter venulosa nitidulaque, 3 — 4 poll. longa, infra medium 1 — 1½ poll. lata, basi cuneata vel rotundata, nervis 3 primariis e basi paene ad apicem folii conspicuis. PANICULAE deltoideae 2—3 poll. latae, capitulis in glomerulos densos 6 — 9 lio. crassos aggregatis semper sessilibus. BRACTEAE rigidae lauceolatae, involucro duplo breviores. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneis rigidulis glabris ½ lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra 1 lin. longa. PAPPUS 2 lio. lougus, setis albis fragilibus. COROLLAE limbus anguste iufundibularis tubo aequilongus.

Habitat prov. Minas Geraes in sylvis apertis, e. gr. ad Marianna ; Vauthier n. 290; ad Caldas: Regnell II. n. 160, Lindberg n 49; Cachueiro do Campo: Claussen; Lagoa Santa: Warming, Riedel n. 1085 (forma foliis lanceolatis), inter Santa Cruz et Brejon: Pohl n. 317; etiam in prov. S. Paulo ad Mugi-mirim: Burchell n. 5181.

41. MIKANIA RUFESCENS SCHULTZ-BIP. volubilis glaberrima, foliis oppositis petiolatis ovatis integris acutis modice firmis e basi 3—5-nervatis, capitulis breviter corymbosis longe pedicellatis, bracteis parvis, involucri paleis brunneis glabris ligulatis obtusis mediocris magnitudinis, pappi setis densissimis rubeilis achaenium paulo superantibus.

Mikania rufescens Schultz-Bip. in sched. Riedel. n. 1023. SUFFRUTEX late volubilis ubique glaber, RAMIS lignosis teretibus 1—2 lin. crassis, ramulis dense corymbosis, internodiis ramulorum 1—2 poll. longis. PETIOLI 6—9 lin. longi. FOLIA rigidula, integerrima, maxima 3—4 poll. longa, infra medium 1½ — 2 poll? lata, basi deltoidea vel truncata, supra viridia glabra, subtus pallidiora, nervis tribus primariis e basi supra medium conspicuis, venulis immersis. CORYMRI 2—4 poll. lati, ramis patentibus dimidio inferiore nudis, capitulis crebris contiguis, pedicellis interdum 3—4 lin. longis. BRACTEAR crassae oblanceolatae 1½ lin. longae. INVOLUCRUM 3 lin. longum, paleis rigidulis brunneis glabris ½ lin. latis. ACHAKNIA glabra cylindrica 2 lin. longa. PAPPUS saturate rubellus, setis 50—60 vel ultra, flexuosis, persistentibus. COROLLAE limbus tubo brevior, lobis profundis lanceolatis.


COMPOSITAE: MIKANIA.

239

Habitat ad Hio de Janeiro: Sello n. 230 ; prov. S. Paulo inter urbes S. Paulo et Santos: Burchell n. 4705 — 9; inter Praia da Alegre et Agua-branca .- Burchell n. 4659; loco Brasiliae meridionalis non indicato: Riedel n. 1023.

240

teolis ovali-oblongis foliaceis involucro aequalibus, INVOLUCRI squamis ovali-oblongis obtusis mucronatisve achaeniisque glabris. — Valde affinis M. Hookerianae, sed capitulis pedicellatis et bracteolis facile differt“. DC. loc. cit. Habitat in Guiana teste Herb. Lindley (non vidi).

42. MIKANIA BRACTEOSA DC. volubilis, puberula, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis subintegris vel denticulatis membranaceis e basi 3—5-nervatis, capitulis late breviterque corymbosis breviter pedicellatis, bracteis magnis membranaceis, involucri paleis ligulatis obtusis magnitudine mediocribus glabris, pappi setis 40 rubellis achaenium paulo superantibus.

Mikania bracteosa DC. Prodr. V. 194. Mikania involucrata Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I.243. SUFFRUTEX late scandeus, RAMULIS teretibus lignosis 1 — 1 ½ lin. crassis distincte multisulcatis , superne puberulis, deorsum calvatis, apice dense corymboso-paniculatis. PETIOLI puberuli 6 — 9 lin. longi. FOLIA in umbrosis membranacea denticulata, in lucis apertis subcoriacea integra, maxima 2—3 poll. longa, basi truncata vel late rotundata, supra viridia glabra, subtus obscuriora et brunneo-puberula, nervis tribus e basi supra medium conspicuis, venulis tenuibus immersis. CORYMBI densi 3 — 4 poll. lati, capitulis ad apices ramuiorum numerosis dense aggregatis brevissime pedicellatis, bracteis ad basio ramulorum pallide viridibus membranaceis ovatis 3—4 lin. longis, ad basio involucrorum ovatis vel oblongis paletis saepe superantibus. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, paleis viridulis tinnulis glabris ½ lio. latis, demum brunneolis. ACHAENIA glabra cylindrica 3 lin. longa. PAPPUS 2½—3 lio. longus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE limbus anguste infundibularis, tubus brevissimus.

Habitat ad Santa Catharina in sylvis: Gaudichaud, Bacle, Tweedie, Fritz Multer n. 116; prov. S. Paulo in sylvis ad S. Bento: Burchell n. 3365.

43. MIKANIA PACHYLEPIS SCHULTZ-BIP. volubilis, glabra, foliis oppositis petiolatis ovatis integris acutis vel subobtusis modice, firmis e basi 5-nervatis, capitulis parce lateque corymbosis pedicellatis, bracteis magnis foliaceis, involucri paleis magnis oblanceolatis brunneis acutis, pappi setis rubellis densissimis achaenium superantibus.

Mikania pachylepia Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX late volubilis ubique glaberrimos, R AMULIS brunneis teretibus laevibus lignosis 1 lin. crassis, internodiis 3 poll. longis. PETIOLI 6 —12 lin. longi. FOLIA siccitate rigidula, maxima 2—2½ poll. longa, infra medium 18-21 lin. lata, acuta vel subobtusa, basi deltoidea, supra saturate viridia, subtus pallidiora, nervis tenuibus, 3 primariis e basi paene ad apicem distinctis, venulis immersis. CORYMBI 1½—2 poll. lati, pedicellis saepe 1— 2 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri foliaceae, oblongae vel lanceolatae, 2—3 lin. longae. INVOLUCRUM 4 lin. longum paleis oblanceolatis brunneis glabris rigidulis ¾ lin. latis. ACHAKNIA glabra 2 lin. longa cylindrica. PAPPUS 3½—4 lin. longus, setis 50 — 60 vel ultra, saturate rubellis. COROLLAE limbus tubo duplo brevior, lobis magnis lanceolatis.

Habitat in „Brasilia meridionali'1: Sello n. 300.

(44.) MIKANIA LINDLEYANA DC. volubilis glabra, foliis petiolatis ovatis acuminatis integris trinervatis, capitulis pedicellatis corymboso-thyrsoideo-paniculatis, bracteis magnis, involucri paleis obtusis vel subacutis, pappi setis rubellis.

Mikania Lindleyana DC. Prodr. V. 195. ..”Scandens glabra, CAULE tereti, FOLIIS petiolatis ovatis acuminatis integerrimis trinerviis, ramorum floridorum sessilibus multo minoribus. PANICULAE ramis oppositis apice corymbiferis, CAPITULIS pedicellatis, brac-

45. MIKANIA LAEVIS DC. volubilis, glabra, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis integris subcoriaceis e basi 3—5-nervatis, capitulis pedicellatis corymbosis thyrsoideo - paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis vel subacutis, pappi setis 30 rubellis achaenium paulo superantibus.

Mikania laevis DC. Prodr. V. 194. Mikania Andrachne DC. Prodr. V. 192. Mikania trinervis Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 244. Eupatorium quintuplinerve Lessing in Herb. Reg. Berolin. SUPPRUTKX late scandens, praeter ramos paniculae glaber, RAMULIS brunneis lignosis teretibus 1 ½ — 2 lin. crassis subtiliter multisulcatis, apice longe lateque paniculatis; internodia ramulorum 1 ½—3 poll. longa. PETIOLI glabri 6—12 lin. longi. FOLIA nitidula integerrima firmula, saepissime late ovata, maxima 4—5 poll. longa, infra medium 1 ½— 3 poll. latu, basi late rotundata, utrinque viridia, nervis tribus primariis e basi supra medium conspicuis, venulis tenuibus immersis. PANICULAE 6 — 9 poll. lougae, ramis gracillimis ascendentibus thyrsoideo-paniculatis brunneo-puberulis, pedicellis 1 — 3 lin. longis. BRACTEAE ad basiu involucri minutae lanceolatae. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis brunneis ⅓ lin. latis. ACHAENIA cylindrica involucro vix breviora. PAPPUS 2 lin. longus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE limbus anguste infundibularis, tubus brevissimus.

In sylvis late dispersa. Prov. Bahia ad Itheos: Blanchet; Serra da Boa-vista: Luschnath; prov. Minas Geraës: Widgren n. 142, 474; ad Bagoa Santa: Warming ; prov. S. Paulo ad Rio das Pedras: Sello; inter Hio Tieté et Hio Juquiri; Burchell n. 4836—3; prov. Hio de. Janeiro ad Mandiocca, Tijuca etc.: Lund, Gardner n. 779, Burchell n 868, 956, Sello n. 256, Widgren n. 475 etc., Schüch n. 236, 540; ad Santa Catharina: Tweedie.

46. MIKANIA PANICULATA DC. volubilis, glaberrima, foliis petiolatis oppositis ovatis acutis integris modice firmis e basi trinervatis, capitulis subsessilibus corymbosis thyrsoideopaniculatis, bracteis minutis, involucri paleis ligulatis viridibus obtusis glabris, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus.

Mikania paniculata DC. Prodr. V. 194. SUFFRUTEX late volubilis ubique glaberrimus, RAMULIS teretibus multisulcatis 1—2 lin. crassis distincte multisulcatis, apice copiose thyrsoideo-paniculatis, internodiis 1 ½—2 poll. longis. PKTIOLI graciles 6—9 lin. longi saepe deflexi. FOLIA maxima 3—4 poll. longa, infra medium 1½—2 poll. lata, basi late rotundata, utriuque viridia laevia, nervis tribus primariis e basi supra medium conspicuis, reliquis immersis. PANICULAE 9—12-pollicares, ramis gracillimis viridibus ascendentibus, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis sessilibus vel brevissime pedicellatis haud glomeratis. INVOLUCRUM 1 — l½ lin. longum, paleis firmulis viridulis dorso glabris distincte striatis ⅓— ½ lin. latis. ACHAKNIA glabra cylindrica 1 lin. longa. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis flexuosis pallide rubellis. COROLLAE limbus anguste infundibularis, tubus brevissimus.

Habitat ad Rio de Janeiro in sylvis: Lund, Riedel n. 552; prov. S. Paulo prope urbem S. Paulo in sylvis Varge do Carmo : Burchell n. 4774.

Var. b.

MELASTOMAEFOLIA

Schultz-Bip.

Folia rigiduia angustiora oblongo - lanceolata. longus albidus.

Pappus 1—1¼ lin.

Prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming.


241

242

COMPOSITAE: MIKANIA.

(47.) MIKANIA GRACILIS SCHULTZ-BIP. volubilis glabra, ramulis ultimis puberulis, foliis oppositis longe petiolatis ovatis integris acutis e basi 5-nervatis, capitulis subsessilibus corymbosis thyrsoideo - paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis ligulatis obtusis puberulis, pappi setis 30 pallide rubellis.

Mikaniagracilis Schultz-Bip. in Miquel Stirp. Surinam. 187. SUFFRUTEX vel herba perennis late vagans, cavis viridulis profunde multisulcatis, praeter paniculam calvatis. PETIOLI gracillimi 1 — 2 poll. longi. FOI.IA membranacea, maxima 3—4 poll. longa, infra medium 2—2½ poll. lata, basi truncata vel late deltoidea, utrinque viridia glabra, subtus pallidiora, nervis tribus primariis e basi supra medium conspicuis, venulis tenuibus immersis. PANICULAE subpedales, ramis ascendentibus gracillimis distantibus, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, ramulis griseo-puberulis. BRACTEAE ad basin involucri minutae deltoideae. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis viridulo-brunneolis ⅓ lin. latis dorso puberulis. Achaenia matura non vidi. PAPPUS 1½—2 lin. longus, setis pallide rubellis fragilibus. COROLLAE limbus anguste infundibularis, tubus brevissimus. RAMUI.IS

Habitat in Guiana batava: Hostmann n. 1017.

48. MIKANIA LAEVIGATA SCHULTZ-BIP, volubilis glaberrima, foliis oblongo-lanceolatis acutis integris rigide subcoriaceis subtus venulosis e basi trinervatis, capitulis sessilibus dense glomeratis thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis ligulatis obtusis glabris parvis, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus.

Mikania laevigata Schultz-Bip. Mus. in Herh. Reg. Berolin. late volubilis ubique glaberrimus, RAMUI.IS teretibus brunneis lignosis 1 — 2 lin. crassis multisulcatis. PETIOLI flexuosi 3 — 6 lin. longi. FOLIA utriaque viridula et nitidula, maxima 3—4 poll. louga, infra mediuin 12—18 lin. lata, acuminata, basi leviter rotundata, subtus nervis tribus primariis e basi paene ad apicem distinctis, venulis leviter prominulis. PANICULAE semipedales, ramis brevibus distantibus, iuferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis omnibus sessilibus in glomerulos globosos aggregatis. BRACTEAE minutae deltoideae. INVOLUCRUM 1 — 1¼ lin. longum, paleis brunneis ⅓ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica 1 lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis firmulis saturate rubellis persistentibus crebre ciliatis. COROLLAE limbus anguste iufundibularis, tubus brevissimus. SUFFRUTEX

Habitat in „Brasilia meridionali": Sello n. 223.

49. MIKANIA HOOKERIANA DC. volubilis glabra, foliis oppositis longe petiolatis ovatis acutis integris modice firmis e basi 3—5-nervatis, capitulis dense glomeratis copiose denseque thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis brunneis ligulatis obtusis magnitudine mediocribus, pappi setis 30—40 saturate rubellis achaenium duplo superantibus.

Mikania Hookeriana DC. Prodr. V. 195. Mikania platyphylla DC. Prodr. V. 195; Poepp. et Endl. Nov. Gen. III. 53. late volubilis ubique glaber, RAMIS lignosis teretibus 1½— 2 lin. crassis apice thyrsoideo-paniculatis, internodiis 1½,—3 poll. longis. PETIOLI 9 —18 lin. longi. FOLIA in nmbrosis membranacea, in apertis subcoriacen, maxima 4—5 poll. longa, infra medium 2—3 poll. lata, basi rotundata, nervis tribus primariis e basi supra medium ascendentibus conspicuis, venulis tenuibus immersis. PANICULAE densissimae hyrsoideae semipedales vel pedales, capitulis omnibus sessilibus in glomerulos densos aggregatis. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum, paleis brunneis glabris ⅓ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica 1½ lin. longa. PAPPUS 2½,—3 lin. longus, setis saturate rubellis flexuosis. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus. SUFFRUTEX

Compos. IL

Habitat in prov. do Alto Amazonae ad Ega ; Potppig «. 3184; prov. Bahi a ad Itheos: Luschnath; prov. 8. Paulo prope Nossa Senhora de Montserrat: Burchell 3177. Etiam in Guiana batara: Wullschlaegel; in Guiana anglica: Rob. Schomburgk n. 184, 479, Parker; et in Nicaragua: Ralph Tate n 132.

50. MIKANIA CONFERTISSIMA SCHULTZ-BIP. volubilis glabra, foliis oppositis petiolatis late ovatis acutis modice firmis e basi 3—5-nervatis, capitulis sessilibus dense glomeratis thyrsoideo - paniculatis, paniculae ramis distantibus, involucri paleis ligulatis obtusis parvis, pappi setis 30 rubellis achaenium vix superantibus.

Mikania confertissima Schultz-Bip. in sched. Riedel. n. 909. SUFFRUTEX late scandens, RAMULIS lignosis teretibus 1—1 ½ lin. crassis distincte multisulcatis, internodiis 2 — 4 poll. longis. PETIOLI flexuosi 6—12 lio. longi. FOLIA in apertis subcoriacea, in umbrosis membranacea, basi late rotundula vel interdum subcordata, utrinque viridia glabra, nervis tribus e basi longe ascendentibus conspicuis, venulis tenuibus immersis. PANICULAE sesquipedales, ramis brevibus distantibus, pluribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis omnibus sessilibus in glomerulos globosos aggregatis. INVOLUCRUM I — 1½, lin. longum, paleis primum viridulis ¼—⅓, lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra pappo aequilonga. PAPPUS 1½—- lin. longus saturate rubellus. COROLLAE limbus auguste iufundibularis tabum superans.

Habitat in „Brasilia meridionali"; Riedet n. 909; prov. Paulo inter Rio Pardo et Cubatâo: Burchell n. 5359.

S.

51. MIKANIA RETIFOLTA SCHULTZ-BIP. volubilis, ramulis dense pilosis, foliis oppositis breviter petiolatis oblongis integris obtusis rigide coriaceis utrinque venulosis subtus pilosis, capitulis pedicellatis corymbosis dense thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis pubescentibus, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus.

Mikania retifolia Schultz-Bip. Mas. in Herb. Warming. SUFFRUTEX late volubilis, RAMUI.IS lignosis teretibus 1—2 lin. crassis dense breviterque brunneo - pubascentibus, internodiis 6—18 lin. longis. PETIOLI 3 — 6 lin. longi. FOLIA dura, interdum apice emarginata, basi cuneata vel rotundata, maxima 1 ½—2 poll. longa, medio 9 — 12 lin. lata, utrinque penninervia et reticulato-venulosa , supra viridia glabra, subtus pallidiora et brunneo - pilosa vel demum calvata, nervis primariis rubellis. PANICULAE pyramidatae confertae 3—4 poll. longae, ramis primariis patentibus vel deflexis dense brunneo-pubescentibus, pedicellis interdum 1 — 1 ½ lin. longis. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum, paleis brunneolis demum calvatis. ACHAKNIA glabra cylindrica 1 lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis flexuosis. COROLLAE limbus infundibularis tubo aequilongus.

Habitat prov. Minas Geraes in collibus prope Lagoa Santa; Warming; inter Aiopada et Sucuriu; Pohl n. 233.

52. MIKANIA WARMINGII SCHULTZ-BIP. volubilis, ramulis ultimis solum puberulis, foliis oppositis obovatis obtusis basi cuneatis conspicue dentatis glabris rigide subcoriaceis penninerviis, capitulis corymboso-paniculatis breviter pedicellatis, bracteis minutis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis, pappi setis 30 albis achaenium superantibus.

Mikania Warmingii Schultz-Bip. Mss. in Herb. Warming. paniculam glabris angulatis SUFFRUTEX, RAMIS flexuosis praeter sulcatis viridulis lignosis 1 — 1½, lin. crassis, apice breviter corymbosopaniculatis, internodiis 8—18 lin. longis. PETIOLI ascendentes glabri

32


COMPOSITAE: MIKANIA.

243

3—4 lio. Iungi. FOLIA firmula, utrinque glaberrima, 12—18 lin. longa, medio 6—10 lio. lata, dimidio superiore dentibus pluribus magnis deltoideis instructa, basi integra deltoidea, supra saturate viridia, subtus pallidiora et glanduloso-punctata, venulis tenuibus haud prominentibus. PANICULAE pyramidatae 3—4 poll. longae et latae, ramis ascendentibus armis apice dense corymbosis, ramulis griseo-puberulis, bracteis minutis laoceolatis, pedicellis interdum 1 — 1 ½ lio. longis. INVOLUCRUM 1½ lin. longum paleis viridulis glabris ⅓ lin. latis. ACHAKNIA glabra cylindrica 1 lin. longa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis flexuosis. COHOLLAK limbus late infundibularis, tubo aequilongus.

Habitat prov. Minat Gemet in collibus prope Lagoa Santa: Warming ; loco Brasiliae non indicato: Riedel n. 606 ex parte.

53. MIKANIA ELLIPTICA DC. volubilis glabra, foliis oppositis breviter petiolatis oblongis subobtusis integris rigide subcoriaceis penninerviis utrinque subtiliter venulosis, capitulis brevissime pedicellatis dense corymbosis thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis glabris, pappi setis 30 albidis achaenium superantibus. Mikania elliptica DC. Prodr. VII. 270. volubilis, HAMIS praeter paniculam glabris teretibus brunneis lignosis multisulcatis 1 — 1½ lin. crassis, apice dense thyrsoideopaniculatis; internodia 1 — 1 ½-pollicaria. PETIOLI ascendentes 3—4 lin. longi. FOLIA modice firma, glaberrima, maxima 2 — 3 poll. longa, medio 1—1½ poll. lata, basi deltoidea, supra saturate viridia et eleganter subtiliter reticulato-venulosa, subtus pallidiora et penninervia venulis magis prominentibus. PANICULAE densissimae thyrsoideae 3 — 6-pollicares , ramulis pilosis, ramis densis, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, pedicellis ubique subnullis vel brevissimis. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis firmulis brunneolis glabris ‘/a lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica 1 lin. longa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis flexuosis. COHOLLAK limbus late infundibularis tubo aequilongus. SUFFRUTEX

Habitat prov. Blanchet n. 2596.

Bahia in sylvis

apertis Serra da

Jacobina :

54 MIKANIA OBTUSATA DC. subscandens glaberrima, foliis oppositis breviter petiolatis oblongis subintegris subobtusis rigide subcoriaceis penninerviis, capitulis vix pedicellatis corymboso-paniculatis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis glabris, pappi setis 30 albidis vel pallide rubellis achaenium superantibus. Mikania obtusata DC. Prodr. V. 192. Mikania Spiraeastrum Mart. in Herb. Flor. Bras. n. 779. SUFFRUTEX 3—4-pedalis, RAMULIS flexuosis liguosis teretibus multisulcatis 1—2 lin. crassis; internodia 9—15 lin. longa. PEDICELLI erectopatentes 1½—3 lin. longi. FOLIA modice firma, oblonga vel obovatovel ovato-oblonga, 1—2 poll. longa, medio 6 —12 lin. lata, subobtusa, basi deltoidea, integra vel raro obscure crenata, supra viridia, subtus glauco-viridia, nervis tenuibus, infimis primariis supra basin costae egredientibus conspicuis. PANICULAS deltoideae vel interdum thyrsoideae, 6 — 9 poll. longae, ramis erecto-patentibus, capitulis ad apices ramulorum dense aggregatis vix pedicellatis, bracteis ultimis minutis linearibus. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis brunneis glabris latis. ACHAENIA ⅓ cylindrica glabra 1 lin. longa. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis flexuosis. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus.

Habitat in ditione Oreadum. Pror. Minas Geraes ad Cachoeira do Campo: Clanssen, Martius Herb. Fl. Bras. n. 779; ad Lagoa Santa, Bomfim, et ad radices Serra da Piedade: Warming; locis non indicatis: Riedel, Bunbury, Sello ; etiam in prov. S. Paulo, teste De Candolle.

55.

MIKANIA

NITIDULA

BAKER:

foliis oppositis breviter petiolatis oblongis

subscandens, glabra, iutegris subobtusis

244

modice firmis utrinque viridibus nitidulis penninerviis, capitulis pedicellatis corymboso-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis glabris, pappi setis 30 albidis vel pallide rubellis achaenium superantibus. SUFFRUTEX, RAMIS flexuosis praeter paniculam glabris lignosis teretibus multisulcatis, 1 — 1½ lio. crassis; internodia 9— 18 lio. longa. PKTIOLI ascendentes 3 — 4 lin. longi. FOLIA 1—2 poll. longa, medio 6 —12 lin. lata, basi deltoidea, venis tenuibus. PANICULAE parvae laxae deltoideae, ramulis griseo-pubescentibus, pedicellis saepe 1—2 lin. longis, bracteis ultimis minutis lanceolatis. INVOLUCRUM 1½ — 2 lin. longum, paleis brunneolis firmulis glabris ‘/t lin. latis. ACHAKNIA 1 ½ lin. longa cylindrica, primum pilosa. PAPPUS 1½—2 lin. longus, setis fragilibus albidis vel pallide rubellis. COROLLAE limbus anguste infundibularis, tubus brevissimus.

Habitat prov. Minas Geraës in collibus Serra da Gamba prope. Lagoa Santa: Warming; loco ejusdem prov. non indicato: Ackermann.

56. MIKANIA OBOVATA DO. volubilis, ramulis ultimis puberulis, foliis oppositis breviter petiolatis obovatis obtusis vel subacutis e basi trinervatis, capitulis breviter pedicellatis corymboso-panieulatis, bracteis lanceolatis conspicuis, involucri paleis ligulatis obtusis glabris magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis achaenium vix superantibus.

Mikania obovata DC. Prodr. V. 192; Wawra Maxim. Reise 118. t. 78. Mikania psychotrioides DC. Prodr. V. 193. Mikania complanata Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 485. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis praeter paniculam calvatis teretibus 1½ — 2 lin. crassis distincte multisulcatis. PKTIOI.I 2—4 liu. longi. FOLIA integerrima, membranacea vel in formis maritimis carnosula, maxima 2—3 poll. longa, medio 1½—2 poll. lata, subobtusa vel subacuta, basi deltoidea, utrinque viridia, nervis tribus primariis e basi supra medium couspicuis, venis tenuibus immersis. PANICULAE breves deltoideae vel interdum pedales, ramis subpatentibus dimidio inferiore nudis, inferioribus basi foliis magnis bracteatis , a ice dense corymbosis, pedicellis semper brevissimis. BRACTEAE ad basin involucri lanceolatae 1 — 1 ½ lin. longae. INVOLUCRUM 3 lin. longum, paleis viridulis vel brunneolis firmulis dorso distincte multistriatis. ACHAKNIA cylindrica glabra 1½—2 lin. longa. PAPPUS pallide vel saturate rubellus, setis flexuosis persistentibus. COHOLLAK limbus infundibularis tubum superans.

Habitat in fruticetis, saepe maritimis, prov. Para: Hoffmannsegg; Pernambuco: Gardner n. 104 8 ex parte; prov. Alagoas ad Maceio: Gardner n. 1343; prov. Bahia: Salzmann, Blanchet, Wawra et Maly n. 557.

Series II. ANGULATAE.

57. MIKANIA HISPIDA GARDN. volubilis, dense hispida; foliis oppositis petiolatis cordato-deltoideis acutis, lobis lateralibus brevibus saepe obsoletis, rigide subcoriaceis, supra scabris, subtus albo-puberulis et brunneo-hispidis; capitulis sessilibus corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis conspicuis, involucri paleis parvis brunneis ligulatis obtusis, pappi setis 30 albidis achaenium vix superantibus.

Mikania hispida Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 490. SUFFRUTEX longe volubilis, RAMIS lignosis teretibus 2 — 3 lin. crassis, pilis brunneis hispidis patentibus ubique dense vestitis, apice longe copiose thyrsoideo-paniculatis. PKTIOLI flexuosi 9 — 15 lin. longi, dense hispidi. FOLIA subcoriacea. maxima 5 — 6 poll. longa, supra basin 3 — 3½ poll. lata, dimidio superiore deltoidea integra acuta, basi breviter cordata, lobis lateralibus brevibus deltoideis, supra viridia et pilis brevissimis scabra, subtus albo-puberula et in nervis dense brunneo-hispida, hisce


245

COMPOSITAE:

parum prominentibus, 5—7 ex apice petioli radiantibus. Folia superiora saepe cordato-ovata, lobis lateralibus nullis. PANICULAE pedales et ultra, ramis ascendentibus dense pilosis, saepius basi foliis magnis bracteatis. ovatae membranaceae 1 lin. longae. INVOLUCRUM BRACTEAE ultimae 1½ — 2 lin. longum, paleis brunneis leviter pilosis demum calvatis. ACHAENIA glabra cylindrica iovnlucro vix breviora. PAPPUS 1½ —2 lin. longus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus. Habitat prov. Minas Geraës in sytvis ad Gongo Soco: Gardner n. 4873, 4874.

58. MIKANIA GLOMERATA SPRENG. volubilis glaberrima; foliis oppositis longe petiolatis cordato - deltoideis acutis rigide subcoriaceis e basi 5—7-nervatis, lobis lateralibus 2—4 brevibus deltoideis patulis; capitulis sessilibus dense glomeratis corymbosis thyrsoideo-paniculatis, involucri [taleis parvis ligulatis bruuneis glabris, pappi setis 30 rubellis achaenium duplo superantibus. Tabula nostra LXVII.

Mikania glomerata Spreng. Syst. III. 421; DC. Prodr. V. 197. Mikania hederaefolia DC. Prodr. V. 202. Mikania scansoria DC. Prodr. V. 202. Cacalia trilobata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 54. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS teretibus brunneis lignnsis striatis 2—3 lin. crassis, apice longe copiose thyrsoideo-paniculatis. PETIOLI flexuosi 1—2-pollicares. FOLIA ab initio glaberrima, maxima 5 — 6 poll. longa, 3—4 poll. lata, apice deltoidea integra, basi breviter cordata, venis 5—7 distinctis ex apice petioli radiantibus, margine lobis 1—2 brevibus deltoideis patulis utrinque praedita, utrinque viridia venulis immersis. PANICULAE thyrsoideae 1 — 1½ - pedales, capitulis ad apices ramulorum in glomerulos magnos oblongos vel globosos congestis. INVOLUCRUM I — 1 ½ lin. longum, paleis brunneis glabris ⅓ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica involucro breviora. PAPPUS 2 lin. longus, setis flexuosis pallide vel saturate rubellis. COROLLAE limbus anguste infundibularis tubum superans.

Habitat in sytvis prov. Bahia ad Ilheos: Blanchet n. 2111; ad Victoria: Sello; prov. Minas Ger aes ad Logon Santa: Warming; prov. S. Paulo ad Paraiba et Ypanema: Sello; prov. Ilio de Jane.iro: Gardner n. 61, Schott n. 230, Sello n. 229, Lund, Lhotsky etc.; prope S. Catharina: Tweedie, Fritz Mulier n. 292.

(59.) MIKANIA ANGULARIS H.B. volubilis, glaberrima; foliis oppositis longe petiolatis cordato-deltoideis acuminatis membranaceis e basi 5—7-nervatis, lobis lateralibus unijugis praeditis; capitulis sessilibus corymbosis thyrsoideo-paniculatis, involucri paleis ligulatis obtusis brunneis glabris magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis achaenium duplo superantibus.

Mikania angularis H.B. Piant. Aequinoct. II. 87. t. 106; DC. Prodr. V. 202. late volubilis, habitu omnino M. glomeratae. PETIOLI flexuosi 2 — 3 poll. longi. FOLIA utrinque viridia, 5 — 6* poll. longa. 4—5 poll. lata, basi breviter cordata, ex apice deltoideo acuminata , lobis latePANICULAE thyrsoideae, ralibus brevibus v. obsoletis, venulis immersis. capitulis dense glomeratis raro brevissime pedicellatis. BRACTEAE ad basin involucri lanceolalae 1 lin. longae. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneis glabris dorso striatis ⅓ lin. latis. ACHAENIA cylindrica 1 ‘/a lin. longa. PAPPUS rubellus ½ lin. longus, setis gracillimis. COROLLAE limbus late infundibularis, tubo brevior. SUFFRUTEX

Forte varietas M. glomeratae ? Habitat in Surinamia, e. gr. ad Paramaribo etc.: Wullschlaegel, Hostmann n. 164; in Columbia : Humboldt et Bonpland, Hinds aliique.

MIKANIA.

246

60. MIKANIA VITIFOLIA DC. volubilis, herbacea, ramis breviter pilosis, foliis oppositis longe petiolatis cordato - rotundis acutis 5-lobatis magnis membrauaceis e basi 7-nervatis, capitulis breviter pedicellatis corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, involucri paleis brunneis glabris ligulatis obtusis parvis, pappi setis 30 rubellis achaenio aequilongis.

Mikania vitifoli a DC. Prodr. V. 202. Mikania grandifolia Schultz-Bip. in sched. Riedel. HERBA volubili*, RAMIS cavis fuscis 3 — 4 lia. crassis distincte multistriatis, pilis brunneis crispatis brevibus putentibus tenuiter vestitis, apice longe thyrsoideo-paniculatis. PETIOLI crassi 3—4 poll. longi. FOLIA 5—6 poll. longa et lata, apice deltoideo subacuta, basi profuude cordata, margine utrinque lobis 2 deltoideis praedita, supra saturate viridia glabra, subtus pallidiora et praeter nervus primarios brunneo-pilosos glabra. PANICULAE 6 —12 poll. longae, ramis confertis tenuiter pilosis, infimis basi foliis parvis bracteatis, pedicellis interdum 1 — 1½ lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri lanceolalae 1 lin. longae puberulae. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneolis glabris ⅓—½ lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra involucro subaequilonga. PAPPUS 2 lia. longus, setis gracillimis flexuosis. COROLLAE tubus late infundibularis tubo aequilongus.

Habitat in silvis prov. S. Paulo: Sello n. 301, Riedel.

61. MIKANIA BIFORMIS DC. volubilis glaberrima; foliis oppositis petiolatis deltoideis acutis integris e basi 3—5-nervatis modice iirmis, lobis lateralibus unijugis patulis praeditis; capitulis pedicellatis corymbosis thyrsoideo-paniculatis, involucri paleis brunneis glabris ligulatis obtusis mediocris magnitudinis, pappi setis 30—40 rubellis achaenium paulo superantibus.

Mikania biformis DC. Prodr. V. 202. Mikania diversifolia DC. Prodr. V. 201. Cacalia obsoleta Vell. Fl. Flum. VIII. t. 57 ? SUFFRUTRX late volubilis, RAMIS lignosis teretibus ab initio glabris 1 — 1½ lin. crassis, apice copiose thyrsoideo- paniculatis , internodiis 1½—3-pollicaribus. PETIOLI graciles flexuosi 9 — 12 lin. longi. FOLIA modice tirma, ab initio glaberrima, utrinque viridia venulis immersis, maxima 3—4 poll. longa, acuta vel acuminata, basi truncata vel in superioribus cuneala , lobis lateralibus saepe ad superiora obsoletis. PANICULAE breviores et latiores quam iu M. glomerata, saepe semipedales, ramis ascendentibus puberu lis, pedicellis interdum 2—3 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri lanceolalae vel lineares, paleis duplo breviores. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneis glabris ⅓ lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra 2 lin longa. PAPPUS 2—2½, lin. longus, setis flexuosis rubellis. COROLLAE limbus late infundibularis, tubo brevior, lobis lanceolat is profundis.

Habitat prov. Bahia in sytvis at Itheos: Blanchet n. 1557; ad Victoria: Sello; Hio de Janeiru: l.und; loco non indicato: Pohl n. 642.

62. MIKANIA TRIANGULARIS BAKER : volubilis glaberrima, foliis oppositis modice firmis longe petiolatis deltoideis triangulatis, angulis acutis, capitulis breviter pedicellatis corymbosis thyrsoideo-paniculatis, involucri paleis ligulatis obtusis glabris. pappi setis 30 albidis achaenium superantibus.

Mikania hederaefolia Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182. (nomen), non DC. SUFFRUTRX lale volubilis ubique glaberrimus, RAMULIS lignosis teretibus multisulcatis 1½—2 lin. crassis, apice longe laxeque thyrsoideopaniculatis. PETIOLI 12 — 21 lin. longi. FOLIA maxima 4—5 poll. longa, basi 3—4 poll. lata, angulis lateralibus saepissime basalibus, basi sub-


COMPOSITAE: MIKANIA.

247

truncata vel brevissime cordata, utrinque viridia, venis tribas ex apice petioli paene ad apicem folii conspicuis, venulis tenuibus immersis. PANICULAE 1 — 1½-pedales, flexuosae, ramis brevibus distantibus ascendentibus. inferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitalis ad apices ramulorum dense aggregatis, pedicellis gracillimis 1—2 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri minutae, lineares vel lanceolatae. INVOLUCRUM 1½—2 lin. longam, paleis brunneolis ⅓ lin- latis. ACHAENIA cylindrica glabra, pappo distincte breviora. PAPPUS 1½ lin. longus, setis albis fragilibus. COROLLAE limbus anguste infundibularis tubum superans.

Habitat prov. Minas G er aes in sylvis ad Caldas: Regnell II. n. 159, Lindberg n. 49; prov. S. Paulo: Weir n. 307: prov. Rio de Janeiro: Burchell n. 1807; e. gr. ad Guidowald: Sello.

248

pedunculatae 2—4 poll. latae, ramis divaricatis griseo-puberulis, pedicellis BRACTEAE ultimae minutae subulatae. INVOLUCRUM 1—2 lin. longis. 2½ lin. longum, paleis viridulis ¾ lio. latis, dorso conxexis puberulis ACHAENIA glabra cylindrica, paleis distincte striatis, late imbricatis. paulo breviora. PAPPUS 2⅓ lin. longus, setis densissimis flexuosis. COROLLAE limbus anguste infundibularis tubo aequilongus. Habitat prov. Rio de Janeiro in fruticetis maritimis ad Copacabana: Gardner n. 782 ; in sepibus maritimis appellatis „Restingas“: Lund, Cayley, Warming; prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming (forma pappo subalbido).

Series III.

63. MIKANIA CHLOROLEPIS BAKER: volubilis, ramulis puberulis, foliis oppositis breviter petiolatis lauceolato - hastatis vel -rhomboideis acuminatis basi longe cuneatis membranaceis utrinque viridibus subtus puberulis, capitulis densis brevissime pedicellatis corymboso-paniculatis, involucri paleis parvis oblanceolatis obtusis viridibus, pappi setis 30 rubellis achaenio aequilongis. Tabula nostra LXVIII. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS teretibus lignosis 1— 1½ lin. crassis viridulis subtiliter multisulcatis praeter paniculam saepe calvatis, internodiis 2 — 4 poll. longis. ascendentes 2 — C lin. longi. PETIOLI FOLIA 2—4 poll. longa, supra basin 1—2 poll. lata, acuminata, integra, basi ad petiolum longe cuneatim attenuata, lobis lateralibus brevibus deltoideis saepe obsoletis, supra viridia scabriuscula, subtus pallidiora crebreque glanduloso-punctata et minute puberula, venis tribus primariis in regione alarum petiolarium e costa longe ascendentibus, venulis tenuibus vix prominentibus. PANICULAE densae pyramidatae vel subthyrsoideae, ramis griseo-pubescentibus, capitulis ad apices ramulorum confertis sessilibus vel brevissime pedicellatis. BRACTEAE ultimae foliaceae lanceolatae involucro aequilongae. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum, paleis firmulis oblanceolatis ⅓ lin. latis, dorso distincte striatis glandulosis puberulis vel glabris, apice ciliatis, sub anthesi vix imbricatis. ACHAENIA tetragona, glabra, involucro aequilonga. PAPPUS saturate rubellus, setis gracillimis flexuosis. COROLLAE limbus magnus, tubus brevissimus.

Habitat prov. Minas Geraes in fruticetis ad Caldas: Regnell 111. n.727; locis prov. Minarum non indicatis: Widgren n. 133, 176.

64. MIKANIA STIPULACEA WILLD. volubilis, ramulis puberulis, petiolis basi foliaceo-stipulatis, foliis oppositis cordatodeltoideis membranaceis trinervatis, 6upra viridibus glabris, subtus albido-puberulis, capitulis pedicellatis breviter corymboso-paniculatis, involucri paleis oblongo-ligulatis imbricatis obtusis viridibus puberulis, pappi setis 40—50 rubellis achaenium paullo superantibus. Eupatorium stipulaceum Vahl Symb. III. 94. Mikania stipulacea Willd. Sp. Piant. III. 1745; DC. Prodr. V. 191. Mikania Manettiae DC. Prodr. V. 191. Mikania maritima Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 489; Walp. Rep. VI. 715. HERBA volubilis, RAMIS calvatis cavis firmis teretibus 1 — 1½, lin. crassis, internodiis 3 — 4-pollicaribus. PETIOLI 6—13 lin. longi, apice alati, basi foliolis 2 parvis oblanceolatis stipulati. FOLIA 2 — 3 poll. longa et lata, apice deltoidea subacuta, basi breviter cordata, sinubus apertis rotundis, margine lobis unijugis deltoideis patulis et saepe supra lobos deotibus paucis deltoideis praedita, supra viridia et praeter venas glabra, subtus persistenter albido-puberula. venis tribus ex apice petioli radiantibus, lateralibus flabellato - ramosis. PANICULAE copiosae breves

CORDIFORMES.

volubilis herbacea, 65. MIKANIA SCANDENS WILLD. ramis glabris, foliis oppositis distincte petiolatis cordato - ovatis acutis inciso-crenatis e basi 5—7-nervatis, supra viridibus glabris, subtus obsolete puberulis, capitulis breviter pedicellatis breviter corymboso-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis parvis viridibus lanceolatis subacutis, pappi setis 30 albidis vel pallide rubellis achaenium superantibus.

Eupatorium scandens Linn. Sp. Piant. 1171, excl. syn. Plum.; Jacq, Ic. t. 169. Mikania scandens Willd. Sp. Piant. III. 1743; DC. Prodr. V. 199. Mikania Orinocensis H.B.K. Nov. Gen. IV. 134; DC. Prodr. V. 196; Griseb. Flor. Brit, West-Ind. 364. Mikania micrantha H.B.K. Nov. Gen. IV. 134; DC. Prodr. V. 196. Mikania batataefolia DC. Prodr. V, 197. Mikania tamoides DC. l. c. Mikania denticulata Willd. Sp. Piant. III. 1744; DC. Prodr. V. 198. Mikania pubescens Mühl. Cat. 71; DC. Prodr. V. 200. Mikania Poeppiyii Spreny. Syst. III. 422; DC. Prodr. V. 200. Mikania atriplicifolia Schultz- Bip. in Miquel Stirp. Surinam. 189, et synonyma plura ad specimina veteris orbis pertinentia. HERBA late volubilis, RAMIS teretibus viridulis calvatis, ramulis ultimis puberulis. PETIOLI graciles 1 —2 poll. longi. FOLIA 2 — 3 poll. longa, acuta vel acuminata, basi profunde cordata, ad latera deorsum dentibus paucis deltoideis praedita , basi rotundata vel parum angulata, supra viridia glabra, subtus obscuriora et obsolete puberula, venis tenuibus ex apice petioli radiantibus. CORYMBI copiosi 1—2 poll. lati, pedunculis 2—6 poll. longis, ramis divaricatis puberulis, pedicellis 1—2 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri parvae lineares. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum , paleis nitidulis viridibus ‘/s lin. latis. ACHAENIA glabra ¾ lin. longa. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis albidis vel leviter rubellis. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus.

Species inter frequentissimas omnium plantarum recensenda, sub formis variis per regiones calidiores totius orbis et in America Forma typica per totam ditionem boreali latissime disseminata. hujus Florae dispersa, e. gr. in prov. Para: Burchell n. 9494; Goyaz: Burchell n. 7272; Minas Geraes: Regnell III. n.726, Widgren n. 149, Ackermann, Warming; S. Paulo: Burchell n. 4698; S. Catharina: Fritz Müller n. 294. Etiam in Tucuman: Tweedie n. 1189; Montevideo: Sello; Guiana gallica: Poiteau, Sagot n. 1302, Rothery, Martin; Guiana batana: Hestmaun n. 144, Wullschlaegel; Guiana anglica: Rob. Schomburgk n. 321.


249

COMPOSITAE: MIKANIA.

250 Baker.

Varietates brasilienses memoria digniores sunt insequentes :

Var. Ƨ.

Var. α.

Mihania alata DC. Prodr. V. 197. Kleinia alata G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 249.

SUBCYMOSA

Baker.

Mikania subcymosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 448. Rami firmi glabri sublignosi. Folia majora firmiora, maxima 4—5 poll. longa, utriaque glabra, acuminata, subintegra. Corymbi et capitula ut io forma typica. Prov. Goyaz in sylvis prope Natividade : Gardner n. 3271; prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming : ad Cachoeira do Campo: Claussen.

Var. β.

PERIPLOCIFOLIA

ALATA

Rami firmi teretes glabri. Folia cordata-ovata acuminata membranacea integra, 8 —4 poll. longa, lobis basalibus late rotundatis. Corymbi 4 — 8 poll. lati, laxi, pedicellis longioribus acute angulatis. Capitula majora, involucro 2 lin. longo, pappo saturate rubello. Achaenia I lia. longa. — Forma ad M. volubilem Indiae orientalis accedens. Habitat prov. Para ad ripas fluminis Amazouum prope Santarem : Spruce a. 983 ; ad lacum Lago de Obidos : Spruce u. 458; prov. do Alto Amazonas ad fl. Sotimoes : Spruce n. 1615*.

Baker.

Mikania periplocifolia Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I.243. Mikania variabilis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 486, ex parte.

Var. η.

Baker.

RHODOTRICHA

Folia deltoidea, acuminata glabra, lobis basalibus extus deltoideis, sinu late aperto. Corymbi densi, pedicellis brevissimis. Involucrum 2 lin. longum. Pappus saturate rubellus.

Folia tenuia deltoidea acuminata subglabra, lateribus irregulariter crenato-dentatis, lobis basalibus patulis deltoideis. Corymbi densiores, capitulis minoribus.

Prov. Rio de Janeiro: Gardner n. 60, Tweedie.

Prov. Ceara ad ripas Rio Salgado: Gardner n. 1725. in Bonaria: Tweedie.

Var. ɘ.

Etiam

MICROPTERA

Baker.

Mikania microptera DC. Prodr. V. 196. Var. γ.

UMBELLIFERA

Baker.

Mikania umbellifera Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 119. Mikania glechomaefolia Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. Folia latiora breviora, late cordato-ovata, apice subobtusa, marginibus conspicue crenatis, lobis basalibus late rotundatis, sinu basali angusto. Corymbi et capitula formae typicae. Prov. Rio de Janeiro in sylvis Serra dos Orgâos ; Burchell n. 1357, Gardner n. 483, Widgren n. 132, Pohl, Martius Herb. Flor. Bras. n. 775; prov. Espiritu Santo in campis ad Victoria: Sello n. 243.

Var. δ.

CONGESTA

Baker.

Tabula nostra LXIX.

Mikania Mikania Mikania Mikania ex parte, non

congesta DC. Prodr. V. 197. Sieberiana DC. Prodr. V. 196. Parkeriana DC. Prodr. V. 199. variabilis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 486 Meyen, nec Walpers.

Folia ut in planta typica, sed capitula conferta minora, involucra I lin. longa, pappus pallide rubellus. In prov. Para ad ripas fluminis das Trombetas: Spruce; prov. Alto Amazonas ad ripas fluminis Rio Negro : Martius; Alagoas ad ripas fluminis S. Francisco: Gardner u. 1344 ; in Guiana batava ; Wullschlaegel; Guiana anglica ; Rob. Schomburgk n. 310, Appun n. 324, Parker.

Var.

Ε. CYNANCHIFOLIA

Baker.

Mikania cynanchifolia Hook. et Arn. Mss. Mikania stenocephala Schultz-Bip. in herb. variis. Mikania pubescens Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I.243. Ramuli gracillimi puberuli. Folia parva obscure viridia, supra obsolete, subtus dense griseo-puberula. Corymbi et capitula formae typicae, paleis dorso puberulis. Forma haec campestris est; inventa in prov. Goyaz: Burchell n. 8922 ; Minos Geratis: Warming ; S. Paulo: Lund ; in ,,Brasilia meridionali“: Sello ; in Tucuman : Tweedie.

Compos. II.

Rami lignosi angulati, ungulis angustissime alatis. Folia denticulata acuminata membranacea, utrinque viridia et glabra. Involucrum 2 lin. longum, paleis glabris cuspidatis. Prov. Bahia: Blanchet n. 1710; n. 913.

Var. «.

MINIMA

loco non indicato:

Riedel

Baker.

Rami gracillimi puberuli angulati. Folia hastata integra puberula I — 1¼ poll. longa. Involucrum 1 liu. longum. Achaeoia vix ultra ½ lin. longa. Pappus rubellus 1 lin. longus. — Folia fere M. scandentis, capitula et flores iis M. microcephalae valde similia. Habitat in ditione Tucuman: Tweedie n. 1188.

66. MIKANIA LAXA DC. volubilis, ramulis ultimis puberulis, foliis oppositis petiolatis cordato-deltoideis acutis subintegris membranaceis, subtus obscure puberulis, e basi 5-nervatis, capitulis distincte pedicellatis late corymboso-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis oblanceolatis subacutis mediocris magnitudinis, pappi setis rubellis achaenium superantibus.

Mikania laxa DC. Prodr. V. 200. SUFFRUTEX late volubilia, RAMIS lignosis teretibus bruuneis 1 — 17* lin. crassis apice puberulis. PETIOLI 6 —12 lin. longi. FOLIA 2—3 poll. longa, basi breviter cordata vel in superioribus subtruncata , supra viridia glabra, subtus obscure griseo-puberula, venis tenuibus immersis. PANICULAE 2—4 poll. latae, laxiores et magis pyramidatae quam in M. scandente, ramis patulis dense puberulis, pedicellis saepe 1—2 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri minutae lanceolatae. INVOLUCRUM 2 — 2½ lin. longum, paleis oblanceolatis puberulis ½ lin. latis demum calvatis. ACHAENIA glabra cylindrica 1½ lin. longa. PAPPUS 2½ lin. longus, setis firmulis pulchre rubellis. COROLLAE limbus tubo brevior , lobis lanceolatis basin limbi attingentibus. Habitat prov. do Alto Amazonas ad ripas fluminis Amazonum: Poeppig n. 2335 ; prov. S. Paulo in sylvis ad Ypanema : Sello n 258.

67. MIKANIA DIVARICATA POEPP. et ENDL. volubilis, ramulis ultimis puberulis, foliis oppositis breviter petiolatis cordato-ovatis cuspidatis integris subcoriaceis, supra glabris,

33


COMPOSITAE: MIKANIA.

251

subtus ad nervos obsolete puberulis, capitulis sessilibus glomeratis corymboso - paniculatis, bracteis magnis foliaceis, involucri paleis ligulatis glabris obtusis mediocris magnitudinis, pappi setis 40 rubellis achaenio aequilongis.

Mikania divaricata Poepp. et Endl. Nov. Gen. III. 53, non Gardn. SUFFRUTEX late volubilis, BASIIS lignosis teretibus 1½ lin. crassis, praeter paniculam calvatis. PETIOLI flexuosi 4 — 6 lin. longi. FOLIA firmula, maxima 4—5 poll. longa, 2—3 poll. lata, integerrima, basi breviter cordata, supra viridia laevia, subtus obscuriora et glandulosopunctata, venulis crebris prominentibus, uervis primariis bijugis supra basin costae egredientibus arcuato-ascendentibus conspicuis. PANICULAE glomerato-corymbosae multoties ramosae, ramis strictis patentibus, ramulis griseo-puberuiis, capitulis numerosis dense glomeratis. BRACTEAE ad basin involucri foliaceae obuvatae, involucro interdum aequilongae. INVOLUCRUM 2½—3 lin. longum, paleis brunneolis tinnulis ½ liu. latis. ACHAENIA cylindrica glabra 1½ lin. longa. PAPPUS obscure rubellus, setis gracillimis persistentibus. COROLLAE linibus anguste infuudibularis lobis parvis, tubus brevissimus. Ad M. amaram arcte accedens, praesertim differt bracteis ultimis magnis et foliis basi breviter cordatis. Habitat pror. do Alto Amazonas in marginibus sylvarum ad Ega: Poeppig n. 2906.

68. MIKANIA TESTUDINARIA DC. volubilis glabra, foliis oppositis petiolatis cordato-ovatis cuspidatis integris carnosulocoriaceis obscure 5-nervatis, capitulis pedicellatis parce corymbosopaniculatis, bracteis magnis membranaceis, involucri paleis oblanceolatis obtusis glabris mediocris magnitudinis, pappi setis densissimis rubellis achaenio aequilongis.

Mikania testudinaria DC. Prodr. V. 197. SUFFRUTEX glaberrimus late volubilis, BASIIS lignosis teretibus brunneis 1 lio. crassis, internodiis 1 — 1 ½-pollicaribus. PETIOLI graciles 4—6 liu. longi. FOLIA siccitate firmula, 1 — 1 ½ poll. longa, basi sinu angusto profunde cordata, utrinque glabra, supra viridia, subtus obscuriora, venis 5 primariis ex apice petioli radiantibus, venulis omnino occultis. CORYMBI 1½ — 2 poll. lati, ramis patentibus basi foliis membranaceis latis 3—4 lin. longis bracteatis, pedicellis 1—3 lin. longis glabris valde angulatis. BRACTEAE ad basin involucri late oblongae viridulae, 3 — 4 lin. ongae. INVOLUCRUM 2—2½ lio. longum, paleis nitidulis glabris brunneolis ½—¾ lin. latis. ACHAENIA cylindrica 1½—2 lin. longa. PAPPI setae 50—60 vel ultra, pulchre rubellae. COROLLA pappo aequilonga, limbo late infundibulari, lobis deltoideis. Habitat pror. 31inas Geraes in fruticetis ad Marianna : Vauthier n. 330; prope Rio de Janeiro : Lund ; locis Brasiliae meridionalis non indicatis: Riedel n. 550, Sello n. 322.

69. MIKANIA GLAZIOVII BAKER : volubilis glabra, foliis oppositis distincte petiolatis deltoideis acuminatis dentatis basi breviter cordatis membranaceis trinervatis utrinque glabris, capitulis pcdicellatis corymbosis thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis. involucri paleis parvis ligulatis obtusis, pappi setis 30 pallide rubellis achaenium superantibus.

SUFFRUTEX glaberrimus volubilis, RAMIS lignosis 1 — 1½ lin. crassis licc. brunneolis subtiliter multisulcatis ; internodia ramorum 1½—2-pollic«ria. PETIOLI 6—9 lin. longi. FOLIA 1—2 poll. longa, basi 9—12 lin. ata, acumine integro elongato, ad margines dentibus deltoideis distinctis praedita, basi breviter producta, supra viridula laevia, subtus pallida, venulis reticulatis distinctis, nervis tribus primariis ex apice potioli radiantibus. PANICULAE laxae semipedales, ramis ascendentibus basi foliis magnis

252

bracteatis capitulis numerosis ad apices ramulorum confertis, pedicellis puberulis 1 — 1 ½ lin. longis. BRACTEAE minutae liueares. INVOLUCRUM 1 1 ¼ lin. longum, paleis ligulatis hrunneolis obscure puberulis ⅓ latis. ACHAENIA glabra paleis paulo breviora. PAPPUS 1½ lin. longus, COROLLAE limbus late infundibularis tubo setis gracillimis fragilibus. aequilongus. Habitat pror. Minas Geraes in sylvis ad Itatiaia : n. 4856.

Glaziou

70. MIKANIA POPULIFOLIA GARDN-. volubilis glaberrima, foliis oppositis longe petiolatis late ovatis cordatis acutis integris modice firmis e basi 5-nervatis, capitulis breviter pedicellatis corymbosis thyrsoideo - paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis ligulatis obtusis brunneolis glabris mediocris magnitudinis, pappi setis 30 albis achaenium paulo superantibus.

Mikania populifolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 485. SUFFRUTEX lute volubilis ubique glaberrimus, RAMIS lignosis teretibus distincte multisulcatis 1½ — 2 lin. crassis, apice longe copiose thyrsoideo-paniculatis. PETIOLI 1 —2 poll. longi graciles flexuosi. FOLIA maxima 3—4 poll. longa, 2½ — 3 poll. lata, basi breviter cordata, utrinque laevia viridia, venis 5—7 ex apice petioli radiantibus, venulis tenuibus immersis. PANICULAE pedales et ultra, flexuosae, ramis distantibus patulis basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum numerosis aggregatis brevissime pcdicellatis. BRACTEAE minutae rigidulae lanceolatae. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis glabris hrunneolis ⅓ lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra paleis paulo breviora. PAPPUS 2 lin. longus, setis gracillimis flexuosis. COROLLAE tubus brevissimus, limbus anguste infundibularis, lobis minutis.

Habitat pror. Minas Geraes in sylvis ad Gongo-Soco: Gardner n. 4890.

71. MIKANIA MICROCEPHALA DC. volubilis, ramis brevissime pilosis, foliis oppositis petiolatis cordato - ovatis acutis denticulatis membranaceis e basi 5-nervatis, supra glabriusculis, subtus tenuiter brunneo-pilosis, capitulis subsessilibus corymbosopaniculatis, bracteis minutis, involucri paleis minutis oblanceolatis obtusis puberulis, pappi setis 30 pallide rubellis achaenium vix superantibus.

Mikania microcephala DC. Prodr. V. 200. Mikania divaricata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 488, non Poepp. et Endl. SUFFRUTEX late volubilis, RAMULIS firmis teretibus 1 lin. crassis, pilis brevissimis hrunneolis patentibus subtilibus ubique vestitis; internodia ramorum 2—4 poll. longa. PETIOLI 6 — 18 lin. longi brunneo- puberuli. FOLIA l½—2 poll. longa et lata, acuta vel cuspidata, ad margines crebre inciso-crenata, lobis basalibus late rotundatis sinu angusto, ‘supra viridia et minute hispidula, subtus obscuriora et tenuiter albido- vel ad venas brunneo-pubescentia, venis 5 primariis ex apice petioli radiantibus, venulis tenuibus immersis. PANICULAE pyramidatae 1½ —3 poll. latae, ramis divaricatis gracillimis brunneo-pubescentibus, capitulis ad apices ramulorum glomeratis. INVOLUCRUM 1 lin. longum, paleis viridulis ¼ lin. latis dorso pubescentibus. ACHAENIA cylindrica glabra involucro breviora. PAPPUS 1 lin. longus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus, lobis brevibus.

Habitat pror. Goyaz ad Morro de Canto Gallo: Burchell n. 7138 ; prov. Minas Geraes in fruticetis camporum et sepibus ad S. Jodo d'El Rey : Martius; ad Formigas: Gardner n. 4886 ; in Serra das Arnras Gardner n. 4885 ; ad Caldas: Hegnell 1. n. 233, Lindberg n. 47, Vauthier n. 288; ad Lagoa Santa; Warming ; ad Cachoeira do Campo: Claussen, Widgren n. 147; locis variis: Pohl n. 313.


COMPOSITAE: MIKANIA.

253

254

72. MIKANIA CORDIFOLIA WILLD. volubilis, ramis albidopuberulis, foliis oppositis longe petiolatis cordato - ovatis acutis dentatis vel subintegris membranaceis e basi 5—7-nervatis, supra viridibus obsolete puberulis, subtus dense albo-puberulis, capitulis pedicellatis densis perfecte corymboso - paniculatis, bracteis parvis, involucri paleis oblanceolatis viridibus puberulis imbricatis subacutis, pappi setis 30 — 40 rubellis achaenium superantibus.

prov. Piauky : Gardner a. 2646 ; pro P. Ceara : Gardner a. 1724 ; prov. Goyaz : Gardner a. 4930; pruv. Bahia : Blanchet, Salzmann ; prov. Minas Geraes : Regnell III. 724, 725, Martius, Gardner a. 4885, 4887 etc.; prov. Mato Grosso: Manso; prov. Rio de Janeiro: Martius, Schott a. 301; Gardner n. 5780, Burchell a. 9985; i» Uruguay : Gibert, Tweedie a. 1231, Sello ; in Tucuman (interdum in hortis culta): Tweedie a. 1286.

Cacalia cordifolia Linn. fi/. Suppi. 351. (vidi specimina ori pinalia Mutisiana* formarum duarum hujus speciei). Mikania cordifolia Willd. Sp. Piant. III. 1746 ; DC. Prodr. V. 189. Mikania rubiginosa Smith in Rees Cyclop. XX11I. n. 12 ; DC. Prodr. V. 201. (vide infra). Mikania suaveolens H.D.K. Nov. Gen. IV. 135 ; DC. Prodr. V. 201. Eupatoriam crenatum Gomez in Mem. Acad. Ulyssip.

Mikania biformis Schultz-Bip. in herbariis variis, non DC.

1812 p. 23. Cacalia cordata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 53 ?. Cacalia angulata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 55?. Cacalia pilosa Vell. Fl. Flum. VIII. t. 61 ?. Cacalia triangularis Vell. Fl. Flum. VIII. t. 62?. Mikania gonoclada DC. Prodr. V. 199; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 364. Mikania convolvulacea DC. Prodr. V. 199. Mikania menispermea DC. Prodr. V. 200. Mikania mollis H.B.K. Nov. Gen. IV. 135; DC. Prodr. V. 201. Mikania opifera Mart. in Isis VI. (1824) 153; DC. Prodr. V. 197. Mikania Cocaensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 487. Mikania Hostmanni Miquel Stirp. Surin. 189. Mikania fimbriata Gardn. in Hook. Lond. Joum. IV. 119. Mikania Surinamensis Miquel Stirp. Surin. 188. Mikania thunbergiaefolia Gardn. in Hook. Lond. Joum. VI. 448. Mikania urticaefolia Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 244. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis pallidis 1—2 lin. crassis albo-puberulis teretibus vel interdum angulatis. PKTIOI.I 6—30 lio. longi flexuosi puberuli. FOI.IA membranacea acuta subintegra vel deorsum parce iuciso-crcnata, maxima 2—4 poll. longa, supra basin l½—3 poll. lata, lobis basalibus late rotundatis, sinu lato aperto, supra sicc. griseo-viridia, subtus pallidiora et dense albido - puberula, venis 5 primariis ex apice petioli radiantibus, venulis tenuibus immersis. PANICULAE copiosae densae strictae corymbosae, ramis divaricatis dense puberulis, pedicellis 1—2 lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri lanceolatae involucro duplo breviores. INVOLUCRUM 2—2½ lin. longum, paleis viridulis imbricatis puberulis ½— ¾ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica 1½ lin. longa. CoPAPPUS 2 lin. longus, setis pulchre rubellis flexuosis persistentibus. ROLLAE limbus anguste infundibularis, lobis lanceolatis medium limbi attingentibus, tubus limbo aequilongus. — Flores suaveolentes, odore Persicae.

Var. a.

UMBROSA

Baker.

Folia tenera 5—6 poll. longa et lata, utrinque calvata viridia. Involucrum 2 lin. longum, paleis viridibus calvatis ½ lin. latis, pappo saturate rubro. Ad Cuiabd prov. Mato Bros. a. 774).

Var. β..

CARNOSULA

Grosso :

Manso (Mart. Herb. Flor.

Baker.

Mikania carnosula DC. Prodr. V. 197. Petioli basi foliolis parvis lanceolatis stipulati. Folia camosula utrinque viridia, basi inter lobos rotundatos ad apicem petioli cuneata, 1 — 1½ poll. longa, subobtusa, distincte inciso-crenata. Involucrum 3 lin. longum, paleis calvatis obtusis. Pappus albidus. Prov. Rio de Janeiro in montibus Macahé: Lund; in Parana : Christie ; et in Uruguag: Gibert.

73. MIKANIA HEMISPHAERICA SCHULTZ-BIP. herbacea volubilis, ramulis adultis calvatis, foliis oppositis longe petiolatis cordato-ovatis acuminatis serrato-dentatis membranaceis e basi 5-nervatis, supra viridibus glabris, subtus tenuiter albido-puberulis, capitulis pedicellatis corymboso-paniculatis, bracteis magnis, involucri paleis viridibus glabris oblanceolatis subobtusis magnitudine mediocribus, pappi setis densissimis rubellis achaenium superantibus. Tabula nostra 1,XX.

Mikania hemisphaerica Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol. HERBA late volubilis, RAMIS firmulis cavis calvatis brunneolis teretibus 1½—2 lin. crassis distincte multisulcatis. PKTIOI.I 6 — 24 lin. longi puberuli npice subalati. FOI.IA 3—4 poll. longa, supra basin 1 ½—2½ poll. lata, dentibus parvis deltoideis, basi rotundata sinu late aperto, supra viridia glabra, subtus tenuiter albido-puberula, venis 3 et npice petioli radiantibus. PANICULAE laxae 3—4 poll. latae, ramis divaricatis puberulis, pedicellis divaricatis saepe 2—3 lin. longis. BRACTEAE membranaceae viridulae oblongae vel lanceolatae, involucro aequilongae vel breviores. INVOLUCRUM 3—4 lin. longum, paleis viridulis membranaceis imbricatis, medio ¾—1¼ lin. latis. ACHAENIA cylindrica subglabra 2 lin. longa. PAPPUS pulchre rubellus, setis 50— 60 vel ultra flexuosis. COROLLAE limbus campanulatus tubo duplo brevior, lobis ovato-lanceolatis.

Habitat per Americam tropicam ubique in sepibus et fruticetis vulgaris. Intra Brasiliam e. gr in prov. Para : Spruce n.657, 885 ;

Habitat prov. Minas Geraës: Sello n. 967; e. gr. in sylvis prope Caldas: Regnell III. n. 795; in prov. S. Paulo : Bowie et Cunningham.

*) Specimen unum Mutisianum (originale M. robiginosae Smith) est puberulum, foliis parvis integris, bracteis minoribus, involucri paleis puberulis 2—2½ lin. longis; alterum (origiDale M. cordifotiae Smith) ad M. hemisphaericam nostram accedit foliis magis membranaceis dentatis 3 — 4 poll. longis utrinque praetor venas brunneo-pilosis subcalvatis, bracteis magnis foliaceis, involucri paleis calvatis 3 — 4 lin. lougis. Doseriptiones Linnaei et Willdenowii ambas includunt.

74. MIKANIA CAMPANULATA GARDN. volubilis, ramis puberulis, foliis distincte petiolatis oppositis hastato- deltoideis acutis subintegris membranaceis trinervatis, supra viridibus glabriusculis, subtus albido-pubentibus, capitulis pedicellatis late corymboso-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis brunneolis oblanceolatis glabris subacutis magnitudine mediocribus, pappi setis albidis achaenium vix superantibus.


255

COMPOSITAE: MIKANIA. Mikania campanulata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 489.

SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis fuscis teretibus 1 — 1½ lin. crassis brunneo-puberulis. PETIOLI graciles 6—IS lin. longi. FOLIA angulis basalibus deltoideis subpatulis, maxima 1½ — 2 poll. longa, in umbrosis membranacea, in locis apertis crassiora, supra viridia laevia, subtus persistenter albido-pubentia, venis tenuibus. PANICULAE laxiores et magis pyramidatae quam in M. cordifolia, pedicellis gracillimis brunneo - puberulis interdum 2—3 lin. longis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneolis firmulis calvatis ½ lin. latis sub anthesi vix imbricatis. ACHAENIA cylindrica glabra 1½ lia. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE limbus tubo brevior, lobis lanceolatis basin limbi attingentibus.

Habitat prov. Minas Geraës in sylvis ad Villa do Principe: Gardner n. 4888.

soideae, ramis brevibus distantibus velutinis, plerisque basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum numerosis dense confertis, pedicellis semper brevissimis. BRACTEAE minutae lineares. INVOLUCRUM 2 lin longum, paleis membranaceis brunneis glabris ⅓— ½ lin. latis. INVOLUCRUM glabrum 1½ lin. longum. PAPPUS 2½ lin. longus, setis rubellis flexuosis. COROLLAE limbus anguste infundibularis tubum brevem superans. STYLI rami longe exserti. Habitat prov. Goyaz ad Chapada da Serra S. Marco et Coryo Andarra: Pohl n. 314 ; prov. Minas Geraes in campis et fruticetis prope Tejuco: Vauthier n. 291 ; ad Cachoeira do Campo: Claussen ; Caldas: Regnell II. n. 158 ; duro Preto: Martius; in Serra da Gamba, ad Barbacena , Othos d’agua et Pedro Alvarez: Warming ; prov. S. Paulo prope urbem S. Paulo in Varge do Carmo: Burchell n. 4749.

Var. /3. 75. MIKANIA SALVIAEFOLIA GARDN. volubilis, ramis albo-puberulis, foliis distincte petiolatis oppositis hastato-deltoideis denticulatis e basi trinervatis firmulis, supra viridibus glabris, subtus albo - pubentibus, capitulis breviter pedicellatis late corymboso-paniculatis, bracteis parvis latis, involucri paleis oblanceolatis subacutis imbricatis puberulis, pappi setis 30—40 pallide rubellis vel albidis achaenium superantibus. Mikania salviaefolia Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 487. Mikania armigera Poepp. et Endl. Nov. Gen. III. 52. tab. 260 ?. SUFFRUTEX late volubilia, RAMIS brunneis lignosis teretibus 1— 1½ lin. crassis. PKTIOLI 6 — 18 lin. longi flexuosi basi Incrassati. FOLIA firmule membranacea, acuminata, parce dentata, maxima 3—4 poll. longa, 1½—2 poll. lata, lobis basalibus magnis deltoideis acutis deflexis, supra viridia glabra, subtus persistenter albido-pubentia, venis tenuibus, venulis occultis. PANICULAE pyramidatae 2—3 poll. latae, ramis divaricatis albopuberulis, pedicellis vix ultra 1 — 1 ½ lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri viridulae ovatae vel oblongae, circiter 1 lin. longae. INVOLUpaleis viridulis imbricatis demum calvatis, CRUM 2—2½ lin. longum, ½—¾ lin. latis. ACHAKNIA cylindrica glabra l½ lin'. longa. PAPPI setae firmulae flexuosae 2 lin. longae. COROLIAE limbus anguste infundibularis tubo aequilongus, lobis lanceolatis medium limbi attingentibus.

Habitat prov. Mina* Geraës in fruticetis camporum, e. gr. ad S. Româo: Gardner n. 4884; Serro Frio: Martius; Lagoa Santa: Warming, Widgren n. 136, 137} ad Ribsirao Ouro-fino prope Rio Corymbo et Fazenda Ingrazia : Pohl n. 283 ; prov. Mato Grosso ad Cuiabd: Manso n. 108.

76. MIKANIA MICRODONTA DC. volubilis, ramis brevissime brunneo - pilosis, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis acutis denticulatis vel subintegris basi leviter cordatis e basi 5-nervatis membranaceis vel subcoriaceis, subtus tenuiter vel dense albido-pubescentibus venis immersis, capitulis breviter pedicellatis dense corymbosis thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis ligulatis brunneis glabris obtusis magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus. Mikania microdonta DC. Prodr. V. 200. Mikania antennaria Schultz- Bip. Linnaea XXX. 182. (nomen solum). SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS ligoosis teretibus 1 — 1½ lin. crassis ubique ferrugineo-velutinis subtiliter multisulcatis. PKTIOLI velutini 3 — 9 lin. longi. FOLIA in umbrosis membranacea denticulata, maxima 2—3 poll. longa, supra basin 1½ — 2 poll. lata, supra glabriuscula, subtus tenuiter pilosa, in locis apertis minora subcoriacea integra et subtus dense brevissime albido-pilosa, semper venis ex apice petioli conspicue radiantibus, venulis tenuibus immersis. PANICULAE breviter vel elongato - thyr-

256

STYLOSA

Baker.

Mikania stylosa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 486. Folia subcoriacea, marginibus dimidii inferioris dentibus paucis conspicuis deltoideis praeditis. Prov. Minas Geraes in Serra das Araras: Gardner 4889.

77. MIKANIA PHAEOCLADOS MART. volubilis, ramis dense breviterque brunneo - pubescentibus, foliis oppositis breviter petiolatis cordato - ovatis subobtusis obscure dentatis e basi 5-nervatis rigide coriaceis, supra scabris, subtus venulosis et dense pilosis, capitulis dense corymbosis brevissime pedicellatis thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis ligulatis brunneolis glabris parvis, pappi setis 30 rubellis fragilibus achaenium superantibus.

Mikania phaeoclados Mart. Herb. Flor. Bras. n. 780. Mikania asperifolia Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. Eupatorium clematideum Lessing in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS teretibus lignosis 1—1½ lin. crassis, pilis hispidulis brevissimis brunneis densis persistentibus vestitis. PETIOLI 3 — G lin. longi. FOLIA maxima 1 — 1½ poll. longa, obtusa vel subobtusa, margine obscure vel distincte dentata, basi breviter cordata, supra viridia et punctis duris scabra, subtus dense pilosa pilisque albidis vel ad venas brunneis instructa. PANICULAE breves pyramidatae, ramis divaricatis dense brunneo-pilosis, capitulis ad apices ramorum corymbosis numerosis aggregatis, pedicellis interdum 1—1½ lin. longis. BRACTEAE ad basin pedicellorum lineari-subulatae. INVOLUCRUM 1½—2 lin. longum, paleis ⅓ lin. latis glabris brunneolis. ACHAENIA 1 — 1½ lin. longa cylindrica glabra. PAPPUS fragilis 2 lin. longus pallide rubellus. COROLLAE limbus campanulatus, lobis deltoideis, tubo subaequilongus. Habitat in campis prov. Minas Geraes: Martius; in collibus prope Cachoeira do Campo: Claussen, Mart. Herb. Flor. Bras, n.780 ; ad Lagoa Santa et Serra da Piedade: Warming; Ouro Preto: Scito, Pohl n. 235.

78. MIKANIA BANISTERIAE DC. volubilis, ramis dense adpresse albido-brunneo-tomentosis, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis basi leviter cordatis obscure repandis subcoriaceis, supra obsolete, subtus dense adpresseque brunneo - tomentososericeis, capitulis subsessilibus corymbosis thyrsoideo-paniculatis, involucri paleis parvis oblongis brunneis obtusis glabris, pappi setis cc. 30 rubellis achaenium vix superantibus. Tabula nostra LXXII

Mikania Banisteriae DC. Prodr. V. 193; Poepp. et Endl Nov. Gen. III. 53.


257

COMPOSITAE: MIKANIA.

SUFFRUTEX volubilis, RAMIS lignosis teretibus 1½— 2 lio. crassis, pilis pallide brunneis sericeis brevissimis adpressis dense vestitis. PETIOLI ascendentes 6—9 iio. longi. FOLIA maxima 4—5 poll. longa , 2½—3 poll. lata, obscure repando-crenata. basi breviter cordata vel late rotundata, supra viridia et pilis sericeis obscuris adpressis inspersa, subtus distincte penninervia et pilis densis brunneis sericeis adpressis vestita. PANICULAE 6 —12 poll. longae, ramis strictis ascendentibus distantibus brunaeotomentoso-sericeis, plerisque basi foliis magnis bracteatis, Capitulis ad apices ramulorum confertis subsessilibus. BRACTEAE ad basia involucri ovatae brunneae involucro vis breviores. INVOLUCRUM 1 ½ lia. longum, paleis firmulis oblongis brunneis glabris ½ lin. latis. ACHAENIA involucro paullo breviora. PAPPUS 8 lin. longus, setis firmulis pulcbre rubellis. COROLLAE limbus campanulatus tubo cylindrico paullo brevior.

Habitat prov. do Alto Amazonas ia fruticeti* ad Ega; Poeppig.

Var. β.

UMBROSA

Baker.

Folia integra minus coriacea, pilis faciei inferioris paucioribus. Paniculae densiores, involucro 2½ lin. longo, bracteis involucro duplo brevioribus, pappo 2½ lin. longo.

Prov. do Alto Amazonas in sylvis ad Cnari in ditione fluminis Rio Negro : Martius ; prov. Para in sepibus ad Gurupa ; Martin*.

79. MIKANIA ARGYRIAE DC. volubilis, ramis dense brevissimeque brunneo-pubescentibus, foliis magnis subcoriaceis oppositis petiolatis late ovatis basi cordatis apice acutis integris e basi 5—7-nervatis, supra tenuiter, subtus dense brunneo-sericeis, capitulis brevissime pedicellatis dense corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis conspicuis, involucri paleis ligulatis obtusis brunneis glabris magnitudine mediocribus, pappi setis 30 albidis vel pallide rubellis achaenium vix superantibus. Mikania Argyriae DC. Prodr. V. 193.

Mikania subcordata Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 118. Mikania Ildefonsiana Gardn. in Hook. Lond. Jouru.

V. 484.

Eupatorium latifolium Lessing in Herb. Reg. Berolin. late volubili», RAMIS lignosis teretibus 1 — 2 lin. crassis multistriatis, pilis brevissimis sericeis brunneis ubique persistenter vestitis, internodiis 8 — 4 poll. longis. PETIOLI flexuosi 6—18 lin. longi. FOLIA flexuosa, maxima 4 — 6 poll. longa, supra basia 3—4 poll. lata, apice deltoidea acuta, basi breviter cordata, supra viridia pilis paucis adpressis, subtus pilis subtilibus sericeis adpressis ubique dense persistenter vestita, venis 3 7 parum prominentibus ex «pice petioli radiantibus. PANICULAE densae ½—l-pedales, ramis dense breviter brunneo-pubescentibus, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis numerosis densis sessilibus vel brevissime pedicellatis. BRACTEAE ad basio involucri adpressae ovatae ciliatae 1 lin. longae. INVOLUCRUM 8—2½, longum , paleis firmulis brunneis glabris ½ lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra involucro vix breviora. PAPPUS 2½ lio. longus, setis albidis (M. Ildefonsiana Gardn.) vel pallide rubellis (M. subcordata Gardn.). COROLLAE limbus late Infundibularis tubo aequilongus, lobis brevibus. SUPPRUTEX

Habitat in sylvis prov. Rio de Janeiro, e. gr. in Ilha do Governadore: Luschnath ; ad montes Corcorado, Serra des Orgàos, Serra d’Estrella etc.: Martius, Karuinski, Gardner n. 484, 781, Glagiou n. 1413, 4061, Warming aliique; prov. S. Paulo ad Ypanema: Sello; inter Praia da Alegre et Agua branca : Burchell n. 4681—22.

80. MIKANIA VISMIAEFOLIA DC. volubilis, ramis dense brevissime pubescentibus, foliis oppositis petiolatis late ovatis cordatis acutis integerrimis e basi 5 — 7-nervatis subcoriaceis, supra scabriusculis, subtus dense brevissime pubescentibus venulosis, capitulis subsessilibus corymbosis copiose thyrsoideo-paniCompos. n.

258

culatis, bracteis magnis, involucri paleis oblongis pallidis pubes centibus magnitudine mediocribus, pappi setis 30 albidis achaenium paulo superantibus.

Mikania vismiaefolia DC. Prodr. V. 189 ; Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182. (nomen solum). SUFFRUTEX late volubiis, RAMIS lignosis teretibus striatis, pilis pallide brunneis brevissimis ubique vestitis. PETIOLI pilosi 6—12 lia. longi. FOLIA maxima 4—5 poll. longa, 8*/,-3 poll. lata, apice deltoidea acuta, basi breviter cordata, aupra viridia et pilis paucis obscure hispidulis scabrella, subtus pilis albidis adpressis sericeis dense persistenter vestita, venis primariis ex apice petioli radiantibus, venulis leviter prominentibus. PANICULAE pedales et ultra, late thyreoideae, ramis pluribus basi foliis magnis bracteati*, capitulis numerosis Aggregatis subsessilibus. BRACTEAE ad basin Involucri 1 lio. longae, late ovatae, sericeae. INVOLUCRUM 2 lin. loogum, paleis firmulis griseo-viridulis ½ lia. latis dorso sericeis. ACHAENIA glabra involucro- vix breviora. PAPPUS 8 2½ lin. lougus, setis albidis fragilibus. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus, lobis brevibus. STYLI rami iooge exserti.

An varietas campestris M. Argyriae? Habitat prov. Minas Geraës in collinis ad Marianna : vauthier n. 267 ; ad Caldas : Regnell I. n. 222, Lindberg n. 41 ; Lagoa Santa : Warming ; prov. Mato Grosso ad Cuiabá ; Manso n. 113.

81.

MIKANIA CALLINEURA SCHULTZ-BIP. volubilis, ramis dense brevissime brunneo-sericeis, foliis oppositis petiolatis late cordato-ovatis acutis saepissime integris e basi 7-nervatis, supra obsolete, subtus dense brevissime pubescentibus, capitulis brevissime pedicellatis dense corymbosis copiose thyreoideo - paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis brunneis glabris ligulatis obtusis, pappi setis 30 albidis achaenium paulo superantibus.

Mikania callineura Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berolin. Eupatorium polyanthes Lessing ibidem. SUFFRUTEX late volubilia, RAMIS lignosis teretibus 1—2 lin. crassis pills pallide brunneis sericei, ubique persistenter vestitis. PETIOLI pubescentes 6 15 lin. longi. FOLIA subcoriacea, integra vel obscure repando-dentata, maxima 4-3 poll. longa, 3—4 poll. late, apice deltoideo acuta, basi sinu aperto profunde cordata, supra viridia pilisque obscuris adpressis scaberula, subtus dense brevissime griseo-pubescentia, venis primariis prominentibus ex apice petioli radiantibus, venulis, tenuibus. PANICULAE magnae thyrsoideae, ramis basi folli, magnis bracteatis, pedicellis dense pilosi, omnibus brevissimis. BRACTEAE ad basin involucri lanceolatae pilosae. INVOLUCRUM 1 — 1 ¼ lin. longum, paleis brunoei. rigidulis ⅓ lin. latis. ACHAENIA cylindrica glabra involucro vix breviora. PAPPUS 1½—2 lin. longus, setis gracillimis. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus. Habitat in Bratilia meridionali ad Azevedo: Sello n. 360.

82. MIKANIA SCABRIDA BAKER : volubilis, ramis dense brevissime ferrugineo-pilosis, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis breviter cordatis acuminatis integerrimis rigide coriaceis, supra scabris, subtus venulosis laxe brevissimeque brunneopilosis, capitulis subsessilibus corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, involucri paleis ligulatis obturis puberulis magnitudine mediocribus, pappi setis rubellis achaenio aequilongis. SUPPRUTEX late volubilis, RAMI, teretibus lignosis striati, l½—2 lin. crassis, ubique ferrugineo-puberulis. PETIOLI 3—6 iin. longi. FOLIA maxima 4 poll. longa, 2—2¼ poli. lata, basi breviter cordata vel late rotundata, supra viridia et pilis sparsis hispidulis scabra, subtus obscuriora et brevissime laxeque brunneo-pilosa, venis supra basio petioli egredientibus, duabus primariis longe ascendentibus. PANICULAE deusae thyrsoideae,

34


COMPOSITAE: MIKANIA.

259

ramis pluribus foliis magnis bracteatis, capitulis dense corymbosis saepissime sessilibus v. raro brevissime pedicellatis. BRACTEAE minutae lanceolatae pilosae. INVOLUCRUM 2 lio. longum, paleis brunneolis firmulis ⅓ lin. latis, dorso obsolete pubescentibus. ACHAENIA glabra involucro paulo breviora. PAPPUS 1½ lin. longus, setis rubellis fragilibus. COROLLAS limbus campanulatus tubo aequilongus. Habitat prov. Minat Geraes scandens in arboribus sylvaticis ad Gongo Soco : Bunbury.

83. MIKANIA SETIGERA SCHULTZ-BIP. volubilis, ramis pilis elongatis brunneis squarrosis vestitis, foliis oppositis petiolatis cordato-ovatis acutis acuminatisve dentatis membrauaceis e basi 5—7-nervatis utrinque pilis magnis sparsis praeditis, capitulis pedicellatis corymbosis thyrsoideo-paniculatis, bracteis magnis, involucri paleis ligulatis brunneis glabris obtusis magnitudine mediocribus, pappi setis 30 albidis achaenium paulo superantibus.

Mikania setigera Schultz-Bip. Mas. in Riedel Exsicc. n. 899. late volubilis, RAMIS lignosis 1½ — 2 lin. crassis teretibus distincte multisulcatis, pilis squarrosis brunneis l½—2 lin. longis dense vestitis, internodiis 2—3 poll. longis. PKTIOLI 12—15 lin. longi dense pilosi. FOLIA utrinque viridia et pilis setulosis sparsis 1 lin. longis praedita, margine dentibus deltoideis distinctis instructa, basi breviter cordata, venis primariis ex apice petioli radiantibus. PANICULAE amplae thyrsoideae, ramis inferioribus distantibus, basi foliis magnis bracteatis, capitulis numerosis ad apices ramulorum confertis, pedicellis 1 — 1½ lin. longis. BRACTEAE ad basin involucri ovatae membranaceae, paleis aequilongae. INVOLUCRUM 2 lin. longum , paleis brunneis membranaceis glabris ⅓ lin. latis. ACHARNIA glabra cylindrica 1½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis fragilibus. COROLLAE tubus late infundibularis tubo aequilongus. SUFFRUTKX

Habitat in Brasilia meridionali loco accuratius non adnotato: Riedel n. 899.

84. MIKANIA TRICHOPHILA DC. volubilis, ramis pilis saturate brunneis dense vestitis, foliis oppositis petiolatis magnis ovatis vix cordatis acuminatis integris rigide subcoriaceis, supra scaberrimis hispidis, subtus venulosis penninerviis dense pilosis, capitulis subsessilibus dense corymbosis copiosissime thyrsoideopaniculatis, bracteis magnis, involucri paleis ligulatis obtusis brunneis pilosis, pappi setis 30 albidis achaenium superantibus.

Mikania trichophila DC. Prodr. V. 200. SUFFRUTEX late volubilis, HAMIS lignosis teretibus 1—2 lin. crassis, pilis patentibus saturate brunneis ubique dense vestitis. PKTIOLI flexuosi 6—15 lio. longi. FOI.IA maxima 6 — 7 poll. longa, 3—4 poll. lata, basi saepe mere rotundata, supra viridia pilisque hispidulis et punctis duris scaberrima, subtus pallidiora et dense breviter pilosa ac venulosa, venis 4 primariis distantibus longe arcuatis. PANICULAE amplissimae flexuosae saepe pedales vel ultra, ramis flexuosis dense pilosis, capitulis crebris ad apices ramorum dense aggregatis. BRACTEAE ad basin involucri ovatae lin. longum, paleis ⅓ lin. latis 1 lin. longae pilosae. INVOLUCRUM 1½ brunneis firmulis vetustate calvatis. ACHAENIA 1 lin. longa inter costas pilosa. PAPPUS 2 lin. longus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE limbus late infundibularis tubo aequilongus, lobis lanceolatis medium limbi attingentibus.

Habitat prov. Bahia in sylvis ad Ilheos : Blanchet n. 2097.

85. MIKANIA MICROLEPIS BAKER: volubilis, ramis breviter denseque brunneo-pilosis, foliis oppositis petiolatis ovatis cordatis acutis integris subcoriaceis, supra scabris hispidulis,

260

subtus breviter pilosis, e basi 5—7-nervatis, capitulis sessilibus dense glomeratis thyrsoideo-paniculatis, bracteis minutis, involucri paleis parvis oblanceolatis obtusis brunneis pilosis, pappi setis 30 albidis achaenium superantibus. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis teretibus striatis, ubique pilis brunneis patentibus brevissimis vestitis. PETIOLI 6— 9 lin. longi dense brunneo-pilosi saepe deflexi. FOLIA maxima 3 — 4 poll. longa, basi 2—2½ poll. lata, supra viridia et punctis rugosis pilisque brevissimis hispidulis scabrella, subtus pilis brevissimis brunneis adpressis persistenter vestita, venis 5—7 primariis ex apice petioli radiantibus, venulis numerosis tenuibus prominentibus. PANICULAE densissima pedales et ultra, anguste thyrsoideae, capitulis in glomerulos globosis aggregatis. INVOLUCRUM 1 lin. longum, paleis oblanceolatis brunneis dorso pilosis ¼ lin. latis. ACHAENIA glabra involucro vix breviora. PAPHUS l½ lin. longus, setis flexuosis persistentibus. COROLLAE tubus late infundibularis tubo aequilongus, lobis lanceolatis medium limbi attingentibus. Habitat prov. Minas Geraes ad Entre Morros : Pohl n. 286.

86. MIKANIA CONFERTA GARDN. volubilis', ramis pilis brunneis patentibus dense vestitis, foliis oppositis petiolatis late ovatis acutis basi subcordatis integris, supra hispidis, subtus dense pilosis penninerviis et tenuiter albo - pubentibus, capitulis brevissime pedicellatis dense corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis magnis ovatis, involucri paleis brunneis oblanceolatis hispidulis obtusis magitudine mediocribus, pappi setis 30 albidis achaenium vix superantibus.

Mikania conferta Hook. in Lond. Journ. IV. 119. l½—2 lin. SUFFRUTEX late volubilis, HAMIS lignosis teretibus crassis, pilis firmulis densissimis brunueis brevibus patentibus ubique vestitis, internodiis ramorum l½ —2 poll. longis. FOLIA rigidula, maxima 3—4 poll. longa, 2—3 poll. lata, supra pilis hispidulis densis et punctis rugosis scaberrima, subtus pilis adpressis brunneis dense vestita, penninervia, venis primariis ascendentibus basi distantibus. PANICULAE amplissimae flexuosae pedales et ultra, ramis ascendentibus flexuosis dense conspicue pilosis, multis basi foliis magnis bracteatis, capitulis dense aggregatis. BRACTEAE ad basin involucri late ovatae, dorso pilosae, involucro aequilongae. INVOLUCRUM 2 lin. longum , paleis brunneis membranaceis ½ lin. latis dorso pilosis. ACHAKNIA glabra 1 ½ lin. longa. PAPPUS albidus, setis flexuosis. COROLLAE limbus late infundibularis tubum superans, lobis lanceolatis profundis.

A M. hispida vix nisi forma foliorum differt. Habitat prov. Rio de Janeiro in sylvis Serra dos Orgâos : Gardner n. 861, Glaziou 5909, Warming.

87. MIKANIA HIRSUTISSIMA DC. volubilis, pilis brunneis reflexis dense vestitis, foliis oppositis petiolatis cordato-ovatis acuminatis denticulatis subcoriaceis, supra tenuiter, subtus dense pilosis, capitulis brevissime pedicellatis dense corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis ovatis conspicuis, involucri paleis linearibus brunneis membranaceis subacutis dorso tenuiter pilosis, pappi setis 30 albidis achaenium vix superantibus.

Mikania hirsutissima DC. Prodr. V. 200. Mikania sepiaria Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 488. Eupatorium hirtum Lessing in Herh. Reg. Berolin. SUFFRUTKX late volubilis, RAMIS lignosis teretibus 1 — 1 ½ lin. crassis, pilis brunneis brevibus reflexis ubique vestitis, apice copiose thyrsoideopaniculatis. PETIOLI 6—15 lin. longi, flexuosi, pilis patentibus dense vestiti. FOI.IA maxima 5—6 poll. longa, 3 — 4 poll. lata, basi distincte cordata, interdum inaequalia, supra viridia pilis tenuibus adpressis, subtus


261

COMPOSITAE: MIKANIA.

pilis albidis subtilibus dense vestita, venis 7 primariis ex apice petioli radiantibus, venulis tenuibus vix prominulis. PANICULAE pedales vel ultri, ramis dense pilosis, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramulorum multis dense corymbosis. BRACTEAE ovatae naviculares pilosae, involucro breviores. INVOLUCRUM 2 — 2½ lia. longum, paleis brunneis membranaceis lin. latis, dorso striatis, tenuiter pilosis, vetustate calvatis. ACHARNIA glabra cylindrica 1½ lin. longa. PAPPIS 2 lio. longus semper albidus, setis gracillimis flexuosis. COROLLAE limbus late infundibularis, tubo aequilongus. lobis lanceolatis. Habitat proc. Minas Grraes in fruticetis ad Marianam: Vauthier «. 286 ; ad Villa do Principe: Gardner n. 487.5; Lagoa Santa: Warming ; Gongo Soco : Bunbury ; Caldas: Regnell I. n. 934; Fatenda Estrema : Pohl n. 307; in prov. Bahia : Blanchet a. 3692 ; pror. S. Paulo in varge do Carmo : Burchell n. 4778 — 2 ; ad Engenho de Cabala et Pedro Alvez • Sello ; proc. Hio de Janeiro in spicis Corcovado etc.: Martius, Lund, Glaziou n. 4930, Sello n. 227.

Var. β. MARTIANA Baker.

262

penninerviis denseque albo-pannosis, capitulis sessilibus corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis magnis pilosis, involucri paleis ligulatis brunneis obtusis magnitudine mediocribus, exterioribus pannoso-pilosis, pappi setis albidis achaenio aequilongis. SUFFRUTEX volubilis, RAMIS lignosis teretibus 1½—2 lin. crassis, pilis albidis gossypinis adpressis ubique persistenter vertitis, internodiis 2—3 poll. longis. PETIOLI pannoso-pilosi 3 — S lin. longi. FOLIA maxima 3—4 poll. longa, 1 ½—2 poll. lata, apice deltoidea, basi breviter cordata, margine integra vel raro obscure dentata, supra viridia et punctis rugosis scabrella, subtus pilis albidis adpressis dense pannosa, penninervia, venis in pube immersis. PANICULAE amplae thyreoideae, ramis erecto - patentibus dense albido-pilosis, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, capitulis dense aggregatis. BRACTEAE ovatae dorso albido-pilosae, involucro aequilongae. INVOLUCRUM 2½ lio. longum, paleis brunneis ½ lin. latis, intimis dorso glabris, extimis dorso albido-pannoso-pilosis. ACHAENIA glabra cylindrica 1½ — 2 lia. longa. PAPPUS albidus, setis fragilibus. COROLLAE limbus late infundibularis tubum superans.

Mikania Martiana Oardn. in Hook. Lond. Journ. V. 4S4. Pili ramorum breves, Folia tenera oblongo-lanceolata acuminata integra, duplo longiora quam lata.

Habitat in Guiana britannica: Rob. Schomburgk; e. gr. ad Roraima: Appun n. 1079.

Proc. Minas Geratis in fruticetis ditionis Adamantium : Gardner

Series IV.

n. 4879, Claussen.

Var. γ.

URSINA

Baker.

Mikania ursina Mart. Herb. Flor. Bros. 789. Hami pilis densis pallide brunneis crispatis interdum 1 lin. longis vestiti. Proc. Minas Geraës ad Ouro-Preto : Martius; Cachoeira do Campo: Claussen (Mart. Herb. Fl. Bras. n. 789), Riedel.

88. MIKANIA LANUGINOSA DC. volubilis, ramis pilis albis brevibus patentibus dense vestitis, foliis oppositis petiolatis late cordato-ovatis subacutis denticulatis haud coriaceis, supra viridibus obsolete pilosis, subtus dense albo-pilosis, venis 5—7 ex apice petioli radiantibus, capitulis pedicellatis corymbosis copiose thyrsoideo-paniculatis, bracteis distinctis, involucri paleis brunneis glabris subacutis magnitudine mediocribus, pappi setis 30 albidis achaenio aequilongis.

Mikania lanuginosa DC. Prodr. V. 201. Mikania affinis Gardn. in Hook. Lond. Joum. IV. 120. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS lignosis, pilis brevibus deflexis albis ubique dense vestitis. PETIOLI 6—15 lin. longi dense pilosi. FOLIA maxima 3 — 4 poll. longa, basi 2 — 3 poll. lata, supra viridia et pilis brevissimis inspersa , subtus pilis albis adpressis lanuginosis dense vestita, venis tenuibus, primariis ex apice petioli radiantibus. PANICULAE elongatae, interdum 1- v. 1½-pedales, ramis numerosis distantibus brevibus basi foliis magnis bracteatis, capitulis ad apices ramorum conferiis sessilibus vel breviter pedicellatis. BRACTEAE ovatae involucro breviores. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneis glabris membranaceis ⅓ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica 1 ½ lin. longa. PAPPUS albidus, setis fragilibus, COROLLAE limbus late infundibularis tubo longior, lobis lanceolatis medium limbi attingentibus. Habitat prov. Rio de Janeiro in spicis Serra dos Orgàos, alt. 4.500 ped.: Gardner n. 5779 ; in proc. S. Paulo: Sello ; loco Brasiliae non indicato : Helmreichen n. 122.

(89.) MIKANIA PANNOSA BAKER: volubilis, ramis pilis albidis adpressis vestitis, foliis oppositis petiolatis cordato - ovatis subintegris rigide coriaceis, supra glabris scabriusculis, subtus

PARTITAE.

90. MIKANIA APIIFOLIA DC. late volubilis, caule ramisque gracillimis glabris vel tenuiter pilosis, foliis oppositis longe petiolatis quinatis membranaceis utrinque viridibus glabris, segmentis oblongo- vel oblanceolato-rhomboideis integris vel pinnatifidis, capitulis copiosis laxe corymbosis distincte pedicellatis, involucri paleis oblanceolatis magnis acatis glabris, pappi setis 40 flexuosis rubellis.

Mikania apiifolia DC. Prodr. V. 202. Cacalia ternata Vell. Flor. Flum. VIII. t. 56. SUFFRUTEX late scandens, RAMIS angulatis 1 — 1½ lio. crassis tenuiter pilosis, internodiis 3—4 poll. longis. PKTIOI.I 9— 15 lio. longi, graciles, semper oppositi. FOLIORUM segmenta basi cuneata, intermedia vel omnia breviter petiolata, maxima 2—4 poll. longa, 9— 15 lin. lata, acuta, nunc integra, nunc profunde pinnatifida, exteriora minora inaequilateralia inferne producta, omnia penninervia venis tenuibus. CORYMBI copiosi, laxi, pedicellis interdum 3—4 lin. longis, bracteis ultimis ad basio involucri minutis linearibus vel lanceolatis. INVOLUCRUM 3 — 3½ lin. longum, paleis membranaceis viridulis auguste imbricatis ½ lin. latis. ACHARNIA glabra cylindrica 2 lin. longa. PAPPUS achaenio aequilongus, setis gracillimis persistentibus pallide rubellis. COROLLA pappo aequilonga, limbo magno campanulato. Habitat proc. Rio de Janeiro in sylvis Serra dos Orgdos etc.: Gardner n. 480, 481, Sckott n. 311 ; ad Mandiocca : Sello ; proc. S. Paulo in Serra de Cubatào : Burchell n. 3686, Botrie et Cunningham ; pror. Minas Grraes ad Gongo Soco : Bunburg.

OBS. Mikania dentata Spreng. (Syst. III. 422, DC. Prodr. V. 203) est Caleae species. Cfr. SCHLECHTENDAI. in Linnaea 1837 p. 12.

91. MIKANIA VERTICILLATA SCHULTZ-BIP. suffruticosa scandens glabra, foliis oppositis petiolatis rhomboideo - deltoideis bipinnatifidis, segmentis elongatis angustissimis distantibus uninerviis, capitulis copiose corymbosis breviter pedicellatis, involucri paleis parvis lanceolatis subacutis glabris, pappi setis circiter 40 rubellis flexuosis.

Mikania verti cillata Schultz-Bip. Bonplandia 1861 p. 175. Eupatorium crithmifolium Lessing in Herb. Reg. Berolin.


COMPOSITAE:

263

SUFFRUTEX copiose ramosus, RAMIS lignosis teretibus gracilibus conspicue multisulcatis ubique glabris, ad apicem copiose corymboso-paniculatis ; internodiis mediis 9—12 lin. longis. PETIOLI graciles erectopatentes quadrangulati 6 — 18 lin. longa. FOLIA firmula viridia glaberrima opposita vel 3—4-nata, 1½— 2 poll. longa, basi deltoidea, profunde bipinnatifida, segmentis omnibus 6—12 lio. longis, */* lin. latis, supra canaliculatis. PANICULAE 2—3 poll. latae, ramis griseo-puberulis, bracteis parvis subulatis, pedicellis interdum 2—3 lin. longis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis oblanceolatis subacutis ½ lin. latis viridulis modice firmis, sub anthesi vix imbricatis. ACHAENIA 1½ lin. longa, costis prominulis parce ciliatis. PAPPUS 2 lin. longus, setis persistentibus flexuosis crebre ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, dimidio superiore turbinata.

Habitat in ditione Uruguay ad Salta : Sello n. 289, Tweedie.

III. MIKANIAE SPICATO - RACEMOSAE. Rami paniculae elongatae distincte spicatae vel racemosae. A. Herbacea erecta

92. M. TRIPHYLLA.

B. Herbae vel suffrutices volubiles. a. Folia obovata breviter petiolata. Folia duplo longiora quam lata 93. M. SPRUCEI. Folia sesqui longiora quam lata 94. M. SALZMANNIAEFOLIA. b. Folia oblongo-lanceolata sessilia, basi spathulatim attenuata et auriculata 95. M. PTEROPODA. . c. Folia petiolata ovato- vel oblongo-lanceolata acuta. 1. Folia scabra subtus pilosa . 96. M. PSILOSTACHYA. 2. Folia laevia utrinque glabra vel subglabra. * Involucrum 1 — 1 ½ lin. longum. Folia late oblonga supra basin 5-nervata 97. M. FIRMULA. Folia ovata e basi 5-nervata 98. M.

Folia ovata supra basin trinervata 99. M.

AMAZONICA.

MIKANIA.

264

HERBA 3—4-pedalis, CAULE simplici firmo brunneo regulariter multisulcato ; internodia ad medium caulem 1½—3-pollicaria. FOLIA opposita vel saepe 3—4-nata, ascendentia, inferiora 3 — 4 poll. longa, 9—12 lin. lata, basi rotundata, supra nitidula et viridia, subtus pallidiora, penninervia, venis multis prominentibus. PANICULAE ambitu rhomboideae, 3 — 4 poli. latae, confertae, ramis simplicibus erecto-patentibus, inferioribus basi nudis. BRACTEAE ultimae lineares ½—1 lin. longae. PEDICELLI erectopatentes. inferiores 1 ½—2 lin. longi. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneolis membranaceis ½ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica nigra 1 lin. longa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis rubellis persistentibus crebre ciliatis. COROLLA 2 lin. longa, dimidio superiore turbinata.

Habitat prov. Minad Geraës ad Registo Velho et Barbacena : Pohl ; ad Cachoeirado Campo: Lund ; ad Congonha das Paulistas : Sello.

93. MIKANIA SPRUCEI BAKER : volubilis glaberrima, foliis breviter petiolatis oppositis obovato - oblongis subacutis integris rigide subcoriaceis, capitulis laxe copioseque spicato * paniculatis, involucri paleis oblanceolatis acutis glabris, pappi setis 30 rubellis flexuosis. SUFFRUTEX scandens, RAMULIS lignosis teretibus glabris fuscis subtiliter multisulcatis 1 — 1 ½ lin. crassis, apice laxe copioseque paniculatis; internodia ramulorum 1½—2-pollicaria. PETIOLI 3—4 lin. longi. FOLIA ascendentia carnosula, maxima 3 — 4 poll. longa, supra medium 1 ½—2 poll. lata, apice deltoidea, basi longe cuneata, penninervia, venis tenuibus immersis, primariis conspicuis valde ascendentibus. PANICULAE 4—5 poll. latae, ramis distantibus gracilibus ascendentibus, superioribus simplicibus, inferioribus parce paniculatis, basi foliis magnis bracteatis. SPICAE maximae 2-2½ poll. longae, 5 — 6 lin. latae, capitulis laxis omnibus sessilibus, bracteis ad basin involucri perparvis lanceolatis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis brunneo-viridulis ⅓ lin. latis. ACHAENIA glabra 1 lin. longa. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis gracillimis persistentibus saturate rubellis. COROLLA pappo aequiionga, limbo campanulato, tubo aequilongo.

Flores albi odorati. NIGRICANS.

** Involucrum 2—2½ lio. longum, Folia oblongo-lanceolata dentata

Habitat prov. do Alto Amazonas ad S. Carlos in sylvis humilioribus: Spruce n. 3470.

100. M. THYRSOIDEA.

Folia oblongo-lanceolata integra. Rami et folia subtus puberula 101. M.

SELLOI.

Rami et folia subtus glabra 102 M. ACUMINATA. Folia ovata acuta integra. Pappus rubellus .

.

Pappus albus . . d. Folia petiolata oblonga subobtusa. Pappus albidus Pappus rubellus

103. M. 104. M.

LUNDIANA. ARGYROPAPPA.

Mikania salzmanniaefolia DC. Prodr. V. 193. 105. M. RAMOSISSIMA. 106. M. SARCODES.

e. Folia lanceolata acuta penninervia. Involucrum 1 lin. longum . . 107. M. VAUTHIERIANA. Involucrum 2—2½ lin. longum 108. M LIGUSTRIFOLIA. f. Folia profunde hastata

....

94. MIKANIA SALZMANNIAEFOLIA DC. volubilis, ramulis calvatis vel tenuiter pilosis, foliis breviter petiolatis oppositis obovatis subobtusis integris rigide subcoriaceis utrinque glaberrimis, capitulis laxe copioseque spicato-paniculatis, involucri paleis magnitudine mediocribus ligulatis obtusis subglabris, pappi setis 30 pallide rubellis flexuosis.

109. M

BASTIFOLIA.

g. Folia deltoidea trilobata, lobis parvis patulis 110. M. PERNAMBUCENSIS.

92. MIKANIA TRIPHYLLA SPRENG. herbacea perennis erecta glaberrima, foliis 2—4-natis sessilibus lanceolatis acutis integris rigide subcoriaceis, capitulis racemoso-paniculatis, involucri paleis parvis oblanceolatis acutis glabris, pappi setis 30 rubellis flexuosis.

Mikania triphylla Spreng. in Herb. Reg. Berolin. Eupatorium triphyllum Lessing ibidem.

1—1 SUFFRUTEX volubilis, HAMIS lignosis teretibus lin. crassis subtiliter multisulcatis, calvatis vel tenuiter brunneo-pilosis, apice copiose paniculatis; internodia 1—3-pollicaria. PETIOLI 3 — 6 lio. longi. FOLIA maxima 2—3 poll. longa, supra medium 1½ — 2 poll. lata, basi deltoidea, penninervia, venis primariis prominentibus. PANICULAE pyramidatae 4 — 6 poll. latae, ramis divaricatis vel ascendentibus, superioribus simplicibus, inferioribus parce puniculato-compositis, basi foliis valde reductis bracteatis. SPICAE 1—2 poll. longae, 6 — 8 lin. latae, capitulis solitariis laxis sessilibus vel infimis brevissime pedicellatis, bracteis ultimis lanceolatis ½— 1 lin. longis. INVOLUCRUM S lin. longum, paleis rigidulis ½ lin. latis dorso glabris vel obsolete pilosis. ACHAENIA glabra cylindrica 2 lin. longa. PAPPUS achaenio aequilongus, setis persistentibus crebre ciliatis. COROLLA pappo aequiionga, limbo parvo quam tubus breviore. Habitat in collibus ad Bahiam : Salzmann, Lockhart.

95. MIKANIA PTEROPODA DC. volubilis, ramis ultimis solum puberulis, foliis oppositis membranaceis utrinque glabris viridibus oblongo - lanceolatis acutis parce dentatis basi in alam


265

COMPOSITAE: MIKANIA.

petiolarem undulatam vel auriculatam productis, capitulis copiosissime spicato - paniculatis, involucri paleis perparvis oblanceolatis glabris subobtusis, pappi betis 20—30 albidis flexuosis.

Mikania pteropoda DC. Prodr. V. 191. Mikania punctata Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 118.

266

Mikania Fockeana Miquel Stirp. Surin. 190. Mikania polybotrys G. Don in Herb. Banks. Folia firma scabra. Paniculae ampliores laxiores, interdum 8—12 poll. latae, racemis 4 — 8 poll. longis, 10—12 lin. latis, capitulis inferioribus distincte pedicellatis.

SUFFRUTEX volubilis, RAMULIS 1½—2 lio. crassis, inferne calvatis conspicue multisulcatis, apice puberulis. FOLIA patentia 4-5 poll. longa, infra medium 1 ½—2 poll. lata, ad apicem petioli semipollicaris cuneatim augustata, secus petiolum in alam angustam undulatam basi dilatatam v. auriculatam producta. PANICULAE ad pedem latitudine et ultra pedent longitudine attingentes; rami subpyramidati copiose paniculati, ex nodis omnibus egredientes, ramulis laxis puberulis, inferioribus patentibus vel deflexis paniculatis, superioribus simplicibus basi nudis. SPICAE maximae 12—15 lin. longae, 4½—5 lio. latae, capitulis sublaxis patentibus sessilibus vel infimis brevissime pedicellatis, basi bracteis minutis lanceolatis praeditis. INVOLUCRUM 1 — 1 ¼ lin. longum, paleis oblanceolatis subglabris anguste imbricatis ¼ lin. latis. ACHAENIA glabra ½ — ¾ lin. longa. PAPPUS 1 lin. longus, setis inaequalibus crebre ciliatis. COROLLA pappum superans, limbo late campanulato.

Prov. do Alto Amazonas in splvis ad S. Joao do Principe et ad ripas fluminis Solimoës : Martius; prov. Para ad Santarem : Martius, Spruce; ad urbem Gopaz : Rurchelt n. 6560 ; ad Natividade prov. Gopaz: Gardner n. 3979. Etiam in Guiana gallica: Martin, Patris, Poiteau; et in Surinamia : Focke, Hostmann n. 777, Wullschlaegel.

Habitat prov. Rio de Janeiro in splvis Serra dos Orgâos, attit. 9000 ped.: Lund, Gardner n. 482, Bowie et Cunningham.

Habitat in sylvis calido - humidis Guianae britannicae: Rob. Schomburgk n. 127, 480, Appun n. 337. Species praeterea vagat inde e Peruvia ad Panamam et insulas Antillanas.

96. MIKANIA PSILOSTACHYA DC. suffruticosa volubilis, ramis pilosis, foliis oppositis subcoriaceis distincte petiolatis ovato-lanceolatis subintegris vel obscure dentatis, supra scabris, subtus tenuiter pilosis, capitulis copiose spicato-paniculatis, involucri paleis mediocribus oblanceolatis subobtusis dorso pilosis, pappi setis 20—30 flexuosis rubellis.

Mikania psilostachya DC. Prodr. V. 190; Poepp. et Endl. Nov. Gen. III. 54. Mikania polystachya DC. Prodr. V. 190. Mikania consanguinea Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 448. Mikania Lima Schlechtend. in Mart. Herb. Flor. Bras. n.700. late volubilis, RAMIS teretibus lignosis 1½ — 2 lin. crassis breviter brunneo-pilosis, apice copiose paoiculutis, internodiis 2—4pollicaribus. PETIOLI pilosi 6— 12 lin. longi. FOLIA patentia vel interdum deflexa, modice firma, maxima 4 — 6 poll. longa, 1½—2 poll. lata, acuta vel acuminata, basi late rotundata, supra viridia et punctis duris copiosis scabra, subtus tenuiter brunneo-pilosa, penninervia, venis subtus leviter prominentibus. PANICULAE 4—6 poll. latae, racemis crebris divaricatis pedunculatis, 2—4 poll. longis, 8 — 9 Ilo. latis, capitulis contiguis omnibus sessilibus, bracteis ultimis deltoideis vel lanceolatis ½ — 1 lio. longis. INVOLUCRUM 2—2½ lin. longum, paleis firmulis viridulis ½ Uniatis, dorso pilosis, sub anthesi anguste imbricatis. ACHAENIA 1 ½ lin. longa cylindrica glabra glandulosa. PAPPUS 2 — 3 lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis pallide rubellis. COROLLA albida pappo aequilonga, limbo clavato tubum superante. STYLI rami divaricati 1 lin. exserti. SUFFRUTEX

Habitat in marginibus spirarum late diffusa. Prov. do Alto Amazonas : Poeppig; ad S. Gabriel do Cachoeira : Spruce n. 2204 ; prov. Goyaz in Serra de Caretào ; Pohl n. 232 ; ad ripas Rio Uruhú et prope urbem Goyaz : Burchell n. 6930 ; ad Araras prnr. Piauby ; Gardner n. 4998/ prov. Ceara ad Brejo Grande: Gardner n.2421 ; in prov. Bahia : Salzmann, Blanchet ; ad Victoria : Sello ; prov. Minas Geraës ad Cachorira do Campo ; Claussen ; Lagoa Santa: Warming ; Caldas: Regnell l. n. 213 ; prov. Mato Grosso ad Cuiabá : Manso (Mart. Herb. Flor. Uras. 700).

Var. fi.

SCABRA

Baker.

Mikania scabra DC. Prodr. V. 190; Griseb. Flor. Brit. West-Ind. 363. Compos. II.

Var. y.

RACEMULOSA

Baker.

Mikania racemulosa Benth. in Hook. Lond. Joum. II. 241. Forma magis sylvatica, foliis tenuioribus minus scabris, racemis laxioribus, pedicellis inferioribus 1 ½ 2 lio. Iungis interdum deflexis, bracteis linearibus, involucri paleis angustioribus subacutis dorso vix pilosis.

97. MIKANIA FIRMULA BAKER: volubilis glaberrima, foliis oppositis late oblongis cuspidatis integerrimis rigide subcoriaceis supra basin distincte quinquenervatis, venulis immersis, capitulis spicato-paniculatis, involucri paleis parvis ligulatis brunneis obtusis glabris, pappi setis 30—40 albidis gracillimis.

SUFFRUTEX volubilis, RAMIS lignosis ubique glabris teretibus 2 lin. crassis multisulcatis, internodiis 2—3 poll. lougis. PETIOLI patentes 6 —12 lin. longi.* FOLIA duriuscula, 3—4 poll. longa, medio 1½—2 poll. lata, basi leviter rotundata, utrinque viridia, venis 3 primariis supra basin petioli arcunto-ascendentibus conspicuis, reliquis occultis immersis. PANICULAE partiales pyramidatae, ramis erecto-patentibus, spicis terminalibus 0 — 9 lin. longis, 4—4½ lin. latis, capitulis sessilibus segregatis patentibus. INVOLUCRUM 1 2 lin. longum, paleis brunneis glaberrimis ⅓ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica ¾ lin. longa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis gracillimis ciliatis. COROLLAE limbus clavatus tubo aequilongus.

½—

Habitat prov. Rahia ad Moritiba: Blanchet n. 3987.

98. MIKANIA AMAZONICA BAKER: volubilis subglabra, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis integris basi cuneatis rigide subcoriaceis e basi 5-nervatis, venulis immersis, capitulis copiose spicato-paniculatis laxis, involucri paleis parvis glabris ligulatis obtusis, pappi setis 30 saturate rubellis achaenium superantibus. SUFFRUTEX volubilia, HAMIS lignosis brunneis teretibus multisulcatis 1 lio. crassis apice puberulis. PKTIOLI 3 — 6 lin. longi. FOLIA modice firma, glaberrima, maxima 2—3 poll. longa, infra medium 1 ½ 2 poll. lata, utrinque viridia, venis 3 primariis ex apice petioli ascendentibus venulis immersis occultis. PANICULAE pedales et ultra, ramis inferioribus distantibus basi foliis magnis bracteatis, ramulis puberulis divaricatis ultimis 6 —12 lin. longis, 6 lin. latis, capitulis sessilibus patentibus segregatis, basi bracteis minutissimis lanceolatis praeditis. INVOLUCRUM 1 lin longum, paleis obscure brunneis glabris ¼—⅓ lin. lalla. ACHAENIA cylindrica glabra involucro aequilonga. 1½ lin. longus, setis PAPPUS inter omnes species saturatissime rubellis, persistentibus, crebre ciliatis. COROLLAE albidae limbus parvus infundibularis tubo brevior. Habitat prov. do Alto Amazonas in splvis „Capoeiras“ ad Panure frequens: Spruce n. 9907.

35


267

COMPOSITAE: MIKANIA.

99. MIKANIA NIGRICANS GARDN. volubilis glaberrima, foliis petiolatis oppositis ovatis acutis integris carnosulo-membranaceis triplinerviis utrinque viridibus, venis immersis, capitulis copiose spicato-paniculatis, involucri paleis parvis ligulatis glabris obtusis, pappi setis 30 rubellis achaenio aequilongis.

Mikania nigricans Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 486. SUFFRUTEX volubilis glaberrimus, HAMIS lignosis teretibus 1 —1½ lin. erassis viridulis subtiliter multisulcatis. apice longe paniculatis, internodiis 1—2½-pollicaribus. PETIOLI graciles ascendentes 3—6 lin. longi. FOLIA 2 — 3 poll. longa, infra medium 15—21 lin. lata, apice deltoidea, basi subdeltoidea vel leviter rotundata, venis tenuibus immersis, 2 supra basin petioli valde ascendentibus conspicuis. PANICULAE 1 — 1½-pedales, ramis distantibus pyramidatis, basi foliis magnis bracteatis, ramulis lateralibus patentibus, spicis terminalibus 9—12 lin. longis, 6 lin. latis, capitulis subcontiguis omnibus sessilibus. INVOLUCRUM 1 — 1 ½ lio. longum, paleis glabris rigidulis brunneolis ⅓ lio. latis. ACHAKNIA glabra cylinrubellus achaenio aequiPAPPUS saturate drica involucro aequilonga. longus. COROLLAE limbus infundibularis tubo aequilongus. Habitat prope Hio de Janeiro in sylvis : Gardner n. 780 ; ad ripas Hic Prato: Schott n. 541.

100. MIKANIA THYRSOIDEA BAKER: volubilis, fere glaberrima, foliis oppositis distincte petiolatis oblongo-lanceolatis acumina Lis crenulatis rigidule membranaceis, capitulis copiosissime spicato-paniculatis, involucri paleis oblanceolatis subobtusis glabris magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis achaenio aequilongis. SUFFRUTEX late volubilis, HAMIS gracillimis distincte multisulcatis 1—l½ lin. crassis, apice longe lateque paniculatis; internodia ramorum 2—4-pollicaria. PETIOLI 9—15 lin. longi, patentes vel dellexi. FOLIA maxima 5 —6 poll. longa, infra medium 1 ½—2 poll. lata, marginibus crenulata vel subintegra, basi subdeltoidea, utrinque viridia, venis 5 majoribus conspicuis longe ascendentibus, venulis leviter prominulis. PANICULAE pedem vel ultra longitudine attingentes, ramis distantibus, ex nodis omnibus proficiscentibus, erecto-patentibus, inferioribus pyramidatis basi follis magnis bracteatis, ramulis ultimis obscure puberulis, inferioribus patentibus vel deflexis. SPICAE maximae 12—15 lin. longae, 6 lin. latae, capitulis segregatis patentibus omnibus sessilibus, basi bracteis minutissimis linearibus praeditis. INVOLUCRUM 2½ lin. longum, paleis ligulatis caducis lin. latis. ACIIAKNIA cylindrica 1½ lin. longa glabra, pallidis glabris inter costas distincte glandulosa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis. COHOI.LA pappo acquilonga, limbo parvo clavnto tubo aequilongo. Habitat in prov. Minas Geraës : Widgren n. 141 ; ad Caldas : Regnell III. n. 719 ; prov. Hiato Grosso ad Cuiabá : Manso n. 109.

101. MIKANIA SELLOI SPRENG. volubilis, ramulis ultimis puberulis, foliis oppositis oblongo-lanceolatis acuminatis 3-nervatis membranaceis, supra glabris, subtus puberulis, capitulis copiosissime spicato-paniculatis, paniculae ramis inferioribus triplo ramulosis, involucri paleis membranaceis brunneis ligulatis obtusis glabris magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis achaenio aequilongis.

Mikania Selloi Spreng. Syst. III. 421; DC. Prodr. V. 190, * VII. 270 ; Schlechtend. Linnaea XI. 13. Mikania puberula Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 482. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS praeter paniculam glabratis 1½2 lin. crassis teretibus subtiliter multisulcatis. PETIOLI 6—9 lin. longi puberuli. patentes vel dellexi. FOLIA 3—4 poll. longa, infra medium 15—18 lin. lata, basi subcuneata, supra viridia glabra, subtus brunneo-puberula. venis tribus conspicuis supra basin petioli ascendentibus, reliquis immersis.

268

PANICULAE 1—l½-pedales, multo magis compositae quam in speciebus reliquis hujus sectionis, ramulis gracillimis puberulis contiguis, lateralibus patentibus, spicis ultimis 6 —12 lin. longis, 5—6 lin. latis, capitulis segregatis sessilibus patentibus, bracteis ad basin involucri minutis deltoideis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis pallide brunneis glabris ⅓ lio. latis. ACHAKNIA cylindrica glabra 1 lin. longa. PAPHUS i lin. longus, setis gracillimis ciliatis.

Habitat prov. Goyaz in sylvis ad Conceiçâo: Gardner n. 4881; ad Pinho Velho et Congonha do Caballo : Sello ; prope S. Paulo : Bowie et Cunningham.

102. MIKANIA ACUMINATA DC. volubilis glaberrima, foliis oppositis petiolatis modice firmis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis triplinerviis, venulis immersis, capitulis laxe copioseque spicato-paniculatis, involucri paleis ligulatis obtusis glabris magnitudine mediocribus, pappi setis 30 gracillimis pallide rubellis achaenio aequilongis.

Mikania acuminata DC. Prodr. VII. 270. SUFFRUTEX late volubilis, RAMIS valde angulatis 1—2 lin. crassis profunde sulcatis, npice obscure puberulis longe lateque paniculatis; internodia ramulorum 1—2 poll. longa. PETIOLI flexuosi 6—9 lin. longi. FOLIA supra viridi», subtus pallidiora, glabra vel primum obsolete puberula, 2—3 poll. longa, infra medium 12—15 lin. lata, conspicue acuminata, basi deltoidea, venis tribus primariis supra basin petioli ascendentibus conspicuis, reliquis tennibus. PANICULAE laxissimae, ramis inferioribus parce ramosis, spicis terminalibus 6—15 lin. longis, 5—9 lin. latis, capitulis segregatis omnibus sessilibus patentibus, bracteis ad basin involucri minutis deltoideis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis viridulis ⅛ lin. latis vix imbricatis, dorso glabris distiocte striatis. ACHAKNIA glabra cylindrica l½ lin. longa. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis gracillimis distincte ciliatis. COROLLAK limbus anguste infundibularis tubo aequilongus. Habitat prov. Minas Geraës: Riedel ; e. gr. ad Cachoeira do Campo : Claussen, Mart. Herb. Flor. Bras. n. 787; ad Lagoa Santa: Warming.

103. MIKANIA LUNDIANA DC. volubilis glaberrima, foliis longe petiolatis ovatis acutis v. cuspidatis integerrimis triplinerviis carnosulo-subcoriaceis, capitulis copiose spicato-paniculatis, involucri paleis ligulatis glabris obtusis magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis achaenium superantibus.

Mikania Lundiana DC. Prodr. VII. 270. Mikania deflexa Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 482. SUFFRUTEX late scandens, RAMULIS viridulis glabris teretibus apice copiose paniculatis. PETIOLI 1 — 2 poll. longi graciles, ascendentes vel deflexi. FOLIA maxima 3—4 poll. longa , infra medium l½ poll. lata, basi late deltoidea, venis 3 primariis supra basin petioli ascendentibus, reliquis immersis tenuibus. PANICULAE amplissimae, pedem longitudine et latitudine attingentes, ramulis ultimis interdum puberulis basi nudis, spiris ultimis 1—2 poll. longis, 6—7 lin. latis. CAPITULA patentia laxa, bracteis basalibus minutis deltoideis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, paleis membranaceis glabris pallide brunneis ⅓ lin. latis. ACHAKNIA 1 lin. longa glabra cylindrica. PAPPUS 1 ½ lin. longus, setis persistentibus distincte ciliatis. COROLLAE limbus clavatus STYLI rami divaricati vix 1 iin. exserti. Habitat prov. Goyaz in sylois ad Conceiçâo: Gardner n. 4880 : prov. S. Paul o: Lnnd ; e. gr. inter Rio Pardo et Cubatáo : Burchell n. 5360 ; ad Santos : Burchell n. 3050; prov. Rio de Janeiro ad ripas Rio Comprido etc. : Gardner n. 5517, Pohl n. 231, 539, Glaziou n. 1487 aliique.

104. MIKANIA ARGYROPAPPA SCHULTZ. - BIP. volubilis glaberrima, foliis oppositis petiolatis ovatis aculis v. acuminatis


269

COMPOSITAE: MIKANIA.

integerrimis modice firmis penniuerviis, venulis immersis, capitulis copiose spicato paniculatis, involucri paleis ligulatis obtusis glabris magnitudine mediocribus, pappi setis 30 albidis achaenium superantibus. Mikania argyro pappa Schultz-Bip Mss. in Herb. Warming. SUFFRUTEX

volubilis,

viridulis

RAMULIS

1

lin.

crassis subtiliter membranaceosubcoriacea, 3—4 poll. longa, infra medium 18—2l lin. lata, basi rotundata., utrinque venis 5 valde ascendentibus instructa, reliquis immersis. INFLORESCENTIA omnino M. Lundianae, sed bracleae ad basio involucri majores lanceolatae, paleae involucri subduplo breviores et pappi setae albidae nec rubellae. multisulcatis.

PETIOLI ascendentes 4—6 lin. longi

FOLIA

Habitat prov. Minas Geraës in sylvis ad Lagoa Santa : Warming.

105. MIKANIA RAMOSISSIMA GARDN. volubilis subglabra, foliis oppositis parvis oblongis subobtusis integris rigide subcoriaceis penninerviis, venulis leviter prominentibus, capitulis copiose spicato - paniculatis, involucri paleis minutis oblanceolatis obtusis glabris, pappi setis 30 albidis achaenio aequilongis. Mikania ramosissima Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 483. SUFFRUTEX late volubilis,

RAMULIS

brunneis praeter paniculas glabris

1 lio. crassis subtiliter multisulcatis ; internodia ramorum 1 — 1½ poll. longa. PETIOLA 2—4 lin. longi, ascendentes vel deflexi. FOLIA firmula, glaberrima. 1—2 poll. longa, medio 4 —8 lin. lata, basi cuneata, supra viridia venulis leviter prominentibus, subtus pallidiora. PANICULAM 3 — 6 poll. longae, ramis patentibus puberulis, spicis ultimis 9 —12 lin. longis, 6 — 7 lio. latis, capitulis laxis patentibus, infimis brevissime pedicellatis, reliquis sessilibus, bracteis minutissimis deltoideis. INVOLUCRUM 1 lin. longum, paleis brunneolis ¼ lio. latis. ACHAENIA glabra cylindrica involucro aequilonga. PAPHUS 1 lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis. COROLLAE limbus campanulatus tubum superans.

Habitat prov. Minas Geraës in Serra de Mendanha : Gardner n. 4883.

106. MIKANIA SARCODES BAKER: volubili9 glaberrima, ramis gracillimis, foliis oppositis distincte petiolatis ovato-oblongis obtusis iutegris trinervatis carnosulo-coriaceis, capitulis laxe copioseque subspicato-paniculatis, involucri paleis parvis ligulatis obtusis glabris, pappi setis 30 rubellis flexuosis. SUFFRUTEX volubilis. RAMULIS gracillimis subtiliter multisulcatis brunueis glabris, apice copiose paniculatis; internodia 2 — 3-pollicaria. PKTIOI.I glabri 3 — 6 lin. longi, ascendentes vel deflexi. FOLIA 8 poll. longa, 1 poll. lata, basi rotundata vel late cuneata, utrinque glabra, venis 3—5 e basi petioli ascendentibus, reliquis immersis. PANICULAS deltoideae

2 — 3 poll. latae, ramis distantibus ascendentibus, superioribus simplicibus, inferioribus parce ramosis, basi foliis valde reductis bracteatis. SPICAR maximae 12—18 lin. longae, 6 lin. latae, capitulis laxis, infimis solum brevissime pedicellatis. bracteis ultimis ad basin involucri lanceolatis 1 lin. INVOLUCRUM 1½ lin. longum, paleis Iigulatis brunneolis anguste imbricatis lin. latis. ACHARNIA glabra cylindrica ¾ — t lin. longa. longis.

PAPPUS

1½ lin. longus, setis persistentibus crebre ciliatis. pappo aequilonga, limbo turbinato, tubo aequilongo.

Habitat in Brasilia centrali, loco accuratius Raben n. 625.

COROLLA

non adnotato :

107. MIKANIA VAUTHIERIANA BAKER: volubilis glaberrima, foliis oppositis petiolatis membranaceis magnis lanceolatis acuminatis integris utrinque viridibus, venis immersis, capitulis

270

copiose denseque subracemoso-paniculatis, involucri paleis parvis glabris oblanceolatis obtusis, pappi setis 30 albidis achaenio brevioribus. SUFFRUTEX volubilis, RAMIS viridulis 1 — 1½ lia. crassis subtiliter multisulcatis, apice longe laxeque paniculatis, internodii» 2—3 poll. longis. PETIOLI 6 — 9 lin. longi, ascendentes vel deflexi. FOLIA ab initio glaberrima, maxima 5—6 poll. longa, medio 12—15 lin. lala. basi subdeltoidea, penninervia , venis leviter ascendentibus immersis. PANICULAE pedales et ultra, ramis gracillimis brevibus patentibus, inferioribus basi foliis magnis bracteatis, ramulis basi nudis, capitulis sensim dense aggregatis breviter racemosis vel subcorymbosis. RACEMI maximi 9—12 lin. longi, 6—7 lin. lati, pedicellis erecto-patentibus 1 lin. longis, basi bracteis minutis linearibus praeditis. INVOLUCRUM 1 lin. longum, paleis duris viridulis glabris ¼— ⅓ lin. latis. ACHAENIA involucrum superantia cylindrica glabra. PAPPUS 1 lin. longus, setis gracillimis persistentibus. COROLLA albida pappum superans, limbo late infundibulari, tubo gracillimo aequilongo.

Habitat in sylvis ad Rio de Janeiro : Vauthier n. 110.

108. MIKANIA LIGUSTRI FOLIA DC. volubilis glaberrima, loliis breviter petiolatis oppositis lauceolatis acuminatis dentatis rigide membranaceis penniuerviis utrinque nitiuulis, capitulis copiose racemoso-paniculatis, involucri paleis lanceolato - linearibus glabris acutis magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis gracillimis. Tabula nostra LXXII.

Mikania ligustrifolia DC. Prodr. V. 191. Mikania racemosa Mart. in Herb. Reg. Monae. SUFFRUTEX late volubilis, HAMULIS firmis 1 — 1½ lin. crassis sicc. brunneis multisulcatis ubique glabris, apice longe paniculatis; internodia ramorum 1—2 poll. longa. PKTIOI.I ascendentes 2—6 lin. longi. KOI.IA rigidula nitidula, semper opposita, maxima 3—4 poll. longa, Infra medium 6—12 lin. latu, acuminata, subintrgra vel remote dentata, basi cuneata vel leviter rotundata, penninervia, venis crebris patentibus anastomosantibus leviter prominentibus. PANICULAE 4—12 poll. longae et ultra, ramis gracilibus ascendentibus, inferioribus follis magnis basi bracteatis; racemi partiales 1½ 2 poll. longi, 6— 12 lin. lati, capitulis subcontiguis omnibus pedicellatis, pedicellis inferioribus 1—2 lio. longis basi bracteis lanceolatis 1—2 lin. longis suffultis. INVOLUCRUM 2 — 2½ lin. longum, paleis membranaceis pallidis sub anthesi imbricatis, ¾ lin. latis. ACHAENIA glabra cylindrica 1 ½ — 2 lin. longa. PAPPUS achaenio aequilongus , setis gracillimis fragilibus. COROLLAE limbus infundibularis tubo aequilongus.

Habitat in sylvis prov. Minas Geraës, e. gr. ad Cachoeira do Campo : Claussen ; Lagoa Santa : Warming ; Caldas : Regnell III. 718 : prov. Mato Grosso ad Cuiabá : Manso n. 114 ; prov. S. Paulo in palustribus prope Mugi et urbem S. Paulo : Martius ; ad Santos in inundatis : Burchell n. 3132 ; inter S. Bernardo et S. Paulo : Burchell n. 4059 ; inter Praia da Alegre et Agua branca : Burchell a. 4681 — 18.

109. MIKANIA HASTIFOLIA BAKER : volubilis glaberrima, foliis oppositis petiolatis membranaceis deltoideis profunde hastatis acutis margine integris, capitulis copiose spicato-paniculatis, involucri paleis minutis oblanceolatis obtusis glabris, pappi setis 20 albidis flexuosis. SUFFRUTEX volubilis, RAMIS vix lignosis brunneis teretibus 1 lin. crassis, ubique glabris subtiliter multisulcatis. apice Iase paniculatis; internodia 4—6-pollicaria. PETIOLI graciles 6 — 12 lin. longi. FOLIA 3—4 poll. longa, 1½ poll. lala, lobis lateralibus subdeltoideis valde deflexis utrinque viridia, venis tenuibus 5 ex apice petioli radiantibus PANICULAE pyramidatae 3—4 poll. longae et latae, ramis paucis, nmuibus simpli-


COMPOSITAE: MIKANIA—DISSOTHRIX—LEPTOCLINIUM.

271

cibus, lateralibus patentibus basi nodis, foliis valde reductis bracteatis. terminales 2—3 poll. longae, 4½—5 lin. latae, capitulis contiguis patentibus, omnibus sessilibus basi bracteis minutis linearibus praeditis. INVOLUCRUM 1 — 1¼ lin. longum, paleis brunneolis glabris ⅓ lin. latis auguste imbricatis. ACHAENIA glabra ½ lin. longa. PAPPUS 1 lin. longus, setis gracillimis persistentibus. COROLLA pappo aequilonga, limbo campanulato.

272

DISSOTHRIX GARDNERI A. GRAY.

SPICAE

Habitat in sylvis ad Rio de Janeiro : Pohl.

110. MIKANIA PERNAMBUCENSIS GARDN. volubilis fere glaberrima, foliis oppositis distincte petiolatis carnosulo-subcoriaceis glabris deltoideis trilobatis, lobis lateralibus parvis deltoideis patulis, capitulis copiosissime spicato-paniculatis, involucri paleis oblanceolatis glabris subacutis magnitudine mediocribus, pappi setis 30 rubellis flexuosis achaenium duplo superantibus.

Mikania Pernambucensis Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 490. SUFFRUTEX volubilis, RAMIS glabris ½—2 lio. crassis castaneis angulatis, inter angulos subtiliter multisulcatis ; apice longe lateque paniculatis ; internodia 2—3 poll. longa. PETIOLI patentes 6—12 lin. longi, supra canaliculati. FOLIA 3 — 4 poll. longa, basi 2—2½ poll. lata, acuta vel acuminata, praeter lobos integra, basi truncata vel brevissime cordata, lobis lateralibus patulis late deltoideis, utrinque glabra, siccitate brunnea et rigidula, venis tennibus immersis, 5 primariis ex apice petioli radiantibus. PANICULAE pedem et ultra longitudine attingentes, rumis pyramidatis e nodis omnibus proficiscentibus, erecto - patentibus, basi foliis ninguis bracteatis, ramulis ultimis puberulis basi nudis, longioribus sursum dense spicatis, brevioribus apice corymbosis. SPICAE maximae 9—12 lin. longae, 7—7½ lin. latae, capitulis confertis sessilibus, basi bracteis parvis lineari-subulatis praeditis. INVOLUCRUM 1 ½ lin. longum, paleis brunneolis membranaceis subacutis ⅛ lin. latis. ACHAENIA 1 lin. longa glabra cylindrica. PAPPUS 2 lin. longus, setis persistentibus saturate rubellis. COROLLAE limbus clavatus, tubum duplo superans.

Habitat in prov. Pernambucanae sylvis prope flue. Maranhâo : Gardner n. 6047.

XXXV. DISSOTHRIX A. GRAY. A. Gray in Hook. Kew-Journ. III. 223. t. 5 ; Walp. Ar.n. V. 160; Benth. et Hook. Gen. Piant. II. 242. — Steviae sp. Gardner.

DISSOTHRIX

setosus, setis numerosis ciliatis distinctis, 5 ex angulis achaenii egredientibus quam reliquae majoribus. PAPPUS

homogama, floribus 6—8 tubulosis. INVOturbinatum, paleis 9—10 biseriatis lanceolatis, exterioribus multo minoribus. RECEPTACULUM nudum. COROLLA aequaliter tubulosa, lobis brevibus. ANTHERAE apice appendiculatae, basi obtusae. STYLI rami breviter exserti distincte clavati. ACHAENIA cylindrica pentagona, angulis ciliatis, callo basilari magno, pappo quam achaenium longiore, setis 20 vel ultra inaequilongis breviter barbellatis, 5 ex angulis achaenii proficiscentibus longioribus et robustioribus. CAPITULA

LUCRUM

Genus monotypicum in Brasilia centrali endemicum.

Tabula nostra LXXIII.

Dissothrix Gardneri A. Gray loc. cit. Stevia imbricata Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 458; Walp. Rep. VI. 704. HERBA annuit erecta ½—2-pedalis ubique glabra ramosa, ramis gracillimis erecto-patentibus. FOLIA distantia, opposita, breviter petiolata, rhomboidea, ½ — l½ poll. longa, subacuta, inciso-crenata , basi cuneatu, penninervia, utrinque viridia. CAPITULA pauca scorpioideo-paniculata, pedicellis saepe brevibus v. rarius elongatis, strictis v. ascendentibus. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, paleis lanceolatis acutis glabris stramineoviridibus, dorso distincte 2 — 4-nervatis. ACHAKNIA nigra 1½ lin. longa. PAPPUS achaenium duplo superans, rufescens, setis gracillimis persistentibus.

Habitat prov. Ceara in umbrosis ad Aracaty : Gardner n. 1744 ; et locis umbrosis arenosis prope Oeiras prov. Piauhy : Martius, Gardner n. 2211.

XXXVI. LEPTOCLINIUM BENTH. LEPTOCLINIUM Benth. et Hook. Gen. Piant. II. 244. — LIATRIS § Leptoclinium Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 461; Walp. Rep. VI. 705. PAPPI setae plurimae distincte uniseriatae elongatae ciliatae caducissimae.

CAPITULA homogama quadriflora. INVOLUCRUM duplo longius quam latum, squamis 6—8 lanceolatis arcte imbricatis, exterioribus brevioribus. RECEPTACULUM parvum subconicum, nudum vel in centro paleis paucis setiformibus instructum. COROLLA aequaliter tubulosa, lobis brevibus. ANTHERAE inclusae, apice appendiculatae, basi truncatae. STYLI rami exserti, valde clavati. ACHAENIA cylindrica, saepissime 5-angulata, costis secundariis 1—2 interdum prominulis. PAPPUS achaenio aequilongus, setis plurimis inaequalibus ciliatis.

Genus monotypicum in Brasilia centrali endemicum.

LEPTOCLINIUM TRICHOTOMUM

BENTH.

Leptoclinium trichotomum Benth. loc. cit. Liatris (Leptoclinium) trichoioma Gardn. loc. cit.; Walp. Rep. VI. 705. SUFFRUTEX 4—6-pedalis copiose ruinosus, RAMIS lignosis gracilibus teretibus usque ad apicem dense foliatis, superne tenuiter griseo-pubescentibus. FOLIA ascendentia sessilia, plana, modice firma, oblonga vel lanceolata, subacuta, integra, 9—12 lin. longa, penninervia, venis faciei inferioris teuuiter pubescentibus. CAPITULA ad apices ramorum 5 — 20 conferta, corymbosa, pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, squamis duris late lanceolatis acutis scariosis persistentibus, maximis concavis 1—1¼ lin. latis, exterioribus minoribus. ACHAKNIA nigra 1 ½ lin. longa, glabra, callo basilari stramineo conspicuo instructa. COROLLA pallida glabra cylindrica 2½ lin. longa, ex involucro exserta. PAPPUS 21/, lin. longus, setis 20 vel ultra, rigidis, stramineis, e basi caducissimis.

Habitat prov. Goyaz in sylvis montosis ad Arrayas : Gardner n. 3831.


273

COMPOSITAE: AGRIANTHUS—EUPATORIUM. XXXVII. AGRIANTHUS MART.

AGRIANTHUS Mart. in DC. Prodr. V. 125 ; Endl. Gen. n. 2267, Benth. et Hook. Gen. Piant. II. 244. PAPPUS e paleis numerosis anguste linearibus subuniseriatis elongatis liberis conflatus.

CAPITULA homogama 20—30-flora, floribus tubulosis. INVOLUCRUM canipanulatum, paleis 20 — 30 rigidis arcte imbricatis. RECEPTACULUM convexum nudum. COROLLAE tubus aequalis, limbus elongatus angustus, lobis 5 deltoideis parvis. ANTHERAE apice appendiculatae, basi truncatae v. cordatae. STYLI rami divergentes, longe exserti, apice clavati. ACHAENIA cylindrica, angulis 5 ciliatis; PAPPI setis 20—40 1- v. sub

2-seriatis, anguste linearibus, ciliatis, valde inaequalibus, stramineis, duris, persistentibus. FRUTICES ramosissimi, FOLIIS parvis rigidis spira liter dispositis, ascendentibus v. imbricatis, CAPITULIS ad apices ramorum paucis confertis.

Genus in Brasilia centrali endemicum. Ab Agerati § Euagerato differt habitu, foliis alternis, pappo setis multo numerosioribus.

1. AGRIANTHUS CAMPESTRIS MART. foliis lanceolatis, involucri squamis biseriatis, pappi quam corolla 3—4-plo breviore.

Tabula nostra LXXIV. Agrianthus campestris Mart. in DC. Prodr. V. 125. SUFFRUTEX copiose ramosus, RAMIS subverticillatis, ascendentibus, nodulosis, ferrugineo-incanis, usque ad apicem dense foliatis. FOI.IA sessilia, «scandentia, rigide coriacea, 6—9 lin. longa, 1—2 lin. lata, «cula v. subacerosa, integra, tenuiter adpresse pubescentia, supra canaliculata, subtus verticaliter subtiliterque reticulato-venulosa. CAPITULA pauca ad apices ramorum corymbose conferta , pedicellis brevissimis. INVOLUCRUM canipanulatum, 4 lin. crassum, squamis 15-20 lineari-lanceolatis, duris, ascendenti-adpressis, interioribus 4-4½ lin. longis, exterioribus distincte brevioribus. ACHAENIA 2 lin. longa, ungulis ciliatis, callo basilari stramineo. PAPPUS ½ lin. longus, setis circiter 20 valde inaequalibus leviter compressis. COROLIA albida 2 lin, longa. STVI.I rami demum 1½—2 lin. exserti.

Habitat prov. Minas Geraës, in deserto inter Minas Novas et flumen S. Francisco ad Munbucas in altis graminosis : Martins.

2. AGRIANTHUS EMPETRIFOLIUS MART. foliis parvis lanceolato-linearibus dorso convexis imbricatis, involucri squamis 3— 4-seriatis, pappo quam corolla vix breviore. Tabula nostra LXXV.

Agrianthus empetrifolius Mart. in DC. Prodr. V. 126. SUFFRUTEX humilia, copiose divaricato - ramosus, ramulis albidoincanis usque ad apicem dense foliatis, deorsum cicatriçibus quadrangulatis confertis foliorum delapsorum notatis. FOI.IA conferta, imbricata, sessilia, 2 3 lin. longa, ½ lio. lata, rigide coriacea, viridia, glabra, acuta, supra concava, dorso rotundata, costa crassa, venis utrinque secus costam singulis valde elevatis marginata. CAPITULA 2 — 6 ad apices ramulorum corymbose conferta. INVOLUCRUM campanulatun 3—4 lio. crassum, squamis Compos. II.

274

circiter 20 lanceolatis duris acutis arcte adpressis stramineo-brunneis, exterioribus pnullo brevioribus. ACHAENIA 1 liu. longa, angulis ciliatis. PAPPUS 2 lia. longus stramineus, setis 30-40 leviter erecto-palentibus valde inaequalibus. COROLLA 2 lin. longa, pallide purpurea, extus glandulosa. STYLI rami 1½ lin. exserti.

Habitat prov. Bahia in montibus prope Rio das Contos et in silvis editis „Caa-tingas“ prope Sincora : Martius.

XXXVIII. EUPATORIUM LINN. EUPATORIUM (Tourn. Inst. 455. t. 259) Linn. Gen. 935 ; Gaertn. Fruct. II. 401. t. 166 ; Cass. Dict. XVI. 2, XXV. 432, XXVI. 228 ; Lessing Sgn. 157 ; DC. Prodr. V. 141; Endl.

Gen. n. 2280; Benth. et Hook. Gen. Piant. II. 245. — KvnSTENIA Neck. Elem. 1. 81. — WIKSTROEMIA Spreng. Syst. III.434. — BATSCHIA Moench Meth. 567. — PRAXELIS Cass. Dict. XLII1. GYPTIS Cass. Dict. XX. 177. — COLEOSANTIIUS Cass. Dict. X. 36. — CHROMOLAENA DC. Prodr. V. 133; Endl. Gen. n. 2273. — OOCLINIUM DC. Prodr. V. 133; Endl. Gen. n. 2274. — CAMPULOCLINIUM DC. Prodr. V. 136; Endl. Gen. n. 2277.— CONOCLINIUM DC. Prodr. V. 135; Endl. Gen. n. 2275. — HEBECLINIUM DC. Prodr. V. 136; Endl. Gen. n. 2276. — OSMIA et HETEROLAENA Schultz-Bip. Mss. — CRITONIA DC. Prodr. V. 140 ; Endl. Gen. n. 2279. — BULBOSTYLIS Gardn. in Hook. Lond. J, urn. V. 468; DC. Prodr. 139 ex parte. PAPPUS setosus, setis subulatis uniseriatis ciliatis basi liberis achaenium superantibus. CAPITULA 5—multiflora. INVOLUCRI paleae plurimae imbricatae.

CAPITULA homogama, in speciebus nostris 5—100flora, floribus constanter tubulosis hermaphroditis. INVOLUCRUM valde variabile, campanulatum vel subcylindricum, paleis numerosis rigidulis saepissime persistentibus lanceolatis vel ligulatis vel extimis parvis ovato-deltoideis, adpressis v. raro apice subsquarrosis (E. ivaefolium), aequalibus vel plus minus inaequalibus , exterioribus sensim brevioribus. RECEPTACULUM depressum vel conicum, nudum v. rarissime pilosum (Hebeclinium, Urolepis) vel paleis paucis inter flores intermixtis (E. horminoides). COROLLA aequalis regularis, pappo aequilonga vel parum longior, limbo saepissime cylindrico, raro more Mikaniae sursum dilatato, lobis 5 parvis lanceolatis. ANTHERAE apice appendiculatae, basi truncatae. STYLI rami longe exserti, leviter vel distincte clavellati. ACHAENIA cylindrica 5-angulata, apice truncata, basi callo recto stramineo praedita. PAPPUS achaenio longior, setis 30—40 densis uniseriatis aequilongis, ciliatis vel raro breviter barbellatis, flexuosis vel raro rigidulis, usque ad basin liberis vel raro (Heterolaena) in annulum obsoletum subconcretis, persistentibus v. raro fragilibus deciduis, saepissime albis vel albidis nec unquam rubellis. SUFFRUTICES vel FRUTICES vel HERBAE perennes vel

raro annuae ; FOLIIS saepissime oppositis sessilibus vel petiolaiis, interdum superioribus vel omnibus alternis ;

36


275

COMPOSITAE : EUPATORIUM.

CAPITULIS parvis vel mediocribus, saepissime corymbosopaniculatis, pedicellatis vel sessilibus, FLORIBUS purpureis vel albidis, ACHAENIIS glabris vel pilosis.

Species 300 — 400, multae in ditione nostra endemicae, pleraeque Americae tropicae cives, multae Mexicanae, Antillanae et Andinae, paucae extratropicales boreales et australes, nonnullae quoque in Asia tropica obviae, 1—2 Europaeae et orientales, 1 Africae tropicae incola, nullae Capenses nec Australasicae.

CLAVIS SECTIONUM. Series I. Involucri paleae exteriores sensim breviores, extimae brevissimae ovato-deltoideae. Involucrum elongatum, paleis 3—5-seriatis. Receptaculum planum nudum I. OSMIA. Involucrum 1—2-plo longius quam latum, paleis duris pallidis. Receptaculum hemisphaericum, paleaceum vel nudum II. CHROMOLAENA. Involucrum vix longius quam latum, paleis 2—3-seriatis. Receptaculum planum nudum, raro convexulum III.

HETEROLEPIS.

Involucrum vix longius quam latum, paleis 2—4-seriatis saepissime caducis. Receptaculum haemisphaericum IV. PRAXELIS. nudum Involucrum 1—2-plo longius quam latum, paleis 3—4seriatis. Receptaculum hemisphaericum pilosum V. HEBECLINIUM. Series II. Involucri paleae exteriores reliquis subaequilongae, omnes lineares vel lanceolatae. Receptaculum planum nudum. Capitula parva, raro maVI. HOMOLEPIS. juscula Receptaculum hemisphaericum nudum. Capitula magna, paleis exterioribus magnis . . . VII. CAMPULOCLINIUM. Receptaculum hemisphaericum nudum. Capitula parva, paleis anguste linearibus . . . VIII. CONOCLINIUM. Receptaculum hemisphaericum pilosum. Capitula parva paleis linearibus IX. UROLEPIS. Sectio I. OSMIA Benth. OSMIA (genus) Schultz-Bip. in herbariis variis. - EUPATORIUM series I.

Imbricata §. 1. Cylindrocephala DC. Prodr. V.141—150, excl. speciebus quibusdam.

Involucrum elongato-campanulatum vel subcylindricum, 2—3-plo longius quam latum, squamis persistentibus multiseriatis in receptaculo obovoideo laxe dispositis, exterioribus obtusis gradatim brevioribus. Receptaculi pars florifera nuda depressa — Fruitices vel suffrutices saepe ramosissimi, raro caulibus simplicibus apice corymbosis, nunquam herbae annuae. Partim sylvestres, partim campestres. CLAVIS SPECIERUM. I. Capitula saepissime 20 — 60-flora. A. Frutices ramosissimi, involucri paleis adpressis. 1. Io volucri paleae omnes obtusae. a. Folia membranacea vel rigidula, venis tenuibus.

276

a. Involucrum duplo longius quam latum. * Corymbi densi, capitulis aggregatis. Folia subtus breviter pubescentia 1. E. Folia subtus pilis setulosis vestita.

CONYZOIDES.

Paleae involucri apice distincte discolores 2. E. EXTENSUM. Paleae involucri apice vix discolores 3. E. SUBSERRATUM. ** Corymbi laxi, capitulis segregatis. . Folia utrinque glabriuscula Folia subtus deuse pubescentia β. Involucrum triplo longius quam latum

4. E. 5. E.

MACROPODUM.

6. E.

PORPHYROLEPIS.

PEDUNCULOSUM.

b. Folia rigide coriacea, subtus reticulato-venulosa. 7. E. MULTIFLOSCULOSOM. Folia ovata. Capitula 50—60-flora Folia ovata. Capitula 10—30-flora 8. E. SQUALIDUM. 9. E. ARRAYANUM. Folia lanceolata 2. Involucri paleae multae interiores acutae. a. Involucrum duplo longius quam latum. Folia subintegra Folia profunde inciso - crenata . b. Involucrum triplo longius quam latum

10. E. 11. E.

CYLINDROCEPHALUM.

12. E.

OXYLEPIS.

. .

13. E. 14. E.

LIATRIDEUM.

8. Involucri squamae omnes ad pressae .

15. E.

CALLILEPIS.

FERRUGINEUM.

B. Suffrutices saepissime simplices. 1. Involucri squamae distincte squarrosae. Folia ovata petiolata . Folia lanceolata sessilia

. .

. .

POLYANTHUM.

II. Capitula saepissime 10 — 20-flora. A. Frutices ramosissimi. 1. Involucrum 8 lin. crassum, duplo longius quam latum. Folia dura argute serrata 3-nervata Folia papyracea integra penninervia

16. E. 17. E.

LAEVIGATUM. ANGULICAULE.

2. Involucrum 1¼—1 ½ lin. crassum, triplo longius quam latum. a. Involucri paleae intimae acutae. Folia papyracea laevia .... Folia subcoriacea scabra . . .

18. E. 19. E.

b. Involucri paleae omnes obtusae. Folia parva integra contigua . Folia magna dentata distantia

. 20. E. . 21. E. c. Involucri paleae apice deltoideae cuspidatae

ODORATUM. BRUNNEOLUM.

TECTUM. MYRIOCEPHALUM.

22. E. PERFORATUM.

B. Suffrutices caulibus superne ramosis. 1. Capitula saepe pedicellata. a. Involucri paleae exteriores apice virides subsquarrosae, Folia subsessilia lanceolata . Folia distincte petiolata ovata .

. .

23. E. 24. E.

b. Involucri paleae omnes adpressae. Folia obovata rigide coriacea . . 25. Folia ovata rigidula 26. 2. Capitula saepissime sessilia glomerata. a. Folia subsessilia ovata acuta . . 27. b. Folia distincte petiolata. Caulis glaberrimus 28. Caulis dense hispidulus . . . 29. C. Suffrutices humiles, caulibus plq. simplicibus 1. Folia alterna. a. Capitula glomerata 30.

IVAEFOLIUM. PICTUM.

E. E.

VERBENACEUM.

E.

XYLORHIZUM.

E. E.

ASPERRIMUM.

ADENOLEPIS.

SUBTRUNCATUM.

apice dense corymbosis. E.

CINEREO-VIRIDE.

b. Capitula pedicellata. Folia linearia uninervia .... 31. E. Folia deltoidea pilosa profunde incisa 32. E. Folia ovata glabra subintegra . . 33. E. 8. Folia saepissime opposita. a. Internodia caulina suprema 2—4-pollicaria. Folia triplo longiora quam lata . 34. E. Folia vix longiora quam lata . 35. E. b. Internodia caulina suprema 1—2-pollicaria. Folia obovata obtusa . . . . 36. E. Folia ovata leviter crenata . . . 37. E. Folia ovata inciso-crenata . . . 38. E.

PALMARE. BARTSIAEFOLIUM. PEDALE.

RHINANTHACEUM. ASCENDENS.

CRYPTANTHUM. PAUCIDENTATUM. TOZZIAEFOLIUM.


277

COMPOSITAE: EUPATORIUM.

III. Capitula 5—10-flora. A. Involucrum duplo longius quam latum, paleis deciduis. 1. Involucrum pallidum stramineum . . 39. F. CHRISTIEANUM. 2. Involucrum brunneo-rubellum . . . 40. E. ROSEUM. B. Involucrum triplo longius quam latum, paleis persistentibus. Folia coriacea scabra . . . . 41. E. SCABRUM. Folia membranacea laevia . . . 42 E. PUNCTULATUM.

Var. β.

278

FOLIATUM

Baker.

Osmia foliata Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berol., non in Hb. Reg. Monae. Forma umbrosa, foliis tenuibus saturate viridibus utriaque glabriusculis argute dentalis, capitulis ad apices ramorum paucis minoribus circiter 20-floris, squamis involucri sursum pallide brunneolis. In Brasilia meridionali, loco non accuratius indicato : Sello.

1.

EUPATORIUM

CONYZOIDES

VAHL

:

fruticosum ra-

mosissimum, ramulis tenuiter pubescentibus, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis dentatis vel subintegris membranaceis, supra glabris, subtus subtiliter pubescentibus, capitulis 20— 40-floris corymbosis pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati squamis 3 — 4-seriatis duris obtusis adpressis vix ciliatis, pappi setis 40—50 albidis flexuosis.

Eupatorium conyzoides Vahl Symb. III. 96; Schrank Pl. Rar. Hort. Monac. t. 85; DC. Prodr. V. 143; Hook. et Arn. Comp. Bot. May. I. 240. Eupatoriam Maximiliani Schrad. in DC. Prodr. V. 143 ; Mart. Herb. Fl. Bros. n. 138 et 689. Eupatoriam odoratum Linn. Sp. Piant. II. 1174, quoad syn. Plukenetii; Mart. Hb. Fl. Bros. n. 696, non DC. Eupatoriam divergens Lessing Linnaea 1830 p. 138; DC. Prodr. V. 143. Eupatorium floribundum H.B.K. Nov. Gen. IV. 118. t.344 ; DC. Prodr. V. 143. Eupatorium Clematitis DC. Prodr. V. 144. Eupatorium ciliatum Hook. et Arn. Comp. Bot. May. 1.240. Eupatorium stigmatosum Meyen et Walp. Nov. Act. Nat. Cur. XIX. Suppl. I. 257. Eupatorium conyzoides, folio molli et incano, capitulis magnis, umeri cana Plukenet Phytogr. tab. 177. fig. 3. Chrysocoma maculata Vell. Fl. Flum. VIII. t. 6. Var.

α.

MAXIMILIANI

Baker.

FRUTEX ramosissimus, interdum subscandens, 4—8-pedalis, RAMIS teretibus lignosis viridibus, deorsum glabris, sursum subtiliter griseopubescentibus, apice copiose corymbosis. FOI.IA breviter petiolata, tenera, acuta vel acuminata, saepissime leviter inciso-dentata, basi rotundata vel late cuneata, inferiora 3-4 poll. longa, 12—14 lin. lata, supra viridia glabriuscula, subtus pilis brevibus mollibus tenuiter griseo-pubescentia, venis tenuibus. CAPITULA ad apices ramorum saepe 20 — 30 distiocte corymbosa, pedicellis divaricatis puberulis interdum 6—9 lin. longis, bracteis ad basio ramorum inferiorum magnis foliaceis. INVOLUCRUM 4 — 4", lin. longum, 3 lin. crassum, paleis omnibus duris obtusis arcte adpressis, dorso glabris et distincte viridi-striatis, apice obsolete ciliatis, viridi- vel demum brunneo-discoloratis, intimis ligulatis ‘/a lin. latis, extimis ovato-rotundatis 1 lin. latis. ACHAENIA l½ —2 lin. longa gracilia glabra. PAPPOS achaenio aequilongus, setis flexuosis distincte ciliatis. COROLLA pappo aequilonga glabra cylindrica. STYLI rami gracillimi, demum l½ lin. exserti.

Habitat per tutam hujus Florae ditionem in spiris umbrosis. E. gr. in prov. Para: Spruce; prov. Piauhy prope Buriti ad ripas fluminis Gurgea : Gardner n. 2647 ; pror. Gopaz in Serra Gerat: Gardner n. 4212 ; ad Arrayas : Gardner n. 3822 ; ad Caretáo : Pohl n. 639; pror. Mato Grosso ad Cuiabd: Manso n. 195 ; pror. Minas Geraës : Ackermann, Widgren n. 150 ; ad Caldas; Regnell I. n. 206; Bagoa Santa: Warming; pror. Bahia: Lhotsky, Glocker, Luschnath, Mart. Hb. Fl. Bras. n. 690 ; pror. Rio de Janeiro: Princ. Neuwied, Gardner n. 486, Glaziou n. 5910, Burchell n. 1195, 2917, Sello n. 470, Meyen etc.; pror. S. Paulo: Lund. Etiam in Bonaria et Tucuman : Tweedie; in tota Guiana et inde e Peruvia ad Cubam et Mexicum borealem vulgatissima.

Var. γ.

AFFINE

Baker.

Eupatorium affine Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 240 ; non H.B.K. Forma locorum siccorum, pilis magis setosis, foliis mullo minoribus , capitulis ad apices ramorum paucis brevioribus (involucro 2 lin. lato, 3 lin. longo) 20—30-floris, paleis paucioribus apice subito distiocte viridibus. In ditione Tucuman : Tweedie.

Var. δ.

INCANUM

Baker.

Eupatorium conyzoides etc. Pluken. loc. cit. Folia minora, paulo firmiora, subtus persistenter griseo-pubentia Hami densius puberuli Capitula et involucrum formae typicae. In prov. Bahia : Salzmann, Blanchet, Sello n. 565 ; prov. Mato Grosso ad Cuiabá : Manso n. 91.

Var. ε.

PAUCIFLORUM

Baker.

Eupatorium conyzoides Griseb. Flor. Brit. W.-Ind. 358. Rami et folia plantae typicae. Capitula 15—20-flora. Involucrum cylindricum, vix 1½ lin. crassum, triplo longius quam latum, paleis multo paucioribus, omnibus oblusis. In „Brasilia meridionali“ : Riedel n. 358 ; Surinamia: Wullschlaegel n. 883. Frequens etiam in ditione occidentali Andina et in Antillis. Ab E. odorato vix stinguenda.

Var. Ƨ.

nisi involucri squamis

MUCRONATUM

intimis obtusis di-

Baker.

Eupatorium mucronatum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 440. Folia magna tenera, basi deltoidea, ad nervos faciei inferioris pilis magis setulosis vestita. Capitula 40—50-flora. Involucrum magis stramineum, squamis apice obsolete ciliatis minus discoloratis, dorso nervis 3 primum viridibus demum brunneis distincte notatis. — Pili ramulorum magis conspicui et patentes. Forma ad E. extensum vergens. Prov. Goyaz in siccis umbrosis Serra de Santa Brida : Gardner n. 3825.

Var. η. PHYLLOCEPHALUM SCHULTZ-BIP. Folia et capitula ut io var. a, sed involucri squamae inferiores omnino vel apice in folia parva mutatae. Potius forma abnormalis, quam varietas propria. Ad Rio de Janeiro : Martius.

2. EUPATORIUM EXTENSUM GARDN. fruticosum ramosissimum, ramulis dense pubescentibus, foliis breviter petiolatis oppositis ovato - lanceolatis acuminatis subintegris rigidulis pa-


COMPOSITAE:

279

pytaceis utrinque dense hispidulis, capitulis 40—50-floris corymbosis pedicellatis, ''nvolucri duplo longioris quam lati squamis 3 — 4-seriatis duris obtusis adpressis distincte ciliatis, pappi albidi setis circiter 40 flexuosis.

Eupatorium extensum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 440. Habitus omnino E. conyzoidis et vix non varietas hujus speciei, sensu latiori. — RAMI teretes virgati, ramulis divaricatis, ubique pilis albidis patentibus vestiti. FOLIA 2—3 poll. longa, utrinque obscure viridia et pilis brevibus hispidulis vestita. CAPITULA 6—15 ad apices ramulorum laxe corymbos», pedunculis divaricatis, pedicellis puberulis interdum 6—9 lin. longis. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum , 2 lia. crassum, squamis duris dorso distincte striatis, apice brunneolis distincte ciiiatis, intimis ½ lin., extimis 1 lin. lutis. ACHAENIA, pappus et corolla omnino £’. conyzoidis. Habitat prov. Gardner n. 4214.

Goyaz in

sylvis

inter

Passe

et S.

Pedro:

3. EUPATORIUM SUBSERRATUM GARDN. fruticosum ramosissimum, ramulis dense setulosis, foliis oppositis petiolatis ovatis acuminatis dentatis vel subintegris rigidulis, supra scabris, subtus incanis, capitulis 50—GO-floris laxe corymbosis pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati squamis 4—5-seriatis obtusis duris adpressis pallidis, intimis apice ciliatis, pappi setis circiter 40 albidis flexuosis.

280

EUPATORIUM.

bracteis paucis distantibus, ramis lateralibus arcuatis, pedicellis minute puberulis. lateralibus interdum 12—18 lin. longis. INVOLUCRUM 4 Jin. longum, 2 lin. crassum, paleis glabris apice brunneolis vix ciliatis, dorso obsolete nervalis. ACHAKNIA glabra 2 lin. longa. PAPPUS achaenium superans, setis flexuosis ciliatis. COROLLA purpurea 2½ lin. longa. STYLI rami gracillimi demum 1½ lin. exserti. Ab E. laevigato differt capitulis multifloris, pedicellis elongatis, petiolis pubescentibus etc., sed nihilominus forsan varietatem hujus speciei sistit ad E. macranthum Sw. accedentem. Habitat in Guiana bataza ad Paramaribo: Wullschlaegel n. 273.

5. EUPATORIUM PEDUNCULOSUM HOOK. et ARN. fruticosum ramosissimum, ramis dense pubescentibus, foliis oppositis breviter petiolatis ovato-lanceolatis dentatis rigidulis, supra tenuiter, subtus dense griseo-pubescentibus, venis tenuibus, capitulis 20—25floris paucis racemosis vel subcorymbosis longe pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati squamis duris obtusis adpressis 3—4-seriatis, pappi setis albidis circiter 40 flexuosis.

Eupatorium pedunculosum Hook. et Arn. Comp. Bot. May. l. 240. FRUTEX ramosissimus erectus, RAMIS teretibus ubique grisco-pubescentibus, ramulis strictis erecto-patentibus apice capitula pauca ferentibus. FOLIA 1 —1½ poll. longa, supra basin 6 — 9 iin. lata, basi deltoidea, apice acuta, marginibus profunde inciso-dentata, plana, supra viridia setulosa, subtus obscuriora et tenuiter pubescentia venis leviter exsculptis. CAPITULA ad apices ramorum pauca, pedicellis gracilibus strictis, lateralibus erecto-patentibus 6—9 lin. longis. INVOLUCRUM 3—3 /,, lin. longum, vix 2 lin. latum, paleis omnibus adpressis obtusis duris, dorso glabris brunneolis obscure trinervatis, intimis apice ciliolatis. ACHAENIA glabra 1 ½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis persistentibus ciiiatis. COROLLA purpurea cylindrica pappo aequilonga, styli ramis gracillimis demum l½ lin. exsertis. 1

Eupatorium subserratum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 440. Eupatorium polyanthum Schultz-Bip. in sched. Pohl. FRUTEX 6—8-pedalis, habitu omnino E. conyzoidis, RAMIS divaricatis ubique griseo-setulosis, apice copiose corymbosis. FOLIA distantia, patentia, distincte petiolata, inferiora 3—4 poll. longa, infra medium 15—18 lin. lata, basi deltoidea vel leviter rotundula, e medio ad apicem sensim attenuata, marginibus nunc distincte inciso - dentatis nunc subintegris, supra viridia et pilis setulosis obscuris scabra, subtus tenuiter incano-pubescentia, pilis nervorum setulosis. CORYMBI ambitu deltoidei 1½—3 lin. lati, pedicellis crassis setulosis profunde sulcatis strictis 6 — 9 lio. longis, lateralibus erecto-patentibus. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, 2— 2½ lin. latum, squamis omnibus duris obtusis pallide stramineis, dorso nervis tribus notatis, intimis apice distincte ciliatis. ACHAENIA 2 lin. longa glabra nigra, angulis stramineis. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis flexuosis persistentibus ciliatis. COROLLA purpurea pappo aequilonga. STYLI rami gracillimi demum 1½ lin. exserti. Habitat prov. Goyaz in campis aridis inter Arrayas et S. Domingos : Gardner n. 4910; in sylvaticis prope S. Pedro : Gardner n. 4213; prope urbem Goyaz ad ripas fluv. Manoël Gomez: Burchell n. 7259 ; loco ejusdem prov. non indicato: Pohl n. 199, 306.

(4.) EUPATORIUM MACROPODUM BAKER: fruticosum ramosum, ramis vix pilosis, foliis oppositis petiolatis ovatis acutis argute dentatis papyraceis utrinque glabriusculis, capitulis 30—35floris copiose corymbosis longe pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati squamis stramineis duris 3 — 4-seriatis obtusis adpressis, pappi setis circiter 30 albidis flexuosis. FRUTEX 4—6-pedalis, RAMIS lignosis teretibus viridibus, pilis paucis patentibus deciduis praeditis, apice late corymbosis. FOLIA distantia patentia papyracea, petiolo piloso 4—6 lin. longo, inferiora 2½—3 poll. longa, infra medium 15 —18 lin. lata, basi late deltoidea integra, marginibus profunde dentata, venis tenuibus, maximis lateralibus arcuatis inter costam et marginem intermediis, supra saturate viridia, subtus obscuriora. CORYMBI partiales in corymbum magnum laxum 6 — 9 lin. latum dispositi,

Habitat in prov. Rio Grande do Sul ad Itapicurú prope Porto Alegre : Tweedie, Fox.

6. EUPATORIUM PORPHYROLEPIS BAKER: fruticosum ramosissimum, ramis dense pubescentibus, foliis oppositis ovatolanceolatis integris acuminatis petiolatis rigidulis, supra scabris, subtus incanis, venis tenuibus, capitulis 20-25-floris corymbosis pedicellatis, involucri triplo longioris quam lati squamis 5—6seriatis duris obtusis adpressis vix ciliatis, intimis dorso purpureis, pappi setis circiter 40 albis flexuosis. FRUTEX 4 —6-pedalis subscandens, RAMIS divaricatis dense griseopubescentibus apice copiose corymbosis. FOLIA patentia modice crassa breviter petiolata, maxima 3 — 4 poll. longa, infra medium 12—15 lin. lata, plana, basi deltoidea, e medio ad apicem sensim attenuata, supra viridia et pilis griseis brevibus setosis scabra, subtus pilis brevissimis mollibus densis griseis vel brunneolis persistentibus vestita, venis vix emersis, infimis maximis e costa sub angulo cc. 45° abeuntibus. CORYMBI omnino E. conyzoidis, ramis arcuatis, infimis foliis magnis bracteatis, pedicellis pubescentibus interdum 6—8 lin. longis. INVOLUCRUM 4½ — 5 lin. longum, 1½ lin. crassum, squamis Omnibus obtusis adpressis, iis dimidii inferioris stramineis dorso striis distinctis viridibus notatis, iis diinidii superioris dorso purpurascentibus apice ciliolatis. ACHAKNIA glabra 2 — 2½ lin. longa. PAPPUS achaenio aequilongus, setis gracillimis ciliatis. COSTYLI rami gracilROLLA purpurea pappo aequilonga, lobis lanceolatis. limi demum 1½ lin. exserti.

Habitat prov. Minas Geraës prope Caldas: Regnell III. 686.

7. EUPATORIUM MULTIFLOSCULOSUM DC. fruticosum ramosissimum, ramis pubescentibus, foliis oppositis parvis brevissime petiolatis ovatis obtusis integris subcoriaceis subtus reti-


281

282

COMPOSITAE: EUPATORIUM.

culato - venulosis et pubescentibus, capitulis 50—60-floris solitariis vel paucis confertis, involucri subduplo longioris quam lati palois duris obtusis adpressis 4—5-seriatis; pappi setis 30—40 albidis flexuosis. Tabula nostra LXXVI.

Eupatorium multiflosculosum DC. Prodr. V. 1 41. Eupatorium densifolium Mart. in Herb. Reg. Monac. FRUTKX humilis, RAMULIS erecto-patentibus lignosis, dense griseopubescentibus, usque ad apicem dense foliatis. FOLIA 3—9 lin. longa, 2 —6 lin. lata, patulo-ascendentia, brevissime petiolata, supra saturate viridia laevia et glabriuscula, subtus tomentosa et ad nervos ciliata. CAPITULA singulatim terminalia v. corymbosa pauciflora conferta, bracteis foliaceis ascendentibus subocculta. INVOLUCRUM 4 — 4½ lin. longum, 2—2½ lin. crassum, squamis latis adpressis stramineis dorso obsolete puberulis, primum rubellis, demum brunneolis, margine ciliatis. ACHAENIA glabra 1 ½ lin. longa. PAPPUS 2—2½ lin. longus, setis ciliatis. COROLLA purpurea pappo aequilonga. STYLI rami gracillimi 1 — 1½ lin. exserti.

Habitat prov. Minas Geraes in uliginosis pratorum alpestrium ad fluv. Tapacuhy: Martius; in Serra das Pedras prope OuroPreto; Sello; in Serra da Piedade; Warming; prov. S. Paulo ad S. Bento: Lund.

8. EUPATORIUM SQUALIDUM DC. fruticosum ramosissimum, ramis dense pubescentibus, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis integris vel crenatis subcoriaceis, supra scabris, subtus reticulato-venulosis et tenuiter pubescentibus, capitulis 20—30floris copiose corymbosis breviter pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati paleis obtusis duris stramineis adpressis, pappi setis circiter 40 albidis flexuosis. Tabula nostra LXXVII.

Eupatorium squalidum DC. Prodr. V. 142. Eupatorium crenatum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 441. Eupatorium venosum Mart. in Herb. Reg. Monac. FRUTEX 3—6-pedalis, RAMIS sordide brunneis ubique griseo-pubescentibus, ramulis erecto-patenlibus strictis apice copiose corymbosis. FOLIA subdistantia, plana, maxima 1 — 2 poll. longa, infra medium 9—15 lin. lata, acuta vel subobtusa, basi deltoidea integra, marginibus superne utplurimum distincte crenata, supra viridia et pilis paucis setosis adpressis scabra, subtus persistenster griseo - pubescentia venulis prominentibus. CORYMBI deltoidei, copiose paniculati, basi foliis reductis bracteati, pedicellis strictis vix ultra 1—1½ lin. longis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, 1 V» lin. latum, pallide stramineum, squamis 3—4-seriatis arcte imbricatis, dorso glabris obsolete nervatis vix brunneolis, apice obscure ciliatis. ACHAENIA glabra 1½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis firmis ciliatis. COROLLA 2 lin. longa cylindrica purpurea. STYLI rami elongati gracillimi. Habitat in campis regionis Oreadum frequens. Prov. Mato Grosso ad Pento dos Perdices; Manso n. 180 ; prov. Goyaz in campis montosis ad Arrayas: Gardner n. 3817, 3829 ; S. Isidoro : Pohl n. 643; Serra d’Ourada : Pohl n. 480 ; ad montem Caminho de Vene aliisque locis prope urbem Goyaz; Burchell n. (i?88, 6903, 7076/3 ; variis locis prov. Minas Geraës, e. gr. ad Ouro Preto, Cocaës, Marianna, Cachoeira do Campo, Caldas, Lagoa Santa etc. : Martius, Vauthier n. 279, Claussen (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 803), Regnell III. u. 687, 688, Burchell n. 5284, Warming, Pohl, Sello n. 477 etc.; prov. S. Paulo prope urbem S. Paulo: Burchell n. 4138 ; ad Hytú : Lund ; inter Buriti et Retiro ; Burchell n. 5610 etc. etc. Etiam in prov. Bahia: Blanchet n. 3805. Compos. II.

Var. β.

CALEOIDES

Baker.

Osmia caleoides Schultz-Bip. Mss. Osmia trifoliata Schultz-Bip. in Herb. Warming. (forma foliis interdum ternatis). Forma campestris, minus ramosa, apice solum paniculata, foliis majoribus duris obsolete crenatis, subtus venulis omnibus prominentibus brevissime pilosis, capitulis paucioribus turgidis oblongis stramineis 30-floris 2 lin. crassis. Prov. Goyaz in Serra d’Ourada et ad Rio Ayapite: Pohl n. 602; inter Corallinho et S. Isidoro : Pohl; in campis circa urbem Goyaz; Burchell n. 7107; prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming; loco non indicato: Sello n. 578.

Var. γ.

TOMENTOSA

Baker.

Osmia tomentosa Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berolin. Eupatorium Paulinum Mart. Herb., non DC. Minus ramosa, foliis tenuioribus subintegris subtus dense griseotomentosis, venulis vix prominentibus, capitulis paucis dense aggregatis stramineis 2 lin. crassis 30-floris. Ad Cuiabà prov. Mato Grosso: Manso n. 89, 150, 167; in „Brasilia occidentali“ : Tamberlik; prope Goyaz; Pohl n. 291, Burchell n. 6935, 6950; in campis ad S. Paulo: Martius.

Var. δ.

SUBVELUTINA

Baker.

Eupatorium subvelutinum DC. Prodr. VII. 268. Eupatorium ramosissimum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 441. Eupatorium dichotomum Schultz-Bip. in Miqu. Stirp. Surinam. 184. Ramosissimum, ramulis tenuiter puberulis, foliis parvis tenuioribus subtus tenuiter pubescentibus, capitulis copiosissimis breviter pedicellatis, involucro 2—2½ lin. longo, 1— 1¼ lin. crasso, squamis paucioribus stramineis dorso primum viridulis demum brunneolis. Prov. Para ad Santarem: Spruce n. 823; prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming; in eadem provincia; Ackermann; prov. Goyaz in aridis sylvaticis ad Arrayas; Gardner n. 4206; ad Meiaponte: Pohl n. 292 ; prov. S. Paulo ad Morumbi: Burchell n. 4555/2 ; in collibus siccis ad Hytú : Riedel. Etiam in Guiana britannica: Rob. Schomburgk n. 76 ; in Surinamia : Hostmann, Kappler n. 1273 ; et in Venezuela : Fendler n. 1952.

Var.

Ε.

MARTIUSII Baker-.

Eupatorium Martiusii DC. Prodr. VII. 269. Eupatorium Martii Mart. Herb. Flor. Bras. n. 270. Osmia foliata Schultz-Bip. in Herb. Monae., non Berol. Habitus et folia omnino var. subvelutinae, sed capitula minora 12 —15flora, involucrum 1 ½ lin. longum , ¾ lin. crassum. In prov. S. Paulo; Lund; in „Brasilia occidentali": Tamberlik; prov. Goyaz ad Santa Cruz : Pohl n. 293; ad Porto Imperial : Burchell n. 8752; in Morro d’Ernesto prope Cuiabd prov. Mato Grosso: Mansu n. 92, 174; in rupestribus humidis ad S. Fernando prov. do Alto Amazonas: Spruce n. 3720. Porro in Guiana britannica; Rob. Schomburgk n. 565; in Surinamia: Wullschlaegel n. 1011, Hustmann n. 1273; in Peruvia: Matthews n. 1361, et in Mexico: Karwinski.

9. EUPATORIUM ARRAYANUM GARDN. fruticosum ramosissimum, ramulis pubescentibus, foliis oppositis brevissime petiolatis distantibus lanceolatis subintegris, supra scabris, subtus tenuiter pubescentibus reticulato-venulosis, capitulis 35—40-floris

37


283

COMPOSITAE: EUPATORIUM.

laxe corymbosis, involucri duplo longioris quam lati paleis 4—5seriatis duris adpressis distincte ciliatis, pappi setis 30—40 albidis flexuosis.

Eupatorium Arrayanum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 439. FRUTEX tripedalis, HAMIS teretibus lignosis superne pubescentibus, apice laxissime corymboso-paniculatis. FOLIA dura crassa patentia, inferiora 1 ½—2 poll. longa, supra basin 6—9 lin. lata, apice acuta, basi deltoidea, integra v. raro obscure inciso-crenata, plana, supra viridia viscosa scabrella, subtus pallidiora et venulis numerosis prominentibus brevissime ciliatis instructa atque glandulis bruuneis dense punctata. CoRYMBI e capitulis 6 —10, infimis distantibus conflati, ramis strictis erectopatentibus dense pubescentibus, pedicellis lateralibus 3 — 6 lin. longis. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, 2 lin. crassum, paleis latis dorso brunneolis glabris obsolete striatis, apice plq. distincte ciliatis, exterioribus ¾ — 1 lin. latis. ACHAENIA glabra l½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus setis persisteutibus ciliatis. COROLLA purpurea glabra pappo aequilonga. STYLI rami gracillimi 1 lin. exserti.

Babitat prov. Goyaz in campis montosis prope Arrayas: Gardner

n. 3887.

10. EUPATORIUM FERRUGINEUM GARDN. fruticosum ramosissimum, ramis dense pubescentibus, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis subintegris subcoriaceis, supra scabris, subtus incanis et reticulato-venulosis, capitulis 20—25-floris laxe corymbosis, involucri duplo longioris quam lati paleis 4 — 5seriatis duris stramineis adpressis, intimis plerisque acutis, pappi setis circiter 30 sordide stramineis.

Eupatorium ferrugineum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 422. FRUTKX 3—5-pedalis, RAMIS lignosis ubique breviter griseo - pubescentibus, apice laxe corymbosis. FOLIA subdistantia patentia, inferiora 1½—2 poll. longa, supra basin late deltoideam 12—15 lin. lata, acuta, integra vel dentibus paucis parum profundis instructa, supra viridia et pilis paucis setosis adpressis scabra, subtus tenuiter incano- pubescentia, venulis parum prominentibus. CORYMBI e capitulis paucis segregatis conflati, ramis strictis erecto-patentibus, pedicellis lateralibus strictis interdum 6 — 8 lin. longis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, 2 lin. crassum, paleis plerisque lanceolatis acutis, dorso glabris, obsolete nervatis, leviter brunneolis, apice vix ciliatis, exterioribus deltoideis subobtusis. ACHAKNIA 2 lin. longa glabra. PAPPUS 2½ lin. longus, setis flexuosis ciliatis. COROLLA glabra pappo aequilonga.

284

longae, ramis erecto-patentibus, inferioribus distantibus, foliis valde reductis bracteatis, omnibus apice corymbosis, pedicellis saepe 2 — 4 lin. longis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, 1½ lin. latum, paleis rigidis arcte imbricatis dorso glabris vix striatis, primum brunneis demum prorsus stramineis, multis e superioribus acutis. ACHAKNIA glabra 1 ½ lin. longa. COROLLA pappo PAPPUS 2 lin. longus, setis gracillimis flexuosis ciliatis. aequilonga, purpurea, STYLI ramis gracillimis longe exsertis. Babitat prov. Bahia n. 3838.

in

campis

dictis Taboleira :

Blanchet

12. EUPATORIUM OXYLEPIS DC. fruticosum ramosissimum, ramis dense pubescentibus, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis inciso - crenatis vel subintegris subcoriaceis, supra scabris, subtus reticulato-venulosis et tenuiter pubescentibus, capitulis 15—25-floris dense corymbosis breviter pedicellatis, involucri subtriplo longioris quam lati squamis 3—4-seriatis omnibus duris stramineis adpressis acutis, pappi setis circiter 30 albidis flexuosis.

Eupatorium oxylepis DC. Prodr. V. 145, non Schultz-Bip. Eupatorium pungens Gardn. in Hook. Lond. Journ. V. 474, VI. 449. FRUTEX odoratus 5 — 6-pedalis, RAMIS lignosis teretibus ubique griseo-pubescentibus, apice copiose corymhoso-paniculatis. FOLIA subdistantia patentia, maxima 1½ poll. longa, acuta, basi deltoidea, modice firma, supra viridia et pilis paucis setosis adpressis scabra, subtus pallidiora tenuiter griseo-pubescentia et dense glanduloso - punctata. CORYMBI INVOConferti, copiose paniculati, pedicellis lateralibus 2 — 3 lin. longis. LUCRUM 4—4½ lin. longum, l½ liu. crassum, ante anthesin acutum, paleis angustis lanceolatis arcte imbricatis, apice vix ciliatis, dorso glabris obsolete 1—2-nervatis, extimis deltoideis. ACHAKNIA glabra 1 ½—2 lin. longa. PAPPUS 2 — 2½ liu. longus, setis ciliatis. COROLLA glabra purpurea cylindrica pappo aequilonga, STYLI ramis gracillimis demum l½ lin. exsertis. Babitat in campis prope urbem Goyaz: Burchell n. 6961½ ; in sylvaticis aridis ad Arrayas prov. Goyaz: Gardner n. 4205; prov. Minas Geraes in Serra das Araras : Gardner n. 4861 ; in prov. S. Paulo: Lund ; e. gr. ad Jundiahy : Sello n. 476.

Var. fi.

TOMENTOSA

Baker.

Rami pilis firmis patentibus griseis ubique vestiti. Folia crassiora subtus dense persisteuter griseo - pubescentia. Corymbi magis conferti, pedicellis brevioribus.

Habitat prov. Goyaz in campis montosis arenosis inter S. Domingos et Passe: Gardner n. 4217.

Babitat prov. Goyaz in campis montosis ad Arrayas et S. Domingos: Gardner n. 3886, 4208, 4811 ; prov. Minas Geraes ad ripas Rio Claro: Gardner n. 4868; loco non indicato: Sello n. 563.

11. EUPATORIUM CYLINDROCEPHALUM SCHULTZ-BIP. fruticosum, ramosissimum, ramis dense pubescentibus, foliis oppositis breviter petiolatis parvis ovatis incisis subcoriaceis, supra scabris, subtus reticulato-venulosis et griseo-pubescentibus, capitulis 20-floris copiose corymbosis pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati paleis duris stramineis adpressis, exterioribus obtusis, interioribus acutis, pappi albidi setis circiter 30 flexuosis.

13. EUPATORIUM LIATRIDEUM DC. suffruticosum, caule subpedali saepissime simplici breviter pubescenti, foliis distantibus oppositis breviter petiolatis ovatis crenatis subcoriaceis, supra scabris, subtus tenuiter pubescentibus, capitulis 30—40floris dense corymbosis, involucri duplo longioris quam lati squamis cc. 20 3—4-seriatis deltoideis squarrosis, pappi setis 40—50 albidis flexuosis.

Eupatorium cylindrocephalum Schultz-Bip. in schedulis Blanchetianis, Flora 1850 p. 30 (nomen solum).

Eupatorium liatrideum DC. Prodr. V. 143. Eupatorium squarrulosum Hook. et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 239, II. 257. Eupatorium (Phyllacrocephala) liatrideum A. Grau in Pl. Wright. 88.

RAMI lignosi ubique dense griseo - pubescentes, apice corymbosopaniculati. FOLIA distantia, maxima 1—1½ poll. longa, infra medium 9 —12 lin. lata, firma, crassa, basi deltoidea integra, marginibus profunde et conspicue inciso-crenata, apice acuta, supra viridia et pilis setosis inconspicuis adpressis scabra, subtus persistenter incano-pubescentia, venis primum inconspicuis, demum plane visibilibus. PANICULAE 4—6 poll.

SUFFRUTEX erectus 1 — 1 ½-pedalis, saepe e collo radicis ramosus, griseo vel brunneo ubique breviter griseo-pubescente, apice dense at simpliciter corymboso ; internodia caulis 2 — 3-pollicaria. FOLIA paCAUI.K


285

COMPOSITAE: EUPATORIUM.

tentia, 1—1½ poll. longa, infra medium 6 — 9 lin. lata, subobtusa, margine crebre crenata, ad basin deltoideam integra, crassa, utrinque viridia, supra pilis brevissimis setosis scabra, subtus tenuiter griseopubescentia, venis primariis prominentibus. CAPITULA 10—30 in corymbum confertum disposita, pedicellis brevissimis dense griseo-pubescentibus, bracteis minutis. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, 2 lin. crassum, paleis omnibus deltoideis subacutis ¾ lin. latis, inferne duris stramineis dorso distincte striatis, superne patulis herbaceis rigidulis viridibus pubentibus. ACHAKNIA 1½ lin. longa ciliata, costis secundariis interdum visibilibus. PAPPUS 2 lin. longus, setis ciliatis. COROLLA cylindrica saturate rubra pappo aequilonga, STYLI ramis clavellatis rubris 1 lin. exsertis.

286

mariis conspicue prominentibus. PANICULAE 6 — 9 poll. longae, ramis erecto-patentibus hispidulis, corymbis inferioribus distantibus, superioribus aggregatis, foliis linearibus minutis bracteatis, pedicellis lateralibus 4—6 lin. longis. INVOLUCRUM 3½—4 lin. longum, 2 lin. crassum, squamis arcte imbricatis vix ultra ½ lin. latis, dorso glabris stramineis distincte trinervatis, superioribus plq. apice pulchre rubris, inferioribus apice viridibus vel demum brunneolis. ACHAENIA glabra 1 ½ lio. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA saturate rubra, pappo aequilouga, STYLI ramis gracilibus 1 lio. exsertis. Habitat in Brasilia meridionali, loco accuratius non indicato: Sello n. 570.

OBS. Var. subcana DC. ast forma foliis subtus densius griseopubescentibus. Habitat prov. S. Paulo in campis at Hytú: Lund ; prov. Rio Grande do Sul : Isabelle, Sello ; etiam in Uruguay in rupibus prope Montevideo etc.: Tweedie, Fox, Gibert, King.

Var. β.

VENULOSA

Baker.

Caules mugis fruticosi, apice ramosi, ramis 6 — 8 divaricatis apice dense corymbosis. Folia basi truncata, subtus venulis omnibus eleganter prominentibus. Montevideo ad Cerro; Gibert n. 58.

14. EUPATORIUM POLYANTHUM SCHULTZ-BIP. suffruticosum, caule simplici glabro apice laxe corymboso-paniculato, foliis distantibus oppositis lanceolatis sessilibus glabris subcoriaceis trinervatis, capitulis 40 — 50-floris, involucri l1/2-plo longioris quam lati paleis 15 — 20 3—4-seriatis latis obtusis, exterioribus squarrosis, pappi setis 40 albidis flexuosis.

Osmia polyantha Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX 2—3-pedalis erectus, habitu E. ivaefolii, CAULE deorsum 2—3 lin. crasso multisulcato, apice iu paniculam amplam desinente, RAMIS strictis crecto-patentibus griseo-hispidulis. FOLIA ascendentia, 2—3pollicaria, medio 5—6 lin. lata, dentibus paucis distantibus praedita, e medio ad apicem acutum et in basin sensim attenuata, rigidula, utrinque viridia, glabra praeter venas primarias faciei inferioris ciliatas, plana, venis tribus primariis ad faciem inferiorem valde prominentibus. PANICULAE 6—12 poll. longae, corymbis subdensis, inferioribus distantibus, superioribus aggregatis, pedicellis lateralibus 2 — 3 lin. longis, foliis minutis bracteatis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, in collo 2 lin. crassum, squamis ¾ — 1 lin. latis, dorso stramineis et nervis tribus viridibus distinctis notatis, intimis rectis apice rubellis, exterioribus apice viridibus squarrosis. ACHAENIA glabra 1—1½ lin. longa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA cylindrica saturate purpurea pappo aequilonga, STYLI ramis rubris gracilibus 1 lin. exsertis.

Habitat in Brasi/ia meridionali, loco accuratius non designato: Sello n. 511, 54.5 ; Uruguay ad ripas fluminis Rio Negro : Gibert n. 226.

15. EUPATORIUM CALLILEPIS SCHULTZ-BIP. suffruticosum, caule simplici piloso apice laxe eorymboso-paniculato, foliis oppositis distantibus sessilibus lanceolatis paulo pilosis subcoriaceis 3—5-nervatis, capitulis 40—50-floris, involucri duplo longioris quam lati squamis circiter 30 4—5-seriatis obtusis adpressis, pappi setis 20—30 flexuosis albidis.

Osmia callilepis Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX 2 — 3-pedalis, habitu omnino E. polyanthi. CAULIS teres 1 ½—2 lin. crassus, pilis tenuibus patentibus ubique vestitus, internodiis l½—2-pollicaribus. FOLIA 2—2½ poll. longa, infra medium 6—8 lin. lata, acuta, inciso-dentata, ad basio longe cuneatam integra, plana, rigidula, supra viridia glabra, subtus pallidiora et tenuiter pilosa, venis 3 — 5 pri-

16. EUPATORIUM LAEVIGATUM LAM. fruticosum ramosissimum ubique glaberrimum leviter viscosum, foliis oppositis distantibus breviter petiolatis ovatis vel ovato-lanceolatis acutis dentatis subcoriaceis trinervatis, capitulis 15—20-floris pedicellatis, corymbis densis, involucri duplo longioris quam lati paleis duris stramineis obtusis 4—5-seriatis, pappi setis circiter 30 albis flexuosis.

Eupatorium laevi flatum Lam. Encycl. II. 408. Eupatorium australe Thunb. Flora 1821 p. 332; DC. Prodr. V. 182. Eupatorium macrodon DC. Prodr. V. 145. Eupatorium psiadiaefolium DC. Prodr. V. 144; Miquel Stirp. Surin. 183. t. 54. Eupatorium alternans DC. Prodr. V. 144. Eupatorium propinquum DC. Prodr. V. 146. Chrysocoma punctata Vellozo Fl. Flum. VIII. t. 49 ?. Eupatorium punctatum Miquel Linnaea XVII. 66, non Lam. nec DC. SUFFRUTEX erectus 4—6-pedalis, RAMIS virgatis elongatis sulcatis apice ample corymboso - paniculatis; internodia caulina 2 — 4-pollicaria. PETIOLI interdum 3 — 6 lin. longi. FOLIA 4 — 6 poll. longa, infra medium 1 — 2 poll. lata, argute dentata, apice acuta, basi cuneata, dura, utrinque viridia subconcolora glaberrima uitidula reticulato-venulosa, subtus glanduloso-punctata venis tribus primariis valde prominentibus. Folia intima et suprema raro alterna (E. alternans DC), in medio caule semper opposita. CORYMBI partiRles in corymbum universalem magnum interdum 6 — 9 poll. latum dispositi, ramis strictis, primariis erecto-patentibus, infimis basi foliis magnis bracteatis, pedicellis interdum 3—6 lin. longis. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, 2 lin. crassum, paleis circiter 20 duris stramineis glabris, omnibus obtusis dorso pallide bruuneolis obsolete trinervatis, intimis ligulatis, exterioribus ovatis. ACHAKNIA glabra 1 ½ lin. longa, angulis stramineis. PAPPUS 2 lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA pallida, pappo aequilonga, cylindrica, STYLI ramis gracillimis 1 lin. exsertis.

Habitat per totam fere Brasiliam et omnino per Ameriam tropicam ubique disseminata, in sylvis praesertim et campis humidis, cum E. conyzoide vulgatissima omnium specierum hujus generis. Insequentibus stationes quasdam speciatim enumeramus. Prov. Piauhy in paludosis ad Paranagoa: Gardner n. 2644 ; prov. Goyaz secus ripas fluminis ad S. Bernardo : Gardner n. 4216 ; in campis udis montosis inter Arrayas et D. Domingos: Gardner n. 4219, 4220, Burchell n. 6910, 7132 ; Serra d’Ourada : Pohl ; in sylvis umbrosis inter Margarita et Taguay: Pohl n. 303; prov. Mato Grosso ad Cuiaba et Estrema : Manso (Mart. Hb. Fl. Bras. n. 271) ; prov. Minas Geraës: Freyreiss; e. gr. inter Santa Cruz et Caldas: Pohl n. 295; ad Cachoeira do Campo: Claussen (Mart. Herb. Fl. Bras. n. 816); ad Caldas: Regnell III. n. 685; Lagoa Santa: Warming; prov. Bahia : Blanchet n. 3803 ; inter Victoria et Bahia: Sello; prov. Rio de Janeiro ad Corcovado etc. : Glaziou n. 4048, Burchell n. 3410, Raben n. 619, Lhotsky, Luschnath aliique; prov. S. Paulo: Porro in Burchell n. 4499, 4500½ ; Rio Grande do Sal: Fox. Parana et Montevideo : Sello, Tweedie, Gibert; per totam Guianam : Martin, Patris, Rob. Schomburgk, Appun n. 1062, Hostmann n. 462, Wullschlaegel, Focke, et e Peruvia ad Mexicum et insulas Antillanas.


287

COMPOSITAE: EUPATORIUM. Var. β. CLAUSSENI Baker.

Eupatorium Osseanum Schultz-Bip. in Herb. Imp. Petropol., non DC. Rami sursum pilosi. Folia parva, subtus obsolete pilosa, lanceolata, argute serrata, infima et suprema alterna. Prov. Minas Geraës ad Caohoeira do Campo : Claussen n. 1269.

Var. y.

MICROCEPHALA

Baker.

Rami gracillimi. Folia opposita glabra 1½ poll. longa. Capitula 12 —15-flora. Involucrum 2½ longum, 1 — 1 ¼ lin. crassum, paleis intimis acutis, reliquis obtusis. Varietas ad typum sese habet, ut E. odoratum ad E. conyzoidem. In Surinamia prope Paramaribo : Wullschlaegel n. 278.

Var. δ.

ARENARIA

Baker.

Caulis purpureus. Folia argute serrata, dentibus 1½ — 8 lin. profundis, interdum iterum serratis. Paniculae rami primarii magis divaricati quam in a, sursum flexuosi. Capitula SO-flora. Involucri squamae apice brunnene. Corolla purpurea. Pappi setae rigidiores. In ditionis Uruguayensis arenis humidis ad ripas fluminis Santa Luzia : Gibert n. 902.

Var.

Ε. TOMENTOSA

Baker.

Rami et folia subtus dense griseo-tomentosa. formae typicae.

Corymbi et capitula

Prov. Minas Geraës in Serra da Piedade : Warming.

288

Eupatorium odoratum Linn. Sp. Plant. edit. II. 1174. (excl. syn. Plukenetii) ; Mill Dict. n. 7 ; Larn. Encycl. II. 407 : DC. Prodr. V. 143. FRUTEX 4—6-pedalis, RAMIS viridibus puberulis, ramulis divaricatis apice copiose corymbosis; internodia caulina 18—18 lin. longa. PETIOLI puberuli 3 — 6 lin. longi. FOLIA 8—3 poll. longa, supra basin 1 — 1⅓ poll. lata, apice acuta, basi truncata vel cuneata, supra viridia laevia glabra, subtus griseo-puberula venis immersis. CORYMBI densi in paniculam amplam dispositi, pedicellis dense griseo-puberulis interdum 3 — 4 lin. longis. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, 1 ½ lin. crassum, paleis stramineis adpressis, apice primum viridibus demum brunneis haud ciliatis, dorso striis 3 viridibus distinctis notatis, intimis ½ lin. latis. ACHAENIA 1‘/s lin. longa glabra. PAPPUS 8 lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA cylindrica, STYLI ramis divaricatis 1 ½ lin. exsertis.

Cum furinis paucifloris E. conyzoidis per intermedias conjuncta. Species in America centrali et insulis Antillanis vulgaris, intra limites Florae nostrae autem rara. Observata ad margines viarum inter Santa Cruz et Margarita, prov. Hio de Janeiro : Pohl et Schott. In Surinamia ad Mattanzas in littoribus: Wullschlaegel n. 291.

19. EUPATORIUM BRUNNEOLUM BAKER: fruticosum ramosum, ramis pubescentibus, foliis magnis oppositis petiolatis ovatis acutis crenatis subcoriaceis, supra scabris, subtus tenuiter pubescentibus, capitulis 12—14-floris dense corymbosis pedicellatis, corymbis copiose paniculatis, involucri triplo longioris quam lati paleis 5—6-seriatis brunneis duris adpressis, exterioribus obtusis, intimis acutis, pappi setis 20—30 albidis flexuosis. Tabula nostra LXXVIII.

17. EUPATORIUM ANGULICAULE

fruticosum, ramosissimum, ramis crassis lignosis sulcatis pubescentibus, foliis oppositis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acutis integris papyraceis utrinque glabriusculis, capitulis 10— 12-floris sessilibus, glomerulis corymbosis, involucri duplo longioris quam lati paleis 3—4-seriatis duris brunneis subobtusis, pappi setis 40—50 stramineis flexuosis. SCHULTZ-BIP.

Eupatorium angulicaule Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. FRUTEX 18-pedalis (Burchell), RAMULIS brevibus lignosis nodulosis angulatis valde sulcatis, superne pubescentibus, apice dense corymbosis ; internodia caulina ½ — 1 poll. longa. FOLIA ascendentia, firma at tenuia, 5—6 poll. longa, e medio 15—18 lin. lato ad apicem acutum et in petiolum brevem pilosum sensim attenuata, plana, integerrima, utrinque viridia, supra glabra laevia, subtus glanduloso-punctata, venis immersis, costa media solum leviter pilosa. CAPITULA 3—4 in glomerulos aggregata, glomerulis in corymbum 3 —4 poll. latum dispositis, ramis dense griseo-pubescentibus, infimis basi foliis magnis bracteatis, pedicellis nullis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, 8 lin. crassum, paleis duris brunneis, dorso distincte lineatis glabris, apice obscure ciliatis, omnibus subobtusis, intimis ligulatis ½ lin. latis, extimis deltoideis. ACHAENIA glabra 8 lin. longa. PAPPUS 3 lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA pappo aequilonga, STYLI ramis gracilibus 1½ lin. exsertis.

Habitat prov. S. Paulo in sylvis ad S. Bernardo et S. Paulo: Burchell n.4030 ; in montosis apricis prope Corrego : Riedeln.700 ; locis Brasiliae non indicatis : Pohl n. 642, Sello.

18. EUPATORIUM ODORATUM LINN. fruticosum, ramosissimum, ramis puberulis, foliis petiolatis oppositis ovatis incisocrenatis acutis papyraceis subtus puberulis, capitulis 15—20-floris copiose corymbosis pedicellatis, involucri triplo longioris quam lati paleis 4—5-seriatis duris adpressis, intimis acutis, reliquis obtusis, pappi setis 20—30 albidis flexuosis.

FRUTEX 8—3-pedalis, RAMIS robustis lignosis brunneis dense pubescentibus. FOLIA subdistantia patentia, 3 — 4 poll. longa, prope basin 1½—2½ poli. lata, inciso-crenata, apice acuta, basi truncata vel late deltoidea, supra viridia et setuloso-scabra, subtus reticulato-venulosa pallidiora et tenuiter brunneo-pubescentia. CORYMBI in paniculam densam pyramidalem dispositi, pedicellis pubescentibus 2 — 3 lin. longis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, 1¼ lin. latum, paleis stramineis, dorso glabris brunneolis obsolete nervalis , apice roseis v. purpurascentibus breviter ciliatis. ACHAENIA glabra praeter costas ciliolatas, 1½ lin. longa. PAPHUS 2 lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA glabra lobis ciliolatis, lilacina, pappo aequilonga, STYLI ramis 1 lin. exsertis.

Ad E. trigonocarpum Griseb. , speciem Antillanam, arcte accedit, differt Vero foliis scabris basi truncatis, capitulis et involucri squamis majoribus. Habitat inter Itio Arassuahy et Arrayal da Piedade prov. Minas Geraes: Martius Iter bras. n. 1427.

20. EUPATORIUM TECTUM GARDN. fruticosum ramosissimum, ramis hispidulis, foliis parvis oppositis lanceolatis integris breviter petiolatis vix coriaceis, supra glabris, subtus tenuiter pubescentibus, capitulis 15—20-floris dense corymbosis pedicellatis, involucri triplo longioris quam lati paleis 5—6-seriatis duris adpressis obtusis glabris brunneis, pappi setis 20—30 albis flexuosis.

Eupatorium tectum Gardn. in Hook. Lond. Journ. IV. 117. FRUTEX 3—5-pedalis, RAMULIS densis erecto-patentibus virgatis gracilibus dense grisoo - hispidulis, apice corymbosis; internodia caulina 3—6 lin. longa. PETIOLI brevissimi, pubescentes. FOLIA patentia, 9—12 lin. longa, supra basin 3—4 lin. lata, acuta vel subobtusa , basi cuneata, supra viridia glabra, subtus pallidiora tenuiter pubescentia et distiucte glanduloso-punctata, venis tribus primariis solum prominentibus. CORYMBI densi copiosi, pedicellis interdum 3 — 4 lin. longis. INVOLUCRUM 4 lin.


COMPOSITAE: EUPATORIUM.

289

longum, 1¼—1½ lin. latum, paleis stramineis duris sursum nitide brunneolis, dorso glabris obsolete trinervatis, apice haud ciliatis. ACHAENIA glabra 1½ lio. longa. PAPPUS acbaenio aequilongus, selis gracillimis ciliatis. COROLLA purpurea. STYLI ramis gracillimis. Habitat prov. Hio de Janeiro in rupestribns udis ad Serra dvs Orgâos, alt. 4500— 5000 ped.: Cardner n. .578, 5774, Raben n. 673.

21. EUPATORIUM MYRIOCEPHALUM GARDN. suffruticosum ramosissimum, ramis tenuiter pubescentibus, foliis oppositis petiolatis ovatis inciso - crenatis subcoriaceis, supra scabris, subtus tenuiter pubescentibus reticulato-venulosis, capitulis 10-12floris sublaxe corymbosis pedicellatis, involucri triplo longioris quam lati paleis 5—6-seriatis pallidis duris glabris obtusis, pappi setis 20—30 albis flexuosis.

Eupatorium myriocephalum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 442. SUFFRUTEX gracilis 3—4-pedalis, RAMIS strictis erecto - patentibus griseo-puberulis, apice copiose at laxiuscule corymbosis; internodia caulina 1½ — 2 poll. longa. FOLIA patentia, semper opposita, maxima 2—3 poll. longa, supra basin deltoideam integram 1 — 1poll. lata, acuta vel subobtusa, leviter inciso-crenata, modice crassa, supra viridia et setis griseis brevissimis scabra, subtus pallidiora et glandulis aureis copiosis punctata, venis tribus primariis conspicue prominentibus. Rami in dimidio caulis superiore omnes apice corymbosi. CORYMBI modice densi, pedicellis puberulis interdum 3—3 lin. longis. INVOLUCRUM 3—3½ lin. longum, 1 lin. crassum, paleis omnibus pallidis duris adpressis glaberrimis dorso obsolete striatis. ACHAENIA glabra 1½ lin. longa. PAPPUS achaenium vix superans, setis gracillimis. COROLLA pallida. STYLI ramis gracillimis brev iter exsertis.

Habitat prov. Goyaz in sylvaticis ad Serra de Santa Brida: Gardn er n. 3824 ; inter Arrayas et S. Domingos ejusdem prov.: Gardner n. 4223.

Var. β.

XIPHOLEPIS

Baker.

Suffrutex 4—6-pedalis. Involucri paleae intimae acutae.

Rami pilis hispidulis

Prov. Goyaz in sylvis ad Arrayas : Gardner n. 3821.

22. EUPATORIUM PERFORATUM SCHULTZ-BIP. fruticosum ramosissimum, ramis pubescentibus, foliis oppositis petiolatis lanceolatis acuminatis integris rigidulis, supra scabris, subtus tenuiter incano - pubescentibus, capitulis 14—15-floris laxe corymbosis pedicellatis, involucri subtriplo longioris quam lati paleis stramineis adpressis 4—5-seriatis, apice deltoideo-cuspidatis incanopubescentibus, pappi setis circiter 30 gracillimis albis.

Osmia perforata Schultz-Bip. Mss. in Herb. Warming. RAMULI lignosi graciles teretes breviter denseque griseo-pubescentes, apice corymbosi; internodia caulina 1 — 1 ½-pollicaria. PETIOLI 2—3 lin. longi dense pubescentes. FOLIA patula, 2½ — 3 poll. longa, infra medium 5 — 6 lin. lata, integerrima, basi cuneata, e modio ad apicem acuminatum sensim attenuata, supra viridia scabra, subtus obscuriora breviterque pubescentia, dimidio inferiore trinervata , Tenis primariis brunneis dense ciliatis, glandulis aureis copiosis conspersa. CORYMBI laxi, pedicellis 6 — 8 lin. longis dense pubescentibus strictis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, 1¼ lin. crassum, paleis 30—30, intimis ligulatis, reliquis sordide stramineis, apice viridulis, dorso obsolete nervatis. ACHAENIA glabra 1⅓ lin. longa. PAPPUS 3 lin. longus, setis flexuosis gracillimis ciliatis. COROLLA saturate purpurea cylindrica pappo aequilonga.

Habitat prov. Minas Barbacena: Warming.

Compos. II.

23. EUPATORIUM IVAEFOLIUM LINN. suffruticosum, caule hispidulo superne copiose ramoso, foliis subsessilibus oppositis lanceolatis rigidulis trinervatis utrinque parce setosis, capitulis 15—20- v. raro 30-floris subdense corymbosis breviter pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati squamis 3—4-seriatis obtusis, intimis rectis apice rubellis, reliquis apice viridibus squarrosis, pappi setis circiter 30 albis flexuosis.

Eupatorium ivaefolium Linn. Amoen. Acad. V. 406; Sp. Plant. edit. II. 1175 ; DC. Frodr. V. 146; Griseb. Flor. Brit. W.-Ind. 359. Eupatorium obscurum DC. Prodr. V. 142. Eupatorium concinnum Hook. et Ant. Comp. Bot. Mag. 1. 239. SUFFRUTEX erectus 3 — 4-pedalis, CAULE tereti firmo plus minus griseo-pubescente vel setoso, dimidio superiore copiose ramoso, ramis ascendentibus apice copiose corymbosis; internodia caulina 1—2-pollicaria. FOLIA opposita patula, 1—2 poll. longa, medio 4 — 6 lin. lata, vix petiolata, acuminata, basi integra cuneata, modice crassa et firma, utrinque viridia, venis primariis solum prominentibus, subtus tenuiter pubescentia et glandulis nigris punctata. CORYMBI subdensi, pedicellis brevibus dense griseo-pubescentibus. INVOLUCRUM 3—4 lin. longum, 1½ — 3 lin. crassum, paleis glabris haud ciliatis, intimis reliquas multo superantibus apice rubellis, exterioribus apice deltoideis viridibus squarrosis, dorso stramineis et nervis tribus brunneis notatis. ACHAENIA glabra 1 —1½ lin. longa. PAPPUS achaenium paulo superans , setis gracillimis persistentibus. COROLLA saturate rubra, STYLI ramis gracillimis divaricatis.

Habitat prov. Goyaz ad ripas fluminis Tocantins prope Arrayas: Burchell n. 9251 ; prov. Minas Geraes ad Caldas : Regnell 111. n. 710 ; Bagoa Santa: Warming; loco non indicato ejusdem prov.: Ackermann; prov. Hio Grande do Sul : Tweedie, Sello n. 549; in ditione Uruguay : Tweedie. Vagat praeterea e regione Cordobae et Tucuman usque ad Mexicum, Cubam et ostium fluminis Missisippi.

Yar. β. patentibus vestiti.

Geraes in Serra da Mantiqueira prope

290

EXTRORSA

Baker.

Eupatorium extrorsum Schultz-Bip. in sched. Riedel. Caulis sesquipedalis hispidulus, apice solum corymbosus. Folia pollicem longa, linearia, crenata, patula vel deflexa. Capitula 20-flora, vix ultra 2 lin. longa. Ad Sorocaba prov. S. Paulo: Riedel; prov. Minas Geraes ad Lagoa Santa: Warming.

Var. y.

GRACILLIMA

Baker.

Osmia gracillima Schultz-Bip. in sched. Pohl. Osmia stenophylla Schultz-Bip. in herb. Warming. Eupatorium obscurum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 449. Ooclinium ? clavatum Benth. in Hook. Lond. Journ. II. 40. Copiose ramosa, ubique glabra, foliis rigidioribus linearibus acuminatis glabris iutegris distincte trinervatis, capitulis formae typicae. Prov. Goyaz in udis inter Arrayas et S. Domingos: Gardner n. 4209 ; ad ripas Rio da Prata : Pohl n. 288; Fazenda do Cedro : Pohl n. 041; ad ripas fluminis M aranhâo: Pohl n. 289 ex parte; prov. Mato Grosso ad Cuiab à: Manso n. 86 ; prov. Minas Geraes ad Ouro Preto; Martius; ad Lagoa Santa: Warming. Etiam in Guiana anglica : Rob. Schomburgk n. 165, 246, Appun n. 210.

Var. 6.

LAXIFLORA

Baker.

Caules hispiduli lignosi, inde e basi copiose ramosi, ramis gracillimis divaricatis apice parce laxeque corymbosis. Folia lanceolata incisocrenata, supra glabra laevia viridia, subtus parce pilosa, basi in petiolum

38


COMPOSITAE: EUPATORIUM.

291

brevem longe attenuata. Pedicelli erecto-patentes stricti, interdum 6—9 lin longi. Capitula 15 — 16-flora. Involucrum magis campanulatum, 2—2½ lin. longum. Ad ripas fluminis Maranhao : Pohl n. 289.

Var. t.

ASPERA

Baker.

Caules superne breviter hispiduli, triente superiore ramosi. Folia lanceolata tripollicaria acuminata inciso-crenata , supra scaberrima, subtus griseo-setosa. Corymbi densi, pedicellis hispidulis brevissimis. Involucrum 4 lio. longum, 1½ lin. latum, paleis intimis subacutis rubellis quam reliquae multo longioribus, exterioribus stramineis apice breviter viridibus subsquarrosis. Capitula 12-flora. Verisimiliter haec planta speciem propriam sistit inter E. ivaefolium et subtruncatum intermediam, involucro angusto et foliis asperrimis posterioris, paleis subsquarrosis apice viridibus prioris; sed specimen unicum mancum solum vidi. Prov. Goyaz in udis ad Arrayas: Gardner n. 4207.

292

utrinque eleganter prominentibus, subtus nigro - punctata, costa ciliatopilosa. CORYMBI crebri distantes e capitulis paucis conflati, pedicellis minute bracteatis interdum 3—6 lin. longis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, 1½ lin. crassum, paleis circiter 20 duris fuscis apice ciliatis, dorso leviter incano-puberulis et glandulis aureis paucis obsitis, striis 3 brunneis notatis. Achaenia matura non vidi. PAPPUS 1½ lin. longus, setis gracillimis ciliatis. COROLLA pappo aequilonga saturate rubra. Habitat prov. Minas Geraes in campis editis: Martius n. 966; in Serra da Caraça ejusdem prov.: Riedel n. 690.

26. EUPATORIUM VERBENACEUM DC. suffruticosum, caule piloso superne copiose ramoso, foliis breviter petiolatis oppositis ovatis inciso-crenatis rigidulis subtus parce pubescentibus, capitulis 10—20-floris pedicellatis copiose corymbosis, involucri duplo longioris quam lati paleis 3—4-seriatis duris adpressis obtusis glabris brunneis, pappi setis circiter 30 albis flexuosis.

Eupatorium verbenaceum DC. Prodr. V. 146. Eupatorium leucotrichium Schultz-Bip. in sched. Riedel. 24. EUPATORIUM PICTUM GARDN. suffruticosum, caule hispidulo superne copiose ramoso, foliis magnis oppositis petiolatis membranaceis late ovatis inciso - crenatis utrinque setosis, capitulis 15—20-floris subdense corymbosis breviter pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati paleis 4—5-seriatis, exterioribus obtusis apice viridibus subsquarrosis, interioribus rectis apice rubellis, intimis acutis, pappi setis 20—30 albis ciliatis.

Eupalorium pictum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 443 SUFFRUTKX 3—4-pedalis, CALLE tereti ubique pilis setosis griseis patentibus vestito, sursum copiose ramoso, RAMIS erecto-patentibus apice copiose corymbosis; internodia caulina 2—3 poll. longa. PETIOLI 3—6 lio. longi dense setosi sursum alati. FOLIA caulina interdum 4 — 5 poll. longa, 3—4 poll, lata, acuta, regulariter inciso-crenata dentibus deltoideis, basi in alam petiolarem cito angustata, utrinque viridia, pilis setosis scabra, venis parum prominentibus, tribus primariis conspicuis; folia ramealia 1—1½ poll. longa, minus lata. CORYMBI densiusculi, pedicellis saepe subnullis, raro 3 — 4 lin. longis. INVOLUCRUM 3—3½ lin. longum, l½ lin. crassum, paleis circiter 20 pallidis, exterioribus plq. dorso glabris et striis 3 viridibus notatis et apice breviter viridibus deltoideo - cuspidatis leviter puberulis, intimis inulto longioribus superne glabris pulchre rubellis. PAPPUS 2 lin. longus, setis albis graACHAENIA glabra l½ lin. longa. cillimis. COROLLA glabra cylindrica purpurea.

Habitat prov. Goyaz in fruticetis Gardner n. 3823 ; ad Villa Boa : Pohl n. ribus angustioribus) ; ibidem ad collem Burchell n. 6996, 7134 ; prov. Minas Warming.

Serra da Santa Brida; 296 (forma foliis minoMorro de Canto-Gallo : Geraes ad Lagoa Santa:

25. EUPATORIUM ADENOLEPIS SCHULTZ-BIP. suffruticosum, superne copiose ramosum, ramis hispidulis, foliis breviter petiolatis oppositis obovatis obtusis inciso-crenatis rigide coriaceis utrinque scabris reticulato-venulosis praeter costam faciei inferioris glabris, capitulis 15—20-floris paucis corymbosis pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati paleis brunneis obtusis adpressis 3—4-seriatis, pappi setis circiter 30 albidis flexuosis.

Eupalorium adenolepis Schultz-Bip. Mss. in Herb. Reg. Monac.

SUFFRUTKX 3—4-pedalis, CAULE lignoso tereti pilis griseis firmis hispidulis flexuosis vestito, dimidio superiore copiose ramoso, RAMIS strictis ascendentibus parce minuteque foliatis apice copiose corymbosis; internodia caulina 2—3-pollicaria. FOLIA patula vel deflexa, 1½ poll. longa, supra basin 9—12 lin. lata, acuta, basi deltoidea integra, superne incisocrenata, modice crassa et firma, siccitate nigrescentia, supra scabrella, subtus parce pubescentia vel demum glabriuscula, venis parum prominentibus. CORYMBI crebri, distantes, sublaxi, pedicellis iuterdum 6—9 lin. longis. INVOLUCRUM 3 lin. longum, 1½ lin. crassum, paleis 15—20 arcte imbricatis sursum brunneis, dorso glabris et striis 3 castaneis notatis, intimis subacutis. ACHAENIA ½ lin. longa glabra. PAPPUS 2 lin. longus, setis flexuosis gracillimis persistentibus. COROLLA purpurea cylindrica pappo aequilonga.

Habitat in prov. S. Paulo : Lund ; e. gr. in campis prope Morumbi : Burchell n. 4497, 4556—2 ; prov. Bio Grande do Sul : Sello n. 512, 571, Riedel n. 945, et teste De Candolle.

27. EUPATORIUM XYLORHIZUM SCHULTZ-BIP. suffruticosum, caule dense patenter hispidulo sursum copiose ramoso, foliis oppositis subsessilibus ovatis inciso-crenatis subcoriaceis, supra scabris, subtus reticulato-venulosis setosisque, capitulis 15—20-floris glomeratis, glomerulis copiose corymbosis, involucri duplo longioris quam lati paleis 3—4-seriatis adpressis obtusis apice rubris puberulis, pappi setis circiter 20 albis flexuosis.

Eupatorium xylorhizum Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182. (nomen solum). SUFFRUTEX erectus tripedalis, CAULE ubique pilis rigidulis griseis brevibus vestito, dimidio superiore ramoso, RAMIS elongatis ascendentierectis dense hispidulis apice copiose corymbosis; internodia caulina subpollicaria. FOLIA patentia vel deflexa, 12 — 18 lin. longa, supra basin 9—12 lin. lata, acuta, conspicue inciso-crenata, basi late deltoidea integra, supra viridia rugosa et scaberula, subtus pallidiora venis omnibus prominentibus, pilis firmis brevibus ciliatis. Folia ramealia distantia et valde reducta. CAPITULA crebra arcte glomerata. INVOLUCRUM 2 lin. longum, 1 lin, crassum, paleis circiter 15 obtusis, arcte imbricatis, apice pulchre rubris, pilosulis et interdum glandulosis. ACHAENIA ciliata 1 lin. longa. PAPPUS 1½ lin. longus, setis gracillimis. COROLLA saturate rubra cylindrica pappo aequilonga. Habitat prov. Minas Geraes in campis ad Caldas: Regnell I. n. 210.

SUFFRUTEX 1 — 1½-pedalis erectus, CAULE lignoso dense griseohispidulo, dimidio superiore ramoso, RAMIS gracillimis ascendentibus vix foliatis apice parce corymbosis. FOLIA ascendentia, pleraque prope basin caulis conferta, 15—18 lin. longa, medio 6 — 9 lin. lata, supra medium inciso-crenata, dimidio inferiore deltoidea integra, dura, plana, venis

28. EUPATORIUM ASPERRIMUM SCHULTZ - BIP. suffruticosum, caule sursum copiose romoso setuloso-asperrimo, foliis oppositis maguis petiolatis ovato-lanceolatis inciso - dentatis tri-


293

COMPOSITAE : EUPATORIUM.

nervatis coriaceis, supra setuloso - scaberrimis, subtus reticulatovenulosis, capitulis 15—20-floris glomeratis, glomerulis corymbosis, involucri subtriplo longioris quam lati paleis 4—5-seriatis stramineis duris adpressis glabris ciliolatis, intimis acutis, pappi setis circiter 30 albis flexuosis. Tabula nostra LXX1X.

Osmia asperrima Schultz-Bip. in schedulis Pohlianis. SUFFRUTEX 3 — 4-pedalis erectus, CAULE lignoso multisulcato, dimidio inferiore simplici, dimidio superiore ramoso, ramis strictis setulosis erecto-patentibus vix foliatis apice corymbosis; internodia caulina 2—4 poll. longa. FOLIA ascendentia 4—6 poll. longa, medio 1½—2½ poll. lata, acuta, regulariter inciso-crenata, basi deltoidea integra, crassa, dura, utrinque concolora nitidula setuloso-asperrima, subtus pulchre reticulata. PANICULAE rami scabri, apice corymbosi, capitulis per 2—4 glomeratis. INVOLUCRUM 4 lin. longum, 1 ½ lin. crassum, paleis circiter 20 duris adpressis stramineis, apice leviter brunneolis, dorso striis 3 subobsoletis brunneis notatis, extimis obtusis, interioribus plq. acutis. ACHAENIA glabra ad costas ciliolata, 1½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA purpurea cylindrica pappo aequilonga.

Habitat in campis regionis Oreadum. Prov. Goyaz inter Lages et Franc. Alvez : Pohl n. 394 ; ad viam inter Santa Rita et Caretdo; Pohl n. 390; prov. Mato Grosso ad Cuiabà : Manso n. 177 ; prov. Minas Geraes ad Bagoa Santa ; Warming.

Yar.

/3. GARDNERI

Baker.

Folia angustiora quam in typo, magis lanceolata, profundius et angustius serrata, setis asperis faciei superioris minus conspicuis. Capitula majora, nunc sessilia, nunc lateralia, pedicellis 2—3 lin. longis praedita. Involucrum 4½ lin. longum, 2 lin. crassum, paleis majoribus, intimis apice rubellis. Prov. Goyaz in sylvis siccis inter Arrayas et S. Domingos: Gardner n. 4218.

29. EUPATORIUM SUBTRUNCATUM GARDN. suffruticosum, caule patenter hispidulo sursum copiose ramoso, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis inciso - crenatis subcoriaceis, supra asperrimis, subtus dense pubescentibus, capitulis 14—15floris subsessilibus copiose corymboso-paniculatis, involucri subtriplo longioris quam lati paleis 4—5-seriatis stramineis, exterioribus obtusis apice brunneolis, intimis acutis apice rubellis, pappi setis circiter 30 albis flexuosis.

Eupatorium subtruncatum Gardn. in Hook. Lond. Journ. VI. 443. SUFFRUTEX erectus 3—4-pedalis , CAULE lignoso ubique pilis firmis brevibus griseis setosis vestito, dimidio superiore ramoso, ramis erectopatentibus parce foliatis apice copiose corymbosis; internodia caulina 1½—3 poll. longa. FOLIA patentia vel deflexa, inferiora 3 — 4 poll. longa, deorsum 1½—2 poll. lata, acuta vel subobtusa, deorsum profunde inciso-crenata, basi subtruncata vel late deltoidea, supra punctis asperis et setis brevissimis scaberrima, subtus pilis setosis albidis dense vestita, venulis parum prominentibus. Folia ramealia parva et distantia. PANICULAE rami dense griseo-hispiduli; pedicelli brevissimi vel subnulli. INVOLUCRUM 4—4½ lin. longum, 1 ¼—1 ½ lin. latum, paleis circiter 20 arcte imbricatis glabris, exterioribus stramineis apice breviter brunneolis, interioribus acute productis apice pulchre rubellis. ACHAENIA glabra 1½ lin. longa. PAPPUS 2 lin. longus, setis gracillimis ciliatis. COROLLA glabra cylindrica pulchre rubra.

Habitat locis siccis regionis Oreadum. Prov. Goyaz in fruticetis Serra de Santa Brida : Gardner n. 3818—9; loco hujus provinciae non indicato: Pohl; prov. Mato Grosso ad Cuiabd: Manso n. 182 ; prov. Minas Geraes ad Cachoeira do Campo: Claussen.

294

30. EUPATORIUM CINEREO-VIRIDE SCHULTZ-BIP. suffruticosum, caule lignoso sursum tenuiter incano-pubescente copiose ramoso, foliis alternis brevissime petiolatis parvis ovatis crenatis subcoriaceis, supra griseo-viridibus, subtus incano-pubescentibus, venis immersis, capitulis 10—12-floris crebris dense glomeratis subsessilibus, involucri duplo longioris quam lati paleis obtusis brunneis 3—4-seriatis leviter pubescentibus, pappi setis circiter 30 albis flexuosis. Tabula nostra LXXX.

Osmia cinereo-viridis Schultz-Bip. Mss. in herbariis variis. SUFFRUTEX erectus 1 ½—2-pedalis, CAULE tereti subtiliter inultisulcato gracili lignoso usque ad apicem foliato sursum copiose ramoso, ramis strictis apice corymbosis. FOLIA erecto-patentia, internodiis aequilonga vel longiora, 9 —15 lin. longa, supra basin 6—8 lin. lata, obtusa, regulariter breviter crenata, basi ad petiolum brevissimum rotundata v. subcordata, rigide coriacea, supra griseo-viridia et tenuiter incano-pubentia, subtus dense et persistenter incano-pilosa, venis in pube occultis. PANICULAE 2—6 poll. latae, ramis incano-pubentibus, apice dense glomeratocapituliferis, intimis basi foliis vix reductis bracteatis. CAPITULA 6—12 in glomerulis aggregata; glomeruli foliis incanis 3—4 lin. longis ascenINVOLUCRUM 2 — 2½ lin. longum, dentibus brevissime petiolatis cincti. 1 — 1½ lin. crassum, paleis circiter 20 parvis castaneis obtusis dorso medio apiceque pubescenti-incanis, arcte imbricatis. ACHAENIA glabra ad costas ciliolata, 1½ lin. longa. PAPPUS achaenio aequilongus, setis persistentibus ciliatis. COROLLA saturate purpurea pappo aequilonga.

Habitat in campis regionis Oreadum. Prov. Minas Geraes ad Cachoeira do Campo: Claussen (Mart. Hb. Flor. Bros. n. 801) ; ad Caldas: Regnell III. n. 689 ; Bagoa Santa, Piedade, Brumado etc. : Warming ; etiam ad Pictoria prov. Espiritu Santa: Sello.

31. EUPATORIUM PALMARE SCHULTZ-BIP. suffruticosum, caule gracili simplici semipedali apice corymboso subglabro, foliis crebris parvis alternis sessilibus linearibus integris glabris uninerviis, capitulis 8—12-floris corymbosis pedicellatis, involucri duplo longioris quam lati paleis 5—6-seriatis glabris duris adpressis obtusis, pappi setis 30 albidis flexuosis.

Osmia palmaris Schultz-Bip. in Herb. Reg. Berolin. SUFFRUTEX inter Osmias omnes minimus, CAULIBUS ascendentibus firmis gracillimis, deorsum glabris, sursum leviter puberulis, apice copiose corymbosis, usque ad apicem dense foliatis. FOLIA subpatentia, 4—6 lin. longa, ½ — ¾ lin. lata, firma, obtusa, integerrima vel raro obsolete dentata, ad basin angustata, supra laevia, subtus glauduloso-punctata. CAPITULA 20 — 30 in corymbum confertum disposita, pedicellis puberulis ascendentibus 3 — 6 lin. longis. INVOLUCRUM 2 lin. longum, 1 lin. crassum, paleis omnino glabris, apice brunneolis et viridibus, dorso striis 3 viridibus notatis, arcte imbricatis adpressis, exterioribus sensim brevioribus. ACHAENIA 1 lin. longa, primum ciliata. PAPPUS 1½ lin. longus, setis flexuosis ciliatis gracillimis. COROLLA cylindrica saturate rubra.

Habitat in Brasilia australiore. In campis ad S. Paulo: Weir n. 433; in saxosis montosis ad Fumas : Riedel n. 345; loco non indicato: Sello n. 576.

32. EUPATORIUM BARTSIAEFOLIUM DC. suffruticosum, cau