Page 1

EnKC-maskin i arbetevidmotorvdgsbygget Stockholm-Nyniishamn. Fiirstdrkermarken medkalkcementpelare.

r-ll lt .!tr Fl-J r-' -

NWT SYSTEM FOR KC-MASKINER passarScanlaser peatt lanseraett Pi irets Maskin-Expo nyttsystemfOrKG-maskiner, VisualPiler3 D.Inomkort kommerockseettsystemfdr borriggar, UisualDriller. \.4sual Piler Ir framtaset for si kallade KC-maskiner, k"lk..ment-maskiner, samt pilmaskiner. Systemet bygger i botten pi Scanlasersgrdvsystem, som anfcir KC-maskiner. Dassats ^ - Det innebdr att vira befintliga tekniker och servicekillar pi Scanlaserocksi kommer att kunna ta hand om KC-maskinerna ute pi fdltet. Med Msual Piler Fir ooeratriren err mycket triiffsiikeri hjalpmedel som dessutom kopplas ihoo med maskinens kalk-cement-blandninsssvstem. Risken att b"otia for djupt dr minimerad di operatoren hela tiden fir information om diupet i fijrhillande till projekt- eller konturhoj d. Riggoperatciren slipper

vdnta oi utseffare.dokumentationen kommer automatiskt. - Ndr borrninsen er klar sammanstdller Visual-Piler-systemet en ferdig relationshandling, ddr det anges var stabiliseringen har uforts. Det finns ocksi mrijligheter att koppla ihop position med maskinens egna PlC-system, och det innebdr att man fir djup, tryck och mdngden cement i varje hil. Detta ger sammantagetentreprenorenen fin overblick civer arbetet och en kvalitetsstimpel pi att allt gin rdtt till, sdgerMagnusThibblin. Intresset frin de stora byggfdretagen och KC-specialisterna uppges vara stort. Under mdsssan kommer Scanlaserocksi att visa sitt nya system fcir borriggar, Visual Driller.

,lil

MedVisualPiler6karprecisionen samtidigtsomenfiirdigdigital relationsritning upprdttas sinultant.Scanlaser harjobbati cirka1,5 er ned proje4tet,beriittarMagnusThibblin.

SMIDTGLITEN TANK Tanken rymmel 200liter ochfdr platsunder flaklockpd pickupen.

En smidiglitentank till pickupen? Under mdssanvisarAlvestad-Tanken sin nya dieseltankTruckmaster Tm 200L frAn Kingspan. DieseltankenTruckmasterTm 20OLdr nya lillbrorsan till Kingspans succ6modellmed 430 liters kapacitet.Tankeniir utrustad med 12-voltspump, rymmer200 liter dieseloch har automatoistol

samt lAsbartlock. Skvalpskydd ingArocksAfor sakertransport. TruckmasterTm 200L dirtillverkadi polytylenplastoch klararUV-strAlning utan problem. Breddener 1.156millimeter och ldngden852 millimeter.Tack vare sin relativtlAgahojd pA500 millimeterfAr tankenDlatsunder flaklock/kAoa.

Pressklipp - Trucking #6 2010  

Pressklipp på nya systemet för KC-maskiner