Page 1

การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๕ การแขงขันดานวิชาชีพ งานถักไหมพรม (นิตติ้ง) 1. หัวขอการแขงขัน เสื้อกั๊กจากวัสดุที่กำหนดให จำนวน 1 ชิ้น 2. เวลาที่กำหนด 6 ชั่วโมง

ร บ

ง า

3. ขอแนะนำ 3.1 ผูเขาแขงขันไมไดรับอนุญาตใหผูอื่นยืมหรือยืมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ระหวางการแขงขัน 3.2 นอกเหนือขอแนะนำอื่นใหผูเขาแขงขันสามารถตัดสินใจและดำเนินการไดเอง 3.3 เมื่อทำชิ้นงานเสร็จแลว ผูเขาแขงขันควรจะแจงใหกรรมการผูตัดสินทราบ

ับ

4. ขอกำหนด 4.1 ขนาดเสื้อกั๊กมีความกวางรอบอก 7 ๐ ซม. ยาวจากขางคอถึงชายเสื้อไมต่ำกวา ๓๕ ซม. 4.2 รูปแบบใหผูเขาแขงขันเปนผูกำหนดเอง 4.3 แบบของลายและสีใหผูเขาแขงขันเปนผูกำหนดเอง

5. วัสดุที่จัดเตรียมไวให 5.1 ไหมพรมขนสัตวผสมสีชมพู ๓ ระดับ ๑๐ ply (๕๐ กรัม) 5.๒ ไมถักนิตติ้งเบอร 9 เบอร ๑๐ และไมวงกลม 5.๓ เข็มโครเชทสองหัวเบอร 7/0 เบอร ๖/๐ ๕.๔ เข็มเย็บไหมพรม ๕.๕ เข็มกลัดซอนปลายสำหรับไหมพรมขนาดใหญ 5.๖ กรรไกรขนาดกลาง 5.๗ สายวัด 5.๘ กลองใสวัสดุ 5.๙ ผาขนหนู / ผาเช็ดมือทำความสะอาด 6. เครื่องมือที่เตรียมไวให ณ สถานที่แขงขัน โตะ,เกาอี,้ เสื่อ (ในกรณีที่ผูเขาแขงขันไมสามารถใชโตะได)


7. เกณฑการประเมินผล การประเมินทักษะของผูแขงขันแตละรายจะประเมินผลจากชิ้นงานที่ทำ หัวขอการใหคะแนน คะแนนเต็ม ระดับความสำเร็จของงาน ๑0 ขนาดและรูปแบบตามที่กำหนด ๓0 ความยืดหยุนของตัวเสื้อ ๑0 ความสมดุลของสี ๑0 ความสวยงาม (สวมใสได) และมีเอกลักษณเฉพาะตัว ๒0 ความสำเร็จของริม/ขอบ ๑๐ ดานหลังของชิ้นงาน, การจบงาน ๑๐ รวม ๑๐๐

ร บ

ง า

หมายเหตุ ๑) ผูเขาแขงขันรายใดตองการนำอุปกรณมานอกเหนือจากรายการที่กำหนดขางตนจะตอง เสนอรายการใหผจู ดั การแขงขันพิจารณาอนุมตั กิ อ นลวงหนา ทัง้ นีผ้ จู ดั การแขงขันมีสทิ ธิ จะไมอนุญาตใหใชเครื่องมือใด ๆ ที่ทำใหผูเขาแขงขันไดเปรียบกวาผูเขาแขงขันรายอื่น ๆ 2) ชิ้นงานสำเร็จเปนของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ับ

Draft_TP_NA5_Knitting  
Draft_TP_NA5_Knitting  

งานถักไหมพรม (นิ ตติ้ง ) 2. เวลาที่กำหนด 6. เครื่องมือที่เตรียมไวให ณ สถานที่แขงขัน โตะ ,เก าอี้ , เสื่อ (ในกรณี ที่ผูเขาแขงขันไมสา...