Page 1

Oferta Wydawnictwa

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2015 książki | czasopisma | wydawnictwa elektroniczne


Nasze publikacje możesz zamówić na www.sbp.pl oraz: Dział Sprzedaży Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. 22 825 50 24, 22 608 28 26 email: sprzedaz@sbp.pl

Wydawnictwo SBP Ul. Konopczyńskiego 5/7 00-335 Warszawa tel. 22 827 52 96 email: wydawnictwo@sbp.pl

Od Wydawcy Wydawnictwo SBP od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu literatury branżowej, niezbędnej w  wykonywaniu zawodu bibliotekarza i  podnoszeniu jego kompetencji oraz jakości obsługi różnych grup czytelników, zgodnie z  ich oczekiwaniami. Tegoroczna oferta wydawnicza obejmuje przede wszystkim kilkadziesiąt pozycji książkowych, zarówno nowości, które ukażą się w 2015 r., jak i sprawdzone, wartościowe publikacje z ostatnich 2 lat. Prace te są, bądź będą wydane w naszych popularnych seriach. Oprócz pozycji o charakterze encyklopedycznym, dotyczących współczesnego bibliotekarstwa i kierunków jego rozwoju, definicji terminów i zjawisk powiązanych z  książką i  jej różnymi formami, czytelnicy znajdą w  tegorocznej ofercie pozycje poruszające najważniejsze zagadnienia teorii i  praktyki bibliotekarstwa, w  tym problemy przeobrażeń nauki o informacji, open source, komunikacji i czytelnictwa w  środowisku cyfrowym, digitalizacji, kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, wykorzystania nowoczesnych narzędzi informacyjnych w  pracy bibliotecznej, prywatności w  Internecie. Nie brakuje również pozycji poświęconych książce dla najmłodszych, inspirujących i  pobudzających wyobraźnię dzieci oraz ułatwiających rodzicom dobór wartościowej literatury. Ważnym elementem naszej oferty wydawniczej są czasopisma: miesięczniki „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza”, skierowane głównie do bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz periodyki naukowe – „Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, które mają grono stałych odbiorców w środowisku bibliotek naukowych i akademickich oraz studentów. Jest możliwość zamawiania artykułów elektronicznych z czasopism naukowych. Rocznie wydajemy ponad 50 tysięcy egz. czasopism. Nowością w  ofercie są warsztaty edukacyjne, które SBP będzie realizowało w 2015 r.; podajemy przydatne linki do aktualnej oferty szkoleniowej. Zapraszamy do naszego sklepu online, gdzie wiele z przedstawionych w ofercie publikacji dostępnych jest z rabatem. Liczymy na zainteresowanie Naszych Czytelników i pozyskanie nowych. Zespół Wydawnictwa SBP


Nauka – Dydaktyka – Praktyka Ważne tematy, kwestie kluczowe w pracy bibliotekarzy i zarządzaniu bibliotekami różnego typu. Ponad 155 wydanych tytułów, wśród nich bestsellery bardzo cenione przez środowisko. W ramach serii proponujemy prace o książce, informacji i  technologiach autorstwa wybitnych specjalistów, najważniejszych przedstawicieli nauki, naszego środowiska oraz doświadczonych praktyków.

bestseller

Bibliotekarstwo pod red. Anny Tokarskiej | 99 zł

Podręcznik adresowany jest do bibliotekarzy praktyków, osób kształcących się w zakresie bibliotekarstwa i  zainteresowanych tą tematyką oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Zaplanowany jest jako kompendium wiedzy, które w  lapidarny i  motywujący do dalszych, samodzielnych poszukiwań sposób umożliwi uzyskanie odpowiedzi na temat aktualnego stanu bibliotekarstwa, ale także kierunków jego rozwoju w przyszłości.

Biblioteki w nowym otoczeniu Jacek Wojciechowski | 57 zł

Profesor J. Wojciechowski napisał książkę o współczesnym bibliotekarstwie takim jakie ono jest. Autor, wybitny uczony, ale i praktyk pisze: Biblioteka jest instytucją usługową i otwartą na publiczność oraz na świat, który zmieniał się i zmienia. Zatem również w bibliotekarstwie rozmaite zmiany były, są i będą. Trzeba je rozpoznać, zrozumieć, przewidzieć ku czemu prowadzą i … No i właśnie: sama aprobata oraz adaptacja nie wystarczą. Należałoby wkroczyć w nie aktywnie oraz pokierować nimi z sensem, bo przecież nic nie dzieje się samoczynnie (…).

Obok refleksji naukowej jest w tej książce wiele uwag i propozycji inspirujących do praktycznych działań. To jest obowiązkowa lektura dla aktywnych bibliotekarzy! 1


HIT

Mój bajarz odnowiony Joanna Papuzińska | 32 zł

„Niniejsza książka stanowi kilka wycieczek w te niezbadane obszary, wycieczek dość dowolnych, skupionych głównie wokół tematów takich jak m.in. poczucie tożsamości, symbolika przestrzeni i  przyrody. Pewne rzeczy wyłamują się z  zaplanowanych ram i  tak na przykład czułam ogromny przymus, aby poprzedzić całość szkicem o  Bajarzu polskim, ważnej księdze mego, i nie tylko mego, dzieciństwa, choć pochodzi on jeszcze z połowy XIX wieku i należy do innej epoki”. (ze wstępu)

Laureatka nagrody za twórczość dla dzieci i młodzieży

Biblioteki i książki w życiu nastolatków

Pod red. Marioli Antczak i Agaty Walczak-Niewiadomskiej | 65 zł W publikacji zamieszczono artykuły zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i praktyków, autorów polskich i zagranicznych. Książka jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu nastolatków i instytucjom, które mają na nie wpływ, a  ponadto do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży.

Nauka o informacji w okresie zmian pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty | 42 zł

Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych i ich upowszechnienie na wielką skalę implikują ciągłe i  szybko następujące zmiany zarówno w  polu badawczym nauk o  informacji, jak i  w  praktyce działalności informacyjnej, prowadzonej w różnych obszarach życia społecznego. Monitorowanie i  analiza tych przemian stanowią przedmiot prezentacji i dyskusji prowadzonych na międzynarodowej konferencji „Nauka o informacji w okresie zmian”, cyklicznie organizowanej przez Zakład Systemów Informacyjnych IINiSB UW. 2


Wstęp do Open Source Sebastian Dawid Kotuła | 19 zł

W XXI w. jednym z prężniej rozwijanych i rozwijających się sektorów w branży IT jest open source. Na rodzimym gruncie informatologii brak było do tej pory opracowania przybliżającego w  przystępny sposób tę problematykę. Praca napisana została przez humanistę – bibliologa i informatologa – z myślą o/i z przeznaczeniem dla humanistów i bibliotekarzy, zwłaszcza tych o  zainteresowaniach informatycznych i  informatologicznych. Książka ma więc charakter wprowadzający w obszar open source na potrzeby szeroko pojętej humanistyki.

Megabiblioteki

pod red.: Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Pietrzkiewicz | 39 zł Megabiblioteki to termin różniący się od mediateki, a jednak ściśle współgrający z nim, bowiem mediateki zazwyczaj są megabibliotekami. Ponad wszelką wątpliwość dyskurs naukowy wokół megabibliotek jest ważny i potrzebny. Pomysł na zebranie artykułów poświęconych im właśnie zasługuje na uznanie tym bardziej, że dzięki temu, iż jest to opracowanie wieloautorskie, możemy w nim odnaleźć różne spojrzenia na – zbierający je w całość – przedmiot badań.

Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 Elżbieta Jamróz-Stolarska | 29 zł

dyplom ACADEMIA

Bardzo ważna i potrzebna praca, przybliżająca istotny aspekt funkcjonowania książki dla dzieci i młodzieży powojennej Polski. Oparta została na solidnej, imponującej bazie źródłowej, która wymagała wielu szczegółowych poszukiwań i badań z autopsji. W przygotowaniu: • Biblioteka, której nie ma... Andrzej Edward Koźmian i jego książki (Agnieszka Hamera Nowak) • Książki w życiu najmłodszych (pod redakcją Marioli Antczak i Agaty Walczak-Niewiadomskiej) 3


Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchomiło, we współpracy z  Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, nową serię wydawniczą pt. „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”. Seria ma charakter naukowy, obejmuje prace autorskie i zbiorowe, przygotowywane przede wszystkim przez młodych pracowników uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, ale także doświadczonych wykładowców i badaczy przedmiotu z innych ośrodków akademickich w  Polsce. Kolejne tomy prezentować będą literaturę dla młodych odbiorców omawianą z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych, dominujących w kraju i na świecie.

Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku Weronika Kostecka | 38 zł

Publikacja jest jednym z pierwszych polskich tak obszernych opracowań poświęconych problematyce złożonej sytuacji gatunkowej baśni literackiej w  XXI w. Kluczem do opisu baśni autorka uczyniła dwie istotne kategorie – postmodernizm i tradycję.

Janusz Korczak. Pisarz pod red. Anny Czernow | 26 zł

Publikacja jest zbiorem studiów na temat Janusza Korczaka jako pisarza książek dla dzieci. W swoich szkicach autorzy analizują różne aspekty jego twórczości.

W przygotowaniu: • Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Redakcja naukowa: Weronika Kostecka i Maciej Skowera • Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Redakcja naukowa: Patrycja Pokora i Maciej Skowera 4


Biblioteki – Dzieci – Młodzież Seria pod patronatem prof. Joanny Papuzińskiej inspiruje bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców do stymulowania rozwoju i rozbudzenia – poprzez kontakt z książką – kreatywności młodego pokolenia. Autorzy, wybitni specjaliści, dostarczają fachowej wiedzy dotyczącej pracy z młodym czytelnikiem, rzetelnie radzą i proponują praktyczne rozwiązania. Dzieci stanowią znaczny procent wszystkich użytkowników bibliotek. Jak praktycznie przygotować się do pracy z nimi? Nasza seria daje odpowiedzi.

Warto mieć w bibliotece

Książki dla dzieci 2010-2014 Grażyna Lewandowicz-Nosal, Anna Krawczyk, Katarzyna Kujawa, Zuzanna Porzuczek | 39 zł Szerokie zainteresowanie pierwszą edycją katalogu Warto mieć w bibliotece. Książki dla dzieci 2010-2013 skłoniło Autorki oraz Wydawnictwo do przygotowania wydania drugiego, poszerzonego o publikacje z 2014 r. Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do 12/13 lat. W opracowaniu uwzględniono pozycje wydane w ostatnich pięciu latach (2010-2014) oraz nagrodzone i  wyróżnione w  różnych konkursach. Katalog zawiera również wykaz 44 serii wydawniczych adresowanych do tej grupy wiekowej.

Zwierzyniec literacki Stanisława Niedziela | 29 zł

Niniejsza książka jest tematycznym poradnikiem literackim, prezentującym literaturę dziecięcą i młodzieżową związaną ze światem zwierząt, którą wykorzystywać można w procesie gromadzenia zbiorów bibliotecznych, podsuwania odpowiednich źródeł nauczycielom czy bibliotekarzom przygotowującym zajęcia z dziećmi szkolnymi czy przedszkolnymi.

Zapowiedzi: • Dyslekcja czyli czytelnik oporny (J. Podlasińska)

Oferujemy też: • Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik Alicja Ungeheuer-Gołąb | 32 zł 19,90 zł 5


Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza Seria przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą.

Ciekawe przypadki z życia książki, czyli „Nie jest grzechem lubić książki dla nich samych...” Dorota Pietrzkiewicz | 29 zł

Zgłębiając historię książki Autorka porusza się po fascynującym obszarze intelektualnych dociekań i różnych zagwozdek proweniencyjnych, typograficznych, autorskich. Oddajemy do rąk Czytelników pracę składającą się z szesnastu opowieści o różnych przypadkach z życia książki polskiej.

Teatr w bibliotece.

Doświadczenia i praktyka Pod red. Małgorzaty Pietrzak | 27 zł Publikacja jest skierowana do bibliotekarzy, nauczycieli, animatorów kultury, pedagogów, którzy pracują z zespołami amatorskimi przy realizacji różnorodnych form teatralnych oraz z wykonawcami indywidualnymi.

Audiobooki w kraju i na świecie Bogdan Klukowski | 19 zł

Na początku było radio… Od tego wydarzenia rozpoczyna się fenomen książki dźwiękowej, czyli audiobooków. Bogdan Klukowski – wytrawny znawca współczesnej książki i jej różnych form – wprowadza czytelnika w meandry świata audiobooków, zwracając uwagę na ich ewolucję i perspektywy rozwoju w aspekcie Polski i innych krajów.

Mam 6 lat i gonię świat Agata Arkabus | 22 zł

6

Celem książki jest przedstawienie sześciolatka jako ucznia i użytkownika biblioteki szkolnej, ale przede wszystkim dziecka o  typowych potrzebach wieku przedszkolnego i  wczesnoszkolnego. Poruszono problem dojrzałości szkolnej oraz zagadnienia dotyczące literatury dla dzieci sześcioletnich. Do publikacji dołączone zostały przykładowe scenariusze zajęć.


Propozycje i Materiały Jeśli nie dotarłeś na ciekawą konferencję albo przegapiłeś interesujące seminarium – nic straconego! W książkach z tej serii zbieramy teksty, prezentacje i rozważania z najważniejszych wydarzeń branżowych. Gromadzimy porady, informacje i teorie poświęcone tym zagadnieniom, którymi dziś żyje bibliotekarski świat.

Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie pod red. Mai Wojciechowskiej | 49 zł

Książka poświęcona jest współczesnym problemom czytelnictwa. Autorzy tekstów omawiają zagadnienia dotyczące psychologicznych, edukacyjnych i technicznych aspektów czytelnictwa. Odpowiedź na pytanie „Czy powrót do kultury czytelniczej jest możliwy?” – znajdziecie Państwo w tej publikacji.

Digitalizacja dla początkujących

Aleksander Trembowiecki | 57 zł Książka Digitalizacja dla początkujących to praktyczny poradnik. Wprowadza czytelnika w świat grafiki komputerowej i dokumentów elektronicznych. Napisana przystępnym językiem, instruuje, jak „krok po kroku” z  bibliotecznego dokumentu utworzyć dobrej jakości obiekt cyfrowy.

Prywatność w Internecie Łukasz Kołodziejczyk | 24 zł

W ostatnich kilku latach zagadnienie prywatności w Sieci pojawia się ze wzrastającą częstotliwością. Zjawisko to jest pogłębiane przez zachowanie użytkowników, którzy dobrowolnie zamieszczają informacje prywatne w  Internecie, często nie zdając sobie sprawy ze wszystkich możliwych konsekwencji. W przygotowaniu: • DŻS-y w bibliotece (Aneta Firlej-Buzon) • Zarządzanie niematerialnymi zasobami bibliotek w społeczeństwie wiedzy (pod redakacją Mai Wojciechowskiej) 7


Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych Seria wydawana we współpracy z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku postaci z naszej branży oraz ich dorobku zawodowego, intelektualnego i organizacyjnego.

Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy pod red. Elżbiety Dudzińskiej | 37 zł

Publikacja stanowi czternastą pozycję wydaną staraniem ZG SBP w serii poświęconej wspomnieniom o wybitnych bibliotekarzach polskich. Mamy nadzieję, że z zamieszczonymi w tomiku wspomnieniami zapoznają się młodzi bibliotekarze, pracujący obecnie w całkowicie innych warunkach.

Poza seriami

Biblioteki i pieniądze

Dariusz Grygrowski | Opr. miękka: 57 zł, twarda: 69 zł Publikację Biblioteki i pieniądze otwiera rozdział, w którym omówiona została dyskusja na temat opłat bibliotecznych – celowości ich pobierania i nieprzekraczalnych w tym zakresie granicach. Poza opłatami nakładanymi na użytkowników, biblioteki próbują też innymi sposobami zdobywać tzw. środki pozabudżetowe. Książkę uzupełniają rozważania o celowości i zasadach prowadzenia analiz zwrotu nakładu z inwestowania w bibliotekę.

Książka i młody czytelnik:

zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice Grzegorz Leszczyński, Michał Zając | 29 zł Tom artykułów, studiów i szkiców przygotowaliśmy z myślą o  konfrontacji dwóch perspektyw refleksji nad omawianymi zagadnieniami: perspektywa dociekań prowadzonych przez bibliologa została zderzona z koncepcjami literaturoznawczymi.


Bibliotekarz miesięcznik fachowy Redaktor naczelna: Elżbieta Stefańczyk

ukazuje się od

1929 roku

Co w środku: • teoria i praktyka w tekstach ekspertów, • artykuły poświęcone organizacji i funkcjonowaniu warsztatu biblioteczno- -informacyjnego, • nowe działy „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza” oraz „Refleksje bibliotekarza prawnika”. Dla kogo: • bibliotekarzy bibliotek różnych typów, przede wszystkim publicznych.

Poradnik Bibliotekarza miesięcznik instruktażowo-metodyczny Redaktor naczelna: Jadwiga Chruścińska

www.poradnikbibliotekarza.pl

ukazuje się od

1949 roku

Co w środku: • artykuły praktyków, • przykłady ciekawych projektów, • pomysły na promocję biblioteki, • Świat Książki Dziecięcej – wkładka tematyczna • wiedza niezbędna współczesnemu bibliotekarzowi, • popularne i przystępnie podane treści, • omówienie ciekawych książek, w tym poświęconych literaturze dziecięcej. Dla kogo: • pracowników bibliotek publicznych, • nauczycieli bibliotekarzy, • bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych, • animatorów kultury, • studentów. ŚKD dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9


Przegląd Biblioteczny kwartalnik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Elżbieta Barbara-Zybert

ukazuje się od

1927 roku

Autorytet: • najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, • jeden z najlepszych europejskich periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa, • znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Wiedza: • wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej, • zawartość „Przeglądu” jest regularnie cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”, • poszczególne artykuły można zakupić w wersji elektronicznej.

Zagadnienia Informacji Naukowej półrocznik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

ukazuje się od

1962 roku

Na czasie: • zajmuje się aktualnymi problemami teorii i praktyki informacji naukowej, • omawia najnowsze prace z tej dziedziny, • recenzuje fachowe książki, • prezentuje najświeższe rozprawy naukowe.

10

Unikatowy: • jedyny periodyk naukowy z tej tematyki w Polsce, • znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, • został włączony do prestiżowej bazy nauk humanistycznych ERIH PLUS, • jego zawartość jest dokumentowana także w „Library and Information Science Abstracts” oraz „Knowledge Organization”, • poszczególne artykuły można zakupić w wersji elektronicznej.


Czytaj elektronicznie w portalu sbp.pl

Artykuły elektroniczne z czasopism Oferta e-sklepu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powiększyła się o możliwość zamawiania elektronicznych artykułów z czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie. Na początku dostępne są wybrane teksty z „Przeglądu Bibliotecznego” i „Zagadnień Informacji Naukowej”. www.sbp.pl/artykuly_elektroniczne

Ebooki W sklepie SBP dostępne są książki w wersji elektronicznej. Zawartość działu jest systematycznie wzbogacana. www.sbp.pl/ebooki

Archiwum Cyfrowe Archiwum Cyfrowe to projekt digitalizacyjny książek i czasopism Wydawnictwa SBP. Bezpłatnie udostępnione zostały archiwalne wydania czasopism ukazujących się od 1908 r. Znalazły się w nim numery „Poradnika Bibliotekarza”, „Bibliotekarza”, „Przeglądu Bibliotecznego”, „Zagadnień Informacji Naukowej”. www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

W archiwum znajduje się

254 książek 677

numerów czasopism 11


Reklama w SBP Korzyści: • systematyczne docieranie do tysięcy odbiorców, • różnorodni czytelnicy: pracownicy różnych typów bibliotek, nauczyciele bibliotekarze, animatorzy kultury, • czasopisma fachowe dostępne wyłącznie w prenumeracie – cały nakład dociera do konkretnego adresata!, • formy reklamy: graficzne, kolorowe, okładkowe, artykuły sponsorowane, • możliwość przygotowania reklamy przez Wydawcę według wytycznych Klienta. Wydajemy ponad 50 tysięcy egzemplarzy czasopism rocznie! Wydawnictwo SBP wydaje książki z zakresu bibliotekoznawstwa i  informacji naukowej, edytorstwa, księgarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej – służące kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy i nauczycieli oraz czasopisma: miesięczniki „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, kwartalnik „Przegląd Biblioteczny” oraz półrocznik „Zagadnienia Informacji Naukowej”.

kontakt: Beata Pudełko b.pudelko@sbp.pl tel. 22 827-52-96

Reklama na portalu sbp.pl www.sbp.pl – ogólnopolski portal bibliotekarski to potężne narzędzie służące dotarciu do liderów sektora kultury i książki w całej Polsce. Wiadomości aktualizujemy codziennie, promujemy portal na konferencjach, targach, organizujemy konkursy, cały czas się rozwijamy. Zamieszczanie reklamy na portalu gwarantuje dotarcie z informacją o Państwa produktach oraz usługach do określonej grupy docelowej – bibliotek i  innych instytucji kultury. Obecnie istnieje możliwość następującej formy prezentowania treści przez reklamodawcę na portalu sbp.pl: banner, button, news/artykuł w  portalu oraz news w comiesięcznym newsletterze. 17 200 unikalnych użytkowników miesięcznie 118 000 odsłon miesięcznie 25 000 zarejestrowanych użytkowników 2400 odbiorców newslettera

kontakt: redakcja.portal@sbp.pl tel. 22 608-28-25


Edukacja w SBP Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje konferencje i warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy. Wśród tematów szkoleń znalazły się m.in.: • ochrona zbiorów bibliotecznych, • tworzenie i redagowanie stron WWW, • ochrona danych osobowych, • digitalizacja, • animacja w bibliotece, • zarządzanie biblioteką, • nowe technologie dla bibliotekarzy, • dobre praktyki w kontaktach z czytelnikiem, • prawo w bibliotece.

Sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleniową na:

sbp.pl/konferencje sbp.pl/warsztaty elearning.sbp.pl Zapraszamy na bezpłatne szkolenia e-learningowe w SBP: 1. Prezentacja kultury (narzędzia Web 2.0: PhotoStory 3 dla Windows i/lub Windows Movie Maker i Tackk) – 7-21 września 2015 r. 2. Kultura w e-książce i komiksie (narzędzia Web 2.0: StoryJumper, ToonDoo i/lub Bitstrips i/lub Make Beliefs Comix) – 5-23 października 2015 r. Szczegóły na www.sbp.pl/ict Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Opracowanie tekstu: Marta Lach Projekt graficzny i łamanie: Konrad Stepanajtys Korekta: Elżbieta Matusiak Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Piłsudskiego 2A, 05-270 Marki


autyzm.sbp.pl

Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem Publikacja podsumowująca projekt realizowany przez SBP we współpracy z Fundacją SYNAPSIS zawierająca wskazówki i zalecenia dot. dostosowania biblioteki, sposobu zachowania obsługi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, do jakich może dojść w kontaktach z osobami z autyzmem. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Wszystkie publikacje dostępne są w naszym sklepie internetowym

www.sbp.pl/sklep Znajdziesz tam również: • pakiety książek i czasopism: www.sbp.pl/sklep/pakiety • promocje: www.sbp.pl/sklep/promocje Oferujemy także 25% rabatu dla studentów oraz rabaty na zamówienia książek razem z prenumeratą czasopism.

Partnerzy Wspierający SBP

Oferta 2015 web  

Zaktualizowana oferta Wydawnicza SBP na 2015 rok.