__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ฉบับที่ 73 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 Magazine

PRACHUAP KHIRI KHAN เมืองเก่านารัง

เที่ยวได้ทุกที่ เที่ยวได้ทุกวัน

ประจวบคี รี ขั น ธ์ สวรรค์ แ ห่ ง การท่ อ งเที่ ย ว

EXCLUSIVE

นายพั ลลภ สิงหเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SPECIAL INTERVIEW นายธีรพั นธ์ นันทกิจ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายโชตินรินทร์ เกิดสม

3 รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Vol.9 Issue 73/2018

www.sbl.co.th

.indd 5

เขาช่องกระจก เมืองสามอ่าว

6/7/2561 14:55:40


ร้ า นอาหารคุ ณ ต้ น

2

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 2

03/07/61 01:42:30 PM


40ปี

คู่ เ มื อ งประจวบฯ

จากร้ า นข้ า วต้ ม โต้ รุ่ ง สู่ จุ ด พั ก รถครบวงจรที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ

ร้านอาหารคุณต้น

อาคารละหมาดสวยหรู ห้องน�้ำสะอาดดีไซด์ทันสมัย ศูนย์อาหารรองรับลูกค้าได้มากกว่า 500 ท่าน ขนมของฝากจากทั่วประเทศ รองรับจัดเลี้ยงกรุ๊ปทัวร์ ได้มากกว่า 600 ที่ รับจัดเลี้ยงอาหารกรุ๊ปทัวร์ ส�ำหรับลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ รองรับลูกค้าพร้อมกันมากกว่า 1,000 คน ลานจอดรองรับรถบัสได้ 50 บัสพร้อมกัน บริหารงานโดย

นิวัฒน์ จงเอกวุฒิ(คุณต้น) อุมาพร สินธุเสก(คุณอุ)

08-1988-0847 08-1755-6272

555/5 หมู5 ่ ต�ำบลแสงอรุณ อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 08-0271-4427 ร้านอาหารคุณต้น

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 3

3

03/07/61 01:43:08 PM


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหาดขาม

“จิตศรัทธาปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใส” วัด

หาดขาม เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง สม�่ำเสมอและเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องมาจากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านพระพุทธ ศาสนา ของพระครูอภิรมธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ท�ำให้พุทธศาสนิกชนประชาชน ทั่วไปเกิดจิตศรัทธาปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใส

4

(3

วัดหาดขาม ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่บ้าน หาดขาม หมู ่ ที่ 3 ต� ำ บลหาดขาม อ� ำ เภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ อยู ่ บ ริ เ วณยอดเขาห้ อ มล้ อ มไปด้ ว ย ธรรมชาติ อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ สามารถ มองจากมุ ม สู ง เพื่ อ ดู วิ ถี ทั ศ น์ โ ดยรอบได้ สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หานิ ก าย ที่ ดิ น ตั้ ง วั ด มีเนื้อที่ 17 ไร่ 50 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 43 ไร่ วัดหาดขาม ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2521 ชื่ อ วั ด ตั้ ง ตามชื่ อ หมู ่ บ ้ า น ผู ้ ข ออนุ ญ าต สร้างวัด คือ นายถม เทียนโชติ วัดหาดขาม ได้ รั บ ความอุ ป ถั ม ภ์ จ ากคณะศรั ท ธา สาธุชนชาวบ้านมาโดยตลอด

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 4

3/7/2561 11:11:01


รายนามเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระบัว รูปที่ 2 พระประดับ พ.ศ. 2537 – 2542 รูปที่ 3 พระอธิการถม โชติวโร พ.ศ. 2546 – 2549 รูปที่ 4 พระอธิการสายัญ อุปสโม พ.ศ. 2549 - 2553 รูปที่ 5 พระครูอภิรมธรรมรักษ์ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กิจกรรมของวัด วั ด หาดขาม จั ด ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ธ รรม กรรมฐานของพุทธศาสนิกชนและอบรมค่าย จริยธรรม พัฒนาจิตใจแก่เยาวชนอยู่อย่าง สม�่ำเสมอ โดยมีปฏิทินธรรมปฏิบัติ และราย ละเอี ย ดที่ ส� ำ คั ญ ของกิ จ กรรมอบรมธรรม ปฏิบัติ ดังนี้ 1. วันมาฆบูชา ธรรมปฏิบัติ สมถวิปัสสนา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 2. บรรพชาสามเณร – อยู่ปฏิบัติธรรม ภาคฤดูร้อน 3. ปฏิ บั ติ ธ รรมและพิ ธี วั น สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย 4. วันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรม ถวายเป็น พุทธบูชา 5. วันอาสาฬหบูชา ปฏิบัติธรรม (ทาน – ศีล – ภาวนา) วันเข้าพรรษา 6. ปฏิบัติธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 7. ปฏิบัติธรรม ออกพรรษา และตักบาตร เทโวโรหณะ 8. ปฏิบัติธรรม อุทิศถวายเป็นพระราช กุศล วันพ่อแห่งชาติ 9. ธรรมปฏิบัติ (สมถวิปัสสนา) ส่งท้ายปี เก่าวิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(3

).indd 5

5

3/7/2561 11:11:19


สิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคล • พระพุทธชินสีห์ อันเป็นพระประธานใน อุ โ บสถ (สร้ า งเมื่ อ วั น ฉั ต รมงคล เสาร์ ที่ 5 เดือน 5 ปี พ.ศ. 2555 ) • พระพุทธสัมฤทธิ์ (หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล) • รอยพระพุทธบาท (พระกัสสปะสัมมาสัม พุ ท ธเจ้ า ) ซึ่ ง ค้ น พบโดยบั ง เอิ ญ จากคณะ ส�ำรวจป่า ณ บริเวณยอดเขา • พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว ์ สิ ท ธั ต ถ ะ ร า ช กุ ม า ร “พระพุ ท ธเจ้ า น้ อ ย” baby Buddha องค์ใหญ่ สูง 9.99 เมตร

6

(3

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 6

3/7/2561 11:11:27


หนี จ ากความวุ่ น วายของเมื อ งใหญ่ มาพั ก ผ่ อ นสบายๆ ในบรรยากาศบู ที ค โฮเทล ที่ โ อบล้ อ มไปด้ ว ยวั ฒ นธรรมชุ ม ชนชาวประมงคลองวาฬ

โรงแรมแอทที บูทีค AT T BOUTIQUE HOTEL

ตั้ ง อยู ่ ที่ ชุ ม ชนบ้ า นคลองวาฬ ชุ ม ชนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ชาวประมงดัง้ เดิม จุดเด่นบ้านคลองวาฬ คือ อาหารทะเล สดๆ และใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว เช่น อ่าวมะนาว เขาล้อมหมวก จึงเหมาะส�ำหรับการพักผ่อน หรือผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว วิถีธรรมชาติ ที่ส�ำคัญโรงแรมแอทที บูทีค มีห้องอาหาร แอททีเทอเรส ที่ให้บริการอาหารทะเลสดใหม่ ราคา ไม่แพง เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 น - 22.00 น

โรงแรมแอทที บูทีค บริการที่พักสุดหรู ที่จะท�ำให้ คุณผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เงียบสงบ พร้อม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน 582 หมู่1 ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0-3266-1888, 08-8853-3330

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 7

7

10/07/61 17:58:04


8

SBL บันทึกประเทศไทย I SURIN

.indd 8

9/7/2561 10:11:25


Singkhonjewelry ร้านสิงขร จิวเวลรี่ จ�ำหน่าย

- เครื่องประดับหินสี ไข่มุกแท้ และพลอยแท้ - ของฝากจากพม่า ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มชา กาแฟพม่า แป้งพม่าทานาคาแท้ - เฟอร์นิเจอร์ไม้ - สบู่แฮนด์เมด มีส่วนผสมของสมุนไพร ทานาคาแท้ ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มมาก เหมาะ ส�ำหรับซื้อใช้เอง หรือเป็นของฝากที่มีคุณค่า

ร้านสิงขร จิวเวลรี่ ขายเครื่องประดับหินสีและอัญมณีร้านแรกๆ มานานกว่า 10 ปี ที่ ด่านสิงขร จึงเป็นที่มาของชื่อร้าน “สิงขร จิวเวลรี่” ด้วยความชื่นชอบในเครื่องประดับ และ ชอบออกแบบเครือ่ งประดับใหม่ๆอยูเ่ สมอ จึงท�ำให้สนิ ค้าของร้านสิงขร จิวเวลรี่ ได้รบั ความ นิยมจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ เราเชื่อมั่นใน “คุณค่าแห่งหินสีและอัญมณี” และ เราสามารถส่งมอบคุณค่านี้ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ สาขาหัวหิน ซอยหัวหิน 88 (ซอยบ่อนไก่) 5/408 ถนนทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เปิด 9.00-21.00 น.) สาขาด่านสิงขร 84/5 หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 091-469-9596, 092-945-2642 (เปิด 8.00-17.00 น.) E-mail : singkhonjewel@yahoo.co.th Facebook : singkhonjewelry

1

.indd 9

6/7/2561 17:28:33


10

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 10

04/07/61 10:12:25


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 11

11

04/07/61 10:12:39


Editor’s Talk

ผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, พลเอกสรชัช วรปัญญา, ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์, ดร.ชาญ ธาระวาส, ดร.สุมิท แช่มประสิท, ดร.วัลลภ อารีรบ, ดร.พิชัย ทรัพย์เกิด, ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์, ดร.สุเทษณ์ จันทรุกขา, ดร.อรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล

บรรณาธิการอ�ำนวยการ ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

บรรณาธิการบริหาร อัคราพงษ์ ศิลปรังสรรค์

บรรณาธิการงานบุคคล

พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล, วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์

ฝ่ายกฎหมาย

สมคิด หวังเชิดชูวงศ์, ทวิช อมรนิมิตร

หาดบ้านกรูด @บางสะพาน

กองบรรณาธิการ ฝ่ายประสานงานโครงการภาครัฐและเอกชน

ฝ่ายศิลปกรรม

คณะทีมงาน นิรุจน์ แก้วเล็ก คุณศรัญย์ ภิระบรรณ์ สุษฎา พรหมคีรี

กราฟิกดี ไซน์ พิมพ์พิสุทธิ์ พังจูนันท์ วรเชษฐ สมประสงค์ จักรพันธ์ สิงห์ดี

ฝ่ายประสานงานข้อมูล

ช่างภาพ ชัยวิชญ์ แสงใส ปณต ปิติจารุวิศาล กิติวัฒน์ ทิศมั่ง วิทยา ประเสริฐสังข์

ผู้จัดการ อัครกฤษ หวานวงษ์

ผู้จัดการ นันท์ธนาดา พลพวก

ประสานงาน ศุภญา บุญช่วยชีพ นงลักษณ์ เทียมเกตุทวีโชค นักเขียน ฐิติรัตน์ สุวรรณโรจน์

ฝ่ายประสานงานจังหวัด กชกร รัฐวร

ฝ่ายการตลาด จันทิพย์ กันภัย

Editor’s Talk

.indd 12

ผู้จัดการ พัชรา ค�ำมี

สถานีรถไฟหัวหิน

ตัดต่อวีดีโอ วัชรกรณ์ พรหมจรรย์

ฝ่ายบัญชี/การเงิน บัญชี ปัฐมาภรณ์ แสงบุราณ การเงิน กรรณิการ์ มั่นวงศ์ สุจิตรา แดนแก้วนิต ณภัทร ชื่นสกุล

จุดชมวิวเขาแดง

06/07/61 17:22:30


ริมน้ำ�ปิง @เมืองกำ�แพงเพชร

เลืองชื่อ จังหวัดท่องเที่ยว มากมายแหล่ง วัฒนธรรม

บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จ�ำกัด 9/4-6 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2522-7171 แฟกซ์. 0-2971-7747 FACEBOOK : SBL บันทึกประเทศไทย EMAIL : sbl2553@gmail.com WEBSITE : www.sbl.co.th

ติดต่อ คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

TEL : 081-442-4445, 084-874-3861 EMAIL : supakit.s@live.com

Editor’s Talk

.indd 13

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสู ง โดยมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ความหลากหลายทั้ ง ทางทะเล ชายหาดและป่ า เขา ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก ในระดับประเทศและระดับโลก จึงมีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ปัจจุบนั จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ยงั เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เชิงสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีสถานที่ เล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย เช่น เส้นทางขี่จักรยาน เลียบชายทะเล สนามกอล์ ฟ การด�ำน�้ำชมปะการัง การเล่นไคท์เซิร์ฟ เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้าน ที่พัก ร้านอาหาร ร้านของฝาก ของที่ระลึก ไว้บริการ ให้กับนักท่องเที่ยวไว้อย่างครบครัน ในนามของ SBL บันทึกประเทศไทย ขอขอบพระคุณ ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่กรุณามอบโอกาสให้นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ได้บันทึกและรวบรวมเรือ่ งราว ความประทับใจในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ หากมีขอ้ ผิดพลาด ประการใด ที ม งานขอน้ อ มรั บ ค� ำ ติ ช มจากทุ ก ท่ า น ด้วยความเคารพ ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค์) บรรณาธิการอ�ำนวยการ

06/07/61 17:22:47


Contents PRACHUAP KHIRI KHAN

ฉบั บ ที่ 73 จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พ.ศ.2561

วัดหาดขาม ใต้ร่มพระบารมี

41

4 24

บันทึกเส้นทางพบ ผู้ว่าราชการจังหวัด “นายพัลลภ สิงหเสนี ”

60

บันทึกเส้นทางพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด “นายธีรพันธ์ นั นทกิ จ ”

64

บันทึกเส้นทางพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด “นายพงษ์พันธ์ วิ เ ชี ยรสมุ ทร”

68

บันทึกเส้นทางพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด “นายโชตินรินทร์ เกิ ด สม”

72

บันทึกเส้นทางพบท้องถิน่ จังหวัด “นายธี ร ยุ ทธ ส� ำ ราญทรั พ ย์ ”

76

บันทึกเส้นทางพบส�ำนักพุทธฯ “นายเสถี ยร เหล่ า คนค้ า ”

41

บันทึกเส้นทางพบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี สนง.การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า 80 ททท.สนง.ประจวบคี รีขัน ธ์ 82 บั น ทึ ก เส้ น ทางความเป็ น มา 84 บั น ทึ ก เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว 88 กองบิ น 5 ประจวบคี รีขัน ธ์ 100 อบต.เขาแดง 104 วั ด หนองจอก 108 วั ด เขาแดง 110 เทศบาลต� ำ บลคลองวาฬ 116

14

.indd 14

เทศบาลต� ำ บล กม.5 อบต.บ่ อ นอก วั ด อ่ า งทอง เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น อบต.ห้ วยสั ตว์ ใ หญ่ วั ด หนองพลั บ วั ด หนองยายอ่ ว ม วั ด พรหมยานรั งสรรค์ วั ด เขาเต่ า

120 122 124 130 136 138 142 144 146

SBL บันทึกประเทศไทย I SURIN

9/7/2561 9:41:55


ฉบั บ ที่ 73 จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พ.ศ.2561

Prachuap Khiri Khan

วัดทุ่งยาว วัดเขาตะเกีย บ วัดพุทธไชโย วัดทะมะดอนเสื อ หมอบ วัดหนองแก พุทธอุทยานพระธาตุ ดอยทัพช้าง เทศบาลต�ำบลปราณบุ รี วัดปากคลองปราณ เทศบาลต�ำบลไร่ เ ก่ า วัดสามร้อยยอด วั ด พุ ที่ว่าการอ�ำเภอบางสะพาน เทศบาลต�ำบลร่ อ นทอง

151 152 153 156 161 162

อบต.ก�ำเนิดนพคุ ณ อบต.พงศ์ประศาสตร์ อบต.บางสะพาน อบต.ร่อนทอง อบต.ไชยราช อบต.ทรายทอง วัดทางสาย วัดบ่อกบ (วัดบ่อกบวนศิ ลาลอย)

184 186 190 192 196 198 200 202

167 172 174 176 178 180 182

SURIN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 15

15

9/7/2561 9:42:09


A m p a i f a r m

อ�ำไพฟาร์ม รีสอร์ท

เงียบสงบที่เขาสามร้อยยอด ใช้เวลา เดิ น ทางโดยรถยนต์ 3 นาที จ าก หาดสามพระยาให้บริการที่พักพร้อม สิ่ ง อ� ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส� ำ ห รั บ ท�ำบาร์บีคิวฟรี สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง ที่ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารตามฤดู ก าล และ บริการจักรยานเช่า และที่จอดรถฟรี ในสถานที่ บริการห้องพัก พร้อมสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกครบครั น ที วี ตู ้ เ ย็ น เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น สระว่ายน�ำ้ ชมบรรยากาศ เงียบสงบ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว มากมาย เช่ น ถ�้ ำ พยานคร ถ�้ ำ ไทร ถ�้ ำ แก้ ว จุ ด ชมวิ ว เขาแดง ล่ อ งเรื อ เขาแดง ฯลฯ อ�ำไพฟาร์ม รีสอร์ท เปิดบริการ 24 ชม.

16

อ�ำไพฟาร์ม รีสอร์ท

SBL บันทึกประเทศไทย I LOP BURI

(2

).indd 16

3/7/2561 11:19:25


“อ�ำไพฟาร์ม รีสอร์ท โอบล้อมด้วยขุนเขาสามร้อยยอด” มีอาหารเช้าประจ�ำวัน และมื้ออาหารอื่น ได้ที่ห้องอาหารภายในโรงแรม ซึ่งให้บริการ อาหารไทย ทางรี ส อร์ ท มี ฟ าร์ ม กุ ้ ง ของตั ว เอง และท่านสามารถรับประทานอาหารทะเล สดใหม่ได้

ติดต่อสอบถาม อ�ำไพ ฟาร์มรีสอร์ท 97 หมู่ 7 ต.สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ 097-3249706 , 084-9339979 Line: ampaifarm.resort Facebook: อ�ำไพฟาร์มรีสอร์ท , Ampaifarm Resort LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 17

17

3/7/2561 11:19:36


สายรุ้ง รีสอร์ท (สามร้อยยอด)

098-5613569 .indd 18

6/7/2561 13:40:18


- สายรุ้ง รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง - หาดสามร้อยยอด - เกาะเจ้าแม่นมสาว - เขากะโหลก - ถ�้ำพระยานคร - ร่องเรือคลองเขาแดง - จุดชมวิวเขาแดง - หาดปากน�้ำปราณบุรี

บริการห้องพักติดภูเขา บรรยากาศเย็น ร่มรื่น พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีบริการ กาแฟสด อาหารเช้า สระว่ายน�้ำ และ Wi-Fi (ฟรี)

“ สวย ส ะ อ าด ป ลอดภั ย ท่ า มกลางธรรมชาติ ”

ต�ำบลสามร้ อยยอด อ�ำเภอสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ / โทรศัพท์ : 098-5613569

.indd 19

6/7/2561 13:40:52


FAPRATHAN Boutique Resort

ฟ้าประทาน บูติกรีสอร์ท รีสอร์ท สไตล์บูติก เน้นการออกแบบ และตกแต่งภายในให้แต่ละห้อง ทีม่ เี อกลักษณ์ เฉพาะไม่ซ�้ำกันให้คุณได้เลือกพักในแบบ ที่ต้องการมากที่สุด พร้อมบริการ อาหาร รสเด็ด

Faprathan Boutique Resort สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครบครัน เช่น สระว่าย แอร์ พัดลม ตู้เย็น เครื่องท�ำน�้ำอุ่น LED TV Cable TV Internet ระเบียงหน้าห้อง พักWireless Room Service Coffee Shop ที่รับประทานอาหาร ที่จอดรถ และส�ำหรับผู้ที่รักสัตว์ สามารถน�ำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าพักได้

บริการประทับใจ และเป็นกันเอง

1

.indd 20

บริการรับจ้างทัวร์ รับจัดเลี้ยง และบริการด�ำน�้ำ ดูปะการัง ตกหมึก

ปลอดภัย อยู่ใกล้สถานีต�ำรวจ ห่างจากอ่าวมะนาวเพียง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที

ฟ้าประทาน บูติกรีสอร์ท

17/22 หมู่1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ 089-105-0955

www.faprathan.com

6/7/2561 17:31:10


www.fatalayjoneresort.com

fatalayjone RESORT

FATALAYJONERESORT

รีสอร์ทติดภูเขา และชายหาดคลองวาฬ ให้ท่านสัมผัสความอบอุ่น ความสวยงามของ พระอาทิตย์ที่โผล่จากขอบฟ้ายามเช้า ดื่มด�่ำความโรแมนติก ของเงาจันทร์ ที่สะท้อน บนผิวน�้ำทะเล

ฟ้าทะลายโจร รีสอร์ท บริการด�ำน�้ำดูปะการัง ตกหมึก ล่องเรือดูพระอาทิตย์ตกดิน

รับจัดเลี้ยง สังสรรค์ หลากหลายเมนูคุณภาพเยี่ยม ที่เลือกสรรเป็นอย่างดี ช่วยแต่งเติมสีสัน และความสุขในงานเลี้ยงของคุณ กับความทรงจ�ำดีๆ ที่ฟ้าทะลายโจรรีสอร์ท

358 หมู่ 1 ซอยธนาคารกรุงเทพฯ (สาขาคลองวาฬ) ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ I 089-105-0955, 087-645-4422

.indd 21

6/7/2561 17:30:25


BRUDA BAY PARK PRACHUAP KHIRIKHAN (กิโลเมตรที่ 289) กาแฟหอม อาหารอร่อย ห้องน�้ำสะอาด บรรยากาศดี

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-21.30 น. บริการอาหารกรุ๊ปทัวร์ อาหารทะเล จัดเลี้ยงและงานสังสรรค์

BRUDA BAY SEAFOOD

กาแฟหอม อาหารอร่ อ ย ห้ อ งน�้ ำ สะอาด บรรยากาศดี

วาฬ บรู ด ้ า เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม อาศัยอยูใ่ นบริเวณท้องทะเลไทย ในสมัยโบราณ ชาวประมงได้ออกเรือไปหาปลาทีช่ ายทะเลบ่อนอก ขณะนัง่ เรือชาวบ้านออกทะเล วาฬบรูดา้ โผล่เล่นน�ำ้ กินปลาเล็กปลาน้อยตามกลางทะเลบ่อนอก ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ อี่ ดุ มไปด้วย ปะการัง สัตว์นำ�้ ต่างๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา จึงกลายเป็นแหล่งอาหาร ของวาฬบรูดา้ ทีม่ าหากินในบริเวณทะเลบ่อนอก ถึงหาดหว้าขาว จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จึ ง มี ส ถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับวาฬ คือ “คลองวาฬ” แสดงว่า มีวาฬมาหากินบริเวณนี้บ่อยครั้ง ทะเลบริเวณ ต�ำบลบ่อนอกในอดีต มีวาฬชุกชุมและเป็นแหล่ง อาหารทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ เมือ่ ชาวบ้านออกเรือไปพบ วาฬบรู ด้ า จะขั บ เรื อ หนี แ ละท� ำ เสี ย งดั ง หรื อ เสียงไก่ขัน เพื่อเป็นการไล่หรือเตือนไม่ให้วาฬ

Bruda Bay Seafood.indd 22

เข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่ง เพราะกลัวว่าวาฬจะ เข้ามาเกยตืน้ เพราะวาฬบรูดา้ มีขนาดใหญ่และ เป็ น สั ต ว์ ที่ ห ายากใกล้ สู ญ พั น ธุ ์ จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ยังเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั่วท้องทะเลแห่งนี้

6/7/2561 17:27:47


BRUDA CAFE

BRUDA BAY SEAFOOD

BRUDA TOILET สไตล์ เรียบหรู มีเอกลักษณ์

BRUDA ORGANIC FARM ผักสวนครัวปลอดสารพิษ

B R U D A B AY S E A F O O D บรูด้า เบย์ ซีฟู๊ด ประจวบคีรีขันธ์

82/1 M.14 Bonok, Muang, Prachuap Khirikhan 77210, Thailand Tel : 032-646515, 082-2659289 E-mail: Brudabay@gmail.com

Bruda Bay Seafood.indd 23

6/7/2561 17:28:17


UNDER HIS GRACIOUSNESS บันทึกเส้นทางใต้ร่มพระบารมี

ปวงชนชาวไทยขอน้อมร�ำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นต้นแบบของการใช้พลัง ทางเลือกและพลังงานทดแทน 24

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 24

6/7/2561 11:28:42


โครงการจัดสร้าง

โรงงานสกัดน�้ำมันพืช และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 25

25

6/7/2561 11:28:56


สืบเนื่องจากศึกษา การน�ำปาล์ม น�ำ้ มันไปใช้แปรรูปเป็นน�ำ้ มันไบโอดีเซล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ของพระบาท สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุ ม ารี ได้ มี พ ระราชด� ำ ริ ให้ ส� ำ นั ก งานมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�ำ โครงการเกี่ ย วกั บ ปาล์ ม น�้ ำ มั น และ พื ช พลั ง งานทดแทน ประกอบด้ ว ย โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน�ำ้ มันพืช และผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อ การแข่งขัน โครงการวิจัยการทดสอบ ใช้ น�้ ำ มั น ปาล์ ม ดิ บ และไบโอดี เ ซลใน เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลและโครงการวิ จั ย และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จาก อุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันขึ้น ในพื้นที่ โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้า หลวง ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.indd 26

6/7/2561 11:29:03


ลักษณะโครงการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2549 โรงงาน สกั ด น�้ ำ มั น พื ช และผลิ ต ไบโอดี เ ซลครบวงจร ได้เริ่มผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล ชนิด บี 100 และ จ� ำ หน่ า ยให้ กั บ โครงการปลู ก ป่ า ชั ย พั ฒ นา -แม่ฟ้าหลวง เพื่อการทดสอบใช้กับยานพาหนะ และเครื่องจักรการเกษตร รวมทั้งน�ำมาใช้กับ รถยนต์ในโครงการ และใช้ในเตาความร้อน ในส่วนการผลิตเป็นไบโอดีเซล เนื่องจาก ปัญหาน�ำ้ มันพืชใช้แล้วราคาสูงขึน้ และขาดตลาด จึ ง ส่ ง ผลให้ เ มื่ อ น� ำ มาผลิ ต เป็ น ไบโอดี เ ซลแล้ ว ราคาใกล้เคียงกับราคาน�้ำมันดีเซลในท้องตลาด และถึงแม้ว่าน�้ำมันปาล์มดิบในแปลงปลูกของ โครงการเองและของเกษตรกรในพื้ น ที่ จะมี ผลปาล์ ม ที่ ม ากพอสมควรที่ จ ะสามารถป้ อ น เข้าสู่โรงงานได้ แต่ราคาที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์มอย่างเดียว จึ ง ยั ง ไม่ คุ ้ ม ทุ น นอกจากนี้ ขั้ น ตอนการผลิ ต ไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์มดิบ จะสูญเสียน�้ำมัน มากในขั้นตอนของการลดกรด โครงการฯ จึงได้ พยายามปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อลดการ สูญเสียดังกล่าว นอกจากนี้ มี ผู ้ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชมโครงการ จ�ำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ เกษตรกร และ บริษัทเอกชนขนาดเล็ก ซึ่งต้องการน�ำเทคโนโลยี การผลิ ต ไปใช้ เ พื่ อ ลดต้ น ทุ น น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ทีใ่ ช้ในเครือ่ งจักรการเกษตร และต้นทุนการขนส่ง สินค้า

ผู้ได้รับประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ความส�ำเร็จของโครงการ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตร อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมอิ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ด้ทรงค้นพบ มากว่า 30 ปีแล้ว ว่าปาล์มเป็นพืชน�้ำมันที่ให้ ปริมาณน�ำ้ มันสูงกว่าพืชน�ำ้ มันชนิดอืน่ ๆ พระองค์ จึ ง มี พ ระราชด� ำ ริ ที่ แ น่ ว แน่ ใ ห้ ท� ำ การวิ จั ย และ พัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์มน�ำ้ มันครบวงจรขนาด เล็ก รวมไปถึงการผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงาน ทดแทนของประเทศไทย หากในอนาคต น�้ำมัน ปิโตรเลียมจะหมดไปจากโลก

ปัจจุบนั มีผเู้ ดินทางมาเยีย่ มชมการด�ำเนินงาน ของโรงงานสกัดน�้ำมันพืช และผลิตน�้ำมันไบโอ ดีเซลครบวงจรเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อการศึกษา และน�ำไปเป็นต้นแบบ ให้แก่ชุมชนขนาดเล็กได้ เป็นตัวอย่าง ซึ่งสามารถใช้ผลปาล์มดิบมาผลิต เป็นน�้ำมันปาล์ม และยังสามารถน�ำน�้ำมันพืช ที่ใช้แล้ว และน�้ำมันพืชชนิดอื่นๆ มาผลิตเป็น ไบโอดีเซลใช้ได้ต่อไป ขอขอบคุณที่มาข้อมูล ส�ำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.indd 27

6/7/2561 11:29:14


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้มาตรฐาน พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนสัมพันธ์” คือวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันธกิจ 1. บู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ด� ำ เนิ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อุตสาหกรรมภายในจังหวัดให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการแปรรูป สับปะรดและมะพร้าวส่งออก 3. ก�ำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อุตสาหกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การแปรรู ป การเกษตรเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส� ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์จึงเน้นส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 2. แปรรูปการเกษตร ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 3. โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว ประชารัฐ 4. โ ครงการ SME Support & Rescue Center (ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี) 5. โ ครงการสร้ า งสรรค์ อุ ต สาหกรรมเชิ ง วั ฒ นธรรม หมู ่ บ ้ า นอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) 6. โครงการ Local Economy (การยกระดับ เศรษฐกิจฐานชุมชน) 7. โ ครงการบริ ห ารจั ด การลุ ่ ม น�้ ำ และวาง ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบ การสู่อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry) 28

.

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(1

).indd 28

3/7/2561 11:32:56


กุยบุรีผลไม้กระป๋อง ประวัติบริษัทกุยบุรีผลไม้กระป๋อง จ�ำกัด - พ.ศ. 2535 : ก่อตัง้ บริษทั กุยบุรผี ลไม้กระป๋อง จ�ำกัด - พ.ศ. 2536 : เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรด บรรจุกระป๋อง, ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง - พ.ศ. 2538 : เริ่มธุรกิจน�้ำสับปะรดเข้มข้น - พ.ศ. 2542 : ได้รับการรับรองระบบ GMP และ ได้รับการอนุมัติ BOI - พ.ศ. 2543 : ได้รับการรับรองระบบ HACCP ส�ำหรับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ - พ.ศ. 2544 : ประสบความส�ำเร็จในระบบ GMP ระดับสูง และได้รับการรับรองระบบ ISO 9002 - พ.ศ. 2545 : เริ่มธุรกิจผลไม้อบแห้ง - พ.ศ. 2548 : ได้รับการรับรอง Halal และ IFS - พ.ศ. 2549 : ได้รบั การรับรอง FAI (IFT) & RQA - พ.ศ. 2552 : ได้รับการอนุมัติ US-FDA และเริ่ม ธุรกิจว่านบรรจุกระป๋อง - พ.ศ. 2553 : เริ่ ม ธุ ร กิ จ ผลไม้ บ รรจุ ถ ้ ว ย พลาสติก - พ.ศ. 2554 : เริ่มการประยุกต์ใช้ระบบ CT-PAT - พ.ศ. 2555 : เริ่ ม ธุ ร กิ จ ผลไม้ บ รรจุ ใ นถุ ง pouch - พ.ศ. 2558 : บริษทั กุยบุรผี ลไม้กระป๋อง จ�ำกัด เปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารและแผนผั ง โครงสร้ า ง องค์กร - พ.ศ. 2559 : ได้ รั บ การรั บ รองระบบ BSCI, SEDEX และรับรองโรงงาน KOSHER - พ.ศ. 2560 : ได้รับการอนุมัติจาก YUM และ ได้รับการรับรอง Carbon Footprint - พ.ศ. 2561 : ผ่ า นการตรวจประเมิ น ระบบ FSMA

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม-ยางชุม ต�ำบลกุยบุรี อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3268-1578-9 แฟกซ์ : 0-3268-1580 เว็บไซต์ : www.kuiburifruit.co.th LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย 29

1

.indd 29

10/7/2561 17:53:25


บุฟเฟ่ปิ้งย่างที่น่าลิ้มลอง

C o r n e r 1 1 2

“All you can eat At Corner 112”

กุ้งเผาเนื้อแน่นๆ

30

SBL บันทึกประเทศไทย I LOP BURI

112.indd 30

10/7/2561 18:11:31


เปิด บุฟเฟ่

บริการ ทุกวัน เวลา 11.00 - 22.00 น.

เปิดเวลา 17.00 - 22.00 น.

ร้ า นอาหารคอร์ เ นอร์ 112 บริ ก ารอาหารไทย อาหารตามสั่ ง ก ๋ ว ย เ ตี๋ ย ว ส ลั ด บ า ร ์ พิ ซ ซ ่ า ซี่โครงหมูยา่ ง ทุ ก อย่ า งรวมในบุ ฟ เฟ่ เพี ย ง ท่ า นละ 250 บาท สามารถรั บ ประทานได้ ไม่อั้น ไม่จ�ำกัดเวลา

ร้านคอร์เนอร์ 112 24/20 ซ.หัวนา1 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032-646545 , 095-6834017 Corner 112 Hua Hin LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

112.indd 31

31

3/7/2561 11:39:43


หนีความวุ่นวาย แสงสีเสียง จากเมืองใหญ่ ผ่อนคลาย และดื่มด�่ำกับความเป็นธรรมชาติ ที่ ปาล์ม ปราณ รีสอร์ท

Palm Pran Resort ห้ อ งพั ก กลางสวนปาล์ ม อ� ำ เภอปราณบุ รี ที่ ไม่ เ หมื อ นใคร และไม่ มี ใ ครเหมื อ น กั บ บรรยากาศ กลางสวนไม้ ใ หญ่ ส ่ ว นตั ว บ้ า นพั ก สไตล์ ล อฟ์ ท่ า มกลางสวนปาล์ ม ร่ ม รื่ น เงี ย บสงบ มากด้ ว ยความเป็ น ส่ ว นตั ว นั่ ง จิ บ กาแฟสด และรั บ ประทานบิ ง ซู ที่ ป าล์ ม ปราณ คอฟฟี ่ กิ จ กรรมหลากหลาย มากกว่ า การมาพั ก ผ่ อ น อาทิ การปั ่ น จั ก รยาน ร้ อ งคาราโอเกะ ล่ อ งเรื อ ชมความงามของแม่ น�้ ำ ปราณบุ รี ชมวิ ถี ชี วิ ต ของ ชาวประมง และธรรมชาติ ย ามค�่ ำ คื น ของฝู ง หิ่ ง ห้ อ ย อี ก ทั้ ง ยั ง มี น กยู ง ที่ ห าชมได้ ย าก

หน้ า ห้ อ งพั ก

วิ ว หน้ า ห้ อ งพั ก

1/9 หมู่5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 | 1/9 Moo.5 Wangpong, Pranburi, Prachuap Khiri Khan 77120 08-3014-2222, 0-3290-0605 palmpranresort@gmail.com @palmpranresort palmpranresort palmpranresort 32

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 32

03/07/61 01:54:06 PM


y a w A t e G

from civilized city, relax and impress with nature at Palm Pran Resort. Palm Pran Resort, located as a name suggests among beautiful palm grove is a place where nature comes to life. We provide range of activities, for those more adventures guests and facilities for those looking for more relaxing stay. Join us on exciting bike ride along rural countryside roads, where you can experience local way of living, or sail on our private boat on Pran river where nature can be seen everywhere. After lively day sightseeing, dip in the pool or simply relax by the cafe sipping fresh coconut juice. Whichever reason you choose to stay with us, we guarantee you will be looked after in the best possible way.

ROOM ห้ อ งเตี ย งเดี่ ย ว

ห้ อ งเตี ย งคู ่

ปาล์ ม ปราณ คอฟฟี ่

ห้ อ งประชุ ม

คลั บ เฮาส์

ห้ อ งเตี ย งคู ่ เ ล็ ก PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 33

33

03/07/61 01:54:37 PM


O U N T A W A N

“สร้างสรรค์ความสะดวกสบาย กลางใจเมือง สไตล์ ซิตี้ โฮเท็ล”

โรงแรมอุ่นตะวัน ที่พัก

ใจกลางเมื อ งประจวบ เปิ ด บริ ก าร ห้ อ งพั ก ตลอด 24 ชั่ ว โมง สะอาด ปลอดภั ย ราคาย่ อ มเยาว์ ห่ า งจาก สถานีรถไฟในตัวเมืองประมาณ 6 นาที มีห้องพักจ�ำนวน 47 ห้อง

เตียงเดี่ยวพัก 1 คน 550 บาท/คืน เตียงเดี่ยวพัก 2 คน 650 บาท/คืน เตียงคู่ 650 บาท/คืน VIP 1200 บาท/คืน

อุ่นตะวัน

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก internet WIFI FREE คอมพิวเตอร์ ลิฟท์

34

ติดต่อสอบถาม โรงแรมอุ่นตะวัน 218/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 : อุ่นตะวันประจวบคีรีขันธ์

083-1085666 , 032-604931

SBL บันทึกประเทศไทย I LOP BURI

(1

).indd 34

6/7/2561 16:50:15


“แค่ รี ส อร์ ท เดี ย วก็ ค รบเครื่ อ ง”

V a t i k a

ใ น ก า ร พั ก ผ ่ อ น ส� ำ ห รั บ ก า ร ท่องเที่ยวสีเขียวใกล้ชิดและเป็นมิตรกับ ธรรมชาติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ด้ ว ยการ ออกแบบที่ ใ หม่ รี ส อร์ ท น้ อ งใหม่ ใ น เครื อ BUSREE BOUTIQUE RESORT ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งออกแบบเพื่ อ เอื้ อ อ� ำ นวย ต่อความสวยงามเพลิดเพลินตาเท่านั้น ทุ ก มุ ม ล้ ว นออกแบบให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และระบบพลั ง งานที่ ใ ช้ พลั ง งานทดแทนจากแสงอาทิ ต ย์ เ ต็ ม รูปแบบ...

วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท

รีสอร์ทใหม่สไตล์แอดแวนเจอร์-แฟนตาซี ใหม่ล่าสุดในกุยบุรี – บ่อนอก THE NEW DESTINATION

ตื่ น ตา สนุ ก สนานไปกั บ ห้ อ งพั ก สไตล์ แ ฟนตาซี ที่ คุ ณ เลื อ กได้ ทุ ก ห้ อ งมี ก ารตกเเต่ ง ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละเต็ ม ไปด้ วยความใส่ ใจในทุ ก มุ ม ผ่ อ นคลายกั บ สระว่ า ยน�้ ำ ระบบจาคุ ช ชี่ เ กลื อบ� ำ บั ด ที่ รองรับกับทุกเพศทุกวัย,สนุกกับกิจกรรมแอดแวนเจอร์เติมเต็มประสบการณ์ให้วันพักผ่อนของ คุณ เป็นวันพิเศษที่สุดในทุกครั้งที่มาเยือน “วาฏิกา” ประเด็นสัมภาษณ์นายอุดมสุข นิ่มเซียน ผู้จัดการทั่วไปวาฏิกา รีสอร์ท กรุ๊ปและนายกสมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.ภาพรวมจุดแข็ง / จุดเด่นของธุรกิจการท่องเที่ยว จ. ประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน เราจะต้องใส่เข้าไปในเรื่องของการศึกษาด้วย เพื่อให้เด็กเรียนรู้/เข้าใจและซึมซับ ในองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยว แม่น�้ำ ทะเล ภูเขา ในอนาคตความเจริญจะเกิดขึ้นอีกมากมาย ทั้ง Riviera Thailand ทั้ง 6 เส้นทางที่จะเกิดขึ้น 1. เส้นทางเรียบเขาตะนาวศรี กว่า 240 กม. 2. เส้นทางในของถนนเพชรเกษมที่ลาดยาวพาด ผ่านกว่า 8 อ�ำเภอ เชื่อมโยงทั้ง จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง 3.เส้นทางของ รถไฟวิ่งเลียบชายหาดซึ่งใกล้ทะเลที่สุดของประเทศไทย 4.เส้นทางของ 3 ไมล์ทะเล 5. เส้นทางถนน เลียบชายหาด ลัดเลาะธรรมชาติริมทะเล 6. ถนนเพชรเกษมที่เป็นถนนหลักสู่ประตูท่องเที่ยวภาคใต้เส้น ทางของทางอากาศ ท่าอากาศยานหัวหิน (หัวหิน-กัวลาลัมเปอร์) เชื่อมโยงกับจังหวัดท่องเที่ยวใน ประเทศและต่างประเทศในอนาคต ให้ตอบรับกับนโยบายที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Vatika Adventure Retreatic Resort 62/1 ม.5 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทร.032-820180-7 , 089-8877539 LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย 35 Email : info@vartikakuiburi.com website : www.vartikaadventure.com FOLLOW US//VARTIKAADVENTURE

(1

).indd 35

6/7/2561 16:51:54


PRAN SEAVIEW RESORT ปราณซีวิว รีสอร์ท

ปราณซีวิว บริการห้องพัก บรรยากาศ เงียบ สงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ห่างจากชายทะเลเพียง 400 เมตร ภายในห้องพักกว้าง สะอาด พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน

36

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 36

ปราณซีวิว PRAN SEAVIEW RESORT 7 ม.5 ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0-3263-1889, 09-4650-9666, 08-9836-7031 ปราณซีวิวรีสอร์ท

03/07/61 01:44:53 PM


รีสอร์ทเชิงนิเวศส�ำหรับผู้รักธรรมชาติแห่งจังหวัดลพบุรี D D R E S O R T

“สะอาด หอมสดชื่ น หลับสบาย สไตล์ธรรมชาติ”

ดีดีรีสอร์ท โรงแรม ดี ดีรี ส อร์ ท บริ ก ารห้ อ งพั ก ท่ า มกลาง ธรรมชาติ พร้ อ มสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก ที วี แอร์ น�้ำอุ่น Wifi การเดินทางสะดวก ติดถนนเพชรเกษม มีที่จอดรถ หน้าห้อง พร้อมบริการกาแฟฟรี

โรงแรม ดี ดีรี ส อร์ ท 250 หมู่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทร : 086-1671187 Line : 086-1671187 Facebook: อนุสรา แก้วมุกดา เพจ : DD รีสอร์ท

(1

).indd 37

LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

37

3/7/2561 11:50:04


WORLD CAT HOTEL BEACH & RESORT www.Worldcathotel.com

WORLD CAT HOTEL BEACH & RESORT WORLD CAT HOTEL BEACH & RESORT อ�ำเภอบางสะพาน ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 085-0593987, 081-6920429

World cat hotel beach & resort 1

.indd 38

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง - วัดทางสาย - วัดเเก้วประเสริฐ บริการด�ำน�้ำดูปาการัง - เกาะทะลุ - เกาะสิงห์ - เกาะสังข์ - เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่

World cat hotel beach & resort ที่พักติดชายทะเล สัมผัสคลื่นลมแบบเต็มอิ่ม พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และมีบริการ

จักรยานให้ปั่นฟรี ชมวิวติดชายหาด หรือเรือพาย

Fabulous Bungalow - สระว่ายน�้ำ - โรงแรมแมว, ปราสาทแมว - สนามเปตอง, ฟุตบอลชายหาด - วอลเลบอลชายหาด

6/7/2561 17:29:18


PRAYOOK RESORT BEACH & LAGOON ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นของบ้านกรูด

Prayook Resort Beach & Lagoon

ประยุ ก ต์ รี ส อร์ท บีช แอนด์ ลากูน เป็นเหมือนสวรรค์ของการพักผ่อน เพราะนอกจากจะมีห้องพักที่สะดวกสบาย

ยังตั้งอยู่ติดชายหาดอันเงียบสงบ สามารถผ่อนคลายไปกับเกลียวคลื่น สายลม และแสงแดด พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ โดยเฉพาะการว่ายน�้ำในสระว่ายน�้ำกลางแจ้งที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท้องทะเลได้อย่างสวยงาม

PRAYOOK RESORT BEACH & LAGOON ประยุกต์รีสอร์ท บีช แอนด์ ลากูน 445 ม.3 ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

(1

).indd 39

TRAVEL

032-510329, 061-2454297 Prayook Resort Beach& Lagoon

6/7/2561 17:29:46


อุ่นไอทะเล รีสอร์ท ที่พักบางสะพาน ติดทะเล ใกล้ท่าเรือไปเกาะทะลุเพียง 2 กิโลเมตร

อุน่ ไอทะเล รีสอร์ท มีทพี่ กั ให้เลือกหลากหลาย ทั้งหลังเล็กและหลังใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศ อบอุ ่ น สบายๆ แบบสไตล์ ค รอบครั ว เหมาะ ส�ำหรับเป็นที่เที่ยววันหยุด พักผ่อนส�ำหรับคุณ และครอบครัว สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น WIFI ที่จอดรถ ร้ า นอาหาร บริ ก ารซั ก รี ด เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ความสะดวกสบายมากที่สุด นอกจากนี้ยังให้บริการกิจกรรมต่างๆ รวมถึง การเดิ น ทางไปยั ง สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วส� ำ คั ญ ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

136/3-5 ต�ำบลบางสะพาน อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โปรแกรมทัวร์ด�ำน�้ำ

เกาะทะลุ ที่อุ่นไอทะเล รีสอร์ท

08-6790-0071

อุ่นไอทะเล รีสอร์ท

ด�ำน�้ำเกาะทะลุ ด�ำน�้ำดูปะการังน�้ำตื้นที่หมู่เกาะบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะทะลุ เ ป็ นเกาะที่ ยั ง มี ค วามสมบูร ณ์ ท างธรรมชาติ อ ยู่ ม ากมี ป ลาสวยงามและปะการัง มากมายอาศัยอยู่ที่นี่ การด�ำน�้ำตื้นนั้นไม่ยากแม้แต่คนที่ว่ายน�้ำไม่เป็นก็สามารถด�ำน�้ำได้โดย ทางเราจะมีไกด์ทางทะเลคอยดูแลท่านเป็นอย่างดี เดินทางจากท่าเรือไปเกาะใช้เวลาเพียง 30 นาที พร้อมอุปกรณ์ด�ำน�้ำครบชุด

07.30-08.30 รับประทานอาหารเช้า 08.30 ขึ้นรถไปที่ท่าเรือ 09.00 ลงเรือท่องเที่ยวออกเดินทางไปด�ำน�้ำที่เกาะทะลุ 09.30 เดินทางถึงเกาะทะลุ ถ่ายรูปกับช่องทะลุซึ่งเป็นที่มาของค�ำว่า เกาะทะลุ 09.45 ด�ำน�้ำจุดที่ 1 (อ่าวกรวด) ซึ่งมีจุดเด่นที่มีปลาอาศัยอยู่เยอะเป็นพิเศษ 11.00 ด�ำน�้ำจุดที่ 2 (อ่าวเทียน) ซึ่งมีจุดเด่นที่ร่องทรายสีขาว พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง 12.30 เดินทางกลับถึงฝั่ง 13.00 เช็คเอาท์ออก เดินทางโดยสวัสดิภาพ 40

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 40

03/07/61 01:56:36 PM


สารจากผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผมขอตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพร้อมจะเดินหน้า ก้าวไปพร้อมๆ กันกับทุกภาคส่วน ขอเรียนไปยังภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ห้างร้าน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขอให้ทุกท่านมีความรัก ความสามัคคี เข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความสงบสุขร่มเย็น มีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่ปฏิบัติ ราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบางท่านอาจมาจากต่างจังหวัด หรือภาคเอกชน รวมถึง พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น เมื่อเรามา อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้พวกเรารักจังหวัดนี้เสมือนบ้านของเรา หากพวกเรา ตระหนักและส�ำนึกในความเป็นชาวประจวบคีรีขันธ์ด้วยกันทั้งหมด ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ เกิ ด ปั ญ หาใดๆ ในพื้ น ที่ แม้ ก ระทั่ ง กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ จ ะน� ำ มาสู ่ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ หากพวกเราให้ความร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ มีความโอบอ้อมอารี ถ้อยที ถ้อยอาศัย ใช้หลักของเหตุและผลเข้าพูดคุยเพื่อแก้ปัญหา ทุกอย่างจะสัมฤทธิ์ผลและผ่านพ้นไป ได้ด้วยดี ผมมีความภาคภูมิใจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรา ถึงผมจะไม่ได้มีภูมิล�ำเนาดั้งเดิมอยู่ที่นี่ แต่ ก็ เ ปรี ย บเสมื อ นบ้ า นหลั ง ที่ ส องของผม และในฐานะพ่ อ เมื อ งที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก ผู้บังคับบัญชาให้มาสนองงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้แก่ราษฎร ผมขอตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพร้อม จะเดินหน้า ก้าวไปพร้อมๆกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ ง ยื น ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะไม่ ทิ้ ง ใครไว้ ข ้ า งหลั ง ท้ า ยนี้ ผ มขอให้ พี่ น ้ อ งประชาชน ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีแต่ความสุข ความเจริญ และขอบขอบคุณนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ที่ได้ให้ความสนใจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

(นายพัลลภ สิงหเสนี) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

_

.indd 41

23/8/2561 13:40:55


มหัศจรรย์เมือง 3 อ่าว

ประจวบคีรีขันธ์

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ�้ำ งามล�้ำน�้ำใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี

42

_

.indd 42

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

23/8/2561 15:23:51


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

_

.indd 43

43

10/7/2561 19:47:22


ท่านพัลลภ สิงหเสนี ก่อนที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มาก่อน 1 ปี ได้สมั ผัสกับ ส่วนราชการ รวมถึงพี่น้องประชาชนอยู่พอสมควร ท�ำให้ท่านทราบบริบทของงานและ พื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้สานต่องานของจังหวัด และได้ทำ� หน้าทีผ่ บู้ ริหารของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์อย่างเต็มก�ำลังความสามารถต่อไป โอกาสนี้ นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าฯ พัลลภ สิงหเสนี ที่กรุณาให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษ ในการบริหารราชการ การดูแล ทุกข์ สุข ให้กับพี่ชาวประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะเป็นพ่อเมืองอย่างเต็มตัว สิ่งแรกที่ท่านให้ความส�ำคัญ คือ การดูแลปัญหาด้านสาธารณภัย โดยเฉพาะปัญหา อุทกภัยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เคยประสบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความ เสียหายต่อพื้น ทั้งในแง่เศรษฐกิจ พืชผลทางการเกษตร และสิ่งปลูกสร้าง ที่ต้องด�ำเนิน การฟื้นฟู และเร่งหาแนวทางในการป้องกันปัญหาดังกล่าวในทุกมิติให้มีความยั่งยืน ในระยะยาวต่อไป

44

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

อี ก ทั้ ง การสร้ า งเสริ ม ให้ พี่ น ้ อ ง ประชาชนมีคณ ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพืช เศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ อยู ่ ห ลายชนิ ด เช่ น สั บ ปะรด มะพร้ าว ยางพารา มะม่วง ที่ ต ้ อ งส่ ง เสริ ม การแปรรู ป และพั ฒ นา คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อ ลดความเสี่ยงราคาผลผลิตตกต�่ำ พร้อม กับส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนควบคู่ กั น ไป เพราะจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ครบทุก อ�ำเภอ


“ ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลผลิตภัณฑ์ เกษตรให้ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อลด ความเสี่ยงราคาตกต�่ำ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยว วิ ถี ชุ ม ชนควบคู ่ กั น ไป เพราะจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ครบทุกอ�ำเภอ ”

ยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ กว้ า งไกล และมั่ น ใจได้ ว ่ า ท่ า นผู ้ ว ่ า ฯ พัลลภ จะเป็นกัปตันเรือที่พาทุกคนฝ่า คลื่นลม บนนาวาอันกว้างใหญ่ และส่ง พี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ขึ้นฝั่งได้อย่าง ปลอดภัย ดังปณิธานที่ท่านให้ไว้ ว่าจะ มุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ชาวจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พร้ อ มจะ เดินหน้า ก้าวไปพร้อมๆ กันกับทุกภาคส่วน ผ่ า นกระบวนการบริ ห ารงานที่ เ ป็ น เอกลักษณ์เฉพาะ ของท่านผู้ว่าฯ ที่ยึด ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นหลักและ เป็นโจทย์ใหญ่ในการท�ำงานเพือ่ แก้ปญ ั หา สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย และสร้าง ทีมงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในประเด็นต่างๆ อย่างบูรณาการ รวมทัง้ ระดมสรรพก�ำลังของแต่ละส่วนราชการ เพือ่ ร่วมกันแก้ปญ ั หา หรือคิดริเริม่ พัฒนา โครงการใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อข้าราชการในจังหวัด รับทราบ แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการ และเห็ น แบบอย่างในการท�ำงานของท่านผู้ว่าฯ พัลลภ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เชื่อได้ว่าจะ เป็ น แรงกระตุ ้ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ ข ้ า ราชการของจั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ น�ำไปเป็นแนวทางในการ ปฏิบตั งิ านเพือ่ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้แก่ พี่ น ้ อ งประชาชน ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง จังหวัดที่ว่า “เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่า ระดั บ นานาชาติ เกษตรปลอดภั ย ได้ มาตรฐาน ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจ แห่งอนาคต สังคมผาสุก”

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

_

.indd 45

45

10/7/2561 18:51:42


“ เมือ่ ใดก็ตาม หากเราเห็นปัญหาของพีน่ อ้ งประชาชนเป็นส�ำคัญ เชื่อได้ว่าทุกส่วนราชการ จะต้องให้ความส�ำคัญกับปัญหาของ พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกัน ”

46

_

.indd 46

จุดเด่นและศักยภาพของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก่อนที่ผมจะได้มาสัมผัสชีวิตราชการ ที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ผมรู ้ จั ก จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ใ นฐานะเมื อ ง ท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียง ที่อยู่ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เป็นเมืองที่ มีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน มีลกั ษณะพืน้ ที่ จากเหนือจดใต้ทอดเป็นแนวยาว มีเทือก เขาตะนาวศรี อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเป็นทะเลอ่าวไทย ดึงดูดให้ นักท่องเทีย่ วและผูส้ ญ ั จรผ่านลงสูภ่ าคใต้ ได้แวะเวียนมาสัม ผัสความงดงามของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากการที่ผมได้มาใช้ชีวิตและ รั บ ราชการที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ท� ำ ให้ ผ มยิ่ ง มี ค วามรู ้ สึ ก รั ก และผู ก พั น กับทีน่ มี่ ากยิง่ ขึน้ ได้รบั มิตรไมตรีจากพีน่ อ้ ง ประชาชน การท�ำงานของส่วนราชการ ที่ ส อดประสานกั น เป็ น อย่ า งดี และที่ ส� ำ คั ญ มี บ รรยากาศแห่ ง การพั ก ผ่ อ น หย่อนใจที่ชวนหลงใหล เมื่อมองออกไป สั ม ผั ส กั บ ความงดงามของธรรมชาติ ที่ โ ดดเด่ น ของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ท�ำให้ผมมีก�ำลังใจที่จะอุทิศตัวท�ำงาน เพื่ อ พี่ น ้ อ งประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น ครั บ ปั จ จุ บั นจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ยัง คง มี ค วามโดดเด่ น และมี ศั ก ยภาพสู ง ในหลายด้านดังนี้ 1. มีความหลากหลายของแหล่งท่อง เที่ยวธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และ นันทนาการ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก 2. เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว ที่ส�ำคัญของประเทศและของ โลก

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

10/7/2561 18:51:58


ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

_

.indd 47

47

10/7/2561 18:53:08


“ เมื อ งท่ อ งเที่ ย วทรงคุ ณ ค่ า ระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ได้ ม าตรฐาน ด่ า นสิ ง ขรระเบี ย ง เศรษฐกิ จ แห่ ง อนาคต สั ง คม ผาสุก ”

นโยบายการบริหารราชการ

3. เป็นแหล่งผลิตเพือ่ การแปรรูปสินค้าด้านประมง และปศุสตั ว์ทสี่ ำ� คัญของประเทศ 4. มีจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่มีศักยภาพสูงในการเชื่อมต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศต่างๆ ในภูมิภาค มีความ พร้อมในการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย 5. เป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ความหลากหลายทาง ชีวภาพที่มีความส�ำคัญของประเทศ 6. เป็นสังคมทีม่ คี วามมัน่ คงภายใน พืน้ ทีช่ ายแดน และชายฝัง่ ทะเล ตลอดจนมีความ สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันคนทั่วไปอาจจะรู้จักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แค่เพียงบางมุมมองเท่านั้น เช่น เรื่องการท่องเที่ยวที่จะรู้จักกันเฉพาะอ�ำเภอหัวหิน ทั้งที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีศักยภาพอีกมากมายกระจายอยู่ทุกอ�ำเภอ เรื่องของการเกษตร จังหวัดมีผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพมากมาย จะมีวิธีใดบ้างที่จะประชาสัมพันธ์ จุดเด่นอืน่ ๆ ทีม่ จี ำ� นวนมากให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั รูใ้ นวงกว้างมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ที่จังหวัดต้องน�ำมาพิจารณา 48

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

การบริ ห ารราชการของจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นภารกิจที่มีขอบเขต การท�ำงานที่กว้างขวาง เป็นการด�ำเนิน งานที่เน้นการบูรณาการทุกหน่วยงาน ของจั ง หวั ด เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและตอบ สนองความต้ อ งการของประชาชน ดังค�ำขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่ว่า “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ดังนั้น เพื่อตอบ สนองต่ อ ภารกิ จ ที่ กว้ า งขวางดั ง กล่ า ว จึงเน้นย�้ำให้ข้าราชการ และหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือกัน ด� ำ เนิ นงานตามภารกิ จ อ� ำ นาจหน้า ที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ความต้ อ งการของประชาชน ตาม แนวทางของกระทรวงมหาดไทย 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1. การเทิดทูนและธํารงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ 2 . การส ร้ า งค วาม ปร อง ด อง สมานฉันท์ของคนในชาติ 3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน 4. การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล�้ำ 5. การรักษาความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อยภายในประเทศ 6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


วิสัยทัศน์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยค�ำนึงถึงการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง กรอบทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และยุทธศาสตร์กระทรวง มหาดไทย ประกอบกับใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ซึ่งได้ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า “เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐาน ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุก” ซึ่งในการ สานต่อแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์จังหวัดได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด สู่นานาชาติ 2. เสริมสร้างนวัตกรรมระบบโครงสร้างกระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุภณ ั ฑ์ และการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

3. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด่ า นสิ ง ขร รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 4. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคม คุ ณ ภ า พ ต า ม วิ ถี ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เศรษฐกิจพอเพียง 5. ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่สมดุล ซึง่ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ขา้ งต้น แต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยกลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมที่มีส่วนส�ำคัญใน การพัฒนาจังหวัดตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไป ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ได้ก�ำหนดไว้ PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

49


ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี

50

_

.indd 50

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

10/7/2561 18:52:11


ดึงจุดเด่นแต่ละด้าน เสริมศักยภาพความยั่งยืน

ผมเห็ น จุ ด เด่ น และศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ทั้ ง ในแง่ ข องสภาพ ภูมปิ ระเทศทีม่ ภี เู ขาอยูด่ า้ นทิศตะวันตก เป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ เพือ่ หล่อเลีย้ งพืน้ ทีต่ อนล่าง ในขณะทีพ่ นื้ ทีต่ อนกลางเป็นพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ เช่น สับปะรด ยางพารา มะพร้าว ว่านหางจระเข้ มะม่วง เป็นต้น และพืน้ ทีแ่ ถบชายฝัง่ ทะเล ด้านทิศตะวันออก เป็นแหล่งท�ำประมงและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ซึ่งศักยภาพต่างๆ เหล่านี้ ผมเชื่อมั่นว่าสามารถดึงออกมาสร้างเป็นจุดเด่นให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทงั้ หมด ทัง้ เรือ่ งส่งเสริมการท่องเทีย่ วเดิมทีม่ อี ยู่ คือ ทะเลและน�ำ้ ตก หรือการท่องเทีย่ ว กระแสรอง เช่น ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เชิงวิถีเกษตรกรรม ซึ่งทั้งอ�ำเภอ 8 ของจังหวัด มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมที่จะส่งเสริมในประเด็นนี้ เมื่อดึงจุดเด่นเหล่านี้ออกมาได้ จะสามารถขยายผลต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ทั้งการแปรรูปหรือ สร้ า งมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ เมื่ อ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาสั ม ผั ส จั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ จะเป็นช่องทางและโอกาสในการน�ำสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และ สินค้า OTOP ที่มีอยู่ในชุมชนมาจ�ำหน่าย ขณะเดียวกันทุกอ�ำเภอ มีศาสนสถานหรือวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เงียบสงบ เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วหรือพุทธศาสนิกชนทีจ่ ะเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ของเรา ได้เป็นอย่างดี และศักยภาพอีกด้านหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ส�ำคัญ คือการมี พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีช่องทาง ธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ช่ อ งทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องทั้ ง สองประเทศมาอย่ า งยาวนาน เช่ น ด่านสิงขร ซึ่งตั้งอยู่ในต�ำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนที่แคบที่สุด ของประเทศ ปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และก�ำลังได้รับการผลักไปสู่ การเป็ น ด่ า นชายแดนถาวรต่ อ ไป ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยเสริ ม ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว การค้าขาย และความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะ ต้องจับมือกันพัฒนาก้าวไปพร้อมๆ กันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด�ำเนินการสานต่อ นโยบายรัฐบาล

ในการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จังหวัด ได้จดั ท�ำวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลต่างๆ อยูแ่ ล้ว จึงอาจกล่าวได้วา่ ทุกโครงการทีบ่ รรจุอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิ ราชการประจ�ำปีของจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีก่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการเสนอขอรับงบประมาณ ล้วนสอดคล้องและสนับสนุนตามนโยบาย ของรัฐบาลทั้งสิ้น นอกเหนือจากโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายใหม่ๆ ที่มอบหมายให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด�ำเนินการ อาทิ นโยบายตลาดประชารัฐ นโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งจังหวัดได้ประสานการท�ำงานกับ ทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งมีการจัดสรร งบประมาณจากงบประมาณต่างๆ ของจังหวัดเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการกิจ ด�ำเนิน งานตามนโยบายของรัฐบาล

“พัฒนา ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดให้มี ศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์เส้นทางข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น” เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ / แปรรูปผลิตภัณฑ์ เกษตรสู่มาตรฐาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัด ทีม่ ศี กั ยภาพในหลายๆ ด้านอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ แนวทางในการพั ฒ นาจั ง หวั ด จึ ง เน้ น แนวทางในการดึงศักยภาพของจังหวัดมา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถานที่ท่องเที่ยว ที่โดดเด่นและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะ อ�ำเภอหัวหินที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชั้นน�ำของโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว ทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเทีย่ ว มากมายตลอดทั้งปี แต่นอกเหนือจาก อ�ำเภอหัวหินจังหวัดยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว อื่นๆ ที่โดดเด่นและมีศักยภาพ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดย เฉพาะด้านการท่องเที่ยวจึงมีโจทย์ว่าจะ ท�ำอย่างไรให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางท่องเทีย่ ว ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในอ�ำเภออื่นๆ ของ จังหวัด มิให้หยุดอยูเ่ พียงแค่อำ� เภอหัวหิน เหมือนเช่นทีผ่ า่ นมา ซึง่ จังหวัดมีแนวทาง ในการ “พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเทีย่ ว อื่นๆ ของจังหวัดให้มีศักยภาพ โดยการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ประชาสัมพันธ์เส้นทางข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว ในพื้นที่อื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น” เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

51


ด้านการเกษตร จังหวัดประจวบคีรขี น ั ธ์

เป็นแหล่งผลิตผลด้านการเกษตรทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มะพร้าวและสับปะรด นอกเหนือจากผลิตผลทั้ง 2 ชนิดนี้ ยังมี ผลผลิตจากพืชชนิดอื่นๆ รวมไปถึงการ ท� ำ ประมง และปศุ สั ต ว์ แต่ ด ้ ว ย สภาวการณ์ของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ท�ำให้ผลผลิตด้านการเกษตรชนิดต่างๆ ของจังหวัด ประสบปัญหาความผันผวน ของราคาหรือราคาผลผลิตตกต�่ำ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดย เฉพาะด้านการเกษตรจังหวัดจึงมุ่งเน้น ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตัง้ แต่ ในกระบวนการผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลผลิต สินค้าเกษตรต่างๆ ของจังหวัด ไทยแลนด์ 4.0

ผลักดันด่านสิงขร เป็นจุดผ่านแดนถาวร

นอกจากนี้ จั ง หวั ด ยั ง มี เ น้ น การ พัฒนาทีส่ ำ� คัญได้แก่ ด่านสิงขร ซึง่ เห็นว่า เป็นศักยภาพเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดที่ ส�ำคัญ สามารถรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ใน อาเซียนและในภูมิภาค ดังนั้น จังหวัดจึง มีแนวทางในการผลักดันด่านสิงขรให้เป็น จุดผ่านแดนถาวรในอนาคต ซึ่งเชื่อว่า หากประสบความส�ำเร็จจะน�ำรายได้เข้า สู่จังหวัดและประเทศได้เป็นจ�ำนวนมาก

52

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

“ การท�ำงานของภาคราชการ จะตั้งหน้าตั้งตาท�ำงานในส่วนที่ได้รับ มอบนโยบายจากส่ ว นกลาง หรื อ งานตามภารกิ จ หน้ า ที่ ป ระจ� ำ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองปัญหาในระดับรากหญ้าด้วย ”


เสียงสะท้อนจากประชาชน

ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย่อมจะมีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น พื้นที่ ตามแนวภูเขาและตะเข็บชายแดน เป็นผืนป่าธรรมชาติ ประสบปัญหาการบุกรุกแผ้วถาง ป่าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่า ที่ออกมากัดกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งผมได้ตั้งคณะท�ำงานเพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ทัง้ คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้าง ในส่วนของพื้นที่ตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบ พี่น้องประชาชนมักประสบปัญหา ราคา ผลผลิตทางการเกษตรตกต�่ำ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่เน้นการปลูกพืช เชิงเดี่ยว เช่น สับปะรด เมื่อมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ราคา เป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งผมได้ตั้งคณะท�ำงานวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ระดมความคิดและหาทางออกที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนตามศาสตร์ พระราชา ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้หลากหลาย และหาตลาดในพืน้ ที่ ให้พนี่ อ้ งประชาชนจ�ำหน่ายผลผลิต เช่น ตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

ส่ ว นปั ญ หาในพื้ น ที่ ต อนกลาง คื อ ปัญหาภัยธรรมชาติ เนื่องมาจากการบุก แผ้ ว ถางป่ า และความแปรปรวนของ สภาพภูมอิ ากาศ ท�ำให้เกิดปัญหาอุทกภัย สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลทางการ เกษตรของพี่ น ้ อ งประชาชน ซึ่ ง ผมได้ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทัง้ ฝ่าย ปกครอง ชลประทาน ป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภัย เกษตรและสหกรณ์ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรม อุตุนิยมวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ ร่วมกันระดมความคิดเพือ่ หาสาเหตุและ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มทั้ ง ระบบ ตั้งแต่ต้นทาง คือ การแจ้งเตือนภัย การ ติดตามสภาพอากาศ การพร่องน�้ำจาก อ่างเก็บน�้ำ การแจ้งเตือนประชาชนใน พื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ และการระบายน�้ ำ ออก สู่ทะเล เพื่อไม่ให้น�้ำท่วมขัง เป็นต้น ส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหาการ บุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะ ซึ่งผมได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแก้ปัญหา ทั้งเจ้าท่า ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ดิ น ผู ้ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ในการดู แ ลรั ก ษาที่ อั น เป็ น สาธารณ ประโยชน์ของแผ่นดิน เพือ่ ด�ำรงไว้ให้เป็น สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินต่อไป ปัญหา การท� ำ ประมงพื้ น บ้ า นของพี่ น ้ อ งชาว ประมงในพื้นที่ มีการเรียกให้ทางจังหวัด ผ่อนผันผ่อนปรนข้อจ�ำกัดเรือ่ งอาณาเขต การท�ำประมงและก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ในเรือ เป็นต้น ซึ่งผมได้น�ำปัญหาเหล่านี้ไปสู่ คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยการมี ส่วนร่วมพี่น้องชาวประมง ที่จะช่วยคิด แก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

53


ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น ตาม นโยบาย “ประชารัฐ”

หลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะ กับส่วนราชการ ผู้น�ำท้องที่ และพี่น้อง ประชาชนในอ�ำเภอต่างๆ ของจังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ ผมสัมผัสได้ถงึ ความร่วมมือ ที่ดีของทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันเรารู้จัก ค�ำว่า “ประชารัฐ” กันดี ซึง่ คล้ายกับค�ำว่า “การบูรณาการ” คือ การแสวงหาความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นภาค รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการ ท�ำภารกิจใดภารกิจหนึ่งเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมกันสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น ให้ ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

54

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

ค�ำว่า “ประชารัฐ” ก็เช่นกัน ผมมอง ว่าการท�ำงานของภาคราชการ จะตัง้ หน้า ตั้งตาท�ำงานในส่วนที่ได้รับมอบนโยบาย จากรัฐบาล จากส่วนกลาง จากผู้บังคับ บัญชา หรืองานตามภารกิจหน้าทีป่ ระจ�ำ เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องมองปัญหา ในระดับรากหญ้าด้วย ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ ของการด�ำรงอยู่ร่วมกันในสังคม ที่ผนึก ก�ำลังกันเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน ประเทศ เมื่อผมได้มาสัม ผัสชีวิตความ เป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ท�ำให้ทราบว่าพลังจาก ภาคประชาสั ง คมมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการ ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ รวมทั้งงานของ จังหวัดได้เป็นอย่างดี

ส่วนราชการมีความกระตือรือร้นและ ขยันขันแข็งในการท�ำงาน ให้ความร่วม มือและน้อมรับแนวทางปฏิบัติงานเป็น อย่างดี อีกทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ก็ให้ ความร่วมมือกับภาคราชการและภาค ประชาสังคม ท�ำให้ปัญหาที่พบสามารถ ขับเคลื่อนและแก้ไขไปด้วยความราบรื่น ปัญหาหลายอย่างได้รับการแก้ไขอย่าง ตรงจุดและส�ำเร็จลงด้วยดี ผมจึงภาค ภูมิใจต่อพลังประชารัฐของชาวจังหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เ ป็ น อย่ า งมาก เช่ น โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ก�ำลังด�ำเนิน การในปัจจุบัน ก็ได้รับการยอมรับและ ตอบสนองจากภาคประชาชนเป็นอย่างดี ครับ


ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

_

.indd 55

55

10/7/2561 18:52:28


SBL บันทึกประเทศไทย

Website : www.sbl.co.th

Ad-SBL Magazine Online Sukhothai.indd 56

06/07/61 14:25:11


.

.indd 57

6/7/2561 14:19:13


58

SBL บันทึกประเทศไทย I LOP BURI

1

.indd 58

3/7/2561 14:47:02


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน HUA HIN COMMERCIAL AND TECHNOLOGICAL COLLEGE “เราจะปกครองดูแล และน�ำพาให้เขาประสบความส�ำเร็จ เสมือนลูกของเราเอง”

เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการหั ว หิ น เป็ น วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห่ ง แรกของจั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2520 เดิมใช้ชอื่ ว่า โรงเรียนพณิชยการหัวหิน ก่อตัง้ โดย นายสุชยั ออสุวรรณ ปัจจุบันบริหารงานโดย นายชนะการณ์ ออสุวรรณ (บุตรชาย) เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอัจฉรียา ออสุวรรณ เป็นผู้อ�ำนวยการ ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ในสาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ, ภาษาต่างประเทศ , ธุรกิจค้าปลีก และการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(รอบ 3) จาก สมศ. มาโดยตลอดและต่อเนื่อง และการด�ำเนินการของวิทยาลัยฯ มากกว่า 40 ปี ท�ำให้เรามั่นใจได้ว่า เราสามารถ ผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ค่า มีคณ ุ ภาพ มีคณ ุ ลักษณะทีด่ ี ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของสังคมและชุมชน ปัจจุบนั วิทยาลัย ฯ จึงมีลูกศิษย์ที่ประกอบอาชีพและประสบความส�ำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานอยู่ใน สังคม, ในสถานประกอบการของรัฐและเอกชนอย่างหลากหลาย กว้างขวาง หลักการส�ำคัญที่วิทยาลัยฯ ยึดถือในการพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง คือ “เราจะปกครอง ดูแล และน�ำพาให้เขาประสบความส�ำเร็จ เสมือนลูกของเราเอง” วิทยาลัยฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาครูอาจารย์ เครือ่ งมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี เพือ่ มุง่ เน้นการ พัฒนาสมรรถนะทักษะฝีมอื ของผูเ้ รียนในทุกรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนอย่างหลากหลายรอบด้าน เพือ่ หล่อหลอมให้ลกู ศิษย์เติบโตเป็นคนเก่ง เป็นคนดีทมี่ คี ณ ุ ภาพ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน ลูกศิษย์ของ พณิชยการหัวหิน จึงเติบโตอย่างมีความสุข อบอุ่น ร่าเริง กล้าหาญ สง่างาม และมีจิตใจ ทีด่ งี ามพร้อมช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทุกเมือ่ จึงเป็นความภาคภูมใิ จในปณิธานของวิทยาลัยฯ และภาคภูมใิ จในลูกศิษย์ ของเราทุกคน เสมอมาและจะคงอยู่ตลอดไป

การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน HUA HIN COMMERCIAL AND TECHNOLOGICAL COLLEGE 30/1 ถนนเพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 032 – 520400, 522102-3 Fax. 032 – 520774 LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย 59 30/1 Petchakasem Road, Hua Hin, Prachuabkhirikhan 77110 Thailand www.hcc.ac.th

(1

).indd 59

3/7/2561 14:50:53


S P ECI A L INT E R V IE W

บันทึกเส้นทางพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“เอาใจเขา มาใส่ ใจเรา”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ

60

SBL SBL บับันนทึทึกกประเทศไทย ประเทศไทย II PRACHUAP PRACHUAPKHIRI KHIRIKHAN KHAN

(

)4

.indd 60

6/7/2561 16:55:17


นายธีรพันธ์ นันทกิจ ส�ำเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท Urban Planning จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ำรง ต�ำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นิ ต ยสาร SBL บั น ทึ ก ประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณ ท่ า นรองธี ร พั น ธ์ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ทีใ่ ห้เกียรติสมั ภาษณ์ ถึงหน้าทีท่ ที่ า่ น ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในหลายด้ า น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาจั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ให้ ไปสูเ่ ป้าหมาย โดย มี “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ดีที่สุด หน้าที่ที่รับผิดชอบก�ำกับดูแล ผมได้ รั บ มอบหมายจากท่ า นผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ (ดร.พัลลภ สิงหเสนี) ให้รบั ผิดชอบก�ำกับดูแลงานด้าน เศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนา ชุ ม ชน เกษตรและสหกรณ์ การคลั ง พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็น ภารกิจส�ำคัญในการดูแลคุณภาพชีวติ ของ ประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใน ภาพรวม จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ประชาชนสามารถพึ่งพา ตนเองได้และสามารถลดการพึง่ พาความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการปฏิบัติงาน

และเป็นข้อเสนอแนะต่อการท�ำงานของ ส่ ว นราชการ และคณะท� ำ งานด้ า น เศรษฐกิจ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สามารถน�ำมา ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ พีน่ อ้ งประชาชนในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

“อยากให้ พี่ น ้ อ งประชาชน มีความรักสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย บ้านเมือง และท�ำหน้าที่ของแต่ละ คนให้ดีที่สุด”

โครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น เน้ น การ พัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในการ พัฒนาประเทศ ทีเ่ ชือ่ มโยงจากระดับชาติ สู่ระดับพื้นที่ด�ำเนินการอย่างมีแบบแผน มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่และ เน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน การช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การ ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหาและความต้องการ เป็นจ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้ลงพื้นที่ ส�ำรวจเรียบร้อยแล้ว 378 หมู่บ้าน / ชุ ม ชน อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ 111 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยระหว่างการด�ำเนิน การส�ำรวจเพิม่ เติมนัน้ ได้นำ� ปัญหาทีพ่ บ จ� ำ นวน 61 ปั ญ หา ให้ ค ณะท� ำ งาน วิ เ คราะห์ ป ั ญ หา ความต้ อ งการและ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 61

61

10/7/2561 18:30:39


รับไปพิจารณาด�ำเนินการแล้ว การลงพืน้ ที่มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 489 หมู่บ้าน/ชุมชน ง บ ป ร ะ ม า ณ ด� ำ เ นิ น ก า ร จ� ำ น ว น 93,284,000 บาท โดยส�ำนักงบประมาณ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ขณะนี้ อ ยู ่ ระหว่างด�ำเนินการ ส่วนการขับเคลื่อน ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ยอดผู ้ มี บั ต ร สวัสดิการในจังหวัดมีทงั้ สิน้ 58,780 ราย โดยมี ผู ้ ป ระสงค์ ต ้ อ งการเข้ า ร่ ว มการ อบรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จ� ำ นวน 10,309 ราย

กรรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการตลาด ประชารั ฐ ได้ บู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการ ด�ำเนินงาน โดยเริม่ จากการประชาสัมพันธ์ และรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมเปิด ตลาดประชารัฐ ทั้งที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ โดยมียอด ผู้สนใจทั้งสิ้น 1,224 ราย กระจายอยู่ ทั้ ง หมด 7 ประเภทตลาด 62 แห่ ง ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ลงครบทุ ก ตลาดแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม

ทางจังหวัดยังได้ประสานเพิ่มเติมไม่ว่า จะเป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เคหะชุ ม ชน รวมถึ ง หน่ ว ยงานทหาร ขอเปิ ด พื้ น ที่ ตลาดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางในการ สร้างรายได้แก่พนี่ อ้ งประชาชน พร้อมทัง้ ประเมินศักยภาพตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยผลส�ำรวจของผู้จับจ่ายใช้สอยพบว่า ร้อยละ 97 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ มาตรฐานตลาด และความปลอดภัย โดย ผลการด�ำเนินงานขณะนี้ยอดจ�ำหน่าย สินค้าสะสมอยู่ท่ี 28,709,470 บาท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลงานที่ภาคภูมิ ใจ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นหนึ่งใน นโยบายการแก้ไขปัญหาปากท้องของ ประชาชนทุกระดับ ซึง่ ผมให้ความส�ำคัญ อย่ า งมาก เพราะสามารถส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบ การที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มี สถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขายในการ สร้ า งรายได้ เพื่ อ วางรากฐานทาง เศรษฐกิจไทยและจังหวัดให้มั่นคงและ ยั่งยืน ซึ่งในส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมในฐานะเป็ น รองประธานคณะ

62

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(

)4

.indd 62

6/7/2561 16:55:29


ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ส� ำ หรั บ ตลาดประชารั ฐ ที่ เป็ น ที่ รู ้ จั ก แพร่ ห ลายและเป็ น ต้ น แบบ (Best Practice) ตลาดประชารัฐของ ประเทศ ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทย ยิม้ ได้ (บริเวณสะพานสราญวิถี) ตลาด สู้ศึกคึกคัก ถนนสู้ศึก และถนนคนเดิน สายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี

ม า ต ร ก า ร ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ ร า ค า สับปะรดตกต�่ำ ขณะนี้ประเทศเข้าสู่ภาวะสับปะรด ล้นตลาด เป็นเหตุให้ราคาสับปะรดตกต�ำ่ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่ ปลู ก สั บ ปะรดมากที่ สุ ด ในประเทศถึ ง 447,328 ไร่ ซึ่งสถานการณ์ราคาใน ขณะนี้ (วันที่ 20 มิถนุ ายน 2561) ราคา สับปะรดผลใหญ่ของโรงงานอยูท่ ี่ 1.80– 2.30 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา 0.40 บาท ผมจึงได้เชิญหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก สั บ ปะรด เจ้ า ของโรงงาน และส่ ว น ราชการ จากมติ ที่ ป ระชุ ม ได้ ข ้ อ สรุ ป แนวทางแก้ไขปัญหาหลัก 3 แนวทาง ซึ่งก�ำลังท�ำอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ 1) การจัด โครงการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ้ ป ลู ก สับปะรดปัตตาเวีย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ เป้าหมายอยูท่ ี่ 500 ตัน ขณะนีร้ ะบาย ออกได้จ�ำนวน 65 ตันแล้ว 2) การน�ำ สับปะรดเข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นอาหาร สั ต ว์ โ ดยการน� ำ สั บ ปะรดมาสั บ ย่ อ ย และหมัก เพื่อให้เป็นอาหารของโคนม และโคเนื้อ เป้าหมายอยู่ที่ 1,300 ตัน และ 3) การส่งเสริมการบริโภคสับปะรด ในหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานทหาร เรือนจ�ำ โรงพยาบาล หน่วยราชการต่างๆ สรุปยอดรวมการสัง่ ซือ้ จนถึงปัจจุบนั เป็น จ�ำนวนกว่า 500 ตัน ค�ำนวณเป็นเม็ดเงิน ได้กว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ ประสานไปยังภาคเอกชน โรงแรม และ รีสอร์ท ใช้ผลผลิตสับปะรดในการประชุม สั ม มนา การต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ ช่ ว ย ระบายผลผลิตอีกส่วนหนึ่งด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 63

63

6/7/2561 16:55:38


S P ECI A L INT E R V IE W

บันทึกเส้นทางพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร 64

SBL SBL บับันนทึทึกกประเทศไทย ประเทศไทย II PRACHUAP PRACHUAPKHIRI KHIRIKHAN KHAN

(

)4

.indd 64

3/7/2561 16:56:34


นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านมีภมู ลิ ำ� เนาอยูท่ อี่ ำ� เภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส�ำเร็จการศึกษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี รั ฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2523 ระดับปริญญาโท สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2530 และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี พ.ศ. 2543 จบหลักสูตร โรงเรียนนายอ�ำเภอ รุ่น 47 ปี พ.ศ. 2542 และหลั ก สู ต รโรงเรี ย นนั ก ปกครองระดั บ สู ง นปส.รุ ่ น ที่ 53 ปี พ.ศ.2552 เริ่ ม เข้ า สู ่ เ ส้ น ทางการรั บ ราชการ มาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2523 ในต� ำ แหน่ ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 1-3 จังหวัดปทุมธานี เรื่อยมา กระทั่งด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้ว่า ราชการจังหวัดอุทัยธานี และปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดระยะเวลาการท�ำงานบนเส้นทาง ของนักปกครองในฐานะ “ข้าราชการ” เกือบ 40 ปี ท่านรองผู้ว่าฯพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร มีผลงานดีเด่น และได้รับโล่ รางวัลเกียรติยศมากมาย ดังนี้

ผลงานดีเด่น • พ.ศ.2550 นายอ�ำเภอแหวนเพชร (นายอ�ำเภอของประชน) • พ.ศ.2550 การน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง น้อมน�ำปฏิบัติแก่ประชาชนใน อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อ�ำเภอ ล� ำ ดวน อ�ำเภอโนนนารายณ์ จังหวัด สุ ริ น ทร์ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อยู ่ เ คี ย ง ธรรมชาติ ออมเงิ นวั น ละบาท บ้ า น สะอาดเรียงราย อบายมุขลดละ ธรรมะ สุขหลาย ท�ำบัญชีรับจ่าย ออกก�ำลังกาย ทุกยาม

• พ.ศ.2551 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม ในอาคารที่ว่าการอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด สุรินทร์ • พ.ศ.2551 จัดประเพณี “สงกรานต์ เขมร” อ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ • พ.ศ.2553 ด� ำ เนิ น การโครงการ ช้างป่า...บ้านพ่อ อ�ำเภอกุยบุรีจังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ 6 แผน 32 กิจกรรม เพือ่ ขยายผล โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู สภาพป่าสงวนแห่งชาติปา่ กุยอันเนือ่ งมา จากพระราชด�ำรัส “คนกับช้าง เมื่อ 5 กรกฎาคม 2542” • พ.ศ.2554 พั น ธสั ญ ญาเทื อ กเขา ตะนาวศรี การลงนาม MOU ขององค์กรรัฐ เอกชน ประชาชน 5 ยุติ ยุติล่าสัตว์ป่า ยุติกินเนื้อสัตว์ป่า ยุติเลี้ยงสัตว์ป่า ยุติให้ อาหารสัตว์ปา่ และยุตใิ ช้ผลิตภัณฑ์สตั ว์ปา่ • พ.ศ.2555 ประธานกรรมการ มูลนิ ธิ ิ

ช้างป่า...บ้านพ่อ (Foundation for the king’s Wild Elephant) • พ.ศ.2555 ประธาน เครือข่ายองค์กร อนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ กุยบุรี (Power of Kuiburi) การบูรณาการ 13 องค์กรร่วมกันอนุรกั ษ์ สัตว์ป่าและผืนป่ากุยบุรี • พ.ศ.2556 กุยบุรี โมเดล ต้นแบบการ อนุรกั ษ์ชา้ งและสัตว์ปา่ และตัวอย่างการ อยู ่ ร ่ ว มกั น ของคนกั บ ช้ า งอย่ า งสั น ติ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ และทั่วโลก • พ.ศ.2556 กุ ย บุ รี ซาฟารี แ ห่ ง เมืองไทย การท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าแห่ง แรกของประเทศไทย • พ.ศ.2556 ประธาน กองทุนน�้ำใจ กุยบุรี เพือ่ การสังคมสงเคราะห์ชว่ ยเหลือ นักเรียน ผู้ด้อยโอกาสยากจน คนชรา ผู้พิการ และสาธารณภัย PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 65

65

10/7/2561 18:32:30


โล่รางวัลที่ ได้รับ 1. โล่ เ กี ย รติ ย ศ “นายอ� ำ เภอของ ประชาชน” (นายอ�ำเภอแหวนเพชร) ของ กระทรวงมหาดไทยโดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลา ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเมื่ อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550 2. โล่เกียรติคุณ To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราช กั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ทรงเป็ น องค์ประธาน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 3. โล่เกียรติคุณ “การอนุรักษ์น�้ำ” คลองสวยน�ำ้ ใส นายวีระ ศรีวฒ ั นตระกูล ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ณ คลองกุ ย อ� ำ เภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 4. โล่เกียรติคุณ “การอนุรักษ์ป่า” ของกองทัพภาคที่ 1 โครงการฟื้นฟูป่า ต้นน�ำ้ ประจวบคีรขี นั ธ์โดย พลโท ไพบูลย์ คุม้ ฉายา แม่ทพั ภาคที1่ ณ หุบตะเคียนยักษ์ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556

66

5. โล่เกียรติคุณ “ผู้บริหารแห่งปี” CEO THAILAND AWARD โดย นายอ� ำ พล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 27 กันยายน พ.ศ.2556 6. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ช้างป่ากุยบุรี โดย นายชวน ศิรินันทพร อธิ บ ดี ก รมการปกครอง ณ กรมการ ปกครองกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ.2556 7. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “ธรรมลั ก ษณ์ ” โครงการจริ ย ธรรมเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น พัฒนาสังคมโดย สมเด็จพระมหารัชมัง คลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช ณ สถาบั นวิ จั ย จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ.2556 8. โล่เกียรติคณ ุ “นาคราช” บุคคลดีเด่น แห่งปี โดย พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ณ สถาบั นวิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 9. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า” ในพื้นที่

โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสภาพป่าสงวน แห่ ง ชาติ ป ่ า กุ ย บุ รี อั น เนื่ อ งมาจาก พระราชด� ำ ริ และเหรี ย ญพิ ทั ก ษ์ ช ้ า ง ประทานโดย มจ.รังษีนภดล ยุคล ณ หอ ป ร ะ ชุ ม อ� ำ เ ภ อ กุ ย บุ รี จั ง ห วั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557 10. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “ สิ ง ห ์ ท อ ง ” นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น โดย นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ สถาบันวิจัย จุ ฬ าภรณ์ กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ 8 เมษายน พ.ศ.2557 11. โล่เกียรติคณ ุ “ระฆังทอง” บุคคล แห่งปี สาขานักปกครองและพัฒนาท้อง ถิ่ น ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและ ประเทศชาติ ดี เ ด่ นโดย พอ.อ.อ.ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ สถาบันวิจัย จุ ฬ าภรณ์ กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 12. โล่รางวัล “รางวัลแม่พิมพ์ของ ชาติดี เ ด่ น ” เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชินนี าถ ประทานโดย ศาสตร์เมธี รศ.ดร.ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภานุพันธ์ กรโกสิยกาจ ณ หอประชุม กองทัพบก กรุงเทพมหานคร เมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ.2557

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(

)4

.indd 66

3/7/2561 16:56:45


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน HUA HIN COMMERCIAL AND TECHNOLOGICAL COLLEGE “เราจะปกครองดูแล และน�ำพาให้เขาประสบความส�ำเร็จ เสมือนลูกของเราเอง”

เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ณิ ช ยการหั ว หิ น เป็ น วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนแห่ ง แรกของจั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2520 เดิมใช้ชอื่ ว่า โรงเรียนพณิชยการหัวหิน ก่อตัง้ โดย นายสุชยั ออสุวรรณ ปัจจุบันบริหารงานโดย นายชนะการณ์ ออสุวรรณ (บุตรชาย) เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอัจฉรียา ออสุวรรณ เป็นผู้อ�ำนวยการ ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ในสาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ, ภาษาต่างประเทศ , ธุรกิจค้าปลีก และการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(รอบ 3) จาก สมศ. มาโดยตลอดและต่อเนื่อง และการด�ำเนินการของวิทยาลัยฯ มากกว่า 40 ปี ท�ำให้เรามั่นใจได้ว่า เราสามารถ ผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ค่า มีคณ ุ ภาพ มีคณ ุ ลักษณะทีด่ ี ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของสังคมและชุมชน ปัจจุบนั วิทยาลัย ฯ จึงมีลูกศิษย์ที่ประกอบอาชีพและประสบความส�ำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานอยู่ใน สังคม, ในสถานประกอบการของรัฐและเอกชนอย่างหลากหลาย กว้างขวาง หลักการส�ำคัญที่วิทยาลัยฯ ยึดถือในการพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง คือ “เราจะปกครอง ดูแล และน�ำพาให้เขาประสบความส�ำเร็จ เสมือนลูกของเราเอง” วิทยาลัยฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาครูอาจารย์ เครือ่ งมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี เพือ่ มุง่ เน้นการ พัฒนาสมรรถนะทักษะฝีมอื ของผูเ้ รียนในทุกรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนอย่างหลากหลายรอบด้าน เพือ่ หล่อหลอมให้ลกู ศิษย์เติบโตเป็นคนเก่ง เป็นคนดีทมี่ คี ณ ุ ภาพ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน ลูกศิษย์ของ พณิชยการหัวหิน จึงเติบโตอย่างมีความสุข อบอุ่น ร่าเริง กล้าหาญ สง่างาม และมีจิตใจ ทีด่ งี ามพร้อมช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทุกเมือ่ จึงเป็นความภาคภูมใิ จในปณิธานของวิทยาลัยฯ และภาคภูมใิ จในลูกศิษย์ ของเราทุกคน เสมอมาและจะคงอยู่ตลอดไป

การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน HUA HIN COMMERCIAL AND TECHNOLOGICAL COLLEGE 30/1 ถนนเพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 032 – 520400, 522102-3 Fax. 032 – 520774 LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย 59 30/1 Petchakasem Road, Hua Hin, Prachuabkhirikhan 77110 Thailand www.hcc.ac.th

(1

).indd 59

3/7/2561 14:50:53


S P ECI A L INT E R V IE W

บันทึกเส้นทางพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“เอาใจเขา มาใส่ ใจเรา”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ

60

SBL SBL บับันนทึทึกกประเทศไทย ประเทศไทย II PRACHUAP PRACHUAPKHIRI KHIRIKHAN KHAN

(

)4

.indd 60

6/7/2561 16:55:17


นายธีรพันธ์ นันทกิจ ส�ำเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท Urban Planning จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ำรง ต�ำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ นิ ต ยสาร SBL บั น ทึ ก ประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณ ท่ า นรองธี ร พั น ธ์ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ทีใ่ ห้เกียรติสมั ภาษณ์ ถึงหน้าทีท่ ที่ า่ น ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในหลายด้ า น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาจั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ให้ ไปสูเ่ ป้าหมาย โดย มี “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ดีที่สุด หน้าที่ที่รับผิดชอบก�ำกับดูแล ผมได้ รั บ มอบหมายจากท่ า นผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ (ดร.พัลลภ สิงหเสนี) ให้รบั ผิดชอบก�ำกับดูแลงานด้าน เศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนา ชุ ม ชน เกษตรและสหกรณ์ การคลั ง พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็น ภารกิจส�ำคัญในการดูแลคุณภาพชีวติ ของ ประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใน ภาพรวม จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ประชาชนสามารถพึ่งพา ตนเองได้และสามารถลดการพึง่ พาความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการปฏิบัติงาน

และเป็นข้อเสนอแนะต่อการท�ำงานของ ส่ ว นราชการ และคณะท� ำ งานด้ า น เศรษฐกิจ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สามารถน�ำมา ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ พีน่ อ้ งประชาชนในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

“อยากให้ พี่ น ้ อ งประชาชน มีความรักสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย บ้านเมือง และท�ำหน้าที่ของแต่ละ คนให้ดีที่สุด”

โครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น เน้ น การ พัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ เป็ น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในการ พัฒนาประเทศ ทีเ่ ชือ่ มโยงจากระดับชาติ สู่ระดับพื้นที่ด�ำเนินการอย่างมีแบบแผน มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่และ เน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน การช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การ ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหาและความต้องการ เป็นจ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้ลงพื้นที่ ส�ำรวจเรียบร้อยแล้ว 378 หมู่บ้าน / ชุ ม ชน อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ 111 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยระหว่างการด�ำเนิน การส�ำรวจเพิม่ เติมนัน้ ได้นำ� ปัญหาทีพ่ บ จ� ำ นวน 61 ปั ญ หา ให้ ค ณะท� ำ งาน วิ เ คราะห์ ป ั ญ หา ความต้ อ งการและ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 61

61

10/7/2561 18:30:39


รับไปพิจารณาด�ำเนินการแล้ว การลงพืน้ ที่มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 489 หมู่บ้าน/ชุมชน ง บ ป ร ะ ม า ณ ด� ำ เ นิ น ก า ร จ� ำ น ว น 93,284,000 บาท โดยส�ำนักงบประมาณ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ขณะนี้ อ ยู ่ ระหว่างด�ำเนินการ ส่วนการขับเคลื่อน ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ยอดผู ้ มี บั ต ร สวัสดิการในจังหวัดมีทงั้ สิน้ 58,780 ราย โดยมี ผู ้ ป ระสงค์ ต ้ อ งการเข้ า ร่ ว มการ อบรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จ� ำ นวน 10,309 ราย

กรรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการตลาด ประชารั ฐ ได้ บู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการ ด�ำเนินงาน โดยเริม่ จากการประชาสัมพันธ์ และรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมเปิด ตลาดประชารัฐ ทั้งที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ โดยมียอด ผู้สนใจทั้งสิ้น 1,224 ราย กระจายอยู่ ทั้ ง หมด 7 ประเภทตลาด 62 แห่ ง ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ลงครบทุ ก ตลาดแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม

ทางจังหวัดยังได้ประสานเพิ่มเติมไม่ว่า จะเป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เคหะชุ ม ชน รวมถึ ง หน่ ว ยงานทหาร ขอเปิ ด พื้ น ที่ ตลาดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางในการ สร้างรายได้แก่พนี่ อ้ งประชาชน พร้อมทัง้ ประเมินศักยภาพตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยผลส�ำรวจของผู้จับจ่ายใช้สอยพบว่า ร้อยละ 97 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ มาตรฐานตลาด และความปลอดภัย โดย ผลการด�ำเนินงานขณะนี้ยอดจ�ำหน่าย สินค้าสะสมอยู่ท่ี 28,709,470 บาท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลงานที่ภาคภูมิ ใจ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นหนึ่งใน นโยบายการแก้ไขปัญหาปากท้องของ ประชาชนทุกระดับ ซึง่ ผมให้ความส�ำคัญ อย่ า งมาก เพราะสามารถส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบ การที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มี สถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขายในการ สร้ า งรายได้ เพื่ อ วางรากฐานทาง เศรษฐกิจไทยและจังหวัดให้มั่นคงและ ยั่งยืน ซึ่งในส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมในฐานะเป็ น รองประธานคณะ

62

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(

)4

.indd 62

6/7/2561 16:55:29


ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ส� ำ หรั บ ตลาดประชารั ฐ ที่ เป็ น ที่ รู ้ จั ก แพร่ ห ลายและเป็ น ต้ น แบบ (Best Practice) ตลาดประชารัฐของ ประเทศ ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทย ยิม้ ได้ (บริเวณสะพานสราญวิถี) ตลาด สู้ศึกคึกคัก ถนนสู้ศึก และถนนคนเดิน สายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรี

ม า ต ร ก า ร ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ ร า ค า สับปะรดตกต�่ำ ขณะนี้ประเทศเข้าสู่ภาวะสับปะรด ล้นตลาด เป็นเหตุให้ราคาสับปะรดตกต�ำ่ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่ ปลู ก สั บ ปะรดมากที่ สุ ด ในประเทศถึ ง 447,328 ไร่ ซึ่งสถานการณ์ราคาใน ขณะนี้ (วันที่ 20 มิถนุ ายน 2561) ราคา สับปะรดผลใหญ่ของโรงงานอยูท่ ี่ 1.80– 2.30 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา 0.40 บาท ผมจึงได้เชิญหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก สั บ ปะรด เจ้ า ของโรงงาน และส่ ว น ราชการ จากมติ ที่ ป ระชุ ม ได้ ข ้ อ สรุ ป แนวทางแก้ไขปัญหาหลัก 3 แนวทาง ซึ่งก�ำลังท�ำอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ 1) การจัด โครงการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ้ ป ลู ก สับปะรดปัตตาเวีย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ เป้าหมายอยูท่ ี่ 500 ตัน ขณะนีร้ ะบาย ออกได้จ�ำนวน 65 ตันแล้ว 2) การน�ำ สับปะรดเข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นอาหาร สั ต ว์ โ ดยการน� ำ สั บ ปะรดมาสั บ ย่ อ ย และหมัก เพื่อให้เป็นอาหารของโคนม และโคเนื้อ เป้าหมายอยู่ที่ 1,300 ตัน และ 3) การส่งเสริมการบริโภคสับปะรด ในหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานทหาร เรือนจ�ำ โรงพยาบาล หน่วยราชการต่างๆ สรุปยอดรวมการสัง่ ซือ้ จนถึงปัจจุบนั เป็น จ�ำนวนกว่า 500 ตัน ค�ำนวณเป็นเม็ดเงิน ได้กว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ ประสานไปยังภาคเอกชน โรงแรม และ รีสอร์ท ใช้ผลผลิตสับปะรดในการประชุม สั ม มนา การต้ อ นรั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ ช่ ว ย ระบายผลผลิตอีกส่วนหนึ่งด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 63

63

6/7/2561 16:55:38


S P ECI A L INT E R V IE W

บันทึกเส้นทางพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร 64

SBL SBL บับันนทึทึกกประเทศไทย ประเทศไทย II PRACHUAP PRACHUAPKHIRI KHIRIKHAN KHAN

(

)4

.indd 64

3/7/2561 16:56:34


นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านมีภมู ลิ ำ� เนาอยูท่ อี่ ำ� เภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส�ำเร็จการศึกษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี รั ฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2523 ระดับปริญญาโท สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2530 และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี พ.ศ. 2543 จบหลักสูตร โรงเรียนนายอ�ำเภอ รุ่น 47 ปี พ.ศ. 2542 และหลั ก สู ต รโรงเรี ย นนั ก ปกครองระดั บ สู ง นปส.รุ ่ น ที่ 53 ปี พ.ศ.2552 เริ่ ม เข้ า สู ่ เ ส้ น ทางการรั บ ราชการ มาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2523 ในต� ำ แหน่ ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 1-3 จังหวัดปทุมธานี เรื่อยมา กระทั่งด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้ว่า ราชการจังหวัดอุทัยธานี และปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดระยะเวลาการท�ำงานบนเส้นทาง ของนักปกครองในฐานะ “ข้าราชการ” เกือบ 40 ปี ท่านรองผู้ว่าฯพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร มีผลงานดีเด่น และได้รับโล่ รางวัลเกียรติยศมากมาย ดังนี้

ผลงานดีเด่น • พ.ศ.2550 นายอ�ำเภอแหวนเพชร (นายอ�ำเภอของประชน) • พ.ศ.2550 การน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง น้อมน�ำปฏิบัติแก่ประชาชนใน อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อ�ำเภอ ล� ำ ดวน อ�ำเภอโนนนารายณ์ จังหวัด สุ ริ น ทร์ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อยู ่ เ คี ย ง ธรรมชาติ ออมเงิ นวั น ละบาท บ้ า น สะอาดเรียงราย อบายมุขลดละ ธรรมะ สุขหลาย ท�ำบัญชีรับจ่าย ออกก�ำลังกาย ทุกยาม

• พ.ศ.2551 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม ในอาคารที่ว่าการอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด สุรินทร์ • พ.ศ.2551 จัดประเพณี “สงกรานต์ เขมร” อ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ • พ.ศ.2553 ด� ำ เนิ น การโครงการ ช้างป่า...บ้านพ่อ อ�ำเภอกุยบุรีจังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ 6 แผน 32 กิจกรรม เพือ่ ขยายผล โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู สภาพป่าสงวนแห่งชาติปา่ กุยอันเนือ่ งมา จากพระราชด�ำรัส “คนกับช้าง เมื่อ 5 กรกฎาคม 2542” • พ.ศ.2554 พั น ธสั ญ ญาเทื อ กเขา ตะนาวศรี การลงนาม MOU ขององค์กรรัฐ เอกชน ประชาชน 5 ยุติ ยุติล่าสัตว์ป่า ยุติกินเนื้อสัตว์ป่า ยุติเลี้ยงสัตว์ป่า ยุติให้ อาหารสัตว์ปา่ และยุตใิ ช้ผลิตภัณฑ์สตั ว์ปา่ • พ.ศ.2555 ประธานกรรมการ มูลนิ ธิ ิ

ช้างป่า...บ้านพ่อ (Foundation for the king’s Wild Elephant) • พ.ศ.2555 ประธาน เครือข่ายองค์กร อนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ กุยบุรี (Power of Kuiburi) การบูรณาการ 13 องค์กรร่วมกันอนุรกั ษ์ สัตว์ป่าและผืนป่ากุยบุรี • พ.ศ.2556 กุยบุรี โมเดล ต้นแบบการ อนุรกั ษ์ชา้ งและสัตว์ปา่ และตัวอย่างการ อยู ่ ร ่ ว มกั น ของคนกั บ ช้ า งอย่ า งสั น ติ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ และทั่วโลก • พ.ศ.2556 กุ ย บุ รี ซาฟารี แ ห่ ง เมืองไทย การท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าแห่ง แรกของประเทศไทย • พ.ศ.2556 ประธาน กองทุนน�้ำใจ กุยบุรี เพือ่ การสังคมสงเคราะห์ชว่ ยเหลือ นักเรียน ผู้ด้อยโอกาสยากจน คนชรา ผู้พิการ และสาธารณภัย PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 65

65

10/7/2561 18:32:30


โล่รางวัลที่ ได้รับ 1. โล่ เ กี ย รติ ย ศ “นายอ� ำ เภอของ ประชาชน” (นายอ�ำเภอแหวนเพชร) ของ กระทรวงมหาดไทยโดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลา ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเมื่ อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550 2. โล่เกียรติคุณ To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราช กั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ทรงเป็ น องค์ประธาน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 3. โล่เกียรติคุณ “การอนุรักษ์น�้ำ” คลองสวยน�ำ้ ใส นายวีระ ศรีวฒ ั นตระกูล ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ณ คลองกุ ย อ� ำ เภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 4. โล่เกียรติคุณ “การอนุรักษ์ป่า” ของกองทัพภาคที่ 1 โครงการฟื้นฟูป่า ต้นน�ำ้ ประจวบคีรขี นั ธ์โดย พลโท ไพบูลย์ คุม้ ฉายา แม่ทพั ภาคที1่ ณ หุบตะเคียนยักษ์ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556

66

5. โล่เกียรติคุณ “ผู้บริหารแห่งปี” CEO THAILAND AWARD โดย นายอ� ำ พล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 27 กันยายน พ.ศ.2556 6. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ” ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ช้างป่ากุยบุรี โดย นายชวน ศิรินันทพร อธิ บ ดี ก รมการปกครอง ณ กรมการ ปกครองกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ.2556 7. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “ธรรมลั ก ษณ์ ” โครงการจริ ย ธรรมเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น พัฒนาสังคมโดย สมเด็จพระมหารัชมัง คลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช ณ สถาบั นวิ จั ย จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ.2556 8. โล่เกียรติคณ ุ “นาคราช” บุคคลดีเด่น แห่งปี โดย พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ณ สถาบั นวิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 9. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า” ในพื้นที่

โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสภาพป่าสงวน แห่ ง ชาติ ป ่ า กุ ย บุ รี อั น เนื่ อ งมาจาก พระราชด� ำ ริ และเหรี ย ญพิ ทั ก ษ์ ช ้ า ง ประทานโดย มจ.รังษีนภดล ยุคล ณ หอ ป ร ะ ชุ ม อ� ำ เ ภ อ กุ ย บุ รี จั ง ห วั ด ประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557 10. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “ สิ ง ห ์ ท อ ง ” นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น โดย นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ สถาบันวิจัย จุ ฬ าภรณ์ กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ 8 เมษายน พ.ศ.2557 11. โล่เกียรติคณ ุ “ระฆังทอง” บุคคล แห่งปี สาขานักปกครองและพัฒนาท้อง ถิ่ น ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและ ประเทศชาติ ดี เ ด่ นโดย พอ.อ.อ.ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ สถาบันวิจัย จุ ฬ าภรณ์ กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 12. โล่รางวัล “รางวัลแม่พิมพ์ของ ชาติดี เ ด่ น ” เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชินนี าถ ประทานโดย ศาสตร์เมธี รศ.ดร.ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ ภานุพันธ์ กรโกสิยกาจ ณ หอประชุม กองทัพบก กรุงเทพมหานคร เมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ.2557

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(

)4

.indd 66

3/7/2561 16:56:45


13. โล่เกียรติคณ ุ “กินรีทอง” คุณค่า แห่งบุคคล ประจ�ำปี 2558 โครงการ ยกย่องคนดีต้นแบบของสังคมไทย โดย พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ณ สโมสร ต� ำ รวจ กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 14. โล่เกียรติคุณ “คนดีแบบอย่าง ของแผ่นดิน” ประจ�ำปี 2558 สาขา ผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ ดีเด่น ประทานโดย ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล ณ สโมสร ต�ำรวจกรุงเทพมหานคร เมือ่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 15. โล่เกียรติคณ ุ “หนึง่ ปณิธานความดี ใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดิน” สาขา บุคคลผู้ท�ำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ของ สมาคมสโมสรวั ฒ นธรร มหญิ ง ใน พระราชินปู ถัมภ์ ประทาน โดย ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินมี งคล ยุคล อมาตยกุล ณ หอประชุมคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เมือ่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2558 16. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “ยาเสพติ ด ” ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ด้าน ส่ ง เสริ ม การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ประจ�ำปี 2559 ของส�ำนักงาน ป.ป.ส. โดย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ณ สโมสร ทหารบก กรุงเทพมหานคร เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 17. โล่ เ กี ย รติ คุ ณ “ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั น ธุ ์ พื ช ”สาขาการส่ ง เสริ ม และ พัฒนา ประจ�ำปี 2559 โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่ ง แวดล้ อ ม ณ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร เมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559 นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย กราบขอบพระคุ ณ ท่ า นพงษ์ พั น ธ์ วิ เ ชี ย รสมุ ท ร รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในโอกาสนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 67

67

3/7/2561 16:56:54


S P ECI A L INT E R V IE W

บันทึกเส้นทางพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จริงใจ ฝึกตน อดทน และเสียสละ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม 68

SBL SBL บับันนทึทึกกประเทศไทย ประเทศไทย II PRACHUAP PRACHUAPKHIRI KHIRIKHAN KHAN

(

.

)4

(1).indd 68

3/7/2561 16:37:02


มุง่ พัฒนาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผนนั้น เพื่อให้จังหวัด ประขวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยว ระดับโลกอย่างยั่งยืน พัฒนาภาค การเกษตรกรรม มีอุตสาหกรรมที่ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต ให้ พี่ น ้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เ ป็ น สั ง คมที่ อ ยู ่ ดี มีความสุข นี่ เ ป็ น ความตั้ ง ใจจริ ง และอยากให้ ทุกคนทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด ร่ ว มไม้ ร่วมมือกันมุง่ พัฒนาและยกระดับจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ไปสู่สายตาของชาวโลก ผ่านการเชือ่ มโยง ร้อยเรียงการพัฒนาใน แต่ ล ะด้ า น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ร่วมกันของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ ภารกิ จ ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย กราบขอบพระคุณท่านรองโชตินรินทร์ เกิ ด สม รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ถึง แนวทางการบริหารงานและการปฏิบัติ หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากผูว้ า่ ราชการ จังหวัดประขวบคีรีขันธ์ โดยยึด “หลัก ฆราวาสธรรม 4 ประการ” ในท�ำงาน และ ด�ำเนินชีวิต อันได้แก่ “สัจจะ” มีความ ซือ่ สัตย์จริงใจ “ทมะ” ฝึกจิตข่มใจ “ขันติ” อดทนต่อค�ำพูดหรือการกระท�ำของผู้อื่น และ “จาคะ” คือ เป็นผู้เสียสละ

หน้าที่ที่รับผิดชอบและก�ำกับดูแล ผมได้รบั มอบหมายจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ให้รบั ผิดชอบก�ำกับดูงาน ด้านสังคมและสาธารณภัย ได้แก่ งานสาธารณสุข งานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ แรงงาน การศึกษา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น ภารกิจส�ำคัญที่ก�ำกับดูแลเป็นพิเศษ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาช้างป่า การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาลิง การป้องกันและแก้ไขปัญหาปลาฉลามในแหล่งท่องเที่ยว การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

.

)4

(1).indd 69

69

3/7/2561 16:37:09


การแก้ ไขปั ญ หาและแนวทางการ ด�ำเนินงาน ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เกี่ ย วกั บ กลิ่ น เหม็ น รบกวนจากโรงงานรั บ ซื้ อ แผ่นยาง โดยเชิญหน่วยงาน บุคคลที่ เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและ ศูนย์ด�ำรงธรรม ประชุมเพื่อหาแนวทาง แก้ ไ ขปั ญ หากลิ่ น เหม็ น รบกวนจาก โรงงานรับซื้อแผ่นยาง ผลการประชุ ม สรุ ป ได้ ว ่ า เจ้ า ของ กิจการรับซื้อยางพารา รับด�ำเนินการ สร้างโรงเรือนเพือ่ ด�ำเนินการจัดเก็บขีย้ าง เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นรบกวน โดยจะ สร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ ระหว่างรอการก่อสร้างโรงเรือน จะไม่ ท�ำการซื้อขายขี้ยาง ซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่ กลุ่ม ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ จึงได้แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ ผู้ร้องเรียนทราบ 70

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(

.

)4

(1).indd 70

3/7/2561 16:37:17


นายโชตินรินทร์ เกิดสม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง • ป ริ ญ ญ า โ ท ส า ข า วิ ช า ร . ป ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝึกอบรม • หลั ก สู ต รคลื่ น ลู ก ใหม่ ใ นระบบ ราชการไทย (NWLs4)

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน (ปรม.10) • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส. 59)

ประวัติการท�ำงาน • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กอง โครงงานเศรษฐกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี • หั ว หน้ า ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จังหวัด

สุราษฎร์ธานี กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย • ผู ้ ต รวจราชการกรมป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย • ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทา สาธารณภั ย เขต 11 สุ ร าษฎร์ ธ านี กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย • ผูอ้ ำ� นวยการกองส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัยภัย กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย • รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

.

)4

(1).indd 71

71

3/7/2561 16:37:24


S P ECI A L INT E R V IE W

บันทึกเส้นทางพบท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

“การท� ำ งานขององค์ ก รปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในอนาคต ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถคาดการณ์ และวางแผนรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา”

72

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(

)4

.indd 72

6/7/2561 16:58:37


ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีร ยุท ธ ส�ำราญทรัพย์ ในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จได้ โดยล�ำพัง แม้จะมีงบประมาณ บุคลากร และอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง แต่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์กรที่ ท� ำ หน้ า ที่ ป ระสานงานในระดั บ พื้ น ที่ บูรณาการความต้องการ การแก้ไขปัญหา ของประชาชน ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และ สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การคิด วางแผน การตัดสินใจ และแก้ไข ปัญหาทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย นี่ เ ป็ น เพี ย งวิ สั ย ทั ศ น์ บ างส่ ว นของ นายธีรยุทธ ส�ำราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่ต้องการเห็นการมีส่วน ร่วมและการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ ตอบสนองความ ต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ พี่ น ้ อ ง ประชาชนอย่างตรงจุด นอกจากนีท้ า่ นท้องถิน่ จั ง หวั ด ยั ง ได้ ก ล่ า วเสริ ม ไว้ ว ่ า ปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งสร้ า ง นวัตกรรมการท�ำงานใหม่ๆ ด้วยการน�ำ เทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานในทุกขั้นตอน บนพื้ น ฐานการท� ำ งานอย่ า งถู ก ต้ อ ง เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นิ ต ยสาร SBL บั น ทึ ก ประเทศไทย ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ท ่ า น ธี ร ยุ ท ธ ส�ำราญทรัพย์ ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษ ถึงวิสัยทัศน์และมุมมองการท�ำงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแล พีน่ อ้ งประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การ

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 73

73

3/7/2561 15:06:33


ศักยภาพของ อปท. จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 61 แห่ง ได้แก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เทศบาล จ�ำนวน 16 แห่ง องค์การบริหารส่วน ต�ำบล 44 แห่ง หากมองในภาพรวมจะเห็นได้วา ่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ เป็ น องค์กรขนาดเล็ก มีงบประมาณในการบริหาร งานไม่ ม ากนั ก เว้ น แต่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เทศบาลเมื อ ง ประจวบคีรขี นั ธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึง่ เป็น ท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีงบประมาณและศักยภาพ ในการบริหารงานเพื่อให้บริการประชาชนค่อน ข้างสูง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มี ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นภูเขา น�ำ้ ตก ทะเล เกาะ แก่งต่าง ๆ จากศักยภาพด้านภูมศิ าสตร์ดงั กล่าว ท� ำ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หลายแห่ง สามารถน�ำความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดเด่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ ในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ให้เป็นทีร่ จู้ กั แก่นกั ท่องเทีย่ ว ทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ เช่น ชายหาดหัวหิน ชายหาดปราณบุ รี ชายหาดสามร้ อ ยยอด ชายหาดบ้านกรูด เป็นต้น

74

หลักการท�ำงานร่วมกับ อปท.

ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอ�ำนาจ หน้าที่ที่ส�ำคัญในการส่งเสริมและ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ความเข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของ ประชาชนในท้องถิน่ ดังนัน้ บทบาทของท้องถิน่

จังหวัดในการท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายของ รั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทยไปสู ่ พี่ น ้ อ ง ประชาชน จึงต้องอาศัยหลักการ การสร้าง ความร่วมมือในการท�ำงาน การสร้างความ เชือ่ มัน่ ศรัทธา ในฐานะทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง (Advisor) ผู้สนับสนุนให้ค�ำแนะน�ำ

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(

)4

.indd 74

3/7/2561 15:06:40


แผนพัฒนา อปท. ปี 2561

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาอ�ำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง ในปี 2561 จะเน้นเรื่องการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเทีย่ วภายใต้คำ� ขวัญ “สะอาด สะดวก ปลอดภัย” ซึ่งจะต้องด�ำเนินการ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย

ผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น

ผลการด�ำเนินการที่โดดเด่นในปีที่ผ่าน มาได้แก่ การผลักดันให้มีศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบทั้ง 61 แห่ง ซึ่งการช่วยเหลือประชาชน จะด�ำเนินการในรูปคณะกรรมการ ทีอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งแต่งตั้งขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ป ระกาศให้ ทุ กอ�ำ เภอ เป็ น สถานที่ กลางในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในระดั บ อ� ำ เภอด้ ว ย และ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น บริษัทโฮมโปร เทศบาลเมืองหัวหิน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอหัวหิน จัดงาน “ตลาดท้องถิน่ สุขใจ สุดยอดของดี วิถที อ้ งถิน่ ” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

ชุมชนจังหวัดสะอาด นอกจากนีแ้ ผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังต้องให้ความ ส� ำ คั ญ และเน้ น หนั ก ในเรื่ อ งการพั ฒ นา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การ จัดการศึกษาของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ณ ศูนย์การค้า มาเก็ตวิลเลจ เพือ่ เปิดโอกาส ให้พอ่ ค้า แม่คา้ ประชาชนทัว่ ไป มีโอกาสน�ำ สินค้ามาขายโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ ซึง่ งานดังกล่าวได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี สามารถสร้ า งยอดขายได้ ทั้ ง สิ้ น เกื อ บ 6 ล้านบาท ปัจจุบันกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ อันได้แก่ พ.ร.บ. องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ. สภาต�ำบลและองค์การ บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และ พ.ร.บ. ก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ได้ ก� ำ หนดอ� ำ นาจและหน้ า ที่ ข อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในการจัดบริการ สาธารณะเพือ่ ตอบสนองความต้องการและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พืน้ ทีไ่ ว้คอ่ นข้างกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้ ง ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการ ปกครอง ดังนั้น จึงไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่ในเรื่องใดเพิ่มขึ้นอีก แต่ปัญหาใน ปั จ จุ บั น คื อ ความไม่ ชั ด เจนของอ� ำ นาจ หน้าที่ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกันเองหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับราชการส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่จะต้องรีบ ด�ำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสิน ใจในการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมั่นใจ

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(

)4

.indd 75

75

3/7/2561 15:06:48


S P ECI A L INT E R V IE W

บันทึกเส้นทางพบส�ำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวิวัฒน์ วันกุมภา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 76

.

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

PB (4SBL บั).indd นทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN 76

6/7/2561 16:57:27


ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็ น การแสดงถึ ง ความมั่ น คงของ พระพุทธศาสนา อันเป็น 1 ใน 3 สถาบัน หลั ก ของชาติ พุ ท ธบริ ษั ท มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนาเป็นอย่างดีและอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ ผูศ้ กึ ษาพระปริยตั ธิ รรม มีศนู ย์ขอ้ มูลด้าน พระพุทธศาสนาของโลก ด�ำรงศีลธรรม (มั่งคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน�ำหลักธรรมไป ใช้เป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ได้ อ ย่ า งเหมาะสม อาศั ย การบริ ห าร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ ร่วมกัน น�ำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็น ผลที่เกิดจากการศึกษาในหลัก ปริยตั ิ แล้วน�ำไปปฏิบตั ิ จนเกิดปฏิเวธ คือ ผลลัพธ์ที่จะน�ำสังคมให้มีสันติสุขอย่าง ยั่ ง ยื น โดยมี เ ที ย บจากอั น ดั บ ความ สันติสุขระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ 1. การอุปถัมภ์และคุม้ ครองพระพุทธ ศาสนา 2. การน�ำหลักธรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชีวิตและสังคม 3. การส่งเสริมการพัฒนาระบบการ ศึ ก ษาสงฆ์ และการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธ ศาสนาให้แพร่หลายและมีเครือข่ายทาง พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น 4. การสนองนโยบายรัฐบาล และ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมาย ของการพัฒนาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธ ศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ 6 ด้าน 1. ด้ า นการปกครอง สร้ า งความ มั่ น คงด้ า นพระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยการ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่าน กิจกรรมต่างๆ ยกระดับกระบวนการ บริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายต่างๆ พัฒนาสู่องค์กรแห่ง การเรียนรูเ้ ชิงพุทธ เพิม่ ขีดความสามารถ ของศาสนบุ ค คลบริ ห ารจั ด การศาสน สมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านศาสนศึกษา โดยการปลูกฝัง ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา ผ่ า นการ ศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม ธรรมศึ ก ษา

บาลีศึกษา เพิ่มศักยภาพทางปัญญาแก่ ศาสนทายาท ยกระดั บ กระบวน การบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความ ร่วมมือภาคีเครือข่ายตามหลัก “บวร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรม วิชาการให้ทันสมัย และพัฒนาสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 3. ด้ า นเผยแผ่ ปลู ก ฝั ง ศรั ท ธาใน พระพุ ท ธศาสนาให้ เ ข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการ เผยแผ่เชิงรุก ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน รักษาศีล 5 เพิม่ ศักยภาพทางปัญญาของ ศาสนบุคคล เป็นต้น PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

).indd 77

77

3/7/2561 14:58:07


4. ด้านศึกษาสงเคราะห์ สนับสนุน ทุนการศึกษา และทรัพยากรทาง การศึกษา เพิ่มศักยภาพทางปัญญา โดยการขยาย โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่ คฤหัสถ์ 5. ด้านสาธารณสงเคราะห์ ปลูกฝัง ศรัทธาให้เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ได้รับความเดือดร้อน ไร้ ที่ พ่ึ ง มี ท รั พ ยากรเพี ย งพอในการ ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 6. ด้ า นสาธารณู ป การ ปลู ก ฝั ง ศรัทธาในพระพุทธศาสนาในโครงการวัด เสริมสร้างความสุขพัฒนาระบบธรรมาภิบาล พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ พัฒนาหลักสูตร เชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทนั สมัย เป็นต้น 78

.

เป้าประสงค์ (GOAL) 1. พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง องค์กรปกครองสงฆ์มีคุณภาพ 2. พุทธศาสนิกชนได้รับการส่งเสริมให้น�ำหลักพุทธธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การศึกษาสงฆ์มีคุณภาพ และมีศาสนทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา 4. วัด ศาสนสถาน ศาสนสมบัติ ได้รับการดูแลรักษา จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 5. การบริหารจัดการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างมี ประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวนวัดในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ปัจจุบนั มีจำ� นวนทัง้ หมด 236 วัด วัดพระอาราม หลวง 4 วัด ได้แก่ 1. วั ด คลองวาฬ พระอารามหลวง ต� ำ บลคลองวาฬ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ 2. วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 3. วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(4

).indd 78

3/7/2561 14:58:15


4. วั ด ธรรมิ ก ารามวรวิ ห าร ต� ำ บล ประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม มีจำ� นวน 26 แห่ง โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการาม วรวิหาร

ผลงานโครงการและกิจกรรมส�ำคัญ 1. กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร ชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 28 ของ ทุกเดือน ณ วัดศูนย์กลางจัดงานพิธฯี 2 แห่ง ได้แก่ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง และ วัดธรรมิการามวรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. งานรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระอริ ย วง ศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธาน

ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายอุ โ บสถและเจดี ย ์ แ ก่ ค ณะสงฆ์ ณ วัดถ�ำ้ เขาน้อย ต�ำบลกุยเหนือ อ�ำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 3. โครงการหนึ่ ง ใจ ให้ ธ รรมะ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4. โครงการปฏิบตั ธิ รรมและครอบครัว อบอุ ่ น กลุ ่ ม เป้ า หมาย ประกอบด้ ว ย นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ประชาชนฯลฯ จ�ำนวน1,600 คน 5. โครงการจั ด งานวั น ส� ำ คั ญ ทาง พระพุ ท ธศาสนา เนื่ องในวั นมาฆบู ช า วั น วิ ส าขบู ช า และวั น อาสาฬหบู ช า ประจ�ำปี 2561 6. โครงการสร้ า งความปรองดรอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 7. โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพศาสน พิธีกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 200 คน

8. โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบ ฐานข้ อ มู ล วั ด จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ Google my maps QR Code อี ก ทั้ ง มี กิ จ กรรมอื่ น ๆที่ ร ่ ว มกั บ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสงฆ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์อกี หลายกิจกรรม ด้วยเช่นกัน ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ ด� ำ เนิ น การตาม ภารกิจและนโยบายหลักของส�ำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมุง่ หวังเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และให้บรรลุผล สัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนส่งเสริมงานคณะสงฆ์จังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ทงั้ 6 ด้าน อีกทัง้ ส่งเสริม รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลัก ธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา หรือ สามารถน� ำ หลั ก ธรรมค� ำ สอนทาง พระพุ ท ธศาสนาไปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน ให้มีความ สันติสขุ สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ดว้ ย หลักพุทธธรรมน�ำชีวิต

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

).indd 79

79

3/7/2561 14:58:22


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันธกิจ

นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

80

.

ส� ำ นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ตั้ ง อยู ่ ที่ ถนนเทิ ด พระเกี ย รติ ต� ำ บลประจวบคี รี ขั น ธ์ อ� ำ เภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 085-2628118 ส�ำนักงาน 032-611543 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง โดย มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งทางทะเล ชายหาดและป่าเขา ตลอดจน วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนและยั ง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และเป็ น ที่ รู ้ จั ก ในระดับประเทศจนถึงระดับโลก จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีภารกิจในการ พัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านกีฬาและการท่องเที่ยว จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างให้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และเรียนรู้ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็น สถานที่เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สดชื่นด้วยสถานที่เล่นกีฬาและ ออกก�ำลังกาย เช่น เส้นทางขี่จักรยานเลียบชายทะเล สนามกอล์ฟ การด�ำน�้ำชม ปะการั ง การเล่ น ไคท์ เซิ ร ์ ฟ อี ก ทั้ ง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ยงั มีความพร้อม ในด้านที่พัก ร้านอาหาร ร้านของฝาก ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก ไว้บริการให้ กับนักท่องเทีย่ วไว้อย่างครบครัน เพือ่ ให้ นักท่องเที่ยวที่สนใจการออกก�ำลังกาย สามารถมาเที่ยวและร่วมกิจกรรมด้าน กีฬา ได้ตลอดทั้งปี

SBL บันทึกประเทศไทย I LOP BURI

.

(2

).indd 80

6/7/2561 10:03:04


ในการด�ำเนินการให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความนิยมและเกิดการขยายตัวในการท่องเที่ยว ได้ตั้งเป้าไว้คือ รายได้จากการท่องเที่ยวและจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะต้องเพิ่มมากขึ้น จึงใช้กลยุทธ์ Local Experience ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีถิ่นแบบคนประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ กิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทพระราชารัชกาลที่ 9 (Royal Project) การท่องเที่ยวทางราง (Train Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Sports For All) การท่องเที่ยวภาคค�่ำ (Night Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-Tourism)

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based-Tourism) รูปแบบการท่องเที่ยว ที่ได้รับความสนใจ และมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนเป็นดาวรุ่งของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ การจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community Based-Tourism) เป็นการ จัดการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยยึดหลักความต้องการที่ได้โดยตรง (Natural Attraction) ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ประเพณีและ วัฒนธรรม (Cultural Attraction) โดยมีการจัดที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ (Home Stay) ซึ่งเป็นอีก ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) อีกหนึง่ รูปแบบทีท่ ถี่ อื ว่าน่าสนใจ และก�ำลังพูด ถึงกันในวงการกีฬาของคนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดย จังหวัดได้ติดต่อและประสานงานในการจัดการ แข่งขันรายการระดับชาติและในระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬามวลชน อย่างการจัดวิ่ง “มินิฮาร์ฟ ประจวบคีรีรัน” ณ อ�ำเภอเมือง การแข่งขันไตร กีฬารายการ “Tri-Factor Hua Hin Triathlon 2018” ณ อ�ำเภอหัวหิน การแข่งขันเจ็ตสกีชงิ แชมป์ ประเทศไทย สนามที่ 3 ณ อ่าวประจวบคีรีขันธ์ การแข่ ง ขั น กี ฬ า “ไคท์ เซิ ร ์ ฟ (Kite surf)” ณ อ�ำเภอปราณบุรี การแข่งขันกีฬาเรือใบ และ เปตองชายหาด ณ หาดบ้านกรูด อ�ำเภอบางสะพาน การแข่งขันจักรยานทางเรียบส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ณ อ�ำเภอเมือง และการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ในแหล่งท่องเทีย่ วในทุกอ�ำเภอ ทั้ง 8 อ�ำเภอ การด�ำเนินงานของส�ำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็เพื่อตอกย�้ำว่า กีฬาและท่องเที่ยวมีจุดเชื่อมที่ดี งานทั้ง 2 งานนี้ กอดคอเดิ น ไปข้ า งหน้ า สร้ า งทั้ ง กี ฬ าไทยให้ แข็งแกร่ง และส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัดให้ ได้รับความนิยมมากขึ้น ต่อยอดไปสู่ภาพใหญ่ ของประเทศได้ด้วย โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้ ง เป้ า ไว้ ว ่ า จะท� ำ ให้ เ พิ่ ม ทั้ ง ยอดคนมาเที่ ย ว คุณภาพของนักท่องเทีย่ ว และรายได้จากนักท่องเทีย่ ว มาใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้ ซึง่ คุณภาพของนักท่องเทีย่ ว ในที่นี้ ก็คือ เมื่อนักกีฬาทราบว่าจังหวัดจัดการ แข่งขันหรือมีการแข่งขันกีฬาชนิดใดบ้าง นักท่องเทีย่ ว นักกีฬา ผู้ติดตาม เครือญาติ ก็จะเดินทางมา เข้าร่วมการแข่งขัน ท�ำให้มรี ายได้จากการท่องเทีย่ ว เพิ่มมากขึ้น

LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

.

.

(2

).indd 81

81

6/7/2561 10:03:09


ประจวบคีรขี นั ธ์ ถูกจัดให้อยูใ่ นภาคกลางตอนล่าง เเละเป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทางการ

ท่องเทีย่ วสูงมาก เนือ่ งจากทัง้ 8 อ�ำเภอของจังหวัด ซึง่ ได้เเก่ อ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปราณบุรี อ�ำเภอ สามร้อยยอด อ�ำเภอกุยบุรี อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอทับสะเเก อ�ำเภอบางสะพาน เเละอ�ำเภอบางสะพาน น้อย ต่างมีความโดดเด่นทางการท่องเที่ยว โดยมีเเหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย เเละชาวต่างชาติอยู่ในเเต่ละอ�ำเภอดังกล่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งเเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (มีหาดทรายชายทะเลที่สวยงาม มีผืน ป่า ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ มีภเู ขา มีนำ�้ ตก ฯลฯ) เเละ เเหล่งท่องเทีย่ วทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ( มี อุทยานราชภักดิ์ สวนน�้ำ(Water Theme Park) จ�ำนวน 2 แห่ง คือ Vana Nava เเละ สวนน�้ำ Black Mountain พิพิธภัณฑ์4 มิติฯลฯ) มีตลาดให้เดินเล่นเพื่อซื้อสินค้า เเละทานอาหาร ได้เเก่ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ตลาดซิเคด้า ตลาดเเทมมารีนฯลฯ เป็นต้น

นางอรสา อาวุธคม ผอ. ททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ์ ส�ำหรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนั้น ถือว่ามีอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินป่า กิจกรรมเเคมป์ปิ้ง กิจกรรมไคท์บอร์ด กิจกรรมพายเรือ คะยัค กิจกรรมเเล่นเรือใบ กิจกรรมด�ำน�้ำ กิจกรรมตก(ปลา)หมึก กิจกรรมชมนก กิจกรรมดูผีเสื้อ กิจกรรมนั่งช้างชมไร่องุ่น กิจกรรมขี่จักรยาน เลียบชายฝั่งทะเล กิจกรรมร่อนทองฯลฯ เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การท่องเที่ยว เเห่งประเทศไทย ส�ำนักงานประจวบคีรีขันธ์จึงมีความยินดีที่จะเชิญชวนให้ประชาชน/นักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่าน พิจารณาเลือกจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยว มาพักผ่อน มาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดนี้ ซึ่งจะไม่ท�ำให้ทุกท่านผิดหวังอย่างเเน่นอน.... เที่ยวสนุก สุขสันต์ ต้องมาเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ กัน....นะคะ

82

.

SBL บันทึกประเทศไทย I LOP BURI

NET

.indd 82

6/7/2561 13:42:38


ข้อแนะน�ำในการท่องเที่ยว

เดินป่า

เเคมป์ปิ้ง

• • • •

สอบถามข้อมูลของสถานที่ที่จะไป เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่คล่องตัว และจ�ำเป็น เช่น ถุงนอน เต็นท์ ผ้ายางกันฝน ยารักษาโรค ไฟฉาย มีดพก ยาไล่แมลง เข็มทิศ ศึกษาฤดูกาลของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ นกอพยพ เตรียมกล้องส่องทางไกล สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา แผนที่ ศึกษาเส้นทางตรวจดูแผนที่ก่อนออกเดินทาง เลือกเส้นทางเดินตามสันเขาจะเดินง่ายกว่าตามหุบเขา และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

• • • • •

เตรียมเต็นท์ ถุงนอน ผ้าใบกันฝน อุปกรณ์เครื่องครัว เช่น หม้อสนาม เตาแก๊ส เตาน�้ำมัน อาหารแห้ง น�้ำดื่ม รองเท้าผ้าใบ หมวก ตรวจสอบทิศทางลมก่อนกางเต็นท์ กางเต็นท์ต้นลม ส่วนกองไฟ ห้องส้วม ต้องอยู่ใต้ลม กางเต็นท์บนเนินหรือที่สูง อยู่ในที่โล่งริมห้วย กวาดเศษหญ้า ใบไม้ ก่อนตั้งเเคมป์ปิ้ง เพราะอาจเป็นที่อยู่ของแมลง สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ หาเชื้อฟืนจากเศษไม้ในป่า/คลื่นซัดมาติดหาดและดับกองไฟก่อนเข้านอน ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่เก็บเเคมป์ปิ้งให้เหมือนสภาพเดิม

วัด/พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน • • •

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่าง ๆ ก่อนไป ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ เช่น พระ ชาวบ้านในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล แต่งกายให้สุภาพ ส�ำรวมกิริยาวาจา ถอดรองเท้าและเก็บให้เรียบร้อยก่อนเข้าโบสถ์ เขตศาสนสถาน ระวังไม่ให้โดนโบราณวัตถุ โบราณสถาน แตกหักเสียหาย เดินตามทางเดินที่อนุญาต ไม่จับ สัมผัส อาคารโบราณสถานโดยเฉพาะ ส่วนที่เป็นลวดลายแกะสลักหรือภาพเขียนสี ไม่ลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุ โบราณสถาน

www.tourismthailand.org/prachuapkhirikhan TAT PRACHUAP โทร. 0-3251-3885, 0-3251-3854, 0-3251-3871

LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

.

NET

.indd 83

83

6/7/2561 13:42:48


ประจวบคีรีขันธ์ มหั ศ จรรย์ เ มื อ งสามอ่ า ว

84

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 84

10/7/2561 17:57:14


PRACHUAP KHIRI KHAN

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 85

85

10/7/2561 17:57:23


ประจวบคีรีขันธ์ เมืองนารัง เมืองประจวบคีรีขันธ์ เดิมชื่อ “เมืองนารัง” มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาไม่ ค ่ อ ย ชั ด เจนเท่ า ใดนั ก เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ยุ ท ธศาสตร์ ไ ม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การท� ำ ศึ ก สงครามจึงมักจะถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้าง ใน อดีตจึงเป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆที่อยู่ภายใต้ การปกครองของเมืองเพชรบุรี

แต่จากบันทึกของผู้เชี่ยวชาญด้าน โบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ บริเวณที่ เป็นทีต่ งั้ ของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ใน ปัจจุบนั นัน้ อดีตเคยเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ มนุษย์ ในยุคหินกลาง (ยุค 1,0005,000 ปี) มาก่อน ซึ่งมีการขุดค้นพบ เครื่องมือสมัยยุคหินกลาง ที่บริเวณ เขือ่ นปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จากหลักฐานบันทึกของจีน ในช่วง พุ ท ธศตวรรษที่ 7 ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ใ นปั จ จุ บั น เปรี ย บ เสมือน “ปากประตู” ที่เชื่อมเส้นทาง เดินเรือเพื่อค้าขายระหว่างชาวจีนและ อินเดีย ซึ่งต่อมากลายเป็นเส้นทาง ค้าขายที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ เส้น ทางลัดเพื่อข้ามคาบสมุทรมลายูตอน เหนือจากแม่น�้ำตะนาวศรี ผ่านด่าน สิงขรมายังอ่าวไทยทีเ่ มืองกุย เพือ่ หลีก เลี่ ย งการถู ก ปล้ น สะดม บริ เ วณ ช่องแคบมะละกา

.indd 86

6/7/2561 14:58:01


เมื่อกรุงศรีอยุธยาต้องพ่ายให้แก่พม่า และ เสียกรุงเป็นครั้งที่ 2 เมืองนารัง ถูกทิ้งร้างมา จนถึงรัชกาลที่ 2 แต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ได้มี แบ่งหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตกมาขึ้นกับกรม พระกลาโหม (เดิมขึน้ กับกรมท่า) รวมถึงเมืองกุย เมืองคลองวาฬและเมืองปราณ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯให้ยา้ ยเมืองคลอง วาฬ มาตั้งที่อ่าวเกาะหลักและให้ตั้งเมืองบาง นางรม ที่ปากคลองอีร ม ต่อมาย้ายเมืองบาง นางรมไปตัง้ ทีเ่ มืองกุยบุรี แต่ยงั คงใช้ชอื่ เมืองบาง นางรม เช่นเดิม มาถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2392 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมือง ก�ำเนิดนพคุณ เมืองบางนางรม เมืองกุยบุรีและเมืองคลอง วาฬ ถูกยุบเป็นเมืองเดียวกัน ในสมัยรัชกาลที่ 4 และเปลี่ยนชื่อว่า “เมืองประจวบคีรีขันธ์” เมื่อปี พ.ศ.2398 พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้เรียกเมือง เกาะกงว่า “เมืองปัจจันตคีรีเขต” ซึ่งปัจจุบันเป็น จังหวัดเกาะกงอยู่ในประเทศกัมพูชา ปี พ.ศ.2435 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยในส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง มณฑล เทศาภิบาลขึ้น แล้วให้ยุบเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี แต่ที่ว่าการ เมืองยังคงอยู่ที่เมืองกุยบุรี จนกระทังปี พ.ศ. 2441 จึงย้ายทีว่ า่ การเมืองมาตัง้ อยูท่ บี่ า้ นเกาะหลัก และโอนจากกระทรวงกลาโหม มาขึ้ น ต่ อ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2439 มีการจัดตั้งมณฑลชุมพร และให้ เมืองก�ำเนิดนพคุณไปขึ้นกับจังหวัดชุมพร ต่อมา ในปี พ.ศ.2449 รวมอ�ำเภอก�ำเนิดนพคุณ เข้ากับ เมืองปราณบุรี และอ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นเป็น “เมืองปราณบุรี” ฐานะเป็นเมือง จัตวา ขึน้ กับมณฑลราชบุรี ทีว่ า่ การอยูท่ อี่ า่ วเกาะ หลักหรืออ่าวประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน ส่วน เมืองปราณเยังอยูท่ ปี่ ากคลองปราณ และให้เรียก ชื่อว่า “เมืองปราณ” ขึ้นอยู่กับเมืองปราณบุรีที่ตั้ง ใหม่

เมื่อการเรียกชื่อเมืองปราณบุรีเก่า กับเมือง ปราณบุรีใหม่ อาจท�ำให้เกิดความสับสนและ เข้าใจผิด ในปี พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระ มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรี เป็น “เมืองประจวบคีรีขันธ์” ส่วนอ�ำเภอก�ำเนิด นพคุณ เปลี่ยนเป็น อ�ำเภอบางสะพาน พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระราชฐานทีป่ ระทับแรม และพระราชทานนามว่า “สวนไกลกังวัล” ส�ำหรับเสด็จประพาสชายทะเล ณ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ปัจจุบนั เรียกว่า “วังไกลกังวล” เป็นสถานที่ที่พระองค์ ใช้ เ ป็ น ที่ ท ดลองการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย หรือเรียกว่า “ระบบการปกครอง ท้องถิ่นของประชาธิปไตย” ในปี พ.ศ.2469 นอกจากนี้ วังไกลกังวล ยังเป็นสถานที่ ที่มี เหตุการณ์ส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศ จากระบอบ สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าช มาเป็ น “ระบอบ ประชาธิปไตย” โดยเป็นสถานทีท่ พี่ ระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระราชทาน รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปีพุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จมาในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ ในด้านต่างๆมากที่สุด ตัง้ แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา ได้เปลีย่ นชือ่ เมืองปราณบุรี เป็นเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ ป้องกันการสับสน และความเข้าใจผิดในประวัติศาสตร์ หลังจาก มี ก ารยกเลิ ก ระบบการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ ก็ไม่ได้ขึ้นตรง กับเมืองเพชรบุรีและมณฑลราชบุรีอีกต่อไป แต่ ตั้ ง เป็ น “จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ” มาจนถึ ง ปัจจุบัน ขอขอบคุณข้อมูล : ส�ำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 87

87

6/7/2561 14:58:08


88

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 88

6/7/2561 14:58:14


เมืองสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัด ที่มีลักษณะแคบและยาว ฝั่งตะวันออก มีหาดทรายชายทะเลที่งดงามจ�ำนวน มาก ส่ ว นฝั ่ ง ตะวั น ตกมี ผืน ป่ า ที่ อุ ด ม สมบูรณ์ เทือกเขาสลับซับซ้อนสามารถ ชื่นชมวิวทิวทัศน์ ได้กว้างไกล เสน่ห์ของ การท่องเที่ยวที่แตกต่างนี้ ท�ำให้ เที่ยว ได้ทุกที่ เที่ยวได้ทุกวัน ประจวบคีรีขันธ์ สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว อย่างแท้จริง

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 89

89

6/7/2561 14:58:25


90

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 90

6/7/2561 14:58:32


ชายหาดหัวหิน ไม่ มี ใ ครไม่ รู ้ จั ก ชายหาดหั ว หิ น ชายหาดคาสสิกคู่เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ มี ค วามยาวประมาณ 5 กิ โ ลเมตร เหมาะส� ำ หรั บ การลงเล่ น น�้ ำ ทะเลและ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ที่ ส� ำ คั ญ อยู ่ ไม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ การเดิ น ทางก็ แสนง่ า ย ใช้ ท างหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ�ำเภอปากท่อ แล้ว แยกเข้ า ทางหลวงหมายเลข 4 ไป จังหวัดเพชรบุรี

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 91

91

6/7/2561 14:58:38


สถานีรถไฟหัวหิน อีกหนึง่ สถานที่ ยังคงความคลาสสิก ในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ นั้ น คื อ สถานีรถไฟหัวหิน เป็นสถาปัตยกรรม ที่ ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม วิคทอเรีย สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2469 โดย พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระก�ำแพงเพชร อั ค รโยธิ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาการรถไฟ แห่งกรุงสยาม นอกจากนีย้ งั เป็นสถานที่ เก็ บ หั ว รถจั ก รไอน�้ ำ โบราณ ที่ ก าร รถไฟ ซื้อมาจากประเทศอังกฤษ และ เคยน� ำ มาวิ่ ง ให้ บ ริ ก ารในประเทศไทย เมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว

92

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 92

6/7/2561 14:58:45


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 93

93

6/7/2561 14:58:51


อ่าวมะนาว อ่ า วมะนาว อยู่ ในเขตของกองบิน 5 กองทัพอากาศ เป็นหาดทรายขาว สะอาด คงธรรมชาติ ส วยงาม เหมาะ ส�ำหรับการเล่นน�้ำ บริเวณตรงข้ามกับ หาด มีเขาล้อมหมวก โดยเฉพาะช่วง เวลาน�้ำลด นักท่องเที่ยวสามารถมอง เห็นสันทรายขาวทอดยาวเดินเที่ยวชม บรรยากาศที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด ส่ ว นบริ เ วณยอดเขาล้ อ มหมวก มี พระพุ ท ธบาทจ� ำ ลองประดิ ษ ฐานอยู่ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบสักการะ

94

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 94

6/7/2561 14:58:58


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 95

95

6/7/2561 14:59:04


อุทยานแห่งชาติ

เขาสามร้อยยอด 96

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 96

6/7/2561 14:59:10


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 97

97

6/7/2561 14:59:17


หาดบ้านกรูด หาดบ้ า นกรู ด อ� ำ เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดทั้งแนว ชายหาดบ้านกรูด มีบรรยากาศที่เงียบ สงบและเป็ น ธรรมชาติ เหมาะส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการความเป็ น ส่ ว นตั ว ในการ พั ก ผ่ อ นอย่ า งแท้ จ ริ ง ชายหาดบ้ า น กรูดมีที่พักและร้านอาหารทะเลไว้คอย บริการนักท่องเที่ยว และยังจะได้ชมวิถี ชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ ได้อีกด้วย ส่วนบนยอดเขาธงชัย เป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ ภั ก ดี ป ระกาศ และ พระพุ ท ธกิ ติสิริชัย ซึ่งเป็น จุด ชมวิว ที่ มองเห็นความโค้งของอ่าวบ้านกรูด ซึ่ง ดูคล้ายพระจันทร์เสี้ยวอย่างสวยงาม

98

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 98

6/7/2561 14:59:24


Ban Krut beach

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 99

99

6/7/2561 14:59:30


อยู่กับปัจจุบัน ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะสิ่งที่ผ่านมาเป็นอดีต ที่ ไม่ สามารถย้ อ นกลั บ ไปแก้ ไ ขได้ ส� ำ หรั บ อนาคตนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น การท� ำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้พรุ่งนี้ หรืออนาคตดีตามมาด้วย โดยการ คิดดี พูดดี ท�ำดี และใช้ชีวิต อย่างมีสติ ไม่ประมาท

100

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.

. .indd 100

03/07/61 01:46:19 PM


เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ชั้ น น� ำ ของกองทั พ อากาศ ที่ สามารถตอบสนองทุกภารกิจ วิสัยทัศน์

เตรี ย มการ และปฏิ บั ติ ก าร ใช้ ก� ำ ลั ง ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ของกองทัพอากาศ ภารกิจ

นาวาอากาศเอกอนิ รุ ท ธ์ รั ฐ พร นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ได้รบั เกียรติ จาก นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการ กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สัมภาษณ์ พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของกองบิ น 5 จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ ใช้ กองทัพอากาศและประชาชน ของท่านผูบ้ งั คับการ กองบิน 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการ กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูมิล�ำเนาเดิม อยู่ที่จังหวัดกระบี่ ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เตรียมทหาร รุ่นที่ 29 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุน่ ที่ 36 และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา รับราชการ ภายใต้กองทัพอากาศ ในต�ำแหน่งผูบ้ งั คับฝูงบิน 501

กองบิน 5 ปี 2551 รองผู้อ�ำนวยการกองจัดการ ก�ำลังพล กรมก�ำลังพลทหารอากาศ ปี 2555 รอง ผู้บังคับการกองบิน 5 ปี 2557 นายทหารฝ่าย เสนาธิการ ประจ�ำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี 2559 และผู้บังคับการกองบิน 5 ปี 2560 ปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่ในการปกครอง บังคับบัญชา และบริหารงานตามภารกิจของกองบิน 5 PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

. .indd 101

101

03/07/61 01:47:06 PM


ประวั ติ ค วามเป็ น มา กองบิน 5 หรือ กองบินน้อยที่ 5 ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2465 โดยมีบพุ การี ของหน่วย 2 ท่าน คือร้อยเอกหลวงอมร ศักดาวุธ และร้อยโทกาพย์ ทัตตานนท์ โดยมีชอื่ ในยุคก่อตัง้ ว่า “กองบินใหญ่ที่ 1” และมีววิ ฒ ั นาการมาโดยตลอด ต่อมากองทัพอากาศ ได้พัฒนาและปรับโครงสร้างของกองทัพ กองบิน ใหญ่ที่ 1 จึงได้ปรับและวิวัฒนาการเปลี่ยนชื่อ ต่อมาโดยล�ำดับ เป็นโรงเรียนการยิงปืน โรงเรียน การบินที่ 2 กองบินน้อยที่ 5 กองบิน 53 และในปี พ.ศ.2550 เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น “กองบิน 5” เพื่อร�ำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนในอดีต ที่ สร้างเกียรติประวัติการสู้รบของหน่วยที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ วีรกรรมการสู้รบ เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ครัง้ สงครามมหาเอเชีย บูรพา สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นใช้ ชื่อหน่วยว่า “กองบินน้อยที่ 5” โดยปัจจุบันมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร เป็นผู้บังคับการ กองบิน 5 คนที่ 44 เข้ารับต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

ภารกิ จพิ เ ศษ

ของผู ้ บังคั บ การกองบิน ๕ 1. ประธานคณะอนุ ก รรมการ อาคารที่ พั ก สวัสดิการทหารอากาศ อ่าวมะนาว 2. ผู ้ อ� ำ นวยการ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ ปราบปรามยาเสพติด กองบิน 5 3. ผู ้ อ� ำ นวยการ ศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติด กองบิน 5 102

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.

. .indd 102

03/07/61 01:47:23 PM


บุ ค คลต้ น แบบ

และแรงบั น ดาลใจในการปฏิบัติห น้า ที่ ตั้งแต่รับราชการมาหลายปี ผมมีโอกาสได้พบ กับผู้บังคับบัญชาหลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านจะมี บุคลิกและจุดเด่นที่แตกต่างกัน จึงได้น�ำข้อดีของ แต่ละท่านมาประยุกต์ใช้และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงาน ส�ำหรับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อ กองทัพอากาศ ผมจะระลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่เสมอ ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายบ�ำเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ในการ ช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย มาเป็นก�ำลังใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ

กองบิน ๕ กับภารกิจ ช่ วยเหลื อสนั บ สนุนประชาชน

ทุกหน่วยงานในกองบิน 5 พร้อมให้การสนับสนุน และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดความเดือดร้อน หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากกองบิน 5 มีพร้อมทั้งก�ำลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ โดยมีการประสานและปฏิบตั งิ าน แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการบินของฝูงบิน 501 กองบิน 5 โดยใช้ เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 หรือ AU 23A ท� ำ การบิ น ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงตามโครงการ พระราชด�ำริ เมื่อเกิดภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้องขอ PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

. .indd 103

103

03/07/61 01:47:43 PM


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาแดง “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม” คือค�ำขวัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาแดง

นายบัญชา เสือเหลือง

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาแดง ประวัติต�ำบลเขาแดง

เดิมชื่อว่า “เขาแดง” เนื่องจากมีหินลักษณะสีแดง ความเป็นมาในสมัย โบราณมีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือ เพื่อมาค้าขายในตัวเมือง เกาะหลัก จังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ ในขณะทีแ่ ล่นเรือผ่านมาเกิดพายุ ท�ำให้ผคู้ นทีอ่ าศัยมากับเรือ ต่างดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด บ้างก็รอดชีวิต บ้างก็เสียชีวิต ผู้รอดชีวิตได้ขึ้นฝั่ง บริเวณทีต่ งั้ หมูบ่ า้ น ในปัจจุบนั และปลูกสร้างทีพ่ กั อาศัยซึง่ อยูต่ ดิ กับภูเขาสาม ร้อยยอด ซึ่งอีกด้านหนึ่งของภูเขามีลักษณะสีแดงท�ำให้ผู้ผ่านมา เรียกหมู่บ้าน แห่งนี้ว่า “หมู่บ้านเขาแดง” จนถึงปัจจุบัน ต�ำบลเขาแดง อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 32.26 ตารางกิโลเมตร (20,163 ไร่) การปกครองมี 3 หมูบ่ า้ น มีประชากร จ�ำนวน 2,187 คน ลักษณะโดยทั่วไปของต�ำบลเขาแดง มีลักษณะพื้นที่ราบลุ่มริมชายฝั่ง จาก ทิศตะวันตกลงสู่อ่าวไทย มีเทือกเขาสามร้อยยอดล้อมรอบตั้งแต่ทิศเหนือจรด ทิศตะวันตก มีคลองเขาแดงไหลผ่านกลางหมู่บ้านเขาแดง ลงสู่อ่าวไทย มีป่า ชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์น�้ำ และนกนานาชนิด พอเวลาน�้ำทะเลขึ้นจะไหลเข้าสู่ ล�ำคลอง เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น�้ำกร่อยได้ ด้านทิศตะวันออก เป็นชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ท�ำการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาเป็นส่วนมากส่วน ทิศใต้เป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวและสามารถปลูกพืชไร่เป็นบางส่วน จุดเด่นของ พื้ น ที่ เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารทะเลที่ มี คุ ณ ภาพ และเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

104

..

(4

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 104

3/7/2561 14:44:49


สถานที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาที่บริเวณแห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวของต�ำบลเขาแดง “ถ�้ำไทร” ตั้งอยู่บริเวณชายหาดบ้านคุ้งโตนด การเดินทางขึ้น ถ�้ำไทรนั้น จะต้องไปตามเส้นทางเดินป่า ปีนป่าย ลัดไปตามโขดหิน หน้าผาต่างๆ เป็นระยะทาง 280 เมตร บางช่วงท่านสามารถพักตามจุดพักก็สามารถมองเห็น บรรยากาศทัศนียภาพของทะเล รับลมเย็นๆ ภายในถ�้ำไทร มีหินงอก หินย้อย เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น อนุสาวรียต์ าเอิบ หินจระเข้จะมีหนิ เหมือนนางเงือกนอน คว�ำ่ ชะเง้อมองขึน้ ไปด้านบน เล่ากันว่าเงือกสาวตัวนีค้ งเข้ามาเทีย่ วถ�ำ้ เพลินไป หน่อย น�้ำทะเลลงเลยกลับบ้านไม่ได้ ประวัติของถ�้ำไทร ผู้ค้นพบถ�้ำไทรคือตาเอิบ ซึ่งเป็นคนแรกที่มาอยู่อาศัย ทีบ่ า้ นคุง้ โตนด โดยตาเอิบรูว้ า่ ในบริเวณเทือกเขานี้ มีความอุดมสมบูรณ์ มีตน้ ไม้ และผลไม้ที่รับประทานได้ สาเหตุที่ตาเอิบค้นพบถ�้ำไทรนี้เพราะในขณะที่ ตาเอิบออกหาผลไม้ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ลอยมา จึงได้ตามเสียงนั้นไป จนเจอ ปากถ�ำ้ แต่เมือ่ เดินเข้าไปกลับไม่ได้ยนิ เสียงปีพ่ าทย์ (สันนิษฐานว่าเสียงปีพ่ าทย์ นั้นเป็นเสียงของพวกลับแล) ตาเอิบจึงได้ส�ำรวจภายในถ�้ำ พบว่ามีหินงอก หินย้อยงดงามมากและหินงอกหินย้อยเหล่านั้นลักษณะเหมือนกับต้นไทร ประกอบกับหน้าปากถ�้ำมีต้นไทรขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ จึงเรียกถ�้ำที่ค้นพบนี้ว่า ถ�้ำไทร (ปัจจุบันต้นไทรต้นนั้นได้ตายลงแล้วเนื่องจากพายุลินดา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540)

สถานที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาที่บริเวณแห่งนี้ ณ ปัจจุบัน

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

..

(4

).indd 105

105

3/7/2561 14:44:54


สถานที่ท่องเที่ยวของต�ำบลเขาแดง “หาดสามพระยา” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ต�ำบลเขาแดงและอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ลักษณะเป็นชายหาด หาดสามพระยา อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่มีความสวยงามร่มรื่นและเงียบสงบ ชายหาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากเชิงเขาสูงไปจดปากคลองเขาแดง บริเวณ หาดสามพระยา มีทิวสนร่มรื่น เหมาะส�ำหรับปิกนิคและกางเต็นท์พักแรม

สถานที่ท่องเที่ยวของต�ำบลเขาแดง “ล่องคลองเขาแดง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ต�ำบล เขาแดงและอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และวัดเขาแดง คืออีกหนึง่ จุดชมวิวทิวทัศน์ทมี่ คี วามงดงามซึง่ ตัง้ อยู่ บ้านเขาแดง โดยจุดชมวิวอยู่รอบบริเวณวัดเขาแดง คลองเขาแดง เป็นคลองสายสั้นๆ สามารถแล่นเรือชมวิวทิวทัศน์เขาแดงซึ่งเป็น ภูเขาหินปูนส่วนหนึง่ ของเทือกเขาสามร้อยยอด และสภาพสิง่ มีชวี ติ ริมน�ำ้ เช่น นกกระยาง ปลาตีน ปูกา้ มดาบ ลิงแสม ลิง ค่างแว่น และ ภูเขาหินรูปร่างแปลกตา เช่นคล้ายจระเข้ก�ำลังปีนผา แปดเซียน กุย้ หลินเมืองไทย เวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะล่องเรือชมธรรมชาติคอื เวลา 17.00 น. เพราะสามารถชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก (ค่าเรือ ล�ำละ 500 บาท นั่งได้ 6 คน) ค่าเข้าอุทยานฯ เพื่อเที่ยวชม ผู้ใหญ่ = 40 บาท , เด็ก = 20 บาท ,ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี ,ต่างชาติ ผู้ใหญ่ = 200 บาท, เด็ก = 100 บาท ล่องคลองเขาแดงติดต่อได้ที่ 1. นางเมื่อน ยอพระกลิ่น โทร. 089-903161-9 2. นายพิพัฒน์ แสงสว่าง โทร. 080-022256-4 3. นายช้อง พ่วงสะอาด โทร. 087-757901-3

106

..

(4

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 106

3/7/2561 14:45:01


สถานที่ท่องเที่ยวของต�ำบลเขาแดง “จุดชมวิวเขาแดง” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ต�ำบลเขาแดง และ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จุดชมวิวเขาแดง คืออีก หนึ่งจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีความงดงามซึ่งตั้งอยู่บ้านเขาแดง บนยอดเขาแดง หมู่ 2 ต�ำบลเขาแดง อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจุดชมวิวอยู่สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลางประมาณ 157 เมตร โดยจากจุดชมวิวแห่งนี้สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและทัศนียภาพโดยรอบๆได้อย่าง สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นวิวเขาสามร้อยยอด ชายหาดสามพระยา บ้านเรือนต่างๆ บริเวณเชิงเขาแดงมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นชมวิว คือ 05.30 - 07.00 น. การเดินทางต้องเดินเท้าจากที่ท�ำการอุทยานฯ ประมาณ 400 เมตร หรือ ขับรถไปหมู่บ้านเขาแดงจะมีทางแยกมีป้ายบอกทาง จอดรถแล้วเดินเท้าขึ้นเขาไป อีกประมาณ 725 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

..

(4

).indd 107

107

3/7/2561 14:45:26


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหนองจอก

พระครูวีรศาสน์สุนทร เจ้าอาวาสวัดหนองจอก

108

(2

ประวัติหลวงพ่อยิด หลวงพ่อยิด จนฺทฺสุวณฺโณ นามเดิม ยิด สีดอกบวบ เกิดทีบ่ า้ นหัวกรวด ต�ำบลนาพันสาม อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี เกิ ด เมื่ อ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2466 ปีกุน ขึน้ 14 ค�ำ ่ เดือน 7 บิดา ชือ่ นายแก้ว สีดอกบวบ มารดาชื่อ นางพร้อย กล�่ำเมือง มีพี่น้อง 7 คน หลวงพ่อยิด เป็นบุตรคนที่ 4 ในวัยเด็กบิดา – มารดา ได้น�ำไปฝากเรียนหนังสือกับหลวง พ่อหวล วัดนาพรม ต�ำบลนาพันสาม อ�ำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหลวงพ่อหวลมีศักดิ์ เป็นหลวงน้าแท้ๆของท่าน เมื่ออายุ 9 ขวบ ได้บรรพชาเป็นสามเณร อยู่กับหลวงน้าหวลที่วัดนาพรม หลวงน้าหวล ให้ ศึ ก ษาอั ก ขระขอมและแพทย์ โ บราณ จนส�ำเร็จวิชาทุกแขนงในสมัยนั้น ภายหลัง หลวงน้าหวลได้พาไปศึกษาต่อกับหลวงพ่อ ทองสุข อินทโชโต วัดโตนดหลวง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี หลวงทองสุกเป็นผู้ที่ศึกษา

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 108

3/7/2561 14:25:54


วิ ป ั ส สนากรรมฐานและวิ ช าแขนงต่ า งๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะ “นะปัดตลอด” เมื่ออายุ 14 ปี ท่านจึงได้ลาสิกขาบทมาช่วยพ่อแม่ ประกอบอาชี พ เพราะสมั ย นั้ น ครอบครั ว ยากจน และพ่อแม่ได้ยา้ ยถิน่ ท�ำกินมาอยูท่ บี่ า้ น หัวเขา อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านจึงได้ชว่ ยพ่อแม่ ออกทะเลบ้าง เกษตรกรรมบ้าง จนมี ฐ านะพออยู ่ พ อกิ น ในปี พ.ศ.2486 หลวงพ่อยิดอายุครบ 20 ปีบริบรู ณ์ ได้บวชเป็น พระภิกษุ และท่านเองก็อยากบวชทดแทนคุณ บิดามารดา จึงได้นำ� มาฝากหลวงน้าหวลอีกครัง้ ในขณะนั้นหลวงน้าหวล จนฺทสิริ ได้มาเป็น เจ้าอาวาสอยูท่ วี่ ดั ประดิษฐนาราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลวงพ่ออินทร์ วัดยาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เจ้าคณะจังหวัด เพชรบุ รี สมั ย นั้ น ) เป็ น พระอุ ป ั ช ฌาชย์ หลวงพ่อหวล จนฺทสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่ อ พ่ ว ง วั ด ส� ำ มะโรง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น พระอนุ ส าวนาจารย์ ได้รบั ฉายาว่า “จนฺทสุวณฺโณ ภิกขุ” ซึง่ แปลว่า “ผู้มีวรรณะดุจพระจันทร์” สถานทีต่ งั้ วัดหนองจอก ต�ำบลดอนยายหนู อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5466517

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 109

109

10/7/2561 18:22:18


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดเขาแดง

พระอธิการอนุพงษ์ อินฺทวํโส เจ้าอาวาสวัดเขาแดง

วัดเขาแดง เป็นวัดเก่าแก่ อาศัยหลักฐาน จากประกาศวิ สุ ง คามสี ม า ซึ่ ง ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ค ามสี ม าในปี พ.ศ.2455 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างและบริจาคที่ดิน ได้ รั บ การพั ฒ นาและบู ร ณะมาโดยตลอด มี ก ารสร้ า งอุ โ บสถหลั ง ใหม่ แ ทนหลั ง เก่ า ที่ ช� ำ รุ ด ทรุ ด โทรม โดยมี พ ระวิ ริ ย ากรโกศล ผู้เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เป็น ผู ้ ว างศิ ล าฤกษ์ เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2530 วัดเขาแดงได้รับความอุปถัมภ์ จากราษฎรบ้านเขาแดงมาโดยตลอด ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2530 การศึ ก ษา มี โ รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2465

110

(5

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 110

3/7/2561 14:17:45


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 111

111

3/7/2561 14:17:55


วัด

เขาแดง ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเขาแดง หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีทดี่ นิ ตัง้ วัด 19 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา น.ส.3 ก เลขที่ 418 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้ ว ย อุ โ บสถ กว้าง 11 เมตร ยาว 25.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้ น ศาลาการเปรี ย ญ กว้ า ง 15 เมตร ยาว 36 เมตร สร้ า งเมื่ อ พ.ศ. 2510 เป็ น อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก 2 ชั้ น หอสวดมนต์ กว้าง 3 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2465 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบ�ำเพ็ญ กุ ศ ล จ� ำ น ว น 1 ห ลั ง ส ร ้ า ง ด ้ ว ย คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 นอกจากนี้ มี โ รงครั ว 1 หลั ง ปู ช นี ย วั ต ถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ 1 องค์ พร้อม พระอัครสาวก สร้างเมื่อ พ.ศ.2455

รายนามเจ้าอาวาส 1. พระเขียว พ.ศ.2455 - 2458 2. พระเล็ก พ.ศ.2459 - 2462 3. พระกือ พ.ศ.2462 - 2464 4. พระอ๊อด พ.ศ.2465 - 2471 5. พระชิต ธมฺมทินฺโน พ.ศ.2471 - 2480 6. พระชื่น พ.ศ.2483 - 2484 7. พระถ่าย อิสฺสโร พ.ศ.2475 - 2489 8. พระครูประพัฒน์วรกิจ พ.ศ.2490 9. พระอธิการอนุพงษ์ อินฺทวํโส รูปปัจจุบัน ประวัติพระครูประพัฒน์วรกิจ เขมิโย ชื่อ พระครูประพัฒน์วรกิจ ฉายา เขมิโย หรื อ หลวงปู ่ ซ ่ ว น เขมิ โ ย พระเกจิ อ าจารย์ ชื่ อ ดั ง แห่ ง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง มรณภาพแล้ว อายุ 66 พรรษา 46 น.ธ.ตรี ป.ธ. สถานะเดิม ชื่อ ซ่วน น�้ำค้างงาม เกิดวัน 2ฯ1 ค�่ำ ปีขาล วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2469 บิดา นายแอว มารดา นางเขา บ้านเลขที่ 32 ม.2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนบวชเคยรับราชการ 112

(5

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 112

3/7/2561 14:18:05


อุปสมบท วัน 7ฯ7ค�่ำ ปีขาล วันที่22 มิถุนายน พ.ศ.2489 วัดเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระอุปัชฌาย์ พระสุเมธีวรคุณ (เปีย่ มจนฺทโชโต) อดีตเจ้าคณะ จั ง หวั ด วั ด เกาะหลั ก ต.ประจวบฯ อ.เมื อ ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิทยฐานะ .พ.ศ.2481 ส�ำเร็จวิชาสามัญ ชั้ น ประถมปี ที่ 4 จากโรงเรี ย นวั ด เขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2499 สอบได้นักธรรมตรี ส�ำนักเรียนวัดเขา แดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

การศึ ก ษาพิ เ ศษ มี ค วามช� ำ นาญงานการ ก่อสร้าง ทั้งแผนกช่างไม้และช่างปูน วัตถุมงคล มีพุทธคุณเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ใน ทางเมตตาค้ า ขาย แคล้ ว คลาด คุ ้ ม ครอง ป้องกันภัย เหรียญรุ่นแรกสร้างออกในงานผูก พั น ธสี ม า ปี พ .ศ.2537 เป็ น เหรี ย ญรู ป ไข่ มี ข นาดใหญ่ แ ละเล็ ก เป็ น เหรี ย ญพระครู ประพั ฒ น์ ว รกิ จ และได้ ส ร้ า งพระรู ป หล่ อ เหมือนรุน่ 1 ในปีเดียวกัน ใต้ฐานมีโค๊ตตัว (นะ) พ.ศ.2553 ได้สร้างเหรียญรูปปีกแมงทับ รุ่น 1 ขึ้น ตามรูปแบบเหรียญพระสุเมธีวรคุณ

(หลวงพ่ อ เปี ่ ย ม) วั ด เกาะหลั ก พ.ศ.2480 ปรากฏว่ า เป็ น ที่ นิ ย มได้ รั บ การตอบรั บ ของ ศิษยานุศิษย์และนักสะสมพระเครื่องจ�ำนวน มากและเป็นเหรียญปีกแมงทับเหรียญที่ 2 ที่ปรากฏขึ้นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2554 ให้บูชาวัตถุมงคลเพิ่มขึ้นอีก 4 ชนิ ด คื อ เหรี ย ญเสมา รุ ่ น 1 เหรี ย ญ โภคทรั พ ย์ เหรี ย ญแซยิ ด 85 และพระรู ป เหมือนปั๊มรุ่น 1 ซึ่งวัตถุมงคลต่างๆ ที่กล่าว มาล้วนมีความนิยมสูง ค่าควรแก่การสะสม และบูชา PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 113

113

3/7/2561 14:18:20


สถานที่ท่องเที่ยว คลองเขาแดง แห่งสามร้อยยอด เขาแดงตัง้ อยู่ ภายในหมู่บ้านเขาแดง เขตอุทยานแห่งชาติ สามร้อยยอด ติดกับภูเขามีหน้าผาสีแดง จึงเป็น ที่มาของหมู่บ้านเขาแดง อาชีพหลักที่ส�ำคัญ คื อ การท� ำ ประมงและท� ำ นากุ ้ ง สถานที่ ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจใกล้เคียง คือ หาดสามพระยา ถ�ำ้ ไทร ถ�ำ้ แก้ว ถ�ำ้ พระยานคร และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด บ้านเขาแดงมีป่าชายเลน ซึ่งพบตามแนว ชายคลองบางปู คลองเขาแดง พันธุ์ไม้ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แสมทะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตาตุ่มทะเล ตะบูนด�ำ โปรงแดง ถั่วขาว ฝาด ดอกแดง ส�ำมะง่า จาก เถาถอบแถบ เป็นต้น บริ เวณที่ โ ล่ ง เป็ น ดอน พบพื ช ล้ ม ลุ ก พวก ชะคราม ผักเบี้ย หญ้าปราบน�้ำเค็ม หญ้าขม เป็นต้น เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นชมวิวบนยอดเขา หนึ่งของเขาแดง คือ ตอนเช้ามืดประมาณ 05.30 น. เพราะสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น เหนือขอบทะเลบ้านเขาแดงและทัศนียภาพ

114

(5

รอบๆ ได้ดี ระยะทางเดินประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ตลอดจนชม เลียงผาเดินและเล็มใบไม้เหนือหุบเขามรณะ นกออกบิ น ร่ อ นหาอาหาร และอาจจะพบ ลิงแสมหรือค่างแว่นโหนตัวเล่นบนคาคบไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือโดยลงเรือที่ ท่ า น�้ ำ หน้ า วั ด เขาแดง ล่ อ งไปตามล� ำ คลอง ประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไป - กลับ ประมาณ 2 ชั่วโมง มีนกนานาชนิดให้ชม เวลา ที่เหมาะแก่การล่องเรือ คือ ประมาณ 16.00 – 18.00 น. เพราะอากาศไม่ร้อนและสามารถ ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม ส่วนการเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง หมายเลข 4 มาถึง อ.ปราณบุรี จะมีแยกซ้าย อี ก ประมาณ 37 กิ โ ลเมตร เข้ า สู ่ ที่ ท� ำ การ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ขับตรงไป เรือ่ ยๆ จะเห็นวัดเขาแดง จุดล่องเรือชมเขาแดง จะอยูบ่ ริเวณนี้ และหากขับตรงไปอีกนิดจะเป็น จุดชมวิวเขาแดงซึ่งต้องเดินขึ้นไป

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 114

3/7/2561 14:18:22


โรงพยาบาลตากสิน เปิดตัว “Taksin Smart Wifi” เพื่อตอบรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญอย่างมากและกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินชีวิตของคนทุกระดับ นายแพทย์พิชญา นาควัชระ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตากสิน มีความต้องการเปิด Internet ไร้สาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสามารถในการ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นความรู้และมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยให้มากที่สุด ในส่วนของประชาชนที่มารับบริการก็จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง และความรู้ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตากสินจัดเตรียมไว้ให้ ขณะรอพบแพทย์หรือรอรับยาก่อนกลับบ้าน

LOP BURI I SBL บันทึกประเทศไทย

1.

.

WIFI

.indd 115

115

6/7/2561 13:52:24


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

เทศบาลต�ำบลคลองวาฬ ““มุ่งบ�ำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน”” คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลคลองวาฬ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลต�ำบลคลองวาฬ ยกฐานะจากสุขาภิบาลคลองวาฬ ตามพระราช บัญญัตเิ ปลีย่ นแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต�ำบล พ.ศ.2542 เมื่อวัน ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวคลองวาฬ บริเวณบ้านคลอง วาฬหมูท่ ี่ 1 ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีพนื้ ทีท่ ง้ั หมด ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร (1,875 ไร่) มีลักษณะพื้นที่คล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้า ด้านยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร ด้านกว้างประมาณ 1.2 กิโลเมตร เทศบาลต�ำบลคลองวาฬ มีพื้นที่ทั่วไปเป็นทีร่ าบ ด้านเหนือมีคลองวาฬไหล ผ่ า น ด้ า นตะวั น ออกที่ ติ ด กั บ อ่ า วไทย มี ช ายหาดยาวตลอดแนวและ ฝั่งตรงข้ามคลองวาฬที่ติดทะเลมีภูเขาคลองวาฬสูงประมาณ 1,000 ฟุต ยาว ประมาณ 800 เมตรกั้นอยู่ พื้นที่ซึ่งนอกเหนือที่ราษฎรปลูกสร้างบ้านเรือน อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว

ประวัติความเป็นมา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถึงแม้ค�ำว่า “ประจวบคีรีขันธ์” จะเป็น ชื่อเรียก (เมืองหรือจังหวัดในปัจจุบัน) มานานกว่าร้อยปีแล้วก็ตาม แต่ค�ำว่า “คลองวาฬ” เป็นชื่อเรียกที่มีมานานกว่า คลองวาฬ เป็นชื่อเรียก คลอง เมือง และวัด ที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่หลังคลอง 116

.

(4

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

)

.indd 116

3/7/2561 13:33:42


ครั้งหนึ่งมีปลาวาฬตาย ลอยมาที่ชายทะเลชุมชนหลังคลอง ชาวบ้านจึง น�ำเชือกมาผูกซากปลาวาฬ แล้วช่วยกันลากขึ้นจากทะเล ซึ่งต่อมาเรียกว่า “คลองปลาวาฬ” ภายหลั ง เรี ย กสั้ น ลงว่ า “คลองวาฬ” ส่ ว น “ประจวบคีรีขันธ์” เป็นค�ำเรียกที่เกิดขึ้นโดยการรวมหัวเมืองต่างๆ คือ เมืองบางนางรมย์ เมืองกุยบุรี และเมืองคลองวาฬ ดินแดนก่อนที่จะเป็นเมืองคลองวาฬนั้น คงจะเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ชายทะเล ที่มีประชากรไม่มากนัก แต่เมื่อมีผู้อพยพมาอาศัยอยู่และท�ำมา หากินกันมากขึ้น อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ ที่ทั้งคนไทยและ ชาวเมียนมาใช้เป็นเส้นทางไปมาหาสู่กัน แม้ “คลองวาฬ” จะเป็ น เพี ย งแค่ ต� ำ บล แต่ ก็ มี ชื่ อ ปรากฏอยู ่ ใ น ประวัตศิ าสตร์อกี ครัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสมายังเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้เสด็จมาที่ต�ำบลคลองวาฬ เพื่อ ทรงกล้องทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่หมู่บ้านหว้าก้อ เมื่อค�ำนวณ ตามวันเวลาแล้วทรงเชื่อมั่นว่า พื้นที่แถบชายทะเลหมู่บ้านหว้ากอ ต�ำบล คลองวาฬ เป็นจุดทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งก็เป็น ไปตามที่พระองค์ทรงค�ำนวณไว้ทุกประการ ดังนั้น คลองวาฬ จึงเป็นดินแดน ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มาช้ า นาน ทั้ ง ในฐานะเมื อ งเก่ า และแหล่ ง หลั ก ฐานทาง ประวัติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่ 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน 3. ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต คุ ณ ภาพสั ง คมและสุ ข ภาพของ ประชาชน 4. ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง ความเข้มแข็งของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 5. การส่งเสริมการท่องเทีย่ วและ อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. การพัฒนาระบบการบริหาร จั ด การเชิ ง บู ร ณาการให้ ส ะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จุดมุ่งหมาย 1. เ พื่ อ ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ ม ชายฝั ่ ง และสิ่ ง แวดล้ อ มในเขต เทศบาลทีส่ ะอาด สวยงาม และน่าอยู่

2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และเพี ย งพอต่ อ ความต้องการของประชาชน 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ มี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ได้ รั บ โอกาสด้ า นการศึ ก ษาอย่ า ง เท่าเทียมกัน และสามารถประกอบ อาชี พ ให้ มี ร ายได้ เ พี ย งพอต่ อ การ ด�ำรงชีพ 4. เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ มี แ ห ล ่ ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ เพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง เป็ น แหล่ ง ท่องเทีย่ วทีม่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวก ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 5. เ พื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 6. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น มีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถ ตรวจสอบได้ โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วม ของประชาชนในท้องถิ่น PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

)

.indd 117

117

3/7/2561 13:33:47


ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักวิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ตั้งอยู่ที่ 448 หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2496 เริ่มต้นมีชื่อว่า สถานีประมง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รวบรวม ทดลอง และส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งปลา นวลจั น ทร์ ท ะเล ซึ่ ง กรมประมงได้ ส� ำ รวจและ พบครั้งแรกที่ชายฝั่งทะเลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2493 และในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์ สั ต ว์ น�้ ำ ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก สามารถเพาะพั น ธุ ์ กุ ้ ง ทะเล ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย และกุ้งกุลาด�ำ ต่อมาเพาะ

118

.

(4

พันธุ์ปลากะพงขาว ได้ในปี พ.ศ.2525 ศูนย์วิจัยฯ ประสบความส�ำเร็จในการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลได้ หลายชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ทะเล กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาด�ำ ปลากะพงขาว หอยมือเสือ หอยชักตีน หอยตลับ หอยแครง หอยเป๋าฮื้อ ปลิงด�ำ เป็นต้น รวมถึงสามารถขยายพันธุ์สาหร่ายทะเลได้บาง ชนิด เช่น สาหร่ายโพรง สาหร่ายมงกุฎหนาม เป็นต้น การเพาะเลีย้ งปลานวลจันทร์ทะเลนี้ พระบาท สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีค วามสนพระราชหฤทัย เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อม ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทอดพระเนตรปลา นวลจันทร์ทะเลที่สถานีประมงคลองวาฬ (หรือ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ ประจวบคีรขี นั ธ์ ในปัจจุบัน) กรมประมงจึ ง ได้ น ้ อ มน� ำ พระราชด� ำ รั ส ดั ง กล่ า วมาด� ำ เนิ น การ โดยได้ ร วบรวมปลา นวลจั น ทร์ ท ะเลมาเลี้ ย งในบ่ อ ดิ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พ่ อ แม่ พั น ธุ ์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประสบความส� ำ เร็ จ สามารถเพาะขยายพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล และ อนุ บ าลลู ก ปลาได้ ใ นปริ ม าณที่ ม ากพอแก่ ก าร ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถน�ำไป เพาะเลี้ยงได้ และน�ำมาต่อยอดสู่การแปรรูปสร้าง รายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

)

.indd 118

3/7/2561 13:33:57


สถานที่ท่องเที่ยว วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เริ่มสร้างใน สมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐาน ว่าสร้างมาก่อนที่จะเป็นเมืองคลองวาฬ เดิมที วัดคลองวาฬไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน แต่ได้ ย้ายสถานที่ถึง 3 ครั้ง 3 แห่ง ก่อนที่จะมาตั้งอยู่ ในที่ปัจจุบัน การหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้คงเป็น เพราะเมืองคลองวาฬ สมัยก่อนเป็นเมืองหน้า ด่านที่ต้องรับศึกพม่ามาโดยตลอดท�ำให้การที่จะ สร้ า งวั ด ให้ มั่ น คงถาวรเป็ น ไปได้ ย าก ปั จ จุ บั น วัดคลองวาฬอยู่ห่างจากเมืองประจวบคีรีขันธ์ไป ทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร ปู ช นี ย วั ต ถุ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ช าวคลองวาฬและ ชาวบ้านในต�ำบลใกล้เคียงเคารพนับถือเป็นที่สุด คือ “หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์” เป็นพระพุทธรูปปาง มารวิชัย ทรงจีวรลายดอกพิกุล ขนาดหน้าตัก กว้าง 1 เมตรเศษ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ เนื้อชิน ตะกั่ว ซึ่งไม่มีใครทราบว่า หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไร สร้างมาตัง้ แต่เมือ่ ใด หรือว่าใครน�ำมาถวาย เดิมอยูท่ หี่ อสวดมนต์ เมือ่ สร้างอุโบสถ (หลังเก่า) เสร็จ ได้อญ ั เชิญมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถ (หลังเก่า) ในยามที่เป็นทุกข์หรือยังไม่สมหวังใน สิง่ ใด หากได้กราบไหว้สง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิ์ บูชาด้วยเครือ่ ง สั ก การะตามที่ มี แล้ ว น้ อ มน� ำ จิ ต ให้ ส งบนิ่ ง เพียงสักครู่ ย่อมเป็นกุศลก่อให้เกิดพลังจิตหรือ ก�ำลังใจ ท�ำให้คิดและท�ำสิ่งที่หวังนั้นได้ส�ำเร็จ

จึงไม่น่าแปลกใจว่า ท�ำไมชาวคลองวาฬและ ชาวบ้านต�ำบลใกล้เคียงจึงเคารพนับถือหลวงพ่อ ศักดิ์สิทธิ์กันมาก และมีประชาชนมาสักการบูชา พระพุทธรูปหลวงพ่อศักดิส์ ทิ ธิท์ ปี่ ระดิษฐานอยูใ่ น พระวิหารวัดคลองวาฬ กันทุกวัน อีกสิง่ หนึง่ ของวัด คลองวาฬ คือ น�้ำมนต์ในพระอุโบสถ เป็นน�้ำมนต์ ที่ผ่านการเจริญพระพุทธมนต์ ในช่วงที่พระภิกษุ

สามเณรท�ำวัตรเช้าและเย็น และในพิธีสังฆกรรม อื่นๆ ติดต่อกันมาตั้งแต่พระอุโบสถ (หลังใหม่) แล้วเสร็จ ประชาชนมาขอน�้ำมนต์กับพระเดช พระคุ ณ หลวงพ่ อ พระเทพสิ ท ธิ วิ ม ลอยู ่ เ สมอ มิได้ขาด เพราะเชื่อกันว่า เมื่อดื่มกินแล้วจะช่วย ขจัดทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ ประพรมเป็นสิริมงคล ติดตัวแคล้วคลาดปลอดภัย

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

)

.indd 119

119

3/7/2561 13:34:06


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล กม.5 ““โรงสีข้าวพระราชทาน สืบสานไทยทรงด�ำ น้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงเกษตรกรรม”” คือค�ำขวัญของเทศบาลต�ำบล กม.5

นายสมคิด วอทอง นายกเทศมนตรีต�ำบล กม.5 ข้อมูลทั่วไป เทศบาลต�ำบล กม.5 999 หมู่ 7 ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ 0-3260-0945 โทรสาร 0-3260-0945 ต่อ 16 เว็บไซต์ www.kormorha.go.th อีเมล์ office@kormorha.go.th

คณะผู้บริหารเทศบาล

1. นายสมคิด วอทอง 2. นายไพศาล แสงทอง 3. นายเสน่ห์ เจียรวนานนท์ 4. นายสมบัติ เนินทราย 5. นายอ�ำพัน ชุมแอ่น

120

สถานที่ส�ำคัญ นายกเทศมนตรี ต�ำบล กม.5 รองนายกเทศมนตรี ต�ำบล กม.5 รองนายกเทศมนตรี ต�ำบล กม.5 ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี ต�ำบล กม.5 เลขานุการนายกเทศมนตรี ต�ำบล กม.5

พลับพลารับเสด็จ กม.5 ตั้งอยู่บริเวณตลาดเทศบาลต�ำบล กม.5 หมู่ 7 ต� ำ บลอ่ า วน้ อ ย อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ แต่ เ ดิ ม พลั บ พลา สร้ า งจากไม้ ไ ผ่ โดยความร่ ว มมื อ ของราษฎรและนิ ค มสร้ า งตนเอง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จึ ง มี ก ารร่ ว มมื อ กั น ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง สร้ า ง เป็นพลับพลาถาวร มีลักษณะเป็นเสาไม้แก่น หลังคามุงกระเบื้อง ปัจจุบัน พลับพลาเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีในวันส�ำคัญต่างๆ

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.5 (2

).indd 120

4/7/2561 15:08:49


วั ด นิ ค มราษฎร์ รั ง สรรค์ ตั้ ง อยู ่ ห มู ่ ที่ 10 ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ห่าง จากส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล กม.5 ประมาณ 500 เมตร มีเขาน้อยคอกช้าง ที่มีบันไดขึ้นบน ยอดเขา 326 ขั้ น ซึ่ ง บนยอดเขามี ศ าลา ประดิษฐานพระพุทธรูปมีความสวยงาม และเมื่อ มองจากยอดเขาลงมาเบื้องล่างจะเห็นทิวทัศน์ สวยงามของเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างชัดเจน สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นที่เคารพสักการะของชาว เทศบาลต�ำบล กม.5 และบุคคลทั่วไป โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยจ�ำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ในพิ ธี เ ปิ ด โรงสี ข ้ า ว พระราชทาน ไทยทรงด�ำ ชุมชนร่มไทร ไทยทรงด�ำ หรือ โซ่ง มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ที่เมืองแถน ซึ่งแต่เดิมเป็น เมื อ งใหญ่ ข องแคว้ น สิ บ สองจุ ไ ท ได้ เข้ า มาตั้ ง ถิ่นฐานอยู่ในแผ่นดินไทยมานานกว่า 200 ปี ชาวไทยทรงด�ำ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เช่น การแต่งกาย ทรงผม ภาษาพูด ภาษาเขียน บ้านเรือน อาหาร รวมไปถึงความ เชื่อที่สืบทอดกันมานาน ก่อให้เกิดพิธีกรรมและ ประเพณีที่น่าสนใจ และในวันที่ 14 เมษายน ของทุ ก ปี จะมี ก ารจั ด งานสื บ สานวั ฒ นธรรม ประเพณีไทยทรงด�ำ ซึ่งเป็นงานที่ชาวชาวไทย ทรงด�ำ มาร่วมพบปะสังสรรค์กัน ร่วมร�ำฟ้อน แคนกันสนุกสนาน

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.5 (2

).indd 121

121

4/7/2561 15:09:15


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อนอก “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การพัฒนาโปร่งใส ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” คือค�ำขวัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อนอก

นายอ�ำนาจ สูงยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อนอก ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อนอก เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ห มู ่ ที่ 7 บ้ า นคลองชายธง ต� ำ บลบ่ อ นอก อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ก่อตั้งบนที่สาธารณะส�ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันบนเนื้อที่ ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา เขตการปกครอง หมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากคลองเกลียว บ้านปากตะโล้ บ้านท่าฝาง บ้านละลอง บ้านคลองเก่า บ้านบ่อนอก บ้านคลองชายธง บ้านทุ่งโก บ้านหนองปุหลก บ้านสองพีน่ อ้ ง บ้านยุบพริก บ้านเข็ดกา บ้านหนองบุญยงค์ และบ้านทุง่ บัวทอง

ต�ำบลบ่อนอก เดิมชื่อว่า “ต�ำบลปากคลองเกลียว” มีขุนเกลียวมหาราช เป็นก�ำนันคนแรก ขึ้นการปกครองกับอ�ำเภอเกาะหลัก หรืออ�ำเภอเมืองใน ปัจจุบัน ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยน ชื่อเป็นต�ำบลบ่อนอก ค�ำว่า “บ่อนอก” ในปัจจุบันเป็นชื่อหมู่บ้านบ่อนอก หมู่ที่ 6 เล่ากันว่าใน อดี ต ที่ ห มู ่ บ ้ า นนี้ ชาวบ้ า นขุ ด บ่ อ น�้ ำ ในหมู ่ บ ้ า นพบแต่ น�้ ำ เค็ ม น�้ ำ กร่ อ ย ใช้บริโภคไม่ได้ จึงออกมาขุดบ่อน�้ำที่ป่าละเมาะนอกหมู่บ้าน พบบ่อน�้ำจืดใช้ ดื่มได้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ่อนอก” ซึ่งหมายถึงบ่อน�้ำที่อยู่นอกหมู่บ้าน ต่อมามีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณแหล่งน�้ำจืดมากขึ้น จนกลาย เป็นหมู่บ้านบ่อนอก เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อต�ำบลจากเดิม ซึ่งขณะนั้นก�ำนัน ปากคลองเกลียวอยู่ที่บ้านบ่อนอก จึงใช้ชื่อบ้านบ่อนอกเป็นชื่อ ต�ำบลบ่อนอก ตั้งแต่นั้นมา 122

.

(2

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 122

4/7/2561 14:59:03


ด้านศาสนา วัฒนธรรม 1. วัดสีแ่ ยกบ่อนอก ตัง้ อยู่ หมูท่ ี่ 10 ต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. วัดปากคลองเกลียว ตัง้ อยู่ หมูท่ ี่ 1 ต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. วดั รอดประดิษฐ์ ตัง้ อยู่ หมูท่ ี่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. วัดบ่อนอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

วัดบ่อนอก

วัดสี่แยกบ่อนอก

หาดหว้าขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ่อนอก อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรัก ภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 2. เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน 4. เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชน ทั่วไป 5. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 6. เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เชิงอนุรักษ์ 7. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง เพาะพั น ธุ ์ แ ละที่ อ ยู ่ อาศัยของสัตว์น�้ำ ป่ า ชายเลนหรื อ ป่ า โกงกาง (Mangrove Forest หรือ Intertidal Forest) เป็นแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งทั้ง ด้านการป่าไม้ การประมง สิ่งแวดล้อมและระบบ นิเวศวิทยาป่าชายเลนเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของ สิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์ ป่าชายเลนจึง ได้ ป ระโยชน์ แ ก่ ม นุ ษ ย์ อ ย่ า งมากมายทั้ ง ใน ด้านพลังงาน และการใช้สอยตลอดจนเป็นแหล่ง ผลิตอาหารโปรตีนที่ส�ำคัญเนื่องจากป่าชายเลน เป็นที่วางไข่และแหล่งอาหารในการเจริญเติบโต ของสัตว์น�้ำเศรษฐกิจนานาชนิด

วัดปากคลองเกลียว

วัดรอดประดิษฐ์

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(2

).indd 123

123

4/7/2561 14:59:09


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

124

(5

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 124

4/7/2561 14:52:32


“พระมหาเจดีย์ศรีประจวบ ( 9 ยอด 9 มงคล )” บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วัดอ่างทอง พระปลัดมนิตย์ ยติกโร เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง

วัด

อ่างทองตั้งอยู่เลขที่ 78 บ้านอ่างทอง ถนนเพชรเกษม หมู่.1 ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทีดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านและคนเก่าแก่ชาวบ้านอ่างทองเล่าว่า วัดอ่างทองเดิมตั้งอยู่ ที่ฝั่งถนนเพชรเกษมตะวันตก อยู่หลังโรงเรียนบ้านอ่างทองที่ในปัจจุบัน ในสมัยนั้นชาว บ้านจะเรียกพระที่ปกครองวัดอ่างทอง ว่า “ท่านทั้วะ” ต่อมามีชาวบ้านที่หนองชุมเห็ด บ้านนาล้อม อ.ทับสะแก ชื่อว่า ปู่นิ่ม กับย่าสาว นามสุกล หนีภัย ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ หมู่บ้านอ่างทอง ท�ำมาหากินอยู่ที่บริเวณที่ตั้งวัดอ่างทองในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าที่แรงมากท�ำให้ ปู่นิ่มกับย่าสาว อยู่ไม่ได้ จึงยกที่แห่งนี้เพื่อท�ำการสร้างวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2474 ณ หมู่บ้านอ่างทอง จึงได้ชื่อว่า “วัดอ่างทอง” ตามชื่อหมู่บ้าน ก่อนปี พ.ศ. 2500 วัดอยู่ในเขตปกครองของต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน ต่อมาวัดของเจ้าคณะต�ำบลผูป้ กครอง ถูกไฟไหม้กุฏิรวมทั้งเอกสารหลักฐาน

วั ด อ่ า งทอง ได้ รั บ พระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2516 เขตวิสุงคามสีมา ขอถวายพระนามพระเจดี ย ์ ว ่ า “พระมหา เจดีย์ศรีประจวบ” (สมเด็จพระพุฒาจารย์) ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ส ม เ ด็ จ พระสังฆราช วัดสระเกศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จด�ำเนินวางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดี ย ์ ศ รี ป ระจวบ เมื่ อ วั น ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2550 เวลา 19.19 น. สร้างพระมหาเจดีย์ศรีประจวบ บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระมหาเจดีย์ ศรีประจวบเฉลิมพระเกียรติ (พระมหาเจดีย์ วัดอ่างทอง 9 ยอด 9 มงคล) ประดิษฐาน ณ วั ด อ่ า งทอง ต.อ่ า งทอง อ.ทั บ สะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 125

125

4/7/2561 14:52:38


รูปแบบอาคาร ศาสนสถานแห่งนีเ้ ป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม ไทยจตุรมุข พระมหาเจดีย์ 9 ยอด ประกอบ ด้ ว ยเจดี ย ์ บ ริ ว าร 8 ยอด ด้ า นหน้ า หั น สู ่ ทิศตะวันออก มีบันไดรอบองค์พระมหาเจดีย์ ทั้ง 4 ด้าน โดยขนาดเจดีย์ องค์รองชั้นล่าง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00เมตร จ�ำนวน 4 องค์ โดยขนาดเจดีย์ องค์รองชั้นบนมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร จ�ำนวน 4 องค์ โดยขนาดเจดี ย ์ อ งค์ ใ หญ่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศูนย์กลาง 9.00เมตร สูงประมาณ 25.00 เมตร โดยมีซุ้มประตูทั้งหมดจ�ำนวน 12 ซุ้ม งานปั้น คิ้วบัวประดับอาคาร ราวระเบียง ราวบันได ทั้ง 2 ชั้น

ความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ เจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช เจ ้ า อ า ว า ส วั ด ส ร ะ เ ก ศ ราชวรมหาวิหารได้รบั มอบพระบรมสารีรกิ ธาตุ มาจากประเทศศรีลงั กาและได้เมตตา ประทาน แก่ วั ด อ่ า งทอง ต.อ่ า งทอง อ.ทั บ สะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยท่านพระครูประกิต สังวรคุณ เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้ารับมอบ ณ ต�ำหนัก สมเด็ จ วั ด สระเกศ ราชวรมหาวิ ห าร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จากนั้นได้อัญเชิญเข้าสู่มณฑปชั่วคราว ณ วัดอ่างทอง เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2549 และได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ เข้าสักการบูชา มาจนปัจจุบัน ปู ช นี ย ะวั ต ถุ ปี พ.ศ. 2522 สร้ า ง พระประธานประจ�ำอุโบสถ หน้าตักกว้าง 179 เซนติเมตร สูง 249 เซนติเมตร พร้อมพระโมค คัลลานะ และพระสารีบุตร ปี พ.ศ. 2537 ปี พ.ศ. 2547 สร้างพระประธานประจ�ำศาลา สวดมนต์กลางกุฎีสงฆ์

126

(5

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 126

4/7/2561 14:52:51


พระบรมสารีริกธาตุ(วัดอ่างทอง)

หลวง

พระครูประกิตสังวรคุณ(ส�ำรวม นิสโภ-โพธิ์ทองสุข)

รายนามเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง 1. พระวุ่น 2. พระน้อย 3. พระล�ำไย 4. พระพัฒน์ 5. พระส�ำรวย 6. พระอาบ ฉายา สิริวณฺโณ 7. พระอธิการเขียว ธมฺมสโร พ.ศ. 2490 - 2509 8. พระครูประกิตสังวรคุณ (ส�ำรวม นิสโภ ) พ.ศ. 2510 –2555 9. พระปลัดมนิตย์ ยติกโร พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประวัติหลวงปู่เขียว ธมฺมสโร (พระหมอ ชาวบ้านสองแผ่นดิน) หลวงปู่เขียว ธมฺมสโร ชาติภูมิ หลวงปู่ เขียว ธมฺมสโร เป็นคนบ้านกรูด ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดเมือ่ วันเสาร์ ปีมะโรง พ.ศ.2435 (มรณภาพ

อายุ 74 ปี พ.ศ. 2561 ครบรอบ มรณภาพ 52 ปี) อุปสมบท เมื่ออายุ 22 ปีขาล พ.ศ. 2457 (มีพรรษา 52) ณ วัดคงคาราม (ปากคลอง บ้ า นกรู ด ปั จ จุ บั น เป็ น วั ด ร้ า ง) ต.ธงชั ย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ฉายาทาง ธรรมว่า “ธมฺมสโร” (ธัมมะสะโร) แปลว่า “ผู้ระลึกถึงธรรม” จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดนั้น และ ไปๆ มาๆ กั บ วั ด ถ�้ ำ คี รี ว งศ์ รั บ ต� ำ แหน่ ง เจ้าอาวาสวัดถ�้ำคีรีวงศ์ เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2497 (เป็นเจ้าอาวาส 12 ปี) ย้ายมาเป็น เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง หลวงปู่เขียว ธมฺมสโร ท่านยังเป็นสหธรรมมิกกับหลวงปูท่ ว้ ม ธมฺมสโร แต่ ห ลวงปู ่ เขี ย ว แก่ พ รรษากว่ า ท่ า นเป็ น พระเถระนั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามเคร่ ง ครั ด ใน พระธรรมวินัย และยังเป็นพระนักพัฒนา เป็น ที่นับถือศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ข้ามไปถึงประเทศเมียนมา หลวงปู่เขียว ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วั ด อ่ า งทอง ต.ธงชั ย อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในขณะนั้ น ซึ่ ง ในอดี ต วัดเคยขึ้นอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ อ�ำเภอ บางสะพาน โดยมีพระครูศีลวิมล (หลวงพ่อ ท้วม ธมฺมสโร) เจ้าคณะอ�ำเภอบางสะพานใน ขณะนั้ น ปั จ จุ บั น วั ด ขึ้ น อยู ่ ใ นเขตปกครอง คณะสงฆ์ ต� ำ บลอ่ า งทอง เขต 1 อ� ำ เภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดชีวิต ของหลวงปู่เขียว ธมฺมสโร ทั้งระหว่างเพศฆราวาสหรือบรรพชิต มักจะ เดินทางไปๆมาๆเป็นประจ�ำระหว่างประเทศไทย กับเมียนมา ต้องเดินทางด้วยเท้าผ่านภูเขา ป่าทึบ แม่น�้ำ ล�ำธาร แต่ไม่เคยได้รับอันตราย จากสัตว์รา้ ยแม้แต่นอ้ ย อีกทัง้ ทุกคนยังสงสัยว่า ในขณะท่านเดินธุดงค์ในป่า การบิณฑบาต อาหารจะท�ำอย่างไร ตลอดชีวติ ของหลวงปูเ่ ขียว ช่วยเหลือผู้คนทุกด้านที่ช่วยได้ พัฒนาวัดวา อารามตามความสามารถและก� ำ ลั ง ชุ ม ชน จนเป็นที่เลื่องลือ ในด้านการแพทย์แผนไทย หรื อ หมอชาวบ้ า น โดยเฉพาะวิ ท ยาคม PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 127

127

4/7/2561 14:52:57


(สั ก ยั น ต์ ) ได้ เรี ย นจากส� ำ นั ก ต่ า งๆ อาทิ หลวงปู่รุ่งเคราเหล็ก วัดบางแหวน หลวงปู่ หญีต เกสโร วัดแหลมญวณ(วัดไทยในเมียนมา - ไทยพลัดถิ่น) ฯลฯ ที่มีพุทธคุณด้านอยู่ยง คงกระพั น พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง 2 ประเทศ ได้ให้ความเคารพเลื่อมใสยิ่งนัก มีเรื่องเล่า เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของท่านว่า หลวงปู่เขียว มีวาจาสิทธิ์ คงกระพันชาตรี ท่านเดินทาง ไปมาทั้ง 2 ประเทศนั้น เมื่อฝนตกท่านไม่ เปียกฝน จึงเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ต่อมาได้มี การออกวั ต ถุ ม งคล เหรี ย ญทรงน�้ ำ เต้ า ของ หลวงปู่เขียว รุ่น 1 ปี 25 ที่ศักดิ์สิทธิ์และ ผ้ายันต์ ที่เชื่อกันว่าท�ำให้ค้าขายดี เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2509 หลวงปู่เขียว ธมฺ ม สโร ไปเยี่ ย มญาติ ที่ ป ระเทศเมี ย นมา ด้วยความชราภาพของท่าน ท�ำให้ทา่ นเดินทาง

128

(5

กลับไม่ไหว จึงได้มรณภาพทีห่ มูบ่ า้ นหมูกโพรง วัดหมูกโพรง (คนไทยพลัดถิน่ ) อ�ำเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด รวมสิริอายุได้ 74 ปี 52 พรรษา ทางวัดหมูกโพรง (วัดไทยในเมียนมา - คนไทย พลัดถิน่ ) จึงได้สร้างรูปหล่อปูนปัน้ หลวงปูเ่ ขียว ไว้ 1 องค์ ส่วนฝั่งไทยได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือน หลวงปู่เขียว ขนาดเท่าองค์จริงมีอยู่ 4 วัด ด้วยกัน เพื่อร�ำลึกถึงคุณูปการของท่านตลอด ชี วิ ต ของหลวงปู ่ เขี ย ว ธมฺ ม สโร ท่ า นเป็ น เกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมควรแก่การเคารพ กราบไหว้ บูชาเป็นอย่างยิ่ง เมือ่ ปีจอ พ.ศ. 2537 วัดอ่างทอง โดยท่าน พระครู ป ระกิ ต สั ง วรคุ ณ อดี ต เจ้ า อาวาส วัดอ่างทอง คณะกรรมการและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เขียว ธมฺมสโร ขนาดเท่าองค์จริงไว้ประจ�ำ ณ วัดอ่างทอง

ส�ำหรับสาธุชนได้เคารพบูชาในฐานะที่ท่านได้ ท�ำประโยชน์ให้แก่วัดอ่างทอง และคนทั่วไป เป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้ ได้เกิดไฟไหม้กฏุ ิ ท�ำให้ เอกสารต่างๆ ประวัตเิ รือ่ งราว รวมไปถึงรูปถ่าย ของหลวงปูเ่ ขียว ถูกไฟไหม้สญ ู หาย ไม่สามารถ สืบค้นหาได้ มีรูปขาวด�ำ รูปหล่อที่ยังมี เมื่อปีชวด พ.ศ. 2539 พระครูประกิต สังวรคุณ (หลวงพ่อส�ำรวม นิสโภ) พร้อมด้วย คณะกรรมการวั ด และชาวบ้ า นอ่ า งทอง ได้ประชุมร่วมกันและมีความเห็นตรงกันว่า ในรอบปีหนึ่ง ผู้ที่เคารพรักใคร่ และศรัทธาใน องค์หลวงปู่เขียว ธมฺมสโร ควรจะได้มาเคารพ สักการะปิดทองรูปเหมือนของท่านสักครัง้ หนึง่ โดยก�ำหนดวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวัน ที่บุคคลที่ศรัทธาในองค์ท่านได้มาแสดงความ กตัญญูด้วยการปิดทองรูปเหมือนของท่าน

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 128

4/7/2561 14:53:42


เมือ่ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผูบ้ ริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็ นเกียรติในงาน “ประชารัฐรวมใจ เพือ่ คนไทยมีงานท�ำ” และร่วมเป็ นสักขีพยาน ในพิธลี งนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่ ว มมือ ด้า นการจัด หางาน ระหว่ า งกรมการจัด หางาน บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษทั จัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จ�ำกัด ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชัน้ 10 กรมการจัดหางาน

LINE.indd 129

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า เป็ นการสร้างความร่วมมือด้านการจัดหา งานระหว่างกรมการจัดหางาน บริษทั ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษทั จัดหางาน สเกาท์ เอ้าท์ จ�ำกัด ทีแ่ สดงเจตนารมณ์รว่ มกันในการประสาน ความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท�ำ สามารถเข้าถึงต�ำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน และยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ซึง่ กระทรวง แรงงาน โดยกรมการจัดหางานจะเป็ นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน ส�ำหรับ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และวางแผนผลิตก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน

6/7/2561 13:58:59


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลเมืองหัวหิน “หัวหินเป็นเมืองที่ทรงคุณค่า แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล” คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�ำเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดกับทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตก เป็นภูเขา มีพื้นที่รวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร่ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลายแห่ง มีโรงแรม บ้านพัก ร้านอาหาร และ สถานประกอบการที่ เ กี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วจ� ำ นวนมาก ในปีหนึง่ ๆ จึงมีนกั ท่องเทีย่ วประมาณเกือบ 2 ล้านคน ก่อให้เกิด เม็ดเงินสะพัดในท้องถิ่น ปีละกว่า 6 พันล้านบาท เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น เป็ น ที่ ตั้ ง ของเขตพระราชฐาน คื อ วังไกลกังวล ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เคยเสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมและ ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ จนเกิ ด โครงการพระราชด� ำ ริ น้ อ ยใหญ่ ใ นพื้ น ที่ เ มื อ งหั ว หิ น และใกล้ เ คี ย งหลายโครงการ นอกจากนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ยังเป็นเขตควบคุมมลพิษตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) และเป็นเขตพื้นที่ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2547

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 130

นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(6

) 2-7-61.indd 130

6/7/2561 13:30:39


ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งเทศบาล เมืองหัวหิน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลต�ำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2480 โดยยกฐานะ ต�ำบลหัวหินและต�ำบลหนองแก กิ่งอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะ ในเขตสภาจัดบ�ำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก เป็ น เทศบาลต� ำ บลหั ว หิ น มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 72 ตารางกิโลเมตร เริ่ ม แรกในการจั ด ตั้ ง เทศบาลต� ำ บลหั ว หิ น มี ร าษฎรประมาณ 4,000 คน มี บ ้ า นเรื อ น ประมาณ 500 หลั ง ซึ่ ง มี ร ายได้ ป ระมาณ

30,000-40,000 บาท และเมื่ อ พ.ศ. 2492 กิ่งอ�ำเภอหัวหิน ยกฐานะขึ้นเป็นอ�ำเภอหัวหิน เทศบาลต�ำบลหัวหิน จึงอยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่อมาได้มี พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลต�ำบล หั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พ.ศ. 2538 ขยายเขตเพิ่มเติมจากเดิม 72 ตารางกิโลเมตร เป็น 86.36 ตารางกิโลเมตร โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้มีประกาศกระทรวง มหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลต�ำบล หัวหินเป็น “เทศบาลเมืองหัวหิน” มาจนถึง ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. สง่ เสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ 2. ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3. ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสาธารณสุ ข และ สิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต 5. ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห ารงานและ บริการ

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(6

) 2-7-61.indd 131

131

6/7/2561 13:30:48


โครงการพระราชด� ำ ริ ส� ำ คั ญ ในพื้ น ที่ เ ขต เทศบาลเมืองหัวหิน โครงการอ่างเก็บน�้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริ (โครงการพัฒนาด้านชลประทาน แห่ ง แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช) พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเยี่ ย มราษฎรในพื้ น ที่ เ มื อ งหั ว หิ น บ่ อ ยครั้ ง ทรงเห็นความยากล�ำบากของชาวหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่ ง อาศั ย กั น อยู ่ ห นาแน่ น และขาดแคลนน�้ ำ อุปโภค - บริโภค โดยเฉพาะช่วงน�้ำทะเลขึ้นจะ ไหลเข้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ก ารเกษตรทุ ่ ง ตะกาด ท� ำ ให้ ผลผลิ ต เสี ย หาย ในปี พ.ศ.2505 ทรงมี พระราชด� ำ ริ ใ ห้ ก รมชลประทานพิ จ ารณา การก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำบริเวณทุ่งตะกาดแห่งนี้ โดยพระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ จ�ำนวน 60,000 บาท ส�ำหรับใช้ในการก่อสร้าง และราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จ�ำนวน 300 ไร่ เป็นพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2506 ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ พระราชด�ำเนินในพิธีเจิมเสาเข็ม พืดท่อระบายน�้ำ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506 เป็นอ่างเก็บน�้ำ เขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และสถานที่ ท่องเที่ยวส�ำคัญในต�ำบลหนองแก อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาจนทุกวันนี้ โครงการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในเขตเทศบาล เมืองหัวหินและวังไกลกังวล อันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริ จากภาวะฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ท�ำให้เกิดน�้ำท่วมใน เขตเทศบาลต� ำ บลหั ว หิ น และวั ง ไกลกั ง วล เนื่ อ งจากระบบระบายน�้ ำ ไม่ ส ามารถรองรั บ น�้ ำ ฝนดั ง กล่ า วได้ เมื่ อ เกิ ด อุ ท กภั ย อย่ า งหนั ก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ ผู ้ อ� ำ นวยการกองงานส่ ว นพระองค์ ส� ำ นั ก พระราชวั ง และวิ ศ วกรใหญ่ ฯ ด้ า นควบคุ ม งานก่อสร้าง กรมชลประทาน ให้ประสานงานกับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาวาง โครงการปรับปรุงป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม ในเขตเทศบาลต�ำบลหัวหินและวังไกลกังวล 132

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(6

) 2-7-61.indd 132

6/7/2561 13:30:49


วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ เขตเศรษฐกิจและพื้นที่ส�ำคัญ ด้วยการควบคุม ปริมาณน�้ำป่าที่เกิดจากฝนตกบริเวณพื้นที่ด้าน ฝั ่ ง ตะวั น ตกให้ ไ หลลงคลองระบายน�้ ำ ซึ่ ง จะ ก่ อ สร้ า งใหม่ ต ามแนวด้ า นฝั ่ ง ตะวั น ตกของ ทางรถไฟ โดยการระบายน�้ ำ ส่ ว นนี้ ใ ห้ ไ หลลง คลองธรรมชาติ ที่จะด�ำเนินการปรับปรุงและขุด ลอกใหม่ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้ำลงสู่ ทะเลให้รวดเร็วขึน้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ในช่ ว งที่ ฝ นตกหนั ก ในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ ง หัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และ ในบริเวณใกล้เคียง 3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ในช่วงที่ ฝนตกหนักในพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับทะเล ทีไ่ ม่สามารถ ระบายน�ำ้ ออกสูท่ ะเลตามปริมาณทีอ่ อกแบบไว้ได้ จึ ง มี ก ารพิ จ ารณาแนวทางปรั บ ปรุ ง หาจุ ด ที่ จ ะ ระบายน�้ำออกจากคลองตะเกียบลงสู่ทะเลต่อไป

สามารถป้องกันไม่ให้น�้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ เขตเศรษฐกิจและพื้นที่ส�ำคัญ ด้วยการควบคุม ปริมาณน�้ำป่าที่เกิดจากฝนตกบริเวณพื้นที่ด้าน ฝั ่ ง ตะวั น ตกให้ ไ หลลงคลองระบายน�้ ำ ซึ่ ง จะ ก่ อ สร้ า งใหม่ ต ามแนวด้ า นฝั ่ ง ตะวั น ตกของ ทางรถไฟ โดยการระบายน�้ ำ ส่ ว นนี้ ใ ห้ ไ หลลง คลองธรรมชาติ ที่ จ ะด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง และ ขุดลอกใหม่ สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการระบาย น�้ ำ ลงสู ่ ท ะเลให้ ร วดเร็ ว ขึ้ น เป็ น การบรรเทา ความเดื อ นร้ อ นของราษฎรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ จากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ฝนตกหนักในเขต

พื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์และในบริเวณใกล้เคียง สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ในช่วงที่ ฝนตกหนักในพื้นที่ความก้าวหน้าของโครงการ โดยส�ำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ได้ร่วมกับกรมการทหารช่าง ด�ำเนินการก่อสร้าง โครงการแก้ ไขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มในเขตเทศบาล เมื อ งหั ว หิ น และวั ง ไกลกั ง วล อั น เนื่ อ งมาจาก พระราชด�ำริ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 สามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองหัวหินได้เป็นที่น่าพึงพอใจ

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(6

) 2-7-61.indd 133

133

9/7/2561 8:44:15


ผลการด�ำเนินงาน ประชุมปรับปรุงทางลงหาด 28 มิ.ย. 61 นายนพพร วุฒกิ ลุ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธาน การประชุมโครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะเมืองหัวหิน (ปรับปรุงทางลงชาดหาดหัวหิน) ณ ห้องประชุมพูลสุข ส�ำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายสมบูรณ์ ภูพ่ นั ธ์ รก.ผอ.ส�ำนักการช่าง ตัวแทนจากกรมโยธาธิการ และผังเมือง ตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ (ผู้รับเหมาตามสัญญาจ้าง) และผู้ประกอบ การร้านค้าบริเวณทางลงชายหาดที่ได้รับผลกระทบ จ�ำนวน 24 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการ ด�ำเนินงานปรับปรุงบูธขายสินค้าและย้ายแผงค้า โดยผู้ประกอบการฯ ยินดีย้ายแผงค้าจากเดิม ให้มาอยู่ โซนเดียวกันบริเวณข้างสถานีตำ� รวจท่องเทีย่ ว ตามแบบแปลนทีอ่ อกแบบไว้ ทัง้ นี้ ผูร้ บั เหมาจะเข้าด�ำเนินการ ในวันที่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไป

สุม่ ตรวจโรงอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 6 มิ.ย. 61 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เมื อ งหั ว หิ น พร้ อ มด้ ว ย นายสมหมาย สุ ก ใส ผูอ้ ำ� นวยการกองการศึกษา นายสังเขป แจ่มจ�ำรัส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ�ำนวน 3 แห่ ง คื อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นตะเกี ย บ โรงเรี ย นเทศบาลวั ด หนองแก และโรงเรี ย น เทศบาลบ้านหัวหิน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับ อาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดอืน่ ทุ จ ริ ต งบประมาณรายหั ว อาหารกลางวั น ของ เด็กนักเรียน ท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อพัฒนาการของ เด็กๆ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก�ำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถาน ศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชี

การเงินอย่างเคร่งครัด เพือ่ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน และให้มี การปิดประกาศรายการอาหารและจ�ำนวนวัตถุดบิ ส�ำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน รวมถึงให้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมั่นตรวจ ติดตามการจัดซือ้ จัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยแต่งตัง้ คณะ ท�ำงานสุ่มตรวจ หรือลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจเอง

เป็ น ระยะ ส่ ว นการแต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจรั บ พัสดุนั้น ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากร มาท�ำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้ พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งที่สุ่มตรวจ มีการประกอบ อาหารที่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักโภชนาการที่ดี มีตารางแสดงรายการอาหารกลางวันอย่างชัดเจน ตามที่ก�ำหนด

อบรมผู้สูงอายุ 28-29 มิ.ย. 61 นายนพพร วุฒิกุล นายก เทศมนตรี เ มื อ งหั ว หิ น เป็ น ประธานการเปิ ด โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ “สร้างสุข ด้านกาย จิต สังคม เพื่อเป็น ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ” รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นางสาว ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าทีก่ องสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม ด�ำเนินเกษม โดยมีคณะวิทยากรจากกองก�ำกับ การสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการต�ำรวจ ตระเวนชายแดน (กก.สอ.บช.ตชด.) มาให้ความรู้ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและกิ จ กรรมนั น ทนาการใน 134

ด้านสุขภาพ จิตใจและสังคม ให้กบั ผูส้ งู อายุภายใน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ในการนี้ เจ้าหน้าที่จาก กองวิชาการและแผนงาน ได้รว่ มแจกจ่ายเอกสาร ตามโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการ มีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ และ ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้วถิ ปี ระชาธิปไตย ของไทยในโรงเรี ย นและชุ ม ชน เพื่ อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจตามเป้า หมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และผู้เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก คนได้ พ ร้ อ มใจกั น นั่ ง สมาธิ อธิษฐานจิต อุทิศผลบุญจากสมาธิภาวนาให้กับ

เด็กๆ 13 ชีวิต ที่หลงติดอยู่ในถ�้ำหลวงขุนน�้ำ นางนอน จ.เชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้การ ช่ ว ยเหลื อ ทุ ก คนให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว ง อย่างปลอดภัยอีกด้วย

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(6

) 2-7-61.indd 134

6/7/2561 13:31:04


โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์สง่ เสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชนฯ 26 มิ.ย. 61 นายมนตรี ชูภู่ รองนายก เทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการ เป็นพลเมืองดีภายใต้วิถีประชาธิปไตยของไทยใน โรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โดยมี นางสาวบุ ษ บา โชคสุ ช าติ รองนายก เทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการ และแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ หัวหน้างานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิน่ และ เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด เข้าร่วมฯ มี นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผอ.สถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งจัดขึ้นเนื่อง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลัก สากลที่ ไ ด้ รับ การยอมรับ ว่ามีความส�ำคัญและ จ�ำเป็นในสังคมประชาธิปไตยของไทย โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น การเปิ ด โอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือก�ำหนด วิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ซึง่ ต้องอาศัยการสร้างกิจกรรมต่างๆ ในการรณรงค์ และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีจะสร้างพลัง ความเข้มแข็ง พลังของพลเมืองดีในชุมชนทีจ่ ะร่วม กันต่อต้านสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต สังคม และ ประเทศชาติ ซึง่ จะเป็นเสมือน “สัญญาประชาคม” ที่ เ ราคนไทยทุ ก คนจะได้ ร ่ ว มมื อ กั น สร้ า ง บรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข กิ จ กรรมในวั น นี้ มี ร.ต.อ.อุ ด ม ตะโกมา รองสารวัตรงานการข่าว ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร เป็นวิทยากร ให้ความรู้สร้างความ เข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้ โทษต่างๆ และงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิน่ ได้ น� ำ นิ ท รรศการความรู ้ เ กี่ ย วกั บ วั น ต่ อ ต้ า น ยาเสพติดโลก และเอกสารเกร็ดความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง

ตามโครงการฯ มาแจกจ่ายให้กับคณะครูและ นักเรียน พร้อมทัง้ ร่วมบูรณาการ “การรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด” กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โดยการเดินรณรงค์แจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ กั บ ชาวชุ ม ชนบ่ อ ฝ้ า ย จนส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งตาม วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ลงพื้นที่จัดตั้งถังขยะแยก 4 ประเภท 22 มิ.ย. 61 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายนิด สุขศิริ สมาชิกสภาเทศบาล นางนงนภัส วงษ์มา หัวหน้างานรักษาความสะอาด เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด และชาวชุมชน ร่วมลงพื้นที่จัดตั้งถังขยะแยก 4 ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะเปียก ถังขยะอันตราย และถังขยะ รีไซเคิล ตามสถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และสถานที่ท�ำงาน รวม 14 จุด ตามโครงการ “จังหวัด สะอาด ปี 2561” ซึง่ ได้จดั ตัง้ มาแล้วในหลายชุมชน และในวันนีเ้ ป็นการจัดตัง้ ใน 3 จุดสุดท้าย คือ บริเวณ หน้าชายหาดเขาเต่า, บริเวณอ่างเก็บน�้ำเขาเต่า และบริเวณหน้าหาดทรายน้อย เพื่อส่งเสริมการคัดแยก ขยะและการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามสีและประเภทของถังขยะ และเพื่อให้ง่ายต่อการแยกขยะ ช่วยลด ปริมาณขยะ ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการก�ำจัดขยะ ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดมลพิษน้อยลง

ประชุมแก้ ไขปัญหาลิง 29 มิ.ย. 61 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมแก้ไข ปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ชุมชนสวนลิง และเขาตะเกียบ ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาล เมืองหัวหิน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายสุรกิจ ศัสตราพฤกษ์ รองปลัด เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาลิง ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้บรรจุ โครงการที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อด�ำเนินการท�ำหมันลิงแล้ว โดยจะ ประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนก�ำลังเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เข้า มาด�ำเนินการช่วยเหลือท�ำหมันให้กับลิงที่มีกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลฯ พร้อมนี้จะมีการประชุมเพื่อ บูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(6

) 2-7-61.indd 135

135

6/7/2561 13:31:11


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยสัตว์ ใหญ่ “น�้ำตกป่าละอูเลื่องชื่อ ร�่ำลือช้างป่า คุณค่าวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา รวมเหล่า พสกนิกร หมู่ภมรฝีเสื้อกลางคืน ดาษดื่นพฤกษ์ ไพร น�้ำพระทัย ในโครงการพระราชด�ำริ” คือค�ำขวัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยสัตว์ ใหญ่

นางสุนันทา พิมพ์ ไทย

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยสัตว์ ใหญ่ ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ยกฐานะจากสภาต�ำบลเป็น องค์การบริหารส่วนต�ำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ตั้งอยู่ในต�ำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาตะนาวศรี โดยมีภูเขาล้อมรอบ มีถนนสาย หลัก คือ ถนนทางหลวงชนบท สายหัวหิน – ป่าละอู ระยะทางห่างจากอ�ำเภอ หัวหินประมาณ 54 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 144 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ�ำเภอหัวหิน พิกัดที่ 591851 องค์การ บริหารส่วนต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 185,625 ไร่ หรือประมาณ 297 ตารางกิโลเมตร

วิสัยทัศน์ • เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุรักษ์ • เป็นศูนย์รวมการผลิตสินค้า เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ส า ร พิ ษ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้อมที่ดีในอนาคต • เ ป ็ น เ มื อ ง ที่ ป ร ะ ช า ช น มี คุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน การบริหารงาน มี ก ารศึ ก ษาที่ ไ ด้ มาตรฐาน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ ยังยืน ตามแนวพระราชด�ำริ 136

.

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยสัตว์ ใหญ่

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(2

) (1).indd 136

4/7/2561 14:47:14


ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และคุณภาพชีวิต 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบการเมื อ ง การบริหาร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริ

แหล่งท่องเที่ยว

- มีน�้ำตกป่าละอู - มีวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา - สวนทุเรียนป่าละอู - กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(2

) (1).indd 137

137

4/7/2561 14:47:27


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหนองพลับ พระมหาณรงค์ จิตตสุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ รองเจ้าคณะอ�ำเภอหัวหิน

วัดหนองพลับ ตั้งอยู่ที่ศูนย์โครงการพระราชด�ำริ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนอง

พลับ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือจด โรงเรียนหนองพลับวิทยา ทิศใต้จดโรงเรียนบ้านหนองพลับ ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจดภูเขา มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 30 ไร่ วัดหนองพลับ ตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2518 ได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

รายนามเจ้าอาวาส

อาคารเสนาสนะ

1. พระครูโกศลภัทรกิจ มรณภาพแล้ว 2. พระมหาณรงค์ จิตตสุโภ ชือ่ ตามสมณศักดิ์ พระครูสริ ศิ ภุ กิจ ปัจจุบนั อายุ 64 พรรษา 44 พรรษา เป็นรองเจ้าคณะอ�ำเภอหัวหิน และเจ้าอาวาสวัดหนองพลับ

พระอุโบสถ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2518 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นอาคารไม้

138

(4

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 138

4/7/2561 14:40:51


ศาลาธรรมสภามีพระพุทธรูป 4 องค์ 1. พระพุทธชินโสภน 2. พระพุทธมหามณีรัตนโลกไพรศาล 3. พ ระพุ ท ธมหามณี รั ต นโชติ ก ไพรศาล 4. พระพุทธมหามณีรัตนวิโรจนไพรศาล และ หลวงปูเทพโลกอุดร ศาลาธรรมสภา 1 หลัง กว้าง 24 เมตร ยาว 47 เมตร 2 ชั้น สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปูชนียวัตถุ พระประธานประจ�ำอุโบสถ 1 องค์ ขนาดหน้าตัก 52 นิ้ว พร้อมอัครสาวก

พระพุทธโพธิเมตตา (พระปางประทานพร) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา มาเที่ยวชมพระพุทธโพธิเมตตา เป็นพระพุทธรูป ทีง่ ดงามมากและศักดิส์ ทิ ธิ์ ขณะเททองหล่อ มีผมู้ า ซื้อทองก้อน อธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็สมความปรารถนาไปหลายคน บางคนมาเล่าให้ ฟังว่า เป็นโรคมะเร็งระยะที่ 4 แล้วหมอรักษาไม่หาย ให้ ไ ปนอนรอความตายที่ บ ้ า น ญาติ พี่ น ้ อ งมา

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(4

).indd 139

139

4/7/2561 14:40:59


ซือ้ ทองก้อน ประมาณ หนึง่ แสนบาท อุทศิ ส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวร ประมาณหนึ่งเดือนผ่านไป หายจากโรคมะเร็ง เขาบอกว่ารักษาที่โรงพยาบาล หมดเงินเป็นล้านบาท แต่โรคไม่หาย หลังจากมา เททองหล่อพระอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร แล้วโรคมะเร็งหาย จึงขอให้พุทธศาสนิกชนและ ผูม้ จี ติ ศรัทธามากราบไหว้ นมัสการ ขอพรพระพุทธ โพธิ เ มตตา (พระปางประทานพร)ท่ า นจะได้ ประทานพรให้สมความปรารถนาทุกท่าน เดินทาง มาจากหั ว หิ น ให้ ม าเส้ น ทางหั ว หิ น หนองพลั บ หมายเลข 3218 เดินทางมาจากเพชรบุรี ให้มาเส้น ทางบายพาส ถึงสี่แยกห้วยมงคล ให้เลี้ยวขวามา เส้นน�้ำตกป่าละอู ประมาณ 15 กม. ถึงสี่แยก หนองพลับ เลี้ยวขวาประมาณ 400 เมตร จะเห็น ประตูวัดหนองพลับ วั ด หนองพลั บ ตั้ ง อยู ่ ที่ ศู น ย์ โ ครงการ พระราชด�ำริ บ้านหนองพลับ หมูท่ ี่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 089-836-4129 Website : www.watnongplub.com Facebook : watnongplub

140

(4

วัตถุประสงค์ของการสร้างพระพุทธโพธิ เมตตา พระพุทธโพธิเมตตา พระปางประทานพร ขนาด หน้าตักกว้าง 12 เมตร 19 เซนติเมตร ความสูงขนาด 17 เมตร 39 เซนติเมตร เป็นพระปางประทานพร เนือ้ ทองเหลืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย การสร้าง พระปางประทานพรให้ประชาชนได้มากราบไหว้ เพือ่ จะได้บญ ุ กุศลติดตัวไปภายหน้า 1. เพื่อต้องการปลูกศรัทธาในเบื้องต้นของ พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ยังไม่ศรัทธาต่อองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาอยู่แล้ว ก็จะเลื่อมใสศรัทธาต่อไป 2. เพื่อต้องการปลูกศรัทธาให้พุทธศาสนิกชน เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นล�ำดับต่อไป นอกจากนี้จะได้เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 3. เพือ่ เป็นทางน�ำมาซึง่ บุญต่อพุทธศาสนิกชน ที่มากราบไหว้บูชา จะเป็นกุศลน�ำไปสู่สุขคติโลก สวรรค์ในภายภาคหน้า 4. เพื่อเป็นปูชนียสถานในพระพุทธศาสนา ตลอดไป

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 140

4/7/2561 14:41:10


หลวงพ่อโตในถ�้ำดาว

สถานที่ท่องเที่ยว ถ�ำ้ ดาว ชาวบ้านเล่ากันต่อๆกันมาว่า นายสุดใจ ศรีสวุ รรณ เป็นผูค้ น้ พบถ�ำ้ และได้นมิ นต์พระมาอยู่ และตัง้ เป็นส�ำนักสงฆ์กอ่ นทีจ่ ะจัดตัง้ วัดหนองพลับ ถ�้ำดาว เป็นถ�้ำไม่ใหญ่มากนัก ตั้งอยู่บนไหล่เขา สวยงามตามธรรมชาติ ปากถ�้ำอยู่สูงพอที่จะชม ทิวทัศน์ได้รอบด้าน ทางเข้าปากถ�้ำแคบเล็กน้อย เมือ่ ไปถึงพืน้ ถ�ำ้ ห้องแรก จะมีแสงสว่างพอมองเห็น

เพดานผนังถ�้ำ มีหินงอกหินย้อย เพดานถ�้ำสูงเป็น รูปกรวยขึน้ ไปประมาณ 10 เมตร ปลายเป็นปล่อง กว้าง มีแสงสว่างลอดเข้ามาได้ เหตุที่ได้ชื่อว่า ถ�ำ้ ดาว เพราะผนังถ�ำ้ เป็นหินแกรนิตผิวเรียบทัว่ ทุก ห้องจะมีจุดด�ำๆจ�ำนวนมาก ทุกจุดมีขนาดเท่าผล มะนาว ลึกเข้าไปในถ�้ำจะพบถ�้ำปีกหู เพราะมี หินย้อยสีขาวแผ่กว้าง ลักษณะคล้ายหูช้าง และ

หินย้อยลักษณะคล้ายเสาอยูห่ ลายแห่ง บางก้อนมี สีขาวล้วน เมื่อกระทบแสงไฟจะเกิดแสงสะท้อน ระยิบระยับ คล้ายกากเพชร ถ�ำ้ ดาวมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ าวบ้านนับถือ กราบไหว้ ได้แก่ เจ้าแม่เขียวค่อม และพระพุทธรูปท�ำด้วย ปูนปั้น และหินย้อยที่มีรูปลักษณะต่างๆ แล้วแต่ มุมมองของแต่ละคน PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(4

).indd 141

141

4/7/2561 14:41:18


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหนองยายอ่วม

พระครูเกษมสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดหนองยายอ่วม เจ้าคณะต�ำบลหนองพลับเขต 2

วั ด หนองยายอ่วม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยายอ่วม ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน

จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เนื้ อ ที่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น เนิ น เขา เดิ ม พื้ น ที่ วั ด เป็ น ที่ ข องนายโต๊ ะ นางแจ๋ว ช้างงาม ประมาณ พ.ศ.2510 มีพระธุดงค์มาปักกรดอยู่บริเวณที่ของนายโต๊ะ นางแจ๋ว ซึ่งสมัยนั้นการไปท�ำบุญแต่ละครั้งต้องเดินทางไกล นานๆจะมีพระผ่านมา

142

นายโต๊ะ นางแจ๋ว ช้างงาม จึงตัดสินใจยก ทีด่ นิ ส่วนหนึง่ จากทัง้ หมด 25 ไร่ ให้สร้างเป็นทีพ่ กั สงฆ์ อีกส่วนหนึง่ ให้สร้างโรงเรียน โดยได้ไปปรึกษา กับลุงใหญ่ เจริญยิ่ง ผู้ใหญ่จา เผือกหอม นายพร แสงอรุณ นายสรวง ทองเหีย่ ง หลังจากนัน้ ไปกราบ นิ ม นต์ พ ระธุ ด งค์ ม าอยู ่ จ� ำ พรรษา ณ ที่ ข อง นายโต๊ะ นางแจ๋ว ช้างงาม ซึ่งท่านชื่อว่า หลวงพ่อ เบ่ง ปญฺฑิโต ประมาณ พ.ศ. 2512 ได้ขออนุญาตเจ้าคณะ อ�ำเภอหัวหินในสมัยนั้น ตั้งเป็น “ส�ำนักสงฆ์วัด หนองยายอ่วม” มีหวั หน้าส�ำนักสงฆ์มาแล้ว 3 รูป คือ หลวงพ่อเบ่ง หลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อน้อย ตามล�ำดับ ประมาณปลายปี พ.ศ. 2533 ไม่มี หัวหน้าส�ำนักสงฆ์ บรรดาทายกทายิกา เห็นตรงกัน ให้ผใู้ หญ่บญ ุ มี เจริญจิต ไปกราบนิมนต์ พระสมชาติ เขมจาโร จากวัดบัวปากท่า ต�ำบลนิลเพชร อ�ำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม มาเป็นหัวหน้าส�ำนักสงฆ์

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(2

).indd 142

4/7/2561 14:30:05


ประมาณ พ.ศ. 2534 คณะทายกทายิกา ตลอดจนเจ้าคณะผู้ปกครองได้มีความเห็นพ้อง ต้องกันว่าให้พระสมชาติ เขมจาโร ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาส ปีพ.ศ.2534 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาส และรับผิดชอบงานคณะสงฆ์และก่อสร้างถาวรวัตถุ พร้อมกับบูรณปฏิสังขรณ์วัตถุภายในวัดเสมอมา จนถึงปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะต�ำบลหนอง พลับเขต 2

ล�ำดับเจ้าอาวาส 1. หลวงพ่อเบ่ง 2. หลวงพ่อเจริญ 3. หลวงพ่อน้อย 4. พระครูเกษมสุภาจาร เจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 143

143

4/7/2561 14:30:12


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดพรหมยานรังสรรค์

วัดพรหมยานรังสรรค์ตั้งอยู่เลขที่ 10

หมู่ 9 บ้านโปร่งส�ำโหรง ต�ำบลห้วยสัตว์ ใหญ่ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีที่ดิน ตั้งวัด 123 ไร่ วัดพรหมยานรังสรรค์ จัดตั้งขึ้นเนื่องจาก ร.ต.ท. สรพัฒน์ ช่วยพัฒน์ ครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจ ตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง (ในขณะนั้น) ท� ำ หนั ง สื อ ขอตั ว พระบั ญ ญั ติ อตุ โ ล และคณะ เพื่อเข้ามาสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงปลายปี พ.ศ.2542 พร้อมกับยกพื้นที่จ�ำนวน 85 ไร่ โดยการยินยอมของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจตระเวนชายแดนถวายวัดท่าซุง เพื่อให้จัด สร้างวัดขึ้น ซึ่งทางหลวงพ่อภาวนากิจวิมล หรือ พระราชภาวนาโกศล (สมณะศักดิ์ในขณะนั้น) ได้มอบหมายให้ทาง พระบัญญัติ อตุโล เข้ามา ด�ำเนินงานต่างๆ

144

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(2

).indd 144

6/7/2561 9:59:44


กิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน

กระทั่ง ปี พ.ศ.2556 ได้มีการตั้งวัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ พระราชภาวนาโกศล ยังมอบหมายให้วัดท�ำงานด้านสาธารณะ ประโยชน์ ด้านงานสงเคราะห์ โดยได้มีการ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส งเคราะห์ ผู ้ ย ากจนในแดน ทุรกันดาร ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และงานด้านกองทุนมูลนิธิ “หลวงพ่อปาน” พระมหาวี ร ะ ถาวโร อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ ค วาม ช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ที่มีความต้องการให้ทางวัดได้ช่วยเหลือ เช่น งานเย็บผ้า นวดแผนโบราณ แปรรูปผลไม้ และอื่นๆ ฯลฯ

งานศูนย์สงเคราะห์ PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 145

145

6/7/2561 9:59:49


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดเขาเต่า

พระครูธรรมานุจารี เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า เจ้าคณะอ�ำเภอหัวหิน วั ด เขาเต่ า ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลหนองแก อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็น สถานที่ เ ผาศพของชาวเขาเต่ า ต่ อ มา ชาวบ้ า นเขาเต่ า ได้ ช ่ ว ยกั น จั ด ตั้ ง เป็ น ส�ำนักสงฆ์ขึ้น โดยมีพระภิกษุอยู่จ�ำพรรษา ตลอดมา ราวปี พ.ศ.2499 เปลี่ ย นจาก ส� ำ นั ก สงฆ์ เ ป็ น วั ด มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ถาวรขึ้ น ตามล�ำดับ

146

(5

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 146

3/7/2561 17:23:37


วัดเขาเต่า อยู่ติดกับหาดทรายสวยงาม ทรายขาวสะอาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน นั่งชมวิว

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 147

147

3/7/2561 17:23:43


พ่อไกร งพร้อม ฟักแฟง ดาของ ยเปรื่อง พย์ซอ้ น, รงเรียน างพระ ลวงพ่อ ดปากว่า

“เขาเต่า”

เป็นชื่อของเทือกเขาเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลและยื่นไปในทะเลเล็กน้อย อยู ่ ห ่ า งจากตั ว อ� ำ เภอหั ว หิ น ประมาณ 13 กิโลเมตร ในสมัยที่มีการตัดทางรถไฟ สูภ่ าคใต้ ได้ตดั ผ่านบริเวณเขาเต่า ซึง่ ไม่นานนัก ก็ ได้ รั บ ความเจริ ญ และความสะดวกใน การคมนาคมเพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารจั ด ตั้ ง สถานี รถไฟ ชื่อว่า “สถานีเขาเต่า” จนถึงปัจจุบัน ต่ อ มาทางการได้ ตั ด “ถนนเพชรเกษม” ลงสู่ทางภาคใต้อีก ท�ำให้ชาวบ้านเขาเต่ามี โอกาสติดต่อกับชุมชนอื่นได้มากยิ่งขึ้น โดย เฉพาะท�ำให้ชาวบ้านได้มอี าชีพ เช่น การท�ำถนน ได้รับจ้างท�ำงาน ท�ำให้มีรายได้ดี

148

(5

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 148

3/7/2561 17:23:54


บริเวณที่เขาเต่า ก็เริ่มเจริญขึ้นเพราะมี ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟผ่าน เป็นที่น่าอยู่ อาศัย จึงได้มีทั้งคนไทย และคนจีนได้พากัน อพยพย้ า ยถิ่ น ฐานมาอยู ่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย ธรรมชาติที่ชวนให้ติดอกติดใจหลายประการ ด้วยกัน เช่น มีลมพัดตลอดฤดูกาล มีหาดทราย ที่ขาวสะอาด ส่วนพื้นที่ก็ท�ำการเพาะปลูกได้ อุดมสมบูรณ์ บริเวณเนื้อที่วัดเขาเต่า เดิมมีชาวบ้าน เขาเต่า คือ นายเอี่ยม นางไพ่ ได้อุทิศถวายให้ ปลูกสร้างเป็นศาลาส�ำหรับพิธีท�ำศพ ต่อมาได้ มีผู้ถวายเพิ่มเติมอีก คือ นายช่วง นางพง และ นายเจน และภรรยา รวมประมาน 40 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา ต่อมาชาวกรุงเทพฯที่ได้มาซื้อ ที่ดินไว้ตามชายทะเลนั้นได้ถวายเพิ่มเติมอีก คือ ร.ต.เฉลิม และนางวรจิตต์ (กระจ่างจิตต์) พิพัฒนพันธุ์ ถวายอีกประมาณ 4 ไร่ นางฉลวย เล็กประยูร ถวายประมาณ 8 ไร่ รวมด้วยกัน ทั้งหมดประมาณ 52 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา เมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อย มีพระสงฆ์ จากจังหวัดราชบุรี (ไม่ทราบชื่อวัด) 2 รูป เดินทางมาพักที่ศาลาหลังนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่ อ เคี้ ย ม และ หลวงพ่ อ เดิ ม ” หลวงพ่อเคี้ยม ท�ำหน้าที่เป็นผู้ปกครองดูแล สมภารเคี้ยม หรือ หลวงพ่อเคี้ยม เป็น พระที่ขยันการงานทุกอย่าง เป็นผู้ใฝ่ใจในการ ก่อสร้างอยู่มาก ประกอบกับได้ หลวงพ่อเติม เป็นผู้ช่วย จึงช่วยกันหักล้างถางพงและปราบ พื้ น ดิ น ในบริ เวณวั ด ให้ ส ม�่ ำ เสมอ เป็ น ลาน กว้ า ง ท� ำ การก่ อ สร้ า งที่ พั ก อยู ่ อ าศั ย ของ พระสงฆ์ ส ามเณรขึ้ น อี ก สมภารเคี้ ย ม ได้ เถ้าแก่มุ่ย ซึ่งเป็นชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน หมู่บ้านเขาเต่า เป็นมัคนายก ที่คอยช่วยเหลือ อุปการะ หลวงพ่อเคี้ยมต้องการจะปลูกกุฏิเพิ่ม ขึ้ น อี ก เมื่ อ ความรู ้ ถึ ง เถ้ า แก่ มุ ่ ย เถ้ า แก่ มุ ่ ย จึงทูล ขอต�ำหนัก พักร้อน ริมทะเลของเสด็จ ในกรมพระยาชัยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร) จาก หม่อมเจ้าปิยะ รังสิต ผู้เป็นโอรส เนื่องจาก ไม่มีผู้ดูแลรักษา เกรงจะถูกขโมยรื้อถอนน�ำ PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 149

149

3/7/2561 17:24:07


ไม้ ก ระดานไป หรื อ ถ้ า ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ จ ะผุ พั ง เปล่าประโยชน์ ท่านก็ประทานอนุญาตให้ จึง ได้ ช ่ ว ยกั น รื้ อ ถอนต� ำ หนั ก หลั ง นั้ น และน� ำ สิ่งของต่างๆมาปลูกสร้างเป็นกุฏิหลังใหญ่มุง จากขึ้นหลังหนึ่ง ต่อมาปลูกกุฏิหลังใหญ่มุง จากขึ้นหลังหนึ่ง และปลูกกุฏิเพิ่มเติมเป็นหลัง เล็กๆขึ้นอีก 3-4 หลัง ปัจจุบันยังปรากฏหลัก ฐานอยู่ 2 หลัง นอกนั้นได้พุพังไปบ้างและรื้อ ไปบ้าง เนื่องจากได้สร้างกุฏิถาวรขึ้นแทน นอกจากการปลูกสร้างกุฏิแล้ว ท่านสม ภารเคี้ ย มยั ง ได้ ป ลู ก พื ช ผลและไม้ ยื น ต้ น อี ก หลายอย่างด้วยกัน เช่น มะม่วง มะพร้าว และ ขนุน นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก หลวงพ่อ เคี้ยม เป็นชาวจีน มาบวชในพระพุทธศาสนา

(ไม่ทราบแน่นอน) ถึงอย่างไรก็ตามท่านสม ภารเคี้ยม ก็มีความเสื่อมใสศรัทธาในพระพุทธ ศาสนาอย่างแท้จริง มีความขยันเป็นที่ต้ัง และ มี ค วามตั้ ง ใจอั น แน่ ว แน่ ในการท� ำ บุ ญ ใน พระพุทธศาสนา

งานผูกพัทธสีมา เมื่ อ มี ก ารก่ อ สร้ า งอุ โ บสถ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วน พระองค์ จ� ำ นวน 3,000 บาท เมื่ อ สร้ า ง ฐานรากเสร็ จ ท่ า นได้ ท รงประทานเพิ่ ม อี ก 5,000 บาท พ่อค้าคหบดี ประชาชน ได้ร่วม สมทบทุนจนกระทั่งแล้วเสร็จ เริ่มการสร้าง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม พ.ศ.2501มานั้ น

จนถึง 18-19 เมษายน พ.ศ.2502 อันเป็นวัน งานผูกพัทธสีมา

ล�ำดับเจ้าอาวาส รูปที่ 1 หลวงพ่อเคี้ยม รูปที่ 2 ไม่ทราบนาม รูปที่ 3 ไม่ทราบนาม รูปที่ 4 หลวงพ่อสุเมธ รูปที่ 5 พระราชญาณดิลกหลวงพ่อชิต รูปที่ 6 หลวงพ่อฮ้อ รูปที่ 7 พระครูธรรมานุจารี (หลวงพ่อพูน ช่ า งเพรี ย น) เจ้ า อาวาสองค์ ป ั จ จุ บั น และ เจ้าคณะอ�ำเภอหัวหิน

โครงการอ่างเก็บน�้ำเขาเต่า(แห่งแรก) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในหลวงรัชกาลที่9

150

(5

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 150

3/7/2561 17:24:13


HIST ORY OF BUDDHISM

บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดทุ่งยาว

พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาง

วัดทุ่งยาว ตั้งอยู่ที่หมู่.3 ต�ำบลทับใต้ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 053 - 950548

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

+

.indd 151

151

4/7/2561 14:22:13


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดเขาตะเกียบ

พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาตะเกียบ

วั ด เขาตะเกียบ ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ 032 - 511507 อยู่บนเขาตะเกียบ ห่างจากตัวอ�ำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร เขาตะเกียบ เป็นภูเขาหินที่ยื่นออกไปใน ทะเล มีหาดเขาตะเกียบ หาดชือ่ ดังอีกแห่งของ ละแวกหั ว หิ น มี พ ระพุ ท ธรู ป ปางห้ า มญาติ ขนาดใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล นักท่องเที่ยว สามารถขับรถขึน้ ไปบนเขาตะเกียบได้ ระหว่าง ทางขึ้นเป็นชุมชนประมงเรือเล็กเขาตะเกียบ ส�ำหรับบริเวณนี้ มีรา้ นอาหารทะเลสดๆอร่อยๆ ขายในราคาย่อมเยา ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้ง ของวัดเขาตะเกียบ เล่ากันว่าวัดเขาตะเกียบ มี 152

+

มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 พระอาจารย์สุด โฆษกะบัณฑิต ได้จาริก มาจากประเทศเขมร ได้มาพ�ำนักอยู่และได้ สร้างขึน้ เป็นวัด เมือ่ ท่านมรณภาพ จึงกลายเป็น วัดร้างลง จากนั้น พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะต�ำบลหนองแก ในปัจจุบนั ได้ธดุ งค์มา พ�ำนักและเปิดเป็นส�ำนักสงฆ์เพื่ออบรมพระ ภิ ก ษุ ส งฆ์ สามเณร อุ บ าสก และอุ บ าสิ ก า ปรากฏว่ า มี พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ม าจ� ำ พรรษาเป็ น

จ�ำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2536 จึงได้ยกฐานะเป็น วัดเขาตะเกียบ บริเวณด้านบนของวัดเขาตะเกียบ มีพระ เจดียท์ บี่ รรจุพระทันตะธาตุ (พระเขีย้ วแก้ว) ตัง้ อยู่บนยอดเขา มีลานริมทะเลและองค์พระแม่ กวนอิมพันมือ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเล ด้านล่างได้ บริเวณวัดเขาตะเกียบเป็นที่อยู่ อาศัยของลิงจ�ำนวนมาก นักท่องเที่ยวต้อง ระมัดระวัง

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 152

4/7/2561 14:22:28


HIST ORY OF BUDDHISM

บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดพระพุทธไชโย

วั ด

พระพุ ท ธไชโย ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 66/12 ซอยหมูบ่ า้ นหัวนา ต�ำบลหนองแก อ� ำ เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา ตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 โดยการสนั บ สนุ น ของ พระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ พระราช พรหมยาน (หลวงพ่ อ ฤๅษี ลิ ง ด� ำ วั ด ท่ า ซุ ง ) โดยมอบปู น ซี เ มนต์ ใ นการ ก่อสร้างวัดเป็นจ�ำนวน 100 ตัน และ เหล็ ก เป็ น จ� ำ นวน 20 ตั น รวมทั้ ง ก� ำ หนดรู ป แบบในการก่ อ สร้ า งวั ด ท่ า นเมตตาเดิ น ทางมาเจริ ญ ศรั ท ธา เป็ น ผู ้ ท� ำ พิ ธี เ ปิ ด ป้ า ยตึ ก พระสุ ธ รรม ยานเถระ (หลวงพ่ อ ฤๅษี ลิ ง ด� ำ ) ในปี พ.ศ.2532 และเป็นประธานทอดกฐิน ในปีถัดมา PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(3

).indd 153

153

6/7/2561 9:53:47


นอกจากนี้ พระราชพรหมยาน ได้มอบหมาย ให้ทางวัดพุทธไชโย ท�ำงาน ด้านสาธารณะประโยชน์ โดยจัดตั้งเป็น ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดาร ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นสาขา ที่ 3 พร้อมทั้งท�ำงานของกองทุนมูลนิธิ หลวงพ่อปาน “พระมหาวีระ ถาวโร”

154

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(3

).indd 154

6/7/2561 9:53:55


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(3

).indd 155

155

6/7/2561 9:54:12


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดทะมะดอนเสือหมอบ

“ อุโบสถกลางน�้ำศูนย์รวมจิตศรัทธาความเลื่อมใส” 156

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(5

).indd 156

4/7/2561 14:06:06


พระสุทธิ จกฺกธมฺโม เจ้าอาวาสวัดทะมะตอนเสือหมอบ

วัด

ทะมะดอนเสือหมอบ ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่.12 ต�ำบลทับใต้ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ เริ่มก่อ สร้างเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2540 มีพื้นที่ประมาณ 44 ไร่ โดยที่ดินเป็นของคุณพ่อทบ แม่มุ่ย สีเมฆ วัดทะมะดอนเสือหมอบ ริเริ่มสร้างโดย พระสุทธิ จกฺกธมฺโม (สีเมฆ) ได้รับอนุญาตให้ ตั้ ง เป็ น วั ด เมื่ อ ปี พ.ศ.2555 ท� ำ พิ ธี ผูก พัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

ประวัติพระสุทธิ จกฺกธมฺโม พระสุทธิ สีเมฆ เกิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มี น าคม พ.ศ.2502 ก่ อ นที่ จ ะมาอุ ป สมบท เคยรับราชการ สังกัดกองทัพเรือ อยู่ 7 ปี 8 เดือน

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 157

157

4/7/2561 14:06:13


“ ภายในอุโบสถ”

158

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(5

).indd 158

4/7/2561 14:06:25


“อุโบสถกลางน�้ำ”

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 159

159

4/7/2561 14:06:40


“วิวมุมสูงของวัดทะมะดอนเสือหมอบ” 160

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(5

).indd 160

4/7/2561 14:06:41


HIST ORY OF BUDDH ISM

บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหนองแก

พระครูสถิตญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองแก

วัดหนองแก ตั้งอยู่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกมีสถานะเป็น

เพียงส�ำนักสงฆ์หนองแก ส�ำนักสงฆ์หนองแกได้รับการตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2460 ชื่อว่าวัด “หนองแก” ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของวัด โดยมี พระผล เป็นหัวหน้าคณะและรักษาการในต�ำแหน่งเจ้าอาวาสหนองแก พระครูวิริยาธิการี (หลวงปู่นาค) วัดหัวหิน ได้ส่งพระสงฆ์จ�ำนวน 11 รูป จากส�ำนัก วัดหัวหินมาจ�ำพรรษาที่วัดหนองแก หนึ่งใน 11 รูปนั้นมี พระค�ำ สุวณฺณโชโต รวมอยู่ด้วย ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2463 พระผล ได้มรณภาพลง คณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง พระค�ำ สุวณฺณโชโต ด�ำรง ต�ำแหน่งเจ้าอาวาส (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาส วัดราษฎร์ชั้นตรี ราชทินนามที่ พระครูประสิทธิวรการ เมื่อปี พ.ศ.2512) และด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าคณะต�ำบลหนองแก เมื่อปี พ.ศ.2516 หลวงปู่ค�ำ ได้ด�ำเนินการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้น เมื่อปี พ.ศ.2508 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2508 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร โดยะเมื่อปี พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ ได้ เ สด็ จ พระราชด�ำเนินมาท�ำพิธีตัดหวายลูกนิมิต ณ อุโบสถ วัดหนองแก พระประธานประจ�ำอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ลงรักปิดทอง ปางมาร วิชัย หน้าตักกว้าง 79 นิ้วสูงจากฐานองค์พระถึงพระขนง 72 นิ้ว ฐานชุกชีท�ำเป็นสามชั้น ชั้นแรกท�ำเป็นฐานกลีบบัว ส่วนสองชั้นล่างท�ำเป็นแบบเรียบง่าย ฐานบน กว้าง 79 นิ้ว ยาว 101 นิ้ว ฐานล่าง กว้าง 106 นิ้ว ยาว 159 นิ้ว วิ ห ารทรงจั ตุ ร มุ ข มณฑป ประดิ ษ ฐานรู ป เหมื อ นพระครู ป ระสิ ท ธิ ว รการ (หลวงปู ่ ค� ำ สุวณฺณโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแก สร้างปี พ.ศ.2542

ล�ำดับเจ้าอาวาส 1. พระครูประสิทธิวรการ (หลวงปู่ค�ำ สุวณฺณโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 2. พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ (ทองใบ มหานาโค) รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองแก พ.ศ.2540-2543 3. พระครู ส ถิ ต ญาณโสภณ (วรรณ ฐิติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดหนองแก พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน การศึกษา นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2526 นักธรรมชั้นโท พ.ศ.2528 นักธรรมชั้น เอก พ.ศ.2529 การศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย Master of Arts (Buddhist Management) Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University C.E. 2017 PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(1

).indd 161

161

4/7/2561 14:12:31


“ขัดเกลาจิตใจ” H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

พุทธอุทยานพระธาตุดอยทัพช้าง

162

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(5

).indd 162

4/7/2561 13:57:51


พระเศกสรรค์ อรุโณ หัวหน้าส�ำนักพุทธอุทยาน พระธาตุดอยทัพช้าง

พุ ท ธ

อุ ท ยานพระธาตุ ด อยทั พ ช้ า ง ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 9 บ้านคอกช้าง ต�ำบล หนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ปัจจุบัน พระเศกสรรค์ อรุโณ เป็นหัวหน้า ส� ำ นั ก พุ ท ธอุ ท ยานพระธาตุ ด อยทั พ ช้ า ง โทรศั พ ท์ 098-9102347 พุ ท ธอุ ท ยาน พระธาตุดอยทัพช้าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดย พระครูไพโรจน์วรการ (หลวงพ่อ สาย มหาสุ ว ณฺ โ ณ) ณ หมู ่ บ ้ า นคอกช้ า ง ต� ำ บลหนองพลั บ อ� ำ เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์

ประวัติการพัฒนาพุทธอุทยานพระธาตุ ดอยทัพช้าง หลวงพ่อสายพัฒนาพุทธอุทยานพระธาตุ ดอยทัพช้าง บ้านคอกช้าง ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ตอนอายุ 82 ปี พ.ศ.2553 ท่านกล่าวว่า คงพัฒนาเป็น แหล่งสุดท้ายแห่งชีวิต เพราะแก่เฒ่าแล้ว หลวงพ่อสายเป็นพระพัฒนา อยู่ท่ีไหน ก็ชอบพัฒนา การพัฒนาท�ำให้เพลินๆ ไปใน การบวช ท�ำให้เพลิดเพลินไปกับงาน หลวงพ่อ กล่าวว่า การท�ำงานคือการปฏิบตั ธิ รรม ท�ำงาน ด้ ว ยจิ ต ว่ า ง ท� ำ งานด้ ว ยไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว ตน มีสติการงานด้วยจิตว่าง ต้องตั้งใจให้เข้มแข็ง อดทน ปล่อยวาง ตั้งใจที่จะไม่ยึดมั่น ถือมั่น อยู่ตลอดเวลา ตามหลักธรรมแล้วถือว่า รู้เกิด รู้ดับ รู้ปล่อย รู้วาง รู้ว่าง วางเฉย ไม่ยึดถือเป็น ตัวเป็นตน

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 163

163

4/7/2561 13:57:58


จุดมุ่งหมายพัฒนาพุทธอุทยานพระธาตุ ดอยทัพช้าง 1. พ.ศ.2551 สร้างพระธาตุดอยทัพช้าง บนยอดเขาดอยทัพช้าง 2. พ.ศ.2551 สร้างพระพุทธรูปใหญ่หน้าตัก 4 เมตร ปั้นโดยช่างอุดม 3. พ.ศ.2552 สร้างช้าง 3 เชือก หน้าศาลา 4. พ.ศ.2552 สร้างกุฏิ 4 หลัง หน้าศาลา 5. พ.ศ.2553 สร้างห้องน�ำ ้ 11 ห้องข้างศาลา 6. พ.ศ.2553 ทนายสมโภชน์ และเพื่อนๆ สร้างกุฏถิ วายหลวงพ่อ 1 ห้อง ราคา 3 แสนบาท 164

ประวัตกิ ารก่อสร้างองค์พระธาตุดอยทัพช้าง องค์พระธาตุดอยทัพช้าง ก่อสร้างขึ้นเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 โดยท่านพระครู ไพโรจน์ ว รการ (หลวงพ่ อ สาย) ได้ ท� ำ การ ก่อสร้างโดยใช้โอ่งมังกรที่ชาวบ้านคอกช้าง พัฒนา น�ำมาถวาย จ�ำนวนทั้งหมด 78 ใบ โดย น�ำมาซ้อนเป็นชั้นๆขึ้นไป จนเป็นองค์พระธาตุ ส� ำ เร็ จ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ.2552 แล้วบรรจุพระสารีริกธาตุไว้ทั้ง 4 ทิศ โดยทิศ ตะวันออก บรรจุพระสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ทิศเหนือ บรรจุพระสารีริกธาตุพระอานนท์

ทิ ศ ใต้ บรรจุ พ ระสารี ริ ก ธาตุ พ ระสารี บุ ต ร ทิศตะวันตก บรรจุพระสารีริกธาตุพระสิวลี ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2552 ซึ่งมีคณะสงฆ์ พระผู้ใหญ่ เจ้าคณะต�ำบล 9 รูป และพระภิกษุ ร่วมพิธีอีกจ�ำนวน 80 รูป ต่อมาปี พ.ศ.2554 หลวงพ่อสาย ท�ำการ ปั้นพระประจ�ำวันตามดาวฤกษ์ ไว้รอบองค์ พระธาตุพร้อมเทวดา 2 องค์ และได้ปน้ั พระอีก จ� ำ นวน 86 รู ป ไว้ ร อบนอกองค์ พ ระธาตุ ซึ่งพระทั้งหมดท�ำจากกระเบื้องบ้านทรงไทย อายุกว่า 200 ปี

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(5

).indd 164

4/7/2561 13:58:11


ต้นปี พ.ศ.2554 ทางคณะกรรมการวัด และชาวบ้านคอกช้างพัฒนาเห็นพ้องกันว่าจะ ท�ำพระธาตุองค์ใหญ่ครอบองค์จริงที่หลวงพ่อ สานสร้างไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นที่สักการบูชาและ เป็ น อนุ ส รณ์ ชั่ ว ลู ก ชั่ ว หลาน จึ ง ได้ ท� ำ การ ก่อสร้าง แต่ต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากหลวงพ่อสายเกิดอาพาธ ช่ ว งกลางปี พ.ศ.2555 ทางครอบครั ว คุณคณิชน์ โชคสุชาติ (เฮียเม้ง) เจ้าของบริษทั ก๊วยควงเซ้ง (2555) จ�ำกัด ได้มาเที่ยวไร่องุ่น ภายในหมู่บ้านและได้เห็นองค์พระธาตุที่ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ จึงขึ้นมาสักการะหลวงพ่อสาย

และได้ รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หา จึ ง น� ำ เรื่ อ งไป ปรึ ก ษาคุ ณ จ� ำ นง ภิ ร มย์ ภั ก ดี ประธาน กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ต่อมาคุณจ�ำนงค์ ภิรมย์ภักดี ได้ประสาน ผ่านคุณคณิชย์ โชคสุชาติ เพื่อเป็นตัวแทนให้ ท� ำ การก่ อ สร้ า งองค์ พ ระธาตุ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ สมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของคุณ จ�ำนงค์ ภิรมย์ภักดี จ�ำนวน 3,000,000 บาท พร้อมกับเงินลูกศิษย์ของหลวงพ่อสายและ ชาวบ้านคอกช้างพัฒนา จึงได้ท�ำการด�ำเนิน งานก่อสร้างองค์พระธาตุเสร็จสมบูรณ์ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(5

).indd 165

165

4/7/2561 13:58:17


ประวัติ พระครูไพโรจน์วรการ พระครูไพโรจน์วรการ (หลวงพ่อสาย มหาสุวณฺโณ) บิดาชื่อ นายบู๊ ภู่วิเชียร มารดา ชื่อ นางปริก ภู่วิเชียร มีศักดิ์เป็นหลานชาย หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม วัดดอนยายหอม กับ วัดจินดาราม บ้าน ของบิดาหลวงพ่อสาย อยู่ห่างกันประมาณ 7 กิ โ ลเมตร สมั ย ก่ อ นไปมาหาสู ่ กั น ทางเรื อ หลวงพ่อสายเป็นเด็กวัด นานๆครัง้ จะได้กลับบ้าน พ.ศ.2485 บวชเป็นสามเณรที่ วัดดอน ยายหอม รับใช้หลวงพ่อเงิน พ.ศ.2492 อุปสมบท วัดดอนยายหอม พ.ศ.2498 ศึกษาสมถะวิปสั สนากรรมฐาน กับหลวงพ่อสุด โฆษกบณฺฑิตฺ วัดเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2505 จ�ำพรรษาที่ส�ำนักสงฆ์ไร่เนิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 166

พ.ศ.2508 - 2513 ออกธุดงค์ไปในพื้นที่ ทางภาคเหนือ พ.ศ.2514 เริ่ ม สร้ า งวั ด ดอนโมง (พระพุทธบาทสี่ร้อย จ.นครพนม) พ.ศ.2520 รับต�ำแหน่ง เจ้าคณะต�ำบลดอน โมง พ.ศ.2536 อบรมพระอุปัชฌาย์ รุ่น 28 วัดสามพระยา กทม. พ.ศ.2546-2550 ลาออกจากเจ้าอาวาส วัดดอนโมง ออกธุดงค์กลับมา จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ พ.ศ.2551 สร้ า งพุ ท ธอุ ท ยานพระธาตุ ดอยทัพช้าง พ.ศ.2558 มรณภาพเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 สิริอายุ 86 ปี

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(5

).indd 166

4/7/2561 13:58:21


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

.indd 167

167

4/7/2561 14:32:41


168

.

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 168

4/7/2561 14:32:50


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

.indd 169

169

4/7/2561 14:32:56


170

.

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

.indd 170

4/7/2561 14:33:03


PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

.indd 171

171

4/7/2561 14:33:12


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดปากคลองปราณ

พระครูพิทักษ์ปราณเขต เจ้าอาวาสวัดปากคลองปราณ เจ้าคณะต�ำบลปราณบุรี

วัด

ปากคลองปราณ สร้างเมื่อ พ.ศ.2419 จากหนังสือรับรองของกรมการศาสนา อุ โ บสถหลั ง ปั จ จุ บั น ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า พ.ศ. 2468 ที่ ตั้ ง วั ด เลขที่ 20 ถนนผาสุกวณิชย์ หมู่ที่ 2 ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ 15 กิโลเมตร

วัดปากคลองปราณ เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดบ้านคอย” เพราะตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านคอย หลั ง จากหลวงพ่ อ หว่ า งมาสร้ า งและบู ร ณะใหม่ ชาวบ้ า นเรี ย ก “วั ด อุ ต ตะการาม” ตามนามฉายาของหลวงพ่อ อุตฺตโม ต่อมาหลวงพ่อหว่างและขุนอารีประชากร (ยา) ก�ำนัน ต�ำบลปากคลองปราณ พร้อมกับชาวบ้านได้ขออนุญาตหลวงพ่อหว่าง เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วั ด ปากคลองปราณ” ตามชื่ อ ต� ำ บลที่ ตั้ ง วั ด เมื่ อ ปี พ.ศ. 2458 สมเด็ จ พระมหาสมณ เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10) เสด็จมาที่วัดนี้ ในบันทึกของ พระองค์ท่านกล่าวถึงชื่อวัดปากคลองปราณ 172

วั ด ปากคลองปราณมี ก ารบู ร ณะพั ฒ นา มากในสมั ย ที่ ห ลวงพ่ อ พระครู ธ รรมโสภิ ต (อรุ ณ อรุ ณ ธมฺ โ ม) อดี ต เจ้ า อาวาสรู ป ที่ 6 (อดีตท่านเป็นเจ้าคณะอ�ำเภอปราณบุรี) จาก สภาพวัดเป็นป่า พัฒนาให้เป็นวัดที่น่าอยู่มา จนถึงปัจจุบัน รายนามเจ้าอาวาส • รูปที่ 1 หลวงพ่อหว่าง อุตฺตโม • รูปที่ 2 พระอาจารย์แฟง • รูปที่ 3 พระอาจารย์ช่วง • รูปที่ 4 พระอาจารย์เล็ก เกสโร • รูปที่ 5 พระอาจารย์วงษ์ • รูปที่ 6 พระครูธรรมโสภิต (อรุณ อรุณธมฺโม) • รูปที่ 7 พระครูสิริปริยัติยาภรณ์ (บุญมี ปภากโร) • รูปที่ 8 พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล�ำยง ทีปกโร)

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(2

).indd 172

4/7/2561 13:45:28


ประวัติเจ้าอาวาส พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล�ำยง ทีปกโร) เจ้ า อาวาสรู ป ปั จ จุ บั น เกิ ด วั น อั ง คารที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ. 2497 ที่ บ ้ า นปรื อ น้ อ ย เลขที่ 30 หมู ่ ที่ 3 ต� ำ บลปากน�้ ำ ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุ ป สมบท วั น ที่ 23 พ.ค. 2519 พระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมโสภิต พระกรรม วาจาจารย์ พระครูปราณบุรารักษ์ (พระครู มงคลประภากร นิ่ม มงฺคโล) พระอนุสาวนา จารย์ พระครูสริ ปิ ริยตั ยิ าภรณ์ (บุญมี ปภากโร) การศึกษา นักธรรมชั้นเอก ป.บส. พธ.บ. พธ.ม. ความสามารถพิ เ ศษ เป็ น ผู ้ ท รงจ� ำ พระปาติโมกข์ ต�ำแหน่ง หน้าที่ พ.ศ.2552 เจ้าอาวาส วั ด ปากคลองปราณ พ.ศ.2552 เจ้ า ส� ำ นั ก ศาสนศึกษา วัดปากคลองปราณ พ.ศ.2557 เจ้าคณะต�ำบลปราณบุรี (วัดปากคลองปราณ ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 08-6811-8728)

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 173

173

4/7/2561 13:45:45


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบลไร่เก่า “เทศบาลต�ำบลไร่เก่า เป็นเทศบาลน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน”

นางปราณี สุกิจปาณีนิจ รองนายกเทศมนตรี

นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ

นายระยอง ศิลาทอง เลขานุการนายกฯ

นายขวัญชัย วัฒนากร รองนายกเทศมนตรี

นางไพงาม อภิรักษ์ชัยพร ที่ปรึกษานายกฯ

นายเสรี สมศักดิ์ ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีต�ำบลไร่เก่า ประเพณีไทยทรงด�ำ หมู ่ บ ้ า นไทยทรงด� ำ บ้ า นตาล เจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต�ำบลไร่เก่า ซึ่งชุมชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณี ไ ทยทรงด� ำ โดยการ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงด�ำ ขึ้นในวันที่ 23 เมษายน เป็นประจ�ำ ทุกปี

174

.

(2

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 174

4/7/2561 10:51:48


วัดตาลเจ็ดยอด วัดตาลเจ็ดยอด ตั้งอยู่ต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สิ่งที่น่าสนใจ ภายในวัดตาลเจ็ดยอด คือ รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 18 เมตร น�้ำหนักรวม 50,000 กิโลกรัม หล่อจากโลหะทองเหลือง เป็นชิ้นใหญ่ 16 ชิ้น ซึ่งถือว่า มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดสามร้อยยอด วัดสามร้อยยอดวัดเก่าแก่ชื่อดังเป็นวัดที่น่า

สนใจในอ�ำเภอสามร้อยยอดที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พ่อปู่สามร้อยยอดและของโบราณต่างๆ มากมายไว้ เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความ เป็ น มาของอ� ำ เภอสามร้ อ ยยอด จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดย ทุกอย่างได้รวบรวมไว้ในศาลพ่อปู่สามร้อยยอด

การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “จั ง หวั ด สะอาด” การด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนที่ผ่านมา เทศบาลต�ำบลไร่เก่าได้ให้ความส�ำคัญกับ การด�ำเนินงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ ชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�ำบลไร่เก่าเป็นชุมชนปลอดขยะ และเพื่อขานรับนโยบาย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุ ม ชน “จั ง หวั ด สะอาด” และจากการท� ำ งานอย่ า ง ต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2560 เทศบาลต�ำบลไร่เก่า ได้รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดท้ อ งถิ่ น สะอาด ภายใต้ โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาวะภู มิ อ ากาศ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ประจ� ำ ปี 2560 ทั้งยังสามารถด�ำเนินการให้เกิดชุมชนต้นแบบการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้ถึงร้อยละ 80 ของชุมชน ในพื้นที่ นั่นหมายถึงจาก 10 ชุมชน เทศบาลสามารถ ด�ำเนินการให้เกิดชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยได้ถึง 8 ชุมชน ซึ่งทั้ง 8 ชุมชน ได้ผ่านการรับรอง มาตรฐานชุมชนไร้ถังขยะในระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2561 ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมาคื อ ความภาคภู มิ ใ จ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนึง่ ทีส่ ามารถผลักดัน ให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและเห็นความส�ำคัญของปัญหา ขยะที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทศบาลต�ำบลไร่เก่าได้รับ ความความร่วมมือที่ดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(2

).indd 175

175

4/7/2561 10:51:55


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดสามร้อยยอด

พระครูปัญญาชยาภรณ์ กิตติศัพท์พ่อปู่ฯ สมด้วยค�ำประพันธ์ที่ว่า เจ้าอาวาสวัดสามร้อยยอด ปู่ คือเทพ ศักดิ์สิทธิ์ สถิตร่าง สาม โลกทาง มนุษย์โลก ดับโศกหาย ร้อย ถึงล้าน ขวบปี ไม่มีคลาย สามร้อยยอด เป็นวัดชื่อดังในเขตอ�ำเภอสามร้อยยอด เดิมชื่อ “วัดตรีสตกูฏ” ยอด แห่งกาย ทิพย์ที่ เทพประทาน มีรักษาการและเจ้าอาวาส ตามล�ำดับดังนี้ วัด คือศูนย์ กลางทาง พระไตรรัตน์ 1. พระอาจารย์เถิม โพธิ์ทอง ขณะยังเป็นที่พักสงฆ์ สาม โลกจัด มีคุณใหญ่ แผ่ไพศาล 2. พระอาจารย์นิ่ม รวดเร็ว พ.ศ. 2480 – 2485 ร้อย หรือล้าน ชาติมนุษย์ สุดประมาณ 3. พระอาจารย์อาบ พรหมสะอาด พ.ศ. 2485 – 2490 ยอด ทุกกาล ของโลก ดับโศกเอย 4. พระอาจารย์ภู่ ฐานวโร พ.ศ. 2490 – 2495 5. พระครูประดิษฐ์นวกร (ปรีชา (หลิ่ว) ชนุตฺตโม กองอาษา) พ.ศ. 2504 – 2531 อดีตเจ้าคณะอ�ำเภอปราณบุรี 6. พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโญ) พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน เจ้าคณะอ�ำเภอสามร้อยยอดรูปแรกของอ�ำเภอสามร้อยยอด นอกจากนั้นยังมีวิหารประดิษฐานเกจิอาจารย์ผู้ก่อสร้างวัดและอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่ ศรัทธาและเคารพของชาวอ�ำเภอสามร้อยยอด 2 รูป คือ พระอาจารย์นิ่ม และรูปหล่อ พระครู ประดิษฐ์นวกร (หลวงพ่อหลิ่ว) หรือหลวงพ่อใหญ่ เกจิที่โด่งดัง มีมนต์ขลังอันเป็นที่กล่าวขาน เล่าต่อกันมาถึงความช�ำนาญทางด้านการก่อสร้าง ปฏิปทาความไม่ถือชั้นวรรณะ และเป็นที่ต้ัง แห่งความน่าเลื่อมใส่น่าย�ำเกรง ด้านวาจาศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของท่าน วิหาร (ศาล) พ่อปู่สามร้อยยอด กิจกรรม บวชชีพราหมณ์ (ถือศีล กินเจ) วิหาร (ศาลพ่อปู่ ฯ) ประดิษฐานพ่อปู่สามร้อยยอด และยังมีรูปถ่ายปรากฏการณ์ร่างทรง วั ด สามร้ อ ยยอด มี กิ จ กรรมบวชชี โบราณตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 ที่เชื่อกันว่าเป็นรูปของพ่อปู่ฯ ในอดีต ชาวบ้านทั้งใกล้และไกล พราหมณ์ เป็นประจ�ำทุกปี ก�ำหนดในวันขึ้น ต่างมากราบไหว้ขอพร ขอโชค ขอลาภ 14 ค�่ำ เดือน 3 ถึงแรม 1 ค�่ำ เดือน 3 (หรือ เทศกาลตรุษไทย จะมีงานปิดทองประจ�ำปีขอพรพ่อปู่สามร้อยยอด รวมระยะเวลา 5 วัน ขึ้น 14 ค�่ำ เดือน 4 ถึง แรม 1 ค�่ำ เดือน 4 ใน 5 คืน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 จนมาถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 50 บางปีที่มีเดือน 8 สองหน)

วัด

176

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(1

).indd 176

4/7/2561 10:46:47


ล ด ก ร ะ ด า ษ ล ด ขั้ น ต อ น

ด้ ว ยบั ตร ป ร ะ ช า ช น ใ บ เดี ย ว ไม่ว่าจะท�ำธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกรรม ส�ำคัญใดๆ ต่อไปไม่จ�ำเป็น ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวาย ขอแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียว! ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ใครๆก็ต้องการความสะดวก รวดเร็ว นางกุลณี อิศดิศยั อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ต่อไปนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกรับส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ และประชาชน ซึง่ จะช่วยลดเวลาการเตรียมเอกสาร และค่าใช้จา่ ย โดยมีขอ้ ก�ำหนด 3 ข้อ คือ นายทะเบียนจะงดรับส�ำเนา (แสดงแค่เอกสารตัวจริง) ยกเว้นหากจ�ำเป็ นต้องใช้ส�ำเนา ให้นายทะเบียนถ่ายเอกสารเอง โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย และกรณี การมอบอ�ำนาจ ที่ยงั จ�ำเป็ นต้องใช้ส�ำเนา เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน ซึ่งเป็ นมาตรการน� ำพาประเทศไทย ไปสู่ Digital e-government ตามนโยบายรัฐบาล

4.0 .

.indd 177

6/7/2561 14:00:38


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดพุ

“บ้านพุ” เขาสามร้อยยอด พระครูวิสุทธิธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

วัดพุ

เป็นส�ำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 บนพื้นที่ 13 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ที่หมู่ 4 บ้านพุน้อย ต�ำบลสามร้อยยอด อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเงิน คุ้มรอบ ผู้ถวายที่ดิน ตามหลักฐานใบอนุญาตให้สร้างส�ำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2470 ต่อมาสมัยหลวงพ่ออธิการเหยี่ง นามสกุลยี่รงค์ เป็นเจ้าอาวาส มีผู้ถวายที่ทางด้านทิศเหนือ ของวัดเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คือ นายหลัก เอี่ยมส�ำอาง และนายเหมือน อิ่มเกษม ปัจจุบันที่ดิน ของวัดพุมีประมาณ 25 ไร่

178

(2

เนื่ อ งจากต� ำ บลสามร้อยยอด เป็นถิ่น ทุรกันดาร ไม่มีวัดประจ�ำต�ำบล ประชาชน จะท� ำ บุ ญ แต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งเดิ น ทางไปวั ด ที่ ห่ า งไกลจากหมู ่ บ ้ า นด้ ว ยความล� ำ บาก ชาวต�ำบลสามร้อยยอด จึงพร้อมใจกันด�ำริ สร้างวัดกันขึน้ เดิมวัดไม่ได้ตงั้ อยูท่ อี่ กี แห่งหนึง่ อยู่ทางฝั่งตรงกันข้ามทางทิศพายัพของวัดที่ ตั้งอยู่ในปัจจุบัน เมื่อย้ายวัดจากที่เดิม มาสร้างใหม่ที่อยู่ ปั จ จุ บั น ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.2463 การสร้ า งวั ด ด�ำเนินการเรื่อยมาเป็นเวลา 7 ปี จึงได้รับ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ส� ำ นั ก สงฆ์ ไ ด้ เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม พ.ศ. 2470 โดยมี ขุ น ตรี ส ตกู ฎ (ก�ำนันวงศ์ สามร้อยยอด) และนายแหยม บุ ญ ประเสริ ฐ ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นหมู ่ 3 ร่ ว มด้ ว ย ประชาชนต�ำบลสามร้อยยอด ได้ท�ำหนังสือ ฎีกาเสนอต่อเจ้าคณะแขวง ( เจ้าคณะอ�ำเภอ ) ปราณบุ รี และเจ้ า คณะแขวง เจ้ า คณะ ประจวบคี รี ขั น ธ์ และนายอ� ำ เภอปราณบุ รี

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 178

4/7/2561 10:41:57


ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบ จึงลงนามร่วมกัน จากนั้นยกฐานะจากส�ำนักสงฆ์เป็นวัดที่ สมบูรณ์ ได้พระครูวิริยาธิการี (เจ้าคณะแขวง) ผู้รั้งต�ำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ ข อพระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า โดยรอบ อุโบสถเป็นวิสงุ คามสีมา กว้าง 2 เส้น ยาว 3 เส้น วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2470 คณะสงฆ์ได้ ประชุมท�ำสังฆกรรมก�ำหนดเขตเป็นนิมิตใน ทิศทั้ง 4 ตามเขตที่ดินที่ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาติแล้วนั้นให้ถูกต้องตาม พระวินัยบัญญัติในปี พ.ศ. 2471 นั้นเอง วัดพุ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ต�ำบลสามร้อยยอด ด้านทิศตะวันออกของแนวเขาตรีสตกูฎและ อยู่ในเขตหมู่บ้านพุน้อย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มี บุ ค คลภายนอกรู ้ จั ก กั น กว้ า งขวางมากและ เรียกกันทั่วไปว่า “บ้านพุ” ทั้งนี้เพราะเชิงเขา ตรีสตกูฎ (เขาสามร้อยยอด) มีบ่อน�้ำธรรมชาติ เกิ ด ขึ้ น 2 แห่ ง ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย กบ่ อ น�้ ำ ว่ า “บ่อน�้ำพุ” ลักษณะของบ่อไม่กว้างแต่ลึกพอ สมควร มีน�้ำไหลออกมาจากเขาขังอยู่ตลอด ทั้ ง ปี ชาวบ้ า นอาศั ย น�้ ำ ในบ่ อ น�้ ำ พุ ทั้ ง สอง อุปโภคและบริโภคเป็นประจ�ำ เพราะน�้ำใน บ่อจืดสนิทใสสะอาด แม้แต่ศูนย์ปฏิบัติการ เร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) ก็ได้อาศัยน�้ำใน บ่อน�้ำพุบริโภคใช้สอย เช่นกัน บ่อน�้ำพุที่ 1 จากวัดพุไปทางทิศเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางเข้าหมูบ่ า้ นพุใหญ่

หมู่บ้านนี้เองเป็นที่เกิดบ่อน�้ำพุ มีประชาชน ตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู ่ ใ กล้ ๆ กั บ บ่ อ น�้ ำ พุ แ ห่ ง นี้ หมู ่ บ ้ า นนี้ จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า “หมู ่ บ ้ า นพุ ใ หญ่ ” ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านได้อาศัยน�้ำในบ่อพุ ใช้เป็นประโยชน์มาจนทุกวันนี้ บ่ อ น�้ ำ พุ ที่ 2 จากวั ด พุ ไ ปทางทิ ศ ใต้ ประมาณ 1 กิ โ ลเมตร บริ เวณเขตติ ด ต่ อ หมู่บ้านหัวตาล หมู่บ้านพุน้อย บ่อน�้ำพุแห่งนี้ เล็ ก กว่ า บ่ อ น�้ ำ พุ แ ห่ ง แรก มี ป ระชาชนที่ ตั้ ง บ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกับบ่อน�้ำพุ ได้อาศัยใช้น�้ำ ในบ่อนี้ บริโภคอาบกินและใช้ประโยชน์ใน ด้ า นการเกษตรอี ก ด้ า นหนึ่ ง ด้ ว ย ชาวบ้ า น เรียกกันทั่วไปว่า “พุน้อย” เมื่อมีบ้านเรือน

เกิดขึ้น ใช้สัญญาลักษณ์ของบ่อน�้ำพุแห่งนี้ ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านของตนเองว่า “หมู่บ้านพุ น้อย” เมื่อปี พ.ศ.2527 บ่อน�้ำธรรมชาติของ บ้านพุน้อยก�ำลังหมดสภาพไป เพราะป่าไม้ รอบข้างถูกท�ำลาย ดินทรายเศษไม้ใบหญ้า ทับทมบ่อน�้ำธรรมชาติจนตื้นเขิน ไม่มีบุคคล กลุ่มใดคิดอนุรักษ์ไว้ ความร่มรื่นสวยงามตาม ธรรมชาติไม่เหลือให้เห็น ท�ำให้เอกลักษณ์ของ หมู่บ้านพุน้อยสูญสิ้นไปอย่างน่าเสียดาย วัดพุ มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ทะเล เกาะโคล�ำ และ เกาะนมสาว หาดสามร้อยยอด

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 179

179

4/7/2561 10:42:07


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบที่ว่าการอ�ำเภอ

ที่ว่าการอ�ำเภอบางสะพาน “พระมหาธาตุเจดีย์สูงเสียดฟ้า มากคุณค่าทองเนื้อเก้า เด่นเรื่องราวการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวอุตสาหกรรมเหล็ก ชุมชนใหญ่เล็กรักสามัคคี ไหว้พระดีปู่อินทร์ – ปู่ท้วม” คือค�ำขวัญของอ�ำเภอบางสะพาน

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอ�ำเภอบางสะพาน ประวัติความเป็นมา อ� ำ เภอบางสะพาน ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ใต้ ข องจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนน - เพชรเกษม) ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 87 กิโลเมตร โดยตัวที่ว่าการอ�ำเภอบางสะพาน ตั้งอยู่บริเวณ พิกัด NN 561395 อ�ำเภอบางสะพาน สมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อว่า “เมือ งบางสะพาน” สมัยกรุงธนบุรี มีชื่อว่า “เมือง – ก�ำเนิดนพคุณ” ถูกข้าศึกพม่าโจมตีแตก ถูกไฟเผาท�ำลายเสียหายจนเป็นเมืองร้าง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 โปรด เกล้าฯ ให้ตั้งต�ำบลบางตะพานเป็นเมือง ชื่อว่า “เมืองก�ำเนิดนพคุณ” แต่มีปรากฏตามประชุมพงศาวดารโดยสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงพระราชนิ พ นธ์ ไว้ ในพงศาวดารเมื อ งพั ท ลุ ง ว่ า เมื อ งก� ำ เนิ ด นพคุ ณ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2377 เป็นเมืองชั้น จัตวาขึ้นต่อกลาโหม

อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.39 น. นายศั ก ริ น ทร์ ทุ ม เสน (นายอ� ำ เภอบางสะพาน) พร้ อ มด้ ว ย นายทั ษ ณะ ศรี ต ะนั ย (ปลั ด อ� ำ เภอฝ่ า ยความมั่ น คงอ� ำ เภอบางสะพาน), นายกฤดา หมวดน้อย(ที่ปรึกษา นอภ.)ร่วมลงพื้นที่บ้านคลองลอย หมู่ที่ 8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบวาตภัยบ้านเรือน เสียหาย พร้อมกันนี้นายอ�ำเภอยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรทุกข์ในเบื้องต้น อีกด้วย โดยมีนายมงคล สุขประเสริฐ(ก�ำนันต�ำบลร่อนทอง)พร้อมด้วยทีมงาน ผญบ. , ผช.ผญบ. ร่วมกับ จนท.อบต.ร่อนทอง ร่วมน�ำดูพื้นที่ประสบวาตภัย 180

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(2

).indd 180

4/7/2561 10:20:43


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายศักรินทร์ ทุมเสน (นายอ� ำ เภอบางสะพาน)ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด โครงการ ระดมพลัง “ไทยช่วยไทย” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ราคาสับปะรดตกต�ำ่ พืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี( ผวจ.ปข.)เป็นประธาน เปิดโครงการดังกล่าว และมีข้าราชการ, องค์กร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น , ส่ ว นราชการจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ,ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิด โครงการฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา19.00 น นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอ�ำเภอบางสะพาน พร้อมภริยา. เข้าร่วมพิธีเปิดงานไหว้พระพุทธ มงคลคี รี ขั น ธ์ และสั ก การะศาลหลั ก เมื อ ง ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ ์ โ ด ย มี น า ย พ ง ษ ์ พั น ธ ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าฯเป็นประธาน นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ส�ำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ตั้งอยู่บน ยอดเขาธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดใหญ่ รู ป ทรงแบบคั น ธราช (ปางตรั ส รู ้ ) ตัง้ เด่นเป็นสง่าอยูท่ เี่ ขาธงชัย หมูท่ ี่ 9 บ้านทางสาย ต� ำ บลธงชั ย อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ พระต� ำ หนัก กรมหลวงชุม พรพระต�ำหนัก กรมหลวงชุมพร เป็นที่ตั้งของพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ต� ำ บลธงชั ย อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ พุทธสถานธรรมอุทยาน ประกอบไปด้วยสิ่ง ก่อสร้างที่ส�ำคัญ 3 สิ่ง คือพระมหาธาตุเจดีย์ภักดี ประกาศ พระพุทธกิติสิริชัย พระต�ำหนักพลเรือ

เอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ตั้งอยู่บนเขา ธงชัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดทางสาย หมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดถ�้ำคีรีวงศ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านถ�้ำคีรีวงค์ ต� ำ บลธงชั ย อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ เกาะล�ำร่า เกาะอยู่ห่างจากหาดทรายแก้ว ประมาณ 1,000 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านถ�้ำคีรีวงค์ ต� ำ บลธงชั ย อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ชายหาดบ้านกรูดหมู่ที่ 3 บ้านกรูด ต�ำบล ธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น�้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน�้ำทิพย์เขาม้าร้อง วัดเขาถ�้ำ ม้าร้อง หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น�้ำตกไทรคู่ หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ต�ำบล

ทองมงคล อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน�้ำโป่งสามสิบ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค ต� ำ บลทองมงคล อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ น�้ำตกขาอ่อน หมู่ที่ 11 บ้านเขามัน ต�ำบล ชั ย เ ก ษ ม อ� ำ เ ภ อ บ า ง ส ะ พ า น จั ง ห วั ด ประจวบคีรีขันธ์ ถ�้ำตาหมวก หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน ต�ำบลร่อน ทอง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวบ่อทองหลาง ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดบ่อ ทองหลาง หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวยาง ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวแม่ร�ำพึง ตั้งอยู่ที่บ้านอ่าวยาง หมู่ที่ 3 ต� ำ บลแม่ ร� ำ พึ ง อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 181

181

10/7/2561 18:14:57


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบลร่อนทอง “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ การศึกษา พรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภค เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ดัวยวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน” คือค�ำขวัญของเทศบาลต�ำบลร่อนทอง

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีต�ำบลร่อนทอง ข้อมูลทั่วไป เทศบาลต�ำบลร่อนทอง ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต�ำบลร่อนทอง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 032-697286 โทรสาร 032-697495 Website : www.ronthongcity.go.th Facebook : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ร่อนทอง

คณะผู้บริหารเทศบาล

1. นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน 2. นายเอกนิรันดร์ จันทร์งาม 3. นายสมศักดิ์ กิจวัฒนไพบูลย์ 4. นายปกรณ์เกียรติ ลาภธนิวงศ์ 5. นายบรรพต ปลอดโปร่ง

182

นายกเทศมนตรีต�ำบลร่อนทอง รองนายกเทศมนตรีต�ำบลร่อนทอง รองนายกเทศมนตรีต�ำบลร่อนทอง ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีตำ� บลร่อนทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำ� บลร่อนทอง

เมื่อปี พ.ศ. 2542 เทศบาลต�ำบลร่อนทอง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ มาจากสุ ข าภิ บ าลร่ อ นทอง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และได้แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ชุมชน และพื้นที่ตั้งอยู่ ในเขตต�ำบลร่อนทอง อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการ อ�ำเภอบางสะพาน พื้นที่เทศบาลต�ำบลร่อนทอง มีถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็น

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(2

).indd 182

4/7/2561 10:15:49


“ประมวลภาพเหตุ ก ารณ์ ม หาอุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นเขตอ� ำ เภอบางสะพาน และพื้ น ที่ เทศบาลต�ำบลร่อนทอง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องท�ำให้ น�้ ำ ป่ า ไหลหลากทะลั ก เข้ า ท่ ว มทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาล ท� ำ ให้ ป ระชาชนทุ ก ครั ว เรื อ น ได้ รั บ ความเสี ย หายเป็ น อย่ า งหนั ก ทางเทศบาลต� ำ บลร่ อ นทองได้ อ อกช่ ว ยเหลื อ ผู้ประสพภัยอย่างสุดก�ำลังเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่”

ถนนสายเดี ย วที่ เชื่ อ มระหว่ า งภาคกลางกั บ ภาคใต้ ตั ด ผ่ า น มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 39 ตาราง กิโลเมตร หรือ 24,375 ไร่ ระยะห่างจากตัวเมือง ประจวบคี รี ขั น ธ์ ประมาณ 76 กิ โ ลเมตร ประชากรในเขตเทศบาลต� ำ บลร่ อ นทอง มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,912 คน แยกเป็น ชาย 3,926 คน หญิง 3,986 คน สภาพภู มิ ป ระเทศของเทศบาลต� ำ บล ร่อนทอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม มี เ ป็ น เนิ น บางแห่ ง และมี ลั ก ษณะลาดเอี ย ง มี แ ม่ น�้ ำ ล� ำ คลองสายหลั ก ไหลผ่ า นในพื้ น ที่ เขต เทศบาล ท�ำให้ช่วงฤดูฝนมีน้�ำหลากและไหลนอง พื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม เนื่ อ งจากบริ เวณดั ง กล่ า วได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากน�้ ำ ป่ า ที่ ไ หลลงมาจากเทื อ กเขา ตะนาวศรี ผ่ า นบ้ า นคลองลอยและบ้ า นวั ง น�้ ำ เขี ย วซึ่ ง มาบรรจบกั น ที่ เ ขตเทศบาลต� ำ บล ร่อนทอง ซึ่งเชื่อมต่อกับเขตองค์การบริหารส่วน ต� ำ บลทองมงคล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ร่อนทอง หมู่ที่ 3 4 5 และหมู่ที่ 6 บางส่วน เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ และ เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์ เทศบาลต�ำบลร่อนทอง มีภูมิอากาศจัดอยู่ใน ประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน มีอุณหภูมิสูง ตลอดปี มีฤดูกาล 3 ฤดู ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ฤดู ฝ นจะเริ่ ม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน เป็น ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน โดยได้รับอิทธิพล จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งฤดูหนาวจะ เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง ฤดูหนาวอากาศจะไม่ค่อยหนาวมากนัก

งานกู้ชีพ กู้ชีพร่อนทอง การันตีคุณภาพ ด้วยรางวัล 3 ปีซ้อน 2557 การด�ำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น 2558 รางวั ล ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ดี เ ด่ น “ระดับจังหวัด” ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น (FR) 2559 รางวัลรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินดี เด่นขั้นพื้นฐาน PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 183

183

4/7/2561 10:16:02


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ “การศึกษาก้าวไกล การเกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมและพัฒนา น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ

คือ เมืองปราณบุรี เมืองชะอัง เมืองนารัง (บางนางรม) เมืองบางตะพาน พระราชพงศวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวร มหาราช โปรดให้พระอนุชา (พระเอกาทศรถ) ยกทัพไปปราบพระยาตะนาวศรี (พ.ศ. 2129) ในครั้งนั้นมีพล 30,000 ช้าง เครื่อง 300 ม้า 500 ไปสมทบกับ ทัพปักษ์ใต้ 6 เมือง ประชุมทัพที่ต�ำบลบางตะพาน ต่ อ มาสมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว บรมโกศ (พ.ศ.2290) เจ้ า เมื อ งกุ ย มีหนังสือทูลเกล้าว่ามีทองค�ำที่เมืองบางตะพาน พร้อมจัดส่งทองค�ำเข้าถวาย ด้วยจ�ำนวน 3 ต�ำลึง สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2317 พม่ายกทัพเข้ามาทาง เมืองมะริด เข้าปล้นค่ายที่ทับสะแกเมืองก�ำเนิดนพคุณ ฝ่ายไทยท�ำลาย

นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 10 ของอ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่ 150 หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากอ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 90 กิโลเมตร ได้รับ การประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลจากกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจนุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ท�ำให้ การจัดตั้งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในหนังสือ ค�ำให้การของชาวกรุงเก่า ล�ำดับรายชื่อหัวเมืองปักษ์ใต้ของกรุงศรีอยุธยา 184

.

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(2

).indd 184

4/7/2561 9:59:25


บ่อน�้ำหนองน�้ำ โดยน�ำของสกปรกหรือยาพิษใส่ ลงไป เพื่อไม่ให้เป็นก�ำลังแก่ฝ่ายข้าศึก ต่อมา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 5 ทรงจัด การปกครองให้เป็นมณฑลเทศาภิบาล พ.ศ.2449 ทรงโปรดเกล้ า ให้ ร วมอ� ำ เภอเมื อ งประจวบ อ�ำเภอปราณบุรี ซึ่งขึ้นกับเพชรบุรี และอ�ำเภอ ก�ำเนิดนพคุณ ซึ่งขึ้นกับชุมพร ตั้งขึ้นเป็นเมือง ปราณบุรี ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อของอ�ำเภอเป็น อ�ำเภอบางสะพาน ส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณมี ฐานะเป็ น ต� ำ บลก� ำ เนิ ด นพคุ ณ ในวั น ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2530 ได้แยกพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็น ต� ำ บลแม่ ร� ำ พึ ง ปั จ จุ บั น ต� ำ บลก� ำ เนิ ด นพคุ ณ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ โดยมีหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลก�ำเนิด นพคุณ ส่วนที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหาร ส่วนต�ำบล พ.ศ.2537

พระธาตุหินก่อ วัดเขากะจิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นส่ ง เสริ ม การ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้ และการผลิต 3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นสั ง คม การ ศึกษา และคุณภาพชีวิต 4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห าร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นา ระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเส้น ทางคมนาคม แหล่งน�้ำ และสาธารณูปโภค

กลุ่มอาชีพสตรีท�ำพริกแกง บ้ า นระหาร หมู่ที่ 4 ต�ำบลก�ำเนิด นพคุณ อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ กลุ่มอาชีพสตรีท�ำพริกแกงบ้านระหาร ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยการ รวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ กับครอบครัว จึงได้น�ำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ ข่า ตะไคร้ พริก มาท�ำพริกแกง ปัจจุบันมีสมาชิก กลุ่มจ�ำนวน 73 คน มีทั้งสมาชิกที่เป็นกลุ่มผู้ผลิต

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมี ก ารปั น ผล ให้ กั บ สมาชิ ก ทุ ก ๆ 6 เดื อ น ทางกลุ ่ ม ได้ รั บ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การ บริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ ส�ำนักงานพัฒนา ชุ ม ชน อ� ำ เภอบางสะพาน ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ การพั ฒ นาสตรี แ ละครอบครั ว ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ท�ำให้กลุ่มเกิดการพัฒนาและ มีความเข้มแข็ง กลุ่มได้ด�ำเนินการท�ำผลิตภัณฑ์

ออกจ�ำหน่ายในพื้นที่ ทั้งตลาด ตลาดชุมชน การออกร้านแสดงสินค้ากับหน่วยงานราชการ การร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ผลิตภัณฑ์ของ กลุ่ม ได้แก่ พริกแกงเผ็ด พริกแกงส้ม พริกแกง คั่วกลิ้ง น�้ำพริกส�ำเร็จรูป นอกจากนี้กลุ่มยังได้ พัฒนาจัดท�ำผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 2 ชนิด คือ หมี่ กรอบ และเส้ น ขนมจี น เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ สมาชิกกลุ่ม PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(2

).indd 185

185

4/7/2561 9:59:32


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์ “วิสัยทัศน์กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานแก้ปัญหา สร้างศรัทธาประชาชน” คือค�ำขวัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์

นายประกอบ คงทัพ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์ ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต�ำบล พงศ์ประศาสน์ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ทางทิศใต้ของ อ�ำเภอบางสะพานห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3374 (ถนนฝ่ายท่า-หนองหัดไท) ประมาณ 3 กิโลเมตร ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ เดิมชื่อ “ ต�ำบลนาพร้าหัก” มีประวัติเล่าว่า บริเวณ ดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน�้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง มีประชาชนตั้งบ้านเรือน บริเวณหนองน�้ำ ได้ถางป่าใกล้หนองน�้ำ และมีดพร้าได้ตกน�้ำ จึงได้ชื่อว่า “หมู่บ้านนาพร้าหัก” ต่อมาหมู่บ้านได้มีความเจริญขึ้น และเมื่อได้มีการตั้ง อ�ำเภอบางสะพาน จึงมีฐานะเป็นต�ำบลนาพร้าหัก ต่อมามีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่ง ได้เดินทางมาเยี่ยม และมองเห็น ความสวยงามของ หมู่บ้าน จึงให้ขุนพงศ์ประศาสน์ (วงษ์ พึ่งประดิษฐ์) นาย อ�ำเภอขณะนั้นพัฒนาท้องที่ โดยเฉพาะถ�้ำเขาม้าร้อง ซึ่งสวยงามมาก และ ได้เปลี่ยนชื่อต�ำบลจาก “นาพร้าหัก” มาเป็นต�ำบล “พงศ์ประศาสน์” ต�ำบล พงศ์ประศาสน์ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การ บริหารส่วนต�ำบลทั้งหมด ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 2 บ้านหินกอง หมู่ที่ 3 บ้านชะม่วง หมู่ที่ 4 บ้านม้าร้อง หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี้ต่าย หมู่ที่ 9 บ้านต้นทองหลาง หมู่ที่ 10บ้านทุ่งนุ่น มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,980 คน แยกเป็น ชาย 4,931 คน หญิง 5,049 คน จ�ำนวนครัวเรือน 4,269 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 108 คน / ตารางกิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ พืชเศรษฐกิจ ที่ส�ำคัญของต�ำบลพงศ์ประศาสน์ ได้แก่ มะพร้าว ยางพารา สับปะรด ปาล์ม น�้ำมัน ข้าว พืชไร่ พืชผัก สัตว์เลี้ยงที่ส�ำคัญ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร ไก่ อาชีพรอง ลงมาของราษฎร รับจ้างทั่วไป โรงงาน และการประกอบอาชีพด้านค้าขาย และการให้บริการ 186

.

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(4

).indd 186

4/7/2561 9:52:19


ศักยภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์ มี พื้นที่และการวางผังศักยภาพไว้เป็นที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันได้มีนัก ท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวมากขึ้นทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะ พื้นที่เป็นที่ราบลูกฟูกมีความลาดเอียงจากทิศ ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย มี ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อาทิเช่น หาด ทราย ทะเล เขาถ�้ำ อ่างเก็บน�้ำ ป่าไม้ ภูเขา ยัง อุ ด มสมบู ร ณ์ เ หมาะแก่ ก ารใช้ เ ป็ น ที่ พั ก ผ่ อ น หย่อนใจของชุมชน ภูมิอากาศ มีลักษณะร้อนชื้น มีฝนตกเกือบ ตลอดทั้งปี อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ ประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจและร่วมมือ ในการด�ำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตลอดจนผู้น�ำชุมชนมีศักยภาพในการบริหารงาน และร่วมมือโดยพร้อมกัน

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

).indd 187

187

4/7/2561 9:52:26


การบริหารที่ส�ำคัญ • การจัดเวทีประชาคมระดับต�ำบล (ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน) • หมู่บ้านร่วมกับ อบต. จัดกิจกรรมกีฬาทั้ง ระดับต�ำบล และระดับอ�ำเภอ • หมู่บ้านร่วมกับ อบต. จัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น • อบต.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริม สิทธิการรับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์ มี ที่ ส าธารณะประโยชน์ ใ นเขตต� ำ บลพงศ์ ประศาสน์ 14 แห่ง รวมเนื้อที่ 773 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา บางแห่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนติดทะเล อ่าวไทย

188

.

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

(4

).indd 188

4/7/2561 9:52:33


แหล่งท่องเที่ยว มีพื้นที่ในเขตต�ำบลพงศ์ประศาสน์ที่เหมาะ สม และควรแก่การส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 9 แห่ง เป็นสวนสาธารณะประโยชน์ ภูเขา ถ�้ำ อ่างเก็บน�้ำ และชายทะเลอ่าวไทย หมู่ที่ 1 วัด เขาถ�้ำม้าร้อง และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลอง ปากปิด หมู่ที่ 9 ชายหาดนเรศวร ระยะทาง ประมาณ 9 กิโลเมตร

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

).indd 189

189

4/7/2561 9:52:42


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางสะพาน “เชิดชูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกเสียงมีส่วนร่วมบริหารงาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี น�ำไปสู่ต�ำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบางสะพาน

นายสุโย ปลอดภัย

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางสะพาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางสะพาน ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ต�ำบล บางสะพาน อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขัน 77170 โทร . 032- 699358 , 699281 โทรสาร 032- 699358 ต่อ 108 www. Bangsaphan.go.th ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของอ� ำ เภอบางสะพานน้ อ ย จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ระยะห่างอ�ำเภอบางสะพานน้อย ประมาณ 2 กิโลเมตร จัดตั้งเป็น อบต. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ประชากร 1,700 ครัวเรือน จ�ำนวน 4,320 คน

ด้านสาธารณสุข ร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. ป้องกันและฉีดยาคุมก�ำเนิดใน สุนขั และแมว โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม แก่เด็กนักเรียนในเขตที่รับผิดชอบ - ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกก�ำลังกาย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด

ด้านปศุสัตว์

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- มีการจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ฉีดวัคซีนฉีดยาคุมก�ำเนิดในสุนขั และแมว และการควบคุมจ�ำนวนสัตว์เลี้ยงโดยการท�ำหมัน - ร่วมมือกับปศุสัตว์ในพื้นที่ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ในโคกระบือ

ส่งเสริมการจัดกิกรรมด้านการอนุรักษ์ฯของกลุ่มต่างๆ อาทิ การทั้งซั้งกอ (บ้านปลาเทียม)ของกลุม่ ประมงบ้านหนองเสม็ด การปลูกป่าโกงกาง การปลูก ป่ า ทดแทน การล่ อ ยพั น ธ์ สั ต ว์ น�้ ำ จื ด เช่ น กุ ้ ง ก้ า มกราม พั น ธุ ์ ป ลาน�้ ำ จื ด ในแหล่งน�้ำส�ำคัญๆ ของต�ำบลบางสะพาน เป็นต้น

190

.

(2

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 190

4/7/2561 9:41:39


ด้านการปกป้องสถาบันที่ส�ำคัญของชาติ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในวั น ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ที่ แ สดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ สถาบั น ส�ำคัญของชาติ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ่าง เก็บน�้ำหุบตาหวัด ตลอดระยะเวลา เกือบ 7 ปี นับตั้งแต่พ.ศ. 2553 ที่ นายสุ โ ย ปลอดภั ย นายก อบต. บางสะพาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิก อบต. บางสะพาน ก�ำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ชาวต�ำบลบางสะพาน ได้ทลู เกล้าขอพระราชทาน โครงการจัดหาน�้ำเพื่ออุโภคบริโภค แก่ชาวต�ำบล บางสะพาน เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งซ�้ำซาก ขาดแคลนน�้ำเพื่ออุโภคบริโภคและการเกษตร นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช บรมนารถบพิ ต ร รั ช การที่ 9 ที่ ท รงพระราชทาน โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก พระราชด� ำ ริ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ หุ บ ตาหวั ด หมู ่ ที่ 9 บ้านหนองคล้า ต�ำบลบางสะพาน ซึ่งด�ำเนินการ แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แก่ ช าวต� ำ บลบางสะพานในเรื่ อ งน�้ ำ เพื่ อ อุโภคบริโภคและการเกษตรได้ในอนาคต

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน กองทุน สงเคราะห์แก่เด็กที่ขาดแคลน ส่งเสริมการจัด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ จั ด กิ จ กรรมสื บ สาน ประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ กิจกรรมสืบสาน แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประจ�ำทุกปี

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เร่งพัฒนาด้านถนนหนทางให้มีความสะดวก ปลอดภั ย มั่ น คงแข็ ง แรง จั ด หาระบบประปา ที่ ส ะอาดอย่ า งทั่ ง ถึ ง ระบบไฟฟ้ า ที่ เ ข้ า ถึ ง ทุกหลังคาเรือน

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(2

).indd 191

191

4/7/2561 9:41:50


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลร่อนทอง “ชุมชนเข็มแข็ง การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีและคุณภาพชีวิต” คือค�ำขวัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบลร่อนทอง

นายศักดา เอกพัฒน์สิริ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลร่อนทอง ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลร่อนทอง หมู่ที่ 3 ต�ำบลร่อนทอง อ�ำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 032-697493 Fax 032-697413 Facebook องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลร่ อ นทอง อ� ำ เภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลร่อนทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 10 ของอ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในต�ำบลร่อนทอง โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นเทศบาลต�ำบลร่อนทอง (สองท้องถิ่นในต�ำบลเดียว) สภาพพื้ น ที่ เ ป็ น หุ บ เขา ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ เทื อ กเขาตะนาวศรี และประเทศสหภาพเมียนม บางส่วนเป็นที่ราบลาดลงไป ทางทิศตะวันออก มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ไม่ร้อนไม่หนาว จนเกินไป อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 32-33 องศา เซลเซียส ต�่ำสุดประมาณ 23-25 องศาเซลเซียส เนือ่ งจากได้รบั อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดผ่านท�ำให้เกิด ฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดื อ นมี น าคม - พฤษภาคม อากาศร้ อ นและ ค่อนข้างแห้งแล้ง ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ปริมาณน�้ำฝนโดยเฉลี่ย ประมาณ 70 - 90 มิลลิเมตร (บางปีเกิดภาวะ อุทกภัย) ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน 192

.

(4

พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 2425 องศาเซลเซียส เขตการปกครองขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต�ำบลร่อนทอง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบ ด้วย หมู่ที่ 2 บ้านไทรคู่ หมู่ที่ 3 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 บ้านสวน หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน หมู่ที่ 7 บ้านวังน�้ำเขียว หมู่ที่ 8 บ้าน คลองลอย หมู่ที่ 9 บ้านคลองเพลิน หมู่ที่ 10 บ้าน ทุ่งเชือก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู จ�ำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลร่อนทอง เต็มทั้ง หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 8 9 10 และ 11

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 192

4/7/2561 9:34:19


โครงการกิจกรรม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลร่ อ นทอง เป็ น แหล่งทองค�ำบางสะพาน ที่มีการร่อนทองค�ำเป็น วิ ถี ชี วิ ต คนในพื้ น ที่ ปั จ จุ บั น ยั ง มี ช าวบ้ า นร่ อ น ทองค�ำเป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ เป็นส่วนหนึ่ง ข อ ง ค� ำ ข วั ญ จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ ์ ว ่ า “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาดเขาถ�้ำ งามล�้ำน�้ำใจ” จึงมีแผนงานโครงการ พั ฒ นาเป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมที่ ส�ำคัญต่อไป • พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมสวนผล ไม้เดินชมธรรมชาติบา้ นคลองลอย บ้านวังน�ำ้ เขียว

• โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ท่องเที่ยว “แหล่งร่อนทองค�ำบางสะพาน” บ้ า นป่ า ร่ อ น ต� ำ บลร่ อ นทอง อ� ำ เภอ บางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ วัฒนธรรมวิถีชีวิตการร่อนทอง ที่เกิดขึ้นจาก การสั่ ง สมองค์ ค วามรู ้ ที่ มี ลั ก ษณะโดดเด่ น แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ควรได้รับการ ถ่ า ยทอดสู ่ เ ยาวชนรุ ่ น หลั ง สื บ ไป เพื่ อ ให้ วิ ถี ก ารร่ อ นทองค� ำ โบราณถู ก สื บ สานเป็ น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้ด�ำรงอยู่ใน ท้องถิ่นต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบล ร่อนทอง ได้ด�ำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อร่วม สื บ สานและพั ฒ นาการร่ อ นทองค� ำ โบราณ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

).indd 193

193

4/7/2561 9:34:27


แหล่งท่องเที่ยว ฝายน�้ำล้นและศาลพ่อตาหมวก (ถ�้ำตาหมวก) ตัง้ อยูท่ บี่ ริเวณ หมูท่ ี่ 6 บ้านป่าร่อน ต�ำบลร่อนทอง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น จุดส�ำคัญที่ตั้งอยู่ริมคลองทอง และมีเรื่องเล่าถึง นิทานถ�้ำตาหมวกที่เข้าไปหาทองในถ�้ำและถูกถ�้ำ ปิดลงออกมาไม่ได้ จึงเกิดมีการสร้างศาลพ่อตา หมวกที่ บ ริ เวณดั ง กล่ า ว โดยองค์ ก ารบริ ห าร ส่วนต�ำบลร่อนทองก�ำลังท�ำโครงการพัฒนาเป็น สถานที่ เรี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท องบางสะพาน และลานวั ฒ นธรรมการร่ อ นทองบางสะพานที่ แสดงถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ท องค� ำ บางสะพาน “กระทั่งถึงบางตะพานสถานที่ มีทองดีแต่บุราณ นานหนักหนาบังเกิดกับกายสิทธิ์อิศรา ไม่มีราคี แกมแอร่ ม เรื อ งเนื้ อ กษั ต ริ ย ์ ชั ด แท้ ไ ม่ แ ปรธาตุ ธรรมชาติสุกใสวิไลเหลืองชาติประหังหุงขาดบาท ละเฟื้อง ถึงรุ่งเรืองก็ยังเยาเบาราคาบางตะพาน ผุ ด ผ่ อ งไม่ ต ้ อ งหุ ง ราคาสู ง สมศรี ดี ห นั ก หนาพี่ อยากได้เนื้อทองให้น้องทา แต่วาสนายังไม่เทียม ต้องเจียมใจ”(นิราศถลาง)ทองบางสะพานเป็นที่ ขึน้ ชือ่ มีผกู้ ล่าวว่าเป็นทองค�ำเนือ้ ดีทสี่ ดุ เหลืองอร่าม สุกปลั่ง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าทองนพคุณ เป็นทอง เนื้อเก้า หมายถึง เป็นทองค�ำที่มีราคาสูงกว่าทุก แหล่งในประเทศไทย 1. แหล่งร่อนทองค�ำบางสะพานถ�้ำตาหมวก ลานวัฒนธรรมการร่อนทอง เมื่ออดีตกาลนานมา แล้ว ณ ท้องที่ต�ำบลร่อนทอง อ�ำเภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ นี้ มี วั ว ทองค� ำ ตั ว หนึ่ ง อาศัยอยู่ในถ�้ำ ถ�้ำนี้ปกติจะปิดอยู่เสมอ จะเปิดก็ เฉพาะวันดีคืนดีที่วัวทองค�ำตัวนี้จะออกจากถ�้ำ เท่ า นั้ น ถึ ง วั น ที่ วั ว จะออกจากถ�้ ำ และถ่ า ยมู ล ซึ่ ง เป็ น ทองค� ำ ไว้ ทั่ ว ไป มู ล ของวั ว นี่ แ หละเป็ น ก�ำเนิดของทองบางสะพาน เมื่อถ่ายมูลไว้มาก พอแล้ววัวศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ก็หายไป หลายปีต่อมามี คนดีมีวิชาเวทย์มนต์คาถาใช้เทียนวิเศษ เรียกว่า “เทียนระเบิดหรือเทียนสว่าน” สามารถท�ำให้ ถ�้ ำ นี้ ร ะเบิ ด ได้ แสงเที ย นท� ำ ให้ ป ากถ�้ ำ เปิ ด ได้ จึงน�ำเทียนเข้าไปปักไว้ในถ�้ำและขนทองเอาไปได้ มากมาย ขณะขนทองนั้ น ได้ ส วนทางกั บ “ตาหมวก” ตาหมวกได้ออกปากขอทอง ผู้วิเศษ ก็แนะน�ำให้ไปเอาในถ�้ำเพราะเทียนยังสว่างอยู่ถ�้ำ ยังไม่ปิด ตาหมวกก็รีบคว้ากะลามะพร้าวริมทาง 194

.

(4

เข้าไปในถ�้ำโกยทองได้ 2 กะลา เดินทางกลับบ้าน สวนทางกับเพื่อนบ้านคนหนึ่ง เพื่อนบ้านก็เอ่ย ปากขอ ตาหมวกก็บอกว่า “ไปเอาเองซีถ�้ำยัง เปิดอยู่นี่” เพื่อนบ้านก็บอกว่า “เอ็งเอาทองแลก กั บ กระบุ ง ข้ า ดี ก ว่ า เอ็ ง จะได้ ท องมากๆ”

ตาหมวกก็เห็นจริงเพราะเชื่อว่าเทียนนั้นจะยัง สว่ า งอยู ่ อี ก นาน จึ ง น� ำ ทองแลกกั บ กระบุ ง แล้วรีบไปที่ถ�้ำทันที โกยทองใส่กระบุงเพลินจน เทียนศักดิ์สิทธิ์ดับมอดลง ปากถ�้ำปิดสนิททันที เป็นอันว่าตาหมวกถูกขังอยู่ในถ�้ำนั้นออกไม่ได้

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 194

10/7/2561 18:17:15


2. ทิวทัศน์อ่างเก็บน�้ำวังน�้ำเขียว/เทือกเขา ตะนาวศรี น�้ำตกแพรกตะเคียน ตั้งอยู่ ม.7 บ้าน วังน�้ำเขียว 3. อ่างเก็บคลองลอย ตั้งอยู่ ม.8 บ้านคลอง ลอย 4. ทุเรียน “หมอนทองคลองลอย” ของดี อ�ำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์ ของรสชาติเฉพาะพื้นที่ จากดิน น�้ำ สภาพอากาศ โดยทุ เรี ย นหมอนทองคลองลอยจะมี ร สชาติ หวานมัน หนึ่งในเคล็ดลับที่ท�ำให้ทุเรียนคลอง ลอยมีชื่อเสียงในรสชาติความอร่อย น่าจะมาจาก สภาพพื้นที่เพาะปลูกบ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง เป็นดินทรายขี้เป็ด (ดินร่วนปนทรายหยาบ)

สินค้า OTOP • • • •

ทุเรียนทอดบ้านคลองลอย กล้วยกวนบ้านคลองลอย กลุ่มกระเป๋าพรมเช็ดเท้าบ้านวังน�้ำเขียว น�้ำมันเหลืองเอกพัฒน์

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(4

).indd 195

195

4/7/2561 9:34:42


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลต�ำบลไชยราช “เป็นต�ำบลที่น่าอยู่ มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล”” คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยราช

นายประทีป ทั่งศรี

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยราช สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยราช ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต�ำบลไชยราช อ�ำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77170 โทรศัพท์ : 0-3269-4619 โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : chairach_2556@ hotmail.com เป็ น ต� ำ บลหนึ่ ง ของอ� ำ เภอบางสะพานน้ อ ย จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ�ำเภอบางสะพานน้อย อยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร จัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนต�ำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 การปกครอง แบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช ผู้ใหญ่สมาน สิมมา หมู่ที่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก ผู้ใหญ่แสงทอง เกลื่อนพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ ก�ำนันจารินทร์ จุ้ยแจ้ง หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ ผู้ใหญ่วิชัย ส�ำเรียนรัมย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน ผู้ใหญ่ธวัชชัย พวงอินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านหมากผู้ ผู้ใหญ่ชิน แนวเถื่อน

ผลิตผลหรือสินค้า/บริการที่ส�ำคัญของต�ำบล 1) สับปะรด 2) ยางพารา 3) ปาล์มน�้ำมัน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน�ำ ้ เพือ่ รองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน 2. สง่ เสริมและสนับสนุนการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบให้มคี ณ ุ ภาพ ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ 3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบ การประเมิน และการบริหาร ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศทั้ง ในด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนด้านต่างๆ 196

.

(2

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 196

6/7/2561 9:40:01


4. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ในชุมชน การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และการบริการสาธารณะสุขในชุมชน 5. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ รายได้ และการผลิ ต ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามกระบวน การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP การบริการและ การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ 6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา ตนเองได้ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ ยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ชมเหยี่ยวอพยพ ณ เขาเรดาร์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยราช จัดเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพประจ�ำปีในเดือนตุลาคม ต้อนรับ เหยี่ยวอพยพอาคันตุกะหน้าหนาวที่จะใช้ประเทศไทยเป็นทางหลวงอพยพย้ายถิ่นจากเขตอบอุ่นไป เขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร และมีรายงานพบ นกล่าเนื้อในเวลากลางวัน ประกอบด้วย เหยี่ยว นกอิ น ทรี แ ละอี แร้ ง จ� ำ นวน 55 ชนิ ด กลุ ่ ม ศึ ก ษาเหยี่ ย วและนกอิ น ทรี อ พยพผ่ า นเขาเรดาร์ (สถานีทวนสัญญาณบ้านไชยราช)ต�ำบลไชยราช อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 23 ชนิด โดยระหว่างปลายเดือน กันยายน ถึงต้นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พบเหยี่ยว อพยพ จ�ำนวน(อย่างน้อย)160,000 ตัว โดยพบเหยี่ยวอพยพ 6 ชนิดหลักที่มีมากกว่า 1,000ตัว ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวนกเขาชิครา ส�ำหรับนักนิยมธรรมชาติหรือนักท่องเทีย่ วทัว่ ไปทีส่ นใจเดินทางไปชมเหยีย่ วอพยพ ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ง่ายๆปีละครั้งในฤดูกาลอพยพต้นหนาว ควรให้เวลากับตนเองอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ในการเฝ้ารอการอพยพผ่านของเหยี่ยวอพยพตามจุดต่างๆ ปริมาณการอพยพของเหยี่ยว แต่ละจุด จะผันแปรตามสภาพอากาศและทิศทางลม ดังนั้นควรอดทน เฝ้ารอแล้วจะได้ชมภาพ อันน่าตื่นตาตื่นใจ ช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่มีโอกาสเห็นเหยี่ยวอพยพบินต�่ำและใกล้ 08.00-11.00 น. และ 15.00-17.00 น.

นายประทีป ทั่งศรี นายก อบต.ไชยราช พร้ อ มด้ ว ย ปลั ด อบต.ไชยราช ก� ำ นั น ต.ไชยราช ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2, 5, 6 ข้าราชการ/พนักงานจ้าง อบต.ไชยราช เครือข่าย อถล.และประชาชน หมู่ที่ 2, 6 ร่ ว มโครงการ “จิ ต อาสาท� ำ ดี ด ้ ว ยหั ว ใจ ท� ำ ดี เ พื่ อ พ่ อ ” ครั้งที่ 4/2 ปี’61 ขุดลอก ผั ก ตบชวาฝายณรงค์ หมู ่ ที่ 6 ต.ไชยราช วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก น�ำโดย นายประทีป ทั่งศรี นายก อบต.ไชยราช ปลั ด อบต.ไชยราช พนั ก งาน อบต.ไชยราช อาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น รั ก ษ์ โ ลก (อถล.) ไชยราช สมาชิกสภา อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน ทหาร ต�ำรวจ ต�ำรวจทางหลวง อาสาสมัครกู้ภัย นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน และประชาชน ร่วมเดิน รณรงค์และจัดเก็บขยะในที่สาธารณะ ตลอด 2 ฝั่งถนนเพชรเกษม ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร เพื่อให้ 2 ฝั่งถนนเพชรเกษมสะอาดตา PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(2

).indd 197

197

6/7/2561 9:40:08


W O R K LI F E

บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบลทรายทอง “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนการผลิต ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” คือค�ำขวัญขององค์การบริหารส่วนต�ำบลทรายทอง

นายอานนท์ ลิมประภานุกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลทรายทอง ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลทรายทอง มีพื้นที่ติดชายทะเล มีเกาะทะลุ ที่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจากสภาพของเกาะ สามารถมองทะลุจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่งของเกาะได้ และที่ยังมีความสมบูรณ์ทางทะเล สมัยก่อน ประชาชนชาวประมงจะใช้พื้นที่บริเวณเป็นที่หลบมรสุมและเป็นจุดจอด เรือประมง ทั้งปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญและมีความสมบูรณ์ของ ปะการังหลายชนิด

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลทรายทองเป็ น ต� ำ บลหนึ่ ง ของอ� ำ เภอ บางสะพานน้อย จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ของอ�ำเภอบางสะพานน้อย ห่างจากตัวอ�ำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร ที่ท�ำการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลทรายทอง ตั้ ง อยู ่ ณ เลขที่ 15/4 หมู ่ ที่ 7 ถนนทุ่งสีเสียด - ห้วยสัก บ้านห้วยสักต�ำบลทรายทอง อ�ำเภอบางสะพาน น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ 1 บ้านในไร่, หมู่ 2 บ้านก�ำมะเสน, หมู่ 3 บ้านชายทะเล, หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง, หมู่ 5 บ้านบางเบิด, หมู่ 6 บ้านบ่อไพ, หมู่ 7 บ้านห้วยสัก, หมู่ 8 บ้านทุง่ สีเสียด, หมู่ 9 บ้านเขาปุก, หมู่ 10 บ้านหนองหัดไท, หมู่ 11 บ้านดอนทรายงามรวม 2,983 ครัวเรือนมีจ�ำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,341 คน 198

.

(2

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

) (2).indd 198

4/7/2561 9:23:16


สถานที่ท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต�ำบลทรายทองตั้งอยู่ใน เขตอ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึ่ ง อยู ่ ใ นเขตจั ง หวั ด ประจวบโซนล่ า ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ยั ง คงความเป็ น ธรรมชาติ แ ละ สวยงาม มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเพิ่มขึ้นทุกปี ท�ำให้ประชาชนในเขตต�ำบลทรายทอง มีรายได้ จากนั ก ท่อ งเที่ยวเป็นรายได้เสริม โดยเฉพาะ ร้ า นอาหารและผู ้ ป ระกอบการที่ พั ก และการ จ�ำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ด้านแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติที่พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ทรายทองมีดังนี้ 1. เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ แหล่งด�ำน�้ำ ดู ป ะการั ง และตกปลาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ หมู่ที่ 3 2. ชายฝัง่ ทะเล บางเบิด ฝัง่ แดง แหล่งท่องเทีย่ ว ชายฝั่ง ในหมู่ที่ 3, 4 ,5 3. ถ�้ำขาอ่อน หรือถ�้ำอโนดาษ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 เหมาะส�ำหรับผู้รักการผจญภัย 4. ถ�้ำอโนดาต หมู่ที่ 7 ถ�้ำเขาเบิดเป็นถ�้ำที่อยู่ ใกล้ชายหาดบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 5. สวนป่าทรายทอง สวนป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ เป็น แหล่งอาศัยและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ป่า

ประเพณีและงานประจ�ำปีในท้องถิ่น • ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประมาณเดือนมกราคม • ประเพณีสลากภัตประมาณเดือนกันยายน • ประเพณี วั น สงกรานต์ ป ระมาณเดื อ น เมษายน • ประเพณีลอยกระทงประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน • ประเพณี วั น เข้ า พรรษา - ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนต�ำบลทรายทองได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารท� ำ โคมไฟจากกะลา มะพร้าว สานหมวกทางมะพร้าว การท�ำเครื่อง พริกแกง

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

.

(2

) (2).indd 199

199

4/7/2561 9:23:22


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดทางสาย

“พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” พุทธ

ธรรมสถานอุทยานวัดทางสาย (เขาธงชัย) ตั้งอยู่ที่ 98 หมู่ 9 ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะคล้ายเต่ายื่นลงไปในทะเล อยู่กึ่งกลาง ระหว่าง 2 อ่าว คือ อ่าวบ้านกรูด และอ่าวบ้านทางสาย มีความสูงจากระดับน�้ำทะเล 110 ฟุต มีถนนขึ้นสู่ยอดเขา ระยะทาง 1 กิโลเมตร ห่างจากสถานีรถไฟบ้านกรูด 4 กิโลเมตร และจาก ถนนเพชรเกษม 12 กิโลเมตร

200

(2

พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ ภั ก ดี ป ระกาศ

ในวโรกาสมหามงคลดิถี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิ ต ลธิ เ บศร รามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเถลิง ถวัลราชสมบัติครบ 50 ปี นับเป็นพระมหากษัตรา ธิราช อันยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารและ ในโลกปั จ จุ บั น คณะสงฆ์ วั ด ทางสาย คณะ กรรมการเทิ ด พระเกี ย รติ ประชาชนชาวไทย ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรม สารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานในพระเจดีย์ และทรง พระกรุ ณ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทานนาม พระเจดีย์ว่า “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 200

6/7/2561 17:12:33


พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เป็นแบบ สถาปั ต ยกรรมไทยกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ประจ� ำ รัชสมัยรัชกาลที่ 9 คณะกรรมการการก่อสร้างมี นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา เป็น ประธานกรรมการ ออกแบบและควบคุ ม การ ก่อสร้างโดยหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิ ก ประจ� ำ ราชส� ำ นั ก และศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น ปู ช นี ย บุ ค คลด้ า นสถาปั ต ยกรรมไทย โดยรวมพระเจดีย์ พระสถูป อุโบสถ วิหารคด ระเบียง มารวมอยูใ่ นอาคารเดียวกันรูปลักษณ์เป็น อาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 50 เมตร สูง 50 เมตร จึงมีความหมายการครอง ราชครบ 50 ปี มีเจดีย์องใหญ่รูปทรงกลมเป็นองค์ ประธาน มีเจดีย์ขนาดย่อมล้อมรอบ 8 องค์เป็น หมู ่ เจดี ย ์ 9 องค์ หมายถึ ง ประจ� ำ รั ช กาลที่ 9 ภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ประกอบด้วยชั้น ต่างๆ 5 ชั้น ชั้นที่ 1 ชั้ น ใต้ พื้ น ดิ น เป็ น ที่ เ ก็ บ น�้ ำ ฝน ขนาดใหญ่ ชั้นที่ 2 เ ป ็ น โ ถ ง อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค ์ แ ล ะ ส�ำนักงานมูลนิธิ เป็นที่ตั้งของ หอกลอง หอระฆัง และศาลารายอีก 4 หลัง และทีบ่ ริเวณมุมของฐาน ชั้นนี้เป็นที่ตั้งของใบเสมารวมทั้งหมด 8 ใบ ชั้นที่ 3 เป็นวิหาร บริเวณใจกลางเป็นแท่น ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางอิริยาบถสี่ จ�ำนวน 4 องค์ ท� ำ ด้ ว ยหิ น อ่ อ น ผนั ง โดยรอบเขี ย น จิตรกรรมภาพ 5 ธันวามหาราช ภาพพระราชพิธี สิบสองเดือน และประเพณีท้องถิ่นภาคต่างๆ ของ ประเทศไทย ชั้นที่ 4 เป็ น อุ โ บสถ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐาน พระประธาน มีชื่อว่า “พระพุทธลีลากาญจนว บพิตร” มีความงดงามอ่อนช้อยถึงพร้อมด้วย คุณค่า แห่งพุทธศิลปะโดยได้รับการยอมรับใน ระดับสากลว่า เป็นพระพุทธรูปปางลีลาทีง่ ามทีส่ ดุ ในโลก ชั้นที่ 5 บุ ษ บ ก ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น พ ร ะ บ ร ม สารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ ภายในบุษบกไม้สัก แกะสลักปิดทองตั้งอยู่บน ฐานทรงสู ง ท� ำ ด้ ว ยหิ น อ่ อ นมี มุ ข ยื่ น ทั้ ง สี่ ด ้ า น ใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปทองค�ำปางประจ�ำ พระชนมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 201

201

6/7/2561 17:12:49


H I S TO R Y O F B U D D H IS M บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดบ่อกบ

พระอธิการ อาคม อคฺคปญฺโ เจ้าอาวาสวัดบ่อกบ

วัดบ่อกบ ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อกบ หมู่ 1

ต� ำ บลไชยราช อ� ำ เภอบางสะพานน้ อ ย จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เริ่ ม สร้ า งโดย ชาวบ้านบ่อกบ เมือปี พ.ศ.2519 เป็น ที่พักสงฆ์ ปี พ.ศ.2544 ขออนุญาตสร้างวัด จาก ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา ปี พ.ศ.2550 ประกาศส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่ อ งตั้ ง วั ด ในพระพุ ท ธศาสนา มี น ามว่ า “วัดบ่อกบ” ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2550 มีพระอธิการ อาคม อคฺคปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ประกาศส�ำนักนายก รัฐมนตรี ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางวัดมีพระเก่าโบราณยุคต่างๆ ซึ่งเป็น ศิลปะทีห่ าชมได้ยาก ส�ำหรับให้พทุ ธศาสนิกชน ได้เข้า นมัสการ ขอพร ปิดทอง

202

(2

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 202

6/7/2561 9:42:25


ที่ ชื่ อ ว่ า “บ่ อ กบ” เพราะในอดี ต มี หิ น ก้ อ นหนึ่ ง แช่ อ ยู ่ ใ นน�้ ำ มี ลั ก ษณะ คล้ายกบหิน กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร มีน�้ำไหลออกจากปาก ตลอดเวลา ไม่เคยแห้งจนถึงทุกวันนี้ แต่รูป ร่างก้อนหินนั้นถูกงัดท�ำลายไปพอสมควร จึ ง มองไม่ เ ห็ น เป็ น รู ป หิ น กบอย่ า งในอดี ต คนไชยราชบ่ อ กบ มี ค วามเชื่ อ ว่ า เป็ น หิ น ศักดิ์สิทธิ์ และให้ความเคารพเสมอมา และ เรียกว่า “เจ้าพ่อบ่อกบ”

-พระนอนหยกขาว -พระเทพนาคา -พระอุปคุต -พระเจ้าจักรพรรดิ์ -พระพิฆเนศ -พระนารายณ์ 10 ทิศ

พระเศรษฐีนวโกฏิ

พระซุ้มเรือนแก้ว(พระแก้วสารพัดนึก)

พระเทพหูยาน

พระพิฆเนศ

หลวงพ่อสนเข็มเทพนารีอุปถัมภ์

หลวงพ่อพิกุลทอง

PRACHUAP KHIRI KHAN I SBL บันทึกประเทศไทย

(2

).indd 203

203

6/7/2561 9:42:52


พระพุทธโพธิเมตตา (พระปางประทานพร) วัดหนองพลับ

ขอเชิญมานมัสการ พระพุทธโพธิเมตตา

204

(4

วัดหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

SBL บันทึกประเทศไทย I PRACHUAP KHIRI KHAN

).indd 204

Website : www.watnongplub.com Facebook : watnongplub 4/7/2561 14:41:40

Profile for SBL MAGAZINE

73 ประจวบคีรีขันธ์  

73 ประจวบคีรีขันธ์  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded