Page 1

KALASIN “นายว�นัย ว�ทยานุกูล” ผูŒว‹าฯกาฬสินธุ กาฬสินธุ…เมืองแห‹งความสุข สวย รวย ดี

“นายสุรพจน รัชชุศิร�” & “นายอโณทัย ธรรมกุล” สองรองผูŒว‹าฯ ผูŒขับเคลื่อนกาฬสินธุ

“นางวนิดา ไชยภู” รักษาการทŒองถิ�นจังหวัด

ย้ำกฏระเบียบการใชŒจ‹ายงบประมาณ

“นายรังสรรค สิงหบุตร” อุตสาหกรรมจังหวัด

เผยอุตสาหกรรมที่เปšนจ�ดแข็งในอาเซียน

10 ที่ท‹องเที่ยว เร�ยนรูŒ เพลินใจใน…กาฬสินธุ อุทยานโลกไดโนเสาร…

พ�พ�ธภัณฑสิร�นธร

Vol.6 Issue 37/2016

พ�พ�ธภัณฑศพ-พ�ทธบูชาคลินิก

www.smart-sbl.com

เผยกลเม็ดเคล็ดลับนักกอลฟ

ณ วัดป†ามัชฌิมาวาส โปรป˜ก & โปรเป‡…


03_ap21.pdf

1

4/21/16

7:38 PM


Contents

Kalasin 68

2

25

2

วัดป่ามัชฌิมวาส 14 วัดสี่แยกสมเด็จ 20 ใต้ร่มพระบารมี 25 เสŒนทางพบผูŒว‹าราชการจังหวัด “นายวินัย วิทยานุกูล” 36 เสŒนทางพบรองผูŒว‹าราชการจังหวัด “นายอโณทัย ธรรมกุล” 40 เสŒนทางพบรองผูŒว‹าราชการจังหวัด “นายสุรพจน์ รัชชุศิริ” 44 เสŒนทางพบอุตสาหกรรมจังหวัด “นายรังสรรค์ สิงหบุตร” 48 เส้นทางพบท้องถิ่นจังหวัด “นางวนิดา ไชยภู” 54 เส้นทางท่องเที่ยว 70 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (อ.เมือง) 74 ทต.ภูปอ 78 ทต.ผาเสวย 78 ทต.ผาเสวย 88 วัดกลางพระอารามหลวง 90 วัดสว่างคงคา 94 วัดชัยสุนทร 98 วัดห้วยสีทน 100 วัดป่าโคกกลาง

54 102 104 108 112 116 118 120 122

วัดป่ากล้วย เทศบาลเมืองบัวขาว (อ.กุฉินารายณ์) ทต.เหล่าใหญ่ อบต.หนองห้าง ทต.กุดหว้า อบต.กุดหว้า อบต.บัวขาว อบต.เหล่าไฮงาม

124 126 128 130 134 136 138 140 142

อบต.นาโก อบต.สามขา วัดสิมนาโก ทต.อิตื้อ (อ.ยางตลาด) ทต.โคกศรี ทต.โนนสูง ทต.บัวบาน อบต.นาดี อบต.นาเชือก

10

P'10,12_Contents Kalasin.indd 10

4/25/2559 BE 8:30 PM


146 144 146 150 154 156 158 162 164 166 168 172 174 178 181 182 186 190 192 196 202 206 208 210 214 216 220 226 232

อบต.คลองขาม วัดสว่างหัวนาค�า วัดสามัคคีบ่อ วัดดอนตาปู่ วัดสระบัวเชียงสา ทต.หนองใหญ่(อ.หนองกุงศรี) ทต.หนองกุงศรี ทต.หนองบัว อบต.โคกเครือ ทต.นิคม (อ.สหัสขันธ์) ทต.ภูสิงห์ วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) วัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดเวฬุวัน อบต.ศรีสมเด็จ (อ.สมเด็จ) อบต.หมูม่น อบต.หนองแวง วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง ทต.นาทัน (อ.ค�าม่วง) อบต.โพน อบต.นาบอน ทต.นามน (อ.นามน) อบต.หลักเหลี่ยม อบต.หนองบัว ทต.ภูแล่นช้าง (อ.นาคู) อบต.บ่อแก้ว อบต.โนนนาจาน ทต.ดอนจาน (อ.ดอนจาน)

12

P'10,12_Contents Kalasin.indd 12

178

257

238 234 236 238 241 244 246 249 254 257 260 262 264 268 271

อบต.ดงพยุง วัดศรีจันทร์โพธาราม วัดยอดพระธรรมน�้าทิพย์ วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย (อ.ห้วยผึ้ง) อ.กมลาไสย ทต.หลักเมือง วัดเกษสมาคม ทต.ร่องค�า(อ.ร่องค�า) วัดสว่างใต้ วัดธรรมพิทักษ์ (อ.ห้วยเม็ก) วัดวังค�า (อ.เขาวง) อ.ฆ้องชัยพัฒนา สวนดอนธรรม เส้นทางนักกอล์ฟ

271 4/25/2559 BE 8:30 PM


เส้นทางธรรม หนุนน�ำชีวิต

วัดดอนตาปู่ วัดดอนตาปู่ ตั้งอยู่เลขที่ 423 หมู่ที่ 4 ต�าบลยางตลาด อ�าเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา ปัจจุบันมี พระสมุห์ประยงค์ ปภสสโร เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัดดอนตาปู่

ในอดีตชาวบ้านโคกหมู่ 4 ยังไม่มีวัดใน การปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อจะไปท�าบุญต้องข้าม ไปท�าบุญที่วัดกลางโคกค้อ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ของชาวบ้านค้อและชาวบ้านโคก เพื่อท�าบุญ หรือฌาปนกิจศพร่วมกัน ต่อมาราวปี พ.ศ. 154

P'154-155_����������� 2.indd 154

4/26/2559 BE 4:33 AM


ทอง ทิน ธัช

บรการห้องพัก พร้อมสิงอ�านวยความสะดวก “โปร‹ง โล‹ง สบาย” ที่จอดรถกว้างขวาง ทองทินธัช เรส ิเด้น ์วว โดดเด่นด้วยท�าเลที่ตั้งที่รายล้อมด้วยบึงบัวหลวงอันงดงาม อีกทั้งบรรยากาศ สบาย อยู่ใกล้ศูนย์การค้าบิก ี กาฬสินธุ์ มหาวทยาลัยกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการแห่งใหม่ในอนาคตของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีถนนเข้าออกสะดวกไม่ว่าจะเข้า ตัวเมืองกาฬสินธุ์หรอ จะออกสู่ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่น ก็สะดวก

“ÁÒ¡ÒÌÊÔ¹¸ØŠ¹Ö¡¶Ö§àÃÒ ·Í§·Ô¹¸˜ª àÃÊ«Ôà´Œ¹«ÇÔÇ”

P'266-267_AD ��������������� 2.indd 2

4/21/16 5:07 PM


Karasin  
Advertisement