Page 1


ORCHIDACEAE: PLEUROTHALLIS.

493

117. PLEÜROTHALLIS TRICOLOR COGN. parva, caespitosa; caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vagina unica satis parva tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata vestitis ; folio parvo, carnosulo, longiuscule petiolato, anguste oblongo-spathulato, apice acutiusculo et minute tridenticulato, inferne longe angusteque attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari, usque ultra medium 9—10-floro, basi nudo; floribus parvis, succedaneis, plus minusve patulis, subdistichis, longiuscule pedicellatis, minutissime bracteatis ; sepalis membranaceis, subaequilongis, oblongis, breviuscule acuminatis, trinerviis, dorso angulatis, utrinque glaberrimis, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi antice vix gibbosis; petalis obovatis, apice rotundatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late triangulari-ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus late rotundatis erectis, terminali satis parvo late linguiformi apice rotundato, disco inferne obscure bicostato; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus tridentatis.

Tabula nostra C. Fig. I (habitas cum analysi).

Lepanthes tricolor Barb. Rodr. Gen. et Spec.

Orchid.

Nov. II. 52 (1882). RADICES paulo numerosi, subfiliformes, breviusculi, teretes, paulo flexuosi, albescontes. CAULES secundarii ascendentes, leviter arcuati, laete virides, 7 mm. longi, ⅔ mm. crassi; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, pallida, 5—6 mm. longa. FOLIUM erectum, rigidiusculum, subplanum, intense viride, 3 cm. longum, 5 — 6 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente ; petiolus gracilis, supra profundiuscule canaliculatus, 1—1 ½ cm. longus. PEDUNCULUS inferne oblique ascendens et paulo flexuosus, superne reflexus et satis fractiflexus, teretiusculus, pallidus, 12—13 cm. longus. PEDICELLI capillates, erecto-patuli, subrecti, 5—8 mm. iongi. OVABIUM filiforme, 1 mm. longum. SEPALA satis divergentia, valde concava, albo-viridia, 6 mm. longa, 1 3/4 ad 2 mm. lata; dorsale satis incurvnm; lateralia basi dilute purpurea, in valva apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, vix obliqua, basi satis attenuata, albo-viridia, 2 ½ mm. longa, 1 ⅓ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum valde concavum, superne leviter reflexum paulo convexum, purpureo-vinosum, 2 mm. longum, inferne 1 ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne valde constricta, alba, 1 ½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in sylvis umbrosis humidisque supra arbores inter muscos secus flum. Parahybuna prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues. — Floret Junio.

118. PLEÜROTHALLIS PANDURIFERA LINDL. pusilla, caespitosa ; caulibus secundariis filiformibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio plerumque multo brevioribus, demum nudis ; folio minuto, subcoriaceo, breviter petiolato, obovato-oblongo, marginato, apice subrotundato et obscure tridenticulato, basi leviter attenuato, uninervio et tenuiter plurinervuloso ; pedunculis communibus solitariis vel interdum geminatis, capillaribus, superne plurifloris, folio duplo longioribus, basi spatha minuta inclusis ; bracteis ochreatis, superne leviter dilatatis, Orchid. I.

494

glabris, apice oblique truncatis et acutiusculis, pedicellis satis brevioribus ; floribus minutis, erecto-patulis, subdistichis, breviter pedicellatis ; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, anguste ovatis, acutis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorso non carinatis, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi antice non vel vix gibbosis; petalis oblongo-spathulatis, apice obtusis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello submembranaceo, petalis paulo longiore, latiuscule breviterque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-oblongo, distincte trilobatosubpanduriformi, lobis margine integerrimis, lateralibus brevibus latisque apice rotundatis, terminali satis parvo subrotundato basi leviter constricto, disco nudo ; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus integris. Pleurothallispandurifera Lindl. ! in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 70 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 37. Humboldtia panãurifera O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, pallidi, 3—8 mm. longi, ⅓ mm. crassi. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidiusculum, subplanum laete viride, 7—11 mm. longum, 3—5 mm. latum, nervo mediano nervulisque utrinque vix prominentibus ; petiolus graeilis, supra profundiuscule canaliculatus, 2 mm. longus. PEDUNCULI communes erecti, paulo flexuosi, teretes, pallidi, 2 — 3 cm. longi. BRACTEAE PEDICELLI erecto-patuli, capillares, subrecti, 2 mm. longi. tenuiter membranaceae, pallidae, 1—1 ½ mra. longae. SEPALA diaphana, paulo divergentia, satis concava, subrecta, 3 mm. longa, 1 ½ mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, vix obliqua, inferne anguste longeque attenuata, 1 ¼ mm. longa, ½ mm. lata. LABELLUM erectum, satis concavum, distincte trinervium, 1 ½ mm. longum, ¾—1 mm. latum. COLUMNA erecta, inferne leviter attenuata, 1 mm. longa. Habitat in prov. Rio de Janeiro ad Serra dos Orgâos: Miers.

119. PLEÜROTHALLIS HIANS LINDL. mediocris, caespitosa ; caulibus secundariis satis gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vaginis duabus majusculis longe tubulosis glabris laevibus acutisque vestitis ; folio majusculo, carnoso, obovato-oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, basi longiuscule angusteque attenuato fere petiolato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi solitario, gracili, superne paucifloro, folio multo longiore, basi spatba minuta incluso ; bracteis ochreatis, angustis, glabris, acutis, pedicellis multo brevioribus ; floribus satis parvis, patulis vel nutantibus, subdistichis, longe pedicellatis ; sepalis membranaceis, subaequilongis, oblongis, acutiusculis, trinerviis, intus pubescentibus, dorsali non carinato, lateralibus dorso carinatis fere usque ad apicem connatis basi non gibbosis ; petalis late triangulari-spathulatis, apice abrupte acutis incrassato-mucronulatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnosulo, petalis paulo longiore, sessili, undulato-ovato, obtuso, basi breviter attenuato, margine integerrimo, intus puberulo, extus glabro et carinato ; columna longiuscula, claviformi, clinandrio postice producto marginibus subtiliter denticulatis. Tabula nostra XCIX. Fig. II (habitus cum analysi).

63


ORCHIDACEAE:

495

Pleurothallis hians Lindl. ! in Bot. Regist. XXI. sub tab. 1797 (1835), XXVIII. Misc. p. 69 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 38. Lepanthes Gunningiana Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 48 (1882), Struct. des Orchid. tab. 4. fig. 6. Humboldtia hians O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). RADICES densissime fasciculatae, subfiliformes, elongatae, teretes, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii satis numerosi, erecti vel ascendentes, leviter arcuati, pallide virides , 1—3 cm. longi, 1 ½ — 2 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arete adpressae, longitudinaliter valide plurinervulosae, fuscescentes, ½ — 21/2 cm. longae. FOLIUM erectnm vel leviter patulum, crassum, rigidum, basi subconduplicatum caeterum subplanum, intense viride, cum caule articulatum, ad articulum deciduum, 6—10 cm. longum, 2—3 cm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus vel erectopatulus, teretiusculus, straminens, inferne subrectus, superne plus minusve arcuatus dem um distincte fractiflexus, 12—20 cm. longus ; spatha basilaris rígida, anguste ovata, acuta, glabra, laevis, arcte vaginans, lateraliter compressa, dorso subcarinata, demum decidua, 3—4 mm. longa. PEDICELLI filiformes, erecto-patuli, leviter arcuati, basi cum pedunculo breviuscule connati, 7—20 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, 3—4 mm. longae. SEPALA valde divergentia, inferne valde concava, superne leviter reflexa et paulo convexa, basi alba vel virescentia et purpureo-maculata, superne purpureo-vinosa, 9 mm. longa; dorsale 3 mm. latum, inferne leviter attenuatum ; lateralia in valva 4 mm. lata apice minute denticulata interdum demum bifida connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea subhyalina nervo crasso, subplana, vix obliqua, inferne valde attenuata, alba et purpureo-punctata, 3 mm. longa, apice 2 ½ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum, superne leviter recurvum, valde concavum fere conduplicatum, tenuiter trinervium, album et minute purpureo-maculatum, 4 mm. longum, 2 ½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, alba et purpureo-punctata vel fusca, 3 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, anguste obovoidea, obtuse trigona, tenuiter trisulcata, 13 mm. longa, 6 mm. crassa.

Habitat ad Serra das Orgâos prov. Rio de Janeiro: Miers; prope Theresopolis: J. de Moura; ad Serra do Mar prope Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Carangola et Caparaó prov. Minas Geraës : J. de Moura n. 316; in Brasília loco haud indicato : Riedel. — Floret Martio—Junio.

120. PLEUROTHALLIS ALLIGATORIFERA REICHB. F. ,,racemiflora, aff. Pleuroth. hianti Lindl., racemo elongato, floribus biseriatis ; bracteis triangulis floribus pedicellatis multo brevioribus ; sepalo summo pandurato, ligulato, acuto, intus basi foveata ; sepalo inferiore sublatiore, uti praecedens, intus puberulo, basi foveato, apice minute bidentato ; petalis spathulatis, acutis, trinerviis, sepalis multo brevioribus; labello brevissime unguiculato, sagitfato, ligulato, pandurato, acuto ; columnae gracilis clinandrio triíido, membranaceo, serrulato.“ Pleurothallis alligatorifera Reichb. f. in Hamb. Gartenz. XXI. 299 (1865). Species mihi haud visa ; descript. ex REICHB.

P.

loc. cit.

Habitat in prov. Rio de Janeiro ex Reichb. f. loc. cit.

121. PLEUROTHALLIS GROBYI LINDL. parva, caespitosa ; caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice acutis vestitis ; folio parvo, carnoso, longiuscule petiolato, obovato-oblongo, apice subrotundato et leviter emarginato, inferne longe attenuato, uninervio, nervulis late-

PLEUROTHALLIS.

496

ralibus paulo distinctis ; pedunculo communi solitario, subfiliformi, usque ad medium multifloro, folio multo longiore, basi nudo ; bracteis ochreatis, usque ad medium tubulosis et leviter dilatatis, glabris, acutis, pedicellis multo brevioribus ; floribus parvis, patulis vel erecto-patulis, subdistichis, longiuscule pedicellatis ; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, acutis, utrinque glaberrimis, dorsali late triangulari-lanceolato trinervio dorso non carinato, lateralibus anguste oblougoligulatis fere usque ad apicem in valva quadrinervia dorso bicarinata basi antice vix gibbosa connatis ; petalis lanceolatis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnosulo, petalis vix longiore, sessili, indiviso, oblongo, obtuso, margine integerrimo, utrinque glabro, disco ad medium longitudinaliter canaliculato ; columna breviuscula, claviformi, clinandrio antice longiuscule bidentato. Pleurothallis Grobyi Lindl. ! in Bot. Regist. XXI. tab. 1797 (1835), XXVIII. Misc. p. 69 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 36, Orchid. Wright. 2 et Ann. and Mag. Nat. Hist. 1858. p. 326 ; Bot. Mag. tab. 3682 ; Drapiez, Encyclogr. III. Oct. 1835. fig. 5 (Bot. Regist.), VI. Oct. 1838. fig. 2 (Bot. Mag.) ; Griseb. Cat. Pl. Cub. 2 58; Wawra, Bot. Reise Maximil. nach Brasil. 150 ; Sauvalle, Fl. Cub. 226 ; Williams, Orchid. Grov. Man. edit. 7. p. 687. Humboldtia Grobyi O. Kuntze, (1891).

Rev.

Gen. Pl.

667

RADICES dense fasciculatae, graciles, elongatae, teretes, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, pallide virides, 2 — 6 mm. longi, ¾—1 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, longitudinaliter multinervulosae, 5—12 mm. longae. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rigidum, subplanum, intense viride, nitidum, 2 —3 cm. longum, 6—11 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus leviter prominente ; petiolus satis gracilis, supra profunde canaliculatus, circiter 1 cm. longus. PEDUNCULUS communis erectus, rectus vel paulo flexuosus, teres, pallide viridis vel rubro-viridis, 8—11 cm. longus. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, basi cnm pedunculo breviter connati, 4—6 mm. longi. BKACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 1 ½—2 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, distincte trisulcatum, paulo arcuatum, ¾—1 mm. longum. SEPALA satis divergentia, valde concava, superne satis reflexa, flava et rubro-sanguineo nnilineata, 6 ad 8 mm. longa, dorsale 2 mm. latum, lateralia in valva 2 ½—3 mm. lata apice distincte bidentata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, vix obliqua, inferne paulo attenuata, flava et sanguíneo unilineata, 2 mm. ionga, ½ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum, superne paulo recurvum, leviter concavum, tenuiter trinervium, rubro-sanguineum, apice flavum, 2 ¼—2 ½ mm. longum, 1 mm. latum. COLUMNA erecta, semicylindrica, paulo incurva, inferne leviter attenuata, 2 mm. longa. CAPSULA erecta, calyce persistente coronata, obovoidea, obtuse trigona, leviter trisulcata, pallide viridis, 7 mm. louga, 4—5 mm. crassa.

Var. ß.

TRILINEATA

Cogn.

Tabula nostra XCIX. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis trilineata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 6 (1877). Lepanthes trilineata Barb. Rodr. loc. cit. II. 42 (1882). PLANTA paulo DUNCULUS communis 9 mm. longa, flava, punicea. LABELLUM trilineatum.

major. 14—15 dorsale flavum

FOLIA cnm petiolo usque 6 cm. longa. PEcm. longus. FLORES paulo majores. SEPALA puniceo-trilineatum, lateralia apice tantum et dilute puniceum, superne subtus purpureo-


497

ORCHIDACEAE:

Habitat in sylvis supra arbores ad Sâo-Bento et Joinville, prov. S. Catharina: Schenck n. 1295 et 1327 ; in sylvis virgineis supra arbores ad Campo Grande prov. S Paulo : Edwall n. 1913 ; in eadem prov. loco haud indicato : St-Hilaire C2. n. 1418 ; in summo jugo Corcovado prov. Rio de Janeiro: Luschnath, Riedel n. 21; in truncis arborum ad Serra d’Estrella : Luschnath; in arboribus saxisque prope Mandiocca : Riedel n. 38; prope Vermelha: Miers; in eadem prov. loco haud indicato: Glaziou n. 9315; in prov. Minas Geraës: Claussen; in saxis in latere septentrionali ad Pedra Branca prope Caldas: Lindberg n. 517, Regnell; in sylvis ad Serra do Caparaó: J. de Moura n. 321, Schwacke n. 6819; in Brasília centrali : Weddell n. 2865; in Brasília locis haud indicatis : Sellow, Glaziou n. 17785 et 18534 a. Etiam in Guiana anglica prope Demerara : Bateman ; in Cuba ad Loma del Gata: Wright n. 651 part. — Var. ß. in sylvulis ad Tamanduá prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues.— Floret Novembri—Maio.

122. PLEUROTHALLIS MARGINALIS REICHB. F. pusilla, caespitosa ; caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, vagina unica parva tubulosa glabra et laevi apice acuta vestitis ; folio minuto, carnoso, breviuscule petiolato, oblongo-spathulato, marginato, apice obtuso vel acuto et minute tridenticulato, inferne longiuscule attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis ; pedunculo communi solitario, capillari, superne bi — paucifloro, folio multo longiore, basi nudo ; bracteis ochreatis, usque ad medium tubulosis et leviter dilatatis, pedicellis satis brevioribus ; floribus minutis, erecto-patulis, subdistichis, breviuscule pedicellatis ; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, oblongo-lanceolatis, acutis, uninerviis, utrinque glaberrimis, dorso non carinatis, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi antice vix gibbosis ; petalis oblongo-rhomboideis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnosulo, petalis vix longiore, sessili, indiviso, ligulato, obtuse acuto, margine integerrimo, utrinque glabro, disco nudo ; columna longiuscula, claviformi, clinandrio tridentato.

PLEUROTHALLIS.

498

Habitat in prov. Rio de Janeiro ad mont. Corcovado; Glaziou n. 3818; in prov. Bahia: Blanchet n. 1521; in sylvis umbrosis supra arbores secus flum. Ilheos : Martius. Etiam in Guiana gallica : Leprieur. — Floret Septembri—Januario.

123. PLEUROTHALLIS PICTA LINDL. pusilla, caespitosa ; caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, teretiusculis, inarticulatis, vagina unica satis parva tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata vestitis ; folio minuto, carnosulo, longiuscule petiolato, lineari-spathulato, apice obtuso et leviter emarginato vel minute tridenticulato, inferne longissime angusteque attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis , pedunculo communi solitario, filiformi, usque ultra medium multifloro, folio duplo longiore, basi spatha minutissima incluso ; bracteis ochreatis. fere usque ad medium tubulosis et leviter dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis multo brevioribus; floribu s minutis, erecto-patulis, subdistichis, longiuscule pedicellatis ; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, ovato-lanceolatis, acutissimis, tenuiter trinerviis, utrinque glaberrimis, dorso non carinatis, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi antice non vel vix gibbosis; petalis lanceolatis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnoso, petalis vix longiore, sessili, indiviso, lineariligulato, obtuso, margine integerrimo, utrinque glabro, supra longitudinaliter unisulcato ; columna longiuscula, claviformi, clinandrio postice truncato antice longiuscule bidentato. Pleurothallis picta Lindl. ! in Bot. Regist. XXI. sub tab. 1797 et tab. 1825 (1835), XXVII. Misc. 182 (1841), XXVIII. Misc. p. 69 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 36 (non Hook.) ; Drapiez, Encyclogr. IV. Janv. 1836. fig. 4 (Bot. Regist.) ; Reichb. f. Orchid. Splitg. in Nederl. Kruidk. Arch. IV. 334, in Walp. Ann. Bot. VI. 172, in Linnaea, XLI. 132 ; Gard. Chron. ser. 3. II. 431 (1887) ; Veitch, Man. Orchid. Pl. part.

Pleurothallis marginalis Reichb. f. ! in Bonplandia, III. 224 (1855), et in Walp. Ann. Boi. VI. 171 ; Lindl. Folia Orchid. Pleuroth. 41 ; Warming, Symb. Fl. Bras. Centr. part.

V. 4 ; Williams, Orchid. Grow. Man. edit. 7. p. 687. Pleurothallis Surinamensis Focke ! in Tijdschr. Natuur. Wetensch. II. 194 (1849) ; Miq. Stirp. Surin. Select. 215.

XXIX. 841.

tab. 64 A. Humboldtia picta O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891).

Humboldtia marginalis O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). RADICES dense fasciculatae, filiformes, breviusculae, teretes, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundam erecti vel ascendentes, paulo arcuati, 2—4 mm. longi, ½ mm. crassi; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, tenuiter multinervulosa, albida, 4—6 mm. longa. FOLIUM erectum vel plus minusve patulum, crassum, rigidum, subplanum, supra viride atroviolaceo irroratum circa marginem sulco marginatum, subtus viride atroviolaceo punctatum marginem versus proclivi attenuatum, 10 ad 17 mm. longum, 5—7 mm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtcus leviter prominente ; petiolus gracilis, supra profunde canaliculatus, 3 — 6 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus vel ascendens, leviter flexuosus, teres, pallide viridis, 4 — 7 cm. longus ; pedicelli eapillares, erectopatuli, leviter arcuati, basi cum pedunculo brevissime connati, 3 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 1 ½ mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, leviter arcuatum, ⅔ mm. longum. SEPALA leviter divergentia, satis concava, lutea, 4—4 ½ mm. longa, dorsale mm. latum, lateralia in valva 2 ½ mm. lata apice distincte bidentata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, vix obliqua, inferne leviter attenuata, purpurea, 2 mm. longa, ¾—1 mm. lata. LABELLUM erectum, leviter concavum, 2 ½ mm. longum, ⅔ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, 1 ¾ mm. longa.

RADICES dense fascicnlatae, filiformes, longiuscnlae, teretes, satis tortuosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, erecti vel ascendentes, recti vei paulo arcuati, pallidi, 2—4 mm. longi, ½—2/3 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuissime multinervulosae, albidae, 5—12 mm. longae. FOLIUM erectum vei plus minusve patulum, rigidiusculum, inferne satis concavum, superne subplanum, intense viride, nitidum, 1 ½—3 ½ cm. longum, 4—7 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; petiolus gracilis, supra profundiuscule canaliculatus, ½—2 cm. longus. PEDUNCUI.US communis erectus vel ascendens, rectus vel leviter flexuosus, teres, flavido-viridis, 6—10 cm. longus; spatha basilaris rigidiuscula, lanceolata, acutissima, glabra, fulva, 1 ½ — 2 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, basi cum pedunculo brevissime connati, 3—4 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 1 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, tenuiter trisulcatum, rectum vel paulo arcuatum, cum pedicello articulatum, ¾ —1 mm. longum. SEPALA satis divergentia, apice leviter recurva, satis concava, fiava et saepius rubrovariegata, 4 mm. longa, dorsale 1 ½ mm. latum, lateralia in valva 2 ad 2 ½ mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, diaphana, subplana, paulo obliqua, inferne longe attenuata, 1 ½ mm. longa, ⅓ mm lata.. LABELLUM erectum, paulo concavum, cum pede columnae articulatum, 1 ¾ — 2 mm. longum, ⅔ mm. latum. COLUMNA


ORCHIDACEAE:

499

erecta, semiteres, alba, paulo incurva, inferne leviter attennata, 1 1/4 ad 1 ½ mm, longa. ANTHERA subconica, albida. CAPSULA ,,obovoideo-oblonga, triquetra, subincurva, viridis, 7 mm. longa, 3 mm. crassa“. Habitat supra arbores ad Casquiero et Piruibe prov. S. Paulo: Löfgren et Edwall n. 1609; in rupibus ad mont. Gavea prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 8028; ad Serra dos Orgâos: Miers; secus flum. Paranahyba prov. Goyaz : Burchell n. 6374. Etiam in Guiana gallica : Leprieur n. 113; passim in sylvis Surinami supra arbores: Focke ; in sylvis maximis prope Joden-Savannah : Kegel n. 1083 ; ad truncos arborum prope plantationem Berlyn in districtu Para : Splitgerber n. 726 ; in Surinam locis haud indicatis : Hostmann n. 279 et 702a, Wullschlaegel n. 537; in Guiana anglica: Schomburgk n. 875, Jenman n. 2523; ad Demerara : Loddiges ; prope Kaieteur secus Potaro River : Jenman n. 823. — Floret Novembri—Junio.

124. PLEUROTHALLIS TRUNCICOLA REICHB.

F.

pusilla, dense caespitosa ; caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, angulato-sulcatis, uniarticulatis, vaginis duabus parvis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis ; folio minuto, carnoso, breviuscule petiolato, oblongo-spathulato, apice obtusiusculo vel subrotundato et minutissime tridenticulato, inferne longe attenuato, uninervio et obscure plurinervuloso ; pedunculo communi solitario, capillari, superne laxe plurifloro, folio multo longiore, basi nudo ; bracteis ochreatis, usque ad medium tubulosis et leviter dilatatis, apice acutis, pedicellis multo brevioribus ; floribus minutis, erecto-patulis, subdistichis, breviuscule pedicellatis ; sepalis tenuiter membranaceis, late lanceolatis, acuminatis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorso non carinatis, lateralibus paulo longioribus fere usque ad apicem connatis basi non gibbosis ; petalis lanceolato-rhomboideis, acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello membranaceo, petalis vix longiore, sessili, indiviso, oblongo-pandurato antice angustiori, obtuso, margine integerrimo, utrinque glabro, trinervio nervis lateralibus lineis carinatis onustis ; columna breviuscula, claviformi, apice utrinque auricula erecta serrulata. Pleurothallis truncicola Reichb. f. ! in Wawra, Bot. Reise Maxim. nach Brasil. 149. tab. 104. fig. IV (1866). RADICES dense fasciculatae, subfiliformes , longiusculae , teretes, tortnosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo arcuati, 3—5 mm. longi, ½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter plurinervulosae, pallidae, 4—7 mm. longae. FOLIUM erectum vel plus minusve patulum, crassum, rigidum, subplanum vel leviter concavum, submarginatum, intense viride, 1—l ½ cm. longum, 3—5 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus valde prominente; petiolus gracilis, supra profundiuscule canaliculatus, 4—7 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus, satis arcuatus, superne leviter fractiflexus, teres, stramineus, 6—8 cm. longus. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, paulo arcuati, basi cum pedunculo brevissime conuati, 3 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 1 mm. lougae. SEPALA inferne vix divergentia, apice leviter reflexa, satis concava ; dorsale mm. latum; lateralia 4 mm. longa, in valva l ¼ mm. 3 mm. longum, lata apice distincte bidentata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, hyalina, vix obliqua, inferne satis attenuata, 1 ⅓ mm. longa, ¼ mm. lata. LABELLUM erectum, paulo concavum, 1 ½ mm. longnm, ⅔ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attennata, 1 mm. longa. Habitat prope Ilheos prov. Bahia : Wawra et Maly n. 219.

125.

PLEUROTHALLIS CENTRANTHERA LINDE.

caespitosa ; caulibus secundariis brevissimis ; folio parvo, ovato,

PLEUROTHALLIS.

500

obtuso; racemis cernuis, multifloris, folio longioribus; sepalis villosissimis, dorsali galeato, lateralibus connatis ; petalis cuneiformibus, margine integerrimis, sepalo dorsali brevioribus ; labello trilobato, lobis lateralibus acutis, lobo intermedio plano obtuso; columnae cucullo lacero. Pleurothallis Centranthera Lindl. Folia Orchid. Pleuroth. 37 (1859) Centranthera punctata Scheidw. in Otto et Dietr. Allgem. Gartenz. 1842. p. 293. Humboldtia Centranthera O. Kuntze, Rev. Gen. Pl 667 (1891). FOLIA glauca, utrinque fusco punctata, 2 ½ cm. longa. SEPALA intus fusco-ocellata. — Species mihi haud visa ; descript. ex LINDL. loc. cit.

Habitat in Brasília loco haud indicato secund. Scheiãw. loc. cit.

F. PROREPENTES. — Caulis primarias elongatus, repens; caules secundarii minuti. — Species 126—131. 1. Sepala glabra. — Species 126—129.

126. PLEUROTHALLIS TRIALATA COGN. caulibus secundariis brevissimis, satis gracilibus, teretiusculis, inarticulatis, demum nudis; folio majusculo, complanato, carnosulo, longe petiolato, elongato-oblongo, apice acutiusculo et minute tridenticulato, inferne longe angusteque attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi solitario, filiformi, usque ultra medium laxe plurifloro floribus succedaneis, folio aequilongo vel paulo longiore, basi nudo; bracteis ochreatis, longe tubulosis, superne paulo dilatatis, glaberrimis, apice oblique truncatis, pedicellis multo brevioribus; floribus mediocribus, erectis, subdistichis, longiuscule pedicellatis; ovario late trialato; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, triangulari-lanceolatis, longiuscule acuminatis, trinerviis, dorso late alato-carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad apicem connatis basi non gibbosis; petalis oblongo-spathulatis, acutiusculis, trinerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello submembranaceo, petalis subaequilongo, sessili, margine integerrimo, intus pubescente, basi utrinque minute unidentato, ambitu anguste oblongo, leviter trilobato, lobis lateralibus paulo distinctis erectis, lobo terminali anguste linguiformi obtuso, disco a basi fere usque ad apicem lineis tribus elevatis munito.

Tabula nostra C. Fig. II (habitus cum analysi).

Lepanthes tricarinata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 43 (1882) (non Pleurothallis tricarinata Poepp. et Endl). RHIZOMA satis gracile, teres, crebre articulatum, radicibus valde numerosis, filiformibus, brevibus, teretibus, paulo flexuosis, glabris. CAULES secundarii ascendentes, leviter arcuati, 6—8 mm. longi, 1 ½ mm. crassi. FOLIUM erectum superne leviter reflexum , basi satis concavum vel fere conduplicatum, superne subplanum, 9—12 cm. longum, 14—16 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente; petiolus satis gracilis, supra profunde canaliculatus, 2—4 cm. longus. PEDUNCULUS communis erectus vel erecto-patulus, leviter flexuosus vel


501

ORCHIDACEAE:

satis fractiflexus, teres, 9—14 cm. longus. PEDICELLI capillares, erectopatuli, leviter arcuati, basi cum pedunculo breviter connati, 4—8 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, 2—3 mm. longae. SEPALA erecta, demum conniventia, valde concava, 12—13 mm. longa, inferne 3 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, suplana, leviter obliqua, inferne longiuscule attenuata, 6 mm. longa, 2 mm. lata. LABELLUM erectum, leviter concavum, 5 — 6 mm. longum, 1 ½ mm. latum. CAPSULA (junior?) calyce persistente coronata, erecta, oblongo-claviformis, inferne longiuscuie angusteque attenuata, trigona angulis latiuscule alatis, recta vel paulo arcuata, 11 — 12 mm. longa, 3—4 mm. crassa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in sylvis ad Cantagallo prov. Rio de Janeiro : Herb. Mus. Nat. Rio de Janeiro n. 1.

127. PLEUROTHALLIS ARTICULATA LINDL. caulibus secundariis brevissimis, gracillimis, basi teretiusculis superne angulato-sulcatis, inarticulatis, demum nudis ; folio minuto, complanato, carnoso, breviter petiolato, oblongo, marginato, apice acuto, inferne satis attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso ; pedunculo solitario, capillari, apice subunifloro, folio multo longiore, basi spatha minutissima incluso ; floribus minutis, patulis vel subnutantibus ; sepalis membranaceis, subaequilongis, ovato-lanceolatis, acutis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorso carinatis, lateralibus usque ad medium connatis basi distincte gibbosis ; petalis lineari-lanceolatis, acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali subaequilongis ; labello carnosulo, petalis multo breviore, longiuscuie angusteque unguiculato, pubescente, ambitu anguste obovato, inferne attenuato, margine integerrimo, antice trilobato, lobis lateralibus parvis, angustis, obtusis, membranaceis, lobo terminali majore, carnoso, late ligulato, apice rotundato, disco nudo. Pleurothallis articulata Lindl. ! in Bot. Begist. XXVIII. Misc. p. 83 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 44. Huniboldtia articulata O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). RHIZOMA ascendens, elongatum, gracillimum, teres, ramosum, satis flexuosum. CAULES secundarii ascendentes, leviter arcuati, pallide virides, 3—5 mm. longi, ⅔ mm. crassi. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rigidum, basi apiceque satis concavum interdum subconduplicatnm caeterum subplanum, intense viride, 12—22 mm. longum, 3—6 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscnle canaliculato, subtus valde prominente, nervulis lateralibus tennissime prominentibus praecipue subtus ; petiolus gracilis, supra profunde canaliculatus, 3—4 mm. longus. PEDUNCULUS erectus, paulo ílexuosus, teres, 7—8 mm. longus; spatha basilaris vaginans, arcte adpressa, membranacea, anguste ovata, acuta, glabra, 2 mm. longa. OVARIUM lineari-clavatum, paulo arcuatum, 1 ½ — 2 mm. longum. SEPALA paulo divergentia, leviter concava, subrecta, 4 mm. longa, 1 ¼ — 1 ½ mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, paulo concava, vix obliqua, 3 ½ — 4 mm. longa, ⅔ mm. lata. LABELLUM nanum, erectum, leviter concavum. Habitat in Brasília loco haud indicaio : Martius in herb. Lindl.

128. PLEUROTHALLIS ROSTELLATA BARB. RODE. caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, superne antice sulcatis, inarticulatis, nudis ; folio parvo, carnoso, sessili, late obovato, apice subrotundato leviter emarginato et minute tridenticulato, basi breviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; floribus satis parvis, sessilibus, 1—2 Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

502

contemporaneis, minute bracteatis ; sepalis membranaceis, subaequilongis, oblongo-lanceolatis, acutis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorsali dorso rotundato, lateralibus dorso superne leviter carinatis inferne usque ad medium connatis basi antice paulo gibbosis ; petalis late lanceolato-subspatbulatis, apice obtusiusculis, trinerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello carnoso, petalis vix longiore, sessili, indiviso, oblongo-ligulato, utrinque glabro, margine integerrimo, basi breviter attenuato, ad medium paulo constricto, apice subrotundato et paulo emarginato, disco longitudinaliter excavato ad medium remote breviterque bilamellato ; columna longiuscula, claviformi, apice antice breviter bialata, clinandrii marginibus subtiliter laciniatis, rostello liguliformi. Tabula nostra XCVI. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis rostellata Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 12 (1877). RHIZOMA ascendens, elongatum, robustiusculum, teres, subsimplex, satis flexuosum, pallide viride vel cinereum, crebre articulatum, radicibus satis numerosis, gracilibus, elongatis, teretibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii 1—2 cm. inter se distantes, ascendentes, recti vel leviter flexuosi, pallide virides, 1—1 ½ cm. longi, 1 ¼—1 ½ mm. crassi. FOLIUM erectum vel paulo patulum, crassum, rigidum, subplanum, intense viride, nitidum, 22—25 mm. longum, 15—18 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. BRACTEAE carnosulae, late ovatae vel obovatae, abrupte acutae, satis concavae, glabrae, laeves, 2—3 mm. longae. SEPALA satis divergentia, alba et tenuiter puniceo-punctata, 7—8 mm. longa, 5 mm. lata; dorsale inferne rectum et paulo concavum, superne leviter recurvum et vix convexum; lateralia valde concava, satis reflexa. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, vix obliqua, inferne satis attenuata ima basi paulo dilatata, alba et puniceo-trilineata, 3 ½ mm. longa, 1 ½ mm. lata. LABELLUM basi satis incurvum apice leviter recurvum, satis concavum, album et grosse puniceopunctatum, 3 ½—4 mm. longum, 1 ½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, dorso rotundata, 3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis supra arbores ad Caldas prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Decembri.

129. PLEUROTHALLIS LEPTOTIFOLIA

BAEB. RODE.

caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, angulato-sulcatis, inarticulatis, vagina unica parva tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata vestitis ; folio parvo, sessili, valde carnoso, cylindraceo, antice profundiuscule sulcato, apice attenuato et acuto, basi subrotundato ; pedunculis communibus solitariis vel rarius geminatis, capillaribus, superne 2—4-floris, folio duplo longioribus, basi spatha parva triangulari-lanceolata acuminata glabra et laevi incltisis ; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et acutiusculis, pedicellis paulo longioribus ; floribus parvis, erectis vel erectopatulis, subdistichis, brevissime pedicellatis ; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, oblongis, acutis, tenuiter trinerviis, utrinque glaberrimis, dorsali extus sub apice leviter carinato, lateralibus dorso non carinatis basi tantum connatis antice leviter gibbosis ; petalis late oblongo-subspathulatis, apice rotundatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello membranaceo

64


503

ORCHIDACEAE: PLEUROTHALLIS.

petalis paulo breviore, sessili, indiviso, oblongo-subrhomboideo, inferne satis attenuato, apice subtruncato, margine integerrimo vel superne subtiliter denticulato, utrinque glaberrimo, disco inferne tenuissime bicostato; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrii marginibus valde obliquis subtruncatis ; anthera mitriformi, apice subtiliter granulosa.

504

labello carnosulo, petalis paulo longiore, breviuscule lateque unguiculato, ambitu obovato, utrinque glabro, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis infiexis subquadrangularibus granulosis apice truncatis, terminali amplo ovato apice acutiusculo, disco inferne remote breviterque bicostato ; columna longiuscula, claviformi, clinandrio tridentato, rostello anguste ligulato.

Tabula nostra CXVIII. Fig. III (habitus cum analysi). Tabula nostra C. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis leptotefolia Barb. Rodr. ! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 15 (1877) ; Kränzl. in Reichb. f. Xenia Orchid. III. 134. tab. 276. I. RHIZOMA repens, elongatum, robustiusculum, teres, satis ramosum, plus minusve tortuosum, crebre articulatum, vaginis scariosis laxis breviusculis laevibus fulvis dense vestitum, radicibus numerosis, filiformibus, longiusculis, satis flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii approximati, ascendentes, leviter arcuati, 2—4 mm. longi, 1 mm. crassi ; vagina tenuiter membranacea, scariosa, laxa, pallide fulva, 4—7 mm. longa. FOLIUM erectum vel paulo patulum, superne leviter recurvum, laete viride, nitidum, 12—16 mm. longum, 3—4 mm. latum et fere totidem crassum. PEDUNCULI communes erecti vel ascendentes, recti vel leviter flexuosi, teretes, pallidi, 2—3 cm. longi; spatha basilaris tenuiter membranacea, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, fulva, 3—4 mm. longa. PEDICELLI erecto-patuli, capillares, saepius vix 1 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 1 ½ mm. longae. FLORES crocei. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, rectum vel paulo arcuatum, 1 mm. longum. SEPALA satis vel valde divergentia, satis concava, 5—5 ½ mm. longa, 1 ½ — 1 ¾ mm. lata, dorsale rectum vel superne leviter recurvum, lateralia satis recurva. PETALA erecta, tenuiter membranacea, diapbana, plana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, 4— 4 ½ mm. longa, superne 1 ½ mm. lata. LABELLUM erectum, apice paulo recurvum, valde concavum fere conduplicatum, tenuiter trinervium, 3 ½ mm. longum, 1 ⅓ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, basi vix attenuata, 2 mm. longa. Habitat in prov. Minas Geraes locis diversis : Barbosa Rodrigues ; in arboribus prope Caldas et ad Diamantina: Regnell ser. III. n. 1122 ; in saxis apricis ad Serra de Caldas: Mosén n. 1934 ; in prov. Rio de Janeiro : Glaziou n. 19894 ; in arboribus secas flum. Paquequer : J. de Moura n. 34; in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Glaziou n. 20505. — Floret Junio ad Juliem.

2. Sepala longe pilosa. — Species 130—131.

130. PLEUROTHALLIS CRINITA BARB. RODR. caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, teretiusculis, inferne 1—2-articulatis, vaginis tribus majusculis laxis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutiusculis vestitis demum nudis ; folio parvo, valde carnoso, complanato, brevissime petiolato, obovato vel subrotundato, apice abrupte acutiusculo et minute tridenticulato, basi abrupte breviterque attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi solitario, gracili, pubescente, usque ultra medium 2 — 6 - floro, folio satis breviore ; bracteis ochreatis, late lanceolatis, acutis, densiuscule longeque pilosis, pedicellis aequilongis ; floribus minutis, erecto-patulis, subdistichis, breviter pedicellatis ; sepalis basi carnosis caeterum membranaceis, acutiusculis, obscure trinerviis, extus densiuscule longeque pilosis, dorsali lineari-oblongo dorso rotundato, lateralibus satis brevioribus extus subcarinatis fere usque ad apicem in valva suborbiculari basi antice paulo gibbosa connatis ; petalis late rhomboideis, superne triangularibus, apice acutis, inferne longe angusteque unguiculatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus ;

Pleurothallis crinita Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 16 (1877). Lepanthes crinita Barb. Bodr. loc. cit. II. 66 (1882). RHIZOMA ascendens, elongatum, robustiusculum, teres, paulo ramosum, leviter tortuosum, laete viride, creberrime articulatum, squamis vaginantibus majusculis tenuiter membranaceis scariosis laxis densiuscule vestitum, demum nudum, radicibus numerosis, subfiliformibus, elongatis, teretiusculis, satis flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii inter se paulo distantes, ascendentes, recti vel leviter arcuati, laete virides, ½ ad 1 cm. longi, 1 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, scariosae, fuscae, 5—7 mm. longae. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, crassum, rigidum, subplanum, nitidum, intense viride, maculis kermesinis supra satis sparsis parvisque subtus minutissimis numerosisque ornatum, 1 ½ ad 3 cm. longum, 14—20 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; petiolus gracilis, supra profunde canaliculatus, 2—3 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus vel ascendens, teres, leviter flexuosus, cinereus vel fuscus, 1—1 ½ cm. longus. PEDICELLI erecto-patuli, capillares, 1—1 ½ mm. longi. BRACTEAE patulae, tenuiter membranaceae, scariosae, fuscescentes, 1 ½ mm. longae. SEPALA leviter divergentia, satis concava ; dorsale inferne satis incurvum, apice leviter recurvum, album et puniceo-punctatum, 5 mm. longum, 1 ½ mm. latum; lateralia purpurea basi punctata, in valva superne leviter recurva apice minutissime bidenticulata 4 mm. longa et lata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, flavescentia et puniceo-punctata, 1 ¾ —2 mm. longa, superne ¾ ram. lata. LABELLUM basi satis incurvum superne erectum, satis concavum, flavescens, lobis lateralibus purpureis, lobo terminali puniceo-punctato, 2 ½ mm. longum, 1 ½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, flavo-armeniaca, pede purpureo, 3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis humidis supra truncos Myrtaceae secus Rio Correnteza ad Carmo do Rio Claro, et in sylvis secus Rio das Antas ad Cachoeira Grande prov. Minas Geraes: Barbosa Rodrigues. — Floret Februario.

131. PLEUROTHALLIS RENIPETALA COGN. caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, vaginis duabus majusculis laxis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et obtusis vestitis demum nudis ; folio parvo, valde carnoso, complanato, brevissime petiolato, ellipticooblongo, apice acuto et saepius minutissime tridenticulato, basi longiuscule attenuato, uninervio, nervulis lateralibus obscuris vel paulo distinctis ; pedunculo communi solitario, filiformi, pubescente, apice 1—2-floro, folio triplo breviore ; bracteis semiamplexicaulibus, ovatis, acutis, densiuscule longeque pilosis, pedicellis paulo longioribus ; floribus minutis, erecto-patulis, brevissime pedicellatis ; sepalis basi carnosulis caeterum membranaceis, acutis, tenuiter trinerviis, extus densiuscule et longiuscule pilosis, dorsali lineari-oblongo dorso subcarinato, lateralibus paulo brevioribus extus carinatis fere usque ad apicem in valva late obovato-suborbiculari basi non vel vix gibbosa connatis ; petalis inferne latiuscule longeque unguiculatis, superne valde dilatatis subreniformibus, apice


ORCHIDACEAE:

505

subtruncatis apiculatis margine argute fimbriatis, caeterum margine integerrimis utrinque glabris, uninerviis, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello submembranaceo, petalis paulo longiore, longiuscule angusteque unguiculato, ambitu anguste obovato, utrinque glabro, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis incurvis subrotundatis, terminali amplo ovato obtuso, disco inferne remote breviterque bicostato basi granuloso caeterum laevi ; columna longiuscula, claviformi, clinandrio subtruncato postice producto. Tabula nostra C. Fig. IV (habitas cum analysi).

Lepanthes renipetala Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 66 (1882). RHIZOMA ascendens, elongatum, robustum, teres, leviter ramosum, leviter tortuosum, creberrime articulatnm, squamis vaginantibus majusculis tenuiter membranaceis scariosis laxis pallidis dense vestitum, demum nudum, radicibus numerosis, subfiliformibus, elongatis, teretiusculia, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii inter se paulo distantes, ascendentes, plus minusve flexuosi, 5 — 6 mm. longi, 1 mm. crassi ; vaginae tenuiter membranaceae, scariosae, pallidae, 6—7 mm. longae. FOLIUM erectum vel ascendens, crassum, rigidum, subplanum, intense viride et densiuscule minuteque purpureo-maculatum, 2 cm. longum, 8 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus vel ascendens, teres, leviter flexuosus, pallidus, 6—7 mm. longus. PEDICELLI erecto-patuli, capillares, 1 mm. longi. BRACTEAE patulae, tenuiter membranaceae, pallidae, 1 ½ mm. longae. SEPALA leviter divergentia, satis concava ; dorsale rectum, album et puniceo-punctatum, 5 mm. longum, 1 ½ mm. latum ; lateralia purpurea basi punctata, in valva apice distincte bidenticulata 4 mm. longa et lata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, satis obliqua, flavescentia et puniceo-punctata, 2 mm. longa, apice 1 ⅓ mm. lata. LABELLUM erectum, inferne satis concavum, superne leviter convexum, flavescens et puniceo-punctatum, 2 ½ mm. longum, 1 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, flava, 3 mm. longa. — Species typica mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

PLEUROTHALLIS.

Sect. III. SARCODANTHAE BARB. BODR. Gen. et Spec. OrcMã. Nov. II. 10 et 23 (1882). CAULES secundarii elongati vel interdum minuti ; vaginae rectae, adpressae, non ciliatae. FLORES racemosi vel solitarii rarissime solitarii; spatha parva vel minuta, scariosa. SEPALA plus minusve divergentia, carnosa, lateralia inter se plus minusve connata. PETALA longiora quam lata. COLUMNA longiuscula, basi in pedem plus minusve producta. ANTHERA glabra. — Species

132—180.

A. PROREPENTES. — Caulis primarius elongatus, repens ; caules secundarii minuti. — Species 132— 134 bis. 132. PLEUROTHALLIS RECURVA LINDL. folio coriaceo, obovato-oblongo, obtusissimo, subobliquo, caule crasso multo longiore ; spica brevi, recurva ; sepalis acutis, pubescentibus, lateralibus connatis basi gibbosis ; petalis membranaceis, nanis, lanceolatis, acutis ; labello membranaceo, ovato, acuto, medio constricto ; colunmae margine petaloideo incurvo. Pleurothallis recurva Lindl. in Bot. Begist. XXVII. Misc. 1 (1841), XXVIII. Misc. p. 77 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 24. Humboldtia recurva O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). FLORES

luridi. — Species mihi haud visa.

Habitat in Brasília loco haud indicato ex Lindl.

133. PLEUROTHALLIS BISTUBERCULATA Var. ß.

INTERMEDIA

Cogn.

Tabula nostra C. Fig. V (habitus).

Pleurothallis crinita, var. Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 17 (1877). CAULES secundarii graciliores, 13—14 mm. longi, vaginis tribus subadpressis vestiti. FOI.IUM late lanceolatum, 32 mm. longum, 9 mm. latum. — Var. mihi haud visa; descript. ex icon. a c). BARB. RODR. communic.

Var. 7.

GRANDIFOLIA

Cogn.

Tabula nostra C. Fig. VI (habitus).

Pleurothallis crinita, var. Barb. Bodr. ! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 17 (1877). CAULES secundarii robusti, fere 2 cm. longi, vaginis tribus laxis amplioribus vestiti. FOLIUM late lanceolatum, 5—6 ½ cm. longum, 4 ad 18 mm. latum. PEDUNCULUS communis pluriflorus, 2 ½ — 3 ½ cm. longus.

Habitat in ,,cerrados“ supra arbores secus flum. Correnteza tribut. flum. Sapucahy ad Carmo do Rio Claro, et secus flum. Parahybuna prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues. — Var. ß. in arboribus locis humidis secus flum. Rio de Correnteza prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Var. 7. in arboribus locis humidis secus flum. Rio de Correnteza: Barbosa Rodrigues; in arboribus prope Caldas prov. Minas Geraès: Regnell ser. III. n. 2021. — Floret Februario—Martio.

506

BARB.

RODR. caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, uni-

articulatis, folio triplo brevioribus, demum nudis ; folio parvo, carnoso, sessili, ovato-elliptico, apice acuto, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi 4—6-floro, folio aequilongo ; floribus parvis vel erectopatulis ; sepalis carnosis, obtusis et submucronulatis, trinerviis, extus brevissime pubescentibus, dorsali obovato-oblongo, dorso rotundato, lateralibus paulo longioribus dorso carinatis usque ad apicem in valva late obovata basi non vel vix gibbosa connatis ; petalis anguste obovatis, apice subrotundatis, uninerviis , margine superne subtiliter denticulatis inferne integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello carnoso, petalis subaequilongo, breviter lateque unguiculato, late triangulari-ovato, obscure trilobato, apice rotundato, margine integerrimo, utrinque glabro, disco basi crasse breviterque trilamellato superne costis duabus breviusculis postice remotis antice convergentibus armato ; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus minute quinquedenticulatis. Tabula nostra CI. Fig. I (liabitus cum analysi).

Pleurothallis bistuberculata Barb. Bodr. in Bev. de Engenh. III. 109 (1881) ex Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 35 (1882).


ORCHIDACEAE:

507

ascendens, elongatum, robustum, creberrime articulatum. secundarii erecti, paulo arcuati, 8—10 mm. longi, 1 ½ mm. crassi. FOLIUM erectum vel paulo patulum, crassum, rigidum, basi paulo concavum caeterum subplanum, intense viride, 2 ½ cm. longum, 1 ½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus, 2—2 ½ cm. longus. SEPALA paulo divergentia, satis concava, alba, extus dilute purpureo-lilacina ; dorsale 7 mm. longum, 3 ½ mm. latum; lateralia intus lilacino-bilineata, in valva apice integerrima 7 ½—8 mm. longa superne 6 mm. lata connata. PETALA erecta, carnosula, subplana, leviter obliqua, inferne satis attenuata, alba, 3—3 ½ mm. longa, 2 mm. lata. LABELLUM erectum, inferne satis concavum, apice subconvexum et leviter recurvum, lilacinum, ad medium longitudinaliter late purpureo-lineatum, 3 mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, vix incurva, inferne satis attenuata, 2—2 ½ mm. longa, alba, pede intense lilacino. ANTHERA fiava. — Species mihi haud visa ; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. RHIZOMA

CAULES

Habitat supra arbores in sylvis prov. Espiritu Santo : Earbosa Rodrigues. — Floret Martio.

134. PLEUROTHALLIS LILACINA BARB. RODR. caule primario elongato, robusto; caulibus secundariis robustis, teretiusculis, antice leviter canaliculatis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vaginis 2—3 majusculis tubulosis scariosis glabris laevibusque apice oblique truncatis vestitis demum nudis; folio satis parvo, carnosissimo, sessili, late ellipticooblongo, apice obtuso vel leviter emarginato, basi rotundato vel paulo attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis ; pedunculo communi solitario, satis gracili, fere usque ad basin pauci-submultifloro, folio satis breviore, basi spatha majuscula tenuiter membranacea obtusa leviter puberula incluso; bracteis ochreatis, campanulato-tubulosis, tenuiter puberulis, apice oblique truncatis acutiusculis vel obtusis, pedicellis longioribus; floribus mediocribus, erectis vel erecto-patulis, subdisticbis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, trinerviis, superne glabratis inferne tenuiter puberulis, dorso 11011 carinatis, dorsali oblongo obtusiusculo, lateralibus acutis fere usque ad apicem in valva elliptico-ovata basi antice non vel vix gibbosa connatis; petalis obovatooblongis, obtusis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnoso, petalis paulo longiore, brevissime lateque unguiculato, ovato, plus minusve distincte trilobato vel pandurato, obtuso, margine integerrimo, utrinque glabro, disco inferne ad medium sulcato superne transverse incrassato; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus sinuato-denticulatis. Tabula nostra CI. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis lilacina Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 18 (1877). Pleurothallis Regeliana Reichb. /. ! in Gartenfl. XXX V. 51 (1886). Pleurothallis maculata Rolfe ! in Kew Bull. 1893. p. 334; Orchid Rev. II. 53 (1894). RHIZOMA repens, teres, paulo ramosum, tortuosum, creberrime articulatum, squamis vaginantibus majusculis tenuiter membranaceis scariosis laxis fulvis vel fuscescentibus dense vestitum, demum nudum, radicibus numerosis, gracilibus, elongatis, teretiusculis, satis flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii satis distantes, erecti vel ascendentes, paulo flexuosi, ½ — 1 ½ cm. longi, 1½ —2 ½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, laxae, fuscescentes, leviter pubescentes, 5—8 mm. longae. FOLIUM erectum

PLEUROTHALLIS.

508

vel plus minusve patulum, crassum, rigidum, planum vel leviter convexum, nitidum, supra intense viride et maculis parvis numerosis atropurpureis ornatum, subtus dilute purpureum, 3 ½ —5 cm. longum, 1 ½ — 3 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus vel ascendens, teretiusculus, arcuatus vel paulo flexuosus, leviter puberulus, 1 ½ — 2 ½ cm. longus; spatba basilaris laxe vaginans, scariosa, tenuiter multinervulosa, fulva, 7—10 mm. longa. PEDICELLI erecto-patuli, robustiusculi, inferne cum pedunculo connati, 2—2 ½ mm. longi. BRACTEAE subpellucidae, satis patulae, pallidae, 3 ad 4 mm. longae. OVARIUM claviforme, tenuiter 6-sulcatum, rectum vel paulo incurvum, brevissime puberulum, lilacinum, 2 mm. longum. SEPALA saepius leviter divergentia, satis concava, inferne alba, superne purpurea vel lilacina, 8—10 mm. longa; dorsale apice paulo reflexum et leviter convexum, 2 mm. latum; lateralia in valva 4—6 mm. lata apice distincte bidenticulata connata. PETALA erecta, membranacea, semipellucida, subplana, vix obliqua, inferne paulo attenuata, alba, superne saepius punctis purpureis paucis notata, 3—3 ½ mm. longa, 1 ½ mm. lata. LABELLUM erectum, inferne satis concavum, apice leviter recurvum et paulo convexum, tenuiter trinervium, purpureum, 3 ½ — 4 mm. longum, 2— 2 ½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, alba, 2 ½ mm. longa.

Var. ß. ALBIPETALA Barb. Rodr. in Rev. de Engenh. III. 109 (1881) ex Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 34 (1882). Tabula nostra CI. Fig. III (analysis). FOLIA ut in typo. SEPALA sordide alba et dilute lilacina. PETALA alba, obovata, inferne satis attenuata, apice dorso submucronata, margine superne subdenticulata. LABELLUM purpureo-lilacinum, late rhomboideoovatum, basi biumbonatum. COLUMNA satis incurva, alba, pede longo intense lilacino.

Var. y. MICROPHYLLA Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 35 (1882). Tabula nostra CI. Fig. IV (habitus cum analysi). secundarii basi satis incrassati. FOLIA patula, ellipticoovata, acutiuscula, 2—2 ½ cm. longa, 15—18 mm. lata. SEPALA sordide alba et puniceo-lineata. PETALA alba, anguste obovata, inferne satis attenuata, dorso angulata, apice acutiuscula et mucronata, margine superne denticulata. LABELLUM purpureo-lilacinum, late rhomboideo-ovatum, basi laeve. COLUMNA satis incurva, alba, pede breviusculo intense lilacino. CAULES

Habitat in arboribus ad Serra de Caldas prov. Minas Geraes : Barbosa Rodrigues ; ad Redra Branca prope Caldas: Regnell ser. III. n. 2040 ; in Brasília austro-orientali loco haud indicato : Glaziou n. 17801. — Var. ß. in sylvis humidis umbrosisque supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Var. 7. in sylvis humidis umbrosisque prope Rodeio: Barbosa Rodrigues; ad Lagoa Santa prov. Minas Geraès: Warming. — Floret Novembri—Martio.

134 bis. PLEUROTHALLIS PERNAMBUCENSIS ROLFE : caule primario repenti ; caulibus secundariis subnullis ; foliis confertis, late ellipticis vel orbiculari-oblongis, obtusis, carnosis, rigidis, supra carinatis ; spatha elliptico-oblonga, obtusa, compressa ; racemis brevibus, 5—6-floris ; bracteis tubulosis, apice triangulari-ovatis, subacutis ; sepalo postico oblongo-lanceolato, subobtuso, concavo, lateralibus connatis, elliptico-oblongis, obtusis ; petalis late obovato-oblongis, obtusissimis, uninerviis ; labello late pandurato, obtuso, trinervio, ecalloso, columna brevi. Pleurothallis Pernambucensis Rolfe in Kew Bull. 1894. p. 361, in Orchid Rev. II. 359 (1894). Affinis P. testaefoliae LINDL. FOLIA 16—20 mm. longa, 10 ad 14 mm. lata. SPATHAE 5—6 mm. longae. RACEMI 12—13 mm. longi.


509

ORCHTDACEAE:

3 mm. longae. FLORES pallidissime viridi-flavescentes, roseopurpureo maculati et dense punctati. SEPALA 6 mm. longa. PETALA 1 ½ mm. longa. LABELLUM 3 mm. longum. COLUMNA 3 mm. longa. — Species mihi haud visa. BRACTEAE

Habitat in prov. Pernambuco secund. Rolfe, loc. cit.

B. CAESPITOSAE. — Caulis primarius brevis ; caules secundam minuti. — Species 135—144. 1. Peãunculus uniflorus vel interdum biflorus, folio multo brevior ; plantae nanae. — Species 135—136.

135. PLEUROTHALLIS AURANTIACA BARB. RODR. parva, caespitosa ; caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis antice anguste sulcatis, inarticulatis, folio dimidio brevioribus, demum nudis ; folio parvo, carnoso, oblongo-spathulato, apice obtuso vel subrotundato et minute tridenticulato, inferne longe angusteque attenuato fere petiolato, enervio ; pedunculo communi solitario, filiformi, apice unifloro, ad medium unibracteato, basi nudo, folio satis breviore ; bracteis longiusculis, lineari-subulatis ; floribus parvis, patulis vel nutantibus ; sepalis carnosis, subaequilongis, trinerviis, intus leviter granulosis, utrinque glabris, dorsali anguste oblongo-spathulato, acuto, dorso carinato, lateralibus oblongis, breviter acuminatis, dorso non carinatis, fere usque ad apicem in valva basi antice paulo gibbosa connatis ; petalis oblongo-spathulatis, apice rotundatis, trinerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnosulo, petalis subaequilongo, indiviso, oblongo, superne leviter attenuato, apice subrotundato, margine inferne integerrimo et incurvo superne subtiliter denticulato, utrinque glaberrimo, disco ad medium tenuiter tricostato ; columna breviuscula, claviformi, clinandrio acute tridentato ; anthera galeiformi, apice acuminata. Tabula nostra CXVIII. Fig. IV (habitus cum analysi).

Pleurothallis aurantiaca Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 10 (1877). RHIZOMA brevissimum, robustum, radicibus numerosis, dense fasciculatis, elongatis, filiformibus, teretiusculis, paulo flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii ascendentes, leviter arcuati, albescentes, 8—12 mm. longi, 1 mm. crassi. FOLIUM crassum, rigidum, plus minusve patulum et arcuatum, supra leviter concavum, subtus satis convexum, laete vel intense viride, nitidum, 3—3 ½ cm. lougum, superne 8 mm. latum. PEDUNCULUS ascendens, satis flexuosus, teres, pallide viridis, 1—1 ½ cm. longus. SEPALA leviter divergentia, flavo-aurantiaca, 5 mm. longa ; dorsale erectum, inferne satis concavum, superne paulo convexum, 1 ½ mm. latum ; lateralia superne paulo reflexa, in valva satis concava 3 mm. lata apice distincte bidenticulata connata. PETALA erecta, carnosula, subplana, satis obliqua, inferne latiuscule longeque unguiculata, flavo-aurantiaca et lineis tribns longitudinalibus intense luteis notata, 2 mm. longa, ⅔ mm. lata. LABELLUM basi incurvum, superue satis recurvum, valde concavum, aurantiacum nervis intense luteis, 1 ¾ mm. longum, ⅔ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, pallide flava, 1 ½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in arboribus ad Serra dos Fogos prope Caldas prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues. — Floret Januario.

136. PLEUKOTHALLIS FLAMMEA COGN. pusilla, caespitosa ; caulibus secundariis nullis vel subnullis ; folio Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

510

minuto, carnosulo, obovato-oblongo vel oblongo-spathulato, apice obtuso vel subrotundato, inferne saepius longe angusteque attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi solitArio, subfiliformi, superne bifloro floribus succedaneis, basi nudo, folio multo breviore ; floribus minutis, erectis, ebracteatis, breviter pedicellatis ; sepalis carnosulis, triangulari-lanceolatis, acutissimis, trinerviis, utrinque glaberrimis laevibusque, dorso non carinatis, lateralibus paulo longioribus basi tantum connatis antice vix gibbosis; petalis lanceolato-rhomboideis, acutissime acuminatis, uninerviis, margine superne subtiliter serrulatis, utrinque glabris, sepalo dorsali satis brevioribus ; labello carnosulo, petalis paulo breviore, brevissime angusteque unguiculato, basi utrinque unidentato, ambitu oblongo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis triangularibus acutis erectis tenuissime pubescentibus, terminali elliptico-oblongo apice rotundato utrinque glabro, disco nudo; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus tenuiter denticulatis antice utrinque unidentatis. Tabula nostra CXXII. Fig. I (habitus cum analysi).

Lepanthes flammea Barb. Rodr. in Rev. de Engenh. III. 109 (1881) ex Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. 11. 69 (1882). RADICES paucae, subfiliformes, breves, teretiusculae, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii ad summum 2—3 mm. longi. FOLIUM plus minusve patulum, rigidiusculum, subplanum, intense viride, nitidum, 1—2 ½ cm. longum, 5—7 mm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus paulo prominente. PEDUNCULUS communis folio subadpressus, leviter flexuosus, teres, pallidus, 3—6 mm. longus. PEDICELLI erecti vel erecto-patuli, filiformes, subrecti, basi cum pedunculo breviter connati, 2 mm. longi. SEPALA satis divergentia, leviter concava, inferne flavo-aurantiaca, superne purpurea, 1 ½ mm. lata; dorsale paulo incnrvum, 3 ½ mm. longum ; lateralia superne leviter recurva, 4 mm. longa. PETALA erecta, membranacea, subplana, leviter obliqua, inferne satis attenuata, flavo-aurantiaca, 3 mm. longa, ⅔ mm. lata. LABELLUM erectum, satis concavum, ad medium longitudinaliter albo-vittatum, margine intense lilacinum, 2 ½ mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, valde incurva, inferne abrupte valde constricta, flavo-aurantiaca, 1 ½—2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. benigne communic. Habitat in sylvis virgineis montosis humidisque supra truncos arborum ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

2. Racemus pluriflorus , folio subaequilongus vel paulo longior ; folium carnosissimum, teretiusculum vel conduplicatum ; sepalum dorsale acutum. — Species 137—140.

137. PLEUROTHALLIS OCHREATA LINDL. parva, dense caespitosa ; caulibus secundariis robustis, carnosis, teretibus, uniarticulatis, folio saepius multo brevioribus, vaginis duabus magnis tubulosis scariosis glabris laevibusque apice acutiusculis vestitis ; folio parvo, carnosissimo, sessili, oblongolanceolato, apice obtuso vel crasse mucronato, basi non vel paulo attenuato, conduplicato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi solitario, satis gracili, nutante, usque ultra medium plurifloro, folio dimidio breviore, basi spatha parva vel majuscula ovata acuta glabra et laevi in-

65


511

ORCHIDACEAE:

cluso ; bracteis ochreatis, carnosis, superne satis dilatatis, acutis, glabris, pedicellis satis longioribus ; floribus minutis, erectis, distichis, brevissime pedicellatis ; sepalis carnosis, aequilongis, late oblongo-lanceolatis, acutis, trinerviis, dorso latiuscule alato-carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus primum usque ad apicem demum fere usque ad medium connatis basi antice vix gibbosis ; petalis ligulato-oblongis, apice obtusis vel subtruncatis et minute apiculatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello carnoso, petalis paulo longiore, breviter angusteque unguiculato, supra tenuissime puberulo, ambitu triangulari-ovato, obscure trilobato, apice subtruncato, margine leviter undulato, disco a basi ad apicem bicostato ; columna longiuscula, subclaviformi, clinandrio oblique truncato, Pleurothallis ochreata Lindl. ! in Bot. Begist. XXL sub tab. 1797 (1835), XXVIII. Misc. p. 75 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 24. Humboldtia ochreata O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 668 (1891). RADICES dense fasciculatae, subfiliformes, longiusculae, teretes, tortuosae, albae. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides, 1—4 cm. longi, 3—5 mm. crassi ; vaginae tenuiter membranaceae, laxiusculae vel adpressae, tenuiter mnltinervulosae, dorso subcarinatae, pallide virides, 1—3 cm. longae. FOLIUM leviter vel valde arcuato-patulum, crassum, rigidum, laete viride, 4—9 cm. longum, 1 ½ ad 2 cm. latum. PEDUNCULUS communis plus minnsve arcuatus, superne leviter fractiflexus, teretiusculus, 3— 6 cm. longus ; spatha basilaris arcte vaginans, rigidiuscula, tenuiter multinervulosa, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, pallide viridis, ½—U/a cm. longa. PEDICELLI erectopatuli, crassi, vix ½ mm. longi. BRACTEAE erecto-patulae, margine scariosae, rigidae, 3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, alato-triquetrum, subrectum, 1 ½ mm. longum. SEPALA paulo divergentia, subrecta, satis concava, rubra vel miniata, 4—4 ½ mm. longa, 1 ½—1 ¾ mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne leviter attenuata, fiava, 2—2 ½ mm. longa, ¾ — 1 mm. lata. LABELLUM erectum, valde concavum, trinervium, 2 ¾—3 mm. longum, 1 ½ — 2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, 2 ½ mm. longa.

Habitat in rupibus ad Serra do Monte Santo prov. Bahia: Martius.— Floret Martio.

138. PLEUROTHALLIS JOHANNENSIS BARB. RODR. mediocris ; caulibus secundariis robustissimis, valde carnosis, teretiusculis, superne valde incrassatis obconicis, antice leviter sulcatis, 2—3-articulatis, folio multo brevioribus, vaginis duabus majusculis tubulosis scariosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis ; folio mediocri, carnosissimo, sessili, cylindraceo, apice attenuato et acuto, antice sulcato ; pedunculo communi solitario, robustiusculo, erecto, superne plurifloro, folio aequiiongo vel vix longiore, basi spatha parva ovata acuta glabra et laevi incluso ; bracteis ochreatis, membranaceis, superne satis dilatatis, acutis, glabris, pedicellis paulo longioribus ; floribus parvis, subdistichis, pendulis, brevissime pedicellatis ; sepalis carnosis, aequilongis, oblongis, acutis, dorso carinatis, utrinque glaberrimis, dorsali trinervio, lateralibus uninerviis usque ad apicem connatis basi antice leviter gibbosis ; petalis late oblongo-subspathulatis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello carnoso, petalis vix longiore, brevissime lateque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-rhomboideo, leviter trilobato, lobis

PLEUROTHALLIS.

512

margine integerrimis, lateralibus paulo distinctis erectis late rotundatis, terminali late linguiformi apice subrotundato et apiculato basi callis duobus remotis elevatis incurvis antice convergentibus munito ; columna longiuscula, subclaviformi, clinandrii marginibus utrinque leviter emarginatis. Tabula nostra CI. Fig. V (habitus cum analysi).

Pleurothallis Johannensis Barb. Rodr. in Bev. de Engenh. III. 56 (1881) ex Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 23 (1882). RHIZOMA repens, breve, robustum , crebre articulatum, submoniliforme, atro-fuscum, radicibus numerosis, elongatis, subfiliformibus, tortuosis, teretiusculis, fuscescentibus. CAULES secundarii valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, virides et dilute purpurei, 3—5 cm. longi, inferne 5—6 mm. apice usque 12 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, albovirides, 1—2 ½ cm. longae. FOLIUM erectum superne paulo recurvum, nitidnm, rubrum vel rarius laete viride, 6—8 cm. longum, 12—14 mm. latum et fere totidem crassum. PEDUNCULUS communis strictus vel paulo flexuosus, teres, purpureus, inferne bibracteatus, 6—9 cm. longus; spatha basilaris arcte vaginans, lateraliter leviter compressa, pallide viridis, 6 ad 7 mm. longa. PEDICELLI graciles, fere usque ad apicem cum pedunculo connati, 1 ½ mm. longi. BRACTEAE erectae vel paulo patulae, rigidiusculae, superne triangulares, 2 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, leviter alato-triquetrum, valde arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA paulo divergentia, satis concava, subrecta, extus purpurea, intus flava dilute purpurea et purpureo-lineata, 5—5 ½ mm. longa, 1 ½ mm. lata. PETALA erecta, merabranacea, subplana, paulo obliqua, inferne leviter attenuata, flava, purpureo-marginata et lineata, 2 ½—3 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum, inferne satis concavum, superne leviter convexum et paulo reflexum, tenuiter trinervium, intus flavescens et purpureo-variegatum, extus puniceum vel flavum et puniceo-quinquelineatum , 3—3 ½ mm. longum, 1 ¾—2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, 2 ½ mm. longa, rosea vel alba et lilacino-trilineata, pede concavo lilacino. Habitat in rupibus ad Serra de S. Joâo et ad S. José d’El Rey prov. Minas Geraès: Barbosa Rodrigues; in rupibus ad Marianna: Schwacke n. 7752 ; in Brasília loco haud indicato : Hort. Sander. — Floret Februario.

139. PLEUROTHALLIS TERES LINDL. parva; caulibus secundariis robustis, carnosis, teretiusculis, superne satis incrassatis obconicis, antice leviter sulcatis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vaginis duabus satis parvis tubulosis scariosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis; folio parvo, carnosissimo, sessili, cylindraceo, apice attenuato et acutissimo fere acuminato, antice profunde sulcato; pedunculo communi solitario, satis gracili, erecto, usque ad medium submultifloro, folio paulo longiore, basi spatha parva ovata acuta glabra et laevi incluso; bracteis ochreatis, carnosulis, superne leviter dilatatis, acutis, glabris, pedicellis subaequilongis ; floribus parvis, subsecundis, pendulis, breviter pedicellatis; sepalis carnosis, aequilongis, triangulari-lanceolatis, acutissimis, tenuiter trinerviis, dorso leviter carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad medium vel paulo ultra connatis basi antice non vel vix gibbosis; petalis oblongis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, sessili, basi leviter dilatato, indiviso, oblongo-ligulato, apice acuto, margine integerrimo, utrinque glabro, disco longitudinaliter canaliculato ; columna longiuscula, subclaviformi,


513

ORCHIDACEAE:

clinandrii marginibus subtiliter serrulatis, antice utrinque unidentatis. Pleurothallis teres Lindl. ! in Bot. Regist. XXI. sub tab. 1797 (1835), XXVIII. Misc. p. 74 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 21. Humboldtia teres O. Kuntse, Bev. Gen. Pl. 668 (1891). RHIZOMA repens, brevissimum, robustum, crebre articulatum, submoniliforme, squamis brevius scariosis late ovatis acutis vestitum demum nudum, radicibus numerosis, breviusculis, subfiliformibus, tortuosis, fuscescentibus. CAULES secundarii valde approximati, erecti vel ascendentes, plus minusve arcuati, pallide virides, 5—12 mm. longi, inferne 2 mm. superne 4—5 mm. crassi ; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, distincte plurinervulosae, dorso superne subcarinatae, 3—10 mm. longae. FOLIUM erectum, rectum vel leviter arcuatum, intense viride, 3—4 ½ cm. longum, 5—6 mm. latum et fere totidem crassum. PEDUNCULUS communis strictus, superne leviter fractiflexus, teres, fuscescens, 5—7 cm. longus; spatha basilaris arcte vaginans, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, pallide viridis, 5 —6 mm. longa. PEDIDELLI erecti, satis graciles, cum pedunculo saepius longe connati, 2 ½ —3 mm. longi. BRACTEAE rigidiusculae, superne late triangulares, 2—3 mm. longae. FLORES cinnamomei. OVABIUM lineari-clavatum, acute trigonum, valde arcuatum, 2 mm. longum. SF.PALA paulo divergentia, satis concava, subrecta, 5—5 ½ mm. longa, 2 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, leviter obliqua, inferne paulo attenuata, 3 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum, subrectum, inferne valde concavum, apice subplanum, tenuiter trinervium, 3 mm. longum, 1 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, 2 ½ mm. longa. Habitat in Brasília austro-orientali locis haud indicatis : Loddiges, Glaziou n. 17787 ; inter rupes ad Serra de Itabira do Campo prov. Minas Geraës: Schwacke n. 6443; ad Lagoa Santa: Warming; in rupibus ad Serra do Lenheiro : Maj. Gomes n. 1711. — Floret Decembri.

140. PLEUROTHALLIS RUPESTRIS LINDL, parva ; caulibus secundariis robustis, carnosis, teretiusculis, superne satis incrassatis, obconicis, antice profundiuscule sulcatis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vaginis duabus parvis inferne tubulosis scariosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis; folio parvo, carnosissimo, sessili, cylindraceo, apice acutissimo fere acuminato, antice profunde angusteque sulcato ; pedunculo communi solitario, satis gracili, erecto, fere usque ad medium submultifloro, folio leviter longiore, basi spatha parva ovato-oblonga acuta glabra et laevi incluso; bracteis ochreatis, carnosis, superne satis dilatatis, acutissimis, glabris, pedicellis paulo longioribus ; floribus parvis, subdistichis, pendulis, brevissime pedicellatis ; sepalis carnosis, oblongis, acutis, tenuiter trinerviis, dorso leviter carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus paulo brevioribus usque ultra medium connatis basi antice paulo gibbosis; petalis obovato-oblongis, acutissimis, uninerviis, margine subtiliter ciliatis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis vix longiore, sessili, basi paulo attenuato, indiviso, oblongo, apice rotundato, utrinque glabrato, utrinque in medio obtusangulo lamellis 2 carnosis acutis planis basi connatis furcam referentibus ; columna longiuscula, subclaviformi, clinandrii marginibus subtiliter serrulatis.

PLEUROTHALLIS.

514

RHIZOMA repens, brevissimum, robustum, crebre articulatum, radicibus numerosis, dense fasciculatis, elongatis, filiformibus, tortuosis, albescentibus. CAULES secundarii valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides, ½—2 cm. longi, inferne 2 ad 3 mm. superne 4—5 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, distincte plurinervulosae, dorso subcarinatae, ½—1 cm. longae. FOI.IUM erectum, rectum vel leviter arcuatum, intense viride, 4—6 cm. longum, 5—7 mm. latum et fere totidem crassum. PEDUNCULUS communis strictus, superne paulo fractiílexus, inferne leviter compressus superne teres, rubro-viridis, 5—8 cm. longus; spatha basilaris arcte vaginans, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, pallide viridis, 4 — 6 mm. longa. PEDICELLI erecti, graciles, cum pedunculo fere usque ad apicem connati, 2—2 ½ mm. longi. BBACTEAE rigidae, superne triangulares , 3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, acute triquetrum, valde arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA paulo divergentia, satis concava, subrecta, purpurascentia, 2 mm. lata, dorsale 6 — 6½ mm. longum, lateralia 5 ½—6 mm. longa. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, vix obliqua, inferne satis attenuata, purpurea, 2 ½—2 ¾ mm. longa, 1 ⅓—1 ½ mm. lata. LABELLUM erectum, subrectum, leviter concavum, tenuiter trinervium, 3 ½ mm. longum, 1—1 ¼ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, purpurea, 2 ½ mm. longa. ANTHERA flava.

Habitat inter rupes ad mont. Itacolumi et Morro de Villa-Rica prov. Minas Geraës : Martius ; in alpestribus saxosis montis Serra da Piedade frequens : Warming. — Floret Januario—Martio.

3. Racemus pluriflorus, folio multo longior ; folium paulo carnosum, planum vel subplanum; sepalum dorsale obtusum. — Species 141—144.

141. PLEUROTHALLIS BLUMENAVII COGN. majuscula, caespitosa ; caulibus secundariis robustis, teretiusculis, superne antice tenuiter sulcatis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutiusculis vestitis ; folio majusculo, crasse carnoso, sessili, elliptico-oblongo, apice obtuso et interdum obscure tridenticulato, basi leviter attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso ; pedunculo communi solitario, robustiusculo, usque ultra medium laxe multifloro, folio multo longiore, basi spatha parva ovato-oblonga acuta glabra et laevi incluso ; bracteis ochreatis, tenuiter membranaceis, anguste tubulosis, acutis, glabris, pedicellis multo brevioribus ; floribus majusculis, subsecundis, nutantibus, breviuscule pedicellatis ; sepalis carnosulis, aequilongis, lineariligulatis, obtusiusculis, trinerviis, dorso carinatis, extus glabris, intus leviter puberulis praecipue ad medium, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi non gibbosis ; petalis late rhomboideis, apice breviter acuminatis et acutissimis, trinerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnoso, petalis paulo longiore, sessili, indiviso, lanceolato, basi non attenuato, apice acutiusculo, margine integerrimo, intus superne granuloso caeterum utrinque glabro et laevi, longitudinaliter profundiuscule sulcato ; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus subtiliter denticulatis. Tabula nostra CIII. Fig. I (habitus cum analysi).

Pleurothallis rupestris Lindl. ! in Bot. Begist. XXL sub tab. 1797 (1835), XXVIII. Misc. p. 74 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 39; Warm. Sym. ad Fl. Bras. Centr.part. XXIX. 841. Humbolãtia rupestris O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 668 (1891).

Lepanthes Blumenavii (Blumenawii) Barb. Bodr. in Vellosia, I. edit. secund. 117 (1891). O relha de morcego Brasiliensibus (secund. cl. J. de Moura).


515

ORCHIDACEAE:

RADICES numerosae, dense fasciculatae, elongatae, sub - filiformes, leviteur flexuosae, teretes, albescentes. CAULES secundarii satis numerosi, enrecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides vel fuscescerantes, 2—3 cm. longi, inferne 2—2 ½ mm. superne 3—4 mm. crassi ; vagininae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter plurinervulosae, fuscescentes demum atrofuscae, 1—2 cm. longae. FOLIUM erectum ve) paulo patulum, rigidum, basi conduplicatum caeterum subplanum, laeete viride, cum caule articulatum, 7—10 cm. longum, 22 ad 30 mm. laturum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominnente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULUS communis erectus, strictus vel satis arcuatus, superne levi viter fractiflexus, inferne teretiusculus superne paulo compressus, atrofuscus, 225—42 cm. longus, 1 ½ mm. crassus; spatha basilaris arcte vaginans, doorso rotundata, rigidiuscula. fuscescens, 4—5 mm. longa. PEDICELLI gracile les, inferne cum pedunculo longiuscule connati, superne patuli, 6—7 mm. longi. BRACTEAE subpellucidae, fnscescentes, 3 mm. longae. FLORES viresescentes, puniceo maculati et lineati. OVARIUM lineare, obtuse trigonum, saatis arcuatum, 4—5 mm. longum. SEPALA valde divergentia, inferne trilir neata, superne dilute punicea et valde maculata, 12—13 mm. longa, 2 ½— 3 mm. lata; dorsale inferne valde concavum et satis incurvum, superne levir ter convexum et satis recurvum; lateralia in valva inferne satis concave a ad medium lateraliter compressa superne leviter reflexa apice breviteer biloba connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, satis obliqua, inferne valde attenuata breviter unguiculata, puniceotrilineata, 4 mm. longa, 2 ½ mm. lata. LABELLUM inferne erectum superne recurvum, subplanum, inferne pallide viride et puniceo-trilineatum, apice intense puniceo-maculatum, 4½ — 5 mm. longum, 1—4 mm. latum. COLUMNA erecta», satis incurva, inferne satis attennata, 2 ½—3 mm. longa. CAPSULA erecto-patula, sepalis marcescentibus coronata, oblonga, obtuse trigona et distincte 6-costata, apice obtusa, basi paulo attenuata, vix arcuata, fuscescens, 10—11 mm. longa, 4—4 ½ mm. crassa. Habitat ad Tubarão prope Itajahy prov. S. Catharina : Barbosa Rodrigues ; in arboribus ad Venda-Nova prope Novo-Friburgo prov. Rio de Janeiro : J. de Moura n. 9. — Floret Martio—Junio.

142. PLEUROTHALLIS PELLIFELOIDIS COGN. majuscula, caespitosa ; caulibus secundariis gracilibus superne leviter incrassatiss, teretiusculis superne antice latiuscule profundeque canaliculatis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice breviter acuminata vesstitis ; folio mediocri, carnosulo, oblongo-subspathulato, apice obtuso et minute tridenticulato, inferne longe attenuato et longiuscule attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi solitario, gracillimo, superne laxe 5-6- floro, folio multo longiore, basi demum nudo ; bracteis ochreatis, breviusculis, angustis ; floribus parvis, succedaneis, disticbis, erectis vel erecto-patulis, longe pedicellatis ; sepalis carnosis, aequilongis, late oblongis, apice obtusis vel subrotundatis, trinerviis, intus pubescentibus, extus glabris, dorsali extus rotundato, lateralibus dorso carinatis, fere usque ad apicem connatis basi antice non vel vix gibbosis ; petalis late rhomboideis, apice obtusis non incrassatis, crasse uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello carnoso, petalis subaequilongo, brevissime angusteque unguiculato, basi utrinque minute unidentato, utrinque glabro, ambitu late ovato-rhomboideo, leviter trillobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis latis obtussissimis intus leviter granulosis, terminali minimo semiorbicu lari incrassato obtusissimo laevi, disco nudo ; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus dorso unidentatis, lateraliter subtiliter serrulatis. Tabula nostra CIV. Fig. I (habitus cum analysi).

PLEUROTHALLIS.

516

Pleurothallis pellifeloidis Barb. Rodr. in Rev. de Engenh. III. 110 (1881) ex Barb. Roãr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 49 (1882). CAULES secundarii ascendentes, paulo arcuati, pallide virides, 2 ½ ad 3 cm. longi, basi 1 mm. superne 2 mm. crassi; vagina membranacea, arcte adpressa, albescens, 2 cm. longa. FOLIUM erectum, rigidum, basi satis concavum caeterum subplanum, nitidum, pallide viride, 6 cm. longum, 2 cm. latum, nervo mediano supra satis impresso, subtus paulo prominente; petiolus robustiusculus, supra late profundeque canaliculatus, 10 ad 12 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus, inferne nudus paulo arcuatus, apice leviter fractiflexus, teres, pallide viridis, 27 cm. longus. ' PEDICELLI filiformes, erecto-patuli, paulo flexuosi, pallide virides, basi uit videtur cum pedunculo breviter connati, 20—22 mm. longi. OVARIUM lineari-clavatum, obscure trigonum, leviter arcuatum, 4 mm. longum. SEPALA satis divergentia, intense lutea et purpureo-guttata, 7 — 8 ram. longa; dorsale inferne satis incurvum valde concavum et leviter constrictum, superne leviter recurvum et paulo convexum, 3—3 ½ mm. latum; lateralia valde concava, intus inferne purpureo-lilacina, in valva apice breviter bilobata 5—5½ mm. lata connata. PETALA erecta, carnosa, subplana, leviter obliqua, inferne valde longeque attenuata, fiava et purpureopunctata, 3 ½—4 mm. longa, 2 ½ mm. lata. LABELI.UM erectum, superne paulo recurvum, satis concavum, intense purpureum, 3—4 mm. longum, 2 ½—3 mm. latum. COLUMNA erecta, valde incurva, inferne satis attenuata, alba superne leviter purpureo-guttata pede purpureo-lilacino, 3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis montosis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

143. PLEUROTHALLIS SARCOPETALA COGN. majuscula, caespitosa ; caulibus secundariis brevissimis, robustiusculis, teretiusculis, uniarticulatis, vaginis duabus majusculis inferne tubulosis glabris laevibusque apice acutis vel acuminatis vestitis; folio majusculo, carnoso, oblongo-subspathulato, apice obtuso vel subrotundato et minute tridenticulato, inferne longe attenuato et longiuscule petiolato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculo communi solitario, gracili, superne paucifloro vel plurifloro, folio multo longiore; bracteis ochreatis, membranaceis, basi tantum tubulosis, superne late lanceolatis, breviter acuminatis, glabris, pedicellis multo brevioribus; floribus parvis, succedaneis, distichis, erecto-patulis, longe pedicellatis; sepalis carnosis, aequilongis, trinerviis, superne intus pubescentibus caeterum utrinque glabris, dorsali late oblongo-spathulato apice subrotundato inferne intus canaliculato, lateralibus oblongis acutiusculis dorso longitudinaliter angulosis fere usque ad apicem connatis basi non gibbosis ; petalis oblongo-subspathulatis, apice subrotundatis et carnosoglobosis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali vix brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo breviore, latiuscule breviterque unguiculato, conduplicato, leviter trilobato, late ovato-cordiformi, acuto, margine integerrimo, utrinque glabro, disco nudo; columna breviuscula, claviformi, clinandrio profundo, dorso in dentem porrecto, antice utrinque unidentato. Tabula nostra CII. Fig. I (habitus cum analysi).

Lepanthes sarcopetala Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 46 (1882). RADICES numerosae, dense fasciculatae, breves, subflliformes, leviter flexuosae, teretes, albescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes,


517

ORCHIDACEAE:

plus minusve arcuati, laete virides, ½ — 1 cm. longi, 1 ½ — 2 mm. crassi; vaginae scariosae, laxiuscule adpressae, tenuiter plurinervulosae, fuscescentes, 1—2 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidiusculum, basi subconduplicatum caeterum subplanum, intense viride, 10 ad 12 cm. longum, 3 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; petiolus robustiusculus, supra profunde canaliculatus, 1—2 ½ cm. longus. PENDUCULUS communis erectus, inferne rectus vel paulo arcuatus et squamis tribus parvis vaginantibus acutis remotisque vestitus, apice satis arcuatus et distincte fractiflexus, teres, primum laete viridis, demum fuscescens, 2—3 cm. longus. PEDICELLI filiformes, erecto-patuli, basi cum pedunculo breviuscule connati, primum leviter arcuati, demum circinati, 1 ½—2 ½ cm. longi. BRACTEAE arete adpressae, pallidae, 4—5 mm. longae. OVARIUM lineari-subclavatum, acutiuscule triquetrum, leviter arcuatum, flavescens, 4 mm. longum. SEPALA satis concava, superne leviter incurva, atropurpurea et dilute flavescentia, 6 mm. longa; dorsale inferne satis attenuatum, superne 3 mm. latum; lateralia in valva 5 mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA carnosa, erecta apice satis incurva, dorso convexa, iníerne satis attenuata, atropurpurea, 5 — 5 ½ mm. longa, 1 ½ mm. lata. LABELLUM erectum, atropurpureum, 4—5 mm. longum, 3—4 mm. latum. COLUMNA erecta, valde incurva, inferne valde attenuata, flavescens, 2—3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in arboribus prope Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues.— Floret Julio.

144. PLEUROTHALLIS TABACINA COGN. majuscula, caespitosa ; caulibus secundariis brevissimis, robustis, teretiusculis, uniarticulatis, vaginis majusculis glabris laevibusque vestitis ; folio majusculo, carnoso, oblongo-spathulato, apice obtuso et minute tridenticulato, inferne longissime attenuato, uninervio, nervis lateralibus paulo distinctis ; pedunculo communi solitario, satis gracili, superne paucifloro, folio duplo longiore ; bracteis ochreatis, membranaceis, glabris, pedicellis multo brevioribus ; floribus parvis, succedaneis, distichis, patulis, longe pedicellatis ; sepalis carnosis, late oblongo-spathulatis, trinerviis, superne intus pubescentibus caeterum utrinque glabris, dorsali obtuso dorso rotundato, lateralibus paulo brevioribus minute apiculatis apice extus valde dilatatis basi intus profunde concavis dorso carinatis fere usque ad apicem in valva basi antice paulo gibbosa connatis ; petalis oblongis, superne insensim valde incrassatis, apice rotundatis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello carnosulo, petalis paulo breviore, breviuscule angusteque unguiculato, conduplicato, ambitu late ovato-cordiformi, utrinque glabro, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus late rotundatis erectis, terminali parvo linguiformi acuto, disco nudo ; columna breviuscula, claviformi, clinandrio profundo postice in dentem porrecto, margine subtiliter serrulato.

Tabula nostrã CII. Fig. II (analysis).

Lepanthes tabacina Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 47 (1882). Species Pl. sarcopetalae BARB. RODR. valde affinis. PEDUNCULUS communis superne fractiflexus. FLORES fusco-tabacini. OVARIUM linearisubclavatum, acutiuscule triquetrum, valde arcuatum, 4—5 mm. longum. SEPALA vix divergentia, inferne satis dilatata, superne intus dilute flavescentia ; dorsale inferne satis incurvum et valde concavum, apice paulo reflexum et leviter convexum, 7 mm. longum, superne 3 ½ mm. latum; lateralia recta, leviter concava, in valva 6 mm. longa superne 5 mm. lata apice distincte bidentata connata. PETALA carnosa, erecta, superne Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

518

paulo ineurva, trinervia, intus plana, extus convexa, leviter obliqua, inferne paulo attenuata, 5 mm. longa, 1 ½—2 mm. lata. LABELLUM basi incurvum, superne satis recurvum, 4 mm. longum, 3—4 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo ineurva, inferne satis attenuata, 2—3 mm. longa. — Species mihi haud visa; deseript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. ROBR. communic. Habitat in sylvis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues. — Floret Maio—Junio.

C. AGGREGATAE. — Caules secundarii elongati ; flores fasciculati. — Species 145—152. 145. PLEUROTHALLIS ELONGATA KLOTZSCH : majuscula, caespitosa; caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, articulatis, folio paulo longioribus, vaginis quatuor obtusis dorso plus minusve carinatis minutissime transverse atrocoeruleo-fimbriatis vestitis; folio majusculo, crasse coriaceo, oblongo-elliptico, apice tridentato, basi inflexo in petiolum attenuato, supra canaliculato ; floribus 2—4, divaricatis, breviter pedicellatis, singulis bracteato-vaginatis ; bracteis bifidis, pilis adpressis stellatis conspersis; sepalis crassis, latis, obtusis, lateralibus basi tantum connatis; petalis angustioribus, acutis, sepalo dorsali subaequilongis; labello petalis dimidio breviore, integro, obtuso, basi attenuato, intus excavato ; columna breviuscula, alata. Pleurothallis elongata Klotzsch in Index Sem. Hort. Bot. Berol. 1853. p. 11; Ann. Sc. Nat. ser. 4. I. p. 333; Lindl. Folia Orchiã. Pleuroth. 15. Pleurothallis octomerioides Reichb.f. in Walp. Ann. Bot. VI. 183 (1861 — non Linãl.). Humboldtia elongata O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). CAULES secundarii 1—1 ½ dm. longi, crassitudine pennae cervinae. FOLIUM subtus pallide nigrescens, 7 ½ — 12 ½ cm. longum, 24—30 mm. latum. PEDICELLI 4 mm. longi. BRACTEAE albidae, pilis atro-purpureis. OVARIUM incurvum, obsolete trigonum, rubescens. SEPALA sordide flavida, basi rubescentia, 8 mm. longa, 4 mm. lata. PETALA laete flavida, 8 mm. longa, 2 mm. lata. LABELLUM curvatum, atro-purpureum, intus aureum, 4 mm. longum. COLUMNA ineurva, 3 mm. longa. — Species mihi haud visa; deseript. ex KLOTZSCH, loc. cit.

Habitat in Brasília loco haud indicato ex Reichb. f. in Cat. Orchiã.Samml. Schiller, edit. 3. p. 59.

146. PLEUROTHALLIS CONVEXIFOLIA BARB. RODR. majuscula, caespitosa ; caulibus secundariis robustis, teretiusculis, triarticulatis, folio subaequilongis vel paulo longioribus, vaginis tribus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et obtusis vestitis, demum nudis ; folio majusculo, carnoso, sessili, anguste lanceolato, apice acuto et minute tridenticulato, basi longe attenuato cum caule articulato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; floribus parvis, fasciculatis, 2—4 contemporaneis, pendulis, brevissime pedicellatis ; bracteis ochreatis, satis parvis, laxis, glabris, laevibus, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et obtusis ; sepalis orasse carnosis, aequilongis, late oblongis, trinerviis superne intus subtiliter granulosis caeterum utrinque glaberrimis laevibusque, dorso rotundato, dorsali obtusiusculo, late-

66


519

ORCHIDACEAE:

ralibus acutis inferne usque ad medium connatis basi antice leviter gibbosis ; petalis linearibus, obtusiusculis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali subdimidio brevioribus ; labello carnoso, petalis leviter breviore, brevissime et latiuscule unguiculato, ambitu obovato-oblongo, utrinque glaberrimo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis uncinatis incurvis, terminali late linguiformi apice rotundato, disco a basi usque ad medium canaliculato ; columna longiuscula, semicylindrica, clinandrii marginibus truncatis. Tabula nostra CV. Fig. I (habitus cum analysi).

Pleurothallis convexifolia Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 17 (1877). RHIZOMA repens, breviusculum, robustum, teretiusculum, plus minusve tortuosum , crebre articulatum, pallide viride et atropurpureoannulatum, radicibus numerosis, densis, robustiusculis, elongatis, satis flexuosis, pallidis. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel leviter flexuosi, siccitate angulato-sulcati, laete virides, 6—15 cm. longi, 2—2 ½ mm. crassi, superne leviter incrassati; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, albescentes, 1 — 2 ½ cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, laete viride, nitidum, supra leviter concavum, subtus satis convexum, 7—15 cm. longum, 12—20 mm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus paulo distincto. PEDICELLI patuli, satis arcuati, graciles, obtuse angulati, 2—4 mm. longi. BRACTEAE laxae, superne satis dilatatae, pallidae, 4 mm. longae. FLORES odorati. OVARIUM lineariclavatum, satis arcuatum, obtuse trigonum, tenuiter furfuraceo-puberulum, 3 mm. longum. SEPALA satis divergentia, valde concava, pallide flava et longitudinaliter puniceo-trilineata, 6—7 mm. longa, 2 mm. lata, dorsale paulo incurvum, lateralia leviter recurva. PETALA submembranacea, erecta, subplana, vix obliqua, inferne paulo attenuata, flavescentia et longitudinaliter purpureo-unilineata, 3 ½ mm. longa, ¾ lata. LABELLUM inferne erectum, apice satis reflexum, satis concavum, distincte trinervium, intus purpureo-violaceum, extus albidum, 3 mm. longum, 1—1 ¼ mm. latum. COLUMNA erecta, vix incurva, inferne non attenuata, flavescens, 3 mm. longa. CAPSULA pendula, oblonga, obscure trigona, crasse 6-costata, 11—13 mm. longa, 4—5 mm. crassa. Habitat in sylvulis supra arbores prope Caldas prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Serra de Caldas : Regnell ser. III. n. 1679. — Floret Novembri—Martio.

147. PLEUROTHALLIS SERRULATIPETALA BARB. RODR. caule primario repente, elongato ; caulibus secundariis robustiusculis, remotis, inferne teretiusculis, superne antice profunde lateque canaliculatis, uniarticulatis, folio satis longioribus, primum vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice breviter acuminata vestitis, demum nudis ; folio mediocri, carnoso, sessili, late oblongo, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, basi paulo attenuato vel subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; pedunculis solitariis vel paucis, gracilibus, glaberrimis, apice unifloris, folio multo brevioribus, basi spatha parva glabra et laevi apice acuta vel obtusiuscula inclusis ; floribus satis parvis, succedaneis, erectis, basi minute bracteatis ; sepalis carnosis, aequilongis, oblongis, acutis, utrinque glaberrimis laevibusque, dorsali quinquenervio, dorso obscure carinato, lateralibus trinerviis, dorso distincte carinatis, inferne usque ultra medium connatis, basi antice leviter gibbosis ; petalis late lanceolatis, acutis, tenuiter trinerviis, margine superne serrulatis inferne integerrimis, superne intus tenuiter granulosis caeterum utrin-

PLEUROTHALLIS.

520

que glabris laevibusque, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnoso, petalis subaequilongo, brevissime et latiuscule unguiculato, ambitu anguste ovato subtriangulo, obscure trilobato, margine integerrimo leviter sinuato, apice obtuso, superne supra granuloso, utrinque glabro, disco ad medium lamellis binis remotis carnosis arcuatis munito in centro excavato ; columna brevi, subclaviformi, clinandrii marginibus leviter undulatis. Tabula nostra CIII. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis serrulatipetala Barh. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 33 (1882), Struct. des Orchid. tab. 3. fig. 3. RHIZOMA elongatum, robustum, teretiuscnlum, leviter flexuosum, crebre articulatum, pallidum, radicibus paulo numerosis, breviusculis, gracilibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, 3—4 cm. inter se distantes, leviter flexuosi, pallide virides, 7—8 mm. longi, inferne 1 ½ — 2 mm. superne 2 ½ — 4 mm. crassi; vagina membranacea, adpressa, pallida, 3 cm. longa. FOLIUM paulo patulum, rigidum, subplanum, supra flavo-viride, subtus purpureo-maculatum, basi cum caule articulatum, 5—6 cm. longum, 2 ½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus paulo prominente, PEDICELLI erecti, recti vel leviter flexuosi, teretiusculi, primum virides demum atrofusci, 7—11 mm. longi; spatha basilaris vaginans, adpressa, lateraliter compressa, atro-fusca, 4—7 mm. longa. FLORES ochracei. OVARIUM lineariclavatum, paulo arcuatum, flavo-viride, 2 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, purpureo-lineata, 9 —10 mm. longa, 3—3 ½ mm. lata; dorsale quinquelineatum, inferne satis concavum, apice subrecurvum et leviter convexum; lateralia trilineata, valde convexa. PETALA erecta, carnosula, leviter concava, vix obliqua, inferne satis attenuata, purpureo-trilineata, circiter 3 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum, superne leviter recurvum, inferne paulo concavum, 2 ½—3 mm. longum, 1 ½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, 2— 2 ½ mm. longa. CAPSULA erecta, calyce marcescente coronata, elliptico-ovoidea, vix obliqua, obscure trigona, crasse 6-costata, 10—11 mm. longa, 6 mm. crassa. — Descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat supra arbores ad Serra da Mantiquyra prope Barbacena prov. Minas Geraês, altit. 1039 m.: Barbosa Rodrigues. — Floret Augusto.

148. PLEUROTHALLIS SPILANTHA BARB. RODR. caule primario repente, elongato ; caulibus secundariis satis gracilibus, remotis, inferne teretiusculis, superne lateraliter paulo compressis et antice profundiuscule angusteque canaliculatis, biarticulatis, folio paulo brevioribus, primum vaginis duabus majusculis inferne longe tubulosis pilosulis laevibus apice acutis vestitis, demum nudis ; folio mediocri, carnoso, sessili, elliptico-oblongo, apice obtuso vel saepius subrotundato et minute tridenticulato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus numerosis in vivo paulo distinctis in sicco utrinque tenuiter prominentibus ; pedunculis pluribus, fasciculatis, gracilibus, glabratis, apice unifloris, brevissimis, basi spatha parva glabra et laevi apice acutiuscula inclusis ; bracteis ochreatis, papyraceis, punctatis, pilosulis, late triangularibus, ovario longioribus ; floribus parvis, compactis, patulis vel nutantibus ; sepalis carnosis, obtusis, 3— 5-nerviis, intus glabris, extus breviter denseque pubescentibus, dorso subangulosis, dorsali oblongo, lateralibus paulo brevioribus et latioribus, fere usque ad apicem connatis, basi non gibbosis ; petalis obovato-spathulatis, apice rotundatis et minute apiculatis, trinerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis laevibusque, sepalo dorsali triplo brevioribus ; labello carnosulo,


521

ORCHIDACEAE:

petalis satis longiore, angustiuscule breviterque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, obscure trilobato, obtuso, margine apice obscure serrulato caeterum integerrimo, disco nudo; columna brevi, crassa, claviformi, clinandrii marginibus subtiliter serrulatis. Tabula nostra CVI. Fig. I (habitus cum analysi).

Pleurothallis spilantha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 32 (1882). RHIZOMA robustnm, teres, satis flexuosum, paulo ramosum, crebre articulatum, primum squamis membranaceis vaginantibus majusculis laxe imbricatis obtusis pilosulis plurinerviis fulvis vestitum, demum nudum, laete viride, radicibus satis numerosis, breviusculis, gracilibtis, satis flexuosis, apice viridibus caeterum albescentibus. CAULES secundarii ascendentes, plus minusve flexuosi, 3—4 cm. inter se distantes, intense virides, 3 ½ ad 5 cm. longi, 1 ½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, adpressae, valide plurinerviae, fulvae, ½—1 cm. vel 1 ½—3 cm. longae. FOLIUM erectum vel plus minusve patulum, rigidiusculum, basi subconduplicatum caeterum subplanum, intense viride, 5 ½ — 7 cm. longum, 2—3½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDICELLI patuli, plus minusve arcuati, teretiusculi, 2—3 mm. longi; spatha basilaris vaginans, adpressa, lateraliter compressa, leviter nervulosa, fusca, caduca, 4—6 mm. longa. BRACTEAE albescentes et puniceomaculatae, 3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, leviter arcuatum, puberulum, 2 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, valde concava, albo-punicea et sordide purpureo lineata vel maculata; dorsale leviter incurvum, maculatum et intus quinquelineatum, 5 mm. longum, 2 mm. latum ; lateralia recta, utrinque minute maculata, in valva 4 mm. longa 5 mm. lata apice minute bidentata connata. PETALA carnosa, erecta, subplana, satis obliqua, inferne paulo attenuata, albo-punicea purpureotrilineata et superne maculis purpureis minutis paucis ornata, 1 ⅔ mm. longa, 1 mm. lata. LABELI.UM erectum, satis concavum, albo-puniceum et maculis purpureis numerosis minutis ornatum, 3½ mm. longum, 1 ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, alba et puniceo pauci-maculata, 1 ½ mm. longa. ANTHERA late galeata, apice crasse obtuseque cristata, alba, crista lilacina. Habitat in sylvis virgineis supra arbores ad Serra das Bicas prov. Minas Geraës, altit. 600 m.: Barbosa Rodrigues; in sylvis supra arbores ad Velha prope Blumenau prov. S. Catharina: H. Schenck n. 309; in insula S. Catharina: Gaudichaud n. 143; in Brasília austro-orientali loco haud indicato : Glaziou n. 5495. — Floret Octobri—Martio.

149. PLEUROTHALLIS FOETENS LINDL. caespitosa ; caulibus secundariis robustis, basi obtuse angulatis, superne lateraliter valde compressis antice profunde lateque canaliculatis sicque latiuscule trialatis, uniarticulatis, folio subaequilongis, vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice acuta vestitis; folio majusculo, carnoso, sessili, oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, inferne satis attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculis paucis, subfiliformibus, glaberrimis, apice unifloris, brevibus, basi spatha majuscula glabra et laevi apice acuminata inclusis; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et obtusis, ovario aequilongis; floribus minutis, laxis, patulis; sepalis carnosis, aequilongis, oblongis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, intus tenuiter papillosis, extus brevissime denseque puberulis, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi antice leviter gibbosis : petalis oblongo-subspathulatis, acutis, uninerviis, margine superne subtiliter serrulatis inferne integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnoso, petalis paulo breviore, brevissime angusteque unguiculato, indiviso, oblongo, acuto,

PLEUROTHALLIS.

522

margine leviter undulato, utrinque glabro, disco ad medium remote bilamellato ; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus obscure tridentatis. Pleurothallis foetens Lindl. in Bot. Regist. XXIX. Misc. p. 5 (1843), Folia Orchid. Pleuroth. 18. Humboldtia foetens O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). „ODOR stercoreus.“ CAULES secundarii erecti, recti vel paulo arcuati, pallide virides, 9 cm. longi, inferne 2 mm. superne 3 ½ mm. lati; vagina membranacea, arcte adpressa, tenuiter plurinervulosa, 2—2 ½ mm. longa. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidiusculum, planum , laete viride, basi cum caule articulatum, 11 cm. longum, 32—33 mm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente, nervulis lateralibus utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULI erecti vel erectopatuli, plus minusve arcuati, teretiusculi, fere 1 cm. longi; spatha basilaris vaginans, stricta, rigida, lateraliter satis compressa, dorso leviter carinata, fulva, 13—14 mm. longa. BRACTEAE membranaceae, margine scariosae, sordide fulvae, 2—2 ½ mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, leviter arcuatum, obscure trigonum, tenuiter puberulum, 2 mm. longum. SEPARA satis divergentia, valde concava, extus purpurea, intus viridia, 6—6½ mm. longa, 2 mm. lata ; dorsale vix incurvum ; lateralia superne paulo recurva, in valva apice plus minusve distincte bidentata connata. PETALA submembranacea, erecta, plana, paulo obliqua, inferne leviter attenuata, alba et purpureo unilineata, 3 mm. longa, superne 1 mm. lata. LABELI.UM inferne erectum superne satis recurvum, valde concavum, intense purpureum, 2 ½ mm. longum, 1 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, 2 mm. longa.

Habitat in Brasilia loco haud indicato : Loddiges.

150. PLEUROTHALLIS OPHIANTHA COGN. caule primario repente ; caulibus secundariis robustissimis, basi teretiusculis, superne lateraliter satis compressis antice profunde lateque canaliculatis, uniarticulatis, folio satis longioribus, primum vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice acuta vestitis demum nudis ; folio majusculo, carnoso, sessili, oblongo, apice obtuso et obscure tridenticulato, inferne satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; spatha brevi, late ovata, obtusa, glabra, laevi ; floribus parvis, patulis vel nutantibus, sessilibus vel subsessilibus, dense glomeratis, 10 —12 contemporaneis ; sepalis carnosissimis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, extus brevissime denseque pubescentibus, intus tenuiter denseque granulosis, dorsali oblongo-subspathulato, lateralibus paulo brevioribus, fere usque ad apicem in valva ovato-rotundata connatis basi antice leviter gibbosis ; petalis obovato-oblongis, apice obtusis, uninerviis, margine superne argute denticulatis inferne integerrimis, utrinque glabris, dorso leviter carinatis, sepalo dorsali subtriplo brevioribus ; labello carnoso, petalis aequilongo, breviter angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis rotundatis erectis, terminali ligulato apice abrupte acuto, disco ad medium remote bicarinato, carinis carnosis leviter incurvis antice unidentatis ; columna brevi, claviformi, superne antice bialata, clinandrio subtruncato antice utrinque unidentato. Tabula nostra CV. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis ophicephala Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 294 (1882, — non Pl. ophiocephala Lindl).


523

ORCHIDACEAE:

RHIZOMA robustissimum , teretiusculum, creberrime articulatum, laete viride et atropurpureo-annulatum, 6—7 mm. crassum, radicibus satis numerosis, longiusculis, gracilibus, paulo flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo arcuati, intense virides, 12 ad 15 cm. longi, inferne 3—3½ mm. crassi, superne 5—6 mm. lati ; vagina membranacea, arete ad pressa, olivacea, 5 cm. longa. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidum, subplanum, intense viride, 12—13 cm. longum, 3½—4 cm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente. SPATHA fusca, lateraliter satis compressa , 3—4 mm. longa. FLORES flavo-aurantiaci. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum , leviter arcuatum, pubescens, 1½ — 2 mm. longum. SEPALA satis divergentia; dorsale leviter incurvum , satis concavum, inferne satis attenuatum, 7 mm. longum, 2½ mm. latum ; lateralia in valva satis recurva leviter concava 6 mm. longa 5 mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, carnosula, subplana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, 2 ½ mm. longa, 1 ⅓ mm. lata. LABELLUM erectum, apice paulo recurvum, valde concavum, 3 mm. longum, 1 ½—1 ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne abrnpte valde contracta, 2 mm. longa, — Species mihi baud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat locis umbrosis supra arbores ad Serra do Macuco prov. Minas Geraes: Barbosa Rodrigues. — Floret Octobri.

151. PLEUROTHALLIS OLIGANTHA BARB. RODR. caule primario repente ; caulibus secundariis robustis, basi teretiusculis, superne lateraliter valde compressis antice profunde angusteque canaliculatis, prope basin uniarticulatis, folio multo longioribus, primum vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice acutiuscula vestitis demum nudis ; folio satis parvo, carnoso, sessili, elliptico-oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato fere retuso, basi paulo attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis ; spatha breviuscula, ovato-lanceolata, breviter acuminata, glabra, laevi ; floribus parvis, erectis vel patulis, sessilibus vel subsessilibus, 2—3 contemporaneis ; sepalis carnosis, trinerviis, dorso rotundatis, intus dense tenuiterque granulosis, dorsali late oblongo-subspathulato, intus longitudinaliter sulcato, apice subrotundato et minute apiculato, marginato, margine et extus basi puberulo, lateralibus paulo brevioribus et satis latioribus, apice late rotundatis et oblique minuteque apiculatis, extus brevissime denseque puberulis, fere usque ad apicem connatis, basi antice leviter gibbosis ; petalis oblongo-subspathulatis, apice subrotundatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnoso, petalis paulo longiore, brevissime et latiuscule unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis dentiformibus acutis erectis, terminali amplo late linguiformi apice subrotundato, disco ad medium remote bicarinato, carinis elevatis incurvis ; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus oblique subtruncatis antice utrinque minute unidenticulatis.

Tabula nostra CVI. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis oligantha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 33 (1882), Struct. des Orchid. tab. 3. fig. 5. RHIZOMA robustum, teretiusculum, creberrime articulatum, laete viride et atropurpureo-annulatum, 3—4 mm. crassum, radicibus satis numerosis, brevibus, gracilibus, satis flexuosis, albescentibus, apice virescentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo flexuosi, inter se paulo distantes, pallide virides, 12—14 cm. longi, basi 2 mm. crassi, superne 5 mm. lati. FOLIUM paulo patulum, superne leviter re-

PLEUROTHALLIS.

524

flexum, rigidum, subplanum, intense viride, basi cum caule articulatum, 6—8 cm. longum, 2 ½—3 cm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente. SPATHA erecta, rigida, vaginans, lateraliter compressa, fulva vel fuscescens, 8—10 mm. longa. FLORES primum flavo-citrini demum aurantiaci. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, distincte 6-sulcatum, leviter arcuatum, tenuiter puberulum, 1½ mm. longum. SEPALA satis divergentia; dorsale leviter incurvum, inferne satis attenuatum et leviter concavum, superne subconvexum, 4 ½ mm. longum, superne 2 mm. latum; lateralia valde concava, superne satis recurva, intus inferne purpureo-vinoso unilineata, in valva apice minute bidenticulata 3½—4 mm. longa 5 mm. lata connata. PETALA erecta, carnosula, paulo concava, vix obliqua, inferne leviter attenuata, purpureovinosa, superne margine lutea, 2 mm. longa, ¾4 mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum, superne satis recurvum, valde concavum, purpureo-vinosum, mm. longum, l ½ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, 2 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, oblonga, obscure trigona, profunde 6-sulcata, paulo obliqua, 17 mm. longa, 8 mm. crassa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Serra de Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Novembri—Maio.

152. PLEUROTHALLIS HAMOSA BARB. RODR. caule primario repente, elongato; caulibus secundariis robustiusculis, inferne teretiusculis, superne lateraliter valde compressis antice anguste profundeque canaliculatis, uniarticulatis, pendulis, folio paulo longioribus, primum vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque breviter acuminatis vestitis demum nudis; folio carnosissimo, satis parvo, sessili, ascendente, ovato, apice acuto et minute tridenticulato, basi rotundato, conduplicato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus minutis, erectis vel erecto-patulis, 3—5 contemporaneis, brevissime pedicellatis ; sepalis carnosis, subaequilongis, late oblongis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorso rotundatis, dorsali obtuso, lateralibus acutiusculis, fere usque ad apicem connatis, basi antice rotundatis ; petalis lanceolato-rhomboideis, acutis, uninerviis, longiuscule angusteque unguiculatis, superne margine serrulatis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo breviore, angustiuscule breviterque unguiculato, utrinque glabro, ambitu anguste triangulari-ovato, leviter trilobato, lobis lateralibus paulo prominentibus, erectis, laevibus, margine tenuiter fimbriatis, lobo terminali linguiformi, obtuso, supra subtiliter papilloso, margine subtiliter serrulato, disco ad medium minute remoteque bicalloso ; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus subtiliter serrulatis. Tabula nostra CV. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis hamosa Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 31 (1882). RHIZOMA ascendenti-repens, robustum, teretiusculum, creberrime articulatum, laete viride et atropurpureo-annulatum, 3—4 mm. crassum, radicibus satis numerosis, longiusculis, gracilibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii satis sigmoideo-flexuosi, 1 ½ — 2 cm. inter se distantes, laete virides et superne dilute rosei, 5—6 cm. longi, inferne 1 ½ mm. crassi, superne 4 mm. lati; vaginae valde caducae, membranaceae, arcte adpressae, albo-roseae, 1 ½—2 cm. longae. FOLIUM ad caulem reflexum, rigidum, utrinque nitidum, supra intense viride, subtus primum dilute roseum demum laete viride, 4 ½ cm. longum, 25—28 mm. latum. FLORES purpureo-lilacini. OVARIUM lineari-clavatum, obscure trigonum, glabrum, paulo arcuatum, 1 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, satis concava, 4 mm. longa, 1 ½ mm. lata, dorsale paulo incurvum,


525

ORCHIDACEAE:

lateralia. recta in valva apice distincte bidentata connata. PETALA erecta, membranacea, subplana, vix obliqua, inferne valde attenuata, alba et purpureo-unilineata, 2—2 ½ mm. longa, ⅔ mm. lata. LABELLUM erectum, satis concavum, 2 mm. longum, basi 1 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne leviter attenuata, 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in fissuris rupium locis umbrosis ad Serra de S. José d'El Rey prov. Minas Geraês: Barbosa Rodrigues. — Floret Novembri.

D. BRACHYSTACHYAE. — Caules secundarii elongati ; flores racemosi ; racemus pluri—multiflorus, folio brevior vel rarius subaequilongus. — Species 153—171 bis. 1. Folia plana, longissima, loriformia. — Species 153—154.

153. PLEUEOTHALLIS STRUPIFOLIA LINDL. caespitosa ; caulibus secundariis robustis, inferne teretiusculis, superne lateraliter satis compressis antice profundiuscule angusteque canaliculatis, 2—3-articulatis, folio saepius brevioribus, vaginis tribus magnis tubulosis glabris laevibusque apice acutis vel acuminatis vestitis ; folio longissimo, coriaceo, sessili, loriformi, lineari-lanceolato, apice acuto, basi satis attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso ; pedunculis communibus solitariis vel interdum fasciculatis, glabris, fere usque ad basin pluri—multifloris, folio multo brevioribus, basi spatha majuscula ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuminata inclusis ; bracteis ochreatis, tubulosis, glabris, obtusis, pedicellis longioribus ; floribus mediocribus, patulis vel erectopatulis, breviter pedicellatis ; sepalis carnosis, oblongis, obtusiusculis, trinerviis, dorso carinatis, extus basi pubescentibus caeterum utrinque glabris, margine non ciliatis, lateralibus paulo majoribus paulo ultra medium connatis basi non gibbosis ; petalis oblongo-subspathulatis, obtusiusculis, trinerviis, margine subintegerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello carnoso, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, basi lateraliter bidentato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-oblongo, obscure trilobato, obtuso, margine integerrimo, disco inferne profunde canaliculato ad medium remote bicostato, costis antice confluentibus ; columna breviuscula, claviformi, superne antice leviter bialata, clinandrii marginibus undulato-dentatis. Pleurothallis strupifolia Lindl. in Bot. Regist. XXV. Misc. p. 2(1839), XXVIII. Misc. p. 76 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 24; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 26; Hemsl. Biol. Centr.-Amer. Bot. III. 202. Pleurothallis picta Hook. in Bot. Mag. tab. 3897 (1842, — non Lindl., 1835). Pleurothallis bicolor Lindl. in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 76 (1842). Pleurothallis Hookeri Regei in Act. Hort. Petrop. VII. 545 (1881), in Gartenfl. XXXI. 23 (1882). Pleurothallis spectrilinguis Reichb. f. in Gard. Chron. nov. ser. XVIII. 457 (1882) (ex Hemsl. loc. cit.). Humboldtia strupifolia O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

526

RADICES numerosi, dense fasciculati, longiusculi, subfiliformes, leviter flexuosi, albescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, interdum curvo-pendentes, recti vel paulo flexuosi, pallide virides, 1 ½—2½ dm. longi, 2½—4 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, valide multinervulosae, pallide fulvae, 5—7 cm. longae. FOLIUM plus minusve patulum vel pendens, subplanum, intense viride, 2—4½ dm. longum, 2—4 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULI communes folio adpressi vel leviter patuli, satis graciles, teretiusculi vel leviter compressi, pallidi, 6—10 cm. longi ; spatba basilaris membranacea, vaginans, tenuiter plurinervulosa, lateraliter satis compressa, pallida, 1 ½—2½ cm. longa. BRACTEAE tenuiter membranaceae, anguste tubulosae, 5—7 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, leviter 6-sulcatum, subsparse puberulnm, paulo arcuatum, 2—3 mm. longum. SEPALA valde divergentia ; dorsale recurvum, basi leviter concavum, superne subconvexum, album et purpureo-trilineatum, 8 mm. longum, 3½—4 mm. latum; lateralia leviter recurva, paulo concava, albo-rosea et minute purpureo-maculata, 9—10 mm. longa, 3 ad 3½ mm. lata. PETALA erecta, apice leviter recurva, carnosula, leviter concava, inferne leviter attenuata, alba et purpureo-trilineata, 3—3½ mm. longa, 1—1 ¼ mm. lata. LABELLUM inferne erectum superne leviter reflexum, satis concavum, album, inferne utrinque purpureo-trilineatum, superne maculis purpureis minutis numerosis subconfluentibus ornatum, 4 mm. longum, 1 ¾—2 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne leviter attenuata, albo-virescens, dorso purpureo-trilineata, 2½ ad 3 mm. longa. ANTHERA leviter puberula, intense purpurea. Habitat in Brasília loco haud indicato: Loddiges, in prov. Minas Geraäs loco haud indicato : Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Carmo secus flum. Paquequer prov. Rio de Janeiro: Neves-Armond n. 120. — Floret Novembri.

154. PLEUROTHALLIS DICHROA REICHB. F. peraffin. Pl. strupifoliae Lindl. ; folio longissime loriformi, cuneatoligulato, apice bilobulo ; racemis fasciculatis, folio multo brevioribus ; sepalis omnibus limbo ciliatis, extus puberulis, dorsali cuneato-ligulato acuto trinervio, lateralibus in valva late oblonga apice exserta minute bidentata connatis ; petalis rhomboideis, dimidio superiore serrulatis ; labelli ungue lato, juxta basin utrinque retrorsum auriculato, lamina hastata obtusangula, carinis geminis elevatulis una utrinque juxta limbum ; columna brevi, dimidio superiori late alata, apice dilatata denticulata. Pleurothallis dichroa Reichb. f. in Hamb. Gartenz. XXI. 356 (1865). FOLIUM ultra 3 dm. longum. RACEMI 7 ½ —10 cm. longi. SEPALUM dorsale albidum, nervis tribus rubris; sepala lateralia lilacina, guttis multis obscuris purpureis tigrata. PETALA alba, nervis duobus purpureis, altero abbreviato. LABELLUM violaceum. COLUMNA violacea. — Species mihi baud visa ; descript. ex REICHB. F. loc. cit.

Habitat in Brasilia loco haud indicato : Blunt.

2. — Folia subplana vel fere triquetra, breviuscula, linearia. — Species 155—156.

155. PLEUROTHALLIS PARVA ROLFE : minuta, caespitosa ; caulibus secundariis gracilibus, teretibus, folio satis brevioribus ; folio minuto, crassissimo, carnoso, sessili, lineari, obtuso, canaliculato, basi convoluto ; racemis circiter 4—6floris, folio satis brevioribus ; bracteis triangulari- ovatis, acutis, basi tubulosis, pedicellis aequilongis ; floribus minutis, brevissime pedicellatis ; sepalis carnosulis, glabris,

67


527

ORCHIDACEAE:

acutis, dorso carinatis, aequilongis, dorsali oblongo, lateralibus lineari-oblongis, fere usque ad apicem connatis; petalis obovato-oblongis, subobtusis, uninerviis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello petalis aequilongo, trilobo, lobis lateralibus parvis, falcato-oblongis, acutis, lobo terminali oblongo, obtuso, apice crenulato; columna brevi, claviformi. Pleurothallis parva Rolfe in Kew Bulletin. 1895. p. 33; Orchid. Bev. III. 109 (1895). CAULES secundarii 2—2 ½ cm. longi. FOLIUM 16—22 mm. longum, 3—3 ½ mm. latum. RACEMI 12 mm. longi. BRACTEAE 1½ mm. longae. PEDICELLI 1 ½ mm. longi. FLORES omnino intense lutei. SEPALA 5 mm. longa. PETALA 2 mm. longa. LABELLUM 2 mm. longum. COLUMNA 1½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex ROLFE, loc. cit.

Habitat in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Hort. Sander.

528

PLEUROTHALLIS.

strictum, rigidum, intense viride, supra profunde canaliculatum, 2—2½ cm. longum, 2—3 mm. latum. PEDUNCULI communes folio adpressi, recti vel vix flexuosi, subcapillares, pallide virides, ad medium minute univaginati, 2—2½ cm. longi; spatha basilaris membranacea, arcte adpressa, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, pallida, 3 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, basi cum peduuculo breviter connati, 1—1 ½ mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, superne satis dilatatae, pallide virides, 2 mm. longae. FLORES pallide lutei et leviter virescentes. OVARIUM lineari-clavatum, acute trigonum, glabrum, satis arcuatum, flavo viride, 1 mm. longum. SEPALA satis divergentia, recta vel superne leviter recurva, satis concava, 4—5mm. longa; dorsale inferne satis attenuatum, superne 1 ½—1 ¾ mm. latum ; lateralia 1—1 ¼ mm. lata. PETALA erecta., membranacea, subplana, leviter obliqua, inferne paulo attenuata, 2 ad 2¼ mm. longa, ½ mm. lata. LABELLUM inferne erectum, superne leviter recurvum, valde concavum, uninervium, 2 ¼ mm. longum, 1 — 1 ½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, 1¼ ad 1½ mm. longa. ANTHERA apiculata.

Var. ß. LONGICAULIS Barh. Bodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 31 (1882). Tabula nostra CII. Fig. IV (analysis).

156. PLEUROTHALLIS SONDERANA REICHB.

P.

minuta, dense caespitosa, caulibus secundariis subfiliformibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio saepius circiter aequilongis, primum vagina unica longiuscula tubulosa glabra et laevi apice acuta vestitis demum nudis; folio minuto, crasse carnoso, sessili, lineari-lanceolato, apice acutiusculo vel minute bidenticulato, basi leviter attenuato, uninervio, dorso crasse carinato sicque fere triquetro; pedunculis communibus solitariis vel interdum geminatis, glabi is, apice 2—4-floris, folio circiter aequilongis, basi spatha minuta lanceolata glabra et laevi apice acuminata inclusis; bracteis ochreatis, fere usque ad medium tubulosis, glabris laevibusque, superne anguste triangularibus, apice acutis, pedicellis longioribus; floribus minutis, congestis, secundis, patulis vel subpendulis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, uninerviis, dorso subcarinatis, utrinque glaberrimis, dorsali oblongospathulato, apice obtuso vel subrotundato, lateralibus oblongolanceolatis, acutis, vix usque ad medium vel interdum paulo ultra connatis, basi antice leviter gibbosis; petalis linearisubspathulatis, apice obtusis, obscure uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, breviuscule angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis lateralibus parvis, erectis, triangularibus, apice acutissimis leviter uncinatis, margine integerrimis, lobo terminali ligulato, apice subrotundato subtiliter paucidenticulato, disco nudo et laevi; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus undulato-subdenticulatis. Tabula nostra CII. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis Sonderana Reichb. f. ! in Linnaea XXII. 830 (1849), XXV. 240, et in Walp. Ann. Bot. III. 520; Lindl. Folia Orchid. Pleuroth. 25. Humboldtia Sonãerana (sphalm. Sanderana) O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 668 (1891). RADICES numerosae, dense fasciculatae, filiformes, elongatae, satis flexuosae vel tortuosae, albescentes. CAULES secundarii numerosi, erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, pallide virides, ½—3 cm. longi, ½—1 mm. cvassi; vagina tenuiter membranacea, pallide fulva, distincte plurinervulosa, dorso leviter carinata, ½—1 em. longa. FOLIUM erectum,

CAULES secundarii folio longiores. FLORES paulo majores. SEPALA distincte carinata, mucronulata, apice satis recurva. PETALA linearioblonga, apice acutiuscula. LABELLUM apice subretusum, margine integerrimum. COLUMNA inferne valde attenuata, clinandrii marginibus irregulariter denticulatis.

Habitat in prov. Minas Geraês satis frequens : Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Serra de Caldas: Regnell ser. II. n. 271 et 272, Mosén n. 4535 ; in prov. Rio de Janeiro ad Serra dos Orgâos : F. P. Pascoe; in prov. S. Paulo vel Rio de Janeiro: Weir n. 510; in prov. S. Paulo: St-Hilaire C2. n. 1581, Gaudichaud n. 180; in prov. Paraná: Barbosa Rodrigues; in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Glaziou n. 20501. — Var. ß. in locis montosis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Februario—Martio.

3. Folia plana vel subplana, breviuscula, plus minusve oblonga. — Species 157—171.

157.

PLEUROTHALLIS HOFFMANNSEGGIANA

REICHB. F. caulibus secundariis ancipitibus, basi articulatis; folio oblongo, basi et apice angustato, apice tridentato, crassissimo ; spica quinqueflora, folio multo breviora, nunc solitaria nunc gemina, ex spatha lanceolata acuta nervosa ; bracteis imbricatis ; ovario papilloso; sepalis crassissimis, concavis, extus papillosis, dorsali oblongo subacuto, lateralibus aequalibus, basi connatis saccatis; petalis oblique obtuseque rhombeis, marginibus superioribus serrulatis; labello oblongo, antice truncato, lineis 2 incurvatis elevatis supra margines basilares ortis, apicis medio excurrentibus ; clinandrio denticulato. Pleurothallis Hoffmannseggiana Beichb. f. in Linnaea XXII. 827 (1849); Walp. Ann. Bot. III. 518; Linãl. Folia Orchid. Pleuroth. 23. Huniboldtia Hoffmannseggiana O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 667 (1891). FLORES luteo-luridi, intus purpureo-maculati. purpureum. — Species mihi haud visa; descript. ex

LABELLUM intense F. loc. cit.

REICHB.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Hoffmannsegg.

158. PLEUROTHALLIS VITTATA LINDL. caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis vel obtuse angulatis,


529

ORCHIDACEAE:

superne antice anguste canaliculatis, uniarticulatis, folio paulo brevioribus, vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice acata vestitis; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, oblongo, apice obtuso et obscure tridenticulato, basi subrotundato vel paulo attenuato, uninervio, nervis lateralibus paulo distinctis; pedunculo communi solitario, robusto, tenuiter furfuraceo-puberulo, fere usque ad basin plurifloro, folio dimidio breviore, basi spatha majuscula lanceolata glabra et laevi apice acuminata incluso; bracteis ochreatis, superne valde dilatatis, tenuiter furfuraceis, apice oblique truncatis et obtusissimis, pedicellis subaequilongis; floribus satis parvis, erecto-patulis, subdistichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, acutis, trinerviis, dorso non carinatis, intus glabratis, extus densiuscule furfuraceo-puberulis, dorsali anguste oblongo-subspatbulato, lateralibus triangulari-lanceolatis inferne usque ad medium connatis basi antice non vel vix gibbosis; petalis obovato-oblongis, acutiusculis, uninerviis, margine inferne integerrimis superne tenuiter serrulatis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, basi utrinque minute auriculato-sagittato, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis vel vix undulatis, lateralibus minutis erectis triangularibus acutis, terminali late linguiformi apice obtuso, disco nudo et laevi; columna breviuscula, claviformi, apice antice breviter bialata, clinandrii marginibus minute denticulatis. Pleurothallis vittata Lindl.! in Bot. Begist. XXIV. Misc. p. 73 (1838), XXVIII. Misc. p. 77 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 18 (excl. syn. Wageneriana); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 182 in obs. ad n. 64 ; Warm. Symb. ad Fl. Bras. Centr. part. XXIX. 842; Hemsl. Biol. Centr.-Amer. Bot. III. 203 (excl. syn.). Humboldtia vittata O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 668 (1891). CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, pallide virides, 4—5 em. longi, 1½—2 mm. crassi; vagina membranacea, arcte adpressa, distincte plurinervulosa, pallida, 2—2‘/a cm. longa. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rigidnm, subplanum, laete viride, 6—7 cm. longum, 17—24 mm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente. PEDUNCULUS communis erectns vel plus minusve nntans, teretiusculus vel leviter compressus, pallidus, 3 cm. longus ; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, dorso leviter carinata, pallida, 10—13 mm. longa. PEDICELLI robustiusculi, erecti, paulo arcuati, basi cum pedunculo breviuscule connati, 3 — 3½ mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, fulvae, 3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, paulo arcuatum, brevissime denseque puberulum, 1—1¼ mm. longum. SEPALA valde divergentia, ut videtur flavescentia, superne satis recurva, 8 mm. longa; dorsale basi satis concavum, superne subconvexum, inferne longiuscule attenuatum, 2 mm. latum; lateralia satis concava, maculis parvis subrotundatis numerosis subseriatis atropurpureis ornata, 2½ mm. lata. PETALA erecta, membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne valde attenuata, alba et purpureounilineata, 2½ mm. longa, superne 1 mm. lata. LABELLUM erectum superne leviter recurvum, valde concavum fere conduplicatum, album et plus minusve dilute purpureo-violaceum, densiuscule atropurpureo-punctatum, 3½ m. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, purpureo-violacea, 2 mm. longa.

Habitat in sylvis supra arbores ad Lagoa Santa prov. Minas Geraës : Warming loc. cit.; in arboribus prope Caldas: Lindberg n. 515. — Etiam in Venezuela prope coloniam Tovar: Fendler n. 1481; in Mexico : Loddiges ; prope Orizaba : Bourgeau n. 2469. — Floret Decembri—Februario.

PLEUROTHALLIS.

530

159. PLEUROTHALLIS CRISTATA COGN. caulibus secundariis gracilibus, superne leviter incrassatis, teretiusculis, prope basin uniarticulatis, folio subaequilongis, demum nudis; folio mediocri, carnosulo, sessili, oblongo-elliptico, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, basi leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, gracili, glabro, paucifloro, folio multo breviore; bracteis ochreatis, tubulosis, superne satis dilatatis, glabris, apice oblique truncatis obtusisque, pedicellis satis brevioribus; floribus parvis, erectis, succedaneis, breviter pedicellatis; sepalis carnosis, aequilongis, oblongis, trinerviis, dorso carinatis, superne intus pubescentibus caeterum utrinque glabris, dorsali obtuso, lateralibus acutis fere usque ad apicem connatis basi antice satis gibbosis; petalis lanceolato-spathulatis, longe unguiculatis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, breviuscule angusteque unguiculato, indiviso, oblongo, obtuso, margine integerrimo, apice supra pubescente caeterum utrinque glabro, disco nudo longitudinaliter unisulcato ; columna longiuscula, claviformi, clinandrio acute tridentato, marginibus lateraliter subtiliter serrulatis; anthera cucullata, apice alte cristata, basi antice remote minuteque bicornuta.

Tabula nostra CIV. Fig. II (habitus cum analysi).

Lepanthes cristata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 57 (1882), Struct. des Orchid. tab. 4. fig. 5. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, stricti vel vix arcuati, pallide virides, 5½—6 cm. longi, basi ¾ mm. apice 1½ mm. crassi. FOLIUM inferne erectum, superne satis recurvum, basi cum caule articulatum valde concavum subconduplicatum caeterum subplanum, intense viride, 6½ cm. longum, 2 cm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus paulo prominente. PEDUNCULUS communis erectus, rcctus vel paulo flexuosus, teres, saepius 5—6-florus, 2 cm. longus. PEDICELLI graciles, erecto-patuli, paulo arcuati, basi cum pedunculo breviter connati, 3—4 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, 2 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, satis arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, flavo-aurea, extus densiuscule minuteque purpureo-maculata, 4 mm. longa; dorsale paulo incurvum, inferne satis concavum, apice paulo convexum, 2 mm. latum; lateralia leviter recurva, 1½ mm. lata, in valva apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, submembranacea, leviter concava, vix obliqua, inferne valde attenuata, albescentia, 2 mm. longa, superne ⅔ mm. lata. LABELLUM erectum superne vix recurvum, inferne satis concavum, superne subconvexum, album, lilacino-punctatum, apice intense lilacino-unimaculatum, 2 mm. longum, ⅔ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne valde attenuata, et gracillima, dorso obtuse angulata, flavo-aurea, 2 mm. longa. ANTHERA albescens. CÁPSULA anguste oblonga, basi apiceque leviter attenuata, recta, obtuse trigona, profundiuscule 6-sulcata, 1½ cm. longa, 4—5 mm. crassa. —- Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis montuosis supra arbores prope Oriente prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Januario.

160. PLEUROTHALLIS KLOTZSCHIANA REICHB. F.

subcaespitosa; caulibus secundariis numerosis, satis gracilibus, inferne teretiusculis, superne lateraliter satis compressis fere ancipitibus antice anguste profundeque canaliculatis, biarticulatis, folio saepius satis longioribus, primum vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice vestitis, demum


531

ORCHIDACEAE:

nudis ; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculis communibus solitariis vel interdum geminatis, satis gracilibus, leviter furfuraceo-puberulis, usque ad basin plurifloris, folio multo brevioribus, basi spatha majuscula ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, tubulosis, tenuiter furfuraceo-puberulis, superne valde dilatatis, apice vix oblique truncatis et obtusissimis, pedicellis paulo longioribus; floribus satis parvis, erectis vel erecto-patulis, subdistichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, aequilongis, acutis, trinerviis, dorso carinatis, intus glabris, extus brevissime denseque puberulis, dorsali oblongo-subspathulato, lateralibus oblongolanceolatis fere usque ad apicem connatis basi antice leviter gibbosis; petalis obovato-oblongis, obtusiusculis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis aequilongo, brevissime et latiuscule unguiculato, utrinque glabro, ambitu ovato, leviter trilobato-panduriformi, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis late rotundatis erectis, terminali late linguiformi apice subrotundato, disco ad medium remotiuscule lateque bilamellato; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus obscure denticulatis. Tabula nostra LXXXV. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis Klotzscheana Reichb. f.! in Linnaea XXII. 828 (1849), XXV. 239 (Pl. Klotzschiana, —- 1853), in Walp. Ann. Bot. III. 519; Linãl. Folia Orchid. Pleuroth. 21; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 10. Humboldtia Klotzschiana O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). RHIZOMA repens, breviusculum, robustiusculum, teres, ereberrime articulatum, leviter tortuosum, fuscescens, radicibus numerosis, elongatis, leviter flexuosis, albesceutibus. CAULES secundara valde approximati, erecti vel ascendentes, recti. vel leviter arcuati, pallide virides, ½—1½ dm. longi, inferne 1½ mm. superne 2 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, valide plurinervulosae, pallide fulvae, 1½ —2½ cm. longae, demum ut plurimum lacerae. FOLIUM erectum, rectum vel superne leviter recurvum, siccitate coriaceum et rigidum, basi satis concavum caeterum subplanum, intense viride, 5—8 cm. longum, 10—17 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus, superne saepius plus minusve recurvus, teretiusculus, pallidus, 2—3 cm. longus ; spatha basilaris membranacea, vaginans, obscure plurinervulosa, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, pallide fulva, 12—15 mm. longa. PEDICELLI satis graciles, erecti, inferne cum pedunculo longe connati, 2½—3 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 3—3½ mm. longae. OVARIUM crasse clavatum, obtuse trigonum, dense furfuraceo-puberulum, 1 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, satis concava, flavescentia, 7—8 mm. longa, 2 mm. lata; dorsale paulo incurvum, inferne leviter attenuatum; lateralia recta, in valva apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, albo-flavescentia et longitudinaliter purpureo-unilineata, 2—2½ mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum apice paulo recurvum, inferne satis concavum, apice subconvexum, flavo-purpureum, superne purpureo-punctatum, 2—2¼ mm. longum, 1¼ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne valde attenuata, 1½—1¾ mm. longa. ANTHERA purpurascens.

Habitat in arboribus ad Caldas prov. Minas Geraës: Regnell ser. II. n. 273, Barbosa Rodrigues; supra arbores in ripa amnis Rio Capivary prope Caldas; Mosén n. 1696. — Floret Novembri—Decembri.

161. PLEUROTHALLIS JACAREPAGUAENSIS BARB.

RODR.

caulibus secundariis compressis, antice canaliculatis,

PLEUROTHALLIS.

532

folio brevioribus; folio carnoso, oblongo, obtuso, ad basin leviter attenuato, marginibus recurvis; pedunculo communi folio breviore; floribus sessilibus, carnosis, 3—6 contemporaneis; sepalis extus pubescentibus, intus apice granulosis, dorsali erecto irregulariter lanceolato obtuso, lateralibus acutis fere usque ad apicem connatis; petalis anguste obovatis, breviter mucronulatis, apice argute denticulatis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello trilobato, lobis lateralibus minutis erectis subrotundatis, lobo terminali linguiformi apice subrotundato, disco inter lobulos laterales callis duobus elevatis compressis munito ; anthera apice leviter pubescente. Pleurothallis Jacarepaguaensis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 29 (1882). FOLIUM lucidum. FLORES armeniaci. SEPALA lateralia in valva apice bidentata connata. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit.

Habitat in arboribus ad Serra de Jacarepaguá prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Novembri.

162. PLEUROTHALLIS SMITHIANA LINDL. subcaespitosa; caulibus secundariis satis gracilibus, teretiusculis, superne antice anguste canaliculatis, 1—3-articulatis, folio aequilongis vel paulo longioribus, primum vaginis 2—3 majusculis tubulosis glabris laevibusque apice acutis vestitis, demum nudis; folio satis parvo, carnoso, sessili, ovato-oblongo, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, basi rotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, satis gracili, superne paucifloro, folio subdimidio breviore, basi spatha majuscula ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuta incluso; bracteis ochreatis, superne leviter dilatatis, glabris, apice oblique truncatis et obtusis, pedicellis aequilongis; floribus parvis, erecto-patulis, subdistichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, oblongis, trinerviis, extus brevissime denseque pubescentibus, dorsali obtuso dorso rotundato, lateralibus acutis dorso carinatis fere usque ad apicem connatis basi antice non vel vix gibbosis; petalis angulato-hastatis, obtusiusculis, longiuscule angusteque unguiculatis, uninerviis, margine superne serrulatis inferne integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glabro, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis lateralibus minutis, erectis, anguste triangularibus, acutis, subuncinatis, lobo terminali late linguiformi apice subrotundato margine subtiliter fimbriato, disco basi transverse minute excavato ad medium breviuscule bilamellato ; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus postice subtiliter laciniatis.

Tabula nostra CVII. Fig. I (habitus cum analysi).

Pleurothallis Smithiana Lindl. ! in Bot. Regist. XXIX. Misc. p. 57 (1843), Folia. Orchid. Pleuroth. 23; R. A. Gray in Hort. Soc. Journ. II. 247 cum icone ; Flore des Serres V. Misc. n. 230 p. 487 c cum icone. ? Pleurothallis octophrys Reichb. f. in Linnaea XLI. 95 (1876).


533

ORCHIDACEAE:

Pleurothallis Janeirensis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 29 (1882), Struct. des Orchiã. tab. 3. fig. 1. Humboldtia Smithiana O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo flexuosi, laete virides, 5—8 cm. longi, inferne 1—1 ½ mm. superne 2 mm. crassi ; vaginae membranaceae, arcte adpressae, 1½—2½ cm. longae. FOLIUM erecto-patulnm, superne leviter recurvum, rigidum. basi leviter concavum caeterum subplanum, intense viride, 4½—5½ cm. longum, 17—22 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis folio adpressus, paulo flexuosus, teretiusculus, glaber, 2—3 cm. longus ; spatha basilaris membranacea, vaginans, distincte plurinervulosa, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, 12—15 mm. longa. PEDICELLI erecti, satis graciles, paulo arcuati, 2 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, 2 mm. longae. SEPALA satis divergentia, alba vel flavescentia, 6 mm. longa, 1¾—2 mm. lata; dorsale inferne paulo incurvum et leviter concavum, superne leviter recurvum et subconvexum, fusco-purpureo trilineatum; lateralia recta, satis concava, purpureo-trilineata vel interdum minute seriato-maculata, in valva apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, submembranacea, plana, vix obliqua, inferne longe angusteque attenuata, alba et purpureo-unilineata, 2½ mm. longa, superne 1 — 1 ¼ mm. lata. LABELLUM erectum superne paulo recurvum, leviter concavum, album vel flavescens, superne margine lilacinum, 3 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter ineurva, inferne satis attenuata, alba, dorso superne lilacino-unilineata, 2 mm. longa. CAPSULA elliptico-obovoidea, acutiuscule trigona, longitudinaliter distincte 6-costata, paulo obliqua, brevissime denseque puberula, 10—11 mm. longa, 7 mm. crassa.

Var. β.

VIRIDICATA

Cogn.

Pleurothallis Janeirensis, var. viridicata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 30 (1882). FOLIUM lanceolatum. SEPALA virescentia, lateralia angustiora intus superne guttata in valva apice bifida connata. PETALA rhomboideo-acuminata, virescentia et purpureo-unilineata. LABELLUM flavescens, lobo terminali purpureo-guttato, margine vix fimbriato. — Var. mihi haud visa; descript. ex BARB. RODR. loc. cit.

Habitat in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Miers ; in sylvis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Januario.

163. PLEUROTHALLIS PARDIPES REICHB. F. majuscula; caulibus secundariis dense aggregatis, robustiusculis, inferne teretiusculis, superne lateraliter leviter compressis antice canaliculatis, uniarticulatis, folio multo longioribus, inferne vagina unica majuscula inferne tubulosa maculata glabra et laevi apice acuta vestitis; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, oblongo, apice. attenuato bidentato cum denticulo interposito, basi rotundato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculis communibus solitariis vel geminatis, robustiusculis, glabris, fere usque ad basin submultifloris, folio leviter brevioribus, basi spatha mediocri ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuta inclusis ; bracteis ochreatis, glabris, angustis, apiculatis, retusis, ovario paulo brevioribus; floribus satis parvis, erecto-patulis, distichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosulis, subaequilongis, margine ciliatulis, intus glabris, extus parce velutinis, dorso inferne leviter carinatis, dorsali oblongo-subspathulato, acutiusculo, quinquenervio, lateralibus ovato-lanceolatis, acutis, trinerviis, fere usque ad apicem connatis, basi antice leviter gibbosis; petalis ligulatosubspathulatis, abrupte acutis, uninerviis, margine superne Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

534

tenuiter serrulatis inferne integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis longiore, brevissime et latiuscule unguiculato, ambitu late oblongo, leviter trilobato, margine denticulato-ciliolato, apice subrotundato, supra antice minute papilloso, carinis obtusangulis geminis in basi; columna longiuscula, claviformi, clinandrio serrulato hinc tridentato. Pleurothallis pardipes Reichb. f. in Saunders. Refug. Bot. II. tab. 119 (1872), in Linnaea XLI. 93. RHIZOMA breve, ramosissimum, robustum, creberrime articulatum, squamosum. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel vix arcuati, virides, 14—16 em. longi, 2½—3 mm. crassi; vagina membranacea, arcte adpressa, tenuiter plurinervia, ochracea, maculis multis parvulis purpureo-violaceis notata, 3 — 4 cm. longa. FOLIUM erecto-patulum, rigidum, basi leviter concavum caeterum subplanum, intense viride, cum caule articulatum, 9—10 cm. longum, 25—28 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULI communes folio adpressi, recti vel paulo arcuati, teretiusculi, 6—61/2 cm. longi; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, lateraliter valde compressa, dorso carinata, 12—13 mm. longa. PEDICELLI robustiusculi, erecti, glabri, virides, 2 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, pallidae, 3 mm. longae. OVARIUM lineari-elavatum, acutiuscule trigonum, paulo arcuatum, brunneum, 2 mm. longum. SEPALA satis divergentia, paulo concava, olivacea sen tandem brunnea striis atropurpureis, 9 mm. longa, 3 mm. lata; dorsale paulo incurvum, lateralia recta in valva apice distincte bidentata connata. PETALA erecta, carnosula, subplana, leviter obliqua, inferne satis attenuata, albida vel flavida, 3 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum superne paulo recurvum, trinervium, inferne satis concavum, superne paulo convexum, atropurpureum linea baseos media flava, 4½—5 mm. longum, 2—2½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, flava, 3 mm. longa.

Habitat prope Rio de Janeiro: Bowmann secund. Reichb. f. loc. cit.

164. PLEUROTHALLIS MACROPODA BARB. RODR. majuscula; caulibus secundariis densiuscule aggregatis, robustis, inferne teretiusculis, superne lateraliter paulo compressis antice angusle canaliculatis, uniarticulatis, folio multo longioribus, primum vagina unica majuscula tubulosa immaculata glabra et. laevi apice acuta vestitis demum nudis; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, oblongo, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, basi rotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, satis gracili, glabro, usque ad medium paucifloro, folio leviter breviore, basi spatha mediocri ovato-lanceolata glabra et laevi acuta vel acuminata incluso; bracteis ochreatis, glabris, angustis, apice oblique truncatis et acutiusculis, pedicellis paulo longioribus ; floribus parvis, erectis, distichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosulis, trinerviis, extus brevissime denseque pubescentibus, dorso non carinatis, dorsali oblongo-subspathulato apice obtuso, intus superne leviter granuloso, lateralibus paulo brevioribus et latioribus, apice abrupte apiculatis, intus sparse pilosulis, fere usque ad apicem connatis, basi antice non vel vix gibbosis; petalis ligulato spathulatis, apice obtusis, uninerviis, margine prope apicem tenuiter denticulatis caeterum integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis longiore, brevissime et latiuscule unguiculato, indiviso, elliptico-ovato, apice rotundato, margine integerrimo. supra subsparse breviterque hirtello, subtus glabro, disco ad basin crasse bre-

68


535

ORCHIDACEAE:

viterque bilamellato; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus denticulatis. Tabula nostra LXXXV. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis macropoda Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 25 (1882), Struct. des Orchiã. tab. 3. fig. 10. RHIZOMA repens, breve, robustum, tortuosum, nodosum, creberrime articulatum, fuscum, radicibus numerosis, dense fasciculatis, elongatis, subfiliformibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, leviter flexuosi, fuscescentes, 17—20 cm. longi, inferne 2 mm. superne 3—3½ mm. crassi; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, tenuiter plurinervulosa, fulva, 3—3½ cm. longa, FOLIUM: erectum, rigidum, subplanum, nitidum, intense viride, 7—8 cm. longum, 22 ad 27 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente acutiuscule carinato. PEDUNCULUS communis folio adpressus, strictus, teretiusculus, pallide viridis, 5½—6 cm. longus; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, lateraliter leviter compressa, fulva, 8 ad 11 mm. longa. PEDICELLI robustiusculi, erecti, glabri, 2 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, pallidae, 2½ mm. longae. OVARIUM lineariclavatum, obscure trigonum, leviter puberulum, 1—1½ mm. longum. SEPALA satis divergentia, viridi-fuscescentia, inferne intus purpureo 2 ad 3-lineata ; dorsale subrectum, inferne leviter concavum, superne paulo convexum, 8 mm. longum, —3 mm. latum; lateralia satis concava, 7 mm. longa, 4 mm. lata, in valva apice distincte bidentata connata. PETALA erecta, membranacea, subplana, satis obliqua, inferne longe attenuata, albescentia, 2 mm. longa, superne mm. lata. LABELLUM erectum, apice satis recurvum, valde concavum, flavo-purpureum, 2½ —3 mm. longum, 1¾—2 mm. latum. COI.UMNA erecta, valde incurva, inferne satis attenuata, 1½—2 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, oblonga, obscure trigona, leviter 6-costata, glabra, 3 cm. longa, 1 cm. crassa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Var. β. LAEVIS Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 26 (1882). Tabula nostra LXXXV. Fig. IV (habitus). PLANTA tota major. CAULES secundarii pallide virides, 2½ dm. longi; vagina primum fusco-gultata. FOLIUM pallidum, 11 cm. longum, 3½—4 cm. latum. PEDUNCULUS communis folio aequilongus, submnltiflorus, superne nutans; spatha basilaris 16—17 mm. longa. FLORES paulo majores. SEPAI.A extus flavo-ochracea, dorsale laeve, lateralia intus purpurascentia. PETALA margine integerrima.

Habitat in arboribus ad Serra do Mar prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Var. β. ad Serra do Mar prope Rodeio: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio—Junio.

165. PLEUROTHALLIS BINOTI REGEL: majuscula; caulibus secundariis robustis, inferne teretiusculis, superne lateraliter valde compressis antice profunde angusteque canaliculatis sicque tricarinatis, 2—3-articulatis, Mio multo longioribus, vaginis 2—3 majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis; folio majusculo, coriaceo, sessili, elongato, elliptico-oblongo, apice obtuso vel leviter emarginato, basi rotundato-subcordato, uninervio et tenuiter multinervuloso ; pedunculo communi saepissime solitario, robustiusculo, glabro, usque ad medium laxe 7—12-floro, folio satis breviore, basi spatha majuscula ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuta incluso; bracteis ochreatis, usque ad apicem tubulosis, glabris, angustis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis paulo brevioribus; floribus mediocribus, patulis vel erecto-patulis, distichis, breviuscule pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, trinerviis, dorso carinatis,

PLEUROTHALLIS.

536

utrinque glabris, dorsali lineari-lanceolato, acuto et breviter acuminato, lateralibus oblongo-lanceolatis, abrupte acutis et minute apiculatis, fere usque ad apicem connatis, basi non gibbosis; petalis oblongis, acutis, trinerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, brevissime angusteque unguiculato, basi utrinque minute unidentato, ovato-oblongo, ad medium leviter constricto, apice abrupte acuto, margine integerrimo, utrinque glabro, disco ecalloso; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus subtiliter denticulatis. Tabula nostra XCVI. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis Binoti Begel ! in Act. Hort. Petrop. VII. 388 (1880), Gartenfl. 1881. p. 295. tab. 1058. fig. 4 ; Belg. Hortic. 1882. p. 336. Pleurothallis ecallosa Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 24 (1882), Strud. des Orchiã. tab. 3. fig. 4. . RHIZOMA repens, elongatum, robustissimum, teres, tortuosum, creberrime articulatum, primum squamis brevibus scariosis fuacescentibus vestitum demum nudum, pallide viride et fusco-annulatum, 6—8 mm. crassum, radicibus numerosis, longissimis, robustiusculis, tortuosis, pallidis. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo arcuati, pallide virides, 1½ ad 3 dm. longi, inferne 4—5 mm. crassi, superne 6—7 mm. lati; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, primum fulvae, demum fuscescentes, 4—6 cm. longae. FOLIUM erectum, superne plus minusve recurvum, rigidiusculum, subplanum, intense viride, 10 ad 18 cm. longnm, 3‘/a—5 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULUS communis erectus, rectus vel paulo arcuatus, teretiusculns, pallide viridis, 6 — 11 cm. longus; spatha basilaris rigida, arcte vaginans, obscure plurinervulosa, lateraliter valde cm. longa. PEDI— compressa, dorso acute carinata, laete viridis, CELLI satis graciles, inferne cum pedunculo longe connati, apice erectopatuli, 4 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, superne paulo dilatatae, albescentes, 3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obscure trigonum, leviter arcuatum, tenuiter furfuraceo-puberulum, 2 mm. longum. SEPALA satis divergentia, flavo-citrina, 9—10 mm. longa ; dorsale paulo incurvum, leviter concavum, 2 mm. latum; lateralia subrecta, paulo concava, intus basin versus interdum rubro-stricta, in valva 5—5½ mm. lata apice distincte bidenticulata connata. PETALA erecta, membranacea, subplana, vix obliqua, inferne satis attenuata, flavo-aurea et tenuiter purpureo-trilineata, 4—5 mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM erectum superne paulo recurvum, satis coucavum, flavo-citrinum, lateraliter dilute lilacinum et lilacino-guttulatum, 4—5 mm. longum, 2½—3 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, iuferne satis attenuata, semiteres, 3 mm. longa. CAPSULA obovoideo-oblonga, apice rotundata, basi leviter attenuata, obscure trigona, longitudinaliter tenuiter 6-sulcata, leviter obliqua, 2 cm. longa, 7—8 mm. crassa.

Habitat in arboribus ad Serra do Mar prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in Brasilia austro-orientali locis haud inãicatis : Binot, Glaziou n. 18512. — Floret Junio.

166. PLEUROTHALLIS PLATYCAULIS REICHB. F. mediocris ; caulibus secundariis satis numerosis, robustiusculis, basi teretiusculis, superne lateraliter valde compressis antice posticeque alatis, antice angustissime canaliculatis, uniarticulatis, folio paulo vel saepius multo longioribus, primum vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et acuta vestitis demum nudis; folio satis parvo, coriaceo, sessili, brevi, ovato vel ovato-oblongo, apice breviter obtuseque acuminato et minute tridenticulato, basi rotundato et leviter emarginato-cordato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculis communibus solitariis vel interdum


537

ORCHIDACEAE:

geminatis, gracillimis, superne paucifloris, folio multo brevioribus, basi spatha satis parva ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuminata inclusis; bracteis ochreatis, usque ad apicem tubulosis, angustis, glabris, apice oblique truncatis et acutiusculis, pedicellis vix brevioribns; floribus mediocribus, erectis vel erecto-patulis, breviter pedicellatis; sepalis carnosulis, subaequilongis, lineari-ligulatis, trinerviis, dorso non carinatis, utrinque glaberrimis, dorsali obtusiusculo, lateralibus acutis, fere usque ad apicem connatis, basi non gibbosis; petalis ligulato-spathulatis, apice truncatis leviter retusis et undulato-subdenticulatis, caeterum margine integerrimis, uninerviis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis leviter longiore, brevissime angusteque unguiculato, basi utrinque minute unidentato, oblongo-ligulato, indiviso, apice rotundato-subtruncato, margine integerrimo, utrinque glabro, disco inferne longitudinaliter tenuiter bicristato; columna longiuscula, claviformi, clinandrio undulatodenticulato. Tabula nostra CXV. Fig. III (habitus cum analysi).

Bleurothallis platycaulis Beichb. /. ined. in Herb. Hort. Petropol. RHIZOMA repens, robustiusculum, teres, tortuosmu, leviter ramosum, crebre articulatum, primum squamis brevibus scariosis vestitum, demum nudum, radicibus valde numerosis, deusis, elongatis, filiformibus, flexuosis, albescentibus. CAULES seeundarii erecti vel ascendentes, plus minusve arcuati, pallide virides, 9—20 cm. longi, inferne 1—1½ mm. crassi, superne 3 mm. lati; vagina tenuiter membrauacea, arcte adpressa, tenuiter multinervia, fulva, 2—3 cm. longa. FOLIUM erecto-patulum, rigidiusculum, basi satis concavum caeterum subplanum, intense viride, 6—7 cm. longum, 2½—4½ cm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULI communes folio adpressi, recti vel vix flexuosi , teretiusculi, pallidi, 1½—2½ cm. longi; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, obscure plurinervulosa, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, fulva, ti—8 mm. longa. PEDICELLI graciles, inferne cum pedunculo lougiuscule connati, apice erecto-patuli, 3½—4 mm. longi. BRACTÉAE tenuiter membranaceae, superne vix dilatatae, pallidae, 2½—3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obscure trigonum, glabrum, paulo arcuatum, 1½ mm. longum. SEPALA satis divergentia, subrecta, satis coucava, flava vel flavo-viridia, 1 cm. longa, 2½ mm. lata, lateralia in valva apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, membranacea, subplana, vix obliqua, ab apice ad basin satis attenuata, flavescentia, 4 mm. longa, apice 1 mm. lata. LABELLUM erectum, rectum, paulo concavum, trinervium, flavescens vel flavo-viride, leviter purpureo-fusco punctatum, 5 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, 3½—4 mm. longa.

Habitat in Brasília loco haud indicato: Herb. Hort. Petropol.; in arboribus secus flum. Paquequer prope Theresopolis prov. Rio de Janeiro : J. de Moura n. 12 et 16 in herb. meo. — Floret Junio.

167. PLEUROTHALLIS CILIATA KNOWL. et WESTC. satis parva, caespitosa; caulibus secundariis dense aggregatis, robustiusculis, teretiusculis, 1—2-articulatis, folio paulo brevioribus, inferne vaginis 2 — 3 majusculis tubulosis glabris laevibusque apice abrupte acutis vestitis; folio satis parvo, crasse carnoso, sessili, oblongo, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, robustiusculo, glabro, fere usque ad basin laxiuscule 6—7-floro, folio paulo breviore, basi spatha parva oblonga glabra et laevi apice

PLEUROTHALLIS.

538

acuta incluso; bracteis ochreatis, angustis, glabris, acutis, pedicellis aequilongis; floribus mediocribus, patulis, distichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, coriaceis, subaequilongis, acutis, trinerviis, dorso obscure carinatis, utrinque glaberrimis, dorsali lineari-ligulato, lateralibus oblongolanceolatis fere usque ad apicem connatis basi antice leviter gibbosis; petalis lanceolatis, breviter acuminatis, uninerviis, fere usque ad basin distincte fimbriato-ciliatis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, breviter angusteque unguiculato, obovatooblongo, utrinque ante basin angulato, caeterum late ligulato, apice rotundato, antice fimbriato-ciliato, carina carnosa triangula utrinque a basi in discum ; columna breviuscula, claviformi, clinandrio quinquedentato. Pleurothallis ciliata Knowl. et Westc. Floral Cab. I. tab. 19 (1837) ; Lindl. in Bot. Regist. XXVI. Misc. 41 (1840), XXVIII. Misc. p. 77 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 24; Reichb. f. in Saunders, Befug. Bot. II. tab. 142. Humboldtia ciliata O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 677 (1891). RHIZOMA repens, breve, robustiusculum, articulatum, radicibus numerosis, longiusculis, gracilibus, satis flexuosis. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, stricti, 4½—6 cm. longi, 1½ — 2½ mm. crassi; vaginae membranaceae, adpressae, tenuiter nervulosae, dorso subcarinatae, brunneae, 1—2½ cm. longae. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rigidum, subplanum, viride, 7—7½ cm. longum, 2—2½ cm. latum, nervo mediano supra vix canaliculato, subtus paulo prominente. PEDUNCULUS communis nutans, leviter compressus, 5—6 cm. lougus ; spatha basilaris arcte vaginans, lateraliter satis compressa, 8—9 mm. longa. PEDICELLI satis graciles, inferne cum pedunculo connati, 2—2½ mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, arcte adpressae, pallidae, 2—2½ mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, leviter arcuatum, pubescens, flavoviride, 2 mm. longum. SEPALA valde divergentia, paulo concava, aurantiaca, 10—11 mm. longa; dorsale leviter incurvum, 2 mm. latum; lateralia paulo recurva, in valva 5 mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, membranacea, leviter concava, paulo obliqua, inferne satis attenuata, pallide flava, 3 — 3½ mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum, superne leviter recurvum, paulo coucavum, ochraceo-rubrum, 3½ mm. longum, 17* mm. latum. COLUMNA erecta, trigona, satis incurva, inferne leviter attenuata, pallide flava, 2—2½ mm. longa.

Habitat in Guiana anglica ad Demerara secus flum. Masseromi : Henchman ; secus flum. Rio Salween : Hort. Saundcrs. In Brasília boreali forsan adhuc invenienda.

168. PLEUROTHALLIS RODRIGUESII COGN. satis parva, caespitosa; caulibus secundariis satis gracilibus, basi teretiusculis, superne acute trigonis antice latiuscule canaliculatis, uniarticulatis, folio paulo longioribus, demum nudis ; folio satis parvo, carnoso, sessili, ovato-oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus solitariis vel geminatis, gracilibus, glabris, 4-floris, folio multo brevioribus, basi spatha minuta ovato-oblonga glabra et laevi apice acutiuscula inclusis; bracteis ochreatis, minutis; floribus parvis, erecto-patulis, subdistichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, abrupte acutis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorsali oblongo-subspathulato, dorso rotundato, lateralibus satis brevioribus, dorso leviter carinatis, usque ad medium in valva late obovato-suborbiculari basi non gibbosa connatis; petalis oblongo-spathulatis, abrupte acutis, uninerviis, margine superne


539

ORCHIDACEAE:

tenuiter serrulatis inferne integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis longiore, breviter angusteque unguiculato, ovato-elliptieo, obscure trilobato, basi subtruncato, ad medium distincte constricto, apice rotundato, margine superne subtiliter denticulato, supra densiuscule granuloso, subtus glabro et laevi, disco ad medium oblique bicristato; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus minute denticulatis. Tabula nostra CIV. Fig. III (habitus cum analysi). CAULES secundarii erecti, paulo flexuosi, laete virides, 6 cm. longi, inferne 1½ mm. superne 2 mm. crassi. FOLIUM subhorizontaliter patulum, rigidum, apice paulo recurvum, subplanum, intense viride, 4½—5 cm. longum, 2 cm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato. PEDUNCULI communes folio adpressi, leviter flexuosi, pallide virides, 1½—2 cm. longi; spatha basilaris arcte adpressa, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, fusca, 4—5 mm. longa. PEDICELLI ut videtur 1—2 mm. longi. OVARIUM lineare, obscure trigonum, leviter arcuatum, pallide viride, 2 mm. longum. SEPALA valde divergentia; dorsale inferne paulo incurvum leviter concavum subcanaliculatum, superne leviter recurvum paulo convexum, utrinque pallide flavum, basi intus minute purpureo-trimaculatum, 7 mm. longum, superne 2 ½ mm. latum; lateralia recta, intus aurantiaca inferne purpureo-maculata, extus flavo-viridia, in valva paulo concava 5 mm. longa et fere totidem lata connata. PETALA erecta, carnosula, paulo concava, leviter obliqua, inferne longe attenuata, pallide fiava, 1¾ mm. longa, superne ⅔ mm. lata. LABELLUM erectum, rectum, satis concavum, purpureo-violaceum, 2½ mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne satis attenuata, pallide fiava pede granuloso atropurpureo, 1½ mm. longa.

Habitat in Brasília austro-orientali locis haud indicatis: Barbosa Rodrigues icon. ined., Glaziou in herb. Berol.

169. PLEUROTHALLIS TRISTIS BARB. RODR. majuscula ; caulibus secundariis robustis, teretiusculis, superne leviter incrassatis antice profunde angusteque canaliculatis, uniarticulatis, folio aequilongis, vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice acutiuscula vestitis; folio majusculo, carnoso, sessili, oblongo-elliptico, apice obtuso et minute tridenticulato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, gracili, glabro, usque ad medium 4—5-floro, folio triplo breviore ; bracteis minutis, ochreatis ; floribus satis parvis, erectis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, oblongo-subspathulatis, trinerviis, dorso non carinatis, utrinque glaberrimis, dorsali obtuso, lateralibus paulo brevioribus et latioribus abrupte acutis fere usque ad apicem connatis basi antice paulo gibbosis; petalis oblongo-spathulatis, apice rotundatis, uninerviis, margine denticulatis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo longiore, vix unguiculato, indiviso, triangulari-ovato, basi subtruncato, apice abrupte acuto, margine integerrimo, supra brevissime et densiuscule papilloso, subtus glabro et laevi, disco inferne crasse breviterque bicarinato; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus utrinque tridentatis. Tabula nostra CVI. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis tristis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 293 (1882). CAULES secundam erecti, stricti, vix arcuati, laete virides, 12 cm. longi, inferne 2—2½ mm. superne 5 mm. crassi; vagina membranacea,

PLEUROTHALLIS.

540

arcte adpressa, valide plurinervia, rubro-fulva, 5 cm. longa. FOLIUM erectnm vel vix obliquum, rectum, rigidum, subplanum, nitidum, intense viride, 12 cm. longum, 4—4½ cm. latum. PEDUNCULUS communis folio adpressus, rectus, teretiusculus, laete viridis, 4 cm. longus; spatha basilaris rigidiuscula, arcte adpressa, lateraliter satis compressa, pallide viridis, 12 mm. longa. FLORES intense purpureo-vinosi. SEPALA leviter divergentia, satis concava; dorsale leviter incurvum, 7 mm. longum, 2 ad 2½ mm. latum; lateralia superne paulo recurva, 6 mm. longa, in valva 5—5½ mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, submembranacea, plana, vix obliqua, inferne longe attenuata, superne fiava, inferne purpureo-vinosa, 2½ mm. longa, superne 1 mm. lata. LABELLUM erectum, apice vix recurvum, satis concavum, purpureo-vinosum, 3 mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne satis attenuata lilacina, superne fiava, 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in sylvis supra arbores prov. Paraná: Barbosa Rodrigues. — Floret Junio.

170. PLEUROTHALLIS EXARTICULATA

BARB.

mediocris ; caulibus secundariis remotis, robustiusculis, inferne teretiusculis, superne lateraliter leviter compressis, antice late profundeque canaliculatis, inarticulatis, folio multo longioribus, demum nudis; folio satis parvo, crasse carnoso, sessili, anguste ovato, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, basi rotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus solitariis vel geminatis, gracilibus, glabris, superne laxiuscule 4—6-floris, folio satis brevioribus, basi spatha satis parva ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, angustis, glabris, fere usque ad apicem tubulosis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis paulo brevioribus; floribus parvis, erecto-patulis vel nutantibus, subdistichis, breviter pedicellatis; sepalis carnosis, abrupte acutiusculis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorsali oblongo-subspathulato, dorso rotundato, lateralibus paulo brevioribus et latioribus, minute apiculatis, dorso carinatis, fere usque ad apicem in valva suborbiculari basi antice leviter gibbosa connatis; petalis late oblongospathulatis, apice rotundatis, uninerviis, margine superne argute denticulatis caeterum integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis leviter longiore, brevissime angusteque unguiculato, ambitu oblongo, obscure trilobato, basi subtruncato, apice rotundato, margine integerrimo, supra superne tenuiter granuloso, caeterum utrinque glaberrimo et laevi, disco basi tuberculo crasso late ovato ad medium leviter sulcato instructo; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus undulato-denticulatis. RODR.

Tabula nostra CVIII. Fig. I (habitus cum analysi).

Pleurothallis exarticulata Barb. Roãr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 27 (1882). RHIZOMA repens, elongatum, robustiusculum, satis tortuosum, teretiusculum, creberrime articulatum, primum squamis brevibus imbricatis vestitum, demum nudum, laete viride et atrofusco-annulatum, radicibus satis numerosis, longiusculis, subfiliformibus, satis flexuosis, albescentibus, apice viridibus. CAULES secundarii inter se 2—8 cm. distantes, ascendentes, satis flexuosi, laete virides, 10—12 cm. longi, inferne 1 mm. superne 3 mm. crassi. FOLIUM erecto-patulum, superne leviter recurvum, rigidum, supra subplanum, subtus leviter convexum, nitidum, intense viride, 4½ ad 5 cm. longum, 2 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus indistincto. PEDUNCULI communes erecti, paulo flexuosi, teretiusculi, laete virides, 3—3½ cm. longi; spatha basilaris carnosula,


541

ORCHIDACEAE:

arcte vaginans, lateraliter satis compressa, dorso acute carinata, pallide viridis, 6—8 mm. longa. PEDICELLI graciles, erecto-patuli, leviter arcuati, 3 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, arcte adpressae, virescentes, 2½ mm. longae. OVARIUM lineari-subelavatum, obscure trigonum, satis arcuatum, glabrum, pallide viride, 2 mm. longum. SEPALA valde divergentia, intus aurantiaca, extus virescentia ; dorsale rectum, basi leviter concavum, superne paulo convexum, 5—5½ mm. longum, 2 mm. latum ; lateralia satis concava, superne leviter reflexa, basi intus purpureo-trilineata, in valva 4—4½ mm. longa et lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, carnosula, subplana, vix obliqua, inferne longe attenuata, pallide (lava, 1½ mm. longa, apice ¾ mm. lata. LABELLUM erectum, superne vix recurvum, satis concavum, atropurpureum, 2 mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne valde constricta, basi purpurea caeterum albo-purpurea, 1½ mm. longa. CAPSULA calyce persistente coronata, oblongo-clavata, apice subrotundata, interne satis attenuata, obscure trigona, longitudinaliter distincte 6-costata, glabra, satis obliqua, 3 cm. longa, superne 9 mm. crassa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in sylvis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Februario.

171. PLEUROTHALLIS RIO-GRANDENSIS

BARB.

mediocris ; caulibus secundariis uumerosis, approximatis, satis gracilibus, teretiusculis, superne leviter incrassatis antice profunde angusteque canaliculatis, biarticulatis, folio paulo longioribus, primum vaginis duabus majusculis longe tubulosis glabris laevibusque apice acutissimis vestitis, demum nudis; folio majusculo, crasse carnoso, sessili, oblongo lanceolato, apice obtuso et minute tridenticulato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus solitariis vel geminatis, gracilibus, glabris, fere usque ad basin 4—8-floris, folio satis brevioribus, basi spatha majuscula ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuminata inclusis; bracteis ochreatis, angustis, tubulosis, glabris, apice oblique truncatis et acutiusculis, pedicellis paulo brevioribus; floribus mediocribus, erecto-patulis, subdistichis, breviter pedicellatis; sepalis carnosis, acutiusculis, trinerviis, utrinque argute pubescentibus, dorsali lineari-lanceolato, dorso rotundato, lateralibus paulo brevioribus, dorso carinatis, usque ad apicem in valva elliptico-ovata basi non vel vix gibbosa connatis; petalis late rhomboideis, longiuscule angusteque unguiculatis, apice acutis, uninerviis, margine superne argute denticulatis inferne integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo longiore, brevissime et angustiuscule unguiculato, utrinque glabro, ambitu late oblongo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis angustis acutis unciformibus, terminali linguiformi apice rotundato, disco basi minute bicalloso; columna breviuscula, claviformi, clinandrio denticulato. RODR.

Tabula nostra CVII. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis Rio-Grandensis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 28 (1882). RHIZOMA repens, elongatum, satis gracile, tortuosum, teretiusculum, crebcrrime articulatum, demum nudum, laete viride et atrofusco-annulatum, radicibus valde uumerosis, elongatis, subfiliformibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii ascendentes, leviter flexuosi, laete virides, 8 —9 cm. longi, inferne 1½ mm. apice 4 mm. crassi ; vaginae membranaceae, arcte adpressae, atrofuscae, 2 - 3½ cm. longae. FOLIUM erectopatulum, superne satis recurvum, rigidum, basi satis concavum caeterum subplanum, cum caule articulatum, nitidum, intense viride, 8cm. longum,

Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

542

2 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus, rectus vel leviter arcuatus, teretiusculus, intense viridis demum atropurpureus, 5 cm. longus; spatba basilaris carnosa, rigida, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, atropurpurea, 11—14 mm. longa. PEDICELLI graciles, inferne cum pedunculo longiuscule connati, 4 mm. longi. BRAOTEAE tenuiter membranaceae, arcte adpressae, pallide virides, 3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, tenuiter puberulum, paulo arcuatum, atropurpureum, 2 mm. longum. SEPALA valde divergentia, superne satis recurva, albo-viridia ; dorsale inferne paulo attenuatum leviter concavum, superne paulo convexum, utrinque atropurpureo-trilineatum, intus apice purpureo-guttatum, 11—12 mm. longum, superne 3 mm. latum; lateralia satis concava, extus dilute purpureo-violacea, intus valde atropurpureo-maculata, in valva apice integerrima 10—11 mm. longa 5 ad 6 mm. lata connata. PETALA erecta, membranaeea, paulo concava, leviter obliqua, inferne valde attenuata, alba, longitudinaliter atropurpureo-unilineata, utrinque maculis minutis uniseriatis atropurpureis ornata, .5 ad 6 mm. longa, 3 mm. lata. LABELLUM erectum, apice paulo recurvum, valde concavum, album, intus valde atropurpureo-guttatum, 6 mm. longum, 2—2½ mm. latum. COLUMNA erecta, gracilis, leviter incurva, inferne valde attenuata, virescens et longitudinaliter atropurpureo-trilineata, 3 ad 4 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Var. β. LONGICAULIS Cogn.

Pleurothallis Rio-Grandensis var., Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 28 (1882). CAULES secundarii longiores, triarticulati, 12—20 cm. longi. FOLIUM angustius, 7—9 cm. longum, 11—16 mm. latum. FLORES paulo minores.

Habitat in arboribus prov. Rio Brande do Sul et Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Var. β. in arboribus ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. Etiam in Territ. Misiones secus Rio AltoParaná ad Y-Guazco: Niederlein in herb. Hieronym.; in Paraguay supra arbores ad Santa-Barbara prope Villa-Rica: Balansa n. 3000 in herb. Mus. Paris. — Floret Decembri—Februario.

4. Folia cylindracea, antice sulcata. 171 bis. PLEUROTHALLISCREPINIANA COGN. satis parva; caulibus secundariis numerosis, approximatis, gracilibus superne leviter incrassatis, teretiusculis superne antice vix sulcatis, biarticulatis, folio saepius circiter aequilongis, primum vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice acuminatis vestitis, demum nudis; folio satis parvo, sessili, valde carnoso, lineari, cylindraceo, antice tenuiter sulcato, apice longiuscule acuminato, basi satis attenuato; pedunculis communibus solitariis vel geminatis, gracilibus, glabris, fere usque ad basin submultifloris, folio satis brevioribus, basi spatba majuscula oblongo-lanceolata glabra et laevi apice acuminata inclusis; bracteis ochreatis, fere usque ad apicem tubulosis, superne satis dilatatis, glabris, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis paulo longioribus; floribus parvis, patulis vel erecto-patulis, subdisticbis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, trinerviis, dorso leviter carinatis, intus glabris, extus subtiliter puberulis, dorsali late lanceolato, acutiuscule acuminato, lateralibus acutis, fere usque ad apicem in valva obovata basi antice vix gibbosa connatis; petalis ligulato-spathulatis, acutis vel obtusiusculis, uninerviis, margine superne obscure denticulatis caeterum integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, breviter angusteque unguiculato, indiviso, late ovato-hastato lobis basilaribus triangularibus

69


543

ORCHIDACEAE:

acutis, apice obtuso, margine integerrimo, utrinque glabro, disco longiuscule tenuiterque bilamellato; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus undulato-denticulatis. Tabula nostra CXIX. Fig. I (habitus cum analysi). RHIZOMA repens, longiusculum, gracile, tortuosum, satis ramosum, teretiusculum, creberrime articulatum, primum squamis brevibus obtusiusculis subimbricatis vestitum demum nudum, fuscescens, radicibus numerosis, elongatis, filiformibus, satis tortuosis, albescentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo flexuosi, pallide virides, 4 ad 10 cm. longi, inferne 1 mm. superne 2 mm. crassi ; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter plurinervulosae, 2—3 cm. longae. FOI.IUM erectum, superne leviter recurvum, rigidum, intense viride, basi cum caule articulatum, 4—10 cm. longum, 4—8 mm. latum et totidem crassum. PEDUNCULI communes erecti, stricti vel paulo flexuosi, teretiusculi, pallide virides, 2—4 cm. longi; spatba basilaris submembranacea, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, pallide viridis demum fulva, 7—9 mm. longa. PEDICELLI graciles, fere usque ad apicem cum pedunculo connati, 2—2½ mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallide fulvae, 2½—3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, tenuiter 6-sulcatum, paulo arcuatum, levissime furfuraceo-puberulum, pallide viride, 1½—2 mm. longum. SEPALA satis divergentia, satis concava, fiava, purpureo-marginata, purpureo-trilineata et purpureo-guttata, 6 ad 7 mm. longa, 2¼— 2½ mm. lata; dorsale leviter incurvum; lateralia superne paulo recurva, in valva apice minute bideuticulata vel interdum bilobata connata. PETALA tenuiter membranacea, subplana, vix obliqua, inferne longe valde attenuata, flavescentia et leviter purpureo-guttata, 2½—3 mm. longa, apice 1¼ mm. lata. LABELLUM erectum, subplanum, subtiliter trinervium, atropurpureum, 2¾ mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne leviter attenuata, pallide fiava et purpureo-pauciguttata, 3 mm. longa.

Habitat in arboribus locis paludosis ad Ribeirão dos Buggris prope Caldas prov. Minas Geraës: Lindberg n. 516 in herb. Bruxell. et Holm. — Floret Augusto.

E. ELONGATAE. — Caules secundarii elougati ; flores racemosi ; racemus pluri—multiflorus, folio longior. — Species 172-180. 172. PLEUROTHALLIS PLATYSTACHYA REGEL: caespitosa, majuscula ; caulibus secundariis robustis, basi teretiusculis, superne lateraliter valde compressis antice posticeque latiuscule alatis, uniarticulatis, folio aequilongis vel paulo longioribus, primum basi vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque dorso acute carinatis apice acutis vestitis, demum nudis ; folio majusculo, carnoso, sessili, oblongo-lanceolato, apice acutiusculo et saepius minutissime tridenticulato, basi paulo attenuato, uuinervio et tenuiter multinervuloso; pedunculo communi solitario, robusto, glabro, valde compressoancipiti et, tenuiter lateque bialato, usque ad medium laxe pluri-submultifloro, folio duplo longiore, basi spatha majuscula decidua lanceolata naviculari glabra et laevi apice acuminata incluso; bracteis magnis, longe tubulosis, navicularibus, glaberrimis, dorso carinatis, superne valde dilatatis, apice, late triangularibus acutisque, floribus subdimidio brevioribus; floribus majusculis, erectis vel erecto-patulis, distichis, brevissime pedicellatis, lateraliter valde plano-compressis ; ovario late trialato; sepalis carnosis, subaequilongis, lanceolato-navicularibus, acutissimis, trinerviis, dorso late alato-carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque vel fere usque ad apicem connatis basi non gibbosis ; petalis lineari-ligulatis, apice oblique acuminatis, uninerviis, margine integerrimis superne subtiliter

PLEUROTHALLIS.

544

papilloso-ciliatis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello crasse carnoso, petalis satis longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu lineari-oblongo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis late rotundatis, terminali elongato lineari-ligulato obtuso, disco inferne late profundeque canaliculato ad medium carinis geminis remotis elongatis tenuiter papillosis instructo; columna longiuscula, subclaviformi, clinandrio postice valde producto, marginibus laciniato-dentatis. Tabula nostra CXIX. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis platystachya Regel ! in Gartenfl. XXXVII. 4.59 (1888), in Act. Hort. Petrop. X. 693 (1889). RADICES numerosae , dense fasciculatae , elongatae, subfiliformes, leviter tortuosae, pallidae. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo arcuati vel leviter flexuosi, pallide virides, 11—13 cm. longi, basi 3 mm. crassi, superne 5—6 mm. lati; vaginae membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, pallidae, 3—5 cm. longae. FOI.IUM erectum vel paulo patulum, rigidum, basi cum pedunculo articulatum satis concavum caeterum subplanum, intense viride, 8 — 11 cm. longum, 2½—3½ cm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULUS communis erectus, rectus vel paulo flexuosus, fere usque ad basin bracteatus, viridis, 2 — 2½ dm. longus, ad medium usque 4 mm. latus ; spatha basilaris submembranacea, arcte vaginans, pluriuervulosa, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, fulva, 15—16 mm. longa. PEDICELLI cum pedunculo connati, vix 1 mm. longi. BRAOTEAE ut videtur carnosulae, lurido-virides, 12 — 14 mm. longae, tubo superne 6—7 mm. lato. OVARIUM obtriangulari-pyramidatum, paulo arcuatum, glabrum 5 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, rigida, valde concavo-conduplicata, luridoviridia minuteque purpureo-punctata, 1½ cm. longa; dorsale inferne leviter incurvum, superne paulo recurvum; lateralia inferne vix recurva, superne satis incurva. PETALA erecta, carnosula, subplana, levissime sigmoideoarcuata, inferne non vel vix attenuata, 7—8 mm. longa, 1 mm. lata, purpurea vel alba et purpureo-punctata. LABELI.UM erectum, rectum superne vix incurvum, inferne valde concavum, superne satis convexum, lurido-viride, immaculatum, 9 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, 5 mm. longa.

Habitat in prov. Rio de Janeiro loco haud indicato: Glaziou sine n. et n. 19886.

173. PLEUROTHALLIS TRICARINATA

POEPP. et mediocris ; caulibus secuudariis numerosis, approximatis, satis gracilibus, basi teretiusculis, superne lateraliter satis compressis ancipitibus, uniarticulatis, folio multo vel leviter brevioribus, primum vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et obtusiuscula vestitis; folio mediocri, coriaceo, sessili, anguste oblongo, apice obtuso vix emarginato, basi satis attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculo communi solitario, satis gracili, glabro, satis compresso subancipiti, usque ultra medium multifloro, folio duplo longiore, basi spatba parva ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuta incluso; bracteis ochreatis, fere usque ad medium tubulosis, glabris, superne triangularibus, apice acuminatis, ancipite compressis, ovario satis longioribus; floribus majusculis, erectis, distichis, subsessilibus, lateraliter valde plano - compressis; ovario latiuscule trialato; sepalis carnosis, subaequilongis, lanceolato-navicularibus, acuminatis, trinerviis, dorso late alato-carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad apicem connatis basi non gibbosis; petalis lanceolato-spathulatis, obtusiusculis, uninerviis, margine inENDL.


545

ORCHIDACEAE:

tegerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali triplo brevioribus ; labello carnosulo, petalis paulo longiore, longiuscule angusteque unguiculato, indiviso, oblongo, acuto, margine integerrimo, utrinque glabro, disco nudo; columna longiuscula, claviformi, clinandrio undulato-denticulato.

Pleurothallis tricarinata Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. I. 49. tab.' 87 (1835); Lindl. in Bot. Begist. XXVIII. Misc. p. 72 (1842), Folia Orchiã. Pleuroth. 28; Reichb. /. Xenia Orchid. II. 115. tab. 137II et III; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Nov. II. 10, Struct. des Orchiã. tab. 3. fig. 6. Humboldtia tricarinata O. Kuntze, Bev. 668 (1891). RHIZOMA repens, simplex, crebre articulatum, nodosum, annulatum, teretiusculum, robustiusculum, castaneum, radicibus numerosissimis, densis, longissimis, subfiliformibus, tortuosis, albidis. CAULES secundarii erecti, stricti vel paulo flexuosi, striati, atropurpurei, 4—6 cm. longi, 1 ½ ad 2 mm. crassi; vagina membranacea, adpressa, tenuiter multinervulosa, purpurascens, 2 em. longa. FOLIUM erectum, rigidum, basi paulo concavum caeterum planum, atroviride, uitidum, 5½—9 cm. longum, 1½ ad 2 cm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULUS communis erectus, strictus vel paulo flexuosus, superne levissime fractiflexus, striatus, purpureus, 13—16 cm. longus, ad medium 1½ mm. latus ; spatha basilaris rigidiuscula, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, 7—8 mm. longa. BRACTEAE margine membranaceae caeterum carnosae, ad medium satis dilatatae, striatae, 6—7 mm. longae. OVARIUM obtriangulari-pyramidatum, paulo arcuatum, glaberrimum, 4 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, rigida, valde concavo-conduplicata, crocea, 12 mm. longa; dorsale inferne leviter incurvum, superne paulo recurvum ; lateralia inferne vix recurva, superne leviter incurva. PETALA erecta, membranacea, plana, vix obliqua, inferne longe attenuata, 4 mm. longa, superne 1½ mm. lata. LABELLUM ascendens, paulo concavum, trinervium, 5—6 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, semiteres, 3 mm. longa. CAPSULA anguste oblonga, obscure trigona, longitudinaliter 6-costata, apice obtusa, basi leviter attenuata, valde arcuata, 2 cm. longa, 5 mm. crassa.

Habitat in Brasília locis haud indicatis: Hort. Kew., Barbosa Rodrigues loc. cit. Etiam in Peruvia subandina supra arbores ad Cuchero: Poeppig n. 1733; in Bolívia: Bridges ; ad Azero: Weddell n. 3658. — Floret Februario.

(174?) PLEUROTHALLIS GLUMACEA LINDL. mediocris; caulibus secundariis satis gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vagina unica mediocri tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et acuta vestitis; folio satis parvo, sessili, anguste lanceolato, apice acuto interdum leviter emarginato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, gracili, glabro, satis compresso, usque ad medium multifloro, nutante, folio multo longiore; bracteis ochreatis, glabris, compressis, acutis vel acuminatis, ovario aequilongis; floribus mediocribus, erectis, subdistichis, brevissime pedicellatis ; sepalis subaequilongis, lineari-lanceolatis, apice acuminatis, dorso carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque vel fere usque ad apicem connatis basi non gibbosis; labello obtuso.

Pleurothallis glumacea Lindl.! in Hook. Comp. Bot. Mag. II. 355 (1836), in Bot. Begist. XXVIII. Misc. p. 71 (1842), Folia Orchiã. Pleuroth. 29. Humbolãtia glumacea O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 667 (1891).

PLEUROTHALLIS.

546

RHIZOMA repens, longiusculum, robustum, teres, creberrime articulatum, nodosum. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, 2½—4 cm. longi, 1½ — 2 mm. crassi; vagina membranacea, arcte adpressa, 1½2 mm. longa. FOLIUM erectum, rectum vel superne paulo recurvum, basi valde concavum, subconduplicatum , superne subplanum vel leviter concavum, 7—8 cm. longum, 1—1½ cm. latum. PEDUNCULUS communis inferne erectus, valde arcuatus, 2½ dm. longus, 1—1½ mm. crassus. FLORES lutei, inodori. SEPALA satis divergentia, circiter 1 cm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex icon. DESCOURTILZ in herb. LINDLEY.

Habitat ad Rio de Pirahy inter Rio de Janeiro et S. Paulo: Descourtilz.

175. PLEUROTHALLIS GLAZIOVII COGN. caespitosa, mediocris; caulibus secundariis approximatis, gracilibus inferne teretiusculis, superne lateraliter valde compressis postice alatis antice angustissime profundeque canaliculatis, uniarticulatis, folio aequilongis, primum vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et acutiuscula vestitis demum nudis; folio satis parvo, valde coriaceo, sessili, lineari-oblongo, apice acuto, basi breviter attenuato, uninervio et tenuiter plurinervuloso; pedunculo communi solitario, gracili, glabro, teretiusculo vel paulo compresso, superne 7 ad 10-floro, folio circiter duplo longiore, basi spatha minuta ovata glabra et laevi apice obtusa incluso; bracteis ochreatis, usque ultra medium tubulosis, glabris, superne late triangularibus, apice acutis, ovario aequilongis; floribus parvis, erectopatulis, distichis, brevissime pedicellatis; ovario superne distincte trialato; sepalis carnosis, aequilongis, lineari-lanceolatis, acutissimis, tenuiter trinerviis, utrinque glaberrimis, dorsali inferne leviter alato-carinato, lateralibus dorso late alatocarinatis, usque ad apicem connatis, basi non gibbosis; petalis late oblongo-ligulatis, apice rotundatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis paulo longiore, breviter angusteque unguiculato, indiviso, late linguiformi-ovato , basi truncato-subcordato, ad medium leviter constricto, apice rotundato, margine integerrimo, utrinque glabro, disco inferne leviter bicarinato ; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus late alatis et tenuiter fimbriato-denticulatis.

Tabula nostra CXIX. Fig. III (habitus cum analysi). RHIZOMA repens, breve, gracile, creberrime articulatum, primum squamis brevibus numerosis vestitum demum nudum, atro-fuscum. CAULES secundarii recti vel ascendentes, stricti vel paulo arcuati, laete virides, 4 ad 5½ cm. longi, inferne ¾—1 mm. superne 1½ mm. crassi; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, tenuiter plurinervulosa, fulva, dorso superne leviter carinata, 2 cm. longa. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidum, primum longitudinaliter plus minusve conduplicatum demum subplanum, intense viride, 4½—6 cm. longum, 7—9 mm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus satis prominente, nervulis. lateralibus in sicco supra tenuiter prominentibus, subtus indistinctis. PEDUNCULUS communis erectus, strictus vel vix flexuosus, pallide viridis, inferne sparse bracteatus, 8—12 cm. longus ; spatha basilaris carnosula margine late membranacea, arcte vaginans, lateraliter leviter compressa, dorso inferne leviter carinata, fulva, 5—6 mm. longa. PEDICELLI graciles, fere usque ad apicem cum pedunculo connati, 2—3 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, superne leviter dilatatae, lateraliter compressae, pallide virides, 4—5 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, leviter arcuatum, flavo-viride, 2 mm. longum. SEPALA satis divergentia, valde concava, flava, 7 mm. longa, 1½ mm. lata; dorsale inferne leviter incurvum, superne paulo recurvum; lateralia recta. PETALA erecta, tenuiter membranacea et hyalina, subplana, vix obliqua, inferne paulo attenuata, 2¼—2½ mm. longa, 1 mm.


547

ORCHIDACEAE:

lata. LABELLUM superum, erectum, apice paulo recurvum, leviter concarvum, tenuiter trinervium, flavescens, 3 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA infera, erecta, satis incurva, inferne paulo attenuata, flavescens, 2½ mm. longa. Habitat in Brasilia austro-orientali loco haud indicato : Glaziou n. 17796 in herb. Berol. et Kew.

176. PLEUROTHALLIS BICARINATA LINDL. majuscula ; caulibus secundariis robustis, inferne teretiusculis, superne lateraliter valde compressis dorso acute carinatis antice profunde angusteque canaliculatis, 1—2-articulatis, folio circiter aequilongis vel interdum paulo longioribus, inferne vaginis 1—2 majusculis tubulosis glabris laevibusque apice acutis vestitis; folio majusculo, coriaceo, sessili, elliptico-oblongo, apice rotundato et leviter emarginato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculo communi solitario, satis gracili, glabro, teretiusculo vel vix compresso, usque ultra medium laxe 6—8-floro, folio vix breviore, basi spatha majuscula lanceolata acuminata glabra et laevi apice acuminata incluso; bracteis ochreatis, usque paulo ultra medium tubulosis, glabris, superne triangularibus, acutissimis, pedicellis aequilongis; floribus satis parvis, patulis vel subnutantibus, distichis, breviter pedicellatis; ovario obtuse trigono, non alato ; sepalis carnosis, subaequilongis, anguste oblongis, apice acutiusculis et apiculatis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorsali inferne usque ultra medium alato-carinato, lateralibus fere usque ad apicem in valva basi non gibbosa dorso usque ad apicem latiuscule alato-bicarinata connatis; petalis oblongo-lanceolatis, acutis vel obtusiusculis, distincte trinerviis nervis lateralibus satis brevioribus, margine subtiliter serrulatis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, brevissime angusteque unguiculato, basi utrinque minutissime obtuseque unidenticulato, indiviso, anguste obovato, apice rotundato, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco fere usque ad apicem late bilamellato ; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus leviter undulatis. Pleurothallis bicarinata Lindl.! in Bot. Begist. XXV. Misc. p. 14 (1839), XXVIII. Misç. p. 75 (1842), Folia Orchiã. Pleuroth. 13; Hook. in Bot. Mag. tab. 4142; Orchid. Rev. III. 112 (1895). Humboldtia bicarinata O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 667 (1891). CAULES secundarii erecti vel ascendentes, stricti vel paulo arcuati, pallide virides, 8—13 cm. longi, 2—3 mm. crassi; vaginae tenniter membranaceae, arcte adpressae vel apice laxiusculae, dorso superne subcarinatae, tenuiter multinervulosae, pallide virides, 3—4 cm. Iongae. FOLIUM erectum vel vix patulum, rigidum, basi valde concavum subconduplicatum caeterum snbplanum, intense viride, 8—12 cm. longum, 2½—4 cm. latunr, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULUS communis erectus, strictus vel paulo arcuatus, pallidus, usque ad basin sparse bracteatus, pallide viridis, 7—11 cm. longus; spatha basilaris rigida, arcte vaginans, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, distincte plurinervulosa, fulva, 14—15 mm. longa. PEDICELLI graciles, glabri, fere usque ad apicem cum pedunculo connati, 4—6 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, superne paulo dilatatae, pallidae, 4—5 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, tenuiter 6-sulcatum, paulo arcuatum, brevissime denseque puberulum, cinereum, 2—2½ mm. longum. SEPALA satis diver-

PLEUROTHALLIS.

548

gentia, leviter concava, flavo-viridia, 7—8 mm. longa; dorsale inferne leviter incurvum, superne paulo recurvum, 2 mm. latum; lateralia paulo recurva, intus fuscescentia, in valva 5 mm. lata apice distincte bidentata connata. PETALA erecta, membranacea, subhyalina, plana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, albescentia, 4 mm. longa, l¼—1½ mm. lata. LABELLUM erectum, apice paulo recurvum, paulo concavum, distincte trinervium, dilute fuscescens, 4½—5 mm. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, pallida, 3½ mm. longa. Habitat in Brasilia austro-orientali locis haud indicatis: Loddiges, Hort. Sander.

177. PLEUROTHALLIS RHOMBIPETALA ROLFE: majuscula; caulibus secundariis satis gracilibus, teretiusculis, folio multo brevioribus, nudis; folio satis coriaceo, majusculo, elliptico-oblongo, apice obtuso et vix emarginato vel minutissime tridenticulato, basi longe attenuato fere petiolato, distincte uninervio et tenuissime multinervuloso; pedunculis communibus solitariis vel geminatis, gracilibus, glabris, teretiusculis, superne laxe plurifloris floribus succedaneis, folio multo longioribus, inferne nudis; bracteis spathaceis, anguste ovato-triangularibus, acuminatis, valde concavis, pedicellis satis brevioribus; floribus satis parvis, erectis vel erectopatulis, distichis, longiuscule pedicellatis; ovario non alato; sepalis carnosulis, subaequilongis, trinerviis, dorso carinatis, extus glabris, intus brevissime denseque puberulis praecipue superne, dorsali lanceolato acuto, lateralibus lineari-lanceolatis longiuscule acuminatis usque vel fere usque ad apicem connatis basi antice paulo gibbosis ; petalis obscure trilobatis, late rhomboideis, latiuscule longeque unguiculatis, abrupte acutiusculis, crasse uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis paulo longiore, anguste vix unguiculato, oblongo-lanceolato, basi minutissime obtuseque hastato-bilobulato, inferne satis attenuato, ad medium obscure bilobato, apice acutiusculo, margine integerrimo, intus superne tenuissime puberulo caeterum utrinque glabro, disco nudo; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus tenuiter membranaceis , tridentatis et lateralibus subtiliter serrulatis.

Pleurothallis rhombipetala Rolfe ! in Kew Bull. 1893. p. 4; Orchid. Bev. I. 76 (1893). CAULES secundam erecti, stricti vel vix flexuosi, pallidi, 3—4 cm. longi. FOLIUM erectum, rigidiusculum, basi satis concavum caeterum subplanum, intense viride, 9—10 cm. longum, 27—37 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente inferne subcarinato, nervulis lateralibus iu sicco utrinque leviter prominentibus. PEDUNCULUS communis erectus, inferne paulo flexuosus, superne satis fractiflexus, pallidus, usque 3—3½ dm. longus, —1 mm. crassus. PEDICELLI erecto-patuli, filiformes, recti vel paulo arcuati, ½ ad 1 cm. longi. BRACTEAE submembranaceae , erecto - patulae, pallidae, 5—8 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum , obtuse trigonum , panlo arcuatum, glabrum, 2—3 mm. longum. SEPALA valde divergentia, satis concava, pallide viridia, 9—10 mm. longa; dorsale inferne satis incurvum, superne paulo recurvum, dilute purpureum vel maculis numerosis intense purpureis notatum , 3—3½ mm. latum; lateralia subrecta, in valva 3½—4 mm. lata apice integerrima vel minute bidentata connata. PETALA erecta, carnosa, subplana, paulo obliqua, inferne valde attenuata, intense fusco-purpurea margine pallidiora, 2½ mm. longa, superne 1½ mm. lata. LABELLUM inferne erectum, superne satis recurvum, valde concavum fere conduplicatum, tenuiter trinervium, pallide viride, margine maculis minutis paucis purpureo-fuscis ornatum, 3 mm. longum,


549

ORCHIDACEAE:

PLEUROTHALLIS.

550

fere 1 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, pallida et intense fusco-maculata, 2½—3 mm. longa.

crassa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. commuuic.

Habitat in Guiana anglica ad mont. Roraima: Hort. Charlesworth et Shuttleworth. In Brasilia boreali forsan adhuc invenienda. — Floret Decembri.

Habitat in arboribus ad Serra do Rodeio prov. Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues. — Floret Decembri.

178. PLEUROTHALLIS CROCEA BARB. RODR. satis parva, subcaespitosa; caulibus secundariis numerosis, approximatis, inferne satis gracilibus teretiusculis, superne valde incrassatis lateraliter paulo compressis antice angustissime canaliculatis, prope basin uniarticulatis, folio satis brevioribus, primum vagina unica mediocri tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata vestitis, demum nudis ; folio satis parvo, valde carnoso, sessili, oblongo-lanceolato, apice acuto vel acutiusculo, basi paulo attenuato conduplicato, subtus carinato, uuinervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, satis gracili, glabro, teretiusculo, fere usque ad medium 8—12-floro, folio duplo longiore, basi spatha parva oblonga obtusiuscula glabra et laevi incluso; bracteis ochreatis, angustis, usque ad medium tubulosis, glabris, superne triangularibus, acuminatis, ovario aequilongis; floribus satis parvis, erecto-patulis, secundis, brevissime pedicellatis; ovario obscure trigono; sepalis carnosis, subaequilongis , anguste triangulari-lanceolatis, acutissimis, trinerviis, dorso carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad apicem connatis basi antice non vel vix gibbosis; petalis elliptico-oblongis, acutis, uninerviis, margine subtiliter denticulatis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis paulo longiore, vix unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus mediocribus erectis late rotundatis, terminali satis parvo triangulari-ovato acuto, disco ultra medium crasse calloso; columna breviuscula, claviformi, clinandrio postice prominente, marginibus denticulatis.

179. PLEUROTHALLIS GRANULOSA COGN. majuscula, caespitosa ; caulibus secundariis robustiusculis, superne satis incrassatis, teretiusculis, biarticulatis, folio satis brevioribus, vaginis duabus majusculis usque ultra medium tubulosis glabris laevibusque apice acutis vestitis; folio majusculo, carnoso, sessili, late oblongo-subspathulato, apice subrotundato et minute tridenticulato, inferne longe attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, gracili, teretiusculo, glabro, superne laxe paucifloro floribus succedaneis, folio satis longiore, basi spatha parva oblonga glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, usque ultra medium tubulosis, superne satis dilatatis late triangularibus, apice acutis, pedicellis multo brevioribus; floribus mediocribus, erecto-patulis, distichis, longissime pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, acutissimis, trinerviis, dorso carinatis, intus tenuissime pubescentibus praecipue ad medium, extus glabris, dorsali lanceolato, lateralibus lineariligulatis fere usque ad apicem connatis basi antice vix gibbosis; petalis late rhomboideo-spathulatis, apice abrupte acutiusculis, longiuscule angusteque unguiculatis, crasse uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis paulo longiore, longiuscule angusteque unguiculato unguiculo basi utrinque minute unidenticulato, indiviso, subtriangulari, apice obtuso, margine integerrimo, subtus carinato, utrinque glabro et subtiliter granuloso, disco ad medium remote bilamellato; columna breviuscula, claviformi, clinandrio tridentato, marginibus subtiliter denticulatis; mento granuloso. Tabula nostra CIX. Fig. I (habitus cum analysi).

Tabula nostra LXXXIX. Fig. IV (habitus cum analysi).

Pleurothallis crocea Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 23 (1882), Struct. des Orchid. tab. 3. fig. 11. repens, breve, gracile, creberrime articulatum, pallide viride et fusco-annulatum, radicibus nnmerosis, elongatis, subfiliformibus, leviter flexuosis, albescentibus apice viridibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel satis arcuati, intense virides, 2—3½ cm. longi, inferne 1½ mm. apice 4 mm. crassi; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, albescens, 1—1½ cm. longa. FOLIUM erectum superne leviter rccurvum, crassum, rigidum, valde concavum praecipue inferne, nitidum, intense viride et utrinque subsparse minuteque atropurpureo-maculatum, basi cum caule articulatum, 5—6 cm. longum, 10—13 mm. latum. PEDUNCULUS communis inferne erectus et nudus, superne satis recurvus, arcuatus, vitellinus, 11—13 cm. longus; spatba basilaris rigida, arcte vaginans, fusca, 6—7 mm. longa. PEDICELLI ut videtur vix 1—2 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, arcte adpressae, vitellinae, 3—4 mm. longae. FLORES vitellini. OVARIUM lineari-clavatum, leviter arcuatum, glabrum, 2—3 mm. longum. SEPALA paulo divergentia, valde concava, 9—10 mm. longa, 2 mm. lata; dorsale inferum, inferne leviter incurvum, superne rectum vel paulo recurvum; lateralia leviter incurva, in valva apice integerrima connata. PETALA erecta, membranacea, subplana, vix obliqua, basi satis constricta subrotundata, 2½—3 mm. longa, 1¼ mm. lata. LABELLUM leviter recurvum, apice paulo incurvum, valde concavum, 3 mm. longum, 1¼ mm. latum. COLUMNA erecta, valde incurva, inferne satis attenuata, 3 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, lineari-oblonga, teretiuscula, vix arcuata, glabra, 2 cm. longa, 5 mm. RHIZOMA

Orchid. I.

Lepanthes granulosa Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 45 (1882). RHIZOMA obliquum, breve, satis gracile, teretiusculum, creberrime articulatum, pallide viride, radicibus numerosis, breviusculis, subfiliformibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii valde approximati, erecti vel ascendentes, leviter arcuati, pallide virides, 8—9 cm. longi, inferne 1½ mm. apice 4 mm. crassi; vaginae membranaceae, adpressae, tenuiter plurinervulosae, fuscescentes, 2—3½ cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, basi cum caule articulatum valde concavum, caeterum subplanum, nitidum, laete viride, 11—12 cm. longum, 4 cm. latum, nervo mediano supra profunde impresso, subtus valde prominente. PEDUNCULUS communis erectus, inferne subrectus vaginis 1—2 arcte adpressis 7—-8 mm. longis vestitus, superne valde arcuatus, pallide viridis, 2 dm. longus; spatha basilaris rigidiuscula, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, fusca, 8—9 mm. longa. PEDICELLI patnli, graciles, leviter sigmoideoflexuosi, pallide virides, 2 cm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, arcte adpressae, glabrae, laeves, pallidae, 7—8 mm. longae. OVARIUM lineari-subclavatum, satis arcuatum, glabrum, 7—8 mm. longum. SEPALA valde divergentia, inferne satis incurva, apice paulo recurva, 11—12 mm. longa; dorsale inferne valde concavum, superne paulo convexum, album apice flavo-viride purpureo-guttatum et trilineatum, 4 mm. latum; lateralia satis concava, albo-flavescentia et intense purpureo-bilineata, in valva 3 mm. lata apice vix bidenticulata connata. PETALA erecta, valde carnosa, paulo concava, leviter obliqua, albo-lilacina tenuiter purpureo-guttulata et crasse intense purpureo-unilineata, 2½—3 mm. longa, superne 2 mm. lata. LABELLUM basi incurvum, apice satis recurvum

70


551

ORCHIDACEAE:

satis concavum, inferne album et punctato-lilacinum, superne flavescens, 3½—4 mm. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne satis attenuata, 2—2½ mm. longa, alba, postice dense lilacinoguttata, mento intense purpureo. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in locis montosis umbrosisque supra arbores ad Petropolis prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Octobri — Novembri.

180. PLEUROTHALLIS SCAPHA REICHB. F. majuscula ; caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo longioribus, inferne vagina unica mediocri tubulosa glabra et laevi apice acuminata vestitis; folio mediocri, crassissimo, sessili, oblongo-lanceolato, apice obtusiusculo et leviter bilobato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculo communi solitario, satis gracili, teretiusculo, glabro, superne laxe 2—4-floro, folio duplo longiore, basi spatha parva acuta dorso carinata incluso; bracteis ochreatis, angustis, glabris laevibusque apice acutis, pedicellis multo brevioribus; floribus magnis, patulis, subsecundis, longissime pedicellatis; ovario obtuse trigono; sepalis carnosis, subaequilongis, trinerviis, dorso rotundatis, utrinque glaberrimis, dorsali oblongo in caudiculam ipso fere sesquilongiorem producto, lateralibus basi non gibbosis usque ad apicem in valva oblongo-cymbiformi apice in caudiculam fere aequilongam producta connatis; petalis oblongis, caudicula eorum ipsis pluries longiore sepalis aequilonga, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis; labello carnosulo, petalis triplo breviore, brevissime et latiuscule unguiculato, utrinque glaberrimo, profunde trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus ascendentibus linearibus falcatis apice obtusis, terminali duplo longiore lineari-oblongo apice retuso, disco nudo; columna brevíssima, crassa, conica, clinandrio apice lamina rectangula instructo, rostello lato ligulato. Pleurothallis scapha Reichb. /. in Garã. Chron. nov. ser. II. 162 (1874) ; Hemsl. in Garã. Chron. 1881. I. p. 784. fig. 139, II. p. 42; Kränzl. in Reichb. /. Xenia Orchid. III. 86. tab. 247, I ; Hook. f. in Bot. Mag. tab. 7431. CAULES secundarii erecti, stricti vel paulo flexuosi, 25—30 cm. longi, 2—2½ mm. crassi; vagina membranacea, arete adpressa, cinerea et nigro-punctulata, 2½—3 cm. longa. FOLIUM erectum, rigidum, subplanum, 8—10 cm. longum, 2—2½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus valde prominente. PEDUNCULUS communis erectus, paulo flexuosus, inferne supra basin minute univaginatus, 16—20 cm. longus. PEDICELLI erecto-patuli, graciles, glabri, plus minusve arcuati, 2½—3½ cm. longi. BRACTEAE membranaceae, 8—14 mm. longae. OVARIUM oblongo-clavatum, distincte trisulcatum, glaberrimum, 7—12 mm. longum. SEPALA paulo flexuosa, superne leviter divergentia, 4½ cm. longa; dorsale satis concavum, albidum, extus purpureo-striolatum, 6 mm. latum; lateralia extus sordide purpurea, intus pallidiora, in valva valde convexa 8 mm. lata apice integerrima longitudinaliter albo-unilineata connata. PETALA erecta, carnosula, leviter concava, paulo flexuosa, vix obliqua, basi vix attenuata, albida vel basi pallide luteo-alba, 4½ cm. longa, inferne 4—5 mm. lata. LABELLUM erectum superne leviter recurvum, leviter concavum, inferne album, superne luteo-purpureum, 7—8 mm. longum, lobis lateralibus 3 mm. longis ½ mm. latis, lobo terminali 2 mm. lato. COLUMNA 2 mm. longa.

Patria ignota ex auct. supra cit.; habitai in Brasília ex L’Hortic. Intern. Cat. pour 1891. p. 68.

PLEUROTHALLIS.

552

Sect. IV. ANATHALLIS COGN. — Gen. ANABarb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 23 (1877), II. 72. THALLIS

secundarii elongati vel rarius nulli vel subnulli; vaginae rectae, adpressae, non ciliatae. FLORES racemosi fasciculati vel solitarii ; spatha parva vel minuta , scariosa. SEPALA plus minusve divergentia, saepissime membranacea et augusta, acuta vel acuminata, lateralia libera vel fere libera. PETALA longiora quam lata. COLUMNA longiuscula, basi in pedem plus minusve producta. ANTHERA glabra. — Species 181 ad 211. CAULES

A. ELONGATAE. — Caules secundarii plus minusve elongati; flores racemosi; racemus multiflorus, folio multo longior ; sepala linearia, acuminata. — Species 181—183.

181. PLEUROTHALLIS STENOPETALA LODD. majuscula ; caulibus secundariis numerosis, valde approximatis, robustiusculis, teretiusculis, uniarticulatis, folio saepius satis longioribus, vaginis duabus majusculis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutiusculis vestitis; folio majusculo, crasse carnoso, breviuscule petiolato, late elliptico-oblongo, apice subrotundato et minute tridenticulato, basi breviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis commuuibus solitariis vel interdum geminatis, gracilibus, teretiusculis, glabris, fere usque ad basin densiuscule multifloris, folio 2—3-plo longioribus, basi spatha parva anguste triangulari-ovata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, usque ad apicem tubulosis, angustis, apice abrupte truncatis et acutis, ovario aequilongis; floribus mediocribus, patulis, secundis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, linearibus, elongatis, acutis, tenuiter trinerviis, non carinatis, intus tenuiter pubescentibus, extus glabris, lateralibus usque ad basin liberis basi antice minute gibbosis; petalis obovato-oblongis, apice subrotundatis et crassiuscule apiculatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, ambitu late ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus paulo distinctis erectis late rotundatis laevibus, terminali late ovato-ligulato obtuso utrinque densiuscule papilloso, disco intus inferne lamina unica crassiuscula papillosa instructo extus ad medium breviter cristato; columna breviuscula, claviformi, clinandrio dorso unidentato; anthera cristata. Tabula nostra XCI. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis stenopetala Lodd. ex Lindl. ! in Bot. Regist. XXIV. Misc. n. 182 (1838), XXVIII. Misc. p. 72 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 33; Reichb. f. Otia Bot. I. 18 et 30; Warm. Symb. Fl. Bras. Centr. part. XXIX. 841; Ridl. ex F. F. im Thurn, Roraima Exped. in Trans. Linn. Soc. Lond. Bot. ser. 2. II. 281.


553

ORCHIDACEAE:

Pleurothallis listrostachys Beichb. /. in Bonplandia III. 71 (1855) et in Walp. Ann. Bot. VI. 168. Anathallis secunda Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 72 (1882). Humboldtia stenopetala O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 668 (1891). RHIZOMA obliquum, breve, satis gracile, teretiusculum, tortuosum, creberrime articulatum, viride, radicibus densis, gracilibus, longiusculis, tortuosis, albescentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, subrecti vel satis arcnati, laete virides, ½—1 dm. longi, 1½—2 mm. crassi ; vaginae membranaceae, arcte adpressae, valide multinervulosae, superne dorso subcarinatae, fuscescentes, 3—4 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum. rigidum, subplanum, nitidum, intense viride, 6—8 cm. longum, 2—3 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule impresso, subtus satis prominente; PETIOLUS robustiusculus, supra profunde lateque canaliculatus, 12—18 mm. longus. PEDUNCULI communes erecti, plus minusve flexuosi vel arcuati, pallidi, 1½—2½ dm. longi; spatha basilaris rigidiuscula, arcte adpressa, valide paucinervia, lateraliter satis compressa, dorso leviter carinata, fusca, circiter 1 cm. longa. PEDICELLI filiformes, erecti, subrecti, basi cum pednnculo breviter connati, 2—2½ mm. longi. BRACTEAE scariosae, superne paulo dilatatae, albescentes, glabrae, 3 —4½ mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, leviter arcuatum, 2—2½ mm. longum. SEPALA satis divergentia, paulo concava, basi paulo dilatata, leviter arcuata, albo-viridia, 11—15 mm. longa, 1—1¼ mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne leviter attenuata, albescentia nervo mediano purpureo, 2½ mm. longa, 1¼ mm. lata, LABELLUM basi satis inflexum, superne erectum, apice paulo recurvum, valde concavum fere conduplicatum, alboviride, 2¾—3 mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, interne satis attenuata, 1½ —2 mm. longa.

Habitat in prov. Minas Geraës : Weddell ; in alpestribus saxosis apricis montis Serra da Piedade: Warming; in prov. Rio de Janeiro: Longman ; ad Serra dos Orgâos : Miers ; prope Theresopolis : J. de Moura; in sylvis virgineis supra arbores ad mont. Rodeio altit. 375 m.: Barbosa Rodrigues; ad Campo Grande prov. S. Paulo: Edwall n. 3054; in trunco arboris ad Serra do Mar prope Santos: Lund ; in sylvis virgineis ad Serra da Prata prov. Parana altit. 600 m. : Barbosa Rodrigues ; in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Glaziou n. 17786. Etiam in Peruvia ad Pululagua: Jameson; in Ecuador altit. 2700 m.: Fraser, Lehmann; in Nova Granata prope Ocana altit. 300 m.: Wagener; in Venezuelae prov. Caracas ad Galipan: Funck et Schlim; prope coloniam Tovar: Fendler n. 2153 ; in Guiana anglica: Schomburgk ; ad mont. Roraima: E. F. im Thurn n. 280; ?in Guatemala: Salvin et Godman, Bernoulli et Cario n. 498. — Floret Septembri—Decembri.

182. PLEUROTHALLIS SCLEROPHYLLA LINDL. mediocris, caespitosa; caulibus secundarlis dense fasciculatis, robustiusculis, acutiuscule triquetris, uniarticulatis, folio aequilongis vel paulo longioribus, vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et obtusis vestitis; folio mediocri, crasse carnoso, breviter petiolato, late elliptico-oblongo, apice rotundato et leviter emarginato interdum cum denticulo minuto interjecto, basi subrotundato vel paulo attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, gracili, teretiusculo, glabro, fere usque ad basin densiuscule multifloro, folio multo longiore, basi spatha parva triangulari-lanceolata glabra et laevi apice acuta incluso; bracteis ochreatis, fere usque ad apicem tubulosis, angustis, apice oblique truucatis et acutis, ovario aequilongis; floribus satis parvis, patulis, secundis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, linearibus, elongatis, acutis, tenuiter trinerviis, non carinatis, utrinque glabris, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix

PLEUROTHALLIS.

554

gibbosis; petalis lineari-ligulatis, apice rotundatis vel subtruncatis, sub apice minute callosis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus paulo distinctis erectis late rotundatis laevibus, terminali ovato-linguiformi acutiusculo extus glabro et laevi intus densiuscule glanduloso-piloso, disco nudo; columna breviuscula, claviformi, clinandrio dorso producto unidentato ; anthera apice acuta.

Pleurothallis sclerophylla Lindl.! in Bot. Begist. XXI. sub tab. 1797 (1835), XXVIII. Misc. p. 72 (1842), Folia Orchiã. Pleuroth. 34. Humbolãtia sclerophylla O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 668 (1891). RADICES numerosae, densissime fasciculatae, subfiliformes, elongatae, satis tortuosae, albescentes. CAULES secundarii numerosi, erecti, stricti vel vix flexuosi, 4—6 mm. longi, 1½—2 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, pallidae, 2 ad 3 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, subplanum, nitidum, siccitate pallide viride, 4½ —5½ cm. longum, 2—2½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule impresso, subtus leviter prominente; PETIOLUS robustiusculus, supra profunde lateque canaliculatus, basi cum caule articulatus, 5—8 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus, strictus vel plus minusve arcuatus, pallidus, 10—13 cm. longus; spatha basilaris rigida, arcte adpressa, crasse paucinervia, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, fulva, 7—8 mm. longa. PEDICELLI filiformes, erecti, subrecti, basi cum pedunculo vix connati, 1½—2½ mm. longi. BBACTEAE tenuiter membranaceae, scariosae, superne paulo dilatatae, glabrae, pallidae, 3—4 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, satis arcuatum, 1½—2 mm. longum. SEPALA satis divergentia, paulo concava, basi vix dilatata, satis arcuata, ochroleuca, 8—10 mm. longa, ¾—1 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne vix attenuata, 2 mm. longa, ¾ mm. lata. LABELLUM erectum superne paulo recurvum, valde concavum, fere conduplicatum, 2½ mm. longum, 1—1¼ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, 2 mm. longa.

Habitat in arboribus ad Serra da Piedade prov. Minas Geraës : Martius; in rupibus campestribus prov. S. Pauto loco haud indicato : Martius. — Floret Maio.

183. PLEUROTHALLIS RAOEMOSA COSN. majuscula, caespitosa; caulibus secundariis dense fasciculatis, robustis, teretiusculis, triarticulatis, folio satis longioribus, primam vaginis 3—4 majusculis inaequilongis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et obtusis vestitis demum nudis; folio majusculo, carnoso, breviuscule petiolato, ellipticooblongo, apice subrotundato et leviter emarginato interdum cum denticulo minuto interjecto, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculis communibus solitariis vel saepius geminatis, gracilibus, teretiusculis, glabris, fere usque ad basin densiuscule multifloris, folio multo longioribus, basi spatha parva triangulari-lanceolata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, usque ad medium tubulosis, angustis, superne trianguiaribus, apice acutis, ovario aequilongis; floribus satis parvis, patulis, secundis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, anguste lineari-elongatis, acutissimis, tenuiter trinerviis, non carinatis, utrinque glabris, lateralibus usque ad basiu liberis antice leviter gibbosis; petalis lineari-ligulatis, apice rotun-


ORCHIDACEAE:

555

datis vel subtruncatis non callosis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis vix longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glabro et laevi, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus paulo distinctis erectis late rotundatis, terminali triangulari acuto, disco intus nudo extus carnoso-carinato; columna breviuscula, claviformi, clinandrio dorso producto unidentato antico utrinque subtiliter unidenticulato. Tabula nostra CX. Fig. 1 (habitus cum analysi).

Anathallis racemosa Rarb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 24 (1877), Struct. des OrcMã. tab. 4. fig. 7. RHIZOMA breve, obliquum, satis gracile, teretiusculum, satis ramosum, creberrime articulatum, viride, radicibus numerosis, dense fasciculatis, subfiliformibus, elongatis, satis tortuosis, albescentibus. CAULES secundarii numerosi, erecti vel ascendentes, stricti vel plus minusve arcuati, laete virides, 6—12 cm. longi, 1½—3 mm. crassi ; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter plurinervulosae, pallidae, inferiores breves, superiores 2½—4 cm. longae. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, siccitate coriaceum et rigidum, subplanum, nitidum, intense viride, 6—9 cm. longum, 2—3 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente ; PETIOLUS robustus, supra profunde lateque canaliculatus, 1½—2 cm. longus. PEDUNCULI communes erecti, recti paulo flexuosi vel leviter arcuati, pallidi, 12—20 cm. longi; spatha basilaris rigida, arcte adpressa, crasse paucinervia, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, fuscescens, 8—13 mm. longa. PEDICELLI filiformes, ereeti, paulo arcuati, 2—2½ mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, scariosae, ad medium paulo dilatatae, glabrae, pallidae, 2—4 mm. longae. FLORES straminei vel albescentes. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, satis arcuatum, 2 cm. longum. SEPAI.A satis divergentia, paulo concava, leviter arcuata, basi vix dilatata, circiter 1 cm. longa, 1 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, iuferne vix atteuuata, 1¾—2 mm. longa, ¾ mm. lata. LABELLUM erectum superne leviter recurvum, valde concavum fere conduplicatum, tenuiter trinervium, 2—2¼ mm. longum, 1¼ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne paulo attenuata, 1¾—2 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, late oblongo-elliptica, acute triquetra, 11 ad 12 mm. longa, 4—5 mm. crassa.

Var. β.

MINOR

Cogn.

PLANTA multo minor. CAUI.ES secundarii graciles, uniarticulati, 3—5 cm, longi. FOLIUM 4—6 cm. longum, 1½—2 cm. latum. PEDUNCULUS communis saepius solitarius, 10—13 cm. longus. SEPALA 6—8 mm. longa, intus tenuissime puberula.

Habitat in capôes supra arboresprope Jaguary prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues; in arboribus prope Caldas: Regnell ser. III. n. 1132; in arboribus ad Serra da Piedade: Schwacke n. 10278. — Var. β. in arboribus prope Caldas et Ribeirâo dos Bugres prov. Minas Geraës: Regnell ser. III. n. 1132*. — Floret Novembri—Maio.

B. BRACHYSTACHYAE. — Caules secundarii elongati; flores racemosi ; racemus pluriflorus, folio brevior vel rarius subaequilongus; sepala acuminata. — Species 184—186.

PLEUROTHALLIS.

et tenuiter multinervuloso ; pedunculo communi solitario, gracillimo, teretiusculo, glabro, superne laxe 2—4-floro, folio aequilongo vel satis breviore; bracteis minutissimis ; floribus mediocribus, erectis vel erecto-patulis, subsessilibus; sepalis membranaceis, subaequilongis, lineari-subulatis, acutissimis, tenuiter trinerviis, non carinatis, utrinque pubescentibus, lateralibus usque ad basin liberis basi antice leviter gibbosis; petalis lanceolatis, longe acuminatis, uninerviis., margine longiuscule fimbriatis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello submembranaceo, petalis subaequilongo, longiuscule angusteque unguiculato, iudiviso, oblongo-ligulato, basi paulo attenuato, ad medium leviter constricto, apice acuto, margine integerrimo, utrinque glabro, disco inferne lamellis 2 obtusangulis carnosis aucto.

Pleurothallis Sprucei Lindl.! Folia Orchid. Pleuroth. 35 (1859). CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo flexuosi, 3 — 7 em. longi, 1—2½ mm. erassi; vagina membranacea, arcte adpressa, 2—3½ cm. longa. FOLIUM erectum vel vix patulum, submembranaceum, basi satis concavum caeterum subplanum, siccitate pallidum, 6½ — 12 cm. longum, 13—22 mm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente, nervulis lateralibus utrinque tenuissime prominentibus. PEDUNCULUS communis erectus vel erecto-patulus, satis flexuosus, 6—7 cm. longus. FLORES aurantiaci. OVARIUM lineari-fusiforme, teretiusculum, leviter puberulum, paulo arcuatum, 3 mm. longum. SEPALA valde divergentia, leviter concava, 12—13 mm. longa, inferne 1—1½ mm. lata, dorsale valde recurvum, lateralia subrecta. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, leviter obliqua, basi paulo attenuata, 3½—4 mm. longa, ⅔ mm. lata. LABELLUM erectum, paulo concavum, subrectum, 3½ mm. longum, ¾ mm. latum. CAPSULA erecto-patula, calyce marcescente coronata, elliptico-oblonga, teretiuscula, tenuiter 6-costata, basi apiceque subrotundata, vix obliqua, fulva, 22—24 mm. longa, 7 mm. crassa.

Habitat in prov. Alto-Amazonas ad Rio Uaupès: Spruce n. 2725.

185. PLEUROTHALLIS ROSTRIFLORA

REICHB. F.

caulibus secundariis angulatis, folio paulo longioribus, vaginis arctis 3—4 basi vestitis; folio anguste oblongo, basi et apice angustato; pedunculis communibus fasciculatis, capillaribus, inferne 1—2-vaginatis, apice 6—7-floris, folio brevioribus; bracteis ochreatis, oblique decisis; sepalis oblongis, cuspidatis, dorsali intus villoso, lateralibus disjunctis (?) ; petalis nanis, ligulatis; labello unguiculato, basi cordato, sub apice subito attenuato, subacuto.

Pleurothallis rostriflora Reichb. f. in Linnaea XXII. 827 (1849) et in Walp. Ann. Rot. III. 518 (non in Walp. Ann. Rot. VI. 175); Lindl. Folia Orchiã. Pleuroth. 22. Humboldtia rostriflora O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). CAULES

latum. 184. PLEUROTHALLIS SPRUCEI LINDL. mediocris ; caulibus secundariis robustiusculis, inferne teretiusculis, superne antice profundiuscule sulcatis, uniarticulatis, folio paulo brevioribus, primum vagina unica majuscula tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et acuta vestitis, demum nudis ; folio majusculo vel mediocri, papyraceo, sessili, oblongo-lanceolato, apice acuto vel acutiusculo, basi satis attenuato, uninervio

556

secundarii 1 dm. longi. FOLIUM 7½ cm. longum, 12 mm. laete flavescentes. — Species mihi haud visa.

FLOBES

Habitat in sylvis montosis umbrosisque ad Serra dos Orgâos secus flum. Rio Papaquera prov. Rio de Janeiro: Beyrich. — Floret Januario.

186. PLEUROTHALLIS HETEROPHYLLA

COGN.

nana, dense caespitosa; caulibus secundariis numerosis, gracillimis, inferne teretiusculis, superne lateraliter leviter com-


557

ORCHIDACEAE:

pressis, 2—3-articulatis, folio saepius leviter longioribus, primum vaginis 3—4 majusculis tubulosis glabris laevibusque crasse plurinerviis superne leviter ventricosis apice oblique truncatis et acutis vestitis, demum nudis; folio parvo, crasse coriaceo, breviter petiolato, ovato elliptico vel anguste oblongo, apice obtuso vel subrotundato et minute tridenticulato, basi leviter attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculis communibus solitariis vel saepius fasciculatis, capillaribus, teretiusculis, glabris, fere usque ad basin sparse 2—4-floris, folio aequilongis vel paulo brevioribus, basi spatha minuta ovata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, usque ultra medium tubulosis, superne leviter dilatatis, apice oblique truncatis, pedicellis saepius subaequilongis; íloribus mediocribus, patulis vel nutantibus, secundis, breviter pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, aequilongis, linearioblongis, longissime acuminatis, trinerviis, non carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis lineari-subulatis, acutissimis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali vix brevioribus; labello carnosulo, petalis multo breviore, angustissime et brevissime unguiculato, intus glaberrimo, extus inferne tenuissime puberulo, ambitu anguste ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis obtusis, terminali late linguiformi apice subrotundato, disco fere usque ad apicem longitudinaliter profunde sulcato; columna claviformi, clinandrii marginibus irregulariter tenuiterque denticulatis. Tabula nostra CXI. Fig. I (habitus cum analysi).

Anathallis heterophylla Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 74 (1882). valde numerosae, densissime fasciculatae, elongatae, satis graciles, carnosae, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel rarius ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides, 2—4½ cm. longi, ½—¾ mm. crassi; vaginae rigidiusculae, adpressae, angulatopluricostatae, pallidae, 1—2 cm. longae. FOLIUM erectnm vel paulo patnlum, rigidum, subplanum, supra nitidum et intense viride, subtus paulo pallidius, utrinque saepius maculis purpureo-vinosis notatum, 2—cm. longum, 8—14 mm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus satis prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque satis prominentibus; PETIOLUS gracilis, antice leviter canaliculatus, 4—10 mm. longus. PEDUNCULI communes erecti, recti vel plus minusve flexuosi, pallidi, 2—3½ cm. longi; spatha basilaris rigida, arcte vaginans, crasse paucinervia, lateraliter leviter compressa, fuscescens, 2—2½ mm. longa. PEDTCELLI capillares, erecti vel erecto-patuli, plus minusve arcuati, 2—2½ mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, glabrae, pallidae, 2 mm. longae. OVARIUM lineariclavatum, obtuse trigonum, glabrum, satis arcuatum, pallide viride, 1 ad l½ mm. longum. SEPALA satis divergentia, paulo arcuata vel flexuosa, leviter concava, albo-flavescentia superne dilute purpureo-vinosa vel striata, 10—11 mm. longa, inferne 1½ — 2 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, basi vix attenuata, alba vel flavescentia, 9—10 mm. longa, inferne 1 mm. lata. LABELLUM inferne satis inflexum, superne valde recurvum, satis concavum, flavescens, 3 mm. longum, 1½ —1¾ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne abrupte valde constricta, 2 mm. longa. CAPSULA erecta vel erecto-patula, calyce marcescente coronata, elliptico-ovoidea, basi apiceque subrotundata, obscure trigona, longitudinaliter tenuiter 6-costata, pallida, 7 mm. longa, 4½—5 mm. crassa. RADICES

Habitat in sylvis supra arbores ad Serra de Santa-Anna, Rodeio et Petropolis prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in arboribus prope Theresopolis: J. de Moura n. 2 in herb. meo. — Floret Maio ad Junium.

Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

558

C. AGGREGATAE. — Caules secundarii elongati ; flores fasciculati ; sepala acuminata. — Species 187—190.

187. PLEUROTHALLIS PEDUNCULARIS LINDL. majuscula, caespitosa ; caulibus secundariis robustis, inferne teretiusculis, superne satis compressis, 8-articulatis, folio satis longioribus, primum vaginis pluribus majusculis tubulosis glabris laevibusque vestitis, demum nudis; folio magno, crasse coriaceo, sessili, lanceolato, apice acutissimo, basi satis attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedicellis fasciculatis, numerosis, gracilibus, longiusculis, divaricatis, brevissime pubescentibus, apice unibracteatis, basi spatha parva late ovato-deltoidea acutiuscula inclusis; bracteis ochreatis, superne paulo dilatatis, leviter pubescentibus, apice oblique truncatis et acutis, ovario satis brevioribus; floribus mediocribus ; sepalis membranaceis, aequilongis, lineari lanceolatis, longe acuminatis, trinerviis, leviter pubescentibus, lateralibus paulo angustioribus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis lanceolato-linearibus, longissime subulatoacuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis , sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis multo breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-oblongo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis paulo distinctis, terminali linguiformi subspathulato inferne leviter constricto apice late rotundato vel subtruncato et apiculato, disco inferne usque ultra medium remote bilamellato ; columna brevi, subclaviformi, clinandrio obliquo leviter undulato. Tabula nostra CXI. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis peduncularis Lindl..' in Bot. Regist. XXIX. Misc. n. 62. p. 47 (1843), Folia Orchiã. Pleuroth. 16 (non Hook). Anathallis Parahybunensis Barb. Roãr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 70 (1882), Struct. des Orchiã. tab. 4. fig. 9. Humboldtia peduncularis O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). CAULES secundarii erecti, paulo flexuosi, intense virides, 20—34 cm. longi, inferne 2½—3 mm. superne 5-6 mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, virides, 3—6 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, strictum, basi subconduplicatum caeterum subplanum, nitidum, intense viride, 18—26 cm. longum, 2½—4 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule impresso, subtus satis prominente, nervulis lateralibus 10—12 utrinque satis prominentibus. PEDICELLI patuli vel reflexi, leviter flexuosi, teretiusculi, albo-virides, 10—13 mm. longi; spatha basilaris rigida, satis concava, fusca, 5—7 mm. longa. BRACTEAE tenuiter membranaceae, albescentes, 3—3½ mm. longae. FLORES albi vel straminei. OVARIUM lineari-elavatum, obtuse trigonum, tenuiter 6-suleatum, leviter arcuatum, brevissime denseque pubescens, pallide viride, 3—4 mm. longum. SEPALA satis divergentia, paulo concava, superne leviter recurva, 12 ad 14 mm. longa, basi dorsale 3 mm. latum, lateralia 2 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, vix obliqua, inferne leviter dilatata, 11—13 mm. longa, basi 1½ mm. lata. LABELLUM erectum superne vix recurvum, leviter concavum, 2½ mm. longum, 1¼ mm. latum, lamellis purpureis. COLUMNA erecta, crassa, vix incurva, inferne insensim attenuata, 2 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, subglobosa, obscure trigona, longitudinaliter tenuiter tricostata, glabra, 6—7 mm. longa et crassa.

Habitat in Brasília loco haud indicato: Loddiges ; in sylvis humidis supra arborcs secus flum. Parahybuna prov. Minas Geraës altit. 680 m.: Barbosa Rodrigues. — Floret Decembri.

71


559

ORCHIDACEAE:

188. PLEUROTHALLIS FASCICULATA COGN. mediocris; caule primario elongato; caulibus secundariis remotiusculis, robustiusculis, teretiusculis, superne leviter incrassatis, 4—5-articulatis, folio satis longioribus, demum nudis; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, anguste obovato, apice rotundato, inferne satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedicellis fasciculatis, satis numerosis, 1—3-floris, capillaribus, breviusculis, divaricatis, glabris, basi spatha minuta inclusis; bracteis ochreatis, minutissimis ; floribus parvis, patulis vel pendulis; sepalis membranaceis, subaequilongis, anguste triangulari-lanceolatis, longiuscule acuminatis, trinerviis, non carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice leviter gibbosis; petalis lineari-subulatis, acutissimis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello membranaceo, petalis subdimidio breviore, sessili, indiviso, anguste obovato, apice rotundato, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco nudo; columna breviuscula, claviformi, clinandrio distincte pluridentato. Tabula nostra CXI. Fig. III (habitus cum analysi).

Anathallis fasciculata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 23 (1877). RIIIZOMA repens, robustiusculum, teretiusculum, paulo flexuosum, creberrime articulatum, pallide viride et fusco-annulatum, primum squamis parvis scariosis fulvis vestitum demum nudum, radicibus satis numerosis, longiusculis, gracilibus, leviter flexuosis, albescentibus, apice viridibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, 1—2 cm. inter se distantes, paulo flexuosi, laete virides, 9--10 cm. longi, inferne 1½ mm. superne 2½—3 mm. crassi. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidum, supra paulo concavum, subtus satis convexum, nitidum, intense viride, 7 cm. longum, 25—27 mm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus indistincto. PEDICELLI patuli vel subreflexi, satis flexuosi, teretiusculi, albescentes, 7—12 mm. longi. FLORES albescentes. OVARIUM filiforme, glabrum, leviter arcuatum,. 1—1½ mm. longum. SEPALA satis divergentia, superne valde recurva, leviter concava, 5 mm. longa, inferne 1 mm. lata. PETALA erecta, membranacea, paulo concava, subfalcata, basi non attenuata, 3½—4 mm. longa, ⅓ mm. lata. LABELLUM erectum, planum, tenuiter trinervium nervis lateralibus satis brevioribus, 2 — 2½ mm. longum, ¾ ad 1 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne valde constricta, 1½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis supra arbores ad Serra de Caldas prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

189. PLEUROTHALLIS DENSIFLORA COGN. mediocris; caule primario elongato; caulibus secundariis remotiusculis, robustiusculis, teretiusculis, triarticulatis, folio subaequilongis, primum vaginis mediocribus tubulosis glabris laevibusque vestitis, demum nudis; folio mediocri, crasse carnoso, subsessili, oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio nervulis lateralibus indistinctis; pedicellis dense fasciculatis, satis numerosis, plerumque bifloris, filiformibus, breviusculis, glabris, basi spatha minuta lataque subinclusis; bracteis ochreatis, angustis, glabris, superne anguste triangularibus, apice acuminatis, ovario satis brevioribus; floribus parvis, patulis vel erecto-patulis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, lanceolato-linearibus, longe acuminatis, trinerviis, non carinatis, utrinque glaber-

PLEUROTHALLIS.

560

rimis, lateralibus vix angustioribus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis lineari-oblongis, longissime acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello membranaceo, petalis multo breviore, brevissime et angustissime unguiculato, indiviso, late elliptico-oblongo, basi subtruncato, apice rotundato et minutissime apiculato, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco nudo; columna brevi, claviformi, lateraliter satis compresso, clinandrio postice pluridentato. Tabula nostra CXII. Fig. I (habitus cum analysi).

Anathallis densiflora Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 73 (1882). RHIZOMA repens, robustiusculum, teretiusculum, paulo flexuosum, creberrime articulatum, laete viride et fusco-annulatum, nudum, radicibus numerosis, longiusculis, gracilibus, satis flexuosis, albescentibus, apice viridibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo flexuosi, intense virides, 5—6 cm. longi, 2—2½ mm. crassi; vaginae membranaceae, arete adpressae, fuscescentes, 1½—2 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, supra subplanum, subtus leviter convexum, nitidum, intense viride, 7 ad 8 cm. longum, 2 cm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus indistincto. PEDICELLI patuli vel erecto-patuli, satis flexuosi, teretiusculi, albescentes, 10—17 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, albescentes, 3 mm. longae. FLORES straminei. OVARIUM lineari-clavatum, teretiusculum, paulo arcuatum, glabrum, 3—4 mm. longum. SEPALA satis divergentia, leviter concava, 6—7 mm. longa, 1¼—1½ mm. lata, dorsale paulo incurvum, lateralia recta vel vix recurva. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, basi leviter attenuata, 5—6 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum superne paulo recurvum, subplanum, trinervium, 2½ mm. longum, 1 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne abrupte valde constricta, 2 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, late subglobosa, apice crasse breviterque rostrata, obscure trigona, longitudinaliter profundiuscule 6-sulcata, 10 ad 12 mm. longa et crassa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

190. PLEUROTHALLIS NECTARIFERA COGN. satis parva, caespitosa; caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio satis brevioribus, primum vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque superne leviter dilatatis apice oblique truncatis et obtusis vestitis, demum nudis; folio satis parvo, carnoso, sessili, oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, dorso carinato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedicellis fasciculatis, paulo numerosis, unifloris, gracilibus, brevissimis, divergentibus, glabris, basi spatha minuta inclusis, apice minute bracteatis; floribus parvis, 2—5 contemporaneis, patulis vel nutantibus ; sepalis membranaceis, acuminatis, trinerviis, dorso obscure carinatis, utrinque glaberrimis, dorsali lanceolato, lateralibus paulo longioribus triangulari-lanceolatis usque ad basin liberis basi antice paulo gibbosis; petalis anguste linearibus, longe acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali leviter brevioribus; labello membranaceo, petalis vix breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glabro, ambitu late elliptico-oblongo, leviter trilobato, lobis lateralibus paulo distinctis erectis late rotundatis margine subtiliter fimbriatis, lobo terminali late linguiformi apice rotundato margine integerrimo, disco ad basin crasse breviter-


561

ORCHIDACEAE:

que unicostato ad medium remotiuscule breviterque bilamellato ; columna breviuscula, claviformi, basi antice excavata et glutinosa, clinandrii marginibus subtiliter denticulatis. Tabula nostra CXI. Fig. IV (habitus cum analysi).

Anathallis nectarifera Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. 11. 74 (1882). RADICES numerosae, dense fasciculatae, breves, graciles, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel plus minusve patuli, paulo arcuati, laete virides, 2—2½ cm. longi, 1 mm. crassi ; vaginae membranaceae, inferne arcte adpressae, superne lateraliter satis compressae, tenuiter plurinervulosae, pallidae, inferior 6—7 mm. superior fere 2 cm. longa. FOLIUM erectum vel plus minusve patulum, rigidum, subrectum, subplanum, nitidum, intense viride, 4—5 cm. longum, 12—15 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus valde prominente. PEDICELLI plus minusve patuli, satis arcuati, teretiusculi, pallidi, 3—4 mm. longi. OVARIUM lineari-clavatum, acutiuscule trigonum, leviter arcuatum, glabrum, 1—1½ mm. longum. SEPALA valde divergentia, satis concava, basi alba superne intense rosea; dorsale leviter incurvum, 4½ mm. longum, 1½ mm. latum; lateralia superne valde recurva, 5 mm. longa, basi 1¾ ad 2 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, paulo obliqua, basi vix attenuata, inferne alba, superne atropurpurea, 4 mm. longa, ½ mm. lata. LABELLUM erectum, apice paulo recurvum, leviter concavum, atropurpureum, 3½ mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, ad medium valde constricta, basi antice atropurpurea caeterum alba, 2 mm. longa. CAPSULA obovoidea, apice crasse breviterque rostrata, acutiuscule trigona, leviter 6-sulcata, satis obliqua, 7 mm. longa, 4 mm. crassa.

Habitat in arboribus ad Serra do Mar prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

D. DEPAUPERATAE. — Plantae nanae ; caules secundarii distincti; pedunculus solitarius, uniílorus vel saepius biflorus; sepala augusta, acuminata. — Species 191—192.

191. PLEUROTHALLIS ARISTULA LINDL. caespitosa, pusilla; caulibus secundariis filiformibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vagina unica minuta tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et acutiuscula vestitis; folio minuto, carnosulo, lanceolato, apice obtusiusculo et interdum minutissime tridenticulato, inferne longe angusteque attenuato fere petiolato, uninervio et subtiliter quadrinervuloso, nervulis superne per paria cum nervo mediano connatis; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, superne bifloro, folio aequilongo vel plus minusve longiore, basi spatha minutissima obovata glabra et laevi apice subrotundata incluso; bracteis ochreatis, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis satis brevioribus; fioribus minutis, erecto-patulis, breviter pedicellatis; sepalis tenuiter membra naceis, subaequilongis, triangulari-linearibus, longissime acuminatis, uninerviis, utrinque glaberrimis, dorso non carinatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis lineari-oblongis, apice in setam longissimam acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis multo breviore, longiuscule angusteque unguiculato, indiviso, linearioblongo, basi attenuato, apice rotundato, margine leviter undulato, utrinque glaberrimo, disco nudo.

Pleurothallis aristula Lindl.! Folia Orchiã. Pleuroth. 41 (1859).

PLEUROTHALLIS.

562

Humboldtia aristulata O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 667 (1891). CAUI.ES seeundarii erecti vel ascendentes, recti vel leviter areuati, pallide virides, 3—6 mm. longi; vagina tenuiter membranacea, laxa, pallida, 2—3 mm. longa. FOLIUM erectum vel plus minusve patulum, rigidiusculum, subplanum, laete viride, 1½—2½ cm. longum, 2—4 mm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus paulo prominente. PEDUNCULUS communis erectus vel erecto-patulus, teres, leviter flexuosus, pallidus, 2—2½ cm. longus ; spatha basilaris rigidiuscula, arcte vaginans, lateraliter leviter compressa, pallide fulva, 1 mm. longa. PEDICELU capillares, erecti vel erecto-patuli, subrecti, glabri, 2—3 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, glabrae, pallidae, ¾—1 mm. longae. SEPALA leviter divergentia, satis concava, inferne leviter incurva, apice paulo recurva, 5 mm. longa, basi ¾—1 mm. lata. PETALA tenuiter membranacea, erecta, subplana, paulo obliqua, basi satis attenuata, 4— 4½ mm. longa, ½ mm. lata. LABELLUM erectum, subplanum, trinervium, 1½ mm. longum, ½ mm. latum. CAPSULA erecta vel erecto-patula, obovoidea, obtuse trigona, tenuiter 6-costata, leviter obliqua, glabra, 3 mm. longa, 1¾ mm. crassa.

Habitat in Brasilia austro-orientali loco haud indicato: Miers; in arboribus ad Serra dos Orgâos prope Theresopolis prov. Rio de Janeiro: J. de Moura n. 284. — Floret Junio—Julio.

192. PLEUROTHALLIS MUSCOIDEA LINDL. caespitosa, pusillima ; caulibus secundariis filiformibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio satis brevioribus, vagina unica minuta tubulosa glabra et laevi vestitis; folio minutissimo, crasse carnoso, sessili, elliptico-ovato, apice obtusissimo, basi subrotundato, obscure uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, apice bifloro, folio satis longiore; bracteis ochreatis, apice acutis, pedicellis satis brevioribus; floribus minutis, patulis, brevissime pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, lineari-lanceolatis, acuminatis, utrinque glaberrimis, dorso non carinatis, lateralibus satis longioribus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis linearibus, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis multo breviore, brevissime angusteque unguiculato, indiviso, oblongo-ligulato, basi apiceque rotundato, ad medium paulo constricto, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco lineis 2 parallelis elevatis notato.

Pleurothallis muscoidea Lindl.! in Bot. Begist. XXIV. Misc. p. 8.9. n. 165 (1838), XXVIII. Misc. p. 82 (1842), Folia Orchiã. Pleuroth. 41. Humboldtia muscoidea (muscodea) O. Kuntze, Bev. Gen. Pl. 668 (1891). CAULES seeundarii erecti vel ascendentes, recti vel leviter areuati, 3—4 mm. longi. FOLIUM erectum, rigidum, utrinque couvexum, 4—5 mm. longum, 2½—3 mm. latum. PEDUNCULUS communis erectus, leviter flexuosus vel arcuatus, 6 —9 mm. longus. PEDICELLI capillares, erecti vel erecto-patuli, areuati, 1½—2 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, ⅔—1 mm. lougae. SEPALA valde divergentia, paulo concava, subrecta, atrofusca margine flavescentia; dorsale 3 mm. longum, 1 mm. latum; lateralia 4mm. longa, ¾ mm. lata. PETALA erecto-patula, tenuiter membranacea, subplana, leviter obliqua, 1½ mm. longa, ⅓ mm. lata. LABELLUM erecto-patulum, satis concavum, 1¼ mm. longum, ½ mm. latum.

Habitat in Brasilia loco haud indicato secund. Lindl.; in prov. Rio de Janeiro loco haud indicato: Rudolph; ?in prov. Rio de Janeiro secus flum. Rio Paquequer: J. de Moura n. 42.


563

ORCHIDACEAE:

E. MICRANTHAE. — Plantae majusculae; caules secundarii elongati; flores fasciculati, minuti ; sepala oblonga, obtusa vel acuta. — Species 193—196. 193. PLEUROTHALLIS PULVINATA COGN. caulibus secundariis robustis, teretiusculis, superne paulo incrassatis, 5-articulatis, folio satis longioribus, demum nudis; folio majusculo, carnoso, sessili, elliptico-oblongo, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, inferne leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedicellis numerosis, dense fasciculatis, unifloris, gracilibus, brevibus, plus minusve patulis, glabris, ut videtur nudis; floribus minutis, patulis vel pendulis ; sepalis crasse carnosis, aequilongis, late oblongis, obtusis, uninerviis, dorso rotundatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis oblongo-subrhomboideis, superne attenuatis, apice obtusiusculis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnoso, petalis subdimidio breviore, sessili, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus paulo prominentibus late rotundatis erectis, terminali late linguiformi apice rotundato et minute apiculato, disco a basi ad apicem crasse lateque pulvinato et papilloso caeterum utrinque glabro; columna brevi, crassa, claviformi, clinandrii marginibus antice utrinque unidentatis caeterum subtiliter denticulatis. Tabula nostra XCI. Fig. III (habitus cum analysi).

Anathallis pulvinata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 77 (1882). CAULES secundarii ascendentes, satis flexuosi, 2 dm. longi, inferne 2—2½ mm. apice 4 mm. crassi. FOI.IUM erectum, rigidum, rectum, subplanum, 14 cm. longum, 4 cm. latum, nervo mediano supra profunde canalicnlato, subtus satis prominente. PEDICELLI teretiusculi, satis arcuati, 5—7 mm. longi. OVARIUM claviforme, obtuse trigonum, distincte 6-sulcatum, glabrum, leviter arcuatum, 3 mm. longum. SEPALA satis divergentia, leviter concava, paulo incurva, eburnea, 5 mm. longa, 2 mm. lata, lateralia satis obliqua. PETALA erecta, crasse carnosa, leviter concava, vix obliqua, basi satis attenuata, eburnea, 5 mm. longa, 1¾ mm. lata. LABELLUM erectum, satis concavum, album, lateraliter roseum, 2½—3 mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne valde constricta, alba et dilute rosea, 1¾—2 mm. longa. ANTHERA subconica, purpurascens. POLLINIA obtuse deltoidea, lateraliter valde compressa. — Species mihi baud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis supra arbores ad Serra das Bicas prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

194. PLEUROTHALLIS OSMOSPERMA COGN. caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, superne leviter incrassatis, triarticulatis, folio subbrevioribus, demum nudis; folio majusculo, carnoso, brevissime petiolato, elliptico-oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus valde numerosis, dense fasciculatis, 2—4-floris, gracilibus, glabris, folio multo brevioribus, caducis ; bracteis minutis, ochreatis, angustis, acutis; floribus parvis, patulis, compactis; sepalis carnosis, subaequilongis, oblongis, acutis, uninerviis, dorso leviter carinatis, utrinque glaberrimis, late-

PLEUROTHALLIS.

564

ralibus usque ad basin liberis basi antice leviter gibbosis; petalis triangulari-lanceolatis, longe acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime et angustissime unguiculato, indiviso, utrinque glaberrimo, obovato-oblongo, margine integerrimo, apice rotundato et minute apiculato, disco nudo longitudinaliter leviter canaliculato; columna brevi, claviformi, lateraliter leviter compressa, superne latiuscule angulato-alato, clinandrio postice producto et subtiliter denticulato. Tabula nostra CXII. Fig. II (habitus cum analysi).

Anathallis osmosperma Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 73 (1882). RHIZOMA obliquum, breve, robustum, teretiusculum, creberrime articulatum, tortuosum, radicibus numerosis, breviusculis, gracilibus, satis tortuosis. CAUI.ES secundarii ascendentes, leviter flexuosi, 9 cm. longi, inferne 1½ mm. apice 3 mm. crassi. FOI.IUM erectum, rigidum, rectum, subplanum, 9 cm. longum, 32 mm. latum, nervo mediano profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; PETIOLUS robustus, supra angustiuscule profundeque canaliculatus, basi cum caule articulatus, 7—8 mm. longus. PEDUNCULI communes patuli, teretiusculi, leviter flexuosi, 3 cm. longi. BRACTEAE membranaceae, arcte adpressae, glabrae , 2—3 mm. longae. PEDICELLI subfiliformes, erecto-patuli, paulo arcuati, 4—6 mm. longi. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, paulo arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA valde divergentia, superne leviter recurva, paulo concava, 6 mm. longa, 1¾ mm. lata, albo-flavescentia, lateralia basi purpurea. PETALA erecta, carnosula, paulo concava, vix obliqua, basi breviter attenuata, albo-flavescentia, 5 mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM inferne satis inflexum, apice vix recurvum, inferne leviter attenuatum, basi subtruncatum, paulo convexum, albo-flavescens, 3 — 3½ mm. longum, P/2 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne valde constricta, alba, 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Serra de Santa-Anna prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

195. PLEUROTHALLIS MINUTIFLORA COGN. caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, superne leviter incrassatis, triarticulatis, folio paulo longioribus, demum nudis; folio majusculo, carnoso, longiuscule petiolato, oblongospathulato, apice rotundato et minute tridenticulato, basi longiuscule attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus 3—6 contemporaneis, fasciculatis, trifloris, subfiliformibus, glabris, folio multo brevioribus; bracteis minutis, triangulari-lanceolatis, acutis; floribus minutis, patulis vel reflexis, diffusis ; sepalis carnosulis, aequilongis, late triangulari-lanceolatis, acutis, dorso rotundatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice non vel vix gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, longe acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, breviter lateque unguiculato, indiviso, utrinque glaberrimo, late oblongo, margine integerrimo, ad medium leviter constricto, apice abrupte acuto, disco nudo; columna brevi, claviformi, superne antice alata, clinandrii marginibus tenuiter denticulatis. Tabula nostra CX. Fig. II (habitus cum analysi).


565

ORCHIDACEAE:

Anathallis micrantha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 76 (1882, — non Pleurothallis micrantha Barb. Rodr., 1882). CAULES secundara erecti, stricti vel vix flexuosi, 13 cm. longi, inferne 2 mm. apice 3½ mm. crassi. FOLIUM erecto-patulum, superne leviter recurvum, basi satis concavum caeternm subplanum, 1 dm. longum, 32 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; PETIOI.US robustus, supra profunde lateque canaliculatus, 2 cm. longus. PEDUNCULI communes patuli vel reflexi, teretiusculi, satis flexuosi, 1—1½ cm. longi. PEDICELLI filiformes, erecto-patuli, vix 1 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, erecto-patulae, satis concavae, 1½ ad 2 mm. longae. FLORES straminei. OVARIUM filiforme, paulo arcuatum, 1 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, satis concava, 3—3½ mm. longa, basi 1 —1¼ mm. lata, dorsale paulo incurvum, lateralia recta. PETALA erecta, membranacea, paulo concava, subfalcata, basi vix constricta, 2½ — 3 mm. longa, ⅔ mm. lata. LABEI.LUM erectum, apice paulo recurvum, leviter concavum, 1¾—2 mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne abrupte satis constricta, 1½ mm, longa.— Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODE. communic.

Habitat in sylvis supra arbores ad Casa da Pedra prope S. José d’El Rey prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

196. PLEUROTHALLIS CHLOIDOPHYLLA REICHB. F.

caule secundario articulato, vaginis 4—6 nervosis obtecto ; folio oblongo, cuneato, apice angustato; floribus 1—2; perigonii phyllis 5 subaequalibus, oblongis, acutis; labello pandurato, unguiculato, angulis supra basin obtusis, apice retusis, lamellis 2 obtusis in medio ; columna clavata.

Pleurothallis chloidophylla Reichb. f. in Linnaea XXII. 830 (1849) et in Walp. Ann. Bot. III. 519; Lindl. Folia Orchid. Pleuroth. 19. Humboldtia chloidophylla O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). Species mihi haud visa; descript. ex

REICHB. F.

loc. cit.

Habitat prope Novo-Friburgo prov. Rio de Janeiro: Beyrich. — Floret Januario.

F. RACEMOSAE. — Plantae saepissime majusculae; caules secundarii elongati; flores racemosi, satis parvi, saepius numerosi; sepala obtusiuscula vel acuta. — Species 197—203. 1. Sepala membranacea ; caules secundarii teretiusculi. — Species 197-201.

197. PLEUROTHALLIS RUBENS LINDL. dense caespitosa; caulibus secundariis numerosis, robustiusculis, teretiusculis, 2—3-articulatis, folio aequilongis vel interdum paulo brevioribus, primum vaginis 2—3 majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis, demum nudis; folio mediocri, crasse carnoso, breviter petiolato, oblongo, apice obtuso vel rarius subrotundato vix emarginato vel minute tridenticulato, basi breviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus solitariis vel rarius geminatis et succedaneis, gracilibus, glabris, fere usque ad basin dense multifloris, folio multo longioribus, basi spatba parva anguste ovata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, tubulosis, superne satis dilatatis, Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

566

apice oblique truncatis et acutiusculis, ovario aequilongis; floribus satis parvis, patulis, subsecundis, breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, lanceolatis, acutis, trinerviis, dorso subcarinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi non vel vix gibbosis ; petalis late oblongo-spathulatis, apice late rotundatis vel subtruncatis interdum subretusis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello submembranaceo, petalis vix longiore, brevissime et latiuscule unguiculato, utrinque glabro, indiviso, late oblongo-ligulato, ad medium leviter constricto, apice rotundato vel subtruncato, margine integerrimo, disco inferne usque ad medium lamellis 2 remotiusculis carnosis sigmoideis instructo ; columna longiuscula, subclaviformi, clinandrio postice longe producto. Pleurothallis rubens Lindl.! in Bot. Regist. XXI. sub tab. 1797 (1835), XXVIII. Misc. p. 73, Folia Orchid. Pleuroth. 31; Reichb. f. in Linnaea XXV. 238 (1853); Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 19. Humboldtia rubens O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668(1891). RADICES valde nnmerosae, dense fasciculatae, filiformes, longissimae, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel satis arcuati, pallide virides, 4—8 cm. longi, 2—3 mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, tenuiter plurinervulosae, fulvae, 2—3½ cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, basi satis concavum caeterum subplanum, nitidum, intense viride, 5—8 cm. longum, 2—2½ cm. latum, nervo mediano supra satis impresso, subtus paulo prominente ; PETIOI.US robustus, supra late profundeque canaliculatus, 7—12 mm. longus. PEDUNCULI erecti, stricti vel leviter flexuosi, teretiusculi, pallide virides demum fusci, 2—3 dm. longi; spatha basilaris rigidiuscula, arcte vaginans, crasse paucinervia lateraliter satis compressa, dorso carinata, fulva, 7 — 9 mm. longa. PEDICELLI subfiliformes, erecti, paulo arcuati, 2—3 ram. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, glabrae, dorso subcarinatae, fulvae, 4½—5 mm. longae. FLORES primum lutei demum rubentes. OVARIUM lineare, obscure trigonum, glabrum, leviter arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA satis divergentia, superne leviter recurva, leviter concava, 9 ad 10 mm. longa, 2½ mm. lata, lateralia subfalcata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne longe leviterque attenuata, 4—4½ mm. longa, superne 2 mm. lata. LABELLUM inferne valde incurvum, superne satis recurvum, inferne valde concavum, apice subconvexum, 5 mm. longum, 1½—1¾ mm. latum. COLUMNA erecta, semiteres, paulo incurva, inferne vix attenuata, 3½ mm. longa.

Var. (3.

LATIFOLIA

Cogn.

Tabula nostra LXXXVII. Fig. III (habitus cum analysi). PLANTA tota robustior. longum, 31—33 mm. latum. ciliata.

Var.

LONGIFOLIA

FOLIUM FLORES

late elliptico oblongum, 7—8 cm. paulo majores. SEPALA brevissime

Cogn.

FOLIUM longius, anguste oblongum, inferne longe attenuatum, 9 ad 10½ cm. longum, 17—20 mm. latum.

Habitat in rupibus ad S. Joâo d'El Rey prov. Minas Geraës: Martius; inter Rio Grande et Diamantina: Burchell n. 3681 ; in arboribus prope Caldas: Lindberg n. 536 et 628 ; ad Caldas et in sylvis prope Rio Pardo: Regnell ser. I. n. 424 ; ad Caraça: Mendonça n. 814; in prov. Minas Geraës locis haud indicatis: Langsdorff, Weddell n. 1368; in prov. Rio de Janeiro ad Serra dos Orgâos: Miers ; in prov. S. Paulo loco haud indicato: Löfgren n. 1861; in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Glaziou n. 14306. — Var. β. in arboribus prope Caldas prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Var. γ. in prov. Rio de. Janeiro vel Minas Geraës loco haud indicato: Glaziou n. 16370. — Floret Novembri—Martio.

72


567

ORCHIDACEAE:

198. PLEUROTHALLIS FUNEREA COGN. caespitosa, pusilla; caulibus secundariis gracillimis, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vagina unica mediocri glabra et laevi apice acuta vestitis; folio parvo, carnosulo, lanceolato, apice acuto et minutissime tridenticulato, inferne longe angusteque attenuato fere petiolato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus 2—3, fasciculatis, capillaribus, glabris, superne submultifloris floribus succedaneis, folio subaequilongis, basi spatha minutissima inclusis; bracteis ochreatis, angustis, glabris, acutis, pedicellis vix brevioribus; floribus minutis, erecto-patulis, distichis, caducis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, linearilanceolatis, acutis, uninerviis, utrinque glaberrimis, dorsali extus leviter carinato, lateralibus inter se remotis basi vix connatis antice leviter gibbosis;; petalis lanceolatis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis subduplo longiore, angustissime et brevissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu oblongo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis angustissimis erectis apice truncatis, terminali multo majore lineari-linguiformi apice obtuso inferne paulo constricto, disco nudo; columna brevi, claviformi, clinandrio longe angusteque producto antice utrinque unidentato. Tabula nostra CIX. Fig. II (habitus cum analysi).

p.

Lepanthes funerea Barb. Rodr. in Vellosia I. eãit. secund. 118 (1891).

CAULES secundarii erecti, stricti, intense virides, 1 cm. longi ; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, pallide viridis, 8 — 9 mm. longa. FOLIUM erectum, rigidum, rectum, subplanum, intense viride, 4½ cm. longum, 6—7 mm. latum. PEDUNCULI communes erecti vel paulo patuli, inferne recti, apice distincte fractiflexi, teretiusculi, 3 — 5 cm. longi; spatha basilaris vaginans, 1—1½ mm. longa. PEDICELLI capillares, erectopatuli, vix arcuati, 2 mm. longi. BRACTEAF. membranaceae, fulvae, 1½ mm. longae. FLORES intense purpureo-vinosi. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, paulo arcuatum, viride, 1½ mm. longum. SEPALA valde divergentia, satis concava, 5—6 mm. longa, 1¼—1½ mm. lata, dorsale vix incurvum, lateralia valde arcuato-recurva. PETALA inferne erecta apice leviter recurva, membranacea, subplana, vix obliqua, basi paulo attenuata, 3 mm. longa, 1 mm. lata. LABBELUM inferne erectum, superne leviter recurvum, paulo concavum, 5 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incnrva, inferne valde constricta, 1½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis supra arbores secus flum. Yauapery tribut. Ria Negro prov. Alto-Amazonas: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

199. PLEUROTHALLIS HYPNICOLA LINDL. satis parva; caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis; folio mediocri, pergamentaceo, anguste obovato, apice acutiusculo, inferne longe attenuato fere petiolato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculo communi solitario, flliformi, glabro, superne laxe paucifloro, folio circiter aequilongo, basi spatha minuta incluso; bracteis ochreatis, minutis, acutis; floribus parvis, patulis vel reflexis, subdistichis, longe pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequi-

PLEUROTHALLIS.

568

longis, ovato-lanceolatis , acutiusculis , trinerviis , utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis lanceolato-subrhomboideis, acutis, longe unguiculatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, longiuscule angusteque unguiculato, indiviso, anguste ovato, obtusiuscule acuminato, margine integerrimo, utrinque glabro. Pleurothallis hypnicola Lindl.! in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 75 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 24. ? Pleurothallis fusca Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. II. 354 (1836) et in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 69 (ex Lindl.). Humboldtia hypnicola O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). CAUI.ES secundarii ascendentes, satis arcuati, 3 cm. longi, 1½ mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, castaneae, 2—2½ cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, superne paulo recurvum, subplanum, 8 cm. longum, 2½—3 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule impresso, subtus leviter prominente. PEDUNCULUS communis erecto-patulus, inferne leviter arcuatus, superne satis flexuosus, 8 cm. longus. PEDICELLI capillares, patuli, satis arcuati, glabri, 1—1½ cm. longi. OVARIUM filiformi-clavatum, leviter arcuatum, glabrum, 2 — 3 mm. longum. SEPALA satis divergeutia, leviter concava, 7—8 mm. longa, 2 mm. lata, lateralia subfalcata. PETALA erecta, membranacea, subplana, leviter obliqua, inferne valde attenuata, 3½ mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM inferne erectum, superne satis recurvum, valde concavum fere conduplicatum, 3½ mm. longum, 1½ mm. latum.

Habitat in Brasília loco haud indicato: Descourtilz; ?ad Serra dos Orgâos prov. Rio de Janeiro: Miers.

200. PLEUROTHALLIS INAEQUALIS LINDL. folio oblongo, obtuso, caule terete plurius breviore ; spica densa, brevi; ovario pubescente; sepalis membranaceis, pubescentibus, non carinatis, dorsali obovato-oblongo, abrupte acuto, 5-nervio, lateralibus subdimidio brevioribus, anguste ovatis, acutis, trinerviis, usque ad basin liberis, basi non gibbosis; petalis oblongis, acutis, trinerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali 3—4-plo brevioribus; labello petalis paulo breviore, breviuscule angusteque unguiculato, utrinque glabro, indiviso, obovato-oblongo, apice rotundato, margine superne fimbriato, disco remotiuscitle graciliterque bilamellato ; columna longiuscula, gracili, subclaviformi.

Pleurothallis inaequalis Lindl. in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 76 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 23. Humboldtia inaequalis O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). SEPALA plus minusve divergentia. PETALA erecta, leviter concava, inaequilatera, inferne satis attenuata. LABELLUM erecto-patulum, subplanum, trinervium. COLUMNA erecta, subrecta, petalis vix brevior. — Species mihi haud visa; descript. ex LINDL. loc. cit. et ex floris analys. in herb. LINDL.

Habitat in Brasilia loco haud indicato: Miers.

201. PLEUROTHALLIS HEBESEPALA COGN. robusta, caespitosa; caulibus secundariis robustis, teretiusculis, uniarticulatis, folio circiter aequilongis, primum vagina unica


569

ORCHIDACEAE:

ampla tubulosa glabra et laevi vestitis, demum nudis; folio amplo, coriaceo, oblongo, apice obtuso, inferne longe angusteque attenuato fere petiolato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculis communibus solitariis vel fasciculatis, gracilibus, glabris, fere usque ad basin laxiuscule multifloris, folio aequilongis vel satis brevioribus, basi spatha majuscula ovata subsaccata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, tubulosis, glabris, apice oblique truncatis et acutiusculis, pedicellis satis brevioribus; floribus parvis, patulis vel subreflexis, subdistichis, breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, oblongo-lanceolatis, acutis, trinerviis, dorso leviter carinatis, extus glabris, intus superne pubescentibus, lateralibus basi vix connatis et antice satis gibbosis; petalis anguste elliptico-ovatis, acutis, crasse uninerviis extus leviter carinatis, margine superne obscure denticulatis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus ; labello submembranaceo, petalis paulo breviore, brevissime et angustissime unguiculato, indiviso, utrinque glabro, ligulato-cuneato, margine integerrimo, basi rotundato, apice subtruncato, disco extus subcarinato intus ad medium remotiuscule lateque bilamellato et inter eas lineis duabus latis granulosis instructo; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus sinuato-denticulatis. Tabula nostra CXII. Fig. III (habitus cum analysi).

Anathallis hebesepala Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 75 (1882). CAULES secnndarii erecti, stricti vel paulo flexuosi, intense virides, 16—22 cm. longi, 4—6 mm. crassi; vagina membranacea, arcte adpressa, tenuiter multinervulosa, pallide viridis, 5—7 cm. longa. FOLIUM erectum, rigidum, rectum, inferne satis concavum, superne subplanum, nitidum, intense viride, basi cum caule articulatum, 18—21 cm. longum, 4½ ad 5½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULI communes erecti vel paulo patuli, subrecti vel satis flexuosi, teretiusculi, laete virides, 1 ½ — 2½ dm. longi; spatha basilaris submembranacea, laxe vaginans, valide plurinervulosa, lateraliter satis compressa, fulva, 1½—2 cm. longa. PEDICULLI filiformes, glabri, usque ad medium cum pedunculo connati , superne patuli vel erectopatuli, plus minusve arcuati, pallide virides, 5—6 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, arcte adpressae, pallide virides, 3—4 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, satis arcuatum, pallide viride, 2 mm. longae. SEPALA valde divergentia, inferne valde concava et ad medium canaliculata, superne satis reflexa satis convexa marginibus leviter revolutis, straminea, 7 mm. longa, 2 mm. lata, dorsale inferne satis attenuatum, lateralia subfalcata. PETALA erecta, membranacea, leviter concava, satis obliqua, basi valde attenuata, alba, 3 ad 3½ mm. longa, 1¼ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum, superne valde recurvum, inferne valde concavum, apice subplanum, trinervium, album, 2½—3 mm. longum, apice 1—1¼ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne leviter attenuata, alba, 2 mm. longa. Habitat in sylvis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in prov. Minas Geraés loco haud indicato: St-Hilaire 1 B . n. 1022. — Floret Octobri.

2. Sepala carnosa; caules secundarii superne lateraliter compressi antice canaliculati. — Species 202—203.

202. PLEUROTHALLIS MACROPHYTA BARB. RODR. majuscula; caulibus secundariis numerosis, robustis, basi teretiusculis, superne lateraliter valde compressis antice angustiuscule profundeque canaliculatis, uniarticulatis, folio paulo

PLEUROTHALLIS.

570

longioribus, primum vaginis duabus amplis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis, demum nudis; folio majusculo, crasse coriaceo, sessili, anguste oblongo-subspatliulato, apice obtuso et interdum leviter emarginato, inferne longe attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculis communibus fasciculatis, satis gracilibus, leviter puberulis, fere usque ad basin laxiuscule 4—6-floris, folio multo brevioribus, basi spatha majuscula ovato-lanceolata glabra et laevi apice acuta inclusis; bracteis ochreatis, usque ad medium tubulosis, superne satis dilatatis, apice acutis, tenuiter puberulis, pedicellis paulo longioribus; floribus parvis, plus minusve patulis, subdistichis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, aequilongis, ovato-oblongis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, utrinque tenuiter granulosis, extus densiuscule puberulis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice paulo gibbosis; petalis ovato-lanceolatis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali triplo brevioribus; labello carnoso, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glabro, ambitu late ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus paulo distinctis erectis late rotundatis laevibusque, terminali late linguiformi apice rotundato lateraliter granuloso, disco ad medium remote oblique breviter lateque bicristato; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus leviter undulatis. Tabula nostra CVII. Fig. III (habitus cum analysi).

Pleurothallis macrophyta Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. 1. 19 (1877). RHIZOMA breviusculum, obliquum, robustissimum, satis ramosum, valde tortuosum, teretiusculum, creberrime articulatum, viride, primum squamis scariosis brevibus imbricatis vestitum demum nudum, 5—7 mm. crassum, radicibus numerosis, dense fasciculatis, elongatis, robustiusculis, leviter tortuosis, teretibus, albescentibus, apice viridibus. CAULES secundarii inter se paulo distantes, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, laete virides, 1½—2 dm. longi, basi 3—4 mm. crassi, apice 5—7 mm. lati ; vaginae membranaceae, arcte adpressae, distincte multinervulosae, fuscescentes, inferior 2 —3 ½ cm. superior 6—9 cm. longa. FOLIUM erectum, rigidum, rectum , basi satis concavum et cum caule articulatum, superne subplanum, nitidum. intense viride, 12—17 cm. longum, 3—4½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscnle canaliculato, subtus satis prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULI communes primum erecti demum nutantes, teretiusculi, virides, 2—3 mm. longispatha basilaris coriacea, rigida, arcte vaginans, lateraliter valde compressa, dorso carinata , fulva vel purpureo-fusca , 1 — 1 ½ cm. longa. PEDICELLI robustiusculi, erecti vel erecto-patuli, paulo arcuati, leviter puberuli, 2 — 3 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, pallidae, 3—4 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, densiuscule puberulum, leviter arcuatum, pallide viride, 2½ —3 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, paulo incurva, satis concava, intus purpurea, extus flavescentia, 8 mm. longa, 3 mm. lata, dorsale inferne paulo attenuatum, lateralia satis obliqua. PETALA erecta, membranacea, subplana, vix obliqua, inferne paulo attenuata, albescentia basi purpureo-maculata, 3—3½ mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM inferne incurvum, superne satis recurvum, satis concavum, atropurpureum, 4 —4½ mm. longum, 2 ½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, albo-flavescens, basi antice purpurea, 3 mm. longa. Habitat in arboribus et in rupibus ad Pico do Frade prope Caldas prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues; ad Chacara prope Caldas: Regnell ser. III. n. 1125; ad Velha prope Blumenau prov. S. Catharina: H. Schenck n. 308. — Floret Julio—Octobri.

203. PLEUROTHALLIS PELIOXANTHA BARB. RODR. majuscula; caulibus secundariis numerosis, robustiusculis, in-


571

ORCHIDACEAE:

ferne teretiusculis, superne lateraliter paulo compressis et antice latiuscule profundeque canaliculatis, uniarticulatis, folio aequilongis, vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et obtusiusculis; folio majusculo, carnoso, sessili, oblongo-lanceolato, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, inferne longiuscule attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; peduncuio communi solitario, robustiusculo, glabro, superne laxiuscule 2—3-floro, folio multo breviore, basi spatha majuscula oblongo-lanceolata glabra et laevi apice acuta vel acuminata incluso; bracteis ochreatis, tubulosis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis subaequilongis; floribus parvis, erectis vel erecto-patulis, brevissime pedicellatis; sepalis crasse carnosis, subaequilongis, acutis, trinerviis, intus superne granulosis, extus tenuissime puberulis, dorso rotundatis, dorsali oblongo-subspathulato, lateralibus late triangulari-lanceolatis usque ad basin liberis basi antice leviter gibbosis; petalis late lanceolato-rhomboideis, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, dimidio brevioribus; labello carnoso, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, indiviso, elliptico-oblongo, apice obtuso, margine integerrimo, supra granuloso, disco inferne callo magno linguiformi margine elevato centro excavato instructo; columna breviuscula, claviformi, basi antice granulosa, clinandrio subtruncato; anthera superne tenuiter granulosa. Tabula nostra CVIII. Fig. II (habitus cum analysi).

Pleurothallis pelioxantha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 17 (1877). RHIZOMA breve, subhorizontale, robustum, tortuosum, teretiuscalum, articulatum, sordide fuscum, radicibus satis numerosis, longiusculis, robustiusculis, tortuosis, fuscescentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, inter se paulo distantes, plus minusve flexuosi, laete virides, 8 ad 11 cm. longi, inferne 2—2½ mra. superne 3 mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae vel superne paulo diiatatae, tenuiter multinervulosae, fuscescentes, inferior 1 — 2 cm. superior 3—5 cm. longa. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rigidum, rectum, basi satis concavum, superne subplanum, nitidum, intense viride, 9 — 11½ cm. longum, 27—32 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus vel erecto-patulus, teretinsculus, pallide viridis, 2 cm. longus; spatha basilaris submembranacea, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, dorso carinata, fulva, 1—1½ cm. longa. PEDICELLI robustiusculi, erecti vel erecto-patuli, 2—3 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, superne leviter diiatatae, pallidae, 2—3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, paulo arcuatum, leviter puberulum, flavo-viride, 2 —3 mm. longum. SEPALA satis divergentia, leviter concava, paulo incnrva, 7—8 mm. longa, 3 mm. lata; dorsale inferne leviter attenuatum, flavum, intus basi purpureum superne lilacino-punctatum; lateralia satis obliqua, intus purpureo-lilacina, extus flava. PETALA erecta, submembranacea, paulo concava, vix obliqua, inferne satis attenuata, flava basi lilacina, 3 mm. longa, 1½ — 1¾ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum, superne satis recurvum, paulo concavnm, livido-lilacinum, 3½- 4 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incnrva, inferne valde attenuata, flava, basi antice lilacina, 2½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in arboribus ad Carmo do Rio Claro prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Novembri.

G. CAESPITOSAE. — Caulis primarius brevissimus; caules secundarii nulli vel subnulli; flores par.vi, racemosi; sepala angusta, acuminata; plantae parvae vel minutae, caespitosae. — Species 204—208.

PLEUROTHALLIS.

572

204. PLEUROTHALLIS ARISTATA HOOK. pusilla, caespitosa; caulibus secundariis brevissimis, filiformibus, teretiusculis, uuiarticulatis, primum vagina unica minuta tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et acuta vestitis, demum nudis; folio minuto, submembranaceo, longiuscule petiolato, lanceolato-spathulato vel lineari-spathulato, apice acutiusculo et interdum minute apiculato, inferne longe attenuato, marginato, uninervio et tenuiter plurinervuloso; peduncuio communi solitario, capillari, glabro, superne et interdum fere usque ad medium laxe pauci—plurifloro, folio multo longiore, basi spatha minutissima incluso; bracteis ochreatis, angustis, glabris, acutis, pedicellis multo brevioribus; floribus succedaneis, minutis, erecto-patulis, distichis, longiuscule pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, ovato-lanceolatis, longissime aristato-acuminatis, trinerviis, margine breviter ciliatis, dorso non carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis antice non gibbosis; petalis lanceolatis, acutissime longeque acuminatis, uninerviis, margine laciniatis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnoso, petalis paulo breviore, brevissime angusteque unguiculato, oblongo-ligulato, indiviso, margine integerrimo, apice obtuso, utrinque brevissime denseque papilloso-hispido, basi laevi auriculato, disco infra medium intus excavato extus latiuscule cristato; columna brevíssima, crassa, clinandrio postice producto tridenticulato.

Pleurothallis aristata Hook.! in Ann. Nat. Hist. II. 329. tab. 15 (1839); Lindl. in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 71 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 38; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 608. Humboldtia aristata O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). RADICES numerosae, dense fasciculatae, filiformes, longiusculae, satis flexuosae, albescentes. CAULES secundarii numerosi, dense fasciculati, erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, pallide virides, 1 — 4 mm. longi; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, tenuiter plurinervia, pallida, 3—4 mm. longa. FOI.IUM erectum vel erecto-patulum, rigidiusculum, subplanum, laete viride, 1½—2 cm. longum, 3—5 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente, nervulis lateralibus supra paulo distinctis, subtus tenuiter prominentibus; PETIOLUS filiformis, supra profundiuscule angusteque canaliculatus, 4 ad 8 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus, inferne rectus vel paulo flexuosus, superne valde fractiflexus, teres, pallidus, 4—9 cm. longus; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, glabra, acutiuscula, pallida, vix 1 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, glabri, basi cum peduncuio breviter connati, 4—8 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, angustae, pallidae, 1—1½ mm. longae. OVARIUM filiforme, glabrum, paulo arcuatum, 1—1½ mm. longum. SEPALA paulo divergentia, satis concava, subrecta, 7 — 9 mm. longa, inferne 1½ mm. lata, lateralia paulo obliqua. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne leviter attenuata, 3 mra. longa, ⅔ mm. lata. LABELLUM erectum, valde concavnm fere conduplicatum, 2½ ram. longum, basi 1 mm. latum. COLUMNA erecta, 1 mm. longa. CAPSULA patula, calyce marcescente coronata, obovoidea, basi apiceque rotundata, obtuse trigona, tenuiter 6-costata, 5—6 mm. longa, 3—4 mm. crassa.

Habitat in Guiana anglica ad Demerara: Parker; in ins. Dominica: Henslow, Imray , Ramage, Eggers n. 90; in ins. Martinica: Duss. In Brasília boreali forsan adhuc invenienda.

205. PLEUROTHALLIS RIGIDULA COGN. pusilla, dense caespitosa; caulibus secundariis brevissimis, subfiliformibus, teretiusculis, uniarticulatis, vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et


573

ORCHIDACEAE:

acutis vestitis; folio minuto, crasse carnoso, sessili, linearilanceolato, subconduplicato, dorso carinato, apice acuto et interdum minutissime tridenticulato, basi leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, usque ad medium plurifloro, folio circiter duplo longiore, basi spatha minutissima incluso; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et acutissimis, pedicellis paulo longioribus; floribus succedaneis, minutissimis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, triangulari-lanceolatis, acutissimis, subtiliter trinerviis, dorso subcarinatis, margine non ciliatis, utriuque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis, basi antice leviter gibbosis; petalis late lanceolatis, apice longe aristato-acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, sepalo dorsali leviter brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, indiviso, oblongo-ligulato, margine integerrimo, apice obtuso et saepius leviter retuso, supra subtiliter papilloso, subtus glabro; columna longiuscula, claviformi, clinandrio anguste tridenticulato. Tabula nostra CXX. Fig. I (habitus cum analysi). RADICES nnmevosae, densissime fasciculatae, brevinsculae, filiformes, tortuosae, albescentes. CAULES secundarii numerosi, dense fasciculati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallidi, 4—7 mm. longi; vaginae membranaceae, arcte adpressae vel superne leviter dilatatae, tenuiter plurinervulosae , apice dorso subcarinatae, pallide virides, 4 ad 8 mm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, strictum, valde coneavum, intense viride, 1½—2 cm. longum, 3—4 mm. latum; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente. PEDUNCULUS communis erectus, strictus vel vix flexuosus, rigidus, teres, 2½—4 cm. longus; spatha basilaris rigidiuscula, glabra, lateraliter satis compressa, dorso subcarinata, apice acuta, 1 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecti, recti vel leviter arcuati, 1½ mm. longi. BRACTEAE rigidiusculae, pallidae, 2 mm. longae. FLORES ut videtur flavescentes. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, leviter arcuatum, vix 1 mm. longum. SEPALA leviter divergeutia, paulo concava, 5 mm. longa, 1—1¼ mm. lata, dorsale leviter incurvum, lateralia recta subfalcata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, basi vix attenuata, 3½ mm. longa, ¾ mm. lata. LABELLUM erectum, satis concavum, tenuiter trinervium, 2½ mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, 2 mm. longa. Habitat in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Olaziou n. 19888 in herb. Berol.

206. PLEUROTHALLIS LINEARIFOLIA COGN. parva, caespitosa; caulibus secundariis brevibus vel brevissimis, filiformibus, teretiusculis, 1—2-articulatis, vaginis duabus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis; folio parvo, carnoso, longiuscule petiolato, lineari, apice acuto et apiculato vel interdum minute tridenticulato, inferne longissime attenuato, dorso non carinato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, superne laxe paucifloro, folio satis longiore, basi spatha minutissima incluso; bracteis ochreatis, glabris, superne paulo dilatatis, apice oblique truncatis et acutissimis, pedicellis paulo brevioribus; floribus minutis, erectis vel erecto-patulis, breviter pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, triangulari-linearibus, acutissimis, uninerviis, margine non ciliatis, dorso leviter carinatis,

Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

574

utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice satis gibbosis; petalis linearibus, apice longissime aristato-acuminatis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, brevissime et angustissime unguiculato, indiviso, oblongo ligulato, obtuso, margine integerrimo, utrinque glabro, disco nudo; columna breviuscula, claviformi, superne antice late bialata, clinandrii marginibus dentatolaciniatis. Tabula nostra CXX. Fig. II (habitus cum analysi). RADICES numerosae, densissime fasciculatae, filiformes, elongatae, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii satis numerosi erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallidi, 1—2½ cm. longi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, valide multinerviae, apice dorso acute carinatae, pallidae, 1—1½ cm. longae. FOLIUM erectum vel erectopatulum, rigidum, leviter arcuatum, planum vel leviter concavum, atroviride, 3—4½ cm. longum, 2 — 2½ mm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus satis prominente; PETIOLUS filiformis, supra tenuiter canaliculatus, 1—1½ cm. longus. PEDUNCULUS communis erectus vel erecto-patulus, leviter flexuosus, teres, intense viridis, 7—9 cm. longus; spatha basilaris rigidiuscula, arcte vaginans, glabra, acutiuscula, lateraliter paulo compressa, dorso rotundata, vix 1 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecti, leviter arcuati, 3—3½ mm. longi. BRACTEAE membranaceae, pailidae, 2½—3 mm. longae. FLORES ut videtur albo-virescentes. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, paulo arcuatum, ¾—1 mm. longum. SEPALA satis divergentia, leviter concava, 6 mm. longa, inferne 1¼ mm. lata, dorsale paulo iucurvum, lateralia recta subfalcata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, leviter obliqua, basi non vel vix attenuata, 4½—5 mm. longa, ⅔ mm. lata. LABELLUM erectum, leviter concavum, tenuiter trinervium, 2½ mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne satis attenuata, 2 mm. longa. Habitat in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Glaziou n. 17784 in herb. Berol. et Kew., n. 19889 in herb. Berol.

207. PLEUROTHALLIS DEPAUPERATA COGN. satis parva, caespitosa; caulibus secundariis brevibus vel brevissimis, gracilibus, teretiusculis, biarticulatis, vaginis tribus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice suboblique truncatis et abrupte acutis vestitis; folo satis parvo, submembranaceo, breviuscule petiolato, anguste oblongo-spathulato, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, inferne longe attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculo communi solitario, filiformi, glabro, superne laxe plurifloro, folio satis longiore, basi spatha minuta incluso; bracteis ochreatis, glabris, superne leviter dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis vix brevioribus; floribus parvis, succedaneis, erectis, subsecundis, breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, triangulari linearibus, acutis, distincte trinerviis, margine non ciliatis, dorso non carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis antice non vel vix gibbosis; petalis triangulari-lanceolatis, apice acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, angustissime breviterque unguiculato, indiviso, oblongo-ligulato, apice obtuso, basi subcordato, margine integerrimo, subtiliter papilloso, disco nudo; columna brevi, claviformi, clinandrio oblique subtruncato.

Tabula nostra CXX. Fig. III (habitus cum analysi).

73


575

ORCHIDACEAE:

RADICES numerosae, dense fasciculatae, sutis graciles, elongatae, leviter tortuosae, albescentes. CAULES secundarii satis numerosi, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallidi, 1½ — 4 cm. longi, 1 mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, valide multinerviae, apice dorso acute carinatae, pallidae, 1½—2 cm. longae. FOLIUM erectum, rectum vel paulo arcuatum, subplanum, intense viride, 3—7 cm. lougum, ½ — 1 cm. latum, nervo mediano supra vix impresso, subtus paulo prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus; PEPETIOLUS gracilis, supra tenuiter canaliculatus, ½-1 cm. longus. DUNCULUS communis erectus, plus minusve flexuosus, teres, pallide viridis, 9—14 cm. longus; spatba basilaris rigidinscula, ovata, acutiuscula, arcte vaginans, lateraliter paulo compressa, dorso rotundata, 1—2 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecti, paulo arcuati, 3—4 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, pallidae, 2½—3 mm. longae. FLORES ut videtur flavescentes. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, rectum, 1½ — 2 mm. longum. SEPALA satis divergentia, leviter concava, 9—10 mm. longa, basi 1½ mm. lata, dorsale vix incurvum, lateralia subrecta leviter obliqua. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, basi non attenuata, 4½—5 mm. longa, basi 1½ mm. lata. LABELLUM erectum, subrectum, paulo concavum, tenuiter trinervium, 2 mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, interne paulo attenuata, 2 mm. longa.

Habitat in prov. Rio de Janeiro loco haud indicato: Glaziou n. 17268 in herb. Berol. et Warming.

208. PLEUROTHALLIS EXIGUA COGN. minuta, caespitosa; caulibus secundariis brevibus vel brevissimis, subfiliformibus, teretiusculis, uniarticulatis, vagina unica breviuscula tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et abrupte acuta vestitis; folio minuto, membranaceo, longiuscule petiolato, auguste oblongo-subspathulato, apice obtuso vel subrotundato et saepius minute tridenticulato, inferne longe attenuato, uninervio, tenuiter plurinervuloso; pedunculis communibus solitariis vel interdum fasciculatis, capillaribus, glabris, superne paucifloris, folio satis brevioribus, basi spatha minuta inclusis; bracteis ochreatis, inferne puberulis, superne glabratis et satis dilatatis, apice suboblique truncatis et abrupte apiculatis, pedicellis aequilongis; floribus minutissimis, succedaneis, erectis vel erecto-patulis, brevissime pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, lineari-lanceolatis, acuminatis, uninerviis, inferne glabratis, superne tenuiter pubescentibus praecipue ad marginem, lateralibus fere usque ad basin liberis, basi antice non vel paulo gibbosis; petalis linearibus, acuminatis, uninerviis, margine integerrimis et pubescentibus caeterum glabris, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis multo breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glabro, ambitu anguste ovato, distincte trilobato, lobis lateralibus erectis, oblique cuneatis, apice subtruncatis et laciniatis, lobo terminali oblongo-linguiformi, apice rotundato et apiculato, margine integerrimo, disco inferne triangulariter excavato; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus antice utrinque unidentatis postice recurvis et subtiliter fimbriatis.

Tabula nostra CIV. Fig. IV (habitus cum analysi).

Lepanthes pusilla Barb. Rodr. in Bev. de Engenh. III. 110 (1881) ex Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 64 (1882, — non Pleurothallis pusilla Lindl., 1842). RADICES numerosae, dense fasciculatae, filiformes, breviusculae, leviter tortuosae, albescentes. CAULES secundarii plus minusve numerosi,

PLEUROTHALLIS.

576

erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides, —2 cm. longi, ½—⅔ mm. crassi; vagina tenuiter membranacea, arcte adpressa, valide plurinervia, apice dorso subcarinata, pallida, 5—13 mm. longa. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rectum, subplanum, siccitate pallide viride, 1½ —3 cm. longum, 4—8 mm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus paulo prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque vix prominentibus; PETIOLUS subfiliformis, supra tenuiter canaliculatus, V2 —1 cm. longus. PEDUNCULI communes erecti vel erecto-patuli, recti vel plus minusve flexuosi, teretiusculi, pallidi, ½—2 cm. longi; spatha basilaris rigidiuscula, arcte vaginans, ovata, obtusiuscula, glabra, lateraliter paulo compressa, pallida, ¾—1 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecti, paulo arcuati, 1—1½ mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 1—1½ mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, paulo arcuatum, ¾ — 1 mm. longum. SEPALA inferne erecta, superne satis recurva, leviter concava, basi alba vel flavescentia, apice purpurascentia, 3—4 mm. longa, inferne ⅔ mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, leviter sigmoideo-flexuosa, basi non attenuata, intense punicea, 2½—3‘/a mm. longa, ⅓ mm. lata. LABELLUM erectum, apice leviter recurvum, paulo concavum, purpureum vel purpureo-vinosum, 2 mm. longum, ⅔ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne valde constricta, alba dorso dilute rosea basi antice intense purpurea, 1 mm. longa. CAPSULA patula, calyce persistente coronata, elliptico-ovoidea, obtuse trigona, tenuiter 6-costata, 6 mm. longa, 4 mm. crassa. Habitat in sylvis supra arbores ad Palmeiras prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in arboribus ad mont. Corcovado : J. de Moura n. 53; in arboribus ad Serra dos Orgâos prope Theresopolis: H. Schenck n. 2699, J. de Moura n. 43 et 300; in virgultis ad rivulos supra arbores prope Ouro Preto prov. Minas Geraës: Schwacke n. 10564. — Floret Februario ad Julium.

H. PROREPENTES. — Caulis primarius elongatus, repens; caules secundarii nulli vel subnulli; pedunculus communis uni—pluriflorus, folio longior; flores minutissimi; sepala linearia vel interdum ovata; plantae minutae. — Species 209—211.

209. PLEUROTHALLIS ACUTISSIMA LINDL. caule primario longissimo, gracillimo; caulibus secundariis brevissimis, filiformibus, teretiusculis, inarticulatis, vagina unica parva tubulosa glabra et laevi apice suboblique truncata et obtusa vestitis; folio minuto, carnoso, breviter petiolato, lineari, dorso carinato, apice acuto et longiuscule mucronato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paucis fere indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, superne laxe 1—4-floro, folio duplo longiore, basi spatha brevíssima incluso; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, ovario subaequilongis; floribus minutissimis, erectis vel erecto-patulis, brevissime pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, triangulari-linearibus, acutissimis, uninerviis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice paulo gibbosis; petalis erectis, lineari-subulatis, longe acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali subaequilongis; labello membranaceo, petalis subdimidio breviore, angustissime breviterque unguiculato, utrinque glabro, ambitu ovato-oblongo, distincte trilobato, lobis anguste triangularibus, acutissimis, margine integerrimis, terminali longiore, disco nudo; columna brevi, subclaviformi, clinandrio antice utrinque bidenticulato.

Tabula nostra CXX. Fig. IV (habitus cum analysi).

Pleurothallis acutissima Linãl.! Folia Orchid. Pleuroth. 43 (1859).


577

ORCHIDACEAE:

Humboldtia acutissima O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). RHIZOMA repens , usque 3—4 dm. longum, teretiusculum, leviter flexuosum, pallidum, crebre articulatum, primum vaginis tubulosis arcte adpressis scariosis apice truncatis et apiculatis 3—4 mm. longis vestitum demum nudum, radicibus paulo numerosis, remotis, brevissimis, filiformibus, satis flexuosis. CAULES secundarii circiter 1 cm. inter se distantes, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallidi, 1—4 mm. longi; vagina membranacea, laxiuscule adpressa, distincte plurinervulosa, pallide fulva, 3—5 mm. longa. FOLIUM erectum, rigidum, satis concavum, intense viride, 1—2 cm. longum, 1—2 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente; PETIOLUS filiformis, 1—3 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus, paulo flexuosus, teretiusculus, albescens, 2½—4 cm. longus; spatha basilaris rigidiuscnla, arcte vaginans, ovata, obtusa, glabra, lateraliter paulo compressa, dorso subcarinata, fuscescens, ⅔—1 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecti, recti vel paulo arcuati, BRAOTEAE tenuiter membranaceae, pallide fulvae, 1¼ ad ½—1 mm. longi. 1½ mm. longae. OVARIUM filiformi-clavatum, paulo arcuatum, glabrum, ¾ mm. lougum. SEPALA satis divergentia, leviter concava, ut videtur albo-virescentia nervo mediano roseo, 3 mm. longa, inferne ½ mm. lata, dorsale paulo incurvum, lateralia satis recurva. PETALA tenuiter membranacea, paulo obliqua, alba, 2¾ mm. longa, basi ⅓ mm. lata. LABELLUM erectum, subrectum, satis concavum, uninervium, 1¾ mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, 1¼ mm. longa. CAPSULA erecto-patula, calyce marcescente coronata, anguste obovoidea, acute trigona, longitudinaliter 6-costata, pallida, 3—4 mm. longa, 2 mm. crassa. Habitat in arboribus ad San-Gabriel da Cachoeira secus flum RioNegro prov. Alto-Amazonas: Spruce n. 2302. Etiam in Guiana gallica: Leprieur; in arboribus prope Berlyn secus flum. Marowyne districtu Para Surinami: Wullschlaegel n. 535 et 15S8.

210. PLEUROTHALLIS SPICULIFERA LINDL. caule primario elongato, filiformi; caulibus secundariis brevissimis subnullis, filiformibus, teretiusculis, inarticulatis, vagina unica minuta tubulosa glabra et laevi apice truncata et apiculata vestitis; folio minuto, carnoso, brevissime petiolato, lineari, dorso carinato, apice acuto et longiuscule mucronato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paucis fere indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, superne remote plurifloro, folio triplo longiore, basi spatha brevíssima incluso; bracteis ochreatis, glabris, superne leviter dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, ovario aequilongis; floribus minutissimis, erectis vel erecto-patulis, succedaneis, subsessilibus; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, anguste linearibus, oblusiusculis, uninerviis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad apicem liberis basi antice non vel vix gibbosis; petalis pendulis, filiformibus, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali aequilongis; labello membranaceo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste ovato, leviter trilobato, lobis obtusis margine integerrimis, lateralibus brevibus latisque, terminali longiore triangulari-linguiformi, disco nudo; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrii marginibus undulato-denticulatis.

Pleurothallis spiculifera Lindl.! Folia Orchid. Pleuroth. 43 (1859); Pfitz. Grunãz. Vergl. Morph. Orchid. tab.3. fig.14. Humboldtia spiculifera O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). RHIZOMA repens, 1½ dm. longum vel ultra, teretiusculum, leviter flexuosum, pallidum, crebre articulatum, primum vaginis tubulosis scariosis

PLEUROTHALLIS.

578

arcte adpressis apice oblique truncatis et obtusis 2—3 mm. longis vestitum demum nudum, radicibus paulo uumerosis, remotis, brevissimis, filiformibus, satis flexuosis. CAULES secundarii circiter 1 cm. inter se distantes, erecti vel erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, pallidi, 1—3 mm. longi; vagina tenniter membranacea, adpressa, distincte plurinervulosa, albescens, 3—4 mm. longa. FOI.IUM erectum vel erecto-patulum, rigidum, satis concavum, intense viride, 1—1½ cm. longum, 1—1½ mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente; PETIOLUS filiformis, 1—2 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus vel erecto-patulus, paulo flexuosus, teretiusculus, albescens, 4—6½ cra. longus; spatha basilaris rigidiuscula, arcte vaginans, ovata, obtusa, lateraliter vix compressa, dorso rotundata, fulva, ½—⅔ mm. longa. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, vix ½ mm. longi. BRACTEAE membrauaceae, pallide fulvae, 1 mm. longae. FLORES pallide purpurei. SEPALA satis divergentia, paulo concava, superne leviter incurva, 3 mm. longa, vix ½ mm. lata. PETALA tenuiter membranacea, paulo obliqua, 3 mm. longa, circiter ½ mm. lata. LABELLUM erectum, leviter concavum, tenuiter trinervium, 2 mm. longum, ¾—1 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, 1½ mm. longa. Habitat in arboribus prope San Carlos del Rio Negro prov. Alto Amazonas: Spruce n. 3154.

211. PLEUROTHALLIS OVALIFOLIA REICHB. F. caule primario brevi, gracillimo; caulibus secundariis vix distinctis, gracillimis, teretiusculis, inarticulatis, vagina unica parva tubulosa glabra et laevi apice oblique truncata et obtusiuscula vestitis; folio minutissimo, subcarnoso, brevissime petiolato, anguste ovato, apice obtuso et interdum subemarginato, basi breviter attenuato, uninervio et tenuissime paucinervuloso; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, uni—bifloro, folio paulo longiore, basi spatha brevíssima incluso ; bracteis ochreatis, glabris, superne leviter dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis multo brevioribus; floribus perpusillis, erecto-patulis, breviter pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, aequilongis, triangulari-ovatis, acutis, uninerviis, utrinque glaberrimis, lateralibus usque ad basin liberis antice non gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, acutis, subtiliter uninerviis, margine integerrimis, sepalo dorsali subaequilongis ; labello submembranaceo, petalis paulo breviore, indiviso, anguste ovato-tnangulari, acuto, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco nudo; columna nana, carnosa.

Pleurothallis ovalifolia Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 188 (1861). Stelis ovalifolia Focke ! in Tijdschr. Natuur. Wetensch. II. 202 (1849). RHIZOMA repens, 1—3 cm. longum, teretiusculum, ramosum, tortuosum, pallidum, crebre articulatum, squamis scariosis vaginantibus albescentibus vestitum, radicibus paucis, brevibus, filiformibus, flexuosis, albeseentibus. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, leviter arcuati, pallidi, 1—2 mm. longi; vagina tenuiter membranacea, laxa, canescens, 2—3 mm. longa. FOLIUM plus minusve patulum, rigidiusculum, planum, nitidum, intense viride, 4—7 mm. longum, 2½—4 mm. latum, nervo mediano supra vix impresso, subtus paulo prominente. PEDUNCULUS communis erectus vel ascendens, plus minusve flexuosus, teretiusculus, albescens, 6—9 mm. longus. PEDICELLI capillares, erecti, leviter arcuati, 2 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membrauaceae, pallidae, ⅔ mm. longae. FLORES sordide flavescentes, diaphani. SEPALA paulo divergentia, leviter concava, 1 mm. longa, ½ — ⅔ mm. lata, lateralia paulo asymmetrica. PETALA recurva, tenuiter membranacea, fere 1 mm. longa, ¾—⅓ mm. lata. LABELLUM erectum, subplanum, ⅔ mm. longum. CAPSULA erecto-patula, calyce persistente coronata, obovoidea, acutiuscule trigona, tenuiter 6-costata, pallida, 2 mm. longa, 1½ mm. crassa.


579

ORCHIDACEAE:

Habitat in Surinam ad truncos arborum inter muscos non rara: Focke; in districtu Para: Wullschlaegel n. 1109. In Brasilia boreali forsan adhuc invenienda. — Floret Decembri—Junio.

Scct.Y. LEPANTHIFORMES COGN. - Sect. BRACHYB. LEPANTHIFORMES, sect. ELONGATAE A. LEPANTHILEPANTHIFORMES, et sect. ACUMINATAE A. FORMES Lindl. Folia Orchid. Pleuroth. 25, 26 et 32 (1859). STACHYAE

CAULIS primarius saepissime brevis. CAULES secundarii plus minusve elongati; vaginae superne dilatatae, ostio marginatae ciliatae. FLORES racemosi; spatha parva vel minuta, scariosa. SEPALA plus minusve divergentia, saepissime membranacea, lateralia alte connata. PETALA longiora quam lata, COLUMNA longiuscula, basi in pedem plus minusve producta. ANTHERA glabra. — Species 212—220,

A. Racemi pluri—multiflori, folio saepius multo longiores; vaginae caulinae glabrae vel glabratae; petala margine integerrima. — Species 212—217. 212. PLEUROTHALLIS CATHARINENSIS COGN. parva, caespitosa; canlibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, uniarticulatis, folio satis brevioribus, vagina unica majuscula laxa tubulosa glabra apice abrupte dilatata oblique truncata et acutiuscula vestitis; folio satis parvo, crasse carnoso, petiolato, ovato, acuto, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, gracili, glabro, 6—7-floro, folio longiore, basi spatha majuscula tubulosa glabra et laevi apice truncata et abrupte acuta incluso; bracteis ochreatis, superne paulo dilatatis, acutis, pedicellis longioribus; floribus satis parvis, patulis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, acutis, dorso non carinatis, intus glabris, extus brevissime denseque villosis, dorsali oblongospathulato, striato, basi cum lateralibus connato, lateralibus paulo longioribus, usque ad apicem in valva anguste ovata longitudinaliter unisulcata intus subtiliter papillosa basi antice leviter gibbosa connatis; petalis obovato-oblongis, apice abrupte acutis et apiculatis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello crasse carnoso, petalis breviore, mobili, indiviso, late ovato, apice subrotundato et apiculato, basi lato, margine integerrimo, utrinque glabro, disco inferne ad medium concavo; columna longiuscula, claviformi, clinandrio undulato-denticulato. Specklinia violacea Ch. Lemaire in Jard. Fleur. III. Misc. p. 19. cum icon. (1852, — non Pleurothallis violacea Rich- et Gal. 1845). CAULES secundarii erecti, subrecti, purpurascentes, nt videtur 1 ad 1½ cm. longi; vagina scariosa, laxa, distincte plurinervis, purpurascens, 1½ cm. longa. FOLIUM erecto-patulum, rigidum, margine inferne incrassatum, basi satis concavum caeterum subplanum, rugulosum, supra viridicinereum et violaceo-guttatum, 3½ cm. longum, 2 cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente;

PLEUROTHALLIS.

580

PETIOLUS (caulis secundarius?) versus basim attenuatus, superne subinflatus et antice canaliculatus, vagina caulina inclusus, purpurascens, 2 cm. longus. PEDUNCULUS communis flexuosus; spatha basilaris tenuiter membranacea, scariosa, laxiuscula, distincte plurinervia, 1½ cm. longa. BRACOVARIUM lineari-clavatum, TEAE membranaceae, glabrae, 5—6 mm. longae. acutiuscule trigonum, paulo arcuatum, tenuiter puberulum, 3 mm. longum. SEPALA satis divergentia, inferne satis concava et paulo incurva, superne leviter convexa et satis reflexa; dorsale 10 — 11 mm. longum; lateralia 11—12 mm. longa, inferne albescentia, superne intense violacea, in valva 6—7 mm. lata connata. PETALA erecta, carnosula, subplana, paulo obliqua, inferne valde attenuata, alba apice dilute flavescentia, 4—5 mm. longa, superne 2—2½ mm. lata. LABELLUM erectum, leviter concavum, atroviolaceum, 3 mm. longum. COLUMNA erecta, satis incurva, albescens, 4 mm. longa. — Species mihi haud visa, dubia.

Habitat in insul. S. Catharina: Fr. De Vos ex Lemaire, loc. cit.

213. PLEUROTHALLIS MOURAEI COGN. minuta, caespitosa; caulibus secundariis capillaribus, teretiusculis, 1—2-articulatis, folio satis longioribus, vaginis 2—3 majusculis anguste tubulosis subtiliter papillosis apice abrupte dilatatis suboblique truncatis et obtusis margine brevissime ciliatis vestitis; folio minuto, submembranaceo, longiuscule petiolato, late oblongo, marginato, apice obtusiusculo et minutissime tridenticulato, inferne longiuscule attenuato, uninervio et tenuiter plurinervuloso; pedunculo communi solitario, tenuissime capillari, glabro, circiter usque ad medium plurifloro floribus succedaneis, folio multo longiore, basi spatha brevíssima incluso; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis multo brevioribus; floribus minutis, plus minusve patulis, subdistichis, breviter pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, obtusis, trinerviis, dorso rotundatis, utrinque glaberrimis, dorsali ovato, lateralibus paulo brevioribus et satis angustioribus fere usque ad apicem in valva anguste ovata basi antice vix gibbosa connatis ; petalis obovato-oblongis, apice obtusis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello tenuiter membranaceo, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis lateralibus erectis, latissimis, late rotundatis, margine integerrimis, glaberrimis laevibusque, lobo terminali oblongo-linguiformi, acutiusculo, margine tenuissime serrulatofimbriato, supra subtiliter papilloso, disco nudo; columna longiuscula, gracili, claviformi, clinandrio postice producto. RADICES numerosae, dense fasciculatae, filiformes, breviusculae, leviter tortuosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel plerumque ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallidi, 1—2½ cm. longi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, distincte plurinerviae, fulvae, ½ — 1 cm. longae. FOLIUM erectum vel plus minusve patulum, rigidiusculum, subplanum, intense viride, 10—17 mm. longum, 3—5 mm. latum, nervo mediano supra vix impresso, subtus paulo prominente, nervulis lateralibus utrinque tenuiter prominentibus; PETIOLUS filiformis, supra profundiuscule canaliculatus, 2—4 mm. longus. PEDUNCULUS communis erectus vel erectopatulus superne saepins plus minusve recurvus distincte fractiflexus, teretiusculus, albescens, 3—6 cm. longus; spatha basilaris rigidinscula, arcte vaginans, oblonga, obtusa, lateraliter paulo compressa, fulva, 1 ad 1½ mm. longa. PEDICELLI tenuissimi, erecto-patuli, paulo arcuati, basi cum pedunculo breviter connati, 3—4 mm. lougi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 1—1¼ mm. longae. OVARIUM filiformi-clavatum, glabrum, rectum vel paulo arcuatum, pallide viride vel purpurascens, ¾— 1 mm. longum. SEPALA leviter divergentia, satis concava, purpureovinosa vel interdum albo-viridia et purpureo-striata; dorsale paulo incurvum, 3½ mm. longum, 2 mm. latum; lateralia in valva superne leviter recurva apice minute bidenticulata 3 mm. longa 1½—1¾ mm. lata connata.


ORCHIDACEAE:

581

PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, leviter obliqua, inferne longe attenuata, albo-viridia et iutense purpureo-striata, interdum purpureo-fusca ceutro virescente, 1½ mm. longa, superne lata. LABELLUM erectum, valde concavum, subtiliter trinervium, atropurpurum vel albo-viride et purpureo striatum, 1¾ mm. longum, 1 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, iuferne paulo atteuuata, albo-viridis et purpureostriata, 1¼ mm. longa. CAPSULA plus minusve patula, obovoidea, obtuse trigona, longitudinaliter tenuiter 6-costata, paulo obliqua, pallide viridis vel dilute purpureo-vinosa, calyce persistente coronata, 3—4 mm. longa, 2½—3 mm. crassa.

Var. β.

BREVIFOLIA

Cogn.

Tabula nostra CXXI. Fig. I (habitus cum analysi). breviter petiolata, obovata vel elliptico-ovata, basi paulo attenuata, 7—10 mm. longa, 4—6 mm. lata; petiolus 1—2 mm. longus. SEPALA PETALAque albo-viridia. LABELLUM albo-viride, apice rubromaculatum. FOLIA

Habitat in arboribus ad Serra dos Orgâos prope Theresopolis prov. Rio de Janeiro: J. de Moura n. 44, 93 et 302; in prov. Rio de Janeiro loco haud indieato : Glaziou n. 17247; in prov. Minas Geraës prope Caldas: Lindberg n. 512; in Brasilia austro-orientali locis haud indicatis: Glaziou n. 18534 et 20498. — Var. β. in arboribus prope Theresopolis prov. Rio de Janeiro: J. de Moura n. 46; in Brasilia austro-orientali loco haud indicato: Glaziou n. 19892part. — Floret Februario—Julio.

214. PLEUROTHALLIS QUARTZICOLA COGN. mediocri; caulibus secundariis gracilibus, teretinsculis, 5—6articulatis, folio sublongioribus, vaginis pluribus mediocribus tubulosis glabris apice abrapte dilatatis oblique truncatis acutisque margine breviter ciliatis vestitis; folio satis parvo, carnosulo, breviter petiolato, oblongo, apice acutiusculo et minute tridenticulato, basi breviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis communibus geminatis, capillaribus, glabris, fere usque ad basin laxe multifloris floribus succedaneis, folio multo longioribus; bracteis ochreatis, glabris, superne paulo dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis multo brevioribus; floribus mediocribus, erecto-patulis, distichis, breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, acutissime longeque acuminatis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorso subrotundatis, dorsali inferne late ovato, lateralibus lanceolatis fere usque ad apicem connatis basi antice vix gibbosis; petalis obovato-cuneatis, apice subtruncatis leviter emarginatis et in sinu minute dentato-apiculatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu oblongo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis unciformibus angustissimis acuminatis, terminali oblongo-linguiformi apice obtuso inferne leviter constricto basi minute bicalloso; columna longiuscula, subclaviformi, clinandrio postice producto unidentato.

Tabula nostra CIX. Fig. III (habitus cum analysi).

Lepanthes quartzicola Barb. Rodr. in Vellosia I. edit. secund. 119 (1891). CAULES secundarii ascendentes, satis arcuati, fuscescentes, 5—6 cm. longi, ¾ mm. crassi; vaginae membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae, striatae, pallide fuscae, 1 — 1½ cm. longae. FOLIUM erectum, subrectum, rigidiusculum, subplanum, nitidum, laete viride, 5 cm longum, 14 mm. latum, nervo mediano supra satis impresso, subtus leviter promi-

Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

582

nente; PETIOLUS satis gracilis, 2 — 3 mm. longus. PEDUNCULI communes erecti vel erecto-patuli, distincte fractiflexi, 1½—2½ dm. longi. PEDICELLI tenuiter capillares, erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, basi cum pedunculo breviter connati, 5 — 6 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, arcte adpressae, 1½—2 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, glabrum, paulo obliquum, 1 mm. longum. SEPALA satis divergentia, apice satis recurva, pallide flava et inferne purpureo-trilineata, 11—12 mm. longa; dorsale inferne paulo incurvum et valde coneavum, 4 mm. latum; lateralia inferne recta et leviter concava, in valva 3½ mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, vix asymmetrica, inferne satis attenuata, pallide fiava et purpureo-unilineata, 3—3½ mm. longa, apice 2 —2½ mm. lata. LABELLUM basi satis incurvum, superne valde recurvum et leviter convexum, longitudinaliter unisulcatum, flavescens et ad medium purpureo-quadrilineatum, 5 mm. longum, 1½—2 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, 3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in rupibus umbrosis ad Serra de S. José d’El Rey prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Augusto.

215. PLEUROTHALLIS COLLINA COGN. caespitosa, mediocri; caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, 3—5articulatis, folio satis longioribus, vaginis pluribus mediocribus tubulosis glabris apice abrupte dilatatis oblique truncatis acutisque margine fimbriato - ciliatis vestitis; folio parvo, coriaceo, breviter petiolato, oblongo, obtusiusculo et interdum obscure tridenticulato, basi breviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedunculis communibus geminatis ternisve, capillaribus, glabris, fere usque ad basin laxe pluri—multifloris floribus succedaneis, folio multo longioribus, basi spatha minutissima inclusis; bracteis ochreatis, glabris, superne paulo dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis multo longioribus; floribus satis parvis, erecto-patulis, distichis, breviuscule pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, apice longissime subulato-acuminatis, trinerviis, utrinque glaberrimis, dorsali extus rotundato inferne oblongo-lanceolato, lateralibus satis angustioribus, dorso subcarinatis, basi non gibbosis, fere usque ad apicem in valva late lanceolata connatis; petalis obovatis, apice acutiusculis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu oblongo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis,lateralibus erectis minutis unciformibus angustissimis acuminatis, terminali oblongo-linguiformi apice subrotundato inferne non constricto non calloso, disco inferne longitudinaliter canaliculato; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrio postice producto uncinato-unidentato.

Tabula nostra CXIII. Fig. 1 (habitus cum analysi).

Lepanthes montana Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 22 (1877), II. 41 (non Fleurothallis montana Barb. Rodr. loc. cit. I. 5—1877). RADICES numerosae, dense fasciculatae, elongatae, subfiliformes, leviter tortuosae, albidae, apice virescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, stricti vel paulo flexuosi, fuscescentes, 5—6 cm. longi, ⅔ mm. crassi; vaginae membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae, distincte pluristriatae, sordide fuscae, 1—2 cm. longae. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rectum, rigidum, subplannm, nitidum, iutense viride, 3½—4 cm. longum, 9—12 mm. latum, nervo mediano supra leviter im-

74


583

ORCHIDACEAE:

presso, subtus satis prominente; PETIOLUS satis gracilis, supra profunde angusteque canaliculatus, 3—5 ram. longus. PEDUNCULI communes erecti vel erecto-patuli, distincte fractiflexi, teretiusculi, pallide virides, 1 — 1½ dm. longi; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, oblonga, obtusa, glabra, lateraliter paulo compressa, fulva, 1—1½ mm. longa. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, subrecti, inferne cum pedunculo breviuscule connati, 4—6 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, arcte adpressae, pallide virides demum fulvae, 1½—2 mm. longae. OVARIUM lineariclavatum, obtuse trigonum, glabrum, vix arcuatum, 1—1½ mm. longum. SEPALA valde divergentia, satis concava, recta vel subrecta, aurantiaca et purpureo-lineata, 10 — 11 mm. longa; dorsale trilineatum, inferne 2 ad 2½ mm. latum ; lateralia unilineata, in valva apice breviter vel brevissime bilida 1¾—2 mm. lata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, flavescentia et purpureounilineata, 3 mm. longa, 1½—1¾ mm. lata. LABELLUM . basi satis incurvum, superne valde recurvum et leviter convexum, flavescens, inferne purpureo-trilineatum, 4 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, 2 mm. longa.

PLEUROTHALLIS.

erecti, inferne recti vel paulo flexuosi, superne distincte fractiflexi, teretiusculi, pallidi, 5—7½ cm. longi; spatha basilaris submembranacea, arete vaginans, ovato-oblonga, acutiuscula, glabra, lateraliter satis compressa, dorso acute carinata, fulva, 2—3 mm. longa. PEDICELLI capillares, erectopatuli, subrecti vel leviter arcuati, basi cum pedunculo breviter connati, 6 — 9 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, flavo-virides, 2½—3 mm. longae. FLORES pallide lutei. OVARIUM filiformi-clavatum, subrectum, glabrum, ¾—1 mm. longum, SEPALA paulo divergentia, satis concava, subrecta, 7—9 ram. longa; dorsale 2 mm. latum; lateralia in valva 3 ad 3½ mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, vix obliqua, inferne paulo attenuata, 3 mm. longa, ½ mm. lata. LABELLUM erectum, valde concavum fere longitudinaliter conduplicatum, tenuiter trinervium, 2½ mm. longum, 1 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne satis attenuata, 1½ —1¾ mm. longa. CAPSULA erecto-patula, calyce marcescente coronata, obovoideooblonga, obtuse trigona, leviter 6-costata, basi satis attenuata, leviter obliqua, fusca, 5—6 ram. longa, 3—3½ ram. crassa.

Var. β. Var. β.

MINOR

584

MINOR

Cogn.

Cogn.

minor. CAULES secundarii 2—2½ cm. longi. FOLIUM 2 ad 2½ cm. longum, 6—7 mm. latum. PEDUNCULUS communis 6 cm. longus. LASEPALA 9—10 mm. longa, alba et lineis purpureo-vinosis ornata. BELLUM margine album, centro purpureum. TOTA

Habitat in arboribus ad Capivary prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Var. β. in arboribus secus flum. Paquequer prope Theresopolis prov. Rio de Janeiro: J. de Moura n. 7. — Floret Aprili—Junio.

216. PLEUROTHALLIS PTEROPHORA COGN. caespitosa, mediocri; caulibus secundariis satis gracilibus, teretiusculis, 2—3-articulatis, folio circiter aequilongis, vaginis tribus majusculis tubulosis glabris laevibusque apice abrupte dilatatis oblique truncatis obtusisque margine subtiliter papillosis vestitis; folio satis parvo, coriaceo, oblongo-spathulato, apice obtuso interdum subrotundato, inferne longe attenuato fere petiolato, uninervio et tenuiter. multinervuloso; pedunculis communibus solitariis vel interdum geminatis, filiformibus, glabris, fere usque ad medium laxiuscule plurifloris, folio paulo longioribus, basi spatha minuta inclusis; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et acutis, pedicellis multo brevioribus; floribus parvis, erectis vel erecto-patulis, distichis, longiuscule pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, oblongo-lanceolatis, acutiusculis, trinerviis, dorso fere usque ad apicem latissime unialatis alis membranaceis integerrimis, utrinque glaberrimis, lateralibus non gibbosis fere usque ad apicem connatis; petalis linearibus, acutis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello membranaceo, petalis subaequilongo, breviter angusteque unguiculato, indiviso, ovatooblongo, margine integerrimo, apice obtuso, utrinque glaberrimo, disco nudo; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus undulato-subdenticulatis.

PLANTA multo minor. CAULES secundarii uniarticulati, ½ —1½ cm. longi. FOLIUM rigidum, distincte petiolatum, 2—2½ cm. longum, 6 ad 7 ram. latum. PEDUNCULI communes 3½ cm. longi.

Habitat in prov. Rio de Janeiro locis haud indicatis: Glaziou n. 14305 et 17267; in sylvis supra arbores ad Sâo Bento prov. S. Catharina: H. Schenck n. 1337. — Var. [3. in arboribus ad Alto Macahé prov. Rio de Janeiro: Glaziou.

217. PLEUROTHALLIS CARINIFERA COGN. pusilla, caespitosa; caulibus secundariis capillaribus, teretiusculis, biarticulatis, folio satis longioribus, vaginis tribus satis parvis tubulosis subtiliter papillosis apice abrupte dilatatis oblique truncatis acutisque margine subrecurvis pubescentibus vestitis; folio minuto, coriaceo, obovato, apice obtuso et minute tridenticulato, basi satis attenuato fere petiolato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, tenuiter capillari, glabro, superne laxe paucifloro floribus succedaneis, folio satis longiore, basi spatha minutissima incluso; bracteis ochreatis, minutissimis; floribus parvis, erectis vel erecto-patulis, longiuscule pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, ovatis, longissime anguste obtuseque acuminatis, trinerviis, dorso alato-tricarinatis carinis membranaceis irregulariter dentatis, utrinque glaberrimis, lateralibus non gibbosis fere usque ad apicem connatis; petalis lineari-subulatis, longissime aristato-acuminatis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali triplo brevioribus; labello carnosulo, petalis subaequilongo, latiuscule longeque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu triangulari, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis anguste subrotundatis, terminali late cuneiformi unguiculato apice rotundato, disco ad medium crasse breviter remoteque bicarinato; columna breviuscula, claviformi, clinandrio antice utrinque unidenticulato postice producto longe unidentato.

Tabula nostra CXXI. Fig. II (habitus cum analysi). Tabula nostra CXIII. Fig. 11 (habitus cum analysi). RADICES numerosae, densissime fasciculatae, elongatae, subfiliformes, leviter tortuosae, albescentes. CAULES secundam erecti vel ascendentes, recti vel leviter flexuosi, pallide virides, 4—6 cm. longi, ⅔—1 mm. crassi; vagiuae submembranaceae, fere usque ad apicem arete adpressae, valide plurinervulosae, sordide fuscae, 1½—2½ cm. longae. FOLIUM erectum vel interdum erecto-patulum, rectum, rigidiusculum, basi satis concavum caeterum subplanum, intense viride, 4—7 cm. longum, 1—2 cm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDUNCULI eommunes

Lepanthes carinifera Barb. Rodr. in Rev. de Engenh. III. 110 (1881) ex Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 69 (1882). RADICES paulo numerosae, fasciculatae, filiformes, breviusculae, paulo flexuosae. CAULES secundarii erecti, leviter flexuosi, 2—2½ cm. longi; vaginae membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae,


585

ORCHIDACEAE:

striatae, 8—12 mm. longae. FOLIUM erectum, rigidum , subplanum vel supra paulo convexum, 17—18 mm. longum, 9 ram. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente. PEDUNCULUS communis plus minusve patulus, inferne subrectus, superne fractiflexus, teretiusculus, 3—4 cm. longus. PEDICELLI tenuiter capillares, erecto-patuli, paulo arcuati, 6 — 7 mm. longi. OVARIUM lineari-clavatum, arcte trigonum, paulo arcuatum, glabrum, tenuiter verruculosum, 1 mm. longum. SEPALA paulo divergentia, valde concava, inferne alba et purpureo-maculata, superne flavescentia, 8 — 9 mm. longa; dorsale rectum, utrinque trimaculatum, 2½ mm. latum; lateralia inferne erecta, superne recurva, maculis satis numerosis irregulariter notata, in valva 2½—3 mm. lata apice minute bidenticulata connata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, vix obliqua, basi leviter attenuata, alba apice flavescentia, puniceo-guttulata, 3 mm. longa, inferne ⅓ mm. lata. LABELLUM erectum apice vix incurvum, satis concavum, aureum, basi minute purpureo-bimaculatum, 2½—3 mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, alba, inferne utrinque puniceo-unilineata, 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in sylvis humidis supra arbores ad Serra de Santa- Anna prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

B. Pedunculus 1—2-florus, folio multo brevior; vaginae caulinae villosae vel hirsutae; petala margine ciliata vel serrulata. — Species 218—220. 218. PLEUROTHALLIS VILLOSA KNOWL. et WESTC. parva, caespitosa; caulibus secundaras gracilibus, teretiusculis, 4—6-articulatis, folio aequilongis vel paulo longioribus, vaginis pluribus majusculis tubulosis brevissime hirtellis apice abrupte dilatatis oblique truncatis acutisque margine incrassatis et ciliatis supremis plus minusve foliaceis vestitis; folio satis parvo, coriaceo, breviter petiolato, oblongo-lanceolato, apice obtuso et interdum obscure tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculis communibus saepius fasciculatis, capillaribus, glabris, superne uni—paucifloris, folio dimidio brevioribus, basi spatha parva inclusis; bracteis ochreatis, minutis; floribus minutis, patulis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, linearibus, obtusis, extus puberulis, margine ciliatis, dorso carinatis, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi antice gibbosis; petalis nanis, lineari-spathulatis, obtusis, ciliatis; labello obovato-oblongo, obtuso, ciliato, recurvo, disco sulcato. Pleurothallis villosa Knowl. et Westc. Flor. Cab. II. 78 (1838); Lindl. in Bot. Regist. XXVI. Misc. n. 40 (1840), XXVIII. Misc. p. 77 (1842), Folia Orchid. Fleuroth. 26; Lemaire in Jard. Fleur. III. Misc. p. 18 in adnot.; Hemsl. Biol. Centr.-Amer. Bot. III. 203. Specklinia ciliaris Lindl. in Bot. Regist. XXIV. Misc. p. 31 (1838). Pleurothallis lepanthiformis Reichb.f. in Linnaea XVIII. 398 (1845), XXVIII. 386 (1857), XLI. 133 (1877), in Bonplandia II. 25 (1854); Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 610. Humboldtia lepanthiformis O Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (18.91). Humbolãtia villosa O. Kuntze, loc. cit. 668 (1891). RADICES satis numerosae, fasciculatae, subliliformes, longiusculae, satis tortuosae, albescentes. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel plus minusve arcuati, intense virides, 5—6 cm. longi, ⅔—¾ mm. crassi; vaginae membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae,

PLEUROTHALLIS.

586

distincte plurinervulosae, fuscescentes, 1—1½ cm. longae. FOLIUM erectum, rigidiusculum, subplanum, intense viride, 4 —5½ cm. longum, 1—1½ cm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus satis prominente, nervulis lateralibus utrinque tenuissime prominentibus praecipue subtus; PETIOLUS satis gracilis, supra profundiuscule angusteque canaliculatus, 3—6 mm. longus. PEDUNCULI communes erecti, plus minusve flexuosi, teretiusculi, 2 —2½ cm. longi. FLORES purpurei vel purpureo-maculati. SEPALA divergentia, dorsale patulum. Habitat in Surinam prope Paramaribo: Kegel n. 810; in Venezuela prope Caracas: Wagener; in insul. Trinitatis: Crueger n. 45; in Mexico: Schaffner coll. II. n. 62. In Brasília boreali forsan adhuc invenienda. — Floret Januario—Martio.

219. PLEUROTHALLIS ORBICULARIS LINDL. parva, dense caespitosa; caulibus secundariis numerosis, gracilibus, teretiusculis, 3—6-articulatis, folio aequilongis vel satis longioribus, vaginis pluribus majusculis tubulosis brevissime hirtellis apice abrupte valde dilatatis oblique truncatis acutisque margine incrassatis et ciliatis supremis subfoliaceis vestitis; folio satis parvo, coriaceo, brevissime petiolato, ovato-elliptico vel interdum subrotundato, marginato, apice acutiusculo et saepius minutissime tridenticulato, basi paulo attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; pedunculis communibus geminatis vel saepius fasciculatis, capillaribus, glabris, superne bifloris vel rarius 3—4-floris, folio multo brevioribus, basi spatha parva inclusis; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et obtusis, pedicellis aequilongis; floribus minutis, patulis, secundis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, linearilanceolatis, acutis, uninerviis, utrinque glabris rarius margine subtiliter ciliatis, lateralibus circiter usque ad medium connatis basi antice gibbosis; petalis lineari-oblongis, acuminatis, uninerviis, usque ad basin laciniato-serrulatis, utrinque glabris, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo longiore, brevissime angusteque unguiculato, indiviso, lineari-linguiformi, apice in aristam recurvam longe producto, margine superne ciliato; columna longiuscula, membranaceomarginata, clinandrio antice bidentato postice fimbriato. Pleurothallis orbicularis Lindl.! in Bot. Regist. XX VIII. Misc. p. 79 (1842), Folia Orchid. Fleuroth. 25; Reichb. f. in Linnaea XLI. 133. Specklinia orbicularis Lindl. in Bot. Regist. XXIV. Misc. n. 41 (1838). Pleurothallis biflora Focke! in Tijdschr. Natuur. Wetensch. II. 197 (1849); Bot. Zeit. 1849 p. 638; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 185; Griseb. Fl. Brit. W.-lnd. Isl. 609. Humbolãtia biflora O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). Humbolãtia orbicularis O. Kuntze, loc: cit. 668 (1891). RADICES valde numerosae, densissime fasciculatae, subfiliformes, elongatae, leviter flexuosae, albescentes vel fuscescentes. CAULES secundarii dense fasciculati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides, 3—8 cm. longi, ½—¾ mm. crassi; vaginae membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae, valide plurinervulosae, fuscescentes, 1—2 cm. longae. FOLIUM erectum vel interdum paulo patulum, rigidiusculum, basi satis concavum caeterum subplanum, 3—4 cm. longum, 12 ad 22 mm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus satis prominente; nervulis lateralibus utrinque leviter prominentibus praecipue subtus; PETIOLUS satis gracilis, supra profunde angusteque canaliculatus, 2—3 mm. longus. PEDUNCULI communes erecti, stricti, ad basin paginae


587

ORCHIDACEAE:

nferioris folii adpressi, teretiusculi, pallidi, 1—1½ cm. longi ; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, ovata, acutiuscula, glabra, lateraliter paulo compressa, fulva, circiter 3 mm. longa. PEDICELLI capillares, erecti, fere usque ad apicem cum pedunculo connati, circiter 1 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, fulvae, 1 mm. longae. OVARIUM filiforme, glabrum, ½ mm. longum. SEPAI.A satis divergentia, leviter concava, 3 mm. longa, ⅔ mm, lata; dorsale leviter incurvum, superne flavum; lateralia superne satis recurva, purpurascentia. PETALA erecta, tenuiter membranacea, plana, vix obliqua, 1—1¼ mm. longa, ⅓ — ½ mm. lata. LABELLUM erecto-patulum, paulo concavum, atropurpureum, 2 mm. longum, ½ mm. latum. COLUMNA erecta, vix incurva, inferne satis attenuata, alba, 1 mm. longa. ANTHERA globosa, violacea. CAPSULA erecta, calyce marcescente coronata, anguste obovoidea, acutiuscule triquetra, tenuiter 6-costata, glabra, leviter obliqua, purpurea, 6 mm. longa, 3—3½ mm. crassa. Habitat in Surinam supra arbores secus flum. Perica : Wullschlaegel n. 159; ad ramos fruticum in sylvis prope Mariepaston: Kegel n. 1353; in sylvis supra arbores prope Berlijn ad rivum Para: Focke; in Guiana anglica prope Demerara: Loddiges; ad Savannah Buole: Pollard n. 68; in insula Trinitatis: Crueger, Dr. Bradford; in ins. Grenada: Sherring. In Brasília boreali forsan adhuc invenienda. — Floret Maio—Novembri.

220. PLEUROTHALLIS CRYPTANTHA COGN. parva, caespitosa; caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, 4 ad 5-articulatis, folio paulo longioribus, vaginis pluribus majusculis tubulosis breviter hirtellis apice abrupte valde dilatatis oblique truncatis acutiusculisque margine incrassatis et ciliatis supremis subfoliaceis vestitis; folio parvo, coriaceo, brevissime petiolato, ovato-elliptico, apice obtusiusculo et minute tridenticulato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculis fasciculatis, capillaribus, glabris, apice uni—bifloris floribus succedaneis, folio multo brevioribus, basi spatha minuta inclusis; bracteis ochreatis, minutis; floribus minutis, erectis vel erecto-patulis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, late triangulari-lanceolatis, acutis, uninerviis, utrinque glaberrimis, lateralibus basi tantum connatis antice distincte gibbosis; petalis oblongo-subspatbulatis, longiuscule et acutissime acuminatis, uninerviis, margine inferne integerrimis superne laciniato-serrulatis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo breviore, indiviso, oblongo-linguiformi, apice obtuso, margine argute ciliato caeterum glabro, disco in medium depresso; columna breviuscula claviformi, clinandrii marginibus lateraliter subtiliter serrulatis postice productis unidentatis antice bidentatis. Tabula nostra CXIII. Fig. III (habitus cum analysi).

Lepanthes cryptantha Barb. Rodr. in Vellosia I. edit. secund. 120 (1891). CAULES secundarii erecti, satis flexuosi, fulvi, 3½ — 4 cm. longi, ½—⅔ mm. crassi; vaginae membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae, valide plurinervulosae, fuscescentes, ½—1½ cm. longae; FOLIUM erectum, rigidum, subplanum, basi contortum, intense viride, 3 cm. longum, 16 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; PETIOLUS crassiusculus, 2 — 3 mm. longus. PEDUNCULUS erectus, folio adpressus, subrectus, teretiusculus, fuscescens, circiter 1 cm. longus. OVARIUM lineare, obtuse trigonum , glabrum , paulo arcuatum, 1 mm. longum. SEPAI.A satis divergentia, leviter concava, alba apice violacea, 4 mm. longa, basi 1½ mm. lata, dorsale rectum, lateralia superne leviter recurva. PETALA erecta, tenuiter membranacea, paulo concava, leviter obliqua, inferne vix attenuata, alba et violaceo-unilineata, 1½ ad 2 mm. longa, ½—⅔ mm. lata. LABELLUM erectum, vix concavum, violaceum, 1½ mm. longum, ⅓ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva,

PLEUROTHALLIS.

588

inferne valde attenuata, alba, 1½ mm. longa. — Species mihi haud visa , descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODE. communic. Habitat in sylvis supra arbores secus flum. Yauapery tribut. RioNegro prov. Alto-Amazonas: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

Sect. VI. PLEUROBOTRYUM

PLEUROBOTRYUM COGN. - Gen. Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov.

I. 20 (1877). secundarii elongati; vaginae rectae, adpressae, non ciliatae. FLORES racemosi; spatlia parva, scariosa. SEPALA a basi ad apicem arcte conniventia, carnosa, angusta, lateralia inter se libera. PETALA longiora quam lata. COLUMNA longiuscula, basi in pedem distincte producta. ANTHERA glabra.—Species 221. CAULES

221. PLEUROTHALLIS ATROPURPUREA COGN. mediocris, subcaespitosa; caulibus secundariis satis numerosis, gracilibus apice satis incrassatis, teretiusculis, triarticulatis, folio circiter aequilongis, primum vaginis tribus mediocribus tubulosis glabris laevibusque apice oblique truncatis et acutis vestitis demum nudis; folio elongato, carnosissimo, sessili, lineari, cylindraceo, apice acutissime longeque acuminato, basi paulo attenuato, enervio; pedunculo communi saepissime solitario, filiformi, glabro, usque ultra medium laxiuscule 3 ad 6-floro, folio multo breviore, basi spatha parva oblonga acuta glabra et laevi incluso; bracteis ochreatis, glabris, superne satis dilatatis, apice oblique truncatis et obtusis, pedicellis paulo longioribus; floribus mediocribus, patulis, secundis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, anguste oblongo-subspathulatis, obtusiusculis, intus glabris, extus subtiliter denseque papillosis, supra superne leviter carinatis, dorsali trinervio, lateralibus paulo longioribus latioribusque quinquenerviis usque ad basin liberis; petalis late oblongo-spathulatis, apice subrotundatis apiculatisque, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus ; labello tenuiter membranaceo, petalis paulo longiore, longissime unguiculato, unguiculo capillari basi minute bidenticulato superne lateraliter compresso, limbo oblongo apice rotundato basi cordato margine integerrimo superne subtiliter ciliato caeterum glabro, disco basi minute bituberculato; columna breviuscula, claviformi, antice canaliculata basi margine tenuiter puberula, clinandrio quadridentato. Tabula nostra CXIV (habitus cum analysi).

Pleurobotryum atropurpureum Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 20 (1877). Pleurothallis teretifolia Rolfe! in Gard. Chron. 1892. II. p. 521. RHIZOMA repens, breve, robustiusculum, tortuosum, creberrime articulatum, fuscum, radicibus numerosis, filiformibus, elongatis, satis tortuosis, albescentibus. CAULES secundarii erecti, recti vel leviter flexuosi, laete virides, 4—12 cm. longi, inferne ⅔—1 mm. apice 1½—3 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, valide plurinervulosae, pallide fulvae, 1—2½ cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum,


589

ORCHIDACEAE:

rigidum, saepius leviter arcuatum, intense viridi-olivaceum, basi cum caule oblique articulatum, 6—12 cm. longum, 3—6 mm. latum et crassum. PEDUNCULUS communis nutans vel pendulus, valde arcuatus, teretiusculus, pallide víridis, 3—5 cm. longus; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, lateraliter satis compressa, fulva, 5—6 mm. longa. PEDICELLI filiformes, erecti vel erecto-patuli, inferne cum peduuculo connati, 2 mm. longi. BRACTEAE tenuiter membranaceae, purpurascentes, 2½ mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, leviter arcuatum, 1 mm. longum. SEPALA valde concava, atropurpurea, intus leviter flavoguttulata; dorsale leviter iucurvum, 12 mm. longum, 4—4½ mm. latum; lateralia leviter recurva, falcata, 13 mm. longa, 5 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, satis obliqua, inlerne paulo attenuata, atropurpurea, apice flavo-striata, 4 mm. longa, 2 mm. lata. LABELLUM erectum, flavum; unguiculus rectus apice leviter sigmoideo-flexuosus, 2½ mm. longus; limbus supra leviter convexus marginibus revolutis, tenuiter trinervius, basi subtus purpureo-unimaculatus, 3 mm. longus, 1¼—1½ mm. latus. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, purpurea apice flavescens, 1½ mm. longa. Habitat in sylvis supra arbores ad Serra de Caldas prov. Minas Geraes: Barbosa Rodrigues, Regnell ser. 111. n. 1671; in prov. Pernambuco secundum cl. Rolfe, loc. cit. — Floret Martio—Aprili.

Sect. VII. CHAETOCEPHALA COGN. — Gen. CHAETOCEPHALA Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 37 (1882). CAULIS primarius longiusculus, repens. CAULES secundarii elongati; vaginae rectae, adpressae, papillosae, non ciliatae. FLORES solitarii vel fasciculati; spatha parva, scariosa. SEPALA valde divergentia, membranacea, lateralia basi connata. PETALA linearia, apice carnosa, margine revoluta. COLUMNA longiuscula, basi in pedem distincte producta. ANTHERA apice pilosa vel hirsuta. — Species 222—223.

222. PLEUROTHALLIS LONCHOPHYLLA COGN. majuscula; caulibus secundariis robustis, teretiusculis, 2—3articulatis, folio aequilongis vel paulo longioribus, primum vaginis tribus magnis tubulosis pilis brevibus rigidiusculis rubris fasciculatis densiuscule hirtellis apice oblique truncatis et obtusis vestitis, demum nudis; folio majusculo, crasse coriaceo, sessili, anguste lanceolato, apice acuto et saepius minutissime tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; pedicellis solitariis vel saepius fasciculatis, filiformibus, glabris, longiusculis, unifloris, apice unibracteatis, basi spatha parva oblonga obtusiuscula glabra et laevi inclusis; bracteis ochreatis, minutis, subtiliter hirtellis, superne leviter dilatatis, apice oblique truncatis et acutiusculis; floribus majusculis, patulis vel pendulis; sepalis membranaceis, oblongis, acutiusculis, tenuiter quinquenerviis, utrinque glabris, lateralibus paulo brevioribus et latioribus fere usque ad medium connatis basi antice minute gibbosis; petalis filiformi-spathulatis, apice obtusis, tenuiter uninerviis, margine integerrimis satis revolutis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, angustiuscule breviterque unguiculato ungue utrinque minute auriculato, basi satis attenuato, utrinque glabro, ambitu ovato-quadrangulo, leviter trilobato, lobis Orchid. I.

PLEUROTHALLIS.

590

margine longiuscule fimbriato-ciliatis, lateralibus late rotundatis, terminali late linguiformi apice obtuso, disco ad medium remote oblique bicalloso; columna longiuscula, claviformi, clinandrio undulato-subdenticulato antice bidentato; anthera apice lateraliter compressa longiuscule pilosa. Tabula nostra CXVII. Fig. II (habitus cum analysi).

Bestrepia lonchophylla Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 35 (1877). Pleurothallis Warmingii Reichb. /. Otia Bot. fasc. II. 93 (1881); Warm. Symb. Fl. Bras. centr. part. XXIX. 842. tab. 4. fig. 1. Chaetocephala lonchophylla Barb. Bodr.! Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 39 (1882). RHIZOMA repens, elongatum, robustum, teretinsculum, plus minusve tortuosum, creberrime articulatum, pallide viride, primam squamis majusculis fulvis acutis sparse hirtellis vestitum demum nudum, radicibus numerosis, elongatis, robustiusculis, leviter tortuosis, albescentibns. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, laete virides, 7—14 cm. longi, inferne 1—2 mm. apice 2½—3½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, fulvae, 4—7 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, supra leviter convexum, margine plus minusve revolutum, nitidum, intense viride, 8—12 cm. longum, 9—16 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule impresso, subtus valde prominente. PEDICELLI patuli vel recurvi, plus minusve arcuati, teretiusculi, pallide virides, 1—2 cm. longi; spatha basilaris tenuiter membranacea, arcte vaginans, lateraliter leviter compressa, 5 ad 6 mm. longa. BRACTEAE tenuiter membranaceae, pallidae, 3 mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, acutiuscule trigonum, subrectum, glabrum 2—3 mm. longum. SEPALA valde divergentia, leviter concava, subrecta, sordide purpurea interdum dilute lutea; dorsale 8—10 mm. longum, 2½ ad 3 mm. latum, basi minute luteo-bimaculatum; lateralia 7—9 mm. longa, 3—3½ mm. lata. PETALA erecto-patula, tenuiter membranacea, leviter convexa, vix obliqua, basi non attenuata, flavo-aurea, basi purpureo-punctata, 7—9 mm. longa, ¾ mm. lata. LABELLUM erecto-patulum, inferne leviter concavum, superne paulo convexum, apice atropurpureum caeterum luteum, 5 mm. longum, 3 mm. latum. COI.UMNA erecta, satis incurva, inferne paulo attenuata, alba vel flavescens et purpureo-guttata, 3—4 mm. longa. ANTHERA alba, interdum purpureo-guttulata, apice atropurpureo-penicillata. CAPSULA patula, calyce marcescente coronata, anguste obovoidea, acutiuscule trigona, crassiuscule 6-costata, glabra, vix obliqua, 10 — 12 mm. longa, 4—5 mm. crassa. Habitat in arboribus et in rupibus humidis ad Serra de ad Serra das Bicas prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues; de Caldas et ad Pedra Branca: Regnell ser. III. n. 1665; super truncos arborum ad Lagoa Santa : Warming. — Floret ad Martium.

Caldas et ad Serra in sylvis Januario

223. PLEUROTHALLIS CHAETOCEPHALA COGN. majuscula; caulibus secundariis robustis, teretiusculis, quadriarticulatis, folio circiter aequilongis, primum vaginis pluribus majusculis tubulosis pilis brevibus patulis rigidiusculis rubris subsparse hirtellis apice oblique truncatis et acutiusculis vestitis, demum nudis; folio majusculo, crasse coriaceo, sessili, anguste lanceolato, apice acuto et minutissime tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedicellis solitariis vel paucis fasciculatis, filiformibus, glabris, breviusculis, unifloris, apice minute unibracteatis, basi spatha parva lanceolata glabra et laevi inclusis; floribus majusculis, patulis; sepalis carnosulis, anguste ovatis, obtusis, tenuiter quinquenerviis, utrinque glabris, lateralibus paulo brevioribus inferne tantum connatis basi antice leviter 75


ORCHIDACEAE:

591

gibbosis; petalis filiformi-subspathulatis, apice obtusis, tenuiter uninerviis, margine integerrimis satis revolutis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, basi utrinque minute unidenticulato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-subtriangulo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis non ciliatis, lateralibus erectis late rotundatis, terminali late linguiformi apice rotundato marginibus revolutis lateraliter verruculosis subtus verrucoso; columna longiuscula, claviformi, superne antice utrinque leviter alata, clinandrio postice denticulato; anthera apice breviuscule hirtella.

PLEUROTHALLIS.

592

glabro, superne dense multifloro, inferne nudo, folio multo longiore, basi spatha minuta incluso; floribus minutissimis, patulis, alternis, primum secundis demum distichis, sessilibus vel subsessilibus, minutissime bracteatis; sepalis membranaceis, utrinque glaberrimis, dorsali anguste ovato, obtusiusculo, lateralibus satis brevioribus et dimidio angustioribus, usque ultra medium connatis, basi paulo gibbosis; petalis reniformibus, apice subtruncatis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus paulo breviore, sessili, indiviso, anguste triangulari, acutiusculo, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco nudo; columna brevissima, carnosa.

Tabula nostra CXVII. Fig. I (habitus cum analysi).

Chaetocephala punctata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 38 (1882, — non Pleurothallis punctata Lindl. 1835). RHIZOMA repens, robustiusculum, teretiusculum, creberrime articulatum, demum nudum, pallide viride et atropurpureo-annulatum. CAULES secundarii ascendentes, leviter arcuati, laete virides et atropurpureo-annulati, 15—17 cm. longi, inferne 1½ mm. apice 3 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter multinervulosae, pallide virides, 4—6 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, supra leviter concavum, basi cum caule articulatum, lucidum, intense viride, 16—17 cm. longum, 21—22 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente. PEDICELLI erecto-patuli, satis arcuati, teretiusculi, laete virides demum fusci, 1—1½ cm. longi; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, fulva, 6-7 mm. longa. SEPALA valde divergentia, intus satis convexa, superne plus minusve recurva, flavo-viridia, inferne intus atropurpureo-guttulata, 5—5½ mm. lata, dorsale 1 cm. longum, lateralia 8—9 mm. longa. PETALA patula, membranacea apice carnosa, vix arcuata, satis convexa, vix obliqua, basi paulo dilatata, flavo-viridia, intus atropurpureo-punctata, 8—9 mm. longa, 1½—2 mm. lata. LABELLUM basi erectum et valde concavum, superne recurvum et satis convexum, purpureum superne atropurpureum, subtus inferne dilute luteum, 6 mm. longum, 4½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, flava, antice purpureo-punctata basi purpurea, 4 mm. longa. ANTHERA flava, apice atropurpureo-penicillata. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in arboribus secus flum. Parahybuna prov. Minas Geraës, altit. 670 m.: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

Sect. VIII.

LEPANTHOPSIS

COGN.

CAULES secundarii plus minusve elongati; vaginae superne dilatatae, ostio marginatae ciliatae. FLORES dense racemosi, distichi vel secundi; spatha minuta, scariosa. SEPALA valde patula vel recurva, membranacea, lateralia alte connata. PETALA orbicularia vel reniformia. COLUMNA brevissima, crassa, apoda. ANTHERA glabra. — Species 224—225.

224. PLEUROTHALLIS CONGESTIFLORA COGN. pusilla, caespitosa; caulibus secundariis gracillimis, teretiusculis, 2—3-articulatis, folio aequilongis, vaginis tribus majusculis tubulosis glabris apice abrupte dilatatis oblique truncatis acutisque margine incrassatis et paucifimbriatis vestitis; folio parvo, subcoriaceo, sessili, oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, basi leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari,

Tabula nostra CXIII. Fig. IV (habitus cum analysi).

Lepanthes densiflora Barb. Rodr. in Vellosia. I. edit. secunã. 119 (1891, — non PleurothaUis densiflora Cogn. supra memorata). CAULES secundarii ascendentes, satis flexuosi, 2½ cm. longi, ½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae, striatae, ½—1 mm. longae. FOLIUM erectum, subplanum, laete viride, 2½ cm. longum, 8 mm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente. PEDUNCULUS communis erecto-patulus, inferne subrectus, superne satis arcuatus, teretiusculus, purpurascens, 8 cm. longus. OVARIUM clavatum, obtuse trigonum, viride, ½ mm. longum. SEPALA horizontaliter divergentia, inferne satis concava et flavo-viridia, superne subplana et purpurea; dorsale inferne paulo incurvum, superne leviter recurvum, 2 mm. longum, 1 mm. latum; lateralia inferne subrecta, superne valde recurva, in valva 1½ mm. longa ¾ mm. lata connata. PETALA erecto-patula, carnosula, leviter concava, basi valde constricta, flavo-viridia, ⅓ mm. longa, ½ mm. lata. LABELLUM inferne patulum concavo-striatum, apice recurvum, sepalis lateralibus adpressum, purpureum, 1¼ mm. longum, ⅔ mm. latum. COLUMNA flavescens. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis humidis umbrosisque supra arbores ad Serra de S. José d’El Rey prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Junio—Augusto.

225. PLEUROTHALLIS UNILATERALIS COGN. parva, caespitosa; caulibus secundariis gracillimis, teretiusculis, 4 ad 6-articulatis, folio satis longioribus, vaginis numerosis majusculis tubulosis glabris apice abrupte dilatatis oblique truncatis acutisque margine incrassatis et ciliatis vestitis; folio parvo, subcoriaceo, sessili, elliptico-oblongo, apice obtuso et leviter emarginato, basi paulo attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo communi solitario, capillari, glabro, superne dense multifloro, inferne sparse minuteque 2—3vaginato, folio satis longiore, basi spatha parva incluso; bracteis ochreatis, minutissimis; floribus minutissimis, patulis, alternis, secundis, sessilibus; sepalis membrauaceis, utrinque glaberrimis, non carinatis, dorsali triangulari-ovato, obtusiuscule acuminato, lateralibus multo longioribus, anguste oblongoligulatis, acutis, fere usque ad apicem connatis, basi non gibbosis; petalis suborbicularibus, apice rotundatis, margine integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus multo breviore, sessili, indiviso, late ovato, apice subrotundato, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco nudo; columna brevissima, carnosa, apice tridentata, rostello angusto prominente.


ORCHIDACEAE:

593

PLEUROTHALLIS—LEPANTHES.

Tabula nostra CXXII. Fig. II (habitus cum analysi).

Lepanthes secunda Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 70 (1882, — non Pleurothallis secunda Poepp. et Endl., 1835). CAULES secundarii erecti vel ascendentes, paulo flexuosi, 4—8 cm. longi, ½—⅔ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae, striatae, ½ —1½ cm. longae. FOLIUM erectopatulum, superne leviter recurvum, subplanum, 2—4 cm. longum, 8 ad 15 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDUNCULUS communis erectus, plus minusve flexuosus, teres, 3—4 cm. longus. SEPALA horizontaliter divergentia, subrecta, paulo concava; dorsale 2 mm. longum, 1¼ mm. latum; lateralia in valva apice divergente miuuteque bilobata 3 mm. longa, 1½ mm. lata connata. PÉTALA mm. lata. LABELLUM patula, carnosula, leviter concava, ⅔ mm. longa, patulum, satis concavum, ¾ mm. longum, fere 1 mm. latum. COLUMNA mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. ut videtur supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis montosis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro et in prov. Ceará loco haud indicato: Fr. Allemâo n. 1490 ex Barb. Rodr. loc. cit. — Floret Martio.

Species dubia.

226. PLEUROTHALLIS? CULTELLIFOLIA BARB. ,,caulibus secundariis cylindraceis, folio aequilongis; folio cultelliformi, carnoso, acuto; floribus sessilibus.“

RODR.

Pleurothallis? cultellifolia Barb. Roãr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 19 (1877). Habitat in arboribus secus flum. Ribeirão das Antas prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues loc. cit.

Species nomine tantum nota.

PLEUROTHALLIS OCCULTA KNOWL. et WESTC. ex G. Bon in Sweet Hort. Brit. edit. III. 636. — „Brasilia“.

XXXI. LEPANTHES SWARTZ. Swartz, in Act. Acad. Upsal. VI. 85 (1799), in Schrad. Journ. II. 240 (Lepantes, — 1799), in K. Vetensk. Acaã. Nya Handl. Stoclch. XXI. 249. tab. 8(1800), in Schrad. Neues Journ. I. 100 (1805), in König, Tracts Bot. 205 (1805), Fl. Ind. Occ. III. 1555; St-Hil. Expos. Fam. I. 166; Willd. Spec. Pl. IV. 140; Pers. Ench. II. 525; Spreng. Anl. II. 1. p. 297, Syst. Veget. III. 681 et 733; Lindl. Gen. and Spec. Orchid. 10, in Bot. Regist. XXI. tab. 1762, XXVIII. Misc. p. 68 (1842); Endlich. Gen. 187; Meissn. Pl. Vasc. 386 (276); Reichb. f. Xenia Orchid. I. 140; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 610; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond. XVIII. 292 et in Benth. et Hook. Gen. Pl. III. 491; Hemsl. Biol. Centr.Amer. Bot. III. 204; Pfitz. in Engl. und Prantl, Natürl. Pflanzenfam. II. 6. p. 139; Kerch. Livr. des Orchid. 264. —LEPANTHOS St-Lager in Ann. Soc. Bot. Lyon. VII 56(1880). LEPANTHES

SEPALA tenuiter membranacea, lata, patentia, subaequilonga, basi breviter connata vel saepius lateralia altius connata, postico sublibero. PETALA multo breviora

594

ungue brevi basi columnae adnata, lamina irregulariter transverse oblonga, saepe varie appendiculata. LABELLUM ungue brevi columnae arcte applicato vel adnato, divaricato-bilobum, lobis polymorphis alas columnae simulantibus. COLUMNA brevis vel brevissima, angusta, apice dilatata, exalata, apoda; clinandrium breve. ANTHERA terminalis, opercularis, subcucullata, incumbens, semiglobosa; POLLINIA 2, cerea, ovoidea vel acuminata, libera vel apice visco parco cohaerentia. CAPSULA parva, globosa vel ovoidea, subtriquetra. HERBAE saepius parvae, epiphyticae, Americae tropicae praecipue Andinae incolae, caule vel ramulis caulis repentis apice monophyllis, infra folium vaginis saepius plurimis dissitis brevibus laxisque vel longioribus ochreiformibus instructis, FOLIUM saepius cordatum vel parvum rarius in petiolum brevissimum contractum, interdum eleganter transverse venosum. RACEMI terminales, ad basin folii solitarii vel pauci, nunc tenues recti bradeis eleganter distichis floribundi, nunc longiores graciliores, rhachi flexuosa, floribus dissitis. FLORES parvi, nunc minuti.

LEPANTHES HELICOCEPHALA REICHB. E. mediocris caespitosa; caulibus secundariis subfiliformibus, teretiusculis, glaberrimis, 4—6-articulatis, folio multo longioribus, vaginis numerosis majusculis tubulosis subtiliter puberulis praecipue ad nervos apice abrupte valde dilatatis oblique truncatis acutisque ostio marginato et subtiliter ciliato vestitis; folio parvo, subcoriaceo, late ovato, sub apice leviter constricto, apice obtusiusculo et minutissime tridenticulato, basi rotundato-subcordato et abrupte in petiolum brevem contracto, trinervio et tenuiter multinervuloso; pedunculis communibus solitariis vel interdum geminatis rarius ternis, capillaribus, glabris, superne pluri—submultifloris, folio dimidio brevioribus, basi spatha minuta inclusis; bracteis ochreatis, superne paulo dilatatis, apice acutis, subtiliter muriculatis, pedicellis multo brevioribus; floribus minutis, erecto-patulis, distichis, succedaneis, breviter pedicellatis; sepalis longiuscule acuminatis, utrinque glaberrimis, dorsali triangulari-lanceolato, trinervio, lateralibus satis brevioribus, anguste ovatis, binerviis, valde obliquis subfalcatis, circiter usque ad medium connatis; petalis transverse oblongis, utrinque extensis, asperulis, uninerviis, bicuspidatis, medio non emarginatis, sepalo dorsali multo brevioribus, lobo inferiori obtuso, lobo superiori acuto integerrimo; labello minutissimo, lobis ovatis apice falcatis, dimidio interno baseos extrorsum revoluto. Tabula nostra CXXI. Fig. III (habitus cum analysi).

Lepanthes helicocephala Reichb. /./ Xenia Orchid. I. 150 (1856) et in Linnaea XLI. 134. RADICES numerosae, dense fasciculatae, capillares, elongatae, teretiusculae, satis tortuosae, fuscescentes. CAULES secundam erecti vel interdum


595

ORCHIDACEAE:

LEPANTHES—RESTREPIA.

erecto-patuli, stricti vel vix flexuosi, pallidi, 4—8 cm. longi, ⅓—½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, fere usque ad apicem arcte adpressae, valide plurinervulosae, fuscescentes, 1—1½ cm. longae. FOLIUM erectum vel rarius erecto-patulum, rigidiusculum, subplanum, intense viride, 26—37 mm. longum, 16—24 mm. latum, nervis nervulisque in sicco utrinque tenuissime prominentibus; PETIOLUS satis gracilis, supra profunde canaliculatus, 2—3 mm. longus. PEDUNCULI communes erecti, inferne recti vel paulo flexuosi, superne distincte fractiflexi, teretiusculi, pallidi, 1½—2 cm. longi; spatha basilaris membranacea, arcte vaginans, lineari-lanceolata, acuminata, glabra, 3 mm. longa. PEDICELLI erectopatuli. tenuiter capillares, subrecti, basi cum pedunculo breviter connati, 2—3 mm. longi. BRACTEAE membranaceae, pallidae, ⅔—¾ mm. longae. FLORES flavo-aurei et roseo-punctulati. OVARIUM capillare, subrectum, glabrum, 2 mm. longum. SEPALA tenuiter membranacea subhyalina, horizontaliter divergentia, subrecta, paulo concava; dorsale 4½—5 mm. longum, 1¾ mm. latum ; lateralia 3½ mm. longa, 2 mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, subplana, ¾ mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM ut videtur ½ mm. longum. Habitat in Brasília loco haud indicato: Sieber in herb. Berol. Etiam in sylvis prope Mariepaston Surinami: Kegel n. 1350. — Floret Maio.

XXXII. RESTREPIA KUNTH. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. I. 366 (1815); Spreng. Anl. II. 1. p. 291, Syst. Veget. III. 682 et 742, Gen. II. 674; Poit. in Dict. Sc. Nat. XLV. 279; Lindl. Gen. and Spec. Orchid. 14, in Bot. Begist. XXVIII. Misc. 68 (1842), Folia Orchiã. Restr. (1859); Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. I. 34; Endlich. Gen. 188; Meissn. Pl. Vasc. 368 (276); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 203; Da Buyss. L’Orchid. 457; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond. Bot. XVIII. 292, in Benth. et Hook. Gen. Pl. III. 491; Hemsl. Biol. Centr.-Amer. Bot. III. 206; Pfitz. in Engl. und Prantl, Natürl. Pflanzenfam. II. 6. p. 139; Veitch, Man. Orchid. Pl. V. 10; Wats. and Bean, Orchiã. 437; Cogn. in Journ. des Orchiã. II. 272; Stein, Orchideenb. 534; Bois, Les Orchid. 46; L. Lind. Orchiã. Exot. 936; Kerch. Livr. des Orchiã. 264; Williams, Orchiã. Grow. Man. edit. 7. p. 695. — ? PINELIA Lindl. Fol. Orchiã. Pinei. (1853); Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond. Bot. XVIII. 313, et in Benth. et Hook. Gen. Pl. III. 528. — Pleurothallidis spec. Auct. RESTREPIA

SEPALUM posticum liberam, lateralia basi vel alte connata in unum integram bidentatum vel bifidum basi aequale vel leviter gibbum. PETALA libera, filiformia vel setaceo-acuminata, apice saepe glanduloso-dentata, vel rarius parva latioraque. LABELLUM ovatum vel oblongum, basi saepius contractum et cum columnae basi articulatum, planum vel basi concavum, utroque latere saepius dente vel lobo brevi vel arista auctum. COLUMNA elongata, angusta, nuda vel angustissime marginata, caeterum exalata, apoda; clinandrium truncatum vel vix postice productum, rarius alte cucullatum. ANTHERA terminalis, opercularis, incumbens; POLLINIA 4, cerea, globosa vel anguste pyriformia, apice per paria visco parco cohaerentia. STIGMA infra antheram transversum, vix prominulum vel spongioso-incrassatum.

596

HERBAE medíocres vel parvae, Americae tropicae a Brasília usque ad Mexicum incolae. CAULES caespitosi vel rami caulis repentis simplices, longiusculi vel rarius brevissimi, apice unifoliati, infra folium saepius uni—trivaginati. PEDUNCULI ad basin folii solitarii vel pauci, vagina spathiformi saepius brevi stipati, uniflori, folio breviores rarius longiores, saepius graciles. FLORES

medíocres, rarius parvi.

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. I. Caules non incrassati; sepala lateralia usque ad medium vel ultra connata; labellum petalis brevius, cum columnae basi articulatum; columna elongata. A. Folium obovatum; pedunculus folio brevior; labellum 1. R. KEGELII Reichb. f. apice obtusum B. Folium elliptico-ovatum vel oblongo-lanceolatum; pedunculus folio multo longior; labellum apice acutum vel acuminatum. 1. Folium sessile, non marginatum, carnosum, basi rotundatum; sepala margine subtiliter puberula, lateralia paulo longiora et latiora; petala margine integerrima et subtiliter puberula, sepalo dorsali paulo longiora 2. R. MICROPHYLLA Barb. Rodr. 2. Folium peliolatum, marginatum, membranaceum, basi attenuatum; sepala aequilonga, glaberrima; petala margine plus minusve serrulata, utrinque glaberrima, sepalo dorsali breviora. a. Folium elliptico-ovatum; flores minutissimi; sepala ovato-lanceolata, uninervia; petala sepalo dorsali multo breviora; labellum petalis aequilongum, brevissime unguiculatum, apice acutum 3. R. MIEBSII Reichb. f. b. Folium oblongo-lanceolatum; flores minuti; sepala trinervia, dorsale lineari-subulatum; petala sepalo dorsali paulo breviora; labellum petalis dimidio brevius, longe unguiculatum, apice longiuscule acuminatum 4. R. GARDNERI Benth. II. Caules in pseudobulbum incrassati; sepala lateralia libera; labellum petalis longius, cum columna continuum eique basi adnatum ; columna nana . . . 5. R. ? HYPOLEPTA Reichb. f.

1. RESTREPIA KEGELII REICHB. F. caule primario repente, elongato, satis gracili; caulibus secundariis leviter distantibus, brevissimis vel subnullis, robustiusculis, teretiusculis, nudis; folio parvo, crasse carnosissimo, sessili, obovato, apice obtusiusculo vel interdum subrotundato, basi late cuneato, obscure uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; pedunculo solitario, filiformi, leviter furfuraceo-puberulo, unifloro, folio satis breviore, apice minute unibracteato, basi spatha minuta tenuiter membranacea incluso; bractea vaginante ovarium tegente; floribus minutis, erecto-patulis; sepalo dorsali ligulato, acuto; sepalis lateralibus ligulato-bidentatis; petalis linearibus, apice dilatatis, acutis; labello trifido, laciniis lateralibus medianis acutangulis, lacinia media porrecta ligulata obtusa; columna clavata.

Eestrepia Kegelii Reichb. f.! in Linnaea XL1. 133 (1877). RHIZOMA leviter ramosnm, paulo flexuosum, teretiusculum, glabrum, demum nudum, fuscescens, radicibus paulo numerosis, sparsis, brevibus vel longiusculis, carnosis, subfusiformibus, apice acutiusculis, crebre minuteque verruculosis , albescentibus. CAULES secundarii erecto - patuli, 1—2 mm. longi, 1 mm. crassi, 3—4 mm. inter se distantes. FOLIUM erecto-patulum, subplanum, intense viride, 8—10 mm. longum, 5—6 mm.


ORCHIDACEAE:

597

latum. PEDUNCULUS erectus vel erecto-patulus, teretiusculus, fuscescens, 4—6 mm. longus. FLORES nobis ignoti. Habitat in sylvis umbrosis prope Mariepaston Surinami: Kegel n. 1353. In Brasília septentrionali forsan adhuc invenienda. — Floret Maio.

2. RESTREPIA MICROPHYLLA BARB. RODR. minuta; caule primario repente, longiusculo, gracili; caulibus secuudariis subnullis; folio minutissimo, carnoso, sessili, ellipticoovato, non marginato, apice subrotundato et subtiliter tridenticulato denticulo mediano producto mucronulato, basi rotundato, tenuissime trinervio; pedunculo solitario, tenuiter capillari, glaberrimo, unifloro, folio multo longiore, apice minutissime unibracteato, basi spatha minutissima tenuiter membranacea incluso; floribus minutissimis, patulis vel erectopatulis; sepalis tenuiter membranaceis, uninerviis, margine subtiliter puberulis caeterum utrinque glabris, dorsali lineari acuto, lateralibus paulo longioribus et latioribus, lanceolatis, acuminatis, dorso leviter carinatis, fere usque ad medium connatis, basi antice non vel vix gibbosis; petalis anguste lanceolatis, longe acuminatis, uninerviis, margine integerrimis et tenuissime puberulis caeterum glabris, sepalis lateralibus aequilongis; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovatotriangulari, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis rotundatis antice usque ad medium supra limbum decurrentibus et breviter bicallosis, terminali longiore late ovato basi leviter constricto apice abrupte longeque acuminato, disco basi callo parvo subrotundo excavato munito; columna longiuscula, subclaviformi, dorso cristato, clinandrio postice longiuscule apiculato. Tabula nostra CXXII. Fig. III (habitus cum analysi).

Restrepia microphylla Barb. Rodr. in Rev. de Engenh. III. 110 (1881) ex Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 115 (1882). RHIZOMA ramosissimum, valde tortuosum, teretiusculum, glabrum, crebre articulatum, pallidum, primum squamis parvis vaginantibus tenuiter membranaceis scariosis albescentibus vestitum demum nudum, radicibus paulo numerosis, sparsis, brevibus, filiformibus, leviter flexuosis. CAULES secundarii ereeto-patuli, filiformes, teretiusculi, vix 1 mm. longi. FOLIUM patulum, cauli primario adpressum, rigidum, supra paulo convexum, subtus subconcavum, laete viride, 4—5 mm. longum, —3 mm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus paulo prominente, nervulis lateralibus paulo distinetis. PEDUNCULUS erectus, inferne rectus vel paulo flexuosus, apice satis arcuatus, teretiusculus, stramineus, 1½—3 cm. longus. BRACTEAE ochreatae, tenuiter membranaceae, arcte adpressae, glabrae, apice oblique truncatae et acutae, pallidae, ½—¾ mm. longae. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse triquetrum, glabrum, leviter arcuatum, ⅔ mm. longum. SEPALA valde divergentia, satis concava, vix incurva, albo-luteola; dorsale 4½—5 mm. longum, ¾ mm. latum; lateralia in valva 5—6 mm. longa 2½ mm. lata connata. PETALA tenuiter membranacea, erecta, paulo concava, vix obliqua, basi leviter attenuata, albo-luteola, 5—6 mm. longa, 1—1¼ mm. lata. LABELLUM basi incurvum valde concavum, superne snbconvexum, apice leviter recurvum, purpureo-vinosum, 2—2½ mm. longum, 1½ mm. latum. COLUMNA erecta, valde incurva, inferne paulo attenuata, 1½—2 mm. longa. Habitat in sylvis montosis humidisque supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Caldas prov. Minas Geraës: Lindberg n. 514. — Floret Decembri—Martio.

Orchid. I.

RESTREPIA.

598

3. RESTREPIA MIERSII REICIIB. F. minuta; caule primario repente, longiusculo, filiformi; caulibus secundariis brevissimis, íiliformibus, teretiusculis, inarticulatis, vagina unica parva tubulosa glabra apice acuta vestitis; folio minutissimo, membranaceo, brevissime petiolato, anguste ellipticoovato, marginato, apice acuto et subtiliter tridenticulato denticulo mediano producto mucronulato, basi satis attenuato, tenuissime trinervio; pedunculo solitario, tenuiter capillari, glaberrimo, unifloro, folio multo longiore, apice minutissime unibracteato, basi spatha minutissima tenuiter membranacea incluso; floribus minutissimis, patulis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, ovato-lanceolatis, acutis vel breviter acuminatis, subtiliter uninerviis, dorso non carinatis, utrinque glaberrimis, lateralibus circiter usque ad medium connatis basi antice non vel vix gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, acutissimis, uninerviis, margine subtiliter serrulatis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali multo brevioribus; labello membranaceo, petalis aequilongo, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, obscure trilobato, ambitu obovato-subquadrangulo, uninervio, apice acuto, margine leviter undulato, disco nudo; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus tenuiter denticulatis. Restrepia Miersii Reichb. f! in Wawra, Bot. Ergeb. Reise Maxim. Bras. 150. tab. 104. fig. 5 (1866), et Itin. Princ. Coburg. II. 83. Pleurothattis Miersii Lindl.! in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 84 (1842), Folia Orchiã. Pleuroth. 42. Humboldtia Miersii O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 668 (1891). RHIZOMA satis ramosum, satis flexuosum, teretiusculum, glabrum, crebre articulatum, albidum, primum squamis parvis vaginantibus tenuiter membranaceis scariosis albescentibus vestitum, demum nudum, radicibus paulo numerosis, sparsis, brevibus, filiformibus, satis flexuosis, pallidis. CAULES secundarii ascendentes, leviter flexuosi vel arcuati, pallidi, 1 ad 2 mm. longi; vagina tenuiter membranacea, scariosa, adpressa, albescens, 2—3 mm. longa. FOLIUM plus minusve patulum, planum vel leviter concavum, rigidiusculum, pallide viride, 4—5 mm. longum, 2—2½ mm. latum, nervo mediano supra vix impresso, subtus paulo prominente, nervulis lateralibus paulo distinctis; PETIOLUS filiformis, 1—2 mm. longus. PEDUNCULUS erectus vel plus minusve patulus, paulo flexuosus, apice satis arcuatus, teretiusculus, pallidus, 1—1½ cm. longus. BRACTEA tenuiter membranacea, ochreata, glabra, pallida, superne satis dilatata, apice suboblique truncata et obtusa, ½—⅔ mm. longa. OVARIUM filiforme, glabrum, leviter arcuatum, ½ mm. longum. SEPALA valde divergentia, satis concava, leviter incurva vel apice vix recurva, albo-virescentia, 2 mm. longa, ¾ mm. lata. PETALA erecta, tenuiter membranacea, hyalina, leviter obliqua, basi paulo attenuata, ¾ mm. longa, ¼ mm. lata. LABELLUM erectum, valde concavo-convolutum, uninervium, flavo-virescens, ¾ mm. longum, ⅔ mm. latum. COLUMNA leviter incurva, viridis, ½ mm. longa. CAPSULA erecta vel plus minusve patula, calyce persistente coronata, obovoideo-subglobosa, obscure trigona, glabra, pallide viridis, 2—2½ mm. longa et fere totidem crassa. Habitat in arboribus ad Serra dos Orgâos prov. Rio de Janeiro : Miers; in arboribus prope Theresopolis: J. de Moura n. 287; in arboribus prope Petropolis: Wawra et Maly n. 458, Wawra coll. II. n. 90. — Floret Julio.

4. RESTREPIA GARDNERI BENTH. caule primario repente, elongato interdum longissimo, filiformi; caulibus secundariis brevissimis, teretiusculis, inarticulatis, vagina unica parva tubulosa glabra apice acuta vestitis; folio minuto, mem76


599

ORCHIDACEAE:

RESTREPIA—OCTOMERIA.

branaceo, longiuscule petiolato, oblongo-lanceolato vel interdum oblongo-spathulato, tenuiter marginato, apice acuto et subtiliter tridenticulato denticulo mediano producto mucronato, inferne longe attenuato, tenuissime trinervio; pedunculo solitario, tenuiter capillari, glaberrimo, unifloro, folio multo longiore, apice minutissime unibracteato, basi spatha minutissima tenuiter membranacea incluso; floribus minutis, plus minusve patulis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, subtiliter trinerviis, dorso non carinatis, utrinque glaberrimis, dorsali lineari-subulato acuto, lateralibus lanceolatis acuminatis usque ad medium vel paulo ultra connatis basi non gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, longe acuminatis, uninerviis, superne subtiliter serrulatis fere integerrimis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello submembranaceo, petalis dimidio breviore, angustissime longeque unguiculato, utrinque glaberrimo, leviter trilobato, ambitu late lanceolato-rhombeo, supra medium leviter constricto et oblique bilamellato, apice longiuscule acuminato, margine integerrimo; columna elongata, gracili, claviformi, clinandrio denticulato. Tabula nostra CXXI. Fig. IV (habitus cum analysi).

Restrepia Gardneri Benth.! in Benth. et Hook. Gen. Pl. III. 491 (1883). Pleurothallis Gardneri Lindl.! in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 83 (1842), Folia Orchid. Pleuroth. 43. Humboldtia Gardneri O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 667 (1891). RHIZOMA valde ramosum, plus minusve tortuosum, teretiusculum, glabrum, sparse articulatum, albidum, primum squamis parvis vaginantibus tenuiter membranaceis scariosis albescentibus vestitum, demum nudum, radicibus paucis, sparsis, brevibus vel brevissimis, filiformibus, satis flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii inter se ½—1 cm. distantes, ascendentes, leviter arcuati, pallidi, 2—3 m m. longi; vagina tenuiter membranacea, scariosa, adpressa, albescens, 2—4 mm. longa. FOLIUM plus minusve patulum, planum vel paulo concavum, intense viride, 6—10 mm. longum, 1½—2½ mm. latum, nervis supra vix impressis, subtus paulo prominentibus; PETIOLUS filiformis, supra tenuiter canaliculatus, 2—3 mm. longus. PEDUNCULUS erectus vel plus minusve patulus, paulo flexuosus, apice plus minusve arcuatus, teretiusculus, stramineus, 2—3 cm. longus; spatha basilaris scariosa, arcte vaginans, pallida, 1—l½ mm. longa. BRACTEA tenuiter membranacea, ochreata, glabra, pallida, superne paulo dilatata, apice oblique truncata et acuta, 1 mm. longa. OVARIUM filiformi-clavatum, glabrum, paulo arcuatum, ¾—1 mm. longum. SEPALA plus minusve divergentia, satis concava, subrecta, alba flavo-viridia vel interdum dilute rubra, 6 — 7 mm. longa, dorsale ¾—¾ mm. latum, lateralia in valva 2—2½ mm. lata connata. PETALA erecta, pellucida, plana, vix obliqua, basi paulo attenuata, alba vel flavo-viridia, 5—5½ mm. longa, ⅔ —¾ mm. lata. LABELLUM erectum, satis concavum, distincte trinervium, flavescens vel virescens maculis vel striis rubris ornatum praecipue ad apicem, 2½ mm. longum, ¾ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne satis attenuata, pallida, 2 mm. longa. CAPSULA erecto-patula, calyce marcescente coronata, anguste obovoidea, obscure trigona, tenuiter tricostata, pallida, leviter obliqua, 4 mm. longa, 2—2½ mm. crassa. Habitat in sylvis supra arbores ad Serra dos Orgâos prov. Rio de Janeiro: Burchell n. 2283, Gardner n. 5865, Miers; prope Theresopolis: Schenck n. 2706 et 2717, J. de Moura n. 6 et 76; in arboribus inter muscos ad Alto-Macahé: Glaziou n. 6917; in prov. Rio de Janeiro locis haud indicatis: Glaziou n. 17256, 18533 et 20499. — Flor et J anuario ad Februarium.

5. RESTREPIA ?HYPOLEPTA REICHB. F. minuta; caulibus secundariis numerosis, aggregatis, brevissimis, in

600

pseudobulbum ovoideo-oblongum incrassatis; folio minuto, carnoso, sessili, ovato-oblongo, apice acuto vel breviter acuminato et obsolete tridenticulato, basi rotundato, tenuiter uninervio; pedunculo solitario, filiformi, glaberrimo, unifloro, folio 2 ad 3-plo longiore, apice minute unibracteato, inferne distanter vaginato; floribus parvis, patulis; sepalis membranaceis, subaequilongis, oblongis, obtusis, utrinque glaberrimis, lateralibus liberis; petalis oblongo-spathulatis, obtusis, uninerviis, margine integerrimis, utrinque glabris, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis duplo longiore, cum columna continuo eique basi adnato, indiviso, oblongo-linguiformi, acuto, ad medium paulo constricto, margine integerrimo, utrinque glabro; columna nana, crassa, reclinata, fere horizontali, margine petaloideo. Restrepia hypolepta Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 204 (1861). Pinelia hypolepta Lindl.! Folia Orchid. Pinei. 1 (1853). CAULES secundarii dense aggregati, erecti vel erecto-patuli, 3 ad 5 mm. longi, 1—2 mm. crassi. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rigidum, planum vel paulo concavum, 7—9 mm. longum, 2 —3 mm. latum. PEDUNCULUS erectus vel paulo patulus, rectus vel paulo flexuosus, apice leviter arcuatus, teretiusculus, 18—20 mm. longus, vaginis tribus distantibus, arcte couvolutis. BRACTEA membranacea, ochreata, augusta, arete adpressa, glabra, apice acuminata, 2 mm. longa. OVARIUM liueari-clavatum, glabrum, paulo arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA valde patula, virescentia, 4 mm. longa, l½ mm. lata, lateralia basi inaeqnalia. PETALA erecto-patula, paulo obliqua, 3—3½ mm. longa, 1 —l¼ mm. lata. LABELLUM patulum vel leviter reflexum, planum vel paulo concavum, virescens, basi verosimiliter bicallosum, 8 mm. longum, 2½ mm. latum. Habitat in prov. Rio de Janeiro: Pinel.

XXXIII.

OCTOMERIA R. BR.

OCTOMERIA R. Brown in Ait. Hort. Kew. edit. 2. V. 211 (1813), Verm. Bot. Schrift. edit. Nees II. 37; Spreng. Anl. 11. 1. p. 289, Syst. Veget. III. 682 et 744, Gen. II. 676 (part.); Lindl. Gen. and Spec. Orchid. 10 (part.), in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 68; Endlich. Gen. 187; Meissn. Pl. Vasc. 369 (277); Duchartre, Man. Gen. des Pl. IV. 400; Griseb. Fl. Rrit. W.-Ind. 611; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 96 et 295; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond. XVIII. 292 et in Benth. et Hook. Gen. Pl. III. 493; Hemsl. Biol. Centr.-Amer. Bot. III 209; Pfitz. in Engl. und Prantl, Natürl. Pflanzenfam. II. 6. p. 140; Kerch. Livr. des Orchid. 264 (non Don, 1825, — nec Benth., 1849). — HUMBOLDTIA Ruiz et Pav. Prodr. Fl. Peruv. 121 (1794 — pro parte). — ENOTHREA Rafin. Fl. Tellur. IV. 43 (1836). — ASPEGREGIA Poepp. et Fnãlich. Nov. Gen. ac Spec. II. 12 (1837); Enãlich. Gen. 187; Meissn. Pl. Vasc. 369 (277); Spach in Orbign. Dict. Sc. Nat. II. 228 (Asperigrenia). — GIGLIOLA Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 25 (1877). SEPALA

subaequalia, patentia, libera vel basi brePETALA

vissime connata, rarius lateralia alte connata.

sepalis subconformia vel paulo breviora, patentia. LABELLUM multo brevius, columnam tamen superans et cum ejus pede articulatum, indivisum vel saepius infra


601

ORCHIDACEAE:

medium utrinque lobo brevi auctum, apice patens vel reflexum, disco saepissime breviter bilamellato. COLUMNA petalis multo brevior, erecta, leviter incurva, semiteres, basi in pedem producta, superne exalata; clinandrium cavum, erectum, rotundatum.

ANTHERA

terminalis,

opercularis, incumbens , extus bi—quadrisuleata, bilocularis; POLLINIA 8, in quoque loculo 4, cerea, oblongoclavata, acuminata, visco parco in phalangibus 2 cohaeCAPSULA parva, breviter oblonga, 6-costata,

rentia.

erostris. HEBBAE epiphyticae, Brasiliae, Guianae, Peruviae orientalis et Indiae occidentalis incolae. CAULES caespitosi, apice unifoliati, infra folium uni—plurivaginati. FOLIUM sessile vel in petiolum brevissimum non vaginantem contractum, coriaceum, oblongum lineare vel subteres.

FLORES

medíocres vel parvi, ad apicem caulis

ad basin folii dense fasciculati et subcapitati, rarius solitarii vel geminati, pedicellis tenuibus brevibus nunc brevissimis.

CONSPECTUS SECTIONUM. A. Folia plana vel plus minusve concava, coriacea vel carnosa I. PLANIFOLIAE. 1. Sepala lateralia usque ad basin libera; plantae saepissime majusculae vel medíocres; caules secundarii longiusculi ... A. Majores. 2. Sepala lateralia plus minusve connata; plantae nanae; caules secundarii nulli vel breves B. Pusillae. B. Folia cylindracea vel semicylindrica, valde carnosa II. TERETIFOLIAE. 1. Sepala lateralia fere usque ad apicem connata A. Leptophyllae. 2. Sepala lateralia usque ad basin libera B. Scirpoideae.

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM.

Sect. I.

PLANIFOLIAE. A.

MAJORES.

I. Flores plus minusve numerosi, fasciculati. A. Sepala obtusa vel acuta. 1. Folia coriacea, petiolata; planta majuscula; labellum trilobatum. a. Caules secundarii plus minusve robusti, folio aequilongi vel breviores; flores majusculi; labellum ambitu obovato-rotundatum, distincte trilobatum, lobo terminali non ciliato, apice emarginato et plus minusve dentato 1. O. GRANDIFLORA Lindl. b. Caules secundarii graciles, folio longiores; flores satis parvi; labellum ambitu ovato-triangulare, leviter trilobatum, lobo terminali margine ciliato, apice rotundato indiviso 2. O. ALBINA Barb. Rodr. 2. Folia coriacea, sessilia; planta parva; labellum indivisum 3. O. PUSILLA Lindl. 3. Folia crasse carnosa, sessilia.

OCTOMERIA.

602

a. Caules secundarii folio aequilongi vel longiores; folium oblongum vel lanceolatum; flores sessiles vel subsessiles. P. Labellum apice truncatum vel leviter retusum et integerrimum. α. Caules secundarii robusti, superne valde incrassati; folium oblongum, basi subrotundatum; flores 2—4; sepala oblonga; petala oblongo-lanceolata; labellum apice leviter emarginatum, disco quadricalloso 4. O. LITHOPHILA Barb. Rodr. β. Caules secundarii graciles, superne non vel vix incrassati; folium lineari-oblongum, basi satis attenuatum ; flores satis numerosi; sepala anguste ovata; petala ovatorhomboidea; labellum apice truucatum, disco remote bilamellato 5. O. PINICOLA Barb. Rodr. 2'. Labellum apice truncatum et distincte tridentatum. a. Folium acutum; petala late rbomboidea; labellum longitudinaliter crasse unicostatum, apice acute tridentatum 6. O. OXYCHELA Barb. Rodr. |3. Folium obtusum; petala lanceolata vel oblongo-lanceolata; labellum non costatum, apice obtuse tridentatum. † Caules secundarii folio aequilongi; folium subplanum; sepala acutiuscula; labelli lobus terminalis ovato-linguiformis, margine denticulatus 7. O. ALPINA Barb. Rodr. †† Caules secundarii folio subduplo longiores; folium conduplicatum; sepalum dorsale obtusum; labelli lobus terminalis triangulos, margine integerrimus 8. O. ROBUSTA Reichb. f. et Warm. 3'. Labellum apice obtusum vel rotundatum, interdum apiculatum. α. Labellum ambitu ovato-triangulare, distincte trilobatum, lobo terminali longiori quam lato; columna basi in pedem producta. † Plantae mediocres; folium acutum; sepala lateralia obtusa; labelli lobus terminalis margine integerrimus, apice rotundatus. * Caules secundarii robustiusculi, 3 ad 4-articulati; folium lanceolatum; flores minuti, penduli; sepala erecta, dorsale acutum; petala lanceolata, acuta, inferne cuneata; labellum petalis subdimidio brevius 9. O. MICRANTHA Barb. Rodr. ** Caules secundarii satis graciles,5-articulati; folium anguste oblongum; flores parvi, patuli; sepala patula, omnia obtusiuscula; petala auguste oblonga, obtusa, inferne paulo attenuata; labellum petalis subaequilongum . 10. O. CONCOLOR Barb. Rodr. †† Planta majuscula; folium obtusum; sepala lateralia acuta; labelli lobus terminalis margine undulatus vel subdenticulatus, apice obtusus vel interdum acutus . . 11. O. CRASSIFOLIA Lindl. β. Labellum ambitu rotundatum, leviter trilobatum, lobo terminali latiori quam longo; columna basi in pedem non producta 12. O. EMENTOSA Barb. Rodr. b. Caules secundarii folio breviores; folium lineare; flores distincte pedicellati 13. O. TRUNCICOLA Barb. Rodr. 4. Folia crasse carnosa, petiolata 14. O. SURINAMENSIS Focke. B. Sepala acuminata. 1. Folia crasse carnosa, petiolata 15. O. TRIDENTATA Lindl. 2. Folia crasse carnosa, sessilia.


603

ORCHIDACEAE:

a. Pedicelli numerosi, uniflori, brevissimi vel subnulli; labellum ambitu ovatum vel oblongum. 1'. Caules secundarii biarticulati, folio breviores; folium oblongo-lanceolatum; flores parvi, subsessiles; sepala erecto-patula, superne leviter recurva, lateralia paulo breviora; labelli lobus terminalis apice obtuse tridentatus 16. O. RÍGIDA Barb. Rodr. 2'. Caules secundarii 4—5-articulati, folio longiores; folium anguste ovatum vel ovato-ellipticum; flores medíocres vel majusculi, distincte pedicellati; sepala erecta, recta, aeqnilonga; labelli lobus terminalis margine integerrimus. α. Folium patulum, anguste ovato-ellipticum, acutum; flores patuli, densiuscule fasciculati; petala acuminata, sepalis paulo breviora; labelli lobus terminalis apice obtusus 17. O. EXCHLOROPHYLLATA Barb. Rodr. Folium erectum, anguste ovatum, apice obtusnm; flores nutantes vel penduli, laxe fasciculati; petala acuta, sepalis aequilonga; labelli lobus terminalis apice apiculatus 18. O. FASCICULATA Barb. Rodr. b. Pedunculus 2—3-florus, folio paulo brevior; labellum ambitu orbiculare 19. O. SUPRA-GLAUCA Rolfe. 3. Folia coriacea, petiolata 20. O. ALBOPURPUREA Barb. Rodr. II. Flores solitarii vel rarius geminati. A. Sepala acuminata. Folia carnosa et sessilia. 1. Labellum trifidum . . 21. O. COCHLEARIS Reichb. f. 2. Labellum indivisum vel obscure trilobatum. a. Caules secundarii filiformes, 1—2-articulati, nudi; sepala oblongo-lanceolata; labellum ellipticoovatum, apice subretusum et minutissime apiculatum 22. O. OCHROLEUCA Barb. Rodr. b. Caules secundarii graciles, 3—4-articulati, vaginis pluribus superne valde dilatatis vestiti; sepala lineari-lanceolata; labellum ovato-oblongum, apice distincte tridentatum 23. O. DIAPHANA Lindl. B. Sepala obtusa vel acuta. 1. Folia carnosa et sessilia. a. Labellum indivisum vel obscure trilobatum. 1'. Perianthium clausum, carnosum; sepala petalaque latiora quam longa, apice late rotundata; labellum apice obtusum 24. O. AETHEOANTHA Barb. Rodr. 2'. Perianthium apertum, submembranaceum; sepala petalaque longiora quam lata, apice acuta; labellum apice truncatum vel emarginatum. α. Caules secundarii superne valde incrassati, folio paulo breviores; folium medíocre, lineari-lanceolatum, satis concavum, apice longe attenuatum; sepala aequilonga; labellum ambitu ovato - ellipticum, apice emarginatum . 25. O. SARCOPHYLLA Barb. Rodr. β. Caules secundarii superne paulo incrassati, folio aequilongi; folium parvum, oblongum, leviter convexum, abrupte acutum; sepala lateralia paulo longiora; labellum ambitu triangulari-ovatum, apice truncatum 26. O. STELLARIS Barb. Rodr. b. Labellum distincte trilobatum. 1'. Folia oblonga, apice obtusa vel acutiuscula. α. Caules secundarii teretiusculi; folium apice integerrimnm; labelli lobus terminalis margine integerrimus. f Caules secundarii robusti, 3—4-articulati , folio aequilongi; folium anguste oblongum, apice obtusnm, basi longiuscule attenuatum; labellum apice emarginatum . 27. O. XANTHINA Barb. Rodr. †† Caules secundarii graciles, biarticulati, folio breviores; folium late oblongum, apice acutum, basi breviter attenuatum; labellum apice acutum 28. O. WARMINGII Reicbb. f.

OCTOMERIA.

604

[3. Caules secundarii ancipites; folium apice tridenticulatum; labelli lobus terminalis margine serrulatus 29. O. TRICOLOR Reichb. f, 2'. Folia linearia, apice acutissima vel acuminata. α. Caules secundarii satis graciles, 5-articulati, folio longiores; flores satis parvi; sepala anguste ovata, obtusa, lateralia longiora; petala obtusa; labelli lobus terminalis latus, basi satis constrictus, apice emarginatus . 30. O. RODEIENSIS Barb. Rodr. Caules secundarii gracillimi, 4-articulati, folio breviores; flores parvi; sepala oblonga, aequilonga, lateralia acuta; petala acuta; labelli lobus terminalis satis augustus, basi non constrictus, apice vix retusus 31. O. LINEARIFOLIA Barb. Rodr. 2. Folia coriacea et petiolata. a. Caules secundarii valde approximati, folio aequilongi vel longiores; folium anguste lanceolatum, basi breviuscule attenuatum; sepala erecta, leviter incurva; labellum superne margine denticulatum. 1'. Caules secundarii folio multo longiores; flores parvi; labellum indivisum, petalis paulo brevius 32. O. RODIRIGUESII Cogn. 2'. Caules secundarii folio circiter aequilongi; flores medíocres; labellum trilobatum, petalis dimidio brevius . 33. O. GLAZIOVIANA Regei. b. Caules secundarii remoti, folio satis breviores; folium lineare, inferne longe attenuatum; sepala erecto-patula, superne leviter recurva; labelli lobus terminalis margine integerrimus 34. O. GRAMINIFOLIA R. Br. B.

PUSILLAE.

I. Caules secundarii distincti, interdum folio aequilongi vel longiores, 2—3-articulati; labellum obscure trilobatum. A. Caules secundarii filiformes; folium lanceolatum, apice acutum; floressessiles; sepala acuminata; clinandrium postice bidenticulatum . . 35. O. RUBRIFOLIA Barb. Rodr. B. Caules secundarii graciles, superne valde incrassati; folium anguste ovato-ellipticum, apice minute tridenticulatum; flores pedicellati; sepalum dorsale acutum; clinandrium margine leviter sinuatum 36. O. MONTANA Barb. Rodr. II. Caules secundarii nulli vel brevissimi et uniarticulati; labellum distincte trilobatum. A. Caules secundarii brevissimi, uniarticulati; folium crasse carnosum, anguste ovato-ellipticum, acutum; sepala acuminata, lateralia fere usque ad apicem connata; labellum apice apiculatum, distincte bicarinatum; clinandrium truncatum . . 37. O. MINUTA Cogu. B. Caules secundarii subnulli; folium carnosulum, obovato-oblongmn, apice subrotundatum et tridenticulatum ; sepala acuta, lateralia breviter connata; labellum apice rotundatum, obscure bicallosum; clinandrium margine denticulatum . . 38. O. HELVOLA Barb. Rodr.

Sect. II. A.

TERETIFOLIAE. LEPTOPHYLLAE.

Planta parva; caules secundarii filiformes; labellum petalis multo brevius 39. O. LEPTOPHYLIA Barb. Rodr. B.

SCIRPOIDEAE.

I. Caules secundarii brevissimi, uniartieulati. Sepala longe acuminata. A. Folium apice acutum; sepala ovata, lateralia paulo longiora; petala late lanceolata; labellum inferne late unicallosum, lobo terminali apice acuminato, margine longe laciniato .... 40. O. LICHENICOLA Barb. Rodr. B. Folium apice acuminatum; sepala laneeolata, aequilonga; petala lineari-lanceolata; labellum inferne 4-cariuatum, lobo terminali apice abrupte acuto, margine obscure denticulato . 41. O. ALOIFOLIA Barb. Rodr.


605

ORCHIDACEAE:

II. Caules secundarii longiusculi, bi—pluriarticulati, folio breviores vel rarius paulo longiores. A. Sepala acuminata; labellum apice subretusum 42. O. WAWRAE Reichb. f. B. Sepala acuta; labellum apice acutum. 1. Planta parva; folium apice subulatum; flores geminati; sepala triangularia; labelli lobus terminalis margine parce undulatus 43. O. SAUNDERSIANA Reichb. f. 2. Plantae majusculae; folium apice acutum; flores satis numerosi; sepala oblonga vel oblongo-lanceolata; labelli lobus terminalis margine integerrimus. a. Caules secundarii graciles, folio satis breviores; labellum subindivisum, superne attenuatum 44. O. GERAËNSIS Barb. Rodr. b. Caules secundarii robusti, folio paulo longiores; flores majusculi; labellum distincte trilobatum, lobo terminali superne dilatato apice abrupte acuto 45. O. PRAETANS Barb. Rodr. C. Sepala obtusa; labelli lobus terminalis apice rotundatus vel retusus. 1. Folium cylindraceum; petala sepalo dorsali aequilonga. a. Planta magna; caules secundarii robustiusculi, 4— 5-articulati; folium longissimum; labellum breviter lateque unguiculatum 46. O. JUNCIFOLIA Barb. Rodr. b. Planta parva; caules secundarii filiformes, 2 ad 3-articulati; folium breve; labellum angustissime longeque articnlatum 47. O. CHAMAELEPTOTES Reichb. f. 2. Folium semicylindricum; petala sepalo dorsali paulo breviora. a. Caules secundarii filiformes, folio subaequilongi; folium apice subulatum; labellum ambitu ovatooblongum . . . . 48. O. GRACILIS Lodd. b. Caules secundarii satis graciles, folio satis breviores; folium apice acutum; labellum ambitu late ovatorotundatum 49. O. DECUMBEXS Cogn. III. Caules secundarii elongati, pluriarticulati, folio multo longiores. A. Sepala oblonga vel oblongo-lanceolata, acuta; labellum petalis subdimidio brevius, lobis lateralibus triangularibus, lobo terminali indiviso, apice retuso. 1. Caules secundarii graciles, basi non attenuati, biarticulati, folio 6—7-plo longiores; labellum superum, lobo terminali late ovato, basi satis constricto 50. O. BREVIFOLIA Cogn. 2. Caules secundarii robusti, basi satis attenuati, triarticulati, folio triplo longiores; labellum inferum, lobo terminali subrectangulari, basi non constricto 51. O. YAUAPERYENSIS Barb. Rodr. B. Sepala lineari-lanceolata, acutissima; labellum petalis paulo brevius, lobis lateralibus subulatis, lobo terminali distincte trilobulato, lobulo mediano apice retuso 52. O. SCIRPOIDEA Reichb. f.

Sect. I.

PLANIEOLIAE

BARB.

RODR.

Gen. et

Spec. Orchid. Nov. II. 96 (1882). Folia plana vel plus minusve concava, coriacea vel carnosa. — Species 1—38.

OCTOMERIA.

606

aequilongis vel interdum plus minusve brevioribus, vaginis majusculis tubulosis apice oblique truncatis et acutis demum laceris vestitis; folio majusculo, coriaceo, lineari-lanceolato, apice acuminato, basi longe attenuato et distincte petiolato, uninervio et distincte multinervuloso; floribus majusculis, 2—4 contemporaneis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, ovato-lanceolatis, acutis, distincte quinquenerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis; petalis tenuiter membranaceis, oblongis, acutis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, breviter angusteque unguiculato, ambitu obovato-subrotundato, utrinque glaberrimo, distincte trilobato, lobis lateralibus parvis, erectis, ovato-oblongis, apice subrotundatis, margine integerrimis, lobo terminali late obovato-cuneato, obtuse angulato, margine antice undulato-denticulato, apice profundiuscule angusteque emarginato, disco ad medium remotiuscule crasse breviterque bilamellato; colunma longiuscula, gracili, claviformi, clinandrii marginibus tenuiter denticulatis. Octomeria grandiflora Lindl! in Bot. Regist. XXVIII. Misc. p. 64 (1842). RHIZOMA repens, robustum, teretiusculum, tortuosum, creberrime articnlatum, breve, sordide viride et atrofusco-articulatum, 3—5 mm. crassum, radicibus valde numerosis, longiusculis, gracilibus, satis flexuosis, albidis, apice virescentibus. CAÜI.ES secundarii numerosi, valde approximati, erecti, recti vel paulo flexuosi, pallide virides, interdum dilute purpureo-violacei, atropurpureo-annulati, 6—20 cm. longi, 1 ½—3 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, glabrae, laeves,. tenuiter multinervulosae, stramineae vel sordide fuscescentes, 2—5 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, inferne satis concavum interdum fere conduplicatum caeterum subplanum, supra nitidum laete viride et interdum leviter dilute purpureo-violaceum, subtus opacum pallide viride et interdum basi apiceque dilute purpureo-violaceum, 1—2 dm. longum, 7—17 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente inferne fere carinato, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. FLORES flavescentes vel albo-flavescentes interdum albi vel albo-virescentes. OVARIUM filiforme, glabrum, leviter arcuatum, pallidum, cum pedicello 4—6 mm. longum. SEPALA erecto-patula, recta vel apice paulo recurva, leviter concava, basi paulo attenuato, 10 — 12 mm. longa, 3½-5 mm. lata, lateralia paulo obliqua. PETALA erecto-patula, recta, subplana, vix obliqua, inferne satis attenuato, 9—11 mm. longa, 2½ ad 3½ mm. lata. LABELLUM inferne erectum superne satis recurvum, satis concavum, tenuiter trinervium, basi apiceque pallide flavum rarius rubrum, centro purpureo-vinosum, 5 — 6 mm. longum, 4—5 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, flavescens vel interdum purpureo-vinosa, 3—4 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, oblonga, basi apiceque rotundata, obtuse trigona, longitudinaliter tenuiter 6-costata, pallide viridis, 10—11 mm. longa, 3—4 mm. crassa.

Var. β. SEEGERIANA Cogn. Octomeria Seegeriana Kränzl. in Reichb. f. Xenia Orchid. III. 101. tab. 257. 1. (1892, — excl. syn. Barb. Rodr).

A. MAJORES. — SEPALA lateralia usque ad basin libera. PLANTAE saepissime majusculae vel mediocres. CAULES secundarii longiusculi. — Species 1 — 34. 1. Flores plus minusve numerosi, fasciculati. — Species 1—20. a. Sepala obtusa vel acuta. — Species 1—14.

1. OCTOMERIA GRANDIFLORA LINDL. caulibus secundariis robustis vel robustiusculis, inferne teretiusculis, superne lateraliter leviter compressis, 3—5-articulatis, folio Orchid. I.

PLANTA paulo robustior. FOLIA usque 25—30 cm. longa, 2 cm. lata. SEPALA paulo augustiora. PETALA (ex icone loc. cit. fig. 3) quinquenervia. LABELLI lobus terminalis fere quadratus, antice retusus et acute 4—5-dentatus.

Var. γ.

ROBUSTA

Cogn.

Tabula nostra CXXIII. Fig. I (habitus cum analysi).

Octomeria robusta Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 97 (1882, — non Reichb. f. 1881).

77


607

ORCHIDACEAE:

CAULES secundarii fere 2 dm. longi, inPLANTA satis robustior. ferne 2Va mm. superne 5—6 mm. crassi. FOLIUM intense viride, inferne breviter attenuatum, usque 3½ cm. latum. SEPALA PETALAque acutiuscula. LABELLI lobus terminalis obovato-subquadratus, acute angulatus, apice leviter emarginatus et acute biden tatus. Habitat in arboribus ad Serra dos Orgâos prov. Rio de Janeiro: Miers; in sylvis supra arbores prope Theresopolis: J. de Moura n. 45, 47 et 83; secus flum. Rio Paquequer prope Theresopolis: J. de Moura n. 15; in prov. Rio de Janeiro locis haud indicatis: Loddiges, Glaziou n. 14309 et 17252; in arboribus locis umbrosis ad Serra de Sarcemenha prov. Minas Geraês: Schwacke n. 9540; in sylvis humidis supra arbores ad Passades prope Ouro Preto: Magalhâes Gomes n. 1371. — Var. (3. in Brasilia loco haud indicato: Seeger et Tropp. — Var. γ. in sylvis virgineis supra arbores ad Serra do Mar prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Februario—Junio et Octobri.

2. OCTOMERIA ALBINA BARB. RODR. caulibus secundariis gracilibus, inferne teretiusculis, superne lateraliter paulo compressis, 4—5-articulatis, folio satis longioribus, junioribus vaginis majusculis tubulosis superne lateraliter satis compressis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus nudis; folio mediocri, coriaceo, breviter petiolato, anguste lanceolato, apice acutissime et minute tridenticulato, inferne breviuscule attenuato, subtus carinato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus satis parvis, 2—3 contemporaneis, plus minusve patulis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, ovato-lanceolatis, acutiusculis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis; petalis membranaceis, oblongis, acutis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, longiuscule angusteque unguiculato, leviter trilobato, lobis lateralibus paulo distinctis, erectis, late rotundatis, margine integerrimis glabrisque, lobo terminali latissime linguiformi, apice rotundato indiviso, margine integerrimo et densiuscule breviterque ciliato, disco utrinque glaberrimo ad medium remote breviuscule crasseque bicristato; columna breviuscula, gracili, subclaviformi, clinandrii marginibus tridentatis, rostello elongato convexo. Tabula nostra CXXIV. Fig. I (habitus cum analysi).

Octomeria albina Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 107 (1882), Struct. des Orchiã. tab. 4. fig. 10. RHIZOMA repens, gracile, teretinsculum, paulo flexuosmn, creberrime articulatum, breve, pallide viride, 1—l½ mm. crassum, radicibns valde numerosis, longiusculis, filiformibus, leviter flexuosis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, laete virides et atropurpureo-annulati, 10—16 cm. longi, inferne ¾—1 mm. superne 1½—2 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, glabrae, laeves, tenuiter plurinervulosae, stramineae, 2—3 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, planum vel leviter concavum, supra nitidum et iutense viride, subtus pallide viride, 7—11 cm. longum, 9 ad 11 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente; petiolus satis gracilis, lateraliter valde compressus, supra profunde angusteque canaliculatus, 7—10 mm. longus. FLORES albi. OVARIUM flliforme, glabrum, rectum vel paulo arcuatum, albidum, cum pedicello 4—7 mm. longum. SEPALA erecto-patula, recta vel apice paulo recurva, leviter concava, basi breviter attenuata, 5½—6 mm. longa, 2½ mm. lata, lateralia vix asymmetrica. PETALA erecto-patula, recta, paulo concava, vix obliqua, inferne satis attenuata, 5—5½ mm. longa, 2 mm. lata. LABEI.I,UM inferne erectum valde concavum ílavescens, superne valde recurvum paulo convexum purpureo-puniceum, 3 mm. longum, 2—2½ mm.

OCTOMERIA.

608

latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, 2 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, oblonga, basi apiceque obtusa, obtuse trigona, distincte tricostata, 9 mm. longa, 3½—4 mm. crassa. Habitat in arboribus ad Serra do Mar prov. Rio de Janeio: Barbosa Rodrigues; in rupibus et in arboribus ad Corcovado: Glaziou n. 4213; in sylvis virgineis supra arbores ad Faz. Campo Grande prov. S. Pardo: Edwall n. 1917. — Floret Maio - Junio.

3. OCTOMERIA PUSILLA LINDL. caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, biarticulatis, folio paulo brevioribus, vetustioribus nudis; folio parvo, sessili, coriaceo, linearioblongo, apice obtuso, basi leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus parvis, 3—4 contemporaneis, erectis vel patulis, sessilibus; sepalis membranaceis, aequilongis, lineari-oblongis, acutis, dorso subrotundatis, lateralibus usque ad basin liberis; petalis lineari-lanceolatis, acutis, uninerviis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis multo breviore, sessili, indiviso, ovato-oblongo, utrinque glabro, margine integerrimo, apice obtuso, disco inferne remotiuscule longiuscule lateque bilamellato.

Odomeria pusilla Lindl.! in Hook. Comp. Bot. Mag. II. 354 (1836). CAULES secundarii plures, approximati, ascendentes, leviter flexuosi, 2½—3 cm. iongi, vix 1 mm. crassi. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rectum, rigidum, subplanum, 4 cm. longum, 7 — 8 mm. latum. OVARIUM flliforme, glabrum, leviter arcuatum. SEPALA erecto-patula, recta vel paulo incurva, satis concava, 5 mm. longa, 1 mm. lata, lateralia vix asymmetrica. PETALA erecta, membranacea, paulo concava, vix obliqua, inferne paulo attenuata, 5 mm. louga, 1 mm. lata. LABELLUM inferne erectum, superne paulo recurvum, leviter concavum, ut videtur 2 mm. longum, 1 mm. latum.

Habitat in prov. S. Catharina : Tweedie.

4. OCTOMERIA LITHOPHILA BARB. RODR. caulibus secundariis robustis superne satis incrassatis, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio aequilongis vel paulo longioribus, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis laxiusculis apice suboblique truncatis et obtusis vestitis, vetustioribus nudis; folio satis parvo, crasse carnoso, sessili, oblongo vel oblongolanceolato, apice acuto, basi subrotundato vel paulo attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso; floribus satis parvis, 2—4 contemporaneis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis carnosulis, aequilongis, oblongis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis oblongo-lanceolatis, acutis, tenuiter trinerviis nervis lateralibus cum mediano sub apice conniventibus, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis satis breviore, breviter angusteque unguiculato, ambitu late oblongo-subrectangulari, leviter trilobato, lobis margine integerrimis. lateralibus minutis erectis rotundatis, terminali ovato-quadrangulo apice leviter emarginato et integerrimo, disco utrinque glaberrimo ad medium crasse minuteque quadrilamellato; columna breviuscula, gracili, semicylindrica, apice oblique truncata; anthera subtiliter granulosa. Tabula nostra CXXV. Fig. I (habitus cum analysi).


ORCHIDACEAE:

609

Octomeria lithophila Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 103 et 295 (1882). Gigliola lithophila Barb. Rodr.! loc. cit. I. 26 (1877). repens, robustum, breviusculum, teretiusculum, tortuosum, creberrime articulatum, albo-viride et fusco-annulatum, 4—5 mm. crassum, radieibus valde numerosis, longiusculis, subfiliformibus, satis flexuosis, albescentibus, apice virescentibus. CAULES secundarii numerosi, approximati, erecti vel ascendentes, leviter arcuati vel paulo flexuosi, pallidi vel purpurascentes, 3—7 cm. longi, inferne 1—1½ mm. apice 3—5 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, distincte multinervulosae, albescentes vel stramineae, 1—2½ cm. longae. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, superne saepius satis recurvum, rigidum, satis concavum vel interdum fere conduplicatum, nitidum, utrinque laete viride et plus minusve dilute purpurenm praecipue supra, 3—6 cm. longum, 7 — 14 mm. latum, 2—4 mm. crassum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuiter prominentibus. PEDICELLI filiformes, recti vel paulo arcuati, ad medium unibracteati, 2—4 mm. longi. BRACTEAE ochreatae, tenuiter membranaceae, subpellucidae, glabrae, laeves, pallidae, usque ad apicem tubulosae, superne satis dilatatae, apice leviter oblique truncatae et obtusae, 2½—3 mm. longae. FLORES albo-flavescentes. OVARIUM lineare, obtuse trigonum, glabrum, laeve, satis arcuatum, pnrpurascens, 3 mm. longum. SEPAI.A erecta, superne paulo divergentia, recta vel paulo incurva, satis concava, 6 mm. longa, 1 ½ — 2 mm. lata, dorsale inferne satis attenuatum, lateralia leviter asymmetrica basi vix attenuata. PETALA membranacea, erecta, paulo concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 6 mm. longa, l½ — l¾ mm. lata. LABELLUM inferne paulo incurvum et valde concavum, superne leviter recurvum et paulo convexum, tenuiter trinervium, pallide flavum ad medium minute fusco-bimaculatum, 4 mm. longum, 1½—2 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne non attenuata, flavescens, 2 mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, oblonga, basi apiceque obtusa, obtuse trigona, crasse 6-costata, fusca, 8—9 mm. longa, 3—4 mm. crassa. RHIZOMA

Habitat in rupibus ad Serra da Pedra Branca prope Caldas altit. 1800 m. et ad Serra de S. Joâo d’El Rey prov. Minas Geraes : Barbosa Rodrigues; ad saxa in cacumine montis Pedra Branca prope. Caldas: Regnell ser. III. n. 1677; in monte Itacolumi : Martins, H. Schenck n. 3640 ; in prov. Rio de Janeiro locis haud indicatis : Glaziou n. 17250 et 17250*. — Floret Februario—Martio.

5. OCTOMERIA PINICOLA BARB. RODR. caulibus secundariis satis gracilibus, inferne teretiusculis, superne lateraliter satis compressis, 3—4-articulatis, folio circiter aequilongis, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis adpressis superne lateraliter paulo compressis apice suboblique truncatis et acutiusculis vestitis, vetustioribus nudis ; folio satis parvo, carnoso, sessili, lineari-oblongo, acuto, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; floribus parvis, satis numerosis, densiuscule fasciculatis, patulis vel nutantibus, subsessilibus; sepalis carnosis, subaequilongis, anguste ovatis, acutis, subtiliter trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis, basi antice vix gibbosis; petalis anguste ovato-rhomboideis, acutis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis paulo breviore, brevissime angusteque unguiculato, ambitu ovatosubquadrangulo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus satis parvis erectis late oblongis apice rotundatis, terminali latiuscule acuteque rectangulari apice truncato et integerrimo, disco utrinque glaberrimo lamellis duabus brevibus latisque super lobulos laterales aucto; columna brevi, crassiuscula, semicylindrica, clinandrio postice producto acuto. Tabula nostra CXXVI. Fig. I (habitus cum analysi).

OCTOMERIA.

610

Odomeria pinicola Barb. Bodr.! Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 101 (1882). RHIZOMA repens, robustiusculum, teretiusculum, leviter tortuosum, creberrime articulatum, breviusculum. fuscescens, 2—3 mm. crassum, radicibus numerosis, longiusculis, gracilibus, leviter íiexuosis, pallidis. CAUI.ES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides, 4—10 cm. longi, ¾—1 Va mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, superne tenuissime multinervulosae, pallidae, 1—2 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, planum vel paulo concavum praecipue ad basin, pallidum, 4—9 cm. longum, 7—13 mm. latum, nervo mediano supra leviter impresso, subtus satis prominente. PEDICELLI graciles, apice unibracteati, saepius vix 1 mm. longi. BRACTEAE ochreatae, tenuiter membranaceae, subpellucidae, glabrae, laeves, pallidae, usque ad apicem tubulosae, superne satis dilatatae, apice suboblique truncatae et obtusae, 3 mm. longae. FLORES flaveseentes vel interdum flavo-virescentes. OVARIUM filiformi-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, laeve, rectum vel paulo arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA erecto-patula, leviter divergentia, superne paulo incurva, satis concava, basi leviter attenuata, 4½—5 mm. longa, 2½ mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA submembranacea, erecta, paulo concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 4½—5 mm. longa, 2½ mm. lata. LABELLUM erectum apice paulo recurvum, inferne valde concavum, superne subconvexum, tenuiter trinervium, 3½ — 4 mm. longum, inferne 3 mm. latum. COLUMNA erecta, vix incurva, basi non constricta, 1½ mm. longa.

Habitat in arboribus (Araucaria Brasiliensis) ad Caldas prov. Minas Geraës et ad Campinas prov. S. Paulo : Regnell ser. III. n. 1123; in sylvis virgineis ad Mogy-Guassú prov. S. Paulo: Löfgren n. 1335. — Floret Augusto—Septembri.

G. OCTOMERIA OXYCHELA BARB. RODR. caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, 5-articulatis, folio satis longioribus, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis arcte adpressis apice suboblique truncatis et acutiusculis demum laciniatis vestitis, vetustioribus nudis; folio satis parvo, carnoso, sessili, oblongo-lanceolato, apice acuto et minute tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus parvis, numerosis, dense fasciculatis, patulis vel nutantibus, sessilibus; sepalis carnosulis, aequilongis, oblongo-lanceolatis, acutis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice non gibbosis; petalis latiuscule rhomboideis, acutis, sepalo dorsali vix brevioribus; labello carnosulo, petalis paulo breviore, brevissime angusteque unguiculato, ambitu ovato-quadrangulo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis erectis subrotundatis, terminali latiuscule acuteque rectangulari apice truncato et acute tridenticulato, disco utrinque glaberrimo infra medium oblique bicalloso usque ad apicem crasse unicostato ; columna brevi, crassiuscula, semicylindrica, clinandrii marginibus tenuiter denticulatis.

Tabula nostra CXX VII. Fig. I (habitus cum analysi).

Odomeria oxychela Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 99 (1882). RHIZOMA repens, satis gracile, teretiusculum, leviter tortuosum, creberrime articulatum, breviusculum, laete viride et fusco-annulatum, 1½—2 mm. crassum, radicibus numerosis, breviusculis, satis gracilibus, leviter íiexuosis, pallidis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel paulo flexuosi, laete virides et fuscoannulati, 7—11 cm. longi, inferne 1½ mm. superne 2 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, pallide fulvae demum fuscae, 1½—3 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rectum, rigidum, planum vel leviter concavum margine paulo recurvum, nitidum, intense


611

ORCHIDACEAE:

viride, 6—8 cm. longum, 1½ cm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente. FLORES albo-flavescentes, leviter odorati. OVARIUM filiformi-subelavatum, obscure trigonum, glabrum, laeve, leviter areuatum, 3 mm. longum. SEPALA erecto-patula, satis divergentia, recta, satis concava, inferne leviter attenuata, 5 mm. longa, l½ mm. lata, lateralia paulo asymmetrica. PETAI.A carnosula, erecta, leviter concava, vix obliqua, inferne valde attenuata, 4½ mm. longa, l¾ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superne leviter reflexum et subplanum dentibus lateralibus incurvis, 4 mm. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, iuferne non attenuata, 1½—2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Var. β.

GRACILIS

Cogn.

Tabula nostra CXXII Fig. IV (habitus cum analysi). CAULES secundarii graciles, 1 dm. longi, inferne ¾—1 mm. superne 1¼ mm. crassi. FOLIUM margine fuseum, anguste oblongum, 7 cm. longum, 12 mm. latum. FLORES paulo minores. SEPALA acutiuscula. LABELLI lobus terminalis leviter convexus, margine leviter undulatus, dentibus terminalibus obtusiusculis. — Descript. ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis virgineis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Var. β. prope Rodeio: Barbosa Rodrigues. — Floret Augusto—Novembri.

7. OCTOMERIA ALPINA BARB. RODR. caulibus secundariis robustiusculis superne satis incrassatis, inferne teretiusculis, superne lateraliter paulo compressis, triarticulatis, folio aequilongis, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis adpressis vestitis, vetustioribus nudis; folio satis parvo, crasse carnoso, sessili, oblongo, apice obtuso, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; floribus satis parvis, numerosis, dense fasciculatis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosis, subaequilongis, oblongis, acutiusculis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis oblongo-lanceolatis, acutis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, ambitu ovato, utrinque glaberrimo, distincte trilobato, lobis lateralibus parvis erectis subrotundatis margine integerrimis, lobo terminali ovato-linguiformi margine denticulato apice truncato et obtuse tridentato, disco infra medium remote oblique breviter crasseque bicristato; columna breviuscula, semicylindrica, clinandrio postice minute unidentato. Tabula nostra CXXV. Fig. II (habitus cum analysi).

Octomeria alpina Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. 11. 102 (1882). RHIZOMA repens, robustum, teretiusculum, tortuosum, creberrime. articulatum, fuscescens, 4—5 mm. crassum, radicibus numerosis, elongatis, subfiliformibus, satis flexuosis, cinereis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, leviter flexuosi, pallide virides, 8—9 cm. longi, inferne l½ mm. superne 4 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, tenuissime multinervulosae, pallidae, 1½ ad 3 cm. longae. FOLIUM erectum, rigidum, subplanum margine leviter recurvum, intense viride, 8—9 cm. longum, 19—23 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDICELLI graciles, apice unibracteati, saepius vix 1 mm. longi. BRACTEAE ochreatae, tenuiter membranaceae, glabrae, superne satis dilatatae, apice oblique truncatae et acutae, B/2 mm. longae. FLORES flavescentes, immaculati. OVARIUM lineare, glabrum, laeve, leviter arcuatum, 3 mm. longum. SEPALA ereeto-patula, satis divergentia, satis concava, 7—8 mm. longa, 2½ mm. lata, dorsale paulo incurvum inferne leviter attenuatum, lateralia

OCTOMERIA.

612

satis asymmetrica leviter recurva basi paulo attenuata. PETALA ereetopatula, carnosula, paulo concava, vix obliqua, inferne satis attenuata, 6½—7 mm. longa, 2 mm. lata. LABELI.UM inferne leviter incurvum valde concavum, superne erectum leviter convexum, 4 mm. longum, 3 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne non attenuata, 2 mm. longa. Habitat in rupibus ad cacumen montis Serra de S. José d’El Rey prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues; ad Serra do Caparaó: J. de Moura n. 315. — Floret Maio.

8. OCTOMERIA ROBUSTA REICHB. F. et WARM. caulibus secundariis robustis, teretiusculis, articulatis, folio subduplo longioribus; folio satis parvo, crassissimo, sessili, conduplicato, oblongo-elliptico, obtusissime acuto; floribus mediocribus, fasciculatis; sepalis submembranaceis, subaequilongis, ligulato-oblongis, dorso rotundatis, dorsali obtuso, lateralibus acutis usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis lanceolatis, acutis subacuminatis, uninerviis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis breviore, brevissime angusteque unguiculato, inferne cuneato, ambitu ovato-rhomboideo, utrinque glaberrimo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis erectis late rotundatis, terminali triângulo apice truncato et obsolete obtuseque tridentato, disco ad medium longiuscule remote crasseque bicarinato; columna breviuscula, semicylindrica, clinandrio subtruncato. Odomeria robusta Reichb. f. et Warm. ex Reichb. f. Otia Bot. II. 93 (1881); Warm. Symb. Fl. Bras. centr. part. XXIX. 842. tab. 4. fig. 8. secundarii numerosi, valde approximati, circiter 10 em. FOLIUM rigidum, fuscescenti-viride, circiter 6 cm. longum. FOLIA PERIGONII pallide fiava, sine striis, exteriora interdnm fuscescentia. SEPALA leviter concava, 8 ram. longa, 3 mm. lata, dorsale inferne leviter attenuatum, lateralia satis asymmetrica inferne vix attenuata. PETALA subplana, membranacea, paulo obliqua, inferne satis attenuata, 8 mm. longa, 2½—3 mm. lata. LABELLUM inferne erectum valde concavum, superne leviter recurvum paulo convexum, basi maculis duabus sordide purpurascentibus ornatum, 4—5 mm.longum, 2½—3 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne non attenuata, 2½—3 mm. longa. — Species mihi haud visa. CAULES

longi.

Habitat in alpestribus apricis ad Serra da Piedade prov. Minas Geraës valde frequens, caespites super saxa formans: Warming.

9. OCTOMERIA MICRANTHA BARB. RODR. caulibus secundariis robustiusculis superne satis incrassatis, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio aequilongis vel paulo longioribus, junioribus vaginis piuribus majusculis tubulosis arcte adpressis vestitis, vetustioribus nudis; folio parvo, carnoso, sessili, lanceolato, apice acuto, inferne satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus minutis, satis numerosis, laxe fasciculatis, penduiis, brevissime pedicellatis; sepalis carnosulis, aequilongis, late oblongis, dorso rotundatis, dorsali acuto, lateralibus obtusis usque ad basin liberis basi non gibbosis ; petalis lanceolatis, acutis, inferne cuneatis, sepalo dorsali ' subaequilongis; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late triangulari-ovato, basi subtruncato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis ovato-subrotundatis, B rotundato, disco ad medium remote crasse oblique breviterque


ORCHIDACEAE :

613

bilamellato; columna brevi, semicylindrica, clinandrio tridentato. Tabula nostra CXXVI. Fig. II (habitus cum analysi).

Octomeria micrantha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. I. 33 (1877). RHIZOMA repens, gracile, leviter flexuosum, crebre articulatum, laete viride et fusco-annulatum, l½ mm. crassum, radicibus numerosis, brevibus, flliformibus, leviter flexuosis, pallidis. CAULES secundarii numerosi, satis approximati, ascendentes, leviter arcuati, laete virides et fusco-annulati, 6—-7½ cm. longi, inferne 1—1½ mm. apice 2½—3 mm. erassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, tenuiter multinervulosae, fuscescentes, 1—2½ cm. longae. FOLIUM erectum vel erecto-patulum, rigidum, primum subconduplicatum demum subplanum, nitidum, laete viride, 5—6 cm. longum, 9—11 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDICELLI filiformes, ut videtur vix 1 mm. longi. FLORES ochroleuci. OVARIUM filiformi-clavatum, glabrum, laeve, pallidum, 2 mm. lougum. SEPALA erecto-patula, paulo divergentia, subrecta, satis concava, 3 mm. longa, 1½ mm. lata, basi non vel vix attenuata, lateralia vix asymmetrica. PETALA submembranacea, erecta, subplana, paulo obliqua, inferne longe attenuata, 2¾ ram. longa, ¾ mm. lata. LABELLUM basi leviter incurvum et valde concavum, superne satis recurvum et paulo convexum, apice leviter inflexum, l½ mm. longum et latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne non attenuata, 1½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BABB. RODE. communic.

Habitat supra arbores in capoeiras ad Praia do Dourado prope S. Anna do Sapucahy prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

10. OCTOMERIA CONCOLOR BARB. RODR. caulibus secundariis gracilibus superne leviter incrassatis, teretiusculis, quinquearticulatis, folio paulo longioribus, demum nudis; folio parvo, crasse carnoso, sessili, anguste oblongo, apice acuto, inferne leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus parvis, numerosis, densiuscule fasciculatis, plus minusve patulis, sessilibus; sepalis submembranaceis, aequilongis, late oblongis, obtusiusculis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis anguste oblongis, obtusis, basi paulo attenuatis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis subaequilongo, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, basi leviter attenuato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis ovato-subrotundatis, terminali late obovato inferne leviter constricto apice rotundato, disco ad medium remotiuscule crasse breviterque bicalloso; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrio oblique truncato ; stigmatis marginibus elevatis; rostello prominente, convexo. Tabula nostra CXXVI. Fig. III (habitus cum analysi).

Octomeria concolor Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 100 (1882). RHIZOMA repens, gracile, teretiusculum, leviter flexuosum, creberrime articulatum, pallide viride et fusco-annulatum, radicibus numerosis, breviusculis, flliformibus, leviter flexuosis, pallidis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides et fusco-annulati, 6½—7 cm. longi, inferne 1 mm. apice 2 mm. crassi. FOLIUM erectum vel paulo patulum, superne plus minusve recurvum, supra subplanum, subtus satis convexum, nitidum, saturate viride, 6 cm. longum, 1 cm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente. FLORES albo-flavescentes. OVARIUM

Orchid. I.

OCTOMERIA.

614

filiforme, obtuse trigonum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, pallidum, 2 ad 3 mm. longum. SEPALA satis patula, superne leviter recurva, satis concava, basi paulo attenuata, 4 mm. longa, 1½ mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA erecto-patula, submembranacea, paulo concava, vix obliqua, basi leviter attenuata, 3½—4 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM inferne paulo incurvum et valde concavum, superne paulo convexum, apice leviter recurvum, 3 — 3*/2 mm. longum, 2½—3 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in arboribus prope Mendes prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Januario.

11. OCTOMERIA CRASSIFOLIA LINDL. caulibus secundariis robustis superne non vel vix incrassatis, teretiusculis, 4—5-articulatis, folio aequilongis vel saepius longioribus, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis adpressis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus nudis; folio majusculo, carnoso, sessili, anguste oblongo vel lineari-oblongo, apice obtuso vel interdum acutiusculo, basi paulo attenuato, uuinervio et tenuiter multinervuloso; floribus satis parvis, numerosis, dense vel densiuscule fasciculatis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis submembranaceis, aequilongis, oblongis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice non vel vix gibbosis; petalis oblongo-lanceolatis, acutis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste ovato, basi breviter attenuato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis late subrotundatis, terminali late linguiformi-ovato basi non vel vix constricto apice obtuso, disco infra medium remotiuscule breviuscule crasseque bilamellato ; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrio postice unidentato, rostello elongato convexo, stigmate inferne in dentem porrecto.

Tabula nostra CXXVIII. Fig. I (habitus cum analysi).

Octomeria crassifolia Lindl.! in Hooh. Comp. Bot. Mag. II. 354 (1836); Beichb. /. in Wawra, Itin. Princ. Coburg. II. 83. Epidendrum ruscifolium Vell. Fl. Flum. Ic. IX. tab. 26 (1827) et Text. edit. Netto in Arch. Mus. Nat. Bio de Jan. V. 363 (1880) (non Jacq. 1763). Octomeria densiflora Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 97 (1882). RHIZOMA repens, robustum, teretiusculum, leviter tortuosum, elongatum, paulo ramosum, creberrime articulatum, pallide viride vel fuscescens et fusco-annulatum, 4—6 mm. crassum, radicibus valde numerosis, longiusculis, subfiliformibus, satis flexuosis, pallidis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides et fusco-annulati, 1½ —2 dm. longi, 2—4 mm. crassi ; vaginae membranaceae, glabrae, laeves, subtiliter multinervulosae, fulvae vel fuscescentes, 2—6 cm. longae. FOLIUM erectum, rectura, rigidum vel rigidiusculum, subplanum, nitidum, laete viride, 10—18 cm, longum, 12—20 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus paulo prominente, nervulis lateralibus in sicco utrinque tenuissime prominentibus. PEDICELLI filiformes, ebracteati, 1—2 mm. longi. FLORES flavescentes vel albo-lutei. OVARIUM filiformi-subclavatum, obtuse trigonum, glabrum, laeve, paulo arcuatum, 3—4 mm. longum. SEPALA patula vel erecto-patula, satis divergentia, recta vel apice vix recurva, satis concava, basi leviter attenuata, G mm. longa, 2 mm. lata, lateralia

78


ORCHIDACEAE :

615

paulo asymmetrica. PETALA membranacea, erecto-patula, paulo concava, vix obliqua, inferne satis attenuata, 5½—6 mm. longa, 1¾—2 mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvnm et valde concavum, superne satis recurvum et paulo convexum, pallide flavum et in centro macula unica rotundata purpurea ornatum, tenuiter trinervium, 3½ — 4 mm. longum, 2½—3 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, 1½—1¾ mm. longa. CAPSULA patula vel nutans, calyce marcescente coronata, lineari-oblonga subclaviformi, apice obtusiuscula, inferne satis attenuata, obtuse trigona, distincte 6-costata, recta vel vix arcuata, cinereofulva, 9—10 mm. longa, 2— 2½ mm. crassa.

Var. [3.

TRIARTICULATA

Cogn.

OCTOMERIA.

616

basi leviter concavum caeteruin subplanum,7—8cm. longum, 18 mm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus paulo prominente. FLORES flavo-straminei. OVARIUM lineare, obtuse trigonum, glabrum, laeve, plus minusve arcuatum, 4—5 mm. longum. SEPALA erecto-patula, satis divergentia, superne leviter recurva, satis concava, 9—10 mm. longa, 3 mm. lata, dorsale basi leviter attenuatum, lateralia leviter asymmetrica basi vix constricta. PETALA membranacea, erecto-patula, apice paulo recurva, leviter concava, vix obliqua, inferne satis attennata, 9—10 mm. longa, 2½ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superne paulo reflexum et vix convexum, apice leviter recurvum, tenuiter trinervium, 5 mm. longum et fere totidem latum. COLUMNA erecta, vix incurva, inferne non attenuata, 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Tabula nostra CXXVIII. Fig. II (habitus cum analysi).

Octomeria densiflora, var. triarticulata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 98 (1882). PLANTA multo minor. CAULES secundarii satis graciles, triarticulati, superne satis incrassati, 4—7 cm. longi. FOLIUM 4—8 cm. longum. FLORES flavo-armeniacei. LABELL,UM ad medium macula unica purpurea hippocrepiformi ornatum, lobo terminali acuto.

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Loddiges, Glaziou n. 14314 ; prope Rio de Janeiro: Schwacke n. 6158; in arboribus ad Serra do Mar prope Rodeio: Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Serra dos Orgâos prope Theresopolis et ad Serra das Araras: J. de Moura n. 40, 85 et 112; in sylvis virgineis ad Sorocaba et in ripis amnis Buturoca prope Santos prov. S. Paulo: Mosén n. 3687 et 3799; in insula S. Catharina: Gaudichaud n. 144. Etiam in Uruguay prov. Entre-Rios: Wawra n. 136 et 141. — Var. β. in rupibus arboribusque prope Mandiocca prov. Rio de Janeiro: Riedel n. 57; in arboribus ad Serra do Mar prope Rodeio: Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Serra dos Oryâos prope Theresopolis : H. Schenck n. 2767. — Floret Januario—Junio.

12. OCTOMERIA EMENTOSA BARB. RODR. caulibus secundariis satis gracilibus, superne leviter incrassatis, teretiusculis, quadriarticulatis, folio circiter aequilongis, demum nudis; folio satis parvo, carnoso, sessili, oblongo, apice obtuso et minute tridenticulato, basi paulo attenuato cum caule articulato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus majusculis, 2—6 contemporaneis, laxiuscule fasciculatis, patulis vel nutantibus, sessilibus vel subsessilibus; sepalis submembranaceis, aequilongis, oblongis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice non gibbosis; petalis oblongo-lanceolatis, acutis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu subrotundato, basi brevissime attenuato, leviter trilobato, lobis lateralibus minutis erectis late rotundatis margine integerrimis, lobo terminali subsemicirculari margine leviter undulato basi abrupte satis constricto apice rotundato et minute apiculato, disco basi leviter bicostato ad medium remote oblique crassiuscule breviterque bilamellato superne et obscure unicostato; columna brevi, crassiuscula, semicylindrica, basi in pedem non producta, clinandrii marginibus undulato-subdenticulatis, rostello convexo. Tabula nostra CXXIV. Fig. II (habitus cum analysi).

Octomeria ementosa Barh. Roãr. in Rev. de Engenh. III. 143 (1881) ex Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 102 (1882). CAULES secundarii erecti, recti vel vix flexuosi, 7—8 cm. longi, inferne 1½ mm. superne 2½ mm. crassi. FOLIUM erectum, rectum, rigidum,

Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

13. OCTOMERIA TRUNCICOLA BARB. RODR. caulibus secundariis gracilibus superne leviter incrassatis, teretiusculis, quinquearticulatis, folio satis brevioribus, demum nudis; folio mediocri, carnoso, sessili, lineari, apice acutissimo, basi satis attenuato cum caule articulato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus mediocribus, satis numerosis, laxe fasciculatis, patulis vel pendulis, distincte pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequilongis, oblongo-lanceolatis, acutis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis lanceolatis, breviter acuminatis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste triangulari-ovato, basi late cuneato, distincte trilobato, lobis lateralibus parvis erectis subrotundatis margine integerrimis, lobo terminali late ovato-triangulari margine undulatosubdenticulato basi leviter constricto apice leviter retuso, disco ad medium remote crasse breviterque bilamellato; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrii marginibus subtiliter denticulatis. Tabula nostra CXXIX. Fig. I (habitus cum andlysi).

Octomeria truncicola Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 101 (1882). PLANTA dense caespitosa. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, ascendentes, leviter arcuati, 8 cm. longi, inferne ¾ mm. apice 1½ mm. crassi. FOLIUM erectum superne leviter recurvum, rigidum, supra planum vel leviter concavum, subtus satis convexum, 11 cm. longum, 5—6 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus leviter prominente. PEDICELLI filiformes, satis flexuosi, glabri, apice unibracteati, 3—4 mm. longi. BRACTEAE ochreatae, glabrae, superne satis dilatatae, apice oblique truncatae et obtusae, 2 mm. longae. FLORES albo-flavescentes. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, tenuiter 6-costatum, glabrum, leviter arcuatum, 3—4 mm. longum. SEPALA erectopatula, superne satis recurva, leviter concava, basi vix attennata, 6 ad 7 mm. longa, 1½ mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA membranacea, erecto-patula, superne satis recurva, paulo concava, vix obliqua, inferne longiuscule attennata, 6—7 mm. longa, 1¼—R/a mm. lata. LABELLUM inferne inflexum valde concavum, superne paulo reflexum et leviter convexum, 3—4 mm. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, sub apice leviter constricta, 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Serra de Santa-Anna prope Bacamichá prov. Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues. — Floret Junio. 14. OCTOMERIA SURINAMENSIS FOCKE : caulibus secundariis robustiusculis superne paulo incrassatis, inferne


617

ORCHIDACEAE:

teretiusculis, superne lateraliter leviter compressis, triarticulatis, folio paulo brevioribus, junioribus vaginis majusculis tubulosis adpressis superne dorso subcarinatis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus nudis; folio mediocri, crasse carnoso, longiuscule petiolato, anguste lanceolato, apice acuto et saepius minutissime tridenticulato, inferne satis attenuato, uninervio et obscure multinervuloso ; floribus satis parvis, fasciculatis, breviter pedicellatis ; sepalis subaequilongis, anguste ovatis, apice attenuatis, basi subconnatis; petalis oblongis, basi acutis, apice attenuatis, sepalis aequilongis ; labello cum pede columnae articulato, trilobato, lobis lateralibus falcatis erectis, lobo terminali lacerato undulato apice reflexo apiculato basi bicristato, cristis longitudinalibus purpureis postice in angulum obtusum desinentibus; columna teretiuscula, clinandrio concavo.

Octomeria Surinamensis Foclce! in Tijdschr. Natnur. Wetensch. II. 200 (1849); Walp. Ann. Bot. VI. 195; Reichb.f. in Linnaea XLI. 134. RHIZOMA repens, robustum, teretiusculum, leviter ramosum, breviusculum, tortuosum, creberrime articulatum, pallidum et fusco-annulatum, 4—6 mm. crassum, radicibus valde numerosis, longissimis, filiformibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, pallide virides et fusco-annulati, 8—10 cm. longi, inferne 1½ mm. superne 2—2½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, subtiliter multinervulosae, pallidae, 2 — 4 cm. longae. FOLIUM erectum, rectum, rigidum, subplanum, intense viride, primum interdum margine purpurascens, 10 ad 14 cm. longum, 1—2 cm. latum, nervo mediano supra satis impresso, subtus leviter prominente ; PETIOLUS robustiusculus, lateraliter leviter compressus, antice profundiuscule canaliculatus, 1 — 1½ cm. longus. PEDICELLI filiformes, bracteati. BRACTEAE imbricatae, sub anthesi emarcidae, persistentes. FLORES flavi. PERIANTHIUM patens. COLUMNA leviter arcuata, basi paulo producta, purpureo-striata. ANTHERA cristata, albida. CAPSULA anguste oblonga, obscure trigona, profunde 6-sulcata, laevis, paulo arcuata, fuscescens, 14 mm. longa, 3 ½—4 mm. crassa. Habitat in arborum truncis ad rivum Para Surinami: Focke; in arboribus ad Perica: Wullschlaegel n. 1595 ; ad truncos arborum in sylvis prope Mariepaston: Kegel n. 1421. In Brasília septentrionali forsan adhuc, invenienda. — Floret Julio et Novembri.

b. Sepala acuminata. — Species 15—20.

15. OCTOMERIA TRIDENTATA LINDL. caulibus secundariis gracilibus superne leviter incrassatis, teretiusculis, tri—quadriarticulatis, folio paulo brevioribus vel interdum sublongioribus, primum vaginis tubulosis tenuiter membranaceis vestitis, demum nudis; folio satis parvo, crasse coriaceo, breviuscule petiolato, lineari-lanceolato, apice acuto, inferne satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus satis parvis, satis numerosis, densiuscule fasciculatis, patulis vel pendulis, sessilibus; sepalis membranaceis, aequilongis, lanceolatis, longiuscule acuminatis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, longe acuminatis, trinerviis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late triangulari-ovato, basi subtruncato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis rotundatis, terminali late ovato-triangulari apice truncato et api-

OCTOMERIA.

618

culato vel obtuse tridenticulato marginibus leviter revolutis, disco ad medium remote crasse breviterque bilamellato; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus subtiliter crenulatis, rostello prominente. Tabula nostra CXXVI. Fig. III (habitus cum analysi).

Octomeria tridentata Lindl.! in Bot. Regist. XXV. Misc. p. 35 n. 43 (1839), in Ann. and Mag. Nat. Hist. 1858. p. 328; Griseb. Cat. Pl. Cub. 260; Sauv. Fl. Cub. 227; Beichb. f. in Wawra, Itin. Princ. Coburg. II. 83. Octomeria multiflora Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 98 (1882). RHIZOMA repens, robustum, teretiusculum, creberrime articulatum, pallide viride et fusco-annulatum, 4 mm. crassum, radicibus brevibus, filiformibus, pallidis. CAULES secuudarii erecti vel ascendentes, paulo arcuati, laete virides et fusco-annulati, 7 — 10 cm. longi, inferne 1 mm. superne l½ mm. crassi. FOLIUM erecto-patulum, subrectum, leviter concavum praecipue ad basin, intense viride, nitidum, 8—8½ cm. longum, 8 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; PETIOLUS robustiusculus, supra profunde canaliculatus, 6—8 mm. longus. FLORES pallide flavo-virescentes. OVARIUM filiformiclavatum, obtuse trigonum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, 3 mm. longum. SEPALA erecto-patula, superne satis recurva, leviter concava, basi vix attenuata, 6 mm. longa, l½ mm. lata, lateralia vix asymmetrica. PETALA erecta, superne satis recurva, paulo concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 6 mm. longa, 1¼ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superue erectum et leviter convexum, apice satis recurvum, 3 mm. longum et fere totidem latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis coustricta, l½—2 mm. longa.

Habitat in arboribus ad Serra de Santa-Anna prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Etiam in Uruguay prov. Entre-Rios : Wawra n. 136 B ; in Guyana anglica ad Demerara : Loddiges ; in Cuba orientali prope Monte-Verde : Wright n. 654. — Floret Aprili.

16. OCTOMERIA RIGIDA BARB. RODR. caulibus secundariis robustis, teretiusculis, biarticulatis, folio brevioribus, junioribus vaginis duabus quam internodia majoribus tubulosis adpressis vestitis, vetustioribus nudis; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, oblongo-lanceolato, apice acuto, uninervio; floribus parvis, numerosis, densiuscule fasciculatis, plus minusve patulis, subsessilibus; sepalis submembranaceis, lanceolatis, longiuscule et acutissime acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus paulo majoribus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis lanceolatis, acutissime acuminatis, uninerviis, dorso subcarinatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis multo breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, basi paulo attenuato, distincte trilobato, lobis lateralibus minutis erectis subrotundatis margine integerrimis, lobo terminali late linguiformi apice subtruncato et obtuse tridentato caeterum margine integerrimo, disco ad medium carinis duabus remotis carnosis brevibus antice convergentibus armato; columna brevi, crassa, subclaviformi, clinandrio tridenticulato. Tabula nostra CXXX. Fig. I (analysis).

Octomeria rigida Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 104 (1882). centes.

FOLIUM subrectum, intense viride et glaucescens. FLORES flavesOVARIUM lineari-subelavatum, obtuse trigonum, distincte 6-sulcatum,


619

ORCHIDACEAE:

glabrum, laeve, subrectnm, 3 mtn. longum. SEPALA erecto-patnla, superne paulo recurva, satis concava, basi paulo attenuata, dorsale 4½ mm. longum, 1—1¼ mm. latum ; lateralia leviter asymmetrica, 5 mm. longa, 14/4 ad l½ mm. lata. PETALA membranacea, erecta, apice leviter recurva, leviter concava, inferne satis attenuata, 4 mm. longa, ¾—1 mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum et valde concavum, superne erectum et leviter convexum , apice leviter recurvum, 1¾—2 mm. longum, l¼—1½ mm. latum. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODE. communic. Habitat in sylvis supra arbores ad Serra de Santa-Anna prope Oriente prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

17. OCTOMERIA EXCHLOROPHYLLATA

BARB. caulibus secundariis robustis superne leviter incrassatis, teretiusculis, quadriarticulatis, folio paulo longioribus, junioribus vaginis pluribus quam internodia longioribus tubulosis arcte adpressis imbricatis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus nudis; folio parvo, crassissimo, carnoso, sessili, anguste ovato-elliptico, apice acuto, basi paulo attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus mediocribus, numerosis, densiuscule fasciculatis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis submembranaceis, aequilongis, lineari-lanceolatis, acutissime longeque acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis; petalis linearibus, acutissime longeque acuminatis, dorso non carinatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis multo breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovatooblongo, basi subrotundato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis erectis late oblongis apice rotundatis, terminali latiuscule linguiformi basi leviter constricto apice obtuso, disco inferne cristis duabus remotis carnosulis longiusculis leviter incurvis armato ; columna brevi, crassa, subclaviformi, clinandrio minute tridentato. RODR.

Tabula nostra CXXX. Fig. II (habitus cum analysi).

Octomeria exchlorophyllata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 103 (1882). RHIZOMA repens, robustiusculum, teretiusculum, creberrime articulatura, tortuosum, pallide viride et fusco-aunulatum, 3 mm. crassum, radicibus numerosis, breviusculis, gracilibus, leviter flexuosis, albidis, apice virescentibus. CAUI.ES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, leviter flexuosi, intense virides et fusco-annulati, 6—7 cm. longi, inferne 2½ — 3 mm. apice 4—4½ mm. crassi; vagiuae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, nitidae, intense virides, 1—3 cm. longae. FOLIUM subhorizontaliter patulum, rectum, rigidum, supra subplanum, subtus satis convexum, intense viride et glaucescens, 4½—5 cm. longum, 2—2½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus leviter producto. PEDICELLI filiformes, glabri, recti, albidi, basi unibracteati, 1½—2 mm. longi. BRACTEAE lineari-oblougae, obtusae, glabrae, pallidae, arcte adpressae, 1½—2 mm. longae. OVARIUM lineari-subclavatum, obtuse trigonum, tenuiter 6-sulcatum, glabrum, subrectum, albescens, 2½—3 mm. longum. SEPALA erecta, recta, satis concava, basi non attenuata alba, superne flavo-aurea, 8 mm. longa, basi 1¼ mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecta, subrecta, paulo concava, leviter obliqua, basi leviter attenuata alba, superne flavoaurea, 7 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM flavum, inferne leviter incurvum satis concavum, superne paulo recurvum leviter convexum, 3 mm. longum, 14/2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, alba, 1½ —2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BABB. RODR. communic.

Habitat in sylvis supra arbores prope Commercio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

OCTOMERIA.

620

18. OCTOMERIA FASCICULATA BARB. RODR. caulibus secundariis robustis superne paulo incrassatis, teretiusculis, 4—5-articulatis, folio paulo longioribus, junioribus vaginis pluribus quam internodia longioribus tubulosis arcte adpressis imbricatis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus fere denudatis; folio satis parvo, crasse carnoso, sessili, anguste ovato, apice obtuso vel obscure emarginato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus majusculis, satis numerosis, laxe fasciculatis, nutantibus vel pendulis, distincte pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, dorso rotundatis, dorsali lineari-lanceolato, apice acutissimo, lateralibus satis angustioribus, triangulari-linearibus, acuminatis, usque ad basin liberis, basi non gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, acutissimis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, basi breviuscule attenuato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus brevissimis erectis late rotundatis, terminali late linguiformi basi non constricto apice abrupte acuto margine leviter undulato, disco ad medium remotiuscule crasse breviterque bicristato; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrio postice breviuscule acuteque producto; rostello cordiformi, acuto, patente. Tabula nostra CXXXI. Fig. I (habitus cum analysi).

Octomeria fasciculata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. I. 32 (1877), II. 96. RHIZOMA repens, satis gracile, teretiusculum, creberrime articnlatum, leviter tortuosum, laete viride et fusco-annulatum, 2 mm. crassum, radicibus numerosis, elongatis, gracilibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, laete virides et fusco-annulati, 8—9 cm. longi, inferne 1½ ad 2 mm. superne 3—3½ mm. crassi; vaginae membranaceae, glabrae, laeves, laete virides demum fuscescentes, 1½—3 cm. longae. FOLIUM erectum, rectum, leviter concavum vel subplanum, nitidum, saturate viride, basi cum caule articulatum, 7½—8 cm. longum, 3—3½ cm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDICELLI subfiliformes, glabri, laeves, pallidi, basi minute unibracteati, 3 ad 4 mm. longi. FLORES albo-flavescentes. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, albo-flavescens, 4 mm. longum. SEPALA erecta, recta vel apice vix recurva, satis concava, basi non attenuata, 12 mm. longa, dorsale 3 mm. latum, lateralia 2—2½ mm. lata leviter asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecta, subplana, vix obliqua, inferue satis attenuata, 12 mm. longa, 2 mm. lata. LABELLUM inferne valde incurvum et satis concavum, superne leviter recurvum et paulo convexum, 6—7 mm. longum, 4 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, 2—3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in arboribus secus flum. Rio Verde ad Serra do Picú prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Maio.

19. OCTOMERIA SUPRA-GLAUCA ROLFE : minuta, dense caespitosa; caulibus secundariis folio paulo brevioribus ; folio minuto, carnoso, sessili, anguste ovato-elliptico, apice obtusiusculo; pedunculo communi solitario, 2—3-floro, folio paulo breviore; floribus majusculis; sepalis membranaceis, aequilongis, lanceolatis, acuminatis, lateralibus usque ad basin liberis; petalis sepalo dorsali aequilongis et paulo angustioribus; labello petalis quadruplo breviore, ambitu suborbiculari, leviter trilobato, lobis lateralibus parvis plus minusve in-


621

ORCHIDACEAE:

curvis, lobo terminali obtusiusculo margine integerrimo vel apice obscure tridenticulato, disco superne crasse obtuseque unicostato inferne tricarinato carinis lateralibus prominentibus intermedio paulo distincto. Octomeria supra-glauca Rolfe in Garã. Chron. ser. 3. 11. 716 (1887). CAULES secundarii 2—cm. longi. FOLIUM supra glaucum vel albo-viride, subtus saturate viride et obscure atropurpureo - tessellatum, Irausverse tenuiter striatum, 2½ — 3 cm. longum, 16 mm. latum. PEDUNSEPALA FLORES 16 mm. longi. CULUS communis 2—2½ cm. longus. nítida et pallide viridia, extus ad medium dilute purpurea. PETALA pall ide viridia. LABELLUM 4 mm. longum et latum, flavo-viride, ad medium macula unica majuscula quadrangulari luride purpurea ornatum, lobo terminali apice recurvo. COLUMNA viridis. ANTHERA flava. — Species mihi haud visa.

Habitat verisimiliter in Brasília loco haud indicato ex Rolfe, loc. cit.; ? in arboribus a<l Petropolis prov. Rio de Janeiro: Wawra n. 100.

20. OCTOMERIA ALBOPURPUREA BARB. RODR. caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio satis longioribus, junioribus vaginis pluribus quam internodia longioribus laxe imbricatis tubulosis laxe adpressis superne lateraliter compressis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio satis parvo, tenuiter coriaceo, breviter petiolato, lanceolato, dorso leviter carinato, apice acuto et minute tridenticulato, basi breviter attenuato, uninervio et tenuiter plurinervuloso; fioribus mediocribus, 2—3 contemporaneis, patulis, brevissime pedicellat is; sepalis membranaceis, aequilongis, ovato-lanceolatis, breviuscule acuminatis, quinquenerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice paulo gibbosis; petalis late lanceolatis, longiuscule acuminatis, trinerviis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, basi breviter attenuato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis subrotundatis, terminali late ovato-elliptico inferne leviter constricto apice sub rotundato, disco ad medium carinis duabus carnosulis longiusculis postice remotis antice convergentibus armato ; columna breviuscula, subelaviformi, clinandrio postice breviter unidentato ; rostello elongato, convexo.

Tabula nostra CXXIV. Fig. 111 (habitus cum analysi).

Odomeria albopurpurea Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. 11. 107 (1882). RHIZOMA repens, robustiusculum, leviter tortuosum, teretiusculum, creberrime articulatum, dense squamulosum, 2—4 mm. crassum, radicibus valde numerosis, longiusculis, filiformibus, leviter flexuosis. CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo flexuosi, intense virides, 6 ad 10 cm. longi, 1—1½ mm. crassi, vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, subtiliter multinervulosae, superne satis dilatatae et dorso carinatae, nitidae, pallide virides, l½—4 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rectum, leviter concavum, nitidum, supra saturate viride, subtus pallide viride, 5—8 cm. longum, 1½—2 cm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente, nervulis lateralibus in sicco tenuissime prorainentibus; PETIOLUS satis gracilis, lateraliter leviter compressus, supra profunde canaliculatus, tortus, 6—10 mm. longus. PEDICELLI filiformes, glabri, paulo arcuati, 3—4 mm. longi. OVARIUM filiforme, Orchid. I.

OCTOMERIA.

622

obtuse trigonum, glabrum, leviter crenatum, 3—4 mm. longum. SEPALA erecta vel erecto-patula, superne plus minusve recurva, satis concava, basi satis attenuata, alba, 10—11 mm. longa, dorsale 4 mm. latum, lateralia satis asymmetrica 3 mm. lata. PETALA tenuiter membranacea, erecta vel paulo patula, paulo concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, alba, 10—11 mm. longa, 3 mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum valde concavum purpureum, superne leviter recurvum paulo convexum album, trinervium, 6 mm. longum, 3—3½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter iucurva, sub apice vix attenuata, basi leviter incrassata, 2 mm. longa. Habitat in arboribus ad Serra do Mar prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; ad Corcovado : Langsdorff ; in sylvis supra arbores prope Theresopolis: H. Schenck n. 2918; in Brasília austroorientali loco haud indicato : Glaziou n. 18528. — Floret Februario—Junio.

2. Flores solitarii vel rarius geminati. — Species 21—34. a. Sepala acuminata. Folia carnosa et sessilia. — Species 21—23. 21. OCTOMERIA COCHLEARIS REICHB. F. caulibus secundariis breviusculis, laminam folii vix aequantibus; folio oblongo-elliptico, apiculato, marginato, cochleari excavato; pedunculo unico (semper?), flore porrecto; sepalis lanceis, acuminato-caudatis; petalis a basi latiori caudatis; labello trifido, laciniis lateralibus semiovatis erectis, lacinia mediana triangulo-obtusangula antice retusa cum apiculo in sinu, carinis geminis in disco basilaribus, carinula interjecta.

Odomeria cochlearis Reichb. f. in Garã. Chron. n. ser. X V. 266 (1881), X VII. 492 (1882); Belg. Hortic. 1882. p. 337. transverse multistriatum. FOLIUM glaucum, subtus purpureum, FLORES albo-ochracei. LABELLUM flavo-sulphureum, ad medium macula unica irregulari purpurea ornatum — Species mihi haud visa. Habitat in Brasília loco haud indicato: Wallace ex Reichb. f. loc. cit.

22. OCTOMERIA OCHROLEUCA BARB. RODR. caulibus secundariis filiformibus, teretiusculis, 1—2-articulatis, folio circiter aequilongis, demum nudis; folio minuto, crasse carnosissimo, sessili, lanceolato, apice acuminato, basi breviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus majusculis, solitariis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, oblongo-lanceolatis, longissime acuminatis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis late lanceolatis, subabrupte longissime acuminatis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis multo breviore, breviter angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ellipticoovato, basi subtruncato, obscure trilobato, infra medium leviter constricto, margine integerrimo, apice subretuso et minutissime apiculato, disco infra medium remotiuscule crassiuscule breviterque bicristato; columna brevi, claviformi, clinandrio postice longiuscule acuteque producto et incurvo; rostello elongato.

Tabula nostra CXXXI. Fig. II (habitus cum analysi).

Odomeria ochroleuca Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 31 (1877), II. 96. RADICES satis uumerosae, fasciculatae, breviusculae, satis graciles, teretiusculae, leviter flexuosae, pallidae. CAULES secundarii satis numerosi, fasciculati, erecti vel ascendentes, recti vel paulo arcuati, virescentes, 1 ad

79


623

ORCHIDACEAE: OCTOMERIA.

3 cm. longi. FOLIUM erecto-patulum, superne paulo recurvum, rigidum, nitidum, supra paulo concavum laete viride, subtus satis convexum purpureum, 12—24 mm. longum, 3 — 4 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDICELLI capillares, erecto-patuli, glabri, leviter flexuosi, 2—3 mm. longi. FLORES ochroleuci. OVARIUM lineari-subclavatum, obtuse trigonum, glabrum, leviter arcuatum, purpureum, 4—5 mm. longum. SEPALA erecto-patula, superne valde recurva, satis concava, basi paulo attenuata, 13—14 mm. longa, 3 mm. lata, lateralia vix asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecta, superne valde recurva, paulo concava, inferne satis attenuata, 13 ad 14 mm. longa, 2—2½ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum et valde concavnm, apice satis recurvum et leviter convexum. COLUMNA erecta, gracilis, paulo incurva, inferne leviter attenuata. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in arboribus ad Serra dos Poços prope Caldas prov. Minas Geraës: Barbosa Rodrigues. — Floret Januario.

caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio aequilongis vel leviter longioribus, vaginis pluribus majusculis tubulosis superne valde dilatatis apice oblique truncatis et obtusis vestitis; folio parvo, carnoso, sessili, oblongo-lanceolato, apice acuto, basi subrotundato vel paulo attenuato, uninervio et tenuiter multinervuloso ; floribus mediocribus, solitariis, patulis, breviter pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, aequilongis, lineari-lanceolatis, longe acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis linearilanceolatis, longe acuminatis, sepalo dorsali aequilongis; labello membranaceo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-oblongo, basi late cuneato, obscure trilobato, apice subtruncato et distincte tridentato, margine subcrispo, disco paulo infra medium remotiuscule breviterque bicristato. 23. OCTOMERIA DIAPHANA LINDL.

Octomeria diaphana Lindl.! in Bot. Regist. XXV. Misc. p. 91. n. 146 (1839). CAULES secundarii erecti vel ascendentes, recti vel paulo flexuosi, 6—8 cm. longi, 1 mm, crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, inferiores minores 1—1 ½ cm. longae, superiores majores 2 — 2½ cm. longae apice 5—6 mm. latae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rectum, rigidum, planum vel leviter concavum, 4—6 mm. longum, 12—13 mm. latum, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus paulo prominente. PEDICELLI erecti vel erecto-patuli, flliforines, glabri, recti vel panlo arcuati, 3—5 mm. longi. FLORES albi, diaphani, inodorati. OVARIUM lineariclavatum, glabrum, paulo arcuatum, 3—4 mm. longum. SEPALA erecta vel erecto-patula, recta, circiter 1 cm. longa. PETALA tenuiter membranacea, erecta, circiter 1 cm. longa. LABELL,UM inferne leviter ineurvum, superne erectum, leviter concavum, 6—7 mm. longum, 2½—3 mm. latum.

Habitat in Brasília loco haud indicato: Loddiges; in arboribus ad Serra dos Orgâos prope Theresopolis: J. de Moura n. 103; in prov. Rio de Janeiro locis haud indicatis: Riedel, Glaziou n. 17253. — Floret Februario.

b. Sepala apice obtusa vel acuta. — Species 24—34.

24. OCTOMERIA AETHEOANTHA BARB. RODR. caulibus secundariis cylindraceis, biarticulatis, folio brevioribus; folio lineari-lanceolato, acuto; floribus solitariis, minutissimis ; ovario carnoso, late subgloboso, basi brevissime attenuato, glabro, laevi, perianthio triplo majore ; perianthio clauso,

624

carnoso ; sepalis subsemirotundatis, dorso rotundatis, dorsali apice late rotnndato, lateralibus majoribus usque ad basin liberis apice crasse obtuseque apiculatis ; petalis latioribus quam longis, subreniformibus, apice abrupte acutis, satis concavis, dorso carinatis, sepalo dorsali aequilongis; labello crasse carnoso, sessili basi lato, indiviso, late linguiformi, satis concavo, apice obtuso, margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco laevi inappendiculato. Tabula nostra CXXIX. Fig. II (analysis).

Octomeria aetheoantha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 106 (1882). FLORES virescentes. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis ad Serra da Santa-Anna prope Palmeiras prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Martio.

25. OCTOMERIA SARCOPHYLLA BARB. RODR. caulibus secundariis inferne gracilibus superne valde incrassatis, teretiusculis, triarticulatis, folio paulo brevioribus, adultis nudis; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, lineari-lanceolato, apice acutissimo, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinetis; floribus mediocribus, solitariis, nutantibus, sessilibus; sepalis carnosulis, aequilongis, acutis, dorso rotundatis, dorsali oblongo-subspathulato, lateralibus latioribus late oblongis usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis oblongo-rhomboideis, acutis, sepalis aequilongis; labello carnosulo, petalis satis breviore, angustissime breviterque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late ovato-elliptico, obscure trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus paulo distinctis erectis, terminali angulato-subrotundato apice profundiuscule emarginato prope apicem undulato satis constricto, disco superne graciliter unicostato inferne carinis duabus remotis elevatis crassisque antice leviter convergentibus aucto; columna breviuscula, claviformi, basi in pedem elongatum incurvum producta, clinandrio truncato margine leviter undulato. Tabula nostra CXXX1. Fig. III (habitus cum analysi).

Octomeria sarcophylla Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 104 (1882). RHIZOMA repens, gracile, paulo flexuosum, teretiusculum, creberrime articulatum, laete viride, squamis parvis fuscis vestitum, 1—1½ mm. crassum, radicibus numerosis, longiusculis, subfiliformibus, leviter flexuosis, albescentibus, apice viridibus. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, leviter flexuosi, uitidi, intense virides et fusco-annulati, 6—6½ cm. longi, inferne ¾—1 mm. apice 3 mm. crassi. FOLIUM ereetum superne leviter recurvum, rigidum, supra satis concavum praecipue ad basin, snbtus valde convexum, nitidum, saturate viride, basi cum caule articulatum, 7½—8½ cm, longum, 1 cm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus leviter prominente. FLORES sordide lutei. OVARIUM lineari-subclavatum, obtuse trigonum, glabrum, laeve, satis arcuatum, pallidum, 3 mm. longum. SEPALA erecto-patula, superne satis recurva, satis concava, 8 mm. longa; dorsale 2½ mm. latum, inferne longe attenuatum; lateralia 3 mm. lata, basi non attenuata, satis asymmetrica. PETALA carnosula, erecto-patula, subrecta, leviter concava, inferne valde attenuata, paulo obliqua, 7½—8 mm. longa, 3 mm. lata LABELLÜM inferne satis ineurvum valde concavum purpureum, superue valde recurvum subplanum flavescens, 5 mm. longum, 3 mm. latum COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, 2—3 mm. longa. —


ORCHIDACEAE:

625

Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. communic.

RODR.

Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Serra do Mar prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Julio.

26. OCTOMERIA STELLARIS BARB. RODR. caulibus secundariis gracilibus superne paulo incrassatis, teretiusculis, triarticulatis, folio aequilongis, junioribus vaginis pluribus breviusculis tubulosis adpressis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio parvo, carnoso, sessili, oblongo, abrupte acuto, basi breviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus parvis, solitariis, patulis vel erecto-patulis, sessilibus; sepalis submembranaceis, late oblongis, acutis, dorso rotundatis, lateralibus paulo longioribus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis ; petalis late lanceolatis, acutis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis paulo breviore, breviuscule angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late triangulariovato, obscure angulato-subtrilobato, margine integerrimo leviter undulato, apice truncato, disco ad medium carinis duabus remotiusculis carnosis brevibusque antice satis convergentibus instructo; columna breviuscula, semicylindrica, basi leviter incrassata et in pedem brevem producta, clinandrio truncato margine leviter undulato, rostello producto convexo. Tabula nostra CXXXI. Fig. IV (habitus cum analysi).

Octomeria stellaris Barb. Rodr. Gen. et Spec, Orchid. Nov. II. 99 (1882). repens, gracile, leviter flexuosum, teretiusculum, crebre articulatum, pallide viride et fusco-anuulatum, 1 mm. crassum, radicibus numerosis, breviusculis, gracilibus, leviter flexuosis, pallidis. CAULES secundarii satis numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, . plus minusve arcuati, laete virides, 3½—4 cm. longi, inferne ¾—1 mm. superne l¼ —l½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, crasse plurinerviae, fuscescentes, 1 —l½ cm. longae. FOLIUM erectopatulum, rectum, rigidum, leviter convexum margiuibus paulo recurvis, nitidum, intense viride, basi cum caule articulatum, 3½ — 4 cm. lougum, 8—10 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente. FLORES pallide lutei. OVARIUM lineari-clavatum, leviter arcuatum, pallide viride, 2 mm. longum. SEPALA satis patula, superne leviter recurva, satis concava, basi leviter attenuata, l½—1¾ mm. lata; dorsale 4½ mm. longum; lateralia satis asymmetrica, 5 — 5½ mm. longa. PETALA membranacea, erecto-patula, superne satis recurva, paulo concava, inferne satis attenuata, 4½ mm. longa, l½ mm. lata. LABELLUM inferne valde incurvum et satis concavum, superne leviter reflexum et paulo convexum, 3—3½ mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, l½—2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR, communic. RHIZOMA

Habitat in sylvis montosis supra arbores prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Augusto.

27. OCTOMERIA XANTHINA BARB. RODR. caespitosa; caulibus secundariis robustis superne vix incrassatis, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio aequilongis, vaginis pluribus majusculis tubulosis adpressis demum laceratis vestitis; folio mediocri, carnoso, sessili, anguste oblongo, apice obtuso, inferne longe attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; floribus mediocribus, 1—2 contemporaneis, erecto-patulis, subsessilibus; sepalis membranaceis, aequilongis, ovato-lanceolatis,

OCTOMERIA.

626

acutis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis ovato-lanceolatis, acutis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis multo breviore, longiuscule lateque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu obovato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis, erectis, oblongis, falcatis, apice obtusis, terminali late obovato- quadrangulo apice distincte emarginato, disco ad medium lamellis duabus remotiusculis carnosulis longiusculis antice leviter convergentibus instructo; columna brevi. Tabula nostra CXXIII. Fig. II (habitus cum analysi).

Octomeria xanthina Barb. Rodr. in Vellosia I. edit. secund. 121 (1891). RHIZOMA subnullum, radicibus paucis, laxe fasciculatis, brevibus, gracilibus, leviter flexuosis, albescentibus. CAULES secundarii erecti, recti vel vix arcuati, pallide virides, 8—9 cm. longi, inferne l½ mm. apice 2½ mm. crassi; vaginae tenuiter membrauaceae, glabrae, laeves, demum fuscescentes, 1½—3 cm. longae. FOI.IUM erectum, strictum, rigidum, inferne leviter concavum caeterum subplanum, nitidum, saturate viride, basi cum caule articulatum, 9—10 cm. longum, 13—14 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. FLORES pallide flavi. OVARIUM lineari-clavatum, glabrum, laeve, flavescens, leviter arcuatum, 3 — 4 mm. longum. SEPAI.A patula, superne leviter recurva, plana vel paulo concava, inferne satis attenuata, 6—7 mm. longa, 3 mm. lata, lateralia paulo asymmetrica. PETALA membranacea, patula, superne leviter reflexa, subplana, leviter obliqua, inferne satis attenuata, G—7 mm. longa, 2½—3 mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superne valde recurvum et paulo convexum, flavum carinis purpureo-vinosis, 2½—3 mm. longum, l½ — 2 mm. latum. COLUMNA l½ ad 2 mm. longa.

Habitat in sylvis humidis supra arbores prope Tauakuera secus flum. Yauapery tribut. Rio Negro prov. Alto-Amazonas: Barbosa Rodrigues ; prope Panurè ad Rio Uaupès: Spruce n. 2523. — Floret Martio.

28. OCTOMERIA WARMINGII REICHB. F. caulibus secundariis gracilibus superne non incrassatis, teretiusculis, biarticulatis, folio paulo brevioribus, junioribus vaginis 2 ad 3 parvis tubulosis arcte adpressis apice acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio parvo, carnosulo, sessili, ellipticooblongo, apice abrupte acutiusculo, basi leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus mediocribus, solitariis vel geminatis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis submembranaceis, aequilongis, late oblongolanceolatis, apice acutiusculis dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice non vel vix gibbosis; petalis late lanceolatis, acutis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis obtuse triangulis, terminali elliptico-ovato apice acuto, disco ad medium remotiuscule crassiuscule breviterque bicarinato; columna breviuscula, claviformi, clinandrio margine truncato.

Odomeria Warmingii Reichb. f. Otia Bot. II. 94 (1881) ; Warm. Symb. Fl. Bras. centr. part. XXIX.. 842. tab. 4. fig. 6. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel vix flexuosi, 2½—31/2 cm. longi, ¾—1 mm. crassi. FOLIUM erectum, rectum, rigidum, planum vel paulo concavum, 4—5 cm.


ORCHIDACEAE:

627

longum, l½ cm. latum, nervo mediano supra paulo impresso, subtus leviter prominente. OVARIUM lineari-clavatum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, 4-5 mm. longum. PERIGONIUM unicolor, flavescens, labello solo basi maculis duabus purpureis ornato. SEPALA satis patula, superne leviter recurva, satis concava, inferne paulo attenuata, 7—8 mm. longa, 2½—3 mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA membranacea, erecto-patula, leviter concava, inferne satis attenuata, vix obliqua, 7 ad 7½ mm. longa, 2½ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superne leviter recurvum et subplanum, 6 mm. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, 2½ mm. longa. Habitat in sylvis supra arbores ad Lagoa Santa prov. Minas Geraës : Warming. — Floret Aprili—Maio.

29. OCTOMERIA TRICOLOR REICHB. F. caulibus secundariis ancipitibus; vaginis amplis, ancipitibus; folio parvo, cuneato-oblongo, apice acuto et minutissime tridenticulato; floribus solitariis; sepalis oblongo-triangulis; petalis angustioribus; labello a basi lata cuneata medio trifido, laciniis lateralibus acutangulis antrorsis, lacinia antica lata transverse biloba, utrinque serrulata, carinis geminis humilibus in disco. Odomeria tricolor Reichb. f. in Gardn. Chron. 1872. p. 1035. PLANTA parva. FOLIUM subtus purpureum livide tessellatum. FLORES albi, labello antice purpnrascente, carinis luteis. — Species inibi haud visa.

Habitat in Brasília loco haud indicato: Hort. Saunders.

30. OCTOMERIA RODEIENSIS BARB. RODR. caulibus secundariis satis gracilibus superne vix incrassatis, teretius culis, quinquearticulatis, folio paulo longioribus, vaginis pluribus majusculis tubulosis adpressis demum laciniatis vestitis; folio majusculo, crasse carnoso, sessili, lineari, apice acutissimo, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus satis parvis, solitariis, plus minusve patulis, subsessilibus, sepalis carnosulis, anguste ovatis, obtusis, dorso rotundatis, trinerviis, lateralibus paulo longioribus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis rhomboideis, obtusis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnoso, petalis subaequilongo, angustissime et breviuscule unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late obovato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis subrotundatis, terminali latiori quam longo basi satis constricto apice emarginato, disco ad medium carinis duabus remotis breviusculis carnosis antice convergentibus instructo; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus sinuatis; rostello convexo, prominente; stigmatis margine inferiori elevato. Tabula nostra CXXV. Fig. III (habitus cum analysi).

Octomeria Rodeiensis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 105 (1882). secundarii erecti vel ascendentes, paulo arcuati, pallide virides et dilute purpurascentes, 16 cm. longi, 1—l½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, demum fuscescentes, 2—5 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rectum, rigidum, supra leviter concavum, subtus satis convexum, nitidum, saturate viride et dilute atropurpureum, 12 cm. longum, 6—7 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente. OVARIUM lineare, obtuse CAULES

OCTOMERIA

628

trigonum, glabrum, pallidum, satis arcuatum, 4 mm. longum. PERIGONIUM sordide flavum et dilute puniceum, labello solo basi inter carinas purpurascente. SEPALA erecto-patula, satis concava, basi satis attenuata; dorsale paulo incurvum, 5—5½ mm. longum, 3 mm. latum; lateralia satis asymmetrica, superne leviter recurva, 6½ cm. longa, 3—3½ mm. lata. PETALA carnosula, erecto-patula, recta, leviter concava, vix obliqua, inferne valde attenuata, 5½ mm. longa, 3 mm. lata. LABELLUM inferne valde incurvum et satis concavum, superne satis recurvum et leviter convexum, 3½—4 mm. longum, 2½ — 3 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, 2—2½ mm. longa. Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in prov. Rio de Janeiro loco liaud indicato: Riedel. — Floret Octobri—Novembri.

31. OCTOMERIA LINEARIFOLIA BARB. RODR. caulibus secundariis gracillimis superne leviter incrassatis, teretiusculis,quadriarticulatis, folio paulo brevioribus, demum denudatis; folio mediocri, crasse carnoso, sessili, lineari, apice acutissime et longiuscule acuminato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus parvis, solitariis vel geminatis, patulis vel nutantibus, subsessilibus; sepalis carnosulis, aequilongis, dorso rodundatis, dorsali late oblongo obtuso, lateralibus late oblongo-lanceolatis breviter acuminatis usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis late lanceolatis, acutissimis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, basi late cuneato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis erectis rotundatis, terminali late linguiformi margine obtuse angulato apice vix retuso, disco ad medium carinis duabus remotiusculis carnosis breviusculis leviter incurvis instructo; columna brevi, semicylindrica, clinandrii marginibus sinuatis, rostello longiusculo. Tabula nostra CXXX. Fig. III (habitus cum analysi).

Odomeria linearifolia Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 106 (1882). RHIZOMA repens, gracile, leviter flexuosum, teretiusculum, creberrime articulatum, pallide viride et atrofusco-annulatum, radicibus numerosis, breviusculis, filiformibus, leviter flexuosis, albescentibus apice viridibus. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendeutes, recti vel paulo arcuati, pallide virides et fusco-annulati, 8—9 cm. longi, inferne ½—⅔ mm. opice 1—l⅓ mm. crassi. FOLIUM erectum, superne leviter recurvum, rigidum, supra leviter concavum, subtus satis convexum, nitidum, intense viride, 10—11 cm. longum, 5 — 6 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente. FLORES albo-flavescentes. OVARIUM lineare, obtuse trigonum, glabrum, laeve, satis arcuatum, pallidum, 2—3 mm. longum. SEPALA erecta vel paulo patula, subconniventia, vix incurva, satis concava, basi paulo attenuata, 4 mm. longa, 1½ mm, lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA submembranacea, erecta, leviter concava, basi valde attenuata, vix obliqua, 4 mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM basi satis incurvum et valde concavum, superne paulo recurvum et subplanum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne non constricta. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR, communic. Habitat in sylvis supra arbores ad Serra do Mar prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Novembri.

32. OCTOMERIA RODRIGUESII COGN. caulibus secundariis gracillimis superne leviter incrassatis, teretiusculis, 4—6-articulatis, folio saepius multo longioribus, junioribus


629

ORCHIDACEAE:

vaginis pluribus majusculis tubulosis arcte adpressis apice acuminatis vestitis, vetustioribus denudatis ; folio satis parvo, coriaceo, breviuscule petiolato, anguste lanceolato, apice acutissimo et subtiliter tridenticulato, basi breviuscule attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis ; floribus parvis, solitariis, patulis vel nutantibus, sessilibus vel subsessilibus; sepalis carnosulis, aequilongis, ovato-lauceolatis, apice acutis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis late oblongo-lauceolatis, acutis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis paulo breviore, longiuscule lateque unguiculato, indiviso, utrinque glaberrimo, late ovato-triangulari, apice obtuso, margine denticulato, disco paulo infra medium carinis duabus remotiusculis carnosis brevibusque instructo; columna brevi, subclaviformi, clinandrii marginibus postice tridenticulatis, rostello paulo elongato. Tabula nostra CXXX. Fig. IV (habitus cum analysi).

Octomeria gracilis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 108 (1882, — non Loddiges, 1838). RHIZOMA repens, robustiusculum, leviter flexuosum, teretiusculum, breviusculum, creberrime articulatum, pallide viride et atropurpureoannulatum, 2—3 mm. crassum, radicibus numerosis, longiusculis, paulo flexuosis, albescentibus, apice viridibus. CAULES secundarii munerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, recti vel paulo flexuosi , laete virides et fusco-annulati, 8—17 cm. longi, inferne ⅔—1 mm. apice 1 ½ ad 2 mm. crassi ; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, fulvae, dorso superne leviter carinatae, 1½—3 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, rectum, rigidiusculum, planum vel paulo concavum, nitidum, supra saturate viride, subtus pallide viride et interdum fusco-marmoratum, 6—8 cm. longum, 8 —11 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente ; PETIOLUS satis gracilis, tortus, lateraliter leviter compressus, supra profunde canaliculatus, 5—8 mm. longus. OVARIUM lineari-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, laeve, album, satis arcuatum, 3—4 mm. longum. SEPALA erecta, leviter incurva, valde concava, basi satis attenuata, sordide alba, 5 mm. longa, dorsale 2 mm. latum, lateralia 2½ mm. lata leviter asymmetrica. PETALA submembranacea, erecta, superne paulo incurva, leviter concava, basi satis attenuato, vix obliqua, sordide alba, 5 mm. longa, 2 mm. lata. LABELLUM purpurenm, basi satis incurvum et valde concavum, superne leviter recurvum et paulo convexum, 3½—4 mm. longum, 2—2½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, ad medium paulo constricta, 2 mm. longa. CAPSUI.A erecta vel erecto-patula, calyce marcescente ornata, oblonga, obtuse trigona, orasse 6-costata, glabra, fuscescens, 6—7 mm. longa, 2½—3 mm. crassa.

Habitat in sylvis virgineis montosis supra arbores prope Mendes prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Tijuca: Glaziou n. 5504; in arboribus ad Serra dos Orgâos prope Theresopolis: J. de Moura n. 24 et 32; ad Serra das Araras prope Theresopolis: J. de Moura n. 74; in prov. Rio de Janeiro loco haud indicato: Glaziou n. 17251. — Floret Novembri—Januario.

33. OCTOMERIA GLAZIOVIANA REGEL : caulibus secundariis tenuibus, 4—5-articulatis, folio aequilongis vel interdum longioribus vel brevioribus, vaginis 4—5 ancipitibus marcescentibus involutis; folio parvo, anguste lanceolato, basi in petiolum brevem attenuato, apice acuto et minutissime tridenticulato; floribus mediocribus, solitariis vel geminatis, nutantibus, breviter pedicellatis; perigonii phyllis inter se aequalibus, usque ad basin liberis, campanulato-conniven.tibus, e basi elliptico-lanceolatis sensim ad apicem attenuatis; labello petalis dimidio breviore, basi unguiculata cum columnae basi producta subsaccata articulato, late oblongo, leviter tri-

Orchid. I.

OCTOMERIA.

630

lobato, lobis lateralibus brevibus rotundatis subrecurvis, lobo intermedio oblongo apice rotundato-obtuso et ibidem sub lente minute denticulato basi bilamellato, lamellis elevato-pliciformibus a basi lobi medii ante anticum lobulorum lateralium in dentem obtusum excurrentibus; columna elongata, semitereti. Octomeria Glazioviana (Glazioveana) Regel in Act. Hort. Petropol. VIII. 277 (1883). CAULES secundarii 4— 5 cm. longi. FOLIUM utrinque viride. PERIphylla albida, pellucida, 9—10 mm. longa. LABELLUM flavescentialbidum, lamellis purpureis. COLUMNA alba. — Species mihi haud visa. GONII

Habitat in Brasilia austro-orientali loco haud indicato: Glaziou.

34. OCTOMERIA GRAMINIFOLIA R. BR. caulibus secundariis remotis, gracillimis, teretiusculis, 3—4-articulatis, foliis satis brevioribus, vaginis pluribus majusculis arcte adpressis apice oblique truncatis et acutissimis demum laceris vestitis; folio mediocri, coriaceo, breviter petiolato, lineari vel lineari-lanceolato, apice acuto et saepius minutissime tridenticulato, inferne longe attenuato, uninervio et tenuissime multinervuloso ; floribus parvis, solitariis vel geminatis rarissime pluribus, patulis vel nutantibus, subsessilibus; sepalis membranaceis, aequilongis, ovato-lanceolatis, trinerviis, apice acutissimis, dorso non carinatis, lateralibus usque ad basin liberis basi antice vix gibbosis ; petalis late lanceolatis, acutissimis, uninerviis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis leviter breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-oblongo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis late rotundatis, terminali late oblongo obtusiusculo basi paulo constricto, disco ad medium carinis duabus, paulo remotis carnosulis longiusculis rectis instructo; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrio oblique truncato. Octomeria graminifolia R.Br. in Ait. Hort. Kew. edit. 2. V. 211 (1813), Verm. Bot. Schrift. edit. Nees. II. 37; Spreng. Syst. Veget. III. 744; Hook. in Bot. Mag. tab. 2764 (1827); Lindl. Gen. and Spec. Orchid. 10; Fr. Bauer, Ill. Orchid. Pl. Gen. tab. 4; Duchartre, Man. gen. des Pl. IV. 401; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. Isl. 611 (et var. ophioglossoides). Helleborine graminea repens biflora Plum. Pl. Amer. Ic. edit. Burm. tab. 176. fig. 1 (1755—1760). Epidendrum graminifolium Linn. Spec. Pl. edit. 2. p. 1353 (1763); Lamk. Encycl. Méth. Bot. I. 188. Dendrobium graminifolium Willd. Spec. Pl. IV. 135 (1805) ; Pers. Synops. Pl. II. 523. RHIZOMA repens, gracile, longissimum, satis flexuosum, teretiusculum, paulo ramosum, crebre articulatum; primum laete viride demum fuscescens, vaginis numerosis majusculis tenuiter membranaceis glabris apice obtusis demum laciniatis vestitum, radicibus subsparsis, breviusculis, filiformibus, satis flexuosis, pallidis. CAULES secundarii numerosi, inter se 1—4 cm. distantes, erecti vel ascendentes, recti vel plus minusve arcuati vel flexuosi, pallide virides et fusco-annulati, 3—7 cm. longi, ⅔— l½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, tenuiter multinervulosae, pallidae, 1 —2½ cm. longae. FOLIUM erectum vel erectopatulum, rectum vel superne paulo recurvum, planum vel paulo concavum, intense viride, 6—11 cm. longum, 5—10 mm. latum, nervo mediano supra

80


631

ORCHIDACEAE:

profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. FLORES pallide flavi vel flavo-virescentes. OVARIUM lineari-clavaturn, obtuse trigonum, tenuiter 6-sulcatum, glabrum, laeve, plus minusve arcuatum, pallidum, 3—4 mm. longum. SEPALA erecto-patula, apice leviter recurva, satis concava, basi paulo attenuata. 6—8 mm. longa, 2½—3 mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecta, superne paulo recurva, leviter concava, basi satis attenuata, paulo obliqua, 6 — 7½ mm. longa, 2—2½ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum et valde concavum, superne leviter recurvum et vix concavum, pallide flavum carinis fuscopurpureis, 4—6 mm. longum, 2—3 mm. latum, COLUMNA erecta, leviter incurva, subsemicylindrica, pallide flava, 2—2½ mm. longa. Habitat in Brasília loco haud indicato ex Reichb. f. in Cat. Orch. Schiller edit. 3. p. 49. Etiam in insul. S. Vincent: Guilding, H. H. et G. W. Smith, Eggers n. 6781; in ins. Grenaãa : Sherring, Eggers n. 6136; in ins. Martinica supra arbores locis humidis: Duss n. 394; in ins. Dominica: Imray, Eggers n. 955 et 957, Nicholls n. 237; in ins. Guadalupa: Duchassaing. — Floret Decembri—Aprili.

B. PUSILLAE. —- Sepala lateralia plus minusve connata. Plantae nanae. Caules secundarii nulli vel breves. — Species 35—38. 35. OCTOMERIA RUBRIFOLIA BARB. RODR. caespitosa, pusilla; caulibus secundariis filiformibus superne paulo incrassatis, teretiusculis, 2—3-articulatis, folio aequilongis vel interdum satis longioribus, junioribus vaginis 2—3 satis parvis tubulosis arcte adpressis apice truncatis et acutiusculis vestitis, vetustioribus denudatis; folio minuto, crasse carnosissimo, sessili, lanceolato, apice acuto, basi paulo attenuato, uninervio, nervulis lateralibus paulo distinctis; floribus mediocribus, solitariis vel geminatis, erecto-patulis, sessilibus; sepalis tenuiter membranaceis, aequilongis, ovato-lanceolatis, longe acuminatis, trinerviis, lateralibus inferne breviuscule connatis basi antice vix gibbosis; petalis late lanceolatis, longe acuminatis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis late rotundatis, terminali linguiformi abrupte acuto, disco infra medium carinis duabus remotis breviusculis carnosulis lunulatis instructo ; columna brevi, subclaviformi, clinandrio postice bidenticulato. Tabula nostra CXXVI. Fig. IV (habitus cum analysi).

Octomeria rubrifolia Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. I. 31 (1877), II. 96. RADICES numerosae, dense fasciculatae, longiusculae, flliformes, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii satis numerosi, fasciculati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides vel fuscescentes, 1—4 cm. longi, ⅓ — ½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, glabrae, laeves, pallide virides vel dilute purpureae, subtiliter plurinervulosae, ½—1½ cm. longae. FOLIUM erectum superne saepius satis recurvum, rigidnm, supra subplanum, subtus satis convexum, intense viride dilute purpureum et minute purpureo-maculatum, l½—2½ cm. longum, 3—5 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. OVARIUM lineari-subelavatum, obscure trigonum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, pallidum, 2—3 mm. longum. SEPALA erecto-patula superne satis recurva, satis concava, basi paulo constricta, inferne sordide alba, apice flaveseentia, 8 mm. longa, 2½ mm. lata. PETALA tenuiter membranacea, erecta superne leviter recurva, paulo concava, inferne satis attenuata, vix obliqua, inferne sordide alba, apice

OCTOMERIA.

632

flaveseentia, 7½—8 mm. longa, 2 mm. lata. LABEI,LUM inferne leviter incurvum satis concavum, superne paulo recurvum vix concavum, pallide flavum, apice purpureo-unimaculatum, 4 mm. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA ereeta, paulo ineurva, inferne vix attenuata, 1½—2 mm. longa. CAPSULA ereeta, calyce marcescente coronata, oblongo-subclavata, inferne satis attenuata, obtuse trigona, profunde 6-sulcata, panlo obliqua, viridicinerea, 5—6 mm. longa, 2—2½ mm. crassa. Habitat in campis supra arbores ad Pedra Branca prope Caldas prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues, Regnell ser. III. n. 1673. — Floret Decembri—Martio.

36. OCTOMERIA MONTANA BARB. RODR. caespitosa, pusilla; caulibus secundariis gracilibus superne valde incrassatis, teretiusculis, biarticulatis, folio aequilongis vel satis brevioribus, vaginis duabus tenuiter membranaceis adpressis marcescentibus demum laciniatis vestitis; folio minuto, crasse carnoso, sessili, anguste ovato-elliptico, apice acutiusculo et minute tridenticulato, basi subrotundato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus mediocribus, solitariis vel geminatis, erectis vel erecto-patulis, distincte pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis hyalinis, aequilongis, oblongolanceolatis, dorso rotundatis, dorsali acuto, lateralibus paulo latioribus breviter acuminatis inferne breviter connatis basi antice paulo gibbosis; petalis lanceolatis, breviter acuminatis, sepalo dorsali subaequilongis; labello submembranaceo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu triangulari-ovato, obscure trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis paulo distinctis, terminali late linguiformi apice abrupte acuto, disco ad medium carinis duabus remotiusculis longiusculis carnosulis leviter sinuatis antice convergentibus instrueto; columna longiuscula, claviformi, clinandrii marginibus leviter sinuatis; rostello prominente, membranaceo, convexo; stigmatis margine inferiore producto. Tabula nostra CXXVI. Fig. V (habitus cum analysi).

Octomeria montana Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 108 (1882). RADICES satis numerosae, laxiuseule fasciculatae, breviusculae, graciles, leviter flexuosae, albidae apice virescentes. CAULES secundarii satis numerosi, patuli, paulo flexuosi, pallidi, ½ — l½ cm. longi, basi ¾—1 mm. apice 2 mm. crassi. FOLIUM patulum vel erecto-patulum, rigidum, superne paulo recurvum, subplanum vel interdum subconduplicatum, nitidum, iuteuse viride, basi cum caule articulatum, 1½—2 cm. longum, 6—9 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus leviter prominente. PEDICELLI flliformes, leviter flexuosi, albescentes, 3—5 mm. longi. OVARIUM lineari-subelaviforme, obtuse trigonum, glabrum, laeve, paulo arcuatum, pallidum, 4—5 mm. longum. SEPALA erecto-patula, apice satis recurva, satis concava, basi paulo attenuata, albo-flavescentia, superne dilute rosea, 8 mm. longa, dorsale 2¼— 2½ mm. latum, lateralia 3 mm. lata leviter asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, byalina, ereeta, apice paulo recurva, leviter concava, basi breviter attenuata, vix obliqua, albo-flavescentia, superne dilute rosea, 7½ mm. longa, 2 mm. lata. LABELI.UM sulphureo-luteum, infra mEdium puuiceounimaculatum, inferne leviter incurvum et valde concavum, superne satis recurvum et paulo convexum, 6 mm. longum, 4 mm. latum. COLUMNA ereeta, leviter incurva, inferne satis attenuata, 4 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a el. BARB. RODR. communic.

Habitat locis montosis supra arbores ad Serra do Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Novembri.


633

ORCHIDACEAE:

37. OCTOMERIA MINUTA COGN. caespitosa, pusilla ; caulibus secundariis brevissimis, gracilibus, teretiusculis, uniarticulatis, vaginis minutis membranaceis vestitis; folio minuto, crasse carnoso, sessili, anguste ovato-elliptico, apice acuto, basi leviter attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus mediocribus, erectis vel erecto-patulis, solitariis vel geminatis, distincte pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, aequilongis, late lanceolatis, breviter acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus fere usque ad apicem connatis basi antice leviter gibbosis; petalis lanceolatis, longe acuminatis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime et latiuscule unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste ovato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis erectis late rotundatis, terminali linguiformi basi leviter constricto margine leviter undulato apice rotundato et minute apiculato, disco ad medium remotiuscule crasse breviterque bicarinato; columna breviuscula, claviformi, basi in pedem longe producta, clinandrii marginibus truncatis; rostello prominenti, convexo. Tabula nostra CXX VII. Fig. 11 (habitus cum analysi).

Octomeria pusilla Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. 11. 109 (1882, — non Lindl. 1836).

OCTOMERIA.

634

que bicalloso; columna breviuscula, claviformi, clinandrii marginibus minute denticulatis. Tabula nostra CXX VII. Fig. III (habitus cum analysi).

Octomeria helvola Barb. Boãr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 110 (1882). RADICES paulo numerosae, laxiuscule fasciculatae, brevissimae, graciles, leviter flexuosae, pallidae. FOLIUM erecto-patulum, rectum, rigidum, planum vel paulo concavum, nitidum, intense viride, 11—14 cm. longum, 6 — 7 mm. latum, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente. PEDICELLI flliformes, 1—2 mm. longi. OVARIUM filiformi-clavatum, obtuse trigonum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA patula, superne satis recurva, satis concava, basi paulo constricta, straminea, 5—5½ mm. longa, 1¾—2 mm. lata, lateralia satis asymmetrica valde divergentia. PETALA tenuiter membranacea, erecta, paulo concava, satis obliqua, basi leviter attenuata, straminea, 4½ —5 mm. longa, l—l¼ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superne paulo recurvum et leviter convexum , intense lilacinum, 2 ad 2½ mm. longum, 1½—2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne valde attenuata, 1½ mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. commnuie.

Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Serra do Oriente prope Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Octobri.

Sect. II. TERETIFOLIAE (Teretefoliae) BARB. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 96 (1882).

RODR. RADICES paulo numerosae, laxe fasciculatae, breves, graciles, leviter flexuosae, pallidae. CAULES secundarii pauci, ascendentes, pallide virides, 2—3 mm. longi, 2/3—¾ mm. crassi. FOLIUM erectum vel plus minusve patulum, apice paulo recurvum, supra leviter concavum, subtus satis convexum, nitidnm, intense viride, l½—2 cm. longum, 7—9 mm. latum, nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente. PEDICELLI flliformes, erecti vel erecto-patuli, subrecti, 3—4 mm. longi. OVARIUM lineari-subelavatum, obtuse trigonum, tenuiter 6-sulcatum, glabrum, laeve, subrectum, pallidum, 3 mm. longum. SEPALA erecta, apice leviter recurva, satis concava, basi vix attenuata, alba, 6 — 7 mm. longa, dorsale 2 mm. latum, lateralia in valva apice minute bidenticulata 3 mm. lata connata. PETALA tenuiter membranacea, erecta, paulo concava, vix obliqua, basi paulo attenuata, alba, 6 mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum et valde concavum, superne satis recurvum et leviter convexum, album carinis roseis, 4 ram. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, ad medium leviter constricta, 3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in sylvis montosis supra arbores ad Oriente prope Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues. — Floret Januario.

38. OCTOMERIA HELVOLA BARB. RODR. caespitosa, minutissima ; caulibus secundariis nullis vel subnullis; folio minuto, carnosulo, sessili, obovato-oblongo, apice subrotundato et minute tridenticulato, basi satis attenuato, uninervio, nervulis lateralibus indistinctis; floribus satis parvis, solitariis vel geminatis, erecto-patulis, brevissime pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, late lanceolatis, acutis, dorso subrotuudatis, lateralibus inferne breviter connatis basi antice vix gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, longiuscule acuminatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis erectis rotundatis, terminali late linguiformi ad medium longitudinaliter sulcato basi non constricto apice rotundato, disco infra medium obscure remote-

Folia cylindracea vel semicylindrica, valde carnosa. — Species 39—52. A. LEPTOPHYLLAE.— Sepala lateralia fere usque ad apicem connata. — Species 39—52. 39. OCTOMERIA LEPTOPHYLLA BARB. RODR. parva, caespitosa; caulibus secundariis filiformibus superne leviter incrassatis, teretiusculis, triarticulatis, folio circiter aequilongis, junioribus vaginis tribus majusculis tubulosis apice oblique truncatis et apiculatis vestitis, vetustioribus nudis ; folio parvo, carnosissimo, sessili, lineari, cylindraceo, apice acumiuato, basi paulo attenuato, fronte leviter sulcato; floribus mediocribus, solitariis, erecto-patulis, subsessilibus; sepalis tenuiter membranaceis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, dorsali late lanceolato, lateralibus paulo longioribus in valva late ovata antice basi leviter gibbosa fere usque ad apicem connatis; petalis lanceolatis, breviter acuminatis, sepalo dorsali aequilongis; labello submembranaceo, petalis multo breviore, latiuscule breviterque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-subrotundato, distincte trilobato, lobis lateralibus erectis, late rotundatis, margine crispulis, lobo terminali minuto, late linguiformi, margine integerrimo, apice rotundato, disco ad medium incrassato et crasse breviterque bicristato; columna brevi, claviformi, clinandrii marginibus postice minute tridenticulatis. Tabula nostra CXXVII. Fig. IV (habitus cum analysi).

Octomeria leptophylla Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 112 (1882). Octomeria teretifolia Barb. Rodr.! loc. cit. I. 32 (1877 — non Loddiges).


635

ORCHIDACEAE:

RADICES sutis numerosae, fasciculatae, breves, filiformes, leviter flexuosae, albescentes. CAUI.ES secundarii paulo numerosi, erecti vel ascendentes, leviter flexuosi, pallide virides vel purpurascentes, 2 — 3½ cm. longi, inferne 1/3 mm. apice 1 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, tenuiter nervulosae, albescentes, 1—2 cm. longae. FOLIUM rigidum, erectum, satis ineurvum, intense viride et plus minusve dilute purpureum vel purpureo-maculatum, 3—4½ cm. longum, 2—4 mm. latum et crassum. PEDICELLI erecti, filiformes, recti, 1—3 mm. longi, apice minute unibracteati. OVARIUM flliformi-snbelavatum, obscure trigonum, paulo arcuatum, glabrum, laeve, pallidum, 2 ram. longum. SEPALA erectopatula, pallide flava et purpureo-trilineata ; dorsale satis concavum, inferne leviter incnrvum, apice satis recurvum, 8 mm. longum, 2 mm. latum; lateralia in valva inferne valde concava superne paulo convexa apice leviter recurva et minutissime bidenticulata 9 mm. longa 5½—6 mm. lata connata. PETALA tenuiter membranacea, erecta apice leviter recurva, paulo concava, inferne longe attenuata, leviter obliqua, purpurea, margine pallide flava, 8 mm. longa, 2 mm. lata. LABELLUM inferne valde incnrvum et concavum, superne satis recurvum, apice paulo convexum, centro atropurpureum, margine flavum, 2 mm. longum et fere totidem latum. CoLUMNA erecta, paulo incurva, inferne satis attenuata, 1½—2 mm. longa. CAPSULA erecta vel erecto-patula, calyce marcescente coronata, anguste oblonga, basi paulo attenuata, obscure trigona, crasse 6-costata, recta vel vix arcuata, pallide fusca, 6 mm longa, 2½ mm. crassa.

Habitat in arboribus ad Serra de Caldas prope Pedra Branca prov. Minas Geraes : Barbosa Rodrigues; prope Caldas: Regnell ser. 111. n. 1688. — Floret Decembri—Martio.

B. SCIRPOIDEAE. — Sepala lateralia usque ad basin libera. — Species 40—52. 1. Caules secundarii brevissimi, uniarticulati. — Species 40—41.

40. OCTOMERIA LICHENICOLA BARB. RODR. pusilla, caespitosa; caulibus secundariis filiformibus, superne non incrassatis, teretiusculis, uniarticulatis, folio dimidio brevioribus, junioribus vagina unica satis parva tubulosa apice acuta vestitis, vetustioribus denudatis; folio minuto, carnosissimo, sessili, late lineari, cylindraceo, apice acuto, inferne satis attenuato, fronte profundiuscule canaliculato; floribus mediocribus, solitariis, erecto-patulis, brevissime pedicellatis; sepalis submembranaceis, ovatis, acutissime longeque acuminatis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus paulo longioribus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis late lanceolatis, acutissime longeque acuminatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, leviter trilobato, lobis lateralibus minutissimis, erectis, oblongis, apice rotundatis, margine integerrimis, lobo terminali multo majore, anguste ovato, basi leviter constricto, apice acutissime et longiuscule acuminato, margine longe laciniato, disco inferne usque ad medium late crasseque unicalloso; columna brevi, claviformi, apice antice cirrhis duobus digitiformibus incurvis armata, basi in pedem longe producto, clinandrii marginibus truncatis. Tabula nostra CXX111. Fig. 111 (habitus cum analysi).

Octomeria lichenicola Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 112 (1882). RADICES paulo numerosae, fasciculatae, breves, filiformes, leviter flexuosae. CAULES secundarii pauci, erecti vel ascendentes, leviter flexuosi, 10—13 mm. longi, ¼—1/3 mm. crassi. FOI.IUM rigidnm, erectum, superne

OCTOMERIA.

636

leviter recurvum, 2—2½ cm. longum, 2—2½ mm. latum et crassum. PEDICELLI erecti, capillares, paulo arcuati, 2 mm. longi. OVARIUM filiformi-subelavatum, obscure trigonum, leviter arcuatum, glabrum, laeve, 2½— 3 mm. longum. SEPAI.A erecto-patula, apice valde recurva, satis concava, flavo-straminea et fusco-purpureo bilineata, 3—3½ mm. lata, dorsale 7—8 mm. longum, lateralia valde obliqua 8—9 mm. lata. PETAI.A tenuiter membranacea, inferne erecta, apice valde recurva, leviter concava, basi satis attenuata, vix obliqua, flavo-straminea et inferne fusco-purpureo unilineata, 6—7 mm. longa, 2 mm. lata. LABEI.LUM satis concavum, basi satis incurvum, superne leviter recurvum, inferne lilaciuum caeterum album, 3 mm. longum, 2 mm. latum COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, 1½—2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in arboribus supra lichenes ad Serra de Santa-Anna prope Louro prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Junio.

41. OCTOMERIA ALOIFOLIA BARB. RODR. pusilla, caespitosa; caulibus secundariis gracillimis, superne paulo incrassatis, teretiusculis, uniarticulatis, folio multo brevioribus, junioribus vaginis duabus parvis breviter tubulosis apice acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio minuto, carnosissimo, sessili, lineari lanceolato, cylindraceo, apice acuminato, basi paulo attenuato, fronte profunde canaliculato; floribus majusculis, solitariis, satis patulis, brevissime pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, aequilongis, lanceolatis, acutissime et longissime acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis linearilanceolatis, longe subulato-acuminatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis multo breviore, brevissime et angustissime unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late ovato-triangulari, distincte trilobato, lobis lateralibus parvis, erectis, subrotundatis, margine integerrimis, lobo terminali majore, late linguiformi, basi non constricto, apice abrupte acuto, margine argute denticulato, disco inferne remotiuscule oblique breviterque quadrilamellato ; columna brevi, claviformi, clinandrio postice nnidentato, rostello amplo convexo. Tabula nostra CXXVII. Fig. V (habitus cum analysi).

Odomeria aloifolia (aloefolia) Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchiã. Nov. II. 113 (1882). RADICES paulo numerosae, fasciculatae, breves, filiformes, leviter flexuosae. CAULES secnndarii pauci, ascendentes, paulo flexuosi, 5 ad 6 mm. longi, inferne ½ mm. apice fere 1 mm. crassi; vaginae membranaceae, adpressae, glabrae, 2—5 mm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, vix incurvum, rigidum, basi cum caule articulatum, 1½—2 cm. longum, 3 mm. latum et fere totidem crassum. PEDICEI.LI erecti, capillares, paulo arcuati, 2—3 mm. longi. FLORES subhyalini, albo-flavescentes. OVARIUM filiformi-subelavatum, obscure trigonum, subrectum, glabrum, laeve, 4—5 mm. longum. SEPALA satis patula, superne paulo recurva, satis concava, 12—13 mm. longa, 2 ram. lata, dorsale basi satis attenuatum, lateralia satis obliqua basi vix attenuata. PETALA tenuiter membranacea, erecto-patula, superne paulo recurva, leviter concava, vix obliqua, basi leviter attenuata, 11—12 mm. longa, 1¼—l½ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum et satis concavum, superne paulo convexum, apice satis recurvum, 2½—3 mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, 1 ½ — 2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BABB. RODR. communic.

Habitat in sylvis supra arbores ad Serra de Santa-Anna prope Bacamichá prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Junio.


637

ORCHIDACEAE:

2. Caules secundarii longiusculi, bi—pluriarticulati, folio breviores vel paulo longiores. — Species 42—49.

42. OCTOMEEIA WAWRAE REICHB. F. mediocris, dense caespitosa; caulibus secundariis gracilibus, teretiusculis, 2—3-articulatis, folio paulo brevioribus, junioribus vaginis tribus majusculis tubulosis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio mediocri, carnoso, sessili, lineari-subulato, subcylindraceo, apice acuminato, basi non vel vix attenuato, supra profunde canaliculato; floribus parvis, densiuscule fasciculatis, patulis vel nutantibus, breviter pedicellatis; sepalis tenuiter membranaceis, subaequilongis, lineari-lanceolatis, apice leviter acuminatis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis anguste lineari-lanceolatis, leviter acuminatis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, breviuscule angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste obovato, leviter trilobato, lobis lateralibus parvis, erectis, linguiformibus, apice rotundatis, margine integerrimis, lobo tenninali multo majore, elliptico, basi satis constricto, margine undulato-sublobulato, apice retuso subemarginato, disco ad medium remotiuscule breviterque bicarinato; columna breviuscula, claviformi, clinandrio postice unidentato. Octomeria Wawrae Reichb. f.! in Wawra, Itin. Princ. Coburg. II. 83 et 151. tab. 18 A (1888). RADICES valde numerosae, densissime fasciculatae, breviusculae, filiformes, satis flexuosae, pallidae. CAULES secundarii valde numerosi, dense fasciculati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, 6—10 cm. longi, 1—l½ mm. crassi; vaginae membranaceae, arete adpressae, glabrae, snbtiliter multinervulosae, pallidae, 2—4 cm. longae. FOLIUM erectum, superne leviter recurvum, rigidum, intense viride, basi cnm caule articulatum, 7—11 cm. longum, 2—2½ mm. latum et fere totidem crassum. PEDICELLI erecti vel plus minusve psrtuli, capillares, leviter arcuati, 2 ad 4 mm. longi, bracteis 2—3 minutis ochreatis superne leviter dilatatis apice suboblique truncatis glabris vel subtiliter puberulis vestiti. FLORES flavescentes. OVARIUM filiformi-subelavatum, obscure trigonum, glabrum, laeve, 2—3 mm. longum. SEPALA erecta vel paulo patula, apice leviter recurva, satis concava, 6½—7 mm. longa, l¾—2 mm. lata, lateralia paulo asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecta, subplana, basi leviter attenuata, vix obliqua, 6—6½ mm. longa, 1½ mm. lata, LABELLUM inferne leviter incurvum et valde concavum, superne vix recurvum et leviter concavum, tenuiter trinervium, 3—3½ mm. longum, l¾ mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, 1¾ ad 2 mm. longa. Habitat in arboribus ad Petropolis prov. Rio de, Janeiro : Wawra n. 70; in arboribus ad Pico da Tijuca: Glaziou n. 5503; in arboribus ad Theresopolis : J. de Moura n. 19; prope Caldas prov. Minas Geraes: Regnell ser. 111. n. 2041 ; in prov. S. Paulo : St-Hilaire, D. n. 732; in Brasília loco kaud indicato: Lhotzky.

43. OCTOMERIA SAUNDERSIANA REICHB. F. parva; caulibus secundariis folio dimidio brevioribus; folio parvo, tereti, apice subulato, antice canaliculato; floribus geminatis (nunc fasciculatis?); sepalis triangularibus; petalis subaequalibus; labello trifido, laciniis lateralibus triangulis dorso obtusis, lacinia media oblonga, acuta, parce undulata, carinis geminis inter lacinias laterales; columna clavata, incurva. Octomeria Saundersiana Reichb. f. in Gardn. Chron. n. ser. XIII. 264 (1880) ; Belg. Hort. 1881. p. 229. Orchid. I.

OCTOMERIA.

638

secundarii 2—2½ cm. longi. FOLIUM 5—6 cm. longum. PETALAque ocbracea, striis purpureis ternis. LABELLUM disco postice violaceo-purpureum, antice stria mediana violaceo-purpurea, guttulis violaceo-purpureis circumjunctis, caeterum ochraceum. — Species mihi haud visa. CAULES

SEPALA

Habitat in Brasília loco haud indicato ex Reichb. f. loc. cit.

44. OCTOMERIA GERAENSIS BARB. RODR. majuscula; caule primario repente, robustiusculo, breviusculo; caulibus secundariis satis gracilibus, superne satis incrassatis, teretiusculis, 4—5-articulatis, folio saepius leviter brevioribus, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio majusculo, carnosissimo, sessili, lineari, subsemicylindraceo, apice acuto, basi non vel vix attenuato, supra profunde sulcato; floribus satis parvis, satis numerosis, saepius densiuscule fasciculatis, patulis vel nutantibus, subsessilibus; sepalis tenuiter membranaceis, aequilongis, lineari-oblongis, apice acutiusculis, tenuiter trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis lineari-lanceolatis, acutis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali vix brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, obscure trilobato, utrinque glaberrimo, linearilanceolato, margine integerrimo, apice acuto, disco infra medium remotiuscule breviterque bicarinato; columna breviuscula, leviter claviformi, clinandrio postice unidentato. Tabula nostra CXXIX. Fig. IV (habitus cum analysi).

Octomeria Geraensis Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 295 (1882). Gigliolia Geraensis Barb. Rodr.! loc. cit. I. 26 (1877). RHIZOMA teretiusculum, creberrime articulatum, paulo flexuosnm, fuscescens, 2—3 mm. crassum, radicibus valde uumerosis, longiusculis, subfiliformibus, satis flexuosis, pallidis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, ascendentes, paulo flexuosi, laete virides, 6—10 cm. longi, basi 1¼—1½ mm. apice 2—3½ mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, glabrae, laeves, pallide fulvae, 1½—3 cm. longae. FOLIUM erectum, superne satis recurvum, rigidum, intense viride, nitidum, basi cum caule articulatum, 8—15 cm. longum, 5—8 mm. latum. FLORES albescentes, leviter odorati. OVAEIUM filiformi-clavatum, obscure trigonum, leviter arcuatum, glabrum, laeve, 3 mm. longum. SEPALA erecta vel erecto-patula, recta vel superne leviter recurva, satis concava, 7 mm. longa, 1¾ mm. lata, lateralia paulo asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecta vel paulo patula, paulo concava, inferne leviter attenuata, vix obliqua, 6 ½ mm. longa, 1½ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superne leviter recurvum et paulo convexum, apice satis recurvum, tenuiter trinervium, 3½—4 mm. longum, 1—11/3 mm. latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, 1½ ad 2 mm. longa. Habitat in arboribus ad Serra de Caldas, ad Tijuco Preto prope Campanha, ad Serra da Pedra Branca et ad Serra do Lenheiro prope S. Joâo d’El Rey prov. Minas Geraës : Barbosa Rodrigues; ad Serra da Pedra Branca prope Caldas: Regnell ser. III. n. 1124; in arboribus ad Capivary prope Caldas: Mosén n. 1698. — Floret Martio—Maio.

45. OCTOMERIA PRAETANS BARB. RODR. majuscula, caespitosa; caulibus secundariis robustissimis, teretiusculis superne antice leviter sulcatis, 4-articulatis, folio aequilongis vel saepius paulo longioribus, junioribus vaginis pluribus

81


ORCHIDACEAE:

639

majusculis tubulosis apice suboblique truncatis et acutiusculis vestitis, vetustioribus denudatis; folio majusculo, carnosissimo, sessili, anguste lineari, cylindraceo, apice acuto, basi non vel vix attenuato, antice profunde sulcato; floribus majusculis, satis numerosis, fasciculatis, patulis vel nutantibus, subsessilibus; sepalis submembranaceis, aequilongis, oblongis, acutis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis anguste oblongis, acutis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali subaequalibus; labello carnosulo, petalis paulo breviore, sessili, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, distincte trilobato, lobis margine integeriimis, lateralibus satis parvis, late rotundatis, erectis, terminali obovato, inferne leviter constricto, apice rotundato et minute apiculato. disco ad medium carinis duabus remotiusculis carnosis brevibus incurvisque instructo superne fere usque ad apicem crasse unicostato; columna breviuscula, subclaviformi, clinandrio postice unidentato. Tabula noutra CXXVIII. Fig. III (habitus cum analysi).

Octomeria praetans Barb. Rodr. in Rev. de Engenh. III. 143 (1881) ex Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 112 (1882). RADICES valde numerosae, densissime fasciculatae, breviusculae, filiformes, leviter flexuosae, albescentes. CAULES secundarii satis numerosi, dense fasciculati, erecti, stricti vel paulo flexuosi, intense virides, saepius dilute purpurei, 8—18 cm. longi, inferne 2—3 mm. superne 4—6 mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, adpressae, superne paulo dilatatae, glabrae, laeves, tenuiter multinervulosae, pallidae, inferiores 1—2 cm. superiores 3 —6 cm. longae. FOLIUM erectum vel paulo patulum, superne leviter recurvum, rigidum, saturate viride, nitidum, basi cum caule articulatum, 7—15 cm. longum, 4—6 mm. latum et fere totidem crassum. PEDICELLI filiformes, erecti vel erecto-patuli, satis arcuati, 1—2 mm. longi, inferne bractea unica tubulosa hyalina superne satis dilatata apice suboblique truncata et minute apiculata 1—1½ mm. longa instructi. FLORES albo-eburnei. OVARIUM lineari-subelavatum, obscure trigonum, tenuiter 6-sulcatum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, albescens, 3 mm. longum. SEPALA erecto-patula, superne leviter recurva, satis concava, inferne leviter attenuata, 12—15 mm. longa, 3—4 mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA membranacea, erecto-patula, superne paulo recurva, leviter concava, inferne paulo attenuata, vix obliqua, 11—14 mm. longa, 3—3½ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum et valde concavum, superne paulo recuivum et leviter convexum, ad medium purpureo-unimaculatum, superne purpureo-bistriatum, 7—8 mm. longum, 4— 4½ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, infra apicem paulo attenuata, 2—3 mm. longa.

Habitat in sylvis ad Joinville prov. Paraná: Barbosa Rodrigues; in rupibus prope Botafogo prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 5491; in prov. Rio de Janeiro vel Minas Geraës: Glaziou n. 16374. — Floret Septembri—Januario.

JUNCIFOLIA BARB. RODR. elata ; caule primario repente, breviusculo; caulibus secundariis robustiusculis, teretiusculis, 4—5-articulatis, folio saepius satis brevioribus, junioribus vaginis pluribus elongatis tubulosis carnosis superne valde incrassatis apice truncatis et minute apiculatis vestitis, vetustioribus denudatis; folio longissimo, carnoso, sessili, anguste lineari-flagelliformi, cylindraceo, apice subulato, basi non vel vix attenuato, antice profunde sulcato; floribus majusculis, paucis vel rarius numerosis, fasciculatis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis carnosulis, aequilongis, late oblongis, apice obtusis, trinerviis fere 5-nerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis 46. OCTOMERIA

OCTOMERIA.

640

basi non gibbosis; petalis oblongo-lanceolatis, apice obtusiusculis, trinerviis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis leviter breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late ovato-elliptico, leviter trilobato-subpanduriformi, lobis margine integerrimis, lateralibus minutis, erectis, subrotundatis, terminali amplo, late ovato, basi satis constricto, apice distincte retuso, disco infra medium carinis geminis remotis incurvis carnosulis brevibusque instructo; columna breviuscula, subclaviformi, basi in pedem longe producto, clinandrio postice unidentato, rostello longiusculo, prominente, convexo. Tabula nostra CXXXII. Fig. I (habitus cum analysi).

Odomeria juncifolia Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 110 (1882). RHIZOMA robustissimum, leviter tortuosum, teretiusculum, creberrime articulatum, fuscescens, 5 — 7 mm. crassum, radicibus valde numerosis, densis, longiusculis, leviter flexuosis, gracilibus, pallidis. CAULES secundarii numerosissimi, erecti, recti vel plus minusve arcuati, intense virides, nitidi, 2—3½ dm. longi, 2—3 mm. crassi; vaginae arcte adpressae, glabrae, laeves, non vel obscure nervulosae, pallide fulvae, inferiores l½ ad 3 cm. superiores 5—9 cm. longae. FOLIUM erectum, superne plus minusve recurvum, rigidum, nitidum, saturate viride, 3—5 dm. longum, 3—5 mm. latum et fere totidem crassum. PEDICELLI filiformes, plus miuusve patuli, leviter arcuati, 1—3 mm. longi, inferne bractea unica minuta tubulosa hyalina superne leviter dilatata apice oblique truncata instructi. FLORES flavo-aurei. OVARIUM lineari-subclavatum, obtuse trigonum, tenuiter 6-sulcatum, glabrum, laeve, leviter arcuatum, 4 mm. longum. SEPALA erecto-patula, subrecta, satis concava, basi non vel vix attenuata, 8—10 mm. longa, 2½ — 3 mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA membranacea, erecto-patula, paulo concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 8—9½ mm. longa, 2¼—3 mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum et valde concavum, superne leviter recurvum et paulo convexum, trinervium, basi leviter puniceo-punctatum, 4½— 5 mm. longum, 3-3½ mm. latum. COLUMNA erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, 2—2½ mm. longa. CAPSULA calyce marcescente coronata, lineari-subclavata, inferne satis attenuata, obtuse trigona, profundiuscule 6-sulcata, paulo flexuoso, 2 cm. longa, 3½—4 mm. crassa.

Var. β. REVOLUTA Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orchid. Nov. II. 111 (1882). Tabula nostra CXXXII. Fig. 11 (analysis). caulinae apice acutae, superne non incrassatae. FOLIUM satis brevius et crassius. FLORES paulo majores. SEPALA oblonga, apice abrupte acutiuscula, leviter revoluta. PETALA lanceolato-spathulata, inferne longe attenuata. LABELLUM paulo longius, distincte trilobatum, lobo terminali late ovato-triangulo, ad medium longitudinaliter canaliculato. VAGINAE

Var. γ.

MINOR

Cogn.

TOTA multo minor. CAULES secundarii satis graciles, 2—3-articulati, 8—12 cm. longi, l½ mm. crassi; vaginae superne valde incrassatae, apice truncatae. FOLIUM 18—23 cm. longum. FLORES imperfecte evoluti ut videtur valde minores.

Habitat in sylvis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Blumenau prov. S. Catharina: Anna Schwacke ex herb. Schwacke n. 4998, H. Schenck n. 440; in Brasília austro-orientali loco haud indicato : Glaziou n. 19905. — Var. β. in arboribus ad Serra de Santa-Anna prope Bacamichá prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Var. 7. supra arbores ad Sâo Antonio in ins. S. Catharina: H. Schenclc n. 765. — Floret Junio—Septembri.

47. OCTOMERIA CHAMAELEPTOTES REICHB. P. parva, caespitosa; caulibus secundariis filiformibus, apice leviter


ORCHIDACEAE:

641

incrassatis, teretiusculis, 2—3-articulatis, foliis circiter aequilongis, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio parvo, carnosissimo, sessili, anguste lineari, cylindraceo, apice subulato, basi non attenuato, antice profunde sulcato; floribus mediocribus, 1—3 contemporaneis in axilla aggregatis, plus minusve patulis, breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, late oblongis, apice obtusis, trinerviis nervis lateralibus superne cum mediano connatis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis oblongis, obtusiusculis, trinerviis, sepalo dorsali aequilongis; labello carnosulo, petalis leviter breviore, longiuscule angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato-elliptico, leviter trilobato-subpanduriformi, lobis lateralibus parvis, erectis, late subrotundatis, margine integerrimis, lobo terminali late obovato, inferne satis constricto, margine minutissime undulato-subdenticulato, apice leviter emarginato, disco ad medium remotiuscule breviterque bicristato; columna longiuscula, gracillima, apice satis dilatata. Octomeria chamaeleptotes Reichb. f. in Linnaea XXII. 817 (1849) et in Walp. Ann. Bot. III. 523. numerosi, dense fasciculati, elongati, filiformes, leviter flexuosi, pallidi. CAULES secundarii numerosi, densiuscule fasciculati, erecti vel ascendentes, recti vel leviter arcuati, pallide virides, 2—4 cm. longi, inferne ‘/a mm. apice fere 1 mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, glabrae, laeves, distincte multinervulosae, pallide virides, 1—2 cm. longae. FOLIUM erectum, superne valde incurvum, rigidum, intense viride, 2½ — 4 cm. longum, 1—2 mm. crassum. PEDICELLI capillares, erecti, plus minusve arcuati, glabri, 1—3 mm. longi. OVARIUM filiformisubclavatum, obscure trigonum, glabrum, leviter incurvum, 3mm. longum. SEPALA erecto-patula, superne paulo recurva, leviter concava, basi satis attenuata, alba vel albo-flavescentia interdum ad medium purpureo-vinoso unimaculata vel bistriata, 6 mm. longa, 2 mm. lata, lateralia paulo asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecto-patula, paulo concava, basi leviter attenuata, vix obliqua, alba vel albo-flavescentia, 6 mm. longa, 2 mm. lata. LABEI.LUM inferne paulo incurvum valde concavum et purpureo-vinosum, superne leviter recurvum subplanum et albescens, trinervium, 4—4½ mm. longum, 2—2½ mm. latum. COLUMNA erecta, valde incurva, pallide viridis vel flavescens, 3 mm. longa. CAPSULA erecta vel erectopatula, oblonga, obtuse trigona, crasse 6-costata, glabra, pallide fulva, 6—7 mm. longa, 3 mm. crassa. RADICES

Yar. (3.

GRANDIFLORA

Cogn.

PLANTA paulo robustior. FLORES satis majores. SEPALA 9—10 mm. longa. LABELLUM angustissime longeque unguiculatum.

Habitat in arboribus ad Serra dos Orgâos prov. Rio de Janeiro : Luschnath n. 23; in arboribus prope Theresopolis: H. Schenck n. 2704; ad Novo-Friburgo : Beyrich ; ad Petropolis : Wawra n. 51b; in prov. Rio de Janeiro loco haud indicato: Riedel ; in ins. S. Catharina: Gaudichaud n. 141; in Brasília austro-orientali loco haud indicato: Glaziou n. 20506.— Var. β. in arboribus ad Serra dos Orgâos prope Theresopolis: J. de Moura n. 111, 282 et 297. — Floret Januario — Julio.

48. OCTOMERIA GRACILIS LODDIGES: satis parva; caule primario repente, breviusculo; caulibus secundariis filiformibus superne paulo incrassatis, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio aequilongis vel leviter brevioribus, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus denudatis; folio mediocri, carnoso, sessili, anguste lineari, semicylindraceo, apice subulato-attenuato, basi

OCTOMERIA.

642

vix attenuato, supra canaliculato; floribus parvis, 1—8 in axilla aggregatis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, oblongis, obtusis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non vel vix gibbosis; petalis lineari-oblongis, obtusiusculis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello submembranaceo, petalis satis breviore, breviuscule angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu anguste ovato, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis, erectis, late rotundatis, terminali ovato-oblongo, basi subconstricto, apice rotundato vel saepius subretuso, disco infra medium carinis duabus remotiusculis longiusculis elevatisque munito ; columna breviuscula, claviformi, clinandrio postice unidentato. Octomeria gracilis Loddiges! ex Lindl. in Bot. Regist. XXIV. Misc. p. 36 (1838); Warm. Symb. ad Fl. Bras. centr. part. XXIX. 842; Reichb. f. in Wawra, Itin. Princ. Coburg. II. 83. Octomeria semiteres Regei in Index Sem. Hort. Petropol. 1856. p. 18; Ann. Sc. Nat. Bot. ser. 4. VI. 373 (1856). RHIZOMA gracile, teretiusculum, leviter tortuosum, creberrime articulatum, fuscescens, 1½—2 mm. crassum, radicibus numerosis, elongatis, filiformibus, satis flexuosis, pallidis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti vel ascendentes, leviter arcuati vel flexuosi, pallide virides, 3 —9 cm. longi, inferne ½ mm. superne ¾—1 mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, glabrae, laeves, distincte multinervulosae, pallidae, 1 —3 cm. longae. FOLIUM erectum, subrectum vel superne leviter recurvum, rigidum, pungens, intense viride, 6—12 cm. longum, 1½ ad 2½ mm. latum. PEDIOELLI capillares, plus minusve patuli, leviter arcuati, 2—3 mm. longi, inferne unibracteati. BRACTEA ochreata, tenuiter membranacea, subhyalina, glabra, superne leviter dilatata, apice suboblique truncata, pallida, 17»—2 mm. longa. FLORES pallide flavi, hyalini. OVARIUM filiformi-subelavatum, obscure trigonum, glabrum, leviter arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA erecto-patula, recta vel superne paulo recurva, leviter concava, basi paulo attenuata, 4—4½ mm. longa, 1¼—V/2 mm. lata. PETALA tenuiter membranacea, erecto-patula, recta, subplana, inferne leviter attenuata, paulo obliqua, 4 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM satis concavum, basi leviter incurvum, superne paulo recurvum, trinervium, 2½ —3 mm. longum, 1½ ram. latum. COLUMNA erecta, leviter vel satis incurva, inferne paulo attenuata, 1¼—1½ mm. longa.

Habitat in prov. Rio de Janeiro : Miers ; in rupibus locis apricis ad mont. Corcovado: Martius; ad Petropolis: Wawra n. 51a; in arboribus prope Mandiocea : Riedel n. 24 et 55; in saxis montis Serra da Piedade prov. Minas Geraës: Warming; in prov. S. Paulo: Gaudichaud n. 177; in sylvis ad Sâo-Bento prov. S. Catharina: H. Schenck n. 1328; in eadem prov. loco haud indicato: Schwacke n. 5009; in Brasilia austroorientali locis haud indicatis: Riedel et Langsdorff n.77, Glaziou n. 17804, 18531 et 19890. — Floret Martio—Maio.

49. OCTOMERIA DECUMBENS COGN. mediocris; caule primario repente, breviusculo; caulibus secundariis satis gracilibus, superne vix incrassatis, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio multo brevioribus, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis apice suboblique truncatis et acutiusculis demum laciniatis vestitis, vetustioribus denudatis; folio majusculo, carnoso, sessili, lineari, semicylindraceo, apice acuto, basi paulo attenuato, supra profunde canaliculato; floribus parvis, satis numerosis, densiuscule fasciculatis, patulis vel nutantibus, brevissime pedicellatis; sepalis submembranaceis, aequilongis, late oblongis, obtusis, trinerviis nervis laterali-


ORCHIDACEAE:

643

bus infra apicem cum mediano connatis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis oblongis, obtusis, trinerviis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, petalis satis breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu late ovato-subtriangulo, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis, late oblongis, apice rotundatis, terminali suborbiculari, basi leviter constricto, apice leviter retuso, disco ad medium carinis duabus remotis brevibus antice valde convergentibus instructo; columna breviuscula, subelaviformi, clinandrio dorso unidentato, rostello longiusculo, prominente. Tabula nostra CXXXIII. Fig. I (habitus cum analysi). RHIZOMA satis gracile, teretiusculum, paulo flexuosum, creberrime articulatum, primum squamulis numerosis vestitum, demum denudatum, intense viride et atro-fusco annulatum, 2—3 mm. crassum, radicibus numerosis, breviusculis, filiformibus, leviter flexuosis, pallidis. CAULES secundarii patuli vel subpendentes, plus minusve arcuati, intense virides, 4—7 cm. longi, 1—1½ mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, glabrae, tenuiter multinervulosae, primum pallidae demum fuscae, 1—4 cm. longae. FOLIUM rigidum, superne paulo recurvum, nitidum, intense viride, 1—1½ dm. longum, 4—7 mm. latum. PEDICELLI capillares, plus minusve patuli, leviter flexuosi, superne unibracteati, 2—3 mm. longi. BRACTEA ochreata, tenuiter membranacea, scariosa, superne satis dilatata, apice suboblique truncata, pallida, 1½ —2 mm. longa. OVARIUM filiformisubelavatum, obscure trigonum, glabrum, leviter arcuatum, 2 mm. longum. SEPALA erecto-patula, superne paulo incurva, satis concava, basi leviter attenuata, alba vel flavescentia et ad medium striis duabus breviusculis purpureis ornata, 5—5½ mm. longa, l¾—2 mm. lata, lateralia leviter asymmetrica. PETALA membranaeea, erecta, paulo concava, basi satis attenuata, vix obliqua, alba vel flavescentia et purpureo-bistriata, 4½ ad 5 mm. longa, l½—1¾ mm. lata. LABELLUM inferne leviter incurvum et satis concavum, superne paulo recurvum et subplanum, albo-viride, 2½ mm. longum et fere totidem latum. COLUMNA erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, albo-viridis, l½—2 mm. longa.

Habitat in arboribus ad Praia do Dourado prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in sylvis supra arbores prope Theresopolis: J. de Moura n. 91 in herb. meo. — Floret Februario—Aprili.

3. Caules seeundarii elongati, pluriarticulati, folio multo longiores. — Species 50—52.

COGN. satis parva, caespitosa; caulibus secundaras gracilibus, superne non incrassatis, teretiusculis, biarticulatis, folio multo longioribus, fere nudis; folio brevissimo, carnoso, sessili, subcylindraceo, apice acuminato, basi paulo attenuato, supra profunde sulcato; floribus satis parvis, solitariis vel rarius geminatis, patulis vel nutantibus, sessilibus vel subsessilibus; sepalis membranaceis, subaequilongis, oblongo-lanceolatis, acutis, dorso rotundatis , lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis lanceolatis, acutis, sepalo dorsali satis brevioribus; labello supero, carnosulo, petalis multo breviore, sessili, utrinque glaberrimo, ambitu late ovato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis, triangularibus, acutissimis, terminali late ovato-subtriangulari, basi satis constricto, apice leviter emarginato, sinu inter lobos angustissimo, disco infra medium remotiuscule leviterque bicalloso; columna brevi, subclaviformi, clinandrio postice unidentato, rostello prominente. 50. OCTOMERIA BREVIFOLIA

OCTOMERIA.

644

erecto-patuli, stricti, laete virides, 9—13 cm. longi, 2/3—1 mm. crassi. FOLIUM erectum, superne vix recurvum, rigidum, saturate viride, 1½ ad 2 cm. longum, 17*—l¾ mm. latum. OVARIUM filiformi-subelavatum, satis arcuatum, glabrum, albo-flavescens, 3 mm. longum. SEPALA valde patula, superne leviter recurva, paulo concava, basi leviter attenuata, pallide flava apice intense purpurea, circiter 6 mm. longa, 1½ mm. lata, lateralia supera satis asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erectopatula, apice leviter recurva, satis obliqua, flavo-aurea, 3½—4 mm. longa, l¼ mm. lata. LABELLUM inferne satis incurvum valde concavum et flavum, superne valde recurvum paulo convexum et purpureum, 2½ mm. longum, 2 mm. latum. COLUMNA erecta, satis incurva, inferne vix attenuata, 1½—2 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex icon. a cl. BARB. RODR. communic. Habitat in sylvis secus flum. Rio-Atapany prov. Alto-Amazonas: Barbosa Rodrigues. — Floret Julio.

51. OCTOMERIA YAUAPERYENSIS BARB. RODR. majuscula, caespitosa; caulibus secundariis robustis basi valde attenuatis, cylindraceo-complanatis, inferne triarticulatis, folio subtriplo longioribus, inferne vaginis tribus majusculis tubulosis demum laciniatis vestitis; folio parvo, carnosissimo, sessili, lineari, subcylindraceo, apice acuto, basi non attenuato, antice profunde sulcato; floribus mediocribus, 1—2 coaetaneis, patulis vel nutantibus, sessilibus vel subsessilibus; sepalis membranaceis, aequilongis, oblongis, acutis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalislinearilanceolatis, apice acutissimis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, brevissime angusteque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovatoelliptico, basi late cuneato, distincte trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis, late triangularibus, acutis, terminali late oblongo-subrectangulari, basi non constricto, apice distincte emarginato, sinu inter lobos lato, disco inferne late bicalloso superne crasse tricostato; columna longiuscula, semicylindrica, clinandrii marginibus obscure crenulatis; rostello producto, convexo. Tabula nostra CXXXII. Fig. 111 (habitus cum analysi).

Octomeria Yauaperyensis Barb. Rodr. in Vellosia, 1. edit. secund. 122 (1891). CAULES seeundarii fasciculati, erecti vel ascendentes, leviter arcuati, intense virides, 18 cm. longi, basi 1 mm. crassi, superne 3—3½ mm. lati; vaginae membranaeeae, arcte adpressae, glabrae, fulvae, 1—4 cm. longae. FOLIUM erectum, superne leviter incurvum, rigidum, intense viride, 7½—8 cm. longum, 4—5 mm. latum et fere totidem crassum. OVARIUM lineari-subclavatum, glabrum, paulo arcuatum, pallidum, 3 mm. longum. SEPALA valde patula, subrecta, satis concava, basi paulo attenuata, flavescentia, 7 mm. longa, 2 mm. lata, lateralia satis asymmetrica. PETALA membranaeea, erecto-patula, subplana, basi leviter attenuata, satis obliqua, flavescentia, 7 mm. longa, 1¼ mm. lata.' LABELLUM basi leviter incurvum et valde concavum, superne valde recurvum et paulo concavum, purpureoviolaceum, margine pallide flavum, 3½—4 mm. longum, l½ mm. latum. COLUMNA erecta, vix incurva, inferne non attenuata, albescens, dorso dilute purpureo-violacea, 3 mm. longa. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon. a cl. BARB. RODR. communic.

Habitat in arboribus secus flum. Chichiuahu et Yauapery tribut. flum. Rio Negro prov. Alto-Amazonas : Barbosa Rodrigues. — Floret Januario.

Tabula nostra CXXXIII. Fig. II (habitus cum analysi). RADICES numerosae, dense fasciculatae, breviusculae, satis graciles, leviter tortuosae, albescentes, apice virides. CAULES secundarii erecti vel

52. OCTOMERIA SCIRPOIDEA REICHB. F. mediocris, subcaespitosa ; caulibus secundariis, gracilibus, superne non


ORCHIDACEAE:

645

OCTOMERIA—TABULAE EXPLICATAE.

incrassatis, teretiusculis, 3—4-articulatis, folio multo longioribus, junioribus vaginis pluribus majusculis tubulosis apice oblique truncatis et acutis vestitis, vetustioribus denudatis ; folio parvo, carnoso, sessili, lineari-subulato, subeylindraceo, apice acutissimo, basi non attenuato, supra profundiuscule canaliculato; floribus parvis, fasciculatis, succedaneis, plus minusve patulis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, anguste lineari-lanceolatis, apice acutissimis, trinerviis, dorso rotundatis, lateralibus usque ad basin liberis basi non gibbosis; petalis linearibus, acuminatis, tenuiter trinerviis, sepalo dorsali subaequilongis; labello submembranaceo, petalis paulo breviore, anguste breviterque unguiculato, utrinque glaberrimo, ambitu ovato, profunde trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus longiusculis erectis subulatis acutissimis falcatis, terminali ambitu obovato basi valde constricto superne distincte trilobulato, lobulo intermedio paulo longiore apice retuso, sinu inter lobos angustissimo, nervis lateralibus ante basin cariniferis; columna brevi, semicylindrica, clinandrio trilobato, lobo postico acuto, lobis lateralibus obtusis.

Octomeria scirpoidea Reichb. f.! in Bot. Zeit. X. 856 (1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 196. Aspegrenia scirpoidea Poepp. et Endl.! Nov. Gen. ac Spec. II. 12. tab. 116 (1836). RHIZOMA repens, breve, robustum, nodosum, tortuosum, radicibus valde numerosis, longiusculis, gracilibus, satis flexuosis. CAULES secundarii numerosi, valde approximati, erecti, recti vel paulo arcuati, pallide virides, 8—17 cm. longi, 1—1½ mm. crassi; vaginae tenuiter membranaceae, arcte adpressae, glabrae, laeves, subtiliter multinervulosae, fuscovirides, 2—4 cm. longae. FOLIUM erectum, rectum vel paulo recurvum, rigidum, intense viride, 5—8 cm. longum, 2 mm. latum et fere totidem crassum. PEDICELLI capillares, erecti vel erecto-patuli, minute unibracteati, 1—2 mm. longi. OVARIUM filiformi-subelavatum, obtuse trigonum, glabrum, satis arcuatum, 3 mm. longum. SEPALA erecto-patula, subrecta, satis concava, basi paulo attenuata, citrina, 6 mm. longa, 1½ mm. lata, lateralia vix asymmetrica. PETALA tenuiter membranacea, erecta, subplana, paulo obliqua, citrina, 6 mm. longa, 1 mm. lata. LABELLUM erectum, satis concavum, roseum, 4—4½ mm. longum, 2½ mm. latum. COLUMNA erecta, gracilis, paulo incurva, inferne non attenuata, l½ mm. longa. Habitat in Peruvia orientali subandina supra arbores prope Guche.ro : Poeppig n. 1581; prope Tocache ad Mision de los Cholones: Poeppig. In Brasília contermina forsan adhue invenienda. — Floret Decembri.

TABULAE EXPLICATAE. Tab.

I. Fig. I. Selenipedium vittatum, p. 11. II. „ Lindleyanum, p. 13. II. Fig. I. „ palmifolium, p. 14. II. „ Isabelianum, p. 16. III. Fig. I. Habenaria araneiflora, p. 28. flexa var. Rodriguesii, p. 38. II. „ IV. Habenaria Gourlieana, p. 30. V. Fig. I. Habenaria Sartor, p. 32. II. „ hydrophila, p. 27. III. „ retusa, p. 40. VI. Fig. I. „ Rodeiensis, p. 34. II. „ Allemanii, p. 38. VII. Fig. I. „ Schwackei, p. 39. II. „ aphylla, p. 41. III. „ Rodriguesii, p. 43. IV. „ Josephensis, p. 55. Paranaensis, p. 55. „ V. VIII. Fig. I. „ Reichenbachiana, p. 57. II. „ secundiflora, p. 42. IX. Fig. I. „ Guilleminii, p. 49. brevidens, p. 50. II. „ III. „ cultellifolia, p. 59. X. Fig. I. „ umbraticola, p. 51. II. „ nemorosa, p. 52. XI. Fig. I. „ angulosa, p. 52. II. „ pycnostachya, p. 94. XII. Fig. I. „ gnoma, p. 53. II. „ leucosantha, p. 83. XIII. Fig. I. „ rupicola, p. 63. Caldensis, p. 70. II. „ XIV. Fig. I. „ graciliscapa, p. 71. II. ,, hexaptera, p. 101. XV. Fig. I. „ Achalensis, p. 90. II. „ Arechavaletae, p. 91.

Orchid. I.

646

Tab.XVI. Fig. I. Habenaria obtusa, p. 95. II. „ ornithoides, p. 97. XVII. Habenaria hamata,, p. 96. XVIII. Fig. I. Habenaria Regnellii, p. 60. exaltata, p. 63. II. „ Santensis, p. 66. III. „ IV. Chloraea Teixeirana, p. 107. XIX. Fig. I. „ biserialis, p. 105. II. „ venosa, p. 105. XX. Fig. I. „ membranacea, p. 106. II. „ Arechavaletae, p. 107. XXI. Fig. I. Bipinnula biplumata, p. 109. Giberti, p. 110. Fig. II. „ III. „ polysyka, p. 110. XXII. Fig. I. Pogonia pluriflora, p. 116. II. „ quadricallosa, p. 121. Paranaensis, p. 130. III. „ IV. „ aphylla, p. 131. XXIII. Fig. I. „ Brasiliensis, p. 116. Rodeiensis, p. 120. II. „ III. „ latipetala, p. 120. revoluta, p. 118. XXIV. Fig. I. „ II. „ macrantha, p. 119. vinosa, p. 124. „ XXV. Fig. I. Rodriguesii, p. 121. II. „ XXVI. Fig. I. „ metallina, p. 125. monantha, p. 127. II. „ „ pusilla, p. 131. XXVII. Fig. I. II. „ modesta, p. 133. III. Pogoniopsis nidus-avis, p. 135. XXVIII. Epistephium sclerophyllum, p. 138. XXIX. Fig. I. Epistephium speciosum, p. 139. 11. „ Portellanum, p. 140. XXX. Epistephium lucidum, p. 141. 82


647 Tab.

ORCHIDACEAE:

TABULAE EXPLICATAE.

XXXI. Fig. I. Epistephium laxiflorum, p. 142. II. „ parviflorum, p. 143. XXXII. Vanilla Chamissonis, p. 148. XXXIII. „ parvifolia, p. 151. XXXIV. Pelexia Glazioviana, p. 157. XXXV. Stenorrhynchus Argentinus, p. 160. XXXVI. Fig. I. Stenorrhynchus ceracifolius, p. 166. II. „ epiphytus, p. 167. XXXVII. Fig. I. „ hypnophilus, p. 168. II. „ icmadophilus, p. 182. XXXVIII. Fig. I. macropodus, p. 169. „ II. „ hysteranthus, p. 181. Esmeraldae, p. 170. XXXIX. Fig. I. „ II. Spiranthes variegata, p. 193. XL. Stenorrhynchus macranthus, p. 176. XLI. Fig. I. Spiranthes alpestris, p. 188. II. ,, „ var. bidentata, p. 189. III. „ lineata, p. 196. bicolor, p. 189. XLII. Fig. I. „ ,, II. micrantha, p. 197. elata var. Cearensis, p. 192. XLIII. Fig. I. ,, II. „ atroviridis, p. 206. „ chloroleuca, p. 195. XLIV. Fig. I. II. „ longibracteata, p. 202. argyrifolia, p. 203. „ XLV. Fig. I. II. „ calophylla, p. 205. XLVI. Spiranthes Rodriguesii p. 204. XLVII. Fig. I. Spiranthes Ulaei, p. 207. II. „ Guyanensis, p. 209. III. „ Schwackei, p. 212. „ rupestris, p. 213 XLVIII. Fig. I. II. „ „ var. parvifolia, p. 214. III. „ Cogniauxiana, p. 214. IV. Stenorrhynchus balanophorostachys,161. XLIX. Fig. I. Spiranthes uliginosa, p. 216. II. „ biflora, p. 217. L. Spiranthes fasciculata, p. 220. LI. „ umbrosa, p. 223. LII. Fig. I. Physurus Peterianus, p. 227. II. „ densiflorus, p. 228. LIII. Fig. I. „ Aratanhensis, p. 229. II. „ metallescens, p. 236. LIV. Physurus commelinoides, p. 239. LV. Fig. I. Physurus humilis, p. 232. II. „ Lindleyanus, p. 238. LVI. Fig. I. ,, bicolor, p. 235. lacteolus, p. 237. II. „ LVII. Fig. I. Wullschlaegelia aphylla, p. 242. II. „ calcarata, p. 243. LVIII. Cranichis candida, p. 248. LIX. Fig. I. Stenoptera acuta, p. 252. II. „ viscosa, p. 253. LX. Fig. I. „ actinosophylla, p. 255. II. Ponthieva phaenoleuca, p. 273. III. Liparis elata var. inundata, p. 287. campestris, p. 291. IV. „ LXI. Prescottia stachyodes, p. 258.

648

LXII. Fig. I. Prescottia montana, p. 259. II. „ viacola, p. 267. „ LXIII. Fig. I. microrhiza, p. 260. Rodeiensis, p. 262. II. „ „ plantaginea, p. 262. LXIV. Fig. I. nivalis, p. 263. II. epiphyta, p. 269. III. ,, „ pubescens, p. 267. LXV. Fig. I. octopollinica, p. 269. II. „ LXVI. Fig. I. Ponthieva montana, p. 271. II. „ Mandonii, p. 272. Sprucei, p. 274. III. „ LXVII. Corymbis decumbens, p. 276. LXVIII Fig. I. Microstylis Warmingii, p. 279. II. „ hastilabia, p. 283. LXIX. Galeandra curvifolia, p. 299. LXX. „ villosa, p. 301. LXXI. Fig. I. Galeandra lacustris, p. 304. graminoides, p. 308. II. „ LXXII. Galeandra montana, p. 305. LXXIII. Fig. I. Galeandra junceoides, p. 307. II. „ hysterantha, p. 309. LXXIV. Galeandra Beyrichii, p. 308. LXXV. Fig. I. Polystachya pinicola, p. 313. Estrellensis, p. 314. II. „ Geraënsis, p. 315. III. ,, IV. „ caespitosa, p. 317. LXXVI. Fig. I. Oryptophoranthus punctatus, p. 322. II. „ fenestratus, p. 322. cryptanthus, p. 324. III. „ IV. „ „ var. grandiflorus, 324. LXXVII. Fig. I. Masdevallia infracta var. aristata, 328. II. Physosiphon pubescens, p. 339. III, „ serrulatus, p. 339. LXXVIII. Fig. I. Masdevallia curtipes, p. 331. Yauaperyensis, p. 334. II. „ III. Physosiphon deregularis, p. 341. IV. Stelis megantha, p. 354. „ LXXIX. Fig. I. gigas, p. 349. II. „ triangularis, p. 363. LXXX. Fig. I. „ plurispicata, p. 349. II. „ Yauaperyensis, p. 356. III. „ Rodriguesii, p. 360. IV. „ microglossa, p. 361. V. „ Palmeiraënsis, p. 364. VI. „ modesta, p. 369. LXXXI. Fig. I „ littoralis, p. 367*). II. „ chlorantha, p. 368. III. „ drosophila, p. 369. IV. „ puberula, p. 372. V. „ penduliílora, p. 375. LXXXII. Fig. I. „ smaragdina, p. 356. II. „ Paraënsis, p. 359. III. „ oligantha, p. 364. IV. „ peliochyla, p. 366.

Tab.

*) Haec est series figururum I—III correcta, non ut in p. 368 et 370 indicata est.


649

ORCHIDACEAE:

TABULAE EXPLICATAE.

Tab. LXXXII. Fig. V. Stelis omalosantha, p. 371. LXXXIII. Fig. I. „ Parahybunensis, p. 365. II. „ microcaulis, p. 367. III. „ vinosa, p. 373. IV. „ „ var. angustifolia, p. 374. V. „ „ var. longifolia, p. 374. LXXXIV. Pig. I. Pleurothallis mentosa, p. 400. II. „ arcuata, p. 401. III. „ muscosa, p. 403. LXXXV. Pig. I. „ campestris, p. 406. II. „ Klotzschiana, p. 530. III. „ macropoda, p. 534. IV. ,. „ var. laevis, p. 535. LXXXVI. Fig. I. „ tenera, p. 407. bicolor, p. 408. II. „ III. „ hygrophila, p. 421. IV. „ muscicola, p. 424. V. ,, albiflora, p. 425. VI. „ myrticola, p. 430. LXXXVII. Fig. I. „ montana, p. 410. II. „ gracilis, p. 412. III. „ rubens var. latifolia, p. 566. LXXXVIII. Pig. I „ pectinata, p. 413. II. „ „ var. major, p. 414. III. „ caespitosa, p. 418. IV. „ „ var. chrysantha, p. 419. V. „ „ var. monantha, p. 419. LXXXIX. Fig. I. „ compressiflora, p. 419 II. „ Wawraeana, p. 420. III. „ sulphurea, p. 427. IV. „ crocea, p. 549. XC. Fig. I. „ saurocephala, p. 398. II. „ malachantha, p. 412. XCI. Pig. I. „ Mantiquyrana, p. 428. II. „ stenopetala, p. 552. III. „ pulvinata, p. 563. XCII. Fig. I. „ punctata, p. 431. II. „ ramosa, p. 436. III. „ variegata, p. 437. IV. „ lobiserrata, p. 438. V. „ recurvipetala, p. 439. VI. „ cuneifolia, p. 441. XCIII. Pig. I. „ Capanemae, p. 432. II. „ translucida, p. 463. III. „ melachyla, p. 465. IV. „ bidentula, p. 469. V. „ Josephensis, p. 475. XCIV. Fig. I. ,, modesta, p. 449. II. „ crassicaulis, p. 450. III. „ filiformis, p. 453. quadridentata, p 454. IV. „ V. „ sylvatica, p. 455. VI. „ lineolata, p. 456. „ striata, p. 457. XCV. Fig. I. ramphastorhyncha, p. 458. II. „ III. „ bicristata, p. 459. nemorosa, p. 461. IV. „

Tab.

650

XCV. Fig. V. Pleurothallis micrantba, p. 462. VI. „ guttulata, p. 467. XCVI. Fig. I. „ panduripetala, p. 460. II. „ rostellata, p. 501. III. „ Binoti, p. 535. XCVII. Fig. 1. „ felislingua, p. 466. II. „ umbrosa, p. 468. III. „ armeniaca, p. 470. IV. „ bicornuta, p. 470. V. „ serpentula, p. 474. XCVIII. Fig. I „ Macuconensis, p. 475. imbricata, p. 481. II. „ crebrifolia, p. 482. III. „ IV. „ laciniata, p. 483. V. „ microphyta, p. 484. VI. „ limbata, p. 485. XCIX. Fig. I. „ marmorata, p. 490. hians, p. 494. II. „ III. „ Grobyi var. trilineata, p. 496. C. Fig. I. „ tricolor, p. 493. II. „ trialata, p. 500. III. „ crinita, p. 503. IV. „ renipetala, p. 504. V. ,, „ var. intermedia, p. 505. VI. „ „ var. grandifolia, p. 505. Cl. Fig. I. „ bistuberculata, p. 506. II. „ lilacina, p. 507. III. „ „ var. albipetala, p. 508. IV. „ „ var. microphylla, p. 508. V. „ Johannensis, p. 511. CII. Fig. I. „ sarcopetala, p. 516. II. „ tabacina, p. 517. III. „ Sonderana, p. 527. IV. „ „ var. longicaulis, p. 528. CIII. Fig. I. „ Blumenavii, p. 514. serrulatipetala, p. 519. II. „ CIV. Fig. I. „ pellifeloides, p. 515. II. „ cristata, p. 530. III. „ Rodriguesii, p. 538. IV. „ exigua, p. 575. CV. Fig. I. „ convexifolia, p. 518. II. „ ophiantha, p. 522. hamosa, p. 524. III. „ CVI. Fig. I. „ spilantha, p. 520. II. „ oligantha, p. 523. III. „ tristis, p. 539. Smithiana, p. 532. CVII. Fig. I. „ II. „ Rio-Grandensis, p. 541. III. „ macrophyta, p. 569. CVIII. Fig. I. „ exarticulata, p. 540. II. „ pelioxantha, p. 570. CIX. Fig. I. „ granulosa, p. 550. II. „ funerea, p. 567. III. „ quartzicola, p. 581. racemosa, p. 554. CX. Fig. I. „ II. „ minutiflora, p. 564. heterophylla, p. 556. CXI. Fig. I. „


651

ORCHIDACEAE:

TABULAE EXPLICATAE.

CXI. Fig. II. Pleurothallis peduncularis, p. 558. III. „ fasciculata, p. 559. IV. „ nectarifera, p. 560. CXII. Fig. I. „ densiflora, p. 559. II. „ osmosperma, p. 563. III. „ hebesepala, p. 568. CXIII. Fig. I. „ collina, p. 582. II. „ carinifera, p. 584. III. „ cryptantha, p. 587. IV. „ congestiflora, p. 591. CXIV. Pleurothallis atropurpurea, p. 588. CXV. Fig. I. Pleurothallis purpureo-violacea, p.405. II. „ scabripes, p. 443. ,, platycaulis, p. 536. III. „ Barbacenensis, p. 426. CXVI. Fig. I. II. „ longisepala, p. 464. III. „ Yauaperyensis, p. 471. IV. „ parvifolia, p. 486. Ferdinandiana, p. 488. V. „ VI. „ pluriflora, p. 492. CXVII. Fig. I. „ chaetocephala, p. 590. II. „ lonchophylla, p. 589. CXVIII. Fig. I. Physosiphon echinanthus, p. 338. II. „ Parabybunensis, p. 340. III. Pleurothallis leptotefolia, p. 502. IV. „ aurantiaca, p. 509. CXIX. Fig. I. Crepiniana, p. 542. „ II. „ platystachya, p. 543. III. ,, Glaziovii, p. 546. CXX. Fig, I. „ rigidula, p. 572. II. „ linearifolia, p. 573. III „ depauperata, p. 574. acutissima, p. 576. „ IV. CXXI. Fig. I. „ Mouraei var. brevifolia, p. 581. II. „ pterophora, p. 583. III. Lepanthes helicocephala, p. 594. IV. Restrepia Gardneri, p. 598. CXXII. Fig. I. Pleurothallis flammea, p. 509. II. ,, unilateralis, p. 592. III. Restrepia microphylla, p. 597. IV. Octomeria oxychela var. gracilis, p. 611.

652

Tab. CXXIII. Fig. I. Octomeria grandiflora var. robusta, 606. „ xanthina, p. 625. II. III, ,, lichenicola, p. 635. albina, p. 607. „ CXXIV. Fig. I. ementosa, p. 615. II. „ albopurpurea, p. 621. III. „ „ lithophila, p. 608. CXXV. Fig. I. II. „ alpina, p. 611. III. „ Rodeiensis, p. 627. „ pinicola, p. 609. CXXVI. Fig. I. II. „ micrantha, p. 612. III. „ tridentata, p. 617. IV. „ rubrifolia, p. 631. V. ,, montana, p. 632. „ oxychela, p. 610. CXXVII. Fig. I. II. „ minuta, p. 633. III. „ helvola, p. 633. IV. „ leptophylla, p. 634. „ aloifolia, p. 636. V. CXXVIII. Fig. I. „ crassifolia, p. 614. II. „ „ var. triarticulata, p. 615. III. „ praetans, p. 638. truncicola, p. 616. OXXIX. Fig. I. „ II. „ aetheoantha, p. 623. III. „ concolor*) p. 613. Geraënsis, p. 638. IV. „ CXXX. Fig. I. „ rigida, p. 618. II. „ exchlorophyllata, p. 619. III. „ linearifolia, p. 628. IV. „ Rodriguesii, p. 628. CXXXI. Fig. I. „ fasciculata, p. 620. II. „ ochroleuca, p. 622. III. ,, sarcophylla, p. 624. stellaris, p. 625. IV. „ CXXXII. Fig. I. juncifolia, p. 639. II. „ „ var. revoluta, p. 640. III. „ Yauaperyensis, p. 644. CXXXIII. Fig. I. „ decumbens, p. 642. II. „ brevifolia, p. 643. *) Sphalmate quodam in textu cum tabula CXXVI indicata.

SIGLA.

1. 1'. 1". 2. 3. 3'. 3". 4. 4'. 4". 5. 5'. 5". 6. 6'.

Flos. Flos arte explanatus. Flos sine labello. Sepalum posticum. Sepala lateralia. Calyx. Calyx arte explanatus. Petalum. Sepalum posticum et pétala. Pétala et labellum, Labellum. Labellum sine calcari. Calcar. Columna. Apex columnae.

7. 8. 9. 9'. 10. 11. 11'. 12. 12'. 12". 13. 14. 15. 16. 17.

Labellum et columna. Antbera. Pollinarium. Granulum pollinis. Staminodium. Ovarium. Ovarium et columna. Ovarium, labellum et columna. Ovarium, calcar et columna. Apex ovarii et calyculus. Fructus. Semen. Bractea. Folium vel ejus pars. Appendices labelli.

18. 19. 20. m. n. + [| = a. d. e. i. 1. p. s.

Pili ex ovário. Inflorescentia vel ejus pars. Vagina caulis. Magnitudo naturalis. Magnitudo aucta. Sectio verticalis. Sectio horizontalis. Pars antice visa. Pars desuper visa. Extus visa. Intus visa. Pars lateraliter visa. Pars postice visa. Subtus visa.

Tabulas 4, 15, 32, 34, 35, 47, 57, 59, 66 — 68, 90, 115, 119 — 121 delineavit cl. Jos. POHL Berolinensis, tab. 20, 21, 28, 30, 31 cl. DEBRUS Spaensis, tab. 1, 2 fig. I, 19 cia. NISON ex urbe Verviers; tab. 27 fig. I et III e Warm. Symb. part. XXX tab. IX mutuatae sunt; omnes caeterae ex iconibus quas cl. BARBOSA RODRIGUES delineavit atque coloravit et cl. auctori utendas benevole tradidit, a cla. NISON exaratae sunt.


INDEX VOLUMINIS III. PARTIS IV. QUA CONTINENTUR

ORCHIDACEAE I.

Rchb. f. 245. Raf. 277. ACIANTHERA Scheidw. 378. „ punctata Scheidw. 423. ACRAEA Lindl. 246. „ Wiãgreni Rchb. f. 247. ACROANTHES Raf. 277. ACRONIA Presl 378. ADNULA Raf. 153. ALIPSA Hoffms. 285. ALTENSTEINIA Kth. 244. „ Hieronymi Cogn. 245. ANANASSOCOMAE Cogn. 254. ANATHALLIS Cogn. 552. ANATHALUS B. Rodr. 378, 552. „ densiflora B. Rodr. 560. „ fasciculata B. Rodr. 559. „ hebesepala B. Rodr. 569. „ heterophylla B. Rodr. 557. „ micrantha B. Rodr. 565. „ nectarifera B. Rodr. 561. „ osmosperma B. Rodr. 564. „ Parahybunensis B. Rodr. 558. „ pulvinata B. Rodr. 563. „ racemosa B. Rodr. 555. „ secunda B. Rodr. 553. ANISTYLIS Raf. 285. ANOECTOCHILUS argenteus Hort. 234. „ nobilis Hort. 233. „ pictus Hort. 234. APLOSTELLIS Thou. 111. APOSTASTEA E R. Br. 1. ARETHUSA biplumata Linn. f. 109.

AA

ACHROANTHES

Index.

ARETHUSEAE Lindl. 101. ARISTOTELEA Lour. 183. ASARCA Lindl. 103. „ venosa O. Ktze. 106. ASPEGRENIA Poepp. et Endl. 600. „ scirpoidea Poepp. et Endl. 646. ASPERIGRENIA Spach 600. ATE Lindl. 18. BACHIA Schomb. 112. Banilla Bras. 147. BARLAEA Rchb. f. 18, 26. Baunilhasinha Bras. 16. Bauni 11 a Bras. 150. BENTHAMIA Rich. 17. BICCHIA Parlat. 18. BIENERIA Rchb. f. 103. BILABRELLA Lindl. 17, 26. BIPINNULA Comm. 108. „ biplumata Rchb. f. 109. „ Bonariensis Spr. 109. „ Commersonii Lindl. 109. „ Giberti Rchb. í. 110. „ mystacina Lindl. 109. „ plumosa Lindl. 109. „ polysyka Kränzl. 110. BLEPHARIGLOTTIS Raf. 18. BONATEA Willd. 17, 26. „ flexuosa Lindl. 38. „ macilenta Lindl. 72. „ pauciflora Lindl. 37. „ pratensis Lindl. 86. CALORCHIS B. Rodr. 270. „ phaenoleuca B. Rodr. 273. 83

Scheidw. 378. punctata Scheidw. 500. CENTROCHILUS Schauer 18, 26. CESTICHIS Pfitz. 285.

CENTRANTHERA

CHAERADOPLECTRON Endl. 18.

B. Rodr. 378, 589. longiphylla B. Rodr. 590. punctata B. Rodr. 591. CHAETOCEPIULA Cogn. 589. CHEIRADOPLECTRUM Wittst. 18. CHEIROPTEROCEPHALUS B. Rodr. 277. ,, sertuliferus B. Rodr. 283. CHLOIDIA Lindl. 275. „ decumbens Lindl. 276. CHLORACEAE Pfitz. 103. CHLORAEA Lindl. 103. Arechavaletae Kränzl. 107. „ „ biserialis Grisb. 105. „ densa Rich. 106. fimbriata Poepp. et Endl. 109. „ membranacea Lindl. 106. Teixeirana Cogn. 107. „ „ venosa Rchb. f. 105. CHOERADOPLECTRON Schauer 18, 26. CHOERODOPLECTRON Spach 18. CLEISTES Benth. 115. CLEISTES Rich. 111, 115. ,, bella Rchb. f. et Warm. 115. ,, caloptera Rchb. f. et Warm. 126. „ Liliastrum Rchb. f. 124. „ lutea Lindl. 119. „ Mantiqueirae Rchb.f.et Warm. 124. „ Miersii Gardn. 128.

CHAETOCEPHALA

„ „


INDEX.

655 montana Gardn. 117. paludosa Benth. 130. paludosa Rchb. f. 130. parviflora Lindl. 127. rosea Lindl. 129. speciosa Gardn. 128. CODONORCHIS Lindl. 112. COELOGLOSSUM Hartm. 17. COELOGLOSSUM Lindl. 18. COLLEA Lindl. 153. „ adnata Lindl. 155. CONOPSIDIUM Wallr. 18. CORCURBORCHIS Pet.-Thou. 275. CORDYLA Bl. 111. CORYDANDRA Rchb. 293. CORYMBIEAE Benth. 275. CORYMBIS Pet.-Thou. 275. „ decumbens Cogn. 276. CORYMBORKIS Pet.-Thou. 275. CORYMBORCHIS flava O. Ktze. 276. Cóto-Sisa Peruv. 12. CRANICHIDAE Lindl. 241. CRANICHIDEAE Meissn. 241. CRANICHIDEAE Pfitz. 241.

CLEISTES

„ „ „ „ „

CRANICHIS SW. 247.

aphylla Sw. 243. candida Cogn. 248. foliosa Lindl. 248. luteola Sw. 312. micrantha Grisb. 249. multiflora Cogn. 248. similis Rchb. f. 249. stachyodes Sw. 258. CREPIDIUM Bl. 277. CROCODEILANTHE Rchb. f. 378. „ Xiphizusa Rchb. f. 400. CROCODILANTHE Lindl. 378. CRYPTOPHORANTHUS B. Rodr. 321. cryptanthus B. Rodr. 324. „ cryptanthus B. Rodr. 324. „ „ fenestratus B. Rodr. 322. „ maculatus Rolfe 323. „ punctatus B. Rodr. 322. CYBELE Fale. 18. CYCLOPOGON Endl. 187. CYCLOPOGON Presl 183, 188. „ albo-punctata B. Rodr. 170. „ alpestris B. Rodr. 188. „ argirifolia B. Rodr. 204. „ atroviridis B. Rodr. 206. „ calophylla B. Rodr. 206. „ Cearensis B. Rodr. 192. „ chloroleuca B. Rodr. 196. „ micrantha B. Rodr. 197. „ procera Regn. et Rodr. 224. „ pubescens B. Rodr. 189. „ trilineata B. Rodr. 204. „ „ ,, „ „ „ „ „

variegata B. Rodr. 193. Endl. 187. CYMBIDIUM grandiflorum Sw. 119. „ vexilliferum Ll. et Lex. 289. CYPRIPEDEAE Lindl. 9. CYPRIPEDIEAE Benth. 9. CYPRIPEDIEAE Lindl. 9. CYPRIPEDILINAE Pfitz. 9. CYPRIPEDIUM Lindl. 9. „ Binoti Hort. 11. „ caricinum Lindl. 12. „ Isabelianum Pucci 16. „ Klotzschianum Rchb. f. 13. „ Lindleyanum Schomb. 14. ,, palmifolium Lindl. 15. „ Paulistanum B. Rodr. 11. „ Pearcei Hort. Veitch. 12. „ Schomburgkianum Kl. 13. „ vittatum Rchb. f. 12. „ vittatum Vell. 11. CYSTOCHILUM B. Rodr. 247. „ candidum B. Rodr. 249. DAMASONIUM Riv. 17. DECAISNEA Brongn. 256. „ densiflora Brongn. 265. DENDROBIUM graminifolium Willd. 630. ophioglossoides Sw. 352. „ „ polystachyum Sw. 312. „ ruscifolium Sw. 451. DENDRORCHIS O. Ktze. 310. „ Caracasana O. Ktze. 316. „ Estrellensis O. Ktze. 314. ,, extinctoria O. Ktze. 312. „ foliosa O. Ktze. 317. „ minuta O. Ktze. 312. „ nana O. Ktze. 320. „ Paulensis O. Ktze. 318. DEROEMERIA Rchb. f. 18. DIALISSA Lindl. 342. DIANDRAE 9. DIENIA Lindl. 277. DIGOMPHROTIS Raf. 18. DIPHYLAX Hook. f. 18. DIPLECTRADEN Raf. 18, 26. DISSORHYNCHIUM Schau. 18, 26. DOTHILIS Raf. 184, 188. DUDOISIA Karst. 378. DUBOIS-REYMONDIA Karst. 378. DYSSORHYNCHIUM Spach 18. ELTROPLECTRIS Raf. 153. EMPUSA Lindl. 284. EMPUSARIA Rchb. 285. ENCYCLIA Poepp. et Endl. 310. „ nana Poepp. et Endl. 320. „ polystachya Poepp. et Endl. 316. ENOTHREA Raf. 600. ENTATICUS Gray 17.

CYCLOPOGON

CYCLOPTERA

656 graminifolium Linn. 630. marginatum Rich. 478. minutum Aubl. 312. ophioglossoides Jacq. 352. Palmarum Salzm. 152. parviflorum Pav. 312. ruscifolium Jacq. 451. ruscifolium Vell. 614. trigoniflorum Sw. 352. umbellatum Vell. 282. Vanilla Linn. 150. Vanilla Vell. 149. EPIPACTIS Feuill. 103. EPIPHORA Lindl. 310. EPISTEPHIUM Kth. 135. amplexicaule Poepp. et Endl. 137. „ Cruegerii Rchb. f. 143. „ laxiflorum B. Rodr. 142. „ „ lucidum Cogn. 141. „ monanthum Poepp. et Endl. 143. „ parviflorum Lindl. 143. „ Portellanum B. Rodr. 140. „ racemosum B. Rodr. 139. sclerophyllum Lindl. 138. „ „ speciosum B. Rodr. 139. ,, Williamsii Hook. f. 141. ERYTHRODES Bl. 225. EUARETHUSEAE Lindl. 103. EUHABENARIA Benth. 26. EUMASDEVALLIA Veitch 326. EUSPIRANTHES Lindl. 187. EUSTELIS Lindl. 345. EUSTENOPTERA Cogn. 251. Flor de Sapo Urug. 107. GALEANDRA Lindl. 293. „ barbata Lem. 303. ,, Batemanii Rolfe 294. ,, Baueri Hook. 298. „ Baueri Lindl. 297. „ Baueri Lindl. 294. „ Beyrichii Rchb. f. 308. „ Claesii Cogn. 300. „ cristata Lindl. 298. „ curvifolia B. Rodr. 299. „ d’Escagnolleana Rchb. f. 304. Devoniana Schomb. 295. „ „ dives Batem. 298. dives Rchb. f. 298. „ flaveola Rchb. f. 297. „ Funckiana Lind. et Rchb. f. 298. „ Funckii Lind. 298. graminoides B. Rodr. 308. „ „ Harveyana Rchb. f. 302. „ hysterantha B. Rodr. 309. „ juncea Lindl. 306. „ junceoides B. Rodr. 307. „ lacustris B. Rodr. 304.

EPIDENDRUM

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „


657 Lagoensis Rchb. f. et Warm. 296. „ minax Rchb. f. 303. „ montana B. Rodr. 305. „ nivalis Hort. 299. Stangeana Rchb. f. 301. „ „ villosa B. Rodr. 301. „ viridis B. Rodr. 309. GALEARIS Raf. 18. GALEOGLOSSUM Rich. et Gal. 256. GASTBODIEAE Lindl. 101. GASTROGLOTTIS Bl. 284. GAVILEA Poepp. et Endl. 103. GENNARIA Parlat. 18. GEOBLASTA B. Rodr. 103. GEOBLASTEAE B. Rodr. 101. GIGLIOLA B. Rodr. 600. „ Geraënsis B. Rodr. 638. „ lithophila B. Rodr. 609. GLOSSASPIS Spr. 17. GLOSSULA Lindl. 17, 26. GOODYERA Guyanensis Lindl. 210. GYMNADENIA R. Br. 17. GYUMADENIA Zumag. 18. GYROSTACHYS Pers. 183, 188. „ acutata O. Ktze. 221. „ aphylla O. Ktze. 181. „ aprica O. Ktze. 199. „ Arrahidae O. Ktze. 166. „ balanophorostachya O. Ktze.162. bicolor O. Ktze. 189. „ „ Bonariensis O. Ktze. 164. „ bracteosa O. Ktze. 205. „ camporum O. Ktze. 209. „ cuculligera O. Ktze. 175. „ cuspidata O. Ktze. 199. „ dilatata O. Ktze. 208. „ Eugenii O. Ktze. 198. „ homalogastra O. Ktze. 211. „ Hostmannii O. Ktze. 210. „ inaequilatera O. Ktze. 195. „ lanceolata O. Ktze. 178. lineata O. Ktze. 197. „ „ macrantha O. Ktze. 176. ,, minor O. Ktze. 191. Novofriburgensis O. Ktze. 182. „ „ oestrifera O. Ktze. 163. ,, orchiodes O. Ktze. 178. orthosepala O. Ktze. 182. „ „ picta O. Ktze. 221. „ pterygantha O. Ktze. 171. „ rupestris O. Ktze. 179. „ sagittata O. Ktze. 213. „ Sancta O. Ktze. 218. ,, Stenorhynchus O. Ktze. 178. „ tenuis O. Ktze. 201. „ truncada O. Ktze. 194.

GALEANDRA

658

INDEX. villosa O. Ktze. 220. Warmingii O. Ktze. 201. HABENARIA Kränzl. 26. HABENARIA Lindl. 26.

GYROSTACHYS

HABENARIA

Willd. 17.

„ Achalensis Kränzl. 90. „ achnantha Rchb. f. 80. „ aestivalis B. Rodr. 51. „ Allemanii B. Rodr. 38. „ alpestris Cogn. 64. „ anaplectron Rchb.f. et Warm. 29. „ angulosa B. Rodr. 52. „ angustifolia Kth. 60. „ aphylla B. Rodr. 41. „ araneiflora B. Rodr. 28. „ aranifera Lindl. 64. „ Arechavaletae Kranzl. 91. „ armata Rchb. f. 81. „ arvensis B. Rodr. 102. „ autumnalis Poepp. et Endl. 99. „ biflora B. Rodr. 38. „ bractescens Grisb. 31. bractescens Lindl. 29. „ „ brevidens Lindl. 50. „ Caldensis Kranzl. 70. „ Candolleana Cogn. 73. „ confusa Cogn. 65. „ Corcovadensis Kranzl. 67. „ crucifera Rchb. f. et Warm. 41. cryptophila B. Rodr. 28. „ „ culicina Rchb. f. et Warm. 46. ,, cultellifolia B. Rodr. 59. curvilabria B. Rodr. 99. „ Demerarensis Rchb. f. 56. „ „ dolichoceras B. Rodr. 33. ,, epiphylla Rchb. f. et Warm. 49. „ Estrellensis Rchb. f. 83. ,, exaltata B. Rodr. 63. ,, fastor Warm. 33. „ flexa Rchb. f. 37. „ flexuosa Rchb. f. 38. „ glaucophylla B. Rodr. 48. „ Glazioviana Kranzl. 84. „ gnoma B. Rodr. 53. „ Gourlieana Gill. 30. Goyazensis Cogn. 77. „ „ gracilis Lindl. 65. graciliscapa B. Rodr. 71. „ Guilleminii Rchb. f. 49. „ hamata B. Rodr. 96. „ helodes Rchb. f. 30. „ „ Henscheniana B. Rodr. 85. heptadactyla Rchb. f. 47. „ „ hexaptera Lindl. 101. „ Hieronymi Kranzl. 93. „ humilis Cogn. 67. „ hydrophila B. Rodr. 27.

Janeirensis Kranzl. 75. imbricata Lindl. 70. Johannensis B. Rodr. 32. Josephensis B. Rodr. 55. Lagunae-Sanctae Kranzl. 68. laxiflora Poepp. et Endl. 36. Leprieurii Rchb. f. 47. leptoceras Hook. 54. leucosantha B. Rodr. 83. Lindeni Lindl. 96. longicauda Hook. 33. macilenta Rchb. f. 72. macroceras Spr. 35. macroceratitis Willd. 35. maculosa Lindl. 88. megaceras B. Rodr. 96. Melvillei Ridl. 26. modestíssima Rchb. f. 62. montana B. Rodr. 64. Montevidensis Spr. 58. Moritzii Ridl. 78. Muelleriana Cogn. 72. muricata B. Rodr. 44. mystacina Lindl. 44. nasuta Rchb. f. et Warm. 43. nemorosa B. Rodr. 52. nuda Kranzl. 41. nuda Lindl. 43. obtusa Lindl. 95. ornithoides B. Rodr. 97. paludosa B. Rodr. 70. Paranaensis B. Rodr. 55. parvidens Lindl. 95. parviflora Lindl. 56. pauciflora B. Rodr. 60. pauciflora Rchb. f. 37. pentadactyla Lindl. 76. „ petalodes Lindl. 100. „ ,, Platantherae Rchb. f. 92. „ pratensis Rchb. f. 85. „ pseudostylites Rchb.f.et W arm. 97. „ pycnostachya B. Rodr. 94. „ quadrata Lindl. 98. radicans Grisb. 91. „ Regnellii Cogn. 60. „ Reichenbachiana B. Rodr. 57. repens Nutt. 91. „ retusa B. Rodr. 40. „ „ Riedelii Cogn. 80. „ Rodeiensis B. Rodr. 34. „ Rodriguesii Cogn. 43. „ rupestris Poepp. et Endl. 89. „ rupicola B. Rodr. 63. „ Santensis B. Rodr. 66. Sartor Lindl. 32. „ Schenckii Cogn. 61. „ Schomburgkii Lindl. 76. „

HABENARIA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ ,, „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ ,, „ „ ., „


INDEX.

659

Schwackei B. Rodr. 39. „ secunda Lindl. 82. „ secundiflora B. Rodr. 42. „ setacea Kränzl. 81. „ setacea Lindl. 78. „ seticauda Lindl. 98. „ setifera Lindl. 62. spathulifera Cogn. 86. „ speciosa Poepp. et Endl. 88. „ „ Spiranthes Rchb. f. et Warm. 66. „ Sprucei Cogn. 40. „ subecalcarata B. Rodr. 50. „ sylvicultrix Lindl. 46. „ Taubertiana Cogn. 69. „ trichoceras B. Rodr. 43. „ tricuspis Rich. 91. „ Ulaei Cogn. 74. „ uliginosa Rchb. f. 87. „ umbraticola B. Rodr. 51. Urbaniana Cogn. 45. „ „ Vaupellii Rchb. f. et Warm. 31. „ viridi-aurea Lindl. 47. „ Warmingii Rchb. f. 79. HAPLOSTELIS Rchb. 112. HAPLOSTELLIS Endl. 112. HELICTONIA Ehrh. 183, 188. HUMBOLDTIA R. et P. 342, 378, 600. „ Acianthera O. Ktze. 423. „ acutissima O. Ktze. 577. „ arcuata O. Ktze. 402. „ aristata O. Ktze. 572. „ aristulata O. Ktze. 562. „ articulata O. Ktze. 501. „ auriculata O. Ktze. 437. „ barbata O. Ktze. 488. „ barbulata O. Ktze. 477. „ Beyrichii O. Ktze. 444. „ bicarinata O. Ktze. 547. „ bidentata O. Ktze. 460. „ biflora O. Ktze. 586. capillaris O. Ktze. 423. „ „ Centranthera O. Ktze. 500. „ chloidophylla O. Ktze. 565. „ ciliata O. Ktze. 538, „ crassifolia O. Ktze. 404. „ decurrens O. Ktze. 415. „ diffusa O, Ktze.'398. „ emarginata Pav. 342. „ ephemera O. Ktze. 456. „ fimbriata O. Ktze. 447. „ flexuosa O. Ktze. 491. „ Fockei O. Ktze. 435. „ foetens O. Ktze. 522. „ fragilis O. Ktze. 417. „ Gardneri O. Ktze. 599. „ glanduligera O. Ktze. 434. „ glumacea O. Ktze. 545.

HABENARIA

Grobyi O. Ktze. 496. harpophylla O. Ktze. 416. hastulata O. Ktze. 409. hians O. Ktze. 495. Hoffmannseggiana O. Ktze. 528. hypnicola O. Ktze. 568. inaequalis O. Ktze. 568. Kloteschiana O. Ktze. 531. Lanceana O. Ktze. 404. laurifolia O. Ktze. 452. leontoglossa O. Ktze. 479. lepanthiformis O. Ktze. 585. Lingua O. Ktze. 481. longicaulis O. Ktze. 410. longirostris O. Ktze. 432. macrophylla O. Ktze. 397. marginalis O. Ktze. 497. marginata O. Ktze. 490. Miersii O. Ktze. 598. Miqueliana O. Ktze. 466. modestíssima O. Ktze. 435. Mosenii O. Ktze. 425. muscoidea O. Ktze. 562. ochreata O. Ktze. 511. orbicularis O. Ktze. 586. pandurifera O. Ktze. 494. papillosa O. Ktze. 448. parvifolia O. Ktze. 487. pectinata O. Ktze. 414. peduncularis O. Ktze. 558. picta O. Ktze. 498. plantaginea O. Ktze. 336. Poeppigii O. Ktze. 446. pristeoglossa O. Ktze. 402. prolifera O. Ktze. 416. pruinosa O. Ktze. 429. pundata O. Ktze. 431. recurva O. Ktze. 506. rostriflora O. Ktze. 556. rubens O. Ktze. 566. rupestris O. Ktze. 513. ruscifolia O. Ktze. 452. saurocephala O. Ktze. 399. scabripes O. Ktze. 444. sclerophylla O. Ktze. 554. secunda O. Ktze. 424. semperflorens O. Ktze. 485. seriata O. Ktze. 487. serrifera O. Ktze. 406. Smithiana O. Ktze. 533. Sonderana O. Ktze. 527. spiculifera O. Ktze. 577. stenopetala O. Ktze. 553. striata O. Ktze. 479. strupifolia O. Ktze. 525. succosa Pav. 452. tentaculata O. Ktze. 445.

HUMBOLDTIA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

660 teres O. Ktze. 513. tricarinata O. Ktze. 545. trifida O. Ktze. 478. undulata O. Ktze. 453. uniflora O. Ktze. 479. villosa O. Ktze. 585. vittata O. Ktze. 529. Xiphizusae O. Ktze. 400. HYMENODANTHAE B. Rodr. 400. HYSTERIA Reinw. 275. IBIDIUM Endl. 187. IBIDIUM Salisb. 158, 183. „ chrystalligerum Salisb. 177. ISOTRIA Raf. 111. JULOTIS Raf. 18. LEPANTHES B. Rodr. 378.

HUMBOLDTIA

„ „ „ „ „ „ „

LEPANTHES SW. 593.

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ , „ „ „ „ „ „ „

armeniaca B. Rodr. 470. bicarinata B. Rodr. 459. bicolor B. Rodr. 408. bicornuta B. Rodr. 471. Blumenavii B. Rodr. 514. carinifera B. Rodr. 584. chrysosepala B. Rodr. 402. crassicaulis B. Rodr. 450. crebrifolia B. Rodr. 482. crinita B. Rodr. 504. cristata B. Rodr. 530. cryptantha B. Rodr. 587. cryptophyta B. Rodr. 487. densiflora B. Rodr. 592. Ferdinandiana B. Rodr. 489. flammea B. Rodr. 510. funerea B. Rodr. 567. granulosa B. Rodr. 550. Gunningiana B. Rodr. 495. helicocephala Rchb. f. 594. imbricata B. Rodr. 482. laciniata B. Rodr. 483. lineolata B. Rodr. 457. lobiserrata B. Rodr. 439. marginata B. Rodr. 486. marmorata B. Rodr. 490. microphyta B. Rodr. 484. modesta B. Rodr. 450. montana B. Rodr. 582. muscicola B. Rodr. 425. muscosa B. Rodr. 403. nemorosa B. Rodr. 455. Parahybunensis B. Rodr. 340. pluriflora B. Rodr. 492. plurifolia B. Rodr. 492. pundata B. Rodr. 467. punctatifolia B. Rodr. 431. pusilla B. Rodr. 575. quadridentata B. Rodr. 454. quartzicola B. Rodr. 581.


INDEX.

661

662

MYROSMODES paleacea Rchb. f. 245. Lindeniana Rich. et Gal. 290. NARICA Raf. 184, 188. Parthoni C. Morr. 282. NEMURANTHES Raf. 18. pubescens O. Ktze. 283. NEOTTEAE Lindl. 101. rupestres O. Ktze. 280. NEOTTIA acaulis Sm. 221. ventricosa O. Ktze. 281. „ aphylla Hook. 181. Warmingii O. Ktze. 279. „ argentea Hort. 234. MASDEVALLIA R. et P. 324. „ bicolor Ker 189. „ aristata B. Rodr. 328. „ calcarata Hook. 155. aurantiaca Lindl. 332. „ „ elata Sw. 191. „ auriculigera Rchb. f. 336. „ grandiflora Hook. 222. „ aviceps Rchb. f. 336. „ lanceolata Willd. 177. „ bicolor Poepp. et Endl. 332. „ minor Jacq. 191. „ biflora E. Morr. 332. „ orchioides Sw. 177. „ brevis Rchb. f. 376. „ picta R. Br. 221. „ Cayennensis Rchb. f. 335. „ plantaginea Hook. 178. „ constricta Poepp. et Endl 330. „ squamulosa Kth. 177. „ cuprea Lindl. 335. NEOTTIACEAE Rchb. f. 101. „ curtipes B. Rodr. 331. NEOTTIEAE Benth. 101. „ Guianensis Lindl. 327. NEOTTIEAE Lindl. 101. „ infracta Lindl. 327. NEOTTIINAE Pfitz. 101. „ longicaudata Lem. 328. NEOTINEA Rchb. f. 18. „ Meleagris Rchb. f. 330. NERVILIA Comm. 111. „ minuta Lindl. 333. NIGRITELLA Rich. 17. „ ochthodes Rchb. f. 377. OCAMPOA Rich. 247. „ picturata Rchb. f. 329. OCTOMERIA R. Br. 600. „ plantaginea Cogn. 336. „ aetheoantha B. Rodr. 623. „ pumila Poepp. et Endl. 333. „ albina B. Rodr. 607. „ Sprucei Rchb. f. 329. „ albopurpurea B. Rodr. 621. ., Surinamensis Focke 334. aloifolia B. Rodr. 636. „ „ tridentata Lindl. 328. „ alpina B. Rodr. 611. „ Yauaperyensis B. Rodr. 334. „ brevifolia Cogn. 643. MASDEVALLIA Veitch 375. chamaeleptotes Rchb. f. 640. „ MECOS A Bl. 17. „ cochlearis Rchb. f. 622. MICROCHILUS Presl 225. „ concolor B. Rodr. 613. „ pictus Morr. 234. ,, crassifolia Lindl. 614. MICROSTYLEAE Benth. 277. decumbens Cogn. 642. „ MICROSTYLIS Nutt 277. „ densiflora B. Rodr. 614, 615. „ hastilabia Rchb. f. 283. „ diaphana Lindl. 623. „ Hieronymi Cogn. 279. „ ementosa B. Rodr. 615. „ histionantha Lk., Kl., Otto 282. exchlorophyllata B. Rodr. 619 „ „ Parthoni Rchb. f. 282. „ fasciculata B. Rodr. 620. „ Parthonii B. Rodr. 284. „ Geraënsis B. Rodr. 638. „ pubescens Lindl. 283. „ Glazioviana Rgl. 629. „ rupestris Grisb. 280. gracilis B. Rodr. 629. „ „ rupestris Poepp. et Endl. 280. gracilis Lodd. 641. „ „ ventricosa Poepp. et Endl. 281. „ „ graminifolia R. Br. 630. Warmingii Rchb. f. 279. grandiflora Lindl. 605. MITOSTIGMA Bl. 18. „ „ MONANDRAE 15. helvola B. Rodr. 633. „ juncifolia B. Rodr. 639. MONORCHIS Mentz. 277. MONTOLIVAEA Rchb. f. 18, 26. „ leptophylla B. Rodr. 634. „ lichenicola B. Rodr. 635. MONUSTES Raf. 184, 188. linearifolia B. Rodr. 628. MYOXANTHUS Poepp. et Endl. 378. „ lithophila B. Rodr. 608. „ monophyllus Poepp. et Endl. 446. „ „ micrantha B. Rodr. 612. MYROBROMA Salisb. 144. MALAXIS SW. 277. „ fragrans Salisb. 146. „ minuta Cogn. 633. „ Galeottiana Rich. et Gal. 290. montana B. Rodr. 632. „ MYROSMODES Rchb. f. 245. „ Tiastilabia O. Ktze. 284. Index. 84

LEPANTHES ramphastorhyncha B. Rodr. 458. „ recurvipetala B. Rodr. 440. „ renipetala B. Rodr. 505. ,. sarcopetala B. Rodr. 516. „ secunda B. Rodr. 593. „ striata B. Rodr. 458. „ tabacina B. Rodr. 517. tenera B. Rodr. 407. „ „ tricarinata B. Rodr. 500. tricolor B. Rodr. 493. „ „ trilineata B. Rodr. 496. „ umbrosa B. Rodr. 468. „ variegata B. Rodr. 438. „ viridula B. Rodr. 454. „ Wawraeana B. Rodr. 441, 442. „ Yauaperyensis B. Rodr. 401. LEPANTHIFORMES Cogn. 579. LEPANTHOPSIS Cogn. 591. LEPANTHOS St. Lag. 593. LEPTORCHIS Pet. Thou. 284. „ campestris O. Ktze. 291. data O. Ktze. 286. „ „ elliptca O, Ktze. 290. „ Kappleri O. Ktze. 288. „ ramosa O. Ktze. 292. LEUCORCHIS Mey. 18. LIMODOREAE Benth. 103. LIMODORUM grandiflorum. Aubl. 119. „ lanceolatum Aubl. 177. LINDBLOMIA Pr. 18. LIPARIDEAE Benth. 277. LIPARIDINAE Pfitz. 277. LIPARIEAE Benth. 277. LIPARIS Rich. 284. „ bifolia Cogn. 289. „ bituberculata Rchb. f. 286. campestris B. Rodr. 290. „ „ elata Lindl. 286. „ elliptica Rchb. f. 290. „ Galeottiana Hemsl. 290. „ Jamaicensis Lindl. 290. Kappleri Rchb. f. 288. „ „ Lindeniana Hemsl. 290. „ ramosa Poepp. et Endl. 291. „ vexillifera Cogn. 289. LISTERIDAE Lindl. 153. LISTERIDEAE Meissn. 153. LYSIAS Salisb. 17. MACROCENTRUM Phil. 18, 26. „ Mendocinum Phil. 31. MACROSTYLIS Kuhl et Hass. 275. „ decumbens Rchb. f. 276. MALAXEAE Benth. 277. MALAXIDEAE Lindl. 277.

MALAXIS

„ „ „ „ „


INDEX.

663 multiflora B. Rodr. 618. ochroleuca B. Rodr. 622. oxychela B. Rodr. 610. pinicola B. Rodr. 609. praetans B. Rodr. 638. pusilla B. Rodr. 633. pusilla Lindl. 608. rigida B. Rodr. 618. robusta B. Rodr. 606. robusta Rchb. f. et Warm. 612. Rodeiensis B. Rodr. 627. Rodriguesii Cogn. 628. rubrifolia B. Rodr. 631. sarcophylla B. Rodr. 624. Saundersiana Rchb. f. 637. scirpoidea Rchb. f. 644. Seegeriana Kränzl. 606. „ semiteres Rgl. 642. „ stellaris B. Rodr. 625. ,, supraglauca Rolfe 620. „ Surinamensis Focke 616. „ teretifolia B. Rodr. 634. „ tricolor Rchb. f. 627. tridentata Lindl. 617. „ „ truncicola B. Rodr. 616. „ Warmingii Rchb. f. 626. ., Wawrae Rchb. f. 637. xanthina Barb. Rodr. 625. „ „ Yauaperyensis B. Rodr. 644. OVONECTIS Raf. 111. OPHREAE Lindl. 15. OPHRYDEAE Lindl. 15. OPHRYDINAE Pfitz. 15. OPHRYS argentea Vell. 234. ORCHIACEAE Lem. 1. ORCHIASTRUM Mich. 183, 188. ORCHIDACEAE Lindl. 1. ORCHIDEAE Hall. 1. ORCHIDES B. Juss. 1. ORCHIPEDUM Breda 225. ORCHIS Habenaria Linn. 35. „ longicornu Pavon 35. „ longicornu Salzm. 37. „ macronectar Vell. 33. „ pratensis Salzm. 86. Orelha de morcego Bras. 514. PALIRIS Dum. 285. PAPHIOPEDILUM Pfitz. 9, 11. PECTEILIS Raf. 18. PEDILEA Lindl. 277. PELEXIA Lindl. 153. „ acianthiformis Rchb. f. et Warm. 180. „ aphylla Ridl. 215. „ foliosa Poepp. et Endl. 238. „ Glazioviana Cogn. 157. „ laxa Lindl. 172.

OCTOMERIA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ., „ „ „

pauciflora Poepp. et Endl. 240. repens Poepp. et Endl 230. roseo-alba Rchb. f. 156. setacea Lindl. 155. ' triloba Lindl. 155. PELEXIA Poepp. et Endl. 225. PliRISTYLVS Bl. 17. PERULARIA Lindl. 18. PHAJUS rosellus Lem. 306. PHYSOSIPHON Lindl. 337. „ deregularis Cogn. 341. „ echinanthus Cogn. 338. „ emarginatus Lindl. 342. Parahybunensis Cogn. 340. „ „ pubescens B. Rodr. 339. „ serrulatus B. Rodr. 339. spiralis Lindl. 341. „ PHYSUREAE Pfitz. 225. PHYSURIDAE Lindl. 225, 275. PHYSURIDEAE Meissn. 225, 275. PHYSURIDEAE Pfitz. 225. PHYSURUS Ricb. 225. „ Aratanhensis B. Rodr. 229. ,, argenteus Hort. 234. „ arietinus Rchb. f. et Warm. 231. ,, bicolor B. Rodr. 235. „ commelinoides B. Rodr. 239. debilis Lindl. 235. „ „ densiflorus Lindl. 228. „ fimbrillaris Hort. 234. „ foliosus Lindl." 238. humilis Cogn. 232. „ hylibates Rchb. f. 236. „ „ lacteolus B. Rodr. 237. „ lamprophyllus Lind. et Rchb. f. 238. „ Lindleyanus Cogn. 238. „ metallescens B. Rodr. 236. „ nobilis Rchb. f. 233. „ pauciflorus Lindl. 240. Peterianus Cogn. 227. „ „ pictus Lindl. 233. ,, repens Lindl. 230. „ roseus Lindl. 229. „ roseus Rchb. f. 228. „ stigmatopterus Rchb. f. 232. PINELIA Lindl. 595. „ hypolepta Lindl. 600. PLATANTHERA Rich. 17. PLATYCORYNE Rchb. f. 18, 26. PLATYLEPIS Lindl. 285. PLATYSTYLIS Bl. 285. PLEUROBOTRYUM Barb. Rodr. 378, 588. „ atropurpureum B. Rodr. 588. PLEUROBOTRYUM Cogn. 588. PLEUROTHALLEAE Benth. 319. PLEUROTHALLEAE Lindl. 277, 319.

PELEXIA

„ „ „ „

664 PLEUROTHALLIDINAE Pfitz, 319. PLEUROTHALLIS R. Br. 377. „ Acianthera Lindl. 423. acuminata Focke 485. ,, acutissima Lindl. 576. „ albiflora B. Rodr. 425. „ alligatorifera Rchb. f. 495. „ anthoxantha Rchb. f. 418. „ arcuata Lindl. 401. „ aristata Hook. 572. aristula Lindl. 561. „ „ armeniaca B. Rodr. 399. „ armeniaca Cogn. 470. „ articulata Lindl. 501. ,, atropurpurea Cogn 588. „ aurantiaca B. Rodr. 509. auriculata Lindl. 437. „ auriculigera Rchb. f. 337. aviceps Rchb. f. 336. Barbacenensis B. Rodr. 426. „ barbata Westc. 488. „ barbata Focke 477. „ barbulata Lindl. 477. Beyrichii Rchb. f. 444. bicarinata Lindl. 547. „ „ bicolor Cogn. 408. „ bicolor Lindl. 525. ,. bicornuta Cogn. 470. „ bicristata Cogn. 459. „ bidentata B. Rodr. 469. „ bidentata Lindl. 460. ,, bidentula B. Rodr. 469. „ biflora Focke 586. „ Binoti Rgl. 535. bistuberculata B. Rodr. 506. „ „ Blumenavii Cogn. 514. ., Bowmanni Rchb. f. 488. brevipes Focke 440. „ caespitosa B. Rodr. 418. ,, campestris B. Rodr. 406. „ „ Capanemae B. Rodr. 432. „ capillaris Lindl. 422. „ carinifera Cogn. 584. ,, Catharinensis Cogn. 579. „ Centranthera Lindl. 499. „ chaetocephala Cogn. 590. ,, chloidophylla Rchb. f. 565. ,, ciliata Kn. et Westc. 537. „ clausa Rich. 341. „ collina Cogn. 582. compressiflora B. Rodr. 419. „ „ congestiflora Cogn. 591. „ convexifolia B. Rodr. 518. „ crassicaulis Cogn. 450. „ crassifolia Focke 404. „ crassipes Rchb. f. 341. „ crebrifolia Cogn. 482.


666

INDEX.

665 Crepiniana Cogn. 542. crinita B. Rodr. 503. crinita B. Rodr. 505. cristata Cogn. 530. crocea B. Rodr. 549. Crocodilanthe Lindl. 400. cryptantha B. Rodr. 324. cryptantha Cogn. 587. cryptoceras Rchb. f. 472. cultellifolia B. Rodr. 593. cuneifolia Cogn. 441. decurrens Poepp. et Endl. 415. densiflora Cogn. 559. depauperata Cogn. 574. dichroa Rcbb. f. 526. diffusa Poepp. et Endl. 397. ecallosa B. Rodr. 536. echinantha B. Rodr. 338. elongata'Kl. 518. emarginata Lindl. 342. epbemera Lindl. 456 „ exarticulata B. Rodr. 540. „ exigua Cogn. 575. „ fasciculata Cogn. 559. Felislingua B. Rodr. 466. „ „ fenestrata B. Rodr. 323. „ Ferdinandiaua Cogn. 488. „ filiformis Cogn. 453. firabriata Lindl. 447. „ „ flammea Cogn. 509. flavida Lindl. 429. flexuosa Lindl. 491. „ floribunda Poepp. et Endl. 397. Fockei Lindl. 434. „ foetens Lindl. 521. „ fragilis Lindl. 417. „ funerea Cogn. 567. „ fusca Lindl. 568. Gardneri Lindl. 599. „ glanduligera Lindl. 433. „ „ Glaziovii Cogn. 546. „ glumacea Lindl. 545. gracilis B. Rodr. 412. „ „ granulosa Cogn. 550. „ Grobyi Lindl. 495. guttulata Cogn. 467. „ „ hamosa B. Rodr. 524. harpophylla Rcbb. f. 415. „ bastulata Rcbb. f. 409. „ hebesepala Cogn. 568. „ „ heterophylla Cogn. 556. hians Lindl. 494. „ Hoffmannseggiana Rchb. f. 528. „ Hookeri Rgl. 525. „ „ hygrophila B. Rodr. 421. hymenantha Lindl. 480. „ hypnicola Lindl. 567. „

PLEUROTHALLIS

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „ ,, „ „ ,, „ „ „

PLEÜROTHALLIS Jacarepaguaensis

B.Rodr. 531. „ Janeirensis B. Rodr. 533. „ imbricata B. Rodr. 481. inaequalis Lindl. 568. „ „ Johannensis B. Rodr. 511. „ Josephensis B. Rodr. 475. „ Kegelii Rchb. f. 449. Klotzscbiana Rcbb. f. 530. „ „ Kranzliniana Cogn. 473. „ laciniata B. Rodr. 483. Lanceana Lodd. 404. „ ,, laurifolia Kth. 451. leontoglossa Rchb. f. 479. „ „ lepanthiformis Rcbb. f. 585. „ leptote folia B. Rodr. 502. ,, lilacina B. Rodr. 507. „ limbata Cogn. 485. Lindleyana Cogn. 489. linearifolia Cogn. 573. lineolata Cogn. 456. Lingua Lindl. 480. liparangis Rcbb. f. 456. „ ,, listrostachys Rchb. f. 553. lobiserrata Cogn. 438. lonchophylla Cogn. 589. „ ,, longicaulis Lindl. 409. ,, longirostris Focke 432. „ longisepala B. Rodr. 464 „ luteola Lindl. 417. „ macrophylla Kth. 396. ,, macrophyta B. Rodr. 569. macropoda B. Rodr. 534. „ ,, Macuconensis B. Rodr. 475. maculata Rolfe 507. „ ,, malachantha Rcbb. f. 412. ,, Mantiquyrana B. Rodr. 428. „ marginalis Rchb. f. 497. „ marginata Cogn. 478. „ marmorata Cogn. 490. „ melachyla B. Rodr. 465. „ mentosa Cogn. 400. „ micrantha B. Rodr. 462. „ microphyta Cogn. 484. „ Miersii Lindl. 598. „ minutiflora Cogn. 564. Miqueliana Lindl. 465. „ ,, modesta Cogn. 449. „ modestíssima Rchb. f. et Warm. 435. montana B. Rodr. 410. ,, Mosenii Rchb. f. 425. ,, Mouraei Cogn. 580. „ multicaulis Poepp. et Endl. 452. „ muscicola B. Rodr. 424. muscoidea Lindl. 562. „ muscosa B. Rodr. 403. „

myrticola B. Rodr. 430. nectarifera Cogn. 560. nemorosa B. Rodr. 461. nemorosa Kränzl. 473. occulta Kn. et Weste. 593. ochreata Lindl. 510. octomerioides Rchb. f. 518. octophrys Rchb. f. 532. oligantha B. Rodr. 523. opbiantha Cogn. 522. ophicephala B. Rodr. 522. orbicularis Lindl. 586. osmosperma Cogn. 563. ovalifolia Rcbb. f. 578. pachyphylla Rchb. f. 411. pandurifera Lindl. 493. panduripetala B. Rodr. 460. papillosa Lindl. 448. pardipes Rcbb. f. 533. parva Rolfe 526. parvifolia Lindl. 486. pavimentata Rchb. f. 443. pectinata Lindl. 413. peduncularis Lindl. 558. pelioxantha B. Rodr. 570. pellifeloides Cogn. 515. Pernambucensis Rolfe 508. picta Hook. 525. picta Lindl. 498. plantaginea Lindl. 336. platycaulis Rcbb. f. 536. platystachya Rgl. 543. pluriflora Cogn. 492. Poeppigii Lindl. 445. pristeoglossa Rchb. f. 402. prolifera Herb. 416. pruinosa Lindl. 429. pterophora Cogn. 583. pulvinata Cogn. 563. punctata B. Rodr. 474. punctata Lindl. 431. purpureo-violacea Cogn. 405. quadridentata Cogn. 454. quartzicola Cogn. 581. racemosa Cogn. 554. ramosa B. Rodr. 436. ramphastorbyncha Cogn. 458. recurva Lindl. 506. recurvipetala Cogn. 439. Regeliana Rchb. f. 507. renipetala Cogn. 504. rhombipetala Rolfe 548. rigidula Cogn. 572. Rio-Grandensis B. Rodr. 541. Rio-Grandensis B. Rodr. 542. Rodriguesii Cogn. 538. rostellata B. Rodr. 501.

PLEÜROTHALLIS

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ., „ „ ,,

„ ,, „ ., „ ,, „ „ „ „ ,, ,, „ „ ,, „ ,, „ ,, ,, „ „ „ „ ,, ,, „


INDEX.

667 rostriflora Rchb. f. 556. „ rostriflora Rchb. f. 432. „ rubens Lindl. 565. „ rupestris Lindl. 513. „ ruscifolia R. Br. 451. „ sagittata Rchb. f. 446. „ sarcopetala Cogn. 516. „ saurocephala Lodd. 398. „ scapha Rchb. f. 551. sclerophylla Lindl. 553. „ „ secunda Poepp. et Endl. 423. „ semperflorens Lindl. 484. „ seriata Lindl. 487. „ serpentula B. Rodr. 474. „ serrifera Lindl. 406. „ serrulatipetala B. Rodr. 519. „ Smithiana Lindl. 532. „ Sonderana Rchb. f. 527. „ spedrilinguis Rchb. f. 525. „ spiculifera Lindl. 577. „ spilantha B. Rodr. 520. „ Sprucei Lindl. 555. „ stenopetala Lodd. 552. „ striata Cogn. 457. „ striata Focke 479. „ strupifolia Lindl. 525. succosa Lindl. 451. „ „ sulphurea B. Rodr. 427. „ Surinamensis Focke 498. ,, sylvatica Cogn. 455. „ tabacina Cogn. 517. „ tenera Cogn. 407. tentaculata Lindl. 444. „ teres Lindl. 512. „ „ teretifolia Rolfe 588. ,, translúcida B. Rodr. 463. „ trialata Cogn. 500. ,, tricarinata Focke 435. „ tricarinata Poepp. et Endl. 544. tricolor Cogn. 493. „ „ trifida Lindl. 477. „ trilineata B. Rodr. 496. tristis B. Rodr. 539. „ „ truncicola Rchb. f. 499. „ umbrosa Cogn. 468. „ undulata Poepp. et Endl. 452. „ uniflora Lindl. 479. „ unilateralis Cogn. 592. variegata B. Rodr. 437. „ villosa Kn. et Westc. 585. „ vittata Lindl. 528. „ Warmingii Rchb. f. 590. „ Wawraeana B. Rodr. 420. „ „ Xiphizusa Rchb. f. 399. „ Yauaperyensis B. Rodr. 471. POGONIA Juss. 111. „ aphylla B. Rodr. 131.

PLEUROTHALLIS

bella Rchb. f'. et Warm. 115. Brasiliensis B. Rodr. 116. caloptera Rchb. f. et Warm. 126. carnosula Rchb. f. 129. gracilis B. Rodr. 122. grandiflora Rchb. f. 118. latipetala B. Rodr. 120. lépida Rchb. f. 123. Libonii Rchb. f. 117. Liliastrum Rchb. f. 124. macrantha B. Rodr. 119. macrophylla Lindl. 134. Mantiqueirae Rchb. f. et Warm. 123. „ metallina B. Rodr. 125. Miersii Rchb. f. 128. ,, ,, modesta Cogn. 133. monantha B. Rodr. 127. „ „ montana Rchb. f. 117. „ Moritzii Rchb. f. 129. paludosa Rchb. f. 129. „ Paranaënsis B. Rodr. 130. „ „ parviflora Rchb. f. 126. ,, physurifolia Rchb. f. 133. „ pluriflora B. Rodr. 116. „ pusilla Rchb. f. et Warm. 131. „ quadricallosa B. Rodr. 121. „ revoluta B. Rodr. 118. „ Rodeiensis B. Rodr. 120. „ Rodriguesii Cogn. 121. „ rosea Rchb, f. 128. „ speciosa Rchb. f. 127. „ Surinamensis Lindl. 132. ,, tenuis Rchb. f. 130. „ unguiculata Rchb. f. 122. „ vinosa B. Rodr. 124. POGONIOPSIS Rchb. f. 134. nidus-avis Rchb. f. 135. „ Schenckii Cogn. 136. „ POLYSTACHYA Hook. 310. „ abbreviata Rchb. f. 317. „ caespitosa B. Rodr. 317. „ Caracasana Rchb. í. 315. „ Estrellensis Rchb. f. 314. „ extinctoria Rchb. f. 312. „ foliosa Rchb. f. 316. ,. Geraènsis B. Rodr. 315. „ luteola Hook. 312. „ nana Kl. 316. „ nana Rchb. f. 319. „ Paulensis Rchb. f. 318. pinicola B. Rodr. 313. „ „ Weigelti Rchb. f. 317. POL YSTACHYINAE Pfitz. 291. PONERORCHIS Rchb. í. 18. PONTHIEVA R. Br. 270. „ Mandonii Rchb. f. 272.

POGONIA

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

668 montana Lindl. 271. multiflora Poepp. et Endl. 248. parvilabris Grisb. 272. „ phaenoleuca Cogn. 273. Sprucei Cogn. 274. „ PORPHYROSTACHYS Rchb. f. 250. PRESCOTTIA Lindl. 256. colorans Lindl. 258. „ „ Corcovadensis Rchb. f. 265. „ densiflora Lindl. 265. ,, epiphyta B. Rodr. 269. „ gigantea Lindl. 259. „ Glazioviana Cogn. 261. „ lancifolia Lindl. 268. „ leptostachya Lindl. 260. longipetiolata B. Rodr. 259. „ ,, micrantha Lindl. 266. „ microrhiza B. Rodr. 260. „ montana B. Rodr. 259. nivalis B. Rodr. 263 „ octopollinica B. Rodr. 269. „ phleoides Lindl. 264. „ plantaginea Lindl. 262. „ „ pubescens B. Rodr. 267. ,, Rodeiensis B. Rodr. 262. „ spiranthophylla B. Rodr. 264. stachyodes Lindl. 258. „ viacola B. Rodr. 267. „ PSEUDORCHIS S. F. Gray 284. PSILOCHILUS B. Rodr. 112. „ modestus B. Rodr. 133. PSILOCHILUS Oogn. 132. PTERICHIS Lindl. 246. Widgreni Cogn. 246. „ PTEROCHILUS Hook. et Arn. 277. QÜETELETIA Bl. 225. RESTREPIA Kth. 595. • „ Gardneri Benth. 598. „ hypolepta Rchb. f. 599. „ Kegelii Rchb. f. 596. ,, lonchophylla B. Rodr. 590. „ microphylla B. Rodr. 597. „ Miersii Rchb. f. 598. tentaculata Poepp. et Endl. 445. „ RHYNCHANDRA Rchb. 275. RHYNCHANTHERA Bl. 275. RHYNCHOPERA Kl. 378. RINEMOSPERMAE Ll. et Lex. 1. RHOPHOSTEMON Wittst. 112. ROEPEROCIURIS Rchb. f. 18. ROPHOSTEMON Endl. 112. ROPTROSTEMON Bl. 112. SACOILA Raf. 184, 188. SARCODANTHAE B. Rodr. 506. SARCOGLOTTIS Endl. 211. SARCOGLOTTIS Presl 183, 211. „ Allemanii B. Rodr. 219.

PONTIIIEVA


INDEX.

669 Arrábiãae Rchb. f. 166. „ lithophila B. Rodr. 218. „ multiflora B. Rodr. 162. „ ornithocephala B. Rodr. 221. „ rupestris B. Rodr. 213. „ uliginosa B. Rodr. 217. SATYEIA Scop. 1. SATYRIUM elatum Sw. 191. „ orchioides Sw. 177. SAUROGLOSSUM Benth. 224. SAUROGLOSSUM Lindl. 183, 224. „ elatum Lindl. 224. „ monophyllum Grisb. 197. SCAPHOSEPALUM Píitz. 375. „ breve Rolfe 376. „ ochthodes Pfitz. 377. SCHONLEINIA Kl. 270. SELENIPEDIA Veitch 9. SELENIPEDILUM Píitz. 9, 14. SELENIPEDIUM Batem. 9. SELENIPEDIUM Reichb. f. 9. caricinum Rchb. í. 12. „ ,, Isabelianum B. Rodr. 16. „ Kaieteurum N. E. Br. 14. „ Klotzschianum Rchb. f. 13. „ Lindleyanum Rchb. f. 13. „ palmifolium Rchb. f. 14. „ Pearcei Rchb. f. 112. „ Schomburgkianum Desbois 13. vittatum Rchb. f. 11. „ SEBAPJAS aphylla Vell. 166. ,, biflora Vell. 218. „ congesta Vell. 188. ,) fasciculata Vell. 220. „ nitida Vell. 224. „ polyaden Vell. 196. „ tomentosa Vell. 178. „ ventricosa Vell. 223. SIEBERIA Spreng. 17. Sobralia amplexicaulis Ruiz et Pav. 138. SOLENIPEDIUM Beer 9. SPATHACEAE Lindl. 396. SPECKLINIA Lindl. 378. SPECKLINIA Poepp. et Endl. 325. „ ciliaris Lindl. 585. „ flexuosa Poepp. et Endl. 491. „ Miqueliana Focke 466. „ orbicularis Lindl. 586. „ plantaginea Poepp. et Endl. 336. „ violacea Lem. 579. SPIRANTHEAE Benth. 153, 225, 241. SPIRANTHEAE Píitz. 153. SPIRANTHES Endl. 187. SPIRANTHES Rich. 183. „ acaulis Cogn. 221. „ acutata Rchb. f et Warm. 220. „ Allemanii Cogn. 219. SARCOGLOTTIS

Index.

670

alpestris B. Rodr. 188. aphylla Cogn. 215. aprica Lindl. 199. argentea Hort. 234. argyrifolia B. Rodr. 203. Arrábiãae Rchb. f. 166. atroviridis Cogn. 206. balanophorostachya Rchb. f. et Warm. 162. bicolor Grisb. 207. bicolor Lindl. 189. bifida Ridl. 200. biflora Cogn. 217. Bonariensis Lindl. 164. bracteosa Lindl. 205. calophylla B. Rodr. 205. camporum Lindl. 209. chloroleuca B. Rodr. 195. chloroleuca B. Rodr. 197. Cogniauxiana B. Rodr. 214. cuculligera Rchb. f. et Warm. 175. cuspidata Lindl. 199. dilatata Lindl. 208. elata Rich. 191. Eldorado Lind. et Rchb. f. 193. epiphyta B. Rodr. 168. Eugenii Rchb. f. et Warm. 198. euphlebia Rchb. f. 173. fasciculata Cogn. 220. Gardneri Lindl. 200. grandiflora Lindl. 222. Grisebachii Oogn. 207. Guyanensis Cogn. 209. homalogastra Rchb. f. et Warm. 211. Hostmanni Rchb. f. 210. hypnophila B. Rodr. 168. hysterantha B. Rodr. 182. inaequilatera Poepp. et Endl. 194. lineata Lindl. 196. lithophila B. Rodr. 218. longibracteata B. Rodr. 202. macrantha Rchb. f. 176. macropoda B. Rodr. 169. macrostachya Poepp. et Endl. 253. micrantha B. Rodr. 197. neuroptera Rchb. f. et Warm. 216. nitida Cogn. 224. Novofriburgensis Rchb. f. 182. oestrifera Rchb. f. et Warm. 163. orchioiães Hemsl. 178. orthosepala Rchb. f. etWarm. 182. paludosa Cogn. 202. pedicellata Cogn. 210. picta Lindl, 221. pterygantha Rchb. f. et Warm. 171. pubescens B. Rodr. 189.

SPIRANTHES

„ „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

85

Rodriguesii Cogn. 204. „ rufescens Fisch. 222. „ rupestris B. Rodr. 213. rupestris Lindl. 179. „ „ sagittata Rchb. f. et Warm. 212. „ Saltensis Grisb. 165. „ Sancta Rchb. f. et Warm. 218. „ Schwackei Cogn. 212. „ sellilabris Grisb. 190. simplex Grisb. 215. „ tenuis Lindl. 201. „ „ truncata Lindl. 194. „ Ulaei Cogn. 207. „ uliginosa B. Rodr. 216. „ umbrosa B. Rodr. 223. „ variegata Cogn. 193. „ villosa Poepp. et Endl. 219. „ Warmingii Rchb. f. 201. „ Weirii Rchb. f. 174. SPIRANTHIDAE Lindl. 153. SPIRANTHIDEAE Meissn. 153. SPIRANTHOS St.-Lag. 184. SPIRANTHES

STELIS SW. 342.

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

aprica Lindl. 360. argentata Lindl. 370. Barrensis Lindl. 373. caespitosa Lindl. 355. Catharinensis Lindl. 357. chlorantha B. Rodr. 368. deregularis B. Rodr. 341. disticha Lindl. 347. disticha Poepp. et Endl. 346. drosophila B. Rodr. 369. filiformis Lindl. 353. flavida Focke 429. foliosa Hook. 317. fraterna Lindl. 365. gigas B. Rodr. 349. grandiflora Lindl. 362. granãiflora Lindl. 351. Heylidyana Focke 370. intermedia Poepp. et Endl. 353. Lindleyana Cogn. 346. littoralis B. Rodr. 367. megantha B. Rodr. 354. micrantha B. Rodr. 361. microcaulis B. Rodr. 367. microglossa Rchb. f. 361. Miersii Lindl. 358. Miqueliana Lindl. 466. modesta B. Rodr. 369. oligantha B. Rodr. 364. omalosantha B. Rodr. 371. ophioglossoides Sw. 352. ovalifolia Focke 578. Palmeiraënsis B. Rodr. 364. Papaquerensis Rchb. f. 351.


671 Paraënsis B. Rodr. 359. „ Parahybunensis B. Rodr. 365. „ pauciflora Lindl. 371. „ peliochyla B. Rodr. 366. „ penduliflora B. Rodr. 375. „ Petropolitana Rchb. f. 358. „ plurispicata B. Rodr. 349. „ puberula B. Rodr. 372. „ Rodriguesii Cogn. 360. „ Ruprechtiana Rcbb. f. 347. „ scabrida Lindl. 352. „ smaragdina B. Rodr. 356. „ spathulata Poepp. et Endl. 347. „ triangularis B. Rodr. 363. „ tristyla Lindl. 355. „ Tweediana Lindl. 351. „ vinosa B. Rodr. 373. „ vinosa B. Rodr. 374. „ viridipurpurea Lindl. 350. „ Yauaperyensis B. Rodr. 356. „ zonata Rchb. f. 348. STENOPTERA Presl 250. actinosophila Cogn. 255. „ acata Lindl. 252. „ adnata Ridl. 251. „ „ ananassocomos Rchb. f. 254. Lorenzii Cogn. 255. „ „ macrostachya Rchb. f. 253. „ Peruviana Presl 253. viscosa Rchb. f. 253. „ STENORRHYNCHIUM Rchb. 158. STENORHYNCHUS Endl. 158. STENORRHYNCHUS Rchb. f. 211. STENORRHYNCHUS Rich. 158. „ acianthiformis Cogn. 180. „ actinosophila B. Rodr. 255. „ albescens B. Rodr. 176. „ aphyllns Lindl. 180. „ Argentinas Grisb. 160.

STELIS

INDEX. Arrabidae Rchb. f. 165. „ australis Lindl. 178. „ balanophorostachyus Cogn. 161. „ Bonariensis Cogn. 164. „ ceracifolius B. Rodr. 166. „ cuculliger Cogn. 175. Esmeraldae Cogn. 170. „ „ epiphytus B. Rodr. 167. „ euphlebius Oliv. 173. Glaziovii Cogn. 171. „ „ hypnophilus B. Rodr. 168. „ hysteranthus B. Rodr. 181. „ icmadophilus B. Rodr. 182. lanceolatus Rich. 178. „ „ laxus Poepp. et Endl. 172. „ longifolius Cogn. 173. macranthus Cogn. 176. „ „ macropodus B. Rodr. 169. „ Novofriburgensis Rchb. f. 182. oestrifer Cogn. 163. „ „ orchioides Lindl. 178. „ orchioides Rich. 177. Paraguayensis Cogn. 162. „ pteryganthus Cogn. 171. „ rupestris Cogn. 179. „ Saltensis Cogn. 165. „ „ umbrosa B. Rodr. 224. Weirii Cogn. 174. „ STICHORCHIS Pet.-Thou. 284. STICHORKIS Pet.-Thou. 284. STRATEUMA Raf. 184, 188. STURMIA Rchb. 285. „ bituberculata Rchb. f. 286. „ elliptica Rchb. f. 290. „ Kappleri Rchb. f. 288. SYNARMOPHYTUM Neck. 1. SYNASSA Lindl. 183, 188 SYNMERIA Grah. 18. TALPINARIA Karst. 378.

STENORRHYNCHUS

672 Boiss. 18. Bivon. 17. Toalha de Nossa Senhora Bras. 139. TRIORCHIS Hall. 183, 188. TRIPHORA Nutt. 111. TRIPLORHIZA Ehrh. 17. TROPIDIEAE Pfitz. 275. ULANTHA Hook. 103. UROPEDILUM Pfitz. 9. UROPEDIUM Lindl. 9. TINAEA TINEA

VANILLA JUSS.

144.

„ anaromatica Grisb. 150. „ aromatica Sw. 149. „ aromatica Willd. 146. „ bicolor Lindl. 149. „ Chamissonis Kl. 148. „ grandiflora Lindl. 148. „ Guianensis Splitg. 151. „ inodora Schiede 150. „ lutescens Moq. Tand. 148. „ Majayensis Blanco 147. „ Mexicana Mill. 146, 150. ovalis Blanco 150. „ „ Palmaram Lindl. 152. „ parvifolia B. Rodr. 151. „ planifolia Andr. 145. „ Pompona Schiede 147. „ sativa Schiede 146. sylvestris Schiede 147. „ „ viridiflora Bl. 146. VANILLACEAE Lindl. 1, 101, 135. VANILLEAE Lindl. 135. VANILLEAE Pfitz. 135. VANILLOPHORA Neck. 144. WULLSCHLAEGELIA Rchb. f. 241. „ aphylla Rchb. f. 242. „ calcarata Benth. 243. „ Ulaei Cogn. 244.


1.

SELENIPEDIUM I . vittatum, II. Lindleyanum.


2.

SELENIPEDIUM I. palmifolium, II. Isabelianum.


3.

HABENARIA I. araneiflora, II. flexa var. Rodriguesiana.


4.

HABENARIA Gourlieana.


5.

HABENARIA I. Sartor, II. hydroplula, III. retusa.


6.

HABENARIA I. Redoiensis, II. Allemanii.


7.

HABENARIA I. Schwackei, II, aphylla, III. Rodriguesii, IV. Josephensis, V. Paranaënsis.


8.

HABENARIA I. Reichenbachiana, II. secundiflora.


9.

HABENARIA I. Guilleminii, II. brevidens, III. cultellifolia.


10.

HABENARIA I. umbraticola, II. nemorosa.


11.

HABERNARIA I.

angulosa, II. pycnostachya.


12.

HABENARIA I. gnoma, II. leucosantha.


13.

HABENARIA I. rupicola, II. Caldensis.


14

HABENARIA I. graciliscapa, II. hexaptera.


15.

Arecliavaletae. HABENARIA I. Achalensis, II.


16.

HABENARIA I. obtusa, II. onuthoides.


17.

HABENARIA hamata.


18.

HABENARIA I. Regnellii, II. exaltata, III. Santensis.â&#x20AC;&#x201D; IV. CHLORAEA Teixeirana.


19.

CHLORAEA I. biserialis, II. venosa


20.

CHLORAEA I. meiabranacea, II. Arechavaletae.


21.

BIPINNULA I. biplumata, II. Giberti, III. polysyka.


22.

POGONIA. pluriflora, II. quadricallosa, III. ParanaĂŤnsis, IV. aphylla


23.

POGONIA I. Brasiliensis, II. Rodeiensis, III. latipetala.


24

POGONIA I. revoluta, II. macrantha.


25.

POGONIA I. vinosa, II. gracilis.


26.

POGONI I. metallina, II. monantha.


27.

POGONIA I. pusilla, II. modesta.- III POGONIOPSIS nidus-avis.


28.

EPISTPHIUM sclerophyllum.


29.

EPISTEPHIUM I. speciosum, II. Portellanum.


30.

EPISTEPHIUM lucidum.


31.

EPISTEPHUUM I. laxiflorum, II. parviflorum.


32.

VANILLA Chamissonis.


33.

VANILLA parvifolia.


34.

PELEXIA Glazioviana.


35.

STENORRHYNCHUS Argentinus.


36.

chloroleuca var. longipetiolata STENORRHYNCHUS I. ceracifolius II. epiphylus, â&#x20AC;&#x201D; III. SPIRANTHES


37.

STENORRHYNCHUS I. hypnophilus, II. icmadophilus


38.

STENORRHYNCHUS

I.

macropodus, II. hysteranthus.


39.

1. STENORRHYNCHUS Esmeraldae; II. SPIRANTHES variegata.


40.

STENORRHYNCHUS macranthus.


41.

SPIRANTHES I. alpestris, II. var. bidentata, III. lineata.


42.

SPIRANTHES I. bicolor, II. micrantha.


43.

SPIRANTHES I. elata var. Cearensis, II. atroviridis.


44.

SPIRANTHES I. chloroleuca, II. longibracteata.


45.


46.

SPIRANTHES Rodriguesii.


47.

SPIRANTHES I. Ulaei, II. Guyanensis, III. Schwackei.


48.

II. rupestris var. parviflora, III. Cogniauxiana ; SPIRANTHES I. rupestris, IV. STENORRHYNCHUS balanophorostachys.


9. 4

SPIRANTHES I. uliginosa, II. biflora.


50.

SPIRANTHES fasciculata.


51.

SPIRANTHES umbrosa.


52.

PHYSURUS I. Peterianus, II. densiflorus.


53.

PHYSURUS I. Aratanhensis, II. metallescens.


54.

PHYSURUS commelinoides.


55.

anus. PHYSURUS I. humilis, II. Lindley


56.

PHYSURUS I. Incolor, II. lacteolus.


57.

WIILLSCHLAEGELIA I. aphylla, II. calcarata.


58

CRANICHIS candida


59.

II. viscosa. STENOPTERA I. acuta,


60.

I.

actinosophylla.â&#x20AC;&#x201D;II. PONTHIEVA phaenoleuca._ LIPARIS III. inundata, IV. campestris.

STENOPTERA


61.

PRESCOTTIA stachyoides.


62.

II. viacola. PRESCOTTIA I. montana,


63.

PRESCOTTIA I. microrhiza, II. Rodeiensis.


64.

PRESCOTTIA I. plantaginea, II. nivalis, III. epiphyta.


65.

PRESCOTTIA I. pubescens, II. octopollinica.


66.

PONTHIEVA I. montana, II. Mandonii, III. Sprucei.


67.

CORYMBIS decumbens.


68.

MICROSTYLIS I. Warmingii, II. hastilabia.


69.

GALEANDRA curvifolia.


70.

GALEANDRA villosa.


71.

GALEANDRA I. lacustris, II. graminoides.


72.

GALEANDRA

montana.


73.

GALEANDRA I. junceoides, II. hysterantha.


74.

GALEANDRA Beyrichii.


75.

POLYSTACHYA I. pinicola, II. Estrellensis, III. GeraĂŤnsis, IV. caespitosa.


76.

CRYPTOPHORANTHUS

I. punctatus. II. fenestratus, III. cryptanthus, IV. var. grandiflorus.


77.

II. pubescens, III. serrulatus. I. MASDEVALLIA infracta var. aristata.â&#x20AC;&#x201C;PHYSOSIPHON


78.

MASDEVALLIA I. curtipes. II.Yauaperyensis. III. PHYSOSIPHON deregularis. IV. STELIS megantha.


79.

STELIS I. gigas, II. triangularis.


80.

STELIS I. plurispicata, II.Yauaperyensis, III. Rodriguesii, IV. microglossa, V. Palmeiraensis,VI. modesta.


81.

puberula,V. penduliflora. STELIS I. littoralis, II. chlorantha, III. drosophila, IV.


82.

STELIS I. smaragdina, II. Paraensis, III. oligantha, IV. peliochyla, V. omalosantha


83.

STELIS I. Parahybunensis, II. microcaulis, III. vinosa, IV. — var. angustifolia,V.— var. longifolia.


84.

PLEUROTHALLIS I. mentosa. II. arcuata, III. muscosa.


85.

PLEUROTHALLIS I. campestris, II. Klotzschiana, III. macropoda, IV.â&#x20AC;&#x201C;var. laevis.


86.

IV. muscicola, PLEUROTHALLIS I. tenera, II. bicolor, III. hygrophila, V. albiflora, VI. myrticola.


87.

PLEUROTHALLIS I. montana, II. gracilis, III. rubens var. latifolia.


88.

V.—var. monantha. PLEUROTHALLIS I. pectinata, II.—var. major, III. caespitosa, IV.— var. chrysantha,


89.

PLEUROTHALLIS I. compressiflora, II.Wawraeana, III. sulphurea, IV. crocea.


90.

PLEUROTHALLIS I. saurocephala, II. malachantha.


91.

PLEUROTHALLIS I. Mantiquyrana, II. stenopetala, III. pulvinata.


92.

PLEUROTHALLIS I. punctata, II. ramosa, III. variegata, IV. lobiserrata, V. recurvipetala, VI. cuneifolia.


93.

PLEUROTHALLIS I. Capanemae, II. translucida, III. melachyla, IV. bidentula,V. Josephensis.


94.

PLEUROTHALLIS I. modesta, II. crassicaulis, III. filiformis, IV. quadridentata,

V. sylvatica, VI. lineolata.


95.

PLEUROTHALLIS I. striata, II. ramphastorhyncha, III. bicristata, IV. nemorosa, V. micrantha, VI. guttulata.


96.

PLEUROTHALLIS I. panduripetala, II. rostellata, III. Binoti.


97.

PLEUROTHALLIS I. felislingua, II. umbrosa, III. armeniaca, IV. bicornuta,V. serpentula.


93.

PLEUROTHALLIS I. Macuconensis, II. imbricata, III. crebrifolia, IV. laciniata, V. microphyta, VI. limbata.


99.

PLEUROTHALLIS I. marmorata, II. hians, III. Grobyi var. trilineata,


100.

III. crinita, IV. renipetal ,V.var.—intermedia, VI.—var.grandifolia. PLEUROTHALLIS I. tricolor, II. trialata,

VI.—var. grandifolia.


101.

PLEUROTHALLIS I. bistuberculata, II. lilacina, III. —var.albipetala, IV.—var. microphylla. V. Johannensis.


102.

PLEUROTHALLIS I. sarcopetala, II. tabacina, III. Sonderana, IV.â&#x20AC;&#x201D;var. longicaulis.


103.

PLEUROTHALLIS I. Blumenavii, II. serrulatipetala.


104.

PLEUROTHALLIS I. pellifeloides, II. cristata, III. Rodriguesii, IV. exigua.


105.

PLEUROTHALLIS I. convexifolia, II. ophiantha, III. hamosa.


106.

PLEUROTHALLIS I. spilantha, II. oligantha, III. tristis.


107.

PLEUROTHALLIS I. Smithiana, II. Rio- Grandensis, III. macrophyta.


108.

PLEUROTHALLIS I. exarticulata, II. pelioxantha.


109

PLEUROTHALLIS

I. granulosa. II. funera, III. quartzicola.


110.

PLEUROTHALLIS I. racemosa, II. minutiflora.


111.

PLEUROTHALLIS I. heterophylla, II. peduncularis, III. fasciculata, IV. nectarifera.


112.

PLEUROTHALLIS I. densiflora, II. osmosperma, III. hebesepala.


113.

PLEUROTHALLIS I. collina, II. carinifera, III. cryptantha, IV. congestiflora.


114.

PLEUROTHALLIS atropurpurea.


115.

PLEUROTHALLIS I. purpureo-violacea, II. scabripes, III. platycaulis.


116.

PLEUROTHALLIS I. Barbacenensis, II. longisepala, III.Yauaperyensis, IV. parvifolia, V. Ferdinandiana, VI. pluriflora.


117.

PLEUROTHALLIS I. chaetocephala, II. lonchophylla.


118.

PHYSOSIPHON I. echinanthus, II. Parahybunensis PLEUROTHALLIS III. leptotifolia, IV. aurantiaca.


119.

PLEUROTHALLIS I. Crepiniana, II. platystachya, III. Glaziovii.


120.

PLEUROTHALLIS I. rigidula, II. linearifolia, III. depauperata, IV. acutissima.


121.

PLEUROTHALLIS I. Mouraei var. brevifolia, II. pterophora, III. LEPANTHES helicocephala, IV. RESTREPIA Gardneri.


122

PLEUROTHALLIS

I. flammea, II. unilateralis.â&#x20AC;&#x201D;III. RESTREPIA microphylla. OCTOMERIA oxychela var. gracilis.

IV.


123.

OCTOMERIA I. grandiflora var. robusta, II. xanthina, III. lichenicola.


124.

OCTOMERIA I. albina, II. ementosa, III. albopurpurea.


125.

OCTOMERIA I. lithophila, II. alpina, III. Rodeiensis.


126.

OCTOMERIA I. pinicola, II. micrantha, III. tridentata, IV. rubrifolia, V. montana.


127.

OCTOMERIA I. oxychela, II. minuta, III. helvola, IV. leptophylla,V. aloifolia.


128.

OCTOMERIA I. densiflora, II. â&#x20AC;&#x201D; var. triarticulata, III. praetans.


129.

OCTOMERIA I. truncicola, II. aetheoantha, III. concolor, IV. GeraĂŤnsis.


130.

OCTMERIA I. rigida, II. exchlorophyllata, III. linearifolia, IV. Rodriguesii.


131.

OCTOMERIA I. fasciculata, II. ochroleuca, III. sarcophylla, IV. stellaris.


OCTOMERIA I. juncifolia, II. â&#x20AC;&#x201D; var. revoluta, III. Yauaperyensis.


133.

OCTOMERIA I. decumbens, II. brevifolia.


Flora brasiliensis. Volumen III. Pars IV.2  

Fridericus, Carolus / Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles....

Flora brasiliensis. Volumen III. Pars IV.2  

Fridericus, Carolus / Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles....

Profile for scduag
Advertisement