Page 1

afsprakennota

Inhoud 3

Inleiding

4

Een open school

5

Schoolbestuur, Geografische ligging van de school

5

Scholengemeenschap

6

Participatie

7

Samenstelling van de schoolraad

8

Levensbeschouwing

9

Veranderen van school

9

Eindtermen en nieuwe leerplannen

10 Getuigschrift lager onderwijs 11 C.L.B. 12 Revalidatie tijdens de lesuren 12 Spelen op de speelplaats 13 Begeleide thuisrijen 14 Leerlingendossier 14 Pedagogisch project, 15 Kindvolgsysteem 15 Peilproeven, Proefwerken en rapport 16 Zorgklas, SES-uren 16 Huistaken en schoolagenda 17 Niveaulezen – tutorlezen 17 Veilig op weg van en naar school 18 Schoolmaaltijden Š stedelijke basisschool 1

1


afsprakennota

19 Betalingen 19 Opvang en studie 20 Verzekeringen en ongevallen 20 Verloren voorwerpen 21 Uitstappen 21 Sport en Spel 22 Lees een boek 22 De computer op school 23 Schooluren 23 Zorg voor het materiaal, Tijdschriften 24 Zwemmen, Gymles 24 Snoep verstandig 25 Afwezigheden 26 Vertrouwenspersoon, HygiĂŤne, kledij en veiligheid op school 27 Medicatie op school 28 Leerlingenvervoer 28 Schoolkalender 29 Sponsoring op school Bijlage 1. 2. 3. 4. 5.

2

Het schoolreglement (goedgekeurd tijdens gemeenteraad van 19-12-2005) Schoolkalender schooljaar 2013- 2014 Naamlijst leerkrachten met telefoonnummers Voorziene onkosten per leerjaar voor het schooljaar 2013- 2014 Busroute

Š stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Beste

Deze afsprakennota - vol praktische weetjes - is vooral voor de ouders van onze nieuwe leerlingen bestemd. Maar het blijft een goede zaak om voor iedereen de gemaakte en vernieuwde afspraken op een rij te zetten. Temeer omdat deze nota geldt als intern afsprakenplan, toegevoegd aan het schoolreglement. Neem er rustig de tijd voor om samen met uw kind deze aanwijzingen aandachtig door te nemen. Dit zal er zeker toe bijdragen om dit schooljaar vlot en probleemloos te kunnen doorlopen. Tenslotte nog dit: deze afsprakennota geldt voor het kleuter- als het lager onderwijs. Wat specifiek bijkomend voor de kleuters geldt werd in deze bundel in een kadertje geplaatst. Heeft u dan nog vragen, dan zullen die vast en zeker wel een antwoord krijgen op onze eerstvolgende oudercontactavond. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. In bijlage vindt u ook het schoolreglement zoals voorgeschreven in het decreet op het Basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Deze afsprakennota is er de concrete uitwerking van. Bij de onderschrijving van het schoolreglement en het pedagogisch project (eveneens in bijlage) verklaren de ouders zich eveneens akkoord met deze interne afsprakennota die tevens van kracht is bij alle buitenschoolse activiteiten van welke aard ook. Vriendelijke groeten

Namens het schoolteam Chris Lefevere Directeur

Š stedelijke basisschool 1

3


afsprakennota

Een open school De Stedelijke Basisschool 1 profileert zich als een “open school”. Regelmatig contact tussen school en ouders is noodzakelijk om kwalitatief onderwijs aan te bieden aan elk kind. Hieronder vermelden we een aantal formele en informele contactmomenten. 

Schoolklokje : Tijdens het schooljaar ontvangt u een aantal nieuwsbrieven, het schoolklokje genaamd, met een greep uit de voorbije en komende activiteiten op school en in de klas.

Formele contactmomenten Lager Een eerste kennismakingsmoment wordt voorzien tijdens de laatste week van augustus, net voor de start van het nieuwe schooljaar. Tijdens de tweede week van september nodigen we de ouders uit voor een infosessie van het eerste leerjaar. Die avond wordt de werkwijze van het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen in het eerste leerjaar verduidelijkt. Dergelijk infomoment is ook voorzien tijdens de derde week van januari. Een oudercontact wordt telkens georganiseerd bij volgende perioderapporten. -

-

Herfst : selectief oudercontact tijdens de laatste week van oktober voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar. Kerst : tijdens de laatste week van december voor alle leerjaren. Pasen : net voor de Paasvakantie worden ouders specifiek uitgenodigd door de klastitularis. Het betreft hier leerlingen waar de leerkracht zorgvragen rond heeft of zorgleerlingen waarbij een oudercontact zeker nodig is. In het zesde leerjaar spitst dit oudercontact zich vooral toe op de toekomstkeuze van de zesdeklasser. Eind : tijdens de laatste week van juni voor alle klassen uit het lagere.

Kleuter Ook in het kleuter wordt een kennisnamiddag tijdens de laatste dagen van augustus georganiseerd. Begin februari is er een infoavond voor nieuwe kleuters. Tijdens deze avond wordt de werking van onze kleuterschool uitgelegd en maken de ouders kennis met alle juffen. Halfweg maart volgt dan een oudercontact voor alle kleuterjaren. Voor elk van deze oudercontacten (zowel kleuter als lager) wordt u tijdig schriftelijk uitgenodigd. Het schoolfeest, de CLB-zitdag, de infoavonden,… zijn vormen van andere contactmomenten waar de school zich open stelt naar ouders toe. Zijn er verder nog problemen, dan kunt u steeds de leerkracht, zorgcoördinator of directie spreken op school. 4

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

In bijlage vindt u de naamlijst met telefoonnummers van al onze leerkrachten. U kan steeds een beroep op hen doen. Ook de schoolraad (zie hiervoor wat verder in deze brochure) luistert graag naar uw wensen of ideeën. Ouders die gescheiden leven en blijvend willen geïnformeerd worden over het schoolleven van hun kind dienen dit aan te vragen op het secretariaat. Tenslotte vermelden we nog eens onze website. Op www.sbs1.be vindt u eveneens heel wat info en beeldmateriaal over het leven op onze school. Via ons mailadres info@sbs1.be kunt u steeds uw opmerkingen of ideeën kwijt.

Schoolbestuur De Stedelijke Basisschool is een officiële gesubsidieerde basisschool voor jongens en meisjes. Het schoolbestuur bestaat uit het stadsbestuur van Roeselare, Botermarkt 2 te 8800 Roeselare - 051 26 21 11. De dienst onderwijs is te bereiken op hetzelfde nummer. Voor onderwijs is Schepen mevrouw Hostekint Michèle bevoegd.

Scholengemeenschap Samen met Stedelijke Basisschool De Octopus (Leeuwerikstraat 30 te Roeselare) en Stedelijke Basisschool De Vlieger (Hoogstraat 58 te Rumbeke) maakt Stedelijke Basisschool 1 deel uit van de scholengemeenschap van het Stedelijk Onderwijs Roeselare. De heer Marc Develtere is coördinerend directeur van de scholengemeenschap.

Geografische ligging van de school U kan de school bereiken via de hoofdingang, Brugsesteenweg 75 of de andere ingang in de Steenstraat. De schoolbus stopt langs de Brugsesteenweg. Tijdens de schooluren is het verboden te parkeren op deze busplaats. Ook de ingang langs de Steenstraat beschikt over een busplaats. De beste parkeergelegenheid waar tijdelijk mag gestationeerd worden is de OCMW-parking en de eigen schoolparking in de Steenstraat. Na schooltijd zorgt een gemachtigd opzichter voor de controle en een vlot verkeer aan de parking van de Steenstraat. Geduld en het opvolgen van zijn instructies zorgen ervoor dat dit piekmoment in de Steenstraat zo kort mogelijk gehouden wordt. Als alternatief kan u © stedelijke basisschool 1

5


afsprakennota

steeds de kinderen opwachten langs het traject van een van onze thuisrijen. onze school geldt de zone 30.

Opgelet : rond

Schooladres: Stedelijke basisschool 1 Brugsesteenweg 75 8800 Roeselare tel/fax: 051/241523 e-mail:info@sbs1.be url: http://www.sbs1.be Inrichting van de gebouwen: De verschillende lokalenblokken zijn gelegen rond de speelplaats en vormen samen één geheel. De school beschikt over meerdere speelplaatsen met sanitaire blokken voor kleuters, jongens en meisjes. Verder is er binnen de gebouwen een medialokaal, sportzaal, verschillende klaslokalen voor lager en kleuter, een zorgklas, een lokaal voor de zorgcoördinator, een klas voor bijzondere leermeesters, een eetzaal, bureel voor directeur en een leraarskamer. De school beschikt over een fietsenbergplaats en opvanglokaal.

Participatie Langs de leden van de schoolraad om heeft ook u inspraak in het beleid van onze school. De raad komt minstens 2 keer per jaar bijeen en bespreekt het reilen en zeilen van onze school. De schoolraad bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het personeel, 3 vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap en 3 vertegenwoordigers van de ouders. De directeur en een vertegenwoordiger van het schoolbestuur zetelen hier van rechtswege in. Elke ouder kan met vragen of problemen steeds terecht bij één van de vertegenwoordigers uit de 3 geledingen. Sinds het schooljaar 2006-2007 heeft de school ook een eigen ouderraad: De Brug. Met diverse activiteiten ondersteunen zij de pedagogische en organisatorische werking van de school. De Brug stelt zich voor in een aparte folder die bij inschrijving wordt meegegeven. In de statuten van De Brug werd gesteld dat telkens een vertegenwoordiging vanuit de schoolraad opgenomen werd binnen het bestuur van de ouderraad. Ook werden strikte afspraken gemaakt tussen de doelstellingen van de ouderraad en die van de schoolraad.

6

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Samenstelling van de schoolraad: vertegenwoordiging van het schoolbestuur: mevrouw Schepen Hostekint Michèle Botermarkt 2 8800 Roeselare directie: de heer Chris Lefevere Groenestraat 26 8840 Oostnieuwkerke vertegenwoordiging van het personeel: mevrouw Cathy Van De Moortele - voorzitter Stadenstraat 100 8800 Roeselare de heer Stefaan Bruwier Noordstraat 189 bus 2.2 8800 Roeselare de heer Hjordis Dely Delaerestraat 6 bus 2.1 8800 Roeselare plaatsvervanger: mevrouw Nancy Deblieck Mandellaan 522 8800 Roeselare vertegenwoordiging van de ouders: mevrouw Barbara De Poorter Lijnwaadstraat 33 8800 Roeselare mevrouw Marie Deboutte Prins Boudewijnstraat 81 8800 Roeselare de heer Frederik Devisch Kokelaarstraat 13 8800 Roeselare Š stedelijke basisschool 1

7


afsprakennota

plaatsvervanger: de heer Dave Dewachtere Karnemelkstraat 23 8800 Roeselare vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap: de heer Jan Vanthomme Boomgaardstraat 11 8800 Roeselare mevrouw Tania Demuynck Wallemotestraat 92 8870 Izegem de heer Peter Vangierdegom Westlaan 172 8800 Roeselare Samen met de andere schoolraden van het stedelijk onderwijs Roeselare wordt een overkoepelend participatie-orgaan opgericht : het medezeggenschapscollege. De samenstelling gebeurt tijdens het schooljaar 2013-2014.

Levensbeschouwing Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering (14 juli 2004) zijn de ouders, de voogd of de persoon aan wie het kind is toevertrouwd gehouden voor dit kind bij getekende verklaring te kiezen tussen één van de levensbeschouwelijke vakken. Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen. Overeenkomstig de wet is het gezinshoofd of vervanger volledig vrij één van die leergangen te kiezen en beschikt hij over een termijn van drie dagen om de verklaring terug te bezorgen. In de praktijk betekent dit dat de nieuwe leerlingen op de verwelkomingsdag of de eerste schooldag dit keuzeformulier meekrijgen. Wij vragen dit in te vullen en zo vlug mogelijk met uw kind terug mee te geven. Dit is een wettelijke verplichting. Ieder jaar opnieuw mag elk gezinshoofd of voogd tijdens de eerste acht kalenderdagen van het nieuwe schooljaar zijn keuze wijzigen. Iemand die in de loop van het schooljaar inschrijft maakt zijn/haar keuze binnen de acht kalenderdagen vanaf de inschrijvingsdatum. Wie van deze keuzemogelijkheid wil gebruik 8

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

maken, moet een nieuw keuzeformulier invullen, dat op eenvoudige aanvraag bij de directeur kan worden bekomen.

Veranderen van school Schoolverandering kan in de loop van het schooljaar mits voorafgaandelijke schriftelijke mededeling van de ouders aan de directie van de oorspronkelijke school. Bij de directie kunnen de ouders een daartoe bestemd formulier verkrijgen. De schriftelijke mededeling wordt ofwel overhandigd aan de directeur die de ouders een gedateerd ontvangstbewijs geeft, ofwel aangetekend opgestuurd aan de directie. De schoolverandering is onmiddellijk rechtsgeldig in het geval dat het schoolbestuur akkoord gaat. In geval van betwisting is de schoolverandering 7 dagen na de schriftelijke mededeling rechtsgeldig. Bij betwisting kan het schoolbestuur de inspectie vragen de ouders te adviseren. In dit geval moet de leerling in de oorspronkelijke school aanwezig zijn tot deze periode is verlopen. Een eventuele schoolverandering naar het buitengewoon onderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken; te bekomen via het CLB en na overleg met de klassenraad.

Eindtermen en nieuwe leerplannen Onderwijs is voortdurend in beweging. We voerden reeds de nieuwe leerplannen in, die werden opgemaakt door de overkoepelende inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs (O.V.S.G.). De princiepsbeslissing tot het aannemen van deze leerplannen werd genomen in de gemeenteraad. Aan de hand van die leerplannen hebben uitgeverijen nieuwe methodes uitgewerkt en op de markt gebracht. Dit betekent dat de school moet investeren in nieuwe handboeken voor wiskunde, wereldoriÍntatie, taal, Frans en godsdienst. Ook het voortgezet onderwijs past zich aan aan de eindtermen en leerplannen van het lager onderwijs. Onze school wordt pedagogisch begeleid door het advies- en vormingscentrum van O.V.S.G. In samenwerking met dit advies- en vormingscentrum wordt eveneens een strategie op langere termijn uitgewerkt. Š stedelijke basisschool 1

9


afsprakennota

Zo is er (behoudens andere onderrichtingen van het departement onderwijs) tweemaal per jaar een pedagogische studiedag voor alle leerkrachten. Dan hebben de leerlingen een vrije dag. Deze data worden u tijdig schriftelijk meegedeeld. Ook individueel nemen leerkrachten deel aan diverse bijscholingen en worden dan in de klas vervangen door een andere leerkracht.

Getuigschrift lager onderwijs Op het einde van het zesde leerjaar reikt het schoolbestuur het getuigschrift lager onderwijs uit op voordracht en na beslissing van de klassenraad, die bestaat uit de directeur of zijn afgevaardigde, de zorgcoördinator, de betrokken klastitularis, eventueel aangevuld met andere personeelsleden en zorgleerkracht. Basisidee voor het uitreiken van een getuigschrift is : ” Een leerling die de doelen die in het leerplan zijn opgenomen in voldoende mate heeft bereikt bekomt een getuigschrift basisonderwijs. Zo wordt aangenomen dat wie 50 procent behaalt en geslaagd is voor alle leergebieden hieraan beantwoordt. Een overstap naar een eerste leerjaar A is dan ook logisch en normaal. Bij twijfel worden indicatoren gehanteerd waaruit blijkt dat er geen slaagkansen zijn voor een eerste leerjaar A.” De school gebruikt volgende indicatoren om bovenstaand basisidee na te streven: -

een percentage van minder dan 50 procent, algemeen of voor één of meerdere leergebieden ( in het bijzonder taal, wiskunde en Frans) een LVS-test met minder dan pc 10 een gemiddeld percentage samengesteld uit percentages van vijf en zes dat lager ligt dan 50 procent een sterk verminderde evolutie van Kerstrapport naar rapport juni-OVSG (OVSG proeven zijn de centrale examens van onze koepel; Onderwijscentrale van Steden en Gemeenten voor de Vlaamse Gemeenschap) een te zwakke werkhouding de mening van externen: zorgcoördinator, klasleerkrachten vijfde leerjaar, CLB, Reva…

Ouders worden van de beslissing vooraf op de hoogte gebracht. Een vermoeden kan reeds worden uitgesproken tijdens het selectief oudercontact van Pasen. Net voor de uitreiking van het getuigschrift worden de ouders gecontacteerd. De leerling krijgt dan een verklaring met de vermelding van het aantal en der soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. De directeur deelt de beslissing van de klassenraad of van het schoolbestuur onmiddellijk mee aan een van de ouders, die nog altijd beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State volgens de geldende procedures. Leerlingen die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift lager onderwijs behalen, hebben recht op een verklaring van de directeur. © stedelijke basisschool 1 10


afsprakennota

Hierop staat eveneens de vermelding van het aantal en het soort van gevolgde schooljaar lager onderwijs. In hoofdstuk 7 van het schoolreglement kunt u al deze opgelegde wettelijke bepalingen uitgebreid nalezen. tenslotte: -

wie een getuigschrift gekregen heeft en toch naar een eerste leerjaar B wil dient een attest te hebben van het CLB waarbij verklaard wordt dat ouders advies ingewonnen te hebben van het CLB. Wie een attest gekregen heeft en toch naar een eerste leerjaar A wil heeft ook een attest nodig van het CLB en de goedkeuring van de klassenraad van het eerste leerjaar A.

CLB Wat de studiebegeleiding betreft werkt onze school actief samen met het C.LB., Kattenstraat 65 te Roeselare (051-25.97.00) De heer Antoon Van Acker begeleidt de leerlingen van het lager en het derde kleuter. Mevrouw Renate Denys staat in voor het 1ste en 2de kleuter. Vragen i.v.m. oriëntering naar secundair onderwijs kunnen na overleg met de school aan Joke Knockaert gesteld worden. Een onderzoek naar eventuele leerproblemen kan ook langs de school worden aangevraagd. Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het C.LB. op elk ogenblik weigeren. Daartoe kan het nodige formulier bij de directeur aangevraagd worden. Het C.LB. verstrekt eveneens een correct en grondig studieadvies aan de leerlingen van de zesde klassen. Tenslotte is het C.LB. ook betrokken bij de leerlingenbesprekingen in de school. Ouders die graag samen met school of CLB een probleem willen voorleggen of de CLBmedewerker graag op school spreken, kunnen terecht op het CLB-spreekuur. Elke vrijdag van 8u30 tot 9u20 is CLB-medewerker Toon Van Acker beschikbaar op onze school. Gelieve vooraf de zorgcoördinator hiervan op de hoogte te brengen, zodat de CLBmedewerker zich grondig kan voorbereiden. Het medisch schooltoezicht in onze school wordt gecoördineerd door het M.S.T (Kattenstraat 65 te Roeselare, (051-25.97.00). Onze schoolarts is Merel Van Neste. In de loop van het schooljaar is er een medisch onderzoek voor de leerlingen van het vijfde leerjaar dat wordt uitgevoerd door de schoolarts. Ook het tweede kleuter wordt jaarlijks door de schoolarts onderzocht. © stedelijke basisschool 1

11


afsprakennota

Voor de kinderen van het 1ste leerjaar gebeurt er op school een gedifferentieerd onderzoek. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan gezicht, spraak, lengte, gewicht en gebit. De kinderen uit de eerste kleuterklas krijgen eveneens een gedifferentieerd onderzoek, zoals hierboven beschreven. Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. We vragen de ouders om onmiddellijk de directeur en ook eventueel het medisch schooltoezicht te verwittigen bij besmettelijke ziekten en luizen.

Revalidatie tijdens de lesuren De regering bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lesuren mogelijk is, alsook het maximum aantal uren. Met revalidatie wordt bedoeld therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt worden aan de leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de logopedist, de kinesitherapeut of de psycholoog. Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk aangevraagd worden door de ouders bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad bestaande uit de directeur of zijn afgevaardigde, de zorgcoördinator, de leerkracht van de klas, de zorgleerkracht en iemand van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen in principe niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. Indien toch meer dient er voor de revalidatie start eerst schriftelijke toestemming verkregen te worden van het departement onderwijs via de directie. Voor meer info kan u terecht bij de directie.

Spelen op de speelplaats Wie 's morgens na 8u of 's middags op school aankomt, begeeft zich onmiddellijk naar de speelplaats. Voor het lager zijn er twee speelpaatsen voorzien. “Speelplaats Steenstraat” leent zich voor actievere (sport) spelen. “Speelplaats Brugsesteenweg” is een rustige speelplaats. De kinderen kunnen volgens hun spelactiviteit zelf hun speelplaats kiezen. Bij slecht weer spelen de leerlingen van 1, 2 en 3 op de overdekte speelplaats. 4, 5 en 6 wordt in de hal opgevangen. 12

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

De kleuters hebben hun eigen speelplaats aan het kleutergebouw zelf. Zij kunnen bij koude temperaturen of regenweer schuilen in de polyvalente zaal van het kleutergebouw. Wij spelen sportief en sluiten niemand uit. In de gangen, op de trappen en in de toiletruimte wordt niet gespeeld. Wij houden niet van vechtspelletjes en pesterijen. Zijn er toch probleempjes op de speelplaats, dan wordt dit gemeld aan de leerkracht die bewaakt. De leerkracht van toezicht neemt de nodige maatregelen. Een leerling mag nooit het recht in eigen handen nemen. Tijdens het speelkwartiertje is er gelegenheid om naar het toilet te gaan en mag er kraantjeswater gedronken worden. In afspraak met de omliggende scholen en op dringend advies van het medisch schooltoezicht wordt snoep en frisdrank op school geweerd. Diverse onderzoeken hebben immers aangetoond dat onze jeugd, als gevolg van overdadig snoepen, allerlei gezondheidsproblemen krijgt. We dringen er dan ook op aan dat er geen snoep of frisdranken naar school meegebracht worden. Een stuk fruit, een boterham of "gezonde" kinderkoek mag uiteraard wel. Een wikkel van een koek, een papiertje of een klokhuis van een appel worden gesorteerd en komen dus steeds in de juiste vuilnisemmer terecht, liefst vooraf in klas. Bij het belsignaal stoppen de leerlingen het spel en gaan in de rij staan. Bij het tweede belsignaal moet het volledig stil zijn. Nog meer duidelijke info over onze speelplaats en het binnen blijven vindt u op blz. 12

Begeleide thuisrijen Om redenen van verkeersveiligheid laten wij de kinderen na de klas niet op straat naar buiten stormen. Zo eisen wij orde op zaken bij het vormen van de rijen op de speelplaats. Leerlingen die niet door hun ouders op de speelplaats opgehaald worden moeten onder de begeleiding van een leerkracht met een thuisrij de school verlaten. Ook de leerlingen die even aan de schoolpoort moeten wachten, blijven onder toezicht van een leerkracht op de speelplaats. Niemand mag op eigen houtje de school verlaten, tenzij een verkregen verklaring van aansprakelijkheid.

Š stedelijke basisschool 1

13


afsprakennota

Er is een thuisrij naar : Godshuislaan: richting Noordlaan + oversteek Noordlaan en Brugsesteenweg Noordstraat: Noordstraat + oversteek St. Amandstraat St.-Amand: P. Deconinckplein (via H. Verrieststraat) + oversteek aan P. Deconinckplein materniteit: via Gasthuisstraat naar Ronde Kom + oversteek aan de Rondekomstraat Ook de fietsers worden veilig overgezet. Zij volgen de rij Noordstraat of materniteit. Een leerkracht als gemachtigd opzichter met beperkte politiebevoegdheid zorgt aan de schoolpoort langs de Steenstraat voor de veiligheid van uw kinderen. De school wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich zouden kunnen voordoen nĂ het ontbinden van de thuisrijen. Weliswaar blijft de schoolverzekering van kracht tot uw kind langs de meest veilige weg thuiskomt.

Leerlingendossier De schoolwetgeving verplicht ons een dossier aan te leggen van elke leerling. Deze informatie is bestemd voor interne gegevensverwerking en uitwisseling met het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Bij het onderschrijven van het schoolreglement geven de ouders de toelating om het rijksregisternummer van hun kind, indien nodig, op te vragen bij de betrokken overheid. Veranderingen in de samenstelling van het gezin, een adreswijziging of een nieuw telefoonnummer geven de ouders zo vlug mogelijk schriftelijk door aan de leerkracht, zodat de gegevens steeds aangepast blijven aan de huidige situatie.

Pedagogisch project Onze school heeft een pedagogisch project dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23.09.1996. Dit is een raamdocument waarbinnen het schoolwerkplan voor onderwijs en opvoeding kadert en waar ook dit schoolreglement een weerspiegeling van is. Het pedagogisch project kunt u op de website lezen.

14

Š stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Kindvolgsysteem De zorg om ieder kind is onze grootste bekommernis. Regelmatig worden van elke leerling een aantal proeven afgenomen van de basisleerstof : rekenen, lezen en schrijven. Met die resultaten kunnen wij vroegtijdig leerproblemen opsporen. In samenspraak met de directeur of zijn afgevaardigde, de zorgcoĂśrdinator, de leerkracht van de klas, de zorgleerkracht en de CLB-medewerker zoeken wij naar de meest passende hulp voor elk probleem dat zich stelt. De resultaten van deze proeven komen op het rapport. Ze worden netjes bijgehouden op school in een kindvolgsysteem. Zo kunnen wij de evolutie van elk kind op de voet volgen.

Peilproeven Om te peilen in hoeverre uw kind de aangebrachte leerstof onder de knie heeft, zijn er regelmatig peilproeven. Na de verbetering worden deze peilproeven op het einde van iedere week ter ondertekening aan de ouders meegegeven. Dit moet de ouders helpen om de vorderingen van hun zoon of dochter gemakkelijk na te gaan. De volgende schooldag reeds moeten alle peilproeven ondertekend terug in de klas zijn.

Proefwerken en rapport Het schooljaar is ingedeeld in 4 periodes : Herfst, Kerst, Pasen en Eind. Tijdens elke periode zijn er proefwerken. Het vijfde en zesde leerjaar evalueert eveneens volgens het semestersysteem met Kerst- en Eindexamens. In mei wordt voor het 6de nog een extra rapport voorzien. Deze proeven verschijnen als een product en procesevaluatie op elk perioderapport. Daarnaast worden ook sociale vaardigheden en leren leren grondig beoordeeld. Tijdens de laatste week van elke periode (met uitzondering van periode Pasen) worden de ouders op school uitgenodigd voor een bespreking van dit rapport met de leerkracht. Tijdens de laatste week van de periode Pasen worden enkel selectief ouders uitgenodigd voor een contact. De proefwerken worden niet meegegeven naar huis, maar liggen ter inzage tijdens de rapportbespreking.

Š stedelijke basisschool 1

15


afsprakennota

Zorgklas De lagere school is niet altijd even gemakkelijk. Er wordt heel veel van de leerlingen verwacht !

De leerkracht in de klas waakt erover dat alle leerlingen de basisleerstof onder de knie hebben. Toch duiken voor sommige kinderen plots leerproblemen op. Kinderen met leermoeilijkheden worden opgevangen door de zorgleerkracht. Individueel begeleid of in kleine groepjes krijgen zij er de leerstof die op hetzelfde ogenblik in de klas wordt aangeboden of worden extra oefeningen volgens het niveau van het kind aangereikt. Dit alles gebeurt in samenspraak met de leerkracht van de klas. De opname in de zorgklas is steeds voor een bepaalde duur en slechts voor enkele lestijden per week. De ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht. SES-uren Om de slaagkansen van alle kinderen zoveel mogelijk te waarborgen, kreeg onze school voor dit schooljaar een aantal SES-uren (sociaal-economische situatie) toegewezen. De coördinatie hiervan gebeurt door de zorgcoördinator in samenspraak met de klastitularis.

Huistaken en schoolagenda In alle klassen is er elke schooldag een huistaak voorzien, behalve op woensdag. Elke huistaak is een toepassing op wat in de klas werd aangebracht. In principe moet een leerling deze taak dan ook zelfstandig aankunnen zonder de hulp van een ouder. Het betekent voor uw kind een extra motivatie als hij weet dat u - als ouder - interesse toont voor zijn huiswerk. Wie om een ernstige reden zijn huistaak niet heeft kunnen maken, kan hiervoor uitstel krijgen. Wel is een schriftelijke verklaring van de ouders nodig. Indien een leerling zijn huistaak vergeet, zal de leerkracht de passende maatregelen nemen. De agenda is een handig werkinstrument bij het contact tussen thuis en school. Dagelijks noteren de leerlingen de taken en eventuele mededelingen naar de ouders toe.

16

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

De ouders ondertekenen dagelijks de schoolagenda. De kleuters gaan ‘s avonds huiswaarts met het "Heen en Weer" schriftje. Dit schriftje zorgt voor een dagelijks contact tussen ouders en leerkracht. Het "Heen en Weer" schriftje wordt ondertekend telkens er iets in vermeld wordt. In het begin van het schooljaar worden ook enkele afspraken gemaakt, specifiek voor het kleuteronderwijs.

Niveaulezen – Tutorlezen In de lagere leerjaren wordt op school heel wat aandacht besteed aan het leesonderricht. Zowel in het eerste als tweede leerjaar proberen we ervoor te zorgen dat elk kind volgens zijn eigen mogelijkheden op zijn tempo kan evolueren. Dit gebeurt op twee manieren. 1. Tutorlezen Leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar begeleiden individueel een kind uit het eerste of tweede leerjaar gedurende een semester. 2. Leesouders Tijdens de tweede semester wordt aan de ouders of grootouders gevraagd om wekelijks een uurtje een groepje kinderen te begeleiden in het tweede leerjaar.

Veilig op weg van en naar school De Stedelijke Basisschool 1 ligt langs een drukke invalsweg naar het centrum van de stad toe. Om de veiligheid van uw kind te waarborgen werd daarom ook een schoolpoort voorzien aan de Steenstraat. Kinderen, afgehaald met de wagen worden daarom best aan de Steenstraat opgehaald. Ook de kleuters maken bij voorkeur altijd gebruik van de toegang via de Steenstraat, daar hun speelplaats bij het kleutergebouw ligt. Jongere kinderen die per fiets naar school komen doen dit best onder de begeleiding van een ouder. De jonge fietser moet zeker opvallen in het verkeer. Felle kleuren, reflecterende materialen, een fietswimpel en de fietshelm verhogen in elk geval de veiligheid. Wij rekenen er tevens op dat de fiets in goede staat is : degelijke remmen, reflectoren en verlichting ... Wij vragen dringend aan de ouders die hun kind met de auto brengen en afhalen aan de schoolpoort om nooit stil te staan net voor de schoolpoort, zowel langs de Brugsesteenweg, als in de Steenstraat - al is het maar om zoon- of dochterlief even te laten in- of uitstappen. U brengt andere kinderen in gevaar. Hou in elk geval de parkeerruimte voor de schoolbus vrij! © stedelijke basisschool 1

17


afsprakennota

Ouders die hun kinderen brengen of ophalen via de Steenstraat mogen hun auto stationeren op de O.C.M.W.-parking. Daarna moet het voertuig onmiddellijk de parkeerruimte verlaten. Ook op de parking van de school zelf kan geparkeerd worden. De school is niet toegankelijk voor voertuigen en dieren. De speelplaatsen en de toegangsweg via de Steenstraat ( vanaf de schoolpoort langs de Steenstraat tot aan het kleutergebouw) blijven zodoende netjes en veilig. Kinderen die met hun fiets over de speelplaats moeten, stappen af aan de schoolpoort. Ook ouders vragen we om niet over de speelplaats te rijden. Omwille van de veiligheid beschikt de school over twee geautomatiseerde en gecodeerde schuifpoorten. Deze poorten openen en sluiten een kwartier voor of na aanvang van de lessen. We vragen de ouders dan ook hiervoor attent te zijn.

Schoolmaaltijden De leerlingen die over de middag op school blijven en kiezen voor een warme maaltijd met soep, eten samen in het schoolrestaurant tussen 12u15 en 12u45 Voor de prijs van een maaltijd zie bijlage. Kleuters die op school een warme maaltijd verbruiken eten apart van 11u45 tot 12u15. Prijs : zie bijlage. Op school eerbiedigt men de elementaire beleefdheidsregels aan tafel. Kinderen die zelf hun boterhammen meebrengen kunnen deze eveneens tussen 12u15 en 12u45 opeten. Voor hen is soep en water voorzien. Prijs : zie bijlage. Kleuters die boterhammen meebrengen, eten deze op tussen 11u45 en 12u15. Het eerste kleuter eet tussen 11u45 en 12u15 in een afzonderlijke ruimte. Prijs : zie bijlage. De afrekening van deze schoolmaaltijden gebeurt maandelijks via de schoolrekening. Ouders die wensen dat hun kind uitzonderlijk op school eet, moeten niet noodzakelijk vooraf verwittigen. Elke morgen immers noteert de klastitularis de aanwezige schooleters.

18

Š stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Betalingen Alle betalingen ( uitgezonderd occasionele uitstappen) gebeuren het liefst via domiciliëring. In het begin van de maand ontvangt u telkens een rekening van de voorbije maand. U krijgt daarna twee dagen tijd om deze rekening te controleren. Daarna gebeurt de betaling via uw financiële instelling. Nieuwe leerlingen ontvangen een aparte brief i.v.m. deze betalingen via bankopdracht. Het schoolreglement maakt in hoofdstuk 10 - bijdrageregeling door de ouders - een onderscheid tussen persoonlijke uitgaven en onderwijsgebonden kosten. Persoonlijke uitgaven zijn vrijwillige kosten zoals de betaling van middagmalen, abonnementen op tijdschriften, klasfoto, leerlingenvervoer... Onderwijsgebonden kosten zijn bijdragen die gevraagd worden voor een toneelvoorstelling, de sportklassen, de bijdrage voor een zwembeurt, het vervoer of inkomgelden tijdens een leeruitstap, een deelname in de kosten van de sportdag, de aankoop van turnkledij, de schoolreis... Deze kosten worden jaarlijks na overleg met de schoolraad bepaald en bekendgemaakt in de bijlage van deze afsprakennota.

Opvang – studie Wanneer beide ouders uit werken gaan en er geen opvang gevonden kan worden bij o.a. grootouders of bij kennissen ergens in de buurt, staat de school in voor de opvang. Indien uw kind vroeger dan 8u naar school komt dan moet uw jongen of meisje in het opvanglokaal langs de Brugsesteeenweg. De opvang start om 7.00 uur en duurt tot 8 uur wanneer het algemeen toezicht begint. Prijs opvang en studie : zie bijlage. ‘s Avonds begint de opvang en studie een kwartier na de lessen. De korte studie duurt tot 16u45. De lange studie duurt tot 17u15. Op vrijdag duurt de korte studie tot 15u45, de lange studie tot 16u15. Kinderen uit het lagere die na schooltijd op school blijven volgen eerst de studie. Voor leerlingen uit het eerste leerjaar is dit dan een “korte” studie. De opvang ‘s avonds is voorzien tot 18u 15; op vrijdag tot 17u 15. Op woensdag duurt de opvang tot 12 u.

© stedelijke basisschool 1

19


afsprakennota

Verzekeringen en ongevallen De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren tijdens de lessen, tijdens buitenschoolse activiteiten (in schoolverband) en op weg naar en van de school (binnen de normale tijd langs de kortste en/of meest veilige heen- en terugweg). Indien nodig wordt er zo snel mogelijk een medische tussenkomst geregeld. De ouders verwittigen de school, die een aangiftedossier opstelt. Zij betalen alle onkosten voor dokter, ziekenhuis en geneesmiddelen. Het betalingsattest van de ziekenkas en eventueel andere kosten (o.a. apotheek) worden binnengebracht op school. Na afhandeling van het dossier worden de gemaakte medische kosten via de verzekering terugbetaald. Als het ongeval zich op school voordoet, verwittigt de school een van de ouders. De schoolverzekering dekt enkel persoonlijke letsels, maar geen materiële schade (bijvoorbeeld aan kledij, fietsen, ...) Wij raden hoe dan ook de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten.

Verloren voorwerpen Enkel kledingstukken en voorwerpen waarop duidelijk een naam staat, kunnen we gemakkelijk terugbezorgen. Net aan de turnzaal is er plaats geruimd voor deze verloren voorwerpen. Is er iets zoek, dan kan uw kind of uzelf hier altijd een kijkje komen nemen ! Elk schooljaar verdwijnen helaas teveel kledingstukken in plastic zakken voor één of andere vereniging of spullenhulp. Help uw kind zorg dragen voor zijn kledij ! Het is een stukje opvoeding ... Ook de gymleraar heeft als opdracht op te treden als gympantoffels, -truitje of -broekje niet van een naam voorzien zijn. Kostbare spullen zoals een computerspelletje, een GSM-toestel, een mp3-speler e.d. horen niet thuis op school. Wij brengen ook geen speelgoed mee naar school. Daar leggen we de nadruk op ! Zo vermijden wij vaak traantjes en problemen wanneer er brokken zijn of wanneer iets verdwijnt ! Bommetjes, lucifers, vuurwerk, poedertjes en andere farcen kunnen we uiteraard nooit toelaten.

20

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Uitstappen Zoals het een sportieve school past, trekken wij met de tweede, derde en vierde leerjaren op sportklas. Dit betekent één week lang actief aan sport doen, afgewisseld met de normale lesactiviteiten. Maar dan uiteraard in een sportief kleedje gegoten. Het zesde leerjaar trekt in het begin van het schooljaar op zeeklas. In het voorjaar gaan de leerlingen van het eerste leerjaar twee dagen op bosklas. Het tweede leerjaar gaat voor 3 dagen op boerderijklas. Om deel te nemen is de toestemming van één van de ouders nodig. Hiervoor wordt een tussenkomst in de deelnamekosten gevraagd. Daarenboven is voor alle leerlingen een sportdag gepland.

Sport en spel Als sportieve school staan wij zeker achter een zinvolle vrijetijdsbesteding met een opvoedende waarde. Dankzij de belangloze inzet van enkele collega’s kunnen vooral de leerlingen vanaf de derde klas genieten van naschoolse sport- en spelactiviteiten. Zwemmen, veldloop, voetbal, schaatsen, handbal, netbal, atletiek, enz. ... staan op het programma. Elke keer wordt uw kind hiervoor speciaal langs een brief (meestal met antwoordstrookje) uitgenodigd. Om organisatorische redenen is het belangrijk dat wie ingeschreven is voor een activiteit en toch niet kan deelnemen, de verantwoordelijke leerkracht verwittigt. Er bestaat geen mogelijkheid om op woensdagmiddag op school te blijven. Ook wie verderop woont en 's namiddags wil sporten op school, moet zelf voor een opvang zorgen. Wel is er de mogelijkheid om die middag onder begeleiding mee te gaan naar de Stedelijke Opvangdienst De Speelvogel. Wie zich in een of andere schoolploeg engageert, moet zich dan ook steeds voluit inzetten voor zijn team. Het schoolreglement blijft ook tijdens deze activiteiten geldig.

© stedelijke basisschool 1

21


afsprakennota

Lees een boek Elke klas beschikt over een beperkte klasbibliotheek. Deze boeken - gemerkt met de schoolstempel - worden gratis uitgeleend en mogen gerust meegenomen worden naar huis. Help uw kind zorg te dragen voor deze boeken. Wij vestigen er ook nog graag de aandacht op dat de Stedelijke Openbare Bibliotheek een ruim aanbod van kinderboeken heeft. Heel wat klassen zorgen trouwens voor een klassikale ontlening van boeken uit deze bibliotheek. De inschrijving en uitleen is voor jongeren volledig gratis.

De computer op school Onze school beschikt reeds vele jaren over een computersysteem waarmee o.a. het leerlingendossier bijgehouden wordt, de rapporten berekend en gemaakt worden en waarmee nog vele andere administratieve taken uitgevoerd worden. De computer is niet meer weg te denken. Dankzij de inspanningen van het stadsbestuur is er op school een uitgebreid computerpark met krachtige pc’s voor handen. Het is weliswaar niet gemakkelijk om degelijke software te vinden voor het gebruik op school. Deze zoektocht blijft een voortdurende inspanning vragen. Om technische en wettelijke redenen kunnen wij geen software kopiëren voor ouders die over een homecomputer beschikken. De huidige generatie schoolsoftware is extra beveiligd en mag of kan niet gekopieerd worden. Voor ons is het enkel de bedoeling om de kinderen met de computer ‘vertrouwd’ te maken en om op een afwisselende manier de leerstof aan te bieden. Onze school beschikt ook over een website die op het internet te vinden is op het adres:www.stedelijkebasisschool1.be of www.sbs1.be Naast praktische info over onze school (schoolorganisatie, kalender, maandmenu…) is ook heel wat leuk fotomateriaal opgenomen. We gaan ervan uit dat de ouders graag toelaten dat er ook een foto waarop hun kind staat op onze webstek verschijnt. Wie echter omwille van de privacy bezwaar heeft, meldt dit schriftelijk aan de directeur. De school zal hier onmiddellijk gevolg aan geven.

22

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Schooluren ‘s voormiddags van 8.30 uur tot 11.40 uur ‘s namiddags van 13.15 uur tot 16.00 uur De lessen beginnen op vrijdag om 13.20 uur en eindigen om 15 uur. Op woensdag eindigen de lessen om 11.15 uur Het toezicht op de speelplaats start ’s morgens om 8.00 uur en ‘s middags pas om 12.45 uur. Uw kind komt de school niet eerder binnen, tenzij hij/zij van de opvang geniet. Wij dringen erop aan uw kind niet voortijdig naar school te laten vertrekken. Wij zullen niet toelaten dat kinderen een kwartier te vroeg langs de straat slenteren of aan de schoolpoort langs de gevaarlijke Brugsesteenweg op het voetpad spelen ... Stellen wij vast dat uw kind voortijdig aan de schoolpoort staat, dan moet hij of zij verplicht gebruik maken van de opvang. Voor meer informatie omtrent de opvang verwijzen wij graag naar blz. 19 van deze afsprakennota.

Zorg voor het materiaal Bladen horen in een map. Boeken en schriften horen in de schooltas. Overvolle schooltassen leiden tot wanorde. Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt elke leerling eenmalig wat schrijfgerief : een balpen, een potlood, een gom, een lat, een plakstift en een stel kleurpotloden. Op dit materiaal, net zoals op alle andere kaften en mappen, wordt niet geknoeid. Dit is een basisuitrusting die in principe op school blijft en dus niet mag meegenomen worden naar huis. Bij verlies of opzettelijke beschadiging van het schoolmateriaal moeten de ouders in de vervanging voorzien.

Tijdschriften De leerlingen krijgen bij ons de kans om een (jaar-) abonnement te nemen op aangepaste jeugdtijdschriftjes. De kleuters kunnen zich abonneren op Dopido en later Doremi.

© stedelijke basisschool 1

23


afsprakennota

Voor het eerste leerjaar is er Zonnekind , voor het tweede leerjaar is er eveneens Zonnekind en de leesboekjes “boekenboot”, voor het derde leerjaar Zonnestraal en de leesboekjes “leeskriebel” en voor het vierde verschijnt Klap, een actualiteitenmagazine. De leerlingen van de vijfde en de zesde klassen kunnen zich abonneren op Kits, eveneens een actualiteitenkrant. Deze tijdschriften worden niet rechtstreeks in de klas gebruikt, maar sluiten wel aan. Als documentatie en als aanvullend leesvoer zijn ze zeer nuttig.

Zwemmen Onder leiding van onze gymleraar , de heer Luc Cambier wordt er zwemles gegeven. De schoolbus brengt ons naar het Stedelijk Zwembad, Spilleboutdreef 33 te Roeselare. Leerlingen die eenmalig niet mogen zwemmen, geven een schriftelijke verklaring van de ouders af aan de leerkracht. Wie voor langere tijd niet mag deelnemen aan de zwemlessen moet voor een geldig doktersattest zorgen. Prijs zwemmen : zie bijlage. Het eerste leerjaar zwemt gratis.

Gymles Wij beschikken op school over een gym- en sportzaal. Ook uw kind krijgt er - naast een zwembeurt - gymles onder de leiding van onze gym- en sportleraar. Kinderen die niet kunnen meeturnen geven een schriftelijke verklaring van de ouders af aan de gymleraar. Wie voor langere tijd niet mag deelnemen aan de gymles moet voor een geldig doktersattest zorgen. Gymkledij is verplicht en bestaat uit een groen T-shirt met het logo van de school, een blauw sportbroekje en een paar witte gympantoffels. Prijzen turnkledij : zie bijlage. Wij vragen het gympak op te bergen in een stevige sporttas (geen plastic winkeltas!) en alle spulletjes duidelijk te naamtekenen met de volledige naam. De naam van de leerling moet ook in de gympantoffels staan.

Snoep verstandig ... In samenspraak met andere scholen in de omgeving verbieden wij het snoepen op school. Hieronder vallen ook kauwgom, chips en frisdrank. Leerlingen die ‘s middags op school een eigen lunchpakket meebrengen, kunnen uiteraard wel een frisdrank gebruiken, maar dan enkel en alleen in de eetzaal. 24

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Wie op andere tijdstippen zijn dorst wil lessen, mag steeds kraantjeswater drinken. Twee drankfonteinen bevinden zich in de hal van de school en 1 het kleutergebouw. Frisdranken zijn tijdens de schooluren niet toegelaten op de speelplaats. Ook in dit verband rekenen wij op een duidelijke samenwerking van de ouders. Ter gelegenheid van een verjaardag kan een kleine versnapering als attentie, maar dan niet op de speelplaats. Dergelijke attentie is geenszins verplicht. Indien toch, gelieve dit dan steeds sober te houden! Een wafel, een droge koek, een boterhammetje of een stuk fruit als hongerstiller tijdens het speelkwartier kan natuurlijk steeds. Papiertjes, wikkels en restjes moeten de leerlingen in de vuilnisemmer in klas gooien. De rest komt in de vuilnisemmer op de speelplaats. Sedert het schooljaar 2007-2008 neemt de school deel aan het Tutti Frutti-project. Die dag is een koekje of drankje uitzonderlijk niet toegestaan en rekenen wij op de medewerking van alle ouders om bewust op die dag een stuk fruit te voorzien. De kinderen uit het lager kunnen zich voor deze dag ook 32 weken lang abonneren op een gezond stuk fruit (kostprijs zie bijlage).  kleuters eigen fruit. Gebruik van koekjesdoos. De leerlingen staan zelf in voor een nette speelplaats.

Afwezigheden Is uw kind onpasselijk of ziek, stuur hem dan niet naar school, maar sta zélf in voor de opvang. Wil beleefdheidshalve de leerkracht van de klas op de hoogte brengen. Hiervoor kunt u telefoneren of faxen/mailen (info@sbs1.be) naar de school. Of geef via een klasmakker een seintje. Is uw kind meer dan drie kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Bij een afwezigheid van maximum drie kalenderdagen volstaat een verklaring van de ouders. Dat kan op een voorgedrukt ziektebriefje waarop naast de naam van de leerling en de klas ook de reden en het tijdstip van de afwezigheid staan. Dergelijk briefje door de ouders geschreven kan evenwel slechts vier keer per schooljaar. Vanaf de vijfde keer is dus altijd een medisch attest vereist. Vraag daarom best bij elk doktersbezoek steeds een doktersbriefje. Wie één week voor of na een vakantie afwezig is op school, kan enkel wettig afwezig zijn met een doktersattest. Een zelfgeschreven briefje van de ouders is tijdens deze weken niet geldig. Opgelet : de alinea’s hierboven geldt niet voor kleuters die niet schoolplichtig zijn. Wie te laat op school komt, moet hiervoor een schriftelijke verantwoording door de ouders laten schrijven. © stedelijke basisschool 1

25


afsprakennota

Wordt een leerling onpasselijk op school, dan bellen wij de ouders op of bellen we het (reserve)nummer dat opgegeven werd op de leerlingenfiche. Ook de gym- en zwemles horen bij de verplichte leervakken. Wie hiervan om medische redenen vrijgesteld moet worden, heeft hiervoor een doktersattest of een schriftelijke verklaring van de ouders nodig. Het doktersattest is verplicht voor wie voor langere tijd niet kan deelnemen aan gym- of zwemlessen. Elke leerling die meer dan één maand ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Kinderen die om medische redenen moeten binnen blijven, kunnen dit slechts na schriftelijke aanvraag door de ouders. Mogen we vragen om dit slechts te doen wanneer echt noodzakelijk. In het kleuter gelden volgende afspraken: Wanneer alle kleuters buitenspelen verblijven zieke kleuters in de verwarmde ruimte tussen de klassen. Wanneer de jongste kleuters binnen spelen worden de zieke kleuters daar opgevangen. In het lager verblijven de kinderen met een aanvraag in de hal van het oude gebouw.

Vertrouwenspersoon Mevrouw Ilse Portier is de vertrouwenspersoon van onze school. Jongens of meisjes die iets niet kwijt kunnen bij hun ouders, de leerkracht of de directeur, zullen bij mevrouw Ilse steeds een discreet en luisterend oor vinden.

Hygiëne, kledij en veiligheid op school Na de zomervakantie zijn er elk jaar opnieuw in een of andere klas luizen of neten te vinden. Indien u luizen of neten zou aantreffen in de haren van uw kind, vragen wij onmiddellijk en zonder schroom de school te verwittigen. Heel discreet brengen we dan alle ouders van die bepaalde klas met een briefje op de hoogte. Pas wanneer iedereen terzelfdertijd de kwaal bestrijdt, kunnen wij die plaag indijken. Bij uw apotheker zijn eenvoudige en doeltreffende middeltjes te koop om luizen en neten te voorkomen en te bestrijden. Luizen staan op de lijst van besmettelijke ziekten opgesteld door het CLB. Mocht uw kind dus last hebben van luizen dan vragen we uw kind thuis te houden en te behandelen. Bij meerdere luizenopstoten kan de school de hulp inroepen van het CLB. Regelmatig controleert de kinderverzorgster alle kinderen. 26

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

De kledij, het schoeisel en de haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, niet aanstootgevend en hygiënisch. Er wordt afstand genomen van modische bewegingen die zich uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. GSM gebruik op school : GSM’s zijn niet toegelaten op school. In uitzonderlijke omstandigheden kan hier een uitzondering op verleend worden door de directie (ivm zelfstandig verplaatsen in het verkeer). Dit gebeurt op vraag van de ouders. Er wordt afgesproken wat er met het toestel gebeurt overdag. Oorringen voor de jongens, oorhangertjes (gevaar voor haperen tijdens het spel) voor de meisjes, alsook pearcings zijn niet toegelaten. Bij twijfelgevallen in verband met hygiëne, kledij en veiligheid beslist het schoolbestuur welke de na te leven voorschriften zijn.

Medicatie op school De school stelt hieronder een aantal regels op in functie van het medicatiegebruik op school. Uitgangspunten hiervoor zijn gebaseerd op de bescherming van zowel kind als leerkracht. De school kan niet toelaten dat een kleuter of lager schoolkind zelfstandig enige vorm van medicatie inneemt. Daarenboven staat binnen het functieprofiel van de leerkracht (Belgisch Staatsblad, 1997) het toedienen van medicatie duidelijk niet vermeld. Leerkrachten kunnen dan ook geenszins verplicht worden tot het toedienen van alle mogelijke vormen van medicatie. Het gebruik van medicatie op school dient op school dan ook zoveel mogelijk te worden vermeden. De inname van alle vormen van medicatie door de leerling en zelfs onder supervisie van een opvoeder-leerkracht blijft steeds onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Toch is de school zich er terdege bewust van dat medicatie op school bij sommige leerlingen nodig en zelfs noodzakelijk is. De school maakt dan ook een onderscheid in volgende toedieningen : -

gans het jaar sporadisch of periodiek occasioneel

Onder medicatie die gans het jaar wordt genomen verstaan we o.a. medicatie voor leer- of aandachtstoornissen, blijvende ziektes als bvb suikerziekte, astma… Medicatie die sporadisch of periodiek dient genomen te worden is bijvoorbeeld medicatie na ziekte of medicatie tegen hooikoorts, allergieën… Ook pijnstillers beschouwen we als medicatie die sporadisch toegediend wordt. Voor beide innames gelden volgende strikte richtlijnen : © stedelijke basisschool 1

27


-

afsprakennota

elke inname binnen de school dient schriftelijk door de ouders te worden gemotiveerd een duidelijke omschrijving over de hoeveelheid en frequentie van inname is vereist de kinderen geven bij aanvang van de lessen de medicatie af aan de klasleerkracht, deze waakt over de inname van de medicatie. indien dagelijks inname vereist is, zorgen de ouders zelf voor de nodige voorraad medicatie. in geen geval kan een opvoeder-leerkracht aansprakelijk gesteld worden.

Opmerking : kinderen die over de middag op school blijven en medicatie behoeven, brengen hun genaamtekende medicatie na de lessen eerst naar de eetzaal. Daar ziet een opvoederleerkracht toe op de inname. Bij de kleuters zorgt de kleuterjuf dat de nodige medicatie in de eetzaal geraakt. Onder occasionele medicatie wordt verstaan: medicatie die plots dringend nodig is en wanneer de school via alle noodnummers geprobeerd heeft de ouders of opvangverantwoordelijken te contacteren. In dit geval zal de school de huisdokter contacteren en de voorgeschreven medicatie toedienen. De kosten hieruit voortvloeiend zijn uiteraard ten koste van de ouders. Daarom wijzen we nog eens op het belang van voldoende bereikbare noodnummers. Door het ondertekenen van deze afsprakennota verklaren de ouders zich akkoord met het medicatiebeleid en de daaraan verbonden afspraken op school.

Leerlingenvervoer Er is in onze school leerlingenvervoer ‘s morgens, ‘s avonds en op woensdagmiddag. In het begin van het schooljaar krijgen de ouders een beschrijving van de busrit ( op- en afstapplaatsen). Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De ouders dragen de volle verantwoordelijkheid tot het kind ‘s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt. De prijzen voor het leerlingenvervoer zijn door de wetgever vastgesteld volgens de tarieven van de V.V.M. (Vlaamse Vervoermaatschappij) en vallen dus buiten onze wil. De tarieven worden jaarlijks bepaald door de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Dit bedrag wordt betaald op het einde van elk trimester.

Schoolkalender In elk periodiek schoolklokje verschijnt de schoolkalender lopende tot aan de volgende uitgave. Op het einde van het schooljaar krijgt elke leerling de schoolkalender van het daaropvolgende schooljaar. Tenslotte kan u de volledige kalender steeds raadplegen op onze website. Wijzigingen kunnen altijd en worden tijdig meegedeeld aan de leerlingen. © stedelijke basisschool 1 28


afsprakennota

Sponsoring en reclame De schoolraad keurde op 12 februari 2007 een nota goed waarbij sponsoring en reclame door derden binnen de schoolmuren worden vastgelegd. De hieronder beschreven voorwaarden zijn geënt op het decreet Basisonderwijs art. 51 en art.52 Volgende principes worden in acht genomen: -

de door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven van reclame

-

facultatieve activiteiten zoals bvb. een schoolreis of bosklassen moeten vrij blijven van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte daarvan werd ingericht door middel van een gift of schenking of verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

Reclame en sponsoring mogen niet onverenigbaar zijn met pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. De schoolraad waakt over deze bovenstaande fundamentele visie op reclame en sponsoring en pleegt hier overleg over.

© stedelijke basisschool 1

29


afsprakennota

Schoolkalender schooljaar 2013-2014 Stedelijke Basisschool 1 AUGUSTUS Donderdag 29 augustus : verwelkomingsdag voor alle kinderen en ouders SEPTEMBER Maandag 2 september : eerste schooldag Instapdatum nieuwe kleuters Van dinsdag 10 t.e.m. 13 september : zeeklas 6 de leerjaar Dinsdag 10 september: info-avond 1ste leerjaar Woensdag 18 september: vergadering De Brug Donderdag 26 september : info-avond 3de kleuter OKTOBER Maandag 21 oktober : pedagogische studiedag Woensdag 23 oktober : rapport Donderdag 24 oktober : selectief oudercontact

NOVEMBER Van maandag 28 oktober t.e.m. 1 november : herfstvakantie Maandag 4 november : instapdatum nieuwe peuters Maandag 11 november: wapenstilstand vrije dag Van maandag 18 november t.e.m. 22 november : sportklassen 2A en 3B Woensdag 20 november: vergadering De Brug

DECEMBER Donderdag 5 december : sinterklaasfeest Van vrijdag 6 december t.e.m. vrijdag 13 december : examen 3de graad Woensdag 18 december : rapport Donderdag 19 december : oudercontact lager+ kerstcafe Van maandag 23 december t.e.m. 3 januari : kerstvakantie

JANUARI Maandag 6 januari : instapdatum nieuwe kleuters Dinsdag 14 januari: info-avond 1ste leerjaar Van maandag 20 t.e.m. 24 januari : sportklas 3A en 3C Woensdag 22 januari: vergadering De Brug

30

Š stedelijke basisschool 1


afsprakennota FEBRUARI Maandag 3 februari : instapdatum nieuwe peuters Donderdag 6 februari: info nieuwe peuters Woensdag 12 februari: pedagogische studiedag Vrijdag 14 februari : gezond ontbijt op school Zondag 16 februari: Valentijnsontbijt Van maandag 17 februari tot en met vrijdag 21 februari : sportklas 2B en 2C

MAART Van maandag 3 t.e.m. 7 maart : krokusvakantie Maandag 10 maart : instap nieuwe peuters Van donderdag 13 maart t.e.m. vrijdag 14 maart : bosklassen 1ste leerjaar Dinsdag 18 maart: oudercontact kleuter Woensdag 19 maart: vergadering De Brug Donderdag 20 maart: oudercontact kleuter Van maandag 24 maart t.e.m. 28 maart: sportklas 4de leerjaar

APRIL Woensdag 2 april: rapport Donderdag 3 april: selectief oudercontact Vrijdag 4 april: sponsorvoettocht Van maandag 7 april t.e.m. maandag 21 april : paasvakantie Dinsdag 22 april: instap nieuwe peuters Van maandag 28 april t.e.m. 30 april: boerderijklassen 2de leerjaar

MEI Donderdag 1 mei : feest van de arbeid: vrije dag Vrijdag 2 mei: vrije dag Zaterdag 10 mei: schoolfeest Zaterdag 17 en zondag 18 mei : vormselweekend Woensdag 21mei: vergadering De Brug Donderdag 29 mei: 1ste communie/lentefeest Vrijdag 30 mei: brugdag

JUNI Maandag 2 juni : instap nieuwe peuters Dinsdag 5 juni : schoolreis lager Š stedelijke basisschool 1

31


afsprakennota Vrijdag 6 juni: vrije dag Maandag 9 juni: Pinksteren: vrije dag Woensdag 11 juni: lenterapport 6de leerjaar Vrijdag 13 juni t.e.m. 20 juni: examens 3de graad Dinsdag 17 juni: schoolreis kleuter

Woensdag 25 juni: rapport/ receptie Donderdag 26 juni : oudercontat + Sangria-avond Vrijdag 27 juni: vrije namiddag Maandag 30 juni: vrije dag Donderdag 28 augustus: verwelkomingsdag schooljaar 2014-2015

32

Š stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Naamlijst leerkrachten met telefoonnummers Azou Hannelore Bosschaert Greet Bruneel An Bruwier Stefaan Cambier Luc Cordier Sanne Crabbe Bart Debal Lien Degraeve Hannelore Degraeve Liesbeth Depoortere RaĂŻs Dely Hjordis Depoortere Caroline Lebon Nathalie Lievens Jolien Matten Evelien Mergaert Ineke Nottebaert Katrien Pattyn Hilde Peire Sally Peuteman Riet Poppe Freya Portier Ilse Sercu Piet Thijbergin Els Van de Moortele Cathy Vandewalle Leen Vandenbroucke Veerle Vankeirsbilck Jan Vanlauwe Joke Vannieuwenhuyse Anthony Veranneman Kris Vuylsteke Liesbeth Wallyn Angie

0476/91.59.65 0497/54.35.50 051/20.39.77 051/24.25.07 0478/99.79.89 0494/58.12.33 051/20.39.77 0485/74.44.84 051/32.09.35 051/72.13.68 051/25.22.48 0476/67.07.24 051/20.24.92 051/20.21.51 0498/45.39.96 0495/42.81.32 051/72.52.41 0485/94.52.24 051/24.10.04 0475/44.92.12 051/30.35.71 0477/61.79.88 051/25.31.97 051/22.03.77 051/20.24.34 051/24.89.08 0494/44.70.12 051/31.86.03 0486/16.42.01 051/25.30.06 051/22.91.50 051/20.99.76 051/24.31.80 051/21.02.43

Š stedelijke basisschool 1

33


afsprakennota

Voorziene onkosten binnen de maximumfactuur per leerjaar voor het schooljaar 2013-2014(*) Kosten gespreid over verschillende schooljaren zwemmen

gymkledij

3de kleuter

€ 0,65 per beurt

2de leerjaar

Wekelijks

€ 0,65 per beurt

3de tot 6de lj.

2-wekelijks

€ 0,65 per beurt

Sportbroek

Jongens

rennersbroek

Meisjes

turntruitje

jongens/meisjes

€ 8,00 € 12,00 € 8,00

Prognose uitgaven leeruitstappen - activiteiten Schooljaar 2013-2014 - 1ste kleuter klas

bestemming

onderwerp

1kla+b

Rumbeke

Thema: De herfst (Sterrebos)

Bedrag

1kla+b

Roeselare

Toneel De Spil

1kla+b

De Panne

Schoolreis

€ 5,50 € 14,00 Totaal:

€ 19,50

Schooljaar 2013-2014 - 2de kleuter Klas

bestemming

onderwerp

2kla+b+c

Roeselare

Thema: Schatkist: De herfst

Bedrag

2kla+b+c

Roeselare

Thema: het sprookjesbos (Sterrebos)

2kla+b+c

Roeselare

Toneel De Spil

2kla+b+c

Roeselare

Lich. Opv.: Rollebolle

2kla+b+c

De Panne

Schoolreis

2kla+b+c

Keiem

Het kakelend kippenmuseum

€ 5,50 € 3.00 € 14,00 € 7.00 Totaal:

€ 29,50

Schooljaar 2013-2014 - 3de kleuter Klas

bestemming

onderwerp

3kla+b+c

Rumbeke

Thema: De herfst (Sterrebos)

Bedrag

3kla+b+c

Roeselare

Toneel De Spil

3kla+b+c

Beveren

sport

3kla+b+c

De Panne

Schoolreis

€ 14,00

3ka+b+c

Kortrijk

Huis van de Sint

€ 2,00

3kla+b+c

Roeselare

Bibliotheek

3kla+b+c

Gullegem

Kleuterglibberen

€ 5.50

€ 5.00 Totaal:

€ 26.50

Schooljaar 2013-2014 - 1ste leerjaar

34

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota Klas

bestemming

onderwerp

Bedrag

1A+B+C

Ardooie

Naar 't Veld

€ 2,00

1A+B+C

Roeselare

Kronkeldiedoe - sporthal Schiervelde

€ 4,00

1A+B+C

Roeselare

Toneel

€ 5,50

1A+B+C

Torhout

De kinderboerderij

€ 5,20

1A+B+C

Torhout

De Kinderboerderij

1A+B+C

?

Schoolreis

€ 18,00

1A+B+C

De Haan

Sportdag : de Sierk

€ 12,00

1A+B+C

Roeselare

Bibliotheek: De vriendschap

1A+B+C

Lendelede

Naar de boomgaard

€ 5,20

Totaal:

€ 51,90

Schooljaar 2013-2014 - 2de leerjaar Klas

bestemming

onderwerp

2A+B+C

Roeselare

Bezoek aan de markt

bedrag € 2,00

2A+B+C

Beernem

Opvangcentrum voor vogels (Bulskampveld)

€ 5,00

2A+B+C

Roeselare

Honkietonkie - sporthal Schiervelde

€ 4,00

2A+B+C

Roeselare

Bibliotheek: De vriendschap

2A+B+C

Roeselare

Verkeerswandeling door de politie

2A+B+C

Roeselare

Toneel De Spil

2A+B+C

?

Schoolreis

€ 18,00

2A+B+C

?

€ 12,00

2A+B+C

Roeselare

Sportdag Bezoek a.d. Sted. Academie vr. muziek & woord

2A+B+C

Izegem

Schoenenmuseum (thema Sint)

2A+B+C

Roeselare

Zwemmen 30 x 0.65

€ 5.50

€ 2,00 € 19.50 Totaal:

€ 68.00

Schooljaar 2013-2014 - 3de leerjaar Klas

bestemming

onderwerp

3A+B+C

Torhout

Kinderboerderij

bedrag

3A+B+C

Roeselare

Bibliotheek: "De vriendschap"

3A+B+C

Roeselare

Alles met de bal - Sporthal Schiervelde

€ 4.00

3A+B+C

Diksmuide

Ijzertoren en dodengang (WO I)

€ 5.00

3A+B+C

Roeselare

Bezoek St. Michielstoren

€ 1.50

3A+B+C

Roeselare

Toneel

3A+B+C

Roeselare

Huis van de voeding

3A+B+C

Roeselare

Roeselare, een mooie stad om in te wonen

3A+B+C

Lichtaart

Schoolreis

3A+B+C

?

Sportdag

3A+B+C

Roeselare

Zwemmen 11 x 0.65

€ 5,20

€ 5.50 € 5.00 € 19,00 € 15,00 € 7.15 Totaal:

€ 67.35

Schooljaar 2013-2014 - 4de leerjaar Klas

bestemming

onderwerp

4A+B

Roeselare

Toneel: De Spil

bedrag € 5,50 © stedelijke basisschool 1

35


afsprakennota 4A+B

Passend.-Zon.

Thema: Herfst: geschiedkundige benadering

4A+B

Roeselare

Bezoek aan de brandweer

4A+B

Roeselare

Jeugdboekenweek-Ontm. schrijver-

4A+B

Zonnebeke

Parkspelen

€ .4.00

4A+B

?

Schoolreis

€ 19,00

4A+B

?

Sportdag

€ 15,00

WO-activiteit Bebat (batterijenmuseum)

€ 10,00

4A+B 4A+B+C

Hooglede

Natuur en milieu

4A+B+C

Roeselare

Brandweer -Veiligheid

4A+ B+C

Roeselare

Zwemmen 11 x 0.65

€ 4,00

€ 7.15 Totaal:

€ 64.65

Leeruitstappen 2013-2014 - 5de leerjaar klas

Bestemming

onderwerp

bedrag

5A+B+C

Brugge

Tijd: Leven in de middeleeuwen

5A+B+C

Roeselare

Toneel De Spil

5A+B+C

Roeselare

Bibliotheek: De vriendschap

5A+B+C

?

Schoolreis

€ 25,00

5A+B+C

?

Sportdag

€ 12,00

5A+B+C

Roeselare

Zwemmen 16 x 0.65

€ 10,00 € 5,50

€ 10.40 Totaal:

€ 62.90

Leeruitstappen 2013-2014 - 6de leerjaar klas

Bestemming

onderwerp

Bedrag

6A+B

Roeselare

Wielermuseum : educatief packet

6A+B

Roeselare

Toneel De Spil

€ 5,50

6A+B

Roeselare

Bezoek boekenbeurs letterfeest

€ 3,00

6A+B

Roeselare

Schaatsen op de Grote Markt

6A+B

Roeselare

Haven milieuboot

6A+B

Roeselare

Bibliotheek: De vriendschap

6A+B

?

Schoolreis

€ 25,00

6A+B

?

Sportdag/doe aan sportbeurs

€ 12,00

6A+B

Roeselare

Zwemmen 16 x 0.65

€ 2,00

€ 10.40 € Totaal: 57.90

(*) “kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen of ontwikkelingsdoelen. De maximumfactuur bedraagt 25 euro voor het eerste kleuter, 35 euro voor het tweede kleuter, 40 euro voor het derde kleuter en 70 euro voor het lager en dit per leerjaar. ” Bovenvermelde prijzen zijn richtprijzen maar kunnen eventueel schommelen (vb. De Spil…). In ieder geval kan de maximumfactuur niet overschreden worden.

36

© stedelijke basisschool 1


afsprakennota

Voorziene onkosten van extramurosactiviteiten binnen de maximumfactuur. (*) extra muros activiteiten Schooljaar 2013-2014 klas

Bestemming

onderwerp

6de

Westende

Zeeklas

Roeselare

Sportklassen 3 x 10.35€

de

de

de

2 ,3 ,4 2de 1ste

Kemmel

bedrag € 120 € 31,05

Boerderijklassen

€ 90

Bosklas

€ 50

Totaal :

€ 291.05

(*) In het lager onderwijs bedraagt de maximumfactuur voor het volledig lager onderwijs 405 euro niet verplichte uitgaven abonnementen 1ste kleuter

Dopido

€ 30.00

2de + 3de kleuter

Dokadi

€ 30.00

Doremi

€ 30.00

Leesknuffel

€ 35.00

1ste + 2de leerjaar

zonnekind

€ 35.00

2de leerjaar

Robbe en Bas

€ 25,00

3de leerjaar

zonnestraal

€ 35.00

3de leerjaar

leeskriebel

€ 25,00

1ste kleuter tot 3de leerjaar

kerstboek

€ 5.50

1ste kleuter tot 3de leerjaar

paasboek

€ 5.50

1ste kleuter tot 3de leerjaar

vakantieboek

€ 5.50

3de kleuter tot 3de leerjaar

oefenboek

kleuter

1ste leerjaar

Mol en Beer

€ 5.50 € 12.00

4de leerjaar

klap

€ 16.50

5de + 6de leerjaar

kits

€ 17.50

3de kleuter tot 6de leerjaar

vakantieblaadjes

€ 7.00

lagere

Tutti frutti (32w)

€5

verbruiken op school warme maaltijden

kleuter

€ 2,40

lager

€ 2,80

soep

kleuter / lager

€ 0,60

opvang / studie

kleuter / lager

€ 1.00

per begonnen half uur

Varia klasfoto

kleuter / lager

€ 2,00

nieuwjaarsbrief

kleuter / lager

€ 0,62

© stedelijke basisschool 1

37


afsprakennota

BUSROUTE

’s morgens vertrek uit Steenstraat rond ± 7u50 Leopold 3 opvang ..................................................................................................7u55 Ten Hove ..............................................................................................................7u55 Dammestraat 1 ....................................................................................................7u55 Bollaardstraat hoek ................................................................................................8u00 Beversesteenweg bloemenwinkel tot Argenta .............................................................8u00 Ridderstraat tot aan de hoek ...................................................................................8u05 Jonkerstraat tot aan de Beversesteenweg .................................................................8u05 Beversesteenweg tot aan het rondpunt Mandellaan tot aan de Witte Reek .....................................................tussen 8u05 en 8u10 Mandellaan Hoekske en dan terug naar de Ardooisesteenweg Ardooisesteenweg langs station voorkant Stationsdreef en dan naar de Godshuislaan terug naar school ............................8u15 – 8u20

’s avonds Leopold 3 opvang ................................................................................................16u15 Prins Albertstraat 61-63 ......................................................................................16u15 Prins Albertstraat 23 ..........................................................................................16u15 Ten Hove ............................................................................................................16u20 Dammestraat 1 ..................................................................................................16u22 Bollaardstraat Hoek .............................................................................................16u24 Woensdag en vrijdag: Joannes van de Ginstestraat ...................................................16u26 Beversesteenweg Bloemenwinkel tot Argenta ...........................................................16u28 Ridderstraat tot aan de hoek .................................................................................16u30 Jonkersstraat tot aan Beversesteenweg ..................................................................16u30 Beversesteenweg tot aan rondpunt ................................................................................. Mandellaan tot aan Witte Reek ..............................................................................16u35 Mandellaan Hoekske tot aan Beversesteenweg .........................................................16u37 Stationsdreef ......................................................................................................16u39 Godshuislaan terug naar school 16u

38

© stedelijke basisschool 1

Afsprakennota1314  

http://www.stedelijkebasisschool1.be/website/images/pdf/afsprakennota1314.pdf

Afsprakennota1314  

http://www.stedelijkebasisschool1.be/website/images/pdf/afsprakennota1314.pdf

Advertisement