Page 1

F r ontDes k

T hi spi c t ur er epr es ent st hepa r tofmydor ml i f et ha ti s n’ tt hemos tex c i t i ng, butv er y i mpor t a nt . Whenev erI ha v eapr obl em wi t hmyr oom, orj us tneedt opi c kupapa c k a ge, t hi si swher eI c omet o. T heyha v ewor k er swhowor ka r oundt hec l oc kt ohel pme wi t ha nypr obl em t ha tma ya r i s e. Ot herr ea s onsI mi ghtc omeher ea r et or entmov i es , v i deoga mes , orpi ngpongpa ddl es . T hi si sba s i c a l l yt hes potwher eI c omet owhenI ha v eapr obl em wi t ha ny t hi ng. T houghi tma ynots eem l i k eabi gdea l , t hi si sama j or pa r tofbei ngi nt hedor ms , a ndr ea l l yc omesi nha ndy .


Rec r ea t i ona l Cent er

T hi spa r tofmydor mi st her ec r ea t i ona l c ent er . I ti sl oc a t edi nt heba s ementa ndi sa c ool pl a c et oc omea ndpl a ys omepi ngpong. E v er ynowa ndt heni ti sni c et oha v ea pl a c et ogot odos omephy s i c a l a c t i v i t y , es pec i a l l yi fy oudon’ twa ntt owa l kt ot he c or ec . T hi sa r eai sl oc a t edi nt heba s ementa ndi sa c c es s a bl e24/ 7. I ta l s oc a nbea gr ea tpl a c et oc omewi t hy ourf r i endsa ndha ngout . T hemor eopena r eaa l l owsmor e mov a bi l i t yt henac r a mpeddor mr oom. T hi si sabonuspa r tofmydor m ex per i enc e bec a us eonl yas el ec tf ewdor msha v et hi st y peofa r ea . I s pendagooda mountof t i meher ea ndc a ns a yi ti sama j orpa r tofmydor ml i f e.


L ounge

T hi spa r tofmydor m bui l di ngi sl oc a t edi nt heba s ement . I c omeher equi t eof t ent o wa t c hT Va ndj us tha ngout . I ti sac ool get a wa yf r om y ours ma l l r oom a ndl i v i ngwi t h ar ooma t e. T hi sl oungea r eac a na l s obet hes i t eofma nyev ent shel dbyt hedor m. On oc c a s i on, t hedor m oďŹƒc eswi l l hol ds oc i a l ev ent si nr oomsl i k et hes e. Anot herc ool pa r tofl i v i ngi nt hedor msi st hes oc i a l a s pec ti tc a nbr i ng. Vi deoga met our na ment s c a nbehel dont heT Va ndboa r dga mesc a na l s obepl a y edi nt hi sr oom. T hi ss a nc ut a r yi sj us toneoft henea tt hi ngst ha tl i v i ngi nt hedor msoer s .


S hower s

T a k i ngs hower si nt hedor msc a nbequi t et het a s kt ogetus edt o. Af t er18y ea r sof ha v i ngy ourownper s ona l s hower , i t sea s yt os eet ha tt hes es t a l l sc omea sas hoc k . T he r s tma j orc ha ngei st hef a c tt ha tmul t i pl epeopl ec oul dbes hower i nga tt he s a met i mea ndper s ona l pr i v a c ybec omesai s s ue. Al s o, ha v i ngt obr i ngapa l eofs oa p a nds ha mpooev er y t i mec a nbequi t ec ha l l engi ng. Al l i na l l , t hepr oc c es soft a k i nga s howerbec omesf a i r l yr out i nea ndha s s l ef r ee, buts t i l l anea tpa r toft hedor ml i f e ex per i enc e.


L a undr yMa t

I nt hedor ms , i ti sv er yr a r et os eea nymom’ st obedoi ngl a undr y . T he l a undr yma ti nmydor mi sapl a c ewher eI dr ea dc omi ngt o. Ha v i ngt o ha ul myc l ot hesdown2s t or i est ot heba s ementi snotex a c t l yagood t i me. I ns t ea dofr el a x t i ona ndv i deoga mesl i k ei nhi ghs c hool , I ha v e t ot a k e2hour soutofmyt i meea c hweekt odol a undr y . Onoc c a s i on, t her ei snotenoughwa s her sordr y er s , whi c hex t endst het i meev en mor e. Ha ul i ngy ourc l ot hesS pendi ngt i medownher ec a nbef r us t r a t i ng, butov er a l l pr et t yr ewa r di ngonc ey ouha v ec ompl et edy ourt a s k .


Bedr oom

T hi si sabi gpa r tofmyl i f ei nt hedor ms , a st hi si swher eI s l eep. S l eepi ng6 f eeti nt hea i rwa sabi ga dj us t mentwhenIr s tc a met oc ol l ege, butev ent ua l l yi tha sbec omec omf er t a bl e. S a f t eypr ec a ut i onsc a ni nc l udes t r et c hi ngi nt hemor ni nga nda l s or ol l i ngdr ui ngy ours l eep, bot hofwhi c hI unf or t ent l yl ea r nedf r om ex per i enc e. Ma k i ngt hebedc a na l s obeha r d, but ev ent ua l l yI l ea r nedt ha ts omet i mesames sma ynotbet hewor s tt hi ngi n t hewor l d. Ov er a l l , t hi si sauni queex per i enc ewi t hdor ml i f e.


Boi l erJ unc t i on

T hi si sapi c t ur eofas i gnf ort heBoi l erJ unc t i on. T hi si sagr oc er ys t or et ha ti sl oc a t edi ns i demydor m. I ti suni quet omy dor ms pec ic a l l ya ndha spl a y edama j orpa r tofmyl i f eher e. I nt hemor ni ngsI c omeher et ogetf oodbef or ec l a s s . I ti s openf r om 9A. M. t o11P. M. Anyt i meI mi s samea l , I c a n c omeher ea ndgetf ood. I ti sl oc a t edonl ya boutami nut e a wa yf r om myr oom s oi ti sv er yea s yt oa c c es s . T hi sha s ma degr a bbi ngaqui c ks na c kbef or eat es tordi nnerv er y ea s y . Wi t houtt heBoi l erJ unc t i on, l i f ei nt hedor m’ swoul d beal otmor edi ďŹƒc ul t .


Comput erL a b

T hi si sapl a c ewher emos tofmyonl i nepr oj ec t sgetdone. T hedor mI l i v ei nha sa c omput erl a bi ns i deofi twhi c hc a nbev er yus ef ul . I per s ona l l yha v eama cc omoput erwhi c hc a nnotr uns omepr ogr a ms , butt hes ec omput er sha v emos twi ndows pr ogr a mspr ei ns t a l l ed. I ti sal ux er yt oha v ea c c es st oaf a s tc omput ernomor e t ha na30s ec ondwa l ka wa y . T hec omput er ’ sher ea l s ogi v emet hea bi l i t yt ok eep myl a pt opf r eeofa c a demi cwor k , s a v i ngs pa c e. T hec omput erl a ba l s of ea t ur esa pr i nt erwhi c hi sf r ee. T hi ss a v esl ot sofs pa c ei nmyr oom wi t ht hea bs c ens eofa pr i nt era ndi sac onv i enc et ha tI dontha v et opa yf orpa per . Ov er a l l , t hec omoput erl a bi swher eI s penda l otoft i mei nt hedor msma k i ngi tapa r tofmydor m ex per i enc e.

Photo Essay  
Photo Essay  

phot essay