Page 39

Så ska det låta (mindre) Att det stundtals bullrar ordentligt från en bergtäkt kommer knappast som en överraskning för någon, särskilt inte för de närboende. Med ny teknik, beprövad kunskap och sunt förnuft går det dock att reducera ljudet. Resultatet blir kanske inte alltid ljuv musik men dämpande lösningar och information skapar samförstånd och förbättrar relationer. TEXT: NICLAS KINDVALL ILLUSTRATION: EVA EDBERG

V

ilka regler gäller och hur gör man för att minska bullret? ÅF Ljud och Vibrationer fick nyligen i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att genomföra en förstudie om så kallad BAT, "Best Available Technique" rörande buller från bergtäkter. Per Wikström förklarar: – När man ansöker om tillstånd om att få starta en täktverksamhet så genomförs en bullerutredning som en del av miljökonsekvensutredningen. Länsstyrelsen hanterar tillståndsprövning och tillsyn, men det är Naturvårdsverket som anger de riktvärden som gäller. I vår studie så visar vi hur en verksamhetsutövare kan minska sitt buller genom en kombination av tekniska lösningar och bra planering. De ljudkrav som för tillfället gäller finns samlade i Naturvårdsverkets så kallade övergångsvägledning som i

somras ersatte de tidigare "Allmänna råden om externt industribuller (AR 1978:5 rev. 1983)". Verket har nu fått i uppdrag att arbeta fram en ny vägledning enligt Miljöbalken om buller från miljöfarlig verksamhet. Denna ska redovisas för regeringen i april nästa år. I övergångsreglerna finns fastställda riktvärden som inte ska överskridas. Dagtid vid närliggande bostäder ska den ekvivalenta ljudnivån exempelvis inte överstiga 50 dBA, där måttenheten utläses decibel A

I övergångsreglerna finns fastställda riktvärden som inte ska överskridas. KROSSORDET # 125

39

Profile for Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI

Stenkoll #125  

Stenkoll

Stenkoll #125  

Stenkoll

Profile for sbmi
Advertisement