__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

นิตยสารแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวและของดีจังหวัดพิษณุโลก ประจ�ำปี 2561

Magazine

PHITSANULOK พระพุ ทธชินราชงามเลิศ ถิ่นก�ำเนิดพระนเรศวร

2561

EXCLUSIVE “ตอบสนองและรับใช้ประชาชน อย่างเต็มความสามารถ” นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิ ษณุโลก

SPECIAL INTERVIEW “เพื่ อประชาชนเป็นสุ ข อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิ ษณุโลก

“สองแคว รุ่งเรืองเมืองพุ ทธ นับแต่อดีต-ปัจจุบัน” นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อ�ำนวยการ พศจ.พิ ษณุโลก

Vol.9 Issue 84/2018

www.issuu.com

.indd 5

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร

7/12/2561 15:12:45


2

A d-

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

.i n d d 2

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 7: 5 4


มาเ ที่ ยว พิ ษ ณุโ ล ก ครั้งใ ด วางใจใ ห้ N A C H A Y A Bouti que Hotel ไ ด้ บริ การ ท่ า น นะ คะ

Na c h a y a

B o u ti q u e Hot el

... ที่ พั ก หรู อ ยู่ ส บา ย ใจ ก ลางเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก

Nachaya Boutique Hotel & Cafe’

โรงแร ม นาชา ญา บู ที ค

้ด ว ย การออ กแ บ บ ต กแ ่ตง ที่ ดู ค ลา ส สิ คแ ละใ ้ห ควา มรู้ สึ กอ บอุ่ น่ทา ม ก ลาง บรร ยา กา ศ สง บร่ มร ื่ น สะ อา ด สะ ดว ก ส บา ย ป ล อ ด ภ ั ยใ ้ห บริ การ ต ล อ ด24 ช ม. เ พี ย บ พร้ อ ม ้ด ว ย สิ่ง อ�า นว ย ควา ม สะ ดว ก คร บ ครั น อา ท ิT V ต ู้เ ย็ นแ อร์ เ ครื่ อง ท�า น�้ าอุ่ น Wi-Fi ท ี่ จ อ ดร ถ กว้ างขวางพร้ อ มร้ า น กาแ ฟ ใ ห้ บริ การ ควา ม ส ดชื่ น ท ี่ ส�า คั ญเรา ตั้ง อ ยู่ใ ก ล้ ส ถา น ที่ ท่ องเ ที่ ยว ย อ ด นิ ย ม อา ท ิ- วั ด พระ ศรี รั ต น ม หาธา ตุ วร ม หาวิ หาร - พระราชวังจั น ทร์ - ถ น น ค นเ ดิ น( ทุ กวั นเ สาร์) - ต ลา ด นั ดไ ดโ นเ สาร์

N A C H A Y A Boutique Hotel ที่ พั ก ที่ คุ ณจะ ประ ทั บใจ ตั้งแ ต่แร ก พ บ โรงแร ม นาชา ญา บู ที ค ( N A C H A Y A Bouti que Hotel) เ ลข ที่ 319 ถ. สี หราชเ ดโชชั ย ต.ใ นเ มื อง อ.เ มื อง จ. พิ ษ ณุโ ล ก โ ทร. 055-258772, 055-231889, 082-4989211 : Nachaya Boutique Hotel & Cafe’

.

.i n d d 3

C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

3

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 4 0: 2 9


โร ง แร ม

ไ อ ย ร า แ ก ร น ด์ พ า เ ล ซ A y a r a G r a n d P al a c e H o t el

T r e n d y Hi p s H o t el จั ด ต า ม ง บ ไ ด้ ค ร บ ุท ก เ รื่ อ ง ใ ช้ วั น ห ยุ ด พั ก ผ่ อ นข อง คุ ณ อ ย่ าง คุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด ด้ ว ย การ ท่ องเ ที่ ยว ไ ปใ น ส ถา น ที่แ ป ล กใ ห ม่ แ ละไ ด้ ดื่ ม ด�่ากั บ บรร ยา กา ศ ส บา ย ๆ ใ นโรงแร ม ที่เ ก๋ไ ก๋ มี สไ ต ล์ เ ห มาะ กั บ ค นรุ่ นใ ห ม่ อ ย่ าง คุ ณ ที่ โรงแร มไ อ ยรา แ กร น ด์ พาเ ล ซ

4

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

.i n d d 4

0 3/ 1 2/ 6 1 1 8: 4 9: 3 0


C o nt a ct

ส ั ม ผั ส ประ ส บ การ ณ์ พั ก ผ่ อ น อ ย่ างเ ห นื อระ ดั บ ด้ ว ย ห้ อง พั ก ที่ไ ด้ รั บ การ อ อ กแ บ บ ต กแ ต่ ง อ ย่ าง หรู หรา ทั น ส มั ย แ ละ มีใ ห้เ ลื อ ก ห ลา ยแ บ บ ตา ม ค วา ม ต้ อง การ พร้ อ ม สิ่ ง อ� าน ว ย ค วา ม สะ ด ว ก ทั้ ง ภา ยใ น ห้ อง พั กแ ละ ส่ ว น ก ลาง อา ทิ ล ็ อ บ บี้โ ปร่ งโ ล่ ง ส บา ย สี สั น ส ดใ ส เ พื่ อใ ห้ การ นั ด พ บ ปะ พู ด คุ ย มี ชี วิ ต ชี วา ห้ อง อา หาร นา นา ชา ต ิ ทั้ งไ ท ย จี น ยุโร ป ทุ กเ ม นู การั น ตี ควา ม อร่ อ ย จา กเ ช ฟ มื อ อา ชี พ สระว่ า ย น �้า ดีไ ซ น์ สว ย แ ละใ ห้ ควา มรู้ สึ กเ ป็ น ส่ ว น ตั ว ลา น จ อ ดร ถ กว้ างขวาง เข้ า อ อ ก สะ ดว ก ส บา ย อ ุ่ นใ จ ด้ ว ยระ บ บรั ก ษา ควา ม ป ล อ ด ภั ย ต ล อ ด 2 4 ชั่ วโ มง บริ การ คร บ วง จรใ นง บ ที่ คุ ณ พ อใ จ ด้ ว ย บริ การ จั ด ประ ชุ ม- สั ม ม นา แ ละ จั ดเ ลี้ ยง สั ง สรร ค์ใ นโ อ กา ส พิเ ศ ษ เ พี ย บ พร้ อ ม ด้ ว ยโ ส ต ทั ศู ป กร ณ์ ที่ ทั น ส มั ย ใ ห้ บริ การ ด้ ว ย ที มงา น มื อ อาชี พ ที่ จะรั ง สรร ค์ใ ห้ งา นข อง คุ ณ เ ป็ นงา น ที่ พิเ ศ ษ ที่ สุ ด สะ ด ว ก ส บ า ยใ น ก า รเ ดิ น ท าง เ พ ร าะ ตั้ ง อ ยู่ใ ก ล้ ส ถ า น ที่ ท่ องเ ที่ ย ว ส�า คั ญ ข อง พิ ษ ณุโ ล ก อ า ทิ วั ด พระ ศรี รั ต น ม หา ธา ตุ วร ม หา วิ หาร ( วั ด ห ล วง พ่ อ พระ พุ ท ธ ชิ นรา ช) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ่ า ท วี พระรา ช วั ง จั น ท น์ ไ น ท์ มาร์เ ก็ ต แ ละ ถ น น ค นเ ดิ น

โ รงแ ร มไ อ ย รา แ ก ร น ด์ พาเ ล ซ ที่ ตั้ ง 9 9/ 5 ถ น น วิ สุ ท ธิ ก ษั ต ริ ย์ ต� า บ ลใ นเ มื อง อ� าเ ภ อเ มื อง จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก 6 5 0 0 0

05 5 9 09 9 9 9 w w w.ayara gra n d pala c e h ot el. c o m C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 5

5

0 3/ 1 2/ 6 1 1 8: 4 9: 5 1


... พื ช ผั ก ป ล อ ด สาร อา หาร ป ล อ ด ภั ย

สว น กร อง ท อง [ K r o n gt h o n g ] P hi t s a n ul o k

ส ว น กร อง ท อง แ ห ล่ ง ท่ องเ ที่ ย วเ ชิ ง เ ก ษ ตร ที่ ก� า ลังไ ด้ รั บ ความ นิ ย ม อ ย่ างสูงใ น จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ปั จจุ บั น ค นไ ท ยเริ่ ม ตระ ห นั ก ถึง ความ ป ลอ ด ภั ยใ น ก ารรั บ ประ ทานอ าห าร มากขึ้ น ถ้ าคุ ณเ ป็ น ห นึ่งใ น นั้ น ต้ องไ ม่ พ ล าด ที่ จะไ ป เ ที่ ยวช ม สว น กร อง ท อง

ี่ท นี่ ...เ ร าป ลู ก พื ช ผั ก ผ ลไ ม้ น าน าช นิ ด ด้ ว ย คว ามเ อ าใจใ ส่ พร้ อ มเ ลื อ กซื้ อ ผ ล ผ ลิ ต ส ดใ ห ม่ ป ล อ ด ภั ยจ าก ส าร พิ ษ ติ ดไ ม้ ติ ด มื อ ก ลั บ บ้ าน หรื อจะ แวะรั บ ประ ทาน อ าห าร ที่ ปรุงใ ห ม่ ๆ สะ อ าด ถู ก ห ลั ก อ น ามั ย ไ ด้ คุ ณ ค่าข อง สาร อาห ารเ ต็ มเ ปี่ ย มจาก ผ ล ผ ลิ ตใ น สว น โ ด ยเ ปิ ดใ ห้ บริ การ ตั้งแ ต่ 10.00 น. - 19.00 น. ทุ กวั น

6

A d-

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

2

.i n d d 6

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 4 2: 3 4


Krongtong Melon13

น อ ก จ าก นี้ เรายัง มี บ้ านใ น สว น บ้ าน พั ก ท่ าม ก ล าง ธรร มชาติ บรร ย าก าศ ส ด ชื่ นเ ย็ น ส บ าย ใ ห้ บริ กา ร พร้ อ ม อาห ารเ ช้ าที่แ ส น เ อร็ ด อร่ อ ย และ อ ยู่ใ ก ล้ ส ถ าน ท่ องเ ที่ ยว ม าก ม าย อ าท ิเล่ น น�้ าริ ม ห าด ทร ายเ ที ย มแ ละ ล่ องแ พ ที่เขื่ อ นแ คว น้ อ ย บ� ารุงแ ด น ช มโ บ ส ถ์ ไ ม้ สั ก ที่ สว ยงาม อ ลัง ก าร ที่ วั ด กุ ญชร ทรง ธรร ม ฯ ล ฯ

สว น กร อง ท อง ที่ อ ยู่ 34 ห มู่ 7 สว น กร อง ท อง ต.วั ดโ บ ส ถ์ อ.วั ดโ บ ส ถ์ จ. พิ ษ ณุโ ล ก 08-9638-3222 / 08-1855-8521 : กร อง ท อง สว น ผั ก เ พื่ อ สุ ข ภาพ

C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

A d-

2

.i n d d 7

7

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 4 2: 4 5


เ ช็ ค อิ น ที่ พั กเ ก๋ไ ก๋ไ ม่ ซ�้าใ คร ต้ อง ที่...

I R O N

H ot el & R e s o r t

Iron Resort & Hotel ที่ พั ก เ ปิ ดใ ห ม่แว ด ล้ อ ม ด้ ว ย ธรร มชา ติ บรรยา กา ศ ดี อย ู่ใ กล้แ หล่งช้ อ ป ้ิปง ย อ ด นิ ย ม เช่ น ต ลา ดไ นโ ดเ สาร์ ห้ างเ ซ็ น ทรั ล พิ ษ ณุโ ล ก แ ละ ห่ าง จา ก ส นา ม บิ นแ ค่ 1 0 ก ิโ ลเ ม ตร เ ท่ า นั้ น

IronResor t & Ho tel ตั้ ง อ ยู่ บ นเ นื้ อ ที่ กว่ า 10 ไร่เ หมาะ กั บ การ พั ก ่ผ อ น ่ท า ม ก ลาง บรร ยา กา ศ ที่ รา ย ้ล อ ม ด้ ว ยธรร มชา ติ อา กา ศ บริ สุ ทธิ์ ส ดชื่ น รี สอร์ ทแ ต่ ละ ห ลัง แ ย กเ ป็ นเ อ กเ ท ศ ้ห อง พั ก สว ยงา ม สะ อา ด สง บ ป ล อ ด ภั ย พร้ อ ม บริ การ WiFi ฟรี แ ละ สระว่ า ย น�้าใ ต้ ร่ มไ ม้ใ ห ญ่

8

A d-

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

2

.i n d d 8

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 4 1: 2 2


Iron Resort

พิเ ศ ษ สุ ด!! เรา มี ส ถา น ที่ จั ด กิ จ กรร ม สัง สรร ค์ หรื อ

ัจ ดเ ลี้ ยงใ นโ อ กา ส ส� าคั ญ พร้ อ ม ม ุ ม ถ่ า ย ภา พเ ก๋ไ ก๋ไ ม่ ซ�้า แ บ บใ คร ส� าหรั บ ทุ ก ท่ า น เ พื่ อใ ห้ ท่ า นไ ด้ Check inไ ด้ อ ย่ าง ประ ทั บใจ

ส� าร อง ห้ อง พั กไ ด้ ที่ I R O N R E S O RT & H OT EL 63/9 ม.10 ต.วั ดจั น ทร์ อ.เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก 65000 ติ ด ต่ อ ส่ ว นรี ส อร์ ท 055-216888 หรื อ 081-8881314 โรงแร ม 055-334777 หรื อ 099-3692226 : Iron Resort : I R O N H OT EL56 @g mail.co m

C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

A d-

2

.i n d d 9

9

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 4 1: 3 6


T al k T al k

E DI T O R’ S P HI T S A N U L O K 2 0 1 8

ห ลาย ๆ ท ่า น คง ทรา บ กั น ดี ่วา จัง หวั ด พิ ษ ณุโลก น ั้ น มี ควา มสา�คั ญ มาตั้งแต่ อดี ตกาล เ นื่ อง ้ดวย ส มเ ด็ จ พระ นเรศวร ม หาราช ทรง ประ สู ติ ณ พระราชวังจั น ท น์ ริ ม ฝั่งแ ม่ น�้ า น่ า นใ นเ มื อง ส องแ คว หรื อเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ปั จจุ บั น พิ ษ ณุโ ล กยัง คง คร อง ควา ม ส� าคั ญ ไว้ใ นฐา นะ ที่เ ป็ นจัง หวั ด ที่ มี นั ย ยะ ส�าคั ญ ่ต อ การเจริ ญเ ติ บโ ต ทาง ้ดา นเ ศร ษฐ กิ จข อง ปร ะเ ท ศไ ท ย เ นื่ อง ด้ ว ย ท�า เ ล ที่ ตั้ ง ที่ อ ยู่ กึ่งกลาง ประเ ทศและ ภู มิ ภาคอิ นโดจี น นี้เอง จึงก ลายเ ็ป น ศู นย์ ก ลางการ ค ม นา ค มข น ่สง ใ นฐา นะเ มื องแ ่หง สี่ แยกอิ นโ ดจี น อ ีก ทั้งยัง เ ป็ นฐา น การ ผ ลิ ตแ ละ ศู นย์ ก ลาง ต ลา ด พื ช ที่ ส�าคั ญ เ ป็ นเ มื องแ ห่ง ศู นย์ ก ลาง การ ศึ ก ษา ระ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษา แ ละเ ป็ นเ มื องแ ห่ง การ ท่ องเ ที่ ยว ท ั้ง ทาง ประวั ติ ศา ส ตร์ วั ฒ นธรร ม แ ละธรร มชา ติ นิ ตย สาร S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ทย จึงไ ม่รีร อ ที่ จะ น� าเ ส น อ สิ่ง ที่ ส นใจ ภายใ นจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก โ ดยเ ฉ พาะ อย่ างยิ่งใ น ภา ค การ ท่ องเ ที่ ยว ศิ ล ปวั ฒ นธรร ม- ศา ส นา แ ละ ภา ค การ ป ก คร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ น ซึ่งเ ป็ น ก ลไ ก ส� าคั ญ ต่ อ การ พั ฒ นาจัง หวั ด โ ดย มี ท่ า น อดี ต ผู้ ว่ า ราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก “ นาย ภั ค พง ศ์ ทวิ พั ฒ น์” ใ ห้เ กี ยร ติ แ ก่ ที มงา น สั ม ภา ษ ณ์ แ บ บ เจาะ ลึ ก ก่ อ น ที่ ท่ า นจะย้ ายไ ปยังจัง หวั ด ภูเ ก็ ต “ นา ยไ พ บู ล ย์ ณะ บุ ตรจ อ ม” ร อง ผู้ ว่ า ราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ท ี่เ ็ป น ก�า ลัง ห ลั กใ น การ พั ฒ นาเ พื่ อ ประโยช ์น สุ ข ที่ มั่ น คง ม ั่ง คั่ง แ ละยั่งยื นข อง ประชาช น พร้ อ ม ทั้ง ท่ า น ผู้ อ� านวย การ ส� านั กงา น พระ พุ ทธ ศา ส นาจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก “ นาง สาว สุ วรร ณี แ ก้ ว ม ณี” ไ ด้ กรุ ณาแ นะ น�า 5 วั ด ดี น่ าเ ที่ ยว 6 วั ดเ ด่ น น่ าไ ป เยื อ นใ น พิ ษ ณุโ ล กใ ห้ไ ด้รู้ จั ก ผ มข อ ถื อโ อ กา ส นี้ ก ่ลาวข อ บ พระ คุ ณ ห ่น วยงา น ่ตาง ๆ ท ั้ง ภา ครั ฐ/รั ฐวิ สา ห กิ จ อง ์ค กร ป ก คร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ น อง ค์ กร ศา ส นา ภา คเ อ กช นแ ละ ภา ค ประชาช น ท ี่ ต่ างร่ ว มแรง แข็ งขั น ผ นึ ก ก� าลั ง น� าเ ส น อ ศั ก ย ภา พข อง จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ พื่ อ ปร ะชา สั ม พั น ธ์ใ ห้ สาธาร ณช นไ ด้ รั บ ทรา บ แ ละ ต่ าง ก็ ยิ น ดี อ้ าแข น ต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า น ที่ ปราร ถ นา มาเ ยื อ น จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กใ น ฤ ดู ห นาว ที่ จะ ถึงใ นไ ม่ไ ม่ ช้ า ท้ าย นี้ ผ มข อ อาราธ นา ส ิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ทั้ง ห ลายใ น สา ก ลโ ล ก โ ปร ด ประ ทา น พรใ ห้ ทุ ก ท่ า น ประ ส บแ ต่ ควา ม สุ ข ควา มเจริ ญ ทั้งใ น อาชี พ การงา น การ ศึ ก ษา การ ด� าเ นิ นชี วิ ต คิ ด หวัง สิ่งใ ดข อใ ห้ ส ม ควา ม มุ่ง มา ด ปราร ถ นา แ ละ มี สุ ข ภา พ พ ลา นา มั ย ส ม บูร ณ์ แข็งแรง ทุ ก ท่ า น...เ ท อ ญ

ค ณะ ผู้ บ ริ ห า ร

นิ ต ย ส า ร S B L บั น ทึ ก ป ระเ ท ศไ ท ย

ค ณะ ที ่ป รึ ก ษ า ศ. ด ร. ก ฤ ช เ พิ่ ม ทั น จิ ต ต์ พ ลเ อ ก ส ร ชั ช ว ร ปั ญ ญา ด ร. นิเ ว ศ น์ กั นไ ท ย รา ษ ฎ ร์ ด ร. ป ระ ยุ ท ธ คงเ ฉ ลิ ม วั ฒ น์ ด ร. ชา ญ ธา ระ วา ส ด ร. สุ มิ ท แ ช่ ม ป ระ สิ ท ด ร. วั ล ล ภ อา รี ร บ ด ร. พิ ชั ย ท รั พ ย์เ กิ ด ด ร.ไ อ ศู ร ย์ ดี รั ต น์ ด ร. สุเ ท ษ ณ์ จั น ท รุ ก ขา ด ร. อ ร ร ถ สิ ท ธิ์ ตั น ติ วิ รั ช กุ ล

บ ร ร ณา ธิ กา ร อ� าน ว ย กา ร นิ ต ย สา ร SBL บั น ทึ ก ป ระเ ท ศไ ท ย

W e bsit e

F ac e b o ok

T el : 0 8- 1 4 4 2- 4 4 4 5, 0 8- 4 8 7 4- 3 8 6 1 E m ail : su p akit.s @liv e.c o m

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร บ ริ ห า ร อั ค รา พง ษ์ ศิ ล ป รั ง ส ร ร ค์ บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ง า น บุ ค ค ล พง ษ์ ศั ก ดิ์ พ ร ณั ฐ วุ ฒิ กุ ล ว นั ส ก ฤ ษ ณ์ ศิ ล ป รั ง ส ร ร ค์ บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ก า ร ต ล า ด ปั ณ ณ์ ฐาโ ช ค ธ น สา น สิ ท ธิโ ช ติ ่ฝ า ย ก ฎ ห ม า ย ส ม คิ ด ห วั งเ ชิ ด ชู วง ศ์ ท วิ ช อ ม ร นิ มิ ต ร

ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

นิ ต ย ส า ร S B L บั น ทึ ก ป ระเ ท ศไ ท ย

่ฝ า ย ป ระ ส า น ง า นโ ค ร ง ก า ร ภ า ค รั ฐ แ ละเ อ ก ช น

ผู้ จั ด กา ร

อั ค ร ก ฤ ษ ห วา น วง ษ์

ค ณะ ที ม งา น

สุ ษ ฎา พ ร ห ม คี รี นิ รุ จ น์ แ ก้ วเ ล็ ก วิ พุ ธ รา ช สง ค์ ่ฝ า ย ป ระ ส า น ง า น ข้ อ มู ล

หั ว ห น้ า ก อ ง บ ร ร ณา ธิ กา ร ฝ่ า ย ป ระ สา น งา น ข้ อ มู ล

นั น ท์ ธ นา ดา พ ล พ ว ก

ก อ ง บ ร ร ณา ธิ กา ร ฝ่ า ย ป ระ สา น งา น ข้ อ มู ล

ศุ ภ ญา บุ ญ ช่ ว ย ชี พ นง ลั ก ษ ณ์ เ ที ย มเ ก ตุ ท วีโ ช ค

นั กเ ขี ย น

คุ ณิ ตา สุ ว ร ร ณโ ร จ น์ ่ฝ า ย ป ระ ส า น ง า น จั ง ห วั ด ก ช ก ร รั ฐ ว ร

คุ ณ ศุ ภ กิ จ ศิ ล ป รั ง ส ร ร ค์

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร อ� า น ว ย ก า ร ุศ ภ กิ จ ศิ ล ป รั ง ส ร ร ค์

ศิ ล ป ก ร ร ม

ผู้ จั ด กา ร ฝ่ า ย ศิ ล ป ก ร ร ม พั ช รา ค� ามี

ก รา ฟิ ก ดีไ ซ น์

ิพ ม พ์ พิ สุ ท ิ์ธ พั ง จู นั น ท์ ว รเ ช ษ ฐ ส ม ป ระ สง ค์

ช่ า ง ภา พ

ัช ย วิ ช ญ์ แ สงใ ส ป ณ ต ปิ ติ จา รุ วิ ศา ล กิ ติ วั ฒ น์ ทิ ศ มั่ ง วิ ท ยา ป ระเ ส ริ ฐ สั ง ข์

ตั ด ต่ อ วี ดีโ อ

วั ช ร ก ร ณ์ พ ร ห ม จ ร ร ย์ ่ฝ า ย บั ญ ชี / ก า รเ งิ น

บั ญ ชี

ปั ฐ มา ภ ร ณ์ แ สง บุ รา ณ

ผู้ จั ด กา ร กา รเ งิ น

สุ จิ ต รา แ ด นแ ก้ ว นิ ต

กา รเ งิ น

ัจ น ทิ พ ย์ กั น ภั ย ณ ภั ท ร ชื่ น ส กุ ล ช วั ล ชา น ก ขุ น ท อง

บ ริ ษั ท ส มา ร์ ท บิ ซิเ น ส ไ ล น์ จ� ากั ด 9 / 4- 6 ถ น น รา ม อิ น ท รา แ ข วง อ นุ สา ว รี ย์ เ ข ต บางเ ข น ก รุ งเ ท พ ฯ 1 0 2 2 0 โ ท ร. 0- 2 5 2 2- 7 1 7 1 แ ฟ ก ซ์. 0- 2 9 7 1- 7 7 4 7 F A CEB O O K : SBL บั น ทึ ก ป ระเ ท ศไ ท ย

.i n d d 1 0

E M AIL : s bl 2 5 5 3 @ g m ail.c o m

7/ 1 2/ 2 5 6 1 1 3: 5 4: 5 8


ุบ ญ มี

เ ฮ อ ริเ ท จ

L o b by

Br e akf ast

R o o m Ty p e

H ot el fr o nt

Lift

ห้ อง พั กโ ด ดเ ด่ น มีเ อ ก ลั ก ษ ณ์ ด้ ว ย ห้ อง พั กแ บ บ

มา ตร ฐา น สไ ต ล์ ปู นเ ป ลื อ ย แ ละ ห้ อง พั ก หรู หราแ บ บ VI P มี สิ่ ง อ� านว ย ควา ม สะ ดว ก แ อร์ ที วี ตู้เ ย็ น เ ครื่ อง ท� าน�้ าอุ่ น Wi- Fi มี ลิ ฟ ท์ บริ การ พร้ อ ม อา หารเ ช้ า ฟรี บรร ยา กา ศร่ มรื่ นเ ย็ น ส บา ย ลู ก ค้ ารู้ สึ ก สะ ดว ก ส บา ยเ ห มื อ น อ ยู่ บ้ า น ช่ ว ยใ ห้ รู้ สึ ก ผ่ อ น ค ลา ยไ ด้ อ ย่ างแ ท้ จริ ง พร้ อ มใ ห้ บริ การ ลู ก ค้ า อ ย่ างเ ต็ ม ที่ สร้ าง ควา ม ประ ทั บใ จไ ม่ รู้ ลื มใ ห้แ ก่ ลู ก ค้ า

ทั้ ง ห ม ด นี้ ด้ ว ยรา คาเริ่ ม ต้ นเ พี ยง 5 0 0 บา ทเ ท่ า นั้ น!

โรงแร ม บุ ญ มี เ ฮ อริเ ท จ ใ จ ก ลางเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ที่ จะ สะ ก ด ทุ ก สา ย ตาเ มื่ อไ ด้ มาเ ยื อ น

.i n d d 1 1

ติ ด ต่ อแ ละ ส� าร อง ที่ พั ก

0- 5 5 9 8- 3 3 2 3- 5, 0 9- 4 6 0 2- 3 2 3 2, 0 8- 9 7 0 8- 7 8 0 1 G P S : 1 6. 7 9 2 7 7 7. 1 0 0. 2 2 9 5 4 1 P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

11

0 3/ 1 2/ 6 1 1 8: 5 8: 1 6


C O NTE NTS P HI T S A N U L O K

ฉ บั บ ที่ 84 จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก พ. ศ.2561

2 01 8

iss u u จั ง ห วั ด ิพ ษ ณุโ ล ก

ื่ช อข องจัง หวั ด มาจา ก ค� าว่ า พิ ษ ณุ ห มาย ถึง “ พระวิ ษ ณุ” เ ท พ ตา ม ควา มเชื่ อข องชาว ฮิ น ดู รว ม กั บ ค�าว่ า โ ล ก ท� าใ ห้ มี ควา ม ห มายเ ป็ น “โ ล กแ ห่ง พระวิ ษ ณุ”

80

22

ใ ้ต ร่ ม พ ระ บ า ร มี “โ ค ร ง ก า ร ัพ ฒ น าเ ืพ ่อ ค ว า ม มั ่น ค ง พ ื้น ที ่ภู ขั ด ภูเ มี ่ย ง ูภ ส อ ย ด า ว ฯ จ. ิพ ษ ณุโ ล ก”

พื้ น ที่ อั น อุ ด ม ส ม บูร ณ์ ใ น ป่ า มีไ ม้ แ ละแ ห ล่ง ต้ น น�้ า ใ น น�้ามี ป ลา ใ น นา มี ข้ าว ใ น ห มู่ บ้ า น มี อาชี พ

27

วั ด พ ระ ศ รี รั ต น ม ห า ธ า ตุ ว ร ม ห า วิ ห า ร

E X C L U SI V E

บั น ทึ กเ ้ส น ท า ง พ บ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ิพ ษ ณุโ ล ก

นา ย ภั ค พง ศ์ ทวิ พั ฒ น์

44

83 84 88 92 94 95 96

วั ด ห น อ ง บั ว( ห น้ า ส น า ม บิ น)

S P E CI A L I N T E R VI E W

วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์ พ ระ ุพ ท ธ ชิ น ร า ช

บั น ทึ กเ ้ส น ท า ง พ บ ร อ ง ผู้ ว่ า ฯ ิพ ษ ณุโ ล ก

นา ยไ พ บู ล ย์ ณะ บุ ตรจ อ ม

48

วั ด จุ ฬ า ม ณี

S P E CI A L I N T E R VI E W

บั น ทึ กเ ้ส น ท า ง พ บ �ส า นั ก ง า น พ ระ ุพ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ิพ ษ ณุโ ล ก

นาง สาว สุ วรร ณี แ ก้ ว ม ณี

60

วั ด สะ กั ด น� ้า ัม น วั ดโ พ นไ ท ร ง า ม ( อ. ช า ติ ต ระ ก า ร)

บั น ทึ กเ ้ส น ท า ง ท่ อ งเ ที ่ย ว

วั ด น้ อ ยโ พ ธิ ์ไ ท ย ง า ม

พิ ษ ณุโ ล ก

พระ พุ ทธชิ นราชงา มเ ลิ ศ ถิ่ น ก� าเ นิ ด พระ นเร ศวร

80

อ บ ต. ป่ า แ ด ง

S P E CI A L I N T E R VI E W

วั ด พ ระ ศ รี รั ต น ม ห า ธ า ตุ ว ร ม ห า วิ ห า ร

วั ด ถ� ้า ท อ งเ จ ริ ญ ธ ร ร ม

98 99 100 102 103

วั ด ุพ ก ระโ ด น

107 108 110 111 112 113 114 120 121 122 124

วั ด อั ม พ ริ น ท ร์ คู ห า( วั ด ถ� ้า ม่ ว ง) วั ด ทุ่ ง พ ระ วั ด ถ� ้า ท อ งเ จ ริ ญ ธ ร ร ม วั ด พ ระ ุพ ท ธ บ า ท ด ง งู วั ด หั วเ ข า ศ รี ศ รั ท ธ า ร า ม วั ด ป ล ว ก ง่ า ม

วั ด บ้ า น พ ร้ า ว ( อ. น ค รไ ท ย)

�ส า นั ก ส ง ฆ์ ถ� ้า ล อ ด

วั ด น� ้า พ ริ ก

วั ด ห้ ว ย แ ก้ ว ( อ. บ า ง ก ระ ทุ่ ม)

วั ด น ค รไ ท ย ว ร า ร า ม( วั ด หั ว ร้ อ ง) อ บ ต. น ค ร ชุ ม วั ด ซ� า รั ง ( อ.เ นิ น มะ ป ร า ง)

104

วั ด ศ รี ม ง ค ล

.i n d d 1 2

106

ผ า ม อ อี แ

วั ด ก� า แ พ ง ม ณี วั ด ด ง ห มี วั ดโ ค ก ส ลุ ด

125

วั ด ต า ย ม

7/ 1 2/ 2 5 6 1 1 3: 5 1: 1 7


Si n g Th o n g

ส ิง ์ห ทองเ กสเ ้ฮาส์ ้บา น พั กอั นแส นอ บอุ่ น บริ การเ ็ป น กั นเอง พร้ อ ม ้ต อ นรั บ นั ก ่ท องเ ที่ ยว ที่ จะเ ดิ น ทาง มา ชื่ น ช ม ควา ม สว ยงา มข อง ธรร มชา ติใ น อ� าเ ภ อชา ติ ตระ การ ไ ม่ ว่ าจะเ ป็ น น�้ าต กชา ติ ตระ การ สว น พ ฤ ก ษ ศา ส ตร์ แ ละ อุ ทยา นแ ่หงชา ติ ภู สอย ดาว(อยู่ระ หว่าง ทางขึ้ น ภู ส อ ย ดาว) ฯ ล ฯ

G u est Ho us e

สิ ง ห์ ท องเ ก สเ ฮ้า ส์... ควา ม อุ่ นใจ ที่ คุ ณ สั ม ผั สไ ด้ Facebook : สิง ห์ ทองเกสเฮ้าส์

สิง ห์ ท องเ ก สเ ฮ้ า ส์

เรา มี บ้ า น พั กใ ห้เ ลื อ ก 3 แ บ บ ทั้งแ บ บ ห้ อง พั ด ล ม ห้ องแ อร์ แ ละ บ้ า นเ ดี่ ยว - ห้ องแ อร์/ บ้ า นเ ดี่ ยว ประ ก อ บ ด้ ว ย แ อร์ ที วี ตู้เ ย็ น เ ครื่ อง ท�าน�้ าอุ่ น อุ ป กร ณ์ อา บ น�้ า แ ละ บริ การ กา น�้าร้ อ น พร้ อ ม กาแ ฟ (เ ฉ พาะ บ้ า นเ ดี่ ยว) - ห้ อง พั ด ล ม ประ ก อ บ ด้ ว ย พั ด ล ม ที วี เ ครื่ อง ท�าน�้ าอุ่ น แ ละ อุ ป กร ณ์ อา บ น�้ า ทุ ก ห้ อง บริ การ อา หารเช้ า กาแ ฟ แ ละ คุ ก กี้ ฟรี ( ห้ อง ละ 2 ที่ ) น อ กจา ก นี้ เรา ยัง มี ร้ า น อา หารใ ห้ บริ การ ภา ยใ นเ ก สเ ฮ้ า ส์ เ พื่ อใ ห้ คุ ณ อิ่ ม อร่ อ ย ต ล อ ด การเข้ า พั ก มาเ ที่ ยว อ.ชา ติ ตระ การ ครั้งใ ด ใ ห้ “ สิง ห์ ท องเ ก สเ ฮ้ า ส์” บริ การ คุ ณ นะ คะ

สิง ห์ ท องเ ก ส ท์เ ฮ้ า ส์ ( SI N G T H O N G G U E ST H O U S E) ส�าร อง ห้ อง พั ก โ ทร. 096-6742444 ส์ ท ศไ ท ย 13 ที่ ตั้ง : 495 ม.5 ต. ป่ าแ ดง อ.ชา ติ ตระ การ จ. พิ ษ ณุโ ล ก 65170 C H A C H O E N :G SสิAงOห์ ทI องเ S BLก บัสเน ฮ้ทึ าก ประเ

A d-

1

.i n d d 1 3

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 3 9: 2 9


C O NTE NT จั ง ห วั ด ิพ ษ ณุโ ล ก

ส า ร บั ญ P HI T S A N U L O K 2 0 1 8 I S S U U 8 4

160 162 163 164 169 170

วั ดเ ก าะ แ ก้ ว ป ระ ช า นุ รั ก ์ษ ( อ. วั ง ท อ ง) วั ด ว ชิ ร ธ ร ร ม า ว า ส วั ด ป า ก ย า ง วั ด บึ ง พ ร้ า ว(เ ณ ร น้ อ ย)

164

วั ด บ า ง สะ พ า น วั ด พ ระ ุพ ท ธ บ า ทเ ข า ส ม อ แ ค ล ง

วั ด บึ ง พ ร้ า ว(เ ณ ร น้ อ ย)

126 128 130 132 134

วั ด ุส น ท ร ป ระ ดิ ษ ฐ์ ( อ. บ า ง ระ ก� า ) วั ด ห น อ ง ห ล ว ง วั ด ป า ก ค ร อ ง ชุ ม แ ส ง วั ด แ ห ล มเ จ ดี ย์ ท ต. ัพ นเ ส า

172 174 176 178

วั ดเ ข า พ น ม ท อ ง คี รีเ ข ต

136 138 140 142 143

วั ด มะ ต้ อ ง ( อ. พ ร ห ม ิพ ร า ม) วั ด ห้ ว ย ดั ้ง วั ด ุพ ท ธ ส ถ า น ัส น ติ วั น วั ด ห า ดใ ห ญ่

144 148 154 158

วั ด วั ง ว น อ บ ต. ศ รี ภิ ร ม ย์ อ บ ต. ต ลุ กเ ที ย ม อ บ ต. มะ ต้ อ ง

ที ั่พ ก ส ง ฆ์ ส ระ ส อ ง ีพ ่น้ อ ง อ บ ต. วั ง ท อ ง อ บ ต. ชั ย น า ม

180 182

อ บ ต. คั นโ ช้ ง ( อ. วั ดโ บ ส ถ์) อ บ ต. ท้ อ แ ท้

วั ด สะ พ า น หิ น

วั ด ทุ่ ง พ ระ

.i n d d 1 4

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 1: 5 0: 1 4


“ มาเ ด อ-เ อ อ” เ ป็ น ค�าชว นข อง ค น อี สา น ี่ท พู ดว่ า “ มาเ ด้ อ” ค น ต อ บ ก็ จะขา นรั บว่ า “เ อ อ”

มาเดอ-เออ ภู ธารา

M a de r- u r

P h u t a r a Res o rt

... คื น สีเ ขี ยว น�้ าใ ส สู่ ป่าเ ขา Ma der-ur phutara

เจ้ าข องร้ า น ที่เ ป็ น ลู ก อี สา นจึง น�าเ อา ภา ษา ท้ อง ถิ่ น มา ตั้งเ ป็ นชื่ อร้ า นเ พื่ อเ ลี ย นเ สี ยงใ ห้ ค ล้ า ย ภา ษา ฝรั่งเ ศ ส โ ด ยเ ปิ ดใ ห้ บริ การ อา หาร เ ครื่ อง ดื่ ม ที่ พั ก แ ละ ห้ องจั ดเ ลี้ ยง ประชุ ม- สั ม ม นา ตั้งแ ต่ ปี 2557 หา ก พู ด ถึง มาเ ด อเ อ อ ภ ูธาราแ ล้ ว ส ิ่งแร ก ที่ ต้ อง นึ ก ถึง คงจะเ ป็ น บรร ยา กา ศร้ า น ที่ ร่ มรื่ นเ พราะ ต้ นไ ม้ใ ห ญ่แ ท บ ทุ ก ต้ นข อง ที่ นี่ ไ ม่ ถู ก ท�า ลา ย ทิ้งเ ล ย เราเ น้ น อ นุรั ก ษ์ ธรร มชา ติ ส่ ว นใ ห ญ่ไว้ ทั้ง ห ม ดเ พราะ วั ต ถุ ประ สง ค์ ห ลั กข องเรา คื อ เราจะ อ ยู่ อ ย่ างเ ป็ น มิ ตร กั บ สิ่งแว ด ล้ อ มใ ห้ไ ด้ มา ก ที่ สุ ด ใ น ส่ ว นข องเรื่ อง อา หาร นั้ นไ ม่ พู ด ถึง คงจะไ ม่ไ ด้ สเ ต ็ กค ื อเ ม นูแ นะ น�า ข อง ทางร้ า น หา กแวะ มา เ ยี่ ย มเ ยี ย น ที่ นี่แ ล้ วไ ม่ สั่ง สเ ต็ ก ก็ คงเ ห มื อ น มาไ ม่ ถึง เ พราะซ อ ส ที่เราใช้ ห มั ก นั้ นเ ป็ น สู ตร พิเ ศ ษ ที่ คิ ด มา เ ฉ พาะข อง ทางร้ า นหา ก ใ ครเ ป็ น สา ยเ นื้ อ ต ้ อง บ อ กเ ล ยว่ า ยิ่ง ห้ า ม พ ลา ดเพราะเ นื้ อ สเ ต็ กข องเรา นั้ น เป็ น เ นื้ อโ คขุ นแ ท้1,000,000 % จึงใ ห้ ร ส สั ม ผั ส ที่ นุ่ ม ลิ้ นห อ ม ชว น ห ลงใ ห ล แ ต่ ถึง อ ย่ าง นั้ นเรา ก็เ อาใจใ ส่ กั บ ค น ที่ไ ม่ ทา นเ นื้ อ โ ด ย มี ป ลาแ ละ ห มู ที่เรา คั ดเ ฉ พาะวั ต ถุ ดิ บชั้ น ดีไว้ บริ การใ ห้ ลู ก ค้ าใ นรา คา ที่ ต้ อง บ อ ก ก่ อ นเ ล ยว่ า ... คุ้ ม ค่ าแ น่ น อ น

มาเ ด อ-เ อ อ ภู ธารา อิ่ ม อร่ อ ย คุ้ ม ค่ า น่ า พั ก

มาเ ด อเ อ อ ภู ธารา ( Ma der-ur phutara) 40/5 ม.3 ต.วัง น กแ อ่ น อ.วัง ท อง จ. พิ ษ ณุโ ล ก 093-0561233 / 080-6569914 เ ปิ ดใ ห้ บริ การ เว ลา 07.30 – 21.00 น.

C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

A d-

1

.i n d d 1 5

15

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 3 8: 0 6


คุ้ ม สุ ภา พร...แ ห ล่ งรว ม อา หาร ป ลาแ ม่ น�้ าแ ละ ผ้ าไ ห มงา ม

Kแ ห ล่HงรวUม อา หารM-ป ลาSแ ม่Uน�้ าแPละ Aผ้าไ Pห มงาOม R N ร้ า น อา หารขึ้ นชื่ อข อง อ� าเ ภ อ บางระ ก�า แ ห่ งเ มื อง ส องแ คว

ที่ นี่ ... คุ ณจะไ ด้ อิ่ ม อร่ อ ย กั บเ ม นู อา หารจา ก ป ลา น�้ าจื ดไ ด้ ดื่ ม ด�่ า กาแ ฟ ส ดร ส ดี บรร ยา กา ศ ส บา ย ๆ แ ละเ ลื อ กซื้ อ ผ้ าไ ห ม ท อ มื อเ ป็ น ข อง ฝา ก ติ ดไ ม้ ติ ด มื อ ค น ที่ รั ก

16

2

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 1 6

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 3 2: 2 8


ผ้ าไ ห ม มั ด ห มี่ ท อ มื อ

เ ม นูเ ด่ นแ นะ น� าไ ด้แ ก่ ต้ ม ย�าป ลาแ ม่ น�้ า, ฉู่ ฉี่ ป ลาเ นื้ อ อ่ อ น

แ กง ่ปา ป ลา ก ด คัง, ผั ด ่ฉา ป ลา ้คาว, ป ลา น�้าเงิ น นึ่งซี อิ้ ว, ้กุงซอ ส มะขา ม คุ้ ม สุ ภ าพร ตั้ง อ ยู่เ ลข ที่ 333/1. ม. 2 บ้ า นวังเ ป็ ด ต. บางระ ก� า อ. บางระ ก� า จ. พิ ษ ณุโ ล ก เ ปิ ด บริ การ ทุ กวั น 9:00-19.00 ิต ด ต่ อ ส� าร องโ ต๊ะไ ด้ ที่ คุ้ ม สุ ภา พร 08-1887-5554 055-906622

Ku mSupapornSilk

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

2

.i n d d 1 7

17

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 3 2: 5 4


Ping An at Sa p prai wan

.... อร่ อ ย ส ด สะ อา ด บรร ยา กา ศ ดี รา คาไ ม่ แ พง ร้ าน อ าห าร ผิง อั น เจ้ าต� ารั บ อ าห าร ทั้งไ ท ย จี น ยุโร ป ที่ ขึ้ นชื่ อแ ห่ง อ.วัง ท อง จ. พิ ษ ณุโ ล ก

อร่ อ ย กั บเ ม นู ห ลา ก ห ลา ย อา ทิ

ิพ ซซ่ าชี สเ ยิ้ ม ๆ, บะ ห มี่เ กี๊ ยว ผิง อั น เ กี๊ ยว ส ด ๆ ใ ห ม่ ๆ ตั วใ ห ญ่ ๆ น�้าซุ ปร้ อ น ๆ ห อ ม กรุ่ น, กระเ พาะ ป ลา ผั ดแ ห้ ง, ลา บเ ป็ ด ห นั ง กร อ บ, ป ลา กะ พง นึ่ งซี อิ้ ว, ต้ ม ย� าป ลา ก ด คั ง, ฉู่ ฉี่ ป ลาแ ม่ น�้ า, ท อ ด มั น ป ลา กรา ย ฯ ล ฯ อี ก ทั้ง ยัง มี อา หารใ ห้เ ลื อ กไ ด้ ตา มใจ สั่ง

ผิง อั น เร าใ ห้ คุ ณ มาก กว่ าคว าม ส ดแ ละ อร่ อ ยข อง อ าห าร

บรร ย าก าศ ดี

บริเว ณร้ า น กว้ างขวาง ร่ มรื่ นเขี ยวขจี คุ ณจึ ง ูส ด อา กา ศ บริ สุ ท ธิ์ไ ด้เ ต็ ม ป อ ด เ ป็ นร้ า น ที่เ ห มาะ ส� าหรั บ ทุ ก ค นใ น คร อ บ ครั ว เ พราะ ประ ดั บ สว น ด้ ว ย ประ ติ มา กรร มรู ป สั ตว์ น้ อ ยใ ห ญ่ เ พื่ อใ ห้ คุ ณ ห นูไ ด้ ช มแ ละ ถ่ า ย ภา พเ ป็ น ที่ ระ ลึ ก

บร ิ การเ ป็ น กั นเ อง ด้ ว ยรา คา มิ ตร ภา พ คุ ณ ภา พ ที่ไว้ วางใจไ ด้ ร้ า นเ ปิ ด ใ ห้ บริ การ ทุ กวั น เว ลา 8.30-20.00 น.

ส� าร องโ ต๊ะ ติ ด ต่ อ ร้ าน อ าห าร ผิง อั น 999/9 ห มู่ ที่ 7 ถ น น พิ ษ ณุโ ล ก- ห ล่ ม สั ก ต� า บ ลแ ก่งโ ส ภ า อ� าเ ภ อวัง ท อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก 65220 09-3281-9888 Ping An Sapprai wan

18

A d-

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

1

.i n d d 1 8

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 1 6: 2 7


BLAC K BA KE RY

เ ปิ ด ตั้ งแ ต่ 07.00 - 19.00 น. ห ยุ ด ทุ กวั น พุ ธ

Face book : Black Bakery

“ เรา ตั้ งใ จ ผ ลิ ตข น ม ทุ ก ช นิ ด ด้ ว ย ค วา มใ ส่ใ จ เ ลื อ กใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภา พ และขา ยใ นรา คา ที่ เ ็ป น กั นเองเพื่ อใ ้ห ทุ ก ค น สา มาร ถซื้ อไ ้ด อ ่ยาง ส บายใจ โ ด ย มีแ น ว คิ ด ที่ ว่ า ม ีเงิ น1 0 0 บา ท สา มาร ถ ซ ื้ อ ข น มไ ด้ อ ย่ าง น้ อ ย 1 ชิ้ นแ ละเ ครื่ อง ดื่ มไ ด้1 แ ก้ ว อ ย า กใ ห้ ลู ก ค้ า มี ค ว า ม สุ ขใ น ก า ร ท า น ข น ม มา ก ก ว่ า ผ ล ก� าไร “

BL A C K B A K E R Y

ี่ท ตั้ง 202-204 ม.3 ต. พ ลา ยชุ ม พ ล อ.เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก จ. พิ ษ ณุโ ล ก โ ทร. 06-3237-3839, 08-3206-0106 C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย 19

BL A C K B A KE R Y 1

.i n d d 1 9

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 1 3: 4 7


โ ร ง แ ร มเ ด อะเ บ ด - T h e b e d h ot el -

โรงแร มเ ด อะเ บ ด ( T h e b e d h ot el) ที่ พั ก ข อง ค น ฉ ล า ดเ ลื อ ก เ พ ร าะเ ร า เ ป็ นโ รงแ ร ม ม า ต ร ฐ า น ที่ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ร า ค า ป ระ ห ยั ด โ ด ย ตั้ ง อ ยู่ใ ก ล้ กั บ แ ห ล่ง ท่ องเ ที่ ยว ส�าคั ญข องเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก คุ ณจึ ง ประ ห ยั ดง บ ประ มา ณเ พื่ อใช้ จ่ า ย อ ย่ าง อื่ นไ ด้ มา กขึ้ น ที่ ส� าคั ญเรา ยั งเ ป็ น โรงแร ม ที่ มี บรร ยา กา ศเงี ย บ สง บ เ ห มาะ แ ก่ การ พั ก ผ่ อ น อ ย่ างแ ท้ จริ ง

20

ค ร บ ค ร ั นเ รื่ อง ห้ อง พั ก ด้ ว ย บ ริ ก า ร ห้ อง พั ก บ น อา คาร 6 ชั้ น จ� าน ว น 5 2 ห้ อง ใ ห้ คุ ณ สา มาร ถ เ ลื อ กไ ด้ ต า ม ค ว า ม พึ ง พ อใ จ ทั้ ง ห้ องเ ตี ยงเ ดี่ ย ว ห้ องเ ตี ยง คู่ แ ละ ห้ อง คร อ บ ครั ว ห้ อง พั กแ ต่ ละ ประเ ภ ท มี ข นา ด 2 8 ตารางเ ม ตร เ พี ย บ พร้ อ ม ด้ ว ย สิ่ง อ�า นว ย ควา ม สะ ดว กไ ม่ ว่ าจะเ ป็ น ที วี จ อ L E D 3 2 นิ้ ว, ตู้เ ย็ น ข นา ดใ ห ญ่, Wi Fi ฟ รี ทั่ วโรงแร ม, แ อร์, เ ครื่ อง ท� าน�้ าอุ่ น, ตู้เ สื้ อ ผ้ า พร้ อ มไ ม้ แ ข ว นเ สื้ อ, ร า ว ต า ก ผ้ าเ ช็ ด ตั ว, โ ต๊ะ บ า ร์แ ละเ ก้ า อี้ ใ น ห้ อง พั ก ส�า ห รั บ นั่ ง ท� า ง า น ห รื อ นั่ ง รั บ ป ระ ท า น อา หาร มี ลิ ฟ ท์ ร ว มไ ป ถึ ง ที่ จ อ ดร ถ จ� าน ว น มา ก ทั้ ง ใ ต้ อา คารแ ละ ภา ย น อ ก อา คาร

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 2 0

สา มาร ถ ติ ด ตา มโ ปรโ ม ชั่ น ต่ าง ๆ ข อง “โรงแร มเ ด อะเ บ ด” ไ ด้ ที่ f b: t h e b e d h ot el plk 0 3/ 1 2/ 6 1 1 9: 1 8: 0 5 ส� าร อง ห้ อง พั ก ติ ด ต่ อ


โรงแร ม อ ยู่ใ ก ล้แ ห ล่ ง ท่ องเ ที่ ยว ส�า คั ญใ น ตั วเ มื อง ไ ม่ ว่ าจะเ ป็ นวั ด พระ ศรี รั ต น ม หา ธา ตุ วร ม หาวิ หาร แ ละ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ ป ระ วั ติ ศ า ส ต ร์ พ ระ ร า ช วั ง จั น ท น์ เ พี ยง 3 ก ม.เ ท่ า นั้ น แ ละ สา มาร ถเ ดิ น ทางไ ป ส นา ม บิ น ใ นเว ลาเ พี ยง 1 0 นา ทีเ ท่ า นั้ น

T h e b e d h ot el … T h e b e st b u d g et h ot el i n P hit s a n ul o k

การเ ด ิ น ทาง โรงแร มเ ด อะเ บ ด ตั้ ง อ ยู่ใจ ก ลางเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ติ ด กั บโ รง พ ย า บ า ล พ ระ พุ ท ธ ชิ น ร า ช เข้ า ซ อ ย มาเ พี ยงแ ค่ 2 0 เ ม ตรเ ท่ า นั้ น

พิเ ศ ษ สุ ด!

โรงแร มเ ด อะเ บ ด มีก าแ ฟ ร้ อ น แ ละ โ อ วั ล ติ นร้ อ น ใ ห้ บริ การ ที่ ล็ อ บ บี้ ต ล อ ด 2 4 ชั่ วโ มง อี ก ทั้ งเรา ยั ง มี โซ นขา ยข อง สะ ดว กซื้ อเ ล็ ก ๆ ข้ าง ล็ อ บ บี้ พร้ อ ม ส�าหรั บ อ� านว ย ควา ม สะ ดว กใ ห้ ผู้เข้ า พั ก ทุ ก ท่ า น

R

โ ร ง แ ร มเ ด อะเ บ ด ( T h e b e d h ot el )

ตั้ง อ ยู่เ ลข ที่ 83/50 ถ น น ศรี ธรร มไ ตร ปิ ฎ ก ต� า บ ลใ นเ มื อง อ� าเ ภ อเ มื อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ติ ด ต่ อ แ ละ ส� ำ ร อ ง ห้ อ ง พั ก

0 9-11 5 8- 2 5 2 5 / 0- 5 5 2 5- 2 2 2 5

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

21

plk .i n d d 2 1

0 3/ 1 2/ 6 1 1 9: 1 8: 2 1


P HI T S A N UL O K...

“ โครงการ พั ฒนาเ พื่ อความมั่ นคง พื้ นที่ ภู ขั ด ภูเมี่ ยง ภู สอย ดาวฯ อั นเนื่ องมาจาก พระราช ด� าริ ” เ ป็ น ที่ ทรา บ กั น ดี ว่ า พ ื้ น ที่ ทุ ก ห ย่ อ ม ห ญ้ าซึ่ ง พระ บา ท ส มเ ด็ จ พระ ปร มิ น ทร ม หา ภู มิ พ ล อ ดุ ล ยเ ดช แ ละ ส มเ ด็จ พระ นางเจ้ า ฯพระ บร มราช ิ นี นา ถใ นรัช กา ล ที่9 เ ส ด็จ พระราช ด�า เ นิ น ไ ป ถึ ง จ ะแ ปรเ ป ลี่ ย น จา ก พื้ น ที่ ที่เ ค ยแ ห้ งแ ล้ ง ทรุ กั น ดาร ม าเ ป็ น พื้ น ที่ อั น อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ใ น ป่ า มีไ ม้แ ละแ ห ล่ ง ต้ น น�้า ใ น น�้า มี ป ลา ใ น นา มีข้ า ว ใ น ห มู่ บ้ า น มี อา ชี พ รา ษ ฎร ที่เ ค ย ต ก ทุ ก ข์ไ ด้ ย า กแ ส น ส า หั ส ก ล ั บ มี อ ยู่ มี กิ น ค ร อ บ ค ร ั วไ ด้ อ ยู่ พ ร้ อ ม ห น้ า พ ร้ อ ม ต า แ ละ มี ควา ม ุส ข มา กขึ้ น โ ครง การ พั ฒ นาเ พื่ อ ควา ม มั่ น คง พื้ น ที่ ภู ขั ด ภ ูเ มี่ ยง ภ ู ส อ ย ดาว อ ั นเ นื่ อง มา จา ก พร ะร า ช ด� า ริใ น ส มเ ด็ จ พร ะ น างเ จ้ า ฯ พร ะ บร มร า ช ิ นี น า ถ ใ นรั ช ก า ล ที่ 9 ซึ่ ง มี ส� านั กงา น ศู น ย์ อ� านว ย การ ปร ะ สา นงา นโ ครง การ ฯ ต ั้ ง อ ยู่ ที่ บ้ า นเ ท อ ดชา ติ ต �า บ ล บ่ อ ภา ค อ� าเ ภ อชา ติ ตระ การ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ ป็ น ห นึ่ งใ นโ ครง การ ฯ ที่ไ ด้รั บ พระ ม หา กรุ ณา ธิ คุ ณ จา ก ทั้ ง ส อง พร ะ อง ค์

22

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พมิ หา ษ ณุสาร โ ล กคา ม

4

.i n d d 2 2

0 5/ 1 2/ 6 1 1 5: 3 6: 1 8


M A HPA HIT S ASRAANKUL H AOMK I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

4

.i n d d 2 3

23

0 5/ 1 2/ 6 1 1 5: 3 6: 1 8


ทรงรั บเ ป็ นโ ครง การใ น พระราช ด� าริ ฯ

จากการ ี่ท ส มเ ด ็จ พระ นางเจ้าฯ พระ บร มราชิ นี นาถ ใ นรัชกา ล ที่9 ไ ้ดเ ส ด็จฯ ไ ป ทรงเยี่ ย มรา ษ ฎร ภายใ น พื้ น ที่โ ครงการ พั ฒ นาเ พื่ อ ควา ม มั่ น คง พื้ น ที่ ภู ขั ด ภ ูเ มี่ ยง ภ ู ส อย ดาว อ �า เ ภ อชา ติ ตระ การ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ทรง ทรา บ ถ ึง ปั ญ หา พื้ น ที่ ท�า กิ น ที่ มี ส ภา พเ ป็ น หิ นแ ละ มี ควา ม ลา ดชั น ไ ่มเ ห มาะ ที่ จะ ท�าการเ ก ษ ตรข องรา ษ ฎร บ.ร่ มเ ก ้ลา ซึ่งเ ็ป น ห ่มู ้บา นใ น ควา ม ดู แ ลข องโ ครง การฯ จึง ทรง มี พระราช ด�า ริใ ้ห ท ภ. 3 โ ดยโ ครง การ พั ฒ นา เ พื่ อ ควา ม มั่ น คง พื้ น ที่ ภู ขั ด ภ ูเ มี่ ยง ภ ู ส อย ดาว ไ ด้ ประ สา น กั บ ห น่ วยงา น ที่เ กี่ ยวข้ อง ด �า เ นิ น การ ส�ารวจ พื้ น ที่ ท� ากิ นแ ห่งใ ห ม่ แ ท น พื้ น ที่รา ษ ฎร บ้ า น ดัง ก ล่ าว โ ดยใ ห้ พิ จาร ณา ด�าเ นิ น การใ ห้ มี การ พั ฒ นา ทาง การเ ก ษ ตร ใ น ลั ก ษ ณะ ที่ มี การ อ นุรั ก ษ์ ดิ น - น�้ า แ ละไ ม่เ ป็ น การ ท� าลาย ป่ า ด้ วย ต่ อ มา ทรงไ ด้รั บ ทรา บ ถึง ปั ญ หา ที่ จะ ต้ องแ ก้ไขแ ละ ด�าเ นิ น การ อย่ าง ต่ อเ นื่ อง โ ดยเ ฉ พาะใ นเรื่ อง การ ประ ก อ บ อาชี พข องรา ษ ฎร ที่ไ ด้ ด�า เ นิ น การจั ด ที่ อยู่ อา ศั ยแ ละ พื้ น ที่ใ ห้ใ นโ ครง การฯ ด้ วย พระ ม หา กร ุ ณาธิ คุ ณจึง ทรงรั บโ ครง การ พั ฒ นาเ พื่ อ ควา ม มั่ น คง พื้ น ที่ ภู ขั ด ภ ูเ มี่ ยง ภ ู ส อย ดาว ไว้เ ป็ นโ ครง การ ตา ม พระราช ด�าริ เ มื่ อวั น ที่ 3 พ ฤ ษ ภา ค ม พ. ศ. 2 5 3 8 เ ป็ น ต้ น มาจ น ถึง ปั จจุ บั น โ ดย ศู นย์ อ�านวยการ ประ สา นงา นโ ครงการ พั ฒ นาเ พื่ อ ควา ม มั่ น คง พื้ น ที่ ภ ูขั ดภ ูเ มี่ ยง ภ ู สอย ดาว อ ั นเ นื่ อง มาจาก พระราช ด� าริ รั บ ผิ ดช อ บ ห มู่ บ้ า นเ ป้ า ห มา ย จ�า นว น 2 1 ห ม ู่ บ้ า น ซึ่ง อ ยู่ใ น พื้ น ที่ อ�า เ ภ อชา ติ ตระ การ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก จ� านว น 1 6 ห มู่ บ้ า น พื้ น ที่ อ� าเ ภ อ น ครไ ทย จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก จ� านว น 2 ห มู่ บ้ า น แ ละ พื้ น ที่ อ� าเ ภ อ น�้าปา ด จัง หวั ด อุ ตร ดิ ต ถ์ จ� านว น 3 ห มู่ บ้ า น

24

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ม หา สาร คา ม

4

.i n d d 2 4

0 5/ 1 2/ 6 1 1 5: 3 6: 1 9


โ ครง การ พั ฒ นาเ พื่ อ ควา ม มั่ น คง พื้ น ที่ ภ ู ขั ด ภ ูเ มี่ ยง ภ ู ส อ ย ดาว อั นเนื่ องมาจาก พระราชด� าริ ฯ เดิม ที จั ดตั้งขึ้ นด้วยเ หตุ ผล ทางด้านความมั่ นคง ตา ม แ ผ น ยุ ทธ ศา ส ตร์ พั ฒ นาใ น บริเว ณ พื้ น ที่ ร อ ย ต่ อ 3 จัง หวั ด คื อ จัง หวั ด พิ ษ ณุโลก จัง หวั ดอุ ตรดิ ตถ์และจัง หวั ดเลยซึ่งเ ็ป น พื้ น ที่ ที่ มี ส ภา พ ่ปาค่ อ นข้างส ม บู ร ณ์ เ ป็ นแ หล่ง ต้ น น�้าล� าธารของล� าน�้ าหลายสาย เช่ น ล� าน�้ าเ หื อง แ ละ ล�า น�้ าภา ค โ ด ย พื้ น ที่เข ต ติ ด ต่ อ ตา ม แ นว ชาย แ ด น มี ลั ก ษ ณะเ ป็ น ช่ อง ทาง แ ทร ก ซึ มเข้ า สู่ อ� าเ ภ อ นา แ ห้ ว อ�า เ ภ อ ด่ า น ซ้ าย จัง หวั ดเ ลย ซึ่ง ฝ่ าย ตรงข้ า ม อาจใช้เ ป็ นแ นว ทาง การเ คลื่ อ น ที่ คุ ก คา ม ่ต อ ประเ ทศไ ทยได้ จึงได้ มี การเตรี ยมการด้วยการจั ดตั้ง หมู่ ้บา นยุ ทธศาสตร์ ตา ม แ นว ชา ย แ ด น ขึ้ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อง กั บระ บ บ การ ป้ อง กั น ประเ ท ศ ใ นลั ก ษ ณะการต่ อสู้ แ บ บเ บ็ ดเสร็ จ

ืค อ บ้ า นร่ มเกล้ า บ้ า น น �้า คั บ บ้ า น น �้า จวง อ�า เ ภ อชา ติ ตระการ และ บ้า น น�้ าแจ้ง พั ฒ นา ( หรื อ บ้า น ภู ขั ดใต้) อ� าเ ภอ นครไ ทย จัง หวั ด พิ ษ ณุโลก เ มื่ อ ปี พ. ศ. 2528 ข ณะ ที่ ทางรา ช การ ด�า เ นิ น การ พั ฒ นาเข้ า สู่ ้บานร่ มเกล้า ่ฝาย ส ป ป.ลาว ได้้อางสิ ทธิ์่วา้บานร่ มเกล้าอย ู่ในเขตส ป ป.ลาว โดยยึ ดถื อล�าน�้ าเ หื อง ่ปา หมั นเ ็ป นเส้ นเขตแด น ่ฝายไ ทยยึดถื อลา�น�้ าเ หื องงา เ ป็ นเส้ นเขตแด น จึงเกิ ดกร ณี พิ พา ท บ้า นร่ มเกล้า มี การสู้ร บอย่างรุ นแรง จ นถึงวั น ที่ 19 กุ ม ภา พั นธ์ 2531 มี การเจรจา หยุ ดยิง แยกก� าลัง ที่ ปะ ทะ อ อกจากกั นฝ่ ายละ 3 กิโลเ ม ตร ก�า ห น ดเ ป็ นเข ตแ นวแยก ทาง ท หาร จ นกว่าการ ปั ก ปั นเขตแด นจะได้ ข้ อยุ ติ

หลังจากเกิ ดเ หตุ การ ์ณ ดังกล่าวแล้ว กอง ทั พ ภาค ที่3 กองอ�านวยการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2511 พรรคคอ ม ม ิว นิ สต์ แ ห่ง ประเ ทศไ ทยได้ใช้ พื้ น ี่ท รั ก ษา ควา ม มั่ น คง ภายใ น ภา ค 3 ไ ด้ รั บอ นุ มั ติใ ห้ จั ด ตั้งกองอ�านวยการ บริเว ณ นี้เ ป็ นฐา น ที่ มั่ น สู้ ร บ กั บ ฝ่ า ยรั ฐ บา ล ห ล ังจา ก การใช้ นโย บาย โครงการ พั ฒ นาเ พื่ อควา ม มั่ นคง พื้ น ที่ ภ ูขั ด ภ ูเ มี่ ยง ภ ูสอยดาว ขึ้ นเ มื่ อ การเมื อง น� าการ ท หาร จ นถึง ปี พ.ศ. 2526 ท� าใ ห้ สถา นการ ณ์ การสู้ร บ วั น ที่ 1 กุม ภา พั นธ์2532 ตามมติค ณะรัฐม นตรีวั น ที่15 พฤศจ ิกาย น2531 แ ละ การ ก่ อ การร้ า ย ห ม ด สิ้ นไ ป ม ี มว ล ช น ชาวเขาเ ผ่ า ม้งเข้ า ม อ บ ตั ว ระยะเวลาด�าเ นิ นการ 4 ีป ( ีป 2532 - 2535) ่ต อมามีมติ ค ณะรั ฐ บาลวั น ที่ เ ป็ นผู้ร่ ว ม พั ฒ นาชาติไ ทยจ�านว น มาก ได้รั บการจั ดสรร ที่ อยู่ อาศั ยและ 9 กุ ม ภา พั นธ์ 2536 ใ ห้ ขยายระยะเวลาออกไ ปอี ก 2 ปี ( ปี 2536 และ ที่ ท� ากิ นใน พื้ นที่ ที่เคยอยู่เดิ มเป็ นหมู่้บานผู้่รวม พั ฒนาชาติไทย จ�านวน 4 หม ู่้บาน ปี 2537) มี ห น่ วยงา นต่างๆ เข้าไ ป พั ฒ นา

ขอขอบคุ ณที่ มา ศู นย์ ประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจาก พระราชด� าริ กองอ� านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในภาค 3 ภา พ : Ariyaphol Planetearth Ji walak เ พจ : Earth’s Eye Vie w M A H A S A R A K H A M I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย 25

4

.i n d d 2 5

0 5/ 1 2/ 6 1 1 5: 3 6: 2 0


ผ ล ก าร ด� าเ นิ นง าน ส� า คั ญ ที่ ผ่ าน ม า

น ำ ย กั ฬ ชั ย เ ท พ ว ร ชั ย

โ ย ธ ำ ธิ ก ำ ร แ ละ ผั งเ มื อ ง จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก

วิ สั ย ทั ศ น์ เ ป็ น อง ค์ ก รแ ก น น� า ใ น ด้าน ก าร ผั งเ มื อง ก าร พั ฒ น าเ มื อง แ ละ การ อ าค าร ใ ห้ มี ค วา ม น่ าอ ยู่ ป ล อ ด ภ ั ย รั ก ษาส ภ าพแว ด ล้ อ ม ประ ห ยั ด พ ลั งง าน แ ละ มี อั ต ลั ก ษ ณ์

ก า ร ก� า จั ด ผั ก ต บ ช ว า โ ด ยใ ช้ แ อ พ พ ลิเ ค ชั่ น ที่ กร มโ ย ธา ธิ การแ ละ ผั งเ ืม อง จั ด ท� าไว้ เ ป็ นเ ครื่ อง มื อ ใ น การ ติ ด ตา มแ ละรา ยงา น ผ ล การ ด�าเ นิ นงา นแ ก้ไข ปั ญ หา ผั ก ต บ ชวา การ ด� าเนิ น การ ก่ อ สร้ าง พระเ มรุ มา ศ จ� าล อง แ ละ พระ จิ ต กา ธา น จั ง ห ัว ด พิ ษ ณุโ ล กไ ด้ ด� าเ นิ น การ เ สร็ จ ก่ อ น ก�าห น ด แ ละไ ด้ ด� าเ นิ น การ จั ด ท�าภู มิ ทั ศ น์ ใ นงา นไ ด้ อ ย่ าง สว ยงา ม ก า ร จั ด รู ป ที่ ดิ นเ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่ จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก บริเว ณ ต ลา ดเ ท ศ บา ล 5 ( ต ลา ด บ้ า น ค ล อง) ถ น น สิ ง หวั ฒ น์ ต� าบ ลใ นเ มื อง อ� าเ ภ อเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก โ ด ย ด� าเ นิ น กา ร ร่ ว ม กั บเ ท ศ บา ล น ค ร พิ ษ ณุโ ล ก เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ าง ถ น น ส า ย จ 6 แ ละ แ ก้ไข ปั ญ หา ที่ ดิ น ตา บ อ ดใ น พื้ น ที่เ มื อง ก า ร ว างแ ละ จั ด ท� า ผั งเ มื อง ร ว มเ มื อง/ ชุ ม ช น จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก ใ น ปั จ จุ บั น จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก มี ผั งเ มื องรว ม ทั้ ง ห ม ด 1 4 ผั ง โ ด ยแ บ่ งเ ป็ น 1. ผั งเ มื อง รว ม ที่ อ ยู่ ระ หว่ าง การใ ช้ บั ง คั บ 1 1 ผั ง ดั ง นี้ ผั งเ มื อง ร ว ม จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก ผั งเ มื อง ร ว มเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ผังเ มื องรว มชุ มช น น ครไ ท ย ผังเ มื องรว มชุ มช น บางระ ก� า ผังเ มื องรว มชุ มช นวัง ท อง ผั งเ มื องรว มชุ มช น ป ลั กแร ด ผังเ มื องรว มชุ มช น บ้ า นใ ห ม่ ผั งเ มื องรว มชุ มช นวง ฆ้ อง ผั งเ มื อง ร ว ม ชุ ม ช นเ นิ น มะ ป ราง ผั งเ มื อง ร ว ม ชุ ม ช น พร ห ม พิ รา ม แ ละ ผั งเ มื องรว ม ชุ ม ช น บาง กระ ทุ่ ม แ ละ 2. ผังเ มื องรว ม ที่ อ ยู่ ระ หว่ าง การ ด� าเ นิ น การจั ด ท�า 3 ผัง ดั ง นี้ ผั งเ มื องรว ม ชุ ม ช นวั ดโ บ ส ถ์ ผั งเ มื องรว ม ชุ ม ช น ป่ าแ ดง แ ละ ผั งเ มื องรว ม ชุ ม ช นเ นิ น กุ่ ม

พั น ธ กิ จ

1. ส นั บ ส นุ น ก � า ห น ด ก � า กั บ และ พั ฒ น า ป รั บ ป รุ งใ ห้ ง า น ผั งเ มื องแ ละโ ย ธ า ธิ ก า ร ม ี มา ต ร ฐ า น วิ ช า ก า ร ที่ ส าม าร ถ ส น อง ต่ อ ความ ต้ อง ก าร ทาง สั ง ค ม เ ศร ษ ฐ กิ จ แ ละ สิ่ งแว ด ล้ อ ม เ พื่ อ การ พั ฒ นาอ ย่ าง ยั่ ง ยื น 2. สร้ าง การ มี ส่ ว นร่ ว ม กั บ ภาครั ฐแ ละ ประช าช น ใ น การวางแ ผ น การ ด� าเ นิ น การ พั ฒ นาเ มื อง ท้ อง ถ ิ่ นแ ละชุ มช น 3. พ ั ฒ นา ปร ั บ ปรุ ง ส่ งเ สร ิ ม ธรร มา ภิ บ าลแ ละ ประ สิ ท ธิ ภ าพ ก าร บั ง คั บใ ช้ ก ฎ ห ม าย ก ารใ ช้ ประโ ย ช น์ ที่ ดิ น ก าร ผั งเ มื องแ ละโ ย ธาธิ ก าร เ พื่ อ ประโ ย ช น์ สุ ขข อง ประ ชาช น

อ� า น าจ ห น้ าที่ ข อง ส� า นั กง านโ ย ธ าธิ ก ารแ ละ ผั งเ มื อง จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก

1. ด � าเ นิ น กา ร ส น ั บ ส นุ น ใ ห้ ค� า ป รึ ก ษา แ ละ บ ริ กา ร ท า ง วิ ชา ก า รเ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผั งเ มื องแ ละโ ย ธ า ธิ ก า ร ที่ อ ยู่ใ นข อ บเข ต อ� า น าจ ห น้ าที่ ข อง กร มแ ก่ อง ค์ กร ป ก คร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ นแ ละ ห น่ ว ยง าน ที่เ กี่ ยวข้ อง 2. ป ฏ ิ บั ติ งา น ร่ ว ม กั บ ห รื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อง อง ค์ ก ร ป ก ค ร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ นแ ละ ห น่ ว ยง า น อื่ น ที่เ กี่ ยวข้ อง หรื อ ที่ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม าย

ก ารใ ห้ บ ริ ก ารง านเ พื่ อ ป ระ ช าช น อ ป ท. แ ละ ห น่ ว ยง าน ที่เ กี่ ย ว ข้ อง

การใ ห้ บริ การ ท ด ส อ บวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง แ ละวิเ คราะ ห์ ผ ลเ กี่ ยว กั บวั ส ดุ ก่ อ สร้าง การใ ห้ บริ การ ส� ารวจ อาค าร อ อ กแ บ บ เขี ย นแ บ บประ ม าณร าค า ก �า ห น ดรา ค าก ล าง แ ละ คว บ คุ ม กา ร ก่ อ สร้ าง รว ม ทั้ ง ตรว จ ส อ บ ความ มั่ น คงแข็ งแรง แ ละ ประเ มิ นราค าทรั พ ย์ สิ น อ าค ารข อง ทางราช ก าร การใ ห้ บริ ก าร ตร ว จ ส อ บ ก ารใ ช้ ประโ ย ช น์ ที่ ดิ น ต าม ก ฎ กระ ทร วง ผั งเ มื องร ว ม ก่ อ น ด �าเ นิ น กา ร ป ลู ก สร้ าง อ าค าร หรื อ ประ ก อ บ กิ จ การ หรื อใ ช้ ประโ ย ช น์ ที่ ดิ น

26

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 2 6

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 0: 2 0


P HI T S A N U L O K

GOVE RNO R สาร ผู้ ว่าราช การจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

ิพ ษ ณุโ ล กเ ป็ นจัง หวั ด ที่ มี ควา ม ส� าคั ญ ทาง ประวั ติ ศา ส ตร์ มา ตั้งแ ต่ ส มั ยโ บรา ณ โ ด ยเ ฉ พาะ อ ย่ าง ยิ่ ง คื อ ส มเ ด็ จ พระ นเร ศร ม หารา ช ทรง พระราช ส ม ภ พ ที่ พระราชวังจั น ท ์นเ มื อง พิ ษ ณุโล ก ใ น ยุ ค ัป จจุ บั น พิ ษ ณุโล ก มี ศั ก ย ภา พและโ ด ดเ ่ด นใ น ห ลา ย ๆ ้ดา น เ นื่ องจา ก มี ยุ ทธ ศา ส ตร์ใ น ้ดา น ที่ ตั้ง ที่เชื่ อ ม ่ต อระ หว่าง ภา ค ก ลาง ภา คเ ห นื อ แ ละ ภา ค ตะวั น อ อ กเ ฉี ยงเ ห นื อข อง ประเ ท ศ เ ็ป น ศู น ์ย กลาง ภา คเ ห นื อ ต อ น ล่าง 1 อี ก ทั้งเ ป็ นจัง หวั ด ที่ อ ยู่ใ น เ ส้ น ทางเชื่ อ ม ต่ อไ ป ยัง ประเ ท ศ ต่าง ๆ ใ น ภู มิ ภา ค อิ นโ ดจี น เ ป็ นจุ ด ตั้งข องระเ บี ยงเ ศร ษฐ กิ จ ตะวั น อ อ ก- ตะวั น ต ก ( E W E C) แ ละระเ บี ยงเ ศร ษฐ กิ จ เ ห นื อ-ใ ้ต ( NS E C) และ การเชื่ อ ม ่ต อเข ตเ ศร ษฐ กิ จ พิเ ศ ษแ ่ม ส อ ด กั บเ ้ส น ทาง พั ฒ นา LI M E C (L u a n g pra ba n g-I n d oc hi na - Ma wla myi ne Econo mic Corridor)เราจึงไ ้ดรั บ การข นา น นา ม ่วาเ ็ป น “เ มื อง บริ การ สี่ แ ย ก อิ นโ ดจี น” ใ นด้า นของศาส นาและศิ ล ปวั ฒ นธรร ม สิ่งแรก ที่ ค นส่ว นใ ห ่ญ นึ กถึงคื อ พระ พุ ทธชิ นราช ซึ่งไ ด้ ชื่ อว่ า พระ พุ ทธรู ป ที่ มี่ พุ ทธ ศิ ล ป์ ที่ง ดงา ม ที่ สุ ดใ น ประเ ท ศไ ทย แ ละเ ป็ น พระ พุ ทธรู ป ่คู ้บา น ่คูเ มื อง เรา มี ประเ พ ณีเ ่กาแ ่ก ที่ ยัง คง สื บ ท อ ด มาจ น ัป จจุ บั น เช่ น ประเ พ ณี แข่งเรื อยาว ประเ พ ณี สรง น�้ าพระ พุ ทธชิ นราช ประเ พ ณี ปั กธงชั ย มี วิ ถี ชี วิ ตข องชุ มช น ที่เ ป็ น อั ต ลั ก ษ ณ์ ไ ้ด แ ่ก ด น ตรี มัง ค ละ ไ ่ก ช น พระ นเร ศวร ม หาราช(ไ ่กเ ห ลื อง หางขาว) ก ้ล วย ตา ก บาง กระ ่ทุ ม เรื อ นแ พ แ ละ ห มี่ ซั่ ว ฯ ลฯ ซึ่ง สิ่งเ ห ล่ า นี้ จะเ ป็ น ที่ ดึง ดู ดใ ห้ นั ก ท่ องเ ที่ ยวไ ม่ ว่ าชาวไ ทย หรื อ ่ต างชา ติใ ้ห มาเยื อ น พิ ษ ณุโ ล ก มา กขึ้ น ถึงแ ้ม เราจะเ ็ป นเ มื องร อง ้ด า น การ ่ท องเ ที่ ยว แ ่ต จะ เ ป็ นเ มื อง ที่ มี ควา ม ส�าคั ญ ที่ นั ก ท่ องเ ที่ ยว ทุ ก ค น ต้ องแวะ พั ก หา ก มาเยื อ น ภา คเ ห นื อ ผ มข อ ฝา ก ประชาช นชาว พิ ษ ณุโ ล ก ทุ ก ค น ซึ่ง มี ควา มรั ก ้บา นเกิ ดแ ละ มี ควา ม ตระ ห นั ก ใ น ห ้นา ที่ การเ ็ป น พลเ มื อง ที่ ดีเ ็ป น ทุ นเดิ มอยู่ แล้ว ขอใ ้ห ่ทา นช่วยกั นสอดส่ องดู แล เ ็ป น หูเ ็ป นตา ใ ห้ กั บเ มื อง พิ ษ ณุโ ล กข องเรา แ ละร่ ว ม กั นเ ป็ น ฟั นเ ฟื องเ ล็ ก ๆ แ ต่ มี ควา ม ส�าคั ญใ น การ ขั บเ ค ลื่ อ น จั ง หวั ดใ ห้ ก้ าวไ ปข้ าง ห น้ า พร้ อ ม ๆ กั น เ พื่ อ ลู ก ห ลา นข องชาว พิ ษ ณุโ ล ก ต่ อไ ป

้ท าย นี้ ผ มข อ ถื อโ อ กา ส ก ล่ าวข อ บ คุ ณ นิ ต ย สาร S B L บั น ทึ ก ปร ะเ ท ศไ ท ย ที่ไ ด้ ประชาสั ม พั นธ์ สิ่ง ที่ ่นาส นใจใ นเ มื อง พิ ษ ณุโลก ใ ห้ สาธาร ณช นไ ด้รั บ ทรา บ แ ละข อข อ บ คุ ณ ห น่ ว ยงา นราช การ อง ค์ กร ป ก คร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ น ศา ส น ส ถา น รว ม ถึ ง ภา คเ อ กช น ต่ าง ๆ ที่ ร่ ว ม กั น ส นั บ ส นุ นใ น ทุ ก ๆ ด้ า น จ นเ มื อง พิ ษ ณุโ ล กข องเราไ ด้ รั บ การ บั น ทึ ก อ อ ก มาเ ็ป นรู ปเ ่ล ม ที่ สวยงา มเ ็ป น ที่ ประจั ก ์ษ แ ก่ สาย ตาข อง ทุ ก ๆ ท่ า น

( นาย ภั ค พง ศ์ ทวิ พั ฒ น์) ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก S B L บั น ทึ ก ปร ะเ ท ศไ ท ย จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก พ. ศ. 2 5 6 1

17

.i n d d 2 7

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

27

7/ 1 2/ 2 5 6 1 1 3: 5 6: 2 6


E X C L U SI V E I N T E R VI E W

บั น ทึ กเ ส้ น ทาง พ บ ผู้ ว่ ารา ช การ จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

P HI T S A N U L O K

GOVE RNO R

“ ต อ บ ส น อง แ ละรั บใ ช้ ประ ชา ช น อ ย่างเ ต็ ม ควา ม สา มาร ถ” ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

นา ย ภั ค พง ศ์ ท วิ พั ฒ น์

นา ย ภั ค พง ์ศ ทวิ พั ฒ ์น ่พ อเ มื อง พิ ษ ณุโล ก ้ผู มี บุ คลิ กอ บอุ่ น พร้ อ ม ้ดว ยแวว ตาอั นอ่ อ นโ ย น ที่ สื่ อ ถึง ควา มเ ม ต ตาแ ละ การ ม องโ ล กใ นแง่ บว กเ ส ม อ อี ก ทั้ง ท่า น ยัง มี ควา ม มุ่ง มั่ น ตั้งใจ ัอ น แรง ก ล้า ที่ จะ พั ฒ นาจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ซึ่ งเ ป็ นจั ง หวั ดข นา ดใ ห ญ่ แ ละ มี บ ท บา ท ส� าคั ญ ต่ อ การ พั ฒ นา ประเ ท ศชา ติ ใ ห้ ดี ขึ้ นใ น ทุ ก ๆ ด้า น ทั้ ง ด้า นเ ศร ษฐ กิ จ สั ง ค ม แ ละ สิ่ งแว ด ล้ อ ม โ ด ย ยึ ด ประโ ยช น์ ข อง ประชาช นเ ป็ น ที่ ตั้ง แ ละ ด�าเ นิ นงา น ภา ยใ ต้ ห ลั ก ควา มโ ปร่งใ ส จึง ท�าใ ห้ ท่า นเ ป็ น ผู้ ว่าราช การจั ง หวั ด ที่ไ ด้เข้าไ ป นั่ ง อ ยู่ใ นใจข องชาว พิ ษ ณุโ ล กไ ด้ อ ย่างง่า ย ดา ย นิ ต ย สาร S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย ไ ด้ รั บเ กี ยร ติ อ ย่าง สูงจา ก ท่ า น ภั ค พง ศ์ ทวิ พั ฒ น์ ผู้ ว่ ารา ช การจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ที่ กรุ ณา ส ละเว ลา อั น มี ค่า ยิ่ ง เ พื่ อใ ห้ ที มงา นไ ด้ สั ม ภา ษ ณ์ แ บ บเจาะ ลึ กใ น ห ลา ก ห ลา ย ประเ ด็ น ดั ง นี้

28

17

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 2 8

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 1 9


EX CL USI V E I NT E R VI E W

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

17

.i n d d 2 9

29

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 2 0


EX CL USI V E I NT E R VI E W

“จัง หวั ด พิ ษ ุณโ ล กเ ป็ นจัง หวั ด ที่ น่ า อ ยู่ มี ควา ม พร้ อ มใ นแ ท บจะ ทุ ก ด้ า น มีโ อ กา สแ ละ ศั ก ย ภา พใ น การ พั ฒ นา อี ก มา ก”

เ ส้ น ทาง สู่

“ ผู้ ว่ าราช การ จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก”

การ ค ม นา ค ม แ ละเ ศร ษฐ กิ จข อง ภา คเ ห นื อ ผ มเริ่ ม ท� างา น ครั้งแร กใ น ต� าแห น่ง นั ก ต อ น ล่ าง แ ละยังเ ป็ นจัง หวั ด ที่ อยู่ใ นเ ส้ น ทาง วิ ชา การข น ส่ง ส� านั กงา น ค ณะ กรร ม การ ส่ง เชื่ อ ม ต่ อไ ปยัง ประเ ท ศ ต่ าง ๆ ใ น ภู มิ ภา ค อิ น เ สริ ม การ พา ณิ ช ย์ นาวี กระ ทรวง ค ม นา ค ม โ ด จี น น อ ก จา ก นี้ จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ยั งเ ป็ น เ มื่ อเ ดื อ น ม กรา ค ม ปี พ. ศ. 2 5 3 1 ห ลั ง เ มื อง ที่ มี ควา ม ส�าค ั ญ ทาง ประวั ติ ศา ส ตร์ มา จา ก นั้ นไ ด้เข้ า มารั บราช การใ น กร ะ ทรวง ตั้งแ ต่ ส มั ยโ บรา ณ รู้ สึ ก ดีใจ ที่ จะไ ด้ มา พั ฒ นา ม หา ดไ ท ย ต� าแ ห น่ งเ จ้ า ห น้ า ี่ท วิเ ครา ะ ห์ แ ละ ส่งเ สริ มจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กใ น ทุ ก ด้ า น นโ ย บา ยแ ละแ ผ น สัง กั ด ส� านั กงา นจัง หวั ด เชี ยงราย เ มื่ อวั น ที่ 1 กั นยาย น 2 5 3 1 ต่ อ พร้ อ ม น� าพิ ษ ณุโ ล ก มุ่ งไ ป สู่ อ นา ค ต ผ ม มี ควา ม พร้ อ ม ที่ จะ ท� าห น้ า ที่ ต ล อ ด มาไ ้ด ท� างา น ทั้ง ห ่น วยงา น ่ส ว นก ลางแ ละ ่ส ว น ภู มิ ภา ค จ น กระ ทั่งใ น ปี พ. ศ. 2 5 5 5 ไ ด้รั บ เว ลา อยู่เ ส ม อ ไ ม่ ว่ าจะ อยู่ ที่ไ ห น จัง หวั ดใ ด การแ ่ตง ตั้งใ ห้ ด� ารง ต�าแห ่นงร อง ผู้ ว่ าราช การ ส� าหรั บ ประเ ด็ น ที่ไ ด้เ ตรี ย ม การเ ป็ น พิเ ศ ษ จัง หวั ด พระ น คร ศรี อยุ ธยา ร อง ผู้ ว่ าราช การ นั้ น ประเ ด็ นแร กเ ป็ นข อง การเ ตรี ย ม พร้ อ ม จัง หวั ด สระ บุรีใ น ปี พ. ศ. 2 5 5 6 เ มื่ อ พ. ศ. เรื่ องข้ อ มู ล พื้ นฐา นจัง หวั ด ว่ า ส ภา พ ควา ม 2 5 5 8 ไ ้ดรั บ การแ ่ตง ตั้งใ ้ห ด� ารง ต�าแ ห ่นง ้ผู ่วา เ ป็ น อ ยู่เ ดิ มข อง ประชาช น ศั ก ย ภา พ ด้ า น ราช การจัง หวั ด พังงา จ นเ มื่ อวั น ที่ 1 ตุ ลา ค ม ต่ าง ๆ ข อง จั ง หวั ด นั้ น ว่ า จะ สา มาร ถ ส่ ง 2 5 6 0 ไ ด้ ด� ารง ต�าแ ห น่ง ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด เ สริ ม หรื อ พั ฒ นา ด้ า นใ ดไ ด้ บ้ าง อี ก ประเ ด็ น เ ป็ นเรื่ องข อง การจิ น ต นา การเ ป้ า ห มายข อง พิ ษ ณุโ ล ก เ มื่ อ ต อ น ที่ ทรา บว่าจะไ ้ด ้ยาย มา ป ฏิ บั ติ พิ ษ ณุโ ล ก ที่เรา อยา กจะ ่มุงไ ปใ น อ นา ค ต โ ดย ห ้นา ที่ ที่ พิ ษ ณุโ ลก ผ มรู้ สึ กเ ็ป นเกี ยร ติ อย่างยิ่ง ดู จา ก ประเ ด็ น ยุ ทธ ศา ส ตร์ การ พั ฒ นาข อง เ พราะจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กเ ็ป นจัง หวั ด ที่ มี ข นา ด จัง หวั ด ซึ่ง มี ประเ ด็ น ส� าคั ญ ไ ด้ แ ก่ ด้ า น การ ใ ห ญ่ แ ละ มี ควา ม ส�าคั ญใ นเชิ ง ยุ ทธ ศา ส ตร์ ส่งเ สริ ม ควา ม สา มาร ถใ น การแข่งขั นแ ละ ส่ง

30

17

เ สริ ม ควา ม ห ลา ก ห ลายข อง ภา ค บริ การ การ พั ฒ นาระ บ บ การ ค ม นา ค มข น ส่ งเ พื่ อเชื่ อ ม โยง การ พั ฒ นาเ ศร ษฐ กิ จ การ พั ฒ นาเ มื อง อย่ างยั่งยื นใ นรู ปแ บ บ S mart Gro wth City แ ละ การ ท่ องเ ที่ ยว เชิง นิเว ศ แ ละเชิงวั ฒ นธรร ม โ ด ยเ ฉ พาะ ประเ ด็ น สุ ด ท้ าย นี้ จา ก การวิเ คราะ ห์ ข้ อ มู ล แ ละ การ หารื อ กั บ ตั วแ ท น ที่เ กี่ ยวข้ อง พ บว่ า จั ง หวั ดไ ด้ รั บ ควา ม ส นใ จ จา ก นั ก ท่ องเ ที่ ยว ชาว ต่ างชา ติ ไ ม่ ว่ า จะเ ป็ น ชาว จี น ญี่ ปุ่ น หรื อ ชาว อัง ก ฤ ษ ถ้ าเรารู้ ควา ม ต้ อง การ ข อง นั ก ท่ องเ ที่ ยว ที่ ส นใจจัง หวั ดข องเรา เรา จะ สา มาร ถ ่สงเ สริ ม การ ่ท องเ ที่ ยวไ ้ด อย่าง ถู ก จุ ด แ ละ สร้ าง กิ จ กรร ม บ นฐา นข อง ศั กย ภา พ ชุ มช น ที่ จะ ตอ บโจ ทย์ แ ละ ดึง ดู ด นั ก ่ท องเ ที่ ยว ใ ห้เข้ า สู่ พื้ น ที่ จัง หวั ดไ ด้ หา ก ท�าไ ด้ จัง หวั ด ข องเรา จะ ก ลา ยเ ป็ น อี ก ตั วเ ลื อ ก ที่โ ด ดเ ด่ น ส� าหรั บ การ ท่ องเ ที่ ยวเ มื องร องใ น จั ง หวั ด ภา คเ ห นื อ เ ็ป นจุ ด พั ก ้คาง คื นก่ อ นเ ดิ น ทาง ่ต อ ไ ป ยังจุ ด ห มา ย ป ลา ย ทาง ห ลั กใ น ภา คเ ห นื อ ต อ น บ น ต่ อไ ป

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 3 0

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 2 2


“ ค น ท�างา น ด้ ว ย กั น ั้น น ต้ องเข้ าใจ สไ ต ล์ การ ท� างา นซึ่ง กั นแ ละ กั น การ ท� างา น ถึงจะเ ป็ นไ ป อ ย่ างรา บรื่ น มี ประ สิ ท ธิ ภา พ แ ละ สา มาร ถ บรร ลุเ ป้ า ห มา ยข อง อง ค์ กร”

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

17

.i n d d 3 1

31

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 2 9


EX CL USI V E I NT E R VI E W

ต้ อง มี ข้ อ มู ล พร้ อ ม ก่ อ น ตั ด สิ นใจ

จา ก การ ที่ ผ มเ ค ย บริ หารราช การใ น ัจง หวั ด อื่ น มา ่ก อ น หา ก ผ ม พ บ ประเ ด็ น ควา ม ท้ า ทา ยใ น การ ท� างา น ที่ ค ล้ า ย กั บ จั ง หวั ด ที่ เ ค ย อ ยู่ มา ผ ม ก็ จะ น�าประ ส บ การ ณ์ หรื อ การ ตั ด สิ นใจจา ก กร ณี ค ล้ า ย ๆ กั น นั้ น มา ปรั บใช้ใ ห้เข้ า กั บ ส ถา น การ ณ์ แ ต่ใ นข ณะ เ ดี ยว กั น ผ ม ก็ จะ ค�าน ึง ถึง ปั จจั ย ที่ แ ต ก ต่ าง อย่ าง ละเ อี ย ดร อ บ ค อ บ เช่ น วั ฒ นธรร ม วิ ถี ชี วิ ต แ ละ ควา ม ต้ อง การ ที่ แ ต ก ต่ าง กั นข อง ประชาช นใ นแ ต่ ละ พื้ น ที่ ก่ อ น ลง มื อ ตั ด สิ น ใ จ ทุ ก ครั้ ง ที่ ส�าคั ญ ต้ อง มี ข้ อ มู ลใ น มื อใ ห้ พร้ อ ม มา ก ที่ สุ ดเ ท่ า ที่ จะเ ป็ นไ ปไ ด้ เ พราะ บาง ประเ ด็ น อาจ สร้ าง ผ ล กระ ท บใ นวง กว้ าง ต่ อ ค น ห ลาย ก ลุ่ ม ห ลังจาก ที่ไ ้ด มา ท� างา นเกื อ บ ีป ก็ สั ม ผั ส ไ ด้ ว่ า จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กเ ป็ น จั ง หวั ด ที่ น่ า อ ยู่ 32

17

ีม ควา ม พร้ อ มใ นแ ท บจะ ทุ ก ด้ า น มีโ อ กา ส แ ละ ศั กย ภา พใ น การ พั ฒ นา อี ก มา ก ใ นข ณะ เ ดี ยว กั น ด้ วย ควา ม ที่ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กเ ป็ น จัง หวั ดใ ห ญ่ แ น่ น อ นว่ า การขั บเ ค ลื่ อ นแ ละ การ บริ หารงา น ้ต อง มี ควา มซั บซ้ อ นเ ็ป นเรื่ อง ธรร ม ดา แ ละ ควา ม ท้ า ทาย นี้เ ป็ น สิ่ง ที่ ค น ที่ เ ็ป น ้ผู่วาราชการจัง หวั ด ทุ ก ค น ้ต องเจ อ ซึ่งผ ม ก็ พร้ อ ม ที่ จะรั บ มื อ กั บ ควา ม ท้ า ทาย นี้

เ น้ น บริ หารงา น ตา ม ล�าดั บ ควา ม ส� าคั ญ

�ส าหรั บ สไ ต ล์ การ บริ หารงา น ผ ม จะ เ ้น น การจั ด ล�าดั บ ควา ม ส� าคั ญ ่ก อ น ห ลัง แ ละ ควา มเร่ ง ด่ ว นข องงา น ใ นข ณะ ที่ ด้ า น การ บริ หาร ค น ผ มจะ ม อ บ ห มายงา นใ ห้ ตรง ตา ม ศั ก ย ภา พข อง ค น ส่ ว นแ นว คิ ด ที่ ผ ม ยึ ด ถื อ เ ็ป น ห ลั ก ป ฏิ บั ติใ น การ ท�างา น คื อ การเ ตรี ย ม พร้ อ มข องข้ อ มู ล ที่ จะ ต้ อง ถู ก ต้ อง คร บ ถ้ ว น

แ ละเ ็ป น ัป จจุ บั น ที่ สุ ด น อ กจา ก นี้ การ ท� างา น ยังจะ ต้ องยึ ด ห ลั ก ควา ม ถู ก ต้ อง ตา มระเ บี ย บ ข้ อ บัง คั บแ ละ ก ฎ ห มาย ซึ่ง ผ ม คิ ดเ ส ม อว่ า สิ่งเ ห ่ล า นี้ จ� าเ ็ป น ้ต อง บ อกก ่ลาวใ ้ห กั บผู้่ร ว มงา นไ ้ดรั บ ทรา บ เ พราะ การ สื่ อ สาร อง ค์ กรเ ป็ นเรื่ อง ที่ ส� าคั ญ การ ท� าให้ ้ผูใ ้ต บัง คั บ บั ญชาเข้าใจ นโย บาย ตั วเ นื้ อ งา น หรื อ ห ลั ก การใ น การ ท� างา น อาจไ ม่เ พี ยง พ อ ค น ท� างา น ด้ ว ย กั น นั้ น ต้ องเข้ าใจ สไ ต ล์ การ ท� างา นซึ่ง กั นแ ละ กั น การ ท�างา น ถึงจะ เ ป็ นไ ป อ ย่ างรา บรื่ น มี ประ สิ ทธิ ภา พ แ ละ สา มาร ถ บรร ลุเ ้ป า ห มายข อง อง ์ค กร นั่ น ก็ คื อ การ ส น อง ต อ บ ควา ม ต้ อง การข อง ประชาช น แ ละ ท� าห ้นา ที่รั บใช้ ประชาช น อย่างเ ต็ ม ควา ม สา มาร ถ

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 3 2

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 3 0


เ มื อง บริ การ สี่แ ย ก อิ นโ ดจี น

ัจง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ ็ป นจัง หวั ด ที่ มี ควา ม ส� าคั ญ มา กจัง หวั ด ห นึ่งข อง ประเ ท ศไ ทย ตั้ง อ ยู่ใ นเข ต พื้ น ที่ จั ง หวั ด ภา คเ ห นื อ ต อ น ล่ าง มี พื้ น ที่ ประ มา ณ 1 0, 8 1 5 ตาราง กิโ ลเ ม ตร จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กแ บ่ง พื้ น ที่เ พื่ อ การ บริ หาร ราช การเ ป็ น 9 อ� าเ ภ อ 9 3 ต�าบ ล 1, 0 4 8 ห ่มู ้บา น จ� านว น ครั วเรื อ น 3 2 8, 5 1 7 ห ลัง คา เรื อ น จุ ดเ ด่ น ทาง ธรร ม ชา ติ ที่ ส� าคั ญ ข อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก คื อ ลั ก ษ ณะ พื้ น ที่ ที่ มี ควา ม ห ลาก ห ลาย ทางธรร มชา ติ เ นื่ องจาก ลั ก ษ ณะ พื้ น ที่ ทาง ต อ นเ ห นื อ ทาง ตะวั น อ อ ก แ ละ ต อ น ก ลาง บาง ส่ ว นเ ป็ นเ ข ต ภูเ ขา สู ง แ ล ะ เ ป็ น ที่รา บ สูง ท�าใ ห้ สา มาร ถ ประ ก อ บ อาชี พ เ ก ษ ตร กรร มไ ด้ ทุ ก สาขา เช่ น สาขา ป่ าไ ม้ สาขา พื ช สาขา ประ มง แ ละ สาขา ป ศุ สั ตว์ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก มี ยุ ทธ ศา ส ตร์ใ น ด้ า น ที่ ตั้ ง ที่ มี ลั ก ษ ณะเ ด่ นเ ฉ พาะ ตั ว เ นื่ อง จา ก มี ส่ ว น ที่เชื่ อ ม ต่ อระ หว่ าง ภา ค ก ลาง ภา ค เ ห นื อ แ ละ ภา ค ตะวั น อ อ กเ ฉี ยงเ ห นื อข อง ประเ ท ศ เ ป็ นจัง หวั ด ที่ อ ยู่ใ นเ ส้ น ทางเชื่ อ ม ต่ อไ ป ยัง ประเ ท ศ ต่ าง ๆ ใ น ภู มิ ภา ค อิ นโ ด จี น จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กยังเ ป็ น ศู นย์ ก ลาง ภา ค เ ห นื อ ต อ น ่ล าง 1 แ ละเ ็ป นจุ ด ตั้งข องระเ บี ยง เ ศร ษฐ กิ จ ตะวั น อ อ ก – ตะวั น ต ก ( E W E C) แ ละระเ บี ยงเ ศร ษฐ กิ จ เ ห นื อ – ใ ต้ ( N S E C) แ ละ การเชื่ อ ม ่ต อเข ตเ ศร ษฐ กิ จ พิเ ศ ษแ ่ม ส อ ด กั บเ ้ส น ทาง พั ฒ นา LI M E C (Luangprabang – In dochina – Ma wla myine Econo mic Corri dor) จา ก ลั ก ษ ณ ะ ทาง ภู มิ ศา ส ตร์ ท� าใ ห้ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ ป็ นจุ ด ศู นย์ ก ลางใ น ด้ า น ค ม นา ค มข อง ภู มิ ภา ค อิ นโ ดจี น โ ดยเ ป็ นจุ ด เชื่ อ ม ่ต อระ หว่าง ภา คกลางกั บ ภา คเ ห นื อ รว ม ทั้ง ภา คเ ห นื อ กั บ ภา ค ตะวั น อ อ กเ ฉี ยงเ ห นื อ ด้ ว ย จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก จึงไ ด้ รั บ การข นา น นา มว่ าเ ป็ น “เ มื อง บริ การ สี่ แย ก อิ นโ ดจี น”

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

17

.i n d d 3 3

33

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 3 2


EX CL USI V E I NT E R VI E W

การ พั ฒ นาเ มื อง อ ย่ าง ยั่ง ยื นใ นรู ปแ บ บ S mart Gro wth City แ ละ การ ท่ องเ ที่ ยวเชิง นิเว ศ แ ละเชิงวั ฒ น ธรร ม เ ส น่ ห์แ ห่งวั ฒ น ธรร มเ มื อง ส องแ คว

ัจง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กเ ็ป นจัง หวั ด ห นึ่ง ที่ มี ควา ม ส� าคั ญ ทาง ประวั ติ ศา ส ตร์ สร้ างเ มื่ อ ประ มา ณ พุ ท ธ ศ ตวรร ษ ที่ 1 5 ส มั ยข อ ม มี อ� านา จ ป ก คร องแ ถ บ นี้ โ ด ย ปรา ก ฏ ตา ม ห ลั กฐา น ทาง ประวั ติ ศา ส ตร์ใ น ศิ ลาจารึ ก สุโข ทั ย น อ กจา ก นี้ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ลกยังเ ็ป น ้บา นเกิ ดข อง ส มเ ด็ จ พระ นเร ศวร ม หาราช วีร ก ษั ตริ ย์ไ ทย ผู้ ทรง ก อ บ กู้เ อ กราชแ ห่งชา ติไ ทย ถ้ า พู ด ถึงจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก สิ่งแร ก ที่ ค น มั กจะรู้ จั ก กั น คื อ พระ พุ ทธชิ นราช ที่ สวย ที่ สุ ดใ น ประเ ท ศไ ทย ซึ่งเ ป็ น พระ พุ ทธรู ป คู่ บ้ า น คู่เ มื องข องจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก มา อย่ างช้ า นา น น อ กเ ห นื อจา ก นี้ สิ่ง ที่ ค น ทั่ วไ ป อาจจะยังไ ม่ ทรา บ ก็ คื อ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กข องเรายัง มี ข น บธรร มเ นี ย ม ประเ พ ณี แ ละวั ฒ นธรร ม ที่เ ก่ าแ ก่ เช่ น ประเ พ ณี แข่งเรื อยาว ประเ พ ณี สรง น�้ าพ ระ พุ ทธชิ นราช ประเ พ ณี ัป กธงชั ย แ ละ มี อั ต ลั ก ษ ์ณ วั ฒ นธรร ม ้ด า น ศา ส นา เช่ น พระ พุ ทธ ชิ นราช พระ นาง พ ญา มี บุ ค ค ล ส� าคั ญใ น ประวั ติ ศา ส ตร์ เช่ น ส มเ ด็ จ พระ นเร ศวร ม หาราช แ ละ วิ ถี ชี วิ ตข องชุ มช น ไ ด้ แ ก่ ด น ตรี มัง ค ละ ไ ก่ ช น พระ นเร ศวร ม หาราช ก ล้ วย ตา ก บาง กระ ทุ่ ม เรื อ นแ พ แ ละ ห มี่ ซั่ ว

จา ก นโ ย บา ยรั ฐ สู่ นโ ย บา ยเร่ง ด่ ว นจัง หวั ด

ัจง หวั ด ิพ ษ ณุโ ล ก ไ ด้ น� านโย บายข องรั ฐ บา ล มา ก� าห น ดเ ป็ น นโย บายเร่ง ด่ ว นข องจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ไ ้ด แ ่ก นโย บาย การแ ้กไข ัป ญ หา ควา มยา กจ นแ ละ ัป ญ หายาเ ส พ ติ ด ก อง ทุ น ห ่มู ้บ า น โ ครง การ บ้ า นเ มื อง น่ า อยู่ แรงงา น ต่ าง ด้ าว บั ตร สวั ส ดิ การแ ห่งรั ฐ แ ละ ควา ม ป ล อ ด ภั ยใ นชี วิ ต แ ละ ทรั พย์ สิ น น อกจาก นี้ จัง หวั ดยังไ ้ด ก� าห น ด นโย บาย คุ ณธรร มแ ละ ควา มโ ปร่งใ สใ นการ ด� าเนิ นงา นข อง ห น่ วยงา นข องรั ฐ เ พื่ อเ ป็ น มา ตรฐา นแ นว ทาง ป ฏิ บั ติ แ ละ ค่ า นิ ย มข องข้ าราช การแ ละ บุ ค ลา กร ข อง อง ค์ กร ใ ้ห ยึ ด ถื อแ ละ ป ฏิ บั ติ คว บ คู่ กั บ ก ฎ ระเ บี ย บ ข้ อ บัง คั บ อื่ น ๆ

มุ่ง สู่เ ศร ษฐ กิ จ- สัง ค ม- สิ่งแว ด ล้ อ ม ที่ ยั่ง ยื น

จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “เ มื อง บริ การ สี่ แย ก อิ นโ ดจี น บ นฐา น การ บูร ณา การ เ ศร ษฐ กิ จ สร้ าง สรร ค์ แ ละ สัง ค ม มั่ น คง” เ พราะเรา ต้ อง การ มุ่ง สู่ การเ ป็ นเ มื องชั้ น น�าใ น ด้ า น การ บริ การ แ ละเ ็ป น ศู นย์ ก ลาง ้ด า น การ ค ม นา ค มข น ่สง ที่เชื่ อ มโยง ประเ ท ศไ ทยแ ละ ประเ ท ศเ พื่ อ น บ้ า น รว มไ ป ถึง ประเ ท ศ คู่ ค้ าระ ดั บ ม หา อ� านาจข องโ ล ก อย่ าง ประเ ท ศจี นเข้ า ด้ วย กั น แ ่ต การจะไ ป ถึงเ ้ป า ห มายไ ้ด ต้ อง อา ศั ย การ ด� าเ นิ น การโ ดย ่มุงเ ้น น ประเ ด็ นใ น การ พั ฒ นา ใ น ห ลาย ด้ า น ้ด วย กั น ไ ม่ ว่ าจะเ ป็ น การ พั ฒ นา พื้ น ที่ แ ละโ ครง สร้ าง พื้ นฐา น ใ ห้ สา มาร ถร องรั บ การเจริ ญเ ติ บโ ตข องเ มื อง การ ปรั บ ปรุงข้ อ ก ฎ ห มาย แ ละระเ บี ย บ ต่ าง ๆ ใ ห้เ อื้ อ ต่ อ การ ค้ า การ ลง ทุ น มา กขึ้ น เช่ น การ อ� านวย ควา ม สะ ดว ก การข น ส่งข้ า ม พร มแ ด น เ ป็ น ต้ น การ พั ฒ นา ทั ก ษะ ฝี มื อแรงงา นใ ห้ มี คุ ณ ภา พ ต ล อ ดจ น ส นั บ ส นุ นใ ห้ ผู้ ประ ก อ บ การใ น พื้ น ที่ สา มาร ถเข้ า ถึง แ ห ล่ง ทุ นแ ละเงิ น อุ ด ห นุ นไ ด้ อย่ างไร ก็ ตา มแ นว ทาง การ พั ฒ นาจัง หวั ด น อ กจา กจะ มุ่ง สู่เ ป้ า ห มาย ที่เ ป็ น ผ ล ดี ทางเ ศร ษฐ กิ จแ ล้ ว ยัง ต้ อง มี ควา ม มั่ น คง ทาง สัง ค ม แ ละ มี ควา มยั่งยื นใ น ด้ า น ทรั พยา กรธรร มชา ติ แ ละ สิ่งแว ด ล้ อ ม ด้ วย 34

17

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 3 4

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 3 3


P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

17

.i n d d 3 5

35

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 3 7


EX CL USI V E I NT E R VI E W

36

17

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 3 6

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 3 8


สา น ต่ อ ส อง นโ ย บา ย ส� าคั ญข องรั ฐ บา ล

ัจ ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ไ ด้ใ ห้ ควา ม ส� าคั ญ กั บโ ครง การข องรั ฐ บา ล ทุ กโ ครง การ โ ด ย เ ฉ พาะ อย่างยิ่ง โ ครงการไ ทย นิ ย มยั่งยื น แ ละ โ ครง การชุ มช น ท่ องเ ที่ ยว OT O P นวั ตวิ ถี โ ด ยโ ครง การไ ท ย นิ ย ม ยั่ง ยื น นั้ น ทาง จั ง หวั ดไ ด้ รั บ จั ด สรรง บ ปร ะ มา ณ จ� านว น 2 2 2, 4 0 0, 0 0 0 บา ท แ ละไ ด้ ด� าเ นิ น การ ตา ม ล� าดั บ ตั้งแ ่ต การ ประชุ ม ประชา ค มระ ดั บ ห มู่ บ้ า น เ พื่ อ คั ดเ ลื อ กโ ครง การ ฯ ส่งโ ครง การฯ จ น ผ่ า น การ อ นุ มั ติ จา ก ค ณะ กรร ม การ บริ หารงา น อ� าเ ภ อ ( ก บ อ.) ทั้ง นี้ มี ห มู่ บ้ า น/ ชุ ม ช น ที่เ ส น อโ ครง ก าร ทั้ ง สิ้ น 1, 0 6 5 ห มู่ บ้ า น/ชุ มช น แ ละ มี ง บ ประ มา ณ ที่ ผ่ า น การ อ นุ มั ติ จ� าน ว น ทั้ ง สิ้ น 2 1 1, 3 0 6, 3 1 5 บา ท ซึ่งข ณะ นี้ง บ ประ มา ณไ ด้ ถู กจั ด สรรเข้ า บั ญชี ห มู่ บ้ า น/ชุ มช น ทุ กแ ห่งเรี ย บร้ อยแ ล้ ว ใ น ข ณ ะ ที่โ ครง การ ชุ ม ช น ท่ องเ ที่ ยว OT O P นวั ตวิ ถี โ ดย ส� านั กงา น พั ฒ นาชุ มช น จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ไ ด้ ด� าเ นิ น กิ จ กรร ม ตา ม โ ครง การฯ ใ นรู ปแ บ บ การ ประชุ มเชิง ป ฏิ บั ติ การไ ปแ ล้ ว ทั้ง สิ้ น 5 กิ จ กรร ม ไ ด้ แ ก่ การ จั ด ท� าเส้ น ทางการ ่ท องเ ที่ ยวจัง หวั ด พิ ษ ณุโลก การ สื บ ค้ น สื บ สา น อา หาร พื้ น ถิ่ น จา ก ภู มิ ปั ญ ญาชุ มช น การเ ตรี ย ม ควา ม พร้ อ ม เจ้ า ห น้ า ที่ พั ฒ นาชุ มช นเ พื่ อขั บเ ค ลื่ อ นโ ครง การฯ การ สร้ าง ที มขั บเ ค ลื่ อ น ห ่มู ้บ า นชุ มช น ่ท องเ ที่ ยวระ ดั บ อ� าเ ภ อ แ ละ การเ ตรี ย ม ควา ม พร้ อ มแ ก น น� าห มู่ บ้ า นชุ มช น ท่ องเ ที่ ยว ทั้ง นี้ โ ครง การชุ มช น ท่ องเ ที่ ยว OT O P นวั ตวิ ถี มี วั ต ถุ ประ สง ค์ เ พื่ อ พั ฒ นาเ ศร ษฐ กิ จฐา นรา ก ใ ห้เ กิ ดรายไ ด้ กั บชุ มช น พั ฒ นา คุ ณ ภา พแ ละ มา ตรฐา น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OT O P เชื่ อ มโยงเ ส้ น ทาง การ ท่ องเ ที่ ยวใ นชุ มช นใ ห้ มี ควา ม พร้ อ ม บ นฐา นข อง อั ต ลั ก ษ ณ์ ชุ มช น ต ล อ ดจ น สร้ าง และ พั ฒ นา บุ คลากร ผู้ ประกอ บการ ใ นชุ มช น ท่ องเ ที่ ยว ใ ห้ มี ขี ด ควา ม สา มาร ถใ น การ คิ ด เชิง สร้ าง สรร ค์ แ ละ น�ามา ต่ อย อ ด การ บริ หาร จั ด การชุ มช น อย่ างยั่งยื น ข อข อ บ คุ ณ P H O T O : Face b o ok พิ ษ ณุโ ล ก บ้ า นเรา P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

17

.i n d d 3 7

37

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 3 8


38

17

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 3 8

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 4 1


EX CL USI V E I NT E R VI E W “ ประชารั ฐ” กั บ การ มี ส่ ว นร่ ว มข อง ทุ ก ภา ค ส่ ว น

โ ครงการ ประชารั ฐ เกิ ดขึ้ นจาก นโย บาย ข องรั ฐ บา ลเ ื่พ อใช้เ ป็ น การขั บเ ค ลื่ อ น การ พั ฒ นา ตั้งแ ่ต จา กระ ดั บ ้ท อง ถิ่ นขึ้ น มา โ ดย ่มุง เ น้ นใ ห้ มี ควา มร่ ว ม มื อ กั นระ หว่ าง ห น่ วยงา น ภา ครั ฐ, เ อ กช น แ ละ ประชาช น ใ น การแ ก้ไข ัป ญ หาต่าง ๆ ส่งเสริ มคุ ณ ภา พชีวิ ต สร้างโอกาส สร้ าง อาชี พเ พื่ อใ ห้ มีรายไ ด้เ พิ่ มขึ้ น ล ด ควา ม เลื่ อ มล�้าท างสัง ค ม ยกระ ดั บ คุ ณ ภา พชี วิ ตของ ค นไ ทย โ ครง การ ประชารั ฐ ท� าใ ห้เ กิ ด ควา ม มั่ น คง มั่ง คั่ง แ ละ มี ควา มยั่งยื น ซึ่งจะ มี ชุ มช น เ ป็ น ตั ว ด�าเ นิ น การ ห ลั กใ น การขั บเ ค ลื่ อ น เ พราะ ค นใ น ท้ อง ถิ่ นเ อง นั้ นย่ อ มรู้ ดี ว่ าชุ มช น ข อง ต นเ อง ยังขา ด อะไร แ ละ ต้ อง การ อะไร

�ท าใ ห้ไ ด้ รั บ ปร ะโ ยช น์ ตา ม ควา ม ต้ อง การ แ ละ ทั่ ว ถึ ง โ ด ย มี รั ฐ บา ลช่ ว ยเ ห ลื อใ นเรื่ อง ง บ ประ มา ณ ที่ มาใ นรู ปข องการจั ด ตั้งกอง ทุ น เช่ น ก อง ทุ น ประชารั ฐ หรื อ ก อง ทุ น ห มู่ บ้ า น

เ น้ นแ ก้ ปั ญ หาเชิงรุ ก ผ่ า น “จัง หวั ดเ ค ลื่ อ น ที่”

ัป ญ หา ที่ พ บใ นจัง หวั ด ่ส ว น มากจะเกี่ ยว กั บ ควา มเ ป็ น อยู่ ข อง ประชาช น เช่ น ปั ญ หา ที่ ดิ น ท� ากิ น ทั้ง นี้ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ตั้ง อยู่ ทั้ง ใ นเข ต พื้ น ที่ ่ปาและเข ตเ มื อง เรื่ อง ที่ ประชาช น ต้ อง การ ควา มช่ ว ยเ ห ลื อ จึ ง มี ตั้ งแ ต่เรื่ อง ทรั พ ยา กร ธรร มชา ติ ไ ป จ น ถึ งเรื่ อง ที่เ ป็ น ปร ะเ ด็ น ข อง สั ง ค มเ มื อง ร ว มไ ป ถึ ง การ ท่ องเ ที่ ยว การร องรั บ การขยาย ตั วข องเ มื อง

ี่ท ก� าลัง พั ฒ นา การจั ดระเ บี ย บ สัง ค ม แ ละ การจั ด การเ ห ตุร� าคา ญ ่ตาง ๆ โ ดยไ ้ด มี การรั บ เรื่ องร้ องเรี ย น ่ผา นก ลไก ศู นย์ ด�ารงธรร ม แ ละ มี การแ ้กไข ัป ญ หาใ นเชิงรุ ก เช่ น การ ลง พื้ น ที่ ส อ บ ถา ม ควา ม ต้ อง การข อง ประชาช น หรื อ การช่ ว ยเ ห ลื อ ประชาช น ด้ ว ย การ อ อ กใ ห้ บริ การข อง ห น่ ว ยงา น ต่ าง ๆ ผ่ า นโ ครง การ จัง หวั ดเ ค ลื่ อ น ที่ น อ กจา ก นี้ ยัง มี ปั ญ หา ตา ม ฤ ดู กา ล เช่ น ปั ญ หา น�้ าท ่ว ม หรื อ ปั ญ หา ผ ล ผ ลิ ต ทาง การเ ก ษ ตร ต ก ต�่ าเ นื่ องจา ก ภาวะ ล้ น ต ลา ด เ ช่ น ปั ญ หา สั บ ป ะร ดใ น ช่ วง นี้ เ ป็ น ต้ น

โ ครง การ ประชารั ฐ ท�าใ ห้เ กิ ด ควา ม มั่ น คง มั่ง คั่ง แ ละ มี ควา ม ยั่ง ยื น ซึ่งจะ มี ชุ มช นเ ป็ น ตั ว ด� าเ นิ น การ ห ลั กใ น การขั บเ ค ลื่ อ น

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

17

.i n d d 3 9

39

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 4 2


EX CL USI V E I NT E R VI E W

นา ย ภั ค พง ศ์ ทวิ พั ฒ น์ ูผ้ ว่ าราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก วั น/เ ดื อ น/ ปีเ กิ ด

การ ศึ ก ษา

วั น ที่ 2 4 กุ ม ภา พั นธ์ 2 5 0 4

- มั ธย ม ศึ ก ษาโรงเรี ย น สว น กุ ห ลา บวิ ทยา ลั ย - ปริ ญ ญา ตรีรั ฐ ศา ส ตร บั ณ ฑิ ต จุ ฬา ลง กร ณ์ ม หาวิ ทยา ลั ย - ปริ ญ ญาโ ท Master of Pu blic A d ministration ( M. P. A.)

คู่ ส มร ส

นาง สิ ทธิ นี ย์ ทวิ พั ฒ น์

ประวั ติ การ ฝึ ก อ บร ม

- ห ลั ก สู ตร นั ก บริ หาร ม หา น ครระ ดั บ สูง ( บ น ส.) ข อง กรุงเ ท พ ม หา น คร รุ่ น ที่ 3 พ. ศ. 2 5 5 1 - ห ลั ก สู ตร นั ก ป ก คร องระ ดั บ สูง ( น ป ส.) - วิ ทยา ลั ย ป้ อง กั นราช อา ณาจั กร (ว ป อ.) รุ่ น ที่ 5 6

ประวั ติ การรั บราช การ

1 8 ม กรา ค ม 2 5 3 1 1 กั นยาย น 2 5 3 1 3 1 สิง หา ค ม 2 5 3 5 2 7 มิ ุถ นาย น 2 5 3 7 7 พ ฤ ศจิ กาย น 2 5 3 7 1 0 ม กรา ค ม 2 5 3 9 3 กร ก ฎา ค ม 2 5 4 4 2 มิ ถุ นาย น 2 5 4 6 1 5 กั นยาย น 2 5 4 9 1 ธั นวา ค ม 2 5 4 9 1 7 ตุ ลา ค ม 2 5 5 0 2 2 ตุ ลา ค ม 2 5 5 1 1 6 พ ฤ ศจิ กาย น 2 5 5 2 3 0 สิง หา ค ม 2 5 5 3 2 1 กุ ม ภา พั นธ์ 2 5 5 4 7 ธั นวา ค ม 2 5 5 5 2 8 ตุ ลา ค ม 2 5 5 6 2 ตุ ลา ค ม 2 5 5 8 1 ตุ ลา ค ม 2 5 6 0

- นั กวิ ชา การข น ส่ง 3 ส�านั กงา น ค ณะ กรร ม การ ส่งเ สริ ม การ พา ณิ ชย์ นาวี กระ ทรวง ค ม นา ค ม - เจ้ า ห น้ า ที่ วิเ คราะ ห์ นโย บายแ ละแ ผ น 3- 4 ส�านั กงา นจัง หวั ดเชี ยงราย ส ป. ม ท. - นั ก การข่ าว 5 ก อง การข่ าว ส ป. ม ท. - เจ้ า ห น้ า ที่ บริ หารงา น ทั่ วไ ป 6 หั ว ห น้ างา น อ�านวย การ ส� านั กงา นจัง หวั ด ม หา สาร คา ม ส ป. ม ท. - บุ ค ลา กร 6 หั ว ห น้ างา น การเจ้ า ห น้ า ที่ ก อง การเจ้ า ห น้ า ที่ ส ป. ม ท. - บุ ค ลา กร 6 หั ว ห น้ างา น บรรจุ แ ต่ง ตั้ง ก อง การเจ้ า ห น้ า ที่ ส ป. ม ท. - เจ้ า ห น้ า ที่ บริ หารงา น บุ ค ค ล 7ว ส�านั กงา น ก. ถ. ส ป. ม ท. - เจ้ า ห น้ า ที่ วิเ คราะ ห์ นโย บายแ ละแ ผ น 7ว ก ลุ่ ม พั ฒ นาระ บ บ บริ หาร ส ป. ม ท. - เจ้ า ห น้ า ที่ วิเ คราะ ห์ นโย บายแ ละแ ผ น 8ว ก ลุ่ มงา นยุ ทธ ศา ส ตร์ ฯ ส�านั กงา นจัง หวั ดชุ ม พร ส ป. ม ท. - บุ ค ลา กร 8ว ก ลุ่ มงา น สรร หาแ ละ บรรจุ แ ต่ง ตั้ง ก อง การเจ้ า ห น้ า ที่ ส ป. ม ท. - ผ อ. ก อง การเจ้ า ห น้ า ที่ กร ม ป้ อง กั นแ ละ บรรเ ทา สาธาร ณ ภั ย - ผ อ. ก อง สาร นิเ ท ศ ส ป. ม ท. - หั ว ห น้ า ส�านั กงา นจัง หวั ดระ น อง ส ป. ม ท. ( อ� านวย การ สูง หรื อ C 9 เ ดิ ม) - รั ก ษา การใ น ต�าแ ห น่ง ผู้เชี่ ยวชา ญเ ฉ พาะ ด้ า น การ บริ หาร ทรั พยา กร บุ ค ค ล ส ป. ม ท. - หั ว ห น้ า ส�านั กงา น ก. ถ. ส ป. ม ท. ( อ� านวย การ สูง หรื อ C 9 เ ดิ ม) - ร อง ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด พระ น คร ศรี อยุ ธยา ( นั ก บริ หารระ ดั บ ต้ น) - ร อง ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด สระ บุรี ( นั ก บริ หารระ ดั บ ต้ น) - ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด พังงา - ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

เ ครื่ องราช อิ สริ ยา ภร ณ์ ชั้ น สูง

- ประ ถ มา ภร ณ์ มง กุ ฎไ ทย ( ป. ม.) - ประ ถ มา ภร ณ์ ช้ างเ ผื อ ก ( ป.ช.) - ม หาวชิร มง กุ ฎ ( ม.ว. ม.)

ูผ้ ว่ าราช การจัง หวั ดเ มื่ อ ห ม ดวาระ ก็ ต้ องไ ป ห มุ นเวี ย น กั นไ ปเรื่ อย ๆ นี่ คื อ ควา มจริง ดัง นั้ น สิ่ง ที่ อยา กเ ห็ น คื อ ไ ม่ อยา กใ ห้โ ครง การ บางโ ครง การ ต้ อง ล้ มเ ลิ กไ ป พร้ อ ม กั บ การ ห ม ด วาระข อง ผู้ ว่ าฯ กระ บว น การ มี ส่ ว นร่ ว มข อง ประชาช นจึง มี ควา ม ส� าค ั ญ อย่ างยิ่ง ส�า ห รั บ การ พั ฒ นา ฉะ นั้ น ต้ อง ถา มชาว พิ ษ ณุโ ล กว่ า อยา กใ ห้เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก พั ฒ นาไ ปใ น ทิ ศ ทางใ ด อยา กเ ห็ น พิ ษ ณุโ ล กใ น อ นา ค ตเ ป็ น อย่ างไร แ ล้ วช่ วย กั น พั ฒ นา ช่ วย กั น ส นั บ ส นุ น อยา กเ ห็ น ค น พิ ษ ณุโ ล กรั ก ควา มเ ป็ น พิ ษ ณุโ ล ก ช่ วย กั น พั ฒ นาเ พื่ อ ลู ก ห ลา นข องชาว พิ ษ ณุโ ล ก ต่ อไ ป 40 S BLป็ นบั การ น ทึ ก ประเ ณุโ ลักบชาว พิ ษ ณุโ ล ก ครั บ นี่ ถึงจะเ พั ฒ ทนาศไที่ท ดีย ที่Iสุ พิด ษส� าหร

17

.i n d d 4 0

7/ 1 2/ 2 5 6 1 1 3: 5 7: 5 1


จา กใจ ้ผู ่ว าราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ถึงชาว พิ ษ ุณโ ล ก : การ พั ฒ นาเ มื อง พิ ษ ณุโ ล กข องเรา ไ ่ม ไ ้ด จ� า กั ด อ ่ยูเ ฉ พาะ ก าร ท� างานข องเจ้ าห น้ าที่ ข องรั ฐ แ ต่ ประช าช น ทุ ก ค น ส าม าร ถ มี ส่ ว นช่ ว ยใ ห้เ มื อง พิ ษ ณุโ ล กข องเราพั ฒ น าไ ด้ ก ารปร ะ ส าน งาน บู ร ณาก ารข อง ทุ ก ภ าค ส่ ว นโ ด ย เ ฉ พาะ ภ าค ประช าช น ซึ่ งเ ป็ นรากฐ าน ส� า คั ญข องเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก จะ ท� าใ ห้เร าก้ าวไ ปไ ด้ไ ก ลขึ้ น น อ กจ าก นี้ ก าร ที่ ประชาช นชาว พิ ษ ณุโ ล ก ทุ ก ค น มี ความ รั ก บ้านเ กิ ด ช่ ว ย กั น ส อ ด ส่ อง ดู แ ล เ ป็ น หูเ ป็ น ต าใ ห้ กั บ เ มื อง พิ ษ ณุโ ล กข องเรา ต ล อ ดจ น ก ารตระ ห นั ก ถึง ห ้น าท ี่ ก ารเ ็ป น พ ลเ มื อง ที่ ดี จะ ท� าใ ้ห ทุ ก ค น ที่เ ปรี ย บเ ส มื อ น ัฟ น เ ืฟ องเ ล็ ก ๆ แ ่ต มี ความ ส� า คั ญใ น ก ารขั บเ ค ลื่ อ นจัง หวั ดใ ้ห ก้ าวไ ปข้ าง ห น้าพร้ อ ม ๆ กั น

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

17

.i n d d 4 1

41

6/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 2: 4 6


@ พิ ษ ณุโลก

P hi t s a n ul o k

42

a ds 2.i n d d 4 2

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิL ษO PณุโBล Uก RI

7/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 1 0: 2 5


#พุทธทาสภิกขุ

อย่าอยู่กับอดีต อย่าเพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

PHITSANULOK LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

ads2.indd43

43

7/12/256114:10:25


E X C L U SI V E I N T E R VI E W

บั น ทึ กเ ส้ น ทาง พ บร อง ผู้ ว่ ารา ช การ จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

P HI T S A N U L O K

VI C E G O V E R N O R “ พั ฒ นาเ พื่ อ ประ ชา ช นเ ป็ น สุ ข อ ย่าง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น” ร อง ผู้ ว่ าราช การจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

นา ยไ พ บู ล ย์ ณะ บุ ตร จ อ ม

ัน บเ ป็ น ค� าก ล่ าว ที่เ ห มาะ ส ม อ ย่ าง ยิ่ ง ส� าหรั บ นา ยไ พ บู ล ย์ ณะ บุ ตรจ อ ม ซึ่ งไ ด้ รั บแ ต่ ง ตั้ ง( ย้ า ย) ใ ห้ มา ด�ารง ต� าแ ห น่ ง “ร อง ผู้ ว่ ารา ช การจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก” เ มื่ อ ตุ ลา ค ม 2560 เ นื่ อง ด้ ว ยจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ซึ่ งไ ด้ รั บ การ ข นา น นา มว่ าเ ป็ น “เ มื อง บริ การ สี่ แ ย ก อิ นโ ดจี น” นั้ น ก� าลั ง มี การ พั ฒ นา โ ค รง กา ร ส�าคั ญ ๆ ใ น อ นา ค ต ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ กา รเ จ ริ ญเ ติ บโ ต ทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ละ สั ง ค ม เ ช่ น โ ค รง กา ร ร ถไ ฟ ค วา มเ ร็ ว สู งเ ชื่ อ ม หั วเ มื อง( Hi g h s p e e d tr ai n) โ ค รง กา ร ร ถไ ฟ ราง คู่ โ ครง การ ศู น ย์ กระ จา ย สิ น ค้ า ( L o gistics H u b) ซึ่ ง การใ ช้ บั ง คั บ ผั งเ มื องรว มจั ง หวั ด ผั งเ มื อง รว มเ มื อง แ ละ ผั งเ มื องรว ม ชุ ม ช น อาจ ส่ ง ผ ล กระ ท บ ต่ อ ชี วิ ต ควา มเ ป็ น อ ยู่ ข อง ชาว พิ ษ ณุโ ล กไ ด้ จึ ง นั บเ ป็ น ค วา มโ ช ค ดี ข อ ง ชา วเ มื อ ง พิ ษ ณุโ ล ก เ นื่ อ ง ด้ ว ย ท่ า น ร อ ง ผู้ ว่ า ฯ ไ พ บู ล ย์ มี ค วา มเ ชี่ ย ว ชา ญ ด้ า นโ ย ธา ธิ กา ร แ ละ ผั งเ มื องโ ด ย ต รง พ่ วง กั บเ กี ย ร ติ ป ระ วั ติ ที่ กา รั น ตี ผ ล กา ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มา ก มา ย อา ทิ ข้ า รา ช กา ร ดีเ ด่ น ข อง ก ร มโ ย ธา ธิ กา ร ป ระ จ� าปี 2 5 4 3 ข้ ารา ช การ พ ลเรื อ น ดีเ ด่ น ประจ� าปี 2548 เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ตา ม มา ตรฐา น ทาง คุ ณ ธรร มแ ละจริ ย ธรร ม ก ร มโ ย ธา ธิ กา ร แ ละ ผั งเ มื อง ป ระ จ� าปี 2 5 5 1 ไ ด้ รั บโ ล่ รางวั ล จา ก ท่ า น อ ธิ บ ดี ก ร มโ ย ธา ธิ กา ร แ ละ ผั งเ มื อง เ มื่ อวั น ที่ 28 เ ม ษา ย น 2558 ณ กร มโ ย ธา ธิ การ แ ละ ผั งเ มื อง เ ป็ น ต้ น ท่ า นจึ งไ ด้ รั บ ม อ บ ห มา ยใ ห้ ก� ากั บ ดู แ ล ภาระงา น ด้ า น สั ง ค มเ ป็ น ห ลั ก โ ด ย ท่ า น มี วิ สั ย ทั ศ น์ใ น การ ป ฏิ บั ติ งา น คื อ “ ยึ ด ห ลั ก ปรั ช ญาข องเ ศร ษฐ กิ จ พ อเ พี ยง สา น พ ลั ง ประ ชารั ฐ ตา ม ยุ ท ธ ศา ส ตร์ ชา ติ 2 0 ปี ต า มแ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ระเ ท ศ สู่ จั ง ห วั ดแ ห่ ง คุ ณ ธ ร ร มแ ละ ก า ร พั ฒ น า เ พื่ อ ป ระ ช า ช นเ ป็ น สุ ข อ ย่ าง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น”

44

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 4 4

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 2: 5 9


พิ ษณุ โ ลก“เมื อ งบริ ก ารสี่ แ ยกอิ น โดจี น ” ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ย ธรรม

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู ้ ว ่ า ราชการจัง หวัด พิษ ณุโ ลก

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 45

45

19/12/61 09:03:15


EX CL USI V E I NT E R VI E W

ก� า กั บ ดูแ ลง าน

“ ด้ า น สั ง ค ม”

ผ มได้รั บ มอ บ ห มายจาก ่ทา น ้ผู่วาราชการ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ใ ห้ ก� ากั บ ดู แ ล การ ป ฏิ บั ติ ราช การข อง ห น่ ว ยงา นราช การ ส่ ว น ก ลาง, ห น่ วยงา นราช การ ส่ ว น ภู มิ ภา ค, รั ฐวิ สา ห กิ จ ่ตาง ๆ ใ นจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก, การ ประ สา นงา น เอกช น และการ ป ฏิ บั ติงา นเชิง พื้ น ที่ โดยก�ากั บ ดู แ ลจ� านว น 3 อ� าเ ภ อ ไ ้ด แก่ อ�าเ ภ อ บางระก�า อ� าเ ภ อ บาง กระ ทุ่ ม แ ละ อ�าเ ภ อ พร ห ม พิรา ม รว ม ทั้ง อง ค์ กร ป ก คร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ น ทุ กแ ห่ง ที่ อยู่ใ น ก� ากั บ ูด แ ลข อง อ� าเ ภ อ แ ละ ก�ากั บ ดู แ ล ค ณะ กรร ม การ พ นั กงา นเ ท ศ บา ล

ภาร กิ จ พิเ ศ ษ ที่ไ ด้ รั บ ม อ บ ห มา ย

น อ กเ ห ืน อจา ก ภาระงา น ประจ� าต า ม ที่ ไ ้ด ก ่ลาวไ ปข้าง ้ต นแ ้ล ว ผ ม ก็ไ ้ดรั บ ม อ บ ห มาย จาก ่ทา น ้ผู่วาราชการจัง หวั ด พิ ษ ณุโลก ใ ้ห ก� ากั บ ดู แลเ ็ป น พิเศ ษใ นเชิง ภารกิ จ ได้ แก่ การจั ด หา พื้ น ที่เ พื่ อก่ อสร้างศู นย์ราชการจัง หวั ด พิ ษ ณุโลก (แ ่หงใ ห ่ม), การ ก�าจั ดขยะ น�้ าเ สี ยชุ มช น แ ละ การ พั ฒ นาเ มื อง, ก� ากั บดู แลงา นด้า น Logistic และการข นส่ง, ก� ากั บดู แลงา นด้า นการ ้ป องกั น แ ละ บรรเ ทา สาธาร ณ ภั ย แ ละก� ากั บ ดู แ ลงา น ้ดา นการ พั ฒ นาแ หล่ง น�้ า และการชล ประ ทา น 46

“ Put the ri ght man on the ri ght jo b” ผ ล การ ด� าเ นิ นงา น ที่ ภา ค ภู มิใ จ

การ บริ หารจั ดการใ น ภาครั ฐ การ ้ป องกั น การ ทุ จริ ต ประ พ ฤ ติ มิ ช อ บแ ละธรร มา ภิ บา ล ใ น สัง ค มไ ทย โ ดยไ ด้ ด�าเ นิ น การ ดัง นี้ 1. เ ้น นการ บริ หารราชการแ บ บมี่สว นร่วม การสร้างเครื อข่ายใ น ทุ ก ภาคส่ว น สร้างเสริ ม พ ลั ง ประชารั ฐ กระ ตุ้ นใ ห้ มี การขั บเ ค ลื่ อ น พั ฒ นาเศร ษฐกิ จฐา นราก โดยใช้ ค ณะกรร มการ ประ สา นแ ละขั บเ ค ลื่ อ น นโ ย บา ย สา น พ ลั ง ประชารั ฐ ( ค ส ป.) แ ละ ค ณะ ท� างา นชุ ด ต่ าง ๆ ที่เ กี่ ยวข้ อง เช่ น ค ณะ ท� างา น พั ฒ นา การ เ ก ษ ตร ส มั ยใ ห ม่ ค ณ ะ ท�างา น ด� าเ นิ น การ สร้างรายได้ ด้า นการส่งเสริ มการ ่ท องเ ที่ ยว ฯ ลฯ ใ ้ห ขั บเ ค ลื่ อ นการ ท�างา นอย่าง มี ประ สิ ทธิ ภา พ เข้ า ถึง ก ลุ่ มเ ป้ า ห มายชุ มช น อย่ างแ ท้ จริง 2. ได้ ปร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะใ ช้เ ท คโ นโ ล ยี สาร ส นเ ท ศไ ด้ อ ย่ าง มี ปร ะ สิ ท ธิ ภา พ โ ด ย เ พิ่ ม ประ สิ ทธิ ภา พ การ พั ฒ นาระ บ บข้ อ มู ล สาร ส นเ ท ศ (I S) ระ บ บ สาร ส นเ ท ศ ภู มิ ศา ส ตร์ ( GI S) ใ ห้ มี ควา ม ถู ก ต้ อง ส ม บูร ณ์ คร บ ถ้ ว น ทั น ต่ อเ ห ตุ การ ณ์ สา มาร ถ จั ดเ ก็ บข้ อ มู ล น� ามาวิเคราะ ์ห และ ประ มวลผลได้ อย่างรวดเร็ว

แ ละเ ็ป นระ บ บ โ ดย พั ฒ นาใ ้ห ศู นย์ ป ฏิ บั ติ การ จัง หวั ดเ ็ป น ศู นย์ ้ข อ มู ล ก ลาง ที่รว บรว มข้ อ มู ล พื้ นฐา น ด้ า น ต่ าง ๆ ส� าหรั บ การ ตั ด สิ นใ จ ของผู้ บริ หาร เช่ น การ พั ฒ นาระ บ บสารส นเ ทศ ด้ า น สา ธาร ณ ภั ย พั ฒ นา ฐา น ข้ อ มู ล การ บริ หารจั ด การ ฐา นข้ อ มู ล ด้ า น การเ ก ษ ตร ด้ า น การ ท่ องเ ที่ ยว ฯ ลฯ 3. บร ิ หารจั ดการ บูร ณาการการ าท�งา น ระ หว่ าง ส่ ว นราช การ แ ละ ห น่ วยงา น ต่ าง ๆ ใ นจัง หวั ด โดยใช้ ยุ ทธศาสตร์ การ พั ฒ นาจัง หวั ด ใ น การขั บเ ค ลื่ อ น ก�าห น ดใ ห้ มีเจ้ า ภา พ ห ลั ก ผู้ ส นั บ ส นุ นรั บ ผิ ด ช อ บงา นใ น แ ต่ ล ะ ด้ า น อย่างชั ดเจ น พร้ อ ม มีระ บ บติ ดตา ม ประเ มิ น ผล เ ป็ นระยะ ๆ อย่ าง ต่ อเ นื่ อง 4. ระ บ บ บริ หารจั ดการ ภาครั ฐ โ ปร่งใส ตรวจสอ บได้ ประชาช นเข้า มา มี ่สว นร่ว มใ นการ ใ ห้ ข้ อเ ส น อแ นะ ข้ อ ท้ วง ติง ที่เ ป็ น ประโยช น์ แ ก่ การ บริ หารราช การไ ด้ โ ดย ปรั บ ปรุง ศู นย์ ด� ารงธรร มจัง หวั ด/ อ� าเ ภ อ ใ ห้เ ป็ น ที่ พึ่ง พา ล� าดั บแร กข อง ประชาช น

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 4 6

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 3: 0 5


ปั ญ หาแ ละแ นว ทางแ ก้ไข

ืส บเ นื่ องจา ก การเจริ ญเ ติ บโ ตข องเ มื อง ชาว พิ ษ ณุโ ลกจึง ประ ส บ ัป ญ หา 3 ด้า น ห ลั ก ๆ คื อ 1. ด้ า น การ ผังเ มื อง เ พื่ อ การ พั ฒ นา โ ครง สร้ าง พื้ นฐา น จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ มื อง บริ การ ที่ หลาก หลายควา ม ปลอด ภั ยสูง รองรั บ การเ ติ บโ ต สู่เ ศร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม สี่ แ ย ก อิ นโ ด จี น ซึ่งจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก มี การ พั ฒ นา มีโ ครง การ ส� าคั ญ ที่ ่สง ผ ล ่ต อ การเจริ ญเ ติ บโ ต ทางเ ศร ษฐ กิ จ สัง ค ม เช่ น โ ครง การร ถไ ฟ ควา มเร็ วสูงเชื่ อ ม หั วเ มื อง( High speed train) โครงการรถไ ฟรางคู่ โครงการศู นย์ กระจายสิ นค้า (Logistics Hu b) การใช้ บัง คั บ ผังเ มื องรว ม จัง หวั ด ผังเ มื องรว มเ มื อง แ ละ ผังเ มื องรว ม ชุ มช น มี ผ ล กร ะ ท บ ต่ อ ปร ะชาช นใ น พื้ น ที่ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อง จั ดใ ห้ มี การ ประชุ ม สั ม ม นา แ ล กเ ป ลี่ ย น ควา ม คิ ดเ ห็ น รั บ ัฟง ควา ม คิ ดเ ห็ น ข อง ประชาช น แ ละ ทุ ก ภา ค ส่ ว น ที่เ กี่ ยวข้ อง ใ ห้เ กิ ด ควา มเ ห็ น พ้ อง ต้ อง กั นข อง ทุ ก ฝ่ าย 2. ปั ญ หา การ จ รา จร เ นื่ อง จา กว่ า จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ ป็ น จั ง ห วั ด ที่ มี ค วา ม ห ลา ก ห ลา ย มีโรงเรี ย น โรง พ ยา บา ล ม หาวิ ทยา ลั ย ห ลายแ ห่ง มี ห้ าง สรร พ สิ น ค้ า มา ตั้งใ น พื้ น ที่ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก แ ละจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กเริ่ มข ยา ยเ มื อง อ อ กไ ป ทั้ ง สี่ ด้ า น จึง ก่ อใ ห้เ กิ ด ัป ญ หาจราจร ติ ดขั ด โ ดยเ ฉ พาะ บริเว ณ ห ้น า ้ห าง สรร พ สิ น ้ค าเซ็ น ทรั ล พ ลาซ่ า พิ ษ ณุโ ล ก จึ งไ ด้เชิ ญ ห น่ ว ยงา ที่เ กี่ ยวข้ อง เข้ าร่ ว ม ประชุ ม โ ด ยใ ห้ มี การแ ก้ไข ปั ญ หา ระยะ สั้ นแ ละระยะยาว ต่ อไ ป

3. ปั ญ ห าเ ช ิ ง พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ จ� านว น 3 อ� าเ ภ อ ไ ด้ แ ก่ อ�าเ ภ อ บางระ ก�า อ� าเ ภ อ พร ห ม พิรา ม แ ละ อ�าเ ภ อ บาง กระ ทุ่ ม โ ด ยใ น พื้ น ที่ อ� า เ ภ อ บ า ง ก ร ะ ทุ่ ม ไ ด้ รั บเรื่ องร้ องเรี ย น จา ก ก ลุ่ ม พ่ อ ค้ าแ ม่ ค้ า ใ น ต ลา ด บางกระ ่ทุ ม ขั บไ ่ลเจ้า ห ้นา ที่เ ท ศ บา ล ต� าบ ล บาง กระ ทุ่ ม อ อ กจา ก น อ ก พื้ น ที่ ซึ่ง มี ปั ญ หาเรื่ องเรื่ อง การจั ดระเ บี ย บจ� าห น่ า ย สิ น ค้ าแ ละ คั ดเ ลื อ ก สิ น ้คาข องเ ท ศ บา ล ต� าบ ล บางกระ ่ทุ ม ซึ่งเ มื่ อได้รั บเรื่ องร้ องเรี ย นดังกล่าว แล้ว จึงลง พื้ น ที่ ตรวจสอ บใ น พื้ น ที่ ทั น ที ท� าใ ้ห การแ ก้ไข ปั ญ หาเ ป็ นไ ป อ ย่ างรว ดเร็ วแ ละ ตรง ตา ม ควา ม ต้ อง การข อง ทุ ก ฝ่ าย ใ น พื้ น ที่ อ�าเ ภอ บางระก�า ได้ ด�าเ นิ นการ โ ครง การ “ บางร ะ ก�า 6 1” โ ด ยร่ ว ม กั บ ส่ ว นราช การ ที่เ กี่ ยวข้ องแ ละ ภา ค ประชาช น วาง แ ผ น แ ล ะ ขั บเ ค ลื่ อ น การ แ ก้ไ ข ปั ญ หา บริ หารจั ดการ น�้ า ใ ้ห สามารถชะลอการระ บาย น�้า ลดผลกระ ท บกั บ พื้ น ที่ ่ลุ ม น�้ าเจ้า พระยาตอ นล่าง ล ด ควา มเ สี ย หาย ผ ล ผ ลิ ต ทาง การเ ก ษ ตรแ ละ เ พิ่ มรายไ ด้ จา ก การ ท�าประ มงข อง ประชาช น ใ น พื้ น ที่ ซึ่ง บูร ณา การ ห น่ วยงา น ที่เ กี่ ยวข้ อง ร่ ว ม ด�าเ นิ น การจั ด ท�าแ ผ น ป ฏิ บั ติ การ บริ หาร จั ดการ น�้ าโครงการ “ บางระก�า 61” (การ บริ หาร จั ด การ น�้ าเ พื่ อ ส นั บ ส นุ น การเ พาะ ป ลู กข้ าว นา ีป พื้ น ที่ ่ลุ ม ต�่ าใ นเข ตช ล ประ ทา น ปี 2 5 6 1) ทั้ง นี้ เ พื่ อใ ห้โ ครง การ “ บางระ ก� า 6 1” เ ป็ น รู ปธรร ม จึงไ ด้ มี การ ลง นา ม บั น ทึ กข้ อ ต ก ลง ควา มร่ ว ม มื อ ระ หว่ าง ห น่ วยงา น ที่เ กี่ ยวข้ อง

จา กใ จ ท่ า นร อง ผู้ ว่ า ฯ นา ยไ พ บู ล ย์ ณะ ุบ ตร จ อ ม

เ พื่ อการสร้างควา มเข้ มแข็ง ทางเศร ษฐกิ จ และแข่งขั นได้ อย่างยั่งยื นของจัง หวั ด พิ ษ ณุโลก ผ มข อเ ส น อแ นว ทาง การ ด� าเ นิ น การ ดัง นี้ คื อ 1. จัง หวั ด จ ะ ต้ องเ ป็ น ผู้ น�า ใ น การ ขั บเ ค ลื่ อ น โ ดย ส่งเ สริ ม ส นั บ ส นุ นใ ห้ พั ฒ นา ระ บ บการผลิ ตและการตลาด น�าเครื่ องจั กรกล การเก ษตร ที่ ทั นสมั ยมาใช้ เ พื่ อเ พิ่ ม ประสิ ทธิ ภา พ แ ละ ล ด ต้ น ทุ น การ ผ ลิ ต เ น้ นใ ห้เ ก ษ ตร กร เ ป ลี่ ย นรู ปแ บ บเ ็ป นเ ก ษ ตร ที่ ยั่งยื น สร้ างแ ละ พั ฒ นาระ บ บ ส ห กร ณ์ การเ ก ษ ตรใ ห้เข้ มแข็ง 2. จ ะ ต้ อง ส่ งเ สริ ม การ สร้ างรา ยไ ด้ จากการ ่ท องเ ที่ ยวใ ้ห มากขึ้ น โดยใ ้ห ควา มส� าคั ญ กั บ การ ประชา สั ม พั นธ์ ที่ ดึง ดู ด นั ก ท่ องเ ที่ ยว ทั้งใ นและต่าง ประเ ทศ พร้ อ มสร้างควา มเชื่ อ มั่ น และควา ม ปลอด ภั ย และ พั ฒ นาแ หล่ง ่ท องเ ที่ ยว เชิง ประวั ติ ศา ส ตร์ ข องจัง หวั ด 3. ยกระ ดั บศั กย ภา พสิ นค้า ห นึ่ง ต�าบล ห นึ่ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ( OT O P) แ ละ สิ น ค้ า บริ การ S M Es ใ ห้เ ติ บโ ต โ ด ยเ สริ ม สร้ างขี ด ควา ม สา มาร ถใ น การแข่งขั น สร้ างช่ อง ทางใ น การ สร้างงา น สร้างรายได้ใ ้ห กั บชุ มช นและ ้ท องถิ่ น โ ดยใ นจัง หวั ดจะ ้ต อง มี ต ลา ด สา ก ล มี แ บร น ์ด ที่ ทั่ วโ ล กรู้ จั ก สิ น ค้ า ด้ า น การ บริ การ มี ควา ม ป ล อ ด ภั ย สะ อา ดแ ละเ ป็ น มา ตรฐา น อย่างไร ก็ ตา ม แ นว ทาง ดังกล่าวข้าง ้ต น นี้ จ ะเ ป็ นรู ป ธรร ม ขึ้ น มาไ ด้ ก็ ต้ อง อา ศั ย ควา มร่ ว ม มื อร่ ว มใ จ จา ก ทุ ก ภา ค ส่ ว นร่ ว ม ขั บเ ค ลื่ อ นไ ป สู่เ ป้ า ห มายเ ดี ยว กั น ครั บ P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 4 7

47

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 3: 0 8


S P E CI A L I N T E R VI E W

บั น ทึ กเ ส้ น ทาง พ บ ส� านั กงา น พระ พุ ท ธ ศา ส นา จั ง หวั ด

P HI T S A N U L O K

N A TI O N A L O F FI C E O F B U D D HI S M “ ส อง แ คว...รุ่ งเรื องเ มื อง พุ ท ธ นั บ แ ต่ อ ดี ต- ปั จจุ บั น” ผู้ อ� า นว ย ก าร ส� า นั กงาน พระ พุ ท ธ ศ าส น าจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

นาง สา ว สุ วรร ณี แ ก้ ว ม ณี

เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก หรื อเ มื อง ส องแ คว เ ป็ นเ มื อง ที่ มี ควา ม ส�าคั ญใ น ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เ นื่ อง ด้ ว ย ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นาร ถ ไ ด้เ ส ด็ จ มา ประ ทั บ ที่เ มื อง นี้ ตั้ งแ ต่ พ. ศ. 2006 จ นสิ้ นรั ช กาลใ น ีป พ. ศ. 2031 พระ อง ์ค ทรงสร้างวั ดและ ทรง ผ นวช ที่ วั ดจุ ฬา ม ณี และใ น ีป พ. ศ. 2025 ยัง มี ม ห กรร ม ฉล อง พระ ศรี รั ต น ม หา ธา ตุเ มื อง พิ ษ ณุโล ก หรื อ พระ ม หา ธา ตุ วั ด พระ พุ ท ธ ชิ นรา ช จึ ง ก ล่ าวไ ด้ ว่ า พระ อง ค์ไ ด้ ทรงวางรา กฐา น ด้ า น พระ พุ ท ธ ศา ส นาแ ก่ เ มื องสองแ ควไว้ อ ่ยาง มั่ น คงและส ถิ ตใ นใจของชาวเ มื อง มาจว บจ น ทุ กวั น นี้ น ิ ต ย สาร S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย ไ ้ด รั บเ กี ยร ติ จา ก นาง สาว สุ วรร ณี แ ้ก ว ม ณี ้ผู อ� านว ย การส� านั กงา น พระ พุ ทธ ศาส นาจัง หวั ด พิ ษ ณุโล ก ใ ้ห สั ม ภา ษ ์ณใ น หลา ก หลา ย ประเ ด็ น ที่ ่นาส นใจ โ ด ยเ ฉ พาะอ ่ยาง ยิ่ง ่ทา นไ ้ด กรุ ณาแ นะ น� าวั ด ดี ่นาเ ที่ ยว และจา กใจ ผอ.ส� านั ก พุ ทธ

48

.

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิ ษ ณุโ ล ก

4

.i n d d 4 8

อุ ท ยา นแ ่หงชา ติ ภู หิ นร่ อง กล้า อ� าเ ภอ น ครไ ท ย

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 5: 4 2


S P E CI AL I NT E R VI E W

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.

4

.i n d d 4 9

49

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 5: 4 4


S P E CI AL I NT E R VI E W พระ พุ ท ธ ศา ส นา กั บ สั ง ค มเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก

ัจง หวั ด ิพ ษ ณุโ ล ก มี ประชา กร ที่ นั บ ถื อ ศา ส นา พุ ท ธเ ป็ น จ� านว น 9 8. 9 3 % จึ ง นั บว่ า พุ ทธ ศา ส นิ กช นใ น จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก มี ควา มใ ก ล้ ชิ ด กั บวั ดเ ป็ น อ ย่ าง มา ก แ ล ะ ้ถา ก ่ลาวถึงจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก พุ ทธ ศา ส นิ กช น ทั้ง ประเ ทศต้ อง นึ กถึง หลวง ่พ อ พระ พุ ทธชิ นราช ซึ่งเ ป็ น พระ พุ ทธรู ป ส� าคั ญข องชา ติ มี ควา ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล ะ พุ ท ธ ลั ก ษ ณ ะ ที่ สว ยง ดงา ม ที่ สุ ดข อง ประเ ท ศไ ทย ภายใ นวั ด พระ ศรีรั ต น ม หาธา ตุ วร ม หาวิ หาร ซึ่ง หา กใ คร ที่ มีโ อ กา ส มาเยื อ นจัง หวั ด พิ ษ ณุโลก อั นดั บแรก มั กจะไ ป กรา บข อ พร พระ พุ ทธชิ นราช เ พื่ อ ควา มเ ป็ น ภา ค 5 เจ้ า อาวา สวั ด พระ ศรี รั ต น ม หาธา ตุ สิริ มง ค ล วร ม หาวิ หาร แ ละ พระ ศรีรั ต น มุ นี เจ้ า ค ณะ ทุ กวั น ที่ 2 8 ข องเ ดื อ น ต ล อ ด ปี 2 5 6 1 จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ไ ด้ น� าพร ะ ภิ ก ษุ แ ล ะ ณ พร ะวิ หาร ห ลวง พ่ อ พร ะ พุ ท ธ ชิ นรา ช สา มเ ณร ท� าวั ตรเ ย็ น ณ พระวิ หาร ห ลวง วั ด พระ ศรีรั ต น ม หาธา ตุ วร ม หาวิ หาร ใ นเว ลา พ่ อ พระ พุ ทธชิ นราช ใ น การ นี้ มี ประชาช น 1 7. 0 0 น. ค ณะ สง ฆ์ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กแ ละ ไ ด้เข้ าร่ ว ม สว ด ม น ต์เ ป็ นจ�านว น มา ก อี ก ทั้ง จัง หวั ด พิ ษ ณุโลก ได้ จั ด พิ ธีเจริ ญ พระ พุ ทธ ม นต์ วั ด นาง พ ญา ใ นเว ลา 1 7. 0 0 น. ก็ มี ประชาช น ถวาย พระ พรชั ย มงคล แด่ ส มเด็ จ พระเจ้าอยู่ หัว เข้าร่ ว ม สว ด ม น ์ต ้ด วยเ ็ป นจ�านว น มา กเช่ น กั น ม หาวชิรา ลงกร ณ บ ดิ น ทรเ ท พยวรางกูร แ ละ และ ทุ กวั นอา ทิ ตย์ วั ดวัง หิ น ต� าบล พลายชุ ม พล ส มเ ด็ จ พระ นางเจ้า สิริ กิ ติ์ พระ บร มราชิ นี นาถ อ� าเ ภอเ มื อง พิ ษ ณุโลก จะ มี การ ท�าบุ ญ ตั ก บาตร เ ป็ น ต้ น ใ นรั ช กา ล ที่ 9 วั นจั น ทร์ - ศุ กร์ เว ลา 1 7. 3 0 น. แ ละ ใ นโ อ กา สวั น ธรร ม สว น ะ วั น ส�าคั ญ วั นเ สาร์ - อา ิท ตย์ วั น หยุ ด นั กขั ต ฤ ก ษ์ เว ลา 1 8. 0 0 น. พระธรร มเ ส นา นุ วั ตร ร องเจ้า ค ณะ ทาง พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ละวั น ส� าคั ญข องชา ติ รว ม ทั้ ง กิ จ กรร ม สว ด ม น ต์ ข้ า ม ปี พ บว่ า มี พุ ทธศาส นิ กช นร่ว ม ท� าบุ ญ ตั ก บา ตร ัฟงเ ทศ ์น ป ฏิ บั ติ ธรร ม เวี ย นเ ที ย น ทุ กระ ดั บช่ วงวั ย เ ป็ นจ�านว น มา ก

หรื อใ นวั น ส� าคั ญ ๆ น อ กจา ก นี้ วั ดไ ้ดใ ้ห ควา ม อ นุเ คราะ ห์ใช้เ ป็ น ส ถา น ที่ จ� าห น่ า ย สิ น ค้ า เ ก ษ ตร กรร ม สิ น ค้ าชุ มช น ส ถา น ที่ ฝึ ก อาชี พ ด้ า น อ นา มั ย ส ถา น ที่ จั ด ประชุ มข องชุ มช น ดัง นั้ น พระแ ละวั ดจึง มี ควา มใ ก ้ล ชิ ด กั บชุ มช น ใ นจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก มาโ ดย ต ล อ ด

ีอ ก ทั้งโรงเรี ย น ต่ าง ๆ ที่ อยู่ใ ก ล้ วั ด ก็ มี กิ จกรร มใ นช่วงเวลา ห นึ่ง ของ 1 วั นต่ อสั ปดา ์ห ไ ด้ น�านั กเรี ย นแ ต่ง กายชุ ด ป ฏิ บั ติ ธรร ม สี ขาว เข้ าไ ป ศึ ก ษา อ บร ม พร ะ พุ ท ธ ศา ส นา ที่ วั ด นั กเรี ย น น� าป ิ่ นโ ตไ ป ถวา ย ภั ต ตา หาร พร ะ รว ม ทั้ง มี ครู พระเข้ าไ ป ส อ น พระ พุ ทธ ศา ส นา ใ นโรงเรี ย น ่สว นราชการ ภาคเอกช น และ ประชาช น ก็ จะ มี การ บู ร ณา การร่ ว ม กั บ พระ ภิ ก ษุ โ ดย ใช้วั ดเ ็ป นสถา น ที่ จั ดกิ จกรร มใ นโครงการต่าง ๆ 50

.

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

4

.i n d d 5 0

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 5: 4 9


วั ด ดี น่ าเ ที่ ยว

วั ดใ ห ญ่

วั ด จุ ฬา ม ณี

วั ด นาง พ ญา

วั ดเ สา หิ น

วั ดโ พ ธิ ญา น

วั ดราช บู ร ณะ

จา กใ จ ผ อ. พ ศ จ. พิ ษ ณุโ ล ก

ข อเชิ ญชว น พุ ทธ ศา ส นิ กช น ทุ ก ท่ า น ไ ด้ น้ อ ม น� าห ลั กธรร ม ทาง พระ พุ ทธ ศา ส นา มา ปรั บใช้ใ น การ ด� ารงชี วิ ต ประจ� าวั น น� าคร อ บ ครั ว ท� าบุ ญ ตั ก บา ตร ป ฏิ บั ติ ธรร ม แ ละร่ ว ม กั น ท� าควา ม สะ อา ดวั ดใก ้ล ้บา น ตา มโ ครง การวั ด ประชา รั ฐ สร้ าง สุ ข : พั ฒ นาวั ด ด้ วยแ นว ทาง 5 ส ใ นวั น ห ยุ ด หรื อวั น ส�าคั ญ ทาง พระ พุ ทธ ศา ส นา ประ พ ฤ ติ ต นเ ป็ น ชาว พุ ท ธ ที่ ดี โ ด ยเริ่ ม ต้ น จา ก ทุ ก คร อ บ ครั ว ช่ ว ย กั น ท� านุ บ� ารุ ง เ ส นา ส นะ ุอ ป ถั ม ภ์ คุ้ ม คร อง ส นั บ ส นุ น กิ จ การ พระ พุ ทธ ศา ส นาใ ห้ มี ควา ม มั่ น คง รว ม ทั้ งช่ ว ย กั น ประชา สั ม พั นธ์ ถึ ง ควา ม ส� าคั ญ ทาง ประวั ติ ศา ส ตร์ แ ละ ศา ส นาข องวั ดใ นจัง หวั ดข อง ท่ า น ุส ด ท้ าย นี้ ใ น นา ม ส� านั กงา น พระ พุ ทธ ศา ส นาจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ข อข อ บ พระ คุ ณ ้ผู บัง คั บ บั ญชา ทุ ก ่ทา น ห ่น วยงา น ทุ ก ภา ค ่ส ว น รว ม ทั้ง พุ ทธ ศา ส นิ กช น ทุ ก ท่ า น ที่ไ ด้ร่ ว ม กั น บูร ณา การแ ละ ส นั บ ส นุ น กิ จ การ พระ พุ ทธ ศา ส นาข อง ค ณะ สง ฆ์ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ด้ วย ดีเ ส ม อ มา แ ละ หวังเ ป็ น อย่ างยิ่งว่ าจะไ ด้รั บ การ ส นั บ ส นุ นเช่ น นี้ ต ล อ ดไ ป

ศา ล ส มเ ด็ จ พระ พี่ นา ง สุ พร

ร ณ กั ล ยา

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.

4

.i n d d 5 1

51

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 5 5: 5 0


“ อี๊ ฟ กะแ อ ม ป์ รี ส อร์ ท”

ิย น ดี ต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า น สู่ อ ี๊ ฟ กะแ อ ม ป์รี ส อร์ ท ้ด วย บริ การ ้บา น พั กสะอา ด ใ น บรรยา กา ศส บายๆ สไ ตล์ กั นเอง และ ที่ าส�คั ญ คื ออยู่ใ กล้แหล่ง ่ท องเ ที่ ยว

E VE K A A MP

R e s ort

.... บริ การ คร บจ บ ที่เ ดี ยว 52

A d-

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

&

2.i n d d 5 2

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 7: 3 1: 4 7


สะ ด ว ก ส บา ย

ด้ ว ย ส ิ่ง อ�า นว ย ควา ม สะ ดว ก คร บ ครั น ไ ม่ ว่ าจะ เป็ นเ ครื่ องปรั บอากา ศ เ ครื่ องทา�น�้ าอุ่ น โทรทั ศน์ต ู้เย็ นฟร ีWiFi ระเบียงส่ วน ตั ว พร้ อ ม ลา น กว้ างเ พื่ อ การ สัง สรร ค์ ข อง คุ ณแ ละ คร อ บ ครั ว

ต กแ ต่ ง ห ลา ก สไ ต ล์ อา ทิ

เ พื่ อใ ห้ ท่ า นเ ลื อ กไ ด้ ตา ม ควา ม พึง พ อใจ

- ห้ อง ห ิ นต กแ ต่ง ผ น ัง ทั้ง ห ม ด ด้ ว ย หิ นขั ด มั นใ ห้ ควา มรู้ สึ กเ ห มื อ น อ ยู่ ท่ า ม ก ลางธรร มชา ติ เ ย็ น ส บา ย - ห ้ องไ ม้ต กแ ต่ง ผ นัง ทั้ง ห ม ด ด้ ว ยไ ม้ ด ู หรู หราส ว ยงา ม ให้ ควา มรู้ สึ ก เ ห มื อ น อ ยู่ ท่ า ม ก ลาง ป่ าไ ม้แ ละธรร มชา ติ -้ห อง กระเ บ ื้ องต กแ ่ตง ผ น ัง ทั้ง ห ม ด ้ด ว ย กระเ บื้ องใ ้ห ควา มรู้ สึ กเรี ย บง่ า ย ทั น ส มั ย แ ละ สว ยงา ม

บริ การ คร บ จ บ ที่เ ดี ย ว ทั้ง ห้ อง อา หารแ ละ บาร์ ห้ องรั บแข ก ห้ อง ประชุ ม-จั ดเ ลี้ ยง ส� าหรั บ การจั ดงา นใ นวาระ ต่ าง ๆ

พ ิเ ศ ษ สุ ด!!

ตั้ ง อ ยู่ใ ก ล้ ส ถา น ที่ ท่ องเ ที่ ย วใ น อ� าเ ภ อ น ครไ ท ย อา ทิ * อ นุ สาวรี ย์ พ่ อขุ น บาง ก ลาง ท่ าว * จ�าปาขาว สว ย สุ ด สะ ดุ ด ตา * อุ ท ยา นแ ห่งชา ติ ภู หิ นร่ อง ก ล้ า * ล่ องแ พแ ก่งไ ฮ *เ ที่ ยวงา น ประเ พ ณี ปวงข้ า ..... ปั ก ธงชั ย

อี๊ ฟกะแอม ป์ รี สอร์ ท

ส อ บ ถา มเ พิ่ มเ ติ มไ ด้ ที่ “ อี๊ ฟ กะแ อ ม ป์ รี ส อร์ ท” เ ลข ที่ 68 ห มู่ 9 ต� าบ ล ห น อง กะ ท้ าว อ� าเ ภ อ น ครไ ท ย จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก 65120 : 081-324-6038, 093-229-4979

A d-

&

2.i n d d 5 3

055-389388, 055-389736 C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

53

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 7: 3 1: 5 7


ก รี น วิ ว รี ส อ ร์ ท เ ิน น มะ ป ร ำ ง โ อ บ ก อ ด ธ ร ร ม ช ำ ติ เ ขี ย ว ข จี ที่.... ก รี น วิ ว รี ส อ ร์ ท

ก รี น วิ ว รี ส อ ร์ ท เ นิ น มะ ป ราง ที่ พั ก ที่ ลง ตั ว ี่ท สุ ด ส� า ห รั บ ก า ร ท่ องเ ที่ ย วใ น อ� า เ ภ อเ นิ น มะ ป ร าง ใ น บรร ยา กา ศ ที่ ล้ อ มร อ บไ ป ด้ ว ย ธรร มชา ติ ทุ ก มุ ม ม อง ใ ก ล้ กั บแ ห ล่ง ท่ องเ ที่ ยว ย อ ด นิ ย ม เ ดิ น ทาง สะ ดว ก ส บา ย ด้ ว ย ก า ร บ ร ิ ก า ร ห้ อง พั ก ที่ ก ว้ าง ข ว าง พ ร้ อ ม ระเ บี ยง ส่ ว น ตั ว แ ละ สิ่ ง อ� าน ว ย ค วา ม สะ ด ว กเ พื่ อใ ห้ ทุ ก ท่ า น สุ ข ส บา ยเ ห มื อ น อ ยู่ บ้ า น อา ทิ ตู้เ ย็ น โ ทร ทั ศ น์ เ ค รื่ อง ป รั บ อ า ก า ศ WI FI ฟ รี เ ค รื่ อง ท�า น�้ า อุ่ น เ ครื่ องใ ช้ใ น ห้ อง น�้า น�้าดื่ ม แ ละ อา หารเ ช้ า

ติ ด ต่ อ ส� ำ ร อ ง ห้ อ ง พั กไ ด้ ที่ 0 9- 6 6 5 9- 3 6 6 6, 0 9- 4 6 2 8- 21 3 9 54

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

.i n d d 5 4

0 3/ 1 2/ 6 1 1 9: 2 3: 4 2


กรี น วิ วรี ส อร์ ท เ นิ น มะ ปราง พร้ อ มเ ติ มเ ต็ ม ควา ม สุ ขแ ละ ควา ม ประ ทั บใ จ ใ ห้ วั น ห ยุ ด พั ก ผ่ อ นแ ละวั น ท่ องเ ที่ ยวข อง ทุ ก ๆ ท่ า น... พิเ ศ ษ กว่ าวั นไ ห น ๆ ที่ ตั้ ง กรี นวิ วรี ส อร์ ท ต� าบ ลเ นิ น มะ ปราง อ� าเ ภ อเ นิ น มะ ปราง จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

R

C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 5 5

55

0 3/ 1 2/ 6 1 1 9: 2 3: 5 5


ค รั ว ิพ งเ ข ำ & รี ส อ ร์ ท

อ ำ ห ำ ร อ ร่ อ ย ที่ พั ก สะ อ ำ ด บ ร ร ย ำ ก ำ ศ ดี

56

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I ฉะเชิงเ ทรา

.i n d d 5 6

0 3/ 1 2/ 6 1 1 9: 0 5: 1 2


ไ ม่เ ทีย่ ว ีป น ี้ แ ล ้ว จะ ร อไ ปเ ท ีย่ ว เ มือ่ไ ห ร ่ คะ ? ครั ว พิ งเขา & รี ส อร์ ท ข อเรี ย นเ ชิ ญ ทุ ก ท่ า น มาเ ที่ ยว ที่ อ.วั ง ท อง จ. พิ ษ ณุโ ล ก แ ล้ วแวะ พั ก ค้ าง คื น พ ร้ อ ม รั บ ป ระ ท า น อ า ห า ร อ ร่ อ ย ๆ ห ล า กเ ม นู โ ด ย ท่ า น สา มาร ถ น� าใ บเ สร็ จ จา ก การใ ช้ บริ การ ห้ อง พั ก ไ ป หั ก ล ด ห ย่ อ น ภา ษี ประ จ�าปี 2 5 6 1 ไ ด้ สู ง สุ ดไ ม่เ กิ น 1 5, 0 0 0 บา ท

ครั ว พิ งเขา & รี ส อร์ ท

ตั้ ง อ ยู่แ น บ ชิ ด ธรร ม ชา ติ ข อง ทิ วเขา มี บึ ง �้น ากว้ างใ ห ญ่ใ ห้ บรร ยา กา ศเ ย็ น ส บา ย ห้ อง พั ก สะ อา ด เ ครื่ อง อ� านว ย ควา ม สะ ดว ก คร บ ครั น รา คาเ ป็ น กั นเ อง

ที่ ส� าคั ญ คื อ อ ยู่ใ ก ล้ ส ถา น ที่ ท่ องเ ที่ ย ว มา ก มา ย

เ ช่ น 1. วั ด พ ระ พุ ท ธ บา ทเ ขา ส ม อแ ค ลง 2. วั ดเ จ้ าแ ม่ ก ว น อิ ม ห ย ก ขา ว 3. ด อ ย สุเ ท พแ ห่ ง ที่ 2 4. น�้ าต ก ส กุโ ณ ท ยา น 5. น�้ าต กไ ผ่ สี ท อง 6. น�้ าต กแ ก่ ง ซ อง 7. น�้ าต ก ป อ ย 8. น�้ าต กแ ก่ งโ ส ภา น อ ก จา ก ที่เ ที่ ยว ดั งข องวั ง ท องแ ล้ ว ท่ า น ัย ง สา มาร ถเ ดิ น ทาง ต่ อไ ป ยั ง ภู ทั บเ บิ ก แ ละวั ด ผา ซ่ อ นแ ก้ วไ ด้ เรี ย กว่ า มา ยาว ๆ ไ ปเ ล ย ค่ะ

เริ่ มวางแ ผ นเ ที่ ยว ยาว ภา คเ ห นื อ พร้ อ มแวะ ฝา ก ท้ องแ ละ พั ก ครึ่ ง ทาง ที่ ครั ว พิ งเขา & รี ส อร์ ท กั น นะ คะ

& รี ส อร์ ท C o nเtลข ที่a1 2c5/t1 ถ น น พิ ษ ครณุโัล กว- พิห ล่งเขา ม สั ก ต�าบ ล ชั ย นา ม อ� าเ ภ อวั ง ท อง จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก 0 9 - 0 6 8 4 - 5 9 3 6, 0 8 -1 9 7 2 - 8 1 4 6

C H A C H O E N G S A O I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 5 7

57

0 3/ 1 2/ 6 1 1 9: 0 5: 2 4


Elit e R esi d e nc e ที่ พั ก ข อง ค น ทั น ส มั ย

Elit e R esi d e n c e จุ ด ห มา ยใ ห ม่ ข อง นั กเ ดิ น ทาง ที่ไ ม่เ พี ยงแ ต่ จะ พั ก ส บา ย แ ต่ ยั งเ ท่ เ ก๋ไ ก๋ มี สไ ต ล์ จ น คุ ณ อ ดใจ ที่ จะแช๊ะ แ ละแชร์ไ ม่ไ ด้

58

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 5 8

0 3/ 1 2/ 6 1 1 8: 4 1: 1 4


Elit e R esi d e n c e คื อเ ซ อร์ วิ ส อ พาร์ ทเ ม้ น ท์ ตั้ ง อ ยู่ใ ก ล้ ห้ างเ ซ็ น ทรั ล พ ลา ซ่ า พิ ษ ณุโ ล ก ที่ใ ห้ บริ การ ทั้ งแ บ บรา ยวั น แ ละรา ยเ ดื อ น ด้ ว ย บริ การ มา ตร ฐา น สา ก ล แ ละ สิ่ ง อ�านว ย ควา ม สะ ดว ก ภา ยใ น ห้ อง พั ก อา ทิ

เ ครื่ อง ปรั บ อา กา ศ เ ครื่ อง ท�าน�้ าอุ่ น Fr e e Wi Fi LCD TV Br eakfast จะ มาเ ที่ ยว หรื อ จะ พั ก ยาว เ พี ยงแวะ มา หาเรา Elit e R esi d e n c e พร้ อ มใ ห้ บริ การ ต ล อ ด 2 4 ชั่ วโ มง ค่ะ

C o nt a ct 8/ 8 ห มู่ ที่ 4 ต�า บ ล พ ล า ย ชุ ม พ ล อ� าเ ภ อเ มื อง จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก 6 5 0 0 0 Elit e P hitsa n ul ok

0- 5 5 0 0- 83 6 0 0 9-1 83 8- 417 4 P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 5 9

59

0 3/ 1 2/ 6 1 1 8: 4 1: 4 0


T R A V E L G UI D E

บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ควา มเ ป็ น มา จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

พิ ษ ณุโลก

พระ พุ ทธชิ นราชงามเลิ ศ .... ถิ่ นก� าเนิ ด พระนเรศวร ัจงหวั ด พิ ษ ณุโลก เป็ นเมื องที่ มี ประวั ติ ศาส ตร์ อั นยาวนาน ตั้งแ ต่ สมั ยก่ อนประวั ติ ศาส ตร์ ต่ อมาเมื อง พิ ษ ณุโลกเป็ น เมื องให ญ่และเป็ นศู นย์ กลางในหลายๆ ด้านของภาคเหนื อ ตอนล่าง และเคยมี ฐานะเป็ นทั้งเมื องหลวง เมื องลู กหลวง เมื องเอกอุ เมื องเอก โ ดยในอ ดี ตมี ชื่ อเรี ยก ต่างกั นหลายชื่ อ อาทิ เมื อง พิ ษ ณุโลก เมื อง พระ พิ ษ ณุโลก เมื องสองแคว เมื องสระหลวงสองแคว เมื องทวิ สาขะ เมื องทวยนที เมื องชั ยนาท เมื องโอมบุรี เมื องจั นทบูร และเมื องอกแ ตก เป็ น ต้ น

เมื องศู นย์ กลางข อง ภาคเหนื อ ต อนล่าง 60

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 6 0

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 7: 5 4


P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 6 1

61

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 7: 5 6


สมั ยก่ อนประวั ติ ศาส ตร์

ิด นแ ด นใ นเข ต อ� าเ ภ อ น ครไ ทย อ� าเ ภ อ ช าติ ตระ ก าร อ� าเ ภ อวั ง ท อง แ ละ อ� าเ ภ อ พร ห ม พิ ร าม จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล กใ น ปั จ จุ บั น เคยเ ็ป นแ หล่ง ที่ อยู่ อาศั ยของม นุ ษย์ สมั ยก่ อ น ประวั ติ ศ าสตร์ใ นยุ ค หิ น จากการส�ารวจ พ บ ขว าน ฟ้ า หรื อ ขวาน ที่ ท� า ด้ วย หิ น ขั ด แ ละ เ ครื่ อง มื อเ ครื่ องใช้ ต่าง ๆ น อ กจาก นี้ ยัง พ บ โ บราณสถ านก่ อ น ประวั ติ ศ าสตร์ ยุ คโล หะอี ก สองแ ห่ง คื อ ถ�้าก า บ นเขาช้ างล้ วง อ�าเ ภอ น ครไ ท ย ที่ ผ นัง ถ�้ า มี ภ าพ ส ลั ก บ น หิ น เ ป็ น รู ป กาก บ าท พ าดไ ป ม าค ล้ ายร อ ยเ ท้ าอี ก า ชาว บ้ านจึงเรี ยกว่ า “ถ�้ ำกำ” และ ที่ ผาขี ด เ ป็ น ห น้าผาหิ นอยู่ใ นถ�้าผ าแดง บ นเขาอ่ าง น�้า ใ นเ ทื อกเขาภู ขั ด อ�าเ ภอช าติ ตระก าร เรี ยก ลั ก ษ ณะเ ็ป นผ นังถ�้า หิ น ทรายเรี ย บ มี ภาพเรี ยง เ ป็ นแถว ประมาณ 14 วง บ าง ภาพแกะสลั ก เ ็ป นลวดลายคล้ าย ภาพคนใน ่ท าต่ างๆ บาง ภาพ ค ล้ าย น ก กวาง แ ละ ป ลา เ ป็ นแ นวเรี ยง กั น มี ร อยขี ดเ ป็ นรู ปแผ น ที่ หรื อล ายเรขาค ณิ ต ชาว บ้ านจึงเรี ยกว่ า “ ผำกระ ดำนเล ข”

สมั ยทวารว ดี

ัส น นิ ษฐานว่ าม ีการตั้งถิ่ นฐานใ น บริเว ณ พิ ษ ณุโลกเ ป็ นชุ มช นข น าดใ ห ญ่ ใ นเขตเ มื อง น ครไ ทย และเข าส ม อแ ครง อ� าเ ภ อวัง ท อง ไ ด้ พ บ พระ พุ ทธรู ป ส มั ย ทวารว ดี ส อง อง ค์ ที่วั ดตระ พัง น าค บ นเขาสมอแครง พ บใ บเสมา หิ นแกะสลั กรู ป พระสถู ปเจดี ย์ และ พระ พุ ทธ รู ป ปางส ม าธิ ศิ ล ป ส มั ย ทวา รว ดี ที่ วั ด ห น้ า พระธ าตุ หรื อวั ดเ ห นื อ อ�าเ ภอ นครไ ทย

สมั ยล พบุรี

ใ น พุ ทธศตวรร ษ ที่ 15 สมั ยขอมมี อ�า นาจ ป ก คร องแถ บ นี้ ปร าก ฏ หลั กฐ าน ก ารสร้ าง เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ซึ่ ง แ ต่เ ดิ ม มี ชื่ อเรี ย กว่า “เ มื อง ส อง แ ค ว ” เ นื่ องจากเ มื อง นี้ ตั้ง อ ยู่ ระ หว่างแม่ น�้า น่าน และแม่ น�้าแคว น้ อย โดย พ บโ บร าณสถ าน ที่ไ ด้ รั บ อิ ทธิ พลจ าก ศิ ล ปะ ขอม คื อ พระ ปรางค์วั ดจุ ฬาม ณี ซึ่งสั น นิ ษฐาน ว่ าเ ป็ นเ ทวสถานของ พร าหม ณ์ และวั ดกล าง ศรี พุ ทธาราม อ�าเ ภอ นครไ ทย ได้ พ บ พระ พุ ทธ รู ปศิ ลาอยู่ สององค์ เ ็ป น พระ พุ ทธรู ป หิ น ทร าย

องค์ ห นึ่งเ ป็ น ปาง นาค ปรก ประดิ ษฐ านอยู่ใ น อุโ บ ส ถ มี อ ายุ อ ยู่ ประ ม าณ พุ ทธ ศ ตวรร ษ ที่ 18-19 อี กองค์ หนึ่งยังสร้ างไม่เสร็ จ ได้่รางแบบ โกล นไว้ แล้ วแต่ ยังไม่ได้ แกะสลั กรายละเอี ยด มี ก าร สั น นิ ษฐานว่ าเ มื อง พิ ษ ณุโ ล กใ น ส มั ย ล พ บุรี นี้ อยู่ใ นการปกครองของ ่พ อขุ นผ าเมื อง ใ นราชวงศ์ ศรี นาว น�าถม และเ ป็ นอิ สระ

สมั ยสุโขทั ย

เ มื องส องแ คว นั บเ ป็ นเ มื องส�า คั ญใ นลุ่ ม แ ม่ น�้า น่ าน และเ ป็ นเ มื องอิ สระ มีเจ้ าเ มื อง ปกครอง ต่ อ ม าใ นรั ชส มั ย พ่ อขุ นรามค�าแ หง ม ห าราช เ มื องสองแ ควไ ด้ ถู กผ นวกเข้ าเ ป็ น ส่ ว น ห นึ่งของอาณ าจั กรสุโข ทั ย และ มี ฐานะ เ ป็ นเมื องชั้ น นอกของกรุงสุโข ทั ย ม าจ น ถึง ส มั ย พระ ม ห าธรร มราช าที่ 1 ( พระ ยาลิไ ท) พระ อง ค์ไ ด้เ ส ด็ จ ม าประ ทั บ ที่เ มื อง ส อง แ คว ต่ อเ นื่ อง ม าจ น ถึงรั ช ส มั ย พระม ห าธรรมราชาที่ 2 และ พระม ห าธรรม ราชาที่ 3 ( พระย าไสลื อไ ท) และ พระ ม หา

ธรรมราชาท ี่ 4 ( พระยาบ าลเมื อง) จึง ท�าใ ห้ เ มื อง ส อง แ คว มี ฐาน ะเ ป็ นร าชธ านี ข อง อาณ าจั กรสุโข ทั ย

สมั ยอยุ ธยา

ใ นระยะต้ นเมื องสองแควยังคงอยู่ใ นการ ปกครองของอ าณ าจั กรสุโข ทั ย ซึ่งมี ฐานะเ ็ป น ประเ ทศร าชของอาณ าจั กรอยุ ธยา ใ นระยะ ่ต อมาเมื อง พิ ษ ณุโลกเ ็ป นเมื อง ที่ มี ความส�าคั ญ ม าก ขึ้ น เ พร าะอ ยู่ กึ่ง ก ล างระ หว่ างกรุง ศรี 62

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 6 2

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 7: 5 8


อ ยุ ธ ย าแ ละ อ าณ าจั กร ฝ่ ายเ ห นื อ ส มเ ด็ จ พร ะ บร มไ ตรโ ล ก น าร ถ ทรง ป ฏิ รู ป การ ป ก คร อง แ ละไ ด้เ ส ด็ จ ม าประ ทั บ ที่เ มื อง นี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้ นรั ชกาลใน ีป พ.ศ. 2031 ช่ วง นั้ น พิ ษ ุณโ ล กเ ป็ นร าชธ านี แ ท น กรุงศรี อยุธยาน านถึง 25 ีป หลังรั ชสมั ยของ พระองค์ พิ ษ ณุโลกมี ฐ านะเ ป็ นเมื องลู ก หลวง เ ป็ น ห น้ า ่ด านส�าคั ญ ที่ จะสกั ดกั้ นกอง ทั พ พม่ า เ มื่ อ ครั้ ง พระ นเร ศวร ม ห าราช ด� ารงฐ านะ พระ ม ห า อุ ปร าช คร องเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ระ ยะ นั้ นไ ท ย ตกเ ป็ นเมื องขึ้ นของ พม่ า สมเด็ จ พระ นเรศวร ไ ด้ ทรงรว บรว ม ชาย ฉ กรร จ์ ช าว พิ ษ ณุโ ล ก กอ บกู้ อิ สร ภาพช าติไ ทยได้ใ น ปี พ.ศ. 2127

สมั ยธนบุรี

เ มื่ อเ สี ย กรุง ศรี อ ยุ ธ ยาครั้ง ที่ ส อง ใ น ปี พ.ศ. 2310 บรรด าหั วเมื องข น าดใ ห ่ญ มี ก�าลัง ม าก แ ละไ ม่ ถู ก ภั ย สง คร ามจ าก พ ม่ า ต่าง ก็ ตั้งตั วเ ป็ นอิ สระ แ บ่งออกเ ป็ น ห้ าชุ ม นุ มด้ วย กั น พิ ษ ณุโลกเ ป็ น ห นึ่งใ นชุ ม นุ มดังกล่ าว โดย มีเจ้ าพระย าพิ ษ ณุโลก (เรื อง) ตั้งตัวเ ็ป นอิ สระ อยู่ ณ เมื อง พิ ษ ณุโลก มี อ�า นาจ ปกครองตั้งแต่ เขตเมื อง พิ ชั ย (อุ ตรดิ ตถ์) ทางเ ห นื อไ ปจ นถึง เมื อง นครสวรรค์ ทางใต้ ใ น ปี พ.ศ. 2311 สมเด็ จ พระเจ้าตากสิ น ม ห าราช ไ ด้ ย ก ก อง ทั พ ม าปร าบ ชุ ม นุ ม เจ้าพระย าพิ ษ ณุโลก แต่ไม่ ส�าเร็ จ เจ้ าพระย า พิ ษ ณุโ ล ก จึ ง ตั้ ง ต นเ ป็ น ก ษั ตริ ย์ โ ด ย มิไ ด้ ประกอ บ พิธี บรมร าชาภิเ ษก แต่ ด�ารงต�าแ ห ่นง อยู่ได้เ พี ยง 7 วั น ก็เ ป็ นโรคฝีใ นล�าคอถึงแก่ พิ ร าลั ย พระอิ น ทร์ อ ากรผู้เ ป็ น น้ องช าย ไ ด้ สถาป น าต นเองขึ้ นเ ็ป นเจ้ าเมื อง พิ ษ ณุโลกแ ท น ่ต อมาเจ้าพระฝ าง(เรื อ น) ซึ่งเ ็ป นสังฆราชา เ มื องสวางค บุรี (เ มื องฝาง) ซึ่งตั้งตั วเองเ ป็ น เจ้าพระฝ าง ครองเมื องสวางค บุรี เ ป็ นชุ ม นุ ม ห นึ่งใ น ห้ าชุ ม นุ มดังกล่ าว มาแล้ ว ได้ ยกก�าลัง ม าตีเ มื อง พิ ษ ณุโ ล กไ ด้ แ ล้ ว กวา ด ต้ อ น คร อ บ ครั ว ช าวเ มื อง พิ ษ ณุโ ล กไ ป อยู่ ที่เ มื อง สวางค บุรีเ ป็ นจ�า นว นมาก แล้ วใ ห้ พระอิ น ทร์ อากร ปกครองเมื อง พิ ษ ณุโลกใ นฐานะเมื องขึ้ น ต่ อมาใ น ปี พ.ศ. 2313 สมเด็ จ พระเจ้า ตากสิ น ม หาราช ได้ ทรงยกกอง ทั พ มาตีเ มื อง

ิพ ษ ณุโลกอี ก ครั้ง ห นึ่งก็ ตีได้โดยง่ าย จาก นั้ น ก็เส ด็ จย ก ก อง ทั พไ ป ตีเ มื องสว าง ค บุ รี และ เ มื องใ น อาณ าเข ต ข องเ มื อง สวาง ค บุ รีไ ด้ ทั้ง หมด เมื อง พิ ษ ณุโลกมี ฐ าน ะเ ็ป นเมื องเอกอุ ปกครองเ มื องใ นเขต หั วเ มื องฝ่ ายเ ห นื อ เ ป็ น ศู นย์ กลางการ ปกครอง เศร ษฐกิ จ การ ท หาร และศาส นา เมื อง พิ ษ ณุโลกยังเ ็ป นสถาน ที่ ตั้งมั่ นรั บศึ ก พ ม่ า เ มื่ อ ครั้ง ก อง ทั พข อง อะแซ หวุ่ น กี้ มาตี เมื อง พิ ษ ณุโลก ใ น ปี พ.ศ. 2318 อะแซ หวุ่ นกี้ ต้ องเผชิ ญการต่ อสู้ อย่าง ทร หดกั บเจ้าพระย า จั กรี และเจ้ าพระย าสุรสี ห์ ถึงข นาดต้ องขอดู ตั ว และได้ ท�า นายเจ้ าพระย าจั กรี ว่ าต่ อไ ปจะ ได้เ ป็ นก ษั ตริ ย์

สมั ยรั ตนโกสิ นทร์

ใ น ีป พ.ศ. 2328 พระเจ้าปดุงก ษั ตริ ์ย พม่ า ใ ห้ ยกกอง ทั พ มาท�าสงคร ามกั บไ ทย นั บเ ป็ น สง คราม ค รั้งแรก และ ครั้งใ ห ญ่ ที่ สุ ดใ นส มั ย กรุงรั ต นโกสิ น ทร์ เรี ยกว่ า สง ครามเก้ าทั พ กอง ทั พไ ทยสาม ารถเอาชัยช นะ พ ม่าได้ อย่ าง เ ด็ ดขาด หลังสง คร าม ครั้ง นี้ แล้ ว พระ บ าท ส มเ ด็ จ พระ พุ ทธ ย อ ด ฟ้ าจุ ฬาโ ล ก ม หาราช ได้โ ปรดเกล้าฯ ใ ห้ ท หารเมื อง พิ ษ ณุโลก และ ท ห าร หั วเ มื องฝ่ ายเ ห นื อ พร้ อ มกั บชาวเ มื อง ที่ อ พย พ ม าพร้ อ ม กั บ ก อง ทั พ กรุง ศรี อยุ ธย า เ พื่ อมาตั้งรั บศึ ก พม่ าที่เมื อง นครสวรรค์ กลั บไ ป เ มื อง พิ ษ ณุโล ก และไ ด้ ทรง ตั้ง หั วเ มื องฝ่าย เ หนื อขึ้ นใ หม่ โดยใ ้ห มีเจ้าเมื อง ปกครองตามเดิ ม เ มื อง พิ ษ ณุโลกยังคงเ ป็ นเ มื องเอก ปกครอง หั วเ มื องฝ่ ายเ ห นื อแต่ได้ ลด บ ท บาทด้ านก าร ท ห ารลง เ นื่ องจาก พ ม่ าตกเ ป็ นเ มื องขึ้ นของ อังกฤ ษใ นระยะต่ อมา รั ชสมั ย พระ บาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล้ า เจ้าอยู่ หัว ใ น ีป พ.ศ. 2437 กระ ทรวงม หาดไ ทย ได้ จั ดตั้งม ณ ฑลเ ทศาภิ บ าลขึ้ นสามม ณ ฑล คื อ ม ณ ฑ ล พิ ษ ณุโ ล ก ม ณ ฑ ล ปร าจี น บุ รี แ ละ ม ณ ฑล น ครร าชสี มา ม ณ ฑล พิ ษ ณุโลกได้ ตั้ง ที่ ท�าก ารม ณ ฑลอยู่ ที่เ มื อง พิ ษ ณุโลก เ มื อง ที่ อยู่ใ นม ณ ฑล นี้ คื อ เมื อง พิ จิ ตร เมื อง พิ ชั ย เมื อง สวรรคโลก เมื อง พิ ษ ณุโลก และเมื องสุโข ทั ย

ภ าย หลังการเ ปลี่ ย นแ ปลงการ ปก ครอง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2475 ได้ มี การใช้ พระราช บั ญ ญั ติ ระเ บี ย บ บริ หารแ ่หงราชอาณ าจั กรสยาม เมื่ อ ปี พ. ศ. 2476 ว่ าด้ วยก ารจั ดระเ บี ย บการ บริ ห าร ส่ ว น ภู มิ ภาค อ อ กเ ป็ นจัง หวั ด แ ละ อ�าเ ภอ ม ณ ฑล พิ ษ ณุโลกจึงถู กยุ บ และตั้งเ ็ป น จัง หวั ด พิ ษ ณุโลก และ บรรดาเมื องใ นม ณ ฑล เ ดิ ม ที่เ ปลี่ ย นส ภาพเ ป็ นจัง หวั ด และอ�าเ ภอ ตามคว ามเ หม าะสม ขอ ขอ บ คุ ณ ที่ ม ำ : หอ มร ดกไ ทย โ ดยส� ำ นั กงำน ปลั ดกระ ทรวงกล ำโ ห ม

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 6 3

63

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 0 1


T R A V E L G UI D E

บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ท่ องเ ที่ ยวจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

เมื องสองแคว สวยทุ กที่ เท่ ทุ กเวลา

ในอดี ต “ พิ ษ ณุโลก” ดูเหมื อนจะเป็ นแค่เมื องทาง ผ่าน ที่ ผู้ คนจะแวะกราบ พระ พุ ทธชิ นราช แล้วจึงเดิ นทางไปยังที่เที่ ยวอั นเป็ นจุ ดหมายปลายทางในภาคเหนื อ

64

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 6 4

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 0 2


ปั จจุ บั นโลกโซเชี ยลได้ น�ำเส นอ ภ ำพ คว ำมงดง ำม ของสถำน ที่ ท่ องเ ที่ ยว ที่ ค น มั กจะ นึ กไ ม่ ถึง ประกอ บกั บ ท ท ท. มี แผ นโ ปรโ ม ทก ำร ท่ องเ ที่ ยว หลำยแ ค มเ ป ญ เช่ น Unseen Th ail an d, เ มื องต้ อง ห้ ำม.. พล ำด, เ ที่ ยว 55 เ มื องรองลด หย่ อ น ภำษีได้, ท่ องเ ที่ ยววิ ถีไ ทย เก๋ไก๋ สไตล์ ลึ กซึ้ง ฯลฯ จ น ปี ล่ำสุ ดกั บแ ค มเ ป ญ A m azing ไ ทยเ ท่ ภำยใต้ แ นว คิ ด “เ มื องไ ทย สวย ทุ ก ที่ เ ท่ ทุ กเวล ำ” ท�ำใ ห้ แ หล่ง ท่ องเ ที่ ยว ที่ ถู กลื ม กลั บ คึ ก คั ก มี ชี วิ ตชี ว ำอี ก ครั้ง ประช ำช นเจ้ ำของ พื้ น ที่เองก็ ชื่ น มื่ น ที่ มี ร ำยได้ จำกกำร บริ กำรและจ�ำ ห น่ ำยสิ น ค้ ำเ พิ่ ม มำกขึ้ น

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 6 5

65

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 0 3


T R A VEL G UI DE // พิ ษ ณุโ ล ก ... เ มื อง ส องแ คว สว ย ทุ ก ที่ เ ท่ ทุ กเว ลา

สั กการะสิ่งศั ก ิ์ด สิ ทธิ์ คู่เ มื อง ส องแ คว

เมื่ อมาถึงเมื องใ ด ตามธรรมเนี ยมแบบไทยๆ เรามั กจะ ต้ องไปกราบสิ่งศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ คู่ บ้านคู่ เมื องเ พื่ อความเป็ นสิริ มงคลแก่ ชีวิ ต

เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย การ สั ก การะ ข อ พร จาก พระ พุ ทธ ชิ นร าช ซึ่ ง ประดิ ษฐ าน ภ ายใ นวั ด พระศรีรั ต น ม หาธาตุ วร ม ห าวิ หาร ต่ อด้ วย ศ าลส มเ ด็ จ พระ นเร ศวร ม ห าราช อี ก ห นึ่งสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ และ ที่ พึ่ง ท างใจแ ่หงเมื องสองแคว ที่เราไม่ ควรละเลย ภายใ นศาล ประดิ ษฐาน พระรู ปส มเ ด็ จ พระ นเร ศวร ม ห าราช ข นาดเ ท่ าอง ค์ จริง ประ ทั บ นั่งใ น พระ อิ ิร ย าบถ ประ ก าศ อิ สร ภ าพ ที่เ มื องแ ครง คื อ พระ หั ตถ์ ทรง พระสุ วรร ณ ภิงค าร หลั่ง น�้า บริเว ณ ที่ ตั้ง ศ าล ฯ เ คยเ ป็ นแ นวเข ต พระร าชฐาน พระร าชวัง จั น ท น์ ส ถ าน ที่เ ส ด็ จ พระร าช ส ม ภ พ ข อง ส มเ ด็ จ พระ นเร ศวร ม ห าราช และเ ป็ น ที่ ประ ทั บของ พระอง ค์เ มื่ อ ทรงด�ารงต�าแ ห น่ง อุ ปราช ัป จจุ บั นกรมศิ ล ปากรได้ ขึ้ น ทะเ บี ย นโ บราณสถ าน พร้ อม ทั้ง ประก าศข อ บเข ต ที่ ดิ นโ บร าณสถ าน เ มื่ อ พ. ศ. 2537 โ ดยเร า ส าม าร ถ ศึ ก ษาข้ อ มู ลเ กี่ ยว กั บ พร ะร าช ปร ะวั ติ ข อง ส มเ ด็ จ พระ นเร ศวร ม ห าราช พระร าชวังจั น ท น์ ประวั ติเ มื อง พิ ษ ณุโล ก ได้ ที่ ศู นย์ ประวั ติ ศาสตร์ พระราชวังจั น ท ์น ที่ ตั้งอยู่ใ น บริเว ณใกล้ กั น ที่ นี่เ ปิ ดใ ห้เข้ าช ม ทุ กวั น เว ล า 09.00-16.00 น. แ ละ มี บริ การ นั่งรถร างชมเมื อง พิ ษ ณุโลกแ บ บชิ ลๆ ด้ วยค่ ะ

66

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 6 6

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 0 4


P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 6 7

67

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 0 5


68

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 6 8

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 0 6


P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 6 9

69

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 0 6


T R A VEL G UI DE // พิ ษ ณุโ ล ก ... เ มื อง ส องแ คว สว ย ทุ ก ที่ เ ท่ ทุ กเว ลา

ที่เที่ ยวรางวั ล ดีเ ด่ น

น�้ าต ก ป อ ย- สว น ป่ าเขา กระ ยาง

�ส า หรั บ นั ก ท่ องเ ที่ ย วแ น วแ อ ดเ ว นเ จ อร์ คงไ ม่ ย อ ม พ ล าด น�้ า ต ก ป อ ยแ ละ สว น ป่ าเขากระ ย าง แ ห ล่ง ท่ องเ ที่ ยว คุ ณ ภาพ ที่ อ ยู่ ใ น ความ ดูแ ลข อง อง ค์ ก าร อุ ต สาห กรร ม ป่ าไ ม้ เ พราะ ที่ นี่ เราจะได้ สั มผั ส ประส บการ ์ณ การผจ ญ ที่ หลาก หลาย ทั้งก ารเดิ นไ ปตามเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ การ ่ัป นจั กรยานลั ดเล าะ สว น ป่ า ตื่ นเ ต้ นเร้าใจ กั บ การล่ องแ ก่ง เ ป็ น ต้ น ส� า หรั บ ท่ าน ที่ ต้ องก าร พั ก ค้ าง คื น หรื อ ต้ องการจั ดกิ จกรร ม ก็ มี บ้ าน พั กรั บรอง 70

ห้ องสั ม ม น า ไ ปจ นถึงสถาน ที่ จั ด ค่ าย พั กแร มใ ห้ บริ การด้ วย โดย ได้รั บรางวั ล ประเ ภ ทอุ ตสาหกรรม ท่ องเ ที่ ยว ปี 2551 ร างวั ลดีเด่ น ประเ ภ ทองค์ กรส นั บส นุ นและส่งเสริ มก าร ท่ องเ ที่ ยว ซึ่งเกิ ดจาก ความร่ วมมื อของกลุ่ มสม าชิ ก หมู่ บ้ าน ป่ าไม้ และชุ มช นใกล้เคี ยง น�้ ำ ตก ปอยและสว น ป่ ำเขำกระยำง ตั้งอยู่ บริเว ณสว น ่ป ำเขำกระยำง ระ หว่ำง หลั กกิโลเ มตร ที่ 59-60 ท ำง ห ลวง ห มำยเ ล ข 12 มี ทำง แยก ขวำมื อเข้ ำไ ปอี ก 2 กิโ ลเ ม ตร สอ บถ ำมเ พิ่ มเ ติ ม โ ทร. 08 1604 4207

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 7 0

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 1 2


ตระการ ตาสมชื่ อ น�้ าต กชา ติ ตระ การ

�้น า ต ก ที่ไ ้ด ชื่ อว่ าส ว ยงาม ม าก แ ละไ ่ม ควร พ ลาด อ ่ย าง ยิ่ง ก็ คื อ น�้ า ต กช าติ ตระ ก าร น�้ า ต ก ที่ มี อายุเ ก่ าแ ก่ กว่า 140 ล้าน ปี น�้ า ต ก ช าติ ตร ะ ก าร อ ยู่ใ นเ ข ต อุ ท ยาน แ ห่ ง ช าติ น�้ า ต ก ชาติ ตระการ มี ทั้ง หมด 7 ชั้ น แต่ ละชั้ นมี ความงดง ามแตกต่ างกั น ออกไ ป แต่เจ้ าห น้ าที่ พิ ทั ก ษ์ ป่ าอุ ทยานฯ แ นะ น�าใ ห้เ ที่ ยวชมและ

เล่ น น�้าตกได้ เฉ พาะชั้ น ที่ 1-4 เ พราะ มีเส้ น ทางเดิ นเ ท้ าสะดวก ป ล อ ด ภั ย โ ด ย ชั้ น ที่ 1 เ ป็ น แ อ่ง น�้ า ข น าดใ ห ญ่ใ ห้ ลงเ ล่ น น�้ าไ ด้ ส่ ว นชั้ น ที่ 3 และ 4 มี สาย น�้าไ หลตกจาก ห น้ าผาสูงราว 10 เมตร กระ ท บโขด หิ นเ ป็ นละอองชุ่ มฉ�่าสวยง าม แต่ ถ้าใครอย ากเดิ นไ ป ใ ห้ คร บ ทุ กชั้ นละ ก็ ต้ องข อ อ นุ ญาตเจ้ าห น้ าที่ อุ ทย าน ฯ ทุ ก ครั้ง เ พื่ อความ ปลอด ภั ยจ ากเ หตุ การ ณ์ ที่ไม่ คาดฝั น การเดิ น ทาง น�้าตกชาติ ตระการตั้งอยู่ ที่ บ้ าน ป ากรอง ต�า บล ชาติ ตระการ อ�าเ ภอชาติ ตระการ ่หางจากตัวจัง หวั ด ประมาณ 145 กิโลเมตร P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 7 1

71

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 1 3


T R A VEL G UI DE // พิ ษ ณุโ ล ก ... เ มื อง ส องแ คว สว ย ทุ ก ที่ เ ท่ ทุ กเว ลา

ชมทุ่ง ดอกกระ ดาษ

โ ครง การ พั ฒ นา ป่ าไ ม้ ฯ ภู หิ นร่ อง ก ล้ า ทริ ป นี้เ ห ม าะ กั บ สาวๆ อ ย่ าง ยิ่ง ค่ะ เ พราะเราจะชว นไ ปช ม ด อ กไ ม้ สว ยๆ ใ นโ ครง ก าร พั ฒ นาป่ าไ ม้ ต ามแ นว พระร าช ด� าริ ภู หิ นร่ อง ก ล้ า ซึ่ง อ ยู่ใ นเข ต พื้ น ที่ อุ ท ยานแ ห่งช าติ ภู หิ นร่ อง ก ล้ า จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก 72

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 7 2

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 1 5


โครงการ นี้ จั ดตั้งขึ้ นเ พื่ อ ฟื้ น ฟู ส ภาพ ป่ าและระ บ บ นิเวศต้ น น�้า รวมถึงส่งเสริ มและ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตของเก ษตรกร ้ดวยก ารปลู ก ไ ม้ ด อ ก แ ละไ ม้ ผ ลเ มื อง ห นาว อ ย่ าง ส ตร อว์เ บ อรี่ ที่ใ ห้ ผ ลใ ห ญ่ หว านกรอ บ ส่ ว นไม้ ดอก ที่ได้ กล ายเ ป็ นไฮไล ท์ ก็ คื อ ดอกกระดาษ หล ากสี สั น ทั้งเ หลื อง ส้ ม แส ด ช ม พู แ ดง ข าว ฯล ฯ ที่ จะผลิ ต ดอก บานต ามริ มผ า สลั บกั บโขด หิ นสี ด�ารู ป ทรงแ ปลกตา โอ บล้ อม

้ด วยแ นว ป่ าส นเขา เ ป็ น ภาพ ที่ สวยง าม ประ ทั บใจร าวกั บ ภาพว าด ก็ไม่ ปาน ทุ่ง ด อ ก กระ ด าษ นี้ จะ ท ย อ ย ผ ลิ บ านใ น ช่ วงเ ดื อ นธั นว าค มกุ ม ภาพั นธ์ ใครมีโอก าสได้ไ ปชมธรรมชาติ สวยๆ ่ท ามกลางอากาศ ห น าวและสาย หมอกเย็ นๆ บ น ภู สูง ก็เ หมื อ นได้ใ ห้รางวั ลกั บชี วิ ต ที่เ ห น็ ดเ ห นื่ อยกั บก าร ท�างานม าทั้ง ปี P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 7 3

73

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 1 6


T R A VEL G UI DE // พิ ษ ณุโ ล ก ... เ มื อง ส องแ คว สว ย ทุ ก ที่ เ ท่ ทุ กเว ลา

74

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 7 4

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 1 7


P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 7 5

75

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 1 8


76

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย II พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 7 6

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 2 0


ลานหิ นปุ่ ม ลานหิ นแ ตก

อุ ท ยา นแ ห่งชา ติ ภู หิ นร่ อง ก ล้ า

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 7 7

77

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 2 1


T R A VEL G UI DE // พิ ษ ณุโ ล ก ... เ มื อง ส องแ คว สว ย ทุ ก ที่ เ ท่ ทุ กเว ลา

กลายเ ็ป นธรรมเ นี ยมของ นั ก ่ท องเ ที่ ยวไ ทย ที่ไม่่ว าจะไ ปจัง หวั ด ไ ห นก็ ต้ องไม่ พลาดไ ปเดิ น “ถ น น ค นเ ดิ น” ของจัง หวั ด นั้ นๆ จัง หวั ด พิ ษ ณุโลก ร่ วมกั บ เ ทศ บาล นคร พิ ษ ณุโลก จั ดใ ห้ มี “ถ น น ค นเดิ นเ มื อง พิ ษ ณุโลก ” ทุ กวั นเสาร์ ระ หว่างเวลา 17.00-23.00 น. ณ ถ น นสัง ฆ บู ช า ( บริเว ณ ห ้นาวั ดจั น ทร์ ตะวั นออก) อ.เมื อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโลก เ ื่พ อเผยแ พร่ วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญ าท้ องถิ่ น อาห ารการกิ น และสิ นค้าหั ตถกรรม พื้ นเมื องของจัง หวั ด พิ ษ ณุโลก 78

ใ ้ห้รู จั กอย่างแ พร่ หลาย ตลอดสองข้ าง ทางระยะ ทาง ประมาณ 500 เ มตร ใ นข ณะเดี ยวกั นก็ สอดแ ทรกการร ณรงค์ใ ห้เยาวช นรุ่ นใ ห ม่ ได้ กล้าแสดงออก เช่ น การแสดงด นตรีเ ปิ ด ห มวก การแสดงเต้ น B B oy และการแสดง บ นเว ที ของโรงเรี ย นต่ าง ๆ ใ นเขตเ ทศ บาล น คร พิ ษ ณุโ ล ก ผ ลั ดเ ป ลี่ ย น ห มุ นเวี ย น ม าอว ด คว าม ส าม าร ถใ ห้ นั ก ท่ องเ ที่ ยวได้ ชื่ นชม ห น ำว นี้... พ บกั น ที่ ถ น น ค นเ ดิ นเ มื อง พิ ษ ณุโลก นะ คะ

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 7 8

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 3 1


Walking Street

ถ น น ค นเ ดิ นเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 7 9

79

5/ 1 2/ 2 5 6 1 1 4: 3 8: 3 3


HI S T O R Y O F B U D D HI S M บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ธรร ม ห นุ น น� าชี วิ ต

80

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

3

.i n d d 8 0

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 1 2: 1 1


พระ ุพ ทธชิ นราช

สุ ดยอ ดแห่ง พุ ทธศิ ลป์ ง ดงามเหนื อกาลเวลา

วั ด พระศรีรั ตนมหาธา ตุวรมหาวิ หาร จังหวั ด พิ ษ ณุโลก

ุพ ท ธ ป ิฏ มา กร ห นึ่ งเ ดี ยว ที่ไ ด้ รั บ การ ก ล่ าวขา น ว่ า ง ดงา ม อ ลัง การ ด้ ว ย พุ ท ธ ศิ ล ป์แ ละ ทรง ควา ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์เ ป็ น ที่เ ลื่ อง ลื อ มา ยาว นา น ร ว ม ทั้ งเ ป็ น ศู น ย์ ร ว มใ จ สา ย ธา ร ศ ร ั ท ธาแ ห่ ง ม หา ช น ที่ มา ก รา บ สั ก กา ระ ต่ อเ นื่ อง อ ย่ าง มิ ขา ด สา ยน ั บ ตั้ งแ ต่ อ ดี ต จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น ประ ดุ จ สา ย น�้ าน่ า น น ที ที่ไ ห ลไ ม่ ขา ด สา ย ห ล่ อเ ลี้ ยง สรร พ ชี วิ ต ฉะ นั้ น

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

3

.i n d d 8 1

81

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 1 2: 1 4


อง ค์ พระ ป ฏิ มา กร พระ พุ ทธชิ นราช เ ป็ น พุ ทธ ป ฏิ มา ที่ง ดงา มเ ป็ น ย อ ดแ ห่ง พุ ทธ ศิ ล ป์ แ ละ ทรง ควา ม ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ มี อิ ทธิ ฤ ทธิ์ ปา ฏิ หาริ ย์เ ป็ น ที่ อั ศจรรย์ นั บ ตั้งแ ต่ วั น สร้ าง มา จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น อ ี ก ทั้ ง เ ป็ น พร ะ พุ ท ธรู ป อง ค์เ ดี ยว ที่ มี ควา มเ กี่ ยวข้ อง กั บ ประวั ติ ศาสตร์ของชาติไ ทย ม ีควา มผู ก พั น กั บ พระ ม หาก ษั ตริ ์ย ท ุ กยุ ค ทุ ก ส มั ยแ ละยังเ ป็ น ที่ พึ่ง ทางใจ ข อง พุ ทธ ศา นิ กช น มายาว นา น น ั บแ ต่ อ ดี ตจ น ถึง ปั จจุ บั น เ ป็ นเว ลา ถึง ห กร้ อย กว่ า ปี ใ น ทุ กวั น ผู้ ค น ทั้งชาวไ ทยแ ละ ต่ างชา ติ ต่ างเ ดิ น ทาง มาจา ก ทั่ ว ทุ ก สาร ทิ ศ เ พื่ อ มา กรา บ สั กการะขอ พรและช มควา มง ดงา ม คว ั นธู ปและเ ปลวเ ที ย น ข อง ห มู่ ช น ท ี่เวี ย นไ หว้ อย่ าง ค ลา ค ล�่า ต ั้งแ ต่เช้ าจร ดเย็ น ย่ อ มจะเ ป็ น ประจ ั ก ษ์ พยา น ถึง ควา ม ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ข อง อง ค์ พระ พุ ทธชิ นราช แ ม้ใ น อดี ต กา ล ที่ ผ่ า น มา เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ้ต อง ประ ส บเ ภ ท ภั ยจาก สง ครา ม ห ลาย ครั้ง ท า�ใ ้ห ้บา นเ มื อง เ ดื อ ดร้ อ น ท ั้งวั ดวา อารา ม บ้ า นเร ื อ น ถู กเ ผา ท�า ลา ย พัง พิ นา ศ แ ่ต อง ์ค พระ พุ ทธชิ นราช ก็ร อ ด ้พ น ภั ย อั น ตราย มาไ ้ด อย่ าง น่ า อั ศจรรย์ ส ถิ ต ประ ดิ ษฐา นเ คี ยง คู่เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก แ ละ ประเ ท ศไ ทยจว บจ น ัป จจุ บั น จึงถื อว่า พระ พุ ทธชิ นราช เ ป็ น พระ พุ ทธรู ป ที่ ส�าคั ญข องชา ติ ประ กา ศ ควา มเ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ห่ ง ควา มง ดงา ม ตระ การ ตาแ ห่ งวิ จิ ตร ศิ ล ป์ ้ด า น พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ่ก ประเ ท ศไ ทย ท ี่ ทั่ วโ ล ก ยกย่ องใ ้ห เ ป็ น ห นึ่ง ถึง ควา มง ดงา ม อ ลัง การแ ห่ง พุ ทธ ศิ ล ป์

82

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

3

.i n d d 8 2

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 1 2: 2 4


วั ด ห น อ ง บั ว ห น้ า ส น า ม บิ น

พระ ครู วร ธรร มา นุ ศา ส ก์ เจ้าอ าวาสวั ด ห น อง บั ว

ัว ด ห น อง บั ว 600 ต� า บ ลใ นเ มื อง อ� าเ ภ อเ มื อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ บ อร์โ ทร ศั พ ท์ 08-1675-6284

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 8 3

83

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 0: 4 4: 0 2


วิ ท ยา ลั ย สง ฆ์ พระ พุ ท ธ ชิ นรา ช วิ ท ยา ลั ย สง ฆ์ พระ พุ ท ธชิ นราช ตั้ง อ ยู่ บริเว ณ บ้ า น ห น องไ ผ่ ล้ อ ม เ ลข ที่ 217 ห มู่ 6 ต� าบ ล บึง พระ อ� าเ ภ อเ มื อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก บ น พื้ น ที่ ประ มา ณ 500 ไร่ ห่ าง จา ก ตั วเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก ประ มา ณ 17 กิโ ลเ ม ตร

“ศู นย์ กลางการศึ ก ษาเ พื่ อ พั ฒนาจิ ตใจและสังคม”

ประวั ติ ควา มเ ป็ น มาโ ด ย ย่ อ

วิ ทยา ลั ย สง ฆ์ พุ ทธชิ นราช ม หาวิ ทยา ลั ย ม หาจุ ฬา ลง กร ณ ราชวิ ทยา ลั ย เ ดิ ม มี ฐา นะเ ป็ นโ ครง การ ขยาย ้ห องเรี ย นค ณะ พุ ทธศาสตร์ ตั้งอยู่ ที่ วั ด พระศรีรั ต น ม หาธาตุ วร ม หาวิ หาร ต� าบลใ นเ มื อง อ� าเ ภอเ มื อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ไ ด้รั บ การ อ นุ มั ติ จา ก ส ภา ม หาวิ ทยา ลั ย ใ น คราว ประชุ ม ส ภา ม หาวิ ทยา ลั ย คร ั้ง ที่ 3/ 2 5 4 1 เ มื่ อวั น ที่ 1 2 ก ุ ม ภา พั นธ์ พ. ศ. 2 5 4 1 ไ ้ดเ ิป ด การเรีย น การ ส อ น ห ลั ก สู ตร พุ ทธ ศา ส ตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา ปรั ช ญา ใ น ปี การ ศึ ก ษา 2 5 4 1 ด้ วย กร อ บแ นว ควา ม คิ ดข อง พระธรร มเ ส นา นุ วั ตร ( บ�ารุง ฐา นุ ตฺ ตโร) เจ้ า อาวา สวั ด พระ ศรีรั ตน ม หาธา ตุ วร ม หาวิ หาร ร องเจ้า ค ณะ ภา ค 5 ประธา น ท ่ี ปรึ ก ษาวิ ทยา ลั ย สง ์ฆ พุ ทธชิ นราช ซึ่งเ ็ป น ้ผู ่ก อ ตั้ง วิ ทยา ลั ย สง ์ฆ พุ ทธชิ นราช แ ละเ ็ป นผู้ ม อ บ ที่ใ ้ห กั บวิ ทยา ลั ย สง ์ฆ พุ ทธชิ นราช พร้ อ ม ท ั้งใ ้ห การ ส นั บ ส นุ น ง บ ประ มา ณใ น การ ก่ อ สร้ าง อา คารเรี ย นแ ละง บ ประ มา ณรายจ่ าย ประจ� าปี เ พื่ อใ ห้เ ป็ น ส ถา น ที่ ศึ ก ษา ข อง บรร พชิ ตแ ละ ค ฤ หั ส ถ์ ที่ มี ควา ม ส นใจวิ ชา พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ละวิ ชา การ ทางโ ล ก 84

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

4

( 2).i n d d 8 4

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 9: 3 2


พระธรร มเ ส นา นุ วั ตร

ร องเจ้ า ค ณะ ภา ค 5, เจ้ า อาวา สวั ด พระ ศรีรั ต น ม หาธา ตุ ฯ พิ ษ ณุโ ล ก, ผู้ ก่ อ ตั้ง/ ประธา น ที่ ปรึ ก ษา

4. ่มุงส่งเสริ มการศึ ก ษาและ ท�าน ุ าบ�รุง พระ พุ ทธศาส นา ศ ิล ปวั ฒ นธรร ม

การ มี ่สว นร่ว มใ นการรั ก ษาควา มแ ตกต่าง ทางวั ฒ นธรร ม การอย ู่่รว มกั น อย่ าง มีเ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ละ ศั ก ดิ์ ศรี เ พื่ อเ ป็ น การ สร้ างวั ฒ นธรร ม ค่ า น ิย ม ที่ พึง ประ สง ค์ใ ห้เ กิ ดขึ้ นแ ก่ บุ ค ค ล อง ค์ กรแ ละ สัง ค ม ใ นเข ต ภา คเ ห นื อ ต อ น ล่ าง 5. ปรั บ ปรุงโ ครง สร้ าง อง ค์ กร ปร ั บ ปรุง ก ฎระเ บี ย บ การ บร ิ หาร แ ละ พั ฒ นา ศั กย ภา พข อง บุ ค ลา กร ใ ้หเ กิ ด การ บริ หาร การเ ป ลี่ ย นแ ป ลง โดยยึ ด หลั กการ บริ หารจั ดการอย่าง มี ประสิ ทธิ ภา พตา ม หลั กธรร มา ภิ บาล

เ กี่ ยว กั บวิ ท ยา ลั ย

ีส ประจ� า ม ห าวิ ท ยาลั ย : ช ม พู ด อ กไ ม้ ประจ� า ม ห าวิ ท ยาลั ย : อโ ศ ก

วั ต ถุ ประ สง ค์

พระ ครูรั ตน สุ ต ตาภร ณ์ ดร.

พั น ธ กิ จ

วิ ท ยา ลั ย สง ฆ์ พุ ทธชิ นราช ม หาว ิ ท ยา ลั ย ม หา จุ ฬา ลง กร ณราช วิ ทยา ลั ย ม ุ่ง ป ฏิ บั ติ ภาร กิ จ ห ลั ก ที่ ส�า คั ญ ใ นฐา นะ ส ถา บั น อุ ด ม ศึ ก ษา ที่ มี คุ ณ ภา พแ ละไ ้ด มา ตรฐา น สาก ล โ ดยจั ดการเรี ย นการสอ นใ นลั ก ษ ณะ ข อง การ น� าควา มรู้ ทาง ้ดา น พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ละ ปรั ช ญา บูร ณา การ กั บ ศา ส ตร์ ส มั ยใ ห ่ม ใ ้หเ กิ ดเ ็ป น อง ์ค ควา มรู้ ที่ น�า ไ ป ่สู การ พั ฒ นาจิ ตใจแ ละ สัง ค มข อง ค นใ นชา ติ อย่ าง ทั่ ว ถึง ซึ่ง มี พั นธ กิ จ ที่ ส� าคั ญ 5 ด้ า น ดัง นี้ 1. มุ่งเ น้ น การ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ตใ ห้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ม ี ศี ลธรร ม ค ุ ณธรร ม จริ ยธรร ม มี ควา ม รู้ ทั ก ษะ ภา ษา ม นุ ษย สั ม พั นธ์ ควา ม รั บ ผิ ดช อ บ การ คิ ดเชิงวิเ คราะ ห์ อย่ าง มีเ ห ตุ ผ ล การ สื่ อ สารแ ละ การใช้เ ท คโ นโ ลยี สาร ส นเ ท ศ เ พื่ อใ ห้ สา มาร ถ ป ฏิ บั ติงา นไ ด้ อ ย่ าง มี ประ สิ ทธิ ภา พแ ละ มี ควา ม สุ ข 2. มุ่ง ่สงเ สริ ม การ ศึ ก ษา ค้ น คว้าวิ จั ยใ ้ห ้กาวไ ป ่สู ควา มเ ็ป นเ ลิ ศ ทาง วิ ชา การ ด้ า น พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ละ ปรั ช ญา เ พื่ อ สร้ าง อง ค์ ควา มรู้ใ ห ม่ ใ นการ พั ฒ นา ทรั พยากร ม นุ ษย์ ส ัง ค มแ ละ สิ่งแว ด ้ล อ ม ใ ้ห อยู่่ร ว มกั นไ ้ด อย่ าง ส ม ดุ ลแ ละ สั น ติ สุ ข รว ม ทั้ง สร้ างเ ครื อข่ ายร่ ว ม กั บ ค ณะ สง ์ฆ แ ละ ส ถา บั น ที่ มี ชื่ อเ สี ยงใ น ประเ ท ศ หรื อ ต่ าง ประเ ท ศ เ พื่ อ สร้ าง บุ ค ลา กร ทาง การวิ จั ยใ ้ห น� าไ ป สู่ ควา มเ ป็ น มา ตรฐา น สา ก ล 3. ่มุงเ ้น นการใ ้ห บริ การวิ ชาการใ นรู ปแ บ บ ที่ หลาก หลาย ม ีควา ม ่มุง มั่ น ใ น การใ ห้ บริ การวิ ชา การ ทาง พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ละ ปรั ช ญา รว ม ทั้ง ส่ งเ สริ ม การเรี ย นรู้ แ ละใ ห้ ควา มร่ ว ม มื อ อั น ดี แ ก่ การ บริ หาร กิ จ การ ค ณะ สง ฆ์ แ ละ สัง ค ม ใ นเข ต ภา คเ ห นื อ ต อ น ล่ าง

1. มุ่ง พั ฒ นา สถา บั น บ ุ ค ลา กรใ ้ห สา มาร ถ ป ฏิ บั ติ ภาร กิ จ ห ลั ก ทั้งใ น ้ดา น การ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต การ พ ั ฒ นาวิ ชา การ การว ิจั ยการ บร ิ การวิ ชา การ แ ่ก ชุ มช น แ ละ การ ่สงเ สริ ม พระ พุ ทธ ศา ส นา ท า�นุ บ� ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรร ม แ ละ อ นุรั ก ษ์ สิ่งแว ด ล้ อ ม เ พื่ อ น�าส ถา บั น พระ พุ ทธ ศา ส นา สัง ค มแ ละ ประเ ท ศไ ป สู่ ทิ ศ ทาง ที่ พึง ประ สง ค์ 2. มุ่ง พั ฒ นา ทรั พยา กร ม นุ ษย์ใ ห้เ ป็ น ทรั พยา กร ที่ มี คุ ณ ภา พข อง ค ณะ สง ฆ์ แ ละ ประเ ท ศชา ติ ต่ อไ ป 3. มุ่ง พั ฒ นา ส ถา บั นใ ห้เ ป็ น ศู นย์ การ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ใ ห้เ กิ ด ควา มเ ป็ นเ ลิ ศ ทางวิ ชา การ ด้ า น พระ พุ ทธ ศา ส นา และ สา มาร ถ น� าไป ประยุ ก ต์ใช้ใ ห้เ ป็ น ประโยช น์ แ ละ ส อด ค ล้ อง กั บ การเ ป ลี่ ย นแ ป ลง ทาง เ ศร ษฐ กิ จ สัง ค ม แ ละเ ท คโ นโ ลยี เ พื่ อ ส่งเ สริ มใ ห้เ กิ ด การ ศึ ก ษาวิ จั ย พุ ทธธรร มเ พื่ อ น� าไ ป ประยุ ก ต์ใช้ แ ก้ ปั ญ หา ต่ าง ๆ ข อง สัง ค ม 4. มุ่ง พั ฒ นาคุ ณ ภา พของ นิ สิ ตและ บุ คลากรใ น ม หาวิ ทยาลั ย ใ ้หเ ็ป น ้ผู มี ควา มรู้ ควา ม สา มาร ถ มี คุ ณธรร ม จริ ยธรร ม แ ละ มี ควา มรั บ ผิ ดช อ บ ต่ อ ต นเ อง ส ถา บั น พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ละ สัง ค มโ ดย ส่ ว นรว ม 5. มุ่ง พั ฒ นา ส ถา บั น การ ศึ ก ษา สง ์ฆ ใ ้หเ ็ป น ศู นย์ ก ลางวิ ชา การ ทาง พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ละ ศิ ล ปวั ฒ นธรร ม 6. มุ่ง ส น อง นโย บายข องรั ฐ บา ลใ น การ กระจายโ อ กา ส การ ศึ ก ษา ข อง ประเ ท ศใ ห้ ทั่ ว ถึง

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

4

( 2).i n d d 8 5

85

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 9: 3 5


เ ป้ า ห มา ย

1. พระ นิ สิ ต มี ควา มรู้ ควา ม สา มาร ถ ้ดา นวิ ชาการ ่ตาง ๆ เ ็ป นอย่าง ดี มี ทั ก ษะ น� าไ ป ประยุ ก ต์ใช้ใ น การเ ผยแ ผ่ ธรร ม แ ละ ป ฏิ บั ติ ศา ส น กิ จ อย่ าง มี ประ สิ ทธิ ภา พ 2. พระ นิ สิ ต มี ควา มรู้และ มี ทั ก ษะส นองงา นค ณะสง ์ฆได้เ ็ป นอย่างดี 3. พระ นิ สิ ต ที่รั บ ห น้ า ที่เ ป็ น พระ สัง ฆาธิ การใ นชั้ น ผู้ ป ก คร อง ค ณะ สง ฆ์ ระ ดั บ ต่ าง ๆ ไ ด้ อย่ าง มี ประ สิ ทธิ ภา พ

นโ ย บา ย

1. วางแ ผ น การ บริ หารใ ้ห ส อ ด ค ้ล อง กั บ ห ลั ก การ/เ ห ตุ ผ ล วั ต ถุ ประ สง ์ค แ ละเ ป้ า ห มาย 2. ปรั บ ปรุงโ ครง การ บริ หารวิ ทยา ลั ย สง ์ฆ พุ ทธชิ นราช ตา ม สถา นการ ์ณ ใ ห้ มี ประ สิ ทธิ ภา พแ ละเ กิ ด ควา ม ค ล่ อง ตั ว 3. พั ฒ นาระ บ บ ต่ าง ๆ ใ ห้ มี ควา มชั ดเ จ นเ ห มาะ ส ม กั บเ ห ตุ การ ณ์ ที่ เ ป ลี่ ย นแ ป ลง 4. พั ฒ นา ทรั พยา กรแ ละ ประ สา นงา น ทุ ก ด้ า น 5. จั ด หา พั ฒ นา อา คาร ส ถา น ท ี่ รว ม ทั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะเ ท คโ นโ ล ยี ใ ห้เ ห มาะ ส ม เ พี ยง พ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย น การ ส อ น 6. จั ด หา ทุ น ส นั บ ส นุ น กิ จ กรร มข อง นิ สิ ต

86

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

4

( 2).i n d d 8 6

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 9: 4 0


ิว ท ยา ลั ย สง ฆ์ พุ ท ธชิ นราช ม หาวิ ท ยา ลั ย ม หาจุ ฬา ลง กร ณราชวิ ท ยา ลั ย ัร บ ส มั คร นิ สิ ต น ัก ศึ ก ษาใ ห ่มส า�หรั บ พระ ภิ ก ษุ สา มเ ณรแ ละ บุ ค ค ล ทั่ วไ ป ปรั ช ญา ัจ ดการ ศึ ก ษา พระ พุ ทธ ศา ส นา บูร ณาการ กั บ ศา ส ตร์ ส มั ยใ ห ม่ พั ฒ นาจิ ตใจ แ ละ สัง ค ม ป ณิ ธา น ึศ ก ษา พระไ ตร ิป ฎก และวิชาชั้ นสูงสา�หรั บ พระ ภิ ก ษุ สา มเ ณรแ ละ ค ฤ หั ส ถ์ วิ สั ย ทั ศ น์ ่มุง พั ฒ นาวิ ทยา ลั ยเ ็ป น ศู นย์ ก ลางการ ศึ ก ษา พระ พุ ทธ ศา ส นา แ ละ ปรั ช ญาใ นเข ต ภา คเ ห นื อ ต อ น ล่ าง โ ดยจั ด การ ศึ ก ษา พั ฒนา ควา มรู้ บู ร ณา การ กั บ ศา ส ตร์ ส มั ยใ ห ม่ เ พื่ อ น�า ไ ป สู่ การ พั ฒ นา จิ ตใจ สัง ค มแ ละ การ บริ หาร กิ จ การ ค ณะ สง ฆ์ อย่ าง มี คุ ณ ภา พ ระ ดั บ ปริ ญ ญา ตรี ห ลั ก สู ตร(เรี ย นจั น ทร์- ศุ กร์) • สาขาวิ ชา พระ พุ ทธ ศา ส นา • สาขาวิ ชา ปรั ช ญา • สาขาวิ ชารั ฐ ประ ศา ส น ศา ส ตร์ • สาขาวิ ชา ภา ษา อัง ก ฤ ษ • สาขาวิ ชา การ ส อ น ภา ษาไ ทย ( ห ลั ก สู ตร 5 ปี) • สาขาวิ ชา ัสง ค ม ศึ ก ษา ( ห ลั ก สู ตร 5 ปี) ระ ดั บ ปริ ญ ญา ตรี ห ลั ก สู ตร(เรี ย นเ สาร์- อา ทิ ต ย์) • สาขาวิ ชารั ฐ ประ ศา ส น ศา ส ตร์ (เ ฉ พาะ บุ ค ค ล ทั่ วไ ป) ระ ดั บ ปริ ญ ญาโ ท • สาขาวิ ชา พระ พุ ทธ ศา ส นา ระ ดั บ ประ กา ศ นี ย บั ตร • การ บริ หาร กิ จ การ ค ณะ สง ฆ์ ( ป. บ ส.) • พระ พุ ทธ ศา ส นา ( ป. พ ศ.)

คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ส มั คร 1 . เ ็ป น ผู้ ส�าเร็ จ ากร ศึ ก ษา มั ธย ม ศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อเ ที ย บเ ่ท า 2. เ ป็ น ผู้ ส� าเร็ จ การ ศึ ก ษาใ นระ ดั บ อ นุ ปริ ญ ญา ปริ ญ ญา ตรี หรื อเ ที ย บเ ท่ า 3. เ ป็ น ผู้ ส� าเร็ จ ป.ธ. 3 ขึ้ นไ ป 4. เ ป็ น ผู้ ส� าเร็ จ ห ลั ก สู ตร ป. บ ส. 5 . เ ็ป น ผู้ ส� าเร็ จ ากร ศึ ก ษาระ ดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ นไ ป (เ ฉ พ าะ ปริ ญ ญ าโ ท) สวั ส ดิ ก าร ส� า หรั บ พระ ภิ ก ษุ- สามเ ณร 1. มี ภั ต ต าห ารเ พ ล 2. มีร ถ บริ ก าร รั บ- ส่ง 3. มี ทุ น ก าร ศึ ก ษา 4. มี ที่ พั ก ส� า หรั บ ประช าช น ทั่ วไ ป 1. มี อ าห าร ก ลางวั น 2. มีร ถ บริ ก าร รั บ- ส่ง 3. มี ทุ น ก าร ศึ ก ษา รั บ ส มั คร ตั้งแ ่ตเ ดื อ น ม กราค มไ ปจ น ถึงเ ดื อ น พ ฤ ษ ภ าค มข อง ทุ ก ปี ส ถ าน ที่รั บ ส มั คร ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ าม ห้ อง ส� า นั กง านวิ ท ย าลั ย

ค ณะ ผู้ บริ หาร วิ ท ยา ลั ย สง ฆ์ พุ ท ธชิ นราช ม หาวิ ท ยา ลั ย ม หาจุ ฬา ลง กร ณราชวิ ท ยา ลั ย พระ ศรีรั ต น มุ นี ดร. พระ ครูรั ต น สุ ต าภ ร ์ณ ดร. ผ ศ. ดร. ปั ญ ญ า นาม สง่ า ดร.วร พ ล วร สุ วรร ณโรจ น์ ดร. ด อ น ล่ าร์ เ ส นา พ ลเ อ ก ดร. ศิริ ทิ วะ พั นธุ์ ร ศ. บุ ญรั ก ษ์ ตั ณ ฑ์เจริ ญรั ต น์ น าย ส มช าย เ ท พรั ก ษ์

ู้ผ อ� า นว ย ก าร รอง ผู้ อ�า นวย ากร ่ฝายวิ ชาก าร รอง ้ผู อ�า นวย ก ารฝ่ ายบริ ห าร รั ก ษาก าร ผู้ อ� า นว ย การ ส� า นั กง านวิ ช าก าร รั ก ษาก าร ผู้ อ� า นว ย การ ส� า นั กง านวิ ท ย าลั ย กรร ม ก าร ผู้ ทรง คุ ณวุ ฒิ กรร ม ก าร ผู้ ทรง คุ ณวุ ฒิ กรร ม ก าร ผู้ ทรง คุ ณวุ ฒิ

ิว ท ยา ลั ย สง ฆ์ พุ ท ธชิ นราช ม หาวิ ท ยา ลั ย ม หาจุ ฬา ลง กร ณราชวิ ท ยา ลั ย 2 1 7 ห มู่ 6 ต� า บ ล บึง พระ อ� าเ ภ อเ มื อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก 6 5 0 0 0 0 9- 9 2 9 1- 1 0 5 8, 0 9- 9 2 9 1- 0 7 9 9 w w w. pl. mcu.ac.th P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

4

( 2).i n d d 8 7

87

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 5: 0 9: 4 2


HI S T O R Y O F B U D D HI S M บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ธรร ม ห นุ น น� าชี วิ ต

วั ด จุ ฬ า ม ณี

จ า กเ ท ว ส ถ า น ข อ ม ู่ส วั ด �ส า คั ญ ข อ งเ มื อ ง ิพ ษ ณุโ ล ก ัว ด จุ ฬ า ม ณี ตั้ ง อ ยู่เ ล ข ที่ 6 0 ห มู่ ที่ 2 ต� า บ ล ท่ า ท อง อ� าเ ภ อเ มื อง จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ ป็ น วั ด ที่ มี ค ว าม ส� า คั ญ ข อง จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก โ ด ย สั น นิ ษ ฐ าน ว่ าบริเ ว ณ ที่ ตั้ ง วั ด จุ ฬ าม ณี คื อ ที่ ตั้ ง ชุ ม ช นแ ห่ งแร กข องเ มื อง ส องแ คว ซึ่ง ต่ อ มาส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก น าถไ ด้เ ส ด็ จ ม าประ ทั บ อ ยู่ ที่เ มื อง พิ ษ ณุโ ล กเ ป็ นเว ล าน าน ถึง 25 ปี พระ อง ค์ ทรงโ ปร ดเ ก ล้ าฯ ใ ห้ ส ร้า ง พ ระ วิ หา ร ขึ้ น ภ า ยใ น วั ด แ ละ พ ระ อง ค์ ท รง ผ น ว ชแ ละ ทรงจ� า พรร ษ าอ ยู่ ที่ วั ดแ ห่ง นี้ เ ป็ นระ ยะเว ล าน าน ถึง 8 เ ดื อ น 15 วั น โ ด ย มี พระ สง ฆ์ บว ชโ ด ยเ ส ด็ จ จ� า นว น มาก ถึ ง 2, 3 4 8 รู ป 88

.i n d d 8 8

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 0: 5 2: 2 4


พระรา ช ประ วั ติ ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ

ส มเ ด็ จ พร ะ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ ทรงเ ป็ น พร ะราชโ อร สใ น ส มเ ด็ จ พร ะ บร มราชา ธิ ราช ที่ 2 (เ จ้ า สา ม พร ะ ยา) พร ะ ม หา ก ษั ตริ ย์ แ ห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พร ะรา ช มาร ดา ทรง พร ะ นา มว่ า “เ จ้ า ห ญิ ง สา ขา” พร ะร า ช ธิ ด าใ น ส มเ ด็ จ พร ะ ม ห า ธรร มร า ช า ี่ท 2 ( พ่ อเ ล อไ ท) แ ่หงราชวงศ์ พระร่วง พระ ม หาก ษั ตริ ์ยแ ่หงกรุงสุโข ทั ย ทรง มี พระ นา มเดิ มว่า “ พระราเ ม ศวร” ทรง พระราช ส ม ภ พ ณ พ ลั บ พ ลา ประชุ ม พ ล ที่ ่ทุง พระ อุ ทั ย ( ปั จจุ บั น คื อ ทุ่ง หั น ตรา ด้ า น ทิ ศ ตะวั น อ อ กข อง พระ น คร ศรี อยุ ธยา) ใ นข ณะ นั้ น ส มเ ด็ จ พร ะ บร มราชช น ก ไ ด้เ ส ็ด จไ ป ปร ะ ทั บรว ม พ ล ใ น การ ยา ตรา ทั พไ ป ตีเ มื องเข มร พระราชช น นี ซึ่ง ก�าลัง ทรง พระ ครร ภ์ ใกล้ มี พระ ประสู ติ กาล ได้เสด็ จออกไ ปส่งเสด็ จ พระสวา มี ทรงเจ็ บ พระครร ์ภ แ ละ มี พระ ประ สู ติ กา ล พระราชโ อร ส ณ พ ลั บ พ ลา ประชุ ม พ ลแ ห่ง นั้ น เ มื่ อ ปี พุ ท ธ ศั กรา ช 1 9 7 4 ดั ง ปรา ก ฏเรื่ อง พร ะ ปร ะ สู ติ กา ล นี้ใ น “ ลิ ลิ ตยว น พ่ า ย” โ ค ลง บ ท ที่ 6 1 - 6 2 ควา มว่ า แ ถ ลง ปาง ปิ่ น ภู บา ล ยั ง ยโ สธร ค ล้ อ ย แ ถ ลง ปาง พระ มา ตรไ ท้ แ ด น ต�าบ ล พระ อุ ทั ย แ ถ ลง ปางเ ก ลื่ อ น พ ลร บ เ อา มิ่ งเ มื องไ ด้ ง้ าง

ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ ทรง ผ น ว ช

เ อ ก สาร ที่ ก ล่ าว ถึ ง การ ผ นว ช ข อง ส มเ ด็ จ พร ะ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ น อ ก จา ก พง ศาว ดาร กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ห ลา ย ฉ บั บแ ล้ ว ยั ง มี ศิ ลา จารึ ก ซึ่ ง พ บ ที่ ว่ าวั ดจุ ฬา ม ณี จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก อี ก ห ลั ก ห นึ่ง ที่ใ ห้ ราย ละเ อี ย ด มา ก พ อ ส ม ควร สิ่ ง ที่ น่ า สั งเ ก ต คื อ ศิ ลา จารึ ก ดั ง ก ล่ าว ท� าขึ้ นใ น ปี พ. ศ. 2 2 2 0 ใ นรั ช กา ล ส มเ ด็ จ พร ะ นารา ย ณ์ ม หารา ช ห ลั ง จา ก การรว บรว มจ ด ห มายเ ห ตุ ที่โ หร บั น ทึ กไว้ มาเรี ย บเรี ยง ล� าดั บระยะเว ลา ซึ่ ง ต่ อ มา คื อเ อ ก สาร ที่เรี ย ก กั นว่ า พง ศา ว ดาร กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ฉ บั บ หลวง ประเสริ ฐอั ก ษร นิ ติ์ ( ่ต อไ ปจะเรี ยกว่า พงศาว ดาร ฉ บั บ หลวง ประเสริ ฐ เ พี ยง อ ย่ างเ ดี ยว) ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ที่ น�ามาใช้เขี ย นข้ อ ควา ม ที่ ก ล่ าว ถึ ง การ ผ นวชข อง ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ น่ า จะ มา จา ก ที่เ ดี ยว กั น ซึ่ง ห่ างจา กเ ห ตุ การ ณ์ ถึง 2 1 8 ปี

ปิ ตุ ราช ค ลี่ พ ล ส ม ภ พ ท่ า น นา ทุ่ ง กว้ าง เรื องเ ดช แง่ บวร

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 8 9

89

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 0: 5 2: 2 9


ศา ส นาใ นรั ช ส มั ย ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ

เ มื อง พิ ษ ณุโ ล กใ น อ ดี ต เ ป็ นเ มื อง ที่ มี ควา มเจริ ญรุ่งเรื อง ทุ ก ๆ ด้ า น ใ น ส มั ยข อง ส มเ ด็ จ พร ะ บร มไ ตรโ ล ก พร ะ อง ค์เ ส ด็ จ มา ปร ะ ทั บ อ ยู่ เ ป็ นเว ลา นา น ถึง 2 5 ปี ตั้งแ ต่ ปี พ. ศ. 2 0 0 6 - 2 0 3 1 ใ นช่ วงเว ลา นี้ จึ ง ถื อไ ด้ ว่ า เ มื อง พิ ษ ณุโ ล กเ ป็ นราช ธา นี แ ท น กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา อี ก ทั้ ง พระ อง ค์ ทรงเ ป ลี่ ย นชื่ อเ มื อง ส องแ ควเ ็ป น “เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก” อั น ห มาย ถึง โลกของ พระวิ ษ ณุ หรื อ พระ นาราย ์ณ และ มี พระ พุ ทธชิ นราชเ ็ป น พระ พุ ทธรู ป ส� าคั ญ ประจ� าเ มื อง อี ก ด้ ว ย น อ กจา ก น ี้ พระ อง ค์ ยังโ ปร ดใ ห้ สร้ าง พระ ส ถู ป บรรจุ พระธา ตุ แ ละ วั ด พระรา มขึ้ น เ พื่ อ ถวา ยเ ป็ นราชา นุ สาวรี ย์ แ ก่ ส มเ ด็ จ พระรา มาธิ บ ดี ที่ 1 ( พระเจ้ า อู่ ท อง) ดังข้ อ ควา มใ น พระราช หั ต ถเ ลขาว่ า “ แ ล ที่ ถวา ย พระเ พ ลิ ง ส มเ ด็ จ พระรา มาธิ บ ดี ที่ พระ อง ค์ สร้ าง กรุ ง นั้ น ใ ห้ ส ถา ปนา พระ ม หาธา ตุ แ ละ พระวิ หารเ ป็ น พระ อารา มใ ห้ นา มชื่ อ ‘วั ด พระรา ม’ ” ห ล ักฐา นใ น พระราช พง ศาว ดาร กรุงเก่า ฉ บั บ ห ลวง ประเ สริ ฐ อั ก ษร นิ ติ์ ก ล่ าว ถึ ง การ สร้ าง วิ หาร วั ด จุ ฬา ม ณี แ ล ะ การเ ส ด็ จ อ อ ก ผ นว ช ว่ า “ พ. ศ. 2 0 0 7 ส มเ ด ็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ สร้ าง พระวิ หารวั ด จุ ฬา ม ณี พ. ศ. 2 0 0 8 ส มเ ด ็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถเ จ้ า ทรง ผ นวชณ วั ด จุ ฬา ม ณี ไ ด้ 8 เ ดื อ นแ ล้ ว ลา พระ ผ นวช” พระราช กร ณ ี ย กิ จเ กี่ ยว กั บ ด้ า น ศา ส นา ที่ ส�า คั ญ ยิ่ง ประ การ ห นึ่ง คื อ การ บู ร ณะ ป ฏิ สั งขร ณ์ อง ค์ พระ ปราง ค์ พระ ศรี รั ต น ม หาธา ตุ ซึ่ ง บรร จุ พร ะ บร ม สารี ริ ก ธา ตุ ข อง พร ะ พุ ท ธเ จ้ า ณ วั ด พร ะ ศรี รั ต น ม หา ธา ตุ 90

.i n d d 9 0

พระ ปราง ค์ อง ค์เ ดิ ม คงเ ป็ นเ จ ดี ย์ ทรง พุ่ มข้ าว บิ ณ ฑ์ ซึ่ ง สร้ างใ น ส มั ย พระ ม หาธรร มราชา ลิไ ท แ ห่ง กรุง สุโข ทั ย ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ โ ปร ดใ ห้ ดั ดแ ป ลงเ ป็ นรู ป พระ ปราง ค์ แ บ บ อ ยุ ธ ยา ต อ น ต้ น แ ละไ ด้ ทรง จั ดงา น ฉ ล อง อ ย่ าง ยิ่งใ ห ญ่เ ป็ นเว ลา นา น 1 5 วั น 1 5 คื น ซึ่งไ ม่เ ค ย ปรา ก ฏ มา ก่ อ นเ ล ย ดั ง ห ลั กฐา นใ น พง ศาว ดาร ฉ บั บ ห ลวง ปร ะเ สริ ฐ อั ก ษร นิ ติ์ ก ล่ าวว่ า “ พ. ศ. 2 0 2 5 ท่ า นใ ห้เ ล่ น ม หร ส พ 1 5 วั น ฉ ล อง พ ระ ศรีรั ต น ม หาธา ตุ แ ล้ วจึง พระราช นิ พ นธ์ ม หาชา ติ ค� าห ลวงจ บ บริ บูร ณ์” ส มเ ด ็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ ทรง ท�า นุ บ� ารุ ง ศา ส นา ทุ ก ด้ า น เช่ น ทรง บู ร ณะวั ด ต่ าง ๆ ใ น จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ห ลายวั ด ไ ด้ แ ก่ วั ดราช บู ร ณะ วั ด นาง พ ญา วั ดโ พธิ ญา ณ วั ด อรั ญ ญิ ก วั ดธรร มจั กร วั ดชี ปะขาว หาย วั ดราช ค ฤ ห์ แ ล ะวั ดวิ หาร ท อง เ ป็ น ต้ น น อ ก จา ก นี้ ยั ง ทรง ห ล่ อรู ป พระโ พธิ สั ตว์ ทั้ง 5 5 0 พระชา ติ อี ก ด้ ว ย พระราช กร ณ ี ย กิ จข อง ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ ถู ก บั น ทึ กไว้ใ น ปร ะวั ติ ศา ส ตร์เ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก แ ล ะ ปร ะวั ติ ศา ส ตร์ ชา ติไ ท ย ที่ แ ส ดง ใ ้หเ ห็ นถึง พระราช ป ณิ ธา นอั นแ ่นวแ ่นของ พระองค์ ที่ จะด�ารง พระ พุ ทธศาส นา ใ ห้ คง อ ยู่ ต ล อ ดไ ป ถาวรวั ต ถุ ทั้ง ห ลา ย ที่ ยังเ ห ลื อ อ ยู่ใ น ปั จ จุ บั น แ ส ดง ใ ห้เ ห็ น ถึง ควา มรุ่งเรื องใ น อ ดี ต ที่ ท�าใ ห้ อา ณา ประชารา ษ ฎร์ อ ยู่ ร่ มเ ย็ น เ ป็ น สุ ข เ พราะ มี พุ ทธ ศา ส นา ประจ�าชา ติ ควร ที่ ชาวไ ท ยจะ ภา ค ภู มิใจ อ ย่ าง ยิ่ง

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 0: 5 2: 3 8


การ ฟื้ น ฟู พระ พุ ท ธ ศา ส นา ใ นรั ช ส มั ย ส มเ ด็ จ พระ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ

พ ระ ม หา ก ษั ตริ ย์ รั ฐไ ท ยไ ม่ ว่ า ล้ า น นา ล้ า นช้ าง สุโข ทั ย อ ยุ ธ ยา ต่ าง ก็เ ป็ น อง ค์ ศา ส นู ป ถั ม ภ ก ด้ วย กั น ทุ ก พระ อง ค์ แ ต่ ก็ ปรา ก ฏ ห ลั กฐา น จาก ต� านา นการเผยแ พร่ พระ พุ ทธศาส นาว่า พระ ม หาก ษั ตริ ์ย บาง พระองค์ บาง ยุ ค ส มั ย ไ ด้ ทรงเ ป็ นธุ ระใ น กิ จ การ พระ พุ ทธ ศา ส นาเ ป็ น พิเ ศ ษ กว่ า ปร ก ติ วิ สั ย ที่เ ค ย ทรง ประ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ กั น มา ดั งเช่ นใ นรั ช ส มั ย ส มเ ด็ จ พร ะ บร มไ ตรโ ล ก นา ถ (ใ น ส มั ย สุโ ข ทั ย ไ ด้ แ ก่ พ่ อขุ นรา ม ค� าแ หง พร ะ ม หา ธรร มราชา ลิไ ท) แ ห่ ง อา ณา จั กร อ ยุ ธ ยา คร องราช ย์ เ มื่ อ พ. ศ. 1 9 9 1 - 2 0 3 1 ซึ่ง ตรง กั บรั ช ส มั ย พระเจ้ า ติโ ล กราช แ ห่ง อา ณาจั กร ล้ า น นาเชี ยงใ ห ม่ คร องราช ย์ พ. ศ. 1 9 8 5 - 2 0 3 1 พระ ม หา ก ษั ตริ ย์ ทั้ ง ส อง ทรงเ ป็ น อง ค์ ศา ส นู ป ถั ม ภ์ ผู้ ยิ่ งใ ห ญ่ ทั้ ง ส อง พร ะ อง ค์ แ ล ะ ใ น ส มั ยเ ดี ยว กั น นี้ ไ ด้ พ บ ห ลั กฐา นว่ า พร ะ ภิ ก ษุไ ท ย ( จา กเชี ยงใ ห ม่ อยุ ธยา ล พ บุรี ฯ ลฯ) ไ ด้ไ ป ศึ ก ษา พระธรร มวิ นั ย ที่ ลัง กาเ ป็ นจ� าน ว น มา ก แ ละไ ด้ ก ลั บ มาเ ผยแ พร่ พระ พุ ทธ ศา ส นาใ ห ม่ ที่เ น้ น พระธรร มวิ นั ยแ ละ มรร ค ป ฏิ บั ติ ข อง พระ สง ์ฆ ใ ้หเ ็ป นไ ป ตา มแ นวข อง พระ ภิ ก ษุ ข อง ลัง กาวง ์ศ (ใ น ประเ ท ศ ลัง กา) ซึ่งชาว พุ ทธใ นรั ฐไ ท ย ทั้ง ห ลาย ส มั ย นั้ น โ ดยเ ฉ พาะ ล้ า น นาไ ท ยรั บร อง กั นว่ าเ ป็ น ต้ นแ บ บ พุ ทธวั จ นะ ตา ม ห ล ั กฐา น ดั ง ก ล่ าวข้ าง ต้ น พ อจะ สรุ ปไ ด้ ว่ า พระ พุ ทธ ศา ส นา ลัง กาวง ศ์ ฝ่ ายรา มั ญ ที่ ส มเ ด็ จ พระ ม หาธรร มราชา ลิไ ท นิ ม น ต์เข้ า มาใ น ปี พ. ศ. 1 9 0 4 นั้ น ไ ด้เจริ ญรุ่งเรื องใ นไ ทยแ ละ ที่ ต่ าง ๆ แ ละ อย่ าง กว้ างขวาง โ ดยไ ้ดรั บการส นั บ ส นุ น ที่ ดี จากเจ้าเ มื อง หรื อ พระ ม หาก ษั ตริ ์ย ของรั ฐ นั้ น ๆ รว ม ทั้ง อา ณาจั กร กรุง ศรี อ ยุ ธ ยา ด้ ว ย ใน ดิ น แ ด น ที่ อ ยู่ใ น พร ะรา ช อา ณาเ ข ต ข อง อา ณา จั กร อ ยุ ธ ยา พุ ทธ ศา ส นา ลั ง กาวง ศ์ ฝ่ า ยรา มั ญ ก็เ จริ ญรุ่ งเรื อง อ ยู่ ทั่ วไ ป คว บ คู่ กั บ พระ พุ ทธ ศา ส นา นิ กายเ ดิ ม แ ละ นิ กาย ลังกาวง ์ศ ่ฝายเ มื อง น ครฯ สื บ ่ต อ มา

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 9 1

91

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 0: 5 2: 4 5


HI S T O R Y O F B U D D HI S M บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ธรร ม ห นุ น น� าชี วิ ต

วั ด ส กั ด น� ้า มั น

วั ดโ บ ร า ณ ที ่ง ด ง า ม น่ า ช ม แ ห่ งเ มื อ ง ิพ ษ ณุโ ล ก

พระ ม ห าอั ต ต พ ล ฐิ ต ปุ ญฺโ ญ

ด� ารง ต� าแ ห น่งเจ้ า อาวา สวั ด ส กั ด น�้ามั น

ัว ด ส กั ด น�้ า มั น ตั้ ง อ ยู่เ ล ข ที่ 2 บ้ า น วั ง ส้ ม ซ่ า ห มู่ ที่ 2 ต� า บ ล ท่ าโ พ ธิ์ อ� า เ ภ อเ มื อง พิ ษ ณุโ ล ก จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก สั ง กั ด ค ณะ สง ฆ์ ม หา นิ กา ย มีโ รงเ รี ย น ป ระ ถ ม ศึ ก ษ า ข อง ท าง ร า ช ก า ร ตั้ ง อ ยู่ ซึ่ ง ทาง จั ง หวั ด ก็ไ ด้ใ ห้ การ อ นุเ คราะ ห์ ด้ ว ย ดี ต ล อ ด มา

92

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 9 2

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 1: 3 3: 3 3


โ บราณ ส ถ าน ที่ ส� า คั ญ

พร ะ อุโ บ ส ถ เ ดิ มเ ป็ นโ บ ส ถ์ ฝา ปร ะ ดุ ต่ อ มาไ ด้ ป ฏิ สั งขร ณ์ใ ห ม่ เ ป็ น ฝา อิ ฐ ปั จจุ บั น พระ อุโ บ ส ถ ปรั ก หั ก พังเ ห ลื อแ ต่ ฐา น กั บซา ก ฝา ผ นัง พร ะวิ หาร มี ฝาเ ป็ น อิ ฐเ ครื่ อง ประ ดุ ลา ย ห น้ า บั น ตา มช่ องไ ม้ ส กั ด เ ป็ น ด อ ก 4 ก ลี บ ปั จ จุ บั น พระวิ หารไ ด้ รั บ การ บู ร ณ ป ฏิ สั งขร ณ์ใ ห ม่ ใ ห้เ ป็ น พระ อุโ บ ส ถ ห อ สว ด ม น ต์ รู ปแ บ บ ทรงไ ทย มี จั่ วแ กะ ส ลั กไ ม้ ดูง ดงา มเ ป็ น อย่ างยิ่ง เ มื่ อ ครั้ง ส มเ ด็ จ พระเจ้า บร มวง ์ศเธ อ เจ้า ้ฟา กร ม พระยา นริ ศรา นุ วั ด ติ วง ์ศ เ ส ด็ จเ มื อง ิพ ษ ณุโ ล ก ไ ด้เ ส ด็ จ มาช มวั ด ส กั ด น�้ามั น ไ ด้ ทรง บั น ทึ กไว้ ใ นจ ด ห มายเ ห ตุ ระ ยะ ทางไ ป พิ ษ ณุโ ล กว่ า “วั น ที่ 3 0 พ ฤ ษ ภา ค ม ร. ศ. 1 3 0 ( พ. ศ. 2 4 4 4) เว ลาเช้ าโ มง 1 กั บ 3 4 นา ท ีขึ้ นไ ป ดู วั ด ส กั ด น�้า มั น วั ด นี้ ค่ อ นข้ าง ดี มีโ บ ส ถ์ ห ลั ง ห นึ่ ง อ ยู่ไ ก ล น�้ าปร ะ มา น 1 0 เ ส้ น ก ุ ฏิ แ ล ะ การเ ปรี ย ญ อ ยู่ ริ ม น�้า ท ี่ กุ ฏิ กั บโ บ ส ถ์ ห่ าง กั น มา กเ พรา ะ ต ลิ่ งง อ ก ก ุ ฏิ ต้ องเ ลื่ อ น มา อา ศั ย แ ม่ น�้า โ บ ส ถ์เ ป็ นข องเ ก่ า เ ดิ ม ฝาเ สาไ ม้เ ครื่ อง ประ ดุ ภา ย ห ล ัง ท่ า น อา จาร ย์ ส ม ภารเ ก่ า ป ฏิ สั งขร ณ์เ ป็ น ฝา อิ ฐ วิ หาร ดูใ ห ม่ กว่ า ห น่ อ ยเ ป็ น ฝา อิ ฐ เ ป็ นเ ครื่ อง ปร ะ ดุ ลา ย ห น้ า บ ั น ตา มช่ อง ไ ม้ ส กั ดเ ป็ น ด อ ก 4 ก ล ี บ ดู ก็ ดีเ ห มื อ น กั น ง่ า ย กว่ า ลา ย ก น ก เ ห มา ะ ส�า หรั บ ท� าวั ด บ้ า น น อ ก ที่ใ นโ บ ส ถ์ มี ห นั ง สื อเรี ย น ห่ อใ ส่ สาแ หร กแขว นไว้ ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ห่ อ ห น ึ่ ง ผ้ า ห่ อเ ป็ นข องเ ก่ า มา ก เ นื้ อ ผ้ าเ ป็ น ด้ า ย ห ยา บ อ ย่ าง ผ้ า ลา ย ลา ย พ ื้ น เ ป็ น ทรงข้ าว บิ ณ ฑ์ เ ท พ พ น มแ ย่ ง นา ค พ ื้ นแ ดงข อ บเ ป็ น ลา ย ลู ก ฟั ก ก้ า ม ปู เข้ าใจว่ าเ ป็ นเ กี้ ยวโ บรา ณท �า เ มื องไ ทย อายุ ก่ อ นรู้ จั ก สั่งเ มื องจี น ไ ด้เ ก็ บเ อา ผ้ า มา ด้ ว ย ลงเร ื อ อ อ ก จา กวั ด ส กั ด น�้า ัม น เว ลา 2โ มงเช้ า 3 9 นา ที ไ ป พิ ษ ณุโ ล ก”

บริเว ณวั ด ส กั ด น�้า มั น

ท� าเ นี ย บเ จ้ าอ าว าส( ที่ ทร าบ น าม)

บั น ทึ ก

ประ วั ติ ค ว ามเ ป็ น ม า ไ ม่ ปรา ก ฏ ห ลั ก ฐา น การ สร้ างวั ดว่ า สร้ าง ขึ้ น ตั้ ง แ ต่ ส มั ยใ ด แ ต่ ไ ด้ รั บ พร ะรา ช ทา น วิ สุ ง คา ม สี มา ใ นร า ว พ. ศ. 2 4 1 0 จา ก ค� าบ อ กเ ล่ าเ กี่ ยว กั บ ควา มเ ป็ น มา ข อง ชื่ อวั ด ส กั ด น�้ ามั น น่ า จ ะ มา จา กใ น อ ดี ต ปร ะ ชา ช นใ น บริเว ณใ ก ล้เ คี ยงไ ด้ใ ช้ ส ถา น ที่ ข องวั ด ท� าการ ส กั ด น�้ ามั น ล ะ หุ่ ง เ พื่ อไว้ใช้ใ น ครั วเรื อ น แ ล ะ ส่ ว น ที่เ ห ลื อ ก็ น� าไปขา ย จึงไ ด้ ตั้ งชื่ อวั ดว่ า“วั ด ส กั ด น�้ าม ั น”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1.

ห ลวง พ่ อจี น ห ลวง พ่ อข�า พร ะ อ ธิ การ พริ้ ง พร ะ ครู สิ งโ ต พร ะ อ ธิ การจั น ทร์ พร ะ ล�าดว น รั ก ษา การ พร ะ อ ธิ การจ�านง พร ะ อ ธิ การจุ น ธ มฺ มวโร พร ะ อ ธิ การ ส ม พร โ ส ธโ น พร ะ ส มุ ห์ สั ม ฤ ท ธิ์ ก ลฺ ยาโ ณ พร ะ ม หา อั ต ต พ ล ฐิ ต ปุ ญโ ญ

พ. ศ. 2 5 1 0- 2 5 1 4 พ. ศ. 2 5 1 4- 2 5 1 6 พ. ศ. 2 5 1 6- 2 5 1 9 พ. ศ. 2 5 1 9 ปั จจุ บั น

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.i n d d 9 3

93

4/ 1 2/ 2 5 6 1 1 1: 3 3: 4 1


HI S T O R Y O F B U D D HI S M บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ธรร ม ห นุ น น� าชี วิ ต

วั ดโ พ นไ ท ร ง า ม

วั ดเ ด่ นเ น้ น ก า ร ึศ ก ษ า พ ระ ภิ ก ุษ - ฆ ร า ว า ส พระ ครู อุ ป ถั ม ภ์ สั น ติ คุ ณ

ด� ารง ต� าแ ห น่งเจ้ า อาวา สวั ดโ พ นไ ทรงา ม

ัว ดโ พ นไ ท รง า ม ป ระ ก า ศ ตั้ ง วั ดเ มื่ อ พ. ศ. 2 4 8 0 ไ ด้ รั บ พระราช ทา นวิ สุ ง คา ม สี มาเ มื่ อวั น ที่ 1 7 ม กรา ค ม พ. ศ. 2 5 4 1 เข ตวิ สุง คา ม สี มา กว้ าง 40 เ ม ตร ยาว 80 เ ม ตร การ ศึ ก ษา มีโรงเรี ย น พระ ปริ ยั ติ ธรร มแ ผ น ก ธรร ม เ ปิ ด ส อ น เ มื่ อ พ. ศ. 2534 แ ละโรงเรี ย น พระ ปริ ยั ติ ธรร มแ ผ น ก สา มั ญเ ปิ ด ส อ น เ มื่ อ พ. ศ. 2535

ปู ช นี ย วั ต ถุ ส� าคั ญ

- พระ ประธา น ประจ�าอุโ บ ส ถ ปาง ส มาธิ ข นา ด ห น้ า ตั ก กว้ าง 4 9 นิ้ ว สร้ างเ มื่ อ พ. ศ. 2 5 3 9 - พระ ประธา น ประจ�าศา ลา การเ ปรี ย ญ ปาง มารวิ ชั ย ข นา ด ห น้ า ตั ก กว้ าง 5 9 นิ้ ว สร้ างเ มื่ อ พ. ศ. 2 5 3 8 เ ล ข ที่ บั ญชี วั ดโ พ นไ ทรงา ม 6 3 0- 1 4 8 7 4 8 6 ธ นา คาร กรุ งไ ท ย สา ขา น ครไ ท ย บั น ทึ ก

วั ดโ พ นไ ทรงา ม ตั้ง อ ่ยูเ ลข ที่ 1 1 7 ้บ า น ้น อ ย ม. 3 ต. ่ท า สะแ ก อ.ชา ติ ตระ การ จ. พิ ษ ณุโ ล ก โ ทร ศั พ ์ท 0 8 1- 2 8 0 0 1 8 9 สัง กั ด ค ณะ สง ์ฆ ม หา นิ กาย มี ที่ ดิ น ตั้ งวั ดเ นื้ อ ที่ 1 8 ไร่ 2 งา น 4 0 ตารางวา มี อา ณาเ ข ต ดั ง นี้ ท ิ ศเ ห นื อ จ ด ถ น น น ครไ ท ย-ชา ติ ตร ะ การ ท ิ ศใ ต้ จ ด ทาง ห ลวงเ ท ศ บา ล ต�า บ ล ป่ า แ ดง ท ิ ศ ต ะวั น อ อ ก จ ด ทาง ห ลวงเ ท ศ บา ล ต�า บ ล ป่ า แ ดง ท ิ ศ ต ะวั น ต ก จ ด ทาง ห ลวงเ ท ศ บา ล ต�า บ ล ป่ า แ ดง

94

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

1

.i n d d 9 4

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 7: 2 9: 4 5


HI S T O R Y O F B U D D HI S M บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ธรร ม ห นุ น น� าชี วิ ต

วั ด ้น อ ยโ พ ธิ ไ์ ท ย ง า ม

ล า น คุ ณ ธ ร ร ม ล า น ชุ ม ช น วิ ถีไ ท ย พระ ป ลั ด ส ม ศั ก ดิ์ อ ธิ ม ตฺโ ต

ด� ารง ต� าแ ห น่งเจ้ า อาวา สวั ด น้ อ ยโ พธิ์ไ ท ยงา ม

ัว ด น้ อ ยโ พ ธิ์ไ ท ยง า มเ ป็ น วั ดเ ก่ า อี ก วั ด ห นึ่ ง ข อง อ� า เ ภ อ ช า ติ ต ระ ก า ร ตั้ ง วั ดเ มื่ อ พ. ศ. 2 4 8 0 แ ละไ ด้ รั บ พ ระ ร า ช ท า น วิ สุง คา ม สี มา เจ้ า อาวา สรู ปเ ดิ มชื่ อ พระ อ ธิ การ ค� ามู ล ไ ด้ ลา อ อ ก จา กเจ้ า อาวา ส ต่ อ มา พระ ป ลั ด ส ม ศั ก ดิ์ อธิ ม ตฺโ ต ไ ด้ มาจ� าพรร ษา แ ละไ ด้ รั บ การแ ต่ง ตั้งเ ป็ นเจ้ า อาวา ส ใ นวั น ที่ 7 สิง หา ค ม พ. ศ. 2548 ต่ อ มา ท่ า นไ ด้ ปรึ ก ษา ญา ติโ ย มเ พื่ อ สร้ าง ศา ลา การเ ปรี ย ญ ห ลังใ ห ม่ แ ท น ห ลั งเ ก่ า ที่ ทรุ ดโ ทร ม ลงไ ป มา ก แ ละเ นื่ องจา ก ทางวั ด ยั งไ ม่ มี อุโ บ ส ถ ทางวั ดจึงไ ด้เริ่ ม ก่ อ สร้ าง อุโ บ ส ถโ ด ยไ ด้ วาง ศิ ลา ฤ ก ษ์ อุโ บ ส ถ เ มื่ อวั น ที่ 1 ม กรา ค ม พ. ศ.2558 ปั จจุ บั น ทางวั ด อ ยู่ ระ หว่ าง ด�าเ นิ น การ ก่ อ สร้ าง อุโ บ ส ถใ ห้แ ล้ วเ สร็ จ

ค วา ม ส� าคั ญ ข อง วั ด

- เ ป็ น ศู นย์ ศึ ก ษา พระ พุ ทธ ศา ส นา วั น อา ทิ ตย์ - ลา นธรร ม ลา นวิ ถีไ ทย - ลา นชุ มช น คุ ณธรร ม - เ ป็ น ศู นย์เรี ย นรู้ การ ท อ ผ้ า ด้ วย มื อข อง ก ลุ่ มแ ม่ บ้ า น

ประ วั ติเ จ้ า อา วา ส พ. ศ. 2 5 4 8 พ. ศ. 2 5 5 6 พ. ศ. 2 5 5 8 พ. ศ. 2 5 5 0

ไ ด้รั บแ ต่ง ตั้งเ ป็ นเจ้ า อาวา สวั ด น้ อยโ พธิ์ไ ทยงา ม ไ ด้เ ป็ น พระฐา นา นุ กรม ที่ พระใ บ ฎี กา ไ ด้เ ป็ น พระฐา นา นุ กรม ที่ พระ ป ลั ด ส� าเร็ จ การ ศึ ก ษา นั กธรร มเ อ ก

บั น ทึ ก

วั ด น้ อ ยโ พ ธิ์ไ ท ยงา ม ัว ด น้ อ ยโ พ ธิ์ไ ท ยงา ม ตั้ ง อ ยู่เ ลข ที่ 5 1 ม. 7 ต. ป่ าแ ดง อ.ชา ติ ตร ะ การ จ. พิ ษ ณุโ ล ก โ ทร ศั พ ท์ 0 6 1- 3 5 9- 1 7 2 0

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

1

.i n d d 9 5

95

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 7: 2 6: 5 0


W O R K LI F E

บั น ทึ กเ ส้ น ทาง พ บ อง ค์ การ บริ หาร ส่ ว น ต� าบ ล

อง ค์ การ บริ หาร ส่ ว น ต� าบ ล ป่ าแ ดง นา ย ดาวรุ่ ง กรี พร ต

นา ย ก อง ค์ การ บริ หาร ส่ ว น ต� าบ ล ป่ าแ ดง �้น าต กเ ย็ นใ ส ผ้ าไ ห ม มั ด ห มี่ ผาแ ดง ตระ การ สู งเ ที ย มโ ค กงา ม อั ศ จรร ย์ หิ น ต อ ห ม้ อ ช ม ต่ อ หิ นเ ต่ า บุ ญ พระเว ศ บ้ า นเ ฮา สาว สว ย ป่ าแ ดง ประวั ติ ควา มเ ป็ น มา

่ก อ นยุ ค ส มั ย ที่ อา ณาจั กร สุโข ทั ยเจริ ญรุ่งเรื อง เ กิ ด ภาวะ สง ครา มแ ละ การแ สวง หา ถิ่ น ที่ อยู่ มีรา ษ ฎร อ พย พ มาจา กเ มื อง ห ลวง พระ บาง น� าโ ดย ขุ น ศรี สง ครา ม บาง ส่ ว น มาจา กจ ัง หวั ดเ ล ยแ ละจัง หวั ดเ พชร บู ร ณ์ มา ตั้ง ถิ่ นฐา น บริเว ณ ป่ า ลุ่ ม น�้ าภา ค ซึ่งเ ป็ น ป่ า ดง ดิ บ ผ ส ม ป่ าไ ม้เ บ ญจ พรร ณ ที่ มี ควา ม อุ ด ม ส ม บูร ณ์ไ ป ด้ วย พื ช พั นธุ์ ธั ญ ญา หาร ต่ าง ๆ ม ี ลุ่ ม น�้า เชิงเขา ที่ อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ มี ป่ าไ ม้ แ ดงขึ้ น อ ยู่เ ต็ มไ ป ห ม ด ต ล อ ดจ น มี ควา มเชื่ อ มา ตั้งแ ต่โ บรา ณว่ า บ ริเว ณ ที่ ตั้ง ถิ่ นฐา นเ ป็ น ที่ ขั บ ถ่ ายข อง พ ญา นา ค พ ื้ น ดิ น จึง มี สี แ ดง เ ห มาะ ส�า หรั บ ป ลู ก พื ช พั นธุ์ ธั ญ ญา หาร ต่ าง ๆ จึงเรี ย ก พื้ น ที่ นี้ ว่ า “ บ้ า น ป่ าแ ดง” ต่ อ มาเ ป็ น ต �า บ ล ป่ าแ ดง อ �า เ ภ อชา ติ ตระ การ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก เ ื่ม อวั น ที่ 1 5 กั น ยา ย น 2 5 3 5 ต�าบ ล ป่ าแ ดง มี พื้ น ที่ ทั้ง ห ม ด 1 4 4 ตาราง ก ิโ ลเ ม ตร หร ื อ ประ มา ณ 9 0, 0 0 0 ไร่ แ บ่ง การ ป ก คร องเ ป็ น 1 2 ห ม ู่ บ้ า น เ ป็ น ต�า บ ล ที่ มี พื้ น ที่เ ป็ น ที่ ตั้งของ ที่ ่วาการอ� าเ ภอชา ติ ตระการ แ ละ มี สุ ขา ภิ บา ล(ใ นข ณะ นั้ น) ่ต อ มา ใ น ปี พ. ศ. 2 5 3 9 ไ ด้ มี ประ กา ศ กระ ทรวง ม หา ดไ ทย ย กฐา นะ ส ภา ต �า บ ล เ ป็ น อง ค์ การ บริ หาร ส่ ว น ต�าบ ล แ ละ ต�า บ ล ป่ าแ ดงไ ด้รั บ การย กฐา นะเ ็ป น อง ์ค การ บริ หาร ่ส ว น ต� าบ ล ่ปาแ ดง มี พื้ น ที่ ประ มา ณ 1 2 9 ตารางกิโ ลเ ม ตร ประ ก อ บ ด้ วย 5 ห ม ู่ บ้ า นเ ต็ ม แ ละ 2 ห ม ู่ บ้ า น ม ี พื้ น ที่ บาง ่สว นอยู่ใ นเข ต สุ ขา ภิ บา ล คื อ ้บา นไ ทรงา ม ห ่มู ที่ 4 แ ละ ้บา น ศรี สง ครา ม

ห ลวง พ่ อ ส ม บู ร ณ์ ก นฺ ต สิโ ล 96

.

2

่ต อ มา สุ ขา ภิ บา ล ต�าบ ล ่ปาแ ดง ไ ด้ รั บ การ จั ด ตั้ งเ ป็ นเ ท ศ บา ล ต� าบ ล ป่ าแ ดง ใ น ปี พ. ศ. 2 5 4 2 มี พื้ น ที่ ปร ะ มา ณ 5 4 ต าราง กิโ ลเ ม ตร ปร ะ ก อ บ ด้ ว ย 5 ห มู่ บ้ า นเ ต็ ม แ ละ 2 ห ม ู่ บ้ า นเ ป็ น บาง ส่ ว น ด ัง นั้ น ต�า บ ล ป่ าแ ดงจึง มี อง ค์ กร ป ก คร อง ส่ ว น ท้ อง ถิ่ น 2 รู ปแ บ บ อ ยู่ใ น ต� าบ ลเ ดี ยว กั น

ข้ อ มู ล ทั่ วไ ป

ต�าบ ล ป่ าแ ดง มีเ นื้ อ ที่โ ด ย ประ มา ณ 1 4 4 ตาราง ก ิโ ลเ ม ตร หร ื อ ประ มา ณ 9 0, 0 0 0 ไร่ พ ื้ น ที่ ่ส ว นใ ห ่ญ จะเ ็ป น ที่ ลา ดเชิงเขา แ ละ สูง าต�่ส ลั บ กั นไ ป เข ต การ ป ก คร อง แ ่บง อ อกเ ็ป น 7 ห ม ู่ ้บา นไ ้ด แก่ ห ม ู่ ที่4 บ้า นไ ทรงา ม ห ่มู ที่ 5 บ้ า น ศร ี สง ครา ม ห ม ู่ ที่ 7 บ้ า น น า�้ ภา ค ้น อย ห ม ู่ ที่9 บ้ า น ้ห วยเ ห ิ น ห มู่ ที่ 1 0 บ้ า น นา ล้ อ ม ห ม ู่ ที่ 1 1 บ้ า น ห้ ว ย ท่ าเ น ื้ อ แ ละ ห มู่ ที่ 1 2 บ้ า นใ ห ม่ไ ท ยเจริ ญ ปร ะ ชา กร อง ค์ การ บร ิ หาร ส่ ว น ต�า บ ล ป่ าแ ดง ม ี ประชา กร ทั้ ง สิ้ น 3, 6 4 9 ค น แย กเ ป็ น ชาย จ� านว น 1, 9 1 8 ค น ห ญิง จ� านว น 1, 7 3 1 ค น ประชา กรร้ อ ย ละ 9 7 นั บ ถื อ ศา ส นา พุ ทธ ที่เ ห ลื อ นั บ ถื อ ศา ส นา คริ ส ต์ การ ประ ก อ บ อาชี พ ประชา กร ส่ ว นใ ห ญ่ ประ ก อ บ อาชี พเ ก ษ ตร กรร ม อั นเ ป็ น อาชี พ ดั้ งเ ดิ ม ร อง ลง มา ค ื อ อาช ี พ ด้ า น อุ ต สา ห กรร ม แ ละ พา ณิ ชยกรร ม นอกจาก น ี้ ก็ ประกอ บอาชี พอื่ น ๆได้แก่ รั บราชการ รัฐวิ สา หกิ จ การเ มื อง แ พ ท ย์ แ ละ อี ก ห ลา ย สาขา อาชี พ ต ล อ ดจ น ผู้ใช้ ฝี มื อแรงงา น ส ถา น ที่ ส� าคั ญใ น ต� าบ ล ป่ าแ ดง ส �า นั ก ป ฏิ บั ติ ธรร ม พุ ทธ ภาว นาวร คุ ณ วั ด ห้ ว ยเ หิ น อ่ างเ ก็ บ น�้ าห้ ว ย ห มา กเว่ อ

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

.i n d d 9 6

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 7: 1 8: 2 0


กิ จ กรร ม/โ ครง การเ ด่ น ปี 2561

โ ครง การ ส่งเ สริ ม การ ท่ องเ ที่ ยวเชิงเ ก ษ ตร อ บ ต. ป่ าแ ดง ด �า เ นิ น การ โ ครงการ ดังก ่ลาว ตา ม ห ลั กการ ทรงงา นข อง พระ บา ท ส มเ ด็ จ พระ ปร มิ น ทร ม หา ภู มิ พ ล อ ดุ ล ยเ ด ช บร ม นา ถ บ พิ ตร “ ป ลู ก ป่ าใ นใ จ ค น” โ ด ย มี วั ต ถุ ประ สง ค์เ พื่ อเ ป็ น การเ ฉ ลิ ม พระเ กี ยร ติ แ ละแ ส ดง อ อ ก ถึง ควา มจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถา บั น พระ ม หา ก ษั ตริ ย์ เ พื่ อ ส่งเ สริ มใ ห้ อง ค์ กรแ ละ บุ ค ลา กร ต ล อ ดจ น ประชาช นใ น ้ท อง ถิ่ น มี จิ ต อา สา ร่ ว ม กั น ป ลู ก ่ปา สร้าง ่ปาร ั ก ์ษ าน�้ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู ควา ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ใ นระ บ บ นิเว ศ แ ละเ พื่ อ สร้ าง ควา มรั ก สา มั ค คี โ ครง การ นี้ไ ด้ ด�า เ นิ น การ ป ลู ก ป่ า ไ ม้ ยื น ต้ น ไ ม้ ผ ล รว มจ�า นว น 3 0 0 ต้ น ณ พื้ น ที่ ป่ า อ บ ต. ป่ าแ ดง กิ จ กรร ม บ�าเ พ็ ญ สาธาร ณ ประโ ยช น์ อ บ ต. ป่ าแ ดง ร่ ว ม กั น ท�า ควา ม สะ อา ด กวา ด พื้ น ถ น น ต ั ด ห ญ้ า เ ก็ บข ยะ ปร ั บ ปรุง ภู มิ ทั ศ น์ใ นเข ต พื้ น ที่ ใ ห้ สะ อา ด ป ล อ ดจา กข ยะ สิ่ง ป ฏิ กู ล กิ จ กรร ม ส่ งเ สริ ม สุ ข ภา พ ผู้ สู ง อา ยุ เ ป็ น การ อ อ ก ก�า ลั ง กา ยเ พื่ อ สุ ข ภา พ ที่ ดี ด้ วยการขย ั บร่างกาย ประกอ บเ พ ลง ต ั้งแ ่ตเว ลา 1 7. 0 0- 1 9. 0 0 น. ณ ส ถา น ที่ ลา นโรงเรี ย น บ้ า น ห้ ว ยเ หิ น ห มู่ 9 ร่ ว มงา น บุ ญ ผะเ หว ด ( พระเว ส) อ �า เ ภ อชา ติ ตระ การ อ บ ต. ป่ าแ ดง ร่ ว ม กั บ ผู้ น� าชุ มช น ก �า นั น ผ ู้ใ ห ญ่ บ้ า น ประชาช น ต. ป่ าแ ดง ร่ ว มงา น บุ ญ ผะเ หว ด ( พระเว ส) อ �า เ ภ อชา ติ ตระ การ ซึ่ง ถื อเ ป็ นเ ท ศ กา ลงา น บุ ญ ที่ ประชาช น ทั้ง ห ลา ย พึงร่ ว ม กระ ท� าบ� าเ พ็ ญ เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ์ แ ละ สื บ ท อ ด เ ป็ นวั ฒ น ธรร ม จ น ถึ ง อ นุ ช นรุ่ น ห ลั ง น อ ก จา ก น ี้ ยั งเ ป็ น การ สั ง สรร ค์ ร ะ หว่ าง ญา ติ พี่ น้ อง จา ก แ ด นไ ก ล ส ม กั บ ค� าก ล่ าว ที่ ว่ า “ กิ นข้ าว ปุ้ น เ อา บุ ญ ผะเ หว ด ฟังเ ท ศ น์ ม หาชา ติ” โ ครง การเ สริ ม คุ ณธรร ม จริ ยธรร มข อง บุ ค ลา กร อ บ ต. ่ป าแ ดง ด า� เ นิ น โ ครง การ ดั ง ก ล่ าวเ พื่ อ ส่ งเ สริ มใ ห้ ข้ าราช การแ ละ พ นั กงา น ส่ ว น ต�าบ ล ไ ด้ มี ควา มรู้ ควา มเข้ าใจ ด้ า น วิ นั ย ค ุ ณธรร ม จริ ยธรร ม แ ละจรรยาข อง ้ขาราช การ ที่ บั ญ ญั ติไว้เ ็ป นข้ อ ก ฎ ห มาย ก ฎ แ ละระเ บีย บเ ห็ น ควา ม าส�คั ญ แ ละเ สริ ม สร้าง ภา พ ลั ก ษ ์ณ ข อง ห ่น วยงา นใ ้ห มี ควา มโ ปร่งใ สแ ละเ ็ป นธรร ม เ พื่ อ ส่ งเ สริ มใ ห้ ข้ าราช การ แ ล ะ พ นั กงา น ส่ ว น ต�าบ ล ทุ กร ะ ดั บ ม ี กร ะ บว น ทั ศ น์ วั ฒ น ธรร ม แ ล ะ ค่ า นิ ย มใ น การ ป ฏิ บั ติ งา น ที่ มุ่ งเ พิ่ ม ส มรร ถ นะ แ ละ พั ฒ นาระ บ บราช การไ ท ยโ ด ย ยึ ด ห ลั ก บริ หาร กิ จ การ บ้ า นเ มื อง ที่ ดี ห ลั กเ ศร ษฐ กิ จ พ อเ พี ยง เ ป็ นแ นว ทางเ พื่ อ ประโ ยช น์ สุ ข ข อง ประชาช น เ พื่ อ ส่ งเ สริ ม คุ ณ ธรร ม จ ริ ย ธรร ม แ ล ะ ห ลั ก ธรร ม ทาง พร ะ พุ ท ธ ศา ส นา ใ ห้ กั บข้ าราช การแ ละ พ นั กงา น ส่ ว น ต�า บ ล ทุ กระ ดั บ แ ละเ พิ่ ม ประ สิ ทธิ ภา พใ น การ ป ฏิ บั ติ งา น ใ น การ พั ฒ นา คุ ณ ภา พชี วิ ตแ ละ การ ท� างา นใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษ ณะเ ป็ นข้ าราช การ ยุ คใ ห ม่ ที่ มี คุ ณธรร ม จริ ยธรร ม แ ละเ พื่ อใ ห้ ข้ าราช การแ ละ พ นั กงา น ส่ ว น ต� าบ ล ทุ กระ ดั บ ม ี ควา มรู้ ควา ม เข้ าใ จแ ละ ยึ ด มั่ นใ น ห ลั ก คุ ณธรร ม จริ ยธรร ม แ ละ น�า ห ลั กธรร ม ทาง พร ะ พุ ท ธ ศา ส นา มา ปรั บใ ช้ใ น การ ป ฏิ บั ติ งา นใ ห้ บรร ลุ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ณ วั ดวัง หิ น ต� าบ ล พ ลา ยชุ ม พ ล อ� าเ ภ อเ มื อง จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก

P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

.

2

.i n d d 9 7

97

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 7: 1 8: 2 2


HI S T O R Y O F B U D D HI S M บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ธรร ม ห นุ น น� าชี วิ ต

ล� า ดั บเ จ้ าอ าว าส

วั ด บ้ า น พ ร้ า ว

�ส า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ดีเ ด่ น พระ ครู พิ บู ล ธรร มวง ศ์

เจ้ า ค ณะ อ�าเ ภ อ น ครไ ท ย แ ละเจ้ า อาวา สวั ด บ้ า น พร้ าว

ัว ด บ้ า น พร้ าวไ ด้ ประ กา ศ ตั้งวั ดเ มื่ อวั น ที่ 1 5 ม กรา ค ม พ. ศ. 2 4 5 4 แ ละไ ด้ รั บร อง ส ภา พวั ดเ มื่ อวั น ที่ 2 1 มี นา ค ม พ. ศ. 2 5 3 1 มี นา ม ตา มชื่ อ ห มู่ บ้ า นโ ด ย ประชาช นไ ด้ ร่ ว ม กั น สร้ างขึ้ นเ พื่ อ บ� าเ พ็ ญ กุ ศ ล แ ละ ประ ก อ บ ศา ส น กิ จ ประจ� าห มู่ บ้ า นโ ด ย อา ศั ย ที่ ดิ น ที่ ชาว บ้ า น ไ ด้เ ตรี ย มไว้ สร้ างวั ดโ ด ยเ ฉ พาะ แ ละชาว บ้ า น ที่ มี ที่ ดิ น ติ ด อ ยู่ กั บ ที่ วั ด ไ ด้ บริ จา คเ ิ่พ มเ ติ ม อี ก ส่ ว น ห นึ่ง บั น ทึ ก

“ ม นุ ษ ย์ ที่ ฝึ ก ฝ น อ บร ม ดีแ ล้ ว ประเ สริ ฐ ที่ สุ ด” ืค อ ปรั ช ญาข องวั ด บ้ า น พร้ าว ( ส� านั ก ป ฏิ บั ติ ธรร ม จ. พิ ษ ณุโ ล ก แ ห่ ง ที่ 1 1) ตั้ ง อ ยู่เ ลข ที่ 1 ม. 5 ต. บ้ า น พร้ าว อ. น ครไ ท ย จ. พิ ษ ณุโ ล ก สั ง กั ด ค ณ ะ สง ฆ์ ม หา นิ กา ย โ ทร ศั พ ท์ : 0 8 5- 7 3 3 1 6 7 8

98

S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย I พิ ษ ณุโ ล ก

1

.i n d d 9 8

เ จ้ า อาวา สวั ด บ้ า น พร้ าวใ น อ ดี ต ส่ ว นใ ห ญ่ ยั งไ ม่ไ ด้ รั บ การแ ต่ ง ตั้ ง อ ย่ างเ ป็ น ทาง การ จึ ง อ ยู่ใ นฐา น ะ ที่เ ป็ น ปร ะ ธา น สง ฆ์ มาโ ด ย ต ล อ ด จ น กระ ทั่ง ถึง ปี พ. ศ. 2 5 2 9 1. พระ อธิ การเจริ ญ ฐา นะจาโร อายุ 7 2 พรร ษา 1 2 ไ ด้รั บแ ต่ง ตั้ง ใ ห้ ด�ารง ต�าแ ห น่งเจ้ า อาวา สวั ด บ้ า น พร้ าว เ มื่ อวั น ที่ 1 พ ฤ ษ ภา ค ม พ. ศ. 2 5 2 9 มี อ� านาจ ห น้ า ที่ ตา ม พระราช บั ญ ญั ติ ค ณะ สง ฆ์ พ. ศ. 2 5 0 5 แ ละ ไ ด้ ลา อ อ กจา กเจ้ า อาวา สวั ด บ้ า น พร้ าว เ มื่ อวั น ที่ 8 ม กรา ค ม 2 5 3 6 เ นื่ องจา กชรา ภา พ 2. พระ ครู พิ บู ลธรร มวง ศ์ ด� ารง ต� าแ ห น่ งใ น ค ณะ สง ฆ์ เ จ้ า อาวา ส วั ด บ้ า น พร้ าว, เ จ้ า ค ณ ะ อ� าเ ภ อ น ครไ ท ย, พร ะ อุ ปั ช ฌา ย์, เ จ้ า ส�านั ก ป ฏิ บั ติ ธรร ม ประจ� าจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก แ ห่ง ที่ 1 1 วั ด บ้ า น พร้ าว (ชื่ อ พระ เ ส นาะ ฉายา ธ มฺ มว์โ ส นา ม ส กุ ล วง ศ์ วิไ ล) เ กิ ดวั น ที่ 2 0 ม กรา ค ม พ. ศ. 2 5 1 0 อายุ 5 1 พรร ษา 3 1 วิ ทยฐา นะ นั กธรร มชั้ นเ อ ก, ปริ ญ ญาโ ท

เ กี ยร ติ คุ ณราง วั ล

พ. ศ. 2 5 5 4 รางวั ลวั ดวิ ถี พุ ทธเ ฉ ลิ ม พระเ กี ยร ติ จา ก พระเ จ้ า วรวง ศ์เธ อ พระ อง ค์เจ้ าโ ส ม สว ลี พระวรราชา ทิ นั ด ดา มา ตุ ณ วั ด ปั ญ ญา นั น ทารา ม จ. น น ท บุรี พ. ศ. 2 5 5 5 ไ ด้เ ป็ น ส�า นั ก ป ฏิ บั ติ ธรร ม ประจ� าจัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก แ ่หง ที่ 1 1 ดีเ ่ด น จาก ส� านั กงา น พระ พุ ทธ ศา ส นาแ ่หงชา ติ ณ วั ด พิ ชย ญา ติ การา มวรวิ หาร กรุงเ ท พ ม หา น ครโ ดย ส มเ ด็ จ พระ พุ ทธชิ นวง ศ์เจ้ า ค ณะ ใ ห ญ่ ห น ก ลาง พ.ศ. 2 5 5 6 ห ่นวยอ บร ม ประชาช น ประจ� าต� าบล ระดั บอ� าเ ภอดีเด่ น จา ก ส มเ ด็ จ พระ ม หารั ช มัง ค ลาจารย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเ ด็ จ พระ สัง ฆราช ณ วิ ทยา ลั ย สง ฆ์ พุ ทธชิ นราช จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก พ. ศ. 2 5 5 7 โ ล่ รางวั ล พระ ลั ญจ กร ญ ส ส. “ สิง ห์ ท อง” รางวั ล อง ค์ กร ดีเ ด่ นแ ห่ง ปี พ. ศ. 2 5 5 7 ไ ้ดรั บรางวั ล ค น ดี ศรี ส องแ คว จา ก ส มา ค ม ้ผูเ สี ย ส ละ จัง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก พ. ศ. 2 5 5 7 ไ ด้ รั บ พระราช ทา นรางวั ล บุ ค ค ล คุ ณธรร มแ ห่ง ปี ประจ� าปี 2 5 5 7 พ. ศ. 2 5 5 9 ไ ด้รั บ พระราช ทา นรางวั ล เ สา อโ ศ ก ผู้ น�าศี ลธรร ม ีป 2 5 5 9 จาก พระองค์เจ้าโส มสวลี พระวรราชา ทิ นั ด ดา มา ตุ ที่ พุ ทธ ม ณ ฑล จ. น คร ปฐ ม

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 7: 1 6: 3 8


HI S T O R Y O F B U D D HI S M

บั น ทึ กเ ส้ น ทาง ธรร ม ห นุ น น� าชี วิ ต

วั ด �น ้า พ ริ ก

วั ด ต้ น แ บ บ ัพ ฒ น า ด้ ว ย พ ลั ง “ บ ว ร” ( บ้ า น + วั ด +โ ร งเ รี ย น)

พระ ม หาไ พ ฑู ร ย์ ก ลฺ ยา ณ ธโร

ด� ารง ต� าแ ห น่งเจ้ าอ าวาสวั ด น�้ า พริ ก

ัว ด น�้ า พริ ก สร้ างขึ้ นเ ป็ นวั ด นั บ ตั้ งแ ต่ พ. ศ. 2 4 9 9 ปั จจุ บั น พระ ม ห าไ พ ฑู ร ย์ ก ลฺ ยาณ ธโร เจ้ าอ าวาสวั ด น�้ า พริ กไ ด้ พั ฒ น า วั ด ด้ ว ย พ ลั ง “ บ ว ร” จ นไ ด้ รั บ การ ย อ มรั บ จาก ทุ ก ภ าค ส่ ว น โ ด ยเ ป็ น วั ด ต้ นแ บ บข อง จั ง ห วั ด พิ ษ ณุโ ล ก ใ น การขั บเ ค ลื่ อ น ชุ มช น คุ ณ ธรร ม ด้ ว ย พ ลั ง บ ว ร

บั น ทึ ก

วั ด ต้ นแ บ บ พั ฒ นา ด้ ว ย พ ลั ง “ บ ว ร” วั ด น�้ า พริ ก ไ ด้รั บ การ ปร ะเ มิ นจาก ค ณ ะ กรร ม ก ารร ะ ดั บ ัจ ง หวั ด ใ ห้ไ ด้รั บรางวั ลช น ะเ ลิ ศ ร ะ ดั บจั ง หวั ด โ ครง การวั ดร่ มเ ย็ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ล ก ปร ะจ� า ปี 2 5 6 1

ค วา ม ส� าคั ญข อง วั ด น�้ าพริ ก

ปั จ จุ บั นวั ด น�้ า พริ กเ ป็ น ศู น ย์ ศึ ก ษ าพร ะ พุ ท ธ ศ าส น าวั น อาทิ ต ย์ ต้ น แ บ บ มี ล าน ธรร ม- ล านวิ ถีไ ท ย เ พื่ อ สื บ ส านวั ฒ น ธรร ม ปร ะเ พ ณี พื้ น ้บ าน เ ็ป นแ ห ่ลงเรี ย นรู้ วิ ช าชี พ หั ต ถ กรร ม ภู มิ ัป ญ ญาชาว ้บ าน เ ็ป นแ ห ่ลง ส าธิ ต ป ลู ก พื ช ส มุ นไ พร ตามแ นว พระร าช ด�าริเ ศร ษฐกิ จ พอเ พี ยงแ บ บยั่งยื น ข องชุ มช น สื บไ ป แ ล ะ ท างวั ดไ ด้ ร่ ว ม กั บชุ มช น บ้ าน น�้ า พริ ก ใ น ก าร สร้ าง สรร ค์ ท้ อง ทุ่ ง นาใ ห้เ ป็ น “ แ ห ล่ ง ท่ องเ ที่ ยวเ ชิ งเ ก ษ ตรวิ ถี ชุ ม ช น ค น บ้ า น น�้ าพริ ก” ซึ่ง ควรแ ก่ การ มาเ ที่ ยวช ม หรื อ พั ก ผ่ อ นไ ด้ ตาม ฤ ดู ก าล P HIT S A N UL O K I S BL บั น ทึ ก ประเ ท ศไ ท ย

1

.i n d d 9 9

99

3/ 1 2/ 2 5 6 1 1 3: 3 8: 1 7


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดนครไทยวราราม

ขอพรพระพุ ทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ พระครูนครบุราณานุรักษ์

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหัวร้อง และอดีตเจ้าคณะอ�ำเภอนครไทย

วัดหัวร้องเป็นวัดเก่าแก่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้น เมื่ อ ใด มี เ พี ย งคนเฒ่ า คนแก่ ข องหมู ่ บ ้ า นเล่ า สื บ กั น ต่ อ ๆ มาว่ า เป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งมาเมื่ อ ครั้ ง สมั ย พ่ อ ขุ น บางกลางท่ า วยกทั พ ไปตี กรุงสุโขทัย เมื่อ พ.ศ.1800 ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ วิหาร และพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีท่ ำ� ด้วยไม้สกั ทัง้ องค์ ปัจจุบนั ได้น�ำปูนฉาบไว้ ขนาดหน้าตักกว้าง 2.45 เมตร สูง 3.45 เมตร วัดหัวร้อง เดิมนั้นเรียกชื่อว่า วัดศรีชมชื่น (ส่วนวัดหัวร้อง ปัจจุบัน คือวัดคลองจิก ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่ปัจจุบันนี้) สาเหตุที่เรียกชื่อจากวัด ศรี ช มชื่ น มาเป็นวัดหัว ร้อ ง เพราะชาวบ้า นในสมัยนั้น ได้ปลูกบ้าน อยู่เหนือร่องน�้ำคลองจิก จึงชื่อว่า “หัวร่อง” ต่อมาชื่อเรียกเพี้ยนเป็น “หัวร้อง” เมื่อประชาชนมากขึ้น การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนขยาย 100

2

เป็นหมู่บ้าน ประจวบกับวัดหัวร่องเป็นวัดร้าง ประชาชนจึงพากันเรียก วัดหัวร้องตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตามชื่อของหมู่บ้าน วัดหัวร้องขาดเจ้าอาวาสดูแลรักษาบ้างตามกาลเวลา ครั้นมาถึง สมัยหลวงปูห่ ยุ ท่านได้เริม่ ท�ำการสร้างศาลาและกุฏิ ต่อมาวัดได้ทำ� การ รื้อของเก่าเพื่อพัฒนาวัดใหม่ เมื่อปี 2516 เพื่อให้ชื่อวัดสอดคล้องกับ การเปลีย่ นแปลงพัฒนาวัด จึงมีการขอเปลีย่ นชือ่ วัด โดยกระทรวงศึกษา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดนครไทยวราราม” เมื่อ 28 กันยายน 2544 จึงเรียกชื่อ “วัดนครไทยวราราม” อีกชื่อหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญของวัด พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย ที่ ท� ำ ด้ ว ยไม้ สั ก ทั้ ง องค์ หน้ า ตั ก กว้ า ง 2.45 เมตร สูง 3.45 เมตร มีปูนหุ้มไว้ทั้งองค์ พระพุทธลักษณะพิเศษ ของพระพุทธรูป ได้แก่ พระรัศมียาวใหญ่ วงพระพักตร์ค่อนข้างกลม ไม่ เ หมื อ นผลมะตู ม เหมื อ นยุ ค สุ โ ขทั ย มี พ ระอุ ณ าโลมอยู ่ ร ะหว่ า ง พระขนง พระบาทใหญ่ นิ้วพระพักตร์เสมอกัน ฝ่าพระบาทแบนราบ ส้นพระบาทยาว เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามอีกองค์หนึ่งของ อ.นครไทย ซึง่ เป็นพระพุทธรูปทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ มีศรัทธาสาธุชนเข้าไปขอพรและต่อชะตา เป็นประจ�ำ

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 100

3/12/2561 13:45:15


ล�ำดับเจ้าอาวาส 1. พระอาจารย์หุย 2. พระอาจารย์เบาะ 3. พระอาจารย์ทูน 4. พระอาจารย์เผื่อง 5. พระอาจารย์เสียน พ.ศ. 2483-2487 6. พระอาจารย์ญวน พ.ศ. 2488-2490 7. พระใบฎีกาชม ปภสฺสโร พ.ศ. 2491-2504 (พระใบฎีกาชม ปภสฺสโร ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์ เป็นพระครู ประภัสสรศีล เมื่อพ.ศ.2494 และได้ลาสิกขาเมื่อ 4 พฤษภาคม 2504 8. พระครูนครบุราณานุรักษ์ (พระปลัดสนอง อตฺตทโม ) มกราคม 2505-ปัจจุบัน

ประวัติย่อพระครูนครบุราณานุรักษ์ พระปลัดสนอง อตฺตทโม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหัวร้อง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2505 ต่อมาได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์เป็น พระครูนครบุราณานุรักษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2509 -ปัจจุบัน

ต�ำแหน่งทางการปกครอง พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2511

เป็นเลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอนครไทย เป็นฐานานุกรม เจ้าคณะอ�ำเภอนครไทย เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวร้อง รักษาการเจ้าคณะอ�ำเภอนครไทย เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอนครไทย เป็นพระอุปัชฌาย์

บันทึก

วัดหัวร้อง วัดหัวร้อง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ วัดนครไทยวราราม ตั้งอยู่ เลขที่ 200 ม.6 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดมีเนื้อที่ ทัง้ หมด 6 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2482 ได้ท�ำสร้างอุโบสถเมื่อพ.ศ. 2491 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2496 อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร วิหารกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 101

101

3/12/2561 13:45:21


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลนครชุม “ต� า บลโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง แวดล้ อ มดี ชี วี มี คุ ณ ภาพปลอดภั ย ใส่ ใ จบริ ก าร บริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม รวมใจรั ก ษ์ ป ระเพณี วั ฒ นธรรม เกษตรกรรมยั่ ง ยื น ปลอดภั ย การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ” วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนครชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยชุมชน

ประวัติความเป็นมา

นครชุมเป็นเมืองที่มีอายุอยู่ในราว 500–700 ปี เป็นแหล่งโบราณคดีร่วมสมัย สุ โขทั ย–อยุ ธยา และเป็นเมืองที่มีความสัม พันธ์และวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ เมือง ศรีสัชนาลัย ส่วนชื่อ “นครชุม” นั้น เดิมเรียกว่า “นครซุ่ม” ในอดีตเป็นที่ประทับของ พ่อขุนบางกลางท่าว เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยมพ่อขุนหาญห้าว และทอดพระเนตรการ ฝึกทหาร เป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิเหมาะสมแก่การทหาร เพราะสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ และการเคลื่อนพลของข้าศึกได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงมีร่องรอยของการสร้างค่าย ซ่องสุมผู้คนเพื่อระวังเหตุการณ์และภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอก และ ต่อมาได้เรียกเป็นเมืองนครชุมจวบจนปัจจุบัน

นายสุรินทร์ โรจน์ ศรีสั ง ข์

ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนครชุม พร้อมผู้น�ำก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนครชุม

102

.

1

ต�าบลนครชุมอยูใ่ นร่องเขาแห่งนครชุมมีประวัตศิ าสตร์ นครซุม่ ซุม่ พลซุ่มทหารของพ่อศรีอินทราทิตย์ มากกว่า 700 ปี เรามีพิพิธภัณฑ์ โบราณของลุงช่วงบ่อเกลือโบราณซึ่งสมัยก่อนเป็นที่ ถนอมอาหาร ของกองพลในการฝึกรบของพ่อศรีอินทราทิตย์ มีปู่หลวงนครชุม ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวต�าบลนครชุม เรามีทะเลหมอกที่ สวยงามประวัติศาสตร์พร้อมนิเวศที่สมบูรณ์ เรามีต้นตะเคียน 7 คน โอบยืนต้นอยู่ซึ่งเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิมของนครชุม องค์การ บริหารส่วนต�าบลนครชุมร่วมกับผู้น�าท้องที่ผู้น�าท้องถิ่น เปิดแหล่ง ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 12 เรามีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาพักโฮมสเตย์โดยชุมชน เราได้ออกทีวีรายการ มากมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน -ต�าบลนครชุมห่างจาก อ�าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 130 กิโลเมตร เดินทาง ประมาณ 1.30 ชม. - เบอร์โทร พักโฮมสเตย์นครชุม 087-5259537,083-3312602

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 102

3/12/2561 13:48:00


HIST ORY OF BUDDH ISM

บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

ประวัติเจ้าอาวาส พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต ญาณเตโช (สมบูรณ์ บัวเฟือง) เกิดวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517 สถานที่เกิด 164 ม.4 บ้านซ�ำรัง ต�ำบลชมพู อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ต�ำแหน่งและประวัติการท�ำงาน พ.ศ.2543 เป็นเจ้าอาวาสวัดซ�ำรัง พ.ศ.2544 เป็นเจ้าคณะต�ำบลชมพู พ.ศ.2554 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประวัติการศึกษา พ.ศ.2530 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซ�ำรัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พ.ศ.2540 จบการศึ ก ษานั ก ธรรมชั้ น เอก ที่ ส� ำ นั ก เรี ย นวั ด ซ� ำ รั ง จ.พิษณุโลก พ.ศ.2553 จบการศึกษา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก พ.ศ.2557 จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พ.ธบ.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก

รายนามเจ้าอาวาส

วัดซ�ารัง

...เนื้อนาบุญของชาวต�ำบลชมพู พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต ญาณเตโช

• พระครูพินิจกิจจาทร (หลวงพ่อนู) พ.ศ. 2506-2509 • พระครูอภินันทนคุณ (อภินนฺโท) พ.ศ. 2510-2516 • หลวงพ่อหล้า ปุณฺณวุฑฺโฒ พ.ศ. 2517-2522 • พระครูปุณณกิจจาทร (อ่อนสา ปริปุณฺโณ) พ.ศ. 2523-2543 • พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต ญาณเตโช (สมบูรณ์ บัวเฟือง) พ.ศ. 2543–ปัจจุบัน • งานปริวาสกรรม และปฏิบัติธรรม 5-14 มกราคม ทุกปี • บรรพชาสามเณรและอุปสมบทนาคหมู่ 31-12 เมษายน ทุกปี

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดซ�ำรัง เจ้าคณะต�ำบลชมพู

วัดซ�ำรัง เลขที่ 667 หมู่ 4 บ้านซ�ำรัง ต�ำบลชมพู อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดที่จังหวัดพิษณุโลกใช้เป็นสถานที่ออก หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม” เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และมี การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ�ำทุกปี

บันทึก

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

พุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจร่วมสร้างเส้นทางบุญ กับวัดซ�ำรัง ติดต่อได้ที่พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต โทรศัพท์ 093-592-9795 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดซ�ำรัง บัญชีเลขที่ 636-1-188124 PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 103

103

3/12/2561 13:52:30


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดศรีมงคล พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล

วัดศรีมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 196/1 บ้านเนินกะบาก หมู่ที่ 5 ต�ำบล เนินมะปราง อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย วัดศรีมงคล ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2530 สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2486 โดยมีนายตาล จันทะคูณ ผู้ ใหญ่บ้าน หมู ่ ที่ 4 บ้ า นเนิ น กะบาก พร้ อ มด้ ว ยนายด่ ว น พรมเขี ย ว และ นายฟ้อน สีหะวงษ์ เป็นผู้น�ำในการก่อสร้าง เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 และ ได้จดั ตัง้ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบนั ได้โอนย้ายไปให้เทศบาลต�ำบลเนินมะปรางบริหาร และได้ตั้งศูนย์ การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 ทางวัด ได้เข้าร่วมโครงการ ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา เมือ่ พ.ศ. 2544 และ ได้ร่วมโครงการ ลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา และกลายมาเป็น ลานธรรม ลานวิถีไทย ในปัจจุบัน ที่กรมการศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม ได้ให้การสนับสนุน ปัจจุบนั มีพระภิกษุอยูจ่ ำ� พรรษา 20 รูป ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 104

(2

เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ 1. หลวงพ่อสุเทพ 2. หลวงพ่อค�ำแสน 3. หลวงพ่อแสวง 4. หลวงพ่อตุน ตั้งแต่ พ.ศ.2515 ถึง พ.ศ. 2526 5. พระอธิการทองเจือ ฉวิวณฺโณ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2540 6. พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส) พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบนั

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

).indd 104

3/12/2561 14:00:45


อาคารเสนาสนะ • อุโบสถ 1 หลัง กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2533 • ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 • กุฏสิ งฆ์ 9 หลัง • วิหาร 2 หลัง คือ วิหารเมตตาฉวิวรรณานุสรณ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ และวิหาร เมตตาพุทธานุภาพ (หรือวิหารหลวงพ่อทันใจ) สร้างเมือ่ พ.ศ. 2554 • ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 • หอระฆัง 1 หลัง • ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 หลัง และเรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง พร้อม มีโรงครัวต่อติดกับศาลาเอนกประสงค์อีกหนึ่งหลัง • ศาลาปฏิบตั ธิ รรม 1 หลัง สร้างเมือ่ พ.ศ. 2548 มีพระพุทธ รูปประธาน ปางเรือนแก้ว (พระพุทธชินราช) หนึง่ องค์ หน้าตัก 35 นิว้ สูง 2 เมตร 5 เซนติเมตร อยู่ในพื้นที่สนป่าธรณีสงฆ์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตั้งวัด • พระพุทธรูป พระประธานประจ� ำ ศาลาอเนกประสงค์ ปางเรือนแก้ว (พระพุทธชินราช) หน้าตัก 49 นิ้ว สูง 2 เมตร 80 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองปิดทองทั้งองค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2558

ประวัติพระครูอดุลธรรมสาร พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล เจ้าคณะอ�ำเภอเนินมะปราง เกิดเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 วันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค�่ำ เดือน 6 ปี ระกา ชื่อเดิม บัญญัติ (เฒ่า) นามสกุล ค�ำบุญเรือง พ่อชื่อ นายโฮม หรือ (พรมมา) ค�ำบุญเรือง แม่ชอื่ นางน้อย ค�ำบุญเรือง บ้านเกิด บ้านโคกพระ ต�ำบลวังไม้แดง อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อุปสมบท ณ วัดหนองแจง ต�ำบลหนองแจง อ�ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2521 โดยมี พระครู เวฬุคณารักษ์ (เวิน) เจ้าคณะอ�ำเภอหนองไผ่ วัดหนองแจง ต�ำบล หนองแจง อ�ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 105

105

3/12/2561 14:00:53


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

ศาสนกิจและกิจกรรมของวัด สวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคม เวลา 22.00-01.00 น. บรรพชา อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน จัดท�ำบุญตักบาตร สรงน�้ำพระ รดน�้ำด�ำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ระหว่าง วันที่ 15 เมษายน จัดงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 9-18 พฤษภาคม จัดปฏิบัติธรรม ท�ำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียนในวันส�ำคัญ ทางพระศาสนา จัดฝึกสอนเยาวชนให้รู้จักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ฝึกท�ำ มะม่วงกวน ปลูกผักสวนครัว และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีการ ฝึกสอนให้เล่นดนตรีไทย โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ฝึกสอน ให้เด็กเข้ามาสวดมนต์ทุกเย็นวันพระ และท�ำความสะอาดลานวัด ในโครงการ “เด็กดีศรีพุกระโดน” จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ และเพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย และสืบทอดพุทธศาสนา จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพ จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน

ประวัติเจ้าอาวาส

วัดพุ กระโดน พระครูอาทรธรรมประพุฒิ

เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน เจ้าคณะต�ำบลไทรย้อย เขต 2

วัดพุกระโดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพุกระโดน ต�ำบลไทรย้อย อ�ำเภอ เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้น เป็นวัดประมาณ พ.ศ. 2479 มีนามตามชื่อบ้านสมัยก่อนจะมีน�้ำพุ พุ่งขึ้นมาจากดิน ซึ่งบริเวณนั้นจะมีต้นกระโดนต้นใหญ่ จึงตั้งชื่อว่า “บ้านพุกระโดน” มีภิกษุอยู่จ�ำพรรษาปีละประมาณ 10 รูป ภายใน วัดมีอุโบสถ มีกุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 14 หลัง และ มีสวนปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ ยั ง มี วิ ห าร ศาลาการเปรี ย ญ ศาลาธรรมสั ง เวชและ ฌาปนสถาน ส�ำหรับปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปต่างๆ และรูปปั้น ของสมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (โต) หลวงพ่ อ สุ ข หลวงพ่ อ เงิ น หลวงพ่อเขียน หลวงพ่อปาน หลวงพ่อทวด หลวงพ่อสด หลวงปูแ่ หวน และหลวงพ่อเดิม 106

(1

พระครูอาทรธรรมประพุฒิ เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน เจ้าคณะต�ำบล ไทรย้อย เขต 2 พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 49/2557 อายุ 52 พรรษา 21 การศึกษา นักธรรมเอก ป.6, ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.) ประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปส.ศ.) ต�ำแหน่งทางการปกครอง พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุกระโดน พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะต�ำบลไทรย้อย พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม พ.ศ. 2553 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต�ำบลไทรย้อย เขต 2 พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ บันทึก

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ ขอเชิญกราบนมัสการหลวงพ่อทันใจปางนาคปรก พระสีวลี พระศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำวัดพุกระโดน และพระเกจิ อาจารย์ เพื่อขอพร และร่วมสร้างศาลาการเปรียญ หลังใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดพุกระโดน facebook : วัดพุกระโดน www.watpukadon.org

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

).indd 106

3/12/2561 14:18:36


วัดอัมพรินทร์คูหา จากส�ำนักสงฆ์สู่วัดส�ำคัญของต�ำบลบ้านมุง พระครูสุภาจารประสิทธิ์ (อาจารย์ ไสว)

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลบ้านมุงและเจ้าอาวาสวัดอัมพรินทร์คูหา วัดอัมพรินทร์คูหา แต่เดิม “ส�ำนักสงฆ์ถ�้ำม่วง” ก่อตั้งโดยหลวงพ่อบุญช่วยอดีตเจ้าอาวาส ท่านได้เดินธุดงค์มาจากจังหวัดราชบุรีอันเป็น ภูมิล�ำเนาเดิมของท่าน ท่านได้มาปลักกลดอยู่ บริ เ วณหน้ า ถ�้ ำ ซึ่ ง มี ต ้ น มะม่ ว งป่ า ต้ น ใหญ่ จ�ำนวนมาก ซึง่ ต่อมาชาวบ้านได้เรียกบริเวณนี้ ว่ า “ถ�้ ำ ม่ ว ง” มาจนถึง ทุกวันนี้ และชาวบ้า น ได้มาพบหลวงพ่อบุญช่วย จึงได้นิมนต์ท่านมา อยู ่ ที่ บ ริ เวณหน้า เขา แล้ว ตั้ง เป็นส�ำนักสงฆ์ ชื่อว่า “ส�ำนักสงฆ์ถ�้ำม่วง” ต่อมาหลวงพ่อและ ชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาเรื่อยมา จนได้รับ แต่งตั้งเป็นวัดที่ถูกต้อง และหลวงพ่อได้เปลี่ยน ชื่อวัดจากส�ำนักสงฆ์ถ�้ำม่วงมาเป็น “วัดอัมพรินทร์คูหา” ที่ชื่อวัดอัมพรินทร์เพราะหลวงพ่อบุญช่วย นั้นนิมิตเห็นพระอินทร์จึงได้ตั้งชื่อนี้ขึ้น วัดนี้ยัง เป็นวัดของพระอินทร์เขา และมีถำ�้ ทีส่ วยงาม ทีส่ ำ� คัญมีนำ�้ ทิพย์รกั ษา ญาติ โ ยมอยู ่ ใ นถ�้ ำ อี ก ด้ ว ย ในถ�้ ำ ยั ง มี เ งา พระพุทธเจ้ายืนประธานพรอีกด้วย

อยู่มาได้ไม่นานหลวงพ่อเริ่มป่วย และได้ พูดคุยกับชาวบ้านว่าถ้าหลวงพ่อมรณภาพแล้ว จะไม่มีพระรูปไหนมาอยู่ที่วัดนี้ได้นอกจาก เจ้าของที่ หรือญาติของชาวบ้านแถวนีเ้ ท่านั้น จึงจะอยู่ได้ แล้วหลวงพ่อก็ได้มรณภาพเมื่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2538 แล้วก็จริงอย่างที่ หลวงพ่อได้พูดไว้คือ มีพระมาอยู่ จ�ำพรรษา หลายต่อหลายรูป แต่ก็อยู่ไม่ได้ จนวัดเกือบ จะร้าง ต่อมาคุณป้ายืนได้รขู้ า่ วว่าท่านอาจารย์ ไสว คมฺภโี ร (พระครูสภุ าจารประสิทธิ)์ ซึง่ เป็น หลานชายแท้ๆ บวชอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี จึง ได้นมิ นต์ทา่ นมาจ�ำพรรษาทีว่ ดั อัมพรินทร์คหู า (ถ�้ ำ ม่ ว ง) และท่ า นได้ พั ฒ นาวั ด เรื่ อ ยมา จนเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดอัมพรินทร์คหู า (ถ�ำ้ ม่วง) และเป็นเจ้าคณะ ต�ำบลบ้านมุง อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก งานปริ ว าสกรรมวั ด อั ม พริ น ทร์ คู ห า (วัดถ�ำ้ ม่วง) ต.บา้ นมุง อ.เนินมะปราง จ.พษิ ณุโลก วันที่ 15-24 ธันวาคม ของทุกปี ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุ สามเณร ร่วมงาน ปริวาสกรรม เพือ่ ปฏิบตั กิ จิ วัตร ช�ำระศีลบริสทุ ธิ์

มี ร ถรั บ ที่ ข นส่ ง สากเหล็ ก -เนิ น มะปราง ติดต่อได้ที่ พระครูสภุ าจารประสิทธิ(์ อาจารย์ไสว) 087-690-0686 พระศักดิ์สิทธิ์(พระเลี๊ยบ) 082-171-1471,080-512-8227 หมายเหตุ โทรสอบถามรายละเอียดได้ตลอดก่อนเริม่ งาน ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร-และน�้ำปานะได้เลย PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 107

107

3/12/2561 14:36:56


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดทุ่งพระ พระครูปลัดบุญช่วย สุทธิญาโณ ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งพระ

วั ด ทุ ่ ง พระ ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 237/1 บ้ า นทุ ่ ง พระ หมู ่ ที่ 8 ต� า บลบ้ า นมุ ง อ�าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะสงฆ์มหานิกาย สถานที่ตั้งวัดเดิม เป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ตามส� า เนาหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ที่ กษ.0704.5/21961 ลง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2537 เนื้อที่ 15 ไร่ 108

2

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 108

3/12/2561 14:40:39


บันทึก

ร่วมสร้ างเส้ นทางบุ ญ วัดทุ่งพระ ก�าลังด�าเนินการสร้าง ศาลาการเปรียญหลังใหม่ งบประมาณ การก่อสร้าง 5,000,000 บาท และสร้าง พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้าง 5,000,000 บาท ร่วม ท�าบุญบริจาคได้ที่ พระครูปลัดบุญช่วย สุทธิญาโณ โทร. 083-6799744 ธนาคาร กรุงไทย สาขาสากเหล็ก เลขที่บัญชี 636-007637-3

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 109

109

3/12/2561 14:40:46


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

ประวัติเจ้าอาวาส

พระครูสุวัฒน์คูหาภิยุต เจ้าอาวาส

พระครู สุ วั ฒ น์ คู ห าภิ ยุ ต สถานะเดิม ชื่อ นายถนัด แก้วเพ็ชร์ เกิดวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปีจอ อุปสมบท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2516 อายุ 27 ปี ฉายา อตฺตสรโณ พระอุปัชฌาย์ พระศีลาจารพิพัฒน์ พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆรักษ์ (ขั้ง ปลนฺโน) พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์สาคร วัดทองสุทธาราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร สมณศักดิ์ ได้รบั พระราชทานแต่งตัง้ สมณศักดิ์ เป็นพระครูสญ ั ญาบัตร ในราชทินนาม พระครูสวุ ฒ ั น์คหู าภิยตุ เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วัดถ�้าทองเจริญธรรม พระครูสุวัฒน์คูหาภิยุต

รองเจ้าคณะต�ำบลเนินมะปราง และเจ้าอาวาสวัดถ�้ำทองเจริญธรรม

วัดถ�า้ ทองเจริญธรรม เดิมชือ่ “วัดหนองขอน” ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นหนอง ขอน หมู่ที่ 3 ต�ำบลเนินมะปราง อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดถ�้ำทองเจริญธรรม” เพราะบริเวณใกล้วัด มีถ�้ำ เป็นสัญลักษณ์ และมีชื่อวัดตามชื่อบ้านอยู่แล้ว ด้วยความเห็นชอบ ของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2542 ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส ร้ า งวั ด ขึ้ น ภายในก� ำ หนดตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 110

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

1

.indd 110

3/12/2561 14:42:08


รอยพระพุทธบาทดงงู

วัดพระพุ ทธบาทดงงู

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอธิการสุชาติ อินฺทาโภ (ป.) น.ธ.เอก ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดงงู

ในปี พ.ศ. 2520 มีชุมชนจากหมู่บ้านเกาะแก้ว และชุมชนหนอง ต้ น พลวง อ.สากเหล็ ก จ.พิ จิ ต ร ได้ เ ข้ า มาอาศั ย ท� ำ มาหากิ น สร้างหลักปักฐานในหมู่บ้านดงงู ม.7 ต.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ประมาณ 100 หลังคาเรือน ทางชุมชนได้ร่วมกันหาที่ดินเพื่อตั้งเป็น ที่พักของสงฆ์ ไว้ส�ำหรับบ�ำเพ็ญบุญและประกอบกิจตามประเพณี ทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายเตย พงษ์สิทธิ์ เป็นผู้น�ำ ได้นิมนต์ พระสน (ไม่ทราบฉายา) มาจ�ำพรรษาที่พักสงฆ์ 3 พรรษา ต่อมา ส�ำนักสงฆ์แห่งนี้ได้มีพระมาจ�ำพรรษาที่ส�ำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นระยะๆ ปี พ.ศ. 2536 ได้มีพระวิชัย (ไม่ทราบฉายา) ได้มาจ�ำพรรษาได้ 2 พรรษา และได้สร้างเสนาสนะ มีกุฏิ 2 หลัง ศาลา 1 หลัง ปี พ.ศ. 2539 พระสุชาติ อินทราโภ ได้มาจ�ำพรรษา ตั้งแต่นั้นมา ปี พ.ศ. 2542 ทางวัดได้ร่วมโครงการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้ท�ำเรื่องขออนุญาตสร้างวัด 30 มีนาคม 2552 ส�ำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเห็นชอบ ของเถรสมาคม อนุญาตให้สร้างวัดดงงู ม.8 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก แยกมาจากหมู่ที่ 7

1 กรกฎาคม 2553 ส�ำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้ง เป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดพระพุทธบาทดงงู” ตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา ทางวัดได้พัฒนาวัดพระพุทธบาทดงงู ได้แก่ มณฑป ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ พระพุทธบาทจ�ำลอง ศาลาการเปรียญ ศาลาธรรมสังเวช ห้องน�้ำ/ห้องสุขา ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถจัตุรมุข ตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา ปี พ.ศ. 2560 อุโบสถส�ำเร็จเรียบร้อยสวยงาม เป็นที่ปราบปลื้มใจ ของชุมชนและผู้พบเห็น PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 111

111

3/12/2561 14:44:06


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

1 ใน 5 ศูนย์ศึกษาพระพุ ทธศาสนา อ�ำเภอเนินมะปราง พระอธิการบัวผัน ฐานวีโร

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม ที่ตั้งวัด 254 ม.6 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สังกัดมหานิกาย โทรศัพท์ 094-6243806 ปัจจุบันวัดหัวเขาศรีศรัทธาราม เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ 1 ใน 5 ศูนย์ของ อ.เนินมะปราง พระอธิการบัวผัน ฐานวีโร สถานะเดิม ชื่อ นายบัวผัน นามสกุล ผาสุก วิทยฐานะ ม.6 อาชีพ ค้าขาย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย บิดาชื่อ นายกรด มารดาชื่อ นางนา เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 บ้านเลขที่ 166/1 ม.7 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก อุ ป สมบท เมื่ อ อายุ 54 ปี วั น ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ วัดสามัคคีธรรม ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ฉายา “ฐานวีโร” พระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาสุดี อธิปญฺโญ พระกรรม วาจาจารย์ พระสมาน สนฺภริทฺโต พระอนุสาวนาจารย์ พระสมควร นากวณฺโณ 112

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ ทุ ก วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี วั ด หั ว เขาศรี ศ รั ท ธาราม ได้ก�ำหนดจัดงานปริวาสกรรม จึงขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วม ปริ ว าสกรรม และเชิ ญ ชวนพุ ท ธศาสนิ ก ชนผู ้ ใ ฝ่ บุ ญ กุ ศ ล ร่ ว ม ปฏิบตั ธิ รรมและร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหาร น�ำ้ ปานะ เครือ่ งบริขาร พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติวุฏฐานวิธี ณ วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

1

.indd 112

3/12/2561 14:46:51


วัดปลวกง่าม

กราบสักการะ หลวงพ่ อค�ำแสน โชติธมฺโม หลวงพ่ อ เจ้ า อธิ ก ารค� ำ แสน โชติ ธ มฺ โ ม เดิ ม ชื่ อ ว่ า ค� ำ แสน โนนทอง เป็นบุตรนายอยู่-นางค�ำมา โนนทอง เกิดที่บ้านไชยสอ ต�ำบลไชยสอ อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้ย้ายถิ่นฐาน มาอยู่ที่บ้านกล้วยรวงชัย ต�ำบลน�้ำหมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย ตามประวัตเิ ดิมเมือ่ อายุ 33 ปี ได้อปุ สมบททีว่ ดั โพธิบ์ งั บ้านหนองคัน ต�ำบลหนองคัน อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. 2493 หลังจากนั้นได้จาริกธุดงค์ไปในแถบภาคอีสาน หลายจังหวัด และต่างประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง และได้มา ปักกลดธุดงค์โปรดสัตว์ที่บ้านปลวกง่าม ปี พ.ศ. 2497 พรรษา 5 ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีวัด เป็นเพียงหมู่บ้านป่า ธรรมดา หลวงพ่อค�ำแสน สร้างศรัทธากับชาวบ้านมาโดยตลอด โดย ริเริม่ ชักชวนชาวบ้านหาไม้วสั ดุตา่ งๆ เพือ่ ก่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธ ศาสนา เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง เป็นต้น จนส�ำเร็จ หลั ง จากนั้น หลวงพ่อ ค�ำแสน ก็ไ ด้จ�ำพรรษาอยู่ที่วัด ปลวกง่าม มาจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ แทนเจ้าคณะต�ำบล เมื่ออายุ 57 ปี พรรษา 24 นักธรรมชั้นโท ก่อน หลวงพ่อค�ำแสนจะมรณภาพเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 เก็บบรรจุ สรีระร่างไว้ 3 ปี จึงท�ำการฌาปนกิจศพ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523

ที่ตั้งวัด 500 หมู่ 5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 085-0013244,093-6473980 หลวงพ่อค�ำแสนเป็นที่พ่ึงให้แก่ชาวบ้านปลวกง่ามทั้งทางจิตใจ และทางกาย บุญบารมีของท่านเป็นที่ปรากฏแก่สายตาของชาวบ้าน และผู้ที่ได้มาพบเห็นอย่างมากมาย เช่น ได้ท�ำการรักษาชาวบ้านที่ป่วย ทางจิตหรือระบบประสาทให้เป็นปกติได้ และช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก ให้พ้นภัยอันตราย เพียงแต่นึกถึงท่านทุกอย่างก็จะเป็นไปตามความ ประสงค์ ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ด้วยอภิญญาต่างๆ ที่ประจักษ์ แก่สายตาของผู้พบเห็น จึงสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านได้สร้าง หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อค�ำแสน ไว้เพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวบ้านสืบไป แม้ว่าหลวงพ่อค�ำแสนได้ละสังขารไปแล้ว แต่คติธรรมของท่าน ยังเป็นที่จดจ�ำแก่สาธุชนทั้งหลายก็คือ “ค�าว่า ไม่ได้ ไม่เป็น ไม่มี” และ “เกิดเป็นคนแล้วต้องท�าได้ ท�าเป็น” PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 113

113

3/12/2561 14:54:20


สงบงามด้วยธรรมะและธรรมชาติ

ส�านักสงฆ์ถ้�าลอด

114

6

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 114

3/12/2561 14:59:45


PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 115

115

3/12/2561 14:59:47


สงบงามด้วย ธรรมะและธรรมชาติ ส�านักสงฆ์ถ�้าลอด พระอาจารย์มหากฤชวัฒน์ ปญฺญาวุโธ ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ�้าลอด

116

6

ในปี พ.ศ. 2529 พระอาจารย์มหากฤชวัฒน์ ปญฺญาวุโธ ได้ เดินทางมาส�ารวจถ�า้ ต่างๆ ในบริเวณ เขาถ�า้ ผาท่าพล ต�าบลเนินมะปราง อ�าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าบริเวณนี้มีถ�้าอยู่แห่งหนึ่งมี ล� า ธารไหลลอดผ่ า นไปอี ก ด้ า นหนึ่ ง ได้ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า “ถ�้ า ลอด” ถ�้าแห่งนี้เป็นที่สัปปายะเหมาะ กับการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ท่านจึงได้ย้าย จากวัดเขาพระบาทใหญ่มาอยูป่ ฏิบตั ธิ รรมทีถ่ า�้ ลอด จนถึงปัจจุบัน ในระยะแรกอาศัยอยู่ในถ�้าก่อน แล้วก็เริ่มบุกเบิก ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ โ ดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก ผ.ศ.นายแพทย์ปราโมทย์ – ศ.แพทย์หญิงบุญเยือน ทุมวิภาค, คุณฉลอง -คุณจิรัศยา ศรีหิรัญ และ พล.ต.ต.ณพั ฒ น์ ศรี หิ รั ญ ได้ มี ศ รั ท ธาร่ ว มกั น สร้างกุฏิ 1 หลัง พร้อมทั้งสาธารณูปโภคถวายให้ เป็นที่พักสงฆ์

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 116

7/12/2561 14:03:04


ปี พ.ศ. 2530 ร่วมกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงปรับพืน้ ที่ ปลูกต้นไม้ และสร้างห้องน�ำ้ ปี พ.ศ. 2531-35 ร่วมกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงปรับพืน้ ที่ ปลูกไม้ ประดับและไม้ยนื ต้นเพิม่ เติม ในวันพระและวันส�ำคัญทางพระศาสนามี การท�ำบุญถวายสังฆทานและปฏิบตั ธิ รรม ร่วมกันเป็นประจ�ำ รวมทัง้ มีการ บริจาคทานให้แก่วดั หรือโรงเรียนทีข่ าดแคลนทัง้ ในจังหวัดพิษณุโลกและ ต่างจังหวัดเป็นประจ�ำเช่นกัน ปี พ.ศ. 2536 พระอาจารย์มหาวิชยั ร่วมกับศิษยานุศษิ ย์ได้จดั งานทอด ผ้าป่าสามัคคีและพิธมี งคลเสริมบารมี โดยมีวตั ถุประสงค์สำ� คัญเพือ่ จัดหา ปัจจัยในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนใน ชนบท และสร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรมส�ำหรับพระสงฆ์และญาติโยมทีเ่ ดินทาง มาปฏิบตั ธิ รรมทีส่ ำ� นักสงฆ์ ปี พ.ศ. 2537 จัดซือ้ ทีด่ นิ บริเวณข้างเคียงทางด้านหน้าของถ�ำ้ ลอดออก ไปจนถึงถนนใหญ่ ท�ำการปรับปรุงพื้นที่พร้อมทั้งมีการปลูกไม้ยืนต้น เพิม่ เติม - บริจาคเครือ่ งมือและครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์สำ� หรับห้องผูป้ ว่ ยพิเศษ ให้แก่โรงพยาบาลเนินมะปราง อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 6 ห้อง เป็นเงินประมาณ 7 แสนบาทเศษ - บริจาคข้าวสารและปัจจัยต่างๆ แก่วดั ทีข่ าดแคลนในพิษณุโลก และ วัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บริจาคปัจจัยต่างๆ และทุนอาหารกลางวันส�ำหรับโรงเรียนในเขต อ�ำเภอเนินมะปราง เป็นประจ�ำทุกปี ปี พ.ศ. 2538 จัดสร้างกุฏชิ วั่ คราวส�ำหรับพระสงฆ์ทมี่ าจ�ำพรรษาเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรมทีส่ ำ� นักสงฆ์นี้ ปี พ.ศ. 2539 จัดสร้างระบบประปา ห้องน�ำ้ -สุขาส�ำหรับพระสงฆ์ เริม่ ก่อสร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรม–โรงทาน ปี พ.ศ. 2540 ก่อสร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรม–โรงทาน(ต่อ) สร้างห้องน�ำ ้ – สุขา ส�ำหรับญาติโยมทีม่ าปฏิบตั ธิ รรม ปี พ.ศ. 2541 ก่อสร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรม–โรงทาน(ต่อ) สร้างพระพุทธ ชินราชจ�ำลองไว้สำ� หรับประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรมส�ำนักสงฆ์ถำ�้ ลอด

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาส�ำนักสงฆ์ถ�้ำลอด

1. การขออนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขอใช้ที่ดินเพื่อการ พระศาสนา และขออนุญาตจากกรมการศาสนาในเรือ่ งการตัง้ ส�ำนักสงฆ์ 2. การก่อสร้างกุฏสิ งฆ์ใช้สำ� หรับพระภิกษุสงฆ์ทมี่ าอยูจ่ ำ� พรรษาเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม เป็นอาคารถาวร และพระอุโบสถส�ำหรับประกอบสังฆกรรม 3. อาคารทีพ่ กั ส�ำหรับญาติโยมทีม่ าปฏิบตั ธิ รรม และหมูบ่ า้ นส�ำหรับ คนชราทีต่ อ้ งการหาความสงบจากธรรมะและธรรมชาติ 4. การสร้างอุทยานเมืองเก่าพิษณุโลกจ�ำลอง พร้อมทัง้ พระต�ำหนัก จ�ำลองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงอนุรกั ษ์ทางด้านธรรมชาติ ศาสนาและประวัตศิ าสตร์

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 117

117

3/12/2561 14:59:59


ชีวประวัติพระอาจารย์มหากฤชวัฒน์ ปญฺญาวุโธ

ชาติ ภู มิ พระอาจารย์ ม หากฤชวั ฒ น์ ปญฺ ญ าวุ โ ธ มี น ามเดิ ม ว่ า นายวิชยั บุญเศษ บิดา-มารดาชือ่ นายลี-นางค�ำภา บุญเศษ อาชีพ ท�ำไร่ ท� ำ สวน เกิ ดวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2498 ณ บ้านต�ำบลห้วยราษฎร์ อ�ำเภอห้วยราษฎร์ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษา ในวัยเด็กท่านได้รบั การศึกษาเล่าเรียนในระดับประถมศึกษา จากโรงเรี ย นห้ ว ยราษฎร์ พิ ท ยาคาร หลั ง จากจบประถมศึ ก ษาแล้ ว ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมือ่ ปี 2510 ทีว่ ดั ราษฎร์รงั สรรค์ ต�ำบลห้วยราษฎร์ อ�ำเภอห้วยราษฎร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอินทาราม ตลาดพลู เขตธนบุรี เพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนให้สูงขึ้น การอุปสมบท พระอาจารย์มหากฤชวัฒน์ ปญฺญาวุโธ บวชเณรมา จนมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี 2518 ณ พัทธสีมา วัดอินทาราม นามพระอุปชั ฌาย์ พระวิเชียรมุนี วัดอินทาราม พระครูสาธุกิจบริหาร (ปัจจุบัน เป็นพระพิพัฒนธรรมคณี) พระครูสุธี ธรรมธาดา(ปัจจุบันเป็นพระเทพสังวรวิมล) ปัจจุบันมรณกาลแล้ว เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “พระวิชัย ปัญญาวุโธ” ก่อนที่จะ เปลี่ยนชื่อเป็น พระอาจารย์มหากฤชวัฒน์ ปญฺญาวุโธ ระหว่างที่บวชอยู่ท่ีนั่นท่านได้พากเพียรศึกษาพระธรรมวินัยจาก ครูบาจารย์และพระคัมภีรต์ า่ งๆ จนแตกฉาน สามารถสวดมนต์บทต่างๆ ได้อย่างแม่นย�ำและไพเราะ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาพระคาถาต่างๆ รวมทั้งฝึกนั่งสมาธิวิปัสสนาเป็นประจ�ำมิได้ขาด จนกระทั่งมีพลังจิต แกร่ ง กล้ า ในทางธรรมท่ า นได้ ศึ ก ษาธรรมบาลี จ นกระทั่ ง สอนได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค การจาริกธุดงค์วตั ร หลังจากการได้ศกึ ษาเล่าเรียนพระธรรมวินยั และ พระคาถาอาคมต่างๆ พอสมควรแล้ว ท่านจึงได้ออกจาริกธุดงค์ เพื่อ แสวงหาความสงบวิเวกไปตามป่าเขา และสถานที่ต่างๆ ในชนบทของ ทุกภาคของประเทศไทยเป็นประจ�ำทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 คืนหนึ่งหลังจากได้สวดมนต์และนั่งสมาธิแล้ว ได้เกิดนิมิตว่าได้ไปเที่ยว เมืองเก่าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวัดอยู่มากมาย ณ ที่วัดหนึ่ง มีพระพุทธรูปองค์ ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งนัก และมี พระสงฆ์รูปหนึ่งก�ำลังนั่งสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์นั้น ในนิมิตนั้น บอกว่าเป็นเมืองเก่าสุโขทัย หลังจากนัน้ ไม่นาน ท่านได้มโี อกาสไปจาริกทีเ่ มืองเก่าจังหวัดสุโขทัย ท่านได้เดินชมโบราณสถานต่างๆ หลายแห่ง จนกระทั่งมาถึงบริเวณวัด โบราณแห่งหนึง่ มีชอื่ ว่าวัดพระมหาธาตุ ได้พบว่าในบริเวณวัดซึง่ ปรักหัก พังไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนั้น ยังคงเหลือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งมีพุทธ ลักษณะที่งดงามตรงกับที่นิมิตในคืนนั้น พระพุทธรูปองค์นั้นมีนามว่า “หลวงพ่อสุโขทัย” ทีน่ า่ อัศจรรย์ยงิ่ ก็คอื ท่านได้พบพระสงฆ์รปู หนึง่ ก�ำลัง นัง่ สมาธิอยูห่ น้าพระพุทธรูปองค์นนั้ ท่านจึงได้เข้าไปกราบสักการะ และ อธิษฐานจิตว่าจะมาสวดมนต์และปฏิบัติภาวนา ณ สถานที่ดังกล่าวใน โอกาสต่อไป ซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาสวดมนต์และนั่งสมาธิที่วัดพระ มหาธาตุเมืองเก่าทุกวันศุกร์เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2529 เพือ่ ให้สะดวกกับการบ�ำเพ็ญเพียรปฏิบตั ภิ าวนา ยิ่งขึ้น พระอาจารย์มหากฤชวัฒน์ ปญฺญาวุโธ จึงได้มาจ�ำพรรษาอยู่ที่ 118

6

วัดเขาพระบาทใหญ่ ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ ด้านหลังเมืองเก่าเข้าไปด้านใน ระหว่างทีจ่ ำ� พรรษาอยูท่ วี่ ดั เขาพระบาทใหญ่ ท่านได้ไปสวดมนต์และนั่งสมาธิ ณ ที่หน้าพระพุทธรูปวัดพระมหาธาตุ เมืองเก่าเป็นประจ�ำ จนกระทั่งได้รับการถ่ายทอดพระคาถาอาคมและ วิทยาการต่างๆ จากองค์ครูบาอาจารย์และเทวดาที่ดูแลรักษาหลวงพ่อ สุโขทัยโดยการถ่ายทอดให้ทางนิมิต

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 118

3/12/2561 15:00:02


PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 119

119

3/12/2561 15:00:04


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

ท�าเนียบเจ้าอาวาส

1. พระอาจารย์กิม จนฺทสโร พ.ศ. 2466-2496 2. พระครู บ วรศาสนกิ จ (หลวงพ่ อ สั ง เวี ย น) รองเจ้ า คณะอ� ำ เภอ บางกระทุ่ม พ.ศ. 2496-2526 3. พระวิสทุ ธิ์ จตฺตภโย รักษาการตัง้ แต่ พ.ศ. 2526 4. พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร ธมฺมิสสโร) เจ้าคณะอ�ำเภอชั้นพิเศษ พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน

พระครูสุนทรกิตติรัต

วัดห้วยแก้ว

วัดส�าคัญของ อ.บางกระทุ่ม พระครูสุนทรกิตติรัต

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว

วั ด ห้ ว ยแก้ ว สร้ า งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม พ.ศ. 2466 เขต วิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาครั้งแรก วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2477 ทางวัดได้เปิดท�ำการสอนพระปริยัติ ธรรม พ.ศ. 2484 มีพระสงฆ์อยู่จ�ำพรรษาประมาณปีละ 20 รูป ต่ อ มาประชาชนร่ ว มกั น จั ด สร้ า งวั ด และได้ รั บ พระราชทาน วิสุงคามสีมาครั้งที่สอง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 บันทึก

ฉายา ธมฺมิสฺสโร อายุ 72 พรรษา 51 วิทยฐานะ น.ธ.เอก เจ้าอาวาส วัดห้วยแก้ว และเจ้าคณะอ�ำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก อุปสมบท วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2510 วัดห้วยแก้ว พระอุปัชฌาย์ พระครูรังสีธรรมประโพธ วัดสามเรือน ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วิทยฐานะ พ.ศ. 2502 ส�ำเร็จการศึกษาชัน้ ประถมปีที่ 4 จากโรงเรียน ศึกษาลัย ต.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2513 สอบได้นกั ธรรมชัน้ เอก ส�ำนักเรียนวัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ความช�ำนาญการนวกรรม การก่อสร้าง งานปกครอง - พ.ศ. 2525 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดห้วยแก้ว - พ.ศ. 2526 เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว - พ.ศ. 2532 เป็นเจ้าคณะต�ำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก - พ.ศ. 2533 เป็นพระอุปัชฌาย์ - พ.ศ. 2534 เป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก - พ.ศ. 2541 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอ�ำเภอบางกระทุ่ม - พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอบางกระทุ่ม โดยมีต�ำบลในเขตการ ปกครองทั้งหมด 7 ต�ำบล มีวัดทั้งหมด 44 วัด

วัด ส�าคัญของอ.บางกระทุ่ม วัดห้วยแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 30 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา และมีที่ธรณีสงฆ์ 4 แปลง เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา

120

1

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 120

3/12/2561 15:01:57


วัดก�าแพงมณี

ส�านักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 จังหวัดพิ ษณุโลก พระครูผาสุกิจวิจารณ์ ดร.

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าส�ำนักปฏิบัติธรรม, เจ้าคณะต�ำบลสนามคลี, เจ้าอาวาสวัดก�ำแพงมณี

วั ด ก� า แพงมณี ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น ส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจ� ำ จังหวัด ตามมติมหาเถระสมาคม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สั ง กั ดมหานิกาย นามเจ้า ส�ำนัก พระครู ผ าสุ กิจ วิ จ ารณ์ นามเดิม ส�ำราญ ฉายา ปริปุณฺโณ อายุ 65 ปี พรรษา 35 วิทยา ฐานะ น.ธ.เอก,ดุ ษ ฎี กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ม หาบั ณ ฑิ ต ต� ำ แหน่ ง ทางการ ปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส, เจ้าคณะต�ำบลสนามคลี

ส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดแห่งนี้ มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมดังนี้ 1. ส่วนสภาพและขนาดพืน้ ที่ 35 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา 2. ส่วนของอาคารปฏิบัติธรรมหรือห้องปฏิบัติธรรม ขนาด 1,500 ตารางเมตร จ�านวนคนที่รองรับได้ 500 คน ห้องน�้าจ�านวน 150 ห้อง รวมแยกชาย-หญิง มีทางเดินส�าหรับผู้ทุพพลภาพ 3. อุปกรณ์หรือสิง่ อ�านวยความสะดวกทีเ่ ตรียมไว้ในห้องปฏิบตั ธิ รรม ได้แก่ ผ้าห่ม หมอน ผ้าเบาะปูนอน มุ้ง ตู้ยาประจ�าบ้าน กาน�้าร้อน พัดลม ถังดับเพลิง ห้องน�้า-ห้องสุขา 4. ส�านักปฏิบตั ธิ รรมประจ�าจังหวัดแห่งนี้ มีพระวิปสั สนาจารย์ 5 รูป พระครูผาสุกิจวิจารณ์ ฉายา ปริปุณฺโณ อายุ 65 ปี พรรษา 35 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ดุษฎีกติ ติมศักดิม์ หาบัณฑิต ผ่านการอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ. 2531 พระครูพิพิชยาภรณ์ ฉายา สิริวิชโย อายุ 45 ปี พรรษา 35 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,พธ ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนา จารย์ ปี พ.ศ. 2548 พระสมุหเ์ ชษฐา ฉายา ปิยสาสโน อายุ 30 ปี พรรษา 10 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,พธ ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปสั สนาจารย์ ปี พ.ศ. 2551 พระนุกูล ฉายา กตคุโณ อายุ 63 ปี พรรษา 18 วิทยฐานะ น.ธ. ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ. 2552 พระมานะ ฉายา ธนปาโล อายุ 61 ปี พรรษา 10 วิทยฐานะ น.ธ. ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ปี พ.ศ. 2559 บันทึก

ส�านักปฏิบัติธ รรมแห่งที่ 2 จั งหวั ดพิ ษณุ โ ลก วัดก�าแพงมณี หมู่ที่ 6 ต�าบลโคกสลุด อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 081-046-6132

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 121

121

3/12/2561 15:04:13


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดดงหมี

วัดส�าคัญของต�าบลเนินกุ่ม พระครูสังวราภินันท์

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลเนินกุ่ม และเจ้าอาวาสวัดดงหมี

วัดดงหมี รหัสวัด 03650508002 ตั้งอยู่เลขที่ 98 บ้านดงหมี ม.7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055-992708 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาค 5 มีท่ีดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 592 122

2

อาณาเขต

ทิศเหนือยาว 101 เมตร ติดต่อ กับโรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์) ทิศใต้ยาว 128 เมตร ติดต่อกับ ล�ารางสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 131 เมตร ติดต่อกับที่นายพิศิษฐ์ จันสีข�า ทิศตะวันตกยาว 111 เมตร ติดต่อกับทางหลวงสาธารณะ

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 122

3/12/2561 15:11:13


โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ 914 เลขที่ดิน 67 เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 592 เลขที่ดิน 215 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา และมีธรณีสงฆ์ จ�านวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 63 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 696 เป็น หลักฐานพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีอาคารเสนาสนะดังนี้ 1.อุโบสถ 1 หลัง กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร สร้าง พ.ศ. 2485 2.ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 (สร้างด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้อง เสาปูน) ลมพัดพังเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2544 3.ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง กว้าง 20 เมตร ยาว 26 เมตร 4.กุฏสิ งฆ์จา� นวน 4 หลัง เป็นอาคารครึง่ ตึก ครึง่ ไม้ และอาคารไม้ หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ 5.ศาลากองอ�ำนวยการ 1 หลัง กว้าง 8.50 เมตร ยาว 30 เมตร 6.โรงครัว 1 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร 7.ฌาปนสถาน(เมรุ) 1 หลัง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร 8.กุฏิรับรองสงฆ์อีก 1 หลัง กว้าง 10 เมตร ยาว 10.30 เมตร ทรงไทย 9.อุโบสถหลังใหม่ กว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร สร้าง พ.ศ. 2557

วัดดงหมี สร้างเป็นวัดมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2468 มีนามตามชือ่ หมูบ่ า้ น โดยมี นายบุญ นางสอน น้อยตั้งและนางสาวพิมพา น้อยตั้ง เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด โดยมีหลวงปู่น้อย เป็นผู้น�าพาสร้างวัด ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2486 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร วัดดงหมี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เขตวิสงุ คามสีมา กว้าง 35 เมตร ยาว 57 เมตร วัดดงหมี ได้ดา� เนินการเปิดสอนพระปริยตั ธิ รรม ตัง้ แต่ พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา มีพระภิกษุอยู่จ�าพรรษาปีละ 15 รูป สามเณร 5 รูป

ล�ำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน มีรายนามดังนี้

1.หลวงปู่น้อย ผู้ก่อตั้งวัด 2.พระอาจารย์พัน 3.พระอาจารย์สิงห์ทอง 4.พระอาจารย์อาจ 5.พระอาจารย์ด�า 6.พระอาจารย์ยอย 7.พระครูประทานธรรมรส (ชัยสิทธิ์ เหมิโก) พ.ศ. 2494-2507 8.พระครูบุญญาภิรัต (บุญชู สุนนฺโท) พ.ศ. 2510-2530 9.พระครูสังวราภินันท์ (ส�าเริง สํวโร) พ.ศ. 2531-ปัจจุบนั

วัดดงหมี ได้ซอื้ ทีด่ นิ เพิม่ อีก 3 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 4760 เลขที่ดิน 273 หน้าส�ารวจ 1494 ม.7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกเป็นหลักฐาน ด้านทิศตะวันออกของวัด ซึง่ เป็นทีด่ นิ ของนายพิศษิ ฐ์ จันสีขา� เพือ่ ขยายพืน้ ทีข่ องวัด และสร้าง อุโบสถหลังใหม่ และได้ด�าเนินการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาส วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ นายภควิศร์ ชัยรัตน์ ได้ถวายทีด่ นิ ด้านเหนืออุโบสถหลังใหม่ให้ กับทางวัดดงหมีอกี จ�านวนเนือ้ ที่ 1 งาน 68 ตารางวา เมือ่ พ.ศ. 2557

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 123

123

3/12/2561 15:11:17


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดโคกสลุด

วัดเก่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกสลุด

วัดโคกสลุด เดิมมีนามว่า “วัดอินปัต” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ ประมาณ พ.ศ.2200 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโคก สลุ ด ” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ หมู ่ บ ้ า น ได้ รั บ พระราชทาน วิ สุ ง คามสี ม า วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2500 ได้ ผูก พั ท ธสี ม า วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2504 ภายในวัดมีโรงเรียนประถมศึกษา ของทางราชการตั้งอยู่ในเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา มีพระสงฆ์ อยู่จ�ำพรรษาปีละประมาณ 15 รูป เสนาสนะ/ปูชนียวัตถุ อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2500 ศาลา การเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร สร้าง พ.ศ. 2485 กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ ส�ำหรับปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระประธานใน อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และเจดีย์ 4 องค์ บันทึก

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

1. พระอธิการอ�่ำ 2. พระอธิการหวน 3. พระอธิการเชื่อม 4. พระอธิการสมบุญ 5. พระครูสุตการวินิจ

124

1

6. พระอธิการเจริญ 7. พระอธิการปอย อตฺตโม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 8. พระครูพิศาลธรรมวิมล 9. พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2541-ปัจจุบนั

วัดเก่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ฯ วัดโคกสลุด เลขที่ 70 บ้านโคกสลุด ม.3 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็น ที่ร าบลุ่มอยู่ริมแม่น�้ำน่าน ที่ดิน ตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 8884

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 124

3/12/2561 15:12:51


วัดตายม

สักการะ “หลวงพ่ อยม” อายุกว่า

1000 ปี

วั ด ตายม ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 83 ม.1 ต.วั ด ตายม อ.บางกระทุ ่ ม จ.พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง ร้ า งมานาน เดิ ม ชื่ อ “วั ด สองแคว” พบโบราณวั ต ถุ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ หลวงพ่ อ ยม เป็ น พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย เป็ น ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย ตอนปลาย จนกระทั่ ง เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2100 ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น วั ด กั บ มหาเถระสมาคมกรม การศาสนา โดยใช้ ชื่ อ “วั ด ตายม” นั บ แต่ นั้ น มาจนปั จ จุ บั น

ประวั ติ ห ลวงพ่อยม วั ด ตายมเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานของหลวงพ่ อ ยม พระพุ ท ธรู ป ปั ้ น ปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาววัดตายมในสมัยสุโขทัยตอนปลาย โดยสันนิษฐานว่าสร้าง ในสมัยพระธรรมราชา(ลิไท) ทั้งนี้กรมศิลปากรได้มาตรวจสอบและ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว จากการตรวจสอบพุ ท ธลั ก ษณะเนื้ อ ปู น ปั ้ น

ของหลวงพ่อยม ประมาณได้วา่ หลวงพ่อยมสร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย ตอนปลายมีอายุไม่ต�่ำกว่า 1000 ปี หรือสร้างก่อนพระพุทธชินราช ที่เมืองพิษณุโลก สมัยก่อนเชื่อว่า หลวงพ่อยมเป็นพี่ของหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพราะในอดีตต�ำบลวัดตายม เป็นเมืองสองแคว (บริเวณคลองละคร ปัจจุบัน อยู่ที่ ม.2 ต.วัดตายม เดิมเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่) มี คูเมืองวัดมหาธาตุ (ปัจจุบันชื่อบ้านแหลม พระธาตุ) วัดโบราณที่ตั้ง เรียงรายกันมากมายภายในเขตเมืองโบราณพบซากเนินดินขนาดใหญ่ ที่มี ซากเจดีย์ เศษอิฐ เศษปูนปั้น ถ้วยชาม ลูกปัด ของใช้ และ พระพิมพ์ต่างๆ มีร่องรอยการถูกขุดหาของโบราณกระจัดกระจาย อยู ่ ทั่ ว ไป การเรี ย กชื่ อ องค์ ห ลวงพ่ อ ยม และหมู ่ บ ้ า นวั ด ตามนั้ น สันนิษฐานว่าเรียกตามชือ่ ของผูพ้ บองค์หลวงพ่อยมคนแรก คือ นายยม หรือตายมนัน้ เองหลวงพ่อยมเป็นพระคูบ่ า้ นวัดตายมมาเนิน่ นานตราบจน ทุกวันนี้ โดยทางวัดตายมได้จัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อยม ใน วันเพ็ญเดือน 3 (ขึ้น 14-15 ค�่ำของทุกปี) นอกจากหลวงพ่ อ ยมแล้ ว ภายในวั ด ยั ง มี ห ลวงพ่ อ เย็ น และ หลวงพ่อยิ้ม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านละแวกนั้นด้วย PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 125

125

4/12/2561 13:57:50


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดสุนทรประดิษฐ์ วัดโบราณสมัยอยุธยา พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์

วั ด สุ น ทรประดิ ษ ฐ์ เป็ น วั ด ราษฎร์ ตั้ ง อยู ่ ที่ 110 หมู ่ ที่ 7 บ้านบางระก�ำ ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หานิ ก าย มี ปู ช นี ย วั ต ถุ ส� ำ คั ญ คื อ หลวงพ่ อ นฤมิ ต เป็ น พระประธาน อุ โ บสถ เรี ย กว่ า “พระพุ ท ธแสนสุ ข มหาลาภ”, หลวงพ่ อ อิ น ทร์ พระสมั ย สุ โ ขทั ย พระฝั ก ไม้ ด� ำ (สี ด� ำ ), พระฝั ก ไม้ ข าว(สี ข าว), สิ ง ห์ ป ้ อ นเหยื่ อ , สมเด็ จ บางระก� ำ

ประวัติความเป็นมา วัดสุนทรประดิษฐ์ เดิมชื่อ “วัดบางระก�ำ” เป็นวัดเก่าแก่สร้างใน สมัยอยุธยา ก่อนปี พ.ศ. 2316 ชือ่ บ้านและวัดบางระก�ำ เนือ่ งจากทีต่ ง้ั บ้านบางระก�ำ มีต้นระก�ำ พงระก�ำ เห็ดระก�ำ ขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก พ.ศ. 2490 พระครูพทุ ธิสนุ ทร เห็นว่า ชือ่ วัดบางระก�ำ ท�ำนองว่าระก�ำ ล�ำบาก จึงเปลีย่ นชือ่ ใหม่ให้สอดคล้องกับราชทินนามของท่าน เป็นชือ่ “วัดสุนทรประดิษฐ์” ถึงปัจจุบนั

เจ้ า คุ ณ พระมงคลสุ ธี (หลวงปู ่ แ ขก) 126

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 126

4/12/2561 13:20:08


ประวั ติ ท ่ า นเจ้าคุณพระมงคลสุธี เจ้าคุณพระมงคลสุธี (หลวงปูแ่ ขก) ทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, เจ้ า อาวาสวั ด สุ น ทรประดิ ษ ฐ์ ต� ำ บลบางระก� ำ อ� ำ เภอบางระก� ำ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอายุ 96 ปี สถานะเดิ ม ชื่อ ล�ำยอง นามสกุล นาทีทองพิทักษ์ เกิดวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2467 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 10 บ้านกรุงกรัก ต�ำบลบางระก�ำ (ปัจจุบัน หมู่ที่2 ต�ำบลท่านางงาม) อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรของ นายเฮง กับนางพันธ์ นาทีทองพิทักษ์ อาชีพท�ำนา ท�ำไร่ มีพี่น้องรวมกัน 7 คน สมณศั ก ดิ์ พ.ศ. 2503 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูประภาศธรรมาภรณ์ พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เ ป็น พระครูสุน ทรธรรมประภาส พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เ ป็น พระราชาคณะ ในราชทิน นาม ที่ “พระมงคลสุธี” PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 127

127

4/12/2561 13:20:20


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหนองหลวง

หลวงพ่ อบกพระผูเ้ ปี่ ยมด้วยเมตตาธรรม พระครูสถิต(อายุวัฒน์) ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง

วั ด หนองหลวง ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ้ า นหนองหลวง หมู ่ ที่ 5 ต� ำ บลหนองกุ ล า อ� ำ เภอบางระก� ำ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น วั ด ซึ่ ง “หลวงพ่ อ บก เตชธมฺ โ ม” หรื อ ที่ ช าวบ้ า นเรี ย กกั น ติ ด ปากว่ า “อาจารย์ บ ก” พระเกจิ อ าจารย์ ผู้ เ ปี ่ ย มด้ ว ยเมตตาธรรม และ เป็ น ที่ เ คารพศรั ท ธาแก่ ช าวบ้ า นหนองหลวง ได้ อุ ป สมบท จ� ำ พรรษา และพั ฒ นาวั ด หนองหลวงแห่ ง นี้ จ นเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง ตามล� ำ ดั บ 128

.indd 128

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

4/12/2561 11:55:09


ประวั ติ ห ลวงพ่อบก เตชธมฺโม หลวงพ่อบก เตชธมฺโม เกิดเมื่อปี พ.ศ.2451 ที่บ้านหนองหลวง ปั จ จุ บั น เรี ย กว่า บ้านเกาะค้อ ต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี หลังจากนั้นท่านก็ได้ ปฏิบัติธรรมในสายกรรมฐานอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นท่านยังเป็น พระนั ก พั ฒนา โดยได้ ส ร้ า งกุ ฏิ 3 หลั ง หอระฆั ง ศาลา 1 หลั ง อุโบสถ 1 หลัง และพัฒนาวัดหนองหลวงมาตลอด ท่านเป็นผูม้ จี ติ ใจเมตตา ได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในวัดมากมาย เช่น เป็ด ไก่ หมู โดยปล่อยในลานวัด ไม่มัดหรือขังคอก พระอาจารย์บกได้ศึกษาวิชาอาคม ศาสตร์เวทมนตร์ จากหลวงพ่อข�ำ พระเกจิชื่อดังแห่งวัดปลักไม้ค�ำ อ�ำเภอลานกระบือ จังหวัดก�ำแพงเพชร และเดินทางไปเรียนบาลีและคาถาอาคมต่างๆ จากหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก จนมีวิทยาอาคมที่เข้มขลังเป็นที่เลื่องลือทั่วไป พระอาจารย์บก อาพาธด้วยโรคมะเร็งในช่องท้อง และรักษากัน แบบโบราณ จนท่านมรณภาพที่บ้านตะค้อ รวมสิริอายุได้ 53 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ศิษยานุศิษย์ เหลือเพียงวัตถุมงคลที่ท่าน ปลุ ก เสกไว้ เ ป็ น เครื่ อ งเตื อ นสติ เ ตื อ นใจให้ อ ยู ่ ใ นศี ล ในธรรม และ ธรรมนั้นจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติเอง

เมตตาปาฏิหาริย์ข องหลวงพ่อบก พระอาจารย์ ส มั ย ตปสี โ ล เล่ า ให้ ฟ ั ง ถึ ง ปาฏิ ห าริ ย ์ แ ห่ ง เมตตา ของอาจารย์ บ กว่ า ตอนสมั ย ที่ ท ่ า นเป็ น ฆราวาส วั ด และหมู ่ บ ้ า น มีแต่ป่ารกทึบ หมูของท่านอาจารย์บกที่เลี้ยงไว้หนีออกมาตามถนน ท่านจึงใช้ปืนจะยิงหมูตัวนั้นแต่ปรากฏว่ายิงไม่ออก เหตุการณ์คล้ายกัน คือครูสวาทในหมู่บ้านหนองกุลา เห็นไก่เดินในป่าคิดว่าเป็นไก่ป่า จึงใช้ปืนยิงแต่ไม่ส�ำเร็จอีก นั่นเป็นเพราะเมตตาธรรมของหลวงพ่อบก ได้ปกปักคุ้มครองสรรพชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของสัตว์ที่ท่านเลี้ยงด้วย หลวงพ่ อ บกได้ จั ด สร้ า งวั ต ถุ ม งคลขึ้ น เพื่ อ น� ำ ปั จ จั ย มาพั ฒ นา วั ด หนองหลวง และเพื่ อ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งเตื อ นสติ ใ ห้ แ ก่ ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ให้ตั้งมั่นในคุณธรรม หมั่นรักษาศีลและมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และ เหล่าสัตว์ โดยวัตถุมงคลรุน่ แรกของท่านคือ เหรียญรูปไข่ ตะกรุดทองแดง รูปภาพกระจก และรุ่นบูรณะโบสถ์ ปี 2546 ได้แก่ เหรียญรูปไข่ และ รูปหล่อกะไหล่ทอง

บันทึก

ประวัติพ ระครูสถิต (อายุวัฒ น์ ) ฐานวโร พระครูสถิต(อายุวฒ ั น์) ฐานวโร หรือ หลวงพ่อรัง้ เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน สถานะเดิม นาม นายรั้ง มั่นคง วิทยฐานะ ป.4 อาชีพกสิกรรม เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2479 ปัจจุบัน อายุ 82 ปี บ้ า นเลขที่ 20/1 ม.4 ต� ำ บลหนองกุ ล า อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก อุปสมบท วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2533 อายุ 54 ปี ณ วัดสามพวง ต�ำบลสามพวง อ�ำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พระอุปัชฌาย์ พระครูอนุชิตธรรมคุณ พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสคุ นั ธศีลคุณ พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดมนัส ชุตปิ ญฺโญ

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 129

129

4/12/2561 11:55:15


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดปากคลองชุมแสง วัดโบราณสมัยสุโขทัยรุ่งเรือง พระครูวิสิฐกิตติสุนทร

ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากคลองชุมแสง

วั ดปากคลองชุ ม แสง ตั้ ง อยู ่ ห มู ่ ที่ 2 ต�าบลชุมแสงสงคราม อ� า เภอบางระก� า จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ร่ ว มสร้ า งเส้ น ทางบุ ญ โทรศัพท์ 08-0512-2169, 09-4764-9555 เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบางระก�ำ 624-0-08293-7 130

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 130

4/12/2561 13:32:00


ประวั ติ ความเป็น มา วัดปากคลองชุมแสง เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งนัก ในอดีตชุมชนชุมแสงสงครามเป็นชุมชน หน้าด่านที่มีการติดต่อค้าขายกับหัวเมืองต่างๆ เมื่อกรุงสุโขทัยแตก กองทัพเมืองสุโขทัยได้ถอยหนีพม่ามายังชุมชนแสงสงครามตามล�ำน�ำ้ ยม ทั พ พม่ า ได้ ติ ด ตามมาและเข้ า ตี เ มื อ งชุ ม แสงสงครามแตก และ ได้เข้าไปตีเมืองยมราช และเมืองพิษณุโลก ตามล�ำดับ ชาวเมืองชุมแสง สงครามได้ถอยหนีทัพพม่าไปตามล�ำน�้ำยม เพื่อไปยังบ้านวังคาง และ ไปพั ก แรมที่ บ ้ า นกรุ ง กรั ก โดยมี ส นามเพลาะหลงเหลื อ อยู ่ ใ ห้ เ ป็ น หลักฐานจนถึงปัจจุบัน ต่อมา เมือ่ ศึกสงครามสงบลง กาลเวลาผ่านไป ชุมชนชุมแสงสงคราม ได้ ก ลั บ มามี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งอี ก ครั้ ง โดยบ้ า นเมื อ งได้ จั ด ตั้ ง เป็นอ�ำเภอชื่อว่า “อ�ำเภอชุมแสงสงคราม” ซึ่งต่อมาเกิดอุทกภัยร้ายแรง หลายๆ ครั้งซ�้ำๆ และเกิดโรคระบาด บ้านเมืองจึงได้ด�ำเนินการย้าย ที่ตั้งอ�ำเภอใหม่ ไปอยู่ที่ต�ำบลบางระก�ำ และเปลี่ยนชื่อเป็น “อ�ำเภอ บางระก�ำ” จนถึงปัจจุบัน ส่วนวัดปากคลองชุมแสงก็เริ่มขาดคณะศรัทธาอุปถัมภ์ จึงไม่มี พระภิกษุอยู่จ�ำพรรษาอย่างต่อเนื่อง และได้ตกเป็นวัดร้างในที่สุด กระทัง่ ปี พ.ศ.2545 พระครูวสิ ฐิ กิตติสนุ ทร หรือหลวงตาบุญช่วย กิตติโก (บุ ญ เพ็ ช ร) จึ ง ไปสร้ า งและบู ร ณวั ด ปากคลองชุ ม แสงขึ้ น ใหม่ โดย เริ่มสร้างกุฏิชั่วคราว 2 หลัง สร้างกุฏิหลวงพ่อค่อมอดีตเจ้าอาวาส สร้าง “หลวงพ่อแสง” พระประธาน สร้างห้องน�้ำอีก 4 ห้อง และ เดินไฟฟ้าประปาเข้าวัด

ห้องหลวงปู่แขก

ประวัติพ ระครูวิสิฐกิต ติสุนทร พระครูวิสิฐกิตติสุนทร หรือ หลวงตาบุญช่วย กิตติโก(บุญเพ็ชร) สถานะเดิม เกิดวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2482 เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนวัดพรหมเกษร บรรพชา เมื่ อ ปี พ.ศ. 2503 ที่ วั ด พรหมเกษร แต่ ไ ปจ� ำ พรรษาอยู ่ ที่ วัดจันทร์ตะวันตก 2 พรรษา คือปี 2503 - 2504 แล้วกลับมาอยู่ที่ วัดพรหมเกษร 1 พรรษา คือปี 2505 แล้วลาสิกขาไปท�ำงานก่อสร้าง เขื่อนภูมิพล(ยันฮี) และท�ำอยู่หลายบริษัท อุปสมบท หลั ง จากเบื่ อ หน่ า ยในชี วิ ต คฤหั ส ถ์ ท่ า นจึ ง กลั บ มาอุ ป สมบท ทีว่ ดั พรหมเกษรอีก เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 และจ�ำพรรษาอยูท่ วี่ ดั พรหมเกษร เมื่อปี พ.ศ. 2543 - 2544 งานสร้างและบูรณะวัด พ.ศ. 2545 ได้สร้างและบูรณะวัดร้างขึน้ ใหม่ คือวัดปากคลองชุมแสง ต�ำบลชุมแสงสงคราม อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก สมณศักดิ์พระอธิการบุญช่วย กิตติโก(บุญเพ็ชร) ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมณศักดิ์ที่ “พระครูวิสิฐกิตติสุนทร” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 131

131

4/12/2561 13:32:04


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดแหลมเจดีย์

ที่พึ่งทางใจของชาวบ้านแหลมเจดีย์ พระครูถาวรธรรมเจดีย์

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแหลมเจดีย์

วั ด แหลมเจดี ย ์ ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 58 หมู ่ ที่ 8 บ้ า นแหลมเจดี ย ์ ต� ำ บลบางระก� ำ อ� ำ เภอบางระก� ำ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สั ง กั ด คณะสงฆ์มหานิกาย โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไ ด ้ รั บ ร อ ง ใ ห ้ วั ด แ ห ล ม เ จ ดี ย ์ เ ป ็ น วั ด ส ม บู ร ณ ์ ถู ก ต ้ อ ง ตามกฎหมายในพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองสงฆ์ ร.ศ.121 หนั ง สื อ ที่ ศธ 0403/11747 ลงวั น ที่ 21 ธั น วาคม 2530 132

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 132

4/12/2561 11:13:55


วัดแหลมเจดีย์ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา โดยมี ห นั ง สื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 54465 เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2554 ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบ เป็นที่ราบ มีบ้านเรือน ปลู ก ล้ อ มรอบ ด้ า นหน้ า ของวั ด ทางทิ ศ ใต้ มี ท างหลวงชนบท สาย อ�ำเภอบางระก�ำ - จังหวัดสุโขทัย ซึ่งวัดแหลมเจดีย์มีระยะห่างจาก ที่ว่าการอ�ำเภอบางระก�ำ 6 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

ประวั ติ ความเป็น มา ประมาณ พ.ศ.2431 เมื่อประชาชนได้ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย ด้วยความผาสุกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว หัวหน้าหมู่บ้านได้ประชุม ปรึกษาหารือกับชาวบ้าน เพื่อสร้างวัดภายในหมู่บ้านไว้เป็นที่พึ่งทางใจ และจะได้ท�ำบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ได้ล้มหายตายจากไปในครั้ง ทีเ่ กิดอหิวาตกโรคท�ำให้ญาติพนี่ อ้ ง ปูย่ า่ ตายายเสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก ประชาชนจึงมีความเห็นให้สร้างวัดในทีป่ จั จุบนั ซึง่ มีตน้ ไม้หนาแน่น ตั้งอยู่บริเวณเหนือหมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ช่วงแรกได้เริ่ม สร้างศาลาการเปรียญด้วยไม้เนือ้ แข็ง เสาท�ำด้วยไม้มะค่า หลังคามุงด้วย หญ้าคา 1 หลัง และสร้างกุฏิสงฆ์ 1 หลังด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงด้วย หญ้าคา แต่ไม่มีพระภิกษุจ�ำพรรษา เมื่อมีการท�ำบุญจึงได้นิมนต์พระ มาจากวัดอื่นมาท�ำบุญเป็นครั้งคราว ส่วนชื่อของวัดประชาชนได้เรียก ติดปากกันมาตามชื่อของหมู่บ้านว่า “วัดแหลมเจดีย์”

วิหารหลวงพ่อชื่น

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส(ที่ทราบนาม)

บันทึก

ร่ว มสร้างเส้น ทางบุญ วั ด แหลมเจดี ย ์ ขอเชิ ญ ชวนพุ ท ธศาสนิ ก ชนทุ ก ๆ ท่ า น มาร่ ว มฟั ง เทศน์ แ ละปฏิ บั ติ ธ รรมในวั น ธรรมสวนะ และ กราบสั ก การะขอพรจาก “พระพุ ท ธชิ น ราชสมปรารถนา” พระประธานในอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วั ด แหลมเจดี ย ์ มี เ จ้ า อาวาส และผู ้ รั ก ษาการแทนเจ้ า อาวาส จ�ำนวน 15 รูป คือ 1. พระโฮ้ พ.ศ. 2454 - 2467 2. พระฮ้วน พ.ศ. 2468 - 2471 3. พระเล็ก พ.ศ. 2473 4. พระปลื้ม พ.ศ. 2480 - 2481 5. พระชื่น พ.ศ. 2482 - 2506 6. พระพุฒ พ.ศ. 2506 - 2507 7. พระทองสุข พ.ศ. 2508 - 2509 8. พระส�ำราญ พ.ศ. 2510 9. พระอธิการนาค พ.ศ. 2511 - 2518 10. พระประเทือง พ.ศ. 2519 - 2522 11. พระฮั้ว พ.ศ. 2523 - 2529 12. พระเพล โสภิโต พ.ศ. 2530 - 2531 13. พระรอด พ.ศ. 2532 - 2539 14. พระอธิการส�ำอาง มนฺตาคโม พ.ศ. 2540 - 2542 15. พระครูถาวรธรรมเจดีย์ 16 ก.ย. 2548 - ปัจจุบัน PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 133

133

4/12/2561 11:14:02


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลตำ�บลพันเสา สุ ข ภาพดี จ ากภายใน สู ่ ภ ายนอก...เกษตรปลอดสารพิ ษ ต� ำ บลพั น เสา

ต�าบลพันเสา อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรท�าการเกษตรแบบปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร หันมาใส่ใจในสุขภาพ สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ โดยได้รบั การสนับสนุนการด�าเนินงานจากหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท�า เกษตรแบบปลอดภัยไปจนถึงเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นการประสาน องค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีวชิ าการจากสถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงองค์ความรู้จากชุมชน เพื่อถ่ายทอดไปยัง เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในการด�าเนินงานนี้ได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ให้เข้ากับวิถีของชุมชน เสริมสร้างความสมัครสมานสามั ค คี ใ ห้ เ กิ ด ใน ชุมชน ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ สร้างอาชีพ เกิดการรวมกลุม่ ของเกษตรกร ซึ่ ง ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น สหกรณ์ ก ารเกษตร เพื่ อ รวบรวมผลผลิ ต จาก เกษตรกรจัดส่งจ�าหน่ายยังสถานที่ต่างๆ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างสมาชิก น�าไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน รวมไปถึ ง สร้ า งสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี ให้แก่คนในชุมชนและผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 134

.

.indd 134

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

3/12/2561 15:16:10


นายสมนึ ก เสื อ คล้ า ย นายกเทศมนตรีต�ำบลพันเสา

พื้นที่ด�าเนินการเริ่มโดยการน�าที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน จัดสรรให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย และไม่มีที่ดินเป็นของตนเองปลูก ผักและเลี้ยงปลา ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.พันเสา เริ่มด�าเนินกิจกรรมตั้งแต่ ปี 2553 เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีกฎระเบียบ และการ บริหารจัดการกลุ่มแบบพึ่งพาอาศัยกัน ใช้ความซื่อสัตย์ ควบคุมดูแล ระบบการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP (Good Agricultural Practice) โดยการตรวจรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัย ในปี 2560 ได้มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ 1 จ�านวน 25 ไร่ ให้แก่ประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 1, 9 และ หมู่ที่ 10 รวม 25 ครอบครัว ส่งเสริมให้ท�าการเกษตรปลูกผักปลอด สารพิษในพื้นที่สาธารณะแปลงดังกล่าว ส�าหรับปลูกผักประเภทต่างๆ ตามฤดูกาล ทั้งไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและไว้เพื่อจ�าหน่าย โดย ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP(Good Agricultural Practice) สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่การปลูกผักปลอดสารพิษครอบคลุมทั้ง ต�าบล จ�านวน 11 หมู่บ้าน มีตลาดรองรับผลผลิตสร้างรายได้แก่ชุมชน อย่างครบวงจรและยั่งยืน จากความส�าเร็จในการท�าเกษตรแบบปลอดสารพิษ สร้างความเชื่อ มั่นและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการ ปลู ก ผั ก แบบปลอดสารพิ ษ น� า ไปสู ่ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของทั้ ง ตั ว เกษตรกรและผู้บริโภค ท�าให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรจัดตั้งขึ้นเป็น สหกรณ์ เพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกจัดจ�าหน่ายยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างแมคโคร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ในจังหวัด ตลาดในชุมชน โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ และประจ�า จั ง หวั ด และตลาดผั ก ปลอดสารพิ ษ แห่ ง อื่ น ๆ เกิ ด สั ง คมแห่ ง การ ช่วยเหลือ และการแบ่งปัน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ ด้านงบประมาณในการก่อสร้างโรงคัด บรรจุผักจากมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เจ้าของธุรกิจในเครือเซ็นทรัล และ ส�านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการด�าเนินงานและกิจกรรม ต่างๆ อยู่ภายใต้การสนับสนุนจากเทศบาลต�าบลพันเสา

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

.indd 135

135

3/12/2561 15:16:16


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดมะต้อง

...วัดดีเริ่มที่ศรัทธาของชาวบ้าน พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ (ธวัช สิริธมฺโม. ป.ธ 5, พธ.บ) รองเจ้าคณะอ�ำเภอพรหมพิราม ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมะต้อง

วัดมะต้อง ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2532 มีนาม ตามชื่อบ้านโดยมีนายชื่น ตราชื่นต้อง ผู้ ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเป็น ผู ้ ริ เ ริ่ ม ในการสร้ า งวั ด มี พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรอยู ่ จ� ำ พรรษาปี ล ะ ประมาณ 15 รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร วัดมะต้อง ตั้งอยู่เลขที่ 234 บ้านมะต้อง หมู่ที่ 2 ต�ำบลมะต้อง อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 08-9460-0510 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีทดี่ นิ ทีต่ งั้ วัดเนือ้ ที่ 6 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดนิคมทุ่งสาน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จดทางรถไฟสายเหนือ 136

2

อาคารเสนาสนะ อุ โ บสถ กว้ า ง 6 เมตร ยาว 14 เมตร เป็ น อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 ศาลาการเปรียญ กว้าง 26 เมตร ยาว 38 เมตร เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2545 กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 9 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 6 หลัง วิหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล จ�ำนวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545,2546 นอกจากนี้ยังมี ฌาปนสถาน จ�ำนวน 1 หลัง หอระฆัง จ�ำนวน 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ จ�ำนวน 1 หลัง

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 136

3/12/2561 15:30:14


ปูชนียวัตถุส�ำคัญ พระประธานประจ�ำอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาด หน้าตักกว้าง 109 นิ้ว สูง 229 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 89 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 และยังมีปูชนียวัตถุอื่นๆ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้น และ พระพุทธรูปปางลีลา การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม เปิดสอนเมือ่ พ.ศ. 2546 ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมือ่ พ.ศ. 2551 การบริหารและการปกครอง วัดมะต้องมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ (ธวัช สิริธมฺโม. ป.ธ 5, พธ.บ) รองเจ้าคณะอ�ำเภอพรหมพิราม

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 137

137

3/12/2561 15:30:22


วัดที่เป็นมากกว่าที่พึ่งทางจิตใจ

วัดห้วยดั้ง 138

2

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 138

4/12/2561 14:19:53


วัดห้วยดั้ง

วัดที่เป็นมากกว่าที่พึ่งทางจิตใจ พระครูปิยวรรณสุนทร

เจ้าคณะต�ำบลวังวนและเจ้าอาวาสวัดห้วยดั้ง

วัดห้วยดั้ง สร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. 2400 มีนาม ตามชื่อบ้าน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็น หมู่บ้านประชาชน ซึ่งได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเป็นวัดประจ�ำ หมู่บ้าน มีพระสงฆ์อยู่จ�ำพรรษาปีละประมาณ 8 รูป อาคารเสนาสนะส�ำคัญ

ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ. 2457 หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ. 2518 กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 9 หลัง เป็นอาคารไม้

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

วัดห้วยดั้งมีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จ�ำนวน 9 รูป คือ 1. หลวงพ่อเรือ พ.ศ. 2400-2425 2. หลวงพ่อเจียน พ.ศ. 2425-2440 3. หลวงพ่อช้อย พ.ศ. 2440-2465 4. พระอาจารย์ศาสตร์ พ.ศ. 2465-2480 5. พระอาจารย์ฟัก พ.ศ. 2480-2485 6. พระอาจารย์โจ้ พ.ศ. 2485-2504 7. พระอธิการอิ่ม พ.ศ. 2504-2524 8. พระครูสมุห์เกตุ ปภสฺสโร พ.ศ. 2524-2535 9. พระครูปิยวรรณสุนทร พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน

บันทึก

วัดที่เป็นมากกว่าที่พึ่งทางจิตใจ วัดห้วยดั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 230 บ้านห้วยดั้ง ม.10 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา โดยมี น.ส. 3ก. เลขที่ 1615 เป็นหลักฐาน ปัจจุบันหน่วยงาน ราชการมั ก ใช้ เ ป็ น สถานที่ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ อาทิ โครงการ “บ� ำ บั ด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 139

139

4/12/2561 14:20:00


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดพุ ทธสถานสันติวัน

ส�านักปฏิบัติธรรม ประจ�าต�าบลทับยายเชียง พระปลัดชูชาติ อภิวฑฺฒโน

เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน และด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลดงประค�ำ เขต 1

วัดพุทธสถานสันติวัน เดิมเป็นที่พักสงฆ์มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2528 ได้ รั บ การถวายที่ จ ากนายฉลวย-นางค� ำ ปุ ย พั น ธ์ จ� ำ นวน 9 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ตั้ ง เป็ น วั ด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำ ต�ำบล เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 เสนาสนะต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ กุฏิไม้เก่าๆ 1 หลัง กุฏิยกสูง 1 หลัง กุฏิปูน 1 หลัง ห้องน�้ำเก่า 1 หลัง ศาลาท�ำบุญ 1 หลัง ซึ่งก็มีอายุ 27 ปี พอๆ กับที่เริ่มตั้ง ส�ำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมาจนกระทั่งได้ ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัด และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

140

สถานที่แห่งนี้เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมามีข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ให้การสนับสนุน รวมถึงพระเถระผูใ้ หญ่ ให้การสนับสนุนก่อตัง้ ขึน้ มา ดังมีรายนามต่อไปนี้ พระราชรัตนรังษี (ทองปลิว โสรโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรวิหาร, เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี (บ�ำรุง ฐานุตฺตโร) รอง เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรวิหาร, รองเจ้าคณะจังหวัด พิษณุโลก, รองเจ้าคณะภาค 5 หลวงปูพ่ รหมมา ปภากโร ประธาน วางดวงศิ ล าฤกษ์ พระอาจารย์ อ รุ ณ อุ ตฺ ต โม (เทสถมทรั พ ย์ ) ฝ่ายโหราศาสตร์ พระมหาส�ำรวม สิวธมฺโม (ทองวิลัย) เจ้าพิธีฝ่าย ศาสนพิธี พล.อ.ท. วรนาถ อภิจารี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ พล.ต. ศิริ ทิวะพันธ์ ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 4 และนาย สุทธิกะ รอดสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิษณุโลก ประธานด�ำเนิน งานฝ่ายฆราวาส จากสภาพวัดในปัจจุบันนี้ ก็ได้รับการปรับปรุงบูรณะสร้างขึ้น มาใหม่โดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยการน�ำของพระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพุทธสถานสันติวนั โดย ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดช พระคุณหลวงพ่อ พระครูสันตจิตตานุโยค เจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนชาวพุทธ ทุกถิ่นที่ได้รู้จักกับพระปลัดโดยตรง มีทั้งญาติโยมที่อยู่แถวตลาด แควน้อย, หมู่บ้านกระบัง, จังหวัดราชบุรี พะเยา พิษณุโลก สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

2

.indd 140

3/12/2561 15:34:19


พระปลัดชูชาติ อภิวฑฺฒโน พระปลัดชูชาติ อภิวฑฺฒโน (พระอาจารย์ชาติ) มีนามเดิมว่า นายชูชาติ ธรรมศิริ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2515 เป็น ชาวจังหวัดพะเยาโดยก�ำเนิด เกิดที่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 5 ต�ำบล ทุ่งรวงทอง อ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยา เกิดมาในครอบครัวชาวนา ที่ยากจน อายุได้ 12 ปี ชีวิตก็เริ่มเข้าสู่การบรรพชาสามเณรที่ พัทธสีมาวัดสันหลวง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 อยู่ที่ วัดบ้านเกิดได้ 1 พรรษา ก็เดินทางไปอยู่กับหลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย (พระครูวรเวทย์วิสิฐ) วัดทุ่งหลวง ต�ำบลแม่แตง อ�ำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ปรนนิบัติรับใช้อุปัฏฐากหลวงปู่ตั้งแต่ เล็กๆ เป็นที่รักเอ็นดูของหลวงปู่และพระภิกษุสามเณรภายในวัด เป็นคนว่าง่าย พูดจาอ่อนน้อม ประวัติการศึกษาและสมณศักดิ์ พ.ศ. 2550 ส�ำเร็จหลักสูตรพระนักเทศน์ รุ่นที่ 16 วัดประยุร วงศาวาส เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ ส�ำนักเรียนวัดบางพึ่ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพุทธสถานสันติวัน ต�ำบลทับยายเชียง (1 มีนาคม พ.ศ. 2552) พ.ศ. 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะต�ำบล ทับยายเชียง (1 มีนาคม พ.ศ. 2552) พ.ศ. 2552 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวนั (30 เมษายน พ.ศ. 2552) พ.ศ. 2553 ส�ำเร็จหลักสูตรพระวิปสั สนาจารย์ วัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) พ.ศ. 2553 ส�ำเร็จหลักสูตรพระวิปสั สนาจารย์ วัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี (28 ธันวาคม พ.ศ. 2553) พ.ศ. 2554 ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น พระกรรมวาจาจารย์ (28 กันยายน พ.ศ. 2554) พ.ศ. 2554 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ครู พ ระสอนปริ ยั ติ ธ รรม ประจ�ำส�ำนักเรียนวัดพุทธสถานสันติวนั (29 กันยายน พ.ศ. 2554) พ.ศ. 2555 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นพระธรรมทูตสายที่ 3 ปฏิบตั ิ การประจ�ำอ�ำเภอพรหมพิราม (8 มิถุนายน พ.ศ. 2555) พ.ศ. 2556 ส�ำเร็จหลักสูตรพระนักเทศน์หนเหนือ ประจ�ำ จังหวัดพิษณุโลก วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ (18 พฤษภาคม 2556 ) พ.ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ ต�ำบลดงประค�ำเขต 1 (18 พฤษภาคม 2556) พ.ศ. 2556 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าคณะต�ำบลดงประค�ำเขต 1 (5 กรกฎาคม 2556) พ.ศ. 2556 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นพระฐานานุกรม ที่ พระปลัด ในพระครูอดุลสุนทรการ เจ้าคณะอ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยา (9 กันยายน 2556)

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 141

141

3/12/2561 15:34:24


การบริหารปกครองวัด

วัดหาดใหญ่

วัดโบราณแห่งอ�ำเภอพรหมพิ ราม พระอธิการไพรัตน์ ปภสฺสโร

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่

วั ด หาดใหญ่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2414 ลักษณะที่ตั้ง วั ดเป็ น ที่ ร าบอยู ่ ริ ม แม่ น�้ ำ และมี เ ขื่ อ นนเรศวรอยู ่ ทิ ศ ตะวั น ออก ได้ รั บ พระราช วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 และต่อมาได้ ท� ำ การบู ร ณะโบสถ์ โดยมี พระครูประสิท ธิ์ อริ นฺ ท โม เจ้ า อาวาส วัดหาดใหญ่ ในสมัยนั้นและก�ำนันรักษ์ จันทร์สา ผู้ ใหญ่จาง อิ่มค�ำ นายไม้ มั่นฤทธิ์ นายปลั่ง สนมฉ�่ำ และประชาชน ได้ท�ำการบูรณะ โบสถ์ ในปี พ.ศ. 2512 และขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ต่อมาราวปี พ.ศ. 2518 มีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้าง เขื่อนนเรศวร จึงได้ย้ายศาลาการเปรียญ โดยรื้อของเก่าและสร้าง ขึ้นใหม่พอที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ ต่อมาในปี 2555 พระอธิการไพรัตน์ ปภสฺสโร ได้ขอเปลี่ยนที่ตั้งวัดจากเดิม มาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน 142

1

1. พระยัน พ.ศ. 2490-2495 หัวหน้าสงฆ์ 2. พระลอย พ.ศ. 2495-2496 หัวหน้าสงฆ์ 3. พระดอม พ.ศ. 2496-2498 หัวหน้าสงฆ์ 4. พระเหมือน พ.ศ. 2498-2505 หัวหน้าสงฆ์ 5. พระครูประสิทธิ์ อรินฺทโม พ.ศ. 2505-2533 เจ้าอาวาสรูปแรก 6. พระอธิการนาค ขนฺติธโร พ.ศ. 2540-2549 เจ้าอาวาส 7. พระอธิการสมควร สุทฺธิญาโณ พ.ศ. 2549-2550 เจ้าอาวาส 8. พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ พ.ศ. 2553-2555 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 9. พระอธิการไพรัตน์ ปภสฺสโร ( ป.ธ.1-2, พธ.บ, นธ.เอก) เจ้าอาวาส และเป็นเลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอ�ำเภอพรหมพิราม ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน บันทึก

วัดโบราณแห่งอ�ำเภอพรหมพิ ราม วัดหาดใหญ่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิ ด สอนนั ก ธรรมส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณร เมื่ อ ปี พ.ศ. 2555 จัดอบรมศีลธรรมคุณธรรมแก่ประชาชนมา อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จั ด กิ จ กรรมวั น ส� ำ คั ญ ทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น และวันส�ำคัญของชาติ ในแต่ละปีมี พระภิกษุสามเณรจ�ำพรรษาประมาณ 7-10 รูป วัดหาดใหญ่ เลขที่ 99 บ้านหาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองแขม อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 084-6227356 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 142

3/12/2561 15:38:06


HIST ORY OF BUDDH ISM

บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดสะพานหิน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 185 บ้านสะพานหิน ม.3 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่10 ไร่ 3 งาน และมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน พื้นที่ วัดเป็นที่ราบอยู่ริมแม่น�้ำน่าน

วัดสะพานหิน

สักการะหลวงพ่ อทิมศักดิ์สิทธิ์ พระอธิการจเร ฐิตทินฺโน

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสะพานหิน วัดสะพานหิน บางคนจะเรียกว่า “วัดตะพานหิน” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ ประมาณ พ.ศ. 2253 มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา นับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2300

อาคารเสนาสนะ วิหารหลวงพ่อทิม กว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างวิหารหลังใหม่ แทนหลังเก่ากว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นวิหารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมือ่ พ.ศ. 2541 อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นอุโบสถ คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมือ่ พ.ศ. 2537 ศาลาการเปรียญ กว้าง 53 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นศาลาไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร เป็นหอสวดมนต์คอนกรีตเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล กว้าง 27 เมตร ยาว 53 เมตร เป็นศาลา คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556 ท�ำเนียบเจ้าอาวาส วัดสะพานหิน มีเจ้าอาวาสมีทั้งหมด 12 รูป คือ 1. หลวงปู่ทัพ 2. หลวงปูอ่ นิ ทร์ 3. หลวงปูส่ วน 4. หลวงปูโ่ ม้ 5. หลวงปูร่ อด 6. หลวงปูจ่ อม 7. หลวงปูจ่ นั ทร์ 8. หลวงปูเ่ ผือด 9. หลวงปูช่ อบ 10. พระครูพศิ ษิ ฎ์ศลี าภรณ์ (พระครูโด้) ได้รับต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดราษฎร์ ชั้นโท วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และได้ย้ายมารับต�ำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดสะพานหิน เมื่อ พ.ศ. 2516-2549 11. พระอธิการประเทือง กันตฺสาโร ได้รับต�ำแหน่ง เจ้าอาวาส เมือ่ ปี พ.ศ. 2549-2554 12. พระอธิการจเร ฐิตทินโฺ น ได้รบั ต�ำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 143

143

3/12/2561 15:46:55


144

4

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 144

3/12/2561 15:56:39


HIST ORY OF BUDDH ISM

บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

อาคารเสนาสนะ

พระพุ ทธชินวงศ์-พระมหาจักรพรรดิ ศักดิ์สิทธิ์

อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 13 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 ศาลาการเปรียญ กว้าง 19 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอฉันอนงฺคโน กว้าง 13 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2525 และได้บรู ณปฏิสงั ขรณ์ ใหม่เมือ่ พ.ศ. 2561 เป็นอาคารไม้สกั ทองทัง้ หลัง กุฏสิ งฆ์ จ�ำนวน 6 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหารหลวงปู่สุดใจ อริยวํโส กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นอาคารไม้คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ศาลาบ�ำเพ็ญ กุศล จ�ำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง และหอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง

พระครูขันติบุรีกร (ขนฺติสาโร)

ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

วัดวังวน

สักการะ

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังวน

วัดวังวน สร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2468 มีนามเรียกตามชื่อบ้าน เพราะว่าบริเวณรอบวัดมีล�ำธารน�้ำไหลผ่านอ้อมเรียกว่า “วังวน” ได้รับ วิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2501 มีพระสงฆ์จ�ำพรรษาปีนี้ จ�ำนวน 5 รูป สามเณร 2 รูป ปัจจุบันเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

พระประธานประจ�ำอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 109 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 พระประธานประจ�ำศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 99 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 พระพุทธรูปทรงเครือ่ งพระมหาจักรพรรดิ เป็นพระพุทธรูปปางมาร วิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 109 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2559 พระพุทธชินวงศ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่เก่าแก่ และเป็น พระศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำวัด หน้าตัก 29 นิ้ว สูง 49 นิ้ว

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 145

145

3/12/2561 15:56:42


ประวัติหลวงปู่สุดใจ อริยวํโส

ประวัติพระครูขันติบุรีกร (ขนฺติสาโร)

พระครูขันติบุรีกร ฉายา ขนฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดวังวน รูปปัจจุบัน สถานะเดิม ชื่อ นายสมบูรณ์ นามสกุล สระทองอยู่ เกิดวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2513 สถานที่เกิด บ้านหนองใหญ่ปางช่างยม ต�ำบล วังทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นามบิดา นายกลม สระทองอยู่ นามมารดา นางนูน สระทองอยู่ อุปสมบท อุ ป สมบทเมื่อ อายุ 27 ปี เมื่อวัน ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ณ พัทธสีมาวัดอ่างทอง ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภออ่างทอง จังหวัดก�ำแพงเพชร พระครูวชิรธรรมคุณ วัดอ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธนู ฐิตปุญฺโญ วัดอ่างทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระจ�ำปา ยุติกโร วัดอ่างทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ วิทยฐานะ พ.ศ. 2547 ส�ำเร็จนักธรรมชั้นเอก ส�ำนักศาสนศึกษาวัดวังวน พ.ศ. 2556 ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันก�ำลังศึกษาปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำแหน่งด้านการปกครอง เจ้าอาวาสวัดวังวน ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สมณศักดิ์ 5 ธันวาคม 2555 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรชั้นโท เป็นพระครูขันติบุรีกร 146

4

หลวงปู่สุดใจ อริยวํโส เกิดที่บ้านเสืออีด่าง อ.บางเลน จ.นครปฐม อุปสมบทแล้วได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านวังวน ประมาณปี พ.ศ. 2441 ได้ น�ำพาชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดวังวนขึ้นมา ณ.บ้านวังวน หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมือ่ ราว ปี พ.ศ. 2468 และท่าน เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดวังวน ท่านเป็นพระเกจิชอื่ ดังทางด้านเมตตา ค้าขาย แคล้วคลาด ปลอดภัย วัตถุมงคลของท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เช่น รูปภาพเหมือนจริง, ตะกรุด, เครือ่ งราง, ผ้ายันต์, เหรียญรูปไข่ พ.ศ. 2534 และวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆ อีกหลายรุ่น ถ้าใครมีไว้ครอบครองเป็นสิริมงคล แก่ตัวเอง เป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ประกอบอาชีพค้าขายร�่ำรวย และ ท่านยังมีการท�ำพิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาแบบโบราณ ห่ม ผ้าขาวผ้าเหลือง บังสุกุลเป็น-ตาย เสริมมงคลชีวิตให้ชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก ในสมัยนั้นท่านเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั่วไป ท่านยังได้ท�ำยาสมุนไพร รักษาชาวบ้าน รักษาโรคต่างๆ ในสมัยนั้นให้หายขาดอีกด้วย ท่านได้น�ำพาชาวบ้านพัฒนาวัดวังวนเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 ท่านก็ได้มรณภาพลง ด้วยวัยชราภาพ ณ วัดวังวนนี้ ยังการเศร้าโศกเสียใจ กับชาวบ้านวังวนเป็นยิง่ นัก เมือ่ ท่านจากไปแบบไม่มวี นั หวนกลับ ชาวบ้าน วังวนซึ่งผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่านได้ร่วมกันสร้างวิหารขึ้นมา แล้วท�ำพิธี หล่อรูปเหมือนจริงของท่านไว้กราบสักการบูชาเพือ่ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ และมีชาวบ้านได้มาบนบานศาลกล่าวให้ค้าขายร�่ำรวยเกี่ยวกับธุรกิจ ต่างๆ เช่น ท�ำลูกชิ้น เพราะชาวบ้านวังวนมีอาชีพท�ำนา รองลงมาคือ ค้าขายลูกชิ้น อยู่กันกระจายออกไปแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย คือ ออกจากหมู่บ้านวังวนเกือบทั้งนั้น ชาวบ้านนับถือท่านเป็นบูรพาจารย์ ที่ท�ำให้เขาร�่ำรวย เมื่อชาวบ้านมาบนบานศาลกล่าวแล้วประสบความ ส�ำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ชาวบ้านก็น�ำของสิ่งต่างๆ ที่ บนไว้มาแก้บน แล้วก็ จัดให้มีงานสมโภชประจ�ำปีปิดทองหลวงปู่สุดใจ อริยวํโส ตรงกับวันที่ 9-10-11 ม.ค. เป็นประจ�ำทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 146

3/12/2561 15:56:47


ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

วั ด วั ง วนมี รั ก ษาการแทน เจ้ า อาวาสและเจ้ า อาวาสวั ด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี จ�ำนวน 11 รูป ดังนี้ 1. หลวงปู่สุดใจ อริยวํโส 2. พระอาจารย์ซอม 3. พระอาจารย์เตี้ย 4. พระอาจารย์จรูญ 5. พระอาจารย์ด�ำ 6. พระอาจารย์วิฑูรย์ 7. พระอาจารย์อ่อน 8. พระครูสมพาน 9. พระครูไสว อนงฺคโณ 10. พระอธิการไว จัตตมโร 11. พระครูขันติบุรีกร

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 147

147

3/12/2561 15:56:51


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลศรีภิรมย์ “โครงสร้ า งพื้ น ฐานเข้ ม ข้ น ศั ก ยภาพชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง แหล่ ง รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มศาสนาภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อาชี พ ท� ำ กิ น พอเพี ย ง หลี ก เลี่ ย งอบายมุ ข เสริ ม ความสุ ข ถ้ ว นหน้ า ” วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีภิรมย์

ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีภริ มย์ ได้รบั การยกฐานะจากสภาต�ำบล เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2539 สภาพพื้นที่ ต�ำบลศรีภิรมย์ มีพื้นที่ 118 ตารางกิโลเมตร สภาพ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น�้ำน่านไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และมี แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติประเภทบึงอยูห่ ลายแห่ง จึงเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�ำนา ส่วนสภาพของบ้านเรือนจะอยู่กันเป็นกลุ่ม การปกครอง/ประชากร สามารถแยกได้เป็น 13 หมูบ่ า้ น มีประชากร ทั้งสิ้น 7,621 คน แยกเป็น ชาย 3,706 คน หญิง 3,915 คน จ�ำนวน ครัวเรือนทั้งหมด 2,750 ครัวเรือน

148

.

4

เศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 90 รองลงมาคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทัว่ ไป และอืน่ ๆ พืชเศรษฐกิจส�ำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ผัก(มะเขือ) สภาพสังคม ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลศรีภิรมย์ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ตามแบบสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ประชาชน - การศึกษา มีสถานศึกษาจ�ำนวน 5 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จ�ำนวน 6 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) จ�ำนวน 1 แห่ง - ศาสนา มีศาสนสถานทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีภริ มย์ 9 แห่ง

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 148

3/12/2561 16:03:14


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศักยภาพคนและชุมชนเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผ บ้านบ ผ ผลิตโ ผ จันท ก มะแพ น ฟักท

สินค้า OTOP ของต�ำบลศรีภิรมย์

นายทรงธรรม เกิ ด คุ ณ ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีภิรมย์

- หมู่ที่ 5 ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง โทร. 099-2767102 - หมู่ที่ 5 หมอนฟักทอง facebook : ก กุลกรุบกริบ โทร. 061-3322371 - หมู่ที่ 5 ดินไทยประดิษฐ์ Facebook : Yuphin Thatthiam โทร. 094-7270043 - หมู่ที่ 5 ผลิตภัณฑ์จกั สานจากเส้นพลาสติก กลุม่ แม่บา้ น (พีแ่ จ้ว) โทร. 086-0616578 - หมู่ที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ ก�ำนันณรงค์ จันทร์ชื่น ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทร. 089-9614467 - หมู่ที่ 6 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานเส้ น พลาสติ ก สามมิ ติ แ ละงานฝี มื อ เดคูพาจ จ.พิษณุโลก โทร. 087-5711106 (พี่บี) - หมู่ที่ 9 ต�ำบลศรีภิรมย์ ผลิตภัณฑ์ตะกร้าเชือกมัดฟาง ผลิตภัณฑ์ กล้วยตาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคลองมะแพลบ หมู่ที่ 9 โทร. 084-5773004 (ผู้ใหญ่ เอนก บุปผา)

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

4

.indd 149

149

3/12/2561 16:03:20


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

วัดท่าทองน้อย สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญในต�ำบลศรีภิรมย์ 1. วัดท่าทองน้อย เป็นวัดเก่าแก่และส�ำคัญวัดหนึง่ ของต�ำบลศรีภริ มย์ มีชื่อเสียง โดยเฉพาะพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโตซ�ำปอกง (องค์จำ� ลอง) ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่ อ มายั ง วั ด แห่ ง นี้ จ ะไม่ แ ปลกที่จ ะต้ อ งพบเจอผู ้ ค นจ� ำ นวนมากที่ หมุนเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกัน อย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะช่วง เทศกาลเทกระจาด จะมีเป็นประจ�ำทุกปีช่วงเดือน มิถุนายน 2. พรหมพิราม สวนน�้ำ แอนด์ กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง ต�ำบลศรีภริ มย์ อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อยูห่ า่ งจากจังหวัด พิษณุโลก 53 กิโลเมตร เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน แบบธรรมชาติรม่ รืน่ รีสอร์ท แห่งนี้มีสวนน�้ำและสระว่ายน�้ำกลางแจ้งพร้อมให้บริการ 3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง “เป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร” ที่ตั้งหมู่บ้าน บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 ต�ำบลศรีภริ มย์ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ น่านฝัง่ ตะวันออก บ้านบุง่ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ประมาณ 70 ปี ชุมชนบ้านบุ่งแห่งนี้ มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ ยึดพระราชด�ำรัสเศรษฐกิจ พอเพียง คนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินส�ำหรับครัวเรือน มีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างพี่อย่างน้อง พึ่งพาอาศัยกัน ตั้งแต่ตั้งชุมชนมาเป็น เวลาช้านาน กลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าท่องเที่ยวและสัมผัส นอกจาก นี้ยังมีการน�ำเอาธนาคารขยะมาใช้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดขยะ หน้าบ้านน่ามอง จนได้ชอื่ ว่าเป็นชุมชนสะอาดแห่งหนึง่ รวมทัง้ เป็นชุมชน ที่มีความปลอดภัยด้วย 150

.

4

4.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านบุ่ง บ้านเก่า อายุ 100 ปี หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลศรีภริ มย์ อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 150

3/12/2561 16:03:24


ประเพณี วัฒนธรรม

โครงการแห่เทียนจ�ำน�ำพรรษา โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี

โครงการวันเทกระจาด

โครงการวันลอยกระทง

โครงการต�ำบลศรีภิรมย์ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

4

.indd 151

151

3/12/2561 16:03:25


ความท้าทาย & โอกาส ทางการตลาดของอาหารยุค Thailand 4.0 ส� า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวทน.) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) และ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้ร่วมกันจัดงาน Food Innovation and New Business Opportunity เมื่อวันที่ 23 ส.ค 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้า ร่วมงานกว่า 400 คน ซึ่ง 90% มาจากบริษัทด้าน เกษตรและอาหาร ส่วนอีก 10% มาจากสถาบัน การศึกษาและภาครัฐครับ

152

งานดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำงานร่วมกันภายใต้บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ “การยกระดับความสามารถผู้ประกอบการ ด้านอาหารด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ของทั้งสาม หน่วยงานที่จะประสานพลังประชารัฐ เร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ด้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน food supply chain หันมาให้ ความส�ำคัญกับการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการสร้าง มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เพื่ อ สร้ า งความสามารถทางการ แข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “Innovation and New Business Opportunity” มีใจความดังนี้

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

4.0 ( 2

).indd 152

5/12/2561 15:05:42


หากมองกระแสความท้าทายของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใน ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารในยุค Thailand 4.0 จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องเร่งปรับตัวเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบรับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร ผลส�ำรวจในปี 2560 พบว่า อุตสาหกรรมอาหารมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากที่สุดเป็น อันดับแรก คือ 15,051 ล้านบาท แต่การลงทุนเหล่านี้มาจากบริษัท ขนาดใหญ่ ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารของไทยกว่า 90% เป็นบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกอาหารรายใหญ่ของโลก และแนวโน้มความ ต้องการอาหารยังมีเพิ่มขึ้นอีกอย่างมาก ในปี 2050 ประชากรโลกจะ เพิม่ ขึน้ ถึงประมาณ 9.1 พันล้านคน ซึง่ ต้องผลิตอาหารเพิม่ อีกประมาณ 70% แนวโน้มอาหารในอนาคตจึงต้องตอบโจทย์ความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 เทรนด์ คือ อาหารทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม, อาหารปลอดภัย, อาหารสุขภาพ, Personalized Food, อาหารผู้สูงวัย, Lifestyle แบบใหม่, ทุกคนมีอาหารเพียงพอ, และ ประเด็นเรือ่ งข้อกีดกัน ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีทั้งโอกาส และความท้าทายของธุรกิจ ในการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมศักยภาพ อืน่ ได้ใน 4 มิติ คือ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ, อุตสาหกรรมดิจทิ ลั , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ซึ่งกระทรวง วิทย์ฯ เริม่ ด�ำเนินการมากว่าสองปีแล้วนัน้ เรามีพนื้ ทีใ่ ห้เอกชนเข้ามาตัง้ ศูนย์วจิ ยั โดยเชือ่ มโยงบริษทั ให้ทำ� งานนวัตกรรมอาหารกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย Food Innopolis เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการใน ทุกระดับ ตั้งแต่บริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ SMEs และ Startups นอกจากนี้ Food Innopolis ยังท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ใน การพัฒนาหลักสูตร Flavor Academy เพือ่ สร้าง Flavor Scientist และ เมือ่ เร็วๆ นี้ เรายังได้ประกาศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทีม่ ศี กั ยภาพ ในการจัดตัง้ และด�ำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อน�ำสิ่งต่างๆ ที่เรามี มาสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมอาหารของผู้ประกอบการในทุกพื้นที่ อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย และเป็น จิ๊กซอว์ชิ้นส�ำคัญของ Bioeconomy โครงการ Food Innopolis เป็น แรงผลั ก ดั น ที่ ส� ำ คั ญ มากที่ จ ะช่ ว ยตอบโจทย์ ใ ห้ กั บ ภาคเอกชนด้ า น Food innovation เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลือ่ นและเพิม่ มูลค่าสินค้า ของไทยให้มีคุณภาพสูง สามารถแข่งขันในตลาดโลก นวัตกรรมอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดและช่องทางใหม่ๆ ให้กบั ธุรกิจ เป็นการ สร้าง Innovation-Driven Economy, Distributive Economy และ Circular Economy ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะน�ำพาให้ประเทศไทยเป็น Kitchen of the World และเป็น Food Innovation Hub ของโลกได้ อย่างแท้จริง

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

4.0 ( 2

).indd 153

153

5/12/2561 15:05:46


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลตลุกเทียม “พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต น้ อ มน� ำ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สื บ ทอดวั ฒ นธรรมประเพณี รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มใจให้ บ ริ ก าร” วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตลุกเทียม

ประวัติความเป็นมาของวันตักบาตรเทโว วันตักบาตรเทโว หมายถึง วันท�ำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ทั้งนี้ค�ำว่า เทโว ย่อมาจากค�ำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่ง ลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามต�ำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา สัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของอินเดีย ตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึง เมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูร ญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็น นางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ 154

.

4

พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจ�ำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนา พระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยูพ่ รรษาหนึง่ ถึงวันแรม 1 ค�ำ่ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อท�ำบุญตักบาตรอย่าง หนาแน่น

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 154

4/12/2561 8:39:36


ด้วยเหตุนจี้ งึ ถือว่าวันแรม 1 ค�ำ ่ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันทีพ่ ระพุทธเจ้า

เสด็จจากเทวโลก ลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยม ตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีส�ำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า “ตักบาตรเทโว” โดยพระสงฆ์จำ� นวนมากจะอัญเชิญพระพุทธรูป เดิ น ลงบั น ไดจากมณฑปพระพุทธบาท ลงมารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมตักบาตรในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานธรรมดาแล้ว ก็จะมีขา้ วต้มลูกโยนด้วย ซึง่ บางท่านสันนิษฐานว่าในครัง้ นัน้ ผูค้ นรอใส่บาตรกันแออัดมาก เข้าไม่ ถึงพระ จึงใช้ข้าวก่อหรือปั้นโยนลงบาตร การตักบาตรเทโวจึงเป็นการ ท�ำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนนับแต่นั้นมา

นายถนอม จั น ทร์ชื่น

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลตลุกเทียม คณะผู้บริหาร อบต.ตลุกเทียม

นายก อบต.ตลุกเทียม รองนายก อบต.ตลุกเทียม รองนายก อบต.ตลุกเทียม เลขานุการ ปลัด อบต.ตลุกเทียม

นายถนอม จันทร์ชื่น นายส�ำรวย มีสุวรรณ นายทวีศักดิ์ บุญเสือ นางสาววรัทยา จันทร์ชื่น สิบเอกเอนก ดาด้วง

ผลิตภัณฑ์ ไก่ด�ำบ้านเซิงหวาย PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

4

.indd 155

155

4/12/2561 8:39:42


ประวัติความเป็นมาของประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก มีเรือ่ งเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาลว่า สมัยหนึง่ องค์สมเด็จพระศาสดา เสด็จประทับอยู่ในบุพพารามมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี ทรงพระปรารภ พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ผู้เป็นใหญ่ในแคว้นโกศลและกาสี โดยพระเจ้า ปัสเสนทิโกศล แวดล้อมไปด้วยเสวกามาตย์ราชบริพาร ทัง้ หลายได้เสด็จ ไปทอดพระเนตรชาวนา เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชหฤทัย ทรงสบาย ในทุง่ นา ทีไ่ ม่หา่ งไกลจากพระนครเท่าไรนัก ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวนา ก�ำลังนวดข้าว แล้วน�ำมากองพูนสูงใหญ่ ก็พอพระราชหฤทัย จึงเสด็จ ลงจากพระราชยาน พร้อมด้วยเสวกามาตย์ราชบริพารทั้งหลาย แล้ว ทรงชักชวนชาวนาให้เอาข้าวมารวมก่อ เป็นรูปเจดีย์บูชาพระรัตนตรัย พระองค์ทรงรับก่อด้วยพระองค์ เมือ่ ก่อเสร็จแล้ว ก็รบั สัง่ ให้ทำ� โรงฉันใน สถานที่นั้น แล้วเสด็จไปสู่ ส�ำนักพระศาสดา ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวาร 500 รูป ไปรับบิณฑบาตในวันพรุง่ นีเ้ ช้า ณ โรงฉันในทุง่ นา เพือ่ เป็นการฉลองรูปเจดียท์ กี่ อ่ ด้วยข้าวเปลือกสมเด็จ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับด้วยดุษณียภาพ พอรุ่งเช้า พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้เสด็จไปยังโรงฉันในทุ่งนานั้น ไปคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้ากับภิกษุ 50 รูป ให้เสด็จนัง่ เหนืออาสนะแล้ว ก็ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้า พร้อมกับภิกษุเหล่านัน้ เสร็จจาก ภัตตกิจแล้ว พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ก็กราบทูลถามถึงผลานิสงส์ที่ได้ ก่อเจดีย์ด้วยข้าวเปลือกนี้ให้เป็นทาน ว่าจะมีผลานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายใด มีจติ ศรัทธาเลือ่ มใส ก่อสร้างพาลุกเจดียย์ งั กองข้าวเปลือก ให้เป็นทาน ดังที่มหาบพิตรกระท�ำอยู่ในขณะนี้ ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า มีความปีตปิ ราโมทย์ปรีดายินดี บุคคลผูน้ นั้ จะไม่ไปสูอ่ บายภูมติ ลอดร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก ครั้นตายไป จากมนุษย์ก็จะไปเสวยในทิพย์สมบัติ แม้พระตถาคต แต่ครั้งยังเป็น พระโพธิ สั ต ว์ บ� ำ เพ็ ญ บารมี ธ รรมอยู ่ ก็ ไ ด้ ก ่ อ เจดี ย ์ ด ้ ว ยข้ า วเปลื อ ก โดยพระองค์ได้เกิด ในตระกูลชาวนา เมื่อเจริญวัยแล้ว ก็ต้องท�ำไร่ ไถนาเลี้ ย งชี พ อยู ่ ม าวั น หนึ่ ง เห็ น พระปั จ เจกโพธิ เ จ้ า อยู ่ ใ นราวป่ า ก็มีจิตเลื่อมใส ได้สละข้าวเปลือกก่อเป็นเจดีย์ ครั้นท�ำเสร็จแล้วก็เอา ผ้าแพรมาท�ำเป็นธงปักประดับพระเจดีย์ ครัน้ ท�ำเสร็จแล้ว ก็ไปอาราธนา พระปัจเจกโพธิออกมาถวายภัตตาหาร ท�ำการสักการบูชาแก่ พระรัตนตรัย แล้วตั้งปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล เบือ้ งหน้าโน้น ครัน้ อยูจ่ นอายุแล้วได้ไปเกิดชัน้ ดาวดึงส์ มีวมิ านสูง 12 โยชน์ อยู ่ ไ ด้ ป ระมาณ 4 พั น ปี ทิ พ ย์ เมื่ อจุ ติ จ ากเทวโลกแล้ ว มาเกิ ด เป็ น พระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสี ได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์โลกและ เทวโลก บ�ำเพ็ญบารมีจนเต็มดีแล้ว จึงได้มาตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระตถาคต ดังที่ได้ปรากฏแก่มหาบพิตรอยู่ขณะนี้ เมื่อพระธรรม เทศนาจบลงแล้ว พระปัสเสนทิโกศลพร้อมข้าราชบริพารก็พากันยินดี โสมนัสเป็นยิ่งนัก

156

.

4

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 156

4/12/2561 8:39:47


ด้านความเชือ่ ชาวชุมชนมีความเชือ่ เรือ่ งพระแม่โพสพ ว่ามีพระคุณ ต่อชีวิตของชาวนาสืบจากปู่ย่าตายายอันยาวนาน ชาวนาชุมชนจึงมี พิธกี รรมสืบสานมรดกประเพณีตอ่ ๆ กันมา เป็นการเชิญมิง่ ขวัญมาสูข่ า้ ว เพื่อบูชาพระคุณแม่โพสพ ที่มอบผลผลิตอันงอกงามแก่ผืนแผ่นดิน ประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก หรือบุญข้าวเปลือกของชุมชน เป็น ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน มีความเชื่อว่า การเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นสู่ ยุ ้ ง ฉาง มี ค วามผู ก พั น กั น แบบวิ ถี ชุ ม ชน เริ่ ม จากการลงแขกด� ำ นา แล้วลงแขกเกี่ยวข้าว แสดงถึงความรักความสามัคคี จึงได้จัดงานบูชา แม่โพสพหรือพระแม่โพสพ (ก่อเจดียข์ า้ วเปลือก) โดยถือคติความเชือ่ ทีว่ า่ เมื่อน�ำข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉางแล้ว ควรจะมีการสรรเสริญบูชา และ บวงสรวงคุณข้าว คุณน�ำ ้ อันเป็นความเชือ่ เกีย่ วกับเทพเจ้าหรือเทพาอารักษ์ เพราะข้าวมีคณ ุ ค่าอเนกอนันต์ตอ่ มวลมนุษย์ จนถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึง่ โดยเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่า “แม่โพสพเป็นเทวีแห่งข้าว” ชาวบ้านจะบูชาพระแม่โพสพก่อนการลงมือท�ำนา หรือระหว่างการ ตกกล้าและตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะท�ำพิธี บายศรีข้าว ที่เรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว”ชาวบ้านได้จัดงานประเพณี ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ติดต่อกันมาจากปี พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน ด้านวิถชี วี ติ สมัยต่อมานิยมท�ำกันเมือ่ เก็บเกีย่ วข้าวเสร็จ แล้วน�ำข้าว มากองไว้กลางลานนวดแล้วท�ำพิธบี ายศรีขา้ ว หรือเมือ่ นวดข้าวเสร็จจะ ได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลางลานนวด และจะท�ำพิธีทางพราหมณ์ตาม ประเพณีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว” เพราะ ถือคติ ความเชือ่ ว่าขณะทีเ่ ราท�ำนาเกีย่ วข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย�ำ่ ข้าว จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องร่วมท�ำพิธบี ชู าแม่พระโพสพเพือ่ ขอขมา จะได้ เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุก ด้านวัฒนธรรมและประเพณี เป็นเรื่องของจิตใจที่มีความละเอียด อ่อนมาก ดังจะเห็นเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการท�ำบุญด้วยข้าว จะได้บุญ มหากุศลมากช่วงเวลากลางเดือน 10 หรือประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ชาวชุมชนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกข้าว เพื่อน�ำ ผลผลิตที่ได้จากการท�ำนามาร่วมบริจาคให้กับทางวัด เพื่อจัดกิจกรรม เรียกขวัญพระแม่โพสพ(ร่วมก่อเจดีย์ข้าวเปลือก)ของทุกปี บุญข้าวเปลือกจึงเป็นประเพณีทชี่ าวชุมชนตลุกเทียม ปฏิบตั สิ บื ทอด กันมายาวนาน แสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความสมัคร สมานสามัคคี อันเป็นวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ยึดมั่นศรัทธาในบวรพุทธ ศาสนา

ข้อมูลการติดต่อ อบต.ตลุกเทียม โทรศัพท์:055-009-978 โทรสาร:055-009-979 Website : www.talukthiam.go.th Email : talukthiam@talukthiam.go.th

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

4

.indd 157

157

4/12/2561 8:39:54


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลมะต้อง ต� า บลมะต้ อ งลื อ เลื่ อ งเมื อ งกระท้ อ นหวาน นมั ส การหลวงพ่ อ ชั ย สิ ท ธิ์ ตั้ ง จิ ต ขอพรหลวงพ่ อ เพชร วั ด หางไหล งานสมโภชน์ ยิ่ ง ใหญ่ ห ลวงพ่ อ ทศพล วั ด ป่ า สั ก สวยงามน่ า รั ก มาลั ย สองชาย สู ต รเด็ ด เหนื อ ใครพริ ก แกงไทยโบราณ เหนื อ เขื่ อ นน�้ า น่ า นสารพั น ปลา ค�าขวัญองค์การบริหารส่วนต�าบลมะต้อง

ประวัติต�าบลมะต้อง ในอดีตต�าบลมะต้อง มีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดริมแม่น�้าอยู่สองฝั่ง และมีพ่อค้าชาวเหนือล่องเรือบรรทุกสินค้ามาเร่ขาย สมัยนั้นเป็นเรือมอญบรรทุก สินค้าประเภทหม้อ ไห โอ่ง ครก และอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งเป็นของใช้ ในครัวเรือน เดินทางรอนแรมผ่านมาเห็นว่าบริเวณนี้ มีต้นกระท้อนอยู่จ�านวนมาก จึงเรียกขาน บริเวณทีเ่ ป็นหมูบ่ า้ นนีว้ า ่ “บักต้อง” คนภาคเหนือในอดีตเรียกต้นกระท้อนว่า “บักต้อง” ภายหลังภาษาพูดได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพี้ยนมาเป็น “มะต้อง” ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานสืบต่อ กันมาจนถึงปัจจุบัน

158

.

2

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 158

3/12/2561 16:25:42


นายสุ ท น สั ง สี แ ก้ ว

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมะต้อง ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�าบลมะต้อง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง หน้า 5 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตต�าบลมะต้อง ต�าบลมะต้อง มีขนาดเนื้อที่ทั้งหมด 25,987 ไร่ (41.58 ตาราง กิโลเมตร) สภาพพืน้ ทีท่ วั่ ไปมีลกั ษณะเป็นทีร่ าบลุม่ มีแม่นา้� น่านไหลผ่าน จากทิศเหนือสูท่ ศิ ใต้ และมีแหล่งน�า้ ประเภทคลอง หนอง บึง อยูห่ ลายแห่ง จึงเหมาะแก่การท�าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�านา ส่วนสภาพบ้านเรือน จะมีสองฝั่งแม่น�้าน่าน

สถานที่ส�าคัญ วัดสนามไชย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านมะต้อง เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ในต�าบลมะต้อง ปัจจุบันมีเนื้อที่ 55 ไร่ มีหลวงพ่อประจ�าวัดคือ หลวง พ่อเจ้าไชยสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง วัดหางไหล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหางไหล มีพระพุทธรูปประจ�าวัด คือหลวงพ่อเพชร

ตราสัญลักษณ์ของ อบต.มะต้อง สัญลักษณ์ประจ�าต�าบลมะต้องเป็นรูปตราชั่งทาบบนต้นกระท้อน และมีลูกกระท้อนข้างละ 1 ผล ซึ่งมีความหมายดังนี้ รูปกระท้อน หมายถึง ที่มาของชื่อต�าบลเนื่องจากสมัยก่อนนั้น บริเวณต�าบลมะต้องมีต้นกระท้อนขึ้นเป็นจ�านวนมาก รูปตราชั่ง มีผลกระท้อนบนตราชั่งข้างละ 1 ผล หมายถึง ต�าบล มะต้องมีแม่น�้าน่านกั้นกลาง การที่มีลูกกระท้อนข้างละ 1 ผล หมายถึง การให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมทั้งสองฝั่งแม่น�้า PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

2

.indd 159

159

3/12/2561 16:25:44


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ วัดพั ฒนาดีเด่น ปี 2552 พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ และเจ้าคณะอ�ำเภอวังทอง

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ มีอายุประมาณ 500 ปี ก่อนสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตามที่กรมศิลปากรได้ส�ำรวจซากโบราณ วิ ห ารเก่ า ที่ เ หลื อ อยู ่ ใ นบริ เ วณนั้ น ท� ำ ให้ ท ราบว่ า สร้ า งมาก่ อ น พ.ศ. 2478 ย้อ นไปประมาณ 200 ปี เดิม ชื่อ ว่ า “วั ดบึ ง พร้ าว” ต.บึงพร้าว อ.นครป่าหมาก จ.พิษณุโลก

เสนาสนะ-ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

ในอดีต วัดบึงพร้าวมีความเจริญเรื่อยมา แต่เกิดโรคระบาดท�ำให้ ประชาชนล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก จึงได้ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนไปอยู่ อีกฟากฝั่งของแม่น�้ำ และได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ เรียกว่า วัดบึงพร้าว เช่นเดิม จึงท�ำให้วัดบึงพร้าวเก่ารกร้าง โบราณสถานต่างๆ พังทลายไป คงเหลือไว้แต่พระประธานในวิหารเพียงองค์เดียว เนื่องจากถูกแดด ถูกฝน มีต้นไม้ปกคลุม จึงท�ำให้พระพุทธรูปองค์นั้นมีผิวสีด�ำ ชาวบ้าน จึงเรียกว่า “หลวงพ่อด�า” มาจนถึงทุกวันนี้ 160

ต่อมาวัดบึงพร้าวได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “วัดเกาะแก้วทรงธรรม” และได้ ด�ำเนินการท�ำเรื่องขอใบรับ รองสภาพวัด ตามนโยบายกรมศาสนา (เดิม)ว่า วัดใดที่สร้างมาก่อน พ.ศ. 2484 หรือรัตนโกสินทร์ ศก (ร.ศ.) 121 ซึ่งเป็นกฎหมายอยู่ในสมัยนั้น ทางวัด จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อจาก วัดเกาะเเก้วทรงธรรมเป็น “วัดเกาะแก้วประชานุรกั ษ์” เพือ่ ให้สอดคล้อง กับประวัตคิ วามเป็นมาของวัด ทีช่ าวบ้านผูม้ จี ติ ศรัทธาได้อนุรกั ษ์ไว้เป็น เวลานาน และได้รับหนังสือรับรองสภาพวัดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2530 คณะศรัทธาและชาวบ้าน ได้นมิ นต์ เจ้าอธิการนวล ฉายา ปณีโต เจ้าคณะต�ำบลชัยนาม วัดบัวทอง มาเป็นเจ้าอาวาส และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ประชานุรักษ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2530 ปัจจุบันได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัด เกาะแก้ ว ประชานุ รั ก ษ์ และด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เจ้ า คณะอ� ำ เภอวั ง ทอง ชั้นเอกพิเศษ

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

2

+

.indd 160

3/12/2561 16:56:48


ความส�ำคัญของวัด

ปี พ.ศ. 2539 วัดเกาะแก้วประชานุรกั ษ์ได้รบั คัดเลือกเป็นวัดอุทยาน การศึกษา ปี พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2552 ได้รบั คัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างทีม่ ผี ลงานดีเด่น

พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์

ฉายา ปณีโต อายุ 59 ปี พรรษา 39 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วุฒิสามัญ ม.6 ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรกั ษ์ และเจ้า คณะอ�ำเภอวังทอง สถานะเดิม ชื่อนวล แสงอรุณ เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 บิดา นายห้อย มารดาชื่อ นางเพียร แสงอรุณ อุปสมบท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ณ วัดวังทองวราราม ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระอุปัชฌาย์ พระครูวิจารณ์ศุภกิจ วั ด วั ง ทองวราราม พระกรรมวาจาจารย์ พระครู พิ จ ารณ์ ธ รรมคุ ณ วัดบัวทอง ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสิริโสภณ วัดศรีโสภณ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก งานปกครอง พ.ศ. 2530 เจ้าคณะต�ำบลชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2530 เจ้าอาวาสวัดเกาะเเก้วประชานุรกั ษ์ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2530 พระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. 2533 ได้รับตราตั้งฐานานุกรม ที่ พระสมุห์ พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรีที่ พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ พ.ศ. 2538 เป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2539 พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2545 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอ�ำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2546 เจ้าคณะอ�ำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2546 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอ�ำเภอชั้นโท พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญา บัตรเจ้าคณะอ�ำเภอ ชั้นเอก พ.ศ. 2558 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญา บัตรเจ้าคณะอ�ำเภอ ชั้นเอกพิเศษ

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

+

.indd 161

161

3/12/2561 16:56:59


วัดวชิรธรรมาวาส วัดส�าคัญสายธรรมยุตของพิ ษณุโลก

พระครูวัชรธรรโมทัย

ด� า รงต� า แหน่ ง เจ้ า อาวาสและเจ้ า คณะอ� า เภอวั ง ทอง(ธรรมยุ ต )

วั ด วชิ ร ธรรมาวาส ที่ ตั้ ง 46 หมู ่ ที่ 11 ต� า บลวั ง ทอง อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบัน พระครูวัชรธรรโมทัย ฉายา อุ ป สนฺ โ ต อายุ 70 พรรษา 45 วิ ท ยฐานะ น.ธ.เอก ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส และเจ้าคณะอ�าเภอวังทอง (ธรรมยุต) โทรศัพท์ 08-9639-3109

ความส�ำคัญ ของวัด วัดวชิรธรรมาวาส เป็นวัดในสังกัดธรรมยุกตินิกายที่ส�ำคัญของ อ� ำ เภอวั ง ทอง และจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยหน่ ว ยงานราชการมั ก ใช้ เป็นสถานที่จัดงานส�ำคัญๆ เช่น เป็นที่ประชุมคณะสงฆ์พิษณุโลก อุ ต รดิ ต ถ์ (ธ) ของส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก, กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จดั กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพือ่ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

162

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 162

4/12/2561 11:21:07


วัดปากยาง

วัดส�าคัญของต�าบลแก่งโสภา พระครูวิรุฬห์จันทโชติ

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากยาง

ประวัติเจ้าอาวาสวัดปากยาง

พระครูวิรุฬห์จันทโชติ ฉายา จนฺทโชโต อายุ 50 พรรษา 30 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ.วัดปากยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อุปสมบท วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2531 ณ พัทธสีมา วัดปากยาง นาม พระอุปัชฌาย์ พระราชรัตนรังษี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดสมาน เขมจาโร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการบัณฑิต สุทฺธสีโล วัดพันปี

วัดปากยาง ตั้งอยู่เลขที่ 48/1 บ้านปากยาง ม.2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 12 ไร่ - 69 ตารางวา โฉนดเลขที่ 8528 วัดปากยางสร้างขึ้นเป็นวัด ประมาณ พ.ศ.2475 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2530 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 11 เมตร ยาว 26 เมตร ผู ก พั ท ธสี ม าเมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม พ.ศ.2531 มี พ ระภิ ก ษุ อ ยู ่ จ� ำ พรรษาปีละประมาณ 6 รูป

วิทยฐานะ

เสนาสนะ-ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

พ.ศ. 2538 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2538 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. 2541 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2548 เป็นรองเจ้าคณะ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2554 เป็นเจ้าคณะ ต.แก่งโสภา เขต2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2556 เป็ น เจ้ า อาวาสวั ด ปากยาง ต.แก่ ง โสภา อ.วั ง ทอง จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2561 เป็นพระอุปัชฌาย์

อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 ศาลา การเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 38 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2514 กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 3 หลัง เป็นอาคารครึง่ ตึกครึง่ ไม้ และมีหอระฆัง เมรุ ศาลาธรรม สั ง เวช ส� ำ หรั บ ปู ช นี ย วั ต ถุ มี พ ระประธานในอุ โ บสถ และที่ ศ าลา การเปรียญ

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

1. พระครูพร้อม อาภาโส พ.ศ. 2522-2540 2. พระครูสุนทรพิริยกิจ (รณชัย) พ.ศ. 2540-2556 และด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลแก่งโสภา เขต 1 อีกต�ำแหน่งหนึ่งด้วย 3. พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (พยับ) พ.ศ. 2556-เป็นต้นมา และด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลแก่งโสภา เขต 2 อีกต�ำแหน่งหนึ่งด้วย

พ.ศ. 2546 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(พธ.บ.)จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2533 สอบไล่ได้ น.ธ.เอก ส�ำนักศาสน ศึกษาวัดปากยาง

การศึกษาพิเศษ

พ.ศ. 2546 ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ครู จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปกครอง

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะต�ำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (จต.ชท) PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 163

163

3/12/2561 17:03:45


H I ST O R Y O F B U DDHI S M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนนำำชีวิต

164

(

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

)5

.indd 164

3/12/2561 17:05:52


สักการะขอพรหลวงพ่อด�ำ

วัดบึงพร้าว หรือวัดเณรน้อย

วั ดเก่ าแก่ อายุ ราว 160 ปี เ ศษ สร้ างเป็ น วั ดเมื่ อ ปี พุท ธศั ก ราช 2400 PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)5

.indd 165

165

3/12/2561 17:05:55


สั กการะขอพร หลวงพ่ อด�ำ วัดบึงพร้าว (วัดเณรน้อย)

พระสมุห์มณู มนาโป

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึงพร้าว และเจ้าคณะต�ำบลชัยนาม ค�ำขวัญของต�ำบลชัยนาม นามแห่งเมืองชัยชนะ พระคู่บ้านหลวงพ่อด�ำ ค�ำกล่าวขานศาลปู่แก้ว เสียงเพริศแพร้วดนตรีไทย ร่วมสมัยประเพณีแห่กระจาด 166

(

วั ดบึ ง พร้ า ว ตั้ ง เป็ น วั ดเมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2400 อายุ ราว 160 ปี เศษ มี เจ้ า อาวาส และรั ก ษาการแทน ทั้ ง หมด 15 รู ป ปั จจุ บัน มี พระสมุ ห ์ ม ณู มนาโป เป็ น เจ้ า อาวาส และเป็ น เจ้ า คณะต� ำ บลชั ย นาม “วั ด บึ ง พร้ า ว” ชื่ อ เดิ ม คื อ “วั ด เณรน้ อ ย” แต่ เ พื่ อ ให้ สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน ทางวัดจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ วัดใหม่เป็น “วัดบึงพร้าว” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 วั ด บึ ง พร้ า ว เป็ น ที่ ตั้ ง หน่ ว ยอบรมประชาชนประจ� ำ ต�ำบลชัยนาม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจ�ำต�ำบลชัยนาม เป็นที่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและออกก�ำลังกายผู้สูงอายุ ของต�ำบลชัยนามเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้ชาวบ้าน ต� ำ บลชั ย นามยั ง มี ป ระเพณี แ ห่ ก ระจาด ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ที่ วัดบึงพร้าว ในวันเพ็ญเดือน 12 ตรงกับวันลอยกระทง ของทุกปี

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

)5

.indd 166

3/12/2561 17:05:59


พระสมุห์มณู

ฉายา มนาโป เจ้าอาวาสวัดบึงพร้าว เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลชัยนาม อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 086-9326194, 082-8778543 ชื่ อเดิ ม นายมณู นามสกุ ล มี ม าก เกิด วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 สถานที่เกิด บ้า นหนองเสือ ต�ำบลวังทอง อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เป็นบุตรคนโตของนายท�ำเนียบ มีมาก และ นางชะอุ้ม มีมาก อุปสมบท เมื่ ออายุ 37 ปี เมื่ อวั นที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ณ พัทธสีมา วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ ต�ำบลชัยนาม อ�ำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก พระครูศภุ กิจจาภิมณฑ์ วัดเกาะแก้ว ประชานุ รั ก ษ์ เป็ นพระอุ ป ั ช ฌาย์ พระประสิทธิ์ ปภากโร วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ วิทยฐานะ พ.ศ. 2524 ส�ำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 โรงเรียนพิณพล ราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 พ.ศ. 2553 ส�ำเร็จนักธรรมชั้นเอก ส�ำนักศาสนศึกษา วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ ต�ำแหน่งด้านการปกครอง 19 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รบั ฐานานุศกั ดิ์ เป็น “พระสมุห”์ 30 เมษายน 2554 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ประชานุรักษ์ 2 มิถุนายน 2554 เป็นเจ้าคณะต�ำบลชัยนาม 1 กันยายน 2554 เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. 2554 เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิณพล ราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 9 ธันวาคม 2556 เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม 1 กันยายน 2557 เป็นเจ้าอาวาส วัดบึงพร้าว (วัดเณรน้อย) พ.ศ. 2557 เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงพร้าว 9 พฤษภาคม 2559 เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชน ต�ำบลชัยนาม ผลงานของวัด พ.ศ. 2559 ได้รับโล่เกียรติคุณ วัดร่มเย็น อันดับที่ 2 ระดับอ�ำเภอ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 ได้รับโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ผ่าน ร้อยละ 97 พ.ศ. 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็น หน่วยอบรมประชาชน ประจ�ำต�ำบล ที่มีผลงานดีเด่น ระดับอ�ำเภอ

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)5

.indd 167

167

3/12/2561 17:06:01


การบริหารปกครองวัด

วัดบึงพร้าวมีเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาส บริหารปกครองวัด ดังรายนามต่อไปนี้ 1. หลวงพ่ออ่าง เจ้าอาวาส 2. หลวงพ่อทอง เจ้าอาวาส 3. พระอาจารย์เรียบ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2469-2478 4. พ.ศ. 2479-2485 ไม่มีนามปรากฏ 5. พระอาจารย์ลวน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2486-2493 6. พระอาจารย์เพิ่ม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2494-2498 7. หลวงพ่อเล็ก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2502-2509 8. หลวงพ่อย้าย เจ้าอาวาส พ.ศ. 2510-2516 9. พระอาจารย์หวั่น เจ้าอาวาส พ.ศ. 2517-2523 10. หลวงพ่อบุญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2524-2530 11. พระเชษฐ์ กตธุโร รักษาการแทนเจ้าอาวาส 12. หลวงพ่อรัว จกฺกวโร เจ้าอาวาส 13. พระครูวิจิตรธรรมรักขิต เจ้าอาวาส 14. พระชัยยศ โชตโก รักษาการแทนเจ้าอาวาส 15. พระสมุหม์ ณู มนาโป เจ้าอาวาส รูปปัจจุบนั และ เป็นเจ้าคณะต�ำบลชัยนาม

168

(

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

)5

.indd 168

3/12/2561 17:06:09


พระประธานในอุโบสถ

วัดบางสะพาน หลวงพ่อพันธ์

สักการะสังขารหลวงพ่ อพั นธ์ผู้มากด้วยบุญฤทธิ์

พระครูจิรกิจจาทร

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางสะพาน

โบสถ์วัดบางสะพาน

วิหารหลวงพ่อพันธ์

รายนามเจ้าอาวาส 1.พระเที่ยง พ.ศ. 2400 - 2435 2.พระครูเหมน(เจ้าคณะหมวด) พ.ศ. 2435 - 2447 3.พระครูพลอย รก. พ.ศ. 2447 - 2449 4.พระเชย พ.ศ. 2449 - 2461 5.พระขาว พ.ศ. 2461 - 2472 (สร้างอุโบสถ) 6.พระปูน รก. พ.ศ. 2476 - 2479 7.พระเฮียง รก. พ.ศ. 2479 - 2481 8.พระสาย รก. พ.ศ. 2481 - 2482 9.พระยง รก. พ.ศ. 2483 - 2490 10.พระเมี้ยน รก. พ.ศ. 2490 - 2495 11.พระอธิการโพธิ์ พ.ศ. 2496 - 2502 12.พระอธิการบุญ ฐิติวีโร พ.ศ. 2508 - 2510 13.พระครูประพันธ์ศีลคุณ จอ.ชอ พ.ศ. 2510 - 2518 14.พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ จต.ชอ พ.ศ. 2518 - 2547 15.พระใบฎีกายงยุธ จนฺทโก รก. 22 ต.ค. 2547 - 22 ธ.ค. 2547 16.พระครูจิรกิจจาทร จต.วท. 23 ธ.ค. 2547 - ปัจจุบัน

วั ด บางสะพาน เป็ น วั ด ราษฎร์ ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 81 หมู ่ ที่ 4 บ้ า นบางสะพาน ต� ำ บลวั ง ทอง อ� ำ เภอวั ง ทอง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หานิ ก าย วัดบางสะพานเป็นวัดซึ่งพระครูประพันธ์ศีลคุณ หรือหลวงพ่อพันธ์ พระเกจิอาจารย์ชอื่ ดังแห่งเมืองพิษณุโลก ผูเ้ ปีย่ มด้วยเมตตาธรรม สมถะ ไม่ยดึ ติด และรักสันโดษ ท่านจึงมักจะปลีกไปธุดงค์ในป่าเป็นเวลานาน ๆ แต่ก็กลับเข้าหมู่บ้านอย่างปลอดภัยทุกคราวไป จึงมีผู้เลื่อมใสศรัทธา มาขอของดีจากท่านเพื่อบูชาให้แคล้วคลาดปลอดภัย ปัจจุบันแม้ท่าน จะละสังขารไปหลายสิบปีแล้ว แต่สรีระของท่านกลับไม่เสื่อมสลายไป ตามกาลเวลา ทางวัดจึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะ เพือ่ น้อมร�ำลึก ถึงวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่านเป็นเครื่องเตือนสติในการด�ำเนินชีวิต

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 169

169

4/12/2561 11:42:54


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดพระพุ ทธบาทเขาสมอแคลง รอยพระพุ ทธบาทตะแคงแห่งเดียวในโลก พระครูใบฎีกาวสันต์ ปญฺญาธโร

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งเป็นวัดเก่ามีอายุมากกว่า 600 ปี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 91 หมูท่ ี่ 8 และหมูบ่ า้ นโรงบ่ม หมู่ 11 ต�ำบลวังทอง อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดทีม่ ี “รอยพระพุทธบาทตะแคง เพียงแห่งเดียวในโลก” ลักษณะเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ที่ ผนั ง เชิ ง เขาสมอแคลง มี บั น ไดนาคให้ เ ดิ น ขึ้ น ไปนมั ส การ และ มีกำ� หนดจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เรียกว่า “ประเพณีงานเดือนสาม” โทรศัพท์ : 08-8147-0947, 0-5531-1069, 08-8147-0947 Email : watkhoasamoclang@hotmail.com

ประวัติความเป็นมา วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงเป็นวัดเก่าในสมัยสุโขทัยตอนปลาย หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยปรากฏในพระราชพงศาวดารเหนือ ว่าพระพุทธเจ้าและพระอุบาลี พระคิริมานนท์พุทธสาวกเสด็จมายัง สถานที่แห่งนี้ และยังเป็นสาเหตุในการก�ำเนิดเมืองพิษณุโลก ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2506 โดยมี พระครูประพันธ์ศีลคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอนครป่าหมากในขณะนั้น เป็น ผูน้ ำ� ชาวบ้านตลาดชุมบูรณปฏิสงั ขรณ์ สร้างอุโบสถ บันใดนาค 376 ขัน้ สร้างมลฑปครอบรอยพระพุทธบาทจ�ำลองอายุกว่า 600 ปี และ งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทตะแคง จนกลายเป็นวัดและ มีเจ้าอาวาสสืบทอดตราบจนทุกวันนี้ บริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทตะแคง รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง ศาลพ่อปู่ขุนเณร พระสีวลี เจดีย์ศรีนวมินทร์สินสมอแคลง บรรจุ พระบรมสารีรกิ ธาตุ อัฐธิ าตุหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต, หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ, หลวงปู่จันทา ฐานวโร, ครูบาศรีวิชัย, หลวงปู่จาม มหาปุญโญ, หลวงปู่อ�่ำ ธมฺมกาโม ฯลฯ เป็นอีกเจดีย์หนึ่งในประเทศไทยที่ควรสักการะ

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี เขาสมอแคลง จากจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก - หล่มสัก ประมาณกิโลเมตรที่ 14 170

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 170

4/12/2561 13:49:35


Record It is a temple in the Mahayana. The old temple is over 600 years old, located at 91 Moo 8 and Moo 11, Wang Thong sub - district, Wang Thong district, Phitsanulok province. It is a temple which has “Only atilt Buddha’s footprint in this world”, this footprint is imprinted at the wall of Samo Khlaeng foothills. There is staircase flanked by Naga at this temple for everyone to go up the stairs in order to pay respect to this footprint. And it is scheduled to worship the Buddha’s footprint in early February of every year called “Traditions Month Three” At present, Phra Khru Baidika Wason Panyatharo is the abbot of Wat Phra Buddha Bat Khao Samo Khlaeng.

การก่อสร้างอุโบสถ

History of Wat Phra Buddha Bat Khao Samo Khlaeng Wat Phra Buddha Bat Khao Samo Khlaeng is ancient temple which built in the end of Sukhothai period or early Ayutthaya period which appeared on northern royal annals that Lord Buddha, Phra Upali and Phra Kirimanonta went to this place. Moreover, this was the cause of Phitsanulok city’s origin. This temple was granted “Wisungkhamsima” (Land granted from Royal family to build temple or other religious buildings) on 6 August B.E.2506 which Phra Khru Prapanthaseenkhun, Pa Mak district monk dean at that time, who is the one that led villagers of Talad Chum to build and restore ubosot, Naga stairs 376 steps, mondop that cover 600 years old imitated Buddha’s footprint. Lastly, they also held atilt Buddha’s footprint worshipping ceremony up at this place until it became temple and had abbot who administrated at this temple till today. Around temple’s area, there are many interesting things as follows: Atilt Buddha’s footprint, imitated Buddha’s footprint, Phor Pu Khun Nen shrine, Phra Sivali. Small Buddha images of following monks: Luang Phor Ngern Buddha Chot of Wat Bang Khlan, Luang Ta Maha Bua Yanasampanno, Luang Phu Chanta Thanawaro, Khruba Siwichai, Luang Pu Cham Maha Punyo, Luang Pu Aum Thammakamo and so on. There is also a pagoda which is one of many pagodas in Thailand that is worthy of worship. The road to Khao Samo Khlaeng Archaeological Site Starting from Phitsanulok province, then moving towards east along Phitsanulok-Lom Sak route (highway no.12) approximately 14 kilometers and you will reach the temple รอยพระพุทธบาทตะแคง PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 171

171

4/12/2561 13:49:40


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

172

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

2

.indd 172

3/12/2561 13:32:32


วัดเขาพนมทองคีรีเขต

กราบนมัสการหลวงปู่ใหญ่บุญมี พระครูศีลาภิมณฑ์

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาพนมทองคีรีเขต

วัดเขาพนมทองคีรเี ขต ปัจจุบนั ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 61 หมูท่ ี่ 14 บ้านหนองขาม ต�ำบลพันชาลี อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นวัดที่มีการ จัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ�ำทุกปี

ประวัติวัด

วัดเขาพนมทองคีรเี ขต แต่เดิมเป็นทีพ่ กั สงฆ์เก่ามีสภาพทรุดโทรม ตัง้ อยูบ่ นเขาพนมทองซึง่ เต็มไปด้วยต้นไม้ และสัตว์ปา่ จ�ำนวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 พระครูศีลาภิมณฑ์ (หลวงปู่ใหญ่บุญมี) ได้ ธุดงค์มาปักกลด ด้วยความเมตตาต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณ เขาพนมทอง ท่านจึงตัดสินใจอยูเ่ พือ่ เผยแผ่ธรรมค�ำสอนแก่ชาวบ้าน และเริม่ ท�ำการพัฒนาทีพ่ กั สงฆ์เดิมทีม่ สี ภาพทรุดโทรมให้เจริญขึน้ กระทัง่ ได้รบั การตัง้ ให้เป็นวัดถูกต้อง ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2530 โดยมีนามว่า “วัดเขาพนมทองคีรีเขต”

ปูชนียสถาน-ปูชนียวัตถุ

1. พระประธานวัดปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 16 เมตร มีนามว่า สมเด็จภควันต์มหามุนีศรีโลกนาถ ตั้งอยู่ บนเขาพนมทอง ให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้กราบนมัสการ 2. รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง ซึ่งมีความเก่าแก่มานาน แต่เดิม ตัง้ อยูบ่ นยอดเขาพนมทอง ต่อมาได้พบเจอโดยบังเอิญจากชาวบ้าน ที่ ขึ้ น ไปหาของป่ า และได้ ช ่ ว ยกั น น� ำ ลงมาประดิ ษ ฐานไว้ ยั ง วัดเขาพนมทองคีรีเขต เพื่อให้ผู้คนได้สักการบูชา 3. พระจอมเกษเจดีย์ศรีธนภูมิ สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดย พระครูศีลาภิมณฑ์ เจ้าอาวาส 4. สถานที่ส�ำหรับการจัดสร้างอุโบสถ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของ งานออกแบบ ซึ่งจะท�ำการก่อสร้างในเร็วๆ นี้

ประวัติเจ้าอาวาส

พระครูศีลาภิมณฑ์ นามเดิม บุญมี ศรีสุธรรมวงศ์ ฉายา กมโล อายุ 92 ปี อุปสมบท เมือ่ อายุ 21 ปี ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ณ วัดหายโศก ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ท่านได้อยู่ ศึกษาปฏิบตั ธิ รรมกับครูบาอาจารย์หลายท่าน และยังเป็นหนึง่ ในพระ ทีส่ มเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสโภ) ส่งไปเรียนวิปสั สนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสี่(หรือแบบยุบหนอ-พองหนอ) จากพม่า เพื่อ มาเผยแพร่ในประเทศไทย หลังกลับจากพม่ามา ท่านได้อยู่ช่วย ท�ำการสอนกัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ณ วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ อยูร่ ะยะหนึง่ ก็ออกเดินธุดงค์ศกึ ษาธรรมะและปฏิบตั อิ ยู่ กับครูบาอาจารย์ต่างๆ เรื่อยมา การศึกษา - สอบได้นักธรรมชั้นตรี โท และเอก - สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

ติดต่อได้ที่ Facebook : วัดเขาพนมทอง คีรีเขต

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 173

173

17/12/2561 14:30:28


ที่พักสงฆ์สระสองพี่ น้อง สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงสร้าง

พระอนันต์กุสลจิตฺโต (ยอดบุษดี) หัวหน้าที่พักสงฆ์สระสองพี่น้อง

ที่ พั ก สงฆ์ ส ระสองพี่ น ้ อ ง ตั้ ง อยู ่ หมู ่ ที่ 1 1 (บนเขา) ต� ำ บล วั ง ทอง อ� ำ เภอวั ง ทอง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ตั้ ง อยู ่ บ นเขาสมอแคลง เป็ น ศาสนสถานซึ่ ง สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชทรงสร้ า งไว้ โดยสมเด็ จ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพทรงสั น นิ ษ ฐานว่ า พระองค์ ท รงสร้ า งไว้ เ มื่ อ ครั้ ง คราวที่ ค รองเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก และ เขาสมอแคลงนี้ น ่ า จะมี ค วามส� ำ คั ญ ทางด้ า นการฝึ ก ก� ำ ลั ง พล หรื อ ใช้ เ ป็ น ที่ ดู ข ้ า ศึ ก ศั ต รู ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กองทั พ บกก็ ไ ด้ ใ ช้ เ ขาสมอ แคลงในการฝึ ก รบเช่ น กั น 174

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 174

4/12/2561 11:01:04


บันทึก

สิ่ ง ส� า คั ญ ภายในส� า นั ก สงฆ์ ฯ ฉะนั้ น ที่ พั ก สงฆ์ ส ระสองพี่ น ้ อ ง ซึ่ ง รู ้ โ ดยการ สั น นิ ษ ฐานเอาว่ า สองพี่ น ้ อ งดื้ อ สมเด็ จ พระนเรศวร (พระองค์ด�ำ) และพระเอกทศรส(พระองค์ขาว) เป็นผู้ที่ ริเริ่มให้ขุดขึ้นในสมัยนั้น โดยใช้ก�ำลังทหารที่พระองค์ ท่านน�ำมาฝึก เพือ่ ประโยชน์ในการใช้นำ�้ เพือ่ เป็นสถานที่ พักผ่อน เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูฆ่าศึก อนึ่งสระสองพี่น้อง จึงได้นามว่า สระสองพี่น้องตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ ทางด้านทิศตะวันตกของภูเขา ซึ่งเป็นสถานที่เชิดหน้า ชูตาของผู้อยู่และผู้ที่พบเห็นผ่านไปผ่านมา

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 175

175

4/12/2561 11:01:12


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลวังทอง “มุ ่ ง พั ฒ นาสู ่ ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร ชุ ม ชนเข็ ม แข็ ง ภายใต้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สั ง คมสั น ติ สุ ข และประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ” วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลวังทอง

โรงเจที ไซฮุกตึ้ง

พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง

จุดมุ่งหมายการพัฒนาของ อบต.วังทอง 1. เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ทมี่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับอย่าง กว้างขวาง 2. สร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ยวภายในชุ ม ชน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง เศรษฐกิจ อบต. ในภาพรวมระยะยาว 3. เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี และรู้รักสามัคคี 5. ปัญหายาเสพติด และปัญหาครอบครัวในชุมชนลดลง 6. ประชาชนมีอาชีพเสริม รายได้เพิ่มขึ้น และว่างงานน้อยลง 7. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรค เอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 8. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการ บรรเทาความเดือดร้อนทันที 10. การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของนักเรียนมีคุณภาพ 11. กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดต่อไป

ศึกษา ธุรกิจ

176

.

2

12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เสื่อมโทรม และมีความ หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์ต่างๆ มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 13. ประชาชนได้รับความความสะดวกสบายจากสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 14. การบริหารงานขององค์กรบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 15. บุคลากรขององค์กรได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและมีผลการ ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

นายสุ ร ะ พานิ ช อ�ำนวย

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังทอง นายกในดวงใจ “ทุ ก สิ่ ง ที่ ท� ำ ท� ำ เพื่ อ พี่ น ้ อ งประชาชน”

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 176

3/12/2561 13:17:43


นโยบายการพัฒนาของนายก อบต.วังทอง 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า และพัฒนาระบบประปา สนับสนุนการก่อสร้างซ่อมแซมบ�ำรุงรักษารางระบายน�ำ ้ ท่อลอดเหลีย่ ม ทางเท้า ศาลาที่พักริมทาง 2. นโยบายด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง - การก่อสร้างซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนนและ พืน้ ทีส่ องข้างทาง และสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารและจุดพักรถ 3. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มบี ริการสาธารณสุขให้ทวั่ ถึงและเป็น มาตรฐาน - การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้ สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้ 4. นโยบายด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชนใน การพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และการบรรจุผลิตภัณฑ์ - การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตัง้ ศูนย์จำ� หน่ายหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ - การจัดตั้งตลาดกลางจ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่น ๆ 5. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว - การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน�้ำท่วมและมีการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง - การส่งเสริมและสนับสนุนให้มรี ะบบการก�ำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร 7. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ - การส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. นโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานในด้ า นความมี ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย - การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ และการจัดระบบ ICT - การส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

รอยพระพุทธบาทตะแคง

วัดราชคีรีหิรัญยาราม

หลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน

วัดคลองเรือ

ตักบาตรเทโวโรหณะ

งาน ‘’พาออเจ้า เที่ยวชมเขาสมอแคลง’’

สินค้า OTOP

ตะกร้ารี ไซเคิล

ส้มแผ่น PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

2

.indd 177

177

3/12/2561 13:17:49


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลชัยนาม “ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา พั ฒ นาคมนาคมสะดวก ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ก ารบริ ก ารเป็ น เลิ ศ ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมภิ บ าล” วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลชัยนาม

ความเป็นมาต�ำบลชัยนาม ค�าว่า “ชัยนาม” มีความหมายถึง ชื่อแห่งชัยชนะ ที่มาของต�าบล คือ บ้านไชยนาม ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็นมาตามค�าบอกเล่าของนายหวล จันน�า้ คบ ว่า เดิมหมู่บ้านไชยนาม มีชื่อว่า “ทรายงาม” แต่ชาวบ้านเรียกผิดเพี้ยน เป็น “ไชยนาม” ซึง่ หมายถึง นามแห่งชัยชนะ สาเหตุทหี่ มูบ่ า้ นนีช้ อื่ ทรายงาม เพราะแต่เดิมทีห่ มูบ่ า้ นมีแม่นา�้ เข็กไหลผ่าน (แม่นา�้ วังทอง) และมีหาดทราย สีขาวยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเม็ดสีขาวสะอาดตา ชาวบ้านจึงเรียกขาน ชือ่ หมูบ่ า้ นว่า “บ้านทรายงาม” หมูบ่ า้ นนีต้ งั้ ขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ ใดไม่มหี ลักฐาน ปรากฏ แต่มหี ลักฐานการสร้างวัดไชยนาม เป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าสร้าง ปี พ.ศ. 2400 จึงพอประมาณอายุได้ว่าไม่น้อยกว่า 160 ปี

สินค้า OTOP / กลุ่มอาชีพต�ำบลชัยนาม

1. ฟาร์มเห็ดหลินจือแดงบ้านบึงพร้าว หมู่ที่ 3 บ้านบึงพร้าว 2. กลุ่มอาชีพท�าขนมคอนเฟล็กคาราเมล หมู่ที่ 5 บ้านเตาอิฐ 3. กลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านร้องส้มมวง 4. กลุ่มอาชีพผู้ผลิตมะม่วง หมู่ที่ 9 บ้านคลองนาเมี่ยง

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น�้าไหลผ่านและ พืน้ ทีร่ าบสูงภูเขา มีแม่นา�้ วังทอง หรือ แม่นา�้ เข็ก ไหลผ่านแบ่งพืน้ ทีต่ า� บล เป็นสองฝัง่ พืน้ ทีเ่ ป็นดินทีเ่ กิดจากการผสมของดินบริเวณริมแม่นา�้ ซึง่ มี ลักษณะส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการท�านา ท�าสวน ปลูกไม้ผลต่างๆ และพืชผักบริเวณสันริมน�้า 178

.

2

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 178

3/12/2561 13:05:18


หลวงพ่อด�ำวัดเณรน้อย

นายธนาศั ก ดิ์ ทองไหลมา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลชัยนาม

พระพุทธเมตตา

ประเพณี วัฒนธรรม - การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงแห่กระจาด ซึ่งจัดขึ้นใน วันลอยกระทงของทุกปี - การจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ

กิจกรรม / โครงการเด่นของ อบต.ชัยนาม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุและผูด้ อ้ ยโอกาสต�าบลชัยนาม 2. กิจกรรมจิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจ 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ 1.หลวงพ่อด�าวัดเณรน้อย มีหลวงพ่อด�าพระคูบ่ า้ นทีช่ าวต�าบลชัยนาม นับถือ ประดิษฐานอยู่ ณ อุโบสถวัดเณรน้อย หรือวัดบึงพร้าว โดยจัดให้ มีงานสมโภชและงานประจ�าปี ในวันขึ้น 6 ค�่า เดือน 4 ของทุกปี 2.พระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประจ�าวัดเกาะแก้ว ประชานุรักษ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 8 เมตรปางมารวิชัย สร้าง โดยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมด้วยนิลและพลอย อยู่ในองค์พระพุทธรูป ทางเจ้ า อาวาสได้ บ รรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ไ ว้ ใ นองค์ พ ระพุ ท ธรู ป ด้วย เหตุท่ีได้ชื่อว่า พระพุทธเมตตานั้น ท่านเจ้าอาวาส ได้จาริกไปที่ ประเทศอินเดียและได้พบพระพุทธรูปทีป่ ระดิษฐานอยูใ่ นเจดียพ์ ทุ ธคยา ที่มีนามว่า พระพุทธเมตตานั่นเอง 3.วังมัจฉา ตั้งอยู่บริเวณวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ เป็นสระน�้าล้อม รอบวัด และเป็นแหล่งอภัยทานส�าหรับสัตว์นา�้ ประชาชนและผูท้ อ่ งเทีย่ ว สามารถมาให้อาหารปลาและชมฝูงปลาจ�านวนมาก 4. ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ ตัง้ อยู่ บริเวณบึงไชยนาม หมูท่ ี่ 1 ต�าบลชัยนาม อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 18 ไร่ เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนและเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน

ติดต่อองค์การบริหารส่วนต�ำบลชัยนาม

โทรศัพท์ 055 - 000530 โทรสาร 055 – 000530 www.chainam.go.th CHAINAM.m1@hotmail.com อบต.ชัยนาม อ.วังทอง

วังมัจฉา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริ

PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

2

.indd 179

179

3/12/2561 13:05:21


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลคันโช้ง “เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวต�ำบลคันโช้ง”

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต��บลคันโช้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต��บลคันโช้ง อ��เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยอยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 60 กิโลเมตร

ข้ อ มู ล ทั่ วไป ต�าบลคันโช้งมีเนื้อที่ประมาณ 607 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดจ�านวน 379,506 ไร่ สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขา ซึ่งครอบคลุมกระจายอยู่ทั่วไปทั้งต�าบล และมีพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย มีแหล่งน้�าธรรมชาติที่ส�าคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้�าแควน้อย

ความเป็ น มาของต�ำบลคัน โช้ง สันนิษฐานว่าบ้านคันโช้งตั้งมานานกว่า 200 ปีแล้ว ชื่อเดิมว่า “บ้านทรายทรง” และ เล่าสืบต่อกันมาว่า ชือ่ บ้านทรงทรายมีเรือ่ งเล่า เป็นนิทานพื้นบ้านดังนี้ ใ น ส มั ย โ บ ร า ณ มี ผู ้ ห ญิ ง น า ง ห นึ่ ง สันนิษฐานว่าเป็นมเหสีของพระร่วง ได้เดินทาง มาพร้อมข้าทาสบริวาร โดยนางขีช่ า้ งพลายมา ต่อมาช้างพลายเชือกนั้นตกมัน สลัดนางตก จากหลังช้างและช้างได้วงิ่ เตลิดไป นางพร้อมกับ

180

บริวารก็ตามช้างไปแล้วข้ามแม่นำ �้ ตรงทีน่ าง ข้ามนัน้ เรียกว่า “นางข้าม” ต่อมาเพีย้ นมาเป็น “นาขาม” ในปัจจุบัน พอมาถึงแก่งแห่งหนึ่ง บริวารของนางได้จงู นางข้ามไป จึงเรียกพืน้ ที่ ตรงนั้นว่า “แก่งจูงนาง” ซึ่งพื้นที่ตรงนั้น อยู ่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ บ้ า นคั น โช้ ง ในปั จ จุ บั น ส่วนช้างพลายเชือกนัน้ ได้หยุดอยูท่ แี่ ห่งหนึง่ ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่า “พลายดัก” ซึง่ ต่อมาเรียกเพีย้ นเป็น “บ้านไผ่ดกั ” (อยูใ่ นเขต ต�ำบลสวนเมี่ยง อ�ำเภอชาติตระการ) และ ช้ า งเชื อ กนั้ น ก็ เ ตลิ ด ต่ อ ไป และมาหยุ ด

ใช้งาแทงดิน ชาวบ้านจึงเรียกป่าบริเวณนัน้ ว่า “โป่งช้างแทง” ซึง่ ต่อมาคือ “บ้านห้วยช้างแทง” และช้างนั้นก็ไปถึงบ้านป่าแดงช้างไห้ (บ้าน ป่าแดงในปัจจุบัน) จึงย้อนกลับมาหยุดที่ หมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ เป็นเวลานานมาก ชาวบ้าน จึงเรียกว่า “หมู่บ้านทรงทราย” หรือ บ้าน ทรายทรง ซึง่ ต่อมาเพีย้ นเป็น “หมูบ่ า้ นคันโช้ง” และต�ำบลคันโช้งเดิมมีชื่อเรียกว่า “คันทรง” ตามชื่อหญิงสาวที่มาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้าน ซึ่ ง ต่ อ มาเปลี่ ย นเรี ย กชื่ อ เป็ น “คั น โช้ ง ” ตามชื่อหมู่บ้าน และเรียกมาจนถึงปัจจุบัน

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

.indd 180

4/12/2561 14:46:54


ยุทธศาสตร์การพัฒ นา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ สนับสนุนและส่งเสริมให้มรี ะบบประปา ให้มีมาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ จัดการประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ในพื้นที่ที่ขาดแคลน 2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้านการคมนาคม และการจัดการผังเมือง สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี ก ารก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมถนน สะพาน พื้ น ที่ สองข้างทางให้ได้มาตรฐานมีความสวยงาม และปลอดภัย สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม อบรม สัมมนา เรือ่ งการจราจร แบบบูรณาการ โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม อบรม สัมมนา เรื่องการจัดการผังเมือง และ ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน

สนับสนุนและส่งเสริมให้มบี ริการด้าน สาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมทัง้ จังหวัด สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรม/ โครงการ เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน และ ปัญหายาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรม/ โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุน การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลกให้ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการกีฬาระดับประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรม/ โครงการเพื่อพัฒนาเด็กสตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาสให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพา ตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมโครงการอื่นๆ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพประชาชนในจั ง หวั ด พิษณุโลก สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารประชุม อบรม สัมมนา ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ ในบทบาทพลเมือง โดยการมีส่วนร่วมทาง การเมืองทุกรูปแบบ

กิจกรรม / โครงการเด่นของ อบต.คันโช้ง 1. โครงการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเขื่ อ น แควน้อยบ�ำรุงแดน “เทศกาลนั่งแคร่ แช่น�้ำ เขื่ อ นแควน้ อ ยบ� ำ ลุ ง แดน” ตั้ ง แต่ เ ดื อ น มกราคมถึ ง เดื อ นพฤษภาคมของทุ ก ปี หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลคั น โช้ ง อ� ำ เภอวั ด โบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

2. โครงการปล่อยปลาและกุ้งก้ามกราม น�้ำจืด จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุลยเดชฯ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

ติ ด ต่ อ องค์ก ารบริหารส่ว นต�ำบลคัน โช้ง โทรศั พ ท์ : 0-5531-6550-1 โทรสาร : 0-5531-6552 Website : www.kunchong.go.th E-mail : kunchong@kunchong.go.th PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 181

181

4/12/2561 14:46:59


W O R K L IF E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนตำ�บลท้อแท้ “ฟั ง ชื่ อ เหมื อ นไร้ ห นทาง หลวงพ่ อ จ่ า งคู ่ บ ้ า น ทุ ่ ง สานแสนกว้ า งไกล หวานชื่ น ใจน�้ ำ ตาลสด ไก่ ตั ว โปรดพระนเรศวร ประชาชนล้ ว นมี ไ มตรี ” ค�าขวัญองค์การบริหารส่วนต�าบลท้อแท้

ความเป็นมาของต�ำบลท้อแท้

ร้ อ ยตรี ด�ำรง ดี อิ น ทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท้อแท้

ผู้มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารคือ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน สนองความต้องการของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ท้อแท้ ต�ำบลน่าอยู่ ชูสุขภาพชุมชน สนใจการศึกษา พัฒนาอาชีพหลัก รู้จักอาชีพเสริม ส่งเสริมประเพณี

สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลท้อแท้ มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 27,500 ไร่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบลุม่ สองฝัง่ แม่นำ�้ แควน้อย เหมาะสมแก่การท�ำเกษตรกรรม โดยบริเวณริมสองฝัง่ แม่นำ�้ จะมีระดับสูง และลาดต�่ ำ ไปสู ่ แ นวเขตต� ำ บลทั้ ง สองด้ า น มี พื้ น ที่ ใ นการเกษตร ประมาณ 23,968 ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ 106 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 3,426 ไร่ 182

.

.indd 182

ต�ำบลท้อแท้เป็นชุมชนโบราณในอดีต ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก บริเวณลุ่มแม่น�้ำแควน้อย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุ และการบอกเล่าจากบรรพบุรษุ ปรากฏหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์และวัดเก่าแก่มากมาย เช่น วัดศรีชนะสงคราม วัดยางขัดสมาธิ วัดแหลมทอง วัดคุ้งใหญ่ วัดสมอลาย วัดเหล่าขวัญ วัดนอก วัดใน และยังพบร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เช่น โบสถ์โบราณ (วัดคุ้งใหญ่) โบราณสถานวัดทองแท้ (ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปกร) เหตุที่หมู่บ้านนี้มีนามว่า “ท้อแท้” เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นเวลาจะไป ไหน ก็จะเดินไป และไปมาหาสู่กันทางน�้ำ แม่น�้ำแควน้อยซึ่งมีความ คดเคีย้ วมาก ถนนหนทางก็จะสร้างตามลักษณะความคดเคีย้ วตามล�ำน�ำ้ ไปด้วยเช่นกัน การสัญจรไปมา ของคนในสมัยนัน้ ก็มกั จะใช้เรือพายหรือ เรือแจวหรือไม่ก็เดินไปตามถนนที่คดเคี้ยว เมื่อผ่านมาถึงหมู่บ้านนี้ ก็มัก จะเกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ท้อแท้ ผู้คนจึงเรียกต�ำบลนี้ว่า “บ้านท้อแท้” จัดการน�้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน�้ำใต้ดิน)

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

3/12/2561 11:36:00


โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีต�ำบลท้อแท้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ล�ำน�้ำแควน้อย หน้าวัดทองแท้ ต�ำบลท้อแท้ อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลจากตาลโตนด

ภูมิปัญญาและลายจักสานไทย ต�ำบลท้อแท้ อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดร้านค้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ในงานวันน�้ำตาล มหกรรมอาหาร ของดีวัดโบสถ์ ประจ�ำปี 2555 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ ในงานวันน�้ำตาล มหกรรม อาหาร ของดีวัดโบสถ์ ประจ�ำปี 2555 3. รางวั ล รองชนะเลิ ศ การประกวดขบวนแห่ ในงานวั น น�้ ำ ตาล มหกรรมอาหาร ของดีวัดโบสถ์ ประจ�ำปี 2556

โบราณสถาน วัดคุ้งใหญ่

ข้อมูลติดต่อ องค์การบริหารส่วนต�ำบลท้อแท้ โทรศัพท์ : 055-291722 โทรสาร : 055-291722 Facebook : องค์การบริหารส่วนต�ำบลท้อแท้ อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก Website : http://www.thothae.go.th/

หลวงพ่อจ่าง เตชปญฺโญ วัดทองแท้ PHITSANULOK I SBL บันทึกประเทศไทย

.

.indd 183

183

3/12/2561 11:36:06


ทรัพย์ ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์การเรียนรู้ช้าง

Sappraiwan

Elephant Resort & Sanctuary

comfort in the jungle

ทีพ ่ กั ระดับ 4 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศป่าธรรมชาติเกือบพันไร่ และ อยู ่ ติ ด ริ ม แม่ น�้ ำ เข็ ก (ไม่ ไ กลจากเขาค้ อ ) พร้ อ มกิ จ กรรม eco adventure ล่องแก่ง ชมช้าง ส่องสัตว์ ฯลฯ เปิดประสบการณ์ ใหม่กับกิจกรรมช้างเชิงบวก เพลิดเพลินพร้อม เรียนรู้วิถีธรรมชาติของเหล่าช้างน้อยใหญ่ที่ถูกช่วยเหลือให้มีชีวิตอิสระ ใกล้ เ คี ย งการใช้ ชี วิ ต ตามธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ป ่ า ภายในรี ส อร์ ท เช่ น กิจกรรมดูช้างในป่า ท�ำของเล่นให้ช้าง แซนวิชสุขภาพ และกิจกรรม พิเศษอื่นๆ อย่างฝึกช้างเชิงบวก สปาช้าง จุดไฟด้วยไม้ ไผ่แบบควาญช้าง

ท้าทายไปกับการล่องแก่งล�ำน�้ำเข็ก ที่ขึ้นชื่อว่า มั น ส์ ที่ สุ ด ในเมื อ งไทย โดยที่ ท รั พ ย์ ไ พรวั ล ย์ รีสอร์ทจะเป็นจุดสตาร์ทต้นล�ำน�้ำ 184

Ad-

SBL บันทึกประเทศไทย I ฉะเชิงเทรา

(2

) ver.2.indd 184

3/12/2561 11:27:14


บริการห้องพักกว่าร้อยห้อง ด้วยรูปแบบอาคารโรงแรมทีเ่ น้น ความสะดวกสบาย และบ้านพักท่ามกลางป่าและบึงธรรมชาติ ครบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน�้ำระบบน�้ำเกลือ ซาวน่า ห้องออกก�ำลังกาย ห้องสนุก้ เกอร์ มีโซนต้อนรับสัตว์เลีย้ ง รองรับการจัดสัมมนา จัดเลีย้ ง ด้วยห้องประชุมหลากหลาย ขนาด จุได้กว่า 300 ท่าน มีลานกิจกรรมขนาดใหญ่ และพื้นที่ ธรรมชาติเหมาะกับการจัดกิจกรรม outdoor ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดผาซ่อนแก้ว ทุ่งกังหันลม ภูหินร่องกล้า ภูกทับเบิก ทุ่งแสลงหลวง น�้ำตกแก่งโสภา น�้ำตก แก่งซอง ฯลฯ

Sappraiwan Elephant House Café...จุดแวะพักใหม่ ทางไปเขาค้อ “จิบกาแฟ-ชมช้าง”

แวะเช็คอินในวันพักผ่อนที่ร้านกาแฟสุดชิคริมบึง ท่ามกลางธรรมชาติ สดชืน่ กับเครือ่ งดืม่ ร้อนเย็นหลากหลาย ชาร์จพลังด้วยอาหารอร่อยๆ และชมความน่ารักของช้าง ที่มีวิถีชีวิตตามธรรมชาติ บางโอกาสยังมีกิจกรรมสนุกๆ ทีใ่ ห้ได้ทำ� บุญและสอดแทรกความรู้ อย่างกิจกรรมเลีย้ งช้าง รูปแบบใหม่อีกด้วย ก่อนกลับอย่าลืมแวะแอ็คชัน่ ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ตวั โต หลากหลายพันธุ์ที่สวนไดโนเสาร์ใกล้ๆคาเฟ่

www.sappraiwan.com

เมนู สุ ดฮอต พิซ ซ่ามาการิต ้า สปาเก็ต ตี้พริกแห้ง พอร์คชอพไวท์ไวน์ซอส ผักโขมอบชีส สปาเก็ตตีซ้ อสต้มย�ำกุง้ เครื่องดื่มสุดฮิต มอคค่าปั่น นมสดราคาเมล ชาเขียวร้อน บัตเตอร์เบียร์ (เมนูจากแฮรีพ่ อ็ ตเตอร์ ผสมความหวานหอม และรสซ่าที่ลงตัวระหว่างไซรัปคาราเมลกับโซดา) คาเฟ่สไตล์แคมป์กลางป่าแห่งนี้ ยังเหมาะกับการจัด ปาร์ตี้ หรืออีเวนท์คูลๆ อีกด้วย เปิ ด บริ ก ารทุกวัน 9.00-18.00 น. (ยกเว้นวัน พุธ) ชมช้างฟรีได้ชว่ งบ่ายวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดตามโปรโมชั่นและกิจกรรมได้ที่ Facebook: Sappraiwan elephant House Cafe

ทรัพย์ ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเทล & รีสอร์ท 1/79 ม.2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก TEL: +6655 293 293 or +6681 533 7288 www.sappraiwan.com Facebook: Sappraiwan Elephant Resort Line: sappraiwan

CHACHOENGSAO I SBL บันทึกประเทศไทย

Ad-

(2

) ver.2.indd 185

185

3/12/2561 11:27:21


@พิษณุโลก

Phitsanulok

186

ads 1.indd 186

SBL บันทึกประเทศไทย I พิ LOP ษณุBURI โลก

7/12/2561 14:08:58


เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย นั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุด #พุทธทาสภิกขุ

PHITSANULOK LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

ads 1.indd 187

187

7/12/2561 14:08:59


วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ 168

.indd 168

พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ เจ้าคณะอ�ำเภอวังทอง และเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

SBL บันทึกประเทศไทย I พิษณุโลก

พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์

3/12/2561 17:14:25

Profile for SBL MAGAZINE

SBL บันทึกประเทศไทย - จังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 84  

SBL MAGAZINE - PHITSANULOK ISSUU 84

SBL บันทึกประเทศไทย - จังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 84  

SBL MAGAZINE - PHITSANULOK ISSUU 84

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded