Page 1

การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๕ ผลิตภัณฑจากหวาย (งานสานตะกรา) ๑. หัวขอการแขงขัน ประดิษฐตะกรา ๑ ใบ ใหมีรายละเอียดดังรูปที่มีคุณลักษณะตามตัวอยางที่จัดใวให ณ สถานที่แขง ๒. เวลาที่กำหนด ๕ ชั่วโมง ๓. ขอแนะนำ ขนาดและจำนวนของวัสดุทั่วไปที่จัดเตรียมไวให ดูจากรายละเอียดในขอ ๕ วัสดุที่จัดเตรียมไวใหกรณีที่วัสดุ ชำรุด ผูเขาแขงขันสามารถเปลี่ยนวัสดุได เมื่อเสร็จการแขงขันผูเขาแขงขันควรจะแจงใหกรรมการผูตัดสินทราบ ๔. ขอกำหนด สานฐานตะกราทรงกลม ใหมีฐานขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว มีความสูง 6 นิ้ว ๕. วัสดุที่จัดเตรียมไวให ณ สถานที่แขง รายการ รายละเอียด ใสหวาย เสนผานศูนยกลาง ๒.๕ มม. และ ๓ มม.

จำนวน

(หมายเหตุ) รายละเอียดและจำนวนจะเปลี่ยนแปลงตามหัวขอ ๖. เครื่องมือ, อุปกรณ, และอื่นๆ ที่จัดเตรียมไวให ณ สถานที่แขง รายการ รายละเอียด โตะ ๑,๘๐๐ มม. x ๙๐๐ มม. X ๗๐๐ มม. หรือใกลเคียง เกาอี้ เสื่อ สำหรับผูเขาแขงขันที่ชอบนั่งกับพื้นมากกวาใชโตะและเกาอี้ โคมไฟตั้งโตะ สำหรับสองสวาง คัดเตอร กรรไกรตกแตง กะละมัง เสนผานศูนยกลาง ๓๐ ซม. ผาขนหนู

จำนวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

(หมายเหตุ) ถาไมมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแสดงรายการตอผูเขาแขงขัน ๑ คน ๗. อุปกรณที่ผูแขงขันตองเตรียมมา รายการ ไมบรรทัด เครื่องมือวัด

รายละเอียด

จำนวน ๑ ๑


(หมายเหตุ) ผูเขาแขงขันรายใดตองการนำเอาอุปกรณมานอกเหนือจากรายการที่กำหนดขางตนจะตองเสนอ รายการใหผูจัดการแขงขันพิจารณาอนุมัติลวงหนา ทั้งนี้ผูจัดการแขงมีสิทธิ์จะไมอนุญาตใหใชเครื่องมือใดใดที่ทำใหผู เขาแขงขันไดเปรียบกวาผูเขาแขงขันรายอื่นๆ ๘. เกณฑการประเมินผล การประเมินผลทักษะของผูเขาแขงขันแตละรายจะประเมินจากชิ้นงานที่ทำ หัวขอการใหคะแนน คะแนนเต็ม ความสมบูรณ 25 ความสมดุลของรูปทรง 25 ความประณีต 25 ความสวยงาม 25 คะแนนรวม ๑๐๐

Draft_TP_NA5_Cane_Technology  
Draft_TP_NA5_Cane_Technology  

การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๕ ผลิตภัณฑจากหวาย (งานสานตะกร า ) (หมายเหตุ) รายละเอียดและจำนวนจะเปลี่ยนแปลงตามหัวขอ

Advertisement