Issuu on Google+


1. สัญชาติไทย 2. เป็นผู้พิการ ติดต่อสอบถาม สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


การติดต่อสอบถามสำนักพัฒนามาตรฐานก�