Page 1

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 4 การแข่งขันด้านวิชาชีพ งานปักลาย 1. หัวข้อการแข่งขัน ปักลายบนผ้าลินิน ตามแบบที่กาหนด

จานวน 1 ชิน้

2. เวลาที่กาหนด 6 ชั่วโมง 3. ข้อแนะนา 3.1 ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นยืมหรือยืมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขัน 3.2 เมื่อทาชิ้นงานเสร็จแล้วผู้เข้าแข่งขันควรแจ้งให้กรรมการผู้ตัดสินทราบ 4. ข้อกาหนด 4.1 ผู้เข้าแ ข่งขันสามารถใช้เทคนิคในการปักลายจากลายที่กาหนด 4.2 ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้สีและเข็มปักลายได้อย่างอิสระ 5. วัสดุที่จัดเตรียมไว้ให้ 5.1 ผ้าลินินแท้สีครีม ขนาดความกว้าง 25 ซม. และความยาว 25 ซม. 5.2 ด้ายปักผ้าเบอร์ 25 มี 20 สี 5.3 เข็มปักผ้า เบอร์ 4 5.4 กรรไกร แสตนเลสขนาดเล็ก 5.5 สะดึง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. 5.6 กล่องใส่วัสดุ 5.7 ผ้าขนหนู / ผ้าเช็ดมือทาความสะอาด 5.8 กรอบรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 6. เครื่องมือที่เตรียมไว้ให้ ณ สถานที่แข่งขัน โต๊ะ ,เก้าอี้ ,เสื่อ (ในกรณีที่ ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถใช้โต๊ะได้ ),เตารีด ,โต๊ะรองรีดผ้า ,โคมไฟ


7. เกณฑ์การประเมินผล การประเมินทักษะของผู้แข่งขันแต่ละรายจะประเมินผลจากชิ้นงานที่ทา หัวข้อการให้คะแนน งานในภาพรวม (คุณภาพงาน ,ความสวยงาม ) ด้านหลังของชิ้นงาน (ความสะอาดเรียบร้อยในการปักด้าย) ทักษะการปักลาย การใช้สี (ความสวยงามและความสมดุลในการเลือกใช้สี ) รวม

คะแนนเต็ม 30 10 30 30 100

หมายเหตุ 1) ผู้เข้าแข่งขันรายใดต้องการนาอุปกรณ์มานอกเหนือจากราย การที่กาหนดข้างต้นจะต้ อง เสนอรายการให้ผู้จัดการแข่งขันพิจารณาอนุมัติ ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ จะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือใด ๆ ที่ทาให้ผู้เข้าแข่งขันได้เปรียบกว่าผู้เข้าแข่ งขันรายอื่น ๆ 2) ชิ้นงานสาเร็จเป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปักลาย (แนวการแข่งขัน)  

แนวการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you