Page 1

05=0;(:165 212BLQYLWDVMRQB$BYLQGG

=PPU]P[LYLY[PSLUHM[LU KLY+<LYPMVR\Z 6WWSL]O]VYKHU\SPRLZHUZLSPNLPUU[Y`RR [HYKLNTLKWrLUYLPZLPNYLUZLSHUKL[ TLSSVTKY¥TTLY]PZQVULYVNZLZVUNLUZ T\SPNOL[LYPUULUSP]ZZ[PSZLR[VYLUZTHUNL VTZRPM[LSPNLHUZPR[LY .VK[N\PKL[H][\UN[MHNSPNPUUOVSK TLKMVR\ZWrTV[P]HZQVU¶VN R\UZ[ULYPZRLZJLUPZRLPUU[Y`RR ¶VNSP[[­ZLVNISPZL[[®
05=0;(:165

65,50./;653@¶LUR]LSKPrYL[LYKPU .PKPUL]PR[PNZ[LR\UKLYHUZH[[LLSSLY]LUULY LUZRPRRLSPN­QLU[LR]LSK®

65,50./;653@ZHTSLYIrKLIYHUZQLMVYIY\RLYVNTLKPH[PSLU PUZWPYHZQVUZHM[LUTLKMVR\ZIrKLWrMLSSLZKPHSVNLUNHZQLTLU[VN R\UKLSVQHSP[L[ /LYZ[rYIrKLR\UUZRHWZS¥M[VNTV[P]HZQVUZLU[YHS[MVYU¤YPUNZSP]VN SP]Z[PSZZIYHUZQLZLS]TLURHUZRQLTrR\UKLUVNZrIL]PZ[[NQ¥YLZZPULU`L ­T\SPNOL[LY®& 0]rY[KPNP[HSPZLY[LVNOLR[PZRLZHTM\UUISPYO]LYKHNLULTHUNLVN LULYNPRYL]LUKLVNMVYHUKYPUNLULVM[LZ[VYLVNMVY]PYYLUKL 3HVZZZ[VWWL]LYKLUL[¥`LISPRR¶KL[LY[PKMVYWrM`SS 6WWSL]O]VYKHU\SPRLZHUZLSPNLPUU[Y`RR[HYKLNTLKWrLUYLPZL PNYLUZLSHUKL[TLSSVTKY¥TTLY]PZQVUVNU`[LURUPUN¶TLKMVR\Z WrKLUWVZP[P]L[HURLUZTHR[VNTHRZPTHSPZLYPUNH]KPUL LNULT\SPNOL[LY .VK[OQ\SWL[H][\UN[MHNSPNPUUOVSKR\UZ[ULYPZRLZJLUPZRL PUU[Y`RRZWLUULUKL\[Z[PSSPUNLYVNSP[[ZLVNISPZL[[¯

For mer info, se: www.onenightonly.no

212BLQYLWDVMRQB$BYLQGG
PROGRAM TID FOR PÅFYLL! ;HTLKKPULR\UKLYLSSLYKPUL RVSSLNLYVNNYPWT\SPNOL[LU[PSrMr LUOLYSPN]P[HTPUPUUZWY¥`[UPUNTLK KLURQLU[LMVYLKYHNZOVSKLYLU2QL[PS 2YPZ[VMMLYZLUZVTOHYTV[P]HZQVU VNZHSNZJVHJOPUNZVTZP[[ZWLZPHSVTYrKL 2QL[PSLYLUZ[LYRVNPUZWPYLYLUKLHR[¥YZVTLY VWW[H[[H]r]PZLVZZO]VYKHU]PRHUNQ¥YLKL[ ILZ[L\[H]SP]L[VN]rY[LNL[WV[LUZPHSL /HUZWVW\S¤YLMVYLKYHN­/]LT]PUULY[PSZS\[[® NPYKLNH]NQ¥YLUKLW\UR[LYMVYZHSNZZ\RZLZZ :LMVY¥]YPN!^^^W\ISPJVTUV

XARA VAUGHAN

-V[V!_HYH]H\NOHUJVT

– in concert

6WWSL]LUH]3VUKVU>LZ[,UKZ U`LJHIHYL[Z[QLYULY¶ISPTLKWrLU Z[LYRWLYZVUSPNOPZ[VYPLZVTZ[HY[LY PKHUZLUZ]LYKLUNrYNQLUUVT ZVYNVNTV[NHUN]PH[PKLUZVT I\KKOPZ[PZRUVUULP;PIL[VN[PSIHRL[PS3VUKVU ZJLULUZVTWVW\S¤YZHUNLYPUUL .QLUUVTT\ZPRRLURHU]PUrPUUPZPUUL[Z K`WLZ[LPYYNHUNLY+\MrYT¥[LLUHY[PZ[OLS[ \[LUVTKL[]HUSPNLZVTPU]P[LYLYKLNTLKWr LUT\ZPRHSZRYLPZLZVTOHUKSLYVTWVZ[P[P] [LURUPUNVNKL[r[HNYLWPZP[[LNL[SP] :LMVY¥]YPN!^^^_HYH]H\NOHUJVT

TID FOR TIMEOUT 2]LSKLUZWYVNYHTSLKLYLYZOV^ WYVK\ZLU[[YLUKLRZWLY[VNMVYMH[[LY 1HU>PSOLST:JO…ZZSLY :JO…ZZSLYLYMVY[PKLUIVRHR[\LSS TLKIVRLU­:LU[PTLU[®VNMVYL KYHNZZLYPLU­(U[P¶QHU[LSV]TLKPZPU®

MEG OG SØREN – en kjærlighetshistorie

6WWSL]MVYLZ[PSSPUNLU4LNVN :¥YLU¶LURQ¤YSPNOL[ZOPZ[VYPL O]VYMVY[PKT¥[LYUr[PK 0M¥SNL:¥YLU2PLYRLNHHYKLY LURQ¤YSPNOL[ZOPZ[VYPLHSS[PK L[NVK[TV[P]PMVYOVSK[PSKL[rLRZPZ[LYL¶ ­¯R\UKLUZVT]PYRLSPNRHULSZRLR\U OHULYL[TLUULZRL®¶ZRYP]LY:¥YLU 2PLYRLNHHYK )SPTLKWrLUO\T¥YM`S[VNMVYIS¥MMLUKL YLPZLPUUP:¥YLU2PLYRLNHHYKZ]LYKLU ¶NVK[NLSLPKL[H]KLUTLZ[LYSPNL RVTPRLYVN2PLYRLNHHYKLU[\ZPHZ[*SH\Z +HTNHHYK :LMVY¥]YPN!^^^LU[LULSSLYKR

HAPPY IN YOUR SKIN +LULUNLSZRLRVTPRLYLU VNMVYLKYHNZOVSKLYLU7HT -VYK\[MVYKYLYPZPUMVYLZ[PSSPUN ­/HWW`PU`V\YZRPU®IrKLKL RVU]LZQVULSSLVWWMH[UPUNLY VTO]HZRQ¥UUOL[LYTLUNPYKLNVNZr KLUTLZ[KPYLR[LVNT\U[YLZ[LMVYTMVY ­ISPU`®K\[YVSPNUVLUNHUNOHYZL[[ =¤YMVYILYLK[WrLUO\T¥YM`S[ILYNVN KHSIHUL[\YZVTMVYHSS[PK]PSMVYHUKYLKPU VWWMH[UPUNVTT\SPNOL[LULPKP[[LNL[\[ ZLLUKL5)+LUULKLSLUH]WYVNYHTTL[ MVYLNrYWrLUNLSZR :LMVY¥]YPN!^^^WHTMVYKJV\R

:LMVY¥]YPN!^^^Q^ZJO\ZZSLYUV ^^^ZLU[PTLU[UV

212BLQYLWDVMRQB$BYLQGG
6RXOGHVLJQQR

Turneplan 65,50./;653@-69,:;03305.,9=g9     

4HYZ¶3PSSLOHTTLY¶9HKPZZVU)S\/V[LS 4HYZ¶9¥YVZ¶:TLS[LO`[[H¶9¥YVZ4\ZL\T 4HYZ¶;Y`ZPS¶/HNS\UK2\S[\YO\Z 4HYZ¶,S]LY\T¶:LU[YHSOHSSLU¶:RVNT\ZLL[ 4HYZ¶/HTHY¶+VTRPYRLVKKLUZ(\SH

 4HYZ¶.Q¥]PR¶.Q¥]PR.rYK  4HYZ¶2VUNZ]PUNLY¶2\S[\YWHYRLU5VY  4HYZ¶<SSLUZHRLY¶<SSLUZHRLY2\S[\YO\Z  4HYZ¶/HSSPUNKHS¶gS2\S[\YO\Z  4HYZ¶5V[VKKLU¶5V[VKKLU;LH[LY  4HYZ¶2YHNLY¥¶2YHNLY¥)PVNYHM  4HYZ¶9PUNLYPRL¶/HKLSHUK.SHZ]LYR 4LKMVYILOVSKVTLUKYPUNLY 6UL5PNO[6US`ILZ¥RLYPVR[VILYM¥SNLUKLI`LY! 6ZSV;¥UZILYN:HUKLMQVYK+Y¥IHR)LYNLU/H\NLZ\UK:[H]HUNLY-HYZ\UK2YPZ[PHUZHUK (YLUKHS:RPLU4VZZ:HYWZIVYN(ZRPT;YVUKOLPT:[Q¥YKHS

For mer informasjon, se: www.onenightonly.no =LSRVTTLU[PS65,50./;653@

6UL5PNO[6US`WYVK\ZLYLZH]! 6565VYNL(: )VRZ:RÂ¥`LU06ZSV ;LSLMVU!  4HPS!WVZ['VULUPNO[VUS`UV

212BLQYLWDVMRQB$BYLQGGOno invitasjon hi 181213  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you