Page 1

ขอสอบในการแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 5 สาขา ออกแบบโปสเตอร (Poster Design) คำอธิบาย อยุธยา ราชธานีเกาของไทย แหลงรวมอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนับเนื่องแตอดีต สืบทอดมากระทั่ง ปจจุบัน แมชวงหนึ่งจะถูกทำลายลงดวยเหตุแหงสงครามจนถึงกับเสียกรุง แตรองรอยมรดกอันล้ำคาของชาติไทยยัง ปรากฏเปนอนุสติใหอนุชนไดหวนรำลึกศึกษาสืบไป มิเพียงชาวไทยที่พึงซึมซับสิ่งเลอคาแกมวลมนุษยนี้ หากแตรวมถึง ทุกชนชาติในโลกก็พึงมีสวนรวมรับรูเชนกัน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงจัดงานเฉลิมฉลอง “Ayutthaya World Heritage Festival” ขึ้น เพื่อใหผูเขารวมชมงานไดยอนรำลึกและดื่มด่ำกับมรดกชิ้นงามของโลก ซึ่งแมแตองคกรยูเนส โก (UNESCO) ยังใหการรับรองอุทยานประวัติศาสตรอยุธยาเปนมรดกโลก

ง า

ชื่องาน : Ayutthaya World Heritage Festival วัตถุประสงคของงาน : เชิญชวนชาวตางชาติใหมาเที่ยวชมงาน เพื่อรำลึก ชื่นชม และประทับใจกับวิถีความเจริญ รุงเรืองในอดีตของอยุธยา ราชธานีเกาของไทย วันเวลาการจัดงาน : 13 - 20 พฤษภาคม 2554 สถานที่จัดงาน : วัดพระศรีสรรเพชญาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร บ

หัวขอการแขงขัน ออกแบบโปสเตอร เพื่อเชิญชวนชาวตางชาติมารวมชมงาน Ayutthaya World Heritage Festival โดยมีเนื้อความ รายละเอียดในโปสเตอรตามที่กำหนด

ับ

รายละเอียดการแขงขัน • ออกแบบโปสเตอรใหสามารถพิมพลงบนกระดาษขนาด A3 ดวยคอมพิวเตอร โดยใชซอฟแวรที่เหมาะสมกับ ลักษณะของงานจาก Adobe CS3: Photoshop, Illustrator, Indesign และ Acrobat) • จัดองคประกอบของโปสเตอร โดย • ใชภาพประกอบไดตามที่เห็นสมควร โดยเลือกจากไฟลภาพที่กำหนดใหมาในโฟลเดอร Images • เนื้อความตัวอักษรที่ตองแสดงไวในโปสเตอร ใชขอความจากไฟล AyutthayaEvent.txt ในโฟลเดอร Text ประกอบดวย 1. ชื่องาน จากสวน Title for the poster กำหนดใหใชฟอนต SoulMission ขนาดตามความเหมาะสม 2. คำเชิญชวนเที่ยวงาน จากสวน Texts for the poster 3. วันเวลา/สถานที่จัดงาน จากสวน Time and Venue 4. ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากสวน Other • เนื้อความ 2-4 สามารถเลือกใชฟอนตและขนาดไดตามความเหมาะสม • มีตราสัญลักษณของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยใชไฟล TAT_Logo.ai ในโฟลเดอร Images • ปรับเปลี่ยนสีในตราสัญลักษณเปนสีขาวทั้งหมดได หากจำเปน

ขอกำหนดทางเทคนิค Dimensions : กำหนดขนาดและรูปแบบโปสเตอรไดโดยอิสระ ทั้งนี้ขนาดงานเมื่อเจียนแลวตองไมเกิน 270x390 มม.


Bleed : 3 มม. พอดี Colours : CMYK Printing : Offset printing Screening : 150 lpi Greyscale and colour images resolution : ตั้งแต 280 ถึง 320 PPI Bitmap images resolution : ตั้งแต 800 ถึง 1200 PPI Trapping : ไมมี สิ่งที่ผูแขงขันตองสง • แผนพิมพโปสเตอร (เต็มขนาดพรอม trim marks และ bleed) ติดบนบอรดลูกฟูกที่จัดไวให 1 ชิ้น • โฟลเดอรบรรจุไฟลรวม (ฟอนตที่ใชในงาน ไฟลภาพที่ใช link และไฟลเลยเอาตงานโปสเตอร) 1 โฟลเดอร • ไฟลงานโปสเตอร ในฟอรแมต PDF/X1-a (มี trim marks และ bleed) 1 ไฟล

ร่างข้อสอบ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ สาขา ออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์  
ร่างข้อสอบ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ สาขา ออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์  

ร่างข้อสอบ การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ สาขา ออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

Advertisement