Page 1

NAKHONPHANOM NAKHONPHANOM GĊ+ĉ)&+8":+)=ĢF + :+93:!M;"::-G3Ċ 9"F+D+=*!;+/+8D/:*E!"Ċ:!3!5Aĉ

สงบงามที่...“นครพนม” เลาะชมโขง.. ไหวพระธาตุประจำวันเกิด

นายสมชาย วิทยดำรงค …¢ÔÓ›˜‚mŒ‡‚Š

“มานครพนม ชมสามที่สุด เพื1อสุขที่สุด” “นายไพฑูรย รักษประเทศ” “นายประมวล มุงมาตร” สองรองผูวาฯรวมเดินหนา พัฒนานครพนมอยางยั่งยืน lܑ݊Ÿ‡¤Üُm‹Ÿ‘¢Œwz“¤˜›|۟wÛqs|¬x| x£³ÙŽ¥†¥Ù³ ‡w‰¢²m›¤‰ŸÙ«™h|Ÿ‡¡Ž¥“ž|wŸm ª‘Ø¥Ùz‘ˆ¡²ÙÙ¢³hŸ|¢Ù‡‘Ðx“ž| l®™“ª‘Þ›®m™“Ÿw™“Ÿª‰–wŸ“|ŸÙŒ‘ݪÜØ¢

Vol.6 Issue 43/2016

Vol.6 Issue 43/2016

โปรปก&โปรเป... เผยเคล็ดลับที่นักกอลฟตองรู!!


pakpae coffee เราอยากน� า เสนอ...สิ ่ ง ที ่ ด ี ท ่ ี ส ุ ด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกาแฟ ซึ่งเราได้นำาเมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบริกาแท้ๆ ที่ได้คัดสรร

วัตถุดิบมาเป็นอย่างดี เพื่อชาวนครพนมได้สัมผัสในรสชาติของกาแฟ ที่ไม่มีใครเหมือน เครื่องดื่มต่างๆ น้ำาผลไม้ต่างๆ และอาหารที่หลากหลาย หรือแม้กระทั่งขนมเค้ก เบเกอรี่ ที่รสชาติสุดยอดมากๆ รวมไปถึง วาฟเฟิลผลไม้ ฮันนี่โทส ไอศกรีมโฮมเมดมีรสชาติพเิ ศษทีม่ คี วามแตกต่างจากไอศกรีมทัว่ ไป pakpae coffee พร้อมนำาเสนอบรรยากาศสุดหรูและโรแมนติกในร้าน พร้อมความงดงามของสวน ด้านนอกที่จัดได้ลงตัว pakpae coffee ร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดนครพนม


âçáÃÁÀÙ¸ÒÃÔ¹·Ãì ÃÕâ«à·Å ÊÇÂงามและสมบูรณ์แบบที่สุด หนึ่งเดียวเงียบสงบส่วนตัวในจังหวัด

นครพนม ห่างจากตัวเมืองนครพนมเพียง 2 กม. หรือประมาณ 5 นาที บน ทางหลวงหมายเลข 212 ท่านจะได้พกั ผ่อนอย่างเต็มทีท่ า่ มกลางความรืน่ รมย์ ใน บรรยากาศสวนสวยทีง่ ดงามตามธรรมชาติ ด้วยสีเขียวสดใสกับห้องพักทีเ่ ป็นส่วน ตัว พร้อมอุปกรณ์อำานวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ทุกการพักผ่อนของท่าน สะดวกสบายมากที่สุด พร้อมบริการ Coffee breakfast และยังเหมาะเป็นจุดพัก สำาหรับผูท้ จี่ ะเดินทางไป อำาเภอธาตุพนมและจังหวัดมุกดาหาร ด้วยบริการทีอ่ บอุน่ และประทับใจ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันเงียบสงบทุกค่ำาคืน มีความเป็น ส่วนตัวมากที่สุด ทำาให้การพักผ่อนที่แสนพิเศษเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่แสนจดจำา

ห้อง Deluxe กว้าง 5 x 5 เมตร ขนาดเตียง เตียงคิงไซส์ (King size) ขนาด 6 ฟุต กว้าง 1.8 เมตร ห้องโถงกว้างสบาย ราคา 990 บาท

ห้อง Superior กว้าง 5 x 5 เมตร ขนาดเตียง เตียงคิงไซส์ (King size) ขนาด 6 ฟุต กว้าง 1.8 เมตร ห้องโถงกว้างสบาย ราคา 790 บาท

ห้อง Standard กว้าง 5 x 5 เมตร โอ่โถงกว้างสบาย ขนาดเตียง เตียงคิง ไซส์ (King size) ขนาด 6ฟุต กว้าง 1.8 เมตร ราคา 590 บาท

สำ�รองห้องพัก

042-502199,042-530888 081-7297222,086-4596831

E-mail:phutarinnakhon@hotmail.com 137 ถ.ชยางกูร บ.หนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ประเทศไทย 48000 137 Chayarngkoon Rd., Hnaongchan,Takaor, Maurng, Nakhonphanom, Thailand 48000


.pdf 1 8/19/2016 11:38:46 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


โรงแรมพิมพ์ศิริ

Cozy and Cool

ถนนชยางกูร ตำาบลในเมือง อำาเ อเมือง จังหวัดนครพนม

อินเทอร์เน็ต

• ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง • Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ

สุขภาพและความ »ÅÍ´ÀÑÂ

• แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง

การคมนาคม • ที่จอดรถ

อาหารและเครื่องดื่ม

• ครัวกลางบริการอาหารเช้า

บริการท�าความสะอาด • บริการซักรีด

สิ่งอ�านวยความสะดวก ในที่พัก

ห้องส�าหรับครอบครัว ห้องคอนเนคติ้งรูม • ทีวจี อแบน แอร์ น�า้ อุน่ ตูเ้ ย็น • สวน พื้นที่สูบบุหรี่ • ห้องนั่งเล่น/ดูทีวีส่วนกลาง


เจริญศรีนครพนม

ที่อยู บริ ทั เ ริ รีนครพนม �ากัด ส�านักงานให หมู ต หนอง าติ อ เมือง นครพนม

·ÕèÍÂÙ‹ ห ก เ ริ รีเ ลส์ สาขานครพนม

เบอร์ ทร ัพท์ มาสด้านครพนม ทร

เบอร์ ทร ัพท์ ี น นครพนม ทร


ค ะที่ รก า ดร ก ช เพิ่มทันจิตต์ ดร นิเว น์ กัน ทยรา ร์ ดร วัลล อารีรบ ดร สุมิท แช่ม ระสิทธิ ดร พิชัย ทรัพย์เกิด ดร อ ูรย์ ดีรัตน์ ดร ระยุทธ คงเ ลิมวั น์ ดร สุเท ณ์ จันทรุก า ายก หมาย สมคิด หวังเชิดชูวง ์ ทวิช อมรนิมิตร บรร า ิการอ�านวยการ ุ กิจ ิล รังสรรค์ บรร า ิการบริหารสายงานบุคคล พง ์ ักดิ พรณั วุ ิกุล บรร า ิการการบริหารสายงานการตลาด อัคราพง ์ ิล รังสรรค์ วนัสก ณ์ ิล รังสรรค์ กองบรร า ิการ ธั รั ม์ สวาสดิพรรค ุ า บุ ช่วยชีพ จันทร์ทิพย์ พลพวก อุสา แก้วเพชร วรลัก ณ์ ุณ ันธ์ กร วรจุ าวง ์ างภาพ ณต ติจารุวิ าล ชัยวิช ์ แสงใส กร พง ์ พบูลย์เวชย์ กรา คดี น์ สามารถ ทองเสือ วิ ลลัก ณ์ ธานจันทร์ ู้อ�านวยการ ายบริหาร กชกร รั วร ู้ ัดการ ระสานงาน ครงการภาคเอก น รุ่งโรจน์ เสาร์ า กิตติชัย รีสมุทร อัครกิจ หวานวง ์ ู้ ัดการ ระสานงาน ครงการภาครั ตติชัย รีทอง ิธร เลิ ชนะ าย และ ระสานงาน ธั รั ม์ สวาสดิพรรค ุ า บุ ช่วยชีพ กร วรจุ าวง ์ ายการเงิน การบั ี อุสา แก้วเพชร วรลัก ณ์ ุณ ันธ์ อรพรรณ มะณี บริ ัท สมาร์ท บิ ิเนส ลน์ �ากัด /4- ถ รามอินทรา แ วงอนุสาวรีย์ เ ตบางเ น กรุงเทพ 22 โทร -2 22แฟกซ์ -2 - 4 F i - i 2 i

Editor’s Talk ·Ñ¹·Õ·Õè·ÕÁ§Ò¹¹ÔµÂÊÒà SBL เดินทางถงจังหวัดนครพนม เราก็สัมผัส ด้ ถงความสวยงาม องจังหวัดเล็ก ที่ทอดตัวอยู่ริมแม่น้�าโ งแห่งนี้ ยิ่งบรรยากา ช่วง ลาย นต้นหนาวอย่างนี้แล้ว คงต้องบอกว่าอยากให้หาโอกาสมากันครับ อย่างที่ รู้กันว่านครพนมนั้นมี ¾Ãиҵؾ¹Á เ นสิ่ง ักดิสิทธิคู่บ้านคู่เมือง เ นเครื่องยด เหนี่ยวจิตใจ องผู้คนทั้งสอง าก งโ ง ทั้ง ทยและลาวเอง ทางจังหวัดนครพนมยัง มีเส้นทางให้ หว้พระธาตุ ระจ�าวันเกิด ที่ตั้งอยู่ตามอ�าเ อต่าง อีกด้วย เ นเส้น ทางบุ ที่น่าสนใจทีเดียว พอดีกับที่ทีมงาน องเราเดินทาง ถง ด้มีการจัดงานเ ลิม ลองแลนด์ มาร์คแห่งใหม่รมิ โ ง ¾ÞÒÈÃÕ浄 ตนาครา สูง เมตรคร่งองค์ทา� ด้วยทองเหลือง ซ่งเ นการด�าเนินงานต่อเนื่องมาถง ผู้ว่า องนครพนมเลยทีเดียว นับว่ายิ่งให ่ สวยงามตระการตาเ ้ากับทั นีย าพริม งแม่น้�าโ งอย่างยิ่ง นครพนมเ นเมืองชายแดนทีม่ อี ตั ราการเติบโตทางเ ร กิจทีส่ งู มาก จาก การร่วมมือกัน องทุก าคส่วนผลักดันให้ เ นเ ตเ ร กิจพิเ โดยเ พาะอย่าง ยิ่งบริเวณพื้นที่ องสะพานมิตร าพ นครพนม-ค�าม่วน เ นที่น่าสนใจอย่างยิ่งทั้ง เรื่อง องการพั นาเ ร กิจ และการท่องเที่ยว ที่มีอยู่อย่างหลากหลายรู แบบใน นครพนม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวั นธรรมที่โดดเด่น ¹ÔµÂÊÒà SBL องเราจง ออาสาพาท่าน รู้จักกับจังหวัดนครพนม ให้รอบด้านยิ่ง ้น ผ่านทานสม าย วิทย์ด�ารงค์ ู้ว ารา การ ังหวัดนครพนม มาเ ดใจว่ายุทธ์ าสตร์ใดที่ท่านใช้น�าพานครพนมให้ก้าวหน้า ด้แบบก้าวกระโดด อย่างทุกวันนี้ พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าทั้งสอง ทาน พ ูรย์ รัก ์ ระเท และ ทาน ระมวล มุงมาตร ที่จะมาร่วม ยาย าพแห่งความส�าเร็จในการบริหาร อง จังหวัดแห่งนี้ให้แจ่มชัดยิ่ง ้น ผม อถอโอกาสนี้กล่าว อบพระคุณอย่างสูง ต่อท่านผู้ว่า ตลอดจนทุก หน่วยงาน ที่กรุณาให้การต้อนรับทีมงาน องเราอย่างอบอุ่น อีกทั้ง บริ ัท ห้างร้าน ต่าง ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน อง¹ÔµÂÊÒÃSBL จนส�าเร็จลุล่วงเ นอย่างดี ในนาม องนิตยสาร กระผม ออาราธนาสิ่ง ักดิสิทธิในสากลโลก โ รด ระทานพรให้ทุก ท่าน ระสบแต่ความสุ ความเจริ ยิ่ง ้น และต้อง กราบ ออ ยั อย่างสูง หากมี อ้ บกพร่องใด เกิด น้ ทีมงานพร้อมน้อมรับค�าติชมจาก ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ติดต่อ คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์ โทรศัพท์ 081-442-4445, 084-874-3861 E- mail : supakit.s@live.com

(นายศุภกิจ ศิลปรังสรรค์) บรรณาธิการอ�านวยการ


nakhonphanom โรงพยาบาลนครพนม ใต้ร่มพระบารมี เส้นทางพบผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายสมชาย วิทย์ดาำ รงค์ เส้นทางพบรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายไพ รู ย์ รักษ์ประเทศ เส้นทางพบรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายประมวล มุง่ มาตร เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางความเป็นมา อบต บ้านผึ้ง อบต ขามเ ่า วัดโอกาส วัดอรัญญิกาวาส วัดโพธิศรี วัดกกต้อง อบต นางาม อบต โคกหินแฮ่ อบต โพนทอง วัดพระธาตุเร ู วัดสระแก้ว วัดหัวบึงทุ่ง

25

14 รง ยา า น ร น

72

เสนทางทองเที่ย เสนทาง ารา การ ง ด อบต คำาพี้ อบต หนองบ่อ นายส าย ท ิ ยด�ารง วัดพระซอง วัดโพธิชัย วัดพระธาตุศรีคุ วัดปญญาวนาราม ทต ท่าอุเทน วัดพระธาตุท่าอุเทน วัดปาอุดมสันติธรรม วัดปาโพธิศรี อบต นาหว้า


ÌҹÍÒà«Õè¹

จำาหน่ายอุปกร ์ตกแต่งบ้านและสวน เช่น เครื่องปนดินเผา ตุกตา กระถาง น้ำาตก และอื่นๆ

บ้านทาควาย นครพนม ทาอุเทน ต อา สามาร อ เมือง นครพนม


nakhonphanom ͺµ.ºŒÒ¹àÊÕÂÇ ÇѴ⾸ÔìªÑ (¹Ò§ÑÇ) ทต ศรีสงคราม วัดศรีสมบูร ์ ÇÑ´ÍÃÑÞÞÇÔàÇ¡ (ºŒÒ¹¢‹Ò) ÇÑ´ÈÃÕÇԪѠÇÑ´ÍÃÑÞÞÒ¹Ò⾸Ôì วัดศรีสงคราม วัดค ิศรธรรมิการาม วัดธาตุมหาชัย วัดปานาอุดมวนาราม วัดประชาสามัคคี ÇÑ´¸ÒµØ¨íÒ»Ò วัดปา ูเงิน วัดปทุมาราม วัดชัยมงคล วัดนาเรียง ถ้ำาคิ้ว ÇÑ´»†Ò⹹ᾧ เส้นทางนักกอล์ฟ

161 162

202

155

168 170 172

ดนาเรียง

190

62

�า ิ

202 206

212 เสนทางนกกอ

เสนทางทองเที่ย

90 ด อกาส

ด า

ิ รี


ให้บริการดุจญาติมิตร ·Ø¡ªÕÇÔµ»ÅÍ´ÀÑ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

โรงพยาบาลนครพนม Nakhonphanom Hospital Œ͹ʹյ »‚¾.È.2472-2480

ÊÁÑÂพระพนมคนานุรกั ์ ก ถ่ พิ าลบุตร เจ้าเมืองนครพนม ล�าดับที่ จังหวัดนครพนม มี ระชากร ระมาณ คน ระชาชนมีความล�าบากเมือ่ ยาม วย ้ เนือ่ งจากการสาธารณสุ ยัง ม่เจริ มีเ พาะสุ าลาชัน้ หน่ง เมือ่ ใครเจ็บ วยด้วยอาการหนักต้องนัง่ เรือ า้ มแม่นา�้ โ ง รัก าที่ รงพยาบาลทาแขก แ วงค�าม่วน ระเท ลาว สมัยนัน้ รัง่ เ สเ า้ มา กครอง ซ่งมีความ พร้อมในเรื่อง องแพทย์ และยารัก าโรค ท่านเจ้าเมือง เห็นความล�าบาก องรา รเมือ่ ยาม วยต้องนัง่ เรือ า้ มแม่นา�้ โ ง เพือ่ หาหมอ จงชวน า้ ราชการ พ่อค้า ระชาชน หาทุนสนับสนุนสร้างโรงพยาบาล โดยจัดสรรทีด่ นิ ว่างหลังจวน จ�านวน 4 ร่ 2 งาน 4 ตารางวา สร้างโรงพยาบาล แล้วเสร็จเ ดบริการผู้ วย ด้ ใน พ 24 µÃ§¡ÑºÊÁÑÂพระ ระสงค์เก มรา ร์ ชุม่ สุวรรณคุ ต์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม เ นโรงพยาบาล นาด เตียง นายแพทย์ดุสิต ตินันท์ เ นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนครพนม คนแรก โรงพยาบาลนครพนม สังกัด ส�านัก ลัดกระทรวงสา าร สุข กระทรวงสา าร สุข ตัง้ อยู เลขที่ นนอภิบาลบั า ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง งั หวัดนครพนม เ น รงพยาบาลทัว่ ระดับ ขนาด เตียง ระ ากรในความรับ ิด อบ คน

วิสัยทั น์

เ น ูนย์กลางทางการแพทย์แห่งอนุ ูมิ าคอินโดจีน ใน 2 นโยบายผู้อ�านวยการ ให้บริการดุ าติมิตร ทุก ีวิต ลอดภัย บริการด้วยหัวใ ความเ นมนุ ย์ โรงพยาบาลนครพนมให้บริการด้านสุ าพแก่ ระชาชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครพนม และใกล้เคียง รวมถง ระเท ใน มู ิ าคอินโดจีน เราดูแล ระชาชนทุกระดับครบ 4 มิติ ด้แก่ การรัก า ส่งเสริม 14

นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลนครพนม


สุ าพ องกันโรค ฟนฟูสุ าพด้วยองค์ ระกอบที่เ นเลิ ององค์กร ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สารสนเท ที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการที่มี ระสิทธิ าพ บุคลากรมีทัก ะความรู้ความ สามารถ ิบัติตามหลักธรรมา ิบาลและค่านิยม ององค์กร ท�างานเ นทีม ทุกคนมีคุ คา พั นาอยางตอเนื่อง มุงเน้น ู้ วยเ น ูนย์กลาง ายใต้หลัก รัช าเ ร กิจพอเพียง ตาม แนวพระราชด�าริ องพระบาทสมเด็ พระเ ้าอยูหัว

พัน กิ

สร้างความเ นเลิ ด้านการบริการด้วยมาตร านสากล 2 พั นาระบบบริหารจัดการบน านธรรมา ิบาล ร่วมกับ าคีเครือ ่ายพั นาระบบสุ าพในอนุ ูมิ าคอินโดจีน 4 พั นาสมรรถนะและสร้างความผาสุก องบุคลากร ร่วมผลิตและพั นาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ

นายแพทย์ สม าย เ ื้อนานนท์ รองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์

เทค น ลยีด้านการแพทย์

ระบบ ระบบ มีผลดีตอ่ กระบวนการรัก พยาบาล ช่วยลดเวลาในการตรวจ และรอคอยผลการเอกซเรย์ ด้รบั การ วินิจ ัยโรค และ ด้รับการรัก าพยาบาลที่เร็ว ้น ช่วยให้การวินิจ ัยแม่นย�ายิ่ง ้น และช่วยในการ วางแผนการรัก า ด้อย่างต่อเนื่องและลด ริมาณรังสีที่ผู้ วย และบุคลากรทางการแพทย์จะ ด้รับ ร พยาบาล กุ เ นิ ระบบ รถพยาบาลทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ i i จะ บิ ตั กิ าร ด้วยเครื่องส่งสั าณผ่านโทร ัพท์มือถือแบบ และสั าณชีพ ยัง ูนย์ ิบัติการ ที่ตั้งอยู่แผนก ุกเ ิน และอุบัติเหตุ เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชา ด้านต่าง เ นแบบเรียล ทม์ แพทย์ สามารถสอบถามอาการ พูดคุยกับคน ้และเจ้าหน้าที่ ที่อยู่บนรถ ุกเ ิน และเริ่มรัก า ด้ทันที ช่วยเหลือชีวิตผู้ วย ด้ทันท่วงที การตรว ู้ วยที่มีความ ิด กติระบบทางเดินอาหาร ดยใ ้กล้อง เ นกล้องส่องตรวจดูลกั ณะทางเดินอาหาร ตัง้ แต่หลอดอาหารถงล�า ส้เล็กส่วนต้น

นางพร ิริ เสน ิริ

รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล

นายเกรียง ักดิ ม ี กร ์

รองผู้อ�านวยการด้านการบริหาร

แพทย์ห ิงเ องรัก ์ รวมเ ริ

รองผู้อ�านวยการด้านพั นาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุ าพ

นายแพทย์ ัยมงคล ันท

รองผู้อ�านวยการด้านบริการ ม ูมิ NAKHONPHANOM


การ าตัดเ ลี่ยนข้อเขาเทียม เ นการผ่าตัด อ้ เ า่ ทีเ่ สียหาย ออก แล้วใส่ผิวใหม่ที่เรียบมัน ซ่งท�าจากโลหะ และพลาสติกเ ้า แทนที่ เพื่อให้เ ่ากลับ ใช้งาน ด้ตามเดิมอีกครั้ง การ าตัดเพื่อรัก า รคตาง ใน พรง มูกด้วยวิ ี F i i i ใช้ผา่ ตัดรัก าโรค ซนัสอักเสบ เรือ้ รัง โรคริดสีดวงจมูก โรคผนังกัน้ จมูกคด โรค เนื้องอก องโพรงจมูก และ ซนัส การรั ก าแ ล ู ้ วยเบาหวานและแ ล อืน่ ด้วย วิธกี ารนีจ้ ะช่วยลด การบวม องแผล ลดการติดเชื้อ เพิ่ม ริมาณ เลือดมาหล่อลี้ยง และกระตุ้นการเกิดใหม่ อง เซลล์ ท�าให้คุณ าพแผลดี ้น รแกรมค�ามวนรีเ อร์ เ นความร่วมมือ ระหว่ า งสถาบั น การแพทย์ ุ ก เ ิ น แห่ ง ชาติ และกล้อง ส่องตรวจดูลกั ณะ ล�า ส้ให ่จากทวารหนักจนถงล�า ส้ให ่ส่วนต้น การ าตัดต้อกระ ก ดยเครื่อง เ นเทคโนโลยีลา่ สุดทีใ่ ช้คลืน่ ความถี่สูง สลายต้อกระจกและดูดส่วนที่ สลายออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมแทน การ าตัดนิว่ ตด้วยวิ ี i เ นเทคโนโลยีใหม่ ทีม่ ี ระสิทธิ าพในการก�าจัดนิว่ สูง โดยส่องกล้อง เ า้ ใน ต มีแผลผ่าตัด นาดเล็ก ผู้ วยฟนตัว เร็วพักรัก าตัวในรพ 2- วัน การ าตัดนิว่ ตด้วยวิ ี เ นเทคโนโลยี ที่มี ระสิทธิ าพในการก�าจัดนิ่ว โดยใช้กล้อง ส่องผ่านท่อ สสาวะเ ้า ในกระเพาะ สสาวะ จนถงท่อ ต เพือ่ ดูความผิด กติและเอานิว่ ออก โดย ม่มีบาดแผล และ าวะแทรกซ้อนผู้ วย สามารกลับบ้าน ด้ การสองกล้องดูระบบทอน�า้ ดี i i ใช้ตรวจหาความผิด กติและรัก าท่อทางเดินน�้าดี และตับอ่อน และรัก าการอุดตัน องท่อทางเดิน น�้าดี หรือท่อตับอ่อนโดยใส่ท่อระบายน�้าดี ว้ การ าตั ด นิ่ ว ใน ุ ง น�้ า ดี ด้ ว ยวิ ี i เทคโนโลยี ในการใช้กล้องส่องเ ้า ผ่าตัดนิ่วในถุงน�้าดี โดยการเจาะรูเล็ก 4 รู สอดกล้องและเครือ่ งมือ ผ่าตัดเ ้า ท�าการผ่าตัดทางรู ผู้ วยใช้ระยะ เวลาพักฟนสั้น -2 วัน การ าตัดเ ลีย่ นข้อสะ พกเทียม เ นการผ่าตัด อ้ สะโพกเดิมที่ เสือ่ มส าพ กระดูกตายหรือแตกหักออก และทดแทน อ้ ใหม่ดว้ ย อ้ สะโพกเทียม i เพือ่ ให้มี การเคลื่อน หวคล้ายคลงกับ องจริงมากที่สุด 16


โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลค�าม่วน ส ลาว โดยใช้โ รแกรมคอมพิวเตอร์เ น เครือ่ งมือพั นาระบบส่งต่อพรมแดน เพือ่ สร้าง ช่องทางการสื่อสาร การรับ-ส่ง ้อมูลผู้ วยให้ สะดวกรวดเร็ว เ พาะพรมแดน จ นครพนม ระเท ทย แ วงค�าม่วน ส ลาว

หน้าที่ บริการเดน

รงพยาบาลการแพทย์ แ น ทยและ การแพทย์ทางเลือก ภายใต้การก�ากับของ รงพยาบาลนครพนม ตรวจวินิจ ัยโรคด้วย เวชกรรม ทยคู่ นานกับแพทย์แผน จจุบัน จ่ายยาต้ม นวดแผน ทย ระคบสมุน พร อบ สมุน พร ระคบเต้านมมารดา เผายาสมุน พร ดูแลหลังคลอด การทับหม้อเกลือ นวดเท้า รัก า ผู้ วยในตามที่ ด้รบั ค�า รก า จากแพทย์แผน จจุบัน การบริการแพทย์แ น ีน งเ ็มพร้อม ครอบกระ กุ งเ ม็ พร้อมกระตุน้ ฟฟา งเ ม็ พร้อมโก ์ร้อน งเ ็มโคมร้อน แ ะเมล็ดผัก กาด ส า นวดน�า้ มันเพือ่ การรัก า ส าหน้า ส าตัว พอก/ ดั /นวด วารีบา� บัด อาบน�า้ แร่แช่นา�้ นม ส าหน้าใสลดริว้ รอย นวดกระชับสัดส่วนติดต่อ โทร ัพท์ 42- 422 ต่อ 2 แผน ทย 2 แผนจีน

นู ย์ตรว วินิ ยั รคการนอนหลับ คุณมีอาการเหล่านี้หรือ ม่-อ่อนเพลีย เหนือ่ ยล้า ง่วงระหว่างวันทัง้ ทีน่ อนตลอดคืน ม่มี สมาธิในการท�างานง่าย กระวนกระวาย นุ เ ยี ว หงุดหงิด นอนกรนดังผิด กติ อยากนอนแต่ ม่หลับ าวะหยุดหายใจ ณะหลับ ส่งผลให้เกิดความดัน โลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนือ้ หัวใจตาย เ ียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง สมรรถ าพ ทางเพ เสือ่ มลง รก าแพทย์เ พาะทาง เพือ่ รับการตรวจวินิจ ัยและรัก าอย่างทันท่วงที สนใจ กรุณาติดต่อ โทร 42- 422 ต่อ นู ย์ ระสานงานเครือขาย ระ าคมอาเ ยี น ด้านการสา าร สุข i คลินิกเว าสตร์การเดินทางและทอง เที่ยว ii ii นู ย์ตรว สุขภาพ ส�าหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ อรับค�า รก าเรือ่ งสุ าพ ตรวจสุ าพ ระจ�า เดินทาง ท�างานต่าง ระเท แรงงานต่างชาติ อใบอนุ าติท�างาน ออกใบ รับรองแพทย์สมัครงาน ท�าใบ ับ ี่ ก าต่อ เวลาท�าการ วันจันทร์ วัน กุ ร์ เวลา น น หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด นัก ตั ก ์ สอบถามรายละเอียด โทร 42- 422 ต่อ 4 2โทรสาร 42- 2

รางวัลแห่งความ าค ูมิใจ

2 ระกา นียบัตรรับรองกระบวนการคุณ าพสถานพยาบาล 2 2 ระกา นียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณ าพสถานพยาบาล รางวัลเครือ ่ายบริการดีเด่น เครือ ่ายโรคหลอดเลือดสมอง ส�านักงานหลัก ระกันสุ าพแห่งชาติ 4 โล่ ระกา เกียรติคุณผ่านการรับรองตามเกณ ์ ระเมินความเสี่ยงจากการท�างาน องบุคลากร โรงพยาบาล ดีเด่น กรมควบคุมโรค รางวัล i i สถาบันรับรองคุณ าพสถานพยาบาล องค์กรมหาชน โล่ ระกา เกียรติคุณ โรงพยาบาลดีเด่นด้านการอนุรัก ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โล่รางวัลการใช้ระบบสิน หมอัตโนมัติดีเด่น บริ ัทกลางคุ้มครองผู้ ระสบ ัยจากรถ NAKHONPHANOM 17


i

22 4

i

i ii

i

2

4

i i

i ii

i

i

i

ii

i

i

i i

- i i

i

i

i

i

ii

i

i

i

i

Nakhonphanom Hospital i i

i

i

i - i W i i i i i i

i

i i i

i 18

i

i

i

- i i 2 i i i i - i i i i i i i i

i i

i i i

i i

ii

i

i i ii

i

i

i i

i i-

ii

i

i

i

i

i

i i i

F

4 i

i 4

i

i

-

i

i

i

i

i i 2

i i

i

i

ii

i

i


i

i

i i i

i

i

i

i

i i

i

i

-i i

i

i

i i

i

i

i

i

4

i

i i

i

i i

The Prideful Award i

ii

i

ii ii ii

ii

ii

ii

i

i

i -

i

i

i

i

i i i i

ii i

i

i

i

i

i

i i

/ / i i i i i

i

i

i

i

i

i

i

i i i i

22 i

i

i i

2

i

i

i i

i

i

i

i

i

- i

- Fi -W

i

i

ii

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i 4 i i i i

-

i

i

i i F i

i

i

i

i

i i i

i

i

i i

-

i -

i i i

- ii i

i i i

i

i

-

i

i

i i

i i

i

i i i

i ii i

i

i

i i

i i

ii

i i

i

i

i

i i

i

i i

i NAKHONPHANOM 19


โครงการจัดหาน้ำาบาดาลให้กับ โรงเรียนตำารวจตระเว ชายแดน บ้านหนองดู่ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐà˵ؼÅ

ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ä´Œàʴ稾ÃÐÃÒª´íÒà¹Ô¹µÃǨàÂÕÂè ÁÀÒáԨ โครงการโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในท้องทีจ่ งั หวัด นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และ ด้ ทรงทราบถง หาการ าดแคลนน�้าอุ โ คบริโ คตามโครงการอาหารกลางวัน องเด็กนักเรียน และน�้าอุ โ คบริโ ค องรา รในหมู่บ้าน เพื่อเ นการสนองพระราชด�าริ ¡ÃзÃǧ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ â´Â¡ÃÁ ·ÃѾÂҡùíéÒºÒ´ÒÅ ด้เ ้าร่วมการ ระชุมแก้ หาดังกล่าว จง ด้วางแผนการเจาะส�ารวจและ พั นาน�า้ บาดาล เพือ่ น�าน�า้ บาดาล น้ มาใช้ ายในâçàÃÕ¹µíÒÃǨµÃÐàǹªÒÂá´¹ºŒÒ¹Ë¹Í§´Ù‹ ต�าบลนาใน อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

20


ดังนั้นกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ด้จัดส่ง เจ้าหน้าที่เ ้าส�ารวจพื้นที่เบื้องต้น เพื่อ ก า ความเ น ด้ องแหล่งน�า้ บาดาล ทีจ่ ะน�ามา ใช้สา� หรับ อุ โ คบริโ ค และโครงการอาหาร กลางวันตามพระราช ระสงค์ต่อ

วัต ุ ระสงค์

เพื่อพั นาน�้าบาดาลส�าหรับการอุ โ ค บริโ ค และเพือ่ การเก ตรอาหารกลางวันส�าหรับ นักเรียน และ ระชาชนบริเวณใกล้เคียง ให้มี น�้าอุ โ คบริโ คใช้อย่างทั่วถงและเพียงพอ เพื่อเ นการ ก า ระเมิน ักย าพน�้าบาดาล ั้นรายละเอียด และพั นาน�้าบาดาลให้แก่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ โครงการ ต่าง ส�าหรับการบริหารจัดการแหล่งน�า้ บาดาล ให้เ น ตามหลักวิชาการ โดยจะน�าผลการ ด�าเนินงานเ นต้นแบบ น�า ระยุกต์ใช้ในพืน้ ที ่ใกล้เคียงทีม่ สี าพอุทกธรณีวทิ ยาคล้ายคลงกัน

໇ÒËÁÒÂ

ทรั พ ยากรน�้ า บาดาล ด้ รั บ การจั ด สรร อย่างสมดุลและยั่งยืน ให้ ระชาชน ด้มีน�้าใช้ อย่างเพียงพอ และเ นธรรม

ความสอดคล้องและความสัมพัน ์ กับยุท าสตร์และแ น

เพิ่ ม ระสิ ท ธิ าพในการบริ ห ารจั ด การ อนุรัก ์พั นาและฟนฟูแหล่งน�้า ตลอดจน องกันบรรเทาและแก้ หาวิก ตน�้า 21


กิ กรรมของ ครงการ เรียงตาม ¢Ñ鹵͹ËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡Ò÷íÒ§Ò¹

• วิเคราะห์ ้อมูลทางธรณีวิทยา • ส�ารวจส าพแหล่งน�า้ บาดาลใน าคสนาม - ส�ารวจทางธรณีฟสิกส์ - ส�ารวจทางอุทกธรณีวิทยา • ระมวล อ้ มูลเพือ่ ก�าหนดจุดเจาะน�า้ บาดาล • ก�าหนดการใช้ ระเ ทเครื่องเจาะให้ เหมาะสมกับส าพพื้นที่ ุดเจาะบ่อน�้าบาดาล • ท�าการเจาะส�ารวจเพื่อวิเคราะห์ชั้นหิน ชั้นดิน และชั้นน�้าบาดาล • ท�าการหยัง่ ธรณีหลุมเจาะ โดยเครือ่ งมือ E-Log • ออกแบบก่อสร้างบ่อน�้าบาดาล • พั นาเ าล้างท�าความสะอาดบ่อน�า้ บาดาล • ทดสอบ ริมาณน�้า องบ่อ i เพื่อให้ทราบถงคุณสมบัติทางชล าสตร์ องระดับน�า้ ระยะน�า้ ลด าวะ ริมาณน�า้ เพือ่ น�ามาใช้ในการออกแบบและก�าหนด นาด อง เครื่องสูบน�้า • การวิเคราะห์คณ ุ าพน�า้ เพือ่ ให้ทราบว่า สามารถน�าน�้า ใช้อุ โ คบริโ คอย่าง ลอด ัย และใช้เพื่อการเก ตร ด้ • ก่อสร้างระบบ ระ าบาดาลใช้เพื่อการ อุ โ คบริโ ค และจัดท�าระบบการจ่ายน�า้ เพือ่ ใช้การเก ตร

ǧà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ ค่าด�าเนินการรวม

บาท

เพียงพอกับพืน้ ทีก่ ารเก ตร อุ โ คบริโ ค และ ช่วย ส่งเสริมให้เก ตรกรมีราย ด้สูง ้น

ความพร้อมของ ครงการและ ล ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ การด�าเนินงานใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น µÍºá·¹

• ความพร้อมด้านวิชาการ มีคณะท�างาน ที่มีความรู้ความสามารถและ ระสบการณ์ใน ระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุด ครงการ การพั นาน�้าบาดาล ้นมาใช้อย่างถูกวิธีและ ระยะเวลาด�าเนินการ 2 วัน หลังจาก สมดุล ด้รับการจัดสรรงบ ระมาณ • ความพร้อมในด้านเทคนิคในการเจาะ บ่อน�้าบาดาล ซ่งมีความช�านา ระสบการณ์ ¾×é¹·Õè´íÒà¹Ô¹¡Òà และคุณ าพสูง รวมถงวิธีการ ิบัติงานอย่าง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ เ นระบบ ต�าบลนาใน อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม • สามารถจัดหาน�้าบาดาล ้นใช้มาอย่าง

2 วัน นับตัง้ แต่ ด้รบั การจัดสรรงบ ระมาณ

การบริหาร ดั การ ครงการในทุกระดับ

• คณะท�างานส�านัก ระสานงาน โครงการ พระราชด�าริ าคตะวันออกเ ียงเหนือ เ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการร่ ว มกั บ ู น ย์ ท รั พ ยากร น�้าบาดาล าค และคณะ ระสานงาน อง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต�าบลนาใน อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม • คณะท�างานส�านัก ระสานงาน โครงการ พระราชด�าริ าคเหนือ ซ่งรับผิดชอบในระดับ พื้ นที่ มีหน้ า ที่ ระสานงานการ ิบัติงานใน าคสนาม ติดตามการ ิบัติงาน

¡ÒÃÇÒ§Ãкº¡ÒÃµÔ ´ µÒÁáÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¼Å

การติดตามการ ระเมินผลโครงการแบ่ง เ น ระยะ ระกอบด้วย ระยะก่อนเริม่ โครงการ ระยะระหว่าง บิ ตั ทิ า� งานโครงการ และระยะ สิ้นสุดโครงการ

การสร้างตัว ี้วัดในการพั นา

• ตัวชี้วัดเชิง ริมาณสามารถเจาะบ่อ บาดาลในพื้นที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ ต�าบลนาใน อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมจ�านวน บ่อ 22


• ตัวชีว้ ดั เชิงคุณ าพ ความพงพอใจ องนักเรียนและรา รทีม่ นี า�้ บาดาลเพียงพอทีใ่ ช้ในการ อุ โ คบริโ คและโครงการอาหารกลางวัน • ตัวชี้วัดค่าใช้จ่าย จ�านวนงบ ระมาณที่ ด้รับการสนับสนุนเ นเงิน บาท • ตัวชี้วัดเชิงเวลา ระยะเวลาในการด�าเนินการ 2 วัน / โครงการ

ระ ย น์ที่คาดวา ะ ด้รับ

นักเรียนและรา รในพื้นที่โครงการ มีน�้าอุ โ คบริโ คเพื่อการเพาะ ลูกพืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว์อย่างพอเพียง มีแหล่งน�้าส�าหรับการเก ตรอาหารกลางวันทุก ดูกาล • ท�าให้ทราบ กั ย าพน�า้ บาดาล องแอ่งน�า้ บาดาล ส�าหรับการอุ โ คบริโ คและการเก ตร กรรม ซ่งเ น ้อมูลส�าคั ในการวางแผน สงวน อนุรัก ์และฟนฟูแหล่งน�้าบาดาลต่อ • มีการตรวจสอบ และติดตามส าพน�า้ บาดาลทีอ่ าจ ด้รบั ผลกระทบทัง้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการและ ใกล้เคียง เพื่อ องกันวิก ตน�้าบาดาล • รา รรอบ โครงการสามารถน�าผลที่ ด้จากการ ก า ออกแบบ และก่อสร้างระบบ การจ่ายน�า้ เพือ่ การเพาะ ลูกพืชสวนครัวในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีม่ สี าพและลัก ณะอุทกธรณีวทิ ยา คล้ายคลงกัน ด้

อ อ ุ ¢ŒÍÁÙŨҡ

ส�านักค ะกรรมการพิเ เพื่อ ระสานงาน ครงการ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ (Êíҹѡ§Ò¹ ¡»Ã.) 23


ÊÒüٌNjÒÃÒª¡ÒÃ

จังหวัดนครพนม

การทีก่ า� หนดว่า จังหวัดนครพนมเ น “àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ”‹ นัน้ เ น เพราะว่ามีองค์ ระกอบที่เกื้อหนุนกันในหลาย เรื่อง จังหวัด นครพนมเ นเมืองริม งแม่น�้า โ งที่มี ระวัติ าสตร์ความ เ นมายาวนาน จจุบันนับเ นเมืองชายแดน ที่มีความอุดม สมบูรณ์ มีทวิ ทั น์ทงี่ ดงาม มีแม่นา�้ โ งกัน้ กลางระหว่างจังหวัด นครพนมกับส ลาว มีความหลากหลาย องวั นธรรม และ ชาติพันธุ์ โดยเ พาะอย่างยิง่ ชนเผ่าต่าง ในจังหวัดนครพนม ซ่งมีหลากหลายชนเผ่า แต่กอ็ ยู่ ายใต้แนวคิดความเ นคน ทย ทีส่ า� คั มี “¾Ãиҵؾ¹Á” เ น ชู นียสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มือง เ น นู ย์รวมจิตใจให้ผคู้ นมากมายกราบ หว้บชู า และยังอา ยั บารมีองค์พระธาตุพนม ส่ง ยังพระธาตุ ระจ�าวันเกิด ซ่งกระจาย อยูต่ ามอ�าเ อต่าง ด้วย การท่องเทีย่ ว องจังหวัดนครพนมมี แนวโน้มการเจริ เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง คาดว่าจะมีนกั ท่องเทีย่ ว เดินทางเ ้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมาก ้นทุก เรามีสโลแกนว่า มานครพนม มสามทีส่ ดุ เพือ่ สุขทีส่ ดุ เพือ่ ส่งเสริม ระชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ ว องจังหวัด ในแนวทางทีส่ ร้างสรรค์ใหม่ทกุ เช่น เช็คอินนครพนม โครงการ นจักรยานเลาะริมโ ง มีความเชือ่ กันว่า ถ้ามานอนนครพนม คืน อายุจะยืน ้นอีก และสุดท้าย การที่เราตั้งเ าจะเ น ูนย์กลางการ นส่ง และโลจิสติกส์เ น ระตูสู่อาเซียน การพั นาในเรื่อง องโครงสร้าง พื้น านต่าง การเตรียมการ องนครพนมที่จะเ นเ ตพั นา เ ร กิจพิเ โดยเ พาะอย่างยิ่ง บริเวณพื้นที่ อง สะพาน มิตร าพ นครพนม-ค�าม่วน ซ่งถือ ด้วา่ เ นการเ ลีย่ นแ ลง วิสยั ทั น์ องจังหวัดนครพนม ทีเ่ ลีย่ นส าพจากซอยตันมาเ น ระตูที่จะเชื่อมโยง ยังลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ มูลค่าการค้าหลังจากทีเ่ ดสะพานมิตร าพ นครพนมค�าม่วน มีมูลค่าทางการค้าเติบโต ้นอย่างมาก จากที่มีมูลค่า การค้า ละ ม่เกิน ล้านบาทในช่วง 4 ทีผ่ า่ นมา เพิม่ น้ มากกว่า 2 เท่า คาดการณ์ว่าใน 2 มูลค่าการค้าจะ เพิ่ม ้น ม่ต�่ากว่า 2 ล้านบาท จุดแ ็งต่าง เหล่านี้ ท�าให้นครพนมเ น “àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹” จังหวัดนครพนม ด้รบั การ ระกา เมือ่ 2 ว่าเ นจังหวัด ทีค่ นอยูแ่ ล้วมีความสุ มากทีส่ ดุ กระผมในนาม องผูว้ า่ ราชการ จังหวัดนครพนม อ อบคุณทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และทุก าคส่วน ที่ ด้ร่วมแรงร่วมใจกันพั นาจังหวัดนครพนมให้มี ความเจริ ยิง่ น้ และ ด้ชว่ ยกันรัก าความเ น “àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ”‹ ให้ยั่งยืนต่อ อ อบคุณทีมงานนิตยสาร ที่เห็นความส�าคั และ มีบทบาทในการเผยแพร่ และ ระชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ออก สู่สาธารณชนในหลากหลายแง่มุม

นายสมชาย วิทย์ด�ารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

NAKHONPHANOM 25


เส้ น ทางพบ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ จากเมืองริม งแม่นา�้ โ งทีม่ ี ระวัติ าสตร์ ความเ นมายาวนาน มีทวิ ทั น์ทงี่ ดงาม อุดม สมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง าสนาที่ ส�าคั คือ องค์พระธาตุพนม จจุบันนครพนม รับทิ ทางการพั นา องตัวเอง เพือ่ รองรับการเ ลีย่ นแ ลงทางด้าน เ ร กิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว อันเ นราก านส�าคั ในการเ ้าสู่ ระชาคม เ ร กิจอาเซียน ด้วยความตระหนัก รู้ในความเ ลี่ยนแ ลง องโลก องนักบริหาร ·‹Ò¹¹Õé นายสม าย วิทย์ดา� รงค์ ผูร้ ว่ มพลิกโ ม หน้ า จังหวัดนครพนม มาตั้งแต่ครั้งเมื่อด�ารง ต�าแหน่งรองผู้ว่า เมื่อเกือบสี่ ก่อน วันนี้เมื่อก้าว ้นสู่ต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม ความต่อเนื่อง องโครงการต่าง น่าจะรุดหน้า ด้อย่างก้าวกระโดด ทัง้ โครงการ เ ตพั นาเ ร กิจพิเ องนครพนม หรือ แม้กระทั่งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ ที่ ยันออกมาให้ผู้คนติดตามอย่าง สม�่าเสมอ นิตยสาร ด้รบั เกียรติอย่างสูงจากทาน สม าย วิทย์ดา� รงค์ วู้ ารา การ งั หวัดนครพนม กรุณาให้สมั า ณ์ใน ระเด็นต่าง และให้คา� ตอบ กับเราว่า สี่ ทีผ่ า่ น ท�า มจังหวัดนครพนม เ ลี่ยน ด้ นาดนี้


นายสมชาย วิทย์ดำารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มานครพนม ชมสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด สุข

ที่นี่ คือบ้าน

ผมมาด�ารงต�าแหน่งที่จังหวัดนครพนม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2 ในต�าแหน่ง รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครพนม แล้ ว ก็ ด�ารงต�าแหน่งรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม มาเกือบ เมือ่ วันที่ ตุลาคม 2 ทีผ่ า่ นมา ผมก็ ด้ รั บ พระกรุ า รดเกล้ า ให้ ด� า รง ต� า แหน ง ู ้ ว ารา การ ั ง หวั ด นครพนม เพราะ ะนัน้ ความรูส้ กทีม่ าอยูท่ นี่ ครพนมเกือบ แล้วก็เรียนว่าเ นจุดแ ็งอันหน่งที่ผม สามารถท�างาน ด้เลย ก็คอื ความต่อเนือ่ ง ความ ที่เ นรองผู้ว่า ที่เดิมมาเกือบ แล้ว ้นมา เ นผูว้ า่ เรา ม่ตอ้ ง ก าเพิม่ เติมหรือนับ ใหม่ในเรื่อง องพื้นที่ในเรื่อง องงาน ในเรื่อง องคน เพราะว่า อย่างเหล่านี้เรา ด้สัมผัส มาตลอด แล้ว เพราะ ะนั้นก็เลยสามารถ ทีจ่ ะท�างาน ด้เลย และทีส่ า� คั คือเรา ด้สมั ผัส กับคนในพืน้ ทีม่ าเ นเวลานาน ความสัมพันธ์ทดี่ ี ต่อกันหรือการเรียนรูแ้ ลกเ ลีย่ นกัน เราก็จะ เห็นว่าคนนครพนมเ นคนที่น่ารัก เ น คนที่มีอัธยา ัยใจคอดี พูดง่าย เ า สะสมกันมานานว่าการเ นเจ้าบ้านที่ดี เ นอย่าง ร แล้วยิง่ บอกเ นเมืองน่าอยู่ การเ นเมื อ งที่ ค นอยู ่ แ ล้ ว มี ค วามสุ ที่สุด มัน ม่ ด้สร้างกัน ด้ ายใน วันเดียว 2 มันต้องต่อ เนือ่ งกันมาเ น สัง่ สม กันมาตั้งแต่ระดับ ูย่า ตา ยาย เพราะว่าตรงจุดนี้เ น จุ ด แ ็ ง ที่ ค น น ค ร พ น ม สามารถที่จะเ นเจ้า าพ ·Õè´Õ เมื อ งนี้ เ นเมื อ งที่ มี ความสงบร่มเย็น โดยเ พาะ อย่างยิ่งการที่ก�าหนดว่าเ น เมืองน่าอยู่ เพราะว่ามีจุดแ ็ง ในหลาย เรื่ อ ง โดยเ พาะ อย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ ง อง ธรรมชาติ

จั ง หวั ด นครพนมเ นจั ง หวั ด ที่ มี ู มิ ทั น์ ที่มีความสวยงาม มีน�้าโ งกั้นกลางระหว่าง จังหวัดนครพนมกับ ส ลาว ระยะทาง 4 กิโลเมตร องเรา 4 อ�าเ อ องลาว แ วง และก็มจี ดุ แ ง็ ในเรือ่ ง องวั นธรรม ระเพณี ต่ า ง โดยเ พาะอย่ า งยิ่ ง ชนเผ่ า ต่ า ง ใน จั ง หวั ด นครพนมซ่ ง มี ห ลากหลายชนเผ่ า แต่ก็อยู่ ายใต้แนวคิดก็คือความเ นคน ทย แต่อนุรกั ใ์ นเรือ่ ง องเชือ้ ชาติ ระเพณีเอา ว้ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันเยอะในเรื่อง อง ชนเผ่า แต่ว่าคนนครพนมคิดเหมือนกันอย่าง เดียวคือ เ นคน ทยเชื้อสายอะ รเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าบอกเ าเ นคนโน่น คนนี่เ า ม่ยอม เ าเ นคน ทยเพียงแต่วา่ เชือ้ สายหรือเผ่าพันธุ์ มาจากจุด หนเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าตรง จุดนี้ที่ผมมีความชื่นชมและยินดี สุดท้ายก็คอื ในเรือ่ ง องความแ ง็ แรง ใน เรื่ อ ง องการพั นาที่ มี ก ารพั นาอย่ า ง ต่อเนือ่ ง โดยเ พาะอย่างยิง่ การพั นาใน เรื่อง องโครงสร้างต่าง ม่ว่าจะเ น สะพานมิตร าพ นครพนม-ค�าม่วน หรื อ ว่ า เ ื่ อ นที่ เ รี ย งรายริ ม แม่ น�้ า โ ง องจังหวัดนครพนม ซ่งเ นเ ื่อนที่มี ความยาวแล้วก็มีความสวยงาม ด้วย จุดแ ง็ ต่าง เหล่านีท้ า� ให้ นครพนมเ นเมืองน่าอยู่ แล้ ว ก็ จั ง หวั ด นครพนม ด้ รั บ การ ระกา เมื่อ 2 ว่าเ น จังหวัดที่คนอยู่แล้วมี ความสุ มากที่สุด เพราะว่ า ผมมา อยู่ที่นี่เกือบ 4 ก็เรียน ด้เลยว่า เ นจั ง หวั ด ที่ อ ยู ่ แล้ ว ก็ ท� า งานมี ค วามสุ ผู้คนน่ารัก แล้วก็อยากจะ NAKHONPHANOM 27


อยูท่ นี่ ยี่ าว นาน จะ ด้ชว่ ยกันพั นาจังหวัด นครพนมให้เจริ ้น แล้วก็รัก าความเ น เมืองน่าอยู่ให้ยั่งยืนต่อ ผมโชคดี ที่ ม าด� า รงต� า แหน่ ง รองผู ้ ว ่ า ที่ นครพนม ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีผ่ มท�างานด้วย ก่อนหน้านี้ 2 ท่าน คือทานอนุกลู ตังค านุกลู ยั กับทานอดิ ักดิ เทพอาสน์ ก็รู้จักกันมาก่อน ท่านก็ ด้มอบหมายในเรื่อง องงานการดูแล ทั้งเรื่องการพั นาทางด้านเ ร กิจ การ ท่องเทีย่ ว ความมัน่ คงให้ผมท�าค่อน า้ งมาก สิง่ ที่ ด้ด�าเนินการหลัก ส�าคั ก็คือ ในเรื่อง อง การพั นาในเรื่อง องการท่องเที่ยว ซ่งเรามี 28

สิ่งดี มากมาย แต่ว่านครพนมยัง ม่สามารถ ที่จะสื่อออก ให้ทางสาธารณชน ด้รับทราบ ผมก็เลย ด้มาใช้ตัวเล ในการที่จะมาสื่อถง จังหวัดนครพนมว่านครพนมมีอะ รดี มีดอี ะ ร ก็เลยใช้ตัวเล เล ก็คือพระธาตุพนม เล คือ สะพานมิตร าพ เล ก็คือความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ องธาตุทั้ง ดิน น�้า ลม ฟ ทอง ส่วนเล ก็คอื การมา หว้พระธาตุ ระจ�า วันเกิดทั้ง และ คือ ชนเผ่าทัง้ องจังหวัดนครพนม


อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้ส่งเสริมในเรื่องการ ท่องเที่ยว ภายใต้การสนับสนุนของท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดท่านก่อนๆ

สะพานเ ด วิสัยทั น์เ ลี่ยน

ในเรือ่ ง องการพั นาเ ตเ ร กิจพิเ ซ่ ง อดี ต ท่ า นผู ้ ว ่ า ก็ ม อบหมายให้ ผ มดู แ ลมา ตัง้ แต่ตน้ ในเรือ่ งการพั นา การเตรียมการ อง นครพนมที่จะเ น เ ตพั นาเ ร กิจพิเ โดยเ พาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ องสะพาน มิตร าพ นครพนม-ค�าม่วน ซ่งจุดนัน้ ถือ ด้วา่ เ นการเ ลี่ ย นแ ลงวิ สั ย ทั น์ องจั ง หวั ด นครพนมเดิ ม นครพนมก� า หนดวิ สั ย ทั น์ ว ่ า เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน แต่หลังจากที่ สะพานมิตร าพ นครพนม-ค�าม่วน เ ดอย่าง เ นทางการเมื่อวันที่ เดือน 2 4 ปีเศษทีผ่ า่ นมาท�าให้นครพนมเปลีย่ นไป มากมาย ทาง ระชาคมก็ ด้มีการพูดคุยกัน เพราะว่าวิสัยทั น์เดิมคงจะ ม่เหมาะสมกับ สถานการณ์ ก็เลย ด้มีการ รับเ ลี่ยนเ น เมืองนาอยู ระตูเ ร กิ สู อาเ ียนและ ีนตอนใต้ ตะวันออก คือนครพนมเ ลี่ยน ส าพจากซอยตันมาเ น ระตูทจี่ ะ เชือ่ มโยง ยังลาว เวียดนาม แล้วก็ทางจีนตอนใต้โดยเ พาะ ยิ่งทางมณ ลกวางสี เพราะว่าสถานที่ตั้ง อง นครพนม ้ามสะพาน ก็จะเ น งลาวแ วง ค�าม่วน แล้วลาวช่วงนี้เ นช่วงที่แคบแค่ กิโลก็ถงชายแดนเวียดนามแล้ว ทีเ่ มืองกวางบินห์ กับ าติง เมืองตรงนี้ก็เ นเมืองตอนกลาง อง เวียดนามซ่งก็มคี วามเจริ เติบโต นครพนมห่าง จากอ่าวตังเกีย ระมาณ กิโลเมตร แล้ว

จากเมือง าติง กวางบินห์ สามารถ น้ ด้ถง เมือง านอย ถงด่านผิงเสียงชายแดนจีน นครพนม ห่างจากด่านผิงเสียงชายแดนจีน-เวียดนาม กิโลเมตร เราเ า้ กรุงเทพ 4 กิโลเมตรก็ถอื ว่า ใกล้เคียงกัน เพราะ ะนั้น ม่เ นที่น่าแ ลกใจ เลยว่ามูลค่าการค้า ทีจ่ ะมาผ่านสะพานมิตร าพ นั้นมหา าล ก่อนจะมีสะพานเรามีมูลค่า การค้า า้ มแดน ทย-ลาว ระมาณ ละ ม่เกิน ระมาณ ล้านบาท แต่หลังทีเ่ ดสะพาน มาแล้วมูลค่าทางการค้าเติบโต ้นอย่างมาก ทีแ่ ล้วมูลค่าการค้า น้ ถง ล้านบาท ในช่วง 4 น้ มากกว่า 2 เท่าแล้ว 2 ก็ ม่ตา�่ กว่าเดือนละ หมืน่ ล้านบาท à¾ÃÒЩйѹé ถึงสิ้นปีเราก็คา� นวณล่วงหน้าไปเลยว่าปี 2559 มูลค่าการค้าจะไม่ต�่ากว่า 120,000 ล้านบาท

ก�าเนิด เขตพั นาเ ร กิ พิเ ของนครพนม

ณะเดียวกันเราก็กา� ลังพั นาในเรือ่ ง อง เ ตพั นาเ ร กิจพิเ ซ่งนครพนม ด้เ น เ ตพั นาเ ร กิจพิเ แล้วตัง้ แต่ ตุลาคม 2 วันเดียวกับทีผ่ มด�ารงต�าแหน่งผูว้ า่ แล้ว เราก็ ด้เตรียมพื้นที่โดยเ พาะอย่างยิ่งพื้นที่ สาธารณะโคก กู ระแต ระมาณเกือบ 2 พัน ร่ ตอนนี้ ด้มกี ารเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ทางกรมโยธา กรมทีด่ นิ มาออกรังวัดเรียบร้อย แล้ว เราจะ อใช้มาตรา 44 ในการทีจ่ ะเ ลีย่ น ที่ดินจากที่สาธารณ ระโยชน์เ นที่ราชพัสดุ แล้วก็จะให้นักลงทุนเ ้ามายื่นในเรื่อง องการ เ ้ามาบริหารพื้นที่ตรงนี้ในการลงทุน ตาม i i i ที่จังหวัด ด้ก�าหนดเอา ว้

ผมมาอยู่ที่นี่เกือบ ป ก็เรียนได้เลยว่าเป็น จังหวัดที่อยู่แล้วก็ทำางาน มีความสุข ผู้คนน่ารัก NAKHONPHANOM 29


เราก็ก�าหนดว่าเ ตพั นาเ ร กิจพิเ อง นครพนม มี เรือ่ งทีเ่ ราอยากจะให้เกิด น้ ทีน่ ี่ คือ เ น นู ย์กลาง นส่งและโลจิสติกส์ จุดทีต่ งั้ องเราคือ ระตูเพราะ ะนัน้ เราจะเ น ูนย์กลางการ นส่งต่าง 2 คือเรื่อง องอุตสาหกรรมการเก ตร และแ รรู การเก ตรเพือ่ เพิม่ มูลค่า เ นสิง่ ที่ จะท�าให้คนในพื้นที่ ด้ ระโยชน์ คือ การส่งเสริมในเรือ่ ง องการท่องเทีย่ ว ต่าง ที่เราบอกเรามีดีอะ ร มีอะ รดีอยู่เยอะ แยะ หมด เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ท�างาน แล้วก็ต้องมีเวลาในเรื่องการท่องเที่ยว เราก็ จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้ด้วย

ระกา ความพร้อม งาด เ น ู น ย์ ก ลางการขนส งและ ล ิสติกส์

จังหวัดนครพนมถ้ามองดูแล้วเหมือนกับ เ นจังหวัดเล็ก เ นจังหวัดชายแดนเมือ่ ก่อนนี้ คนก็จะนกว่ามานครพนม กลมาก และก็ หน ม่ ด้ แต่ก็เรียนว่าตั้งแต่มีการเ ดสะพานมา ต�าแหน่งที่ตั้ง องจังหวัดนครพนมถือว่าเ น จุดแ ็งอย่างมาก เพราะว่าเ นเส้นทางที่ใกล้ ที่สุดที่เวลาเราจะเดินทาง จีน โดยเ พาะ อย่างยิง่ จีนตะวันออก จีนเ าก็จะมีการรณรงค์ ในการทีจ่ ะรุกลงใต้สอู่ าเซียน เ าจะรุกลง 2 ทาง ทางทิ ตะวันตกก็จะเ า้ มาทางคุนหมิงเ า้ มาที่ เชียงราย ส่วนทางทิ ตะวันออกมณ ลกวางสี ซ่งมี ระชากรจีนอยู่ ระมาณ 2 ล้านคน เ าก็ จ ะเ ้ า มาทางเวี ย ดนามที่ ด ่ า นผิ ง เสี ย ง มาตามเส้นทางหมายเล โ จิมนิ ห์ แล้วก่อน เ าจะลงมาก็ ตัดเ ้าที่แ วงสะหวันนะเ ต ทีส่ ะพานแห่งที่ 2 ยังมุกดาหารซ่งเ นเส้นทาง อีสต์-เวสต์คอริดอร์ส แต่เมื่อนครพนมเปิด สะพานมิตรภาพ 3 ขึน้ มา สามารถทีจ่ ะตัดย่น ระยะทางทีม่ าจากฮานอยทีจ่ ะเข้าประเทศไทย 30

ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษ กิจสู่ อาเซียนและจีนตอนใต้ ตะวันออก คือนครพนมเปลี่ยน ส าพจากซอยตันมาเป็นประตูที่จะไปเชื่อมโยงไปยัง ลาว เวียดนาม แล้วก็ทางจีนตอนใต้


ได้ใกล้ขนึ้ ประมาณ 300 กิโลเมตร เพราะ ะนัน้ จุดแ ็งตรงจุดที่ตั้งที่เราก�าหนดว่าเราจะเ น ูนย์กลางการ นส่งและโลจิสติกส์ ซ่งตอนนี้ กรมการ นส่งทางบกก็ ด้มาอนุมตั งิ บ ในเรือ่ ง องการสร้ า ง ู น ย์ ก ลางขนสง ายแดนที่ สะพานมิตรภาพ นี้แล้ว เหมือนกับเส้นทาง รถ ฟรางคูจ่ ากบ้าน ผ่มาจังหวัดนครพนมสถานี สุดท้ายคือ ทีส่ ะพานมิตร าพ นครพนมเช่น เดียวกัน เพราะ ะนั้นเราจะเห็นว่าทิ ทางใน การพั นาต่าง ในจุดแ ็งมุ่งเน้น ในส่วนนี้ แต่นอกเหนือจากในเรือ่ ง องการพั นาจุดแ ง็ ในด้านนีแ้ ล้วนครพนมเรา ด้มกี ารเตรียมความ พร้อมเอา ว้ค่อน ้างสูงใน านะที่ผมอยู่มา ตัง้ แต่ 2 เรา ด้มกี ารเตรียมเรือ่ ง นู ย์บริการ เบ็ดเสร็ ด้านการลงทุนหรือว่า ในเ ต พั นาเ ร กิจพิเ นครพนม บริเวณเชิง สะพานมิตร าพ เรา ด้มกี ารจัดสร้างอาคาร แลกเ ลีย่ นถ่ายสินค้า บริเวณทีจ่ อดรถ ระดับ จอดรถ ด้ -4 คัน ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมกล้าพูดได้ เลยว่าเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเตรียมความ พร้อมในเรื่องพวกนี้ครบถ้วนแล้ว และก็มี เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ปฏิ บัติ งานกันอยู่ประจ�า อย่า ง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 แล้ว NAKHONPHANOM 31


เพราะ ะนั้น ถึงสิน้ ปเราก็คาำ นว ล่วงหน้า ไปเลยว่าป มูลค่า การค้าจะไม่ต่ำากว่า ล้านบาท

32


มานครพนม มสามที่สุด เพื่อสุข ที่สุด

จุ ด แ ็ ง อี ก อั น หน่ ง ก็ คื อ ในเรื่ อ ง อง นครพนมเ น เมืองนาอยู ก่อนทีจ่ ะเ นเมือง น่าอยู่มันก็มีจุดส�าคั หลาย อย่าง ทั้งในเรื่อง องความเ นธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ การรัก าวั นธรรม ระเพณีตา่ ง องหมูบ่ า้ น ท่องเทีย่ ว หมูบ่ า้ นชนเผ่าต่าง และทีส่ า� คั เ น เมืองพุทธ าสนามีองค์พระ าตุพนมซ่งเ น ูนย์รวมจิตใจ ใครก็ตามมานครพนมก็จะมา กราบ หว้¾Ãиҵؾ¹Á แล้วเราก็อา ัยบารมี องค์พระธาตุพนมกระจาย ยังพระธาตุ ระจ�า วันเกิด ซ่งกระจาย ตามอ�าเ อต่าง ด้ด้วย

อันนี้ก็ถือว่าเ นจุดแ ็ง องจังหวัดนครพนม ตอนนี้ทางจังหวัดเราเน้นว่าถ้ามานครพนม จะมีอะ รบ้าง มานครพนมก็ต้องชมสถานที่ กั ดิสิทธิทีส่ ดุ คือ ดุ ที่ พระ าตุพนม ณะนี้ ที่วัดพระธาตุพนมเรา ด้มีการ รับในเรื่อง อง ูมิทั น์ ที่หน้าวัดพระธาตุพนมใหม่เรียบร้อย ถ้าท่านเคยมาเมือ่ ซัก 2- ทีแ่ ล้วท่านจะนก าพ ม่ออก ท่านอาจจะนก าพในเรื่อง องความ ม่ เ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยบริ เ วณหน้ า วั ด พระธาตุพนม แต่ตอนนี้ ม่มีแล้วในช่วง ที่ ผ่านมาเรา ด้มีการรณรงค์จัดระเบียบบริเวณ หน้าองค์พระธาตุพนม ณะเดียวกันก็ ด้รับ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ม่ว่าจะเ น จากมณ ลทหารบกที่ 2 ก็นา� ก�าลังเ า้ มาช่วย กัน รับ มู ทิ ั น์ตา่ ง แล้วเราก็ ด้รบั งบ ระมาณ จากทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด กรมการท่องเที่ยว เ ้ามาช่วยพั นาบริเวณด้านหน้า ององค์ พระธาตุพนม ใน ณะเดียวกันเรามีโครงการที่จะท�าต่อ เนือ่ ง ก็คอื การร�าบู าพระ าตุพนม ซ่งเมือ่ ก่อน ก็จะมีการร�าบูชาเ พาะวันส�าคั ทาง าสนา เท่านั้น แต่เราเห็นว่าจุดนั้นเ นจุดส�าคั ก็ ด้ อนุมัติในเรื่อง องการร�าบูชาในช่วง องลอง วีคเอนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้ ในช่วงวัน กุ ร์ วันเสาร์ ก็จะมีการน�า บวนแห่ ันหมากเ ง แล้วก็ ถวายองค์พระธาตุพนมแล้วก็มีการร�า บูชา โดยทางท้องถิน่ ในอ�าเ อธาตุพนมจัดนางร�า

NAKHONPHANOM 33


สรุปก็คือเรามีเรื่อง ของการสื่อสาร มีความ สัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าทั้งลาว ทั้งเวียดนาม ทั้งจีน ซึ่งเป็น เปาหมายหลักสำาคัญในการ ที่จะเปิดประตูเป็นประตู เศรษ กิจ

มาวันละ 2 ท้องถิน่ ระมาณ คน ก็จะมา ร่วมกันร�าบูชากับนักท่องเทีย่ ว ให้พทุ ธ าสนิกชน ด้ชมกัน แล้วก็ ด้มโี อกาส ด้รา� บูชาพระธาตุพนม ด้วยในเพลงสุดท้าย โดยทางจังหวัดก็ให้งบ ระมาณให้ทางอ�าเ อธาตุพนม ล้านบาท ก็ พั นาในเรื่อง องเสื้อผ้า รู แบบการจัด กิจกรรมอย่างนี้ให้ตลอดต่อเนื่องทั้ง 2 เดือน ดังนั้นช่วงลองวีคเอนวันศุกร์ วันเสาร์ ซึ่ง เป็นวันหยุดต่อเนื่อง เราก็จะมีการจัดในเรื่อง ของกิ จ กรรมต่ า งๆเหล่ า นี้ ที่ ล านหน้ า องค์ พระธาตุพนมเลย เพราะ ะนั้ น จะเ นจุ ด กิ จ กรรมที่ เ วลา นักท่องเที่ยวเ ้ามาในจังหวัดนครพนม ถ้ามา ตรงกับช่วงลองวีคเอน ช่วงเวลา ระมาณ โมงเย็นท่าน ที่หน้าองค์พระธาตุพนมจะ ด้ ร่วมชม ร่วมดูในเรือ่ ง องกิจกรรมต่าง เหล่านี้ สวนที่ ก็คอื ในเรือ่ งของสะพานมิตรภาพ 3 ซ่งสวยที่สุดตอนนั้นเราพยายาม รับให้เ น ลัก ณะ องแคม ง แล้วเราก็มีโครงการใน เรือ่ ง องเ ค็ อินนครพนมเราก็ทา� เ นกรอบรู เอา ว้ จุด ที่ คือหน้าองค์พระธาตุพนม จุดที่ 2

อยูท่ สี่ ะพานมิตร าพ จุดที่ ก็จะอยูท่ บี่ ริเวณ ริม งโ ง สวนที่ ก็คือ ริม ง ขงที่เราบอกว่ามี ความสวยงาม ณะนีเ้ รา ด้มกี าร รับ รุงใหม่ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ระมาณ และ ยังมีการก่อสร้างองค์พ านาค รีสตั ตนาคราช ท�าด้วยองค์ทองเหลือง สูง เมตร มี เ ยี ร และพ่นน�า้ ด้เหมือน องสิงคโ ร์ แต่ องเราจะ ให ก่ ว่า สวยกว่าหรือเ ล่าต้องให้มาดูอนั นีเ้ น การด�าเนินงานต่อเนือ่ งมา ผูว้ า่ เลยนะ ท�า สั าตัง้ แต่ทา่ น วู้ า อนุกลู แล้วตกลงรู แบบ กัน ด้ตอน ู้วา อดิ ักดิ ผมก็ ด้ด�าเนินการ ต่อมาจนเสร็จเอาเมือ่ เดือนสิงหาคม 2 และ ก็จะ ด้จดั งานสมโ ช น้ วัน คืน ระหว่าง วันที่ - กันยายน 2 ซ่งก็จะเ น องจังหวัดนครพนม อีกอันหน่งก็คือในเรื่อง อง ครงการ น กั รยานเลาะริม ขง โครงการนีเ้ ราวางแผนกัน ว่าจะท�าเลนจักรยานเลาะริมโ งที่ยาวที่สุดใน ระเท ทย แล้วก็จะเ นอเมซิ่งด้วยเพราะ เราวางเ า ว้วา่ เส้นทางจักรยานนีจ้ ะเริม่ ตัง้ แต่


สะพานมิตร าพ จนถงวัดพระธาตุพนม ระยะทาง ระมาณ กิโลเมตร ณะนี้ใน ตัวเมืองนครพนมในเ ตเท บาล ระมาณ กิโลเมตรเสร็จแล้ว ณะนีท้ กี่ า� ลังท�าคือสะพาน มิตร าพ มาเลาะผ่านหลังหนวยเรือรัก า ความสงบเรียบร้อยตามล�าแมน�้า ขง นรข เราจะท�าเ นลัก ณะเหมือนสะพานลอยแต่ กว้างแล้วก็มีการ นจักรยานเลาะหลังมา ด้ แล้วก็มาเชื่อมกับในเ ตตัวเมือง ณะนี้ใน ตัวเมืองก็กา� ลังท�าเนือ่ งจากเรามีเ อื่ นให ย่ าว เราก็จะท�าจักรยานเลาะ ตามริมเ ื่อน ให้ จักรยานมาลงถนนน้อยที่สุดยกเว้นบางช่วงที่ มัน ม่ ด้ ก็ใช้ นจักรยานบนสันเ ื่อน ณะนี้ก็วางโครงการแล้วก็ก�าลังด�าเนิน การอยู่ ใน ก็จะเสร็จ ระมาณ กิโล และ ณะนี้เรา ด้ พรบ งบ ระมาณ เห็นชอบผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เพี่อ ที่จะก่อสร้าง ถงวัดพระธาตุพนม ตอนนี้ก็ อยู่ในแผนงานงบ ระมาณที่เสนอ ก็คาดว่า จะ ด้รบั การสนับสนุนถ้าสนับสนุนเสร็จก็ จะด�าเนินการเสร็จ ก็สามารถที่จะ นจักรยาน จากสะพานมิตร าพ ยังวัดพระธาตุพนม ด้เลย แล้วจะ นจักรยานเลาะริมโ งมอง ทาง ง ซ้ายมือเห็น ระเท ลาว เรา ม่ ด้สง่ เสริมให้ น จักรยานแบบ นแ ่ง ันนะ แต่จะเ นการ น ท่องเทีย่ วแล้วแต่ละบริเวณจุดต่าง ทีจ่ ะ น ก็จะมีหมู่บ้าน มีชุมชน มีชนเผ่าต่าง เราก็ท�า เ นจุดพักในแต่ละจุด เช่น ต้นทางสะพาน เ นต�าบลอาจสามารถ ก็มีสะพานที่มีความ สวยงามเ นหมู่บ้านที่มีชนเผ่าแสก ก็จะมีการ แต่งกายลัก ณะสีด�า สีแดง มีกิจกรรมในการ แสกเต้ น สากคล้ า ย ลาวกระทบ ม้ ก็ เ น กิ จ กรรมต่ า ง ซ่ ง ต� า บลอาจสามารถเ า ด้ ส่งเสริมอยู่ มาในตัวเมืองก็จะเ นในเรื่อง อง

เท บาลเมืองก็จะมีชนเผ่าเชื้อสาย ทย เชื้อ สายจีน เชือ้ สายเวียดนาม อยู่ ก็จะมีหอเวียดนาม อนุ ส ร ์ ซ่ ง สมั ย ก่ อ นคนเวี ย ดนามมาอยู ่ ที่ นครพนม พอถงเวลาทีเ่ าจะกลับ เ าก็สร้าง หอนา กาเอา ว้เ นอนุสรณ์ ก็เ นหอเวียดนาม อนุสรณ์จุดนี้ก็เ นเรื่อง องตัวเมืองซ่งสื่อถง ชนเผ่า ทยเชื้อสายจีน ทยเชื้อสายเวียดนาม พอเลย ถงในส่ ว น องบ้ า นท่ า ค้ อ ก็ จ ะมี สวนสมุน พร เลย ถงอ�าเภอ าตุพนมก็จะมี อนุสาวรีย์ของยายตุ้ม ถ้าท่านนก าพ ม่ออก แม่เ ่าแก่ ที่ถือดอกบัวเหี่ยว ดอก แล้ว พระบาทสมเด็ พระเ ้ า อยู หั ว ท่ า นโน้ ม พระองค์ ลงมารับดอกบัวจากยายตุ้มก็คืออยู่ที่ ธาตุพนมนัน่ เอง หลายคนยัง ม่รวู้ า่ อยูท่ น่ี ครพนม แต่ ว ่ า เ าก็ ด้ ต รวจสอบกั น ทางหลั ก าน แน่นอนว่าอยูท่ ธี่ าตุพนม อ�าเ อธาตุพนม แล้ว ตอนนีย้ ายตุม้ เสีย แล้วก็มเี จดียอ์ ั ิ องยายตุม้ เอา ว้อยูท่ บี่ า้ น องยายตุม้ ขณะนีก้ ไ็ ด้มกี ารก่อ สลักหินเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับดอกบัวของยายตุ้มเอาไว้บริเวณนั้นด้วย จุ ด ต่ า ง เหล่ า นี้ คื อ โครงการส�า คั ที่จะเ น เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว ายในช่วง -2 า้ งหน้า ด้อย่างดี แต่ละจุดก็จะมีจดุ ชม จุดชิม จุดแชะ จุดแชร์ ให้มกี ารถ่ายรู มีการกินอาหาร องดี ชมวั นธรรม ระเพณี องหมูบ่ า้ น หรือ ชุมชนต่าง ท�าเ นจุด กิโลต่อ จุด แล้วก็ ณะเดียวกันที่มองเห็นในเรื่อง อง ความเ นเมืองแบบ slow life ที่นครพนม คือถ้าท่านจะมาแบบจิ้มจุ่มผม ม่แนะน�าให้มา มาแบบลงถ่ายรู แล้วก็ นั่น โน่น อันนี้ ม่ เหมาะ แต่ว่ามาแล้วอยากจะให้ใช้ชีวิตอย่าง NAKHONPHANOM 35


น้อยสุด ด้มานอนนครพนม ทีน่ เี่ าบอกว่า¹Í¹ นครพนม คืน อายุยืนข้นอีก เพราะว่า การนอนตื่น ้นมาท่านจะ ด้พบกับวิวทิวทั น์ บรรยากา ที่สวยสดงดงาม คนนครพนมชอบ ออกก�าลังกาย ม่ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนเย็น ก็จะมีคนแต่ละกลุม่ แต่ละ ระเ ทบางคนออกเช้า บางคนออกเย็น แต่ตอนเช้าก็เ นวิวทิวทั น์ ที่ ส วยสดงดงามมากมี ถ นนริ ม เ ื่ อ น มี ท าง จักรยาน มีแม่น�้าโ ง งตรง ้ามเ น ูเ า ซ่ง เ าบอกเหมื อ นกั บ พ านาคทอดหางมาสุ ด อยู่ที่นครพนม แล้วก็มีพระอาทิตย์ ้นบริเวณ เทือกเ า ซ่งเ นวิวทิวทั น์ที่สวยสดงดงาม หรือว่าในช่วงตอนเย็นตอนกลางคืน เรามี เท กาล หลเรื อ ฟก็ จ ะเห็ น ความโดดเด่ น แล้วพระจันทร์ น้ ทรงกลดเ น ระจ�าทุก ผม อยู่มาหลาย ผมก็เห็นในเท กาล หลเรือ ฟมา หลายครั้งแล้ว เ นคืนเดือนเพ็ ซ่งมีความ สวยสดงดงาม เพราะ ะนัน้ ชีวติ ทีเ่ นชีวติ ต่าง ถง ด้เ นชีวิตแบบ slow life แล้วก็จะท�าให้ คนที่มาอยู่แล้วมีความสุ เพราะ ะนั้นการที่จะมาแหล่งท่องเที่ยว ก็จะกระจาย ยังพื้นที่อ�าเ อต่าง ม่ใช่มีอยู่ แค่ในตัวเมือง กระจาย แล้วเส้นทางท่องเทีย่ ว เส้นทางบุ ท่านมาอย่างน้อยต้อง 3 วัน 2 คืนแล้ว ถ้ามาวันเดียวไปไม่ครบรอบหรอก แค่ไหว้พระ แต่ละพระธาตุก็คงไม่ทัน

ตระหนักรู้เพื่อเ ด ระตูสู

อย่างที่เรียนเราเ น ระตู แน่นอน ตอนนี้นักลงทุนต่าง ม่ว่าจะเ นในส่วน อง 36


ลาว เวียดนาม จีน ก็เ ้ามาติดต่อกันเยอะ แยะ ม่ใช่แค่อาเซียนอย่างเดียว แม้กระทั่ง ออสเตรเลี ย ก็ ด้ ติ ด ต่ อ มายั ง ผมเหมื อ นกั น อยากจะมาลงทุน เพราะ ะนัน้ สิง่ ทีส่ า� คั ทีส่ ดุ ก็คือเรื่อง องการเตรียมความพร้อม แต่พอเ ดเ นเขตพั นาเ ร กิ พิเ แล้วหรือเ น ระ าคมอาเ ียนเรียบร้อยแล้ว ต่อ นีเ้ รือ่ งทุน เรือ่ งคน เรือ่ งการพั นาต่าง จะเ ้ามาอย่างรวดเร็วเรา ด้มีการเตรียมการ ว้ตงั้ แต่หลาย แล้ว โดยเ พาะอย่างยิง่ ในเรือ่ ง องการสื่อสารเ นเรื่องส�าคั เพราะถ้าเรา สื่อสารกับเ ารู้เรื่องเราก็สามารถท�าธุรกิจการ ค้ากับเ า ด้ แต่ถ้าสื่อสาร ม่รู้เรื่องล�าบาก เพราะ ะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ดูทุนให ่ที่จะ เ ้ามาคือใคร แน่นอนลาว เวียดนาม จีน กับ ลาว ม่มี หาเพราะเราสามารถสื่อสารกัน ด้ คุยกันรู้เรื่อง กับเวียดนามที่นครพนมเราก็มี มหาวิทยาลัยนครพนม ณะเดียวกันเราก็มี ชนเผ่าที่ชนเผ่า ทยเชื้อสายเวียดนาม ซ่งเ า จะมีการรณรงค์รัก าในเรื่อง องวั นธรรม ระเพณี หรือแม้กระทั่ง า าพูด ใน ณะ เดียวกันเราก็ให้มีการจัดในเรื่อง องคอร์สให้ มหาวิทยาลัยนครพนม กในเรื่อง อง า า เวียดนาม า าจีน า าอังก ซ่งเ น า า สากล เพราะ ะนั้นจุดต่าง เหล่านี้ก็ท�าให้ นักธุรกิจ องเรา สามารถที่จะสื่อสารกับทาง เวียดนาม กับจีนแล้วก็ทางต่าง ระเท ที่เ น ระเท สากล ด้ อันนีก้ จ็ ะมีการเพิม่ ความรูแ้ ล้ว ก็ให้ความรู้ในเรื่อง อง า า อันที่ 2 คือในเรือ่ ง องความรูห้ รือเทคนิค ในเรื่องการค้า จังหวัดก็ ด้ส่งเสริมผ่านทาง พาณิชย์จงั หวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ในเรือ่ ง อง เทคโนโลยีหรือว่าความรู้ในการ ระกอบธุรกิจ ต่าง ให้กับนักธุรกิจในพื้นที่ รวมถงเทคนิค วิธีการต่าง องค์ความรู้ต่าง ในโลก จจุบัน เราก็ มี ก าร กอบรม แล้ ว ก็ ใ ห้ ใ นเรื่ อ ง อง นักธุรกิจรุ่นใหม่ องเรา ด้เ ้ามามีส่วนร่วม อย่างหอการค้าเ าก็มีกลุ่มธุรกิจใหม่ องเ า ส่งเสริมอยู่ ตรงนี้ก็จะผลักดันต่อ แล้วก็ สิง่ หน่งทีเ่ ราพยายามเพิม่ เติม ก็คอื ในเรือ่ ง อง การ บั คู รุ กิ ทางการค้า i i เราก็มีการจัดทีมต่าง บ่อยครั้ง ทั้งในส่วนที่ นครพนม ที่บริเวณ ูนย์ องเราก็จัดมา หลายครั้งแล้ว เรา ด้น�าคณะ ยังลาว ยัง เวียดนาม ยังเมือง งจัว่ จีนเพือ่ พูดคุยหรือ เจรจากันต่าง เหล่านี้หลายครั้งแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือในเรื่องของการ เตรียมความพร้อม ณะเดียวกันรั บาลเวียดนามให้ความ ส� า คั กั บ ทางจั ง หวั ด นครพนมมาก ทาน ระ าน ิมินห์ ท่านเคยมาพ�านักที่บ้าน

นาจอก ที่ อ� าเ อเมื อ ง ที่ ต�า บลหนอง าติ ตอนนี้ก็จะมีอนุสรณ์สถาน องทาน ระ าน มิ นิ ห์ อยูท่ บี่ า้ นนาจอกแล้วรั บาลเวียดนาม ให้ความส�าคั มาก ให้งบ ระมาณมา 4 ล้านบาท ให้ ส มาคม ทยเวี ย ดนามที่ ตั้ ง อยู ่ ที่ น าจอก สร้างอนุสร ส์ านทาน มิ นิ ห์ ซ่งก็ดา� เนินการ ต่อเนือ่ งกันมาแล้วเสร็จเมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว เบอร์ 2 องเวียดนามท่านเหวียน วัน เน็น ·‹Ò¹ ระ าน ส�านักงานค ะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ แหงเวียดนาม ท่านก็เ นตัวแทน อง ระเท

เวียดนามมาท�าพิธีเ ดร่วมกับทางผู้ว่าราชการ จังหวัด ซ่งเ นตัวแทน าย ทย ในการเ ด หมู่บ้านนาจอก ซ่งเ นอนุสร ์ส านของทาน ิมินห์ ก็จะเ นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคั อีก จุดหน่ง องจังหวัดนครพนม นี่ ก็ คื อ เรื่ อ งของ การเตรียมความพร้อม สรุปก็คอื เรามีเรือ่ งของ การสือ่ สาร มีความสัมพันธ์ทดี่ ไี ม่วา่ ทัง้ ลาว ทัง้ เวียดนาม ทัง้ จีน ซึง่ เป็นเป้าหมายหลักส�าคัญใน การที่จะเปิดประตูเป็นประตูเศรษฐกิจ

NAKHONPHANOM 37


38


ปรัชญาการบริหารและคนบันดาลใจ สมชายสไตล์ กล่าวถงเรือ่ งการบริหารทีม่ า องกล่าวค�าว่า รวมคิด รวมตัดสินใ รวมท�า รวมรับ ระ ย น์และ รวมรับ ิด อบ ต้อง ออนุ าตเรียนว่าจริง แล้วผมท�างานมา เ รับราชการมาหลายกรม เริม่ จากทีก่ รมการ กครองเ น ลัดอ�าเ อ ก่อนมาอยูท่ สี่ า� นักงานจังหวัดก็ทา� งานกับท่านผูบ้ ริหาร องจังหวัด กับผู้ว่าในหลากหลายจังหวัด แล้วก็เมื่อมีโอกาส ด้ย้าย อยู่ที่กรมการพั นาชุมชน ซ่ง กรมการพั นาชุมชนผมก็อยู่ 2 โดยเ นพั นาการจังหวัด เ นผูอ้ า� นวยการกอง เ นผูอ้ า� นวยการ ส�านัก ก็ ด้รู้ในเรื่อง องหลักการพั นาชุมชนว่า ในส่วน องการที่จะท�าอะ รแล้วก็ตาม องเราต้อง ร่วมแรงร่วมใจกันท�า โดยเ พาะเรือ่ ง “5 Ô เราต้องถือว่าเ นแกนหลัก ราชการเราไม่ใช่วา่ จะท�าอะไร ได้ฝ่ายเดียว เพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่อง ยั่งยืนต้องให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามี ส่วนร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ แล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆเราก็ต้อง ช่วยกันแก้ไข อันนี้คือหลักทั่ว ซ่งผมก็ใช้การหล่อหลอมจาก ระสบการณ์การท�างาน องหลาก หลายหน่วยงาน เมือ่ มาด�ารงต�าแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตุลาคม ผมก็ ด้ยนื กรานตรงจุดนีว้ า่ เรา ด้ ระกา เ นลัก ณะ องการท�างานร่วมกัน ว่าเราต้องมาร่วมกันท�างานซ่งก็สอดคล้องกับแนวนโยบาย อง รั บาลในยุคนี้ คือการท�างานในลัก ณะ อง ระชารั ก็คือทั้ง าค ระชาชน ทั้ง าคธุรกิจเอกชน ทัง้ าคราชการ าคส่วนนีต้ อ้ งร่วมกันในลัก ณะ อง ระชารั ส่วนวิธกี าร บิ ตั งิ านเราก็ใช้ ร เพื่อจะเ นตัว ยายให้เห็นว่าจะต้องท�าอะ รกันบ้าง ส�าหรับบุคคลบันดาลใจผมมีอยู่หลายท่าน ที่ผม ด้หล่อหลอมแล้วก็สะสมมา ผม ด้ทา� งานกับ ผูบ้ งั คับบั ชามาหลากหลายท่าน ทีท่ า� ให้เรา ด้เรียนรู้ อย่างท่านแรกผมเ น ลัดอ�าเ อผมก็ อยูก่ บั ท่านนายอ�าเ ออนันต์ ลื้มสุข ท่านก็เ นนายอ�าเภอพนม พร ผมเ น ลัดอ�าเภอพนม พร ก็อยู่ กับท่านหลาย เ นคนแรกที่สอนงานผมในเรื่องการท�างาน และท่านก็มาเก ียณ ที่ต�าแหน่งรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัย ูมิ ตอนผมด�ารงต�าแหน่งรองผู้ว่า ท่านก็โทร ัพท์มายินดีกับผม ท่านยัง บอกเลย “สมชายพีไ่ ม่ถงึ ผูว้ า่ นะสมชายเอาให้ถงึ ผูว้ า่ หน่อย” ผมเ นผูว้ า่ ผมก็โทร พั ท์ น�าเรียนท่าน ก็ดีใจ อันนี้คือผู้บังคับบั ชาคนแรก คนที่ 2 ที่ท�าให้เกิดผลมากก็คือตอนที่ผม เ นหัวหน้า ายอ�านวยการ ของส�านักงาน ังหวัด พิ ติ ร ก็ ด้ รูจ้ กั กับท่านตอนนัน้ ท่านเ นรอง วู้ ารา การ งั หวัดพิ ติ ร ทาน เด็ อินสวาง พอท่าน ้นมาเ นผู้ว่า น่าน ท่านก็มาชวนผม อยู่ด้วยผมก็ตามท่าน อยู่น่านด้วย ท่าน เ นผู้ว่า ูเก็ต ผมก็ตาม อยู่ ูเก็ตด้วย ท่าน เ นผู้ว่า กา จนบุรีผมก็มากา จนบุรีด้วย จนกระทั่งท่าน เ น อ ิบดีกรมการพั นา ุม น ผมก็โอน อยู่กรมการพั นาชุมชนด้วย เพราะ ะนั้นการที่ ด้เรียนรู้ กับคนในระดับนี้ ้นมา ก็ท�าให้เรา ด้มีความรู้ความสามารถ ้น และช่วงที่ท่าน เ น ลัดกระทรวง การทองเที่ยวและกี าคนแรก ผมก็ ด้มีโอกาส ช่วยในเรื่อง องการท�างาน ในการวางระบบการ บริหาร องกระทรวงการทองเที่ยวด้วย เพราะฉะนัน้ ท่านนีก้ จ็ ะเป็นอีกท่านหนึง่ ทีช่ ว่ ย แล้วก็ทา� ให้เราได้เกิดการเรียนรูแ้ ละในการท�างาน ได้เป็นอย่างดี แล้วก็ยงั มี ทานดิเรก อุทยั ล ซ่งเ น วู้ ารา การ งั หวัดพิ ติ รท่านก็เ นคนอัธยา ยั ดี แล้วก็ดแู ลลูกน้องดีมาก ส่งเสริมผมให้ผม ด้รบั รางวัลหลายรางวัลซ่งเ นผลสืบเนือ่ งมา เช่น รางวัล ข้ารา การพลเรือนดีเดน รางวัลคนดีมหาด ทย ที่ ด้ทา� งานกันร่วมกันมาก็ถอื ว่าสุดยอด มือกันทัง้ นัน้ แต่ว่าสุดท้ายจริง ก็คือเมื่อถงการเ นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแล้ว ก็ ด้มีโอกาสท�างานกับ ผูบ้ งั คับบั ชา แล้วก็เ นเพือ่ นด้วยทัง้ 2 ท่านเลย ทัง้ ทานอนุกลู ตังค านุกลู ยั ทาน วู้ า ะเ งิ เทรา จจุบนั นี้ อันนีท้ า่ นก็เ นเพือ่ นรุน่ นัก กครองระดับสูงกับผม ก็เ นคนทีเ่ ดโอกาสให้เราท�างาน ด้เต็มที่ แม้กระทัง่ ทาน วู้ าอดิ กั ดิ เทพอาสน์ ทาน วู้ ารา การ งั หวัดสกลนครเพือ่ น ลัดอ�าเภอรุนเดียวกัน ซ่งท่านเ นผู้ว่านครพนมก่อนจะ อยู่สกลนคร ท่านก็เ นคนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนผมในทุก ด้านจนกระทั่ง ด้มีวันนี้ ้นมา เพราะ ู้บังคับบั าแตละคนที่เรา ระทับใ ดดเดน หรือวามีแนวทางการท�างานที่เรา สามาร เอามา ระยุกต์รวม แล้วก็หาตัวตนของเราเองให้ ด้ มก็คดิ วาคง ะ มใ เ นการ คนใด คนหน่งมา แตเ นการสะสมของหลาย คนที่เรา ด้เรียนรู้มา แล้วมาหา ุดที่เหมาะสมกับตัวเรา อนั นีค้ อื สิง่ ทีผ่ มยังเคารพรักแล้วก็ศรัทธาในเรือ่ งของผูบ้ งั คับบัญชาในอดีตทุกๆคนทัง้ ทีเ่ อ่ยนาม และที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วนทุกท่าน ผมเชือ่ ว่าการประสบความส�าเร็จในการท�างานต้องมีครบทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ ความรูด้ ี ความ สามารถสูง มีโอกาสในการท�างาน มีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และมีวาสนาเป็นค�าตอบสุดท้าย NAKHONPHANOM 39


ฝายขาย รถยนตคุณภาพ บร�การใกล ไกล โปรโมชั่นโดนใจ ตองมิตรชัย ไชโย

ฝายชาง เรารักในสิ�งที่เราทำ เพราะสิ�งที่เราทำ คือการรักลูกคา

ศูนยบร�การ ยินดีรับใช บร�การดวยใจ หวงใยคุณเสมอ ฝายขาย 087-5111515 ฝายศูนยบร�การ 080-8058060 http s://www.facebook.com/mitchaichaiyo

ทุกที่ทุกจังหวัด เราพรอมที่จะสงรถ ฟร� บร�ษัท มิตรชัย ไชโย จำกัด 258 ม.4 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 เบอรโทรศัพท 042-503535 เบอรแฟกซ 042-503566


ฝายขาย รถยนตคุณภาพ บร�การใกล ไกล โปรโมชั่นโดนใจ ตองมิตรชัย ไชโย

ฝายชาง เรารักในสิ�งที่เราทำ เพราะสิ�งที่เราทำ คือการรักลูกคา

ศูนยบร�การ ยินดีรับใช บร�การดวยใจ หวงใยคุณเสมอ ฝายขาย 087-5111515 ฝายศูนยบร�การ 080-8058060 http s://www.facebook.com/mitchaichaiyo

ทุกที่ทุกจังหวัด เราพรอมที่จะสงรถ ฟร� บร�ษัท มิตรชัย ไชโย จำกัด 258 ม.4 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 เบอรโทรศัพท 042-503535 เบอรแฟกซ 042-503566


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´

ดร พ ูรย์ รัก ์ ระเท

รอง ู้วารา การ ังหวัดนครพนม 42


ด้ ว ยความที่ ท่ า นรองผู้ ว่ า จบปริ ญ ญาเอกทางด้ า นสื่ อ สาร การเมือง ท่านจึงให้ความส�าคัญกับการสื่อสาร และการบริหารงาน บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเป็นที่ตระหนักว่าการขับเคลื่อนของทุก แผนงานนั้น ต้องอาศัยบุคลากรเป็นหัวใจหลัก นอกจากนั้นท่านยังให้ ความส�าคัญกับด้านวิชาการเพราะเห็นว่าวิชาการจะเป็นการศึก าที่มี ความครอบคลุมทุกมิติ เมื่อได้น�าหลักวิชาการมาปรับใช้ กับแนวทาง บริหารงาน การแก้ไขปญหา และการวางแผนต่างๆ ก็จะท�าให้งานที่ ท�ามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดร ไพ ูรย์ รัก ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติพูดคุยถึงการท�างานที่ท่านก�ากับดูแล ตลอดจนภารกิจใน การบริหารงานด้านต่างๆของท่าน หลักการท�างานตั้งแตเ นนายอ�าเภอ มา น งต�าแหนง ุบัน มีการ รับเ ลี่ยนส ตล์การบริหาร อยาง รบ้าง เมื่อครั้งที่ผมด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเ อ ผมมีแนวความคิดซ่ง ตกผลกมาจาก ระสบการณ์ที่ ด้ด�าเนินมาตลอดจนถง จจุบัน ว่าการ ท�างานนั้นต้องยดหลัก ถูก ระการแรกคือความถูกต้อง ด้แก่ การ ยดถือระเบียบก หมายที่เกี่ยว ้อง ระการที่ 2 ก็คือในเรื่อง องความ ถูกใจ โดยยดแผนงานที่เกิดจากความต้องการ องพี่น้อง ระชาชนเ น หลัก ระการที่ ก็คือในเรื่อง องการถูกใจ หมายถงความรัก ความ

สามัคคีในการท�างานถ้าหากเรามีความรัก ความสามัคคีกนั ในการท�างาน แล้ว ก็เชือ่ ด้วา่ การท�างานจะราบรืน่ ด้ดว้ ยดี ทัง้ หมดนีค้ อื แนวทางการ บริหารที่ผมใช้มาตลอดตั้งแต่เ นนายอ�าเ อจนถง จจุบัน ทานมองเห็นวามีอะ ร เ นข้อ ด้เ รียบของ ังหวัดนครพนม ความ ด้เ รียบ องจังหวัดนครพนม ระเด็นแรกน่าจะอยู่ที่ การสร้างสะพานมิตร าพหมายเล เพราะเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ เ นผลท�าให้นครพนมมีทางออกสู่เวียดนาม แล้วก็สามารถ ้น ยังจีน ตอนใต้ นอกจากนั้นท่าเรือที่เวียดนามก็สามารถเชื่อมโยง ถง ต้หว้น เกาหลี ี่ ุน รวมทั้งสิงคโ ร์ ณะเดียวกันก็ยังมีการ นส่งทางอากา ซ่งนครพนมมีสนามบิน มีเที่ยวบินวันละ 4 เที่ยว สามารถรองรับผู้ โดยสารรวมทัง้ การ นส่งทางอากา ด้เ นอย่างดี นอกจากนัน้ การ นส่ง ทางราง รั บาลก็ ด้เ ดการลงทุนทางรถ ฟทั้งสิ้น สาย สายหน่งก็คือ สายบ้าน ผ่นครพนม ส่วนทางเรือในล�าน้า� โ ง ณะนีก้ ม็ ผี กู้ ารด�าเนินการ ก าโดย าคเอกชนจ�านวน 2 ราย สนใจที่จะ ก าการ นส่งทางเรือ จากเวียงจันทร์ หนองคาย มาบงกา แล้วก็ผ่านมาทางนครพนม ซ่ง พื้นที่ดังกล่าวนี้ถือว่าเ นบริเวณที่สามารถเดินเรือ ด้ตลอดทั้ง เพราะ ะนั้นถือว่านครพนมจะเ น ูนย์กลางที่ส�าคั ทางบก ทางเรือ ทาง อากา และทางราง NAKHONPHANOM 43


ระเด็นที่ 2 คือการที่รั บาล ด้เ ดเ ตพั นาเ ร กิจพิเ ้นที่จังหวัดนครพนม ก็เ นโอกาสที่จะท�าให้การค้า การลงทุน โดย าค เอกชน จะน�ามาซ่งการพั นาเ ร กิจใน ูมิ าคเหล่านี้ ระเด็นที่ ก็คือ พื้นที่นครพนมถือว่าเ นเมืองที่มีความสงบเรียบร้อย ม่มี หา ม่มีความเคลื่อน หวที่ส�าคั และการสร้างความรุนแรงใน ด้านต่าง ซ่งเหมาะสมกับการค้า การลงทุนในพื้นที่เ นอย่างยิ่ง ระการสุดท้ายก็คอื ในเรือ่ ง องวิถชี วี ติ องผูค้ น ชาวนครพนม ถือว่าเ นผูท้ มี่ คี วามเ นธรรมชาติรกั สงบ รวมทัง้ มีวั นธรรมทีส่ งิ่ เ นสิง่ ที่เอื้ออ�านวยต่อวิถีชีวิตความเ นอยู่ที่สงบร่มเย็น เพราะ ะนัน้ ผมคิดว่าทัง้ 4 ระเด็นนีค้ อื สิง่ ทีเ่ นส่วน ด้เ รียบ องจังหวัดนครพนมใน จจุบัน น ยบายการพั นาด้านการทองเทีย่ ว กับด้านเ ร กิ การค้า ายแดน ะด�าเนินควบคูกัน อยาง ร ในด้านการพั นาการท่องเทีย่ ว จังหวัดนครพนมถือว่ามีตน้ ทุน ที่ส�าคั คือมีองค์พระธาตุที่ส�าคั ด้แก่ พระธาตุพนม แล้วก็มีพระธาตุ ระจ�าวันเกิดต่าง อีกรวม องค์กระจายอยู่ตามอ�าเ อต่าง เพราะ ะนั้นท�าให้แผ่นดินดังกล่าว องนครพนม ถือเ นแผ่นดินที่มีความ ักดิสิทธิ จจุบันนี้ก็มีผู้มาท่องเที่ยวเ นจ�านวนมาก ณะเดียวกันก็จะ มีสิ่งที่สวยงามเช่น สะพานมิตร าพหมายเล แล้วก็ยังมีทิวทั น์ 2 งโ งทีส่ วยงาม ยังมีบา้ นเมืองทีย่ งั คงเ นบ้านเมืองเก่า ลิ ะโคโลเนียล ยังมีวั นธรรมชนเผ่าทีห่ ลากหลายทีโ่ ดดเด่นมาก ด้แก่ วั นธรรม ู ทที่ เรณูนคร ณะเดียวกันก็มอี ทุ ยานแห่งชาติ ลู งั กา ทัง้ หมดนีถ้ อื เ นต้นทุน ทางด้านการท่องเทีย่ วทีส่ า� คั ซ่งจังหวัด ด้พยายาม รับ รุงให้สามารถ รองรับการท่องเที่ยว ด้อย่างเ นสากล 44

ในด้านความมั่นคง เมือง ายแดนอยางนครพนม มีน ยบายเ พาะ อยาง รหรือ ม การท�างานในพื้นที่จังหวัดชายแดนต้องให้ความส�าคั ทางด้าน ความมั่นคง ควบคู่ กับการพั นาทางด้านเ ร กิจ สิ่งส�าคั ก็คือใน เรือ่ ง องการด�ารงความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ระเท เพือ่ นบ้าน ซ่งจ�าเ นจะต้อง สร้างความร่วมมือ ทั้งในระดับจังหวัดกับแ วง และก็ทั้งในระดับอ�าเ อ กับเมือง ในเรื่องต่าง อาทิ งาน ระเพณีที่ให้พี่น้องทั้ง 2 ง ด้มีโอกาส มาท�าบุ หรือสนุกสนานร่วมกัน ในเรือ่ งการแ ง่ นั กี าในระหว่างพีน่ อ้ ง 2 ง และก็ในเรือ่ ง องการ ระชุมร่วมกัน เพือ่ สร้างความเ า้ ใจทีถ่ กู ต้อง ในเรือ่ งการท�างานด้านต่าง ถ้ากรณีเกิด หา น้ ก็จะ ด้มแี นวทางหรือ ว่าช่องทางในการแก้ หาร่วมกัน ส่วนอีกด้านหน่งเราต้องหันกลับ มาพั นาพื้นที่หมู่บ้านชายแดน ให้เกิดความเ ้มแ ็งตลอดทั้งแนว สิ่งที่ ควรให้ความส�าคั ก็คือการ องกัน ด้แก่ ความรู้กับพี่น้อง ระชาชน ด้ รู้ว่าอะ รเ นสิ่งผิดก หมาย อะ รเ นสิ่งที่ควรท�า อะ รเ นสิ่งที่ ม่ควร กระท�า ส่วนที่ 2 ก็จะเ นการ อง ราม ด้แก่ การตั้งจุดตรวจชุดลาด ตระเวนให้คอยหมั่นตรวจตราในพื้นที่ตามแนวชายแดน ม่ให้เกิดการก ระท�าผิดก หมาย ในส่วนที่ เ นเรือ่ ง องการ ราบ ราม อาจจะมีผทู้ ลี่ กั ลอบน�า สิ่ง องผิดก หมายเ ้ามา ตรงนี้ก็เ นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ าครั จะต้องใช้ งานการ า่ วเ า้ มาแก้ หา ด�าเนินการ ราบ รามโดยเด็ด าด เพราะ ะนัน้ เรือ่ ง องการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง ระเท ทีด่ ี กับการสร้าง หมู่บ้านชายแดนให้เกิดความเ ้มแ ็ง ทั้ง 2 เรื่องนี้ต้องท�าควบคู่กัน ในยุค ทานมีการน�า เ ียลมีเดีย มา สื่อสารการท�างานขององค์อยาง ร ในเรื่องการสื่อสารการท�างาน ององค์กร ผม ด้แรงบันดาลใจ เมื่อด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเ อ เวลาออก ระชุมรา รทุกครั้ง จะพบ ว่าส่วนให เ่ นรา รทีม่ อี ายุ น้ แต่คนกลุม่ ทีอ่ ายุตา่� กว่า ลง มา ม่ค่อย ด้เ ้าร่วม ระชุม โดยเ พาะเด็กวัยรุ่น จง ด้เกิด ้อคิดว่าเรา ควรจะมีช่องทางให้กลุ่มคนเหล่านั้น ซ่งอยู่ทั้งวัยเรียน และวัยท�างาน ด้


มีช่องทางสื่อสารกับนายอ�าเ อ ซ่งผมเชื่อว่าคนในวัยท�างานจะเ นคน ที่มีความคิด และมีส่วนร่วมในการพั นาเมือง ด้ เพราะ ะนัน้ ถง ด้เ ดเฟสบุคในสมัยนัน้ ชือ่ นายอ�าเภอ พ รู ย์ เว้ยเ ย้ ก็ ราก ว่าเ นทีส่ นใจแล้วก็ ด้รบั ความนิยม ผม ด้รบั อ้ มูลทาง ด้านการพั นา รับ อ้ มูลทางด้าน หา และความต้องการ เ นจ�านวน มาก ณะเดียวกันก็ ด้ส่ือสารให้เ า ด้เห็น าพว่านายอ�าเ อท�างาน อย่าง ร สามารถที่จะเ นที่พ่งให้เ ้า ด้อย่าง ร ผม ด้ออกเดินทาง ทุก ที่แล้วก็โพส าพลง เพื่อสื่อให้เ าเห็นว่าวันนี้เรา ที่ หน เรา ท�าอะ ร แล้วก็สมารถที่จะบอกความต้องการ บอก หา เมื่อเห็นสิ่งที่ เราท�าตรงนี้ถือเ น ระโยชน์ต่อการท�างาน ซ่งผม ด้ใช้มาจนถง จจุบัน นอกจากนัน้ จะมีในช่องทาง ลน์ ซ่งจะเ นกลุม่ ทีใ่ ช้สอื่ สารกัน ายใน ซ่ง เ น ระโยชน์ เราสามารถสั่งการให้เกิดการ ิบัติ ด้ทันที แล้ว จจุบัน ในการท�างาน ณะที่เรามีการ ระชุม เราก็สามารถสื่อสาร สั่งการ ้อ ราชการในหลายเรื่อง ลง ยังทีมงาน หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยว ้อง ด้ ในเวลาเดียวกัน ก็จะท�าให้ ้อ ิบัติสามารถบังเกิดผล ด้อย่างรวดเร็ว ทานเตรียมรับมือกับภาวะ สังคมสูงวัย ภายใน ังหวัดอยาง ร จังหวัดนครพนม ถือเ นเมืองที่มีความ ด้เ รียบในเรื่อง อง อากา และก็ ูมิ ระเท ซ่งอยู่ติดกับแม่น้�าโ ง แล้ว งตรง ้ามก็ติด กับ ระเท ลาวซ่งมีเทือกเ าให ่ ด้แก่เทือกเ าอันนัม สิ่งที่จังหวัด ด้ ด�าเนินการก็คือในเรื่อง องการบริการรองรับผู้สูงอายุ โดยเ พาะใน เรือ่ ง องการสร้างสถานทีร่ มิ งแม่นา้� โ งตลอดทัง้ แนว ให้เ นสถานทีพ่ กั ผ่อนส�าหรับผูส้ งู อายุ ออกก�าลังกาย และก็สามารถบริการคนพิการทีอ่ าจ จะนัง่ วิวแชร์ สามารถเ า้ ถงบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าว ด้โดยสะดวกนอกจาก นั้น ระการที่ 2 ก็จะเ นเรื่อง องการยกระดับโรงพยาบาล ให้สามารถ ดูแลสุ าพพี่น้องผู้สูงอายุ ด้ รวมทั้งในบ�าบัดรัก าอาการเจ็บ วย ระการที่ ก็จะเ นในเรื่อง องการดูแลจิตใจเรื่อง องวัดต่าง วัด หลักที่มีองค์พระธาตุทั้ง วัด ผู้สูงอายุ ระการสุดท้ายก็จะเ นเรื่อง องการสร้างโรงเรียน และคลังสมองเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุ ด้มโี อกาสถ่ายทอด วิชาความรู้ หรือองค์ความรูท้ มี่ มี าแต่โบราณหรือว่า ด้รบั ระสบการณ์มา ให้ลกู หลาน ด้นา� เ นแนวทางในการ บิ ตั ิ ทัง้ หมดนีจ้ ะเ นการรองรับ สังคม องผู้สูงวัยที่จะมี ้นใน ม่ช้า บุคคลต้นแบบที่เ น ุดเ ลี่ยนของ ีวิตทาน บุคคลต้นแบบที่ถือว่าเ นจุดเ ลี่ยนวิถีชีวิตที่ส�าคั ผมนับถือ ท่านอนุวั น์ เมธีวิบูลวุ ิ อดีตอธิบดีกรมที่ดินและรอง ลัดกระทรวง มหาด ทย ผมถือว่าท่านเ นตัวอย่างในการท�างานที่ส�าคั ใน ด้าน ระการที่ ท่านเ นผู้ที่ย ดระเบียบก หมายเ นหลักในการท�างาน ท�าให้การ ิบัติงาน มีความถูกต้อง ชอบธรรม และ ณะเดียวกันก็ สามารถตอบสนองต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ด้เ นอย่างดี ระการ ที่ 2 ท่าน ด้สร้างให้หน่วยงานเ นต้นแบบ ด้านการบริหาร โดยถือว่า การบริหารบุคคลเ นเรื่องส�าคั ที่จะท�าให้องค์กร ับเคลื่อน ด้ด้วย ดี ถ้าหากว่าองค์กรมีการบริหารงานบุคคล ม่เ นธรรม ก็จะเกิดความ ระส่�าระสาย เพราะ ะนั้นถ้าหากว่าเราบริหารงานบุคคลดี บุคคลใน

องค์กรก็จะมาช่วยเรา ับเคลื่อนงาน เพราะ ะนั้นท่าน ด้สร้างกรมที่ดิน เ นต้นแบบด้านการบริหารงานบุคคล ระการที่ ที่ส�าคั คือการเ น ้าราชการดีเด่น องตัวท่าน ด้านการเ นผู้บริหารหน่วยงาน เรื่อง อง การมีคุณธรรม การวางตัวให้เห็นเ นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับบั ชา และ การพั นาองค์กร ส่งผลให้ท่าน ด้รับรางวัล ครุ ทองค�าใน 2 ซ่งถื่อว่าทั้ง ด้านที่ ด้กล่าวมาแล้ว เ นหลักในการท�างานที่ ดีมากซ่งถ้าหากว่า ้าราชการ ด้ยดมั่นตามแนวทางแล้ว ผมเชื่อว่าทุกคน จะ ระสบความส�าเร็จในการท�างาน ด้เ นอย่างดี

NAKHONPHANOM 45


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´

¹Ò»ÃÐÁÇÅ ÁØ‹§ÁÒµÃ

รอง ู้วารา การ ังหวัดนครพนม 48


นาย ระมวล มุงมาตร รอง ู้วารา การ ังหวัดนครพนม ·‹Ò¹¡ÃسÒãËŒ¹µÔ ÂÊÒà SBL สัม า ณ์เกีย่ วกับ ารกิจส�าคั ที่ ท่าน ด้รับมอบหมาย และการด�าเนินการตามนโยบาย องท่านผู้ว่า มี รายละเอียดดังนี้ ÀÒÃЧҹ·Õè¡íҡѺ´ÙáÅ งานทีร่ บั ผิดชอบก�ากับดูแลการ บิ ตั ริ าชการตามกลุม่ ารกิจ อง หน่วยงานตามแผนงานและโครงการด้านเ ร กิจ งานนโยบายจังหวัด และก�ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผล และแก้ หาในพื้นที่อ�าเ อ งานเกี่ยวกับพระราชพิธี และรั พิธี งานพั นาบุคลากร และ งานบริหารงานบุคคล งานพั นาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และการพั นาตามหลัก รัช าเ ร กิจพอเพียง งานผังเมืองและ นู ย์ราชการ งานพั นาและส่งเสริมอาชีพ งานการเก ตร การ ระมง การ ุสัตว์ และการชล ระทาน งานด้านการพาณิชย์ งานความร่วม มือ าครั และเอกชน งานการกระจายราย ด้และแก้ หาความ ยากจน งานด้านการพั นาเ ร กิจและสังคม องจังหวัด งานส่ง เสริมการท่องเที่ยว งานพั นาระบบสาธารณู โ คและสาธารณู การ งานตรวจราชการและติดตาม ระเมินผล งานการ นส่ง งานส่งเสริม กี า และนันทนาการ งานยุทธ าสตร์การพั นาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด งานความร่วมมือด้านเ ร กิจ การลงทุน และสังคม ตามกรอบความ

ร่วมมือผู้บริหาร ระดับสูง ระเท จังหวัด งานตามโครงการจัด ตั้งเ ตพั นาพื้นที่เ ร กิจพิเ ชายแดน และงานพั นาเมืองและ ระบบผังเมือง งานบริหารการพั นาสตรี เด็ก เยาวชน และผูส้ งู อายุ งานการ พั นาจิตใจ วั นธรรม และสังคม งานด้านการ ก า าสนา ิล ะ และวั นธรรม งาน รับ รุงชุมชนแออัดและงานจัดที่อยู่อา ัย งาน องกันและควบคุมโรคเอดส์ และงานพั นาคุณ าพชีวิตและการ สาธารณสุ ภาระงานที่ทาน ู้วา ด้มอบหมายให้ก�ากับดูแลเ นพิเ งานน ยบายด้านการพั นาการทองเที่ยวและด้านการพั นา เ ร กิ ของ ั ง หวั ด นครพนม ดยใ ้ แ นวทางการสงเสริ ม ด้ า น เ ร กิ ุม น ระการ เ นแนวทางในการ ับเคลื่อนเ ร กิจ องจังหวัดนครพนม ดังนี้ ส่งเสริมในพืน้ ทีด่ ี คือ การส่งเสริมให้มกี ารท�าการเก ตรกรรม ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับ ักย าพ องพื้นที่ 2 รับในพื้นที่ ม่เหมาะสม คือ พื้นที่ใดที่ ม่เหมาะสมกับ การเก ตร ท�าแล้ว าดทุน ส่งเสริมให้มีการ รับ สู่อาชีพอื่น ที่ท�า แล้วมีก�า ร มีความเหมาะสม เ พาะใช้เอง ย่อมท�า ด้ คือ เก ตรกรที่มีพื้นที่น้อย หรือมี NAKHONPHANOM 49


ลการด�าเนินงานและ ครงการที่ภาคภูมิใ จังหวัดนครพนม น�าโดย นายสม าย วิทย์ด�ารงค์ ู้วารา การ ังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ¹Ò»ÃÐÁÇÅ ÁØ‹§Áҵà Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡Òà ังหวัดนครพนม น�าคณะกรรมการโครงการ เ ้าร่วม ระกวดผลงานจังหวัด และชมรม ระเ ทชุมชน ระดับ ระเท ระจ�า 2 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ระจ�า 2 ระหว่างวันที่ 4 กรก าคม 2 ณ F เมืองทองธานี อ�าเ อ ากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการ ระกวดจังหวัดนครพนม ด้รับรางวัลการ ระกวดการ ด�าเนินงานโครงการ ระดับ ระเท ระจ�า 2 จ�านวน รางวัล ดังนี้ รางวัลผูว้ า่ ราชการจังหวัด ดีเด่น ระจ�า 2 รางวัลที่ ระเ ทจังหวัด ดีเด่น ระจ�า รางวัลชนะเลิ ระเ ทชมรม ในชุมชน มู ิ าค ดีเด่น ระจ�า 4 รางวัลชนะเลิ อันดับที่ การ ระกวดนิทรร การชมรม กระทรวงยุติธรรม ระดับ ระเท สถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

กั ย าพ ม่มาก การท�าเพือ่ ใช้ หรือบริโ คเองในครัวเรือนสามารถท�า ด้ 4 เพื่อค้า าย เน้น องดี คือ หากมี ริมาณสินค้าหรือผลผลิต ส�าหรับการ าย ต้องเ นสินค้าทีด่ มี คี ณ ุ าพ มีความ ลอด ยั มีราคาสูง มี ก ารลดต้ น ทุ น การผลิ ต คื อ น� า เอาหลั ก เทคโนโลยี วิทยา าสตร์ องค์ความรู้ต่าง เพื่อน�ามาลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการ ผลิตให้ต่�าลง จะท�าให้ราย ด้สูง ้น รอนลิดยา และ ยเคมี ุ คือ ยาและ ยเคมี ุ ทหี่ ากใช้ใน ริมาณ ที่มากเกินควร นอกจากสิ้นเ ลืองแล้วยังเ นอันตรายต่อชีวิต และ สุ าพ องผู้ผลิต และผู้บริโ คต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หาวิธเี พิม่ มูลค่า คือ การแ รรู ผลผลิตต่าง ให้เ นผลผลิต ทีม่ ีคณ ุ ค่า มีราคาทีส่ ูง น้ เน้นการ ายเ นชิน้ หรือ กิโลมากกว่า าย เ น ริมาณมาก ซ่ง ด้ราคาที่ต่�า ช่วยกันหาตลาดเพิ่มเติม คือ การส่งเสริมการตลาด ทั้งใน ระดับชุมชน ต�าบล อ�าเ อ จังหวัด ระเท และต่าง ระเท เสริมด้วย นครพนม คือ การสร้างเอกลัก ณ์ อง นครพนมให้เ นที่แพร่หลายควบคู่กับตราสั ลัก ณ์เ พาะสินค้านั้น ค่านิยมเ ร กิจพอเพียง คือ น้อมน�าหลัก รัช าเ ร กิจ พอเพียง พอ ระมาณ มีเหตุมีผล มี ูมิคุ้มกัน ายใต้เงื่อน ความรู้ คู่คุณธรรม มาเ นแนวทางในการ ระกอบสัมมาอาชีพ


สิ่งที่ าวนครพนมเรียกร้องให้ทาง ังหวัด วยแก้ ข หา ชาวนครพนมเรียกร้องให้จังหวัดช่วยเหลือการ ระนอมหนี้ ซ่ง ส่วนให ่จะเ น หาหนี้นอกระบบ และอัตราค่าจ้างแรงงาน ซ่งทาง จังหวัดมี ูนย์ด�ารงธรรม จังหวัดนครพนม ในการรับเรื่องร้องเรียน อ ความเ นธรรม ซ่งมีทงั้ บุคลากร อง าครั เอกชน และ ระชาชนทัว่ มาใช้บริการเ นจ�านวนมาก แนวทางในการด�าเนินการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการการแก้ หาหนี้นอกระบบและเรียกคู่กรณีมา กล่เกลี่ย ระนี ระนอมยอม ความ เพื่อให้ชีวิตความเ นอยู่ อง ระชาชนชาวนครพนมดี ้น สิ่งที่ต้องการ าก ยังภาคสวนตาง รวม ง าวนครพนม เพื่อการ มีสวนรวมในการพั นา ังหวัดให้เ ริ ก้าวหน้า ังหวัดนครพนม เ นจังหวัดที่ ด้รับการ ระกา เ นพื้นที่เ ต เ ร กิจพิเ ซ่งเ นเมืองชายแดนริม งแม่น้�าโ ง โดยผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม ด้น�านโยบาย องรั บาลทั้ง ด้าน และการ แ ลงนโยบายทั้ง ด้าน องรั บาล สู่การ ิบัติจริง โดยก�าหนด ยุทธ าสตร์การพั นาให้เหมาะสมกับส าพพื้นที่ จ�านวน ระเด็น ยุทธ าสตร์ คือ การพั นาการค้าและการลงทุน 2 การพั นา และส่งเสริมการท่องเที่ยว การพั นาการเก ตรและอุตสาหกรรม การเก ตร เ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 4 การพั นาสังคมและคุณ าพชีวติ เพื่อสร้างความสุ อย่างยั่งยืน และ การรัก าความมั่นคงชายแดน และจังหวัดนครพนมมีวิสัยทั น์เพื่อเ นเ าหมายในการด�าเนินงาน คือ

เ นเมืองนาอยู ระตูเ ร กิ สูอาเ ียนและ ีนตอนใต้ ตะวัน ÍÍ¡” ซ่งเ น ระตูเมืองทีก่ า� ลังเจริ เติบโต มีชอ่ งทางการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว ติดต่อกับ ระเท สาธารณรั ระชาธิ ตย ระชาชน ลาว เวียดนาม และสาธารณรั ระชาชนจีน จงมีความจ�าเ น ที่ต้อง อา ัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุก าคส่วน ทั้ง าครั าค เอกชน าคองค์กรชุมชน และ ระชาชน ในการท�างานเ นทีม เพือ่ การ พั นา องจังหวัดนครพนม ตามสโลแกน มานครพนม มสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด คือ ักดิสิทธิที่สุด พระธาตุพนม พระธาตุ ระจ�าวัน เกิด สวยที่สุด สะพานมิตร าพ และงามที่สุด ทิวทั น์ริม งโ ง ระวัติการ ก า ¹Ò»ÃÐÁÇÅ ÁØ‹§Áҵà µíÒá˹‹§ Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ นครพนม ส�าเร็จการ ก าระดับ ริ าตรี หลักสูตร ก า าสตร์บณ ั ติ สา าวิชาเอก เคมี วิชาโท คณิต าสตร์ มหาวิทยาลัย รีนครินทรวิโร ทุมวัน และระดับ ริ าโท หลักสูตร พั นบริหาร าสตร์มหา บัณ ิต พั นาสังคม นิด้า ระวัติการรับรา การที่ส�าคั -พั นาการจังหวัดแม่ ่องสอน กรมการพั นาชุมชน กระทรวง มหาด ทย -พั นาการจังหวัดอ่างทอง กรมการพั นาชุมชน กระทรวงมหาด ทย -พั นาการจังหวัดพระนคร รีอยุธยา กรมการพั นาชุมชน กระทรวง มหาด ทย -ผู้อ�านวยการส�านักพั นาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการ พั นาชุมชน กระทรวงมหาด ทย -รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2 การ ิบัติงานที่ส�าคั - 2 งานส่งเสริมการท่องเทีย่ วพั นาผลิต ณ ั จ์ งั หวัดพระนคร รีอยุธยา - 2 -2 รับผิดชอบงานกองทุนพั นาบทบาทสตรี ด�ารงต�าแหน่ง ผูอ้ า� นวยการกลุม่ ยุทธ าสตร์ และพั นา กั ย าพกลุม่ สตรี สกพส - 2 เ น ระธาน ระชุมคณะกรรมการ ระกวดผลงานจังหวัด และชมรม องจังหวัดนครพนม - 2 งานยุทธ าสตร์ดา้ นการพั นาเ ร กิจ องจังหวัดนครพนม ÃÒ§ÇÑÅ·Õèä´ŒÃѺ - ้าราชการดีเด่น จังหวัดอ่างทอง 2 -รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ระจ�า 2 -โครงการเสริมสร้างวั นธรรมองค์การ W 2 เครื่องรา อิสริยาภร ์ ระ มาภร ์ ้างเ ือก พ เหรีย ักรพรรดิมาลา

NAKHONPHANOM


Pak Ping Ing Khong Hotel § â¢ Ô § Í Ô § ¾ Ñ ¡ ¾ ͺÍØ‹¹Í‹ҧä·Â ÊдǡʺÒÂÍ‹ҧÊÒ¡Å พัก

ค า ก า่ มก าง รร ากา รรมชา

าด ง

น ว่ น วั

Room ºÃÔ¡ÒÃˌͧ¾Ñ¡

บริการห้องพัก ทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ทั้งตู้เย็น เครื่อง รับอากา เครื่องท�าน�้าอุ่น Wi- ตู้เสื้อผ้า โตะท�างาน

Restaurant ÊǹÍÒËÒþÅ;շ

บริการอาหารเช้าส�าหรับลูกค้าทีเ่ า้ พักพร้อมรับจัดงานเลีย้ งสังสรรค์ตา่ ง ด้วยเมนู ลาแม่นา�้ โ ง ทะเล กุ้งเผา และอาหารตามสั่งหลากหลายรายการลิ้มลองรสชาติในห้อง รับอากา เย็นสบาย

Meeting Room ˌͧ»ÃЪØÁ

บริการจัด ระชุมสัมมนาหน่วยงานต่าง จัดพิธหี มัน้ หรืองาน ลองมงคลสมรส ด้วยอุ กรณ์ และเครื่องเสียงครบครัน ทั้งโ รเจคเตอร์ คาราโอเกะ าก และเวที

Coffee Shop Ìҹ¡Òá¿Ê´

ดื่มด�่ารสชาติ องกาแฟสดหอมกรุ่นในบรรยากา สบาย กับเมนูที่หลากหลาย ทั้งเบเกอรี่ นมเค้ก และซอฟต์ดริ้งค์ พร้อม Wi- ให้คุณท่องเน็ต ด้ ม่จ�ากัด

ˌͧÍÒËÒà ¾ÅÍ ¾Õ·

ต้นต�ารับ อาหาร ลาแม่น�้าโ ง ติดต่อห้องอาหาร -4 4

52


Contact Us µÔ´µ‹ÍàÃÒ

/ ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต�าบลอาจสามารถ อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม 4 µÔ´µ‹Íˌͧ¾Ñ¡ 042-511883, 042-511993 081-6611170 pakpingingkhong@gmail.com www.pakpingingkhong.com LAMPANG 53


¾Ñ²¹ÒªØÁª¹.... ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นนครพนม ข้าว างงอก ร ์เบอร์รี่ ข้าวทิพมนต์

1.¡ÒÅÐáÁÊآʺÒÂ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสว่าง เล ที่ 4 หมู่ที่ 4 ต�าบล งแดง อ�าเ อธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร -22 -24 2

â´Â ¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹¡ÒÅÐáÁÊآʺÒ ºŒÒ¹ËÑǺ֧·‹Ò เล ที่ หมู่ที่ ถนนพนมพนารัก ์ ต�าบลธาตุพนม อ�าเ อธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4 โทร -42 4- 2 - -

บ้านเงิน ระดาพร เครื่องเงิน

คุณน มล ทอนใจ เล ที่ หมู่ที่ ถนนพนมพนารัก ์ ต�าบลธาตุพนม อ�าเ อธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4 โทร F บ้านเงิน ระดาพร / i

ิล ะ งานเพ้นท์กระ ก

โดย กลุ่มอนุรัก ์ ทย เล ที่ 2 หมู่ที่ ต�าบลธาตุพนม อ�าเ อธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4 โทร -4 / i 2

พรแ นด์เมด

นาง พร มณีรัตน์ 2 ม บ้านทรายค�า ต�าบลโพนจาน อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร - 44

54


าเหียนหมูยอ ขาหมูยัด ส้

นางวิ ล คุณาตรีทิพย์ 44 บ้านแพงวิทยา ม 4 ถ เจริ ยงค์ ต บ้านแพง อ บ้านแพง จ นครพนม 4 4 โทร 42- 2 22

ั นา ้า าย

ายส่ง- าย ลีก ผ้า ายแ รรู จากนครพนม โทร 4 -22 บริการส่งทั่ว ทย

ละมัย ้าคราม เสื้อเย็บมือ

ผ้า าย ผ้าหมักโคลนเ ลือก ม้ ผ้าย้อมคราม ผ้าพื้นเมือง รองเท้าคราม หนังวัวแท้ ที่อยู่ หมู่ที่ บ้านดอนยานาง ต นาทราย อ เมือง จ นครพนม 4 ติดต่อ 4 - 24 244 F ละมัยผ้าคราม-ผ้าพื้นเมือง - i i i i

วิสาหกิ ุม นภูมิ

า ู้ ทเร ูนคร อุ ร้ หเร ูนคร

222 หมู่ที่ ต�าบลโพนทอง อ�าเ อเรณูนคร จังหวัดนครพนม โทร -2 4 -4 4 2 - 4

เ ริ รีการค้า

น้�าจิ้มสุกี้เอ็ม อ ซอส ้าวผัด บริหารงานโดย นางอริสา แสงมณี อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม โทร

หมู่ที่ ต�าบลบ้านแก้ง - 2 24

NAKHONPHANOM 55


ิก ี นย รีสอรท

ºÃÔ¡ÒÃˌͧ¾Ñ¡ÊÐÍÒ´ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ໚¹Ê‹Ç¹µÑÇ ·Õ¨Í´Ã¶¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ ÊÔ§è ÍíҹǠความสะดวกครบครัน ฟรี i ความเร็วสูง เพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการ ‘àÅÕÂé §á¡Ð’ ลิม้ ลองกาแฟสดหอมกรุน่ จากดอยช้างที่ ด้รบั รางวัลระดับ ระเท รีสอร์ต คาเ โดดเด่นด้วยท�าเลทีต่ งั้ อยู่ ติดถนนทางหลวงสายหลักที่ 2 2 เส้นทาง สะพานมิตร าพ ทย ลาว แห่งที่ นครพนม-แ วงค�าม่วน ห่างจากตัวเมือง ระมาณ กิโลเมตร เดินทางสะดวก อยูใ่ กล้ ม ตท ห่างแม่นา�้ โ ง ระมาณ เมตร บริการอาหารและ เครื่องดื่ม รถเช่า พร้อมแนะน�าเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม

56


ส�ารอง อง ก

081-494666 086-5424569 นน นครพนม ทาอุเทน ทาง สะพาน มิตรภาพ ทย ลาว แหงที่ นครพนม แขวงค�ามวน อ เมือง นครพนม

LAMPANG 179


มหาวิทยาลัยนครพนม

รอง าสตรา ารย์ ดร ระวิต เอราวรร ์ รัก ารา การแทนอ ิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม เ นสถาบันการ ก าที่เกิดจากการ หลอมรวมสถาบันการ ก าในจังหวัดนครพนม ด้แก่ มหาวิทยาลัย ราช ั นครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเ ตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเก ตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาหลอมรวมเ น มหาวิทยาลัย นครพนม เมื่อ พุทธ ักราช 2 4 มีที่ตั้งอยู่ครอบคลุมในอ�าเ อ เมืองนครพนม อ�าเ อธาตุพนม อ�าเ อนาหว้า และอ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม เมืองที่ ด้ชื่อว่าเ นเมืองแห่งความสุ ทั้งทางด้าน สังคมและวั นธรรมทีห่ ลากหลาย โดยมีบริบททีม่ งุ่ เน้นจัดการ ก า วิจยั บริการวิชาการเพือ่ ชุมชน ท�านุบา� รุง ลิ วั นธรรม และมุง่ ผลิต บัณ ิตให้เ นคนเก่ง ดี มีคุณ าพ และคุณธรรม เกิดความเ นหน่ง ทางการ ก าในอนุ ูมิ าคลุ่มน้�าโ ง จจุบนั มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย และครบวงจร โดยมีหลักสูตรที่เ ดสอนตั้งแต่ระดับ ระกา นียบัตร วิชาชีพ จนถงระดับบัณ ิต ก า รวม ถงหลักสูตรทางด้าน วิชาชีพเ พาะทาง อาทิ หลักสูตรพยาบาล าสตรบัณ ิต หลักสูตร นักบินพาณิชย์ตรี และ หลักสูตรช่างซ่อมบ�ารุงอากา ยาน เ นต้น หลักสูตร ระกา นียบัตรวิชาชีพ องมหาวิทยาลัยนครพนม เ นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นโดยผู้เรียนสามารถน�าทัก ะเชิงอาชีพ ออก ท�างาน ด้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ส�าเร็จการ ก าด้านวิชาชีพ เ นทีต่ อ้ งการอย่างมากใน าคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม การบริการ อีกทั้งนัก ก าที่ส�าเร็จหลักสูตร ระกา นียบัตรวิชาชีพ สามารถเลือก ก าต่อในระดับอุดม ก า องมหาวิทยาลัยนครพนม ด้ด้วยระบบการจัดการ ก าที่ครบวงจร ซ่งอ�านวยความสะดวกให้ แก่ผู้เรียน ด้ ก าจนถงระดับสูงสุดตามที่ต้องการ

58

ตลอด ทีผา่ นมา มหาวิทยาลัย ด้มงุ่ เน้นการเ นมหาวิทยาลัย รับใช้สังคม โดยการบูรณาการน�าองค์ความรู้ที่ ด้จากการวิจัย การเรียน การสอนมาพั นาคุณ าพชีวิต องคนในสังคม ดังจะเห็น ด้จากการ ระกวดโครงการ มหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม ให้ถงชุมชน ทีจ่ ดั น้ เพือ่ ให้ชาวมหาวิทยาลัยนครพนม ด้แสดงออกซ่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่ สังคม โดยใน 2 นี้มีโครงการที่ ด้รับรางวัล อาทิ โครงการพั นา คุณ าพชีวติ ผูส้ งู อายุในชุมชนนาราชควาย ผ่านการมีสว่ นร่วม องชุมชน โดยคณะ ลิ าสตร์และวิทยา าสตร์ โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าทอมือ มัดหมี่ธรรมชาติบ้านโนนสะอาดโดยใช้กระบวนการบูรณาการ การเรียน การสอน องวิทยาลัยนาหว้า และโครงการจิตอาสาพั นาชุมชนตามรอย พ่อหลวง โดยวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ก้าวต่อ องมหาวิทยาลัยนครพนม จะมุ่งมั่นร่วมสร้างสังคม ที่เต็ม ด้วยความสุ และก้าวสู่การเ นมหาวิทยาลัยที่เด่นสง่าในอนุ ูมิ าคลุ่มน้�าโ ง โดยยดแนวทางการพั นาตามแนวทาง i i ระการ ด้แก่ 1. SMART LEARNER 2. SMART PEOPLE 3. SMART CAMPUS 4. SMART MISSION áÅÐ 5. SMART ORGANIZATION ที่อยู มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ หมู นน ยางกูร ต�าบล ขามเ า อ�าเภอเมือง ังหวัดนครพนม โทร ัพท์ 42 24 - โทรสาร 42 24 W i F / i / /


แหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูแหงใหมในนครพนม “เปดบาน IAC OPEN HOUSE” วิ ท ยาลั ย การบิ น นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เ นวิ ท ยาลั ย องรั แห่ ง เดี ย วใน ระเท ทยที่ ด้ เ ดเ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ ธุ ร กิ จ การบิ น แบบครบวงจร แห่งใหม่ในจังหวัดนครพนม หลักสูตรการเรียนการสอน อง วิทยาลัยการบิน ด้แก่ หลักสูตร วส สา าวิชาช่างซ่อม บ�ารุงอากา ยาน หลักสูตรการจัดการการบินและธุรกิจการบิน ระดับ ริ าตรีและ ริ าโท หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี และหลักสูตรใบอนุ าตนักบินส่วนบุคคล ชมการ กบิน องนักบินด้วยเครื่องช่วย กบินจ�าลอง จ�านวน เครื่อง ระกอบด้วย เครื่อง i 2 และเครื่อง i 4 และ 42 ให้ท่านมีโอกาส ้นเครื่องบิน ชมทั นีย าพทางอากา ชมความสวยงาม องเม หมอกบน ท้องฟา ด้วยเครื่องบิน ดมอนด์ แบบหน่งเครื่องยนต์ และสอง เครื่องยนต์ที่มีมากถง ล�า เครื่องบินผาดแผลง

ล�า ท่านจะ ด้ชมวิดทิ ั น์และสาธิตจ�าลองการอยูบ่ นเครือ่ งบินจริง พร้อมการเสริฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใน i 4 ท่านจะ ด้ ก าเรียนรู้การน�าเสนอเส้นทางการเ ้าสู่ อาชีพนักบินอย่างครบวงจร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการเ ้าชมฟรี ด้ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่เล ที่ 2 ม บ้านหน้า านบิน ต โพธิตาก อ เมือง จ นครพนม 4 โทร พั ท์ 42- แฟกซ์ 424 หรือ -2 42 - i i W i //i F // /i

NAKHONPHANOM 59


สยามแกรนด์ นครพนม

a

a

o e ak o p a o

มากกว่าคำาว่า co fo a e o e a สบาย ทันสมัย ไม่ทิ้งความเป็นธรรมชาติ ที่อยู

นครพนม ทาอุเทน อ เมือง นครพนม siamgrandnakhon

144

www.siamgrandhotel.net


n o i t o m o Pr

ี่ ท ม ่ ิ ร เ ก ั พ ง ห้อ e pee • e • • e ca • o e

5e 0e 0.-

a e a • k c o ak a • e ea


àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ

àÅÒÐ⢧..äËÇŒ¾ÃиҵØã¨ÊÐÍÒ´/ʧº/§ÒÁ·Õè... “นครพนม” สงบ งาม คือนิยามที่บอกตัวเองทุกคราวที่ ด้ เยือนนครแหงนี้ นครพนม ทอดตัวเองยาวขนาบริม ของ ของ าวลาว หรือ แมน้�า ขง ในค�าของ าวเรา สายลมเอื่อย ังหวะ หลเรื่อยของสายน้�า ยามที่เรานั่งอยู ง ทย แลเห็นภูเขา ลูกน้อยให งทาแขก ส ลาว ทอดยาวลดหลั่นกันสุดตา วากันวานี่เ น ทั นียภาพที่งดงามสูงสุดของแมน้�า ขง วงนี้

62


NAKHONPHANOM LUMPANG 6363


หันกลับมายัง ง ทยองค์ พระ าตุพนม ู นียส าน คูบ้านคูเมือง ตั้งดระหงานให้ ระ า นทั้งสอง าก ง ขง ด้ กราบ หว้สกั การะ นครพนม เ นเมืองทีเ่ หมาะอยางยิง่ ในการ พัก อน กายใ ความสงบ งามของ รรม าติและ ู้คน แต เออล้น ด้วยวั น รรม ระเพ ีที่ วนตื่นตา คงต้องบอกวาอยาพลาด มา ื่น ม นครพนม กัน สักครั้งใน ีวิต

64


เส้นทาง นตามอ�าเภอ เมือง

นครพนมà¾Ôè § ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò àŹ¨Ñ ¡ ÃÂÒ¹ãËÁ‹ à ÍÕè  ÁàÊÃç ¨ àÃÕºÌÍ ໚¹ Green Lane ·ÕèÍÒ¨¨Ð¾Ù´ä´ŒÇ‹ÒÇÔÇÊÇ·ÕèÊØ´ã¹ »ÃÐà·È!¹Í¡¨Ò¡¨ÐÁͧàËç¹ÅíÒ¹éÒí ⢧áÅÐà·×Í¡à¢ÒËÔ¹»Ù¹½˜§› ÅÒÇÍÂÙ‹ ใกล้แค่เอื้อมแล้ว ยังมีต้น ม้เ ียวสดเย็นตา นกันเพลิน สบายใจ ม่ต้องห่วงว่ารถจะเ ่ียวชน เพราะเ นเลนจักรยานโดยเ พาะที่ ลอด ัยสุด เส้นทาง นจักรยานเทีย่ วในนครพนม ทีก่ า� ลังมาแรงในตอน นี้ มีอยู่ 4 เส้นทางด้วยกัน คือ เส้นทางชมเมืองเก่า ชยบุรี 2 เส้นทางบ้านดอนนางหงส์ เส้นทางเมืองโบราณบ้านหนองจันทร์ และ 4 เส้นทางเลียบโ งตัวเมืองนครพนม เขื่อนหน้าเมืองนครพนม นนสุนทรวิ ิตรหรือถนนริม ง โ ง องตัวเมืองนครพนม เลียบ นานกับแม่นา้� โ งสองฟาก ง งที่ ติดกับแม่นา้� โ งเ นลานโล่งกว้าง มีตน้ ม้รม่ รืน่ สวยงาม เ นจุดชม ทิวทั น์แม่นา้� โ งส่วนย่านตัวเมืองเก่ามีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ทัง้ ตกสถา ตยกรรมแบบ รัง่ ที่ ด้รบั อิทธิพลจาก รัง่ เ สและแบบท้อง ถิ่นที่สวยงาม ถนนสายนี้จงเหมาะอย่างยิ่งที่ชวนให้นักท่องเที่ยว ด้ มา นจักรยานเลียบริมโ ง เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน ตัวเมืองนครพนม ในช่วงเย็นบริเวณหน้าตลาดอินโดจีนจะมีเรือบริการน�าเทีย่ ว องเท บาล ให้บริการล่องเรือน�าชมสอง งโ ง บริเวณลานกันเกรา ยังใช้เ นสถานทีจ่ ดั งานและกิจกรรมต่าง อาทิ พิธที า� บุ ตักบาตร ที่ทางเท บาลจัดให้มี ้นทุกวันพระ งานลอยกระทง งาน ลอง

เท กาล ใหม่ งานตรุ จีน- เวียดนาม งาน ระเพณี หลเรือ ฟ เ นต้น เ นลานกิจกรรมทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถมาเดินเล่นถ่าย าพ ชมวิวทิวทั น์ และท�าบุ ตักบาตรในยามเช้า NAKHONPHANOM 65


วัดนักบุ อันนา หนองแสง ตัง้ อยูบ่ นถนนสุนทรวิจติ ร เลียบ เ อื่ นหน้าเมืองนครพนม สร้าง น้ เมือ่ ค 2 โดยคุ พอเอทัวร์ น�าลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุ อันนาหนองแสงนี้ เ นสั ลัก ณ์ องเมืองนานาชาติทมี่ คี นหลายเชือ้ ชาติอา ยั อยู่ มีสถา ตยกรรมที่ สวยงามแ ลกตา ในช่วงก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชน จะ ระดิ ์ดาวรู แบบต่าง แล้วแห่มารวมกัน ว้ที่นี่ วัด พ ิ รี ตั้งอยู่ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมแม่น้�าโ ง ายในกุ เิ จ้าอาวาสเ นที่ ระดิ าน¾Ãзͧ ซ่งเ นพระพุทธรู ทองส�าริด างมารวิชัย และเ นพระพุทธรู โบราณสกุลช่างล้าน ช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในอดีตเคยท�าพิธีสรงน้�าพระทอง ในวันสงกรานต์ แต่มักจะเกิดพายุและ นตกหนักทุกครั้ง ายหลัง จงเ ลี่ยนเ นพระพุทธรู องค์อื่นแทน จจุบันทุกวันเพ็ เดือนหก จะนิมนต์มาตั้ง ว้ที่หน้าโบสถ์ให้ชาวบ้านมาสรงน้�า และในวันออก พรร าชาวบ้านห้อมจะมาทอด ราสาทผ้งที่วัดนี้ทุก

66


พิพิ ภั ์ วน ู้วารา การ ังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ บนถนนสุนทรวิจิตร ในเ ตเท บาลเมืองนครพนม ลัก ณะ องอาคารเ นสถา ตยกรรมแบบตะวันตกที่มีความสวยงาม เนือ่ งจากการก่อสร้าง ด้รบั อิทธิพลจาก รัง่ เ ส ช่วงสมัยสงคราม อินโดจีน แม้จะมีอายุที่เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรัก าส าพ และความสวยงามต่าง ว้ ด้อย่างดี จจุบัน ด้ รับ รุงเ น พิพธิ ณ ั ์ ทีเ่ ล่าเรือ่ งราวความเ นมา องเมืองนครพนม ด้อย่าง ¹‹Òʹ㨠สวนหลวง ร จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในเ ตเท บาล เมืองนครพนมทางด้านทิ เหนือ สร้าง น้ เพือ่ ถวายเ นพระราช สักการะ เนื่องในวโรกาสเ ลิมพระชนมพรร าครบ รอบ เ นสวนสาธารณะที่สร้าง ้นเพื่อเ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อง ระชาชน

หาดทรายทอง รี คตรบูร ໚¹ËÒ´·ÃÒ¹éíҨ״·ÕèÊǧÒÁ มากแห่งหน่งใน าคอีสาน ใน ดูแล้ง ราวเดือนกุม าพันธ์พ าคม หาดทรายจะยื่นออก กลางล�าน้�าโ ง หาดทรายนี้จะ อยู่ตรง ้ามกับที่ท�าการแ วงค�าม่วน สา าร รั ระ า ิ ตย ระ า นลาว เหมาะส�าหรับเ นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความ งาม องธรรมชาติ

NAKHONPHANOM 67


หมูบ้านมิตรภาพ ทย เวียดนาม หรือ บ้านนา อก บ้าน ทาน ิมินห์ เ นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีต ระธานาธิบดีสาธารณรั สังคมนิยมเวียดนาม นาย ิมินห์ ด้เคยเ ้ามาพ่งพระบรม โพธิสม ารพระบาทสมเด็ พระเ ้าอยูหัว แห่งราชอาณาจักร ทย เพื่อกอบกู้เอกราช องวียดนาม ระหว่าง พ 24 24 4 ผู้สนใจเ ้าชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ด้ที่ โทร 42 2 24 ที่หมู่บ้านนี้จะ ลูกต้น ม้รอบบ้านอย่างร่มรื่น เช่น ต้นหมาก พลู กล้วย และชา นอกจากนี้บริเวณริมถนนยังมีร้านกวยเตียวและอาหาร เวียดนาม ายอีกด้วย การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเล 22 เส้นนครพนม-สกลนคร บริเวณกิโลเมตรที่ 2 -2

68


เลียบ ขง หว้พระ าตุ ระ �าวันเกิด

1 พระ าตุพนม พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวันอาทิตย์ อ ธาตุพนม 2 พระ าตุ รีคุ พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวันอังคาร อ นาแก 3 พระ าตุเร ู พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวันจันทร์ อ เรณู 4 พระ าตุมรุกขนคร พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวันพุธ กลาง คืน ต ดอนนางหงส์ อ ธาตุพนม 5 พระ าตุนคร พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวันเสาร์ อ เมือง 6 พระ าตุทาอุเทน พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวัน กุ ร์ อ ท่าอุเทน 7 วัดพระ าตุมหา ยั พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวันพุธ อ ลา าก 8 พระ าตุ ระสิท ิ พระธาตุ ระจ�าวันเกิดวันพ หัสบดี อนาหว้า พระ าตุพนม ระดิ าน ณ วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร อ�าเ อธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัด ระมาณ กิโลเมตร เ น สถานที่เคารพนับถือทั้ง องชาว ทยและชาวลาว ผลจากการ ุด ค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่า พระธาตุพนมสร้าง ้น ระหว่าง พ 2 4 ตามต�านานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสส ะพระอรหันต์ องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ายในองค์ พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ องพระสัมมาสัมพุท เ ้า ว้ ลัก ณะ องสถา ตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับ ราสาท อง อม และ ด้ท�าการบูรณะเรื่อยมา ใน พ 24 ด้รับการยก านะเ น พระอารามหลวงชั้นเอก ้นเ น วรมหาวิหาร พระ าตุทาอุเทน ระดิ านอยู่ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ�าเ อท่าอุเทน ห่างจากตัวเมืองนครพนม ตามเส้นทางนครพนม ท่าอุเทน ระมาณ 2 กิโลเมตร รู ทรงคล้ายองค์พระธาตุพนม เ น ิล กรรมและ ูชนียสถานอันส�าคั ยิ่งองค์หน่ง ซ่งบรรจุพระ NAKHONPHANOM


ธาตุ องพระอรหันต์ อั เชิ มาจากเมืองย่างกุ้ง ระเท เมียนมา จะมีงานนมัสการพระธาตุในวัน ้น ค่�า ถงแรม ค่�า เดือน 4 ¢Í§·Ø¡»‚ พระ าตุ ระสิท ิ ระดิ านอยู่ ณ วัดพระธาตุ ระสิทธิ ต�าบลนาหว้า อ�าเ อนาหว้า ห่างจากจังหวัดนครพนม ระมาณ กิโลเมตร เ นทีบ่ รรจุพระอุรงั ค าตุของพระพุท เ า้ ระชาชนใน ท้องถิ่นและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก พระธาตุมหาชัย ระดิ านอยู่ ณ วัดโ ติ ดาราม ต�าบล มหาชัย อ�าเ อ ลา าก ห่างจากตัวจังหวัด ระมาณ 4 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม - สกลนคร เ น ูชนียสถานที่ส�าคั ยิ่ง แห่งหน่งเ นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องพระอรหันต์ ายใน พระอุโบสถนอกจากพระ ระธานคือ พระพุท ยสิท ิ áÅŒÇÂѧÁÕ พระพุท รู างห้าม าติ สลักจาก ม้ตน้ สะเดาหวานทีใ่ ห ท่ สี่ ดุ ใน ระเท ทย และ าพเ ียนบน าผนังอุโบสถแสดงพุทธ ระวัติ มี ÅÇ´ÅÒÂÈÔÅ»¡ÃÃÁ·Õ觴§ÒÁÁÒ¡ พระ าตุเร ูนคร ระดิ านอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู อ� า เ อเรณู น คร อยู่ ห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด นครพนม ระมาณ กิโลเมตร โดยพระธาตุจ�าลองมาจากองค์พระธาตุพนม ายในพระ ธาตุเ นโพรงบรรจุพระ ตร กและพระพุทธรู ทองค�า พระพุทธรู เงิน องมีค่า และเครื่องกกุธ ัณ ์ องพระยาและเจ้าเมือง ายใน โบสถ์ยัง ระดิ านพระองค์แสน ซ่งเ นพระพุทธรู ทองค�า ิล ะ แบบลาว างสมาธิ พระคู่บ้าน องอ�าเ อ พระ าตุ รีคุ ระดิ านอยู่ ณ วัดพระธาตุ รีคุณ อ�าเ อนาแก ห่างจากอ�าเ อธาตุพนม ระมาณ กิโลเมตร เ น ชู นียสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มือง องอ�าเ อนาแก ลัก ณะส่วนบน องพระ ธาตุคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ มี 2 ตอน เ นรู สี่เหลี่ยม ระดับลวดลาย ูน น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม พระ าตุนคร ระดิ านอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ตัง้ อยูใ่ นเ ต เท บาลเมือง ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบเ ื่อนหน้าเมืองนครพนม เ น ูชนียสถานส�าคั มีเ นรู สี่เหลี่ยมจัตุรัส และยังมีโบสถ์เก่า á¡‹ÊǧÒÁ

70


ข้นภูดูน้�าตกที่ อุทยานแหง าติภูลังกา

อุทยานแห่งชาติ ูลังกา ครอบคลุมพื้นที่ องต�าบล ผ่ ÅŒÍÁ ÍíÒàÀͺŒÒ¹á¾§ ังหวัดนครพนม áÅÐÍíÒàÀÍà«¡Ò ังหวัด หนองคาย มีเนื้อที่ ระมาณ 2 ร่ มีลัก ณะเ น ูเ าทับ ซ้อนกัน ลูก สลับด้วยเทือกเ า นาดเล็กสลับซับซ้อนทอดยาว ตามแนวล�าน้�าโ ง ส าพโดยทั่ว เ น าดงดิบแล้ง าเบ จพรรณและ า เต็งรังทีส่ มบูรณ์มสี ตั ว์ าชุกชุม เ นต้นก�าเนิด องน้า� ตก และล�าธาร ให ่น้อยหลายสาย ช่วง ดูท่องเที่ยวระหว่างเดือนพ าคมตุลาคม เ นช่วงทีม่ ดี อก ม้ กล้วย ม้ า และรองเท้านารีบานสะพรัง่ º¹ÂÍ´ÀÙÅѧ¡Ò สถานที่น่าสนใจ ายในเ ตอุทยาน ด้แก่ น้�าตกตาดขาม เ นน้�าตกที่ หลเ นชั้น จ�านวน 4 ชั้น เ พาะชัน้ สุดท้ายจะมีแอ่งน้า� งั ตลอด ส าพโดยรอบร่มรืน่ และ มีลานหินเล็ก เหมาะส�าหรับพักผ่อน น้�าตกตาด พ ิ ÁÕ¡íÒà¹Ô´¨Ò¡เทือกเขาภูลังกา น้�าตกมี ลัก ณะสวยงาม ม่น้อยกว่าน้�าตกตาด าม เ นน้�าตกที่ หลเ นชั้น จ�านวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูง ม่น้อยกว่า เมตร ชั้นที่ 2 สูงถง เมตร การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเล 2 2 จากนครพนม แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 2 4 เ ้า ระมาณ กิโลเมตร ห่างจากน้�าตกตาด าม ระมาณ 4 กิโลเมตร ทางอุทยาน มี เส้นทาง ก าธรรมชาติ ูลังกา เส้น ·Ò§ 䴌ᡋ เส้นทางแรก เส้นทางสายน้า� ตกตาดโพธิ-ถ้า� ยา ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ระมาณ ชั่วโมง เส้นทางที่สอง เส้นทางสายน้�าตกตาดโพธิ-ผางอย ระยะ ทาง กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ระมาณ -2 ชัว่ โมง จุดเด่น องเส้นนี้คือ บนผางอย สามารถชมวิว องพื้นที่ ÍíÒàÀͺŒÒ¹á¾§ áÅÐÊÒ¹éíÒ⢧䴌 เส้นทางที่สาม เส้นน้�าตก ตาดโพธิ-เจดีย์กอง ้าว รีบุ เนาว์ ใช้ระยะเวลา 2 วัน คืน เส้นนี้นักท่องเที่ยวควรเตรียมเต็นท์และเครื่องนอนมาด้วย สวนอาหารสามาร ที่ ะตกลงกับเ ้าหน้าที่น�าทางเพื่อที่ ะเตรียม ÍÒËÒÃäÇŒãËŒ จุดเด่น องเส้นทางนี้คือ จะ ด้ชมดอก ม้ า กล้วย ม้ า ผีเสื้อ และนกหลายชนิด บนยอด ูลังกายังมี เ ดีย์กองข้าว รีบุ เนาว์ มีลัก ณะเ นลานหินคล้ายกอง ้าวน�ามากอง ว้ ซ่งเ นจุด สูงสุด อง ูลังกา เ นการพิชิตยอด ูลังกาอีกด้วย และยังเ นจุด ชมวิวพระอาทิตย์ น้ และพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม ส�าหรับนักทอง เที่ยวที่ข้นยอดภูลังกาต้องติดตอเ ้าหน้าที่น�าทาง และลูกหาบ ที่ ที่ท�าการอุทยาน ลวงหน้าอยางน้อย วัน

สถานที่พัก อุทยาน ูลังกา มีเต็นท์ ว้ส�าหรับนักท่อง เที่ยว พัก ด้ 2- คน และมีสถานที่กางเต็นท์ ว้ส�าหรับนักท่อง เทีย่ วทีน่ า� เต็นท์มาเอง สอบ ามข้อมูลเพิม่ เติม ด้ที่ ทร 7853 การเดิ น ทาง รถยนต์ จากตั ว เมื อ งนครพนมใช้ เ ส้ น ทางหลวงหมายเล 2 2 เส้นนครพนม-บ้านแพง ระยะทาง ระมาณ กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 22 ห่างจากตัวอ�าเ อบ้านแพง ระมาณ กิโลเมตร รถโดยสาร ระจ�า ทาง มีรถออกจากสถานี นส่งหมอชิต 2 ถนนก�าแพงเพชร สาย กรุงเทพ -บ้านแพง มาลงที่ตัวอ�าเ อบ้านแพงแล้วนั่งรถมอเตอร์ ซต์รับจ้างมาที่อุทยาน ูลังกา NAKHONPHANOM 71


72


พระ าตุพนม บารมี กคลุมสอง าก ง ขง

พระธาตุพนม ระดิ าน ณ วัดพระ าตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการ ุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่า พระ าตุพนม สร้าง ้น ระหว่าง พ 2 4 ตามต�านานกล่าวว่าผูส้ ร้างคือ พระมหากัสส ะ พระอรหันต์ องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรงั ค าตุ¢Í§พระสัมมาสัมพุท à¨ŒÒ ว้ ลัก ณะ องสถา ตยกรรมมีแหล่งทีม่ าทีเ่ ดียวกันกับ ราสาท อง อม และ ด้ท�าการบูรณะเรื่อยมา ใน พ 24 ด้รับการยก านะ เ นพระอารามหลวงชั้นเอก ้นเ น วรมหาวิหาร พระธาตุพนม ม่เพียงแต่เ น ูนย์รวมจิตใจ องชาวนครพนม เท่านั้น พระธาตุพนมยังเ นที่เคารพ อง ชาว ทย าคอื่น และชาว ลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใคร ด้มานมัสการพระธาตุครบ ครั้ง จะถือว่า ໚¹ ลูกพระ าตุ เ นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริ รุ่งเรือง หรือแม้แต่การ ด้มากราบพระธาตุพนม ครั้ง ก็ถือเ นมงคลแก่ชีวิต áÅŒÇ ในวันที่ สิงหาคม 2 เวลา น พระ าตุพนม ด้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ ององค์พระธาตุพนม และ ระจวบกับระหว่างนัน้ นตกพายุพดั แรงติดต่อกันมาหลายวัน ระชาชน ทั้ง ระเท ด้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรั บาล ด้ก่อสร้างองค์พระธาตุ ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2 22 อกจาก¾ÃкÃÁ สารีริก าตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมี องมีค่ามากมายนับหมื่น ชิ้น โดยเ พาะ ัตรทองค�าบนยอดพระธาตุ เ น ัตรทองค�าที่มีน้�าหนัก ถง กิโลกัม จจุบนั องค์ พระธาตุมี านกว้างด้านละ 2 เมตร สูง เมตร เ นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม งานนมัสการ องค์พระธาตุเริ่มตั้งแต่วัน ้น ค่�า เดือน ถงวันแรม ค่�า เดือน องทุก

เร ูนคร ิ่นนี้ างมีมนตร์ขลัง เรณูนครเ นถิน่ ทีอ่ ยู่ อง าว ู้ ทย ซ่งยังคงรัก า นบธรรมเนียม ระเพณีทอ้ งถิน่ ว้เ นอย่างดี อาทิ ธรรมเนียมการต้อนรับด้วยการ บาย รีสู่ วั การเลีย้ งอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ ชวนกัน ดืม่ เหล้าหมักทีอ่ ยูใ่ น ห การฟอนร�าผู้ ทย นอกจากนีย้ งั มีรา้ นจ�าหน่ายสินค้าพืน้ เมืองและ องทีร่ ะลกต่าง ว้บริการนักท่องเทีย่ วและ ระชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงอีกมากมาย โดยเ พาะบริเวณวัดพระธาตุเรณู และตลาดอ�าเ อเรณูนคร NAKHONPHANOM 73


การ อน ู้ ทยนับเ นการแสดง ลิ ะ และวั นธรรมแบบ พืน้ เมืองอย่างหน่ง องชาวผู้ ทย ที่ ด้รบั การถ่ายทอดกันมาเ นเวลา ช้านาน จากบรรพบุรุ องชาวเผ่าผู้ ทย ในสมัยก่อนเรียกการฟอนร�าแบบนี้ว่า อนละคร ทย เ นการแสดงออกให้เห็นถงความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน โดย การจับกลุ่มเล่นฟอนร�ากันอย่างสนุกสนานในงานเท กาลเดือนห้า และเดือนหก ซ่งจะมี ระเพณีบุ บั้ง ฟ และมีการเ ลิม ลองเพื่อ นมัสการองค์พระธาตุเรณู ในการฟอนร�าสมัยก่อนนั้น เ นการฟอนร�าตามความถนัด และความสามารถ ความช�านา องแต่ละบุคคล ม่ ด้เน้นความ เ นระเบียบหรือความพร้อมเพรียงกัน แต่เน้นลีลาท่าฟอนร�าต่าง ที่แสดงออกมา ส่วนมากเ นผู้ชายล้วน จับกลุ่มฟอนร�ากัน เพื่ออวดสาว จจุบันเ นการฟอนร�า องห ิงชายคู่กัน โดยยด ¡ÒÃÃíÒẺ´Ñ§é à´ÔÁ໚¹ËÅÑ¡ ¹Ñºà»š¹ÈÔŻзÕÊè ǧÒÁÅÐàÍÕ´͋͹ËÒ ´Ùä´ŒÂÒ¡ÂÔè§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ การเดินทาง อยู่ห่างจากพระธาตุพนม กิโลเมตร

ม หลเรือ หลากหลายเท กาลงาน ระเพ ี

งานนมัสการพระธาตุพนม ก�าหนดจัด น้ ในวัน น้ ค่า� ถง วันแรม ค่�า เดือน องทุก ซ่งถือเ นงาน ระเพณีที่ยิ่งให ่ และส�าคั ยิ่ง องชาว นครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ระเพณีการ หลเรือ ฟ จัด ้นในวันออกพรร า องทุก คือ ้น ค่�า เดือน การ หลเรือ ฟถือเ นการบูชาเทพเจ้า ในวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จมาจากเทวโลก วันนี้เรียกว่า วันพระเ ้า เ ด ลก การ หลเรือ ฟคือการสักการบูชาอย่างหน่ง เดิมเรือ ฟท�า ด้วยท่อนกล้วย หรือ ม้ ผ่ตอ่ เ นล�าเรือ ายในบรรจุ นม า้ วต้มมัด หรือสิง่ องทีต่ อ้ งการบริจาค า้ งนอกเรือมีดอก ม้ธู เทียน ตะเกียง และ ี้ ต้ ส�าหรับจุดให้สว่างก่อน ล่อยเรือ ฟ ระเพณีแสกเต้นสาก เ น ระเพณี องชนเผ่าแสก ทีอ่ า ยั อยู่ในหมู่บ้านอาจสามารถ อ�าเ อเมือง ห่างจากตัวเมือง ระมาณ 4 กิโลเมตร เ นการเต้นบวงสรวงเจ้าที่ เต้นกันเ น ระจ�าทุก ในเดือน ้น 2 ค่�า โซ่ทั่งบั้ง เ น ระเพณี องชาวโซ่ โส้ เ นชนเผ่าหน่ง คล้�ากว่าชาวอีสานทั่ว มี า าเ น องตนเอง การเต้นโซ่ทั่งบั้ง เ นการร�าในงาน พเพื่อส่งวิ าณผู้ตายให้ สุ สบายในชาติ หน้า การร�ามีทงั้ ชายและห งิ โดยส่วนให ม่ อี ยูท่ อี่ า� เ อโพนสวรรค์ การแ ่งเรือ ส่วงเ ือ เ น ระเพณีที่ ิบัติสืบทอดกันมา ช้านาน โดยจัด ้นระหว่างงานบุ ออกพรร ามีความมุ่งหมายให้ ชาวบ้าน ด้สนุกสนานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีความเสียสละ และเ นการเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่าง ระชาชนชาวลาวและชาว ทย จัด ้นในล�าน้�าโ ง บริเวณหน้าเ ื่อนนครพนม มีระยะทาง แ ่ง ัน กิโลเมตร ในร่องน้า� ที่ หลเชี่ยวยากล�าบากมากในการ แ ง่ นั ดังนัน้ จงอาจกล่าว ด้วา่ ผูช้ นะคือผูเ้ ก่งทีส่ ดุ ในแถบลุม่ น้า� โ ง 74

อ งสินค้าและ ลิตภั

์หัต กรรมพื้นเมือง

ลิตภั ์ ระเภท า้ ายและ หม แหล่งผลิตอยูใ่ นอ�าเ อ เรณูนคร อ�าเ อธาตุพนม อ�าเ อ รีสงคราม และอ�าเ อนาหว้า โดยท�าการผลิตผ้าซิ่น หม ผ้า ายมัดหมี่ จะทอกันเ พาะใน ดูแล้ง ส�าหรับหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง ด้แก่ บ้านหนองย่างชิ้น ต�าบลหนอง ย่างชิ้น อ�าเ อเรณูนคร ลิตภั ์ ระเภทเครื่อง ักสาน แหล่งผลิตอยู่ในอ�าเ อ เมือง อ�าเ อ ลา าก อ�าเ อเรณูนคร อ�าเ อ รีสงคราม โดยผลิต สินค้าจ�าพวกกระติบ า้ ว กระด้ง เสือ่ เตย ท�าการผลิตตลอด พร้อม กับการท�านา หมู่บ้านที่มีชื่อเสียง ด้แก่ บ้านชะโงม และบ้านนา คอกควาย อ�าเ อเมือง ลิตภั ์ ระเภทเครือ่ ง นดินเ า แหล่งผลิตส่วนให อ่ ยู่ ในอ�าเ อท่าอุเทน ผลิตสินค้าจ�าพวกครก หบรรจุน้�า นาดต่าง ลิตภั ์ ระเภทงานตีเหล็ก แหล่งผลิตอยู่ในอ�าเ อ ธาตุพนม ทีบ่ า้ นนาถ่อนทุง่ ต�าบลนาถ่อน อ�าเ อธาตุพนม โดยผลิต มีดโต้ วาน เสียม จอบ เ นต้น จะท�าการผลิตเ พาะใน ดูแล้ง ลิตภั ์ ระเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง แหล่งผลิตอยู่ใน อ�าเ อท่าอุเทน อ�าเ อนาหว้า ท�าการผลิตแคนเ นส่วนให ่ โดย เ พาะที่บ้านท่าเรือ ต�าบลท่าเรือ อ�าเ อนาหว้า ผลิตทุกวันเ น อาชีพ และที่บ้านพนอม อ�าเ อท่าอุเทน และในจังหวะชีวิตที่เรียบง่าย แต่องอาจใน นบ ระเพณีที่ แ ง็ แรงนีเ่ อง เ นตัวสะท้อนวิถชี วี ติ ท้องถิน่ อง ชาวนครพนม ให้ กลับกลายเ นวั นธรรมที่สวยงาม ชนิดที่ใคร ต่างก็เ ารอชื่นชม ผ่านงานเท กาลเลือ่ งชือ่ และสินค้าหัตถกรรมมากมาย องจังหวัด เ ิ วน เลือก หว้พระ เลือกเทีย่ ว เลือก ม ที่ นครพนม ด้ตามใ คุ อ อบคุณ อ้ มูลจาก ส�านักคณะกรรมการพิเ เพื่อ ระสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส�านักงาน ก ร


NAKHONPHANOM 75


เส้นทางความเป็นมาจังหวัดนครพนม

หลากหลายเผ่าไทยใน นครพนม

าลหลักเมืองนครพนม 76


จังหวัดนครพนม เ น ังหวัดเล็ก ริม งแมน้�า ขง ในดินแดนที่ราบสูง อดีตเ น ูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์อัน รุงเรือง แรกทีเดียวตัวเมืองตั้งอยูทาง ง ้าย ของล�าน้�า ขง งลาว บริเว ทางใต้ ากเ บั้ง ตรงข้ามกับอ�าเภอพระ าตุพนมใน ุบัน ตามอุรังคนิทานหรือต�านานพระธาตุพนม พิสดาร องพระ รรมรา านุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ด้เรียบเรียง ว้ ตอนหน่งว่า สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ที่แคว้นศรีโคตรบูรณ์ มีพุทธท�านายว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว เมือง รี คตรบูร ์จักย้ายไปตั้งที่ “ป่าไม้รวก” มีนามว่า เมืองมรุกขนคร ซึ่งสันนิษฐานกันว่าหมายถึง เมืองที่อยู่ในดงไม้รวก ตามส าพ ูมิ ระเท ที่สร้างบ้านแ งเมืองนั้นเอง ระมาณ พ สมัยพ าสุมิตร รรม ผู้ครองเมืองมรุกขนคร เ นก ัตริย์ ผู้มีจิต ัรทธาต่อพระพุทธ าสนาอย่างแรงกล้า มีการบูรณะพระ าตุพนม ้นเ นครั้งแรก โดยก่อพระลานอูบมุง ชั้นที่ และชั้นที่ 2 แล้ว สร้างก�าแพงล้อมรอบมีงาน ลองสมโ ชอย่างมโห าร ซ่งพระอุรังคธาตุ ด้แสดง า ิหารย์อั จรรย์ยิ่ง ท�าให้พ าสุมิตร รรมบังเกิดความ ติโสมนัสมาก นอกจากถวายทรัพย์สินมีค่ามากมายเ นพุทธบูชาแล้ว ยังมอบหมายให้หมู่บ้านทั้ง แห่งในเ ตแดนนั้น เ นผู้ดูแลรัก าองค์ พระธาตุ หลังจากพ าสุมิตร รรม มีผู้ครองนครต่อมาอีก 2 พระองค์ ก็เกิดเหตุอาเพ แก่อาณาจักร รีโคตรบูรณ์ จนกลายเ นเมืองร้าง กระทั่ง ง พ เ ้า รี คตรบูร ์ ด้สร้างเมืองมรุก นคร ้นใหม่ใต้เมืองท่าแ กบน งซ้ายแม่น้�าโ ง ใน พ 2 สมัย พระเ ้านครหลวงพิ ิตท พิ ราชธานี รีโคตรบูรณ์ ด้เ ลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเ น เมือง รี คตรบรู ์ ตรงตามชื่ออาณาจักรเดิม ใน สมัยนี้ยังมีการบูรณ ิสัง รณ์พระธาตุพนมเรื่อยมาจนถง พ 22 พระ รรมรา าเจ้าเมือง รีโคตรบูรณ์องค์สุดท้าย ด้ย้ายเมืองมาตั้ง บน ง วา ง ทย เยื้องเมืองเก่า ทางเหนือแล้ว นานนามเมืองใหม่ว่า เมืองนคร จากนั้นมีการโยกย้ายชุมชนเมืองอีกหลายครั้ง พ 2 2 ในรัชกาลสมเด็ พระเ ้าตากสินมหารา ด้มีการย้ายเมืองมาตั้งที่บ้าน หนองจันทร์ ห่าง ้น ทางเหนือ 2 กิโลเมตร ใน พ 2 รัชสมัย องพระบาทสมเด็ พระพุท ยอด า ุ า ลกมหารา รัชกาลที่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองนครก็ ด้ อ ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร โดยพระองค์ทรงพระราชทานนามใหม่ ้นว่า นครพนม NAKHONPHANOM 77


ชื่อนครพนมนั้น มี ้อสันนิ าน ระการหน่งว่า เมืองนคร เคยเ นเมืองลูกหลวงมาก่อน และมีความส�าคั ทาง ระวัติ าสตร์ จง ด้ใช้ชื่อว่า นคร ส่วนค�าว่า พนม ก็มาจากพระ าตุพนม ูชนีย สถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน หรืออีกนัยหน่งคือ เดิมเมืองมรุกขนครตั้งอยู่ทาง งซ้าย แม่นา้� โ งในบริเวณทีม่ ี เู าสลับซับซ้อน จงน�าค�าว่า พนม ซ่งแ ล ว่า ูเ ามาใช้ นครพนม จงหมายความถง เมืองแห่ง ูเ า นั้นเอง เ า ทยในนครพนม ังหวัดนครพนม ระกอบด้วยชนเผ่าต่าง อา ัยอยู่อย่าง หลากหลาย ด้แก่ ชาวผู้ ท ู ท ทย ้อ ทยแสก ทยกะเลิง ทยโส้ ทย ่า ทยลาว ทยอีสาน แต่ละเ าจะ รวมกันเ นกลุ่ม กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่อ�าเ อต่าง ดังนี้ าว ู้ ท ู ท ผู้พิ มัยความสุนทรีย์แห่งการต้อนรับแ ก บ้านแ กเมืองผูม้ าเยือน โดยเ พาะการจัดการบาย รีสู่ วั เลีย้ ง อาหาร ชี่ า้ งคู่ ดูดอุคชู่ ายห งิ หรือเหล้าหมักแบบท้องถิน่ ดืม่ กัน ทั้ง หโดยใช้หลอด ม้ซางดูดน้�าเหล้าจาก ห มีพิธีกรรมในรอบ ตาม ตี ระเพณี นา ลิ การฟอน ู ททีร่ า่ ยร�าลีลาทีอ่ อ่ นช้อย ระกอบ วงแคน ส่วนให ่จะอยู่ในพื้นที่เรณูนคร มีบางส่วนที่อยู่ที่อ�าเ อ นาแก อ�าเ อธาตุพนม อ�าเ อ ลา าก ทย ้อ เ นกลุ่ม ทย-ลาว อีกกลุ่มหน่งซ่งมาจากเมืองหง ÊÒ แ วง ชยบุรี ระเท สาธารณรั ระชาธิ ตย ระชาชน ลาว เ ้ามาตั้งถิ่น านที่ ากน้�าสงคราม เมื่อ พ ส่วน ให อ่ ยูท่ อี่ า� เ อท่าอุเทน อ�าเ อบ้านแพง และบ้าน ว้างคี ต�าบล บ้านค้อ อ�าเ อโพนสวรรค์ ซ่ง ด้ชื่อว่า หมูบ้านคอม ดมีเนียม ี ทยแสก มี ูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่เมืองแสก เ ตเมืองค�าเกิด ติดชายแดน วน กิโลเมตร อพยพมาอยู่ใน ระเท ทยตั้งแต่ ตอนที่ ระเท ทย ราบกบ เ า้ อนุวง ์ สมัยราชการที่ ส่วนให ่ จะอยู่ในพื้นที่ต�าบลอาจสามารถ อ�าเ อเมืองนครพนม และบาง ส่วนอยูท่ อี่ า� เ อนาหว้า มี ระเพณีทสี่ า� คั คือ การเล่นแสกเต้นสาก ทยกะเลิง มี า าพูด องเผ่าเช่นเดียวกับโส้ อพยพมาจาก แ วงสุวรรณเ ต เ ตค�าม่วน ทยกะเลิงส่วนให ่จะตั้งบ้านเรือน อยู่ที่บ้านพระซอง ต�าบลพระซอง อ�าเ อนาแก และที่ต�าบลราม ราช อ�าเ อท่าอุเทนโดยมี ูนย์วั นธรรม ทยกะเลิง ที่โรงเรียน พระซองสามัคคีวิทยา อ�าเ อนาแก นอกจากนี้ ยั ง มี บ างส่ ว น ด้ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ที่ อ� า เ อโพน สวรรค์ อา ยั ะ นกับพวก า่ และโส้ และทีต่ า� บลนาถ่อน อ�าเ อ ธาตุพนม ก็มีจ�านวนหน่งที่อา ัยอยู่ที่นั่น ูนย์วั นธรรม ทยกะเลิงแห่งนี้ ตั้ง ้นตามนโยบายฟนฟู ิล วั นธรรม และ ูมิ า โดยน�าเอาเอกลัก ณ์แท้ อง ทยกะเลิง ส่งเสริมและพั นาให้มีสีสันและความงดงามอลังการ ูนย์วั นธรรม ทยกะเลิง แห่งนี้ ด้ ลุกเร้าให้เยาวชนตระหนัก 78

ถงคุณค่า องผลผลิต อันเกิดจากกระบวนความคิด องบรรพบุรุ ที่แยบยลและลกซ้ง คนรุนใหม ควรที่ ะ ก าและอนุรัก ์ มิให้เสื่อมสลาย ตามกาลเวลา ทย ส้ ถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองมหาชัย ก่องแก้ว และแ วงเมือง ค�าม่วน สาธารณรั ระชาธิ ตย ระชาชนลาว อพยพเ ้ามาอยู่ ใน าคอีสาน สมัยรัชกาลที่ หลัง ราบกบ เจ้าอนุวง ์ เ นเผ่า ทีม่ คี วามเชือ่ และความ รัทธาในบรรพบุรุ มีพธิ กี รรมทีส่ า� คั คือ พิธีโส้ทั่งบั้ง อา ัยอยู่ในพื้นที่บ้าน พะทาย หนองเทา และบาง ส่วนที่อ�าเ อ รีสงคราม และอ�าเ อโพนสวรรค์ ทยขา เ นชาวพื้ น เมื อ งเผ่ า หน่ ง ที่ อ า ั ย ะ นอยู่ กับ ทยกะเลิง ทยโซ่ โส้ และ ทยลาว ซ่ง จจุบันนี้ถูกกลืน เกือบจะหมดแล้วเดิม ทย ่ามีถิ่นก�าเนิดอยู่ในแ วงสุวรรณเ ต แ วงสาละวั น และแ วงอั ต อ องสาธารณรั ระชาธิ ตย ระชาชนลาว อพยพมายัง ระเท ทยในรัชกาลที่ แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ ชาว ทย ่าที่พอจะมีหลัก านบ้างอา ัย ะ นกับ ทย โซ่ โส้ ในจังหวัดนครพนม เช่น หมู่บ้านค�าเตย ต�าบลท่าจ�า า อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทยลาว ทยอีสาน เ น ระชากรกลุ่มให ่ พูด า า ทย-ลาว า าอีสาน เ นกลุ่มผู้น�าทางด้านวั นธรรม าค อีสาน เช่น ตี คอง ต�านาน อัก ร าสตร์ จารีต ระเพณี นิยม ตั้งหมู่บ้านเ นกลุ่ม บนที่ดอนเรียกตาม า าท้องถิ่นว่า โนน ยด ท�าเลการท�านาเ นส�าคั อา ัยอยู่ทั่ว ขอขอบคุ ข้อมูล าก


เส้ นทางพบ สหกร ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษา นครพนม จำากัด

องค์พระธาตุพนม หมายถง สั ลัก ณ์ ระจ�า องชาวนครพนม สีเ ียว หมายถง สีสั ลัก ณ์ องสหกรณ์ สีแสด หมายถง สี ระจ�าจังหวัด นครพนม สีแสด-น้า� ตาล

นายคมสิน ศรีมานะศักดิ

ประธานสหกร ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม

สหกร อ์ อมทรัพย์ครูมธั ยมศึกษานครพนม จำากัด »ÃÐàÀ·áÅзÕèµÑé§Êíҹѡ§Ò¹ ª×èÍ

¹Ò§áÇÇµÒ Í‹Í¹¾Ô¹Ò

ผู้จัดการสหกร ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมธั ยม ก านครพนม จ�ากัด (SAHAKRON KU MUTTHAYOM SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED) »ÃÐàÀ· สหกรณ์ออมทรัพย์ ·ÕèµÑé§Êíҹѡ§Ò¹ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เล ที่ 4 ถนนหลัง าลากลาง ต�าบลในเมือง อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม 4 ·ŒÍ§·Õè´íÒà¹Ô¹§Ò¹ จังหวัดนครพนม

วิสัยทั น์ องค์กรมั่นคง ทุกคนมั่นใ ¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ÊÒ¡Å Tel. 424 42- 4 Fax 424 Mobile - 2 2 - 22 E-Mail : kumuttayom_nkp@hotmail.com, เว็บ ต์ : WWW.NKPCST.COM

80


ÅíҴѺ 2 4

2 4

ื่อ สกุล

นายคมสิน รีมานะ ักดิ นาย ระหยัด วังวร นายสมพง ์ ทธิทิ นาย านุมา กิติ รีวรพันธุ์ นายธนู เจริ รัตน์ นายสุทั น์ วังกะธาตุ นายสุพจน์ ส่งเสริม นายสุรพล มีหนองหว้า นายสุวรรณ ตรี ัน นายวิวั น์ชัย คงเพชร นายสมพง ์ อุมะวรรณ นายนิมิตร อ่อนบัตร นายบั ชา ยี่สารพั น์ นายสรสิทธิ พรรณวง ์ นายเดชา แก้วเชื่อม นางแววตา อ่อนพินา

µíÒá˹‹§

ระธานกรรมการ รอง ระธานกรรมการคนที่ รอง ระธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการหน่วย อโพนสวรรค์ รอง ระธานกรรมการคนที่ กรรมการและเหรั ิก กรรมการหน่วยอ�าเ อเรณูนครและเล านุการ กรรมการหน่วย อ เมือง กรรมการหน่วย อ ลา าก กรรมการหน่วย อ นาแก กรรมการหน่วย อ ธาตุพนม กรรมการหน่วย อ ท่าอุเทน กรรมการหน่วย อ บ้านแพง กรรมการหน่วย อ นาหว้า กรรมการหน่วย อ รีสงคราม กรรมการหน่วย อ นาทม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยม ก านครพนม

สหกร ์ออมทรัพย์ครูมั ยม ก า นครพนม หลักเก ์การกู้ ☻สมา ิกสามั

ข้ารา การครู กูส้ ามั กู้ ด้ เท่า องเงิน ด้รายเดือน แต่ละราย แต่ ม่เกิน - บาท □ มีผคู้ า้� ระกันต้องเ นสมาชิกสหกรณ์ เ น า้ ราชการครูจา� นวน คน ช�าระ คืน งวด กู้ ุกเ ิน กู้ ด้ ม่เกิน - บาท □ มีผคู้ า้� ระกันต้องเ นสมาชิกสหกรณ์ เ น า้ ราชการครูจา� นวน คน ช�าระ คืน 2 งวด ☻¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡Òà กู้สามั กู้ ด้ ม่เกิน 2 - บาท □ มีผคู้ า้� ระกันต้องเ นสมาชิกสหกรณ์ เ น ้าราชการครูจ�านวน 2 คน □ ช�าระคืนตามอายุสั าจ้างคงเหลือ กู้ ุกเ ิน กู้ ด้ ม่เกิน 2 - บาท □ มีผคู้ า้� ระกันต้องเ นสมาชิกสหกรณ์ เ น ้าราชการครูจ�านวน คน □ ช�าระคืนตามอายุสั าจ้างคงเหลือ กู้ ุกเ ิน □ กู้ ด้ ม่เกิน - บาท สามหมืน่ บาทถ้วน □ มีผคู้ า้� ระกันต้องเ นสมาชิกสหกรณ์ เ น า้ ราชการครูจา� นวน คน ช�าระ คืน 2 งวด ☻สมา ิกเ ้าหน้าที่ ุรการ รงเรียน □ กูส้ ามั และกู้ กุ เ นิ รวมกัน ด้ ม่เกิน 2 เท่า องเงิน ด้รายเดือน □ ผูค้ า้� ระกันเ นสมาชิกสหกรณ์ เ น ้าราชการครู ราย □ ช�าระคืนเงินกูส้ ามั หรือ กุ เ นิ 2 งวด □ สมาชิกสมทบบุคคลทั่ว □ กูส้ ามั หรือกู้ กุ เ นิ กู้ ด้ อง หุ้น ณ วันยื่นกู้ □ เงินกู้สามั ช�าระคืน งวด NAKHONPHANOM □ เงินกู้ ุกเ ิน ช�าระคืน 2 งวด145


àÊŒหกร¹·Ò§¾º การ ก ร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำากัด

สหกร ก์ ารเก ตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ก ส นครพนม า� กัด จดทะเบียนตามพระราชบั ัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2 4 ตั้งอยู่บ้านเล ที่ หมู่ ถนนนิตโย ต�าบลนาทราย อ� า เ อเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม 4 มี ส มาชิ ก จ� า นวน 4 หุ้น จ�านวน 2 4 บาท มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 2 บาท ในรอบ สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจ ด้าน มี ริมาณธุรกิจ รวมจ�านวน 4 บาท ระกอบด้วย ุรกิ ัดหาสินค้ามา �าหนาย ระเภทการเก ตร และเ น สินค้าอุ ภคบริ ภค จ�านวน บาท 2 ุรกิ รวบรวมข้าวเ ลือก และข้าว พด จ�านวน บาท ุรกิ แ รรู ข้าวเ ลือก จ�านวน 4 4 บาท คณะ กรรมการด�าเนินการทั้งหมด ท่าน มี นายร�าพง พัน ุ์เวียง ด�ารงต�าแหน่ง ระธานกรรมการ สกต นครพนม �ากัดมีจุด ระสานงานให้บริการสินค้า และกระจายสินค้าให้แก่สมาชิก และเก ตรกรทัว่ ผ่านทางคลัง อ�าเ อที่ ธ ก ส สังกัดอยู่จ�านวน 2 อ�าเ อ มีการด�าเนินธุรกิจ หลักอยู่ 4 ระเ ท ดังนี้ ุรกิ ัดหาสินค้ามา �าหนาย ุรกิ ื้อ เ นการจัดหา จจัยการผลิตที่สมาชิกใช้ ระกอบอาชีพ ด้แก่ เครื่องจักรกล การเก ตร ุย สารเคมี วัสดุการเก ตร กากน้�าตาล เมล็ดพันธุ์ พืชต่าง ้าวสาร และอื่น ุรกิ รวบรวม ลิต ล รุ กิ ขาย เ นการรวบรวมผลผลิต จากสมาชิก และเก ตรกรทั่ว เพื่อให้เกิดอ�านาจการต่อรองใน การ าย ผลิตผล องสมาชิกก่อนน�า จ�าหน่ายให้แก่รา้ นค้า ด้แก่ ้าวเ ลือก ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และมันส�า ะหลัง

นายร�าพง พัน ุ์เวียง ด�ารงต�าแหน่ง ระธานกรรมการ

ุรกิ แ รรู เ นการรวบรวม ้าวเ ลือกจากสมาชิกและเก ตรกร ทัว่ เพือ่ น�า สีแ รรู เ น า้ วสารและ า้ วกล้อง เพือ่ จ�าหน่ายตามร้าน ค้าในพื้นที่ นอกพื้นที่ และ ธ ก ส ทุกสา า ในจังหวัดนครพนม ุรกิ บริการ เ นการบริการ นส่งสินค้า ด้แก่ ุย วัสดุทางการ เก ตร นส่งทั่ง อัตลัก ์ ความเข้มแข็งของสหกร ์ เช่น ความต่อเนื่อง การเ นสมาชิก จากรุ่นสู่รุ่น การ ระชุมกลุ่มอย่างสม่�าเสมอ การด�าเนิน ุรกิ ของสหกร ์ที่ ดนเดน และสง ลตอความ เ นอยูของสมา ิก เช่น การจัดหา ุย รวบรวม ้าว การจัดหาเมล็ด พันธุ์ ระ ย น์ที่สมา ิก ด้รับ ลดต้นทุน เพิ่มราย ด้ และสวัสดิการ ติดตอ สหกร ก์ ารเก ตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ก ส นครพนม า� กัด หมู่ ถนนนิตโย ต�าบลนาทราย อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม 4 ทร ัพท์ ทรสาร ลิงค์สหกร ์


เส้ นทางพบ สหกร ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จำากัด

สหกร ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำากัด

สหกร อ์ อมทรัพย์ครูนครพนม จำากัด เป็นองค์กรทีม่ นั่ คง ายใต้การบริหาร งานตามหลัก ธรรมา บิ าล ธำารงไว้ซงึ่ อุดมการ ใ์ ห้บริการดี เทคโนโลยีทนั สมัย นั่นเ นวิสัยทั น์ อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ช่งตั้งอยู่เล ที่ / ถนนอ ิบาลบั ชา ต ในเมือง อ เมือง จ นครพนม เ ดรับสมาชิกทั้งสมาชิกสามั และสมาชิกสมทบ

ÍѵÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹ÃѺ½Ò¡»ÃÐàÀ·µ‹Ò§æ เงินรับ ากออมทรัพย์พิเ เงินรับ ากออมทรัพย์พิเ

ครงการพิเ

ร้อยละ ร้อยละ

ตอ ตอ

สหกร ์ออมทรัพย์ครูนครพนม �ากัด

มี ูนย์ ระชุม ว้ให้บริการแก่ สมาชิกให้มาจัด ระชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยง งานมงคลสมรส เพราะเรามี ูนย์ ระชุมหนองบกที่ครบวงจร และห้องให้เลือก หลาย นาด ตามงานและวัตถุ ระสงค์ ห้อง ระชุมชั้นที่ ห้องหนองบก นาดบรรจุ ระมาณ คน 2 ห้อง ิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องหนองบก 2 นาดบรรจุ ระมาณ คน ห้อง ระชุม นาดกลาง ห้องหนองบก นาดบรรจุ ระมาณ คน คน 4 ห้อง ระชุมคณะกรรมการ ห้องหนองบก 4 นาดบรรจุ ระมาณ ห้อง ระชุม นาดเล็ก ห้องหนองบก นาดบรรจุ ระมาณ คน อัตราสวัสดิการค่าใช้บริการ นู ย์ ระชุมหนองบก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ากัด เ นอัตรา ที่มีราคาถูกพิเ ว้บริการสมาชิกทุกท่าน รายละเอียดสนใจติดต่อ เบอร์

สหกร ์ออมทรัพย์ครูนครพนม �ากัด เ ดรับสมา ิก สมา ิกสามั เ นผู้เห็นชอบในวัตถุ ระสงค์ องสหกรณ์นี้ 2 เ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ าวะ ซ่ง ม่เ นผู้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องมีคุณสมบัติ ก เ น า้ ราชการ หรือลูกจ้าง ระจ�าสังกัดกระทรวง ก าธิการในจังหวัดนครพนม หรือเ นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ เ น า้ ราชการ หรือลูกจ้างทีเ่ ก ยี ณอายุราชการ และเคยเ น หรือเ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูนครพนม จ�ากัด 4 เ นผู้มีความ ระพ ติและลัก ณะนิสัยดี มิ ด้เ นสมาชิกสหกรณ์อนื่ ซ่งมีวตั ถุ ระสงค์ในการ ให้กู้ยืมเงิน ระเ ทเดียวกัน มีอายุ ม่เกิน 2 บริบูรณ์ ม่เ นบุคคลที่ถูกสหกรณ์ด�าเนินคดี ใน านะผู้กู้

สมา ิกสมทบ เ นผู้เห็นชอบในวัตถุ ระสงค์ อง สหกรณ์ 2 เ นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติ าวะ ตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดนครพนม 4 เ นผู้ที่มีความ ระพ ติดีงาม เ นผู้ที่จะ ิบัติตามก หมาย ้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่ง องสหกรณ์ เ นผู้ ระสงค์จะท�าธุรกิจ หรือ ใช้บริการจากสหกรณ์


เส้ นทางพบ สำานักงานสหกร ์ จังหวัดนครพนม

สหกร ์และสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการ พั นาประเทศและสมาชิก อยู่ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข คือ วิสยั ทั น์ องส�านักงานสหกร ์ งั หวัด นครพนม ส�านักงานสหกร ์ งั หวัดนครพนม ตัง้ อยู่ เล ที่ 2 ถ อ บิ าลบั ชา ต หนองแสง อ เมือง จนครพนม จจุบนั มี นาย าตุรนั ต์ สมิท ภ์ นิ นั ท์ ด�ารงต�าแหน่งสหกร ์ ังหวัดนครพนม ส�านักงานสหกร ์ ังหวัดนครพนม มี ารกิจหลักในการส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่ม เก ตรกรให้มีความเ ้มแ ็ง จจุบันสหกรณ์ และกลุ่มเก ตรกรที่อยู่ในการแนะน�าส่งเสริม จ�านวน 2 แห่ง เ นสหกรณ์การเก ตร แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ แห่ง สหกรณ์ ระมง แห่ง สหกรณ์เครดิตยูเนียน แห่ง สหกรณ์ บริการ แห่ง สหกรณ์ร้านค้า แห่ง และ กลุ่มเก ตรกร แห่ง โดยเ พาะในส่วน องสหกรณ์การเก ตร มีจ�านวนมากที่สุด ซ่งอาชีพหลัก องสมาชิก สหกรณ์การเก ตร คือ การท�านา ท�าสวนยาง พารา การ ลูกพืชผัก ชนิดต่าง การเลีย้ งสัตว์ และการ ระมง เ นต้น ซ่งการ ระกอบอาชีพ เหล่ า นี้ มี ค วามต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จาก หน่วยงานต่าง เพื่อยกระดับความเ นอยู่ ให้ดี ้น

84

นายจาตุรันต์ สมิทธ์ ินันท์ สหกร ์จังหวัดนครพนม

สำานักงานสหกร จ์ งั หวัดนครพนม ใน 2 รั บาลโดยกระทรวงเก ตรกร และสหกร ์ ด้มีมาตรการช่วยเหลือเก ตร ผู้ ลูก ้าวนา โดย ด้น�าโครงการสินเชื่อเพื่อ รวบรวม ้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน เก ตรกรเ ้ามาด�าเนินการ โดยมี ั้นตอนให้ สถาบันเก ตรกร เช่น สหกรณ์ กลุ่มเก ตรกร กู้เงินตามโครงการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเพียง ร้อยละ ถง ร้อยละ 2 บาท เพื่อให้สถาบัน เก ตรกรเหล่านี้น�า รับซื้อ ้าวจากสมาชิก และเก ตรกร ในราคาทีเ่ นธรรม โดยใช้วธิ กี าร บริหารจัดการส่วนต่าง องอัตราดอกเบีย้ เ า้ มา เพิ่มมูลค่า ้าวเ ลือกที่รับซื้อจากเก ตรกร ส�านักงานสหกร ์ ังหวัดนครพนม โดย นาย าตุรันต์ สมิท ์ภินันท์ สหกร ์ ังหวัด นครพนม ด้มีแนวคิดในการบริหารจัดการ สินเชื่อเพื่อเพื่อรวบรวม ้าว และสร้างมูลค่า เพิ่มโดยสถาบันเก ตรกร โดยใช้วิธีการจัดท�า บันทก อ้ ตกลงระหว่างสหกรณ์กบั โรงสี ซ่งแนว วิธี บิ ตั นิ นั้ สหกรณ์กเู้ งินจากโครงการ เพือ่ รวบรวม ้าวจากสมาชิก และน�า จ�าหน่าย ให้กับโรงสีที่ร่วมจัดท�าบันทก ้อตกลง โดยมี เงือ่ น คือ โรงสีจะต้องซือ้ า้ วเ ลือกในราคา น�าตลาด กก ละ 2 บาท พร้อมรับผิดชอบ ดอกเบี้ยโครงการ และค่าบริหารจัดการให้ กับสหกรณ์ที่จ�าหน่าย ้าวเ ลือกให้สหกรณ์ ซ่งโรงสีจะ ด้รับเครดิตจากสหกรณ์ วัน แต่ ทั้ ง นี้ โ รงสี จ ะต้ อ งน� า หลั ก ระกั น


มาวาง ว้ ที่ ส� า นั ก งานสหกร ์ ังหวัดนครพนม ผลการด�าเนินการตามวิธีดังกล่าว จาก อ้ มูล อง นู ย์สารสนเท กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า ราคา ้าวเ ลือก องจังหวัดนครพนม ใน การผลิต 2 /2 สูงที่สุดใน ระเท โดยราคา า้ วเ ลือก เจ้ามะลิ มีราคาเ ลีย่ อยูท่ ี่ 4 บาท/ตัน ใน ณะทีร่ าคาเ ลีย่ อง จังหวัดอื่นอยู่ที่ ระมาณ บาท/ตัน

ลการด� า เนิ น งานใน การ ลิ ต ผลการรวบรวมที่ลงนาม 4 4 ตัน เ นเงิน 2 ล้านบาท 2 วงเงิน ล้านบาท เก ตรกร ด้รับ ระโยชน์ 4 ราย 4 ส่ ว นต่ า งจากการซื้ อ ราคาน� า ตลาด กก ละ 2 บาท เ นเงินงบ ระมาณ ล้านบาท หรือร้อยละ 2 อง มูลค่า ้าวเ ลือก สหกรณ์ ด้รับค่าบริหารจัดการตันละ 2 บาท สมาชิก ด้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ เก ตรกรผู้ ลูก ้าว โครงการดั ง กล่ า ว ด้ รั บ การยอมรั บ จาก

เส้ นทางพบ สหกร ์การเกษตร ศรีสงคราม จำากัด

สถาบันเก ตรกรในจังหวัดนครพนม และโรงสี เอกชน จงท�าให้ ด้เกิดการ ยายวิธี ิบัติ สู่โครงการส่งเสริมการเก ตรในระบบแ ลง ให ่ โดยสหกรณ์จังหวัดนครพนม ด้มีการ จั ด ท� า บั น ทก ้ อ ตกลงระหว่ า งโรงสี เ อกชน บวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม และ กลุ่มนาแ ลงให ่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2 ่งคาดวา ล ากการ ัดท�าบันทกข้อตกลง ดังกลาว ะสามาร วยดงราคาข้าวเ ลือก ของกลุมเก ตรกรนาแ ลงให ให้สงู ข้น และ สง ลราคาข้าวเ ลือกของ ังหวัดนครพนม ให้สูงข้นตอ ด้วย

สหกร ์การเกษตรศรีสงคราม จำากัด

บริการรับ ากเงินให้สินเชื่อแก่สมาชิก จ�าหน่ายสินค้า รับซื้อ และ รวบรวมผลิตผล ทางการเก ตร จ�าหน่าย ุย ยา เมล็ดพันธุ์ ในราคายุติธรรม มน้�ามันเชื้อเพลิง

คุ สม ิตร ย า ู้ ัดการ คุ สงวน พ ิสุ ระ านกรรมการ

หมู่ ต�าบล รีสงคราม อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม

ทร

NAKHONPHANOM 15


เส้ นทางพบ องค์การบริหารส่วนตำาบล

¹Ò¶ÇÔÅ Íش˹ع

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านผึ้ง

ดาบตำารวจพิทักษ์ ต่อยอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านผึ้ง

นายสมบูร ์ นาคะอินทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านผึ้ง

นายประพันธ์ เพิ่มพูน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านผึ้ง การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วั นธรรมไทย เศรษ กิจสดใส ชุมชนปลอด ัย ใส่ใจสุข าพ เชื่อมมิตร าพสู่อาเซียน

คือวิสยั ทั น์ ององค์การบริหารส่วนต�าบล บ้านผ้ง ช่ง ด้ยก านะจากส าต�าบลบ้านผ้ง น้ เ นองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านผ้ง เมือ่ พ 2 4 เ นองค์การบริหารส่วนต�าบล นาดให ่ มี านะเ นนิติบุคคลและเ นราชการบริหาร ส่วนท้องถิน่ ระกอบด้วย 2 หมูบ่ า้ น ระชากร คน มีดาบต�ารว พิทัก ์ ตอยอด เ น นายกองค์การบริหารสวนต�าบลบ้าน ้ง พืน้ ที่ ององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านผ้ง 2 ตารางกิโลเมตร หรือ ระมาณ 2 ร่

ระวัติต�าบลบ้าน ้ง

พืน้ เพดัง้ เดิม ระชาชนอพยพมาจาก ระเท ลาว และส่วนหน่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัด อนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย ส่วน ให น่ บั ถือ าสนาพุทธ รองลงมา คือ าสนาคริสต์ ตามล�าดับ ด้าน ระเพณีดงั้ เดิม เช่น บุ กอง า้ ว บุ มหาชาติ บุ า้ ว ระดับดิน บุ บัง้ ฟ เ นต้น ทิ เหนือ จดต�าบลโพนบก อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทิ ใต้ จดต�าบลนามะเ ือ อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม ทิ ตะวันออก จดต�าบลโพธิตาก อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม ทิ ตะวันตก จดต�าบลกุรุคุ อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม 86


พัน กิ

จัดให้มแี ละบ�ารุงรัก าทางน้า� และทางบก 2 จัดให้มีน้�าเพื่อการอุ โ คบริโ คและ การเก ตร ส่งเสริมการ ก า าสนา วั นธรรม และนันทนาการ 4 ส่งเสริมการ กระกอบอาชีพ องรา ร และพั นาชุมชนเ า้ สูร่ ะบบเ ร กิจพอเพียง องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ก�าจัด ยะมูล อยและสิ่ง ิกูล สงเคราะห์ชว่ ยเหลือผูส้ งู อายุ คนพิการ เด็กก�าพร้า ผู้ติดเชื้อเอดส์ บ�ารุงรัก าทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการ องกันแก้ หายาเสพติด สร้างความ ลอด ยั ในชีวติ และทรัพย์สนิ

ยุท าสตร์การพั นาต�าบลบ้าน ง้ ระกอบด้วย ด้าน ด้แก

ยุทธ าสตร์การพั นาด้านการคมนาคม 2 ยุทธ าสตร์การพั นาด้านแหล่งน้�า ยุทธ าสตร์การพั นาด้านการ ก า าสนาและวั นธรรม 4 ยุทธ าสตร์การพั นาด้านสิง่ แวดล้อม ยุทธ าสตร์การพั นาด้านสังคม ยุทธ าสตร์การพั นาด้านเ ร กิจ ยุทธ าสตร์การพั นาด้านสาธารณสุ ยุทธ าสตร์การพั นาด้านการเมืองและ การบริหาร ยุทธ าสตร์การพั นาด้านการ องกัน และบรรเทาสาธารณ ัย

NAKHONPHANOM 87


เส้ นทางพบ องค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหารสวนต�าบลขามเ า ä´Œ¨´Ñ µÑ§é และยก านะเ นองค์การบริหารส่วนต�าบล ตาม ระกา กระทรวงมหาด ทย ลงวันที่ 2 กุม าพันธ์ 2 4 ตัง้ อยู่ ณ เล ที่ 2 หมู่ บ้าน ามเ า่ ถนนชยางกูร ต�าบล ามเ ่า อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง ระมาณ กิโลเมตร ต�าบล ามเ า่ มีเนือ้ ที่ ระมาณ ตารางกิโลเมตร หรือ ระมาณ 4 ร่ ูมิ ระเท ส่วนให ่เ นที่ราบริม แม่นา้� โดยเ พาะด้านทิ ตะวันออกติดกับแม่นา้� โ ง และ ส ลาว ส่วนทางด้านทิ ตะวันตก ติดกับต�าบลค�าเตย และต�าบลหนอง าติ จจุบนั มี นายวีรเด ามาตร ด�ารงต�าแหน่ง นายก องค์การบริหารสวนต�าบลขามเ า

นายวีรเดช ซามาตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลขามเ ่า

องค์การบริหารส่วนตำาบลขามเ ่า ระวัติ ขนบ รรมเนียม ระเพ ี

ระมาณ พ 24 มีรา รกลุ่มหน่ง อพยพมาจาก งซ้ายแม่นา�้ โ ง ด้ตงั้ บ้านเรือน อยูบ่ ริเวณ งแม่นา�้ โ ง ต่อมา ด้เกิดโรคระบาด รุนแรง รา รล้มตาย เ นจ�านวนมาก รา ร ทีเ่ หลืออยูจ่ งอพยพจากริม งแม่นา�้ โ ง ระมาณ เมตร และ ด้ตงั้ บ้านเรือนอยูบ่ ริเวณทีท่ ตี่ งั้ หมูบ่ า้ น จจุบนั เนือ่ งจากบริเวณทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นมี ต้ น มะ ามให ่ อ ายุ ม าก จงตั้ ง ชื่ อ หมู ่ บ ้ า น บ้านมะขามเ า ต่อมาจงเรียกสั้น ว่า บ้านขามเ า

การบริหาร กครอง

องค์การบริหารส่วนต�าบล ามเ า่ ระกอบ ด้วยหมู่บ้าน จ�านวน หมู่บ้าน ในจ�านวนนี้ เ นหมูบ่ า้ น ชด 2 หมูบ่ า้ น คือ หมูท่ ี่ และ หมูท่ ี่ 2 หมูบ่ า้ น อพ จ�านวน หมูบ่ า้ น ด้แก่ หมูท่ ี่ 4 และหมูบ่ า้ น กติ จ�านวน 2 หมูบ่ า้ น คือ หมูท่ ี่ จ�านวนครัวเรือน 2 ครัวเรือน ระชากร 4 คน 88


ค ะ ู้บริหารองค์การบริหารสวนต�าบลขามเ า ล�าดับ 2 4

ื่อ สกุล

ต�าแหนง

ที่อยู

นายวีรเดช ซามาตร ต�าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นายสัม ทธิ พลหา ต�าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นายณั ชัย อ่อนบัตร ต�าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นางสุดารัตน์ วดี ิริ ักดิ ต�าแหน่ง เล านุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

หมู่ หมู่ หมู่ หมู่

ระวัติลิ้น ี่ นพ

เมือ่ พ 24 มี าติโยมน�าลิน้ จีจ่ าก าคเหนือถวายหลวง จัู นทร์ ท่านเจ้าคุณสาร าณมุณี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ด้มีโอกาส ันท์ลิ้นจี่เห็นว่ามีรสชาติดี จง ด้น�าเมล็ดพันธุ์ ให้โยมพ่อแม่ ลูก ต่อมาสถานีทดลองพืชสวน ด้ ยายพันธุ์ลิ้นจี่ ราก ว่าสายพันธุ์ นพ มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมในการผลิตในเ ตพืน้ ทีจ่ งั หวัดริมน้า� โ ง สามารถเก็บเกีย่ ว ด้ชว่ งสงกรานต์ สถานีทดลอง พืชสวนนครพนม จง ด้นา� อจดทะเบียนกับกรมวิชาการเก ตร เพือ่ อรับรองเ นพันธุแ์ นะน�า โดยใช้ชื่อพันธุ์ลิ้นจี่ นพ

นายรังสรรค์ แก้วชัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลขามเ า่

ราย ด้ขององค์การบริหารสวนต�าบล รายรับ

รายการ ราย ด้จาก า ี 4 อากร ราย*** ด้ที่มิใช่2559 า ี 2 4 4 2 อากร *** เงินอุดหนุน 2 2 2 42 ทั่ว เงินอุดหนุนเ พาะกิจ 2 2 /ระบุวตั ถุ ระสงค์ รวม เ น ระมา การตามข้อบั ัติ

224

22 2

22

4 -

2 -

-

89


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´âÍ¡ÒÊ ÇÑ´à¡‹Òá¡‹ÃÔÁáÁ‹¹íéÒ⢧

ณ ริม งแม่นา�้ โ งใกล้กบั ท่าเรือ า้ มฟาก องเท บาลเมืองนครพนม และติดกับตลาดอินโดจีน มีวดั เก่าแก่วดั หน่งสร้างในสมัยอาณาจักร รีโคตรบูรณ์ ก�าลังรุง่ เรือง ตาม ระวัตเิ ล่าว่าสร้างโดยจมืน่ รัก ารา ร์หรือชาวบ้านจะ เรียกว่าเจ้าพ่อหมืน่ ซ่งเ นต�าแหน่งแม่ทพั นายกองพระเจ้า รีโคตรบูรณ์ ในสมัยนัน้ ด้มาตัง้ ทัพทีบ่ ริเวณบ้านโพธิค�าและสร้างวัดแห่งนี้ น้ โดยใช้ ชือ่ ว่าวัด รีบวั บาน ต่อมาเมือ่ ครัง้ มีการบูรณะและย้ายพระติว้ -พระเทียม มา ระดิ านในสมัยต่อมา พร้อมกับเ ลีย่ นชือ่ เ นวัดโอกาส แต่ชาวบ้าน ¹ÔÂÁàÃÕ¡NjÒÇÑ´âÍ¡ÒÊÈÃÕºÑǺҹ Ê׺ÁÒ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

»Ùª¹ÕÂÇѵ¶ØáÅÐâºÃҳʶҹ

ายในวัดโอกาสมีหอพระซ่งเ นที่ ระดิ านองค์พระติว้ พระเทียม ซ่งเ นพระพุทธรู างมารวิชัยทั้งคู่ สร้างด้วย ม้แกะสลักและงดงาม ตามแบบ ิล ะท้องถิ่น ซ่งมีความ ักดิสิทธิที่ชาวนครพนมให้การบูชา สักการะ ด้วยการสรงน�้าพระในวันเพ็ เดือนหก และถวายพานบาย รี ในวันเพ็ เดือนเจ็ดเสมอมา และมีอาคารส�าคั ที่ทรงคุณค่าทั้งด้าน ลิ กรรมและความ กั ดิสิทธิ เช่น าลเจ้าจีนทีช่ าวนครพนมเชือ้ สายจีน และเวียดนาม ด้บูชาสักการะร่วมกันในเท กาลส�าคั ต่าง ตาม ระเพณี ซ่งตัง้ อยู่ ายในก�าแพงวัดด้านทิ เหนือ และ าลเจ้าพ่อหมืน่ ซ่งเ น ลิ ะ แบบ ทย เพือ่ ใช้เ นที่ ระดิ านรู เหมือนเจ้าพ่อหมืน่ ซ่งแกะสลักด้วย ม้ กันเกรา ตั้งเด่นเ นสง่าเพื่อระลกถงเจ้าพ่อหมื่นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดแห่งนี้ นอกจากนีอ้ าคารทีส่ า� คั ด้าน ลิ กรรมท้องถิน่ ทีส่ ามารถบอกเล่า ความเ นมาบางส่วน องชุมชนในเมืองนครพนม คือ าลาการเ รีย หลังเดิม องวัด ซ่ง ายในมี ิล ะ ูน นนูนต�่าบอกเล่าเรื่องราวนอก พระพุทธ าสนา ทีต่ า่ ง จากวัดทัว่ ซ่งเล่าเรือ่ งราวส�าคั ในคัม รี ์ 90


พระพุทธ าสนา เช่น เรือ่ งพุทธ ระวัติ เรือ่ งพระเวสสันดร หรือเรือ่ งราวในคัม รี ์ กี าพาหุง เ นต้น หรือแม้แต่เรือ่ งรามเกียรติ แต่ทนี่ เี่ ล่าเรือ่ งสามกกตลอดเรือ่ ง และ ะ นด้วยเรือ่ ง ซอิวบ้างบางตอน โดยทราบว่ามีมาพร้อมแต่การสร้าง าลาการเ รีย หลังนี้

กิ กรรมส�าคั ของวัด อกาส

การบ�าเพ็ กุ ลทัก ณ ิ านุ ระทาน หรือวันบูรพาจารย์ องวัด อันเ นการท�าบุ อุทิ ให้ผกู้ อ่ ตัง้ และพั นาวัดแห่งนี้ให้มีความเจริ รุ่งเรืองสืบมาถง จจุบัน ท่านเหล่านั้นแม้ล่วงลับ แล้วแต่ คุณความดีที่ ด้สร้างเ นอุ การะ ว้แก่วดั และพระพุทธ าสนาโดยรวม ซ่งคณะสง แ์ ละชาวชุมชน วัดโอกาส ด้ก�าหนดเอาวันที่ มกราคม องทุก ซ่งเ นวันคล้ายวันมรณ าพ องพระครู สุนทรกัลยาณพจน์อดีตเจ้าอาวาสวัดโอกาส เ นวัน ระกอบพิธี การ ระกอบพิธบี า� เพ็ กุ ลในวัน สงกรานต์ โดยร่วมกับเท บาลเมืองนครพนมจัดกิจกรรม ้นเ น ระจ�าทุก ¡ÒÃÊç¹íéÒ¾ÃеÔéÇ–¾ÃÐà·ÕÂÁในวันเพ็ เดือนหก องทุก การถวายพานบาย รีพระและ บุ ช�าระเมืองในวันเพ็ เดือนเจ็ด เ นต้น หรือแม้กระทั่งงาน ระเพณี หลเรือ ฟ องจังหวัด นครพนมที่วัดจะต้องมีส่วนร่วมส�าคั ในทุก เสมอมา ด้วยความทีเ่ นวัดเกาแกมี ลิ กรรมทีท่ รงคุ คาในวัด า� นวนมาก และมีการบ�าเพ็ กุ ล ตามที่ทางวัด ด้ ือ ิบัติสืบมาแต บรา งเ นเสนห์ที่ วนให้เข้ามาแสวงหา อกาสดี ให้กบั วี ติ หลายทานมา หว้พระติว้ พระเทียมเพือ่ ขอพรทีพ่ ง ระสงค์ และหลายทานมาสวดมนต์ ท�าวัตรเย็นรวมกับทางวัดเ น ระ �าตลอด

NAKHONPHANOM 91


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÍÃÑÞÞÔ¡ÒÇÒÊ »ÃÐÇѵÔÇÑ´ÍÃÑÞÞÔ¡ÒÇÒÊ

»‚ ¾.È.òôöõ พระอา ารย์เสาร์ กนตสี ล ด้ออกจาก วัด าสามผงเดินธุดงค์ ผ่านมาทาง อ�าเ อท่าอุเทน เลยมาทางจังหวัดนครพนม มีพระ ิก ุสามเณรติดตามท่านอาจารย์มาหลายรู รวมทัง้ พระอา ารย์บุ มา มหาย ส พระครู พโรจน์ าคุณ ก็ตดิ ตามมา บิ ตั พิ ระอาจารย์ ด้วย ด้มาพักที่ าช้าโคกกิว่ ใกล้กบั สวน อง ยมแก้ว ซ่งมี รัทธาเลือ่ มใสในทานพระอา ารย์เสาร์ กนตสี ล ยมแก้วจง ด้ถวายสวนพร้อมกระตอบเ าสวนให้เ นส�านักสง ์ ในช่วงแรกจง ด้ตงั้ ชือ่ ส�านักสง แ์ ห่งนีว้ า่ วัด พนแก้ว โดยเอาชือ่ องโยมแก้วเจ้า องทีด่ นิ ทีเ่ กิด รัทธาอย่างแรงกล้า ด้เรียก านกันมาจนถงวัน อพระราชทานเ ตวิสงุ คามสีมา จง ด้เ ลีย่ นเ น “ÇÑ´ÍÃÑÞÞÔ¡ÒÇÒÊ” มาจนถง จจุบัน นับตัง้ แต่วนั ที่ ทานพระอา ารย์บุ มา มหาย ส ด้รบั โอวาทและมอบหมายให้ดแู ลวัดโพนแก้ว พ จากทานพระอา ารย์เสาร์ กนตสี ล ทานพระอา ารย์บุ มา มหาย ส ก็ตงั้ ใจรัก า สิก าวินยั โดยเคร่งครัด บิ ตั กิ ารวิ สสนากรรม าน ตามทีค่ รูบาอาจารย์สงั่ สอน ม่ยอ่ หย่อน การ ิบัติกิจวัตร องพระ ิก ุสามเณรในวัดนี้ มีการ ันอาหารในบาตรมื้อเดียว นับตั้งแต่พระครู พ ร น์ าคุ หลวง ูบุ มา มหายโส ด้รับแต่งตั้งเ นเจ้าอาวาส และเ นเจ้าคณะอ�าเ อเมือง ายธรรมยุต ด้ บิ ตั บิ ริหารพั นาวัดและ บิ ตั ติ ามระเบียบวินยั องสง ์โดยเคร่งครัด อบรมสั่งสอนพระ ิก ุสามเณรและ ราวาสมาตั้งแต่พ จนถง วันมรณ าพ องท่าน วันที่ สิงหาคม พ เ นเวลา ÇÑ´ÍÃÑÞÞÔ¡ÒÇÒÊ ด้เจริ รุ่งเรืองมาจนถงทุกวันนี้

92

ล�าดับเ า้ อาวาสวัดอรั กิ าวาส ตั้งแตอดีต น ง บุ ัน หลวง ูเสาร์ กนตสี ล พระครู พ ร น์ าคุ หลวง ูบุ มา มหายโส พระอา ารย์ �านงค์ ติ พระครูพิ าล ภาส หลวงตาค�าดี โ าโส พระครูสม กิ บรรหาร พระมังกร มหา โ พระครู ลัดสุภีพั น์ สุเม เจ้าอาวาสวัดอรั กิ าวาส องค์ จจุบนั และ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งเจ้าคณะ ต�าบล ามเ ่า ธ อ�าเ อเมือง จังหวัด นครพนม พ จจุบัน


อาคารเสนาสนะ พ

พ พ พ พ พ พ

หลวง เสาร์ ู กนตสี ล สร้าง าลาเ นทีพ่ า� นัก นั ตั ตาหาร ส�าหรับพระ ิก ุสามเณร และ ระกอบพิธีทาง าสนา อง สาธุชนทั่ว หลวง บุู มา มหาย ส ด้ดา� เนินการสร้างพระอุโบสถและ สร้างก�าแพงแก้วรอบพระอุโบสถ พร้อมซุม้ ระตูกา� แพงแก้ว แล้วเสร็จเมื่อ พ อพระราชทานวิสงุ คามสีมา ระกอบพิธผี กู พัทธสีมา และ เ ลื่ยนชื่อจาก วัด พนแก้ว มาเ น วัดอรั ิกาวาส จนถง จจุบัน สร้าง าลาการเ รีย าลาร่วมใจ และสร้างก�าแพงรอบวัด จนแล้วเสร็จ พ จดทะเบียนมูลนิธิวัดอรั ิกาวาสและ ด้รับอนุ าตเ น มูลนิธิเมื่อ กุม าพันธ์ สร้างซุ้ม ระตูวัด ด้านทิ เหนือ และด้านทิ ตะวันออก พระครู ลัดสุภีพั น์ สุเม ด้บูรณะพระอุโบสถใหม่ทั้ง หลัง แกะสลักบานหน้าต่าง บาน ระตูโบสถ์และจิตรกรรม วาด าพ าผนัง โบสถ์ เช่น าพพุทธ ระวัติ พระเวสสันดร และ าพพระอาจารย์สายวิ สสนากรรม าน สร้างก�าแพง แก้วใหม่ บูรณะหอก�าแพงแก้ว มุม บูรณะซุ้ม ระตู ก�าแพงแก้วทั้ง ด้าน สร้างห้องสุ าชาย/ห งิ และห้องสุ าผูส้ งู อายุ จ�านวน หลัง รวม ห้อง กู ระเบือ้ งพืน้ รอบพระอุโบสถและทางเดิน รอบ นอกก�าแพงแก้ว สร้างซุม้ ระตูวดั ด้านทิ เหนือ และ ด้านทิ ตะวันออก บูรณะหอระ ัง ล

¢ÍàªÔÞ รวมสร้างเส้นทางบุ กับ

วัดอรั ิกาวาส อ เมือง จ นครพนม ติดต่อ ด้ที่ พระครู ลัดสุ ีพั น์ สุเมโธ ਌ÒÍÒÇÒÊ

081-4805742

NAKHONPHANOM 93


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇѴ⾸ÔìÈÃÕ ตัง้ อยูเ่ ล ที่ ถ สุนทรวิจติ ร ต ในเมือง อ เมือง จ นครพนม สังกัดคณะสง ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ ด้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ

¾Ãоط¸ÃÙ»ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì»ÃШíÒÇÑ´

ÇѴ⾸ÔìÈÃÕ เ นที่ ระดิ าน¾Ãзͧ คนโบราณมีความเชื่อ และ รัทธาว่า เมือ่ ใคร ด้มากราบนมัสการท�าบุ ตักบาตร ชีวติ ครอบครัว จะอยู่เย็นเ นสุ รักใคร่ สามัคคีกันดี เ นสิริมงคล ผู้ที่จะออกเรือนมัก จะมา อพร ให้อายุมนั่ วั ยืนเ นทีน่ บั หน้าถือตา องคนทัว่ อุดมด้วย ย ถาบรรดา ักดิ เ นหลักบ้านหลักเมืองมีอ�านาจวาสนาบารมีสูง ¾Ãзͧเ นพระพุทธรู เก่าแก่ คูบ่ า้ นคูเ่ มือง องจังหวัดนครพนม มี กั ดิ เ นพี่ อง¾ÃеÔéÇ-¾ÃÐà·ÕÂÁ ÇÑ´âÍ¡ÒÊ สามารถท�านายเหตุการณ์ล่วง หน้า ด้ ในช่วงเท กาลสรงน้�าถ้าพระพักตร์¾ÃзͧäÁ‹á¨‹ÁãÊ áÊ´§ ว่า นั้นน้�าท่าจะ ม่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ชาวนครพนมจะท�าการสรงน้�าที่ ÇѴ⾸ÔìÈÃÕ ก่อนที่จะ สรงน้�าที่ÇÑ´âÍ¡ÒÊ วัด พ ิ รี ดั ให้มงี านสรงน้า� พระทอง ในวันข้น ค่า� เดือน ของทุก 94


NAKHONPHANOM 95


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¡¡µŒÍ§ »ÃÐÇѵÔÇÑ´

ÇÑ´¡¡µŒÍ§รกร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ 24 มีหลวงภักดี นรา ร์ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂคุ ตาอินทิแสง ผู้ก่อสร้างวัดกกต้อง แล้วรกร้าง พ 2 2 ชาวบ้านกกต้อง อต่อเจ้าคณะอ�าเ อว่า สามารถสร้างวัด ด้หรือ ม่ เจ้าคณะอ�าเ อจงอนุ าตให้สร้างวัด ด้เจ้าคณะอ�าเ อกล่าวว่าทีด่ นิ นัน้ ม่พอสร้างวัด เพราะชาวบ้านใช้ ท�า ร่ ถนา เจ้าคณะอ�าเ อจงกล่าวว่า ถ้าจะให้เ นวัดต้องบริจาค ให้เ นทาน ชาวบ้านจงยอมถวายทีด่ นิ แก่วดั จนถวาย ด้ครบจ�านวน ร่ น้ เจ้าคณะอ�าเ อจงส่ง ¾ÃлÅÑ´ÇÔªÂÑ ÇÔªâ ให้มาบูรณะ น้ และ อสร้างอุโบสถ สมัยพลเอกมานะ รัตน กเส อธิบดีกระทรวง ก า อพระราชทานวิสุงคามสีมาให้ พ 2 2 ยก านะจาก วัดร้างให้เ นวัดกกต้องเมื่อ พ 2 2 96


สิ่ง ักดิสิท ์ภายในวัด

¾ÃлÅÑ´ÇԪѠด้สร้างวัตถุถาวร ้นมา ด้แก่ หลวงพอพั นมงคล มีอโุ บสถ มี าลาการเ รีย มีวหิ าร หลวงพอ รี คตร และวิหารพระนอน พระ าตุนครบุรี รี คตบูร สร้างก�าแพงรอบวัด สร้างกุ วิ หิ ารให้เ นระเบียบ ตัง้ แต่วดั รกร้าง ม่เคยมีพระสง ์ เมือ่ สร้างเจดียเ์ สร็จสมบูรณ์ จง อพระราชทาน ตราสั ลัก ณ์เ ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดิ าน ที่ซุ้ม ระตูพระธาตุ ซุ้ม NAKHONPHANOM 97


เส้ น ทางพบ องค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหาร ส่วนตำาบลนางาม ชุมชนน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม นำาด้านการศึกษา คือวิสัยทั น์การพั นาขององค์การบริหารสวนต�าบลนางาม µíҺŹҧÒÁ ä´ŒÃºÑ ¡ÒèѴµÑ§é µÒÁ»ÃСÒÈกระทรวงมหาด ทย ว่าด้วย การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล ระจ�า 2 4 ซ่ง ระกา ใน ราชกิจจานุเบก า บับ ระกา ทั่ว เล่มที่ ตอนพิเ 2ง ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ 2 จจุบันเ นองค์การบริหารส่วน ต�าบล นาดกลาง จจุบันมี นายพรมรินทร์ บุ ก้อน เ นนายก องค์การบริหารสวนต�าบล ต�าบลนางาม เ นหน่งใน ต�าบล องอ�าเ อเรณูนคร จังหวัด นครพนม โดยที่ท�าการ องค์การบริหารส่วนต�าบลนางาม มีระยะห่าง จากเ ตอ�าเ อเรณูนคร ระมาณ กิโลเมตร ต�าบลนางาม มีเนื้อที่ ระมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ระมาณ 2 ร่ ส าพพื้นที่ทั่ว องต�าบลนางาม มีลัก ณะ ูมิ ระเท เ น ที่ราบ เหมาะแก่การเพาะ ลูกและเลี้ยงสัตว์ ต�าบลนางามมีเ ตการ กครอง 4 หมู่บ้าน ระชากรส่วนให ่ ระกอบอาชีพเก ตรกรรม เ นหลัก ด้แก่ การท�านา ส่วนอาชีพอื่นมีน้อย พัน กิ พั นาระบบโครงสร้างพื้น าน สาธารณู การสาธารณู โ ค ให้ ด้มาตร านและคลอบคลุมพื้นที่ต�าบลนางาม 2 พั นาการด้านการ ก า การกี า สาธารณสุ และสังคม เชิงบูรณาการเพื่อพั นาคุณ าพชีวิตที่ดี ชุมชนเ ้มแ ็งสามารถพ่ง ตนเอง ด้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรัก ์ ิล ะ วั นธรรม าสนา และ ูมิ า ท้องถิ่น 4 เสริมสร้างความ ลอด ยั ในชีวติ และทรัพย์สนิ การรัก าความ สงบเรียบร้อย ายในชุมชม ส่งเสริมให้ ระชาชนมี านเ ร กิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน าย ใต้หลัก รัช าเ ร กิจพอเพียง พั นาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม องทุก าคส่วน 98

นายพรมรินทร์ บุ ก้อน นายกองค์การบริหารสวนต�าบลนางาม

เ า ระสงค์ ระชาชน ด้รับการบริการด้านสาธารณู โ คสาธารณู การพื้น านอย่างทั่วถง สะดวกและ ลอด ัย ระชาชนมีอาชีพ และมีราย ด้ในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง ระชาชนมีส่วนร่วมในการพั นาท้องถิ่นทุก ด้าน ระชาชนมีคุณ าพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า ระชาชน ด้รับการ ก าอย่างทั่งถง ส าน ิบัติ รรมที่ส�าคั วัด าสุคนธรัก ์ 2 วัดเก ตราราม ลงาน กิ กรรมที่นาสนใ พั นาระบบโครงสร้างพืน้ านให้มี ระสิทธิ าพยิง่ น้ เพือ่ รองรับการ ยายตัว องชุมชนและเ ร กิจ เพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ ว เชิงเก ตร


2 ระเพณี พ ริ ก หวาน ้ า วสารหอมต� า บลนางาม ซ่ ง จั ด เ น ระจ�าทุก ระหว่างวันที่ - กุม าพันธ์ องทุก เพื่อเ นการ ระชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเก ตร อง ระชาชนในพื้นที่ กิจกรรม หล่อเทียนเ า้ พรร า จัดเ น ระจ�าทุก เพือ่ เ น การ ส่งเสริมให้ ระชาชนมีส่วนร่วมในการหล่อเทียนเพื่อสร้างความสมาน สามัคคี องคนในพืน้ ทีแ่ ละสืบสาน ระเพณีทางพุทธ าสนาให้คง ว้สบื 4 พั นาและส่งเสริมการ ระกอบอาชีพเสริม ให้กลุ่มอาชีพต่าง ในพื้นที่ เช่น กลุ่มจักสานจากต้น หล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แ รรู พริก กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงาน ตามหลัก รัช าเ ร กิจพอเพียง เช่นการสนับสนุนหมู่บ้านเ ร กิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ ก า ทัง้ ใน และ นอกระบบ ในทุกระดับ สนใ ติดตามข้อมูลขาวสาร โทร ัพท์ -42 -

NAKHONPHANOM 99


เส้ นทางพบ องค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหารส่วนตำาบล

โคกหินแฮ่ วิสัยทั น์การพั นาท้อง ิ่น

นายสันติ ศรียะไชย

ใส่ใจพั นา ชาวประชามีความรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน กลุมแ รรู ้าพื้นเมือง ต�าบล คกหินแ • ทอผ้าพื้นเมือง - ทอผ้ายกดอก - ผ้ามัดหมี่ • แ รรู ผ้าพื้นเมือง

บ้านเนินน้�าค�า

หมูบ่ า้ นพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเ ร กิจพอเพียง อยู่เย็นเ นสุ

100


งานประเพ ีข้าวหลามใหญ่ปิงไก่บ้าน

งาน ระเพ ีข้าวหลามให ง กบ้าน

เ นงาน ระเพณี ที่ มี ก ารสื บ ทอดการ ระกอบอาชี พ าย ้ า วหลาม ง ก่ พื้ น บ้ า น ายส้มต�า ตลอดทั้ง นมจีนน้�านัว ด้วยสูตรอาหาร องชาวต�าบลโคกหินแ ่ อาเ อเรณูนคร จังหวัดนครพนม ต่อมาส าวั นธรรมตาบลโคกหินแ ่ ด้เห็นความสาคั ถงวั นธรรมการ ระกอบอาชี พ องคนในท้ อ งถิ่ น จงมี แ นวคิ ด ที่ จ ะส่ ง เสริ ม อาชี พ องคนในชุ ม ชน ให้คนทั้ง ระเท ด้รับรู้และมาเที่ยวชมตาบลโคกหินแ ่ จงจัดงาน ระเพณี ้าวหลามให ่ ง ก่บ้าน ้น

วันเสียง นแตกที่บ้านนาบัว

สิงหาคม 2 นับเ นวัน ระวัติ าสตร์ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง ระเท ทย ด้ ระกา ชัยใช้ยุทธวิธีในการโจมตีกองก�าลัง องเจ้าหน้าที่บ้านเมือง องรั บาลแบบกองโจร เ นครัง้ แรกทีบ่ า้ นนาบัว ตาบลโคกหินแ ่ อ�าเ อเรณูนคร จังหวัดนครพนม เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ถูกเรียกว่า วันเสียง นแตก อันเ นต�านานเล่า านมาจนถง จจุบัน

วันเสียงปนแตกที่บ้านนาบัว 101


àÊŒ ¹·Ò§¾º องค์การบริหารส่วนตำาบล

ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹âÅ‹ÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈËÁÙ‹ºŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ “ÍÂÙ‹àÂç¹ à»š¹ÊØ¢” »‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2557

องค์การบริหารส่วนต�าบลโพนทอง มีหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ จ�านวน หมู่บ้าน เ นหมู่บ้านที่รับผิดชอบเต็มทั้งหมู่บ้าน หมู่ และ หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเ ตรับผิดชอบบางส่วน หมู่ มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 2 ตาราง กิโลเมตร มีจา� นวน ระชากร 4 2 คน ราย ด้เ ลีย่ ระชากร 4 บาท/ ระชากรส่วนให ่ ระกอบอาชีพเก ตรกรรม และมีอตุ สาหกรรม ในครัวเรือน เช่น ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า และถักผลิต ัณ ์ หมพรม จจุบนั มี พันตรี ดุง ทิพย์วง ์ เ น นายกองค์การบริหารสวนต�าบล â¾¹·Í§ โดยมีแนวคิดในการบริหารงานทีต่ อ้ งการให้คนในชุมชนสามารถ พ่งพาตนเอง ด้โดยการน�าหลัก รัช าเ ร กิจพอเพียงมา ระยุกต์ใช้ ให้เหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทอง

บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วั นธรรมผู้ไทย ประชาชนสุขใจ ายใต้หลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง

คือวิสยั ทั น์ในการพั นา องค์การบริหารส่วนต�าบลโพนทอง ซ่งมี ส�านักงานตัง้ อยูเ่ ล ที่ หมู่ ต�าบลโพนทอง อ�าเ อเรณูนคร จังหวัดนครพนม

¡ÅØ‹ÁʵÃշͼŒÒàÂ纴ŒÇ¨ѡû˜¡´ŒÇÂÁ×Í บ้านหนองลาดควาย หมูที่

พันตรีผดุง ทิพย์วงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลโพนทอง

¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹¶Ñ¡ËÁÇ¡äËÁ¾ÃÁ ËÁÙ‹ 5 áÅÐ ¡ÅØ‹ÁàÂ纡ÃÐà»‰Ò ËÁÙ‹·Õè 6 ºŒÒ¹´§ÁÐàÍ¡ สนใ ลิตภั ์ ุม ม ติดตอองค์การบริหารสวนต�าบล พนทองหมายเลย ทร ัพท์ 102

¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹¼ŒÒá»ÃÃÙ» ºŒÒ¹´§ÁÐàÍ¡ËÁÙ‹·Õè 5


àÊŒ¹·Ò§ AEC

อีสาน า นกรอ

ร า

นับแต่คริสต์ ตวรร ที่ เมือ่ ลัทธิจกั รวรรดินยิ มตะวันตกรุกคืบเ า้ มาคุกคามสยาม ท�าให้สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ต้อง ด�าเนินนโยบาย ิรู ระเท ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก ด้วยการสร้างรั ชาติสมัยใหม่ที่มีเส้นกั้นเ ตแดน เ นรั เดี่ยวรวม ูนย์อ�านาจ และสิทธิทั้ง วง ว้ที่กรุงเทพ เ นรั ที่มีความเ นหน่งเดียวในทุกด้าน รวมเอา ผูค้ น/กลุม่ ชนอันแตกต่างหลากหลายทีม่ อี ตั ลัก ณ์แบบพหุลกั ณะ ทีอ่ า ยั อยูใ่ น บ้านเมือง-อาณาจักรที่มีอยู่มาแต่โบราณทั่วทุกทิ ในดินแดนสยาม เ ้ามาอยู่ รวมกัน ายในเส้นเ ตแดนเดียวกัน

อ�านา ร

า ิร

นย

นับจากรัชสมัยนั้นมาตลอดจนสิ้นสมัยระบอบราชาธิ ตย ล่วงเลย เ ้าสู่ระบอบ ระชาธิ ตยใน ตวรร ต่อมา จินตนาการรั เดี่ยวอันแบ่งแยก มิ ด้ ยิ่งเ ้ม ้นแ ็งแกร่ง ด้วยการสร้างวาทกรรม ความเ นสยาม ทย ความสามัคคี และอุดมการณ์ รัก าติ าสน์ ก ตั ริย์ พิทกั ์ ระชาธิ ตย เ ้ามากดทับ กลืนกลาย รื้อท�าลาย พหุลัก ณะแห่งอัตลัก ณ์ในทุกมิติ องผู้คน/ กลุ่มชนจนเชื่อง สยบ สงบ และสู หาย ให้สวามิ ักดิยอมรับอัตลัก ณ์ อง ความเ นสยาม ทย ที่ชนชั้นน�าในกรุงเทพ สร้าง ้น ผ่านกล ก องอ�านาจทาง การ กครอง ระบบราชการ ระบบก หมาย ระบบการ ก า ระบบองค์กรทางพุทธ าสนา ระบบการคมนาคมและการสื่อสาร ล ตลอด ระวัติ าสตร์นับร้อย เ องรั ชาติรวม ูนย์ ด้สั่งสมตกผลกเ น วั นธรรมทางการเมืองที่ถืออ�านาจผู้น�าเ นให ่ ระชาชนต้องท�าตาม ต้อง ด าก ห้ามแสดงออกเพือ่ ความอยูร่ อด ากความหวัง ว้กบั อ�านาจรั ว่าเ นผูร้ ะงับทุก ์ บ�ารุง สุ ให้แก่ตน จน ม่คิดจะพ่งตนเองหรือร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชน อ�านาจรั เ า้ สลายพลัง ระชาชนจนอ่อนแอ และถูกน�า ใช้เ นเครือ่ งมือในการ สนับสนุนกลุม่ / าย/พรรคการเมือง องตนทีก่ า� ลังครองอ�านาจในการเมือง ทยตามแต่ วาทกรรมแต่ละชุดที่ตนสร้าง ้น จนเกิดการแบ่ง กแบ่ง ายในหมู่ ระชาชน

ร ก า

อาเ ียน


า ร

ิ าส ร นอีสาน

ส�าหรับดินแดนอีสาน มิเพียงแต่รชั กาลที่ จะมีพระราชบั ตั ใิ ห้ใช้คา� ว่า อีสาน แทนทีค่ า� ว่า ลาว-เ มร อันเ นพหุลัก ณะแห่งอัตลัก ณ์ ทีโ่ ดดเด่น ทีส่ านสร้างสืบต่อมาจากความผูกพัน กัน องบรรพชนบริเวณอุ าคเนย์ ค�าว่า อีสาน ยังเ นเ ตทางการ กครองที่ กรุงเทพ สร้าง น้ หมายถงทิ ตะวันออกเ ยี งเหนือ โดยนับจากกรุงเทพ เ ตการ กครองอีสาน เ ้าทับซ้อนเ ตวั นธรรมลาว-เ มรอย่าง ม่ เท่ากัน ในสมัยต่อ มา ผู้น�าที่กรุงเทพ ยัง ราบ ราม ก�าจัดอัตลัก ณ์ องผู้คนที่มีสายเลือด วง ว์ านว่านเครือทีถ่ กู เรียกในชือ่ อืน่ จนแทบจะ สู สิน้ เช่น กวย-กุย-จาม- วน- อ้ -ผู้ ท-โส้ส่วย ล

178


เมือ่ ระกอบกับส าพ มู ิ าสตร์ ที่ าคอี ส านเ นพื้ น ที่ ใ ห ่ ที่ สุ ด ใน ระเท ทย มี ระชากรมากที่สุด และ ระสบ หามากที่สุด ม่ว่า หาความ แห้งแล้ง ความยากจนแร้นแค้น มีการอพยพ อง ผู้คนเ ้ามา ายแรงงานในกรุงเทพ มากที่สุด หา ระดับเชาวน์ า องเด็กต�า่ ทีส่ ดุ ล พืน้ ทีอ่ สี านจงเ นเ ตต่อสูท้ างการเมือง เ ร กิจ สังคม และวั นธรรมค่อน ้างสูง เมื่อมองจากมิติ าครั กลุ่มอ�านาจทางการเมือง ทยมุ่งพุ่งเ ้าดูด านสนับสนุนอ�านาจจากชาวอีสานด้วยการใช้ การเมืองเรื่องอัตลัก ณ์ ผ่านกล ก องเทคโนโลยีทางการสื่อสารสมัยใหม่ แนวคิดทางสังคม ชุดใหม่ ในยุคโลกา วิ ตั น์ อาทิ ระชานิยม ชุมชนนิยม ล ผสมผสานกับอ�านาจ องเงินตราผ่าน ทุน นาดให ่ระดับนานาชาติ เมื่อมองจากมิติ าค ระชาชนคนอีสานก็ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างความมีตัวตนทางชาติพันธุ์ แห่ ง ตน สื บ เสาะรั ก า ู มิ าความรู ้ และพิ ทั ก ์ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น องตน ราก การณ์ใน ระวัติ าสตร์ดังกล่าวมานี้ มีลัก ณะทั้งซ่อนเร้น ทั้ง ะทุให้เห็นจนกลายเ น หา ระวัติ าสตร์

ร ด นก ิ าการ

ด้วยความตระหนักในส าพ อง หาอีสาน องค์กรทาง าทั้ง าครั และเอกชนใน าคอีสานและกรุงเทพ จง ด้ร่วมมือกันระดมนักวิชาการมาร่วมกัน ก าถง หาดังกล่าว ด้วยความริเริ่ม องมูลนิธิโครงการต�าราสังคม าสตร์และมนุ ย าสตร์ ซ่งก่อตั้ง ้นโดย าสตราจารย์ ดร วย อง ากรณ์ มานับแต่ พ 2 ให้มพี นั ธกิจเ นทีช่ มุ นุม องนักวิชาการ เพื่อร่วมสร้างความรู้ให้กับสังคม ทย โดย ด้รบั ความสนับสนุนจากมูลนิธโิ ตโยต้า ระเท ทย กับบริ ทั โตโยต้า มอเตอร์ ระเท ทย จ�ากัด ที่ส่งเสริมสนับสนุนการ ก าวิจัยเกี่ยวกับ ระเท ทยและเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ก็เพื่อ ยายพรมแดนความรู้ และสร้างกระบวนทั น์ใหม่ทางการ ก าแก่ผู้คนใน สังคม ทย ให้เ นสังคมที่อุดม ด้วย า ดังพุทธ า ิตว่า นต ิ าสมา อาภา หรือแสงสวางเสมอ า มมี สุ ิตตต์ วง ์เท

NAKHONPHANOM 179


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¸ÒµØàó٠ÇÑ´¸ÒµØàó٠ต�าบลเรณู อ�าเ อเรณูนคร จังหวัดนครพนม จจุบัน มี ¾ÃÐÃÒªÃѵ¹Ò¡Ã เ นเจ้าอาวาส และเ นรองเจ้าคณะ จังหวัดนครพนม

»ÃÐÇѵÔÇÑ´¸ÒµØàóÙ

ÇÑ´¸ÒµØàó٠เดิมชื่อวัดกลาง ตั้งอยู่ระหว่างเ ตแบ่งต�าบลเรณู และต�าบลโพนทองติดต่อกัน ทางทิ ตะวันออกเ นเ ตต�าบลโพนทอง ทางทิ ตะวันตกเ นเ ตต�าบลเรณู เนื้อที่ตั้งวัดรวมทั้งที่ธรณีสง ์ ระมาณ ร่กว่า มีโ นดหนังสือส�าคั ที่ดิน บับ เ นหลัก านใน จจุบัน จะสร้าง ้นเมื่อใด ม่มีหลัก านบอก ว้แน่นอน แต่เ น วัดคู่บ้านคู่เมือง สร้างมานานแล้ว 106

เล่ากันมาว่า เจ้าผู้ กครองเมืองคนแรก พร้อมด้วยอุ าด กรมการเมือง และรา รร่วมกันสร้าง ้น ราก หลัก านบ้างก็ใน สมัยรัชกาลที่ ราว พ สร้าง ้นตรงกลางเมือง จงเรียกว่า ÇÑ´¡ÅÒ§ และมีวัดล้อมอยู่ วัด คือ ÇÑ´ºÙþÒÃÒÁ วัดเหนือ อยู่ทาง ทิ ตะวันออก ÇÑ´»˜¨©ÔÁÒÇÒÊ วัดใต้ อยู่ทางทิ จ ิมตะวันตก กับมี ÇÑ´»†ÒÈÔÇÔÅÑ ซ่งเ นวัดธรรมยุติ สร้าง ้นใหม่ราว พ อยู่ทาง ทิ พายัพ แต่โบราณกาลถือว่า ÇÑ´¡ÅÒ§เ นวัดส�าคั องเมือง เ นวัด ส�าหรับท�าพิธีดื่มน้�าพิพั น์สัตยาตาม ระเพณีด้วย ต่อมา ด้เ ลี่ยนชื่อ วัดกลาง มาเ นÇÑ´¸ÒµØàó٠ตามนามเรณู ดังที่เรียกกันอยู่ใน จจุบัน


»Ùª¹ÕÂÇѵ¶ØáÅÐâºÃҳʶҹ

¾ÃиҵØàó٠ระดิ านอยู่ ณ วัดธาตุเรณู ต�าบลเรณู อ�าเ อ เรณูนคร จังหวัดนครพนม สร้างเมื่อ พ ายสง ์มี ทานอา าครู อินทร์ เจ้าอาวาส และทานอา าครูสง ์ รองเจ้าอาวาส เ น ระธาน าย ราวาสมี ¢Ø¹àóٹԵԡà ก�านันต�าบลเรณู ¢Ø¹â¾¹·Í§¸ÃÃÁÃÒɮà ก�านัน ต�าบลโพนทอง เ นหัวหน้า ด้ชักชวนชาวบ้านทั้ง ต�าบล และ ชาวต�าบล แสนพันด้วย ก่อสร้างพระธาตุ น้ ทางทิ ตะวันตก เ ยี งใต้ องวัด ใน จจุบัน โดยจ�าลองรู ทรงมาจาก ¾Ãиҵؾ¹Áองค์เดิม องค์ก่อนกรม ิล ากร บูรณะเมื่อ พ ทุกอย่าง แต่ นาดเล็กกว่า เ นรู ทรงเจดีย์ านสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ เมตร เท่ากัน ทั้ง ด้าน สูง เมตร สร้างด้วยอิ ถือ ูน ¾ÃиҵØàóÙเ นเจดียบ์ รรจุ¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃ¡Ô ¸ÒµØ และ¾ÃÐÍÃËѹµ ¸ÒµØ พระ ตร ก พระพุทธรู ทองค�า พระพุทธรู เงิน เพชรนิลจินดา แก้ว แหวน เงินทอง หน่องา องมีค่าเจ้าเมือง และ ระชาชนที่ รัทธาบริจาค นายช่างผู้ท�าการก่อสร้างชื่อ ¹ÒÂàÁŒÒ เ นคนอ�าเ อท่าอุเทน จังหวัด นครพนม ท�าการก่อสร้าง ครั้ง ครั้งแรกก่อด้วยอิ หนาสองช่วงแผ่นอิ เสร็จใน พ ยัง ม่ทันจะ ลองสมโ ช พอถงเดือน นตกหนัก ฟาผ่า ลงที่พระธาตุหักพังทะลาย จนหมดสิ้น เ นที่เ ร้าเสียใจกันทั่ว ครั้ง ที่ ท่านพระครูทั้ง ท่าน และท่าน ุนทั้ง ที่ออกนามมาแล้ว พร้อม ด้วยรา รทั้ง ต�าบล รวมทั้งชาวต�าบลแสนพัน ด้ ระชุมเห็นพร้อมกัน ว่า ต้องท�าการก่อสร้างพระธาตุ ้นมาอีกให้ ด้ คราวนี้ก่ออิ หนาให้ ด้สี่ช่วง แผ่นอิ ท�าการก่อสร้างอยู่ราว กว่าก็ส�าเร็จเรียบร้อย ทั้งรู น ลวดลาย ต่าง ด้วย จง ด้จัดงาน ลอง สมโ ช ใน พ เ น แรก

ต่อมาจัดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเรณู ในเดือนมีนาคม ขึ้น ค่�า เดือน ทุกป NAKHONPHANOM 107


พระพุท รัตนมงคลท พล า เรณูนครา ิบาล ระธาน อุโบสถเ นพระพุทธรู ที่ก่อสร้างด้วยอิ ถือ ูน เมื่อ พ โดย มือช่าง ชาวเวียตนาม สูง ม กว้าง ม โดยมี¾ÃÐ มคคัลลานะ พระสารีบุตร ซ่งเ นพระอัครสาวก ทั้ง องค์ อยู่ ด้าน ้าง พระอัครสาวก นี้ มี นาด สูง ซ ม หน้าตักกว้าง ซ ม เท่ากันทั้ง องค์ ต่อมา เมื่อ พ ด้มีการ ลงรัก ด ทอง โดย คุ กรองพรร รังสิกุล พร้อมครอบครัว เ นเจ้า าพใน การลงรัก ดทองในครั้งนี้ หลวงพอพระองค์แสน พระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองเรณูนคร พระองค์ แสน เ นพระพุทธรู หล่อด้วยทองสัม ทธิ สร้างมานาน ม่มหี ลัก าน แน่นอน น้า� หนัก กิโลกรัม เท่ากับ หนักหน่ง แสน สูง ซ ม กว้าง ซ ม ตันทั้งองค์ ลัก ณะงดงามน่าเคารพเลื่อมใส เ นพระ คู่บ้านคู่เมืองชาวเรณูนคร มีความ ักดิสิทธิ อ ินิหาร คือ การยัง น ให้ตก ในวันสงกรานต์หรือ หนแห้งแล้ง ฟา น ม่ตกตาม ดูกาล ชาวบ้านจะอั เชิ พระองค์แสน แห่ ตามถนนให้ชาวบ้าน ชาวเมือง ด้สรงน้�า และ อ นตาม ระเพณี จะมี ราก การณ์คลื้มฟา นจะ ตกลงมาอย่างน่าอั จรรย์ ใน ณะแห่สรงน้�าจะมีให้เห็นเกือบทุกครั้ง และจะมีในวันถัด ชาวบ้านชาวเมือง ด้รับน้�า นท�า ร่ท�านา ด้ รับความร่มเย็นเ นสุ และอุดม สมบูรณ์ อน่งหลวงพ่อพระองค์แสน ยังมีอ นิ หิ ารในทางโชคลา แคล้วคลาด รา จากอุ สรรค อุ ทวเหตุ อันตรายด้วย ระชาชนจงเคารพ รัทธา เลื่อมใสในËÅǧ¾‹Í พระองค์แสน ตลอดมา 108


¾ÃÐÃÒªÃѵ¹Ò¡Ã ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´¸ÒµØàóÙ

»ÃÐÇѵÔ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´¸ÒµØàóÙ

ÍØâºÊ¶¨µØÃÁØ¢ÇÑ´¸ÒµØàóÙวาง ิลา ก ์ วันที่ มิถุนายน เริ่มสร้างเมื่อวันที่ สิงหาคม ายในกว้าง ม ยาว ม รอบนอกกว้าง ม ยาว ม สร้างด้วยอิ ถือ ูน เสริมเหล็กทัง้ หลัง มุงด้วยกระเบือ้ งแบบสุโ ทัย ช่อฟาใบระกา หน้าบรรณ์ จั่ว คันทวยแท่นพระ ระธาน ซุ้ม ระตู หน้าต่าง ติดลวดลายด้วย กระเบื้องเคลือบดินเผา สูงจากพื้นดินถงหลังคา ม สูงจาก พื้น ายในถงเพดาน ม สิ้นค่าก่อสร้าง ล้านกว่าบาท สร้าง เสร็จสมบูรณ์ใน ด้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ พ จิกายน ผูกพัทธสีมา งลูกนิมติ ดทอง ในวันที่ มีนาคม µŒ¹¾ÃÐÈÃÕÁËÒ⾸Ôì โพธิลงั กา ด้นา� กิง่ มาจาก ระเท ลังกา โดยทางการ ระเท ลังกา น�ามามอบให้เ น อง วั แก่ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ÇѹÃѵ ซ่ง ณะนั้นท่าน ด้เดินทาง ร่วมงาน ลอง พุทธ ตวรร พร้อมกับ นายสุรสีห์ วีรวง ์ ผู้เ นเหรั ิก เมือ่ กลับมา นายสุรสีห์ ด้ อต้นพระ รีมหาโพธิ นัน้ ลูกที่ วัดธาตุเรณู ท่าน ด้อนุ าตและ ด้มอบให้ พระกิตติวงค์เวที สุวรรณ และ¾ÃÐÍÁÃàÁ¸Õ สมุทร พร้อมนายสุรสีห์ วีรวง ์ น�ามามอบให้¾ÃÐ พนม เ ติยานุรัก ์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เ น ระธาน ลูก เมื่อ วันที่ พ จิกายน พ เวลา น ท่ามกลางสาธุชน เ นจ�านวนมาก โดยมีนายสิท ิ นครพนม นายอ�าเ อธาตุพนม เ น ระธาน าย ราวาส

¾ÃÐÃÒªÃѵ¹Ò¡Ã นามเดิม ¸ÇѪ นามสกุล ÊÒ÷ͧ เกิดวัน ที่ ลู วันที่ เดือนพ าคม พ บิดา ¹Ò ¹§á¾§ ÊÒ÷ͧ มารดา ¹Ò§¡ÒÃоà ÊÒ÷ͧ บ้านเล ที่ หมู่ที่ ต�าบลโพนทอง อ�าเ อเรณูนคร จังหวัดนครพนม อุ สมบท วันที่ จอ วันที่ เดือนกรก าคม พ ณ วัดมหรรณพาราม ต�าบลเสาชิงช้า อ�าเ อพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร พระอุ ช าย์ พระ ระสิท ิสุตคุ ÇԷ°ҹРเ รีย ธรรม ระโยค น ธ เอก งานการ กครอง พ - จจุบนั เ นเจ้าอาวาสวัดธาตุเรณู อ�าเ อเรณูนคร พ - จจุบันเ นรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ÊÁ³ÈÑ¡´Ôì พ ด้รบั พระราชทานสมณ กั ดิเ นพระครูสั าบัตร เจ้าคณะอ�าเ อชั้นโท ที่ พระครูเร ูนครารัก ์ พ ด้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณ กั ดิเ นพระครูสั า บัตรเจ้าคณะอ�าเ อชั้นเอกในนามเดิม พ ด้รับพระราชทานเลื่อนสมณ ักดิเ นพระราชา คณะชั้นสามั ที่ “¾ÃÐÃѵ¹ÇÔÁÅ” พ ด้รับพระราชทานเลื่อนสมณ ักดิเ นพระราชา คณะชั้นราชที่ ¾ÃÐÃÒªÃѵ¹Ò¡Ã”

NAKHONPHANOM 109


Wat That Raenoo history Wat That Raenoo (former known as Wat Klang) is located on Sub-district boundary between Raenoo Sub-district and Pontong Sub-district (Western side of this area is located at Pontong Sub-district but eastern side is Raenoo Sub-district). This temple has approximately 10 acres area including the monastery land, and 13 copies land certificate of this temple area which is the presently evidence. It is a respectable temple that was founded for a long time ago but there is no any exact proof of the year this temple was founded. Refer to hearsay, the first governor of the city that this temple belong to together with vice governor and people in the city were jointly built this temple up which 110

some evidence has shown that it was founded in Rama 3’s reign around 2373 B.E. at the center of the city which made it called “Wat Klang (Center temple)” and it was surrounded by 3 three temples as follows: “Wat Buraparam” (Northern temple) located at Northeast area, “Wat Patchimmawat”(Southern temple) located at Western area, and “Wat Pacivilai” which is belong to Dhamma Yhut Nighai, it was rebuild in 2480 B.E. and located at Northwest area. Since previous time, Wat Klang is an important temple of this community and where the “Drinking an oath of allegiance ceremony” was held. After that, the name had been changed from “Wat Klang” to be “Wat That Raenoo” as per the name Raenoo that people use to call the temple by this name presently. Sacred object and ancient remain Raenoo Buddha relics, it was enshrined at Wat Thatraenoo, Raenoo Sub-district, Raenoo nakorn District, Nakorn Phanom Province. It was founded in 2460 B.E. there are two factions that lead the construction of this relics and both factions are Buddhist monk faction and layman faction which leader of Buddhist monk faction are “Thun Aya Kroo In” an abbot, “Thun Aya Kroo Song” vice abbot and leader of layman faction are “Lord Raenoo Nitikorn” Raenoo Sub-district leader together with “Lord Ponong Dhammarat” Pontong Sub-district leader. Both factions jointly invite villagers from Raenoo, Pontong, and Sanphun Sub-district, all of them collaborated in construction of this relics by built it on Southwest area of the temple which they imitated the model from former relics but in a smaller shape (Former relics had been renovated by Fine Art Department in 2483 B.E.) It is a pagoda shape with square base which all four sides is 8.37 meters in width and relics is 35 meters in length, built from brick that bound with cement. Raenoo Buddha relics is a pagoda which contains “Lord Buddha’s relics”, “Buddhist Saint’s relics”, Buddhist scriptures, Gold Buddhist image, Silver Buddha image, diamond, jewelry, glassware, ivory, valuable object of city governor and precious object which donate by faithful villager. The mason who built this place is Mr.Mao he comes from Thauten District, Nakorn Phanom Province. This place has been constructed two times which in the first time, it was built


from 2 layers thick bricks but it completely collapsed due to the strike of lighting in the stormy day which made every local deeply depressed. For the second time, both factions leaders that was mentioned above together with villagers of all three Sub-districts had arranged meeting which everyone agreed on newly relics construction but this time they used 4 layers thick brick. It took over the years to finished all of the construction (Statue, decoration). Then, they held the first cerebration ceremony in 2463 B.E. After that, the “Worshipping Raenoo Buddha relics” has been held up in March on 13th, 14th day of waxing moon and full moon day yearly. “Phra Buddha Rattana Mongkol Todsapollayan” Guardian of Raenoo Sub-district is the principal Buddha image in chapel. “Luang Por Phra Aong San” The valuable Buddha statue of Raenoo Nakorn district. Wat That Raenoo’s abbot background “Phra Raja Rattanakorn” former name & surname was Tawat Sarntong respectively, he was born on 22 May 2480 B.E. the year of ox, at house number 5, village no 3, Pongtong Sub-district, Raenoo nakorn District, Nakorn Phanom Province his father name is Mr. Nongpang Sarntong and his mother name is Mrs. Karaphorn Sarntong. He was ordained on 6 July 2501 B.E. in the year of dog at Wat Mahanpharam, Saochingcha Sub-district, Phranakorn District, Bangkok by “Phra Prasitthisoodkun” who is a preceptor of this ordination which his academic standing is as following: Graduated 4 level of Buddhist

theology and highest level of Dhamma Scholar. Administrative background From 2523 B.E. to present - An abbot of Wat That Raenoo at Raenoo nakorn district. From 2534 B.E. until now – Nakorn Phanom province vice monk dean. Priest’s rank In 2520 B.E. - he was granted the priest’s rank by Royal family to be “Commission Provost Monk Dean Master rank” along with title “Phra Kroo Raenoo Nakararak”. In 2530 B.E. - he was granted the priest’s rank by Royal family to be “Commission Provost Monk Dean Highest rank” but remain the same title. In 2542 B.E. - he was granted the priest’s rank by Royal family to be “Common Rank Patriarch” in the position “Phra Rattanawimol”. In 2548 B.E. - he was granted the priest’s rank by Royal family to be “Raja Rank Patriarch” in the position “Phra Raja Rattanakorn”. NAKHONPHANOM 111


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ ตั้งอยู่บ้านโคกหินแ ่ เล ที่ หมู่ที่ ต�าบลโคกหินแ ่ อ�าเ อเรณูนคร จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสง ์มหานิกาย จจุบันมี พระมหา ระสาน คุณยุตโต ธ 4 น ธ เอก พธ บ เ นเจ้าอาวาส ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ร่ ตามโ นด น ส 4 ที่ดิน โ นดที่ดิน ที่ เลชที่ 2 มีเนื้อที่ 2 ร่ 2 งาน ตารางวา โ นดที่ดิน ที่ 2 เล ที่ 4 มีเนื้อที่ งาน ตารางวา โ นดที่ดิน ที่ เล ที่ 2 มีเนื้อที่ 2 ร่ งาน 2 ตารางวา โ นดที่ดิน ที่ 4 เล ที่ 2 มีเนื้อที่ ร่ งาน 2 ตารางวา โ นดที่ดิน ที่ เล ที่ 2 มีเนื้อที่ 2 ร่ งาน ตารางวา โ นดที่ดิน ที่ เล ที่ 2 มีเนื้อที่ 4 ร่ งาน ตารางวาา โ นดที่ดิน ที่ ก�าลังส�ารวจรังวัดออกโ นดใหม่ หน้า า นสถาน 112

พระครู ริยัติรัตนานุยุต พระมหา ระสาน คุณยุตโต

อาคารเสนาสนะ

ระกอบด้วยอุโบสถกว้าง เมตร ยาว เมตร สร้างเมื่อ พ 24 เ นอาคารคอนกรีต าลาการเ รีย กว้าง เมตร ยาว 2 เมตร สร้างเมือ่ พ 2 2 เ นอาคารคอนกรีต และ าลาบ�าเพ็ กุ ล 2 หลัง คร่งตกคร่ง ม้ 2 หลัง าน นสถาน เมรุ หลัง าลา เอนก ระสงค์วดั สระแก้วกว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร หลัง มีกุ สิ ง ์ 4 หลัง มีธนาคาร ้าวเ ลือกยุ้ง- าง ้าววัด 2 หลัง ห้องน้�าห้องสุ า 2 ห้อง าลาพักร้อน หลัง


ู นียวัต ุ

มีพระพุทธรู องค์ พระเจดีย์ องค์ ทรงพระ ธาตุพนมบรรจุเครื่องราง อง ลังสมัยโบราณ มีพระพุทธรู ท�าด้วย ม้ พระพุทธรู ท�าด้วยเ าวัวเ าควายเ ี้ยวหมูตันและคันโทน้�า

ระวัติวัดสระแก้ว

ก่อตั้งเมื่อ พ 24 2 บริเวณวัดมีสระน้�าอยู่จงตั้งวัด ตามชื่อ องสระน้�าคือ วัดสระแก้ว ด้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ 24 อรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ พ 2

การบริหารการ กครอง

มีเจ้าอาวาส ดังนี้ รู ที่ พระอธิการบุ บา เ มธโร ตั้งแต่ พ 24 2 24 4 รู ที่ 2 พระอธิการพิ ชัย ิตธมโม ตั้งแต่ พ 2 2 อดีตเจ้าคณะต�าบล รู ที่ พระอธิการบุ น�า ุ ธโร ตั้งแต่ พ 2 24 รู ที่ พระครู ริยัติรัตนานุยุต ระสาน ขอดเม ัย ตั้งแต พ ุบัน NAKHONPHANOM 113


เชิ ร่วมท�าบุ สร้างกุ ิสง ์ 2 ชั้น

ระวัติ คกหินแ

บ้านโคกหินแ ่ ต�าบลโคกหินแ ่ อ�าเ อเรณูนคร จังหวัด นครพนม เดิมชื่อ บ้านหนองหินแ ่ ย้ายมาจากบ้าน ้าง บ้านร้าง เหตุ เกิดโรคระบาด 2 โรค ในสมัยนั้นคือ ้ทรพิ ดา โรคอหิวาตกโรค โรคห่า ย้ายเ ้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่โคก า ซ่งอยู่ทางทิ เหนือ อง บ้าน ้าง บ้านร้าง ใช้ชื่อใหม่เ นบ้านโคกหินแ ่ จจุบันมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกหินแ ่ หมู่ที่ หมู่ที่ บ้านโคกอนามัย หมู่ที่ บ้านโคกพั นาหมู่ที่ 2 มีวัด แห่ง คือวัด สระแก้ว ส�านักสง ์ แห่ง ส�านักสง ์ รีรตั นพุทธาราม บ้านโคกหินแ ่ ยก านะเ นต�าบลชื่อ ต�าบลโคกหินแ ่ มี หมู่บ้าน ก�านันคน จจุบัน ชื่อนายคิดสมาส รุณธาตุ ท�าหน้าที่ ระธานส าวั นธรรม ต�าบลโคก หินแ ่ด้วย

ความส�าคั ของวัด

ทางวัดมีโรงเรียนสอนพุทธ าสนาทุกวันอาทิตย์สอนวิชาทาง พระพุทธ าสนาและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนมี ด้แก่ การฟอนร�า ู ท มีจงั หวะท่าร�าเหมือนกับฟอน ู ทเรณูนคร อุ กรณ์และวิธกี ารเล่นเครือ่ ง ดนตรีแบบดั้งเดิม ระกอบด้วย แคน กลองสองหน้ากลองหาง ้อง โหม่ง พัง าด และกับแกบ ส่วนในวงโ งลางก็ใช้เครื่องดนตรีครบชุด องวงโ งลาง ลายเพลง ใช้ลายลมพัดพร้าว


การแต่งกาย ายชายจะนุ่งกางเกง ากวย สวมเสื้อสีน้�าเงิน คอตั้ง ลิบแดงกระดุมเงินมีผ้า าวม้า หมมัดเอว สวมสายสร้อยเงิน ้อ เท้าท�าด้วยเงิน ระแ งด้วยแ ง าว มีดอก ม้ทัดหูอย่างสวยงาม าย ห งิ นัน้ นุง่ ผ้าซิน่ และสวมเสือ้ แ นกระบอกสีนา้� เงิน ลิบแดง ระดับด้วย กระดุมเงิน พาดส บสี าวที่ หล่ซ้ายติดเ ็มกลัดเ นดอก ม้สีแดงสวม สร้อยคอ ก�า ล ้อมือ ้อเท้าหรือท�าด้วยทองหรือเงินตามควรแก่ านะ องตนเกล้าผม มีดอก ม้สี าว ระดับผมโอกาสหรือเวลาทีเ่ ล่นนิยมแสดง ในเท กาลต่าง ที่มีในท้องถิ่น เช่น สงกรานต์ หลเรือ ฟ งานธาตุวัน เพ็ เดือนสามและต้อนรับแ กผู้ให ่ องจังหวัด ูนย์ ก าพระพุทธ าสนาวันอาทิตย์วัดสระแก้วจัดฟอนร�า ู ท เ นกิจกรรมส่งเสริม ิล วั นธรรมท้องถิ่น มีผู้อ�านวยการ ูนย์คือ พระครู ริยัติรัตนานุยุต ที่ รก า ูนย์ ก าพระพุทธ าสนาวันอาทิตย์วัดสระแก้ว นายทรัพย์วัน บัวชุม อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแ ่ 2 ทางวัดมีสา� นัก บิ ตั ธิ รรม ระจ�าจังหวัดนครพนมแห่งที่ และมีการจัด บิ ตั ธิ รรมเ น ระจ�าในวันส�าคั ทางพุทธ าสนาและจัด โครงการบรรพชาสมาเณร าค ดูร้อนบวช ีลจาริณีเ น ระจ�าทุก รวมสร้างเส้นทางบุ ู้มี ิต รัท าสามาร รวมสมทบทุน ด้ที่ ชื่อบั ชี ูนย์ ก าพระพุทธ าสนาวันอาทิตย์ เล ที่บั ชี 4 - - ธนาคารกรุง ทย สา าเรณูนคร ชื่อบั ชี โครงการบรรพชาอุ สมบทพระ ิก ุสามเณร เล ที่บั ชี 4 - - ธนาคารกรุง ทย สา าเรณูนคร ชื่อบั ชี ส�านัก ิบัติธรรม วัดสระแก้ว เล ที่บั ชี 4 - - 42- ธนาคารกรุง ทย สา าเรณูนคร เล ที่บั ชี 4 - -2 ธนาคารกรุง ทย สา าเรณูนคร พระครู ริยัติรัตนานุยุต ระสาน อดเมชัย -2 - 2 4

NAKHONPHANOM 115


i

i

i

-i i i

i

i i i i 2 2 i

W

i

i i

i i

2

i i

i i

i i

i

i

i 2

i

i ii i-

i

i

i

ii i i i i i 2

ii Fi

i 4

i

2

i

i 24 i i

i i

i

i

i ii

4

24 2

24 4

2

2

2

i

-

24

i

i

i

-

4 i

i i

i

24 i i

i 24 2

W i 116

i

i

i Wi

24

i

i

i

i i

i

i

i

i i -i i

i

ii

-

i

i i

i

i i

ii

i

i i i

i

i

i

i

i

F

i

i


i 4 --

-

-

i

i i

i

i

i i

i

i

i

i

i i i

i

i i

ii -W W i i

i

i

i i

i i i

-

i i i

i

i

Fi

i ii

i

i

i i

i

i

i

i i

i

4 --

-

ii 42-

i i i i

4 --

i

i i i W

-2

i

i i

i

i i

i

ii

ii

i

i

ii i

i i

ii

i

i i i

i

-

i

-

F

i

i

W i

i

-W

i

i

i

F

i

i i i

-

i

4 -i -

i

i

i i

i i

i NAKHONPHANOM 117


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ËÑǺ֧·Ø‹§ ÇÑ´ËÑǺ֧·Ø‹§ µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹ËÑǺ֧·Ø‹§ àÅ¢·Õè øò ËÁÙ‹ ó ต ธาตุพนมเหนือ อ ธาตุพนม จ นครพนม เนื้อที่ ร่ งาน ตารางวา วัดสร้างก่อน พ ระมาณ พ ตาม ทะเบียนส�านักพุทธจังหวัด จงเ นวัดโดยถูกต้องตามก หมายสง ์ ออก เมื่อ พ จจุบันมี พระครูสุวิมล รรมส ิต เ นเจ้าอาวาส ระวัติการสร้างวัด ในการสร้างวัดหัวบงทุ่ง ม่ ราก หลัก านที่ชัดเจน นอกจาก การบอกเล่า องผู้เ ่าผู้แก่ ที่เล่าต่อ กันมาว่า หลวง ูบุดดี เ น ผู้สร้างวัด ซ่งท่าน ด้สร้างก่อน พ แต่ ม่มีใครเห็น หลวง ู บุดดี เลย ้อมูลส่วนหน่ง ด้ฟงจากพระเดชพระคุณ พระเทพรัตน มลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม อดีต เจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ท่าน ด้เล่าให้ฟงว่า หลวง บุู ดดี เ นผูส้ ร้างวัดหัวบงทุง่

118


ล�าดับเ . ò. ó.

.

้าอาวาส หลวง ูบุดดี (ผู้สร้างวัด) ระมาณ พ. . ËÅǧ¾‹Í¨ÙÁ (ËÑǺ֧·Ø‹§) ËÅǧ¾‹Í͌ǹ (ËÑǺ֧·Ø‹§) หลวงพ่อลุย ระค�า หัวบงทุ่ง หลวง ูคี พ - หัวบงทุ่ง พระอาจารย์ รีทา พ - จังหวัดมหาสารคาม พระอาจารย์อรุณ พ - จังหวัดอ�านาจเจริ หลวง ูคี พ - หัวบงทุ่ง มาอยู่ครั้งที่ พระมหาสุบัน จ�า าโท พ หลวงพ่อทองสุก สุธมโม พ พระครูสุวิมลธรรมสถิต ¾. . òõòõ – จจุบัน

ระวัติพระครูสุวิมล รรมส ิต อายุ พรร า เดิมชื่อ สม รี นามสกุล รีสุวง ์ เกิดวันที่ กันยายน บ้านเล ที่ ถนนเ รม รีดา ต ธาตุเชิงซุ่ม อ เมือง จ สกลนคร วิทย านะ ส�าเร็จชั้น ระถม ก า ที่ รร เชิงซุ่มอนุชนวิทยา พ ส�าเร็จนักธรรมชั้นเอก ส�านักเรียนวัดหัวบงทุ่ง พ òõò÷ ส�าเร็จหลักสูตร การบริหารกิจการคณะสง ์ วัดโอกาส พ ต�าแหนงทางการ กครองค ะสง ์ พ เ นผู้รัก าการแทนเจ้าอาวาสวัดหัวบงทุ่ง พ เ นเจ้าอาวาสวัดหัวบงทุ่ง พ เ นเจ้าคณะต�าบลธาตุพนม พ เ นพระอุ ช าย์ พ เ นรองเจ้าคณะอ�าเ อธาตุพนม ายการ ก า พ เ นเจ้าคณะอ�าเ อธาตุพนม สิ่ง ักดิสิท ิภายในวัด หลวง กระ ู ดนท�าด้วย ม้กระโดน ตัง้ แต่หลวงพออ้วนเ น เจ้าอาวาส เ นพระ ระจ�าอุโบสถเก่า และ ด้ยา้ ยลง ระดิ านทีห่ อ พระ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลาย ด้กราบ หว้ เมื่อถงเท กาลสงกรานต์ก็ จะท�าพิธีสงน้�าหลวง ูกระ ดน องทุก หลวง ูกระ ดนแกะจาก ม้ กระโดนท่อนเดียว เ นลัก ณะการแกะแบบโบราณ เ นทีย่ ดเหนีย่ ว จิตใจ องชาวบ้าน NAKHONPHANOM 119


เส้ นทางพบ องค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหารส่วน ตำาบลคำาพี้ องค์การบริหารสวนต�าบลค�าพี้ µÑ§é ÍÂÙà‹ Å¢·Õè 132 ËÁÙ·‹ Õè 1 µíҺŠค�าพี้ อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม จัดตั้ง ้นตาม ระกา กระทรวง มหาด ทย เมื่อวันที่ 2 กุม าพันธ์ 2 4 อยู่ห่างจากอ�าเ อนาแก ระมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนม กิโลเมตร จจุบนั มี ¹ÒÂÈÔÇàÃÈ ¹ŒÍÂàÀÒ ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารสวน ต�าบลค�าพี้ ในเ ตต�าบลค�าพี้ ระกอบด้วยหมู่บ้าน จ�านวน หมู่บ้าน มี พื้นที่ ระมาณ 24 4 ตารางกิโลเมตร หรือ ระมาณ ร่ ระชากรส่วนให ่ ระกอบอาชีพเก ตรกรรม คือ การท�านา ซ่งเ นเ ร กิจและเ นราย ด้หลัก องครอบครัว อาชีพรอง คือ การ ลูกยางพารา ซ่งใน จจุบัน ระชาชนในหมู่บ้าน ลูกมาก ้น และยังมี การ ลูกยาสูบ ลูก ้าวโพด ลูกแตงกวา ลูกถั่ว กยาว ล ท�าให้ ครอบครัวมีราย ด้เพิ่ม ้น และใช้เวลาว่างให้เ น ระโยชน์คือ ว่างจาก ดูเก็บเกี่ยว และมีบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั่ว ในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ส าพทางสังคมเ นสังคมเก ตร มีความสัมพันธ์แบบเครือ าติ ส่วนให ่พูด า าท้องถิ่น มาจากเชื้อสาย ทย ้อ มีโรงเรียนอยู่ ในเ ตองค์การบริหารส่วนต�าบลค�าพี้ จ�านวน โรง

นาย ิวเร

น้อยเภา นายกองค์การบริหารสวนต�าบลค�าพี้

การบริการขั้นพื้น าน

การคมนาคม ต�าบลค�าพี้ มีการคมนาคมทางบกทีส่ ะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับ อ�าเ อนาแก ายในจังหวัด ด้สะดวก รวมทั้งการเดินทาง ยังจังหวัด ใกล้เคียง ด้ซ่งทางหลวงแผ่นดินสายส�าคั ด้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเล 2 4 - มีถนนกรมโยธาธิการ จ�านวน 2 สาย - ถนน ายในหมู่บ้านเ นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรัง การ คมนาคมในต�าบลใช้เดินเท้า รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ ส่วนรถยนต์ นั้นมีน้อย และ ม่มีรถยนต์โดยสาร ระจ�าทางวิ่งเ ้าหมู่บ้าน ทรัพยากร รรม าติในพื้นที่ - า ม้อยู่ในเ ตอุทยาน ูหินแท่น ูเสือ ู ม้โกะน้อย อง กรม า ม้ มวล น ัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จ�านวน คน - ทยอาสา องกันชาติ รุ่น จ�านวน คน 120

นาง รีดาวัลย์ บางทราย ลัดองค์การบริหารสวนต�าบลค�าพี้ - อ พร จ�านวน 2 คน - อาสาสมัครต�ารวจชุมชน จ�านวน

ค ะ ู้บริหาร

คน

¹ÒÂÈÔÇàÃÈ ¹ŒÍÂàÀÒ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลค�าพี้ 2 นายสัน ล�าสัน รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลค�าพี้ นาย ีระพง ์ สิมแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลค�าพี้ 4 นายก้านแก้ว สุขสบาย เล านุการนายกองค์การบริหารส่วน ต�าบลค�าพี้


ักยภาพ ุม นและพื้นที่

การรวมกลุมของ ระ า น แยกตาม ระเภทกลุม กลุมอา ีพ กลุม กลุ่มเก ตรกรท�านา กลุ่ม ลูก ยางพารา กลุ่ม ม้ก ณา กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้ามุก กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุมออมทรัพย์ หมู ุดเดนของพื้นที่ ต�าบลค�าพีม้ พี นื้ ทีต่ ดิ ต่อถนนสายหลัก สกลนคร นาแก ทีเ่ หมาะ ต่อการจ�าหน่ายสินค้าที่ผลิตในต�าบล เช่น เครื่องจักสาน เ นต้น กิ กรรมส�าคั - กิจกรรม นจักรยานเ ลิมพระเกียรติ - โครงการ ระชาสัมพันธ์ องดีต�าบลค�าพี้ เ นการ ระชาสัมพันธ์ สนับสนุนสินค้า ในชุมชน ให้เ นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย - จัดซุ้มแสดงสินค้า องดี องต�าบล - กิจกรรม ลูก าเ ลิมพระเกียรติ - โครงการบวช า - ลูก า ซ่งการบวช าเ นกุสโลบาย องบรรพบุรุ ที่จะ ก องผืน าให้คงอยู่กับเราสืบ

สินค้า

ในต�าบลค�าพี้ มีสินค้าที่มีชื่อเสียง ด้แก่ เครื่องจักรสาน ม้ ผ่ ผ้าทอลายผ้ามุก และ หมอนสม็อค

NAKHONPHANOM 121


เส้ นทางพบ องค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหาร ส่วนตำาบลหนองบ่อ องค์การบริหารสวนต�าบลหนองบอ ÁÕ¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 63 ตารางกิโลเมตร จ�านวน 2 หมูบ่ า้ น จ�านวน ระชากรทัง้ สิน้ 2 คน จ�านวนครัวเรือน ครัวเรือน »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ นายบุ ทรง กยะ าย ´íÒçµíÒá˹‹§นายกองค์การบริหาร สวนต�าบลหนองบอ ÁÕ นาย ระมวล ินตนา เ น ลัด อบต

แหลงทองเที่ยวต�าบลหนองบอ นายบุ ทรง กยะ าย นายกองค์การบริหารสวนต�าบลหนองบอ

กลุมอา ีพทอ ้า ตั้งอยู่บ้านเล ที่ หมู่ บ้านดินด�า ต หนองบ่อ อ นาแก จ นครพนม ระธานกลุ่ม นางก้าน บุดดี สมาชิกในกลุ่ม คน เบอร์ ติดต่อ -24 ความเ นมา องกลุ่ม จากเดิมเ นกลุ่มเลี้ยง ก่พันธุ์เนื้อ แต่ ระสบ หาโรคระบาด ก่ตาย กลุ่มจงเ ลี่ยนกลุ่มอาชีพมาทอผ้าแทน ท�าให้ ด้ก�า รมาก ้น โดยสมาชิกใช้เวลาว่างหลัง ดูท�านารวมกลุ่มกัน ทอผ้า โดย จจุบันมีการทอผ้าหลายรู แบบ ระกอบด้วยผ้าซิ่นมัดหมี่ ผ้าห่ม หมอน ผ้าถุง รับ รุงให้ลายที่ทันสมัยและหลายรู แบบ โดย จัดจ�าหน่ายให้กับ ระชาชนในพื้นที่และ ระชาชนทั่ว

122

กลุมวิสาหกิ ุม น าแกนตะวัน ตัง้ อยูบ่ า้ นเล ที่ หมู่ บ้านโพนงาม ต หนองบ่อ อ นาแก จ นครพนม ระธานกลุ่ม นายจันที พรหมวงค์ สมาชิกในกลุ่ม คน เบอร์ติดต่อ -2 4 24 ระวัติที่มา องชาแก่น ตะวัน เกิดจาการรวมกลุ่ม องชาวบ้าน คิดต่อยอดหัวสดแก่นตะวันให้ มีอยูใ่ ห้มมี ลู ค่าเพิม่ น้ และสามารถเก็บ ว้ ด้นาน โดยใช้ มู ิ าชาว บ้าน องกลุม่ แม่บา้ นจากการที่ ด้ ก าดูงาน แล้ว ด้นา� ความรูเ้ กีย่ ว กับแก่นตะวันมาแ รรู เ นชา โดย จจุบันมีชาแก่นตะวัน 2 รสชาติ ด้แก่รสชาติดั้งเดิม และรสกระเจียบ


ระวัติพระ าตุพระอา ารย์ลิ่น พระ าตุอา ารย์ลิ่น ี ะ ตั้งอยู่วัดโพธิชัย หมู่ ต�าบลหนองบ่อ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนเม ายน 2 แล้วเสร็จเมื่อ เดือนเม ายน 2 ในวัน ้น ค่�า เดือน องทุก จะมีพิธีสรง น้�าพระธาตุและบุ ให ่ ระจ�า องชาวบ้าน หมู่ และ หมู่ 2 ซ่ง พระ าตุอา ารย์ลิ่น ี ะ นั้นเ นพระที่คนในท้องถิ่นให้ความ เคารพนับถือเ นอย่างมาก

าลาทรงงาน าลาทรงงาน ก่อสร้าง ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเ ลิม พระชนมพรร าครบ รอบ 4 พรร า ธันวาคม 2 4 หน่วยงาน ราชการ อ�าเ อโคก รีสุพรรณ และ ระชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ด้ ร่วมกันจัดสร้าง าลาทรงงานรัชกาลที่ เ ลิมพระเกียรติ 4 พรร า พระบาทสมเด็ พระเ ้าอยูหัว บริเวณอ่างเก็บน้�าห้วยโท-ห้วยยางอัน เนื่องมาจากพระราชด�าริ ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ อ งจาก าลาทรงงานหลั ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชด�าเนินมา ระทับทรงงานและทรงเ ดอ่างเก็บน้า� ห้วยโท-ห้วยยาง ด้พังลงตามกาลเวลา ทางกลุ่มชาวบ้านและส่วนราชการ จง ด้สร้าง าลาทรงงานให้เหมือนหลังเดิม ้นมาใหม่ เพื่อเ นอนุสรณ์ในพระ มหากรุณาธิคุณ ที่ท�าให้พื้นที่ห้วยโทห้วย-ยางมีความอุดมสมบูรณ์จนถง »˜¨¨Øº¹Ñ ดยมีพระเ า้ หลานเ อ พระองค์เ า้ พั รกิตยิ าภาเสด็จ ทรง ระกอบพิธเี ด าลาอนุสรณ์ทรงงาน อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ เมื่อ วันที่ 24 กรก าคม 2

ภู ้�าพระ

ถู า้� พระเ นโบราณสถานอยูบ่ นเทือกเ า พู าน อยูท่ างทิ ใต้ องบ้านยางค�า หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองบ่อ อ นาแก จ นครพนม ายใน ถ้�ามีพระพุทธรู เก่าแก่อยู่หลายองค์มีทั้งพระ ม้ พระอิ และพระ ูน ในทุกวัน ้น ค่�า เดือน องทุก จะมีพิธี ้นสรงน้�า ูถ้�าพระ และ จุดบั้ง ฟบูชาเพื่อ อฟา อ นให้ตกตามห้วง ดูกาล ซ่งแต่เดิมถ้า� แห่งนี้ ยังเ นจุด มพยาบาล องคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นด้วย

วิวบนภูเขา

เ ตอุทยานแห่งชาติ ูผายล เทือกเ าผาแดง อยู่ในเ ตพื้นที่ บ้านโพนงาม หมู่ มีส าพ า ม้สมบรูณ์ บริเวณหน้าผาแดงจะมอง เห็น ด้รอบตัวถง จังหวัด ระกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเวลาพระอาทิตย์ ้นและตก ถือ เ นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคั อีกแห่งหน่ง องต�าบลหนองบ่อ NAKHONPHANOM 123


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¾ÃЫͧ à¹×èͧ¨Ò¡ª×èͧ͢ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾ÃЫͧ มีความเ นมาที่ชัดเจน ว่าตั้ง มาจากชื่อพระพุทธรู องค์หน่ง ที่เ นสิ่ง ักดิสิทธิคู่บ้านคู่เมือง จงเ น ที่น่าสนใจความเ นมา องบุคคลทั่ว ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง และ ผู้ ที่มาเยี่ยมเยือน จงเห็นควรน�า ระวิติมาเสนอให้ทราบ ดังนี้ เรียกชื่อว่าพระสองพี่น้องนานมา า าถิ่นเพี้ยนจากสองพี่น้อง เ นซองนานมาหลาย ต้น ม้เกิด น้ ทัง้ สอง า้ งพระพุทธรู เรียกว่าพระ ซอง ตั้งอยู่ระหว่างต้น ม้ 2 ต้น า าถิ่นเรียกว่าซอง เมื่อ 4 กุม าพันธ์ 2 2 ชาวบ้าน ด้นิมนต์พระภิก ุ สงา ครุ ¸ÑÁâÁ มาจากวัดมรุก าราม บ้านหลักสิลา ต พระกลางท่า อ ธาตุพนม ซ่ง จจุบัน ด้รับสมณ ักดิ เ น พระครูวรพิพั นกิ มาเ นเ ้าอาวาส วัดพระ อง ระวัติ หลวงพอพระ อง หลวงพอพระ องเ นพระพุทธรู ที่สลักจากหิน ูเ า าง สมาธิมีลัก ณะคล้ายมีพระพักตร์ทั้งสองด้าน ชาวบ้านเรายกท่านว่า เ ้าพระ อง หรือ เจ้าพ่อพระซอง และใน จจุบันเรียก หลวงพอพระ อง 124


นามพระพุทธรู ให้เ น 2 ชื่อ อนุสรณ์พ าทั้งสองคือ ¾ÞÒ ค�าแดง และพ าสิง ตทอง วงกอน ะมีหลัก านทางเอกสาร มี ระวัติการเล่าสืบต่อกัน มาว่าหลวงพ่อพระซอง สร้างเมื่อ ระมาณ 2 ใกล้เคียงกันกับ การสร้างพระ าตุพนม ในช่วงนั้นพื้นที่แถบนี้เ นอาณาจักร อง อม ชาว อมที่อยู่ทางทิ ตะวันตก องพระธาตุพนม สร้างเมื่อ พ เมื่อครั้งพ าทั้ง มาร่วมสร้างพระธาตุพนม ครั้งแรก รวบรวมสิ่ง องมีค่า วัตถุมงคล ทรัพย์สินเงินทอง และสมบัติ เ น องเ า้ พ าค�าแดง และพ าสิง ตทอง มีทองค�า หีบก�า น เงิน หีบก�า น และเครื่อง ระดับ หีบก�า น รวม ุดหลุมลก 2 วา น�า วัตถุมีค่าบรรจุ แล้วน�าหินก้อนหน่งมาวางแกะเ นพระพุทธรู ใบหน้า แบน คล้ายสองหน้าเพื่อถวายบูชา พระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม เมือ่ ด้ทราบ า่ วการก่อสร้างพระธาตุพนม จง ด้นา� ทรัพย์สนิ เงิน ทอง และวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้าง คือหินสีเทาด�าเดินทาง ร่วมท�าบุ การก่อสร้าง วัดพระซองใน จจุบนั จงหยุดพักแรม ชาว อมทีอ่ ยูใ่ นท้อง ถิน่ บริเวณนี้ ด้แจ้ง า่ วว่า การก่อสร้างพระธาตุพนม ด้แล้วเสร็จแล้วจง ตกลงกันว่า แม้จะ ร่วมสร้างพระธาตุพนม ม่ทัน ก็ อให้ ด้สร้างวัตถุ มงคลสิง่ หน่งเพือ่ แสดงถงเจตนาแห่งบุ ว้ ณ ทีน่ นั้ จง ด้สลักหิน เู าที่

น�ามานัน้ เ นพระพุทธรู น้ องค์ แต่จะด้วยความเจตนาหรือ ม่สนั ทัด ในเรือ่ ง ลิ ะก็ ม่ทราบ ด้พระเ ยี ร องพระพุทธรู จง ราก ลัก ณะดัง ที่เห็นใน จจุบัน คือ มีสัตส่วนแบน คล้ายมีพระพักตร์ 2 ด้าน และ ม่มรี ายละเอียด องพระพักตร์ตรงชัดเจน โดยกรม ลิ ากร ด้มาส�ารวจ เมื่อ พ 2 4 และ พ 2 บอกว่าอาณาจักร รีโคตรบูรณ์ พุทธลัก ณะเ น ลิ ะทวาราวดียคุ ต้น สังเกตมวยพระเมาลีเ นกระจุก คล้ายก้นหอย อันนี้บ่งบอกถง ิล ะ อมรุ่นแรก กล่าวถงพ าห้าพระองค์มาสร้างพระ าตุพนม เจ้าพ า อม สองพี่น้อง คือ พ าค�าแดง และพ าสิง ตทองเจ้าเมือง อมอยู่ ง ทางทิ ตะวันตก องพระธาตุพนม ด้รวบรวมสมัครพรรคพวกบริวาร จ�านวนหน่ง และทรัพย์สมบัติ องมีค่า มีทองค�า หีบก�า นโบราณ เงิน บก�า นโบราณ หีบก�า นโบราณ พร้อมทั้งหินจ�านวนหลาย เล่มเกวียน เพื่อเดินทาง ร่วมสร้างพระธาตุพนมรวมกับเจ้าพ าทั้ง เมือ่ มาถงบริเวณตรงทีว่ ดั พระซอง จจุบนั พลบค่า� ด้จดั ค่ายเ นที่ ระทับ องเจ้าพ า อม เพือ่ พักผ่อนหรือนอน รุง่ น้ ทานอาหารเสร็จเรียบร้อย แล้วเดินทางต่อ ในระหว่างทางเจอชาว อมที่ ร่วมสร้างพระธาตุพนม ม้าเร็ว น�าตัว เ า้ เ าพ า อม สอบถาม ด้ความว่าการก่อสร้างพระธาตุพนม เสร็จหรือยัง ชาวบ้าน อมบอกว่าการก่อสร้างพระธาตุพนม ด้เสร็จสิ้น แล้ว อุโมงค์ก็ ด้ ดแล้วสมโ ชเมือ่ คืนนี้ ก็ ด้เดินทางกลับมา เจ้าพ า อม NAKHONPHANOM 125


ม่แน่ใจเลย ดูพร้อมอ�ามาตย์ ดู กู า� พร้าอุโมงค์ทบ่ี รรจพระอุรงั ธาตุ ส�าเร็จ แล้วอุโมงค์ถูก ดตาย พากันเสียใจร้อง ห้ ม่มีโอกาสเอาสิ่ง องวัตถุมีค่า มาบรรจุ เพือ่ ถวายเ นพุทธบูชาแด่พระอุรงั ธาตุ และ รก ากับอ�ามาตย์ ว่าสถานที่ ทีเ่ ราพักเมือ่ คืนนี้ เ นชัย มู อิ นั ดี เ นทีอ่ นั เ นมงคลจง ด้ ดุ หลุมลก 2 วา หรือ 4 เมตร จจุบันน�าเอาหินมาเรียงกันพัง อีกแผ่น หน่งรองทับหลุม น�าวัตถุทั้งหมดบรรจุในหลุม น�าหินมา ด ากหลุมแล้ว ถม น�าหินแผ่นหน่งมาแกะเ นพระพุทธรู ให้เ น 2 หน้า เพือ่ ถวายบูชา พระธาตุพนม และพระธาตุเชิงชุม แล้วท�าการสมโ ชเสร็จ ระกา เ น อบเ ต ัณ สีมา อง องค์พระธาตุพนม เ นอนุสรณ์ ององค์เจ้าพ าค�าแดง และพ าสิงโต ทอง ถวายนามหลวงพ่อพระสองนานหลาย ต้น ม้เกิด น้ สอง งเหมือน อยูใ่ นระหว่างต้น ม้สองต้น จากหลวงพ่อพระสองเ นพระซองตัง้ แต่นั้น เ นต้นมา แล้วพ าสองพี่น้อง ด้มอบให้ชาว อมดูแล ิบัติหลวงพ่อ พระซองสืบต่อกันมา ที่มาบรรพบุรุ องชาวพระซองใน จจุบัน ในสมัยเจ้าพระยา จักรีน�าทัพ ราบจลาจล กรุงเวียงจันทร์ และหัวเมือง ายเหนือ าย ใต้และ ด้นา� เอาพระแก้วมรกต และพระบางกลับสูส่ ยาม ระเท พีน่ อ้ ง ชาวเมืองกองแก้ว มหาชัย เมืองวังอ่างค�า เมืองคมู่ า าชาวพระซอง เ นกะเลิง มาจากเมืองกองแก้ว เมืองวังเมืองคมู่ แต่ใน ระวัติ องพระธาตุพนม ด้มสี ว่ นหน่งกล่าว ว้วา่ ผูส้ ร้าง 126


มีจุด ระสงค์ให้พระพักตร์ด้านหน่งหัน ทางพระธาตุพนม อีกด้านหน่ง หัน ทางพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร จากนัน้ ด้รวบรวมสิง่ กั ดิสิทธิ และสิง่ องมีคา่ ทีห่ วังจะน�าจะน�า บรรจุในพระธาตุพนม บรรจุลงใต้ าน องค์หลวงพ่อพระซอง เรื่องที่มา องชื่อ พระ อง ด้มีผู้สันนิ าน ด้สองเหตุผล ซ่งแต่ละเหตุผลต่างก็มีความเ น ด้เช่นกันกล่าวคือ -ในการสร้างหลวงพ่อพระซอง ด้สร้างองค์พระ ว้ระหว่างต้น ม้ ตะแบก 2 ต้น จงเรียกว่าพระที่อยู่ในซอง องต้น ม้ -เชื่อว่าค�าว่า ซอง อาจจะเพื้ยนมาจากค�าว่า สอง เนื่องจากมี พระพักตร์ สองด้าน เคยเรียกพระสองต่อมาเรียกเ นพระซองเจ้าพ า ทั้งสองท่านร่วมสร้างคือพ าค�าแดงและพ าสิงโตทอง วงที่มีหลัก านบางสวน ากการ ก าของนัก ระวัติ าสตร์ ราก หลัก านว่าใบเสมาทีถ่ กู ค้นพบใน ายหลัง ด้มกี ารย้ายและตัง้ ใหม่ ให้เ นระเบียบ คาดว่า ด้ท�าในช่วง ระมาณ พ วงที่มีเอกสารบันทกเ นหลัก าน ด้มี ระชาชนจ�านวนมากจากบ้านพระซอง และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้ ความเคารพและมาสักการบูชา หลวงพอพระ อง อยู่เนื่อง นับแต่ ทีผ่ เู้ า่ ผูแ้ ก่เล่าสืบต่อกันมา แต่ในช่วงต้น พบว่า ม่มพี ระสง จ์ า� พรร า อยู่ในวัด และยังมีเรื่องที่เกี่ยว ้องอีกมากมาย เช่น การสร้างมณ ครอบองค์พระมุงด้วยห า้ คา แล้วเ ลีย่ นเ นแบบเสาก่ออิ ถือ นู พู นื้ กระเบือ้ งสี าว มุงหลังคาด้วยแผ่น ม้แ นเกล็ดเรียงซ้อนกันแบบโบราณ มีการ ิสัง รณ์บูรณะเมื่อ พ 2 โดยชาวบ้านหลายหมู่บ้านโดย การน�า องก�านันหนอ รียะวงค์ มีการซ่อมแซมองค์พระที่แตกร้าวใน ทะเบียนทีด่ นิ ให้เ นธรณีสง ์ ในระหว่างทีท่ า่ นพระครู พ ิ รี รรมพินิ าท่าเคน เ นเจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ รี บริเวณพระกร และท�าการก่อสร้างมณ ถาวร ครององค์พระ ว้ ด้ ้น 2 นพค นครพนม ด้สร้าง าลาทรง ทยหลังใหม่ครอบองค์ พระซอง พร้อมตกแต่ง ริมณ ล พ 2 จัดสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพระซอง โดยผบ นพค นครพนม ร่วมกับคณะสง ์โดย พระครูโพธิ รีธรรมพินิจ เจ้าอาวาส วัดทุง่ โพธิ รี อดีตเจ้าคณะอ�าเ อนาแก และพระภิก วุ ิ ติ ร สันน ติ ต วัดทา พ ิ ัย ด้าน าย าติโยม โดยการน�า อง นายกุหลาบ ทิพย์วงค์ ก�านันกุ ก�านันต�าบลพระซอง ด้อาราธนานิมนต์ พระภิก ุ สงาครุ มั ม ¨Ò¡วัดมรุกขารามบ้านหลัก ลิ าใต้ มาเ นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อพระซอง จจุบนั ด้มกี ารบูรณะ สิ งั รณ์ ให้เ นพุทธสถานทีส่ า� คั อง จังหวัด นครพนม โดยการน�า องพระภิก สุ งา ครุ มั ม ซ่ง จจุบนั ด้รบั สมณ กั ดิ เ น พระครูวรพิพั นกิ ด้สร้างอุโบสถวิหารลัก ณะทรง ทย จัตรุ มุ นาด 2 2 เมตร ายในมณ ด้จดั สร้างแท่น ระดิ าน หลวงพ่อพระซอง เ นลัก ณะทรง ระสาท พร้อมด้วย ตั รอันวิจติ รงดงาม เ นทีน่ า่ เลือ่ มใสยิง่ ลูกหลานหลวงพ่อพระซองต่างยินดี รีดา บอกเลางานนมัสการหลวงพอพระ อง งานนมัสการสรงน้�า วันที่ เม ายน ของทุก งวันที่ เม ายน งาน วายเครื่อง สักการะ ักรพรรดิบู าด้วยสิ่งของ อยาง เดือน ข้น ค่�า ของทุก ตรงกับวันที่ สิงหาคม NAKHONPHANOM 127


Wat Phrasong Since the name of Phrasong village had a clear i i i i i i i ii i i i i i i i Fi i i i i i i i i On 4th F 22 i i i Buddhist monk Sa Nga Karuthummo Wat Marukkharam i -i i i i an abbot of Wat Phrasong i Phra Kroo Woraphipattanakit Luang Por Phrasong history Luang Por Phrasong i i i i i i i i i i i Chao Phrasong Luang Por Phrasong i i Phraya Kumdang and Phraya Singtothong. An era before an existed of any papers evidence i i i i 2 Phra That Phanom i i i ii i 128

i

i i i

i

-

i and treasures which belong to Phraya Kumdang and Phraya Singtothong i i i i i i 4 i i i i i i i i i i i i i i

i with material for construction which is dark gray stone to ii i i i i i i ii i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i statue look like it has two face and no clear detail of straight Fi i i


2 4 i

2

i

i

i

i i

i

i

Phra Kroo Woraphipattanakit an abbot of Wat Phrasong and Buddhist monk Wijit Pasunnajitto of Wat Thaphochai, on the i i i Mr, Kularb Tidwong i -i i i i Buddhist monk Sa Nga Karuthummo Wat Marukkharam i to be an W i i i i i led by Buddhist monk Sa Nga Karuthummo which he was i i Phra Kroo Woraphipattanakit i i i i i i 4 i i i i i -i i i i

i i i i An era that some evidence is exist due to histori- Announce to everyone about worshipping Luang Por Phraan’s researching th th i i i i i th day i i i B.E. it is on 12th August) An era that has recorded document as an evidence i i i Luang Por Phrasong i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 2 the leading of Nor Sriyawong, head of a group of villages i i i i i i midal roof over Buddha statue to register this area as moni Phra Kroo Phosridhammakit W i 2 i i i i ii i 2 i i i i i NAKHONPHANOM


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇѴ⾸ÔìªÑ ਌ÒÍÒÇÒÊ ¾ÃÐ͸ԡÒþÂا à¢Á¡ÒâÁ

วัด พ ิ ัย บ้านดอนคราม ต ก้านเหลือง อ นาแก นครพนม

130


เราช่วยคุณได้ทุกเรื่อง เพื่อก้าวสู่ความสุขและสง่างาม

- เมื่อต้องพูด ในที่ชุมนุมชน คนมากๆ หวั่นไหว...แก้ไขได้ - ทำงานอย่างไรก็มีความสุขยิ่งขึ้น ในทุกๆแง่มุม - เติม..พลัง ทั้ง 5 เพื่อสนุกกับงาน สำราญกับชีวิต - และอีก 24 หลักสูตรเพิ่มมูลค่า พัฒนากำลังใจ

โดย ดร.นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ วิทยากรมากประสบการณ์ กว่า 35 ปÕ เรา..

ยินดีให้บริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่......

โทร. 0-2522-7171 หรือสายตรงทีมงานคุณภาพ :

081-803 2916

UP LEVEL ของคุณวันนี้


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดธาตุศรีคุ วัด าตุ รีคุ ต�าบลนาแก อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม จจุบันมี พระครูบวร พ ิวั น์ ด�ารงต�าแหน่งเ น਌ÒÍÒÇÒÊ áÅÐ เ ้าค ะอ�าเภอนาแก ระวัติวัด าตุ รีคุ วัด าตุ รีคุ เดิมเ นวัดร้าง สร้างมาแต่สมัยโบราณชื่ออะ ร ม่ ราก ถูกค้นพบเมื่อ ระมาณ พ โดยคณะผู้อพยพ ที่เ ้ามาอยู่ในต�าบลนาแกรุ่นแรก ซ่งคนกลุ่มนี้เ น าว ู้ ทวัง áÅÐ ู้ ทกะ ทีอ่ พยพหนี ยั สงครามมาจาก ระเท ลาว จากบ้านกวนกุ กวน §ÑÇ เมืองกองแก้วมหา ัย ผู้น�าคนรุ่นแรกที่อพยพเ ้ามานั้น ด้แก นาย สมแ ้ว,นายอ้อน áÅÐนาย า ด้เดินส�ารวจที่ตั้งหมู่บ้าน พอดีพบกับเจดีย์เก่ากลาง า มี นาด านกว้าง เมตร ก่อด้วยอิ ถือ ูนเจดีย์มีลัก ณะเอียง ทาง ตะวันตกเ ียงเหนือ และตรงกลางเจดีย์จะมีโคลนตมเกาะอยู่ มีรู ทรง คล้ายกับพระธาตุพนม และในบริเวณเดียวกันนั้น ด้พบหอคุณ าล เจ้าพ่อหลักเมือง ซ่งท�าด้วยท่อนซุง ม้เนื้อแ ็ง นาดให ่อยู่ในบริเวณ 132


เดียวกัน เมื่อส�ารวจ รอบ เหมาะที่จะตั้งบ้านเรือนอยู่จง ด้อพยพ ผู้คนมา สร้างที่อยู่อา ัย ถากถางต้น ม้ท�า รท�านา และบูรณะวัด ้น ด้ตั้งชื่อว่า วัด าตุ รีคุ ซ่งค�าเหล่านี้น�ามาจากสิ่งส�าคั ที่คณะ ส�ารวจค้นพบ ค�าว่า¸Òµุ มาจากเจดีย์ ค�าโบราณเรียกว่า ธาตุ ค�าว่าÈÃี มาจากค�าว่าสี หมายถงการที่ช้างสีแก้คันบริเวณ ้าง ค�าว่าคุ มาจากสิ่งที่พบเห็นคือหอคุณ เมื่อต้องเอาค�าเหล่านั้น มารวมกันเ ้าจงกลายเ น วัดธาตุ รีคุณ หมายถงวัดที่มีเจดีย์อันเ น รีสง่า และมีพระคุณต่อ าสนา หลังจากตั้งบ้านเรือนที่อยู่อา ัยถาวรแล้ว ก็ ด้พากันบูรณะ ิสัง รณ์ วัด ้น จัดสร้างกุ ิ หอ ันท์จากวัสดุที่มีอยู่ ในระยะแรก ม่มี ิก ุจ�าพรร าอยู่ ใน พ เกิดกบ เจ้าอนุวง ์เวียงจันทร์ ทางการ ราบ รามอย่างรุนแรง ด้มีผู้คนอพยพหนี ัยสงคราม ้ามมา จาก ายซ้ายแม่นา้� โ ง มาอา ยั อยูม่ าก มี นายสาน นาย คตร ระทุม นาย รีวั น์ พระอา ารย์ลี พระอา ารย์ สภา ซ่งคนกลุ่มนี้อพยพมา ¨Ò¡บ้านกาวะ เ ตเมืองมหาชัย แ วงค�าม่วน ครั้งแรกมาอยู่ที่ดอนสัก ·Ò§นาย สมแ ้ว ด้นิมนต์พระอา ารย์ สภา มาจ�าวัดที่วัด าตุ รีคุ พระอาจารย์โส า ด้มอบให้ พระอา ารย์ลี มาจ�าพรร าทีว่ ดั ธาตุ รีคณ ุ แทน ตนเองจ�าพรร าที่วัดดอนสักจนมรณะ าพ

วัด าตุ รีคุ ด้มีเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ เ นต้นมา และเจ้าอาวาสทุกรู ด้ช่วยกันบูรณะวัดธาตุ รีคุณให้เจริ รุ่งเรืองมา ตลอดถง จจุบัน การบริหารและการ กครอง พระอา ารย์สี เ นเจ้าอาวาสองค์แรก พระครูบวร พ ิวั น์ เ นเจ้าอาวาสพ - จนถง จจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้มีการบูรณ ิสัง รณ์ และก่อสร้าง เสนาสนะถาวรวัตถุต่าง มากมายมาตลอด โดยเ พาะสมัย องพระครู สัจจา ิรามเ นเจ้าอาวาส ด้สร้าง าลาโรงธรรม าลาการเ รีย สร้างกุ หิ ลังใหม่ สร้างอุโบสถ สร้างก�าแพงรอบวัดด้วยอิ ถือ นู จนรอบ และในสมัยพระอธิการก้ม อินทสิโล ด้สร้างซุ้ม ระตู ด้าน คือ ด้าน ทิ ตะวันออก ด้านทิ ใต้ และด้านทิ เหนือ ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ มกราคม พ ข้าหลวงวิทย์ผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาด ทย และนายอ�าเภอสิท ์ นครพนม ด้ น�าอิ ิ อง พระอรหันต์ ซ่งน�ามาจาก ระเท อินเดีย พระองค์ คือ พระ มคัลลานะ พระสารีบุตร áÅÐพระกั ายะนะ น�ามาให้ชาวนา แก ด้สักการะบูชา แล้วจง ด้มีโครงการบูรณะ ิสัง รณ์องค์¾ÃÐ¸ÒµØ รีคุ ้นมาใหม่เมื่อ พ ชาวนาแกร่วมกับเจ้านายทางเมือง เวียงจันทร์ ระเท ลาว เ นเจ้า าพร่วมกัน เริม่ แรก ด้ ดุ รอบ านเจดีย์ NAKHONPHANOM 133


องค์เก่าแล้วสร้างเจดียใ์ หม่ครอบ านเจดียเ์ ดิม ในช่วงทีบ่ รู ณะนัน้ ด้ ดุ พบ องส�าคั คือ พระพุทธรู ทองค�า พระพุทธรู หิน พระพุทธรู เงิน และพระพุทธรู เนื้อผงเ นจ�านวนมาก และ ด้พบ แก้วสีนวน นาดเท่า ่เ ด ซ่งผู้คนสมัยก่อนมักจะเห็นในวัน ้นหรือแรม - ค่�า เสด็จ มาระหว่างดอนสักกับวัดธาตุ รีคุณ สิง่ องมีคา่ เหล่านี้ เมือ่ สร้างพระธาตุองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้น�ามาบรรจุ ว้ในองค์พระ ธาตุทั้งหมดกับทั้งอั ิธาตุ องพระอรหันต์ทั้ง องค์ด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ กุม าพันธ์ พ ด้มีผู้มีจิต ัทธา น�าโดยคุ ยายสุดี อยานนท์ เ นเจ้า าพ ซ่ง ด้ รก าหารือกับพระครู บวร พ ิวั น์ เจ้าคณะอ�าเ อนาแก เจ้าอาวาสวัดธาตุ รีคุณใน ณะ นั้น ในการบูรณะองค์พระธาตุ รีคุณให้มี นาดสูง ้น และให ่กว่าพระ ธาตุองค์เดิม โดยการสร้างพระธาตุครอบองค์เดิมที่มี นาดกว้าง เมตร สูง เมตร ให้มี นาดกว้าง เมตร สูง เมตร โดยอนุรกั ล์ วดลายลัก ณะ องพระธาตุ รีคณ ุ องค์เดิม ว้ ใน ณะที่มีการก่อสร้างนั้น ด้มีการ ุดพบวัตถุมงคล และสิ่ง องมีค่าต่าง ที่ ง ว้ใต้ก�าแพงแก้วรอบองค์พระธาตุทั้ง ทิ พอแล้วเสร็จเมื่อวันที่ มกราคม ก็ ด้มีพิธีบรรจุวัตถุมงคล และ องมีค่าดังกล่าว ว้ 134

ในองค์พระธาตุ และถวายองค์พระธาตุให้แก่ทางวัด าตุ รีคุ เพื่อให้ เ นถาวรวัตถุ ระดิ ์ ว้ในพระพุทธ าสนาต่อ ใช้งบ ระมาณในการ ก่อสร้างทั้งสิ้น บาท ความ ักดิสิท ิ พระ าตุ รีคุ ชาวอ�าเ อนาแกเคารพนับถือเ น ชู ณียสถาน อัน กั ดิสิทธิ เ นพระธาตุ ระจ�าวันเกิด องคนทีเ่ กิดวันอังคาร เชือ่ กัน ว่าผูท้ ี่ ด้มานมัสการจะมีโชคลา ทวีคณ ู เจริ ด้วยสติ า มีอานุ าพ มาก และเจริ ด้วย ลา ย สรรเสริ สุ ทุก ระการ


อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม อุ สมบท วันที่ เดือน ธันวาคม พ ทีว่ ดั รีเ ลียวน าลัย ต�าบลหนองบ่อ อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีพระครูมานิตสีลคุณ เ นพระ อุ ช าย์ วิทย านะ พ สอบ ล่ ด้นักธรรมชั้นเอก จากส�านักเรียนคณะ จังหวัดนครพนม วัดโพธิชัย ต�าบลหนองบ่อ อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม พ ส�าเร็จหลักสูตร บส จากมหาวิทยาลัยมหาจุ าลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสง ์นครพนม อ�าเ อธาตุพนม จังหวัดนครพนม งานการ าสน ก า พ - จจุบัน เ นกรรมการสถาน ก า ั้นพื้น าน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ต�าบลหนองบ่อ อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม พ เ นครูสอน ีลธรรมในโรงเรียนบ้านหนองบ่อ ต�าบลหนองบ่อ อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม พ - จจุบัน เ นครูสอนวิชาพระพุทธ าสนาใน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ต�าบลหนองบ่อ อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม พ - จจุบนั เ น ระธานสอบธรรมสนามหลวง ระจ�า สนามสอบวัดธาตุ รีคุณ ต�าบลนาแก อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม พ - จจุบัน เ น ระธานการสอบธรรมสนามหลวง ธรรม ก า ระจ�า ในเ ตอ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม พ - จจุบัน เ นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ณ ูนย์การคณะสง ์ าค อ�าเ อม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พ เ นครูสอน ริยัติธรรม ส�านัก าสน ก าจังหวัด นครพนม วัดธาตุ รีคุณ ต�าบลนาแก อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม พ - จจุบัน เ นกรรมการสถาน ก า ั้นพื้น าน โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริ ต�าบลนาแก อ�าเ อนาแก จังหวัด นครพนม พ - จจุบัน เ นกรรมการสถาน ก า ั้นพื้น าน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ต�าบลบ้านแก้ง อ�าเ อนาแก จังหวัด นครพนม พ - จจุบัน เ นกรรมการสถาน ก า ั้นพื้น าน โรงเรียนนาแกพิทยาคม ต�าบลนาแก อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม ระวัติเ ้าอาวาสวัด าตุ รีคุ สม ักดิ พระครูบวร พ ิวั น์ ายา าว น อายุ พรร า พ ด้รับพระราชทานสมณ ักดิ เ นพระครูเจ้าคณะ วิ ท ย านะ น ธ เอก วั ด ธาตุ รี คุ ณ ต� า บลนาแก อ� า เ อนาแก ต�าบล ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูบวรโพธิวั น์ จังหวัดนครพนม พ ด้รับ ระทานเลื่อนชั้นพระสัง าธิการ เ นพระครู จจุบันด�ารงต�าแหน่ง เ ้าอาวาสวัด าตุ รีคุ เจ้าคณะอ�าเ อชั้นเอก ในราชทินนามเดิม เ ้าค ะอ�าเภอนาแก เดิมชือ่ ระยูร นามสกุล เชือ้ ตาพระ เกิดวัน ค่า� วอก วันที่ เดือน พ จิกายน พ บิดา นายสาง มารดา นางเหรีย บ้านเล ที่ หมู่ที่ ต�าบลค�าพี้

NAKHONPHANOM 135


Word was an abandoned temple, it was founded in ancient time with unknown name , discovered i i i i -i i 24 2 i i and , they evacuated from i i i i i i ii i 2 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i evacuated to this area and started to constructed habitation, i i i which followed the i 136

Word i

i

Word i

i

i i

i

i

i

i i i derived from structure that they saw i

i

-

i After the construction of their permanently residence, they i i i i i i 2 2 Wi i i i i i , these i -i i i i i invited to live at but asked to be at in place of him instead, and he lived at W i i


i

i

i

i -

24

i

2

W

i

i i who is the

- he is an abbot since

i i

i i

i i

2

-

i

i

W

i

i

i i

i

- i

ii

24 i

i

th

2

i

i

i

i

-i i i

i

i i 2

i

i i i -i i

2

ii

-

i i

-

2

i i i i

i

i

-

i i

i 2 2 2 4 i i i

i

2 i i

2 i

i

i

iii

-i i

i i

-

i

i

th

i i 2 2

-

i

i

-i i

i 2

i

-

i

i

i i

W

-i i

i

i i i i there is a believe that if you pay respect to it, enormously i i i i i

i

i i

i i

NAKHONPHANOM 137


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»˜ÞÞÒǹÒÃÒÁ วัดปัญญาวนารามมีคุณค่า ท่านพ่อเทพวรมุณีศรีส�าลีเป็นผู้ตั้ง มีปัญญาหลากหลายทางวั นธรรม น�าศีลธรรมเข้าสู่ไทยรัฐวิทยา พาประชาพั นาถิ่นเกิด ดอนปู่ตาพุทธพระบรมมหาเจดีย์อันศักดิสิทธÔì น้�าค�าใสใจมีเมตตาธรรม สุดเลิศล้�าทางปัญญา กราบบูชพระรัตนตรัย คือ ค�า วั องÇÑ´»˜ÞÞÒǹÒÃÒÁ ช่ง จจุบันมี พระครูสุ าภิวั น์ อวย ัย กต ุ น เอก ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส ระวัติพระครูสุ าภิวั น์ พระครูสุ ภิวั น์ ายา กต ุ อายุ พรร า วิทย านะ น ร เอก ต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดค�าพี้น้อย-ÇÑ´»˜ÞÞÒǹÒÃÒÁ ใน จจุบัน นามเดิม ยค�า เ ลี่ยนเ นÍǪѠนามสกุล สู รา บิดา ชื่อ คุ พอยวน มารดาชื่อ คุ แมเสริม สู รา เกิดที่บ้านค�าพี้น้อย หมู่ที่ ต�าบลค�าพี้ อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม บรรพชา เมื่ออายุ ณ วัดแกงพิ ัย ต�าบลหมูม่น อ�าเ อ สมเด็จ จังหวัดกา สินธุ์ โดยมีเ ้าอ ิการตุน ติ ก วัดแกงพิ ัย ต�าบล 138


หมูม่น อ�าเ อสมเด็จ จังหวัดกา สินธุ์ เ นพระอุ ช าชย์อุ สมบท เมื่ออายุ 2 ณ พัทธสีมาวัดทุง พ ิ รี บ้านพระซอง ต�าบลพระซอง อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีพระครู พ ิ รี รรมพินิ วัดทุง พ ิ รี เ นพระอุ ช าย์ พระครูวิมลวรกิ วัดมวงสุม บ้านนามน ต�าบลนาแก อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม เ น ระกรรมวาจารย์ ¾ÃÐ ครูวรสาร ส ิต วัดเหนือทา �า า ต�าบลพระซอง อ�าเ อนาแก จังหวัด นครพนม เ นพระอนุสาวนาจารย์ อุ นิสัย ิ ทา อา าระ เคร่งครัดในกิจวัตร และพระธรรมวินัย ท่านพระครูสุ าภิวั น์ ติดนิสัยมาตั้งแต่เล็กตอนเ นเด็ก ท่านคุณโยมผู้บังเกิดเกล้าพี่น้องน�าพาเ ้าวัด เกิด รัทธาใน าสนา พระ กิ สุ ามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ ระชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ คุน้ เคยเคารพ นับถือทั่ว ทราบกันดีว่าท่านเ นพระเถระสุ ิบัติ มีอุ นิสัยตรง ตรงมาพูดจริงท�าจริง เสียสละทรหดอดทน หนักแน่น ในความยุติธรรม มีเมตตาสูง แต่เคร่งครัดในกิจวัตร และพระธรรมวินัยเ นอย่างดียิ่ง ท่านมาอา ัยในวัดค�าพี้น้อยหรือวัด าวนารามใน จจุบัน ก็เพราะ คุณโยมผู้บังเกิดเกล้า คือ คุ ยมแมเสริม สู รา ท่าน อนิมนต์พระ ลูกชายมาเพื่ออยู่รัก าตัวทาง สย าสตร์ อาพาธ วยครั้งแรก ด้ด�าเนิน การ ออนุ าตสร้างวัด ตั้งวัดค�าพี้น้อย เ นวัดที่ถูกต้องในพระพุทธ าสนา ตาม พ ร บ คณะสง ์ วยอาพาธครั้งที่ 2 ด้ด�าเนินการ อ เ ลี่ยนแ ลงชื่อวัดค�าพี้น้อย เ นวัด าวนาราม ด้รับความชื่นชม ยินดีจาก ูชนียบุคคลส�าคั ในต�าบลค�าพี้

การสร้างเสนาสนะและกิ กรรมส�าคั ของวัด วัดที่เคยถูกร้างมาก่อนแม้แต่วัดดอนดู่ร้างก็ ้นกับวัดค�าพี้น้อย หรือวัด าวนารามใน จจุบัน จะเห็นพระพุทธรู หินรอยแกะสลัก องค์พระธาตุพนม ใบเสมาหิน องคนโบราณ - อก สร้าง ้นมา เพื่อจารกน�า ร่วมสร้างพระธาตุพนม ทราบ ่าวว่า พระธาตุพนม ด้ สร้างเสร็จแล้ว เลย งดินเอา ว้อยู่ใต้บ้านโพธิ ผุด ้นมาให้เห็นเ นตาม นิมิต พระแก้วองค์ จะผุด ้นมาให้เห็นในวันเวลาวันเ นมหามงคล ต่อ ้างหน้า และพร้อมย้ายหนังสือสุทธิจากวัดธาตุเรณู เ ้าสังกัดวัด า วนารามใน จจุบัน หนังสือสุทธิตอนบวชเ นพระ สามเณรเ ียนให้ เลยผิดพลาด มีคณะลูกหลาน า้ ราชการทัว่ ลาบวช าค ดูรอ้ นอยูจ่ า� พรร า เพือ่ ก า บิ ตั ธิ รรมเ นรุน่ มีแนวความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ตัดถนน เชื่ อ มระหว่ า งหมู่ บ้ า นดอนเจ้ า ู ตาทุ ก ทิ ทางรอบบริ เ วณวั ด - าช้ า หมู่บ้าน-บ้านสอบ ิบัติธรรมสุ า อบต โรงเรียน ทยรั วิทยา เสริม ยายต่อถนนหนองแมก เ า ูพาน โดยมีคุ ยมทานก�านัน บุ มาแสน รี พออา ารย์ยวนมา แสน รี พ่อตัวอย่าง ฟฟา โดย การน�าคุณโยมทาน �านะ ทานอา ารย์สะอาด พา ื่อ และค ะ กรุงเทพมหานคร ถวายวัด าวนาราม จจุบนั น้า� ระ าอดีตก�านัน นายก อบต ทานกวาด พรมพินิ และคณะ ตลอดคณะกรุงเทพมหา นครอื่น ทั่ว NAKHONPHANOM 139


สร้าง าลาโรงทานอเนก ระสงค์ สร้างหอกระจาย ่าวเผยแผ่ธรรมะ กุ ิพูด ด้ แผ่น ายต้น ม้พูด ด้ ายบอกทาง สร้างพระธาตุเจดีย์จ�าลองพระธาตุเชิงซุ้ม จ สกลนคร สร้างอุโบสถ ก�าแพงหรือใบเสมารอบวางเ นจุด สร้าง ระตู ระตูโ ง หอกลอง ระ ัง สร้างหอน้�าพระพุทธมนต์ สร้างถนนลาดยางหรือคอนกรีตเ ้าวัด รอบบริเวณวัดนอกวัด รอบ าช้าหมู่บ้าน สร้างตัดถนนเชื่อมโยงระหว่างวัดหมู่บ้าน วัดเ า ูพาน ระหว่างวัด สู่วัด วัดสู่หมู่บ้าน สร้าง ฟฟา น้�า ระ า สร้างถมที่เอา ว้จอดรถยนต์ ตัดถนนรอบทิ ทาง ตกแต่ง ายใน ายนอก และอื่น ทั่ว สร้างเสร็ ระ ย น์ที่ ะ ด้รับ เ นสถานที่ ิบัติธรรม ลานบุ ลานธรรม ลาน า แห่งจิตใจ พิธีในวันส�าคั ทางพระพุทธ าสนา พิธีจัดท�าบุ เท กาล ระจ�า ทุก เพื่อรัก า นบธรรมเนียม ระเพณีอันดีงาม องท้องถิ่นเอา ว้

ผู้บังคับบั ชาระดับ าคจังหวัดมองเห็นความส�าคั ให้ ้าม ต� า แหน่ ง เจ้ า อาวาสมี ท่ า นพระครู สิ ริ ว รเ ต เจ้ า คณะอ� า เ อนาแก เล านุการเจ้าคณะอ�าเ อนาแกน�ามามอบถงที่วัด “ ความสุข มาจากจิตที่ฝกดีแล้วภายใน ไม่ได้มาจากใคร ไม่ใช่ไปเที่ยว แล้วมีความสุข แต่มีความสุข แล้วไปเที่ยว ไปที่ไหนก็ตาม ไปป่า ไปทะเล ไปวัด ที่ใดก็ตาม เราก็ดูจิต สอนฝกจิต และแผ่เมตตาจาก จิตภายในเที่ยวไปอย่างนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นอันมาก เมื่อวางจิต อย่างนีก้ จ็ ะมีความสุขตลอดเวลา เป็นการสร้างกุศลตลอดเวลา เมือ่ ท�าได้ อย่างนี้ ชื่อว่า ได้ปฏิบัติธรรมไปตลอดเวลา” งานด้านสังคม ระธานโครงการวั นธรรม ทยสายใยชุมชน ระธานโครงการลานบุ ธรรม ลาน า แห่งจิตใจ กรรมการที่ รก าโรงเรียน ทยรั วิทยา บ้านค�าพี้ หมู่บ้านค�าพี้น้อย หมู่ที่ ครงการพั นาวัด าวนาราม พั นาบริเวณวัด สร้างกุ ิ าลาการเ รีย สร้างเมรุเผา พ าลาบ�าเพ็ กุ ล สร้างแท็งค์น้�า ระ า ุดหนองสระ สร้างรั้วก�าแพงวัด ห้องน้�า 140


เพื่อให้นักแสวงบุ ทั่ว ด้มาพักอา ัย ิบัติธรรมร่วมกัน เพือ่ เ นสถานทีย่ ดเหนีย่ วจิตใจ องพุทธ าสนิกชนทัง้ ในและต่าง ระเท เพือ่ เ นสถานทีแ่ ก่นกั ท่องเทีย่ ว ด้แวะมากราบมนัสการพระธาตุเจดียอ์ นั ักดิสิทธิ อย่าง ม่เห็น ราก มาก่อน เพื่ออนุรัก ์ร่วมกันรัก า าสนสถานอัน ักดิสิทธิแห่งนี้เอา ว้ให้คณะลูก หลาน ด้สืบทอดต่อ าติโยมท่านใดมีความ ระสงค์จะจองเ นเจ้า าพหรือ ร่วม สมทบทุนเ นเจ้า าพ อุ ถัม ์ส่งเสริม โอน จจัยเ ้าบั ชีวัด า วนาราม ด้เลย ยินดีอนุโมทนา อบคุณ เชิ เจริ พร ติดต่อ ด้ที่ ท่านพระครูสุ า ิวั น์ เจ้าอาวาสวัด าวนาราม หรือ ร ต ใหม่ สู ราช กรรมการวัด คุณบุ รี พรมพินิจ คุณณรงค์ ูบุตรชา ยินดี ออนุโมทนา อบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ พระครูสุปัญญาภิวั น์ เจ้าอาวาสวัดปัญญาวนาราม บัญชีเลขที่ 421 0 407 2 วัดปัญญาวนาราม บ้านค�าพี้น้อย หมู่ที่ 5 ธนาคารกรุงไทย สาขานาแก ติดต่อ วัดปัญญาวนาราม โทรศัพท์ 09 927 9 2 ร ต ใหม่ 0 47 2 0 คุณบุญศรี 0 5 17 คุณณรงค์ 09 15 1 702 NAKHONPHANOM 141


เส้ น ทางพบ เทศบาลตำาบล

เทศบาลตำาบลท่าอุเทน เมืองท่าอุเทนน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยว วั นธรรมไทญ้อ สานก่อเศรษ กิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงกี า พั นาสู่อาเซียน

คือวิสัยทั น์ i i องเท บาลต�าบลท่าอุเทน ที่ตั้งอยู่ ทางทิ เหนือ องจังหวัดนครพนม อยู่ในเ ตพื้นที่ องอ�าเ อท่าอุเทน พื้นที่มีลัก ณะเ นแนวยาวเรียบตามแม่น้�าโ ง มีระยะห่างจากจังหวัด นครพนม ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเล 2 2 ระมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ระมาณ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม พื้นที่ ต�าบล คือ ต�าบลท่าอุเทน เท บาลต�าบลท่าอุเทน มีพื้นที่ทั้งสิ้น ตารางกิโลเมตร ระกอบด้วย ชุมชน ชุมชน ครัวเรือน ครัวเรือน ระชากร ทั้งสิ้นจ�านวน 4 คน เ นชาย 2 คน ห ิง 2 คน พื้นที่เท บาลต�าบลท่าอุเทนติดแม่น้�าโ ง ชายแดน ระเท สาธารณรั ระชาธิ ตย ระชาชนลาว ตรง ้ า มเมื อ งหิ น บู ร ณ์ ระชาชนทัง้ สอง ระเท ติดต่อค้า ายกัน ณ บริเวณตลาดนัด ทย ลาว เท บาลต� า บลท่ า อุ เ ทนจงเ นเมื อ งน่ า อยู่ น่ า อา ั ย มี ธรรมชาติที่สวยงาม มีแม่น้�าโ ง หลผ่าน มองเห็น ูเ าและตะวันเบิก ฟายามรุ่งอรุณที่สวยงาม ชาวอ�าเ อท่าอุเทนซ่งเ นชนเผ่า ท ้อ เ น ผู้มีวั นธรรม ระเพณีที่เก่าแก่ จงเ นผู้คนมีอัธยา ัย จิตใจงาม ชอบ ความสงบ และรักถิ่น านบ้านเกิด วิถีชีวิตจงเ นอยู่อย่างเรียบง่าย สงบร่มเย็นมาโดยตลอด เพราะชาวท่าอุเทนมีพระธาตุท่าอุเทนที่ตั้งอยู่ ริมแม่นา้� โ งเ นทีเ่ คารพสักการบูชา โดยหลวง ู รีทั น์เ นผูส้ ร้างองค์ พระธาตุทา่ อุเทน ว้ให้แก่ชาวท่าอุเทนและผูท้ ี่ รัทธา ด้มาสักการะ จง เ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหน่งที่มีผู้คนมาเยือน โดย ม่ าดสาย 142

นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำาบลท่าอุเทน ¾Ãиҵط‹ÒÍØà·¹ ตั้งอยู่ ายในอ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ใกล้ กับที่ว่าการอ�าเ อท่าอุเทน องค์พระธาตุก่ออิ ถือ ูนเ นผังรู สี่เหลี่ยม คล้ายพระธาตุพนม สร้างเ น ชั้น ชั้นแรกเ นอุโมงค์บรรจุ องมี ค่าต่าง ชั้นที่ 2 สร้างครอบอุโมงค์ ชั้นที่ คือเจดีย์องค์ให ่ สูง ระมาณ เมตร พระอาจารย์ รีทัตถ์เ นผู้สร้างเมื่อ พ 24 4 พระธาตุนี้เ น ิล กรรมและ ูชนียสถานอันส�าคั ยิ่งองค์หน่ง บรรจุ พระธาตุ องพระอรหันต์ ซ่งพระอาจารย์ รีทตั ถ์ ด้อั เชิ มาจากเมือง ย่างกุ้ง จะมีงานนมัสการพระธาตุในวัน ้น ค่�า ถงแรม ค่�า เดือน 4 องทุก พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพ ระจ�าวัน ุกร์ และเชื่อกัน ว่าผูท้ เี่ กิดวันนีเ้ นผูท้ มี่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม คือพระธาตุหัน ทางทิ เหนือ องพระธาตุพนม ตรงกับทิ ระจ�า อง พระ ุกร์ ผู้ที่ นมัสการพระธาตุแห่งนี้จะ ด้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความ รุ่งโรจน์ เ รียบเสมือนพระอาทิตย์ ้นยามรุ่งอรุณ


¾Ãкҧ

พระบางวัด ตร ูมิอ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พระบาง เ นพระยืน างห้ามสมุทร พระสูง นิ้ว แท่นสูง 2 นิ้ว านรู เหลี่ยม สูง นิ้ว และ านตงอยู่บนช้าง เชือก พระและ าน สร้างด้วยโลหะผสม ระเ ททองเหลือง แต่เ นโลหะละเอียด เนื้อพระ ระกอบด้วยโลหะหลายชนิดที่เ นเนื้อเดียวกัน เช่น ทองค�า นาก เงิน ทองค�า าว ทองแดง เ นต้น รอบสายรัดเอวมีเม็ดนิล งอยู่เ นระยะ และทีส่ ะดือมีเพชร นาดเส้นผ่า นู ย์กลาง นิว้ งอยู่ แต่เพชร ด้หาย แล้ว พระบาง ณะนัน้ พระบาง ระดิ านอยูท่ วี่ ดั พระธาตุทา่ อุเทน ายในและ านกลาง สามารถถอดเ นชิ้นส่วนต่าง ด้ ดังนี้ เก มี ลัก ณะเ นยอดแหลม ชิ้น รี ะ ชิ้น มือซ้ายและ วา 2 ชิ้น ล�าตัวตลอดจน าและเท้า ชิ้น าน เหลี่ยม ชิ้น ในงาน ระ ระเพณีสงกรานต์ทกุ ตาม ระเพณี อง ท อ้ อ�าเ อท่าอุเทน ต้องน�า พระบาง แห่และมีการสรงน้�าพระบาง ซ่งถือว่าเ นพระคู่บ้านคู่เมือง องชาว ท ้อ ท่าอุเทน จจุบันพระบาง ระดิ านอยู่ที่วัด ตร ูมิ ต�าบลท่าอุเทน อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม µÅÒ´¹Ñ´ä·ÂÅÒÇ ตลาดนัด ทย ลาว ด้เริม่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2 ด้กา� หนด เ ดจุดผ่อน รนสั ดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์ และวันพ หัสบดี ระหว่างเวลา น โดยมีวัตถุ ระสงค์ให้ ระชาชนตาม แนวชายแดนทั้งสอง ระเท มีการติดต่อช่วยเหลือกันในด้านเครื่อง อุ โ ค บริโ คในระหว่าง าติพี่น้อง หรือให้มีการค้า ายเล็กน้อย เพื่อ เ นการบรรเทาความเดือนร้อน อง ระเท ลาว ระเ ทสินค้า ม่เ น สินค้าที่ต้องห้ามตามก หมายอื่นใด ให้มีการซื้อ ายในบริเวณที่จ�ากัด ม่มีการเก็บ า ีอากร บริเวณที่แลกเ ลี่ยนสินค้า ให้ใช้บริเวณแม่น้�า โ งอ�าเ อท่าอุเทน NAKHONPHANOM 143


ÀÙÁÔ-ÁÙ¹Áѧ ªØÁª¹·‹ÒÍØà·¹ ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีรู แบบ องชุมชนในแบบ องย่านชุมชนเก่าริมแม่น้�าโ ง โดยเน้น ย่านการค้าทางน้�ามาแต่ก่อน มีความผสมผสาน องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ หลากหลาย อีกทั้งยังมีความทรงจ�าและเหตุการณ์ส�าคั ในอดีต การ อนุรัก ์สิ่งแวดล้อม ิล กรรม เ นการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมและ รั ก าคุ ณ าพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ โ ดยรอบแหล่ ง มรดกทางวั นธรรม หน่งในเครื่องมือส�าคั ในการอนุรัก ์สิ่งแวดล้อม ิล กรรม ที่ช่วย ให้ท้องถิ่น ด้ตระหนักถงคุณค่าความส�าคั องแหล่งสิ่งแวดล้อม อง สิ่งแวดล้อม ิล กรรม โดย ด้รับความร่วมมือจากส�านักนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักจัดการสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ ลิ กรรม คณะสถา ตยกรรม าสตร์ผงั เมืองและน มิต ิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยอนุรัก ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ ิล กรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระ มหาก ัตริย์ ส�านักงานเท บาลต�าบลท่าอุเทน และ าคีเครือ ่ายทุก าคส่วน ด้จัดท�า ูนย์ ้อมูลย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน ูมิ-มูนมันชุมชน ท่าอุเทน และเ ดตัวย่านชุมชนเก่าและเ ด ูนย์ ้อมูล เมื่อวันที่ สิงหาคม 2 เพือ่ เ นแหล่ง อ้ มูลและเผยแพร่ อ้ มูลเพือ่ การอนุรกั ์ สิง่ แวดล้อม ลิ กรรมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน และเ น นู ย์แลกเ ลีย่ น เรียนรู้ทางการร่วมมือวั นธรรมสู่การอนุรัก ์ ิล กรรมย่านชุมชนเก่า ท่าอุเทนอย่างยั่งยืนต่อ

144


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¾ÃиҵØÍØà·¹ พระ าตุทาอุเทน พระ าตุ ระ �าวันเกิดของ ู้ที่เกิดวัน ุกร์ ู้ใด ด้ นมัสการ ะ ด้รับอานิสงส์ให้มี ีวิตรุง ร น์ดุ ดังพระอาทิตย์ข้น

¾Ãиҵط‹ÒÍØà·¹

ระดิ านอยูที่วัดพระ าตุอุเทน อ�าเภอ ทาอุเทน ÊÌҧàÁ×èÍ พ โดยหลวง สีู ทตั ถ์ สุวณณมาโจ เ นผูน้ า� ในการก่อสร้าง เ น เจดียก์ อ่ อิ ถือ นู รู สีเ่ หลีย่ ม จ�าลองมาจาก พระธาตุพนม แต่มี นาดเล็ก และสูงกว่าพระธาตุพนม ายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อั เชิ มา จาก เมืองย่างกุ้ง ระเท พม่า รวมทั้งพระพุทธรู และ องมีค่าต่าง ที่ ผู้มีจิต รัทธาบรรจุถวายเอา ว้ พระ าตุทาอุเทน พระ าตุ ระ �าวัน ุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เ นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รัก อิสระ รักสวยรักงาม อารมณ์ดี แจ่มใสร่าเริง เกิดเ นชายจะชอบ รุง แต่ง ห ิงจะ ี้บ่น อารมณ์เ ลี่ยนแ ลงง่าย พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับ เทพ ระจ�าวัน กุ ร์ คือพระธาตุหนั ทางทิ เหนือ องพระธาตุพนม ตรง NAKHONPHANOM 145


กับทิ ระจ�า องพระ กุ ร์ ผูท้ ี่ นมัสการพระธาตุแห่งนีจ้ ะ ด้รบั อานิสงส์ให้ ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เ รียบเสมือนพระอาทิตย์ ้นยามรุ่งอรุณ สิ่งของบู าพระ าตุ ้าวตอก น้�าอบ ้าวเหนียว ง ดอก ม้สีน้�าเงินหรือฟา ธู 2 ดอก เทียน 2 เล่ม ระวัติพระอา ารย์สีทัต ์ สุวรร มา สู้ ร้างวัดพระ าตุทาอุเทน วัดพระพุท บาทบัวบก วัดพระบาท พน สัน พระอา ารย์สัทัต ์ สุวรร มา เ นพระ ิก ุที่มีความส�าคั มากใน าคอีสาน ท่านเ นพระนักสร้างสรรค์ สิง่ ทีเ่ นถาวรวัตถุ ว้ใน าคอีสานและ ใน ระเท ลาว คือ วัดพระธาตุ ท่าอุเทน จ นครพนม พระพุทธบาทบัวบก อ บ้านผือ จ อุดรธานี พระพุทธบาทโพนสัน ระเท ลาว จ�าเดิมท่านอา ารย์สที ตั ์ สุวรร มา เกิดทีอ่ า� เ อท่าอุเทน จังหวัด นครพนม บิดาชื่อÁÒ¡ มารดาชื่อ´Ò มี าติพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน คน เ นชาย 2 คน ห ิง คน ลูกทั้ง คนล้วนแต่เ นคนที่มีความ ระพ ติ เรียบร้อย รู้จัก ระโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้น ส่วนท่านอา ารย์สีทัต ์ สุวรร มา มีลกั ณะทีเ่ ด่นคือใบหูยาว ใบหน้ามีลกั ณะเหมือนใบโพธิ จมูกโด่ง แ น ากลม นิ้วก้อยยาวเกือบเสมอนิ้วนาง ยาวเรียว ม่มีลัก ณะคดงอเลย ชาว บ้านทัง้ หลายพากันพูดว่าแ ลกกว่าลูกหลานทุกคน มีนสิ ยั ใจคอเยือกเย็น รัก และบูชาพระรัตนตรัยแต่ยงั เล็ก ชอบบ�าเพ็ วิ สสนากัมมั านมาตัง้ แต่เด็ก 146

เมื่ออายุ ก็บวชเ นสามเณร ด้บ�าเพ็ วิ สสนากัมมั านอยู่ เ นนิจ จนชาวบ้านเรียกกันว่าสามเ สีทตั อ์ ริยบ้าง สมเด็ เ รบ้าง พระอุ ช าย์ องพระอา ารย์สีทัต ์ เมื่อพระอาจารย์สี ทัตถ์อายุครบ 2 ก็ ด้เดินทาง อุ สมบทเ นพระที่วัดอินทร์ ủ เมือง รีโคตรบอง ระเท ลาว ซ่งมีหลวงพอสมเด็ รุ ซ่ง เ นพระวิ สสนากัมมั านองค์ส�าคั อง ระเท ลาว เ นพระ อุ ช าย์ ซ่งพระอุ ช าย์นี้ ท่านเ นพระที่ รก า องเ ้ามหา ีวิตของ ระเท ลาวด้วย เมื่อพระอาจารย์สีทัตถ์อยู่ที่ ระเท ลาว วัดอินทร์แ งเมือง รีโคตร อง ด้ ม่นาน ก็ ด้ลาอุ ช าย์ลัยมาที่ อ�าเ อท่าอุเทนอีก ซ่งน�าความ ลืม้ ติและเลือ่ มใสมาสูห่ มู่ าติพนี่ อ้ ง อีกครัง้ พร้อมทัง้ เริม่ บ�าเพ็ ความเพียร และเ นพระ กิ ทุ เี่ คร่งครัด ในพระวินัยมากทีส่ ุด ทีส่ �าคั คือ ด้เอาธุระในการบ�าเพ็ สมณธรรม วิ สสนากัมมั าน ในเวลาเพียง วัน เดือน พรร า ก็ ด้ รับพระธรรมพิเ คือ พิจารณานามกาย และใช้จิตพิจารณาเ น อามณ์ยดเอาดวงธรรมซ่งเ น ายธรรมารมณ์ล้วน จนสามารถน�า จิตเ ้าสู่ ตรลัก ณ์ ติดต่อกันเ น ายอารมณ์เ ้าออกสู่กาย แล้วยด เอากายและจิตเ ้าใส่ ตรลัก ณ์อีกครั้งหน่ง แล้วยดเอาจิตรวบยอด องกายเวทนาเ นอารมณ์ตลอด วัน พรร า พอในวัน เพ็ ค่�าก็ออกพรร า


ในวันนัน้ ทานก็ ด้รบั ดวง รรม ง่ เ นอั รรย์และเห็น ระ กั ์ กับตา คือ ราก การวามีเทวดาเทวบุตร มา ุมนุมอยูบริเว ลานวัด ซ่งในวันออกพรร าทางวัดจะจัดท�าหิง้ ใส่ดอก ม้ธู เทียน ยกพืน้ สูง ว้ด้วยตาม ระเพณี เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เ นผลในการ ิบัติธรรม ั้นแรก องท่านเท่านั้น พระอาจารย์สีทัตถ์ ด้พูดเสมอถงเรื่องความดี ต่าง อยู่เ น ระจ�า ใน ต่อมาในวันเพ็ เดือน 2 ณะทีบ่ า� เพ็ วิ สสนาอยูน่ นั้ ก็ ด้ เกิดนิมิต ้น มีชายคนหน่งมาสอน ิล วิทยาทานแก่ท่าน พร้อมกับบอก ให้ รับเอาพระบรมสารีริกธาตุ กระดูก องพระพุทธเจ้า ซ่งอยู่ทางทิ ตะวันออก ณ ใต้ต้นชัยพ ก ์ เวลา น เ นอย่างช้า เมื่อเอามา แล้วให้รีบสร้างเจดีย์เ นรู 4 เหลี่ยมสูงเท่ากับพระธาตุพนม ถ้า ม่ท�า ตามที่ชายชรานี้บอกจะ ม่มีโอกาส ด้อยู่ในโลกนี้อีก ท่านคุยอยู่กับชาย ชราจนเกือบสว่าง พอจิตออกจาก วังค์แล้วเ นเวลาเกือบ โมงเช้า พอดี ท่านก็รบี ห่มผ้าจีวรเดินทาง รับเอาพระบรมสารีรกิ ธาตุแต่ผเู้ ดียว พอ ถงใต้ต้นชัยพ ก ์ก็ ราก มีแสงสีต่าง พุ่ง ้นมาจากพื้นดิน เมื่อ เดินเ ้า ใกล้บริเวณนั้น ท่านก็ ด้พบกับงูจงอาง นาดให ่ความยาม ระมาณ ด้ 2 เมตร ดหางแผ่แม่เบี้ยท�าท่าจะท�าร้ายท่าน แต่พอ เดินเ ้า ใกล้พร้อมกับวางมือลงบนหัวงูที่แผ่แม่เบี้ยอยู่นั้น ทันใดนั้นงู ก็หาย เหลือแต่ผอบทองค�ามีอยู่ด้วยกัน ชั้น ท่านเ ดออกดูแต่ละ ชัน้ ชัน้ แรกพบแก้งมณีทสี่ อ่ งแสงโชติชว่ ง เม็ด ชัน้ ทีส่ องพบน้า� ใสและ เหนียวมาก หลวนเวียนอยู่ ้างใน ชั้นที่สามก็พบพระบรมสารีริกธาตุ เม็ดติดกันอยู่เสร็จแล้วท่านก็ ด ว้เหมือนเดิม แล้วเดินกลับวัดโดย ม่ บอกให้ใครรู้ ใน ณะที่เดินกลับวัด ราก ว่ามีคนจ�านวนมากพา กันตามท่านเ ้า ในวัด เ นชายห ิงแต่งตัวสวยงามเดินตามท่านเ น บวนยาวเหยียดเหมือนกับ บวนแห่ ชาวบ้านที่ ด้ยินเสียงคนพูดกันใน บวนแห่ก็พากันตื่น ้น รีบออกมามุงดูกันพอ บวนอันยาวเหยียดมาถง ระตูวัด คนใน บวนนั้นก็หาย ทีละคน ชาวบ้านที่ออก ดูต่างก็งง ตาม กัน สร้างความอั จรรย์ให้ชาวบ้าน ต่างก็พากันกล่าว านกันทั่ว

อ�าเ อท่าอุเทนในสมัยนั้น บางคนก็ว่าเ น บวนเทวดา บางคนว่าเ น พวกผี บางคนก็ว่าเห็นอาจารย์สีทัตถ์ถืออะ ร ว้สักอย่าง มีแสงสุกใน ระยิบระยับมอง ม่ชดั แต่ทกุ อย่างก็ยงั มืดมน ม่มผี ใู้ ดรูค้ วามจริงนอกจาก ท่านอาจารย์เพียงผู้เดียว การเดินทาง �าพรร า ภูเขาควาย ระเท ลาว หลังจากทีท่ า่ นอาจารย์สที ตั ถ์อยูท่ ที่ า่ อุเทน ด้ ม่นาน ก็เดินทาง ้าม จ�าพรร าที่ ระเท ลาว โดยออกธุดงค์ ตาม าเ าอันรกชั เทือกเ าสูงสลับซับซ้อน เ น าที่มี ัยเ นอันมากท่านก็ ม่ย่อท้อคง ด�าเนินการ าวนา วิ สสนากัมมั านด้วยจิตใจอันแน่วแน่และมั่นคง ใน นั้น ณะที่จ�าพรร าอยู่ ณ ูเ าควาย ระเท ลาว มีพระอยู่ด้วย กัน รู และเณรอีก โดยมีพระอาจารย์หลวง สมเด็ ู จรุณ พระหลวง เจ้าเ นพระอาจารย์ ายวิ สสนา ายสามเณรมีเณรค�า ณ จ�า าสัก เ นหัวหน้า ณะจ�าพรร าอยู่ยัง ม่ครอบ วัน ราก ว่ามีสามเณร หาย วันละ 2 รู วันต่อมา ด้หาย มากกว่าเดิม พระอาจาย์สีทัตถ์ แ ลกใจมาก หลวง ูบอกว่าอีก ม่นานหลวง ูก็จะจาก อีก จะเหลือ อยู่ก็คือสามเณรค�า ณ จ�า าสักเพื่อให้เ นผู้น�าพระเณร ิบัติ เหลือ อีก ม่นานก็จะออกพรร า ถ้าเจ้าต้องการอะ รก็รีบเอาเสีย นับจากนั้น มาอาจารย์สที ตั ถ์กร็ บี สนใจ บิ ตั ธิ รรมแต่ยงั ม่ทนั เสร็จก็ออกพรร าเสีย ก่อน ส่วนหลวง ูก็หาย สู่เมือง นิพลาสุ า ที่เ นเนรมิตเ นกายทิพย์ หลวง ู ด้ ส่งอาจารย์สที ตั ถ์ทวี่ ดั อินทร์แ ลง แล้วสัง่ ว่าอีก ม่นานจะให้ เณรค�าเอาตัวเจ้า ถ้าจะท�าอะ รก็ท�าถ้าเ ามาตามเดียวจะ ม่ทัน อีก ม่นานอาจารย์สที ตั ถ์ก็ ด้กลับ ทีท่ า่ อุเทน ชาวบ้านก็ ด้ยนิ เสียงในคืนหน่งท�าให้ชาวบ้านแตกตื่นเ นการให ่ รีบ ถามอาจารย์ที่ วัดท่านกลับบอกว่า ลกยังคงมีคนดีอยูมาก คนที่ มดีกม็ าก ชาวบ้าน ก็ถามท่านต่อ ว่าท่านท�าอะ รมี บวนแห่ มีคนกั้นเ วต ัตรตามหลัง ท่าน ท่านก็ตกใจนกว่า ม่มีใครรู้ก็ ด้แต่อ้�าอ้งอยู่ เลยบอกว่าคือ บวน เทวดาที่ติดตามอาตมา และพระบรมสารีริกธาตุท่านก็ชี้นิ้ว ที่หิ้งพระ พร้อมกับพูดว่าอาตมา รับพระบรมสารีรกิ ธาตุ พร้อมด้วยหมูเ่ ทวดาทัง้ NAKHONPHANOM 147


หลายน�า บวนตามหลังมาด้วย พอถงวัดท่านเหล่านัน้ ก็ สูท่ ี่ องตนแล้ว ให้กา� หนดสถานทีท่ จี่ ะสร้างทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ถ้า ม่สร้างตามที่ ก�าหนดพวกเทวดาบอกว่าจะมีอันเ น พวกเราทั้งหลายจงรีบช่วยกัน ท�าอย่าช้าเลย แต่นนั้ ท่านก็จดั หาช่างผูช้ า� นา งานมา ด้ - คนและเริม่ ลงมือ ก่อสร้างพระบรมสารีริกธาตุจนแล้วเสร็จ ด้วยบารมี องท่านอาจารย์ยัง ม่เต็ม ก็มีเทวดามากราบถวาย ด้ความว่ามีคนแก่เ ่าเดินทางมาจาก เมืองเจริ พุทธอ�านาจเ นผู้ห ิง 4 คน ผู้ชาย 4 คน รวมกันเดินทาง มาอาราธนาให้ท่านลาสิก า แต่งงานเสียก่อน ให้ ด้ลูกผู้ห ิงทั้งคู่ถ้า ม่ ด้อย่างที่พวก ้าน้อยบอกนี้ ท่านอาจารย์จะหมดบุ ในที่สุดก็ ด้ลา สิก า แต่งาน และต่อมาท่าน ด้ลูกเ นผู้ห ิงตามความ ระสงค์ อง ผู้เ ่า แล้วหลังจากนั้นก็หาวิธีออกจากลูกเมียเพื่อกลับมาบวชอีกครั้ง และในที่สุดก็บ�าเพ็ สมณธรรมด้วยความเพียรจนสามารถบรรลุธรรม อันวิเ ด้ที่ถ้�านกยูงทอง อ เชียงคาน จ เลย มีสามเณรผู้ติดตามเ น พยาน ด้แก่สามเณร ันธ์ เ ียนนา อยูม่ าวันหน่งมีนกกา 2 ตัวบินมาเกาะทีต่ น้ ระดู่ พากันร้องส่ง เสียง มา ณะนั้นท่านก็เดินมาถงสถานที่ก่อสร้างพระบรมสารีริกธาตุ ก็ ด้ยินเสียงนกกาพูดคุยกันมันบอกว่า วันนี้จะมีพระที่ก่ออิ อยู่ ้างบน พลัดตกลงมา แต่ ม่เ นอะ รผู้พลัดตกนั้นคือพระ ิก ุเดช วโร อาจารย์ รู้ดังนั้นแล้ว ท่านเลยสั่งให้หยุดพักงาน แต่ทันใดนั้นก็เกิดเหตุอย่างที่ กาพูดกันจริง แต่เ นความอั จรรย์อะ รเช่นนั้น ผู้ที่พลัดตก ม่ ด้รับ อันตรายบาดเจ็บอะ รเลย ในการกอสร้างพระบรม าตุนั้น ใ ้เวลา ในการกอสร้างอยู ง 148


Wat Phrathat Tha Uten – Tha Uten District, Nakorn Phanom Province. “Tha Uten relic, the relic of those who were born on Friday. If anyone who pay respect to this relics, the result of merit will support them to get a glorious lives like a Tha Uten relics It was enshrined at Wat Phrathat Uten, Tha Uthen District. i i i 24 Luang Poo Sritouch Suvannamajo”, it is a pagoda with Square shape i i i i i i i Phanom relic i i i Lord Buddha’s relic i i i i i i i

i ii i

i

i i

i

i i

- i

i

i

Fi

i

-

i i

i

F ii i i i of this relic is point to the north i i ii i i i i i i i i dawning. An object for worship the relic i i i 2 i 2 Phra Ajarn Sritouch Suvannamajo’s Background He is the one who founded W W W Phra Ajarn Sritouch Suvannamajo i i , i i i i i which is Wat NAKHONPHANOM 149


i i

i i

i

Phra Ajarn Sritouch Suvannamajo i i i i Mak and Da i i i i i

i

Nen

i

i

i

i

W

-

i

i

i 2 i F Phra Ajarn Sritouch Suvannamajo, he s which are the following: long ears, i i i i i i i i i i i i i i W i i i i i i Samanen Sritouchariya, Somded

Phra Ajarn Sritouch’s preceptor 2 i W i i which Luang Por Somded Roon i i i i i i Phra Ajarn Sritouch i W i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Phanom relic i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 2 i i i i i i i i i i i i i i i i i i three gems of Lord Buddha’s relics i

i i Lord Buddha’s relic” inside

i

i i

i

i

i

i


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†ÒÍØ´ÁÊѹµÔ¸ÃÃÁ วัด าอุดมสันติธรรม อ ท่าอุเทน จ นครพนม จจุบันมีพระครู สภ วิบูล รรม เ นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอ�าเ อ ายธรรมยุต อ ท่าอุเทนและ อ โพนสวรรค์

ระวัติพระครู สภ วิบูล รรม

àÁ×èÍ¡ÅÒ§»‚ 2526 พระครู สภ วิบูล รรม พระอา ารย์ วิ ล ยุตต ม ม ณะนั้นมีพรร า ด้กลับจากท่องเที่ยววิเวกตาม ที่ต่าง อง ระเท ทย กลับมาเยี่ยมมาตุ ูมิ องตนเองที่เคย ิบัติ มาทุก เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์โยมมารดา องท่านตลอดจนชาว บ้านม่วงทีม่ คี วาม รัทธาเลือ่ มใสในตัวท่าน เมือ่ อยู่ ด้สกั ระยะหน่งแล้ว ท่านอาจารย์คิดจะ ลีกวิเวกตามที่เคย ิบัติมา แต่ชาวบ้าน ด้พากัน สร้างกุ ิ หลังในที่ดิน องพ่อแพง ชยสุระ นิมนต์ให้ท่านอาจารย์อยู่ จ�าพรร า ท่านอาจารย์ ิเสธค�านิมนต์ องชาวบ้าน ม่ ด้ จงรับ าก เพือ่ อยูจ่ า� พรร าใน นัน้ เอง กุ หิ ลังนีท้ า่ นอาจารย์ใช้เ นที่ หว้พระสวด มนต์และ นั จังหัน ส่วนทีพ่ กั องท่าน ด้ให้ชาวบ้าน ลูกกระตอบอยู่ า้ ง าช้า จ�าพรร าอยู่คนเดียวในกระตอบกลาง าช้านั่นเอง NAKHONPHANOM 151


ในพรร านี้ท่านอาจารย์ ด้มีโอกาสท�าความเพียร ตาม ก�าลังความสามารถ องท่านโดย ม่มอี ะ รเ นอุ สรรค์ ดั วาง ท�าให้ การเจริ กรรม าน องท่านก้าวหน้าเ นทีน่ า่ พอใจ ท�าให้ชาวบ้านเกิด ความเลือ่ มใสเ นอย่างยิง่ และ ด้มา ราร รก ากับท่านอาจารย์ ว่า อยากสร้างสถานทีส่ กั แห่งในบ้านม่วง เพือ่ เ นสถานทีพ่ กั องพระ า าย บิ ตั กิ รรม านทีส่ ั จร มา แต่พระอาจารย์ ด้ เิ สธค�า อ อง ผูใ้ ห บ่ า้ น และชาวบ้านตลอดมา เนือ่ งจากท่าน ม่อยากสร้าง หา ผูกมัดตัวเอง แต่พอออกพรร าจริง มีเจ้า องที่ดินจ�านวน คน ที่มีที่ดินอยู่รอบ าช้าจะยกที่ดิน องตนเองให้สร้างวัด แต่ที่ดินเหล่า นี้มีความ ัดแย้งกันอยู่ระหว่างชาวบ้านด้วยกัน พระอาจารย์คิดว่า หาก ล่อย ว้ในอนาคตอาจจะมี หาการทะเลาะกันในเรือ่ งทีด่ นิ จง รับ ากจะสร้างวัดและหาหนทางแก้ ใน ายหลัง

วัด าอุดมสันติ รรม ง ด้เริ่มสร้างข้นตั้งแตนั้นมา

ด�าเนินการกอสร้างวัด การก่อสร้างวัดนั้นท่านอา ารย์วิ ล ด้น�าเอา หาต่าง รก ากับครูบาอาจารย์ทท่ี า่ นมีความเคารพนับถือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ายบ้านเมืองที่มีส่วนเกี่ยว ้องทุก ายมีความเห็นพ้อง ดังนั้นการ ด�าเนินงานก่อสร้างจงเริม่ น้ วันที่ ธันวาคม 2 2 พระอา ารย์ วิ ล ด้ ระชุมชาวบ้านม่วงที่ าลาการเ รีย วัดอ�าภาวัน บ้านม่วง มีชาวบ้านเ ้าร่วม ระชุม ระมาณ คน หัว ้อดังนี้ 152


ด�าเนินการก่อสร้างวัด 2จัดหาทุนเพือ่ ด�าเนินการก่อสร้าง โดยจัดท�าบุ พระทาย า้ วเ ลือก ตัดถนนรอบเ ตที่จะท�าเ นวัด วันที่ ธันวาคม 2 2 เ นวันเริ่มถาง ารอบทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้ง ด้ตัดถนนเ ้าสู่สถานก่อสร้าง าลาหอ ันชั่วคราว และ ด้ ตัดถนนอีกสายหน่งซ่งตรงจากหมูบ่ า้ นเ า้ สู่ าช้า เมือ่ จะตัดสินใจก่อสร้าง วัดนั้น ด้มีพระผู้ให ่ท่านหน่งเตือนท่านว่า การที่จะก่อสร้างวัดธรรม ยุตนิกาย ้นในเ ตอ�าเ อท่าอุเทนนั้น คงจะมีความล�าบากและอุ สรรค มากมาย เพราะในอดีต ม่มีพระเถระผู้ให ่องค์ใดเลย ที่จะวางราก าน ในการสร้างวัด า ้น ท่านอาจารย์ ด้ตอบครูบารู นั้นโดยพูดว่า ผมจะ อเสี่ยงบารมี ดู เพราะผมเ นคนในพื้นที่นี้ หากมีอุ สรรคอันตายใด ผมจะ อสู้จน สุดความสามารถ องผม และท่านก็ ด้ด�าเนินงานก่อสร้างวัด เ นที่น่า ยินดีวา่ เมือ่ ก่อสร้างวัดแม้จะมีอุ สรรค หามากมาย จนบางครัง้ จะถูก คุกคามจากบุคคล ม่หวังดี แต่พระอาจารย์กต็ อ่ สูเ้ รือ่ ยมา ด้วย นั ติธรรม และโสรัจจะธรรม จนบุคคล ม่หวังดีนั้น ด้แพ้ ัย องตนเอง การด�าเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุนั้น คงต้องด�าเนินต่อ เพื่อ เ นสถานที่พักอา ัย องผู้เ ้ามาบวชในพระพุทธ าสนา และ าสน สมบัติ องชาติต่อ การก่อสร้างถาวรวัตถุน้ีเมื่อสร้างเสร็จแล้ว คนรู้ คนเห็นและ ระจัก ใ์ นสายตา องผูม้ าเยือนมาชม แต่อกี ส่วนหน่งทีพ่ ระ อาจารย์ ด้สร้าง ว้ในพระพุทธ าสนา คือการน�าลูก ิ ย์ลูกหาที่เคารพ NAKHONPHANOM 153


เลื่อมใสในตัวท่าน เ ้ามาบรรพชาอุ สมบท ตลอดถงการเท นา ธรรมะสั่งสอน าติโยมผู้มีจิต รัทธาทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้มอง ม่เห็น เ นรู ธรรมเหมือนถาวรวัตถุ แต่อยูย่ งั่ ยืนนานในหัวใจ องผูส้ ดับตรับ ฟงจากการแสดงเท นา องท่านอาจารย์ ขอสา ุ นทั้งหลาย รดทราบเ ิดวา าสนาพุท อยูที่พระ รรมค�าสั่งสอนของพระพุท เ ้า หาใ อยูที่วัต ุ ม วัต ุที่สร้างข้น แม้ ะวิ ติ รพิ ดารอยาง ร แตเมือ่ นาน ก็แกคร่า� ครา และ รักหัก พัง ในทีส่ ดุ แตพระ รรมค�าสัง่ สอนของพระพุท เ า้ หาคร่า� ครา กับกาลเวลา ม ยังใหมอยูเสมอส�าหรับ ู้ ิบัติ 154


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†Ò⾸ÔìÈÃÕ »ÃÐÇѵÔÇÑ´»†Ò⾸ÔìÈÃÕ

วัด าโพธิ รี ตัง้ อยูเ่ ล ที่ / หมูท่ ี่ ถนนเลีย่ งเมือง ตท่าอุเทน อท่าอุเทน จนครพนม สังกัดคณะสง ์ าค ายมหานิกาย สร้างเมือ่ พ โดยการน�า องพระอา ารย์อนุ มม ร ิ ย์ผใู้ ห ่ องพระอา ารย์มนั่ ÀÃÔ·µÑ âµ ิ ย์รนุ่ เดียวกันกับหลวง ู น อา า ร หลวง ออน ู า สิริ ËÅѧ¨Ò¡ÍÍ¡¾ÃÃÉÒáÅŒÇ ด้ธดุ งค์กลับบ้านเกิดเห็นที่ า้ งโรง ฟฟาท่าอุเทนเ นทีส่ ั ายะ จงจัดตัง้ เ นส�านักวิ สสนา ชือ่ ว่า ส�านักวิ สสนาวัด า พ ิ รี ใน พ เมือ่ ตัง้ ด้ ระมาณ ด้ ตัง้ สถานที่ บิ ตั ธิ รรม ริมน�า้ ทวย เมือ่ หลวง หลวง ู า� นา ด้อุ สมบทและเรียนวิ สสนากัมมั านกับพระอา ารย์อนุ มม ร และมอบให้หลวง ูหลวง �านา อุเทนดิ บา ด านวโร ดูแลส�านักวิ สสนาส่วน ตัวท่าน ิบัติธรรมที่ส าน ิบัติ รรมริมน�้าทวยจวบจนมรณ าพใน พ ÇÑ´»†Ò⾸ÔÈì ÃÕ ด้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่ กันยายน นาด เมตร ราชกิจจานุเบก า เล่มที่ ตอนที่ ล�าดับที่ บนเนือ้ ที่ ร่ งาน ตารางวา จจุบนั พ มีเนื้อที่ ร่ งาน ตารางวา

NAKHONPHANOM 155


การบริหารและการ กครอง

พระอาจารย์อุ่น ธมมธโร ระพั รางค์ หลวง ูหลวงช�านา อุเทนดิ านวโร บา ด กิติ รีวรพันธุ์ พระ ิก ุหลวงตาแสง ระพั รางค์ พระ ิก ุหลวงพ่อผัน พระอธิการ รีจันทร์ กล าโณ อุณาพรหม พ พระครูพิพั น์สิริโพธิ ีล ักดิ จกกวโร นครังสุ นับจากก่อตั้งวัดถง จจุบันเ นเวลา จจุบันมีพระ ิก ุจ�าพรร าที่วัดแห่งนี้ พระ รู สามเณร รู

อาคารเสนาสนะ

าลาการเ รีย ชั้น เมรุแบบมาตร าน อุโบสถ าลาบ�าเพ็ กุ ล พ กุ ิ โรงครัว ห้องน�้า สุ า หอระ ัง โรงเก็บ อง นาด

สิ่งส�าคั ใน าสนส าน

เมตร

พ พ พ พ พ รวม จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน จ�านวน

ถง จจุบัน รู พ หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง

ที่

พระพุทธรู างแสดง มเท นา และอุโบสถ หอรู นหลวง ูหลวง �านา านว ร เ ดียห์ ลวง ู รี นั ทร์ กล า เ นวัดทีเ่ น า นสถานทีส่ า� คั ทีใ่ ช้ ระกอบการ า นกิจ พ หลัก องเท บาลต�าบลท่าอุเทน 156


ความส�าคั ของวัด า พ ิ รี

เ นสถานที่ ระกอบพิ ธี ท างพระพุ ท ธ าสนา วันส�าคั ทาง าสนา เช่น วันมา บูชา วันวิสา บูชา วันอั มีบูชา วันอาสา หบูชา วันเ า้ พรร า-วันออกพรร า โครงการลานบุ ลาน า เ นตัวแทนน�าร่อง โครงการลานธรรมลานวิถี ทย งบ ระมาณ เ น ใน าสนสถาน าสนาพุทธ องจังหวัดนครพนม

ระวัติ ู้น�า าสนส าน

พระครูพิพั น์สิริ พ ิ ีล ักดิ จกกวโร อายุ พรร นามเดิม ลี ักดิ นครังสุ เกิดเมื่อ วันที่ พ าคม พ ตรงกับวันอาทิตย์ น้ ค�า่ เดือน มะโรง ณ บ้านเล ที่ หมู่ ต�าบลโนนตาล อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โยมบิดา โยมมารดา ชื่อ นายสุทิน นางพร้อม นครังสุ

บรรพ า อุ สมบท

เมือ่ วันที่ กรก าคม ณ พัทธสีมาวัดกองมณี ต�าบลโนนตาล อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัด นครพนม โดยมีพระครู าวรรัตนคุ เจ้าอาวาสวัดกองมณี ต�าบลโนนตาล อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัด นครพนม เ นพระอุ ช าย์ พระเขียน นท ว วัดกองมณี เ นพระกรรมวาจารย์ พระเพ็ง านุตต ร วัดกองมณี เ นพระอนุสาวนาจารย์ ด้รับ ายา กกว ร วิทย านะ พ ส�าเร็จชั้น ระถม ก า ที่ จากโรงเรียนบ้านตาล ต�าบลโนนตาล อ�าเ อ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ พ จิกายน พ ด้รับแต่งตั้งเ นเจ้าอาวาสวัด าโพธิ รี ต�าบลท่าอุเทน อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ พ จิกายน พ เ นผู้รัก าการแทนเจ้าอาวาสวัดกองมณี ต�าบลโนนตาล อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พ เ นผู้รัก าการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุท่าอุเทน ต�าบลท่าอุเทน อ�าเ อ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สม ักดิ พ พ

ด้รับพระราชทานสมณ ักดิเ นพระครูสั าบัตรในราชทินนาม พระครูพิพั น์สิริ พ ิ ด้รบั เลือ่ นสมณ กั ดิจากพระครูเจ้าอาวาสชัน้ โทเ นพระครูเจ้าอาวาสชัน้ เอก จร ชอ ในราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ธันวาคม

ลงานด้านบ�าเพ็ ระ ย น์พระ าสนาและสา าร ะ พ พ พ พ พ

ด้รับแต่งตั้งเ นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม ด้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรผู้บ�าเพ็ ระโยชน์แก่พระ าสดา ด�ารงต�าแหน่ง ระธานส าวั นธรรมอ�าเ อท่าอุเทน จนถง จจุบัน ด้รบั รางวัลเชิดชูคนดี รีโคตรบูรณ์ ตัวแทนดีเดนเ า ท อ้ จาก ม นครพนม ด้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างผู้บ�าเพ็ ระโยชน์ต่อสังคม องจังหวัดนครพนม NAKHONPHANOM 157


ด้านการ น ู ระเพ ี

ñ. ¨Ñ´§Ò¹ วันบูรพา ารย์ องวัด าโพธิ รี ในวันอั มีบูชา องทุก จัดตั้งเครือ ่ายส่อง องเอี้ยมเบิ่งวั นธรรมท้องถิ่น อ�าเ อท่าอุเทน ฟนฟูการแห่ดอกจ�า า ชาว ้อบูชาพระธาตุท่าอุเทน ฟนฟูให้มกี ารเริม่ การอั เชิ และแห่พระอุ คุตงานนมัสการองค์พระธาตุทา่ อุเทน พระธาตุ สิมมา ใน - ถง จจุบัน ริเริม่ ให้มกี ารจัดงาน วันอั มีบู า เ น แรก องต�าบลท่าอุเทนใน ถง จจุบนั

งาน ครงการที่ด�าเนินการ

โครงการลานบุ ลาน า โครงลานธรรมลานวิถี ทย โครงการอนุเคราะห์การ า นกิจ พ นู ย์พั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ คนชรา

ครงการที่อยูระหวางการด�าเนินการ

โครงการจัดส าพสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง จนถง จจุบัน โครงการการสืบสานวั นธรรมชนเผ่าเมืองท่าอุเทน การ ระสาน อรับบริจาคซือ้ ทีด่ นิ จ�านวน ร่เ หลังวัดเพือ่ ยาย าสนสถาน เสร็จสิน้ แล้วพร้อมถมที่ ลูกต้น ม้ รวมราคา บาท หน่งล้านบาท การ ระสาน อรับบริจาคซือ้ ทีด่ นิ จ�านวน ร่ ตารางวา ยายห้องน�า้ โรงครัวก�าลัง ด�าเนินการใน พ เริ่มต้นโดย พล ต ต ชัย ัติ สายถิ่น ผู้บังคับการต�ารวจ ูธร จังหวัดสกลนคร ด้มี รัทธาน�าผ้า าสามัคคีมาถวาย เพือ่ ร่วมซือ้ ทีด่ นิ ถวายวัดในวันเสาร์ที่ สิงหาคม ตรงกับวันแรม ค�า่ เดือน วอก ด้เงินผ้า า บาท หน่งล้านหน่งแสนสามหมืน่ สามพันหกร้อยเจ็ดสิบสีบ่ าท ราคาทีด่ นิ แ ลงนี้ บาท สองล้านหน่งแสนบาท ทางวัดยังต้องรวบรวมเงินเพื่อการนี้ ต่อ

158


ก ินพระรา ทาน

โดยมีคณ ุ วั ชัย นรอด ผูพ้ พิ าก า าลแพ่งธนบุรี และคุณนันทพัทร์ นรอด ด้นา� ความกราบทูลเสด็ พระเ า้ หลานเ อ พระองค์เ ้าอทิตยาทรกิติคุ ในการ ถวายผ้าก นิ ณ วัด าโพธิ รี ต�าบลท่าอุเทน อ�าเ อท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในวัน เสาร์ที่ ตุลาคม การนี้ ความกราบ าพระบาทแล้ว ทรงรับเชิ เสด็จในวันเสาร์ที่ ตุลาคม เวลา น ณ สถานที่ า้ งต้น ในการนี้ถือเ นเกียรติ ระวัติอันสูงยิ่ง ¢Í§ÇÑ´»†Ò⾸ÔÈì ÃÕ รวมยอดเงินก นิ วันที่ ตุลาคม วัด า พ ิ รี จ�านวนเงิน ตัง้ ต้น บาท ยอดเงินผูร้ ว่ มบริจาค บาท รวม บาท

ค�าขวั ต�าบลทาอุเทน

พระธาตุท่าอุเทนล�้าค่า ตักกะสิลาพระสง ์ าลเจ้าโต่งรวมใจ แตง ทรสดี ระเพณีแห่ต้นดอก ม้ น้อม หว้พระบาง เส้นทางย่านชุมชนเก่า าลเจ้ามณีธรรม ตลาดนัด ทย ลาว

ค�าขวั อ�าเภอทาอุเทน ท่าอุเทนเมืองธรรมะ พระธาตุสูงงาม แม่น�้าสองสี ดโนเสาร์ล้าน ระเพณี ท ้อ

NAKHONPHANOM 159


àÊŒ ¹·Ò§¾º องค์การบริหารส่วนตำาบล พระธาตุประสิทธิคู่บ้าน อาชีพบ้านตาลปริศนา ขนบธรรมเนียมเรืองวั นา งามตาถิ่นสาวญ้อ คือค�า วั ององค์การบริหารส่วนต�าบล นาหว้า ตัง้ อยูท่ ี่ บ้านเล ที่ หมูท่ ี่ บ้านตาล ต�าบลนาหว้า อ�าเ อนาหว้า จังหวัดนครพนม ซ่ง จจุบนั มี นายสนัน่ บุตร นั ทร์ ด�ารงต�าแหน่ง นายกองค์การบริหารสวนต�าบลนาหว้า เพื่อ บริหารงานให้เ น ตามวิสัยทั น์ คือ พั นาคุ ภาพ วี ติ ยกระดับเ ร กิ มุ น สร้างสังคมให้นาอยู สร้างความรู้ อยูคูคุ รรม องค์การบริหารสวนต�าบลนาหว้า ตัง้ อยูท่ ิ เหนือ องจังหวัดนครพนม มีระยะทางห่างจาก จังหวัดนครพนม กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 44 ตารางกิโลเมตร หรือ 2 ร่ อ้ มูล ระชากร จ 2 มีจา� นวน 4 คน แยกเ น ชาย คน และห งิ คน จ�านวนเ ตพืน้ ที/่ หมูบ่ า้ น ระกอบด้วย หมู่บ้าน การจัดตัง้ องค์การบริหารสวนต�าบลนาหว้า เริม่ ก่อตัง้ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาหว้า เมือ่ วันที่ มีนาคม 2 โดยมี นายหนูสนิ กลิน่ อ้ม เ น ลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลนาหว้ า คนแรกและมีนายสุด ยมงค์ เ น ระธาน กรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

160

องค์การบริหารส่วนตำาบลนาหว้า ู้บริหารองค์การบริหารสวนต�าบลนาหว้า

นายสนั่น บุตร ันทร์ นายก อบต นายยงยุท าทา รองนายก อบต นาย สมคิด ลิภา รองนายก อบต นายกาวอง ระกิ่ง เล านุการ จ�านวนสมาชิกส าองค์การบริหารส่วนต�าบล นาหว้า มีทั้งหมด 2 คน พนักงาน/พนักงานราชการ มีทั้งหมด คน

อา ีพ ริ นาบ้านตาล

ระชาชนในหมูบ่ า้ นตาลมีอาชีพหลักคือ ท�านา รองลงมาคือค้า าย และอาชีพอืน่ หลังจาก ว่างเว้นจากการท�านา ระชาชนในชุมชนก็ ด้ท�าอาชีพเสริมหลายอย่าง แต่อาชีพเสริมที่สร้างชื่อเสียง ให้แก่ชุมชน ด้แก่ อาชีพท�าตุกแก และอาชีพท�า ส้เดือน ทาง อบต เราจะ อเสนอ อาชีพที่น่าสนใจอาชีพหน่ง คือ อาชีพท�า ส้เดือน ระมาณเดือน พ จิกายน-มีนาคม องทุก ชาวบ้านในชุมชนบ้านตาลแต่ละครัวเรือน จะเริม่ ท�า ส้เดือนตากแห้ง ส่ง ายให้กบั พ่อค้าคนกลาง เพือ่ ส่งออก ยัง ระเท อืน่ เช่น ระเท ใต้หวัน โดยจะรับซือ้ ส้เดือน ในชุมชนเอง และรับซื้อจากจังหวัดอื่น ม่ว่าจะเ นจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดห่าง กลรับซื้อ กิโลกรัมละ -2 บาท ¢Ñ¹é µÍ¹áá เมือ่ ด้ ส้เดือนมาแล้วก็นา�้ มาล้างให้สะอาด ขัน้ ตอนตอมา น�า ส้เดือนมาช�าแระ ล้างในน�า้ เ ลือกต้น ระดู่ และน�า ตากแดด ระมาณ 2- วัน แล้วแต่ส าพอากา ถ้าแดดแรงหน่อย เมือ่ แห้งแล้วสนิทแล้วก็มาชัง่ กิโล าย โดย ายกิโลกรัมละ -2 บาท รวบรวมบรรจุใส่กล่องเพือ่ ส่ง ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ที่มารับซื้อเพื่อจัดส่งนอก ระเท ต่อ


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º องค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านเสียว กลุมแ รู ลิตภั ์ ากเสื่อกก สินค้าที่กลุ่มผลิตจะเ นสินค้าทุกคนสามารถ ซื้อและใช้ ด้ทุกชนชั้น ราคาย่อมเยา เช่น กระเ า แจกัน เสื่อพับ อาสนะสง ์ เสื่อฟูก กล่องบรรจุ ัณ ์ ล ที่ตั้งกลุ่ม ูนย์เรียนรู้ชุมชนดอนพะธาย หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านเสียว อ�าเ อนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร ัพท์ - -

กลุมสตรีทอ ้า าย ระเ ทการผลิต ัณ ์ องกลุ่ม มีการทอผ้า าย ทอผ้า หมมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ ที่ตั้ง องกลุ่ม ตั้งอยู่บ้านเล ที่ หมู่ บ้านโคกสะอาด ต บ้านเสียว อ นาหว้า จ นครพนม 4 ตัวแทนกลุม่ ทีต่ ดิ ต่อ ด้ นาง ราร นา าสงวน ระธานกลุม่ สตรีทอผ้า าย โทร - 4- 44-2 2

กลุมทอ ้าพื้นเมือง กลุม่ ทอผ้าพืน้ เมือง หมูท่ ี่ พั นาผลิต ณ ั ย์ อ้ มสีทอลาย ต่าง เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิต ณ ั แ์ ละความต้องการ องท้องตลาด ติดตอ นางทั นีย์ องดู ระธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง โทร ัพท์ - - 4

เว็บ ซต์ องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเสียว www.Bansiew.org - i Bansiew34_nawa@hotmial.com โทร ัพท์/โทรสาร 42-


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

¾ÃÐÁËÒªÑÂÇØ²Ô ¾Ø·Ú¸ÇâÃ

ÇѴ⾸ÔìªÑ ÇѴ⾸ÔìªÑ àÅ¢·Õè 127 ËÁÙ‹ 1 ºŒÒ¹¹Ò§ÑÇ µíҺŹҧÑÇ »˜¨¨ØºÑ¹ã¹à¢µà·ÈºÒŵíҺŹÒËÇŒÒ อ�าเ อนาหว้า จังหวัดนครพนม ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนม ระมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจาก ตัวจังหวัดสกลนคร ระมาณ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเล 2 4 ถนนสาย ดอนเชียงบาล นาหว้า หลัก ก ม 2 บวก เมตร วัดมีเนื้อที่ดิน ร่ งาน ตารางวา ÇѴ⾸ÔìªÑ ตั้งเมื่อ พ 2444 ในสมัยรัชกาลที่ โดยมีนายแห้ว วง ์ รีชู เ นผู้บริจาค ที่ดินให้สร้างวัด จจุบันมี ¾ÃÐÁËÒªÑÂÇØ²Ô ¾Ø·Ú¸Çâà ธ พธบ มจร รม มร เ นเจ้าอาวาส 162

਌ÒÍÒÇÒÊ ÅíҴѺ਌ÒÍÒÇÒÊ

1. ¾ÃТѹµÕ พ 2444 24 2 พระครู า พ 24 2 24 พระอินทร์ พ 24 24 พระวง ์ พ 24 24 5. ¾ÃÐà¡´ พ 24 พระครูสริ มิ งคล หนู อาหทโย น ธ เอก พ 24 2 2 พระครู พ ิ ยานุกูล สารี กนตวโร น ธ เอก พ 2 2 2 4 8. ¾ÃÐÁËÒªÑÂÇØ²Ô ¾Ø·Ú¸Çâà พธ บ มจร ร ม มร พ 2 4 2


ู นียวัต ุและ บรา ส าน

อุ บส

หลัง กว้าง เมตร ยาว เมตร สร้างเมือ่ พ 24 เสร็จ 24 โดย ว่าจ้างช่างชาวเวียดนามชือ่ องค์ เผือย เ นหัวหน้าก่อสร้าง ด้รบั พระราชทาน วิสุงคามสีมา วันที่ สิงหาคม พ 24

าลาการเ รีย วัด พ ิ ัย ลัก ณะอาคารก่ออิ ถือ นู ชัน้ เดียว กว้าง เมตร ยาว เมตรทรง ทย ลิ ะผสม รัง่ เ ส สร้าง พ 24 เสร็จ พ 2 โดยพระครูสริ มิ งคล หลวง หนู ู อาหทโย อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิชัย และอดีตเจ้าคณะต�าบลนางัว เ น ระธานการก่อสร้างพร้อมคณะ รัทธาชาวบ้าน โดยว่าจ้างช่างชาว เวียดนามเ นผู้ก่อสร้าง พระเ า้ ให องค์ล้าน ระดิ านในวิหารเจดีย์ พระเ า้ ให องค์ลา้ น หรือ ¾Ãоط¸·ÊʵÊËÑÊ ส ารมี หมายถงพระพุทธเจ้าผูบ้ า� เพ็ บารมี ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากว่า จะ ด้ตรัสรูเ้ นพระพุทธเจ้า ต้องใช้เวลาถง สีอ่ สง ยั ก�า รแสนกั ถ้านับเ น ก็หลายล้าน จงถวายพระนามว่าพระพุท ทสสตสหัสส ารมี คือพระพุทธเจ้า ผูม้ พี ระคุณความดีตลอดล้าน วาง ลิ า ก์สร้าง วันที่ พ าคม 2 2 ตรงกับ วัน น้ ค�า่ เดือน เ นวันวิสา บูชา โดย¾ÃÐÁËÒªÑÂÇØ²Ô ¾Ø·¸Ú Çâà เ นผูน้ า� ก่อสร้าง มีพระเทพมงคลเม ี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเ น ระธาน ายใน พระอุระ และพระเ ียรพระเ ้าให องค์ล้าน ด้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เ ดีย์พระ าตุ รีเงินค�า พระ าตุ ระ �าเดือนเกิด มกราคม เมือ่ พ 2 44 เจ้าอาวาสวัดโพธิชัย ด้ บิ ตั ธิ รรม ในส�านักหลวง ู ค�าพัน ์ ส วัด าตุมหา ัย อ ลา าก จ นครพนม ด้ความคิดว่า การจะสืบอายุพระพุทธ าสนาให้ยืนยาว ด้ จะต้องมีการบูชาพระรัตนตรัย ตามหลักพระพุทธเจ้า ด้ตรัสถงการบูชามี 2 อย่าง คือ อามิสบูชา คือ การบูชา ด้วยสิ่ง อง มีดอก ม้ธู เทียนเ นต้น ิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการ ิบัติ มีให้ทาน รัก า ีล าวนา เพื่อ ส่งเสริมให้มกี ารบูชาทัง้ 2 อย่าง จง ด้สร้างสถานทีส่ า� หรับท�าการบูชา น้ คือ สร้างส�านัก บิ ตั ธิ รรม คือวัด ากา นาราม ห่างจากวัด ระมาณ 2 หลักกิโลเมตร 2 สร้างเจดีย์พระ าตุ รีเงินค�า เพื่อบรรจุระบรมสารีริกธาตุ ที่ÇѴ⾸ÔìªÑ วาง ลิ า ก ์ วันที่ 2 มกราคม พ 2 4 โดยท่านเจ้าคุ หลวง ค�ู าพัน ์ ส หรือ¾ÃÐÊع·Ã¸ÃÃÁÁÒ¡Ã วัดธาตุมหาชัย อ ลา าก จ นครพนม เ น ระธานวาง ิลา ก ์ และพระเทพมงคลเม ี เ ้าค ะ ังหวัดนครพนม เ น ระธานร่วมวาง ลิ า ก ์ พระ าตุ รีเงินค�า กว้าง เมตร สูง 4 เมตร ลัก ณะองค์เจดีย์เ นทรงสี่เหลี่ยม ลัก ณะคล้าย¾ÃиҵØÍÔ§Îѧ ã¹ ระเท

สาธารณรั ระชาธิ ตย ระชาชนลาว ลัก ณะเ นเจดียร์ ู ทรงสีเ่ หลีย่ ม มีซมุ้ ระดิ านพระ าง ระจ�าวันเกิด ซุม้ เ นพระจ�าวันเกิด ซุม้ และ า้ งบนเ น พระ าง ระทานพร 4 ซุม้ องค์เจดียม์ ี 4 ชัน้ ทุกชัน้ มีการ ระดิ านพระพุทธรู ว้บนยอดพระเจดีย์ ด้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ห้องชัน้ ก่อนถงเต้า ลีกล้วย ระดิ านพระพุทธรู ทองสัม ทธิ เ นพระเก่าแก่คบู่ า้ นคูว่ ดั มานาน สาเหตุทตี่ งั้ ชือ่ ว่าพระ าตุ รีเงินค�า คือตั้งแต่เริ่มวาง ิลา ก ์ก่อสร้างเจดีย์ มีคนเอาเงินเอาทองมาให้ เพือ่ ร่วมสร้าง จงตัง้ ชือ่ ว่า รีเงินค�า หมายถงพระธาตุทเี่ จริ รุง่ เรือง ด้วยเงินค�าแก่ผู้มาท�าบุ และเคารพสักการบูชา สมเด็ พระ า สังวร สมเด็ พระสัง รา สกลมหาสัง ริ ายก ระทานพระบรมสารีรกิ ธาตุ จ�านวน องค์ วันที่ ธันวาคม 2 ·Ò§ÇѴ⾸Ԫì ÂÑ จง ด้เดินทาง รับพระบรมสารีรกิ ธาตุ ระดิ าน บรรจุ ว้ตงั้ แต่บดั นัน้ เ นต้นมา จจุบนั วัดโพธิชัยจ�าเ นต้องบูรณะ าลาการเ รีย และอุโบสถโบราณ อันเก่าแก่ช�ารุดทรุดโทรม ตามกาลเวลา ให้แ ง็ แรงมัน่ คงสืบ ส่วนเจดียพ์ ระ าตุ รีเงินค�า ยังจะต้อง ระดับตกแต่งองค์เจดีย์ให้สวยงาม พร้อมสร้างก�าแพวิหาร คดล้อมรอบ และแ วนระ งั ลูก รับ มู ทิ ั น์ให้แล้วเสร็จ และ ยก ัตรเจดีย์ต่อ ู้มี ิต รัท ารวมท�าบุ ติดตอบริ าค ด้ที่ พระมาหา ัยวุ ิ พุท ว ร วัด พ ิ ยั ม ต นางัว อ นาหว้า นครพนม ทร พั ท์ อนท�าบุ ในบั ี อื่ วัด พ ิ ยั เลขที่ นาคาร ทยพา ิ ย์ สาขานาหว้า นครพนม NAKHONPHANOM 163


เส้ นทางพบ à·ÈºÒŵíÒºÅ

เทศบาลตำาบลศรีสงคราม พระพุทธรูปทองคำา ศักดิสิทธิคู่บ้าน ศาลเจ้าปูตา ตลาดวันพระคู่เมือง ลือเลื่องปลาสงคราม งามตาเขื่อนน้ำาอูน วัดสุ ราราม วัดศรีสมบูร ์ สามัคคี ถิ่นเมืองดีน่าอยู่ เคียงคู่น้ำาสงคราม เ นค�า วั องเท บาลต�าบล รีสงคราม ตัง้ อยูเ่ ล ที่ หมู่ ถนน รีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต รีสงคราม อ รีสงคราม จ นครพนม ยก านะเมื่อ พ 2 42 จากสุ า ิบาลเ นเท บาลต�าบล โดยมี นายยุท นา เรืองวรบูร ์ ໚¹นายกเท มนตรี เท บาลต�าบล รีสงครามมีพื้นที่ ตารางกิโลเมตร หรือ ระมาณ ร่ มีแม่น้�าส�าคั 2 สาย หลผ่านคือล�าน้�าอูนและ แม่น้�าสงคราม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้�าสงคราม สูงกว่าระดับน้�าทะเล เมตร พื้นที่ส่วนให ่เ นที่เนินสูง ส่วนที่ราบลุ่มลาดเอียงลงสู่แม่น้�า เ ตการ กครองครอบคลุมพื้นที่ หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4 ต รีสงคราม มี ระชากรทั้งสิ้น 2 คน มีจ�านวน 2 2 ครัวเรือน ความหนาแน่น อง ระชากรเ ลี่ย 4 คนต่อตารางกิโลเมตร ระชากรมีราย ด้มาจากการเก ตรการ ระมงและค้า ายเ นราย ด้หลัก แมน้�าสงคราม แมน้า� สงคราม เ นล�าน้า� สา าสายหลัก องแม่นา้� โ ง มีตน้ ก�าเนิด จากเทือกเ า ูพาน หลผ่านจังหวัดหนองคาย สกลนคร นครพนม มี ความยาว ระมาณ 42 กิโลเมตร เ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง 164

ชีว าพสูง มีระบบนิเว อุดมสมบูรณ์ และเ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง อนุรัก ์วั นธรรม องคนลุ่มน้�าสงคราม »ÅÒ

ตามค�าร่�าลือ ลาแม่น้�าสงคราม อร่อย ใคร ด้กินแล้วจะ ติดใจ ในรสชาติ ม่ว่าจะเ น ลาสด ลาแห้ง ลาร้า ลาส้ม ใคร ทีม่ าทีน่ ี่ ต้องมี อง ากติด ม้ตดิ มือกลับ ให้คนแดน กล ด้ลมิ้ ลองและ พิสูจน์กันอยู่เสมอ งาน ระเพ ีแขงเรือออกพรร า ส าวั นธรรมเท บาลต�าบล รีสงคราม ด้ก�าหนดจัดงาน ระเพณีแ ง่ เรือออกพรร าเ น ระจ�าทุก ในวัน น้ ค่า� เดือน ณ ล�าน้�าสงคราม บริเวณสะพานบ้าน ากอูน - นาเพียง เพื่อเ นการ อนุรัก ์ ระเพณีวั นธรรมอันดีงาม องชุมชน งานมหกรรมเท กาล ลาลุมน้�าสงคราม อ�าเ อ รีสงครามร่วมกับองค์กร กครองส่วนท้องถิ่นในเ ต อ�าเ อ รีสงคราม ด้รว่ มกันจัดงานมหกรรมเท กาล ลาลุม่ น้า� สงคราม อย่างยิ่งให ่เ น ระจ�าทุก ในช่วง เดือน พ จิกายน - ธันวาคม


งาน ระเพ ี หว้ าลเ ้าพอหลักเมือง งาน หว้ าลเจ้าพ่อหลักเมืองอ�าเ อ รีสงคราม หรือ งาน หว้ าล ูตา จัด ้นในวัน ้น ค่�า เดือน องทุก าล ูตา เ น ูนย์รวมและยดเหนี่ยวจิตใจ อง ระชาชน เชื่อกันว่า ใครที่ ด้มา กราบ หว้จะเ น ริ มิ งคลแก่ตวั เองและครอบครัว หากใครจะ ท�างานที่ อืน่ หรือเ า้ มาอยูใ่ นอ�าเ อนี้ ต้องมา หว้บชู า าล ตา ู เพือ่ ให้ ตา ู ก กรัก า ส่งเสริมให้เจริ รุ่งเรืองในชีวิตและครอบครัวเ นสุ

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก ์ ในงานมีการจ�าลองซุ้มวิถีชีวิต องคนลุ่มน้�าสงครามให้ ก าเรียนรู้ จัดนิทรร การเกี่ยวกับ ลา มี สินค้าโอท็อ จากชุมชนมาจ�าหน่าย มีการ ระกวดหุ่น ลา เทพี ลา พร้อมพาเหรด บวนแห่ การแ ่ง ันกี า และมีมหรสพให้ชมตลอดงาน 165


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดศรีสมบูร ์ »ÃÐÇѵÔÇÑ´

¾ÃÐàÊç§ á¡ŒÇ¨Ñ¹·Ð พร้อมด้วยพระ ิก ุจ�านวน รู คณะชาว บ้าน ากอูนทุกคนด�าเนินการสร้างวัดเมื่อ พ ทะเบียน เล ที่ บ้าน ากอูน หมูท่ ี่ ต�าบล รีสงคราม อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม าค มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด - - ร่

ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìÀÒÂã¹ÇÑ´

พระพุท ากยมหามุนี รีสมบูร ์ เ นพระพุทธรู างมารวิชัย ระดิ านอยู่ ายใน อุโบสถ วัด รีสมบูรณ์ เ นพระพุทธรู ที่พระ ิก ุ สามเณร สักการะกราบ หว้ในช่วงกิจ การท�าวัตร สวดมนต์ เจริ สมาธิ าวนา และท�าสัง กรรมต่าง พร้อมทั้งให้ าติโยม พุทธ าสนิกชนเคารพ กราบ หว้ สร้างถวายโดย นายพัน ์ นางพวงทิพย์ บู ากูล เมื่อ พ

166


พระพุท มหามุนี รีสงคราม หลวงพอเ ร ี เ นพระพุทธรู างมารวิชัย และเ นพระพุทธรู องค์ ให ่ที่สุด องวัด รีสมบูร ์ ที่พุทธ าสนิกชนชาวบ้าน ากอูน อ�าเ อ รีสงคราม ร่วมจิตสร้างถวายเพื่อเ นองค์พระ ระธาน องวัด ระดิ าน ณ ใต้ต้นโพธิ ทางด้านทิ เหนือใกล้กับ ระตู ทางเ ้าด้านหน้า องวัดเมื่อ พ พระพุท องกันภัยพิบัติ ลก เ นพระพุทธรู างสมาธิ เ นพระพุทธรู ทีพ่ ทุ ธ าสนิกชน ให้การสักการะ กราบ หว้ บูชา เพื่อความเ นสิริมงคล และ องกันเพท ัย อันตรายทั้งหลายทั้งหวง ระดิ าน ณ าลา การเ รีย วัด รีสมบูรณ์ พระสุเทเว ร์ ักกว ร พร้อม าติโยม จากกรุงเทพมหานคร สร้างถวาย เมื่อ พ พระบรมสารีริก าตุและพระอรหันต าตุ เ นพระบรมสารีริกธาตุ ององค์สมเด็ พระสัมมาสัม ¾Ø·¸à¨ŒÒ และ องพระอรหันตสาวกทั้งหลาย การกราบ หว้บูชา พระบรมสารีริกธาตุ เ นพุทธานุสสติกรรม าน เท่ากับเรา ด้ เ ้าเ าต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าโดยตรง อานิสงค์นั้นมีมากมาย มหา าล ท�าให้จิตใจเราเบิกบาน แจ่มใส่ เ นกุ ล จิตจะสะอาด ผ่องใส ระดิ าน ณ าลาพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ นายอิท ิพล เรืองวรบูร ์ อดีตสมาชิกวุ ิส า ด้อั เชิ มาจาก รั ส า เมื่อครั้งยังด�ารงต�าแหน่งวุ ิสมาชิก เมื่อ พ พระสีวลี รีสมบู ์ พระสี ว ลี เ ระ หรื อ พระสี ว ลี เ นพระ ิ ก ุ ส าวก เอตทัคคะ องพระพุทธเจ้า นับเนือ่ งในพระอสีตมิ หาสาวก องค์ ส�าคั ในพรพุทธ าสนา ในสมัยพุทธกาล บรรลุพระอรหันต์ใน ณะ ที่ ลงเก า เ นผู้มีลา สักการะมากด้วยกุ ลกรรมที่ท�ามาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ ท่านจง ด้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ ให้เ นเอตทัคคะ ผูเ้ ลิ ในทางผูม้ ลี า มาก ระดิ าน ณ หน้าอุดบสถวัด รีสมบูรณ์ สร้างถวายโดย ตระกูลพลหา เมื่อ พ

ระวัติพระครู รี รรม ระยุท ์ นามเดิม พระมหาวิทยา า ว ร บุ มาก ภูมิล�าเนา หมู่ ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม ºÔ´Ò-ÁÒÃ´Ò นายสอน นางสมคิด บุ มาก วัน เดือน เกิด กุม าพันธ์ พ วอก การ ก า นักธรรมเอก เ รีย ธรรม ระโยค อ ิธัมมัตถสังคหะ หลักสูตรจู อามิกธัมตรี การท�างาน เจ้าอาวาสวัด รีสมบูรณ์ รองเจ้าคณะอ�าเ อ รีสงคราม พระวิ สสนาจารย์ จังหวัดนครพนม พระวินยาธิการ จังหวัดนครพนม พระวิทยากรอบรม ลี ธรรม จังหวัดนครพนม หัวหน้าพระธรรม ูต อ�าเ อ รีสงคราม ผอ ูนย์ ก าพระพุทธ าสนาวันอาทิตย์ ครูสอนพระ ริยัติธรรม แผนกบาลี จังหวัด นครพนม วิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบสนาม หลวงจังหวัดนครพนม อาจารย์สอนพิเ วิทยาลัยเทค น ลยี อุตสาหกรรม รีสงคราม พระอุ ช าย์สามั อัตลัก ์ นาบุ ทุง รรม ารน้�าใ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ : เพิ่มพูน ีลธรรม ค้�าชูการ ก า น�าพา ิบัติ พั นาจิตใจ อุดมการ ์ของวัด สะอาด สงบ สว่าง สง่างาม เรียบร้อย ร่มรื่น ร่มเย็น ส ร ส านที่ท�างาน วัด รีสมบูร ์ อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม คติ รรมน�า ีวิต มีความโลภ โกรธ หลง เป็นมิตร ชีวติ ย่อมไม่เจริญ พระครูศรีธรรมประยุทธ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ NAKHONPHANOM 167


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÍÃÑÞÞÇÔàÇ¡ºŒÒ¹¢‹Ò »ÃÐÇѵÔÇÑ´ÍÃÑÞÞÇÔàÇ¡ºŒÒ¹¢‹Ò

ÇÑ´ÍÃÑÞÞÇÔàÇ¡ºŒÒ¹¢‹Ò µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 227 ËÁÙ‹·Õè 1 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ่า ต�าบลบ้าน ่า อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสง ์ ธรรมยุต ที่ดินทั้งหมด ระมาณ 2 ร่ เ วัดตั้งเมื่อ พ 24 ชาว บ้าน ่า ร่วมกันสร้างวัดนี้ ้น โดยการน�า อง พระอา ารย์ บุ สงค์ ส า ก บุ สงค์ ันทะชา ด้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ กรก าคม พ 2 เ ตวิสงุ คามสีมา กว้าง 4 ม ยาว ม

อาคารเสนาสนะ

อุโบสถ์ อุโบสถ 2 ชั้น เ ดเ นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ 2 และ ด้รบั พระราชทานวิสงู คามสีมา เมือ่ วันที่ กรก าคม พ 2 าลาการเ รีย สร้างเมือ่ ระมาณ 24 เ นอาคาร ม้ กุ ิสง ์ จ�านวน หลัง เ นอาคาร ม้บ้าง เ นอาคาร คอนกรีตบ้าง าลาเอนก ระสงค์ หลัง นอกจากนี้ยังมีโรงครัว หลัง 168


กุ ิบ้านพักแม่ชี 2 หลัง เ นอาคารคอนกรีตบ้าง าลาเอน ระสงค์ หลัง นอกจากนี้ยังมีโรงครัว หลัง กุ ิบ้านพักแม่ชี 2 หลังเ นอาคารคร่ง ม้ คร่ง ูน

ู นียวัต ุที่ส�าคั

คือ องค์เจดีย์ องค์ และอาคารพิพิ ภั ์หลวง ูตื้อ 1 ËÅѧ ซ่งเ นเกจิอาจารย์ มี ิ ยานุ ิ ย์มากมายและเ น ิ ย์เอก องหลวง ูมั่น ภูริทต ต การบริหารและการ กครอง โดยมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือ รู ที่ พระอาจารย์บุ สงค์ โส าโก พ 24 4 2 รู ที่ 2 พระครูสัง รัก ์หนูบาล พระครูวิรุ ธรรมโอ าส หนูบาล แก้ว าลุน รู ที่ พระอริการอุทัย อคคนมโม อุทัย แก้วชาลุน เมื่อวันที่ 4 เดือน เม ายน พ 2 4 รู ที่ 4 พระอธิการวิราส ิตธมโม วิราส ยะ ักดี เมื่อวันที่ 2 เดือน พ าคม พ 2 2 ถง พ 2 รู ที่ เจ้าอธิการตุ สุจิตโต ตุ เย็นใจ เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ 2

ความเ นมาเกี่ยวกับพิพิ ภั

์หลวง ูตื้อ อ ล ม ม

ิ ยานุ ิ ย์ทง้ั บรรพชิตและ ราวาส องหลวง ตืู อ้ อ ล ม ม มีความ ระสงค์ทจ่ี ะสร้างพิพธิ ณ ั ์ น้ เพือ่ เ นอนุสรณ์และอนุสสติ ระลก ถงคุณงามความดี ตลอดถง ิ ทา องท่าน ทั้งนี้เพราะท่าน ด้มรณ าพ เ นเวลานานแล้ว ตั้งแต่ พ 2 หลวง ูตื้อ เ นพระ ิบัติดี ิบัติ ชอบ เ นคนพูดตรง พูดจริง สายหลวง ูมั่น ภูริทต ต และเ นสหธรรม มิก ิบัติธรรม ร่วมกันกับ หลวง ูแหวน สุ ิ จนถงทุกวันนี้ ม่มีสิ่ง ใดที่เ นอนุสรณ์สถานส�าหรับท่าน ดังนั้นคณะ ิ ยานุ ิ ย์จง ด้จัดสร้าง พิพิธ ัณ ์ ้นดังกล่าวโดย พณ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายก รั มนตรี ท�าพิธีวาง ิลา ก ์ พิพิ ภั ์ หลวง ูตื้อ อ ล ม ม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ 2

รู แบบพิพิ ภั

ลัก ณะพิพิธ ัณ ์ ที่เห็นด้านหน้า องวัดทาง ระตูเ ้า วัดนั้น ด้รับความอนุเคราะห์จาก คุ นิ ิ ส า ตานนท์ อดีต นายกสมาคมส า นิกสยาม ที่กรุณาส่งแบบ ให้คณะกรรมการ พิจารณาหลายแบบ เมือ่ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเอาแบบแ ลน ดังกล่าว เพราะเห็นว่าใช้ ระโยชน์ ด้มากและก็ดูเรียบง่าย ลัก ณะ พิพิธ ัณ ์จะเ น 2 ชั้น รู เหมือน องหลวง ูท่าน จะอยู่ชั้น 2 ชั้นล่างจะมี 4 มุมห้อง คือ ห้องเก็บอั บริ าร ห้อง ิวัติพระเถระกัมมั านที่เกี่ยว ้องกับหลวง ูตื้อ ห้องนิทรร การ ห้องสมุด ระชาชน NAKHONPHANOM 169


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÈÃÕÇԪѠระวัตทิ านเ า้ คุ พระ นั ท มา ารย์

หลวง ูค�าพันธ์ จนทู โม หลวง ู ค� า พั น ์ เ กิ ดในตระกู ล ทุมกากร เ นบุตรคนที่ ในจ�านวนพี่ น้อง คน ถิ่น านเดิม องโยมบิดา มารดา เ นคนบ้าน ากชีใกล้เมืองหลวงพระบาง สา าร ะรั ระ า ิ ตย ระ า นลาว เมื่อ พ 24 ด้พร้อมกับเพื่อน บ้าน ครอบครัว พากันอพยพมาตั้งถิ่น านอยู่บ้านดงพระเนาว์ โดยเบื้องต้น อา ัยอยู่ในเรือ จน พ 24 ทางการ ด้มาตั้งกิ่งอ�าเภออากา อ�านวย ้นที่ บ้านดงพระเนาว์ จง ด้ย้าย ้นมาตั้งรกรากอยู่บนบก จน พ 24 บ้านดง พระเนาว์จงเ ลี่ยนชื่อเ นบ้าน รีเวิน ัย จน จจุบัน บรรพชาเมื่ออายุ ด้ โยมบิดาเสียชีวิตท�าให้ครอบครัว ด้รับความ ทุก ์ยากล�าบาก พออายุ โยมมารดา ด้น�าตัว ากกับพระอา ารย์พุ วัดแพง รี บ้าน รีเวินชัย ครั้งท่องค�า อบวช ด้แล้วท่านอาจารย์พุ ด้พา บรรพชากับพระครู ริยตั สิ กิ ขกิ วัด รีสงคราม แล้วกลับมาจ�าพรร าทีว่ ดั แพง รี วันแรกทีบ่ วชนัน้ ตกกลางคืนนอน นว่า ด้เ า้ ในบ้าน เห็นหีบ พ อง โยมบิดาตั้งอยู่ใต้ถุนเรือน จงเกิดความสลดใจ สามเณรน้อยคนเดียวจงเอาสอง มือดงหีบ พโยมบิดา ทะลุพื้น ้นมาวาง ว้บนเรือนจนส�าเร็จ เมื่อรู้สกตัว ้นมา พิจารณาความ นแล้ว ท่านมีความเห็นตามที่ ด้บันทกว่า “คงนิมิตแสดงให้รู้ ว่าการบวชครั้งนี้ช่วยโยมบิดาให้พ้นจากนรกได้” ต่อมาพระอาจารย์พุ จงพา าก ว้ กับพระรู หน่งที่อยู่วัดในเมือง ซองนั้น แล้วท่านก็เที่ยวธุดงค์ เรื่อย นาน ก็กลับมาเยี่ยมคราวหน่ง เห็น ว่าอาการ ้ ม่ทุเลา จงงดการเดินทาง บ้าน ากชีเมืองหลวงพระบาง แล้วเดิน ทางกลับมาเวียงจันทร์ ทั้ง ที่ยังเ น ้อยู่ แล้วท่านก็น�ามา าก ว้กับพระมหาอ่�า เ ้าอาวาสวัดอูบมุง พระอา ารย์พุ พักอยู่ที่นั้นด้วย 2 วัน จากนั้นท่านก็ ม่ กลับมาหาอีกเลย จง ด้จ�าพรร าอยู่ที่วัดอูบมุง 2 พรร า พ 24 24 2 170

พอดีเกิดสงครามอินโดจีน ทางโยมแม่คดิ มากคิดว่าสารเณรลูกชาย คงเสียชีวติ แล้ว ร้อง ห้คดิ ถงลูกชายทุกวัน พระอาจารย์พุ เดินทาง กลับมา ง ทยแล้ว ก็ ม่ ส่ง า่ วให้โยมแม่ องสามเณรทราบ หลังจากสงครามสงบแล้วชาวบ้าน รีเวินชัย พบพระ อา ารย์พุ ทีว่ ดั บ้านซาง ถาม า่ วรูว้ า่ สามเณรน้อยอยูว่ ดั อูบมุง โยมมารดาจงให้พเ่ี ยซ่งเ นคนหลวงพระบางพร้อมด้วยพีช่ าย รับสามเณรน้อยกลับบ้าน พอดีกับน้องชายคนเล็กชื่อสุวรรณ อายุ วยเ น ้หนักมาหลายวันแล้ว โยมมารดา ด้บอก ลูกน้อยที่ วยหนักให้มองดูสามเณรพี่ชายที่แม่ร้อง ห้คิดถงทุกวัน น้องสุวรรณ ด้หันมาสบตากันนิดหน่งแล้วก็ส้นิ ชีวิตในราวเที่ยง คืนวันนั้น ต่อมาพี่เ ยกับโยมมารดาจงน�าตัวมา ากเ นลูก ิ ย์ พระอา ารย์วงั ติ สิ า ร และอยูท่ ว่ี ดั รีวิ ยั ตัง้ แต่ พ 24 เ นต้นมา พ 24 พระอา ารย์วัง ด้พา อุ สมบท ที่วัด รีเทพ ระดิ านราม อ เมือง จ นครพนม ด้ชักชวน าติโยมสร้าง าลาการเ รีย วัด รีวิ ัย ้นใหม่ เ น าลา ทรง ทยก่อด้วยอิ ต่อด้วยเสา ม้ มุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ สร้าง เสร็จและท�าการ ลองเมื่อ พ 24 ช่วง ลายสัง ารใน พ 24 จวบจนกระทั่งวันที่ มีนาคม พ 2 ท่าน ก็ ด้ละสัง ารจากลา ิ ยานุ ิ ย์ และพุทธ าสนิกชน ด้วย อาการสงบ สิริอายุ ด้ เดือน วัน 2 พรร า คติที่หลวง ู าก ว้ ท่านเ นผู้มีกตั ูกตเวทิธรรม


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดพระเนาว์ พระเนาว์เ นพระพุทธรู โบราณ ม่ ราก ว่าใครเ นผูส้ ร้างมานานเท่า หร่ เ นพระพุทธรู ที่มีอานุ าพมาก เ นที่เคารพสักการะบูชา อง ระชาชนทั่ว โดย เ พาะในท้องถิ่นมากกว่า 2 หมู่บ้าน ในเ ตอ�าเ อ รีสงคราม และกิ่ง อ นาทม อ บ้านแพง จังหวัดนครพนม มาเ นเวลาหลายร้อย แล้ว ณะนี้ ระดิ านอยูท่ ส่ี มิ วัดพระเนาว์ บ้าน รีเวินชัย ต สามผง อ รีสงคราม จ นครพนม เมื่อบูรณะสิมให้ยุคแรก ระมาณ พ 244 มีผู้พบเห็นดวงแก้วหลาย ดวง หลายสี พั พรรณรังสี เสด็จออกจากสิมพระเนาว์ลอย ทางทิ ใต้และทิ เหนือ แล้วก็เสด็จกลับคืนเ ้า ในสิมอีกอยู่เสมอมิ ด้ าดสาย เชื่อกันว่าเ นการแสดง อ ินิหารให้ ราก อง “¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ” และ สิ่ง ักดิสิทธิที่รัก า และนอกจากนัน้ ยังมีเทพเจ้าเ ารัก ามิให้ผใู้ ดล่วงล้า� เ า้ ดุ ค้นหาวัตถุโบราณ ในบริเวณนัน้ ด้ เพราะนอกจากจะ ม่ ด้อะ รแล้วยังเ น ยั แก่ตนเองอีกด้วยเ นที่เลื่อง ลือกันอยู่เสมอว่า ถ้ามีเหตุติด ัด มี หาเกี่ยวกับชีวิตถ้ามีความเคารพ มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในท่านแล้ว เ ้า กราบสักการะ อพรให้ช่วยเหลือ จะ ระสบความ ส�าเร็จในชีวิตทุกคนทุกครั้ง แต่ห้ามกระท�าแบบท้าทายโดยเด็ด าด นอกจากจะ ม่ ส�าเร็จผลอะ รแล้ว ยังเ น ัยอันตรายแก่ตนเองด้วย พระเนาว์ เ นพระพุทธรู างมารวิชัย นั่ง ัดสมาธิราบ ิล ะยุคล้านช้าง àนื้อหินทราย ต่อมาถูกหุ้มด้วย ูน และมีพระพุทธรู คู่บารมีอีก 2 องค์ คือ พระแก้ว พระบาง ระดิ านในสิมพระเนาว์ มาตั้งแต่สมัยวั นธรรม ท ลาว ราว พ 2 22 ต�านานพืน้ บ้าน เกีย่ วกับต�านานเล่าลือกันมาว่า พระพุทธรู ทัง้ องค์ ด้ แสดงอ นิ หิ ารลอยมาตามแม่นา�้ ถงบริเวณน้า� วังวนท่าน้า� องหมูบ่ า้ น รีเวินชัย ชาวบ้าน จง ด้อั เชิ น้ ระดิ าน ว้ทว่ี ดั ตัง้ แต่นน้ั มาชาวบ้านมีแต่ความสงบร่มเย็น ้ า ท้ รพิ ต่าง ก็เบาบางหาย เมือ่ ถงเท กาลสงกรานต์ หรือวันเนาว์ ก็อั เชิ ลง มาสรงน้า� อ ลี อพร

ตอมาก�าหนดเอาวันที่ เม ายน ของทุก เ นวัน ัดงานนมัสการ สิมอีสานวัดพระเนาว์ใน จจุบนั ช�ารุดทรุดโทรมมาก คณะสง แ์ ละชาวบ้านมีมติให้บรู ณะและก่อสร้างใหม่ แต่ให้ อนุรกั ร์ ู แบบสิมอีสาน ว้ โดย ด้จดั หาทุนสร้างวัตถุมงคล ดังรู จจุบนั NAKHONPHANOM 171


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÍÃÑÞÞÒ¹Ò⾸Ôì ÇÑ´ÍÃÑÞÞÒ¹Ò⾸Ôì µÑ§é àÁ×è;.È. òôøò µÑ§é ÍÂÙà‹ Å¢·Õè òðó ËÁÙ‹·Õè บ้านท่า ต�าบลโพนสว่าง อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัด คณะสง ม์ หานิกาย ทีด่ นิ ตัง้ วัดมีเนือ้ ที่ ร่ ตารางวา การบริหาร กครอง มีเจ้าอาวาสรู เดียว คือ ËÅǧ»Ù†Ê¹¸Ôì à¢ÁÔâ ถง จจุบัน àʹÒʹРáÅл٪¹ÕÂÇѵ¶Ø ระกอบด้วย หอสวดมนต์กว้าง เมตร สร้างเมือ่ พ บูรณะ าลาการเ รีย โบสถทรงจัตุรมุ ด้รับ พระราทานวิสุงคามเมื่อวันที่ มีนาคม ูชนียวัตถุ มีพระพุทธ รู นาดหน้าตัก นิ้ว องค์ นาดหน้าตัก นิ้ว องค์ นาด หน้าตัก นิ้ว องค์

172


»ÃÐÇѵÔËÅǧ»Ù†Ê¹¸Ôì à¢ÁÔâ ËÅǧ»Ù†Ê¹¸Ôì เ มิโย อายุ พรร า พระเถระ แผ่นดิน อุ สมบทเมื่ออายุ วันที่ เดือนเม ายน ณ วัด จ�า า ต�าบลนาเดือ่ อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม พระอุ ช าย์ ਌ Ò Í¸Ô ¡ ÒÃá¡Œ Ç Ãµ¹Ç³.â³ พระกรรมวา า ารย์ พระเกตุ กต พระ อนุสาวนาจารย์ ¾ÃÐà¡Ô´ ÊÕÅdz.â³ เ น ิ ย์ สายธรรมหลวง ูสีทัต ์ า สัม น ผู้สร้าง ¾Ãиҵط‹ÒÍØà·¹ อ�าเ อท่าอุเทน ¾Ãоط¸ºÒ· ºÑǺ¡ อ�าเ อบ้านผือ และ¾Ãоط¸ºÒ·â¾¹Êѹ ส ล พออายุ ด้ ท่านถง ด้กลับมาอยูบ่ า้ นเกิด แล้ว ด้กอ่ ตัง้ ÇÑ´ÍÃÑÞÞÒ¹Ò⾸Ôì น้ แต่ทา่ นก็ ม่ ด้สร้างอะ รมากมายอย่างทุกวันนี้ มีแค่กุ ิสง ์ หลัง าลาหอสวดมนต์ หลัง ส่วนมากมาสร้างตอนท่านอายุครบ ลงานด้าน สา าร ะสงเคราะห์ ´ŒÒ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ โรงเรียนสนธิรา ร์วิทยา บ้านดอนถ่อน ต�าบลบ้านเอื้อง อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม

โรงเรียนสนธิรา ร์บ�ารุง บ้านโพนสว่าง ต�าบลโพนแพง อ�าเ อรัตนวา จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิรา ร์สามัคคี บ้านนาเพียงเก่า ต�าบลนาเพียง อ�าเ อกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โรงเรียน ระชาสนธินุสรณ์ บ้านหนองนกทา ต�าบลโพนสว่าง อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม สร้าง ูนย์พั นาเด็กก่อนเกณ์บ้านนาโพธิ เ น ระธานอุ ถัม ์ หาทุนซื้ออุ กรณ์คอมพิวเตอร์ มอบให้ โรงเรียน หนองชนวิทยา อ�าเ อนาทม เ น ระธานอุ ถัม ์ หาทุนซื้ออุ กรณ์คอมพิวเตอร์มอบให้ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ต�าบลนาเดื่อ อ�าเ อ รีสงคราม จัดตั้งมูลนิธิหลวง ูสนธิ เ มิโย อ�าเ อ รีสงคราม เพื่อเ นทุนสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÒÊ¹Ò เ น ระธานสง ์สร้างอุโบสถวัด รีชมชื่น บ้านนาโพธิ ต�าบล โพนสว่าง อ�าเ อ รีสงคราม สร้างอุโบสถ าลาการเ รีย กุ ิสง ์ วัด รีสวาดิ บ้านโพนสว่าง ต�าบลโพนสว่าง อ�าเ อ รีสงคราม สร้าง าลาการเ รีย กุ สิ ง ์ วัดค�าบาง ระสิทธิ บ้านหนอง NAKHONPHANOM 173


นกทา ต�าบล โพนสว่าง อ�าเ อ รีสงคราม สร้าง าลาการเ รีย กุ สิ ง ์ วัด รีมงคล บ้านโคกกลาง ต�าบล โพนสว่าง อ�าเ อ รีสงคราม สร้างกุ ิ วัด าวิเวกธรรมบ้านนาเพียงเก่า อ�าเ อกุสมุ าลย์ จังหวัด สกลนคร ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ สร้างตกสง ์อาพาธ โรงพยาบาล อ�าเ อ รีสงคราม ซื้อที่ดินและอุ กรณ์การแพทย์มอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ าพชุมชนบ้านนาโพธิ ´ŒÒ¹ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ สนับสนุนจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง ต�าบลโพนสว่าง สนับสนุนการตั้งวงดนตรีพื้นเมืองโ งลาง โรงเรียนสนธิรา ร์ พาทย์ พิน แคน ต�าบลบ้านเอื้อง ´ŒÒ¹¡ÕÌҹѹ·¹Ò¡Òà สร้างสนามกี าร่มสนธิ บ้านม่วง ต�าบลนาคูณให ่ อ�าเ อนาหว้า สนับสนุนอุ กรณ์กี าแก่เด็กและเยาวชน ต�าบลโพนสว่างและ ใกล้เคียง ด้านพั นาสังคม จัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ น�าพา รัทธา าติโยมสร้างท�านบคันดินหนอง ุมดิน บ้านหนอง นกทา ต�าบลโพนสว่าง อ�าเ อ รีสงคราม น�าพา รัทธา าติโยมสร้างท�านบคันดิน บ่อออง บ้านโพนสว่าง µíÒºÅâ¾¹ÊÇ‹Ò§ น�าพา รัทธา าติโยมสร้างท�านบคันดินหนอง กุดแ -้ กุดค้าว-กุด เ ง บ้านท่าและบ้านนาโพธิ

174


NAKHONPHANOM 175


เส้นทางธรรม หนุนนำาชีวิต

วัดศรีสงคราม วัด รีสงคราม µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè ñõò ËÁÙ‹·Õè ô ºŒÒ¹·‹Òº‹Í ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเ อ รีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัด คณะสง ม์ หานิกาย ทีด่ นิ ตัง้ วัดมีเนือ้ ที่ ร่ งาน ตารางวา เจ้าอาวาสรู จจุบัน คือ พระครูสิริ าวิ ัย พระมหาสมพร อคค โ ซ่งด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเ อ รีสงคราม และมี พระครู ลัดลือ ัย ภททมุนี เ นผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เจ้าคณะต�าบล ท่าบ่อสงคราม

ระวัติวัด รีสงคราม

วัด รีสงคราม สร้าง ้นเมื่อ ระมาณ พ เดิม เ น าดงดิบมีพระธุดงค์มา กกลดและ อตั้งเ นส�านักสง ์ โดย ด้ ออนุ าตสร้างวัดและตั้งวัด เดิมชื่อว่า วัดโนนยาง เนื่องจาก บริเวณวัดมีต้นยางให ่จ�านวนมาก และ ด้เ ลี่ยนชื่อเ น วัด รี ส งคราม เมื่ อ ครั้ ง บ้ า นท่ า บ่ อ ด้ ย ก านะเ นกิ่ ง อ� า เ อบ่ อ รีสงคราม ด้รบั วิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่ มกราคม พ 176


พระครู รีสงครามวิ ยั หลวง บุู มี คณธี โิ ย อดีตเจ้า อาวาสวัด รีสงคราม และอดีตเจ้าคณะอ�าเ อ รีสงครามเ นผู้น�า พั นาวัดและพั นาชุมชน โดยด�าเนินการ อติดตั้ง ฟฟา ระ า เ ้าสู่หมู่บ้าน ก่อตั้งโรงเรียนวัด รีสงคราม พระ ริยัติธรรม ซ่ง ท่านถือเ น ูชนียบุคคลที่ส�าคั องวัด รีสงครามและชาวบ้าน

เสนาสนะ

พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ 2 าลาการเ รีย สร้างเมื่อ พ 24 กุ ิ รีสงครามวิชัย สร้างเมื่อ พ 24 พระธาตุ รีสงคราม สร้างเมื่อ พ 2 4 โรงเรียนวัด รีสงคราม พระ ริยัติธรรม สร้างเมื่อ พ

2

ู นียวัต ุและ บรา ส าน

พระ าตุ รีสงคราม เ นรู ทรงสี่เหลี่ยมคล้ายองค์ พระธาตุพนม สูง เมตร กว้าง เมตร ายในองค์พระธาตุ รีสงคราม บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ องค์พระพุท รีสงคราม มหา ักรพรรดิ และรู เหมือนพระครู รีสงครามวิ ัย หลวง ู บุ มี คณธี ิโย อดีตเจ้าอาวาสวัด รีสงคราม อดีตเจ้าคณะ อ�าเ อ รีสงคราม

รวมสร้างเส้นทางบุ

อเชิ สาธุชนกราบนมัสการองค์พระ าตุ รีสงคราม ร่วม บิ ตั ธิ รรม ระหว่างวันที่ 2 มกราคม องทุก บรรพชา สามเณร าค ดูร้อนเพื่อสืบทอดและสืบต่ออายุพระพุทธ าสนา ระหว่างวันที่ 2 22 เม ายน องทุก พุทธ าสนิกชนท่านใดมี จิต รัทธาร่วมเส้นทางบุ สามารถบริจาคทรัพย์ ด้ที่ บั ี กส สาขา รีสงคราม หรือติดตอสอบ าม ด้ที่ ทร ัพท์ NAKHONPHANOM 177


เส้นทางธรรม หนุนนำาชีวิต

วัดค ิศรธรรมนิการาม

ระวัติพระครูสุนันท์ รรมส ิต

¹ÒÁà´ÔÁสนุก วิลา ันทร์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน จ�านวน คน ชาย คน ห ิง คน พระครูสุนันท์ รรมส ติ ໚¹ พีช่ ายคนโตในบรรดา คน จจุบนั นี้ ยังมีชวิ ติ อยู่ คน คือน้องชาย คน น้องห ิงถงแก่กรรมแล้วตั้งแต่เด็ก น้องชายคนที่ คือนาย เสนอ วิลา ันทร์ ตั้ง มน้�ามันอยู่สี่แยกบ้านหนอง ี น้องชายคนที่ คือนายสวัสดิ วิลา ันทร์ รับราชการเ นครูสอนอยู่โรงเรียนบ้านโพน ทันเหนือ และ ระกอบอาชีพค้า ายเสริมครอบครัว บ้านอยู่ตรง ้าม สถานี ูธรหนอง ี 178

้ใู ห้ก�าเนิด โยมบิดาชื่อ นายพิมพ์ วิลา ันทร์ โยมมารดาชื่อ ¹างทุมมี วิลา นั ทร์ มูลเมือง โยมบิดา จจุบนั นีอ้ ายุ โยมมารดา จจุบันนี้อายุ ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง คน ิ่นก�าเนิด เกิดวัน ุกร์ที่ ้น ค่�า เดือนพ จิกายน พ ณ บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ต�าบลหนอง ี อ�าเ อ ลา าก จังหวัด นครพนม บรรพ า วันอาทิตย์ ที่ เดือนกรก าคม พ ้น ค่�า เดือนกรก าคม มะเมีย พระครูพนมค านุการเจ้าคณะอ�าเ อ ลา าก เ นพระอุ ช าย์ ณ วัดค ิ ร รรมนิการาม บ้าน ลา าก ต�าบล ลา าก อ�าเ อ ลา าก จังหวันครพนม อุ สมบทวันจันทร์ ที่ กุม าพันธ์ พ แรม ค่�า เดือน ชวด พระครูพนมคณนุการ แพง ตาณกโร เ นพระอุ ช าย์ พระครูสวุ รรณโพธิธร พระกรรมวาจาจารย์ ณ พัทธสีมา วัดคณิ รธรรมิ การาม บ้าน ลา าก ต�าบล ลา าก อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม


วิทย านะ

พ ย้าย อยูว่ ดั รีชมชืน่ เมืองหนองคายกับพระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระราชีราจารย์สมัยเมื่อท่านด�ารงต�าแหน่งเ นรองเจ้าคณะอ�าเ อ เมืองหนองคาย เพื่อ เรียนการ ก าผูให ่ท่ีวัด รี เก เมืองหนองคาย และเรียนนักธรรมชัน้ เอกด้วย ระโยค - ด้วยแต่ ราก ว่าสอบ ด้นกั ธรรม ชั้นเอกและ ายโลก

งานการ กครอง

พ เ นเจ้าอาวาสวัดด�ารงเมธยาราม บ้านหนอง ี ต�าบล หนอง ี อ�าเ อ ลา าก พ เ นเจ้าคณะต�าบล ลา าก-หนอง ี อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม พ ด้ อบรมพระธรรมทายาท ทีว่ ดั ชล ระทานรังส ์ อ�าเ อ ากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี และย้าย อบรมอยู่ที่สวนโมก วราราม อ�าเ อ ชยยา จังหวัดสุรา ร์ธานี พ ด้จัดการบรรพชาสามเณร าค ดูร้อน ที่วัดด�ารงเมธ ยาราม บ้านหนอง ี ้น และจัดบรรพชาสามเณร าค ดูร้อนตลอดมาเ น ระจ�าทุก พ ด้ เดินออกธุดงค์พระวิ สสนาจารย์เคลือ่ นทีก่ บั เจ้า คุณสมเด็จพระพุ าจารย์ อาส เถระ ที่ าคใต้ เ นเวลา เดือน พ เ นวิ ท ยากรออก อบรม ระชาชนตาม หมู่บ้านต่าง ตามโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองกับพระธรรม ราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ในเ ตอ�าเ อ ลา าก ด้านสมณ ักดิและเกียติ ักดิ พ ด้รับพระราชทานสมณ ักดิจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั แต่งตัง้ ให้เ นพระครูสั าบัตรพัดย ชัน้ ตรี ในต�าแหน่งเจ้า คณะต�า ลาก าก หนอง ี พ ด้รับพระราชทานเลื่อนสมณ ักดิเ นพระครูสั า บัตรชั้นโท ในต�าแหน่งรองเจ้าคณะอ�าเ อ พ ด้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดนครพนมให้เ นพระ ริยตั นิ เิ ท ก์ จังหวัดนครพนมให้อยู่ ระจ�าอ�าเ อ ลา าก เพือ่ ช่วยงานเจ้า คณะอ�าเ อ ลา าก พ ด้รับเสาเสมาธรรมจักรและใบ ระกา เกียรติคุณ พระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม ารี ณ ท้ อ งสนามหลวง ระหว่ า งสั ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธ าสนาเนื่ อ งในวั น วิสา บูชา พ พ ด้รับโล่เกียรติคุณจากส�านักงาน ก าธิการจังหวัด นครพนม ด้านช่วยสังคมสงเคราะห์ทั่ว พ ด้รบั ใบเกียรติบตั ร เกียรติคณ ุ จากคุณนายระเบียบรัตน์ พง ์พาณิช ด้านช่วยเหลือการ ก าสังคมสงเคราะห์แก่คนยากจน และให้ ทุนการ ก าแก่นักเรียนทั่ว พ ด้รับพระราชทานเลื่อนสมณ ักดิ เ นพระครูสั า

บัตรชั้นเอกในต�าแหน่งรองเจ้าคณะอ�าเ อ

ลงานที่ภาคภูมิใ ด้ทุก

มีลกู ิ ย์สามารถสอบเ รีย ธรรม

และ

ท่าน ด้จัดการ ก าทุก ด้านจนครบวงจร ายในวัด คณิ รธรรมิการามและพั นาวัดจน ระสบผลส�าเร็จเ นที่ยอมรับ องสังคมและ ด้รับให้เ น อุทยานการ ก า ายในวัดด้วย ท่าน ด้ให้ทุนการ ก าแก่พระ ิก ุ สามเณรทุกรู ที่ สอบนักธรรมชัน้ ตรี โท เอก ด้ และสอบเ รีย ธรรม ด้ และ ด้มอบ ทุนการ ก าให้แก่เด็กนักเรียนด้วย ละ ทุน ละ บาท ท่าน ด้รับเกียรติจาก ระธานส าวั นธรรม จังหวัด นครพนมให้ เ น คณะกรรมการบริ ห ารส าวั นธรรมจั ง หวั ด นครพนมและยัง ด้เ น ระธานส าวั นธรรมอ�าเ อ ลา ากอีก ด้วยและ ด้รับความเห็นชอบจาก ระธานส าวั นธรรมจังหวัด นครพนม ให้เ นผู้ด�าเนินการหาเงินกองทุนส าวั นธรรม ท่าน ด้เ นวิทยากรออกอบรม ลี ธรรมแก่บคุ คลทุกระดับ ชั้นในเ ต

NAKHONPHANOM 179


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¸ÒµØÁËҪѠ»ÃÐÇѵÔÇÑ´¸ÒµØÁËÒªÑÂ

àÁ×Íè »‚ ¾.È.òôùô พระอา ารย์คา� พัน ์ ส ( ÍÒÂØ óö »‚ ¾ÃÃÉÒ ö) «Öè§ÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹Òà´ÔÁÍÂÙ‹·Õ躌ҹ˹ͧËÍÂãËÞ‹ ËÁÙ‹·Õè ô µíҺŠพุม่ แก อ�าเ อนาแก จังหวัดนครพนม ด้ชกั ชวน าติโยม และสานุ ิ ย์ ;¾Áҵѧé ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ãËÁ‹ à¾×Íè ·íÒÁÒËÒ¡Ô¹ à¹×Íè §¨Ò¡Ç‹ÒºŒÒ¹à´ÔÁ¹Ñ¹é ÁÕ¾¹×é ·Õè ท�ามาหากินน้อย ดังนั้น จง ด้อพยพออกจากบ้านเดิมโดยใช้เกวียนเ น พาหนะ ซ่ง ณะนั้นมีครอบครัวอพยพตาม จ�านวน ครอบครัว และ ด้จัดตั้งวัด ้นบริเวณพื้นที่ตั้งวัดใน จจุบัน 180


แต่เดิมในการตัง้ วัดครัง้ แรกมีชอื่ ว่า วัด การาม บ้านมกาชัย ต�าบล ลา าก อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม ต่อมาเมื่อ พ ด้เ ลีย่ นเ นวัดมหาชัย และเมือ่ พ ด้เ ลีย่ นใหม่อกี ครัง้ เ น วัดธาตุมหาชัย เพราะถือเอาพระธาตุเ นสั าลัก ณ์สา� คั มาโดยชือ่ นี้จนถง จจุบัน

NAKHONPHANOM 181


ÇÑ´¸ÒµØÁËҪѠตั้งอยู่บริเวณ าคตะวันออกเ ียงเหนือ อง ระเท ในพื้นที่ดินจ�านวน ร่ งาน ตารางวา บ้านมหาชัย เล ที่ หมู่ที่ ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างกลาง จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม และจังหวัด สกลนคร ลัก ณะพื้นที่ ูมิ ระเท ที่ตั้งวัด เ นเนินดินลูกรัง ชาวบ้าน àÃÕ¡à¹Ô¹¹ÕéÇ‹Ò เนินมหา ัย 182


ู นียวัต ุและ บรา ส าน พระพุท กั ดิมหา ัย หลวง ูท่าน ด้พิจารณาเห็นว่า ที่วัด องท่าน ม่มีพระ ระธาน เพื่อเ นที่กราบ หว้บูชารวมใจ องชาวบ้าน และพระ ิก ุสามเณร พ ด้มีช่างเดินทางมาจาก งซ้าย องแม่น้�าโ ง ระเท ลาว เ นช่างทีม่ คี วามช�านา ในการท�าบล็อกพิมพ์ และแกะสลักพระพุทธรู คนหน่ง ด้มาแวะพักทีว่ ดั หลวง ทู่ าน ด้มอบให้ชา่ งท�าแบบแม่พมิ พ์พระ ระธานตามพุทธลัก ณะ แล้วท่าน ด้ท�าพิธีหล่อพระ ราน ้นมีน้�าหนัก บาทเมื่อ ระกอบพิธีหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวง ูท่าน ด้น�า พา าติโยมสมโ ชน์ ลอง และ ด้ นานนามว่าพระพุท ักดิสิท ิ ÁËҪѠต่อมาเมื่อ พ หลวง ูท่าน ด้ ระกอบพิธีวาง ิลา ก ์พระธาตุ ้น โดย ด้อาราธนา พระเทพรัตน มลีเจ้าคณะจังหวัด นครพนมสมัยนั้นเ น ระธานในพิธีสง ์ ทาง ายบ้านเมือง ด้เชิ พล ตรี ยง นคร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เ น ระธาน แต่ท่านผู้ ว่า ติดราชการ จง ด้มอบให้ พันตรี อรุ สัง บรร »ÅÑ´ÍíÒàÀͼٌ เ นหัวหน้ากิ่งอ�าเ อ ลา าก มาท�าหน้าที่เ น ระธานแทน เมือ่ เสร็จจากพิธวี าง ลิ า ก แ์ ล้ว ด้ลงมือก่อสร้าง โดยมี ¾ÃÐ มหาเ วต ว ิร า เ นช่างการก่อสร้าง ด้อา ัยก�าลังทรัพย์ จาก าติโยมชาวต�าบลมหาชัย และต�าบลใกล้เคียง ด้บริจาคในรู แบบ จจัย บ้าง วัสดุก่อสร้างบ้าง

NAKHONPHANOM 183


¾ÃиҵØÁËҪѠเมื่อ พ ิ ย์ องหลวง ูคนหน่ง คือ ¾ÃÐÁËÒà©Ò ตว ิร อยู่จ�าพรร าที่นครเวียงจันทร์ ระเท ลาว ท่าน ด้เดิน ทางมากราบนมัสการหลวง ูท่าน พระมหาเ วต ท่าน ด้อั เชิ ¾ÃÐ อรหันตสารีริก าตุ พระอั า ก ั ะ มสาวก ถวายแด่หลวง ู ท่าน เพราะเลื่อมใสเห็นว่าหลวง ูท่านก�าลังสร้างพราตุ ¾ÃÐÁËÒà©Çµ เล่าว่าพระอรหันตสีริกธาตุนี้ ด้ อมาจากสัง นายกแห่งนครเวียงจันทร์ ซ่งสัง นายกนครเวียงจันทร์ ด้รับถวาย ในคราวที่รั บาลอินเดียนิมนต์ ท่าน เยือน ระเท อินเดีย หลวง ทู่ านจงมีดา� ริทจี่ ะสร้างพระธาตุ น้ แทนเพือ่ เ นอนุสรณ์ สถานและเ นทีเ่ คารพบูชา องชาวบ้านมหชัยตลอดจนผูท้ อี่ ยูห่ มูบ่ า้ นใกล้ เคียง เมือ่ ด�าริดงั นีแ้ ล้ว ท่าน ด้ ระชุมพระ กิ สุ ามเณร าติโยม เล่าถง รู นิมิต อันตรงกับเรื่องราวเนินมหาชัยที่เล่ากันมานั้น แจ้งแก่ที่ ระชุม ที่ ระชุม ด้ตกลงที่จะสร้างพระธาตุ ้นบริเวณนั้น การก่อสร้างพระธาตุ วี ระวัติ พระสุนทร รรมากร หลวง ูค�าพัน ์

ส พระเดชพระคุ ณ พระสุ น ทร ธรรมากร หลวง ู ค� า พั น ธ์ โ ส โ อายุ พรร า พ 2 4 เจ้าอาวาส วั ด ธาตุ ม หาชั ย ต มหาชั ย อ ลา าก จ นครพนม ส านะเดิม ชื่อ ค�าพันธ์ รีสุวงค์ บิ ด าชื่ อ นายเคน รี สุ ว งค์ มารดาชื่อ นางล้อม รีสุวงค์ ที่บ้านหมู่ที่ 4 ต นาแก อ นาแก จ นครพนม

บรรพ า เ นสามเ ร วันที่ กันยายน 24 อายุ บวชเ นสามเณร ทีว่ ดั รีบุ เรือง บ หนองหอย ต นาแก อ นาแก จ นครพนม โดยมีพระอาจารย์เชือ่ ม เ น พระอุ ช าย์ ด้ ก าอัก รธรรม และหนังสือสูตรคาม แบบโบราณ และ ก ิบัติกัมมั าน อา ารย์ ู้สอนกรรม าน หลวง ู ด้มีโอกาสฟงธรรมการ ิบัติจาก พระอา ารย์เสาร์ กันตะสี ล ที่มาอบรม ระชาชน ที่วัดโพนเมือง และท่านให้แนวทางใน การ ิบัติ ว้ว่า ให้ก�าหนดลมหายใ และให้ ้อคิดต่อว่า รางกายของคนเรานั้น เ น รรม าติอยางหน่ง มันท�างานอยูตลอด เวลา ลมหายใ เข้า ออกนั้น มีความส�าคั มาก ้าลม มท�างานคน เรา ะตายทันที ดังนั้น ง �าเ นต้องก�าหนดลมหายใ ¾ÃŒÍÁãËŒ ้อคิดว่า ให้คนเราตีกลอง คือขัน ์ ให้แตก ซ่งก็หมายความ 184

ว่า ท่านให้ท�าความเ ้าใจ ันธ์ ให้จงดีให้เ ้าใจตามส าพที่เ นจริง หลัง ากบว ด้ ออกเดินธุดงค์ทรงกรด ที่จังหวัดเลย พร้อมกับพระ ิก ุ 2 รู คือ พระ ิก ุบุ และพระ ิก ุวัน ด้พบกับชี ะ าวคนหน่ง ชื่อว่าครุ ด้ ก าแนวทางการ ิบัติจากชี ะ าวอยู่ ระมาณ -4 เดือน และ ด้กลับมาจ�าพรร าอยู่ที่วัด าที่บ้านเดิม อยู่ ระมาณ ชาวบ้านก็ นิมนต์ท่านให้เ ้ามาอยู่จ�าพรร าที่วัดบ้าน เพื่อโ รด าติโยมชาวบ้าน บ้าง หลังจากออกพรร าแล้ว หลวง ูก็ออกเดินธุดงค์ต่อ อุ สมบท เ นพระภิก ุ เมื่อ พ 24 อายุครบ 2 ด้อุ สมบทเ นพระ ิก ุ ณ วัด พระพุทธบาทจอมทอง บ้านหนองหอยให ่ ต นาแก อ นาแก จ นครพนม ด้เริ่ม ก าพระ ริยัติธรรมพร้อมทั้ง ิบัติกรรม านควบคู่ ด้วย เมื่อ พ 24 อายุ 22 สอบ ล่ ด้นักธรรมชั้นตรี ลาสิกขาบท เมื่อ พ 24 2 อายุ 24 มารดาก็ถงแก่กรรม เวลานั้นเหลือ น้องผู้ห ิง 2 คน ซ่งยังเล็กมาก จง ด้ลาสิก าบทออก เลี้ยงดูน้อง อุ สมบท เ นพระภิก ุ หน เมื่อ พ 24 อายุ ด้กลับเ ้าอุ สมบทอีกครั้ง และ ด้ ออก จ�าพรร าที่วัด า เ นเวลา พรร า ต่อมาก็ ด้ ิบัติกัมมั านพร้อมเ นครูสอนพระ ริยัติธรรม ที่วัดพระพุทธบาทจอมทองบ้าน หนองหอยให ่ ต นาแก อ นาแก จ นครพนม เมื่อ พ 24 สอบ ล่ ด้นักธรรมชั้นโท เมื่อ พ 24 สอบ ล่ ด้นักธรรมชั้นเอก เมื่อสอบ ด้นักธรรมเอก ด้แล้ว ก็ ด้ ก าพิเ เช่น เรียนหนังสือ อัก รธรรม อัก ร อม และทรงพระ า ิโมก ์ ด้อย่างแม่นย�า สร้างวัด าตุมหา ัย เมือ่ พ 24 อายุ ด้นา� าติโยม ระมาณ ครอบครัว จากบ้าน หนองหอยให ่ อ นาแก จนครพนม มาสร้างบ้านและวัดใหม่ ทีโ่ นนมหาชัย และให้ชอื่ บ้านว่า บ้านมหาชัย ด้สร้างวัดธาตุมหาชัย วัดโ การาม เมื่อ พ 2 เ นเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย วัดโ การาม พร้อม ทั้งเ นเจ้าคณะต�าบลมหาชัย สร้างพระพุท ักดิ เมื่อ พ 2 เ น ระธานสร้างพระคู่บ้านมหาชัย พระพุทธ ักดิสิทธิ เ นพระ างสะดุ้งมาร นาดหน้าตัก นิ้ว สูง นิ้ว สีทอง ัดมัน มีพระพุทธลัก ณะสวยงามมาก จจุบัน ระดิ านชั้น บน องกุ ิหลวง ู


อุ สมบท

หลวง ทู่ าน ด้ดา� เนินการแบบ ม่รบี ร้อนค่อยเ นค่อย อาสัยก�าลังจาก าติโยมและพระ ิก ุสามเณรในวัด

ระวัติ เ ้าอาวาส

พระครูสนุ ทร ยาภิวั น์ สมัย รก ติ ธมโม น.¸.เอก ยสสุธรรม เ ้าอาวาสวัด าตุมหา ัย รองเ ้าค ะอ�าเภอ ลา าก ชื่อ พระครูสุนทรชยา ิวั น์ ายา รก ิตธมโม อายุ พรร า วิทยะ านะ น ธ เอก วัดธาตุมหาชัย ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม ุบันด�ารงต�าแหนง รองเ ้าค ะอ�าเภอ ลา าก ò. เ ้าอาวาสวัด าตุมหา ัย ส านะเดิม ชื่อ สมัย นามสกุล ย สุ รรม เกิดวันที่ ตุลาคม พ ตรงกับวัน ค่�า มะโรง บิดาชื่อ นาย ล มารดา ชื่อ นางอุทัย นามสกุล ย สุ รรมบ้านเล ที่ หมู่ บ้านกกก้านเหลือง µíҺŷ‹ÒÅÕè ÍíÒàÀÍ·‹ÒÅÕè ¨Ñ§ËÇÑ´àÅ บรรพ า วันที่ เดือนพ าคม พ ณÇÑ´¸ÒµØÁËҪѠต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม

วันที่ เดือนมีนาคม พ ณ วัดธาตุมหาชัย ต�าบล มหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม พระอุ ช าย์ พระครูสุนทร รรม ติ วัดธาตุมหาชัย ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสัง ์รัก ์ อวด เจ้าอาวาส วัดพระ รีสะเก ต�าบลในเมือง อ�าเ อเมือง จังหวัดสกลนคร พระอนุสาวนาจารยื พระอ ิการทอน กนตสิ ล เจ้าอาวาสวัดห้วย หล ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม วิทยะ านะ พ ส�าเร็จวิชาชั้น ระถม ก า ที่ จากโรงเรียน ºŒÒ¹ÂÒ§ µíҺŷ‹ÒÅÕè ÍíÒàÀÍ·‹ÒÅÕè ¨Ñ§ËÇÑ´àÅ พ สอบ ล่ ด้นักธรรมชั้นเอกส�านัก าสน ก าวัด ธาตุมหาชัยจากส�านักเรียนคระ ังหวัดนครพนม พ จบจากโรงเรียนพระสัง าธิการ รุ่นที่ ณ ูนย์การค ะสง ์ ภาค อ�าเ อม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พ จบหลักสูตรการบริหารกิจการสง ์ บส จาก มหาวิทยาลัย มหา ุ าลงกร ์รา วิทยาลัยนครพนม ณ วัดโอกาส ต�าบลในเมือง อ�าเ อเมือง จังหวัดนครพนม การ ก าพิเ ด้ ก าหลักธรรมกัมมั าน และเรียนอัก รธรรมจาก พระ สุนทร รรมากร หลวง ค�ู าพันธ์ โ ส โ เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม ความ �านา พิเ สามารถออกแบบการก่อสร้างเสนาสนะ อาคารถาวรวัตถุ ด้ งานการ กครอง พ ด้รับแต่งตั้งเ นรองเจ้าอาวาสวัดาตุมหาชัย ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ เดือนพ าคม พ พ ด้รับแต่งตั้งเ นเ ้าค ะต�าบลมหา ัย µíҺŠมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ เดือน กรก าคม พ พ ด้รับแต่งตั้งเ นรองเ ้าค ะอ�าเภอ ลา าก ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ พ ด้รับแต่งตั้งเ นรัก าการแทนเจ้าอาวาสวัดาตุ มหาชัย ต�าบลมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ เดือนพ จิกายน พ พ ด้รบั แต่งตัง้ เ นเ า้ อาวาสวัด าตุมหา ยั µíҺŠมหาชัย อ�าเ อ ลา าก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ เดือนมกราคม พ

NAKHONPHANOM


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†Ò¹ÒÍØ´ÁǹÒÃÒÁ

พระอา ารย์พันตรี สา ร พันตรี นิมมา 186

µÑé§ÍÂÙ‹·Õè ËÁÙ‹·Õè 8 ºŒÒ¹¹ÒÍØ´Á µíÒºÅÁËҪѠÍíÒàÀÍ»ÅÒ»Ò¡ จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสง ม์ หานิกาย จจุบนั มีพระอา ารย์พนั ตรี สา ร พันตรี นิมมา น เอก พรร า เ นเจ้าอาวาส จจุบัน ระวัติพระอา ารย์พันตรี สา ร อุ สมบทเมื่อวันที่ ธันวาคม อายุ ÁÕ พระครูสารคุ ากรเ นพระอุ ช าย์ พระครูอินทวีร รรมเ น พระกรรมวาจาจารย์ พระสุหรัง อินทวัง สเ นพระอนุสาวนาจารย์ หลัง จากบวชแล้ว ด้ พรร าก็ ด้เดินทางมา ิบัติธรรมกรรม าน ที่วัด า มา ยั ตามแบบ ิ ทา องหลวง ค�ู าพัน ์ ส เ นพระวิทยากร อบรม ทีส่ า� นัก บิ ตั ธิ รรม ระจ�าจังหวัดนครพนมแห่งที่ วัด ามหา ยั มา ระจ�าทีว่ ดั านาอุดมวนาราม และ ด้บรู ณะพั นาวัด านา อุดมมาจนถง จจุบันบันนี้


ระวัติวัด านาอุดมวนาราม เดิมชาวบ้าน ด้นิมนต์หลวงค�าพันธ์ โ ส โ วัดธาตุมหาชัย มาพา ก่อตัง้ ระมาณ ด้มา กเ ตพืน้ ทีส่ ร้างวัดและชีจ้ ดุ สร้าง าลากุ ใิ น เวลานั้นมีนายทอง พร อินราช เ นผู้ให ่บ้านนายโส า แสงแก้ว เ นผู้ ช่วย และหลวง ูค�าพันธ์ยังบอกกับชาวบ้านว่าสถานที่แห่งนี้เ นที่ ักดิสิทธิ ถ้าท�า ม่ดีจะอยู่ ม่ ด้แต่ าย าคหน้าจะมีผู้มีบุ บารมีมาสร้างวัดนี้ให้เจริ ด้หลวง ูสั่งให้ชาวบ้านรัก า าพื้นนี้ ว้ให้ดีอย่าให้ใครมาบุกรุก ต่อมาพระ ธุดงค์สนั จร มาแต่ก็ ม่สามารถพั นาให้เจริ ด้ สถานทีน่ จี้ งเ นทีพ่ กั สง ์ ร้างหลาย จนมาถง พระอาจารย์พนั ตรี สาธโร ด้เดินธุดงค์มา ก กลด ิบัติธรรมที่วัด านาอุดมกับพระอาจารย์สมหวัง จันทวังโส อยู่ คืน วัน ด้เดินส�ารวจดูพื้นแล้วก็เห็นว่าเ นสถานที่เหมาะแก่การ ิบัติธรรม กรรม านพระอาจารย์พนั ตรีเกิดความคิดอยากมาพั นาบูรณทีพ่ กั สง ว์ ดั า นาอุดมวนารามให้เ นสถานที่ บิ ตั ธิ รรมเ ลิมพระเกียรติ ธันวามหาราช จง รก าพระครู าวนาสุตา รณ์ เจ้าอาวาสวัด ามหาชัย แล้วก็เห็นด้วย ทีจ่ ะมาพั นาสถานแห่งนีใ้ ห้เ นลานธรรมเ ลิมพระเกียรติ ธันวามหาราช ต่อมาชาวบ้านนาอุดม ด้ นิมนตเอาพระวัด ่ามหาชัยมาจ�าพรร าที่ บ้านนาอุดมพระครู าวนาสุตา รณ์จ งมอบหมายให้พระพันตรีสาธโรกับ พระสมหวังจันทวังโส มาพั นาวัด านาอุดมวนารามเริม่ บูรณะพั นาลาน ธรรม และท�าการเ ด ิบัติธรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ ธันวาคม และท�าต่อเนื่องมาจนถง จจุบัน กิ กรรมส�าคั ของวัด - วัด านาอุดมวนารามเ นวัดที่จัดโครงการบรรพชาอุ สมบท และ ิบัติ ธรรมกรรม าน เ ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ พระเ ้าอยูหัว ในวันที่ พ จิกายน ธันวาคม องทุก - โครงการ ลูก าเ ลิมพระเกียรติ สิงหาคม องทุก ถวายเ น พระราชกุ ลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ - โครงการบรรพชาอุ สมบท าค ดูร้อนเ ลิมพระเกียรติสมเด็ พระเทพ รัตนรา สุดา สยามบรมรา กุมารี ในระหว่างวันที่ - เม ายน องทุก

าสนวัต ุที่ส�าคั ของวัด สนิมิตเ ดีย์ เ นเจดีย์ ระดิ านรู นหลวง ูค�าพัน ์ ส ที่ให ่ที่สุดในจังหวัดนครพนม หน้าตักกว้าง เมตร สูงรวม าน เมตรเจดีย์ทรงแ ดเหลี่ยม านกว้าง เมตร สูงรวม ัตร เมตรด้านในบรรจุพระบรมสารีกธาตุ พระพุทธรู เก่าแก่ องโบราณต่าง ออกแบบควบคุ้มการก่อสร้างโดย¾ÃÐ อา ารย์พันตรี สา ร าลา ิบัติ รรม ระ าเนรมิต เริ่มก่อสร้าง เดิมเ น าลา ม้มุ่งด้วย ้าแ กมีความกว้าง เมตร สูง เมตร มี ความ เมตร จจุบันเ น าลาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง เมตร สูง เมตร ยาว เมตร สร้าง ใช้ เ นสถานที่ ิบัติธรรมและกิจกรรมต่าง สร้างจากแรง รัทธา อง ระชาชนพุทธบริ ัททั่ว พระพุท มหาเมตตา กยมุนี รีอุดมมงคล ระดิ านในลานธรรม ธรรมชาติกลางแจ้ง เ นพระพุทธรู างสมาธิลืมพระเนตร หน้าตัก กว้าง เมตร มีความสูงรวม าน เมตร องค์สี าวมุก ด้าน ในองค์พระบรรจุพระบรมสารีกระธาตุ พระโบราณเก่าแก่วัตถุมงคล ต่าง สร้างถวายเ นพระราชกุ ล แด่พระบาทสมเด็ พระเ า้ อยูหัว จากแรง รัทธา องพ่อค้า ระชาชน พุทธบริ ัททุกหมู่เหล่า เพื่อ สืบทอดพระพุทธ าสนา และเ นเครื่องยดเหนี่ยวทางจิตใจ องชาว บ้าน ระชาชนผู้มากราบ หว้บูชา พระพุท ทันใ ักดิสิท ิ ระดิ านใน าลา ิบัติธรรม เ น พระพุทธรู างมารวิชัย หน้าตักกว้าง เมตร สูงรวม าน เมตรองค์สีทอง เ นพระพุทธรู องค์แรก องวัด ด้ วาง ิลา ก ์ สร้างในวันเพ็ เดือน วันวิสา บูชา โดยพระพันตรีสา ร เ น ระธานวาง ิลา ก ์ท�าการเทหล่อองค์พระในวันเพ็ เดือน วัน อาสา หบูชา ระธานเทหล่อโดยพระครูสทุ ร ยาภิวั น์ เจ้าอาวาส วัดธาตุมหาชัย พร้อมด้วย ระชาชนพุทธบริ ัทิเ นจ�านวนมาก

NAKHONPHANOM 187


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ หนุนนำาชีวิต

วัดประชาสามัคคี วัด ระ าสามัคคี วัด ระชาสามัคคี ตัง้ อยูเ่ ล ที่ 2 หมูท่ ่ี บ้านโพนสวรรค์ ต�าบลโพนสวรรค์ อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จจุบัน พระครูสุดสุทธิธรรม เ นเจ้าอาวาส

»ÃÐÇÑµÔ วัด ระชาสามัคคี สร้างเมื่อ พ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่

188

ร่

2 2 สังกัดคณะสง ์


วิหารโบราณที่ก�าลังบูรณะ

นักเรียนโรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัน าน

เสนาเสนะ ู นียส านวัต ุส�าคั พระธาตุโพนสวรรค์ จงด�าเนินงานก่อสร้าง กว้าง เมตร สูง เมตร โดยมีหลวง ู ระ พร อคคธมโม ท่านเ นลูก ิ ย์หลวง ูผาง จิตทคุคโต ท่าน ด้ให้ความอุ ถัม ์ การก่อสร้างองค์พระธาตุ โพนสวรรค์ ด้ท�าการก่อสร้างใน พ 2 4 เพื่อให้เ นพระธาตุ ระจ�าอ�าเ อ พระพุทธรู ม้มงคลแกะสลัก พระพุทธรู หินทราย พระพุทธรู หินแกรนิต

เ ้าอาวาสวัด ระ าสามัคคี พระมหาธีระ ธีระ าโน ธ พระครูสุตสุทธิธรรม พ

2 2 -2 4

2 44-2

รวมสร้างเส้นทางบุ จจุ บั น พระธาตุ โ พนสวรรค์ ก� า ลั ง ด� า เนิ น การก่ อ สร้ า งแต่ ยัง าด จจัยในการก่อสร้างอีกมาก จง อเรียนเชิ พุทธ าสนิกชน ร่วมบริจาคทรัพย์ ด้ที่ชื่อบั ชี สร้างพระธาตุโพนสวรรค์ สา าโพน สวรรค์ ธนาคารออมสิน เล ที่บั ชี 2 4 -4

LAMPANG 189


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¸ÒµØ¨íÒ»Ò ตัง้ อยูเ่ ล ที่ หมูท่ ี่ 2 บ้านเสาเล้าให ่ ต�าบลโพนสวรรค์ อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสง ม์ หานิกาย เนือ้ ที่ 4 ร่ ตารางวา ตัง้ วัดเมือ่ พ 22 ทางราชการจง ด้ตงั้ ให้ เ นวัดที่ถูกต้องตามก หมาย และเรียกว่า วัดธาตุจ�า า เ นวัดที่เก่าแก่ตั้งมานานมีความส�าคั จจุบันมี พระอธิการสุวินัย มหาคุโณ เ นเจ้าอาวาส กครองวัด

อาคารเสนาสนะ

ระกอบด้วย อุโบสถ าลาการเ รีย กุ ิสง ์ หอระ ัง โรงครัว ห้องน�้า ูชนียวัตถุ พระธาตุจ�า า พระ ระธานในอุโบสถ พระพุทธรู ต่าง

การบริหารและ กครอง

พระ ลา เต โ 2 พระม้า พระมี พระล้าน พระกัน พ 2 2 -2 2 พระครูมงคลเจติยารัก ์ พ 2 -2

190

พระสม 4 พระอู พระเ รอ พระ ลา พระกงมี พ 2 2-2 2 พระอธิการสุวินัย มหาคุโณ พ 2 ถง จจุบัน


ระวัติพระ าตุ �า า

สร้าง ้นเมื่อวันที่ มิถุนายน พ 24 นาดกว้าง 4 เมตร สูง 24 เมตร ก่ออิ นู ติด ลาย ู น นรององค์ พ ระธาตุ ทั้ ง องค์ โดยมี พระเม้าเ นช่างผูก้ อ่ สร้าง พร้อมด้วยพระ กิ ุ สามเณร ทายก ทายิกา ชาวบ้านเสาเล้าให ่ บ้านเสาเล้าน้อย และหมูบ่ า้ นใกล้เคียง ด้รว่ มกัน ก่อสร้าง ้นพร้อมสละก�าลังกาย ก�าลังใจ และ ก�าลังทรัพย์ในการสร้างองค์พระธาตุ วัสดุอุ กรณ์ ก็ ด้รับบริจาคจากชาวบ้าน อิ ที่ใช้สร้างองค์ พระธาตุกช็ ว่ ยกัน นเอง เผาเอง ท่าน ด้ใช้ความ พยายามในการสร้างนานถง จงส�าเร็จ ายในองค์พระ าตุ า� า ด้บรรจุวตั ถุมงคล หลักธรรมทางพระพุทธ าสนามีพระพุทธรู คุด อ นองา แ ว่ หมูตนั จันทะคาด พร้อม อง มีคา่ อย่างอืน่ เ นต้น หลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อย ด้ทา� การพุทธา เิ ก สมโ ชน์องค์พระ าตุ า� า ใน พ 24 ต่อมา พ 24 องค์พระธาตุ เกิดอัสนีบาตรฟาผ่าลงมาทีเ่ วต ตั ร และส่วน ยอด ององค์พระ าตุ า� า ด้พงั ลงมา พระ กิ ุ สามเณร ทายก ทายิกา ชาวบ้าน ม่สามารถ จะบูรณะยอด ด้จง ด้ นิมนต์หลวงพ่อบน วัด บ้านโพน ต�าบลรามราชในสมัยนัน้ มาบูรณะใหม่ และเ วต ัตรก็ ด้อั เชิ ว้เหมือนเดิม พ 2 2 ด้เกิดฟาผ่าลงมาอีกเ นครัง้ ที่ 2 ในครัง้ นีพ้ ระ กิ ุ สามเณร ทายก ทายิกา ชาว บ้าน ด้ นิมนต์พระครู ระ ัก ์อุเทน รรม เจ้าคณะต�าบลโพนสวรรค์ มาด�าเนินการต่อบูรณะ ให้อกี หลังการบูรณะเสร็จก็ ด้อั เชิ เ วต ตั ร ้น ว้เหมือนเดิม พ 2 2 หลวงพ่อกัน เ นเจ้าอาวาส ด้ ÁÕพระครู ลัดหวล วัดรัช าธิ าน เ ตตลิ่งชัน กรุงเทพ ด้น�าเอาเ วต ัตรใหม่จากกรม ÍÕ¡ ·‹Ò¹พระครู ลัดหวล ด้น�าเอาสารีริกธาตุพระอรหันต์จากกรม ิล ากร มาบรรจุ ว้ในองค์ ลิ กรมาเ ลีย่ นให้ แต่เ วต ตั รอยู่ ด้ ม่นาน พระ าตุ า� าทางทิ ตะวันตกอยูต่ รงกระจกใบให ่ นอกจากนัน้ ท่านยัง ด้นา� เอาสายล่อฟามาติดให้อกี เพราะเ นเ วต ตั รทบ จงถูกลมพายุพดั ลงมา วันที่ 2 พ าคม พ 2 4 พระธาตุจา� า ด้ น้ ทะเบียนเ นโบราณสถาน กรม ลิ ากร วันที่ 2 เม ายน พ 2 เวลา ระมาณ น ยอดเ วต ัตรองค์พระธาตุ ด้หักลง มาอีกจากการเกิด วาต ยั พายุ ดูรอ้ น นตก ลมแรง ลูกเห็บ ตกหนักมาก เ นเหตุให้เ วต ตั ร ด้หักลงมา และบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายจากพายุครั้งนี้เ นจ�านวนมาก

ระวัติ ู้กอสร้างองค์พระ าตุ �า า

พระเม้า เดิมชือ่ นายเม้า บุ มาวง า เกิด พ 24 เมือ่ อายุ ด้ ก็ ด้บรรพชาเ น สามเณรที่วัด าตุ �า า บ้านเสาเล้าให ่ โดยมีท่านพระครู ลา เต เ นพระอุ ช าย์ ท่าน ด้ ก าพระธรรมวินยั กับพระครู ลา ด้ พรร า พระเม้า จง ด้ชกั ชวนทายก ทายิกา ชาวบ้าน เสาเล้าและหมูบ่ า้ นใกล้เคียงร่วมกันสร้างเจดียท์ วี่ ดั ธาตุจา� า น้ จนส�าเร็จ และต่อมาท่านยัง ด้ สร้างเจดีย์อีก 2 แห่ง คือ เ ดีย์วัดมหา าตุ อ�าเ อเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เ ดีย์วัดบ้านดอนแดง อ�าเ อนาหว้า จังหวัดนครพนม นับว่าท่าน ด้สร้าง ูชนียสถาน ว้ในพระพุทธ าสนา เพื่อเ นที่เคารพสักการบูชา แด่ พุทธ าสนิกชนคนรุ่นหลังสืบต่อ และหาบุคคลอื่นเสมือนท่าน ด้ยากที่สุดคนหน่งในจังหวัด นครพนม ท่านเ นช่างทีอ่ อกแบบด้วยตนเองและสร้างด้วยตนเอง โดย ม่มใี ครบอกกล่าวให้ คิดท�าเอง เ นที่นาอั รรย์เ นอยางยิ่ง NAKHONPHANOM 191


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†ÒÀÙà§Ô¹ 4

ทีอ่ ยู่ ต�าบลโพนสวรรค์ อ�าเ อโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จจุบนั มี พระอา ารย์ พ รู ย์ สุ มั ม เ นเจ้าอาวาส กครองวัด

ระวัติวัด าภูเงิน

พระอา ารย์ พ ูรย์ สุ ัม ้าอาวาสวัด าภูเงิน 192

แรกเริ่มเดิมทีหลวง ู ระ พ อัคค ัม ม ด้เดินธุดงค์รอนแรมมาที่บ้านโพนสวรรค์ มา กกลดที่เนิน ูก�าพร้า ตามชื่อเรียกแต่ ก่อน ตั้งแต่ต้น พ 2 ผู้เ ่าบาง ท่านก็ว่าพ 2 2 ซ่งต่อมาเรียก ูเงิน และทางก� า นั น และผู้ ใ ห ่ ม าเ ลี่ ย นชื่ อ เ นชัยพั นาราม เ นชื่อราชการแต่ชาว ก็ยงั คงเรียกวัด าภูเงินตามเดิมจน จจุบนั นี้ หลวง ทู่ านอยูโ่ รด าติโยมทีวัด าภูเงิน สาม ท่านนิมิตเกี่ยวกับสิ่ง ักดิสิทธิที่นี่ว่า ต่อ


วัด าภูเงินแห่งนี้ในกาล ้างหน้า จะเจริ รุ่งเรืองมากแห่งหน่ง อง เ ตอีสานเหนือ และต่อมาชาวบ้านที่ รัทธาต่อท่านเลยถวายที่แห่งนี้ และซือ้ เพิม่ เ นบางส่วน รวมทัง้ หมด 2 ร่เ พอเห็นสมควร ทู่ าน เลยลา าติโยมเดินธุดงค์ตอ่ อยูท่ ี่ าช้าบ้านอ้อ เ ตอ โพนสวรรค์ ต่อ มามีพอเงิน กุลยะซ่งอยู่อุ ถากท่านตอน ูมา กกลด และเ นผู้ถวาย ที่ดินส่วนหน่ง เห็นว่าพอที่จะดูแลแทน ด้ท่านเลยบวชให้ก่อนที่ ูท่าน จะ

ล�าดับเ ้าอาวาส น ง

ุบัน

หลวง ู ระ พ อัคค ัม ม พ 2 2 2 หลวง ูเงิน สุเม ท พ 2 2 -2 4 พระอา ารย์ พ ูรย์ สุ ัม ม พ 2 4- จจุบัน สภาพวัด าภูเงิน ดยทัว่ ทุกวันนีก้ า� ลังพั นาตลอด ตามก�าลัง รัท า ของ าติ ยม าวพุท และ ู้ที่เคยรวมสร้างบารมีกันมา เพื่อมา อุ ัมภ์ค้�า ูวัดวา และพระ าสนาให้เ ริ สืบตอ ให้คงอยู

NAKHONPHANOM 193


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»·ØÁÒÃÒÁ »ÃÐÇѵÔÇÑ´

ÇÑ´»·ØÁÒÃÒÁ ÊÌҧàÁ×èÍ ¾.È. 2460 à´ÔÁªÒǺŒÒ¹àÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò ÇѴ˹ͧËÇÒ ผู้ริเริ่มสร้างวัด คือพระครู าวร รรมพิทัก ์ Í´Õµà¨ŒÒ คณะอ�าเ อบ้านแพง รู ที่ ร่วมกับชาวบ้านนาเ คือ¹ÒºØÞ à·¾ เ า แต่เดิมเ นที่รกร้าง ว่างเ ล่า โดย ด้สร้างกุ ิ จ�านวน หลัง มีพระ ิก ุอาคันตุกะสั จรมาจ�าพรร าอยู่เสมอ พระ ิก ุ รู แรกที่อยู่ จ�าพรร า คือหลวงพ่อกระทอ และ ทุมาราม แทนชือ่ วัดหนองหวายเดิม เพราะว่าด้านทิ ตะวันตก องวัดมีบัวเผื่อน ้นอยู่เ นจ�านวนมาก จง ด้ ตั้งชื่อตามดอกบัวที่มีอยู่ตามหนองน้�าโดยทั่ว จากนั้ น ก็ ด้ มี ผู้ ที่ มี จิ ต รัทธา ท�าการบูรณะ ิสัง รวัดเรื่อยมาตามล�าดับ ตามก�าลัง รัทธา องตนเ นระยะ เมื่อ พ 2 42 ด้ท�าการสร้าง าลาการเ รีย กุ ิ ห้องน้�า เ นเสนาสนะเพิ่มเติม ้นมาอีก 194


การบริหารและการ กครอง เมือ่ พ 2 4 คณะสง จ์ งั หวัดนครพนม ด้แต่งตัง้ พระมหาจินดา ถิรเมธี ให้เ นเจ้าอาวาสÇÑ´»·ØÁÒÃÒÁ รู แรกจนถง จจุบัน เอกสารสิท ิที่ดินของวัด ทุมาราม เมือ่ พ 2 4 ทางราชการ ด้ ระกา กระทรวงมหาด ทยเรือ่ ง ก�าหนดเ ตต�าบลในท้องที่อ�าเ อบ้านแพง จังหวัดนครพนม ต�าบลนาเข จง ด้แยกออกจากต�าบล พนทอง ดังนั้นผู้ให ่บ้านหมู่ บ้านนาเ เหนือ คือ นายเ ิด ัย กลทุกข์ จง ด้แจ้งความ ระสงค์ต่อส�านักงานที่ดินอ�าเ อ บ้านแพง ให้ด�าเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดิน องวัด ทุมาราม ให้เ น เอกสารสิทธิ น ส ก โดยนายเ ดิ ยั กลทุกข์ เ นผูถ้ อื ครอง ว้กอ่ นเ นการ ชั่วคราว เ นหนังสือรับรองการท�า ระโยชน์ หมายเล 44 แผ่นที่ เล ที่ดิน เนื้อที่ ร่ งาน ตารางวา ในเวลาต่อมาชาวบ้านมีความเห็นว่า หาก ล่อยให้นายàªÔ´ªÑ กลทุกข์ ครอบครองเอกสารสิทธิตามเดิม เกรงว่าจะมี หาตามมาใน าย หลัง และในช่วงนั้น ส�านักงานที่ดินอ�าเ อบ้านแพง ก็ก�าลังด�าเนินการออก ส�ารวจรังวัดที่ดินเพื่อออกโ นดให้กับ ระชาชน นายเพียร ย ล ก�านัน ต�าบลนาเ ณะนั้น และชาวบ้านนาเ เหนือ จง ด้ยื่นค�าร้อง อออก โ นดบนที่ดินผืนดังกล่าวนี้ และใน ณะนั้นวัด ทุมารามก็ ม่มีพระ ิก ุอยู่ จ�าพรร า ชาวบ้านนาเ เหนือจง ด้ ระชุม รก าหารือตกลงกันว่า ควรให้ ที่ดิน องวัด ทุมาราม เ ลี่ยนผู้ครอบครอง เ นวัด รีสุมังค์ ที่ธรณีสง ์ NAKHONPHANOM 195


ซ่งเ นวัดมีพระ ิก ุจ�าพรร ามาโดยตลอด และก็เ นชุมชนหมู่บ้านติด กัน ดังนั้นที่ดิน องÇÑ´»·ØÁÒÃÒÁจงเ ลี่ยนกรรมสิทธิ ผู้ถือครองที่ดิน ¨Ò¡à´ÔÁนายเ ิด ัย กลทุกข์ เ ลี่ยนมือผู้ถือครองเ นชื่อ วัด รีสุมังค์ ที่ธรณีสง ์ เล ที่ระวาง 44 2 เล ที่ดิน หน้าที่ 2 อ�าเ อบ้านแง จังหวัดนครพนม เพราะตกลงกันว่าเมื่อมีพระ ิก ุมาอยู่ จ�าพรร าทีÇ่ ´Ñ »·ØÁÒÃÒÁ เ นการถาวรเมือ่ ใดแล้ว จงจะ อเ ลีย่ นแ ลง ผู้ถือครองกรรมสิทธิ ให้เ น องÇÑ´»·ØÁÒÃÒÁµÒÁà´ÔÁ เมื่อ พ 2 4 พระมหา ินดา ิรเม ี ด้รับแต่งตั้งเ น ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´»·ØÁÒÃÒÁ ท่านก็ ราร ว่าอยากจะท�าการสร้างอุโบสถ วัด ที่ ด้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา จงจะเ นวัดทีส่ มบูรณ์จากนัน้ จง ด้ถาม เอกสารสิทธิทีด่ นิ องวัด เพือ่ จะ ด้นา� ใช้เ นหลัก าน ระกอบ ในการ อใบรับรองส าพวัดจากกรมการ าสนา จง ด้รับทราบจากชาวบ้านว่า เอกสารสิทธิที่ดิน องวัดยังอยู่ที่ส�านักงานที่ดินอ�าเ อบ้านแพง จงสั่งให้ วยาวัจกร องวัด สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ความทราบว่าเอกสาร สิทธิ บับดังกล่าวเ นชื่อ วัด รีสุมังค์ ที่ธรณีสง ์ ม่ใช่เอกสารสิทธิ ที่ดินที่เ นชื่อ ÇÑ´»·ØÁÒÃÒÁ แต่อย่างใด จากนั้นวัดก็ ด้ด�าเนินการท�า หนังสือถงส�านักงานทีด่ นิ ท่าอุเทน สา าบ้านแพง และถงส่วนราชการต่าง เพื่อ อให้ด�าเนินการแก้ ้อผิดพลาดดังกล่าว ตาม ม ที่ดิน และให้ ด้มาซ่งเอกสารสิทธิทีด่ นิ องวัด ทุมาราม 196


จนถงมื่อวันที่ 2 เม ายน พ 2 2 เวลา 2 น เจ้า พนักงานที่ดินอ�าเ อบ้านแพง โดยพัน าตรีนครินทร์ พรหมา จง ด้ น�าเอกสารสิทธิโ นดที่ดิน เล ที่ 4 เล่ม หน้า 4 อ�าเ อ บ้านแพง จังหวัดนครพนม ให้แก่Ç´Ñ »·ØÁÒÃÒÁ สั ชาติ ทย อยูบ่ า้ นเล ที่ หมู่ที่ ต�าบลนาเ อ�าเ อบ้านแพง มีเนื้อที่ ระมาณ ร่ งาน ตารางวา ออก ณ วันที่ เดือน เม ายน พ 2 2 น�ามอบ ถวายให้พระครู ยคามเขตค าภิรัก ์ จินดา ถิรเมธี ณ ส�านักงาน เจ้าคณะอ�าเ อบ้านแพง วัดกลาง ต�าบลบ้านแพง จงถือว่าเ นการ ด้ เอกสารสิทธิที่ดิน องวัดมาโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริง ใช้เวลาด�าเนินการ ทั้งสิ้น

NAKHONPHANOM 197


Wat Pathumaram history

Management and Administration

Wat Pathumaram was founded in 2460 B.E. former name was “Wat Nongwai” the founder of this temple is “Phra Kroo Thavorndhammaphitak” former Ban Phaeng i i i i khe which is Mr. Boon Thepchettha i i i i i i i i i i i W i W i ii i i i i i i i i i i 2 42 i i i i i

24 Phra Maha Jinda Thiramaytee Pathumaram until now.

198

i

Wat

Document of Wat Pathumaram’s Land right 24 i i i ii i i -i i i i i i i Na Khe Sub-district separated from Ponethong Sub-district i i i i Mr. Cherdchai Kaitook i i i i issue the document of right of Wat Pathumaram’s land to i ii i Mr. Cherdchai Kaitook i i i i 44 i i W 2 424


i i i i let Mr. Cherdchai Kaitook occupied document of right as i i i i i i i i people. Mr. Fiean Chaiyasol, Na Khe Sub-district headman i i ii i i i i Wat Pathumaram i i i i W Wat Srisumunk i i i i i i land ownership of Wat Pathumaram from Mr. Cherdchai Kaitook to Wat Srisumunk 44 2 2 i i i i i Wat Pathumaram i i Wat Pathumaram as it should be. 24 Phra Maha Jinda Thiramaytee was appointed to be an abbot of Wat Pathumaram he mentioned that he wanted to built a chapel and temple i Wi i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i is Wat Srisumunk Wat Pathumaram. ii i i Pathumaram i i i i i i i i i -ii i i i i i i i i i 24 i i i 2 2 document of right of Wat Pathumaram. Phra Kroo Piyakhamketkanapirak i i i i 2 i 2 2 2 i -i i i i - W i W i i i i i i i i 4 4 i i i Wat to be completed. NAKHONPHANOM 199


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดชัยมงคล

พระครูมงคล รรมสา ก 200

ตตสล ล

วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านเนินคนง เล ที่ 2 หมู่ ที่ ต�าบลบ้านแพง อ�าเ อบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระวัติเ ้าอาวาสวัด ัยมงคล พระครูมงคล รรมสาย ตตสล ล อายุ พรร า น ธ เอก วัดชัยมงคล ต�าบลบ้านแพง อ�าเ อบ้านแพง จังหวัดนครพนม จจุบัน เ นเจ้าคณะอ�าเ อบ้านแพง-นาทม ธ สถานะเดิมชื่อชู ักดิ ลุนบุตร เกินวันที่ 2 ตุลาคม 24 4 บิดาชื่อนายหา มารดาชื่อนางวัน อยู่บ้านเล ที่ /2 ต�าบลหมากแ ้ง อ�าเ อเมือง จังหวัดอุดรธานี เคย ิบัติหน้าที่ส�าคั คือเ นเ ้าคณะต�าบลบ้านแพง เ ต ธ บรรพชา เมื่ออายุ วันที่ 2 มิถุนายน 2 24 ณ วัด รีเทพ ระดิ าราม ต�าบลในเมือง อ�าเ อในเมือง จังหวัดนครพนม พระอุ ช าย์พระราช สุทธาจารย์ วัด รีเทพ ระดิ าราม ต�าบลในเมือง อ�าเ อในเมือง จังหวัดนครพนม


201


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ หนุนนำาชีวิต

วัดนาเรียงถ้ำาคิ้ว งั หวัดนครพนม นอกจากจะมี พระธาตุพนมเ นสิง่ กั ดิสิทธิคูเ่ มืองแล้ว ดินแดนแห่งพุทธธรรม นี้ ยังมีพระเกจิอาจารย์ จริยวัตรงดงาม อีกรู หน่ง ในเ ตพืน้ ที่ อ บ้านแพง ทีก่ า� ลังโด่งดัง บิ ตั ดิ ี บิ ตั ชิ อบ มี ิ ยานุ ิ ย์ทวั่ ระเท ทัง้ บุคคลมีชอื่ เสียง า้ ราชการ นักการเมือง ดารา นักแสดง นักธุรกิจชือ่ ดัง พ่อค้าและ ระชาชน พระอาจารย์ทา่ นนี้ คือ หลวงลุงกั หา ส ม เจ้าอาวาส แห่ง วัดนาเรียง �้าคิ้ว ต นางัว อ บ้านแพง จ นครพนม ซ่งวัดอยู่บริเวณเชิงเ า ูลังกา

ระวัติหลวงลุงกั หา ส

ËÅǧÅا¡Ñ³ËÒ ก�าเนิดเมื่อวัน ุกร์ที่ 2 พ จิกายน พ 2 4 ณ บ้านเหล่าหลวง ต ดงบัง อ เซกา จ หนองคาย จจุบันอยู่ในเ ต อ บงโ งหลง จ บงกา โยมพ่อ ชื่อ นายสุภี โยมแม่ ชื่อ นางดวงดี นามสกุล กา น์สนุ ทร จจุบนั ใช้ การสุนทร มีพนี่ อ้ งร่วมอุทร คน ระกอบ ด้วย นายสุดใจ 2 นาง า หลวงลุงกัณหา 4 นาง รารถนา และ นางสมอาจ เ นบุตร คนสุดท้อง ËÅǧÅا จบการ ก าชัน้ ด้บรรพชาเ นสามเณรตอนอายุ 2 วบ เ นเวลา พรร า แล้วลาสิก ามาช่วยพ่อแม่ทา� งาน ท�า ร่ทา� นา จวบจนอายุ ด้ 2 จง ด้อุ สมบทเ นพระ กิ สุ ง ์ ใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ มี พระครูยอด เ นอุ ช าย์ ด้ ายาว่า ส ม จากนัน้ จ�าพรร าอยูท่ ี่ วัดสิงหารินทาราม ต ท่าดอกค�า อ เซกา จ หนองคาย จจุบนั เ น อ บงโ งหลง จ บงกา ซ่งมี เทพเ า้ แหงบง ขงหลง หลวง ค�ู าสิงห์ สุภทั เ นเจ้าอาวาส หลวง ูท่านเ นพระสุ ิ ณโณ แห่งจังหวัดหนองคาย ท่านเ นอาจารย์สอนกรรม านที่มี ลูก ิ ย์ลกู หามากมาย หลวง ทู่ านเ นเกจิทโี่ ดดเด่น จากความเ ม้ ลัง โดยทีส่ รรพวิชาการเล่นแร่ แ รธาตุเ นวิชาหน่งทีท่ า่ นช�านา สามารถ า่ รอทให้ตายเ นโลหะแ ง็ เ นเม็ดทราย โดย รอท ที่สร้างมี แบบคือ รอทเมตตา รอทอิทธิ ทธิ และ รอท า ËÅǧÅا เ นผูถ้ อื นั ธ์ครูตอ่ จากหลวง ค�ู าสิงห์ รวมทัง้ เหล็กจาร โคตต่าง มาจนถง จจุบนั ËÅǧÅا ด้ ก าเล่าเรียนพระธรรมวินัย อัก รธรรม ระสิทธิ ระสาทวิทยาคมต่าง จาก หลวง ค�ู าสิงห์เ นเวลานานถง 2 จนมีความแตก าน ในห้วง 2 นัน้ หลวง สอนการวิ ู สสนา กรรม าน แนะน�าการสร้างอารมณ์ ต้องเ า้ ห้องกรรม าน จงกรม กใช้อริ ยิ าบถ 4 คือ ยืน-เดินนั่ง-นอน เ นการก�าหนดลมหายใจ แต่ก่อนที่จะเ ้าห้องกรรม าน ต้องออกเดินธุดงค์วัตร อย่างน้อย เพื่อ กความเ ้มแ ็ง องจิตใจ ทั่วทุก ูมิ าค อง ทย หลวงลุงกัณหา ด้ธุดงค์ มาหมดแล้ว 202

นายสุชาติ และนางศิริพร าษาประเทศ พร้อมครอบครัว พิมพ์ถวาย


วิ สสนา

ภูเขาควาย

หลังจากผ่าน นั้ ตอนการธุดงค์วตั ร และ กจิต กรรม านแล้ว สิ่งที่พระสง ์สายวิ สสนา กรรม าน ตัง้ จิต รารถนาสูงสุด คือ การ ด้ วิ สสนา ณ ภูเขาควาย ง ระเท ลาว อดีต มีพระอาจารย์ชื่อดังหลายท่าน ใช้ถ�้าบริเวณ ูเ าควายเ นที่ ลีกวิเวก เช่น หลวง ูมั่น หลวง ูเสาร์ หลวงพอคู เ นต้น แต่การที่ จะ ูเ าควาย ม่ใช่เรื่องง่าย หาก ม่มีความ พร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ มีพระสง ห์ ลายรู เอาชีวิต ทิ้ง ว้ที่น่ัน เพราะ ูเ าลูกนี้เ น า อาถรรพณ์ มีความเย็นยะเยือกและรกคร้ม แสงแดดส่องแทบ ม่ทะลุพื้นดิน อีกทั้งยังมาก ด้วยสัตว์ร้ายทุกชนิด ËÅǧÅا¡Ñ³ËÒ กอด า้ ว ระมาณ เดือน กินบอระเพ็ดอยู่ เดือน การทีจ่ ะกินบอระเพ็ด หลวงลุงเล่าว่า เพื่อให้ร่างกายมี ูมิต้านทาน ้ าหรือมาลาเรีย ที่เกิดจากยุง นอกจากนี้ ยัง องกัน ลิงเกาะกินเลือด ด้ เมื่อร่างกาย แ ง็ แกร่งท่านจง า้ มล�าแม่นา�้ โ ง มุง่ ตรง ยัง ภูเขาควายทันที ิบัติธรรมอยู่ที่นั่นถง จงหวนกลับคืนวัดสิงหารินทาราม เพือ่ รนนิบตั ิ รับใช้พระอา ารย์หลวง ค�ู าสิงห์ ทีก่ า� ลังอาพาธ อยู่ และมรณ าพในเวลาต่อมา เมือ่ วันที่ 4 ต ค 2 4 รวมสิริอายุ พรร า หลังจากจัดการงานพระราชทานเพลิง พ หลวง ค�ู าสิงห์เสร็จสิน้ ËÅǧÅا¡Ñ³ËÒจงเดินทาง ÁÒÂѧ วัดนาเรียง เพือ่ จ�าพรร าตามที่ าติโยม นิมนต์ ว้ตั้งแต่ 2 4 ซ่งคราวที่ท่านมาครั้ง

ก่อนหน้านัน้ เห็นว่าบริเวณถ�า้ มีความโค้งเว้าเหมือน คิ้วคน จงเรียกถ�้าแห่งนี้ว่า �้าคิ้ว หลัง ด้ รับการแต่งตัง้ เ นเจ้าอาวาส วัดนาเรียง จง เติมต่อท้ายเ น วัดนาเรียง า�้ คิว้ เ นต้นมา หลวงลุงจ�าพรร า ด้ เดือน ก็ ด้เ นวิสงุ คามสีมา และสร้าง าสนสถานเพือ่ บิ ตั ธิ รรม และถาวรวัตถุ น้ มากมาย แต่ยงั คงรัก าความ ร่มรื่น อง า ห้ามผู้ใดเ ้า ตัด ม้ท�าลาย า เด็ด าด และยังมีการ ลูก าเพิ่มเติมทุก ใน วันวิสา บูชาและวันอาสา หบูชา โดย นีม้ กี าร ลูก าร่วม ต้น อาทิ ต้นพะยูง ต้นกันเกลา ต้นตะเคียนทองและต้นยางนา เ นต้น

กิ กรรมส�าคั ของวัด

เรื่องความเ ้ม ลัง องหลวงลุง สามารถ พิสูจน์ ด้จาก เจ้า องท่าทรายที่เหล่าหลวง บงกา ที่ช่วยหลวงลุงในการหาท�าเลสร้างวัด จนมา ด้ที่ถ้�าคิ้ว ธุรกิจพืชผล ด้ ระสบ หา จากวิก ติฟองสบูแ่ ตก จนเ นหนีห้ ลายสิบล้าน เกือบล้มละลาย แต่มา ด้โชคลา จากพระหลวงลุง จนสามารถใช้หนี้ และผ่านวิก ติล้มละลายมา ด้จนถง จจุบันนี้ ทุกวันอังคาร องสั ดาห์ จะเ นวันครู อง ËÅǧÅا¡Ñ³ËÒ เพื่อให้ าติโยมผู้มีจิตเคารพ รัทธา เ า้ รับวัตถุมงคลต่าง รวมทัง้ การสักยันต์ งตะกรุดทองค�า เ ม็ เงิน เ ม็ ทอง และนะหน้าทอง นะเงิน หลนองทอง หลมา โดยลูก ิ ย์

ทุกคนที่ ด้รบั การ ครอบครู จากหลวงลุง จะต้อง ยดมัน่ ใน ลี หาก ม่สามารถ บิ ตั ิ ด้ วัตถุมงคล ต่าง จะ ม่เ ้ม ลังอีกต่อ

รวมสร้างเส้นทางบุ

จจุบันวัดนาเรียงถ�้าคิ้ว ยังมีการซื้อที่ดิน ยายวัดเพิ่มเติม ก�าลังจะด�าเนินการสร้าง าลา ิบัติธรรมกลางน�้า และ การสร้างพระ แก้วมรกต แกะสลักจากหิน สูง ระมาณ เมตร ก�าลังด�าเนินการจัดหาหิน ¨Ö§¢ÍàªÔÞÞÒµÔ¸ÃÃÁࢌҡÃÒº¾ÃÐà¶ÃÐÃÙ»¹Õé เพือ่ เป็นมงคลต่อชีวติ และร่วมท�าบุญกับท่าน เพือ่ ร่วมสร้างเสนาสนะ เพือ่ ใช้ประโยชน์ ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา สืบต่อไป


นายสุชาติ และนางศิริพร าษาประเทศ พร้อมครอบครัว พิมพ์ถวาย

a a a Nakorn Phanom province has Phra That Phanom as an invaluable sacred i

i

i i

i i i

i i

ii i i

i

i

i

i an abbot Wat Na Riang Thamkew at Na Ngua -i i i i i i i i

Luang Loong Kunha Sanyamo’s background Fi

Luang Loong Kunha i 2 4 2th

i

a ke i i -i i

i

i i

i i

i i Mr.Suphee and Mrs.Duangdee i ii i i i i i i2 consist 4 Somaard i 2

i

i

i i and got the title i i

i

i

i i

i

i i i i “God of Bueng Klong Long – Luang Poo he is the outstanding i i i i i i i i i i i i i i i

i 2

i i Phra Kroo Yod i

“Wat Singharin -i i

i

i

i Luang Loong i i i i i Luang Poo Khamsing

ii

i i

i i


around million baht and his agricultural products i him overcome i crisis until he can stand on his i ii W Luang Loong Kunha i i i

i i

i

i i i i i i i 2 taught meditation and advised on emotional i i i i 4 i i - i ii i i i i i i i i i i i

i

Important activity of Wat Na Riang Thamkew i

i

i i i 24

i

i i

i i

i

i ii i

i i i i i

F i i i

i i i

i

i i i

i

i i

i

i

i

i

i i

i

i i

i

i

Jointly making merit W

i ii i

ii

i

ii i

i

i

i i i i Therefore, we invite everyone to pay respect to this senior monk for the fortunate of everyone’s life, and making merit with him in order to jointly build monk’s dwelling, and for the purpose of carrying on Buddhism endlessly. i

i

i

i

205


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†Ò⹹ᾧ

หลวงอ่อน รี นติกโร

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ต�าบลบ้านแพง อ�าเ อบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซ่งตั้งอยู่ทางทิ เหนือ องจังหวัดนครพนมติดเ ตจังหวัดบงกา เ น าสนสถานที่เ น ูนย์รวมทางจิตใจ เ นสถาน ที่ ระกอบพิธีกรรมทาง าสนาและกิจกรรมทางวั นธรรม องชุมชน จจุบันมีพระครู พ าล ธรรมมงคล พระอาจารย์บุ อุ้ม อา สสโร พระเกจิเรื่องวิทยาคม-เมืองนครพนม หนังสือพิมพ์ ่าวสดน�าเรื่องราว องท่านเสนอในคอลัมน์ อริยะโลกที่ ในวันที่ 2 กรก าคม พ 2 ที่ 2 บับที่ นสพ ่าวสดรายวัน เ นเจ้าอาวาสวัด ระวัติวัด า นนแพง โนนแพง เ นดินหัวนา องนายอ่อน รี อ ยั โส หรือ หลวง อู่ อน รี นติกโร ซ่งเ นบิดา องพระอาจารย์ บุ อุ้ม อา ัสสโร มีเนื้อที่ ระมาณ 2 ร่ งาน ตารางวา เ นที่สูง ใน ที่โนนแพงนี้เ นที่เกรงกลัว องคนรุ่นก่อน ระมาณ มานี้ มีผีดุร้ายชื่อ อีนายแยง ยาย แยง ชอบกลั่นแกล้งชาวบ้านเสมอ ด้วยการหลอกหลอน และท�าให้ วย ้ คนที่มีอายุ ้น จะรู้ว่าผีอีนายแยงเ ี้ยนหรือ ม่ หลวง ูจง รก าลูก และคู่ชีวิตท่านว่า พ่ออยากยกที่ดิน ส่วนนี้ท�าเ นที่ ิบัติธรรม จะว่าอย่าง รลูก และคู่ชีวิต องท่านก็ ม่ ัด ้อง ท่านจงยกที่ดินให้ พระครู พ าล รรมมงคล พระอา ารย์บุ อุ้มอาภสส ร แก่พระพุทธ าสนาเ นที่พักสง ์ มาแต่ พ 24 มีพระ ิก ุ สามเณร จ�าพรร ามาอย่าง เ ้าอาวาสวัด า นนแพง ต่อเนื่องมาจนถง จจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ กุม าพันธ์ 2 42 คณะ าติโยม ด้ ออนุ าตสร้าง วัดจากกรมการ าสนา อนุ าตให้สร้างวัดเมื่อ 2 พ จิกายน 2 42 206


เสนาสนะและ ู ะนีวัต ุ สิ่ง ักดิสิท ิ ระ �าวัด - พระพุทธก�าลังใจ - พระพุทธตากสินมหาธรรมราชา พระยอด ุนพลพระเจ้าตาก - พระธาตุเจดีย์ หลวงอ่อน รี นติกโร ซ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ยอด ัตร จ�านวน องค์ - เจดีย์ย่าชีทิพย์ ซ่งเ นโยมแม่ องพระอาจารย์บุ อุ้ม อา สสโร - รู เหมือนครูบาอาจารย์สายพระกรรม าน - สิมน้�า โบสถ์กลางน้�า ด้รับพระราชทานวิสุคามสีมา - หอพระ ตรกลางน้�า - พลับพลาที่ ระทับพระเจ้าตากสินมหาราช และพยาพิชัยดาบหัก - มรดกธรรมสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ ระชาชน F ล�าดับเ ้าอาวาส พระครู พ าลธรรมมงคล หลวงพ่อบุ อุ้ม อา สสโร พ - จจุบัน ุดเดนของวัดคือความ ักดิสิท ข์ องวัต ุมงคล องพระอาจารย์บุ อุ้ม อา สสโร กั ดิสิทธิทุกชิน้ ทีอ่ ยูใ่ นวัด าโนนแพงและออกจากวัด าโนนแพง จะต้อง ด้ผ่านการอธิ านจิตจากท่านโดยตรง ม่ว่าจะมาบนบานเรื่อง ต่าง ก็ตาม จะท�าให้ร้ายกลับกลายเ นดี เจริ รุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน ก องชีวิตและทรัพย์สิน หากคนที่มีวัตถุมงคลติดตัว NAKHONPHANOM 207


ระวัติพอสังเข พระอาจารย์บุ อุ้ม อา สสโร เจ้าอาวาสวัด าโนนแพง จจุบันที่ รก ากิตติม ักดิเจ้าคณะต�าบลบ้านแพง นาทม ธ เ นพระเกจิชื่อ ดังทีช่ าวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลือ่ มใส รัทธา เ นพระ าสืบสายธรรมจากหลวง ูมหาเหรีย ากโร วัดบ้านหันห้วยทราย อ ระทาย จังหวัดนครราชสีมา จจุบนั อายุ พรร า 2 มีพระครู อดุลธรรม าณ หรือหลวง ูค�าพันธ์ จันทู โม เ นพระอุ ช าย์ หลัง อุ สมบท ด้จ�าพรร าบนเทือกเ า ูลัง ายในถ้�ามืดถ้�าโ ลง กับหลวง อู่ อน รี นติกโร บิดาวัย เพือ่ าวนานัง่ สมาธิ กจิตนาน ก่อนออกธุดงธ์กับสามเณร 2 รู ใน าคเหนือ และ ด้กลับมาดูแลบิดา ที่อาพาธ นาน 2- ในถ้�าดังกล่าว ก่อนหลวง ูจะละสัง าร และ ด้ รับต�าแหน่งเ นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะต�าบลบ้านแพง-นาทม นาน แล้วลาออก จากนัน้ ธุดงธ์ า้ ม งลาวเน้น บิ ตั ธิ รรมตามรอยหลวง ู มหาเหรีย และหลวง ูอ่อน รี ต่อมา ด้ ก าวิชาต�ารา องหลวง ู ู วัด ากครอง มะ ามเ ่า หมวดวิทยาคม ใช้เวลา นั่ง ก าวิชา และจัดสร้างวัตถุมงคล 2 4 เ นต้นมาและ 2 ทางส าคม มั่งคงแห่งชาติ สมช อวัตถุมงคลจากท่าน นิมนต์นั่งเ ลิ คอ เตอร์ มอบให้ทหารในพื้นที่ จังหวัดชายแดน าคใต้ เพื่อเ น วั ก�าลัง ใจในการ ิบัติหน้าที่ 208


พระอาจารย์บุ อุ้ม อา สสโร ด้ เยี่ยม สิบโท นิวั น์ พาดีจันทร์ ลูก ิ ย์ทหาร กรมทหารราบที่ กองทัพ าคที่ 2 ร้อย ร 4 ก ตตานี 2 ทหารที่โดนระเบิดจากผู้ก่อความ ม่สงบจาก าคใต้ จุด นวนระเบิด แสวงเครื่อง หนัก 2 กิโลที่ ง ว้ใต้ถนนท�าให้เกิดการ ระเบิด เหตุเกิดเวลา 2 วันที่ กุม าพันธ์ 2 อ โคกโพธิ จ ตตานี ตัวทหาร ด้กระเด็นออกจากรถ ระมาณ กว่าเมตร สิบโทนิวั น์ พาดีจันทร์ ด้ห้อยวัตถุมงคล องพระอาจารย์บุ อุ้มในคอ เพียงองค์เดียว ด้วยบารมีคมุ้ ครองท�าให้ผอ่ นหนักให้เ นเบาบาดเจ็บเพียง เล็กน้อย ม่ถงกับชีวิตเมื่อเทียบกับส าพที่โดนระเบิด เกจิชอื่ ดังบุกดูซากเครือ่ งบินตก เชือ่ า หิ าริย์ เหตุนกั เรียน-ครู กรอดโดย i 24 กุม าพันธ์ 2 พระอาจารย์บุ อุ้ม เกจิดังเมืองนครพนม บุกดูซากเครื่องบิน องวิทยาลัยการบินนานาชาติ ม นครพนมตก ถงที่เกิดเหตุเชื่อเ น า ิหาริย์ที่นักบินทั้ง 2 รอดชีวิต ณะที่ซากเครื่องบิน ม่เสียหาย ด้านคอหวยแห่น�าเล เครื่องบินซื้อ ลอตเตอรี่เสี่ยงโชคพระอาจารย์บุ อุ้ม เ ดเผยว่า อาตมาเ นผู้เจิม และ ระพรมน้�ามนต์เครื่องบินทุกล�าใน 2 ที่ผ่านมา แต่ละล�ามีชื่อ เรียกตามอ�าเ อต่าง ในพื้นที่ เช่น ธาตุพนม นาแก นาทม บ้านแพง เรณูนคร โพนสวรรค์ ลา าก ร่วม ล�าก่อนหน้านี้ ในวันครบรอบ วิทยาลัยการบินนานาชาติก้าวสู่ ที่ เมื่อวันที่ 2 เม ย 2 ที่ผ่านมา อาตมายัง ด้น�าวัตถุมงคลหลายรุ่น เช่น พระผงสมเด็จพระเจ้าตากสิน เหรีย พระเจ้าตาก ลูกอมมหาดูดพลัง แจกจ่ายให้คณาจารย์ชาว ทย และชาวต่างชาติ พร้อม ิ ย์การบินหลายร้อยคนด้วย

NAKHONPHANOM 209


อัคราพงษ์ ศิลปรังสรรค์ โปรเป • â»Ã»ÃШíÒ¹ÔµÂÊÒà sbl magazine • â»Ã»ÃШíÒ Phothalai Golf Academy ที่สนาม ดร์ฟกอล์ฟโพธาลัย เลเชอร์ าร์ค สนาม ดร์ฟกอล์ฟอันดับ ในเอเชีย • Thai PGA Professional Tour Player • Trackman Trained Instructor • i i • Golf Swing Analysis Expert • Facebook: pae akkarapong golfpro • Page: Golf Swing by Pro Pae • Tel. 0880464444


KEEP YOUR RIGHT KNEE FLEXED.

ย่อเ ่า วาตลอดการ ้น ม้ หลายคนเคย ด้ยนิ ว่าการตีกอล์ฟทีม่ พี ลัง ต้องหมุนตัว ยิง่ หมุนมากยิง่ มีพลัง มาก ซ่งผมเองก็เห็นด้วยกับความเ า้ ใจตรงนี้ แต่การหมุนตัวนัน้ จะแทบ ม่เกิด ระโยชน์เลย ถ้าเ ่า วายืด ้น เนื่องจากร่างกายสร้างพลังจากแรงบิดที่เกิด ้นในตอน ้น ม้ ถ้าเ ่า วายืด น้ ท�าให้รา่ งกาย ม่สามารถเก็บแรงบิด ด้ซง่ ท�าให้ตอ้ งออกแรงตีมาก แต่กลับตี ด้ ม่ กล แถมยัง ม่แน่นลูกเพราะตัวยืด มา เพียงย่อเ า่ วา ว้ตลอดการ น้ ม้ จะท�าให้มพี ลัง ด้อย่างง่าย กให้ชนิ สักนิด ก็จะ ด้ระยะที่ดี แถมมีความแม่นลูกมาก ้นด้วย จากการที่ตัวนิ่งในตอนตีครับ


วนัสก ษ ์ ศลิปรังสรรค์ โปรปก • â»Ã»ÃШíÒ ¹ÔµÂÊÒà Sbl Magazine • PGA Thailand Toring Professional • โ ร ระจ�าโรงเรียนกอล์ฟในร่ม Wi i สา าทองหล่อ • ANAG trained instructor • i i • Al Square Swing Trained Instructor • Vanaskrit.s@gmail.com • - -


¡ÒÃ㪌 Putting Mirron

Putting mirror เ นหน่งในอุ กรณ์ กการพัตต์ทดี่ แี ละใช้ ด้งา่ ยมากทีส่ ดุ อย่างหน่งทีโ่ รระดับแ ง่ นั มีตดิ ตัว ว้เวลาซ้อม กันแทบทั้งสิ้น

ประโยชน์ของการ Putting Mirror • ช่วยให้เรามีการเซตอัพในการพัตต์ที่สม่�าเสมอ • ช่วยให้การเล็งสม่�าเสมอ • ช่วยให้การ ้นลงพัตเตอร์อยู่ในเพลนที่ดีอยู่เสมอ อย่างนี้คือกุ แจส�าคั องการสโตรกลูกที่ดี

ข้อจำากัดของ Putting Mirror

• การใช้ i i มุ่งเน้นเรื่องการเดินทาง อง หัว ม้และการเล็ง ม่ ด้มุ่งเน้นที่การท�างาน องร่างกาย เพราะ ะนั้นจงจ�าเ นต้องใช้ควบคู่กับเบสิคการพัตต์ที่ดีด้วย

7


ÇÔ¸Õ¡ÒÃ㪌 putting mirror

บนแ นกระ ก ะ ระกอบ ด้วยเส้นหลาย เส้นขนานกัน ่งส�าคั มาก • การพัตต์เราต้องการให้แนว องร่างกายและแนวการเคลื่อนที่ องพัตต์ นานกัน แนวเท้า แนว หล่ แนวสายตา และแนวการเล็งจง นานกัน • พัตเตอร์เคลื่อนที่ในแนวตรงตามเส้นตลอดทั้งการสวิง เพราะ ะนั้นเวลาพัตต์ พัตเตอร์จะ ม่หลุดออกนอก แนวเส้นเช่นเดียวกับแนวสายตาที่ ม่ ยับ


รีแลค โฮมเทส µÔ´µ‹Í ¨Í§ËŒÍ§¾Ñ¡

042-599707 089-1994893

ที่อยู่ 2 / หมู่ ถนนบายพาส ต รีสงคราม อ รีสงคราม จ นครพนม

Nakhonphanom  
Advertisement