Page 1

ฉบับที่ 65 บันทึกวัดทั่วไทยจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561 วัดคีรีวงศ์ Magazine

ท่องเที่ยวทางธรรม 800 วัด EXCLUSIVE

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วิสัยทัศน์การน�ำพระพุทธศาสนามารับใช้สังคม

Vol.8 Issue 65/2018

www.sbl.co.th _

.indd 5

15/3/2561 13:29:05


สวนน�้ำหลากสี & รีสอร์ท Laksee Water park&Resort

ลากสี รีสอร์ท บริการห้องพัก ด้วย บรรยากาศธรรมชาติ สี สั น สดใส เสมือนพักที่บ้าน สัมผัสห้องพักที่น่ารัก สดใส พร้ อ มเครื่ อ งอ� ำ นวยความสะดวกครบครั น ร่มรื่นด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด

ติ ด ต่ อสอบถาม 415/1 ม.4 ต�ำบลท่างิว้ อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ 60180 095-632-9157, 097-985-0965, 081-972-1088

2 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 2

15/03/61 04:37:26 PM


ส�ำคัญกว่าเงินทอง คือนั่งมอง

รอยยิ้มเด็ก สวนน�้ำหลากสี เปิ ดให้ บ ริ ก าร 10.00 - 18.30 หยุ ดทุกวันพฤหัสบดี

สวนน�้ ำ สะอาด ร่ ม รื่ น มาก แบ่งแยกสระเด็กเล็ก กับเด็กโต เป็ น สั ด ส่ ว น มี ห ้ อ งรั บ รองให้ ผู้ปกครองนั่งรอบุตรหลาน มีห้อง อาหารที่สะอาด อาหารอร่อย มี หลากหลายประเภท ราคาไม่แพง

SBL บันทึกประเทศไทย 3

.indd 3

15/03/61 04:37:34 PM


เดอะ คอทเทจ รีสอร์ท The Cottage Resort

สอร์ ท เล็ ก ๆ แต่ อ บอุ ่ น ใกล้ ถ นนสาย บายพาส อบอวลไปด้ ว ยบรรยากาศ แบบธรรมชาติสุดๆ

ติ ด ต่ อสอบถาม

เลขที่ 229 หมู่ที่ 8 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 คุณอ้วน 092-2697158, 081-3081546 คุณบีม 081-1749122 The Cottage Resort Nakhonsawan

4

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 4

15/03/61 03:46:18 PM


นุ่มนวล ชวนฝัน

บ้านวิมานไม้

โฮมสเตย์ @นครสวรรค์ พักผ่อนสบายสไตล์คาวบอย

บริการอาหาร / ที่พัก / จัดเลี้ยง / กิจกรรมกลางแจ้ง 363 หมู่ 6 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

064-494-4027 086-214-4388

1

.indd 9

16/3/2561 13:22:07


ห้องพักสะอาด อาหารอร่อย ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ สุขกาย สบายใจเมื่อเข้าพัก ความสะดวกครบครัน

แควใหญ่ รีสอร์ท Kwaiyai Resort

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 111/1 ม.4 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 2 กิโลเมตร 056-274233 www.kwaiyai.weebly.com kwaiyairesort@hotmail.com

6 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 6

17/03/61 11:39:50 AM


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

บ้านจันทร์ดี รีสอร์ท Banjande Resort

านจั น ทร์ ดี รี ส อร์ ท บริก ารห้องพัก สีสันสดใส ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อม เครื่องอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ฟรี WiFi ทางรีสอร์ท เปิดต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิ้ม และเป็นกันเอง เสมือนพักบ้านท่านเอง

ติ ด ต่ อสอบถาม

เลขที่51/7 หมู่ 2 (บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ) ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 097-0305085, 086-1564810

SBL บันทึกประเทศไทย 7

.indd 7

15/03/61 04:37:01 PM


เอ็นเนอร์จี้ รีสอร์ท Energy Resort

nergy Resort มีบริการอินเทอร์เน็ต Free Wifi สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งบริการจักรยาน ศูนย์ออกก�ำลังกาย และ สวนหย่อม ซึ่งล้วนให้บริการฟรี!!

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 20/2 หมู่ที่ 7 ต�ำบลยางตาล

อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 081-886-6099 8 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 8

15/03/61 04:38:26 PM


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจ ห้ อ งพั ก ทุ ก ห้ อ งมี พื้ น ที่ นั่ ง เล่ น ลานระเบี ย งหน้ า ห้ อ ง และอุ ป กรณ์ อ� ำ นวย ความสะดวกพร้อมบริการ ผู ้ เข้ า พั ก สามารถอิ่ มอร่ อ ยกั บการรั บประทานอาหารเช้า แบบเอเชียในพื้นที่ รับประทานอาหารเช้า Energy Resort มีลานระเบียง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการร่วมกิจกรรม หลากหลายประเภทในย่านที่พัก รวมทั้งการปั่นจักรยาน Energy Resort มีศูนย์บริการธุรกิจส�ำหรับผู้เข้าพัก พนักงานที่แผนกต้อนรับ ซึ่งเปิดท�ำการตลอด 24 ชั่วโมงสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าพักได้ทุกเรื่อง

Energy Resort

SBL บันทึกประเทศไทย 9

.indd 9

15/03/61 04:38:31 PM


ไพศาลี โฮมสเตย์ & รีสร์อท Phaisalee-homestay & Resort

ติดต่อสอบถาม

20 หมู่ที่ 5 ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี

จังหวัดนครสวรรค์ 60220 089-6931158, 095-7031446

บรรยากาศดีสงบร่มรื่น อาหารอร่อย บริการเยี่ยม เป็นกันเอง เสมือนญาติมิตร ให้บริการห้องพัก จัดเลี้ยงสัมมนา 10 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 10

15/03/61 04:36:15 PM


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเป็ นกันเอง หลากหลายกับความสนุกสุขหรรษากับธรรมชาติแบบชนบท

ไหว้พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หลวงพ่อด�ำ วัดสระทะเล ท�ำบุญเสริมบารมี ชมตลาดยามเช้า ขนมโบราณข้าวโปง และอาหารจากธรรมชาติอื่นๆ อาหารเพื่อสุขภาพ ร้านใจฟ้า อาหารชีวจิตเพื่อสุขภาพ สนุกกับการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมสวนบอนไซ ไม้ดอก ไม้ประดับ กับมุมถ่ายภาพสวยๆ ปลดล็อคความเครียดกับกิจกรรมแบบชาวทุ่ง ซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลาย อิ่มอร่อย นอนสบาย ผ่อนคลายกับธรรมชาติรอบตัว จัดให้ทั้งหมดแบบครบวงจร

PHAISALEE

SBL บันทึกประเทศไทย 11

.indd 11

15/03/61 04:36:21 PM


ทัTuddaio ดดาวResort รีสอร์ท บ้านพักแสนสบายในบรรยากาศอันร่มรืน่ ใกล้ชิดธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยเหล่าแมกไม้ นานาพันธุ์ ติดท้องทุ่งแห่งนครสวรรค์ และมี ความเป็นส่วนตัวสูงเหมาะส�ำหรับการพักผ่อน ทีแ่ ท้จริงของคุณ ช่วยปลดปล่อยความเหนือ่ ย ล้าและความเครียดจากงานทีท่ ำ� มาตลอด ไม่วา่ ท่านจะมาพักผ่อนแบบ ส่ ว นตั ว หรื อ จะมาพั ก แบบหมู ่ ค ณะ ทางรีสอร์ทของเราก็มีบุคลากรและสถานที่ เตรียมพร้อมเพือ่ รองรับความต้องการของท่าน ได้ทงั้ หมด

12

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “ทัดดาว รีสอร์ท”

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 12

15/3/2561 16:55:03


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

ทัดดาว รีสอร์ท เป็นรีสอร์ททีเ่ กิดจากความตัง้ ใจสรรค์สร้าง เพือ่ ให้ทกุ ท่านเข้ามาพัก ผ่อนใกล้ชิดกับความสวยงามของธรรมชาติของท้องทุ่งแห่งนครสวรรค์ ให้มากที่สุด โดย รีสอร์ทของเรานั้นอยู่ติดกับท้องทุ่งข้างเส้นทางถนนสาย 1145 ซึ่งท�ำให้ท่านสามารถนั่ง เล่นชมบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายหรือท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางรีสอร์ท ของเรายังมีอาหารที่แสนอร่อย บ้านพักที่สะอาด กิจกรรมต่างๆไว้ให้บริการกับทุกท่าน ที่มาเข้าพักภายในรีสอร์ท หากท่านต้องการพักผ่อนจากความเหนื่อยและความเครียด โปรดนึกถึงเราที่ “ทัดดาว รีสอร์ท” นครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม ทัดดาว รีสอร์ท

357 ถนนท่าตะโก-ตากฟ้า ต�ำบล หั ว ถนน อ� ำ เภอท่ า ตะโก จั ง หวั ด นครสวรรค์ 063-470-8878

ทัดดาว รีสอร์ท

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 13

13

15/3/2561 16:55:12


จิChitตรวี ร ์ รี ส อร์ ท Rawi Resort สัมผัสบรรยากาศ ร่มรืน่ อบอุน่ สบาย สบาย สไตส์ จิตรวีร์ รีอสร์ท เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อสอบถาม จิตรวีร์ รีสอร์ท

589 ม.3 ต.หนองกลั บ อ.หนองบั ว จ.นครสวรรค์ 60110 086-679-5729

14

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

2

.indd 14

19/4/2561 17:14:05


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

จิตรวีร์ รีสอร์ท

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 15

15

19/4/2561 17:14:12


บ้Banyaibua านพักใยบัว ที่พักเรือนไทยสไตล์ไม้สักทอง มาลิ้มลอง บรรยากาศแบบไทยๆ ส�าหรับคนที่รักความ เป็นไทย อยู่ตรงข้ามที่ว่าการอ�าเภอหนองบัว ห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด นครสวรรค์ ป ระมาณ 80 กิโลเมตร ถ้าผ่านไปสี่แยกประเทศไทยขึ้น ไปสู ่ ป ระตู อี ส าน ก็ แวะมาพั ก ที่ บ ้ า นใยบั ว บริการ 24 ช.ม. รับคณะทีม่ าเป็นงานบวชและ งานแต่ ง ใกล้ วั ด หลวงพ่ อ เดิ ม ห่ า งเพี ย ง 400 เมตร

16 2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 16

19/4/2561 17:28:55


บันทึกเส้นทางพักผ่อน

เชิญมาลิ้มลองอาหารพื้นบ้านแกง พริกเกลือของชาวหนองบัว เชิญมาชมเขาหินสีชมพู ณ วัดเขาพระ เป็นหินแกรนิตทีม่ ที นี่ ครสวรรค์ ให้ อ าหารลิ ง ที่ อ าศั ย บนเขา.... ได้บญ ุ สุขใจ นายนวมินทร์ ขันทกสิกรรม ผู้จัดการ โทร 096-2845798 ติดต่อสอบถาม บ้านพักใยบัว

226 หมู ่ 3 ต.หนองกลั บ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 087-1969227 087-1969227 banyaibua

บ้านพักใยบัว

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 17

17

19/4/2561 17:29:04


Editor’s Talk คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ดร.วัลลภ อารีรบ, ดร.ประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์, ดร.พิชยั ทรัพย์เกิด, ดร.สุเทษณ์ จันทรุกขา, ดร.ไอศูรย์ ดีรตั น์, ดร.สุมทิ แช่มประสิทธิ์

กองบรรณาธิการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

กชกร รัฐวร

ผู้จัดการฝ่ายกองบรรณาธิการ

นันท์ธนาดา พลพวก

ฝ่ายกฎหมาย

กองบรรณาธิการ

สมคิด หวังเชิดชูวงศ์, ทวิช อมรนิมิตร

ศุภญา บุญช่วยชีพ วาสนา จ�ำนงค์ผล

บรรณาธิการอ�ำนวยการ

นักเขียน

ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

ฐิติรัตน์ สุวรรณโรจน์

บรรณาธิการบริหารสายงานบุคคล

ศิลปกรรม

พงษ์ศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล

บรรณาธิการบริหารสายงานการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายศิลป์

พัชรา ค�ำมี

อัคราพงษ์ ศิลปรังสรรค์, วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์

กราฟิกดี ไซน์

โครงการภาครัฐและภาคเอกชน

ช่างภาพ

ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน โครงการภาครัฐและภาคเอกชน

กิตติชัย ศรีสมุทร อัครกฤษ หวานวงศ์ ธนวรรษ เชวงพจน์ ทวัชร์ ศรีธามาศ

ฝ่ายประสานงาน โครงการภาครัฐและภาคเอกชน

ถาวร เวปุละ, สุคนิ แสนโบราณ, ไพรัตน์ กลัดสุขใส, กษิดิส ไทยธรรม, สุษฏา พรหมคีร,ี ศศิธร เลิศชนะ, จิร โกมลทองทิพย์, มงคล แพร่ศริ พิ ฒ ุ พิ งศ์, รุง่ โรจน์ เสาร์ปา, ณัฏฐพัฒน์ แจ่มจันทร

พิมพ์พิสุทธิ์ พังจูนันท์ วรเชษฐ สมประสงค์ จักรพันธ์ สิงห์ดี

แม่น้ำ�สองสี @ปากน้ำ�โพ

ชัยวิชญ์ แสงใส ปณต ปิติจารุวิศาล กิติวัฒน์ ทิศมั่ง โปรดักชั่น

ศุทธนะ นนทะเปาระยะ

ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

กรรณิการ์ มั่นวงศ์ ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ปัฐมาภรณ์ แสงบุราณ, สุจิตรา แดนแก้วนิต, ณภัทร ชื่นสกุล

บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จ�ำกัด

9/4-6 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2522-7171 แฟกซ์. 0-2971-7747 Facebook : SBL บันทึกประเทศไทย E-mail : sbl2553@gmail.com Website : www.sbl.co.th

Editor’s Talk

.indd 18

16/03/61 05:59:03 PM


“ความคุ้นเคยเป็น ญาติอย่างยิ่ง” พระพุทธเจ้าตรัสไว้ อย่างตรงใจที่สุด

นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย มีความภูมิใจและ อบอุน่ ใจทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของการสืบสายธารพระพุทธศาสนา ในเมืองชอนตะวัน สวรรค์ชั้นฟ้าของคนบนดินในฉบับพิเศษ ที่ท่านก�ำลังอ่านอยู่นี้ เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ ทุกการเดินทางอย่างดี เมืองปากน�ำ้ โพธิใ์ นปัจจุบนั ยังมีกลิน่ อาย ของศิลปวัฒนธรรมจากรากฐานอันมัน่ คงทางพระพุทธศาสนา สืบเนื่องมายาวนานเป็นพันๆ ปี อันเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะ น�ำไปสู่อนาคตอันสดใสในทุกด้าน ในนามของ SBL บันทึกประเทศไทย ผมขอถือโอกาสนี้ กราบนมัสการ พระเทพปริยตั เิ มธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (มหานิกาย) พระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) และ กราบขอบพระคุณท่านผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ และท่านท้องถิ่นจังหวัด นางสาวชุติพร เสชัง ตลอดจน ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่างๆ ศาสนสถาน บริษทั ห้างร้าน ฯลฯ ซึ่งกรุณาสนับสนุนให้ทีมงานด�ำเนินการจัดท�ำ นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ฉบับ จังหวัดนครสวรรค์ ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ท�ำให้เห็นมุมมองของพระพุทธศาสนา ที่อุ้มชูสังคมให้เกิดความร่มเย็นและสร้างสรรค์ หนุนน�ำการ ท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทางธุรกิจชุมชนของจังหวัด อันน�ำไปสู่ธุรกิจระดับชาติและเวทีโลกอย่างมีธรรมาภิบาล คุ้มครอง เป็นหนึ่งประเทศในโลกที่นานาชาติให้การยอมรับ นับถือ มั่นใจในสินค้าและการบริการประดุจญาติมิตร ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยอันประเสริฐ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา พระกรุณา และพระปัญญา อันบริสุทธิ์ โปรดท�ำทางแห่งความสุขสงบ ให้ทุกท่านประสบ แต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอันจะน�ำ ความชุ ่ ม เย็ น มาสู ่ ด วงหทั ย และความก้ า วไกลทางธุ ร กิ จ อันมั่นคงตลอดกาล

ติดต่อ คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

โทรศัพท์ : 081-442-4445, 084-874-3861 E-mail : supakit.s@live.com Facebook : Supakit Sillaparungsan

Editor’s Talk

.indd 19

(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค์) บรรณาธิการอ�ำนวยการ

16/03/61 05:59:10 PM


Contents

NAKHON SAWAN

ฉบั บ ที่ 65 บั น ทึ ก วั ด ทั่ ว ไทยจั ง หวั ด นครสวรรค์ พ.ศ. 2561 ส� ำ นั ก งานพระพุท ธศาสนา ส�ำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์

36 38 40 42 44

วั ด เทพนิ มิต โฆสิตาราม วั ด สโมสร วั ด เกาะหงส์ วั ด คลองคาง วั ด หนองโรง

46

อ�ำเภอเก้าเลี้ยว

47

วั ด หนองหั ว เรื อ

48 50

อ�ำเภอโกรกพระ อ�ำเภอชุมแสง

62 68 70 72

วั ด ประชาสรรค์ วั ด ไตรคี รีว นาราม ทต.อุ ด มธั ญ ญา อบต.ตากฟ้ า

74

อ�ำเภอตาคลี วั ด เขาภู ค า วั ด จั น เสน วั ด เขาถ�้ ำ ประทุ น วั ด หนองโพ วั ด ถ�้ ำ บุ ญ นาค วั ด หนองสี น วล ศาลเจ้ า แม่ ทับ ทิม วั ด โบสถ์ เ ทพนิ มิต

78 84 88 92 94 96 98 100

อ�ำเภอท่าตะโก

102

20

บันทึกเส้นทาง

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนคร นายสมเกียรติ เกิดอินทร์

60

อ�ำเภอตากฟ้า

วั ด สระโบสถ์ วั ด ท� ำ นบ วั ด หนองขานาง

24

52 54 56

วั ด แสงสวรรค์ วั ด หนองแม่ พังงา อบต.เกยไชย

Contents

24 28 32

104 106 108

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 ของนิตยสาร

SBL บันทึกประเทศไทย ซึง่ หากท่านติดตามเฟซบุก๊ แฟนเพจของเรานั้น จะพบว่ามีกระแสตอบรับอย่างดี จากทุกท่าน โดยมียอดการกดไลค์กดติดตามมากกว่า สี่ แ สนห้ า หมื่ น กว่ า ไลค์ ภ ายในระยะเวลาไม่ กี่ เ ดื อ น เท่านั้น ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ ทีมงานมาตลอด 8 ปีเต็ม

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 20

16/3/2561 15:17:42


อ�ำเภอบรรพตพิสัย วัดเจริญ วัดส้มเสี้ยว วัดเขากองทอง วัดธรรมจริยาวาส วัดจิกลาด วัดประสาทวิถี ทต.บ้านแดน ทต.บรรพตพิสัย อบต.หนองตางู

อ�ำเภอพยุหะคีรี นายอ�ำเภอพยุหะคีรี วัดเขาทอง วัดอินทาราม วัดโป่งสวรรค์ วัดวังน�้ำขาว วัดบ่อเพลง

อ�ำเภอไพศาลี วัดตะเคียนทอง วัดพระพุทธบาทไพศาลี วัดใหม่วารีเย็น วัดไพศาลี

อ�ำเภอหนองบัว อบต.นครสวรรค์ต ก วัดหนองกลับ

อ�ำเภอแม่วงศ์ วัดวังชุมพร

อ�ำเภอลาดยาว

บันทึกเส้นทางท่องเที่ยว

วัดหัวตลุกวนาราม วัดวังม้า วัดหนองยาว วัดดอนโม่ วัดดอนขวาง วัดสระแก้ว

อ�ำเภอแม่เปิน อ�ำเภอชุมตาบง วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม วัดหน้าพระลาน

122

126 128 130 132 134 136 138 140 142

144

146 148 150 152 153 154

156

158 162 164 166

168

171 172

176

178

180

184 190 192 194 196 197

198 199

200 202

SBL บันทึกประเทศไทย

Contents

.indd 21

21

16/3/2561 15:17:46


Director of nakhonsawan Provincial Buddhism Office นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

16

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 16

15/3/2561 17:49:14


จังหวัดนครสวรรค์

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผูม้ ศี รัทธาปสาทะในพระรัตนตรัยอย่างมัน่ คง และมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพระพุทธ ศาสนาไปพร้ อ มๆ กั บ คณะสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด เพื่ อ สร้ า งความสงบร่ม เย็น ในชุม ชนอัน จัก ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความสั น ติ สุ ข ในสั ง คมไทย อย่างยั่งยืน กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของส�ำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด และพันธกิจ ต่อมา อีก 3 ข้อ ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการการสนอง งานคณะสงฆ์ แ ละงานพระพุ ท ธศาสนาให้ มี ประสิทธิภาพ 2. น�ำหลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 3. พัฒนาพุทธอุทยานให้เป็นศูนย์กลาง ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด โดยการด�ำเนินงานที่ผ่านมา คณะสงฆ์และ วั ด ทั้ ง หมดมี ผ ลต่ อ ความสุ ข สงบของชาว นครสสรรค์ การรณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษา

ศีล 5 ระดับประเทศ อยู่อันดับ 9 จากจังหวัด ทั่วประเทศ มีประชากรร่วมโครงการร้อย 85 เกิดเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้ ร้อยละ 80 ภายในปี 2560 วิ ถี ชี วิ ต อยู ่ กั น อย่ า งสงบสุ ข ไม่ มี ค ดี อาชญากรรม สะเทือนขวัญ มีประเพณีตรุษจีน แห่มังกรโด่งดังทั่วประเทศ ระหว่าง เทศกาล ตรุษจีน จัด 12 วัน เช่น ปี 2561 จัด 9-20 ก.พ. 2561 ชาวจี น ชาวไทย ล้ ว นมี ร ากฐาน บรรพบุ รุ ษ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และไหว้ เจ้ า ไหว้บรรพบุรุษ อยู่กันอย่างสงบนับร้อยปี SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 17

17

15/3/2561 17:49:15


ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้คือ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส�ำนึกในการให้บริการ ประชาชนและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมืออาชีพ 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ 3. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ คนในชุมชน 4. ส่งเสริมการอบรมและการปฏิบัติธรรม ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาแก่ เ ยาวชนและ ประชาชน 5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพุ ท ธ อุทยาน ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัด

ผลการด�ำเนินงานที่ภาคภูมิใจ

ได้ ท� ำ งานส� ำ เร็ จ ตามนโยบายที่ รั ฐ บาล ก�ำหนด ได้ร่วมจัดงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็น พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จ�ำนวน 3 รุ่น คือ 50 วั น 100 วั น และวั น ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ ทั้ ง สามรุ ่ น เป็ น ไปด้ ว ยความ เรียบร้อย ในรุ่นที่ 1 มีนายสุขจิต มาสุวรรณ พนักงานขับรถ ส�ำนักงานฯ ร่วมอุปสมบท รุน่ ที่ 2 นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาช�ำนาญการ ส�ำนักงานฯ ร่วมอุปสมบท ตลอดระยะเวลาที่ มีการจัดงานทั้ง 3 รุ่น และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่านปฏิบัติ หน้าที่ ด้วยความสามัคคี เสียสละ เป็นความ

ภาคภูมิใจที่ขอบันทึกไว้ ส�ำหรับวัดที่โดดเด่นในการสอนวิปัสสนา กรรมฐาน และการท่องเที่ยวทางธรรม ส�ำหรับ นั ก เดิ น ทางในจั ง หวั ด นครสวรรค์ มี วั ด นครสวรรค์ หรือ วัดหัวเมือง ที่ตั้งอยู่ที่ ถนน สวรรค์ วิ ถี ป ากซอย 27 อยู ่ รั้ ว เดี ย วกั บ มหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมา ว่าพม่าสร้างไว้เป็นอนุสรณ์เมื่อยกทัพมาถึง เมืองนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ มีองค์มหา เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็น ทองเหลืองอร่าม ไปทั้งเจดีย์ เมื่อขึ้นไปถึงฐาน พระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงาม ของเมืองนครสวรรค์

ค่านิยมขององค์กร

ส่งเสริมพุทธธรรมน�ำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี ผลงานที่โดดเด่น

ด� ำ เนิ น งานส่ ง เสริ ม งานด้ า นการศึ ก ษา คณะสงฆ์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ เป็นหนึ่งใน อนุพุทธมณฑล ที่โดดเด่น มีสถาบันการศึกษา ของสงฆ์ ส�ำนักงานเจ้าคณะจังหวัด องค์พระใหญ่ มีองค์ พระพุทธศรีสัพพัญญู เป็นพระประธาน ในพุทธอุทยานนครสวรรค์ โครงการหมู ่ บ ้ า นรั ก ษาศี ล ห้ า สามารถ ด�ำเนินการได้ตามนโยบายรัฐบาล คสช. คือมี ผู ้ เข้ าร่ ว มโครงการฯ ร้อยละ 80 ภายในปี 2560 จังหวัดนครสวรรค์ ท�ำได้เกินเป้า คือ ร้อยละ 84.39 จากจ�ำนวนประชากรจังหวัด นครสวรรค์ 1,071,942 คน

18

เรามีความมุ่งมั่นสนองงานคณะสงฆ์และงานพระพุทธศาสนา อย่างมีคุณภาพ สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม และมีพุทธอุทยานเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คือวิสัยทัศน์ของ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 18

15/3/2561 17:49:16


พัฒนาคุณภาพการให้ บ ริ การการ สนองงานคณะสงฆ์ และงานพระพุทธศาสนาให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ หนึ่ง ข้อ พั น ธกิ จ ของ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจั ง หวั ด นครสวรรค์

นอกจากนี้ ก็ มี วั ด วรนาถบรรพต ซึ่ ง ไม่ เพียงได้รับยกย่องจากกรมการศาสนา และ มหาเถรสมาคมให้ เ ป็ น วั ด พั ฒ นาตั ว อย่ า ง ในปี พ.ศ.2509 เท่านั้น หากวัดแห่งนี้ยังมี ความเก่ า แก่ แ ละทรงคุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง ของ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ตั ว วั ด ตั้ ง อยู ่ บ นยอดเขา และเชิงเขากบ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สั น นิ ษ ฐานว่ า วั ด นี้ น ่ า จะสร้ า งขึ้ น ในปี พ.ศ. 1962 ในสมัยสุโขทัย โดยพญาบาลเมืองที่ได้ สร้างเจดีย์ วิหาร ขุดตระพังเพื่อปลูกบัวถวาย เป็นพุทธบูชา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในราม อาวาสเพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ พ ระยาราม ผู้เป็นน้องที่ได้สิ้นพระชนม์ระหว่างท�ำศึกกับ หัวเมืองฝ่ายใต้ ณ เมืองพระบางซึ่งปัจจุบันคือ นครสวรรค์นั่นเอง ทั้งนี้การเดินทางขึ้นสู่วัด สามารถเดินขึ้นบันได จ�ำนวน 437 ขั้น หรือ ใครที่ไม่อยากเหนื่อย สามารถน�ำรถขึ้นไปถึง

ได้โดยมีถนนลาดยางขึ้นสู่ยอดเขา ส�ำหรับ วัดตากฟ้า เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ อีกทั้งเป็นส�ำนักศาสนศึกษา ในด้ านปริยั ติ แผนกธรรม-บาลี และโรงเรี ย น พระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ที่ ผู ้ เ รี ย น และสถิ ติ ผู้สอบได้จ�ำนวนมากในแต่ละปี และอีกวัดหนึ่งที่ส�ำคัญมาก คือวัดป่าสิริ วัฒนวิสทุ ธิ์ ซึง่ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ราชนครินทร์พื้นที่วัด สร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขา เรือมีนามว่า ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล ซึ่งสื่อความ หมายถึ ง พาหนะที่ จ ะช่ ว ยให้ พ ้ น ห้ ว งกิ เ ลส ภายในวั ด มี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ล ้ ว นเป็ น มงคล มากมาย อาทิ มณฑปเรือนแก้ว สถาปัตยกรรม ประยุ ก ต์ ไ ทยอิ น เดี ย เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระพุทธบาททั้งคู่ และพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระประธานของวัด ศาลา

เสด็ จ ในกรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย, ลานพระธรรมจักร ประดิ ษ ฐานแท่ น พระธรรมจั ก ร มี หิ น ทราย แกะสลั ก เป็ น รู ป กวาง, เจดี ย ์ ศ รี ม หาราช ภายในเจดีย์มี 3 ชั้น จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ มี รูปหล่อมหาราช 8 พระองค์ ห้องส�ำคัญทาง ประวัติศาสตร์ ห้องพระไตรปิฎก ชั้นบนสุด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์ศรี พุ ท ธคยา จ� ำ ลองแบบจากเจดี ย ์ พุ ท ธคยา ประเทศอินเดีย ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ การสร้างวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เพื่อแสดง ความกตัญญูกตเวที แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาวี ร วงศ์ (วิน ธมฺส ารเถร) อดีตเจ้า อาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นเอกลักษณ์ ของชาติที่เป็นอมตนครมรดกสืบต่อ ไปความ มุง่ หมายของการก่อสร้าง อันเป็นสถาปัตยกรรม ต่างๆ แฝงแนวความคิดไว้ด้วยปริศนาธรรม และธรรมคติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นอุทยาน การศึกษาของเยาวชนและสาธุชน เพื่อปลูกจิต ส�ำนึกให้เห็นคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ของชาติว่า เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด หั ด ท� ำ ใจในความเป็ น ผู ้ ใ ห้ มากกว่าผู้รับ น�ำมาซึ่งสันติภาพ สันติสุข และ สันติธรรม เป็นแนวปฏิบัติด�ำเนินไป ด้วยความ เข้าใจ เข้าถึง และน�ำมาพัฒนาด้วยความรู้-รัก -สามัคคี คือคนดีของสังคม ให้เกิดคุณค่าของ ผู้มาเยี่ยมชมด้วย จิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ กลับไปอย่างมีความสุข ด้วยหัดท�ำใจให้หยุดได้ สงบได้ นิ่งได้ ปล่อยวางได้ นั้นคือ สันติภาพ อย่างแท้จริง SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 19

19

15/3/2561 17:49:17


น�ำหลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อีกหนึ่งพันธกิจของ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธศาสนิกชน ต้องร่วมกันจรรโลง พระพุทธศาสนา ให้มีความรัก ความสามัคคี รักษาวินัย วัดในจังหวัด นครสวรรค์ มีจ�ำนวนมากกว่า 800 วัด เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ ในส่วน ของพุทธอุทยานนครสวรรค์ เป็นส่วนหนึ่งที่ขอประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัด การด�ำเนินการ ก่อสร้างเพื่อเป็นอนุพุทธมณฑล ในแต่ละจังหวัด หลายจังหวัดไม่สามารถ ท�ำได้ แต่นครสวรรค์สามารถด�ำเนินการก่อสร้างได้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ น�ำโดยพระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙,กศ.ม.,พธ.ด.) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และชาวนครสวรรค์ ของ ชาวนครสวรรค์ ที่มีความเสียสละ ก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์ ซึ่งการพัฒนาฝาก ความหวังไว้กับคนรุ่นหลังที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5 ถนนสวรรค์วิถีต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5680 3595, 0 5680 3596 โทรสาร 0 5680 3597 E-MAIL : NSN.ONAB@HOTMAIL.COM FACEBOOK : NSN.ONAB NAKHONSAWAN PROVINCIAL OFFICE OF BUDDHISM

20

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 20

15/3/2561 17:49:18


พัฒนาพุทธอุทยานให้เป็นศูนย์กลาง ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด พันธกิจของ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 21

21

15/3/2561 17:49:19


บันทึกเส้นทางพบท้องถิ่นจังหวัด

ท้องถิ่นจันครสวรรค์ งหวัด

นิตยสาร SBL มีความภูมใิ จอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสสนทนาอย่างเป็น กันเองกับ นางสาวชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เชื่อม พระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการบริหารชุมชนตามรอยบูรพมหา กษัตริยผ์ สู้ ร้างชาติดว้ ยธรรมตามเส้นทางของพระพุทธองค์ทที่ ำ� ให้เกิด ความมั่นคงของแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้

นางสาวชุ ติพร เสชั ง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

พระพุ ทธศาสนา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใน ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ โดยมีจ�ำนวน ประชากรทั้ ง หมด 1,065,376 คน และ ประชากรในจังหวัดนครสวรรค์สว่ นใหญ่นบั ถือ ศาสนาพุทธ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับพุทธศาสนานั้น ตาม พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 หมวด 2 การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่

28 4

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

4

.indd 28

15/3/2561 16:50:07


ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามมาตรา 16 (11) การบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบของการ จัดกิจกรรมประเพณี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พืน้ บ้านของตนเองโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วม ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น การสื บ สานวั ฒ นธรรม ประเพณีของท้องถิน่ ให้อยูค่ สู่ งั คมมาโดยตลอด สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันส�ำคัญ ทางศาสนาในพื้ น ที่ ข องท้ อ งถิ่ น เช่ น งาน ประเพณีท�ำบุญสลากภัต งานประเพณีท�ำบุญ ตักบาตรเทโวและงานประเพณีเลี้ยงข้าวแช่ เป็นต้น ซึง่ จะเห็นได้วา่ กิจกรรมส�ำคัญของพุทธ ศาสนาของท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาส่งเสริม สนั บ สนุ น ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ก าร สาธารณะ ด้านประเพณีศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น อปท. กับ พระพุ ทธศาสนา และภาคประชาชน

อดีตจนถึงปัจจุบนั พระพุทธศาสนามีความ สัมพันธ์กับสังคมไทยและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ ของคนไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันและเกิดสันติสุขร่วมกัน ในพื้นที่ของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความ ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ ศาสนาในพืน้ ทีข่ องท้องถิน่ ซึง่ จะช่วยให้เกิดผล ส�ำเร็จ ในการสร้างเครือข่ายกันระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ องค์กรศาสนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนใน ชุมชนท้องถิ่น

SBL บันทึกประเทศไทย

4

4

.indd 29

29

15/3/2561 16:50:07


ผลการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่น

ผลงานที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ผ่านมา คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธ ศาสนาและประเพณีต่างๆ เช่น การแห่เทียน เข้าพรรษา การตักบาตรเทโว การส่งเสริมการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม และการสนับสนุนให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กใน ท้องถิ่นเอง เช่นการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนา ให้ความรู้แก่เด็กๆ เป็นประจ�ำการน�ำเด็กๆ ช่วยกิจกรรมกับวัด

30 4

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

4

.indd 30

15/3/2561 16:50:08


การแก้ปัญหาความทุกข์ของประชาชนให้ตรงจุ ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�ำแนวคิด เกีย่ วกับการพัฒนาชุมชนแบบ “บวร” ซึง่ ค�ำว่า บวร หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน โดยน�ำ 3 สถาบันมาร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยวัดเป็น ศูนย์แห่งการเรียนรู้ของชุมชนโดยอาศัยความ ร่วมมือจากองค์กรทางการศึกษา (โรงเรียน) ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชุ ม ชนในด้ า นต่ า งๆเช่ น การพัฒนาเยาวชนและเด็กในด้านการศึกษา และจั ด กิ จ กรรมเข้ า ร่ ว มท� ำ บุ ญ ในวั น ส� ำ คั ญ ต่ า งๆ และการให้ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส ในชุมชน ร่วมด้วยช่ วยกัน สานฝั นให้เป็นจริง

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้เครือข่าย สภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ช่วยขับเคลื่อนน�ำ พระพุทธศาสนาเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา เด็กและเยาวชน โดยในส่วนของเยาวชนควร การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น อบรมให้ ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การเข้าวัด ท�ำบุญและการมีส่วนร่วมในการดูแลศาสนา สถาน เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้รับการขัดเกลา จิตใจและมีความเข้าใจหลักธรรมค�ำสอนของ พระพุทธศาสนา และน�ำไปเป็นแนวทางการ ด�ำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ นอกจากเยาวชนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนเด็กเล็กในศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กทีอ่ ยูใ่ น ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดกิจกรรมโครงการทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนา โดยก�ำหนดไว้ในแผนการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละปีงบประมาณ ติดต่อ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ : ศาลากลางจั ง หวั ด นครสวรรค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร: 056-803607,056-803609 กด6 Email : info@nw-local.go.th, nsn@dla. go.th Fax : 056-803608

SBL บันทึกประเทศไทย

4

4

.indd 31

31

15/3/2561 16:50:08


อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลกลางแดด

ต�ำบลเกรียงไกร

ต�ำบลบ้านแก่ง

ต�ำบลตะเคียนเลื่อน

วัดกลางแดด ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 4 ต�ำบลกลางแดด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-275227, 087-1187863 วัดเกตุคีรี ที่อยู่ 25 หมู่ที่ 7 ต�ำบลกลางแดด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-324949, 089-9579136 วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) หมู่ที่ 1 ต�ำบลกลางแดด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8950617

วัดเกรียงไกรกลาง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเกรียงไกร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-354183, 089-4600307 วัดเกรียงไกรใต้ ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเกรียงไกร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-274055, 086-9373184 วัดเกรียงไกรเหนือ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลเกรียงไกร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-354213, 086-5922863

วัดเกาะแก้ว ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5335534, 087-4842529 วัดบ้านแก่ง ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-227836 วัดยาง หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดวังหยวกใต้ ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดเกาะหงษ์ ที่อยู่ 21 หมู่ที่ 6 ต�ำบลตะเคียนเลื่อน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-358322, 084-1808206 วัดตะเคียนเลื่อน ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตะเคียนเลื่อน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-358225 วัดวังยาง ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 11 ต�ำบลตะเคียนเลื่อน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-345127

32 1.

_

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 32

16/3/2561 13:32:37


ต�ำบลหนองปลิง วัดเขมิราษฎร์ หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-1982380, 082-1706601 วัดภัทรสิทธาราม หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3794663 วัดสังฆมงคล หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5343419 วัดสุบรรณาราม ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-255434

วัดหนองปลิง ที่อยู่ 94 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองปลิง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-326707

ต�ำบลหนองกระโดน วัดเขามโน ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5323784 วัดเขาเรือ หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดดอนงาม ที่อยู่ 40 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-607199

วัดทัพชุมพล ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2050156 วัดเนินมะขามงาม ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-4742353, 086-2172215 วัดบริรักษ์ประชาสาร ที่อยู่ 339 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-0505894 วัดบวรประชาสัคค์ ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-6758749

วัดวังสวัสดี ที่อยู่ 212/2 หมู่ที่ 16 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7401650 วัดศรีประชาสรรค์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 15 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-296046 วัดศรีอัมพวัลย์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9074847 วัดสมานประชาชน ที่อยู่ 17 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-7031669 วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-6055101 วัดหนองกระโดน ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 14 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-367021 วัดอมรประสิทธิ์ ที่อยู่ 32 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-367468

SBL บันทึกประเทศไทย

1.

_

.indd 33

33

16/3/2561 13:32:38


ต�ำบลหนองกรด วัดเขาฤาษีเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดบ่อพยอม ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 13 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5962097 วัดบวรประชาราษฎร์ หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดผาแดง หมู่ที่ 15 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-286027 วัดศรีอุทุมพร ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-286027, 081-9539406 วัดสวรรค์ธาราม ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-6052830 วัดสวรรค์ประชากร ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 11 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0364173 วัดสันติธรรม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-333645 วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 12 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2957843 วัดหนองโรง ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-367113

34 1.

_

วัดอัมพวัน ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-870115, 089-4805681 วัดวังเลาประชานิมิต หมู่ที่ 14 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลบึงเสนาท วัดคลองคาง ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบึงเสนาท อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-274071

ต�ำบลปากน�้ำโพ วัดคีรีวงศ์ ที่อยู่ 356/1 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-222009 วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ที่อยู่ 36 หมู่ที่ 10 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-222640 วัดไทรใต้ ที่อยู่ 4 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-214124 วัดนครสวรรค์ ที่อยู่ 702 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-220006 วัดปากน�้ำโพใต้ ที่อยู่ 4/2 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-255315 วัดพรหมจริยาวาส ที่อยู่ 68 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-221542

ต�ำบลพระนอน วัดคีรีสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-9519617 วัดบ้านไร่ ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 3 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-9572342 วัดพระนอน ที่อยู่ 116 หมู่ที่ 8 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2698534 วัดพุชะพลูใต้ หมู่ที่ 11 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6420009 วัดรังงาม หมู่ที่ 9 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2041519

วัดราษฏร์เจริญ ที่อยู่ 300/1 หมู่ที่ 11 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-4232182 วัดราษฏร์บ�ำรุง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5686137 วัดศรีมงคล ทีอ่ ยู่ 398 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-6201356 วัดศรีวรรณาราม หมู่ที่ 5 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2849555 วัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 11 ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2067668

ต�ำบลนครสวรรค์ออก วัดพุทธมงคลนิมิตร ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-228471, 081-6044654 วัดโพธาราม ที่อยู่ 474 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-212065 วัดวรนาถบรรพต ที่อยู่ 188 ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-336094

วัดจอมคีรีนาคพรต ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 4 ต�ำบลนครสวรรค์ออก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8873652 วัดป่าเรไลย์ หมู่ที่ 2 ต�ำบลนครสวรรค์ออก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1967576 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ที่อยู่ 114 หมู่ที่ 2 ต�ำบลนครสวรรค์ออก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-255444

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 34

16/3/2561 13:32:38


ต�ำบลบางม่วง

ต�ำบลบ้านมะเกลือ

วัดท่าดินแดง ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3790365 วัดเทพสามัคคีธรรม ที่อยู่ 210 หมู่ที่ 12 ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-266480 วัดนิเวศวุฒาราม หมู่ที่ 11 ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-3177084 วัดบน หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9533568 วัดยางงาม ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-207006

วัดท่าพระเจริญพรต ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านมะเกลือ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-207210 วัดบึงน�้ำใส ทีอ่ ยู่ 28 หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลบ้านมะเกลือ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2004810

ต�ำบลบางพระหลวง วัดท่าล้อ ที่อยู่ 66 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางพระหลวง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7403785 วัดหัวถนน ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางพระหลวง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0439792

ต�ำบลนครสวรรค์ตก วัดท่าทอง ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 2 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-345403 วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม หมู่ที่ 10 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดยางโทน ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 2 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-225974 วัดวังไผ่ ทีอ่ ยู่ 15 หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-334722

วัดศรีสุวรรณ ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 1 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-223229, 081-9539406 วัดสันคู หมู่ที่ 3 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-226496 วัดสุคตวราราม ที่อยู่ 11 หมู่ที่ 9 ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-330956

ต�ำบลบ้านแก่ง

ต�ำบลวัดไทร

วัดบ้านแก่ง ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-227836 วัดยาง หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดวังหยวกใต้ ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดไทรเหนือ ที่อยู่ 80/2 หมู่ที่ 12 ต�ำบลวัดไทร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-336473 วัดบางม่วง ที่อยู่ 46 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวัดไทร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-224467 วัดพระบางมงคล หมู่ที่ 10 ต�ำบลวัดไทร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-223101 วัดวังหิน ที่อยู่ 53 หมู่ที่ 12 ต�ำบลวัดไทร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-300095 วัดหนองถ่าน หมู่ที่ 12 ต�ำบลวัดไทร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดหาดทรายงาม ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 5 ต�ำบลวัดไทร อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-224757

ต�ำบลแควใหญ่ วัดปากน�้ำโพเหนือ ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแควใหญ่ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-274305 วัดสโมสร ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 5 ต�ำบลแควใหญ่ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-325273

SBL บันทึกประเทศไทย

1.

_

.indd 35

35

16/3/2561 13:32:38


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

“ท�ำดีทันทีไม่ต้องรอโอกาส”

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม คติธรรมจาก ...พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดเทพนิมติ โฆสิตาราม ปัจจุบนั ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 805/20 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ วั ด เทพนิ มิ ต โฆสิ ต าราม แต่ เ ดิ ม เป็ น ส�ำนักสงฆ์ “วัดเชิงคีร”ี ภายหลังเปลีย่ นมาเป็น “ส�ำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดเทพนิมิต” จากนั้น ในปี พ.ศ.2553 เจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งให้ พระครู ส มุ ห ์ ณ รงค์ โฆสิ ต ธมฺ โ ม มาด� ำ รง ต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า ส� ำ นั ก สงฆ์ ป ฏิ บั ติ ธ รรม วัดเทพนิมิต ในปี พ.ศ.2554 ได้ขออนุญาต สร้ า งวั ด จากนั้ น วั ด เทพนิ มิ ต โฆสิ ต าราม ได้รับการอนุญาตให้สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ต่อมาในวันที่ 24 ธั น วาคม พ.ศ.2555 ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น วั ด นามว่า “วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม” ที่ได้ชื่อว่า วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เพราะอาศัยนามของ หลวงพ่อเทพนิมติ หรือ หลวงพ่อขาว ในวิหาร ตั้งเป็นชื่อวัด จากนั้นจึงได้พัฒนาก่อสร้าง

36

ถาวรวัตถุ ในปี พ.ศ.2554-2556 ได้สร้าง พระพุ ท ธรู ป บางปฐมเทศนานาคปรก, ศาลาปฏิบัติธรรม, อุโบสถไม้สัก, ลานปฏิบัติ ธรรมแท่นนั่งศิลาแลง ต่อมาใน ปี พ.ศ.2557-2559 ได้ก่อสร้าง เจดี ย ์ พุ ท ธคยาแกะสลั ก หิ น อ่ อ น (จ� ำ ลอง) นอกจากนั้นยังมีกุฏิกรรมฐานกว่า 50 หลัง พร้อมทั้งห้องน�้ำกว่า 30 ห้อง เพื่อรองรับ ส�ำหรับญาติโยมผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในช่วง เดื อ นเมษายน ซึ่ ง เป็ น งานประจ� ำ ปี ข อง วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม อีกทั้งยังบูรณะวิหาร หลวงพ่อขาวและก่อสร้างบูรณะอีกหลายอย่าง ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ประวัติพระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม

ชาติภูมิ เกิด 5 ตุลาคม พ.ศ.2513 บ้านเลขที่ 86 หมู่ 7 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

เบอร์โทร 089-562-1266 การศึกษา พ.ศ. 2532 อภิธรรมชั้นจูฬเอก พ.ศ. 2536 นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2544 พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) พ.ศ. 2550 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) การปฏิบัติ : พ.ศ.2544 วัดภัททันตะ อาสภาราม 1 ปี จังหวัดชลบุรี การเผยแผ่ : จั ด รายการวิ ท ยุ แ ห่ ง ประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ ใน ระบบ FM.93.25 MHZ และ อบรมเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ พ.ศ.2535 จนถึง ปัจจุบัน ปัจจุบนั : เป็นอาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต นครสวรรค์(ฝ่าย วิปสั สนาธุระ), อาจารย์พเิ ศษ ห้องเรียนวัดพระบรมธาตุ จังหวัดก�ำแพงเพชร และเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตโฆสิตาราม

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

2

.indd 36

15/3/2561 16:40:43


SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 37

37

15/3/2561 16:40:51


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดสโมสร พระมหาจิรวัฒน์(สุทัศน์) อิทฺธิญาโณ วัดสโมสร เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2435 ได้รบั วิสงุ คามสีมาเมือ่ 2494 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 59 หมู ่ ที่ 5 ต� ำ บลแควใหญ่ อ� ำ เภอเมื อ ง นครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ สั ง กั ด วั ด มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ 64 ตารางวา โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 9303 เลขทีด่ นิ 85 ความเป็นมา ก่อนปี พ.ศ.2430 ชาวบ้าน เขตบริ เวณแหลมนางโล้ (พื้ น ที่ เ ป็ น แหลม มี บ ้ า นของนางโล้ อ ยู ่ หั ว แหลม) ได้ ค ้ น พบ พระพุทธรูปสมัย สุโขทัย มีความสวยงามตาม หลักพระพุทธลักษณะเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้าน ได้อญ ั เชิญมาไว้ทบี่ ริเวณนี้ (ทีต่ งั้ วัดในปัจจุบนั ) โดยสร้างเป็นเพิงเล็กๆ (แล้วต่อมาเกิดปาฏิหาริย์ กับชาวบ้านแถบนี้ เมื่อมีใครมาบนบานขอให้ ช่วยเรื่องต่างๆ ก็ส�ำเร็จตามประสงค์ ชาวบ้าน จึงน�ำพวงมาลัยมาแก้บนเป็นจ�ำนวนมาก และ เป็นนามเรียกพระพุทธรูปองค์นนั้ ว่า หลวงพ่อ พวงมาลัยมาถึงปัจจุบัน)

38

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

2

.indd 38

...ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

ต่อมานายโม นางทองค�ำ ได้บริจาคที่ดิน ให้สร้างเป็นวัดขึ้น โดยได้ปรึกษากับพระครู สวรรค์วิถีวิสุทธิอุตตมคณาจารย์สังฆปาโมกข์ (หลวงพ่อครุฑ) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เมือ่ ครัง้ ยังจ�ำพรรษาอยูว่ ดั เขาจอมคีรนี าคพรต ท่ า นก็ เ ห็ น ด้ ว ยกั บการนั้ น และท่ า นได้ เ ป็ น ผู้สนับสนุนในการก่อสร้าง จึงได้ท�ำการสร้าง วัดขึ้น โดยให้ชื่อว่า “วัดใหม่แหลมนางโล้” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดสโมสร” เพื่อ เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ นายโม นางทองค�ำ ผูท้ บี่ ริจาคทรัพย์ให้สร้างวัดสืบต่อมาถึงปัจจุบนั ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระสมุห์หง�ำ 2. พระอาจารย์วาต 3. พระอาจารย์วอน 4. พระปลัดผ่อง พ.ศ. 2460-2463 5. พระอาจารย์สุด พ.ศ. 2464-2470

6. พระอาจารย์มงคล พ.ศ. 2471-2485 7. พระอาจารย์ต้อน พ.ศ. 2486-2492 8. พระอธิการแจง กิตตฺ ปิ าโล พ.ศ.2493-2502 9. พระอธิการสาคร ฉนฺทธมฺโม พ.ศ.2503-2510 10. พระครูล�ำไย เตชธมฺโม พ.ศ. 2511-2525 11. พระครูนิยุตธรรมกิจ (สังวาล ยุตฺตธมฺโม) พ.ศ.2525-2556 12. พระมหาประจักษ์ ถาวรธมฺโม ป.ธ.4 พ.ศ.2558-2559 13. พระมหาจิรวัฒน์ (สุทัศน์) อิทฺธิญาโณ ป.ธ.4 พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน

พุ ทธพจน์ เพื่อความไม่ประมาทในชี วิต

15/3/2561 17:11:16


อจฺเจนติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺ พํ ชหนฺติ เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปุ ญฺ ญานิ กยิราถ สุขาวหานิ กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละล�ำดับไป ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น พึงท�ำบุญอันน�ำความสุขมาให้ SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 39

39

15/3/2561 17:11:25


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดเก่าแก่อายุ กว่า 200 ปี

วัดเกาะหงษ์

“อินทร์ อินทโชโต” ....พระครูนิโรธธรรมประยุต วัดเกาะหงษ์ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้ ง อยู ่ ริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ฝั ่ ง ตะวั น ตก บริเวณบ้านเกาะหงษ์ ต�ำบลตะเคียนเลื่อน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งประมาณ พ.ศ. 2336 ภายในบริเวณวัด มีพระวิหารลักษณะ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย รัตนโกสินทร์ ตอนต้น ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปเทพ ชุมนุมหลายองค์ เขียนต่อเนื่องกันไปแบบงาน จิตรกรรมสมัยอยุธยา โดยมีพระสังกัจจายน์ ยืนมือกุมท้องโดยองค์ที่ปรากฏอยู่ ในปัจจุบัน เป็นองค์ทสี่ ร้างขึน้ ใหม่ ส�ำหรับองค์เดิม มีหลักฐาน ปรากฏว่ารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสทางเหนือ ในปี พ.ศ. 2449 (ร.ศ.125) และทรงแวะ ทีว่ ดั นีด้ ว้ ย พระองค์ได้เสด็จขึน้ ไปทรงนมัสการ

40

พระประธานในอุโบสถ ทรงเห็น พระกัจจายน์(พระสังกัจจายน์ยืน) ทรง พอพระทั ย เป็ น อั น มาก จึ ง ได้ ข ออั ญ เชิ ญ พระกัจจายน์นนั้ ไป แล้วพระราชทานพระราช ทรัพย์จ�ำนวน 1 ชั่ง (80 บาท) เพื่อให้จัดสร้าง ขึ้นใหม่แทน ซึ่งก็คือองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความอั ศ จรรย์ ที่ ท ่ า นสามารถพบเห็ น ได้ ใ น ปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งคือ การรักษาโรคด้วย วิธีเหยียบฉ่า โดยหมอจะน�ำเท้าจุ่มสมุนไพร แล้วน�ำไปเหยียบแผ่นเหล็ก ที่กำ� ลังเผาไฟจน ร้อนจัด ขณะเหยียบเหล็ก จะเกิดเปลวไฟลุก ท่วมเท้า จากนั้นก็น�ำมาเหยียบผู้ป่วย บริเวณ ที่มีอาการเจ็บป่วย ซึ่งนับว่าเป็นการรักษาโรค แบบโบราณ ทีม่ คี วามอัศจรรย์มาก ซึง่ สืบทอด กันมากกว่าร้อยปี

วัดเกาะหงษ์ที่หลวงปู่อินทร์อยู่นี้ นักโบราณคดี กรมศิลปากร มาที่วัดเกาะหงษ์ พบกระดูกมนุษย์ มีอายุ 2,000 ปีมาแล้ว และพบเครื่องใช้ และเครื่องแต่งกาย เช่น ขวานฟ้า ก�ำไรหิน เป็นต้น อีกทั้งมีรอย พระพุทธบาทจ�ำลองปรากฏอยู่บน ฝาผนัง พบจิตรกรรมไทยบนสมุดข่อย ภาษามอญมีภาพประกอบ ลงรักปิดทองสวยงามมาก

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 40

15/3/2561 16:36:06


“อินทร์ อินทโชโต” ...หลวงพ่ออินทร์

ประวัติและปฏิปทาพระครูนิโรธธรรมประยุต พระครูนิโรธธรรมประยุต (อินทร์ อินทโชโต) หรือ หลวงพ่ออินทร์ มีนามเดิมว่า ทองอินท์ นามสกุล ทองหล่อ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2425 ที่บ้านท่าประชุม อ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี บิดาชือ่ แช่ม มารดาชือ่ จันทร์ มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา 11 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 9 สกุลเดิม ของบิดาท่านเป็นจีน อยู่เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีอาชีพ ท�ำไร่ หลวงพ่ออินทร์ถือก�ำเนิดที่นั่นจนท่านอายุได้ 9 ปี โยมบิดา ถึงแก่กรรม มารดาจึงพากันอพยพมาอยูท่ บี่ า้ นเกาะ ต�ำบลตะเคียน เลือ่ น อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ เป็นภูมลิ ำ� เนา เดิมของมารดาท่าน ชีวิตในวัยเยาว์ มารดาได้น�ำไปฝากไว้กับพระอาจารย์รุ่ง วัดบ้านเกาะ(ชื่อปัจจุบันเป็นวัดเกาะหงษ์) เพื่อเรียนหนังสือไทย และ อักษรขอมตามความนิยมในสมัยนัน้ จนเข้าสูว่ ยั รุน่ จึงออกมา ช่วยโยมมารดาประกอบอาชีพ ครั้นอายุครบอุปสมบท จึงได้ ท�ำการอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดบ้านเกาะโดยมีพระอาจารย์กัน เจ้าอาวาสวัดเกาะ เป็นพระอุปชั ฌาย์ ได้รบั ฉายา อินทโชโต หลังจาก อุปสมบทหลวงพ่อตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนซาบซึ้งเข้าถึง สัจธรรม พ.ศ. 2464 ได้รับสมณศักดิ์เป็นที่พระสมุห์ฐานานุกรมใน พระครูสวรรค์นัคราจารย์ ผู้รับต�ำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. 2468 ได้เลื่อนเป็นพระปลัดฐานานุกรม ของท่านพระครูองค์เดิม พ.ศ. 2472 เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหงษ์ พ.ศ. 2485 ได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูนิโรธธรรมประยุต ตลอดอายุของหลวงพ่ออินทร์ ท่านได้บำ� เพ็ญคุณงามความดี ทั้งด้านอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านประพฤติดีปฏิบัติชอบ ให้ความ เมตตาสงเคราะห์ผปู้ ระสบทุกข์เวทนาจากความเจ็บป่วย และเป็น พระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่รูปหนึ่ง ท่านถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2513 อายุได้ 88 ปี แม้ท่านจะดับขันธ์ไปนานแล้ว ท่าน ยังเป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนตราบเท่าทุกวันนี้

“วัดเกาะหงษ์” บริเวณบ้านเกาะหงษ์ ต�ำบลตะเคียนเลื่อน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 41

41

15/3/2561 16:36:13


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดคลองคาง

พระปลัดสุทัศน์ ทมฺมทีโป ด�ำรงต�ำแหน่งรองเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส

วัดคลองคาง ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมุ่ที่ 3 ต� ำ บลบึ ง เสนาท อ� ำ เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ สั ง กั ด สงฆ์ ม หานิ ก าย มีที่ดินตั้งวัด 24 ไร่ 22 ตารางวา ทิศเหนือยาว 11 เส้น 2 วา ติดต่อกับบึงเสนาท ทิศใต้ยาว 10 เส้น 14 วา ติดต่อกับบ้านเลขที่ 68 เป็น ที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้าน เลขที่ 67 เป็นที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตก 2 เส้น 6 วา ติดต่อกับแม่นำ�้ ปิง ตามโฉนดเลขที่ 9474 พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น�้ำปิง อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2491 สภาพทรุดโทรม ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 33 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2494 เป็น อาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นตึก 3 ชั้น กุฏิสงฆ์จ�ำนวน 24 หลัง เป็นอาคารไม้และตึก ศาลาธรรมสังเวช 2 หลัง

42 2

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ ผู้ ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

(1).indd 42

15/3/2561 15:05:16


เมรุ 1 หลัง ศาลาปฏิบัติธรรม 3 หลัง ส�ำหรับ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปางต่างๆ 42 องค์ ปี พ.ศ.2558 พระปลัดสุทัศน์ ธมฺมทีโป และชาวบ้าน ได้ซื้อที่ดินติดกับวัดทางด้าน เหนืออุโบสถจ�ำนวน 1 ไร่ ซึ่งเป็นของนายโพธิ์ สมัครบุญ เป็นจ�ำนวน 2,500,000 บาท รวม เป็นที่ดิน 25 ไร่ 22 ตารางวา วัดคลองคาง ได้สร้างเป็นวัดนับตั้งแต่ วั น ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2450 เดิ ม เรี ย ก “วัดบึงเสนาทราษฎร์ศรัทธาท�ำ” โดยมีนายสิน นางจู สมัครบุญ บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้าง วัด ได้รับวิสุงคามสีมา วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และศาสน สงเคราะห์

วัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมปี พ.ศ.2515 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประถมศึกษาของทาง ราชการตั้งอยู่ในวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อยู่ ในทีด่ นิ วัดเนือ้ ทีป่ ระมาณ 1 ไร่ โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพชุมชนอยู่ในที่วัดเนื้อที่ 1 ไร่ และ ประปา อบต.บึงเสนาท อยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีพระภิกษุ จ�ำพรรษา ปีละ 40 รูป และ ยังมีวิหารหลวงพ่อนาคปรก ที่ประชาชนให้ ความเคารพและมาขอพรหลวงพ่อนาคปรก เป็นจ�ำนวนมากตลอดทั้งปี พระปลัดสุทัศน์ ทมฺมทีโป รองเจ้าอาวาสวัดคลองคาง ผู้รับ มอบอ�ำนาจให้ท�ำการแทนเจ้าอาวาส สมัยยัง เป็นพระนักพัฒนา ที่ท�ำให้วัดเจริญรุ่งเรืองมา จนถึงปัจจุบัน

ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนวํ สมาคโม อยู่ร่วมกับปราชญ์น�ำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ SBL บันทึกประเทศไทย

2

(1).indd 43

43

15/3/2561 15:05:27


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดหนองโรง พระอธิการยอด สุทธสีโร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหนองโรง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 62 บ้านหนองโรง หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีทดี่ นิ ตัง้ วัดเนือ้ ที่ 15 ไร่ 70 ตารางวา อาณาเขต : ทิศเหนือยาว 5 เส้น 3 วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว 6 เส้น 8 วา ติดต่อกับทีน่ าของนายเก๊ก ทิศตะวันออก ยาว 5 เส้น 2 วา ติดต่อกับที่ตั้งบ้านของนายยืน ทิศตะวันตก ยาว 7 เส้น 4 วา ติดต่อกับทาง สาธารณะ ตาม น.ส.3 เลขที่ 533 มีทธี่ รณีสงฆ์ จ�ำนวน 3 แปลง เนือ้ ที่ 74 ไร่ 18 ตารางวา ตาม น.ส.3 เลขที่ 531, 532,920 พืน้ ทีต่ งั้ วัดเป็นทีร่ าบสูง อาคารเสนาสนะ ต่างๆ มีอโุ บสถกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ.2445 เป็นอุโบสถหลังเก่า ศาลาการเปรียญ กว้าง 21 เมตร ยาว 22 เมตรสร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ.2497 หอสวดมนต์กว้าง 8 เมตร

44 2

ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ.2500 เป็นอาคาร ครึง่ ตึกครึง่ ไม้ 2 ชัน้ กุฏสิ งฆ์ จ�ำนวน 3 หลัง เป็นอาคารครึง่ ตึกครึง่ ไม้ ส�ำหรับปูชนียวัตถุ มี พระปรางค์ ใ นอุ โ บสถเนื้ อ ทองเหลื อ งผสม สัมฤทธิ์ ประวัตคิ วามเป็นมา : วัดหนองโรง สร้างขึน้ เป็นวัดนับตัง้ แต่ประมาณ พ.ศ.2440 ได้มนี าม ตามชื่อบ้าน แต่เดิมนั้นมีแหล่งน�้ำ มีลักษณะ เป็นหนองน�้ำใหญ่มีต้นส�ำโรงอยู่ริมหนองน�้ำ ชาวบ้านเรียกหนองส�ำโรง เมื่อแรกสร้างวัด ก็เรียกว่า “วัดหนองส�ำโรง” ต่อมาได้กลาย เป็น วัดหนองโรง ตามทีป่ รากฏอยูใ่ นปัจจุบนั ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาครัง้ หลังวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2529 เขตวิสงุ คามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ ตามสมควรตลอดมาส�ำหรับพระภิกษุอยู่จ�ำ พรรษามีปลี ะประมาณ 25 รูป สามเณร 1 รูป

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

รูปที่ 1 พระอาจารย์ดว้ ง พ.ศ. 2451-2458 รูปที่ 2 พระอาจารย์จวง พ.ศ. 2458-2483 รูปที่ 3 พระอาจารย์ขาว สุนทฺ รธมฺโม พ.ศ. 2483-2493 รูปที่ 4 พระอาจารย์กลิน่ ปวโส พ.ศ.2493-2497 รูปที่ 5 พระอรุณ สิรธิ มฺโม พ.ศ.2497 รูปที่ 6 พระอธิการยอด สุทธสีโร เจ้าอาวาส วัดหนองโรง รูปปัจจุบนั

รักษามรดกเก่าแก่ล�้ำค่า

ชวนชมโบสถ์ 110 ปี ณ วัดหนองโรง โบสถ์ 100 ปี ณ วัดหนองโรง เป็นสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโดยรอบศรัทธา และให้ ความเคารพมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ คุณย่า กล่าว คือ พระอุโบสถเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 150 ปี

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 44

15/3/2561 13:29:48


แต่กย็ งั คงสภาพของความเป็นพระอุโบสถอยูแ่ ต่ เนือ่ งด้วยกาลเวลาท�ำให้สภาพของพระอุโบสถ ทรุดโทรมผุพงั ( เนือ่ งจากเป็นพระอุโบสถไม้) หลงเหลือแต่เพียงพระพุทธรูป ( พระประธาน) องค์ใหญ่ตั้งอยู่ในพระอุโบสถ และมีซากปรัก หั ก พั ง ส่ ง ผลให้ บ รรยากาศดู ลึ ก ลั บ วั ง เวง เงียบสงบ จนได้ยนิ แม้แต่เสียงใบไม้กระทบกัน เสียงลมพัดผ่านร่างกาย เสียงตุก๊ แกร้อง ตุก๊ แก ตุก๊ แก สลับกับเสียงจิง้ หรีดเรไรกระซิบกระซาบ กันอยู่ใต้ขอนไม้ ชาวบ้านหนองโรงต่างพากัน ท�ำนุบำ� รุงเพือ่ ให้พระอุโบสถยังคงสภาพเดิมให้ มากที่สุดเพราะด้วยความเคารพศรัทธาและมี จิตส�ำนึกที่จะรักษามรดกเก่าแก่อันล�้ำค่าเอา ไว้ไม่ให้สญ ู

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 45

45

15/3/2561 13:29:59


อ�ำ เภอเก้าเลี้ย ว จั งหวั ด นครสวรรค์

วัดหนองเต่าใต้ ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-4380404 วัดหนองเต่าเหนือ ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2135778 วัดหนองแพงพวย ที่อยู่ 86/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9586191

NAKHON SAWAN บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอเก้าเลี้ยว

จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลเก้าเลี้ยว

ต�ำบลหัวดง วัดคลองช้าง ที่อยู่ 180 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2157457

ต�ำบลหนองเต่า

วัดดงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-027493

วัดกัลยารัตน์ ที่อยู่ 91/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7318461

วัดเนินพยอม ที่อยู่ 61 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2052909

ต�ำบลมหาโพธิ

วัดทุ่งตาทั่ง ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-5741887

วัดศิลาทองสามัคคี หมู่ที่ 8 ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8441246

วัดดงเมืองใต้ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8141929

วัดมหาโพธิใต้ ที่อยู่ 361 หมู่ที่ 3 ต�ำบลมหาโพธิ อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-207199

วัดโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1726894

วัดหัวดงใต้ ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8450268

วัดพระหน่อธรณินทร์ฯ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-362297

วัดมหาโพธิเหนือ ที่อยู่ 195 หมู่ที่ 5 ต�ำบลมหาโพธิ อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-319462

วัดยางใหญ่ ที่อยู่ 572 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-2269783

วัดหัวดงเหนือ ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 11 ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-299173

วัดมรรครังสฤษดิ์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9718805

วัดหนองหัวเรือ ที่อยู่ 58 หมู่ที่ 4 ต�ำบลมหาโพธิ อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9575135

วัดลาดค้าว ที่อยู่ 122 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8453910

วัดหาดเสลา ที่อยู่ 21 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-319235

วัดเก้าเลี้ยว ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเก้าเลี้ยว อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-299111

วัดหนองงูเหลือม ที่อยู่ 24/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-7380208

ต�ำบลเขาดิน

วัดแหลมสมอ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2719706

วัดเขาดินเหนือ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-362323

46 46

วัดห้วยรั้ว ที่อยู่ 164 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองเต่า อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-0863880

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 46

16/3/2561 15:42:55


บั น ทึ ก วั ดทั่ วไทย จั ง หวั ด นครสวรรค์

ปฏิรูปการี ธุ รวา อุ ฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ

คนมีธุระหมัน่ ท�ำการงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้

วัดหนองหัวเรือ

ได้รับการประกาศตั้งวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ ....23 กันยายน พ.ศ. 2527 วัดหนองหัวเรือ ตั้งอยู่บ้านหนองหัวเรือ หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลมหาโพธิ์ อ�ำเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัด นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน ตั้งวัดทั้งสิ้น 21 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มทุ่งนา เดิมทีชุมชนบ้านหนองหัวเรือยังไม่มีวัด การท�ำบุญในแต่ละครั้งเกิดความยากล�ำบาก เพราะหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากวัดมาก ยิ่งใน ฤดูฝนหรือช่วงน�้ำหลากก็จ�ำเป็นต้องอาศัยเรือ ในการเดินทาง ในเวลาต่อมา นายช้าง ทวีฤทธิ์ นายล�ำภู เพชยมาต นางถนอม โพธิศ์ รี นายเล็กนางสง่า สุดประเสริฐ และ นายชอบ บุญมา ได้ ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยช่วยกันบริจาคไม้ แฝก สังกะสี เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ และ กุฎีขึ้น เมื่อได้ท�ำการก่อสร้างเป็นที่แล้วเสร็จ ได้นมิ นต์พระอาจารย์สำ� อางค์ มาเป็นเจ้าอาวาส

1

.indd 47

และต่อมาทางคณะกรรมการวัดและญาติโยม พิจารณาเห็นว่าที่ดินของวัดยังคับแคบอยู่ จึง ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อด�ำเนินการจัดซื้อที่ดิน รอบๆ บริเวณวัดเพิ่มขึ้นอีก และระดมก�ำลัง ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธามาร่ ว มสร้ า งเสนาสนะและ ถาวรวัตถุถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้ใน การประกอบศาสนกิจในพระพุทธศาสนา เป็น ล�ำดับต่อมา วั ด หนองหั ว เรื อ ได้ รั บ การประกาศตั้ ง วั ด จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเมื่ อ วั น ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2527 และได้รับพระราชทาน วิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552 เสนาสนะ : โบสถ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง กุฎี 9 หลัง วิหาร 3 หลัง ศาลาปฏิบตั ธิ รรมบูรพาจารย์ 1 หลัง ฌาปนกิจศานสถาน ( เมรุ) 1 หลัง และ ห้องสุขา 20 หลัง

SBL บันทึกประเทศไทย

47

15/3/2561 16:39:16


อ�ำ เภอโกรกพระ จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

ต�ำบลบางมะฝ่อ วัดดงชะพลู ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางมะฝ่อ อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-3196503 วัดเนินเวียง หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางมะฝ่อ อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0464370 วัดบางมะฝ่อ ที่อยู่ 93 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางมะฝ่อ อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-4870710 วัดประชาศึกษา ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบางมะฝ่อ อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-4916305

ต�ำบลยางตาล

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอโกรกพระ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลศาลาแดง วัดกระจังงาม ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 4 ต�ำบลศาลาแดง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3240856

ต�ำบลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้ ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 4 ต�ำบลโกรกพระ อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ วัดโกรกพระเหนือ หมู่ที่ 3 ต�ำบลโกรกพระ อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6403949

ต�ำบลนากลาง วัดท่าทรายสามัคคี หมู่ที่ 4 ต�ำบลนากลาง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2060453 วัดนากลาง ที่อยู่ 97 หมู่ที่ 1 ต�ำบลนากลาง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

48 48

วัดสามัคคีราษฎร์ หมู่ที่ 4 ต�ำบลนากลาง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลเนินกว้าว วัดบ่อพลับ ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเนินกว้าว อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-297197 วัดหนองพรมหน่อ ที่อยู่ 64 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเนินกว้าว อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5678732

วัดเนินกะพี้ ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเนินศาลา อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2029916

ต�ำบลบางประมุง วัดเกษมศานติ์ ที่อยู่ 39/5 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-202063 วัดช่องรวก หมู่ที่ 7 ต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

วัดบ้านหว้า ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 2 ต�ำบลยางตาล อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5638366 วัดยางตาล ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 4 ต�ำบลยางตาล อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-8783991

ต�ำบลศาลาแดง วัดศาลาแดง ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 2 ต�ำบลศาลาแดง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8603993

ต�ำบลหาดสูง

ต�ำบลเนินศาลา

วัดท่าซุด ที่อยู่ 70 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-202052

วัดตากแดด ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหาดสูง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2579007

วัดเขาถ�้ำพระ หมู่ที่ 8 ต�ำบลเนินศาลา อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-4210146

วัดบางประมุง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-202000

วัดเนินหญ้าคา ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหาดสูง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8864989

วัดทองค�ำอิง หมู่ที่ 3 ต�ำบลเนินศาลา อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-4107543

วัดมโนราษฏร์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-29334688

วัดหาดสูง ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหาดสูง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1968360

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 48

16/3/2561 15:51:20


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

โกรกพระ บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ว่า “ซื่ อสัตย์ วิสัยทัศน์กว้างไกล ตัง้ ใจพัฒนา ค�้ำจุ นชาวประชา โปร่งใสตรวจสอบได้”

นายวิทยาวุ ฒิ เรืองเมธีกุญ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโกรกพระ

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลโกรกพระ ได้รับการยกฐานะจากสภาต�ำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ หมู่ที่ 4 บ้านโกรกพระ หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว หมู่ที่ 8 บ้านตานิว จ�ำนวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25.408 ตาราง กิโลเมตร หรือ 15,880 ไร่ มีจำ� นวนประชากร รวมทัง้ สิน้ 4,797 คน มีจำ� นวนครัวเรือน 1,827 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ประเพณีและงานประจ�ำปี ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลโกรกพระ มีประเพณีที่สืบทอดมาช้านานได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ ฯลฯ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง อาทิ กระเป๋ า ผ้ า และ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวเจ้า เมล็ดข้าวกล้องมีสี ม่วงเข้ม เป็นสายพันธุท์ ถี่ กู พัฒนาขึน้ มาใหม่โดย การผสมข้ามพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการโดยรวมดีเด่น สายตรงนายก รับเรื่องร้องเรียน โทร. 095-5626599, 056-291141 SBL บันทึกประเทศไทย

1

.

.indd 49

49

15/3/2561 16:49:18


อ�ำ เภอชุมแสง

จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอชุมแสง จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลเกยไชย

ต�ำบลโคกหม้อ

ต�ำบลชุมแสง

วัดเกยไชยใต้ ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเกยไชย อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6199-2370 วัดเกยไชยเหนือ ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเกยไชย อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-7042578 วัดคลองระนง ที่อยู่ 165 หมู่ที่ 15 ต�ำบลเกยไชย อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5628-2259 วัดท่านา ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 12 ต�ำบลเกยไชย อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองคาง หมู่ที่ 11 ต�ำบลเกยไชย อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วัดโคกหม้อ ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 2 ต�ำบลโคกหม้อ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดโพธิ์สุทธาวาส ที่อยู่ 152 หมู่ที่ 8 ต�ำบลโคกหม้อ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-5049150

วัดแสงธรรมสุทธาราม หมู่ที่ 15 ต�ำบลชุมแสง อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5628-2227, 087-1263142 วัดแสงสวรรค์ ที่อยู่ 180 ต�ำบลชุมแสง อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-4074865

50 3.

_

ต�ำบลฆะมัง วัดฆะมัง ที่อยู่ 71 หมู่ที่ 5 ต�ำบลฆะมัง อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-6222195 วัดพิกุล ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 7 ต�ำบลฆะมัง อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-1727102 วัดแหลมยาง ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 1 ต�ำบลฆะมัง อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลทับกฤช วัดคลองปลากดใน ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 12 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0020479 วัดทับกฤชกลาง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3790738

วัดทับกฤชเหนือ ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 5 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8494178 วัดทุ่งแว่น ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 13 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-7371036 วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา ที่อยู่ 330 หมู่ที่ 11 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-5839387 วัดหนองแม่พังงา ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 15 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลทับกฤชใต้ วัดดอนสนวน ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 9 ต�ำบลทับกฤชใต้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 50

16/3/2561 14:02:20


ต�ำบลพันลาน วัดคลองปลากดนอก ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพันลาน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2088398 วัดคลองส�ำพรึง ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 7 ต�ำบลพันลาน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดท่าจันทร์วิปัสสนา ที่อยู่ 58 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพันลาน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2115875 วัดป่าพันลานใต้ หมู่ที่ 4 ต�ำบลพันลาน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7322099 วัดพันลาน ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 3 ต�ำบลพันลาน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5635-3132

ต�ำบลไผ่สิงห์ วัดคลองเกษมกลาง ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 4 ต�ำบลไผ่สิงห์ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9596362 วัดคลองเกษมใต้ ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 5 ต�ำบลไผ่สิงห์ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดไผ่ขวาง ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 10 ต�ำบลไผ่สิงห์ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดไผ่สิงห์ ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 2 ต�ำบลไผ่สิงห์ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดโพธิ์หนองยาว ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลไผ่สิงห์ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2830719

ต�ำบลพิกุล

วัดทับกฤชใต้ ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 7 ต�ำบลทับกฤชใต้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6929871

วัดหนองขอน ที่อยู่ 179 หมู่ที่ 8 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-9388547

ต�ำบลท่าไม้

ต�ำบลบางเคียน

วัดช้าง ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 35 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดดงกะพี้ ที่อยู่ 115 หมู่ที่ 10 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดท่าไม้ ที่อยู่ 66 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5630-5900 วัดปึกวงฆ้องชัย หมู่ที่ 11 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดวังใหญ่ ที่อยู่ 177 หมู่ที่ 12 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-4113027

วัดคลองยาง ที่อยู่ 143 หมู่ที่ 11 ต�ำบลบางเคียน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดท่ามะพลับราษฎร์บ�ำรุง หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางเคียน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8307880 วัดเนินสะเดา หมู่ที่ 12 ต�ำบลบางเคียน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2077814 วัดบางเคียน ที่อยู่ 52 หมู่ที่ 14 ต�ำบลบางเคียน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6443331 วัดบ้านลาด ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางเคียน อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0467466

วัดชุมแสง ที่อยู่ 17 หมู่ที่ 9 ต�ำบลพิกุล อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5628-2182 วัดบางไซ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพิกุล อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วัดสองพี่น้อง ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพิกุล อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดหางตลาด ที่อยู่ 137 หมู่ที่ 9 ต�ำบลพิกุล อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-2376047

ต�ำบลหนองกระเจา วัดดงขุย ที่อยู่ 2/3 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8387503 มงคลสุจริตธรรม ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 11 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ที่อยู่ 16 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0225739 วัดสระตาล ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองกระเจา หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองกุ่ม หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองโก ทีอ่ ยู่ 156 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1648329 วัดหนองยาวตะโก ที่อยู่ 1หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดหัวกระทุ่ม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองกระเจา อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2012140 SBL บันทึกประเทศไทย

3.

_

.indd 51

51

16/3/2561 14:02:21


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดแสงสวรรค์ “พระครูนิสัยสุตาทร”

ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดแสงสวรรค์ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 180 บ้านคลอง จระเข้เผือก หมู่ที่ 5 ต�ำบลพิกุล ปัจจุบันเป็น ต.ชุมแสง อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีทดี่ นิ ทีต่ งั้ วัดเนือ้ ที่ 12 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ตาม น.ส. เลขที่ 71 เลขที่ดิน 66 มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 61 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา ตามโฉนด และ น.ส.3 เลขที่ 2658, 173 อยู่ที่ต�ำบล หนองกระเจาและต�ำบลพิกุล อาคารเสนาสนะ : อุโบสถ กว้าง 30 เมตร อาณาเขต ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ หนอง ยาว 44 เมตร สร้าง พ.ศ.2501 โครงสร้าง สาธารณะ (บ่ อ หกบาท) ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง ถนนของเทศบาล และที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นของ 22 เมตร ยาว 49 เมตร สร้าง พ.ศ.2511 ประชาชน ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนสาย ห้ อ งสวดมนต์ กว้ า ง 8.90 เมตร ยาว เชื่อมบางมูลนากชุมแสง ทิศตะวันตก ติดต่อ 17.90 เมตร สร้าง พ.ศ.2514 เป็นอาคาร กับแสงสวรรค์เหนือ 2 ชั้นคอนกรีต กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 21 หลัง พื้ น ที่ วั ด เป็ น ที่ ร าบมั ก ถู ก น�้ ำ ท่ ว มทุ ก ปี ส� ำ หรั บ ปู ช นี ย วั ต ถุ มี พระประธานเรี ย ก สภาพแวดล้อมมีถนนสาธารณะและทางรถไฟ “หลวงพ่ อ พุ ท ธนิ มิ ต ”,“หลวงพ่ อ เติ ม บุ ญ ” เป็นทางคมนาคมสะดวก ประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญ

84

508 ตฺตโร

52

พระครูนิสัยสุตาทร ( พระมหาโยธิน ธมฺมานนฺโท)

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

2545 2

.indd 52

15/3/2561 11:15:03


วัดแสงสวรรค์ สร้างขึน้ เป็นวัดนับแต่ พ.ศ.2489 การสร้างวัดได้รเิ ริม่ ด�ำเนินการในปี พ.ศ.2487 ถึงปี พ.ศ.2489 จึงได้ประกาศนับเป็นวัด โดยมีนามว่า “วัดแสงสวรรค์” มีความหมายสอดคล้อง กับชื่ออ�ำเภอ และจังหวัด ผู้ด�ำเนินการคือ นายแพ กกกลิ่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 44 เมตร ผูกพัทธสีมาวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2505 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2487 ทั้งแผนกธรรมและบาลี ส�ำหรับพระภิกษุอยู่ จ�ำพรรษาปีละ ประมาณ 56 รูป สามเณร 24 รูป

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

1. พระเสมือน ฉนฺทกโร พ.ศ...... 2. พระอธิการลิม้ อนฺทรกฺโร พ.ศ.2489-2491 3. พระครูนพิ นั ธ์ธรรมคุณ (บัว อินทฺ สาโร) พ.ศ.2491-2500 4. พระครูนิทัศน์สารโกวิท ( พระมหา ประเทือง ธมฺมาราโม ป.ธ.6 ) พ.ศ.2501-2527 5. พระมหาสงัด ปภสฺสโร ป.ธ.7 พ.ศ.25282534 6. พระครูนติ โิ กศล ( พิมพ์ ชินทตฺโต) พ.ศ. 2534-2552 7. พระครูนิสัยสุตาทร ( พระมหาโยธิน ธมฺมานนฺโท, หอมเนียม ) น.ธ.เอก, ป.ธ. 4, พธ. บ. พ.ศ.2552-ปัจจุบนั

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 53

53

15/3/2561 11:15:14


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดหนองแม่พังงา

“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ” พุทธพจน์ พระอธิการหนู ญาณทีโป ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหนองแม่พังงา ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 2 ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทีด่ นิ ทีต่ งั้ วัดมีเนือ้ ที่ 13 ไร่ 3 งาน ตัง้ วัดเมือ่ พ.ศ.2473 ตัง้ ชือ่ วัดตาม ชือ่ ของหมูบ่ า้ น

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดทีด่ นิ เอกชน ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก จดทีด่ นิ เอกชน ทิศตะวันตก จดเขตรถไฟ อาคารเสนาสนะ : ศาลาการเปรี ย ญ กว้าง 25 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้

54 2

1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2554 เป็ น อาคารไม้ ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล จ�ำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2555 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนีม้ ี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง และ โรงครัว 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำศาลา การเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 95 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2534, พระพุทธรูปคู่วัด 1 องค์ หน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 49 นิ้ว พระพุทธรูปทั้งหมด 14 องค์, รูปปั้นอดีตเจ้าอาวาส 1 องค์, รูปหล่ออดีต เจ้าอาวาส 1 องค์

การบริหารและการปกครอง

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการหนู ญาณทีโป สถานะเดิม ชือ่ นายหนู นามสกุล ริดดารา วิทยฐานะ ป.4 อาชีพ รับจ้าง เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย สัณฐาน สันทัด สีเนื้อ ด�ำแดง ต�ำหนิ รอยสักที่แขนข้างซ้าย บิดา นายสังข์ มารดา นางซิน้ เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2495 บ้านเลขที่ 167/1 หมู่ที่ 14 ต�ำบล ทับกฤช อ�ำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ อุปสมบท ชื่อ พระหนู ฉายา ญาณทีโป พระอุปัชฌาย์ พระมหาประเสริฐ ปุณณ ฺ สิริ พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการสมคิด ผลธมฺโม พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการนิกลุ อติชาโต

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 54

15/3/2561 11:27:51


อุปสมบทเมือ่ อายุ 53 ปี ณ วันที่ 24 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.2548 เวลา 17.29 น. วัดนับกฤช กลาง ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ ให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2548 วุฒิทางธรรม : นักธรรมเอก ปี 2550 จ.นครสวรรค์ บริหารกิจคณะสงฆ์ ปี 2554 จบ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ติดต่อ วัดหนองแม่พังงา โทรศัพท์ 082-887-4944

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 55

55

17/3/2561 14:32:41


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

เกยไชย

“ด่างเกยไชยคู่บ้าน น�้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน”

ปั ญญา คล้ายแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกยไชย

56 4

วิสัยทัศน์ “ เป็นต�ำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม ของท้องถิ่น “ ประวัติความเป็ นมา

บ้านเกยไชย เดิม เรียกว่า “บ้านเกยชัย” มีพระบรมธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่ บริเวณแม่นำ�้ ยม และแม่นำ�้ น่าน เดิมแม่นำ�้ ยม เรียกว่า “แควใหญ่” พ่อค้า ที่ใช้เรือจึงชอบใช้แม่น�้ำยม เพราะการคมนาคมถึงเมืองสองแคว (จังหวัด พิ ษ ณุ โ ลก) ได้ โ ดยสะดวก ส่ ว นแม่ น�้ ำ น่ า นเรี ย กว่ า “คลองเรี ย ง” แม่นำ�้ สองสายนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงเคยตรัสถามพระใบฎีกาทองอยู่ (พระครูนริ ภัยวิเทต) ว่าเป็นแม่นำ�้ อะไร หลวงพ่อทองอยูต่ อบว่า แม่นำ�้ ยม และแม่นำ�้ น่าน สมเด็จพระสังฆราชตรัสว่า แม่นำ�้ ยมเดิมชือ่ “แควใหญ่” ส่วนแม่น�้ำน่านนั้นเดิมชื่อ “คลองเรียง” และตามประวัติศาสตร์ของ ต�ำบลเกยไชย เคยเป็นชื่ออ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ภายหลังจึง เปลีย่ นชือ่ มาเป็นอ�ำเภอชุมแสง จวบจนปัจจุบนั นี้

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 56

15/3/2561 16:51:54


ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดดเด่น “ตาลโตนด”

ตาลโตนด เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) ที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านต�ำบลเกยไชย ต�ำบลท่าไม้ และต�ำบลใกล้เคียงของอ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ถือว่าเป็นอาชีพเสริม รองจากอาชีพ เกษตรกรรม ตาลโตนดมีประโยชน์ทงั้ ต้น (รากจรดยอด) ผลิตภัณฑ์ทมี่ ชี อื่ เสียง อาทิ เช่น น�ำ้ ตาลสด น�ำ้ ตาลปึก ลอนตาล จาวตาลเชือ่ ม ไอศกรีมน�ำ้ ตาลสด น�ำ้ กะทิลอนตาล ขนมตาล ทองม้วนตาลโตนด เค้กตาลสด อาหารคาว อาหารหวาน ของฝากและของที่ระลึก เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกยไชย จัดงานเทศกาลกินตาล ร่วมกับ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เป็นประจ�ำทุกปีในวันขึ้น 14 – 15 ค�่ำ เดือน 5 (ตามปฏิทินจันทรคติ) ซึ่งตรงกับงานประจ�ำปีเดือน 5 ปิดทอง – ไหว้พระ ห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดียแ์ ละเทศกาลกินตาล และเป็นการด�ำเนิน งานร่วมกันด้วยหลัก บวร : บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ อย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยาวนาน โดยมี วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) คู่บ้านคู่เมือง

SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 57

57

17/3/2561 14:28:56


วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ปัจจุบนั ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเกยไชย อ�ำเภอ ชุ ม แสง จั ง หวั ดนครสวรรค์ ริม ฝั่งแม่น�้ำยม ณ บริเวณสบกันของแม่น�้ำยมกับแม่น�้ำน่าน มีเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ได้ตั้งเป็นวัด เมื่ อ ปี พ.ศ. 2390 และได้ รั บ พระราชทาน วิสงุ คามสีมา เมือ่ ปี พ.ศ.2400 และปี พ.ศ. 2532 ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง เจ้ า คณะผู ้ ป กครองฝ่ า ยสงฆ์ ได้ปกครองดูแลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน วั ด แห่ ง นี้ สั น นิ ษ ฐานว่ า สร้ า งขึ้ น ในสมั ย สุโขทัย ประมาณปี พ.ศ. 1906 – 1912 อย่าง น้อยทีส่ ดุ เป็นเวลามากกว่า 655 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ปรากฏหลักฐานส�ำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ทรงระฆังคว�่ำ แบบลังกาฐานแปดเหลี่ยม ไม่ท�ำ เสาหาน และยังพบหลักฐานส�ำคัญอีกหนึง่ อย่าง คือ ใบเสมาคู่ ลายเทพนม และลายดอกไม้ที่ท�ำ จากหินชนวน เป็นต้น เดิมวัดแห่งนี้เรียกว่า วัดพระบรมธาตุ ดังปรากฏในเอกสารตรวจการ คณะสงฆ์ มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2457 เมือ่ ครัง้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จเยีย่ มวัดแห่งนี้ ในปี พ.ศ.2460 วัดพระบรมธาตุ ได้เปลี่ยน ชื่อวัดใหม่ตามการปกครองของบ้านเมือง โดย ใช้ชื่อว่า “วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)” จากนั้น เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั จากหลักฐานทีก่ ล่าวมา ข้ า งต้ น วั ด แห่ ง นี้ เป็ น วั ด ที่ มี ห ลั ก ฐานมั่ น คง มีปูชนียวัตถุ และปูชนียสถานส�ำคัญที่สาธุชน และประชาชนโดยทั่ ว ไปได้ ก ราบไหว้ เช่ น

58 4

พระบรมธาตุเจดีย์ ส�ำหรับประวัติการก่อสร้าง หรื อ การปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระบรมธาตุ เ จดี ย ์ ไม่ปรากฏ เป็นลายลักษณ์อักษรแน่ชัด มีแต่ ค�ำบอกเล่าของชาววัดที่เล่าสืบต่อกันมา ว่า การบูรณปฏิสังขรณ์ พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ มีความสัมพันธ์กับการสร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ (เดื่อ) กษัตริย์แห่ง กรุงศรีอยุธยา พระราชวงศ์พลูหลวง (พ.ศ.2246 ถึง 2251)

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 58

17/3/2561 14:28:56


เอกลั ก ษณ์ แ ละจุ ดเด่ น ของวั ด เกยไชย เหนือ (บรมธาตุ) ประกอบไปด้วยสถานที่ ส�ำคัญ 10 แห่ง ดังนี้

1. พระบรมธาตุเจดีย์ (หลวงพ่อพระบรมธาตุ) 2. วิหารพระครูนริ ภัยวิเทต (หลวงพ่อทองอยู)่ 3. วิหารพระพุทธศรีสรรเพชญ์ (หลวงพ่อ รุ่งชัย) ณ อุโบสถหลังเก่า 4. พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ “พญาด่าง เกยไชย” 5. พิพิธภัณฑ์ต้นน�้ำ 6. พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้าน (พิพธิ ภัณฑ์หลังเก่า) 7. อาคารอาศรมศิลป์ท้องถิ่นชุมชนต�ำบล เกยไชย 8. ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนต�ำบลเกยไชย 9. ต�ำนานจระเข้ “ด่างเกยไชย” 10. 1 เดียวในสยามจุดนัดพบยม – น่าน

ส�ำหรับวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เป็นวัด ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากเจ้าอาวาส ทุกๆ รูป และด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของเจ้า อาวาสรู ป ปั จ จุ บั น แห่ ง วั ด เกยไชยเหนื อ (บรมธาตุ) คือ พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�ำเภอชุมแสง ท่านมุ่งมั่นที่จะพัฒนา วัดแห่งนี้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชุมชนสืบมาจน ถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดให้ อนุชนคนรุ่นหลัง ได้พบเห็น และสืบทอดให้คง อยู่สืบไปตราบนานเท่านาน คือ 1. ประเพณีห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรม ธาตุเจดีย์ 2. เทศกาลกินตาล 3.การแข่ ง ขั น เรื อ หั ว ตะเข้ แ ละเรื อ ยาว ประเพณี 4. การลอยกระทง 2 สายน�้ำ 5. งานประจ�ำปีเดือน 11 ปิดทอง – ไหว้พระ 6. การเทศน์มหาชาติ (เวสสันดรชาดก) เนื่องในวันสารทไทย 7. การถวายสลากภัต เนือ่ งในวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลโลก 8. การเวี ย นเที ย นรอบองค์ ห ลวงพ่ อ พระบรมธาตุ เจดี ย ์ เนื่ อ งในวั น ส� ำ คั ญ ทาง พระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันอัฐมีบูชา 9. การตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวัน ออกพรรษา 10. การสวดมนต์ข้ามปีตามแบบวิถีไทย ตอนรับปีใหม่วิถีพุทธ

SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 59

59

15/3/2561 16:51:58


อ�ำ เภอตากฟ้า

จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอตากฟ้า จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลศาลาแดง วัดเขาบันไดกลีบ หมู่ที่ 7 ต�ำบลเขาชายธง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

วัดคูหาโสภณ หมู่ที่ 9 ต�ำบลตากฟ้า อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-7128567

วัดคีรีวง ที่อยู่ 1/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลเขาชายธง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2069121

วัดชุมพลสามัคคีธรรม ที่อยู่ 249 หมู่ที่ 2 ต�ำบลตากฟ้า อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-241263

วัดพลับพลาชัย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเขาชายธง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลตากฟ้า

วัดตากฟ้า ที่อยู่ 76 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตากฟ้า อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-241134

วัดเขากา ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 6 ต�ำบลตากฟ้า อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-1639665

วัดไผ่นาเริง ที่อยู่ 173 หมู่ที่ 5 ต�ำบลตากฟ้า อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8184960

วัดเขาชายธงวราราม หมู่ที่ 8 ต�ำบลตากฟ้า อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0395497

วัดพุนิมิต ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 4 ต�ำบลตากฟ้า อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5342571

60 60-61

ต�ำบลพุนกยูง วัดชอนทุเรียน ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 2 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2724338 วัดชอนพลูวราราม ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2069624 วัดไตรคีรีวราราม ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9739678 วัดโป่งสังข์สามัคคี ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วัดไผ่เจริญ หมู่ที่ 10 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

วัดพุนกยูง ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วัดพุเม่น หมู่ที่ 3 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลล�ำพยนต์ วัดซับไพรเงิน ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 3 ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7864201 วัดถ�้ำธรรมรัศมี ที่อยู่ 61 ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-3522269 วัดถ�้ำพรสวรรค์ ที่อยู่ 230 หมู่ที่ 3 ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1554839

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 60

16/3/2561 16:02:21


วัดโคกขามสามัคคี ที่อยู่ 38/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2056857 วัดด�ำรงธรรม ที่อยู่ 106 หมู่ที่ 3 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1517600 วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ที่อยู่ 93/1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-359293 วัดบ้านใหม่สามัคคี ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 7 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-398129 วัดพุสว่าง ที่อยู่ 2/1 หมู่ที่ 28 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วัดเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 1 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วัดเทพพนม ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 6 ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-1171156 วัดพุนาค ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 5 ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-363222 วัดล�ำพยนต์ ที่อยู่ 1/2 หมู่ที่ 10 ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5665151 วัดศรีเจริญธรรม ที่อยู่ 107/4 หมู่ที่ 2 ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9586264

ต�ำบลสุขส�ำราญ วัดเขาบัวขาว ที่อยู่ 21/1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9835621

วัดธรรมโสภณ ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 8 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-241717 วัดประชาสรรค์ ที่อยู่ 225 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-241281 วัดพุขมิ้น ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 6 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วัดวังส�ำราญ ที่อยู่ 55/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1982109 วัดสุขส�ำราญ ที่อยู่ 1/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-6850912

วัดทุ่งทองสามัคคีธรรม หมู่ที่ 12 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2678517 วัดซับตะเคียน หมู่ที่ 11 ต�ำบลสุขส�ำราญ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลหนองพิกุล วัดหนองพิกุล ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองพิกุล อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8222855 วัดห้วยล�ำใย หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองพิกุล อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8400091

วัดล�้ำเจริญ ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 2 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วัดสระเกตุโมลี ที่อยู่ 207 หมู่ที่ 12 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ วัดสุขสันต์สามัคคี ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 11 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-298115 วัดหนองรั้ว ที่อยู่ 198 หมู่ที่ 16 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-5133029

ต�ำบลอุดมธัญญา

วัดอุดมธัญญา ที่อยู่ 128/1 หมู่ที่ 14 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-298060

วัดแคทราย ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 10 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-298087

วัดอุดมพร ที่อยู่ 2/2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-0531038 SBL บันทึกประเทศไทย

60-61

.indd 61

61

16/3/2561 16:02:22


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดประชาสรรค์

พระครูวินัยธรสรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ ดร. เจ้าคณะต�ำบลสุขส�ำราญ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วั ด ประชาสรรค์ ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 36 หมู ่ ที่ 2 ต� ำ บลสุ ข ส� ำ ราญ อ� ำ เภอตากฟ้ า จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบัน มี พระครูวินัย ธรสรยุทธ ฐานวุฑโฺ ฒ ดร. เป็นเจ้าอาวาส และ เจ้าคณะต�ำบลสุขส�ำราญ

ประวัติความเป็นมา

วัดประชาสรรค์ เริ่มสร้างเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2500 และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2511ได้รบั การประกาศตัง้ วัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2511 และได้รับ วิสงุ คามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 ตุ ล าคม พ.ศ.2513 สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร รัชกาลที่ 10 (ขณะด�ำรงพระยศเป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าชสยามกุ ฎ ราชกุ ม าร)

62 6

ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินผูกพัทธสีมาตัดหวาย ลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดประชาสรรค์ พร้อม ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ (ขณะด� ำ รงพระ ยศเป็นพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ ) เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2520

ล�ำดับเจ้าอาวาส

1. พระครูนิภาวุฒิกร ( แสวง อายุวัฒโก ) อดีตเจ้าคณะอ�ำเภอลาดยาว 2. พระครูนมิ ติ กิตติวรรณ (เกรียงไกร กิตติ วรรณโณ ) อดีตเจ้าคณะต�ำบลสุขส�ำราญ 3. พ ระครู วิ นั ย ธรสรยุ ท ธ ฐานวุ ฑฺ โ ฒ ดร. เจ้าคณะต�ำบลสุขส�ำราญ พ.ศ.2557-ปัจจุบนั

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 62

15/3/2561 14:33:45


ปูชนียสถานส�ำคัญภายในวัด

1. อุโบสถทรงไทยจัตุรมุข เริ่มก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ.2503 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จ พระราชด� ำ เนิ น เพื่ อ ผู ก พั ท ธสี ม าตั ด หวาย ลูกนิมิต เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันภายใน ประดิษฐานหลวงพ่อโต (หลวงพ่อศรีสวรรค์ และหลวงพ่อเหลือ ) 2. วิหารทรงไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2557 ภายในประดิษฐาน พระพุทธนิมิตพิชิตมาร หน้ า ตั ก กว้ า ง 79 นิ้ ว ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ.2555 3. ศ าลาเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญนามว่า หลวงพ่อสุขส�ำราญ ซึง่ เป็นพระพุทธรูป ประจ�ำ ต�ำบลสุขส�ำราญ 4. กุฏิบูรพาจารย์ ประดิษฐานรูปเหมือน ของอดี ต เจ้ า อาวาสพระครู นิ กิ ต ติ ว รรณ (เกรียงไกร กิตติวรรณโณ) 5. พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งหล่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นโอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 70 ปี เป็นพระประจ�ำวัน คล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 6. พ ระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ ง ประจ� ำ วั น พระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชิ นี น าถในรั ช กาลที่ 9 หล่ อ ใน โอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 63

63

15/3/2561 14:33:53


ประวัติ และปฏิปทาพระครูวินัย

ธรสรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ

พระครูวนิ ยั ธรสรยุทธ ฐานวุฑโฺ ฒ สถานะเดิม ว่าที่ร้อยตรี สรยุทธ มีส�ำราญ เกิดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2519 ชาติภูมิ เป็นคนพระนครศรีอยุธยา ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ทีโ่ รงเรียนวัดธรรมิกราชวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ โรงเรี ย น อยุธยาวิทยาลัย ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลวิ ท ยาเขต พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คณะสั ง คมศาสตร์ สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วั ง น้ อ ย พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2540 ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วั ด กลางสามั ญ ต� ำ บลสวนพริ ก อ� ำ เภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี พ ระธรรมญาณมุ นี (ไวทย์ มุ ต ตกาโม ) เจ้ า คณะจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและ เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ในขณะนัน้ เป็น พระอุปัชฌาย์ บวชได้ 66 วัน ก็ลาสิกขา เนื่องจากต้องศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ เ ข้ า ปฏิ บั ติ ง านต� ำ แหน่ ง นั ก วิ ช าการ อุ ต สาหกรรม กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาหลักสูตรนักวินิจฉัยโรงงาน ที่สมาคม เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7 เดือนและฝึกภาค ปฏิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น 1 เดือน ปี 2552 ได้ ล าออกจากราชการ เพื่ อ อุ ป สมบท ณ อุ โ บสถวั ด ประชาสรรค์ ต.สุขส�ำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดย มีพระครูนิมิตกิตติวรรณ ( เกรียงไกร กิตติ วรรณโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ จ�ำพรรษาอยู่วัด ประชาสรรค์ 2 พรรษา จึงได้ไปปฏิบัติหน้าที่ แทนผูร้ กั ษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพรหมนิวาส วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

64 6

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 64

15/3/2561 14:34:06


5 ธันวาคม 2555 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นพระครูฐานานุกรม ในพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 รองแม่กองธรรมสนามหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ.2557 ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าอาวาส วัดประชาสรรค์ ต.สุขส�ำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2558 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต�ำบลสุขส�ำราญ พ.ศ.2559 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดซับตะเคียน และได้รับการ พิจารณาจากสภาสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ให้ได้รับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความ กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจ�ำปี 2559 (รางวัลลูกกตัญญู ปี 2559 ) เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก พระเจ้าวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแม่แห่งชาติประจ�ำปี 2559 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

ปั จ จุ บั น วั ด ก� ำ ลั ง ก่ อ สร้ า งก� ำ แพง รอบวั ด และซ่ อ มเสนาสนะอื่ น ๆ อี ก มาก ข อ เ ชิ ญ ผู ้ มี ศ รั ท ธ า ร ่ ว ม บุ ญ ไ ด ้ ที่ วั ด ประชาสรรค์ หรือโอนเข้าบัญชี วัดประชาสรรค์ (สร้าง-บูรณะอาราม) ธนาคารกรุงไทย สาขา ตากฟ้า เลขที่บัญชี 626-0-29818-8 หรือ ติ ด ต่ อ โดยตรงที่ พ ระครู วิ นั ย ธรสรยุ ท ธ ฐานวุฑฺโท 081-995-2441

อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺฐํว รกฺขติ ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ (พุทธพจน์)

SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 65

65

15/3/2561 14:34:18


WAT PRACHASUN

WAT PRACHASUN WAS FOUNDED IN 2500 B.E., IT IS PERMITTED TO BUILD TEMPLE ON 11TH OCTOBER 2511 B.E. AND ANNOUNCED TO BE TEMPLE ON 21TH DECEMBER 2511 B.E. THIS TEMPLE WAS GRANTED WISUNGKHAMSIMA" (LAND GRANTED FROM ROYAL FAMILY TO BUILD TEMPLE OR OTHER RELIGIOUS BUILDINGS) BY HIS MAJESTY, LATE KING BHUMIBOL ADULYADEJ (RAMA IX) ON 22 OCTOBER 2516 B.E. AFTER THAT, ON FEBRUARY 2520, KING MAHA VAJIRALONGKORN BODINDRADEBAYAVARANGKUN, RAMA X (WHEN HIS TITLE WAS HIS ROYAL HIGHNESS CROWN PRINCE) WENT TO AN UBOSOT OF WAT PRACHASUN TOGETHER WITH PHRA ONG CHAO SOAMSAVALI PHRA WORARACHATHINATDAMA (WHEN HER TITLE WAS HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS SOAMSAWALI, ROYAL CONSORT OF HIS ROYAL HIGHNESS CROWN PRINCE) TO PERFORM THE DEMARCATION OF MONASTIC BOUNDARY CEREMONY. WAT PRACHASUN IS LOCATED AT 36 VILLAGE NO.2, SUK SAMRAN SUB-DISTRICT, TAK FAH DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE. AT PRESENT, DR., PHRA KHRU WINAITORNSORAYUTH THANAWUTTO IS AN ABBOT OF THIS TEMPLE AND SUK SAMRAN SUB-DISTRICT MONK DEAN.

66 6

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 66

15/3/2561 14:34:24


SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 67

67

15/3/2561 14:34:25


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดไตรคีรีวราราม สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง

พุทธพจน์

พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดไตรคีรีวราราม (เขาสามลูก) ตั้งอยู่ เลขที่ 19 หมู่ 6 ต�ำบลพุนกยูง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2507 โดยอาศั ย ศรั ท ธาความพร้ อ มเพี ย ง ความ สามัคคีของชาวบ้านในเขตบ้านไตรคีรีและ ชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันเสียสละจตุปัจจัย ชาวบ้านส่วนใหญ่ท�ำการเกษตรต้องอาศัย ฟ้ า ฝน ถ้ า ปี ไ หนฟ้ า ฝนดี ช าวบ้ า นอิ่ ม วั ด ก็ อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านอดวัดก็ขัดสน ท�ำให้ การก่อสร้างวัดไม่ต่อเนื่อง วัดมีพื้นที่ 40 ไร่ 1 งาน เป็ น ที่ ช ายเขา เป็ น เนิ น สู ง และต�่ ำ ไ ด ้ ป ร ะ ก า ศ ตั้ ง เ ป ็ น วั ด นั บ ตั้ ง แ ต ่ วั น ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2519

68 2

ล�ำดับเจ้าอาวาสจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อาณาเขต : ทิศเหนือ ยาว 15 เส้น ติดกับ ที่ดินของนายประสิทธิ์ ปานจันทร์ ทิศตะวัน ออก ยาว 4 เส้น ติดกับที่ดินของนายทองสุข ยงค์โภชน์ ทิศตะวันตก ยาว 4 เส้น ติดกับทีด่ นิ ของนายสนั่น แก้วทอง ศาสนสถานต่างๆ มีดงั นี้ : ศาลาการเปรียญ มีขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 5 หลัง โรงครัว มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร ห้องน�้ำ จ�ำนวน 8 ห้อง ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 หลัง ปัจจุบนั ก�ำลังด�ำเนิน การก่อสร้าง ศาลาโรงทาน เพื่อใช้บ�ำเพ็ญ ศาสนกิจและเพื่องานสังคม

รูปที่ 1 พระสมจิตร (ไม่ทราบฉายา) พ.ศ.2520 รูปที่ 2 พระบรรหยัด (ไม่ทราบฉายา) พ.ศ.2521 – 2522 รูปที่ 3 พระสวัสดิ์ (ไม่ทราบฉายา) พ.ศ.2523 – 2524 รูปที่ 4 พระทอง ถาวโร พ.ศ.2524 – 2525 รูปที่ 5 พระล�ำพอง จนทโสภโณ พ.ศ.2525 – ต้นปี 2526 รูปที่ 6 พระอธิการวินัย ฉนทาโภ พ.ศ.2526 – 2538 รูปที่ 7 พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ พ.ศ.2538 – จนถึงปัจจุบัน มี พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ส ามเณรจ� ำ พรรษาอยู ่ ทัง้ หมด 5 รูป

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 68

15/3/2561 13:28:46


วัดไตรคีรี เป็นที่ตั้งของเจ้าคณะต�ำบล พุนกยูง เป็นที่ตั้งของหน่วยอบรมประชาชน ประจ�ำต�ำบลพุนกยูง (อ.ป.ต.) และเป็นทีต่ งั้ ของ พระธรรมทูต ประจ�ำอ�ำเภอตากฟ้า ในขณะนี้ทางวัดก�ำลังก่อสร้างอุโบสถอยู่ บนยอดเขา การก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 80% และบริเวณรอบยังเป็นทุง่ ทานตะวันบาน ทีบ่ า้ นพุนกยูง ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนมกราคมของทุกปี เป็นเทศกาลท่องเทีย่ ว

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 69

69

15/3/2561 13:28:53


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

อุ ดมธัญญา ปั จจุ บั น มี นายเรวั ต เกิ ด แสง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายกเทศมนตรี และมี นายสุรพร เปี่ ยมสุข ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภา ภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงานที่ว่า “ อุ ดมธัญญาน่าอยู ่ เชิ ดชูวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา ด�ำรงรักษาสิง่ แวดล้อม น้อมน�ำสู่ชีวิตทีส่ ดใส ปลอดภัยจากยาเสพติด ”

เทศบาลต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่าง จากที่ว่าการอ�ำเภอตากฟ้า 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ โดยประมาณ 60 กิโลเมตร ประวัติความเป็ นมา

ประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากก่อนปี พ.ศ. 2513 ต�ำบลอุดมธัญญา เป็นหมูบ่ า้ นในเขตการปกครองของต�ำบล หัวหวาย อ�ำเภอตาคลี ระยะเวลา ย้อนหลังไป 20 ปี ถนนสาย ตาคลี – ท่าตะโก เป็นเส้นทางรถไฟ และเป็น เส้นทางในการบรรทุกฟืน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟ สภาพทั่วไปของ ต�ำบลอุดมธัญญาในสมัยนั้นเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากของอ�ำเภอ ตากฟ้า ต่อมาเมือ่ รถไฟใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง เป็นตัวขับเคลือ่ น ทางรถไฟจึงถูก รือ้ ถอนเป็นถนนลูกรัง และถนนลาดยางในปัจจุบนั นี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 กระทรวงมหาดไทยได้ แ ยกอ� ำ เภอตากฟ้ า จากการปกครองออกจาก อ�ำเภอตาคลี พร้อมกับแยกหมู่บ้านออกจากต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี

70 2

และตัง้ เป็นต�ำบลชือ่ ต�ำบลอุดมธัญญา อ�ำเภอตากฟ้า เนือ้ ทีท่ งั้ หมด 208.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 136,384 ไร่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลอุดม ธัญญา เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลขนาดกลางประกาศจัดตัง้ ขึน้ เป็น องค์การบริหารส่วนต�ำบลเมือ่ ปี พ.ศ. 2538 เขตการปกครอง16 หมูบ่ า้ น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล 32 คน และได้รับ การยกฐานะเป็นเทศบาลต�ำบลอุดมธัญญา เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2554 เขตการปกครอง 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล อุดมธัญญา จ�ำนวน 12 คน ยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลต�ำบลอุดมธัญญา ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส�ำคัญไว้ 6 ประเด็น ดังนี้ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 3. การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 4. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน 6. การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 70

15/3/2561 16:51:29


กิจกรรม/โครงการเด่น

โครงการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกประชาชน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ลด คัดแยก และใช้ ประโยชน์จากขยะมูลฝอย(3Rs) โดยเริ่มด�ำเนิน การจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และ เริ่มด�ำเนินการรับฝากขยะ เดือน ตุลาคม 2560 กลุ ่ ม เป้ า หมายคื อ ประชาชนต� ำ บลอุ ด ม ธัญญา ให้น�ำขยะ รีไซเคิลมาฝากขาย เป็นการ สร้างจิตส�ำนึก การลด คัดแยกขยะตั้งแต่ครัว เรือน และมีไว้ส�ำหรับจ่ายค่าฌาปนกิจศพ จะ คุ้มครองทั้งครัวเรือน (จ�ำนวนที่ได้รับเท่ากับ จ�ำนวนสมาชิกคูณยีส่ บิ บาท) จ�ำนวนสมาชิกของ ธนาคารขยะฯ 815 ครั ว เรื อ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ น ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 ประชาชนน�ำ ขยะมาฝากขายเป็นเงิน จ�ำนวน 275,295 บาท มีปริมาณขยะรีไซเคิล จ�ำนวน 234,011 กิโลกรัม

การจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาล บ้านด�ำรงรักษ์

สังกัดเทศบาลต�ำบลอุดมธัญญา เทศบาลต� ำ บลอุ ด มธั ญ ญามี ศู น ย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจ�ำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น ด�ำรงรักษ์ 2. ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาล ต�ำบลอุดมธัญญา 3. ศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กบ้านแคทราย ปั จ จุ บั น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น ด�ำรงรักษ์ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล บ้านด�ำรงรักษ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีนักเรียนที่แยกจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านด�ำรงรักษ์ จ�ำนวน 95 คน จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้ ระดับชัน้ อนุบาล 1 จ�ำนวน 36 คน ชัน้ อนุบาล 2 จ�ำนวน 27 คน ชัน้ อนุบาล 3 จ�ำนวน 32 คน และมีบุคลากรครู จ�ำนวน 4 คน ผู้ดูแลเด็ก จ�ำนวน 1 คน

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 71

71

15/3/2561 16:51:29


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ตากฟ้า

“ ตากฟ้าน่าอยู ่ ส่งเสริมความรู ้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชี วิตให้มีสุข ”

คือวิสัยทัศน์ของเรา อันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลตากฟ้า ต้องการให้เกิดขึ้น ในอนาคตข้างหน้า เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะห์การด�ำเนินมาของท้อง ถิ่นตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันและมุ่งหวังในอนาคต การประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ประชาคมหมูบ่ า้ นแต่ละหมูม่ ผี ลท�ำให้ สามารถทราบถึงปัญหาความต้องการของท้องถิน่ ท�ำให้เกิดความมุง่ หวังให้ ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีทิศทาง โดยมีกิจกรรมโครงการเด่น อาทิ

นายถนัดกิจ สังข์สุด

โครงการที่ 1 (วันเด็กแห่งชาติ) จัดโดย อบต.ตากฟ้า โครงการที่ 2 (งานบุ ญสลากภัต) อบต.ตากฟ้า ร่วมกับอ�ำเภอ ตากฟ้า โครงการที่ 3 (งานสงกรานต์) จัดโดย อบต.ตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลตากฟ้า

72 2

.

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 72

15/3/2561 16:45:26


องค์การบริหารส่วนต�ำบล ตากฟ้า ตัง้ อยู่ หมู่ 6 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เรามี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนไปดังนี้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนมี ค วามรู ้ ค วาม เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เพื่อให้ ประชาชนในชุ ม ชนน� ำ แนวทางปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต, เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง, ส่งเสริมการเรียนรู้และ เสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง, พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร, ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาความ ยากจน, ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านใน การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น , เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค ภัยต่างๆ มีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สังคมมีความสงบ เรี ย บร้ อ ย, เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ศิ ล ป วัฒนธรรม ประเพณี ให้มีการธ�ำรงรักษาไว้ และฟื้นฟู เพื่อให้ชุมชนมีความผาสุกร่มเย็น, ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี คุ ณ ภาพ, สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู ้ พิ ก าร และผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางสั ง คมให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก�ำลังกาย และจัดให้มสี ถานทีส่ ำ� หรับออกก�ำลังการพัก ผ่อนหย่อนใจอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ ส่งเสริมการ สาธารณสุ ข เพื่ อ การมี สุ ข ภาพอนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และส่ ง เสริ ม และ สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา ยาเสพติด อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาค ส ่ ว น มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ที่ เ หมาะสมต่ อ สภาพ แวดล้ อ มของชุ ม ชน การวางและจั ด ท� ำ ผังเมืองรวม

หมู่ที่ 2 บ้านชุมพลสามัคคี / กลุ่มอาชีพ..ท�ำกระเป๋าพลาสติก / ติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน นายธนวิน พุ่มพิน (095-0571919)

หมู่ที่ 3 บ้านถนนโค้ง / กลุ่มอาชีพ..เพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหลินจือ และเห็ดแปรรูป / ติดต่อ ประธานสภาฯ นายอ�ำนาจ ผลเต็ม (081-2842245)

หมู่ที่ 4 บ้านพุนิมิต / กลุ่มอาชีพ..แกะสลักไม้ กระเป๋าเชือกถัก / ติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน นายดาวรุ่ง อินบัว (086-1999423)

หมู่ที่ 5 บ้านไผ่นาเริง / กลุ่มอาชีพ..แกะสลักไม้ ผักปลอดสารพิษ ขนมไทย / ติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน นายชรินทร์ สืบสวัสดิ์ (092-6867117) SBL บันทึกประเทศไทย

2

.

.indd 73

73

15/3/2561 16:45:46


อ�ำ เภอตาคลี

จั งหวั ด นครสวรรค์

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลพรหมนิมิต วัดกกกว้าว ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 8 ต�ำบลพรหมนิมิต อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9723270

ต�ำบลจันเสน วัดจันเสน ที่อยู่ 235 หมู่ที่ 1 ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-339115 วัดดงมัน ที่อยู่ 165 หมู่ที่ 3 ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5270984 วัดหนองตะโก ที่อยู่ 107 หมู่ที่ 5 ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1587208

74 74-77

วัดหนองตามี ที่อยู่ 145 หมู่ที่ 6 ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5256792 วัดหนองถ�้ำวัว ที่อยู่ 47 หมู่ที่ 4 ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดอินทร์เมรี ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-6222331

วัดเขาวงษ์ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269216

วัดหนองดุก เลขที่ 177 หมู่ที่ 7 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269204

วัดเขาสูง ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-0047017

วัดอัมพวันคีรี ที่อยู่ 1/3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269218

วัดโคกสว่าง เลขที่ 61 หมู่ที่ 6 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2026977

ต�ำบลตาคลี วัดเขาเจดีย์ ที่อยู่ 753 หมู่ที่ 24 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-261906

ต�ำบลช่องแค

วัดดงน้อย เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดเขาทอง ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 2 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดเทพมรกต หมู่ที่ 4 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดเขาถ�้ำบุญนาค ที่อยู่ 93 หมู่ที่ 11 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-262596

วัดเขาฝา เลขที่ 131 หมู่ที่ 4 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-373555

วัดบ่อนิมิต เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269889

วัดเขาถ�้ำประทุน ที่อยู่ 71/1 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-264283

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 74

17/3/2561 8:40:38


NAKHON SAWAN

วัดเขาใบไม้ ที่อยู่ 372 หมู่ที่ 6 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-262189 วัดโคกคูณ หมู่ที่ 9 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-1650113 วัดชอนเจริญธรรม ที่อยู่ 95 หมู่ที่ 15 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-4849234

วัดถ�้ำมหาโพธิ์ทอง ที่อยู่ 165 หมู่ที่ 17 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9588966 วัดเทพมงคลปานสาราม หมู่ที่ 21 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-7128567

วัดศรีวังคาง ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 3 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2698285 วัดศรีส�ำราญ ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 9 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-3094044

วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 10 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดสระแก้ว เลขที่ 103 หมู่ที่ 17 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5346985

วัดดงพลับ ที่อยู่ 107 หมู่ที่ 4 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2025779

วัดโบสถ์เทพนิมิต ที่อยู่ 373 หมู่ที่ 6 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-264270

วัดสว่างวงษ์ ที่อยู่ 2 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-261688

วัดตาคลี ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-801014

วัดพุทธนิมิต หมู่ที่ 11 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056- 261475

วัดสันธยาศรัทธาธรรม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 18 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5050020

วัดถ�้ำผาสุขใจ ที่อยู่ 137 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-6752854

วัดโพนทอง ที่อยู่ 10/1 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056 - 801324

วัดหนองขาม เลขที่ 530 หมู่ที่ 10 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0407464

วัดหนองจิกรี ที่อยู่ 213 หมู่ที่ 8 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-1637872 วัดหนองสีนวล ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-9432387 วัดหลาสะแก ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 14 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-533910 วัดหัวเขาตาคลี ที่อยู่ 381/2 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-261763 วัดสุธรรมดวงดี หมู่ที่ 10 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดคีรีโชติการาม ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 7 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ SBL บันทึกประเทศไทย

74-77

.indd 75

75

17/3/2561 8:40:39


วัดโคกสลุด ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 7 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2041058

ต�ำบลลาดทิพรส

ต�ำบลสร้อยทอง

ต�ำบลหนองโพ

วัดโคกกระเทิน ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 3 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5777922

วัดโคกกร่าง ที่อยู่ 202 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสร้อยทอง อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269529

วัดช่องแค ที่อยู่ 14 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269214

วัดป่าตาล ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 6 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดชัยมงคล ที่อยู่ 161/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลสร้อยทอง อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269523

วัดคีรีรัตนาราม ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-0876392 วัดดงขวาง ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดประชาสรรค์ ที่อยู่ 85 หมู่ที่ 4 ต�ำบลพรหมนิมิต อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองหญ้ารังกา ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพรหมนิมิต อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269401 วัดหลังเขา ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 9 ต�ำบลพรหมนิมิต อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-269221

76 74-77

วัดพรหมประชาราม ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 4 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2078593 วัดลาดทิพยรส ที่อยู่ 315 หมู่ที่ 7 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองคูน้อย ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 2 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-7774654 วัดใหม่ราษฏร์บ�ำรุง ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 5 ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0629296

วัดทุ่งทะเลทราย ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสร้อยทอง อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-303426 วัดหนองแขม ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสร้อยทอง อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-4385853 วัดหนองสร้อยทอง ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 4 ต�ำบลสร้อยทอง อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-6206656

วัดรัตตวัน ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดวาปีรัตนาราม ที่อยู่ 141 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-338213 วัดสอนจันทร์ ที่อยู่ 270 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองตาราม ที่อยู่ 197 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056 -338017

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 76

17/3/2561 8:40:39


ต�ำบลหัวหวาย วัดเขาตอง หมู่ที่ 2 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-9363603 วัดเขาภูคา ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-5711290 วัดหนองเต็งรัง ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-338017 วัดหนองโพ ที่อยู่ 206 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-338222 วัดห้วยดุก ที่อยู่ 113 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2686937 วัดอรัญญิการาม ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลหนองหม้อ วัดหนองสีซอ ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหม้อ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองหม้อ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองหม้อ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-5785267

วัดลาดตะกุด ที่อยู่ 103 หมู่ที่ 2 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองแอก ที่อยู่ 75 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองหม้อ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-303060

วัดหนองกระสังข์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-5911410

ต�ำบลห้วยหอม วัดเขาดุม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8399918

วัดหนองบัว(ตากลาน) ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 8 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8399918

วัดทรัพย์น้อย(สัมพันธ์) ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-3174195 วัดหนองกรวด ที่อยู่ 103 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8399969 วัดหนองตาพัน ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7365941 วัดหนองยอ ที่อยู่ 102 หมู่ที่ 13 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดโคกเจริญ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8370908

วัดหนองบัวทอง ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองลาดสามัคคี ที่อยู่ 113 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087- 2094041

วัดพุช้างล้วง ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 11 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-9792190

วัดห้วยหอม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลห้วยหอม อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-7323785

วัดหัวหวาย ที่อยู่ 686 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-280046 SBL บันทึกประเทศไทย

74-77

.indd 77

77

17/3/2561 8:40:42


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

รอยพระพุ ทธบาท วัดเขาภูคา

“ภูเขาอันเป็นโภคสมบัติของแผ่นดิน”

วัดเขาภูคา

ตามรอยพระอริยสงฆ์ กราบรอยพระพุทธบาทพระเกศแก้วจุฬามณี

พระอธิการภักดี ปภาโส ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเขาภูคา ตั้งอยู่ใน อ.ตาคลี ต.หัวหวาย จ.นครสวรรค์ เป็นภูเขาสูงเพียงลูกเดียวที่ตั้ง อยูอ่ ย่างโดดเด่นเดีย่ วเป็นเอกเทศจากภูเขาลูกอืน่ ๆ ซึ่งสามารถมองเห็นความสวยงามได้รอบทิศ อีกทั้งมีถ�้ำใหญ่น้อยกระจายอยู่โดยรอบเขา แต่จะมีอยูถ่ ำ�้ หนึง่ ซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ อยูต่ รงกลางเขา และเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผู้เจริญ ในธรรมหลายรูปด้วยกันที่ได้ส�ำเร็จอรหันต์ ณ ดินแดนแห่งนี้มามากแล้ว นับจากอดีต ต่ อ มาในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 6 ได้ ทรงโปรดให้สร้างทางรถไฟสาย กรุงเทพ – นครสวรรค์ ซึ่งอยู่ห่างจาก เขาลูกนี้ประมาน 800 เมตร ระหว่างนัน้ นายช่างซึง่ มาสร้างทาง รถไฟเห็นว่ามีภูเขาอยู่ใกล้ๆ ก็คิดที่จะระเบิด หินเพื่อน�ำมาท�ำทางรถไฟ ครั้นเมื่อลงมือท�ำ ตามทีค่ ดิ ไว้กไ็ ม่สามารถกระท�ำได้เลย แม้วา่ จะ

78 6

2

ระเบิดสักกีค่ รัง้ ก็ได้ยนิ เพียงทีร่ ะเบิดดังกึกก้อง แต่ไม่มหี นิ กระเด็นออกมาให้เห็นแม้แต่สะเก็ด เดียว ไม่ว่าจะพยายามผลัดเปลี่ยนกันเพียง ใดก็ไม่อาจจะท�ำได้ส�ำเร็จ ความนี้จึงทราบถึง ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระองค์ทรงเห็นเป็น เรื่องแปลก จึงสั่งให้ยุติการท�ำลายภูเขาลูกนี้ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามว่า “เขาโภคา” มีความหมายว่า “ภูเขาอันเป็นโภคสมบัตขิ อง แผ่นดิน” ภายหลัง ชาวบ้านที่อยู่ตามเชิงเขานั้นได้ เจอะเจอกับแสงประหลาด ที่สว่างเจิดจรัส เกิดขึ้นที่ยอดเขาภูคาทางทิศพายัพอยู่หลาย ครั้งหลายหนยามค�่ำคืน บางครั้งพวกเขาเห็น เป็นรัศมีเปล่งออกมาสว่างไสวเป็นรูปปราสาท จึ ง ต้ อ งเอาเรื่ อ งนี้ ไ ปถามกั บ พระเถระนั ก วิปัสสนาที่จาริกมาจากสุพรรณบุรีเพื่อปฏิบัติ ธรรมอยู่ในถ�้ำบนภูเขาได้รับค�ำตอบว่า.....

บริเวณก่อสร้างอุโบสถ

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 78

15/3/2561 15:02:28


“อาจเป็นหลักฐานของผู้ที่มีบุญทิ้งไว้ จึงได้แสดงอภินิหารให้เห็น” กระทั่งต่อมาได้มีพระร่วมกับชาวบ้าน ขึ้นไปค้นหาจุดที่ชาวบ้านเห็นแสงสว่างพุ่ง ขึ้นแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เจอ ต่างคนก็ต่าง เหน็ดเหนือ่ ยอ่อนแรง จึงนัง่ พัก และในระหว่าง พักนั้นเอง ได้มองไปทางด้านหินก้อนใหญ่ใกล้ หน้าผา ซึ่งถูกปกคลุมด้วยกอไผ่รวกขึ้นอยู่ กลางก้อนหินและดินเต็มไปหมด มองดูแล้ว ผิดปกติกว่าที่อื่น เพราะ ลักษณะเป็นรูปยาว คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า พระท่านจึงบอกให้โยม ชาวบ้านเหล่านั้นลองขุดคุ้ยดินและรื้อถอนไผ่ ออกดู ผลปรากฏว่า เมื่อรื้อถอนกอไผ่และคุ้ย ดินออก เห็นมีรอยเท้าบุ๋มลึกลงไปในก้อนหิน ก้อนใหญ่ และมีรอยนิ้วเท้าอยู่ 5 นิ้ว ปรากฏ เด่นชัดเมือ่ ข่าวการค้นพบรอยพระพุทธบาทนี้ แพร่กระจายออกไป มีผู้คนให้ความสนใจพา กันเดินทางมาดูและพิสจู น์วา่ เป็นของจริงหรือ ไม่ แล้วทุกคนทีไ่ ด้มาพบเห็นต่างก็ลงความเห็น ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริงตามต�ำราทีบ่ นั ทึก เอาไว้ และพระพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า....

“อั น รอยพระบาทขององค์ พ ระสั ม มา สัมพุทธเจ้านั้น ทรงเหยียบที่ใดแม้โรยฝุ่นขาว ก็จะไม่มีรอยปรากฏให้เห็น แต่ถ้าประสงค์ จะให้ปรากฏรอย แม้หินผาหรือแผ่นเหล็กก็ อธิฐานให้ปรากฏได้ใหญ่ เล็ก ตามปรารถนา” คณะที่ค้นพบจึงได้ติดต่อราชการขอตั้ง ส�ำนักสงฆ์ชื่อว่า “เขาโภคา” ญาติโยมกับพระ ภิกษุได้ช่วยกันสร้างวัด และจัดสร้างพระพุทธ รูปองค์ใหญ่บนไหล่เขานี้ด้วย มีพระภิกษุที่น�ำ ชาวบ้านขึ้นค้นพระพุทธบาทเป็นเจ้าอาวาส คือ “พระครูพลอย เตชพโล” ปกครองดูแล ต่อจากนั้นมา และแล้วเขาแห่งนี้ก็ได้ถูกเรียก จาก “เขาโภคา” เพี้ยนไปตามภาษาถิ่นว่า “เขาภูคา” มาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบนั บนยอดเขาภูคาเป็นทีป่ ระดิษฐาน พระพุทธเกศแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ทีม่ ลี กั ษณะแปลกออกไปจากพระพุทธรูปองค์ อืน่ ๆ ทีเ่ คยเห็นกันโดยทัว่ ไป กล่าวคือ พระเกศ แก้วจุฬามณีองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้น จากช่วงไหล่ไปถึงเศียร เท่านั้น แต่สร้างใหญ่ มากจนสามารถมองจากระยะไกลเห็นองค์พระ ได้อย่างเด่นชัดท่ามกลางกลุ่มเมฆไม้บนภูเขา สูง โดยปฐมเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปเกศ แก้วจุฬามณีนนั้ เป็นไปตามประสงค์ของหลวง ปู่สงฆ์และหลวงปู่บุดดา ซึ่งเป็นพระอริยะ ให้ จั ด สร้ า งตามนิ มิ ต ให้ มี พ ระประดิ ษ ฐาน เอาไว้ ณ ภู เขาลู ก นี้ ที่ บ นยอดเขาสู ง เพื่ อ เป็นอนุสาวรีย์ ทัศนานุตตริยะ ปูชนียสถาน อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ ได้ เ ป็ น ที่ เ คารพสั ก การะ แก่ พระพุทธศาสนิกชนทั่วไป SBL บันทึกประเทศไทย

6

2

.indd 79

79

15/3/2561 15:02:36


ด้ า นหลั ง ของพระพุ ท ธรู ป จุ ฬ ามณี นี้ เป็น รูปปั้นของพญาช้างปาลิไลยกะ ยืนอยู่ ตระหง่ า นอยู ่ ข ้ า งทางที่ จ ะเดิ น ขึ้ น สู ่ ม ณฑป อันเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอัน ศักดิ์สิทธิ์นั่งเอง ณ จุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้สามารถมองดู ทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างสวยงามเห็นทุ่งกว้าง และหมู่บ้านโดยรอบเชิงเขาภูคา ดับความ ว้าวุ่นและความร้อนที่มีอยู่ภายในเรือนกาย เรือนใจของผู้ที่เข้าไปสัมผัสให้เหือดหายไปได้ อย่างประหลาดล�้ำ ไม่เพียงแต่นักบวชหรือ ผูถ้ อื ศีลเท่านัน้ ทีก่ า้ วเข้ามาสูด่ นิ แดนแห่งธรรม มะนี้ได้ แต่ส�ำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็สามารถ ที่จะก้าวเท้าเข้ามาหาความจริงได้ด้วยตัวเอง สรรพสิ่งต่างๆ ภายในภูเขาภูคาแห่งนี้ยังเปิด กว้างอ้าแขนรอรับทุกท่านไปสัมผัสทุกเวลา

ช้างปาลิเลยกะ พระโพธิสัตว์

เขาภูคาดินแดนแห่งอริยสงฆ์

ครั้ ง หนึ่ ง หลวงปู ่ บุ ด ดา ถาวโร จาริ ก ธุ ด งค์ ไ ปทางอี ส าน ขณะที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมอยู ่ ใ นป่ า ท่านพบพระธุดงค์รปู หนึง่ ซึง่ มีอำ� นาจพลังจิตสูงมาก พระธุดงค์รปู นีค้ อื หลวงปูส่ งฆ์ พรหมสโร จาก นัน้ ท่านสนทนาธรรมกันแล้วก็ชกั ชวนกันจาริกธุดงค์ไปแสวงหาโมกขธรรมตามป่า เขา ถ�ำ ้ เรือนร้าง ระหว่างที่จาริกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ พระทั้งสูงรูปได้เดินทางมาถึงภูเขาภูคาแห่งนี้(กาลก่อน ยังไม่มชี อื่ )จึงได้หยุดพักยังถ�ำ้ ใหญ่ทเี่ ชิงเขา เหมาะแก่การบ�ำเพ็ญเพียรยิง่ ท�ำให้พระเถระนักปฏิบตั ิ ทั้งสองได้อาศัยบิณฑบาตจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงภูเขาเพื่อยังชีพ จนกระทัง่ วันหนึง่ ภายในถ�ำ้ อันมืดมิดได้ปรากฏความเรืองรองสาดกระจายไปทัว่ บริเวณถ�ำ ้ เมือ่ บรรดาเทพพรหมต่างพากันมาแช่ซอ้ งสดุดขี อพรจาก หลวงปูบ่ ดุ ดาด้วยความปราโมทย์ เมือ่ ได้รใู้ น วาระจิตนั้น หลวงปู่บุดดาบรรลุธรรมตามภูมิจิตแล้ว และ หลวงปู่บุดดาท่านได้เปล่งวาจาว่า “ธรรมอันนี้มหัศจรรย์นัก หากใครมีครบ ก็จะไม่มีเกิดมีตายอีกแล้ว มนุสสธรรม เทวธรรม พรหมธรรม และ โลกุตตรธรรม คนตายได้หนอ แต่ธรรมไม่ตาย มีธรรมมะ รูธ้ รรมมะไม่มเี กิดไม่มตี าย”

พระเกศแก้วจุฬามณี

80 6

2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 80

15/3/2561 15:02:41


หลังจากนั้นไม่กี่วันหลวงปู่สงฆ์ ซึ่งปรารถนาความเพียรมากนักก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมเช่นกัน กล่าวกันว่า ณ ที่ถ�้ำเขาภูคาแห่งนี้ ไม่เพียงแต่หลวงปู่สงฆ์ หลวงปู่บุดดา เท่านั้นที่แวะมาพัก ปฏิบัติความเพียรในถ�้ำ แต่ก่อนหน้านี้ยังมีพระอริยะเจ้าหลายรูปได้เคยแวะเวียนเข้ามาปฏิบัติ และได้บรรลุธรรมมาแล้ว อาทิ เช่น สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี , พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต , หลวงปู่โอภาสี , หลวงพ่อเดิม , พระอาจารย์สิม , พระอาจารย์ฝั่น , พระอาจารย์วิริยังค์ , พระอาจารย์อ่อน ฯลฯ และพระเถระอีกหลายต่อหลายรูปที่ได้บรรลุธรรม ณ ภูเขาลูกนี้

พระนอนในถ�้ำ

ถ�้ำหลวงปู่สงฆ์ บรรลุธรรม

เจดีย์ บนยอดเขา

บันไดพญานาค

พระอธิการภักดี ปภาโส

นับจากอดีตทีก่ อ่ ตัง้ วัดเขาภูคาแห่งนีม้ าจนถึงปัจจุบนั นับได้ครบ 18 ปี (หลักฐานปี 2530) โดย มีหลวงพ่อพลอยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ท่านได้อาพาธและมรณภาพในเวลาต่อ มา และในปีเดียวกันนั้นเองที่วัดแห่งนี้ได้เข้าเป็นวัด สาขาที่ 16 ของวัดสังฆทาน จังหวัด นนทบุรี โดยมีเจ้าอาวาสที่รับหน้าที่ต่อจากองค์เดิมคือ “พระอธิการ สามารถ สมาธิโก” ที่ดูแลอยู่ และมี พระใต้การปกครองอยู่ 5 รูป แม่ชีอยู่ 5 รูป ซึ่งจากดูแลปกครอง นั้นเป็นไปในสายธุดงควัตร คือ ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ด้วยการฉันอาหารรวมทุกชนิดที่บิณฑบาตมาได้ในบาตรนั้น เมื่อเลยเที่ยง ไปแล้วไม่ฉันสิ่งในที่มีนมหรือไข่เจือปน เว้นแต่น�้ำปานะ (น�้ำผลไม้) ดังนั้นเราชาวพุทธทุกท่านจึงควรที่จะหันมองวัดกันอย่างจริงจังดูบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวัดใดก็ตาม ที่อยู่ภายในพุทธศาสนาของชาวไทยพุทธ ให้ทา่ นได้พิจารณาตรงตามจริตของตนแล้วเข้าปฏิบัติใน ศาสนาอย่างแท้จริงก็เพียงพอแล้ว ไม่จำ� เป็นต้องมีปจั จัยมากมายจึง่ จะเข้าไปกราบพระและท�ำบุญ ได้ ขอเพียงแต่มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา และรักในพุทธศาสตร์โดยปราศจาก สิ่งเคลือบแฝง บุญกุศลที่ได้รับก็ย้อนกลับมาถึงท่านได้ทั้งในชาตินี้โดยไม่ต้องรอเวลานานนักก็จะ ประจักษ์ผลแล้ว..... ขอขอบคุณ รายงานเรื่อง ประวัติวัดเขาภูคา จัดท�ำโดย พระภักดี ปภาโส บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์

บันไดขึ้นสู่ยอดเขา SBL บันทึกประเทศไทย

6

2

.indd 81

81

15/3/2561 15:02:56


ภายในถ�้ำวัดเขาภูคา

WAT KHAO PHU KA 82

6

2

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 82

15/3/2561 15:02:58


WAT KHAO PHU KA “MOUNTAIN WHICH IS A PROPERTY OF LAND” FOLLOW IN BUDDHIST SAINT’S FOOTSTEPS. PAY RESPECT TO PHRA KET KAEW CHULAMANEE’S FOOTPRINT PHRA ATHIKARN SAMART SAMATHIGO IS AN ABBOT OF THIS TEMPLE WAT KHAO PHU KA IS LOCATED AT TAKLI SUB-DISTRICT, HUA WAI DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE. IT IS THE REMARKABLE HIGH MOUNTAIN WITH GORGEOUS PANORAMA VIEW WHICH LOCATED INDIVIDUALLY FROM OTHER MOUNTAIN. MOREOVER, THERE ARE MANY CAVES IN VARIOUS SIZES LOCATED IN THIS MOUNTAIN, BUT THERE IS THE BIGGEST CAVE IN THE MIDDLE OF THIS MOUNTAIN WHICH IT IS THE PLACE WHERE A LOT OF COURTEOUS MONKS STAY TO PRACTICE THE DHARMA SINCE THE PAST UNTIL TODAY AND SOME OF THEM EVEN ACHIEVE THE BUDDHIST SAINT. IN THE REIGN OF KING RAMA VI, HE HAS ORDERED TO BUILD RAILWAY FROM BANGKOK TO NAKHON SAWAN WHICH FAR FROM THIS MOUNTAIN AROUND 800 METERS. AT THAT TIME, BUILDERS WHO CAME TO THIS PLACE TO BUILD RAILWAY, SAW MOUNTAIN LOCATED NEAR THE RAILWAY, SO THEY WANTED TO BLOW UP THIS MOUNTAIN IN ORDER TO USE A ROCK TO BUILD RAILWAY. HOWEVER, NO MATTER HOW THEY DID, REGARDLESS WAYS AND MEANS THEY TRIED, THEY STILL COULD NOT EXPLODE THIS MOUNTAIN AND ONLY SOUND OCCUR RESOUNDINGLY, BUT THERE IS NO ANY PIECE OF ROCK HAS BLOWN UP. UNTIL THIS EVENT HAS REACHED HIS MAJESTY KING RAMA VI, HE FOUND THIS EVENT WAS STRANGE, SO HE CEASED AN EXPLOSION OF THIS MOUNTAIN TOGETHER WITH BESTOWED THE NAME OF THIS MOUNTAIN TO BE “PHU KA MOUNTAIN” WHICH MEANS “MOUNTAIN WHICH IS A PROPERTY OF LAND”. AFTER THAT, THERE WAS A MIRACULOUS EVENT OCCURRED, MYSTERIOUS LIGHT HAS ILLUMINATED UP TO THE SKY. THEN, MONKS AND LOCALS JOINTLY WENT TO THE LOCATION WHICH SOME PEOPLE SAW THIS LIGHT, BUT THEY STILL COULD NOT FOUND THIS LIGHT UNTIL THEY EXHAUSTED, SO THEY TOOK A REST. DURING THEIR RESTING, THEY LOOKED TOWARD BIG ROCK NEAR THE CLIFF WHICH IT WAS COVERED WITH THAI THORNLESS BAMBOO IN THE MIDDLE OF ROCK AND GROUND. IT IS REALLY STRANGE LOCATION BECAUSE OF ITS APPEARANCE WHICH RESEMBLE OF RECTANGLE. THEREFORE, MONK TOLD LOCALS TO DIG AND REMOVE BAMBOO OFF THE GROUND, IT TURNED OUT CLEARLY THAT THERE WAS A FOOTPRINT CARVED IN THE ROCK. AFTER THAT, NEWS OF THIS FOOTPRINT WAS SPREAD ALL OVER THE COUNTRY WHICH MADE MANY PEOPLE INTERESTED AND CAME TO THIS PLACE IN ORDER TO PROVE WHETHER THIS FOOTPRINT IS REAL OR NOT. EVERYONE WHO HAS BEEN AT THIS PLACE AND SEEN THIS FOOTPRINT CONCLUDE THAT IT IS REAL BUDDHA’S FOOTPRINT AS PER RECORD IN REFERENCE BOOK AND IN HISTORY OF THE BUDDHA STATES THAT… SBL บันทึกประเทศไทย

6

2

.indd 83

83

15/3/2561 15:02:59


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดจันเสน

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี) วั ด จั น เสน สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2446 มี หลวงพ่อเขียนเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตามค�ำ บอกเล่าต่อกันมาว่าท่านเป็นชาวอยุธยาได้เดิน ธุดงค์มาปักกลด อยูท่ รี่ มิ บึงโบราณจันเสน เห็น สภาพพื้นที่เหมาะที่จะตั้งเป็นวัด จึงได้ชวน ชาวบ้านญาติโยมสร้างเป็นวัดและได้ตงั้ ชือ่ เป็น วัดจันเสน ตัง้ แต่นนั้ มา และเหตุทใี่ ห้ชอื่ ว่าเป็น วัดจันเสนคงจะให้สอดคล้องกับชื่อสถานที่ เช่ น บึ ง โบราณจั น เสน สถานี ร ถไฟจั น เสน ตลาดจันเสน บ้านโคกจันเสน ต�ำบลจันเสน เป็นต้น วัดจันเสนตั้งอยู่บนที่ดินหมายเลขโฉนด ที่ ดิ น เลขที่ 12181 เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 32 ไร่ 60 ตารางวา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 235 หมู่ 1 ต�ำบลจันเสน อ� ำ เภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ได้ รั บ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2479 ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. หลวงพ่อเขียน ผูส้ ร้างวัด เป็นเจ้าอาวาส 10 ปี 2. พระอาจารย์สังข์ รักษาการเจ้าอาวาส 2 ปี

84 4

...ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

3. พระอาจารย์พุฒ รักษาการเจ้าอาวาส 5 ปี 4. พระอาจารย์อ่อน รักษาการเจ้าอาวาส 3 ปี 5. พระอาจารย์สวุ รรณ รักษาการเจ้าอาวาส 2 ปี 6. พระอาจารย์บญ ุ เลิศ รักษาการเจ้าอาวาส 4 ปี 7. พระอาจารย์ชม รักษาการเจ้าอาวาส 4 ปี 8. พระอาจารย์ถนอม เป็นเจ้าอาวาส 12 ปี 9. พระ พ.ท.ล้อม รักษาการเจ้าอาวาส 1 ปี 10. พระครูนิสัยจริยคุณ (วิสุทธิ์ ปญฺญาธโร) เป็นเจ้าอาวาส ตัง้ แต่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จนถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 รวม 39 ปีเศษ 11. พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี) เป็นเจ้าอาวาสตัง้ แต่ พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบนั นับตั้งแต่หลวงพ่อเขียนสร้างวัดจันเสนแล้ว ในสมัยต่อๆ มา วัดได้ทรุดโทรมลงเรือ่ ยๆ จนแทบจะเป็นวัดร้าง จนถึงสมัยที่“พระครู นิสยั จริยคุณ” (หลวงพ่อโอด) มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดและก่อสร้างถาวรวัตถุใหม่ ทั้ ง หมด วั ด จั น เสนจึ ง กลั บ มาเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง ขึ้นอีกครั้ง

ประวัติ และปฏิปทา

พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) พระครู นิ สั ย จริ ยคุณ ฉายา ปญฺญ าธโร นามเดิมชือ่ วิสทุ ธ์ แป้นโต ชาวบ้านทัว่ ไปนิยม เรียกท่านว่า “หลวงพ่อโอด” ท่านเกิดเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2460 บิดามารดาของท่าน ชื่อ นายชิต-นางต่วน แป้นโต มีพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันรวม 7 คน อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. 2480 ที่วัดหัวแด่น อ�ำเภอพยุหะคีรี มี พระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดหัวเขาตาคลี จากนั้น ไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่วัดดอน ยายนาวาอยู่ 7 พรรษา แล้วกลับมาอยูจ่ ำ� พรรษา อยูท่ วี่ ดั หนองสีนวล อ�ำเภอตาคลี พอดีวดั จันเสน ขณะนั้นได้ว่างเจ้าอาวาสลง ทางคณะสงฆ์ อ�ำเภอตาคลีจึงได้ส่งท่านมาเป็นรักษาการ เจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสวัดจันเสน เจ้าคณะ ต� ำ บลจั น เสน และเจ้ า คณะอ� ำ เภอตาคลี เป็นล�ำดับมา

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

2

.indd 84

15/3/2561 17:02:37


พระครู นิ สั ย จริ ย คู ณ (หลวงพ่ อ โอด) เริม่ วางแผนปรับปรุงวัดในด้านศาสนวัตถุอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกันก็พยายามปลูกฝัง ศรั ท ธาประชาชน ที่ มี ต ่ อ พระพุ ท ธศาสนา พร้อมกันไปด้วย กระท�ำโดยความเสียสละ อดทน มี เ มตตา ให้ เ ป็ น แบบอย่ า งและได้ ชักชวนให้ชมุ ชนสนใจในการศึกษา และปฏิบตั ิ ธรรม เมื่อถึงวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา และในฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นประจ�ำ จนชาวบ้าน ให้ความศรัทธาเชื่อถือให้ความไว้วางใจ ให้ ความร่วมมือด้วยดี เมือ่ ทางวัดมีกจิ กรรมทุกครัง้ หลวงพ่อโอด เป็นพระที่พูดน้อยรับฟัง มากกว่ า พู ด มี ศี ล จารวั ต รที่ ง ดงามยิ น ดี ใ น สั น โดษเป็ น พระที่ เ สี ย สละและมี เ มตตาสู ง เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติคงเส้นคงวามาตลอด ท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ ศ รั ท ธาเลื่ อ มใสของประชาชน มอบหมายความไว้ ว างใจและยึ ด เป็ น ที่ พึ่ ง เมือ่ คราวมีทกุ ข์ทา่ นมีคติประจ�ำใจของท่านว่า “น�ำดี และตามดี” และท่านยังเป็นพระอนุรกั ษ์ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ก ารส� ำ รวจขุ ด ค้ น พบ เมื อ งโบราณจั น เสน ณ บริเวณโคกจันเสน และได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบ ต่อไป กระทัง่ ปณิธานปรารถนา เพราะพระครู นิวิฐธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเจริญ) เจ้าอาวาสรูป ปัจจุบัน ได้สานต่อจนท�ำให้เกิด “พิพิธภัณฑ์ จันเสน” ดังที่ได้ประจักษ์ในยุคนี้

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี) นามเดิมชื่อ เจริญ นามสกุล ห่วงมิตร เกิดที่บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 4 ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2482 บิดามารดาชื่อ นายกุ่ย-นางไกร ห่วงมิตร จบการศึกษาประถมต้นที่โรงเรียนบ้านหนองตามี ต�ำบล จันเสน อุ ปสมบทเมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ณ อุ โ บสถวั ด จั นเสน พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการทองสุข (ลาสิกขา) เป็นกรรมวาจาจารย์ พระล�ำไย สมฺปณ ุ โฺ ณ (ลาสิกขา) เป็นอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้วได้จำ� พรรษาอยูห่ น้าห้องหลวงพ่อโอดเรือ่ ยมา

การศึกษาได้จบนักธรรมเอก ท�ำหน้าที่ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและธรรมศึกษา ประจ�ำที่วัดจันเสน และโรงเรียนวัดจันเสน พ.ศ. 2507 ได้เข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ทีว่ เิ วกอาศรม จังหวัดชลบุรี 1 พรรษา ในปี พ.ศ. 2514 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเจ้าคณะต�ำบล จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2532 ได้แต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสน พ.ศ. 2543 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครู สัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ท่านได้ท�ำหน้าที่ที่ได้รับหมายจากหลวง พ่อโอด เพื่อแบ่งเบาภารกิจช่วยดูแลความ เรี ย บร้ อ ยทุ ก ประการ ทั้ ง งานด้ า นปกครอง การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมแก่ พ ระภิ ก ษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ให้ได้รับการศึกษาพระ ธรรมวินัย ด้านการเผยแผ่ จัดให้มีเทศนาแก่ พุทธศาสนิกชนที่มาท�ำบุญในวันธรรมสวนะ และวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา วันส�ำคัญ ทางสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้จัดให้มีการ บวชสามเณรภาคฤดู ร ้ อ นเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี

จัดบวชชีพราหมณ์ อบรมฝึกสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ให้กับอุบาสกอุบาสิกา ในระหว่างพรรษาเป็นประจ�ำ และได้ฝึกหัด ให้ นั ก เรี ย นท� ำ สมาธิ ใ นโอกาสต่ า งๆ ด้ า น ศึกษาสงเคราะห์ ได้มีการมอบทุนการศึกษา จ�ำนวน 150 ทุน ทุนละ1,000 บาท เป็นประจ�ำ ทุกปี เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีและ ยากจน เด็กทีเ่ รียนไม่เก่งแต่มคี วามประพฤติดี ซื่อสัตย์กตัญญูกับบิดามารดา ด้านสาธารณะ สงเคราะห์ ให้ ที่ พั ก คนเดิ น ทาง ผู ้ ย ากไร้ คนวิกลจริต คนตกรถไม่มีค่าโดยสารเดินทาง จะให้เป็นการส่วนตัวตามสมควร นอกจากนัน้ ยังมีการช่วยเหลือข้าวสารให้กับผู้ยากจนใน ท้องถิ่นปีละ 200 ถุงทุกปี ผลงานความพึงพอใจได้รบั จากหน่วยงาน สภาวัฒนธรรมจังหวัด จากส�ำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ สภาการศึกษาแห่งชาติ และ ได้รับการยกย่อง ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน ต่างๆ และองค์กรต่างๆ มาโดยตลอด SBL บันทึกประเทศไทย

4

2

.indd 85

85

15/3/2561 17:02:40


PHRA KHRU NIVIT THAMMAKHAN

(CHAROEN MUNIJAREE) IS AN ABBOT OF THIS TEMPLE.

WAT CHAN SEN This temple was founded in 2446 B.E., the first abbot is Luang Por Kiean. According to hearsay, he came from Ayutthaya province and travelled to do pilgrimage at riverbank of Chan Sen ancient swamp. In his opinion, this place is suitable location to build temple, then, he invited villagers around that area in order to build temple and named this temple “Chan Sen” since then. It located at 235 village No.1 Chan Sen sub-district, Takhli district, Nakhon Sawan province. This temple was granted Wisungkhamsima” (Land granted from Royal family to build temple or other religious buildings) in 2479 B.E.

86 4

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

2

.indd 86

15/3/2561 17:02:41


From the start when this temple was founded by Luang Por Kiean, this temple has been declined along with flow of time to the point that it almost became an abandoned temple. Until “Phra Khru Nisai Jariyakhun” (Luang Por Oad) became abbot of this temple, he developed and built new permanent structures in this temple. That’s why Wat Chan Sen can return to its prosperous state again. A lot of people have faith in Luang Por Oad, they usually come to seek advice and rely on him when they were distressed. Luang Por has principal that he always stick to which is “Good lead conduce good outcome”. After that, Phra Khru Nivit Thammakhan (Charoen Munijaree), present abbot, he carry on Luang Por Oad’s Buddhism work which make Wat Chan Sen become glorious in every aspect like administration, monk and novice’s education, social welfare including propagating Buddhism by practicing the dharma and teaching insight meditation for all Buddhist whom want to learn by follow Lord Buddha’s doctrine in order to help people, so they can be free from their mental suffering and go to nirvana eventually.

SBL บันทึกประเทศไทย

4

2

.indd 87

87

15/3/2561 17:02:42


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

บันใดแก้วน�ำใจเข้าถ�้ำ

วัดเขาถ�้ำประทุน พระอธิการปราโมช วิสุทโธ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วั ด ถ�้ ำ ประทุ น ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เดิมวัดถ�ำ้ ประทุน เป็นส�ำนักสงฆ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ต่อมาตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2545 เป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็น ประจ�ำ เป็นวัดสายอรัญวาสี มีพื้นที่อยู่ติด กับเชิงเขา มีต้นไม้ให้ร่มเงาร่มเย็น มีหินงอก หินย้อย อยู่ในถ�้ำ 3 ฤดู อุโบสถมีลักษณะ 2 ชั้น มีพระประธาน “พระพุทธมหาจักรพรรดิ รัตนโกสินทร์” พระพุ ท ธมหาจั ก รพรรดิ รั ต นโกสิ น ทร์ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักพรรดิ เป็น ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ *“พระจักรพรรดิราช” ตามมติในพุทธ ศาสนา หมายถึ ง พระมหาจั ก รพรรดิ ผู ้ ยิ่ ง ใหญ่เหนือมวลมหากษัตริย์ทั้งหลายในสากล จักรวาล ซึ่งปรัมปราคติ (MYTHOLOGY) ใน

88 4

2

ศาสนาพุทธยังได้อา้ งไว้อกี ด้วยว่า พระชาติสดุ ท้ายของผูท้ สี่ งั่ สมบุญญาธิการมามากพอส�ำหรับการ บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จะสามารถเลือกได้วา่ จะเป็น พระบรมศาสดาเอกของโลกผูเ้ ป็นเลิศใน ทางธรรม หรือพระจักรพรรดิราชผู้เป็นใหญ่ในทางโลก นัน่ หมายความว่า ถึงแม้โดยอุดมการณ์แล้ว พระพุทธศาสนาจะเน้นย�ำ้ ใน “ทางธรรม” มากกว่า “ทางโลก” ก็ตาม แต่ก็เป็นอุดมคติในศาสนาพุทธอีกเช่นกันที่ระบุให้ผู้เป็นใหญ่ในทางโลกอย่าง “พระจักรพรรดิราช” ก็มคี วามสูงส่งของสถานภาพไม่ตา่ งอะไรนักจากผูเ้ ป็นใหญ่ในทางธรรมอย่าง “พระพุทธเจ้า”

โดมต้นไทรปลูกใจศรัทธา

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 88

15/3/2561 14:31:26


“พระพุทธเจ้า” ก็คือ “พระจักรพรรดิราช” ห รื อ อ า จ มี นั ย อี ก อ ย ่ า ง ห นึ่ ง คื อ พระจักรพรรดิราช ผูท้ รงธรรม หรือผูร้ แู้ จ้งธรรม ดั ง นิ ท านในพระพุ ท ธศาสนาเรื่ อ งหนึ่ ง คื อ ชมพูบดีวตั ถุ (หรือทีเ่ รียกอีกอย่างหนึง่ ว่า มหา ชมพูบดีสูตร) เล่าถึงท้าวมหาชมพู ผู้ครอง มหานครใหญ่ที่ชื่อ นครปัญจาละ พรั่งพร้อม ไปด้วยอิสริยยศและบริวารยศ หาผู้ใดในชมพู ทวีปเสมอเหมือนไม่ได้ จึงส�ำคัญพระองค์ผิด ว่าไม่มีใครสามารถสู้รบกับพระองค์ อยู่มาวัน หนึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกรุงราชคฤห์ เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ก็หมายจะส�ำแดงอิทธิฤทธิ์ บังคับให้พระเจ้าพิมพิสารตกอยูใ่ ต้อำ� นาจของ พระองค์ แต่ก็ไม่ส�ำเร็จด้วยพุทธานุภาพของ พระพุทธเจ้าคุ้มครองไว้ พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุดังนั้นก็หมาย จะทรมานท้าวชมพูบดีให้สิ้นฤทธิ์ จึงเนรมิต พระองค์เป็น “พระจักรพรรดิราช” คือราชา เหนื อ ราชาทั้ ง ปวง เนรมิ ต วั ด เวฬุ วั น วิ ห าร ให้เป็นพระนครหลวง ให้พระอินทร์จ�ำแลง กายเป็นราชทูตไปทูลเชิญ “แกมบังคับ” ให้ ท้าวชมพูบดีมาเข้าเฝ้า เมือ่ ท้าวชมพูบดีได้ทอด พระเนตรเห็นนครของพระจักรพรรดิราชมัง่ คัง่ สมบูรณ์กว่าพระองค์ได้เข้าเฝ้าและทรงสดับ พระราชบริหารต่างๆ ก็ละมิจฉาทิฐิยอมแพ้ แก่ฤทธิ์ของพระจักรพรรดิราชพระพุทธองค์ จึ ง คลายฤทธิ์ ให้ท้าวชมพูบ ดีเห็น พระสรีระ ที่แท้จริงและแสดงธรรมเทศนาจนท้าวชมพู บดีบรรลุเป็นพระอรหันต์

ลานธรรมภาวนาหลวงพ่อพุทธโต

งดงามทั้งภูเขา บนยอดเขาสูงงาม

เลิศล�้ำถ�้ำงาม

ลานโพธิ์เทพทันใจ

พระอธิการปราโมช วิสุทโธ

ปั จ จุ บั น วั ด ถ�้ ำ ประทุ น มี ล านธรรม “หลวงพ่อพุทธโต” ขนาดหน้าตัก กว้าง 199 นิว้ สูง 319 นิ้ว เป็นเนื้อปูนปั้น โดยประกอบ พิ ธี ห ล่ อ องค์ พ ระ “หลวงพ่ อ พุ ท ธโต” ใน วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.2556 แล้วเสร็จภายใน วันเดียว ด้วยความสามัคคีของประชาชนใน พื้นที่อย่างงดงาม (*ขอขอบคุณข้อมูลจาก เอกสารวิชาการ เรื่ อ ง “จั ก รพรรดิ ร าช ธรรมิ ก ราชาธิ ร าช กรุงรัตนโกสินทร์,” ใน จักรพรรดิราช ทีพ่ งึ่ ของ มหาชนชาวสยาม. โดย สายชล สัตยานุรักษ์ ) SBL บันทึกประเทศไทย

4

2

.indd 89

89

15/3/2561 14:31:35


หลวงพ่อสุขสบายในถ�้ำ

WAT KHAO THAM PRATHUN 4

2

.indd 90

15/3/2561 14:31:37


YO ITSHAE TIPPAPOKANJA TIPPAMAYU YASANG SUKANG PAPANI PARIWAT CHETAWA TIVIDHAM DHAMMAMAJARAE ANYONE WHO WANTS DIVINE WEALTH, LONGEVITY, PRESTIGE AND HAPPINESS. HE MUST REFRAINS FROM ALL KIND OF BADNESS AND PERFORMS 3 WAYS OF VIRTUOUS-BEHAVED DHARMA (BUDDHA’S SPEECH) PHRA ATHIKARN PRAMOTE WISUTTHO IS AN ABBOT OF THIS TEMPLE. WAT THAM PRATHUN IS LOCATED AT TAKLI SUB-DISTRICT, TAKLI DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE. THIS TEMPLE WAS FORMERLY A TEMPLE WITHOUT ROYAL BOUND BUDDHIST STONE SINCE 2526 B.E. WHICH IT BECAME AN OFFICIAL TEMPLE IN 2545 B.E. THERE ARE MANY PEOPLE COME TO THIS TEMPLE TO PRACTICE THE DHARMA, IT IS A TEMPLE OF ARANWASI TYPE (SECT OF MONKS WHO LIVED IN THE JUNGLE). ITS LAND IS NEXT TO FOOTHILLS WITH MANY TREES WHICH MAKE THIS PLACE SECURE AND PEACEFUL. MOREOVER, THERE ARE STALAGMITE AND STALACTITE INSIDE 3 SEASONS CAVE. UBOSOT OF THIS TEMPLE IS A 2 STOREY BUILDING WHICH PRINCIPLE BUDDHA IMAGE IN A TEMPLE IS “PHRA BUDDHA MAHA JAKKAPAT RATTANAKOSIN”. PHRA BUDDHA MAHA JAKKAPAT RATTANAKOSIN IS A BUDDHA STATUE THAT IS ADORNED WITH THE GRATE KING’S OUTFIT WHICH IS AN ART IN RATTANAKOSIN KINGDOM ERA. “PHRA JAKKAPATRAJA”, REFER TO BELIEF OF BUDDHISM, MEANS THE GREATEST EMPEROR ABOVE ALL OF OTHER EMPEROR IN MULTIVERSE WHICH MYTHOLOGY IN BUDDHISM HAS CLAIMED THAT THE LAST EXISTENCE OF HE WHO ACCUMULATED MERIT ENOUGH TO SUCCEED PERCEPTION TO BECOME LORD BUDDHA, CAN CHOOSE TWO PATHS, BE LORD BUDDHA WHO UNDERSTAND DHARMA THOROUGHLY AND PERFECTLY, OR, BE PHRA JAKKAPATRAJA WHO IS THE GREATEST EMPEROR IN THE MUNDANE WORLD. AS THE AFOREMENTIONED, EVEN THOUGH IN IDEOLOGY, BUDDHISM WOULD EMPHASIZE “RELIGIOUS” MORE THAN “WORLDLY”, BUT IT IS ALSO AN IDEAL IN BUDDHISM WHICH MENTION THAT THE GREATEST EMPEROR IN MUNDANE WORLD LIKE “PHRA JAKKAPATRAJA”, ALSO HAS SUPERB STATUS AS SAME AS “LORD BUDDHA” WHO IS ENLIGHTENED IN DHARMA AND BE GREAT LORD OF RELIGIOUS. “LORD BUDDHA” IS ALSO “PHRA JAKKAPATRAJA” ON THE OTHER HAND, PHRA JAKKAPATRAJA IS A VIRTUOUS KING OR PERSON WHO UNDERSTAND DHARMA THOROUGHLY.

4

2

.indd 91

15/3/2561 14:31:38


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดหนองโพ

พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ เจ้าคณะต�ำบลหนองโพ เขต 1 ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองโพ อดีตวัดหนองโพ เดิมเป็นทีว่ ดั ร้างมาตัง้ แต่ สมัยอยุธยาได้จดั สร้างขึน้ มาใหม่เมือ่ ประมาณ พ.ศ.2374 มีอโุ บสถเก่าอยูห่ ลังหนึง่ ตรงทีส่ ร้าง ปัจจุบันและมีต้นไม้โพใหญ่ อยู่ต้นหนึ่งเป็น สัญลักษณ์ได้แผ่กิ่งก้านกระจายไป 7 กิ่ง ชาว บ้านจึงเรียกว่า “วัดสมโภชโพกระจาย” ต่อ มาได้เปลีย่ นเป็น “วัดสมโภชโพเย็น” ครัน้ ถึง สมัยเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา วชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์ มณฑลนครสวรรค์ โปรดให้เปลีย่ นนามวัดเป็น “วัดหนองโพ” ให้ตรงตามชื่อบ้าน วัดนี้ได้รับ พระราชทานวิสงุ คามสีมาในราว พ.ศ.2458 ได้ เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2470 ปัจจุบันวัดหนองโพ ตั้งอยู่บ้านหนองโพ เลขที่ 206 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 71 ไร่ 15.60 ตารางวา

92 2

จากปัญญาสูศ่ รัทธาอันมัน่ คง ในบวรพระพุทธศาสนา

1.มณฑปที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวง พ่อเดิม สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ.2482 สมัยเมือ่ หลวง พ่อยังมีชีวิตอยู่ 2. อุโบสถหลวงพ่อเดิม เป็น อุโบสถฝีมือของหลวงพ่อเดิม ด้านหน้าเป็น รูปพระอินทราชเจ้าทรงช้างเอราวัณ แวดล้อม ด้วยเทวดา ด้านหลังทีห่ น้าบรรณเป็นเครือเถา ปูนปั้น มีรูปปั้นปางเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ ทรงมีชัยเหนือพระยาวัสดีมารด้วยทานบารมี โดยเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่ง เหนือบนรัตนบัลลังก์ ด้านล่างมีแม่นางพนระ ธรณียืนบีบน�้ำจากมวยผม 3. พระเจดีย์โพธิ์ กระจาย เป็นพระเจดีย์ที่หลวงพ่อให้สร้างขึ้น เพือ่ ระลึกถึงต้นโพธิก์ ระจาย สัญลักษณ์ดงั้ เดิม ของหมูบ่ า้ น 4. เจดีย์ 3 องค์ สถูปบรรจุอฐั แิ ละ เถ้าอังคารของหลวงพ่อเดิม 5. หอสวดมนต์

สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2469 หลวงพ่อเดิม ได้มอบ ให้หลวงพ่อสมุห์ชุ่ม ขนฺธสโร เป็นประธานใน การสร้าง เพือ่ ใช้เป็นทีท่ ำ� วัตรสวดมนต์ และยัง เป็นสถานทีส่ ำ� หรับต่อหนังสือ ฝึกซ้อมหนังสือ ของพระภิกษุ สามเณร 6. กุฏิหลังเก่า เป็นกุฏิ ที่หลวงพ่อร่วมแรงกับชาวบ้าน ชักลากไม้จาก ป่าลึกมาตัดมาเลื่อยประกอบสร้างขึ้น 7. สระ น�้ำใหญ่ เป็นสระน�้ำประจ�ำหมู่บ้าน 8. สระบัว (สระหินเก่า ) หลวงพ่อได้สร้างขึ้นโดยใช้แรง กายแรงใจจากชาวบ้านร่วมกันขุด มีน้�ำไว้ใช้ ตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ เป็นสระน�ำ้ ทีห่ ลวงพ่อใช้เลีย้ ง ช้างอีกด้วย 9. ศาลามีดหมอหลวงพ่อเดิม ศาลาหลัง นี้หลวงพ่อเดิมและลูกศิษย์สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2454 พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับศึกษา เล่าเรียน ของพระภิกษุ และสามเณร ต่อมา เมือ่ ปี 2555 พระครูนปิ ณ ุ พัฒนวงศ์ เจ้าอาวาส

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 92

15/3/2561 13:54:51


รูปปัจจุบันได้สร้างมีดหมอจักรนารายณ์ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที นึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเดิม ทั้งเป็นการ ประกาศกิ ต ติคุณความยิ่งใหญ่ของมีด หมอ หลวงพ่อเดิม 10. เมรุพระราชเพลิงศพ หลวงพ่อเดิม 11. พระมหาธาตุเจดีย์นิวาสธรรมขันธ์ กิตติ คุณัปปกาสินี 12. หลวงพ่อศิลายืนพระพุทธ รูปหินแกรนิตแกะสลัก 13. หอฉันหลวงพ่อ เดิม 14. พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเดิม พระครูนปิ ณ ุ พัฒนวงศ์ ฉายา ทนฺตจิตโฺ ต อายุ 49 พรรษา 27 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ,ป.วค.,พธ.บ.,ศน.ม. วัดหนองโพ ต�ำบลหนอง โพ เขต 1 อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองโพ เจ้าส�ำนักศาสนศึกษาวัดหนองโพ เจ้าคณะ ต�ำบลหนองโพ เขต 1

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 93

93

15/3/2561 13:55:01


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

“หลวงปู่ สี ฉันทสิริ”

ปฏิปทาพระธุ ดงค์ แห่งวัดเขาถ�ำ้ บุ ญนาค

วัดเขาถ�้ำบุญนาค พระครูนิวิฐปริยัติคุณ

...(หลวงพ่อสมบูรณ์ ปริสมปุณโณ) เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันต�ำแหน่ง เจ้าอาวาส

วัดเขาถ�้ำบุญนาคเป็นวัดสังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านเขาบุญนาค เลขที่ 93 หมู่ที่ 11 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา เดิมเป็นส�ำนักสงฆ์มาก่อน ต่อมาได้รบั อนุญาต ให้ตั้งวัดเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2514 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยมีพระครูนวิ ฐิ ปริยตั คิ ณ ุ (หลวงพ่อสมบูรณ์ ปริสมปุณโณ) เป็นเจ้า อาวาสจนถึงปัจจุบัน ชาติภูมิ หลวงปู่สี ท่านเป็นชาวอ�ำเภอ รัตนะ จังหวัดสุรินทร์ เกิด พ.ศ. 2392 ตรงกับ สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่ออายุ 21 ปี ท่านถูกเกณฑ์ เข้ารับราชการทหาร เมื่อปลดจากการเป็น ทหารแล้วท่านก็มายึดอาชีพค้าวัว ค้าควาย และเป็นพรานอยูแ่ ถว ช่องแค-ตาคลี ซึง่ แต่เดิม มี ส ภาพเป็ น ป่ า ดงดิ บ และยั ง ไม่ ไ ด้ ตั้ ง เป็ น อ�ำเภอตาคลี เมื่อมีการใช้นามสกุลขึ้น ตระกูล

94

ของท่ า นก็ ใช้ น ามสกุ ล ว่ า “ด� ำ ริ ” ชี วิ ต ตอน เป็นหนุ่ม ท่านเป็นคนจริงไม่เคยเกรงกลัวใคร ท่ า นใช้ ชี วิ ต ความเป็ น หนุ ่ ม อยู ่ น านหลายปี จนกระทัง่ บังเกิดความเบือ่ หน่ายทางโลก จึงได้ อุ ป สมบท โดยท่ า นบอกว่ า ท่ า นบวชที่ วั ด บ้านเส้า อ�ำเภอบ้านเส้า (อ�ำเภอบ้านหมี่ ใน ปัจจุบัน) โดยมีพระครูธรรมขันธ์สุนทร เป็น พระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชได้ระยะหนึ่งท่านได้ เดินทางมาจ�ำพรรษาอยู่ที่ ถ�้ำเขาเสียบ เขต ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ หลวงปู่ถือปฏิบัติในการออกธุดงค์ ตลอดเวลา ทีท่ า่ นยังมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ท่านบอกว่า ท่านธุดงค์ไปทั่วประเทศไทย จากเหนือถึงใต้ ตะวั น ออกถึ ง ตะวั น ตก ท่ า นไปมาทั้ ง หมด เคยธุดงค์ไปฝั่งประเทศลาว จ�ำพรรษาอยู่ใน ประเทศลาวหลายปี ธุดงค์เข้าประเทศพม่า เลยไปประเทศอินเดีย ไปนมัสการสถานที่ ส� ำ คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ท่ า นยั ง เล่ า ว่ า

มีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านธุดงค์ไปภาคเหนือ เพื่อ จะไปนมัสการพระบาทสี่รอย เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ท่านเดินหลงป่าไม่ได้ฉนั อะไรเลย เป็นเวลา 7 วัน จนรุ่งเช้าของวันที่ 8 มีช้างป่า น�ำหัวบัว และอ้อยมาถวายท่าน (ไม่ทราบว่า เป็นเทวดา หรือว่าเทวานุภาพดลใจให้ชา้ งน�ำมา ถวาย ?) ท่านจึงน�ำหัวบัวต้มกับน�้ำอ้อยฉัน และช้างยังเดินน�ำทางท่านไปจนพบกับบ้าน ของชาวบ้านป่า ในการออกธุดงค์ของหลวงปูน่ นั้ หลานชาย ของท่ า นคนหนึ่ ง เคยติดตามไปด้วย ได้เล่า ให้ฟังว่า ขณะนั้นยังเป็นสามเณรได้ติดตาม หลวงปู ่ ไ ปนมั ส การพระพุ ท ธบาทจั ง หวั ด สระบุรี ค้างคืนที่พระพุทธบาท รุ่งเช้าพอฉัน อาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่ก็พา ออกเดิ น ทางกลั บ ตาคลี ทั น ที โดยหลวงปู ่ บังคับให้ผเู้ ล่าเดินออกหน้าตลอดเวลา หลวงปู่ จะเป็นคนเดินท้ายปรากฏว่ามาถึงตาคลีเป็น

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

2

.indd 94

15/3/2561 17:00:49


เวลาฉั น อาหารเพลพอดี ซึ่ ง ระยะทางจาก พระพุทธบาทมาถึงตาคลีให้เดินเก่งอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะเดินถึงได้ภายในเวลาไม่ถึง ครึ่งวัน แต่หลวงปู่พาเดินได้ ในระหว่างที่เดิน ธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานนั้น หลวงปู่ ท่านได้รู้จักกับพระเกจิอาจารย์ดังมากมาย อาทิเช่น หลวงปู่แหวน แห่งดอยแม่ปั๋ง ก่อนทีจ่ ะมาอยูท่ วี่ ดั เขาถ�ำ้ บุญนาค อ�ำเภอ ตาคลีนั้น หลวงปู่สีท่านอยู่ที่วัดหนองลมพุก อ� ำ เภอโนนสั ง ข์ จังหวัดอุดรธานี ในปีพ.ศ. 2512 พระครูนวิ ฐิ ปริยตั คิ ณ ุ พร้อมด้วยชาวบ้าน ได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ให้มาอยู่ที่วัดเขาถ�้ำ บุญนาค เพื่อช่วยสร้างวัดให้เจริญ ซึ่งขณะ นั้นมีเพียงกุฏิเก่าๆ เพียงสองสามหลังเท่านั้น หลวงปู่สีท่านก็เต็มใจมา เนื่องด้วยเพราะท่าน เคยอยู่ในแถบนี้มาก่อน ในวันที่คณะผู้จะไป นิมนต์หลวงปู่จะไปถึงนั้น หลวงปู่ท่านทราบ ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนไปนิมนต์ทา่ น ท่านเก็บ ของเครือ่ งใช้จำ� เป็นรอเอาไว้ลว่ งหน้าแล้ว และ สัง่ ทีว่ ดั หนองลมพุกว่า วันนีจ้ ะมีคนมารับให้ไป อยู่ที่ตาคลีเพื่อช่วยสร้างวัด ซึ่งก็เป็นไปตามที่ ท่านบอกไว้ทุกประการ

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 95

95

15/3/2561 17:00:57


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดหนองสีนวล พระครูนิทัศกิจจาทร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหนองสีนวล ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย พืน้ ทีต่ งั้ วัดเป็นทีร่ าบลุม่ สภาพ แวดล้อมเป็นหมูบ่ า้ นและทุง่ นา มีถนนสาธารณะ เป็นทางคมนาคม เดินทางสะดวก วัดหนองสีนวล สร้างเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2444 มีนามเดิมเรียกว่า “วัดหนองตานวล” ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา วันที่ 18 ส.ค. 2476 ผูกพัทธสีมา วันที่ 25 เม.ย. 2477 เปิดสอนพระปริยตั ธิ รรม พ.ศ.2496 มีโรงเรียน ประถมศึ ก ษาของทางราชการตั้ ง อยู ่ ใ นวั ด ด้วย มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมือ่ พ.ศ.2510 มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบนั คือ พระครูนทิ ศั กิจจาทร

96 2

อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ สร้าง เมือ่ พ.ศ.2477 ศาลาการเปรียญ สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2500 หอสวดมนต์ สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2513 กุฏสิ งฆ์ 2 หลัง วิหาร สร้างเมือ่ ปี พ.ศ.2520 ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล จ�ำนวน 1 หลั ง นอกจากนี้ ยั ง มี หอระฆั ง มณฑป โรงครัว เรือนเก็บพัสดุและฌาปนสถาน ส�ำหรับ ปู ช นี ย วั ต ถุ มี พ ระประธานประจ� ำ อุ โ บสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย สร้าง เมื่อ พ.ศ.2477, พระประธานประจ�ำศาลา การเปรียญปางมารวิชยั สร้างเมือ่ พ.ศ.2545 รูปหล่อหลวงพ่อรุง่ และมีเหรียญพระราชทาน ร.7 ได้รบั พระราชทาน พ.ศ.2477 ด้านหน้าของวัดมีสระน�ำ้ ขนาดใหญ่ ได้จดั สร้างศาลาเรือนไทยไว้กลางน�้ำ ให้สาธุชนได้ เทีย่ วชม ให้อาหารปลาน้อยใหญ่ และกราบไหว้ รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อรุง่ คังคสุวณ ั โณ

ปฏิปทาพระสุปฏิปันโน หลวงพ่อรุ่ง ฆํคสุวณฺโณ

หลวงพ่อรุ่ง ฆํคสุวณฺโณ เกิดเมื่อวันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2412 ที่บ้านหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยบิดา ชือ่ แป้น แป้นโต โยมมารดาชือ่ พุม่ แป้นโต อุ ป สมบท ณ พั ท ธสี ม าวั ด มะปรางเหลื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยมี ห ลวงพ่ อ ปั ้ น วัดหัวถนน เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเงิน วัดมะปราง เป็นกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล เป็นอนุศาสนาจารย์ เมือ่ อุปสมบท แล้วได้จำ� พรรษา ณ วัดมะปรางเหลือง จากนัน้ ศึกษา- พัฒนา ได้ศกึ ษาธรรมวินยั ทีว่ ดั มะปราง เหลืองกับพระกรรมวาจาจารย์ ทั้งคันถธุระ และวิปัสสนาธุระจนท่านสามารถหยั่งรู้ความ เป็ น ไปของสั ต ว์ ใ นคติ ภ พต่ า งๆ เกิ ด ความ เบื่ อ หน่ า ยในสั ง สารวั ฏ จากนั้ น กลั บ มา

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 96

15/3/2561 14:21:41


จ�ำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหัวหวาย ในพรรษาที่ 5 ต่อมาที่บ้านหัวหวายมีความ เดือดร้อนล�ำเค็ญเกี่ยวกับเรื่องน�้ำและสภาวะ บีบคั้นด้านอื่นๆ ท่านสงสารญาติโยมจึงได้ จาริกแสวงหาท�ำเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ จึงได้มา พบหนองน�้ำที่มีนกเขาชุกชุมมาก แล้วกลับไป น�ำญาติโยมจากบ้านหัวหวายอพยพมาอยู่ที่นี่ โดยได้สร้างวัดหนองสีนวล เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม

พ.ศ.2444 ตรงกับรัชสมัยของพระปิยมหาราช ร. 5 ครั้นถึง พ.ศ.2453 ท่านได้รับพระแสงศร ก�ำลังราม ณ เชิงเขาขอนเดื่อ ในคราวที่พาลูก ศิษย์ไปตัดไม้เพือ่ สร้างกุฏิ และได้นำ� ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ร. 6 ด้วยตนเอง ซึ่งพระแสงศรดังกล่าวจัด เป็ น ของส� ำ คั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ในรั ช สมั ย ของ พระองค์ด้วย หลวงพ่อรุง่ เป็นน้องหลวงพ่อเดิม 9 ปี โดย โยมมารดาของท่านทัง้ สองเป็นพีน่ อ้ งกัน และ ท่านทั้งสองได้ช่วยกันปฏิบัติศาสนกิจมาโดย ล�ำดับ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ซึง่ ตรงกับวันแรม 2 ค�ำ ่ เดือน 6 หลวงพ่อ ท่านได้มรณภาพละสังขาร สิรริ วมอายุได้ 77 ปี พรรษา 54 เป็นเจ้าอาวาสวัดสีนวล 44 ปี SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 97

97

15/3/2561 14:21:54


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

เล่าขานต�ำนาน โดยมูลนิธิการกุศลตาคลี

ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ�ำเภอตาคลี

คนจีนมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์ที่ตนนับถือ จะคอยให้ความคุ้มครอง ปกป้องให้พ้นภัย อันตราย และน�ำพาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ดัง นัน้ ไม่วา่ จะย้ายไปอยูท่ ไี่ หนก็จะมีการอัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือติดตัวไปด้วยเสมอ ดัง จะเห็นได้จากทัว่ ทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย ในปัจจุบัน และในทุกๆ ปี คนไทยเชื้อสายจีน ทีม่ คี วามนับถือให้กบั เจ้าพ่อหรือเจ้าแม่องค์ใด ก็ตาม จะจัดงานฉลองให้กับศาลเจ้าที่ตนเอง นับถือเป็นงานประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ เจ้าแม่ทับทิมองค์แรกของประเทศไทย ประดิษฐานอยูท่ ี่ เลขที่ 157/1 หมู่ 5 ต�ำบลท่า ฬอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ได้ถกู อัญเชิญมา พร้อมกับองค์เจ้าพ่อกวนอูมาจากเกาะไหหล�ำ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในราว ปี พ.ศ. 2410 หรือประมาณ 140 ปี ที่ผ่านมา เจ้าแม่ทบั ทิม หรือ เทียงโหวเชียะบ้อ แท้ที่ จริงมีชอื่ เรียกว่า “เทียงฮุย” หรือ “เทียงโหว”

98 2

หรือ “เทียงเจี้ยเชียะบ้อ” โดยที่ชื่อทั้งสามนี้ เป็นชื่อที่ได้มีการเรียกขานแต่ตั้งจากราชวงศ์ จีนในหลายสมัยต่างกัน ซึ่งแต่ละค�ำมีความ หมายคล้ายกันคือ “พระชายาแห่งยอดฟ้า” ,“ราชินแี ห่งยอดฟ้า” และ “เจ้าแม่ศกั ดิส์ ทิ ธ์ แห่งยอดฟ้า” ตามล�ำดับ

เปิดประวัติ เจ้าแม่ทับทิม

เจ้าแม่เดิมมีชื่อว่า “มิกเนี้ย” ถือก�ำเนิด ณ เกาะหมีจิว อ�ำเภอพุ่ช้ัง มณฑลลอกเกี้ยน ประเทศจี น ในราชวงศ์ ซ ่ ง เป็ น บุ ต รสาว คนเล็กของ ลิม้ หงวน ซึง่ เคยรับราชการในสมัย 5 ยุค เมื่อลิ้มหงวนปลดเกษียณจึงได้กลับมา อยู่หมู่บ้านเกาะหมีจิว บ�ำเพ็ญตนเป็นนักบุญ คนหนึง่ ในต�ำบลนัน้ ส่วนมารดาของท่านนามว่า “เฮ่งลี” เป็นผูเ้ ลือ่ มใสในพุทธศาสนาและบูชา เจ้าแม่กวนอิมจนกระทัง่ ในคืนหนึง่ เจ้าแม่กวนอิม มาเข้ า ฝั น นาง โดยมอบยาเม็ ด เชี ย งตั ง

(ยาเม็ดทิพย์) ให้นางรับประทาน ซึง่ เป็นสาเหตุ ให้นางตัง้ ครรภ์และก�ำเนิดเจ้าแม่ เมือ่ วันที่ 23 ( แรม 8 ค�่ำ ) เดือน 3 ปีที่หนึ่งของราชวงศ์ซ่ง ( ปีแกชิง) คริสต์ศักราช 960 (พ.ศ.1503) นั้นปรากฏแสงสีแดงอร่ามสว่างไสว นับเป็น นิมิตอันดี ทารกน้อยนับแต่เกิดจนครบเดือน ไม่เคยร้องไห้เลย บิดา มารดาจึงตั้งชื่อว่า “มิกเนี้ย” แปลว่า ดุษณี เมื่ อ อายุ 8 ขวบ ได้ เ ล่ า เรี ย นความรู ้ แตกฉาน ฉลาดเฉลียว กว่าเด็กในวัยเดียวกัน มีความกตัญญูต่อบิดามารดา รักใคร่พี่น้อง ใจคอโอบอ้ อ มอารี พอย่ า งเข้ า 10 ขวบ ชอบกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม ท่องคัมภีร์ เช่นเดียวกับมารดาของท่าน เมื่ออายุ 13 ขวบ มีฤาษีเอี่ยงทงเห็นว่าเจ้าแม่มีจิตใจเมตากรุณา เปีย่ มล้นด้วยคุณธรรมจึงถ่ายทอดธรรมะอันล�ำ้ ลึกให้เล่าเรียนจนแตกฉาน เมือ่ อายุ 16 ปี ขณะ ที่เล่นอยู่ลานบ้านได้ปรากฏเจ้าองค์หนึ่งลอย

บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์

.indd 98

15/3/2561 11:16:55


ขึ้นมาจากบ่อน�้ำได้มอบยันต์ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ เจ้าแม่ตั้งแต่นั้นมา เจ้าแม่ก็กลายเป็นผู้วิเศษ เมื่อวัน 9 ค�่ำ เดือน 9 ปีเต็งไห เจ้าแม่ ได้อำ� ลาพีส่ าวทุกคน แล้วจึงเดินทางขึน้ เขาหมีซนั เหาะเหิ น ลอยล่ อ งจนลั บ ตาไปจุ ติ ยั ง สรวง สวรรค์ความเลื่อมใสศรัทธาเจ้าแม่ไม่เพียง แต่แพร่หลายในเขตชายทะเลทุกหัวเมืองของจีน และเกาะไต้หวันยังแผ่มาถึงเอเชียอาคเนย์ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งชาวจีน จะอัญเชิญผงธูปของเจ้าแม่มาสักการบูชา ความเชื่ อ และความศรั ท ธาในองค์ เจ้าแม่ทับทิม มีผู้รวบรวมเป็นนิทาน ต�ำนาน เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับอภินหิ ารและปาฏิหาริยต์ า่ งๆ มากมาย อาทิ เป็นผู้มีญาณวิเศษ การปราบ ภูตผี มีตาทิพย์ หูทพิ ย์ ช่วยคนประสบภัยทาง น�ำ ้ การช่วยเหลือพ่อ แม่ และพี่ชาย ช่วยคน เรือเสีย เรือแตกหลายครัง้ ช่วยให้ฝนทีแ่ ล้ง ให้ ตกหลายครั้งช่วยหยุดฝนที่กระหน�่ำตกนาน เกินไปหลายครั้ง เป็นต้น

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 99

99

15/3/2561 11:17:11


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดโบสถ์เทพนิมิต (โคกกระดี่) ปฌฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน ชลํ อคฺคีว ภาสติ บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่าง (พุทพจน์) พระครูนิมิตสันตยากร (สนฺตจิตฺโต) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดโบสถ์เทพนิมติ (โคกกระดี)่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 373 หมู่ 6 ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140 ประวัติความเป็นมา : สภาพวัดเป็นวัดที่ ร้างอยู่ก่อนมีสภาพเป็นป่าที่รกไปด้วยต้นไม้ มีทางผ่านหน้าพระอุโบสถ์เป็นที่สัญจรผ่าน ไปมา ของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและมี พระอุโบสถหลังเก่าอยู่ก่อนแล้วไม่รู้ประวัติที่ แน่ชัดว่าสร้างในสมัยไหน สภาพพระอุโบสถ พื้นปูด้วยแผ่นศิลาแลงมีก�ำแพงล้อมรอบเป็น เขตพัทธสีมาเก่า มีแผ่นหินชนวนสีชมพูเป็น ลูกนิมิตเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน

100 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 1

.indd 100

กราบนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อด�ำ

พระพุทธรูปหลวงพ่อด�ำ ปางสะดุ้งมาร มีขนาด 20 นิว้ ความสูง 90 นิว้ หน้าตัก 30 นิว้ ผู ้ ส ร้ า งไม่ ป รากฏนาม แต่ สั น นิ ษ ฐานว่ า มี ผู้น�ำมาประดิษฐานไว้ที่วัด หลวงพ่อด�ำเป็น พระพุทธรูป ปางสะดุ้งมารที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านโคกกระดี่ ชาวอ�ำเภอตาคลี และพุทธบริษัททั่วไป

ล�ำดับเจ้าอาวาส

1. พระอาจารย์สมเจตน์ ฐิตสีโล พ.ศ.2519 2. พระครูนวุ ตั ิ ฐิตสํวโล พ.ศ.2520 3. พระอธิการสละ สีลมโน เจ้าอาวาส พ.ศ.2535-2545 4. พระครู นิ มิ ต สั น ตยากร สนฺ ต จิ ตฺ โ ต เจ้าอาวาส พ.ศ.2546

17/3/2561 14:41:56


บ้านแสงจันทร์ รีสอร์ท Bansangjan Resort

านแสงจันทร์ รีสอร์ท บริการบ้านพัก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นบ้านพักสไตล์ คันทรี ห้องพักอบอุ่น บรรยากาศร่มรื่น สงบ เงียบ เหมาะส�ำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อน แบบส่วนตัว

ติ ด ต่ อสอบถาม 084-665-6333

SBL บันทึกประเทศไทย 101

.indd 101

16/03/61 01:34:56 PM


อ�ำ เภอท่าตะโก

จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอท่าตะโก จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลดอนคา วัดดอนคา ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลดอนคา อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2328722 วัดตุ๊กแก ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลดอนคา อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-3946801 วัดบ้านวังแรง ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 5 ต�ำบลดอนคา อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8146712

วัดเขาล้อ ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2 ต�ำบลดอนคา อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-248043

ต�ำบลท่าตะโก วัดเขาน้อย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5638466 วัดท่าตะโก ที่อยู่ 769 หมู่ที่ 6 ต�ำบลท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7271475

วัดวังปลาสร้อย หมู่ที่ 8 ต�ำบลดอนคา อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดสามัคยาราม ที่อยู่ 553 หมู่ที่ 7 ต�ำบลท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8575171

วัดสระโบสถ์ ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 13 ต�ำบลดอนคา อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3449088

วัดหนองขานาง ที่อยู่ 115 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5436015

วัดหางน�้ำ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2849804

ต�ำบลท�ำนบ วัดเขาโคกเผ่น ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท�ำนบ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-0503459 วัดท�ำนบ ที่อยู่ 117 หมู่ที่ 3 ต�ำบลท�ำนบ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-9331212 วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ที่อยู่ 83/5 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท�ำนบ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8347881 วัดหนองกระโดนสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ต�ำบลท�ำนบ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลพนมรอก วัดพนมรอก ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลพนมรอก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-5148902 วัดวังใหญ่ ที่อยู่ 52 หมู่ที่ 5 ต�ำบลพนมรอก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5687523 วัดหนองคร่อ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลพนมรอก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2069246 วัดหนองเบน ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลพนมรอก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-6256732 วัดหนองไผ่ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลพนมรอก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8406018

102 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 102-103

.indd 102

16/3/2561 17:03:32


วัดทุ่งสว่าง ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดคลองหลวงศรัทธาธรรม หมู่ที่ 11 ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดช่องแกระ ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองละมาน ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2179372

วัดราษฎร์บ�ำรุงธรรม หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0459756

วัดท่าสุ่ม ที่อยู่ 64 หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-7755438

วัดหนองสระ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-6283329

วัดหนองสะแก ที่อยู่ 130 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0713197

ต�ำบลสายล�ำโพง

วัดหนองหลวง ที่อยู่ 299 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5960351

วัดเขาขาด ที่อยู่ 163 หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-3609293

วัดเนินส�ำราญ ที่อยู่ 9/1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1195677 วัดปากง่าม ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5622393

ต�ำบลพนมเศษ

วัดวังมหากร ที่อยู่ 18 หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2849555

วัดคร่อเรียงราย ที่อยู่ 36 หมู่ที่ 4 ต�ำบลพนมเศษ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6382208

วัดวังรอ ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0368696

วัดคลองบอน ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลพนมเศษ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-3827021

วัดหัวพลวง ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-0577407

วัดพนมเศษใต้ ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 6 ต�ำบลพนมเศษ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8434688 วัดพนมเศษเหนือ ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพนมเศษ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8880405

ต�ำบลวังใหญ่ วัดโคกกระถิน ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-4373067

ต�ำบลวังมหากร

วัดดงจันท�ำ ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดขอนดู่ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลวังมหากร อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8434688

วัดตะเฆ่ค่าย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลวังใหญ่ อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8395249

วัดเนินประดู่ ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 11 ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1968119 วัดสายล�ำโพงกลาง ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-0525793 วัดสายล�ำโพงใต้ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2123801 วัดสายล�ำโพงเหนือ ที่อยู่ 310 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5002341 วัดหนองน�้ำใส ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 9 ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-9437065 วัดหนองสะเอ้ง ที่อยู่ 94 หมู่ที่ 12 ต�ำบลสายล�ำโพง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5002341

วัดหนองขว้าว หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลหัวถนน วัดเขาค้างคาว หมู่ที่ 5 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ วัดไดตามุ่ย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-6247708 วัดหนองเนิน ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5676383 วัดหนองสองห้อง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6948551 วัดหัวถนนกลาง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลหนองหลวง

วัดหัวถนนใต้ จต ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-369127

วัดเขาดินศิริวัฒนา ที่อยู่ 208 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหลวง อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3810748

วัดหัวถนนเหนือ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-4013460 SBL บันทึกประเทศไทย

102-103

.indd 103

103

16/3/2561 17:03:32


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดสระโบสถ์ พระครูนิทัศนสารโกวิท ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดสระโบสถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ม.3 ต�ำบล ดอนคา อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด มหานิกาย โดยมี พระครูนิทัศนสาร โกวิท (ย่น ฐานธมฺโม-สีด)ี จอว., ร.จอ.ท่าตะโก เป็นเจ้าอาวาส วั ด ตั ง อยู ่ ห ่ า งจากจั ง หวั ด นครสวรรค์ ประมาณ 50 กิโลเมตร ติดเขาพนมฉัตร เป็นป่า รวก มีสระน�้ำขนาดใหญ่ มีป่าไม้พอประมาณ ประวัติและปฏิปทา พระครูนิทัศนสารโกวิท ฐานธมฺโม อายุ 73 พรรษา 52 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6. ( ปบส ) วัดสระโบสถ์ ต�ำบล ดอนคา อ�ำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระโบสถ์ รองเจ้าคณะอ�ำเภอท่าตะโก ประธานหน่วย อบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 3

วัดสระโบสถ์เป็นสถานทีท่ ำ� กิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา

สิ่งส�ำคัญ ภายในวัด

1. วิหารหลวงปู่สุข 2. โบสถ์ 3. วิหารหลวงปู่โต 4. สระน�้ำ 5. หลวงพ่อทันใจ

วิปัสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานเป็น อุบายเรืองปัญญา, กรรมฐานท�ำให้เกิดการรู้ แจ้งเห็นจริง หมายถึงการปฏิบัติธรรมที่ใช้สติ เป็นหลัก วิปัสสนากรรมฐานบ�ำเพ็ญได้ โดย การพิจารณาสภาวธรรมหรือนามรูป คือ ขันธ์ ธาตุ อายตนะอินทรียใ์ ห้เห็นตามความเป็นจริง คือ เห็นด้วยปัญญาว่าสภาวธรรมเหล่านี้ ตกอยู่ ในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง

ทุกขัง อนัตตา เป็นสิง่ ที่เกิดขึน้ จากการรวมตัว ของธาตุ 4 คือ ดิน น�้ำ ไฟ ลม เท่านั้น เป็นสิ่ง ที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น วิปัสสนากรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่มุ่ง อบรมปัญญาเป็นหลักคู่กับ สมถกรรมฐาน ซึ่งมุ่งบริหารจิตเป็นหลัก ในคัมภีร์ทางพระ ศาสนาทั้ ง พระไตรปิฎกและอรรถกถาทั่วๆ ไปมักจัดเอาวิปัสสนาเป็นแค่ สุตมยปัญญา และจินตามยปัญญา เพราะในวิภังคปกรณ์ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนัน้ ทัง้ นีก้ ย็ งั พอ จะอนุโลมเอาวิปสั สนาว่าเป็นภาวนามยปัญญา ได้อกี ด้วย เพราะในฎีกาหลายทีท่ า่ นก็อนุญาต ไว้ให้ ซึง่ ท่านคงอนุโลมเอาตามนัยพระสูตรอีก ทีหนึ่ง และในอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรคท่าน ก็อนุโลมให้เพราะจัดเข้าได้ในภาวนามัยบุญ กิริยาวัตถุข้อ 10.

104 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

3.indd 104

15/3/2561 14:38:30


รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนา กรรมฐาน หรื อ การเจริ ญ ปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนา กรรมฐาน ได้แก่ การปฏิบัติตามสติปัฏฐาน 4 ดังบรรยายไว้โดยละเอียดในมหาสติปัฏฐาน สูตร ในพระไตรปิฎก ระหว่างปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน เมื่อผู้ปฏิบัติก�ำลังมนสิการขันธ์ 5 อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่โดยไตรลักษณ์ ผู้ปฏิบัติ อาจเกิดวิปัสสนูปกิเลส (คือ อุปกิเลสแห่ง วิปัสสนา 10 อย่าง) ชวนผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ ผิด คิดว่าตนได้มรรคผลแล้ว คลาดออกนอก วิปัสสนาวิถีได้ ดังนัน้ การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน และ สมถกรรมฐาน จ�ำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ เพือ่ การปฏิบัติที่ถูกตรง อันจะน�ำไปสู่ความพ้น ทุกข์ได้จริง ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่วัดสระโบสถ์เพื่อ ความสงบแห่งจิต จนเกิดวิปัสสนาปัญญาใน การเห็นไตรลักษณ์ ได้ที่ โทรศัพท์ : 05-624-9310, 081-344-9088

SBL บันทึกประเทศไทย

2

3.indd 105

105

15/3/2561 14:38:39


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

กราบนมัสการหลวงพ่อเดิมองค์ใหญ่ ในสงบ

วัดท�ำนบ

พระอธิการสุวิทย์ สุวิชาโน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดท�ำนบ ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 3 บ้านท�ำนบ อ�ำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดที่พระครู นิ ว าสธรรมขั น ธ์ หรื อ หลวงพ่ อ เดิ ม พุ ท ธ สโร ท่านเคยมาจ�ำพรรษาอยู่ระยะเวลาหนึ่ง และท่านได้สร้างโบสถ์ขึ้นที่วัดนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2466 เป็นโบสถ์มหาอุตม์ และเป็นโบสถ์ที่ หลวงพ่อเดิมท่านใช้ปลุกเสกวัตถุมงคลของ ท่ า นมาหลายต่ อ หลายรุ ่ น จนเมื่ อ ปี พ.ศ. 2535 โบสถ์ได้ช�ำรุด และเสาไม้มีการโค่นลง มา ทางวัดจึงท�ำการบูรณะเปลี่ยนเป็นเสาปูน แทน และได้ขนย้ายเสาโบสถ์เดิมที่มีจ�ำนวน 10 ต้น ออกมาวางกองไว้ในบริเวณวัดโดยไม่มี ใครทราบคุณค่า จนกระทั่งปีพ.ศ.2550 พระอธิการสุวิทย์ สุวิชาโน เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้พบหลวง

พ่อเดิมในนิมิต ท่านได้สอบถามหลวงพ่อเดิม ว่า จะขออนุญาตน�ำไม้เสาโบสถ์เหล่านี้มาจัด สร้างวัตถุมงคลได้หรือไม่ เพื่อหาทุนซื้อที่ดิน วัดเพิ่ม หลวงพ่อเดิมท่านตอบว่า ได้ แต่ต้อง ท�ำพิธีให้ถูกต้อง เนื่องจากในเสานี้มีทั้งเทพทั้ง วิญญาณอาศัยอยู่เต็มไปหมด และท่านเมตตา บอกชือ่ พราหมณ์ทจี่ ะมาท�ำพิธบี วงสรวงให้อกี ด้วย ซึง่ ท่านเจ้าอาวาสได้นำ� มาคิดดูแล้ว ไม่นา่ จะเป็นไปได้ เนือ่ งจากชือ่ ของพราหมณ์ทหี่ ลวง พ่อเดิมบอกมานั้น ไม่ใช่คนปัจจุบันที่เคยท�ำ หน้าที่อยู่ จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้อย่างไร แต่ ปรากฏว่า เมื่อใกล้ถึงวันท�ำพิธี พราหมณ์คน เดิมเกิดอาการสติวิปลาส พูดจาไม่รู้เรื่อง และ ไม่สามารถท�ำพิธีได้ จึงท�ำให้ต้องเปลี่ยนเป็น พราหมณ์คนที่หลวงพ่อเดิมได้เอ่ยชื่อไว้จริงๆ

ซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่าพิธีวันนั้นขลังและ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าก และได้ขอเสามาเพียง 5 ต้น เพือ่ น�ำมาจัดสร้างวัตถุมงคล ในรูปแบบต่างๆ เช่น เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเดิม ตะกรุดไม้เสา โบสถ์ มีดหมอ และยังมีแบบที่แกะเป็นรูปนก สาริกาอีกด้วย ปัจจุบันวัดท�ำนบสร้างที่ประทับหลวงปู่ เดิม กลางสระน�ำ้ และซือ้ ทีข่ ยายวัดท�ำนบเป็น วัดเล็กๆ เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี ภาพทีห่ น้าบันโบสถ์เป็นภาพพุทธประวัติ แบบลอยตัว มีความสวยงามตามแบบศิลปะไทย โบราณ มีการลงสีอย่างสวยงาม คนเก่าแก่ใน หมูบ่ า้ นบอกต่อกันว่าไม่ทราบว่าสร้างตัง้ แต่เมือ่ ใด เกิดมาก็เห็นมีโบสถ์หลังนีแ้ ล้ว บรรพบุรษุ บอกต่อกันมาว่า “หลวงพ่อเดิม” เป็นผูส้ ร้างไว้

106 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

2

.indd 106

15/3/2561 14:15:52


ประวัติท่านเจ้าอาวาส พระอธิการสุวทิ ย์ สุวชิ าโน เจ้าอาวาสวัด ท�ำนบ เกิดเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2511 ที่ บ้านตีนเนิน อ�ำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มาอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดท�ำนบ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบนั พระอธิการสุวิทย์ สุวิชชาโน เปิดเผยว่า ปี พ.ศ.2535 อุโบสถเกิดช�ำรุดทางวัดจึงได้ สร้ า งอุ โ บสถใหม่ พร้ อ มทั้ ง ท� ำ การบู ร ณะ อุโบสถเดิม เพื่อท�ำเป็นวิหารและประดิษฐาน “รูปหล่อขนาดบูชาหลวงพ่อเดิม” องค์ใหญ่ ที่สุดในโลก สามารถร่วมท�ำบุญได้ที่ บัญชีพระอธิการ สุวิทย์ สุวิชาโน ธนาคารกรุงไทย สาขาตากฟ้า เลขที่ 626-0-03552-7

SBL บันทึกประเทศไทย

2

2

.indd 107

107

15/3/2561 14:16:13


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

ปญฺญาชีวีชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ

ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด (พุทธพจน์)

วัดหนองขานาง

พระวงศ์ ฉนฺทิโก ด�ำรงต�ำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาส วัดหนองขานาง วัดหนองขานาง เป็นวัดราษฎร์ ตัง้ อยูเ่ ลข ที่ 115 หมู่ 4 ต�ำบลท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา วั ด หนองขานางเดิ ม มี น ามว่ า วั ด ศรี ม งคล ราชศรัทธาธรรม ต่อมาชาวบ้านได้เรียกว่า วัดหนองขานางตามชื่อหมู่บ้าน อาณาเขต เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น เขตพุ ท ธาวาส ทิ ศ เหนื อ ติ ด คลองสาธารณะ ทิ ศ ใต้ ติ ด ที่ ดิ น โฉนด นายธนิต ลอยมา ทิศตะวันออก ติดทีด่ นิ โฉนด นายนเรศ ช่วยรักษา ทิศตะวันตก ติดที่ดิน โฉนด นายช�ำนาญ พันธุ์ค้า โฉนดที่ดิน เลขที่ 3243 และมีทธี่ รณีสงฆ์ จ�ำนวน 2 แปลง แปลง ที่ 1 เนือ้ ที่ จ�ำนวน 71 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 0744 แปลงที่ 2 จ�ำนวน 19 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 3184 พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม

อาคารเสนาสนะต่ า งๆ มี พ ระอุ โ บสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร บูรณะ พ.ศ.2551 -2552 จ�ำนวน 1 หลัง ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 47 เมตร เป็นอาคารปูน 2 ชั้น จ�ำนวน 1 หลัง กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 7 หลัง อาคาร ครึ่งปูนครึ่งไม้ หอระฆังจัตุรมุขสร้างด้วยปูน ส�ำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ สร้ า งด้ ว ยทองส� ำ ริ ด มี พ ระนามเรี ย กว่ า “หลวงพ่อชินฺนธมฺมทินโน” พระพุทธรูปบน ศาลาการเปรียญ มี 6 องค์ พระพุทธรูปที่ หอสวดมนต์ มี 3 องค์ พระประธานในโบสถ์ โดยส่วนมากชาวบ้านจะเรียกว่า หลวงพ่อ ใหญ่ ในโบสถ์ ชาวบ้านให้ความเคารพบูชา เป็นอย่างมาก

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

รูปที่ 1 หลวงตาพุ่ม รูปที่ 2 หลวงตาใหญ่ รูปที่ 3 พระใบฎีกาจันทร์ ธมฺมทินโน รูปที่ 4 พระช่อ รูปที่ 5 พระครูสังฆรักษ์ ( แถม นิมฺมโร) รูปที่ 6 พระกลุ่ม ผาสุกโก รูปที่ 7 พระครูนิยุตวรวัตร ( ประเสริฐ จนฺทสีโร) พระวงศ์ ฉนฺทิโก อายุ 46 พรรษา 21 วิทยฐานะ นักธรรมโท วัดหนองขานาง ต�ำบล ท่าตะโก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาส วัด หนองขานาง

108 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 108

15/3/2561 14:01:05


SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 109

109

15/3/2561 14:01:35


TR AV EL GU ID E

บันทึกเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

เมืองปากน�้ำโพธิ์....

ต้นก�ำเนิดแม่น�้ำเจ้าพระยา

สั ม ผั ส วั ฒนธรรมเมืองพระบาง เส้นทางแห่งธรรมอันร่มเย็น

110 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 110

15/3/2561 15:34:18


ครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นแม่น�้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจากแม่น�้ำปิง และแม่น�้ำน่าน ได้ไหลมาบรรจบกันที่ต�ำบลปากน�้ำโพ บริเวณด้านหน้าเขื่อนในตัวเมืองซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น�้ำ ทั้งสองสายดังกล่าว จะมองเห็นถึงความแตกต่างของสายน�้ำทั้งสองได้อย่าง ชัดเจน กล่าวคือ แม่น�้ำน่านจะมีสีค่อนข้างแดง และแม่น�้ำปิงจะเป็นสีค่อนข้างไปทางเขียวเมื่อมาบรรจบกันแล้ว จึงค่อยๆ รวมตัวเข้า ด้วยกันกลายเป็นแม่นำ�้ สายใหญ่เป็นสายส�ำคัญของประเทศไทยไหลผ่าน จังหวัด ต่างๆ ในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครและ ออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการมีความยาว ประมาณ 370 กิโลเมตร

ณ ดินแดนแห่งนี้ คือ เมืองพระบางในสมัยพระยาลิไท พระองค์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทพร้อมทัง้ ศิลาจารึกไว้ทวี่ ดั เขากบ ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ...ต้นธารแห่งพระพุทธศาสนา ที่ประดิษฐานไว้ในใจของผู้คนมาอย่างยาวนานนับเนื่องเป็นพันปี SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 111

111

15/3/2561 15:34:19


นครสวรรค์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เมืองสี่แคว ปากน�้ำโพ เมืองพระบาง หรือ เมืองชอนตะวัน มีประวัติความเป็นมา ยาวนาน โดยเฉพาะฐานรากแห่งพระพุทธศาสนาที่ปักหมุดบนแผ่นดินสวรรค์แห่งนี้ ที่ท�ำให้ชาวประชาอยู่เย็น เป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน

ครสวรรค์ ตั้ ง อยู ่ ร ะหว่ า งตอนบนของ ภาคกลางกับตอนล่างของภาคเหนือ อยูใ่ นดินแดน ของลุม่ น�ำ้ เป็นต้นก�ำเนิดของแม่นำ�้ สายหลักของ ภาคกลาง คือแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นการไหล บรรจบของแม่น�้ำสี่สายจากภาคเหนือ ได้แก่ แม่น�้ำปิง แม่น�้ำวัง แม่น�้ำยม และแม่น�้ำน่าน ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีชื่อเรียกอีก อย่างหนึ่งว่า เมืองสี่แคว นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า นครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเป็นราชธานี ดังปรากฏในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมือง พระบาง เป็นเมืองหน้าด่านทีส่ ำ� คัญต่อมาจนถึง อยุ ธ ยา ธนบุ รี กระทั่ ง ถึ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ภายหลังเรียกชือ่ ว่า เมืองชอนตะวัน และเปลีย่ น เป็น นครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านโดยทั่วไป เรี ย กกั น ว่ า เมื อ งปากน�้ ำ โพ เป็ น เมื อ ง เกษตรกรรม ศูนย์กลางของการคมนาคม และ เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่มาท�ำมาค้าขาย ระหว่างประเทศ

เมืองพระบางในสมัยพระยาลิไท พระองค์ ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทพร้อมทั้งศิลาจารึก ไว้ที่วัดเขากบ ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา เมือ่ กรุงศรีอยุธยากล้าแข็งขึน้ เมืองพระบาง จึงไปขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในที่สุด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง ส่วนภูมิภาค นครสวรรค์ได้เป็นที่ตั้งมณฑล นครสวรรค์ ครอบคลุม 8 เมือง มาจนถึง พ.ศ. 2475 จึ ง ได้ มีก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ยุบมณฑลและระเบียบเทศาภิบาลของเก่าไป มาเป็น จังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่านครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเป็นราชธานี มีชื่อในศิลาจารึกของสุโขทัย โดยเรียกว่า เมือง พระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่ส�ำคัญในการท�ำ ศึกสงคราม ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี กระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็น นครสวรรค์

ในที่สุด แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันว่า เมือง ปากน�้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทาง โบราณคดีบ่งชี้ว่า นครสวรรค์ เคยเป็นเมือง เกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็น ศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่ม ชนชาวจีนที่มาท�ำมาค้าขายระหว่างประเทศ เมืองพระบางเป็นเมืองโบราณในสมัยสุโขทัย คู่กับเมืองคนที โดยตัวเมืองพระบางอยู่ที่เมือง นครสวรรค์เก่า ส่วนเมืองคนทีสันนิษฐานว่า อยูท่ บี่ า้ นโคน ริมฝัง่ แม่นำ�้ ปิง จังหวัดก�ำแพงเพชร จากข้ อ มู ล ในศิ ล าจารึ ก สมั ย สุ โ ขทั ย เมื อ ง พระบางถู ก ผนวกรวมกั น เข้ า กั บ อาณาจั ก ร สุโขทัยในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และตั้งตัว เป็นอิสระเมือ่ สิน้ สมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช และถู ก ผนวกรวมอี ก ครั้ ง ในสมั ย พระยาลิ ไ ท พระองค์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทพร้อมทั้ง ศิลาจารึกวัดเขากบไว้ที่เขากบ เมืองพระบาง ปั จ จุ บั น อยู ่ ใ นจั ง หวั ด นครสวรรค์ ในสมั ย พระมหาธรรมราชาไสลื อ ไทที่ ป ระกาศให้ สุโขทัยเป็นเอกราชได้รวมเมืองพระบางไว้ใน อาณาเขตด้วย เมื่ออ�ำนาจของกรุงศรีอยุธยากล้าแข็งขึ้น เมืองพระบางจึงไปขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในที่สุด มีหลักฐานในต�ำนานมูลศาสนาว่าพระญาณ คัมภีร์ขอที่สร้างวัดในอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1972 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ไม่อนุญาตจึงมา ขอทีท่ เี่ มืองพระบาง เจ้าเมืองพระบางไม่ยกทีใ่ ห้ อ้างว่าเป็นข้าขอบขัณฑสีมาของอยุธยา เมื่อ อยุธยาไม่ให้ ทางเมืองพระบางก็ให้ไม่ได้

112 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 112

15/3/2561 15:34:20


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองส่วนภูมิภาค นครสวรรค์ ได้เป็นที่ตั้งมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 มณฑลที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2438 มณฑลนครสวรรค์ ครอบคลุม 8 เมืองคือ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี พยุหคีรี มโนรมย์ สรรค์บุรี ก�ำแพงเพชร และ ตาก

ในการจัดตั้งมณฑลนครสวรรค์ ได้รวมเอา หัวเมืองทางแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนเหนือขึ้นไป จนถึงแม่น�้ำปิงเข้าด้วยกัน 8 เมือง คือเมือง ชัยนาท เมืองสรรค์บุรี เมืองมโนรมย์ เมือง อุทัยธานี เมืองพยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์ เมือง ก�ำแพงเพชร และเมืองตาก ตั้งที่ว่าการมณฑล อยู่ที่เมืองนครสวรรค์ การจัดรูปปกครองใน ลักษณะมณฑลได้ด�ำเนินการ มาจนถึง พ.ศ. 2475 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยุบ มณฑลและระเบียบเทศาภิบาลของเก่าไปให้คง ไว้แต่หวั เมืองและอ�ำเภอ โดยให้ทกุ เมืองมีฐานะ เท่ า เที ย มกั น ปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต่ อ เจ้ า กระทรวง และรับค�ำสัง่ จากเจ้ากระทรวงโดยตรง จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็นศูนย์กลางการ คมนาคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและ ภาคกลางตอนบน เพราะเป็ น ชุ ม ทางของ

คมนาคมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถนน รถไฟ หรือทางน�้ำ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของท่าข้าว ก�ำนันทรง ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าข้าวแห่งแรก ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่เจริญเป็นอันดับ ที่ 13 ของประเทศไทย จากความเจริ ญ และมั่ น คงของจั ง หวั ด นครสวรรค์ ย่อมมาจากจิตใจทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วย ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ด�ำรง ตนอยู ่ ใ นศี ล ธรรมอั น งดงาม ด้ ว ยพระพุ ท ธ ศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย และคนไทย ส่ ว นใหญ่ เ คารพนั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาเป็ น สรณะแห่งชีวิตสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนับ แต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัย เสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างคนในชาติ อันมี พื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา

ดังนั้น หลักธรรมค�ำสั่งสอนทางศาสนาจึงมี บทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคง ของประเทศชาติ จ� ำ นวนวั ด ในจั ง หวั ด นครสวรรค์ที่มีพระสงฆ์จ�ำพรรษาในปัจจุบัน จ�ำนวน 811วัด คือค�ำตอบของความรุ่งเรืองนับ เนือ่ งมาแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั โดยมีวดั มหา นิกาย 793 วัด และธรรมยุต 18 วัด สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนครสวรรค์กเ็ ป็นจุดรวมใจ ของคนที่นี่อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจ หลายรูปแบบ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ เช่น บึงบอระเพ็ด อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วัดจอมคีรนี าคพรต วัด วรนาถบรรพต (วัดเขากบ) เป็นต้น ขอเชิญชวน ท่านผูอ้ า่ นเดินทางมาทัศนาภาพรวมและประวัติ ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์อย่างรอบ ด้านในทุกๆ มิติ ด้วยความอบอุ่นใจ SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 113

113

15/3/2561 15:34:21


TR AV EL GU ID E

บันทึกเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

ไปให้ถึงยอดเขา....

วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ)

วั ด

วรนาถบรรพต เป็ น พระอารามหลวง ตั้ ง อยู ่ อ.เมื อ ง จ.นครสวรรค์ ตามหลักฐานระบุวา่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 1962 ในสมัยสุโขทัยเป็น ราชธานี ผูส้ ร้าง คือ พญาบาลเมือง เพือ่ อุทศิ แด่พญารามผูน้ อ้ ง เดิมชือ่ “วัด กบ” หรือ “วัดเขากบ” เนื่องจากวัดตั้งอยู่บริเวณเชิงเขากบ ชาวบ้านจึงนิยม เรียกอย่างนี้ ช่วงหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ วัดวรนาถบรรพต เคยถูกทิง้ ร้าง ปกคลุมด้วย ป่าไผ่ วันหนึ่ง หลวงพ่อทอง ได้ธุดงค์มาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นสภาพ อันสงบร่มเย็น จึงได้ปักกลดเจริญจิตตภาวนา กระทั่งชาวบ้านในพื้นที่มา พบเห็น จึงเกิดความเลือ่ มใสศรัทธา พร้อมใจกันอาราธนานิมนต์ให้พำ� นักจ�ำ พรรษา และช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ เมือ่ เดินขึน้ ไปบนเขากบ สามารถมองเห็นบึงบอระเพ็ด และทิวทัศน์ มุมสูงของเมืองนครสวรรค์ได้ดีทีเดียว บนนี้มีรอยพระพุทธบาทจ�ำลองที่ถูก สร้างขึน้ สมัยสุโขทัยเพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนเดินทางมากราบสักการะกันให้เกิด ความสงบเย็นในใจ

114 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 114

15/3/2561 15:34:22


SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 115

115

15/3/2561 15:34:23


“หอชมเมือง”

ณ ยอดเขาวัดคีรีวงศ์

116 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 116

15/3/2561 15:34:24


หอ

ชมเมือง เป็นอาคาร 10 ชั้น สูง ประมาณ 32 เมตร ประกอบด้วย ชัน้ 1 เป็นจุด ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ชั้น 2 และ 3 เป็น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เป็นพื้นที่ที่ส�ำหรับรองรับ นักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมกลางคืน เช่น ดูดาว ส�ำหรับท่านทีส่ นใจเรือ่ งดาราศาสตร์ และชัน้ 10 เป็นจุดทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับชมตัวเมืองนครสวรรค์โดย เทศบาลเมืองนครสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 117

117

15/3/2561 15:34:25


บึง

บอระเพ็ด เป็นบึงน�้ำจืดขนาด ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 132,737 ไร่ อยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ ท่าตะโก และอ�ำเภอชุมแสง ในอดีตบึงบอระเพ็ด ได้ชื่อว่าเป็น “ทะเลเหนือ” หรือ “จอมบึง” เพราะมีสตั ว์และพันธุพ์ ชื น�ำ้ อยูม่ ากมาย จากการ ส�ำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พื ช 44 ชนิ ด มี พั น ธุ ์ สั ต ว์ ที่ ห ายาก ได้ แ ก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร ปลาเสือตอ และในช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม จะมีนกเป็ดน�้ำ จ�ำนวนมากอพยพมาที่บึงแห่งนี้ พื้นที่บางส่วน ได้รับการ ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ ป่า บึงบอระเพ็ดนัน้ อยูใ่ นความดูแลของกองอนุรกั ษ์ สัตว์ปา่ กลางบึงมีตำ� หนักแพทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ แปรพระราชฐาน ในบึงบอระเพ็ดมีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ บึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 จัดแสดงพันธุ์ ปลาทั้งน�้ำ จืดและเค็มหลากหลายชนิด รวมไป ถึงนกพันธุห์ ายากด้วยและหลังจากทีไ่ ด้ผอ่ นคลาย ไปกับทัศนียภาพอัน งดงามจากบึงบอระเพ็ด มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ล่องเรือ ชมนก และรวมไปถึงการเข้าชมดูพิพิธภัณฑ์ สัตว์น�้ำต่างๆ เปิดให้เข้าชม : เวลา 10.00-17.00 น. ส�ำหรับวันธรรมดาและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น. ปิดให้บริการ ทุกวันพุธ

118 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 118

15/3/2561 15:34:26


บึงน�้ำจืด

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 119

119

15/3/2561 15:34:27


120 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 120

15/3/2561 15:34:28


ชมฝูงค้างคาวยามเย็น

ที่เขาหน่อ-เขาแก้ว

เขา

หน่อเป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขา หล่ออยูเ่ ชิงเขา มีบนั ไดขึน้ สูถ่ ำ�้ บนยอดเขาและมี พระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ�้ำ อยู่ริม ทางหลวงสายพหลโยธิ น ช่ ว งนครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ในท้องที่ต�ำบลบ้านแดน อ�ำเภอ บรรพตพิสัย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่ อ ครั้ ง พระเจ้ า อยู ่ หั วรั ช กาลที่ 5 เสด็ จ ภาคเหนือทางชลมารคสายแม่นำ�้ ปิง ทรงประทับ พักแรมที่นี่ ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้ เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจ�ำนวนมาก คอยรับอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ใน ยามเย็นสามารถมองเห็นฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ ตามถ�ำ้ น้อยใหญ่ ในภูเขาบินออกไปหากิน ดูเป็น สายยาวสีด�ำอยู่บนท้องฟ้า ส่วนเขาแก้วอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีถ�้ำ หลายถ�้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมายใน เวลาเย็นใกล้พลบค�่ำฝูงค้างคาวจะพากันบิน ออกหากินเช่นกัน

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 121

121

15/3/2561 15:34:28


อ�ำ เภอบรรพตพิสัย จั งหวั ด นครสวรรค์

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอบรรพตพิสัย จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลเจริญผล

วัดธรรมรักขิตาราม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลตาขีด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3799381

วัดหนองปลาไหล ที่อยู่ 130 หมู่ที่ 7 ต�ำบลด่านช้าง วัดวงษ์มณีศรัทธา อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ทีอ่ ยู่ 2 ต�ำบลตาขีด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองละมาน เบอร์โทรศัพท์ 088-4289891 ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลด่านช้าง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดศรีนิคมรัตนาราม เบอร์โทรศัพท์ 089-6392201 ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 4 ต�ำบลตาขีด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองคล้า เบอร์โทรศัพท์ 089-9073804 วั ด เนิ น ทราย หมู ท ่ ่ ี 6 ต� ำ บลด่ า นช้ า ง วัดศรัทธาราม หมู่ที่ 10 ต�ำบลด่านช้าง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดสังขวิจิตร ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเจริญผล อ� ำ เภอบรรพตพิ ส ย ั จั ง หวั ด นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2082461 ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 2 ต�ำบลตาขีด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5622984 อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต� ำ บลตาขี ด เบอร์โทรศัพท์ 086-2108850 วัดสี่แพ่ง วั ด วงฆ้ อ ง ที่อยู่ 78/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเจริญผล ยู่ 40/8 หมู่ที่ 2 ต�ำบลด่านช้าง วัดคลองขวัญ วัดสังขสุทธาวาส อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ทีอ�ำ่อเภอบรรพตพิ สัย จังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลตาขีด ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตาขีด เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 089-5633915 อ� ำ เภอบรรพตพิ ส ย ั จั ง หวั ด นครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต�ำบลด่านช้าง เบอร์โทรศัพท์ 084-4915241 เบอร์โทรศัพท์ 081-4043772 วัดด่านช้าง วัดสองพี่น้อง ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 1 ต�ำบลด่านช้าง ที่อยู่ 39 หมู่ที่ 9 ต�ำบลด่านช้าง วัดดงคู้ วัดหนองเจ็ดหาบ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต�ำบลตาขีด หมู่ที่ 3 ต�ำบลตาขีด เบอร์โทรศัพท์ 086-2148128 เบอร์โทรศัพท์ 081-8875064 อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดเจริญผล วัดทุ่งแคแดง ที่อยู่ 676 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเจริญผล ท่ ี่ 3 ต�ำบลด่านช้าง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ หมู อ� ำ เภอบรรพตพิ สัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8396977 วัดทุ่งท่าเสา วัดมาบมะขาม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลด่านช้าง ที่อยู่ 235 หมู่ที่ 7 ต�ำบลเจริญผล ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�เบอร์ โทรศัพท์ 081-6757572 เบอร์โทรศัพท์ 089-9072991

122 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 122-125

.indd 122

16/3/2561 17:35:07


NAKHON SAWAN วัดบ้านไผ่ ต�ำบลตาสัง ต�ำบลบางแก้ว ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 2 ต�ำบลตาสัง วัดคลองวิ ไล อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดบางแก้ว ที่อยู่ 191 หมู่ที่ 8 ต�ำบลตาสัง เบอร์โทรศัพท์ 085-6029322 ทีอ่ ยู่ 74 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0464349 วัดบ้านวัง เบอร์โทรศัพท์ 089-0273772 ที่อยู่ 371 หมู่ที่ 4 ต�ำบลตาสัง วัดคลองสองหน่อ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดโบราณธรรมยิกาวาส ที่อยู่ 273 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตาสัง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8480339 ที่อยู่ 116 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 089-5688541 อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต�ำบลท่างิ้ว เบอร์โทรศัพท์ 056-285212 วัดดงป่าจันทร์ วัดท่างิ้ว ที่อยู่ 371 หมู่ที่ 6 ต�ำบลตาสัง วัดโบสถ์สามัคคีธรรม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ 148 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 089-8598879 อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-279110

ต�ำบลบางตาหงาย วัดบึงราษฏร์ หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางตาหงาย อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8514585 วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต�ำบลบางตาหงาย อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-9342418

วัดมงคลสถิตย์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางตาหงาย อ�ำเภอบรรพตพิสัย วัดดงแม่ศรีเมือง วัดประสาทวิถี วัดมงคลรัตนาราม จังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ 182 หมู่ที่ 10 ต�ำบลตาสัง ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบางแก้ว หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0433743 เบอร์โทรศัพท์ 081-0419710 เบอร์โทรศัพท์ 081-3791648 เบอร์โทรศัพท์ 056-279199 วัดวิวิตตาราม วัดตาสังใต้ วัดวังพระหิน ที่อยู่ 104 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางตาหงาย วัดส้มเสี้ยว ที่อยู่ 127 หมู่ที่ 3 ต�ำบลตาสัง ที่อยู่ 38 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบรรพตพิสัย ที่อยู่ 216 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5689768 จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2705034 เบอร์โทรศัพท์ 089-9824492 SBL บันทึกประเทศไทย

122-125

.indd 123

123

16/3/2561 17:35:07


ต�ำบลบ้านแดน วัดเขาหน่อ ที่อยู่ 233 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านแดน วัดใหม่หนองน�้ำขุ่น อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านแดน เบอร์โทรศัพท์ 084-6249118 อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7313478 วัดเขาห้วยลุง หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านแดน ต�ำบลบึงปลาทู อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดบึงปลาทู เบอร์โทรศัพท์ 087-1971078 ที่อยู่ 261 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบึงปลาทู อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดท่าจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2814146 ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านแดน อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดเวฬุวัน เบอร์โทรศัพท์ 087-8446806 ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบึงปลาทู อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดเทพสถาพร เบอร์โทรศัพท์ 089-9572250 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบ้านแดน อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองมะขาม เบอร์โทรศัพท์ 086-5911862 ที่อยู่ 438 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบึงปลาทู อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดนาหุบ เบอร์โทรศัพท์ 081-9714700 ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านแดน อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต�ำบลหนองกรด วัดบ้านแดน หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านแดน อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-9561495

วัดคลองมงคล ที่อยู่ 186 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2077224 วัดทุ่งสนามชัย ที่อยู่ 253 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดธรรมจริยาวาส ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 13 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดพลังไพร ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-6289345

วัดหนองเสือ วัดคลองธรรม หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองกรด ที่อยู่ 70 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2725322

วัดสระนิมิตรังสรรค์ หมู่ที่ 18 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองกรด ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2025232 วัดหนองปรือ ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2141478 วัดใหม่หนองกรด หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8489295

ต�ำบลหนองตางู วัดคลองจินดา ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2055531

124 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 122-125

.indd 124

16/3/2561 17:35:07


วัดโคกกว้าง หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9737053 วัดจิกลาด หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2026206 วัดเนินสะเดาหวาน ที่อยู่ 30 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2174670 วัดหนองตางู ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2055531 วัดหนองพลับ ที่อยู่ 400 หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2031571 วัดพระนางพญาแสงทอง หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลหูกวาง วัดกล�่ำหูกวาง ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหูกวาง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2711761 วัดเขากองทอง ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหูกวาง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2678093 วัดหูกวาง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหูกวาง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-384525

ต�ำบลอ่างทอง วัดท่าแรต ที่อยู่ 12/3 หมู่ที่ 1 ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์

วัดวังกระชอน ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 4 ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-803302

วัดวิมลประชาราษฏร์ วัดธรรมโชติการาม ที่อยู่ 148 หมู่ที่ 5 ต�ำบลอ่างทอง ที่อยู่ 255 หมู่ที่ 2 ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0377128 วัดบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9732656

วัดอ่างทอง ที่อยู่ 114 หมู่ที่ 5 ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0377128

SBL บันทึกประเทศไทย

122-125

.indd 125

125

16/3/2561 17:35:08


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดเจริญผล

พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเจริญผล ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต�ำบล เจริญผล อ� ำ เภอ บรรพตพิ สั ย นครสวรรค์ โดยมี พระครู นิ พั ท ธ์ น วกิ จ (สุ วิ ท ย์ สุ วี โร) เป็ น เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน อดีตวัดเจริญผล เดิมเป็นวัดร้าง เรียกกันว่า วัดบางตาเสือ ต่อมาชาวบ้านได้จัดการบูรณ ปฏิ สั ง ขรณ์ ขึ้ น มาใหม่ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 19 เมษายน 2478 และเรียกนามใหม่ว่า วัดใหม่ เจริญผล ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น วัดเจริญผล สืบต่อมาเท่าทุกวันนี้ พระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ วุ ฒิ ว รคุ ณ เป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดของพระครูนิรุตติธรรมทร (หลวงพ่อน้อย) วัดส้มเสี้ยว และ พ.ศ. 2491 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ในอดีตที่ผ่านมา ประวัติ ปฏิปทา พระครูวุฒิวรคุณ อดีต เจ้าอาวาสวัดเจริญผล สถานเดิม พระครูวฒ ุ วิ รคุณ

นามเดิม วุฒิ นามสกุล หลวงกิจจา นามฉายา คุณธมฺโม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 ตรงกับวันแรม 5 ค�่ำ เดือน 6 ปีระกา ณ. บ้านเลขที่ 676 หมู่ 1 ต.บางตาหงาย อ�ำเภอบรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ บิดาชื่อ นายบุญมา มารดาชื่อนางทรัพย์ ท่านมีพี่น้อง ร่วมมารดาบิดาเดียวกัน 10 คน อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ณ พัทธสีมา วัดส้มเสี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยมี พระครูนริ ตุ ธิ รรมธร(หลวงพ่อน้อย) วัดส้มเสีย้ ว เป็นอุปชั ฌาย์ และมีหลวงพ่อพระปลัดบุญเพ็ง เป็นพระกรรมวาจารย์(คู่สวด) การจ� ำ พรรษา พ.ศ. 2472-2477 จ� ำ พรรษาอยู ่ ณ วั ด ส้ ม เสี้ ย ว เป็ น จ� ำ นวน 6 พรรษา พ.ศ. 2478-2534 จ� ำ พรรษา ณ วัดเจริญผล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย 56 พรรษา

วิทยะฐานะ พ.ศ. 2462 ได้เข้าศึกษากับ พระอาจารย์แก่น เจ้าอาวาสวัดมงคลสถิตย์ ต.บางตาหงาย จนอ่านออกเขียนได้ พ.ศ. 2477 สอบนักธรรมเอก ได้ในสนามหลวง วัดส้มเสีย้ ว ส�ำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ ทางแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างดี จนสามารถ รักษาคนไข้ในสมัยนั้นได้อย่างกว้างขวาง พระเดชพระคุณพระครูวุฒิวรคุณ เป็น พระสงฆ์ สุ ป ฏิ ป ั น โน มี ป ฏิ ป ทาและศี ล า จารวัตร เป็นที่น่ายกย่องและความเคารพรัก ของสาธุชนทุกชั้นทั้งพระภิกษุ สามเณรและ ญาติโยม มีอัธยาศัยนุ่มนวล สุภาพอ่อนโยน เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำตัวท่าน อยู่ในต�ำแหน่ง ฐานะใดๆ ก็เหมาะสมกับฐานะนั้นๆ กล่าว คื อ อั ต ตสั ม มาปณิ ธิ ธ รรมเป็ น วั ต รปฏิ บั ติ เป็ น บุ ต รที่ ดี ข องวงศ์ ต ระกู ล เป็ น ศิ ษ ย์ รั ก ของครูบาอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ดีของศิษย์

126 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 126

15/3/2561 13:42:55


สงเคราะห์ญาติอยู่เป็นนิจ เป็นกัลยาณมิตร แห่งมิตรทั้งปวง เป็นผู้สอนเป็นนักเทศน์ เป็น นักปฏิบตั ิ ตัง้ ตน อยูใ่ นธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ี ดังปรากฏปฏิปทาที่เด่นๆ พอยกเป็นตัวอย่าง ได้ดังนี้ ความมั่นคงในหลักกตัญญูกตเวทิตา ธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อวุฒิวรคุณ ได้ ปฏิการะเลี้ยงตอบแทนโยมมารดา บิดา เกื้อ หนุนมิให้เดือดร้อนตลอดมา จวบจนทั้งท่าน ทั่งสองชราภาพตราบจนสิ้นชีวิต และได้น�ำ ศพมาบ�ำเพ็ญกุศลฌาปนกิจอย่างสมเกียรติ ส�ำหรับอุปชั ฌาย์อาจารย์ หลวงพ่อได้ปรนนิบตั ิ ทั้งภารกิจส่วนตัวและสนองงานในหน้าที่ ไม่มี บกพร่องตลอดจนอายุขัย ของพระอุปัชฌาย์ พระเดชพระคุ ณ พระครู วุ ฒิ ว รคุ ณ จึ ง นับได้ว่า ได้ครูดีเป็นแม่แบบ หลวงพ่อปฏิบัติ ภารกิจของศิษย์ที่ดีไม่มีบกพร่อง ไม่เห็นแก่ ความเหน็ดเหนื่อยยาก

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 127

127

15/3/2561 13:43:07


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดส้มเสี้ยว พระครูนิยุตธรรมศาสน์

...เจ้าคณะอ�ำเภอบรรพตพิสัย ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดส้มเสี้ยว มีนามตามชื่อบ้าน แรกเริ่ม สร้างวัดได้มีพระอาจารย์อินทร์ มาปักกลด ถือธุดงควัตร ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเลือ่ มใส ได้ร่วมกันจัดสร้างวัดโดยมีนางส้มจีน บริจาค ทีด่ นิ ครัง้ แรกกว้างยาวประมาณ 60 วา และได้ ขนานนามว่า “วัดส้มจีน” ต่อมานางส้มเกลีย้ ง ได้บริจาคทีด่ นิ เพิม่ เติมให้วดั อีก และเมือ่ คราว สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จ ตรวจการคณะสงฆ์ จึงโปรดให้เปลี่ยนนาม ของวัดเสียใหม่เป็น “วัดส้มเสี้ยว” ให้ตรงตาม ชื่อหมู่บ้านสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน วัดส้มเสี้ยวเจริญรุ่งเรืองในอดีตเมื่อสมัย พระครูนิรุติธรรมธร (น้อย) เป็นเจ้าอาวาส ต่ อ มาก็ ท รุ ด โทรมลง และได้ รั บ การบู ร ณะ ซ่ อ มแซมพั ฒ นาวั ด ให้ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งอี ก ครั้ ง ในสมัยของพระครูนยิ ตุ ธรรมศาสน์ ได้ปรับปรุง

128 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 128

วัดจนได้รบั การยกย่องจากทางราชการให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่างประจ�ำอ�ำเภอ และได้รับ พระราชทานวิสงุ คามสีมาในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 วัดตั้งอยู่เลขที่ 216 บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่างิว้ อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีทดี่ นิ ทีต่ งั้ วัดเนือ้ ที่ 23 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา วัดมีโฉนดที่ดิน เลขที่ 216 อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอโุ บสถ สร้างเมือ่ พ.ศ.2516 ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 วิหารหลวงพ่อน้อย กุฏิสงฆ์ 8 หลัง หอประชุมการคณะสงฆ์อ�ำเภอบรรพตพิสัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 หอฉัน สร้าง พ.ศ. 2550 กุ ฏิ ส งฆ์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสครองราชย์ครบ

50 ปี กาญจนาภิเษก 2 สร้างเมื่อพ.ศ. 2551 หอระฆัง สร้าง พ.ศ. 2551 ศาลาธรรมสังเวช สร้างเมือ่ พ.ศ. 2553 ห้องน�ำ้ ชาย-หญิง 20 ห้อง ส�ำหรับผู้พิการ 1 ห้อง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ สร้าง ด้วยทองเหลือง ปางมารวิชัย มีพระนามเรียก กันว่า “หลวงพ่อโต” สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 มีหุ่นขี้ผึ้งในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานรูป เหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดส้มเสี้ยว 3 องค์ มี นามว่า หลวงพ่อน้อย (พระครูนิรุติธรรมธร) หลวงพ่ อ แกร (พระครู นิ ยุ ต ธรรมศาสน์ ) หลวงพ่อแบน (พระครูนิยุตธรรมวิถี) เพราะ ท่านเป็นพระเถรานุเถระทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และ บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยดีงามเสมอมา จึงท�ำให้ท่านได้รับ

15/3/2561 17:10:04


การยกย่องนับถือจากพระเถรานุเถระ เจ้าคณะ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และยังได้รบั ความศรัทธาเลือ่ มใสจากประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะความเป็นพระสุปฏิปันโน พระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบนี่เอง บรรดาศิษยานุศษิ ย์ของท่านจึงได้รว่ มมือร่วมใจกันหล่อรูปเหมือน ของท่านไว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์ : ทางวัดส้มเสี้ยวได้เปิดสอน พระปริยตั ธิ รรมตลอดมาทุกปี ทัง้ แผนกธรรมและบาลี เป็นปึกแผ่น มัน่ คงมา นอกจากนี้ ยังได้เปิดสอนแผนกสามัญใน พ.ศ. 2537 เป็นที่ ตัง้ โรงเรียนมัธยมอ�ำเภอ ส�ำหรับพระภิกษุอยูจ่ ำ� พรรษาทีว่ ดั นีป้ ลี ะ ประมาณ 20 รูป สามเณร 45 รูป

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

รูปที่ 1 พระอาจารย์อินทร์ รูปที่ 2 พระอาจารย์จง รูปที่ 3 พระครูนิรุติธรรมธร (น้อย) พ.ศ. 2451-2480 รูปที่ 4 พระครูนิปุณธรรมธร (สังวาลย์ เพ็ชรัตน์) พ.ศ.2482-2493 รูปที่ 5 พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (แกร สุวรรณกิจ) พ.ศ. 2497-2528 รูปที่ 6 พระครูนิยุตธรรมวิถี (แบน ปากแก้ว) พ.ศ. 2528-2547 รูปที่ 7 พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา สอนกริ่น) พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส พระดีแห่งวัดส้มเสี้ยว

พระครูนยิ ตุ ธรรมศาสน์ (เวา จิตตฺ คุตโฺ ต) พระเถระทีช่ าวบ้าน ให้ความศรัทธาเลื่อมใส เป็นสมณะที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม ปัจจุบัน สิริอายุ 75 ปี พรรษา 43 ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดส้มเสี้ยว และเจ้าคณะอ�ำเภอบรรพตพิสัย ส�ำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ ล�ำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2529 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ แต่งตัง้ เป็นพระครูสญ ั ญาบัตร เจ้าคณะต�ำบล ชัน้ ตรี ในราชทินนาม พระครูนิยุตธรรมศาสน์ พ.ศ. 2542 ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิพ์ ระครูสญั ญาบัตร เจ้าคณะอ�ำเภอบรรพตพิสัย ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พระครูนยิ ตุ ธรรมศาสน์ มีความสามารถทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในด้าน ปริยัติและปฏิบัติ ท่านมีความสามารถในการสวดพระปาฏิโมกข์ แสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม เป็นผู้น�ำ การจัดพิธีในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา อบรมธรรมะให้แก่ ประชาชนทัว่ ไป นอกจากนี้ ท่านยังให้ความเอาใจใส่ในการบริหาร จัดการดูแลคณะสงฆ์อย่างทั่วถึง ด้วยการออกตรวจเยี่ยมไปตาม ต�ำบลต่างๆ จนครบทัง้ 14 ต�ำบล เป็นทีร่ กั ของพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 129

129

15/3/2561 17:10:10


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

มณฑลสมเด็จพระพุ ฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

วัดเขากองทอง พระอธิการรอง กนฺตสาโร

....ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดเขากองทอง ตั้งอยู่ท้ายต�ำบลหูกวาง หน้าต�ำบลหัวดงตรงข้าม (เหนือต�ำบลเขาดิน) อยู่ในเขตต�ำบลหูกวาง อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดร้างเก่าแก่มานาน สืบไม่ได้ว่าสร้างเมื่อครั้งไร มีซากโบราณวัตถุ ปรากฏอยู่ อาทิเช่น ฐานเจดีย์ และฐานวิหาร มีอิฐโบราณแผ่นใหญ่ ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ บนเขานี้มีกรุพระหลายกรุ อาทิ พระสมเด็จ ขุ น แผนเรื อ นแก้ ว ตลอดจนพระอื่ น ๆ อี ก จ�ำนวนมาก เมื่อมีผู้พบพระก็แจกจ่ายกันไป และมี ผู ้ พ บต้ น ไม้ มี ผ ลต่ า งๆ อาทิ เช่ น ส้ ม มะเฟือง นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ้ พ บสั ต ว์ ต ่ า งๆ เช่ น ไก่นานาพันธุ์ ซึ่งพระอาจารย์จันทร์ผู้ครองวัด นี้มาบอกต่อๆ กันมา ที่หน้าเขาลงไปมีบ่อน�้ำ

กรุโบราณ ไกลออกไปมีซากสระใหญ่ แสดงว่า ในบริเวณสระนั้นเป็นวัดเก่า เพราะมีซากอิฐ เรี่ยราดอยู่มาก ถัดจากนั้นเป็น แม่น�้ำปิง (แคว ก�ำแพง) วัดนี้ ตั้งอยู่บนชานหน้าเขา มีเนื้อที่ ประมาณ 140 ไร่ (ประวัติวัดเขากองทอง โดย พระเทพคุณาภรณ์ (พุฒิ วุฒิทตฺตมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสรรค์ อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธาราม พระอารามหลวง) อาณาเขต เนือ้ ทีข่ องวัด มีบริเวณติดต่อกับ ประชาชนคือ ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ (เขากองทอง) มีที่ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 30 ตารางวา

โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย มานํ สญฺโยชนํ สพฺพมติกฺกเมยฺย ตนฺนามรูปสฺมึ อสชฺชมานํ อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง (เพราะ) ทุกข์ทั้งหลาย ย่อมไม่ติดตามผู้ ไม่ข้องอยู่ในนามรูป ไม่มีกังวลนั้น

130 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 130

15/3/2561 16:57:48


วั ด เขากองทอง ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2468 ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า “วัดเขากวางทอง” ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมือ่ พ.ศ. 2508 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5.80 เมตร ยาว 19.10 เมตร วัดนีเ้ ดิมทีไม่ทราบว่าท่านผูใ้ ดเป็นคนสร้าง พอถึงพุทธศักราช 2475 พระเทพคุ ณ าภรณ์ อดี ต เจ้ า คณะจั ง หวั ด นครสวรรค์ วัดโพธาราม เมือ่ ครัง้ ยังมีพระราชทินนามที่ พระครูนทิ านโพธิวฒ ั น์ ได้ปรารภร่วมกันทัง้ ทางวัดและทางบ้าน มีพระปลัดหยวก, พระครู นิวิฐธรรมคุณ(ครั้งยังเป็นพระสมุห์), พระครูวิจิตรธรรมประวุฒิ, ก�ำนันเปรื่อง, สิงโต เอี่ยมวิจารณ์, พร้อมด้วยทายกแก้ว ทายกสิน เป็นต้น ได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระพุทธบาทจ�ำลองและพระ ป่าเลไลย์ ไว้บนยอดเขา มีประชาชนไปสักการบูชา ตลอดจนทุกวันนี้ เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5.80 เมตร ยาว 19.10 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2508 มณฑลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 18 เมตร กุฏิเจ้าอาวาส และ กุฏิสงฆ์ 4 หลัง วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างเมือ่ พ.ศ. 2548, ศาลา การเปรียญ, ศาลาปฏิบัติธรรม, วิหารท่านท้าวกุมารี, ศาลาธรรม สังเวช, เมรุ, กุฏิรับรอง, ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง และสุขา ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ พระพุทธชินราชจ�ำลอง วิหาร 1 หลัง (บรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อแผน) พระพุทธรูปปาง ปาลิไลยก์* ท้าวกุมารี วิหารพระนอนเขากองทอง

พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์

เป็นพระพุทธรูปอยูอ่ ริ ยิ าบถประทับนัง่ บนก้อนศิลา พระบาท ทั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายขวาวางคว�่ำบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุ มีรปู ช้างหมอบใช้งวงจับ กระบอกน�้ำ และ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 131

131

15/3/2561 16:57:56


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดธรรมจริยาวาส (วัดบ้านบึง) พระครูนิวาสบุญวิสิฐ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วั ด ธ ร ร ม จ ริ ย า ว า ส ( วั ด บ ้ า น บึ ง ) ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว อ�ำเภอบรรพตพิสัย ต�ำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ประวัติความเป็นมา เมือ่ 149 ปีผา่ นมาแล้ว มีครอบครัวหนึง่ อพยพมาจากบ้านมะเกลือชื่อ ค�ำ และ บาง มาตัง้ รากฐานอยูร่ มิ บึง (ปัจจุบนั คือทีต่ งั้ โรงเรียน วัดธรรมจริยาวาส) ต่อมาท่านทั้งสองมีบุตร ธิดาด้วยกัน 9 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 5 คน เวลาผ่านไป บุตรชายและหญิงทั้งเก้า ได้สร้างครอบครัวขึ้นใหม่ เมื่อสมรสแล้วก็ได้ สร้างครอบครัวเพิม่ อีก 8 ครอบครัว รวมเป็น 9 ครอบครัวรวมทัง้ พ่อแม่ดว้ ย อยูต่ อ่ มาครอบครัว นีม้ ศี รัทธาปสาทะในการสร้างวัดประจ�ำหมูบ่ า้ น จึงได้สร้างวัดบ้านบึงขึ้นตามชื่อหมู่บ้านหรือ ท้องถิน่ ของตน เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2411

จากนั้น 2 เดือนต่อมาคณะศรัทธาดังกล่าวได้ ด�ำเนินเรือ่ งขออนุญาตสร้างวัดกับทางราชการ จนเรี ย บร้ อ ยเป็ น วั ด สมบู ร ณ์ เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2411 เรียกว่า “วัดบ้านบึง” ในสมัยนั้น 32 ปีต่อมาได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาคือเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2443 ด้วยเนื้อที่ดินของวัดในสมัยนั้น เพียง กว้าง 80 วา 80 วา กราบหลวงพ่อขาว (หลวงพ่อสิงห์ประสิทธิ์) ที่วัดธรรมจริยาวาส พระพุทธรูป หลวงพ่อขาว สร้างโดย ปู่ แย้ม – ย่าแปลก ภูบ่ วั สร้างขึน้ เพือ่ ให้ลกู หลาน ได้พงึ่ พาอาศัย เดิมทัง้ สองท่านตัง้ ชือ่ ว่า “หลวง พ่อสิงห์ประสิทธิ์” เหตุที่ชื่อดังกล่าวเพราะว่า ส�ำเร็จเสร็จในเดือนสิงหาคม สร้างด้วยเงิน 300 บาท(สตางค์รูสมัยนั้น)

ความเปลี่ยนแปลงชื่อวัดใน อดีต– ปัจจุบัน ตามทีม่ ผี สู้ นั นิษฐานว่า เดิมทีนนั้ วัดบ้านบึง น่าจะเป็นชือ่ แรกทีไ่ ด้สร้างวัดขึน้ ต่อมาสมัยเจ้า อาวาสรูปที่ 11 คืออธิการเจ๊ก ได้เปลี่ยนชื่อ วั ด บ้ า นบึ ง ต่ อ มาเพิ่ ม เป็ น “วั ด บ้ า นบึ ง สว่างอารมณ์สทุ ธาราม” ตจนกระทัง่ ถึงสมัย ของพระครูนิสากรโสภณ เจ้าอาวาสรูปที่ 13 และเป็นเจ้าคณะต�ำบลหนองกรด ท่านได้ เปลีย่ นชือ่ เป็น “วัดธรรมจริยาวาส” ในปัจจุบนั

132 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

(

).indd 132

15/3/2561 14:08:13


ท�ำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระอธิการแก้ว มาจากสุพรรณบุรี 2. พระอธิการบุตร มาจากท่าสะแก 3. พระอธิการหนุย่ มาจากหาดเสลา 4. พระอธิการโจ้ มาจากบางตาหงาย 5. พระอธิการเป้า มาจากชุมแสง 6. พระอธิการทอง มาจากบึงกรด 7. พระอธิการห่อ มาจากบ้านบึง 8. พระอธิการถม (ถม ศิริโต) มาจาก บ้านบึง 9. พระอธิการแย้ม (แย้ม ภู่บัว) มาจาก บ้านบึง 10.พระอธิการผัน (ผัน ทั่งถิร) มาจาก บ้านบึง 11. พระอธิการเจ๊ก (เจ๊ก ทั่งถิร) เจ้าคณะ ต�ำบล มาจากบ้านบึง พระอาจารย์จนั ทร์ กิตตฺ ญิ าโณ มาช่วยสร้าง วัด เก่งทางรักษาและคาถาอาคม 12. พระอธิการยุย้ (ยุย้ แตงน้อย) มาจาก บ้านบึง 13. พระครู นิ ส ากรโสภณ ป.ธ.3(ชั้ น รอดแป้น) เจ้าคณะต�ำบลหนองกรด มาจาก บ้านบึง 14. พระมหาส้มแป้น ป.ธ. 3 มาจากบ้านบึง (แป้น จันทร์แสง) 15. พระอธิการสุนทร หิรสิ มั ปันโน (สุนทร สกุลวงศ์ มาจาก บ้านบึง 16. พระครูนวิ ติ ธรรมวัตร (บาง ชมรักษ์) เจ้าคณะต�ำบลหนองกรด มาจาก บ้านหนองกรด 17. พระอธิการณรงค์ (ณรงค์ เกตุอน้ ) มา จาก บ้านบึง 18. พระครูนภิ าจันทคุณ (จันทร์ วานิม่ ) มาจาก บ้านหนองกรด 19. พระครูนวิ าสบุญวิสฐิ (บุญเลิศ แตงน้อย) เจ้าอาวาสปัจจุบนั มาจากบ้านบึง SBL บันทึกประเทศไทย

2

(

).indd 133

133

15/3/2561 14:08:30


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดจิกลาด

พระครูนิรภัยสุตสุนทร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดจิกลาด ตั้งตามชื่อหมู่บ้าน เดิมที่ดิน นั้นเป็นของชาวบ้านช่วยกันแผ้วถางร่วมกัน สร้างวัด และส่วนหนึ่งเป็นที่ดินที่นายเจี๊ยะ นางมุด แสงศรีธปู บริจาคเพิม่ เติม เดิมใช้เป็นที่ เรียนหนังสือของชาวบ้านและได้สร้างโรงเรียน ภายในวั ด จนถึ ง ปี พ.ศ.2511 โรงเรี ย นได้ ย้ายไปตั้งในสถานที่ใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 132 หมู่ ที่ 2 บ้านจิกลาด ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 14ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา โฉนด เลขที่ 12260

ประวัติความเป็นมา

วัดจิกลาดสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ได้รับวิสุงคามสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ผูกพัทธสีมา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2525 ปัจจุบันมีเสนาสนะต่างๆ เช่น อุโบสถ

ศาลาการเปรียญ วิหารไม้ทรงจตุรมุข กุฏิไม้ ทรงไทย ฌาปนสถาน และกุฏิสงฆ์

ปูชนียวัตถุที่ส�ำคัญ

หลวงพ่อราชสุพรรณรังสี หน้าตักกว้าง 39 นิว้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายทีไ่ ด้รบั มาจาก วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้ ง แต่ เริ่ ม ออกเดิ น ทางจากวั ด พระญาติ ก า รามปรากฏว่าฝนตกเรื่อยมาตลอดทาง แต่ก็ เป็นที่น่าอัศจรรย์ทั้งหลวงพ่อราชสุพรรณรังสี และญาติโยมที่นั่งมาในรถไม่มีใครเปียกฝน เลยแม้แต่คนเดียว จึงท�ำให้คนในหมู่บ้านเกิด ศรัทธาความเลื่อมใสบนบานสานกล่าวกันมา อยู่เป็นประจ�ำ โดยดั้งเดิมเขาบอกไว้ว่าให้บน ด้วยเครื่องเล่นกลองยาว แต่ปัจจุบันส่วนมาก จะบนกันด้วยหัวหมู น�ำ้ ส้ม และพวงมาลัยเป็น หลัก

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

1. พระอธิการใหญ่ อิงฺคธมฺโม (พ.ศ.2532) 2. พระอธิการเสน่ห์ อภิปุญฺโญ ( พ.ศ.2532 – 2541 ) 3.พระครู นิ ร ภั ย สุ ต สุ น ทร นธเอก ,พธ.บ.,พธ.ม.,ปธ.4 (พ.ศ.2545- ปัจจุบัน )

กิจกรรมประจ�ำปี

1. ในวันส�ำคัญทางศาสนา ,วันส�ำคัญ ของชาติ 2. วั น ที่ 1 4-15 เมษายน ของทุ ก ๆปี จัดอุปสมบทหมู่ 3. จัดงานสลากภัตต์ วันวิสาขบูชา 4. เทศน์มหาชาติ แรม 14 ค�่ำ เดือน 11 5. ลอยกระทง ขึ้น 14 ค�่ำ เดือน 12

134 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 134

15/3/2561 14:28:09


6.สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์ของการสวดมนต์ ท�ำให้จิตที่ สงบราบเรียบละเอียดอ่อนจากการสวดมนต์ ท�ำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมล้นด้วยพลัง แห่งความดีงาม ย่อมส่งผลดีต่อร่างกายได้ จิตที่สงบสุขย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็ง แรง ปราศจากความอ่อนแอ ในขณะเดียวกัน ร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ย่อมจะท�ำให้จิตใจ อ่อนแอตามไปด้วย ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจ�ำ มักจะมีสุขภาพ ที่ดีภายใต้จิตใจที่เบิกบานแจ่มใส อยู่ในโลก ได้อย่างมีความสุข การสวดมนต์เป็นประจ�ำ มีอานิสงส์ อาทิ ท�ำให้เป็นคนไม่เคร่งเครียด ท�ำให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็น ท�ำให้อาการผิด ปกติของระบบทางเดินอาหารหมดไป ท�ำให้ ปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ครอบครัว มีความสุข มีอนาคต เป็นทรัพยากรบุคคลของ ชาติที่มีค่ายิ่ง ประเทศชาติจะกว้าไปข้างหน้า ด้วยดีทุกวิถีทาง คนที่มีคุณงามความดีขนาด นี้แล้ว เรื่องที่ไม่ดีย่อมจะไม่มีให้เห็นได้เลย เพราะการสวดมนต์นั้นมีผลดีมากมาย อีกทั้ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นที่รักของเทวดาและ มนุษย์ทั้งหลาย จะอยู่ที่ไหน เทวดาก็ให้การ คุ้มครองรักษา

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 135

135

15/3/2561 14:28:20


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดประสาทวิถี

ททํ มิตฺตานิ คนฺถต ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ (พุทธพจน์) พระครูนิทานธรรมวิจิตร เจ้าคณะต�ำบลบางแก้ว ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดประสาทวิถี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2465 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกระทุ่มโทน” ตามชื่อ ของหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นวัดตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของหมูบ่ า้ น ต่อมาย้ายจากทีต่ งั้ เดิมไปทางทิศใต้ ประมาณ 500 เมตร และย้ายที่ตั้งเสนาสนะ ไปทางทิศตะวันตก ต่อมาทางราชการได้สร้าง ถนนพหลโยธินหรือถนนสายเอเชีย จึงได้ย้าย เสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นอยู่ริมถนนเพื่อให้การ คมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2501 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร วั ด ประสาทวิ ถี ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 65 ถนน พหลโยธิน – เอเชีย หมู่ 8 ต�ำบลบางแก้ว อ� ำ เภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทีด่ นิ ทีต่ งั้ วัดมีเนือ้ ที่ 12 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 พระประธานประจ�ำ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 ศาลาการเปรียญ ,พระประธานประจ� ำ ศาลาการเปรี ย ญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ทางวัดยังมี อาคารเสนาสนะอีกมาก และปูชนียวัตถุอื่นๆ เช่น พระพุทธวิถีลีลา พระมหาสังกัจจายนะ พระสิวลี เป็นต้น ประวัตอิ ดีตเจ้าอาวาส พระครูนยิ ตุ ธรรมวิถี ( แบน ยุตฺตธมฺโม น.ธ. เอก ) ชาติภูมิ นามเดิม ชื่อ แบน นามสกุล ปากแก้ว เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 บิ ด า นายเขี ย ว ปากแก้ ว มารดา นางริว้ ปากแก้ว ทีบ่ า้ นเลขที่ หมู่ 2 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ เคยรับ ราชการเป็นทหารกองหนุน ( ทหารเกณฑ์ 2 ปี )

อุปสมบท วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ณ วั ด บางแก้ ว จั ง หวั ด นครสวรรค์ พระอุ ปั ช ฌาย์ พระครูนิยุตธรรมศาสตร์ ( หลวงพ่อแกร ) วัดส้มเสีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์ พระกรรมวาจาจารย์ พระครูนิมิตศาสนคุณ พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการทวี มนุญโย พระครูนิวัตวรกิจ ประวัติการจ�ำพรรษา พ.ศ. 2492-2496 อยู ่ จ� ำ พรรษาที่ วั ด บางแก้ว เป็นเวลา พรรษา พ.ศ. 2497-2527 อยู่จ�ำพรรษาที่ วัด ประสาทวิถี เป็นเวลา 32 พรรษา พ.ศ. 2528-2547 อยู่จ�ำพรรษาที่วัดส้ม เสี้ยว จนกระทั่งมรณภาพ

136 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 136

15/3/2561 13:53:24


สมณศักดิ์ 1 มกราคม พ.ศ. 2497 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาส วัดประสาทวิถี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 ได้รับแต่งตั้งเป็น ฐานนานุกรม ทีพ่ ระใบฎีกา ของหลวงพ่อ แกร ( พระครูนิยุตธรรมศาสน์ ) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็น ฐานนานุกรม ที่พระปลัด ของหลวงพ่อ แกร (พระครูนิยุตธรรมศาสน์ ) 5 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ได้รบั พระราชทาน สมณศักดิ์ เป็นพระครูสญ ั ญาบัตร ที่ “ พระครู นิยุตธรรมวิถี ” รองเจ้าคณะอ�ำเภอ ชั้นโท มรณภาพ เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เวลา 02.00 น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทานธรรม วิจิตร ( สมจิตร อสโม ) อุปสมบทเมือ่ อายุ 21 ปี วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ.2516 ณ วัดประสาทวิถี พระครู นิทานธรรมวิจิต ร รับ ต�ำแหน่ง การปกครองทางคณะสงฆ์ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าคณะต�ำบลบางแก้ว แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2543 และได้รับการแต่งตั้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ ( สามัญ ) แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ปัจจุบันจ�ำพรรษา อยู่ที่วัดประสาทวิถีตั้งแต่อุปสมบทถึงปัจจุบัน รวม 44 พรรษา นอกจากกิจการงานดูและคณะสงฆ์ใน ต�ำบลแล้ว พระครูนิทานธรรมวิจิตร ร่วมกับ ชาวบ้านวัดประสาทวิถี ( บ้านกระทุ่มโทน ) ได้ ร ่ ว มกั น สร้ า งและบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด อี ก

มากมาย เช่น วิหารกลางน�้ำ ศาลาบ�ำเพ็ญ กุศลธรรมวิจิตร และวิหารพระพุทธไสยาสน์ ปางอสุ ริ น ทราหู โดยองค์ พ ระเดชพระคุ ณ พระครูนิทานธรรมวิจิตร เป็นผู้ลงมือปั้นเอง ติดต่อวัดประสาทวิถี โทรศัพท์ 08-1379-1647 SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 137

137

15/3/2561 13:53:37


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

บ้านแดน ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 254 หมู ่ 7 ต� ำ บลบ้ า นแดน อ� ำ เภอบรรพตพิ สั ย จังหวัดนครสวรรค์

นายพิพัฒน์ เพิ่มกสิกรรม นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านแดน

อย่างจริงจัง จึงได้จดั ท�ำโครงการประโยชน์จาก ขยะ เพือ่ ลดปริมาณขยะทีต่ น้ ทางลง โดยได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้าน แดน เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูแ้ ละตระหนัก เกิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง ตลอดจนลดปริมาณขยะในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ซึง่ จะ น�ำไปสูช่ มุ ชนทีม่ สี ภาพแวดล้อม น่าอยูอ่ าศัย โดยมีจุดเริ่มต้นจากเทศบาลขออาสาสมัคร จ�ำนวน 20 คน ไปร่วมอบรม และศึกษาดู งานการบริหารจัดขยะ ที่บ้านร้องกวาง และ บ้านลองลือบุญ จ.แพร่ หลังจากนั้นจึงลงพื้นที่ ประชุม พูดคุยท�ำความเข้าใจ กับชาวบ้านก่อนว่า จะท� ำ โครงการลดขยะ ขอความร่ ว มมื อ กั บ

โมเดลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ ของบ้ า นนาหุ บ หมู ่ ที่ 4 เทศบาลต� ำ บลบ้ า นแดน อ.บรรพตพิ สั ย จ.นครสวรรค์ กับแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมและสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความยากจน เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น การจัดการขยะมูลฝอยก็มรี ปู แบบ และวิธกี ารมากขึน้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับขยะมูลฝอยแต่ละชนิดแต่ละประเภท ส�ำหรับ บ้านนาหุบ หมู่ที่ 4 ของพื้นที่เทศบาลต�ำบลบ้านแดน นั้น มี ประชากร 568 คน จ�ำนวน 195 ครัวเรือนตามทะเบียนราษฏร ที่อยู่อาศัย จริง 165 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 145 ครัวเรือน “ขยะ” เป็นปัญหาทีพ่ นี่ อ้ งนาหุบ ได้ให้ความส�ำคัญและทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปญ ั หา

ชาวบ้านในการลดขยะและส่งเสริมให้มีการคัด แยกขยะในครั ว เรื อ นจนกระทั่ ง สามารถลด ปริมาณขยะครัวเรือนบ้านนาหุบได้ถงึ 71.61% “ในอนาคตเทศบาลจะด�ำเนินโครงการ เพือ่ ส่งเสริมการจัดการขยะ ซึง่ อาจจะสานต่อ โครงการด้วยการท�ำ”ธนาคารขยะ” เพื่อส่ง เสริมให้ชาวบ้านมีชอ่ งทางในน�ำขยะทีค่ ดั แยกไว้ มาขายในราคาที่เป็นธรรมและ ยังได้ข้าวของ เครื่องใช้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วย และพยายาม ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนท�ำปุ๋ยอินทรีย์จาก เศษอาหารที่เหลือ ในครัวเรือนไว้ใช้ด้วย” โครงการลดปริ มาณขยะของบ้ า นนาหุ บ

ประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว วันนี้บ้านนา หุบสามารถเปลีย่ นภาพลักษณ์ทที่ กุ คนมองจาก หมู่บ้านสกปรกเต็มไปด้วยขยะ มาเป็นชุมชนที่ สะอาดสะอ้าน และ “น่าอยู่น่ามอง”

138 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 138

15/3/2561 16:52:22


เขาหน่อ วันเดียวก็เที่ยวได้ แนะน�ำทริปผจญภัยแบบชิลล์ๆ ท้าท้ายพลัง หนุ่มสาว พิสูจน์ความสูง ความเสียว พิชิตยอด เขาหน่อ ด้วยการปีนป่ายบันไดเกือบ 1,000 ขัน้ กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง เพื่อ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ และสัมผัสบรรยากาศ ความสวยงามของธรรมชาติในมุมมองแบบ bird eye view ลงจากยอดเขาแบบขาสัน่ ๆ นิด ด้วยความล้า และความหิว แนะน�ำที่ ร้านชวนชม เลยน่ะ นอกจากอาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีสไตล์

Monkey Resort ความพิเศษของเรา ที่อยากน�ำเสนอ ดังนี้ - ห้องพักสะอาด ที่พักร่มรื่น สงบ วิวสวย - ที่พักติดถนนใหญ่ เข้า-ออก สะดวก อยู่ ตรงข้าม เขาหน่อ-เขาแก้ว สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทาง ประวัติศาสตร์ - ที่จอดรถกว้าง ( สามารถจอดรถได้ 2 คัน ส�ำหรับห้องพักหลังเดี่ยว ) - มี Promotion พัก 10 ครัง้ แถมฟรี 1 ครัง้ - ลูกค้า VIP. และลูกค้าประจ�ำ จะได้รับ ส่วนลด 50 บาททุกครั้งที่เข้าพัก - เหมาะส�ำหรับผู้ที่ขับรถอ่อนล้า เหนื่อย และต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยัง จุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัย - ให้บริการ การแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้งฟรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. - มีบริการ Hi Speed WiFi Internet พร้อมระบบกล้องวงจรปิด มีโทรศัพท์ภายใน สนใจโทรสอบถามรายละเอียดหรืออีเมลล์มาที่

คันทรี่ นักท่องเที่ยวสามารถท�ำกิจกรรมสนุกๆ ด้วยการขี่ม้าชมทุ่ง ชมความงามรอบเขาหน่อเขาแก้ว ให้อาหารลิงนับพันตัว หรือรอพลบค�่ำ เพือ่ ชมค้างคาวบินออกหากินจากถ�ำ้ ขมิน้ ถ�ำ้ ไทร เขาแก้ว ฉวัดเฉวียนทาบขอบฟ้าทิวเขานับล้านๆ ตัวเป็นประจ�ำทุกวัน และหากยังติดใจ อยากนอนฟังเสียงจักจั่น ขับกล่อม และตืน่ มารับแสงแรกของพระอาทิตย์ ก็ท�ำได้ทันที เพราะเรามีที่พักสุดประหยัด มั้งกี้ รีสอร์ท ไว้คอยบริการ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ ติดต่อบริการได้ตามที่อยู่นี้เลย

โทร 085-492-9599 , 092-629-6978 Email : won88889999@gmail.com Facebook : monkey Resort แน่นอน ก่อนกลับ จะจากเราไปโดยไม่มี เยือ่ ใยคงไม่ได้ เพราะเรามีอาหาร เครือ่ งดืม่ และ ของฝากติดไม้ติดมือไว้บริการนักท่องเที่ยวทุก ท่านที่ ร้านขวัญ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ขาขึ้นภาคเหนือ กม.ที่ 383-384 เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมพวกเราชาว ต�ำบลบ้านแดน สนใจท่องเทีย่ ว ติดต่อสอบถาม ได้ ที่ เ ทศบาลต� ำ บลบ้ า นแดนตลอดเวลา ที่หมายเลข 056 279320-1

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 139

139

15/3/2561 16:52:31


บันทึกเส้นทางพบเทศบาลต�ำบล

เทศบาลต�ำบล

บรรพตพิสัย

“เศรษฐกิจน�ำพา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาอย่างยัง่ ยืน” วิสัยทัศน์

นายสุเมธ นภาพร นายกเทศมนตรีต�ำบลบรรพตพิสัย

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบรรพตพิสยั ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 399 หมู่ 3 ต�ำบลท่างิว้ อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ทางเทศบาลต�ำบลได้ก�ำหนด แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชน ซึ่ ง เกิ ด การการพั ฒ นาแบบครบทุ ก มิ ติ เน้ น ประชาชนในพื้ น ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง ภายใต้ น โยบายการบริ ห ารงานตามยุ ท ธศาสตร์ คื อ “เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ พัฒนา เน้นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” ความเป็นมา เทศบาลต�ำบลบรรพตพิสยั เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้รบั การยก ฐานะจากสุ ข าภิ บ าลบรรพตพิ สั ย เป็ น เทศบาลต� ำ บลบรรพตพิ สั ย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา มีพื้นที่โดยประมาณ 5.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,175 ไร่ จ�ำนวนประชากร 4,046 คน ชาย 1,911 คน หญิง 2,135 คน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ของต�ำบลเจริญผล จ�ำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ต�ำบลเจริญผล และ พื้นที่บางส่วนของต�ำบลท่างิ้ว จ�ำนวน 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2, 3 ต�ำบลท่างิว้ รวมทัง้ สิน้ 3 หมูบ่ า้ น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสัย

ศาสนสถานทีส่ �ำคัญ ประเพณีท้องถิน่ และพัฒนาชุมชน วัดเจริญผล : เดิมเป็นวัดร้าง เรียกกันว่า “วัดบางตาเสือ” ต่อมา ชาวบ้านได้จัดการบูรณปฎิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2478 และเรียกนามใหม่ว่า “วัดใหม่เจริญผล” ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเจริญผล” สืบต่อมาเท่าทุกวันนี้ นอกจากนี้มี ศาลเจ้าส้มเสีย้ ว ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าหว่ากวาง เป็นที่ศรัทธาของชาวจีนในท้องถิ่น วัดส้มเสีย้ ว มีเกจิคณาจารย์ ที่เลื่องชื่อ คือ พระครูนิรุติธรรมธร (หลวงพ่อน้อย) กิตติคณ ุ ของท่านเป็นทีเ่ ลือ่ งลือและได้รบั การยอมรับในจังหวัดนครสวรรค์ และใกล้เคียงวัดส้มเสีย้ ว เดิมมีชอื่ ว่า “วัดส้มจีน” หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า “วัดจีนอุดม” วัดส้มจีนนี้สร้างมานานประมาณราวปลายรัชกาลที่ 4 ต่อ รัชกาลที่ 5 ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสยั : จากความเชือ่ ของพ่อค้าชาวจีน ที่ล่องเรือแพมาตามล�ำน�้ำปิงในสมัยโบราณว่า ถ้าได้สร้างศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ไว้ ณ ริมฝั่งแม่น�้ำ จะท�ำให้ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและ โจรผู้ร้าย จึงได้ร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ขึ้นมาทางริมฝั่งแม่น�้ำปิง ทางทิศตะวันตกของอ�ำเภอ และในระหว่างวันที่ 10 – 12 เดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำปิง ทัง้ สองฝัง่ ในอ�ำเภอบรรพตพิสยั ได้รว่ มกันจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ และกลางคืนมีมหรสพแสดงฉลอง

140 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 140

15/3/2561 16:53:51


ศูนย์การเรียนรู ้โครงการอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำริ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริ เทศบาลต�ำบลบรรพตพิสัย ได้ก่อ ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นแหล่งศึกษาเรียน รูใ้ ห้กบั ประชาชนในชุมชน และส่งเสริมแนวทาง การด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลประราชทาน การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2555 ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก ประเพณีแห่สงกรานต์ ประเพณี ส งกรานต์ แ ละงานวั น ผู ้ สู ง อายุ ก�ำหนดจัดในเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมที่ ส�ำคัญ ขบวนแห่วันสงกรานต์ การแสดงดนตรี ของผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ประเพณีลอยกระทง ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย ก ร ะ ท ง จั ด ใ น เ ดื อ น พฤศจิกายนของทุกปี ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง สถานทีจ่ ดั งาน ณ วัดส้มเสีย้ ว และริมเขือ่ นหน้า วัดเจริญผล โดยจะจัดงานสลับกันไปในแต่ละปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลบรรพตพิสัย : เปิดท�ำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2549 จ�ำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลบรรพตพิสยั (ฝัง่ ส้มเสีย้ ว) และศูนย์พฒ ั นาเด็ก เล็ก เทศบาลต�ำบลบรรพตพิสัย (ฝั่งเจริญผล) ซึ่งได้เล็งเห็นความส�ำคัญของเด็ก ตั้งแต่ช่วงวัยอายุ 0 – 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นระยะเวลาที่ร่างกายมีอัตราการพัฒนา สูงมาโดยเฉพาะทางสมอง ถ้าเด็กได้รบั การพัฒนาทีด่ ี ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอืน่ ๆ เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเป็นก�ำลังในการ พัฒนาประเทศชาติต่อไป

โรงเรียนสูงวัยใจเกินร้อย : เปิดท�ำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา เป็นการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ การมีสว่ นร่วมในสังคม พัฒนาทักษะผูส้ งู อายุให้สามารถพึง่ พาตนเอง และด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี ตลอดจนเป็นพืน้ ทีถ่ า่ ยทอดความรู้ ประสบการณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไม่ให้สูญสลาย สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 141

141

17/3/2561 14:42:57


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

หนองตางู องค์การบริหารส่วนต�ำบล

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองตางู ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพือ่ แสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึง่ เป็นจุดมุง่ หมายความคาดหวัง ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพ การณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ คาดหวังทีจ่ ะให้เกิดขึน้ ใน อนาคต ดังนี้ “หนองตางูน่าอยู่ หลวงปู่รวมใจ ก้าวไกลด้วยภาคี เน้นวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข มีความสุขอย่างยั่งยืน ” “Our commitment is Nong ta ngu will be livable, Harmony of Laung pu Pimpa, Forward by paties network, Focus on sufficiency, Avoid of vices and Sustainable happiness”

นายหลุย เหรียญทอง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองตางู

องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองตางู เลขที่ 555 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180 โทรศัพท์ โทร.0-5687-1800 โทรสาร 0-5687-1801 เว็บไซต์ http://www.nongtangu.go.th/

นโยบายการบริหารงานของนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองตางู ด�ำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ชีวติ ทีด่ มี คี ณ ุ ธรรมน�ำความรูแ้ ละเกิดความผาสุก 3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนและ การรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตรการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชยกรรม 5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

142 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.

.indd 142

15/3/2561 16:53:18


แหล่งท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมทีส่ �ำคัญ 1. วัดหนองตางู ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 1 ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ หลวงปูพ่ มิ พา มรณภาพเมือ 2 สิงหาคม 2541 อายุได้ 91 ปี ร่างท่านบรรจุอยูใ่ นโลงแก้วสรีระร่าง ไม่เน่าเปือ่ ย ทีว่ ดั หนองตางูถา้ ท่านใดผ่านมาแถววัด หนองตางูอย่าลืมแวะมานมัสการท่านได้ปจั จุบนั ลูก ศิษย์ทา่ นทีเ่ ป็นผูส้ บื ทอดวิชาอาคม คือ พระครูนภิ า ธรรมวิสทุ ธ์เจ้าอาวาสวัดหนองตางู องค์ปจั จุบนั และพระอาจารย์พนม ฐานิสสฺ โร วัดวังปลากราย อ�ำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติ ร สุดท้ายนีข้ ออัญเชิญ พรหลวงปูพ่ มิ พา ไม่เจ็บ ไม่จน รวย รวย รวย ผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่ อ� ำ เภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด นครสวรรค์ ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 10 บ้านเนินสะเดา ต�ำบลหนองตางู อ�ำเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั รางวัลกลุม่ วิสาหกิจชุมชนดี เด่นระดับประเทศ 1. ไม้กวาดดอกหญ้า 2. ไม้กวาดทางมะพร้าว 3. ตระกร้าเชือกป่าน 4. ขนมดอกจอก 5. ขนมถัว่ ทอด 6. ขนมทองม้วนกรอบ 7. ขนมทองม้วนสด 8. คัพเค้ก 9. เปลเกลียวผ้าหนัง

ไม้กวาดดอกหญ้า

ขนมดอกจอก

ทอพรม

ขนมทองพลับ

เปลเกลียวผ้าหนัง

ขนมถั่วทอด

ขนมทองม้วน

เปลเกลียวผ้าหนัง SBL บันทึกประเทศไทย

2

.

.indd 143

143

15/3/2561 16:53:21


อ�ำ เภอพยุหะคีรี จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอพยุหะคีรี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลพยุหะคีรี วัดเขาแก้ว ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลพยุหะคีรี อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-341319

วัดหนองกลอย ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-0492709

ต�ำบลเขากะลา

วัดหนองเต่า หมู่ที่ 4 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0425889

วัดเขาสามยอด ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 2 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-369026

วัดใหม่พรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8072809

วัดซับผักกาด หมู่ที่ 7 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลเขาทอง

วัดธารล�ำใย หมู่ที่ 5 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1192 วัดบ่อเพลง หมู่ที่ 10 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8598848 วัดพุหว้า ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขากะลา อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0445390

วัดเขาทอง ที่อยู่ 185 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเขาทอง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-56182 วัดเขาทองพุทธาราม หมู่ที่ 10 ต�ำบลเขาทอง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-56182

วัดพระปรางค์เหลือง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าน�้ำอ้อย อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9197758

ต�ำบลน�้ำทรง

วัดสุวรรณรัตนาราม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0460638 วัดหนองคล่อ ที่อยู่ 36 หมู่ที่ 9 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-4914658

วัดคลองบางเดื่อ ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 4 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9715628

วัดใหม่ ที่อยู่ 73 หมู่ที่ 1 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1194879

วัดน�้ำทรง ที่อยู่ 61/1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2171743

ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

วัดเพียรอุดมธรรม หมู่ที่ 8 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7253475

ต�ำบลท่าน�้ำอ้อย

วัดสระเศรษฐี ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 7 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5639747

วัดเขาไม้เดน ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 8 ต�ำบลท่าน�้ำอ้อย อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-267379

วัดส�ำโรง ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 2 ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-4924192

วัดเขาบ่อแก้ว ที่อยู่ 46/2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9865391 วัดโป่งสวรรค์ ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 12 ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-3107211 วัดสระนางสรง ที่อยู่ 467 หมู่ที่ 6 ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2138575

144 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 144-145

.indd 144

17/3/2561 10:21:41


วัดสระปทุม หมู่ที่ 10 ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1193529 วัดหนองไม้แดง ที่อยู่ 251 หมู่ที่ 1 ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9727963 วัดห้วยบง หมู่ที่ 1 ต�ำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2811186

ต�ำบลเนินมะกอก วัดเนินมะกอก ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเนินมะกอก อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-342144 วัดหนองหมู ทีอ่ ยู่ 180 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลเนินมะกอก อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9580926 วัดหัวงิ้ว ทีอ่ ยู่ 11 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลเนินมะกอก อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9730129

ต�ำบลพยุหะ วัดอินทาราม ที่อยู่ 189 หมู่ที่ 2 ต�ำบลพยุหะ อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2163026

ต�ำบลม่วงหัก วัดเขาบ่อพลับ ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 10 ต�ำบลม่วงหัก อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8563244 วัดบ้านบน ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลม่วงหัก อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8889158 วัดหางน�้ำหนองแขม ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 8 ต�ำบลม่วงหัก อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-267246

ต�ำบลยางขาว วัดดอนกระชาย หมู่ที่ 8 ต�ำบลยางขาว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-0729310

วัดท่าตะโก หมู่ที่ 7 ต�ำบลยางขาว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8588781 วัดยางขาว หมู่ที่ 5 ต�ำบลยางขาว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8428491 วัดหาดสะแก ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลยางขาว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7859075 วัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 9 ต�ำบลยางขาว อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลย่านมัทรี

วัดมณีวงษ์ หมู่ที่ 3 ต�ำบลย่านมัทรี อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9894028 วัดย่านมัทรี ที่อยู่ 90 หมู่ที่ 2 ต�ำบลย่านมัทรี อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0468489

ต�ำบลสระทะเล วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย ที่อยู่ 250 หมู่ที่ 11 ต�ำบลสระทะเล อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2047350 วัดศรีเพ็งวนาราม หมู่ที่ 8 ต�ำบลสระทะเล อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ วัดสระทะเล ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสระทะเล อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2090287

วัดบางปราบ ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 2 ต�ำบลย่านมัทรี อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9259300 SBL บันทึกประเทศไทย

144-145

.indd 145

145

17/3/2561 10:21:41


บันทึกเส้นทางพบอ�ำเภอ

อ�ำเภอ

พยุ หะคีรี กราบพระบรมสารีรกิ ธาตุท่วี ดั พระปรางค์เหลือง นมัสการหลวงพ่อเงิน เที่ยวเมืองบนโคกไม้เดน สัมผัสเมืองเก่า พบพระสงบใจได้ปัญญา

ค�ำขวัญประจ�ำอ�ำเภอ

“สามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตพระเครื่อง นามกระเดื่องช่ างฝี มือ เลื่องระบือ เกษตรกรรม”

วิสัยทัศน์อ�ำเภอพยุหะคีรี

“แหล่งผลิตพระเครื่อง เมืองเกษตรยัง่ ยืน สังคมมีคุณธรรม”

อ�ำเภอพยุหะคีรีตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของจังหวัดอยู่ห่าง จากจั ง หวั ด 28 กิ โ ลเมตร ส� ำ หรั บ ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอ ตั้ ง อยู ่ ริ ม ถนน สายทางหลวงแผ่นดิน มีทั้งหมดพื้นที่ 740.8 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 462,996 ไร่ ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา พื้นที่ฝั่งขวาของ แม่น�้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ส่วนฝั่งซ้ายมีพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขา การปกครองและประชากร

ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�ำเภอท่าตะโกและอ�ำเภอตากฟ้า ทิศใต้ ติดต่อกับอ�ำเภอตาคลีและอ�ำเภอมโนรมย์(จังหวัดชัยนาท) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ�ำเภอเมืองอุทัยธานี(จังหวัดอุทัยธานี) และ อ�ำเภอโกรกพระ เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 11 ต�ำบล 125 หมู่บ้าน จ�ำนวน ประชากรทั้งหมด 61,821 คน เป็นชาย 29,933 คน หญิง 31,888 คน จ�ำนวนครัวเรือน 25,609 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 ) ราษฎรในท้องที่อ�ำเภอพยุหะคีรี มีอาชีพทางการเกษตรประมาณ 80% ประกอบด้วย ท�ำนา พืชไร่ พืชสวน สวนผลไม้ อาชีพแกะสลัก รับจ้าง และค้าขาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 11 แห่ง ดังนี้ เทศบาลต�ำบล พยุหะ,เทศบาลต�ำบลท่าน�้ำอ้อยม่วงหัก ,องค์การบริหารส่วนต�ำบลพยุหะ ,องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเนิ น มะกอก, องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล นิคมเขาบ่อแก้ว ,องค์การบริหารส่วนต�ำบลยางขาว ,องค์การบริหารส่วน ต�ำบลย่านมัทรี ,องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาทอง, องค์การบริหารส่วน ต�ำบลน�้ำทรง ,องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขากะลา ,องค์การบริหารส่วน ต�ำบลสระทะเล

นายอ�ำเภอพยุ หะคีรี

146 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 146

15/3/2561 16:50:59


โบราณสถานและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ 1. เมืองโบราณโคกไม้เดน หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองบนโคกไม้เดน” น่าจะเป็นเมืองโบราณ สมัยทวารวดี ที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่า “เมืองบน” ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 (พ.ศ. 1000-1500) โดยมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 600 เมตร คล้ายเมืองก�ำแพงนครปฐม เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่ จังหวัดชลบุรี เมืองโบราณเมืองบนแห่งนี้มีคูน�้ำ-คันดินล้อมรอบ 3 ชั้น สภาพในปัจจุบันนั้น คูเมือง และก�ำแพงเมืองชั้นนอกบางส่วนถูกถนนสายเอเชียตัดผ่านทับไปบางตอนและบริเวณนอกเมือง ทางด้านทิศตะวันออกยังพบกลุ่มโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานของพระสถูปเจดีย์ และบน ยอดเขาต่างๆ ที่ส�ำรวจแล้วมีจ�ำนวนถึง 16 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ในบริเวณนี้ รวมทั้งยัง ยังมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ อาทิเช่น รูปปั้นช้าง พญาฉัททันต์ อายุกว่า 1,000 ปี รูปปั้นต่างๆ ได้ถูกน�ำออกแสดงที่ต่างประเทศโดยนักโบราณคดีชาวอเมริกัน และออสเตรเลีย ที่เรียกกันว่า ศิลปะโบราณจากบ้านโคกไม้เดน 2.วัดพระปรางเหลือง วัดเก่าแก่มีอายุเก่า แก่กว่า 230 ปีแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน สมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ. 2305 และยั ง เป็ น วั ด ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ กล้ กั บ โบราณสถาน เมืองบน อันเป็นหัวเมืองโบราณในสมัยทวาร วดี ที่ปรากฏร่องรอยคูเมืองโบราณอยู่ด้านทิศ เหนือของวัด อาจบ่งบอกได้ว่าวัดพระปรางค์ เหลื อ งน่ า จะเป็ น ชุ ม ชน และเป็ น แหล่ ง อารยธรรมโบราณมาก่อน ใ น อ ดี ต ที่ ผ ่ า น ม า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 5 เคยเสด็จฯ ณ วัดพระปรางค์เหลืองถึงสามครั้ง ด้วยกัน โดยครั้งที่มีความส�ำคัญมากที่สุดคือ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ที่ “หลวงพ่ อ เงิน” ได้ถวายการรดน�้ำมนต์ แด่ พ ระองค์ ท ่ า น และจากนั้ น ท่ า นก็ ไ ด้ รั บ พระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูพยุหานุ สาสก์” ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะอ�ำเภอพยุหะคีรี ที่มีชื่อเสียงด้านรดน�้ำมนต์ “จินดามณี” โดย ภายในวั ด มี โ บราณสถานส� ำ คั ญ หลายแห่ ง ที่ ควรค่าแก่การเยี่ยมชม

องค์พระปรางค์เหลืองที่ปรางค์องค์เดิมนั้นมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นเจดีย์องค์เก่าอยู่ใน พื้นที่โบราณสถานเมืองบนสมัยทวารวดีและมีการบูรณะในสมัยอยุธยา โดยหลวงพ่อเงินได้ กราบทูลองค์พระยาด�ำรงราชานุภาพกล่าวว่า บนกองอิฐนั้นน่าจะเป็นองค์พระปรางค์เล็ก ๆ และ ทาสีเหลืองไว้ สมควรชื่อพระปรางค์เหลือง ซึ่งปัจจุบันพระปรางค์องค์นี้มีลักษณะเป็นพูนอิฐ และ ดิ น สู ง เหมื อ นเนิ น เขาเตี้ ย จึ ง ได้ มี ก ารสร้ า งองค์ พ ระปรางค์ เ หลื อ งองค์ ใ หม่ เป็ น ปรางค์ ที่ มี ทัศนียภาพสวยงามตั้งอยู่ริมน�้ำเจ้าพระยา โดยท�ำเป็นสีขาวทั้งองค์ สูงประมาณ 29 เมตร ตั้งอยู่ บนฐานสูงสามชั้น ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ตรงกลางขององค์ปรางค์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ และอย่าลืมแวะไปเที่ยว วิหารหลวงพ่อโตประดับเครื่องสังคโลก แพท่าน�้ำรับเสด็จ เก๋งเรือ พระราชทาน และกุฏิเก่าหลวงพ่อเงิน มีรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รวมทั้งภาพถ่ายส�ำคัญในอดีตให้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนอันเป็นต้นรากที่ส�ำคัญของประเทศ SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 147

147

15/3/2561 16:51:13


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดเขาทอง

พระครูนิภาธรรมวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดเขาทองสร้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2197 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลาง ช่วงหลัง จากสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตแล้ว เป็นวัด มหานิกาย ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 185 หมูท่ ี่ 4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ บริเวณพื้นที่ตั้งวัด เป็นพื้นที่ราบสูง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 38 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา นับแต่ พ.ศ.2197-2560 วัดนี้ มีอายุ 363 ปี เจ้าอาวาส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี 7 รูป มีรายชื่อตามล�ำดับ ดังนี้ 1. พระอธิการเฮง 2. พระอธิการพรหม 3. พระครูนิรันดร์ศีลคุณ (วัน หมีทอง) 4. พระอธิการทอง ไล้ทองค�ำ 5. พระอธิการทอง ฐิตสุทธฺ ิ ( ทอง กาละศรี) 6. พระครูนวิ ฐิ ธรรมาภินนั ท์ ( พรประเสริฐ หมีทอง )

7. พระครูนภิ าธรรมวงศ์ ( ประเทือง เพ็ชรผึง้ ) วัดเขาทองเดิมชือ่ “วัดสุวรรณคีรที า่ โขลง” ที่ได้ชื่อวัดสุวรรณคีรีท่าโขลง คือ บรรพบุรุษ ได้ ข นานนามไว้ แ ต่ เ ดิ ม จึ ง ได้ เรี ย กติ ด ปาก สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลาช้านาน ต่อมา วัดสุวรรณคีรที า่ โขลง ได้มาเปลีย่ นชือ่ ว่า วัดเขาทอง เมื่อ พระครูนิรันดร์ศีลคุณ (เจ้าอธิการวัน) เป็นเจ้าอาวาส ทางคณะสงฆ์ได้มาตรวจการ คณะสงฆ์พิจารณาเห็นว่า ชื่อวัดสุวรรณคีรีท่า โขลงนีไ้ ม่ตรงกับชือ่ บ้าน เพราะชือ่ บ้านเป็นชือ่ หมูบ่ า้ นเขาทอง ต�ำบลเขาทอง ดังนัน้ ทางคณะ สงฆ์จึงได้ต้ังชื่อเสียใหม่ว่า วัดเขาทอง ตั้งแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา อายุ ข องวั ด เขาทองตั้ ง แต่ เ ดิ ม มาจนถึ ง ปัจจุบนั นี้ ประมาณ 700 ปีเศษตามบรรพบุรษุ ได้เล่าสืบต่อกันมาว่า หมู่บ้านเขาทองเป็น หมู่บ้านของชาวมอญ ซึ่งจะมีหลักฐานการ

ยืนยันได้ว่า การก่อสร้างอุโบสถนั้นจะผินหน้า อุโบสถลงทางทิศตะวันตก

148 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 148

15/3/2561 15:06:39


ส่วนพระประธานในอุโบสถหลังเก่านั้น เป็นพระสมัยสุโขทัย ปรางสะดุ้งมาร โดยมี ประวัติมาว่า พระประธานในอุโบสถนั้น เมื่อ ครัง้ พระมหากษัตริยไ์ ด้ยา้ ยเมืองมาจากสุโขทัย เสด็จมาตั้งกรุงใหม่ที่กรุงศรีอยุธยาได้เสด็จมา โดยทางบก ได้บรรทุกพระพุทธรูปองค์นมี้ าบน หลังช้างกับกองทัพนีด้ ว้ ย ครัน้ เสด็จถึงหมูบ่ า้ น เขาทองก็เป็นเวลาหยุดพักแรม จึงได้อัญเชิญ พระพุทธรูปองค์นี้ลงจากหลังช้างเรียบร้อย แล้ว ก็ให้พวกควาญช้างทั้งหลายน�ำช้างไป กินน�ำ้ ทีห่ นองใหญ่ แล้วโดยเฉพาะในเวลาตอน กลางคืนได้มีช้างป่าเดินมากินน�้ำในหนองน�้ำ นี้เป็นประจ�ำ จึงมีประวัติทางทิศใต้ของวัดว่า เป็นทางช้าง มาจนถึงปัจจุบันนี้

อุโบสถหลังปัจจุบนั พระศรีศกั ยวงศ์ อดีต เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดสร้างขึ้น แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2526 และมีวหิ ารบูรพาจารย์ เป็นทีป่ ระดิษฐาน รอย พระพุทธบาทจ�ำลอง รูปหล่อเท่าจริง พระครู นิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร) และ พระครูนิรันดร์ศีลคุณ(วัน วฑฺฒธมฺโม) อดีเจ้า อาวาสวัดเขาทอง ซึง่ จะมีงานประจ�ำปีปดิ ทอง ไหว้พระสักการะบูรพาจารย์ ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3 ของทุกปี

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 149

149

15/3/2561 15:06:46


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดอินทาราม พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส “วัดอินทาราม” ชาวบ้านเรียกว่า “วัดใน” สังกัดมหานิกายอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ (ภาค 4) ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มี เ นื้ อ ที่ 13 ไร่ 64 ตาราง อาณาเขต ทิศเหนือยาว 71 วา 2 ศอก ทิศใต้ ยาว 54 วา 3 ศอก ทิศตะวันออกยาว 71 วา ทิศตะวันตกยาว 46 วา ติดแม่น�้ำเจ้าพระยา โฉนดที่ดิน นส. 3 สค 1 ตามโฉนดที่ 9382 เลขที่ดิน 174 กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ตั้งวัดก่อนตั้งกระทรวง(ส�ำหรับวัดที่สร้างหลัง พ.ศ.2484) โบสถ์หลังใหม่แทนหลังเก่าได้รับ พระราชทานวิสงุ คามสีมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2483 มีพระครูนยิ ตุ ต์ธรรมกิจ เป็นเจ้าอาวาส

ปฏิปทาพระสุปฏิปนั โน หลวงพ่อด�ำ ที่วัดอินทราราม หลวงพ่อด�ำ รักขิตตธัมโม ท่านเป็นเพียงพระ ลูกวัดอินทารามธรรมดาๆ รูปหนึ่ง แต่วัตร ปฏิบัติของท่านนั้น น่าเลื่อมใสศรัทธาผิดจาก หลวงตาทั่วๆ ไป กล่าวคือ ท่านถือเคร่งครัด เรื่องการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิตย์ และ มี ค วามรู ้ พิ เ ศษด้ า นวิ ช าแพทย์ แ ผนโบราณ ให้การสงเคราะห์ผู้คนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ หลวงพ่อด�ำ เป็นชาว จ.สิงห์บุรี มีนาม เดิมว่า “ด�ำ หอมแสน” โยมบิดาชื่อ “กร่าง” โยมมารดาชื่อ “สี” ต่อมาหลวงพ่อด�ำได้รับ การอุปการะจากตระกูล “พวงสมบัติ” โดย มี “ปู่แนม พวงสมบัติ” และ “แม่บุญ พวง สมบัติ” เป็นพ่อแม่บุญธรรม ภายใต้การเลี้ยง

ดูของคุณย่าพุก และคุณยายไล้ พวงสมบัติ เมื่ออายุครบบวชจึงเข้าอุปสมบทที่วัดอินทา ราม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี พระครู พยุหานุศาสก์ (หลวงพ่อชิต ชิตจิตฺโต) วัดยาง ขาว อ.โกรกพระ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครู นิสติ คุณากร (หลวงพ่อกัน คงฺครตโน) เป็นพระ กรรมวาจาจารย์ พระครูนภิ าธรโศภณ (หลวงพ่อชี) วัดอินทาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับ ฉายา “รักขิตตธัมโม” แปลว่า “ผู้มีธรรม อันรักษาแล้ว” พระภิ ก ษุ ด� ำ ตั้ ง ใจศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย อย่างเคร่งครัด ท่านเรียนรู้พระปริยัติและศีล าจาริยาวัตรของภิกษุ แต่ทว่าท่านไม่ใคร่ใฝ่ ศึกษาสอบนักธรรมต่างๆ ได้แต่เรียนเพือ่ รูแ้ ละ น�ำไปปฏิบัติเท่านั้น

150 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 150

15/3/2561 13:38:36


นอกจากนี้ ท ่ า นยั ง ได้ ศึ ก ษาวิ ช าแพทย์ แผนโบราณ, พระกรรมฐานและวิทยาคมจาก ปู่แนม พวงสมบัติ, หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว, หลวงพ่อชี วัดอินทาราม, หลวงพ่อสด วัดหาง น�ำ้ สาคร, หลวงปูอ่ นิ ทร์ วัดเกาะหงษ์, หลวงปูห่ นุ่ วัดเขาแก้ว, หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ เป็นต้น ทุกๆ วัน เมื่อว่างเว้นจากการรักษาคนไข้ หลวงพ่อด�ำจะขลุกอยู่กับการปฏิบัติพระกร รมฐาน นั่งนับประค�ำ การปั๊มพระและสุมไฟ เผาพระ นั่งเพ่งเตโชกสิณอยู่ข้างๆ เตาเผา อยู่วันยังค�่ำผู้คนที่ผ่านไปพบเห็นท่านในสมัย นั้น เห็นเป็นเรื่องปกติตามวิสัย แต่ก็หามีใคร รู้ไม่ว่า ท่านท�ำไปเพื่ออะไร เพราะในชีวิตของ ท่านไม่เคยออกจ�ำหน่ายหรือโฆษณาสรรพคุณ พระเครื่องเหล่านี้เลย ได้แต่ท�ำมาแล้วน�ำไป แจกเป็นการกุศลทั้งหมดทั้งสิ้น

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 151

151

15/3/2561 13:38:53


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดโป่งสวรรค์ พระสมุหไพโรจน์ จนฺทวํโส

....ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดโป่งสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 12 ต� ำ บลนิ ค มเขาบ่ อ แก้ ว อ� ำ เภอพยุ ห ะคี รี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากทางราชการได้ เปลี่ยนแปลงแบ่งเขตการปกครองใหม่ จึงย้าย จากหมู่ที่ 6 มาเป็นหมู่ที่ 12 ซึ่งหมู่บ้านตรงนี้ เดิมเรียกว่า “บ้านโป่งอ้ายโหนก” อยู่ห่างจาก ตัวอ�ำเภอพยุหะคีรีประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 53 กิโลเมตร บริเวณที่ตั้งวัด ณ ปัจจุบันนี้ เดิมทีเป็น ที่ท�ำกินของยายทิ้ง ฉัตรธรรม มีพื้นที่เป็น ลั ก ษณะเนิ น เขา ซึ่ ง ย้ า ยทิ้ ง เกิ ด ศรั ท ธาใน พระพุทธศาสนา ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินของตน ถวายให้สร้างวัดเป็นจ�ำนวน 6 ไร่ ไม่นานนัก มี ห ลวงพ่ อเหลื อผ่านมาจ�ำพรรษา ท่านได้

ด�ำเนินการสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อการ ท�ำบุญและปลูกสร้างกุฏิเป็นที่พักสงฆ์จนเป็น วั ด ขึ้ น และได้ ดู แ ลวั ด แห่ ง นี้ ม านานถึ ง 18 พรรษา จากนั้นหลวงพ่อศักดิ์ อยู่รักษาการแทน และสร้างศาลาเพื่อใช้ในการสวดมนต์ แต่มี เหตุไฟไหม้ ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างศาลา ขึ้นมาใหม่ห่างจากวัดสระนางสรงประมาณ 6 กิโลเมตร ต่อมาหลวงพ่อกอบมาดูแลในช่วง ระยะสั้นๆ เพียง 3 พรรษาและมีหลวงพ่อเทพ จากวัดหนองไม้แดง มาจ�ำพรรษาต่อจากนั้น ท่านได้ซอื้ ทีด่ นิ เพิม่ อีก 10 ไร่ และซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใช้ขุดสระอีก 4 ไร่ รวมเป็น 20 ไร่ และสร้าง ศาลาการเปรียญอีก 1 หลัง เพื่อให้ญาติโยม มาใช้ศาลานี้ในการท�ำบุญ หลังจากที่สร้าง

ศาลาเสร็จ หลวงพ่อเทพมรณภาพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2532 ในปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน พระสมุห ไพโรจน์ จนฺทวํโส มารักษาการแทน พร้อม สหธรรมิกอีก 4 รูป ซึ่งได้อยู่จ�ำพรรษาตลอด จนถึ ง ปั จ จุ บั น ท่ า นได้ มี ก ารได้ ส ร้ า งศาลา เงินล้าน โรงครัว ห้องน�ำ้ แทงก์นำ�้ วิหารหลวงพ่อ ทันใจ สระพญานาค พลับพลาพระนเรศวร และวิหารพระปัจเจก เมื่อเข้าปี พ.ศ.2554 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส

152 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 1

.indd 152

15/3/2561 17:04:32


วัดวังน�้ำขาว เจ้าอธิการวรานนท์ สุเมโธ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดวังน�้ำขาว ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีทดี่ นิ ตัง้ วัด เนื้อที่ 12 ไร่ 80 ตารางวา ตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 139347440 (ปัจจุบันมี เอกสารสิทธิส์ ำ� คัญคือ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 9743 เล่ม 98 อ.แม่วงก์) พืน้ ทีต่ งั้ วัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสะต่างๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง 14 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 กุฎิสงฆ์ 2 หลัง ส�ำหรับปูชนียวัตถุ มีพระพุทธโคดมและพระอัครสาวก สร้างเมื่อ พ.ศ.2513

วัดวังน�้ำขาว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2521 มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายจ�ำปา แก้วกองศรี ได้นมิ นต์หลวงพ่อพิมพา จิรคุโณ อยูท่ วี่ ดั หนองกระดูกเนือ้ มาอ�ำนวยการ สอนศีลธรรมและภาษาไทยแก่เยาวชนในหมูบ่ า้ นนี้ ซึง่ ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินการ พ.ศ.2501 มาจนถึงปัจจุบัน

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

รูปที่ 1 พระอธิการสมคิด พ.ศ. 2521-2523 รูปที่ 2 พระปลัดเปลือ้ ง จนฺทปชฺโชโต พ.ศ. 2524 ไม่ทราบแน่ชัดว่าด�ำรงต�ำแหน่งมากี่ปี รูปที่ 3 พระครูนิภาสสุทธิรักษ์ พ.ศ.2531-2559 รูปที่ 4. เจ้าอธิการวรานนท์ สุเมโธ (น.ธ.เอก,พธ.บ.) เจ้าอาวาสวัดวังน�ำ้ ขาว รูปปัจจุบนั เจ้าคณะต�ำบล เขาชนกัน เขต 1 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�ำเภอแม่วงก์ ร่ ว มท� ำ บุ ญ กั บ ทางวั ด : ชื่ อ บั ญ ชี พระวรานนท์ บั ญ ชี เ ลขที่ 606-0-16632-6 ธนาคารกรุงไทยสาขาลาดยาว โทร 088-420-4055 (หลวงพี่นนท์)เฟสบุ๊ค หลวงพี่นนท์ วัดวังน�้ำขาว เพจ วัดวังน�้ำขาว เขาชนกัน แม่วงก์ นว. SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 153

153

15/3/2561 11:11:22


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดบ่อเพลง พระอธิการไพรินทร์ นรินฺโท เจ้าอาวาส

หมู1่ 0 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วั ด บ่ อ เพลง ตั้ ง วั ด เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ.2526 โดยผู ้ มี จิตศรัทธาให้พ้ืนที่ในการสร้างวัดเป็นจ�ำนวน 6 ไร่ ได้มีการปลูกสร้าง อาคารเสนาสนะเพิ่มขึ้น โดยมีหลวงพ่อเพชรผู้ปกครองวัดเป็นรูปแรก ต่อมาได้มีการบริจาคที่ดินให้ทางวัดเพิ่มเติมอีก

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2548 เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล้ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2532 หอสวดมนต์ กว้าง 7.20 เมตร ยาว 12.50 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.2543 กุฏิสงฆ์ จ�ำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ 7 หลัง วิหาร กว้าง 4.20 เมตร ยาว 7.70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2543 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล จ�ำนวน 12 หลัง สร้างเมื่อ 2545 เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชยั ขนาดหน้าตัก กว้าง 50 นิ้ว สูง 67 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2552 พระประธานประจ�ำศาลา การเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง 50 นิ้ว

รายนามเจ้าอาวาส

1. พระอธิการเพชร ตโมนุโท 2. พระอธิการหล่อ อิสิญาโณ 3. พระอธิการฮุย กตปุญฺโญ 4. พระอธิการไพรินทร์ นรินฺโท รูปปัจจุบัน

154 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 154

15/3/2561 10:50:40


อ่างแก้วรีสอร์ท Angkaew Resort

างแก้วรีสอร์ท ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ บรรยากาศดี ติ ด เขา ติ ด สวนสุ ข ภาพ บริการที่พัก จัดงานเลี้ยงรุ่น เลี้ยงสัมนา

ติ ด ต่ อสอบถาม

101/68 หมู่ 2 ต.พยุหะ อ.พยุหะตคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 092-6391882, 05-6217644 อ่างแก้วรีสอร์ท

SBL บันทึกประเทศไทย 155

.indd 155

16/03/61 01:34:31 PM


อ�ำ เภอไพศาลี

จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอไพศาลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลโคกเดื่อ

ต�ำบลตะคร้อ

วัดโคกเดื่อ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7360558 วัดเนินทอง ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 12 ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7078227 วัดไพศาลี ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-4755750 วัดหนองแทงแรด ที่อยู่ 176 หมู่ที่ 7 ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองเสือ หมู่ที่ 1 ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-6803453 วัดห้วยตะโก หมู่ที่ 2 ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดคลองมะม่วงเตี้ย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลตะคร้อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-0546584 วัดช่องคีรี ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตะคร้อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-0526880 วัดตะคร้อ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลตะคร้อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-9608667 วัดพระพุทธบาท ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลตะคร้อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-4005996 วังกระโดนน้อย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลตะคร้อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดวังกระโดนใหญ่ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตะคร้อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดประชาสามัคคี ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 3 ต�ำบลตะคร้อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-9271985

ต�ำบลนาขอม

วัดเขาช้างฟุบ (ธ) หมู่ที่ 6 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-5913007 วัดนาขอม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2067460 วัดประจันตคีรี ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2100325 วัดศิริมงคล (หนองเคล็ด) หมู่ที่ 11 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดสันติประชาราม หมู่ที่ 9 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองตกกล้า ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5054765 วัดหนองม่วง ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 8 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8592604 วัดหนองปรือเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ต�ำบลนาขอม อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลโพธิ์ประสาท วัดเขาหลักชัย ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 8 ต�ำบลโพธิ์ประสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2521168 วัดคีรีล้อม ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 9 ต�ำบลโพธิ์ประสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดคีรีประสาท หมู่ที่ 11 ต�ำบลโพธิ์ประสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

156 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ .indd 156

17/03/61 09:32:51 AM


วัดโค้งสวอง หมู่ที่ 6 ต�ำบลโพธิ์ประสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2672462 วัดตะเคียนทอง ทีอ่ ยู่ 9/1 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลโพธิป์ ระสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-5117507 วัดโพธิ์ประสาท ทีอ่ ยู่ 301 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลโพธิป์ ระสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2152334 วัดมงคลประชาสรรค์ หมู่ที่ 2 ต�ำบลโพธิ์ประสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองปลาย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 12 ต�ำบลโพธิ์ประสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลไพศาลี วัดเขาธรรมบท หมู่ที่ 5 ต�ำบลไพศาลี อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหัวพุ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลไพศาลี อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-9051373

วัดใหม่วารีเย็น ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลไพศาลี อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1623676

ต�ำบลวังข่อย วัดซับสมบูรณ์ ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-5928867 วัดพุฝรั่ง หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดระหอกเหียง ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9587511 วัดวังข่อยสามัคคีธรรม (วังข่อย) ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-6788013 วัดหนองกระทุ่มทอง ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองส�ำโรง หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองสะแกยาว หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดกระทุ่มทองศรัทธาธรรม หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดห้วยขว้าว หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 8 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลวังน�้ำลัด

ต�ำบลส�ำโรงชัย

วัดเขาดินวนาราม ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-7345667 วัดเขาหินกลิ้ง หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-7718113 วัดตะกุดภิบาล ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดบ่อทอง หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2034655 วัดพุทธนิมิต ที่อยู่ 287 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9531484 วัดโพธิ์งาม ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดวังน�้ำลัด ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองโพธิ์ศรี ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังน�้ำลัด อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วัดโคกมะขวิด หมู่ที่ 7 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-6319963 วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-6027497 วัดวังกรด ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 8 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-366088 วัดวังเตียน หมู่ที่ 2 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8416813 วัดส�ำโรงชัย ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8842553 วัดหนองไผ่ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8390202 วัดวังสีคราม หมู่ที่ 21 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ วัดตะคร้อลาด หมู่ที่ 10 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

.indd 157

157

17/03/61 09:32:53 AM


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดตะเคียนทอง พระครูนิติวินัยการ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดตะเคียนทอง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ต�ำบลโพธิ์ประสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน เนื้อที่ 16 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว 9 เส้น 6 วา ติดต่อกับที่ดินนางฉงน แก้วเกิด ทิศใต้ยาว 9 เส้น 6 วา ติดต่อกับถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น 6 วา ติดถนนบ้าน ตะเคียนทอง-หนองอีเส้า ทิศตะวันตกติดต่อ กับที่ดินของโรงเรียนบ้าตะเคียนทอง พื้นที่วัด เป็นที่ราบลุ่ม มีอาคาร เสนาสนะต่างๆ ดังนี้ ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 29 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2521 ,หอสวดมนต์ ยาว 12.50 เมตร กว้าง 9 เมตร ,ศาลาธรรมสังเวช ยาว 14 เมตร กว้าง 10.5 เมตร ,กุฏิ 8 หลัง ปัจจุบนั พระครูนติ วิ นิ ยั การ ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง

158 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 4

.indd 158

15/3/2561 13:44:44


ฉลองศรัทธาผู้เลื่อมใส

1. ภ ายในวั ด ประดิ ษ ฐานหลวงพ่ อ เดิ ม พุทธสโร องค์ใหญ่ หน้าตัก 109 ซม.สูง 5 เมตร เป็ น เทพเจ้ า ผู้ศัก ดิ์สิทธิ์ แห่งเมือง 4 แคว ประดิษฐานติดถนนสาธารณะด้านทิศใต้หน้า ซุ้มประตูของวัด 2. ภ ายในวิ ห ารประดิ ษ ฐานรู ป เหมื อ น หลวงพ่อเดิม พุทธสโรเท่าองค์จริงมีสาธุชน คนใจบุญมาบนบานประจ�ำโดยใช้พวงมาลัย สด 9 พวง ,ขนมจีนน�้ำยา 1 ชุด ,ไข่ 99 ฟอง ,ลอดช่องไทย 1 ชุด , ผ้าป่า 1 กอง แล้วจะได้ สมปรารถนาในการบนไหว้ทุกประการ 3. ภายในวิหารประดิษฐานพ่อปูต่ ะเคียนใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เก่าแก่หน้าตัก 160 ซม. เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองคู่วิหาร หลวงพ่อเดิม 4. ภ ายในวิ ห ารประดิ ษ ฐาน หลวงพ่ อ พรหมมาเป็นพระพุทธรุปปูนปั้นคู่วัดตะเคียน ทองมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด 5. ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อยิ้ม พระคู่วัดตะเคียนทอง เนื้อนวะโลหะ

SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 159

159

15/3/2561 13:44:49


6. ภ ายในวิ ห ารหลวงพ่ อ เดิ ม เป็ น ที่ ประดิ ษ ฐานเรื อ ของแม่ ย ่ า ตะเคี ย นทองซึ่ ง พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลก็จะสามารถ เชิญเรือ แม่ย่าตะเคียนทองไปท�ำการค้าขาย ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 7. ด้านทิศเหนือวิหารเป็นศาลย่าตะเคียนทอง ซึ่งประดิษฐานแม่ย่าตะเคียน แม่ย่าดาวเรือง แม่ย่าศรีเรือน แม่ย่ามิ่งเมือง แม่ย่าบุญล้น แม่บุษบา ตลอดจน แม่ย่านางเรือ ซึ่งเปรียบ เสมื อ นแม่ ย ่ า ตะเคี ย นทองเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ประจ�ำวัดตะเคียนทองผู้มีบุญมากราบไหว้ ขอพรก็จะได้พบโชคพบลาภอยู่เป็นประจ�ำ

8. ด้านหลังศาล แม่ย่าตะเคียนทองเป็นที่ ประดิษย์ฐานเจ้าแม่กวนอิมรูปประทับยืน 9. ดา้ นหลังวิหารหลวงพ่อเดิมถัดไปก็เป็น ที่ประดิษฐานหลวงพ่อปากแดง พระพุทธรูป ทองเหลืองประจ�ำวัดตะเคียนทอง 10. ด้านหลังวิหารหลวงพ่อเดิม เป็นที่ ตัง้ ของพระราหูผใู้ ดทีต่ กพระราหูกจ็ ะต้องมาก ราบไหว้ด้วยธูปด�ำ เทียนด�ำ อย่างละ 12 ดอก และสะเดาะห์เคราะห์ดว้ ยของด�ำ 9 อย่างๆ ละ 1 บาท ก็จะพบแต่ความสุขความเจริญ 11. ด ้ า น ห ลั ง วิ ห า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น พระพิฆเนศ ปางประทับยืนสาธุชนขอพรให้ เกิดความสุขความส�ำเร็จในชีวิตได้ทุกวัน

12. ด้ า นทิ ศ เหนื อ หลั ง อุ โ บสถเป็ น ที่ ประทั บ ของพ่ อ ปู ่ ศ รี สุ ท โธนาคราช พ่ อ ปู ่ นาคราชใหญ่ พ่อปู่อนันตนาคราช ผู้ใดตกปี นาคราชก็จะใช้ธปู 5 ดอกขอขมาพ่อปูน่ าคราช ทั้งหลายด้สยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ พร้อม สะเดาะเคราะห์ดว้ ยปัจจัย 9 บาท เพือ่ เป็นการ บูชาพญานาคทั้งหลายนั่นเอง 13. ด้านหน้าซุม้ ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ ผู้เฝ้าซุ้มทางเข้าออกของวัดเป็นการขจัดสิ่ง ชั่วร้ายที่จะเข้ามาในวัดตะเคียนทองป้องกัน ขจัดภูตผีปีศาจทั้งหลายตามโบราณคดีสมัย พุทธกาล

160 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 4

.indd 160

15/3/2561 13:44:55


14. ถัดมาเป็นช้างคูบ่ ญ ุ คูบ่ ารมีของหลวง พ่อเดิม พุทธสโร เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมือง สี่แควจังหวัดนครสวรรค์ คือแม่ประทุมแล พ่ อ พลายทองครู ใ ครได้ ล อดท้ อ งช้ า งก็ จ ะ พบแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บ 15. ในวิหารด้านจะพบไก่แก้วซึ่งเป็นไก่ น�ำโชคลาภเข้ามาสู่วัดตะเคียนทองโดยมาอยู่ เสมอๆ 16. กราบรูปเหมือถือหลวงปูท่ วดวัดช้างไห้ เพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวท่านทั้งหลายที่ได้ เคารพสักการะด้วยความศรัทธา 17. กราบรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เพื่อเกิดความสุขุมเยือกเย็นใน จิตใจของผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายโดยจะมีโชค ลาภในการใช้ชีวิตประจ�ำวันทั้งหลาย 18. ภายในศาลการเปรียญประดิษฐาน พระพุทธชินราชหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว เนื้อทอง เหลืองเก่าเพือ่ พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บชู า ประจ�ำวันพระเพื่อฉลองศรัทธาผู้เลื่อมใสใน พระพุทธศาสนา 19. อุ โ บสถวั ด ตะเคี ย นทองใกล้ แ ล้ ว เสร็จขณะนีไ้ ด้ประดิษฐานพระประธานประจ�ำ อุโบสถเชียงแสนหน้านางและพระพุทธชินราชใหญ่ 2 องค์ ตลอดจนหลวงพ่อโสธรหน้าตักกว้าง 90 ซม.เนื้องทองเหลืองประจ�ำอุโบทวัดตะเคียน ทอง 20. ทุกวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี ทางวัดตะเคียนทองจะจัดให้มกี ารไหว้ครูหลวง พ่อเติมเสริมแม่ย่าตะเคียนทอง ญาติโยมทีรับ เรือไปก็จะทอดผ้าป่าเสริมบุญบารมีให้กับแม่ ย่าตะเคียนทองประจ�ำทุกปี 21. การเชิญเรือของแม่ย่าตะเคียนทอง ทุกวัน ยกเว้นวันพระจะหยุดท�ำพิธีเชิญเรือ

22. เจ้าอาวาสจะท�ำพิธีอาบน�้ำมนต์แก้ ราศีปีชงแก่พุทธศาสนิกชนโดยการท�ำพิธีอาบ น�ำ้ มนต์ นัน้ มิได้กำ� หนดราคาไว้ใช้ความศรัทธา ของท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลเป็นผู้ก�ำหนด 23. ทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ทาง วัดตะเคียนทองก็จะจัดให้มกี ารทอดผ้าป่าเพือ่ บูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 161

161

15/3/2561 13:45:04


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

เดินตามรอยบาทพระศาสดา

วัดพระพุทธบาท (ไพศาลี) ส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจ� ำ จั ง หวั ด นครสวรรค์ แห่ ง ที่ 14

หมู่ 9 ต�ำบลส�ำโรงชัย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทร. 082 - 400 5996 รอยพระพุทธบาทจ�ำลองมีลกั ษณะเป็นแผ่น หินชนวนสีเขียวแกะสลัก ขนาดกว้าง 0.72 เมตร ยาว 1.66 เมตร สันนิฐานว่าสร้างในสมัย พระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัย จากเอกสารมี ผูบ้ นั ทึกไว้ทำ� ให้เราทราบว่ารอยพระพุทธบาทนี้ ได้ถกู อัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช พร้อมกับผู้คนที่เกณฑ์ มาสร้างเมืองไพศาลี โดยได้นำ� มาประดิษฐานไว้ บนยอดเขา แล้วสร้างวิหารครอบไว้ ภูเขาลูกนี้ คือทีต่ งั้ ของวัดพระพุทธบาท ในปัจจุบนั

รอยพระพุทธบาทซ้อนรอย เป็นพระบาท ขวา พระบาทซ้าย ซ้อนอยู่ในรอยเดียวกัน รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ พระครูนยิ ตุ พัฒนาทรนิมติ ว่ามีชาวลับแลมาบอกว่ามีรอยพระพุทธบาท ประทับอยูบ่ นเนินเขา รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ถูกค้นพบ เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 โดย พระครูนยิ ตุ พัฒนาทร ( อ.ช�ำนาญ อดีต เจ้าอาวาส) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 สมเด็จพุฒาจารย์(วัดสระเกต) เสด็จเป็นองค์ ประธานเปิดมณฑป มีพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดมณฑปโดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 สมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์เสด็จเป็นองค์ประธานอัญเชิญ พระบรมสารีรกิ ธาตุ ขึน้ สูย่ อดมณฑป

162 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

พระอาจารย์ประเวศน์ ฐานวีโร ด�ำรงต�14.indd ำแหน่162 งเจ้าอาวาส

15/3/2561 14:26:12


ประวัติวัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาทไพศาลีแห่งนี้ สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราช ตอนย้ายราชธานีจากอยุธยามาสร้างเมืองใหม่ ซึ่งอดีตเคย เป็นเมืองหลวงของขอม ภาคกลางคือเมืองละโว้ สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ และสถาปนาชื่อว่า เมืองลพบุรี ในปัจจุบัน มีวังนารายณ์ราชนิเวศปรากฏอยู่ เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของคนไทยและคนต่างชาติในปัจจุบันนี้ รอยพระพุทธบาทไพศาลี เป็นรอยพระพุทธรูปจ�ำลอง โดยใช้หินชนวน สีเทาด�ำซึ่งหินชนิดนี้มีอยู่เขาหลวงเมืองสุโขทัยเท่านั้น รูปรอย การประติมากรรม เป็นลวดลายปลายสุโขทัยต้นอยุธยา พระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัยด�ำริให้สร้างขึน้ เมือ่ อาณาจักรสุโขทัยหมดอ�ำนาจ ทางกรุงศรีอยุธยา ได้น�ำรอยพระพุทธบาทจ�ำลองนี้ มาประดิษฐานและเก็บไว้ที่กรุงศรีอยุธยา ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงให้คนเฟ้นหาเมืองหน้าด่าน ของละโว้ในอดีตและได้ค้นพบเมืองไพศาลีจึงทรงให้น�ำรอยพระพุทธบาทมประดิษฐานไว้ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของคนไพศาลี และเป็นหลักของเมือง ของผู้คนที่เดินทางมาช่วยกันสร้างเมืองไพศาลีขึ้นมาใหม่ และได้อัญเชิญรอยพระพุทธบาทขึ้นมาประดิษฐานบนฐานหิน ที่ได้ก่อเป็นชั้นหินขึ้นเป็น ห้าชั้นและสร้างมณฑปก่ออิฐถือปูนครอบรอยพระพุทธบาทเขาจ�ำลองไว้ ส่วนทางขึ้นมณฑปเป็นบันไดหินตัดประมาณ 40-50 ขั้นปัจจุบันยังมีร่องรอย ของบันไดโบราณ ให้เห็นอยู่บ้าง..ฯลฯ

วัดพระพุทธบาท จัดงานปริวาสกรรม บวชชี – พราหมณ์ ตรงกับวันขึน้ 15 ค�ำ ่ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)ทุกปี

ออกพรรษาตักบาตรเทโว ทีว่ ดั พระพุทธบาทไพศาลี โครงการและแผนพัฒนาวัดทีจ่ ดั ท�ำขึน้ มีดงั นี 1.โครงการวัดช่วยบ้าน 2.โครงการธรรมะวันศุกร์ 3.โครงการทัศนเมื่องเก่าไพศาลี 4.โครงการแสงธรรมส่องทาง 5.โครงการปริวาสกรรม บวชชี-พราหมณ์ 6.โครงการตักบาตรเทโวโลหนะ 7.โครงการสื บ สานประเพณี ส งกานต์ ประสานใจชุมชน 8.โครงการคืนน�้ำใจสู่วัยชรา 9.โครงการมอบของขวัญแด่เด็กดี มีใจบุญ ใส่บาตรพระหน้าบ้าน 10.โครงการวัดช่วยอาหารกลางวัน ร่วม กันพัฒนาโรงเรียน 11.โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 12.โครงการสร้างสถานลานปฏิบัติธรรม

ประวัติเจ้าอาวาส 1.หลวงพ่ อ เฉลิ ม ญาณจารี เป็ น พระ นักปฏิบัติ นักพัฒนา เป็นผู้น�ำพาญาติโยม ชาวบ้านสร้างวัด ขุดบ่อ สร้างศาลา สร้าง โรงเรียน สร้างถนน เป็นผูก้ อ่ ตัง้ วัดพระพุทธบาท 2.พระครู นิ ยุ ต พั ฒ นาทร (อ.ช� ำ นาญ) ท่านเดินธุดงค์ผ่านมา ญาติโยมชาวบ้านเห็น ท่านแล้ว เกิดศรัทธา จึงพร้อมน้อมน�ำกันมา กราบอาราธนาท่านจ�ำพรรษาเพือ่ พัฒนาวัดวา อาราม ท่านงามด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น พระวิปัสสนา น�ำพาจัดงานปริวาสกรรม เป็น ผู้ค้นพบรอยพระพุทธบาทซ้อนรอย เป็นผู้น�ำ สร้างท�ำ โบสถ์ เมรุ กุฏิ วิหาร จน 21 พรรษา ผ่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2547 3.พระอาจารย์ ป ระเวศน์ ฐานวี โ ร เดินธุดงค์ มุ่งสู่ภาคเหนือ แต่เวลาเหลือ 1 วัน จ�ำพรรษา ญาติโยมพร้อมหน้ากันมา อาราธนา นิมนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน SBL บันทึกประเทศไทย

2

14.indd 163

163

15/3/2561 14:26:18


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดใหม่วารีเย็น

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต�ำบลไพศาลี อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 43 ตารางวา เดิมประมาณปี พ.ศ.2475 สมัยนัน้ ยังเป็น ป่าทึบ ใครต้องการที่ท�ำกินต้องบุกเบิกหรือ เปิดป่าเอาเพื่อท�ำบ้าน ท�ำไร่ ท�ำนา กันเอง ประชากรส่ ว นมากจะมาจากแถบจั ง หวั ด สระบุรีเสียส่วนมาก พอทางประชากรมีที่มี ทางเพือ่ ท�ำมาหากินกันแล้วก็ได้รวมตัวกันเพือ่ หาที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ จึ ง จั ด ตั้ ง ที่ ค วรจะท� ำ กิ จ ทางพุ ท ธศาสนา โดยจั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก สงฆ์ วัดใหม่วารีเย็นขึ้น เพื่อให้ประชากรท�ำบุญ ท�ำทานตามพุทธศาสนา โดยมีพระอาจารย์ เสงี่ยม เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ ต่อมา ชาวบ้าน ก็ท�ำการขออนุญาตสร้างวัดใหม่วารีเย็นขึ้น ในเขต ต�ำบลโคกเดื่อ อ�ำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น ต�ำบลไพศาลี อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เมือ่ ปี พ.ศ.2534 ต่ อ มาการขออนุ ญ าตให้ ส ร้ า งวั ด โดย มี นายสุข บุตรฉิม เป็นผู้ขอและเป็นผู้ถวาย

ที่ ดิ น ให้ วั ด และขอเมื่ อ ปี พ.ศ.2518 ทาง เถรสมาคมอนุญาตให้วัดออกหนังสือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2518 กระทั่งเมื่อเริ่มสร้างวัด ใหม่วารีเย็นไปเรื่อยๆ ก็ปรึกษาหารือกันเพื่อ จะขอเรื่อง การตั้งวัดในพุทธศาสนา โดยมี นายสุข บุตรฉิม และด้วยความเห็นชอบของ มหาเถรสมาคม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ประกาศให้ตงั้ เป็นวัดขึน้ ในพุทธศาสนามีนามว่า “วัดใหม่วารีเย็น” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประกาศ เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2519 เป็นต้นมา

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

1. พระอาจารย์เสงี่ยม จ�ำพรรษาปี พ.ศ.2475-2476 2. พระอาจารย์ถาวร จ�ำพรรษาปี พ.ศ.2476-2480 3. พระอาจารย์มาก จ�ำพรรษาปี พ.ศ.2480-2487 4. พระอาจารย์น้อย จ�ำพรรษาปี พ.ศ.2487-2490 5. พระอาจารย์ส�ำเภา จ�ำพรรษาปี พ.ศ.2490-2494 6. พระอาจารย์บุญชู ฐิตธมฺโม จ�ำพรรษาปี พ.ศ.2494-2532 7. พระอาจารย์บุญรอด จารุวณฺโร จ�ำพรรษาปี พ.ศ.2532-2548 8.พระครูนินนาท ขันตยากร พ.ศ 2548- ปัจจุบัน

164 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 164

15/3/2561 14:04:45


ธรรมะคือเพื่อนใจ เป็นดั่งสายน�้ำที่ชุ่มเย็น อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก อิจฺฉาวินยายุ มุจฺจต อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธนํ โลกถูกความอยากผูกพันไว้ จะหลุดได้เพราะก�ำจัดความอยาก เพราะละความอยากเสียได้ จึงชื่อว่าตัดเครื่องผูกทั้งปวงได้ SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 165

165

15/3/2561 14:05:01


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดไพศาลี

พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ ( พระปลัดล�ำยวง วรปญฺโญ) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัด วัดไพศาลี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2518 ผู ้ เริ่ ม และด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งครั้ ง แรก คื อ พ่อกอง แม่ผัน นามโสวรรณ, พ่อคง แม่พรม บัวรอด, พ่อใหญ่ แม่โท ศรีจันทร์, พ่อกริช แม่เงิน ตรีจนั ทร์, พ่อเลีย่ ม แม่ขาว พลอตสวรรค์, พ่ อ เหลื อ บ แม่ เขี ย ว มิ่ ง ขวั ญ , นายบุ ญ ชู นางเจริญ นามโสวรรณ, ผูใ้ หญ่ทอง รุง่ เรืองศรี ได้ ร วมตั ว กั น ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มด� ำ เนิ น การ ก่อสร้างวัดไพศาลี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้เริม่ ซือ้ ทีด่ นิ ของ นายปล้อง ขวัญพุทธ ครั้งแรก 5 ไร่ นายปล้องยกให้อีก 1 ไร่ รวม เป็น 6 ไร่ ต่อมาจึงได้พากันหาไม้มาแล้วขอแรง ชาวบ้านได้มาช่วยเลื่อยแปรรูปเพื่อจะท�ำการ ก่อสร้างเสนาสนะให้พระภิกษุสามเณรได้อยู่ อาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไป ต่อมานางมาก อ่อนบุญ ได้บริจาคบ้านไม้ 1 หลัง ให้เสาไม้แต่อีก 12 ต้น นายท�ำ นางมี

นางนุ่ม มีจิตศรัทธา ได้เป็นผู้บริจาคบ้านอีก 1 หลัง และเริ่มท�ำการก่อสร้างกุฏิเล็กๆ ขึ้น 2 หลัง พร้อมด้วยศาลาไม้อีก 1 หลัง พอได้ให้ พระภิกษุสามเณรได้อยู่อาศัยและชาวบ้านได้ บ�ำเพ็ญบุญกุศล ต่ อ มาเมื่ อ ปี พ.ศ.2523 ได้ นิ ม นต์ พระอาจารย์ทวี โพธิ์ทับทิม มาเป็นผู้น�ำสงฆ์ ให้ชาวบ้านได้บ�ำเพ็ญกุศล อยู่ได้ประมาณ 1 พรรษา ท่านก็ได้ยา้ ยไปอยูท่ อี่ นื่ ปี พ.ศ.2525 นิมนต์พระมานะ ศรีอ่อน มาอยู่จ�ำพรรษา 1 พรรษา ต่อมา ปีพ.ศ.2526 นิมนต์อาจารย์ ทวี โพธิ์ทับทิม มาเป็นผู้น�ำสงฆ์ และปี พ.ศ. 2528 นิมนต์พระศรีนวล จารุวณฺโณ มาเป็น ผู้น�ำสงฆ์ ปี พ.ศ.2529-2530 ได้นมิ นต์พระสุบนิ ผาสุกาโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดไพศาลี และ ลาสิกขาออกไป ต่อมาปี .พ.ศ.2531 นิมนต์ พระเสนอ คชสารทอง มาเป็นผู้น�ำสงฆ์อยู่

จ�ำพรรษา 1 พรรษา พ.ศ2532 ชาวบ้านได้ ไปนิมนต์พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ ( พระปลัด ล�ำยวง วรปญฺโญ) อดีตผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดโคก เดือ่ และอดีตเลขานุการเจ้าคณะอ�ำเภอไพศาลี มาเป็ น เจ้ า อาวาสวั ด ไพศาลี ท่ า นได้ น� ำ พา กรรมการพร้อมด้วยญาติโยมชาวบ้าน ได้รว่ มกัน พัฒนาก่อสร้างกุฏิ สร้างอุโบสถ พ.ศ.2533 สร้างเมรุ พ.ศ.2534 สร้างศาลาธรรมนิมิต ศิษย์อนุสรณ์ พ.ศ.2544 สร้างศาลาอนุสรณ์ พ.ศ.2548 สร้างศาลาอนุสรณ์ 2549 สร้าง ศาลาอนุ ส รณ์ 2553 ต่ อ มาพระสะอาด จนฺทสุวณฺโณ มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้เป็น ของวัดไพศาลี อีก 4 ไร่เศษ และปี พ.ศ.2549 พระครูนิทัสน์ปัญญาวุธ ได้ประชุมปรึกษา หารือกับคณะกรรมการ และลงมติเป็นอก ลักษณ์ว่าจะซื้อที่ดินด้านหน้าวัด กรรมการ ทุกคนก็เห็นด้วยจึงได้ด�ำเนินการจัดซื้อที่ดิน

166 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 166

15/3/2561 13:34:39


หน้าวัดจ�ำนวน 1 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา เป็น เงิน 704,000 บาท และพ.ศ.2560 สร้างศาลา เอนกประสงค์ อานิสงส์จากการสร้างวิหารทาน วิ ห ารทาน คื อ การท� ำ บุ ญ ถวายหรื อ ร่ ว ม สร้างเสนาสนะต่างๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระ ศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน�้ำ เป็นต้น องค์ ส มเด็ จ พระบรมศาสดาพระสั ม มา สัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้วา่ การถวายวิหารทาน มีอานิสงส์มากดังนี้ “แม้ถวายทานแด่องค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง ยังมี อานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว และ แม้การถวายสังฆทาน 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ ไม่เท่าการถวายวิหารทาน ครั้งเดียว” การให้เสนาสนะเป็นทาน จึงได้บุญมาก ได้บญ ุ อยูเ่ รือ่ ยๆ ได้บญ ุ อยูท่ กุ ขณะ ได้บญ ุ ทุกครัง้ ทีม่ ผี เู้ ข้าพักอาศัยใช้สอย ใช้มากก็ได้มาก ตลอด เวลาก็ได้ตลอดเวลา เพราะเป็นประโยชน์ถาวร ให้คุณค่าตลอดเวลาไปจนรื้อถอน หรือใช้การ อะไรไม่ได้ เรียกว่า ผูท้ ำ� ได้บญ ุ ผูใ้ ช้ได้กศุ ล SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 167

167

15/3/2561 13:34:56


อ�ำเภอหนองบัว จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอหนองบัว จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลห้วยถั่วเหนือ วัดกระดานหน้าแกล ทีอ่ ยู่ 81 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลห้วยถัว่ เหนือ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6199-2370 วัดโคกมะกอก ทีอ่ ยู่ 65 หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลห้วยถัว่ เหนือ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1046-8756 วัดจิกยาวใต้ ทีอ่ ยู่ 156 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลห้วยถัว่ เหนือ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6199-4450 วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ ทีอ่ ยู่ 75 หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลห้วยถัว่ เหนือ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9270-5913 วัดห้วยถั่ว ทีอ่ ยู่ 85 หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลห้วยถัว่ เหนือ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6205-3096

วัดห้วยวารี ทีอ่ ยู่ 154 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลห้วยถัว่ เหนือ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7195-4690

ต�ำบลห้วยร่วม วัดเกาะแก้ว ที่อยู่ 127 หมู่ที่ 10 ต�ำบลห้วยร่วม อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-3622-7683 วัดจิกใหญ่ ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 8 ต�ำบลห้วยร่วม อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9839-3934 วัดสามัคคีสุนทร ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 10 ต�ำบลห้วยร่วม อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9563-3765 วัดห้วยถั่วกลาง ที่อยู่ 72 หมู่ที่ 11 ต�ำบลห้วยร่วม อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6028-3137

วัดห้วยถั่วเหนือ ที่อยู่ 68 หมู่ที่ 11 ต�ำบลห้วยร่วม อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9509-1318 วัดห้วยร่วม ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 3 ต�ำบลห้วยร่วม อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9621895 วัดห้วยร่วมใต้ ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยร่วม อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4440-4047

ต�ำบลวังบ่อ วัดกุฏตามั่น หมู่ที่ 12 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 091-2830240 วัดเขานางต่วม ที่อยู่ 555 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4591-3429

วัดโคกสะอาด ที่อยู่ 108 หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1395-3614 วัดทับลุ่มศรีมงคล ที่อยู่ 828 หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9740-9637 วัดวังข่อย ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 4 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9957-9731 วัดวังบ่อ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9535-9119 วัดวังใหญ่ ที่อยู่ 1/4 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7197-8202 วัดเวฬุวัน ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6205-3144

168 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2.

_

.indd 168

16/3/2561 13:59:51


วัดหนองไผ่ ที่อยู่ 17 หมู่ที่ 10 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7204-6890 วัดห้วยน้อย ที่อยู่ 73/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9438-3741 วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6209-8098 วัดป่าโนนฤาษี หมู่ที่ 13 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลธารทหาร

วัดห้วยธารทหาร ที่อยู่ 829 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7206-4782 วัดอุดมพัฒนา ที่อยู่ 497 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9957-3891 วัดอ้อยช้างงาม หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังบ่อ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9567-7433

ต�ำบลหนองกลับ วัดเขามะเกลือ ทีอ่ ยู่ 172/1 หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6203-5385 วัดเขาเล็บงา ที่อยู่ 850/135 หมู่ที่ 15 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7846-8126

วัดคลองสมอ หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9959-4165 วัดเทพสุทธาวาส ที่อยู่ 79 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-3213-3299 วัดวังมะเดื่อ ทีอ่ ยู่ 151 หมูท่ ี่ 15 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1284-5261 วัดวังแรต ที่อยู่ 293 หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1041-0258 วัดหนองกลับ ที่อยู่ 76 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองโบสถ์ ที่อยู่ 293 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองม่วง ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วัดหัวท�ำนบ หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองกลับ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9808-9606

ต�ำบลหนองบัว วัดคลองลานใต้ หมู่ที่ 18 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วัดคลองก�ำลัง ทีอ่ ยู่ 99/9 หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-8350-1951 วัดหนองบัว ที่อยู่ 122/20 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วัดโคกกระถิน ทีอ่ ยู่ 49/10 หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4576-2490 วัดโคกสามัคคี หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6184-4174 วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ทีอ่ ยู่ 1 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1283-7636 วัดน�้ำสาดกลาง ทีอ่ ยู่ 115 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-167-4731 วัดน�้ำสาดเหนือ ทีอ่ ยู่ 380 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-3214-9001 วัดป่าเรไร ทีอ่ ยู่ 1 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-2728012 วัดหนองจิก ทีอ่ ยู่ 99 หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6207-9571 วัดหนองปลาไหล หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6203-7695 วัดห้วยวารีใต้ ทีอ่ ยู่ 1 หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลธารทหาร อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7206-5162 SBL บันทึกประเทศไทย

2.

_

.indd 169

169

16/3/2561 13:59:53


ต�ำบลทุ่งทอง วัดทรัพย์ย้อย หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1886-4745 วัดทรัพย์สวรรค์ ที่อยู่ 245 หมู่ที่ 9 ต�ำบลทุ่งทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7549-8573 วัดทุ่งทอง ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 1 ต�ำบลทุ่งทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7549-8573 วัดทุ่งทองวนาราม หมู่ที่ 4 ต�ำบลทุ่งทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-6211-3658 วัดไทรงาม ที่อยู่ 1/10 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทุ่งทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1046-9389 วัดปากดงสามัคคีธรรม ทีอ่ ยู่ 5/10 หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1037-8366 วัดรังงามปทุมรักษ์ หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-5606-6741 วัดสหชาติประชาธรรม ทีอ่ ยู่ 735 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9568-0364 วัดสายลมเจริญธรรม หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วัดหนองประดู่ ทีอ่ ยู่ 9 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9959-5576 วัดหนองสะเอ้ง หมูท่ ี่ 12 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7023-5422 วัดหนองกะเปา หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1041-5192

ต�ำบลห้วยถั่วใต้

ต�ำบลห้วยใหญ่

วัดทุ่งตาล ที่อยู่ 11 หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยถั่วใต้ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7195-1932 วัดห้วยถั่วใต้ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลห้วยถั่วใต้ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1740-3312

วัดสระงาม ที่อยู่ 73 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9270-8943 วัดหนองแก้ว ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 1 ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9269-3129

170 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2.

_

.indd 170

16/3/2561 13:59:56


บันทึกเส้นทางพบองค์การบริหารส่วนต�ำบล

องค์การบริหารส่วนต�ำบล

นครสวรรค์ตก

นายจ�ำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนครสวรรค์ตก

คติพจน์ประจ�ำตัว “ คิดดี ท�ำดี มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ” วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายบันลือ สง่าจิตต์รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด นครสวรรค์และพลตรีบุญยืน อินกว่างผ.บ.มทบ.31 ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธเี ปิดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประภาสต้นรัชกาล ที่ 5 ประจ�ำปี 2560 ณ วัดเขือ่ นแดงโดยมีนายจ�ำลอง พรมหนองโดก นายกอบต.นครสวรรค์ตกประธานการจัดงาน ร่วมกับ ก�ำนัน,ผูใ้ หญ่บา้ น, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะผู้บริหารอบต.นครสวรรค์ตก และสมาชิก อบต.นครสวรรค์ตก พร้อมด้วยนักเรียน และแขกผูม้ เี กียรติรว่ มพิธเี ปิด ซึ่งภายในพิธีบวงสรวงมีการแสดงร�ำวงย้อนยุคของประชาชนหมู่ที่ 1 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลนครสวรรค์ตกและการจ�ำหน่ายขนมอาหารพืน้ บ้าน ผัก ผลไม้สนิ ค้าโอท้อปและอืน่ ๆ ณ บริเวณศาลาทีป่ ระทับร.5 หน้าวัดเขือ่ น แดงซึง่ ทางองค์การบริหารส่วนต�ำบลนครสวรรค์ตกได้จดั งานขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่กว่าทุกๆปีมผี มู้ าร่วมงานจ�ำนวนมาก องค์การบริหารส่วนต�ำบลนครสวรรค์ตกได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2561 โดยมี “นายจ�ำลอง พรมหนองโดก นายกอบต.นครสวรรค์ตก ร่วมกับหัวหน้า ส่วนราชการ ผูน้ ำ� ท้องทีท่ อ้ งถิน่ และสมาชิกอบต.นครสวรรค์ตก ได้รว่ มกัน จัดงานวันเด็กให้กบั เด็กๆในต�ำบลนครสวรรค์ตกได้มาร่วมรับแจกของขวัญ ในงานวันเด็ก มีเด็กจากหลายพืน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมงานจ�ำนวนมากของขวัญใน งานวันเด็กก็มจี ำ� นวนมากมีทงั้ รถจักรยาน มีทงั้ ตุก๊ ตาและของเล่นมากมาย มีอาหารมาบริการให้กับประชาชน และเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ณ ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบบนครสวรรค์ตก องค์การบริหารส่วนต�ำบลนครสวรรค์ตก ได้จดั การเเข่งขันกีฬาต�ำบล ต้านภัยยาเสพติด ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9,10 มีนาคม 2561 ได้รบั เกียรติจากท่านประทีป ศิลปเทศ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยนายจ�ำลอง พรมหนองโดก นายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลนครสวรรค์ตก เป็นประธานจัดงานกีฬาพร้อม ด้วยสมาชิกฯ อบต.นครสวรรค์ตก ผูน้ ำ� ท้องทีท่ อ้ งถิน่ ร่วมกันจัดงานกีฬา ต้านภัยยาเสพติดขึ้นเพื่อให้ประชาชนต�ำบลนครสวรรค์ตกห่างไกลจาก ยาเสพติดและหันมาสนใจกีฬาให้มากขึน้ นายจ� ำ ลอง พรมหนองโดก นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล นครสวรรค์ตก ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยและการท�ำงานของ เจ้าหน้าผลิตน�้ำประปา และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผลิตน�้ำประปาตรวจ เช็คการผลิตน�ำ้ ประปาให้ดเี พือ่ ทีน่ ำ�้ ประปาจะได้ใส่และสะอาดประชาชน ต�ำบลนครสวรรค์ตกจะได้มีน�้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างดี SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 171

171

15/3/2561 16:48:25


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

พระสุปฏิปันโนผู้มีปณิธานในการสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ตามรอยทางรอยธรรมของพระอริยสงฆ์เจ้า ผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระศาสนา ขอน�ำพาทุกท่านท�ำกรรมดี

วัดหนองกลับ ( วัดหนองบัว ) พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.9 ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดหนองกลับ ( วัดหนองบัว ) ตั้งอยู่ เลขที่ 76 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2363 ในสมัย รัชกาลที่ 2 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ชาวบ้าน นิยมเรียกว่า “วัดหนองบัว” เพราะตั้งอยู่ติด กับหมู่บ้านหนองบัว เดิมมีนามว่า “วัดปทุม คงคา” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดหงส์” เพราะมี หงส์อยู่หน้าวัด ครั้นต่อมา เมื่อเจ้าเมืองพิจิตร มาตรวจราชการ จึงเปลี่ยนเป็น “วัดหนอง กลับ” ตามชื่อหมู่บ้าน มีที่ดินตั้งวัด จ�ำนวน 62 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ได้รับพระราชทาน วิสงุ คามสีมาในราว พ.ศ. 2373 ด้านหน้าวัดติด ถนนสาย หนองบัว-ชุมแสง ต่อมาหลวงพ่อเดิม เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ ได้น�ำชาวบ้านพัฒนา วั ด จนได้ รั บ ความศรั ท ธาจากชาวบ้ า นเป็ น จ�ำนวนมาก

172 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 4

.indd 172

15/3/2561 15:08:01


จุดเด่นของวัด คือ อุโบสถหลวงพ่อเดิม สร้างขึ้น พ.ศ.2474 วิหารหลวงพ่อเดิม สร้าง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ.2526 ซึ่ ง มี รู ป หล่ อ หลวงพ่ อ เดิม ขนาดเท่าองค์จริง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส วัดหนองกลับ (หนองบัว)

พระครูนิกรปทุมรักษ์ (หลวงพ่ออ๋อย สุวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ.2469 หลวงพ่ออ๋อย ด�ำรง ต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองกลับ และริเริ่ม ก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดหนองกลับ เป็น เจ้าคณะหมวด วัดหนองกลับ ปี พ.ศ.2505 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอ�ำเภอชั้น พิเศษ และ พ.ศ.2517 เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอ หนองบัวกิตติมศักดิ์ หลวงพ่ออ๋อยมรณภาพ เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2529 อายุ 83 ปี พรรษา 67

SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 173

173

15/3/2561 15:08:06


พระนิภากรโสภณ (ไกร ฐานิสฺสโร / ศรสุรินทร์) อดีตเจ้าอาวาส อุปสมบทเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2506 ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดหนองกลับ พ.ศ.2520 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอ�ำเภอหนองบัว และได้รบั แต่งตัง้ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่พระครูวาปีปทุมรักษ์ พ.ศ.2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่พระนิกรโสภณ ท่านเป็นพระนักพัฒนา เป็นผู้ให้ก�ำเนิด พิพิธภัณฑ์อ่างเก็บน�้ำหลวงพ่อไกร และเป็น พระนักอนุรกั ษ์ปา่ เขา ฯลฯ ท่านมรณภาพเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 สิริอายุ 70 ปี พระมหาสุ ช าติ ถิ ร ญาโณ ป.ธ.9 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นบุตรของ พ่อเชื้อ-แม่จันทร์ โตสุข อุ ป สมบทเมื่ อ วั น ที่ 4 มี น าคม พ.ศ.2533 ณ วัดกระดานหน้าแกล มีพระครูนิมิตธรรม คุณ เป็นอุปัชฌาย์ ศึกษาบาลีจบเปรียญธรรม 4 ประโยค ณ วัดนครสวรรค์ ย้ายไปอยู่วัด ราชสิงขร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2537 จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ณ ส�ำนักเรียนวัด ราชสิงขร พ.ศ.2549 สอบได้อภิธรรมบัณฑิต ณ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งส�ำนักปฏิบัติธรรม น�ำพาญาติโยมปฏิบตั ิ เป็นครูสอนบาลีนกั ธรรม พระอภิธรรม วัดราชสิงขร พระอารามหลวง ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกลับ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้ก่อตั้ง ส�ำนักเรียนพระอภิธรรม น�ำพาญาติโยมปฏิบตั ิ ธรรมทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ปรับปรุง ภูมิทัศน์วัดในส่วนต่างๆ มากมาย เพื่อให้เกิด ความระเบียบ ท่านมีปณิธานในการสร้างความ สุขให้แก่ประชาชน ตามรอยทางรอยธรรมของ พระอริยสงฆ์เจ้า และหลวงพ่อเดิม หลวงพ่ออ๋อย หลวงพ่อไกร ผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองแห่ง พระศาสนา ขอน�ำพาทุกท่านท�ำกรรมดี

174 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 4

.indd 174

15/3/2561 15:08:14


ภายในอุโบสถ

อุโบสถ SBL บันทึกประเทศไทย

4

.indd 175

175

15/3/2561 15:08:18


อ�ำ เภอแม่วงก์

จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอแม่วงก์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลเขาชนกัน วัดกลางพรมฉิมพลี หมู่ที่ 6 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-9048074 วัดคลองสายทอง (คลองสายทองพัฒนา) ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-6891986 วัดเนินใหม่สิทธิมงคล หมู่ที่ 5 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2073976 วัดเทพสวรรค์สีมาราม ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2073976 วัดทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 11 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1768844 วัดวังน�้ำขาว ที่อยู่ 399 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0409460

วัดวังชุมพร หมู่ที่ 7 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2073976

วัดมฤคทายวัน ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 5 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0409535

วัดปางมะกอ หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2681976

วัดสีมาราม ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0460288

วัดวิกสิตวิทยาราม หมู่ที่ 6 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0409460

วัดปางขนุน ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 8 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-3313729

วัดคลองไทร หมู่ที่ 11 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดปางสุด หมู่ที่ 5 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดคลองแบ่ง หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดป่าแก้วนิมิต หมู่ที่ 13 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดน้อยศรีเจริญธรรม(บ้านน้อย) หมู่ที่ 19 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0589081

วัดทรัพย์ทวีคูณ หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9986857

วัดบ้านใหม่ศรีนคร หมู่ที่ 15 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-202116

วัดภูเขาทองพุทธาราม หมู่ที่ 15 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดหนองไผ่ ไทรงาม หมู่ที่ 9 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2073976 วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม หมู่ที่ 11 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2073976 วัดทรัพย์มากเจริญธรรม หมู่ที่ 16 ต�ำบลเขาชนกัน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลแม่เลย์ วัดฝาถังเจริญธรรม หมู่ที่ 23 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8222401

วัดบุญญานุสรณ์ หมู่ที่ 25 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดมอช้างงาม ที่อยู่ 135 หมู่ที่ 21 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7329969

176 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 176-177

.indd 176

17/3/2561 9:58:48


วัดหนองตะเคียน ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 18 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8472089

วัดปากดงศรัทธาธรรม ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1843263

วัดหินดาดสามัคคี ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-202116

วัดเทพมงคลทอง ที่อยู่ 82 หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2018716

วัดใหญ่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 16 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดทรัพย์สมบูรณ์ ที่อยู่ 125 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085 -7316730

วัดใหม่เจ้าพระยา หมู่ที่ 15 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2022116

ต�ำบลแม่วงก์ วัดเขาพรหมาราม หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดมอสวรรค์เทพนิมิต หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดมอสวรรค์วนาราม หมู่ที่ 6 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดยอดห้วยแก้ว ที่อยู่ 93 หมู่ที่ 20 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2022116 วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม) หมู่ที่ 3 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5688123 วัดสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 10 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5673853 วัดหนองไม้เหนือ หมู่ที่ 14 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-7061841 วัดหนองไม้ใต้ หมู่ที่ 17 ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1745235

วัดเขาแม่กระทู้ ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 9 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5675647 วัดคลองน�้ำโจน(พรมรังษี) ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 083-2881660 วัดไตรรัตนาราม หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8584041 วัดด่านพัฒนา หมู่ที่ 10 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดถังแดง ที่อยู่ 616 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9351272

วัดแม่วงก์ ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 9 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0375022 วัดไร่ ไทรทอง ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 6 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5739939 วัดลานตะแบก ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 8 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0375022 วัดหนองอ้ายสา (ธรรมมงคล) ที่อยู่ 79 หมู่ที่ 6 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-6887930 วัดหนองเย็นสามัคคี ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-0215592

วัดซับมะม่วงงาม หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดตะเคียนงาม ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8387714 วัดตะกรุด หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1784299 วัดบ้านเปราะ ที่อยู่ 219 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8395618 วัดทุ่งสาคร(ตะแบกงาม) ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 13 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1608110 วัดยางสองพี่น้อง ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 10 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1996649 วัดวังซ่าน ที่อยู่ 160/39 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-3602042 วัดวังป่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ต�ำบลวังซ่าน

วัดศรีกัลยาณนิคม ที่อยู่ 87 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0460288

วัดคลองม่วง ที่อยู่ 257 หมู่ที่ 8 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-3823461

วัดศรีสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-8799244

วัดเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดคลองม่วงใต้ หมู่ที่ 12 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดปากดงศรัทธาธรรม ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่วงก์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1843263

วัดคลองส�ำราญ ที่อยู่ 103 หมู่ที่ 4 ต�ำบลวังซ่าน อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5748080 SBL บันทึกประเทศไทย

176-177

.indd 177

177 17/3/2561 9:58:50


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดวังชุมพร

พระอธิการมังกร จิรสโร เจ้าคณะต�ำบลเขต 3 เขาชนกัน รักษาการเจ้าอาวาส วัดวังชุมพร สร้างเมื่อปี พ .ศ.2517 มี พระอาจารย์ เบ้า เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีมาราม ลูกข่อยน�้ำเป็นผู้มาสร้าง ด้วยความร่วมมือ ของญาติโยมรวมกัน 2 หมู่บ้าน มีหมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ช่วยกันสร้างเมื่อปี พ.ศ.2517 ที่ดินตั้งวัด แปลงที่ 1 มีพระอาจารย์พาน เป็นผู้บริจาคที่ดิน จ�ำนวน 27 ไร่ ส่วนแปลง ที่ 2 นายธวัช ป้อมยุคล เป็นผู้บริจาค จ�ำนวน 20 ไร่ รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด จ�ำนวน 47 ไร่ วั ด วั ง ชุ ม พร มี ค ณะกรรมการทั้ ง หมด 60 คน มี ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นเป็ น ประธาน มี ร อง ประธาน มีเหรัญญิก ฝ่ายการเงิน มีมัคนายก วั ด วั ง ชุ ม พรได้ เ ปิ ด บั ญ ชี วั ด กั บ ธนาคาร เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร มีผู้ฝากถอนรวมกัน 3 คน มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เป็นประธาน โดยมี 1.นายสมหมาย ทับหมี

2.นายสมศักดิ์ สมประสงค์ (มัคทายก) 3.นายสายยัญ โพธิอ์ อ่ ง (ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น) ต่อมาได้มที า่ นพระอาจารย์กติ ติ ฐิตสิ มฺปนฺ โน กาญจนโสภณ ท่านได้มาประจ�ำพรรษาอยู่ วัดวังชุมพร เมือ่ เดือนสิงหาคมหนึง่ พรรษา พอ ออกพรรษาท่านก็เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ เริ่มติด ตั้งประตูหน้าต่างโบสถ์ และแสงสว่างภายใน อุโบสถ สร้างห้องน�้ำและบูรณะภายในวัดที่ ช�ำรุดร่วมกับคณะญาติโยม ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เขตเขาชนกัน

ร่วมสร้างเส้นทางบุญ ร่วมบูรณปฏิสงั ขรณ์ เสนาสนะ เพื่ อ สื บ สานพระพุ ท ธศาสนา ได้ ที่ บั ญ ชี วั ด วั ง ชุ ม พร ธนาคาร ธกส. 02-0063-114812

178 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 178

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง

15/3/2561 15:10:32


ปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน เสริมบุญ เสริมบารมีที่วัดวังชุมพร กิจกรรมประจ�ำปี มีดังนี้ วั น ที่ 9-10-11 เดื อ นเมษายน 2561 บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันที่ 13-14-15 เดือนเมษายน 2561 จัดงานมหาสงกรานต์ มีมหรสพ วั น ที่ 14 เดื อ นเมษายน สรงน�้ ำ พระ เวลา 13.00 น. และรดน�้ำขอพร ผู้สูงอายุ วันที่ 16 เดือนเมษายน เวลา 09.00 น. เปิดซุ้มประตูหน้าวัด

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

1. พระอาจารย์ทอง พ.ศ.2517- 2521 2. พระอาจารย์เปลื้อง พ.ศ.2521-2525 3. พระอาจารย์สาย พ.ศ.2525-2530 4. พระอาจารย์สมาน พ.ศ.2530-2532 5.พระครูสังฆ์รักชื้น พ.ศ.2532-2559 6.พระอธิการมังกร จิรสโร พ.ศ.2559 เจ้าคณะต�ำบลเขต 3 เขาชนกัน เจ้าอาวาส วัดคลางพรมฉิมพลี รักษาการแทนเจ้าอาวาส ขอเชิญสาธุชน ญาติโยมทุกท่าน ไหว้พระ ขอพรพระในอุโบสถ เพือ่ ความเป็นศิรมิ งคลแก่ทา่ น ทั้งหลายได้ที่วัดวังชุมพร

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 179

179

15/3/2561 15:10:49


อ�ำ เภอลาดยาว จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอลาดยาว จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลเนินขี้เหล็ก วัดดงจังหัน หมู่ที่ 2 ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วัดเนินขี้เหล็ก ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วัดเนินขี้เหล็ก(สุสาน) หมู่ที่ 11 ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2149354

วัดหนองไร่ ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-9519812 วัดหนองสังข์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2097163

วัดเนินม่วง ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8393971 วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7303236

วัดหนองไทร หมู่ที่ 19 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วัดแหลมชนิน ที่อยู่ 106/7 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089- 8573689

ต�ำบลมาบแก

ต�ำบลบ้านไร่

วัดสวนหลวง หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2697211

วัดมาบแก ที่อยู่ 40 หมู่ที่ 1 ต�ำบลมาบแก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9604324

วัดพรหมเขต หมู่ที่ 10 ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9550267

วัดจันทราราม ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 13 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7273083

วัดหนองน�้ำแดง หมู่ที่ 16 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3857045

วัดวังแจง ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 6 ต�ำบลมาบแก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-0426319

วัดราษฎร์ศรัทธาท�ำ ที่อยู่ 16 หมู่ที่ 7 ต�ำบลเนินขี้เหล็ก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-1457569

วัดทุ่งตัน ที่อยู่ 166/8 หมู่ที่ 12 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2819663

วัดหนองแฟบ หมู่ที่ 11 ต�ำบลบ้านไร่ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2101699

วัดหน้าเขา ที่อยู่ 50/3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลมาบแก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2155551

180 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 180-183

.indd 180

17/3/2561 10:31:37


วัดหัวเขาลานคา ที่อยู่ 48 หมู่ที่ 3 ต�ำบลมาบแก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8603427 วัดใหม่สนามหลวง ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 2 ต�ำบลมาบแก อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1187562

วัดประชานิมิต ที่อยู่ 362 หมู่ที่ 13 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-317291

ต�ำบลลาดยาว

วัดราษฎร์บ�ำรุง ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 14 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8396831

วัดคลองสาลี ที่อยู่ 22/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086- 2122515

วัดลาดยาว ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 5 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-271780

วัดดงมะไฟ ที่อยู่ 114/85 หมู่ที่ 2 ต�ำบล ลาดยาวอ�ำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์

วัดวังชมพู ที่อยู่ 68 หมู่ที่ 9 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-9593496

วัดทุ่งแม่น�้ำน้อย ที่อยู่ 54/6 หมู่ที่ 3 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5663588

วัดศรีสุธรรมาราม ที่อยู่ 597/10 หมู่ที่ 7 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9733800

วัดหนองขี้ใต้ หมู่ที่ 11 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-8410907 วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-6874878 วัดแหลมทอง ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 1 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0291887

ต�ำบลวังม้า วัดเกาะเปา ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 12 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9628102 วัดนกคลาน ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 13 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดดงตาแวน ที่อยู่ 21 หมู่ที่ 8 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8188503 วัดวังม้า ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 088-5459640 วัดวังศรีเจริญ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-1780262 วัดหนองกระทิง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-4868340 วัดหนองโพธิ์ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 10 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

180-183

.indd 181

181

17/3/2561 10:31:37


ต�ำบลวังเมือง วัดดอนพลอง ที่อยู่ 16 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังเมือง อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-4058295 วัดท่ากกแดง ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังเมือง อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-2283808 วัดศรีอัมพวัน หมู่ที่ 2 ต�ำบลวังเมือง อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9628102

ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ วัดท่าตะโก หมู่ที่ 6 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วัดบ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 10 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วัดบ้านบุ่ง ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 4 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-4921228

วัดป่าสันติธรรม หมู่ที่ 1 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2017375

ต�ำบลสร้อยละคร

ต�ำบลสระแก้ว

วัดโพธิ์ศรีมณีวงศ์ หมู่ที่ 7 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดยางโทน ที่อยู่ 30/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลสร้อยละคร อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8883664

วัดศรีทรงธรรม ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 2 ต�ำบลศาลเจ้า ไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7936611

วัดสร้อยละคร ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสร้อยละคร อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2671812

วัดดอนโม่ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-085138

วัดสระปทุม ที่อยู่ 53 หมู่ที่ 8 ต�ำบลสร้อยละคร อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2061013

วัดสระแก้ว ที่อยู่ 115 หมู่ที่ 4 ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-5897005

วัดหนองจิกรี ที่อยู่ 133 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสร้อยละคร อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-6090763

วัดสระแก้ววนาราม หมู่ที่ 6 ต�ำบลสระแก้วอ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-9121868

วัดหนองเตย ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสร้อยละคร อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดสวนขวัญ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-2678548

วัดศาลเจ้าไก่ต่อ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 056-365089 วัดหนองช�ำนาญ หมู่ที่ 11 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วัดตะเคียนงามสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ต�ำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดดงสีเสียด ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 7 ต�ำบลสระแก้วอ�ำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-8427571

182 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 180-183

.indd 182

17/3/2561 10:31:39


วัดหนองจิก ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 6 ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2027978

วัดหนองกระดูกเนื้อ ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-5101683

ต�ำบลหนองนมวัว

วัดหนองเดิ่น ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดเขาสมุก(นิวิฐธรรมาราม) ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-7863186 วัดชัยวนาราม ที่อยู่ 3/5 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2154445

วัดหนองนมวัว ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2101699

ต�ำบลหนองยาว

วัดดอนขวาง ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-7020092

วัดดงหนองหลวง ที่อยู่ 10 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8227989

วัดสามัคคีประดิษฐ์ (หนองตาเชียง) ที่อยู่ 22 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-1184830

วัดราษฎร์สามัคคีธรรม ที่อยู่ 21 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3798039

วัดวังยิ้มแย้ม ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-8121726

วัดทุ่งนาผาสุข ที่อยู่ 2/4 หมู่ที่ 9 ต�ำบลห้วยน�้ำหอม อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-7151791

วัดหนองพลับ ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดวังหิน ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 ต�ำบลห้วยน�้ำหอม อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5688616

วัดหนองยาว ที่อยู่ 116 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-2846144

วัดสะเดาซ้าย ที่อยู่ 23/2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยน�้ำหอม อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2713261

วัดหนองหูช้าง ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วัดศรี ไกรลาศ ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 1 ต�ำบลห้วยน�้ำหอม อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-6841168

ต�ำบลห้วยน�้ำหอม

วัดศรีทอง ที่อยู่ 107/3 หมู่ที่ 2 ต�ำบลห้วยน�้ำหอม อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5688616

วัดกกกอก ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 2 ต�ำบลห้วยน�้ำหอม อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

180-183

.indd 183

183

17/3/2561 10:31:41


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์

วัดหัวตลุกวนาราม 184 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 6

.indd 184

15/3/2561 16:59:31


หลวงปู่ลี ตาณํกโร

...ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

ด้วยบุญบารมีหลวงปู่ลี ตาณํกโร ผู้มีวาจาสิทธิ์ จะดลบันดาล ให้ผู้สักการะสมปรารถนาดั่งใจหมายทุกประการ กราบขอพร หลวงปู่ลี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนาราม นมัสการสมเด็จ พระพุทธรัตนจอมไทย เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเขต อ�ำเภอลาดยาว พร้อมทั้งกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้ได้ทุกวัน

SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 185

185

15/3/2561 16:59:32


วัดหัวตลุกวนาราม หลวงปู่ลี ตาณํกโร

....ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดหัวตลุกวนาราม (วัดป่าหัวตลุก) ตัง้ อยูท่ ี่ บ้านหัวตลุก หมู่ที่ 6 ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยูห่ า่ งจากตัวอ�ำเภอ ลาดยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร ชมอุ โ บสถ ซึ่งเป็น อุโบสถแบบโบราณ ทีเ่ รียกกันว่า โบสถ์มหาอุตม์ (หมายถึง เป็นโบสถ์ โบราณที่มีลักษณะแปลกกว่าโบสถ์อ่ืนๆ คือ เป็นโบสถ์ที่มีประตูเข้า-ออกเพียงประตูเดียว ไม่มหี น้าต่าง) สักการบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ ทีบ่ รรจุสถิตอยู่ ณ บุษบกบนยอดพระธาตุเจดีย,์ ชมอาคารและเสนาสนะภายใต้ภมู ทิ ศั น์ทรี่ ม่ รืน่ ไปด้วยแมกไม้พันธุ์ต่างๆ ที่ให้ร่มเงาเย็นสบาย แก่ ผู ้ เ ดิ น ทางมาเยื อ น ชวนกั น มาสร้ า งบุ ญ สร้างกุศล ณ วัดป่าหัวตลุกไหว้พระออมบุญ กันให้อุ่นใจ วัดหัวตลุกวนาราม ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เป็นวัดทีห่ ลวงปูล่ ี ตาณํกโร ตัง้ ขึน้ และเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบนั ท่านเป็นพระสงฆ์ สุ ป ฏิ ป ั น โนผู ้ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบอั น เป็ น ที่ เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดนครสวรรค์

หลวงปู่ลี ตาณํกโร เดินธุดงค์จากภาค อีสาน ภาคกลางและธุดงค์ขน้ึ ไปทางภาคเหนือ กระทั่งปักกลด ณ ทุ่งนา ต.สระแก้ว และ พัฒนาขึ้นมาเป็นส�ำนักสงฆ์ป่าหัวตลุก และ ด้วยความศรัทธาจากชาวบ้านทีเ่ ห็นวัตรปฏิบตั ิ อันงดงามมาโดยตลอด จึงถวายที่ดิน 3 ไร่เศษ แด่ หลวงปู่ลี ตาณํกโร ส�ำหรับใช้เป็นสถาน ปฏิบตั ธิ รรมอย่างถาวรเพือ่ ให้พระพุทธศาสนา เป็นทีพ่ งึ่ พาในด้านธรรมะปฏิบตั ขิ องสังคมไทย สื บ ต่ อ ไป ด้ ว ยความเป็ น พระสุ ป ฏิ ป ั น โน ในด้านสมถะวิปสั สนากัมมัฏฐานอย่างเคร่งครัด จึงท�ำให้หลวงปู่ลี เป็นที่เคารพกราบไหว้ของ พุทธศาสนิกชนในพืน้ ทีแ่ ละขยายเขตกว้างขวาง ออกไปเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง เริ่ ม เป็ น ที่ รู ้ จั ก ถึ ง สังฆบารมีอันดีงามจากประวัติการศึกษาด้าน ปฏิบตั ธิ รรมะกับหลวงปูค่ รูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ (ผูบ้ รรลุธรรมวิเศษมีโสดาปัตติมรรค) ศิษย์สาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลายรูปด้วยกัน อาทิ หลวงปูข่ าว อนาลโย วัดถ�ำ้ กลองเพล อ.หนองบั ว ล� ำ ภู จ.อุ ด รธานี (ปั จ จุ บั น เป็ น จ.หนองบัวล�ำภู), หลวงปูเ่ ทสก์ เทสรังสี วัดหิน หมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ส�ำนักสงฆ์ถ�้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พระอริยสงฆ์ดังกล่าว ล้วนเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ลี ตาณํกโร เคยเป็นศิษย์ปรนนิบัติและศึกษาปฏิบัติธรรม มาแล้วทั้งสิ้น หลวงปู่ลี เป็นชาวอ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัด ขอนแก่นโดยก�ำเนิดและท่านเป็นน้องชาย ของหลวงปู่พุฒ ส�ำนักสงฆ์บ้านนาฝายเหนือ อ.น�ำ้ พอง จ.ขอนแก่น ภายหลังหลวงปูล่ ี เรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท่านเริ่มรับผิดชอบ

186 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 6

.indd 186

15/3/2561 16:59:36


ช่วยเหลือครอบครัวตามวิถีชีวิตคนชนบทใน ภาคอีสานและอายุพอสมควรจึงบรรพชาเป็น สามเณร นั บ จากในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของชี วิ ต ในบวร พระพุทธศาสนา ท่านมีโอกาสดีได้ถวายตัว เป็นศิษย์หลวงพ่อทองสุข วัดป่าบ้านหนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส�ำนักวิปัสสนา ธุระและหลวงพ่อทองสุขท่านก็เป็นศิษย์สาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่นกัน ดังนั้นการเริ่มต้น ในเพศบรรพชิตท่านก็เริ่มต้นกับอาจาริยสงฆ์ ด้วยพื้นฐานที่ดีเยี่ยมนับตั้งแต่ก้าวแรก ระหว่างนั้นสามเณรลี ท่านได้พักปฏิบัติ ธรรม ณ ป่าช้าบ้านหนองโนนั่นเอง กระทั่ง ครบอายุจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์สังกัด ธรรมยุตนิ กิ าย ณ วัดสุรพิมพาราม อ.กุมภวาปี จ.อุ ด รธานี หลังจากนั้น หลวงปู่ลี ตาณํก โร ได้ธุดงควัตรไปยังสถานที่ต่างๆ ในภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ และอีก หลายๆ แห่ง ซึ่งการธุดงควัตรคือ บุญฤทธิ์หรือความส�ำเร็จ ด้ ว ยบุ ญ อย่ า งหนึ่ ง เนื่ อ งจากท่ า นมี โ อกาส ปรนนิ บั ติ แ ละศึก ษาธรรมปฏิบัติกับ บรรดา พระอริยสงฆ์ศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ดังกล่าว

ในส่วนสหธรรมิกทีห่ ลวงปูล่ ี ตาณํกโร เคย กล่าวถึงสมัยที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับครูบาอาจารย์ข้างต้น ได้แก่ หลวงปู่ค�ำไพ รักขิตตจิตโต วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และพระอาจารย์อทุ ยั ฌานุตตฺ โม (พระอาจารย์ติ๊ก) วัดป่าบ้านห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย ด้ ว ยวั ต รปฏิ บั ติ อั น ดี ง ามของหลวงปู ่ ลี ตาณํกโร จึงส่งผลให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของ ท่านหลายสายหลายจังหวัดร่วมแรงร่วมใจ อนุโมทนาบุญด้วยการขยายเขตพัทธสีมาซื้อ ที่นาเพิ่มขึ้นจาก 3 ไร่เศษเป็น 39 ไร่ พร้อม กันนีก้ จ็ ดั ทอดผ้าป่ามหากุศลปิดทอง (ทาทอง) พระพุทธรูปองค์ใหญ่ครอบองค์เดิมไว้และ เปลี่ ย นมงคลนามจากวั ด ป่ า หั ว ตลุ ก เป็ น “วัดหัวตลุกวนาราม”

ผูท้ รี่ ว่ มอนุโมทนาบุญในการถวายปัจจัยท�ำนุบำ� รุง วัดหัวตลุกวนาราม กระทั่งวัตถุนิยมหลายๆ รุ่นของหลวงปู่ลี ตาณํ ก โร ได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากมี ผู ้ ป ระสบเหตุ อ ภิ นิ ห ารผ่ า น ประสบการณ์แคล้วคลาดและได้เกิดความ เมตตามหานิ ย มนานาประการ จนเป็ น ที่ ปรารถนาของบรรดาลูกศิษย์ทั้งที่เป็นเซียน พระเครื่องและสาธุชนทั่วไปเพื่อน�ำไปบูชา ติดตัวไว้เป็นสิริมงคลสืบต่อไป

อนึ่ง แม้หลวงปู่ลี ท่านเป็นพระสงฆ์สาย วิปัสสนาธุระ แต่ด้วยความศรัทธาของบรรดา สานุศิษย์ จึงมักขออนุญาตสร้างวัตถุมงคล ถวายวัดเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและ เป็นกุศโลบายหนึ่งที่น�ำวัตถุมงคลมอบให้แก่ SBL บันทึกประเทศไทย

6

.indd 187

187

15/3/2561 16:59:39


ชีวประวัติ

หลวงปู่ลี ตาณํกโร หลวงปูล่ ี ตาณกํ โร มีนามเดิมว่า นายลี ถุวตั ถี ท่านถือก�ำเนิดเมือ่ วันเสาร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2479 ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ 24 หมูท่ ี่ 2 บ้านนายฝายเหนือ ต�ำบลบัวเงิน อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โยมบิดา นามว่า นายเคน ถุวัตถี (ถึงแก่กรรมประมาณ พ.ศ.2483) โยมมารดา นามว่า นางอ่อนจันทร์ ถุวตั ถี (ถึงแก่กรรมประมาณ พ.ศ.2515) ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 8 คน เสียชีวิตไปแล้ว 6 คน ยังมี ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ 2 คน รวมทั้งหลวงปู่ หลวงปู่ลีบันทึกด้วยลายมือไว้ว่า การมาสร้างวัดครั้งแรกก็มีปัญหามากมาย “บางคนเขาก็ว่าอาตมาเป็นคอมมิวนิสต์ก็มี พวกญาติโยมเขาก็พูดไป ตามกิเลสของเขานัน้ เอง ญาติโยมเขาเห็นว่าเราเป็นของแปลก เป็นคนแปลก เขาว่าพระอะไรไปอยูป่ า่ พระต้องอยูว่ ดั ตอนแรกๆ สถานทีอ่ าตมาอยูน่ เี้ ป็นป่า ญาติ โ ยมปลู ก กระท่อมให้อยู่ พอหลายปีไ ปญาติโยมเขาก็ ค ่ อ ยรู ้ ไ ปเอง ครัง้ แรกญาติโยมเขายังไม่รู้ ถ้าเขารูเ้ ขาก็มคี วามภูมใิ จทีไ่ ด้อปุ ฏั ฐากเรา เขาว่า หลวงพ่ออยู่ทางนี้เป็นโชคดีของผม เป็นโชคดีของฉัน คนเราจะรู้ว่าคนร้าย หรือคนดี ต้องอยู่ไปนานๆ จึงรู้ ครั้งแรกก็ย่อมไม่รู้ คนเห็นกันครั้งแรกจะ ว่าดีเลยใช้ไม่ได้”

ต่อมาหลวงปู่ลีได้ตั้งส�ำนักสงฆ์ป่าหัวตลุกขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบนั ญาติโยมศิษยานุศษิ ย์ได้รว่ มกันท�ำบุญจัดซือ้ ที่ดินเพิ่มเติมจนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 38 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ซึ่งได้มีการขอ อนุญาตสร้างวัดและขอตัง้ วัด โดยทีม่ หาเถรสมาคมได้พจิ ารณาเห็นชอบ และ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จดั ท�ำประกาศตัง้ เป็นวัดในราชกิจจานุเบกษา และขึน้ ทะเบียนเป็นวัดเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชอื่ ว่า วัดหัวตลุกวนาราม เป็นต้นมา

188 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 6

.indd 188

ถาวรวัตถุ และ เสนาสนะภายในวัด 1. พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สมเด็จพระพุทธรัตนจอมไทย ได้ท�ำเรื่องขอพระราชทานนามมา 2. องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุจ�ำลองเหมือน จ.นครพนม 3. ต้นมะม่วงต้นใหญ่ที่องค์หลวงปู่ลี ตาณํกโร ท่านเดินธุดงค์มาพักปักกลดครั้งแรก จนถึงอยู่ปัจจุบันนี้ 4. กุฏิที่หลวงปู่ลี ตาณกโร อยู่ทุกวันนี้ 5. พระอุโบสถที่หลวงปู่ลี ตาณํกโร ลงอุโบสถ และประกอบกิจวัตต่างๆ เวลาวันพระที่ส�ำคัญ 6. มีพระพุทธเมตตา จ�ำลองเหมือนประเทศอินเดีย 7. สถานที่ปรินิพานจ�ำลอง 8. สถานที่ปฐมเทศนาจ�ำลอง 9. สถานที่ประสูตจิ �ำลอง 10. ซุ้มประตูทางทางเข้าวัดหัวตลุกวนาราม ประตูสู่สวรรค์ ต้นแบบประตูชัย ประเทศลาว 11. รูปปัน้ พระเจ้าอโศกมหาราช และเสาอโศกจ�ำลอง จากอินเดีย 12. ศาลาใหญ่เพื่อท�ำบุญเอนกประสงค์ 13. โรงครัวของวัดวัดหัวตลุกวนาราม ท่านมีความประสงค์จะร่วมท�ำบุญโรงทานต่างๆ ในวัด 14. ที่ก�ำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

15/3/2561 16:59:43


ร่วมสร้างเส้นทางบุญ

ชื่อบัญชี หลวงปู่ลี ตาณํกโร ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดยาว เลขบัญชี 392-0-67567-9

6

.indd 189

SBL บันทึกประเทศไทย

189

15/3/2561 16:59:49


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดวังม้า

พระครูนิรมิตกิจจาทร ...ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส อนฺนโท พลโท โหติ ยานโท สุขโท โหติ

วตฺถโท โหติ วณฺณโท ทีปโท โหติ จกฺขุโท

ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้ก�ำลัง ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ

190 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 190

15/3/2561 16:43:35


วัดวังม้า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปีพ.ศ. 2459 วัดวังม้า มีนามตามชื่อบ้านต�ำบลวังม้า จุดเริม่ ต้นการสร้างวัดโดย หมอมูล และ นางปุย บัวผา รักษาคนไข้ชื่อ ตาพวง หายจากเจ็บไข้ แล้วตาพวงได้ยกทีด่ นิ ให้เป็นค่ารักษา หมอมูล ได้บริจาคที่ดินให้กับวัดในสมัยหลวงพ่อเพชร วัดวังม้า ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังม้า อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พืน้ ทีต่ งั้ วัด เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น�้ำสะแกกัง สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2456 อุโบสถกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ภายในมีหลวงพ่อโต เป็นพระประธาน เป็น พระพุทธรูปปูนปัน้ เมือ่ พ.ศ. 2478 ตาม่องอุบ กับตาม่องอาย เชื้อสายพม่า เป็นชาวเหนือ อยู ่ ต� ำ บลวั ง เมื อ ง ได้ น� ำ ช่ า งมาจากจั ง หวั ด ล� ำ พู น จั ด การบู ร ณะจั ด แต่ ง องค์ พ ระพร้ อ ม ด้ ว ยพระอั ค รสาวก ท�ำให้มีพุทธลัก ษณะที่ งดงามยิ่งนัก อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดต่อกับต�ำบล สร้อยละคร อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนวังม้า-สว่างอารมณ์ อ� ำ เภอสว่ างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต�ำบลวัง เมือง ปูชนียวัตถุ : อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาพุทธานุภาพ มณฑป เมรุ ศาลาธรรม สังเวช โรงเรียนปริยัติธรรม หอไตรปิฎก ซุ้ม ประตู 2 ซุ้ม

ท�ำเนียบเจ้าอาวาส

รูปที่ 1 หลวงพ่อแสง พระครูนิรมิตกิจจาทร รูปที่ 2 หลวงพ่อเพชร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส รูปที่ 3 หลวงพ่อทัต รูปที่ 4 หลวงมหาสุวรรณ รูปที่ 5 พระครูนิพันธ์นวกิจ (หลวงพ่อประสิทธิ์ กนฺตสาโร) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส ปีพ.ศ. 2482-2539 รูปที่ 6 พระครูนเิ ทศปุญญาคม (หลวงพ่อบุญมาถิรจิตโฺ ต) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. 2540-2558 รูปที่ 7 พระครูนิรมิตกิจจาทร ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส ปีพ.ศ. 2558-ถึงปัจจุบัน SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 191

191

15/3/2561 16:43:40


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

อุ ฏฺฐานวโต สติมโต สุจิกมฺ มสฺส นิสมฺ มาการิโน สญฺ ญตสฺส จ ธมฺ มชีวิโน อปฺ ปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ

วัดหนองยาว

ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วท�ำ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท ...พระครูนิมิตนวกรรม ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหนองยาว เลขที่ 116 หมู่ที่ 4 ต�ำบล หนองยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ภาค 4 มีทดี่ นิ ตัง้ วัด 18 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา มีเอกสารส�ำคัญคือ น.ส. 3 ก. เลขที่ 245 มีที่ ธรณีสงฆ์ ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2424 ประกาศตั้งวัดเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 ปัจจุบนั วัดนีม้ เี งินสด จ�ำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยน�ำเงินฝากธนาคารไว้ สิ่งปลูกสร้างในวัด มีพระอุโบสถ ศาลา การเปรียญ ศาลาธรรมสังเวช วิหาร กุฏิสงฆ์ และก�ำแพงวัด พระครูนิมิตนวกรรม ฉายา จิตฺตปาโล อายุ 66 พรรษา 33 วิทยฐานะ นธ.เอก ป.บส. พธบ. ป.ตรี เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และมี ภิกษุอยู่จ�ำพรรษา 7 รูป

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนท�ำบุญ ใส่บาตร พระในยามเช้าด้วยอานิสงส์จากการใส่บาตร มีถึง 5 ประการ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ 1. เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2. คนดีมปี ญ ั ญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3. มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4. เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ การใส่บาตรทุกวัน ท�ำให้จติ ใจเกาะอยูก่ บั ความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล ซึง่ เป็นทางแห่งความเจริญ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง ตรัสรับรองว่า “ผูฝ้ กึ จิตดีแล้ว ย่อมน�ำสุขมาให้” เพราะเมือ่ ตืน่ ขึน้ มา สิง่ แรกทีจ่ ะนึกถึงคือจะหา อะไรใส่บาตรดี ซึง่ จุดนีก้ เ็ รียกว่าเป็นสังฆานุสติ เพราะนึกถึงพระสงฆ์ ถือเป็นบุญใหญ่ ในการ เจริญพระกรรมฐาน น้อมจิตสู่พระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง

อีกทั้งเป็นการลดความตระหนี่ บรรเทา ความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้าง สังคมให้ร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลักของการ ให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เพื่อก�ำจัด ความตระหนี่ มุ่งสู่ความดีและความเสียสละ การใส่บาตรเป็นการสร้างความปลอดภัย ให้กับสังคม เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อม เพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความ สามัคคีขึ้น ซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ความสามัคคีของหมู ่คณะ ย่อมท�ำให้เกิดสุข ท� ำ ให้ ช าวพุ ท ธมี ค วามเข้ ม แข็ ง และ สามารถจะสร้ า งกรอบอั น ดี ง ามให้ แ ก่ ครอบครัวชุมชน และสังคมโดยรวม

192 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 192

15/3/2561 16:52:55


SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 193

193

15/3/2561 16:53:04


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดดอนโม่

ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ สีลํ สิรึ จาปิ สตญฺจ ธมฺโม อนฺวายิกา ปญฺญวโด ภวนฺติ คนฉลาดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ประเสริฐ กว่าดาวทั้งหลาย แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ย่อมไปตามผู้มีปัญญา (พุทธพจน์)

วัดดอนโม่ เลขที่ 1 หมู่ 9 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภายในบริเวณวัด มีอุโบสถ มีลานกีฬา เพื่อให้เยาวชนมาท�ำ กิจกรรมให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการใช้ เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ มีศาลาการเปรียญ เพื่อให้พุทธสนิกชนสนใจมาฟังเทศน์ฟังธรรม ส่วนมากในวันพระชาวบ้านก็มา ท�ำบุญในตอนเช้า และฟังธรรมและในวันส�ำคัญทางพระพุทธ ศาสนา และมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยถือว่าวัดเป็นสถานที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของ หมู่บ้าน ประวัติความเป็นมาของวัดดอนโม่น่าจะ สร้างมาประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว โดยทีผ่ า่ น มาผูใ้ จบุญบริจาคเงินและสร้างสิง่ ต่างๆ ถวายวัด

ปัจจุบันวัดดอนโม่ได้มี การสร้างสถาน ที่ส�ำหรับฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้แก่ ศาลา ธรรมสังเวช ศาลาการเปรียญ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีเวลาว่าง หรือ ละเว้นจากการท�ำงานก็สามารถมาปฏิบตั ิ ธรรมได้ ผลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ธิ รรม ก็มหี ลาย อย่างมากมาย อาทิเช่น ท�ำให้จติ ใจสงบ ผ่องใส ไม่ฟุ้งซ่าน และ มีีความสุข จิตใจร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียดหรือกังวลใจในเรื่องต่างๆ โดยวัดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น ศูนย์รวมทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจของชาวบ้านอีกแห่ง หนึ่ง โดยเมื่อเราได้เข้าไปใน วัดแล้วท�ำให้รู้สึก ทันทีวา่ มีจติ ใจปลอดโปร่ง และรูส้ กึ ได้วา่ จิตใจ สว่างผ่องใสมาก ยิ่งถ้าได้ไปท�ำบุญ ตักบาตร

ฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันพระด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้ เรามีจิตใจสงบ และสมองปลอดโปร่ง ไม่คิด วิตกกังวลเรื่องใดๆ เมื่อเราคิดที่จะ ท�ำสิ่งใดก็ จะคิดวิเคราะห์ ในสิ่งที่เราจะท�ำอย่างถี่ถ้วน ก่อนท�ำในสิ่งต่างๆ ท�ำให้เราประสบผลส�ำเร็จ ในชีวิตได้เป็นอย่างดีทีเดียว

194 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 194

15/3/2561 14:53:49


การเตรียมตัวไปวัดเพื่อทําบุญ

ควรเตรียมความพร้อม 3 ประการคือ 1. การเตรียมกาย ควรแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้า สีขาวเรียบ หรือสีที่ไม่ฉูดฉาด 2. การเตรียมใจ ให้ตัดความวิตกกังวลที่ จะเกิดขึ้น เช่น เรื่อง ครอบครัวเรื่องการงาน เป็นต้น 3. การเตรียมสิ่งของ อาหารหวานคาว และเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ รวม ถึงสิง่ ของอืน่ ๆ (ปัจจัยไทยธรรม) เพือ่ ไป ถวาย พระสงฆ์ตามก�าลังและความศรัทธา

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 195

195

15/3/2561 14:53:59


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดดอนขวาง

พระสมุห์โกวิท โกวิโท ....ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดดอนขวาง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 63 บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองนมวัว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 11527 ตั้งวัดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2528 ใช้ ชื่ อ วั ด ตามชื่ อหมู่บ ้าน โดยชาวบ้านร่ว ม กั น ด� ำ เนิ น การสร้ า งเสนาสนะขึ้ น ได้ รั บ พระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า เมื่ อ วั น ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2542 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 32 เมตร ยาว 64 เมตร อาณาเขต : ทิศเหนือ จดทีด่ นิ เอกชน ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ ทิ ศ ตะวั น ออก จดถนน สาธารณะ ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ มีที่ ธรณีสงฆ์ จ�ำนวน 1 แปลง

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2540 ศาลาการเปรียญ สร้าง เมือ่ พ.ศ.2548 กุฏสิ งฆ์ 4 หลัง วิหาร สร้างเมือ่ พ.ศ.2555 ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมือ่ พ.ศ. 2546 ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างเมือ่ พ.ศ. 2550 นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน หอระฆัง หอกลอง โรงครัว และ เรือนเก็บพัสดุ อย่างละ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจ�ำอุโบสถ ปางมารวิชยั สร้างเมือ่ พ.ศ.2541 พระประธาน ประจ�ำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชยั หลวงพ่อ เพชร สร้างด้วยหินศิลาแลง หลวงพ่อโต สร้าง ด้วยปูนปั้น หลวงพ่อเคลือบ สร้างด้วยปูนปั้น หลวงพ่อสายทอง (เจ้าอาวาสรูปแรก) สร้าง ด้วยปูนปั้น พระพุทธรูปปางประทานพร และ พระประธานในลานธรรม วัดดอนขวาง โทรศัพท์ 09-3132-8733

196 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 1

.indd 196

17/3/2561 14:49:36


บั น ทึ ก วั ดทั่ วไทย จั ง หวั ด นครสวรรค์

ด้วยอ�ำนาจแห่งพุ ทธคุณพระพุ ทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพ็ชรพระบรมไตรโลกนาถ และพระนอนจักรี จะดลบันดาลให้ท่านรอดพ้นจาก ทุกข์ โศก โรคภัย และภยันตรายทัง้ ปวง จะประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วัดสระแก้ว

พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพ็ชรพระบรมไตรโลกนาถ วัดสระแก้ว ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นหนองโขมง หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ ณ วัดสระแก้ว แห่งนี้ มีพระพุทธ รูปให้พนี่ อ้ งประชาชนได้ชมและกราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ประดิ ษ ฐานภายในอุ โ บสถกลางน�้ ำ นาม พระพุ ท ธนิ มิ ต พิ ชิ ต มารโมลี ศ รี ส รรเพ็ ช ร พระบรมไตรโลกนาถ ที่มีความสวยสดงดงาม เหนือจะพรรณาแต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขาม ในอ�ำนาจแห่งพุทธคุณเพียงแค่ได้เห็นพระพักต์ ขององค์พระเท่านั้นท่านจะรู้สึกว่าท่านมีพลัง อ�ำนาจที่น่าเกรงขามยิ่งนัก กราบขอพรพระนอนจั ก ศรี อ งค์ ใ หญ่ ที่ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดแห่งนี้มาแสนนาน กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้

1

.indd 197

ชมอุโบสถกลางน�้ำขนาดใหญ่ที่มีความ สวยงามตระการตา ใครได้เห็นแล้วต้องพูด เป็นค�ำเดียวกันว่า “สวยจริงจริง” ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง (ใกล้จะแล้ว เสร็จแล้ว) หากท่านมีจิตศรัทธาท่านสามารถร่วม สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันได้ที่วัดสระแก้ว นอกจากท่ า นจะได้ ท� ำ บุ ญ ได้ ก ราบขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่วัดนี้แล้ว วัดแห่งนี้ ยังเป็น สถานที่ ตั้ ง สมาคมธรรมโอสถวั ด สระแก้ ว บ�ำบัดรักษาโรคร้ายต่างๆ ด้วยยาสมุนไพรไทย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมธรรมโอสถแห่งประเทศไทย

วัดสระแก้ว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์หมายเลข 056-271-011, 086-589-7005

SBL บันทึกประเทศไทย

197

17/3/2561 14:47:22


อ�ำ เภอแม่เปิน

จั งหวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN

บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอแม่เปิน จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต�ำบลแม่เปิน วัดเขามะตูม หมู่ที่ 15 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2114311

วัดประดู่งาม หมู่ที่ 17 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2072080

วัดคลองเจริญ หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6938602

วัดพนาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1605125

วัดคลองโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 3 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 091-2828930

วัดแม่กะสี หมู่ที่ 9 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9537633

วัดศรีสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8604614

วัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-2927196

วัดลานชัยสามัคคี หมู่ที่ 22 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-2715829

วัดสิมมาวนาราม (ท่ามะกรูด) หมู่ที่ 10 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-3798248

วัดใหม่ ไทรทอง หมู่ที่ 19 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 085-7274014 วัดป่าเลไลย์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

198 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 198

.indd 198

17/3/2561 10:05:55


อ� ำ เภอชุ ม ตาบง จั ง หวั ด นครสวรรค์

NAKHON SAWAN บันทึกรายชื่อวัดอ�ำเภอชุมตาบง จั ง หวั ด นครสวรรค์

ต�ำบลปางสวรรค์ วัดชุมตาบง ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 8 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1982487

วัดป่าเขาเขียว ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8244432

วัดชุมม่วงเหนือ หมู่ที่ 9 ต�ำบลปางสวรรค์ อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1982850

วัดเขาหินกราวสามัคคี ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 4 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-6422343

วัดโปร่งสะเดา หมู่ที่ 11 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 084-5736119

วัดปางสวรรค์ ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 3 ต�ำบลปางสวรรค์ อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-1982207

วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 10 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 082-228831

วัดตลิ่งสูงเทพนิมิตร ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-8596479

วัดหนองจิกทรายมูล ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 1 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 089-1982207

วัดศรีอุดมวนาราม ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 4 ต�ำบลปางสวรรค์ อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 087-2043098

ต�ำบลชุมตาบง วัดเขาแดงเจริญธรรม หมู่ที่ 5 ต�ำบลชุมตาบง อ�ำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

199

.indd 199

199

17/3/2561 10:11:15


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

“เขาจัก๊ จัน่ ” ภูเขาที่มีถ�ำ้ สวยงามทะลุผ่านไปได้

วัดเขาถ�้ำจั๊กจั่นวนาราม “พระอธิการศุภกฤกษ์ สนฺตมโน ” ....ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเขาถ�้ำจั๊กจั่นวนาราม ตั้งอยู่บ้านเขา จั๊ ก จั้่ น หนึ่ ง หมู ่ 10 ต� ำ บลชุ ม ตาบง อ� ำ เภอ ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ หมูบ่ า้ นเขาจัก๊ จัน่ หนึง่ ก�ำเนิดขึน้ ในปี 2517 สมัยก่อนยังเป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิด อาศัยอยู่บริเวณนี้ชุกชุม และมีเสียง “จั๊กจั่น” และมี ถ�้ ำ ทะลุ ผ ่ า นไปได้ จึ ง ตั้ ง ชื่ อ ภู เขานี้ ว ่ า “เขาจั๊ ก จั่ น ” ชาวบ้ า นในแถบนี้ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ใช้ ภ าษาไทยเป็ น ภาษาถิ่ น มี ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดต่อกันมาว่า ในวั น พระจะพากั น ไปท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรที่ วั ด ยึดวัดเป็นศูนย์รวมยึดเหนีย่ วจิตใจ และร่วมกัน ประกอบพิธีส�ำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน

และบางส่วนมาจากภาคกลางและภาคเหนือ จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกันอยู่ในการด�ำเนิน ชีวิต ได้จัดให้มีประเพณีต่างๆ เช่น บุญบั้งไฟ งานบวช งานแต่ง งานศพ งานบวงสรวงเจ้าแม่ เขาจักจั่น เป็นต้น ในปีพ.ศ.2518-2524 ชาวบ้านที่มีอยู่ใน ขณะนัน้ จ�ำนวน 12 หลังคาเรือน จึงได้รว่ มแรง ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมทาง จิ ต ใจโดยมี น ายค� ำ เกิ น เกณฑ์ ชั ย หั ว หน้ า หมูบ่ า้ นในขณะนัน้ และหลวงพ่อแถม เป็นหัวเรีย่ ว หัวแรงในการด�ำเนินการ ตั้งชื่อวัดว่า “วัดถ�้ำ เขาจัก๊ จัน่ ” สร้างศาลาด้วยเสาไม้ ยกพืน้ ปูกระดาน มุงสังกะสี กว้างประมาณ 3 วา ยาว 4 วา สร้าง กุฏิ ติดศาลาส�ำหรับพระจ�ำวัด

พ.ศ.2525-2527 หลวงน้าจรูญ ได้รื้อศาลา หลังเก่า ก่อสร้างศาลาหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิม เสาไม้ เทพื้นปูน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อมา พ.ศ. 2528 -2531 หลวงปูเ่ จีย้ ม สร้างกุฏปิ นู 4 หลัง ในปีพ.ศ.2532-2537 หลวงพ่อไพศาล ปภัสสโร ต่อเติมศาลาด้านข้าง สร้างส้วมและที่พักสงฆ์ ขุดสระ สร้างซุ้มทางเข้าวัด พ.ศ.2538-2540 หลวงน้าสนม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาและทีพ่ กั สงฆ์ พ.ศ.2541-2543 หลวงตาเพ็ญ หลวงน้าศักดิ์ และ หลวงตาทองอยู่ เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างศาลาหลักใหญ่ 2 ชั้น เริ่มวางเสา ไม่ส�ำเร็จ ต้องรื้อทิ้งในเวลาต่อมา พ.ศ.2544-2545 หลวงพ่อณรงค์ หลวงพ่อดุสติ และ พระอาจารย์ พ ร น� ำ คณะผ้ า ป่ า มา ทะนุบ�ำรุงรักษาวัด

200 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 2

.indd 200

15/3/2561 16:53:45


พ.ศ.2546-2549 หลวงพ่อประเสริฐ รื้อ ศาลาชั้นเดียวเนื่องจากปลวกกินผุพัง สร้าง ศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน และสร้างเมรุ พ.ศ.2551 ถึงปีปัจจุบัน หลวงพ่อบุต ปรับปรุง ศาลาการเปรียญ สร้างศาลาธรรมสังเวช สุขา ปรับปรุงที่พักสงฆ์ ปรับปรุงถ�้ำ สร้างอุโบสถ ในถ�ำ้ สร้างหอระฆัง ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ขึน้ ทะเบียนเป็นศาสนสถานเป็นทางการ ชือ่ “วัดเขาจัก๊ จัน่ วนาราม” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2552 ส�ำหรับบ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่งมีภูเขาซึ่งมีถ�้ำ ที่สวยงามประมาณ 30 ถ�้ำ จึงขึ้นเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวของอ�ำเภอชุมตาบง ประชาชนมี ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆ เรื่อง ผูน้ ำ� ชุมชน และคณะกรรมการหมูบ่ า้ นมีความ เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตาม โครงการของมหาเถรสมาคม ซึ่งคณะสงฆ์ที่ วัดเขาถ�ำ้ จัก๊ จัน่ วนารามส่งเสริมให้ชาวบ้านฝึกตน เพือ่ ความมัน่ คงทางใจและความปลอดภัยของ ชุมชนและสังคม ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้วา่ ดูก่อนคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงส์ของความถึง พร้อมด้วยศีลมี 5 ประการ คือ 1. ย่อมประสบซึ่งกองแห่งโภคใหญ่ คือ ความไม่ประมาทอันเป็นคุณอย่างยิ่ง 2. ย่อมมีชื่อเสียงดีงามฟุ้งขจรไป 3. เข้าไปในบริษัทใดก็ตามย่อมเป็น ผู้ไม่หลงตาย ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขิน 4. ผูท้ มี่ ศี ลี สมบูรณ์ ย่อมไม่เป็นผูไ้ ม่หลงตาย 5. เบี้องหน้าเมื่อการแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

SBL บันทึกประเทศไทย

2

.indd 201

201

15/3/2561 16:53:51


บั นทึ กวั ด ทั่ วไทย จัง หวัด นครสวรรค์

วัดหน้าพระลาน

พระครูปุญญานุรักษ์ เจ้าคณะต�ำบลหน้าพระลาน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 148 บ้านหน้าพระลาน หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี ที่ ดิ น ตั้ ง วั ด เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา โฉนดเลขที่ 7239 วัดหน้าพระลาน วัดหน้าพระลานสร้างตั้งแต่วันท่ี่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2606 โดยมี นายนาค อินทรวิเชียร นายจรู ญ คลายนาทร นายมา ยาชมภู นายบรรจง อนุกลู นายวอน ยอดนารี นางจรูญศรี นาคทอง นายไพฑูรย์ ศรีอรุณ นายสุวรรณ ฉ�่ ำ ใจหาญ นายรั ต นชั ย วิ ภ าภรณ์ พ รรณ นายประวิทย์ แสงนวล พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ชาวหน้าพระลานและกรรมการวัด ทุกคนเป็นผู้ด�ำเนินการสร้างวัด

กราบสมเด็จพระพุทธองค์ด�ำ

พระพุ ท ธรู ป ที่ แ กะสลั ก จากหิ น สี ด� ำ หน้ า ตั ก กว้ า ง 60 นิ้ ว พระเกตุ ท รงบั ว ตู ม ปางสมาธิ จ�ำลองจากองค์จริงที่ประดิษฐาน

202 บันทึกวัดทั่วไทย จังหวัดนครสวรรค์ 1

.indd 202

ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยนาลันทา สันนิฐานว่า สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าเทวปาล คือ ระหว่าง พ.ศ.1353-1393 ต่อมา หลวงพ่อศรี ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน ได้จาริกเดินทาง ไปนมั ส การหลวงพ่ อ องค์ ด� ำ ณ ประเทศ อินเดีย และเกิดความศรัทธา ด้วยรูปองค์ มี ค วามงดงาม ลั ก ษณะมี ค วามเมตตายิ่ ง จึ ง ได้ ข ออนุ ญ าตจากประเทศอิ น เดี ย เพื่ อ ด�ำเนินการสร้างเท่าองค์จริงขึน้ ในประเทศไทย ซึง่ นายสมเกียรติ เมฆรารัตน์ เป็นผูน้ ำ� หินอ่อน ด�ำมาถวาย จึงได้แกะสลักสร้างหลวงพ่อองค์ ด�ำขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัดหน้าพระลาน ให้ ชาวพุทธและประชาชนโดยทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อตนเองตลอดไป การปกครองมีลำ� ดับเจ้าอาวาสเท่าทีท่ ราบ นามคือ 1พระอาจารย์ สุบิน 2พระอาจารย์ ทองเปียก ปสนฺนจิตฺโต 3พระครูสิริภัทรกิจ (หลวงพ่อสมศรี ปริสุทฺโธ) ปัจจุบันมรณภาพ

สมเด็จพระพุทธองค์ด�ำ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พระครูสิริภัทรกิจ ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อสมศรี ปริสุทฺโธ)

15/3/2561 15:12:18


ที่พักสงฆ์วัดถ�้ำศรีวิไล

ตัง้ อยูท่ ี่ หมู่ 3 ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ความเงียบสงบ สวยงาม ผสมจินตภาพ การสร้างสรรค์จากธรรมชาติ “ถ�้ำศรีวิไล” ภายในถ�้ำประดิษฐาน “พระพุทธเนาวรัตน์” ปางมารวิชยั ( หรือ ปางชนมาร, ปางสะดุง้ มาร ) ศิลปะล้านนา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ พุทธศาสนิกชน อย่างมาก ภายในถ�้ำ เต็มไป ด้วย หินงอก หินย้อย ที่มีอายุมายาวนาน เป็น ทรัพยากรชาติ อันทรงคุณค่า มีความสวยงาม เป็นอย่างมาก นอกจากโถงถ�้ ำ หลั ก คื อ ถ�้ ำ ศรี วิ ไ ล ลึกเข้าไปด้านในยังประกอบด้วยถ�้ำมหัศจรรย์ ด้ า นในจะพบปรากฎการณ์ ธ รรมชาติ ของหิ น งอก หิ น ย้ อ ย ตามธรรมชาติ ซึ่ ง น่ามหัศจรรย์ที่ธรรมชาติจะสร้างสรรค์ให้เป็น รูปตามแต่จินตนาการของมนุษย์ได้เช่นนี้ โดย ใช้เวลามานานนับพัน นับหมื่นปี นอกจากนี้ ยั ง มี ถ�้ ำ นารายณ์ ซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระนารายณ์ด้านบนของถ�้ำ เป็นส่วนที่เรียก ว่า “ลานสวรรค์” เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธ เชียงแสน และที่ตั้งศาลเจ้าแม่กินรี ภายใน บริเวณวัดถ�ำ้ ศรีวไิ ล มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของป่าไม้ ที่ร่มรื่น เหมาะส�ำหรับการเที่ยวชม และน�ำมาซึง่ ความสงบขอจิตใจส�ำหรับผูส้ นใจ ศึกษาปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งก�ำเนิดประเพณีที่ขึ้นชื่อ ของต�ำบลหน้าพระลาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวใน จังหวัด นั่นคือ “ประเพณีลอยกระทงสวรรค์” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 หรือ วันลอยกระทงนั่นเอง

ทางเข้าที่พักสงฆ์วัดถ�้ำศรีวิไล จากวัดหน้าพระลานไปประมาณ 1 กิโลเมตร กว่าๆ ถึงแยก ไฟแดงให้เลี้ยวขวา มีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ ทางเข้าวัดถ�้ำศรีวิไล SBL บันทึกประเทศไทย

1

.indd 203

203

15/3/2561 15:12:27


ลํ�าสมัยไม่ตกเทรน คุณภาพคับเล่ม

WWW.SBL.CO.TH

eBOOK

www.ookbee.com/Magazine/SBLMAGAZINE www.issuu.com/sblmagazine SBL บันทึกประเทศไทย AD Magazine EBOOK.indd 214

17/03/61 08:41:01 AM

65 นครสวรรค์  
65 นครสวรรค์  
Advertisement