Page 42

UEPG

betar just nu med att identifiera såväl stora problem som goda exempel när det gäller Natura 2000-områden. Vi har här en möjlighet att visa att bergmaterialutvinning och skyddade områden kan fungera sida vid sida och att täkter kan bidra till höga na-

turvärden. Tio medlemsstater har valts ut för att inom ramen för dessa "fitness checks" analyseras på djupet. Sverige är enda skandinaviska land bland dessa tio och vi ser gärna att SBMI får en nyckelroll i detta arbete.

Spräng säkert. Allt fler efterfrågar säkrare sprängämnen, Tovex är ett patenterat vattengelsprängämne som funnits sedan 80-talet. Tovex är säkert att använda även när man lastar och krossar. Med Tovex och elektroniska sprängkapslar får ni den bästa och säkraste kombinationen vad gäller säker sprängning. Byt till Tovex, ett säkrare sprängmedel.

www.norab.com

Och slutligen? – Vårt tredje fokusområde under året är Europakommissionens pågående översyn av de 24 arbetsmiljöoch säkerhetsdirektiven. En dansk konsultbyrå har anlitats för att stödja Europakommissionen i arbetet och syftet är att säkerställa att EUs regelverk är relevant, sammanhållet och effektivt liksom att utvärdera regelverket i ljuset av ny vetenskaplig forskning inom olika områden. – UEPG har blivit utvalt av Europakommissionen som en av nyckelintressenterna i arbetet och under våra möten i Stockholm informerades våra medlemsländers hälsa- och säkerhetsexperter om hur arbetet fortskrider och uppmanades att influera arbetet på nationell nivå. Resultatet av översynen kommer i slutänden avgöra om direktiven behöver revideras. Vari finns UEPGs största styrkor? Är det organisationens storlek och tyngd eller den kompetens som medlemmarna tillsammans besitter?

Profile for Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI

Stenkoll #133  

Stenkoll #133  

Profile for sbmi
Advertisement