Page 1

2010 / 2011

VILDMARKSHYTTEN EMMA Sverige ScanJagt Industrivej 15 DK-6580 Vamdrup Danmark

T. +45 40 10 04 05 mail@scanjagt.com www.scanjagt.com


Der har aldrig været luksus hos Emma, men det der er – det er det der skal til, for at leve livet. Omgivelserne er fantastiske og naturen enestående og når solen er gået ned, bålet tændt og snakken har spredt sig, så findes det ikke bedre.

Emma

er en gammel dame – rigtig gammel. Ingen husker nøjagtig hvor gammel Emma er, men alle der kende hende er enige om, at hun er flere hundrede år gammel. Vildmarkshytten hedder Emma. Hun er på 40m2 og har i 2008 undergået en gennemgribende renovering. Huset er beregnet for 6 personer og indeholder 2 soveværelser og et køkken- spise- og opholdsrum. Soveværelserne er fordelt på en 2 og en 4 mands køje afdeling, med boksmadrasser fra 2008. Opholdsrummet er sparsomt møbleret, med et par sofaer og et spisebord. Der er ikke meget, men det der er, er godt og hyggeligt. Husets køkkenarrangement forekommer beskedent, men er forbavsende effektivt. Der er køleskab, vaskeanordning og et par gasblus til madlavning.

Jagtreviret omkring vildmarkshytten omfatter ca. 300 hektar, men indgår i ScanJagt’s eget område på 1.700 hektar. Området ligger 300 kilometer fra Øresundsbroen, i Kalmar Län, 15 km nord for glasrigets hovedstad Nybro. Området består af blandet gran og fyrreskov med såvel gamle som nye beplantninger, hvilket giver en afvekslende oplevelse. Her drives der jagt på rådyr, elg, vildsvin samt småvildt, der omfatter ræv, grævling, harer og fuglevildt. Ejendommen gennemskæres af elkraftledninger. For nogle kan det forekomme upassende, at skulle se på el ledninger under jagt. Men i Sverige, hvor skovområderne er enorme og tætte, byder skovbunden ofte ikke på meget næring til vildtet, hvorfor de ryddede bælter under kraftledningerne udgør vigtige og attraktive foderpladser for vildtet.

Da der aldrig har været ført strøm eller vand frem til Emma, blev der i forbindelse med renoveringen installeret en benzingenerator, som forsyner hende med elektricitet efter behov. Om vinteren opvarmes hun med elektriske radiatorer og brændeovnen, som er centralt placere i huset. Vand må man fortsat hentes hos naboen, som bor et par hundrede meter nede af vejen. I gamle dage var hygiejne ikke afgørende, så et hul i jorden var nok til at besørge sig. Men nok er det meningen, at gæsterne i Emma skal opleve det primitive liv i pagt med naturen, men vi har dog besluttet, at tilbyde et alternativ til hullet. Der blev således i 2008 bygget et lille toilethus, med et camping toilet, hvor man alternativt kan sidde og nyde skovens lyde.

Hygge rundt om spisebordet i Emma

På området findes der en mindre sø, som flittigt benyttes som søleplads for vildsvinene. Der er også en mose på området. Moser er ofte karakteriseret ved at have en spredt og tynd bevoksning, ofte bevokset med løvbærende træsorter.


Moserne giver god dækning og der er ofte gode fourageringsmuligheder for såvel elge som råvildt, der gerne opholder sig i moser. Siden 2008 er der på reviret bygget og opstillet 5 jagttårne, 11 jagtstiger og 2 vågehuse, som alle er til rådighed for vores gæster. For at undgå skader på skov, mark og de omkring liggende ejendommes haver, fodres der for vildtet hele året. Der udlægges roer på strategisk udvalgte områder, hvor vildtet kan komme og fouragere i fred og ro og på hvis pladser, der ikke må jages, da pladserne skal fungere som fristeder, hvor vildtet kan komme, uden at føle sig presset. Til gengæld er der etableret såkaldte ”åtlar”, altså foderplader hvor dyrene 2 til 3 gange i døgnet får ”slik” i form af majs eller hvede. På disse ”åtlar” må der jages vildt og voldsomt.

Vågejagt For at gøre nat jagten på vildsvin mere behagelig, er det tilladt i Sverige at benytte særlige vågehuse. De såkaldte vågehuse, er små huse eller skure om man vil, med vinduer eller skydehuller, oftest på 3 af siderne. Husene er på mellem 2 og 4 m2 med siddeplads til 1-2 personer og benyttes til vågejagt på svin, grævling og ræv. Det kan være en meget kold oplevelse, at udføre den natlige vågejagt, især om vinteren, hvor temperaturen kan nå ned til minus 25o , hvilket kan sætte store krav til jægerens udholdenhed. På dette revir har vi valgt, at gøre jagten særlig bekvem, idet der er opsat 2 vågehuse på terrænet, der alle er isolerede. Alle vores vågehuse har plads til 2 personer, så eksempelvis uerfarne jægere har mulighed for at tage en mere erfaren jæger med på jagt, eller måske kæresten, der ønskes inddraget i jagtens fortræffeligheder.

Vildsvinet er det tamme svins vilde forfader. Det er et meget sky og nat aktivt dyr, der lever i skovområder i Centraleuropa, Middelhavsområdet og i det sydlige Asien, så langt væk som Indonesien. Vildsvinet er også efter genudsætning i Sverige, blevet et meget almindeligt dyr i den Sydsverige fauna og er i disse år inde i en eksplosiv udbredelse, hvor bestanden forventes mange doblet over de kommende år. Vildsvin kan være vanskelige at jage da de, som tidligere nævnt, fortrinsvis er nat aktive og kun ganske sjældent ses om dagen. Derfor jages de enten med hund eller på anstand om natten, hvilket kan være en krævende affære. Vildsvin kan veje helt op til 350 kg og måle op til 180 cm i længden og 120 cm i højden. Farven varierer fra lysebrun til grå og næsten helt over til sort.

Natoptagelse fra reviret med infrarød kamera.

De lever i skov og krat, gerne i nærheden af landbrugsområder, hvor de kan gøre stor skade når de graver i jorden, under deres søgen efter rødder. De lever i familieflokke, som kaldes en rotte, på 4 til 20 individer, men er set i flokke på helt op til 100 individer. Rotten består af søerne og deres afkom, mens keilerne lever alene uden for parringstiden.


En so får normalt 5-8 grise pr. kuld. Vildtsvin kan i princippet føde 2 kuld grise om året, men en vinterfødsel på disse bredde-grader, kan få katastrofale konsekvenser for såvel moderen som de nyfødte grise. Tag ikke fejl, vildsvin er yderst intelligente dyr. De har lært, ikke at parrer sig udenfor sæsonen og flokkens førerso, en gammel og erfaren so, holder enevældigt styr på, at de unge teenagere ikke kommer til at forlyste sig utidigt. Nedlægges føresoen, bryder systemet dog sammen og de unge grise begynder at parre sig i flæng og hærger marker og haver i deres evige søgen efter føde.

Det kan medføre, at grisene får unger udenfor sæsonen, hvilket er utilsigtet og gør det yderst vanskeligt, at foretage en regulering af søerne på de tidspunkter af året, hvor de ikke burde have unger. Reguleringen foretages kun af ScanJagts medarbejdere, i det omfang det skønnes nødvendigt. Derfor er kønsmodne søer strengt fredet hos ScanJagt. Vildsvine kød er en historie for sig selv. Farven er intens rød og smagen er en blanding af vildt og gris. I modsætning til dens fætter, tamsvinet, er kødet fedtfattigt og har et lavt indhold af kolesterol, hvilket giver et velsmagende og sundt stykke kød, som vil hæve niveauet på ethvert veltilberedt aftensmåltid.

Øverst: De imponerende tænderne monteret på plade.

Venstre: Nicholas Hagerup med en keiler på ca. 165 kg, med 19,5 cm lange hjørnetænder, nedlagt den 15. juni 2010.

Advarsel: I alle fritlevende dyr, dog fortrinsvis kødædende dyr, kan der forekomme trikiner. Det er en lille rundorm på mellem 1 og 4 mm som udvikler sig i patterdyrs tarmsystem. I Danmark er den stort set udryddet siden 1930, men kan forekomme i vilde dyr. I Sverige har der været enkelte tilfælde af trikiner hos Vildsvin, hvorfor man skal være opmærksomme på problemet. Det kan være yderst alvorligt at blive smittet med trikiner, som sker gennem indtagelse af kød. Det er derfor et krav fra ScanJagts side, at der fortages test om det enkelte dyr indeholder trikiner. I alle ScanJagts ejendomme, således også i Emma, ligger der testpakker som indeholder en adresseret kuvert, pose til vævsprøve og en beskrivelse af hvorfra og hvordan man tager en vævsprøve. Når kuverten er frankeret og påskrevet afsender, mobilnummer og indeholder betaling for testen sendes den, hvorefter man modtager prøve resultatet pr. sms 2 døgn senere. En anden mulighed for at sikre sig mod smitten er at gennemstege kødet under tilberedning. Trikiner tåler ikke temperaturer over 76o. – Trikintesten er at anbefale.


Elgen er den største af hjortearterne og kan veje helt op til 700 kg. Disse enorme dyr, med deres lidt bisare udseende, med lange ben og det alt for store og godmodigt hoved, lever overvejende af nåle, blade og skud, som den plukker fra træerne. Benene er ganske enkelt for lange til at elgen kan nå ned til jorden i oprejst stilling, hvorfor den har lært sig, ikke at spise græs i større mængder ligesom andre hjortearter. Man kan derfor ikke fodre elgene til sig og er derfor helt afhængig af, at have den helt rigtige biotop, hvis man da ellers vil gøre sig forhåbninger om at skyde elge. Reviret omkring Emma, er den helt rigtige elg biotop, hvilket bekræftes af elg advarselsskiltet på hovedvejen, når man kører ind på Emmas jagtrevir. Nok bliver tyrene måske aldrig så store og gamle, som dem man finder i Nordsverige, til gengæld er koncentrationen tæt. Reviret befinder sig midt i området med Sveriges tætteste bestand af elge. Elgen indtager dagligt ca. 10 kg. nåle, blade og skud og bevæger sig dagligt over enorme afstande i bestræbelserne for at finde den mest næringsfulde føde. Det er derfor ikke ualmindeligt, at støde på en, eller flere elge, når man bevæger

Allan med sin elgtyr nedlagt oktober 2009.

sig rundt anstand.

i

skoven

eller

sidder

Jagten foregår på pürsch, anstand eller ved drivjagt med stillende hund. Pürschen, den kender alle. Men jagt med stillende hund er en helt speciel nord Skandinavisk diciplin. Hundene der anvendes til denne jagtform, er en over tusinde år gammel hunderace, som er kendetegnede ved at have et meget stærkt jagtinstinkt og en utroligt udholdenhed. Af GPS senderen, som alle vores hunde bære under jagten, fremgår det at hundene ofte bevæger sig op mod 50 km på en enkelt jagtdag. Under sin, efter danske forhold, noget brede søgen, opsnuser hunden eller hundene en eller flere elge, hvor de ”stiller” fører elgen og giver sig til at give hals. Hvis jægeren er hurtig og heldig, kan han nå at komme frem til elgen og nedlægge den, før elgen tager flugten. Nogle af vores hunde jager næsten dagligt gennem hele elg sæsonen, hvilket giver stor rutine, hvorfor vores hunde og deres førere må betragtes som yderst rutinerede og kompetente.

2 elge foran Emma. Januar 2010

At jage elg kan være en fysisk krævende opgave. Ofte bliver elgen nedlagt inde i en tykning hvor den har ”stillet” sig for hunden, eller midt inde i skoven, hvor man mere eller mindre ”tilfældigt” har mødt den.


Derfor kræver det ofte mange mennesker eller specialmaskiner for at trække en elg ud af en mose eller tyk skov, men er man tilpas mange mennesker, kan det også lade sig gøre ved håndkraft. Man kan ikke forvente, at alle har fysik eller teknik til lige at trække en 300 kg tung elg ud af mosen, hvorfor ScanJagt også tilbyder jagter hvor vores folk tager sig af det tunge, så gæsterne kan nyde oplevelsen uden varige fysiske men.

Da reviret omkring Emma indgår, som en del af ScanJagts eget jagtareal på samlet 1.700 hektar, er kvoten i 2010 på 7 voksne elge og fri afskydning af kalve. På grund af arealets store størrelse, har Scanjagt sin egen kvote på området. Scanjagt kan derfor, i modsætning til mange andre, der kun har kvoter i kortere eller længere perioder, skyde elg fra sæsonens start anden mandag i oktober og til udgangen af januar måned.

En elgkvie trækkes ud af skoven af 7 mand, kyndigt anført af Ulrik Fausing.

Bukkejagten i Sverige starter den 16. august og løber helt frem til efter bukkene har kastet opsatsen. August – September er en fantastisk årstid, at besøge Sverige i. Morgenerne og aftenerne er lune og lyse, men som bekendt var der også slanger i paradisets have. I Sverige er det myggen og dem kan der være mange af, om sommeren. Det anbefales, at man under jagten bruger myggenet eller den lokale ”jungle oil” som er et særdeles effektivt middel til at holde myggene væk.

Abnorm premierbuk nedlagt af Asger Fredslund den 17. august 2010.


Bukkejagten i Sverige er meget anderledes, end i Danmark. Dyrene er færre, til gengæld er de ofte større og der nedlægges rigtig gode trofæer på reviret.

Her er der plads til at udforske og lære sig selv færdigheder i at opsøge og følge vildtet, i det tempo der passer hver enkelt, uden at den berømte polak står bagved og hvisker ”schiessen”.

Bukkene pürsches eller nedlægges på anstand fra tårne eller stiger når de opsøger de åbne arealer og fodermarker. Under bukkejagten er der også mulighed for at skyde vildsvin, hvilket dog som tidligere nævnt, foregår mest om natten.

Jagtreviret omkring Emma bruges mest af jægere, som ønsker selv at forestå jagten. Ikke desto mindre er vi altid lige rundt om hjørnet, hvor man kan søge råd og vejledning om jagten eller andre problemer som måtte opstå under vejs.

For dem som har særlig energi, kan man om dagen udfordre den nærliggende golfbane, mens andre bruger dagen til at hvile, hygge, tilberede mad, vaske op eller gå en tur i den fantastiske natur.

Skulle der ske anskydninger vil vi, hvis ikke en af vores egne hundefolk lige er i nærheden, være behjælpelig med at finde assistance til at eftersøge vildtet.

Uanset hvad og hvornår man vælger at jage på dette revir, er det en stor naturoplevelse. Reviret kan ikke måle sig med skydeture til Polen, hvor jægere ofte nedlægger 4-6 bukke på et par dage. Til gengæld kan vi tilbyde en uforglemmelig oplevelse af at være et med naturen, på dennes og egne præmisser.

Jagt foregår på vildtets og naturens præmisser hvor forhold som vejr, vind og ikke mindst jægeres færdigheder og udholdenhed har stor indflydelse på jagtens udbytte. Vi kan ikke garantere, at den enkelte får vildtudbytte med hjem, men rammerne og betingelserne, dem kan vi garantere, er noget af det bedste Sverige kan præstere.

Bronze premierbuk ligeledes nedlagt af Asger Fredslund den 16. august 2010

.


ScanJagt Industrivej 15 DK-6580 Vamdrup Danmark T. +45 40 10 04 05 mail@scanjagt.com www.scanjagt.com

Emma  

Vildmarkshytten Emma

Advertisement