Page 1

ฉบับที่ 66 จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561

Magazine

เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน

EXCLUSIVE

นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กับภารกิจเพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

SPECIAL INTERVIEW

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายด�ำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

Vol.8 Issue 66/2018

www.sbl.co.th _

.indd 7

23/3/2561 14:21:16


BLUE GOLD COFFEE ชม-ชิ ม-ช็อปกาแฟขี้ชะมด สดจากไร่บลูโกลด์ คอฟฟี่

จุ ดเด่นของไร่บลูโกลด์ คอฟฟี่ กาแฟขี้ชะมดของบลูโกลด์ คอฟฟี่ ได้มาจากการเพาะเลี้ยงชะมดขึ้นเอง ปราศจากการไล่ล่าจากป่า โดยให้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ท�ำให้ชะมดมีสุขภาพดี อารมณ์ดี จึงออกลูก ออกหลานอย่างสม�่ำเสมอ จนปัจจุบันมีจ�ำนวนชะมดมากที่สุดในประเทศไทย คือมีมากกว่า 300 ตัว และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งในส่วนของผลผลิตกาแฟจากไร่บลูโกลด์นั้น เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าปลูกในที่ราบได้ ซึ่งเป็นการ เกษตรพื้นที่ปลอดสารพิษ ลักษณะพื้นที่ไร่กาแฟโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ประการส�ำคัญ ไร่กาแฟขี้ชะมดบลูโกลด์ คอฟฟี่ ยังได้มีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ ภายในชุมชมอ�ำเภอโพนสวรรค์ โดยส่งเสริมเกษตรกรท�ำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ที่เรียกว่าออแกนิค ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของกาแฟจากไร่บลูโกลด์ คอฟฟี่ ได้อย่างแน่นอน

.indd 2

ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ กาแฟสดมี อ ยู ่ ทั่ ว ทุ ก หั ว ระแหง แต่ ส� ำ หรั บ คอกาแฟ ตั ว ยงจะทราบกั น ดี ว ่ า กาแฟสด คุ ณ ภาพดี ที่ ใ ห้ ทั้ ง กลิ่ น สี และ รสสัมผัสที่กลมกล่อม ต้องยกให้

“กาแฟขี้ ช ะมด” 97 หมู่ 12 ต� ำ บลโพนจาน อ�ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 095-938-0950 Blue gold coffee www.bluegoldcoffee.com

23/03/61 06:16:08 PM


กว่าจะเป็ นกาแฟขี้ชะมด ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เหตุใดกาแฟขี้ชะมดถึงได้รับความนิยมถึงแม้ว่า จะมีราคาที่แพงกว่ากาแฟทั่วไป เพราะกว่าจะได้มาซึ่งกาแฟขี้ชะมดนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะวิธีการผลิตนั้นมีหลายขั้นตอน เริ่มจากการให้ชะมด กิ น ผลกาแฟสุ ก สี แ ดงหรื อ ที่ เรี ย กว่ า “เชอรี่ ” กรดและเอนไซม์ ใ น กระเพาะของชะมดจะท�ำปฏิกิริยาเคมีกับผลกาแฟ ลักษณะคล้ายกับ การหมักบ่ม โดยกระเพาะจะย่อยเฉพาะเปลือกและเนื้อของผลกาแฟ เหลือแต่กะลากาแฟเป็นเมล็ดที่ย่อยสลายไม่ได้แล้วจึงขับถ่ายออกมา จากนั้นจะน�ำมาเข้ากระบวนการต่างๆ เช่น คัดแยกเมล็ดและน�ำไปสู่ กระบวนการ ตากแห้ง จนไปถึงขั้นตอนการสีกะลาและคั่ว จนได้เป็น เมล็ดกาแฟขี้ชะมดที่มีลักษณะสีเหลืองทองเต็มเมล็ด ส่งกลิ่นหอมละมุน และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

บลูโกลด์ คอฟฟี่ ...เราเป็ นมากกว่าไร่กาแฟ บลูโกลด์ คอฟฟี่ ไม่เพียงแต่จะเป็นไร่กาแฟเท่านั้น แต่เรายังเป็น แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว โดยจัด แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ มีทั้งโซนร้านกาแฟ ที่คุณพ่อคุณแม่จะนั่งจิบ กาแฟขี้ชะมดหอมๆ โซนสวนสัตว์ส�ำหรับคุณหนูๆ ได้เรียนรู้จักกับสัตว์ ชนิดต่างๆ โซนไร่กาแฟ และศูนย์สาธิตการผลิตกาแฟขี้ชะมด เรียกว่า ได้ ว ่ า เป็ น มากกว่ า ไร่ ก าแฟทั่ ว ไป เพราะว่ า ที่ นี่ ทุ ก คนในครอบครั ว สามารถท�ำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน

NAKHON PHANOM 3 .indd 3

26/03/61 11:26:12 AM


RKS นครพนมคอนกรีต...ปูนเข้ม เต็มคิว เราเป็นหนึ่งในผู ้ให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก มอก. เพราะเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา พร้อมการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ รับประกันคุณภาพ “ปู นเข้ม เต็มคิว” ท�ำให้ RKS นครพนมคอนกรีต ได้รับความไว้วางใจจากชาวนครพนมมาอย่างยาวนาน

RKS

.indd 4

28/03/61 04:16:59 PM


ที่อยู ่ เลขที่ 122 ม. ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 สาขา 1 โทร.042-199-785, 082-114-5678, 084-590-3333 | สาขา 2 โทร. 042-199-785, 097-302-6212 ID rks2017 หรือ แอดเบอร์ 082-114-5678

RKS

.indd 5

28/03/61 04:17:30 PM


มิตรศิลปŠเซ็นเตอร กรปุ จํากัด (นครพนม)

Mitsil Center Group (MCG)

ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตฮอนดา เปดใหบริการถึง 24 สาขา ใน 3 จังหวัด (นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ)

พรŒอมโปรโมชนั่ โดนใจ

ออกรถง‹าย สบายกระเป‰า

- บ‹งบอกความเปšนตัวคุณ ดŒวยชุดแต‹งคุณภาพ ดีไซนเหนือชั้น - จําหน‹ายอะไหล‹แทŒจากฮอนดŒา ในราคาสด ุ พิเศษ

มิตรศิลปเซ็นเตอร กรปุ (MCG ) บริการประทับใจ ยิ้มแยมแจมใส ไขทกุ ขอของใจ เพื่อการตัดสินใจครั้งสําคัญของคณ ุ

สนใจติดต‹อ

.indd 6

042-513921 / 089-7101600

MCGmitsilcentergroup

@mitsilcentergroup

23/3/2561 18:24:45


...ส

บริษัท เอ็มจี รวมกิจ จ�ำกัด

62/1 ถนนสารภาณนิมต ิ ร ต�ำบลหนองญาติ อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 042-512-525 @mgruamkitnkp MG Ruamkit Co.,Ltd www.mgcars.com

.indd 7

23/3/2561 18:02:08


TOYOTA.indd 8

26/3/2561 16:19:10


TOYOTA.indd 9

26/3/2561 16:19:20


Editor’s Talk

คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, ดร.วัลลภ อารีรบ, ดร.สุมทิ แช่มประสิทธิ,์ ดร.พิชยั ทรัพย์เกิด, ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์, ดร.ไอศูรย์ ดีรตั น์, ดร.สุเทษณ์ จันทรุกขา, พลเอกสรชัช วรปัญญา, ดร.อรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล

ฝ่ายกฎหมาย

สมคิด หวังเชิดชูวงศ์, ทวิช อมรนิมิตร

บรรณาธิการอ�ำนวยการ ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

บรรณาธิการบริหารสายงานบุคคล

พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล

บรรณาธิการบริหารสายงานการตลาด

อัคราพงษ์ ศิลปรังสรรค์, วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์

กองบรรณาธิการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

กชกร รัฐวร

ผู้จัดการฝ่ายกองบรรณาธิการ

นันท์ธนาดา พลพวก กองบรรณาธิการ

ศุภญา บุญช่วยชีพ วาสนา จ�ำนงค์ผล

นักเขียน

โครงการภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน โครงการภาครัฐและภาคเอกชน

กิตติชัย ศรีสมุทร อัครกฤษ หวานวงศ์ ธนวรรษ เชวงพจน์ ทวัชร์ ศรีธามาศ

ฝ่ายประสานงาน โครงการภาครัฐและภาคเอกชน

พิมพ์พิสุทธิ์ พังจูนันท์ วรเชษฐ สมประสงค์ จักรพันธ์ สิงห์ดี

ถาวร เวปุละ ศศิธร เลิศชนะ ไพรัตน์ กลัดสุขใส กษิดิส ไทยธรรม สุคนิ แสนโบราณ สุษฏา พรหมคีรี จิร โกมลทองทิพย์ มงคล แพร่ศริ พิ ฒ ุ พิ งศ์ รุง่ โรจน์ เสาร์ปา ณัฏฐพัฒน์ แจ่มจันทร

ช่างภาพ

ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ฐิติรัตน์ สุวรรณโรจน์

ศิลปกรรม

ผู้จัดการฝ่ายศิลป์

พัชรา ค�ำมี

กราฟิกดี ไซน์

ชัยวิชญ์ แสงใส ปณต ปิติจารุวิศาล กิติวัฒน์ ทิศมั่ง โปรดักชั่น

ศุทธนะ นนทะเปาระยะ

บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จ�ำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

กรรณิการ์ มั่นวงศ์ ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ปัฐมาภรณ์ แสงบุราณ สุจิตรา แดนแก้วนิต ณภัทร ชื่นสกุล

9/4-6 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2522-7171 แฟกซ์. 0-2971-7747 Facebook : SBL บันทึกประเทศไทย E-mail : sbl2553@gmail.com www.sbl.co.th

Editor’s Talk

.indd 10

จั ง หวั ด นครพนม

เป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ชายโขง ทีน่ า่ จับตามอง เนือ่ งด้วยนครพนม มีปัจจัยหลายด้านที่เอื้อให้เกิด การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อาทิ จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง, จุดผ่อนปรน 4 แห่ง, ท่าเรือ พาณิชย์ 3 แห่ง, ท่าเรือท่องเทีย่ ว ระหว่ า งไทย-สปป.ลาว และ สนามบินนครพนม มูลค่าการค้าชายแดนของนครพนมจึงเติบโต แบบก้ า วกระโดด จากการที่ มี ผู ้ ป ระกอบการค้ า ให้ ค วามสนใจ เข้ามาลงทุน และใช้เป็นเส้นทางการค้า - การลงทุนกับประเทศ เพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น นอกจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้ว จังหวัดนครพนม ยั ง โดดเด่ น ในด้ า นการศึ ก ษาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ ว ย เพราะมี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึง่ ได้หลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดมากถึง 6 แห่งไว้ด้วยกัน ประกอบกับการที่นครพนมมีประชากรหลากหลาย ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ จึงมีศูนย์วัฒนธรรม 5 แห่ง ใน 5 อ�ำเภอ ที่เอื้อให้ ภาคการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามโดดเด่ น ยิ่ ง ขึ้ น นอกเหนื อ จากการที่ มี พระธาตุพนม และพญาศรีสัตตนาคราช ที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแลนด์มาร์คส�ำคัญของจังหวัด ในโอกาสนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ว่าฯ นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ พร้อมทั้งท่านรองผู้ว่าฯ สองท่านคือ นายประทีป ฤทธิกลุ และ นายด�ำรงค์ สิรวิ ชิ ย อิม่ วิเศษ ท่านท้องถิน่ นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ และท่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธ ศาสนา นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ตลอดจนถึงผูบ้ ริหารหน่วยงานราชการ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองท้องถิน่ ศาสนสถาน และบริษทั ห้างร้านต่าง ๆ ทีส่ นับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้ทมี งาน SBL บันทึกประเทศไทย ได้บันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อน�ำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ ถึงความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดนครพนม

ติดต่อ คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

โทรศัพท์ 081-442-4445, 084-874-3861 E-mail : supakit.s@live.com Facebook : Supakit Sillaparungsan

(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค์) บรรณาธิการอ�ำนวยการ

26/03/61 05:45:50 PM


บริษัท อีซูซุนครพนม จํากัด

สนใจติดต‹อ

.indd 11

สํานักงานใหญ‹ 042-513831

สาขา อําเภอธาตุพนม 042-540823

383 ถนนนิตโย ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

336 หมู‹ 13 ถนนชยางกูร ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

28/3/2561 17:09:23


Contents

NAKHONPHANOM

ฉบั บ ที่ 66 จั ง หวั ด นครพนม พ.ศ. 2561 Editor’s Talk อบต.โนนตาล ใต้ร่มพระบารมี บันทึกเส้นทางพบ ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำ�รงค์ บันทึกเส้นทางพบ รองผู้ว่าราชการ จ.นครพนม นายประทีป ฤทธิกุล บันทึกเส้นทางพบ รองผู้ว่าราชการ จ.นครพนม นายดำ�รงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ บันทึกเส้นทางพบ สถจ.นครพนม นส.ณัฐชยา ช่างแกะ บันทึกเส้นทางพบ ผอ.พศจ.นครพนม นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ สำ�นักงานจังหวัดนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม สนง.โยธาจังหวัดนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม สนง.พลังงาน จ.นครพนม สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สนง.พัฒนาชุมชน สนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม สนง.กศน.จ.นครพนม วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์

10 16 22 27

44

48

52 56

60 62 64 67 68 71 72 74 76 79 80 82 84 85 86 88 89

90 โรงพยาบาลนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 92 นครพนม ม.นครพนม 94 วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม 96 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 97 วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม 98 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนมเขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษา 100 นครพนม จำ�กัด 102 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 104 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 106 โรงเรียนอนุบาลโสริญา 107 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครพนม 120 บันทึกเส้นทางท่องเที่ยว และเส้นทางความเป็นมา 146 องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครพนม 148 อบต.อาจสามารถ 152 อบต.บ้านผึ้ง 154 อบต.ขามเฒ่า 156 อบต.คำ�เตย 158 อบต.โพธิ์ตาก 159 อบต.นาราชควาย 160 วัดมหาธาตุ 164 วัดกกต้อง 166 วัดดอนโมง 172 เทศบาลตำ�บลธาตุพนม (อ.ธาตุพนม) 174 เทศบาลตำ�บลน้ำ�ก่ำ� 178 อบต. ดอนนางหงส์ 184 อบต.พระกลางทุ่ง 186 อบต.อุ่มเหม้า 188 วัดสมสะอาด 194 วัดศิลามงคล

12 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Contents

.indd 12

28/3/2561 13:31:15


วัดโสภณธรรมาราม วัดโพธิ์ศรี วัดศรีโคตรคีรี วัดโพธิศรี (อัมพวัน) เทศบาลตำ�บลท่าอุเทน เทศบาลตำ�บลเวินพระบาท อบต.ไชยบุรี อบต.พนอม อบต.ท่าจำ�ปา อบต.หนองเทา อบต.รามราช วัดท่าดอกแก้วเหนือ วัดไตรภูมิ วัดป่าสิริมงคล วัดศรีสะอาด

198 200 202 203 206 208 210 213 214 216 218 220 222 223 224

เทศบาลตำ�บลนาแก อบต.นาแก อบต.นาเลียง อบต.หนองบ่อ อบต.บ้านแก้ง วัดศรีจำ�ปา วิทยาลัยการอาชีพนาแก บันทึกเส้นทางพบ นายอำ�เภอบ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม อบต.นางัว อบต.โพนทอง วัดชัยมงคล วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เทศบาลตำ�บลศรีสงคราม เทศบาลตำ�บลหาดแพง อบต.ท่าบ่อสงคราม วัดอรัญญานาโพธิ์ วัดป่าสันติธรรม วัดบ้านปฏิรูป เทศบาลตำ�บลเรณูนคร วัดธาตุเรณู วัดเกษตราราม วัดปัจฉิมาวาส บันทึกเส้นทางพบ นายอำ�เภอนาทม อบต.นาทม วัดป่านาทม (สายใจธรรม) อบต.ดอนเตย อบต.หนองซน วัดเหล่าพัฒนา (อ.นาหว้า) วัดศรีชมภู วัดธาตุมหาชัย (อ.ปลาปาก) วัดคณิศรธรรมิการาม วัดป่านาอุดมวนาราม เทศบาลตำ�บลโพนสวรรค์ วัดพระธาตุโพนสวรรค์

226 228 230 232 234 238 240 246 248 250 254 256 259 260 264 266 268 272 273 274 276 280 284 286 288 291 292 294 297 298 302 304 306 308 309

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 ของนิตยสาร

SBL บันทึกประเทศไทย ซึง่ หากท่านติดตามเฟซบุก๊ แฟนเพจของเรานั้น จะพบว่ามีกระแสตอบรับอย่างดี จากทุ ก ท่ า น โดยมียอดการกดไลค์กดติด ตามมาก กว่าสี่แสนหกหมื่นกว่าไลค์ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน เท่านั้น ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ ทีมงานมาตลอด 8 ปีเต็ม

KALASIN 13 Contents

.indd 13

28/3/2561 13:31:23


นครพนม แหล่งน�้ำดีศรีสงคราม แตงโมงามล�ำน�้ำโขง

สั่งซื้ อออนไลน์ได้ท่ี

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนผู ้ปลูกแตงโมไร้เมล็ด อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สนับสนุนโดย : ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม, จังหวัดนครพนม ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม บริษัท เฟรช แอนด์ เทสตี้ จ�ำกัด

.indd 14

@freshandtasty freshandtasty 063-2726353

24/03/61 11:50:16 AM


่ ี ม ย เล ร ต โ  ิ ป ร า ก ร บ ง อ .ส ก หจ

G P L ส  ก แ o ั s s ้ ํ E น ม า ธุรกิจสถานีบริการ น Œองประชมุ รับรอง ะห แล ฟ าแ ก น า รŒ ิ ท  ิ าร ม น ม น รŒานอาหาร รŒา

042-533154-6, 081-965-9686, 090-850-4405 49 หมู 7 ถนนทาอเุ ทน-บานแพง (ถนนสาย 212) ต.ทาอเุ ทน อ.ทาอเุ ทน จ.นครพนม 48120

.indd 15

23/3/2561 18:26:33


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

โนนตาล

ค�ำขวัญต�ำบลโนนตาล

“ สับปะรดหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย รวยเครื่องปั ้ นดินเผา เอาใจใส่ธรรมะ ถือสัจจะคนโนนตาล” “ โนนตาลเมืองน่าอยู ่ เฟื่ องฟู แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตรกรรมยัง่ ยืน”

คือวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนตาล ตั้งอยู่เลขที่ 64/1 หมูท่ ี่ 2 บ้านตาล ต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั มี นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล โนนตาล

นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนตาล

อาณาเขตและแผนที่ ทิศเหนือ ติ ด ต่ อ กั บ ต� ำ บลท่ า อุ เ ทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติ ด ต่ อ กั บ ต� ำ บลรามราช อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�ำบลเวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติ ด ต่ อ กั บ ต� ำ บลนาขมิ้ น อ�ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐาน ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต�ำบล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลโนนตาล อยู ่ ห ่ า งจากอ� ำ เภอท่ า อุ เ ทน ประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่รอบนอกของอ�ำเภอและห่างจากจังหวัด นครพนมประมาณ 31 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด จ�ำนวน 50,625 ไร่ หรือประมาณ 64.60 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ในต�ำบลโนนตาล เป็นพื้นที่ ราบลุ่มเหมาะสมแก่การท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน แหล่งน�้ำมีเพียงพอส�ำหรับการเกษตร มีแหล่ง น�ำ้ ขนาดใหญ่ทใี่ ช้ในการเกษตร และการประมง คือ กุดคล้าว หนองแวง ห้วยอีเก้ง ห้วยสักใย ห้วยหนองบ่อ ห้วยค�ำ ห้วยตับแฮด ฯลฯ

ด้านการเมืองการปกครอง เขตการปกครอง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลโนนตาล ประกอบด้วยจ�ำนวนหมูบ่ า้ น 15 หมูบ่ า้ น ซึง่ เป็น ชนเผ่าไทญ้อ จ�ำนวน 14 หมู่บ้าน และมีชนเผ่า ไทโส้ จ�ำนวน 1 หมู่บ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 7,480 คน แบ่งเป็นเพศ ชาย 3,693 คน เพศหญิง 3,787 คน (ข้อมูล ประชากร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จาก งานทะเบียนฯทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอท่าอุเทน)

16 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 16

24/3/2561 8:56:53


ระบบเศรษฐกิจ การเกษตร ราษฎรส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้ อ ยละ 90 ประกอบอาชีพท�ำการเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา ปลู ก สั บ ปะรด ปลู ก ยางพารา ข้ า วโพด ปลูกแตงไทย ทีเ่ หลือประกอบอาชีพส่วนตัวและ รับจ้าง การประมง ต�ำบลโนนตาล มีพื้นที่ติดล�ำน�้ำห้วยทวย หนองบ่อ หนองแวง และน�้ำสาขาต่างๆ การ ประมงที่ขึ้นชื่อคือ การจับปลาในฤดูน�้ำหลาก ซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ น ปลาน�้ ำ จื ด ที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น เช่นปลาปาก ปลาโจก ปลาคัง ปลาแข้ และ ปลาเนื้ออ่อน ที่มีอยู่ในพื้นที่เกือบทุกชนิด การปศุสัตว์ ต�ำบลโนนตาล มีการปศุสตั ว์ คือ การเลีย้ งโค – กระบือ และการเลี้ยงสุกร ไก่พื้นเมือง ใน ทุกหมูบ่ า้ น/ชุมชน และมีสถานีพฒ ั นาอาหารสัตว์ ของกรมปศุสตั ว์ในต�ำบลโนนตาล จ�ำนวน 1 แห่ง เพือ่ ใช้ในการทดลองและปลูกเพือ่ ใช้เป็นอาหาร ของโค – กระบือ ทีป่ ระชาชนเลีย้ งในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1, 15 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 8 กลุม่ เลีย้ งไก่พนื้ เมือง หมูท่ ี่ 2 กลุม่ ปลูกสับปะรด หมูท่ ี่ 3,4,5,9,10,13,14 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 8,10 กลุ่มปลูกยางพารา จ�ำนวน 15 หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพการท�ำแหนม หมู่ที่ 8 แรงงาน ราษฎรส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้ อ ยละ 90 ประกอบอาชีพท�ำการเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา ปลูกข้าวปลูกสับปะรด ยางพารา ปลูกแตงไทย ท�ำประมงน�้ำจืด ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง

NAKHON PHANOM 17 .

4

.indd 17

24/3/2561 8:56:50


ประเพณีและงานประจ�ำปี 1. งานนมัสการพระธาตุโนนตาล จัดขึน้ ในช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคมของทุกปี 2. งานประเพณีบญุ มหาชาติแห่พระเวสสันดร/ บุญตูบบ้านโพนจัดขึน้ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 3. งานนมัสการพระธาตุสมิ มา จัดขึน้ ในช่วง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 4. งานประเพณี บุ ญ กองข้ า วเปิ ด ประตู เล้ า เผ่ า ไทญ้ อ จั ด ขึ้ น ในช่ ว งปลายเดื อ น กุมภาพันธ์ ของทุกปี 5. งานประเพณีบญุ ออกพรรษาบูชาเรือไฟบก จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี 6. งานประเพณีแห่พระเล่นน�้ำสงกรานต์ จัดขึ้นในห้วงวันสงกรานต์ของทุกปี 7. งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้น ช่วงวันที่ 1-10 เมษายน ของทุกปี ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ ครก ทีท่ ำ� จากดินทีม่ คี ณ ุ ภาพและเป็นสินค้าทีท่ ำ� ในอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นทีต่ อ้ งการของ ตลาด ขนมจีนน�ำ้ ปลาร้านัว หมูท่ ี่ 7 บ้านกุดสะกอย เป็นอาหารว่างทีค่ นในพืน้ ทีช่ อบรับประทานและ ซื้อไปเป็นของฝากได้

18 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 18

24/3/2561 8:57:24


การท่องเทีย่ ว งานนมัสการพระธาตุโนนตาล ที่บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 งานนมัสการพระธาตุสมิ มา ทีบ่ า้ นตาล หมูท่ ี่ 2 การเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าไทญ้อและ ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ บ้านโพน หมู่ที่ 8 ชวนชิ ม สั บ ปะรดที่ ห วานที่ สุ ด ในพื้ น ที่ หมู่ที่ 13 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ทะเลหนองบัวแดง บริเวณห้วยกุดคล้าว บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง ใหม่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครพนม ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชน ได้มกี ารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วแห่งนีใ้ ห้ เป็ น ที่ รู ้ จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป ซึ่ ง ทะเล หนองบั ว แดงแห่ ง นี้ จ ะสามารถชมได้ ใ นช่ ว ง ปลายเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี

สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกทีโ่ ดดเด่น คือ สับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ ชาวต�ำบลโนนตาล มีรสชาติหวานฉ�่ำ กลิ่นหอม ไม่ กั ด ลิ้ น ตาตื้ น ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้และได้ขนึ้ ทะเบียน สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์หรือ GI สับปะรดท่าอุเทน ครก ทีท่ ำ� จากดินทีม่ คี ณ ุ ภาพและเป็นสินค้า ทีท่ ำ� ให้อตุ สาหกรรมในครัวเรือนเป็นทีน่ ยิ มของ ตลาด

NAKHON PHANOM 19 .

4

.indd 19

3/4/2561 14:46:54


โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว

THATPHANOM RIVERVIEW HOTEL ....ทิวทัศน์สวย รอยยิ้มสดใส มั่นใจธาตุพนมริเวอร์วิว โรงแรมธาตุพนมริเวอร์ววิ Thatphanom Riverview Hotel โรงแรมอันดับ 1 ของอ�ำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทีพ่ กั สวยท่ามกลาง บรรยากาศริมฝัง่ แม่นำ�้ โขง และอุน่ ไอแห่งความ สง่างามขององค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นปูชนีย์ สถานทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของประเทศไทย หรูหรา สะดวกสบาย ด้วยความพิถีพิถัน ในการตกแต่งห้องพักอย่างลงตัว คลาสสิค เหนือกาลเวลาด้วยความงามของไม้สกั ทองแท้ พร้ อ มอุ ป กรณ์ อ� ำ นวยความสะดวกอย่ า ง ครบครัน อาทิ Wi-fi ความเร็วสูง ให้บริการได้ ครบทุ ก ส่ ว นของโรงแรม เพื่ อ ตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของคนรุ่นใหม่ อิ่มอร่อยด้วยบริการจากห้องอาหาร เพื่อ ให้คุณได้ลิ้มรสอาหารอร่อย คุณภาพสดใหม่ โดยเฉพาะเมนูจากปลาแม่น�้ำโขงอันขึ้นชื่อ ทีป่ รุงโดยเชฟมือหนึง่ ของโรงแรม พร้อมสดชืน่ กับเครื่องดื่มหลากหลาย

ติดต่อสอบถาม

258 หมู่ 2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

Tel. 042-541555 Fax. 042-540529 hotel@thatphanomriverviewhotel.com

www.thatphanomriverviewhotel.com front15

Ad-

1

.indd 20

พิเศษสุด ! ห้องคาราโอเกะ ทีจ่ ดั เต็มเครือ่ งเสียงคุณภาพ เพือ่ ความบันเทิงครบรสเมือ่ สังสรรค์กบั หมู่คณะ นอกจากนี้เรายังมีห้องประชุม-สัมมนา ที่รองรับได้ถึง 200 ท่าน ให้บริการด้วยทีมงาน มืออาชีพ ทัง้ อุปกรณ์ทนั สมัยทัง้ แสง-เสียง เพือ่ ให้งานประชุม-สัมมนาทีส่ ำ� คัญของท่าน สมบูรณ์แบบ และประทับอยู่ในความทรงจ�ำตราบนานเท่านาน โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว บริหารงานภายใต้ บริษัท สิทธิศาสตร์สกุล จ�ำกัด

26/3/2561 17:34:47


โรงแรมพรนฤมิตร

ติดต่อสอบถาม

371 หมู ่ ที่ 10 ต.ธาตุ พ นม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 04-253-2144-5 061-695-9642 NAKHON PHANOM 21 .indd 21

03/04/61 02:50:03 PM


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งด�ำรง พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทาน ราชานุเคราะห์อย่างหาที่สิ้นสุดมิได้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเป็นการให้ บริการปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึก อบรมความรูด้ า้ นการเกษตร โดยเคลือ่ นทีไ่ ปให้ บริการเกษตรกรถึงที่ ท�ำให้สามารถให้บริการ และแก้ไขปัญหาด้านเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศ และมีการขยายผลไปทุกจังหวัด ซึ่งจากการ ด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน มี เกษตรกรเข้ามารับบริการโครงการคลินกิ เกษตร เคลือ่ นทีแ่ ล้ว กว่า 3,300,000 22 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 10.indd 22

28/3/2561 15:41:30


ความเป็นมาของโครงการฯ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่ เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาการ เกษตร ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ผลผลิตและสร้างแรงจูงใจ ในการกระตุน้ เศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจ�ำเป็นต้องมีการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่าง องค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็น แหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกร เป้าหมายทีจ่ ะต้องน�ำความรูว้ ทิ ยาการใหม่ และ บริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการและทัน ต่อเหตุการณ์ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีหนึ่ง ที่สามารถท�ำให้การบริการทางวิชาการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลส�ำเร็จตามทีม่ งุ่ หวัง เร็วขึน้ ซึ่ ง การด�ำเนิน งานในรูป แบบนี้จะเป็น การบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทัง้ ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัย เครือ่ งมืออุปกรณ์ เข้าช่วยในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สามารถเคลือ่ นทีเ่ ข้าไปได้ทกุ จุด สร้างแรงดึงดูด ใจจากเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ใ นพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย เป็นการกระตุน้ เกษตรกรให้เกิดการตืน่ ตัว และ ยอมรั บ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมือ่ ครัง้ ด�ำรงพระ อิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดท�ำโครงการ คลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีก่ ราบบังคมทูลถวาย และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการดังกล่าว ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทาน พระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ใน เครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ ทรงเสด็จ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและ ทันเหตุการณ์ 2. เพือ่ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถท�ำการผลิต ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เป้าหมาย

1. ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ และความเหมาะสมของพืน้ ทีร่ วมทัง้ การ แก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. เสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่ เกษตรกร NAKHON PHANOM 23 10.indd 23

28/3/2561 15:41:32


กิจกรรม กิจกรรมด้านคลินิก ได้แก่ การให้ค�ำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และวินจิ ฉัยและให้บริการโดย การใช้อปุ กรณ์และเครือ่ งมือทางห้องปฏิบตั กิ าร คลินกิ พืช (กรมวิชาการเกษตร) โรคและแมลง ศัตรูพชื วัชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุ อาหารพืช วัตถุมพี ษิ ทางการเกษตร คลินกิ ดิน (กรมพัฒนาทีด่ นิ ) วิเคราะห์และตรวจ สอบดินและปุย๋ คลินิกสัตว์ (กรมปศุสัตว์) โรคสัตว์ ควบคุม บ�ำบัดโรคสัตว์ ตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ฉีด วัคซีนสัตว์ คลินกิ ประมง (กรมประมง) โรคสัตว์นำ�้ เพาะ เลี้ยงสัตว์น�้ำ คุณภาพน�้ำ กิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ การฝึกอบรมและจัดนิทรรศการทีเ่ ป็น ความต้องการของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยี ทีเ่ กษตรกรควรรู้ ได้แก่ คลินกิ บัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) การจัดท�ำบัญชีฟาร์ม คลินกิ ชลประทาน (กรมชลประทาน) การบริหารจัดการน�ำ้ ฯลฯ คลินกิ สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) การด�ำเนินงานด้านสหกรณ์ ระเบียบปฏิบตั ติ า่ ง ๆ คลินิกกฎหมาย (ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม) การด�ำเนินงานด้านกฎหมายทีด่ นิ และอืน่ ๆ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การบริการสามารถแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ประจ�ำ ได้แก่ การเตรียมพืน้ ที่ ไร่นา การจัดการน�ำ้ การป้องกันโรคและแมลง ความยากจนและเป็นหนีส้ นิ โดยการพัฒนาการผลิต ทีพ่ งึ่ พาตนเองได้ ด้วยวิธกี ารบริการเคลือ่ นทีท่ างการเกษตรและการเสริมสร้างความรูแ้ ก่เกษตรกร 1. ท�ำให้เกษตรกรทีไ่ ด้รบั บริการสามารถสร้างรายได้ และรวมพลังกันเป็นองค์กรเกษตรกรทีม่ กี าร จัดการไร่นาในรูปแบบเกษตรทีเ่ หมาะสมเพือ่ ด�ำเนินการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ พร้อมทัง้ ร่วม มือกับแหล่งเงิน และแหล่งพลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ท�ำให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยการเชือ่ มโยงการปฏิบตั งิ านร่วมกันของเกษตรกร แกนน�ำ กลุม่ อาชีพ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล 3. ท�ำให้ทราบถึงผลตอบแทนของเกษตรกรที่ได้รับบริการ ซึ่งมีการจัดการไร่นาที่เหมาะสมด้าน วิศวกรรมดินและน�้ำ กระบวนการและผลการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ด้านทัศนคติ ด้านทักษะใน การคิดและการกระท�ำ ตลอดจนระดับการยอมรับและการแพร่กระจายแนวคิดใหม่สชู่ มุ ชนเพือ่ น�ำ ไปขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามหลักวิชาการต่อไป

24 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 10.indd 24

28/3/2561 15:41:32


โครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีฯ่ จ.นครพนม

โครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีฯ่ จ.นครพนม

ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้เริม่ ด�ำเนินการโครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีฯ่ ขึน้ เมือ่ ปี 2550 ในรูปแบบกิจกรรมคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีแ่ ละจังหวัดเคลือ่ นที่ ด�ำเนินการจัดท�ำคลินกิ เกษตร (พืช) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวิชาการจ�ำนวน 500 ราย กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี – ออกแนะน�ำ รายบุคคลด้านคลินกิ พืช จ�ำนวน 4 ราย และมีการขยายผลสูเ่ กษตรกรเป้าหมาย ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล และประสานงาน และเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครพนมได้จดั โครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ ฯ เนือ่ งใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 โดยนายสมชาย วิทย์ดำ� รงค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานน�ำหัวหน้า ส่วนราชการ และพสกนิกรชาวอ�ำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม กล่าวถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเปิดโครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ ฯ เพือ่ ให้พสกนิกรโดยเฉพาะเกษตรกรทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลและมีความยากล�ำบากต่อการมารับบริการ จากทางราชการ ได้เข้าถึงบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ รวมถึงการ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรในจุดเดียว อันจะเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพทางการเกษตร น�ำมาซึง่ รายได้และความสุขของพสกนิกรทุกคน ส�ำหรับกิจกรรมในครัง้ นี้ จังหวัดนครพนม โดยส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกี ารน�ำเอาอุปกรณ์ เครือ่ ง มือ และองค์ความรูด้ า้ นการเกษตรทัง้ ด้านพืช ประมง ปศุสตั ว์ ชลประทานและการพัฒนาทีด่ นิ มาให้ บริการแก่ประชาชน ผ่านการจัดนิทรรศการเพือ่ ให้ทกุ คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การสาธิตการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร กระตุน้ ให้เกิดการตืน่ ตัวในการพัฒนาอาชีพ ยอมรับนวัตกรรม ใหม่ ๆ รวมถึงการให้ความรูด้ า้ นการจัดท�ำบัญชีสหกรณ์ การจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การ ให้บริการฉีดวัคซีน ท�ำหมันสุนขั และแมว การแจกจ่ายพันธุพ์ ชื พันธุป์ ลา นอกจากนีย้ งั มีการน�ำเอา ผลิตภัณฑ์จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้รม่ พระบารมี เพือ่ พัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน มาเปิดตัวสร้างการรับรูใ้ ห้กบั เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป ถึงการพัฒนาและขับเคลือ่ นโครงการดัง กล่าวของแต่ละชุมชนอีกด้วย

ขอขอบคุณทีม่ า : ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) และส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครพนม

NAKHON PHANOM 25 10.indd 25

28/3/2561 15:41:35


ปตท.มั ่ ง มี 55... เติมพลังให้รถ เติมความสุขให้คุณ

...ส

บริษัท มั่งมี 55 การปิโตรเลียม จ�ำกัด ผู้ให้บริการปั๊มน�้ำมัน ปตท. ที่ตั้งอยู่ใกล้ห้างโลตัสท่าอุเทน และพระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เราให้ ม ากกว่ า การเติ ม พลั ง งานให้ ร ถของท่ า น เพราะเราใส่ ใจและ สร้างสรรค์ให้ทนี่ .ี่ ..เป็นแหล่งเติมพลังแห่งความสุขให้คณ ุ และคนทีค่ ณ ุ รัก ด้วยบริการอันหลากหลาย จุดแวะพักรถที่กว้างขวาง ร่มรื่น สะดวกสบาย ห้องสุขาสวยงาม ทันสมัยและสะอาด พร้อมห้องสุขาของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ร้านค้าขึ้นชื่อมากมาย เช่น Café Amazon ร้านเฉาก๊วยชากังราว ร้านลูกชิ้นวรารัตน์ ร้านกล้วยอบน�้ำผึ้งทอด ร้านผลไม้ ร้านเสื้อผ้าและ ของฝากจากนครพนม ที่ส�ำหรับจอดรถจักรยานโดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยของรถและ ผู้ขับขี่

ไม่ ว่ า คุ ณ จะขั บ รถทางไกลหรื อ ใกล้ ให้ ป๊ ั มปตท. มั่งมี 55 เติมพลังให้รถ เติมความสุขให้คุณนะคะ บริษัท มั่งมี 55 การปิโตรเลียม จ�ำกัด (ปั๊ม ปตท)

49/24 หมู่ 2 ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 095-3541556 PTT ท่าอุเทน จ.นครพนม

mungmee55ptt

26 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-

55

1

.indd 26

3/4/2561 14:50:25


สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นครพนมเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 2 ตั้ ง แต่ป ลายปี 2558 ด้ว ยจังหวัด นครพนมมี จุ ด แข็ ง ในเรื่ อ งเส้ น ทางขนส่ ง ชายแดน จากการทีม่ จี ดุ ผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่ง และเป็นจุดเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน�้ำ ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ นครพนมจึงเป็นเสมือนประตูเชื่อมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าค ลุ่มแม่น�้ำโขงอีกด้วย นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมมีทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่สวยงาม มีทิวเขาของ สปป.ลาว เรียงราย ซ้อนกันตลอดแนวแม่นำ�้ โขง จึงเป็นทีม่ าของการก่อสร้างประติมากรรม “พญาศรีสตั ตนาคราช” ขึน้ เมือ่ ปี 2556 แล้วเสร็จเมือ่ ปี 2559 เพือ่ ให้เป็น Landmark ทีส่ วยงามโดดเด่นตระการตา และเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยว ในจั ง หวั ด นครพนมได้ม ากขึ้น ประกอบกับ รัฐ บาลมี น โยบายกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ในกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน�้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล จึงน�ำไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เพือ่ ให้เกิดความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยูน่ า่ เทีย่ วมากยิง่ ขึน้ ในโอกาสทีน่ ติ ยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความเจริญก้าวหน้าภายในจังหวัด และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ทั้งศาสนสถาน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ฯลฯ ผมในฐานะของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม รูส้ กึ เป็นเกียรติและดีใจอย่างยิง่ จึงขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้จัดท�ำ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่ให้ความร่วมมือในการน�ำเสนอข้อมูล และสนับสนุน การจัดพิมพ์นติ ยสารฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ ให้สาธารณชนทัว่ ไปได้รบั ทราบถึงศักยภาพของ จังหวัดนครพนม และประจักษ์ชัดในความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วน ทีร่ ว่ มด้วยช่วยกันขับเคลือ่ นพัฒนาบ้านเกิดของเรา ให้กา้ วไปสูค่ วาม “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยั่งยืน” ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

( นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

17

.indd 27

3/4/2561 14:36:57


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ มานครพนม ชม

3 ที่สุด

ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด : พระธาตุพนม สวยที่สุด : สะพานมิตรภาพ 3 งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง

28 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 28

3/4/2561 14:37:06


จังหวัดนครพนม

เป็นเสมือนประตูเชื่อมความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์

NAKHON PHANOM 29 17

.indd 29

3/4/2561 14:37:08


นครพนม... “เมืองน่าอยู ่ ประตูเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวอาเซี ยน” จังหวัดนครพนมมีศกั ยภาพและความพร้อม ในหลากหลายด้าน ไม่ว ่าจะเป็น ด้านท�ำเล ทีต่ งั้ ทีม่ ที วิ ทัศน์รมิ ฝัง่ โขงอันสวยงาม มีเส้นทาง การคมนาคมขนส่งทัง้ ทางบก ทางน�ำ ้ ทางอากาศ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ไทยและเทศให้เดินทาง มาสั ม ผั ส และประการส�ำคัญ คือ มีพ่อเมือง ผูท้ คี่ นุ้ เคยกับชาวนครพนมมาเนิน่ นาน จนรูจ้ กั เข้าใจ เข้าถึง และน�ำไปสู่แนวทางการพัฒนา จั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งตรงจุ ด เนื่ อ งด้ ว ยท่ า นเคย ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม ในปี พ.ศ. 2555-2558 กระทั่งได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง “ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม” ล�ำดับที่ 40 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ได้รับ เกียรติอย่างสูงจาก “นายสมชาย วิทย์ดำ� รงค์” ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม ทีก่ รุณาสละเวลา อันมีค่ายิ่ง เพื่อให้สัมภาษณ์พูดคุยถึงแนวทาง

การพัฒนาจังหวัดนครพนม ทัง้ ด้านการพัฒนา ภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่น่าเที่ยว การพัฒนา เศรษฐกิจโดยยึดประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน ในท้องถิน่ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ตลอดจนหลักการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องประสาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และค�ำนึงถึง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ตลอดจนประเด็ น อื่ น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประตูเชื่ อมเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวอาเซี ยน จังหวัดนครพนม ตัง้ อยูท่ างภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย เป็ น จั ง หวั ด ชายแดนติ ด กั บ แขวงค� ำ ม่ ว น สาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น�้ำโขง เป็นแนวกั้นพรมแดน พื้นที่มีลักษณะเรียบยาว ตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น�้ำโขงประมาณ 174 กิ โ ลเมตร แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 12 อ�ำเภอ โดยมีสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม -ค�ำม่วน) เป็นสะพานทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เนือ่ งจาก มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง เส้นทางที่ใกล้ที่สุด สู่ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ตามเส้นทาง R12 และจาก การที่ จั ง หวั ด นครพนมได้ รั บ การประกั น ให้ เ ป็ น เมื อ งเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน ระยะที่ 2 ตั้ ง แต่ ป ลายปี 2558 รวมทั้ ง

การมี ช ่ อ งทางการค้ า 6 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ จุ ด ผ่ า นแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่ ง และการมี ส ายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร การเดินทางภายในประเทศอีก 2 สายการบิน ท�ำให้มีจุดแข็งในเรื่องเส้นทางขนส่งชายแดน และเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบก ทางอากาศ และทางน�้ำ การที่มีจุดแข็งเรื่อง เส้นทางคมนาคมหลายทาง สามารถเชื่อมโยง การขนส่ ง ทั้ ง ภายในประเทศและระหว่ า ง ประเทศ และการเป็นเมืองชายแดน จังหวัด นครพนมจึงเป็นเสมือนประตูเชือ่ มความร่วมมือ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในเขตอาเซี ย น อี ก ทั้ ง สามารถเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า และ การลงทุ น เพื่ อ เพิ่ มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ให้แก่ประเทศได้

30 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 30

3/4/2561 14:37:09


แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัว ปรับตัวดีขึ้น อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากภาค บริการ ภาคอุตสาหกรรม การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ทีค่ าดว่าจะขยายตัว ด้านอุปทาน (การผลิต) มีแนวโน้มปรับตัว ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญจากภาค บริการ จากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายส่ง ขายปลีก สิ น ค้ า จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วผู ้ เข้ า พั ก และ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัด นครพนมเพิ่ ม ขึ้ น ตามการประชาสั ม พั น ธ์ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในจังหวัดของภาครัฐและ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปสงค์ (การใช้จา่ ย) มีแนวโน้มคาดว่า จะขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิ จ จากการใช้ จ ่ า ยภาครั ฐ ตาม มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ นโยบายกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล การลงทุ น ภาคเอกชน จากสิ น เชื่ อ เพื่ อ การ ลงทุนรวม รถยนต์เพือ่ การพาณิชย์จดทะเบียน ใหม่ และพืน้ ทีอ่ นุญาตก่อสร้างรวมเพิม่ ขึน้ ตาม ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ภาครัฐ

นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้า และการ ลงทุ น แล้ ว จั ง หวั ด นครพนมยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วในลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง เนือ่ งด้วยมีศกั ยภาพทัง้ ธรรมชาติ วิถวี ฒ ั นธรรม ประเพณี และศาสนา โดยเฉพาะพระธาตุพนม และพระธาตุประจ�ำวันเกิด อีกทั้งยังมีความ หลากหลายของเชือ้ ชาติ 8 ชาติพนั ธุ์ 2 เชือ้ ชาติ อันมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณี และชาติพันธุ์ ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ท�ำให้มศี ลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ สืบทอดมายาวนาน จนถึงปัจจุบัน และการพัฒนาการท่องเที่ยว ทีม่ โี อกาสเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การท่องเทีย่ ว เพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ปั จ จุ บั น เมื่ อ จั ง หวั ด ได้ อั ญ เชิ ญ องค์ พญาศรีสัตตนาคราชมาประดิษฐานเพื่อเป็น แลนด์มาร์คของจังหวัด อีกทั้งยังมีเส้นทาง จักรยานริมแม่น�้ำโขงจังหวัดนครพนม เป็น โครงการที่ ส ร้ า งขึ้ น ตลอดแนวริ ม แม่ น�้ ำ โขง ตั้งแต่บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนมค� ำ ม่ ว น) ไปจนถึ ง บริ เวณวั ด พระธาตุ พ นม วรมหาวิหาร ซึ่งจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ ของจังหวัดนครพนม รวมระยะทางทั้งหมด ประมาณ 70 กว่ากิโลเมตร ท�ำให้สามารถ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดได้มากขึ้น เป็นการ กระตุ ้ น ให้ เ ศรษฐกิ จ ในจั ง หวั ด นครพนมให้ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเพิ่ม เที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย เป็นวันละ 3 เที่ยวบินไป-กลับ (นครพนม-ท่าอากาศยาน นานาชาติ ด อนเมื อ ง) และเที่ ย วบิ น ของ สายการบินนกแอร์ เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน ไป-กลับ (นครพนม-ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง) จ� ำ นวนผู ้ ป ระกอบการโรงแรม ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา รวมทัง้ จังหวัดนครพนม ได้รับความสนใจจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ของ จังหวัด จนเป็นทีส่ นใจทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว

“สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัด โดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก” NAKHON PHANOM 31 17

.indd 31

3/4/2561 14:37:09


จั ง หวั ด นครพนม ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พันธกิจ และเป้าประสงค์รวม (Goal) เพื่อเป็น แนวทางในการพั ฒ นาจั ง หวั ด ระหว่ า งปี 2561-2564 ไว้ดังนี้ วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจ สู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - ตะวันออก”

พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ 1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้จังหวัด โดยเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่ ง ขั น ของผู ้ ป ระกอบการ และประชาชน ในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการ ลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท้องถิ่น, ระดับ ประเทศและระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัด มี ศั ก ยภาพ คื อ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 1.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและ อุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ น ครพนมหลุ ด พ้ น จาก จั ง หวั ด ที่ ป ระชาชนมี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ และสังคมในระดับต�่ำ ไปสู่จังหวัดที่ประชาชน มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พ้นจากความยากจน และใช้นวัตกรรมโดยยึด หลั ก การพั ฒ นาตามแนวทางปรั ช ญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านสังคม 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ ดี สุ ข ภาพดี ได้ รั บ โอกาสทางการรั ก ษา พยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐาน ยกระดับไปสูก่ ารรองรับ สังคมผูส้ งู อายุ 2.2 ส่งเสริมให้มกี ารเข้าถึงโอกาสทางการ ศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง 2.3 ส่งเสริมให้มกี ารประกอบอาชีพ และ ทีม่ หี ลักประกันการด�ำรงชีวติ ทีม่ นั่ คง 2.4 ส่งเสริมการใช้หลักศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นแกนการขับเคลือ่ นสังคม 2.5 ประชาชนมีสขุ ภาพดี มีโอกาสทางการ ศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีอาชีพ มีรายได้ และหลักประกันที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และยึ ด หลั ก ธรรมาภิบาลในการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารมีคณ ุ ภาพ ชีวติ ทีด่ ี

นครพนม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม 3. ด้านความมั่นคง เสริ ม สร้ า งให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง พื้ น ที่ ชายแดนปลอดยาเสพติ ด และภั ย คุ ก คาม ทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตร ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปลอดมลพิ ษ การบริ ห าร จั ด การต้ น แบบแห่ ง อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม น�้ ำ โขง” ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5. การบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร กระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ ว และบู ร ณาการระบบการบริ ห าร จัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย มีการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“มุง่ สูก่ ารเป็นเมืองพัฒนาทีเ่ ป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่ง อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง”

32 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 32

3/4/2561 14:37:10


“นครพนม” ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จั ง หวั ด นครพนม ได้ ก� ำ หนดประเด็ น ยุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยว และบริการ 2) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 3) การพัฒนาการค้าและการลงทุน 4) การพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 5) การรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อย 6) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยึดนโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนรายสาขา /เฉพาะด้านต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนนิ่ ง ภาคเกษตร แผนพั ฒ นา การท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้ำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง ของชาติ เป็นต้น 2. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ทราบถึ ง ความต้ อ งการและ ศักยภาพของประชาชน 3. มุง่ เน้นการท�ำงานแบบเครือข่ายร่วมกัน ทุ ก ภาคส่ ว น โดยค� ำ นึ ง ความพร้ อ มของ ทุกภาคส่วน (ส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ภาค เอกชนและภาคประชาสังคม/ชุมชน) เพือ่ ร่วมกัน วางยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด และ กลุ ่ ม จั ง หวั ด ให้ เ หมาะสมกั บ โอกาสและ ศักยภาพของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด และร่วมมือกัน

ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4. ให้ มี ก ารทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ ่ ม จั ง หวั ด ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ในประเด็นข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ส�ำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์และ ยึดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ การพัฒนา และการวางแผน จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีความร่วมใจ กันทุกฝ่าย มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ก่อน หากไม่มีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ยากที่จะ ขั บ เคลื่ อ นให้ แ ผนและยุ ท ธศาสตร์ นั้ น ประสบผลส�ำเร็จได้ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ในระดับต่างๆ

“การพัฒนาและการวางแผน จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

NAKHON PHANOM 33 17

.indd 33

3/4/2561 14:37:10


นครพนม

่ ่ ง่ ยังยื ่ น” ขับเคลื่อนวาระจังหวัด “มันคง มังคั ตามแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น�ำไปสู่การ พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของ คนไทย สร้ า งรายได้ ร ะดั บ สู ง เป็ น ประเทศ พัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ เศรษฐกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของ คนไทย - สร้างรายได้ระดับสูง - เป็นประเทศพัฒนาแล้ว - สั ง คมมี ค วามมั่ น คง เสมอภาคและ เป็นธรรม - ประเทศสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระบบ เศรษฐกิจ จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม จึ ง ไ ด ้ ก� ำ ห น ด เป้ า ประสงค์ ร วม “เมื อ งแห่ ง ความสุ ข ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ความมั่นคง ปลอดภั ย มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นจั ง หวั ด นครพนมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

34 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 34

3/4/2561 14:37:16


นายสมชาย วิ ท ย์ ด�ำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม NAKHON PHANOM 35 17

.indd 35

3/4/2561 14:37:17


โครงการเด่นในรอบปี 2560 - การสร้างอุโมงค์นาคราช ระยะทางยาว 303 เมตร เพื่อให้เป็น เส้นทางท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และแผนการเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน ในอนาคต - การก่อสร้างทางจักรยานริมแม่น�้ำโขง จากสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค�ำม่วน) ถึงอ�ำเภอธาตุพนม รวมระยะทาง 75.348 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้างปีงบประมาณ 2557-2560 โดยใช้งบประมาณจาก กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า งบพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น�้ำโขงของจังหวัดนครพนม ทั้ ง นี้ การก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์ น าคราช เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเส้ น ทาง ปัน่ จักรยานริมแม่นำ�้ โขงของจังหวัดนครพนม ผ่านด้านหลังหน่วยเรือรักษา ความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดนครพนม ด้วยจังหวัดนครพนม มีแนวแม่น�้ำโขงที่ทอดยาวตลอดแนวทางด้านตะวันออกของจังหวัด ที่ นี่ จึ ง มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ที่สวยงามมากมาย และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงาม ของฝั่งแม่น�้ำโขงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดท�ำเส้นทางจักรยานให้ยาวกว่า 70 กิโลเมตร ซึ่งอุโมงค์นาคราชก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยาน ริมแม่น�้ำโขงนั่นเอง - การก่อสร้างพญาศรีสตั ตนาคราช ซึง่ ปัจจุบนั ได้กลายเป็นแลนด์มาร์ค อีกแห่งในจังหวัดนครพนม โดยนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม คนที่ 38 ได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี 2556 ซึ่งในขณะนั้น ผมเป็นรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม รับผิดชอบงานในด้านแผนพัฒนา จังหวัดและงบประมาณ ในการจัดหางบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้าง ประติ ม ากรรมพญานาคขดตั ว ชู เ ศี ย รพ่ น น�้ ำ จ� ำ นวน 7 เศี ย ร มีความสูงตั้งแต่ล�ำตัวถึงเศียรประมาณ 10.90 เมตร ฐานกว้างประมาณ 6 เมตร ท�ำด้วยทองเหลืองทั้งองค์ ตั้งบนแท่นประดิษฐานสูงประมาณ 5.30 เมตร รวมความสู ง ประมาณ 16.20 เมตร โดยจะประดิษ ฐาน 36 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 36

3/4/2561 14:37:25


หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ แนวคิด เมืองนครพนมเป็นเมืองชายแดน มองเห็นเทือกทิวเขาของ สปป.ลาว เป็นชั้น เรี ย งรายซ้ อ นกั น ใกล้ ไ กล เป็ น ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามบนเส้ น ขอบฟ้ า (Skyline) ทีท่ อดยาวตลอดแนวล�ำแม่น�้ำโขง เป็นที่มา ของต้นก�ำเนิดแนวคิดการก�ำหนดจุดพักสายตา เพือ่ สร้างแหล่งทีเ่ ป็นจุดศูนย์รวม (Landmark) ที่โดดเด่นตระการตา และในปี 2557 สมัยนายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์ เป็ น ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม ได้ จั ด ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบให้ ส วยงามมากขึ้ น โดย ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 เป็นช่วง ที่ผมได้มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนมแล้ว ปัจจุบัน ประติมากรรมองค์พญาศรีสัตต นาคราช เป็ น สถานที่ ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาท่องเทีย่ ว ในจังหวัดนครพนมได้มากขึ้น

NAKHON PHANOM 37 17

.indd 37

3/4/2561 14:37:27


สนองนโยบาย “ประชารัฐ”

จังหวัดนครพนม ได้ด�ำเนินโครงการตาม นโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด โดยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการประสานและขั บ เคลื่ อ น นโยบายสานพลั ง ประชารั ฐ ประจ� ำ จั ง หวั ด นครพนม และได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อ สังคม) จ�ำกัด เพือ่ วางแผนสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด โดยบูรณาการ สานพลังจากทุกภาคส่วน คือภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน

นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมยังได้ด�ำเนิน โครงการตลาดประชารั ฐ โดยบู ร ณาการ ตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท เพื่อพัฒนา พื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และ/ หรื อ เพิ่ ม วั น ท� ำ การ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ รายใหม่ๆ ได้มีโอกาสค้าขายต่อไป ส่งเสริมให้ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขาย โดยมีการรับลง ทะเบียนผู้ประกอบการ และด�ำเนินการเปิด ตลาดในจังหวัดนครพนมแล้ว

38 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 38

3/4/2561 14:37:28


เร่งปรับภูมิทัศน์ รับการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม ได้รบั งบประมาณกลุม่ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (เพิ่มเติม) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทาง สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญของ รัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม จั ง หวั ด สนุ ก ตามรอย อารยธรรมลุ ่ ม น�้ ำ โขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล ซึ่งมีโครงการก่อสร้าง ระบบเคเบิล้ ใต้ดนิ เป็นกิจกรรมหนึง่ ในโครงการ ดังกล่าว เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครพนมมี ทิ ว ทั ศ น์ ที่ สวยงาม โดยมีแม่น�้ำโขงเป็นแนวกั้นเขตแดน และมี ทิ ว เขาทอดยาวของ สปป.ลาว เป็ น ฉากหลัง จนมีคำ� กล่าวว่า “เทือกเขาเป็นของลาว ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามเป็ น ของไทย” จังหวัด นครพนม จึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ เพื่อ ให้เกิดความสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ และ เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว การมีสายไฟฟ้า พาดผ่าน ท�ำให้บดบังทัศนียภาพอันเป็นจุดขาย ส�ำคัญ จังหวัดเล็งเห็นความส�ำคัญในส่วนนี้ จึงมีนโยบายเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อความ สวยงาม และความเป็นระเบียบ อีกทัง้ ยังท�ำให้ เกิดความมั่นคงของระบบจ่ายไฟฟ้าอีกด้วย

“เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงาม ของฝั่งแม่น�้ำโขงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดท�ำ เส้นทางจักรยานให้ยาวกว่า 70 กิโลเมตร” NAKHON PHANOM 39 17

.indd 39

3/4/2561 14:37:28


ปรัชญาการบริหารและคนบันดาลใจ.. “สมชายสไตล์”

มีค�ำกล่าวว่า “เทือกเขาเป็นของลาว ทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นของไทย” จังหวัดนครพนม จึงมีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ กล่าวถึงเรือ่ งการบริหารทีม่ าของค�ำกล่าวว่า “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มท� ำ ร่ ว มรั บ ประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ” ต้องขออนุญาต เรียนว่าจริงๆ แล้ว ผมท�ำงานมา 35 ปีเศษ รับราชการมาหลายกรม เริ่มจากที่กรมการ ปกครองเป็นปลัดอ�ำเภอ 10 ปี ก่อนมาอยู่ที่ ส�ำนักงานจังหวัดก็ทำ� งานกับท่านผูบ้ ริหารของ จังหวัด กับผู้ว่าฯ ในหลากหลายจังหวัด แล้วก็ เมือ่ มีโอกาสได้ยา้ ยไปอยูท่ กี่ รมการพัฒนาชุมชน ซึง่ กรมการพัฒนาชุมชนผมก็อยู่ 12 ปี โดยเป็น พัฒนาการจังหวัด เป็นผู้อ�ำนวยการกอง เป็น ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ก็ได้รู้ในเรื่องของหลักการ พัฒนาชุมชนว่า ในส่วนของการทีจ่ ะท�ำอะไรก็ตาม

เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันท�ำ โดยเฉพาะเรื่อง “5 ร” เราต้องถือว่าเป็นแกนหลัก ราชการ ไม่ใช่วา่ เราจะท�ำอะไรได้ฝา่ ยเดียว เพราะฉะนัน้ การที่จะให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่อง ยั่งยืน ต้องให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ แล้วก็มปี ญ ั หาอะไรต่างๆ เราก็ตอ้ งช่วยกันแก้ไข อันนี้คือหลักทั่วๆ ไป ซึ่งผมก็ใช้การหล่อหลอม จากประสบการณ์การท�ำงานของหลากหลาย หน่วยงาน เมื่อมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ตุลาคม 2558 ผมก็ได้ยืนกรานตรงจุดนี้ว่า เราได้ประกาศเป็นลักษณะของการท�ำงานร่วมกัน

ว่าเราต้องมาร่วมกันท�ำงาน ซึ่งก็สอดคล้องกับ แนวนโยบายของรัฐบาลในยุคนี้ คือการท�ำงาน ในลักษณะของประชารัฐก็คอื ทัง้ ภาคประชาชน ทัง้ ภาคธุรกิจเอกชน ทัง้ ภาคราชการ 3 ภาคส่วนนี้ ต้องร่วมกันในลักษณะของประชารัฐ ส่วนวิธี การปฏิบตั งิ านเราก็ใช้ 5 ร เพือ่ จะเป็นตัวขยาย ให้เห็นว่าจะต้องท�ำอะไรกันบ้าง ส�ำหรับบุคคลบันดาลใจผมมีอยูห่ ลายท่าน ทีผ่ มได้หล่อหลอมแล้วก็สะสมมา ผมได้ทำ� งาน กับผู้บังคับบัญชามาหลากหลายท่าน ที่ท�ำให้ เราได้เรียนรู้ อย่างท่านแรกผมเป็นปลัดอ�ำเภอ ผมก็ไปอยู่กับ ท่านนายอ�ำเภออนันต์ ปลื้มสุด ท่านก็เป็นนายอ�ำเภอพนมไพร ผมเป็นปลัด อ�ำเภอพนมไพร ก็อยูก่ บั ท่านหลายปี เป็นคนแรก ที่สอนงานผมในเรื่องการท�ำงาน และท่านก็มา เกษี ย ณที่ ต� ำ แหน่ ง รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ชัยภูมิ ตอนผมด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้ว่าฯ ท่านก็ โทรศั พ ท์ ม ายิ น ดี กั บ ผม ท่ า นยั ง บอกเลย “สมชายพีไ่ ม่ถงึ ผูว้ า่ ฯ นะ สมชายเอาให้ถงึ ผูว้ า่ ฯ หน่อย” ผมเป็นผูว้ า่ ฯ ผมก็โทรศัพท์ไปน�ำเรียน ท่านๆ ก็ดีใจ อันนี้คือผู้บังคับบัญชาคนแรก คนที่ 2 ที่ท�ำให้เกิดผลมากก็คือ ตอนที่ผม ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ ของส�ำนักงาน จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ก็ ไ ด้ ไ ปรู ้ จั ก กั บ ท่ า นตอนนั้ น

40 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 40

3/4/2561 14:37:31


ท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ท่าน จเด็จ อินสว่าง พอท่านขึ้นมาเป็นผู้ว่าฯ น่าน ท่านก็มาชวนผมไปอยู่ด้วยผมก็ตามท่านไปอยู่ น่านด้วย ท่านไปเป็นผู้ว่าฯ ภูเก็ตผมก็ตามไป อยู่ภูเก็ตด้วย ท่านไปเป็นผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ผมก็มากาญจนบุรีด้วย จนกระทั่งท่านไปเป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผมก็โอนไปอยู่ กรมการพัฒนาชุมชนด้วย เพราะฉะนั้นการที่ ได้เรียนรู้กับคนในระดับนี้ขึ้นมา ก็ท�ำให้เราได้ มีความรู้ความสามารถขึ้น และช่วงที่ท่านไป เป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนแรก ผมก็ได้มีโอกาสไปช่วยในเรื่องของ การท�ำงาน ในการวางระบบการบริหารของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย เพราะฉะนัน้ ท่านนีก้ จ็ ะเป็นอีกท่านหนึง่ ทีช่ ว่ ย แล้วก็ท�ำให้เราได้เกิดการเรียนรู้ในการท�ำงาน ได้เป็นอย่างดี แล้วก็ยังมี ท่านดิเรก อุทัยผล ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ท่านก็เป็น คนอัธยาศัยดี แล้วก็ดแู ลลูกน้องดีมาก ส่งเสริม ผมให้ ผ มได้ รั บ รางวั ล หลายรางวั ล ซึ่ ง เป็ น ผลสืบเนือ่ งมา เช่น รางวัลข้าราชการพลเรือน ดีเด่น รางวัลคนดีมหาดไทย ทีไ่ ด้ทำ� งานร่วมกัน มาก็ถือว่าสุดยอดฝีมือกันทั้งนั้น แต่ว่าสุดท้าย จริงๆ ก็คือเมื่อถึงการเป็นรองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนมแล้ว ก็ได้มีโอกาสท�ำงานกับ ผูบ้ งั คับบัญชา แล้วก็เป็นเพือ่ นด้วยทัง้ 2 ท่านเลย ทั้งท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ท่านผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ปัจจุบนั นี้ อันนีท้ า่ นก็เป็นเพือ่ นรุน่ นักปกครองระดับสูงกับผม ก็เป็นคนที่เปิด โอกาสให้เราท�ำงานได้เต็มที่ แม้กระทัง่ ท่านผูว้ า่ ฯ อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร เพื่อนปลัดอ�ำเภอรุ่นเดียวกัน ซึ่ง ท่านเป็นผูว้ า่ ฯ นครพนมก่อนจะไปอยูส่ กลนคร ท่ า นก็ เ ป็ น คนที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผม ในทุกๆ ด้านจนกระทั่งได้มีวันนี้ขึ้นมา เพราะผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะคนที่ เ รา ประทั บ ใจโดดเด่ น หรื อ ว่ า มี แ นวทาง การท�ำงานที่เราสามารถเอามาประยุกต์รวม แล้วก็หาตัวตนของเราเองให้ได้ ผมก็คิดว่า คงจะไม่ใช่เป็นการ copy คนใดคนหนึ่งมา แต่เป็นการสะสมของหลายๆ คนทีเ่ ราได้เรียนรู้ มาแล้วมาหาจุดที่เหมาะสมกับตัวเรา

อันนี้คือสิ่งที่ผมยังเคารพรักแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของผู้บังคับบัญชาในอดีตทุกๆ คน ทั้งที่ เอ่ยนามและที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วนทุกท่าน ผมเชื่อว่าการประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานต้องมีครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ความรู้ดี ความสามารถสูง มีโอกาสในการท�ำงาน มีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และมีวาสนาเป็นค�ำตอบ สุดท้าย

NAKHON PHANOM 41 17

.indd 41

3/4/2561 14:37:31


“จากใจ” ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2 ปี 9 เดือน ในการด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และปีที่ 3 ของการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจในการท�ำงานที่ได้คิด ได้ท�ำ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายใต้ค�ำที่ว่า “นครพนมทีม” ความเจริญ ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ เป็นผลจากการท�ำงานบูรณาการของทุกภาคส่วนทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้ทงั้ หมด ถึงผมจะไม่ได้เกิดทีน่ ครพนม แต่ก็เชื่อว่าการที่มาอยู่นครพนมนานถึง 6 ปี ก็ท�ำให้เกิดความรักและรู้สึกว่านครพนมคือภูมิล�ำเนาหรือบ้านที่เรารักมาก อีกหลังหนึง่ และเป็นหลังสุดท้ายของการรับข้าราชการ จะรักและระลึกถึงนครพนมตลอดไป ขอบคุณชาวนครพนมทีไ่ ด้รว่ มมือกัน ท�ำงานตลอดมา และฝันอยากเห็นนครพนมก้าวไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาด้วยการรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่ และพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เป็นประตูเศรษฐกิจไปสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-จีนตะวันออกได้ในที่สุด สุขที่สุด@นครพนม (นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วัน เดือน ปี เกิด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 ที่อยู่ 160 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 การศึกษา พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2538

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2523 – 2534 พ.ศ. 2534 – 2544 พ.ศ. 2544 – 2546 พ.ศ. 2546 – 2549 พ.ศ. 2549 – 2552 พ.ศ. 2552 – 2555 พ.ศ. 2555 – 2558 1 ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน

ปลัดอ�ำเภอ ใน จ.ร้อยเอ็ด จ.สกลนคร และ จ.นครสวรรค์ / กรมการปกครอง หัวหน้าฝ่าย ส�ำนักงาน จ.พิจติ ร จ.น่าน จ.ภูเก็ต และ จ.กาญจนบุรี / สป.มท. พัฒนาการจังหวัดชัยนาท / กรมพัฒนาชุมชน เลขานุการกรม ผู้อ�ำนวยการกองคลัง ผู้อ�ำนวยการกองฝึกอบรม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / สป.มท. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

42 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 17

.indd 42

3/4/2561 14:37:33


NAKHON PHANOM 43 17

.indd 43

3/4/2561 14:37:34


บันทึกเส้นทางพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

“งานราชการถือเป็นงานของแผ่นดิน” นายประที ป ฤทธิ กุ ล รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม เคยปฏิ บั ติ ร าชการในจั ง หวั ด ทางภาคอี ส านหลายจั ง หวั ด อาทิ กาฬสินธุ์ เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และนครพนม จึงมีความคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่ สภาพสังคม และวั ฒ นธรรมของพี่ น ้ อ งทางภาคอี ส าน เป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ท่ า นเคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ปลัดจังหวัดนครพนม ในปี 2557 ก่อนจะได้รบั การ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง “รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม” เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ท่ า นจึ ง สานต่ อ งานพั ฒ นาจั ง หวั ด นครพนม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิ ต ยสาร SBL บั น ทึ ก ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม “นายประทีป ฤทธิกลุ ” ให้สมั ภาษณ์ ในหลากหลายประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาระงานที่ก�ำกับดูแล

ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัด ให้ก�ำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจและ การพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์จงั หวัด ตลอดจน ได้รับมอบหมายก�ำกับดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับ การด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ถื อ บั ต รสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการท่องเที่ยว ชุมชน และโครงการสร้างรายได้ให้ประชาชน ภาคการเกษตร

ผลการด�ำเนินงานที่ภาคภูมิใจ

จากการที่ รั ฐ บาลได้ จั ด ให้ มี ก ารลง ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ผมได้ ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรครู ก. เพื่อ ชี้แจงท�ำความเข้าใจให้แก่ประชาชนในจังหวัด นครพนม ซึง่ ส่งผลให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญ ของการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ จาก ที่ เ คยลงประชามติ ป ี 2550 จ� ำ นวน 22% เพิ่มขึ้นเป็น 48% และจากการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ล เรือ่ งความมัน่ คง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่าย ป ้ อ ง กั น ย า เ ส พ ติ ด ต า ม แ น ว ช า ย แ ด น ชุ ด สิ ง ห์ ฝ ั ่ ง โขง เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครพนม เป็ น จั ง หวั ด ชายแดน ซึ่งด้านทิศตะวันออก มี แ ม่ น�้ ำ โขงทอดยาวกั้ น พรมแดนระหว่ า ง ประเทศไทยกั บ ลาว และมี จุ ด ผ่ า นแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด ซึง่ ผลการด�ำเนินงาน ดังกล่าวค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ท�ำให้ปัญหา ดังกล่าวลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

44 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 44

3/4/2561 10:16:25


รักษาการผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ผมถือปฏิบัติมาตลอดชีวิต

ำอาทิ ้ ำ ปลา ปู่อนเรา ิ่ ม ผั ด ผงกะหรี่ ทะเลผั ด ฉ่ า การท� งานคืปลากระพงทอดน� อ “ตั้งใจจริง” เพราะเมื ย�ำปลาแซลมอน ซี่โครงหมูอบน�้ำผึ้ง ต้มแซบซี่โครง แกงเลียงกุ้งสด มีคแกงอ่ วามตั ้งใจจริงแล้ว เราจะท�ำงานด้วย อม ส้มต�ำ พร้อมทัง้ ขนมหวานและเครือ่ งดืม่ นานาชนิด เช่น ฮันนีโ่ ทส ความทุ ่มเทและเสี โรตีนูเทลล่ า กาแฟสด ชาเขียยว สละ นมสด และอีกหลากหลายเมนู

นายประทีป ฤทธิกุล

รองผูสวนรสา ร้ างนอาหารและของฝากที ่ ตั้ ง อยู ่ ้ว่าราชการจั หวัดนครพนม ในบริเวณ “ฟาริสา การ์เด้น โฮเทล” เพือ่ ให้บริการ ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งที่พักแสนสบายและ ร้านอาหารแสนอร่อย เปิ ดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่ 07.00-21.00 น.

NAKHON PHANOM 45 4

.indd 45

3/4/2561 10:16:36


“ตัง้ ใจจริง” หลักการท�ำงานทีย่ ดึ มัน่

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผม ไม่ว่าจะอยู่ ในต�ำแหน่งใด สิ่งที่ผมถือปฏิบัติมาตลอดชีวิต การท�ำงานคือ “ตัง้ ใจจริง” เพราะเมือ่ เรามีความ ตัง้ ใจจริงแล้ว เราจะท�ำงานด้วยความทุม่ เทและ เสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานราชการถือเป็น งานของแผ่นดิน ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ ของบ้านเมืองและประชาชนโดยตรง ดังนั้น จึงต้องท�ำงานโดยยึดหลักกฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ของทางราชการเป็นส�ำคัญ

คติพจน์-บุคคลดลใจ

คติพจน์ประจ�ำใจที่ผมใช้เพื่อเป็นแนวทาง ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตลอดจนการท� ำ งานมา โดยตลอดคือ “ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ และอดทน” 4 ค�ำง่ายๆ แค่นี้ ส่วนบุคคลทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ ในการท�ำงานของผม ได้แก่ผู้ที่ประสบความ ส�ำเร็จในการท�ำงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน

จากใจท่านรองผูว้ า่ ฯ ประทีป ฤทธิกลุ

ในฐานะที่ ผ มได้ รั บ มอบหมายให้ ก� ำ กั บ ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ และงานที่สนองตอบ นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการ ท่องเที่ยวชุมชน และโครงการสร้างรายได้ให้ ประชาชนภาคการเกษตร ก็ขอฝากไปยังภาค เอกชน องค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือร่วมใจและ เสียสละให้มากขึ้นในการร่วมพัฒนาเรื่องการ ท่องเทีย่ ว ทัง้ ด้านทีพ่ กั และราคาอาหาร เป็นต้น เพราะจังหวัดนครพนมของเรามีทรัพยากรด้าน การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และถือเป็นประตู ที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นทั้ ง ลาว และเวียดนามได้ ดังนั้น หากเราช่วยกันพัฒนา การท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะท�ำให้ นครพนมมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ มากขึ้น ในส่วนของภาคเกษตรกรรม ขอฝากให้ภาค ประชาชนให้ความร่วมมือในการร่วมกันผลักดัน พืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อลดการพึ่งพา และลดต้นทุนในการท�ำเกษตรกรรม ซึง่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ท่านทรงวางแนวทางด้านเศรษฐกิจ พอเพียงไว้ และปัจจุบันนี้เกษตรกรในหลายๆ พืน้ ทีก่ ไ็ ด้นำ� ไปปรับใช้และประสบผลส�ำเร็จเป็น ที่น่าพอใจ 46 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 46

3/4/2561 10:16:41


ประวัติโดยย่อ นายประทีป ฤทธิกลุ

รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม ประวัตกิ ารศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัตกิ ารท�ำงาน 2522 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.3) อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2525 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.4) อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2528 เจ้าพนักงานปกครอง5 ส�ำนักงานทะเบียนราษฎร กรมการ ปกครอง 2534 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายบริหารงานปกครอง อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 2536 หัวหน้าทะเบียนชือ่ บุคคล ส่วนการทะเบียนทัว่ ไป ส�ำนักบริหาร การทะเบียน 2538 หัวหน้างานทะเบียนศาลเจ้า ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส�ำนัก บริหารการทะเบียน 2540 หัวหน้าฝ่ายระบบการทะเบียนราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร ส�ำนักบริหารการทะเบียน 2546 นายอ�ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 2547 นายอ�ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 2550 นายอ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 2552 นายอ�ำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 2553 นายอ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2554 นายอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ผูอ้ ำ� นวยการสูง) 2554 นายอ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ผูอ้ ำ� นวยการสูง) 2556 นายอ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผูอ้ ำ� นวยการสูง) 2557 ปลัดจังหวัดนครพนม 10 ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม

*คติพจน์ประจ�ำใจ “ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และอดทน”

นายประทีป ฤทธิกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

NAKHON PHANOM 47 4

.indd 47

3/4/2561 10:16:51


บันทึกเส้นทางพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายด�ำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

“สร้างเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” นายด�ำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ เป็นข้าราชการพลเรือนในสายบริหารงานปกครองอีกท่านหนึ่ง ที่เคี่ยวกร�ำกับงานสายนี้มา ตั้งแต่สมัยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งปลัดอ�ำเภอ จ่าจังหวัด นายอ�ำเภอ ปลัดจังหวัด และล่าสุดคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อี ก ทั้ ง ท่ า นเคยปฏิ บั ติ ร าชการในหลาย จังหวัด อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และนครพนม ซึง่ ท่านด�ำรงต�ำแหน่ง นายอ�ำเภอเมืองนครพนม ในปี 2556 ก่อน จะย้ า ยไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ปลั ด จั ง หวั ด แพร่ ในปี 2558 กระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 ก็ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม” ดังนั้น ท่านจึงมีความคุ้นเคยและ “เข้าใจ” ข้อมูล และสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี “เข้าถึง” อุปนิสัยใจคอและต้นตอของปัญหา ทีพ่ นี่ อ้ งชาวนครพนมเผชิญได้รวดเร็ว ส่งผลให้ การท� ำ งาน “พั ฒ นา” มีความราบรื่น และ มีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั นิ ต ยสาร SBL บั น ทึ ก ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิง่ ทีจ่ ะน�ำท่านผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับภารกิจส�ำคัญ ผลงานทีภ่ าคภูมใิ จ ตลอดจน หลักการท�ำงานของท่านด�ำรงค์ สิรวิ ชิ ย อิม่ วิเศษ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม

เน้นภาระงานด้านความมั่นคง

ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด ให้ ก� ำ กั บ ดู แ ลงานด้ า นความมั่ น คง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง งานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ส่วนภารกิจส�ำคัญซึ่งท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดได้มอบหมายให้ก�ำกับดูแลเป็นพิเศษ คืองานด้านความมัน่ คง โดยเฉพาะริมฝัง่ แม่นำ�้ โขง สื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครพนมเป็ น จั ง หวั ด ชายแดนติดกับแขวงค�ำม่วน สปป.ลาว มีแม่นำ�้ โขง เป็นแนวกั้นพรมแดนธรรมชาติ มีจุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรนทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ ซึ่งการมีแม่น�้ำโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน ธรรมชาติ ท� ำ ให้ จั ง หวั ด นครพนม ต้ อ งให้ ความส�ำคัญกับงานด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงของจังหวัดนครพนม ซึ่ ง มี ร ะยะทางยาว 174 กิ โ ลเมตร จาก สถานการณ์ที่ผ่านมา มีขบวนการค้ารถยนต์ ข้ า มชาติ ส ่ ง ขายให้ แ ก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น

ที่ส�ำคัญคือการลักลอบน�ำยาเสพติด แรงงาน เข้ามาในประเทศ จังหวัดนครพนมจึงร่วมกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การประสาน ความร่วมมือกันในการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามจนมีผลงานเห็นเป็นประจักษ์ ภารกิจด้านความมั่นคง จึงเป็นภารกิจส�ำคัญ ทีต่ อ้ งก�ำกับดูแลเป็นพิเศษ

48 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 48

3/4/2561 10:12:08


รักษาการผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

บทบาทหน้าที่และความส�ำคัญ ของการเป็นข้าราชการ ีหน้าปลากระพงทอดน� ที่ต่อแผ่นดิน ก็้ ำคปลา ือการ ที่มอาทิ ปู นิ่ ม ผั ด ผงกะหรี่ ทะเลผั ด ฉ่ า ย�ำปลาแซลมอน “บ�ำบัดทุกซี่โข์ครงหมู บ�ำรุองบน� สุข้ำ”ผึ้ง ต้มแซบซี่โครง แกงเลียงกุ้งสด แกงอ่อม ส้มต�ำ พร้อมทัง้ ขนมหวานและเครือ่ งดืม่ นานาชนิด เช่น ฮันนีโ่ ทส โรตีนายด� นูเทลล่ำารงค์ กาแฟสด สิริวชาเขี ิชยยอิว ่มนมสด วิเศษและอีกหลากหลายเมนู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สวนรสา ร้ า นอาหารและของฝากที่ ตั้ ง อยู ่ ในบริเวณ “ฟาริสา การ์เด้น โฮเทล” เพือ่ ให้บริการ ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งที่พักแสนสบายและ ร้านอาหารแสนอร่อย เปิ ดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่ 07.00-21.00 น.

NAKHON PHANOM 49 4

.indd 49

3/4/2561 10:12:26


ผลงาน 3 ด้าน ที่ภาคภูมิใจ

งานด้านความมัน่ คง จังหวัดนครพนม เป็น ดินแดนชายขอบของประเทศ มีอาณาเขตติด สปป.ลาว โดยมีแม่น�้ำโขงเป็นเส้นแบ่ง จึงต้อง วางยุทธศาสตร์ในการรักษาความมัน่ คงชายแดน เช่น แรงงานเถือ่ น การลักลอบน�ำรถยนต์สง่ ขาย ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบน�ำสิ่งของ ผิ ด กฎหมาย ยาเสพติ ด เข้ า มาในประเทศ โดยการฝึ ก ให้ ชุ ม ชนดู แ ลป้ อ งกั น พื้ น ที่ ต� ำบล หมูบ่ า้ นตนเอง ร่วมกับภาครัฐอย่างเข้มแข็ง งานด้านพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ ผูส้ งู อายุนครพนม เพือ่ เป็นศูนย์บริการผูส้ งู อายุ ต้นแบบด้านการบูรณาการ งานด้านสวัสดิการสังคม โดยเน้นภารกิจ บริการ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ และคนพิการในจังหวัดนครพนมสู่ความยั่งยืน ตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนุษย์บรู ณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน

หลักการท�ำงานที่ยึดมั่น

บทบาทหน้าที่แ ละความส�ำคัญ ของการ เป็ น ข้ า ราชการที่ มี ห น้ า ที่ ต ่ อ แผ่ น ดิ น ก็ คื อ การ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ดังนั้น หลักการ ท�ำงานของผมก็คือ การสร้างเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วม ของทุ ก ภาคส่ ว น และยึ ด มั่ น ปรั ช ญาวิ ถี ชี วิ ต ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการพัฒนา ประเทศ

จากใจท่านรองผู้ว่าฯ

การพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น ทุกภาคส่วนในจังหวัด ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาค เอกชน รวมทัง้ ประชาชน ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการผลักดันความคิดที่เป็นประโยชน์ สาธารณะ และบูรณาการความร่วมมือกันอย่าง ต่อเนือ่ ง

50 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 50

3/4/2561 10:12:38


ประวัติโดยย่อ นายด�ำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ

รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม ประวัตกิ ารศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัตกิ ารท�ำงาน 2532 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.3) อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2532 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.3) อ�ำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2532 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.3) อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2533 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.3) อ�ำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2533 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.3) อ�ำเภอค�ำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2535 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.4) งานส่งเสริมการปกครอง อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์ 2535 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.5) งานส่งเสริมการปกครอง อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์ 2537 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.5) อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 2538 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายกิจการพิเศษ อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์ 2540 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ทีท่ ำ� การปกครอง อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 2541 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ท�ำการปกครอง อ�ำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2542 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.7) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ทีท่ ำ� การปกครอง อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2543 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ที่ท�ำการ ปกครองอ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2544 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ที่ท�ำการ ปกครองอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2546 ปลัดอ�ำเภอ (จพง.ปค.7) ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอซ�ำสูง อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 2547 รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้ากลุม่ งานปกครองจังหวัด กลุม่ งาน ปกครอง ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัดมหาสารคาม 2548 จ่าจังหวัด กลุม่ งานปกครอง ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัดมหาสารคาม 2550 นายอ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2552 นายอ�ำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (ผู้อ�ำนวยการต้น) 2554 นายอ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (ผู้อ�ำนวยการต้น) 2554 นายอ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ผูอ้ ำ� นวยการต้น) 2555 เลขานุ ก ารกรม (ผู ้ อ� ำ นวยการ) ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมการปกครอง 2556 นายอ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ผูอ้ ำ� นวยการสูง) 2558 ปลัดจังหวัดแพร่ 1 ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม

การพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น ทุกภาคส่วนในจังหวัด... ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ นายด�ำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

NAKHON PHANOM 51 4

.indd 51

3/4/2561 10:12:48


บันทึกเส้นทางพบท้องถิ่นจังหวัด

การท�ำงานขอให้เน้นความรัก ความสามัคคี ในองค์ ก รเพื่ อ ช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ น การท� ำ งาน ให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยยึดประชาชนเป็นหลัก และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

นางสาวณัฐชยา ช่ างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ท้ องถิ่ น จั ง หวั ด นครพนม 52 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 52

26/03/61 11:39:43 AM


ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม มีต้นทุนอุดมสมบูรณ์ จั ง หวั ด นครพนม เป็ น จั ง หวั ด ในภาค ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนตั้ ง อยู ่ ใ นแอ่ ง สกลนคร นั บ เป็ น เมื อ งชายแดนที่ มี ค วาม อุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และ มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ รวมทัง้ ประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานมีพระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือ และตะวั น ออกของจั ง หวั ด ติ ด กั บ แม่ น�้ ำ โขง โดยตลอด ดังนั้นภาพรวมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ อยูใ่ นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม จึงท�ำให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ บางแห่งได้นอ้ มน�ำศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ น ชีวิตประจ�ำวัน เช่น อบต.พิมาน อ.นาแก ร่วม กับชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ด้สง่ เสริมต่อยอดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มา ขับเคลื่อนจนสามารถเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบบ้านพิมาน” จ�ำนวน 11 หลัง

11 หมู ่ บ ้ า น โดยหมู ่ บ ้ า นดั ง กล่ า วตั้ ง อยู ่ บนเนื้อที่ 40 ไร่ บนเกาะกลางน�้ำห้วยป่าช้า ในที่ ส าธารณะประโยชน์ ข องหมู ่ บ ้ า น โดย อบต.พิ ม านได้ แ บ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ ช าวบ้ า นทั้ ง 11 หมู่บ้านมาก่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง โดยเน้นวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน แบบในอดีต ท�ำเกษตรผสมผสาน ทั้งปลูกผัก สวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เหลือกินก็น�ำไป จ� ำ หน่ า ย สามารถลดรายจ่ า ยเพิ่ ม รายได้ ให้กับชาวบ้าน ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ และ อบต.พิมาน ก็ได้มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อบต.พิมาน เป็นศูนย์เรียนรู้ แก่เยาวชน นักท่องเที่ยว ได้มาศึกษาเยี่ยมชม น�ำไปเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ ตลอดจน ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนัน้ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง อบต.พิมาน ยังได้ส่งเสริมการใช้พลังงาน ซึ่งมี ส� ำ นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด นครพนม ปตท. และมหาวิทยาลัยอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุน การผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เอง ไม่ว่า

จะเป็นแก๊สชีวมวล ปุ๋ยหมัก หรือผลิตน�้ำมันที่ ใช้กับเครื่องยนต์รอบต�่ำจากต้นยางนาด้วย ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จากการน้ อ มน� ำ หลั ก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ ท�ำให้เกิดความมัน่ คงทางอาหารและสิง่ แวดล้อม เคียงคูก่ บั การท่องเทีย่ วต�ำบลพิมาน ก็ได้กอ่ เกิด ความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

จุ ด เด่ น ของจั ง หวั ด นครพนม คื อ

ศั ก ยภาพในการเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว มี วั ด วาอารามและสิ่ ง ศักดิ์สิท ธิ์อ ยู่ใ นทุกอ�ำเภอ รวมทั้งมีล�ำน�้ำโขงที่เป็นแหล่งน�้ำที่ชาวบ้าน สามารถท� ำ การเกษตรได้ ต ลอดทั้ ง ปี ซึ่ ง จุดเด่นเหล่านีท้ ำ� ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดนครพนม สามารถน�ำไปต่อยอด ด้านการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าขายให้แก่นักท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการเกษตรให้ปลูกพืชในหลากหลาย ประเภท สามารถส่งขายให้จังหวัดข้างเคียง ได้เป็นอย่างดี อาทิ สับปะรด แตงโม มะเขือเทศ ต้นหอม มันแกว ฯลฯ NAKHON PHANOM 53

.indd 53

26/03/61 11:39:56 AM


เน้นขับเคลื่อนการท�ำงานด้วยรัก-สามัคคี ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม มีภารกิจในการส่งเสริมและ สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ความเข้ ม แข็ ง โดยมี ห ลั ก ในการท� ำ งานคื อ ต้องท�ำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่ขา้ ราชการในสังกัด และส่งเสริมให้ขา้ ราชการ/พนักงาน ท�ำตัวเป็น แบบอย่าง และเน้นในเรือ่ งความสามัคคีในองค์กร เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นงานต่างๆ ราบรืน่ ประสบ ความส�ำเร็จ และเพื่อให้ได้รับทราบผลของ การด�ำเนินงาน หรือปัญหาในการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ก็ ต ้ อ งเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการ ปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ หากเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ก็หาทางออกที่ดี ที่ถูกต้อง ท�ำให้การท�ำงานไม่มีอุปสรรค โดย

ในการติดต่อ ประสานงานกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ นอกจากจะติดต่อทางหนังสือแล้ว ยังได้ใช้สื่อโซเชียลในการเพิ่มช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์ โดยเฉพาะทางไลน์ จะเป็นช่องทาง หนึ่งที่สามารถติดต่อประสานงาน หารือและ รับทราบปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และได้หาทางแก้ไขหรือให้คำ� ปรึกษา เพือ่ น�ำไป แก้ไข หรือถือปฏิบตั ไิ ด้ทนั ต่อเวลา นอกจากนัน้ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครพนมได้จดั ประชุมผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน จัดท�ำโครงการตรวจนิเทศงาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บั ติ ง านของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้น�ำคณะ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ออกตรวจเยี่ยม

ให้คำ� แนะน�ำ รับทราบปัญหา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบ ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานแล้ว ยังท�ำให้ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิด กันมากขึ้น และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด ได้อย่าง ราบรื่นและบรรลุผลส�ำเร็จด้วยดี

3. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 คื อ อ�ำเภอเมืองนครพนม 4. รางวัลชมเชย คือ อ�ำเภอโพนสวรรค์ นอกจากนั้น จังหวัดนครพนมก็ยังได้รับ รางวัลที่ 2 ของการประกวด โครงการจังหวัด สะอาด ของกลุ ่ ม จั ง หวั ด อั น ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด สกลนคร จั ง หวั ด นครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย ส�ำหรับโครงการทีโ่ ดดเด่น (Best Practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีมากมาย เช่น 1. อบต.วังตามัว อ.เมือง โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพสานตะกร้าพลาสติก 2. อบต.พิมาน อ.นาแก โครงการหมูบ่ า้ น เศรษฐกิจพอเพียง โครงการผลิตน�้ำมันจาก ต้นยางนา โรงเรียนผู้สูงอายุ

3. อบต.กุดตาไก้ อ.ปลาปาก โครงการ พั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ ่ ม อาชี พ ผลิ ต ขนมจี น จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. อบต.นางัว อ.นาหว้า โครงการผ้ามัดหมี่ ย้อมคราม ระดับ OTOP 5 ดาว 5. อบต.ไชยบุ รี อ.ท่ า อุ เ ทน โครงการ ต�ำบลไชยบุรีเมืองสะอาด บ้านน่าอยู่ ชุมชน สามัคคี (ถังขยะยิ้ม ผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล) 6. อบต.พะทาย อ.ท่าอุเทน โครงการ ธนาคารขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองชีวิต 7. อบต.นางั ว อ.บ้ า นแพง โครงการ สวนพอเพียงศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาขยะ ในชุมชน

“การท�ำงานขอให้เน้นความรัก ความ สามัคคีในองค์กร เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการ ท�ำงานให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยยึดประชาชน เป็นหลัก และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด”

ผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด�ำเนินการ ขับเคลื่อนการด�ำเนินโครงการประกวดการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด” ระดับต�ำบล และระดับอ�ำเภอ ตาม แนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ด�ำเนินการ ซึ่งปรากฏว่ามี 4 อ�ำเภอ ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการ คื อ อ� ำ เภอปลาปาก อ� ำ เภอเมื อ งนครพนม อ� ำ เภอโพนสวรรค์ และ อ� ำ เภอท่ า อุ เ ทน ซึ่ ง ผลการประกวด ด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “อ�ำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด มีผลดังนี้ 1. รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 คื อ อ�ำเภอท่าอุเทน 2. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 คื อ อ�ำเภอปลาปาก 54 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 54

26/03/61 11:40:13 AM


จากใจท่านท้องถิ่นจังหวัด ประการแรก อยากจะให้การท�ำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสานการท�ำงานร่วมกัน เพราะทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ในพื้นที่เดียวกัน คือ ในเขตหมู่บ้าน ต�ำบลเดียวกัน โดยท้องที่มีอ�ำนาจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ส่วนท้องถิน่ มีงบประมาณในการสนับสนุนการท�ำงาน ฉะนัน้ จึงอยากให้ผนู้ ำ� ท้องถิน่ กับท้องที่ มี ก ารประสานงานที่ ดี ต ่ อ กั น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ เดียวกันได้อย่างแท้จริง ประการที่สอง อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาปัญหาในภาพรวม ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อจะแก้ได้อย่างถูกจุด และ ใช้งบประมาณที่เหมาะสม ประการที่ ส าม เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ในขณะนี้ อ งค์ ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีปัญหาด้านรายได้ เพราะมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ ต่อการบริหารงาน เนือ่ งจากยังต้องอาศัยเงินอุดหนุนของรัฐบาลอยู่ จึงอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หาวิธีการสร้างรายได้ โดยส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ก็จะพยายามผลักดัน โดยประสานกับทรัพยากรบุคคล ที่เรามีอยู่ มาช่วยในการเสนอค�ำของบประมาณไปยัง ส่วนกลาง และหน่วยอื่นๆ เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต่อไป ประการที่สี่ ปัญหาการร้องเรียนทุจริตในท้องถิ่น อยาก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยการศึกษาระเบียบกฎหมาย และท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในการด�ำเนินการด้านต่างๆ และให้ท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใส เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว ประการที่ห้า การท�ำงานขอให้ยึดเป้าหมาย ยึดระเบียบ กฎหมาย และ ประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก ซึง่ จะเป็นเกราะในการป้องกันตนอย่างดีทส่ี ดุ ประการที่ ห ก การท� ำ งานของผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้เน้น ความรั ก ความสามั ค คี ใ นองค์ ก ร ท� ำ งานแบบพี่ แ บบน้ อ ง มี ป ั ญ หาหรื อ ข้อขัดข้องในการท�ำงานก็ให้ปรึกษาหารือร่วมกัน ไม่ควรมีความขัดแย้ง ในองค์กร เพื่อช่วยกันพัฒนาจังหวัดและขับเคลื่อนการท�ำงานให้ประสบ ความส�ำเร็จต่อไป ประการสุดท้าย การปฏิบัติงานในปัจจุบันขอให้เปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ในการท� ำ งานใหม่ โดยให้ นึ ก ถึ ง ประชาชนเป็ น เป้ า หมายเป็ น หลั ก ใน การท� ำ งาน ยึ ด กฎหมายและระเบี ย บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการท� ำ งาน หาก ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ เ พราะระเบี ย บอาจไม่ ไ ด้ ก� ำหนดแนวทางไว้ เราก็มี ทางออกในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบต่อผู้มีอ�ำนาจ เพื่อให้งานสามารถ ด�ำเนินการต่อได้และเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนโดยรวม และทางราชการไม่เสียหาย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ให้ ผิ ด ระเบี ย บ เพี ย งหาทางออกว่ า เมื่ อ การปฏิ บั ติ ง าน บางอย่างเกิดปัญหาติดขัด ก็ต้องให้หาทางออกที่ถูกต้องต่อไป NAKHON PHANOM 55 .indd 55

26/03/61 11:40:32 AM


บันทึกเส้นทางพบส�ำนักพุทธศาสนา

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครพนม

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์

รักษาการผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

“ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นครพนม เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นองงาน คณะสงฆ์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากิ จ การ พระพุ ท ธศาสนาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนน�ำ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนา ชีวิตอย่างยั่งยืน”

56 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 56

3/4/2561 14:46:09


คือวิสยั ทัศน์ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครพนม ซึ่งมีส�ำนักงานฯตั้งอยู่อาคาร ส� ำ นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครพนม(หลั ง เดิมชั้น 2) ถนนอภิบาลบัญชา ต�ำบลในเมือง อ� ำ เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด นครพนม ปั จ จุ บั น มี นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ เป็นรักษาการผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม SBL บันทึกประเทศไทย ได้รบั เกียรติจาก ท่าน “จิราภรณ์ บุญโพธิ์” ให้สัมภาษณ์ใน หลากหลายประเด็น ดังนี้ พุทธศาสนากับสังคมของชาวนครพนม ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์พระพุทธศาสนา ในจังหวัดนครพนม โดยจ�ำแนกออกเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา และข้อจ�ำกัดต่างๆ ในด้านจุดอ่อนนั้น สืบเนื่องจากจังหวัด นครพนมมีความหลากหลายของประชากร และ เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน ท�ำให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารและความ เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี หลักความเชือ่ ทางศาสนาบางอย่ า งอาจเป็ น ปั ญ หาในการ พัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทัง้ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนายังขาดความจริงจังต่อเนื่อง ขาดการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการเผยแผ่ ที่ มี ศักยภาพ ในส่วนของวัดบางแห่งยังไม่มีการ พัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์กลางชุมชน อย่างแท้จริง ประกอบกับมีกระแสสือ่ ต่างๆ สร้าง ความเสือ่ มเสีย ท�ำให้ขาดความเชือ่ มัน่ ศรัทธาต่อ พระพุทธศาสนา โดยไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทีแ่ ท้จริงก่อนน�ำเสนอข่าวสาร ส่วนที่เป็นจุดแข็งของเราก็คือ ประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะมีกิจกรรมตาม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางพระพุทธ ศาสนาเป็นส่วนใหญ่ตลอดปี นครพนมเป็น จั ง หวั ด ที่ มี วั ด และศาสนสถานที่มีคุณค่าทาง ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น จ� ำ นวนมากและมี ค วาม เลือ่ มใสศรัทธาจากประชาชน นอกจากนีอ้ งค์กร เครือข่ายด้านศาสนา ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ อปท./เอกชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาอย่างดี โดยมีสำ� นักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดนครพนมเป็นหน่วยงานในการส่ง เสริมสนับสนุนสนองงานด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์

โอกาสในการพัฒนาคือ เรามีรฐั ธรรมนูญทีม่ ี บทบัญญัตกิ ารอุปถัมภ์คมุ้ ครองศาสนาพุทธและ ศาสนาอืน่ ๆ มีกฎหมายการปกครอง การศึกษา สงฆ์ พรบ. คณะสงฆ์ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีการ จัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ-ธรรมบาลีแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร และการเรียนการ สอนธรรมศึกษาแก่บคุ คลทัว่ ไป เพือ่ ส่งเสริมการ ศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนา ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่เป็นข้อจ�ำกัดนั้น สืบเนื่องจากความ ก้าวหน้าของกระแสวัตถุนยิ ม โลกาภิวตั น์ ท�ำให้ วิถชี วี ติ ของคนในสังคมชาวพุทธเปลีย่ นแปลงไป มีผบู้ วชเรียนลดน้อยลง และไม่ศกึ ษาหลักธรรม อย่างจริงจังท�ำให้ขาดบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพในการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา และที่พักสงฆ์บางแห่ง ไม่สามารถจัดตัง้ เป็นวัดทีถ่ กู ต้องได้ เนือ่ งจากมี ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ท�ำให้มีปัญหาใน การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างถูกต้องได้

พันธกิจ

1. อุปถัมภ์ สนองงานคณะสงฆ์ 2. ส่งเสริม คุม้ ครอง และสนับสนุนกิจการ ทางพระพุทธศาสนา 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาการศึกษาสงฆ์ การเผยแผ่หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาสูป่ ระชาชน 4. พัฒนาส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการบริหาร จัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้าง สันติสขุ สูส่ งั คมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป้าประสงค์ บุคลากรทางพระพุทธศาสนามีคุณภาพ ทุกด้าน ศาสนสถานมีความสะอาด สวยงาม มั่นคง แข็งแรง และพุทธศาสนิกชนมีความสุข ด้วยหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาล

NAKHON PHANOM 57 4

.indd 57

3/4/2561 14:46:18


ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ 2. ปลูกฝังความเข้าใจเกีย่ วกับพุทธศาสนา ให้สงั คม 3. เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพุทธ ศาสนาโลก 4. พัฒนาสูอ่ งค์กรทีโ่ ดดเด่น 5. ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ 6. เพิม่ ความคุม้ ค่าให้แก่ศาสนสมบัติ

นโยบายหลักของส�ำนักงานฯ

กลยุทธ์ ส่งเสริม คุม้ ครอง และสนับสนุนกิจการทาง พระพุทธศาสนา การศึกษาสงฆ์ การเผยแผ่หลัก ธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน รวมทั้ง การบริหารจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติ ตัวชีว้ ดั จ�ำนวนพุทธศาสนิกชน ที่ใช้หลักธรรมใน การด�ำเนินชีวิตและมีความสุขด้วยหลักพุทธ ธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้สังคมมีสันติสุข อย่างยัง่ ยืน

ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ

1. โครงการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับตั้งแต่สวรรคตจนถึงถวายพระเพลิงพระบรมศพ เช่น การจัดกิจกรรมท�ำบุญ ตักบาตร ปฏิบตั ธิ รรม แสดงพระธรรมเทศนา การอุปสมบทหมู่ เป็นต้น 2. โครงการอุดหนุนงบประมาณบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ทัว่ ไปและวัดประสบภัยพิบตั ิ 3. โครงการปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน 4. โครงการปฏิบตั ธิ รรมครอบครัวอบอุน่ ด้วยพระธรรม 5. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนือ่ งในเทศกาลวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา) 6. โครงการส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละศูนย์กลางชุมชน 7. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบ่ า้ น รักษาศีล 5” ฯลฯ

58 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 58

3/4/2561 14:46:28


วัดดีนา่ เทีย่ วในนครพนม

จังหวัดนครพนม มีประวัติสืบทอดกันมานานหลายร้อยปี มีองค์ พระธาตุพนมเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล เป็น ศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทย ชาวลาวและ ชาวพุทธทัว่ โลก และมีพระธาตุประจ�ำวันเกิดครบทัง้ 7 วันคือ วันอาทิตย์ พระธาตุประจ�ำวันเกิดคือ พระธาตุพนม วันจันทร์ พระธาตุประจ�ำวันเกิดคือ พระธาตุเรณู วันอังคาร พระธาตุประจ�ำวันเกิดคือ พระธาตุศรีคณ ุ วันพุธ พระธาตุประจ�ำวันเกิดคือ พระธาตุมหาชัย วันพฤหัสบดี พระธาตุประจ�ำวันเกิดคือ พระธาตุประสิทธิ์ วันศุกร์ พระธาตุประจ�ำวันเกิดคือ พระธาตุทา่ อุเทน วันเสาร์ พระธาตุประจ�ำวันเกิดคือ พระธาตุนคร นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมยังมีวดั ซึง่ เป็นทีป่ ระดิษฐานสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ประจ�ำเมือง ได้แก่ วัดไตรภูมิ ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน ซึ่งมี “พระบาง” ประดิษฐานอยู่ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร มีขนาดสูง 80 นิว้ แท่นสูง 2.5 นิว้ ฐานเป็นรูป 8 เหลีย่ ม สูง 15 นิว้ วัดมรุกขนคร ตั้งอยู่ ต�ำบลดอนนางหงส์ อ�ำเภอธาตุพนม มี พระธาตุส�ำคัญของจังหวัดลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ตั้งอยู่บนฐาน สีเ่ หลีย่ มซ้อนลดหลัน่ กันขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ยอดเจดียท์ รงบัวเหลีย่ ม ผูส้ ร้างคือ พระบรมราชา(กู่แก้ว) เจ้าเมืองเดิมมรุขนครเดิม ช่วงหนึ่งเคยเป็น ศูนย์กลางอาณาจักรศรีโคตรบูร NAKHON PHANOM 59 4

.indd 59

3/4/2561 14:46:35


เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม Nakhon Phanom Special Economic Development Zone

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดนครพนม

พื้นที่

SEZ นครพนม

1,363

ความเป็นมา

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ออกประกาศ ที่ 2/2558 เพื่อก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในส่วนของ จังหวัดนครพนม ไร่ ได้กำ� หนดให้ 2 อ�ำเภอ 13 ต�ำบล ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนครพนม 10 ต�ำบล และอ�ำเภอท่าอุเทน 3 ต�ำบล มีเนื้อที่ รวม 794.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 495,743.75 ไร่คิดเป็น ร้อยละ 14.71% ของพื้นที่จังหวัด กนพ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ก�ำหนดพื้นที่ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภอเมืองนครพนม จ�ำนวน 2 แปลง ประมาณ 1,408 ไร่ ตกเป็นที่ราชพัสดุ และ ให้เอกชนเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว กนพ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 ให้พื้นที่แปลงที่ 1 บางส่วนในบริเวณที่ติดกับที่พักสงฆ์สามัคคีอุปถัมภ์ออก พื้นที่ประมาณ 42 ไร่ เพื่อคงไว้ตามสภาพเดิม ส่วนพื้นที่ที่เหลือประมาณ 1,366 ไร่ ให้ด�ำเนินการเพื่อประมูลให้เอกชนเช่าตามเดิม

บทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องการด�ำเนินการ บทบาทที่เหมาะสม (Positioning) ของจังหวัดนครพนม ในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่

1. ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์

.indd 60

2. เมืองผลิตอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร และศูนย์ธรุ กิจการค้าส่ง ตลาดกลางสินค้าเกษตร

3. เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

28/03/61 05:09:21 PM


กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการ ที่เกี่ยวข้อง 2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3. อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ งหนัง 4. การผลิตเครื่องเรือน 5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 6. การผลิตเครื่องมือแพทย์ 7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครือ่ งจักร และชิน้ ส่วน 8. อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 9. การผลิตพลาสติก 10. การผลิตยา 11. กิจการโลจิสติกส์

12. นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 14. กิจการอบพืชและไซโล 15. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือ เศษวัสดุทางการเกษตร 16. กิ จ การผลิ ต โครงสร้ า งโลหะส� ำ หรั บ งานก่อสร้างหรืองงานอุตสาหกรรม 17. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 18. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหาร 19. กิ จ การผลิ ต วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งและกิ จ การ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต อั ด แรงส� ำ หรั บ งาน สาธารณู ป โภค (ยกเว้ น การผลิ ต กระเบื้ อ ง

มุงหลังคา เซรามิกส์และ การผลิตกระเบื้อง ปูพื้นหรือผนัง) 20. กิ จ การผลิ ต สิ่ ง ปรุ ง แต่ ง ส� ำ หรั บ ประทิ น ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน 21. กิ จ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ส� ำ หรั บ สินค้าอุโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก 22. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ 23. กิ จ การผลิ ต อาคารส� ำ หรั บ โรงงาน อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

กรอบระยะเวลาการด�ำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม กรมธนารักษ์ ได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดังนี้

ขัน้ ตอน

การด�ำเนินการ

ระยะเวลา

1

ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

9 ม.ค. - 9 ก.พ.61

2

ขายเอกสารการลงทุนและแผนผังพัฒนาพื้นที่/ประชาสัมพันธ์ การลงทุน

3

ชี้แจงการลงทุน/พาดูสถานที่

4

จัดท�ำข้อเสนอโครงการลงทุน/ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility) คณะท�ำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนฯ พิจารณา คัดเลือก และน�ำเสนอต่อ กนพ.

ขายเอกสารการลงทุน 15 ม.ค. - 9 ก.พ.61 ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิด ขายเอกสาร 90 วัน นับแต่ปิดการขาย เอกสารการลงทุน ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดรับ ใบเสนอการลงทุน

5

รายละเอียดการด�ำเนินการ - ประชาสัมพันธ์การลงทุน - แถลงข่าว ณ กรมธนารักษ์

วันที่ 20 ก.พ.61 ยื่นเสนอการลงทุน 15 พ.ค.61 เสนอ กนพ. ภายใน 14 มิ.ย.61

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสนั บ สนุ น

การขั บ เคลื่ อนเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ส�ำนักงานจังหวัดนครพนม ได้ด�ำเนินการจัดโครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เมื่อวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องให้สามารถสนับสนุนการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นครพนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษา ดูงาน ณ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการลงทุนหรือเช่าพื้นที่บริหาร จัดการแล้ว 2 แห่ง คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และสระแก้ว

ส�ำนักงานจังหวัดนครพนม กลุ่มงานศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด โทร. 0 4251 1513 .indd 61

28/03/61 05:09:33 PM


สัมผัสความงามแห่ง

วิถีไทญ้อบ้านโพน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานนครพนม (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุ กดาหาร)

จังหวัดนครพนมมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาอันหลากหลาย ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่สืบทอดจากบรรพบุ รุษ มาจวบจนปั จจุ บัน...

รู้จักชาวไทญ้อ

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร

ผู้อ�ำนวยการ ททท.ส�ำนักงานนครพนม

นิทานโบราณคดี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กล่าวถึงชาว ไทญ้อว่า “พวกย้ อ ท่ า อุ เ ทนพู ด ภาษาไทย แต่ มี ส� ำ เนี ย งแปร่ ง ไปอี ก อย่ า ง ถามถึ ง ถิ่ น เดิ ม บอกว่ า เดิ ม อยู ่ ที่ เ มื อ งไชยบุ รี ใ กล้ กั บ เมื อ งท่ า อุ เ ทนนั่ น เอง หนี ก องทั พ ฯ ข้ า มไปอยู ่ ที่เมืองหลวง โปงเลงท่าฝั่งซ้ายใกล้กับแดนญวนเสียคราวหนึ่ง แล้วจึงพากันมาอยู่ ที่เมืองท่าอุเทนในรัชกาลที่ 3” ชาวไทญ้อ มีภาษาพูด ส�ำเนียงอ่อนหวาน ส่วนใหญ่มีผิวขาว และรักษาบ้านช่อง ให้สะอาดสะอ้านเสมอ ซึ่งในแถบภาคอีสานจะมีชาวไทญ้ออาศัยอยู่ทั่วไป ทั้งในนครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ส่วนที่นครพนม ชาวไทญ้อจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในอ�ำเภอท่าอุเทน อ�ำเภอนาหว้า อ�ำเภอโพนสวรรค์ อ�ำเภอบ้านแพง และอ�ำเภอศรีสงคราม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ครก, ผ้าทอมือ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมท่องเที่ยวชาวไทญ้อบ้านโพน ผู ้ใหญ่บ้านบ้านโพน นายธีรัช สุวรรณมาโจ โทรศัพท์ 080-403 0249 62 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 62

23/03/61 03:59:35 PM


กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำชะอี

สัมผัสวิถีไทญ้อบ้านโพน ท่าอุ เทน

ชาวไทญ้อบ้านโพน ต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ มีประเพณี ที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการยึดถือฮีตคองและขนบธรรมเนียมอย่าง เคร่งครัด อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าหลากหลายด้าน โดยได้รับ การอนุรักษ์และสืบทอดวิถีวัฒนธรรมไทญ้อไว้ให้ชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ จนถึงปัจจุบัน อาทิ ประเพณีงานประทีปเรือไฟบก ซึ่งก�ำหนดจัด ในเดือน 11 หรือช่วงออกพรรษาของทุกปี ภูมิปัญญาด้านการแพทย์ พืน้ บ้าน เช่น การรักษาอาการป่วยไข้ทวั่ ไป โรคกระดูก หรือพิษจากแมลง สัตว์กดั ต่อย ภูมปิ ญ ั ญาด้านอาหาร เช่น การท�ำเกลือสินเธาว์ การท�ำขนมจีน แป้งหมัก ภูมปิ ญ ั ญาด้านศิลปหัตถกรรม เช่น การจักสาน การทอผ้า เป็นต้น

ชวนเที่ยวถิ่นไทญ้อ ท่าอุ เทน

วัดคามวาสี

นอกเหนือจากจุดเด่นด้านวิถีชีวิตของชาวไทญ้อบ้านโพน ซึ่ง นักท่องเที่ยวน่าจะมีโอกาสไปสัมผัสเรียนรู้แล้ว ในอ�ำเภอท่าอุเทนยังมี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น วัดคามวาสี บ้านโพน เป็นวัดกลางของหมู่บ้านที่ชาวไทญ้อบ้านโพน จะใช้ประกอบพิธกี รรมและประเพณีสำ� คัญต่างๆ ภายในวัดยังมีเรือนโบราณ ของชาวไทญ้อ ซึง่ จัดแสดงเครือ่ งไม้เครือ่ งมือในการด�ำรงชีวติ ในอดีตให้ชม

วัดคามวาสี

วัดพระธาตุทา่ อุเทน ซึง่ มีพระธาตุทา่ อุเทน เป็นปูชนียสถานอันส�ำคัญยิง่ องค์หนึง่ ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึง่ พระอาจารย์ศรีทตั ถ์ได้ อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุง้ พระธาตุองค์นมี้ สี งิ่ ทีต่ รงกับเทพประจ�ำวันศุกร์ เนือ่ งจากพระธาตุหนั ไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจ�ำ ของพระศุกร์ จึงมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับ อานิ ส งส์ ใ ห้ ชี วิ ต มี ค วามรุ ่ ง โรจน์ เปรี ย บเสมื อ นพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ยาม รุ่งอรุณ ทั้งนี้ทางวัดได้จัดให้มีงานนมัสการพระธาตุ ในวันขึ้น 13 ค�่ำ ถึง แรม 1 ค�่ำ เดือน 4 ของทุกปี

ภูมิมูนมัง

ภูมมิ นู มังท่าอุเทน ตัง้ อยูใ่ นวัดพระธาตุทา่ อุเทน เป็นสถานทีร่ วบรวม ข้อมูลย่านชุมชนเก่า ของอ�ำเภอท่าอุเทน ทั้งข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ญั ญา จึงเหมาะแก่การแวะศึกษาเรียนรูก้ อ่ นการเทีย่ วชม สถานที่ต่างๆ ในอ�ำเภอท่าอุเทน

สอบถามข้อมู ลข่าวสารท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ท่ี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานนครพนม 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-513490-1 (FAX) 042-513492 tatphnom@tat.or.th, tatnakhonphanom@gmail.com ททท.ส�ำนักงานนครพนม Tat Nakhonphanom

วัดไตรภูมิ ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน เป็นวัดที่ประดิษฐาน “พระบาง” พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ท่าอุเทน และเนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำโขงจึงมีทิวทัศน์ที่สวยงาม น่าประทับใจอย่างยิ่ง วัดพระธาตุโนนตาล บ้านธาตุ หมู่ที่ 9 ต�ำบลโนนตาล อ�ำเภอ ท่าอุเทน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีองค์พระธาตุเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึง่ เมือ่ ปี พ.ศ.2420 ชาวบ้านได้คน้ พบวัตถุโบราณคือ เจดียเ์ ก่าแก่ขนาดเล็ก ที่มีป่าไม้ล้อมรอบ โดยไม่ทราบที่มาว่าใครเป็นผู้สร้าง NAKHON PHANOM 63

.indd 63

23/03/61 04:00:45 PM


กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำชะอี

นครพนม...การก้าวเดินการท่องเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่า โดย รัชต ส�ำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

นครพนม เป็ น จังหวัด ที่ติด ชายแดนกับ ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มี ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นแอ่งอารยธรรมที่เรียกว่า “แอ่งอารยธรรมสกลนคร” และ “อารยธรรมแม่น�้ำโขง” จึงท�ำให้นครพนมมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ในเรื่องราวต่างๆ ที่หลากหลายเช่นกัน

นอกจากนี้ แ ล้ ว นครพนมยั ง เป็ น พื้ น ที่ ที่มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนในหลากหลาย วัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ท� ำ มาหากิ น ตามลุ ่ ม น�้ ำ ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ เ พราะ นครพนมมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ที่ มี ลุ ่ ม น�้ ำ ที่ส�ำคัญหลายสาย เช่น แม่น�้ำโขง แม่น�้ำก�่ำ แม่ น�้ ำ สงคราม ลุ ่ ม น�้ ำ ฮี้ เป็ น ต้ น และ การเคลื่ อ นย้ า ยของผู ้ ค นที่ ต ้ อ งหลบหนี ภัยสงครามต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส สงครามโลก ที่ ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และยังคงเหลือร่องรอยต่างๆ ให้เห็นที่พอจะ ปะติดปะต่อเรือ่ งราวน�ำเสนอได้อย่างน่าสนใจ เพียงเหตุผลเท่านี้ก็ท�ำให้นครพนมสามารถ ที่ จ ะหยิ บ เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งเหล่ า นี้ มา พั ฒ นาให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ทางการท่ อ งเที่ ย วได้

ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในเรื่ อ งของ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อต่างๆ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดนครพนม โดยส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครพนม ได้มีการสืบค้นความเป็นมาเป็นไป มีการ รวบรวมเรื่ อ งราวและมี ก ารพั ฒ นาในเชิ ง วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ ในความเป็ น ชนเผ่ า ณ ขณะนี้ ที่ มี ค วาม ชั ด เจนมี ก ารรั บ รองความเป็ น ชาติ พั น ธุ ์ ใ น พืน้ ทีน่ ครพนม จ�ำนวน 8 ชนเผ่า ประกอบด้วย ไทลาว(ไทอิสาน) ไทญ้อ ภูไท ไทกระเลิง ไทแสก ไทโซ่ ไทข่า ไทกวน และ 2 เชื้อชาติ ได้แก่ จีน และเวียดนาม กลายเป็นจุดแข็ง ของจังหวัดนครพนมที่ได้เปรียบจังหวัดอื่น ๆ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ท่านสมชาย วิทย์ดำ� รงค์ ท่านให้ความส�ำคัญ ของชาติพันธุ์ในเชิงสร้างสรรค์ มองเห็นว่า นัน่ คือโอกาสทีจ่ ะน�ำเรือ่ งนีม้ าต่อยอดในเรือ่ ง ของการท่องเที่ยว เพราะในกลุ่มชนเผ่าต่างๆ มีของดีอยู่มากมาย เช่น ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี การแสดงพื้นบ้าน วิถีชีวิต ความเชื่อทั้งหลาย รวมทั้งสินค้าของที่ระลึก ทีท่ ำ� ใช้กนั เอง ท�ำขายกันอยูท่ กุ วันและอาหาร การกินต่างๆ นั่นคือโจทย์ที่ส�ำคัญว่าเราจะ พัฒนาอย่างไรให้พี่น้องชนเผ่าหันมาจัดการ การท่องเที่ยว นั่นก็คือเรื่องของการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มี ความส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ชุ ม ชนหรื อ ชาวบ้ า นสามารถมี ร ายได้ จ าก การท่องเที่ยวโดยตรง

64 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 64

03/04/61 02:53:11 PM


การก้าวเดินสู่การท่องเที่ยว โดยชุมชน

ก้าวที่หนึ่ง การค้ น หาหมู ่ บ ้ า น และการสร้ า ง องค์ ค วามรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการ จัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การค้นหาหมูบ่ า้ น ที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยว ต้องบอกว่า นครพนมไม่ล�ำบากนัก เพราะว่ามีการจัดตั้ง หมู่บ้านชนเผ่าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลาย หมู ่ บ ้ า น มี กิ จ กรรมในเชิ ง วั ฒ นธรรมและ ท� ำ กั น เรื่ อ ยมาต่ อ เนื่ อ ง เพราะทุ ก คนเห็ น คุณค่าทีบ่ รรพบุรษุ ได้สร้างสมไว้ เกิดความรัก ความสามัคคีความภูมิใจในความเป็นชนเผ่า เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดี และเป็นโอกาสต่อ การพัฒนาไปสูก่ ารท่องเทีย่ ว จากการท�ำงาน

ในระยะแรกพบว่าชาวบ้านชนเผ่าต่างๆ เหมือน จะรอคอยการขยับตัวจากจุดหนึง่ ไปสูจ่ ดุ หมาย ที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เมื่อมีการสร้างความ เข้าใจในองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวที่จะ สร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องในชุมชน ซึ่งจะ ต้องช่วยกันสร้างกิจกรรมให้มคี วามหลากหลาย เพื่ อ น� ำ เสนอให้ ค นมาเยื อ น และในแต่ ล ะ กิจกรรมจะต้องมีการคิดราคา เมื่อถึงตรงนี้ ได้เกิดค�ำถามจากผู้น�ำในชุมชนบางแห่งว่า “พวกเราไม่ อ ยากขายวั ฒ นธรรมกิ น ” ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ที่ได้แสดงให้เห็น ความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง

แต่เราในฐานะผูท้ จี่ ะต้องขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมาย การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องสื่อสารให้เกิด ความเข้าใจหลักการและเหตุผล โดยเฉพาะ ท�ำไมต้องคิดราคา และไม่ใช่ขายวัฒนธรรมกิน แต่มนั คือ “พลังในการฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรม” ต่างหากครับ การท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือ ที่ส�ำคัญในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม และความเชื่อทั้งหลาย มันต้อง มีความต่าง มันต้องมีความแปลก ความต่าง เป็นองค์ความรู้ที่ท�ำให้เราแยกแยะได้ ความ แปลกมันเป็นองค์ความรู้ที่ท�ำให้เกิดความ สนใจมากยิ่งขึ้น เช่น ภาษา หรือการแต่งกาย ของชนเผ่ า จะต้ อ งมี ค วามแตกต่ า ง ก็ เ พื่ อ บอกให้รู้ว่าชุมชนนี้ บ้านนี้หรือคนๆ นี้ เป็น ชนเผ่าอะไรที่สามารถแยกแยะได้ วิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม และความเชื่อของ ชนเผ่า ที่สามารถสังเกตรู้ได้และแยกแยะได้

อย่างชัดเจน และคนของชาติพนั ธุต์ า่ งๆ จะต้อง มีความเข้าใจ มีความรักในชาติพนั ธุข์ องตนเอง นี่คือสินค้าการท่องเที่ยวของชุมชนครับ ห้วง ของการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ลึกเท่าที่ควร การ ศึ ก ษาค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ ข องทั้ ง 8 ชนเผ่ า 2 เชือ้ ชาติ ต้องไปพร้อมๆ กัน ต้องแลกเปลีย่ น กันเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ ให้เกิดความ ต่ า งของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นแต่ ล ะชนเผ่ า และ เสริมแรงในการสรรสร้างความชัดเจนของ อัตลักษณ์ให้มีความเด่นชัดและยั่งยืน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ก้าวที่สอง การค้นหาและสร้างความชัดเจนของ อั ต ลั ก ษณ์ ใ นแต่ ล ะชนเผ่ า เรื่ อ งนี้ ผ มว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ มาก ความแตกต่ า งและ หลากหลายของอั ต ลั ก ษณ์ จะเป็ น พลั ง ในการดึงดูดผู้คน และเป็นสินค้าทางการ ท่องเที่ยว องค์ความรู้ทั้งหมดในเรื่องนี้อยู่กับ ชาวบ้าน อยู่กับชุมชน การส่งเสริมพัฒนา ในเรื่องเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่จะต้องลงลึกเป็น เรื่ อ งๆ ไป เช่ น ภาษาพู ด การแต่ ง กาย อาหารการกิน ประเพณี การแสดงศิลป

NAKHON PHANOM 65 .indd 65

03/04/61 02:53:24 PM


ก้าวที่สาม การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในชุมชน จากวิถีเกษตรเดิมๆ สู่การจัดการท่องเที่ยว อย่างเป็นกระบวนการ พี่น้องชนเผ่าไม่ว่าจะ มาจากไหนอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรครับ เมือ่ เรามีความชัดเจนของอัตลักษณ์ทบี่ ง่ บอก ตัวตนของชนเผ่าที่ชัดเจนแล้ว นั่นคือสินค้า ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่เดิมวิธีคิด ของเกษตรกรนั้น สิ่งสุดท้ายที่สร้างความดีใจ ความรู้สึกดีๆ ความพึงพอใจ นั่นก็คือผลผลิต ทางการเกษตร ถ้าผลผลิตได้ราคาดีก็ส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วย ตราบใดที่สินค้า เกษตรราคาตกต�่ ำ จะกลายเป็ น ทุ ก ข์ ทั น ที เพราะต้องมีการลงทุนลงแรง เหนื่อย ไม่ สนุกสนาน แต่ถามว่าท�ำไมจึงต้องด�ำเนินชีวติ

แบบเดิ ม ๆ เหนื่ อ ยก็ เ หนื่ อ ย ทุ ก ข์ ก็ ทุ ก ข์ เพราะเป็นความเคยชินไม่ชอบการเปลีย่ นแปลง ดั ง นั้ น ก่ อ นที่ จ ะให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้ อ งใช้ ห ลายๆ วิ ธี ก าร เพื่ อ เปลี่ ย นแปลง วิธีคิดแบบเดิม เสริมความคิดสร้างสรรค์และ สร้ า งพลั ง ของคนในหมู ่ บ ้ า น ชุ ม ชน ให้ สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง รวบรวมสิ่งที่มี และเกีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน�้ำ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี โบราณสถาน เรื่องราวของหมู่บ้าน ปราชญ์ ชาวบ้าน ความเชื่อทั้งหลาย อาหารการกิน ทั่วทั้งชุมชน เพื่อน�ำมาจัดระบบจัดระเบียบ อย่ า งเป็ น กระบวนการให้ เ กิ ด กิ จ กรรม

สิ่งที่อยากเห็นการก้าวเดินของ “การท่องเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่า” หรื อ “การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน” ของนครพนมในอนาคตก็ คื อ ท� ำ อย่ า งไรให้ มี ก ารเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในหมู ่ บ ้ า น ชนเผ่าอย่างแท้จริง นี่คือโจทย์ที่ส�ำคัญที่สุดในการก้าวเดินการจัดการ ท่องเทีย่ วโดยชุมชนนครพนม โจทย์นเี้ ป็นโจทย์ทที่ กุ ฝ่ายต้องร่วมมือกัน

ท่องเที่ยว มีคนรับผิดชอบอย่างชัดเจน และ ทีส่ ำ� คัญต้องชีใ้ ห้เห็นว่าการท่องเทีย่ วสามารถ สร้ า งรายได้ เ สริ ม นอกเหนื อ จากสิ น ค้ า การเกษตรที่เป็นรายได้ประจ�ำอยู่แล้ว การ พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชนเผ่า จัดให้มอี ย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ตอกย�ำ้ การบริหาร จัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ให้กบั หมูบ่ า้ น ชนเผ่าทุกชนเผ่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ ซ�้ำๆ จากการปฏิบัติงานจริง เรียกว่ารู้แจ้ง เห็นจริง รูด้ ว้ ยตนเอง รูก้ นั ทัง้ กลุม่ ทัง้ หมูบ่ า้ น และสามารถหาวิ ธี ก ารที่ ย อมรั บ กั น ได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการไปสู่ทิศทาง ที่เหมาะสมที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชนเผ่าต้องคิดเสมอว่า จะจัดการอย่างไรให้หมู่บ้าน น่าเที่ยวอย่างมีเอกลักษณ์ และความประทับใจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ ต้องร่วมมือกันครับ ทั้งคิดทั้งท�ำ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และจะเห็นประโยชน์ของการ ท่องเที่ยวจริงๆ ครับ

66 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 66

03/04/61 02:53:35 PM


การไฟฟ‡าส‹วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม เปšนองคกรรัฐววสาหกิจหนึ่งในจังหวัดนครพนม ที่มีการพัฒนาอย‹างรวดเร็วเพพ่อใหŒทันการพัฒนาทางดŒานเทคโนโลยีของสังคมป˜จจจบัน นอกจากพันธกิจหลักในการจำหน‹ายกระแสไฟฟ‡าใหŒพพ่นŒองประชาชนแลŒว การไฟฟ‡าส‹วนภูมิภาคตŒองดูแลคุณภาพไฟฟ‡าใหŒลูกคŒามีความพพงพอใจ ในการใหŒบรรการ ซึ่งไดŒพัฒนามาอย‹างต‹อเนื่องและไม‹หยุดในการพัฒนาต‹อไป

จัดตงั้ ศน ู ยส ์ งั่ การแกไ้ ฟฟ้าขัดขอ ้ งนครพนม เปดศูนยสั่งการแกŒ ไฟฟ‡าขัดขŒอง เพพ่อใชŒ ในการบรรหารจัดการดŒานการใหŒบรรการ ระบบไฟฟ‡า โดยไดŒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชŒ เช‹น ระบบ GIS ที่มีขŒอมูลของระบบไฟฟ‡าที่เปšนป˜จจจบัน ไม‹ว‹าจะเปšน ชนิดเสาไฟฟ‡า ประเภทสายไฟฟ‡า ระบุตำแหน‹งมิเตอรและชื่อผูŒ ใชŒ ไฟฟ‡า ไดŒอย‹างถูกตŒองแม‹นยำ เมื่อลูกคŒาประสบป˜ญหาไฟดับ อีกทั้งยังพัฒนารถแกŒ ไฟฟ‡า ใหŒมีอุปกรณสำหรับแกŒ ไฟฟ‡าครบถŒวนอยู‹เสมอและติดตั้ง GPS นำทางทุกคัน พนักงานสั่งการแกŒ ไฟฟ‡าขัดขŒองจะดูจอควบคุมและสั่งการรถที่ใกลŒที่สุดเขŒาแกŒ ไขไดŒอย‹างรวดเร็ว

PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน โครงการ PEA สนับสนุนววสาหกิจชุมชนใชŒพลังงานทดแทน ตามนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานดŒานสังคม ของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ‹งเนŒนใหŒชุมชนมีการสรŒางอาชีพ สรŒางรายไดŒ และมีคุณภาพชีววตที่ดีขข้น โดยการสนับสนุนววสาหกิจชุมชนไปแลŒว 6 แห‹ง ตั้งแต‹ป‚ 2559-2560 งบประมาณทั้งสิิน 4.9 ลŒานบาท โดยการสนับสนุนโรงอบแหŒงพลังงานแสงอาทิตย และระบบผลิตไฟฟ‡าจากพลังงานแสงอาทิตย ดŒานการใชŒพลังงานทดแทน ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผล ใหŒมีคุณภาพ ช‹วยเพพพมรายไดŒ ลดรายจ‹ายค‹ากระแสไฟฟ‡า ใหŒกับเกษตรกร เพพ่อสรŒางความมั่นใจส‹งเสรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และลดการปล‹อยกาซเรรอนกระจก และในป‚ 2561 การไฟฟ‡าส‹วนภูมิภาค ยังคงดำเนินโครงการฯสนับสนุนส‹งเสรรม การอนุรักษพลังงานอย‹างต‹อเนื่องตลอดไป

โครงการ PEA LED ณ วัดพระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม โครงการ PEA LED เพพ่อแหล‹งท‹องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ไดŒดำเนินการตามนโยบายการบรรหารและพัฒนา กฟภ.ของนายเสรรมสกุล คลŒายแกŒว ผูŒว‹าการ การไฟฟ‡าส‹วนภูมิภาค ดŒาน Towards Sustainable CSR เติบโตอย‹างยั่งยืนร‹วมกับชุมชน สังคม สิิงแวดลŒอม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพพยง รวมทั้งการส‹งเสรรมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ลดการปล‹อยกาซเรรอนกระจก ที่ส‹งผลใหŒเกิดภาวะโลกรŒอน อีกทั้งยังสรŒางความสวยงามและความปลอดภัย เพพ่อกระตุŒนใหŒเกิดการท‹องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ เปšนการกระจายรายไดŒสู‹ทŒองถิิน สรŒางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย‹างยั่งยืน

.indd 67

29/3/2561 11:47:04


68 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 3

.indd 68

26/3/2561 14:03:02


NAKHON PHANOM 69 3

.indd 69

26/3/2561 14:03:10


70 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 3

.indd 70

26/3/2561 14:03:20


แขวงทางหลวงชนบทนครพนม สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ) เปนหนวยงานในสังกัดของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งอยูที่บานคําเกิ้ม ม.8 ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปจจุบันมี นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ) ตามมาตรา 20 อนุ 7 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 กําหนดใหมีกรมทางหลวงชนบทในสังกัด กระทรวงคมนาคมโดยใหโอนกิจการ อํานาจ หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังบางสวน ที่มีประสบการณ ความเชี่ยวชาญดานการกอสรางทางและสะพาน จากกรมโยธาธิการ และจากกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย มารวมกันกอตั้งเปน “กรมทางหลวงชนบท” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2545 ตั้งแตนั้นมา มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง การกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวง ใหมีโครงขายทางหลวงที่สมบูรณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

วิสัยทัศน (Vision)

“พัฒนา เพิ่มคุณคา เติมตอโครงขายทางใหสมบูรณ อยางพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชนสขุ ของประชาชน” (Perfect the national road networks on a sustainable basic for the happiness and welfare of the people.)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 042-512-374 โทรสาร 042-512-369 E-mail : nakhonphanom@drr.go.th

.indd 71

23/3/2561 18:27:44


ส�ำนักงานพลังงานจังหวัด นครพนม

กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลด้านพลังงานของจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดนครพนม มีการใช้ พลังงานมากเป็นล�ำดับที่ 65 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.28 ของการใช้พลังงาน รวมทั้งประเทศ แม้ว่าปริมาณการใช้พลังงาน ไม่ ม ากนั ก แต่ ก ารพั ฒ นาเมื อ งของจั ง หวั ด นครพนมก็ เจริ ญ เติบ โตขึ้น ควบคู่กับ การใช้ พลังงานที่สูงขึ้น จากรายงานสถานการณ์ด้าน พลังงานจังหวัดนครพนม ประจ�ำปี พ.ศ.2558 สถิติการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของนครพนมมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก พ.ศ.2551 ทุกประเภท การใช้นำ�้ มันส�ำเร็จรูปในภาพรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 68.44 และการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 จ�ำนวนสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงและ สถานีบริการ LPG จากเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีรวมกันทั้งสิ้น 165 แห่ง ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) เพิ่มขึ้นเป็น 358 แห่ง ซึ่งเป็นการ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าร้อยละ 100 ในระยะ เวลาเพียง 2 ปีกว่า

ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 330/1 ถนนอภิบาลบัญชา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมี นางสาวมัณฑนา ฟูกุล ด�ำรงต�ำแหน่งพลังงาน จังหวัดนครพนม ข้อมูลหน่วยงาน ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงพลังงาน สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ในการด�ำเนินงานภารกิจของกระทรวง พลังงานระดับพื้นที่จังหวัด ทางด้านการก�ำกับดูแลและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมของกิจการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและก๊าซ ก�ำกับดูแลคุณภาพการค้าและการส�ำรองน�ำ้ มัน เชื้อเพลิง ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ประสานและอ�ำนวยความ สะดวกในการส�ำรวจและผลิตเชือ้ เพลิงธรรมชาติ จัดท�ำ เสนอแนะและประสานแผนพัฒนาพลังงาน ในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนา ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน ตลอดจนส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านพลังงานระดับพื้นที่

ศักยภาพพลังงานทดแทนและโอกาสในการพัฒนา ศักยภาพพลังงานทดแทนในเขตจังหวัดนครพนม ล�ำดับแรกคือพลังงานแสงอาทิตย์ รองลงมา คือชีวมวลแข็ง ในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวน 3 แห่ง โรงไฟฟ้า ชีวมวล จ�ำนวน 1 แห่ง มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อาทิ เตาเทวดา และเตาไบโอชาร์ ด้วยเหตุผลของการพัฒนาเมืองที่เติบโตขึ้น ไปพร้อมกับการใช้พลังงานที่สูงขึ้น กอปรกับ นครพนมอยูร่ ะหว่างการวางผังเมืองในเขตเมืองใหม่ เพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จึงเป็นโอกาสในการเริ่มต้นการวางแผนจัดท�ำระบบพลังงานของเมืองให้สอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาเมือง การวางแนวทางบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้มีเพียงพอใช้ในอนาคต การใช้พลังงาน ทางเลือกจากทรัพยากรท้องถิน่ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ การให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในการใช้พลังงาน ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในอนาคตอย่างมี ประสิทธิภาพ

72 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 72

26/3/2561 15:11:40


ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในจังหวัดนครพนม โครงการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ( กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ) สถานที่ด�ำเนินการ 1. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ต�ำบลดอนนางหงส์ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 2. บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

กิจกรรม / โครงการรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดนครพนม

NAKHON PHANOM 73 2

.indd 73

26/3/2561 15:11:48


บันทึกเส้นทางพบเกษตรจังหวัด

เกษตรจังหวัด นครพนม

“ เกษตรกรคุณภาพชี วิตดี มีความพอพียง ”

คือวิสัยทัศน์ของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 217 ถนนนครพนม-ท่ า อุ เ ทน อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม ปั จ จุ บั น มี นายเกษม รักสุจริต ด�ำรงต�ำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครพนม

นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม

ผลงานเด่นของส�ำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปลู ก พื ช เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ 1. พืช GI นครพนม GI คือ สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความ เชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยส�ำคัญสอง ประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่ง ภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้า อากาศ หรื อ วั ต ถุ ดิ บ เฉพาะในพื้ น ที่ มาใช้

การขับเคลือ่ นงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครพนม ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ด�ำเนินการขับเคลือ่ นและพัฒนาภาค การเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทั้ง 12 อ�ำเภอ ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลด�ำเนินการส่งเสริม ถ่ายทอด ความรู้และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกพืช เพิ่ ม มากขึ้ น รวมไปถึ ง การลดต้ น ทุ น การผลิ ต และปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ การเกษตรทีไ่ ม่เหมาะสม มาปลูกพืชอืน่ ทดแทนการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young smart farmer และการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ พระราชด�ำริตา่ งๆ มาส่งเสริมแก่เกษตรกรในพืน้ ที่ โดยเน้นการสร้างการรับ รูข้ อ้ มูลข่าวสารแก่เกษตรกร ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการท�ำอาชีพเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิน่ ของตนขึน้ มา ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ ุ ลักษณะพิเศษทีม่ าจาก พื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ที่มา จากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ จังหวัดนครพนมได้รบั การรับรองชนิดพืช GI จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ลิน้ จีน่ ครพนม 1 และสับปะรด ท่าอุเทน ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในด้านการผลิต และคุณภาพของผลผลิตที่ดีมีความแตกต่างจาก พื้นที่อื่น โดยเกี่ยวข้องกับสภาพของดิน อากาศ และปัจจัยที่ส�ำคัญในการเจริญเติบโตจนของพืช จนท�ำให้พชื มีลกั ษณะเฉพาะทีเ่ ป็นจุดเด่น ทัง้ ในด้านรสชาติและสีสนั ทีส่ วยงาม จนท�ำให้เป็นทีส่ นใจ ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

74 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 74

28/3/2561 11:21:41


ลิน้ จี่ นพ.1 เป็นสายพันธุท์ สี่ ามารถเจริญเติบโต ได้ดีในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และหนองคาย มีลกั ษณะเด่นคือ มีการเจริญเติบโต ดีออกดอกติดผลสม�ำ่ เสมอทุกปี โดยจะออกดอก เดือนธันวาคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วง เดื อ นเมษายนของทุ ก ปี จั ง หวั ด นครพนม มีพื้นที่ปลูก 2,711 ไร่ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ อ�ำเภอเมืองนครพนม ผลผลิตเฉลีย่ 529 ก.ก./ไร่ เมื่ อ อายุ 5 ปี ขนาดของผลใหญ่ 3.65 – 4.40 ซม. น�ำ้ หนักผล 26.82 กรัม/ผล อัตราส่วน ของเนือ้ : เปลือก: เมล็ด 5 : 0.8 : 1 สีของเปลือก ผลมีสีแดงเมื่อแก่จัดเรื่อ หนามทู่ รูปร่างของผลทรงไข่ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ซึ่งมีราคาจ�ำหน่ายสูงถึง กิโลกรัมละ 120 บาท โดยจะมีการปลูกใน พื้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำโขงซึ่งเป็นดินตะกอนของแม่น�้ำมีความอุดมสมบูรณ์สูงท�ำให้ต้นลิ้นจี่เจริญเติบโตดีและมีรสชาติที่ดี สับปะรดท่าอุเทน เป็นสับปะรดสายพันธุ์ ปัตตาเวีย ทีม่ ลี กั ษณะโดดเด่นด้านการเจริญเติบโต ที่ดีและมีรสชาติที่หวาน จังหวัดนครพนมมีพื้น ที่ปลูก 5,541 ไร่ มีพื้นที่ที่ปลูกมากคือ อ�ำเภอ ท่าอุเทน และอ�ำเภอโพนสวรรค์ ผลผลิตเฉลี่ย 3,011 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตในช่วงปลาย เดื อ นเมษายน – พฤษภาคมของทุ ก ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล โดย สับปะรดท่าอุเทน จะมีลักษณะเฉพาะในส่วน ของรสชาติและสีสัน ที่สวยงาม โดยมีรสชาติที่ หวานฉ�่ ำ ไม่ กั ด ลิ้ น เนื้ อ แน่ น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งมี ราคาจ�ำหน่ายสูงถึง กิโลกรัมละ 25 บาท และ พื้นที่การปลูกครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอท่าอุเทน และอ�ำเภอโพนสวรรค์ 2. พืชเศรษฐกิจส�ำคัญ แตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคทัว่ ไปว่ามีความหวาน อร่อย และมีความปลอดภัย ปัจจุบันจังหวัด นครพนมมีพื้นที่ปลูกแตงโมไร้เมล็ดมากที่สุด ของประเทศไทย และช่วงทีแ่ ตงโมมีความอร่อย และหวานมากทีส่ ดุ คือ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี จังหวัดนครพนมมีพนื้ ที่ ปลูกแตงโมไร้เมล็ด รวม 1,440 ไร่ ผลผลิ ต 4,920.48 ตัน ผลผลิตเฉลีย่ 3,417 ก.ก./ไร่ พืน้ ที่ ที่ปลูกมากที่สุดอยู่ที่ อ�ำเภอศรีสงคราม ด้วย สภาพภู มิ อ ากาศและสภาพแวดล้ อ มของ

จั ง หวั ด นครพนม ท� ำ ให้ แ ตงโมไร้ เ มล็ ด ของ จังหวัดนครพนมมีความแตกต่างด้านของรสชาติ และสีสันที่สวยงามจากแหล่งผลิตอื่น โดยมี องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ สภาพดิน คือขุดดิน ลุม่ น�ำ้ โขงทีเ่ ป็นดินทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ ด้ ว ยธาตุ อ าหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ ธาตุอาหารที่ส่งผลต่อความหวานของแตงโม สภาพแหล่ ง น�้ ำ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แหล่ ง น�้ ำ จาก ลุ ่ ม น�้ ำ สงครามที่ ไ หลมาจากเทื อ กเขาภู พ าน ที่เป็นป่าต้นน�้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์

โดยสภาพอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม แตงโมจะมีความอร่อยที่สุด เพราะ จะมีอุณหภูมิของกลางวันและกลางคืนต่างกัน เฉลี่ย 8- 10 องศาเซลเซียส ท�ำให้แตงโมได้พัก สะสมอาหารในช่วงกลางคืนมากขึ้น และจาก การใช้ดนิ ทรายตะกอนจากลุม่ น�ำ้ โขงเป็นวัสดุใน การเพาะกล้าแตงโม ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารที่ ท�ำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี เป็นผลท�ำให้ แตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็น พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ ทีส่ ำ� คัญและพัฒนาไป สู่การเป็นพืช GI นครพนมในอนาคต NAKHON PHANOM 75

2

.indd 75

28/3/2561 11:21:52


ส�ำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม “องค์กรพัฒนาการปศุสัตว์ สู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน” คือวิสัยทัศน์ของส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครพนม ซึง่ เป็นหน่วยงานส่วนภูมภิ าคของกรม ปศุสัตว์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง อ�ำเภอเมือง นครพนม จั ง หวั ด นครพนม ปั จ จุ บั น มี นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ด�ำรงต�ำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ส� ำ นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด นครพนม มี อ�ำนาจหน้าทีใ่ นเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรค ระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่า ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุม การฆ่าสัตว์และจ�ำหน่ายเนือ้ สัตว์ และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การ ผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการ ปศุสัตว์ 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ ด้านการปศุสัตว์ 4. ก�ำกับ ดูแล ให้ค�ำปรึกษา และสนับสนุน การปฏิบัติงานของส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

ผู ้บริหาร

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

76 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 3

.indd 76

26/3/2561 17:43:22


นายเชิ ดชั ย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฟ่ ายบริหารทั่วไป

นายณฐกร เฉลิมชาติ

หัวหน้ากลุ่มยุ ทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

นายพิพรรธพงศ์ พู ดเพราะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายประกิจ ศรีใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายนาวา อักษร

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

โครงสร้างส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 1. ฝ่ายบริหารทัว่ ไป นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายณฐกร เฉลิมชาติ หัวหน้ากลุ่มฯ 3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายพิพรรธพงศ์ พูดเพราะ หัวหน้ากลุ่มฯ 4. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายประกิจ ศรีใสย์ หัวหน้ากลุ่มฯ 5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการ เบิกจ่ายงบลงทุนประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงินตัง้ แต่ 10-50 ล้านบาท ระดับดีเด่น จากจังหวัดนครพนม โครงการปศุสตั ว์ OK มาตรฐานการรับรองสถานทีจ่ ำ� หน่ายเนือ้ สัตว์ มีกฎเกณฑ์ 4 ข้อ 1. สัตว์ต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (good agricultural practice) 2. ผ่านการฆ่าและช�ำแหละจากโรงงานฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย 3. สถานที่จ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ สะอาดถูกสุขลักษณะ 4. สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของกระบวนการผลิตได้ ใส่ใจรู้ไว้ ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้ 1. อย่าแหย่ สุนัขให้โมโห 2. อย่าแยก สุนัขที่ก�ำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 3. อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือท�ำให้สุนัขตกใจ 4. อย่าหยิบ จานข้าวหรือย้ายอาหาร 5. อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ ข้อห้าม!! ในการฉีดยาคุมก�ำเนิดให้กับสุนัข 1. ฉีดขณะเป็นสัด เสี่ยงมดลูกอักเสบเป็นหนอง 2. ฉีดขณะตั้งท้อง ลูกอาจมีอันตรายถึงชีวิต 3. ฉีดขณะมีอายุมาก (มากกว่า 6 ปี) ยิ่งท�ำให้เยื่อบุผนังมดลูกผิดปกติ 4. ฉีดขณะที่เพิ่งได้รับผสม ไม่สามารถยุติการตั้งท้องได้ 5. ฉีดขณะเป็นโรคเบาหวาน จะท�ำให้อาการป่วยแย่ลง NAKHON PHANOM 77 3

.indd 77

26/3/2561 17:43:50


ปศ.จ. กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรที่เสียหาย หมายถึง พื้นที่ ท�ำการเพาะปลุกพืช หรือ ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ได้ รับความเสียหายไม่สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้ โดยปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด มี ขั้ น ตอนการช่ ว ยเหลื อ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ คือ เกษตรกรสามารถ ขอความช่ ว ยเหลื อ กรณี ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย ส� ำ หรั บ เกษตรกรต้ อ งไปขอขึ้ น ทะเบี ย น เกษตรกร (ทบก.01) กับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรประจ�ำต�ำบลนั้นๆ โดยเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องขอขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงาน ปศุสัตว์อ�ำเภอ และยื่นความจ�ำนงขอรับการ ช่วยเหลือ (แบบ กษ.01) เกษตรกรผู ้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ จ ะต้ อ งท� ำ อย่างไร 1. เมือ่ พืน้ ทีก่ ารเกษตร (ทีท่ ำ� กิน) ประสบภัย พิบัติหรือได้รับความเสียหาย ต้องไปแจ้งความ เสียหาย ณ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน โดยด้าน สัตว์แจ้งความที่ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ 2. กรอกข้อมูลความเสียหายตามแบบความ ช่วยเหลือ (กษ.01) 3. ปศุ สั ต ว์ อ� ำ เภอรวบรวมข้ อ มู ล เสนอ ก.ช.ภ.อ. พิจารณา เอกสารที่น�ำมาประกอบการแจ้งขอรับความ ช่วยเหลือ 1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 2. ส�ำเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน น.ส.3 สัญญาเช่า ใบเสียภาษี ทีส่ ามารถแสดงให้ทราบ ว่า เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เสียหาย) 3. ภาพถ่ายพื้นที่ได้รับความเสียหาย 4. ส�ำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ของ ตนเอง

ประโยชน์ของการเลี้ยงหมูหลุม 1. ลดต้นทุนค่าอาหารได้ถึง 50 - 70 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเน้นการใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่น และ การใช้พืชผักนานาชนิด มาใช้เลี้ยงหมูเป็นหลัก 2. ลดภาระการเลี้ยงหมูของเกษตรกรเนื่องจากไม่ต้องท�ำความสะอาดพื้นคอก 3. ลดมลภาวะของเสียจากการเลี้ยงหมู “ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวัน” ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ในชุมชน 4. ได้ปุ๋ยอินทรีย์ ส�ำหรับการปลูกพืช ปศ.จ.นครพนม สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผูเ้ ลีย้ งไก่งวง บ้านค�ำเกิม้ อ.เมือง และเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงทุกอ�ำเภอใน จ.นครพนม ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 website : www.pvlo-kop.dld.go.th E-mail : pvlo_kop@dld.go.th โทรศัพท์. 042-511029, 042-511089, 042-515605 โทรสาร. 042-511167

ปศ.จ.นครพนม ชวนเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงหมูหลุม เป็นการเลี้ยงหมูแบบ ขุดหลุมลึก ตามหลักการของ “เกษตรกรรม ธรรมชาติ” ทีม่ แี นวคิดจากประเทศเกาหลีและ ญี่ปุ่น เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และอนุรกั ษ์วถิ ที อ้ งถิน่ 78 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 3

.indd 78

26/3/2561 17:43:42


ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนมไม่ได้มีความโดดเด่นแค่ ศาสนสถานทีข่ นึ้ ชือ่ หรือการเป็นเมืองชายแดน ริมโขงเท่านั้น ทว่านครพนมยังมีผลผลิตด้าน การเกษตรทีม่ คี วามโดดเด่นและมีชอื่ เสียงระดับ ประเทศ “นายรักสกุล สุริโย” เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรตินิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย สัมภาษณ์ถงึ ความโดดเด่น ด้านการเกษตรของจังหวัดนครพนมไว้ ดังนี้ ข้ า วหอมมะลิ - ลิ ้น จี่- สั บ ปะรด...โดดเด่ น ติดอันดับ จั ง หวั ด นครพนมเรามี พื้ น ที่ ก ารเกษตร 1,938,058 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56และมีศกั ยภาพ ทีจ่ ะผลิตสินค้าเกษตร ไม่วา่ จะเป็น ด้านพืช ด้าน ปศุสตั ว์ ด้านประมง โดยสินค้าด้านพืชทีส่ ำ� คัญและ โดดเด่นก็คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ซึ่งจังหวัดเรามีพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ 20,000 กว่าไร่ และมีโรงสีขา้ วอินทรีย์ โดยเฉพาะ 2 แห่ ง แห่ ง แรกอยู ่ ที่ ส หกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สาขา นครพนม จ�ำกัด (สกต) ซึ่งมีก�ำลังการผลิต 80 ตัน/วัน และแห่งที่สองอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึง้ อ�ำเภอเมือง ซึง่ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต อยู ่ ที่ 30 ตั น /วั น ให้ บ ริ ก าร ครอบคลุมเกษตรกรในกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 2 รวม 3 จังหวัดคือ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรที่โดดเด่นและ เป็นสินค้าส�ำคัญก็คอื ลิน้ จี่ พันธุ์ นพ. 1 พืน้ ที่ ประมาณ 2,700 ไร่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองนครพนม ธาตุพนม ท่าอุเทนและบ้านแพง สับปะรด พืน้ ที่ ประมาณ 6,000 ไร่ ปลูกมากในพื้นที่อ�ำเภอ ท่าอุเทนและโพนสวรรค์ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้รบั มาตรฐาน GI (สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์) แล้วทัง้ สองตัว โคเนือ้ -โคขุน-ไก่งวง...ได้มาตรฐานการผลิต สินค้าปศุสตั ว์ทมี่ คี วามส�ำคัญได้แก่ โค มีทงั้ โคเนือ้ และโคขุน ซึง่ นครพนมมีโรงช�ำแหละทีไ่ ด้ มาตรฐาน คือ บริษทั นครพนมบีฟ – ไทยแลนด์จำ� กัด ที่ อ� ำ เภอนาแก และสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ ก� ำ ลั ง ได้รบั ความนิยมและมีชอื่ เสียงมาอย่างหนึง่ ก็คอื

นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ไก่งวง ซึง่ นครพนมเป็นจังหวัดทีม่ กี ารเลีย้ งไก่งวงมากเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศ และมีโรงช�ำแหละ ไก่งวงทีไ่ ด้มาตรฐานอยูท่ กี่ ลุม่ วิสาหกิจชุมชนผูเ้ ลีย้ งไก่งวง บ้านค�ำเกิม้ อ�ำเภอเมือง ซึง่ จะมีสมาชิกอยู่ ประมาณ 50 ราย ปลานิล...เลีย้ งกินได้ เลีย้ งขายดี ด้ า นประมง เราก็ มี สิ น ค้ า ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ก็ คื อ ปลานิ ล เพราะจั ง หวั ด นครพนมเรามี แหล่งน�้ำธรรมชาติและแหล่งน�้ำของเกษตรกรที่เป็นของตัวเอง ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถที่จะเลี้ยง ปลานิลไว้บริโภค และสามารถเลีย้ งเป็นเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึง่ จังหวัดนครพนมได้มกี ารส่งเสริมการ เลีย้ งปลานิลในกระชังและในบ่อดินให้แก่เกษตรกรในพืน้ ทีด่ ว้ ย เป้าหมายสู่...การท่องเทีย่ ววิถีเกษตร ปัจจุบนั ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครพนมได้มกี ารบูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกชน ไม่วา่ จะเป็นหอการค้าและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดนครพนม เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุน และสนองนโยบายของท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทีป่ ระสงค์จะให้จงั หวัดนครพนมเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว วิถเี กษตร เราจึงได้จดั ท�ำเส้นทางการท่องเทีย่ ววิถเี กษตรเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วขึน้ โดยในปี 2561 มีเป้าหมายเพือ่ ให้พนี่ อ้ งประชาชนและนักท่องเทีย่ ว ได้เข้าไปท่องเทีย่ ววิถเี กษตรทีก่ ลุม่ วิสาหกิจชุมชน แปรรูปข้าวคุณแม่ อ�ำเภอธาตุพนม ซึง่ อยูห่ า่ งจากจังหวัดนครพนมประมาณ 50 กม. นักท่องเทีย่ ว สามารถเข้าไปดูและเรียนรู้วิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าเกษตรแบบประณีต ทัง้ ด้านพืช ด้านปศุสตั ว์ ด้านประมง รวมไปถึงในเรือ่ งนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการแปรรูปข้าว ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับเรือ่ งความสวยงาม และความใส่ใจด้านสุขภาพ ผมขอถือโอกาสนีก้ ล่าวเชิญชวนว่า หากท่านมีโอกาสมาเยือนนครพนม ลองเจียดเวลาเข้าไปศึกษา เรียนรูก้ ารท่องเทีย่ ววิถเี กษตรดูบา้ ง เผือ่ จะเป็นแรงบันดาลใจ และยังได้ชว่ ยเป็นก�ำลังใจให้กลุม่ เกษตรกร ด้วยครับ NAKHON PHANOM 79

1

.indd 79

28/3/2561 11:24:14


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดนครพนม

“เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการ ทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” คือวิสัยทัศน์ (Vision) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดย มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ส�ำหรับ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครพนม มีผู้บริหารจ�ำนวน 13 ท่าน ดังนี้ 1. นายสุกติ ติ์ ไกรเกตุ 2. นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง 3. นางสุนันทา ถาวร 4. จ.ส.ต.วัฒนานคร ไชยแสง 5. นายวรวุฒิ รู้ยนื ยงค์ 6. นายอัครพงศ์ คูนาเอก 7. ว่าที่ ร.ต.สุจติ ต์ ดอกไม้ขาว 8. นายจักรพงศ์ โลหะ 9. นายกัมปนาท มหาผล 10. นายธวัชชัย เหมะธุลนิ 11. นายสุปัญญา แนบเนียด 12. นายทิชากร ทองบพิตร 13. นายโยธิน อินทร์ไชยา

PB

.indd 80

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครพนม ผู้จัดการสาขานครพนม ผู้จัดการสาขาบ้านแพง ผู้จัดการสาขาธาตุพนม ผู้จัดการสาขาศรีสงคราม ผู้จัดการสาขานาแก ผู้จัดการสาขาท่าอุเทน ผู้จัดการสาขาปลาปาก ผู้จัดการสาขาเรณูนคร ผู้จัดการสาขาโพนสวรรค์ ผู้จัดการสาขานาหว้า ผู้จัดการสาขานาทม

28/3/2561 17:22:29


กิจกรรม ธ.ก.ส. นครพนม โครงการฝายชะลอน�้ำ

การด�ำเนินโครงการฝายชะลอน�ำ้ ธ.ก.ส. เพื่อบรรเทาภัยพิบัติในฤดูนำ�้ หลาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมชุมชน ในกระบวนการสร้างฝายชะลอน�ำ้ อันจะเป็น ประโยชน์ในการเก็บกักน�ำ้ ไว้ใช้เพือ่ อุปโภค บริโภค และเพือ่ ใช้ในการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปีบญ ั ชี 2560 ส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครพนม ได้รบั การอนุมตั งิ บประมาณให้ดำ� เนินการสร้างฝายชะลอน�ำ้ ขนาดกลาง จ�ำนวน 2 ฝาย งบประมาณฝายละ 155,000 บาท ด�ำเนินการสร้างพืน้ ที่ บ้านโสกแมว ม.2 ต.อุม่ เหม้า อ.ธาตุพนม บ้านกุดสะกอย ม.7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน และฝายขนาดเล็ก จ�ำนวน 1 ฝาย งบประมาณ 30,000 บาท ด�ำเนินการสร้างพืน้ ที่ บ้านโนนสะอาด ม.12 ต. หนองซน อ.นาทม การสร้างฝายชะลอน�ำ้ ได้รบั ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานทหารความมัน่ คง กระทรวงกลาโหม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ ออกบูทกิจกรรมงานจังหวัดเคลือ่ นทีฯ่ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุกติ ติ์ ไกรเกตุ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครพนม และนายธวัชชัย เหมะธุลนิ ผูจ้ ดั การสาขาเรณูนคร พร้อมพนักงาน ได้รว่ มออกบูทกิจกรรม งานจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และพบปะให้ข้อมูลกับเกษตรกรลูกค้า ณ โรงเรียนบ้านท่าลาด อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัด นครพนม ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วน งานราชการ ร่วมเยี่ยมชมบูทและพบปะกับประชาชนที่มาร่วมงานในครัง้ นี้ด้วย ให้ความช่วยเหลือผุ้ป่วยติดเตียง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอติพิชญ์ จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานอ�ำนวยการ และพนักงานสาขาท่าอุเทน ได้ร่วมสนับสนุนเงิน บริจาคและมอบที่นอนน�้ำส�ำหรับผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการมูลนิธิอาจารย์จ�ำเนียร สาระนาค ให้กับนายสว่าง น้อยค�ำลือ ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 10 ต�ำบลพนอม อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายปัน่ ดงกันหา นายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลพนอม, นางเฉลียว ศรีหะมงคล ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลพนอม และนางลัดดา ไชยหาญ ผู้ใหญ่บ้านนากะเสิม ได้ให้เกียรติมาร่วมรับมอบ และได้ช่วยประกอบที่นอนน�ำ้ พร้อม ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ป่วยติดเตียงในครัง้ นี้ด้วย

มอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2

.indd 81

รถกระบะ Toyota Revo จ�ำนวน 2 รางวัล ทองค�ำมูลค่า 50,000 บาท จ�ำนวน 2 รางวัล

SBL บันทึกประเทศไทย PB 28/3/2561

17:22:45


ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม

1. ชบาแก้ ว (CHABAKAEW) ใบเมี่ยงข้าวไรซ์เบอรี่ 1 หมู่ 9 บ้านฝั่งแดง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร. 097-271-2888

2. ข้ า วสุ ช าดา (SUCHADA) จมูกข้าวอินทรีย์ 6 สายพันธุ์ 1 4 9 ห มู ่ 6 ต� ำ บ ล ธ า ตุ พ น ม เ ห นื อ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร. 092-493-0464

3. ข้าวฮางแม่สุ (Khao Hang Mae Su)

ข้ า วฮางงอก ไรซ์ เ บอรี่ กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู ้ ผ ลิ ต ข้าวกล้องงอกฝัง่ แดง 1 หมู่ 9 บ้านฝั่งแดง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร. 097-057-8355

4.กาละแม สุขสบาย (SUKBAY) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกาละแม

สุขสบายบ้านหัวบึงท่าเหนือ ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกาละแมสุขสบาย บ้านหัวบึงท่าเหนือ 58 หมู่ที่ 1 ถนนพนมพนารักษ์ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร. 042-541-250, 086-8513699

5.กระติบ Kra-tip กลุ่มสานกระติบ ข้าวบ้านหนองนกทา บ้ า นหนองนกทา หมู ่ ที่ 5 ต� ำ บลโพนสว่ า ง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โทร.0-4253-8070, 08-7236-9952

6.คุณแดง ขนมเปีย๊ ะไส้ปลาแม่นำ�้ โขง ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโดย : เจริญศรีการค้า 98 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร.088-562-9724

82 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 82

28/3/2561 15:35:03


7. หลิว ผ้าลายยกมุก นาพระ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาพระ 6 หมู่ที่ 6 ต�ำบลนาหว้า อ�ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร. 086-864-5217

8. แม่ทองแย้ม (MAE THONG YAEM) กลุม่ ภูมปิ ญ ั ญาผู้ไทเรณูนคร 222 หมู่ 9 ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โทร.042-579222, 086-2375348, 080-7515649 สุราแช่พื้นเมือง (อุเรณู)

9. บลูโกลด์ คอฟฟี่ Blue Gold Coffee

97 หมู่ 12 ต�ำบลโพนจาน อ�ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร. 095-938-0950

10. ไพรพฤษา (PRAI PRUEK SA) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร บ้านหนองเรือทอง ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร.086-240-7913 ประเภท : ชุดโทนเนอร์และโลชั่นมะหาด ผลิตจาก : แก่นมะหาด 100%

11.ไทพิมาน (THAIPIMAN) บ้ า นเลขที่ 41 หมู ่ ที่ 1 ต� ำ บลพิ ม าน อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร.086-219-8630

12.ประจักษ์จิตร (PRAJAKJIT) กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมือง ต� ำ บลโคกหิ น แฮ่ 76 หมู ่ ที่ 13 ต� ำ บลโคกหิ น แฮ่ อ� ำ เภอเรณู น คร จังหวัดนครพนม โทร.089-841-4906 ประเภท : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า ผลิต : เส้นด้ายไยฝ้าย สี : สังเคราะห์

NAKHON PHANOM 83 2

.indd 83

28/3/2561 15:36:22


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 3 ศาลากลาง ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.นครพนม 48000 โทร. 04-251-1087 รับผิดชอบพืน้ ที่ 6 อ�ำเภอของจังหวัด นครพนม ได้ แ ก่ อ.เมื อ งนครพนม อ.ท่ า อุ เ ทน อ.โพนสวรรค์ อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.บ้านแพง และ อ.นาทม

ผู้บริหาร

ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

1. นายณัชภณ ยลวงศ์ ขนส่งจังหวัดนครพนม โทร.04-251-1087 2. นายวัชรินทร์ สมมิตร โทร.04-251-3589 3. นางณัฎยา ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ โทร.04-251-3590 4. นางรักคณา ธีระชัย หน้าหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร.04-251-3563 5. นายจรัส เชีย่ ววิทย์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ โทร.04-251-1087 6. นางลักษณ์วไิ ล สอดศรี หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป โทร.04-251-1087

ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอ�ำเภอธาตุพนม ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอ�ำเภอ ธาตุพนม ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 6 ต.ธาตุพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร.04-254-1150 รับผิดชอบพื้นที่ 4 อ�ำเภอของจังหวัดนครพนม ได้แก่ อ.ธาตุพนม อ.นาแก อ.เรณูนคร และ อ.วังยาง

ผู้บริหาร

นายสิทธิชัย สุขวิพัฒน์ หัวหน้าส�ำนักงาน ขนส่งจังหวัด สาขาอ�ำเภอธาตุพนม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง วางแผนการขนส่งทางบกและส่ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพการขนส่ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลและ สนับสนุนการประกอบการขนส่งและสถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสาร ตลอดจนปฏิบตั งิ านหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยด�ำเนินการ ภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก ที่ว่า 84 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 1

.indd 84

“เป็ น องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรมในการควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

24/3/2561 9:24:22


“นับว่าเป็นโชคดี ที่เราเป็นมหาวิทยาลัย ที่ มี ค รบเกื อ บทุ ก สาขาวิ ช า ในทุ ก ช่ ว งชั้ น ที่ ทำ � ให้ เ ด็ ก ๆ ลู ก ๆ หลานๆ ไ ด้ เข้ า ม า ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้ ฝึ ก ฝ น ฝึ ก ประสบการณ์ ก่ อ นเข้ า สู่ โ ลก การทำ�งานจริง ในยุค Thailand 4.0 นอกจากนั้นหลักสูตร ของ มนพ. ยังรองรับอาชีพที่ตลาดแรงงาน ในเขตพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ต้องการอีกด้วย”

รองศาสตราจารย์ ดร.คำ�รณ สิระธนกุล

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม(มนพ.) จัดการประชุมเครือข่ายผู้อ�ำนวยการ ครูแนะแนว และแกนน�ำโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา สร้างความเข้าใจในแนวทางการ ศึกษาต่อ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มแรงจูงใจและการตัดสินใจศึกษาต่อใน มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ทั้ ง นี้ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ สั ม ผั ส บรรยากาศของมหาวิทยาลัยนครพนมในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็น การจัดการ เรียนการสอน อุปกรณ์ รวมไปถึงอาจารย์ และนักศึกษาจากรัว้ มหาวิทยาลัย นครพนม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ค� ำ รณ สิ ร ะธนกุ ล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย ให้สัมภาษณ์ว่า ในอนาคตนักศึกษาที่จะจบเป็นบัณฑิต จ�ำเป็น อย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้างอาชีพด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของอาชีพ ธุรกิจบริการ หรือจะเป็น ธุรกิจ Startup ทีเ่ ป็นการเริม่ ต้นการท�ำธุรกิจอาชีพ ด้วยตนเอง ถึงจะตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริง และต้อง เริ่มจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติจากของจริง “อาชีพดั้งเดิมที่มีอยู่ ต้องรู้จักปรับตัว เพิ่มมูลค่าของอาชีพ ให้มีความ ทันสมัย ในยุคใหม่ เช่น งานด้านวิศวกรรม ต้องมีการประยุกต์เป็น เทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจไซเบอร์ หรืออาชีพทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออาชีพในกลุ่ม การเงิน บัญชี การตลาด ก็อาจ ต้องปรับตัวให้ทันกับธุรกิจที่เป็นดิจิทัลเพื่อรับมือกับอนาคตที่พัฒนาขึ้น และคนที่มีความรู้มากขึ้น” การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และคุณภาพหลักสูตร เป็นสิ่ง ที่ มนพ.ให้ความส�ำคัญ และเดินหน้าพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำเพือ่ พัฒนาสังคมแห่งอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงตอนกลาง

.indd 85

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ค�ำรณ กล่าวต่ออีกว่า มนพ. สร้างหลักสูตรเพือ่ สอดรั บ กั บ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งรอบด้ า น เพื่อรองรับอาชีพในกลุ่มธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ ยานยนต์ การบริหาร การจัดการ ธุรกิจการบิน และสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ โดยขณะนีม้ คี ณะ/วิทยาลัย เปิดท�ำการเรียนการสอน ครอบคลุมในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และอ�ำเภอรอบนอก ที่นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกเพศ ทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่ ระดับอนุบาล ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี จนถึง ระดับปริญญาโท “คณะ/วิทยาลัย ในสังกัด มนพ. มีทั้งสิ้น 13 คณะ/วิทยาลัย 1 โรงเรียน พร้อมไปด้วยอาจารย์ทมี่ คี ณ ุ ภาพ และเครือ่ งมือจัดการเรียนการสอนทีท่ นั สมัย ทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้แก่ 1.วิทยาลัยการบินนานาชาติ เปิดสอนการผลิตนักบินมืออาชีพ หลักสูตรซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน รวมไปถึง สาขาการจัดการการบิน มุง่ เน้นการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน หรือ พนักงานภาคพืน้ ดิน 2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพือ่ การ เป็นพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ปฏิบัติงานใน สถานพยาบาลต่างๆ 3.คณะครุศาสตร์ ผลิตครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ บุคลากรทางการศึกษา 4.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ นักปกครอง 5.คณะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตบุคลากรด้านไอที คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ 6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อท�ำงานในวงการอุตสาหกรรม โรงงาน และ โลจิสติกส์ 7.คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา และ 8.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มุ่งพัฒนาสู่อาชีพ บริการ ธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยวและภัตตาคาร ที่มีความต้องการสูงใน ตลาดแรงงานในภูมภิ าคนี้ 9.คณะเกษตรและเทคโนโลยี ผลิตเกษตรกรรุน่ ใหม่ ใ นยุ ค Thailand 4.0 และ 10.คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม 11.วิทยาลัยนาหว้า 12.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 13.วิทยาลัยธาตุพนม ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มีความถนัดด้านสาย อาชีพตามความต้องการแรงงานในอนาคต นอกจากนัน้ เพือ่ ตอบโจทย์การ พัฒนาการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงชั้น มนพ.ยังมีการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ 14.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย นครพนม พนมพิทยพัฒน์

29/03/61 11:45:41 AM


ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

“การขับเคลื่อน กศน. ต�ำบล 4 G เพื่อโอกาสการเรียนรู้ของชาวนครพนม”

ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม หรือเรียกโดยย่อว่า “ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม” มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัด ซึง่ มีจำ� นวน 12 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ หรือเรียกโดยย่อว่า “กศน. อ�ำเภอ” ประกอบด้วย กศน. อ�ำเภอ เมืองนครพนม ธาตุพนม ปลาปาก นาแก เรณูนคร วังยาง ท่าอุเทน โพนสวรรค์ นาหว้า บ้านแพง ศรีสงคราม และนาทม จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ พ ยายามผลั ก ดั น ประเทศไทยไปสู ่ ยุ ค “Thailand 4.0” จึ ง ท� ำ ให้ ทิ ศ ทางของ การจัดการศึกษาต้องตอบสนองโจทย์ดงั กล่าว โดยหน่วยงานทางการศึกษาต้องมีหน้าทีพ่ ฒ ั นา ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ที่ก�ำหนดไว้ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในส่วนของส�ำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม ได้มกี ารเตรียมความพร้อมและมีการปรับภารกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพืน้ ที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน 4 G ดังนี้ 1. Good Teacher ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม ได้ พัฒนาครู กศน. และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง กับการจัดกิจกรรมการศึกษา นอกระบบ เพื่อให้เป็น “ครูมืออาชีพ” สามารถออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. Good Place Best Check-In ส�ำนักงาน กศน. จังหวัด นครพนม ได้พฒ ั นา กศน. ต�ำบล ให้มบี รรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ ที่ง่ายต่อการเข้าถึง สะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

PB

บั.indd นทึก102 วัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

28/3/2561 17:30:10


3. Good Activities ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใน กศน. ต�ำบล ให้มีค วามหลากหลาย น่ า สนใจ ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน ได้แก่

3.1 ศู น ย์ เรี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอ เพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ศู น ย์ ก ลางการส่ ง เสริ ม การจั ด กระบวนการเรียนรู้ และหน่วย ประสานงานแหล่ง เรีย นรู้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในชุมชน

3 . 2 ศู น ย ์ ส ่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ประชาธิปไตยต�ำบล (ศส.ปชต.) เพื่อสร้างการเรียนรู้และความ เข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง เกี่ ย วกั บ การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ทรงเป็ น พระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและ หน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย

3.3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการ บริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล ที่ จ�ำเป็นส�ำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้เท่าทัน ปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุค ดิจิทัลชุมชน

3.4 ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต เป็ น การจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ประชาชน

4. Good Partnership เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการ เน็ตประชารัฐ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�ำบล ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

.indd 103

SBL บันทึกประเทศไทย PB 28/3/2561

17:30:23


วิทยาลัยธาตุพนม ปรัชญา

มหาวิทยาลัยนครพนม

“มีคุณธรรม น�ำวิชาการ ประสานสังคม นิยมประชาธิปไตย”

วิสัยทัศน์

คณะผู ้บริหาร มีคุณธรรม เด่นนวัตกรรม พร้อมน�ำวิชาชี พ ดร.พันตรี โคมพิทยา ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ นางจุ ฑามาศ ใจสบาย ต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง ต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม นางกุสุมา สร้อยทอง ต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร นายประชาชาติ อ่อนค�ำ ต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางวรรณรัตน์ มณีโชติ ต�ำแหน่ง หัวหน้าส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ

ผลงานดีเด่น ปี 2561 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เครือ่ งฝาน กล้วยฉาบ) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รถสามล้อไฟฟ้า) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม สู่ชุมชน เพื่อประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใน งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2561 2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 ระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2561 ผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อ รถสามล้อตัดหญ้า ไฟฟ้าส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาสาขาวิชา ช่างยนต์

88 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 1

.indd 88

ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู ้อ�ำนวยการ

3. ได้ รั บ รางวั ล ในการแข่ ง ขั น โครงการนิ ท รรศการและงานแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (OPEN HOUSE 2018) วันที่ 8 ก.พ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี ประเภทเดี่ยว ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะด้ า นการบั ญ ชี ประเภทเดี่ยว ปวส. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี ประเภททีม ปวช.และ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ระดับปวส. รางวัลชนะเลิศ การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวส. - ป.ตรี รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้นปลูกจิตส�ำนึกในศาสตร์พระราชา หัวข้อ “ต้นไม้ให้ชีวิต” ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Webpage ระดับ ปวส. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการซ่อมรถยนต์ ระดับ ปวช.

26/3/2561 14:32:19


โรงพยาบาลจิ ต เวชนครพนมราชนคริ น ทร์ ดินแดนแห่งที่พักใจ ไม้ร่ม ลมพลิ้ว วิวสวย รวยน�้ำใจ

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน

ผู ้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 210 หมู ่ 11 ถ.นครพนมท่าอุเทน กิโลเมตรที่ 9 อ.เมือง จ.นครพนม บนพื้นที่ 244 ไร่ 3 งาน ห่างจากสะพาน มิตรภาพแห่งที่ 3 ประมาณ 1 กิโลเมตร โดย เปิดด�ำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 และท�ำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539

ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ จากสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทาน นามโรงพยาบาลใหม่ว่า “จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์” เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2546 รับผิดชอบในการดูแลด้านสุขภาพจิตของ ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัด

นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้มารับบริการจากประเทศ เพื่ อ นบ้ า น คื อ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย ประชาชนลาว ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้ผ่านการ รับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 และ ธ�ำรงรักษามาตรฐานจนถึงปัจจุบัน

การพัฒนาเพื่อยกระดับเป็ น “ศูนย์เชี่ ยวชาญโรคจิตเวชสารเสพติด” โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ น�ำกระบวนการวิจัยและพัฒนา ระบบบริ ก ารและวิ ช าการด้ า นจิ ต เวชสารเสพติ ด เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น “ศู น ย์ เชี่ ย วชาญโรคจิ ต เวชสารเสพติ ด ” ซึ่ ง ก� ำ ลั ง เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ กับโรงพยาบาลแขวงค�ำม่วน สปป.ลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือ ตามกฎหมายการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

.indd 89

26/03/61 11:13:30 AM


โรงพยาบาลนครพนม Nakhonphanom Hospital โรงพยาบาลนครพนม สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 270 ถนนอภิบาลบัญชา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นโรงพยาบาล ทั่วไป (ระดับ S) ขนาด 345 เตียง ประชากรในความรับผิดชอบ 710,594 คน วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ในอนุภูมิภาคอินโดจีน ปี พ.ศ.2563 การพัฒนาทางด้านโครงสร้าง โรงพยาบาลนครพนม มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง โดย ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงสภาพของห้องพิเศษ ซึ่งได้รับเงินบริจาคจาก “มูลนิธิพญา ศรีสัตตนาคราช” ในการปรับปรุงห้องพิเศษพรีเมี่ยม ส�ำหรับให้บริการประชาชน การก่อสร้างหอพระ เพื่อประดิษฐาน “พระพุทธนิราพาธโลกนาถดิรก” ส�ำหรับเป็นที่เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวโรงพยาบาลนครพนม และ ให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้ โดยได้รับเงินบริจาคในการสมทบทุน ในการก่อสร้าง

นายแพทย์ยุทธชั ย ตริสกุล ผู ้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์ รองผู ้อ�ำนวยการด้านการบริหาร

.indd 90

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ

นายแพทย์ชัยมงคล จันทศ รองผู ้อ�ำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

รองผู ้อ�ำนวยการด้านการแพทย์

นายแพทย์จรุ งธรรม ขันตี

รองผู ้อ�ำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางพรศิริ เสนธิริ

รองผู ้อ�ำนวยการด้านการพยาบาล

นายวิชิต เหล่าวัฒนาถาวร

ผู ้ช่วยผู ้อ�ำนวยการด้านการเงินการคลัง

26/03/61 03:00:23 PM


โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลนครพนม ให้ บ ริ ก ารทาง ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดนครพนม และใกล้ เ คี ย ง รวมถึ ง ประเทศในภู มิ ภ าค อินโดจีน ดูแลประชาชนทุกระดับครบ 4 มิติ ได้แก่ การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเลิศ ขององค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย ระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถ ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ โรงพยาบาล นครพนมยั ง คงมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะบริการที่โดดเด่น คื อ โรงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทยและ แพทย์ ท างเลื อ ก (ภายใต้ ก ารกั บ ของ

.indd 91

โรงพยาบาลนครพนม) ซึ่งมีการคิดค้นสูตร ต�ำรับยารักษาโรคเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการจั ด อบรมพั ฒ นา ศักยภาพบุคลากรในระดับเขต ระดับประเทศ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะยาว โดย จั ด อบรมหลั ก สู ต รผู ้ จั ด การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ (Care Manager) เขตสุขภาพที่ 8 จัดอบรม จ�ำนวน 7 รุ่น จ�ำนวน 1,139 คน เพื่อให้เป็น ผู้ด�ำเนินการวางแผนและประสานกิจกรรม การดูแลผู้สูงอายุในต�ำบล ในชุมชน ในพื้นที่ เขตสุ ข ภาพที่ 8 (หนองบั ว ล� ำ ภู อุ ด รธานี เลย หนองคาย บึ ง กาฬ สกลนคร และ นครพนม)

2. ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยปฏิบัติ การแพทย์ขนั้ พืน้ ฐาน 40 ชม. จ�ำนวน 727 คน เรื่ อ งของการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และ ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จ�ำนวน 80 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ�ำ แต่ละต�ำบล สามารถดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ วิ ท ยากรครู ก หลั ก สู ต รหลั ก ในระบบการ แพทย์ ฉุ ก เฉิ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 17 จังหวัด โรงพยาบาลจ�ำนวน 94 แห่ง

26/03/61 03:00:56 PM


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการ สาธารณสุข ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) เริ่มก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณผูกพันปี พ.ศ.2535 เป็น วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ได้ ท รง พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชื่ อ ให้ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งที่เปิดด�ำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเปิด ใหม่ภายหลังว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ในวันที่ 2 กันยายน 2548 ได้รวมเข้าเป็นส่วน ราชการสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ตาม พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ ก�ำลังพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ซึง่ มีแผนจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ทีจ่ ะถึงนี้ ภายใต้ ก ารน� ำ ของผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รักษาราชการแทนคณบดี

มี ก ารบริ ห ารงานโดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล จัดโครงสร้างองค์กรเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผนและวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ วิชาการ และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มี 5 กลุม่ วิชาคือ กลุม่ วิชาการพยาบาลในคลินกิ กลุ ่ ม วิ ช าการการพยาบาลมารดาทารกและ การผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวชศาสตร์ และกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น

92 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 92

26/3/2561 14:16:21


วิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงผ่านการ รับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเป็นระยะ เวลา 4 ปี ปรัชญา พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการ พยาบาลที่เด่นสง่าในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (SMART NURSE, THE PRIDE OF GMS ) พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ลักษณะส�ำคัญในด้าน พัฒนาตน (Self-directed Learner) ตื่นรู้ (Active Learner) และเป็ น ผู ้ รั บ ใช้ สั ง คม (Social Contributor) อย่างมีคุณภาพ 2. ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และบริการ วิชาการสู่ การรับใช้สังคม 3. ส่งเสริมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการ เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออก เฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 4. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย 5. เสริ ม สร้ า งองค์ ก รคุ ณ ภาพ ระบบ การบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น มาตรฐานและ มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีคุณลักษณะส�ำคัญในด้านการ พัฒนาตน ตื่นรู้ และรับใช้สังคม 2. เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยฐานวิจัย เป็นแหล่งให้บริการ วิชาการเพื่อรับใช้สังคม 3. มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ การอยูร่ ว่ มกันของชุมชน และการจัดการ ทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 4. บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ภายใต้ บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน การศึกษาค้นคว้า ในชุมชนมหาวิทยาลัย 5. เป็นองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหาร จัดการที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล อัตลักษณ์ พัฒนาตน ตืน่ รู้ สูง้ าน เชีย่ วชาญ เทคโนโลยี เอกลักษณ์ สถาบันการศึกษาพยาบาลรับ ใช้สังคม (Social Contributor) ดอกไม้ประจ�ำวิทยาลัย ดอกปีบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาลัยวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 92 ถนนกลางเมือง ต�ำบลหนองแสง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-512196 , 042-514471 , 042-514472 แฟกซ์ : 042-512184

NAKHON PHANOM 93 2

.indd 93

26/3/2561 14:16:31


วิทยาลัยการบินนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนครพนม

International Aviation College – IAC

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย นครพนม เป็นสถาบันของรัฐบาลเต็มรูปแบบ ขึ้นตรงกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นในสมัย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2550 จากการรวมตัว ของวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคอีสาน โดย ถือว่าเป็นโรงเรียนการบินนานาชาติแห่งแรก และแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย และในกลุ ่ ม อนุภาคลุม่ น�ำ้ โขง GMS มีหลักสูตรการฝึกนักบิน พลเรือนสนับสนุนสายการบินทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รบั การรับรอง ใ ห ้ เ ป ็ น ส ถ า บั น ฝ ึ ก อ บ ร ม ด ้ า น ก า ร บิ น (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550

นั บ เป็ น การรวมตั ว ครั้ ง ยิ่งใหญ่ของทีมอดีตนักบินและ วิ ศ วกรการบิ น ชั้ น ยศนายพล และผู ้ บ ริห ารระดับ สูง ฝีมือดี และมากประสบการณ์ ของทั้ ง จากกองทั พ อากาศ และจากบริ ษั ท การบิ น ไทย สายการบินแห่งชาติ น�ำทีมโดย พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร คณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ รองคณบดีที่เป็นทีมงานประกอบด้วย พลอากาศเอกอารมย์ ปัถวี พลอากาศเอก ดร.พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ กัปตัน ภูริต ศรีวัฒน์ และกัปตันเปรม บุณยวิบลู ย์ ซึง่ ทุกๆท่านมีความตัง้ ใจมาพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึง่ เป็นหน่วยงาน ของรัฐบาลแห่งเดียวที่เป็นสถาบันการฝึกนักบินและบุคลากรสู่อุตสาหกรรมการบินทั้ง ภายในประเทศและระดับนานาชาติ วิสัยทัศน์ก�ำหนดว่า……มุ่งเน้นความปลอดภัย…….เติบโตขึ้นสู่ความเป็นมาตรฐาน สากล…….ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืน….โดยมีค�ำขวัญที่ว่า “ความเป็นเลิศ คือพื้น ฐานของเรา” หรือ Excellence is our Standard. นับเป็นพัฒนาการและความ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการฝึกบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติแห่งนี้ ซึ่งเป็น เอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนครพนม

94 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 94

27/3/2561 9:58:27


เป้าหมายหลักคือการฝึกนักบินทีม่ คี ณ ุ ภาพ มี ม าตรฐานสนั บ สนุ น นโยบายรั ฐ บาลในการ แก้ไขปัญหาความขาดแคลนในปัจจุบนั โดยเน้น การฝึกให้มปี ระสิทธิภาพ กล่าวคือ ให้มวี นิ ยั การ บินเน้นความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อ ภาระหน้าที่ ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และพร้อมส�ำหรับภารกิจที่จะได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรบริหารการบินระดับ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโท และหลั ก สู ต ร ช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยานระดับ ปวส. หลักสูตรการฝึกบินที่น�ำเสนอ เป็นหนทาง เลือกหลายหลักสูตร ทั้งฝึกบินที่นครพนม และ ที่โรงเรียนการบินที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ใบ อนุญาตการบินพาณิชย์ตรี ไปท�ำงานตามสาย การบิน มีหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลบินเครื่อง บินส่วนตัว และอีกหลายหลักสูตรครอบคลุม ความต้องการอย่างครบวงจร หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลาย เครื่องยนต์ (ME) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบ การบิน (IR) หลักสูตรครูการบิน (IP)

129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ต�ำบลโพธิ์ตาก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 www.iac.npu.ac.th อีเมล : iac@npu.ac.th โทรศัพท์ : 042-531-564, 091-747-7097 042-531-574 NAKHON PHANOM 95 2

.indd 95

27/3/2561 9:58:42


สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จ�ำกัด “เราให้ท่านมากกว่าความมั่นคงทางการเงิน”

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู น ครพนม จ� ำ กั ด เป็ น องค์ ก รที่ มั่ น คง ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานตาม หลักธรรมาภิบาล ธ�ำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ ให้บริการดี เทคโนโลยีทันสมัย

เราให้ท่านมากกว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด เชิญชวนสมาชิกมาออมเงินกับบัญชีรับฝากออมทรัพย์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยรับฝากประเภทต่างๆ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.80 ต่อปี เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (โครงการพิเศษ) ร้อยละ 3.80 ต่อปี

ก้าวสู่ “ยุคใหม่” ไปกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด เพียง “ท่านสมาชิก” มีโทรศัพท์มือถือในระบบสมาร์ทโฟน !!! วันนี้สมัครแอปพลิเคชั่น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด สามารถดูข้อมูลข่าวสารของท่านสมาชิกผ่านมือถือได้เลย !!! ง่าย สะดวก ทันสมัย สนใจสมัครแอปพลิเคชัน่ ได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด ฟรี !!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด มีระบบเชือ่ มต่อระหว่างบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ กับ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกที่สมัครและลงทะเบียน สามารถ สอบถามยอดเงิน บัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ฝาก, ถอน และรับเงินกู้ ผ่านตู้ ATM ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกตู้ ทั่วประเทศ..

สอบถามเพิ่มเติมโทร.042-513003, 082-7444772, 081-5468106

หลักสูตร

ปวช. ทวิภาคี

มีเงิน มีงาน มีวุฒิ เรียนยังไงให้มีรายได้

สแกนเพื่อสมัครเรียน QR CODE

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี ธุรกิจค้าปลีก (7-11) ไฟฟ้าก�ำลัง ช่างยานยนต์

ทั้งระดับ ปวช. - ปวส.

เปิดรับสมัครนั กศึกษาใหม่

96 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย www.t-techno.ac.th 0.5

สาขาที่เปิดสอน(ทวิภาคี)

.indd 96

เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วันนี้เป็ นต้นไป

26/3/2561 14:13:22


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม นายรชต ตามา

ผู ้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีสงคราม ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มุง่ สร้างความ รู ้ ค วามเข้ า ใจและพั ฒ นาทั ก ษะในด้ า น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง องค์ ค วามรู ้ หลั ก การทางด้ า นธุ ร กิ จ และ การบริหารจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิตนักศึกษาใน วิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถใน การสร้างงานเพื่อการประกอบอาชีพ โดยงาน ทางด้านบัญชีถือเป็นสาขาหนึ่งของทางด้าน ธุ ร กิ จ วิ ช าชี พ ที่ ท างสถาบั น และองค์ ก รทาง ภาครัฐและเอกชนให้ความส�ำคัญ สาขาวิชาช่างยนต์ มุ่งผลิตนักศึกษาสาขา วิชาช่างยนต์ทมี่ คี ณ ุ ภาพและเป็นทีต่ อ้ งการของ ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน มุ่งพัฒนา ความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยียานยนต์ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์จนเกิดนวัตกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นสมรรถภาพทางด้านการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาเป็นหลัก เป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนา ช่างเทคนิคทางด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับการเจริญ เติบโตของอุตสาหกรรมในประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นช่างมืออาชีพ เช่น ช่างติดตั้งไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อาชีพทางด้านการไฟฟ้าอีกหลากหลาย สาขาวิ ช าช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มุ ่ ง ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มีความรู้ความสามารถทางด้าน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และนั ก ศึ ก ษาจะได้ รู ้ ถึ ง กระบวนการผลิตชิพวงจรขนาดเล็ก การใช้ เครื่ อ งจั ก รควบคุ ม ระบบดิ จิ ต อลเพื่ อ พั ฒ นา สู่ระดับสูง โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม เดิมเป็นศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม บริหารจัดการโดยวิทยาลัยเทคนิคนครพนมเดิม ซึ่งปัจจุบัน คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ที่ส�ำนักงานประถมศึกษาอ�ำเภอศรีสงครามเดิม ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้หลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมเพื่อจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอยกฐานะหน่วยงานขึน้ เป็นหน่วยงานระดับคณะ และ จัดตัง้ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศรีสงครามขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 โดยจัดการเรียนการ สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ซึ่งในอนาคตอันใกล้น้ี จะเปิดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทางด้านแมคคา ทรอนิคและหุ่นยนต์ และการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและด้าน วิชาการ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านอาชีวะศึกษา ทัง้ ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมี ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตลาดในกลุม่ อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง และ ตอบสนองเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เสริมสร้างความรู้ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง” NAKHON PHANOM 97

1

.indd 97

26/3/2561 15:40:02


ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ค่านิยมองค์กร “ใจบริการ เชี่ ยวชาญหน้าที่ มีจิตสาธารณะ” วิสัยทัศน์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นองค์กรในการ บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานของความ เป็นไทย พันธกิจ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัย เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมี ส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา กับการย่าง ก้าวสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ท่ามกลางความเปลีย่ นผ่านของสังคมแต่ละ ช่วงเวลา ผูค้ นในสังคมมีความคิดเห็นและความ ต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ทว่ า สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ เ คย แปรเปลีย่ นคือ ผูค้ นในสังคมต่างมุง่ หวังทีจ่ ะเห็น เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้ อย่างมีความสุข ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงเป็น องค์กรหนึง่ ทีจ่ ะหล่อหลอมเยาวชนออกไปรับใช้ สังคม

นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู ้อ�ำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1

เป้าประสงค์ 1. นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษามี พัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒ ั นาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคณ ุ ภาพ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึง มีคณ ุ ภาพและ เสมอภาค 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ

มีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน ศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานการศึ ก ษาสู ่ คุ ณ ภาพ มาตรฐานระดับสากล 5. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครพนม เขต 1 เน้นการบูรณาการการ ท�ำงาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจาย อ� ำ นาจและความรั บ ผิ ด ชอบสู ่ ส� ำ นั ก งานเขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ ศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 1 เป็ น โรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาประมาณ 500 คนเศษ ได้พฒ ั นารูปแบบการบริหารจัดการโดย ใช้รปู แบบ “3-5 เพือ่ การศึกษาศรีโพนทองวิทยา ทีย่ งั่ ยืน” มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบตั งิ าน จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ท�ำให้ผลผลิต ของสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ น ่ า พอใจ

สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียน ต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ และอีก หลายๆ รางวัล ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือความส�ำเร็จของ ผลผลิ ต ของเราสามารถด�ำ รงชีวิต ประกอบ สัมมาอาชีพโดยสุจริต อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็นสุข ทิศทางสถานศึกษาในอนาคต เราจะปรับ กิจกรรมการเรียนรูข้ องครู โดยใช้สอื่ Application เพื่อการศึกษา (Education Application) เพื่อ ให้เป็น Smart School ที่สอดคล้องกับวิถีของ คนรุ่นใหม่ในอนาคต

98 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย (

1) 2

.indd 98

26/3/2561 15:38:04


โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ต�ำบลค�ำเตย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดส�ำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิด ท�ำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนกั เรียนจ�ำนวน 320 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน 16 คน มี ดร.อนุสรณ์ แสนเคน เป็นผู้บริหารสถาน ศึกษา โรงเรี ย นบ้ า นดอนแดงเจริ ญ ทองเป็ น โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของผูเ้ รียนและ ความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างทาง สังคม เพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและให้มี ความสามารถเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รียน เป็น โรงเรียนทีไ่ ด้ผา่ นการประเมินและรับรองให้เป็น

“ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” เมื่อปีการ ศึกษา 2559 โดยโรงเรียนได้จดั การการเรียนรูท้ ี่ เน้นผูเ้ รียนให้มคี ณ ุ ลักษณะตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งขององค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้นหลัก “3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ” กิจกรรมเด่นของโรงเรียนคือ กิจกรรมการ เรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงทาง คณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study & Open Approach โดยท�ำความตกลงร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมการ จัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งสร้างสุขภาวะ สู่ความยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนของเด็กที่ ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการส่งเสริมทักษะ อาชี พ เพื่ อ การมี ง านท� ำ ตามความสนใจของ ผู้เรียน

โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์ ) “โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข” คือเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) สังกัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านท่าค้อ ถนนชยางกูร ต�ำบลท่าค้อ อ�ำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บา้ น) เปิดท�ำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 จ�ำนวนนักเรียน 457 คน มี ดร.สท้าน วารี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) สถานศึกษาแห่งคุณภาพ ตามเป้าหมาย เด็กไทย มี คุ ณ ธรรมน� ำ ความรู ้ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและศาสตร์ พระราชา มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสกู่ ารพัฒนา นวัตกรรม และการเสริมสร้างศักยภาพในการ แข่ ง ขั น เชื่ อ มโยงการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในพื้ น ที่ เขต เศรษฐกิจพิเศษ และพืน้ ทีช่ ายแดน ตามแนวทาง - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานใน สภาวะปกติ และสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิต อย่างพอเพียงตามบริบทชุมชน - การออกแบบการเรียนรูใ้ นระดับห้องเรียน โดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem–based Learning: PBL) ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning - การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างผลผลิต

และการต่อยอดนวัตกรรม โดยกระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลการแข่งขันศิลป หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ กลุม่ การงานอาชีพ การจั ก สานไม้ไ ผ่ ม.1-ม.3 โดยปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ปีการ ศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และปีการ ศึกษา 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

NAKHON PHANOM 99 (

1) 2

.indd 99

26/3/2561 15:38:12


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด SAHAKRON KU MUTTHAYOM SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED ความหมายของตราสัญลักษณ์

องค์พระธาตุพนม สัญลักษณ์ประจ�ำของชาวนครพนม สีเขียว สัญลักษณ์ของสหกรณ์ สีแสด สีประจ�ำจังหวัดนครพนม (สีแสด)

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็ นสหกรณ์มาตรฐาน ให้บริการดุจญาติมิตร เพิ่มคุณภาพชี วิตที่ดี เพื่อศักดิ์ศรีชาวมัธยมฯ

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด SAHAKRON KU MUTTHAYOM SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ตั้งส�ำนักงาน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เลขที่ 34 ถนนหลังศาลากลาง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ท้องที่ด�ำเนินงาน จังหวัดนครพนม เลขที่ 34 โรงเรี ย นนครพนมวิ ท ยาคม ถนนศาลากลาง ต� ำ บลในเมื อ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 042-513134, 042-516147 042-513134 081-8721132, 089-5697229 kumuttayom_nkp@hotmail.com WWW.NKPCST.COM

นางแววตา อ่อนพินา

ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด

ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด 100 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 100

26/03/61 11:23:13 AM


อั ตราดอกเบี้ ย เงินฝากออมทรัพย์และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

นายอนันต์ สุวรรณหงษ์

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว) 4.00 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีแดง) 3.75 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ A.T.M. (เล่มสีเหลือง) 3.00 % ต่อปี อัตราเงินกู้ทุกประเภท 6.75 % ต่อปี

สวัสดิการ

แก่ ส มาชิ กสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการอ�ำนวยการชุดที่ 29 ประจ�ำปี 2561

สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป จะท�ำประกันชีวิตให้ฟรี เมื่อสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการบ�ำนาญ พนักงานราชการ ทุกท่าน สหกรณ์ฯ ท�ำประกันชีวติ ให้ฟรีทกุ ราย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด

เมื่อสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินค่าสินไหมจากบริษัทประกันฯ กรณีเสียชีวิตด้วยโรคป่วย ไข้ หรือด้วยอุบัติเหตุ ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์ศพ จัดสรรตามจ�ำนวนอายุที่เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ ค่าเคารพศพ

คณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ 29 ประจ�ำปี 2561

เมื่อสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปสหกรณ์ฯ เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตจากบริษัท ประกั น ฯ กรณี เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคป่ ว ยไข้ ห รื อ ด้ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ถ้ า สมาชิ ก จ่ า ยเงิ น ท� ำ ประกั น ชี วิ ต กลุ ่ ม กั บ สหกรณ์ ฯ และ ค่าเคารพศพจากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จ�ำกัด

NAKHON PHANOM 101 .indd 101

23/03/61 06:02:04 PM


โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

NAKHONPHANOMWITTAYAKHOM SCHOOL นคร พนม วิทยา คม

เมืองงามนามกล่าวอ้าง ก่อเกิดแหล่งบูชา รอบรู้เร่งน�ำพา คู่คิดคอยค�้ำ

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เลขที่ 34 ถนนศาลากลาง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 โดยมีความมุ่งหมาย ที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

ศรัทธา ค่าล�้ำ สูงเด่น ศิษย์ได้ดังประสงค์

ปรัชญา สิกฺขา วิรุฬหิ สมฺ ปตฺตา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

ได้ รั บ การประเมิ น เป็ น โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เพชร ระดับประเทศ ในปี 2558

จัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ สร้างคุณธรรมน�ำความรู ้ โดย ใช้ แ นวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และความเป็ นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและสากล ตลอดระยะเวลา 41 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาการศึกษา อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน บุคลากร และการท�ำงานในองค์กร จนเกิดผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ในปี 2527 และ ปี 2557 102 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 102

23/03/61 05:45:41 PM


นอกจากนี้ โรงเรี ย นนครพนมวิ ท ยาคม ได้มีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มี ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 1. การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานด้ า นภู มิ ป ั ญ ญา ผลงานที่โดดเด่นคือ เป็นผู้รักษาและถ่ายทอด การฟ้อนหางนกยูงให้แก่เยาวชนจังหวัดนครพนม ส�ำหรับพิธีร�ำบูชาพระธาตุพนม 2. การน� ำ มาสู ่ ค วามเป็ น สากล เช่ น การจัดตั้งวงเครื่องสายตะวันตก ซึ่งเป็นความ ร่วมมือระหว่างองค์กร บุคลากร และศิลปิน อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน สูค่ วามเป็นเลิศทางด้านดนตรีทเี่ ป็นสากลนัน่ เอง

NAKHON PHANOM 103 .indd 103

23/03/61 05:48:49 PM


โรงเรียนอนุบาลนครพนม

โรงเรียนอนุบาลนครพนม เลขที่ 6 ถนน อภิ บ าลบั ญ ชา ต� ำ บลในเมื อ ง อ� ำ เภอเมื อ ง จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2487 ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู ้ อ� ำ นวยการช� ำ นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย น อนุบาลนครพนม ซึ่งบริหารงานให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า “พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สู่ความ เป็ น มาตรฐานสากล รองรั บ สั ง คมอาเซี ย น มีคณ ุ ธรรมน�ำความรู้ ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย สุขภาพกายแข็งแรง ด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและ มีความสุข”

2

.indd 104

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก นางอัจฉรา คะษาวงค์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถม ศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) นางสาวรุง่ ทิวา ศรีวรขาน รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทรองผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ และในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีค่าคะแนน O-NET สูงกว่าระดับชาติทุก กลุม่ สาระการเรียนรู้ และเป็นอันดับ 1 ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

24/3/2561 15:42:57


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โรงเรี ย นอนุ บ าลนครพนม น� ำ โดย นายปรี ช า จิ ร พั ท ธ์ พ งศกร ผู ้ อ� ำ นวยการ โรงเรียน ในนามตัวแทน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วม แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยผลการแข่งขัน ทั้ง 3 กิจกรรม มีดังนี้ 1. รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการแสดง ทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 2. รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 3. รางวัล เหรียญทองแดง การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

โรงเรียนคาร์บอนต�่ำ โรงเรี ย นอนุ บ าลนครพนม น� ำ โดยนาย ปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้า รับรางวัล “โครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอน ต�่ ำ สู ่ ชุ ม ชม (ลดการใช้ พ ลั ง งานที่ บ ้ า น นักเรียน)” ประเภทจ�ำนวนนักเรียน 2,000 คน ขึ้นไป ณ หอประชุมเกษม จาติกวนิช การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561

2

.indd 105

24/3/2561 15:42:50


โรงเรียนอนบ ุ าลโสริญา

SOTIYA SCHOOL วสิ ยั ทศั น ั นา (Vision) โรงเรยี นเปšนองคกรชนั้ นาํ แห‹งการเรยี นรพ Œู ฒ ใหŒผเŒ ูรยี นมรี ะเบยี บวนิ ยั มคี ณ ุ ธรรม จรยิ ธรรม ั นาผเŒ ูรยี นสค‹ ู วามเปšนเลศิ มที กั ษะในการดาํ รงชวี ติ และพฒ ภายใตŒการบรหิ ารทดี่ แี ละการมสี ว‹ นร‹วมของชมุ ชน

ÅíéÒàÅÔȤ³ Ø ¸ÃÃÁ Á‹§Ø ¹íÒ»˜ÞÞÒ á¢ç§áçá¡ÅŒÇ¡ÅŒÒ ©ÅҴNjͧäÇ

ด.ช.พรี ธชั กลั ลาป‚

ด.ช.พงษสวสั ดิ์ โลหะ

ด.ช.ณ ตะวนั นามดงŒ ุ

เอกลกั ษณ : สถานศกึ ษาน‹าอย‹ ู อตั ลกั ษณ

การไหวŒ

- รางวลั เพชรยอดมงกฎุ อนั ดบั 7 ของประเทศ การแข‹งขนั คณติ ศาสตรเพชรยอดมงกฎุ ครงั้ ที่ 19 - รางวลั ชนะเลศิ 100 คะแนนเตม็ การสอบแข‹งขนั ทกั ษะคณติ ศาสตร ครงั้ ที่ 23 รร.วาป‚ปทมุ ครงั้ ที่ 23 - รางวลั เหรยี ญเงนิ ระดบั ประเทศ วชิ าคณติ ศาสตร ั นาสค‹ ู วามเปšนเลศิ โครงการประเมนิ และพฒ ทางคณติ ศาสตร (TEDET) ประจาํ ป‚ 2560 - รางวลั ชนะเลศิ การแข‹งขนั คดิ เลขเรว็ ระดบั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื การแข‹งขนั ทกั ษะวชิ าการและประกวดสงิ่ ประดษิ ฐ โรงเรยี นเอกชน

- รางวลั ชนะเลศิ การแข‹งขนั เล‹านทิ านคณ ุ ธรรม ั ั ี ื ระดบภาคตะวนออกเฉยงเหนอ การแข‹งขนั ทกั ษะวชิ าการและประกวดสงิ่ ประดษิ ฐ โรงเรยี นเอกชน ด.ญ.บญ ุ ยาพร แฝงอาวธุ

www.sotiya.ac.th โรงเรียนอนุบาลโสธิญา

- รางวลั ชนะเลศิ การแข‹งขนั มารยาทไทย ระดบั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื การแข‹งขนั ทกั ษะ วชิ าการและประกวดสงิ่ ประดษิ ฐ โรงเรยี นเอกชน ด.ช.ธนกฤต พรมดี / ด.ญ.บวรรตั น บญ ุ มาวงษา

089-3724586, 042-595379 ทอี่ ยู 137 หมทู ี่ 6 ตาํ บลโพนสวรรค อาํ เภอโพนสวรรค จงั หวดั นครพนม 48190

.indd 106

23/3/2561 18:32:59


ศูนย์วิทยาศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เพื่อการศึกษานครพนม

Nakhon Phanom Science Centre For Education

อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำจืด แหล่งรวมปลาน�้ำจืดของแม่น�้ำโขง

แม่น�้ำสงครามและแม่น�้ำก�่ำกว่า 96 ชนิด ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีจุดเด่นคือ อุโมงค์ปลา สามารถชมความเคลื่อนไหวของปลาได้เป็น อย่างดีพร้อมด้วยนักประดาน�้ำโชว์การให้อาหารปลา นอกจากนี้ภายใน อาคารยังประกอบด้วย จุดนิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น�้ำโขงพร้อมฉาก ถ่ายภาพ 3 มิติ ห้องโสตทัศนศึกษาส�ำหรับฉายวีดีทัศน์ที่ทันสมัยราว 50 ที่นั่ง และสถานที่จ�ำหน่ายของที่ระลึก จึงนับเป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์ น�้ ำ จื ด ที่ ทั น สมั ย และมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ตลอดจนเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษา หาความรู้และความเพลิดเพลินกับฉากถ่ายภาพ 3 มิติ

อาคารเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จกั รี ประกอบด้วยชัน้ ที่ 1 ห้องโถงด้าน หน้าพระบรมฉายาสาทิลกั ษณ์ภาพวาดสีนำ�้ มันของ 9 รัชกาล พร้อมพระ ราชประวัติ และพระราชกรณียกิจแต่ละรัชกาล ห้องโถงด้านหน้า (ฝัง่ ขวา) แสดงล�ำดับราชสกุลวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้องโถงด้านหน้า (ฝัง่ ซ้าย) ประมวลภาพประวัตศิ าสตร์ไทยในพระราชพิธี ,บรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์ ,ราชวงศ์จกั รีกบั พระราชนิพนธ์ในแต่ละรัชกาล

ชั้นที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวของ จ.นครพนม เช่น น�้ำตกตาดโพธิ์ น�้ำตกตาดขาม

ห้องพระธาตุ ประจ�ำวันเกิด ทั้ง 7 วันเกิดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผ่า ทั้ง 7 ชนเผ่า และ 2 เชื้อชาติ ของจังหวันครพนม ห้องฉายวีดีทัศน์ ฉายเกี่ยวกับ ภาพยนต์ประวัติศาสตร์ส่วนพระองค์ เมื่อปี พศ.2505 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ เสด็จประทับแรม ณ.ริ ม อ่ า งเก็ บ น�้ ำ หนองญาติ (ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของการก่ อ สร้ า ง หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี) ติดต่อสอบถาม ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษานครพนม ถ.นครพนม-นาแก ต�ำบลหนองญาติ อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 Telephone : 042-530780, 042-530747 วันและเวลาท�ำการเปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30น.ค่าเข้าชม เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ (60 https: //www.facebook.com/

1

ver.2.indd 107

28/3/2561 11:22:58


ร้านอินเทรนด์ บิวตี้ช็อปนครพนม ความงามที่ คุ ณ เป็ น เจ้ า ของได้

ผู้หญิงยุคนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะ ถ้ามีหน้าตาเปล่งปลั่ง สดใส มีสีสันชวนมอง ก็ท�ำให้อะไรๆ ดูจะสะดวกง่ายดายไปหมด...จริงไหมคะ

ร้านอินเทรนด์ บิวตี้ช็อปนครพนม เราคือผู้จ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง เมคอัพ อาหาร เสริม และอุปกรณ์ความงามทุกชนิด ที่จะช่วยเนรมิตให้คุณสวยจากภายใน เปล่ง ประกายความงามสดใสสู่ภายนอกได้ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

.indd 108

23/03/61 05:43:21 PM


ด้วยการบริการที่เป็นกันเอง และคุณภาพของสินค้าที่คัดสรรมาเพื่อมอบความพึงพอใจให้คุณลูกค้า ท�ำให้ อินเทรนด์ บิวตี้ช็อปนครพนม ได้รับความไว้วางใจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสาขาให้บริการมากมายครอบคลุมทั่วจังหวัดนครพนม ด้วยเอกลักษณ์ของร้านที่โดดเด่นสะดุดตา ด้วยสีชมพูสดใส สาขา บขส. เปิดให้บริการเวลา 9.00 - 21.00 น. สาขาต่างอ�ำเภอ เปิดให้บริการเวลา 7.00 - 19.00 น. สาขาในห้าง เปิดให้บริการเวลา 9.00 - 20.00 น.

ช่ องทางจัดจ�ำหน่าย

เลขที่ 335/6 ถนนเฟื่ องนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 (จุ ดสังเกต ร้านจะเป็นสีชมพู ชื่ อร้านอินเทรนด์ บิวตี้ชอ็ ป) 085-566-3644, 090-595-4566 ร้านอินเทรนด์ บิวตี้ชอ็ ปนครพนม

.indd 109

28/03/61 06:07:00 PM


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

โรจน์ อนั นต์การเกษตรและเครื่องมือช่าง...ผู้น�ำด้านงานเกษตร-งานช่าง

โรจน์อนันต์การเกษตรและเครือ่ งมือช่าง ศูนย์จำ� หน่าย อุปกรณ์ เครือ่ งมือช่าง อะไหล่ และให้คำ� ปรึกษาด้านจักรกล เพื่ อ การเกษตร ที่ ช าวอ� ำ เภอนาแก จั ง หวั ด นครพนม “ให้ความไว้วางใจมามากกว่า 25 ปี” พบกับสินค้าหลากหลาย อาทิ 1. รถสามล้อ 2. เครื่องมือช่าง 3. อุปกรณ์การเกษตร 4. อะไหล่และอุปกรณ์แทรคเตอร์ 5. อะไหล่รถเกี่ยว 6. โรงสีครอบครัว 7. ศูนย์ผสมสี TOA

โรจน์ อนั นต์การเกษตรและเครื่องมือช่าง เพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายเกษตรกรและช่าง ชมสินค้าหรือขอรับค�ำปรึกษาได้ที่โรจน์อนันต์การเกษตรและเครื่องมือช่าง เลขที่ 189 หมู่ 8 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทร. 042-571294, 081-5447803, 096-4725699 110 SBL Magazine บัFacebook นทึกประเทศไทย : โรจน์อนันต์การเกษตร สาขาหลักนาแก LINE : @rojanan (มี@นะคะ) Ad-

1

.indd 110

26/3/2561 15:14:38


กาแฟสด เบเกอรี่ ค�ำน่วน...กาแฟสด & เบเกอรี่ อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม คือร้านที่คอกาแฟและคอเบเกอรี่ ตัวจริงห้ามพลาด ด้วยเมนูเครื่องดื่ม อาทิ กาแฟค�ำน่วน ลาเต้ ชาเขียว ชาไทย ฯลฯ พร้อมเมนูขนมอบสดใหม่ห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น ค�ำน่วนโทสต์ ด้วยสูตรพิเศษของเนื้อขนมปังที่ กรอบนอกนุ่มใน ชุ่มฉ�่ำไปด้วยไซรัปสูตรลับเฉพาะของค�ำน่วน ค�ำน่วนปังปิ้งเซ็ต และค�ำน่วนโรตีเซ็ต จัดใหญ่จัดเต็มให้คุณได้อิ่มหน�ำใจ ร้านเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9:00 - 21:00 น.

กาแฟร้อน

ค�ำน่วนปั งปิ้ งเซ็ต

ค�ำน่วนโทสต์

ค�ำน่วนโรตีเซ็ต

ค�ำน่วนวาฟเฟิ ล

ค�ำน่วน...กาแฟสด & เบเกอรี่ 508 หมู่7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 (ติดถนนศรีสงคราม ท่าดอกแก้ว เยือ้ งปัม๊ บางจากอ�ำเภอศรีสงคราม) 093-6465694, 063-159-4556 ค�ำน่วน กาแฟสด & เบเกอรี่

.indd 111

23/03/61 04:32:45 PM


เรือนแพแม่น�้ำบัง Coffee & Restuarant

เรือนแพแม่น�้ำบัง ร้านอาหารและเครื่องดื่มในอ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่ไม่เพียงแต่จะมีวิวสวยๆ บรรยากาศริมน�้ำเย็นสบายเท่านั้น แต่เรื่องรสชาติของอาหารนั้นได้รับการรีวิวจากลูกค้าให้คะแนนระดับห้าดาว เมนูเด่นของเรือนแพแม่น�้ำบัง ที่พลาดไม่ได้ อาทิ กุ้งแช่น�้ำปลา ผัดเผ็ดหมูป่า กุ้งเต้น กุ้งเผา หมึกหอมย่าง แซลมอนวาซาบิ ปลาคังลวกจิ้ม ผัดฉ่าปลาคัง คะน้าน�้ำมันหอย ล้างปากด้วยเมนูของหวาน เช่น วาฟเฟิลอบร้อนๆ หอมๆ กรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม, ไอศกรีมแคนตาลูป จัดเต็มด้วยเครื่องสารพัดเสิร์ฟมาบนแคนตาลูป หอมๆ ผ่าครึ่ง พร้อมด้วยกองทัพเครื่องดื่มรสชาติเข้มข้นถูกใจทุกคนในครอบครัว

จัดเลี้ยงสังสรรค์ครัง้ ใด ให้ “เรือนแพแม่น้�ำบัง” ได้บริการคุณนะคะ

.indd 112

26/03/61 11:32:35 AM


ส�ำรองโต๊ะหรือสอบถามได้ท่ี

208 หมู่ที่ 12 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 098-5694499 (คุณกุ๊ก) 097-1877945 (ช่างเดียว) เปิดให้บริการเวลา 10.00 - 24.00 น. เรือนแพแม่น�้ำบัง Coffee & Restuarant เรือนแพ แม่น�้ำบัง

.indd 113

26/03/61 11:34:14 AM


นึ ก ถึ งอาหารปลาแม่ น้�ำ โขง นึ ก ถึ ง...

เป๋น ปลา เป็น

มาเยือนเมืองริมน�้ำโขงทั้งที จะพลาดรับประทานอาหารจานปลา แม่น�้ำโขง ที่เนื้อแน่นๆ สดๆ แซบๆ ได้อย่างไรกัน เป๋น ปลา เป็น...เป็นร้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักชิม-นักท่องเทีย่ ว และได้รับการรีวิวจากเพจดัง ด้วยเมนูสุดแซบ อาทิ ต�ำถาด ไก่ทอด ตะไคร้ ผัดฉ่าปลาน�้ำโขง แกงอ่อมหมู ฯลฯ ที่เสิร์ฟกันมาเป็นถาด เป็นครก เป็นหม้อ ให้ได้รับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเมนูของหวาน ที่ล้วนแต่น่าลิ้มลอง เป๋น ปลา เป็น...ไม่เพียงแต่จะเสิร์ฟความอร่อยจากอาหารแล้ว เรายังให้คุณเต็มอิ่มกับบรรยากาศสวยๆ ริมแม่น�้ำโขงยามเย็นที่คุณ จะประทับใจ ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00-21.30 น. ทุกวัน

เป๋น ปลา เป็น...ให้บริการประทับใจ ในราคามิตรภาพ

ส�ำรองโต๊ะ - สอบถามเส้นทางได้ที่

ริมแม่น�้ำโขงบ้านอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 087-6347467 เป๋นปลาเป็น

114 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 114

29/03/61 08:45:29 AM


เค้กบ้านคุณยาย เค้ก สเต็ก กาแฟสด & นมปั่น

เลขที่ 250 หมู่ 1 ซ.ข้าง ตลาดสดเทศบาล ต.ท่าอุ เทน อ.ท่าอุ เทน จ.นครพนม

กาแฟอาราบิก้า

แท้ 100%

คุกกี้ข้าวโอ๊ต

เค้กช็อคหน้านิ่ม

เค้กส้ม

เค้กมะพร้าว

เค้กเนยสด

โฟโต้เค้ก

เบเกอรี่รสเลิศ เมนูสเต็กหลากหลาย กาแฟสดอร่อยเข้มมีสไตล์พบกันได้ท่ี...

เค้กบ้านคุณยาย@ท่าอุเทน

.indd 115

ติดต่อสอบถาม

098-105-5080 เค้กบ้านคุณยาย

23/03/61 11:50:49 AM


สวนอาหารริมน�ำ้ แซบถึงรส สดถูกใจ

สวนอาหารริมน�้ำ เราให้บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรแต่วัตถุดิบ สดใหม่ทุกวัน เมนูแนะน�ำ อาทิ ปลาจุ่ม ปลานิล ปลาเผาะ แจ่วฮ้อนเนื้อ-หมู ทะเลเผา กุ้งเต้น ลาบ ก้อย ต้ม ฯลฯ

นึกถึงอาหารสดใหม่ รสแซบถึงใจ ต้องไปที่...

สวนอาหารริมน�้ำ

ส�ำรองโต๊ะ - สอบถามเส้นทางได้ที่

59 หมู่ 12 ต�ำบลหนองสังข์ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 094-3051131, 093-5355137

(

).indd 116

26/03/61 05:14:54 PM


ติดต่อสอบถาม

747 ม.4 ถ.นาแก - หนองญาติ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 เวลาเปิด 06.00 - 20.00 น. 088-5618747 ALL DAY Coffee BAR

All day coffee bar.indd 117

23/03/61 04:25:23 PM


บ้คาราโอเกะ านแพง อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ

บ้านแพงคาราโอเกะ สถานบันเทิงยามค�่ำคืน เพื่ อ ให้ คุ ณ ผ่ อ นคลายความเหนื่ อ ยล้ า จาก การท� ำ งาน ในบรรยากาศสบายๆ ฟั ง ดนตรี แสดงสดที่ แ สนไพเราะ หรื อ จะสั ง สรรค์ อย่างสนุกสนานเป็นกันเองกับเพื่อนฝูง ด้วยการ ขั บ ร้ อ งเพลงคาราโอเกะที่ คุ ณ โปรดปราน พร้อมบริการอาหารเลิศรสหลากหลายเมนู

บ้ า นแพงคาราโอเกะ

95/8-10 หมู ่ 13 ถนนราษฎร์อุทิศ ต�ำบลบ้านแพง อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร : 042-591-171 Facebook : บ้านแพงคาราโอเกะ บานแพงคาราโอเกะ

.indd 118

28/03/61 06:01:20 PM


กะละแมทูลใจ...สืบสานต�ำนานกะละแม

ต้นต�ำรับกะละแมโบราณ กะละแมทูลใจ เป็นกะละแมที่ผลิตเป็น “เจ้าดั้งเดิม” ของธาตุพนม โดย คุณยายไพฑูรย์ ค�ำป้อง อายุ 84 ปี ได้สืบทอดภูมิปัญญามาจาก บรรพบุรุษ และผลิตกะละแมในนาม “กะละแมทูลใจ” ออกจ�ำหน่าย ตัง้ แต่ปี 2500 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลานานกว่า 60 ปีแล้ว ทว่ากะละแมทูลใจ ยังคงไว้ซึ่งรสชาติความอร่อย เหนียวนุ่ม หวานมัน สะอาด ถูกหลัก อนามัย จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) อย 48-2-00646-2-0001 รับรองมาตรฐานความอร่อย ระดับเชลล์ชวนชิม และเป็นของกินของฝากจากธาตุพนมตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน สถานที่จ�ำหน่าย ร้ า นกะละแมทู ล ใจ(สาขา1) 49 หมู ่ 14 ถ.พนมพนารั ก ษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 081-7990091, 089-9405816 ร้ า นกะละแมทู ล ใจ(สาขา2) 23/45 ม.10 ถ.ชยางกู ร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 081-7990091, 089-9405816 ร้านหมูยอเหรียญทอง หน้าโรงแรมศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม ร้าน LC แหนมเนือง อ.เมือง จ.นครพนม สถานีรถโดยสารขนส่ง จังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สนใจติดต่อ นางผ่องพรรณ ค�ำป้อง 081-7990091, 089-9405816 49 ธาตุ พ นมกลาง หมู ่ 14 ถ.พนมพนารั ก ษ์ ต.ธาตุ พ นม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 www.thatphanom.com กะละแมทูลใจ

.indd 119

26/03/61 11:37:12 AM


TR AV EL GU ID E

บันทึกเส้นทางความเป็นมาจังหวัดนครพนม

พระธาตุพนม... สายสัมพันธ์แ ห่งศรัทธา สองราชอาณาจักร เมื่อกล่าวถึงจังหวัดนครพนม เชื่อว่าหลายท่านต้องนึกถึง ภาพองค์พระธาตุพนมเป็นอันดับแรก องค์พระธาตุพนมนั้น เปรียบเสมือนตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหลายกลุ่ม หลายวัฒนธรรม และหลายยุคสมัยจวบจนปัจจุบัน

ต�ำนานอุรังคนิทานกล่าวถึง

การก่อสร้างพระธาตุพนมในยุคแรก ว่าเมื่อครั้งพุทธกาล สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับ ทีด่ อยกปณคีรี หรือภูกำ� พร้า อันเป็น สถานที่ ตั้ ง องค์ พ ระธาตุ พ นมใน ปัจจุบัน ภายหลังจากพระพุทธเจ้า ปรินิพพานแล้ว ประมาณปี พ.ศ.8 ในช่ ว งที่ อ าณาจั ก รศรี โ คตรบู ร ณ์ เจริญรุ่งเรือง พระมหากัสสปะเถระ ซึ่งเป็นพุทธสาวกองค์ส�ำคัญ และ พระอรหันต์ 500 องค์ พร้อมด้วย เจ้าผูค้ รองนครในแคว้นต่างๆ ได้แก่ พญานันทเสนเมืองศรีโคตรบูร พญา จุลณีพรหมทัต พญาอินทรปัตนคร และพญาค�ำแดง เมืองหนองหานน้อย ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมีลักษณะเป็น เจดีย์รูปสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน สลัก ลวดลายแบบโบราณคล้ายรูปแบบ ของศิลปะทวารวดี และได้อัญเชิญ

พระอุรงั คธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระ มหากัสสปะเถระ อัญเชิญมาจาก อินเดีย มาประดิษฐานไว้ภายในองค์ พระธาตุ พ ร้ อ มด้ ว ยของมี ค ่ า เป็ น จ�ำนวนมาก เมื่อสร้างพระธาตุพนม แล้วเสร็จ พระมหากัสสปเถระและ เหล่าพระอรหันต์ ตลอดจนเจ้าพญา เสด็จกลับไปแล้ว พระอินทร์และ เหล่าเทพยดาทัง้ ปวงก็เสด็จมาฉลอง พระธาตุ นับเป็นงานฉลองพระธาตุ ครั้งแรก องค์พระธาตุพนมเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ ว จิตใจของพระสงฆ์ พระเจ้าแผ่นดิน เจ้าเมือง และประชาชนทัง้ สองฝัง่ โขง โดยได้รบั การบูรณะเรือ่ ยมาหลายครัง้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.200 ในยุคของพญา สุ มิ ต ตธรรมวงศา ผู ้ ค รองเมื อ ง มรุกนคร และอาณาจักรศรีโคตร บู ร ณ์ อ งค์ ต ่ อ มา ได้ ร ่ ว มกั บ พระ

อรหันต์ทั้ง 5 คือ พระมหารัตนเถระ พระรัตนะเถระ พระมหาสุวรรณ ปราสาทเถระ พระจุ ล สุ ว รรณ ปราสาทเถระและพระสังขวิชาเถระ ร่วมกันบูรณะองค์พระธาตุพนมให้ สูงขึ้นราว 24 เมตร หลังจากบูรณ ปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระองค์ ได้ ถ วาย ทรัพย์สินมีค่ามากมายบูชาพระธาตุ แล้ว ยังได้มอบหมายให้หมู่บ้านทั้ง 8 แห่งในเขตแดนนั้นซึ่งมีจ�ำนวน มากถึง 3,000 คน เป็นผู้ดูแลรักษา พระธาตุโดยไม่ตอ้ งเสียส่วยอากร ซึง่ เรียกว่า “ข้าโอกาสพระธาตุพนม” จากนั้นมา ก็เข้าใจว่าคงจะมีงาน พระธาตุเรื่อยมา ในสมัยพระเจ้าวิชลุ ราช กษัตริย์ ล้านช้าง (พ.ศ.2043-2063) ได้ส่ง ท้าวค�ำก้อนซึ่งเป็นน้องเขย ไปครอง เมืองศรีโคตรบูรณ์ และได้สร้างพระ

ประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะ ล้านช้างไว้ในพระอุโบสถ วัดพระ ธาตุพนม เมื่อปี พ.ศ.2046 ต่อมาในสมัยของพระเจ้าโพธิสาร แห่งอาณาจักรล้านช้าง (ราว พ.ศ. 2072-2103) พระองค์ได้เสด็จลงมา บูรณะและสถาปนาวัดพระธาตุพนม ขึ้นเป็นพระอารามหลวง จากนั้น เป็นต้นมาจึงได้เกิดเป็นประเพณีที่ ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างในสมัย ต่อๆ มา จะต้องมาบูรณปฏิสงั ขรณ์ วัดพระธาตุพนมเป็นประจ�ำแทบ ทุกพระองค์

120 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 120

23/3/2561 18:03:25


เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.21012114 พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช แห่ ง เวี ย งจั น ทน์ ได้ เ สด็ จ มา นมัสการองค์พระธาตุพนม และได้ ทรงวางระเบียบปฏิบัติแก่ข้าวัด ทีพ่ ระเจ้าโพธิสารได้ถวายไว้วา่ เจ้า เมืองต้องมาทอดกฐินทีว่ ดั พระธาตุ พนมทุกปี ซึ่งได้ถือเป็นธรรมเนียม สืบมาจนถึงเจ้าเมืองรุ่นหลัง พ.ศ. 2157 พระยานครพิชิต ธานี พร้อมด้วยท้าวพระยาในท้องถิน่ ได้บูรณะวัดพระธาตุพนม และ สร้างก�ำแพงแก้วล้อมรอบพระธาตุ

รวมทั้งสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ พ.ศ. 2233-2245 เจ้าราชครูหลวง โพนสเม็ก พระเถระชาวเวียงจันทน์ ได้ น� ำ ครอบครั ว ชาวเวี ย งจั น ทน์ ประมาณ 3,000 ครอบครัว ล่องเรือ มาตามแม่น�้ำโขง และท่านได้เป็น ผู ้ น� ำ ในการบู ร ณะองค์ พ ระ ธาตุพนมครั้งใหญ่ โดยเสริมยอด พระธาตุ พ นมให้ สู ง ขึ้ น เป็ น 47 เมตร ใช้เวลาในการบูรณะรวม 9 ปี เมื่ อ บู ร ณะเสร็ จ แล้ ว ท่ า นได้ น� ำ ครอบครั ว เหล่ า นั้ น ไปอยู ่ ที่ น คร จ�ำปาศักดิ์

พ.ศ.2349 พระยาจันทสุรยิ วงศา เจ้าเมืองมุกดาหาร ได้สง่ ขุนนางมา ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยได้ สร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุพนม พ.ศ.2440 กล่ า วถึ ง หั ว ครู จันทราได้สร้างพระพุทธรูปไว้กับ วัดพระธาตุพนม พ.ศ.2444 พระอุมัชฌาย์ทา วิคบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี พระ อาจารย์มนั่ พระอาจารย์เลา กับคณะ ได้ธุดงค์มาถึงวัดพระธาตุพนม จึง คิดจะบูรณปฏิสงั ขรณ์องค์พระธาตุ จึงได้เชิญพระครูวิโรจน์รัตโนบล

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง เป็นผู้มีความรู้ทางการช่างมาซ่อม โดยได้ ท� ำ การกะเทาะปู น เก่ า ที่ ช�ำรุดแล้วโบกใหม่ ทาสีประดับ กระจก กระเบื้องเคลือบในที่บาง แห่ง และลงรักปิดทองที่ยอด พ.ศ.2464 เจ้าครูศีลาภิรัตน์ พร้ อ มญาติ โ ยมได้ ป ระดิ ษ ฐาน พัทธสีมาที่วัดพระธาตุพนม พ.ศ.2466 พระครูศีลาภิรัตน์ พร้อมคณะสงฆ์และทายกทายิกา ทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันสร้างหอ สวดมนต์ที่วัดพระธาตุพนม สมเด็จพระกรมพระยาด�ำรง ราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติ ศาสตร์ไทย ทรงกล่าวถึงพระธาตุ พนมไว้ในนิทานโบราณคดี เ รื่ อ ง แม่น�้ำโขง ตอนหนึ่งว่า......

NAKHON PHANOM 121 .indd 121

23/3/2561 18:03:32


“..พระเจดีย์ธาตุพนมอยู่ริมฝั่ง แม่ น�้ ำ โขง สร้ า งเป็ น สถู ป ทาง พระพุทธ ศาสนาจะสร้างตามลัทธิ มหายานหรือหินยาน ไม่มที สี่ งั เกต เหมือนอย่างที่พิมาย แต่ไม่มีเค้า ศาสนาพราหมณ์ เ จื อ ปนอยู ่ เ ลย บรรดาเจดี ย ์ ส ถานในพระพุ ท ธ ศาสนาซึ่งสร้างในสมัยของเขมรที่ พบในเมืองไทย ที่สร้างสถูปเป็น ประธานมี แ ต่ พ ระธาตุ พ นมแห่ ง เดียว ทั้งรูปสันฐานลวดลายก็เป็น อย่ า งอื่ น ต่ า งจากแบบช่ า งขอม

ชวนให้เห็นว่าจะสร้างสมัยขอม คือ สร้างในสมัยเมือ่ ประเทศอันหนึง่ ซึง่ เรียกในจดหมายจีนว่า “ฟูนัน” คล้าย “พนม” เป็นใหญ่อยูต่ า่ งหาก รู ป ทรงพระเจดี ย ์ ธ าตุ พ นมเป็ น สี่เหลี่ยมเหมือนมณฑป มีซุ้มต้น สามซุ้มซ้อนกันเป็นสามชั้น เล็ก เป็นหลัน่ กันขึน้ ไป แล้วถึงองค์พระ สถูปอยู่เบื้องบน มณฑปทั้ง 3 ชั้น ยอดสถูปหุม้ แผ่นทองค�ำ เช่นเดียว กั บ พระธาตุ เ มื อ งมหาธาตุ เ มื อ ง นครศรีธรรมราช ขนาดพระสถูปดู จะเท่าๆ กัน…”

ต่อมามีการบูรณะครั้งส�ำคัญ ในปี พ.ศ.2483 คณะรัฐมนตรีได้มอบ หมายให้ พลตรีหลวงวิจติ รวาทการ รัฐมนตรีและอธิบดีกรมศิลปากรใน ขณะนั้นด�ำเนินการ ในการบูรณะ พระธาตุครั้งนี้ ได้ซ่อมแซมโดยเท คอนกรีตเสริมเหล็กจากส่วนเหนือ ฐานหรือพระธาตุชั้นที่ 1 ขึ้นไป จนถึงยอดสุด แล้วต่อยอดให้สงู ขึน้ ไปอีก 10 เมตร และเพิ่มฉัตร ทองค� ำ เหนื อ ยอดองค์ พ ระธาตุ (เฉพาะฉัตรทองค�ำ ที่ด�ำเนินการ

สร้างใหม่แทนฉัตรองค์เก่า สร้าง แล้วเสร็จและน�ำไปประดิษฐานเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2497) ในปี พ.ศ. 2485 วัดพระธาตุพนมได้รับ การยกฐานะเป็น พระอารามหลวง ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนม ได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจาก ความเก่ า แก่ ท รุ ด โทรมขององค์ พระธาตุ และประจวบกับระหว่าง นั้ น ฝนตกพายุ พั ด แรงติ ด ต่ อ มา หลายวัน จากการส�ำรวจซากปรัก

122 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 122

23/3/2561 18:03:34


หักพัง กรมศิลปากรพบสิง่ ของต่างๆ ทีบ่ รรจุอยูภ่ ายในองค์พระธาตุพนม เป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ ผอบทีบ่ รรจุ พระอุรังคธาตุ เจดีย์ศิลาจ�ำลอง จากยอดภูเพ็ก ผอบทองค�ำบรรจุ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ 280 องค์ ผอบแก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 25 องค์ ผอบทองค�ำบรรจุพระธาตุ อรหันต์ 4 องค์ และผอบอีกใบหนึง่ บรรจุพระพุทธรูปทองค�ำปางมาร วิชยั หนึง่ องค์ หน้าตักกว้างหนึง่ นิว้ ในเครื่องบริขารมีช้างแก้ว 4 เชือก และกวางแก้วหนึ่งตัว

กรมศิลปากรจึงได้ด�ำเนินการ ปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมขึ้น ใหม่ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 โดย ภายในองค์พระธาตุที่ปฏิสังขรณ์ ขึ้นใหม่นี้ นอกจากจะประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีของ มี ค ่ า มากมายนั บ หมื่ น ชิ้ น โดย เฉพาะฉัตรทองค�ำบนยอดพระธาตุ มีนำ�้ หนักถึง 110 กิโลกรัม ปัจจุบนั องค์พระธาตุ มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็น เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม

โดยในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯ มาทรงบรรจุพระอุรงั คธาตุ และได้ พระราชทานเทียนพรรษา ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง มาบูชาองค์พระธาตุพนม เป็นประจ�ำทุกปี จากประวัติความเป็นมาของ การก่อสร้าง ตลอดจนการบูรณ ปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม และ การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง วั ด พระธาตุ พ นม

วรมหาวิหาร แสดงให้เห็นว่าองค์ พระธาตุ พ นมนั้ น เป็ น ที่ เ คารพ ศรั ท ธาจากทุ ก ชนชั้ น ตั้ ง แต่ พระเจ้าแผ่นดิน พระสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งในราช อาณาจั ก รสยามและอาณาจั ก ร ล้านช้าง นับตั้งแต่อดีตจวบจน ปัจจุบัน ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ส�ำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และหอมรดกไทย

NAKHON PHANOM 123 .indd 123

23/3/2561 18:03:41


TR AV EL GU ID E

บันทึกเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

ที่เที่ยว

ดีต่อใจ ในนครพนม นครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เรามีโอกาสได้ ไปเยือน และยังรู้สึกประทับใจไม่ลืม เพราะนครพนมไม่เพียงแต่จะมีทรัพยากร ด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์แล้ว หน่วยงานราชการในพื้นที่ยังมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ถูกใจคนรุ่นใหม่เสมอ ไปดูกันว่านครพนมมีอะไรใหม่ๆ ที่ต้องไปเยือนกันค่ะ

124 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 124

23/3/2561 18:03:43


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3

NAKHON PHANOM 125 .indd 125

23/3/2561 18:03:45


1. อุโมงค์นาคราช...

ทางเลียบริมโขงเอาใจขาปั่น นั กท่องเที่ยวที่นิยมชื่นชม

ทัศนียภาพบนอานจักรยานต้องห้ามพลาด กับ อุโมงค์นาคราชหนึ่งในเส้นทางปั่น จักรยานเลียบริมฝั่งแม่น�้ำโขงที่ยาวที่สุด ในประเทศ และสวยที่สุดในจังหวัดนครพนม ไม่แน่นะคะ ถ้ามีการจัดอันดับเส้นทางปั่น ที่สวยงามระดับประเทศ ที่นี่อาจติด 1 ใน 5 ก็ได้ จังหวัดนครพนมเพิ่งเปิดอุโมงค์นาคราช ไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปีที่แล้วนี้เองค่ะ งานนี้รวมนักปั่นกว่าสองพันคนเลยทีเดียว เพราะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานใหม่ๆ ใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกัน โดยเส้นทางจะเริ่มต้น จากลานพญาศรีสัตตนาคราช ปั่นเลียบริม แม่นำ้� โขงผ่านสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ ได้แก่ ตลาดอินโดจีน หอนาฬิกาเวียดนาม

ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน ก่อนกลับมาตุภูมิของท่านโฮจิมินห์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หลังเก่า ที่ตอนนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนม โบสถ์คริสต์วัดนักบุญอันนา หนองแสง ปั่นชมวิถีชีวิตชุม ชนริมแม่น�้ำ โขง แล้วลอดผ่านอุโมงค์นาคราชซึ่งตั้งอยู่ บริเวณช่วงหน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามล�ำแม่นำ�้ โขง ซึง่ มีความยาว 303 เมตร ไปจนถึงจุดชมวิวสะพาน มิตรภาพ 3 (นครพนม-ค�ำม่วน) 126 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 126

23/3/2561 18:03:49


(นครพนม-ค�ำม่วน) จนถึงอ�ำเภอ ธาตุพนม ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2561 และในอนาคตจะมีการเชื่อมโยง การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย งานนี้นักปั่นหน้าเก่าหน้าใหม่ เตรียมแพคจักรยานไปปั่นชมวิวเลียบ ฝั่งโขงที่สุดแสนจะสวยงามและโรแมนติก ด้วยกันนะคะ

รวมระยะทางไปกลับก็ประมาณ 30 กิโลเมตร นายสมชาย วิทย์ด�ำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมได้จัดเตรียม ความพร้อมในการเปิดอุโมงค์นาคราช เส้นทางปั่นจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น�้ำโขง ที่ยาวที่สุดในประเทศ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการออกก�ำลังเพื่อสุขภาพ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยจังหวัดมีแผนการสร้างทาง ปั่นจักรยาน ตั้งแต่สะพานมิตรภาพ 3 NAKHON PHANOM 127 .indd 127

23/3/2561 18:03:54


2. อนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี..

หอเฉลิมพระเกียรติ พระราชวงศ์จักรี หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เป็น แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญของจังหวัดนครพนม ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วไทย ประจ� ำ ปี 2558 จากกรมการท่ อ งเที่ ย ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี แห่ง นีส้ ร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวนครพนม ทีม่ ตี อ่ องค์พระบาท สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช

บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จฯ เยี่ยมประชาชน ทหาร และต�ำรวจชายแดน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2505 และทรงประทั บ แรมในกระโจม ที่ ก อง บัญชาการทหารสูงสุดสร้างถวาย ณ ริมอ่าง เก็บน�้ำหนองญาติ ต�ำบลหนองญาติ อ�ำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั เปิดเป็นสถานทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ เกี่ ย วกั บความเป็ น มาของพระราชวงศ์ จั กรี พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทีท่ รงเสด็จฯจังหวัดนครพนม จัดแสดง เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของแต่ละ ชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนม จัดแสดงภาพ พระธาตุประจ�ำวันเกิด ฯลฯ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท ส่วนผู้สูงอายุเข้าชมฟรี สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานนครพนม โทร 0-4251-3490 128 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 128

23/3/2561 18:03:59


3. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หอ สมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

อยูภ่ ายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า บนถนนอภิบาลบัญชา เป็นอาคาร ที่มีรูปทรงแบบตะวันตกโดยใช้แบบแปลน เดียวกับศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่นี่แม้จะได้รับความเสียหายจากลูกปืน ใหญ่ในช่วงทีเ่ กิดกรณีพพิ าทไทยกับฝรัง่ เศส แต่กไ็ ด้รบั การบูรณะให้สวยงามดังเดิม จนได้ รับรางวัลอนุรกั ษ์ดเี ด่นจากสมาคมสถาปนิก สยาม เรียกว่ามาที่นี่แม้จะไม่ได้ตั้งใจมาเติม อาหารสมองอย่างจริงจัง แต่แค่ได้ชมอาคาร สถานที่ที่สวยงามคลาสสิคก็อิ่มใจแล้วค่ะ NAKHON PHANOM 129 .indd 129

23/3/2561 18:04:05


4. โลกของปลาแม่น�้ำโขง...นครพนมอควาเรียม ถึงจะอยู่ในภาคอีสาน ลูกหลานของเรา

ก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำให้ชมกันที่ โลกของปลา แม่น�้ำโขง (Mekong Underwater World) บริเวณอ่างเก็บน�้ำหนองญาติ ตั้งอยู่ริมถนน หนองญาติ-นาแก ห่างจากตัวเมืองนครพนม ประมาณ 15 กิโลเมตร โลกของปลาแม่นำ�้ โขง เกิดขึน้ จากด�ำริของ ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายก รัฐมนตรี เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์ น�้ำที่อยู่ในแม่น�้ำโขง ล�ำน�้ำก�่ำ แม่น�้ำสงคราม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และ ผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษาหาความรู้ โดยแบ่ง ออกเป็นอุโมงค์ลอดใต้ตู้ปลา จัดแสดงพันธุ์

ปลาน�้ำจืดของลุ่มแม่น�้ำโขงทั่วไป และชนิดที่ หายาก-ใกล้สญู พันธุ์ และมีตปู้ ลาขนาดและรูป ทรงต่างๆ ทีจ่ ดั ตกแต่งแบบธรรมชาติ สวยงาม เพลินตาได้ความรูไ้ ปด้วย นอกจากนัน้ ยังมีหอ้ ง โสตทัศนศึกษาส�ำหรับฉายวีดีทัศน์ที่ทันสมัย ขนาด 50 ที่ นั่ ง และสถานที่ จ� ำ หน่ า ยของ ที่ระลึกด้วย ถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงไปด้วย ก็เตรียมเงิน ในกระเป๋าดีๆ นะคะ ไม่อย่างนั้นจะไม่ยอม กลับบ้านแน่ๆ ที่นี่เปิดให้บริการทุกวันค่ะ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชมเด็ก 10 บาท/ผู้ใหญ่ 30 บาท

130 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 130

23/3/2561 18:04:10


5. สูดอากาศบริสทุ ธิท์ ี่ อุทยานแห่งชาติ ภูลังกา

อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นป่าต้น

ก� ำ เนิ ด ของน�้ ำ ตกและล� ำ ธารใหญ่ น ้ อ ย หลายสายและครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด คือ อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และ อ�ำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย สภาพทั่วไป เป็นป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่า เต็งรังที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าชุกชุม ช่วงหน้า ฝนก็เต็มไปด้วยดอกไม้และกล้วยไม้ป่า จุ ด ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มไปกั น ก็ คื อ น�้ำตกตาดขาม และน�้ำตกตาดโพธิ์ น�้ำตก ทั้งสองมี 4 ชั้น โอบล้อมด้วยป่าเขียวร่มรื่น เหมาะกับการไปเล่นน�้ำ กับเพื่อนฝูง หรือ ปิกนิคกับครอบครัว แต่ว่าจะต้องอาศัย สองเท้าเดินไปยังตัวน�้ำตกนะคะ ไม่นาน แค่ชั่วเศษๆ เองค่ะ โดยทางอุทยานฯ มี เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูลังกา 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายน�้ำตกตาดโพธิ์-ถ�้ำยา เส้นทางสายน�้ำตกตาดโพธิ์-ผางอย และ เส้นน�ำ้ ตกตาดโพธิ-์ เจดียก์ องข้าวศรีบญุ เนาว์ จุ ด เด่ น ของเส้ น นี้ คื อ จะได้ ช มดอกไม้ ป ่ า กล้วยไม้ป่า ผีเสื้อ และนกหลายชนิด บน ยอดภูลังกายังมีเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ ซึง่ เป็นจุดสูงสุดทีน่ กั เดินเขาชอบมาพิชติ กัน และยั ง เป็ น จุ ด ชมวิ ว พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น และ พระอาทิตย์ตกที่สวยงามด้วยค่ะ ว้าว....อากาศหนาวๆ อย่างนี้ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าได้นอนเต็นท์ นับดาว เคล้าทะเลหมอก ยามเช้ากันคะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภลู งั กา โทร. 08-1965-7853

NAKHON PHANOM 131 .indd 131

23/3/2561 18:04:17


6. สุนทรวิจิตร...

ถนนสายวัฒนธรรม

สามชาติ

นครพนมไม่เพียงจะอยู่ใกล้กับฝั่งลาว

เท่านัน้ แต่ยงั มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เวียดนาม ด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นวัฒนธรรม ทัง้ ของไทย ลาว และเวียดนามปะปนกันอยูใ่ น วิถีชีวิตของคนที่นี่ ถนนสายวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งให้เราได้ ซึ ม ซั บ ความงดงามในอดี ต ได้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง คื อ ถนนสุนทรวิจติ ร มีระยะทางราว 4-5 กิโลเมตร จะเดินไปเรือ่ ยๆ หรือขีจ่ กั รยานก็ได้คะ่ เพราะ มีทางจักรยานเลียบริมโขงด้วย ถนนเส้นนี้มี สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญหลายแห่ง เริ่มจาก ลานพญาศรีสตั ตนาคราช มีองค์พญานาค เจ็ดเศียร ซึ่งจังหวัดนครพนมออกแบบและ ก่อสร้างขึน้ ด้วยทองเหลืององค์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของ ภาคอีสาน เพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาพี่น้อง ทัง้ สองฝัง่ โขง และเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ปัจจุบัน ใครมาเที่ยวนครพนมจะต้องไปสักการะขอพร จากท่านเสมอ จนกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่ง ใหม่ของจังหวัดไปแล้ว วัดมหาธาตุ มีพระธาตุนครที่สวยงามเป็น เอกลักษณ์ที่เราๆ ท่านๆ คุ้นชิน ซึ่งองค์ที่เห็น ทุกวันนี้เป็นองค์ใหม่ซึ่งอัญเชิญพระอุรังคธาตุ จากพระธาตุองค์เก่ามาประดิษฐานไว้ สาเหตุ ที่ต้องสร้างองค์ใหม่นี้ เนื่องจากพระธาตุองค์ เก่า ซึง่ มีอายุกว่า 2,500 ปี ได้ถล่มทลายลงในปี 2518 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบสถ์ที่เก่าแก่ สวยงามให้ชมด้วยค่ะ วัดโพธิ์ศรี เป็นที่ประดิษฐานพระทอง ซึ่ง เป็นพระพุทธรูปทองส�ำริด ปางมารวิชัย และ เป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้าง (ตรง กับสมัยอยุธยาตอนต้น) ซึ่งชาวนครพนมมี ความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยใน 132 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 132

23/3/2561 18:04:23


วันวิสาขบูชาจะอัญเชิญท่านมาไว้ที่หน้าโบสถ์ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน�้ำ และในวันออก พรรษาจะมีเทศกาลแห่ปราสาทผึ้งที่วัดด้วย อยากรู้ว่าปราสาทผึ้งจะสวยงามอลังการแค่ ไหนต้องไปช่วงนั้นนะคะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ วนผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพล จากฝรัง่ เศส ในช่วงสงครามอินโด อายุอานาม ก็เกือบร้อยปีแต่ยังสวยคลาสิคทุกกระเบียด อดี ต เคยเป็ น จวนผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด แต่

ปัจจุบนั เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทไี่ ม่ควรพลาดชมนะคะ เพราะอบอวลด้วยบรรยากาศหรูหราแบบตะวันตก เลย วัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอทัวร์ น�ำลาภ อธิการ โบสถ์ ที่ นี่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะสะท้ อ นถึ ง ความ กลมกลืนทางศาสนาทีส่ ามารถอยูร่ ว่ มกันอย่าง สั น ติ ไ ด้ แ ล้ ว ยั ง มี โ บสถ์ ค าธอลิ ก ที่ เ ป็ น สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและ เวียดนามที่สวยงามแปลกตาน่าชมมากค่ะ

ย่านบ้านเก่าหอนาฬิกา เป็นชุมชนทีม่ บี า้ น โบราณจ�ำนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม ผสานระหว่างจีน ฝรั่งเศส และเวียดนาม โดย มีหอนาฬิกาเป็นอนุสรณ์ทชี่ าวเวียดนามสร้างไว้ ให้ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม เห็นไหมคะ แค่ถนนสุนทรวิจิตรเส้นเดียว ก็ใช้เวลาเที่ยวได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลย

NAKHON PHANOM 133 .indd 133

23/3/2561 18:04:32


7. จากถนนคนเดินถึงตลาด

ต้องชม...ขนมหวานของสาวๆ

การเดินทางถนนคนเดิน ดูจะกลายเป็น ธรรมเนียมไปแล้วส�ำหรับการท่องเทีย่ วในแต่ละ จังหวัด เทศบาลเมืองนครพนม ได้ริเริ่มจัดให้ ถนนสุนทรวิจิตรเป็น “ถนนคนเดินนครพนม” ตัง้ แต่ปี 2554 โดยจัดทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่ เวลา 17.00-21.30 น. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้กลับมา

มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ได้ปรับ เปลี่ยนชื่อเป็น “ตลาดต้องชม ถนนคนเดินริม โขงเทศบาลเมืองนครพนม” ตามโครงการ ตลาดชุมชนเพือ่ ธุรกิจท้องถิน่ ตามแนวนโยบาย นายกรัฐมนตรี ภายใต้การด�ำเนินงานของกรม การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ตลาด

ชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มสินค้าหัตถกรรมพื้น เมือง เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลาดแห่งนี้จะมีแผงค้ากว่า 330 ร้าน มี ทั้งสินค้าเกษตร ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องประดับ 140 ร้าน เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าย้อม คราม ผ้าถุง และเสื้อผ้าแฟชั่น กลุ่มสินค้า วิสาหกิจชุมชน และ OTOP 30 ร้าน เช่น จักสานไม้ไผ่ ตะกร้า ครีมสมุนไพร และ

134 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 134

23/3/2561 18:04:48


ปลาส้ม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 150 ร้าน เช่น ร้านอาหารปรุงส�ำเร็จ อาหารพื้นเมือง ร้านน�้ำดื่ม กาแฟ และขนม ต่างๆ โดยมีสินค้าเด่นสะดุดตาสาวๆ เป็นพิเศษคือ ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และ อาหารประจ�ำท้องถิ่น เช่น ข้าวจี่ อาหาร เวียดนามต่างๆ ส่วนที่ยังคงมีเป็นเอกลักษณ์ คือการแสดงดนตรี และการแสดงศิลป วัฒนธรรมพื้นบ้านสนุกสนานในแบบอีสาน สไตล์ งานนี้ถึงแม้กระเป๋าเราจะฉีกและพุงเรา จะกางแล้ว หน้าเราก็จะบานด้วย เพราะ สุขใจที่ได้อุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง เป็นการสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งให้กับ ท้องถิ่นด้วยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ส�ำนักงานจังหวัดนครพนม ส�ำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครพนม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

NAKHON PHANOM 135 .indd 135

23/3/2561 18:04:51


ไทญ้อรีสอร์ท

Thaiyor Resort ญ้อรีสอร์ท ให้บริการห้องพักที่แยก เป็ น เอกเทศ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว อาทิ แม่นำ�้ สองสี แหล่ ง เรี ย นรู ้ ร อยเท้ า ไดโนเสาร์ ท ่ า อุ เ ทน พระธาตุท่าอุเทน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อาทิ แอร์ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น ทีวี Wifi พร้อม บริการกาแฟฟรีส�ำหรับเช้าวันใหม่ ราคามิตรภาพ พักชั่วคราว 200 บาท ค้างคืนเริ่มต้นที่ 350 บาท 136 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-

2

.indd 136

23/3/2561 18:24:48


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

พักสบายใกล้แหล่งท่องเที่ยว

ส�ำรองห้องพักติดต่อ ไทญ้อรีสอร์ท : 82/3 หมู่ 6 สามแยกบ้านท่าดอกแก้ว ต�ำบลท่าจ�ำปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ติดถนนสายบ้านแพง-ท่าอุเทน) โทร. 086-2207814 หรือ 084-7995352

ไทญ้อรีสอร์ท

NAKHON PHANOM 137 Ad-

2

.indd 137

23/3/2561 18:25:03


โรงแรม เจบี เพลส มผัสกับทัศนียภาพธรรมชาติอัน สวยงามของ ภูลงั กา วิวด้านหลังโรงแรม เพื่อวันพักผ่อนของท่าน และความ สะดวก สบาย ในการติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ให้ความเป็นส่วนตัวทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับท่าน อุ่นใจในความปลอดภัย สงบและเป็น ส่วนตัว “ ห้องพักราคาหลักร้อย ” JB Karaoke & Restaurants บริการอาหารรสเลิศ พร้อมเครือ่ งดืม่ หลากเมนู พร้อมฟังเพลงอันไพเราะ พบกับโปรโมชัน่ พิเศษสุด ที่ท่านพอใจ 138 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-JB-place Hotel 1

.indd 138

23/3/2561 18:26:45


สะอาด บรรยากาศดี ราคาถูก บันทึกเส้นทางพักผ่อน

JB-place Hotel (เจบีเพลส) บริการห้องพัก “สไตล์บูติค” พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ห้องฟิ ตเนส และ Wireless Internet ไว้คอยบริการท่าน Facilities ห้องพักพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เช่น เครื่องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี ตู้เย็น เครื่องท�ำน�้ำอุ่น อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้ อ งออกก� ำ ลั ง กายส� ำ หรั บ ผู ้ รั ก สุ ข ภาพ ภายในมี อุ ป กรณ์ อ อกก� ำ ลั ง กายไว้ บริการฟรี ส�ำหรับผู้มาพัก อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงบริการ ส�ำหรับผูต้ อ้ งการติดตามข่าวสารและท�ำงาน ควบคู่ไปกับการพักผ่อน ห้องนั่งเล่น บรรยากาศอบอุ่น ส�ำหรับการพักผ่อนและการสนทนากันเป็นกลุ่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา

ส�ำรองห้องพักติดต่อ

388 ม.4 ถ.นครพนม-หนองคาย ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 0-4259-1797(8) , 0-8888-4441-9 , 0-4259-1788 jbhotel999@gmail.com www jb-place.com

โรงแรม เจบี เพลส

NAKHON PHANOM 139 Ad-JB-place Hotel 1

.indd 139

23/3/2561 18:26:48


“ทุกความสัมพันธ์ คือความส�ำคัญของเรา...บลูโฮเท็ล”

โรงแรม บลูโฮเท็ล นครพนม Blu Hotel Nakhonphanom “เราคือโรงแรมที่ดีที่สุด..ในจังหวัดนครพนม”

โรงแรม บลู โฮเท็ล นครพนม โรงแรมหรู สไตล์โมเดิร์นที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนอง การให้บริการทั้งด้านห้องพักและห้องประชุม ที่ครบครันและสมบูรณ์แบบที่สุดในจังหวัด นครพนม โดดเด่ น ด้ ว ยสถานที่ ตั้ ง ซึ่ ง อยู ่ ห ่ า งจาก ตัวเมืองเพียง 1 กม. และห่างจากสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว เพียงแค่ 8 กม. ท�ำให้โรงแรม บลู โฮเท็ ล ตอบสนองความต้ อ งการของ นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ที่ต้องการความ สะดวกสบายในเดินทางสะดวก

บรรยากาศดี เพราะอยู่ติดริมแม่น�้ำโขงซึ่ง เป็นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ของจังหวัดในลุม่ แม่นำ�้ โขง ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศอันแสนสดชืน่ สามารถมองเห็นแม่นำ�้ โขง ภูเขา วิวธรรมชาติ ของประเทศเพือ่ นบ้าน (ประเทศลาว) ได้อย่าง สวยงามและชัดเจนจากระเบียงของห้องพัก รูปลักษณ์โดดเด่น ด้วยการออกแบบห้องพัก สวยหรูหลากหลายรูปแบบ ที่สอดประสาน ความงดงามแบบไทยตามแบบฉบับพืน้ เมืองและ ความสง่างามแบบไทยประยุกต์กบั ความทันสมัย พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

140 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-

2

.indd 140

23/3/2561 18:29:26


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

ให้บริการครบครันตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหาร บาร์ชนั้ ดาดฟ้า ห้องฟิตเนส จัดเลีย้ งกลางแจ้ง ห้องประชุม และอืน่ ๆ อีกมากมาย จึงท�ำให้โรงแรม บลู โฮเท็ล นครพนม แห่งนีค้ งความเป็นเอกลักษณ์และมีความครบครัน เพียงหนึง่ เดียวในจังหวัดนครพนม ทีร่ อคุณมาสัมผัส อบอุน่ มัน่ ใจ ในระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน ภายใต้การบริการชัน้ ยอดเพือ่ มิตรภาพและรอยยิม้ ทีจ่ ะประทับ ใจคุณไปตราบนานเท่านาน บริการห้องพักหรู จ�ำนวน 72 ห้อง ห้อง Blu Standard จ�ำนวน 11 ห้อง ห้อง Blu Superior จ�ำนวน 16 ห้อง ห้อง Blu Deluxe จ�ำนวน 42 ห้อง ห้อง Blu Master จ�ำนวน 2 ห้อง ห้อง Penthouse Suite จ�ำนวน 2 ชัน้ ๆ ละ 3 ห้องนอน

โรงแรม บูล โฮเท็ล

บาร์ บลู สถานทีท่ จี่ ะท�ำให้อาหารมือ้ พิเศษของคุณ สุดแสนโรแมนติกและน่าจดจ�ำ เพลิดเพลิน กับวิวสวยอันน่าทึง่ ของทิวเขาภายใต้ทอ้ งฟ้ายามค�ำ่ คืนและแสงดาวทีโ่ อบล้อม อีกทัง้ ยังมีดนตรีบรรเลง สดๆ ฟังสบาย คอยขับกล่อมให้เคลิบเคลิ้มไปกับมื้ออาหารรสละมุน น่าลิ้มลองหลากหลายเมนู อาทิ ไก่ย่างคะน้ากรอบ / ปลากระพงชอสบูล / กุ้งคะน้ากรอบ / สันคอหมูทอดชอสมะนาว / ต้มย�ำปลาคังน�ำ้ ข้น / ขาหมูเยอรมัน ฯลฯ พร้อมเครือ่ งดืม่ สุดพิเศษ ! ทีใ่ ห้ทกุ สัมผัสนุม่ ลิน้ อบอวล ด้วยกลิน่ และรสชาติทคี่ ณ ุ จะประทับใจไปแสนนาน

ส�ำรองห้องพักติดต่อ 0-4251-1096 Blu Hotel Nakhon Phanom 0809143315 Booking@bluhotelnkp.com www.bluhotelnkp.com NAKHON PHANOM 141 Ad-

2

.indd 141

26/3/2561 15:16:18


สยามแกรนด์ นครพนม

Siam Grand Hotal Nakhonphanom ห้องพักเริ่มที่ 500.• Free Hi-speed internet • LCD TV 32 , Cable TV • Keycard Lock • Minibar • Home Theater • Car Park

142 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 142

23/3/2561 18:31:04


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

มากกว่าค�ำว่า comfortable more than “สบาย” ทันสมัย ไม่ทิ้งความเป็ นธรรมชาติ ติดต่อสอบถาม สยามแกรนด์ นครพนม

218/3 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-512750 แฟกซ์ 042-512751 www.siamgrandhotel.net siamgrandnakhon

สยามแกรนด์ นครพนม

NAKHON PHANOM 143 2

.indd 143

23/3/2561 18:31:13


เรณูการ์เด้น

...ที่พักสบายในสวนผลไม้ เรณูนคร คือส่วนหนึ่งในค�ำขวัญจังหวัดนครพนม ซึ่งไม่ได้มีดี แค่ความงามของสาวชาวผู้ไท ที่มีค�ำเปรียบเปรยว่างดงามดุจ สาวเวียงพิงค์ ทว่ายังมีสิ่งที่ควรค่าแก่การไปเยือนอย่างยิ่งก็คือ วัดพระธาตุเรณู ทีม่ พี ระธาตุเรณูเป็นพระธาตุประจ�ำตัวของผูท้ เี่ กิด วันจันทร์ และมีพระองค์แสน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเรณูนคร เมื่อท่านมีโอกาสมาเยือนเรณูนครแล้ว เราขอแนะน�ำให้ท่าน พักที่ เรณูการ์เด้น ที่พักสะอาด สะดวก และปลอดภัยในอ้อมกอด ของสวนผลไม้ ท่านจึงรื่นรมย์กับธรรมชาติและพักผ่อนสงบสบาย ได้อย่างแท้จริง และยังอยู่ใกล้กับพระธาตุประจ�ำวันเกิดต่างๆ ในนครพนม จึงเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 144 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-

2

.indd 144

24/3/2561 15:05:47


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

“พระธาตุพนมค่าล�้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่ งโขง”

ติดต่อสอบถาม เรณูการ์เด้น 367 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 087-2373340, 085-4600701 ที่พักในเรณูนคร เรณูการ์เด้น

เรณูการ์เด้น

NAKHON PHANOM 145 Ad-

2

.indd 145

24/3/2561 15:06:10


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม

นางสุจินดา ศรีวรขาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ขวา)

นางพู นสุข โพธิ์สุ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ซ้าย)

ผลงานโดดเด่น 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและ พัฒนากลุม่ อาชีพให้สามารถบริหารจัดการและ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และ การตลาด ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน พึ่งตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ ขยายโอกาส การประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมและ พัฒนาบทบาทคุณภาพชีวติ ของสตรี ผูส้ งู อายุ ผู้พิการ ตลอดจนเด็กและเยาวชน ด�ำเนิน โครงการ อบจ.สัญจร เพือ่ บริการประชาชน และรับ ทราบปัญหาต่างๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปรองดองของคนในชาติ โครงการ ก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ บ้านท้องถิน่ ประชารัฐ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินีให้แก่ประชาชน ผูย้ ากจน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ าร รวมทัง้ ผูส้ งู อายุ ให้มคี ณ ุ ภาพชีวติ ในการอยูอ่ าศัยทีด่ ขี นึ้ 3. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มี ประสิทธิภาพเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนมี ความเข้าใจในบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร

วิสัยทัศน์ สั งคมดี มี เศรษฐกิจรุ่งเรือ ง เมื อ งท่ องเที่ย ว

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

4. การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วัฒนธรรม สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพือ่ การศึกษา ในเรือ่ งกีฬาได้พฒ ั นาและเตรียม บุคลากรด้านการกีฬาให้เป็นผูม้ ที กั ษะและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยมีโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 1 แห่ง สนั บสนุ น งานประเพณี ไ หลเรื อ ไฟให้ ยิ่ ง ใหญ่ สู่ระดับโลก รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม ชนเผ่าของจังหวัดนครพนม 5. การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จัดสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ตามโครงการถนนดีไม่มีหลุม เพื่อ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน 6. การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชน เด็ ก และเยาวชนตระหนั ก และเข้ า ใจในการ ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุน การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า สนับสนุนเครื่อง จักรกลในการก�ำจัดวัชพืชในแหล่งน�ำ้ ในโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน�้ำใสไร้ผักตบชวา รวมทั้งการขุดลอกห้วยหนองที่ตื้นเขินเป็นการ รักษาและบ�ำรุงทรัพยากรธรรมชาติ

7. การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วและกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วของจังหวัดนครพนม กิ จ กรรมด้ า นศาสนาศิ ล ปวั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต ในชุมชนเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 8. การพั ฒ นาด้ า นสาธารณสุ ข และ คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการฝึกอาชีพการแพทย์ แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกรูปแบบ 9. การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี แ ละ สารสนเทศ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยี ใหม่ๆ ในการท�ำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิ บั ติ ง าน น� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ประกอบการศึกษา โครงการมอบสื่อการเรียน การสอนให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครพนม เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา

146 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 146

24/3/2561 15:02:40


จากใจรักษาการนายก อบจ.นครพนม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจังหวัด นครพนม มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็น อย่างมาก ทัง้ ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การ ท่องเทีย่ วของจังหวัดให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครพนม ถื อ เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขนาด ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ภายใต้การน�ำของ ดิฉัน นางสุจนิ ดา ศรีวรขาน รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครพนม และ นางพูนสุข โพธิ์สุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รวมทั้ง ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนมทุกคน ได้รว่ มมือ ร่วมแรง ร่ ว มใจ เพื่ อ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง

จังหวัดนครพนม ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด นครพนมทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ให้จังหวัดนครพนมมีความน่าอยู่ และมีความสุขส�ำหรับประชาชนในพื้นที่ และ น่าท่องเที่ยวส�ำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ดังนั้น ทุกโครงการ ทุกการพัฒนา จึงล้วน อยู่บนพื้นฐานแห่งการพัฒนาจังหวัดนครพนม สู่เมืองน่าอยู่และมีความสุขส�ำหรับประชาชน ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต การเอาใจใส่ดูแลตั้งแต่ เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ ส�ำคัญทีส่ ดุ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การปรับปรุงซ่อมแซมถนนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย หรือจะเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อบรรเทา ความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทาง สัญจรไป - มา และทีส่ ำ� คัญ ในด้านการท่องเทีย่ ว เราได้ดำ� เนินการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการ ท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอย่างเต็มที่ อาทิ งานประเพณีไหลเรือไฟทุกๆ ปี เพื่อให้จังหวัด นครพนมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทั้งเชิง ธรรมชาติ เชิงสุขภาพ และเชิงวัฒนธรรม เนือ่ งจาก จังหวัดนครพนม มีทนุ ทางธรรมชาติทสี่ วยงาม และอุ ด มสมบู ร ณ์ มี วั ฒ นธรรมประเพณี ที่หลากหลายและวัดวาอารามที่เป็นที่ยอมรับ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ดิ ฉั น ในฐานะผู ้ น� ำ องค์ ก ารบริ ห าร ส่วนจังหวัดนครพนม จึงขอเชิ ญชวนทุกๆ ท่านมาเที่ยวจังหวัดนครพนม เมืองแห่ง อารยธรรม เมืองแห่งความสุข ร่มเย็น และ เต็มไปด้วยรอยยิม้ ของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดนครพนม ทีร่ อต้อนรับทุกๆ ท่าน ด้วยความยินดียิง่

NAKHON PHANOM 147 .

2

.indd 147

24/3/2561 15:02:55


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

อาจสามารถ อาจสามารถน่าอยู ่ ควบคู่การเกษตร ปฏิเสธยาเสพติด เป็ นมิตรอินโดจีน

คือค�ำขวัญของต�ำบลอาจสามารถ ซึง่ อยูใ่ นดูแลขององค์การบริหารส่วน ต�ำบลอาจสามารถ ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 2 ณ บ้านส�ำราญเหนือ ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนคพนม โดยอยูห่ า่ งจากตัวจังหวัดนครพนมไป ทางทิศเหนือ ตามถนนหมายเลข 212 (ถนนนครพนม-ท่าอุเทน) ระยะทาง 7 กิโลเมตร พื้นที่ต�ำบลอาจสามารถมีเนื้อที่โดยประมาณ 21.70 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 13,558 ไร่ ปัจจุบนั มี นายสัญญา จันทะโคตร ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลอาจสามารถ บริหารงานภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทวี่ า ่ “ชุมชนเข้มแข็ง สิง่ แวดล้อมดี อนุรกั ษ์ประเพณีทอ้ งถิน่ เศรษฐกิจมัน่ คง บริหารโปร่งใส”

นายสัญญา จันทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจสามารถ

บ้านไผ่ล้อม ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนคพนม ) สมัยก่อนมีอาณาเขต อยูใ่ กล้เคียงกับบ้านนาลาดควาย (ปัจจุบนั บ้านนา ราชควาย) จ�ำนวนชาวไทแสกทีย่ า้ ยมาในขณะนัน้ มี จ� ำ นวน 1,170 คน ต่ อ มาชาวไทแสก ได้ย้ายถิ่นฐานจากบ้านโคกยาวมาอยู่ที่บ้าน “ป่าหายโคก” (ปัจจุบันคือบ้านอาจสามารถ)

ประวัติต�ำบลอาจสามารถ บรรพบุรษุ ของชาวต�ำบลอาจสามารถ เป็นชาวเผ่าไทแสกทีอ่ พยพมาจาก แถบสิบสองปันนา ต่อมาได้อพยพมาอาศัยอยู่ทางเมืองวินห์ เมืองรอง ประเทศเวียดนาม และได้อพยพลงมาตามแนวแม่นำ�้ โขง โดยบางกลุม่ อาศัย อยูใ่ น สปป.ลาว และบางกลุม่ ได้อพยพมาตัง้ อยูท่ บี่ า้ นโคกยาว (ปัจจุบนั คือ

พระสุนทร ราชวงษา (ฝ้าย) ได้พจิ ารณาเห็นว่า ชาวไทแสก มีความสามารถ มีความสามัคคี ความเข้มแข็ง สามารถปกครองตนเองได้ จึงยก ฐานะชาวไทแสกทีอ่ ยูท่ ี่ “ป่าหายโคก” ให้เป็น กองอาทมาตคอยลาดตระเวนชายแดน พระบาท สมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ชาวไทแสก

ให้เป็นเมืองทีช่ อื่ ว่า “อาทมาต” โดยขึน้ กับเมือง นครพนม และให้ฆานบุดดี เป็น “หลวงเอกอาษา” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าเมืองอาทมาต ตัง้ แต่ พ.ศ. 2387 (หลั ก ฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ ร.3 จ.ศ. 1191 เลขที่ 3 หอสมุดแห่งชาติ จนถึง พ.ศ. 2450 ) และเมือง “อาทมาต” ได้เปลีย่ น เป็น “เมืองอาษามารถ” ตามล�ำดับ

148 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

3

.indd 148

24/3/2561 15:08:56


ต่อมาในการปฏิรปู การปกครองส่วนภูมภิ าค ให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักร และให้ ยกเลิกการปกครองเมืองต่างๆ ในภาคอีสานแบบ โบราณ ซึง่ เคยปกครองแบบมีเจ้าเมืองอุปฮาต ราชวงษ์ และราชบุตรทั้งหมด ให้เปลี่ยนเป็น ต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการเมือง และปลัดเมือง พร้อม มีการยกบัตรเมืองให้เหมือนกันทัว่ ราชอาณาจักร โดยเมืองนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมืองนครพนม อ�ำเภอเรณูนคร อ�ำเภออาษามารถ อ�ำเภออากาศอ�ำนวย อ�ำเภอ กุสมุ าลย์ อ�ำเภอโพธิไพศาล ปัจจุบนั สามอ�ำเภอ หลังโอนไปขึน้ กับจังหวัดสกลนคร ส่วนอ�ำเภอ อาษามารถยุบเป็น “ต�ำบลอาจสามารถ” ขึน้ กั บ อ� ำ เภอเมื อ งนครนพนม จนถึ ง ปั จ จุ บั น ส่วนชาวบ้านอื่นในต�ำบลอาจสามารถก็มาจาก หลายชนเผ่าเช่น บ้านห้อม บ้านส�ำราญ เป็นชน เผ่าลาวทีอ่ พยพมาจากเมืองโพนบก เมืองมหาชัย ของ สปป.ลาว อีกบางส่วนก็อพยพมาจาก หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เช่น บ้านนาหัวบ่อ บ้านนาสมดี บ้านค�ำเกิม้ กิจกรรมเด่นของ อบต.อาจสามารถ งานประเพณีไทแสก องค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจสามารถ ร่วม กั บ ชาวไทแสกต� ำ บลอาจสามารถ จั ด ให้ มี “พิธบี วงสรวงศาลเจ้าเดนหวัว่ โองมู”้ ขึน้ ในวัน ขึน้ 2 ค�ำ ่ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่ ง ในปี นี้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 มกราคม 2561 โดยมีนายด�ำรงค์ สิรวิ ชิ ย อิม่ วิเศษ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่ ว มพิ ธี บ วงสรวงศาลเจ้ า เดนหวั่ ว โองมู ้ ซึง่ ชาวไทแสกถือว่าเป็นพิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิอ์ ย่าง หนึง่ ทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ลกู หลาน ชาวไทแสกมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการ งาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพค้าขาย หรือประกอบกิจการต่าง ๆ

.

3

.indd 149

ประเพณีงานลอยกระทง ประจ�ำปี 2560 องค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจสามารถ ได้จดั งานประเพณีลอยกระทง เพือ่ เป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมของชุมชนคงอยูส่ บื ไป งานประเพณีลอยกระทง ประจ�ำปี 2560 จัดขึน้ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ ลานแคมปิง้ สะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-ค�ำม่วน โดยมีนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอ�ำเภอเมือง นครพนม เป็นประธาน และมีนายสัญญา จันทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจสามารถ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร นายพีระ สุวรรณวงค์ รองนายกฯ นายสมคิด บุญมี รองนายกฯ ด.ต. โกศล บุพศิริ เลขานุการนายกฯ ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา ปลัด อบต.นายธวัช. อินเกตุ รองปลัด อบต. ข้าราชการประจ�ำ พนักงานจ้าง ผูน้ ำ� ชุมชนชาวต�ำบลอาจสามารถ และหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมในพิธดี งั กล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน NAKHON PHANOM 149 24/3/2561 15:09:05


TO `BE NUMBER ONE องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลอาจสามารถ สนับสนุนโครงการ TO `BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โครงการดัง กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจ ในกลุ ่ ม เยาวชนไม่ ใ ห้ ยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชน และ สนั บ สนุ น เยาวชนและชุ ม ชนให้ จั ด กิ จ กรรม สร้างสรรค์เพือ่ เป็นต้นแบบของเยาวชน และท�ำ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ ไป โดยในปี 2560 เด็กและเยาวชน TO `BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี หมูท่ ี่ 9 ได้รบั รางวัล ประเภทชุมชน ในกลุม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็น แบบระดับเงิน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จากทูลกระหม่อมหญิง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี องค์ ป ระธานคณะกรรมการอ� ำ นายการใน โครงการดังกล่าวฯ เมือ่ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารฟอรั่ม อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี แนะน� ำ ร้ า นอาหารอิ่ ม อร่ อ ย บรรยากาศดี ติ ด ริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ โขง ที่ ต�ำบลอาจสามารถ”ร้านปลาจุ่ม” เมนูเด็ดยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว เมนู ปลาสด จากแม่นำ�้ โขง น�ำ้ ซุปรสชาติกลมกล่อม น�ำ้ จิม้ รสเด็ด เมนูอาหารหลากหลาย ชาวไทแสกยินต้อนรับทุกท่านที่มาแวะอุดหนุน ติดต่อได้ที่ 042-593123 อบต.อาจสามารถ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลอาจสามารถ บ้านส�ำราญ ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-593123 เว็บไซต์ : www.tabmonatsamart.go.th 150 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

3

.indd 150

24/3/2561 15:09:27


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

โรงแรมภูธารินทร์ รีโซเทล Phutarin Resotel Resort สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดหนึ่งเดียว เงียบสงบส่วนตัวในจังหวัดนครพนม ห่างจาก ตัวเมืองนครพนมเพียง 2 กม. หรือประมาณ 5 นาที บนทางหลวงหมายเลข 212 ท่านจะ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ท่ามกลางความรื่นรมย์ ในบรรยากาศสวนสวยที่งดงามตามธรรมชาติ ด้ ว ยสี เขี ย วสดใสกั บ ห้ อ งพั ก ที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว พร้อมอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ทุกการพักผ่อนของท่านสะดวกสบาย มากที่สุด พร้อมบริการ Coffee Breakfast และยังเหมาะเป็นจุดพักส�ำหรับผูท้ จี่ ะเดินทาง ไปอ�ำเภอธาตุพนมและจังหวัดมุกดาหาร ด้วย บริการที่อบอุ่นและประทับใจ เพลิดเพลินไป

กับบรรยากาศอันเงียบสงบทุกค�่ำคืน มีความ เป็นส่วนตัวมากที่สุด ท�ำให้การพักผ่อนที่แสน พิเศษเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่แสนจดจ�ำ ห้อง Deluxe กว้าง 5x5 เมตร ขนาดเตียง เตียงคิงไซส์ (King Size) ขนาด 6 ฟุต กว้าง 1.8 เมตร ห้องโถงกว้างสบาย ราคา 990 บาท ห้อง Superior กว้าง 5x5 เมตร ขนาดเตียง เตียงคิงไซส์ (King Size) ขนาด 6 ฟุต กว้าง 1.8 เมตร ห้องโถงกว้างสบาย ราคา 790 บาท ห้อง Standard กว้าง 5x5 เมตร โอ่โถง กว้างสบาย ขนาดเตียง เตียงคิงไซส์ (King Size) ขนาด 6 ฟุต กว้าง 1.8 เมตร ราคา 590 บาท

ติดต่อสอบถาม

137 ถ.ชยางกูร บ.หนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-502199 ,042-530888 081-7297222 ,086-4596831 phutarinnakhon@hotmail.com โรงแรม ภูธารินทร์ รีโซเทล phutarin99

NAKHON PHANOM 151 1

.indd 151

23/3/2561 18:34:04


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

บ้านผึ้ง

“ห้วยส้มโฮงงามสง่า ตระการตาบุ ญบัง้ ไฟ สวยสดใสสาวเผ่าตาด ตลาดชุ มชนสามัคคี ถิ่นปลูกข้าวพันธุ์ดี ท่องวิถีวัฒนธรรม”

ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านผึ้ง

นายสมบู รณ์ นาคะอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านผึ้ง

นายสมสี แปทา

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านผึ้ง

คื อ ค� ำ ขวั ญ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลบ้ า นผึ้ ง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม ปั จ จุ บั น มี ด.ต.พิ ทั ก ษ์ ต่ อ ยอด ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านผึ้ง และนายประพันธ์ เพิ่มพูน เป็น ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านผึ้ง วิสัยทัศน์การพัฒนา “การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน” ผลงานโดดเด่นปี 2560 1. ศูนย์พฒ ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ (โรงเรียนผูส้ งู อายุ ต�ำบลบ้านผึง้ ) “ผู้สูงอายุคือบุคคลที่เราต้องดูแล ตอนพวกเราเป็นเด็ก ท่านซื้อ ชุดนักเรียนให้เราและพาเราไปส่งโรงเรียน ดังนั้น เมื่อท่านเป็นผู้สูงอายุ เราจึงต้องปฏิบตั เิ หมือนทีท่ า่ นเคยท�ำ คือ เราต้องซือ้ ชุดนักเรียนให้ทา่ นและ ไปส่งท่านที่โรงเรียน เช่นกัน” (ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต. บ้านผึ้ง ) ต�ำบลบ้านผึ้งเป็นต�ำบลขนาดใหญ่ มีจ�ำนวนประชากรถึง 16,658 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุถึง 1,923 คน ซึ่งถือว่าต�ำบลบ้านผึ้งได้ก้าวเข้า สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลบ้านผึ้ง เป็นกิจกรรม หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเป็นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลัก “บวร” ในการด�ำเนินกิจกรรม ร่วมกัน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยนักเรียนผูส้ งู อายุนำ� อาหาร มาเองจากทีบ่ า้ น มีลกู หลานและผูม้ จี ติ ศรัทธาท�ำโรงทาน ในวันทีม่ กี ารเรียน การสอน โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลบ้านผึ้ง มีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผู้สูง อายุวัดบ้านหนองปลาดุก โรงเรียนผู้สูงอายุวัดบ้านนาโพธิ์ และโรงเรียนผู้ สูงอายุวัดสันตยาภิรมย์ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ ทั้ง 3 แห่ง รวม 919 คน โดยเริ่มเปิดโรงเรียนครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 และด�ำเนินกิจกรรม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีภาคีเครือข่ายที่ช่วยด�ำเนินการ ได้แก่ สถาน ศึกษา ทั้ง 9 แห่ง รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเอกชน และประชาชน

152 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 152

24/3/2561 15:31:31


2. ธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ “ท�ำไมประปาบาดาลเสียบ่อยและน�้ำมีรส เค็ม ไม่ใช่นำ�้ ใต้ดนิ หมดหรือ ?” เป็นประเด็นปัญหาที่ ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านผึง้ ให้ความ สนใจและพยายามหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา เหล่านีใ้ ห้กบั ประชาชน จึงน�ำปัญหามาวิเคราะห์ จนเป็นที่มาของ “การศึกษาการท�ำธนาคารน�้ำ ใต้ดิน” อย่างจริงจัง ปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ใช้ อุปโภค บริโภค ในครัวเรือนและการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี รวมถึงในช่วงฤดูฝนมัก ประสบกับปัญหาน�้ำท่วม ซึ่งสร้างความเดือด ร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ และยั ง พบว่ า ในบางหมู่บ้านมีปัญหาน�้ำเค็ม น�้ำกร่อย น�้ำเป็น สนิม และน�้ำไม่มีคุณภาพ ดั ง นั้น องค์ ก ารบริห ารส่วนต�ำ บลบ้านผึ้ง จึงได้นำ� องค์ความรูแ้ ละหลักการของธนาคารน�ำ้ ใต้ดินจากหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธาน สถาบันน�้ำนิเทศศาสนคุณ วัดอาฮงศิลาวาส อ.เมือง จ.บึงกาฬ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาดัง กล่าว และเป็นรากฐานในการส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ พัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการโครงการเพิม่ ศักยภาพ แหล่งน�ำ้ ต้นทุน(ธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ) ระบบเปิดไป แล้วในพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านผึง้ จ�ำนวน 15 บ่อ โครงการธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ของ อบต.บ้านผึง้ ได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. สถาบันวิจยั นิเทศศาสนคุณ จ.อุบลราชธานี 2. สถาบันน�ำ้ นิเทศศาสนคุณ วัดอาฮงศิลาวาส อ.เมือง จ.บึงกาฬ 3. จังหวัดนครพนม 4. ส�ำนักงานท้องถิน่ จังหวัดนครพนม 5. อ�ำเภอเมืองนครพนม 6. อบต.เก่าขาม อ.น�ำ้ ยืน จ.อุบลราชธานี 7. อบต.ยางขีน้ ก อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม โทร 042-530678

NAKHON PHANOM 153 .

2

.indd 153

24/3/2561 15:31:40


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ขามเฒ่า

“การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคสมบู รณ์ เพิ่มพู นการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ชี วิตปลอดภัย บริหารงานโปร่งใส ก้าวไกลเทคโนโลยี”

คือวิสยั ทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 182 หมู่ 1 บ้านขามเฒ่าถนนชยางกูร ต�ำบลขามเฒ่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจุบนั มี นายวีรเดช ซามาตร ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า

นายวีรเดช ซามาตร นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า

คณะผู ้บริหาร

ประวัติความเป็นมา ประมาณปี พ.ศ.2487 มีราษฎรกลุม่ หนึง่ อพยพมาจากฝัง่ ซ้ายแม่นำ�้ โขง ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง ต่อมาได้เกิดโรคระบาดรุนแรง ราษฎรล้มตาย เป็นจ�ำนวนมาก ราษฎรทีเ่ หลืออยูจ่ งึ อพยพจากริมฝัง่ แม่นำ้� โขงเข้ามาประมาณ 500 เมตร และได้ตงั้ บ้านเรือนอยูบ่ ริเวณอันเป็นทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นในปัจจุบนั เนือ่ งจากบริเวณทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นมีตน้ มะขามใหญ่อายุมาก จึงตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ น “บ้านมะขามเฒ่า” ต่อมาจึงเรียกสัน้ ๆ ว่า “บ้านขามเฒ่า”

ข้อมูลพืน้ ฐาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า ได้รับ การจัดตัง้ และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน ต�ำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ขนาดพืน้ ที่ 68.9 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 43,063 ไร่ งบประมาณ 51,735,202.83 บาท

ต�ำบลขามเฒ่ามีสภาพภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็น ที่ราบริมแม่น�้ำ โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออก ติดกับแม่นำ�้ โขง และ สปป.ลาว ส่วนทางด้าน ทิศตะวันตกติดกับต�ำบลค�ำเตย และต�ำบล หนองญาติ มีประชากร 8,877 คน หมูบ่ า้ น 11 หมูบ่ า้ น ครัวเรือน 2,265 ครัวเรือน

นายรังสรรค์ แก้วชั ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า

154 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 154

24/3/2561 15:34:00


กิจกรรมเด่น “งานวันลิน้ จีข่ องดีต�ำบลขามเฒ่า” สืบเนื่องจาก ลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 เป็นพืช เศรษฐกิจส�ำคัญชนิดหนึง่ ของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ คุณภาพผลผลิตดี ลูกโต รสชาติหวานอมเปรีย้ ว เนือ้ ไม่แฉะ โดยมีพนื้ ที่ ปลูกประมาณ 1,800 ไร่ และปลูกมากทีต่ ำ� บล ขามเฒ่าเมืองนครพนม ผลผลิตจะออกสูต่ ลาด ประมาณกลางเดือนเมษายน ซึง่ ออกก่อนลิน้ จี่ ทางภาคเหนือ ราคาผลผลิตจึงสูงถึงกิโลกรัมละ 80 ถึง 100 บาท และประการส�ำคัญคือ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ หรือ GI “ลิ้นจี่ นครพนม 1” จากกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า จึงจัด กิจกรรม “งานวันลิน้ จีข่ องดีตำ� บลขามเฒ่า” ซึง่ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพ และได้จดั งานดังกล่าวขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่า ได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยการ พัฒนาให้มกี ารท่องเทีย่ วเชิงเกษตร เพือ่ ให้ความ รูด้ า้ นเกษตรแก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การปลูกและ การดูแลรักษาลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร นักท่องเที่ยวอาจเก็บ ผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได้ และการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร ลิน้ จี่ พันธุ์ นพ.1 ให้มีมาตรฐาน ให้สามารถส่งออกไปยังกลุ่ม ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1 ได้รับการอนุรักษ์และ พัฒนา โดยมีการปลูกและขยายพันธุ์ ลิน้ จี่ พันธุ์ นพ.1 เพิม่ ขึน้ และเป็นผลผลิตเด่นของต�ำบลขาม เฒ่าทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกษตรกรใน ต�ำบลขามเฒ่ามีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการปลูก ลิน้ จี่ พันธุ์ นพ.1

NAKHON PHANOM 155 .

2

.indd 155

24/3/2561 15:34:12


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ค�ำเตย

“ค�ำเตยเมืองน่าอยู ่ ควบคู่บริการ สืบสานวัฒนธรรม”

คือวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำเตย ตั้งอยู่ใน เขตต�ำบลค�ำเตย อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยห่างจากอ�ำเภอ เมืองนครพนมประมาณ 25 กิโลเมตร อยูห่ า่ งจากจังหวัดนครพนม 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 760 กิโลเมตร มีนายไพศาล เคนจันทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตัง้ แต่พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั

นายไพศาล เคนจันทร์

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลค�ำเตย มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้สลับกับทุง่ หญ้า เหมาะแก่การท�ำการเกษตรและเลีย้ งสัตว์ โดยมี ป่ า ไม้ ที่ เ กิ ด เองตามธรรมชาติ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก เช่ น ป่ า เต็ ง รั ง ป่ า ไผ่ ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ มากกว่า 2,000 ม.ม./ปี แต่ขาดแหล่งเก็บน�้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลค�ำเตย

ประวัติความเป็นมาของชาวไทกะเลิง บรรพบุ รุ ษ ดั้ ง เดิ ม ของต� ำ บลค� ำ เตยเป็ น “คนเผ่ากะเลิง” หรือ “ชาวไทกะเลิง” ค�ำว่า “กะเลิง” มาจากค�ำว่า “ข่าเลิง” เป็นข่าพวก หนึง่ อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ มอญ,เขมร, ข่า และกะโซ่ ภาษาพูดเป็นภาษาในตระกูลออสโตร อาเซียติค ชาวกะเลิงมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในแขวงค�ำ ม่ ว นและแขวงสุ ว รรณเขต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวในปั จ จุ บั น เมื่อครั้งท�ำศึกปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ ใน สมัยรัชกาลที่ 3 จึงได้อพยพเข้ามาอยู่ทางฝั่ง ขวาของแม่น�้ำโขง ตามแนวเทือกเขาภูพาน ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสกลนคร นครพนมและ มุกดาหาร อาชีพดั้งเดิมของกลุ่มนี้จะท�ำไร่ภู มีขา้ วไร่ พริก ฝ้ายและยาสูบ เป็นหลัก โดยข้าว ของกะเลิงมี 2 ชนิด คือข้าวฮูด และข้าวฮ้าว ผู้ชายชาวกะเลิงโบราณ นิยมสักรูปนกที่ แก้มและปล่อยผมยาวประบ่า ส่วนผูห้ ญิงเกล้า ผมมวย ปัจจุบันผู้ชายกะเลิงที่สักขาลายขึ้นมา ถึงบัน้ เอว ยังคงมีหลงเหลืออยูบ่ า้ ง เช่น ในท้องที่ ต�ำบลนาสะเม็ง อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

นอกจากนี้ยังมีชาวกะเลิงที่อ�ำเภอค�ำชะอี เช่น ต�ำบลบ้านซ่งบางหมู่บ้าน, ต�ำบลเหล่าสร้างถ่อ บางหมู่บ้าน, บ้านนาหลวง, บ้านโนนสัง และ บ้านภูฮี ส� ำ หรั บ ชาวกะเลิ ง บ้ า นค� ำ เตยนั้ น จาก ค�ำบอกเล่าของพ่อใหญ่แหง ราชมา อายุ 74 ปี (ปัจจุบนั เสียชีวติ แล้ว) ได้เล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ ตอน อายุ 8 -9 ปี ท่านได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ ขุนบริบรู ณ์ ซึง่ เป็นอดีตผูน้ ำ� ของชาวกะเลิงบ้าน ค�ำเตย ท่านเล่าว่า...เดิมชาวกะเลิงบ้านค�ำเตย อาศั ย อยู ่ ที่ บ ้ า นพี ด กวนพั น ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมา ได้อพยพข้ามแม่นำ�้ โขงมาท�ำมาหากินทีบ่ ริเวณ บ้านเก่าหัวบึง (ปัจจุบันคือที่ตั้งของดอนปู่ตา)

เนื่องจากเห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีท�ำเลเหมาะ สมในการท�ำมาหากิน มีหนองน�ำ้ ขนาดใหญ่ ต่อ มาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาด มีฝูงมดตะโป ตัวใหญ่ (ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “มดง่าม”) จ� ำ นวนมาก ออกมากั ด กิ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งและ ชาวบ้าน ท�ำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และล้ ม ตายเป็ น จ� ำ นวนมาก ผู ้ น� ำ หมู ่ บ ้ า น จึงได้อพยพชาวบ้านที่เหลือ มาตั้งถิ่นฐานที่ บ้ า นค� ำ เตยในปั จ จุ บั น ส่ ว นบ้ า นเดิ ม (บ้านเก่าหัวบึงหรือดอนปู่ตา) นั้น ได้อนุรักษ์ และมีความเชือ่ กันว่าเป็นทีอ่ ยูข่ องปูต่ า ซึง่ เป็น ผีบรรพบุรุษคอยปกปักรักษาให้ชาวกะเลิงได้ อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่ ชาวกะเลิงให้การเคารพนับถือจนถึงปัจจุบัน

156 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 156

26/3/2561 11:40:38


การแต่งกาย ชาวกะเลิงบ้านค�ำเตยสมัย ดั้งเดิมนั้น ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่มีตีน(เชิง) สวมเสือ้ คอกลม มีแถบริมสีแดง กระดุมท�ำด้วยไม้ หรื อ กะลามะพร้ า วน� ำ มาขั ด ให้ เ ป็ น วงกลม ขนาดเท่าเม็ดกระดุมหรือท�ำด้วยเงินสตางค์ ใช้แพรเบี่ยงโต่งในเวลามีงาน หากอยู่บ้านไม่ สวมเสื้อ ปกตินิยมเปลือยหน้าอก ซึ่งเรียกว่า “ปละนม” ไว้ผมยาว และมวยผมหรือเกล้าผม สวมก�ำไลข้อมือ ข้อเท้า ตุ้มหูเงิน นิยมทัด ดอกไม้ประเทืองผิวด้วยขมิน้ ทาหน้าด้วยกลอย และข้ า วสาร ส่ ว นชายชาวกะเลิ ง แต่ ง กาย เหมือนชาวอีสานทั่วไป คือนิยมสวมเสื้อหม้อ ฮ่อมสีน�้ำเงินเข้ม กระดุมท�ำด้วยเงินสตางค์ กางเกงขาก๊วย ที่เอวมีเชือกผูกรัด นอกจากนี้ ยังนิยมสักรูปนกน้อยไว้ที่แก้ม ดังผญาที่ว่า “สักนกน้อยงอยแก้มตอดขีต้ า สักนกน้อยงอย แก้มจั่งงาม ” ประเพณีความเชื่ อของชาวกะเลิง ชาวกะเลิ ง มี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธาใน “ป่าช้า” หรือ “ดอนปูต่ า” ซึง่ เป็นสถานทีศ่ กั ดิ์ สิทธิที่ใช้ฝังศพของบรรพบุรุษ มีผีบรรพบุรุษ คอยปกปักรักษาให้ชาวกะเลิงได้อยูเ่ ย็นเป็นสุข ท�ำให้ในแต่ละปีจะมีการประกอบพิธกี รรมเซ่น ไหว้ผบี รรพบุรษุ ทีด่ อนปูต่ า ซึง่ ชาวกะเลิงจะน�ำ เอาไก่ทยี่ งั มีชวี ติ ไปเซ่นไหว้ครอบครัวละหนึง่ ตัว พร้อมกับเหล้าขาว 1 ขวด โดยจะมีเฒ่าจ�ำ้ และ นางเทียมเป็นผู้ท�ำพิธี

ประวัติดอนปู่ ตาต�ำบลค�ำเตย “ปูต่ า” ทีช่ าวกะเลิงบ้านค�ำเตยมีความเชือ่ ว่าเป็นผีบรรพบุรษุ ทีค่ อยปกปักรักษาให้ชาวกะเลิง อยูเ่ ย็นเป็นสุขนัน้ มีเรือ่ งเล่ากันว่า เมือ่ ราวปี พ.ศ.1400 ทีผ่ า่ นมา ครัง้ เมือ่ มีการก่อสร้างพระธาตุพนม ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ป ระดิ ษ ฐานของพระอุ รั ง คธาตุ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า “ปู ่ ต า” หรื อ “ปูค่ ำ� เหลือง” ซึง่ เป็นชาวเชียงของ (อาศัยอยูใ่ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบนั ) เมือ่ ได้ยนิ ข่าวการก่อสร้างองค์พระธาตุพนม ด้วยความเคารพศรัทธา ปูค่ ำ� เหลืองพร้อมด้วยทหารองครักษ์ คือท้าวค�ำแดง ท้าวลมลัด ท้าวลมออน และใบ้ (ใบ้เป็นคนบังบด คือ คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้) ได้น�ำเอาทรัพย์สินเงินทองของมีค่า (เรือค�ำ 25 ขั้น ฆ้องทองค�ำ 9 ก�ำ) บรรทุกเรือเพื่อน�ำไปถวาย องค์พระธาตุพนม แต่ในระหว่างทีเ่ ดินทางมาถึงบ้านเก่าหัวบึงหรือดอนปูต่ าในปัจจุบนั นัน้ ได้ยนิ เสียงฆ้องปิดประตู พระธาตุพนมเสียก่อน จึงได้น�ำเงินทองของมีค่าที่จะน�ำไปถวายพระธาตุพนมฝังดินไว้ที่ดอนปู่ตา หลังจากนัน้ ปูค่ ำ� เหลืองพร้อมทหารองครักษ์ทงั้ สี่ ก็เดินทางกลับเมืองเชียงของ เมือ่ ถึงแก่กรรมด้วย ความรักและหวงแหนในทรัพย์สมบัตดิ งั กล่าว ดวงวิญญาณของปูค่ ำ� เหลืองและทหารองครักษ์ทงั้ สี่ จึงได้กลับมาเฝ้าปกปักรักษาอยูท่ ดี่ อนปูต่ า ซึง่ เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิทชี่ าวต�ำบลค�ำเตยและชาวต�ำบล ใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ในแต่ละปีชาวกะเลิงบ้านค�ำเตยจะมีพิธีกราบไหว้บูชาปู่ตา โดยชาวบ้านจะน�ำเอาไก่ที่ ยังมีชีวิตอยู่ไปเซ่นไหว้ครอบครัวละ 1ตัวพร้อมด้วยเหล้าขาว 1 ขวด น�ำไปเซ่นไหว้ปีละสองครั้ง ครั้งที่ 1 เรียกว่า “ไหว้ลง” จะท�ำพิธีในวันขึ้น 10 ค�่ำ เดือน 6 เป็นการบอกเล่าให้ปู่ตาได้รับรู้ว่า ชาวบ้านเริ่มลงมือท�ำนาแล้ว ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ครั้งที่ 2 เรียกว่า “ไหว้ขึ้น” จะท�ำพิธีใน วันขึ้น 10 ค�ำ่ เดือน 12 เป็นการบอกเล่าให้ปู่ตาทราบว่าได้ท�ำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว จึงได้น�ำเอาผลผลิตที่ได้มาท�ำการเซ่นไหว้ปู่ตาเพื่อเป็นการตอบแทน โดยจะมีเฒ่าจ�้ำและนางเทียม เป็นผู้ท�ำพิธีดังกล่าว ประวัติปู่ตา “ปูค่ ำ� เหลือง” เป็นเจ้าเมืองเชียงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีทหารองครักษ์ สี่คนคือปู่ค�ำแดง ปู่ลมลัด ปู่ลมออน และใบ้ “ปู่ค�ำแดง” เป็นทหารเอกมีหน้าที่คอยเฝ้าดูแล อารักษ์ขาปู่ค�ำเหลือง เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สูง อยู่ยงคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้า มีนิสัยค่อนข้างดุร้าย “ปูล่ มลัด ปูล่ มออน” สองพี่น้องเป็นทหารองครักษ์ของปู่ค�ำเหลืองเช่นกัน มีความสามารถในการ เรียกลมเรียกฝนได้ เป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือคน “ใบ้” เป็นคนบังบด คนธรรมดาจะมองไม่เห็นตัว เป็นหนึ่งในทหารองครักษ์ของปู่ค�ำเหลือง มีอิทธิฤทธิ์สาปให้คนเป็นใบ้ได้ ทีม่ า : สภาวัฒนธรรมต�ำบลค�ำเตย พ.ศ. 2547 และศูนย์ปฏิบตั กิ ารวัฒนธรรมชนเผ่าไทกะเลิง บ้านค�ำเตย ต�ำบลค�ำเตย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เบอร์นายก 091-0619798 เบอร์ส�ำนักงาน 042-530652 ,042-530653 E-mail : khamtoeicenter@hotmail.com NAKHON PHANOM 157

.

2

.indd 157

26/3/2561 11:41:01


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

โพธิ์ตาก นายวิมาน พระพรม นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ตาก

ตาด

องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ตาก เลขที่ 178 บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3 ต�ำบลโพธิต์ าก อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภายใต้การบริหาร งานของ “นายวิมาน พระพรม” นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ ตาก ซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาต�ำบลโพธิ์ตากอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการสืบสาน “โครงการประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต�ำบล โพธิ์ตากได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล จ�ำนวน 2 ถ้วย ส�ำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งเรือ ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประเภท 35 ฝีพาย และประเภท 12 ฝีพาย ซึง่ จัดขึน้ ณ บริเวณห้วยเหีย้ ลากหาง ต�ำบลโพธิต์ าก อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ตาก ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม มาเป็นประธานในพิธเี ปิดในงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเป็นที่ประทับใจทั้งแก่ชาวต�ำบลโพธิ์ตาก และชาวจังหวัดนครพนม ตลอดจนนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชมการแข่งเรือ ชิงถ้วยพระราชทานทุกครั้ง และทุกๆ ปี ที่มีการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัด นครพนม องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ตากจะได้รับมอบหมายภารกิจ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ตากได้รับ มอบหมายภารกิจให้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณท่าอากาศยานนครพนม

158 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

1

.indd 158

24/3/2561 13:45:28


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

นาราชควาย องค์การบริหารส่วนต�ำบล

นายสมประสงค์ มีสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาราชควาย

องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาราชควาย ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ 11 ต�ำบลนาราชควาย อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมืองนครพนม เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 18,759 ไร่ มีประชากร ทั้งสิ้น 7,552 คน แยกเป็นชาย 3,782 คน หญิง 3,770 คน จ�ำนวนครัว เรือน 2,393 หลังคาเรือน

ตาด

ประเพณีบุญมหาชาติต�ำบลนาราชควาย

โรงเรียนผู ้สูงอายุ ต�ำบลนาราชควาย

มหาวิทยาลัยนครพนม สถานที่ ร าชการที่ ส� ำ คั ญ ในพื้ น ที่ ต� ำ บลนาราชควาย อาทิ เช่ น มหาวิทยาลัยนครพนม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด นครพนม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดนครพนม โรงเรียนผูส้ งู อายุตำ� บล นาราชควาย ฯลฯ

ประวัติต�ำบลนาราชควาย ต�ำบลนาราชควาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2403 โดยบรรพบุรุษส่วนใหญ่ อพยพมาจากประเทศลาว และตัง้ ถิน่ ฐานอยูบ่ ริเวณพืน้ ทีต่ งั้ จนถึงปัจจุบนั ชื่อ “นาราชควาย” มาจากค�ำเล่าขานว่า บริเวณพื้นที่ตั้งหมู่บ้านนี้เป็น ทีห่ ากินของ “พญาควาย” ซึง่ เป็นควายทีม่ รี ปู ร่างใหญ่โตมาก จึงตัง้ ชือ่ ว่า “นาราชควาย” ต�ำบลนาราชควาย ยกฐานะขึน้ เป็นองค์การบริหารส่วน ต�ำบล เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประเพณีและงานประจ�ำปี - ประเพณีบุญแห่เม็ง หมู่ 1 - ประเพณีบุญกองข้าว หมู่ 2 - ประเพณีสรงน�้ำพระธาตุอินทร์ปง หมู่ 3 - ประเพณีบุญกองข้าว หมู่ 4 - ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ 5 - ประเพณีไหว้ศาลเจ้า หมู่ 6 - ประเพณีบุญมหาชาติ หมู่ 7,10 - ประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หมู่ 8 - ประเพณีบุญข้าวจี่ หมู่ 9 - ประเพณีลอยกระทง หมู่ 11 ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิน่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาราชควาย มีภาษาถิน่ ทีห่ ลากหลาย ที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ภาษาลาว ภาษาอิสาน ถึงแม้จะ ใช้ ภ าษาถิ่ น ที่ ห ลากหลายและแตกต่ า งกั น แต่ ก็ ยั ง มี ป ระเพณี แ ละ วัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก ต�ำบลนาราชควาย มีสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตโดยกลุ่มอาชีพหลายด้าน อาทิ การท�ำเตาแกลบ การสานกระติบข้าว การจักสานต่างๆ ผ้าพืน้ เมือง เป็นต้น NAKHON PHANOM 159

.

1

.indd 159

24/3/2561 13:44:31


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๗๗๒ ถนนสุนทรวิจติ ร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ มีเนือ้ ที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๙ ตารางวา

ประวัติย่อวัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๑๕๐ เดิม ชื่อว่า “วัดมิ่งเมือง” ต่อมาชาวบ้านนิยมเรียก กันติดปากว่า “วัดธาตุ” ด้วยสาเหตุดังนี้ (๑) ผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าสู่ลูกหลานฟังต่อๆ กันมาว่า ที่วัดมิ่งเมืองนี้ (๒) ภายในวัดมิ่งเมืองนี้ มีพระธาตุเจดีย์ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง หลายสิบองค์ (๓) เจ้ า เมื อ งและชาวบ้ า นแต่ ใ นสมั ย โบราณ นิยมสร้างธาตุเจดีย์เป็นที่บรรจุอัฐิของ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย วัดมิ่งเมืองนี้จึงเต็ม ไปด้วยธาตุเจดีย์เป็นจ�ำนวนมาก 160 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 160

24/3/2561 14:07:32


ส่วนทางราชการ เรียกว่า “วัดพระธาตุ” (ตามสารตราเสมาธรรมจักร ของเสนาบดีกระทรวง ธรรมการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯตั้งให้ พระครูจูม เป็น “พระครูพนมนครคณาจารย์” วัน ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ร.ศ. ๑๓๐) ปัจจุบัน ตั้งอยู่ทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่ง ในอดีตเป็นย่านใจกลางของตัวเมือง ตามค�ำบอกเล่าผู้เฒ่าผู้แก่ว่า คุ้มวัดมหาธาตุและวัดกลางต่อ กัน เป็นย่านตลาดการค้า ตลาดสด และเป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักงานราชการหลายแผนก ปัจจุบนั ตัวเมือง ถูกขยายขึน้ ทางทิศเหนือ เพราะเห็นว่าเป็นทีก่ ว้างขวางเหมาะกับการขยายบ้านเมือง ภายหลังเมือ่ มีการเริม่ สร้างพระธาตุขนึ้ พระครูพนมนครคณาจารย์ จึงได้ทำ� บันทึกเสนอขอชือ่ วัดเป็น “วัดมหาธาตุ”

ประวัติย่อพระธาตุนคร

พระธาตุนคร เป็นพระธาตุที่ขุดเอาพระ อรหันตธาตุจากพระองค์เดิมมาสร้าง มีลกั ษณะ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ ๕.๘๕ เมตร สูง ๒๔ เมตร มีลกั ษณะตามแบบพระธาตุพนม องค์เดิม ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ พระครู พ นมนคร คณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ และเจ้าคณะ จั ง หวั ด นครพนม ได้ เชิ ญ ผู ้ ว ่ า ราชจั ง หวั ด นครพนม (พระยาพนมนครานุ รั ก ษ์ ) และ ข้าราชการผู้ใหญ่ ตลอดทั้งชาวบ้าน และพระ สงฆ์ในวัดเข้าร่วมประชุม เพื่อขุดค้นรื้อถอน ธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ผุพังอยู่มากมาย หากปล่อย ไว้มีแต่จะผุพังเป็นที่รกวัด อีกประการหนึ่ง ที่ วัดมหาธาตุนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า มี พระอรหันตสารีรกิ ธาตุบรรจุอยูใ่ นเจดียอ์ งค์ใด องค์หนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าองค์ใด เพราะมีสิ่งที่ ปรากฏให้เห็น เช่น ในวันส�ำคัญทางพระพุทธ ศาสนา จะมีแสงมีรศั มีรงุ่ เรือง ทีเ่ รียกว่า “แก้ว เสด็จ” บางครัง้ เสด็จออกไปจากเจดีย์ บางครัง้ เสด็จกลับเข้าไปในเจดีย์ หากการขุดค้นรือ้ ถอน พบพระอรหันตสารีริกธาตุ ก็จะเป็นมหากุศล อันยิ่งใหญ่ จะได้สร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ จึงได้ประกอบพิธี ขุดค้นรื้อถอน ในวันขึ้น ๑๕ เดือน ๓ พ.ศ. ๒๔๖๒ คณะผู้ขุดค้นขุดไปที่เจดีย์องค์หนึ่ง มี ต้ น โพธิ์ ห ลายต้ น เกิ ด ห่ อ หุ ้ ม อยู ่ โ ดยรอบ ภายในมีโพลงขนาด ๔๐ เซนติเมตร ภายใน NAKHON PHANOM 161 4

.indd 161

24/3/2561 14:07:56


โพลงพบผอบไม้จันทน์แดง ขนาดเท่าทะนาน มะพร้าว เปิดผอบดู พบพระพุทธรูปทองตัน หน้าตักขนาด ๓ นิว้ มือ พระพุทธรูปเงิน ๒ องค์ แผ่นทองขนาด ๓ นิ้ว ประมาณ ๑ คืบ และมี ผอบไม้จันทน์แดงขนาดเท่าไข่เป็ดอยู่ใบหนึ่ง เปิ ด ผอบดู จึ ง พบพระสารี ริ ก ธาตุ ๒๐ องค์ ขนาดเท่าเม็ดพุทรา เม็ดถัว่ และเล็กกว่าลงมา เท่า เม็ดมะละกอก็มี มีสเี ขียว แดง เหลือง และขาวปน กันอยู่ ในวันเพ็ญเดือน ๕ พ.ศ. ๒๔๖๒ พระครู พนมนครคณาจารย์ ได้นัดให้มีการประชุมขึ้น อีก โดยท่านปรารภถึงการก่อสร้างพระธาตุ ที่ ประชุมทุกฝ่ายเห็นพร้อมทุกประการ จึงได้เริม่ จัดหาวัสดุอปุ กรณ์สะสมไว้ เมือ่ เห็นว่าเป็นการ เหมาะสม จึงได้ทำ� พิธวี างศิลาฤกษ์ เริม่ ก่อสร้าง เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ประกอบ พิธีฉลองสมโภช บรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ศู น ย์ ศึ ก ษาศิ ล ปกรรมโบราณในเอเชี ย อาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร ได้บรรยายถึง ลักษณะศิลปกรรมของพระธาตุนครว่า ถอด แบบมาจากพระธาตุพนม แบ่งองค์ประกอบ ทางสถาปัตยกรรมออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนล่างซึ่งเป็นเรือนธาตุของปราสาทมีลวดลายปูนปั้น ประดับบนเสาติดผนังที่มุมทั้งสี่ ซุ้มประตูเป็นซุ้มคดโค้งมีใบระกาแหลมขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูป สัตว์ ลายหน้ากาลและพรรณพฤกษา ส่วนบนเหนือขึ้นไปคือเรือนธาตุจ�ำลองหนึ่งชั้น ต่อด้วยฐาน บัวลูกแก้วอกไก่ และส่วนบนเป็นยอดทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะล้านช้างทรงป้อมคล้ายพระธาตุพนม ก่อนต่อเติมยอดองค์พระธาตุทาสีขาวประดับด้วยลายดอกไม้ร่วงและลวดลายสีทอง

162 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 162

24/3/2561 14:08:18


ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

วัดมหาธาตุ จัดให้มีงานนมัสการพระ ธาตุนคร ระหว่างขึ้น ๑๓-๑๕ ค�่ำ เดือน ๕ เ ป ็ น ป ร ะ จ� ำ ทุ ก ป ี จึ ง ข อ เรี ย น เชิ ญ พุทธศาสนิกชนทั่วไปมาร่วมงานดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ที่เกิดวันเสาร์ เนื่องด้วยพระธาตุ นครเป็นพระธาตุประจ�ำวันเกิดของผู้ทเี่ กิด วันเสาร์ ดังนั้นหากได้ไปนมัสการจะได้รับ อานิสงส์ให้มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคน

NAKHON PHANOM 163 4

.indd 163

24/3/2561 14:07:56


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดกกต้อง พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองนครพนม เป็นเจ้าอาวาสวัดกกต้อง

ประวัติความเป็นมา

วัดกกต้อง ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ ๘ บ้านกกต้อง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เป็นวัดร้างเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ หลักฐานชัดเจน ครั้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ พระวิชิต พัฒนคุณ พร้อมคณะสงฆ์และชาวบ้านสมัยนั้น ได้บูรณะวัดขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

164 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 164

26/03/61 11:41:45 AM


พระธาตุนครบุรีศรีโคตรบูร

พระธาตุ น ครบุ รี ศ รี โ คตรบู ร เริ่ ม ก่ อ สร้ า ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๖ ใช้เวลาในการ ก่อสร้างนานถึง ๑๐ ปี และใช้ตราสัญลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครองราชย์ครบ ๕ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ (มี ใ บขอพระราชทาน) พระธาตุนครบุรีศรีโคตรบูรมีสถาปัตยกรรม สมัยศรีโคตรบูร ฐานสีเ่ หลีย่ มล้อมรอบพระธาตุ นครบุรีโคตรบูรแต่ละมุม หลังคาพระธาตุมี เจดีย์สีทองทั้งสี่มุม ภายในองค์พระธาตุเจดีย์ ศรีโคตรบูร เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธมิง่ เมือง ลักษณะทรงล้านช้าง (พระประธาน) พระบาง ๒ องค์ (พระปางห้ามญาติ) และพระพุทธรูป หินแก้วมุกดาและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกฉัตรโดยเจ้าพระคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ

หลวงพ่อพระศรีโคตร

ในสมัยที่ พระครูวิชิตพัฒนคุณ ได้เดินทาง ไปธุ ด งค์ ที่ เ มื อ งมหาชั ย ประเทศลาว และ เดินทางต่อไปยังเมืองพอน ท่านได้พบหลวงพ่อ พระศรีโคตรก่อนกลับมาไทย และได้เดินทาง กลั บ ไปอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ หาหลวงพ่ อ พระศรี โคตรแต่หาไม่เจอ และใช้เวลาในการหาอยู่ ๒ วัน จึงเจอ หลังจากนั้นจึงได้มีผู้อัญเชิญหลวงพ่อ พระศรี โ คตรมาถวายให้ วั ด กกต้ อ ง และ ประดิษฐานไว้เป็นพระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองคูว่ ดั กกต้อง และชุมชนกกต้องตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

อุโบสถสามฤดู

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ ได้มีการวาง ศิ ล าฤกษ์ อุ โ บสถสามฤดู โ ดยมี นายองอาจ ทิพย์โฆษิตคุณ (นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ในสมัยนัน้ ) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนญาติโยม ชาวกกต้อง อุโบสถหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างอยู่ หลายปี เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามวิจิตรมาก โดยตั ว อุ โ บสถสามฤดู ถู ก สร้ า งขึ้ น ด้ า นหลั ง พระพุ ท ธพั ฒ นามงคล ด้ า นหน้ า อุ โ บสถมี พระอินทร์ พระพรหม พระนารายณ์รวมถึง รอยพระพุทธบาท

วิหารพระนอน

สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีบันไดนาค และมีเทวดารอบวิหาร ภายในประดิษฐาน พระพุ ท ธรู ป ปางไสยาสน์ องค์ พ ระสร้ า งขึ้ น จากไม้ กันเกรา ไม้พยุง ไม้กระท้อนปิดทอง นอกจากนี้ พระครูวิชิตพัฒนคุณ ได้มีด�ำริโครงการ จัดสร้างวิหารพระพุทธรูปจากไม้ต่างๆ ซึ่งท่านได้สะสม ไว้มากมาย อาทิ ไม้พยูง, ตะเคียน, กลันเกลา, กฤษณา, สั ก , กระท้ อ นทอง ฯลฯ โดยมี เ ป้ า หมายให้ เ ป็ น พิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม NAKHON PHANOM 165 .indd 165

26/03/61 11:42:16 AM


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดดอนโมง

วัดดอนโมง หมูท่ ี่ ๔ ต�ำบลดอนโมง อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั มี พระอธิการโชคอ�ำนวย ฉายา สุฌโธ เป็นเจ้าอาวาส

ประวัตพ ิ ระพุทธบาทสีร่ อย บ้านดอนโมง

พระพุทธบาทสีร่ อย เป็นศาสนวัตถุของเก่าแก่ พบที่ อ.เชี ย งดาว จ.เชี ย งใหม่ ๑ แห่ ง ส่วนพระพุทธบาทสีร่ อยทีว่ ดั นี้ เป็นรอยพระบาท ของพระพุทธเจ้าทัง้ ๔ พระองค์ โดยสมมติวา่ พระองค์ ท รงมาประทั บ รอยฝ่ า พระบาทไว้ ณ สถานที่ นี้ โดยเป็น รอยฝ่าพระบาทของ พระพุทธเจ้าทัง้ ๔ พระองค์ คือ ๑. รอยฝ่ า พระบาทของพระพุ ท ธเจ้ า กะกุสนโธ ๒. รอยฝ่ า พระบาทของพระพุ ท ธเจ้ า ชือ่ ว่า โกนาคะมะโน ๓. รอยฝ่ า พระบาทของพระพุ ท ธเจ้ า ชือ่ ว่า พระกัสสะโป พุทโธ ๔. รอยฝ่ า พระบาทของพระพุ ท ธเจ้ า ชือ่ ว่า ธา พระศรีศากยมุนโี คดม ซึ่งรอยที่ ๔ นี้ เป็นรอยฝ่าพระบาทของ พระพุทธเจ้าทีก่ ราบสักการะอยูท่ กุ วันนี้ ซึง่ ตาม

ประวัตวิ า่ พระพุทธเจ้า โกนาคะมะโน ทรงมา ประทับพระพุทธบาทไว้ ณ ทีน่ ี้ เพือ่ ให้มนุษย์ และเทวดาได้กราบไหว้บชู า

ผูบ้ รู ณะพระพุทธบาทสีร่ อย

พระครูไพโรจน์ วรการ มาบูรณะเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยท่านเดินธุดงค์มาจากนครปฐม มา พัฒนาวัดนีเ้ ป็นรูปแรก และสร้างพระพุทธรูปต่างๆ มากมาย ท่านมาอยู่ที่แห่งนี้เป็นเวลา ๓๕ ปี ขณะนีท้ า่ น อายุ ๗๖ ปี ท่านเกิด พ.ศ.๒๔๗๒ ขอฝากลูกหลานช่วยรักษาส่งเสริมต่อไป

นายโพธิสาร ค�ำมุลนา เกิดวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๙๗ อุ ป สมบท วั น ที่ ๒๖ มี น าคม พ.ศ.๒๕๔๓ ณ วัดบางนางบุญ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี พระอุปชั ฌาย์ พระครูพทิ กั ษ์ ศานาคุณ พระกรรมวาจาจารย์ พระครูโสภณบุญ ญาภิรกั ษ์ พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปทุมเขมคุณ วัดป่ากลางทุง่ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ประวัตพ ิ ระอธิการโชคอ�ำนวย

พระอธิการโชคอ�ำนวย ฉายา สุฌโธ อายุ ๖๔ พรรษา ๑๙ วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ เอก ส�ำนัก เรียนวัดบางนางบุญ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี วุฒิทางโลก ม.ศ.๕ สถานะเดิม

166 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 1

.indd 166

24/3/2561 11:41:44


ยกระดับ ข้า วอาเซี ยนสู่

เกษตรกรรม 4.0 ข้ า ว คื อ ผลผลิต ทางการเกษตรที่ส�ำคัญ ของชาวนาไทยและ ชาติในอาเซียน (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) แต่ปัญหาหลักของ ชาวนาที่พบ นอกจากมาตรฐานของสินค้าแล้ว ปริมาณการผลิตและ คุณภาพที่ขาดเสถียรภาพ ก็เป็นปัญหาส�ำคัญ ซึ่งเกิดจากการไม่ได้ น�ำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาการผลิต จนท�ำให้เสียเปรียบการ แข่งขันในตลาดโลก ถึงเวลาแล้วที่ชาวนาในอาเซียนต้องเร่ง พัฒนาและยกระดับผลผลิต ในการ ก้าวไปสูย่ คุ เกษตรกรรม 4.0 โดยชาวนาในอาเซียน ต้ อ งยกระดั บ การท� ำ นา

AEC

.indd 167

เป็ น แบบนาแปลงใหญ่ เพื่ อ รวมกลุ ่ ม ในการลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี การผลิตรูปแบบใหม่ รองรับการเข้าสูเ่ กษตรไฮเทคหรือเกษตรกรรม 4.0 เปลี่ ย นรู ป แบบการปลู ก ข้ า วเป็ น แบบไดเรกต์ ซี ด ดิ้ ง เป็ น การปลู ก เมล็ดพันธุ์ข้าวแบบใช้การหยอด สามารถลดระยะเวลาการท�ำงาน ลงได้ 60% ทั้งยังลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว จากเดิมที่ใช้ประมาณ 10 - 20 กก./ 7 ไร่ จะลดลงเหลือเพียง 3 กก. ซึ่งใช้นวัตกรรมแบบไอรอน - โค้ทติ้ง การเคลือบเหล็กบนเมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนท�ำการเพาะปลูก เพื่อแก้ปัญหาการล้มตายของข้าว เอื้อต่อการควบคุมศัตรูพืชรวมถึง ป้องกันสัตว์รบกวนต้นข้าว ชาวนาในประเทศญีป่ นุ่ มีกำ� ลังการผลิตข้าวสารต่อไร่อยูท่ ี่ 675 กก. แต่สามารถเพิม่ มูลค่าจนมีราคาสูงทีส่ ดุ ในโลกอยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 600 บาท การปลูกข้าวจ�ำนวน 3 ไร่ สามารถสร้างรายได้มากถึง 2.4 ล้านบาท ต่อการท�ำนา 1 ครั้ง ซึ่งเป็นรายรับต่อปีท่ีเทียบเท่ากับพนักงาน บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในโตเกี ย ว ควบคู ่ ไ ปกั บ การ พั ฒ นาพั น ธุ ์ ข ้ า วให้ ไ ด้ ร สชาติ ดี ซึ่ ง ข้ า ว ที่ มี ร สชาติ ดี ส ามารถเจาะจงกลุ ่ ม ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงได้ไม่ยาก

26/03/61 04:41:37 PM


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

พั ก พิ ง อิ ง โขง Pak Ping Ing Khong Hotel

อบอุ ่นอย่างไทย สะดวกสบายอย่างสากล ที่พักสไตล์คลาสสิก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ สะอาด สงบ เป็นส่วนตัว

Room บริการห้องพัก บริการห้องพัก ทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้ อ มสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกครบครั น ทั้ ง ตู ้ เ ย็ น เครื่ อ งปรั บ อากาศ LCD TV เครื่องท�ำน�้ำอุ่น Wi-fi ตู้เสื้อผ้า โต๊ะท�ำงาน

Meeting Room ห้องประชุ ม บริการจัดประชุมสัมมนาหน่วยงานต่างๆ จั ด พิ ธี ห มั้ น หรื อ งานฉลองมงคลสมรส ด้ ว ยอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งเสี ย งครบครั น ทั้งโปรเจคเตอร์ คาราโอเกะ ฉาก และเวที

Restaurant สวนอาหารพลอยพีท บริการอาหารเช้าส�ำหรับลูกค้าทีเ่ ข้าพักพร้อม รับจัดงานเลีย้ งสังสรรค์ตา่ งๆ ด้วยเมนูปลาแม่นำ�้ โขง ทะเล กุ้งเผา และอาหารตามสั่งหลากหลาย รายการลิม้ ลองรสชาติในห้องปรับอากาศเย็นสบาย

Coffee Shop ร้านกาแฟสด ดื่มด�่ำรสชาติของกาแฟสดหอมกรุ่นใน บรรยากาศสบายๆ กับเมนูที่หลากหลายทั้ง เบเกอรี่ ขนมเค้ก และซอฟต์ดริง้ ค์ พร้อม Wi-fi ให้คุณท่องเน็ตได้ไม่จ�ำกัด

ห้องอาหาร พลอย พีท ต้นต�ำรับ อาหารปลาแม่น�้ำโขง ติดต่อห้องอาหาร 081-4107465

ติดต่อสอบถาม พักพิงอิงโขง

176/1 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต�ำบลอาจสามารถ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 042-511883 ,042-511993 ,081-6611170 pakpingingkhong@gmail.com www.pakpingingkhong.com

168 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 1

.indd 168

23/3/2561 18:35:39


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

โรงแรมกรรณิ ก า เพลส ...บริการด้วยมิตรภาพดุจญาติมิตร โรงแรมกรรณิกา เพลส ได้รบั การออกแบบ อย่างสวยงามมีเอกลักษณ์ เพือ่ ให้คณ ุ สัมผัสได้ ถึงความอบอุน่ ในการเข้าพัก พร้อมบริการต่างๆ อาทิ รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ระบบความ ปลอดภัย 24 ชัว่ โมง, กล้องวงจรปิด, บริการเช่า Wifi แบบพกพา และฟรี Wi-Fi ในพื้ น ที่ สาธารณะ ภายในห้องพักมีสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกครบครัน เพื่อให้คุณได้พักผ่อนอย่าง สบาย อาทิ ทีวจี อแบน, ผ้าขนหนู, ตูเ้ สือ้ ผ้า, ฟรี Wi-Fi, เครือ่ งปรับอากาศ, ตูเ้ ย็น, เครือ่ งท�ำอุน่ ฯลฯ พร้อมสถานทีจ่ อดรถกว้างขวาง ซึง่ บริการ ทัง้ หมดนีเ้ ริม่ ต้นที่ 450.- บาท/คืน โรงแรมกรรณิกา เพลส ขอแนะน�ำสถานที่ ท่องเที่ยวห้ามพลาดในจังหวัดนครพนม อาทิ

– วัดโอกาสศรีบัวบาน(เมืองนครพนม) – วัดโพธิ์ศรี (เมืองนครพนม) – วัดกลาง (เมืองนครพนม) – วัดมหาธาตุ (เมืองนครพนม) – วัดพระอินทร์แปลง (เมืองนครพนม) – วั ด พระธาตุ พ นมวรมหาวิ ห าร (อ� ำ เภอ ธาตุพนม) – วัดศรีเทพประดิษฐาราม (เมืองนครพนม) – หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัด นครพนม – เรื อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเทศบาล นครพนม คนละ 50.-บาท – อุโมงค์นาคราช เส้นทางปั่นจักรยานริม แม่น�้ำโขง

หากท่านก�ำลังมองหาที่พักใน นครพนม ซึ่ งตัง้ อยู ่ในท�ำเลที่เหมาะ ส�ำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและ การติดต่อธุรกิจ เราขอแนะน�ำ โรงแรมกรรณิกา เพลส ติดต่อสอบถาม โรงแรมกรรณิกา เพลส

198 หมู่ 14 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-543335, 089-4174027 กรรณิกา เพลส

NAKHON PHANOM 169 Ad-

1

.indd 169

24/3/2561 14:54:12


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

69 ซิ กตี้ไนย์ รีสอร์ท บริการห้องพักสะอาด บรรยากาศเป็นส่วนตัว ที่จอดรถกว้างขวาง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ฟรี wifi ความเร็วสูง เพลิดเพลินกับ กิจกรรมสันทนาการ “เลีย้ งแกะ” ลิม้ ลองกาแฟสดหอมกรุน่ จากดอยช้าง ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 69 รีสอร์ต & คาเฟ่(sixty nine resort & cafe’) โดดเด่นด้วยท�ำเล ที่ตั้ง อยู่ติดถนนทางหลวงสายหลักที่ 212 เส้นทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่3 นครพนม-แขวงค�ำม่วน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3กิโลเมตร เดินทางสะดวก อยู่ใกล้ปั๊ม ปตท. 7 eleven ห่างแม่น�้ำโขง ประมาณ 100 เมตร บริการอาหารและเครื่องดื่ม รถเช่า พร้อมแนะน�ำ เส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม

ติดต่อสอบถาม

ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 081-4694666 , 086-5424569 69Resort

คลินิกเวชกรรม แพทย์ปัทมวรรณ

รักษาผิว สิว ฝ้า กระ จุดด่างด�ำ เลเซอร์และความงาม ปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย โบทอกซ์ ร้อยไหม กระชับสัดส่วน เสริมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้น ตัดถุงใต้ตาท�ำปากบาง/ ปากกระจับ

ทุกความสวย มั่นใจได้..ด้วยการดูแลและรักษา จากแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ ติดต่อ สอบถาม

ตัง้ อยูบ่ นถนนนิตโยตรงหัวมุมสีแ่ ยกไฟแดง เยื้ อ งธนาคารธนาคาร ธกส (ฝั ่ ง ตรงข้ า ม ธนาคาร) ข้างร้านโมเดิร์นไอที ตรงข้ามร้าน เอทีเครื่องเสียง 042-512-964 ปัทมวรรณ์คลินิก เปิดท�ำการ จันทร์-ศุกร์ 16.00-20.00 น เสาร์ 13.30-20.00 น หยุดวันอาทิตย์ 170 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 69

&

1

.indd 170

26/3/2561 15:36:21

...ส


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

โรงแรมโขงภูหมอก โฮมเทล ...อุ่นใจในสายหมอกริมโขง

เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น โต๊ะท�ำงาน มุมพักผ่อน ฟรีอาหารเช้า ฟรี Wi-Fi และฟรีทจี่ อดรถ อุน่ ใจสบายกระเป๋า ด้วยค่าบริการในราคา มิ ต รภาพ พร้ อ มบริ ก ารรั บ ช� ำ ระเงิ น ด้ ว ย บัตรเครดิต เพือ่ ความสะดวกของลูกค้า ให้บริการห้องพัก 2 แบบ • ห้องชมโขง VIP เตียงเดีย่ ว/คู่ • ห้องแสตนดาร์ดเตียงเดีย่ ว/คู่ พร้อมให้บริการเตียงเสริม ในราคา 250 บาท / ท่าน พร้อมอาหารเช้าฟรี

โขงภูหมอก โฮมเทล โรงแรมขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบตกแต่ง ให้ดูทันสมัย เหมาะกับการพักผ่อนและดื่มด�่ำบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าของล�ำน�้ำโขง

ติดต่อสอบถาม โขงภูหมอก โฮมเทล

1/5 ถ.ดิษฐวงค์วถิ ี ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042- 513 323-4 ,062-195 1828 khongpumork@yahoo.com

NAKHON PHANOM 171 Ad-

1

.indd 171

24/3/2561 14:52:37


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

ธาตุพนม “ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริการเป็ นเลิศ ก่อก�ำเนิดแผนชุ มชน บรรลุผลยุ ทธศาสตร์จังหวัด”

คือวิสยั ทัศน์ของเทศบาลต�ำบลธาตุพนม ซึง่ มีสำ� นักงานเทศบาลฯตัง้ อยู่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนพนมพนารักษ์ ต�ำบลธาตุพนม อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ปัจจุบันมีนายขจรศักดิ์ นิตชิน ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี ต�ำบลธาตุพนม

์ นิตชิ น นายขจรศั ก ดิ นายกเทศมนตรีต�ำบลธาตุพนม 3 โครงการเด่นของ ทต.ธาตุพนม โครงการก่อสร้างจุดชมวิวริมโขง เทศบาลต� ำ บลธาตุ พ นม มี พื้ น ที่ ที่ ติ ด กั บ ริ ม ฝั ่ ง โขง และในแต่ ล ะวั น จะมี ทั้ ง พี่ น ้ อ งฝั ่ ง สปป.ลาว นักท่องเทีย่ วชาวไทยและต่างประเทศ ได้เดินทางมาเพื่อชมธรรมชาติของฝั่งแม่น�้ำโขง อีกทั้งบริเวณริมฝั่งโขงด้านหลังเทศบาลต�ำบล ธาตุพนม เป็นจุดผ่อนปรนสินค้าไทย-ลาว ที่มี ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพี่น้อง ชาวไทยและชาวลาว ดั ง นั้ น เทศบาลต� ำ บล ธาตุพนมจึงได้จดั ท�ำโครงการจุดชมวิวริมโขง ให้ มีความสวยงามเพือ่ เป็นการรองรับนักท่องเทีย่ ว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

172 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 172

24/3/2561 15:38:58


โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เทศบาลต�ำบลธาตุพนมเป็นที่ตั้งของปูชณียสถานที่ส�ำคัญ คือ องค์พระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึง่ เป็นอารามหลวงชัน้ เอก และเป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวไทยและพีน่ อ้ งชาวลาว ซึง่ ในแต่ละวัน จะมีนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนเดินทางมาเพื่อสักการะเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้เกิดปัญหา การจราจรติดขัด เกิดความแออัดของนักท่องเที่ยวตลอดจนที่จอดรถ และความไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม ดังนั้นเทศบาลต�ำบลธาตุพนมจึงได้จัดท�ำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า วัดพระธาตุพนมขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชนในการด�ำเนินงานใน โครงการนี้ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ให้เกิดความสวยงามและ เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการใช้งบประมาณจ�ำนวนที่ใช้ตามสัญญาทั้งสิ้น 98 ล้าน โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เนื่องจากในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจ�ำนวนมาก เดิน ทางมาเพื่อ สักการะพระธาตุพนม ดังนั้นเทศบาลต�ำบล ธาตุพนมจึงได้จัดท�ำโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าวัดพระ ธาตุ พ นมวรมหาวิ ห ารขึ้ น เพื่ อ อ� ำ นวยความ สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ทีเ่ ดินทางมากราบไหว้สกั การะพระธาตุพนมใน จุดพักผ่อน อีกทั้งยังเป็นจุดบริการอาหารและ เครื่องดื่ม และห้องน�้ำ-ห้องสุขาด้วย โดยใช้ งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 20 ล้านบาท NAKHON PHANOM 173 .

2

.indd 173

24/3/2561 15:39:14


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

้น�ำก�่ำ

“เขื่อนน�้ำก�่ำตอนล่าง ยางพาราเขียวขจี มีปลาน�้ำโขงเลิศรส มันเภาสดรสหวาน งานสงกรานต์หาดแห่ สนุกจริงแท้ประเพณีแข่งเรือ”

นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำ� บลน�้ำก�่ำ

คือค�ำขวัญของต�ำบลน�้ำก�่ำ ซึ่งอยู่ในความ ดูแลของ เทศบาลต�ำบลน�้ำก�่ำ เลขที่ 261 หมู่ ที่ 10 ต�ำบลน�้ำก�่ำ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม 48110 โดยอยูห่ า่ งจากทีว่ า่ การอ�ำเภอ ธาตุพนมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ประวัติและความเป็นมา บรรพบุรุษของชาวต�ำบลน�้ำก�่ำ อพยพมา จากอ�ำเภอมุกดาหารและจากแขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณปากน�้ำก�่ำ ซึ่ง มี ต ้ น น�้ ำ มาจากหนองหาน จั ง หวั ด สกลนคร เนือ่ งจากบริเวณปากล�ำน�ำ้ ก�ำ่ เป็นทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ เหมาะสมกับการประกอบอาชีพการเกษตรและ ประมง เพราะเป็นที่ราบลุ่มมีปลาชุกชุมในฤดู น�้ำหลาก ปลาจ�ำนวนมากจะมารวมตัวกันว่าย ทวนน�้ำขึ้นไปในล�ำน�้ำก�่ำเพื่อวางไข่ ชาวบ้านจึง อาศัยพื้นที่ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างล�ำน�้ำก�่ำ กับแม่น�้ำโขง ที่เรียกว่าปากก�่ำเป็นที่ตั้งหมู่บ้าน ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องราษฎรทีอ่ ยู่ อาศัย จึงตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ นตามล�ำน�ำ้ ว่า “บ้านน�ำ้ ก�ำ่ ”

นายภิศักดิ์สัน เสโนฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำ� บลน�้ำก�่ำ

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลน�ำ้ ก�ำ่ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 34,032 ไร่ หรือ 54.4512 ตารางกิโลเมตร โดยมีจดุ เด่นของพืน้ ทีค่ อื - แนวเขตของต�ำบลด้านทิศตะวันออกตลอดแนวติดกับแม่นำ�้ โขง ซึง่ เหมาะกับอาชีพการเกษตร - ถนน รพช.จากอ�ำเภอธาตุพนมไปถึงแก่งกระเบา อ�ำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีแหล่ง ท่องเที่ยวส�ำคัญซึ่งมีชื่อเสียงผ่านหมู่บ้านต่างๆ ของต�ำบลน�้ำก�่ำตลอดแนว

174 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 174

26/3/2561 11:33:33


แหล่งเรียนรู ้ส�ำคัญ กลุม่ เรียนรูส้ มุนไพรเพือ่ การศึกษา บ้านเลข ที่ 141 หมู่ที่ 1 บ้านน�้ำก�่ำกลาง ต�ำบลน�้ำก�่ำ มี การปลูกพืชสมุนไพร จ�ำนวน 3 ไร่ สามารถผลิต สมุนไพรออกสู่ตลาดได้ทุกฤดูกาล จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยนายจันทร์ พิมลัง เป็นผูท้ มี่ คี วาม สนใจสมุนไพร มีการศึกษาค้นคว้ามาตลอด เป็น หมอสมุนไพรที่ชาวบ้านให้ความนับถือ

เมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่ บ้านน�้ำก�่ำกลาง หมู่ที่ 1 ได้จัดตั้งกลุ่มเรียนรู้ สมุนไพรเพือ่ การศึกษาขึน้ มีผสู้ นใจจ�ำนวนมาก ปัจจุบันมีสมาชิก 111 คน ปี พ.ศ. 2544 ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ การลงทุน ทางสังคม (SIF) 847,386 บาท มีการเรียนรูแ้ ละ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เป็นที่ยอมรับของสังคม มากขึ้น โดยเฉพาะงานนมัสการพระธาตุพนม ประจ�ำปี

NAKHON PHANOM 175 .

4

.indd 175

26/3/2561 11:33:32


แหล่งท่องเทีย่ วต�ำบลน�ำ้ ก�ำ่ หาดแห่ เป็นเกาะกลางแม่นำ�้ โขง บริเวณหมู่ ที่ 3 บ้านน�้ำก�่ำใต้ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีร้าน อาหารที่ปรุงอาหารจากปลาแม่น�้ำโขงสด ๆ มี ชายหาด มีหนิ กรวด ท�ำให้นำ�้ ใสสะอาดน่าลงไป ว่ายเล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเดือนมีนาคมถึง พฤษภาคมน�้ำตื้นและมีบรรยากาศดี จึงมีนัก ท่องเที่ยวมาพักผ่อนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะใน เทศกาลสงกรานต์มกี ารจัดงานสงกรานต์ทหี่ าด แห่อย่างยิง่ ใหญ่ทกุ ปี นักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วเป็น เรือนหมื่นเงินสะพัดหลายแสนบาท หาดสายไหมและถ�ำ้ สายไหม อยูบ่ ริเวณหมู่ ที่ 4 บ้านคับพวง เป็นหาดทรายและโขดหินที่ สวยงาม มีปลาน�้ำโขงชุกชุม ชาวบ้านมีอาชีพ จับปลาจ�ำหน่ายแบบสดๆ

แก่งคับพวง อยูใ่ นเขตพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 4 บ้านคับ พวง ลักษณะเป็นแก่งกลางล�ำน�้ำโขงที่มีความ สวยงามแปลกตา ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่โขง บริเวณต�ำบลหาดแห่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทสี่ วยงามของล�ำน�ำ้ โขง ได้ บรรยากาศดี ไม่วา่ เป็นช่วงเช้าที่พระอาทิตย์ ขึน้ หรือช่วงเย็นทีม่ บี รรยากาศเงียบสงบ เหมาะ กับการนั่งพักผ่อนชมวิวอย่างเพลิดเพลิน 176 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 176

26/3/2561 11:34:24


OTOP ขึน้ ชื่ อต�ำบลน�ำ้ ก�ำ่ ข้าวเม่า เป็นสินค้าพืน้ เมืองขึน้ ชือ่ ของต�ำบล น�้ำก�่ำ ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ผลิตโดย กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนบ้านน�้ำก�่ำน้อย หมู่ 17 ผ้าขาวม้า ผลิตโดย กลุ่มทอผ้าบ้านาค�ำ หมู่ ที่ 5 ตะกร้า -บ้านน้องหมา ผลิตโดย กลุ่มรักษ์ สานบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 11 สอบถามข้อมูลหรือติดตามผลงานได้ที่ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลน�้ำก�่ำ โทรศัพท์ : 042-059285 โทรสาร : 042-059285 เพจเทศบาลต�ำบลน�้ำก�่ำ : https://www. facebook.com/tt.namkam/ NAKHON PHANOM 177 .

4

.indd 177

26/3/2561 11:34:12


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์น่าอยู ่ เคียงคู่การพัฒนาคุณภาพชี วิต ขยายผลเศรษฐกิจชุ มชน ประชาชนปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ ขจัดสิ้นยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน

องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 12,565 หรือประมาณ 21.40 ตารางกิโลเมตร มีจ�ำนวน 11 หมู่บ้าน 1,840 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 6,681 คน

นโยบาย

หลักการบริหารงาน ผมยึดมั่นในการบริหารราชการ แบบ ประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว ม มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ในทุ ก ๆ ด้ า น ให้ ย กระดั บ การพั ฒ นาที่ เข้าถึง ให้ได้รับประโยชน์ส่วนรวมสูงสุด โดยได้น้อมน�ำหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในพื้นที่ เน้น ให้ ป ระชาชนมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น เข้าใจและเข้าถึง พื้นที่ปัญหาของพี่น้อง ประชาชน เน้นการพัฒนาคนแบบยั่งยืน

นายศุภกฤต แสงวงศ์

นางสาวณัฐชกาญน์ มาลาภูมิ

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนนางหงส์

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนนางหงส์

178 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

.indd 178

27/03/61 10:35:37 AM


แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบนาแปลงใหญ่

หมู ่บ้านรักษา ศีล 5 ระดับประเทศ

วัฒนธรรมการฟ้อนร�ำ 4 ชนเผ่า

ภูไทแสก ภูไทโซ่ ภูไทกะเลอ และภูไทญ้อ

NAKHON PHANOM 179 .

.indd 179

27/03/61 10:35:43 AM


องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนนางหงส์

มีค่ายพัฒนาอบรมผู ้น�ำเยาวชนของหน่วยสันติภาพอเมริกัน

ต้นแบบชุ มชนงดเหล้า และแอลกอฮอล์ สสส.

โครงการปั่ นสุขใจไหว้พระธาตุพนม ชุ มชนงดเหล้า Stop Drink ร่วมกับ สสส.

กู้ชีพกู้ภัยหงส์ฟ้า รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจ คุณภาพงานบริการ ด้วยทีมงานรถการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สะดวกและทันสมัย

180 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

.indd 180

27/03/61 10:35:54 AM


สิ น ค้ า เลื่ องชื่ อ ระบือ ไกล สิน ค้างานฝีมือ หัต ถศิ ล ป์ น� ำ แสดงโชว์ที่ป ระเทศนิวซีแ ลนด์ งาน 60 ปี ความสั มพั น ธ์ ท างการทูต รัฐบาลไทย-นิวซีแ ลนด์

งานฉลองสัมพันธ์ 60 ปี ไทย-นิวซี แลนด์ @ประเทศนิวซี แลนด์

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณีอันดีงาม NAKHON PHANOM 181 .

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ประจ�ำต�ำบล

.indd 181

27/03/61 10:36:08 AM


องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนนางหงส์

มีโรงเรียนผู ้สูงอายุ ต�ำบลดอนนางหงส์ แห่งที่ 15 วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลดอนนางหงส์ มุ่งสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ขยายความคิดสู่โลกกว้าง เป็นแบบอย่างของสังคม ผสานผสมความเป็นไทย สุขภาพกายใจสมบูรณ์

อัตลักษณ์ (IDENTITIES) ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู ้สูงอายุ “ แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ” เพื่อให้มีสถานที่จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ แบ่งปัน ทุกข์ สุข รอยยิ้ม สุขภาพจิตดี

สามัคคี มีคุณค่า อนามัยดี มีความสุข

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นการเรียนการสอน 2 ภาษา น�ำนวัตกรรม ธนาคารความดี มาสอนพัฒนาผู ้เรียน

โครงการหนูน้อยเก่งคณิตคิดเร็ว ตัวเลขมหัศจรรย์

182 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

.indd 182

27/03/61 10:36:24 AM


เจดีย์วัดมรุ กขนคร ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

สูง 50.9 เมตร สร้างในรัชกาลที่ 9 เนื่องใจวโรกาสครองราชย์ ครบ 50 ปี และ รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จมายกเศวตฉัตร เมื่อปี 2540 เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 1 ของจังหวัดนครพนม ปัจจุบันเป็นที่สักการะกราบไหว้ 7 พระธาตุ ของคน ที่เกิดวันพุธ กลางคืน

งานกิจการสภา

เข้มแข็ง หลักบริหารงานบ้านเมืองที่ดี ตามระบบธรรมมาภิบาล งานกิจการสภาที่เข้มแข็ง น�ำโดย นายเวียงชัย ศรีสรณ์ ต�ำแหน่งประธานสภา บริหารงานโดยยึดหลัก “การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผิดชอบ” ยึดระบบคุณธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบธรรมาภิบาล

NAKHON PHANOM 183 .

.indd 183

27/03/61 10:36:42 AM


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

พระกลางทุ่ง พระกลางทุ่งรุ ่งโรจน์ พระโกฏิศักดิ์สิทธิ์ อิฐมอญชั ้นดี มีปลาบึงกอง หาดทรายทองอร่ามตา น�ำพาบุ ญแข่งเรือ งามเหลือสองฝั่ งโขง เชื่ อมโยงวัฒนธรรม

คือค�ำขวัญต�ำบลพระกลางทุ่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร ส่วนต�ำบลพระกลางทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งฮี ต�ำบลพระกลางทุ่ง อ�ำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยอยู่ห่างจากอ�ำเภอธาตุพนม ประมาณ 4 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 43 กิโลเมตร

นายสวาท ล�ำทอง

วิสัยทัศน์ สร้างเสริมภูมิปัญญา พัฒนารายได้ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ทันสมัยสู่สากล

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพระกลางทุ่ง ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลพระกลางทุง่ มีเนือ้ ทีจ่ ำ� นวน 31 ตาราง กิโลเมตร หรือ 19,375 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ท�ำการ เกษตร จ�ำนวน 14,651 ไร่ พืชเศรษฐกิจส�ำคัญ คือ ข้าว การปลูกข้าวจะมีการปลูกนาปี และ นาปรัง นอกจากนี้มีการปลูกพืชระยะสั้น เช่น ผักชีฝรั่ง ผักโหระพา มันแกว เป็นต้น การปลูก พื ช ระยะสั้ น ท� ำ การปลู ก ตลอดปี ใ นบริ เ วณ ริมแม่น�้ำโขงและบริเวณที่นา มีการปลูกมากใน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 และ 13 โดยจะมีพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงที่ การปกครอง/ประชาชน ต�ำบลพระกลางทุง่ มีจ�ำนวน 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพระ กลางทุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านพระกลางท่า หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งฮี หมู่ที่ 4 บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม หมู่ที่ 7 บ้าน โพนแพง หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ที่ 11 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 12 บ้านหลักศิลาทุ่ง หมู่ที่ 13 บ้านพระกลางใต้ หมู่ที่ 14 บ้านเหล่า กกตาล หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุดแคนเหนือ และ หมู่ที่ 16 บ้านศิลามงคล มีประชากร 7,530 คน

นายก อบต.พระกลางทุ่งชวนเทีย่ ว 1. หาดทรายทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ อยู่ริมฝั่งแม่น�้ำโขง ในเขตต�ำบลพระกลางทุ่ง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บริเวณหมู่ที่ 9, 2 และ หมู่ที่ 13 โดยมีหาดทรายที่สามารถ เทีย่ วได้ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ลักษณะสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเป็นพืน้ ทีใ่ น แม่น�้ำโขง ในช่วงฤดูแล้งน�้ำจะแห้งและมีทราย โ ผ ล ่ ขึ้ น ใ น บ ริ เว ณ ที่ ติ ด กั บ ช า ย ฝ ั ่ ง ข อ ง ประเทศไทย ท�ำให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ นักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระกลางทุ่ง จึงร่วม กับสภาวัฒนธรรมต�ำบลพระกลางทุ่ง ชมรม

ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น และพีน่ อ้ งชาวต�ำบลพระกลางทุง่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หาด ทรายทอง โดยจะมี ก ารแสดงมหรสพสร้ า ง บรรยากาศทีส่ นุกสนาน ครืน้ เครง ซึง่ แต่ละปีจะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเป็นจ�ำนวนมาก 2. วัดบ้านบุ่งฮี ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งฮี หมู่ที่ 3 ต�ำบลพระกลางทุ่ง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม จุดเด่นของวัดคือ มีหลวงพ่อพระโกฎิ ซึง่ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศ เหนือ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวพุทธ เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนมา กราบไหว้บูชาเป็นจ�ำนวนมาก

184 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 184

28/3/2561 11:28:24


3. วัดศิลามงคล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 16 ต�ำบล พระกลางทุ่ง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ โขง ภายในวัดร่มรื่นเย็นสบายเพราะมีต้นไม้หนา แน่น และยังเป็นทีต่ งั้ ของหลักศิลาจารึกโบราณ เป็ น วั ด ที่ จ� ำ พรรษาของหลวงปู ่ บั ว เตมิ โ ย พระเกจิชื่อดังและเป็นที่เคารพสักการะของ พุทธศาสนิกชนทั่วไป มีพระอธิการวิมาน หรือ พระอาจารย์โต้ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของ วัดศิลามงคล สิง่ ทีน่ ่าสนใจภายในวัด - หลักศิลาจารึก ตั้งอยู่ในวัดศิลามงคล ด้านก�ำแพงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับว่าเป็นหินศิลา จารึกอักษรขอม และเป็นที่มาของบ้านหลักศิลา จะปรากฏในสมัยใดนั้นไม่อาจทราบได้ นับว่าเป็น สิ่งส�ำคัญต่อชุมชนเพื่อที่จะทราบว่าเดิมทีนั้นแดนดินถิ่นนี้มี ประวัติความเป็นมาอย่างไร - พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เตมิโย ตั้งอยู่ในวัดศิลามงคล ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น พระเกจิอาจารย์สายวิปสั สนาทีเ่ ป็นทีเ่ คารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปและมีลกู ศิษย์มากมาย ร่างกายของท่านซึ่งหลังจากมรณภาพแล้วไม่เน่าเปื่อย เป็นที่นับถือของชาวนครพนม ศิษยานุศิษย์ จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ส�ำหรับแสดงชีวประวัติ และเป็นที่เก็บอัฐบริขารของท่านไว้ เพื่อให้เป็นที่ ศึกษาและเป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามความดี ที่ท่านได้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและแก่ พระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตให้กราบไหว้อีกด้วย นอกจากนี้ยัง มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้ชมกันอีกมาก - ใบเสมาโบราณ ภายในวัดเก็บรักษาใบเสมาที่มีอายุเก่าแก่ สันนิษฐานว่า เป็นใบเสมาที่มีอายุ รุ่นราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ OTOP ขึน้ ชื่ อของต�ำบลพระกลางทุ่ง กลุ่มสินค้า OTOP ในต�ำบลพระกลางทุ่ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ น้ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ในท้องถิ่น เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากของ ทีร่ ะลึก คือ ชุดศรีโคตร ชุดประจ�ำถิน่ ของต�ำบล พระกลางทุ่ง ผลิตโดยกลุ่มทอผ้าศรีโคตร ซึ่งได้ ตัดเย็บเป็นชุดพร้อมสวมใส่ ปัจจุบันหากมีผู้มา เยี่ ย มชมผลงานทางกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นศรี โ คตรจะ จั ด การแสดงที่มีท่าร่ายร�ำอ่อนช้อยสวยงาม ไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมา เยือนด้วย กลุ่มทอผ้าศรีโคตร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 13 ต�ำบลพระกลางทุ่ง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 นายจิรวัฒน์ ไชยพร โทร.081-8688824

ประเพณีส�ำคัญของต�ำบลพระกลางทุ่ง ประเพณีการแข่งขันเรือยาว เป็นการแข่งขัน เรื อ ยาวของต� ำ บลพระกลางทุ ่ ง ซึ่ ง สถานที่ จัดการแข่งขันคือบริเวณแม่นำ�้ โขง ซึง่ เป็นแม่นำ�้ นานาชาติ โดยทาง สปป.ลาว ได้ส่งทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทุกปี ทั้งนี้องค์การบริหาร ส่ ว นต� ำ บลพระกลางทุ ่ ง ได้ จั ด งานประเพณี แข่งขันเรือยาวในช่วงออกพรรษาทุกๆ ปี นับ เป็ น การแข่ ง ขั น ที่ น ่ า ดู น ่ า ชมและมี ค วาม สนุกสนานเป็นอย่างมาก

NAKHON PHANOM 185 .

2

.indd 185

28/3/2561 11:28:36


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

อุ ่มเหม้า

“ส่งเสริมอาชี พ การศึกษา ภูมิปัญญา รักษาทรัพยากร เน้นสัญจร ไฟฟ้า ประปา การพัฒนาของประชาชน โดย ประชาชน เพื่อประชาชน” คือวิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอุม่ เหม้า ตัง้ อยูท่ ี่ บ้านโนนงาม หมูท่ ี่ 5 (หน้าโรงเรียนอุม่ เหม้าประชาสรรค์) อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยอยูท่ างทิศใต้ของทีว่ า่ การอ�ำเภอธาตุพนม ไปตามถนน ชยางกูรประมาณ 15 กิโลเมตร จากถนนชยางกูรเข้าไปตามถนนอุม่ เหม้า ทรายมูล ประมาณ 500 เมตร ปัจจุบนั มี นายเผย ค�ำมุงคุณ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลอุม่ เหม้า

นายเผย ค�ำมุ งคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลอุ ่มเหม้า

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลอุ่มเหม้า มีเนื้อที่ประมาณ 67.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,932 ไร่ (ข้อมูลจาก ส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ ) สภาพเป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ สลับกับทีด่ อนและพืน้ ทีร่ าบส่วนใหญ่ลาดเอียง ไปทางทิศตะวันตกของแม่นำ�้ โขง การปกครอง ต�ำบลอุม่ เหม้ามี 9 หมูบ่ า้ น อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลเต็มทั้ง 9 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วย หมูท่ ี่ 1 บ้านอุม่ เหม้า หมูท่ ี่ 2 บ้านโสกแมว หมูท่ ี่ 3 บ้านดอนสวรรค์ หมูท่ ี่ 4 บ้านแดนสวรรค์ หมูท่ ี่ 5 บ้านโนนงาม หมูท่ ี่ 6 บ้านยางค�ำ หมูท่ ี่ 7 บ้านชาติพฒ ั นาชาติไทย หมูท่ ี่ 8 บ้านนิคมทหารผ่านศึก หมูท่ ี่ 9 บ้านโชคอ�ำนวย

186 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 186

24/3/2561 14:37:50


กิจกรรม/โครงการเด่น TO BE NUMBER ONE ชนเผ่าไทข่าบ้าน โสกแมว เป็นหนึง่ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึง่ โดยไม่พงึ่ ยาเสพติด โครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพแกนน�ำ วัยรุ่นระดับต�ำบล เพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การตัง้ ครรภ์ รวมใจภักดิ์ ปัน่ รักษ์สขุ ภาพ ส่งเสริมการปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพ ท�ำความดีถวายพ่อหลวง โครงการกิจกรรมพิธปี ล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้ เพือ่ บ�ำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 100 วัน พระบาท สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ณ อ่างเก็บน�ำ้ ดงหมู 1 บ้านชาติพฒ ั นาชาติไทย ต�ำบลอุม่ เหม้า อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติบ้านท้องถิ่นประชา ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ณ บ้านนางบัวลี จูมทอง บ้านดอนสวรรค์ หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลอุม่ เหม้า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนต�ำบลอุม่ เหม้า โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลอุม่ เหม้า ในวันที่ 13 เมษายน 2560 โครงการประชารัฐปัน้ โอ่ง พร้อมพิธมี อบ โอ่งให้กบั ชาวต�ำบลอุม่ เหม้า ณ บริเวณหน้าวัด พระธาตุพนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต� ำ บลอุ ่ ม เหม้ า จ� ำ หน่ า ยผลไม้ ต ามฤดู ก าล รวมถึงพันธุพ์ ชื ทัง้ ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับให้ เลือกมากมาย โดยมีรา้ นค้าวางจ�ำหน่ายตลอด สองข้างทางริมถนนชยางกูร สายมุกดาหาร ธาตุพนม จังหวัดนครพนม สถานทีน่ ่าสนใจ วัดโพธิช์ ยั อุดม ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 1 บ้านอุม่ เหม้า อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นสถานที่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวต�ำบล อุ่มเหม้า วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่ง ประดิษฐานองค์พระธาตุพนมสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ น คูเ่ มืองนครพนมมาช้านาน และเป็นทีส่ กั การะ บูชาทัง้ ในหมูช่ าวไทย ชาวลาว และชาวต่างชาติ NAKHON PHANOM 187 .

2

.indd 187

28/3/2561 11:30:07


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดสมสะอาด วัดสมสะอาด ตัง้ ทีบ่ า้ นเลขที่ ๑๗๒ หมูท่ ี่ ๗ ต�ำบลน�ำ้ ก�ำ่ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐

ประวัติวัดสมสะอาด

บ้านทรายมูล ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๓๒๘ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยการน�ำของ “นาย เวียงแก” และมีหลวงปูโ่ สม พระเถระผูใ้ หญ่ใน ขณะนั้น ได้น�ำพาชาวบ้านก่อตั้งที่พักสงฆ์ขึ้น (ในสมัยนัน้ ยังไม่ได้มกี ารขึน้ ทะเบียนวัด) พร้อม กับการก่อตั้งหมู่บ้าน ต่อมาจึงได้ขึ้นทะเบียน เป็น “ส�ำนักสงฆ์” เป็นครั้งแรก เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๔๔

อาคารเสนาสนะ

ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอพระเจ้าองค์ตื้อ ๑ หลัง เทวรูปพญาศรีแสนเมืองนาคราช ๑ ตน กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ หลัง และห้องน�้ำ ๑๕ ห้อง

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๑๔ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี เสด็จ ณ หมู่บ้านทรายมูล พ.ศ.๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ณ วัดสมสะอาด พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 188 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย (

4 ).indd 188

28/3/2561 11:32:32


ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

หลวงปู่โสม พ.ศ. ๒๓๒๘ หลวงพ่อตีบ พ.ศ. ๒๕๑๒ พระอธิการพรมมา พรฺหมรโต พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ พระมหาดนัย ญาณทสฺสี พ.ศ.๒๕๕๘ ปัจจุบัน

ประวัติย่อพระมหาดนัย ญาณทสฺสี

พระมหาดนัย ญาณทสฺสี เลขาเจ้าคณะ ต�ำบลน�ำ้ ก�ำ ่ เขต ๒ และเจ้าอาวาสวัดสมสะอาด อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ สถานะเดิม นายดนัย นามสกุล ภูผู้ เกิด วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๓๑ บิดาชื่อ นายเฮง ภูผู้ มารดาชือ่ นางทองใบ ภูผู้ บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๗ บ้านทรายมูล ต.น�ำ้ ก�ำ ่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม บรรพชา พ.ศ.๒๕๔๓ ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี พระราชสังวรคุณ เป็นพระ อุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดโพธิ์ศรี ต.น�้ำก�่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพระมหา สงข์ สงฺฆญาโณ ป.ธ. ๗ เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.๖ ป.ตรี ค.บ. ราชภัฏเทพสตรี ต�ำแหน่ง เลขาเจ้าคณะต�ำบลน�ำ้ ก�ำ ่ เขต ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ -ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดสมสะอาด พ.ศ.๒๕๕๘ ปัจจุบัน

NAKHON PHANOM 189 (

4 ).indd 189

24/3/2561 14:20:55


ความส�ำคัญของวัดสมสะอาด

วัดสมสะอาด ไม่เพียงแต่จะเป็นศาสน สถานเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านน�้ำก�่ำ ผู้ ศรัทธาและยึดมัน่ ในหลักธรรมค�ำสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันก่อให้เกิด ความสงบสุขและความสามัคคีในชุมชน และ เป็นสถานที่อบรมจิตใจและปลูกฝังให้เด็กและ เยาวชนปฏิบัติตนให้อยู่ในครองธรรม ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ อาทิ การท�ำบุญในวันส�ำคัญทาง ศาสนา การสวดมนต์ด้วยท�ำนองสรภัญญะ ซึ่ง มีผสู้ งู วัยช่วยกันถ่ายทอดและฝึกฝนให้ นับเป็น กุศโลบายในการชักชวนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าวัด และได้ น ้ อ มน� ำ หลั ก ธรรมมาปรั บ ใช้ ใ นการ ด�ำเนินชีวิตให้มีความสุข และเพื่อเป็นพลัง ส�ำคัญในการสานต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ เจริญรุ่งเรืองสืบไป

190 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย (

4 ).indd 190

28/3/2561 11:32:50


NAKHON PHANOM 191 (

4 ).indd 191

24/3/2561 14:21:15


The record of religious path, the way which lead and support our lives

Wat Som Sa-ard

Wat Som Sa-ard is located at 172 village No.7 Nam Kam sub-district, That Phanom district, Nakhon Phanom province, postcode 48110 History of Wat Som Sa-ard Ban Sai Moon was founded in 2328 B.E., an early of Rattanakosin kingdom by the lead of “Mr. Wiangkae and Luang Pu Som (senior monk at that time). They leaded locals to build monk’s dweller (at that time, temple did not had to register) and founded village at the same time. After that, they registered this place to be “temple without royal bound Buddhist stone” for the first time which is around 2444 B.E. Important past event 2514 B.E., Somdet Phra Sri Nakarintara Boromrajchonnani came to Sai Moon village.

2527 B.E., Phra Bat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Borommanatthabophit came to Wat Som Sa-ard together with Somdet Phra Theppharat Raja Suda Sayam Borommaratchakumari. Important Building in this temple Sermon hall, Phra Chao Ong Tue tower, Phraya Sri Saen Muang Nakaraja graven image, 2 monk’s houses, scullery, developing center for small children and 15 bathrooms. Order of an abbot Luang Pu Som - 2328 B.E. Luang Por Teeb - 2512 B.E. Phra Athikarn Promma Prommonto - 2545 - 2556 B.E. Phra Maha Danai Yarnthatsi - 2558 until now.

Brife Biohraphy of Phra Maha Danai Yarnthatsi Phra Maha Danai Yarnthatsi, secretary of Nam Kam sub-district monk dean and abbot of Wat Som Sa-ard, age 30 years old which entered the monkhood for 10 years. Former status - Mr. Danai Phupu, was born on 7 February 2531 B.E., son of Mr. Heng and Mrs. Thongbai Phupu which his address is 14 village No.7, Ban Sai Moon, Nam Kam sub-district, That Phanom district, Nakhon Phanom province. Ordination - He became a novice in 2543 B.E. at Wat Phra Buddhabat Ratchaworamahawihan, Khun Khlon sub-district, Phra Buddhabat district, Saraburi province, which the preceptor is Phra Ratcha Sangwonkhun.

192 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย (

4 ).indd 192

24/3/2561 14:21:28


After that, he went into monkhood at Wat Po Sri Nam Kam sub-district, That Phanom district, Nakhon Phanom province, which the preceptor is Phra Maha Song Sangkayano (graduation in level seven of Buddhist theology). Education Dharma scholar advanced level, graduation in level six of Buddhist theology. Bachelor of Education from Thepsatri Rajabhat University. Position Secretary of Nam Kam sub-district area 2 monk dean - since 2557 B.E. until now. Abbot of Wat Som Sa-ard - since 2558 B.E. until now.

Importance of Wat Som Sa-ard Wat Som Sa-ard is not only a religious place where religious ceremony has been performed, it is also a spiritual center of Ban Nam Kam villagers whom believe in Lord Buddha’s moral principle and doctrine which cause peacefulness and harmony in community. Moreover, this temple also teach and imprint youth to behave in a righteous way through many activities like making merit on significant day of Buddhism, chanting in Sorapanya style which taught and trained by elder, this is a strategy to invite new generations to come to temple and take Lord Buddha’s doctrine to apply with their living in order to live delightful life and become important manpower so as to maintain Buddhism and keep it prosperous forever.

NAKHON PHANOM 193 (

4 ).indd 193

24/3/2561 14:21:32


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดศิลามงคล วัดศิลามงคล ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๑๖ บ้านศิลามงคล ต�ำบลพระกลางทุง่ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั มี พระครูภทั รธรรมประยุต เป็นเจ้าอาวาสวัด

ประวัติวัดศิลามงคล

วัดศิลามงคล เดิมทีนั้นอยู่ในบ้านหลัก ศิลาเหนือ หมู่ ๔ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๑ แยกออก มาเป็ น หมู ่ ๑๖ บ้ า นศิ ล ามงคล ได้ รั บ พระราชทานวิสงุ คามสีมาเมือ่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๓ งาน

เสนาสนะ-ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

หลั ก หิ น ศิ ล าจารึ ก อั ก ษรขอม โบสถ์ อุโบสถ์ ๑ หลัง พิพธิ ภัณฑ์หลวงปูบ่ วั เตมิโย ๑ หลัง องค์เจดีย์พระธาตุศิลามงคล ๑ องค์ กุฏิสงฆ์ ๑๐ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง เมรุ ๑ หลัง ศาลาเย็นเอนกประสงค์ ๒ หลัง ห้องน�ำ ้ ๒ หลัง ๒๐ ห้อง และยังมีโรงครัว ๑ หลัง ศาลาเก็บ เรือยาวเรือแข่งมี ๓ ล�ำอีก ๑ หลัง 194 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 194

24/3/2561 13:48:48


ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

การบริหารดูแลวัดศิลามงคล มีเจ้าอาวาส และรักษาการเจ้าอาวาสตามล�ำดับ ดังนี้ รูปที่ ๑ หลวงปู่โส จันทิโย เจ้าอาวาส ท่านเป็นผู้บุกเบิกสร้างกุฏิวัด และอุโบสถร่วม กับชาวบ้าน รูปที่ ๒ หลวงปู่บัว เตมิโย (พระครูพนม สมณกิจ) ธ. เจ้าอาวาส ท่านได้สืบสานการ พัฒนาวัด และดูแลปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนเป็น ทีร่ จู้ กั กันทัว่ เพราะท่านเป็นหนึง่ ในพระเกจิดงั อีกรูปหนึง่ ของจังหวัดนครพนม ทีม่ ลี กู ศิษย์อยู่ มากมายทุกหมู่เหล่า ที่ให้ความเคารพศรัทธา ในคุณงามความดีบารมีของท่านจนถึงทุกวันนี้ หลวงปู่บัว เตมิโย ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ได้พระราชทานเพลิง ศพ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๓๕ รูปที่ ๓ พระภักดี ยะโสธโร รักษาการ เจ้ าอาวาส ท่านรัก ษาการอยู่หลายพรรษา จนมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ขึ้นมา รู ป ที่ ๔ พระอธิ ก ารสมเด็ จ ศิ ริ วุ ฒ โฒ เจ้าอาวาส ท่านดูแลพัฒนาวัดอยู่หลายพรรษา จึงได้ขอลาออกจากเจ้าอาวาส เพื่อไปศึกษา ธรรมวิ ป ั ส สนาต่ อ ตามสายธรรมที่ ท ่ า นเคย ปฏิบัติ ท�ำให้ต�ำแหน่งเจ้าอาวาสสว่างลง รูปที่ ๕ คือ พระอธิการวิมาน ปยุตโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และได้รับพระราชทาน สั ญ ญาบั ต รพั ด ยศเป็ น พระครู ภั ท รธรรม ประยุต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ พระครู ภั ท รธรรมประยุ ต ดู แ ลการ ปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต่อเนื่องจาก เจ้าอาวาสที่ผ่านมา เช่น การบูรณะก�ำแพง ซุม้ ประตู กุฏิ ศาลาการเปรียญ เมรุ ห้องน�ำ ้ และ ได้ ส ร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ห ลวงปู ่ บั ว เตมิ โ ย เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แล้วเสร็จ เมือ่ ปี ๒๕๕๓ เพือ่ น�ำสิง่ ของเครือ่ งอัฏฐบริขารวัตถุ มงคลท่านเก็บเอาไว้ให้ศษิ ยานุศษิ ย์และอนุชน ทั้งหลายได้กราบนมัสการตลอดไป พร้อมได้ สร้างพระธาตุศลิ ามงคล ได้วางศิลาฤกษ์ เมือ่ วัน ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ท�ำพิธยี กฉัตรทองค�ำ เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ฉลองสมโภช เมือ่ วันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพือ่ เป็นที่ เคารพนับถือบูชาในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป

การสร้างพิพธิ ภัณฑ์-พระธาตุศลิ ามงคล

การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เตมิโย และพระธาตุศิลามงคลนั้น ทางศิษยานุศิษย์หน่วย งานต่างๆ ข้าราชการ พ่อค้า สาธุชน ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคและได้รับความเมตตาบารมีจากหลวงปู่ ขาว พุทธรักขิโต (พระครูภาวนาสกลธรรม) เจ้าอาวาสวัดป่าคูณค�ำวิปสั สนา อ�ำเภอกุดบาก จังหวัด สกลนคร เป็นผู้อุปถัมภ์ โดยท่านได้มอบหมายให้พระครูภัทรธรรมประยุต เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล และท่านได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และของเหล่า พระเกจิอาจารย์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุศิลามงคล เพื่อให้เป็นปูชนียสถานหลักของพระพุทธ ศาสนาสืบไป พร้อมทัง้ สร้างพิพธิ ภัณฑ์หลวงปูบ่ วั เตมิโย เพือ่ ให้เป็นอนุสรณ์และอนุสติ ระลึกถึงพ่อแม่ครูบา อาจารย์ นึกถึงคุณงามความดี และบารมีทที่ า่ นได้สร้างสมเอาไว้ให้เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของสาธุชน คนทั่วไป โดยได้มีการท�ำบุญวันครบรอบบูรพาจารย์ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ของทุกๆ ปีตลอดมา พร้อมกันนัน้ ยังจัดให้มงี านนมัสการสมโภชพระธาตุศลิ ามงคล ในเดือนมีนาคมเป็นงานบุญประเพณี ประจ�ำปีตลอดไป

พระครูภัทรธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัด

NAKHON PHANOM 195 4

.indd 195

24/3/2561 13:49:16


Religious, the way which lead and support our lives

Wat Sila Mongkol

Wat Sila Mongkol is located at 200 village no.16 Ban Sila Mingkol, Phra Klang Tung sub-district, That Phanom district, Nakhon Phanom province. At pre sent, Phra Khru Phatthradhamprayut is an abbot of this temple. History of Wat Sila Mongkol Formerly, Wat Sila Mongkol was located at Ban Laksila Neua village no.4. After that, this area was separated and the temple was located at village no.16 Ban Sila Mongkol in 2551 B.E. instead. This temple was granted Wisungkhamsima” (Land granted from Royal family to build temple or other religious buildings) on 2 August 2473 B.E. which scale of this land is 4.4 acres and 1200 square metre. Order of abbot As for an administration of Wat Sila Mongkol, there are abbot and temporary abbot respectively as follows: First abbot, Luang Phu So Chanthiyo - he was a founder of this temple who built monk’s house and Buddhist sanctuary together with locals. Second abbot, Luang Phu Bua Themiyo (Phra Khru Phanom Samanakij) - he kept on developing and restoring this temple until it was renowned throughout the country because he is one of the famous monk in Nakhon Phanom that has many disciples from all walks of life whom belief in his virtue and prestige until today. Luang Phu Bua Themiyo had passed away on 5 May 2531 B.E. and was bestowed royal cremation fire on 25-26 January 2535 B.E. Third, Phra Pakdee Yasotharo (acting abbot) - he acted for abbot for many years until new abbot was appointed to this temple. Fourth abbot, Phra Khru Athikarn Somdej Siriwutto - he was in charge of this temple for many years. Then, he resigned from this position in order to study dharma and practice meditation like he used to do before he became abbot. That’s why position of an abbot was available again. Fifth abbot, Phra Athikarn Wiman Payutto - current abbot, he started this position on 1 May 2546 B.E. and was granted fan of rank and get monk’s title as Phra Khru Phatthradhamprayut on 16 March 2560 B.E. Construction of museum and Phra That Sila Mongkol Construction of Luang Phu Bua Themiyo museum and Phra That Sila Mongkol were built by helps from many disciples from all walks of life like government officers, merchants, virtuous men that jointly donated their money. In addition, this construction was also

received kind support from Luang Phu Kao Buddharakkito (Phra Khru Pawwana Sakhondham) abbot of Wat Pa Koonkam Wipassana at Kut Bak district, Sakon Nakhon province is the main supporter which he assigned Phra Khru Phatthradhamprayut, an abbot, to be in charge of this construction. Moreover, he respectfully engaged Buddha’s relics from many places inside and outside of Thailand

including relics of many honorable monks to contain all relics in Phra That Sila Mongkol in order to make this place become the main sacred place of Buddhism. Together with constructing museum of Luang Phu Bua Themiyo to be a monument and remind visitor of senior monks and masters, goodness and merit that he has accumulated for

196 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 4

.indd 196

24/3/2561 13:49:05


the rest of his life to be a spiritual anchor for everyone. Furthermore, there are merit-making on anniversary day of the first teachers which is 5 November annually. Apart from that, this temple also held paying respect to Phra That Sila Mongkol ceremony in March which is an annual religious ceremony and will be held forever. NAKHON PHANOM 197 4

.indd 197

24/3/2561 13:49:19


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดโสภณธรรมาราม

วัดโสภณธรรมาราม หมูท่ ี่ ๑๘ ต�ำบลน�ำ้ ก�ำ ่ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระอธิการ รัฐชัย ชุตนิ ธฺ โร (ไชยมนตรี) เป็นเจ้าอาวาสวัดโสภณธรรมาราม ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ วัดจนถึงปัจจุบนั

ประวัติวัดโสภณธรรมาราม

วัดโสภณธรรมาราม ได้ริเริ่มก่อสร้างวัด เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๒ โดยมีหลวงพ่อ พระครูโสภณเจติยาทร ผจล.วัดพระธาตุพนม วรมหาวิ ห าร รองเจ้ า คณะอ� ำเภอธาตุ พ นม ประธานสงฆ์ วั ด โสภณธรรมาราม พร้ อ ม ชาวบ้านได้ถวายทีจ่ ำ� นวน ๑๔ ไร่ เป็นทีล่ มุ่ ดอน มีแม่น�้ำโขงไหลผ่านเป็นล�ำห้วยล้อมรอม และ บางครัง้ ปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ อย่างไม่คาดคิดใน พื้นที่ท�ำมาหากินของชาวบ้าน

198 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 198

24/3/2561 14:02:04


จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านละแวกนี้ว่า บริเวณนี้มักเกิดน�้ำท่วม ไม่สามารถท�ำการ เกษตรได้ และชาวบ้านได้พดู คุยกับหลวงพ่อว่า พื้นที่ตรงนี้อยากจะสร้างเป็นวัด เพราะเป็น หมูบ่ า้ นใหม่ยงั ไม่มวี ดั เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของ ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๘ และศูนย์รวมจิตใจของ สาธุชนทั่วไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ความส�ำคัญของวัด

วั ด โสภณธรรมาราม เป็ น ศู น ย์ บ� ำ บั ด ผูต้ อ้ งการเลิกละสิง่ เสพติดทุกชนิด หน่วยที่ ๒๖ หลวงพ่อพระครูโสภณเจติยาทร ผู้ก่อตั้งและ ประธานสงฆ์วัดโสภณธรรมาราม

NAKHON PHANOM 199 2

.indd 199

24/3/2561 14:02:33


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดโพธิ์ศรี น�้ำก�่ำ วัดโพธิศ์ รี บ้านน�ำ้ ก�ำ่ กลาง หมูท่ ี่ ๑ ต�ำบลน�ำ้ ก�ำ ่ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตัง้ อยูต่ ดิ ริมฝัง่ แม่นำ�้ โขง บริเวณปากห้วยจินาย

ประวัติวัดโพธิ์ศรี น�้ำก�่ำ

ตามหลักฐานทะเบียนกรมศาสนา วัดโพธิศ์ รี น�ำ้ ก�ำ ่ สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๓๒๒ ไม่ปรากฏชือ่ ผู้น�ำในการสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้มี การก่อสร้างอุโบสถ และได้รับพระราชทาน วิสงุ คามสีมาในปีเดียวกัน โดยมี ญาท่านหลักค�ำ ค�ำชิโน เป็นผู้น�ำพาชาวบ้านและคณะสงฆ์ ต่อ มาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๐ เนื่องจากอุโบสถเกิด การช�ำรุด ญาท่านพรหมา ญาณวีโร ได้น�ำพา ชาวบ้านปลูกสร้างอุโบสถขึน้ ใหม่ในทีเ่ ดิม และ

200 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 200

24/3/2561 13:59:59


มาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งยังปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ปี พ.ศ.๒๔๘๐ ญาท่านล�ำ้ สุวณฺโณ (พระครูโพธิพัฒนคุณ) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสืบมา จนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๗ พระมหาสั ง ข์ สงฺ ฆ ญาโณ ป.ธ.๗ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เจ้าอาวาสสืบมาในปัจจุบัน

จุดเด่นของอุโบสถวัดโพธิ์ศรี น�้ำก�่ำ

หน้าบรรณอุโบสถ วัดโพธิ์ศรี น�้ำก�่ำ มีลายปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ประดับซ้าย – ขวาด้วยรูปมังกรฝีมอื ช่างชาวเวียดนามอพยพ ลักษณะตัวอาคารจึง มีลวดลายอิทธิพลอินโดจีนผสมไทยอยูบ่ า้ ง แต่กด็ สู วยงามลงตัวเป็นอย่างดี สิง่ ทีน่ า่ ทึง่ ทีส่ ดุ ก็คอื รูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ไม่ทราบว่าคิดสร้างขึน้ มาได้อย่างไร และ ผู้ใดเป็นคนออกแบบ เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นของสูงประจ�ำพระมหากษัตริย์ กล่าวได้ ว่า เป็นยอดมหามงคลอย่างยิ่งส�ำหรับวัดแห่งนี้

NAKHON PHANOM 201 2

.indd 201

24/3/2561 14:00:19


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดศรีโคตรคีรี

วัดศรีโคตรคีรี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๒๓๖ บ้านโปร่ง ต�ำบลฝัง่ แดง อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั มี พระครูสนั ติบวรธรรม เป็นเจ้าอาวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติวัดศรีโคตรคีรี

วัดศรีโคตรคีรี สร้างเมือ่ พ.ศ.๒๔๕๓ เดิมที สถานที่ตั้งวัดอยู่กลางหมู่บ้าน ภายหลังได้ย้าย มาทีร่ มิ ถนนชยางกูรในปัจจุบนั ซึง่ ในสมัยก่อน เรียกที่ตั้งวัดว่า “เหล่าบุตรตะโคตร” เป็นที่ เขล็ดขลังไม่มีใครกล้าบุกรุก และสภาพรกร้าง เป็นเนินสูง มีการพบใบเสมาหินอยูห่ ลายใบ ทัง้ ทีข่ ดุ ขึน้ มาแล้วและยังไม่ได้ขดุ ก็มี ปัจจุบนั ยังมี ใบเสมาหินสลักรูปสถูปอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ๑ ใบ แต่กอ่ นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่บอกว่ามีหนิ แกะสลักรูปแฮด ๒ ตัว(สิงห์หรือกิเลน) แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว เพราะมีวัดในอ�ำเภอมาขอไป

กิจกรรมส�ำคัญ

วัดศรีโคตรคีรีจัดให้มีงานปริวาสกรรมบวชชีพราหมณ์ ในวันที่ ๗-๑๖ มกราคม ของทุกปี

ล�ำดับเจ้าอาวาส

หลวงพ่อเนียม หลวงพ่ออุทยั พ.ศ.๒๕๐๐ ๒๕๑๙ / หลวงพ่อถา ปภสฺสโร พ.ศ.๒๕๑๙๒๕๓๓ / พระอธิการบัวศิลป์ กุสลจิตโฺ ต พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๐ / พระอธิการคูณ อมรธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๗ / และพระครูสันติบวรธรรม พ.ศ.๒๕๔๗-ปัจจุบัน

ประวัติพระครูสันติบวรธรรม

พระครูสนั ติบวรธรรม (มาโนชญ์ สนฺตธิ มฺโม) นามสกุล แสงสุวรรณ อายุ ๔๒ พรรษา ๒๑ การศึกษา นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๑-๒, พธ.บ บุตรของ นายอิ่ม - นางส�ำลี แสงสุวรรณ อุ ป สมบท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ณ วั ด สุ ท ธาวาส(ดุ สิ ต ) แขวงบ้ า นช่ า งหล่ อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

202 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 1

.indd 202

24/3/2561 10:57:47


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดโพธิ์ศรี(อัมพวัน) วัดโพธิ์ศรี(อัมพวัน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๑๓ บ.นาค�ำเจริญ ต.น�้ำก�่ำ อ. ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันมี พระประสงค์ ถาวรจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี (อัมพวัน)

ประวัติวัดโพธิ์ศรี (อัมพวัน)

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ พ่อใหญ่กอง สุทธิจักร ประกอบอาชีพปั่นสามล้อรับส่งผู้ส่งโดยสาร เส้ น ทางระหว่ า งบ้ า นนาค� ำ -ธาตุ พ นม ได้ พบพระธุดงค์รูปหนึ่ง พ่อกองจึงได้นิมนต์ขึ้น สามล้อระหว่างการเดินทาง พ่อใหญ่กองได้พดู คุยและสอบถามจึงทราบว่าท่านมีนามว่า พระ อาจารย์สำ� รอง ซึง่ พ่อใหญ่กองได้นมิ นต์ทา่ นมา พักอาศัยอยู่ใต้ร่มมะม่วงไข่ ซึ่งเป็นที่ดอนป่า หัวนาของท่านเอง และชาวบ้านเรียกบริเวณ นัน้ ว่า “ดอนเจ้าพ่อแสนดาบ” สาเหตุจากดอน แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ น�ำโดยพระครูโพธิชยั วุฒิ (พระศรีจันทร์ จันทร์ จันธิโย) เจ้าอาวาสวัด โพธิ์ชัยบ้านนาค�ำ ผู้ใหญ่ลุย บัวเลิง (ผู้ใหญ่

บ้านนาค�ำหมู่ ๕) คณะกรรมการหมูบ่ า้ น พร้อม กับออกตนญาติโยมพร้อมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ สร้างพระประธานใหญ่ขึ้น ณ โพนปลวกหัน พระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก และสร้างศาลา เล็ก เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระอาจารย์ส�ำรอง ท่านได้เดินธุดงค์ตอ่ ไป และมีหลวงพ่อแปลงมา จ�ำพรรษา ๑ พรรษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ หลวง พ่อพันธ์ มาจ�ำพรรษาอยู่ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ใน ปีเดียวกันนี้ มีหลวงพ่อทองมาจ�ำพรรษาอยู่ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านได้มรณภาพในปี เดียวกันนัน้ หลวงพ่อช่วยได้มาจ�ำพรรษาอยู่ ๑ พรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ หลวงพ่อ จันทร์ ได้มาจ�ำพรรษาและได้ลาสิกขาไป เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ไปนิมนต์ พระอาจารย์

ประสิทธิพร วิจจาโร ที่วัดวาลีประทุมวนาราม บ้ า นขวาชี ต� ำ บลแสนชาติ อ� ำ เภอจั ง หาญ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มาเป็นเจ้าอาวาสส�ำนักสงฆ์ อัมพวัน บ้านนาค�ำเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ต�ำบลน�้ำก�่ำ อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อเจ้า อาวาสองค์เดิมได้ลาสิกขา และพระประสงค์ ถาวรจิ ตฺ โ ต มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เจ้ า อาวาสใน ปัจจุบัน

NAKHON PHANOM 203 (

)1

.indd 203

28/3/2561 11:33:21


...บริการด้วยใจ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมธาตุพนมวิว ที่พักสะอาด สะดวก สบายในการเดินทาง เพราะตั้งอยู่กลางเมือง ธาตุพนม และใกล้แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ คือ วัดพระธาตุพนม และตลาดโต้รุ่ง เราให้บริการห้องพักรายวัน จ�ำนวน 34 ห้อง ห้องเตียงเดี่ยว 27 ห้อง ห้องเตียงคู่ 5 ห้อง และห้องครอบครัว 2 ห้อง พร้อมสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกในการพัก ผ่อนและท่องเที่ยว อาทิ จักรยานให้เช่าฟรี ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ลิฟท์ Wifi และบริการอาหารเช้าฟรี

มาเยือนนครพนมครั้งใด ให้ โรงแรมธาตุพนมวิวได้บริการคุณนะคะ ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 165 หมู่ 4 (ติดกับห้างโลตัส) ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 062-479-5558 โรงแรมธาตุพนมวิว 204 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-

1

.indd 204

24/3/2561 10:43:38


N.J. Hotel ...อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน บริการเป็นกันเอง N.J. Hotel ทีพ่ กั ในบรรยากาศสงบ ทีจ่ อด รถกว้างขวาง บริการประทับใจ มี บ ริ ก ารอาหาร พร้ อ มด้ ว ยสิ่ ง อ� ำ นวย ความสะดวกครบครัน อาทิ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น แอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น wifi และบริการให้เช่า รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยว อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว อาทิ วัดพระ ธาตุพนมวรมหาวิหาร, หาดแห่ (ช่วงหน้าร้อน), หาดทรายทอง (ช่วงหน้าร้อน), งานนมัสการ พระธาตุพนม (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์), พระธาตุเรณู (อ.เรณูนคร), พระธาตุศรีคูณ (อ.นาแก)

ติดต่อสอบถาม

193 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 042-541528, 090-0326184, 081-5446993 www.T-Nakhonphanom.com/ njhotelthatphanom N.J. Hotel ธาตุพนม

มานครพนมครั้งใด ให้ N.J. Hotel บริการคุณนะคะ

NAKHON PHANOM 205 Ad- N.J.hotel 1

.indd 205

24/3/2561 10:45:14


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

ท่าอุ เทน

“เมืองท่าอุ เทนน่าอยู ่ คู่การท่องเที่ยววัฒนธรรมไทญ้อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่ อเสียงกีฬา พัฒนาสู่อาเซี ยน”

คือวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต�ำบลท่าอุเทน ซึ่งมีส�ำนักงาน เทศบาลตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนศรีเมือง ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ ดังนี้

นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีต�ำบลท่าอุ เทน

ตลาดนัดชายแดนไทย – ลาว ท่าอุ เทน

“ตลาดนัดชายแดนไทย – ลาว ท่าอุเทน” หรือ จุดผ่อนปรนด่านชายแดนบ้านท่าอุเทน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโพธิ์ไชย /ชุมชน วั ด กลาง เป็ น สถานที่ ใช้ แ ลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอุเทน ด่านศุลกากร ท่าอุเทน พื้นที่การแลกเปลี่ยนและจ�ำหน่าย สินค้าเริ่มจากซอยสุภาวดี ถึงซอยศิริโพธิ์ไชย เทศบาลต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีการเปิดจุดผ่อน ปรนชายแดนจ�ำนวน 4 จุด คือ

จุดที่ 1 บ้านหนาดท่า หมู่ 2 ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้าน ปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงค�ำม่วน จุดที่ 2 บ้านโพธิ์ไทร ต�ำบลไผ่ล้อม อ�ำเภอ บ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้าน เมืองปากกระดิง่ แขวงบอลิคาไซ จุดที่ 3 บ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ 2 อ�ำเภอ ธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงค�ำม่วน จุดที่ 4 บ้านท่าอุเทน ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอ ท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงค�ำม่วน

ตลาดนัดชายแดนไทย – ลาว ท่าอุเทน นอกจากเป็ น จุ ด ผ่ อ นปรนแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ชายแดนแล้ว ยังนับเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีด่ งึ ดูด นักทองเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้ ไม่ มี วั น เสื่ อ มคลาย และเป็ น การอนุ รั ก ษ์ เส้ น ทางการค้ า ชายแดน ทางสายน�้ ำ ที่ มี มายาวนานตั้งแต่ตั้งเมืองท่าอุเทน ในปี พ.ศ. 2376 จนปัจจุบัน

206 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 206

26/3/2561 11:04:28


พระธาตุท่าอุ เทน อ.ท่าอุ เทน จ.นครพนม พระธาตุท่าอุเทนประดิษฐานอยู่ท่ี วัดพระธาตุท่าอุเทน เลขที่ 78 ถนนศรีเมือง หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นพระธาตุประจ�ำวันศุกร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำโขงหน้าเมืองท่าอุเทน ลักษณะพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ก่ออิฐถือปูนคล้ายองค์ พระธาตุพนม กว้างด้านละ 11.50 เมตร สูง 56.68 เมตร บรรจุ พระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสมฺปนฺโน (สุวรรณมาโจ) อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 โดยหลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสมฺปนฺโน ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเซา แซ่คู คหบดีเมืองหนองคาย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน สองฝั่งแม่น�้ำโขง อันประกอบด้วยเมืองหินบูน ท่าแขก สะหวันเขต เวียงจันทน์ หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร เสร็จสมบูรณ์ พร้อมก�ำแพงแก้วรอบฐานองค์พระธาตุ เมื่อ พ.ศ.2459 ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2540 ถือเป็นมรดกอันล�้ำค่า ของเมื อ งท่ า อุ เ ทน และถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ เ มื อ งท่ า อุ เ ทน โดย กรมศิลปากรถือเป็นพระธาตุที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรมปูนปั้นแบบ อีสาน ที่มีอยู่ในอีสานแถบลุ่มน�้ำโขงตอนกลาง ปัจจุบนั ทางวัดได้จดั ให้มงี านนมัสการพระธาตุทา่ อุเทน ในวันเพ็ญ เดือน 4 ของทุกปี มีการบูรณะมาแล้วถึง 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดในปี 2560 เป็นการบูรณะและหุ้มยอดฉัตรทองค�ำฝังเพชร และจะมีการสมโภช ในวันเพ็ญเดือน 4 ปี 2561

NAKHON PHANOM 207 2

.indd 207

26/3/2561 11:04:19


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

เวิน่ พระบาท

ว่าทีพันตรีวัฒนา นิลสาขา ปลัดเทศบาลต�ำบลเวินพระบาท

เทศบาลต�ำบลเวินพระบาท ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 5 บ้านปากทวย ต�ำบลเวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยอยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอท่าอุเทน ประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 19 กิโลเมตร ต�ำบลเวินพระบาทมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ติดริมฝั่งแม่น�้ำโขง จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รมิ แม่นำ�้ โขงของฝัง่ ลาวทีส่ วยงาม อีกทัง้ ยังมี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ

เศียรพระใหญ่บ้านาโสกเหนือ ตั้งอยู่ที่ วัดพุทธนิมิต หมู่ 10 บ้านนาโสกเหนือ ต�ำบลเวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ก่อสร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2531 เป็นพระพุทธรูป ปางประทานพร หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 29 เมตร เศียรยาว 3 เมตร กว้าง 2 เมตร นับถึงปัจจุบันมีอายุราว 30 ปี สร้างโดยชาวบ้านและ พ่อค้าผู้มีจิตศรัทธา ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 8 เดือนจึงเสร็จ และยัง ไม่ได้กระท�ำพิธีพุทธาภิเษกก็พังลงและถูกทิ้งร้างไว้ ต่อมาพระภิกษุ ประจวบ อุชุชาโร สังกัดวัดป่าล�ำส�ำราญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้ธุดงค์ จาริ ก ผ่ า นมาและแวะมาปั ก กลดพั ก แรมที่ วั ด ได้ เ กิ ด นิ มิ ต เห็ น เศี ย ร พระใหญ่ ทางคณะกรรมการวัดพุทธนิมิต จึงบอกจ้างรถรถแบคโฮ มาขุดเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายออกมาข้างนอกเพื่อพิจารณาหาวิธีการ บูรณะขึ้นมาใหม่ ชาวบ้านนาโสกเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียงที่แวะมาดู การชุดเกิดความไม่พอใจโดยเข้าใจผิดว่า เป็นการขุดเศียรพระใหญ่ขึ้น มาเพือ่ เตรียมจะขาย จึงท�ำการต่อต้านจนเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์และ ทางโซเชี่ยลออนไลน์เป็นการทั่วไป ปัจจุบันชาวบ้านนาโสกเหนือได้น�ำ เศียรพระใหญ่นป้ี ระดิษฐานไว้ทมี่ ณฑปเศียรพระใหญ่ทสี่ วยงามวิจติ รยิง่

รอยพระพุ ทธบาทเวินปลา เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าสิทธัตถะ) เสด็จมา ที่ภูก�ำพร้า หรืออ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในปัจจุบัน แล้วได้เสด็จ ผ่านมาที่พระธาตุอิงฮัง เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วเสด็จผ่านมาถึงบริเวณบ้านเวินพระบาท และทรงประทับรอยพระบาทไว้ทโี่ ขดหินกลางล�ำน�ำ้ โขง เป็นทีร่ ะลึกแก่พญา ปลาปากค�ำและพุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้บูชา ทีต่ งั้ ของรอยพระพุทธบาทนีม้ ลี กั ษณะเป็นวังน�ำ้ วน (ภาษาพืน้ เมืองเรียก ลักษณะวังน�้ำวนนี้ว่า “เวิน”) จึงได้ชื่อว่า “ รอยพระพุทธบาทเวินปลา ” โดยค้นพบเมือ่ พ.ศ.2176 นับถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 385 ปี โดยมีการจัดงาน นมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นประจ�ำทุกปีในเทศกาลสงกรานต์ สถานที่ตั้ง วัดพระบาทเวินปลา (โพธิ์ชัย) เลขที่ หมู่ 1 บ้านเวินพระบาท ต� ำ บลเวิ น พระบาท อ� ำ เภอท่ า อุ เ ทน จั ง หวั ด นครพนม 48120 โทรศัพท์ 06-1138-8974

208 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 208

26/3/2561 11:29:05


ระฆังโบราณโบสถ์บ้านเชี ยงยืน ค.ศ.1902 (ประมาณ 116 ปี ที่แล้ว) แม่หม้ายชาวฝรั่งเศสได้น�ำระฆังมาถวายให้กับคุณพ่อ อธิการโบสถ์คนแรกของโบสถ์นักบุญฟรังซีสเดอซาลบ้านเชียงยืน ต่อมา ค.ศ.1908 เกิดกรณีพิพาท ระหว่างการปักปันเขตแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ท�ำให้คนไทยเกลียดชัง ผู้นับถือศาสนาของชาวต่างชาติ (ศาสนาคริสต์) จึงพากันเดินขบวนมาท�ำลายทรัพย์สินและ เผาโบสถ์ฯ เสียสิ้น เหลือเพียงระฆังใบนี้เพียงสิ่งเดียว และทางราชการจึงน�ำไปเก็บไว้ที่วัดไตรภูมิ บ้านท่าอุเทน ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จนกระทั่ง ค.ศ.1913 กรณีพิพาท ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสิ้นสุดลง และได้น�ำกลับมาใช้งานดังเดิมจนกระทั่งปัจจุบัน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทรศัพท์ 06-1138-8974 ศาลเจ้าแม่ค�ำบ่อบ้านนาโสกเหนือ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2521 โดยคุณพ่อจ�ำรัส - คุณแม่พวงเพชร ถึงแสง คุณพ่อแยง วงษ์อุระ พร้อม ด้วยชาวบ้านนาโสกเหนือ ร่วมกันสร้างขึน้ ตามความเชือ่ เกีย่ วกับอิทธิฤทธิข์ องพญานาคแห่งล�ำน�ำ้ โขง ที่สามารถดลบันดาลให้ผู้คนที่เคารพศรัทธาได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ ก�ำหนดพิธีบวงสรวง ประจ�ำปีในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี สถานที่ตั้ง วัดพุทธนิมิต หมู่ 10 บ้านนาโสกเหนือ ต�ำบลเวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม 48120โทรศัพท์ 08-0896-6937 โบสถ์โบราณบ้านนาสีดา ก่ อ สร้ า งขึ้ น ประมาณ พ.ศ.2245 หรื อ ประมาณ 310 ปีที่แล้ว โดยชาวบ้านนาสีดา รุ่นแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน เพื่อประกอบพิธีทาง พุทธศาสนาตามประเพณีและความเชือ่ อิฐทีใ่ ช้ ก่อสร้างชาวบ้านน�ำดินมาจากล�ำห้วย ปัน้ ด้วยมือ และเผาให้สุกดีแล้ว จึงน�ำมาก่อสร้างโบสถ์จน แล้วเสร็จในปีเดียวกัน สถานที่ที่น�ำดินมาใช้ ท�ำอิฐก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ จึงมีชอื่ เรียกสืบต่อกัน มาว่า “ ห้วยวังสิม ” (ค�ำว่า “ สิม ” ชาวบ้านใช้ เรียกโบสถ์ทผี่ า่ นการพุทธาภิเษกแล้วเท่านัน้ ) สถานที่ตั้ง วัดศรีมงคล หมู่ 6 บ้านนาสีดา ต�ำบลเวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม 48120 สิมน�ำ้ บ้านนาโสกใต้ ก่อสร้างเมือ่ พ.ศ.2505 โดยหลวงพ่อแปลง ปพังกโร เจ้าอาวาสวัดศรีบญุ เรือง รูปแรก ร่วมกับ คุณพ่อก�่ำ เอกพันธ์ คุณพ่อด�ำ เอกพันธ์ พร้อม ชาวบ้านาโสกใต้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นบนที่ดิน สาธารณะประโยชน์ของวัดศรีบุญเรือง นับถึง ปัจจุบันมีอายุ 55 ปี โดยประมาณ โดยภายใน ประกอบด้วยพระพุทธรูป ทีท่ ำ� ด้วยไม้จำ� นวนมาก สถานทีต่ งั้ วัดศรีบญุ เรือง หมู่ 3 บ้านนาโสกใต้ ต�ำบลเวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม 48120 โทรศัพท์ 06-1138-8974 NAKHON PHANOM 209 .

2

.indd 209

26/3/2561 11:29:18


บันทึกเส้นทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ไชยบุ รี

“หลวงพ่อพระใหญ่ เมืองไชยสุทธ์อุดมบุ รี แม่น้�ำสองสี ส้มปลาโดกินดี ประเพณีบุญบัง้ ไฟ ปลาร้าตัวใหญ่ท่ีไชยบุ รี”

นายสันติ ไชยมหา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยบุ รี

ได้ตงั้ ชือ่ เมืองนีว้ า่ เมืองไชยสุทธ์อตุ มบุรี แปลว่า เมืองที่มีความอุดมไปด้วยชัยชนะ ครั้นเมื่อ เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ทราบข่าว ได้แต่ง ตัง้ ท้าวหม้อเป็นพระยาหงสาวดี ขึน้ ครองเมืองนี้ ให้ขนึ้ ตรงต่อเวียงจันทร์ และสมัยนัน้ เวียงจันทร์ ขึน้ ตรงต่อสยามประเทศ พระยาหงสาวดี ปกครองเมืองไชยสุทธ์อตุ มบุรี ด้วยความอยูเ่ ย็นเป็นสุข สร้างบ้านเมืองให้เจริญ รุง่ เรืองมาโดยตลอด ปี พ.ศ.2357 นับตัง้ แต่เริม่ อพยพมาได้ 6 ปี ท้ า วหม้ อ ได้ ชั ก ชวน ชาวบ้านสร้างวัดขึน้ มาเพือ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ตัง้ ชือ่ ว่า วัดศรีสนุ นั ทามหาอาราม ขึน้ เป็นวัดแรก (ปัจจุบันคือวัดไตรภูมิ) พร้อมกันนี้ได้สร้าง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ขนึ้ มาอีก 1 องค์ ปี พ.ศ.2396 นับต่อมาได้อกี 18 ปี พระยา

คือค�ำขวัญของต�ำบลไชยบุรี ซึง่ อยูใ่ นความดูแลขององค์การบริหารส่วน ต�ำบลไชยบุรี เลขที่ 61 หมู่ที่ 16 บ้านม่วงเหล่าหลวง ต�ำบลไชยบุรี อ�ำเภอ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอท่าอุเทนประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 42 กิโลเมตร วิสัยทัศน์ อบต.ไชยบุรีเป็นหน่วยงานที่ท�ำงานเพื่อประชาชนด้วยรอยยิ้ม มีส่วน ร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน เข้าถึง พึ่งได้ ประวัติเมืองไชยบุ รี ย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2351 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลก รัชกาลที่ 1 มีคณะไทญ้อจากเมืองหงสาวดี หรือเมืองหงสา แขวงไชยบุรี ราชอาณาจักรลาว ได้อพยพหนีภยั สงครามโดยการน�ำของท้าวหม้อ และ ภรรยาชื่อนางสุนันทา มาสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ที่ปากแม่น�้ำสงคราม

หงสาวดีได้สร้างวัดขึน้ อีกวัดหนึง่ ชือ่ ว่า วัดมหาอุต มะนันทอาราม (ปัจจุบัน คือ วัดกลาง) และ พระพุทธรูปองค์ใหญ่อกี 1 องค์ พร้อมกันนัน้ ได้ สร้างพระธาตุอกี 1 องค์ ขนาดฐานกว้าง 3.60 เมตร สูง 11 เมตร พร้อมก�ำแพงแก้วรอบฐาน พระธาตุ 8 เมตร ปี พ.ศ.2369 - 2371 สมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เกิดเหตุ ทางการเมือง เมือ่ เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ คิดการจะแยกบ้านเมืองเป็นอิสระไม่ขึ้นกับ กรุงสยาม เจ้าอนุวงศ์ได้แพ้สงครามจึงได้หลบหนี ไป ท้าวหม้อหรือพระยาหงสาวดีกลัวภัย จึง อพยพพาครอบครัวบ่าวไพร่หนีไปเมืองปุงลิง แห่งเมืองญวนด้วย เมืองไชยสุทธิ์อุตมบุรีจึง กลายเป็นเมืองร้าง 1 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2373

ได้ให้เปลี่ยนชื่อเมืองจากเมืองไชยสุทธ์อุตมบุรี มาเป็น “เมืองไชยบุร”ี ส่วนชาวบ้านยังคงเรียก ชือ่ เดิมว่า บ้านปากน�ำ้ สงคราม ปี พ.ศ.2381 ทางราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ ราชวงศ์เสน แห่งเมืองยโสธร แต่งตัง้ ให้เป็น เจ้าเมืองชื่อว่า พระไชยราชวงศา มาปกครอง เมืองไชยบุรี ท่านจึงเป็นเจ้าเมืองท่านที่ 1 และมี เชือ้ สายของท่านปกครองเมืองมา 6 ท่าน พระไชยราชวงศาเจ้าเมืองท่านแรก ได้มกี าร พัฒนาเมืองนีเ้ จริญรุง่ เรืองอย่างมากมายใช้เวลา รวม 7 ปี ผูค้ นนับถือพระพุทธศาสนา รักษาจารีต ฮีตคองประเพณีอย่างดียงิ่ สังเกตได้จากมีการ สร้างวัดเพิม่ ขึน้ อีก 3 วัด ได้แก่ วัดศรีบญ ุ เรือง วัดยอดแก้ว และวัดโพธิช์ ยั และเจ้าเมืองท่านอืน่ ก็ได้พฒ ั นาเมืองต่อเนือ่ งกันมาตามล�ำดับ

210 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

3

.indd 210

28/3/2561 15:46:19


สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 มีพระไชยราชวงศา เป็น เจ้าเมืองไชยบุรี คนที่ 6 มีเหตุการณ์สำ� คัญ คือ เปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองจากเมืองเป็น มณฑล จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมูบ่ า้ น ท่านจึง เป็นเจ้าเมืองไชยบุรคี นสุดท้าย และได้กลายมา เป็นนายอ�ำเภอไชยบุรคี นที่ 1 ต่อมา ปี พ.ศ.2457 ได้ยา้ ยอ�ำเภอไชยบุรไี ป ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นบึงกาฬ และเปลีย่ นชือ่ อ�ำเภอไชยบุรี เป็นอ�ำเภอบึงกาฬ อ�ำเภอไชยบุรีเดิมจึงถูกลด ฐานะจากอ�ำเภอมาเป็นต�ำบลไชยบุรี ขึน้ ตรงต่อ อ�ำเภอท่าอุเทน ตัง้ แต่นนั้ มา ประเพณีส�ำคัญ บุญบั้งไฟไชยบุรี งานบุญบัง้ ไฟไชยบุรี มีมาแต่สมัยทีร่ าชวงศ์เสน แห่งเมืองยโสธร ได้มาปกครองเมืองไชยบุรี โดย ได้น�ำเอาประเพณีบุญบั้งไฟมาด้วย จึงท�ำให้มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน งานบุญบั้งไฟนี้เป็นงานที่จัดเพื่อจุดบั้งไฟถวายพญาแถน เพื่อขอฝนให้ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาล ความเชื่อถือเดิมนั้น พี่น้องชาวไชยบุรีเชือ่ ว่า ถ้าไม่จดั งานบุญบั้งไฟแล้ว ก็อย่าหวังเลยว่าในปีนั้นจะ มีนำ�้ พอทีจ่ ะท�ำนาได้ และถือว่าเป็นงานส�ำคัญทางศาสนาในท้องถิน่ ทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยความหมายในทาง ขอฝนจากเทวดา เพื่อการกสิกรรม ท�ำไร่ ท�ำนา จึงได้จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี แหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญ นอกจากจะมีโบราณสถานและจุดชมวิว แม่น�้ำสองสี ประเพณีบุญบั้งไฟแล้ว ยังมีสถาน ที่ล่องแพ แลภูเขาลาวทานข้าว เล่นน�้ำใสเย็น ที่อ่างเก็บน�้ำหนองหารไชยบุรี ล่องแพหนองหารไชยบุรี องค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยบุรี เนรมิต พื้นที่สาธารณะอ่างเก็บน�้ำห้วยหนองหาร กว่า 2,000 ไร่ เป็ น สถานที่ เ ล่ น น�้ ำ และล่ อ งแพ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว นายสันติ ไชยมหา นายกองค์การบริหาร ส่วนต�ำบลไชยบุรี กล่าวว่า เดิมทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นอ่าง เก็บน�้ำ มีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ คอยหล่อเลี้ยงพี่ น้องประชาชนในพื้นที่ปกติ และจากการเดิน ทางไปศึกษาดูงานในหลาย ๆ ที่ ท�ำให้เกิดความ คิดในการท�ำแพขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นมีปัญหามากมายหลาย อย่าง ทั้งขนาดแพที่ใหญ่เกินไป จุดจ�ำหน่าย อาหารก็มีน้อย ท�ำให้เกิดความล่าช้า รวมถึง สถานที่จอดรถและห้องน�้ำก็มีไม่เพียงพอ

ดังนัน้ จึงได้นำ� จุดบกพร่องต่างๆ เหล่านีม้ า ปรับปรุง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท�ำให้ขณะนี้มี แพให้เช่าบริการมากถึง 40 ล�ำ โดยผูท้ มี่ าท่อง เทีย่ วสามารถเช่าแพได้ ในราคาเริม่ ต้นทีช่ วั่ โมง แรก 150 บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 100 บาท หรือถ้าอยากเหมาทั้งวัน ก็จะคิดราคาที่ 500 บาท โดยจะมีเสื้อชูชีพ และห่วงยาง บริการ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหาร และเครือ่ งดื่มจากทางร้าน หรือน�ำอาหารและ เครื่องดื่มมารับประทานในแพได้ จึงอยากจะ ขอเชิญนักท่องเทีย่ วทุกท่านมาลองสัมผัสความ งดงามทางธรรมชาติที่อ่างเก็บน�้ำหนองหาร ไชยบุรีแห่งนี้ การเดินทาง : จากตัวเมืองนครพนม ใช้เส้น ทางถนนหมายเลข 212 ไปทางอ�ำเภอท่าอุเทน ประมาณ 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าบ้านนา เพียงถึงหนองหารไชยบุรี อีก 4 กม.สอบถาม เพิ่มเติม : อบต. ไชยบุรี 042-199991 NAKHON PHANOM 211

.

3

.indd 211

28/3/2561 15:46:28


ปากน�ำ้ ไชยบุ รี แม่น�ำ้ สองสี แม่นำ�้ สองสีทไี่ ชยบุรเี กิดจากแม่นำ�้ สองเส้น ไหลมาบรรจบกัน โดยทีแ่ ต่ละสายมีสตี า่ งกันจึง เกิดภาพสวยงามแปลกตา ในช่วงฤดูฝนหลัง ระดับน�้ำโขงเพิ่มสูงจะมีแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ที่มีความสวยงามสองฝั่งโขงที่น่า สนใจ คือ บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปากน�้ำ ไชยบุรี” ซึ่งเป็นเมืองโบราณอายุกว่า 200 ปี และมีจุดชมแม่น�้ำสองสี บริเวณบ้านไชยบุรี ต�ำบลไชยบุรี อ�ำเภอท่าอุเทน เนือ่ งจากเป็นจุด บรรจบระหว่างล�ำน�้ำสงคราม ล�ำน�้ำสาขาสาย หลักที่รองรับน�้ำมาล�ำน�้ำอูน จากพื้นที่จังหวัด สกลนคร ผ่ า นล� ำ น�้ ำ สงคราม ก่ อ นไหลมา บรรจบสู่แม่น�้ำโขง ในลักษณะเป็นสามเหลี่ยม แต่ในช่วงฤดูฝนน�ำ้ โขงจะมีสแี ดงขึน้ ส่วนล�ำน�ำ้ สงครามจะมี สี เขี ย วท� ำ ให้ ส ามารถมองเห็ น ปรากฏการณ์ธรรมชาติแม่น�้ำสองสีได้ชัดเจน จนชาวบ้านเรียกกันว่า แม่น�้ำสองสี ถือเป็น แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ทีม่ คี วามสวยงาม มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่สามารถชมวิว ทิ ว ทั ศ น์ แ ม่ น�้ ำ โขงได้ ไ กลสุ ด สายตา และมี ทิวทัศน์สองฝั่งโขงที่สวยงาม เหมาะแก่การไป ท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ น รั บ ประทานอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศสองฝั่งโขง การเดินทาง : ปากน�้ำไชยบุรีอยู่ในอ�ำเภอ ท่าอุเทน มีทางเข้าตรงริมทางหลวงหมายเลข 212 ห่างจากวัดพระธาตุท่าอุเทน ราว 17 กิโลเมตร และห่างตัวเมืองนครพนมประมาณ 50 กิโลเมตร

สินค้าขึน้ ชื่ อต�ำบลไชยบุ รี ส้มปลาโดไชยบุรี สมัยก่อนในแถบลุ่มน�้ำสงคราม บริเวณต�ำบลไชยบุรี อ�ำเภอท่าอุเทน จะมีปลาโด (ปลาชะโด) จ�ำนวนมาก ชาวบ้านแถบนั้นจึงนิยมน�ำปลาโดมาท�ำเป็นอาหารชนิดต่างๆ เช่น ท�ำปลาร้า ปลาแห้ง และส้มปลาโด(แบบสับ) ซึง่ เดิมทีนนั้ ท�ำรับประทานเฉพาะในครัวเรือนและแจกจ่ายญาติ พีน่ อ้ ง ต่อ มาเมื่อลูกหลานน�ำไปฝากเพื่อนๆ ต่างจังหวัด ท�ำให้คนทั่วไปรู้จักส้มปลาโดเพราะมีรสชาติอร่อย และต้นต�ำรับอยูท่ บี่ า้ นไชยบุรเี พียงทีเ่ ดียวในประเทศไทย จนปัจจุบนั การท�ำส้มปลาโดได้กลายเป็น อาชีพหลักของคนในบ้านไชยบุรเี ป็นส่วนใหญ่ ได้รบั การอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ มาช่วยเหลือ ในด้านการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ให้ความรู้ในการแปรรูปอาหารจากปลา และให้การสนับสนุนใน การจัดหาที่จ�ำหน่ายและโชว์ผลิตภัณฑ์ รวงมถึงส่งเสริมด้านเงินทุนต่างๆ ให้ด้วย เอกลักษณ์ของส้มปลาโดบ้านไชยบุรี คือ รสชาติอร่อย ส้มปลาเนือ้ แน่นสีขาว ห่อด้วยใบตองสีเขียว สามารถเก็บไว้ได้นานโดยรสชาติไม่เปลี่ยน หรือเมื่อน�ำออกมารับประทานโดยการนึ่ง ย่าง ทอด รสชาติ ก็จะไม่เค็ม รสชาติอร่อย กลมกล่อม มีการห่อ/การบรรจุภัณฑ์ที่มีโลโก้รูปปลาชะโด ที่สวยงามสามารถใช้เป็นของฝากได้ ปัจจุบนั ต�ำบลไชยบุรถี อื เป็นแหล่งผลิตและ แปรรูปปลาชะโดที่ขึ้นชื่อและใหญ่ที่สุดแห่ง หนึง่ ของ จ.นครพนม โดยมีผลิตภัณฑ์หลายรูป แบบ เช่น ปลาส้ม ปลาแผ่น ปลาร้าตัว น�ำ้ ปลา ร้า ท�ำให้ในช่วงสงกรานต์มีประชาชนและ นักท่องเที่ยวมาซื้อไปเป็นของฝาก ส่งผลให้ ยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว

212 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

3

.indd 212

28/3/2561 15:46:46


บันทึกเส้นทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล

พนอม

องค์การบริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนต�ำบลพนอม บ้านพนอมทุ่ง หมู่ที่ 4 ต�ำบลพนอม อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ ที่น่าสนใจ ได้แก่

นายปั่ น ดงกันหา

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพนอม กาลเวลาผันผ่านไปหลายร้อยปี พระนอน มีการช�ำรุดผุพังตามการเวลา ในปี พ.ศ.2516 ได้มีการสร้างพระนอนจ�ำลองตามแบบเดิมขึ้น ด้วยความรักความศรัทธาของเจ้าคณะต�ำบล พนอม พระภิกษุสามเณร แม่ชี พร้อมด้วยคณะ ญาติโยมอุปถัมภ์วัดป่าโนนสูง ช่างกุ ทิพย์พูล ช่างขันตี จันต์นนั ต์ เพือ่ ให้เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ ของชาวบ้านพนอม ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบ มาจนถึงปัจจุบัน และถวายนามว่า “พระพุทธ ไสยาสน์ โภไคมไหศวรรย์ นิ รั น ตราย โชติญาโณ ร�ำลึก” องค์พระมีความยาว 15 เมตร สูง 3.20 เมตร และมีฐานกว้าง 2.5 เมตร แหล่งเรียนรู ้รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุ เทน เป็นแหล่งพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มีมาก ทีส่ ดุ กว่า 200 รอย และพบอยูใ่ กล้ชดิ หนาแน่น ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทย จนได้รับการ ประกาศให้เป็น “แหล่งซากดึกด�ำบรรพ์” ขึ้น ทะเบียนแห่งแรกของประเทศไทย รอยเท้าที่พบแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือเดิน 2 เท้า แบบไดโนเสาร์ ประมาณ 160 รอย และ

วัดป่ าโนนสูง ตั้งอยู่ที่บ้านพนอมทุ่ง หมู่ที่ 4 เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์ โภไคมไหศวรรย์ นิรนั ตราย โชติญาโณ ร�ำลึก” ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็นมาว่า เมื่อปี พ.ศ.2327 ชาวเวียงจันทน์จ�ำนวนหนึ่งได้อพยพล่องเรือมาตั้งหมู่บ้าน ที่ฝั่งขวาของแม่น�้ำโขง โดยได้น�ำพระนอนซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและ ยึดเหนี่ยวจิตใจมาด้วย ลักษณะเป็นพระไสยาสน์ตะแคงขวา ปางทรมาน ร่างกาย องค์พระผอมเหลือแต่โครงกระดูก หรือที่เรียกว่า “พระแจงแห้ง” จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “พระนอน” ต่อมาจึงเพี้ยนเป็นพนอมในปัจจุบัน

เดิน 4 เท้า แบบจระเข้ ประมาณ 40 รอย เป็น รอยที่อยู่ปะปนกันบนชั้นหินทราย ที่ปิดทับ ด้วยชั้นหินโคลนบางๆ แสดงให้เห็นถึงการ หากินร่วมกันในพื้นที่ชายน�้ำของสัตว์โบราณ รอยเท้าบางส่วนประทับซ้อนไปบนรอยริว้ คลืน่ และระแหงโคลน บ่งบอกได้ถงึ ทิศทางการไหล ของแม่น�้ำ หากมีโอกาสเยี่ยมชมแหล่งรอยเท้าของ สัตว์จากบรรพกาลแล้ว ลองหลับตาลงแล้วพา ตั ว เองย้ อ นเวลากลั บ ไปหนึ่ ง ร้ อ ยล้ า นปี ท่ า มกลางบรรยากาศของชายน�้ ำ ที่ ส ดชื่ น ในช่วงหลังฝนต่อต้นหนาว มีทางน�ำ้ ไหลเอือ่ ยๆ ผ่านข้างหน้ารอบตัวของท่านจะรายล้อมไป ด้วยฝูงไดโนเสาร์ ทัง้ ประเภทกินเนือ้ และกินพืช ทีค่ ล่องแคล่วว่องไว รวมถึงจระเข้โบราณทีอ่ าจ ดูงุ่มง่าม ขณะก�ำลังสาละวนกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อการด�ำรงชีวิตและด�ำรงเผ่าพันธุ์

NAKHON PHANOM 213 .

1

.indd 213

26/3/2561 10:09:36


บันทึกเส้นทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ท่าจ�ำปา

องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าจ�ำปา ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 5 ต�ำบล ท่าจ�ำปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีพนื้ ที่ 108.27 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 16 หมูบ่ า้ น ประชากร จ�ำนวน 8,919 คน (ข้อมูล ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2560) ประชากรมี 2 ชาติพนั ธุ์ คือ โส้ และ ญ้อ จึงมีประเพณี วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันของ 2 ชาติพนั ธุ์ ซึง่ สังเกตได้จากการตัง้ ถิน่ ฐาน โดย ชาวไทโส้จะตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ รี่ าบลุม่ ติดกับป่า ส่วนชาวไทญ้อจะตั้ง ถิน่ ฐานอยูท่ รี่ าบลุม่ ติดกับแม่นำ้� โขง รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ

นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าจ�ำปา

ประเพณีส�ำคัญของต�ำบลท่าจ�ำปา 1. ประเพณีแข่งเรือกีบ ประเพณีแข่งเรือ เป็นการละเล่นทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ความเป็น อยูข่ องชาวไทยในชนบททีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้นำ �้ ในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง โดยจัดขึน้ ก่อนวันออกพรรษาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็น ช่วงที่ชาวบ้านเว้นว่างจากการท�ำไร่ท�ำนาแล้ว เพือ่ เป็นโอกาสทีห่ นุม่ สาวจะได้พบปะเกีย้ วพารา สีกัน ได้เห็นฝีไม้ลายมือของชายอกสามศอก ได้เห็นความสามัคคีพร้อมเพรียงของเหล่าหนุ่ม ฝีพาย ในงานนอกจากจะมีกิจกรรมแข่งเรือกีบ แล้ว ยังมีการประกวดอาหารพืน้ บ้าน เพือ่ ให้ทกุ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน จนกลาย เป็นทีร่ จู้ กั กันในอ�ำเภอท่าอุเทน ภายใต้คำ� นิยาม ทีว่ า่ “กินปิง้ หมู ดูเรือกีบ จีบสาวงามท่าจ�ำปา”

2. ประเพณี ร วมใจไทโส้ หรื อ เรี ย กว่ า “บุญเดือน 3” เป็นการจัดกิจกรรมของชาวไทโส้ ซึง่ จะจัดขึน้ ประมาณเดือนสามของทุกปี โดยจะ มีกิจกรรมวัฒนธรรมไทโส้ การแสดงโส้ทั่งบั้ง การเหยา การชิมอาหารพื้นบ้าน การประกวด สาวงามไทโส้ ซึง่ จะมีชาวไทโส้จากต�ำบลพะทาย ต�ำบลนาขมิ้น และอ�ำเภอกุสุมาลย์ เข้าร่วมงาน จ�ำนวนมาก

3. ประเพณี แ ห่ รู ป เหมื อ น หลวงปู ่ ส นธิ์ หลวงปู่แก้ว หลวงปู่อุทา และหลวงปู่แดง เป็น ประเพณีที่จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นการแห่พระเพือ่ ให้ประชาชนได้รดน�ำ ้ ขอพร ในเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นประเพณีทสี่ บื ทอด กันมาช้านานของคนไทย หลวงปู่สนธิ์ เป็นเกจิชื่อดัง โดยมีรูปเหมือน อยูว่ ดั ท่าดอกแก้วเหนือ บ้านท่าดอกแก้ว ต�ำบล ท่าจ�ำปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม หลวงปู่แก้ว เป็นเกจิชื่อดัง โดยมีรูปเหมือน อยู่วัดศรีชมชื่น บ้านค�ำพอก ต�ำบลท่าจ�ำปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม หลวงปู่อุทา เป็นเกจิชื่อดัง โดยมีรูปเหมือน อยู่วัดศรีสวัสดิ์ บ้านท่าจ�ำปา ต�ำบลท่าจ�ำปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม หลวงปูแ่ ดง เป็นพระพุทธรูปทีแ่ กะสลักจาก ไม้แดง อยูท่ วี่ ดั สว่างอารมณ์ชมชืน่ บ้านดอนแดง ต�ำบลท่าจ�ำปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

214 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 214

26/3/2561 10:21:36


รางวัลทีภ่ าคภูมิใจ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้าน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจ�ำปี 2559 รางวัลผู้น�ำท้องถิ่นดีเด่น ประจ�ำปี 2559 จากมูลนิธิรางวัลไทย ต�ำบลท่าจ�ำปา ยังมีพื้นที่ป่าที่เป็นป่าชุมชน ที่อนุรักษ์ไว้ในหลาย ๆ หมู่บ้าน แต่ป่าที่มีขนาด ใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากคือ ป่าดงกระแสน ป่า ชุมชนที่มีพื้นที่ 1,437-1-00 ไร่ ซึ่งเป็นป่าที่มี สภาพป่ า สลั บ กั น ไประหว่ า งป่ า ดิ บ แล้ ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าบุ่ง-ป่าทาม ซึง่ ก่อนทีจ่ ะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ได้นนั้ ป่าดงกระ แสนได้ถกู นายทุนบุกรุกแผ้วถางเพือ่ ท�ำไร่ ต่อมา มีนางสี สานาผา ได้ต่อสู้กับกลุ่มนายทุนเพื่อ รักษาป่าไว้และกลุ่มชาวบ้านนาดอกไม้ หน่วย งานภาครัฐ องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันหาแนวทาง ในการักษาป่า จนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลพระราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อ รักษาชีวิต” ชั้นที่ 1 (ช้างตัวที่ 1) จากกสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 2. รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทป่าชุมชม จากบริษัท ปตท. 3. นางสี สานาผา ได้รบั รางวับลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริษัท ปตท. 4. นางสี สานาผา ได้รบั โล่รางวัลแม่อนุรกั ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2552 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 5. นางสี สานาผา ได้รบั การโหวต เป็นบุคคล ตัวอย่าง รางวัลคนค้นคน อวอร์ด จากบริษัท ทีวีบูรพา จ�ำกัด นอกจากนี้ยังมีรายการสารคดีมาถ่ายท�ำ และเผยแพร่ เ รื่ อ งราวของป่ า ดงกระแสน มากมาย เช่น รายการทุ่งแสงตะวัน ทางช่อง 3 รายการคนหวงแผ่นดิน ทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่ อ ง 11) รายการที วี ไ ทยสุ ด สั ป ดาห์ ทาง โทรทัศน์ รายการคนค้นคน ทางช่อง 9

NAKHON PHANOM 215 .

2

.indd 215

26/3/2561 10:21:44


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

หนองเทา

“หนองเทาเมืองน่าอยู ่ เชิ ดชู คุณธรรม น้อมน�ำชี วิตตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”

คือวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเทา ซึ่งมี ทีท่ ำ� การตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 3 บ้านท่าหนามแก้ว ต�ำบลหนองเทา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยตัง้ อยูท่ างด้านทิศเหนือของอ�ำเภอท่าอุเทน 47 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนม 77 กิโลเมตร มีนายพิทกั ษ์ คังกัน เป็นนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเทา ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พ.ค. 2555 ถึงปัจจุบนั

นายพิทักษ์ คังกัน

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเทา

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลหนองเทา มีพื้นที่ทั้งต�ำบลประมาณ 16,672 ไร่ หรือประมาณ 26.5 ตารางกิโลเมตร ลั ก ษณะพื้ น ที่ ท อดยาวไปตามแม่ น�้ ำ โขง ประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ�ำเภอ ท่าอุเทน และของจังหวัดนครพนม มีความสูง จากระดับน�ำ้ ทะเลโดยเฉลีย่ ประมาณ 140 เมตร ประกอบกับมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศเป็นเนินสูง-ต�ำ ่ ลาดเป็นแนวลงสู่แม่น�้ำโขง ที่ดินบริเวณริมฝั่ง แม่น�้ำโขงเหมาะแก่การเพาะปลูกและท�ำการ เกษตร อีกทั้งสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นทางน�้ำ ผ่านของล�ำห้วยต่างๆ ท�ำให้บริเวณปากห้วยที่ ไหลลงสู ่ แ ม่ น�้ ำ โขงมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มีลักษณะพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงและภูเขา

ประวัติ อบต.หนองเทา องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเทา ได้รบั การยกฐานะจากสภาต�ำบล หนองเทา ขึน้ เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองเทา ตามพระราชบัญญัติ สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.2537 ฐานะทางกฎหมายเป็น นิติบุคคล มีพื้นที่การบริหารพัฒนาท้องถิ่นเต็มทั้งเขตต�ำบล รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน (ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) มีผู้บริหารท้องถิ่น (นายก องค์การบริหารส่วนต�ำบล) จ�ำนวน 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล หนองเทา หมูบ่ า้ นละ 2 คน 8 หมูบ่ า้ น รวมเป็น 16 คน

ทางด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาหินแกรนิตและต้นน�้ำ สายเล็กๆ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ ท�ำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย การปกครอง ต�ำบลหนองเทาประกอบด้วย จ�ำนวนหมูบ่ า้ น 8 หมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านหนองเทา บ้านแก้ง บ้านท่าหนามแก้ว บ้านเหล่าสวนกล้วย บ้านหาดทรายเพ บ้านตาลท่า บ้านหนองเทา และบ้านน้อยลวงมอง ประชากร มีประชากรทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4,366 คน แยกเป็นชาย 2,275 คน หญิง 2,091 คน ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพท�ำนา ปลูกยางพารา ปลูกยาสูบ และท�ำการประมง

216 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 216

26/3/2561 10:11:26


แหล่งท่องเทีย่ ว-ประเพณีทสี่ �ำคัญ วัดพุทธนิมติ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นหนองเทา หมู่ 7 ติดทางหลวงชนบท สาย ไชยบุรี – ปากห้วยม่วง เจ้ า อธิ ก ารสุ พิ ช รตนโชโต เจ้ า อาวาส วั ด พุ ท ธนิ มิ ต กล่ า วถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มา ของวัดว่า ท่านเริ่มต้นจากการเดินธุดงค์ทาง เหนือสุดของประเทศไทย คือจังหวัดเชียงราย โดยธุดงค์มาตามริมแม่น�้ำโขงเป็นระยะเวลา ยาวนานผ่านมาหลายหลายจังหวัด จนมาถึง สถานทีท่ มี่ นี มิ ติ อันดี จึงปักหลักปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ สถานที่นี้เป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้านหนองเทา ต�ำบลหนองเทา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และอยู่ติดกับริมน�้ำโขง มีต้นไม้ใหญ่มากมาย สงบ ร่มเย็น เหมาะส�ำหรับการปฏิบัติธรรม เจ้าอธิการสุพิช รตนโชโต จึงปักหลักก่อตั้ง วัดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติ ธรรมโดยมีงานปริวาสกรรมทุกๆ ปี และมีลกู ศิษย์ ลูกหาและพุทธศาสนิกชนให้ความศรัทธา ในปี พ.ศ.2547 ได้มกี ารก่อสร้างอุโบสถขึน้ เนือ่ งจาก ลูกศิษย์และคณะญาติโยมทีม่ จี ติ ศรัทธาอยากน�ำ องค์สมเด็จพระองค์พระปฐมมาประดิษฐานเป็น องค์ประธานในอุโบสถ (“สมเด็จองค์พระปฐม” ก็ คื อ พระพุ ท ธเจ้ า องค์ แรก หรื อ พระนามว่ า สมเด็จพระพุทธสิกขี ที่ 1) ที่อยู่ติดแม่น�้ำโขง ความพิเศษของ “องค์พระปฐม” ภายในวัดคือ เจ้ า พระประคุ ณ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) ทรงเจิมป้ายในวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ.2547 เวลา 17.00 น ณ วั ด สระเกศ จากพ.ศ. 2547 จนถึง 2557 ร่วงเลยระยะเวลา เกือบ 10 ปี อุโบสถจึงได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ วัดพุทธนิมติ เป็นสถานปฏิบตั ธิ รรมของชาว พุทธริมน�ำ้ โขงในลักษณะวัดป่า ส่วนหน้าสุดของวัด มีพระอุโบสถทีส่ วยงามวิจติ รตระการตา แสดงถึง พลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันสร้าง ความโดดเด่นคือลวดลายตามช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง้ สถาปัตยกรรมของอุโบสถ ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจจากวัดเชียงทอง เมืองหลวง พระบาง ประเทศลาว ซึ่งเป็นศิลปะล้านช้าง สถาปัตยกรรมของอุโบสถ มีพื้นที่กว้างขวาง ภายนอกดูเรียบง่ายสะอาด มีระเบียบ ประดับ ลวดลายไม่มากนัก สือ่ ถึงความสงบและศรัทธาใน พระพุทธศาสนา ส่วนภายในประดับด้วยภาพเขียน จิตรกรรมทีม่ แี นวคิดทางพุทธปรัชญา และวิถชี วี ติ ของชาวลุม่ น�ำ้ โขงแสดงถึงพลังแห่งความศรัทธา

ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะร่วมสมัยฝีมือชั้นครู สะท้อนเรื่องราววิถี พื้นถิ่นในอดีต บวกกับปริศนาธรรมและพุทธ ประวั ติ มี ก ารจั ด งานปริ ว าสกรรมปฏิ บั ติ กรรมฐาน บวชชี พราหมณ์ ในห้วงวันที่ 20-29 เดือนเมษายน ของทุกปี ประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา เนือ่ งจากพืน้ ทีต่ งั้ ของต�ำบลหนองเทาทอดตัว เลียบล�ำน�ำ้ โขงระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร จึงมี “ประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา” เป็นประเพณี ที่ส�ำคัญของต�ำบลหนองเทา โดยแต่ละปีจะมี เรือยาวจากหมูบ่ า้ นต่างๆ ในต�ำบล และจากต�ำบล ใกล้เคียงส่งเรือมาร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน NAKHON PHANOM 217

.

2

.indd 217

26/3/2561 10:11:54


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

รามราช

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลรามราช ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 65 หมู ่ ที่ 12 ต�ำบลรามราช อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยตั้งอยู่ทิศเหนือห่าง จากตัวจังหวัดนครพนม ไปตามถนนหมายเลข 212 ระยะทาง 30 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากอ�ำเภอท่าอุเทน ประมาณ 21 กม.

นายพิจิตร นิวงษา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลรามราช

คณะผู ้บริหาร การปกครอง ต� ำ บลรามราชแบ่ ง การ ปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 17 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมู่ 1 บ้านรามราช หมู่ 2 บ้าน รามราช หมู่ 3 บ้านแพง หมู่ 4 บ้านโพนค้อ หมู่ 5 บ้านหนองไฮ หมู่ 6 บ้านโนนก่อ หมู่ 7 บ้านสะพัง หมู่ 8 บ้านโพนแดงน้อย หมู่ 9 บ้าน โพนแดงใหญ่ หมู่ 10 บ้านบะหว้า หมู่ 11 บ้านบุง่

ประวัติต�ำบลรามราช ในอดีตกาลมีทา้ วบัวผูเ้ ป็นเจ้าเมือง ได้นำ� พรรคพวกออกตระเวนจับช้าง ป่าเพือ่ น�ำมาใช้งาน จึงได้พบพืน้ ทีบ่ ริเวณหนองน�ำ้ ขุน่ หรือบุง่ เค็ม มีทำ� เลดี อุดมสมบูรณ์ ด้วยแหล่งน�ำ้ และป่าไม้ จึงน�ำราษฎรมาสร้างเมืองใหม่ ใช้ชอื่ เมืองว่า “เมืองล�ำ” ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็น “เมืองรามราช” ปัจจุบนั เป็นต�ำบล รามราช ตัง้ อยูใ่ นเขตการปกครองของอ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ข้อมูลทัว่ ไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลรามราช มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 46 ไร่ สภาพพืน้ ที่ โดยทัว่ ไปเป็นทีร่ าบลุม่ มีความลาดเอียงและเนินเขาเป็นบางส่วน มีปา่ ไม้ เบญจพรรณสลับทุ่งนา มีล�ำห้วยส�ำคัญ คือ ห้วยบ่อน้อย ห้วยถ�้ำแฮด ห้วยบุเค ห้วยไร่ และอ่างเก็บน�้ำที่ส�ำคัญ คือ อ่างเก็บน�้ำห้วยค�ำเฮือ อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยหินลาด อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยวังตอ

นายอนุวัชร อวิโรธน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลรามราช

หมู่ 12 บ้านหินแฮ่ หมู่ 13 บ้านม่วงไข่ หมู่ 14 บ้านรามราช หมู่ 15 บ้านหนองบาก หมู่ 16 เนิน บ่อทอง และหมู่ 17 บ้านรามราช ประชากร ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2559 มี ประชากรทัง้ สิน้ 8,792 คน แยกเป็นชาย 4,482 คน แยกเป็นหญิง 4,310 คน จ�ำนวนครัวเรือน 2,052 หลัง

สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่รอ้ ยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมี การท�ำนาปี (จ�ำนวน 18,129 ไร่) ปลูกยางพารา (จ�ำนวน 1,314 ไร่) ปลูกสับปะรด (จ�ำนวน 11 ไร่) และปลูกพืชสวนตามฤดูกาล เช่น ข้าวโพด พริก ถัว่ แตงโม เป็นต้น

218 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 218

28/3/2561 11:34:36


ข้อมูลทางด้านแหล่งน�ำ ้ ต�ำบลรามราชเป็น พื้นที่ที่มีฝนตกชุก ในฤดูฝนน�้ำจะท่วมพื้นที่ การเกษตร ในฤดูแล้งมีแหล่งน�ำ้ สามารถใช้เพือ่ การเกษตรได้ตลอดปี ส�ำหรับแหล่งน�้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค มีระบบประปาหมูบ่ า้ นใช้ครบ ทุกหมูบ่ า้ น และมีโอ่งน�ำ้ ซีเมนต์ ถังน�ำ้ พลาสติก เพื่อกักเก็บน�้ำฝนไว้บริโภคในฤดูแล้งเกือบทุก หมูบ่ า้ น แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน ทัง้ นี้ ได้ดำ� เนินการจัดหาครุภณ ั ฑ์เพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับความจ�ำเป็น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม - การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ศาสนาอืน่ ร้อยละ 2 โดยมีวัดประจ�ำหมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง จิตใจ - ประเพณีและงานประจ�ำปี แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบชาวภูไทและแบบชาวกะเลิง แต่ ไม่แตกต่างกันมากนักเพราะขนบเนียมประเพณี คล้ายกัน ดังนี้ งานบุญประจ�ำปี หรือบุญเดือนสี่ งานสงกรานต์ งานแห่เทียนเข้าพรรษา ฟ้อนผี หมอ/ชุมชนเผ่าภูไท, เผ่ากระเลิง บุญพะทาย ข้าวเปลือก ร�ำเซิ้ง/โปงลาง งานบุญวัดรอย พระพุทธบาท สินค้าพืน้ เมืองขึน้ ชื่ อ สินค้าพื้นเมืองของต�ำบลรามราช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน งานจักสานเกี่ยวกับ ไม้ไผ่ทุกชนิด เช่น ข้อง กระติบข้าวเหนียว เป็นต้น และสินค้าอีกอย่างหนึง่ ทีค่ วรพัฒนาให้ เป็นสินค้า OTOP ต่อไปในอนาคตก็คอื สุรากลัน่ ชุมชน

NAKHON PHANOM 219 .

2

.indd 219

26/3/2561 10:23:30


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดท่าดอกแก้วเหนือ

วัดท่าดอกแก้วเหนือ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 58 บ้านท่าดอกแก้ว หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลท่าจ�ำปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบนั มี พระครูปทีป จันทโรภาส เป็นเจ้าอาวาสวัด

ประวัติวัดท่าดอกแก้วเหนือ

วัดท่าดอกแก้วเหนือ ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ.๒๔๘๒ ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมือ่ พ.ศ.๒๔๙๓ เขตวิสงุ คามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑๐ งาน มีธรณีสงฆ์ จ�ำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ อาณาเขตวัด ทิศเหนือประมาณ ๑ เส้น ๒๘ วา จดทีด่ นิ ของนายบอน จันทร์แก้ว ทิศใต้ ประมาณ ๒ เส้น ๕ วา จดที่ดินของนายจ�ำปา ผุยแพร ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๕ วา จดแม่นำ�้ โขง ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น ๓๐ วา จดที่ดินของนายแดง กิติศรีวรพันธุ์

220 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 220

26/3/2561 11:47:46


อาคารเสนาสนะ

ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เป็น อาคารปูน กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง

การบริหารและการปกครอง

วัดท่าดอกแก้วเหนือ มีเจ้าอาวาสเท่าที่ ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูสันธานพนมเขต รูปที่ ๒ พระบุ เขมิโย พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๒๐ รู ป ที่ ๓ พระเหรี ย ญ วรปญฺ โ ญ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒ รูปที่ ๔ พระมาต กิตโก พ.ศ.๒๕๒๒ รูปที่ ๕ พระมงคล (มาจาก สปป.ลาว) รูปที่ ๖ พระอธิการมาตย์ เมตติโก พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๘ (ลาสิกขา) รูปที่ ๗ พระครูปทีป จันทโรภาส พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน

NAKHON PHANOM 221 2

.indd 221

26/3/2561 11:49:22


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั มีพระมหาสมัย สิทธฺ ชิ โย เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัดไตรภูมิ

ปัจจุบัน ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๓ ถนน ชนาร่วมมิตร ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐ ในเขตเทศบาล ต�ำบลท่าอุเทน ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ นครพนม-หนองคาย อยู่ติดถนนริมแม่น�้ำโขง ทางด้านทิศใต้ของวัดพระธาตุท่าอุเทน ได้ ประกอบพิธผี กู พัทธสีมา ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ จากอดีตถึงปัจจุบันวัดไตรภูมิ มีอายุประมาณ ๑๘๕ ปี (พ.ศ.๒๓๗๖-๒๕๖๑)

ประวัติพระบาง

(พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองท่าอุเทน อายุ ๕๕๓ ปี) ตามหลักฐานที่จารึกเป็นภาษาลาว สมัยเก่ารอบฐานพระบาง จารึกไว้ว่า “สมเด็จ เหมมะวันนากับทัง้ อันเตวาสี อุปาสก อุปาสี นัตตา

ได้ตีพร้อมกันสร้างพระพุทธเจ้าท่อโตไว้ให้เป็น สังกาสราชาได้ ๒ พันปายแปดโต ปีฮวยสัน เดือน ๓ ขึ้น ๙ ค�่ำ วัน ๖ มื้อกดสี” ลักษณะองค์พระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง ๘๐ นิว้ แท่นสูง ๒๑.๒ นิ้ว ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยม สูง ๑๕ นิว้ และฐานตัง้ อยูบ่ นช้างสารแปดเชือก เนือ้ องค์พระบางและฐานหล่อด้วยโลหะมีคา่ หลาย ชนิดรวมกัน เช่น เงินทองค�ำ ทองเหลือง ทองนาก ทองขาว ทองแดง เป็นต้น ตามทีผ่ มู้ จี ติ ศรัทธา น�ำมาบริจาคทานเพือ่ สร้างพระบางในสมัยนัน้ และ ช่างก็ได้นำ� สิง่ ของอันมีคา่ เหล่านัน้ มาหลอมเพือ่ ให้เป็นเนือ้ เดียวกัน ส�ำหรับหล่อเป็นพระบาง

ประวัติพระมหาสมัย สิทฺธิชโย

พระมหาสมัย สิทฺธิชโย ป.ธ.๗ น.ธ.เอก พรรษา ๒๗ พรรษา อายุ ๔๖ ปี นามเดิม สมัย สอนซ้าย เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๔ บ้ า นเลขที่ ๓๔ หมู ่ ที่ ๑ ต� ำ บลท่ า จ� ำ ปา อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๗ ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต� ำ บลท่ า จ� ำ ปา อ� ำ เภอท่ า อุ เ ทน จั ง หวั ด นครพนม โดยมีเจ้าอธิการอุทานิปุณฺโณ (ศิษย์ หลวงปู่สนธิ์ วัดท่าดอกแก้วเหนือ)เป็นพระ อุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูอรุณ กิตติโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์

222 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 1

.indd 222

24/3/2561 11:15:08


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดป่ าศิริมงคล

วัดป่าศิรมิ งคล บ.เหล่าหนาด ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ๔๘๑๒๐ ปัจจุบนั มี เจ้าอธิการมงคลโชติโก เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศิรมิ งคล และเจ้าคณะต�ำบลท่าอุเทน-โพนสวรรค์(ธ)

ประวัติความเป็นมา

วัดป่าศิรมิ งคล ในอดีตเป็นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พระมงคลโชติโก ได้กลับจากธุดงค์จำ� พรรษา ณ ประเทศมาเลเซีย และภูววั ภูทอก ภูลงั กา อ.บ้านแพง จ.บึงกาฬ ท่านได้ มาพ�ำนักทีพ่ กั สงฆ์พนอมท่าอยูส่ องเดือน จึงธุดงค์ตอ่ มาถึงริมป่าช้าบ้านเหล่าหนาด และปักกลดพักอยู่ สามราตรีกอ่ นจะเคลือ่ นเข้ามาพ�ำนักทีใ่ จกลางป่าช้า ต่อมามีผถู้ วายพระพุทธรูปพระองค์ดำ� หนึง่ องค์ ท่านจึงท�ำแท่นประทับไว้ในกลางป่าช้าแล้วธุดงค์ตอ่ ไปทางอ�ำเภอบ้านแพง ปรากฏว่าอุบาสกอุบาสิกา ได้ตามท่านให้กลับมาท�ำศาลาเล็กๆ ครอบองค์พระไว้ ท่านได้มองเห็นความส�ำคัญและสิง่ จ�ำเป็นของชาว บ้านในอนาคต จึงได้สร้างเมรุสถานไว้สนิ้ งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมสร้างห้องน�ำ ้ ๒ ห้อง ในปี ๒๕๔๕ จึงธุดงค์ตอ่ ไปอยูป่ า่ ช้าบ้านห้วยเชือ่ ม จ.บึงกาฬ เมือ่ ออกพรรษากาลเลยมา ท่านได้รว่ มออกแบบ แลน�ำพาช่างสร้างศาลาการเปรียญวัดธรรมนิเวศ บ้านดอนกลาง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

ปัจจุบนั การสร้างพระใหญ่ศริ มิ งคลพนมพร ยังไม่แล้วเสร็จลุลว่ ง จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่ ว มสมทบทุ น ตามก�ำ ลั ง ศรั ท ธา โดยติ ด ต่ อ สอบถามได้ทเี่ จ้าอธิการมงคล โชติโก เจ้าอาวาส เจ้ า คณะต� ำ บลท่ า อุ เ ทน-โพนสวรรค์ ( ธ) โทร. ๐๘๙-๕๗๓-๐๑๑๕ หรือโอนผ่านบัญชี วัดป่าศิรมิ งคล (ออมทรัพย์) ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าอุเทน ๓๔๘-๒-๒๓๗๒๖-๕ NAKHON PHANOM 223

1

.indd 223

28/3/2561 11:25:39


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดศรีสะอาด

วัดศรีสะอาด ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นน้อยชลประทาน ต�ำบลเวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั โดยมีพระสังวาล ปภัสสโร อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๖ วิทยฐานะ นักธรรมชัน้ โท เป็นผูร้ กั ษาการเจ้าอาวาส

ประวัติวัดศรีสะอาด

วั ด ศรี ส ะอาด เดิม เป็น ที่พัก สงฆ์ ก่อตั้ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จากความร่ ว มแรง ร่วมใจของชาวบ้านนาสีดาน้อย (ชื่อเดิมของ บ้ า นน้ อ ยชลประทาน) ที่ ไ ด้ แ ยกตั ว ออกมา จากบ้านนาสีดาใหญ่ น�ำโดยนายก้อย มุดผา ซึง่ ในขณะนัน้ เป็นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น บ้านนาสีดา ใหญ่ โดยมีหลวงปูม่ ี เป็นเจ้าส�ำนักสงฆ์ จนเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ จึงได้เปลี่ยนจากที่พักสงฆ์เป็น ส�ำนักสงฆ์จนถึงปัจจุบัน

ประวัติพระธาตุชัยทอง

พระธาตุชัยทอง ก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้านชื่อนายเรียน ชัยสุระ ได้มีจิตศรัทธาแรงกล้าที่จะก่อสร้าง พระธาตุ ขึ้ น จึ ง ได้ น� ำ ความปรึ ก ษา พระครู

โสภณวิบลู ธรรม (พระอาจารย์วลิ ยั ยุตตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสันติธรรม บ้านม่วง ต�ำบล เวินพระบาท อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึง่ เป็นพระสายปฏิบตั ใิ นการสายพระกัมมัฏฐาน หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ท่านจึงมีดำ� ริเห็นด้วยทีจ่ ะ ร่วมสร้าง เพื่อบรรจุพระอัฐิของพ่อแม่ครูบา อาจารย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และใน ขณะที่ท�ำการก่อสร้างนั้น นายเรียน ชัยสุระ มีภาวะอาการป่วย ญาติๆ จึงได้อธิษฐานต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดศรีสะอาดว่า หากจะท�ำการ ก่อสร้างพระธาตุให้สำ� เร็จ ขอให้นายเรียน ชัยสุระ หายป่วย มีสุขภาพแข็งแรง และให้ญาติโยม มาช่วยกันก่อสร้างให้เสร็จเร็วๆ เมื่ออธิษฐาน ผ่านพ้นไปประมาณ ๓ วัน นายเรียนหายป่วย กะทันหันและได้มีญาติโยมจากทั่วสารทิศมา

ร่วมก่อสร้างจนธาตุเสร็จภายในคราวเดียว ซึ่งในองค์พระธาตุได้บรรจุพระอัฐิของหลวง ปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งพระครูโสภณวิบูลธรรมได้ เป็นองค์บรรจุในชั้นบนสุด และในส่วนกลาง ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปทองส�ำริด จ�ำนวน ๑ องค์ ฐานล่างบรรจุเงิน ทอง ของมีค่าสมัย โบราณที่คนโบราณได้มาบริจาค และทองค�ำ บริสุทธิ์จากญาติโยมที่ร่วมสร้าง

224 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 1

.indd 224

24/3/2561 11:23:48


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

ปู รีสอร์ท Pu Resort

รีสอร์ท ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณกว่า 4 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติของแมกไม้ สายลม และเสียงร้องของนกนานาชนิด ทีจ่ ะขับกล่อม ให้เพลิดเพลินใจ และอยูใ่ กล้กบั บ้านนาผักปอด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ปลูกสัปปะรดที่หวานที่สุดใน ประเทศไทย จึ ง สามารถซื้ อ สั บ ปะรดจาก ผู้ปลูกได้โดยตรง ที่ส�ำคัญยังตั้งอยู่ใกล้สถานที่ ท่องเที่ยว อาทิ วัดพระธาตุท่าอุเทน 7 กม. วัดพระธาตุโพนสวรรค์ 13 กม. และไร่กาแฟ ขี้ชะมด อ.โพนสวรรค์ 15 กม.

หากท่านก�ำลังมองหาที่พักซึ่ งตัง้ อยู ่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศดี และใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ เราขอแนะน�ำ ปู รีสอร์ท ซึ่ งอยู ่ห่างจาก อ.ท่าอุ เทนเพียง 5 กม. ภายในห้องพักของ ปูรีสอร์ท เพียบพร้อม ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อาทิ แอร์ น�้ำอุ่น ที วี และมี พื้ น ที่ จ อดรถยนต์ - รถบรรทุ ก ทีร่ องรับได้ถงึ 100 คัน ด้วยสนนราคามิตรภาพ เพื่อให้คุณประทับใจในการใช้บริการ

ติดต่อสอบถาม ปู รีสอร์ท

บ้านกุดกุ่มน้อย (เส้นทางอ.ท่าอุเทนอ.โพนสวรรค์ ) ต.โนนตาล อ.ท่ า อุ เ ทน จ.นครพนม 082-597-2325

NAKHON PHANOM 225 -

.indd 225

24/3/2561 16:01:40


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

นาแก

“ ร่วมคิด ร่วมท�ำ น�ำนาแกก้าวหน้า สู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ”

คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลนาแก เลขที่ 399 หมู่ 3 ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมไป ทางทิศใต้ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ปัจจุบันมี นายวิทยา แสงสุวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกเทศมนตรีต�ำบลนาแก

นายวิทยา แสงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�ำบลนาแก

คณะผู ้บริหาร

คณะสมาชิ กสภา ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลนาแกสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอยตื้นมีความลาดเทจากด้านทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือ บริเวณชุมชนมี ถนนสายหลักผ่านได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2033 และหมายเลข 223 และมีแม่น�้ำไหลผ่าน ได้แก่ ล�ำน�้ำก�่ำ ล�ำห้วยศรีคุณ ล�ำห้วยหว้าน นายกฯชวนเทีย่ วต�ำบลนาแก ภายในเขตเทศบาลต�ำบลนาแก มีโบราณ สถานทีส่ ำ� คัญ คือ พระธาตุศรีคณ ุ เป็นพระธาตุ ประจ�ำวันส�ำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอ�ำเภอ นาแก และมีลำ� น�ำ้ ก�ำ ่ ทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงาม เหมาะแก่การล่องแพตามล�ำน�ำ ้ นอกจากนีอ้ ำ� เภอ นาแกยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ คือ วัดภูพาน อุดมธรรม และถ�ำ้ พระเวส ซึง่ มีภมู ทิ ศั น์ทสี่ วยงาม

ประวัติพระธาตุศรีคุณ พระธาตุศรีคุณประดิษฐาน อยู่ ณ วัดธาตุ ศรีคุณ เลขที่ 2 หมู่ 3 ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ภาค 10 สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ ปรากฏชัด เจดียอ์ งค์เดิมคล้ายกับพระธาตุพนม ค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2340 2350 (สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) โดยชนเผ่าผู้ไทวัง (ภูไทวัง) ชนเผ่าผู้ไทกระโป (ภูไทกะโป) และ (กะเลิง) บ้างอพยพหนีภัย

สงคราม บ้างก็ถูกกวาดต้อนมาจากบ้านอาฮง บ้านกวนกุ บ้านกวนงัว เมืองกองแก้ว มหาชัย (ก่องแก้ว หรือกู่แก้วมหาชัย) ผ่านมาทางบ้าน ท่าสะโน แขวงเมือง สุวรรณเขต และเซบั้งไฟ ประเทศลาว ข้ามแม่นำ�้ โขง มายังฝัง่ ประเทศไทย โดยมีหัวหน้าชื่อว่า นายโสมแผ้ว นายเพียอูด ตาหล้า ตาผา ตาเพ็ง ตาผุย ตามี นายหมู นายทิดโคตร นายอ้อน นายสีวดั นายจันทร์ และ

226 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 226

26/3/2561 10:25:33


นายจ่า เป็นต้น พากันมาตั้งถิ่นพ�ำนักอยู่ที่บ้าน โนนหนองบ่อ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านต้น แหน หมู่ที่ 1 ต�ำบลนาแก ในปัจจุบัน อยู่มาวันหนึ่งคณะนายโสมแผ้ว ได้ออกป่า หาล่าสัตว์ท�ำมาหากินตามปกติ และได้พากัน เดิ น ทางไปทางทิ ศ ตะวั น ตก ประมาณ 2 กิโลเมตร พบบ่อน�้ำริมชายป่าและพักดื่มน�้ำ ได้เห็นรอยเท้าช้างเดินเข้าไปในกลางดงทาง ทิศใต้ จึงพากันติดตามไปได้พบวัดร้าง มีเจดีย์ ก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ 3 เมตร ฐานและ บริเวณเจดีย์กว้างประมาณ 12 เมตร มีศาลา โรงธรรมและโบสถ์ เ ก่ า แก่ ม าก องค์ เจดี ย ์ มี ลักษณะเอนเอียงไปทางทิศตะวันตก เพราะถูก ช้างเอาสีข้างสี ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร ได้ พ บหอคุ ณ ศาลปู ่ ต า หรื อ ศาลหลั ก เมื อ ง ส�ำรวจต่อมาพบบึงน�้ำขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้สะแกขึ้นอยู่ เห็นว่าเป็นที่เหมาะสมน่า จะตั้งบ้านเรือนได้ ดังนั้น คณะนายโสมแผ้วจึง ได้พากันย้ายจากบ้านโนนหนองบ่อไปสร้างบ้าน เรือนอยู่อาศัยใหม่ทางทิศตะวันออกของวัดร้าง ซึ่งเคยเป็นเมืองเก่าชื่อว่า “กบิน” นายทิตโคตร

ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่นี้ว่า “บ้านนาแก” เพราะมีต้นสะแกขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก คณะนายโสมแผ้วได้ร่วมกันบูรณะวัดร้าง สร้างกุฏิไม้ไผ่ มุงหลังคา บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุที่ เก่าแก่ทรุดโทรดและนายทิดโคตร ได้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดธาตุศรีคุณ” เพราะค�ำว่า ธาตุ คือ เจดีย์ ค�ำว่า ศรี หรือ สี มีทมี่ าว่าเจดีย์ ถูกช้างเอาสีขา้ งเสียดสี และค�ำว่า คุณ เพราะมีหอคุณอยูด่ ว้ ย เพราะ ฉะนั้นจึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดธาตุศรีคุณ” ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพระอาจารย์ลีซึ่งได้ นิมนต์ มาจากบ้านโกวะ เมืองปากเซ ประเทศลาว เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีพระครูบวรโพธิวฒ ั น์ เจ้าคณะอ�ำเภอนาแก เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ประวัติศาลหลักเมืองอ�ำเภอนาแก การก่ อ สร้ า งศาลหลั ก เมื อ งอ� ำ เภอนาแก ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เมื่อ ครั้งที่ชาวอ�ำเภอนาแก ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิม ฉลองครบรอบ 100 ปี ในการสถาปนาขึ้นเป็น อ�ำเภอนาแก และเทศบาลได้รับผิดชอบ เป็น หน่วยงานหลักในการประสานงบประมาณมา ด�ำเนินการก่อสร้าง ทั้งงบประมาณของทาง ราชการ และการขอรั บ บริ จ าคจากภาค ประชาชนและองค์กรต่างๆ รวมเป็นเงินงบ ประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 8,848,000 บาท มีการบวงสรวงครั้งแรกระหว่างวันที่ 1216 ธันวาคม พ.ศ. 2555 การริเริ่มในการก่อสร้างศาลหลักเมืองเพื่อ ให้เป็นอนุสรณ์สถานและเป็นที่สักการบูชาของ ชาวอ�ำเภอนาแก และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้กราบ ไหว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสร้างพลัง ความรู้รักสามัคคี และเป็นเอกลักษณ์ของชาว อ�ำเภอนาแกสืบต่อไป โดยผู้ออกแบบแนวคิด โครงสร้างลวดลายประติมากรรม คือ อาจารย์ สุพร ชนะพันธ์และคณะ NAKHON PHANOM 227

2

.indd 227

26/3/2561 10:25:45


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

นาแก

นายสุเทพ รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาแก

ต่อตารางกิโลเมตร มีจ�ำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 1,421 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559) ระบบเศรษฐกิจ การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท�ำการเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา ท�ำสวนยางพารา ปลูกพริก ทีเ่ หลือ ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง การปศุสัตว์ ต�ำบลนาแกมีการปศุสัตว์ คือ โคขุน โคพื้นบ้าน กระบือ หมู ไก่ชน ไก่พื้นบ้าน สภาพสังคม การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด อบต.นาแก จ�ำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาแก ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 88 หมูท่ ี่ 7 บ้านสร้างติว่ ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ห่างจากอ�ำเภอนาแกไป ทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนมไป ทางทิศใต้ 73 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์จากอ�ำเภอนาแก ถึงตัวเมืองนครพนม ประมาณ 1 ชั่วโมง ข้อมูลทัว่ ไป องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาแก มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 73.01 ตาราง กิโลเมตร 15,962.5 ไร่ พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบทุ่งนาลาดไปทางทิศ เหนือจดล�ำน�้ำก�่ำ มีล�ำห้วยหว้าน ล�ำห้วยยาง ล�ำห้วยศรีคุณไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นทุ่งนาลาดราบลุ่มเหมาะแก่การท�ำการ เกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย การปกครอง หมู่บ้านในเขต อบต.นาแกเต็มทั้งหมู่บ้าน จ�ำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 และ 12 หมู่บ้านในเขต อบต. นาแกบางส่วน จ�ำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 และ 5 ประชากร มีประชากรทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4,176 คน แยกเป็น ชาย 2,069 คน หญิง 2,107 คน ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ยร้อยละ 57.19 คน

บริหารส่วนต�ำบลนาแก สถานศึกษาสังกัด สพป. นครพนม เขต 1 จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน บ้านต้นแหน “ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล”, โรงเรี ย นบ้ า นโคกกลางแก้ ง น้ อ ย(กั ล ยาโน อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านนาป่งคอง สถาน ศึกษาเอกชน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลกิง่ กาญ จน์นาแก และสถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง คือ มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง สาขาวิ ท ยบริ ก าร เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม ศาสนา มีวัด/ส�ำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ จ�ำนวน 12 แห่ง สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�ำบล จ�ำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต�ำบล บ้านสร้างติ่ว สินค้าพืน้ เมืองขึน้ ชื่ อ ต.นาแก ต�ำบลนาแกมีสินค้าพื้นเมืองที่โดดเด่น ซึ่ง ชาวบ้านจะรวมกลุ่มผลิตออกจ�ำหน่ายอย่างต่อ เนื่ อ ง พร้ อ มพั ฒ นาต่ อ ยอดในรู ป แบบต่ า งๆ ได้แก่ ถั่วคั่วทราย ผลิตโดยกลุ่มถั่วคั่วทราย หมู่ที่ 9 บ้านต้นผึ้ง เห็ดฟาง ผลิตโดยกลุ่ม ปลูกเห็ดฟาง หมู่ที่ 10 บ้านแก้งน้อย

228 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 228

26/3/2561 10:15:05


แหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญ วั ด ภู พ านอุ ด มธรรม พุ ท ธมณฑลแห่ ง นครพนม มีชื่อเดิมว่า วัดภูพานดานสาวคอย วนาราม ตั้งอยู่ ณ บ้านดานสาวคอย ต.นาแก บนเทือกเขาภูพาน บริเวณอุทยานแห่งชาติ ภูผายล ล้อมรอบด้วยป่าไม้ เบญจพรรณนานาชนิด บรรยากาศ เงียบสงบร่มเย็นตลอดปี ดานสาวคอย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดภูพาน อุ ด มธรรม ความเป็ น มาของสถานที่ แ ห่ ง นี้ สืบเนื่องมาจากหนุ่มสาวชาวบ้านในสมัยก่อน เวลาจะไปหาของป่าจะนัดหมายมาคอยกันที่ ลานหินนีเ้ ป็นประจ�ำ บ้างก็มาเทีย่ วชมความงาม โดยฝ่ายสาวจะมาเป็นผู้คอยฝ่ายชาย จึงได้ชื่อ ว่า “ดานสาวคอย”

ประเพณีและงานประจ�ำปี - ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ณ อ่างเก็บ น�้ำห้วยศรีคุณ ในห้วงระหว่างเดือนกันยายน ตุลาคม ของทุกปี อีกทั้งมีประเพณีของต�ำบล (ฮีตสิบสองครองสิบสี่) - บุญกองข้าว - บุญประจ�ำปี - งานลอยกระทงหรือประเพณีอนื่ ๆ ส�ำหรับ เรื่ อ งความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี พิธกี รรมและเทศกาลทีส่ ำ� คัญ เช่น พิธเี หยา เพือ่ รักษาอาการเจ็บป่วย พิธบี ชู าผีบรรพบุรษุ ผีบา้ น ผีเรือน ผีนา การสู่ขวัญเรียกขวัญ เพื่อให้เกิดสิริ มงคลในโอกาสต่างๆ

NAKHON PHANOM 229 .

2

.indd 229

26/3/2561 10:15:25


บันทึกเส้นทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

นาเลียง

“ต้นเลียงสูงเด่น น�้ำใสเย็นห้วยเซิ ง รื่นเริงประเพณีบุญพระเวส การเกษตรถัว่ ลิสง ด�ำรงรักษ์ดอนปู่ ตา ปวงประชาพอเพียง”

คือค�ำขวัญต�ำบลนาเลียง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน ต�ำบลนาเลียง เลขที่ 3 หมูท่ ี่ 11 บ้านนาเลียง ต�ำบลนาเลียง อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยอยูห่ า่ งจากอ�ำเภอนาแก 12 กิโลเมตร

นายสมพงษ์ ไชยศรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลียง

กิจกรรม/โครงการเด่น โรงเรียนผูส้ งู อายุตำ� บลนาเลียง สภาพครอบครัวไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจาก อดีต จากทีม่ คี นหลายรุน่ อยูใ่ นครัวเรือนเดียวกัน กลายเป็นครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ ท�ำให้ผสู้ งู อายุ ต้องอยูกันตามล�ำพัง และอาจเกิดความรู้สึกว่า ชีวติ ไร้ความหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุจึงควรด�ำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่นๆ ของรัฐ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั การดูแลอย่างทัว่ ถึง ซึง่ ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ ทีม่ ภี ารกิจโดยตรงในการดูแลผูส้ งู อายุรวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุน และแสวงหาความ

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลนาเลียง มีเนือ้ ทีจ่ ำ� นวน 12,273 ไร่ คิดเป็น 40.77 ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตร 10,236 ไร่ พืชเศรษฐกิจส�ำคัญนอกจากข้าวแล้วก็คอื ถัว่ ลิสง ซึง่ จะปลูกหลังฤดูทำ� นา มีการปลูกมากในหมูท่ ี่ 1,2,8,9,10,11 ผลผลิต จะออกในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยจะมีพอ่ ค้าคนกลางทีม่ ารับซือ้ ถึงที่ การปกครอง/ประชากร ต�ำบลนาเลียงมีจำ� นวน 12 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ี่ 1 บ้านนาเลียง หมูท่ ี่ 2 บ้านนาฮุม หมูท่ ี่ 3 บ้านนามน หมูท่ ี่ 4 บ้านหนองกระบี่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอง หมู่ที่ 6 บ้านนาอุดม หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวรรค์ หมูท่ ี่ 8 บ้านนาเลียงน้อย หมูท่ ี่ 9 บ้านนาสามัคคี หมูท่ ี่ 10 บ้านนาเจริญ หมูท่ ี่ 11 บ้านโพนทอง และหมูท่ ี่ 12 บ้านทุง่ ตะวัน มีประชากร 4,092 คน

ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี พืน้ ที่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การพบปะ พูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมปิ ญ ั ญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ซึง่ เป็นการยก ระดับการจัดสวัสดิการ ส�ำหรับผูส้ งู อายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความส�ำคัญ ของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและ พลังของผูส้ งู อายุ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุใช้ชวี ติ อย่างมี คุณค่า มีศกั ดิศ์ รีและอยูอ่ ย่างมีความสุข โรงเรียนผูส้ งู อายุตำ� บลนาเลียง จัดตัง้ ขึน้ เมือ่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ทีส่ าธารณะดอน ปู่ตาบ้านนาเลียง โดยจัดท�ำเป็นลานบ้านลาน เมือง เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้มกี จิ กรรมท�ำ โรงเรียนแห่ง นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่วา่ จะ เป็นชมรมผู้สูงอายุต�ำบลนาเลียง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลนาเลียง ทีส่ ง่ อสม. และ พยาบาลวิชาชีพ มาช่วยสอนท่าออกก�ำลังกาย อย่างง่ายส�ำหรับผูส้ งู อายุ

230 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 230

24/3/2561 16:07:33


อบต.นาเลียงชวนเทีย่ วแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนา ตัง้ อยู่ หมูท่ ี่ 7 บ้านโพนสวรรค์ ต�ำบลนาเลียง โรงเรียน แห่งนีก้ อ่ ตัง้ โดยนายวาหลิต เชือ้ พระซอง ผูใ้ หญ่ บ้านโพนสวรรค์ ซึง่ ได้แบ่งปันทีด่ นิ ตนเองบางส่วน ก่อตัง้ เป็นโรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนา โดย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำริ และ พระราชด�ำรัสต่างๆ มากมายให้พสกนิกรทุกคน ได้นอ้ มน�ำมาประพฤติปฏิบตั ใิ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เพื่อก่อให้เกิดความสุขแก่คนในครอบครัวและ ชุมชน ซึง่ โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาแห่งนี้ เกิดขึ้นมาจากการที่ชุมชนได้เล็งเห็นว่าวิถีชีวิต ความพอเพียงทีเ่ รียบง่ายของการท�ำนาคือ คนคู่ กับควาย และต้องการปลูกฝังให้ลูกหลานใน ชุมชนได้เรียนรูส้ งิ่ ดีๆ ทีม่ คี า่ เหล่านี้ จึงได้ขอการสนับสนุนจากกรมปศุสตั ว์ ในการน�ำควายในโครงการ ไถ่ชวี ติ โค – กระบือ มาสร้างเป็นต้นแบบให้ทกุ คนได้เห็น ได้เรียนรู้ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ ค�ำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการฝึกควายให้เชือ่ ง แสนรู้ วิธกี ารเลีย้ ง และดูแล รวมถึงเทคนิคในการเพาะปลูกพืชเกษตรและการเลีย้ งสัตว์อนื่ ๆ ควบคูก่ นั ไป จากนัน้ ก็ตดิ ต่อ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในชุมชนรวมถึง กศน. เพือ่ น�ำลูกหลานเข้ามาเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของความพอเพียงใน โรงเรียนแห่งนี้ ขณะทีท่ างปศุสตั ว์เองก็ได้นำ� ผูท้ จี่ ะได้รบั ควายจากโครงการไถ่ชวี ติ โค - กระบือ มาเรียนรู้ ทีโ่ รงเรียนแห่งนีด้ ว้ ยเช่นเดียวกัน เพือ่ เป็นพืน้ ฐานให้ทกุ คนได้นำ� ไปปรับใช้ตอ่ ไป ส�ำหรับควายที่จะน�ำมาฝึกนั้น เริ่มที่อายุ ตัง้ แต่ 8 เดือนขึน้ ไป ขณะทีก่ ารฝึกก็จะฝึกควบคู่ กันไปทัง้ คนและควาย โดยฝึกควายให้รคู้ ำ� สัง่ ของ คน เช่น เดินหน้า ถอยหลัง เลีย้ วซ้าย เลีย้ วขวา และหยุดเดิน ขณะที่คนก็ต้องเรียนรู้การบังคับ ควายด้วยเชือก และการออกค�ำสัง่ ซึง่ ระยะเวลา ในการฝึ ก ควายไถนาจะใช้ เวลาอย่ า งน้ อ ย ประมาณ 2 วัน แต่ถา้ จะฝึกให้เป็นควายแสนรู้ สามารถหมอบ คลานหรือปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ อืน่ ๆ ได้ ก็จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 5 วัน ซึง่ ทีผ่ า่ น มาก็ถอื ว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี เพราะ ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถน�ำไปปรับใช้ใน ชีวติ ประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี โรงเรียนก็มกี จิ กรรม ต่อยอดให้กบั เด็กๆ นักเรียนได้ทำ� มีอาหารกลาง วันจากฝีมอื การปลูกผัก เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลาของ ตนเอง ท�ำให้ทกุ คนมีแต่รอยยิม้ และความสุข และ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจอยากจะมาเรียนรูส้ ามารถติดต่อ ได้ที่ โทร. 087-0193490

NAKHON PHANOM 231 .

2

.indd 231

24/3/2561 16:07:37


บันทึกเส้นทางองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

หนองบ่อ

นายบุ ญทรง ไกยะฝ่ าย นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ

แหล่งท่องเทีย่ วต�ำบลหนองบ่อ ลานหินผาเป้า-ผาแดง หรือทีช่ าวบ้าน เรียกว่า “ผาเป้าภูผาแดง” ลักษณะเป็น หน้าผาลานหินบริเวณกว้าง เป็นจุดชมวิว แห่งใหม่บนเทือกเขาภูพานน้อย อยูใ่ นเขต อุทยานแห่งชาติภูผายล อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ส่วนเส้นทางการท่องเทีย่ ว นอกจากจะ มีผาเป้า ผาแดงซึง่ เป็นจุดชมวิวทีส่ วยงามแล้ว

นายประมวล จินตนา ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอนาแกไปตามถนนสายสกลนคร – นาแก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223) ประมาณ 14 กิโลเมตร และ ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 6 3ตารางกิโลเมตร(39,375 ไร่) มีประชากร 6346 คน 1,730 ครัวเรือน 12 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี นายบุญทรง ไกยะฝ่าย ด�ำรงต�ำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ และนายประมวล จินตนา เป็นปลัด อบต. มีข้าราชการ 19 คน และพนักงานจ้าง 11 คน

ยังมีถำ�้ หิน รวมถึงน�ำ้ ตก และมีหนิ อุโมงค์ ขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามสวยงาม รวมถึ ง ธรรมชาติ ป ่ า เขา ลานหิ น อยู ่ ใ นพื้ น ที่ เดียวกัน สามารถเดินเทีย่ วชมได้ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ สถานี ควบคุ ม ไฟป่ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ผ ายล โทร. 089-896-3488

232 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 232

24/3/2561 16:10:05


ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม มีนโยบายในการจารึกเส้น ทางการเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เพือ่ เป็นสถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์และน้อมร�ำลึกในพระ มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ท ่ า นที่ มี ต ่ อ พสกนิกรชาวไทย และเป็นการแสดงความจงรัก ภักดีทปี่ ระชาชนชาวไทยมีตอ่ พระองค์ทา่ น ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ

ลานหินผาเป้า-ผาแดง

จึ ง ได้ จั ด ท� ำ “โครงการก่ อ สร้ า งศาลา เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นหลวงรั ช กาลที่ 9” ขึ้ น ณ วัดศรีบญ ุ เรือง บ้านโพนงาม หมูท่ ี่ 6 ต�ำบล หนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพือ่ เป็น อนุสรณ์สถานครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวบ้าน โพนงาม หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 การก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ ได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ เพือ่ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ “ก้าวตามพ่อ สานต่อ พระราชปณิธาน” เพื่อเป็นอนุสรณ์ร�ำลึกถึง พระมหากรุณาธิคณ ุ เป็นสถานทีค่ วรค่าแก่การ จารึกเป็นประวัตศิ าสตร์ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึง่ ของต�ำบลหนองบ่อ อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยโท - อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยยาง อยูท่ ตี่ ำ� บลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัด นครพนม และบ้านห้วยยาง ต�ำบลเหล่าโพนค้อ อ�ำเภอโคกสีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2556 ความเป็นมาเมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน เพือ่ ทรงเยีย่ มราษฎรบ้านโพนงาม ต�ำบลหนองบ่อ อ� ำ เภอนาแก จั ง หวั ด นครพนม และทอด พระเนตรบริเวณทีจ่ ะก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยโท ในเขตบ้ า นโพนงาม และบ้ า นห้ ว ยยาง

ต�ำบลเหล่าโพนค้อ อ�ำเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัด สกลนคร ได้พระราชทานพระราชด�ำริเกีย่ วกับ งานชลประทาน เพื่อจัดหาน�้ำช่วยเหลือพื้นที่ เพาะปลูกของหมูบ่ า้ นต่างๆ ให้สามารถท�ำการ เพาะปลูกได้ทงั้ ในระยะฤดูฝน-ฤดูแล้ง และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯอ่างเก็บน�้ำห้วย โท-ห้วยยาง และได้เสวยพระกระยาหารค�ำ่ ใน งานเลี้ยงต้อนรับทูตานุทูตจากต่างประเทศ ณ ทีแ่ ห่งนี้ เนือ่ งจากอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยโท-ห้วยยาง มีภมู ปิ ระเทศสวยงาม คือมีนำ�้ และภูเขา จึงทรง ให้ปักแผ่นป้าย ณ ใกล้อ่างเก็บน�้ำห้วยโทห้วยยาง ว่า “พัทธยาน้อย”

NAKHON PHANOM 233 .

2

.indd 233

24/3/2561 16:10:17


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

บ้านแก้ง “ต�ำบลน่าอยู ่ ควบคู่คุณธรรม น�ำการพัฒนา กีฬายอดเยี่ยม เปี่ ยม การศึกษา การเมืองโปร่งใส ประชาสุขใจ ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจรุ ่งเรือง ฟู เฟื่ องวัฒนธรรม”

นายเกษม วงค์ตาหล้า

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลบ้านแก้ง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54,325 ไร่ คิดเป็น 86.92 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา สลับ กับทุ่งนา ทิศเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทุ่งนา ทิศใต้จะเป็นที่เชิงเขา มี ป่าไม้ดงดิบในเทือกเขาภูพาน มีแหล่งน�้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือล�ำน�้ำก�่ำ ต�ำบลบ้านแก้งแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิน 6,651 คน แยกเป็นชาย 3,327 คน หญิง 3,324 คน (ข้อมูลจากสถิติ ประชากรทางทะเบียนบ้าน ระดับต�ำบลบ้านแก้ง เดือนกันยายน 2559) ต�ำบลบ้านแก้ง มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงพยาบาล 2 แห่ง

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแก้ง

234 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

3

.indd 234

26/3/2561 11:25:29


ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชี พ กลุ่มไม้กวาด กลุ่มผู้ผลิตหมูกระจก กลุ่มแปรรูปจากสมุนไพร กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็ม กลุม่ ผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องและข้าวกล้องงอก กลุ่มผลิตตะกร้าพลาสติก กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่มผู้ผลิตขนมของฝาก กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคลุ่มแม่น�้ำโขง กลุ่มเพาะเห็ดจากถุงพลาสติก กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุนชน(วันละบาท) กองทุนสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณะสุข หมู่บ้าน (อสม.) กองทุนสงเคราะห์สตรีต�ำบลบ้านแก้ง กองทุนสงเคราะห์ประจ�ำหมู่บ้าน กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต

NAKHON PHANOM 235 .

3

.indd 235

26/3/2561 11:25:38


แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญ อ่างเก็บน�้ำห้วยศรีคูณ เทือกเขาภูพาน วัดถ�้ำดอยสวรรค์(ถ�้ำสูง) วัดถ�้ำพระธาตุโพธิ์ทอง วัดภูถ�้ำพระ วัดป่าสันติการาม วัดกลางนาแกน้อย วัดถ�้ำพระเวส (ธรรมบรรพต) และร่องรอยล�ำน�้ำก�่ำ

ด้านประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ประเพณีบุญประทายข้าวเหลือก ประเพณีบุญแข่งเรือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีห่อข้าวสาก ประเพณีร�ำหมอเหยา และอื่นๆ ฯลฯ 236 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

3

.indd 236

26/3/2561 11:25:48


SBL บันทึกประเทศไทย

Website : www.sbl.co.th

Ad-SBL Magazine Online Chumphon.indd 1

10/1/2561 04:34:58 PM


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดศรีจ�ำปา วัดศรีจำ� ปา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๓๓ หมูท่ ี่ ๕ บ้านซ่ง ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทีด่ นิ ตัง้ วัดมีเนือ้ ที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา อยูใ่ นเขตเทศบาลต�ำบลนาแก

ประวัติวัดศรีจ�ำปา

วัดศรีจ�ำปา เป็นวัดเก่าแก่สร้างมานาน พร้อมๆ กับการตั้งบ้านซ่ง (ซ่งภาษาอีสาน หมายถึง ลึกเข้าไป) แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง เดิมเรียกว่า“วัดบ้านซ่ง”ต่อมาจึงได้เปลีย่ นชือ่ เป็น“วัดศรีจำ� ปา”เนือ่ งจากมีตน้ จ�ำปาต้นใหญ่ มากต้นหนึ่งอยู่ในบริเวณวัด ได้รับตราตั้งเป็น วัดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๓ และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การปกครอง คณะสงฆ์มีเจ้าอาวาสปกครอง รวม ๑๓ รูป ปัจจุบนั เจ้าอาวาส คือ พระครูกติ ติพฒ ั นสุนทร

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดศรีจ�ำปา

หลวงพ่อหมื่นคงอัตตะ พระคู่บ้านคู่เมือง นาแก เป็นพระพุทธรูปปางตรัสรูน้ งั่ ขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๔๒ ซ.ม. สูง ๕๙ ซ.ม. น�้ำหนัก ๒๔.๕๐ กิโลกรัม เศียรเป็นแบบมวยผมเหมือน ฤาษี ไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมา วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระดร.ตฤณ สุธิโต (ศุภโชคอุดมชัย) ได้น�ำลงมาขัด พบตัวหนังสือ จารึกบนฐานพระพุทธรูปเป็นภาษาลาว น�ำ คนลาวมาอ่านจับใจความได้วา ่ “หลอมค�ำด้วย สีเพ็ง พ.ศ.๒๔๑๖ นางมะนีจนั ของหลวงพ่อสี และสามเณร พร้อมพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ส� ำ เล็ ด ลงจากพ้ อ มนี้ ” แปลเป็ น ไทยได้ ว ่ า “หล่ อ ด้ ว ยทองค� ำ โดยนายสี เ พ็ ง นางมณี จันทร์ หลวงพ่อสี และสามเณรพร้อมพวก

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส�ำเร็จลงจากพร้อมนี้” จึง มีความเชื่อว่า เป็นพระทองค�ำ อุ โ บสถ รู ป ทรงสุ โขทั ย สร้ า งเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ น อุ โ บสถขนาดใหญ่ ภายในมี พระประธานปางประทานพร ปั ้ น ด้ ว ยปู น รูปทรงคล้ายหลวงพ่อหมื่นคงอัตตะ พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ น ปู น ปั ้ น สู ง ประมาณ ๓ เมตร ประกอบด้วย พระกกุสนั โธ (รูปไก่) พระโกนาค มโน (รูปนาค) พระกัสสโป(รูปเต่า) พระโคตโม (รูปโค) และพระศรีอริยเมตไตรโย (รูปราชสีห์) หลวงพ่อวัดป่าเลย์ เป็นพระพุทธรูปอยูใ่ น ศาลาขนาดย่อม จ�ำลองเหตุการณ์เมื่อครั้ง พระพุ ท ธองค์ เ สด็ จ ไปประทั บ จ� ำ พรรษาที่

238 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 238

24/3/2561 11:27:55


ป่าลักษณ์ขีตะวัน มีช้างป่านิรันยกะและลิงมา อุปถากตลอดพรรษา ศาลาการเปรียญ เป็นศาลาสองชั้น สร้าง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ มีคุณยายซุ่น เพิ่มพูน เป็น เจ้ า ภาพหลั ก ชั้ น ล่ า งเป็ น ปู น ชั้ น บนเป็ น ไม้ หลั ง คาประดั บ ด้ ว ยไม้ แ ผ่ น ท� ำ ลวดลาย พญานาค ตามผนังและเสาวาดลายไทยลงสี งดงาม โดยนายสวาท ชินประวัต(ิ เสียชีวติ แล้ว) บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน�้ำโบราณ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เมตร ลึก ๕ เมตร มีน�้ำ ตลอดปี ใช้น�้ำท�ำน�้ำมนต์ หอระฆัง เป็นหอระฆังโบราณ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ คราวเดียวกันกับศาลาการเปรียญ และสิมน�้ำ สิมน�้ำ (โบสถ์กลางน�้ำ) สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เดิมเป็นทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อหมืน่ คง อัตตะ ครั้นต่อมาสิมน�้ำช�ำรุด หลวงพ่อเลียบ อดีตเจ้าอาวาสได้น�ำหลวงพ่อหมื่นคงอัตตะ ขึ้นไปประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ กุฎทิ รงไทย ชัน้ ล่างก่อปูนชัน้ บนสร้างด้วย ไม้รูปทรงไทยงดงามมาก ใช้เป็นกุฏิรับรอง พระเครื่องโบราณ เป็นพระเครื่องรูปทรง ต่ า งๆ จ� ำ นวน ๕๘๑ องค์ ค้ น พบเมื่ อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยชาวบ้านสูบน�้ำออก จากบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์พบพระเครื่องบรรจุอยู่ใน ไหโบราณจมอยู่ก้นบ่อ

งานประจ�ำปีวัดศรีจ�ำปา

งานนมัสการหลวงพ่อหมื่นคงอัตตะและ งานบุญมหาชาติ ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี งานประเพณี แ ห่ ด อกไม้ ไ หว้ ห ลวงพ่ อ หมื่นคงอัตตะ วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี

จุดเด่นของวัดศรีจ�ำปา

ที่ ต้ั ง วั ด อยู ่ ใ นเขตเทศบาลต� ำ บลนาแก การคมนาคมสะดวก เหมาะในการมาท�ำบุญ ปฏิบัติธรรม บวชระยะสั้น-ยาว และท่องเที่ยว เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อหมื่นคงอัตตะ พระคู่บ้านคู่เมืองนาแก ที่ผู้คนมากราบขอพร ให้ “สุขกาย สุขใจ รุ่งเรือง ร�่ำรวย”

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

วัดศรีจ�ำปา เป็นวัดที่สร้างมานาน ศาลา การเปรียญ กุฏิ หอระฆัง ทรุดโทรมตามกาล เวลา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ปฏิสังขรณ์ ติดต่อที่พระครูกิตติพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีจ�ำปา โทร.๐๘๗-๘๖๐๔๐๔๒ NAKHON PHANOM 239

2

.indd 239

24/3/2561 11:28:19


วิทยาลัย

การอาชี พนาแก วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้รบั การประกาศ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ 28 พฤศจิ ก ายน 2555 ณ บ้านหนองหอย ต�ำบลนาคู่ อ�ำเภอนาแก จังหวัด นครพนม ห่ า งจากอ� ำ เภอนาแก ประมาณ 4 กิโลเมตร บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ ได้รับ ความเห็นชอบอนุญาตจากส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ บนพื้นที่ 94 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา โดย นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยี แ ละการจั ด การนครพนม เป็ น ผู้ประสานงาน ท�ำเนียบผู้บริหาร 1. นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู พ.ศ.2556 - 2557 2. นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า พ.ศ.2557 - 2558 3. นายสิรชิ ยั แท่นแก้ว พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั หลักสูตรที่เปิดสอน ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพนาแก เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - สาขางานยานยนต์ - สาขางานไฟฟ้าก�ำลัง - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ - สาขางานการบัญชี - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) - สาขางานไฟฟ้า (ทวิภาคี) - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี) - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) - สาขางานช่างเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)

“เรียนให้ได้อาชี พ ต้องเรียนที่วิทยาลัยการอาชี พนาแก”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มืออาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนาแก เป็นวิทยาลัยเปิดใหม่และมีขนาดเล็ก จึงมีความคล่องตัวในการ บริหารจัดการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว จึงสามารถขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวะไปสู่เป้าหมายได้คล่องตัว โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา และขนาดความร่วมมือกับภาคประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ โดยวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส เพื่อผลิตช่างไฟ ฟ้าในอาคารขนาดสูง และอาคารขนาดใหญ่ นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และจิตส�ำนึกใน การบริการระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนในระหว่างการฝึก เสมือนเป็นพนักงานของบริษทั และเมือ่ นักศึกษาผ่านการฝึก จะถูกบรรจุเข้าท�ำงานกับบริษทั โดยมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า

240 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 240

28/3/2561 11:36:35


ปี 2559 วิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ซ่อมวิริยะประกันภัย ภาค 6 ตามโครงการไตรภาคี โดยทางศูนย์ซ่อมวิริยะประกันภัย ภาค 6 มีบริษทั ในเครือข่ายมากกว่า 100 บริษทั โดยได้รบั นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าฝึกในด้านสีและตัวถัง และร่วมกับบริษทั สี นิปปอน และบริษทั สี ไพรอท ฝึกให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาตนเองจนเป็นช่างสีมืออาชีพ และยังรับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีเข้าฝึกงานในส�ำนักงานด้านการจัดท�ำ บัญชีของบริษัท นักเรียน นักศึกษาได้รับสวัสดิการ ที่พักฟรี มีค่าตอบแทนระหว่างการฝึกตามความสามารถ ปี 2560 วิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวะรถไฟฟ้า หวู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาเข้าเรียนพื้นฐานก่อน เดินทางไปประเทศจีน จ�ำนวน 2 เดือน และไปเรียนภาษาในมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น 2 เดือน ก่อนที่จะมาเรียนทางด้านเทคโนโลยีรถไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพนาแก ได้นำ� ความร่วมมือเพือ่ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึง่ เป็นหลักของการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และเป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญ ในการพัฒนาคน แรงงานในระดับฝีมอื และช่างเทคนิค เพือ่ สนองความต้องการของสถานประกอบการ เพือ่ ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษามีงานท�ำ และท�ำงานเก่ง ดังปณิธานที่ว่า “เรียนให้ได้อาชีพ ต้องเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพนาแก”

ประวัติย่อ นายสิริชัย แท่นแก้ว ด้านการศึกษา 1. ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิตไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. ประกาศนียบัตรการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 3. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค สุรินทร์ ประวัติการท�ำงาน 1. บริษทั วี เอส พลาวเวอร์ จ�ำกัด พ.ศ.2532 2. บริษัท เกษมกิจ คอนสตาร์คชั่น จ�ำกัด พ.ศ.2533 3. บริษทั สยามคอปเรชัน่ อินสตอเรชัน่ เซล แอนเซอร์วิส จ�ำกัด พ.ศ. 2536-2537 ประวัติการรับราชการ 1. ครู 2 2. อาจารย์ 1 3. อาจารย์ 2 4. ครู คศ.2 5. รองผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการ 6. รองผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการพิเศษ 7. ผู้อ�ำนวยการ ช�ำนาญการพิเศษ NAKHON PHANOM 241

2

.indd 241

28/3/2561 16:03:43


เฌอดา วิลล์ Cherda View

...อบอุ่นเหมือนบ้าน บรรยากาศเยี่ยม เฌอดา วิ ล ล์ บริ ก ารห้ อ งพั ก หรู สงบ สะอาด บรรยากาศดี พร้ อ มสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องท�ำน�้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น ฟรี Wifi ที่จอดรถกว้างขวาง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อาทิ วัดพระธาตุศรี คุณ ปูชนียสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของอ�ำเภอนาแก สั ก การะพระธาตุ ศ รี คุ ณ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เ กิ ด วันอังคาร วัดภูพานอุดมธรรม พุทธมณฑลแห่ง นครพนม

ติดต่อสอบถาม

348 หมูท่ ี่ 3 ถนนนครานุรกั ษ์ (ทางขึน้ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงวิทยาเขตนครพนม) ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 084-614-6991, 080-946-6649 www.cherdaview-resort.com Cherda View 242 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-

1

(

).indd 242

24/3/2561 10:16:48


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

@นาแกรี ส อร์ ท ...สะอาด บรรยากาศดี ใกล้ทีเที่ยว เมื่ อ ไม่ น านมานี้ อ� ำ เภอนาแก จั ง หวั ด นครพนม ได้โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ผาแดง ผาเป้า” จุดชมวิวบนเทือกเขาภูพานน้อย ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล ที่มีความ สวยงามไม่แพ้ภูกระดึง “วัดพระธาตุศรีคุณ” ที่มีพระธาตุประจ�ำผู้เกิดวันอังคาร ซึ่งเชื่อว่า หากใครได้ไปสักการะจะได้เสริมพลังของนักสู้ ให้ มี จิ ต ใจเข้ ม แข็ ง และมี ศั ก ดิ์ ศ รี ท วี คู ณ “อนุสรณ์สถานภูพานน้อย” แหล่งท่องเที่ยว ทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ในอดีตเคยเป็นฐานทีม่ นั่ ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ด้วย เรียกว่ามาอ�ำเภอ นาแกแล้วห้ามพลาดเด็ดขาด

ส�ำหรับที่พักที่เราขอแนะน�ำก็คือ @นาแก รีสอร์ท ทีพ่ กั สะอาด บรรยากาศสงบเงียบเป็น ส่วนตัว และพิถีพิถันในการออกแบบห้องพัก ให้ ดู ทั น สมั ย และพิ เ ศษสุ ด คื อ เตี ย งนอนที่ หนานุม่ เพือ่ ให้คณ ุ รูส้ กึ ผ่อนคลายอย่างแท้จริง @นาแกรี ส อร์ ท ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพัก อาทิ แอร์ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ ทีวี Wifi พร้อมบริการ ขนมและกาแฟฟรี และมีพื้นที่จอดรถยนต์ กว้างขวาง พร้อมให้บริการที่พักแบบรายวัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสุขสบายและอุ่นใจ เหมือนอยูบ่ า้ น

คิดจะเที่ยวนาแกครัง้ ใด คิดถึง “@นาแกรีสอร์ท” นะคะ ติดต่อสอบถาม@นาแกรีสอร์ท

เลขที่ 36 หมู่ 11 ถ.นาแก-บ้านต้อง บ้ า นก ลางน้ อ ย ต .นา แก อ .นา แก จ.นครพนม 48130 042-190-108, 094-360-1108 Vajana2516 นาแกรีสอร์ท

NAKHON PHANOM 243 Ad-

1

.indd 243

24/3/2561 10:15:20


สะอาด บรรยากาศดี ราคาถูก บันทึกเส้นทางพักผ่อน

อมรรั ต น์ เพลส Amornrat Place ...ที่พักใหม่ดีไซน์เท่

มรรัตน์ เพลส ที่พักเปิดใหม่ในอ�ำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม ให้บริการห้องพัก สะอาด บรรยากาศเยี่ ย ม พร้ อ มที่ จ อดรถ สะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครบครัน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ แอร์ น�้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น ดาวเทียม ฟรี Wifi มัน่ ใจในความปลอดภัย ด้วยประตูคยี ก์ าร์ด และกล้องวงจรปิด ส�ำรองห้องพักติดต่อ อมรรั ต น์ เพลส เลขที่ 117 หมู ่ 5 ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 093-460-0413, 091-0547187 Faecbook : อมรรัตน์ เพลส

244 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย Ad-

1

(

).indd 244

29/3/2561 11:47:17


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

ตีรณา เพลส อบอุ ่นเหมือนอยู ่บ้าน บริการเป็นกันเอง

รณา เพลส ที่พักอันแสนอบอุ่นในอ้อม กอดของธรรมชาติ เขี ย วขจี สะดวก สบาย ในการเดินทางไปสัมผัสกับ “อุทยาน แห่งชาติภูผายล” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของอ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่สวยงาม อันดับต้นๆ ไม่แพ้ภูกระดึง บริการอบอุ่นเป็น กันเอง พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก อาทิ แอร์ ทีวี เครื่องท�ำน�้ำอุ่น ตู้เย็น ฟรี Wifi พร้อมที่ จอดรถ

ติดต่อสอบถาม ตีรณา เพลส

664 หมูท่ ี่ 4 ถ.นาแก-หนองญาติ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 089-1230018 Teerana place

NAKHON PHANOM 245 Ad-

1

.indd 245

24/3/2561 10:14:27


“สามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตพระเครื่อง นามกระเดื่องช่ างฝี มือ เลื่องระบือ เกษตรกรรม”

บันทึกเส้นทางพบอ�ำเภอ

อ�ำเภอ

บ้านแพง

“น�ำ้ ตกละลานตา สวนยาเขียวขจี มะเขือเทศพันธุด์ ี ถิ่นนีค้ อื บ้านแพง”

คือค�ำขวัญอ�ำเภอบ้านแพง ซึ่งเป็นอ�ำเภอหนึ่งในสิบสองอ�ำเภอของ จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนม อยู่ห่างจาก จังหวัดนครพนม ประมาณ 93 กิโลเมตร ปัจจุบนั มีนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ เป็นนายอ�ำเภอบ้านแพง ประวัติอ�ำเภอบ้านแพง เดิมอ�ำเภอบ้านแพงมีฐานะเป็นต�ำบลอยู่ในเขตปกครองของอ�ำเภอ ท่าอุเทน เมือ่ ปี พ.ศ.2491 ได้ยกฐานะขึน้ เป็นกิง่ อ�ำเภอบ้านแพง โดยโอน ท้องทีต่ ำ� บลหนองแวง ต�ำบลนาทม จากกิง่ อ�ำเภอศรีสงคราม มาขึน้ กับกิง่ อ�ำเภอบ้านแพง มีตำ� บลขึน้ ในเขตปกครอง 2 ต�ำบล และต่อมาในปี พ.ศ. 2495 จึงได้ยกฐานะเป็นอ�ำเภอบ้านแพง นับตัง้ แต่การตัง้ กิง่ อ�ำเภอ และ ยกฐานะเป็นอ�ำเภอ มีผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอ จ�ำนวน 30 ท่าน โดยมี นายยง สิงหะวาระ เป็นนายอ�ำเภอคนแรก

วรวิทนายอ�ย์ำเภอบ้ พิมานแพง พนิตย์

ข้อมูลทัว่ ไป อ�ำเภอบ้านแพง มีพนื้ ที่ 402.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 236,875 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มระหว่างแม่น�้ำโขงกับแม่น�้ำสงคราม มีภลู งั กา ซึง่ มีความสูงประมาณ 400 เมตร ยาว 18 กิโลเมตร ทอดขนาน ไปกับแม่น�้ำโขงจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ระยะทางห่างกันประมาณ 8 กิโลเมตร การปกครอง อ�ำเภอบ้านแพงมี 6 ต�ำบล 66 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วย 1. ต�ำบลบ้านแพง 14 หมูบ่ า้ น 2. ต�ำบลหนองแวง 17 หมูบ่ า้ น 3. ต�ำบลโพนทอง 10 หมูบ่ า้ น 4. ต�ำบลนางัว 11 หมูบ่ า้ น 5. ต�ำบลนาเข 6 หมูบ่ า้ น 6. ต�ำบลไผ่ลอ้ ม 8 หมูบ่ า้ น เทศบาลต�ำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลต�ำบลบ้านแพง

246 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย 2

.indd 246

26/3/2561 11:22:06


องค์การบริหารส่วนต�ำบล 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองแวง 2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพนทอง 3. องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางัว 4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลไผ่ลอ้ ม 5. องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเข ประชากรและอาชีพ มีประชากรทัง้ สิน้ 35,255 คน แยกเป็น ชาย 17,656 คน เป็นหญิง 17,599 คน จ�ำนวนครัว เรือนทัง้ สิน้ 11,078 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีความหนาแน่นเฉลีย่ ต่อ พืน้ ทีป่ ระมาณ 90 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท�ำนา ท�ำไร่ยาสูบ มะเขือเทศ ข้าวโพดโรงงาน พริก ฟักทอง และ ยางพารา การศึกษา และศาสนา อ�ำเภอบ้านแพงมี สถานศึกษา 33 แห่ง - อาชีวะศึกษา 1 แห่ง - มัธยมศึกษา 3 แห่ง - ประถมศึกษา 29 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีวดั 59 วัด ส�ำนักสงฆ์ 37 แห่ง ลักษณะเด่นของอ�ำเภอบ้านแพง - มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทสี่ วยงาม - เป็นอ�ำเภอชายแดนมีพรมแดนติดกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีระยะทางห่างทะเลเมืองวิงห์ (Vinh) ประเทศเวียดนาม ประมาณ 218 กิโลเมตร - มีการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนท่าเทียบ เรือน�ำ้ ลึกอ�ำเภอบ้านแพง น�ำรายได้เข้าประเทศ สถานทีท่ ่องเทีย่ วส�ำคัญ อุทยานแห่งชาติภูลังกา, เจดีย์กองข้าวศรี บุญเนาว์, น�ำ้ ตกตาดขาม, น�ำ้ ตกตาดโพธิ์ และ ริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงอ�ำเภอบ้านแพง OTOP ขึน้ ชือ่ อ�ำเภอบ้านแพง ขาหมูยัดไส้ร้านป้าเหียนหมูยอ, สายชลขนม เทียนแก้ว, ตะกร้าพลาสติกกลุม่ สตรีบา้ นไชยศรี และผ้าไหมมัดหมีต่ ำ� บลโพนทอง *สอบถามข้อมูลติดต่อ โทรศัพท์ 042-591- 543 โทรสาร 042-591-377 NAKHON PHANOM 247 2

.indd 247

26/3/2561 11:22:14


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ไผ่ล้อม

“ไผ่ล้อมมัดหมี่ เนื้อดีผ้าไหม โพธิ์ไทรท่าเรือ งามเหลือตาดโพธิ์” คือค�ำขวัญของต�ำบลไผ่ลอ้ ม ซึง่ อยูใ่ นความดูแลขององค์การบริหารส่วน ต�ำบลไผ่ลอ้ ม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 67 บ้านไผ่ลอ้ ม หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลไผ่ลอ้ ม อ�ำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยอยูห่ า่ งจากอ�ำเภอบ้านแพงไปทางทิศตะวัน ออกประมาณ 5 กิโลเมตร และอยูห่ า่ งจากจังหวัดนครพนมประมาณ 98 กิโลเมตร มีพนื้ ที่ 36.29 ตารางกิโลเมตร

ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลไผ่ล้อม นายกฤษฎา ผาลี นายก อบต. นายเนวิน แพงมาพรหม รองนายก อบต. นายวิชยั โมธรรม รองนายก อบต. นายอัครชัย แพงแพง เลขานุการนายก

นายกฤษฎา ผาลี

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลไผ่ล้อม

นายเนวิน แพงมาพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลไผ่ล้อม

นายค�ำแปลง เกษขุนทศ

ประวัติต�ำบลไผ่ล้อม เมื่อกว่า 150 กว่าปีที่ผ่านมา มีบิดา-มารดาของพ่อเฒ่าหลวงจันทร์ ดีโคตร พ่อเฒ่าดี แพงแพง และแม่เฒ่าฮด อพยพมาจากบ้านท่าขอนยาง จ.อุบลราชธานี มาอยูท่ บี่ า้ นหนองยาว แต่เนือ่ งจากมีชาวบ้านตายมาก จึงได้ ย้ายหมู่บ้านไปอยู่ดอนบ้านเก่า และไปอยู่บ้านดอนก่อ สุดท้ายย้ายมาอยู่ บ้านไผ่ลอ้ มซึง่ มีทำ� เลเหมาะสม มีลำ� ห้วยทรายไหลผ่าน จึงตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ นว่า “บ้านไผ่ลอ้ ม” ต่อมามีการผูค้ นอพยพมาจากบ้านปลาโล อ.วาริชภูมิ และ มาจากเวียงจันทร์ สปป.ลาว น�ำโดยพ่อเฒ่าดก พ่อเฒ่าจารแก้ว บ้านไผ่ลอ้ ม มีผใู้ หญ่บา้ นคนแรก คือ นายทอน ดีโคตร ขึน้ ปกครองกับต�ำบลบ้านแพง หมู่ที่ 8 ต่อมาแยกออกจาก ต.บ้านแพง เป็นต�ำบลไผ่ล้อม และแบ่ง การปกครองเป็นบ้านไผ่ลอ้ ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลไผ่ล้อม

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลไผ่ลอ้ ม ตัง้ อยูใ่ นทีร่ าบลุม่ ระหว่างภูเขา ลังกาฝัง่ ประเทศไทย และเทือกเขาฝัง่ สปป.ลาว โดยมีแม่นำ�้ โขงกัน้ กลาง พืน้ ดินจึงเหมาะสมใน การท�ำเกษตรกรรม เพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ การปกครอง ต�ำบลไผ่ลอ้ มมีหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 8 หมูบ่ า้ น มีจำ� นวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 1,074ครัว เรือน ประชากร มีประชากรทัง้ สิน้ 3,294 คน แยก เป็นชาย 1,621 คน หญิง 1,673 คน

ประเพณีและวัฒนธรรมทีส่ �ำคัญ ส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ คนในชุมชนทีม่ อี ทิ ธิพล ต่อความคิด ความเชือ่ และยังเป็นสิง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ ว จิตใจของคนในชุมชนร่วมกัน ก็คอื วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในการรวมความ ศรั ท ธา รวมพลั ง สามั ค คี ข องคนในชุ ม ชน ประเพณีทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ บุญประทายข้าวเปลือก (บุญเดือนสาม) ประเพณีแห่มเหศักดิห์ ลักบ้าน (เดือนสามออกใหม่สามค�ำ่ ) ท�ำบุญตักบาตรวัน เข้าพรรษา ออกพรรษา เดือนห้าประเพณี สงกรานต์ และวั น ผู ้ สู ง อายุ บุ ญ พระเวส (เดือนหก)

248 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 248

26/3/2561 13:24:25


กิจกรรมโดดเด่น กิจกรรมไผ่ลอ้ มร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ นวัตกรรมท่าเต้นร็อคบึงกะลา เป็นการประยุกต์ทา่ เต้นแอโรบิค ผสมสานกับการร�ำเซิง้ ประยุกต์ ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ ของคนภาคอีสานเข้ากับท่าเต้นบัสสลบของสปป.ลาว เป็นการออกก�ำลังกายเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวต�ำบลไผ่ลอ้ ม สถานทีส่ ำ� คัญในต�ำบลไผ่ลอ้ ม 1. ท่าเทียบเรืออ�ำเภอบ้านแพง ตัง้ อยูบ่ า้ นโพธิไ์ ทร หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลไผ่ลอ้ ม ก่อสร้างแล้วเสร็จตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2549 ท่าเทียบเรืออ�ำเภอบ้านแพงเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขนส่งสินค้าไปยังสปป. ลาว, เวียดนามและจีน ซึง่ ระยะทางจากประเทศไทยไปยังเมืองหลักซาว ของ สปป.ลาวมีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นตลาดสินค้าทีส่ ำ� คัญและยังเป็นเมืองท่องเทีย่ วจากประเทศไทยถึงเมืองวินท์(เวียดนาม) มีระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร และประเทศไทยถึงเมืองหนานหนิง (ประเทศจีน) มีระยะทาง ประมาณ 1,000 กิโลเมตร 2. อุทยานแห่งชาติภลู งั กา ตัง้ อยูท่ ี่ หมูท่ ี่ 3 บ้านนาโพธิ์ ต�ำบลไผ่ลอ้ ม ซึง่ มีนำ�้ ตกตาดโพธิเ์ ป็นสถาน ทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ 3. เจดียก์ องข้าวสีบญ ุ เนาว์ เป็นทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ซึง่ เป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวไทย ตัง้ อยูอ่ ทุ ยานแห่งชาติภลู งั กา หมูท่ ี่ 3 บ้านนาโพธิ์ ต�ำบลไผ่ลอ้ ม

ผลงานและความภาคภูมิใจ 1. เป็นต�ำบลน�ำร่องในการจัดท�ำธรรมนูญ สุขภาพประชาชนต�ำบลไผ่ลอ้ ม ซึง่ ประกาศใช้ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 ธรรมนูญสุขภาพ ประชาชนต�ำบลไผ่ล้อมได้แบ่ง ออกเป็น 11 หมวด 8 มาตรการ การพึง่ ตนเองด้านสุขภาพ คนต�ำบลไผ่ลอ้ มสุขภาพดี ตามวิถพี อเพียง โดย มีการสร้างปรัชญาแนวคิดร่วมกัน ดังนี้ “คนต�ำบลไผ่ลอ้ มมีครอบครัวทีอ่ บอุน่ เกือ้ การุณรูร้ กั สมัครสมาน อยูด่ กี นิ ดีทกุ คนมีงาน ร่วมสืบสานภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ เรา คนไผ่ลอ้ มเป็นคนดีมคี วามรู้ ด�ำรงอยูอ่ ย่างพอเพียงเลีย้ งชีวติ ละเว้นอบายมุขไม่ทำ� ในสิง่ ทีผ่ ดิ น้อมน�ำจิตอาสาพัฒนาภูมลิ ำ� เนา” 2. เป็นหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ในการ ด�ำเนินการโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความ รู ้ ใ นการคั ด แยกขยะที่ ต ้ น ทาง เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วาม รูใ้ นการคัดแยกขยะ (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทัว่ ไป) กิจกรรมทีส่ ำ� คัญคือ การจัดตัง้ ธนาคารขยะ รี ไซเคิ ล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลไผ่ ล ้ อ ม เนือ่ งจากในหมูบ่ า้ นจะมีการจัดการขยะโดยการ คัดแยกขยะใส่ภาชนะตามประเภทของขยะ ได้แก่ ขยะอินทรีย ์ ขยะทัว่ ไป ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตราย ซึง่ ขยะรีไซเคิลนัน้ คณะกรรมการ หมูบ่ า้ นจะมีการจัดตัง้ ธนาคารขยะ ครัวเรือนที่ เป็นสมาชิกก็สามารถน�ำขยะมาขายที่ธนาคาร ขยะ และทางกรรมการจะติดต่อให้ร้านรับซื้อ ของเก่าที่ผ่านการคัดเลือก เข้ามารับซื้อวัสดุ รีไซเคิลตามวัน-เวลาทีก่ ำ� หนดเดือนละ 1 ครัง้ ใน ขณะทีข่ ยะเศษอาหาร จะมีการส่งเสริมให้ทำ� น�ำ้ หมักชีวภาพ ส่วนขยะทัว่ ไป และขยะอันตราย จะส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก�ำจัด ปัจจุบนั ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิก 172 ครัวเรือน ยอดเงินฝาก 96,261.33 .-บาท และกิจกรรมประดิษฐ์สงิ่ ของจากวัสดุเหลือใช้ NAKHON PHANOM 249

.

2

.indd 249

26/3/2561 13:24:32


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

นางัว องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางัว ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 140 หมูท่ ี่ 6 บ้านดอนบาก ต�ำบลนางัว อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

นายเกรียงไกร สุวรรณใจ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนางัว

โครงการสวนศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาขยะชุ มชนและ ขยายผลสวนพอเพียงสู่ครัวเรือนผู ้ยากไร้และชุมชน กิจกรรม/โครงการเด่น อบต.นางัว โครงการเด่นข้าวหอมมะลิ ตรา อบต.นางัว ส่งจ�ำหน่ายที่ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการสวนศาสตร์พระราชา จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ และเป็น ศูนย์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงานการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด จนถึ ง ระดั บ ที่ ส ามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ครัวเรือนเองได้ เช่น การท�ำน�้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารขาย การปลูก ผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยและน�้ำหมักชีวภาพ การขายขยะรีไซเคิล รวมถึงการผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในพื้นที่โครงการ โดยมีการสาธิต การเลีย้ งสัตว์ดว้ ยอาหารจากพืชทีป่ ลูก เช่น การเลีย้ งหมูดว้ ยอาหารหมัก จากพืช การเลี้ยงโคด้วยหญ้าเนเปียและอาหารหมักจากพืช การเลี้ยงไก่ อารมณ์ดี การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อผลิตไข่ไก่อินทรีย์จ�ำหน่ายภายในชุมชน การเลี้ ย งเป็ ด การเพาะเลี้ ย งไส้ เ ดื อ นเพื่ อ ก� ำ จั ด ขยะและจ� ำ หน่ า ย มูลไส้เดือน การปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ การสาธิตการเพาะเลีย้ งพันธุจ์ งิ้ หรีด เพื่อจ�ำหน่าย การเพาะเห็ดในโรงเรือน ฯลฯ โดยในทุกๆ กิจกรรม และ ได้มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนางัวอย่างต่อเนือ่ ง

โครงการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการขยะน�ำหลัก รียสู รีดวิ ซ์ รีไซเคิล โดยร่วมกับชุมชน ท�ำกิจกรรมคัดแยกขยะ หมักขยะให้เป็นน�้ำหมักชีวภาพ เพื่อท�ำสวน พอเพียงในครัวเรือน โดยให้สวนศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบ ผลผลิต ในชุมชนส่งจ�ำหน่ายทีร่ า้ นค้าชุมชนต�ำบลนางัว และส่งขายผ่านรถโมบาย เคลื่อนที่ และรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) โดยมีร้านค้าเป็น ศูนย์กลางการรับสินค้าในชุมชน ออกจ�ำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือนและลดปัญหาขยะในครัวเรือน 250 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 250

28/3/2561 15:37:58


การจัดท�ำสวนสมุนไพรภูลังกา องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางัว ได้จัดท�ำ สวนสมุนไพรภูลงั กา เพือ่ ให้เป็นทีเ่ รียนรูเ้ กีย่ วกับ ข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่ภูลังกา และเป็นการ อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละพื ช เศรษฐกิจไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง มิให้สูญหายไป ทั้งจากไฟป่า สภาพอากาศที่แปรปรวน และ การท�ำลายของมนุษย์ สามารถติดตามรับชมผลการด�ำเนินงาน โครงการสวนศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาขยะ ในชุมชน ผ่านทางยูทูป ชื่อ “โครงการศาสตร์ พระราชา อบต.นางัว”

NAKHON PHANOM 251 .

4

.indd 251

28/3/2561 16:12:04


สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญ ภูลังกา ภูลังกานั้นเป็นต�ำนานอันลือเลื่องที่เกี่ยว พั น กั บ ศาสนาและคติ ค วามเชื่ อ ปรั ม ปรา มีความลี้ลับอาถรรพ์มาตั้งแต่ดึกด�ำบรรพ์จน กระทั่ ง ถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งพู ด ยาก อธิ บ ายยาก เพราะเป็น เรื่องของนามธรรม ที่ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก็ พิ สู จ น์ ไ ม่ ไ ด้ แต่ ทั้ ง ๆ ที่ พิ สู จ น์ ไ ม่ ไ ด้ คนส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น ที่ มี การศึกษาสูงๆ เป็นครู เป็นข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ และระดับศาสตราจารย์ดอกเตอร์จาก ต่ า งประเทศจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ย ก็ ย อมรั บ ว่ า เรื่ อ ง ค ว า ม ลึ ก ลั บ น า ม ธ ร ร ม เ ป ็ น เรื่ อ ง วิทยาศาสตร์ทางจิตที่ต้องรับฟังไว้เพื่อศึกษา พิ จ ารณาค้ น คว้ า ต่ อ ไป จะปฏิ เ สธเสี ย เลย ทีเดียวไม่ได้ ภูลังกาเกี่ยวข้องกับต�ำนานเรื่องพระเจ้า ห้ า พระองค์ “นโมพุ ท ธายะ” และเป็ น เมื อ งหลวงของชาวบั ง บดลั บ แลอั น มี เ มื อ ง พญานาครวมอยู่ด้วย และยังเป็นสนามรบกับ กองทัพกิเลสที่กองทัพธรรมของพระอาจารย์ มั่ น ภู ริ ทั ต ตเถระ ส่ ง ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ที่ เ ป็ น พระธุ ด งคกรรมฐานทุ ก รุ ่ น ทุ ก สมั ย มารบรา ฆ่าฟันกับกิเลสตัณหาอย่างไม่เคยเลิกราจน กระทั่งถึงทุกวันนี้ พระกรรมฐานที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ เ คารพ เลื่อมใสของมหาชนที่เคยไปบ�ำเพ็ญเพียรอยู่ที่ ภูลังกามาแล้วก็คือ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู ่ สิ ม พุ ท ธาจาโร ครู บ าวั ง ฐิ ติ ส าโร พระอาจารย์สมชาย เขาสุกิม พระอาจารย์ชา วัดหนองป่าพง พระอาจารย์โง่น โสรโย ฯลฯ ตามต�ำนานพระเจ้าห้าพระองค์นนั้ กล่าวว่า กาเผือกได้ตกไข่ห้าฟองที่ภูลังกา วันหนึ่งเกิด ลมพายุใหญ่หอบเอาไข่ปลิวไปตามลม ไข่นนั้ ได้ ตกกระจั ด กระจายไปในสถานที่ ห ลายแห่ ง ต่อมาไข่นั้นได้ฟักออกมาเป็นพระเจ้ากกุสันโธ พระเจ้าโกนาคมโน พระเจ้ากัสสโป พระเจ้าโคตโม และองค์ตอ่ ไปได้แก่ พระศรีอาริยเมตรัยโยทีจ่ ะ มาตรัสรู้ในอนาคตอีกประมาณ 750 ล้านปี ซึ่งเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัทรกัปนี้ (ตัวเลข 570 ล้านปี เป็นเพียง สันนิษฐานของปราชญ์ผู้รู้ อย่าได้ยึดเอาเป็น หลักฐานทางประวัติของพุทธศาสนา)

และยังมีความพิสดารแถมท้ายอีกว่า กาทัง้ หลายไม่ ก ล้ า บิ น ผ่ า นไป เพราะจะต้ อ งถู ก อ�ำนาจอาถรรพ์ลึกลับที่ภูลังกาเป็นพายุใหญ่ พัดพาพวกกาให้เซถลาปลิวว่อนไปทางป่าเซกา (เขตอ�ำเภอเซกาในปัจจุบัน) ภูลังกาในอดีตเมื่อห้าสิบปีก่อนนั้นเป็นดง หนาป่าทึบกว้างใหญ่ไพศาล ชุกชุมไปด้วยเสือ สิ ง ห์ ก ระทิ ง แรดและโขลงช้ า งเถื่ อ น แต่ ใ น

ปัจจุบันนี้ป่าใหญ่หายไปหมดสิ้น กลายเป็นทุ่ง โล่งรกร้างและไร่นา จะพอมีป่าเหลืออยู่รอบๆ ภูลังกาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นรอบๆ ภูลังกามีวัด ป่าตั้งอยู่ประมาณสิบวัด มีทั้งฝ่ายมหานิกาย และธรรมยุ ต พระสงฆ์ อ งค์ เ ณรรู ป ใด ถ้าบกพร่องในศีลพระวินัยแล้วจะอยู่ไม่ได้นาน ต้ อ งมี อั น เป็ น ไป เพราะพระภู มิ ห รื อ เจ้ า ที่ เจ้าทางแรงมาก

วนอุ ทยานน�ำ้ ตกตามขาม ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภลู งั กา ต�ำบลนางัว อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะการ เดินทางจากตัวอ�ำเภอบ้านแพง ไปสูน่ ำ�้ ตกประมาณ 5 กิโลเมตร ผ่าน 2 หมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านนางัว และ บ้านดอนบาก ต�ำบลนางัว ก่อนเข้าสูพ่ นื้ ทีน่ ำ�้ ตก บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าพืน้ ทีน่ ำ�้ ตก จะมีรา้ นค้า จ�ำหน่ายอาหาร เช่น ไก่ยา่ ง ปลาเผา หรือเครือ่ งดืม่ ของฝาก ของทีร่ ะลึก บริการนักท่องเทีย่ ว น�ำ้ ตกตาดขามเป็นล�ำธารหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็นล�ำห้วยขาม มีนำ�้ ตกไหลเป็นชัน้ ๆ จ�ำนวน 4 ชัน้ พืน้ ทีน่ ำ�้ ตกชัน้ แรกจะมีลานหินเล็ก ลานทราย และพืน้ ทีส่ ำ� หรับพักผ่อนหย่อนใจในการชม ธรรมชาติ หรือการลงเล่นน�ำ้ ทีใ่ ส เย็น ซึง่ ไหลผ่านชัน้ ต่างๆ ก่อนมาสูช่ นั้ แรก สะพานแขวนข้ามระหว่าง พืน้ ทีล่ านไปสูน่ ำ�้ ตกชัน้ ต่างๆ และส�ำนักสงฆ์ตาดขาม ในปัจจุบนั มีบริการให้เช่าเสือ้ ชูชพี และห่วงยาง ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ทีส่ ำ� คัญนอกจากจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติ ภูเขาต้นไม้ ในบริเวณน�ำ้ ตกแล้ว เมือ่ นักท่องเทีย่ วลงเล่นน�ำ้ ทีพ่ นื้ ทีน่ ำ�้ ตกชัน้ แรก นอกจากจะสดชืน่ กับน�ำ้ ใสไหลเย็นแล้ว จะพบกับสปาปลา ธรรมชาติจากปลาตัวเล็กๆ ตัวน้อยๆ ทีม่ าช่วยผ่อนคลายให้กบั นักท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย

252 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 252

28/3/2561 15:38:14


พระเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ (พระธาตุภูลังกา) เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจาก ประเทศเนปาล เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2543 พระเจดียก์ องข้าวศรีบญ ุ เนาว์ ตัง้ อยูบ่ นลานหิน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเขาภูลังกา ระดับความสูง 563 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง องค์ ของเจดีย์มีลักษณะคล้ายกองข้าว เป็นเจดีย์ สีทอง เด่นเป็นสง่าบนยอดเขาภูลังกากลาง มีจดุ ชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นทิวทัศน์ทสี่ วยงาม ทั้ ง ในฝั ่ ง ประเทศไทย และสาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว พระเจดียก์ องข้าวศรีบญ ุ เนาว์อยูห่ า่ งจากทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติภลู งั กาประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางต้องประสานขออนุญาตจากหน่วยงานอุทยานแห่งชาติภลู งั กา เพือ่ จัดเจ้าหน้าทีน่ ำ� ทาง/ ให้คำ� แนะน�ำแก่นกั ท่องเทีย่ ว ระยะเวลาการเดินทางด้วยเท้าจากจุดเริม่ ต้นถึงเจดีย์ ประมาณ 2 - 3 ชัว่ โมง พระเจดีย์พระอาจารย์วัง ตั้งอยู่บนยอดเขาภูลังกาใต้ ถัดจากเจดีย์ กองข้าวศรีบุญเนาว์ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ เป็ น เจดี ย ์ ข นาดเล็ ก ใช้ บ รรจุ พ ระธาตุ ข อง หลวงปู่วัง เกจิชื่อดังเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว ตั้ ง อยู ่ บ นลานหิ น ทรายขนาดใหญ่ ระดั บ ความสูงประมาณ 545 เมตร จากระดับน�้ำ ทะเลปานกลาง อยู ่ ใ กล้ กั บ หน้ า ผาใจขาด ซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงชันมาก บริเวณรอบๆ มี ก้อนหินรูปทรงแปลกๆ อยู่ห่างจากที่ท�ำการ อุทยานภูลังกาประมาณ 7 กิโลเมตร การเดิน ทางสามารถเดินผ่านไปในเส้นทางของเจดีย์ กองข้าวศรีบุญเนาว์ ลานหินแคมป์ ปิ้งบนยอดเขาภูลังกา เป็นพื้นที่ลานหินกว้างบนยอดเขาภูลังกา เหมาะ ส�ำหรับการตัง้ แคมป์ปง้ ิ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ทีม่ าส�ำรวจหรือ มาแสวงหาบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยมี สภาพบรรยากาศและทัศนียภาพทีส่ วยงานเป็นอย่างมาก ในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นและตก มีทางเชื่อมกันระหว่าง เจดี ย ์ ก องข้ าวศรีบุญ เนาว์ พระเจดีย์พระอาจารย์ วั ง ถ�้ำและหลืบหิน สถานที่ปฏิบัติธรรมหลายๆ จุด ส�ำหรับ การพักแรมบนภูเขาภูลังกา นักท่องเที่ยวต้องประสาน ขออนุญาตจากหน่วยงานอุทยานแห่งชาติภลู งั กา เพือ่ จัด เจ้าหน้าที่น�ำทาง/ให้ค�ำแนะน�ำแก่นักท่องเที่ยว NAKHON PHANOM 253 .

4

.indd 253

28/3/2561 15:38:36


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

โพนทอง “สวนยางพารา งามตาถ�้ำกี่ น�้ำตกห้วยทรายสวยดี วัฒนธรรมมากมี ที่โพนทอง”

นายกฤษดากร เมืองมุ งคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโพนทอง

องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพนทอง ซึ่งมีที่ท�ำการตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ.โพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม (ติดถนนหลวงสาย 212 หนองคาย-นครพนม) ห่างจากอ�ำเภอบ้านแพง 13 กม. และห่างจากจังหวัดนครพนม 80 กม.

วัดถ�้ำกี่

วิสัยทัศน์การพัฒนา น�้ ำ ไหล ไฟสว่ า ง ทางดี มี ก ารศึ ก ษา ประชาชนมีส่วนร่วม ข้อมูลทัว่ ไป อบต.โพนทอง จัดตั้งขึ้นเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2540 มีเนื้อที่ 86 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 53,931 ไร่ จ�ำนวนหมู่บ้านในเขต ปกครอง 10 หมูบ่ า้ น ประชากรรวม 5,486 คน นายก อบต.โพนทองชวนเทีย่ ว ในพื้ น ที่ ต� ำ บลโพนทอง อ.บ้ า นแพง จ.นครพนม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลาย แห่ง อาทิ น�้ำตกห้วยทราย เป็นน�้ำตกที่มีความสวย สดงดงามเป็นอย่างมาก เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การท่อง เที่ ย วแบบเป็ น หมู ่ ค ณะ และท่ อ งเที่ ย ว เชิงนิเวศน์ สภาพโดยทัว่ ไปของน�ำ้ ตกห้วยทราย ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก มีชั้นน�้ำตก จ�ำนวน 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีความสวยงาม แตกต่างกันไป และเป็นน�้ำตกที่พึ่งค้นพบใหม่ ซึ่งอบต.โพนทองก�ำลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวของต�ำบลโพนทองต่อไป

วัดถ�้ำกี่

วัดถ�ำ้ กี่ ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นม่วงชี หมู่ 4 ต.โพนทอง เป็นวัดทีต่ งั้ อยูใ่ ต้ภลู งั กา จุดเด่นคือมีกอ้ นหินขนาด ใหญ่น�้ำหนักหลายหมื่นตันจ�ำนวนมากกระจายทั่วบริเวณลานวัด นับเป็นศิลปะที่สวยงามแปลกตา ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัส และชื่นชมความแปลกใหม่ที่ธรรมชาติสร้างมานานหลาย ร้อยล้านปี วัดนี้มีต�ำนานเก่าแก่เล่าขานจากชาวบ้านแต่ละรุ่นจนถึงปัจจุบันว่า “มีกี่ทองค�ำเครื่องทอผ้า โบราณอีสาน” ซุกซ่อนในถ�้ำหินบนภูเขาแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้งยังมีเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลอีกว่า ชาวเมืองโบราณที่นี่ใช้กี่ทองค�ำทอผ้าถวายพระพุทธเจ้า ครั้งเสด็จทรงเผยแผ่พระธรรมค�ำสอน หลังจากนั้นก็มีกลุ่มนักล่าสมบัติสมัยโบราณจะมาขโมยเอากี่ทองค�ำ ชาวเมืองโบราณที่นี่จึงน�ำ กี่ ท องค� ำ ขึ้ น ไปซุ ก ซ่ อ นในถ�้ ำ หิ น บนภู เขา แล้ ว ร่ า ยเวทมนต์ ร ะเบิ ด หิ น ปิ ด ถ�้ ำ ที่ ซ ่ อ นกี่ ท องค� ำ จนวันเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบันยังไม่มีใครพบกี่ทองค�ำที่ซุกซ่อนอยู่เลย

254 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 254

24/3/2561 15:47:43


วัดหัวภูลังกาใต้

ประเพณีเรือกีบ

น�้ำตกห้วยทราย

ประเพณีแข่งเรือกีบ เป็นการแข่งขันเรือ กี บ ของต� ำ บลโพนทอง ที่ ห าดู ห าชมได้ ย าก ในปัจจุบนั เพราะส่วนมากแล้วทีอ่ นื่ จะมีแต่การ แข่งขันเรือยาวกัน ทางต�ำบลโพนทองจึงได้คิด รูปแบบการแข่งขันโดยใช้เรือกีบที่ชาวบ้านใช้ หาปลามาแข่งขัน ในช่วงหลังฤดูฝนซึง่ ชาวบ้าน จะว่างเว้นจากการท�ำนา และว่างเว้นจากการ หาปลาแล้ ว ต� ำ บลโพนทองจึ ง ได้ จั ด งาน ประเพณีการแข่งขันเรือกีบทีบ่ ริเวณหนองแซะ บ้ า นโพนทองในช่ ว งออกพรรษาของทุ ก ปี นับเป็นการแข่งขันที่น่าดูน่าชมและมีความ สนุกสนานเป็นอย่างมาก วั ด หั ว ภู ลั ง กาใต้ เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า “ภู ลั ง กา” มี ค วามลี้ ลั บ อาถรรพ์ ม าตั้ ง แต่ ดึกด�ำบรรพ์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ ต�ำนานเรื่องพระเจ้าห้าพระองค์ และเป็นเมือง หลวงของชาวบ้ า นบั ง บดลั บ แล ซึ่ ง มี เ มื อ ง พญานาครวมอยู่ด้วย และยังเป็นสนามรบกับ กองทัพกิเลสกับกองทัพธรรมของพระอาจารย์ มั่ น ภู ริ ทั ต ตเถระ ซึ่ ง ส่ ง ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ที่ เ ป็ น พระธุดงค์กรรมฐานทุกรุน่ ทุกสมัย มารบฆ่าฟัน กับกิเลสตัณหาที่ภูลังกาไม่เคยขาดจนกระทั่ง ถึงทุกวันนี้ วัดหัวภูลังกาใต้ เป็นอีกวัดหนึ่งที่มี ความสวยงาม และยังคงความเป็นธรรมชาติ เป็นอย่างมาก เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรม เป็นอย่างยิ่ง วัดนี้ตั้งอยู่ที่หัวภูลังกา ทางเข้าวัด ให้เลี้ยวเข้าที่บ้านดอนสะฝาง(บ้านดอนมะยม) ต� ำ บลโพนทอง อ� ำ เภอบ้ า นแพง จั ง หวั ด นครพนม

วัดหัวภูลังกาใต้

OTOP ขึน้ ชื่ อต�ำบลโพนทอง กลุ่มสินค้า OTOP ในเขตต�ำบลโพนทอง มีมากมายหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะเน้นการผลิต สินค้าทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องถิน่ เหมาะกับการซือ้ เป็นของฝากของทีร่ ะลึก กลุม่ ทอผ้ามัด หมี่ของบ้านโพนทองที่น�ำเสนอนี้ เป็นกลุ่มที่เคยชนะเลิศ และเป็นกลุ่มที่เคยถูกคัดเลือกไปแสดง งานที่เมืองทองธานีด้วย กลุ่มดังกล่าวคือ “กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอลายดอก” ตั้งอยู่ ที่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 บ้านโพนทอง ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมี นางบุญล้วน ลามะหลิ่ง เป็นประธานกลุ่ม สนใจติดต่อโทร.087-9467471 องค์การบริหารส่วนต�ำบลโพนทอง E-Mail : tambolpontong@gmail.com Facebook : อบต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โทร : 042-530875 NAKHON PHANOM 255 .

2

.indd 255

24/3/2561 15:47:55


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดชั ยมงคล

วัดชัยมงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๕ บ้านเนินคะนึง หมู่ที่ ๕ ต�ำบลบ้านแพง อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปัจจุบนั มี พระครูมงคลธรรมสาธก จตฺตสลฺโล เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านแพงนาทม(ธ) เป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล

เสนาสนะส�ำคัญ

อุโบสถ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อปี ๒๕๓๒-๒๕๓๓ ศาลาญาณสัมปันโณ ก่อสร้างปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐ ศาลาธรรมโสภณ ก่อสร้างปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ซุ้มประตูวัด ก่อสร้างปี ๒๕๖๐

256 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .indd 256

24/3/2561 11:30:42


ประวัติเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล

พระครูมงคลธรรมสาธก จตฺตสลฺโล อายุ ๖๖ พรรษา ๓๖ น.ธ.เอก เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ต�ำบลบ้านแพง อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม สถานะเดิม ชือ่ ชูศกั ดิ์ ลุนบุตร เกิดวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๔ บิดาชือ่ นายหา มารดาชือ่ นางวัน อยูบ่ า้ นเลขที่ 6/2 ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บรรพชา เมือ่ อายุ ๓๐ ปี วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๒๔ ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอในเมือง จังหวัดนครพนม พระอุปัชฌาย์คือ พระราชสุทธาจารย์ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอในเมือง จังหวัดนครพนม ต�ำแหน่ง อดีต-เจ้าคณะต�ำบลบ้านแพง เขต ๑ (ธ) ปัจจุบนั -เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านแพง-นาทม(ธ)

NAKHON PHANOM 257 .indd 257

24/3/2561 11:31:16


หมงฮวดปโตรเลียม…รักรถรักชมุ ชน

หจก.หมงฮวด ปโตรเลียม อําเภอบŒานแพง

เราคือสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใส‹ใจทั้งผŒู ใชŒรถและชมุ ชน ดŒวยการใหŒความร‹วมมือกับภาครัฐ สนับสนนุ กิจกรรมต‹าง ๆ ในชมุ ชนมาอย‹างต‹อเนื่อง

• เปšนจุดแวะพักนักป˜›น ในกิจกรรม “ป˜›นฯ 6 วัน หนึ่งพันกิโล 7 จังหวัด” โครงการส‹งเสริมรณรงคสขุ ภาพดี ทําความดีถวายพ‹อหลวงฯ • เปšนที่นัดหมายของชมรมจักรยาน พรŒอมใหŒบริการเติมลมรถทุกชนิด • ส‹งเสริมการท‹องเที่ยวตามนโยบายภาครัฐ • ช‹วยประชาสัมพันธเรื่องการรับบริจาคโลหิต ของเหล‹ากาชาดจังหวัดนครพนม

เพราะเราเชื่อมั่นว‹า…สังคมจะดีไดŒ ตŒองช‹วยกันคนละไมŒคนละมือ 042-591-111 269 ถ.เจริญยงค อ.บŒานแพง จ.นครพนม 48140 .indd 258

23/3/2561 18:33:56


วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 บริหารงานโดย ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้ เรียนรู้จากภาคทฤษฎีละได้ลงมือปฏิบัติจริง แบบเจาะลึก และวิทยาลัยยังได้ประยุกต์โดย จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integration Learning and Teaching Management) ระหว่างแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกช่างเทคนิค อุตสาหกรรม และแผนกวิชาต่างๆ มาบูรณาการ วิชาต่างๆในการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นั ก ศึ ก ษาเข้ า ด้ ว ยกั น จนสามารถประดิ ษ ฐ์ คิดค้นนวัตกรรม “รถไถบ้านแพง” ซึ่งเป็น นวัตกรรมเพื่อชาวบ้าน จากจุดเริ่มต้นของ ความต้องการสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถาน ประกอบการทั้งในและประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ จัดการศึกษา ส่งนักศึกษาระดับ ปวส.ฝึกอาชีพ ระยะเวลา 3 เพิ่มทักษะมีรายได้ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีได้ท�ำความ ร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่าง ประเทศ โดยได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับ การฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ จากสถานประกอบการจริง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบทวิ ภ าคี ร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา ทุกระดับมีงานท�ำ 100% ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส. ) พุทธศักราช 2546 ได้กำ� หนดให้ผเู้ รียนในสาย อาชีพทุกคนต้องออกฝึกงาน เป็นเวลาไม่น้อย กว่ า 1 ภาคเรี ย น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ จากสถาน ประกอบการจริง ผูเ้ รียนจะได้นำ� ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากทีเ่ รียนในสถานศึกษา ไป ประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน และช่วยเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างสถานศึกษาและสถาน ประกอบการต่อไป

ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

นายมานัด ภูศรีฐาน รองผู้อ�ำนวยการ

ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้านแพง ระดับภาค 2560 1.อุ ป กรณ์ ถ อดและต่ อ สายสั ญ ญาณจาน ดาวเทียม 2. เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 2 in 1 3. ดอกไม้ประดิษฐ์จากน�้ำยางพารา 4. คุกกี้ถ่าน 5. อุปกรณ์ท�ำลายวัตถุต้องสงสัย 6. ผงกล้วยน�้ำว้าดิบพร้อมชง 7. กระถางพาราหญ้าคาแฟนซี 8. รถเข็นเกี่ยวข้าว 9. ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ด 10. รถไฟฟ้าสามล้อ B-Tech 11. เครื่องเพาะเห็ดในครัวเรือน

1

2

7 4

3

8

นางสมสมัย ค�ำจันทร์ศรี รองผู้อ�ำนวยการ

5 9

10

11 6

NAKHON PHANOM 259 1

.indd 259

28/3/2561 11:38:09


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

ศรีสงคราม

นายยุ ทธนา เรืองวรบู รณ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม

การบริหารพัฒนาเทศบาลต�ำบลศรีสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม ถือเป็นภารกิจหน้าที่ที่ส�ำคัญยิ่งของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลต�ำบลศรีสงคราม พนักงาน และลูกจ้างทุกคน โดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลศรีสงคราม ได้ตระหนักถึงคุณภาพ ชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เอาใจใส่แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วย ความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค การจัดการสิ่ง แวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี อันจะน�ำมาสู่เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากผลงานในปีทผี่ า่ นมา จึงท�ำให้เทศบาลต�ำบลศรีสงคราม ได้รบั รางวัล แห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัล ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ พัฒนา อาทิ - ตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ�ำปี พ.ศ.2560 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จังหวัดนครพนม - บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 ต�ำบลศรีสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศการ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับ อ�ำเภอ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

- เกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมูลฝอย ทั่วไป EHA:4001 - รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงาน เด่นชมรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2560 ความส�ำเร็จจากการบริหารและพัฒนาของ เทศบาลต�ำบลศรีสงคราม ดังกล่าวข้างต้น ถือ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส�ำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า รวมทั้ ง สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดได้อกี เพือ่ ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป 260 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 260

26/3/2561 10:27:34


โรงเรียนผู ส้ งู อายุเทศบาลต�ำบลศรีสงคราม โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะ เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความส�ำคัญต่อ การด�ำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิต ที่จ�ำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา หรือจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูง อายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิ ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน เทศบาลต�ำบลศรีสงคราม ได้ตระหนักถึงความ ส�ำคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมผูส้ งู อายุ เทศบาลต�ำบลศรีสงคราม มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงและสุขภาพจิตใจทีด่ ี ไม่ให้เป็นภาระแก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป นายภคพล จังตระกูล ประธานชมรมผู้สูง อายุและผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนผูส้ งู อายุ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทีด่ ี โดยได้ตอ่ ยอด จากโครงการส่งเสริม สุขภาวะในปีที่ผ่านมา ประการส� ำ คั ญ คื อ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง วั ย รู ้ สึ ก กระปรี้กระเปร่าในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้มา พบปะพูดคุยกับเพือ่ นวัยเดียวกัน มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนภูมิปัญญาที่ สั่งสมมา การร่วมกิจกรรมงานบุญ-ประเพณี ต่างๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่าของ ตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจ และสามารถด�ำเนิน ชีวิตได้อย่างมีความสุข NAKHON PHANOM 261 .

4

.indd 261

26/3/2561 10:27:46


ตลาดสดเทศบาลต�ำบลศรีสงคราม เทศบาลต�ำบลศรีสงครามได้กอ่ สร้างอาคาร ตลาดสดแห่งใหม่ พร้อมอาคารพาณิชย์ บน พื้นที่ 7 ไร่ ด้วยงบประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อ ทดแทนอาคารหลังเดิมทีช่ ำ� รุดและมีอายุการใช้ งานมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มเปิดให้พ่อค้าแม่ค้า เข้าจ�ำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ภายในอาคารมี แ ผงวางสิ น ค้ า –อาหาร จ�ำนวน 144 แผง และแผงเพิ่มเติม 40 แผง อาคาร A–F จ�ำนวน 30 แผง อีกทัง้ มีโซนปิง้ ย่าง ทอด จ�ำนวน 25 แผง รวมมีผปู้ ระกอบการทีเ่ ข้า จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า -อาหาร จ� ำ นวน 257 คน ตลาดสดแห่ ง นี้ เริ่ ม มี ก ารซื้ อ ขายตั้ ง แต่ เวลา 02.00 น. ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และ ทรัพย์สิน เทศบาลจึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร จ�ำนวน 32 ตัว สร้าง ความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการได้ เป็นอย่างดี ด้านการบริหารงาน มีคณะกรรมการชมรม ผู้ประกอบการตลาดสดเป็นแกนหลักในการ ด�ำเนินงานมีกิจกรรม ดังนี้ 1. มี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสารปน เปือ้ น มีเครือ่ งชัง่ กลางส�ำหรับตรวจสอบน�ำ้ หนัก สินค้า 2. มีการตรวจแนะน�ำโดยภาคีเครือข่าย (รพ., สสอ., ปศุสัตว์) ทุกวันที่ 5 ของเดือน 3. มีการตรวจสารปนเปือ้ นในอาหารทุกวัน พุธ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลและโรงพยาบาล ศรีสงคราม 4. มีการล้างท�ำความสะอาดตลาดสด อย่าง น้อยเดือนละ 2 ครั้ง 5. มีการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ทุก วันที่ 5 ของเดือน 6. มีกิจกรรมออกก�ำลังกายด้วยการเต้นแอ โรบิก ช่วงเย็นหลังตลาดเลิกเป็นประจ�ำ จากการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ตลาดสดเทศบาลต�ำบลศรีสงคราม ได้รับคัด เลือกเป็นตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทีต่ น้ ทาง เทศบาลต�ำบลศรีสงคราม มีแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางหลากหลาย แนวทาง อาทิ 1. กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในเขตเทศบาลต�ำบลศรีสงคราม เทศบาลต�ำบลศรีสงคราม ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) และก�ำนัน ต�ำบลศรีสงคราม ได้กำ� หนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเป็นประจ�ำทุกเดือน ในวันศุกร์ทสี่ าม ของเดือน โดยประชาชนที่สนใจร่วมท�ำบุญจะน�ำขยะที่สามารถขายได้มาบริจาคให้แก่ขบวนรณรงค์ฯ ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. ในพื้นที่เขตตลาดสด ร้านค้า และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ�้ำ และน�ำกลับ มาใช้ใหม่ ซึง่ รายได้จากการจ�ำหน่ายขยะจะน�ำถวายวัดศรีสมบูรณ์, วัดสุภราราม และเป็นกองกลาง ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนต่อไป

262 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

4

.indd 262

26/3/2561 10:28:09


2. กองทุนขยะชุมชน (ธนาคารขยะชุมชน) บ้านปากอูน ต�ำบล ศรีสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วันจัดตั้ง มีนาคม 2558 มีนาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560

หมู่ที่ 7 4 6,8 1

วันเปิดท�ำการ ทุกวันอาทิตย์ ที่สี่ของเดือน ทุกวันอาทิตย์ ที่หนึ่งของเดือน ทุกวันอาทิตย์ ที่สองของเดือน ทุกวันอาทิตย์ ที่สามของเดือน

เทศบาลต�ำบลศรีสงครามร่วมมือกับผู้น�ำชุมชนได้ลงนามบันทึก ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่ได้ก�ำหนดให้ปัญหาขยะ เป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนขยะชุมชน(ธนาคารขยะชุมชน) โดย สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ต ามระเบี ย บที่ คณะกรรมการกองทุนขยะชุมชนก�ำหนด

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก เ ท ศ บ า ล ต� ำ บ ล ศรีสงคราม “เป็นศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กทีป่ ลอดภัย มุง่ พัฒนา บุคลากร และผูเ้ รียนให้มคี ณ ุ ภาพ สานสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ควบคู่ชุมชน” คือวิสยั ทัศน์ของศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กเทศบาล ต�ำบลศรีสงคราม ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ที่ 8 ไร่ มีอาคาร เรียนมาตรฐาน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 คน เอกลั ก ษณ์ : สะอาด ปลอดภั ย ใส่ ใจ พัฒนาการ อัตลักษณ์ : ร่าเริง แจ่มใส วินยั ดี วจีไพเราะ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กได้ตดิ ตัง้ กล้องวงจรปิดทัง้ ใน และนอกอาคารรวม 16 ตั ว ซึ่ ง ผู ้ ป กครอง สามารถเชือ่ มต่อระบบผ่าน Smartphone เพือ่ ดูบุตรหลานได้ตลอดเวลา สร้างความมั่นใจให้ กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้ความส�ำคัญในการ พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ครบทัง้ 4 ด้าน คือ กาย ใจอารมณ์ สังคม และสติปญ ั ญา ดังเอกลักษณ์ของ ศูนย์ ที่ก�ำหนดไว้ว่า “สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ พัฒนาการ” โดยในปีการศึกษา 2559 ศูนย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได้ จั ด หาคู ่ มื อ และเครื่ อ งมื อ

ประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก (DSPM : Developmental Surveillance and Promotion Manual) ครบทุกห้องเรียน และได้ส่งบุคลากรครูเข้ารับการฝึกอบรม ครู ก จากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ผูป้ กครองได้รบั การอบรมการใช้เครือ่ งมือดังกล่าว และได้ทำ� การประเมิน พัฒนาผ่านกล้อง CCTV โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบนักเรียนพัฒนาการสมวัยจ�ำนวน 117 ราย (95.9%) มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจ�ำนวน 5 ราย (4.1 %) ซึ่งทุกรายที่สงสัยได้ส่งต่อ โรงพยาบาลเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและติดตามประเมินในภาคเรียนต่อไป จากการพัฒนาตามมาตรฐานด้านต่างๆ ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลศรีสงคราม ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ” จังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ 2560 NAKHON PHANOM 263

.

4

.indd 263

29/3/2561 8:43:18


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

หาดแพง

“ บ้านเมืองน่าอยู ่ ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ดี ”

คือวิสัยทัศน์ของเทศบาลต�ำบลหาดแพง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม ระยะทางห่างจากอ�ำเภอศรีสงคราม ประมาณ 10 กิโลเมตร และ ห่างจากอ�ำเภอเมืองนครพนม ประมาณ 80 กิโลเมตร ค�ำขวัญประจ�ำต�ำบล

ศูนย์ศิลปาชี พค่าล�้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย ปู ปลามากมาย ผ้าไหมเนื้อดี ถิ่นนี้คือต�ำบลหาดแพง

นายกาสี ไชยริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลหาดแพง

ข้อมูลทัว่ ไป เทศบาลต�ำบลหาดแพง ได้รับการยกฐานะ จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลหาดแพง เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2556 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรือ่ ง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนต�ำบล หาดแพง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นเทศบาลต�ำบลหาดแพง ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 เทศบาลต�ำบลหาดแพง มีพื้นที่ประมาณ 71.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,675 ไร่

264 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 264

26/3/2561 11:17:02


สถานทีส่ �ำคัญในต�ำบลหาดแพง เนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลหาด แพงไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ แต่เทศบาล ต� ำ บลหาดแพงพยายามปรับ ปรุง และสร้าง สถานที่ที่มีความส�ำคัญกับคนในท้องถิ่น และ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพื่อให้เป็นแหล่งท่อง เที่ยวและแลนด์มาร์คของต�ำบลหาดแพง นั่นก็ คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง ซึ่ง สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ด�ำเนิน การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในบริเวณพื้นที่ บ้านหาดแพง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งมีฐานะ ยากจนให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 198 คน แบ่งเป็นกลุม่ ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย กลุม่ จักสาน กลุ่มปักผ้า กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มผู้เลี้ยง โค และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง สอบถามข้อมูลติดต่อ เทศบาลต�ำบลหาดแพง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทรศัพท์ 042-530740

โครงการส่งเสริมศิลปาชี พบ้านหาดแพง แหล่งน�ำ้ สงคราม ศาลาท่าเสด็จราชิ นี NAKHON PHANOM 265 .

2

.indd 265

26/3/2561 11:17:33


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ท่าบ่อสงคราม องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าบ่อสงคราม ตัง้ อยูห่ มู่ 6 ต�ำบลท่าบ่อสงคราม อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยอยูห่ า่ งจากอ�ำเภอศรีสงครามไปทาง ทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร และอยูห่ า่ งจากจังหวัดนครพนม 77 กิโลเมตร

นางจีระนันท์ วงษาเนาว์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าบ่อสงคราม

สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลัก ได้แก่ การ ท�ำนา และท�ำไร่ อาชีพรอง ได้แก่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ การประมง การค้าขาย รับจ้าง และ อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ข้อมูลทัว่ ไป ต�ำบลท่าบ่อสงคราม เนือ้ ทีโ่ ดยประมาณ 97.24 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 73,309 ไร่ ลักษณะภูมปิ ระเทศมีลกั ษณะเป็นทีร่ าบลุม่ ริมล�ำน�ำ้ สงครามและล�ำน�ำ้ อูน ถ้าปีใดฝนตกชุกจะท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วมพืน้ ทีต่ ำ� บลท่าบ่อ สงคราม ท�ำให้มนี ำ�้ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และมีบางส่วนเป็นพืน้ ทีด่ อนและ ทีร่ าบไม่สม�ำ่ เสมอ การปกครอง มีจำ� นวนหมูบ่ า้ นทัง้ หมด 7 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ี่ 1 บ้าน ดอนสมอ หมูท่ ี่ 2 บ้านดอนมะจ่าง หมูท่ ี่ 3 บ้านดอนแดง หมูท่ ี่ 4 บ้านท่าบ่อ หมูท่ ี่ 5 บ้านนาเพียง หมูท่ ี่ 6 บ้านท่าบ่อ และหมูท่ ี่ 7 บ้านดอนสมอ ประชากร มีประชากรทัง้ สิน้ 4,957 คน แยกเป็นชาย 2,474 คน หญิง 2,483 คน

สภาพสังคม สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัด 9 แห่ง ได้แก่ วัดศรีบุญเรือง วัดจ�ำปา วัดดอนมะ จ่าง วัดจอมแจ้งบ้านดอนแดง วัดป่าดงค�ำสร้าง ผือ วัดศรีสงคราม วัดศรีสะอาด และวัดเหนือ วิชยั พัฒนาราม ส�ำนักสงฆ์ 1แห่ง คือส�ำนักสงฆ์ ดอนไก่แก้ว และศาลเจ้า 4 แห่ง ได้แก่ ปู่ตา บ้านนาเพียง ปู่ตามเหศักดิ์ ปู่ตาบ้านดอนแดง และปู่ตาบ้านดอนสมอ

สาธารณสุข มีสถานีอนามัย 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอนสมอ และโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าบ่อ ประเพณีและงานประจ�ำปี ประเพณีวนั ขึน้ ปีใหม่ สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประเพณี ท� ำ บุ ญ กลางบ้ า น ประเพณี วั น สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันเข้าพรรษาออกพรรษา

266 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย .

2

.indd 266

26/3/2561 11:08:06


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าบ่อ สงครามได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการผลิตปลาส้ม ส้มไส้ ปลา กลุม่ ผลิตแหมหมู ส้มปลาโด ภาษาถิ่น ร้อยละ 40 จะพูดภาษาญ้อ ร้อยละ 30 ภาษาแสก ร้อย ละ 20 ภาษาลาว และภาษาอื่นๆร้อยละ 10 แหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญ วัดศรีสงคราม ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นท่าบ่อ เลขที่ 125 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลท่าบ่อสงคราม อ�ำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัดมหานิกาย ภายในวัดมี “พระธาตุ ศรี ส งคราม” สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2548 ลั ก ษณะทรงจ� ำ ลองแบบพระ ธาตุพนม ประดับลวดลายปูนปั้นสวยงาม ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 37 เมตร หาดกุดโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีส�ำคัญของต�ำบลและพื้นที่ใกล้ เคียง และเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจในหน้าร้อน อีกทัง้ ยังเป็นการส่ง เสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม อาชีพและการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าบ่อสงคราม มีการ ผลิตปลาส้มเพือ่ จ�ำหน่ายเป็นของฝาก และมีผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อม คราม เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ชี อื่ เสียง และเป็นของฝากทีข่ นึ้ ชือ่ NAKHON PHANOM 267 .

2

.indd 267

26/3/2561 11:08:08


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดอรัญญานาโพธิ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ ตัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๒๐๓ หมูท่ ี่ ๘ บ้านท่า ต�ำบลโพนสว่าง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทีด่ นิ ตัง้ วัดมีเนือ้ ที่ ๑๓ ไร่ ๔๗ ตารางวา การบริหารปกครองตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั มีเจ้าอาวาสรูปเดียวคือ หลวงปูส่ นธิ์ เขมิโย พระเถระห้าแผ่นดิน ซึง่ มรณภาพเมือ่ ปี ๒๕๖๐ สิรริ วมอายุได้ ๑๐๘ ปี

เสนาสนะ-ปูชนียวัตถุส�ำคัญ

เสนาสนะประกอบด้วย หอสวดมนต์กว้าง ๑๒x๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ บูรณะปี ๒๕๕๗ ศาลาการเปรียญ ๘x๑๕ โบสถ์ทรงจัตรุ มุข ได้รับพระราทานวิสุงคาม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ปูชนียวัตถุส�ำคัญ มีพระพุทธรูปขนาด หน้าตัก ๖๐ นิ้ว ๑ องค์ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว ๓ องค์ และขนาดหน้าตัก ๓๕ นิ้ว ๑ องค์

ประวัติหลวงปู่สนธิ์ เขมิโย

หลวงปู่สนธิ์ เขมิโย อายุ ๑๐๗ ปี ๘๖ พรรษา พระเถระห้าแผ่นดิน อุปสมบทเมือ่ อายุ ๒๑ ปี วั น ที่ ๒๑ เดื อ นเมษายน ๒๔๗๔ ณ วัดจ�ำปา ต�ำบลนาเดื่อ อ�ำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม พระอุปชั ฌาย์ เจ้าอธิการแก้ว รตนวณ.โณ พระกรรมวาจาจารย์ พระเกตุ กตปญ.โญ พระอนุ ส าวนาจารย์ พระเกิ ด สีลวณ.โณ หลวงปู่สนธิ์ เขมิโย เป็นศิษย์สายธรรม หลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสัมปันโณ ผู้สร้างพระธาตุ ท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน พระพุทธบาทบัวบก อ�ำเภอบ้านผือ และพระพุทธบาทโพนสัน สปป. ลาว เมื่อพออายุได้ ๖๐-๗๐ ปี ท่านถึงได้กลับ มาอยู่บ้านเกิด แล้วได้ก่อตั้งวัดอรัญญานาโพธิ์ ขึ้น แต่ท่านก็ไม่ได้สร้างอะไรมากมายอย่างทุก วันนี้ มีแค่กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง ศาลาหอสวดมนต์ ๑ หลั ง ส่ ว นมากมาสร้ า งตอนท่ า นอายุ ค รบ ๑๐๐ ปี

268 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย (2

2

).indd 268

28/3/2561 11:39:38


ผลงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ ด้านการศึกษา โรงเรียนสนธิราษฎร์วทิ ยา จังหวัดนครพนม, โรงเรียนสนธิราษฎร์บ�ำรุง จังหวัดหนองคาย,โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิ ราษฎร์สามัคคี จังหวัดสกลนคร, โรงเรียนประ ชาสนธิ์นุสรณ์ จังหวัดนครพนม, สร้างศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บา้ นนาโพธิ,์ เป็นประธาน อุปถัมภ์หาทุนซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มอบให้ โรงเรียนหนองชนวิทยา อ�ำเภอนาทม และ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม อ�ำเภอศรีสงคราม และจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่สนธิ์ เขมิโย อ�ำเภอ ศรีสงคราม เพือ่ เป็นทุนสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ ยากจน ด้านการศาสนา เป็นประธานสงฆ์สร้าง อุโบสถวัดศรีชมชื่น อ�ำเภอศรีสงคราม, สร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วัดศรีสวาดิ์ อ�ำเภอศรีสงคราม, สร้างศาลาการเปรียญ กุฏิ สงฆ์ วัดค�ำบางประสิทธิ์ อ�ำเภอศรีสงคราม, สร้างศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วัดศรีมงคล อ�ำเภอศรีสงคราม และสร้างกุฏิ วัดป่าวิเวก ธรรมบ้านนาเพียงเก่า จังหวัดสกลนคร ด้านสาธารณสุข สร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรง พยาบาล อ�ำเภอศรีสงคราม และซื้อที่ดินและ อุปกรณ์การแพทย์มอบให้ โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพชุมชนบ้านนาโพธิ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนจัดตั้งวง ดนตรีพื้นเมือง ต�ำบลโพนสว่าง และสนับสนุน การตั้งวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง โรงเรียนสนธิ ราษฎร์พาทย์ พิน แคน ต�ำบลบ้านเอื้อง ด้านกีฬานันทนาการ สร้างสนามกีฬา ร่มสนธิ์ บ้านม่วง ต�ำบลนาคูณใหญ่ อ�ำเภอ นาหว้า และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กและ เยาวชน ต�ำบลโพนสว่างและใกล้เคียง ด้านพัฒนาสังคม จัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ,์ น�ำพาศรัทธาญาติโยมสร้างท�ำนบ คันดินหนองขุมดิน บ้านหนองนกทา ต�ำบลโพน สว่าง อ�ำเภอศรีสงคราม, น�ำพาศรัทธาญาติโยม สร้ างท� ำ นบคั น ดิน บ่อออง บ้านโพนสว่าง ต�ำบลโพนสว่าง, น�ำพาศรัทธาญาติโยมสร้าง ท�ำนบคันดินหนอง กุดแข้-กุดค้าว-กุดเป่ง บ้าน ท่าและบ้านนาโพธิ์

ประวัติหลวงพ่อหยกขาว

หลวงพ่อหยกขาว เป็นพระหยกขาวน�ำมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ซึ่งเป็นแหล่งหิน หยกขาวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลก มีเนือ้ หยกขาวทีส่ วยงาม และแกะ