Page 1

การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๕ สาขากลุมงานอิเล็กทรอนิกส การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการทดสอบ ๑. ขอบเขตของขอสอบ ผูแขงขันสามารถประกอบวงจรเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลโดยการบัดกรี และวงจรทำงาน ตามที่กำหนดได ๒. แบบแขงขัน ๒.๑ ผูแขงขันทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ ใชเวลา ๓๐ นาที ๒.๒ ผูแขงขันประกอบวงจรตามแบบที่กำหนดโดยการบัดกรี เวลาในการทำงาน ๒ ชั่วโมง คุณสมบัติของวงจร - ใชไฟเลี้ยงวงจร ๑๒ โวลทดีซี ใชกระแสสูงสุดประมาณ ๒๕๐ มิลลิแอมป - สามารถใชกับโหลดไดสูงสุด ๕๐๐ วัตต - ตัวเซ็นเซอร สามารถวัดอุณหภูมิไดตั้งแต – ๒๐°C ไปจนถึง + ๑๐๐ °C - หนาจอดิสเพลย สามารถแสดงผลได ๓ หลัก(ความละเอียดในการแสดงผล ๐.๑ °C) - หนาจอดิสเพลย สามารถแสดงผลได ๓ สถานะ คือ ๑) อานอุณหภูมิปกติ ๒) ตั้งคาอุณหภูมิสูงสุด ๓) ตั้งคาอุณหภูมิต่ำสุด - สามารถกำหนดใหวงจรทำงานที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำได - มีหลอดแอลอีดีบอกสถานะการทำงานของรีเลยและวงจร - สามารถปรับจุดทำงานและหยุดทำงานของรีเลยได จุดตอใชงานและจุดปรับแตง - จุด ๑๒ V ใชสำหรับตอแหลงจายไฟขนาด ๑๒ โวลทดีซี - จุด SENSOR ใชสำหรับตอเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ - จุด NC (Normally Close), COM, NO (Normally Open) ใชสำหรับตอกับอุปกรณที่ตองการจะ ควบคุม - สวิตซ SW1 ใชในการปรับการแสดงผลของหนาจอดิสเพลย ตำแหนง A ใชสำหรับแสดงคาของอุณหภูมิปจจุบัน ที่ตัวเซ็นเซอรวัดได ตำแหนง B ใชสำหรับแสดงจุดทำงานหรือหยุดทำงานของอุณหภูมิสูง ตำแหนง C ใชสำหรับแสดงจุดทำงานหรือหยุดทำงานของอุณหภูมิต่ำ - จัมเปอร J1 ใชสำหรับเลือกจุดการทำงานของวงจร ถาจั๊มที่จุด INV วงจรจะทำงานที่อุณหภูมิต่ำแลว ตัดที่อุณหภูมิสูง ถาจั๊มที่จุด NOR วงจรจะทำงานที่อุณหภูมิสูงแลวตัดที่อุณหภูมิต่ำ - VR1 10K ใชในการปรับตั้งอุณหภูมิต่ำ - VR2 10K และ VR3 10K ใชในการปรับตั้งอุณหภูมิสูง โดย VR2 10K จะเปนตัวปรับละเอียด และ VR3 10K จะเปนตัวปรับหยาบ -VR4 10K TRIMPOTใชสำหรับปรับตั้งหนาจอดิสเพลยใหตรงกับที่ตัวเซ็นเซอรอานคาได -VR5 5K ใชสำหรับตั้งแรงดันที่ขา ๓๖ ของ IC2 ICL7107 ใหได ๑๐๐ มิลลิโวลท


การปรับแตงกอนเริ่มใชงาน ๑. จายไฟเขาวงจรที่จุด ๑๒ V ไฟ LED POWER จะสวาง ๒. ถอดตัวเซ็นเซอรอุณหภูมิออก แลวตอโวลุมคาประมาณ ๑๐ กิโลโอหมเขาที่จุด SENSOR จากนั้นวัด ไฟที่ขาบวก (+) ของจุด SENSORทำการปรับโวลุมจนไดคาแรงดันประมาณ ๒.๙๘๐ โวลท ๓. วัดไฟที่ขา ๓๖ ของ IC2 L7107 ทำการปรับ VR5 5K จนมิเตอร อานคาได ๑๐๐ มิลลิโวลท ๔. เลื่อนสวิตซ SW1 ไปที่ตำแหนง A ๕. ทำการปรับ VR4 10K TRIMPOT จนหนาจอดิสเพลยแสดง “25.0” ๖. เมื่อปรับไดแลวใหถอดโวลุมที่ตออยูที่จุด SENSOR ออก แลวนำตัวเซ็นเซอรอุณหภูมิไปตอแทน หนาจอดิสเพลยควรจะแสดงคา ของอุณหภูมิในขณะนั้นออกมา การปรับแตงจุดทำงานและจุดหยุดทำงาน ๑.ทำการจั้ม J1 ตามตองการ (ถาตองการใหวงจรเริ่มทำงานที่อุณหภูมิสูงก็ใหจั้มที่จุด “NOR” แตถา ตองการใหวงจรเริ่มทำงานที่อุณหภูมิต่ำก็ใหจั้มที่จุด “INV”) ๒.จายไฟเขาวงจรที่จุด ๑๒ V ไฟ LED POWER จะติด ๓. เลื่อนสวิตซ SW1 ไปที่ตำแหนง B ทำการปรับ VR2 10K และ VR3 10K เพื่อทำการปรับตั้งคา ของอุณหภูมิสูง (VR3 10K จะเปนการปรับหยาบและ VR2 10K จะเปนการปรับละเอียด) โดยสามารถดูได จากหนาจอดิสเพลย ในขณะทำการปรับแตง ๔. เลื่อนสวิตซ SW1 ไปที่ตำแหนง C ทำการปรับ VR1 10K เพื่อทำการปรับตั้งคา ของอุณหภูมิต่ำ โดยสามารถดูไดจาก หนาจอดิสเพลย ในขณะทำการปรับแตง (วงจรจะสามารถปรับใหหางจาก อุณหภูมิสูงได ตั้งแต ๐ – ๕ องศาเซสเซียส) ๕. เลือ่ นสวิตซ SW1 ไปทีต่ ำแหนง A เพือ่ เปนการพรอมทีจ่ ะทำงาน ถาเราทำการจัม๊ J1 ไปทีต่ ำแหนง “NOR” เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวาที่เราตั้งไว รีเลยพรอมกับ LED RY ก็จะทำงาน แตเมื่ออุณหภูมิลดลงมาต่ำกวา อุณหภูมิต่ำที่เราตั้งเอาไว รีเลยพรอมกับ LED RY ก็จะหยุดทำงาน สวนถาทำการจั๊ม J1ไปที่ตำแหนง “INV” การทำงานก็จะสลับกับตำแหนง “NOR”

แนวการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทดสอบ  

ข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทดสอบ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you