Page 1

ve vlln Scala, expertisecentrum voor emancipatie ,"partld!Mll

interviews met zeven tienervaders beleidsaanbevelingen ter verbetering van de positie van jonge vaders


Mijn zoon, ik had alles anders gezien. Geen roze wolken, al dacht je dat misschien. Net achttien jaar en een heelleven voor je, samen met je vriendin. Een toekomst vol met dromen, en baby's had ik nog niet aan zien komen . Maar nu mijn zoon, een jongen vervroegd op weg naar een man. Die zwaar de toekomst aankan. Geen huis en geen spullen, een schande zullen de praatjes vullen. Maar, nee, mijn zoon, we doen het gewoon, oak met jou.w kleine loon. Elke maand een beetje sparen en zo de babyuitzet bij elkaar vergaren. Ja, mijn zoon, ook jij wordt vader en een man, die met hulp van de ouders ook papa wezen kan.

Anoniem


INHOUD 0 2 Tien ervad e rs. een inven tarisatie

04 Aanbevelingen 05 Column Pap a

06 Interview met Michel

08 Irlrl lew mel Roy

10 I nterview met Jeroen 12 I nterview met Rise 14 Interview met Millerson

16 Interview met Eddy 18 Interview met Alexander

20 Colofon

NOOr VAN DE REDN:nE


TIENERVADERS een inventarisatie van de wensen, knelpunten en behoeften van Rotterdamse tienervaders

In het project Tienervaders maakt Scala een inventarisatie van de wensen, knelpu nten . en behoeften van Rotterdamse tienervaders. Aan

de hand van deze inventarisatie worden beleidsaan bevelingen gedaan aan de gemeente Rotterdam ter verbetering van de positie van

jonge vaders.

Deze 'vergeten' doelgroep raakt na jaren eindelijk wat uit de anonimiteit.

liB

21 APIllllO()g

Tien erva ders!

n de hulp aan ouders wordl een groep vaak vergeten: tienervaders. De veelal nog puberende vaders kunnen de grale verandering in hun leven maar moeilijk een plek geven. De relatie met de moeder van hun kind is vaak onstabiel en een verwijtende yinger van familie en vrienden is geen ui tzondcring. De samenleving veroordeelt tienervaders over hel algemcen als dader en er wordt, .11 dan niet terecht, in zijn algemeenheid getwijfeld aan de opvoedingscapacitei ten van deze jongens. Verreweg de meeste jongens in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar worden ongewild vader. Ondanks het fei l dat het merendeel van hen op de hoogle is van de consequenties van hun daden en ondanks de beschlkbaarheid van voorbehoedsmiddelen, overkomt het vaderschap hen. Ais de jeugdhulpverlening dan ook nog verzuimt tienervaders duidelijk te informeren over het vaderschap, is het extra lastig om bij de opvoeding belrokken Ie blijven. Tienermoeders kunnen overal terech! voor informatie, s!eun en opvang. Een tienervader die voor zijn kind wil zorgen, is nogaltijd op zichzelf aangewezen. Met tienervader bedoelen we hier niet noodzakelijk de partner van het meisje dat zwanger word! (dal kan immers ook een volwassen man zijn), maar wei de jongen Gonger dan 23 jaar) die een zwangerschap veroorzaakt, onafhankelijk van de uitkomst van deze zwangerschap. Deze 'vergeten' doelgroep raakt na jaren eindelijk wat uit de anonimiteit. Er is in Nederland over lienervaders weinig tot niets bekend. [n 2003 wa ren er in Nederland 450 officiele tienervaders, vaders die hun kind erkend hebben, regenover 4500 tienermoeders. In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk veel meer tienervaders, maar deze jongens zijn niet bekend of worden niet betrokken bij de geboor!e en de opvoeding. Nu blijkt pas dat jonge vaders ook behoefte hebben aan (onderlinge) informatie, maar dat die er niet altijd is. Of heel moeilijk te vinden is. Beleidsadviseu r Silvie Raap van Scala bedacht dat onderzoek naarvragen waJrmee jonge vaders rondlopen, een goed uitgangspunt lOU zijn voor het project Tienervaders: 'Het groatste probleem waar we tegen aanliepen. was om deze vaders te vinden. Uiteindelijk hebben we er zeven gevonden in Rotterdam die aan onze interviews wilden meewerken. Uit die gesprekken sprongen enkele onderwerpen eruit: vragen omtrent de juridische positle, financien. opvoeding en hoe am Ie gaan met afspraken en vrije tijd.'

I


Hoe is het voor w'n jongen am te weten te komen dal zijn (tijdelijke) partner zwanger is? Hoe nccmt hij deel aan beslissingsgesprekken over de zwangcrschap? Hoe is het voor hem am een - al dan niet zelfgekozen - abortus Ie verwerken? Ho~ kan hij - als de zwangerschap uitgedragen wordt - een relatie opbouwen met het kind? Wil hij dal ook? Tienervaders hebben een slecht imago. Als er voorde moeder al een vorm van medelijden en begrip bestaat, dan is dat voor de vader meestal niet of veel minder het geval. Men verwijt hem zijn onverantwoord gedrag. Hij wordt dan ook vaak zo snel mogelijk buitenspel gezet, bijvoorbeeld door de ouders van het meisje. Ook in de hulpverlening word t meestal weinig tijd vrijgemaakt voor de tienervader. Dikwijls 7.oekt het meisje hulp en steun t men haar. Men informeert naar de vader, maar men geeft hem. om de zelfstandigheid van het meisje Ie waarborgen, vaak geen stem in het praces. Men gaal er dan van uit dat de vader er toch niets mee te maken wil hebben; dat hij de zwangerschap 'Hever kwijt dan rijk is'. Scala streeft ernaar een brede maatschappelijke aandacht voor tienervaders tecreeren, vast te houden en uit Ie breiden. We hopen dan ook dat deze no titie de gemeente Rotterdam aanzet tot het ontwikkelen van beleidsvoorstellen. Tienervaderschap is een sociaal路economisch vraagstuk dat een structurele en pragmalische aanpak vereist . Oak vinden de tienervaders dat er meer acceptalie moet kamen en dat er rekening met hen moet worden gehouden. Dit praces zou plaals moelen vinden via de tienermoeder en haar directe omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat de vader voor de onlwikkeling van het kind belangrijk is, dal de moeder een betere moeder is als zij ondersteuning krijgt van haar partner en dat de tienervader later spilt kan krijgen a1s hi; niet bij de opvoeding van zijn kind betrokken is geweest. De condusies van dit o nderzoek luiden als voigt: uit de gesprekken die Scala met tienervaders voerde. bli;kt hun oprechte betrokkenheid. Jongens d ie in hun jeugd vader worden en betrokken zijn bij de geboorte en opvoeding van hun kind, raken in een klap hun jeugd kwijt. Een aantal tienervaders is door het vaderschap behoed om 'aan lager wal Ie raken'. Zc hcbben hun opleiding afgemaakt en zijn serieus gaan werken aan hun loekornst, iets wat zander de kornst van hun kind in hun ogen zeker niet gebeurd zou zijn.

Ook in de hulpverlening wordt meestal weinig tijd vrijgemaakt voor de tienervader.

De tienervaders vinden dat er meer acceptatie moet komen en dat er rekening met hen moet worden gehouden.

Tlen~rvadeDI

1) .o.PIi:IL 1009

Ell


AANBEVELINGEN e tienervaders hebben verschillende aanbevelingen gedaan VOOf wat er \loor jooge vaders ontwikkeld moet worden of hoe instellingen om kunnen gaan met deze doelgroep. Tienervaders gaan pas op zoek naaT informatie .ills de noodzaak zich aanclient .

D

A Informatie ZOU meer gebundeld en gecentreerd moeten zijn op eeo website en/of in eeo folder. Er zou gebundelde digitale en schriftelijke informatie moeten komen over wettelijke en praktische zaken mel belrekking tot zwangerschap en jong vaderschap. Een anclere mogelijkheid is het oprichten van eeo laagdrempelig spreekuur bij eeo instantie wi'lar cen jonge vader met 'al zijn vragen terecht kan. Een boek waarin etvaringen van andere jonge vaders zijn beschreven kan ondersteunend werken . B De voorkeur gaal uit naar een website spedaa! voor tienervaders. Hierop kan relevante informatie komen te staan, be!angrijke data (bijvoorbeeld voor huiskamerbijeenkomsten of voorlichtingsbijeenkomsten) en adressen waar tienervaders hulp kunnen krijgen. Enkele tienervaders willen hier een actieve rot in spelen, maar nemen zelf geen initiatief. Door middel van chatten of MSN kunnen jonge vaders via de website, .lIs ze daar behoefte aan hebben, met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen ". C Jonge vaders zoeken informatie op internet, een vi rtueel on tmoetings~ en informatiepunt sluit aan bij hun wensen. Jonge vaders willen een virtueel ontmoetingspunt waar zi; informatie kunnen vindcn cn ervaringen kunnen uitwisselen met andere jonge vaders. Jongens praten niet graag (in groepen) over hun prablemen. Een fo rum op internet kan dienen als ontmoetingsplaats. De jonge vaders willen graag hun eigen ervaringen delen met anderen, om andere jonge vaders te he!pen am geschikte informatie Ie vinden. Een aanla! jonge vadeTs wi! dat er meer !euke activiteiten voor ionge vadeTs worden georganiseerd.ln bijvoorbeeld Hengelo worden speciale activiteiten georganiseerd voor jonge vaders. Dal zou in Zuid-Holtand, zeker in een grate slad .lIs Rotterdam, ook meeT moeten plaatsvinden .

â&#x20AC;˘ JIP Rotterdam heefl t't"T1 folder gem.akl voor RoHnd.;nnse tltnf. v.idl"~. PJ ¡p;Ulne.s en JSO (upe. tiSKl"nIlUm Il00. ~ugd. S<lmenieving en opvoedmg), hebben erVOOf gnorgd d~t rr in rotlTh1tir voor vade~ stut OIl www.blixum.nl. dl"pwvln(l.J.le "'Mite voor ,iongnl"n inronrullr.

Scala, expertisecentrum voor emandpatie en pa rticipatie Silvie Raap, beleidsadviseur Miriam van Coblij n, journalist April 2009

aD

B ....I'Il.Il1OO9

Tienervadenl


ie onverwacht krijgt Ie haren - of met een klein blauw streepje krijgt te zien - dat hi; voor het eerst vader wORIt, schrikt daarvan. En dat is niet voor niks. De komst van een kind vormt de definitieve afsluiting van een relatief onbezorgde, $Oms oak onbezonnen levensfase. Iederten weer dat. ik geloof niet dat het veel uitmaakt of de man in kwestie op dtat moment zeventien is of zevenendt'rtig. Tot dan toe was Ie in het Jeven aileen verantwoordelijk voor Jezelf; waarschiJnlijk was je ook begaan met het lot van je partner, maar dat had alttJd nog op z'o

W

mmst de zweem van iets dar tijdehJk was, het was in I~er geval niet

onwrikbaar en delinitief. Maar dar wordt nu anders. De zorg en verantwoordeliikheid die je voelt voor een kind. zijn met niets te vergelijken En ze gaan nooit en nooit meeT weg. Ze kamen voort uit een oergevotl clat alles overstemt. Oit maakt ~ ook kwetsbaar op een manier die voorheen ondenkbaar was. Het is dan ook niet vreemd dal de komst van een kind - of $Oms aileen al de aankondiglng daatvan - veel mannen In een emotionele en relationele crisis stort. Om een dergelijke crisis te doorstaan. moet Ie sterk zijn. Wie minder 8tevig in zijn schoenen staat, deinst terug en kiest het hazen pad. Oit geldt al voor volwas8en mannen die hun Jaren van ontdekking en zelfontplooiing achter de rug hebben. Je kunt wei nagaan dat het voor tieners die in dezelfde situatie komen te zitten, nag een stuk moeilijker is. Zij moeten zichzelf nag ontwikkelen, ziln zelf half kind en z.ijn nog lang nlet toe aan de verantwoordelijkheid van het ouderschap, zo zou je zeggen. Tech viel het me bij het lezen vande hierna volgende interviewsop dat vrijwel aile angsten. twiJfelsen verzuchtingen diede tienervaders ulten, even geed uit de mond kunnen komen van prille vaders op veellatere leeftijd. NatuurliJk verschillen dan de otnSCdndigheden en de details, maar In de kern hjken me het dezelfde dilemma's en keuzen waarvoor ook de oudere toekomstige vaders zich gepwtst zien. Eigenlijk is dat niet zo verbazingwekkend. ais Je bedenkl dat een man het liefst zijn hele leven kind blijft. Natuurlijk heeft een tienervader minder kennis van de maatschappiJ en haar regels, en verkeen hi} financieel va.ak in een veel zwakkere positie. Maar ik denk niet dar we de fout moeten m.lken om een tienervad('r tnke! .lIs t'f'n 111"nl'r mN t"en problef'm te zien. Want voor het kind is de tienervader gewoon zijn of haar 'papa'. Niets meer, maar ook zeker niets minder.

ienervaders!

,m


'Who the hell cares, het kornt vast weI goed.'

De 23-jarige Michel is vader van de driejarige Felicia. Michel

werkt als zelfstandige in de steigerbouw en verzorgt daarnaast de beveiliging van kleinschalige feesten . De moeder van Felicia belandt regelmatig in de gevangenis. waardoor Michel aileen verantwoordelijk is voor de zor9 van Felicia. bijgestaan door zijn grootouders. 'Als tienervader ben je op jezelf aangewezen . Er moet meer aandacht kamen veor onze aparte positie: vindt Michel.

'WhO

De alsmaar groeiende buik van mijn vriendin drukte mij met de neus op de feiten: ik werd vader!

m

the hell cares, het kornt vast wei goed: was miln eerste reaette nadat uit de zwangerschapstest bleek dat milo vriendm zwanger was. [k was op weg om misschien wei de grootste verantwoordclijkheid uit miJn leven op miln schouders Ie nernen. Ik ben opgegroeld met een paar kleinere broert)es en zusjes. Will hcclleuk was. In mi]n orngeving komen nogal wat tienerouders voor. Vaak amdal Jongens en meis)es geen geld voor condooms over hebben. Echl waar! Voor cen pak condooms betaal)e bi) de drogist vijftien euro. De zw.mgerschap vond Ik best boeiend. De alsmaargroeiende buik van miln vriendin drukte mij met de neus op de feiten: ik werd vader! Bi)komend voordeel van het Wider zi)n is dal mijn respe<:l voor vrouwen is toegenomen. Vroeger was ik agressief naaT meis)es. maardc komsl van Felicia heeft ml) an positleve zan veranderd. Want ik wil dolt mijn kind mij laler .lIs vader respecteen en waardeert. Ze moet an cen gezonde thuissituatie kunnen opgroeien. dat ben ik .lis vader aan haar verplieht Hel is leuk om te zien hee Felicia zieh nu al ontwikkelt. Uit haar gedragblijkt dal zeslim is: ik ben een supcrtrotsevader l Ti)dcns de geboorte heb iksamen met cen verpleegkundige haar navelstrengdoorgeknipt Vanaf het ontslag uit het ziekenhuis heeft Felicia .lltijd bi) mlj gewoond. Een maand voer de bevalling treuwde ik mcl haar meeder. Zi) was tocn zestien en ik negenllen laar. Om me heen zag ik dat mijn zwangere nieht)es door hun vriendjes in de steek waren gelaten. Vandaar dat ik het geede voorbeeld wilde geven door weI mel miln vfiend;n te trouwen. Op dat moment leek dal de JUlste stap. Niemand ken mil van onverantwoordclijk gedrag beschuldigen.

11 Al'RIllOO9 Tienervlldersl


Hoewel mijn vader mijn mot iva tie begreep, was hij niet dolenthousiast. Mi)n moeder en mi)n oma en opa hebben mij door dik en dun gesteund. Op mijn zestiende verliet ik. nadat de boel door problemen escaleerde. het ouderlijk huis. Gelukkig kon ik toen voor onderdak bij mijn grootouders aanklop~n. Ze wonen in Overschie en ik voelde me echl thuis bij hen. We hebben daardoor een heel goede band gekregen. Verschillende vrienden hadden grate moeite met mijn trouwplannen: ze vonden me veel te jong en verklaarden me voor gek! Maar ik heb me niet laten beinvloeden. Veel van mijn oude vrienden zie ik nu toch niet meer. [edere avond aan het Marconiplelll chillen en luieren, die tijd is voorbij. Ik wil vooruitkomen en in mijn toekomst investeren. lnmiddels ben ik van mijn vrouw gescheiden en heb ik nu een andere vriendin. Felicia's moeder heeft ons kind eigenlijk in de steek gelaten en zich niet echt am haar bekommerd. Eens per week stak ze haar hoofd om de hoek am Ie kijken hoe het met haar dochter ging. Woedend werd ik om haar nonchalante houding. Jeugdzorg heeft haar ookde voogdij ontnomen. Samen met mijn opa en oma heb ik de volledige voogdij over Felicia. Ze wonen maareen kwartiertje bij me vandaan, dat is wei zo praktisch. Sinnen een mum van tijd sta ik bij mijn dochter op de stoep. Felicia gaat ook bij hen in de buurt naa r schooL Met haar moeder is een maandelijkse omgangsregeling getroffen. In de praktijk brengt ze amper een kwartier met onze dochter door. daarna gaat ze er weer snel vandoor. Ik mag niet bij de bezoekjes aanwezig zijn. Oat vreet aan me, want door het gedrag van mijn ex heeft Felicia al een aanlal keren gevaarlijke situaties meegemaakt. Oat kan ik echt niet meer westaan. Felicia moet in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. Oaarom heb ik bij Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbeschermingen op het politiebureau verteld dat het afwijkende gedrag van Felicia's moeder gevaar v~~r haar kind opleverde. De contacten met betrokken instanties verliepen helaas niet altijd even vIOl. Een medewerkster van Jeugdzorg wilde mij vertellen hoe ik mijn kind moest opvoeden. Terwijl ze zelf geen kinderen had I Mi)n ervaring is dat zo路n instantie ook geen oplossingen heeft. Hetzelfde geldt voor de politie. Ze treden pas op nadat er iets is gebeu rd. Maarja, voor mij is dat dan te laat. Daardoor ben ik het vertrouwen in deze organisalies kwijtgeraakt. In de praktijk komt het erop neer dal ik weI mee moet werken, anders loop ik het risico Felicia kwijt Ie raken. Oat mijn ex een pyromaan is, on tdekte ik pas na ons huwelijk. Ze bli)(t aile beschuldigingen van brandstichting ontkennen. Ze lOU zich alleen schuldig hebben gemaakt aan het stichten van kleine brandjes. Achteraf geef Ik mijn vrienden gelijk : ik had met met haar moeten trouwen. Het was een vergissingen Felicia heeft daar veel onder geleden. Soms heeft ze last van nachtmerries en dat vind ik heel vervelend. Mijn plan is om haar zander taboes op te laten groeien. Ze moet alles

Jonge vaders hebben vooral behoefte aan praktische tips voor het aankomend vaderschap.

Mijn plan is am haar zander taboes op te laten groeien. met me kunnen bespreken. Mijn wens is dat de gemeente Rotterdam zander betutteling hulp biedt aan aanstaande tienervaders. Tienervaders hebben met name behoefte aan praktische hulp en informatie. en aan contact met lotgenoten. Tienervaders zinen nog volop in de puberteit, ze moeten zichzelf waarmaken. Tienermoeders kunnen overal terecht, maar zij niet. Als 1.e hulp zoeken, worden ze vaak van het kastje naar de muur gestuurd. dat is ook mi)n ervaring. Jonge vaders hebben vooral behoefte aan praktische tips v~~r het aankomende vaderschap.

Ben tienermoeder heeft in Nederland meer rechten dan een tienervader. Een lienermoeder heeft in Nederland meer rech tcn dan een tienervader. Door de reacties van verschil1ende instanties krijg ik hel idee dat ik niet serieus word genomen. Vooral praktischc informatie over het vaderschap ontbreekt. Mijn voorstel is om een reeks bijeenkomsten te organiseren waar vaders elkaar kunnen ontmoeten. Een oudere ervaringsdeskundige kan ons dan van informatie voor1.ien. Als tienervader voe! je je ontzettend machteloos .lIs niemand )e kan vertellen wac je rechten zijn. Op zo'n moment groeit bij mij het besef dat ik er als ticnervader aileen voar sta.' Tienervade~1 2)~ll2009 m


'Hoegaan we voor ons kind zorgen?' Roy

De 21-jarige Roy groeide op bij zijn maeder, jongere zus en broertje in Vlaardingen. Zijn ouders hadden een slecht huwelijken leefden al snel gescheiden . Roy bezoekt regelmatig zijn vader, die vlakbij het Sparta -stadian woant. Vorig jaar heeft hij met succes de beroepsopleiding voor kok afgerond. Tegelijkertijd raakte zijn vriendin zwanger: de uitgerekende datum van de bevalling vie I op exact hetzelfde moment als zijn eindexamen: 10 juni 2008. Inmiddels voeden ze samen hun zoontje Milan op.

,E

Ik bemoel me ook met de opvoeding.

m 11"""'ll1

-.g

en maand nada! milO vr1endin mij over haar zwangl'rsc:hap vertelde. zi)n we om de tafd gaan zitlen. I lel was hdtig en even schrikken toen ze zwanger bluk It" 1.1)0, want Zf.' was weI .lao de pil. Een antihioticakuur had de werking van de pll bl) haar bliJkbaar verstoord. Wilden we de baby graag houclen of met? Hoe gaan we voor cns kind zorgen? Hoe zeker ziJn we van elkaar? Het wa ren enkele van de vele vragen die we ",an elkaar stelden. Maar we hebben noon seneus aan abortus gedacht. Onze relatit' was op dat moment nog pril en we moesten (,]kaar nog bt-Ier leren kennen. We hadden elkaa r anderhalf JaM daarvoo~ ontmoet op het Albada College in Rotterdam. waar ziJ een oplt>ldmg tot servC{'rster volgde. lit'! was lastig om het Juiste moment Ie vinden om het aan ml)n ouders tt> vertellen. We hadden net aan het kraambed van ml)n 24路Jangt> buurrnelsJe gestaan am haar baby Ie bewonderen. Zij had nag gekscherend tegen ons gezegd: "Nog wei ('(fe wachten. hel~ Ml)n vriendin vond uiteindeli)k de mot'd om het aan mi)n ouders te vertcllen. Niet dat ik me sehaamde. maar ik kon het gewoon met opbrengen. Hun reaetie viel honderd proeent mee. we kregen onmiddellijk aile mogeli)ke stelln. Ook vnenden en schoolgenoten reageerden POSitlef op het nleUW!!.

Tienervllde",!


We hebben eigenlijk nooit een kritische opmerking gekregen. Ik heb een gemengde vriendenkring, en vooral mijn Surinaamse vrienden schrokken erg. Ze vonden me veel te long am vader te worden. Ze waren bang dat ik geen tijd meer voor hen zou hebben. lk za t midden in de examenperiode toen Milan geboren werd. ledereen was bit} met de komst van ons kindle. Oat was voorons een grote opluchtmg. We konden ook voor advies bi) familie terecht. Zowel mijn oma als mi)n moeder zi)n op longe leehlJd moeder geworden. Ze wisten dus precies wat we meemaakten. Ondanks ons optimisme worden we geconfronteerd met het feit dat we weinig geld hebben. lk werk fulltime en verdien rond de â&#x201A;Ź 1200 en mijn vnendin krijg! studielinanciering. Ze woont in Hoogvliet en voIgt een mode-opletding op het Albada College. Ik denk dat het voor haar ook een beetle te veel zou zijn om bij de baby en school ook nog een eigen huishouden te moeten voeren. Ik woon ook nog thuis bij mijn moeder. Ik had eerst de kleinstc slaapkamer van hel huis. Mel heL oog op de geboorte van Milan bood mijn brocrtje spontaan zijn grolere kamer aan. Hel is de bedoeling dat mijn vriendm en ik gaan samenwonen. We zien elkaar regelmatig en ik bemoei me ook mel de opvoeding. Ik wil mijn zoon zien opgroeien. Als het mogelijk is. zullen we altijd zelf voor hem proberen te zorgen. Qua opvang hebben we duideHjke afspraken. Onze moeders hebben aangeboden am af en toe op MIlan op te passen. Onze agenda staat elke dag volgepland en we hebben weinig vrije tijd. OaarnaaSI gaat hij vier dagen per week naar de apvang. Dat knjgen we helemaal vergoed. Nadeel van deze sltuatie is dar we versneld volwassen zlJn geworden. We staan al een Il,dle mgeschreven voor een woning in Vlaardingen-West. Tussen mi)n vriendm en mil gaat het nog steeds goed. Oat is besl biJzonder. We praten veel mel elkaar. Tja, wat is er veranderd smds ik tienervader ben? Je kunt niet zomaar spontaan weg. We gaan minder UtI en moelen steeds rekening met Milan houden. Ook kun Je Olet meer uHslapen. MiJn zoont)e wordt '5 ochtends vroeg wakker en dan wil hij aandacht. Maar over het algemeen valt het best weI mee. Aileen OIls hi) huilt en ik hem niet stU krijg. Mensen vragen me soms of ik niet mi)n leven aan het vergooien ben. maar dat vind ik om:in. lk denk mel dat een kind mi)n leven zo erg zal bemoeilijken, integendeel: het zal er aileen maar leuker op worden! Naluurlijk zal Milan weleens ziek zi)n en heb lk er een heel zware verantwoordelijkheid blj. maar dat hoorl gewoon bi) het leven. Ik heb ook al d,ep nagedacht over hoe ik mi;n zoon wil opvoeden. MI)n motto is; "Respect kriJgen door respect te geven." lk zal hem proberen met te veel Ie verwennen, al denk Ik dal voorat miJn vriendin heL daar moeili)k mee zal hebben Ik wi! hem meegeven dat hi) zlJn geld niet zomaar mag verbrassen. Als MIlan groot IS. hebben we nog een heel leven voor ons, Wanneer ik nu terugdenk aan de avond dat ik hoorde dat ik vader zou worden, kriJg Ik nog steeds een knoop in mi)n maag. Alles verliep dus bl)na zander problemen. wal absoluut niet wit zeggen dat ik andere tieners zou aanraden am plepJong vader te worden. lk besef maar al te goed dolt hel bi) ons allemaal zo VIOl is verlopen dankziJ de goede opvang thuis. lk wee! ook wei dat niet aile jonge ouders op zoveel steun kunnen rekenen. Onze sltuatle was ideaal: veel steun van he! thUisfront Al heeft doll ook cen keerzij. Onze moeders bemoeien zich

Natuurlijk zijn er oak veel vaardelen: als de kinderen groat zijn, heb ik nag een heelleven vaar me. averal mee. Advies kan noott kwaad. maar soms denk ik: mens. bemoei je met )e eigen zaken. NatuurliJk zi;n er ook veel voordelen: als de kinderen groot zijn. heb ik nog een heel leven voor me. Het lag niet voor de hand am zo long vader te worden, maar ik heb er nog geen seconde SPI)t van gehad. Ik was in het begin wei bang dat ik de plank zou misslaan wat opvoeding betreft. maar dat is tot nu toe heel goed meegevallen. ledereen is olltijd vlug met oordelen. maar velen denken er nooit .lan dolt ook lienerouders heel aardig voor hun kind kunnen zorgen. In plaats van ze te veroordelen. kunnen we ze beteT helpen, Oeze tieners hebben at problemen genoeg zonder dolt ze elke keer moelen horen dolt ze onverantwoordelijk geweest zijn. En eigenliJk kan het ledercen van ons overkomen. Oaarom vind ik dat voorlichting aan jongeren de hoogste prioriteit moel hebben.'


'Tot nu toe leidde ik een verwend en onbezorgd leventje.' Jeroen (21) voigt een opleiding

tot makelaar. Daarnaast is hij actief als Master of Ceremony in het partywezen. In me; 2009 wordt hij vader van een dochter. Toen zijn ex-vriendin (19) haar zwangerschap ontdekte. belde zij eerst Jeraens moeder op. Ze had geen idee

hoe Jeroen

reageren. Jeroens eerste reactie was: '0, shit, are you serious!' Hij was perplex en wist niet ZOU

wat te doen. Zijn ex-vriendin neemt

haar toekomstige moederrol serieus en heeft zwangerschapsverlof van school gekregen. Ze doet een opleiding in de verzorging.

,I

k stcl miln huis beschikbaar aan miln ex-vTlendm. Voor een groat declls d.lt eigenbelang, want zo kan Ik vaak bl) miln dochtertJE' :l.i)" Puur om de controle over de Sltuatle te hebben MilO grootste angst is da t ik haar Olel mag zicn. Oak wanneer mi)" ex-vriendin in de toekomst cen nieuwe vnend 1..al hebben. Zolang hij maar ~een 'papa' wordt genoemd - ik ben haaT biologische vader. Oat is wellicht tegensln)dig van me, omda! ik mi)n eigen stlcfvader wei als ml)n eChlE" vdder bt>schouw. DankziJ zi)n rooskleunge financielesituatie heb ik lotaalgeen geldzorgen. Gevoelsmalig heb Ik met hem een bloedband en nlel mel ml)n biologischc vader Die heb ik p.1s op ml)n dertlende leren kennen, terwijl mi)n stlefvaderer sinds mi)n twee-de levens)aar voar ml) was. Over de koms! van ml)n baby heb ik openharuge gesprekken mel miln ex gevoerd. We hebben ons oak afgevraagd of hel verstandig zou zi)n om hel opnieuw samen Ie gaan proberen. Helaas, de praktijk heeft uitgewezen dolt onze Lntf'resses miJlenver uit elkaar iiggen. In zo'n situaue kun)e bereT voor )e?elf kiezen. ~ I'm a son of a bltch~' ml)n t'i~enbelang staat voorop Ais hel nit'! boleTI tussen mij en lemand. kap ik ermee. Op hel moment dolt ik erachler kwam dolt mi)n ex zwanger was, had ik geen behoefte meeT aan een vriendin. Ik WIlde het op mi)n eigen manler vt'rwt'rken en ben mt't mi;n vrienden wezen stappen. Mi)n drie beste vTlenden weten van de zwangerschap af - en ml)n moeder natuurli)k Ze reageerden mel opmerkingen .115: "Ben Je ni",1 wa t Jong?路 Ik mag dan wei Jong ziJn, maar .lIs he! moet neem ik ml)" verantwoordeli)kheld. Gelukkig respt'ctet>rde mi)n moeder mi)n keuze en


vertrouwl ze op mijn gezond versland. Ze verheugl zich er nu al op om oma Ie worden, al probeer ik haar enthousiasme wal af te remmen. Ik maak me nu lievcr druk om welke kinderwagen ik moet kopen. Een poosje geleden bezocht ik ter orientatie samen met mijn ex en mijn beste vriend de Jonge Gezinnenbeurs in Ulrechl. Rompertjes, luiertas - van alles en nog wat passeerde de revue. [n februari stond ook de Negen Maanden Beurs voor mij op het programma. lk vind het best nuttig om alvas! in de babywereld Ie duiken. er is loch geen ontkomen meer aan. AI die aandacht voor mijn ongeboren baby is weI even wennen. Tot nu toe leidde ik een verwend en onbezorgd leventje. Vorig jaar heb ik samen met een vriend heel wal afgereisd. Van Fort Lauderdale in de VS naar Frans-Polynesie, Suriname, Frans-Guyana, tot aan cen bezockje aan mijn oma in Djakarta. Deze zomer wi! ik graag naar Rio de Janeiro en met de kerst Cu ra~ao bezoeken. De reizen heb ik van mijn spaargeld betaald. Mijn verjaardagen werden vroeger altijd bescheiden gevierd. Ter compensatie opende mijn moedereen spaarrekening. Geld van opa en mijn oudste broer werd op deze rekening gestort. Ik ben heel verwend opgevoed. Een fout die ik straks niet bij mijn eigen kind wi! maken. Doordat ik alles in mijn schoot geworpen kreeg, belandde ik in mijn jeugd op het criminele pad. Ik was niet gemotiveerd op schoo\. ledereen die een bijbaan had. verklaarde ik toen voor gek. Ais ik op vakantie wilde. gaf mijn moeder me gewoon geld.

Mijn voornemen is om mijn dochtertje een uitgebalanceerde opvoeding te geven zodat ze problemen beter het hoofd zal kunnen bieden. Opschoolliep het faliekant mis. ik luisterde niet naarde leerkrachlen. De Raad voor de Kinderbescherming kwam am de hoek kijken en onderzocht of ik soms oldhd hold. Dat bleek niet het geval Ie zijn. In die tijd gingen ook mijn ouders ui t elkaar. Samen met mijn moeder ging ik op mijn vijftiende in Charlois wonen, wat toen niet de beste buurt voor een liener was am op te groeien. Hel hek was van de dam: ik began met drugs en autodiefstal1en. Tot mijn achtliende heb ik met een OTS (ondertoezichtstelling) in heropvoedingsinternaten in Amsterdam en Zutphen gezelen. Na een goed gesprek met mijn moeder kon ik weer thuis komen wonen. Al met al heb ik best wei veel tijd verspild. Terwijl andere jongens op hun achttiende 101 maakten mel meisjes, was ik bang de politie op mijn dak Ie krijgen. Dat zit me achteraf best dwars. Gelukkig heb ik de toelatingstoets voor een hboopleiding in het makelaarswezen met goed gevolg afgerond. Ik heb me nog niet echt serieus op mijn toekomstige vaderro! voorbereid - mijn huis staat nog niet vol met luiers. Ons kindje wordt binnenkort geboren. De meubels voor de woning van mijn ex zijn besteld. Ik ga nog regelmatig UIL Naar clure lenten als Club Quote, de place to be voor de rich and famous, naar Soho en Elite. Van donderdag lot maandag ben ik MC Dmsdag ga ik naar school. Ik vmd het toch een prettige bijkomstigheid om jong vader te worden. Daarnaast hoop ik wei mijn eigen leven Ie kunnen blijven lelden. Een vriend van mij is ook tienervader. maar hem heb ik nooit meer in het uitgaanscircuit gezien. Ik ken nog een tienervader, maar het financiele verhaal vind ik in zijn geval echt een probleem. Hi) moet immers va:1 ,Illes en nog wat voor zijn kind kopen. Aan de andere kant wil hij oak lekker kunnen ultgaan. Emotioneel is dal best wei heftig. Mijn voornemen

is am mijn dochtenje een uitgebalanceerde opvoeding te geven zodat ze problemen beter het hoofd zal kunnen bieden. Mijndochtertje

Het komt erop neer dat een kind een kind krijgt. Dus levenservaring heeft de tienervader of -moeder niet. is nog oiet eens geboren, maar ik stel me al heel beschermend naar haar op. Ik denk al aan bijvoorbeeld seksuele voorlichting. A1s ze later specifieke vragen heeft. zal ik die allemaal beantwoarden. Ik hoop dat ze niet zelf tienermoeder wordt. Als je jong bent, moet je voor jezelf eerst het leven optimaal ontdekken en ervaringen apdoen. Maar ja, oak bij mij is her onbedoeld anders gelopen. Ik ben dankbaar dat ik bij mijn moeder voor steun kan aankloppen. Want hoe verzeker je een pasgeboren baby? Welke instantie geeft hierover informatie? Wie betaalt de creche als je weer wilt gaan studeren? Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering? In principe komt het erop neer dat een kind een kind krijgt. Levenservaring heeft de lienervader of -moeder nieL Dan is hel prettig als je weet waar je terecht kunt voor hel oplossen van praktische zaken en hulp. Ik ben iemand die dit soort dingen al heeft uitgezocht. Maar andere tienerouders hebben misschien weI goede begeleiding nodig. Het lijkt me zinval am ervaringen uit Ie wisselen met andere tienervaders in de vorm van een debat.'

Naschri{t: in maarl 2009 is Jeroen vader geworden van fen dochrer.

TIenervadersl

21 APRIL roog

m


'Een oudere vader is niet per se een betere vader.' Rise

Rise Wlerd

22 jaar geleden geboren op Cura,ao.

IS

werkzoekend en woant in bij zijn maeder. Hlj is vader van

de tweejarige Meralise. Door zijn verhaal te vertellen wil hij andere tienervaders een hart onder de riem steken. Zijn elgen vader kent hij niet en deze verdlem volgens hem geen schoonheidsprijs. Diep in zijn hart wil Rise zijn vader best ontmoeten. maar hij wi! beslist niet in zijn voetsporen treden. Oat de tienervader te maken heeft met een negatieve

beeldvorming, vindt hij lowe1 een persoonlijk als een maatschappelijk probleem. Hij wil er in elk geval zijn voor zij n kind.

,E

Zij maest de knaop daarhakken. oak al was ze pas zeventien,

I\l

erliJk gezegd was ik niet verrasl door df" mededehng van milo vnendin dal ze drie maanden zwangt'r was We h"ddpn lijdt>ns het vriJen geen condoom gebruikt en zt' shkte oak met de pll. Oke, de zwangerscnap was een feit. Hoe moesten we nu verder? Da.u glOg miln Jeugd l Ik neb een poo$Je met de gedacnte geworsteld. WI'I b4!$loot Ik mlJn vrlend,n U' iteunen, of U' net kind nu wei of met wIlde noudf'n Zij mOl"st de knoop doornakken, oak .11 was ze pas .'.evenuen. Op dat 1ll00nl'nt was ik tWlntlg jaar. Mijn vriendin wilde net kind noudtm. Mlln m[)('dl'r ht't'ft haar onderd.1k g 路boden zodal ze zich rustig op de bEovalhng kon v(lOrbt"n'ldt"n. Zco w.urdPE'rdl" dtt gebaiH, want de rclatie met haar eigen moedt'r verliep lO[)('iZ<lam. Daarom stelde 7.1' naar moeder pas in de vljfde maand van de zw,lngerschap IIp de hoogte. [ntus:>en verslechterde onze verhouding al snel We krcgen onemgheid en ik neb dingen gedaan die ik nu bdreur. ZiJ had in korte IIJd een nit"uwe vriend. Ik ben nog steeds single.

Tienervildersl


Her vaderschap heeft me overvallen: ik zat vol met vragen en onzekerheden. Het is niet makkelijk om zo ,ong een kind op te voeden. Er komt vee! bi) ki)ken: zorgen dat Meralise zieh kan ontwikkelen. !!en gesehikte woonruimte zoeken en een baan vmden. Alles moet in orde zi)n. maar zover ben ik nog niel. Meralise is een praehtkind en heel slim. Ik zou noolt meer anders willen. Voor elk beetje vrijheid dolt ik heb opgegeven krijg ik heel veel terug. Ik milak me geen zorgen over de toekomst. Een oudere vader is met per se een betere vader. Ik wi! gewoon een goede ouder voor Meralise zijn. Omdat ik nag bii Tnijn moeder woon. is het soms weI een vreemde situatie. Miin doch tertje moel zieh aan mijn regels houden. en ik aan die van mijn maeder. Af en toe kan ik voor onderdak ook bl) een vriendin terceht. Binnenkort ga ik verhuizen. ik verheug me op mi;n eigen plek.

Door het krijgen van een kind word ik gedwongen mijn leefwijze aan te passen. lk heb cen bUltensporig leven geleid. Door het krijgen van een kind word Ik gedwongen mi)n leefwijze aan te passen. De reaeties uit de omgeving 7.1)n zowel positlef als negatief. maar daarnaast is er ook bezorgdheid. MI)n vrienden vinden het moeilijk. Ze vinden mi)n vaderrol best stoer, maa r ook een hele verantwoordehikheld. Eerst deden we van alles met elkaar en nu heb ik ineens een kind. Oat begriip ik weI. Ik weet ook niet hoe ik zou reageren. Tach zijn miin gabbers helem.1al gek van Meralise. Dal was voor mil ook belangri)k: ze moeten haar wei aeeepteren. Vooral miin moeder heeft me wegwl)s gemaakt in de babywereld: voor het eerst een zwangerschap en bevalling meemaken,;e kind geboren zien worden. ZOiets slmpels als Je kind verschonen en het een schone lUier omdoen. Ik heb een polar zware. maar ook mooie jaren achter de rug. lk was altl)d al gek op kinderen. en deze is helemaal van mil! Aanvankelijk probeerde mi)n ex-vriendin me de vaet dwars te zetten. maar tegenwoordig kunnen we het redeliik met elkaar vinden. We overleggen samen hoe en wanneer het voor ons .lUcbel het beste uitkom t om tiid met ons kind door te brengen. Meralise komt niets te kort. Doordeweeks zorgt ml)n vriendin voor haar, want ik volg een leerwerktraicet aan de Detallhandelsschool. lk ben nu tweedejaars. Gelukkig heb ik al certifica ten van administratid medewerker en lasser behaald. Ik wi! mezelf 7.0 breed mogelijk blijven ontwikkelen, want dolt vergroot mi)n kansen op een betere baan. Merahse houdt me scherp, ik mag geen domme fouten maken. In de weekeinden ben ik full time-vader voor Meralise. soms zelfsa! vanaf donderdag. Op zondag breng ik haar weer naar haar maeder. De vorige week heeft ze bl) mij doorgebraeht. Oat is leuk. Je zie! haar opgroeien. kruipen en lopen - nu begint ze al een beelie Ie praten. In twee jaar tijd is ze cen levensluslige peuter geworden. Elke dag bel ik haar op om met haar te babbelen. Het is belangrijk om al die s!appen mee te maken. Meralise IS te dik en moet oppassen mel wat ze eel. lk vind he! moelhJk om haar [ekkernijen te ontzeggen. olliS het betervoor haar. De verlokkmgen

van )unkfood zi)n verleidelijk. want lk ben nu niet bepaald een kok. Ik probeer consequent te zijn. maar ik vind het moeilijk om haar niet te verwennen. WeI sta ik erop dolt miin dochter aileen Nederlands praat. Dan investeert ze alvast in het opbouwen van een sueeesvoUe carriere. Wie kan tienervaders verder helpen? Jongens willen hun zaken zelf regelen en zijn vaak eigenwijs. Mel mijn vrienden kan ik van alles bespreken. Over het algemeen ben ik een binnenvetter en laat ik niet zo snel miJn emotles zien. Ik denk dolt jonge vaders meer prakusche dingen willen weten, zoals hoe je een luier moe! omdoen. Of hoe je een baby vasthoudt. Maar ze hebben ook behoefte aan informatie over hel regelen van geldzaken, scholing en huisvesting. De meeste jonge vaders weten niet wat de begrippen erkenning en ouderlijke maeht inhouden. Over hoe ze dit voor zlehzelf moeten regelen ziin ze sle<h t op de hoogte. Ze beseffen vaag dolt dit via cen advocaal moe! gebeuren. maar hebben hier met altijd de financiele middelen voor. Een andere drempel is de papierwinkel die dil met zieh mee brengt. Er zijn ook jonge vaders die er eenvoudigweg niet aan denken. Het lijkt me een gaed idee om cen oudere ervaringsdeskundlge - een voormalige tienervader - tienervaders over deze onderwerpen voorhchting te laten geven. Ve rder :>.ou een eigen chillplek voor tienervaders met hun kinderen welkom zijn. Tienervaders kunnen dan ervaringen uitwisselen terwiil hun kids samen spelen.'

Tienervadenl 211J'lliL 2O()If

m


'Zeventien en zwanger: hoe nu in godsnaam verder?' Millerson (l9) werkt als kok en is daarnaast artiest in

het uitgaanscircuit. Hij weant zelfstandig en is vader van dochtertje Nely van twee jaar. Op zijn vijftiende kreeg hij een

relatie met de toen negentienjarige moeder van Nely. Twee jaar later was hun verkering over. Daarna ontdekte zijn ex haar zwangerschap . Millerson kreeg de schrik van zijn leven:

'Zeventien en zwanger: hoe nu in godsnaam verder?' Zijn baan in een discotheek zegde hij op om een stableler bestaan veor zijn kind te realiseren. De eens 20 losbandige tienef leidt nu het leven van een verantwoordelijke vader: 'Mijn kind houdt me gefocused en op het rechte pad: De talentvolle voetballer in de dop wil zijn verhaal delen. 'Niet elke vader loopt weg vaor zijn verantwoordelijkheid.'

,T

De eerste periode na Nely's geboorte leefde ik echt opeen roze wolk.

cen milO ex-vriendin vier maanden zwanger was, ontmoette zi) haar hUidige partner. Deze Jongen had moeite met mi)n betrakkenheid bi) de zwangerschap. H I) wilde me buitenspel zetten en het liefst ook miJn aanwezigheid bij de bevalhng onmogeliJk maken. Ik heb me door zi)n tegenwerklOg niet uit het veld laten slaan. Dankzlj bemiddeling van de aanstaande ama's was ik alsnog bij de bevalling. De eeme periode na Nely's geboone leefde ik e<ht op cen raze walk. Ik had contact met mlJn kind. en het was ook nag eens cen prachuge baby. Wat wil je als vader nag meer? Daarna

m II ""111009 Tienervllders!

ben Ik gewoon verder gegaan mel de aanschaf van meubels voorde IOrlchting van de kinderkameren met andere voorbereidingen apde komst van de kleine. Kart daarna escaleerde her contact tussen ml)o ex eo miJ. Ze beschuidigde miJ crvan dOlt !k miJn dochter zou verwaarlozen en dat ik een siechte vader was, wat neTgens op was gebaseerd. Heel onredeli)k. Ze wilden blijkbaar van me al Oat was het dan, verder geen tekst en uitleg. MiJn ex kon sowieso


slecht communiceren, dat ondervond ik al tijdens onze rdatie. Het was een belangrijke reden voor mi; om bi; haar weg te gaan. Nadal ik de kinderkamer al helemaal ingericht had, kwam ik erachter dat zij het huis had laten ontrUlmen, om vervolgens samen met Nely bij haar moeder in te trek ken. Toen begon de el1ende. Al met al heb ik mijn kleine meid anderhalf jaar lang niet mogen zien. Ik maak me Aink zorgen. De partner van mi;n voormalige vriendin werkt niet en ziet zelf ook geen toekomstperspectief. Hi; is he! tegenovergestelde van mezelf: totaal geen ambitie. Hij hangt thuis maar wat rond op de bank. Geen preltig idee dal zo'n type deel uitmaakt van he! leven van mljn kind. 2elf heb Ik geen makkelijke jeugd gehad. Ik ben opgegroeid in Laan op Zuid, vervolgens verhuisden we naar Vlaardingen. Ik ben opgevoed door een alleenstaande moeder en had verder geen vrienden om me heen die me bi; tegenslagen konden opvangen. Het ging bergafwaarts met mil omdat ik met verkeerde jongens omging. Als gevolg van miin instabiele jeugd mislukte mijn loopbaan .lIs profvoetballer bij Sparta. Ik was een verdienstelijk voetbal1er - heel jammer dat het zo mlsliep. Ook meisjes behandelde ik toen respectloos, ik was beslist geen rolmodel. Voordat ik de mower van mijn kind ontmoette, kreeg ik een wat oudere Nederlandse vriend. Dankzij hem belandde ik op het rechle pad. Hi; bood me naast finandele steun ook morele steun tijdens de zwangerschap. Ilelaas is dit contact verwaterd. en moest ik verder aileen opboksen tegen de pestenjen van de vriend van mijn ex. Op een dag liep ik hem in een discotheek tegen het lijf en staple ik in een impuls op hem af. !k vroeg hem waarom hij zo vijandig naar mij deed. !k zei dat ik slechts gemteresseerd was in het weI en wee van mijn dochler. Daarop antwoordde hij: "He. maak je niet druk man. ik zorg wei voor Je kind." Nou, toen ging ik hclemaal uit mljn dak. Mijn vrienden hebben mij gekalmeerd en opgevangen. Door zijn gedr.lg werd ik mel mezelf geconfronteerd. Want toen mijn ex va n mijn kind beviel, heb ik het niet erkend. !k was immers pas zeven tien. Pas vanaf je a.chttiende mag je volgens de wet een kind erkennen. Achteraf stel ik vast dat ik geen lopadvocaat had die mij in deze kwestie bijstond. Mijn ex wilde op geen enkele manler aan bijvoorbeeld een omgangsregeling meewerken en aan mijn andere eisen voldoen. Ik wilde een dna-test laten uitvoeren omdat zi) mijn vaderschap van onze dochter in twijfd trok. Inmiddds heb ik een band met mijn kind kunnen opbouwen. Finandee1 draag ik ook mijn steentje bij. Mocht haar moeder problemen over de omgang veroorzaken. dan da n zal ik juridische stappen nemen. De Ia..ltste tijd zie ik Nely elk weekend. Als ik moet werken, logeert ze bi) mijn moeder. Op mi)n vrije dag haal ik haar daar op am tljd met haar door te brengen. 's 20ndags neem ik haar mee naar de stad am gezellig te wandelen. Mijn dochter is echt mijn trots, ik geniet enorm van haar gezelschap. I-Ielaas heb ik veel ontwikkelingen van haar gemist. Bijvoorbeeld haar eerste stapjes en woordjes, dat (rusleen me weI. Nely vindt het fijn als ik ha..1( voorlees uit Dora en Wmnie the Pooh, dat is dubbel genieten. !k ben best bezorgd over haar toekomst en ik wil haar een goede opvoeding geven. En vooral zien Ie voorkomen dat ze dezelfde fouten maakt als ik. Als ik haar later seksuele voorlichtmg geef, zal ik proberen uit te leggen dat ze zuinig moet zijn op haar lichaam. Als tlenervader word je geconfronteerd met vooroordelen. Van 'je staat met poslue( in het leven' tot 'je hebt geen doel in het leven'. Het zijn

Een serieuze relatie aanknopen met een meisje is voor een jonge vader gecompliceerd. negatieve ultlatmgen van mensen om me heen die me pijn doen. Een sericuze re1atie aanknopen met een melsje is voor een )onge vader gccompliceerd. Niet elke jonge vrouw wi! de wnfrontatie met andermans kind. Hoe dan ook wi! ik de verantwoordelijkheid voor mijn kind dragen en tegelijkertijd een relatie aangaan. Ik ben blij dat mijn familie me door dik en dun steunt en ik vind het een opluchting dat ik mljn verhaal kwijt kan. Ik ben niet echt iemand die makkelijk bi) instanties voor hulp aanklopt. Misschien in een eerder stadium weI, maar nu niet meer. Mijn vizier richt ik op de toekomst. Ik doe mijn uilerste best .lIs entertainer aan de weg te timmeren. Binneokort open ik een kantoor en mijn eerste uitdaging is het realiseren van voldoende boekingen. Ik heb er vee! zin in en op deze manier kan ik ook mijn dochter financieel blijven ondersteunen. Ik wil aanstaande tienervaders aanspreken op het belang van het opbouwen van een goede band met de moeder van hun kind. Ook als ze ervoor klezen geen slel meer te zijn. Oat kan veel ruzie voorkomen. Praten met andere jonge vaders vind ikeen prima initiattef. Puur om ervaringen over het tienervaderschap uit te wisselen. Wat ik graag wil wNen is hoe zij aankijken tegen de zwangerschapsperiode. Dus als ze tienervader in wording zijn. 20'0 gebeurtenis beleeft ieder individu op zijn eigen manier.'

nenervilde~! 2) mil 2009

1m


'Het is cool om s men me hem buiten te len.' Eddy (24) hoorde van zijn vriend in (21) dat ze al twee maanden niet meer ongesteld was geweest. Ze besloot een test te doen waaruit bleek dat ze zwanger was. Eddy verkeerde in shock - hij kon zich nog niks bij zijn aanstaande vaderschap voorstellen, Pas op het moment dat zijn zoontje Devon het levenslicht zag, werd hij wakker geschud, Luieren is er niet meer bij voor hem. Er moet brood op de plank komen, en bovendien draagt hij de lasten van de maandelijkse huur. Zijn zorgeloze leventje is voorbij, En dat is voor Eddy toch even wennen .

, v

oorheen woonde ik nog bi) ml)n moeder thuls; mi)n natje en droog)e waren geregeld_ Ik had e\genli)k ook geen geld nodig om in mijn onderhoud te voorzien. Hard werken is voor mij nOOlt een opgave geweest. Maar af en toe had Ik geen zin en dan bled ik thUlszinen. Gewoon am wat te relaxen en om te ontdekken of er andere zaken waren die ik leuk vond_ MI)n moeder reageerde enthouslast tOf'n ll" hoorde dat er I"f'n tweede klein kind op komst was. Haar eerste klemktnd is van mi)n )ongere braer_ Mi)n moeder was daar niet echt happy meE'. WanE hi) werd al op 701)n vi)ftlende vader, terwi)izi)n vriendtn pas dertlen was. Haar ouders verzorgen hun kind, en pas wanneer hij achtt ien wordt, kan hI) zi)n hnd erkennen. In [cgenstelling tot de positieve houding van li)n schoonouders, was de reactie van mi)n schoonmoeder 10 het begtn heel negattef ze lag Devon vcoral .lIs een noodlottigongeval. De relatie tusseo mi)n schoonmoeder en mij is slecht. Voor de heve vrede en in het belang van OOle :lOon houdeo we contact Om mi)o vriendin te ontlasten, laten we Devon elke 1.ondagavood tot

III

1)

APPII .'1lO'I Ti~nervadersl


dinsdagavond bij haar moeder logeren. Na mi;n werk haal ik hem blj haar op. Op vri)dag brengt hi) H)d door met mi;n moeder, af en toe bli)ft hi) er ook slapen. We proberen Devon zo eerhjk mogelijk over onze beidc moeders te verdelen. Celukkig is mi)n schoonmoeder inmiddels heel blij met ons ktnd en zorgt ze prima voor hem. Ze heeft zelfs een apane habykamer met nieuwe meubels en spullen voor haar eerste kJeinkind ingencht. Zi) macht van ons ook 7.1)n tweede voornaam uitkLezen. lnmiddels heb ik wei vrede

Ik kan me best vaarstellen dat tienervaders met hun handen in het haar zitten. Niet iedereen kent de weg in de we reId van de huIpverlening. met de nieuwe situatie en krijgen we genoeg Sleun. Ik kan me best voorstellen dat andere tienervaders mel hun handen 10 het ha;ar zinen en dat ze niet wetcn wat ze moeten doen. Niet iederccn kent de weg in de wereld van de hulpverlening. Bij wie of welke instantie kun je bijvoorbeeld aankloppen voor geld? Waar vlnd je snel een huis? Ik moest op pad om een huis te zoeken voor mijn gezin. Oat verliep heel moeizaam. Pas op het laatste moment - vlak voor de bevalling - kon ik via Direct Wonen onze huidige Aat huren. Hoewel dlt best een leuk onderkomen is, begeeft de lift het nogal vaak en is de huur aan de hoge kant. Dan leg ik liever â&#x201A;Ź 300,erbll voor een koophuis. VandaM dat we zo snel magelijk willen verhuizen. Aan de andere kant zie ik in Nederland weinig toekomstperspectief vaor meze]f en mijn gezin. A!s gevolg van de klimaatverandering dreigt Nederland 1e overslromen . Daar houd ik echt rekening mee, want we wonen nu eenm.lal in een land dat ver onder de zeespiegelligt. Natuurli)k is de toekomst onvoorspelbaar, maar Ik ben tach niet al teoptimistisch gestemd. Hopeli)k vall het honderd pracen! mee. Inmlddels leld ik door de karns! van ons zoontje een heel ander leven. De veramwoordeh)kheid valr me SOlOS best zwaar. Ik kan met meer zomaar van alles doen MI)n vriend10 heeft er problemen mee .lIs ik met vrienden ga stappen. Zij wit ook over,ll bi) zijn, maar dat gaat niet. Vanda;ar dat ik minder vaak met mi)n matti's op stap gao Maar ja, ik probeer toch mi)n eigen ding te blijven doen. Daarnaast vtnd ik hel prettig qualIty (lme aan mijn kind te geven. Het is cool om samen met hem bunen Ie wandelen. Zorgtaken vind ik helemaal met erg: ik heb vaak bi) ml)n kleine mchl)e geoefend Vieze IUlers verschonen en mi)n zoontje in bad doen is voor mij geen enkel probleem. Ik ben vrijwel elke dag als steigerbouwer aan het werk, dus mijn zoont)e zle ik aileen 's avonds. Na haar school haalt mi)n vriendin hem op. Ze komen pas rond half acht thuis en dan gaat hi; al snel naar bed. Eigenli;k zie ik hem dus heel wemig, Ik heb amper vrije tijd. Mijn werk brengt een hoop geregcl voor andcre collega's met zich mee. Ilet is fysiek een heel zware )obdie Ie ulterlijk tot je vccrtlgste kunt blijven doen. DII!p in mi)n hart zou ik het hefst thuis willen blijven. Maar la, zonder geld begin ie niks, en miln vriendin heeft aileen studiefinanciering. Qua opvoedinggaat het vanzelf; OIls het moet ben ik de strenge papa. Bi)voorbeeld wanneer hlj de telefoon pakt en me ultdagend lachend aankijkt. Dan zet

ik hem in het midden van de woonkilmer neer, want we hebben geen echt strafhoekle. Ik spiegel me graag aan de mensen am me heen. Ik ben echt geen domme JOngen, hoor! Door mi)n werkervaring bij de politic, als tramconducteur en bij de beveiliging heb ik veel mensenkennis opgedaan. ledereen handelt volgens een bepaald gedragspatroon. Thuis probeer ik samen met mijn vriendin am Devon volgens onze wensen op te voeden. Maar we zi)n het nict altijd met elkaar eens, en soms levert dat conflicten op. Een kmd krijgen op jonge leefti)d bemoeilijkt sowieso )e relatie. Je moe! er echl veel energie in steken. Zonder kind is het makkelijker am de handdoek 10 de ring Ie gooien. We zien het als onze plicht om Devon een goede opvoeding te geven. De rol van familie vind ik hierbi) heel belangrijk. Mijn zoon moet weten waar hij vandaan koml. Verder wil ik hem w proberen op Ie voeden dat hI) een gelukkig en zelfstandig persoon wordt. Ti)dens ziJn puberteit probeer ik hem zo goed mogelijk te begeleiden door met hem in gesprek te bll)ven. Hopelijk wordt hi) geen tienervader.'

Hapelijk wardt hij geen tienervader.

TienervadefJ!

23 APRIL 2009

m


'Eigenlijk verdienen we veel respect. '

Alexander (24) was ach ttien jaar taen hij vader werd. Zijn vriendin Marina. met wie hij inmiddels getrouwd is, beviel op haar zesliende van Damien. Hun tweede kind, dochtertje

Senna, was 'gepland', Hun derde kind Milan was een verrassing. maar oak hij is hartelijk verwelkomd in het stabiele gezinnetje van de jange auders. 'Wij zijn happy. ik heb geen

reden tot klagen. Als er wat met mij gebeurt, laat ik in elk geval verstandige en mooie kinderen achter. Om me heen zie ik dat het naadlat aak bij jange mensen taeslaat. Vrij veilig. kijk uit wat je doet! Het zijn adviezen die we aan het zusje van mijn VfQUW meegeven. Oak al heeft ze op dit moment geen vaste vriend. Maar ze past op haar tellen, want zij wi! beslist geen tienermoeder worden!' vertelt Alexander, die als manager in de groente- en fruitbranche werkt.

,M

Abortus was voor ons geen optie.

III

l API!

'00'iI

ljn leven was volop aan de gang en ik volgde net een opteldmg tOI OptlClen. Ma rina zat locn nog op hel vmbo. Olt patroon veranderde abrupt toen ze van de doher Ie horen kret'g dat ze rwm twintig weken zwanger was. Omdat ze al ('en tlJd last had van t't'n spaslische darm was haar buik wei wat dtkker dan normaal. Ook had ze regelmatl& last van misselijkheid. Oat ze zwanger blt'ek te zijn. daar hadden we absoluut geen rt'kt'ning met' gehoudt'n Abortu~ was voor ons geen optic. We konden hel niet over ons hart verkriJgen. We hebben samen de beslissing genomen om het kmdje te houden. Nadal we deze hlnderOls hadden overwonnen, kwam het volgende probleem in zlCht; hoe konden we d.Jt 0011 aan ooze (Juders vertl.'llen' We vanden toch de mOt"d am het Ie doen.

Tie nervade ls!


Ondanks hun woede en teleurstelling ontvingen we wei van hen de nodige steun. MIJn ouders waren eerst zeer geS!hokt, maar reageerden daarna vooral praklis<.h. MiJn vader adviseerde miJ zo snel mogelijk geld te gaan verdienen om de aanschaf van meubels en babyspullen Ie bekosligen. Mlln S!hoonouders Uillen zich veel emotioneler. Met name miJn schoonvader had er zichtbaar moeite mee dat ·zijn kleine meid zwanger was gNaakt-. Bovendien was hij nag helemaal niet voorbereid op de komst van een kleinkind. Hij heeft mij een tijd met in de ogen kunnen kijken. We vonden het dan ook supergaaf van ze dal ze ons hun zoldNkamer als tijdeliJk onderdak aanboden. Daar zaten we dan en we keken e1kaar aan. We hadden helaas geen echte privacy, waardoor we niet alt ijd onszelf konden ziJn. Met een hoop geAuister als gevolg. Want alles wat we zeiden was ook door de andere huisgenoten te volgen. En Manna had een grate famihe die voor het nodige lawaai zorgde. Ongeveer zestien maanden na de geboorle van Damien verhuisden we: De huizenmarkt is moeilijk voar starters, betaalbare woningen zijn schaars. Voor ons zat er niets anders op dan bLJ mLJn vader aan te kloppen voor financi(!le hulp. Hij besloot toen voor mil garant te staan. Zodoende wonen we alweer een aantal jaren met onze drie kinderen in een prachuge eengezinswoning in Barendrecht. Qua leeftijd was onze stan misschien niel ideaal. Maar miJn mening is dal Je geen 3S jaa r oud hoeft te ziJn om vader Ie worden. AI betekent het vaderschap naluurhJk een stukjeopoffering, maar dat is een bewuste keuze die ik heb gemaakt. Over tienervaders wordt vaak hard geoordeeld. Je krijgt hel VerWi)l dat Je Je vriendin zwanger hebt gemaakt of je wordt gezien als ontaa rde vader. Oak wordt er achter je rug over Je gepraat. Als Jonge vader ben je vaak onzeker over je rol. Tegelijkertijd moet je leren om je niet te veel aan te trekken van de buitenwereld. Oil'. ervaring hebben wij ook. Ais tienervader moet )e je meer bewi,zen. Voor sommigen lijkt het misschien een ver-van-mijn·bed·show, maar dOlt is het helemaal niet. Het kan iedcreen overkomen. Ki)k maar eens rond in de buurt of op school: het is geen U1tzondenng meer am daar een zwanger mt'is)e te zlen. AI wordt er meestal dan wei over geroddeld. Vaderschap voelt Juist omdat ik jonger ben, heb voor mil ook niet als ik volop energie om me met de cen verphchting. Juist kinderen uit te leven . omdat Lk longer ben, neb ik volop energle am me met de kinderen un Ie leven. [k spring en ren net zo hard .lIs zij doar het huis, of we voetballen lekker bulten. Geweldig! Even de schade inhalen, want mljn eigen vader was zelf wat ouder en had oak weinig zin in voetballen. Samen ravotten of gek doen was tiJdens mlJn Jeugd dan oak weinig aan de orde. Aanstaancle tienervaders willen antwoard op hun vragen en hebben behoefte aan sturing. Tijdcns de zwa ngerschap vroegen we ons af waar we terecht konden voor informatle. Bijvoorbeeld over het belang van erkenning van de ongeboren vrucht. Of over het regelen van een zorgverzekerillg. Emoties spelen op zo'n moment ook een grate rol. Besef echter wei dat je niet alleen plichten hebt, maar ook rechten. Je bent immers

de vader van net kind. Als net financieel mogeh)k was geweest, had ik als steunpunt een organisatie voor uenervaders opgericht. Om als ~ervaringsdeskundige· andere Jongens te helpen. Een paar )aren geleden meldde mi)n schoonmoeder ons op ValentLjnsdag aan voor het tv-programma de Weddingplanner. We zijn toen op gesprck geweest. We hadden hel financied niet makkelijk. maar onze Hefde was ook voor de buitenwereld voelbaar. Medewerkers van het programma de Weddingplanner voelden ons aan de tand over waarom we Wilden trouwen. Het antwoord was vrij simpel: we hLelden van elkaar en waren er echl aan toe am te golan seltelen. Ik geloof oprecht in het huwelijk. Je kunt natuurlijk ook naar een ambtenaar van de BurgerHjke Stand gaan en met een eenvoudige pennenstreek III het huwelijk treden. WI) wilden onze (amilie erbij betrekken en klopten daarom biJ EO· presentator Marc Dic aan, de redder van bruidsparen in noad. Hij zorgde ervoor dat onze trouwdag echt de mooiste dag van ons leven werd. We zijn van top tot teen in de watten gelegd. Zelfs onze trouwkleding krcgen we cadeau! Samen mel 25 andere bruidsparen zi)n we op 14 maart 2007 in het Tuschinski Theater in Amsterdam getrouwd. ledereen is ahiJd vlug met zijn vooroordelen, maar men denkt er zelden aan dat je als t1enervader oak heel aardig voor je kinderen kunt zorgen. [n plaats van Ie oardclen, kunnen ze ons veel beter helpen. Als tienervader ncb je al problemen genoeg zonder dolt je elke keer moet horen dat Je onverantwoordeliJk bent gcweest. Eigenlijk verdienen we veel respect.'


Bronvermelding beleidsplan Tienervaders S.Zeevaart. Tienervaders. fen verkennend onderzoek naar de inv/oed van her vaderschap op hun verderâ&#x201A;Ź' leven en de behoefre aan hulpverleningl Scriptie Universiteit Groningen, 2004.

L. van Lief, Tien interviews mer (aansra()nde) jonge vaders. Delft, april 2007.

In opdrachl van J50.

sea I a EXPERT I SECENTRUM VOOR EMANCIPATIE EN PARTICIPATIE

Tienervaders! is een uitgave van Scala, expertisecentrum voor

emancipatie en participatie

www.scalarotterdam .nl Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij fmanciele steun van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam .

interviews Silvie Raap en Miriam van (oblijo fotograhe Karin Oppelland redactie en productie www.scribent.nl vormgeving & dtp Tamar Verkaik, www.scribent.nl


rotterdamse vaders 010 openhartige interviews


Tienervaders! Een vergeten groep  
Tienervaders! Een vergeten groep  

interviews met zeven tienervaders ve vlln Scala, expertisecentrum voor emancipatie ,"partld!Mll Mijn zoon, ik had alles anders gezien. Geen...

Advertisement