Page 1

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ สาขากลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผา ๑. หัวข้อการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบรูปแบบในการทาเครื่องปั้นดินเผาตามหัวข้อที่กาหนด ดังนี้ ๑.๑ หัวข้อ เครื่องปั้นดินเผา ชุด สปา ๑.๒ รูปแบบและการตกแต่งแนวคิดมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เท่านั้น ๑.๓ ชิ้นงานที่กาหนดให้ ประกอบด้วย ๑.๓.๑ ถาดใส่ชุด สปา จานวน ๑ ชิ้น มีขนาดยาวสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.ม. ๑.๓.๒ เตาน้ามันหอม จานวน ๑ ชิน้ ๑.๓.๓ ขวดน้ามัน สปา ขนาดบรรจุประมาณ ๑๕๐ ซีซี พร้อมฝาปิด จานวน ๒ ชุด (มีรูปร่างและ ขนาดใกล้เคียงกัน) ๑.๓.๔ กระปุกใส่ผงขัดตัว แบบมีฝาปิด จานวน ๒ ชุด (มีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน) ๑.๓.๕ จานรองผ้าเช็ดมือหรือผ้าเช็ดหน้า จานวน ๑ ชิน้ ๑.๓.๖ ชุดถ้วยน้าสมุนไพร จานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ถ้วยสมุนไพร ๑ ชิ้น จานรองถ้วย ๑ ชิ้น และฝาปิด ๑ ชิ้น หมายเหตุ ; ๑. ถาดใส่ชุดสปา ตามข้อ ๑.๓.๑ สามารถใส่ชิ้นงานตามข้อ ๑.๓.๒-๑.๓.๕ ได้อย่างสวยงาม และเหมาะสม ๒. ผู้เข้าแข่งขันต้องทาชิ้นงานเรียงตามลาดับตามข้อ ๑.๓.๑-๑.๓.๖ ๒. เวลาที่กาหนด ๖ ชั่วโมง ๓. ข้อแนะนา ๓.๑ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถเลือกวิธีการขึ้นรูปด้วยมือสาหรับการปั้นได้อย่างอิสระ ๓.๒ เกี่ยวกับการตกแต่งชิ้นงาน อนุญาตให้ใช้วัสดุที่ระบุในข้อ ๖ ในการตกแต่งบนชิ้นงานได้โดยตรงเท่านั้น (วัสดุที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมา) ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งเช่น อุปกรณ์ตกแต่งสาเร็จรูปจะไม่อนุญาตให้ใช้ ๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันต้องพิจารณาและกาหนดขนาด ของชิ้นงาน ให้พอดี สามารถใส่ชิ้นงานตามข้อ ๑.๓.๒๑.๓.๕ ลงในถาดใส่ชุดสปา (ข้อ ๑.๓.๑) ได้อย่างสวยงานและเหมาะสม ๓.๔ งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อแห้งจะต้องไม่เสียขนาดตามรูปร่างของแบบงานปั้น ๓.๕ งานปั้น แบบร่าง เป็นต้น ที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าจะไม่อนุญาตให้นาเข้าบริเวณสถานที่แข่งขัน ๓.๖ เมื่อทาชิ้นงานเสร็จ ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งให้กรรมการบันทึกเวลาทราบ ๔. วัสดุเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ สถานที่แข่งขัน  โต๊ะทางาน (ขนาด ๑.๒ ม. x ๐.๙ ม. x ๐.๗ ม. หรือใกล้เคียง)  เก้าอี้  เสื่อและโต๊ะเตี๊ย (สาหรับผู้แข่งขันที่ไม่สามารถใช้โต๊ะทางานหรือเก้าอี้)  แป้นหมุนที่ใช้ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา  ถังน้า  อุปกรณ์ไล่ความชื้น (ไดร์เป่าผม)  ไฟ (ขาตั้ง, หลอดไฟ)  ผ้าขนหนู ๒ ผืน และหนังสือพิมพ์  อ่างน้า (สาหรับล้างมือ)


 ผ้าดิบ  ไม้คลึงดิน  แป้นวาง

๕. วัสดุที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ สถานที่แข่งขัน  ดินสาหรับเครื่องปั้นดินเผา (ดินปากเกร็ด) คนละ ๒๐ กิโลกรัม ๖. อุปกรณ์ที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมา  เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สาหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา (ระนาบ,ไม้พาย, ด้ายสาหรับ ตัด อื่นๆ) หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันรายใด ต้องการนาอุปกรณ์มานอกเหนือจากรายการที่กาหนดข้างต้นจะต้องเสนอรายการ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือใดใดที่ทาให้ ผู้เข้าแข่งขันได้เปรียบกว่าผู้เข้าแข่งขันรายอื่นๆ ๗. เกณฑ์การประเมินผล ลาดับ ๑

๔ ๕

หัวข้อการให้คะแนน ภาพรวมภายนอกตรงตามหัวข้อที่กาหนด (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) - ขนาดของชิ้นงานที่ ๑.๓.๑ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.ม. - จานวนชิ้นงานทั้งหมดที่ผู้เข้าแข่งขันทาเสร็จเรียบร้อย และมีความสมบูรณ์ - ชิ้นงานทั้งหมดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดอกไม้ ตามข้อกาหนด การเข้าชุดและสัดส่วนที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) - การจัดวางชิ้นงาน ข้อ ๑.๓.๒-๑.๓.๕ ลงบนถาดสปา (ข้อ ๑.๓.๑) ได้อย่างสวยงามและเหมาะสม - ขนาดและสัดส่วนของชิ้นงานเหมาะกับประโยชน์ใช้งาน - ส่วนประกอบอื่นๆของชิ้นงาน (ถ้ามี เช่น ฝาปิด,หูจับ และอื่นๆ) มีความสัมพันธ์กัน ทักษะการขึ้นรูป (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) - ชิ้นงานตาม ข้อ ๑.๓.๓ มีขนาดและสัดส่วนใกล้เคียงกัน - ชิ้นงานตาม ข้อ ๑.๓.๔ มีขนาดและสัดส่วนใกล้เคียงกัน - การตกแต่งลวดลายมีความเหมาะสมกับชิ้นงาน - ความแข็งแรงของชิ้นงาน (ไม่แตก,หัก)

คะแนนเต็ม ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๐ ๕

- ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

ความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ ในการออกแบบ ความสะอาดและความปลอดภัยในการทางาน

๑๐ ๑๐ คะแนนรวม

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ๙. คณะกรรมการสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อสอบได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องของ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และเวลาในการแข่งขัน

๑๐๐

เครื่องปั้นดินเผา (แนวการแข่งขัน)  

แนวการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you