Page 1


บันทึกเส้นทางธรรมหนุนน�ำชีวิต

วัดหนองโน (วั ด กลางรุ่งอรุณหนองโนสวนโคก) พระมหาสมคอง สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโน วัดหนองโน ตัง้ อยูท่ ิศตะวันตก เฉียงใต้ของหมูบ่ ้านหนองโน และ อยู่ทางทิศเหนือของบา้ นสวนโคก ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�ำนาจเจริญ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีทดี่ นิ ประมาณ 6 ไรเ่ ศษ วัดหนองโนตัง้ เมื่อ พ.ศ.2465 โดย ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายเหม็น ถื อ สั ษ ต์ นางบ๋ อ บุ ญ ค้� ำ และ นายจันทร์ วงศพ์ จิ ติ ร นางหลก สุขบุตร

พระมหาสมคอง สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโน 166 SBL Magazine บันทึกประเทศไทย


57 amnatcharoen  
57 amnatcharoen  
Advertisement