Page 1

12/2016

Zofia Zasacka Budowanie wspólnot czytelniczych – angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności

Przemysław Kasperkiewicz II Śląskie Targi Książki w Katowicach

Artur Nowakowski Miejsce awangardy w wizerunku książki. Tworzyć czy odtwarzać?

Barbara Warząchowska Jubileuszowe spotkanie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

BIBLIOTEKARZ luty 2014

45


Spis treści OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) – 3 ARTYKUŁY Zofia Zasacka: Budowanie wspólnot czytelniczych – angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności – 4 Wojciech Kowalewski: Harry Potter i przeklęty... opis – 7 Artur Nowakowski: Miejsce awangardy w wizerunku książki. Tworzyć czy odtwarzać? – 9 Joanna Kantyka: Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego. Cz. 2 – 13 WSPOMNIENIA Janina Wilgat – z miłości do bibliografii (Ewa Dombek) – 16 Z BIBLIOTEK Magdalena Kokosińska: Nie tylko dla naukowca – 18 Zuzanna Gruszczyńska: 70-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku – 20 SPRAWOZDANIA I RELACJE II Śląskie Targi Książki w Katowicach (Przemysław Kasperkiewicz) – 23 Jubileuszowe spotkanie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Barbara Warząchowska) – 26 Niematerialne zasoby bibliotek (Emilia Czerniejewska, Marek Dubiński) – 29 PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz) – 33 PRAWO BIBLIOTECZNE Zasady powierzania pracownikom innej pracy (Rafał Golat) – 34 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA Wykorzystanie przez bibliotekę Facebook’a, You Tuba’a oraz formularzy Google w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych (Sylwia Czub-Kiełczewska) – 37 Z ŻAŁOBNEJ KARTY Hanna Stadnik (Marek Dubiński, Elżbieta Kaczmarzyk) – 40 Z ŻYCIA SBP Dokumenty życia społecznego w  badaniach i  praktyczne ich wykorzystanie • Szkolne Centra Multimedialne – bibliotekarz od A do Z • Archiwizacja akt SBP • Przemiany komunikacji medialnej (Marzena Przybysz) – 41 POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) – 32 W KILKU SŁOWACH – 19, 22, 28, 36 Parasol licencyjny® – pokazy filmowe w bibliotece (tekst sponsorowany) – 42

BIBLIOTEKARZ grudzień 2016

1


ARTYKUŁY

Od Redaktora Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Ostatni w 2016 r., grudniowy numer „Bibliotekarza” prezentuje różnorodne tematycznie, interesujące teksty, relacje i opinie. Dział „Artykuły” rozpoczyna artykuł dr Zofii Zasackiej Budowanie wspólnot czytelniczych – angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności. Autorka omawia innowacyjny projekt badawczy podjęty w Wielkiej Brytanii, którego celem było określenie rekomendacji dla działań mających przeciwdziałać spadkowi czytelnictwa uczniów w szkołach. Wnioski jakie płyną z przebiegu projektu są ważne dla polskich bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych uczestniczących w Priorytecie 2 Programu MKiDN, którego celem były podobne założenia. W kolejnym artykule Harry Potter i przeklę­ ty... opis Wojciech Kowalewski opisuje trudności bibliotekarzy z bibliograficznym opracowaniem książki. W następnym artykule Miejsce awangardy w wizerunku książki. Tworzyć czy odtwarzać Artur Nowakowski rozważa dylematy związane z twórczością artystów awangardy w procesie tworzenia szaty graficznej książek. W kolejnym tekście Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego. Cz. 2 Joanna Kantyka omawia najważniejsze inicjatywy związane z cyfryzacją regionalnych zasobów bibliotek szkół wyższych, muzeów i archiwów, odwołuje się do źródeł cennych dla użytkowników poszukujących informacji. W dziale „Wspomnienia” Ewa Dombek z Biblioteki Narodowej przybliża postać Janiny Wilgat, wybitnego bibliografa i redaktora Bibliografii polskiej 1901-1939, związanej z Narodową Książnicą ponad 50 lat. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy z nich Magdaleny Kokosińskiej Nie tylko dla naukowca przedstawia cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie dla użytkowników uczelni oraz czytelników spoza Uniwersytetu. W drugim 70-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Zuzanna Gruszczyńska omawia działalność biblioteki na rzecz miasta i regionu w minionych latach. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy trzy teksty. Pierwszy z nich II Śląskie Targi Książki w Katowicach Przemysława Kasperkiewicza to wyczerpująca relacja z tegorocznego spotkania wydawców, autorów z czytelnikami. Drugi tekst Jubileuszowe spotkanie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES autorstwa dr Barbary Warząchowskiej omawia jubileuszowe spotkanie poświęcone 25-letniej działalności Federacji. Ostatni artykuł Niematerialne zasoby bibliotek Emilii Czerniejewskiej i Marka Dubińskiego relacjonuje VII konferencję naukową, którą zorganizowała Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu. W dziale „Prawo biblioteczne” kolejny tekst Rafała Golata, tym razem poświęcony Zasadom powierzania pracownikom innej pracy, natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Wykorzystanie przez bibliotekę Facebook’a, You Tuba’a oraz formularzy Google w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych. Grudniowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy Z życia SBP, W kilku słowach, a także Post­ aktualia Jacka Wojciechowskiego.

©Depositphotos/Oleksiy Mark

BIBLIOTEKARZ grudzień 2016

3


ARTYKUŁY

Zofia Zasacka

Budowanie wspólnot czytelniczych – angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności

Wśród wielu czynników zachęcających dzieci i młodzież do czytania na plan pierwszy wysuwają się okoliczności sprzyjające uzyskaniu satysfakcji z lektury. Badania empiryczne śledzące postępy edukacyjne (np. PIRLS, PISA OECD), efekty akcji promocji czytania, a także ewaluujące stosowane metody dydaktyczne1 wskazują na związek między ilością czasu poświęcanego czytaniu a osiąganymi postępami edukacyjnymi2. Uczniowie, którzy dużo, systematycznie i  chętnie czytają, także w czasie wolnym, poszerzają swoje doświadczenia czytelnicze, jednocześnie rozwijają umiejętności rozumienia i interpretacji czytanych treści. Czas przeznaczony na czytanie ma fundamentalny wpływ na wzrost motywacji czytelniczych. Pozytywny stosunek do lektury oznacza, że o ile czytelnicy uznają czytanie za atrakcyjną czynność dostarczającą przyjemności i wiedzy, to stanowi ono kluczowy składnik motywacji czytelniczych. Aby uczniowie potrafili odnaleźć satysfakcję z czytania niezbędne jest zaangażowanie w lekturę – to znaczy czytanie kierowane wewnętrzną motywacją3. Dodatkowymi okolicznościami wspierającymi motywacje czytelnicze jest wpływ czytelnika na wybór czytanej lektury oraz społeczny kontekst czytania, na który składają się towarzyszące mu społeczne relacje, w  tym możliwość wymiany opinii o czytanych tekstach4. W  pierwszej dekadzie XXI  w. odnotowano zmniejszenie się angielskiej dziecięcej publiczności czytelniczej. W odpowiedzi na wyniki badań wskazujące na spadek pozytywnych postaw wobec czytania wśród dzieci i młodzieży5 – uczniom coraz rzadziej i trudniej udawało się odnaleźć przyjemność w czytaniu – powstał innowacyjny 4

BIBLIOTEKARZ grudzień 2016

projekt badawczy podjęty przez CREET (Centre for Research in Education and Educational Technology) i Brytyjskie Towarzystwo Czytelnicze (UKLA) (www.open.ac.uk./creet/main/sites/). Jednocześnie szereg empirycznych obserwacji dotyczących praktyk dydaktycznych związanych z obecnością literatury na lekcjach szkolnych wskazywało na nadmierne stosowanie testów, brak wspólnego czytania i interpretacji tekstów. Wprowadzono więc odpowiednie korekty w programach szkolnych6, w których uwzględniono więcej przestrzeni dla uczniowskiego czytania dla przyjemności. Celem prezentowanego projektu było odnalezienie rekomendacji dla działań mających przeciwdziałać obserwowanym negatywnym trendom w  czytelnictwie uczniów. Projekt jest efektem współpracy UKLA i  grupy badaczy z  ośrodków akademickich oraz władz samorządowych jedenastu lokalnych okręgów administracyjnych oraz nauczycieli ze szkół na tym terenie. Rozpoczęto go od rozpoznania, w jakim stopniu nauczyciele interesują się literaturą dla dzieci i młodzieży, czy ją znają czy wiedzą co ich uczniowie czytają i cenią, jaką posiadają czytelniczą samoświadomość, w jakim stopniu korzystają z bibliotek, i czy potrafią dzielić się zapałem do lektury. Ten diagnostyczny etap projektu, który objął swoim zasięgiem nauczycieli ze szkół podstawowych dowiódł, że o ile nauczyciele są stosunkowo aktywnymi czytelnikami mającymi własne upodobania literackie, to jednak słabo orientują się w literaturze dla dzieci i młodzieży, najczęściej ograniczają się do swoich młodzieńczych doświadczeń lekturowych, znają tylko wąski kanon tytułów, prawie w ogóle nie czytają książek najnowszych, obrazkowych, poezji7.


ARTYKUŁY

Artur Nowakowski

Miejsce awangardy w wizerunku książki Tworzyć czy odtwarzać? Niektóre przekonania i  wynikające z  nich koncepcje, zwłaszcza w tych środowiskach, które przyznają sobie licencje na dynamizację emocjonalno-intelektualnego rozwoju społeczeństwa, mogą budzić zdumienie. Jednym z takich przeświadczeń jest uznanie bieżących trendów typograficzno-graficznych za jedynie słuszne, rezerwując dawniejszą estetykę dla projektów tematycznie nawiązujących do okresu, jakie reprezentowali. Pomijając już dość smutny fakt braku jakiejkolwiek maniery na okładkach współczesnych publikacji, czy choćby idei dającej grunt pod bardziej śmiałą kreację, martwi również ślepa lojalność wobec opatrzonych i banalnych pomysłów, cechujących tak książki beletrystyczne, jak również literaturę popularnonaukową i poradniki. Obawa osób decyzyjnych przed przekraczaniem stylistycznych formuł nie jest niczym nowym, tak jak nigdy niczym nowym nie był bunt w obliczu nowych kierunków w sztuce. Ustalone granice (nie tylko zresztą w sztuce) dają poczucie bezpieczeństwa oraz wrażenie, że wciąż jeszcze tę sztukę rozumiemy. Artystyczne akty takich twórców jak Marcel Duchamp czy Kazimierz Malewicz, grupowe manifesty w rodzaju programu Marinettiego i futurystów zwykle proponowały bunt przeciw konwencjom (nie tylko w  sztuce). Rezygnowano z rozwiązań dotąd oczywistych, w tym z powielania świata jako zbioru przedmiotów i osób. Umberto Boccioni, jeden z twórców futuryzmu, manifestował pogardę dla utrwalania na płótnie natury i człowieka, demonstrując jednocześnie umiłowanie dla szybkości i wibracji, jakim owa natura ulega. Podkreślał tym samym zwrócenie uwagi na doznanie psychiczne, nie zaś na wrażenie optyczne. Dla tych, którzy usiłowali kategoryzować sztukę według tradycyjnych schematów, deklaracje futurystów i innych przedstawicieli

awangardy zawsze były początkowo niezrozumiałe lub przynajmniej „nieuzasadnione”. Określając nasz stosunek do przełamywania konwenansów warto sobie uświadomić bezcelowość rozdziału sztuki muzealnej od użytkowej. Na pytanie, czy przestrzeń muzealna jest jedynym miejscem do prezentacji sztuki, odpowiedzieli już choćby konstruktywiści, którzy w drugiej dekadzie XX stulecia wprowadzili swój rodzaj artystycznej artykulacji do architektury, mody, wzornictwa przemysłowego, czy w końcu do projektowania graficznego okładek, plakatów, reklam itp. Pytanie, jakie postawiłem w tytule niniejszego artykułu, ma swoje źródło w założeniach abstrakcjonistów, a więc tych twórców, którzy z niespotykanym dotąd impetem przekroczyli istniejące granice poprawności estetycznej. Dosadnym argumentem na słuszność tego aktu jest fakt, iż rzeczywistość w obszarze kreacji abstrakcjonistów jest tworzona a nie – jak dotąd – odtwarzana. Jako rzeczywisty przełom w sztuce (w nawiązaniu do odwiecznego dylematu o niemożliwości odzwierciedlenia otaczającego nas świata) manifest abstrakcji uwarunkował odmienne spojrzenie także na sztukę użytkową. Jednym ze znanych przykładów na zdecydowaną ingerencję w ustaloną już przestrzeń estetyczną jest reklama smoczków autorstwa Władimira Majakowskiego i Aleksandra Rodczenki z 1923 r. W centrum projektu króluje potworkowaty osobnik wyobrażający niemowlę z powpychanymi różnego rodzaju smoczkami w nad wyraz szerokie usta. Kompozycja jest utrzymana w jaskrawych, skontrastowanych barwach, podkreślających jej wyzywający charakter. Reklamy książek, jakie tworzył Rodczenko w tej samej dekadzie, silnie nawiązują do takiej stylistyki: postaci emanują dziwacznymi pozami, stojąc w opozycji do wypróbowanych rozwiązań na rynku reklamowym. BIBLIOTEKARZ grudzień 2016

9


SPRAWOZDANIA I RELACJE

II Śląskie Targi Książki w Katowicach Książka w naszej kulturze funkcjonuje od zawsze. I choć w epoce wciąż popularnych, cyfrowych mediów niekoniecznie wybija się na pierwszy plan, to jednak utrzymuje swoją ugruntowaną pozycję. Internetowe katalogi wydawnictw pełne są nowych tytułów i zapowiedzi wydawniczych. Wzrasta znaczenie i rola czytelniczego marketingu wśród bibliotek, organizujących niezwykle cenne akcje, propagujące sięganie po lekturę. Nowoczesna technologia staje się w tym zakresie sprzymierzeńcem, oferując zdalny dostęp do audiobooków i ebooków na wyciągnięcie ręki (czego przykładem jest choćby ostatni projekt czytajpl.pl). Środowisko wydawców, dystrybutorów, księgarzy i bibliotekarzy wspólnie uczestniczy w cyklicznych imprezach targowych, które są okazją do zaprezentowania szerszej publiczności w  różnym wieku kompleksowej oferty krajowego, a często i zagranicznego rynku wydawniczego. Poza największymi tego typu wydarzeniami, organizowanymi w Warszawie i Krakowie, nie brak kolejnych przedsięwzięć. W dniach 30 września – 2 października br. już po raz drugi z rzędu w przestrzeni katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego odbyły się Śląskie Targi Książki. ORGANIZATORZY, PATRONAT I INAUGURACJA

Współgospodarzem II Śląskich Targów Książki (ŚTK) było miasto Katowice. Patronat merytoryczny nad imprezą objęły Targi Książki Sp. z o.o., w roli organizatora wykonawczego wystąpiła firma Murator EXPO (znana z organizacji Warszawskich Targów Książki!). Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Marcin Krupa, Biblioteka Śląska i Śląskie. Pozytywna Energia. Wsparcia instytucjonalnego udzieliły

m.in.: Izba Księgarstwa Polskiego, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Sekcja IBBY, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i Śląscy Blogerzy Książkowi. Patronat medialny zapewniły m.in.: Telewizja Polska Katowice, Polskie Radio Katowice. WYDAWCY, WYSTAWCY, STOISKA

Podczas tegorocznej edycji zaprezentowało się łącznie 150 krajowych wystawców (ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym!), wśród nich wydawnictwa m.in.: Agora, Akapit Press, Annapurna, Arkady, Bellona SA, BOSZ, Czarna Owca, Wydawnictwo Literackie i  Znak. Warto wspomnieć również o  interesującej ofercie wydawniczej na stoiskach: Muzeum Śląskiego, Polskiego Radia Katowice, Telewizji Polskiej, krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury oraz o  własnych ekspozycjach Biblioteki Śląskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Literatura naukowa i akademicka była reprezentowana przez: Oficynę Naukową, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Największą ofertę tytułową, skierowaną do młodych i najmłodszych czytelników, prezentowały: Wydawnictwo Adamada, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Albus, Dreams, Ezop, Media Rodzina, Muchomor i Wytwórnia. Entuzjaści książki słuchanej mogli zapoznać się z ofertą firm wydawniczych BiS i BUKA Radość Słuchania. Zainteresowani tematyką religijną mogli ocenić wydawnicze propozycje takich oficyn i podmiotów jak: Jedność, Księgarnia św. Jacka, Wydawnictwo św. Wojciecha, czy WydawBIBLIOTEKARZ grudzień 2016

23


SPRAWOZDANIA I RELACJE

Jubileuszowe spotkanie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES W dniach 12-14.09.2016 r. w 25. rocznicę powstania Federacji odbyło się w Warszawie na zaproszenie Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego XXII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, jednak znaczna część obrad odbywała się w Bibliotece oraz w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). W  sesji wzięło udział ponad sześćdziesięciu przedstawicieli czterdziestu kilku bibliotek kościelnych w Polsce oraz zaproszeni goście, a wśród nich członkowie honorowi i członkowie Rady Naukowej „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”. Jak co roku nie zabrakło również bpa prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES. Uczestników Walnego Zgromadzenia powitał ks. dr Jerzy Witczak przewodniczący Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES przedstawiając szczegółowy program obrad. Ważnym punktem spotkania było odczytanie przez sekretarza Zarządu ks. Tomasza Garwolińskiego protokołu z XXI Walnego Zgromadzenia w Lublinie i zatwierdzenie przez członków Federacji, oraz sprawozdania z pracy Zarządu przedstawione przez przewodniczącego Federacji, a także relacja skarbnika ks. Wacława Umińskiego dotycząca rozliczeń finansowych. Następnie Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu nadało honorowe członkostwo Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES osobom zasłużonym dla Federacji i funkcjonowania bibliotek kościelnych. W roku jubileuszowym honorowe członkowstwo otrzymali: ks. dr hab. Mieczysław Olszewski, o. prof. dr hab. 26

BIBLIOTEKARZ grudzień 2016

Roland Prejs OFMCap., prof. dr hab. Irena Socha i prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki. Pierwszy dzień Walnego Zgromadzenia zamykała dyskusja o przyszłości katalogów komputerowych w  programie bibliotecznym MAK. Ks. Jerzy Witczak przekazał informacje o katalogu wspólnym dla bibliotek Federacji proponując pogram Koha, który wcześniej był wypromowany i wprowadzany przez biblioteki dominikańskie. Z przebiegu dyskusji wynikało, że program Koha funkcjonuje już od dwóch lat w kilkunastu bibliotekach Federacji i spełnia oczekiwania środowiska. Zaletą omawianego programu jest to, że opiera się on na ścisłej współpracy z NUKAT, z którego pobierane są wzorcowe opisy bibliograficzne i do którego wprowadzane są nowe opisy, tworzone przez biblioteki współpracujące, dzięki czemu oszczędza się czas i uzyskuje jednolitość opracowania. Pozwala to również na szerokie upowszechnianie informacji o zbiorach, a przyjęte rozwiązanie jest też najtańsze z możliwych: nie wymaga zakupu komputerów i oprogramowania, a także specjalnej obsługi informatycznej w poszczególnych bibliotekach. Drugi dzień obrad rozpoczął się mszą w kaplicy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie pod przewodnictwem bpa prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego. W wygłoszonej homilii ks. bp odniósł się do charyzmatycznej pracy bibliotekarzy i ich troski o zachowanie pamięci chrześcijańskiej wspólnoty. Następnie uroczysta sesja plenarna odbyła się w Auli św. Jana Pawła II na UKSW. Zebranych członków Federacji i licznie zaproszonych gości powitał ks. dr Jerzy Witczak, oddając głos ks. prof. Ryszardowi Czekal-


BIBLIOTEKARZ

WARUNKI PRENUMERATY „BIBLIOTEKARZA”

Czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Rada Redakcyjna: Jadwiga KONIECZNA (przewodnicząca), Helena BEDNARSKA, Sylwia BŁASZCZYK, Stanisław CZAJKA, Andrzej DĄBROWSKI, Małgorzata JEZIERSKA, Ryszard TURKIEWICZ Redaktor naczelna: Elżbieta STEFAŃCZYK (tel. 600-433-877; e-mail: e.stefanczyk@sbp.pl, e.stefanczyk@onet.pl) Zastępca redaktora naczelnego: Barbara BUDYŃSKA (tel. 507-622-572; e-mail: b.budynska@sbp.pl) Sekretarz redakcji: Marzena PRZYBYSZ (tel. 697-790-802; e-mail: m.przybysz@sbp.pl) Redaktor techniczny: Elżbieta MATUSIAK Opracowanie graficzne i łamanie: Robert LIS Tłum. na jęz. angielski: Małgorzata WALESZKO Projekt graficzny: Tomasz KASPERCZYK Honoraria autorskie: Małgorzata HOŁODOWICZ (tel. 22 608-28-23; e-mail: finanse@sbp.pl) Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego i skracania tekstów. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, tel. 22 827-52-96 www.sbp.pl

Marta LACH – Z-ca Dyrektora Biura ZG SBP ds. wydawnictw tel. 22 827 08 47, e-mail: m.lach@sbp.pl Janusz NOWICKI – Doradca ds. wydawniczych tel. 22 827-52-96, e-mail: wydawnictwo@sbp.pl Konto SBP: Credit Agricole Bank Polska S.A. 46 1940 1076 3122 4176 0000 0000 Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny PRIMUM s.c., Kozerki, ul. Marsa 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Nakład: 1250 egz. ISSN 0208-4333. Indeks 352624 44

BIBLIOTEKARZ grudzień 2016

„Bibliotekarz” dostępny jest w prenumeracie i  w  bezpośredniej sprzedaży w Biurze ZG SBP. Koszt prenumeraty w 2017 r. to 180 zł. Zamówienia na czasopismo można składać w ciągu całego roku, od dowolnego numeru pisma: • za pośrednictwem e-sklepu SBP, pod adresem www. sbp.pl/prenumerata, • telefonicznie pod numerem (22) 825 50 24 oraz (22) 608 28 26, • faxem pod numerem (22) 825 50 24, • e-mailem na adres: sprzedaz@sbp.pl, • listownie na adres: Dział Sprzedaży SBP, Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Czasopismo dostępne jest także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK oraz IBUK Libra http://www.ibuk.pl/ fiszka/151684/bibliotekarz.html Przy zamówieniu większej liczby egzemplarzy proponujemy następujące rabaty: • 2-6 egzemplarzy – 20%, • 7-9 egz. – 25%, • 10 i więcej egz.– 30%. „Bibliotekarz” za lata 1991-2012 jest dostępny online w Archiwum Cyfrowym SBP (www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_ cyfrowe) oraz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (http://kpbc.umk.pl/dlibra/publicat-ion?id=17777). Numery archiwalne (od 2010 roku) do nabycia pod adresem: www.sbp.pl/sklep/bibliotekarz Numery archiwalne (do 2012 roku) dostępne są bezpłatnie w Archiwum Cyfrowym SBP: www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

Ważne dla Autorów publikujących w „Bibliotekarzu” Autorzy pragnący publikować swoje teksty w „Bibliotekarzu” proszeni są o: 1. Przysyłanie tekstów w plikach w programie Word w formatach DOC lub RTF (odstęp 1,5 między wierszami), wykresy i tabele w programie Excel, a zdjęcia w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi na adres Wydawnictwa SBP (wydawnictwo@sbp.pl) lub bezpośrednio do redaktora naczelnego na adres: e.stefanczyk@sbp.pl. Teksty i fotografie powinny być podpisane. 2. Dołączanie do przysyłanych materiałów danych niezbędnych do wypłacenia honorarium oraz odprowadzenia podatku od honorarium do urzędu skarbowego. W tym celu oprócz imienia i nazwiska należy podać: – datę i miejsce urodzenia, – imiona ojca i matki, – adres domowy, – telefon kontaktowy, e-mail, – PESEL, – NIP, – nazwę i adres właściwy dla autora ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego, – numer konta osobistego w banku w celu przekazania honorarium. 3. Stopień lub tytuł naukowy oraz miejsce pracy i pełniona funkcja do umieszczenia w notce o autorze. 4. Oświadczenie Autora o wyrażeniu zgody na bezpłatne publikowanie danego tekstu w internecie w związku z digitalizacją „Bibliotekarza”.

Bibliotekarz 12/2016  

Numer grudniowy Bibliotekarza. Rocznik 2016. Zapowiedź.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you