Page 1


ิ ร

àÁ×èÍà͋¶֧ª×èÍ ิ ร ห ายท่านคงค้นเคย น ี เ า เ าคือ ้ นา ค ง า อ งหา ิมท ยที่ ความ าเ ทงใน งเท มหานค เ ต ช ี อ านี ่า คือ โ ร ก ร ้าน ชน นทาเ ย า ใน งหว อ านี ้วย าคาเ ิ่มต้นเ ียง าม ้าน ว่า าท ¹Ò³ѰÇѪà ÊǹÊبÃÔµ ู้อ�านวยการ โ ร ก ร

อุดรธานี กล่าวว่า “บริ ทั ด้พั นาโ รงการด้วยรู แบบบ้านทีหลากหลาย เพือ ตอบสนอง ู้บริโภ ทีมี วามต้องการบ้านทีแต่งต่างกันในแต่ละ ลฟ ส ตล์ เ ่น บ้านเดียว ั้นเดียว บ้านแ ด ั้น บ้านเดียว ั้น ขนาดเลกและขนาดให ่ ท�าให้บา้ นในโ รงการจ�านวน 4 ยูนติ ด้ รับการตอบรับจากลูก ้าเ นอย่างดี บริ ัท จง ด้พั นาโ รงการที ิ ร ร ซงมีจดุ เด่นทีสามาร ตอบโจทย์ บู้ ริโภ ด้ ดังนี้ กั เพราะทีตัง้ โ รงการอยูใ่ นเมืองอุดรธานี จงใกล้แหล่งสาธาร ู โภ ส�า ั ต่าง อาทิ บิกซี แม โ ร ยูดี ทาวน์ เซนทรัล โรงพยาบาล ส าน ก า สนามบิน ล โดยใ ้ เวลาเดินทางเพียง 5 15 นาที เท่านั้น รป ว ั ั ะ ั ก ั พื้นทีใ ้สอยที ุ้ม ่าลงตัว เพือตอบโจทย์ วามต้องการของลูก ้าทีมี ลฟส ตล์ที หลากหลาย รป โ ร ก ร ตัว โดยจัดวางต�าแหน่งสวนสาธาร ะ และพื้นทีสีเขียวให้กระจายอยู่ทัวโ รงการ เพือให้ลูก ้าสัม ัสกับ วามรู้สกร่มรืนจากธรรม าติใกล้ตัว พร้อมติดตั้งกล้องวงจร ด . ทั้งโ รงการ ตลอด 4 ัวโมง เพือ วาม ลอดภัยและอุ่นใจ

่อที่คุณ ้ างใจ ร

ก ด้วยรา าเริมต้นที ล้านกว่าบาทเท่านั้น เพือ

ว่ ยแบ่งเบาภาระให้กับลูก ้า ทีต้องการเ นเจ้าของบ้านในเมือง อุดรธานี

ติ ต ัก กวั ตั ต ว .

โ ร กร ิ ร โร


“ALL at ONE” ครบทุกเร่อง...เ ่อ ับเค ่อนธุรกิจสู่ค �มสำ�เรจ

า า อง

ไ ม ที่ น น มา า ออ เมืองอ

คว อ านี มิติใหม่ อง นย วม ิ า ค้าที่เ ีย ้อม ม เ ียง ห่งเ ียว น ืนที่ ว่า ไ ่ ใ างเมืองอ านี ที่ ่ง เ น ห ่งช้อ ง านที่ ่อน ง ค องชาวอ านี น ว่าเ น ค ห่งใหม่ องชาวอ วมทงน ท่องเที่ยวชาวไทย ต่างชาติ ยมี นวคิ คงา า ตย ม นว ีน ่วม มย เ น ไชน่าทาวน ห่ง อง านี อ ้วย in o Di la

la a one า า อง

al ing one et or o

ไ ม คว อ เ ่อื ้าว ่ความ าเ ้วย า เ นเ ้า อง ไ ม คว อ

ni ation .

T

านี ทาเ ห่งอนาคตที่ ที ่ี ที่ เค อ่ื น ิ องค ให้ เ น่ ไ ้อย่างเหนือ นามา ่ง าไ ไ ้อย่างเหนือความคา หมาย ิท ิ ย ยาว เ ิ่มต้นเ ียง ้าน นใ ติ ต่อ าน งาน าย านี ท วน ท

ยา า า อง เ ื่อใช้ใน า

าเท่านน

ยา า า อง เ ื่อใช้ใน า

าเท่านน


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†ÒÀÙ¡ŒÍ¹ ÇÑ´»†ÒÀÙ¡ÍŒ ¹ ตัง้ อยู่ นเ ตป�สง นแห่งช�ติป�น�ยูงแ ะป�น้�ำ สม ท้องทีบ่ �้ นน�คำ� ตำ�บ บ้�นก้อง อำ�เ อน�ยูง จังห ัดอุดรธ�นี อันเปนรอยต่อแ ่นดิน 3 จังห ัด คอ อุดรธ�นี เ ย แ ะหนองค�ย กำ�เนิด น้ จ�กก�รดำ�ริชอบ อง ทุ ธบริ ทั สี่ ตู้ ระหนัก งคุณประ ยชน์อนั ยิง่ ห ่ ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔáÅл†ÒµŒ¹¹éÒí ÅíÒ¸Òà ¨¹ไ ้ มอ า นีย ต า ม าไม้ ให้ น ว อน áÅоѲ¹Ò·ÃѾÂҡû†ÒäÁŒ´àÕ ´‹¹ ÃдѺ¨Ñ§ËÇÑ´ »ÃШíÒ»‚ 2544” ปร วั ิความเป็นมา

วัดป�ภูก้อนกำ�เนิดเกิดข้นอย่�งสมบูรณ์แบบ ดยสมณธรรม และหน่วยง�นภ�ครั อุป ัมภกด้วยคว�มพ�กเพียรของตระกูล วีรวรรณ พร้อมลูกหล�นต่�งสกุล ศิษย�นุศิษย์พร้อมช�วบ้�น จ�กจตุรทิศได้ร่วมส่งเสริม จนในที่สุด ได้รับหนังสืออนุ �ตให้ เข้�ทำ�ประ ยชน์หรืออยู่อ�ศัยในเขตป�สงวนแห่งช�ติ เพื่อจัดตั้ง พุทธอุทย�น มีเนื้อที่ 000 ไร่ และได้รับขน�นน�มว่� “¾Ø·¸ อุทยานมหารุกขปาริชา ิ ูก้อน 2

ดยได้ จั ด สร้ � งองค์ พ ระป มรั ต นบู ร พ�จ�รย์ ม ห�เจดี ย์ ่งเป็น ใน ครงการเ ลิม ร เกยร ิ ร บาทสมเ จ ร เจ้าอยู่หัว เนืองใน อกาส ร ราช ิ มหามงคล เ ลิม ร ชนม รรษา รอบ ันวาคม ศ เพื่อบรรจุ พระบรมส�รีริกธ�ตุ และได้อั เชิ ตร�สั ลักษณ์ และพระรูป หล่อพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่ วั พร้อมรูปแกะสลักหินอ่อนของ บูรพ�จ�รย์ส�ยกรรม �นม�ประดิษ �น ง่ สมเด็จพระเทพรัตน ร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงเป็นองค์ประธ�นประกอบ


ใส่ภ�พองค์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่ วั ขน�ดคว�ม สูงภ�พ ใน ส่วนของหน้�หนังสือ ต�มที่วัดระบุ

พิธบี รรจุพระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ ในพระเกศพระประธ�นหน้�องค์พระ มห�เจดีย์ เมือ่ วันที่ 2 มกร�คม พ.ศ. 25 ต่อม�วัดป�ภูกอ้ นยัง ได้รบั มอบประก�ศนียบัตรจ�กกรมป�ไม้ เป็นวัดอนุรกั ษ์และพั น� ทรัพย�กรป�ไม้ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำ�ป 25 ประเภทดูแล รักษ�ป�ดั้งเดิม ตั้งแต่ 50 ไร่ข้นไป ในปัจจุบันนี้ วัดป�ภูก้อนอยู่ในก�รดูแลของคณะกรรมก�ร ปยธรรมมูลนิธิและคณะเจ้�หน้�ที่ร่วมรักษ�ส่งเสริม อ�ณ�เขตวัด ป�ภูกอ้ น ดำ�รงอยูด่ ว้ ยคว�มสมดุลของป�ไม้ทที่ วีคว�มอุดมสมบูรณ์ ข้นทุกคืนวัน ดยบุคคลผูม้ คี ว�มศรัทธ� และระลกคุณของสรรพสิง่ ทั้งหล�ยของช�ติและแผ่นดินอันเป็นที่กำ�เนิดแห่งชีวิต ดยมีคุณ พระพุทธศ�สน�เป็นเครื่องสำ�นก และมีพระมห�กรุณ�ธิคุณของ พระมห�กษัตริยท์ ชี่ �วไทยทุกคนควรทดแทน เป็นกำ�ลังใจส่งเสริม พระสง ผ์ ปู้ บิ ตั ดิ ปี บิ ตั ชิ อบให้ด�ำ รงป ปิ ท�ของพระป�กรรม �น เพื่อบูช�คุณพระพุทธ พระธรรม พระสง ์ จน งที่สุด

ครงการสร้าง ร ุท ไสยาสน์ ลกนา ศาส ามหามุน ล ร วิหาร

เนื่ อ งในมห�มงคลสมั ย ใน อก�สที่ พ ระบ�ทสมเด็ จ พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลมห�ร�ช ทรงเจริ พระชนมพรรษ�ครบ รอบ พรรษ� ในป พ.ศ. 255 คณะพุทธบริษัทสี่ผู้มีจิตน้อม สำ�นกระลกในพระมห�กรุณ�ธิคณ ุ จงพร้อมใจกันจัดสร้�งพระพุทธ ไสย�สน์หินอ่อนข�ว และพระวิห�ร หวังให้เป็นเอกลักษณ์ท�ง พุทธศิลป แห่งสมัยรัชก�ลที่ ดยเ พ�ะ เพื่อประดิษ �นไว้บน ยอดภูเข�ในพุทธอุทย�นมห�รุกขป�ริช�ติภูก้อน มีระยะเวล�ก�ร สร้�ง ป ตั้งแต่ป พ.ศ. 25 2555 งบประม�ณก�รสร้�งรวม 5 00 000 บ�ท

พระพุทธไสย�สน์ ทำ�ด้วยหินอ่อนข�วจ�กเมืองค�ร์ร�ร่� ประเทศอิต�ลี มีคว�มย�ว 20 เมตร น้�ำ หนักรวมประม�ณ 00 ตัน ดยใช้หนิ อ่อนจำ�นวน ก้อน น้�ำ หนักก้อนละประม�ณ 5 0 ตัน นำ�เข้�ม�แกะสลักที่วัดป�ภูก้อน แล้วยกข้นเรียงบน �น ้อนกัน ชั้น เป็นองค์พระพุทธไสย�สน์ ประดิษ �นอยู่บนยอดเข� อ�สนะพุทธะ ง่ เป็นล�นหินแข็งแกร่ง ย�วประม�ณ 0 เมตร ใช้งบประม�ณสร้�งพระพุทธไสย�สน์ร�ว 52 ล้�นบ�ท และ สร้�งพระวิห�รครอบองค์พระพุทธไสย�สน์ไว้อกี ชัน้ หน่ง มีขน�ด กว้�ง เมตร ย�ว เมตร พร้อมศ�ล�ร�ย 5 หลัง และ ที่พักชั้นใต้ดินรอบล�นเข� เป็นส �ปัตยกรรมไทยประยุกต์แห่ง สมัยรัตน กสินทร์ งบประม�ณก่อสร้�งพระวิห�รและอ�ค�รรอบ ล�นเข�ร�ว 5 00 000 บ�ท เมื่อวันวิส�ขบูช�ที่ พ ษภ�คม 2552 ได้รับพระกรุณ� จ�กพระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� เสด็จ เป็น องค์ประธ�นประกอบพิธีเททองหล่อพระรัศมีพระพุทธไสย�สน์ วัดป�ภูก้อน และคณะกรรมก�รได้อั เชิ ตร�สั ลักษณ์ง�น เ ลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เนื่องใน อก�ส พระร�ชพิธีมห�มงคลเ ลิมพระชนมพรรษ� รอบ 5 ธันว�คม 255 ม�ประดับไว้ที่ผ้�ทิพย์ และนำ�คว�มกร�บบังคมทูลพระ กรุณ� ขอพระร�ชท�นน�มพระพุทธไสย�สน์หินอ่อนข�วจ�ก พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และทรงพระกรุณ� ปรดเกล้� พระร�ชท�นชื่อว่� ร ุท ไสยาสน์ ลกนา ศาส ามหามุน แปลว่� พระพุทธรูปป�งไสย�สน์แห่งพระมห�มุนีผู้ทรงเป็นบรม ครู ที่ทรงเป็นที่พ่งของช�ว ลก ตั้งแต่วันที่ 2 กันย�ยน 2552

UDONTHANI


ร ครูจิ

าวนา า ร อาจารย์ชาล ิร ัม ม ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´»†ÒÀÙ¡ŒÍ¹

ร วิหาร สัง บิ ร ปร ษิ านองค์ ร ทุ ไสยาสน์ วั ปา ูก้อน

เพื่อให้องค์พระพุทธไสย�สน์ ลกน� ศ�สด�มห�มุนี ดำ�รงอยู่ ตร�บน�นเท่�น�น คณะศรัทธ�จงดำ�ริสร้�ง ร วิหารสัง บิ ร เพื่อเป็นที่ประดิษ �นองค์พระพุทธรูปให้มีคว�มสง่�ง�มเคียงคู่กัน เพื่อ ว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระสัง ร�ช และได้ อั เชิ ตร�สั ลักษณ์สมเด็จพระ �ณสังวร สมเด็จพระสัง ร�ช สกลมห�สัง ปริณ�ยก พระชันษ�ครบ 6 ป ม�ประดิษ �น ณ หน้�บันพระวิห�รพระพุทธไสย�สน์ด้วย พระวิห�รมีลักษณะเป็นส �ปัตยกรรมไทยประยุกต์แห่งสมัย รัตน กสินทร์ ภ�ยใน ูกตกแต่งด้วยคว�มวิจิตรปริศน�ธรรม เพื่อ เป็นศูนย์รวมใจของธรรมที่พระพุทธองค์ทรงพ�ดำ�เนินสู่คว�ม สิ้นสุดแห่งทุกข์ บริเวณท�งเข้�พระวิห�รทั้ง ทิศ ประดับด้วยพ �น�คร�ว บันได หล่อด้วยทองเหลืองสำ�ริด คู่ ดยท�งเข้�ด้�นหน้�จะเป็น พ �น�ค เศียร คู่ และด้�นอื่น เป็นพ �น�คเศียรเดียว รวม คู่ ประตูท�งเข้�วิห�รมีทั้งหมด ด้�น ดยแต่ละด้�นจะเป็น ประตูบ�นคู่หล่อด้วยทองแดงสัม ทธิ เป็นภ�พเทพทว�รบ�ล เทพ แห่งดิน น้ำ� ลม และไฟ รวม 6 บ�น กระจกช่องแสง แกะสลักอย่�งละเอียดงดง�ม เป็นรูปองค์ เทพต่�ง รวมจำ�นวน 22 องค์ เช่น พระศิวะ พระน�ร�ยณ์ พระพรหม พระพิ เนศ พระอินทร์ เป็นต้น

ในส่วนต่อม� คือ เส�เทพพนมและบัวยอดเส� จำ�นวน 22 ต้น แต่ละต้นจะมีรปู องค์เทพผูบ้ ชู �พระบรมศ�สด� หล่อด้วยทองเหลือง ปดทองอยู่ปล�ยเส�ของแต่ละต้น ดยแบ่งเป็น มห�เทพ 5 องค์ และบุรุษเทพอีก องค์ อิ ิป ส เป็นคำ�สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสัง คุณรวบยอด รวม งคำ�จ�รกในพระวิห�ร ท�งเข้�ด้�นพระเศียร จ�รกชื่อองค์พระพุทธไสย�สน์ ่งได้รับพระร�ชท�นจ�กองค์ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และท�งเข้�ด้�นพระบ�ท จ�รก บทสวดพิจ�รณ�สังข�ร ง่ ล้วนแกะสลักเป็นบัวผนังบนหินอ่อนข�ว ค�ร�ร่� อักษรทุกตัว งั ด้วยหินม�ล�ไคท์สเี ขียวเข้ม รองรับด้วยล�ย บัวคว่ำ�บัวหง�ยแกะสลักจ�กหินอ่อนข�วอย่�งเดียวกัน เหนือคำ�จ�รกด้�นพระเศียรและพระบ�ท เป็นต้นรังทิพย์ม�ลัย ทอง ด้�นละ ต้น ต่อม�คือ �ผนังภ�ยในพระมห�วิห�ร เป็นภ�พ ปันพุทธประวัติและภ�พทศช�ติ หล่อด้วยทองแดง รวม 2 ภ�พ ตลอด �ผนังภ�ยในพระมห�วิห�ร ใต้ภ�พทศช�ติและพระพุทธ ประวัติ เป็นบ�นกระจกแกะสลักรูปจำ�ลองพระหัต ์ของพระพุทธ องค์ ทรงห้�มก�ร ่�ต่�ง 2 บ�น และประท�นคืนคุณต่�ง แก่ ลกอีก 2 บ�น เพด�นท้องพระ รงเหนือองค์พระพุทธไสย�สน์ เป็นแผ่น สแตนเลสล�ยรูปด�วพ่นทร�ย และ �นพระพุทธรูปเป็นง�น ปันนูนต่ำ�หล่อทองแดง เป็นเรื่องร�วของพระมห�ปรินิพพ�นสูตร ล้อมรอบ �นพระพุทธไสย�สน์


ใส่ภ�พสมเด็จพระสัง ร�ช ขน�ด ใน ของหน้�กระด�ษ

ก�รสักก�รบูช�องค์พระพุทธไสย�สน์ ลกน� ศ�สด�มห�มุนี จะครบ ว้ นในเนือ้ ห�ส�รคุณ ด้วยก�รจัดสร้�งรูปหล่อทองเหลือง พระอัครส�วกผู้เป็นเอตทัคคะในด้�นอ�นุภ�พต่�ง จำ�นวน 22 องค์ และพุทธบริษัทสี่ อีก 6 องค์ นัยว่�เป็นคว�มระลก อันสำ�คั ที่ควรยกย่องและสักก�ระ เป็นแบบอย่�งได้สมบูรณ์ต่อ พุ ท ธบริ ษั ท สี่ เป็ น ลำ � ดั บในรู ป ยื น อยู่ ณ คนเส�ติ ด ผนั ง รอบนอกพระวิห�ร ช่อฟ้� แบ่งเป็น ช่อฟ้�เอก 2 ยอด และช่อฟ้�รอง 2 ยอด ออกแบบลวดล�ยเป็น เลข อันหม�ย ง พระมห�กษัตริย์ รัชก�ลที่ แห่งร�ชวงศ์จักรี และสมเด็จพระ �ณสังวร สมเด็จ พระสัง ร�ช พระองค์ที่ แห่งสมัยรัตน กสินทร์ หลังค� พระวิห�รเป็นหลังค� ้อนแบบชั้นลด ตรงก่งกล�งบนยอดหลังค� สูงสุด คือ สั บริ ั ์ หรือ หอเทว า นอกจ�กนี้ยังมี ศ�ล�ร�ยรอบพระวิห�รอีก 5 หลัง อันเป็นปริศน�ธรรมที่แ งไว้ และสำ�หรับใช้ประ ยชน์ในแง่มุมที่แตกต่�งกันไปอีกด้วย ตร�บจนปัจจุบัน องค์พระพุทธไสย�สน์ และพระวิห�ร ได้รับก�ร หวตให้เป็น ใน สิ่งอัศจรรย์ที่ท่องเที่ยวไทย ยุคใหม่ ทันสมัย ป 2556 ครั้งที่ 6 และเป็น ใน กาลครังหนง ้องไป ¢Í§¡Òà ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในป 255 นอกจ�กนี้ยังได้รับก�ร ยกย่องให้เป็น ใน 0 วัดบนเข�ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ป 255 อีกด้วย UDONTHANI


บริษัท น้ำ�ตาลไทยอุดรธานี จำ�กัด เป็นบริษัทในเครือ กลุม่ ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป

ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2017 ในนาม บริษัท โรงงานน้�ำ ตาลไทย จำ�กัด ต่อมาในปี 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำ�ตาลไทยกาญจนบุรี จำ�กัด ก่อตั้งอยู่ที่ อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีกำ�ลังการผลิต 11,764 ตันอ้อย/วัน

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้เล็งว่าพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายฐานกิจการด้านน้ำ�ตาล จึงได้ขยายโรงงานอีกแห่งหนึ่งในนาม บริษัท น้ำ�ตาลไทยอุดรธานี จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีก�ำ ลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 24,000 ตัน/วัน ต่อเนื่องด้วยธุรกิจด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากกากอ้อย ผลิตกระแสไฟฟ้า จำ�หน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือ มีกำ�ลังการผลิตขนาด 50 เมกะวัตต์ ในนาม บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำ�กัด เมื่อ พ.ศ.2556 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำ�กัด

กลุ่ม ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป

ดำ�เนินธุรกิจด้านน้ำ�ตาลอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกอ้อย ในรูปแบบของ Contract Farming เพื่อการผลิตน้ำ�ตาลคุณภาพสูง ไร้สารฟอกขาว ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย และชีวพลังงาน โดยเริ่มต้นจากอ้อยที่โรงงานใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตและมีกระบวนการผลิต ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตที่ดี กากตะกอนและน้ำ�ทิ้งที่เหลือจากการผลิต เมื่อบำ�บัดแล้วสามารถใช้เป็นปุ๋ยบำ�รุงอ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในแปลงอ้อยของเกษตรกรได้ดี จึงเป็นกิจการ Zero Waste ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ว า ีค า าม ว า คี า าม µÑé§ÍÂÙ‹·ÕèµíҺźŒÒ¹¨Õµ ÍíÒàÀÍ¡Ù‹á¡ŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ นมี อา า ย ิ เ นเ ้าอาวา ปร วั ิวั ปาศรคุ าราม

วัดป�ศรีคุณ�ร�ม เดิมชื่อ วัดป�ศรีคุณรัตน�ร�ม ตั้งอยู่ ท�งทิศใต้ของหมู่บ้�นจีต ห่�งจ�กหมู่บ้�นประม�ณ 25 เส้น มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 60 ไร่ส �นทีต่ งั้ วัดนี้ ในอดีตประช�ชนทัง้ หล�ย เรียกบริเวณนี้ว่� เหล่�ปล� � ตะพ�บน้ำ� เพร�ะมีหินรูป ปล� �ครอบสี่เหลี่ยม เจ�ะเป็น พรงสำ�หรับเก็บสิ่งของอันมีค่� ครั้งสมัย บร�ณ และส �นที่แห่งนี้ในอดีตเป็นป�เป็นดง มีสัตว์ ป�น�น�ชนิดอ�ศัยอยู่ในดงนี้ ผู้คนจะไปทำ�ร้�ยสัตว์หรือ �งป� ห�กินบริเวณนี้ไม่ได้ จะมีอันเป็นไปต่�ง น�น� งสิ้นชีวิตก็มี ครั้ ง ก�ลต่ อ ม�ชื่ อ เสี ย งของหิ น รู ป ปล� �นี้ ฟุ้ ง ขจรไปทั่ ว ส�รทิศ คนทั้งหล�ยจงคิดว่� หินรูปปล� �นี้อ�จจะมีสิ่งของอัน มีค่�อยู่ข้�งในแน่ เทวด�อ�รักข์จงหวงแหนมิให้คนเข้�ไปห�กิน ทำ�ล�ยป�ในบริเวณนี้ ดังนั้นจงมีผู้แสวงห�ทรัพย์ในดิน ห�หมอ ผูม้ วี ชิ �อ�คมท�งไสยศ�สตร์ม�ทำ�พิธบี วงสรวงเทวด�อ�รักข์ เอ� สิง่ ของในหินรูปปล� �นีไ้ ป ต่อจ�กนัน้ ม�คนทัง้ หล�ยจงได้เข้�ห� กิน �งป�ทำ�ไร่ ทำ�สวนกันต่อม�เป็นเวล�น�น จนหินรูปปล� � นั้นได้สู ห�ยไปแล้ว คงเหลือแต่ �นสี่เหลี่ยมเจ�ะเป็น พรงไว้ เท่�นั้น ่งเวล�นี้ยังอยู่ที่วัดป�ศรีคุณ�ร�มนี้เอง 8

ส�เหตุที่ได้ตั้งวัดเนื่องจ�กว่�เมื่อป พ.ศ.2 ท�งคณะสง ์ ได้เปลี่ยนก�รปกครอง คือแยกพระธรรมยุติ และพระมห�นิก�ย ไม่ปกครองร่วมกัน ง่ เวล�นัน้ มีท�่ นพระอ�จ�รย์มห�วันดี สุวนั น พระ �ยธรรมยุติ เป็นเจ้�อ�ว�สอยู่ วัด พธิศรี วัดนอก ปัจจุบัน อยู่ในบ้�นจีต ตำ�บลบ้�นจีต อำ�เภอกูแก้ว จังหวัดอุดรธ�นี ่งเป็น วัดมห�นิก�ยม�แต่เดิม ท่�นพระอ�จ�รย์มห�วันดี จงได้ปรกษ� �ติ ยมอันมีพ่อผู้ให ่ตัน ป�ทะว�ท พร้อมด้วยช�วบ้�นจีต ว่� พวกเร�ควรจะสร้�งวัดใหม่ เพร�ะท�งคณะสง ์ได้แยกก�ร ปกครองแล้ว วัดธรรมยุติไม่มี พวก �ติ ยมจงลงคว�มเห็นว่� ้� สร้�งวัดใหม่ควรสร้�งทีเ่ หล่�ปล� �นี้ เพร�ะมีบอ่ น้�ำ อยูใ่ กล้และไม่ ห่�งไกลจ�กหมู่บ้�นเท่�ใดนัก แต่ยังไม่แน่ใจว่�จะสร้�งได้ เพร�ะ ว่�ที่เหล่�นี้ยังเป็นไร่ของช�วบ้�นหล�ยคน กลัวว่�เข�จะไม่ให้ ท่�นพระอ�จ�รย์มห�วันดี จงมอบให้พ่อผู้ให ่ตัน และท�ยก ชักชวนเจ้�ของที่เข�ดู พอจะสร้�งได้ก็จะสร้�ง ครั้นเมื่อป พ.ศ.2 5 ผู้เขียนเป็นส�มเณรอยู่วัดบรมนิว�ส กรุงเทพ ได้ขน้ ม�เยีย่ มบ้�นกับท่�นพระอ�จ�รย์ประส�น ธมมธ ช และ พระบัวลี เตชุตต ม ท่�นพระอ�จ�รย์มห�วันดี ก็เล่�เรื่องจะ ตั้งวัดป�ให้ฟัง แล้วท่�นก็จะพ�ไปดูส �นที่เหล่�ปล� � ต่�งคนก็


พระอ�จ�รย์ประจักษ์ ภูริปั เจ้�อ�ว�ส วัดป�ศรีคุณ�ร�ม ผู้สร้�งพระมห�เจดีย์ เห็นว่�เหม�ะม�ก เพร�ะมีบ่อน้ำ�อยู่แล้ว ครั้งนั้นมีพ่อช่�งมี ล�ไป พูดว่� ้�ยังไม่ได้ที่เหล่�นี้ เร�ควรสร้�งศ�ล�ไว้ข้�งบ่อนี้ก่อน งไม่ เป็นวัดก็ยงั เป็นทีพ่ กั ของผูส้ ั จรไปม� พวกพระเณรก็รบั ว่� �้ ยม จะสร้�งศ�ล�จริง ก็จะช่วย ครั้นตกลงกันได้แล้วก็พ�กัน �งป� ริมท�งข้�งบ่อให้คุณครูปรีดีออกแบบให้เป็นรูปหกเหลี่ยม พ่อช่�งมี ก็ได้ชักชวนผู้เ ่�ผู้แก่อันมี พ่อจ�รย์สีล� ศรีสุข พ่อที ช� ล�ด พ่ออวน วงษสิงห์ พ่อ ทน สด�เดช พ่อบุ จันทร์ ละด�ด�ษ พ่อพรม มั่นใจ และพ่อพรมม� ล�ไป เป็นส�รวัตรวัด และยังมี บุคคลอื่นอีกม�กผู้เขียนจำ�ไม่ได้ ให้ก�รสนับสนุนในก�รก่อสร้�ง ศ�ล�จนสำ�เร็จ เรียกชื่อศ�ล�ว่� ศ�ล�สร้�งกกสั้น ด้วยกำ�ลัง ศรัทธ�ของช�วบ้�นจีตที่มีคว�มมั่นใจในคติที่ว่� สร้�งบ่อน้ำ� ก่อศ�ล� ท่�นว่�ได้บุ ได้กุศลม�ก ปพุทธศักร�ช 2 ท่�น พระอ�จ�รย์มห�วันดี ได้สง่ พระพิมพ�ปภ�ก ร พร้อมด้วยพระเณร จ�กวัด พธิศรี ออกไปดำ�เนินก�รเรื่องก�รก่อสร้�งวัดต่อม�

ปร วั ิ ร บรมสารริก า ุ ส่วน ร จักษุ า ุ

สำ�หรับ พระบรมส�รีริกธ�ตุส่วนพระจักษุธ�ตุ นั้น ดั้งเดิม พระอ�จ�รย์ประจักษ์ ภูริปั เจ้�อ�ว�สวัดป�ศรีคุณ�ร�ม ได้อั เชิ พระบรมส�รีริกธ�ตุ สัณ �นเมล็ดข้�วส�รหัก ม�บูช� เพียงอย่�งเดียวและผอบเดียวเท่�นั้น ดยที่พระอ�จ�รย์ประจักษ์ ท่�นก็ได้บูช�ไว้ประม�ณปกว่� เห็นจะได้ ่งท่�นก็ได้เพ่งพิศ พิจ�รณ�เ ้�ดูพระบรมส�รีริกธ�ตุที่บรรจุอยู่ในผอบนั้นทุกวัน ก็ไม่มีอะไรเกิดข้น กระทั่งในวันศุกร์ที่ 6 มกร�คม 2552 หลังจ�กที่พระ อ�จ�รย์ประจักษ์ได้ลุกจ�กจำ�วัดในตอนใกล้สว่�ง ท่�นก็ได้ตรวจ ตร� และเ ้�มองไปยังที่ประดิษ �นพระบรมส�รีริกธ�ตุอย่�งเช่น ทุกวัน แต่วันนี้กลับไม่เป็นเหมือนอย่�งเคย พระบรมส�รีริกธ�ตุ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่�อยู่ ณ แท่นบูช�นั้น ได้มีแสงเจิดจ้�ระยิบระยับ เกิดข้น แล้วยังส่องสว่�งอย่�งแปลกประหล�ด กำ�ลังเปล่งประก�ย

ม�จ�กผอบทำ�ให้ท่�นรู้สกแปลกใจเป็นอย่�งม�กว่� ลำ�แสงที่ เห็นนั้นเป็นแสงอะไรจ�ก นั้นท่�นก็เดินเข้�ไปส่องดูในผอบด้วย คว�ม งนอย่�งที่สุดว่�เกิดอะไรข้นกันแน่ ปร�ก ว่�มีพระบรม ส�รีริกธ�ตุสัณ �นเพชรใสว�บวับ ที่มีน้ำ�ง�มบริสุทธิร�วกับ ูกเจียระไนม�เป็นอย่�งดี เสด็จม�อยู่ใจกล�งของผอบที่บรรจุ พระบรมส�รีริกธ�ตุ สัณ �นเมล็ดข้�วส�รหักได้อย่�งอัศจรรย์ ทั้ง ที่ผอบนั้นได้ ูกปดผนกไว้เป็นอย่�งดี ง 2 ชั้น และไม่มี ผู้ใดแตะต้องเลย นั บ ตั้ ง แต่ ท่ � นได้ บู ช �ม�นั บ ว่ � เหตุ ก �รณ์ นี้ ไ ด้ ส ร้ � งคว�ม ประหล�ดใจแก่พระอ�จ�รย์ประจักษ์เป็นอย่�งม�ก ง่ เป็นคว�ม อัศจรรย์อย่�งทีไ่ ม่เคยเกิดข้นกับท่�นม�ก่อน จ�กนัน้ ท่�นจงกร�บ และจุดธูปเทียนสักก�ระองค์พระบรมส�รีริกธ�ตุด้วยคว�มปติ สุขเป็นอย่�งม�ก และเมื่อท่�นได้ทำ�พิธีเสร็จสิ้นแล้ว ท่�นก็ได้ อธิษ �นจิต �มต่อองค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ว่� พระบรม ส�รีริกธ�ตุที่ได้เสด็จม�ประทับ ณ ผอบใบนี้นั้น เป็นพระสรีระ ส่วนใดของพระพุทธองค์ ขอพระพุทธองค์ทรงตอบม�ในนิมติ หรือ คว�ม นั อย่�งใดอย่�งหน่งด้วยเ ดิ จ�กนัน้ พระอ�จ�รย์ประจักษ์ จงได้นั่งภ�วน�ต่อไป และสิ่งที่ปร�ก ให้ได้รับรู้ในจิตก็ได้บ่งบอก ว่� พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุทไี่ ด้เสด็จม�ประทับนัน้ เป็นส่วนของพระ จักษุ หรือนัยน์ต�นั่นเอง ่งเป็นพระจักษุทั้ง ้�ย และขว� รวม พุทธ�นุภ�พเป็นหน่งเดียว เมือ่ พระอ�จ�รย์ประจักษ์ได้รบั รูด้ งั นัน้ คว�มปลื้มปติก็ได้บังเกิดข้นกับท่�นอย่�งไม่มีอะไรเทียมได้ ด้วยคว�มปลื้มปติที่เปยมล้น ท่�นจงบอกกล่�วเหตุก�รณ์ อันน่�อัศจรรย์แก่บรรด�ลูกศิษย์ รวมทั้งท่�นยินดีให้ม�เก็บภ�พ และสักก�ระพระบรมส�รีริกธ�ตุ ส่วนพระจักษุธ�ตุ อย่�งใกล้ ชิด เมื่อวันที่ 2 กันย�ยน 2552 ได้มีก�ร ่�ยภ�พพระบรม ส�รีริกธ�ตุ ส่วนพระจักษุธ�ตุ ปร�ก ว่�ด้วยป� ิห�รย์ภ�พที่ ่�ยได้นั้นมองเห็นเป็น ดวงต� อย่�งชัดเจน ให้ประจักษ์แก่ ส�ยต�ลูกศิษย์ รวมทั้งส�ธุชนทั่วไปหลังจ�กพระบรมส�รีริกธ�ตุ ส่วนพระจักษุธุ �ตุ เสด็จม� พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุของพระพุทุ ธเจ้� 2 พระองค์และพระธ�ตุของพระอรหันต์ 0 องค์กเ็ สด็จต�มม� จงทำ�ให้ พระอ�จ�รย์ประจักษ์ ภูริปั ได้ริเริ่ม ครงก�รที่จะ ก่อสร้�ง พระมห�เจดียม์ งคลพระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ ส่วนพระจักษุธ�ตุ ข้นม�เพื่อประดิษ �นพระบรมส�รีริกธ�ตุ และ พระธ�ตุที่เสด็จ ม� ให้ส�ธุชนได้ม�สักก�ระบูช�เพื่อเป็นก�รสืบต่อพระพุทธ ศ�สน�ให้มั่นคงยืนน�นต่อไป

ร่วมสร้างเส้นทางบุ

ผู้มีจิตศรัทธ�ส�ม�ร ร่วมทำ�บุ สมทบทุนบำ�รุงรักษ�องค์ พระมห�เจดีย์ ได้ที่ ธน�ค�ร กรุงเทพ ส�ข� เทส ก้ ลตัส กุมภว�ป เลขที่ 2 0 ชื่อบั ชี วัดป�ศรีคุณ�ร�ม

ร มหาเจ ย์มงคล ร บรมสารริก า ุ ส่วน ร จักษุ า ุ วัดป�ศรีคุณ�ร�ม ตั้งอยู่ที่ตำ�บลบ้�นจีต อำ�เภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธ�นี UDONTHANI 9


คณะที่ปรกษ รกษ� ศ.ดร.ก ช เพิ่มทันจิตต์ ดร.นิเวศน์ กันไทยร�ษ ร์ ดร.วัลลภ อ�รีรบ ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ ดร.พิชัย ทรัพย์เกิด ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ �ยก หม�ย สมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ทวิช อมรนิมิตร บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

EDITOR’S TALK

บรรณ�ธิก�รบริห�รส�ยง�นบุคคล พงษ์ศักดิ พรณั วุ ิกุล บรรณ�ธิก�รก�รบริห�รส�ยง�นก�รตล�ด ปัณณศักดิ ศิลปรังสรรค์ กองบรรณ�ธิก�ร ดวงต� พิมลศิริ ปวีณ� บัวแก้ว ธั

รัศม์ สว�สดิพรรค

ช่�งภ�พ กร พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ชัยวิช ์ แสงใส กร�ฟคดีไ น์ อิสระพงศ์ เกลอดู ผู้อำ�นวยก�ร �ยข�ย ษณ� กชกร รั วร ผู้จัดก�รประส�นง�น ครงก�รภ�คเอกชน กิตติชัย ศรีสมุทร ไพรัตน์ กลัดสุขใส ไช ย อังก�พย์ รุ่ง รจน์ เส�ร์ป� ผู้จัดก�รประส�นง�น ครงก�รภ�ครั ชนิษ � มิชชีร์ คช ทธิ ชุ่มอูป ณก ศ ภิยะธนสุข �ย และประส�นง�น ดวงต� พิมลศิริ ธั รัศม์ สว�สดิพรรค �ยก�รเงิน ก�รบั ชี อรพรรณ มะณี อุส� แก้วเพชร รัชชิต� ผ�ภุมม� นันธิ � จงง�มวิไล บริษัท สม�ร์ท บิ ิเนส ไลน์ จำ�กัด .ร�มอินทร� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน กรุงเทพ 0220 ทร. 0 2522 แฟก ์. 0 2 . mart .com mai 255 gmai .com

¨Ñ§ËÇÑ´Íشøҹ øҹี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำ�คั แห่งหน่งของ ประเทศไทย เพร�ะมีแหล่ง บร�ณคดีบ้�นเชียง เป็นมรดก ลกท�ง วั นธรรม ่งมีก�รสันนิษ �นว่�เครื่องปันดินเผ�ที่บ้�นเชียงอ�จ เป็นเครือ่ งปันดินเผ�สีล�ยทีเ่ ก่�ทีส่ ดุ ของ ลกด้วย และทีน่ �่ สนใจยิง่ ก็คืออุดรธ รธ�นีมีวัดส�ยพระป�จำ�นวนม�ก ่งเป็นที่เค�รพบูช�ของ ทั้งในหมู่ช�วไทยและต่�งช�ติ ทำ�ให้มีท่องเที่ยวและผู้แสวงบุ ม�เยื เยือนอุดรธ�นี รธ ม�กกว่�สองล้�นคนในแต่ละป ด้วยเหตุนี้เอง ¹ÔµÂÊÒà SBL จงไม่รอช้�ที่จะนำ�เสนอเนื้อห� ที่น่�สนใจของจังหวัดอุดรธ�นี รธ ทั้งเรื่องส �นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ศ�สนส �นที นที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและจีน รวม งนำ�เสนอภ�พรวม เสนอภ�พรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่นจังหวัดอุดรธ�นี ที่มีคว�มเข้มแข็ง และมีจุดเด่นที่แตกต่�งกันไปในหล�ย ด้�น และที่จะข�ดไม่ได้ คื อ บทสั ม ภ�ษณ์ พิ เ ศษของ ท่ � นชย�วุ ธ จั นทร ผู้ว่�ร�ชก�ร จังหวัดอุดรธ�นี ท่าน นวรร น์ เลิศสุคน ์ อุตส�หกรรมจั ส�หกรรมจังหวัด ท่าน นัย สุรารักษ์ รักษ�ร�ชก�รแทนท้ ษ�ร�ชก�รแทนท้ รแทนท้อง ิ่นจังหวัด ท่านสุ จน์ วงศ์ รหมท้ า ว ท่ อ งเที่ ย วและกี �จั ง หวั ด และคุคุ ศั ก ิ ชั ย อุ่นจิ ิกุล เลข�ธิก�รมูลนิธิศ�ลเจ้�ปู ย่� ล ่งจะทำ�ให้ได้ รับทร�บข้อมูลแบบเจ�ะลก งคว�มเคลื่อนไหวใหม่ ของจังหวัด อุดรธ�นี กระผมในน�มของ¹ÔµÂÊÒà SBL ขอกร�บขอบพระคุณทุก ภ�คส่วน ตลอดจนบริษัท ห้�งร้�นที่มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนให้ “¹ÔµÂÊÒà SBL ©ºÑº¨Ñ§ËÇÑ´ÍشøҹՔ สำ�เร็จลุล่วงอยู่ในมือท่�น ผู้อ่�นด้วยดี ่งห�กมี ห�กมี กมีสิ่งใดข�ดตกบกพร่ ใดข�ดตกบกพร่อง ทีมง�นนิตยส�รใคร่ กร�บขออภัยม� ณ อก�สนี้ ท้�ยนีก้ ระผมขออ�ร�ธน�สิง่ ศักดิสิทธิ ในส�กล ลก ปรดประท�นพรให้ นพรให้ทุก ท่�น ประสบแต่คว�มสุข คว�มเจริ ตลอดไปครับ ติดต่อคุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์ ทรศัพท์ 0 2 50 mai a it. i .com

6

น�ยศุภกิจ ศิลปรังสรรค์ บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร


168 Platinum

ะกระ

ต ร

ร ริ ร โ กั วิ ั ั กั ั วั ร ก รกิ ก ก ร ร ัก ิ ต ประ ก ว โ ประก ก ก รกระ ิ ิ ริ ต ะ กั วะ ร ก รประ ว ร ป ร ตั ก ริ

ั วั

ักร

ว ร กว ตร ว ป โ โ โ ิ ร โ ั ั โ ก กร ประ ั ัก โ รั ร

ริ ั ร ะ โ วั ป กร กร ะร รั ัก ว รกิ ป ตก ร กิ กว กั ก รก ว

ะป รว ั ร ร ร กร ั ว ร กป โ ั ตร โ ั ก โ ร ประ ั โ ร ะ ร ร ว ั กิ กรร ก ต ะ ร กว ั

ติ ต ร ิ ติ

ั วั


Contents

UDON THANI ศ�ลเจ้�ปู ย่�

ศูนย์วั นธรรม ไทย จีน อุดรธ�นี

78

44

àÊŒ¹·Ò§¾ºÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´

62

94

˹ŒÒ 2 8 28 33 44 48 52 61 62

ÇÑ´»†ÒÀÙ¡ŒÍ¹ ัดป� รีคุณ�ร�ม ต้ร่ม ระบ�รมี เส้นท�ง บ ู้ ่�ร�ชก�รจังห ัด น�ยชย� ุธ จันทร เส้นท�ง บอุตส�หกรรมจังห ัด น�ยธน รรธน์ เ ิ สุคนธ์ เส้นท�ง บ ส จ. อุดรธ�นี น�ยดนัย สุร�รัก ์ เส้นท�งก�ร ก � ม.ร�ช ั ส นสุนันท� เส้นท�ง บท่องเที่ย แ ะกี � น�ยสุ จน์ ง ์ รหมท้� เส้นท�งท่องเที่ย

136 ÇÑ´¹ÒËÅǧ

เส้นท�งคว�มเป็นม�

àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ

78 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118

� เจ้�ปู ย่� ูนย์ ั นธรรม ไทย จีน อุดรธ�นี เส้นท�ง บ อ.เมอง ทต.หนองบั อบต.หมูม่น อบต.น� ่� ัดป�สีตะ น�ร�ม ัดป�ดงหนองต� ัดทิ ย์รั นิมิต ัดป� นนนิเ น์ เส้นท�ง บ อ.บ้�น อ ทต.คำ�บง ทต.ก �ง ห ่

122 126 128 130 132 134 136 146 152 155 156 160 162

อบต.จำ�ป� มง อบต.บ้�น อ อบต.หนองแ ง อบต.เ อน้ำ� อบต.ห�ย ก อบต.เมอง �น ัดน�ห ง ัดป�บ้�นค้อ ทต.บ้�นเชียง อ.หนองห�น ัดป� นนธ�ตุนิมิต ัด รีทรงธรรม ัดส ่�งอ�รมณ์ ัดสร้�งแ ้


52

àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

146 33 164 166 168 173 174 176 178 180 184 186 188 192 194 196 200 202 204 210

วัดป�บ้�นค้อ

àÊŒ¹·Ò§¾º¼ÙŒÇ‹ÒÏ

ัดกุ ไ บู ย์ ัดส ่�งแสงจันทร์ ัดป�บ้�น � � อบต.หนองแสง เส้นท�ง บ อ.หนองแสง ทต.น�ดี ทต.แสงส ่�ง อบต.แสงส ่�ง อบต.ทับกุง เส้นท�ง บ อ.หนอง ั อ ทต.อูบมุง ทต.กุดหม�กไ ัดไร่ส รรค์ ทต.บะย� อ. ังส�มหมอ ทต. ำ� ันช�ด อบต.คำ� คกสูง ัด ้ำ�สุมณ � � น� ัดบูร �

212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 235 238 240 242 244 248 250

เส้นท�ง อ. นนสะอ�ด อบต.หนองกุง รี ัดป� รีอุดมรัตน�ร�ม เส้นท�ง บ อ.บ้�นดุง ิส�หกิจชุมชนบ้�น นนเมอง ัด รี ดุง ั น� เส้นท�ง บ อ.น�ยูง อบต.น�แค ÇÑ´»†ÒÀÙ¡ŒÍ¹ เส้นท�ง บ อ.น้ำ� สม อบต.น้ำ� สม อบต.เ เส้นท�ง บ อ.เ เส้นท�ง บ อ.กุม �ป อบต.กุม �ป ัดมห�ธ�ตุเจดีย์ เส้นท�ง อ.กู่แก้ ทต.บ้�น ปร่ง อ. รีธ�ตุ

267

เส้นท�งนักกอล์ฟ

252 256 258 260 262 264 266 267

ัด รีธ�ตุประมั ช� ดั อัม ัน ิทย�ร�ม อ.กุดจับ ัดบุ นิมิต ัด ุม ินี ัน น�ร�ม อ.ประจัก ์ ิ ป�คม ัดน� กรณธรรม อ.สร้�งคอม ัด ธิ รีทุ่ง อ.ทุ่ง น ระธรรม ันต์ เส้นท�งนักกอ ์


ิติ ะ

ต ิป

ัก

ก ะ ก ต ว ิ ะ ริก รกว กั ก รตก ต ต ป ก ั ะ ตะวั ก ต

ร รั

กั ว ร ิ ป รั ร ิ ร ะ ว ว ร รั ร กั ก ร ก วั รร โ ิร ั ั ก ป ร ต ั วั ร กั ป ประต รก รั ั ว ะ วต ติ

..

IT e enter o er IT it .I. . I o ile Tr e AI DTA Hall AT Tele o Tele i i t io i are a ng O o Lin

HA

AII Le i

o

a hion ni lo a al ro e ior ano la o L a hion l

The i a o an i ler ar la a Oi hi Ra en i K Re ta rant a or ine lex a or o l The Rin I e arena


er a hion ho

Del xe ho a e onthani o nt o n

รว ั ั ิติ วั รั

ั ะ ริ ว ประ ัก ิ ป ต ก ร ั วั ร ะรว ป ร ร

ตั


KITSADA

COUNTRY VIEW RESORT&SPA าคนท ี่ วิว ี อ ท อน


·ÕèµÑé§ 313 Á.2 µ. ËÁÙÁ‹¹ Í. àÁ×ͧ ¨. ÍشøҹÕ


Moai Coffee ร ก ัก ร

ว ะ ก ตัว ริ ต ร ัก โ ร ะป ร ก โ ั ก รก ว ั วั ร ร ะ วั ะ ป ริก ร ก กั ว ั วั ร


Moai Coffee โ ัก

โ ก โต ป กร

รป

ร ร ะ

ป กต ว ประติ กรร ิ กะ ัก ป รป โ ร ตัว ป ร กโ ก ั โ ร ร กั ตัว ะตั ป ร ตก ต กั ร ก ิ ว โ ว ตัว ะก ัก วต วะ ป ิ ก ป ระ ก

Moai Coffee ั วั

ะป ว ั ป ริก ร ัก วโร ติก รร ก ั ะกั ก ร ัก ะ ระ ก รปโ รัก

ัก

ร ก

ก ะ ักรวิว ว ป ก รั ก ร ก ร ร ก ริ ร ริก ร ร ติ ติ ว กั ั วั


âç§Ò¹ÅÙ¡ªÔé¹ เกยร ิเทเลอร์ รงงานลูกชินเกยร ิเทเลอร์ เจ้าเก่า ผลิ จากเนือวัว ท้ ล เนือหมู ท้ ส อา ูกหลักอนามัย ยไ ้รับมา ร านจากสานักงานค กรรมการอาหาร ล ยา อย ล ไ ้รับมา ร าน รงงานอุ สาหกรรม ยใช้กร บวนการผลิ ผ่าน ร บบไอนาทัง รงงาน เรามบุคลกร ้านกร บวนการผลิ ทมความเชยวชา ู ลการผลิ ทุกขัน อน เ ือให้ น่ใจว่าผลิ ั ์ลูกชินเกยร ิเทเลอร์ มรสชา ิทเป็นมา ร าน ส ใหม่ ส อา ทุกขัน อนการผลิ ล เรามร บบขนส่งสินค้าทรว เรวเข้า ง ทุก ืนท ครอบคลุมทัวปร เทศ รวม งการส่งออกไปยังปร เทศเ ือนบ้าน อย่างปร เทศลาว นครหลวงเวยงจันทน์

ลูกชินเนือวัว

ราคาขายส่งกิ ลกรัมล ราคาขายปลกกิ ลกรัมล

บาท บาท

ลูกชินหมู

ราคาขายส่งกิ ลกรัมล ราคาขายปลกกิ ลกรัมล ลูกชินลูกเลก ลูกชินลูกให ่ ลูกชินจัม บ้

กิ ลมปร มา กิ ลมปร มา กิ ล มปร มา

บาท บาท ลูก ลูก ลูก

ไ ้รับทัง อ ย ล

ทร มือ ือ เลขท นนวั นานุวงศ์ อย อ เมือง จ อุ ร าน

าบลหมาก ข้ง


ริ ริกั ร

ตัว ั

โตโ ะ ร ต ตร

กัั วั

กระ ว ก ร ก ร ั

ระ ั โ ก ริก ร

ร ว โ

ะ ปะ รั ประกั ั ร ปกร ก ร ตร ิ ร ตัว ั ตร ระ ั ร ก ิ โโ ั ั ว กร กระ ว ก ร ะรว รว ะ ก ร ระ ระ ร ั ิต ั ต กระ ว ก ร ก ร ั ระ ั โ ก ต ระ รั ประกั กั ั ริก ร กว ว ิต ั รั ก ต กร ิ ว ะปกป ร รัก

วั ต โร

ริ ั ก

โตโ

กั


à¨ÃÔÞÈÃÕ¾ÒàÅ«âÎàµçÅ

ºÃÔÉÑ· à¨ÃÔÞÈÃÕ¾ÒàÅ«âÎàµçÅ ¨íÒ¡Ñ´ (âçáÃÁà¨ÃÔÞÈÃÕ¾ÒàÅ«) 60 ¶¹¹â¾ÈÃÕ µíÒºÅËÁҡᢌ§ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 41000

â·Ã. 042-242611-3,042-242614 ºÃÔÉÑ· ÁÒÊ´ŒÒà¨ÃÔÞÈÃÕ ¨íÒ¡Ñ´ จาหน่ายร ยน ์มาส ้ายอ เยยม ศ 564/1-4 ¶¹¹â¾ÈÃÕ µíÒºÅËÁҡᢌ§ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 41000

â·Ã. 042-222000-2,042-244400-4 E-mail : ucs2002@gmail.com

ºÃÔÉÑ· ÍØ´ÃàÁ×ͧ·Í§ (2005) ¨íÒ¡Ñ´ (µÅÒ´ÍØ´ÃàÁ×ͧ·Í§)

7777 «ÍÂã¹µÅÒ´ÍØ´ÃàÁ×ͧ·Í§ ¶¹¹¹Ôµâ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 41000

â·Ã. 042-241977,081-9544441


การไ าส่วน มู ิ าคจังหวั อุ ร าน หรือ อุ ร าน สังกั การไ าส่วน มู ิ าคเข าค วันออกเ ยงเหนือ จ อุ ร าน สานักงาน งอยู ั ท่ เลขท ศรชมชืน หมาก ข้ง อ เมือง จ อุ ร าน รับ จ้งกร สไ าขั ข้อง เบอร์ ทรศั ท์ หรือ ลอ ชัว มง วิสัยทัศน์ ก เป็นองค์กรชันนาททันสมััย มุ่งมันให้บริการ ลังงานไ า อย่างมปร สิท ิ า เชือ ือไ ้ เ ือคุ า ชวิ เศรษ กิจ ล สังคมทยังยืน ารกิจ จั หา ให้บริการ ลังงานไ า ล าเนิน ุรกิจอืนทเกยวเนือง เ ือ อบสนองความ ้องการของลูกค้าให้เกิ ความ ง อใจ ทัง ้านคุ า ล บริการ ยการ ั นาองค์กร อย่าง ่อเนือง มความรับผิ ชอบ ่อสังคม ล สิง ว ล้อม นายอ ยั สาร ทัศนานันท์ ผู้จั การการไ าส่วน ูมิ าคจังหวั อุ ร าน

ค่านิยม บริการ มคุ รรม

สานักงานทางหลวงชนบทท

อุ ร าน

อยู่ในสังกั กร ทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบท

ทอยู่สานักงาน

หมู่ท

ทร

นนมิ ร า

าบลหนองไผ่ อาเ อเมือง จังหวั อุ ร าน


㵌ËÁ¾ÃкÒÃÁÕ

ËÁÙ‹ºŒÒ¹´Í¹¢¹Ø¹ µíҺŴ‹Ò¹ÈÃÕÊØ¢ áÅкŒÒ¹Çѧ¹éíÒËÁÍ¡ µíҺžÃоط¸ºÒ· อาเ อศรเชยงใหม่ จังหวั หนองคาย áÅÐËÁÙ‹ºŒÒ¹Í×è¹ æ ·ÕèµÑé§ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ»†ÒµŒ¹¹éíÒ ลานาทอน สมควรทจ ั นาหมู่บ้าน ั นาอาช ของราษ รในหมู่บ้านให้ มันคง เ ือปองกันไม่ให้ราษ รเข้าไป ºØ¡ÃØ¡·íÒÅÒ»†ÒµŒ¹¹éíҴѧ¡Å‹ÒÇ

ค ง า นา ืนที่ ่มนาทอน Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 28


จังหวัดหนองค�ยและจังหวัดอุดรธ�นีทร�บว่� พระบ�ทสมเด็จ พระเจ้�อยู่หัว ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ ในก�รพั น� แหล่ ง น้ำ �ในบริ เ วณดั ง กล่ � วเพิ่ ม เติ ม ว่ � ควรพิ จ �รณ�ว�ง ครงก�รและก่อสร้�งอ่�งเก็บน้ำ�ต่�ง ต�ม ครงก�รพั น� ลุม่ น้�ำ ทอน เพือ่ จัดห�แหล่งน้�ำ ช่วยเหลือพืน้ ทีเ่ พ�ะปลูกจำ�นวน หล�ยหมู่บ้�น ของอำ�เภอศรีเชียงใหม่ อำ�เภอสังคม จังหวัด หนองค�ย และอำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ง่ พืน้ ทีต่ �ำ บลคำ� ด้วง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี เป็นเขตป�สงวนแห่งช�ติ ป�น�ยูง ป�น้ำ� สม เป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ของลำ�น้ำ�ทอน ที่มีปั ห� ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินสูง และดินข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ เป็นเวล�น�นม�ต่อเนื่อง สำ�นักง�น กปร. จงมอบหม�ยให้ ส �นีพั น�ที่ดิน อุดรธ�นี และสำ�นักง�นพั น�ที่ดินเขต 5 กรมพั น�ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยง�นรับผิดชอบ ครงก�ร ดังกล่�ว ่งเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่ป พ.ศ. 25 0 จน งปัจจุบัน

วั ุปร สงค์

ความเป็นมาของ ครงการ

เมื่อวันที่ ธันว�คม 25 5 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้เสด็จ ทรงนมัสก�รพระร�ชนิ รธรังสีคมั ภีรปั �วิศษิ ์ หรือ หลวงปูเทสก์ เทสรังสี ณ วัดหินหม�กเป้ง ตำ�บลด่�นศรีสุข อำ�เภอศรีเชียงใหม่ และทรงเยี่ยมร�ษ ร อำ�เภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองค�ย และได้ทรงมีกระแสพระร�ชดำ�รัสว่� “ËÁÙº‹ ÒŒ ¹´Í¹¢¹Ø¹ µíҺŴ‹Ò¹ÈÃÕ梯 áÅкŒÒ¹Çѧ¹éÒí ËÁÍ¡ าบล ร ุท บาท อาเ อศรเชยงใหม่ จังหวั หนองคาย ล หมู่บ้านอืน ท ังอยู่ใกล้ปา ้นนาลานาทอน สมควรท จ ั นาหมู่บ้าน ั นาอาช ของราษ รในหมู่บ้านให้มันคง เ อปองกั ื นไม่ให้ราษ รเข้าไปบุกรุกทาลายปา น้ นา งั กล่าว สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น ครงก�ร อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ สำ�นักง�น กปร. ได้แจ้งให้

. เพื่อป้องกันก�รชะล้�งก�รพังทล�ยของหน้�ดิน และ ป้องกันป�ต้นน้ำ�มิให้ ูกทำ�ล�ยอีกต่อไป 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ดยก�รปรับปรุงบำ�รุง ดิน ด้วยอินทรียวัต ุ . เพื่อส่งเสริมและพั น�อ�ชีพตลอดจนลดค่�ใช้จ่�ย ต้นทุนก�รผลิตให้แก่เกษตรในพืน้ ที่ ครงก�ร ดยใช้ผลิตภัณ ์ จุลินทรีย์ของกรมพั น�ที่ดิน

ท ัง ครงการ

ครงก�รพั น�พืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทอน จังหวัดอุดรธ�นี ตัง้ อยูใ่ น พืน้ ทีป่ �สงวนแห่งช�ติ ป�น�ยูง ป�น้�ำ สม และเขตป ริ ปู ทีด่ นิ ท้องที่ หมูท่ ี่ 0 ตำ�บลคำ�ด้วง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี มีพื้นที่ทั้งหมดของ ครงก�ร 6 250 ไร่ พื้นที่จัดระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำ�ไปแล้ว 00 ไร่คงเหลือ 50 ไร่ อยู่ระหว่�ง พิกัด 20 0.2 02 .6 20 6 . 2205 .22 บนแผนที่ประเทศไทย ม�ตร�ส่วน 0 000 ลำ�ดับชุดที่ 0 ระว�งแผนที่ 5 5 UDONTHANI 29


¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹¡Ò÷Õ輋ҹÁÒ

เนือ่ งจ�กพืน้ ทีท่ �ำ ก�รเกษตรของเกษตรกรใน ครงก�ร ส่วนม�กเป็น พืน้ ทีล่ �ดชัน ง่ มีปั ห�เกีย่ วกับก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน และดินข�ด คว�มอุดมสมบูรณ์ จงจำ�เป็นทีจ่ ะห�ท�งป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของ ดิน ดยก�รจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ ก�รปรับปรุงบำ�รุงดินด้วยอินทรีย วัต ุ จัดห�แหล่งน้ำ� และพั น�อ�ชีพของเกษตรกรในหมู่บ้�นให้มั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้ร�ษ รเข้�ไปบุกรุกทำ�ล�ยป�ต้นน้ำ�ดังกล่�ว

ปร ยชน์ทไ ้รับจาก ครงการ

ครงก�รพั น�พืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทอน อันเนือ่ งม�จ�กพระร�ดำ�ริ จังหวัด อุดรธ�นี ส�ม�ร ช่วยลดปั ห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินบริเวณพื้นที่ ล�ดชันภูเข� ช่วยทำ�ให้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมของร�ษ รมีคว�มอุดมสมบูรณ์ ม�กข้น ร�ษ รส�ม�ร ลดค่�ใช้จ�่ ยในก�รใช้ปยเคมี ุ ในก�รบำ�รุงผลผลิต และทำ�ให้ร�ษ รมีร�ยได้เพิ่มข้น

ว้ ยสาย ร เน รอันยาวไกล ล ร ปรชาสามาร ในการ ก้ไข ป หาความเ อื นร้อนของราษ รท น้ อของป หา จงส่งผลให้ราษ ร ทังใน ืนท ล ล วกใกล้เคยงกับ ครงการ สามาร ลืม าอ้าปากไ ้ ไ ้มชวิ ความเป็นอยู่ท ขนอย่าง ่อเนือง ล ยังช่วยรักษาผืนปา งเป็นทรั ยากรอันทรงคุ ค่านไว้ให้กับลูกหลานบนผืน ผ่น ินไทย ขอขอบคุณข้อมูลจ�ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพือ่ ประส�นง�น ครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ สำ�นักง�น กปร. 30


UDONTHANI 31


ÊÒüٌNjÒÃÒª¡ÒÃ

¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ จั ง หวั ด อุ ด รธ�นี มี วิ สั ย ทั ศ น์ ว่ � เมื อ งน่ � อยู่ ศู น ย์ ก ล�งอนุ ภู มิ ภ �คลุ่ ม น้ำ � ขง เพร�ะเร�อยู่ ห่ � ง จ�กช�ยแดนไทย ล�ว เพี ย ง 5 กิ ลเมตร และ เป็ น ศู น ย์ ก ล�งคว�มเจริ ก้ � วหน้ � ทั้ ง ท�งเศรษ กิ จ ก�รค้� ก�รลงทุน ก�รคมน�คม ก�รศกษ� ก�รท่องเทีย่ ว และศ�สน� ่งทั้งหมดนี้เป็นศักยภ�พที่ผมเห็นควรว่� อุดรธ�นีไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงหรือศูนย์กล�งของอนุ ภูมิภ�คลุ่มน้ำ� ขงเท่�นั้น แต่เร�คือ มห�นครอุดรธ�นี มห�นครที่น่�อยู่อ�ศัย ่งแม้แต่นักธุรกิจ นักก�รทูต หรือข้�ร�ชก�รระดับสูงจ�กต่�งช�ติประเทศเพื่อบ้�น ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภ�พเหล่�นี้มัก จะเดินท�งม�ใช้ชีวิต ในช่วงวันหยุดสุดสัปด�ห์ในจังหวัดอุดรธ�นี ประกอบ กับท่�อ�ก�ศย�นอุดรธ�นีเป็นท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ ง่ ทำ�ร�ยได้ม�กเป็นอันดับ 2 ของท่�อ�ก�ศย�นในกำ�กับ ของกรมก�รท่�อ�ก�ศย�น อีกทั้งมห�วิทย�ลัยร�ชภั อุ ด รธ�นี กำ � ลั ง ดำ � เนิ น ก�รสร้ � งหอประชุ ม แห่ งใหม่ ่ง C ai an องค์กรของรั ที่ส่งเสริมก�รจัด ประชุมและแสดงสินค้�ระดับน�น�ช�ติ ได้ให้คว�มเห็น ว่�...ในภ�คอีส�นนี้ อุดรธ�นี ือว่�มีศักยภ�พสูงม�กใน เรื่องก�รจัดประชุมสัมมน�ระดับน�น�ช�ติ อย่�งไรก็ต�ม ทิศท�งก�รพั น�จังหวัดอุดรธ�นี จะดำ�เนินก�รมุ่งไปสู่เป้�ประสงค์ก�รเป็นศูนย์กล�งก�ร พั น� ทั้งด้�นก�รเกษตร เกษตรอุตส�หกรรม ก�รค้� ก�รลงทุน ก�รท่องเที่ยว ทรัพย�กรธรรมช�ติได้รับก�ร ดูแลรักษ� สังคมมีคว�มเข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย กระผมในน�มของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี รู้สก ดีใจและเป็นเกียรติอย่�งยิง่ ทีภ่ �คเอกชนอย่�ง ¹ÔµÂÊÒà SBL เห็นคว�มสำ�คั ของก�รเผยแพร่เรื่องร�วคว�ม เคลื่อนไหวในจังหวัดอุดรธ�นีให้ส�ธ�รณชนได้รับทร�บ ใน อก�สนี้จงขอกล่�วขอบคุณทีมง�นผู้ผลิต และหน่วย ง�นทั้งภ�ครั ภ�คเอกชน ตลอดจนศ�สนส �นต่�ง ที่กรุณ�ให้คว�มร่วมมืออย่�งดียิ่งในก�รประช�สัมพันธ์ จังหวัดอุดรธ�นีของเร� เพื่อที่เร�จะได้ก้�วไปสู่คว�ม เป็น มห�นครอุดรธ�นี อย่�งเต็มขั้น .................................... น�ยชย�วุธ จันทร ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี

UDONTHANI 33


34


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´

¹ÒªÂÒÇØ ¸ ¨Ñ ¹ ·Ã ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ เส้นท�งชีวติ ของเด็กนักเรียนส�ยวิทย�ศ�สตร์คนหน่ง ง่ ครอบครัวมุง่ หวังให้เรียนท�ง ส�ยแพทย์ เพื่อจะช่วยเยียวย�รักษ� รคภัยไข้เจ็บให้ผู้ปวย ต้องหันเหม�สู่ส�ยนักปกครอง ทีม่ บี ทบ�ทสำ�คั ในก�รพั น�คุณภ�พชีวติ และคว�มเป็นอยูข่ องประช�ชนในจังหวัดต่�ง ให้ดีข้นในทุก ด้�น นั่นเป็นเพียงเพร�ะท่�นส�ม�ร สอบเทียบชั้น ่งช่วยย่นระยะเวล� เรียนได้หน่งป ประจวบกับสอบเอ็นทร�น ์เข้�คณะรั ศ�สตร์ จุ �ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยได้ ในปเดียวกัน และจบก�รศกษ�ด้วยคะแนนเกียรตินิยม อันดับ ชีวิตของท่�นจงก้�วสู่ก�ร เป็นนักปกครองเต็มตัว นอกจ�กนี้ท่�นยังศกษ�เพิ่มเติมในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง จนสำ�เร็จเป็น นิติศ�สตรบัณ ิต มห�วิทย�ลัยสุ ขทัยธรรม�ธิร�ช และพั นบริห�รศ�สตรมห�บัณ ิต ส �บันบัณ ิตพั นบริห�รศ�สตร์ ท่�นเคยดำ�รงตำ�แหน่งรองผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดชุมพร ปร�จีนบุรี และนครร�ชสีม� ก่อน จะย้�ยไปเป็นผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดมห�ส�รค�ม และล่�สุดคือเดือนตุล�คม 255 ม�เป็นผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี ประวัตทิ กี่ ล่�วม�ข้�งต้นนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจ�ก ·‹Ò¹ªÂÒÇظ ¨Ñ¹·Ã ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ¹ÔµÂÊÒà SBL รู้สกเป็นเกียรติอย่�งยิ่งที่ ·‹Ò¹ªÂÒÇظ ¨Ñ¹·Ã ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด อุดรธ�นี กรุณ�สละเวล�อันมีค่�ยิ่ง ให้สัมภ�ษณ์พูดคุย งเป้�หม�ยและทิศท�งก�รพั น� ¨Ñ§ËÇÑ´ÍشøҹÕ

มหานครอุ ร าน

เร�มี i ion หรือวิสัยทัศน์ของจังหวัด เรื่องคว�มเป็นศูนย์กล�งของอนุภูมิภ�ค ลุ่มน้ำ� ขง เพร�ะอยู่ห่�งจ�กช�ยแดนเพียง 5 กิ ลเมตร และปล�ยป 255 จะเปด C ข้นม� น่�จะทำ�ให้อุดรธ�นีคกคักม�กข้น เมื่อต้นเดือนตุล�คม ท�งว�รส�รก�รเงินธน�ค�ร ได้ม�จัดมหกรรมก�รเงิน หรือ on o ที่อุดร ผมได้ไปต้อนรับท่�นอดีตรั มนตรี ว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ม.ร.ว.ปรีดิย�ธร เทวกุล หรือคุณช�ยอุย ่งได้ม�เป็นประธ�น เปดง�น และผมได้ข้นกล่�วสุนทรพจน์ว่� ...ใน าคอสานจังหวั ให ่ อย่าง คราชก ขอน ก่นก ล้วนปร กาศ ัวเหมือนกันว่าเป็นเมืองหลวง าคอสาน เมือผมมาเป็นผู้ว่า ทอุ ร ผมเหนศักย า ของอุ ร ว่า กาย า เราเป็นยิงกว่าเมืองหลวงอสานอก ผมใช้ คาว่า เราคือมหานครอุ ร าน เพร�ะคว�มคกคักของธุรกรรมท�งเศรษ กิจที่เกิดข้นในย่�นศูนย์กล�งเมืองนี้ ไม่ได้ แพ้ขอนแก่นกับ คร�ชเลย ในเรื่องของท่�อ�ก�ศย�นเร�เป็นท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ และ ได้รับงบประม�ณปรับปรุงพั น�อ�ค�รผู้ ดยส�ร เพื่อเป็นหน่วยสำ�หรับรองรับไฟลท์บิน ระหว่�งประเทศ ดยเ พ�ะ อีกไม่กี่เดือนนี้ ก็จะมีไฟลท์บินตรงระหว่�งต่�งประเทศเกิดข้น ้�ไปดูตัวเลขแล้ว ท่�อ�ก�ศย�นเร�ทำ�ร�ยได้เป็นอันดับ 2 ของท่�อ�ก�ศย�นของกรม UDONTHANI 35


ท่�อ�ก�ศย�น ไม่นบั ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ ที่ก�รท่� ดูแลอยู่ คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงร�ย ภูเก็ต ่งเร�ทำ�ร�ยได้ เป็นอันดับ 2 ของเร�นี่น่�จะเป็นผู้ ดยส�รใน ประเทศบินเยอะ C ที่ม�จ�กต่�งประเทศ ค่อนข้�งจะบินม�ลงทีเ่ ร�น้อย แต่ผู้ ดยส�รใน ประเทศเร�เยอะ ปริม�ณผู้ ดยส�รในประเทศ ของเร�เยอะ ช่ ว งนเรา บว่ า ความคกคั ก จาก ง สปป ลาว มมาก ามลา บั จู ากความเ บิ ของลาว คนอเมริกนั เชือสายลาว ทมาลงทุน ทา ุรกิจในเวยงจันทน์ นักการทู นัก ุรกิจ หรือข้าราชการร ับสูงเหล่าน เยนวันศุกร์ งวั น อาทิ ย์ เ ขาจ มไล สไ ล์ ใ นอุ ร บ�งคนม�เช่�หรือม� ื้อคอน ด อพ�ร์ทเม้นท์ หรือจอง รงแรมเพือ่ ม�ชิลเอ�ท์ทอี่ ดุ ร ในเย็น วันศุกร์ แล้ววันอ�ทิตย์เย็นก็เดินท�งกลับ เร�ได้กลุม่ ทีม่ ศี กั ยภ�พ เร�มีห�้ งช็อปปงมอลล์ มีไ เปอร์ม�ร์ทหล�กหล�ยทั้งวัสดุก่อสร้�ง คนจังหวัดข้�งเคียงและคนจ�ก ังตรงข้�มก็ ข้�มม� ง คนหนองค�ยก็เลยม�ที่นี่เพร�ะอีก แค่ไม่กี่กิ ลก็มีคว�มคกคักในตัวเมือง และอีกเรื่องที่เป็นจุดแข็งของเร� คือเร� 36

àÁ×èͼÁÁÒ໚¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ·Õè ÍØ´ÃÏ ¼ÁàËç¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¢Í§ÍØ´ÃÏÇ‹Ò ¡ÒÂÀÒ¾ àÃÒ໚¹ÂÔ觡NjÒàÁ×ͧ ËÅǧÍÕÊÒ¹ÍÕ¡ ¼Á㪌 คาว่า เ าคือมหานค ÍشøҹՔ เป็ น ที่ ตั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น อิ น เตอร์ เนชั่นแนลและเป็นเนชั่นแนล ในเรื่องของ มรดก ลกที่บ้�นเชียง ปนี้ก็จะครบ 50 ป แห่งก�รขุดค้นพบมรดก ลกบ้�นเชียง ในแวดวง บร�ณคดี ลก ือว่�เป็นอู่อ�รยธรรมเก่�แก่ และท เลบั ว ง งกมมาเนิ นนาน ล้ ว เ ยง ่ว่าเป็น ทเ ิงค้น บ ล เป ปร ูปร ชาสัม ัน ์ไป กไ ้สือทช่วย ปร คมกันในช่วง ปทผ่านมา กเริม คกคัก ล เริมมการเ รยมความ ร้อม มการ

จั ร เบยบ ทังอนุรกั ษ์บงบัว งควบคูไ่ ปกับ การ ั นาส่งเสริมให้ไปอย่างสม ุล รวมทั้ง เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติอื่น เช่น ภู อยลม เป็นต้น ่งท�งอบจ. ท�ง อำ�เภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่นใน พื้นที่ ก็มีก�รจัดเตรียมกิจกรรมก�ร ชว์เรื่อง ไม้เมืองหน�ว ไม่ต้องไปดูไกล งจังหวัดอื่นที่ เดินท�งไกล แต่น่ีลงเครื่องบินที่อุดร แล้ว นั่งร ไปประม�ณ 0 น�ทีก็ งภู อยลม ไป รับอ�ก�ศเย็นบริสุทธิ และเที่ยวชมไม้เมือง หน�ว เป็นต้น รวมทัง หล่งท่องเทยวเชิงศาสนา เราม ศาสนส าน มวั ม ร ทป บิ ั ิ ป บิ ั ชิ อบ ทมศิ ษยานุ ศิ ษย์ ทั วปร เทศ ล นานาชา ิ เช่น วั ปาบ้าน า ง ม้หลวง ามหาบัว ท่านจ สิน ล้ว ่ว่าศิษยานุศิษย์ยังเคาร ยังร ลก งท่าน คาสอนของท่าน ช่วงหน้� ก นิ ร ก็จะติดในบ�งช่วงเพร�ะคนม�ทำ�บุ ม�ก คนศรัทธ�ม�ก ไม่ได้ศรัทธ�ในเรื่อง อภินิห�รนะ แต่ศรัทธ�ในเรื่องคำ�สอนของ ท่�น ่งเป็นสัจธรรมและเป็นอก�ลิ ก คือ ไม่มีวันที่ล้�สมัย ้�เป็นเรื่องอภินิห�รบ�ง ครั้งเกจิบ�งท่�นพอมรณภ�พไป คนก็อ�จจะ


อันดับ เป็นภ�คเกษตร อันดับ 2 เป็นภ�ค อุตส�หกรรม อันดับ เป็นภ�คก�รศกษ� าคเกษ ร เร�มีข�้ วเป็นอันดับ ทีท่ �ำ ร�ยได้ แต่ข�้ วเร�ปลูกข้�วเหนียวเยอะกว่� ประม�ณ 0 0 เร�บริ ภคเอง 0 จำ�หน่�ยอยู่ 60 ส่วนข้�วเจ้�ปลูกแค่ 20 แต่ ้�คิดเป็นผลผลิตมวลรวมจังหวัด ก็ ือเป็นอันดับ อันดับ 2 ลงม�ก็เป็น เรื่องของอ้อย รงง�น ่งใช้ทำ�น้ำ�ต�ล เร�มี รงง�นน้ำ�ต�ล ง รง อันดับ คือมัน สำ�ปะหลัง ง่ มีแนว น้มดีขน้ ทำ�ให้พนื้ ทีก่ �ร เพ�ะปลูกอ้อยของปนีส้ วิงม�ทีม่ นั สำ�ปะหลัง เพร�ะบังเอิ น้ำ�ต�ลในตล�ด ลกปนี้ร�ค� กระทบไปนิ ด หน่ ง เนื่ อ งจ�กร�ค�น้ำ � มั น ตล�ด ลกตกต่ำ�ม�กกว่� 50 บร� ิลคือ ผู้ส่งออกน้ำ�ต�ลอันดับ ไทยอันดับ 2 เกษ ร อุ สาหกรรม จงห้�มนำ�อ้อยผลิตเป็นแกส อลล์ แต่ ขณะนี้ล่�สุดมีแนว น้มว่�บร� ิลม�เจอผล นาการศกษา เรื่องผลผลิตมวลรวมของจังหวัด หรือ กระทบล�นิ น ่ � คื อ น้ำ � เยอะบริ เ วณรั ro ro incia ro ct ตอนเหนือ ทำ�ให้ผลผลิตอ้อยลดลงไป และ

ลืมเลือนไปแต่ �้ ว่�กันด้วยเรือ่ งของป ปิ ท� และ คำ�สอนที่เป็นอก�ลิ ก คนก็จะม�แวะเวียนไป เรื่อย วั หลวงปูล วั าผา ง และ วั ปา นาคาน้อยของหลวงต�อินทร์ ว�ยมีผมู้ �กร�บ นมัสก�รท่�นม�กม�ยในแต่ละวันนี้ คือกำ�ลัง ศรัทธ� ก็เลยกล�ยเป็นนำ�เงินม�ที่จังหวัดนี้ บินม�ลง ม�กินข้�ว ไปทำ�บุ และพระป บิ ตั ิ ดีป ิบัติชอบ ท่�นไม่ได้เก็บเงินเอ�ไว้ในท�ง อื่นนะ ท่�นเอ�ม�บำ�รุงพั น�ชุมชน อย่�ง เช่น หลวงปูจันทร์ศรี วั ิสม ร ์ ท่�นก็ รวบรวมปัจจัยทีค่ นม� ว�ยปรับปรุงห้องไอ ยี ู ของ รงพย�บ�ล สร้�ง รงเรียน รงพย�บ�ล รวมทั้งสร้�งเสน�สนะที่ยิ่งให ่ พระเจดีย์ อะไรต่�ง หรือวั ปา ูก้อน เป็นแหล่งท่อง เที่ยวเชิงธรรมะด้วย

ง องเ า คือ àÃÒ໚¹·ÕèµÑé§áËÅ‹§·‹Í§ เที่ยวที่เ นอินเตอ ๪Ñè¹á¹ÅáÅÐ໚¹ ๪Ñè¹á¹Å ã¹àÃ×èͧ¢Í§ Áô¡âÅ¡·Õ躌ҹàªÕ§ นี ค ห่ง า ค้น ม âÅ¡ºŒÒ¹àªÕ§ ผลผลิตน้ำ�ต�ลในยุ รปตะวันตกก็ต่ำ�ลงกว่� ปที่ผ่�นม� ในยุ รปตะวันออกก็ต่ำ�ลงจ�ก หัวบีทน้ำ�ต�ลต่ำ�กว่�ปที่ผ่�นม�ยกเว้นรัสเ ีย ประเทศเดียวที่ดีข้น เบร�รุส หรือว่�ยูเครน นี่ต่ำ�ลง เพร�ะ ะนั้นก็ส่งผลให้ร�ค�น้ำ�ต�ล ่งเร�ค�ดว่�ปนี้จะไม่ดี เพร�ะร�ค�อ้อยปนี้ สต�ร์ทที่ 0 บ�ท ตัน ในขณะที่ปที่แล้ว UDONTHANI 37


ินค้าเ ต างตว ว ºÒ§µÑÇÍÒ¨¨Ðź àÃÒµŒÍ§ »ÃѺ»ÃاµÑÇãËŒ·Ñ¹ µŒÍ§ Ãٌ෋ҷѹµÅÒ´ áÅŒÇä» ้วย นทง ้ ิตต้นนา างนา ายนา

ร�ค�อยู่ที่ 00 บ�ท เดิมเร�คิดว่�ร�ค�ไม่ดี แต่ ณ วันนี้ล่�สุดเช็คร�ค�เมื่อปล�ยเดือน ตุล�คม ร�ค�ในตล�ดล่วงหน้�น้ำ�ต�ลสวิง ข้นสูงสุดในรอบหล�ยเดือนที่ผ่�นม� ก็ดูเป็น แนว น้มทีด่ ี ก็สง่ ผลดีตอ่ เกษตรกรของเร�ด้วย ส่วนผลผลิตมวลรวมจังหวัดอันดับ 2 คือ าคอุ สาหกรรม ดยเ พ�ะเกษตร อุตส�หกรรม เร�มี รงสีให ่มีนักธุรกิจค้� ข้�วเยอะ และสม�คมผู้ค้�ข้�วจ�กสิงค ปร์ ม�เจร�กั บ ท�งจั ง หวั ด กั บ ผู้ ป ระกอบก�ร รงสี เนื่องจ�กเข�ทร�บชื่อเสียงดีว่�ข้�ว เหนียวเร�ดีทสี่ ดุ เร�ค�ดว่�ประม�ณ 5 0 000 ตัน เหลือจ�กบริ ภคข�ยก็ประม�ณ 200 000 กว่�ตัน แนว น้มก็น่�จะดี เพร�ะว่�ประเทศ เพื่ อ นบ้ � นอย่ � งเวี ย ดน�มเอง ก็ ไ ด้ รั บ ผล กระทบแรงเหมือนกับอินเดีย ภ�คเกษตร อุตส�หกรรมก็มีแนว น้มที่สดใสข้นเรื่อย อันดับ เป็นเรื่องของ าคการศกษา เพร�ะประช�กรเร�เยอะ .6 ล้�นคน จังหวัด ข้ � งเคี ย งก็ เ ข้ � ม�เรี ย นอยู่ ใ นมห�วิ ท ย�ลั ย ร�ชภั อุดรธ�นี และมีวิทย�ลัยของเอกชนที่ เปดก�รเรียนก�รสอนระดับอุดมศกษ� หรือ ระดับอ�ชีวศกษ�ด้วย ก็ชว่ ยสร้�งให้มธี รุ กรรม ท�งด้ � นนี้ เ กิ ด ข้ น เรื่ อ งก�รค้ � ก�รลงทุ น ภ�คบริก�ร เร�ก็ครบวงจรทั้งธุรกิจ รงแรม หอประชุมขน�ดให ่ ที่รองรับระดับ ด�ว ข้นไป หอประชุมของมห�วิทย�ลัยร�ชภั แห่ ง ใหม่ ที่ กำ � ลั ง สร้ � งข้ น ก็ ใ กล้ จ ะเสร็ จ ก็ จ ะช่ ว ยรองรั บ ก�รประชุ ม สั ม มน�ระดั บ น�น�ช�ติได้ ล่�สุดเมื่อสัปด�ห์ที่แล้ว C ai an คือ องค์กรของรั ที่ดูเรื่องส่งเสริม ก�รจัดประชุมและแสดงสินค้� ได้ม�ประชุม 38

แล้ ว บอกว่ �ในภ�คอี ส �นนี่ ื อ ว่ � อุ ด รธ�นี มีศักยภ�พสูงม�ก ท�งจังหวัดเองก็เร่งรัด ในเรื่องของก�รเก็บข้อมูล ก�รจัดประชุม ก�รแสดงสินค้�ในระดับช�ติที่เกิดข้น เพื่อให้ ข้อมูลไปยัง C สำ�หรับทำ�แผนก�รพั น�

ผน ั นาจังหวั ในป

ส่ ว นสำ � คั คื อ เรื่ อ งของก�รส่ ง เสริ ม ผลิตภ�พภ�คเกษตร เพร�ะอันดับ ของ เร�คื อ ผลผลิ ต ท�งก�รเกษตร ข้ � ว อ้ อ ย มั น สำ � ปะหลั ง ล ก�รส่ ง เสริ ม เกษตร แปลงให ่ต�มน ยบ�ยของกระทรวงเกษตร

เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ก�รผลิ ต ต่ อ ไร่ ใ ห้ มั น ู ก ลง ก�รรวมตั วของเกษตรกรไทยไม่เ หมือนใน ต่�งประเทศ เร�เป็นเกษตรกรร�ยย่อยเยอะ เพร�ะว่�วิธีก�รรับมรดกของเร�นั้นมีลูกกี่ คนก็ต้องม�ห�รเท่�กัน ทำ�ให้เกษตรกร ือ ครองทีด่ นิ ในแปลงเล็ก ทำ�ให้เกษตรกรมีพลัง ต่อรองกับผูค้ �้ ปุย ย� เมล็ดพันธุน์ อ้ ย ยกเว้น กลุ่มที่สมัครเป็นสม�ชิกสหกรณ์ ก็อ�จจะ มี พ ลั ง เยอะหน่ อ ย แต่ ส่ ว นให ่ ก็ จ ะเป็ น ร�ยย่อย เร�จะเน้นให้เป็นรูปของเกษตร แปลงให ่ ่งกำ�ลังอยู่ในก�รดำ�เนินก�ร เหมือนกับทุกจังหวัด


แนวท�งของเร�คื อ ไปส่ ง เสริ ม ก�ร พั น�เรื่ อ งข้ � วพั น ธุ์ ดี เมล็ ด พั น ธุ์ ปรั บ เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุก ป เป็นต้น ก�รส่ง เสริมเรื่องก�รนำ�เครื่องจักรเครื่องกลม�ใช้ ในกลุ่มวิส�หกิจชุมชนหรือในกลุ่มเกษตรกร จะต้องให้คว�มสนใจ ตลอดจนไป งเรื่อง ของก�รส่งเสริมผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ เป็น ออร์แกนิค ผู้ปร กอบการทางสิงค ปร์ไ ้ ามว่าเรามข้าวเหนยวอินทรย์ไหม กคุยกัน ล้วว่าผลผลิ เราไม่มาก อทจ ไปส่งออก เรา ค่บริ คกยังไม่เ ยง อ ล ผมกไ ้ นาเสนอไปว่า ้ามการทาสั ากันชั เจน การัน ราคากันเลยว่า ันล เท่าไหร่ เราก จ จูงใจเกษ รกรไ ้ ขอให้มความชั เจน เหล่�นี้ก็เป็นส่วนหน่งของก�รส่งเสริมภ�ค เกษตร ส่วนเรือ่ งของก�รเตรียมคว�มพร้อมภ�ค อุตส�หกรรม เพื่อรองรับประช�คมอ�เ ียน มี ก �รเตรี ย มคว�มพร้ อ มด้ � นภ�ษ� ก�ร เตรี ย มคว�มพร้ อ มในเรื่ อ งสมรร นะของ ผู้ใช้แรงง�นในภ�คอุตส�หกรรมนี้ก็สำ�คั ในเรื่องของก�รศกษ� ่งเป็นอันดับ ของ ผลิตมวลรวมของเร� ก็ต้องให้คว�มสำ�คั ในเรื่องก�รเตรียมเย�วชนของเร�ให้เรียน ให้ตรงส�ข�ที่ตล�ดต้องก�ร ่งสอดก็คล้อง กับน ยบ�ยของรั บ�ล ก�รเปลี่ยนจ�กส�ย สังคมศ�สตร์ที่ข�ดแคลนม�เป็นส�ยที่ตล�ด ต้องก�ร เช่น ส�ยอ�ชีวะ

เปาหมายการ ั นาทุก าคส่วน ÊÙ‹ AEC

คนส่ ว นให ่ ข องจั ง หวั เราอยู่ าค เกษ ร เรา ้ อ งมาวิ เ ครา ห์ กั น ว่ า เมื อ เป ปร ชาคมอาเ ยน ล้ ว ื ช ั วไหน ของเราจ ไ ้รับผลกร ทบทางบวก คือม อกาส ทจ ข่ ง ขั นใน ลา ายใน ปร เทศ ้ ว ยกั น หรื อ ื ช ั วไหนทเราจ ไ ้ รั บ ผลกร ทบในเชิ ง การ ข่ ง ขั น ทเรา อาจจ มการเสยเปรยบ เราจ ้องมการ วิ เ ครา ห์ ร่ ว มกั น ทั งผู้ ผ ลิ ้ น นากคื อ เกษ รกร กลางนาคืออุ สาหกรรม ปรรูป ล ผู้ ส่ ง ออกทเป็ น ปลายนา เช่ น เรื่ อ ง ของอ้ อ ย ขณะนี้ อิ น ดนี เ ี ย ่ ง เป็ น ตล�ด ให ่ ใ นอ�เ ี ย น มี กำ � แพงภ�ษี ป ระม�ณ 0 0 แต่หลังจ�กเปดประช�คมอ�เ ียน แล้ว ต�มเงื่อนไขต้องลดเหลือไม่เกิน 0 เพร�ะยังเป็นสินค้�อ่อนไหวทีต่ อ้ งสงวนเอ�ไว้ แต่ในระยะต่อไปจะต้องลดเหลือ 0 เหมือน ของเร� คือสินค้�บ�งตัวทีเ่ ร�สงวนเป็นสินค้� อ่อนไหว เช่น เรื่องของดอกไม้ เรื่องของเนื้อ มะพร้�วแห้ง ที่เร�สงวนเอ�ไว้ เร�มีบั ชี อยู่ เร�ก็ต้องสงวนต่อไป แต่อย่�งข้�วเร� ไม่ได้สงวนในบั ชีสินค้�อ่อนไหว ในขณะ ที่ประเทศเพื่อนบ้�นเร� อย่�งล�ว กัมพูช� เวียดน�ม พม่� ก็ผลิตข้�วได้ไม่แพ้เร� ล่�สุด ปที่แล้วข้�วหอมผก�ของกัมพูช�ได้ร�งวัล ที่ ในก�รประกวดข้�วหอม ลก เวียดน�ม

มาคม ้ค้า ้าว า ิงค มาเ า ทาง ¨Ñ§ËÇÑ´¡Ñº¼ÙŒ»ÃСͺ ¡ÒÃâçÊÕ à¹×èͧ¨Ò¡à¢Ò ·ÃÒºª×èÍàÊÕ§´ÕÇ‹Ò ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇàÃÒ´Õ·ÕèÊØ´

UDONTHANI 39


เองก็มีต้นทุนก�รผลิตข้�วที่ต่ำ�กว่�เร� มีน้ำ� ดีม�ก เพร�ะได้รับอิทธิพลดีเปรสชั่น พม่� ในสมัยรัชก�ลที่ 5 เคยเสด็จ ไปเยือนย่�งกุ้ง เพื่อทอดพระเนตรก�รค้�ข้�ว แต่ว่�ที่ผ่�นม� ประเทศเข�ไม่สงบ จงเป็นก�รผลิตเพื่อก�ร บริ ภค แต่วันนี้พม่�ต้องกลับม�ทวงแชมป เพร�ะส�มเหลีย่ มป�กแม่น�้ำ อิระวดีนนั้ มีคว�ม สมบูรณ์ม�ก ทีล่ �วค่�แรงวันหน่งไม่ งร้อยแต่ เร�ส�มร้อย เมื่อเป็น C ต้องไม่มีข้อกีดกัน ท�งก�รค้� เพร�ะ ะนั้นเกษตรกรผู้ทำ�น�ก็ ต้องตระหนักว่�ทุนต่อหน่วย ค่�แรง คว�ม อุดมสมบูรณ์สู้ไม่ได้ เร�ก็ต้องม�ทบทวนว่� จะสู้ต่อไหม กระทรวงเกษตรเองก็ ทำ � ต่ อ เนื่ อ งม� ตั้งแต่รั บ�ลที่แล้ว มีก�รสำ�รวจพื้นที่คว�ม เหม�ะสม จำ�แนกพื้นที่เหม�ะสมม�ก น้อย ป�นกล�ง สำ�หรับพืชหลัก ตัว พื้นที่ ไหนไม่เหม�ะสมที่จะปลูกข้�ว และผมยังคิด ต่อไปว่�พื้นที่ไหนเหม�ะสมที่จะปลูกข้�ว ้� มันเหม�ะกับก�รปลูกพืชตัวอื่นก็จะสวิงม� ไม่ ใ ช่ เ พร�ะว่ � ที่ ดิ น ตรงนี้ ไ ม่ เ หม�ะกั บ ก�ร ปลูกข้�วเอ�ไปปลูกอ้อยปลูกมันอ�จจะไม่พอ อย่�งพื้นที่ น้ำ�ดีเหม�ะกับก�รปลูกข้�ว อย่�ลืมว่� เหม�ะกับปลูกข้�ว ก็เหม�ะกับ ปลูกอ้อยเหมือนกัน ในเมือ่ อ้อยมีแนว น้มว่�ดี อ�จจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นพืชตัวอื่น หรือจะ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของข้�วอินทรีย์ ่งตล�ด ก็สนใจเพร�ะตอนนี้ตล�ดเร�ไม่พอที่จะส่งใน เชิงพ�ณิชยกรรมได้ ต้องวิเคร�ะห์ว�่ ตัวไหนที่ มี อก�ส มันสำ�ปะหลังก็ต้องวิเคร�ะห์ว่�ตอน นี้มันเส้นสะอ�ดที่ตล�ดจีนต้องก�ร เพร�ะมี ข้อครห�ว่�มันเส้นไทยมีสงิ่ เจือปนเยอะ ตล�ด จีนที่เป็นตล�ดให ่เรื่องมัน เข�ก็หันไปสนใจ เขมร เพร�ะเขมรสับมือเนื่องจ�กแรงง�น ูก ม�กว่�งง�นเยอะ ในขณะที่เร�ใช้เครื่อง ม่ มันก็ปนแล้วก็อ�จจะมีสิ่งเจือปนเกิดข้น จง ต้องม�ทบทวน แม้ตล�ดยังไปได้ แต่ก็จะต้อง พั น�ให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง ตรงนี้สำ�คั ใน เรื่องก�รเปดประช�คมอ�เ ียน เพร�ะสินค้� เกษตรบ�งตัวบวก บ�งตัวอ�จจะลบ เร�ต้อง ปรับปรุงตัวให้ทัน ต้องรู้เท่�ทันตล�ด แล้วไป ด้วยกันทั้งผู้ผลิตต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และปล�ย น้�ำ ง่ ท�งร�ชก�รไม่ได้รลู้ ก คนทีร่ ลู้ กในเรือ่ ง ปล�ยน้�ำ คือผูส้ ง่ ออก กับกล�งน้�ำ คือผูป้ ระกอบ

จังหวัดเลย แต่อย่�งไรก็ต�มคว�มกังวลของ พี่น้องในพื้นที่ ง่ ก็มีข้อประท้วงข้อกังวลใจอยู่ เร�ก็ต้องรับฟัง

คือ องค อง ที่ เ ื่อง Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒèѴ»ÃЪØÁáÅÐ ง ินค้า ไ ้มา ชม ้ว อ ว่าใน าคอี านนี่ ือว่า ÍشøҹÕÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ÁÒ¡ ก�ร รงสี หรืออุตส�หกรรมแปรรูปต้องม�แชร์ ข้อมูลกับเกษตรกรว่�ต้องก�รตัวไหน ส่วนที่ ดูแล้วไปไม่รอดคุณจะต้องเตือนเร� เพร�ะ เร�จะไปกีดกันไม่ให้เอ�ข้�วเขมร ข้�วล�วม� ไม่ได้แล้ว เพร�ะร�ค� ูกกว่� ขณะเดียวกัน เข�จะม�กี ด กั น ตั้ ง กำ � แพงภ�ษี น้ำ � ต�ลเร� เหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ อิน ดนีเ ีย ื้อเร�เยอะ เพร�ะผลิตไม่พอ นอกเหนือจ�กเรื่องของก�รเกษตร เรื่อง ของก�รท่ อ งเที่ ย วอุ ด ร ก็ มี จุ ด แข็ ง ม�ก เนื่ อ งจ�กเร�เป็ น ที่ ตั้ ง ของท่ � อ�ก�ศย�น น�น�ช�ติ เร�มีเส้นท�งร ไฟผ่�น น ยบ�ย รั บ�ลที่ จ ะสร้ � งร ไฟท�งคู่ ที่ ผ่ � นเร� ก็ จ ะช่ ว ยอำ � นวยคว�มสะดวก รวมทั้ ง ทรัพย�กรธรรมช�ติที่เร�มีอยู่ในดิน ไม่ว่� จะเป็นเรื่องของหินก่อสร้�ง เร�ก็ยังมี รง ม่หินที่สนับสนุนก�รก่อสร้�งต่�ง ได้ หรือ ปแตส ่ ง ยั ง เป็ น ข้ อ ที่ จ ะต้ อ งพู ด คุ ย กั นให้ ชัดเจน สัมปท�นที่สำ�รวจได้แล้ว แต่ว่�จะ ต้องทำ�คว�มเข้�ใจกับพี่น้องที่ได้รับผลกระ ทบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีคว�มเข้�ใจ ดยปร�ศจ�กข้อกังวลใจ หรือ ้�เข�ได้รับผล กระทบ ก็ ต้ อ งได้ รั บ ก�รเยี ย วย�จนเป็ น ที่ น่�พอใจ มันจงจะเดินด้วยกันได้ไปด้วยกัน in in ทุก �ย ตรงนี้จะทำ�อย่�งไร ่ง ท�งร�ชก�รเองก็จะต้องเป็นคนกล�ง เพร�ะ อย่�ลืมว่�ท�งจังหวัดก็ไม่ได้เป็นผู้ตัดสิน มัน เป็นเรื่องอำ�น�จของกระทรวงอุตส�หกรรม จังหวัดนี่เป็นตัวกล�งที่จะบ�ล�น ์หรือสมดุล กล�ยเป็ น ผู้ ป ระส�นในพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ข้ น ้ � ทำ�ได้ตรงนี้ก็จะเป็นศักยภ�พอีกมห�ศ�ลของ

ชาวอุ รกับปร ชาคมอาเ ยน

ผมคิดว่�ช�วอุดรเร�รับรู้เรื่องของก�ร เปดประช�คมอ�เ ียนเหมือนกับทุกจังหวัด ง่ ผมก็รบั ร�ชก�รม� �มว่�เร�รูไ้ หม..รู้ เด็ก นักเรียนก็รู้ มีระบำ�รำ�ฟ้อนอ�เ ยี นรูห้ มด แต่ คว�มชัดเจนของผลกระทบทีจ่ ะได้รบั มันยังไม่ เกิดข้น เปดปุบมันยังไม่เจอ แต่มนั จะใช้เวล� สัก 2 ป หลังจ�กคู่แข่งขันของเร�เข้�ม� ทำ�ตล�ดแข่งกับเร� แต่ก�รเตรียมตัวตั้งรับนี่ แล้วแต่ผปู้ ระกอบก�ร ผูป้ ระกอบก�รทีม่ กี �ร เตรี ย มคว�มพร้ อ มทั น ก็ อ �จจะรั บ มื อ ได้ บ�งคนเตรี ย มตั้ ง ท่ � ที่ จ ะไปบุ กในประเทศ เพื่อนบ้�นแล้ว ผมเคยอยู่ คราช รงงาน ปงมันสาป ย้ายไปหลัง ังอยู่บริเว ชาย น ่เขา ไม่ข้ามไปลงทุนใน ่างปร เทศน เขา ัง บริเว ชาย นเ ือรับวั ุ ิบราคา ูก คน ทรู้เท่าทันกจ เ รยม ัว ผมไ ้เข้าไปเขมร เมือ ปท ล้ว รงเรยนสอน าษาไทย เกิ ขนเยอ ในเวย นามเองกเกิ ขนเยอ เขาเ รยมทจ มาบุก เพร�ะเข�ก็ค�ดหวัง ว่�หลังค�ดว่�เปดประช�คมอ�เ ียน เสรี แรงง�นนัน้ เข�จะม�ข�ยแรงง�นในเมืองไทย บ�งทีเข�อ�จจะเข้�ใจผิด เพร�ะในชัน้ ต้นเปด แค่ ส�ข�เท่�นั้นเอง แค่เรื่องของพย�บ�ล แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกรรม ส �ปนิก และ ธุรกิจก�รท่องเที่ยว เด็กที่เรียนก�รท่องเที่ยว ก�ร รงแรมก็ต้องรับรู้ ผมทร�บว่�มีนักเรียน ก�รท่องเที่ยวจ�กฟลิปปนส์ม�เสนอตัว จะ ม�ทำ�ง�นขอรับเงินเดือน ละ 000 บ�ท วุ ิปริ �ตรี ภ�ษ�อังก ษดีเยี่ยม แล้วเร� จะสู้เค้�ได้ไหม เรื่องนี้ครูอ�จ�รย์ หรือ �ย ร�ชก�รต้องรับรู้ หรือภ�คเอกชนผู้ประกอบ ก�รเองต้ อ งรั บ ทร�บ ต้ อ งมี ก �รเตื อ นใน แง่นี้ เราไม่ไ ม้ องการเป ปร ชาคมอาเ ยน ใน ง่ลบ ่เรากควรให้ข้อมูลทรอบ ้าน ผมคิ ว่าอันนเป็นหน้าทของข้าราชการทจ ้องช่วยทาความเข้าใจ งเรากมการ ัง งบปร มา ในส่วนของการ ั นามการเป ข้าราชการจังหวั ในเรืองน


่วน าค คือเ ื่อง อง ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¼ÅÔµÀÒ¾ าคเ ต เ า อน องเ าคือ ิต ทาง า เ ต ้าว อ้อย มน า ห ง

UDONTHANI


เ าต้องมาวิเค า ห นว่า เมื่อเ ชาคมอาเ ียน áÅŒÇ ¾×ªµÑÇä˹¢Í§àÃҨР䴌ÃѺ¼Å¡Ãзº·Ò§ºÇ¡ ËÃ×;תµÑÇä˹·ÕèàÃÒÍÒ¨¨Ð ÁÕ¡ÒÃàÊÕÂà»ÃÕº

จากใจผูว้ า่ สูช่ าวอุ ร

ผมเคยเป็ น รองผู้ ว่ � คร�ช ่ ง เป็ น จั ง หวั ดให ่ มี 2 อำ � เภอม� และเคย เป็นผู้ว่� จังหวัดมห�ส�รค�มที่เป็นจังหวัด ก�รเกษตรม� เมื่อม�อยู่อุดรธ�นีก็เป็นเมือง เกษตรอุตส�หกรรม มีคว�มเหมือนกับ คร�ช ที่ มี ค ว�มให ่ ตของตั ว จั ง หวั ด มี จำ � นวน ประช�กรเยอะเหมือนกัน แต่ว่�อุดรธ�นีมี คว�มพิ เ ศษในเรื่ อ งของคว�มเข้ ม แข็ ง ของ เอกชน และคว�มมี จิ ต สำ � นกส�ธ�รณะ ือว่�สูงม�ก ตัวอย่�งเช่นสม�คมพ่อค้�จีน ส�ม�ร รวบรวมเงินบริจ�คสร้�งอ�ค�รเรียน ของ รงเรียนอุดรวิทย� มูลค่� 50 ล้�นได้ ด้วยเงินบริจ�ค หรือว่�ที่ศูนย์วั นธรรมไทย จีน ที่ท�งพี่น้องช�วไทยเชื้อส�ยจีนได้ร่วม กันบริจ�คเป็นมูลค่�ประม�ณ 00 ล้�นบ�ท เปดให้คนม�ชมในกล�งเมือง ดยไม่ได้เก็บค่� 42

เข้�ชม กล�ยเป็นจุดดงดูดนักท่องเที่ยว สร้�ง จุดข�ยให้กับเมืองอีกจุดหน่ง ตรงนี้ ือว่�เป็น คว�มเข้มแข็งของจังหวัด ภ�คเอกชนที่นี่มี จิตสำ�นกส�ธ�รณะสูง ให้คว�มร่วมไม้รว่ มมือ กับท�งจังหวัดเป็นอย่�งดี

น ยบาย ล ทิ ศ ทางการบริ ห าร ÃÒª¡Òà น ยบายของผมคือไม่มน ยบาย เ รา ว่ า การเป็ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ทุ ก วั น น ้องมหน้าทร มสรร กาลังบูร าการทุก าคส่วนให้ทางานเป็นไป ามยุท ศาส ร์การ ั นาจังหวั ททุก าคส่วนในจังหวั ไ ้คิ ร่วมกัน ทาร่วมกัน จนมาเป็น ผนยุท ศาส ร์ ของจังหวั หรือกลุ่มจังหวั ปี เข�คิดกัน ม�แล้วว่� เมืองนี้ จังหวัดนี้ควรจะพั น�ไป ในทิศท�งไหน เข�ผ่�นกระบวนก�รมีสว่ นร่วม

ม�จ�กทุกระดับชั้น เพร�ะ ะนั้นผม งใช้คำ� ว่�เป็นผู้ว่�ที่ไม่มีน ยบ�ย เพร�ะน ยบ�ยก�ร พั น�ของเมืองนี้ ูกกำ�หนด ดยคนในเมือง นี้ ทุกภ�คส่วนเข�คิดร่วมกันม�แล้ว มันหมด ยุคแล้วที่ผู้ว่� ย้�ยม� แล้วประก�ศน ยบ�ย ว่ � จะจะต้ อ งไปทำ � อะไร มั น จะไปเก่ ง กว่ � คนที่เข�อยู่ที่นี่ได้อย่�งไร เข�มียุทธศ�สตร์ มีทิศท�งของเมืองอยู่แล้ว เข�เตรียมทำ�ม� ล่วงหน้�แล้ว เร�ก็ไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลง อะไร ลำ�พังเร�หัวเดียว เร�จะไปเก่งกว่�คน ทัง้ เมืองทีเ่ ข�คิดร่วมกันม�ได้อย่�งไร กระทรวง มห�ดไทยหรื อ ระเบี ย บสำ � นั ก น�ยก เรื่ อ ง ก�รบริห�รง�นจังหวัดบูรณ�ก�รได้กำ�หนด กระบวนก�รก�รพั น�ก�รแบบมีส่วนร่วม ผ่�นกลไกล ที่เรียกว่� คณะกรรมก�รบริห�ร ง�นจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร กบจ. กลุ่มจังหวัด ก็มี คณะกรรมก�รบริห�รง�นกลุ่มจังหวัด แบบบูรณ�ก�ร กบก เข�คิดร่วมกันม�แล้ว ทั้งยุทธศ�สตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของเมืองนี้ ผูว้ �่ มีหน้�ทีแ่ ค่ระดม กระตุน้ สนับสนุน แก้ไข ปั ห�ให้ง�นทุกอย่�งเดินไปต�มยุทธศ�สตร์ นั้น ไม่อย่�งนั้นเร�จะเจอปั ห�ว่� ผู้ว่� ม�ใหม่ไปเปลี่ยนไปล้มเข� แล้วก็เป็นที่ม�ของ เสียงบ่นกันว่� ผู้ว่� เปลี่ยนบ่อย ้�ผู้ว่� ทุกคนเดินต�มยุทธศ�สตร์ ไม่ไปเปลี่ยนแปลง อะไร เข�ก็จะเลิกพูดกันว่�กระทรวงมห�ดไทย ย้�ยไปทั่ว ต่อไปจะย้�ยทุก 6 เดือนยังได้ เพร�ะทุกคนเดินต�ม รดแมพของเมือง ไม่ใช่ เดินต�มอำ�เภอใจ ท่านคิ ูผมจ ไปเก่งกว่า คนอุ ร ทเขาเกิ ทน เขาอยูท่ น ล เขา าย ทนไ ้อย่างไร ผมไม่มวันเก่งกว่าหรอก เ ยง ่ผมอาจมปร สบการ ์ในการบริหารงาน ปกครองทหลากหลาย ทจ มาช่วยเขาทางาน ส่วนทิศท�งก�รทำ�ง�นของผมคือ เน้น ก�รมี ส่ ว นร่ ว ม ขณะนี้ ก �รตั้ ง งบประม�ณ


พั น�จังหวัดป 60 เร�เสนอไปแล้วก่อนผม ม� เข�เตรียม ครงก�รไว้แล้ว ผมแค่ม�ลง น�มต�มขั้นตอนแล้วส่งกระทรวงมห�ดไทย เพื่อเตรียมคำ�ขอตั้งงบประม�ณป 60 ไป และ ขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นบริห�รงบประม�ณป 5 กระบวนก�รตั้งงบประม�ณป 60 มันผ่�นไป แล้ว ผมม� ตุล�คม 255 มันเรียบร้อย ไปแล้ว แต่ในก�รเตรียมงบประม�ณป 6 ผมจะใช้กระบวนก�รมีส่วนร่วมให้เข้มข้นม�ก ยิ่งข้น ดยให้มีก�รประชุมสมัชช�ประช�ชน สภ�ประช�ชน หรื อ สมั ช ช�ภ�คพลเมื อ ง คนอุดร จ�กระดับตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด ให้ประช�ชนได้เข้�ม�ทุกภ�คส่วน ไม่ใช่เ พ�ะ ภ�คประช�ชนอย่�งเดียว ภ�ครั ภ�คท้อง ิ่น เอกชน เอ็นจี อ ทุกคนม�นั่งคิดเมืองของ เข�ต�มว�ด ัน เข�อย�กเห็นอะไรจ�กวิสัย ทัศน์อย่�งนี้ เข�อย�กเห็นอะไรจ�กจุดอ่อน จุดแข็ง อก�ส อุปสรรค ทีเ่ ร�เห็นกันอยูน่ ี่ เข� อย�กเห็นหน้�ต�อย่�งไร แล้วเข�อย�กได้อะไร ม�ตอบสนอง เพื่อให้ไป งจุดนั้น แล้วส่วน ร�ชก�รก็ม�ฟังแล้วค่อยไปคิด ปรเจคม�เสนอ เป็นน ยบ�ยป 6 ไม่ใช่ผู้ว่� หรือหัวหน้� ส่วนคิด ปรเจคแล้ว ยนไปให้ประช�ชน หรือ ให้เข�ม�เห็นชอบทีหลัง แต่ฟังเข�ก่อนแล้ว ค่อยไปคิด ครงก�รม� จะปรับกระบวนก�ร ใหม่เป็น ottom จ�กระดับล่�งข้นม�ผสม ผส�นกับ คิดว่�ผมจะเดินไป ในกระบวนก�รอย่�งนี้

าก งทุก าคส่วนเ อการ ื ั นาอุ ร

มนหม ยค ้วที่ว่า ¼ÙŒÇ‹ÒÏ ·ÕèÂŒÒÂÁÒ áŌǻÃСÒȹâºÒ ว่า ไ ทาอ ไ มน ไ เ ่ง ว่าคนที่เ าอย่ที่นี่ 䴌͋ҧäÃ

ผมคิดว่�ก�รพั น�จังหวัดจะต้องเดินควบคู่ กันไปทั้งภ�ครั ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ต้องเดินจูงมือไปด้วยกัน สมัยก่อนหรือในอดีตที่ ผ่�นม�หล�ยทศวรรษ ก�รพั น�อ�จจะภ�ครั มีบทบ�ทนำ� ก�รลงทุนในเมกะ ปรเจคต่�ง รั เป็นผู้เข้�ไปลงทุนเรื่อง ครงสร้�งพื้น �น เรื่อง ต่�ง สมัยก่อนภ�ครั เป็นผู้นำ� แต่ปัจจุบัน พลวัตของ ลกมันรวดเร็ว เร�ต้องยอมรับเลยว่� ในอดีตคนเก่ง ก็จะเรียนแล้วเข้�ม�สู่ภ�ครั เยอะ ในช่วงหลังคนเรียนเก่ง เรียนดี มี คว�มส�ม�ร สูงส่วนม�กไหลไปอยูใ่ นภ�คเอกชน ดยที่ภ�คเอกชนนั้นมีคว�ม ับไวต่อข่�วส�รและ ก�รปรับตัวได้เร็วกว่�ภ�ครั เพร�ะ ะนั้นภ�ค เอกชนจะมีข้อได้เปรียบตรงนี้ จุดแข็งตรงนี้ต้อง ม�ช่วย หรืออ�จจะช่วยนำ�ในบ�งส่วน หรือชี้นำ� ในบ�งส่วนด้วย �้ำ ไป ภ�ครั ก็มหี น้�ทีช่ ว่ ยอำ�นวย

คว�มสะดวก เร�จะไม่ได้นำ�อย่�งนี้อย่�งนั้น แต่ภ�ครั ม�ช่วยสนับสนุน ติดขัดตรงไหน เร�ไปช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก อย่�ไปเป็นตัว ่วง ที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไข ส่วนที่เกินกำ�ลัง เข�ก็ค่อยไปสนับสนุน ผมคิดว่�หน้�ที่เร�เป็น ตรงนัน้ ภ�คประช�ชนเองให้เป็นตัวช่วยตรวจ สอบให้เกิดคว�มสมดุลในลักษณะทีเ่ รียกกันว่� ประช�รั นั่นเอง นี่คือสิ่งที่ภ�คเอกชนหรือ ภ�คธุรกิจเข�กำ�ลังดำ�เนินไปอย่�งนี้ รั กำ�ลัง เดินไปอย่�งนี้ มันจะส่งผลกระทบอะไรกับ ประช�ชน ช่วยกันแนะนำ�ว่�ไปท�งนีด้ ี ไปท�ง นีม้ นั จะเกิดผลกระทบอย่�งนี้ เพร�ะ ะนัน้ เร� จะต้องเดินเคียงคู่กันไป จะไปต�มภ�คเอกชน ดยลำ�พังไม่ดูภ�คอื่นก็ไปไม่ได้ หรือจะเอ�แต่ ภ�คประช�ชนแล้วไม่ดภู �คเอกชน ก�รพั น� ก็อ�จจะช้� จะต้องจับมือจูงไปด้วยกัน

UDONTHANI 43


àÊŒ¹·Ò§¾º

ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´

นาย นว น เ ิ คน ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ไม่เพียงแต่จะเป็นจังหวัดที่มีคว�ม ดดเด่นด้�นก�รท่องเที่ยวเท่�นั้น ด้�นอุตส�หกรรมก็มีคว�ม ดดเด่นไม่แพ้ กัน ดยเ พ�ะอุตส�หกรรมแปรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร นาย นวรร น์ เลิศสุคน ์ อุ สาหกรรมจังหวั อุ ร าน ได้กรุณ�ให้สมั ภ�ษณ์ งภ�พรวมและจุดเด่นของภ�คอุตส�หกรรม ในจังหวัดอุดรธ�นี ตลอดจนผลก�รดำ�เนินต�มน ยบ�ยของรั บ�ล ก�รดำ�เนินก�รช่วยเหลือธุรกิจ และผู้ประกอบก�ร อุตส�หกรรมให้เติบ ตอย่�งยั่งยืน ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

า รวม ้านอุ สาหกรรมของจังหวั อุ ร าน

อุ สาหกรรมในจังหวั อุ ร าน ส่วนให ่เป็นอุตส�หกรรมแปรรูปผลิตผลท�งก�รเกษตร ่งได้แก่ อ้อย ย�งพ�ร� ข้�ว และมันสำ�ปะหลัง นอกจ�กนี้ยังมีอุตส�หกรรมพื้น �นคือก�รทำ�เหมืองหิน และอุตส�หกรรมก�รผลิตเกลือสินเธ�ว์ ่งมีจำ�นวน รงง�นม�กที่สุด ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 44


ผนงาน . ก�รบริห�รจัดก�ร ลจิสติกส์

ชือ รงงาน จานวน รงงาน เงินทุน บาท คนงาน . รงง�นน้ำ�ต�ล 5 12,249,209,018 3,807 2. รงง�นย�งพ�ร� 2 0 000 2 . รงสีข้�ว 2 50 . รงแป้งมัน 62 2 55 5. รง ม่หิน 2 2 500 000 6. เกลือสินเธ�ว์ 2 00 0

วิสัยทัศน์ ล ยุท ศาส ร์

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในก�รพั น�อุตส�หกรรมและผูป้ ระกอบก�ร ทุกระดับในจังหวัด ยุท ศาส ร์ ก�รสนับสนุน รงง�นอุตส�หกรรมและเหมืองแร่ ให้ป ิบัติ ต�มก หม�ยที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 2 ก�รส่งเสริมและพั น�ผูป้ ระกอบก�รอุตส�หกรรมทุกระดับ ให้มีศักยภ�พและเป็นไปต�มม�ตร �น ก�รสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม บุ ค ล�กรให้ มี อ งค์ ค ว�มรู้ ใ นก�ร ป ิบัติง�น

อุ สาหกรรมเกษ ร ปรรูปคือจุ ขงในอาเ ยน

จุ ด แข็ ง ของภ�คอุ ต ส�หกรรมจั ง หวั ด อุ ด รธ�นี จะเป็ น อุตส�หกรรมเกษตรแปรรูป คือ ข้�ว อ้อย ย�งพ�ร� มันสำ�ปะหลัง ่งเป็นอุตส�หกรรมขั้นต้น มี อก�สในก�รสนับสนุนส่งเสริมให้ เกิดอุตส�หกรรมต่อเนื่องในระบบ กล�งน้ำ� ปล�ยน้ำ�ได้ ้�มี อุตส�หกรรมกล�งน้ำ�และปล�ยน้ำ�ของพืชเกษตรเหล่�นี้เกิดข้นใน จังหวัดได้ นั่นจะเป็นจุดแข็งในก�รแข่งขันของภ�คอุตส�หกรรม จังหวัดอุดรธ�นีอย่�งแท้จริง ที่ผ่�นม� กระทรวงอุตส�หกรรมดำ�เนิน ครงก�ร พั น�ขีด คว�มส�ม�ร ในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมแปรรูปก�รเกษตรใน ภูมิภ�ค ่งได้ดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ป 2550 จน งปัจจุบัน ผลก�รดำ�เนินง�นเป็นภ�พรวมของประเทศ จน งป 255 จำ�นวน 0 ร�ย ก่อให้เกิดมูลค่�เพิม่ ท�งเศรษ กิจวัดได้ 6 ล้�นบ�ท ดย ครงก�รดังกล่�ว จะดำ�เนินก�รพั น�ผู้ประกอบก�ร อุตส�หกรรมด้�นเกษตรแปรรูป ด้�น แผนง�น คือ

สิงทผูป้ ร กอบการจ ไ ร้ บั ลดต้นทุน ลจิสติกส์ไม่น้อย กว่�ร้อยละ 0 2. ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต เพิม่ ประสิทธิภ�พก�รผลิต หรือลดต้นทุนไม่น้อยกว่� ร้อยละ 0 . ก�รปรับปรุงคุณภ�พและ สร้�งระบบก�รจัดเก็บข้อมูล พั น�ง�น กระบวนก�รผลิตและควบคุม คุ ณ ภ�พเพื่ อ ให้ ส �ม�ร ติดต�มกระบวนก�รทำ�ง�น และแก้ไขปั ห�เองได้ . ก�รลดต้นทุนพลังง�น ลดต้นทุนก�รใช้พลังง�นได้ ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 0 5. ก�รยกระดับม�ตร �นผลิตภัณ ์ ส�ม�ร เตรียมคว�มพร้อม ระบบม�ตร �นส�กล เพื่อยื่นขอรับรองม�ตร �น ได้อย่�งน้อย ระบบ 6. กลยุทธ์ขับเคลื่อนก�รตล�ด มีแผนก�รตล�ด สำ�หรับนำ� ไปป ิบัติจริงได้ แผน . ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงิน มีแผนก�รจัดก�รเงินเป็น ระบบ สำ�หรับจังหวัดอุดรธ�นี ได้ดำ�เนิน ครงก�รดังกล่�วตั้งแต่ป 2550 จน งปัจจุบนั ดยเ ลีย่ ปละ 2 ร�ย แผนง�น มีผปู้ ระกอบ ก�รอุตส�หกรรมที่ได้รับก�รพั น�แล้วไม่ต�่ำ กว่� 6 ร�ยกิจก�ร 6 แผนง�นนี้ เป็นบันไดขั้นแรกที่จะส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้ ผู้ประกอบก�รมีคว�มเข้มแข็งส�ม�ร ย่�งก้�วสู่เวที C ได้อย่�ง ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

การช่วยเหลือ ุรกิจ

ในปทผ่านมา

สานักงานอุ สาหกรรมจังหวั อุ ร านี ได้ดแู ลช่วยเหลือกลุม่ หรือ ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธ�นี ในป 255 คือก�รดำ�เนิน ครงก�รพั น�ศักยภ�พผูป้ ระกอบก�ร จังหวัดอุดรธ�นี ่งเป็นงบประม�ณที่ได้รับจัดสรรจ�กจังหวัดในป พ.ศ.255 ดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ก�ร กอบรมให้คว�มรู้ และก�รให้คำ�ปรกษ�เชิงลก ดยมีผลจ�กก�รดำ�เนิน ครงก�ร ดังนี้ . ผูป้ ระกอบก�รทีเ่ ข้�ร่วม ครงก�ร มีคว�มรูแ้ ละทักษะในด้�น ก�รจัดทำ�แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ จำ�นวน 50 ร�ย 2. ผู้ประกอบก�รที่ได้รับคัดเลือก 6 กิจก�ร จ�ก 50 กิจก�ร จะได้รับแผนธุรกิจและแผนป ิบัติก�ร จำ�นวน เล่มต่อกิจก�ร . ผู้ประกอบก�ร 6 กิจก�ร ได้รับก�รให้คำ�ปรกษ�เชิงลก จำ�นวน an a ร�ยกิจก�ร และปรับปรุงกิจก�ร ครงก�ร ร�ยกิจก�ร สรุปได้ดังนี้ กิจการหมูย่าง อเค สิ่งที่เข้�ให้ก�รช่วยเหลือคือ ก�ร พั น�กระบวนก�รผลิตสินค้�ให้พร้อมท�น เพื่อรักษ�รสช�ติ อุ่น ร้อน อร่อย ดยเปลีย่ นเป็นเต�ไฟฟ้� ก�รพั น�คีออส เพือ่ รองรับ รูปแบบข�ยเฟรนไชส์ และจัดทำ�คูม่ อื เฟรนไชส์ ทำ�ให้มยี อดข�ยเพิม่ ข้น 25 กิจการนา ริกหมู นัน า สิ่งที่เข้�ให้ก�รช่วยเหลือคือ ยืดอ�ยุของน้ำ�พริกจ�ก เดือนเป็น เดือน ปรับขน�ดของ สินค้�ให้เล็กลง ในร�ค�ที่ ูกลง พั น�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย ผ่�น Fac oo ทำ�ให้ยอดข�ยเพิ่มข้น UDONTHANI


ผนการ ู ล

ในป

สิ่งที่สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดอุดรธ�นีกำ�ลังดำ�เนินก�ร ในปงบประม�ณนี้คือ ก�รดำ�เนิน ครงก�รปรับแผนธุรกิจและเพิ่ม ขีดคว�มส�ม�ร ดยกระทรวงอุตส�หกรรมมีเป้�หม�ย เข้�ให้ก�รช่วยเหลือ 000 กิจก�ร ทั่วประเทศ แบ่งเป็นภ�คก�ร ผลิต 000 กิจก�ร และภ�คก�รค้�และบริก�ร 0 000 กิจก�ร ่ง จังหวัดอุดรธ�นีเป็นจังหวัดขน�ดให ่ ได้รับผิดชอบในก�รคัดเลือก ผู้ประกอบก�ร จำ�นวน 5 กิจก�ร เพื่อเข้�สู่กระบวนก�รวินิจ ัย ปั ห� และก�รให้คำ�ปรกษ�เชิงลกต่อไป

วั ุปร สงค์ ครงการ

กิจการเครืองปน ินเผา อ๊ อนบ้านเชยง สิ่งที่เข้� ให้ก�รช่วยเหลือคือ มีช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยและศูนย์เรียนรู้ ผลิตภัณ ์ เพื่อยกระดับของสินค้� ดยก�รออกแบบส �นที่จัด จำ�หน่�ยเดิม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เครื่องปันดินเผ� มีช่องท�งก�ร นำ�เสนอสินค้�ในรูปแบบออนไลน์ ผ่�นช่องท�งของ Fac oo ทำ�ให้ยอดข�ยเพิ่มข้น . กิจการข้าว นนา ง ม สิ่งที่เข้�ให้ก�รช่วยเหลือคือ ปรับปรุงกระบวนก�รผลิต จ�กข้�ว ก.ก. ทำ�ได้ 50 ชิ้น เมื่อ ปรับแล้วทำ�ได้ 0 ชิ้น พั น�รูปแบบใหม่ ดยนำ�ธั พืช ม� รยหน้� เพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�น Fac oo ทำ�ให้ยอด ข�ยเพิ่มข้น . กิจการสบู่นานมผง บริษัทเดอะ แวนเดอริงบี จำ�กัด สิ่งที่เข้�ให้ก�รช่วยเหลือคือ ปรับเรื่องของกลิ่น ฟอง ขน�ด และรูปลักษณะของก้อนเนื้อสบู่ใหม่ เพื่อเข้�สู่ตล�ดที่สูง ข้น เปลี่ยนบรรจุภัณ ์ และพั น�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย เช่น Fac oo ไปรษณีย์ เป็นต้นทำ�ให้ยอดข�ยเพิ่มข้น 20 กิ จ การผลิ ั ์ ร องเท้ า หนั ง ท้ บ้ า นผั ก บ สิ่งที่เข้�ให้ก�รช่วยเหลือคือ พั น�ระบบบริห�รคงคลัง ดย ปรแกรมเมอร์ออกแบบและพั น�ระบบก�รบริห�รสินค้�คงคลัง เพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย จ�กเดิม ส�ข� เป็น 2 ส�ข� ทำ�ให้ยอดข�ยเพิ่มข้น 2

. เพื่อให้ มีแนวคิดในก�รพั น�จัดก�รธุรกิจให้เป็น ระบบ ส�ม�ร จัดทำ�แผนพั น�และฟนฟูธุรกิจ และต่อยอดก�ร พั น�ผลิตภัณ ์ในเชิงนวัตกรรม 2. เพื่อให้ ส�ม�ร วิเคร�ะห์สภ�พปั ห�และแก้ไข ปั ห�ในเบื้องต้นได้ตรงจุด เพื่อนำ�ไปต่อยอดก�รพั น�ได้อย่�ง ูก ต้อง และสอดคล้องกับสภ�พปั ห� . เพื่อให้ มีผลิตภ�พ ro cti it และก�รพั น� ผลิตภัณ ์ในเชิงนวัตกรรม แนวท�งก�รดำ�เนิน ครงก�ร ประกอบด้วย ก�รประช�สัมพันธ์ ครงก�รและก�รรับสมัคร ก�รคัดเลือก ประเมินและวินิจ ัยเบื้อง ต้น ก�รให้คำ�ปรกษ�แนะนำ�เบื้องต้น และก�รให้คำ�ปรกษ�แนะนำ� เชิงลก ก�รให้บริก�รเ พ�ะเรื่อง

ผลการ าเนินงาน ามน ยบายของรั บาล

สิ่งที่สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดอุดรธ�นีดำ�เนินก�รอยู่ทุกป คือ ก�รยกระดับม�ตร �นผลิตภัณ ์อุตส�หกรรม ให้แก่ผู้ประกอบก�ร และ ดยมีกิจกรรม อยู่ 2 กิจก�ร . กิจกรรมก�รส่งเสริมผูป้ ระกอบก�รให้ได้รบั ก�รรับม�ตร �น ผลิตภัณ ์ชุมชน 2. กิจกรรมก�ร ่�ยทอดคว�มรู้ ดยก�รเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ ในด้�นม�ตร �นผลิตภัณ ์ชุมชน

สิง ว ล้อม ้องมา ร้อมการลงทุน

สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดอุดรธ�นี ให้คว�มสำ�คั กับ น ยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับส่งเสริมให้เกิดก�รลงทุนใน จังหวัด ่งในก�รพิจ�รณ�ออกใบอนุ �ตประกอบกิจก�ร รงง�น ต้องกำ�หนดเงือ่ นไขในใบอนุ �ต ให้ผรู้ บั ใบอนุ �ตต้องดำ�เนินก�รติด ตั้งระบบป้องกันมลภ�วะ เช่น ระบบป้องกัน ุน เสียง น้ำ�เสีย กลิ่น


เหม็น และก�กของเสีย มิให้ไปมีผลกระทบกับคนง�น ประช�ชน และสิ่งแวดล้อม และในกรณี รงง�นบ�งประเภท เช่น รงง�น ผลิตน้ำ�ต�ลทร�ย ผู้ขออนุ �ตต้องทำ�ก�รศกษ�พร้อมกับจัดทำ� ร�ยง�นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะดำ�เนินก�รขออนุ �ต ดยจะดำ�เนิน ครงก�รที่เกี่ยวข้องกับน ยบ�ยสิ่งแวดล้อม ใน ปงบประม�ณ 255 ดังนี้ ครงก�รอุตส�หกรรมสีเขียว ครงก�ร เครือข่�ยอุตส�หกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ครงก�รธรรม�ภิบ�ล สิ่งแวดล้อมส �นประกอบก�ร และแผนก�รตรวจสอบ รงง�น ประจำ�ป

าก งผู้ปร กอบการเ ืออุ สาหกรรมทยังยืน

ก�รประกอบกิจก�ร รงง�น ผลิต ประกอบ บรรจุ ่อม ่อม บำ�รุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภ�พ ลำ�เลียง เก็บรักษ� หรือทำ�ล�ย สิ่งใด ทำ�ให้เกิดน้ำ�เสีย ุนละออง ควันดำ� เสียง กลิ่นเหม็น และก�กของเสียต่�ง ดังนั้นผู้ประกอบกิจก�ร รง�นมีคว�ม จำ�เป็นต้องจัดห�ม�ตรก�ร วิธกี �ร หรือระบบขจัด เพือ่ ป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบกับผู้ป ิบัติง�นใน รงง�น ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ข้�ง เคียงและสิ่งแวดล้อม ก�รประกอบกิจก�ร รงง�นไปก่อเหตุเดือด ร้อนรำ�ค� ต้อง ูกดำ�เนินคดีต�มก หม�ยต�มพระร�ชบั ัติ รงง�น พ.ศ.25 5 อีกทั้งผู้ประกอบกิจก�ร รงง�นต้องตระหนัก

งก�รอยู่ร่วมกันกับประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ข้�งเคียง ดยอ�ศัยหลัก ก�รของธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม อุตส�หกรรมสีเขียว และต้องมี เครือข่�ยสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดปั ห�จะได้ร่วมกันแก้ไขปั ห�ได้ ูกต้องและรวดเร็ว มิให้กระจ�ยออกไปสู่วงนอก เมื่อได้ดำ�เนิน ก�รต�มที่ได้กล่�วม�แล้วในตอนต้น จะทำ�ให้ก�รประกอบกิจก�ร รงง�นที่ร�บรื่น และอยู่ร่วมกับประช�ชนอย่�งยั่งยืน UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¾º

·ŒÍ§¶Ô蹨ѧËÇÑ´

วิ ยท น าน งาน ่งเ ิม า ค องท้อง ิ่น งหว คือ เ นองค ที่ นาคน ทีมงาน ให้เ ่ง น เ ื่อ ้างความ น ความ ้ งานไ ้ คน เ น ทางานเชิง มา ว่าเชิง

48


นาย นย

ÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹·ŒÍ§¶Ô蹨ѧËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ นาย นย า น ่งเ ิม า ค องท้อง ิ่นชานา า ิเ áÅÐÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹ ท้อง ิ่นจังห ัดอุดรธ�นี ได้ก ่� ง ักย � ององค์กรปกครองส่ นท้อง ิ่น จังห ัดอุดรธ�นี ิสัยทั น์แ ะน ยบ�ย อง ส จ.อุดรธ�นี ต อดจน ห้แง่คิด นก�รปฏิบัติหน้�ที่ไ ้อย่�งน่�สน จ ่ง ดย ส่ นตั ท่�นมีคติประจำ� จคอ หิ ิ อต หรอ ค �ม ะอ�ยแ ะค �มเกรงก ั ต่อบ�ป ่งเปน ธรรมรัก �คุ้มครอง กทำ� ห้อยู่อย่�งสงบสุ เปนก�รเตอนสติคน ห้มีสติยั้งคิด ห้ไตร่ตรองก่อน ก�รกระทำ�ก�ร ด ÀÒ¾ÃÇÁáÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ Í»·. ÍشøҹÕ

จังหวัดอุดรธ�นี มีองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่นในพื้นที่จำ�นวน แห่ง แยกเป็นองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด แห่ง เทศบ�ล นคร แห่ง เทศบ�ลเมือง แห่ง เทศบ�ลตำ�บล 6 แห่ง และ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 0 แห่ง ดยบริ บ ทในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี ค ว�มแตกต่ � งกั น ทั้ ง ท�งด้ � น สภ�พภูมิประเทศ เศรษ กิจ และท�งสังคม มีทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธรรมะที่มีชื่อเสียง ได้แก่ วัดป�ภูก้อน วัดป�น�คำ�น้อย ในพื้นที่องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นก้อง อำ�เภอน�ยูง วัดป�บ้�น ค้อ ตำ�บลเขือน้ำ� อำ�เภอบ้�นผือ รวมตลอดทั้งป�คำ�ชะ นดในพื้นที่ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นต�ด อำ�เภอบ้�นดุง และที่สำ�คั มรดก ลกบ้�นเชียง ในพื้นที่เทศบ�ลตำ�บลบ้�นเชียง และอุทย�น ประวัติศ�สตร์ภูพระบ�ท ในพื้นที่องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมือง พ�น อำ�เภอบ้�นผือ ่ง ือว่�เป็นแหล่งธรรมะและแหล่งท่องเที่ยว ท�งประวัติศ�สตร์ที่สำ�คั ่งจะมีหน่วยง�นทั้งภ�ครั ภ�คเอกชน ให้คว�มสำ�คั และให้ก�รสนับสนุนในด้�นต่�ง ง่ องค์กรปกครอง ส่วนท้อง นิ่ นัน้ ต้องเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รประส�นก�รป บิ ตั ใิ น ทุก ด้�นอย่�งเต็มที่

วิสัยทัศน์ ล น ยบายของ ส จ อุ ร าน

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครองท้อง ิ่นจังหวัด ใน �นะที่เป็น หน่วยง�นที่รับผิดชอบทำ�หน้�ที่ประส�นง�น และป ิบัติหน้�ที่ ใน �นะตัวแทนของกรมส่งเสริมก�รปกครองท้อง นิ่ ในร�ชก�ร ส่วนภูมิภ�ค เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รกำ�กับ ดูแล และสนับสนุน ก�รป ิบัติง�นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่นเป็นไปอย่�งมี ประสิทธิภ�พ ในด้�นก�รจัดทำ�แผนท้อง ิ่น ก�รบริห�รง�น บุคคล ก�รเงินก�รคลัง และก�รบริห�รจัดก�ร เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้อง ิ่นมีคว�มเข้มแข็งและมีศักยภ�พในก�รให้ บริก�รส�ธ�รณะ กอปรกับเพือ่ ให้สอดคล้องกับค่�นิยมของกรมส่ง เสริมก�รปกครองท้อง นิ่ ทีว่ �่ ยดมัน่ ในหลักธรรม�ภิบ�ล ได้แก่ ก�รเปด อก�สให้ ต นเองและคนอื่ น มี ส่ ว นร่ ว มในก�รทำ� ง�น มุ่งเน้นบริก�รให้คำ�ปรกษ� ได้แก่ มีคว�มรู้ง�นในหน้�ที่ของ ตนเองที่รับผิดชอบ มีใจกว้�ง ยินดีให้คำ�ปรกษ� แนะนำ� และ รับฟังคว�มคิดเห็นที่แตกต่�ง และ พั น�ตนเองอย่�งต่อ เนื่อง ได้แก่ มีคว�มรับผิดชอบ กระตือรือร้น จริงจัง ทุ่มเทใน ก�รทำ�ง�น เต็มใจเรียนรู้สิ่งใหม่ มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ เพื่อพั น�คุณภ�พง�น และยินดีที่จะแบ่งปันคว�มรู้และทักษะ

UDONTHANI 49


ิหา งาน องอ ท มีมิติใน ้าน าช า มิติใน ้าน า เมือง มิติใน ้าน ชาชน อ ท ต้อง ต หน งมมมองใน า ิ ติหน้าที่ า ติ ตนให้ค อ ค มมิติทง าม มิติอย่างมีความ ม เท่า เทียม น

กั บ ผู้ อื่ น อยู่ ต ลอดเวล� และสอดรั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรมส่ ง เสริมก�รปกครองท้อง ิ่นที่ว่� เป็นองค์กรหลักในก�รส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง นิ่ ป บิ ตั งิ �นต�มอำ�น�จหน้�ที่ ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลเพื่อประ ยชน์สุขของประช�ชน ดั ง นั้ น สำ � นั ก ง�นส่ ง เสริ ม ก�รปกครองท้ อ ง ิ่ น จั ง หวั ด จงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิง่ ทีจ่ ะต้องดำ�เนินก�รพั น�กระบวนก�ร ทำ�ง�นของตนเอง และต้องพั น�กระบวนก�รทำ�ง�นขององค์กร ปกครองส่วนท้อง ิ่นควบคู่กันไป จงเป็นภ�ระหน้�ที่ของท้อง ิ่น จังหวัดใน �นะหัวหน้�ส่วนร�ชก�รประจำ�จังหวัด จักต้องกำ�หนด แนวท�งก�รดำ�เนินก�รเพือ่ บรรลุวตั ปุ ระสงค์ดงั กล่�วข้�งต้นเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด 50

ดยวิสยั ทัศน์ส�ำ นักง�นส่งเสริมก�รปกครองท้อง นิ่ จังหวัด คือ เป็น องค์กรที่จะพั น�คนและทีมง�นให้เก่งข้น เพื่อสร้�งคว�มผูกพันและ คว�มรู้สก ง�นได้ผล คนก็เป็นสุข ทำ�ง�นเชิงรุกม�กกว่�เชิงรับ ดย ใช้กลยุทธ์ก�รป ิบัติง�นและก�รประส�นง�น ดังนี้ . ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพ ติกรรมข้�ร�ชก�รของสำ�นักง�นส่ง เสริมก�รปกครองท้อง ิ่นจังหวัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเองและง�น ดยใช้ระบบก�รตรวจสอบ ติดต�มผลก�รมอบหม�ยง�น และก�ร ประเมินผลก�รป ิบัติง�นต�มขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่และภ�รกิจที่ได้รับ มอบหม�ยที่ชัดเจน พร้อมม�ตรก�รบังคับเพื่อป ิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่ และภ�รกิจ 2. นิเทศก�รป ิบัติง�นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น เพื่อนำ� ข้อสังเกตและข้อบกพร่องที่พบไปสู่ก�รแก้ไขเพื่อเป็นระบบร�ชก�รที่ มีประสิทธิภ�พ ส�ม�ร ตอบสนองแลแก้ไขปั ห�คว�มต้องก�รของ ประช�ชนในพื้นที่อย่�งทั่ว งและตรงประเด็นที่สุด

ผลงานทไ ้สร้างความ าค ูมิใจ

ก�รได้ รั บ ก�รคั ด เลื อ กให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง สม�ชิ ก สภ�เทศบ�ล ตำ�บลหนองวัว อ ในห้วงระหว่�งเดือนสิงห�คม ธันว�คม 255 เป็นไปต�มประก�ศคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ บับที่ 5 255 เรือ่ งก�รได้ม� ง่ สม�ชิกสภ�ท้อง นิ่ หรือผูบ้ ริห�รท้อง นิ่ เป็นก�รชัว่ คร�ว ลงวันที่ 0 กรก �คม 255 ่งเมื่อได้รับก�รแต่งตั้งให้ป ิบัติหน้�ที่ ได้เข้�ไปมีสว่ นร่วมในก�รจัดเวทีประช�คมในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบ�ล เพือ่ รับรู้ รับฟัง งสภ�พปั ห�คว�มต้องก�รของประช�ชน เพือ่ ผลักดันให้เกิดก�ร แก้ไขปั ห� ดยตรง ตรงต�มคว�มต้องก�ร ทั้งนี้ ครงก�รและกิจกรรม ของ ครงก�ร ได้รบั ก�รบรรจุเข้�สูเ่ ทศบั ตั งิ บประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ป เพิ่มเติม เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไขปั ห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชนใน พื้นที่ได้อย่�งทันท่วงที


าก ง อปท เ ือการ ั นาท้อง ิน

มิติในก�รบริห�รง�นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น จะมี มิติในด้�นร�ชก�ร มิติในด้�นก�รเมือง และมิติในด้�นประช�ชน องค์กรปกครองส่วนท้อง นิ่ จะต้องตระหนัก งมุมมองในก�รป ิบตั ิ หน้�ที่ และก�รประพ ติตนให้ครอบคลุมมิตทิ งั้ ส�มมิตอิ ย่�งมีคว�ม สมดุล และเท่�เทียมกัน ไม่ควร น้มเอียงไปมิติใดมิติหน่งอย่�งสุด ต่ง ง่ อ�จจะทำ�ให้เกิดปั ห�ข้นได้ จำ�เป็นต้องเชือ่ ม ยง ง่ กันและ กัน ห�ก น้มเอียงไปท�งใดท�งหน่งอย่�งข�ดสมดุล เชือ่ ได้ว�่ จะเป็น ปั ห�อุปสรรคในก�รบริห�รจัดก�รได้ ดยเ พ�ะอย่�งยิ่งในก�ร ป ิบัติง�นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น จะมีองค์ประกอบจ�กผู้ ที่ม�จ�กก�รเลือกตั้งจ�กประช�ชน และข้�ร�ชก�รพนักง�น ่ง ทัง้ สอง �ยต่�งยด อื ปัจจัยบริบทพืน้ �นของแต่ละประเภทอย่�งยด มัน่ อื มัน่ �ยก�รเมืองมักจะยดป บิ ตั ิ ดยมุง่ เน้น �นคะแนนเสียง เป็นทีต่ งั้ �ยข้�ร�ชก�รประจำ�ก็จะยดมัน่ ในเรือ่ งระเบียบแบบแผน ก หม�ยเป็นที่ตั้ง ดังนั้น จะต้องสร้�งจุดสมดุลของแต่ละ �ยให้มี คว�มเหม�ะสม ให้ได้ทั้งคว�ม ูกต้อง และ ูกใจ ่งจะส่งผลให้มติ ภ�คประช�ชนได้รับผลประ ยชน์อย่�งสูงสุด และจะส่งผลให้นำ�ไป สู่คว�มร่วมมือในก�รพั น�ท้อง ิ่นให้มีคว�มเจริ ก้�วหน้�สืบไป

หลักการบริหารราชการ ทว่า

ยดหลักพระบรมร� ชว�ทของ ร บาทสมเ จ ร เจ้าอยู่หัว

งานราชการนั นเป็ น งานส่ ว นรวม มผลเกยวเนื อง ง ปร ยชน์ของบ้านเมือง ล ปร ชาชนทุกคน ผู้ป ิบั ิบริหารงาน ราชการจง อ้ งคานง งความสาเรจของงานเป็นสาคั อย่านก ง บาเหนจรางวัลหรือปร ยชน์เ า นให้มากนัก มิ นันงานใน หน้าทจ บก ร่องเกิ เป็นผลเสยหาย ก่ น ก่งานส่วนรวมของ ชา ิไ ้ ขอให้ ือว่าการทางานในหน้าทไ ้สาเรจสมบูร ์เป็นทัง รางวัล ล ปร ยชน์อันปร เสริ สุ เ รา จ ทาให้ปร เทศชา ิ ล ปร ชาชนอยู่เยนเป็นสุข ล มันคง ดยน้ อ มนำ � พระบรมร� ชว�ทดั ง กล่ � วไป ื อ ป ิ บั ติ อ ย่ � ง เคร่งครัด ดยยดแนวท�งป ิบัติคว�ม ปร่งใส คว�มพร้อมรับผิด ในก�รก�รป ิบัติหน้�ที่ป ิบัติง�น ดยปลอดก�รทุจริตบนพื้น �น วั นธรรมที่มีคุณธรรม ดยเ พ�ะอย่�งยิ่งก�รยดหลักของก�ร บริห�รจัดก�รที่ดีเป็นแนวท�ง กล่�วคือ หลักก�รว�งแผนที่ดี ก�รประส�นง�นทีม่ ปี ระสิทธิภ�พ ก�รสือ่ ส�รทีช่ ดั เจนอย่�งเหม�ะสม ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ดยอยู่บนพื้น �นก�รเป็นผู้นำ�ที่ดี

ย ห ที่ ีเ ห า า เหมา

อง า ิหา า น นวทาง ่าวคือ า วาง นที่ ี านงานที่มี ิท ิ า ื่อ า ที่ช เ นอย่าง ม า ทางานเ นทีม ยอย่ น ืน าน า เ น ้นาที่ ี

บุคคล ลใจ

ท่าน อนัน ์ อนัน กูล อ ปลั กร ทรวงมหา ไทย ่งได้ มีแนวคิดเกี่ยวกับก�รเป็นข้�ร�ชก�ร กับก�รบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข ประช�ชน ดยยดเป็นแนวท�งป บิ ตั ริ �ชก�ร ทัง้ นีเ้ พร�ะก�รบำ�บัด ทุกข์บำ�รุงสุขของประช�ชนเป็นหัวใจสำ�คั ในก�รสร้�งคว�มปก แผ่น สร้�งคว�มเจริ รุ่งเรืองให้กับประเทศช�ติ ทั้งนี้ แนวท�ง ป ิบัติร�ชก�รของท่�น พอสรุปพอสังเขป ดังนี้ . เจ้�หน้�ที่ของรั ต้องส�ม�ร เข้�ใจปั ห�ได้อย่�ง ูกต้อง 2. ก�รป ิบัติง�น ดยยดผลง�นเป็นหลัก . ก�รประส�นสัมพันธ์กบั ทุก �ยทุกระดับในก�รป บิ ตั หิ น้�ที่ . เจ้�หน้�ที่ของรั ต้องให้บริก�รประช�ชน ่งท่�นยังได้ให้แนวคิดอีกต่อไปว่� ก�รเป็นข้�ร�ชก�รกับก�ร บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข ได้ให้คว�มสำ�คั ไปที่คุณสมบัติของข้�ร�ชก�ร ทั้งในด้�นคว�มประพ ติและก�รป ิบัติง�น ในคว�มประพ ติ เน้นย้ำ� งคว�ม ื่อสัตย์ สุจริต ส่วนในด้�นของก�รป ิบัติร�ชก�ร เน้นย้ำ�ในเรื่องก�รมีทัศนคติที่ ูกต้องในก�รป ิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร ก�รให้บริก�ร และก�รมีส�ำ นกในหน้�ทีท่ ตี่ อ้ งรับใช้บ�้ นเมือง UDONTHANI 51


àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯÊǹÊعѹ·Ò ูนย์ก�ร ก �จังห ัดอุดรธ�นี

มหาวิทยาลัยราช ั สวนสุนันทา ได้รับก�รยอมรับในชื่อเสียงก�รจัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งมีคุณภ�พม�ย�วน�นกว่� 0 ป และได้รับก�รจัดอันดับให้เป็น มหาวิทยาลัยราช ั อัน ับ ของปร เทศไทย จัดอันดับ ดย omatric ain ตั้งแต่ป พ.ศ. 2556 ดยเ พ�ะก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ตอบสนองคว�มต้องก�รท้อง ิ่น ในรูป ครงก�รขย�ย อก�ส ท�งก�รศกษ�สู่ท้อง ิ่น และคว�มร่วมมือจัดก�รเรียนก�รสอนกับหน่วยง�นของรั บ�ลต่�ง มหาวิทยาลัยราช ั สวนสุนันทา ศูนย์การศกษาจังหวั อุ ร าน จง ือกำ�เนิดข้น ณ บ้�นหนองบุ ตำ�บลส�มพร้�ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธ�นี ดยเปดรับ นักศกษ�ตั้งแต่ป พ.ศ.2556

ปร วั ิ ล ความเป็นมา

¨Ò¡á¼¹¡ÒþѲ¹ÒÍ‹ҧà˧´‹Ç¹¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ·Ñé§ ด้�นเศรษ กิจและสังคมระดับภูมภิ �ค และต้องก�รเป็นศูนย์กล�ง ก�รศกษ�ของภ�คตะวันออกเ ียงเหนือตอนบน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนจังหวั อุ ร าน ตระหนัก งคว�มสำ�คั ของก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในจังหวัด ให้ทันต่อ ก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเศรษ กิจ สังคม และก�รเมืองในป 255 และต้องก�รแก้ปั ห�อันเนื่องม�จ�กนักเรียนทั้งจังหวัด อุดรธ�นีและจังหวัดใกล้เคียง ที่สำ�เร็จก�รศกษ�มัธยมศกษ�ชั้น ปที่ 6 มีจำ�นวนเพิ่มม�กข้นทุก ป แต่ส �บันก�รศกษ�ของ รั บ�ลมีไม่เพียงพอ ทำ�ให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหล�นเข้�ศกษ� ในมห�วิทย�ลัยเอกชนทั้งในกรุงเทพมห�นครและส่วนภูมิภ�ค องค์ ก �รบริ ห �รส่ ว นจั ง หวั ด อุ ด รธ�นี จงมี ค ว�มประสงค์ ใ ห้ 52

มหาวิทยาลัยราช ั สวนสุนนั ทา มีสว่ นร่วมในก�รพั น�บุคล�กร จังหวัดอุดรธ�นีและจังหวัดใกล้เคียง ดยองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด อุดรธ�นี รับผิดชอบงบประม�ณก�รก่อสร้�งครุภัณ ์และพื้นที่ตั้ง ทั้งหมด

ทาไม ้องเป็น มหาวิทยาลัยราช ั สวนสุนันทา

จ�กปรัช �ของ มหาวิทยาลัยราช ั สวนสุนันทา ที่มิได้เป็น เพียงแหล่งก�รศกษ�ทีม่ บี ทบ�ทหน้�ทีส่ �ำ คั ในก�รพั น� และผลิต บัณ ติ ทีม่ คี ว�มรูแ้ ละคว�มส�ม�ร ในส�ข�วิช�ชีพต่�ง ออกไปสู่ สังคมไทยม� ดยตลอดระยะเวล�อันย�วน�นกว่�หกทศวรรษเท่�นัน้ แต่ยังได้มุ่งเน้นก�รดำ�เนินกิจกรรมในลักษณะอื่น อีกม�กม�ย เกีย่ วกับก�รค้นคว้�วิจยั เพือ่ เพิม่ พูนองค์คว�มรูใ้ ห้แก่แวดวงวิช�ก�ร ก�รทำ�นุบ�ำ รุงและเผยแพร่ศลิ ปวั นธรรมอันดีง�มของช�ติ รวมทัง้


รองศาส ราจารย์ ร เ ช เกิ วิชัย ผู้ช่วยศาส ราจารย์ ร สมเ ช รุ่งศรสวัส ิ รองอธิก�รบดี �ยวิช�ก�ร อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภั สวนสุนันท� มห�วิทย�ลัยร�ชภั สวนสุนันท�

นายไ รั น์ ทัยปร เสริ ศร ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศกษ�จังหวัดอุดรธ�นี มห�วิทย�ลัยร�ชภั สวนสุนันท�

นายสุ ั น์ สมสุข รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศกษ�จังหวัดอุดรธ�นี มห�วิทย�ลัยร�ชภั สวนสุนันท�

ก�รบริก�รวิช�ก�รต่�ง ให้กับสังคมไทย อีกทั้ง มห�วิทย�ลัยร�ชภั สวนสุนันท� มีคว�มพร้อมของ บุคล�กรด้�นก�รสอน วิจัย บริก�รวิช�ก�รและทำ�นุบำ�รุงศิลป วั นธรรม ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของพื้นที่ ดยเ พ�ะก�ร จัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของท้อง ่ิน ใน รูป ครงก�รขย�ย อก�สท�งก�รศกษ�สูท่ อ้ ง นิ่ ได้รบั ก�รจัดอันดับ เป็น มห�วิทย�ลัยร�ชภั อันดับ ของประเทศไทย จ�ก omatric ain ประกอบกับคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยร�ชภั สวนสุนันท� และผู้บริห�รองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดอุดรธ�นี มี คว�มสัมพันธ์ที่ดีในก�รทำ�ง�นด้�นพั น�ก�รศกษ�ม�ย�วน�น และมีก�รเตรียมก�รในหลักก�รก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบ คว�มร่วมมือด้วยกันม�ตลอด

ุ่งเปาสู่ มหาวิทยาลัยอุ ร าน

ปัจจุบัน จังหวัดอุดรธ�นีมีจำ�นวนนักเรียน นักศกษ�ที่จบใน ระดับก�รศกษ�ขัน้ พืน้ �น ม.6 และปวช. จำ�นวนม�กกว่� หมืน่ คนต่อป ส �บันก�รศกษ�ในพืน้ ทีจ่ งไม่ส�ม�ร รองรับคว�มต้องก�ร ของนักเรียนทีม่ คี ว�มต้องก�รศกษ�ต่อในพืน้ ทีไ่ ด้ และมีนกั เรียนใน จังหวัดอุดรธ�นีบ�งส่วน ทีม่ ตี อ้ งก�รศกษ�ต่อยังมห�วิทย�ลัยทีม่ ชี อื่ เสียงในกรุงเทพมห�นคร มหาวิ ท ยาลั ย ราช ั สวนสุ นั น ทา มี แ ผนพั น�เบื้ อ งต้ น จัดตั้งเป็น ศูนย์ก�รศกษ�จังหวัดอุดรธ�นี แล้วจงยกระดับเป็น มห�วิทย�ลัยอุดรธ�นี ในอน�คต เนื่องด้วยจังหวัดอุดรธ�นีเป็น จังหวัดที่มีศักยภ�พ ทำ�ให้มีงบประม�ณสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น ดยมห�วิทย�ลัยอุดรธ�นี จะมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ ดดเด่น ตรงกับยุทธศ�สตร์จังหวัดอุดรธ�นีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อ รองรับก�รเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมเศรษ กิจอ�เ ียนอย่�งเต็มตัว

น นาสองหลักสู ร ห่งอนาค

ปัจจุบัน มห�วิทย�ลัยร�ชภั สวนสุนันท� ศูนย์ก�รศกษ� จังหวัดอุดรธ�นี จัดก�รเรียนก�รสอนจำ�นวนสองหลักสูตร ได้แก่ หลั ก สู รศิ ล ปศาส รบั ิ ส�ข�วิ ช �ก�รจั ด ก�ร อุตส�หกรรมท่องเทีย่ วและบริก�ร ac or o rt rogram in o ri m n tr an o ita it anag m nt ดยผู้เรียนจะมีคว�มรู้คว�มส�ม�ร และเชี่ยวช� ในก�ร จัดก�รอุตส�หกรรมท่องเที่ยวและบริก�ร ได้รับประก�ศนียบัตร เพือ่ ขอรับบัตรอนุ �ตเป็นมัคคุเทศก์ ต่�งประเทศ จ�กกรมก�ร ท่องเที่ยว กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกี � ได้รับก�ร กป ิบัติ ก�รนำ�เที่ยวภ�คเหนือ ภ�คกล�ง ภ�คอีส�น ภ�คใต้ ก�ร ก ป บิ ตั กิ �รด้�นอ�ห�รและภัตต�ค�ร ก�รจัดประชุม ก�รสำ�รองที่ นั่งบัตร ดยส�ร ง�นด้�นต้อนรับ ประช�สัมพันธ์ในธุรกิจ รงแรม และบริก�ร หลักสู รบริหาร ุรกิจบั ิ ส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร ลจิ สติกส์ ac or o in mini tration rogram in ogi tic anag m nt มุง่ เน้นก�รผลิตบัณ ติ ทีม่ ศี กั ยภ�พด้�นก�รจัดก�ร ลจิสติกส์ เพื่ อ เป็ น ก�รเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ �พในระบบก�รจั ด ก�ร ลจิ ส ติ ก ส์ ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รกำ�ลังคนด้�น ลจิสติกส์ของประเทศ ดยผู้เรียนจะมีคว�มรู้คว�มส�ม�ร และเชี่ยวช� ในก�รจัดก�ร ลจิสติกส์ ส�ม�ร เข้�ใจธุรกิจต่�ง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคว�ม เชีย่ วช� ด้�นก�รว�งแผนและก�รกำ�หนดกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ กิจกรรมด้�น ลจิสติกส์

สาหรับนักเรยน นักศกษาทสนใจศกษา ่อร ับใน อุ มศกษา มหาวิทยาลัยราช ั สวนสุนันทา ศูนย์ การศกษาจังหวั อุ ร าน สอบ ามรายล เอย เ มเ ิ มิ ทร หรือ UDONTHANI


ิ ร

กรต

1732 ¡´ 2

www.inseeconcrete.com Ê‹§ä´Œ´Ñè§ã¨ à·äÇ·Ø¡·Õè...µŒÍ§ÍÔ¹·ÃÕ

กรต ิ ประ ิ ิ เ ื่อตอ นองความต้อง า อง ค้าอย่าง ท้ ิง เ า ง นานวต มอย่างต่อเนื่อง ห า ห ายใน ่วน อง ่ม ิต ที่ช่วย ่งเ ิม ิท ิ า ใน วน า ่อ ้าง ก ิต ั ว ริ ก ิต ั ว ก ิต ั รั ประ ิ ิ กระ ว ก รก ร ʶһ˜µÂ¡ÃÃÁáÅСÒþѲ¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ ª‹Ç»ÃÐËÂÑ´µŒ¹·Ø¹ Å´ÃÐÂÐàÇÅÒ㹡Òà ¡‹ÍÊÌҧ䴌Í‹ҧÁÒ¡ áÅÐà¾ÔèÁ¾×é¹·Õè㪌ÊÍ ร กโ ร ร กต ว ร ก

กร ว ก ร ร รัก

โ ร ร

โ ร ร ต

ต ว ิ ร รร ป ิก โ ร ร ก ัก โ áÅÐ໚¹ÁԵáѺÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ


บริษัท ซีมิกซ์คอนกรีต จำากัด

บริ ษ ท ั ซี ม ก ิ ซ์ ค อนกรี ต จำ า กั ด 97 หมู่ 4 ตำาบลนิคมสงเคราะห์ อำาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-201201 มือถือ 088-328702 08 -2221820


ริ139 ËÁÙั ‹ 1 ¶.ºŒÒ¹à¾Õกิ µ.àÁ×รั×ͧà¾Õ Í.¡Ø´¨Ñรº ¨.ÍشøҹÕกั

ผลิ

ยาง ผ่นรมควัน ¡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµ : 6,000 µÑ¹/»‚ บรองมา ร าน รับสมัคร นักงาน ไ ้รับการรั ายผลิ จานวนมาก 042-910117 08-9936-0363

ิรั

รป ร ั

ริ ั ิรั ร ิร รป ร ั กั ตั ต ิ ร ร ป โร ปรรป ร ัต รก ก ริ ั ิโตโ รั ร ิ ั ร ประ ป ิ ก ร ิต ร ั ร กร ิ ป ิต ั โร

รว

ิร

ว ั ั กั ริ ั ว ั กั ะ กั ก ร ิต กร โ ริ ั ร ะต ประ ป

กร ั ร ต ะ ิต ิ ิต ร

ป รร ะ กั ริ ั ต ต

ะ ิ ประ ิ ิ ั ประ ะ

ก ก ั ริ ั ร ั ว ั กั ิ กระ กั ก ริ ั ั ก ร กิ กรร ต ก รปรั ปร ิ ว รว ก ร กิ กรร รว กั ต กั ร กั ั ป ก ร ร ร ร ประ ก โ กร ต


ร ก

โรั

โร ร


ÌҹÍÒËÒà อีส�นคล�สสิค ÁÕÍÒËÒÃËÅÒ¡ËÅÒ¹ҹҪ¹Ô´ àÃÔèÁµÑé§áµ‹ÍÒËÒÃÍÕÊÒ¹ พื้นบ้�นอ�ห�รภ�คกล�ง และอ�ห�รอิต�เลียน สรช�ติ อร่อย สด สะอ�ด ร�ค�ย่อมเย�เป็นกันเอง ในบรรย�ก�ศ อบอุ่มและคล�สสิคเหม�ะสำ�หรับทุกเพศทุกวัยตอบ จทย์ ทุกกลุ่มลูกค้�และยังมีเครื่องดื่มน�น�ชนิด ไม่ว่�จะเป็น ไวน์ เบียร์น�ำ เข้�จ�กต่�งประเทศ วิสกี้ คอกเทล ไว้บริก�ร ช่วงกล�งคืนเพลิดเพลินไปกับวงดนตรีสดให้ท่�นได้ ผ่อนคล�ยในบรรย�ก�ศที่อบอุ่นและคล�สสิค ร้�นอ�ห�ร อีส�นคล�สสิค เปดตั้งแต่ .00 2 .00 น. ทำ�เลที่ตั้ง อยู่ใจกล�งเมืองตรงข้�มยูดที �วน์ รับจัดเลี้ยงสังสรรค์ในวัน สำ�คั ต่�ง จอดร เนว�ด้� ชัน้ 2 ฟรี สำ�รอง ตะ ทร. 0 052 2 0 0 06 Issan Classic Bar and Restaurant n ai rom .00 2 .00 r . ario in o oo . an nort a t oo . C ntra oo . an r icio ta ian oo at r a ona an ri n ric in c a ic arm atmo r a ro riat or a ag . a o r rin in r an i im ort rom o r a . o can n o a i n in a r a ing atmo r . n t on r nt t o C ri tma ar minar irt a tc. at r a ona an ri n ric . Fr ar ing at a con oor a a a. r ation Ca 0 052 2 0 0 06

สำ�รอง ตะ ทร. 0 052 2

0 0 06

ÊǹÍÒËÒÃ

ÁѨ©Ò¼ÒÊØ¢ ÍÒËÒâÖ鹪×èÍ

àÁÕ觷ʹ

ÊǹÍÒËÒà ÁѨ©Ò¼ÒÊØ¢

·ÕèÍÂÙ‹ 166 ËÁÙ‹ 8 µ.ËÁÙ‹Á‹¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 41000


MIRACLE MIRACLE COFFEE COFFEE @@ CAR CAR CARE CARE MIRACLE COFFEE

Ìҹ¡Òá¿Ê´

เปด 0 00 น. จ�กนั้นเปดข�ยเครื่องดื่มทั่วไป ง 2 00 น ทุกวัน C C FF on ปรดี สำ�หรับทุกคนค่ะ promotion สะสมแต้มก�แฟ แก้ว รับฟรี แก้ว สะสมแต้มก�แฟ 6 แก้ว รับสิทธิล้�งร ฟรี คัน เช็คอิน พสรูป รับส่วนลดเครื่องดื่มแก้วละ 0 บ. เช็คอิน ก�แฟอุดรธ�นี irac Co บิลจ่�ยต่อครั้งในร้�น 00 บ. ข้นไป รับไวน์ฟรี แก้ว

MIRACLE CLEAN CAR CARE ้าน คา ค

เปด 0 00 น.บริก�รล้�งอัด ีด เคลือบสี เคลือบแวก ์ เคลือบสี ใยแก้ว ขัดลบรอย ขัดย�งมะตอย ขัดไฟหน้� ฟอกเบ�ะ แก้ไขรอยบุบ เช็คระบบไฟ เปลี่ยน ่�ยน้ำ�มัน น้ำ�ย�หล่อเย็น ติดตั้งเครื่องเสียง ปุมสต�ร์ทมือ น้ำ�มัน 5 promotion ปร มชั่น ล้�ง 5 ฟรี ล้�ง 0 ฟรีเคลือบแวก ์ ปรเ พ�ะวันที่ 2 ของทุกเดือน ล้�งร ฟรีเครื่องดื่ม แก้ว

MIRACLE MASSAGE ¹Ç´ä·Â เปด 00 00 น. มีห้องรับรองลูกค้� พร้อม F สะสมนวดครบ 0 ชม. ล้�งร ฟรี คัน

ร้�น C อุดรธ�นี น้ำ� น เจ้�ของกิจก�ร ที่ตั้ง 5 .ประช�รักษ� ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 000 ก่อน งแยกพละศกษ�ท�งไปสน�มบิน

¨Í§ªÑèÇâÁ§¹Ç´ 061-6544-635


ร วว ร ว ิ ก ตร

ั วั ร ว ั ร รัว ว ต ั ป ว ว ิ ะป ป ก ก ร วว ร ร

ET

16,000

กว

ริ ว

วว ร ร ตั ักกิโ ตร ก กวั ตั ต

ป ก ว ต ักต ประ กิโ ตร ิ ติ โร

ร ะ


เ ้นทาง

·‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÕÌҨѧËÇÑ´

นาย น วง หมท้ า ว ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÕÌҨѧËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ นิตย า ä´ŒÃѺà¡ÕÂõԨҡ นาย น วง หมท้าว ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÕÌҨѧËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ¡ÃسÒá¹Ð¹íÒʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇËŒÒÁ¾ÅÒ´ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ´Ñ§¹Õé

50 »‚áË‹§¡Òâش¾ºÁô¡âÅ¡ “ºŒÒ¹àªÕ§”

หล่ง บรา ค บ้านเชยง เป็นแหล่ง บร�ณคดียุคก่อน ประวัติศ�สตร์ที่สำ�คั ในเอเชียตะวันออกเ ียงใต้ ่งได้รับก�ร ประก�ศเป็นมรดก ลก ท�งวั นธรรม เมื่อป พ.ศ. 25 5 และ ในป พ.ศ.255 นี้ นับเป็นว�ระครบรอบ 50 ปแห่งก�รค้นพบ อ�รยธรรมมรดก ลกบ้�นเชียง

“ÀÙ¾Ãкҷ” Ç‹Ò·ÕèÁô¡âÅ¡ »‚ 2559

อุทยานปร วั ิศาส ร์ ู ร บาท ปร�ก ร่องรอยที่แสดง ให้เห็น งพั น�ก�รท�งสังคมของมนุษย์สมัยก่อนประวัตศิ �สตร์ มีภ�พเขียนสีม�กกว่� 0 แห่ง พบก�รดัดแปลงเพิงผ�ธรรมช�ติ ให้กล�ยเป็นศ�สนส �นของผู้คนในสมัยทว�รวดี ลพบุรี สืบต่อ กันม�จน งวั นธรรมล้�นช้�ง กระทรวงวั นธรรม จงได้นำ� เสนออุทย�นประวัติศ�สตร์ภูพระบ�ท สู่ก�รพิจ�ณ�เป็นมรดก ลกท�งวั นธรรม ป 255

มหัศจรรย์ ท เลบัว ง ให ่สุ ในไทย

·ÐàźÑÇá´§ ได้รับก�รยกย่องให้เป็นทะเลบัวน้ำ�จืดที่ให ่ ทีส่ ดุ ของเมืองไทย เพร�ะบงหนองห�น ง่ มีพนื้ ทีก่ ว้�ง ง 22 500

ไร่นี้ จะเต็มไปด้วยดอกบัวส�ยสีแดงอมชมพูพร้อมใจกันบ�นสะพรัง่ รับอรุณอันสดใส เป็นที่น่�อัศจรรย์ใจในช่วงเดือนธันว�คม กุมภ�พันธ์ ของทุกป

“ÀÙ½ÍÂÅÁ” ˌͧàÃÕ¹¸ÃÃÁªÒµÔ

ÀÙ ½ ÍÂÅÁ เป็ น ยอดเข�สู ง มี อ �ก�ศหน�วเย็ น เกื อ บตลอด ทั้งป มีคว�มชุ่มชื้นสูงม�ก และด้วยคว�มอุดมสมบูรณ์ของผืนป� ในอดีต ทำ�ให้เกิด อยลม เส้น อยสีเขียวปนเท� เก�ะอยู่ต�ม กิ่งไม้ทั่วภูเข� ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีอุทย�นก่อน ประวัติศ�สตร์ เส้นท�งได นเส�ร์ และเส้นท�งเดินเท้�เพื่อเรียนรู้ สภ�พธรรมช�ติ

ǹÍØ·ÂÒ¹ÀÙËÔ¹¨ÍÁ¸ÒµØ

ǹÍØ·ÂÒ¹ÀÙËÔ¹¨ÍÁ¸ÒµØ เป็นภูเข�หินทร�ยที่มีสภ�พป�อุดม สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ อีกทั้งยังมีสวนหินรอยพระบ�ทและหินจอมธ�ตุ ขดหินที่มีลักษะ คล้�ยจอมธ�ตุ ่งช�วบ้�นให้คว�มศรัทธ� และมีจุดชมทัศนียภ�พ ของเขื่อนห้วยหลวง ตัวจังหวัดอุดรธ�นี และภู อยลมได้อย่�ง ชัดเจน UDONTHANI 61


àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ

62


ªÇ¹à·ÕèÂÇÍشøҹÕ

เมืองวิ ีไทย อี าน อา ย ม าค่า งามตา มชาติ

อ านี ไม่ไ ้มีที่เที่ยว ค่ ห ่งม ้านเชียงที่มีชื่อเ ียง ง่ ง มี ห ่งท่องเที่ยวห า ห าย ทง า ท่องเที่ยววิ ีไทย อี าน เทีย่ วชม ที่ค ืมไม่ ง ย้อน อยอ ีต ิน นม ว่าที่ม ห่งใหม่

เท่านน ต่ที่นี่ยง มชาติงามตา ี น ้อม ย นเ ยน ค

UDONTHANI 63


ท่องเที่ยววิ ีไทย วิ ีอี าน

ÇÑ´»†ÒÀÙ¡ŒÍ¹...ÇÑ´º¹à¢Ò·ÕèÊÇ·ÕèÊØ´ ÇÑ´»†ÒÀÙ¡ŒÍ¹ บ้�นน�คำ�ให ่ ตำ�บลบ้�นก้อง อำ�เภอน�ยูง จังหวัดอุดรธ�นี เป็นวัดทีไ่ ด้รบั มอบประก�ศนียบัตรจ�ก¡ÃÁ»†ÒäÁŒ ให้เป็น วั อนุรักษ์ ล ั นาทรั ยากรปาไม้ เ ่น ร ับ จังหวั ปร จาป ศ และมองค์ ร ุท ไสยาสน์ ลกนา ศาส ามหามุน และ ร วิหาร ง่ ได้รบั ก�ร หวตให้เป็น ใน สิงอัศจรรย์ทท่องเทยวไทย ยุคใหม่ ทันสมัย ป พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6 และเป็น ใน “Thailand Dream Destinations กาลครังหนง ้องไป ของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในป 255 นอกจ�กนี้ยังได้รับก�รยกย่องให้เป็น 1 ã¹ 10 วั บนเขาทสวยทสุ ในปร เทศไทย ป 255 อีกด้วย สำ�หรับคว�มเป็นม�ของวัดป�ภูกอ้ นนัน้ เริม่ จ�ก ป พ.ศ. 252 ร เ ช ร คุ หลวงปู น อาจา ร ได้ เ มตต�ปร�ก ใน ทิ พ ยนิ มิ ต สั่ งให้ ไ ปธุ ด งค์ ท �งภ�คอี ส �นเป็ น เวล� 10 วั น คุณปยวรรณและคุณ อ �ร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินท�ง ม�ธุดงค์แ บจังหวัดสกลนครและอุดรธ�นี เกิดคว�มเลื่อมใส ในป ิปท�ของพระป� จงได้เข้�ช่วยเหลือท่�น ร อาจารย์ อินทร์ วาย สัน ุสส ก สำ�นักสง ์บ้�นน�คำ�น้อย ในก�รขอ อนุ �ตใช้ พื้ น ที่ ป �สงวนแห่ ง ช�ติ จั ด ตั้ ง เป็ น วั ด ป�น�คำ � น้ อ ย

และปลูกป�ทดแทนฟนฟูสภ�พป�เสื่อม ทรมกว่� 50 ไร่ อย่�ง ูก ต้องต�มระเบียบของกรมป�ไม้ เพื่อใช้ประ ยชน์ในก�รป ิบัติธรรม และอยู่อ�ศัยของพระสง ์ จ�กนั้นท่�นพระอ�จ�รย์อินทร์ ว�ยได้ พ�ไปดูป�ภูก้อนที่กำ�ลัง ูกสัมปท�นตีตร�ตัดไม้ คณะศรัทธ�จงได้ ตัดสินใจสร้�งวัด ดยกร�บอ�ร�ธน�ท่าน ร อาจารย์ชาล ริ มั ม ปัจจุบันเป็นพระครูจิตตภ�วน� �ณ เป็นประธ�นและขวั กำ�ลัง ใจในก�รก่อสร้�ง และได้ท�ำ เรือ่ งขอใช้ทดี่ นิ ในเขตป�สงวนแห่งช�ติ น�ยูง น้ำ� สม เพื่อสร้�งวัดในเนื้อที่ 5 ไร่ จ�กกรมป�ไม้ จนได้ รับอนุ �ตเมื่อวันที่ มกร�คม พ.ศ. 25 0 ต่อม�ได้ดำ�เนินก�ร ต�มขัน้ ตอนของกรมก�รศ�สน� จนได้รบั อนุ �ตให้สร้�งวัดในวันที่ กรก �คม 25 0 และมีประก�ศกระทรวงศกษ�ธิก�รตั้งเป็น วั ปา กู อ้ น ข้นในพระพุทธศ�สน�เมือ่ วันที่ พ ศจิก�ยน พ.ศ. 25 0 ด้ ว ยคว�มสง่ � ง�มและคว�มศั ก ดิ สิ ท ธิ ของอ�ณ�เขตพุ ท ธ อุทย�น และป�สงวนแห่งช�ติบนเนื้อที่กว่� 000 ไร่ ที่กรมป�ไม้ ได้ให้วัดป�ภูก้อนช่วยดูแลง�นด้�นป�ไม้ เพื่อรักษ�ป้องกันไฟป� และก�รบุกรุกทำ�ล�ยป�ล่�สัตว์ วัดป�ภูก้อนจงเป็นที่สงบสัปป�ยะ วิเวกควรแก่ก�รบำ�เพ็ ภ�วน�รักษ�ก�ยว�จ�และจิตใจในกรรม �น เป็นทีส่ ดุ ดังมีผไู้ ด้พบเห็นหลัก �นคว�มอัศจรรย์ของธรรมช�ติแห่ง นี้อยู่เสมอ คณะศรัทธ�จงร่วมกันดำ�ริสร้�งพระมห�เจดีย์น�มว่� ร ป มรั นบูร าจารย์มหาเจ ย์ ดยมีวัต ุประสงค์สำ�คั


คือ อั เชิ พระบรมส�รีริกธ�ตุข้นประดิษ �นในส �นที่อันสมควร เพื่อสักก�รบูช� และแสดงกตั ูกตเวทิต�แด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสง ์ และบุรพอ�จ�รย์กรรม �นในแ บอีส�น ทั้งยัง เป็นมงคลส �นที่พุทธศ�สนิกชน จะได้ตระหนัก งคุณค่�และคว�ม สำ�คั ของป�ไม้อนั ให้ประ ยชน์ทงั้ ท�ง ลกและท�งธรรม เป็นทีป่ บิ ตั ิ ขัดเกล�จิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของช�วอีส�น ง่ ควรร่วมกันส่ง เสริมรักษ�อย่�งจริงจังตลอดไป องค์พระมห�เจดีย์แห่งนี้ เป็น ใน ครงก�รเ ลิมพระเกียรติ ร บาทสมเ จ ร เจ้าอยู่หัว เนื่องในว รก�สพระร�ชพิธีมห�มงคล เ ลิมพระชนมพรรษ� 6 รอบ 5 ธันว�คม พ.ศ. 25 2 และได้ อั เชิ ตร�สั ลักษณ์ และพระรูปหล่อพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่ วั ม�ประดิษ �นภ�ยในองค์พระมห�เจดีย์ด้วย ใน อก�สนี้ท่�นปลัด กระทรวงมห�ดไทยได้กร�บทูลอั เชิ เสด็จ สมเ จ ร เท รั น ราชสุ า สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธ�นประกอบพิธี บรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุในพระเกศ ร ร่วงรุ่ง รจน์ศรบูร า พระประธ�นหน้�องค์พระมห�เจดีย์ ทรงลงพระน�ม�ภิไธยและปลูก ต้นส�ละไว้ เมื่อวันที่ 2 มกร�คม พ.ศ. 25 เนือ่ งในมห�มงคลสมัย ใน อก�สที่ ร บาทสมเ จ ร เจ้าอยูห่ วั ูมิ ลมหาราช ทรงเจริ พระชนมพรรษ�ครบ รอบ พรรษ� ในป พ.ศ. 255 คณะพุทธบริษัทสี่พร้อมใจกันจัดสร้�งพระพุทธ ไสย�สน์หินอ่อนข�ว ่ง ร บาทสมเ จ ร เจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณ� ปรดเกล้� พระร�ชท�นชื่อว่� ร ุท ไสยาสน์ ลกนา ศาส ามหามุน พร้อมกันนี้ได้สร้�ง ร วิหารสัง บิ ร ครอบ องค์พระพุทธไสย�สน์ ไว้อีกชั้นหน่ง เพื่อ ว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่ องค์สมเ จ ร สัง ราช และได้อั เชิ ตร�สั ลักษณ์สมเ จ ร า สังวร สมเ จ ร สัง ราช สกลมหาสัง ปริ ายก พระชันษ� ครบ 6 ป ม�ประดิษ �น ณ หน้�บันพระวิห�รพระพุทธไสย�สน์ ่ ง พระวิ ห �รมี ลั ก ษณะเป็ น ส �ปั ต ยกรรมไทยประยุ ก ต์ แ ห่ ง สมั ย รัตน กสินทร์ ภ�ยใน ูกตกแต่งด้วยคว�มวิจิตรปริศน�ธรรม เนื่องจ�กท�งข้นพระวิห�รวัดป�ภูก้อน เป็นท�งล�ดชัน ระยะ ท�ง .5 กม. ท่�นที่เดินท�ง ดยร บัส ปรดใช้คว�มระมัดระวังเป็น พิเศษ ห�กร ของท่�นกำ�ลังของเครือ่ งยนต์ต�่ำ ไม่ส�ม�ร ข้นเข�สูงได้ ปรดแจ้งท�งวัดล่วงหน้�อย่�งน้อย วัน เพื่อจะได้จัดร สองแ วรับ ส่งท่�น ดยคิดค่�ร น้ำ�มัน ท่�นละ 20 บ�ท สำ�หรับร ยนต์ส่วนตัว ควรเป็นร ที่มีกำ�ลังเครื่องยนต์สูงพอที่จะขับข้นเข�ได้ ดยไม่ติดขัด และขอคว�มกรุณ� ไม่แ งท�ง ค้งเด็ดข�ด เพื่อคว�มปลอดภัยของ ท่�นเองและบุคคลอื่น ิ ่อสอบ ามไ ้ท สานักบริหาร ครงการ ทร หรือ info@watpaphukon.org

ิน อย่ เ ียน ้วิ ีไทย วน ้านเชียง

เพียงแค่ 56 กิ ลเมตรจ�กอำ�เภอเมืองอุดรธ�นี ต�มท�งหลวง แผ่นดินส�ยอุดร สกลนคร ก็จะ ง มสเ ย์บ้านไทย วน ตำ�บล บ้ � นเชี ย ง อำ � เภอหนองห�น หมู่ บ้� นที่ เ หมือนกับหยุดอดีตไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิ ีชีวิตช�วไทพวนแบบดั้งเดิม เมื่อก้�วเข้�สู่ มสเตย์บ้�นไทยพวน คุณจะได้พบกับช�วไทย พวนในชุดเสือ้ ย้อมคร�ม มีผ�้ เบีย่ งเป็นผ้�ขิด นุง่ นิ่ มัดหมีส่ วยง�ม ได้ชมวิ ไี ทยพวน อ�ทิ ก�รปันหม้อเขียนล�ย เขียนสีแบบบ้�นเชียง ทำ�เครื่องทองเหลือง ก�รทอผ้� ก�รมัดหมี่ย้อมสีธรรมช�ติ ชมก�ร ทำ�พ�ขวั หรือก�รทำ�พิธีสู่ขวั บ�ยศรี ผูกข้อต่อแขนแบบ บร�ณ ของช�วอีส�นที่ทำ�กันม�อย่�งต่อเนื่อง ร่วมรับประท�นอ�ห�รเย็น แบบไทพวนบ้�นเชียง หรือที่เรียกว่� ุมพ�แลง กรณีที่ม� เป็นหมู่คณะ ชมก�รแสดงศิลปวั นธรรมอีส�น อ�ทิ แคน อ รำ�เ ิ้ง เป็นต้น จุ ด ไ ไลท์ คื อ ก�รนำ � ชมบ้ � นไทยพวนขน�นแท้ แ ต่ บร�ณ ่งเดิมเป็นบ้�นของนาย จน์ มน ร ิทักษ์ เป็นส �นที่ที่เคยขุด พบ บร�ณวัต เุ ป็นจำ�นวนม�ก ร บาทสมเ จ ร เจ้าอยูห่ วั และ สมเ จ ร นางเจ้า ร บรมราชินนา ได้เสด็จม�เยือนหลุมขุดค้น ที่บ้�นน�ยพจน์ เมื่อวันที่ 20 มีน�คม พ.ศ. 25 5 และได้ประทับ พักผ่อนพระร�ชอิริย�บ ณ บ้�นหลังนี้ ต่อม�น�ยพจน์ได้มอบ บ้�นและที่ดินแก่กรมศิลป�กร ก็ได้จัดให้บ้�นหลังนี้เป็นส่วน หน่งในก�รจัดแสดงนิทรรศก�รเกี่ยวกับแหล่งมรดก ลกบ้�นเชียง ในแง่มุมของวิ ีชีวิตช�วไทพวน ่งเปดให้นักท่องเที่ยวได้เข้�ชม และศกษ�ม�จนทุกวันนี้ UDONTHANI


อ่างนา าน จ อุ ร าน

66


อุทยาน ู ร บาท จ อุ ร าน

UDONTHANI 67


ชอ

ายที่หม่ ้านนา ่า

นยหต

ม ้านเม่น

สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบผ้�ทอพื้นเมือง ชนิดที่เรียกว่�ไปจังหวัด ไหนเป็นต้องสอยผ้�ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นม�ครอบครอง แล้ว ต้องไม่พล�ดไปทหมูบ่ า้ นนาข่า ล ศูนย์หั กรรมบ้านเม่น ง่ ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ ตำ�บลน�ข่� อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี ขับร ไปต�มเส้นท�งอุดรธ�นี หนองค�ยประม�ณ 6 กิ ลเมตร ก็จะ งหมูบ่ �้ นน�ข่� ง่ ตัง้ อยูท่ �งขว�มือ ตรงข้�ม รงเรียนชุมชน น�ข่� หมู่บ้�นน�ข่� เป็นแหล่งผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณ ์ผ้�หมี่ ขิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธ�นีม�หล�ยสิบปแล้ว ผ้�หมี่ขิด หรือ ผ้�ไหมล�ยขิด แต่ละผืนจะผ่�นก�รทอเก็บขิด ลวดล�ยของ ขิดแต่ละล�ยจะมีรูปแบบที่สวยง�ม มีคว�มมัน ว�ว นูน เป็น เอกลักษณ์ของผ้�อีส�น ดยก�รสืบส�นภูมิปั �ท้อง ิ่นแล้ว นำ�ม�ประยุกต์ลวดล�ยให้ทันสมัย ดดเด่นและสวยง�ม เพื่อให้ ตรงต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� และทำ�เป็นผลิตภัณ ห์ ล�กหล�ย รูปแบบ อ�ทิ เสื้อ ก�งเกงทั้งบุรุษและสตรี กระ ปรง ผ้�พันคอ หมอนอิง กระเป� ของทีร่ ะลก และอีกส�รพัดสิง่ ทีล่ ว้ นดงดูดเงิน ออกจ�กกระเป�ของคุณผู้ห ิง ปัจจุบันบ้�นน�ข่�ได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้านเศรษ กิจ อเ ยงเ ลิม ร เกยร ิ และ หมู่บ้าน ท่องเทยว ของจังหวั อุ ร าน ด้วย เรียกว่� ้�ม�อุดรธ�นีแล้วต้อง ื้อ ผลิตภัณ จ์ �ก ผ้�หมีข่ ดิ ของหมูบ่ า้ นนาข่า ล ศูนย์หั กรรม บ้านเม่น ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของ �กหรือสะสมไว้เอง 68


เที่ยว

มชาติงามตา

ม าที่ไม่

มา

อัศจรรย์ท เลบัว ง หนองหานกุม วาปี ทะเลส�บหนองห�น อำ�เภอกุมภว�ป จังหวัดอุดรธ�นี ไม่เพียง แต่จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ�น�น�ช�ติที่มีคว�มสำ�คั ม�กเป็นอันดับ 2 ของภ�คอีส�น แต่ยงั เป็นเขตห้�มล่�สัตว์ป�เพร�ะจะมีทงั้ นกประจำ� นิ่ และนกอพยพอ�ศัยอยูม่ �กกว่� 50 ชนิด อ�ทิ กระย�ง กระส� อี ก้ง ป�กห่�ง นกเป็ด นกเป็ดแดง ล ประก�รสำ�คั คือท เลสาบหนองหานกุม วาป ยัง กู จั ให้ ิ ใน ห่งของท เลสาบท ปลกทสุ ใน ลก ยเวบไ ์ นั่นเป็นเพร�ะในช่วงเดือนธันว�คม งเดือนกุมภ�พันธ์ ดอกบัวส�ย สีชมพูดอมแดงจะพร้อมใจกันบ�นสะพรัง่ ประพรมผืนน้�ำ หนองห�น จนกล�ยเป็นสีชมพูออมแดงสุดลูกหูลกู ต� บนพืน้ ทีก่ ว้�ง ง 22 500 ไร่ จนได้รบั ก�รยกย่องให้เป็นทะเลบัวน้�ำ จืดทีใ่ ห ท่ สี่ ดุ ของเมืองไทย

สำ�หรับก�รชมนกหรือชมทะเลบัวแดงหนองห�นกุมภว�ป จะ เริม่ ในช่วงหก มงเช้�จน งร�วสิบเอ็ด มง ดยนักท่องเทีย่ วจะต้อง ล่องเรือชมต�มเส้นท�งที่กำ�หนดไว้ ระยะเวล�ก็ร�วหน่งชั่ว มง หรือม�กกว่�นัน้ ต�มแต่เส้นท�งก�รชม ดยส�ม�ร สอบ �มได้ที่ ส าผู้ปร สานงานกลุ่มเรือบริการท่องเทยว ทรศั ท์ หรือ เ บุก๊ UDONTHANI 69


70


ท่องเที่ยวเชิงนิเว น

อย ม

ู อยลม ตั้ ง อยู่ ใ นเขตป�สงวนแห่ ง ช�ติ พั น ดอน ปะ ค ตำ�บลทัพกุ้ง อำ�เภอหนองแสง จังหวัดอุดรธ�นี อยู่สูงจ�กระดับ น้ำ�ทะเลประม�ณ 600 เมตร ในอดีตนั้นเป็นพื้นที่ภูเข�ที่มี สภ�พอุดมสมบูรณ์ และมี อยลม ไลเคนชนิดหน่ง เก�ะอ�ศัย อยูต่ �มกิง่ ของต้นไม้ให ก่ ระจ�ยอยูเ่ ต็มพืน้ ที่ จนได้ชอื่ ว่�ภู อยลม ต่อม�มีก�รทำ�สัมปท�นไม้และมีก�รบุกรุกพื้นที่ป�เพื่อจัดตั้ง หมู่บ้�น จงทำ�ให้สภ�พป�เริ่มเสื่อม ทรมลงเรื่อย อยลมที่เคย มีอยู่ทั่วไปเริ่มน้อยลง จนแทบจะห�ไม่ได้ นายสายสิท ิ ร ก้ว ผู้ว่าราชการจังหวั อุ ร านีในขณะนั้น จงร่วมกับหน่วยง�นที่ เกี่ยวข้องเคลื่อนย้�ยร�ษ รออกจ�กพื้นที่ป� และมีก�รรณรงค์ ให้ประช�ชนเห็นคว�มสำ�คั ของก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ เรื่อยม� ตั้งแต่ป 25 5 ดยกรมป�ไม้ได้อนุมัติงบประม�ณ จัดทำ� ครงการสวนรวม รร ปาไม้ รรษา มหาราชิน เ ือเทิ ร เกยร ิ ่สมเ จ ร นางเจ้า ร บรมราชินนา เพื่อเป็น แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป�ของภ�คตะวันออกเ ียงเหนือ ตลอดจน เป็นส �นทีส่ �ำ หรับศกษ�สภ�พธรรมช�ติและพักผ่อนหย่อนใจของ จังหวัดอุดรธ�นี ภู อยลมได้รับก�รพั น�เรื่อยม� จนกล�ยเป็นแหล่งท่อง เทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ในชือ่ ครงการท่องเทยวเชิงนิเวศน์ ู อยลม Foi om coto ri m ro ct และมีก�รพั น�พื้นที่ภู อยลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คั ของภูมิภ�ค ด้วยก�รสร้�ง อ�ค�รพิพิธภัณ ์ ปันได นเส�ร์ชนิดต่�ง ขน�ดเท่�ของจริง จัด ทำ�หุน่ จำ�ลองและวิวั น�ก�รของลิงจนกล�ยเป็นมนุษย์ มีเส้นท�ง เดินเท้�และก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ ดยรอบ เพื่อให้ ภู อยลม เป็น แหล่งท่องเทีย่ ว เป็นห้องเรียนท�งธรรมช�ติ และเป็นแหล่งศกษ� ห�คว�มรู้ของเด็ก เย�วชน และประช�ชนคนไทยสืบไป UDONTHANI 71


72


ตามหา ิ่นหอม องมิ อ ชนไ น์

ชวนไ

วนอทยานนาต า งาม

ไม่ได้พูดคำ�หย�บค�ยนะคะ เพร�ะเร�กำ�ลังจะชวนคุณไปชม แหล หรือล�นหินกว้�ง ของวนอุทยานนา ก ารงาม ในเขตป� ขุนห้วยส�มพ�ด ขุนห้วยกองสี ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอหนองแสง จังหวัดอุดรธ�นี อยู่ห่�งจ�กตัวกิ่งอำ�เภอเพียง 6 กิ ลเมตรเศษ เท่�นั้น ่งเป็นส่วนหน่งของเทือกเข�ภูพ�น อันเป็นจุดต้นกำ�เนิด ของลำ�ธ�รหล�ยส�ยไหลลงสู่ห้วยส�มพ�ด ห้วยน้ำ� ้อง และห้วย กองสี ดยเ พ�ะที่บริเวณห้วยวังกุ่มจะเป็นป�ทบและรกชั และมี น้ำ�ตกธ�รง�ม ่งจะมีน้ำ�ไหลเกือบตลอดทั้งป เหนือน้ำ�ตกธ�รง�ม ต�มลำ�ห้วยข้นไปจะเป็น ขดหิน หน้�ผ� และ �้ำ ทีส่ วยง�มและแปลก ต� ด้�นทิศใต้ของพืน้ ทีเ่ ป็นพะล�นหิน หรือภ�ษ� นิ่ เรียกว่� แหล เรียกว่� แหลสะอ�ด เป็นแหลขน�ดให ่ ณ จุดนี้ส�ม�ร มอง เห็นทิวทัศน์เบื้องล่�งได้สวยง�มและกว้�งไกล เนือ่ งจ�กบริเวณวนอุทย�นน้�ำ ตกธ�รง�มไม่มบี �้ นพักไว้บริก�ร แก่นักท่องเที่ยว ห�กนักท่องเที่ยวมีคว�มประสงค์จะเดินท�งไป พักแรม ปรดนำ�เต็นท์ไปก�งเอง แล้วไปติดต่อขออนุ �ตกับหัวหน้� วนอุทย�นน้ำ�ตกธ�รง�ม สำ�นักบริห�รจัดก�รในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 0 อุดรธ�นี อ.หนองแสง จ.อุดรธ�นี

สวนกล้วยไม้หอมอุดร ันไ น์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่ผลิต กล้วยไม้กลิ่นหอมรั จวนใจแบบไทย ่งผ่�นก�รคิดค้นและ สร้�งสรรค์กล้วยไม้ขน้ ใหม่ เมือ่ ป 2520 ดยเกษตรกรสมัครเล่น ชื่อน�ยประดิษ ์ คำ�เพิ่มพูล สิบปให้หลัง ลกของเร�ก็มีกล้วยไม้ พันธุ์ใหม่ ชื่อ หรือ ัน ุ์นางสาว อุ ร ั นไ น์ ดยก�รผสมพั น ธุ์ ร ะหว่ � งแวนด้ � an a จเ ฟฟนแวนเบอร์ ร o in an rro ่งได้รับ ก�รจดทะเบียนลิขสิทธิที่สม�คมกล้วยไม้ ลก ประเทศอังก ษ เมื่อป 25 และได้นำ�ไปสกัดทำ�น้ำ�หอมในชื่อเดียวกันไป จำ�หน่�ยทั่ว ลกด้วย นักท่องเที่ยวที่ปร�ร น�จะไปต�มกลิ่นหอมของมิสอุดร นั ไ น์ ต้องไปตัง้ แต่เช้�มืดไปจนร�วบ่�ย มง เพร�ะเป็นช่วงทีก่ ลิน่ ของหอมของกล้วยไม้จะตลบอบอวลไปทัว่ ง่ นอกจ�กจะมีกลิน่ หอมแล้ว น�งส�วอุดร นั ไ น์ยงั ส�ม�ร เปลีย่ นสีได้ ง สีคอื เมื่ออ�ก�ศเย็นจัดระหว่�ง 0 5 องศ�เ ลเ ียส ดอกจะเป็น สีแดงสดใส เมื่ออุณหภูมิ 5 20 องศ�เ ลเ ียสดอกจะเป็นสี ทอง ้�อุณหภูมิสูงข้นม�กกว่�นี้ดอกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด แต่กลิน่ ยังคงทีเ่ หมือนเดิมและ �้ ตัดดอกแล้วจะให้คว�มหอมทน ร�ว 0 วันเลยทีเดียว สนใจพิสูจน์กลิ่นหอมของมิสอุดร ันไ น์ ต้องไปที่ อย กมลวั น� นนรอบอุดร หนองสำ� รง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี สอบ �มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนกล้วยไม้หอมอุดร ันไ น์ ทร. 0 2 2 2 5 UDONTHANI 73


ท่องอา ย

หล่งมร ก ลกบ้านเชยง ตั้งอยู่ที่ตำ�บลบ้�นเชียง อำ�เภอหนองห�น จังหวัดอุดรธ�นี บ้�นเชียงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่�งกว้�งขว�ง ใน �นะที่เป็นแหล่ง บร�ณคดีสมัยก่อนประวัตศิ �สตร์ทสี่ �ำ คั ทีส่ ดุ แห่งหน่งของ ลก จ�ก ก�รขุดค้นและก�รศกษ�ค้นคว้�ท�ง บร�ณคดี เมื่อปพ.ศ. 25 25 ดยกรมศิลป�กรและมห�วิทย�ลัยเพน ิลว�เนีย ประเทศ สหรั อเมริก� ได้ค้นพบหลัก �นจำ�นวนม�ก ที่สำ�คั ได้แก่ ครง กระดูกในหลุม ังศพ ภ�ชนะดินเผ�ล�ยเขียนสี เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับที่ทำ�ด้วยสำ�ริดและเหล็ก ดยเ พ�ะอย่�งยิง่ ได้มกี �รกำ�หนดอ�ยุเครือ่ งปันดินเผ�ทีท่ �ำ เป็น ภ�ชนะสีเท�มีล�ยขูดขีด ล�ยเชือกท�บ และขัดมัน พบว่�มีอ�ยุเก่� แก่กว่�ทีค่ น้ พบทีป่ ระเทศส�ธ�รณรั จีน และจ�กก�รสันนิษ �นของ น�ยชิน อยูด่ ี ภัณ �รักษ์พเิ ศษของกรมศิลป�กรได้ให้คว�มเห็นว่� เป็น เครือ่ งปันดินเผ�ล�ยเขียนสีทเี่ ก่�แก่ทสี่ ดุ ในทวีปเอเชียอ�คเนย์ และ อ�จจะเก่�แก่ที่สุดใน ลกก็เป็นได้ ผลก�รศกษ�ค้นคว้�หลัก �น ดยผู้เชี่ยวช� ส�ข�ต่�ง จ�ก หล�ยประเทศ ทำ�ให้ทร�บว่�มนุษย์ก่อนประวัติศ�สตร์ที่บ้�นเชียง เป็นสังคมเกษตรกรรม ที่มีวั นธรรมประเพณีและเทค น ลยีที่ ก้�วหน้� และมีพั น�ก�รท�งสังคมที่สืบเนื่องม�เป็นระยะเวล� ย�วน�น เมือ่ 5 600 00 ปม�แล้ว องค์ก�รยูเนส กจงได้ประก�ศ ให้ หล่ง บรา ค บ้านเชยง เป็นแหล่งมรดก ลกท�งวั นธรรม ที่ได้รับก�รข้นทะเบียนมรดก ลก ป พ.ศ. 25 5 นักท่องเที่ยวส�ม�ร แกะรอยอ�รยธรรมบ้�นเชียงได้หล�ยจุด เช่นทีห่ ลุมขุ ค้นวั ศรใน ิ เป็นพิพธิ ภัณ ก์ ล�งแจ้งแห่งแรกของ ประเทศไทย แสดงก�รขุดค้นชัน้ ดินในระดับต่�ง เปดให้เข้�ชมทุกวัน ตัง้ แต่เวล� . 0 .00 น. และ ิ ิ ั ส์ าน ห่งชา บิ า้ นเชยง ง่ จัดแสดง บร�ณคดีสมัยก่อนประวัตศิ �สตร์ และหลัก �นทีไ่ ด้จ�ก ก�รสำ�รวจขุดค้นทีบ่ �้ นเชียงและแหล่งใกล้เคียง เปดให้เข้�ชมตัง้ แต่ เวล� . 0 6.00 น ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ วันอังค�ร


าท ว่าที่ม

ห่งใหม่

อุ ท ยานปร วั ิ ศ าส ร์ ู ร บาท อ.บ้ � นผื อ จ.อุ ด รธ�นี เป็ น แหล่ ง บร�ณคดี ที่ สำ � คั อี ก แห่ ง หน่ ง ในจั ง หวั ด อุ ด รธ�นี ดยปร�ก ร่ อ งรอยของกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ม �ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น ประวัตศิ �สตร์ เมือ่ ร�ว 2 000 000 ปม�แล้ว และมีพั น�ก�ร เรือ่ ยม�ในสมัยทว�รวดี ลพบุรี สืบต่อกันม�จน งวั นธรรมล้�นช้�ง ง่ ร่องรอยหลัก �นท�ง บร�ณคดีเหล่�นี้ แสดงให้เห็น งพั น�ก�ร ท�งสังคมของมนุษย์ได้เป็นอย่�งดี ด้วยเหตุนี้ท�งกรมศิลป�กรจง ได้ดำ�เนินก�รขอใช้พื้นที่ป�สงวนจำ�นวน 0 ไร่ จ�กกรมป�ไม้ ดยได้ประก�ศข้นทะเบียนเขต บร�ณส �นไว้ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ ตอนที่ 6 เมื่อวันที่ 2 เมษ�ยน พุทธศักร�ช 252 จ�กนัน้ จงได้พั น�แหล่งจนกล�ยเป็นอุทยานปร วั ศิ าส ร์ ู ร บาท สำ � หรั บ จุ ด เด่ น ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งเดิ น ท�งม�ชม ได้ แ ก่ วั ร ุ ท บาทบั ว บก เป็ น วั ด เก่ � แก่ ที่ มี ค ว�มสำ � คั ต่ อ ช�ว อุ ด รธ�นี อี ก แห่ ง หน่ ง จุ ด เด่ น ของวั ด มี พระธ�ตุ เ จดี ย์ ใ ห ่ ่งเป็นเจดีย์ที่สร้�งข้นระหว่�ง พ.ศ. 2 6 2 ดยสร้�งครอบ รอยพระพุทธบ�ทเอ�ไว้ Ë͹ҧÍØÊÒ ต้นตำ�น�นเรื่อง อุส� บ�รส ลักษณะเป็น ขดหินคล้�ยรูปเห็ดอยู่บนล�น ต่อม�ได้มีก�รดัดแปลง

ดยก�รก่ อ หิ นล้ อ มเป็ นห้ อ งขน�ดเล็ ก เอ�ไว้ที่เ พิงหินด้� นบน มี ใ บเสม�หิ น ขน�ดกล�งและขน�ดให ่ ปั ก ล้ อ มรอบ ขดหิ น แสดงว่�เคยเป็นศ�สนส �นในพระพุทธศ�สน�ม�ก่อนนอกจ�กนี้ ยังมีจดุ ท่องเทีย่ วสำ�คั ต่�ง เช่น หีบศพน�งอุส� บ่อน้�ำ น�งอุส� วัดพ่อต� วัดลูกเขย หลุม ังน�งอุส� หลุม ังท้�วบ�รส คอกม้� ท้�วบ�รส และแหล่งเขียนภ�พสี นนส�วเอ้ ้ำ�วัว ้ำ�คน ที่พบ ภ�พคน ภ�พสัตว์ ภ�พ �มือ ตลอดจนภ�พล�ยเส้นสั ลักษณ์ ต่�ง ไว้บนผนังเพิงผ�หล�ยแห่ง ปจจุ บั น กร ทรวงวั น รรม ไ ้ น าเสนออุ ท ยาน ปร วั ิศาส ร์ ู ร บาท บ้าน ิว เมือง าน อ บ้านผือ จ อุ ร าน ่อค กรรมการมร ก ลก ยูเนส ก เ ือให้ จิ าร าเป็น หล่งมร ก ลกทางวั น รรม ในป ขอขอบคุ ข้อมูลจาก . at a on.org สม�คมธุรกิจท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ สทน. สำ�นักบริห�รพื้นที่อนุรักษ์ที่ 0 จังหวัดอุดรธ�นี ก�รท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย UDONTHANI


76


ÁѪà¬ÁѹµÒ

โรงแรมบูธีคขนาด 73 ห้อง ใจกลางเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยสระเล่นน้ำา ห้องอาหาร เบเกอรี่ และห้องประชุม ประเภทห้องมี แบบ

โคซี่ เตียงทวินหรือควีน เคเบิ้ลทีวี น้ำาร้อน กาแฟ อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ชนิดห้อง: เตียงคู่ เดี่ยว ราคาปกติ: 1 00 บาท โปรโมชั่น 900 บาท

วันเดอร์ฟูล

แฟนแทสติก

แฟบบูลัส

เตียงทวิน ควีน หรือคิง เคเบิ้ลทีวี น้ำาร้อน กาแฟ อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ชนิดห้อง: เตียงคู่ เดี่ยว ราคาปกติ: 1 700 บาท โปรโมชั่น 1 0 0 บาท

เตียงควีน เคเบิ้ลทีวี น้ำาร้อน กาแฟ อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ครัวอุ่นอาหาร ชนิดห้อง: เตียงเดี่ยว ราคาปกติ: 2 100 บาท โปรโมชั่น 1 300 บาท

เตียงคิง เคเบิ้ลทีวี น้ำาร้อน กาแฟ อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ครัวอุ่นอาหาร ชนิดห้อง: เตียงเดี่ยว ราคาปกติ: 2 00 บาท โปรโมชั่น 1 00 บาท

มาเจสติก เตียงคิง ห้องรับแขก ครัว พร้อมอุปกรณ์ มุมทำางาน เคเบิ้ลทีวี น้ำาร้อน กาแฟ อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ทีวี 3 เครื่อง ชนิดห้อง: เตียงเดี่ยว ราคาปกติ: 8 000 บาท โปรโมชั่น 000 บาท


ÈÒÅ਌һن-Â‹Ò &

ูนย์ ั นธรรมไทย จีน นยว น มไทย ีน อ านี เปนส �นที่ท่องเที่ย ที่มีค �มส ยง�มแ ะสำ�คั แห่งหน่ง นจังห ัดอุดรธ�นี จนอ�จบอกได้ ่�... ้�ไม่ได้ม�ที่ ูนย์แห่งนี้ อ ่�ม�ไม่ งอุดรธ�นี ค ิชย อ่น ิตติ เ �ธิก�รมู นิธิ � เจ้�ปู ย่� หน่ง นคณะกรรมก�ร ู้ร่ มก่อตั้ง มู นิธิ แ ะ ู้ร่ มก่อตั้ง ูนย์ ั นธรรมไทย จีน อุดรธ�นี จะ �ไปทำ�ค �มรู้จักกับที่ม� อง � เจ้� ปู ย่� � เจ้�ที่ส ยที่สุด นประเท ไทย แ ะ ูนย์ ั นธรรมไทย จีน อุดรธ�นี ที่มีส นจีนส ยระดับ ตำ�น�นเมองจีน »ÃÐÇѵԢͧÈÒÅ਌һن-Â‹Ò áÅÐÁÙŹԸÔÈÒÅ਌һن-‹Ò

เมื่อประม�ณ 5 ปที่แล้ว มีคนจีนที่อพยพม�อยู่ที่จังหวัด อุดรธ�นี เมื่ออพยพม�แล้วคว�มที่มีคว�มศรัทธ�ในลัทธิเต� จงต้องมีเทพเจ้�ไหว้ คนจีนจะมีเทพเจ้�ประจำ�เมือง เทพเจ้� ประจำ�ท้อง ่ิน สำ�หรับไหว้ บรรพบุรุษในสมัยนั้นจงไปเชิ ผง ธูปม�จ�กเทือกเข�ภูพ�น จังหวัดหนองบัวลำ�พู แล้วนำ�ผงธูปม� ไว้ที่ริมหนองบัว ด้�นหลังเป็นเทือกเข�ที่มีคว�มศักดิสิทธิและ มีสง่ิ ศักดิสิทธิอยูท่ น่ี น่ั ด้วย ศ�ลเจ้�ปู ย่�จงเริม่ มีม�ตัง้ แต่ป 2 เช่นเดียวกับทัว่ ทุกจังหวัดในประเทศไทยทีจ่ ะมีศ�ลเจ้�ปงเ �่ กงม่� แต่ที่อุดร เร�เรียกว่�ศ�ลเจ้�ปู ย่� 78

ต่อม�คนในจังหวัดอุดรธ�นี ช่วยกันทำ�ให้ศ�ลเจ้�ปู ย่�กล�ย เป็น ใน สิ่งศักดิสิทธิของจังหวัดอุดรธ�นี ่งทุกคนที่ม�จังหวัด อุดรธ�นีหรือใครก็ต�มทีม่ �จะต้องไปกร�บไหว้ และทีส่ �ำ คั ก็คอื ด้วย ภูมิทัศน์ของริมหนองบัว คือบริเวณด้�นหน้�จะเป็นหนองน้ำ� ด้�น หลังของศ�ลเจ้�คือเทือกเข�ภูพ�น ง่ เป็นไปต�มหลัก วงจุย้ ทำ�ให้ ศ�ลเจ้�ปู ย่�อุดรธ�นีเป็นศ�ลเจ้�ปู ย่�ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ส่วนมูลนิธิศ�ลเจ้�ปู ย่� เกิดข้นจ�กคณะกรรมก�รศ�ลเจ้� ปูย่� สมัยที่ 5 เมื่อป 255 ่งผมเองเป็นกรรมก�รพอดี ตอนนั้น มีกรรมก�รรุ่นเก่� บอกว่�...เอะ ทำ�ไมเร�ไม่ ื้อที่ด้�นหน้�ศ�ล


เจ้�ปู ย่� ่งเป็นที่รกร้�งและก็ไม่สวยง�ม อีกอย่�งหน่งเร�ก็อย�ก ให้มีที่ของศ�ลเจ้�ปู ย่�เป็นของเร�เอง เพร�ะสมัยก่อนพื้นที่ส่วน ให ่ของศ�ลเจ้�ปู ย่� เร�อ�ศัยและเช่�ที่ดินของร ไฟอยู่ ก็เลย เกิดคว�มคิดว่�เร�ควรจะ อื้ ทีต่ รงนี้ จงได้จดั แจง อื้ ทีต่ รงนีจ้ �ำ นวน ไร่ แต่เนื่องจ�กก�รทำ�นิติกรรมจะต้องมีนิติบุคคล ก็เลยตั้งเป็น มูลนิธิศ�ลเจ้�ปู ย่�ข้นม� เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของนิติบุคคลเป็น อันดับแรกก่อน อันดับทีส่ อง เมือ่ ตัง้ มูลนิธขิ น้ ม�ก็จะต้องมีวตั ปุ ระสงค์ทชี่ ดั เจน ดยวัต ุประสงค์ของเร�คือ เพื่อช่วยเหลือสังคมในเรื่องส�ธ�รณ กุศลต่�ง นอกจ�กนัน้ ในเรือ่ งของก�รสืบส�นวั นธรรมประเพณี ของบรรพบุรุษ และที่สำ�คั ก็คือทำ�หน้�ที่ในก�รพั น�ศ�ลเจ้� ปู ย่� ดยก�รว�งแผนแม่บทพั น�ศ�ลเจ้�ปู ย่�ให้เป็นระบบ นี่คือวัต ุประสงค์หลัก ที่ตั้งข้นม� ดยมีคุณปรีช� ชัยรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และได้ให้เกียรติม�เป็นประธ�นมูลนิธิ

ศูนย์วั น รรมไทย จน กับสวนจนสวยร ับ านาน

หลังจ�ก ื้อที่ ไร่ คณะกรรมก�รในสมัยที่ 5 เห็นว่�ที่ตรงนี้ น่�จะทำ�อะไรให้มนั เกิดประ ยชน์ คณะกรรมก�รก็มแี นวคิดเหมือน กันตั้งแต่ต้นว่� เร�ควรจะมีพิพิธภัณ ์เอ�ไว้เก็บรวบรวมเรื่องร�ว ของศ�ลเจ้�ปู ย่� ่งมีม�กม�ย เก็บรวบรวมเรื่องร�วของคนจีนที่ อพยพม�พ่งพระบรม พธิสมภ�รในจังหวัดอุดรธ�นีเมือ่ 5 ปทีแ่ ล้ว และเรื่องร�วของกรรมก�รแต่ละสมัยที่มีม� 0 ป ว่�แต่ละรุ่น นั้นได้ทำ�คุณง�มคว�มดีอะไรไว้ น่�จะเก็บเป็นประวัติศ�สตร์ให้คน รุ่นหลังได้ศกษ� ดังนัน้ เร�จงจัดตัง้ ข้นเป็น ศูนย์วั นธรรมไทย จีน อุดรธ�นี ภ�พรวมของที่นี่จะประกอบด้วย อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รร้�น ค้� อ�ค�รหอประชุม อ�ค�รก�รเรียนรู้ อ�ค�รพิพิธภัณ ์ อ�ค�ร

เ ลิมพระเกียรติพระองค์ภ� ่งรูปแบบอ�ค�รเป็นแบบจีน ประยุกต์ นอกจ�กนั้นสิ่งที่เร�ม�เติมเพิ่มให้เกิดสีสันนั้นก็คือว่� เร�เอ�เรื่องของสวนจีนที่มีคอนเส็พท์ สวนคุณธรรมพันป 2 กตั ู ดยเอ�เรื่องร�วคว�มกตั ูของแผ่นดินจีน ที่เล่�กัน ม� 00 ป จนปัจจุบันมี 2 เรื่องที่คนจีนทั่ว ลกรู้จัก แล้วม� ทำ�เป็นประติม�กรรมนูนสูง 2 เรื่อง ว�งไว้รอบ สวน และ มีข้อคว�มบรรย�ยทั้งภ�ษ�ไทย ภ�ษ�จีน เพื่อที่จะสอนให้คน รู้จักคว�มกตั ูที่กำ�ลังสู ห�ยไป ส่วนต้นไม้ในสวนจีนเร�ใช้ ต้นไม้จีนม�ประกอบ เร�ปลูกไม้จีน 0 ไม่ว่�จะเป็นต้นหลิว หงส์ฟู ต้นไผ่ ไม้จีนจะมีลักษณะเด่นคือใบเล็ก นอกจ�กนี้ก็มีบ่อ ปล�คร�ฟ มีภูเข� เม หมอก เมื่ออ�ค�รเป็นแบบจีนประยุกต์ บวกกับสวนจีน มันก็เลยเกิดก�รผสมผส�นเกิดคว�มกลมกลืนข้น ม� สวนจีนทีศ่ นู ย์วั นธรรมแห่งนีจ้ งกล�ยเป็นสวนจีนทีส่ วยทีส่ ดุ ในประเทศไทย และติดหน่งในสวนจีนระดับประเทศ เพร�ะคน ที่ออกแบบสวนจีนนี้ได้ไปศกษ�ในเรื่องของสวนจีนอยู่ที่เมืองจีน เกือบ 20 วัน หลังจ�กนั้นก็ม�ออกแบบ

ศูนย์วั น รรมไทย จน

ใน ลน ์มาร์คของอุ ร

ก�รทีเ่ ร�สร้�งศูนย์วั นธรรมไทย จีน คำ�ว่�ศูนย์วั นธรรม ก็คือเป็นศูนย์รวมในก�รที่จะรวบรวมเอ�เรื่องของวั นธรรม ศิลปะ ประเพณี ทั้งของจีนของไทย ปัจจุบันที่นี่กล�ยเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวใจกล�งเมืองของจังหวัดอุดรธ�นี แล้ว ือว่�เป็นไ ไลท์ ของจังหวัดอุดรธ�นี เชื่อไหมว่�ในระยะเวล� ป เร�มีนักท่อง เที่ยว ง 20 000 คน ที่ม�เยี่ยมชมที่นี่ และที่นี่กล�ยเป็นแลนด์ ม�ร์คของแหล่งท่องเที่ยว แม้แต่ ททท. เองก็ยังบอกว่� ้�ใครม� อุดรแล้ว ้�ม�ไม่ งที่นี่ ือว่�ม�ไม่ งอุดร เร�มีบุคคลระดับสูงในประเทศเดินท�งม� ไม่ว่�จะเป็นท่�น รองน�ยกรั มนตรี ท่�นรั มนตรี ท่�นรั มนตรีจ�กประเทศ ล�ว ท่�นประธ�นศ�ล ีก� ประธ�นศ�ลปกครอง ท่�นประธ�น กกต. เรียกว่�บุคคลสำ�คั ทุกคนทีม่ �อุดรต้องม�เทีย่ วชมทีน่ หี่ มด แล้วก็ม�ไหว้ศ�ลเจ้�ปู ย่� ที่สำ�คั ก็คือท่�นทูตจ�กส�ธ�รณรั ประช�ชนจีน ไม่ว�่ จะเป็นในอดีตจนกระทัง่ ปัจจุบนั เมือ่ ท่�นเดิน ท�งม� งท่�นก็จะเดินท�งม�ที่นี่ ม�เยี่ยมที่ศูนย์วั นธรรม แล้ว เมื่อป 255 ที่นี่ได้เ ็นบันทกข้อตกลง ร่วมกันระหว่�ง ศูนย์วั นธรรมแห่งประเทศจีน กับศูนย์วั นธรรมไทย จีนแห่งนี้ จะเป็นคว�มร่วมมือที่เกิดข้นร่วมกัน เหล่�นี้ก็เป็นสิ่งที่คนอุดร ภูมใิ จเสนอให้กบั คนทีม่ �เยือนจังหวัดอุดรธ�นี �้ มีชว่ งเวล�น้อย อยู่ในเมืองอุดร น่�จะใช้เวล�นั้นให้เกิดประ ยชน์ด้วยก�รเข้�ม� เยี่ยมชมศูนย์วั นธรรมไทย จีน UDONTHANI 79


กิจกรรมของมูลนิ ิศาลเจ้าปู ย่า

เมือ่ ศูนย์วั นธรรมไทย จีนกล�ยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วประจำ� จังหวัดอุดรธ�นี มูลนิธิศ�ลเจ้�ปู ย่� ก็ต้องทำ�หน้�ที่ในก�รดูแล นักท่องเที่ยว และกิจกรรมหลักของเร�ก็คือ ทำ�หน้�ที่ในก�ร ต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวที่ม�เที่ยวที่นี่ ด้วยก�รให้คว�มรู้ เร�มีมัคคุเทศก์ที่จะคอยแนะนำ�บุคคลที่จะม�เที่ยวว่�ในแต่ละ จุดนั้นมีคว�มเป็นม�อย่�งไร มีคว�มสำ�คั อย่�งไร เรื่องร�ว ประวัติศ�สตร์เป็นอย่�งไร เพื่อที่อธิบ�ยให้คนที่เข้�ม�มีคว�ม รู้สกว่�เข�ไม่ได้เดินเข้�ม�เ ย เพื่อ ่�ยรูป แต่ที่นี่จะมีองค์ คว�มรูใ้ นเรือ่ งของคุณธรรม จริยธรรม ในเรือ่ งของคว�มกตั ู ในเรื่ อ งของจ�รี ต ประเพณี ในเรื่ อ งของปรั ช �ก�รบริ ห �ร ปกครองประเทศ ที่นี่จะมีทุกอย่�งครบองค์ประชุม และที่สำ�คั เมือ่ ย่�งก้�วเข้�สูท่ นี่ ี่ เร�จะมีคว�มรูส้ กว่�เร�ได้เข้�ม�ที่ มีคว�ม สงบร่มเย็น ศูนย์วั นธรรมแห่งนีก้ เ็ ลยเป็นที่ หน่ง ทีเ่ ป็นส �นที่ มีคว�มเงียบสงบและก็มคี ว�มศักดิสิทธิในตัวของศูนย์วั นธรรมเอง นอกจ�กนั้นมูลนิธิศ�ลเจ้�ปู ย่� ก็ยังมีก�รจัดกิจกรรมใน เรื่องต่�ง อ�ทิ ก�รจัดสัมมน�เกี่ยวกับองค์คว�มรู้ต่�ง ก�ร จัดสัมมน�เรื่องของสื่อ เร�มีศูนย์ก�รเรียนรู้ให้บริก�รสอนภ�ษ� 80

ต่�ง เช่น สอนภ�ษ�เวียดน�ม สอนภ�ษ�จีน สอนภ�ษ�อังก ษ สอนภ�ษ�เก�หลี ดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย เพื่อเตรียมคนของเร�เข้� สู่ C นอกจ�กนี้ที่ศูนย์วั นธรรมนี้ ก็มีนักศกษ�ม�จัดแสดง นิทรรศก�รต่�ง นิทรรศก�รภ�พว�ดของคนในจังหวัดอุดรธ�นี พวกจิตรกรต่�ง เร�ก็ให้เข้�ม�แสดงผลง�นทีน่ ี่ มีก�รจัดกิจกรรม ให ่ เช่น ก�รจัดกิจกรรมประกวดพระเครื่องครั้งให ่ในจังหวัด อุดร และในช่วงเทศก�ลต่�ง ที่นี่ก็จะมีกิจกรรม อย่�งเช่น วัน พ่อ วันแม่ เร�ก็จะมีร่วมกับสม�คมคนต�บอด จัดกิจกรรมนวดให้ กับคนที่ม�ฟรี ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ้�เข้�ม�ที่นี่แล้วไม่เสียค่�เข้�ดู ทุก คนดูฟรีหมด อยู่ที่ว่�จะมีจิตเป็นกุศล จะช่วยบำ�รุงค่�น้ำ� ค่�ไฟ ก็ใช้วิธีหยอดตู้เอ�


เมื่อป 2556 ผมได้มี อก�สเป็นประธ�นศ�ลเจ้�ปู ย่� สมัยที่ 6 จงสร้�งสวนแห่งศรัทธ�นีข้ น้ สวนแห่งศรัทธ�นีม้ คี ว�มศรัทธ� ม�ก เพร�ะรูปแบบเป็นสวนจีน บร�ณแห่งเมือง ู จว มณ ลเจียง ู ประเทศจีน ง่ ปัจจุบนั ทีน่ นั่ คือมรดก ลก สำ�คั ขน�ดทีใ่ นสน�ม บินปักกิง่ ก็มกี �รจำ�ลองสวนนีไ้ ว้ เพร�ะ ะนัน้ เร�ก็ภมู ใิ จม�ก ทีเ่ ร� ส�ม�ร สร้�งทุกอย่�งเหมือนของจีน แล้วเร�ใช้วัสดุจริง ไม่ว่�จะ เป็นกระเบือ้ ง ไม้แกะสลัก ทุกอย่�งสัง่ ม�จ�กประเทศจีน แต่ส�ำ คั ยิ่งกว่�คือ ส�ม�ร ทำ�ให้ศูนย์วั นธรรมกับศ�ลเจ้�เชื่อมเป็นเนื้อ เดียวกันได้ และทำ�ให้แหล่งท่องเที่ยวเร�ให ่ข้น นอกจ�กศูนย์ วั นธรรม ศ�ลเจ้�ปู ย่�ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่รวมกันไปด้วย นี่คือสิ่งที่เร�สร้�งข้น วันนี้มีสม�คมจีนกว่� 20 จังหวัด เข้�ม� �มว่� อย�กจะทำ� แบบนี้บ้�ง จะต้องทำ�อย่�งไร ทำ�ไมกว่�จะห�เงินได้สักล้�นสอง ล้�นนั้นย�กม�ก ผมบอกว่�ต้องไปสร้�งศรัทธ�ก่อน ้�ศรัทธ�มี ทุกอย่�งเกิด ้�ไม่เกิดศรัทธ�มันไม่เกิด เพร�ะ ะนั้นสำ�คั ว่�จะ ต้องมีศรัทธ� เร�เริ่มต้นจ�กศรัทธ�เร�เริ่มต้นจ�กก�รที่ไม่ได้เอ� เงินเป็นตัวตั้ง เร�ไม่เคยคิดว่�จะต้องมีเงินแล้วค่อยทำ� เร�คิดว่� เร�จะทำ�แล้วเงินจะต�มม�

สู่ความเป็นทสุ ของวั รรม รรมจนในไทย

หวัง อบ ทนคุ ผ่น ินไทย

�มว่�ที่นี่เกิดข้นได้อย่�งไร และเอ�ทุนที่ไหนม� ที่นี่เกิดข้น จ�กพลังศรัทธ�มีต่อองค์เจ้�ปู เจ้�ย่� แล้วรวมกันบริจ�คเงิน 00 ล้�นบ�ท เพื่อสร้�งที่นี่จนสำ�เร็จภ�ยในระยะเวล� ปคร่ง ้�ไม่มี พลังศรัทธ� สิง่ เหล่�นีก้ เ็ กิดข้นไม่ได้แน่นอน แต่มนั เป็นคว�มสมัคร สม�นส�มัคคีแล้วทุกคนมีหลักในก�รที่จะยดก็คือ คว�มศรัทธ�ที่มี ต่อองค์เจ้�ปู เจ้�ย่� แล้วทำ�ไมเข�ศรัทธ�เพร�ะองค์เจ้�ปู เจ้�ย่� เพร�ะท่�นมีเมตต�ให้กับคนในจังหวัดอุดรธ�นี ดังนัน้ �้ เร�มี อก�สได้ท�ำ อะไรเพือ่ ทีจ่ ะตอบแทนบุ คุณให้กบั บ้�นเกิดเร� มันก็เป็นคว�มรู้สกที่เร�ภูมิใจ งแม้ว่�สิ่งนั้นมันจะ เล็กหรือจะให ไ่ ม่ส�ำ คั เพียงแต่ว�่ วันนีผ้ มคิดว่�ผมได้เปลีย่ นหน้� ประวัตศิ �สตร์หน้�หน่ง ทีก่ �ำ ลังจะลบเลือนไปไว้ให้กบั คนรุน่ หลังว่� วันหน่งเมื่อ 00 กว่�ปที่ผ่�นม� คนจีน ่งเป็นผู้ที่สร้�งเศรษ กิจ ให้กับจังหวัดอุดรธ�นีเติบ ตม�จนกระทั่งปัจจุบันนี้ เข�เข้�ม�และ มีบทบ�ทอย่�งไรบ้�ง สิ่งที่เร�ได้ ่�ยทอดนี้จะประสบคว�มสำ�เร็จ หรือไม่ประสบคว�มสำ�เร็จนั่นก็เป็นอีกเรื่องหน่ง แต่ว่�เร�ก็ภูมิใจ ว่�เร�ได้สร้�งสิ่งเหล่�นี้ และที่สำ�คั ผมไม่คิดว่�ที่นี่จะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีคนม�และสำ�คั ขน�ดนี้ ก็เลยกล�ยเป็นคว�มภ�ค ภูมิใจ นอกจ�กนั้น ผมเองยังมีคว�มรู้สกว่�หลังจ�กที่สร้�งธรรม และก็พย�ย�มที่จะทำ�ศูนย์วั นธรรมให้สำ�เร็จ อีกสิ่งหน่งที่อย�ก จะทำ�ต่อให้สำ�เร็จก็คือก�รเชื่อมระหว่�งศูนย์วั นธรรมเนื่องจ�ก ว่�ศ�ลเจ้�ปู ย่� และศูนย์วั นธรรม ยังมี นนขั้นอยู่ จงอย�ก จะเชื่อมเข้�ม�

เป้�หม�ยจ�กนี้ไปเร�คงให้คว�มสำ�คั ในเรื่องของวิช�ก�ร เรื่องของแนวคิด อ�จจะมีก�รประส�นคว�มร่วมมือไปยังส �บัน ก�รศกษ�ต่�ง อ�จจะเป็นก�รศกษ�ในเรื่องของจีน เรื่องของ องค์คว�มรู้ เรื่องของทุนก�รศกษ�จ�กประเทศจีนม�ให้เย�วชน ของเร� เพร�ะทีผ่ �่ นม�มีง�นสำ�คั ทีเ่ ร�ทำ�คือ เร�ได้สร้�งเย�วชน กลุม่ หน่งข้นม�เป็นนักดนตรีสมัครเล่นในวงออเคสตร้� ทีใ่ ช้เครือ่ ง ดนตรีจีนทั้งหมด 00 ชิ้น เป็นวงที่ให ่ที่สุดในประเทศไทย และ วงดนตรีวงนีเ้ คยชนะเลิศก�รประกวดทีป่ กั กิง่ เมือ่ ป 20 2 ปัจจุบนั วงนีก้ ย็ งั ส�ม�ร ทีจ่ ะเป็นวง และยังเคยไปต้อนรับน�ยกรั มนตรีเห วินเจียเป� ทีเ่ ดินท�งม�เยือนประเทศไทยอย่�งเป็นท�งก�ร เมือ่ ป 2555 ก็ ือว่�เป็นสิ่งที่เร�สร้�งข้นม� แต่ประเด็นก็คือว่�ก�รสร้�งวงออเคสตร้� มันเป็นสื่อท�ง วั นธรรมทีจ่ บั ต้องได้เร็วทีส่ ดุ นีป่ ระก�รแรก ประก�รที่ 2 คือเร� ส�ม�ร เอ�เด็กและเย�วชนม�อยูก่ บั เร� แล้วส�ม�ร ทำ�ให้เข�เกิด สม�ธิ เพร�ะดนตรีต้องใช้สม�ธิ เร�ส�ม�ร ให้เข�ใช้เวล�ว่�งให้ เป็นประ ยชน์กบั ก�รเล่นดนตรีดกี ว่�ทีเ่ ข�จะไปอยูใ่ นร้�นเกมส์ เร� จะ ้อมวงทุกวันพ หัสกับศุกร์ตอนเย็น อย่�งวันที่ วันตรุษจีนนี้ กงศุลขอนแก่นได้เชิ วงนีไ้ ปเล่น ก็ อื ว่�ทีน่ มี่ ที สี่ ดุ ของประเทศไทย เยอะนะ

ชวนเทยว ศูนย์วั น รรมไทย จน

ศูนย์วั นธรรมไทย จีนแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหน่ง เดียวในประเทศไทย แล้วยังไม่มีที่ไหนมี เมื่อม�ท่องเที่ยวแล้ว นอกจ�กจะได้คว�มสนุกสน�น และคว�มเพลิดเพลินกับบรรย�ก�ศ ต่�ง แล้ว ยังมีองค์คว�มรู้ต่�ง ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของคว�ม กตั ู เรื่องของจริยธรรมที่แ งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเดิน เข้�ม�ในศูนย์วั นธรรม แล้วส�ม�ร ทีจ่ ะ �่ ยรูปได้ทกุ มุม ก็อย�ก ให้แวะม�ชมและลองม�ศกษ�ดูว�่ คว�มเป็นม�ของชุมชนช�วจีน ของจังหวัดอุดรธ�นีที่ม�พ่งพระบรม พธิสมภ�ร เมื่อสัก 5 ปที่ แล้ว ส�ม�ร จะยดเหนี่ยวและสร้�งให้เกิดสิ่งที่ดีง�มให้กับจังหวัด อุดรธ�นีได้อย่�งไร UDONTHANI


เอเชีย รีสอร์ท

ร................................................... ัก (àµÕ§à´ÕèÂÇ)

ป โ ิร (àµÕ§à´ÕèÂÇ) ป โ ิร เตียงคู่ �ย นรีสอร์ท มีร้�นก�แ แ ะมีร้�นสป� ¿ÃÕ WiFi ห่�งจ�ก ัดป�บ้�นต�ดประม�ณ 2 กิ เมตร

·ÕèÍÂÙ‹ 276 ËÁÙ‹·Õè 1 µíҺźŒÒ¹µÒ´ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ รติ ต Email asiaresort.ud@gmail.com


ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò

รั ร รัก

เป็นอุปกรณ์หลักในการจ่ายไฟฟ้าที่ต้อง ทำางานตลอด 24 ชั่วโมง และพบว่าไม่ค่อย ได้รับความสนใจในการบำารุงรักษา ทำาให้ หม้อแปลงมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติมาก ซึ่งอาการดังต่อไปนี้แสดงว่าหม้อแปลงมี โอกาสที่จะชำารุดหากไม่ได้รับการบำารุงรักษา 1. (สารดูดความชื้นเปลี่ยนสี เป็นชมพูสีขาวหรือสีดำา) 2. มีน้ำามันไหลซึมออกมาบริเวณซีลยาง และประเก็น 3. ตัวถังหม้อแปลงขึ้นสนิมผุ 4. ขั้วต่อสายแรงสูง แรงต่ำา หลวมทำาให้ เกิดอาการไฟกระพริบเมื่อมีโหลดมาก ๆ 5. ระดับน้ำามันหม้อแปลงลดต่ำากว่าปกติ 6. บุชชิ่ง แรงสูง แรงต่ำา บิ่นหรือแตก 7. ติดตั้งใช้งานเกิน 1 ปี ติดต่อขอใช้บริการบำารุงรักษาหม้อแปลงของ ท่านด่วน เพื่อเป็นการป้องกันชำารุดของ หม้อแปลงที่จะทำาให้เสียโอกาสทาง ธุรกิจ

และเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น ซึ่งหจก.นครเทิง เรดิโอ มีวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการดูและบำารุงรักษาหม้อแปลงมาแล้ว มากกว่า 20 ปี ได้มาตรฐานคุณภาพระบบ สากล ข้อดีในการใช้บริการของ หจก.นครเทิงเรดิโอ 1. ค่าใช้จ่ายถูกมาก ๆ (5 ของราคา หม้อแปลงใหม่) 2. สะดวกและรวดเร็วเพราะ มีพนักงานอยู่ ในพื้นที่ 3. บริการตามระบบมาตรฐานสากล 4. มีเครื่องมีและอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ 5. สามารถกำาหนดช่วงเวลาดำาเนินการได้เอง ธุรกิจของท่านจะไม้หยุดชะงัก ไม่ขาดทุน อย่างแน่นอน แล้วท่านจะไม่ผิดหวัดถ้าใช้ บริการของเรา หจก.นครเทิงเรดิโอ

ติ ต


ง มเ หน่งเ ียวใ

เิ นท ่ม ่นื ที่ างเมืองอ านี


ง มเ

เิ นท ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองอุดร

และอยูห่ า่ งจากสนามบินนานา าติอดุ รธานี เพียง 5 นาที ทีนี... ุ จะ ด้พักกาย ล่อยใจให้สบาย เพลิดเพลินกับ วามร่มรืน ืนเยนจากธรรม าติในสวน สัม ัสกับ วาม สงบเงียบทีสรร ์สร้างข้นเพือรองรับการพัก ่อนอย่าง เ นส่วนตัว บริการห้องพักหรู 7 ห้อง พร้อมการบริการอันแสน อบอุน่ ระทับใจ “มุมสบาย อฟฟ อ ” บริการอาหาร ทย เท อร่ อ ย งรส าติ ใ นบรรยากา ที เรี ย บง่ า ย สบาย ืน วามสนุกส�าหรับทุก นใน รอบ รัว ด้วย การพัก ่อนริมสระน้�าอันสด ืน ฟรี ร ตู้บริการรับ ส่ง สนามบิน และ อินเตอร์ เนต ร้สาย เพียบพร้อมด้วยระบบรัก า วาม ลอดภัย ตลอด 4 ม. เพือให้ ุ รู้สก ่อน ลายจาก วามกังวล ในทุก ่วงเวลาอันมี ่าของ ุ

ต้ ิ า ่ง นาม ิน อินเตอ เนตไ ้ าย

he e t o ti e Hotel i to ith 7 com o ta le. a te ll deco ated hotel oom . a om do tha i I te atio al i o t a o t 5 mi te . d o e o ith the a m ho italit . ake deli ht i the a de . Yo ca ela o el all da ith a cha mi at al to ch. E o ith hai I te atio al ood o “ m a ai o ee ho ”. ake o time ith ool ide a . i ele i te et a d 4 ho ec it e ice. ake the mome t o o ta mo e l . ......................................................................................

า องห้อง ติ ต่อ ง มเ ิเ นท หม่ อย ้าน อนอ ม อาเ อ ต หมา ้ง อ เมือง อ านี ท


เจริ โ เตล จังหวัดอุดรธานี

âçáÃÁÃдѺÁҵðҹ º¹à¹×éÍ·Õè 40 äË ã¹ã¨¡ÅÒ§àÁ×ͧ ร ก กร ป ตร ั รั ะ ว ะ วก ระ ก ก กร ิ ติ ร ะร ปรั ก

ริ โ ต โร ก

โ รต

“มาอุดรธานี ครั้งใด อบอุ่นใจในบ้านที่สองของคุณ เจริญโฮเต็ล”


โร ร ร ร กั กั

“Clean, Safe, Peaceful and Relax

โร ร ร ร ริ รโ ต โ ก กั โร ร ร ร ป ัก ว ะ ป ั ประ

ิ ติ ะ ั

ัก

ตร กั

ร รัว ก ต ปั ักร

a

a

ะ กก ั ก

ริก ร ิ ร ักติ ต โร ร ร ร โร โร ร ร ร

ว ิ ร ประ ั


âçáÃÁ¡Ô µ µÔ ì Å ´Ò .. ÇÔ¨ÔµÃÈÔÅ»Š¢Í§¡Òþѡ¼‹Í¹ KITLADA HOTEL...The fine art of Relaxing

âçáÃÁ¡ÔµµÔìÅ´Ò µÑé§ÍÂÙ‹ã¹µÑÇàÁ×ͧÍØ´Ã¸Ò¹Õ ã¡ÅŒ¡ÑºÂ‹Ò¹¸ØáԨáÅÐʹÒÁ ºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔÍØ´Ã¸Ò¹Õ ãËŒºÃÔ¡ÒÃˌͧ¾Ñ¡¡Ç‹Ò 40 ˌͧ «Öè§ä´ŒÃѺ¡Òõ¡áµ‹§ อย่าง ิ ี ิ น ้อมมอ ความ ว าย ่ ้เ ้า ้วย ิ า ี ท ห้อง ใน ืนที่ า า ี ่ง นาม ิน ห้องเ ม า ิ า ที่ อ ห้อง ไ ้ า ออ อย่างห ห า ทน มย มีเอ ไม่ า น ้อม ิ่งอานวยความ ว อาทิ ทีวี อ่างอา นา เ ียง ่วนตว าคา าท วมอาหา เช้า ห้อง ท่าน ห้อง ี นา ตา างเมต ้อม เ ียง ่วนตว เ ื่อความ ่อนค าย ความ ง อง า ่อนอย่าง ท้ ิง าคา าท วมอาหา เช้า ห้อง ท่าน ห้อง ตน า ท นา ตา างเมต ้อม เ ียง ่วนตว เ ื่ อ ความ ่ อ นค าย ความ ง อง า ่ อ นอย่ า ง ท้ ิ ง าคา าท วมอาหา เช้า ห้อง ท่าน

สนใจห้องพักและจัดงานเลี้ยงติดต่อ โรงแรมกิตติ์ลดา 510 หมู่ 7 ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042 245 542 แฟกซ์ 042- 245 520

Email HYPERLINK “mailto:kitlada_hotel@hotmail.com” kitlada_hotel@hotmail.com


โรงแรม ไพลิ น รี ส อร์ ท ... พักสบายสลายสารพิษ

โรงแรม ไพลิน รีสอร์ท ถนนมิตรภาพ ตำาบลโนนสะอาด อำาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

เราไม่เพียงแต่จะรับรอง คุณด้วยบ้านพักหรูอยู่ สบาย ในสนนราคาที่เป็น กันเองเท่านั้น แต่เรายังได้ รับความไว้วางใจจากผู้รัก สุขภาพ เข้าใช้บริการ “คอร์สล้างสารพิษ โรงแรม ไพลิน รีสอร์ท” ซึ่งเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10 รุ่นแล้ว

สนใจสำารองห้องพัก หรือสนใจร่วม กิจกรรมล้างสารพิษ ติดต่อได้ที่ “โรงแรม ไพลิน รีสอร์ท” จีรนันท์ พิมพ์ชู โทร. 0807 463 311


ก Korbuaresident ัว ร ิ

¿ÃÕ WiFi

ÊÑÁ¼ÑʺÃÃÂÒ¡ÒÈ หลากหลายสไตล ¾ÃŒÍÁºÃÃÂÒ¡ÒÈ ÍѹͺÍØ‹¹ ºÃÔ¡ÒÃˌͧ¾Ñ¡ 24 ªÁ. ร ร ว ว ะ วก ร รั ต ต

390 420 ว

476/1 Á.1 «.ÇÑ ´ »è Ò ÊÒÁ¡ÉÑ µ ÃÔ Â ì µ.ËÁÙ Á è ¹ Í.àÁ× Í § ¨.ÍØ ´ Ã¸Ò¹Õ àºÍÃì µ Ô ´ µè Í 081-7695163 , 098-3650255


เ ้นทางความเ นมา

94


ÍشøҹÕ... àÁ×ͧáË‹§ªÑÂÀÙÁÔ ทุกยุคสมัย

งหว อ านี มี นา า ทาง วติ า ต ห ายยค มย เ ิ่มตง ต่ มย ่อน วติ า ต เ ื่อยมา น ง มยทวา ว ี มย ี มย ทย มยอย ยา มย ตน ินท ง าย เอีย ต่อไ นี สมัยก่อนปร วั ิศาส ร์

จ�กหลัก �นท�งประวัตศิ �สตร์และ บร�ณคดีพบว่� บริเวณพืน้ ทีท่ เี่ ป็นจังหวัด อุดรธ�นีในปัจจุบนั เคยเป็น นิ่ ทีอ่ ยูข่ องมนุษย์ม�ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ �สตร์ ประม�ณ 5 000 000 ป จ�กหลัก �นก�รค้นพบที่บ้�นเชียง อำ�เภอหนองห�น และภ�พเขียนสี บนผนัง ้ำ�ที่อำ�เภอบ้�นผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่�งดี จนเป็นที่ยอมรับในวงก�ร ศกษ�ประวัติศ�สตร์ และ บร�ณคดีระหว่�งประเทศว่� ชุมชนที่เป็น ิ่นที่อยู่ของมนุษย์ ก่อนประวัติศ�สตร์ที่จังหวัดอุดรธ�นี มีอ�รยธรรมคว�มเจริ ในระดับสูง และอ�จ ่�ยทอดคว�มเจริ นี้ไปสู่ประเทศจีนก็อ�จเป็นได้ ดยเ พ�ะอย่�งยิ่งเครื่องปันดินเผ� สีล�ยเส้นทีบ่ �้ นเชียงนัน้ สันนิษ �นว่�อ�จเป็นเครือ่ งปันดินเผ�สีล�ยเส้นทีเ่ ก่�ทีส่ ดุ ของ ลก UDONTHANI 95


ÊÁÑ·ÇÒÃÇ´Õ-žºØÃÕ-ÊØ⢷ÑÂ

หลังจ�กยุคคว�มเจริ ที่บ้�นเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นจังหวัด อุดรธ�นีในปัจจุบัน ยังคงเป็นที่อยู่อ�ศัยของมนุษย์สืบต่อม�อีก จนกระทั่งสมัยประวัติศ�สตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัย ทว�รวดี พ.ศ. 200 600 สมัยลพบุรี พ.ศ. 200 00 และ สมัยสุ ขทัย พ.ศ. 00 2000 จ�กหลัก �นที่พบคือใบเสม� สมัยทว�รวดี ลพบุรี และภ�พเขียนปูนบนผนัง บส ์ที่ปรักหักพัง บริเวณเทือกเข�ภูพ�นใกล้วัดพระพุทธบ�ทบัวบก อำ�เภอบ้�นผือ แต่ ทั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ป ร�ก หลั ก �นชื่ อ จั ง หวั ด อุ ด รธ�นี ป ร�ก ใน ประวัติศ�สตร์แต่อย่�งใด 96

ÊÁÑ¡ÃاÈÃÕÍÂظÂÒ

ในสมัยกรุงศรีอยุธย�เป็นร�ชธ�นี พื้นที่อันเป็นที่ตั้งจังหวัด อุดรธ�นีปร�ก ในประวัติศ�สตร์ เมื่อร�วป พ.ศ. 2 สมัยที่ พระเจ้�กรุงหงส�วดีได้ทรงเกณ ท์ พั ไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสตั น�คนหุต เวียงจันทน์ ดยให้สมเด็จพระมห�ธรรมร�ช�กับสมเด็จพระ นเรศวรมห�ร�ชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยม� งเมือง หนองบัวลำ�ภู ่งเป็นเมืองหน้�ด่�นของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จ พระนเรศวรมห�ร�ชประชวรด้วยไข้ทรพิษ จงยกทัพกลับไม่ต้องรบ พุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำ�ภูนี่เอง สันนิษ �นว่�เคย เป็นเมืองที่มีคว�มเจริ ม�ตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำ�น�จ


ÊÁÑ¡ÃاÃѵ¹â¡ÊÔ¹·Ã์

ในสมัยกรุงรัตน กสินทร์เป็นร�ชธ�นีนั้น จังหวัดอุดรธ�นีได้เกี่ยวข้อง กับก�รศกสงคร�มกล่�วคือในระหว่�ง พ.ศ. 2 6 2 ได้เกิดกบ เจ้� อนุวงศ์ยกทัพเข้�ม�ยดเมืองนครร�ชสีม� ่งมีผู้นำ�คือ คุณห ิง ม ท้�ว สุรน�รี กองทัพเจ้�อนุวงศ์ได้ อยทัพม�ตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำ�ภู และได้ ต่อสูก้ บั กองทัพไทยและช�วเมืองหนองบัวลำ�ภู จนทัพเจ้�อนุวงศ์แตกพ่�ยไป กระทั่งในปล�ยสมัยสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ ประม�ณ พ.ศ. 2 ได้เกิดคว�มวุ่นว�ยข้นในมณ ลล�วพวนเนื่องม�จ�กพวก ่อ แต่กองทัพไทยได้ยกข้นไปปร�บปร�มจนสงบได้ชั่วคร�ว ในป พ.ศ. 2 2 สมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยูห่ วั พวก อ่ ได้รวมตัวก่อก�รร้�ย ข้นในมณ ลล�วพวน งั �้ ยแม่น�้ำ ขงอีกครัง้ และ มีท�่ ทีจะรุนแรง พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยูห่ วั ปรดเกล้� ให้ ร เจ้าบรมวงศ์เ อกรมหมืนปร จักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพให ่ �ยใต้ และเจ้าหมืนไวยวรนา เป็นแม่ทพั ให ่ �ยเหนือ ไปทำ�ก�รปร�บปร�มพวก ่อ ในเวล�นั้นเมืองอุดรธ�นียังไม่ปร�ก ชื่อ เพียงแต่ปร�ก ชื่อบ้�นหม�ก แข้งหรือบ้�นเดื่อหม�กแข้ง สังกัดเมืองหนองค�ย ดยข้นก�รปกครองกับ มณ ลล�วพวน และกรมหมื่นประจักษ์ศิลป�คมแม่ทัพให ่ �ยใต้ ได้เดิน ทัพผ่�นบ้�นหม�กแข้งไปทำ�ก�รปร�บปร�มพวก ่อจนสงบ ภ�ยหลังก�รปร�บปร�ม อ่ สงบแล้ว ไทยมีกรณีพพิ �ทกับ รัง่ เศส เรียก ว่� กรณีพิพ�ท ร.ศ. 2 พ.ศ. 2 6 เนื่องจ�ก รั่งเศสต้องก�รล�ว เขมร วน เป็นอ�ณ�นิคม ด้วยพระปรีช� �ณของพระบ�ทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษ�ประเทศไว้ ดยทรงสละดินแดน ัง ้�ยแม่นำ้� ขงให้แก่ รั่งเศส และต�มสนธิสั � ที่ทำ�ข้นระหว่�ง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้�มประเทศสย�มตั้งกองทห�รและ ป้อมปร�ก�รอยู่ในรัศมี 25 กิ ลเมตร ของ ังแม่น้ำ� ขง ดังนั้น หน่วยทห�รไทยที่ตั้งประจำ�อยู่ที่เมืองหนองค�ย อันเป็นเมือง ศูนย์กล�งของหัวเมือง หรือมณ ลล�วพวน ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลป �คมเป็นข้�หลวงให ่สำ�เร็จร�ชก�ร จำ�ต้องอพยพเคลื่อนย้�ยลกเข้�ม� จน งหมู่บ้�นแห่งหน่ง ชื่อบ้�นเดื่อหม�กแข้ง ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธ�นี ปัจจุบัน ห่�งจ�ก ังแม่น้ำ� ขงกว่� 50 กิ ลเมตร เมื่อทรงพิจ�รณ�เห็นว่� หมู่บ้�นแห่งนี้มีชัยภูมิเหม�ะสม เพร�ะมีแหล่งน้ำ�ดี เช่น หนองน�เกลือ หนองประจักษ์ ปัจจุบัน และหนองน้ำ�อีกหล�ยแห่ง รวมทั้งห้วยหม�ก แข้ง ่งเป็นลำ�ห้วยน้ำ�ใสไหลเย็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลป�คม ทรงบั ช� ให้ตั้งศูนย์มณ ลล�วพวน และตั้งกองทห�รข้น ณ หมู่บ้�นเดื่อหม�กแข้ง จงพอเห็นได้ว่�เมืองอุดรธ�นีได้อุบัติข้น ดยบังเอิ เพร�ะเหตุผลท�งก�ร เมืองระหว่�งประเทศ มิใช่เกิดข้นจ�กเหตุผลท�งก�รค้� ก�รคมน�คม หรือ เหตุผลอื่น ดังเช่นหัวเมืองสำ�คั ต่�ง ในอดีต อย่�งไรก็ต�มคำ�ว่� “ÍشÔ ม�ปร�ก ชื่อเมือง พ.ศ 2 50 พิธีตั้ง เมืองอุดรธ�นี เมษ�ยน ร.ศ. 2 พ.ศ. 2 50 ดยพระย�ศรีสุริยร�ชว ร�นุวัตร พธิ เนติ พธิ พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ได้มี กระแสพระบรมร�ช องก�รให้จดั ตัง้ เมืองอุดรธ�นีขน้ ทีบ่ �้ นหม�กแข้ง และ อยู่ในก�รปกครองของมณ ลอุดร หลังก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองจ�กระบบสมบูรณ� �สิทธิร�ชม� เป็นระบอบประช�ธิปไตย เมื่อวันที่ 2 มิ ุน�ยน พ.ศ. 2 5 แล้วได้มีก�ร ปรับปรุงระเบียบก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน ยกเลิกก�รปกครองในระบบ มณ ลในส่วนภูมิภ�ค ยังคงเหลือเ พ�ะจังหวัดและอำ�เภอเท่�นั้น มณ ล อุดรจง ูกยุบเลิกไป เหลือเพียงจังหวัด “ÍشøҹՔ เท่�นั้น ขอขอบคุ ข้อมูลจาก สานักงานจังหวั อุ ร าน UDONTHANI 97


เ ้นทาง ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

น�ย ¹ÒÂÍí ัชริÒàÀÍàÁ× นทร์ͧÍØสุ´Ã¸Ò¹Õ ต � ดี มห วง ้างเมือง เ องเ ื่องหต านี ้าหมี่ ิ นเน มิตหนอง เิ

ม ว น มมา มี ้วยไม้หอมอ นไ น

คือคาขวั อาเ อเมืองอุ ร าน ง่ มีทวี่ �่ ก�รอำ�เภอเมืองอุดรธ�นีตงั้ อยูใ่ นเขตเทศบ�ลนครอุดรธ�นี อยูท่ �งตอนกล�ง ของจังหวัดอุดรธ�นี ห่�งจ�กกรุงเทพมห�นคร 562 กิ ลเมตร ปจจุบันมนายวัชรินทร์ สุ ลาว เป็นนายอาเ อเมือง อุ ร าน

ปร วั ิอาเ อเมืองอุ ร าน

ที่ว่�ก�รอำ�เภอเมืองอุดรธ�นี สร้�งเมื่อป พ.ศ. 2 6 เป็นอ�ค�รไม้สองชั้นตั้งอยู่ช่วงกล�ง นนร�ชพัสดุ มีพระศรีธนเสน� เป็นน�ยอำ�เภอเมืองอุดรธ�นีคนแรก ต่อม�ได้ย�้ ยทีว่ �่ ก�รอำ�เภอไปสร้�งที่ นนมุขมนตรี ตำ�บลหม�กแข้ง เป็นอ�ค�รคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ก่อสร้�งต�มแบบแปลนของกรมก�รปกครอง สร้�งเสร็จและใช้เป็นส �นที่ทำ�ก�ร เมื่อ พ.ศ. 250 98


ส านทท่องเทยวสาคั

ข้อมูลทัวไป

อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี มีประช�กรทัง้ สิน้ 0 คน เป็นช�ย 6 คน ห ิง 22 คน จำ�นวนครัวเรือน 60 50 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ ธันว�คม 255 มีพื้นที่ 0 .6 ต�ร�ง กิ ลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 6 50 ไร่ แบ่งเขตก�รปกครองท้อง ที่เป็น 20 ตำ�บล 2 6 หมู่บ้�น ส่วนก�รปกครองท้อง ิ่นมีเทศบ�ล นคร แห่ง คือ เทศบ�ลนครอุดรธ�นี เทศบ�ลเมือง 2 แห่ง คือ เทศบ�ลเมืองหนองสำ� รง และเทศบ�ลเมือง นนสูง น้�ำ คำ� เทศบ�ล ตำ�บล แห่ง และองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 5 แห่ง

อุ ร าน เมืองศูนย์กลาง ูมิ าคอิน จน

ด้วยลักษณะภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้งของจังหวัดอุดรธ�นี ือเป็นข้อได้เปรียบที่สำ�คั ในก�รพั น�จังหวัดอุดรธ�นีให้กล�ย เป็นเมืองศูนย์กล�งของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเ ียงใต้ และอนุ ภูมิภ�คตะวันออกเ ียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจ�กจังหวัด อุดรธ�นี ตั้งอยู่ในศูนย์กล�งก�รคมน�คมขนส่งของภ�คตะวันออก เ ียงเหนือตอนบน ห่�งจ�กสะพ�นมิตรภ�พ ไทย ล�ว จังหวัด หนองค�ย เพียง 5 กิ ลเมตร จงมีคว�มสะดวกในก�รเดินท�ง ติดต่อกับส�ธ�รณรั ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว สปป.ล�ว และ ยังตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีก่ ง่ กล�งของอนุภ�คตะวันออกเ ยี งเหนือตอนบน ที่ มีเขตติดต่อกับจังหวัดหนองค�ย สกลนคร หนองบัวลำ�ภู เลย และ นครพนม ก�รเดินท�งเชือ่ มต่อไประหว่�งจังหวัดต่�ง ในอนุภ�ค ตะวันออกเ ียงเหนือตอนบน และ สปป.ล�ว ือว่�มีคว�มสะดวก ค่อนข้�งม�ก ด้ ว ยคว�มได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ งทำ � เลที่ ต้ั ง ของเมื อ ง ประกอบ กับคว�มพร้อมท�งด้�นก�รคมน�คมขนส่ง และก�รเป็นชุมท�ง คมน�คมท�งอ�ก�ศ ่งนับได้ว่�มีก�รพั น�เติบ ตข้นแบบก้�ว กระ ดด ดยเ พ�ะในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� มีผู้ใช้บริก�รท่� อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติอดุ รธ�นีเป็นจำ�นวนม�กข้น ทัง้ ข้�ร�ชก�ร นัก ธุรกิจ พ่อค้� ประช�ชนช�วอุดรและช�วจังหวัดใกล้เคียง รวม ง ประช�ชนช�วล�วและนักท่องเทีย่ วต่�งช�ติ จนทำ�ให้ท�่ อ�ก�ศย�น น�น�ช�ติอดุ รธ�นี เป็นท่�อ�ก�ศย�นทีม่ จี �ำ นวนผู้ ดยส�รม�กทีส่ ดุ ในภ�คตะวันออกเ ยี งเหนือ ง่ เป็นอีกหน่งตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงให้เห็นว่� เมืองอุดรธ�นีเป็นศูนย์กล�งก�รคมน�คมของภูมภิ �คได้อย่�งชัดเจน จังหวัดอุดรธ�นีจงมี �นะเป็นเช่นเมืองศูนย์กล�งทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่�ง อนุภ�คตะวันออกเ ียงเหนือตอนบนและภูมิภ�คอิน ดจีน ่งเร� มักเรียกเมืองลักษณะเช่นนี้ว่�เป็นประตูสู่ก�รเชื่อม ยง หรือ เมือง Gate Way

อนุส�วรีย์พลตรีพระเจ้�บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลป�คม ตั้งอยู่กล�งเมืองอุดรธ�นี พลตรีพระเจ้�บรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ป�คม เป็นพระร�ช อรสในพระบ�ทสมเด็จ พระจอมเกล้�เจ้�อยูห่ วั และเจ้�จอมม�รด�สังว�ลย์ ประสูตเิ มือ่ ป พ.ศ. 2 ทรงดำ�รงตำ�แหน่งข้�หลวงต่�งพระองค์ในพระบ�ท สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยูห่ วั สำ�เร็จร�ชก�รมณ ล �ยเหนือ เรียกว่� มณ ลอุดร ต่อม�ระหว่�ง ร.ศ. 2 ทรงเป็นผู้ ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรข้น ดยเมื่อ ร.ศ. 2 ทรงจัดว�งระเบียบ ร�ชก�รปกครองบ้�นเมือง และรับร�ชก�รในหน้�ทีส่ �ำ คั ต่�ง ่งอำ�นวยประ ยชน์สุขแก่ร�ษ รน�นัปก�ร อนุส�วรีย์พระองค์ ท่�น จงนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของช�วจังหวัดอุดรธ�นี µÃҺ෋ҷءÇѹ¹Õé ลา ผ้านาข่า บ้�นน�ข่� ตั้งอยู่ที่หมู่ ตำ�บลน�ข่� อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี ท�งทิศเหนือของจังหวัดอุดรธ�นี ห่�งจ�กตัว จังหวัด 6 กิ ลเมตร ต�มเส้นท�งอุดรธ�นี หนองค�ย ง่ ปัจจุบนั เป็นแหล่งผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณ ์ผ้�หมี่ขิดที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดอุดรธ�นี บ้�นน�ข่�ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้�นเศรษ กิจ พอเพียงเ ลิมพระเกียรติ และหมู่บ้�น ท่องเที่ยวของ จังหวัดอุดรธ�นี เนื่องจ�กมีกลุ่มทอผ้�มัดหมี่ต�มแบบภูมิปั � ท้อง นิ่ ง่ เป็นเอกลักษณ์ของบ้�นน�ข่� และยังได้พั น�รูปแบบ ผลิตภัณ ์ให้ทันสมัย เหม�ะกับ อก�สในก�รใช้ง�นต่�ง อย่�ง ดีด้วย และห�กจะกล่�ว งของ �กหน่งในนั้นคงต้องมี ผ้�หมี่ ขิด ที่เป็นเอกลักษณ์หน่งของช�วจังหวัดอุดรธ�นี หนองปร จักษ์ เป็นหนองน้ำ�ขน�ดให ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบ�ลนครอุดรธ�นี มีม�ตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธ�นี เดิมเรียกว่� หนองน�เกลือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้�บรมวงศ์เธอกรมหลวง ประจักษ์ศิลป�คม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธ�นี ในป พ.ศ. 25 0 เทศบ�ลนครอุดรธ�นี ได้ทำ�ก�รปรับปรุงหนองประจักษ์ข้นใหม่ เพื่ อ ว�ยเป็ น ร�ชสั ก ก�ระแด่ พ ระบ�ทสมเด็ จ พระเจ้ � อยู่ หั ว รัชก�ลที่ เนื่องใน อก�สทรงเจริ พระชนมพรรษ�ครบ 5 รอบ ดยบริเวณตัวเก�ะกล�งน้�ำ ได้จดั ทำ�สวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับหล�ยชนิดสวยง�มม�ก ทำ�สะพ�นเชื่อมระหว่�งเก�ะ มีน้ำ�พุ หอน� ิก� และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประช�ชนไป พักผ่อน และออกกำ�ลังก�ยเป็นจำ�นวนม�ก ท�งด้�นทิศตะวันตก เ ียงเหนือ จะมีพระตำ�หนักหนองประจักษ์ ่งเคยเป็นที่ประทับ ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลปัจจุบัน วั ปาบ้าน า µÑé§ÍÂÙ‹ ³ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ºŒÒ¹µÒ´ µíҺźŒÒ¹µÒ´ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ จังหวัดอุดรธ�นี ห่�งจ�กตัวเมืองอุดรธ�นีไปท�งทิศใต้ ประม�ณ 6 กิ ลเมตร วัดป�บ้�นต�ด เป็นส �นที่ป ิบัติธรรมอันสงบ เรียบง่�ย ร่มคร้มไปด้วยต้นไม้สูงให ่น�น�พันธุ์ เป็นส �นที่ พ่งพิงของสัตว์น้อยให ่ ในเขตอภัยท�นหล�กชนิด อ�ทิ ไก่ป� กระรอก กระแต กระต่�ย เต่� แย้ นก ล สำ�หรับวัดป� ºŒÒ¹µÒ´¹Õé ËÅǧµÒÁËÒºÑÇ·‹Ò¹¾ÂÒÂÒÁÊ͹¾ÃÐà³ÃÍÂÙ‹àÊÁÍ ในเรื่องคว�มเรียบง่�ย มักน้อยสัน ดษ ก�รใช้สอย ปัจจัยสี่ที่ ศรัทธ� �ติ ยม ว�ยม�นั้นให้เป็นไปด้วยคว�มประหยัด ใช้สอย ในสิ่งที่จำ�เป็นเท่�นั้น UDONTHANI


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ҺŠ˹ͧºÑÇ

ราสั ลักษ ์เทศบาล าบลหนองบัว

เทศบ�ลตำ�บลหนองบัว มีตร�สั ลักษณ์คือตร�ดอกบัว ่งมี ที่ม�จ�กเมื่อครั้งดำ�รง �นะเป็นสุข�ภิบ�ลหนองบัว เนื่องจ�กเดิม ¾×é¹·ÕèÊØ¢ÒÀÔºÒÅ˹ͧºÑÇÁÕ˹ͧ¹éíÒ¢¹Ò´ãËÞ‹ ª×èÍ Ë¹Í§ºÑÇ áÅÐ ÀÒÂã¹Ë¹Í§ºÑÇÁÕ´Í¡ºÑÇËÅǧÍÂً໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ¨Ö§ä´ŒãªŒÀÒ¾ ดอกบัวเป็นสั ลักษณ์ของสุข�ภิบ�ลและเทศบ�ลตำ�บลหนองบัว µÑé§áµ‹¹Ñé¹à»š¹µŒ¹ÁÒ

น ยบายของผู้บริหารเทศบาล าบลหนองบัว

เทศบ�ลตำ � บลหนองบั ว ภ�ยใต้ ก �รบริ ห �รง�นของคณะ ¼ÙŒºÃÔËÒêش»˜¨¨ØºÑ¹ ä´Œ¡íÒ˹´¹âºÒ¡ÒúÃÔËÒÃäÇŒ ´Ñ§¹Õé เทศบาล าบลหนองบัว ยุคใหม่ ั นา ปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน

ยุท ศาส ร์การ ั นาเทศบาล าบลหนองบัว

. ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�น ครงสร้�งพื้น �น 2. ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นเศรษ กิจ . ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม . ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นคุณภ�พชีวิตและสังคม 5. ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รร�ชก�รท้อง นิ่ ให้เป็นไปต�มหลักก�ร ºÃÔËÒèѴ¡Ò÷Õè´Õ

ครงการ กิจกรรมเ ่น เทศบาล าบลหนองบัว

¹ÒÂǪÔÃÐ ¸ÒÃÒªÕ¾ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíÒºÅ˹ͧºÑÇ

à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧºÑÇ ั นา ครงสร้าง นื านทางเศรษ กิจ ส่งเสริมคุ า ชวิ ทยังยืน คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ก าร ั นาของ เทศบาล าบลหนองบั ว «Öè§ÁÕÊíҹѡ§Ò¹à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧºÑÇ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 999 ËÁÙ‹·Õè 4 ¶¹¹àÅÕè  §àÁ× Í §ÍØ ´ à - ¢Í¹á¡‹ ¹ µí Ò ºÅ˹ͧ¢Í¹¡ÇŒ Ò § ÍíÒàÀÍàÁ×ͧÍØ´Ã¸Ò¹Õ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ «Öè§ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡µÑÇàÁ×ͧ ÍØ´Ã¸Ò¹Õ »ÃÐÁÒ³ 5 ¡ÔâÅàÁµÃ ปจจุบันมนายวชิร าราช ารง า หน่ง นายกเทศมน ร าบลหนองบัว

ปร วั ิเทศบาล าบลหนองบัว

à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧºÑÇ à´ÔÁ໚¹ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ˹ͧºÑÇ ¨Ñ´µÑé§ ¢Öé¹â´Â»ÃСÒÈ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â àÁ×èÍÇѹ·Õè 5 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2516 ต่อม�เมื่อวันที่ 25 พ ษภ�คม 25 2 กระทรวงมห�ดไทย ได้ »ÃСÒȾÃÐÃÒªºÑÞÞѵÔà»ÅÕè¹á»Å§°Ò¹Ð¢Í§ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ໚¹ à·ÈºÒÅ ¾.È. 2542 ã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ ©ºÑº¡ÄÉ®Õ¡Ò àÅ‹Á ที่ 6 ตอนที่ ก. ลงวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 25 2 100

รางวัลการ ทย์ กุ เ นิ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง นิ เ น่ ร บั ชา ิ เข้�ร่วมประชุมก�รแพทย์ กุ เ นิ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง น่ิ ระดับ ช�ติ ครัง้ ที่ 2 ประจำ�ป 255 พลังท้อง น่ิ ไทย สูเ่ ส้นท�งป ริ ปู ก�ร แพทย์ กุ เ นิ อย่�งยัง่ ยืน รับมอบปร กาศเกยร คิ ุ ÃÒ§ÇÑÅ˹‹Ç§ҹ·ÕÁè ¼Õ Å§Ò¹´Õà´‹¹áÅÐãËŒ¡ÒÃʹѺʹع¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅРᡌ䢻˜ÞËÒÂÒàʾµÔ´ รับมอบปร กาศเกยร คิ ุ ÃÒ§ÇÑÅ Ãͧª¹ÐàÅÔÈÍѹ´Ñº 1 ´ŒÒ¹¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅÐᡌ䢻˜ÞËҨش µÑ´·Ò§Ã¶ä¿ÃдѺ¨Ñ§ËÇÑ´ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ . ครงก�รจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อ�ยุเทศบ�ลตำ�บลหนองบัว ประจำ� ปงบประม�ณ พ.ศ. 255 5. ครงก�รจัดสวัสดิก�รเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อ�ยุ เบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ �ร เบีย้ ยังชีพผูป้ วยเอดส์ 6. ครงก�ร อ่ มแ มทีอ่ ยูอ่ �ศัยแก่ผยู้ �กไร้ . ครงก�รห�ทีอ่ ยูอ่ �ศัยแก่ผยู้ �กไร้ . ครงก�รน้�ำ ใจเทศบ�ลต้�นภัยหน�ว . ครงก�รเดินด้วยร ลดคว�มเครียด 0. ครงก�รเพิม่ คุณภ�พชีวติ ให้กบั ผูส้ งู อ�ยุ ผูพ้ กิ �ร ผูด้ อ้ ย อก�ส


ส านท ล งานปร เ

ผลการ าเนินงานท

เ ่น

เมื่อวันที่ ธันว�คม 255 น�ยชย�วุธ จันทร ผู้ว่�ร�ชก�ร จังหวัดอุดรธ�นี ได้เดินท�งม�เป็น ประธ�นในพิธีเปดอ�ค�รเรียน บัวแก้ว และง�นบุ รงเรียน ประจำ�ป 255 ณ รงเรียนเทศบ�ล 1 ˹ͧãÊ à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧºÑÇ â´ÂÁÕ¹ÒÂǪÔÃÐ ¸ÒÃÒªÕ¾ ¹Ò¡ เทศมนตรีตำ�บลหนองบัว น�ยณรงค์ศักดิ พันชะ ก ผู้อำ�นวยก�ร รงเรียนเทศบ�ล หนองใส คณะผู้บริห�ร สม�ชิกสภ�เทศบ�ล คณะครู ข้�ร�ชก�ร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้ก�รต้อนรับ

สสาคั

ร า ุ นทอง ໚¹âºÃҳʶҹÁÕÅѡɳÐ໚¹¾ÃиҵطçỴàËÅÕèÂÁ กล่�วคือ มี �นพระธ�ตุ เรือนธ�ตุเป็นทรงแปดเหลี่ยม และ ÂÍ´º¹Êش໚¹·Ã§¡ÅÁ «Ö§è ä´ŒÃºÑ ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§ÃٻẺÁÒ¨Ò¡ÈÔŻРล้�นช้�ง �นพระธ�ตุมีขน�ดกว้�ง 0 เมตร ส่วนสูงจ�ก °Ò¹¶Ö§ÂÍ´¾ÃÐ¸ÒµØ »ÃÐÁÒ³ 7 àÁµÃ ¡‹ÍÊÌҧ´ŒÇÂÈÔÅÒáŧ ·Õè»ÅÒÂÂÍ´»ÃдѺ´ŒÇÂá¡ŒÇÊÕ¢ÒÇ มีคำ�บอกเล่�ต่อกันม�ว่� มีก�รก่อสร้�งองค์พระธ�ตุเมื่อ ครั้งอ�ณ�จักรขอมเรืองอำ�น�จ เพื่อเป็นส �นที่สักก�รบูช�ของ ผู้คนในสมัยนั้น ดยองค์พระธ�ตุเดิมเป็นที่บรรจุอั ิพระอรหันต์ พร้อมทัง้ มีก�รบรรจุพระพุทธรูปทองคำ�และเครือ่ งเงินเครือ่ งทอง ÍѹÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìäÇŒ¢ÒŒ §ã¹ÁÒµÑé§áµ‹âºÃÒ³¡ÒÅ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé㹺ÃÔàdz ใกล้เคียงยังได้ก่อสร้�งองค์พระธ�ตุเล็กไว้อีก 2 องค์ ท�งด้�น ทิศตะวันตก ต่อม�ในปพุทธศักร�ช 2 52 ได้มีก�รก่อสร้�ง นน ส�ยอุดรธ�นี สกลนคร ดย นนได้ตัดผ่�นในบริเวณใกล้ที่ตั้ง ขององค์พระธ�ตุ พนทอง และมีก�รแอบทำ�ล�ยพระธ�ตุองค์เล็ก เพื่อเอ�ทองคำ� ของมีค่�ออกจ�กพระธ�ตุ ทำ�ให้ปัจจุบันพระธ�ตุ องค์เล็กหลงเหลือแต่เพียง �นพระธ�ตุเท่�นั้น »˜¨¨Øº¹Ñ ¾ÃиҵØâ¾¹·Í§ ä´ŒÁ¡Õ ÒúÙóЫ‹ÍÁá«Á»ÃѺ»Ãا ภูมิทัศน์ใหม่ ดยเทศบ�ลตำ�บลหนองบัว อำ�เภอเมือง จังหวัด อุดรธ�นี ดยได้สร้�งหอพระธรรมชัยไว้คกู่ บั องค์พระธ�ตุ พนทอง à¾×èÍ໚¹Ê¶Ò¹·ÕèÂÖ´à˹ÕèÂǨԵ㨢ͧªÒǵíÒºÅ˹ͧºÑÇ µíҺŠหนองน�คำ� และตำ�บลส�มพร้�ว ม�ตร�บเท่�ทุกวันนี้ ่งในวันข้น 5 ค่ำ� เดือน ของทุกป จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ ปร�ก บนยอดองค์พระธ�ตุ กล่�วคือ จะมีลูกไฟเหมือนลูกแก้ว ส่องแสงเป็นประก�ยวนเวียนรอบองค์พระธ�ตุ ทำ�ให้พี่น้อง ประช�ชนที่ได้พบเห็นเกิดแรงศรัทธ� จงได้มีก�รนำ�บั้งไฟม�จุด ว�ยเพื่อเป็นก�รบูช�พระธ�ตุ พนทอง และในวันข้น 5 ค่ำ� เดือน ของทุกป เทศบ�ลตำ�บลหนองบัวได้จัดง�นประเพณี สัตย�ธิษ �น สืบส�นประเพณีไหว้ส� พระธ�ตุ พนทอง ข้น เพื่อเป็นก�รอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีให้เย�วชนคนรุ่นหลัง ได้เค�รพและหวงแหนสิง่ ทีเ่ ป็นมรดกท�งวั นธรรมของช�วท้อง น่ิ Ê×ºä» อ้�งอิงจ�กบทคว�ม วิ ร ศรีสุ ร 25 ธ�ตุอีส�น. กรุงเทพมห�นคร. มูลนิธิ ต ยต้� ประเทศ ี่ปุน. และพ ตินัย มั่งสวัสดิ. มหัศจรรย์ พระธ�ตุ พนทอง สิ่งศักดิสิทธิคู่เมือง อุดรธ�นี. UDONTHANI


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

หมม่น

งจังหวัดอุดรธ�นี ตรงที่เป็นบ้�นหมูม่นในปัจจุบันได้พบแหล่งน้ำ� ทัง้ พืน้ ทีอ่ นั อุดมสมบูรณ์ เหม�ะสมทีจ่ ะเป็นทีท่ �ำ ม�ห�กินเต็มไปด้วย สัตว์ป�น�น�ชนิด ดยเ พ�ะหมูป�มีเป็นจำ�นวนม�กเที่ยวขุดคุ้ย พื้นดินจนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขุนวิเศษศรี สด�พล จงตั้งรกร�กอยู่ที่นี่ ตัง้ หมูบ่ �้ นข้นชือ่ ว่�บ้�นหมูมน่ และใกล้ หมูบ่ �้ นมีหนองน้�ำ ขน�ด ให ่ชื่อว่�หนองสำ� รง ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่

ข้อมูลทัวไป

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหมูมน่ มีพนื้ ที่ 52.6 ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 2 5.5 ไร่ ตำ�บลหมูมน่ ได้ยก �นะจ�กสภ�ตำ�บล หมูม่น ข้นเป็นองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหมูม่น เมื่อวันที่ มกร�คม 25 แบ่งก�รปกครองเป็น หมูบ่ �้ น อยูใ่ นเขตองค์ก�ร บริห�รส่วนตำ�บลหมูม่น จำ�นวน หมู่บ้�น และอยู่ในเขตเทศบ�ล เมืองหนองสำ� รง จำ�นวน หมู่บ้�น มีประช�กรทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็นเป็นช�ย 5 คน ห ิง คน จำ�นวนครัว เรือน 05 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 0 กันย�ยน 255 ประช�กรส่วนให ่ ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำ�น� ปลูก พืชไร่ และอ�ชีพรับจ้�ง

ัน กิจ

นายปน รูปเหมา น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหมูม่น

องค า สินค้า

หิ า ่วนตา หมม่น

“µíҺŹ‹ÒÍÂÙ‹ àªÔ´ªÙÇѲ¹¸ÃÃÁ เลิศลานาสมัย ใส่ใจสิง ว ล้อม น้อมนาปรัช าเศรษ กิจ อเ ยง

คือ วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วน าบลหมูม่น «Öè§ÁÕ Êíҹѡ§Ò¹µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 247 ËÁÙ‹·Õè 13 µíÒºÅËÁÙÁ‹¹ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍàÁ×ͧÍØ´Ã¸Ò¹Õ »ÃÐÁÒ³ 5 ¡Ô â Å¡ÃÑ Á ปจจุ บั น ม นายปน รู ป เหมา ารง า หน่ ง นายกองค์การบริหารส่วน าบลหมูม่น

ปร วั ิการก่อ ัง อบ หมูม่น

าบลหมูม่น á¡ÍÍ¡¨Ò¡µíÒºÅËÁҡᢌ§ àÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2400 â´ÂµÑé§ÍÂÙ‹·Ò§·ÔÈà˹×ͧ͢ÍíÒàÀÍàÁ×ͧÍØ´Ã¸Ò¹Õ ¼ÙŒ·Õè ตั้งหมู่บ้�น คือ ขุนวิเศษศรี สด�พล ่งเป็นช�วอำ�เภอปักธงชัย จังหวัดนครร�ชสีม� ได้อพยพ ดยขบวนเกวียนประม�ณ 20 เล่ม 102

. มุ่งมั่นที่จะพั น�และยกระดับ ครงสร้�งพื้น �นให้ได้ ม�ตร �น เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนได้อย่�งมี ประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับแผนพั น� องค์ก�รบริห�รส่วน µíҺŠ2. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนก�รสร้�งร�ยได้ ลดร�ยจ่ � ยให้ กั บ ประช�ชนทุ ก ระดั บ ดยจะส่ ง เสริ ม แนวท�ง เศรษ กิจแบบพอเพียงต�มศักยภ�พของชุมชนในระดับร�ก �นของ µíҺŠ. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประช�ชนได้รบั อก�สเท่�เทียมกัน ที่จะเรียนรู้และ กอบรมได้ตลอดชีวิต มีปั �เป็นทุนไว้สร้�งง�น และสร้�งร�ยได้ ดยยดหลักก�รศกษ�สร้�งช�ติ สร้�งคน และ ÊÌҧ§Ò¹ . ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่�อยู่ และ พั น�เกี่ยวกับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีข้น และสร้�ง อก�สให้ทุกคนได้รับก�รบริก�รอย่�งเท่�เทียมกัน


5. ส่งเสริมและสนับสนุนแผนส�ธ�รณสุขให้มี ประสิทธิภ�พและมีคว�มเข้มแข็ง ตลอดจนสร้�งระบบ สุขภ�พที่ดีให้เกิดข้นแก่ประช�ชน ให้มีสุขภ�พแข็งแรง ทั้งท�งร่�งก�ย และจิตใจ 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเย�วชน ได้ศกษ� ͺÃÁáÅÐàÃÕ¹ÃÙŒÈÒʹÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÒ¡¢Öé¹ ดยเ พ�ะสม�ชิกในครอบครัว นอกจ�กนี้จะส่งเสริม สนั บ สนุ น และอนุ รั ก ษ์ ศ �สน� ศิ ล ปวั นธรรม ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕẺÂÑè§Â×¹ 7. ¡Òÿ„œ¹¿ÙÊÀÒ¾áÅСÒû‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃàÊ×èÍÁâ·ÃÁ หรือสู สิ้นไปของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 8. ¡ÒúÃÔËÒçҹâ´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ «Öè§ÁØ‹§ ผลสัม ทธิของง�นเป็นหลัก

ศักย า ชุมชน

มีก�รร่วมกลุ่มของประช�ชน ดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม อ�ชีพผลิตภัณ ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้�นเกษตรกร บ้�นท่�ตูม ปล�ร้�บองท่�ตูม ทร. 0 2 0 2 26622 it องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหมูมน่ .moomon .go.t ทรศัพท์ 0 2 222 6

UDONTHANI 103


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ÒºÅ

¹Ò¢‹Ò

น�ยสุพรรณ ชัยมี ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíҺŹҢ‹Ò

à·ÈºÒŵíҺŹҢ‹Ò ¢ŒÍÁÙž×é¹°Ò¹

à·ÈºÒŵíҺŹҢ‹Ò ä´ŒÃѺ¡Òá°Ò¹Ð¨Ò¡ÊØ¢ÒÀÔºÒŵíҺŠเป็นเทศบ�ลตำ�บล เมื่อวันที่ 25 พ ษภ�คม 25 2 ตั้งอยู่ท�ง ทิศเหนือของจังหวัดอุดรธ�นี ห่�งจ�กตัวจังหวัดอุดรธ�นี 6 กิ ลเมตร พืน้ ทีข่ องเทศบ�ลตำ�บลน�ข่�มีจ�ำ นวนรวมทัง้ สิน้ . 5 ต�ร�งกิ ลเมตร ครอบคลุมพืน้ ที่ หมูบ่ �้ น ได้แก่ บ้�นน�ข่� ม. 2 บ้�น ่อนน้อย ม. บ้�น ่อนให ่ ม. บ้�นดอน แตง ม. 5 บ้�นดงยวด ม. 6 บ้�นเหล่�ศรีจ�รย์ ม. 0 บ้�นดงไร่ ม. และ บ้�นน�เหล่�คำ� หมู่ 2

¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹

à·ÈºÒŵíҺŹҢ‹Ò ใน �นะองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น ่งมีหน้�ที่ในก�รให้บริก�รส�ธ�รณะขั้นพื้น �นแก่ประช�ชนใน ท้อง นิ่ รวม งก�รพั น�คุณภ�พชีวติ เศรษ กิจ และสังคมของ ท้อง ิ่น เทศบ�ล จง ือว่�เป็นองค์กรที่มีคว�มสำ�คั เป็นหน่วย ง�นหลักในก�รพั น�ท้อง ิ่นให้มีคว�มเจริ พั น�ประช�ชน ให้มีคุณภ�พ มีคว�มกินดีอยู่ดี 104

¨Ø´à´‹¹¢Í§à·ÈºÒŵíҺŹҢ‹Ò คือ มีแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คั ของจังหวัดอุดรธ�นี คือ ตล�ดผ้�บ้�นน�ข่� ่งเป็นแหล่งผลิต และจำ�หน่�ยผลิตภัณ ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและ ต่�งประเทศ จำ�หน่�ยในร�ค� ูก ย่อมเย� และเป็นศูนย์รวมก�ร จำ�หน่�ยสินค้�พื้นเมือง ทั่วประเทศ ณ ตล�ดผ้�แห่งนี้ อีกด้วย ่ง ือว่�เป็นแหล่งเศรษ กิจที่ส�ม�ร สร้�งร�ยได้ให้แก่ ประช�ชนภ�ยในพื้นที่ได้อย่�งม�ก ทำ�ให้ประช�ชนมีคว�มเป็นอยู่ ที่ดีข้น และที่สำ�คั เทศบ�ล ยังเน้นในก�รพั น�ศักยภ�พในด้�น ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยง�น ดยก�รร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมได้ประ ยชน์ และร่วมพั น�ให้ก้�วหน้�ยิ่ง ข้น


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†ÒÊÕµÐǹÒÃÒÁ ÇÑ ´ »† Ò ÊÕ µ ÐǹÒÃÒÁ ตั้ ง อยู่ เ ที่ 1 0 หมู่ 7 บ้ � นดงเจริ ตำ � บ คกสะอ�ด ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕà¹×éÍ·Õè 50 äË 3 §Ò¹ ยมี ค มม า (»ÃоÒÊ ÍÒøÁÚâÁ) ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´ÊÕµÐǹÒÃÒÁ »ÃÐÇѵÔÇÑ´ÇÑ´»†ÒÊÕµÐǹÒÃÒÁ

ÇÑ´»†ÒÊÕµÐǹÒÃÒÁ àÃÔèÁ¡‹ÍÊÌҧàÁ×èÍ ¾.È. 2519 ʶҹ·Õè µÑé§ÇÑ´áË‹§¹ÕéᵋàµÔÁ໚¹»†ÒäÁŒÁÕ¸ÃÃÁªÒµÔÍѹËÁÃ×è¹àËÁÒÐá¡‹¡Òà »¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ µ‹ÍÁÒÁÕ ËÅǧ¾‹ÍÊÕ´Ò ¨µÚµÊÅÚâÅ ä´Œ¹íÒ¾ÒªÒǺŒÒ¹ ´§à¨ÃÔÞÊÌҧà¾Ô§¾Ñ¡àÅç¡ æ ¾Íä´Œ¾Òí ¹Ñ¡ÀÒǹÒã¹¾ÃÃÉÒ áµ‹·Ò‹ ¹ ก็ได้มรณภ�พลงในปนัน้ แต่นนั้ ม�ก็ได้มคี รูบ�อ�จ�รย์ธดุ งค์ม�พัก ภ�วน�จำ�พรรษ�อยู่ที่นี่บ่อยครั้ง ช�วบ้�นจงได้ร่วมแรงร่วมใจ กันพั น�ส �นที่แห่งนี้ให้เป็นที่พักสง ์ ดยก�รนำ�ของคุณพ่อ คำ� ปัดช�สี ได้นำ�พ�คณะศรัทธ�ส�ธุชนช�วบ้�นดงเจริ พั น� ส �นทีน่ ใี้ ห้เป็นทีร่ ม่ รืน่ เหม�ะสมและเป็นส �นทีส่ ปั ป�ยะ เป็น ที่ทำ�สม�ธิสำ�หรับก�รพักจำ�พรรษ�ของพระสง ์ ดยกรมก�ร ศ�สน�ได้อนุ �ตให้สร้�งวัดเมื่อวันที่ 2 มกร�คม พ.ศ. 2525 106

หลั งจ�กก�รอนุ �ตให้ ส ร้ � งวั ด แล้ ว คุ ณพ่อคำ� ปัดช�สี และช�วบ้�นดงเจริ จงได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งให้มีศ�สนส �น และศ�สนวัต ุเกิดข้นในวัด เช่น ศ�ล�ก�รเปรีย รงน้ำ�ร้อน กุ ิสง ์ เป็นต้น เมื่อมีศ�สนส �นทุกอย่�งครบแล้ว จงได้ขอ อนุ �ตตั้งเป็นวัดในพระพุทธศ�สน� ดยสำ�นักง�นพระพุทธ ศ�สน�แห่งช�ติ ประก�ศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศ�สน�เมื่อวันที่ เมษ�ยน พ.ศ. 25 6 มีน�มว่� วัดสีตะวน�ร�ม ่งแปลว่� อ�ร�มป�อันร่มเย็น ทั้งนี้ที่ม�ของชื่อวัดได้ตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่ผู้ที่บุกเบิกพำ�นักอยู่ในส �นที่นี้ครั้งแรก ก็คือ หลวงพ่อสีด� จตตสล ล ดยนำ�คำ�ว่�สีด� ม�ปรับเปลีย่ นให้ กู ต้องต�มหลักภ�ษ� บ�ลีเป็น สีตะ แปลว่�ร่มเย็น รวมกันเป็น วัดสีตะวน�ร�ม แปลว่� อ�ร�มป�อันร่มเย็น


พระครู สภณธัม มภ�ส เจ้�อ�ว�สรูปปัจจุบัน

หลังจ�กนั้นก็ได้มีครูบ�อ�จ�รย์ธุดงค์แวะเวียนม�พำ�นักจำ�พรรษ� บำ�เพ็ ภ�วน�อยูเ่ รือ่ ย อ�ทิ หลวงปูหัด หลวงต�ม�นิตย์ หลวง ต�คำ�บอน แต่ก็ไม่ได้อยู่เป็นหลักประจำ�ของวัด ต่อม�จงมี หลวง พ่อคูณ ิตสี ล ได้ม�จำ�พรรษ�และประจำ�เป็นบุ เขตให้กับช�ว บ้�นที่วัดแห่งนี้ ต่อม�ไม่น�นท่�นก็ได้มรณภ�พลง เมื่อพ.ศ. 25 ทำ�ให้วัดสีตะวน�ร�ม ข�ดพระสง ์อยู่จ�ำ พรรษ� พอออกพรรษ� แล้วก็ธุดงค์ไปส �นที่อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้ พ.ศ. 2552 ช�วบ้�นดงเจริ จงปรกษ�ห�รือ มีคว�มเห็นร่วมกันว่� จะไปห�นิมนต์พระสง ์ครูบ�อ�จ�รย์ม�จำ� พรรษ�และเป็นหลัก เป็นเนือ้ น�บุ ให้กบั ช�วบ้�น พอดีช�วบ้�นได้ พบกับพระรูปหน่ง ง่ เคยจำ�พรรษ�ทีว่ ดั สีตะวน�ร�มแห่งนี้ ท่�นได้ แนะนำ�ให้ช�วบ้�นไปนิมนต์พระรูปหน่ง อยูท่ วี่ ดั ป� นนทอง ตำ�บล เชียงเพ็ง อำ�เภอกุดจับ จังหวัดอุดรธ�นี รูปนั้นก็คือ พระอ�จ�รย์ ประพ�ส อ�รยธม ม ่งท่�นได้จำ�พรรษ�และสนองง�นครูบ� อ�จ�รย์ อยู่ที่วัดป� นนทองนี้ ง พรรษ� ขณะนั้นท่�นอ�ยุ ป พรรษ� ท่�นได้เมตต�รับนิมนต์จ�กช�วบ้�นดงเจริ เพือ่ ม� จำ�พรรษ�เป็นหลักให้กับช�วบ้�นในครั้งนั้นเป็นต้นม� จ�กนั้นท่�น ก็ได้น�ำ พ�ช�วบ้�นดงเจริ พั น�วัดว�อ�ร�ม ดยเริม่ ต้นจ�กสร้�ง ศ�ล�หอ ัน รงน้ำ�ป�นะ กุ ิสง ์ กุ ิอุบ�สก อุบ�สิก� ผู้ป ิบัติ ธรรม ตลอด งห้องน้ำ� ดยก�รว�งผังของวัดให้เกิดคว�มสวยง�ม และเป็นระเบียบเรียบร้อย วัดแห่งนี้จงเกิดคว�มเจริ รุ่งเรืองม� จน งปัจจุบัน และได้รับพระร�ชท�นวิสุงค�มสีม� เมื่อวันที่ 0 เมษ�ยน พ.ศ. 255

»ÃÐÇѵԡÒÃÊÌҧÈÒÅÒÍØâºÊ¶ (¸ÃÃÁÈÒÅÒ)

ด้วยคว�มดำ�ริของท่�น พระครู สภณธัม มภ�ส ประพ�ส อ�รยธม ม เจ้�อ�ว�สวัดสีตะวน�ร�ม เห็นว่�ศ�ล�หอ นั หลังที่ ก่อสร้�งครัง้ แรกนัน้ คับแคบไม่เพียงพอสำ�หรับส�ธุชนผูม้ �บำ�เพ็ บุ กุศล จงได้เริ่มก่อสร้�งศ�ล�หลังใหม่ให้เป็นส �นที่ ใช้สอย ทั้งหอ ันและเป็นอุ บส สำ�หรับทำ�สัง กรรมของพระสง ์ได้อีก ด้วย เริ่มว�งศิล� กษ์ เมื่อวันที่ พ ษภ�คม พ.ศ. 255 ดย ได้ออกแบบก�รก่อสร้�งศ�ล�อุ บส ให้มีขน�ดกว้�ง เมตร ย�ว 25 เมตร แบบวัสดุไม้ทรงไทยประยุกต์ ก่อสร้�งเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ กันย�ยน พ.ศ. 255 เป็นระยะเวล� ปเศษ สิ้น งบประม�ณก่อสร้�ง 550 000 บ�ท UDONTHANI 107


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†Ò´§Ë¹Í§µÒÅ ÇÑ´»†Ò´§Ë¹Í§µÒÅ µÑé§ÍÂÙ‹ã¹à¢µºŒÒ¹¢ÁÔé¹ ËÁÙ‹·Õè 4 µíҺšشÊÃÐ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍشøҹÕÁÕ¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ 16 äË »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¾ÃÐ͸ԡÒþÔÈ¹Ø ÊѹµÚÁ⹠໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ »ÃÐÇѵÔÇÑ´»†Ò´§Ë¹Í§µÒÅ

ÇÑ´»†Ò´§Ë¹Í§µÒÅ ÁÕª×è͵ÒÁ㺷ÐàºÕ¹¢Í§Êíҹѡ¾Ø·¸ ศ�สน�แห่งช�ติ คือ วัด นนตูมสร�ร�ม วัดเริ่มสร้�งข้นเมื่อใด ไม่มีหลัก �นปร�ก แน่ชัด จ�กคำ�บอกเล่�ของช�วบ้�น เดิม บริเวณวัดเป็นป�รกหน�ทบ ค่อนข้�งมืดคร้ม มีวิห�รหินหรือ ที่ คนอีส�นเรียกว่� สิมหิน ทีร่ �ยรอบด้วยเส�หินคล้�ยเส�ใบเสม� บร� มีประตูท�งเข้�เป็นช่องเล็ก ภ�ยในมีพระพุทธรูปปูนปัน ที่ ไม่มีเศียรอยู่ องค์ บริเวณสิมหิน บร�ณนี้มักมีผู้กล้�ที่มีวิช� อ�คม ม�ทำ�พิธีท�งไสยศ�สตร์ เพื่อเส�ะห�ของดีกันบ่อย ่ง เชื่อกันว่�มีอยู่จริง และ ังอยู่ใต้ �นสิมหินดังกล่�ว

การบูร ป ิสังขร ์วั

ในป พ.ศ. 25 พระอ�จ�รย์ประสงค์ ได้เดินธุดงค์ ม�ปัก กรดป ิบัติธรรมบริเวณสิมหิน ป�ดงหนองต�ล จงได้ชักชวนคน เ ่�คนแก่ ที่มีศรัทธ�ต่อพื้นที่ �งป�สร้�งกุ ิทำ�ที่พักสง ์เล็ก ข้นม�บริเวณใกล้ สิมหิน แต่ท่�นจำ�พรรษ�อยู่ 2 พรรษ� ก็ออก ธุดงค์ไปที่อื่น 108

ป พ.ศ. 2522 หลวงพ่อสมพร สกุลเดิม สิงห์ธนู ได้ม�จำ� พรรษ� ได้ชักชวนช�วบ้�นสร้�งศ�ล� ันภัตร�ห�รชั่วคร�วข้นม� หลัง และในป พ.ศ. 2526 เมื่อพระอ�จ�รย์อวยชัย สกุลเดิม สิงห์ ธนู ได้ม�จำ�พรรษ� จงริเริ่มก�รสร้�งศ�ล�ก�รเปรีย วัดหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่�ที่มีขน�ดเล็กและมีสภ�พทรุด ทรม แต่ยังไม่แล้ว เสร็จก็ได้ล�สิกข� ต่อม�ป พ.ศ. 252 พระอ�จ�รย์ชิน ชติว ร ได้ดำ�เนินก�ร ก่อสร้�งศ�ล�ก�รเปรีย หลังใหม่ต่อ ดยได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ จ�กท่�นพระมห�ทองส� น� วิร ย และ �ติธรรม จ�กจังหวัด พระนครศรีอยุธย� จนศ�ล�ก�รเปรีย หลังใหม่แล้วเสร็จจงได้ล� ÊÔ¡¢ÒÍÍ¡ä» และเมื่อป พ.ศ. 25 พระอ�จ�รย์พิศนุ สันตม น ได้บวช และจำ�พรรษ�ที่วัดป�ดงหนองต�ล จงเป็นผู้นำ� �ติธรรมดำ�เนิน ก�รพั น�วัดป�ดงหนองต�ลในด้�นต่�ง จน งปัจจุบัน


พระอธิก�รพิศนุ สันตม น เจ้�อ�ว�ส วัดป�ดงหนองต�ล

¡ÒþѲ¹ÒÇÑ´

จ�กก�รที่อ ธิก �รพิศนุ สัน ตม น เจ้�อ�ว�สองค์ ปัจจุ บั น เป็นพระนักคิด นักพั น� จงได้น�ำ �ติธรรมผูศ้ รัทธ�ช่วยกันพั น� พื้นที่ในวัดป�ดงหนองต�ล และริเริ่มจัดทำ� ครงก�รต่�ง ข้นม� ดยนำ�ชุมชน รงเรียน และส่วนภ�ครั ม�ร่วมคิดพั น� ร่วมทำ� กิจกรรม และร่วมป ิบัติธรรม จัดเป็นหลักนำ�คว�มเจริ ม�สู่วัด ในปัจจุบัน

สิงเคาร บูชา ายในวั

หลวงปูดงหนองต�ล พระประธ�นองค์แรกเมื่อเริ่มบูรณะวัด ผู้คนต่�งนิยม ม�กร�บไว้ขอพร หลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปเนื้อเงิน ที่ท่�นหลวงปูอินทร์ ว�ย สันตุสส ก จ�กวัดป�น�คำ�น้อย เมตต� ม�เป็นประธ�นเทหล่อ ช�วบ้�นใกล้ ไกลชอบม�กร�บไหว้บูช� พระพุทธลีล�มห�มุนีป ิม�กร พระประธ�นล�นสวนป ิบัติธรรม พระพุทธสิทธิก�รมงคลชัย หลวงพ่อสำ�เร็จ ขอสิ่งใดได้ดั่งใจ ประสงค์ พระประธ�นบนศ�ล�ก�รเปรีย และพระพุทธเมตต� องค์พระประธ�น ที่ตั้งประดิษ �นภ�ยในอุ บส

¡ÃÒºÊÑ¡¡ÒÃоÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ

พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุองค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ประท�น ดยสมเด็ จ พระสั ง ร�ช องค์ ที่ จ�กวั ด บวรนิ เ วศวิ ห �ร ได้อั เชิ ม�ประดิษ �น ณ วัดป�ดงหนองต�ล ดยท่�นผู้ว่� ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี น�ยเสนีย์ จิตตเกษม เมื่อวันที่ ตุล�คม พ.ศ. 2556 เพื่อให้ส�ธุชนทุก �ยได้กร�บไหว้เป็นพุทธบูช�

หลักป ิบั ิ รรมหนุนนาชวิ

วัดป�ดงหนองต�ลได้รบั ก�รแต่งตัง้ ให้เป็นส �นทีเ่ ผยแพร่พทุ ธ ศ�สน�ประจำ�ตำ�บลกุดสระ จงมีก�รจัดอบรมหลักวิธีป ิบัติธรรม อบรมหลักก�รนำ�อ�น�ป�นะสติม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ให้กับผู้ สนใจจ�กหน่วยง�นต่�ง ทุกวันที่ 5 0 ของทุกเดือน และมีก�ร จัดอบรมวิปสั สน�กัมมั �นประจำ�ป ระหว่�งวันที่ 5 0 มกร�คม ของทุก ป จัด กอบรมด้�นธรรมะให้แก่เย�วชน นักเรียน นักศกษ� ต�มส �นศกษ�ในพื้นที่ ใน ครงก�ร เด็กดีมีบุ นอกจ�กนี้ยัง ได้ร่วมกับชุมชนและ รงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล จัดทำ� ครงก�รอื่น อีกม�กม�ย UDONTHANI 109


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ว ทิ ย นิมิต ว ทิ ย นิมิต ว ้าน ิ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 201 ¶¹¹¹àÃÈÇà µíÒºÅËÁҡᢌ§ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ เ ้าอาวา นคือ ค วิเท มาน า น อา า ยอ ิชย อ ิ ปร วั ิความเป็นมา ล การบูร ป ิสังขร ์

วั ทิ ยรั นิมิ ร ËÃ×ÍÇÑ´ºŒÒ¹¨Ô¡ ໚¹ÇÑ´·Õàè ¡‹Òá¡‹µ§Ñé ÍÂÙ·‹ ÁÕè ÁØ ´ŒÒ¹·ÔȵÐÇѹÍÍ¡à©Õ§㵌¢Í§ÊÕáè ¡·Õµè ´Ñ ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¶¹¹¹àÃÈÇà กับ นนอัศวมิตร บริเวณนี้เรียกว่� คุ้มบ้�นจิก พื้นที่ตอนนอก ของรั้ววัด เดิมเป็นหอบ้�นของช�วบ้�นคุ้มบ้�นจิก ่งมีศ�ลเจ้� เป็นทีน่ บั อื ของคนในหมูบ่ �้ นนี้ ต่อม�คุณแม่ทพิ ย์ ภรรย�ของพัน ตำ�รวจ ทพระยงค์ พลพ่�ย ได้ร่วมกับ ร้อยตำ�รวจ ทขุนรั กิจ บรรห� ได้ชักชวนช�วบ้�นคุ้มบ้�นจิก ว�ยที่ดินแห่งนี้ให้เป็นที่ สำ�นักสง ์ ่งในขณะนั้นมีพระอ�จ�รย์ ชติเป็นเจ้�อ�ว�ส เมื่อ พ.ศ.2 และสร้�ง บส ์ หลังเก่� ่งรื้อ อนเมื่อป พ.ศ.25 อยูข่ �้ งหน้�ศ�ลเจ้�จนแล้วเสร็จ เมือ่ พ.ศ.2 แต่ไม่ได้จดั ลอง และผูกพัทธสีม� 110

ต่อม� พ.ศ.2 พระอ�จ�รย์อุ่น ธมมธ ร เป็นเจ้�อวว�ส และในปนี้เอง พระอ�จ�รย์อุ่นได้เดินท�งไปธุดงค์และได้ชักชวน พระ 0 รูป ่งหน่งในนั้นมีหลวงปู ิร ิตธม ม พระครูส ิตธรรม วิสุทธิ ่งต่อม�ภ�ยหลังได้เป็นเจ้�อ�ว�สวัดรูปต่อม� ประม�ณป พ.ศ. 2 คณะภรรย�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจและพ่อค้�คหบดีช�วจีน ในจังหวัดอุดรธ�นี ได้รวมเงินกัน ร่วม ื้อที่ดินที่อยู่ติดกับวัดเพื่อ ว�ยแก่วัดเพิ่มเติม จนวัดทิพยรั นิมิตรมีเนื้อที่กว้�งขว�งอย่�งที่ เห็นในปัจจุบัน ในป พ.ศ. 2 ร้อยตำ�รวจ ทขุนรั กิจบรรห� และคณะ ช�วบ้�น ขออนุ �ตจัดง�น ลองและผูกพัทธสีม� บส ์หลังแรก ภ�ยหลังหลวงปู ิร ิตธม ม ่งเป็นเจ้�อ�ว�สในตอนนั้นได้สร้�ง บส ์หลังใหม่ข้นแทนหลังแรกที่ชำ�รุดไป อุ บส หลังใหม่สร้�ง


เสร็จเมื่อป พ.ศ. 25 ทำ�พิธี ังลูกนิมิตร เมื่อวันที่ เมษ�ยน พ.ศ. 25 เป็นอุ บส กล�งน้ำ� แบบสองชั้น ที่มีคว�มสวยง�ม ÁÒ¡

สิงศัก ิสิท ิ ายในวั

ร ปร าน ่งประดิษ �น ภ�ยในอุ บส ชั้น 2 เป็น พระพุทธรูปป�งม�รวิชัย ขน�ดให ่สีทอง มีลักษณะงดง�มม�ก พระพักตร์มีรอยยิ้มดูอ่อน ยน เมตต� พระเนตรทอดต่ำ� เหมือน กับจะก้มลงมองดูพุทธศ�สนิกชนที่ม�กร�บนมัสก�รท่�น ผู้ที่ม� สวดมนต์บำ�เพ็ เพียรภ�วน�ที่ บส ์นี้ประจำ�ทุกค่ำ�เช้�มักจะพูด กันว่� พระพุทธรูปศักดิสิทธินี้เวล�กล�งคืนมองดูแล้วเสมือนหน่ง ท่�นหลับพระเนตรลง และในตอนเช้� กล�งวันจะมองเห็นท่�นเบิก พระเนตรข้น และบ�งคนก็ว่� ้�ป ิบัติดีป ิบัติชอบ ตั้งใจภ�วน� จะมองเห็นท่�นเบิกพระเนตรข้นมองดู พระธ�ตุเจดีย์ บรรจุพระบรมส�รีรกิ ธ�ตุของพระพุทธเจ้� และ พระธ�ตุของพระอรหันตเจ้� ณ บริเวณที่เคยเป็น บส ์เก่� ดย กรมศิลป�กรเป็นผู้ออกแบบให้ และหลวงปูได้ทำ�ก�รว�งศิล� กษ์ และเริ่มสร้�งในวันเกิดของหลวงปู เมื่อเดือนพ ศจิก�ยน พ.ศ. 25 2 และก่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์ในป พ.ศ.25 5 แล้วก็ได้ทำ�ก�ร ลองเจดีย์เป็นที่เรียบร้อยในปเดียวกัน เว็ปไ ต์ . att i .com UDONTHANI 111


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ว า นนนิเว น ว า นนนิเว น ตั้งอยู่เ ที่ 241 นนอุดรดุ ี บ้�น นนนิเ น์ ตำ�บ หม�กแ ้ง อำ�เ อเมองอุดรธ�นี จังห ัดอุดรธ�นี ระยะท�งห่�งจ�กจังห ัดอุดรธ�นี 3 กิ เมตร มีเน้อที่ 32 ไร่2 ง�น 2 10 ต�ร�ง � เปน ัดร� ร์ คณะสงฆ์สังกัดธรรมยุต ปจจุบันมี ระ ิก ุ 2 รูป ชี 1 คน ิ ย์ ัด 1 คน มีเ ้าอาวา คือ ค วิ ท ิเม าว น ปร วั ิความเป็นมา

วั ปา นนนิเวศน์ ÊÌҧ¢Ö¹é àÁ×Íè »‚ ¾.È. 2477 â´ÂÁÕ¹Ò¹ÇŹҧ¾ÃÁ ÊÃþÍÒÉÒ (¢Ø¹ªÒÞÍÑ¡ÉÃÈÔÃ)Ô à»š¹ËÑÇ˹ŒÒªÑ¡ªÇ¹ªÒÇ ºŒÒ¹ÊÌҧÇÑ´¢Öé¹ àÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “ÇÑ´»†Ò” µ‹ÍÁÒ ¾.È. 2486-2487 พระอ�จ�รย์มั่น ภูริทัตตะ ผู้มีชื่อเสียงท�งวิปัสสน�ได้เข้�ม�จำ� พรรษ�เป็นเวล� 2 พรรษ� ทำ�ให้วัดป�มีชื่อเสียงจนมีประช�ชน ม�ป ิบัติธรรมเป็นจำ�นวนม�ก และได้รับพั น�จนเจริ ช�ว บ้�นตลอดจนคณะสง ์จงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อวัดใหม่เป็น วัด ป� นนนิเวศน์ ได้รับพระร�ชท�นวิสุงค�มสีม� เมื่อวันที่ 2 มีน�คม พ.ศ. 250 เขตวิสุงค�มสีม� กว้�ง 0 เมตร ย�ว 0 àÁµÃ

112

การบริหารการปกครอง

วั ปา นนนิเวศน์ มีเจ้�อ�ว�สเท่�ที่ทร�บน�ม คือ . พระครูวินัยธรภูมิ หลวงพ่อภูมี จิตธม ม พ.ศ. 2 250 2. พระประยุทธ สมจิต ต พ.ศ. 25 2522 . พระครูวินัยธรพิสิทธิ รตน� พ.ศ. 252 . พระครูวิสุทธิเมธ�วั น์ ตั้งแต่ พ ษภ�คม พ.ศ. 25 จน งปัจจุบัน ร ครูวิสุท ิเม าวั น์ (¹ÒÁà´ÔÁ ÂÍ ©ÒÂÒ ¸ÁÁâÃ) สมณศักดิที่ดำ�รงอยู่ ณ ปัจจุบัน คือ ทผจล ชพ หรือเทียบเท่�ผู้ ª‹ÇÂ਌ÒÍÒÇÒʾÃÐÃÒÁËÅǧªÑé¹¾ÔàÈÉ


พระครูวิสุทธิเมธ�วั น์ เจ้�อ�ว�ส วัดป� นนนิเวศน์

อาคารเสนาสน

ายในวั มีอุ บส หลัง เป็นอ�ค�รคอนกรีต สร้�งเมื่อ พ.ศ. 2500 ศ�ล�ก�รเปรีย หลัง สร้�งเมื่อ พ.ศ. 25 5 หอระ ัง หลัง ศ�ล�บำ�เพ็ กุศล หลัง และกุ ิสง ์ จำ�นวน 5 หลัง

สิงศัก ิสิท ิปร จาวั

ปูชนย์วั ุเจ ย์ และสิ่งศักดิสิทธิประจำ�วัดที่ประช�ชนให้ คว�มเลื่อมใสและเค�รพ คือ พระพุทธรูปในศ�ล�ก�รเปรีย องค์ พระพุทธรูปในอุ บส องค์ และวิห�รหลวงปูมั่น หลวงปู ภูมิ ง่ ในวิห�รได้บรรจุรปู เหมือนหลวงปูมัน่ และหลวงปูภูมิ พร้อม ด้วยอั บริข�รบ�งส่วน และจัดแสดงชีวประวัติของหลวงปูทั้งสอง ดยสังเขป ่งในแต่ละวันจะมี �ติ ยมทั้งใกล้และไกลแวะเวียน ม�กร�บไหว้บูช�ประจำ�มิได้ข�ดเลย สนใจสอบ ามข้อมูลเ ิมเ ิม หรือร่วมสร้างเส้นทางบุ กับ วั ปา นนนิเวศน์ ิ ่อไ ้ท ร ครูวิสุท ิเม าวั น์ เจ้าอาวาส ทร

UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒÂÀÙÁԪѠ¹ÒÂÍí ÃÒª¾Ô µ à ÀÑ ¡ ´Õ Ç à Ô ÈÉ ÒàÀͺŒÒ¹¼×Í อา ย มอา ย ว น เท อ เ ต น ี ม งเมืองเม ือง าม ว่า าม น เ ื่อง วี น า ่มนา าน ม านางอ าท้าว า า เ ิ ิ ิ่น าน คว ค่าคิ ิ นา า า เมืองตานาน า คนน่า นใ ËÒ¡à´Ô¹·Ò§ä»·Ò§·ÔȵÐÇѹµ¡à©Õ§à˹×ͧ͢¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ÃÐÂзҧ»ÃÐÁÒ³ 53 ¡ÔâÅàÁµÃ ¨Ð¾ºàÁ×ͧ·ÕèÁÕ อ�รยธรรมเก่�แก่กว่� 000 ป นั่นคือ อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี นั่นเอง ÍíÒàÀͺŒÒ¹¼×Í ตั้งข้นเมื่อประม�ณ ป พ.ศ. 2 หรือเมื่อประม�ณ 2 ป ม�แล้ว ในช่วงรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยูห่ วั รัชก�ลที่ 5 ดยมีพระบริบ�ลภูมเิ ขตต์ เป็นน�ยอำ�เภอคนแรก และมีน�ยอำ�เภอปกครองร�ษ ร ในอำ�เภอบ้�นผือต่อม�อีก 2 คน จนปจจุบนั นาย มู ชิ ยั ราช ิ ร กั วิเศษ ารง า หน่ง นายอาเ อบ้านผือ คนท อำ�เภอบ้�นผือ เป็นเมืองแห่งอ�รยธรรม บร�ณที่มีคว�มรุ่งเรืองม�กว่� 000 ป ภูมิประเทศส่วนให ่เป็นที่ร�บลุ่ม น้ำ� เช่น ลุ่มน้ำ� มง ลุ่มน้ำ�ฟ้� ลุ่มน้ำ� ีด ลุ่มน้ำ�พ�น และลุ่มน้ำ�ทอน ่งมีคว�มอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง น�ยอำ�เภอ จงมีวิสัยทัศน์ท�งก�รปกครอง ว่� เมืองอารย รรม บรา ร ับ ลก หล่งผลิ อาหารเ ือการบริ คทมคุ ค่า พื้นที่ทั้งสิ้นของอำ�เภอบ้�นผือ .2 ต�ร�งกิ ลเมตร แบ่งก�รปกครองเป็น ตำ�บล 60 หมู่บ้�น ประช�กร 0 6 คน 0 0 ครัวเรือน กระจ�ยอำ�น�จเป็นก�รปกครองท้อง ิ่น แห่ง 114


วิ ชวิ ล ความเป็นอยู่ของชาวอาเ อบ้านผือ

ส�ม�ร แบ่งออกเป็น ยุค คือ . ยุคสมัยอ�รยธรรมเมืองพ�น เป็นยุคก่อนประวัตศิ �สตร์ ทีม่ ี เค้�เงือ่ นท�งประวัตศิ �สตร์จ�ก บร�ณคดี ภ�พเขียน ประติม�กรรม และใบเสม� ทีส่ ะท้อนให้เห็น งร�ก �นแห่งชุมชนทีเ่ จริ รุง่ เรืองม� ก่อนยุคประวัตศิ �สตร์ และต่อเนือ่ งม�จน งยุคประวัตศิ �สตร์ และ อ�รยธรรมแห่ง ทว�รวดี ต่อเนื่อง งยุคล้�นน� ล้�นช้�ง 2. ยุควั นธรรมไทยพวน ช่วงปล�ยสมัยอยุธย� งรัตน กสินทร์ ตอนต้ น มี ก �รกว�ดต้ อ น อพยพไทพวนเชี ย งขว�งจ�กล�ว ตอนเหนือ ม�ตั้งรกร�ก ทำ�ม�ห�กินบริเวณลุ่มน้ำ�พ�น มีก�รเผย แพร่วั นธรรมและเจริ รุ่งเรืองตลอดม�อย่�งต่อเนื่อง . ยุคนวสมัย ที่มีก�รผสมกลมกลืนช�ติพันธุ์และวั นธรรม อย่�งไม่เคยมีม�ก่อน ระหว่�งไทพวน ไทยใหม่สั ช�ติเวียดน�ม และไทยล�วพื้นที่ รวม งไทยใหม่สั ช�ติจีนด้วย

หล่งท่องเทยว ล ศิลปกรรมทควรค่า ก่การ ÈÖ¡ÉÒ

อุทยาน ู ร บาท ประติม�กรรมก่อนประวัติศ�สตร์ที่ต่อ เนื่องส่งต่อ งยุคล้�นน�ล้�นช้�ง เช่น หอน�งอุษ� วัดพ่อต�ลูกเขย ÏÅÏ ร ุ ท บาทบั ว บก ¾ÃÐ¾Ø · ¸ºÒ·ºÑ Ç ºÒ¹ áÅÐ พระพุทธบ�ทหลังเต่� ศิลปกรรมแห่งคตินิยมพุทธศ�สตร์ ศ�สน� ช่วงพุทธศตวรรตที่ 5 กลุ่มใบเสมา ที่เป็นใบเสม�ให ่ที่สุดใน ลก มีอยู่อย่�ง หล�กหล�ยกลุม่ ในพืน้ ทีร่ �บลุม่ น้�ำ เมืองพ�น และเชิงเข�ภูพ�นด้�น ·ÔÈà˹×Í หลวง ่อนาค วัด พธิชัยศรี บ้�นหนองแวง ตำ�บลบ้�นผือ อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี อ�ยุกว่� 200 ปม�แล้ว คือ สร้�งไว้เมื่อ จ.ศ. 0 พ.ศ. 5 เชื่อกันว่�เป็นพระที่ศักดิสิทธิ อธิษ �นข้น วั ป ิบั ิ รรมอันมค่าควร ก่การสนใจ 5. วัดบ้�นน�หลวง หรือวัดอภิ �เทสิตธรรม บ้�นน�หลวง ตำ�บลน�หลวง อำ�เภอบ้�นผือ ตั้งอยู่ไหล่เข�ภูย่�อู่ 5.2 วัดป�บ้�นค้อ บ้�นค้อ ตำ�บลเขือน้ำ� อำ�เภอบ้�นผือ 5. วัดป�บ้�นหนองกอง บ้�นหนองกอง ตำ�บลบ้�นค้อ อำ�เภอ บ้�นผือ และมีอีกหล�ยวัดที่เป็นวัดป ิบัติ มีศรัทธ�น่�เลื่อมใส ควรแก่ ก�รแสวงห�จ�ริกบุ

หล่งผลิ อาหารเ ือการบริ คทมคุ ค่า

จ�กภูมปิ ั �ดัง้ เดิมของช�วอำ�เภอบ้�นผือ สะท้อนออกม� ในรูปอ�ห�รที่มีคุณค่�ต่อชีวิต และร่�งก�ย เช่น . ข้�วแตน กล้วยอบเนย กล้วยเบรกแตก ที่ผลิตอยู่ที่บ้�น หนองกอง ตำ�บลบ้�นค้อ อำ�เภอบ้�นผือ และที่บ้�นหนองแวง ตำ�บลบ้�นผือ อำ�เภอบ้�นผือ 2. ข้�วเม่� ภูมปิ ั �แห่งก�รบริ ภคทีเ่ ป็นอ�ห�รอ�ยุวั นะ มีทผี่ ลิตแห่งเดียวในจังหวัด คือ ทีบ่ �้ นกล�งให ่ ตำ�บลกล�งให ่ อำ�เภอบ้�นผือ . น้ำ�เส�วรส ตำ�บลคำ�บง อำ�เภอบ้�นผือ น้ำ�ผลไม้ที่มีคุณ ประ ยชน์ยิ่งต่อร่�งก�ย นอกจ�กนี้แล้ว อำ�เภอบ้�นผือยังเป็นอู่ข้�วอู่น้ำ�ของจังหวัด อุดรธ�นี เป็นแหล่งผลิตข้�ว อ้อย มันสำ�ปะหลัง พืชผักปลอด ส�รพิษ ต�มแนวท�งศูนย์เรียนรู้ต�มศ�สตร์พระร�ช� ปรัช � เศรษ กิจพอเพียง ่งขณะนี้มีก�รขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ไปทุก หมู่บ้�น ทุกตำ�บล ให้ได้อย่�งน้อยหมู่บ้�นละ ศูนย์เรียนรู้ ต�มศ�สตร์พระร�ช� เพื่อที่จะให้ภ�พรวมของอำ�เภอบ้�นผือ เป็น แหล่งผลิตอ�ห�รเพื่อก�รบริ ภค อย่�งมีคุณค่� ที่แท้จริง

วั น รรมทส่ง ่อสืบสานอย่างมคุ ค่า

วั นธรรมทีส่ ง่ ต่อสืบส�นกันม�แต่บรรพบุรษุ ของคนบ้�นผือ คือ วั นธรรมไทพวน ที่มีเอกลักษณ์เ พ�ะตัวแห่งช�ติพันธุ์ เช่น อ�ห�ร ดนตรี ก�รแต่งก�ย ภ�ษ� วิ ชี วี ติ ส �ปัตยกรรม จงมีพพิ ธิ ภัณ ไ์ ทพวน เพือ่ สะท้อนร�กเหง้� นำ�เสนอให้ได้ศกษ� และท่องเทีย่ วอย่�งมีคณ ุ ค่�ต่อชีวติ และคุม้ ค่�กับคว�มภ�คภูมใิ จ ในก�รสืบส�นส่งต่อวั นธรรมอย่�งเป็นระบบ มาบ้านผืออิมใจ อิมท้อง ล าค มู ใิ จในความเป็นมนุษย์ ทเป็นคนไทย

UDONTHANI 115


เ à·ÈºÒŵí ้นทาง ҺŠคา ง

ปร วั ิเทศบาล าบลคาบง

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลคำ�บง ได้กอ่ ตัง้ เมือ่ วันที่ มกร�คม 25 ดยก�รบริห�รง�นของน�ยบุ เรือง ผดุงเวียง ประธ�น กรรมก�รบริห�ร อบต.คำ�บง มีหมูบ่ �้ นทัง้ หมด จำ�นวน 0 หมูบ่ �้ น และได้ยก �นะจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลคำ�บง เป็นเทศบ�ล ตำ�บลคำ�บง เมื่อวันที่ สิงห�คม 2555 น�ยธวัชชัย ทองทิพย์ น�ยกเทศมนตรีตำ�บลคำ�บง

à·ÈºÒŵíҺŠคา ง ครงการ ร ราช าริ มูลนิ ิชัย ั นา ผลิ ผลอ้อย นา าลยาง ารา นา าสู่ชวิ อเ ยง ชือเสยง ชมป ลกเจทสก ินคน ศรคาบง คือคาขวั เทศบาล าบลคาบง «Öè§ÁÕÊíҹѡ§Ò¹ÏµÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹ บ้�นคำ�บง ตำ�บลคำ�บง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ดยมี น�ยธวัชชัย ทองทิพย์ ดำ�รงตำ�แหน่ง น�ยกเทศมนตรีต�ำ บลคำ�บง ตั้งแต่ป พ.ศ. 2552 จน งปัจจุบัน

วิสัยทัศน์การ ั นา าบลคาบง

เป็นองค์กรททางาน ใกล้ชิ กับปร ชาชนมากทสุ เ ือยกร ับคุ า ชวิ ของปร ชาชน ให้มันคง ล ยังยืน

116

ข้อมูลทัวไป

ตำ�บลคำ�บง มีเนื้อที่ทั้งหมด 65 625 ไร่ หรือ 05 ต�ร�ง กิ ลเมตร ปัจจุบนั มีหมูบ่ �้ นทัง้ หมดจำ�นวน 0 หมูบ่ �้ น มีประช�กร ทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็น ช�ย 50 คน ห ิง คน มีจ�ำ นวนครัวเรือน 2 00 ครัวเรือน สำ�นักบริห�รทะเบียน อำ�เภอ บ้�นผือ กรมก�รปกครอง ณ พ ษภ�คม พ.ศ. 255 ประช�กร ในเขตเทศบ�ลตำ�บลคำ�บงประกอบอ�ชีพด้�นก�รเกษตร 5 ได้แก่ ก�รทำ�น� ทำ�สวน ทำ�ไร่อ้อย และทำ�ไร่ย�งพ�ร� ่งเป็น พืชเศรษ กิจและเป็นอ�ชีพอีกอย่�งหน่งที่นิยมทำ�กัน

ส านทสาคั ในเข าบล

. ได นเส�ร์แคมป ตั้งอยู่ที่บ้�นคำ�แหน หมู่ที่ ตำ�บลคำ�บง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ่งได นเส�ร์แคมปนี้ ดยส่วนให ่ แล้วจะใช้ในก�รจัดประชุมสัมมน�ท�งวิช�ก�รต่�ง ที่ ดดเด่นก็คอื ก�รเข้�ค่�ยอบรมลูกเสือ และ อื เป็นแหล่งท่องเทีย่ วให้กบั ประช�ชน ทั่วไปใน ครงก�รอุทย�นสัตว์ ลกล้�นป และมีได นเส�ร์ในรูปแบบ ต่�ง ไว้คอยให้รับชม 2. ครงก�รกลุ่มปลูกผักปลอดส�รพิษ ตั้งอยู่ที่บ้�นชัยเจริ หมู่ที่ ตำ�บลคำ�บง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ดยปลูกผักที่ ช�วบ้�นนิยมใช้ในก�รรับประท�น และประกอบก�รจัดทำ�อ�ห�ร �้ มีเหลือก็จ�ำ หน่�ยในร�ค� กู ให้กบั ช�วบ้�นในหมูบ่ �้ นและหมูบ่ �้ น ใกล้เคียง ง่ ผักปลอดส�รพิษนัน้ มีจดุ เด่นอยูท่ เี่ ป็นผักทีป่ ร�ศจ�กส�ร พิษตกค้�ง ปลูกในพืน้ ทีท่ ปี่ ร�ศจ�กส�รเคมี และไม่มกี �รใช้ส�รเคมี ดยเด็ดข�ด ดยจะใช้วิธีธรรมช�ติในก�รเพ�ะปลูก และต้องได้รับ ก�รดูแลจ�กเกษตรเป็นอย่�งดี


UDONTHANI


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ÒºÅ

¡ÅÒ§ãËÞ‹

น�ยมงคล มีล� น�ยกเทศมนตรีตำ�บลกล�งให ่

à·ÈºÒŵíҺŠ¡ÅÒ§ãËÞ‹ “ºŒÒ¹¢ŒÒÇàÁ‹Ò »ÅÒà¼Òà¢Ò¢Ò´ ¸ÃÃÁªÒµÔÊǹËÔ¹ ¶Ôè¹ä·Â¾Ç¹” คือคำ�ขวั ตำ�บลกล�งให ่ ่งอยู่ในคว�มดูแลของเทศบ�ล ตำ�บลกล�งให ่ มีที่ทำ�ก�รตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ ตำ�บลกล�ง ให ่ อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ดยอยู่ห่�งจ�กอำ�เภอบ้�น ผือ 5 กิ ลเมตร และห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี กิ ลเมตร เทศบ�ลตำ � บลกล�งให ่ ยก �นะจ�กองค์ ก �รบริ ห �รส่ ว น ตำ�บลกล�งให ่ ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เมื่อวันที่ สิงห�คม 2555 ปัจจุบนั มี น�ยมงคล มีล� ดำ�รงตำ�แหน่ง น�ยก เทศมนตรีตำ�บลกล�งให ่ ่งบริห�รง�นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ก�รพั น�เทศบ�ลตำ�บลกล�งให ่ ที่ว่� ส่งเสริมเศรษ กิจ คนมการศกษา ั นา ครงสร้าง นื าน บูร าการการท่องเทยว สิง ว ล้อม ชุมชนเข้ม ขง

ปร วั ิความเป็นมาของชาวไทย วน าบลกลางให ่

ช�วตำ�บลกล�งให ่ สืบเชื้อม�จ�กช�วพวน บ้�นหนอง แก้ ว ห�ดเดื อ ย แขวงเมื อ งเชี ย งขว�ง ประเทศส�ธ�รณรั 118

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ได้ กู กอง จรจีน อ่ บุก จมตี จนพ�กัน อพยพม�พักอยูท่ เี่ มืองก�สีท�ำ ไร่ท�ำ น�อยูพ่ กั หน่ง แต่ก็ กู รุกร�นจ�ก พวกจีน ่ออีกจงได้อพยพม�พักอยู่ที่บ้�นสีไค แขวงนครเวียงจันทร์ ช่วงนัน้ เจ้�อนุวงศ์ เป็นเจ้�ปกครองนครเวียงจันทร์ ตรงกับรัชก�ลที่ ได้ก่อก�รกบ ต่อกรุงเทพมห�นคร และผ่�ยแพ้แก่สงคร�ม ช�ว ล�วจงได้ ูกกว�ดต้อนเพื่อม�อยู่ที่ประเทศไทย ต่อม�จงได้พักอยู่ที่ บริเวณสันเข�ภูพ�น ติดช่องเข�ข�ด จงพ�กันห�ทำ�เลทีเ่ หม�ะสม เพื่อม�ตั้งหมู่บ้�น และบริเวณที่ตั้ง ิ่น �นนั้นมีหมู่บ้�นต่�ง ตั้ง อยูร่ อบบริเวณนัน้ อยูก่ อ่ นแล้ว จงได้ม�ตัง้ รกร�กชือ่ บ้�นใหม่ว�่ บ้�น กล�งให ่ ง่ อ�ชีพหลักของช�วไทยพวนตำ�บลกล�งให ่ คือ ก�ร ทำ�น�ข้�ว พันธุ์ข้�วเหนียว ่งเป็นก�รสืบทอดภูมิปั �ท้อง ิ่น ด้วยก�รผลิตข้�วเม่� เป็นภูมิปั �แห่งก�รบริ ภคที่เป็นอ�ห�ร อ�ยุวั นะ ดยจะนำ�ม�ทำ�เป็นขนมหว�นไว้รับประท�น และเป็น ขนมที่ทำ�รับประท�นในง�นบุ ประเพณีต่�ง ของช�วไทยพวน วิ ีชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของช�วไทยพวน ช่วงปล�ยสมัย อยุธย� งรัตน กสินทร์ตอนต้น มีก�รกว�ดต้อนอพยพไทยพวนเชียง ขว�งจ�กล�วตอนเหนือ ม�ตั้งรกร�ก ทำ�ม�ห�กิน มีก�รเผยแพร่ วั นธรรมและเจริ รุ่งเรืองตลอดม�อย่�งต่อเนื่อง ่งวั นธรรม ไทยพวนมีเอกลักษณ์เ พ�ะตัวแห่งช�ติพันธุ์ ที่มีก�รส่งต่อสืบส�น กันม�แต่บรรพบุรุษ เช่น อ�ห�ร ก�รแต่งก�ย ภ�ษ� วิ ีชีวิต เพื่อ สะท้อน งร�กเหง้� และก�รท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ �สตร์วั นธรรม ก�รท่องเชิงอนุรักษ์อย่�งมีคุณค่�ต่อชีวิต และคุ้มค่�กับคว�มภ�ค ภูมิใจในก�รสืบส�นวั นธรรมอย่�งเป็นระบบ

ข้อมูลทัวไป

ตำ�บลกล�งให ่ มีพื้นที่ทั้งหมด . 5 ต�ร�งกิ ลเมตร แบ่ง หมู่บ้�นในเขตก�รปกครองออกเป็น หมู่บ้�น มีชื่อเรียกอยู่ ชื่อ คือ บ้�นกล�งให ่ หมู่ที่ 5 0 2 บ้�น นนต�แสง หมู่ที่ 6 บ้�นน�สีด� หมู่ที่ บ้�นผักบุ้ง หมู่ที่ 2 มีประช�กรทั้งหมด 0 คน เป็นช�ย 2 คน ห ิง 52 คน ครัวเรือน 2 66 ครัวเรือน ส่วนร�ชก�รในพืน้ ที่ ได้แก่ รงเรียนกล�งให น่ ิ รธรังสีอปุ มั ภ์ รงเรียนบ้�นผักบุ้ง รงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลกล�งให ่ ส �นีตำ�รวจภูธรตำ�บลกล�งให ่


ผลการ าเนินงานท

เ ่น

ก�รผลิตข้�วเม่�

�ยต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร ต�มแนวท�งพระร�ชดำ�ริ ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว การ ก้ไขป หา ัย ล้ง ้วย าย ้นนา าบลกลางให ่ มีภูมิศ�สตร์ในก�รตั้งหมู่บ้�นอยู่ใกล้ภูเข� มี ระบบนิเวศน์วทิ ย�และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ จงได้น้อมนำ�ปรัช �เศรษ กิจพอเพียงม�ปรับใช้ในก�รดำ�เนินวิ ี ชีวิต เทศบ�ลตำ�บลกล�งให ่ ร่วมกับพี่น้องช�วตำ�บลกล�งให ่ ได้จัดทำ� �ยต้นน้ำ�ลำ�ธ�รเป็นก�รอนุรักษ์ป�ไม้ และกักเก็บน้ำ�ไว้ใช้ ตลอดทัง้ ป ง่ ในอดีตต้นน้�ำ ลำ�ธ�รต่�ง ในช่วงหน้�แล้งไม่ส�ม�ร เก็บกักน้ำ�ได้ เนื่องจ�กเป็นพื้นที่เนินเข�ทำ�ให้พื้นที่ตอนบนแห้งแล้ง ไม่ส�ม�ร ดำ�เนินก�รเพ�ะปลูกพืชได้ ต่อม�เทศบ�ลตำ�บลกล�ง ให ่ ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ� �ยต้นน้ำ�ลำ�ธ�รแล้ว ส�ม�ร เก็บกักน้ำ� ได้ตลอดทั้งป ทำ�ให้พื้นที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ เหม�ะแก่ก�รเพ�ะ ปลูกส�ม�ร ทำ�ก�รเกษตรตลอดทั้งป ดยอ�ชีพหลักของช�วไทย พวนตำ�บลกล�งให ่ คือก�รทำ�น�ข้�ว ทำ�ไร่มันสำ�ปะหลัง ปลูก ย�งพ�ร� และก�รปลูกพืชอื่น อีกม�กม�ย

การส่งเสริมอาช อาช การผลิ ข้าวเม่า เทศบาล าบลกลางให ่ ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คั ในก�รส่ง เสริมอ�ชีพด้วยภูมิปั �ท้อง ิ่น คือ ก�รผลิตข้�วเม่� ่งเป็น แหล่ ง อ�ห�รเพื่ อ ก�รบริ ภคที่ มี คุ ณ ค่ � จ�กภู มิ ปั �ท้ อ ง ิ่ น สะท้อนออกม�ในรูปอ�ห�รที่มีคุณค่�ต่อชีวิตและร่�งก�ย ก�รทำ� ผลิตภัณ ์ข้�วเม่�นั้นผลิตม�จ�กข้�วเหนียว เก็บเกี่ยวก่อนกำ�หนด อ�ยุประม�ณ 0 5 วัน เป็นลักษณะที่ข้�วรวงสีเขียวอ่อนและ แป้งในเมล็ดข้�วยังเป็นน้ำ�นม ส�ม�ร นำ�ม�คั่วให้สุกแล้วนำ�ม�ตำ� เพื่อแยกเปลือกออกจ�กเนื้อข้�ว แล้วนำ�ไป ัดและปันเพื่อคัดแยก เมล็ดข้�วออกจ�กเปลือก ทำ�ให้ได้เนื้อข้�วที่มีแร่ธ�ตุส�รอ�ห�รที่ เป็นประ ยชน์ต่อร่�งก�ย ่งก�รทำ�ข้�วเม่� ูก ่�ยทอดภูมิปั � ท้อง นิ่ ม�จ�กบรรพบุรษุ สมัยก่อนก�รทำ�ข้�วเม่�ไว้เพือ่ รับประท�น ในครัวเรือนเท่�นัน้ ต่อม�มีก�รผลิตข้�วเม่�เพือ่ จำ�หน่�ยและกล�ย เป็นสินค้� ของชุมชน ข้�วเม่�ส�ม�ร สร้�งร�ยได้ให้กับ ประช�ชนได้ม�ก มีก�รนำ�ข้�วเม่�ออกจำ�หน่�ยส่งข�ยไปต�มจังหวัด ต่�ง ทั่วประเทศ นำ�ร�ยได้ม�หมุนเวียนในชุมชนจำ�นวนม�ก ดังนั้น ก�รผลิตข้�วเม่� เป็นอ�ห�รที่มีคุณค่�ต่อร่�งก�ย สะท้ อ น งชี วิ ต คว�มเป็ น อยู่ ข องช�วไทยพวน อี ก ทั้ ง ส่ ง ผลต่ อ เศรษ กิจในชุมชนให้มคี ว�มเจริ ก้�วหน้� ทำ�ให้ประช�ชนในชุมชน มีร�ยได้ที่มั่นคง ส�ม�ร ดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่�งยั่งยืน และเป็นก�ร สืบทอดก�รผลิตข้�วเม่�ด้วยภูมิปั �ท้อง ิ่นของช�วไทยพวนให้ มีก�รสืบทอดไปจ�กบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหล�นต่อไป UDONTHANI 119


สวนหินล้านป การ ั นา หล่งท่องเทยว สวนหินล้านป าบลกลางให ่ ได้ตั้งอยู่ในแนวเทือกเข�ภูพ�น ติดต่อ กับอุทย�นประวัติศ�สตร์ภูพระบ�ท ที่เป็นประติม�กรรมก่อน ประวัติศ�สตร์ที่ต่อเนื่องส่งต่อ งยุคล้�นช้�ง ที่เป็นแหล่งท่อง เที่ยวและศิลปกรรมที่ควรค่�แก่ก�รศกษ� ได้รับก�รข้นทะเบียน เป็นแหล่งประวัติศ�สตร์และเป็นส �นที่ท่องเที่ยวของอำ�เภอ บ้�นผือ และแนวภูมิศ�สตร์เป็นแนวพื้นที่มีสภ�พ ดยธรรมช�ติ ที่เป็น ขดหิน ล�นหิน มีหลัก �นท�งประวัติศ�สตร์ ภ�พเขียน สี บร�ณต�มผ�ผนัง ขดหิน ่งไม่มีหน่วยง�นส่งเสริม เทศบ�ล ตำ�บลกล�งให ่ จงได้ส�ำ รวจพืน้ ทีแ่ ละพั น�เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ท�งประวัติศ�สตร์เชิงอนุรักษ์ข้น 120

รางวัลท าค ูมิใจของ ท กลางให ่

รางวัลท าค ูมิใจ ้านการส่งเสริม ั นารายไ ้ให้กับ »ÃЪҪ¹ คือร�งวัลตล�ดดีมีม�ตร �น จ�กกรมส่งเสริมก�ร ปกครองท้อง ิ่น ร�งวัลตล�ดสด น่� ื้อ ระดับ 5 ด�ว รางวัลท าค ูมิใจ ้านการบริการสา าร สุ ยอ ส้วม ร�งวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งป 2555 ประเภท ส้วมส�ธ�รณะ ริมท�ง ด้�น ครงสร้�ง จ�กกรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข ร�งวัลที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งป 255 ประเภทส้วมส�ธ�รณะ ริมท�ง ด้�นบุคคล จ�กกรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข


องค า

บริห�ร ป� มง ตะวัน �ไปอีก แหน่ง

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

า า มง

น�ยกิตติคุณ คนบุ น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลจำ�ป� มง

�งก�ร นตำ�บล

องค า

วมใน ป็นรูป

ิหา ่วนตา า า มง

“ÅíÒËŒÇÂâÁ§äËż‹Ò¹ Á‹Ò¹¿‡ÒÀÙ¼Òá´§ áʧ¸ÃÃÁ¹íÒʋͧËÅŒÒ ËÅǧ»Ù†¿‡Ò¹‹ÒàÅ×èÍÁãÊ บุ บังไ ปร จาป เจ ย์หลวงปู งษ์ ารงข้าว ัน ุ์ ลลาว ศรจาปา มง

ะคว�ม

อสร้�ง นธรรม

คือคาขวั ของ าบลจาปา มง ่งอยู่ในคว�มดูแลของ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลจำ�ป� มง เลขที่ หมู่ที่ บ้�น นน สว่�ง ต.จำ�ป� มง อ.บ้�นผือ จ.อุดรธ�นี ดยตัง้ อยูห่ �่ งจ�กอำ�เภอ บ้�นผือไปท�งทิศตะวันตก เส้นท�งบ้�นผือ น�คำ�ไ ประม�ณ กิ ลเมตร เลี้ยวขว�ไปอีกประม�ณ 5 กิ ลเมตร »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ นายกิ ิคุ คนบุ ารง า หน่ง นายกองค์การบริหาร ส่วน าบลจาปา มง

ชน์สุข

งด่วน

122

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ คู่หลัก รรมา ิบาล การเกษ ร อเ ยง วิสัยทัศน์ขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลจำ� ป� มง ยดข่�ย แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในช่วงปัจจุบันและในอน�คต ดยองค์ก�ร บริห�รส่วนตำ�บลจำ�ป� มงมีคว�มมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินก�รให้ส�ำ เร็จไม่ รูปผล

ัน กิจ

. สร้�งคว�มเข้มแข็งให้ชุมชน ดยชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมใน กระบวนก�รพั น�และแก้ไขปั ห�อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเป็น รูปธรรมสอดคล้องกับก�รพั น�ท้อง ิ่นให้ชุมชนน่�อยู่อย่�งยั่งยืน 2. พั น�ก�รเกษตรให้ได้ม�ตร �นในรูปแบบเกษตรปลอดภัย . พั น�ระบบ ครงสร้�งพืน้ �น สิง่ อำ�นวยคว�มสะดวก และ คว�มจำ�เป็นพื้น �นอื่น . พั น�แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดยวิ ีวั นธรรมชุมชน เพื่อสร้�งร�ยได้ของประช�ชน และส่งเสริมง�นด้�นศ�สน� ศิลป วั นธรรม ประเพณีท้อง ิ่น 5. บริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ ประ ยชน์สุขอย่�งยั่งยืน 6. บริห�รจัดก�รภ�ครั ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล และน ยบ�ย เร่งด่วนของรั


ปร วั ิความเป็นมา

จ�กก�รบอกเล่�ต่อ กันม�ว่� เมื่อร�วป พ.ศ. 2 66 ได้มี ผู้อพยพม�จ�กประเทศล�ว ดยครอบครัวของน�ยกวน บ้�น ิ่น และหลวงล�ด ได้รว่ มกันก่อตัง้ หมูบ่ �้ นจำ�ป� มงข้นทีบ่ ริเวณลำ�ห้วย เนือ่ งจ�กมีท�ำ เลเหม�ะสมแก่ก�รตัง้ นิ่ �นและก�รทำ�เกษตรกรรม มีแหล่งอ�ห�รทีอ่ ดุ มสมบรูณ์ และมีน�้ำ ไหลผ่�นตลอด ง่ บริเวณนัน้ มีตน้ จำ�ป� ลีล�วดี ม�กม�ย แต่มตี น้ จำ�ป�ต้นหน่งทีส่ งู ดดเด่นกว่� ทุกต้น เรียกว่� จำ�ป� มง ่งเป็นชื่อของลำ�ห้วยด้วย จงใช้ชื่อว่� ตำ�บลจำ�ป� มง ม�จน งปัจจุบันนี้ บ้�งก็กล่�วว่� เหตุทตี่ �ำ บลจำ�ป� มงได้ตงั้ ชือ่ นี้ เพร�ะพืน้ ทีบ่ �้ น หมู่ที่ และหมูที่ ในอดีตนั้น เป็นดงไม้ล้นข�ม ่งช�วบ้�นเรียก ว่� ดงจำ�ป� ประกอบกับมีลำ�ห้วย มงไหลผ่�นกล�งหมู่บ้�น จง ได้เรียกว่� ตำ�บลจำ�ป� มง ดยมีบ้�นจำ�ป� มง เป็นบ้�นเริ่มแรก หมู่ที่

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลจำ�ป� มง มีเนื้อที่ประม�ณ 5 ตร.กม. หรือ ประม�ณ 6 5 ไร่ แบ่งก�รปกครองเป็น หมูบ่ �้ น อ�ชีพส่วนให ข่ องประช�ชนคืออ�ชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำ�น� ทำ�ไร่ ข้�ว พด ั่วเหลือง ล สวนย�งพ�ร� ทำ�ฟ�ร์ม ปศุสัตว์ อ�ชีพรองคือ รับจ้�ง ค้�ข�ย และรับร�ชก�ร UDONTHANI 123


สินค้า

ทมชือเสยง

บ้�นน�เจริ หมู่ที่ ต จำ�ป� มง อ.บ้�นผือ จ.อุดรธ�นี เป็น หมู่บ้�นที่ทอผ้�ส�ยรุ้งกลุ่มอ�ชีพที่สำ�คั และเป็นแหล่ง เพ�ะเห็ดฟ�ง และมีก�รทำ�ข้�วเม่�จำ�หน่�ยเป็นสินค้�ที่สำ�คั ของ ตำ�บลจำ�ป� มง

หล่งท่องเทยวสาคั

. ÇÑ´»†Ò¶éíÒËÕº หมู่ที่ 2 บ้�นน�อ่�ง ต.จำ�ป� มง อ.บ้�นผือ จ.อุดรธ�นี ่งมี พระเจดีย์อนุสรณ์ส �น ธัมม�ภิรตเจดีย์ บรรจุ พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ พระธ�ตุหลวงปูบัว สิรปิ ณ ุ ณ วัดป�หนองแ ง และอั ิธ�ตุ อั บริข�รของ หลวงปูพงษ์ ธัมม�ภิร ต พระเกจิแห่ง ภ�คอีส�น 2. วั าจันทรคราส หมู่ที่ 2 บ้�นน�อ่�ง ต.จำ�ป� มง อ.บ้�น ผือ จ.อุดรธ�นี ง่ มีรอยพระบ�ทจันทรคร�ส ขน�ดย�ว .6 เมตร พระภ�วน�วิมล เจ้�คณะอำ�เภอบ้�นผือ . วั ค าราม หลวงปูฟ้�ลั่น หมู่ที่ บ้�น นนสว่�ง . ǹÍØ·ÂÒ¹ÀÙ¼Òá´§ อยู่ในเขตป�สงวนแห่งช�ติป�เขือน้ำ� ท้องที่ตำ�บลจำ�ป� มง และตำ�บลข้�วส�ร อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัด อุดรธ�นี และอีกส่วนหน่งติดอยู่ในเขตอำ�เภอสุวรรณคูห� จังหวัด หนองบัวลำ�ภู มีเนื้อที่ทั้งหมดประม�ณ 0 ไร่ ภูผ�แดงมี สภ�พธรรมช�ติที่สมบูรณ์ จงเหม�ะกับก�รเดินป�ศกษ�ธรรมช�ติ ชมพรรณไม้ ชมทิวทัศน์ และจุดเด่นที่สุดคือ บนยอดภูผ�แดงจะ ส�ม�ร มองเห็นทัศนียภ�พในภูมปิ ระเทศได้รอบด้�นและกว้�งไกล งอำ�เภอท่�บ่อ จ.หนองค�ย และ ังสปป.ล�วได้ 124


àÊŒ¹·Ò§ AEC

à·È¡ÒÅ´¹µÃÕ “ASEAN MUSIC FESTIVAL” ¡ÃзÃǧ¡Òõ‹Ò§»ÃÐà·È â´Â¡ÃÁÍÒà«Õ¹ ¨Ñ´à·È¡ÒÅ ´¹µÃÕÍÒà«Õ¹ (ASEAN Music Festival) à¾×èÍà©ÅÔÁ©Åͧ¡Òà เข้�สูป่ ระช�คมอ�เ ยี นอย่�งเป็นท�งก�ร ภ�ยใต้แนวคิด itc n at on or r เพื่อแสดงสั ลักษณ์ คว�มแข็งแกร่งและเป็นอันหน่งอันเดียวกันของอ�เ ียน ดยใช้ ดนตรีและวั นธรรมร่วมสมัยเป็นสะพ�นเชื่อม ยงคว�มหล�ก หล�ยภ�ยใต้อัตลักษณ์ร่วมกัน ระหว่�งวันที่ 2 มกร�คม 255 ณ อุทย�นเบ จสิริ กระทรวงก�รต่�งประเทศ ใน �นะหน่วยง�นทีม่ พี นั ธกิจใน ก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์ และสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับน�น� ประเทศ ดยเ พ�ะในหมู่ประเทศสม�ชิกอ�เ ียน เพื่อสร้�ง คว�มเจริ ก้�วหน้�และแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ ทั้งในด้�น ก�รเมือง เศรษ กิจ สังคม และวั นธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรม µ‹Ò§ æ à¾×èÍà©ÅÔÁ©ÅͧâÍ¡Òʴѧ¡Å‹ÒÇ น�ยจักรก ษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอ�เ ียน กระทรวง ก�รต่�งประเทศ กล่�วว่� ครงก�รเทศก�ลดนตรีอ�เ ียน ic F ti a จัดข้นเพื่อเ ลิม ลองก�รเข้�สู่ ประช�คมอ�เ ียนรวมทั้งเพื่อให้ประช�ชน ดยเ พ�ะอย่�งยิ่ง เย�วชน ได้รจู้ กั ประเทศเพือ่ นบ้�นให้ดยี งิ่ ข้น ดยผ่�นเสียงดนตรี และวั นธรรมร่วมสมัย เร�ใช้แนวคิด itc n at on or r เพื่อสื่อให้เห็น งก�รเปดสู่ประช�คม อ�เ ยี น ดยใช้ดนตรีเชือ่ ม ยงผูค้ นจ�กต่�งที่ ต่�งเชือ้ ช�ติ ภ�ษ� ให้รวมเป็นหน่งเดียวกัน เวทีนี้จะรวมศิลปนที่มีชื่อเสียงจ�ก 0 ประเทศสม�ชิก ม�แสดงสดบนเวทีเดียวกัน ให้เห็น งเอกลักษณ์ และจุดร่วมท�งอัตลักษณ์แห่งคว�มเป็นเอเชียตะวันออกเ ียง ใต้เดียวกัน เร�ค�ดหวังว่�ก�รจัดง�นครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ เย�วชนไทยเละประช�ชนได้ รูส้ ก งก�รมีสว่ นร่วม และร่วมก้�ว เข้�สู่ประช�คมอ�เ ียนไปพร้อม กับอีก ช�ติ ครงก�รเทศก�ลดนตรี ic F ti a เป็น ฟรีคอนเสิร์ตที่เปด อก�สให้เย�วชนและประช�ชนทั่วไป ได้ม� สนุกและดื่มด่ำ�กับเสียงดนตรี พร้อมทั้งทำ�คว�มรู้จักกับประเทศ สม�ชิกอ�เ ียนอื่น ในบรรย�ก�ศดนตรีในสวน ณ อุทย�น เบ จสิริ ข้�งศูนย์ก�รค้�เอ็ม พเรียม ระหว่�งวันที่ 2 มกร�คม 255 ตั้งแต่เวล� .00 น. 2 .00 น. สอบ �ม ร�ยละเอียดเพิม่ เติม หรือร่วมสนุกกับ ครงก�รเพือ่ รับของทีร่ ะลก ได้ที่ . ac oo .com CF เสริมสร้างอั ลักษ ์อาเ ยน ้วยวั น รรม ล สนเทศ ดร. จรู ไชยศร รองอธิบดีกรมประช�สัมพันธ์ เป็นหัวหน้� คณะผู้แทนไทย �ยสนเทศ และน�งส�วด�รุณี ธรรม พธิดล ผู้ อำ�นวยก�รสำ�นักคว�มสัมพันธ์ต�่ งประเทศ กระทรวงวั นธรรม เป็นหัวหน้�คณะผู้แทนไทย �ยวั นธรรม เข้�ร่วมก�รประชุม

คณะกรรมก�รอ�เ ียนว่�ด้วยวั นธรรมเละสนเทศ ครั้ง 50 50t Committ on C t r an n ormation ting C C ่งจัดข้นระหว่�งวันที่ พ ศจิก�ยน 255 ณ เมืองสุร�บ�ย� ส�ธ�รณรั อิน ดนีเ ีย ดยในที่ ป ระชุ ม เน้ น ย้ำ � คว�มสำ � คั ของก�รใช้ ก ลไกด้ � น วั นธรรมและสนเทศ ในก�รเสริมสร้�งอัตลักษณ์อ�เ ียน ดย เ พ�ะภ�ยหลังป 255 ดยได้รบั ทร�บคว�มคืบหน้�ก�รจัดทำ�แผน ยุทธศ�สตร์ 2 บับ ได้แก่ แผนยุทธศ�สตร์อ�เ ยี นด้�นวั นธรรม และศิลปะ trat gic an or C t r an rt 20 6 2025 ่งมุ่งส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนใน ก�รสร้�งอัตลักษณ์อ�เ ยี น คว�มหล�กหล�ยท�งวั นธรรม สิทธิ ท�งวั นธรรม c t ra rig t ของประช�ชน อุตส�หกรรม สร้�งสรรค์ ก�รจัดก�รมรดกท�งวั นธรรม และคว�มร่วมมือ ด้�นวั นธรรมกับภ�คีภ�ยนอก และแผนยุทธศ�สตร์อ�เ ยี นด้�น สื่อและสนเทศ 255 256 trat gic an or n ormation an ia 20 6 2025 ่งมุ่งส่งเสริมก�รเข้� ง ข้อมูลข่�วส�ร ก�รกระจ�ยข้อมูลเกีย่ วกับประ ยชน์ของประช�คม อ�เ ียน ก�รเชื่อม ยงกับภูมิภ�คและสังคม ลก และคว�มร่วมมือ กับแวดวงต่�ง ในก�รพั น�เนือ้ ห� cont nt เกีย่ วกับอ�เ ยี น และในก�รประชุมดังกล่�ว ประเทศไทยได้แจ้งที่ประชุมเรื่องก�ร จัดเทศก�ลร�ม�ยณะอ�เ ียน ama ana F ti a ในเดือนเมษ�ยน 255 เพือ่ เ ลิม ลองก�รเข้�สูก่ �รเป็นประช�คม ÍÒà«Õ¹´ŒÇ UDONTHANI


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

ºŒÒ¹¼×Í

น�ย ีติ คันธี น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นผือ

องค า

หิ า ่วนตา ºŒÒ¹¼×Í

“àÁ×ͧ·‹Í§à·Õè§àªÔ§ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ »ÅÍ´ÊÒþÔÉ ãÊ‹ã¨ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ à¾Õº¾ÃŒÍÁºÃÔ¡Òà »ÃЪҪ¹á¢ç§áç ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§” คือวิสัยทัศน์การ ั นาขององค์การบริหารส่วน าบลบ้าน ¼×Í µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹ 6 µíҺźŒÒ¹¼×Í ÍíÒàÀͺŒÒ¹¼×Í ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ นาย ิ คัน ´íÒçµíÒá˹‹§ นายกองค์การบริหาร ส่วน าบลบ้านผือ

ปร วั ิความเป็นมา

องค์การบริหารส่วน าบลบ้านผือ ä´ŒÃѺ¡Òá°Ò¹Ð¨Ò¡ สภ�ตำ�บลบ้�นผือ เมือ่ วันที่ 2 เดือนมีน�คม พ.ศ. 25 ต�มพระ ร�ชบั ัติสภ�ตำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 25 เป็นองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ชั้น 5

126

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นผือ มีเนื้อที่จำ�นวน 5 . 0 ต�ร�งกิ ลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนให ่เป็นที่ร�บลุ่ม แต่ท�งทิศ เหนือของตำ�บลเป็นที่ร�บสูง มีป�ไม้ประม�ณร้อยละ 0 มีหมู่บ้�น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้�น ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้�นภูดิน หมู่ที่ 6 บ้�นแวง หมู่ที่ บ้�นดง หมู่ที่ บ้�น นนว�รี หมู่ที่ บ้�น ภูทอง และหมู่ที่ บ้�นดงสำ�ร� มีประช�กรรวมทั้งสิ้น 0 คน จำ�นวน 2 ครัวเรือน

ส านทสาคั

ÇѴ⾸ÔìªÑÂÈÃÕ ËÃ×Í วั หลวง ่อนาค µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 6 µíҺŠบ้�นผือ อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ระยะท�งห่�งจ�กเทศบ�ล ตำ�บลบ้�นผือไปท�งทิศตะวันตก กิ ลเมตร ห่�งจ�กเทศบ�ลนคร อุดรธ�นี 5 กิ ลเมตร เดิมมีเนื้อที่ 2 ไร่ ง�น ต�ม ส.ค. ปร�ก หลัก �นก�รสร้�งเมื่อ พ.ศ. 2 ต่อม�เมื่อ พ.ศ. 25 5 ¾ÃÐÀÒǹÒÇÔÁÅ ¹ÒÁà´ÔÁ¢³Ð¹Ñé¹à»š¹ ร มหาอัม ร อ ส ก วิทย าน ¹Ñ¡¸ÃÃÁªÑé¹àÍ¡ à»ÃÕÂÞ¸ÃÃÁ 6 ประ ยค อภิธรรมบัณ ิต ธัมม�จริยเอก เป็นเจ้�อ�ว�สรูปที่ 2 และเป็นเจ้�คณะอำ�เภอ พระคุณท่�นได้ชักชวนศิษย�นุศิษย์ และ พุทธศ�สนิกชนทั้งหล�ย พั น�วัดด้วยก�รขย�ยเขตวัด จ�กพื้นที่ 2 ไร่เศษ จน งปัจจุบันนี้ เป็นเนื้อที่ 2 ไร่เศษ เพื่อให้มีเนื้อที่ เพียงพอในก�รรองรับของผู้แสวงบุ ทั้งในปัจจุบันและอน�คต สิ่ ง ศั ก ดิ สิ ท ธิ ในวั ด คื อ หลวง ่ อ นาค เป็ น พระพุ ท ธรู ป ป�ง น�คปรก หน้�ตักกว้�ง 2 นิ้ว เนื้อทองสำ�ริด สร้�งเมื่อ จ.ศ 0


ปจอ เดือน ข้น ค่ำ� ย�มกลองแลง กษ์เททอง ประม�ณ เวล� .00 น. หัวคูคำ� วงษ� เป็นผู้สร้�ง มีผู้เล่�ต่อกันม�ว่� ตรง พระอุระ หน้�อก ของหลวงพ่อน�ค มีทองคำ�และอั ธิ �ตุของพระ อรหันต์บรรจุอยู่ในที่นั้น จงทำ�ให้บ�งครั้งเปล่งรัศมีออกม� ทำ�ให้ผู้ ที่ได้พบอัศจรรย์ใจยิ่งนัก หลวงพ่อน�ค ูกข มยไป ครั้ง ดังนี้ ครัง้ ที่ พ.ศ. 2 5 ห�ยไป ป พบและได้กลับคืนม� พ.ศ. 2 ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2 ห�ยไป ป พบและได้กลับคืนม� พ.ศ. 2 ครัง้ ที่ พ.ศ. 25 2 ห�ยไป พบและได้กลับคืนม�ในปเดียวกัน ครัง้ ที่ พ.ศ. 25 0 ห�ยไป พบและได้กลับคืนม�ภ�ยใน 2 วัน »˜¨¨Øº¹Ñ ท่านเจ้าคุ ร าวนาวิมล พร้อมศิษย�นุศษิ ย์ และ พุทธศ�สนิกชนทั่วไป ได้พร้อมจิตพร้อมใจกันสร้�งหลวง ่อนาค ทองเหลืองทให ่ทสุ ใน ลก หน้า ักกว้าง เม ร นิว สูง เม ร พร้อมระเบียงรอบองค์พระ สำ�หรับเป็นทีป่ บิ ตั ธิ รรม และ ประกอบศ�สนกิจ ดยรอบ ดยขณะนี้กำ�ลังดำ�เนินก�รประกอบพิธี เททองทุกวันเส�ร์แรกของทุกเดือน และกำ�ลังสร้�ง �นรองรับองค์ หลวงพ่อน�คไปพร้อมกัน เ พ�ะสร้�ง �นนัน้ ช่�งบอกว่�จะต้องใช้ งบประม�ณ 20 ล้�นบ�ทเศษ เมื่อหลวงพ่อน�คทองเหลืององค์ให ่ที่สุดใน ลกแล้วเสร็จ จะ เป็นศูนย์รวมท�งจิตใจของช�วพุทธหล�ยล้�นดวง เป็นอนุสรณ์ของ ชีวิต เป็นที่สักก�รบูช�ของช�วพุทธทั้ง ลก ทั้งปัจจุบันและอน�คต ตร�บน�นเท่�น�น ดังคำ�ขวั ของอำ�เภอบ้�นผือว่� มหา า ุเจ ย์ ปร เ งานก ิน ล้วน ิน ร เ ร ไหว้ ร หลวง ่อนาค หลายหลากสวนหิน ินอารย รรมไท วน UDONTHANI 127


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

หนอง วง

ข้อมูลทัวไป

น�ยกสมร วงษ์เวียน น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองแวง

องค า

หิ า ่วนตา หนอง วง

วั น รรมไทเลย คว้น สุ น ินบ้านผือ เลืองลือช่องเขาขา เ ่นผงา ูสามง่าม หนงสยามผ้าลายสาย น ชุมชนคนนาใจงาม ุ งคส านปา ูวั ร เจิ จรัส อยสวรรค์ คือคาขวั ของ าบลหนอง วง ่งอยู่ในคว�มดูแลของ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองแวง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัด อุดรธ�นี ดยมีระยะท�งห่�งจ�กอำ�เภอบ้�นผือ ประม�ณ 2 กิ ลเมตร และห่�งจ�กอำ�เภอเมืองจังหวัดอุดรธ�นี ประม�ณ 5 กิ ลเมตร

วิสัยทัศน์

หนองแวงเมือ งเกษตร ดดเด่น วั นธรรม นำ �วิ ี ด้ วย เศรษ กิจพอเพียง ก�รเมืองแบบมีส่วนร่วม นำ�มวลชนอยู่ดีมีสุข 128

ตำ�บลหนองแวงมีเนื้อที่ประม�ณ 6. ต�ร�งกิ ลเมตร หรือ ประม�ณ 2 2 ไร่ มี 0 หมูบ่ �้ น จำ�นวนครัวเรือนทัง้ หมด ครัวเรือน ประช�กรทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็นช�ย 6 คน ห ิง คน ประช�ชนส่ ว นให ่ ข องตำ � บลหนองแวง ประกอบอ�ชี พ เกษตรกรรม คิดเป็นพื้นที่ประม�ณ 26 6 ไร่ ดยมีอ�ชีพทำ�น� ข้�ว ทำ�สวนย�งพ�ร� และทำ�ไร่ข้�ว พด ไร่มันสำ�ปะหลัง ไร่อ้อย และอ�ชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ ค กระบือ ที่เหลือทำ�อ�ชีพ รับจ้�ง เป็นแรงง�นทำ�ก�รเกษตร ง�นช่�ง มือ และค้�ข�ย

จุ มุ่งหมายเ ือการ ั นา

. ก�รคมน�คมมีคว�มสะดวก 2. ระบบส�ธ�รณูป ภค ส�ธ�รณูปก�รเพียงพอและทั่ว ง . เศรษ กิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประช�ชนพ่งพ�ตนเองได้ และปั ห�คว�มย�กจนลดลง . ประช�ชนมีสขุ ภ�พทีด่ ี มีคว�มปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ คุณภ�พชีวิตดีข้น 5. เพิม่ พูนก�รเรียนรูข้ องชุมชน ธำ�รงไว้ ง่ ศิลปวั นธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปั �ท้อง ิ่น 6. ประช�ชนเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง และมีส่วนร่วม ในก�รพั น�ท้อง ิ่น . องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองแวง ส�ม�ร เป็นที่พ่งของ ประช�ชนในพื้นที่ได้ม�กที่สุด . ทรัพย�กรธรรมช�ติคงอยู่และปรับปรุงป�เสื่อม ทรม ฟนฟู ควบคู่กับก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติแหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร . ก�รท่องเทีย่ วส�ม�ร สร้�งร�ยได้ให้กบั ประช�ชนในท้อง นิ่ 0. มีทรัพย�กรน้ำ�เพื่อก�รเกษตรกรรมที่เพียงพอได้ผลผลิต เพิ่มข้นลดผลกระทบจ�กน้ำ�ท่วม และภัยแล้ง

ยุท ศาส ร์ ล นวทางการ ั นา

ยุทธศ�สตร์ที่ ก�รพั น�ด้�น ครงสร้�งพื้น �น ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รพั น�ด้�นเศรษ กิจ ยุทธศ�สตร์ที่ ก�รพั น�ด้�นก�รศกษ� ศ�สน� ประเพณี วั นธรรมท้อง ิ่น


สินค้า

ยุทธศ�สตร์ที่ ก�รพั น�ด้�นสิ่งแวดล้อม ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ก�รพั น�ด้�นส�ธ�รณสุข ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รพั น�ด้ � นก�รบริ ห �รจั ด ก�ร และ ก�รเมืองก�รปกครอง ยุทธศ�สตร์ที่ ก�รพั น�ด้�นคน สังคม คุณภ�พชีวิต ก�รป้องกันและแก้ไขปั ห�ย�เสพติด

สิงศัก ิสิท ิปร จา าบลหนอง วง

ศาลปูหลุบ คำ�ว่� ปูหลุบ เป็นน�มเรียกข�นภูมิเจ้�ที่ ศ�ล ปูหลุบประจำ�อยู่ที่ช่องเข�ข�ด เทือกเข�ภูพ�น ่งจะกั้นระหว่�ง จังหวัดอุดรธ�นีและจังหวัดหนองบัวลำ�ภู เส้นท�งนี้เชื่อมต่อจ�ก จังหวัดหนองค�ย ผ่�นอำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ไปจังหวัด หนองบัวลำ�ภู ่งช�วบ้�นใกล้ไกลที่ผ่�นไปม� ต้องม�บนบ�นศ�ล กล่�วให้ก�รเดินท�งไปตลอดปลอดภัย หรือบนบ�นศ�ลกล่�วให้ ได้ในสิ่งที่ตนปร�ร น� ส่วนให ่ก็สำ�เร็จ ้�สำ�เร็จแล้วก็เดินท�ง ม�แก้บน ของแก้บนก็มี ผ้� ิ่นผืนแพรว� ไก่ต้ม หัวหมู และ สุร� บ�งคนก็จ้�งหมอลำ� ิ่ง ห�งเครื่อง เมื่อร ทุกชนิดวิ่งผ่�นจะ บีบแตรเป็นสั �ณเพื่อคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป ิบัติกันม�จน งปัจจุบัน

ส านทสาคั ล หล่งท่องเทยว

. วัดอุดมนิคมเขต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2. วัดดอยสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 . วัดผ�แก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ . วัด ้ำ�ดุก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5. วัดบ้�นแหลมทองพั น� ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6. วัดธรรมช�ติวิทย� ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 . วัดป�ชัยเจริ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 . วัดป�ภูวัตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ . วัด พธิศรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 0. วัด ้ำ�ม่วง ตั้งอยู่ หมู่ที่

ขนชือ

ผลิตภัณ ผ์ �้ �้ ย ดยกลุม่ วิส�หกิจชุมชน กลุม่ ผ้� �้ ยทอมือ ย้อมสีธรรมช�ติ บ้�นน�ง�ม หมูท่ ่ี ง่ ได้รบั ร�งวัลต่�ง ม�กม�ย อ�ทิ อท็อป ระดับ ด�ว พ.ศ. 25 และ อท็อป ระดับ 5 ด�ว พ.ศ. 25 255 255 ม�ตร �นผลิตภัณ ์ชุมชน ประเภทผ้�พันคอ มผช. 2 25 ม�ตร �นผลิตภัณ ์ชุมชน ประเภทผ้�คลุมไหล่ มผช. 2 6 25 ม�ตร �นผลิตภัณ ์ชุมชน ประเภทผ้�ทอมือล�ยขัดพื้น �น มผช. 25 6 ร�งวัลชนะเลิศที่ 2 จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ใน ก�รประกวดผ้� ้�ยทอมือ ในง�นเกษตรแฟร์ ประจำ� 25 ผลิตภัณ ผ์ �้ �้ ยได้รบั เกียรติบตั รเป็นผลิตภัณ ห์ ตั กรรม ทีม่ คี ณ ุ ภ�พม�ตร �นและได้จดั แสดงไว้ ณ ศูนย์ศลิ ป�ชีพระหว่�ง ประเทศ อำ�เภอบ�งไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ผลิตภัณ ์ผ้�คลุมไหล่ ไหมย้อมสีธรรมช�ติ ได้รับตร�นก ยูงพระร�ชท�นจ�กศูนย์หม่อนไหมเ ลิมพระเกียรติ นกยูงทอง นกยูงน้ำ�เงิน นกยูงเขียว

รางวัล ห่งความ าค ูมิใจ

ได้รับร�งวัลที่ ระดับจังหวัด ประเภทหน่วยง�นที่สังกัด ใน กศน.จังหวัดอุดรธ�นี ด้�นองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่นดีเด่น ประจำ�ป 2556 จ�ก ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น กศน. จังหวัด อุดรธ�นี ได้รับร�งวัลที่ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พั น� เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น ประจำ�ป 255 จ�ก กรมส่งเสริมก�รปกครองท้อง ิ่น ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ก�รนำ�เสนอผลก�ร ดำ�เนินง�นตำ�บลไอ อดีนต้นแบบ ปงบประม�ณ 255 จ�กน�ย อำ�เภอบ้�นผือ

UDONTHANI


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

เ ือนา

และอำ�เภอกุดจับจังหวัดอุดรธ�นี เขือน้ำ� จำ�นวน 5 หมู่บ้�น

ปัจจุบันมีหมู่บ้�นในเขตตำ�บล

วิสัยทัศน์การ ั นา น�ยทวน ช่�งแคน น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเขือน้ำ�

องค า

ิหา ่วนตา เ ือนา

ร มหา า ุเจ ย์เ ลิม ร บารม ร นวมินทร์ ินผลิ ั ์เครืองจักสาน อนุรักษ์ านานปร เ ผ้ามั หมย้อมคราม รรมชา ิงามหนองปลา ิว คือคำ�ขวั ประจำ�ตำ�บลเขือน้�ำ ง่ อยูภ่ �ยใต้ก�รดูแลขององค์ก�ร บริห�รส่วนตำ�บลเขือน้ำ� เลขที่ 5 หมู่ที่ บ้�นเทื่อม ตำ�บล เขือน้ำ� อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ปัจจุบันมี น�ยทวน ช่�งแคน ดำ�รงตำ�แหน่ง น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเขือน้ำ�

ปร วั ิ าบลเขือนา

ตำ�บลเขือน้ำ� ตั้งเป็นตำ�บลเมื่อป พ.ศ.2 ดย เขือน้ำ� เป็นชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหน่ง มีผลกลมเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีรส เปรี้ยวส�ม�ร รับประท�นได้ ช�วบ้�นที่อพยพม�ตั้ง ิ่น �นครั้ง แรกม�จ�กหล�ยจังหวัด เช่น หนองค�ย อุบลร�ชธ�นี ขอนแก่น 130

เขือนาเมืองน่าอยู่ คุ า ชวิ มสุข บบเศรษ กิจ อเ ยง ชุมชนร่วม ั นา ูมิทัศน์งาม า ปร ชารู้รักสามัคค วั น รรม ปร เ งามสง่า

ข้อมูลทัวไป

าบลเขือนา มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประม�ณ 5.00 ต�ร�งกิ ลเมตร ประม�ณ 5 2 . ไร่ สภ�พทัว่ ไปเป็นพืน้ ทีร่ �บ ดินร่วนปนทร�ย ป�มีลักษณะเป็นป� ปร่ง มีก�รปลูกไม้เศรษ กิจ เช่น ย�งพ�ร� ไม้ยูค� เป็นต้น จุดเด่นของพื้นที่คือมีก�รรณรงค์ฟนฟูสภ�พป� แหล่งน้ำ� พร้อมทั้งก�รป้องกันและปร�บปร�มผู้บุกรุกที่ส�ธ�รณะ ทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งจริงจัง ทำ�ให้สภ�พสิ่งแวดล้อม ท�งธรรมช�ติมีสภ�พที่ดีและมีคว�มอุดมสมบูรณ์ข้น ทั้งท�งสภ�พ อ�ก�ศและแหล่งน้ำ�มีคุณภ�พที่ดีข้น ปร ชากร อาช ตำ�บลเขือน้ำ�มีประช�กรทั้งหมด คน เป็นช�ย 0 คน เป็นห งิ 0 คน จำ�นวนครัวเรือน 2 605 ครัวเรือน ประช�กรส่วนให ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม รับจ้�ง ทั่วไป เลี้ยงสัตว์และประกอบธุรกิจค้�ข�ย า้ นการศกษา ในตำ�บลเขือน้�ำ มี รงเรียนประ ม 6 แห่ง ขย�ย อก�ส แห่ง และศูนย์พั น�เด็กเล็ก 6 แห่งรวมทั้งสิ้น แห่ง ดังนี้ . ร.ร.บ้�นเขือน้ำ� ป.6 . ร.ร.บ้�นค้อ ป.6 2. ร.ร.บ้�นหลุมข้�ว ป.6 . ศ.พั น�เด็กเล็ก บ.เทื่อม . ร.ร.บ้�นเทื่อม ม. 0. ศ.พั น�เด็กเล็ก บ.เขือน้ำ� . ร.ร.บ้�น นนสะอ�ด ป.6 . ศ.พั น�เด็กเล็ก บ. นนสะอ�ด 5. ร.ร.บ้�นน�สี ป.6 2. ศ.พั น�เด็กเล็ก บ.ค้อ 6. ศ.พั น�เด็กเล็ก บ.น�สี . ศ.พั น�เด็กเล็ก บ.หลุมข้�ว . ศ.ก�รศกษ�นอก รงเรียนบ้�นเทื่อม


้านการศาสนา ปร เ ล วั น รรมท้อง ิน ประช�ชน ส่ ว นให ่ ใ นเขตตำ � บลเขื อ น้ำ � นั บ ื อ ศ�สน�พุ ท ธ ดยมี วั ด และ สำ�นักสง ์ จำ�นวน แห่ง มีประเพณีประจำ�ท้อง ิ่น ได้แก่ ประเพณีที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวันสำ�คั ท�งพระพุทธศ�สน� และ ประเพณีวั นธรรมพื้นบ้�นที่สืบทอดต่อกันม� ได้แก่ บุ บั้งไฟ เลีย้ งผีต�ปู บุ ข้�วประดับดิน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสขู่ วั บ้�นสู่ขวั เมือง และประเพณีต�ม ีต 2 ครอง เป็นต้น ด้�นส�ธ�รณสุข มีส �นีบริก�รด้�นส�ธ�รณสุข 2 แห่ง ได้แก่ รง พย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล บ้�นเทื่อม และ รงพย�บ�ล ส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล บ้�น นนสะอ�ด

ส านทสาคั ใน าบลเขือนา . 2. . .

วัดป�บ้�นค้อ วัดป� นนวิเวก กลุ่มทอผ้�นิศ�พั น� กลุ่มจักส�น นนสะอ�ด

UDONTHANI


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา หาย

ลานไม้เรือนเก่า น�ยส�ยันต์ บุ ม�ก น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห�ย ศก

องค า

หิ า ่วนตา หาย

หงษาว านเก่า เกลือสินเ าว์ คกส ก้ว งามเ ริ ร้วสาวไทย วน ชมขบวน ห่บังไ สน เป็น ิน นลานไม้เรือนเก่า เรืองเล่าสืบสาน านาน ร า ุทรายมูล อุ มสมบูร ์ ิน ก้วมังกร คือคำ�ขวั ของตำ�บลห�ย ศก ่งเป็น ใน ตำ�บลของ อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี อยู่ห่�งจ�กที่ว่�ก�รอำ�เภอบ้�น ผือประม�ณ 5 กิ ลเมตร ปัจจุบันอยู่ในคว�มดูแลขององค์ก�ร บริห�รส่วนตำ�บลห�ย ศก ง่ มี น�ยส�ยันต์ บุ ม�ก เป็น น�ยก องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห�ย ศก และ น�งส�วอำ�พร มีทอง เป็น ปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลห�ย ศก

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ มความเข้ม ขง สิง ว ล้อม คนมคุ า ล การบริหารจั การท บบมส่วนร่วมจากทุก าคส่วน

132

ปร วั ิความเป็นมา

ตำ�บลห�ย ศกเดิมข้นอยู่กับก�รปกครองของตำ�บลบ้�นผือ ต่อม�ในป พ.ศ. 25 2 ได้แยกก�รปกครองออกจ�กตำ�บลบ้�นผือ จำ�นวน หมู่บ้�น ตั้งชื่อว่� ตำ�บลห�ย ศก ดยมีกำ�นันคน แรกชื่อว่� น�ยระเบียบ เก�ะก�ใต้ ส�เหตุที่ตั้งชื่อว่� ห�ย ศก ดยช�วบ้�นมีคว�มเชื่อต�มเรื่องเล่�ข�นกันว่� ในสมัยพ �ขอม ได้มีบั้งไฟม�ตกลงจนเป็นหลุมขน�ดให ่ ่งภ�ษ�พื้นบ้�นเรียกว่� สก จ�กนั้นทำ�ให้ร�ษ รใช้น้ำ�ในก�รอุป ภคบริ ภคแล้วอยู่เย็น เป็นสุขตลอดม� จงได้ขย�ยคว�มคำ�ว่� ห�ย สก เปลี่ยนแปลง ม�เป็นคำ�ว่� ห�ย ศก

ข้อมูลทัวไป

ตำ�บลห�ย ศกมีพื้นที่ประม�ณ 2 ต�ร�งกิ ลเมตร หรือ ประม�ณ 0 000 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ห�ย ศก เมื่อวันที่ 0 มีน�คม 25 ปัจจุบันมีหมู่บ้�นจำ�นวน หมู่บ้�น มีประช�กรทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็นช�ย 5 602 คน ห ิง 5 56 คน จำ�นวนครัวเรือน 2 6 ครัวเรือน ข้อมูลจ�ก สำ�นักทะเบียนร�ษ ร์อำ�เภอบ้�นผือ ณ เดือน กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 255

ส านทท่องเทยวสาคั

วั สวนอุบลวนาราม วั ปาสวน นน วัด บร�ณสมัยพระเจ้�ไชยเชษ �ธิร�ช เดิมช�วบ้�นตั้งชื่อว่� ดงหม�สรวง เป็นดอนวัดร้�งม�น�น มีป�ไม้และเ �วัลย์ปกคลุมอย่�งหน�แน่น บส แ์ ละเจดียท์ ที่ �ำ ด้วย ศิล�แลงก้อนสี่เหลี่ยมขน�ดให ่เก่�แก่พังลงม�กองอยู่กับพื้นดิน


วั สวนอุบลวนาราม

วั สวนอุบลวนาราม เหตุที่ช�วบ้�นเรียกว่� ดงหม�สรวงสวนแนน เพร�ะมีเจดีย์เก่� รูปหม�สรวง เป็นหินสลักนั่งเ ้�ประตูเจดีย์ท�งเข้� สันนิษ �นว่� น่�จะก่อสร้�งข้นตัง้ แต่สมัยพระเจ้�ไชยเชษ �ธิร�ช เจ้�นครล�วใน สมัยนัน้ ง่ ยุคนัน้ พุทธศ�สน�เจริ รุง่ เรืองม�ก มีก�รสร้�งวัดเจดีย์ ลักษณะเดียวกันหล�ยแห่งด้วยศิล�แลง ก้อนอิ ดินเผ�บ้�งปัจจุบนั หักพังทล�ยลง แต่เป็นหลัก �นให้สนั นิษ �นได้ว�่ คงเป็นวัดสร้�งข้น ในสมัยเดียวกัน วัด กู ทิง้ ร้�งม�น�น เพร�ะไม่มใี ครกล้�รุกล้�ำ บุกเบิกเข้�ไปด้วย เกรงว่�จะมีอันเป็นไป เพร�ะช�วบ้�นเชื่อว่�วัดแห่งนี้มีเทพภูมิที่ คอยพิทักษ์รักษ� ต่อม�ภ�คอีส�นได้ข้นอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของ ไทย ประจวบกับศก อ้ เข้� จมตีบ�้ นเมืองแตกระส่�ำ ระส�ย วัดทีไ่ ม่มี ผู้อุป ัมภ์จงเป็นวัดร้�งไป และเมื่อสงคร�มสงบช�วบ้�นก็พ�กัน อพยพกลับสู่ ิ่นเดิมเพื่อตั้งบ้�นเรือนข้นใหม่ วัดเดิมจงเป็นวัดร้�ง ไปตั้งแต่นั้นม� จนปัจจุบันวัดได้รับก�รบูรณะและมีก�รขุดพบไห กระดูกคน บร�ณ และเครื่องใช้ต่�ง ด้วย ่งวัดได้ขออนุ �ต ตั้งวัด เมื่อป พ.ศ. 2555 กรมก�รศ�สน�ได้อนุมัติให้เป็น วัดชื่อ วัดสวนอุบลวน�ร�ม ธ เมื่อวันที่ 0 เมษ�ยน 2556 วั า ุวารุการาม...ขอพรหลวงพ่อให ่ศักดิสิทธิ ตั้งอยู่บ้�นธ�ตุ หมู่ที่ 2 ตำ�บลห�ย ศก อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัด อุดรธ�นี ในสมัยก่อนที่น�ยหล้� ศรีห�น�ม นำ�ช�วบ้�นอพยพม� ตั้ง ิ่น �น และได้พบวัดร้�งที่มีพระธ�ตุที่หักพัง จำ�นวน 2 องค์ และพระพุทธรูปหลวงพ่อให ป่ ระดิษ �นอยูก่ อ่ นแล้ว น�ยหล้�และ ช�วบ้�นจงช่วยกันบูรณะข้นใหม่เพื่อเป็นวัดให้ช�วบ้�นได้สักก�ร บูช� ช�วบ้�นต่�งมีคว�มเชื่อและศรัทธ�หลวงพ่อองค์ให ่ม�ก มีคว�มเชือ่ ว่�ผูใ้ ดทีไ่ ด้อธิษ �นขอพรจ�กท่�น ก็จะสมหวังทุกครัง้ ไป

วั า ุวารุการาม

ลานไม้เรือนเก่า...แหล่งจำ�หน่�ยบ้�นไม้สำ�เร็จรูป เป็นอ�ชีพเกี่ยวกับก�ร ื้อ ข�ย ไม้เก่� และมีก�รแปรรูป ผลิตภัณ ท์ ที่ �ำ จ�กไม้เก่� เช่น ประตูบ�้ น หน้�ต่�ง ตะ เป็นต้น ต่อม�ได้มีเกิดจ�กก�รรวมกลุ่มของผู้ประกอบก�รล�นไม้เรือน เก่� ช�วบ้�นดงหว�ย ตำ�บลห�ย ศก จัดตั้งเป็น ชมรมล�นไม้ เรือนเก่� มีสม�ชิกทั้งหมด 5 คน ผลิตภัณ ์ที่ข้นชื่อและได้ รับคว�มนิยม คือ บ้�นสำ�เร็จรูป ที่มีหล�กหล�ยรูปแบบทั้งทรง เรือนไทยและทรงสมัยใหม่ นอกจ�กนีส้ �ำ หรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบบ้�นไม้ ส�ม�ร ห� ื้อ ประตูบ้�น ประตูหน้�ต่�ง วงกบ เป็นต้น จ�ก ที่นี่ได้ด้วย

UDONTHANI 133


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

àÁ×ͧ¾Ò¹

กิ ลเมตร หรือ 56 6 6 ไร่ แบ่งก�รปกครองออกเป็นจำ�นวน 6 หมู่บ้�น มีจำ�นวนประช�กรทั้งสิ้น คน แยกเป็นช�ย 266 คน ห ิง 2 คน ประช�กรส่วนให ่ประกอบอ�ชีพทำ�น� 560 ครัวเรือน ทำ�ไร่ 5 ครัวเรือน และ เลี้ยงสัตว์ข�ย ได้แก่ คว�ย หมู วัว เป็ดและไก่ 0 ครัวเรือน

สินค้า

กลุ่มอาช เ ่น

กลุ่มทอผ้ามั หม ืนเมืองบ้านใหม่ จัดตั้งข้นเมื่อป พ.ศ.25 ดยเกิดจ�กก�รรวมตัวของแม่บ้�นเกษตรกรบ้�นใหม่ที่สนใจและ มี มือในเรื่องก�รทอผ้�มัดหมี่ ได้มีก�ร ่�ยทอดให้กับคนในชุมชน จนส�ม�ร รวมกลุ่มข้น ่งส�ม�ร สร้�งร�ยได้และชื่อเสียงให้กับ คนในชุมชน เมื่อป พ.ศ. 2552 ผ้�มัดหมี่บ้�นใหม่ ได้รับคัดเลือก ให้เป็นสินค้�สุดยอดหน่งตำ�บลหน่งผลิตภัณ ์ ประเภทผลิตภัณ ์ ผ้�และเครื่องแต่งก�ย ระดับ ด�ว ปัจจุบันมีสม�ชิกเครือข่�ย หมู่บ้�น หมู่ 2 และ

น�ยเลี่ยม ผลแสง น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองพ�น

องค า

หิ า ่วนตา àÁ×ͧ¾Ò¹

“àÁ×ͧ¾Ò¹¶Ôè¹Ã;Ãкҷ ¸ÃÃÁªÒµÔµÃСÒÃµÒ ผ้าหมสวยลางาม ชา ใบเสมา ันป ª×èÍàÊÕ§´Õ ¢ŒÒÇàÁ‹Ò§ÒÁ”

ʶҹ·Õè¨íÒ˹‹Ò กลุ่มทอผ้�มัดหมี่ฟนเมืองบ้�นใหม่ 2 6 หมู่ ตำ�บลเมืองพ�น อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ทรศัพท์ 0 5 5 0 0 0 62 0 กลุ่มจักสานบ้าน คกก่อง หมู่ ก่อตั้งข้นเมื่อป พ.ศ. 25 5 ดยเกิดจ�กก�รรวมกลุม่ ระดมทุนของคนในชุมชน เพือ่ ใช้เป็นเงินทุน จัด ื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่�ง ที่ใช้ในก�รจักส�น มีก�รจัดทำ� เป็นบั ชีร�ยรับ ร�ยจ่�ย บริห�รกันภ�ยในกลุ่ม ต่อม�จงได้รับก�ร สนับสนุนจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองพ�น และพั น�ชุมชน อำ�เภอบ้�นผือ และได้พั น�ผลิตภัณ ์เป็นสินค้� ประจำ� ตำ�บลเมืองพ�น

คือคาขวั ของ าบลเมือง าน «Öè§ÍÂÙ‹ÀÒÂ㵌¡ÒôÙáŢͧ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองพ�น ตำ�บลเมืองพ�น อำ�เภอบ้�น ผือ จังหวัดอุดรธ�นี ปัจจุบนั มี ¹ÒÂàÅÕÂè Á ¼Åáʧ ´íÒçµíÒá˹‹§ นายกองค์การบริหารส่วน าบลเมือง าน

วิสัยทัศน์การ ั นา

ชุมชนน่าอยู่ เชิ ชูคุ รรม เกษ รอุ สาหกรรม นาการ ·‹Í§à·ÕèÂÇ”

ข้อมูลทัวไป

ตำ�บลเมืองพ�น มีพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ 5.

134

ต�ร�ง

ʶҹ·Õè¨íÒ˹‹Ò กลุ่มจักส�นบ้�น คกก่อง หมู่ เมืองพ�น อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ทรศัพท์ 0 65 0 62 2 5 และ 0 65 5

ตำ�บล 26


¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹¢Í§ ͺµ. àÁ×ͧ¾Ò¹

ครงก�รวันผู้สูงอ�ยุ ครงก�รสืบส�นประเพณีบุ บั้งไฟ ครงก�รแจกผ้�ห่มกันหน�ว ครงก�รครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่�อยู่ ล้อมรั้วครัวไทยด้วย ส�ยใยรัก กิจกรรมมอบของเล่นเสริมพั น�ก�รเด็ก

ส านทสาคั ของ าบลเมือง าน

แหล่งใบเสม� วัดพระพุทธบ�ทบัวบ�น ตั้งอยู่ที่บ้�นไผ่ล้อม ตำ�บลเมืองพ�น อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ตัง้ อยูท่ �งทิศเหนือ ของพระพุทธบ�ทบัวบ�น ห่�งออกไปร�ว 00 เมตร ลักษณะเป็น เนินดินเตี้ย ขุดแต่ง ดยกรมศิลป�กร เมื่อ พ.ศ. 25 5 จ�กก�ร ดำ�เนินก�รขุดแต่ง พบใบเสม�จำ�นวน 2 ใบ ปักอยู่ที่แนวแกนทิศ

หลักและทิศรองทั้งแปด ดยแต่ละทิศปัก ้อนกัน ชั้น ใบเสม� ชั้นที่ และ 2 ปักว�งใกล้กัน และใบเสม�อีกชั้น ปักห่�งออก ไปเล็กน้อย นอกจ�กนี้ยังพบว่�ก�รปักใบเสม�ทั้งหมดมีระเบียบ ที่แน่ชัด คือ ใบเสม�ชั้นในมีคว�มสูงที่สุด และคว�มสูงของเส ม�ค่อย ลดหลั่นออกไปสู่ด้�นนอก ใบเสม�เหล่�นี้บ�งแผ่นมี ก�รสลักภ�พเล่�เรื่องเอ�ไว้บนเสม�ด้วย ดยเ พ�ะใบเสม�ชั้น ในสุดที่มีภ�พสลักเล่�เรื่องทุกใบ และมีจำ�นวน 2 ใบที่สลักภ�พ เล่�เรื่องทั้งด้�นหน้�และด้�นหลัง ส่วนใบเสม�ชั้นกล�งพบเพียง ใบเดียวเท่�นัน้ ทีม่ กี �รสลักภ�พเล่�เรือ่ งเอ�ไว้ ทีเ่ หลือเป็นใบเสม� แบบเรียบและบ�งใบมีก�รแกะสลักเป็นส ูปรูปหม้อน้ำ�หรือแนว สันแกนเอ�ไว้ที่กล�งแผ่นเท่�นั้น UDONTHANI 135


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ(ÍÀÔ´Þ¹ÒËÅǧ ÞÒà·ÊÔµ¸ÃÃÁ) ÇÑ´¹ÒËÅǧ (ÍÀÔÞÞÒà·ÊÔµ¸ÃÃÁ) ตั้งอยู่ที่ บ้�นน�ห ง ตำ�บ คำ�ด้ ง อำ�เ อบ้�น อ จังห ัดอุดรธ�นี ห่�งจ�กตั อำ�เ อบ้�น อไปท�งทิ ตะ ันตกเ ียงเหนอประม�ณ 4 กิ เมตร ปจจุบันมี ¾ÃÐÃÒªÊÔ·¸Ò¨ÒÃÂ์ ห งปูทอง บ ป ัสส ร เปนประธ�นสงฆ์ แ ะมี ค าวนา มา ินนท์ เปนเจ้�อ� �ส ดยมี ิก ุอยู่จำ� รร � 111 รูป เณร 1 องค์ 136


หลวงปูทองใบ ปภัสส ร ประธ�นสง ์

พระครูภ�วน�ธรรม�ภินันท์ เป็นเจ้�อ�ว�ส วัดน�หลวง

ความเป็นมาของวั นาหลวง อ ิ

าเทสิ รรม

ÇÑ ´ ¹ÒËÅǧ (ÍÀÔ Þ ÞÒà·ÊÔ µ ¸ÃÃÁ) µÑé § ÍÂÙ‹ º ¹ÂÍ´à¢Ò ภูย่�อู่ใกล้หมู่บ้�นน�หลวง อยู่ในเขตตำ�บลคำ�ด้วง อำ�เภอบ้�น ผือ จังหวัดอุดรธ�นี คว�มเป็นม�เกี่ยวกับก�รตั้งวัดมีว่� เมื่อป ¾.È. 2529 ร ราชสิท าจารย์ หลวงปูทองใบ ปภัสส ร เป็น พระสง ์ป ิบัติดีป ิบัติชอบได้ป ิบัติธรรมอย่�งอุก ษ ์ มีคว�ม เข้�ใจและ �บ ้งในพระธรรมคำ�สั่งสอนของพระบรมศ�สด� สัมม�สัมพุทธเจ้�อย่�งยิ่ง อยู่ม�วันหน่งได้ทำ�คว�มเพียรอยู่ จนล่วงเข้�ปัจ มิ ย�ม เวล� ดยประม�ณ 0 .00 น. ได้นมิ ติ เห็น ËÁÙ‹à·¾¸Ô´Ò 4 µ¹ ᵋ§¡ÒÂÊǧÒÁÊÐÍÒ´àÃÕºÌÍ´ŒÇÂàÊ×éÍÊÕ ข�ว ผ้� ุงสีน้ำ�เงิน มือ ือดอก วงสุ่ม ดอกไม้ป�เรียกชื่อและ ออกเสียงต�มภ�ษ�และสำ�เนียงท้อง ิ่นอีส�น ในม นทว�ร หลวงปู ได้ ทำ � คว�มรู้ ส กแผ่ เ มตต�ส�ร�ณี ย ธ�ตุ ก ว้ � งไกล

ดยไม่มปี ระม�ณ หลังจ�กนัน้ คว�มรูส้ กกระแสจิตส�ม�ร สือ่ ส�ร ทำ�คว�มเข้�ใจกับเหล่�เทพธิด�ได้ และรับรู้ว่�เทพธิด�เหล่� นั้นต้องก�รให้ท่�นเดินท�งไปบำ�เพ็ เพียรสร้�งพลังธรรม ปรด สรรพสัตว์ทภี่ ยู �่ อู่ ง่ อยูท่ �งทิศตะวันออก ดยมีสั ลักษณ์ส�ำ คั คือต้นไทรคู่ ร ราชสิท าจารย์ ตกลงใจว่�จะป ิบัติต�มคำ�ขอร้องนั้น ก่อนจ�กไปเทพธิด�ตนหน่งได้กล่�วกับท่�นว่� จ�กนี้ไปอย่�ไป เข้� �้ำ อีก พูดจบแล้วได้เอ�ดอก วงสุม่ ปดป�ก �้ำ ไว้ �ยเทพธิด� ตนที่เป็นหัวหน้�ได้กล่�วกับท่�นด้วย ้อยคำ�ที่ไพเร�ะว่� จงไป ปรดสัตว์เ ิด ต่อม�หลวงปูจงปร�ร น�ที่จะเผยแผ่ให้พุทธศ�สนิกชน ได้ �บ ้งในธรรมรสนั้น ทั้งยังปร�ร น�ที่จะยังสันติธรรมให้เกิด มีแก่สังคม ลก จงออกแสวงห�ที่สับป�ยะ ในที่สุดได้ค้นพบภูย่� อู่ และ ต้นไทรคู่ต�มนิมิต ตรงจุดที่ช�วบ้�นในท้อง ิ่นเรียกว่� �้ำ เกิง้ อยูใ่ นเขตป�สงวนแห่งช�ติป�น้�ำ สมน�ยูง บ้�นน�หลวง ตำ�บลคำ�ด้วง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี เมือ่ พิจ�รณ�สภ�พ ท�งภูมิศ�สตร์เห็นว่�เป็นส �นที่เหม�ะสมกับก�รที่จะบำ�เพ็ บ�รมีธรรม ป ิบัติธรรมให้เจริ ในธรรมยิ่ง ข้นไป ทั้งยัง เป็นส �นที่ ที่เห็นเป็นชัยภูมิเหม�ะที่จะก่อตั้งเป็นวัด �วรต่อไป ในอน�คต จงตัดสินใจเลือกส �นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งวัดแต่นั้นม� UDONTHANI 137


ต่อม�เมื่อวันที่ มกร�คม 252 ดยก�รนำ�ของหลวงปู ทองใบ ปภัสส ร พร้อมด้วยพระภิกษุอีก 5 รูป ส�มเณร 2 องค์ ได้เลือกปักกลดใต้ร่มไทรคู่บนภูย่�อู่ มีศรัทธ�ส�ธุชนช�วบ้�น ในละแวกใกล้เคียงพร้อมทัง้ ยมอุปั �กได้รว่ มแรงร่วมใจกันสร้�ง กุ ิชั่วคร�วข้น เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกต�มอัตภ�พ หลวงปูทองใบ ป สั ส ร เป็นพระภิกษุทเี่ คร่งครัดในพระธรรม วินัย มีจริยวัตรงดง�มสม่ำ�เสมอเหม�ะสมแก่สมณส�รูป มีคว�ม แน่วแน่มงุ่ มัน่ เสียสละเผยแผ่เมตต�ธรรมต่อมห�ชนไม่มปี ระม�ณ ทำ�ให้มีศิษย์เลื่อมใสศรัทธ�เพิ่มม�กข้นอย่�งกว้�งขว�ง บุคคล เหล่�นั้นได้ร่วมใจกันบริจ�คทุนทรัพย์จัดสร้�งเสน�สนะ เครื่อง อุป ภค บริ ภคทีจ่ �ำ เป็นภ�ยในวัดข้น แต่ส �นภ�พยังคงเป็นสำ�นัก ป ิบัติธรรม แม้กระนั้นในแต่ละปมีพระภิกษุเข้�อยู่จำ�พรรษ�กว่� ร้อยรูป ่งล้วนมีคว�มเคร่งครัด พ�กเพียรทั้งด้�นสม กรรม �น และวิปัสสน�กรรม �น หลวงปู ทองใบ ป ัสส ร ได้ตั้งชื่อสำ�นัก ป บิ ตั ธิ รรมแห่งนีว้ �่ วัดอภิ �เทสิตธรรม แต่เนือ่ งจ�กตัง้ อยู่ บนภูย�่ อู่ คนทัว่ ไปจงเรียกอีกชือ่ หน่งว่� วัดภูย�่ อู่ เป็นชือ่ ทีผ่ คู้ น ทั่วไปเรียกกันติดป�กเรื่อยม�จน งปัจจุบัน เมือ่ วันที่ 6 มิ นุ �ยน 25 กระทรวงศกษ�ธิก�รได้ประก�ศ แต่งตั้งให้เป็นวัด ดยสมบูรณ์ มีชื่อว่� วั นาหลวง ปัจจุบันสำ�นักง�นเจ้�คณะจังหวัดอุดรธ�นี ได้ประก�ศแต่ง ตั้งวัดน�หลวงให้เป็นสานักวิปสสนา ุร ปร จาจังหวั อุ ร านÕ เพือ่ เผยแผ่ธรรมให้แก่พระสง ์ นักเรียน นักศกษ� และประช�ชน ในเขตจังหวัดอุดรธ�นีและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับประ ยชน์ตน ประ ยชน์ผอู้ นื่ และประ ยชน์อย่�งยิง่ เพือ่ เกือ้ กูลก�รธำ�รงส่งเสริม สืบทอดคำ�สอนของพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ให้เจริ รุ่งเรืองสืบไป 138

ผลง�นของวัดที่ดำ�เนินก�รม�ได้สนองเจตน�รมณ์ต�มประก�ศ ได้ ผ ลเป็ น อย่ � งดี ทั้ ง นี้ มี บุ ค คลสำ � คั ที่ มี ค ว�มส�ม�ร ในก�ร บริห�รจัดก�ร คือ ร ครู าวนา รรมา ินันท์ พระบุ ทัน อัคคธัม ม ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�อ�ว�ส ร มหาสาร ัมมจา ร เป็นรองเจ้�อ�ว�ส ภ�ยใต้ก�รอำ�นวยก�รเป็นประธ�นสง ์ คือ ร ราชสิท าจารย์ หรือ หลวงปูทองใบ ปภัสส ร

วั นาหลวงกับการอนุรักษ์ปา

วั นาหลวง อภิ �เทสิตธรรม ตั้งอยู่บนยอดเข�ภูย่�อู่ ่ง เป็นภูเข�ลูกหน่งในกลุ่มเทือกเข�ภูพ� อยู่ในเขตป�สงวนแห่งช�ติ ป�น้ำ� สมน�ยูง บริเวณที่ปลูกสร้�งอ�ค�รเสน�สนะต่�ง เพื่อใช้ ประ ยชน์ในศ�สนกิจและที่พำ�นักอ�ศัยของพระภิกษุสง ์ ส�มเณร แม่ชี ตลอดจนส �นที่ท่ีใช้ในก�รอบรมพุทธศ�สนิกชนผู้เลื่อมใส ในพระพุทธศ�สน� และต้องก�รป ิบัติวิปัสสน�กรรม �น ือศีล บำ�เพ็ ภ�วน� ต่อม� สานักงานปาไม้จังหวั อุ ร าน กร ทรวง เกษ ร ล สหกร ์ ได้ ม อบหม�ยให้ ท �งวั ด น�หลวงช่ ว ยดู แ ล ป�อุ ท ย�นแห่ ง ช�ติ ที่ อ ยู่ ล้ อ มรอบ มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด ดยประม�ณ 25 000 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รอ�ศัยบ�รมีหลวงปูทองใบ ป ัสส ร ประธ�นสง ์แห่งวัดน�หลวง ช่วยป้องกันก�รบุกรุกตัดไม้ทำ�ล�ย ป� และเป็นก�รอนุรักษ์ป�ไม้ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รให้คงสภ�พอุดมสมบูรณ์ เสมอไป ลักษณะของป�ไม้บนภูเข�แห่งนี้ มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็นป�เดิมและ ป�ใหม่ที่ปลูกข้นทดแทนได้รับก�รดูแลรักษ�อย่�งดี เป็นแบบอย่�ง ในก�รรักษ�ระบบนิเวศสร้�งคว�มสมดุลให้ธรรมช�ติ


กิจกรรมสาคั ของวั นาหลวง

วั นาหลวง เป็นวัดอบรมวิปัสสน�กรรม �นของจังหวัด อุดรธ�นี ่งหลังจ�กออกพรรษ�แล้ว ก็จะมีหน่วยง�นร�ชก�ร องค์กรและกลุ่มต่�ง รวมทั้งนักเรียน นิสิตนักศกษ� ที่สนใจ ในก�รป ิบัติวิปัสสน�กรรม �นม�ขอเข้�รับก�รอบรม เพื่อ เรียนรู้และเข้� งหลักธรรมคำ�สั่งสอนของพระพุทธศ�สน� ตลอดจนก�รป ิบัติเพื่อเข้� งคว�มสงบสว่�งในจิตใจ เกิด คว�มสุขสงบ มีสติสัมปชั ะ ่งหลวงปู ร ราชสิท าจารย์ ประธ�นสง ์ ให้คว�มเมตต�ต่อผูเ้ ข้�รับก�รอบรมและ กป บิ ตั ิ และตลอดเวล�ที่เข้�รับก�รอบรม จะมีพระครูและพระพี่เลี้ยง คอยให้คำ�แนะนำ�และเอ�ใจใส่ด้วยคว�มเมตต� ทว่�ในระหว่�งเข้�พรรษ� ท�งวัดน�หลวงจะไม่รับจัด กิจกรรมอบรม เนื่องจ�กพระภิกษุต้องป ิบัติภ�รกิจระหว่�ง จำ�พรรษ� และป ิบัติวิปัสสน�กรรม �น ดยตื่นทำ�วัตรเช้� เวล� 0 .00 น. และป ิบัติกิจจน 06.00 น. จ�กนั้นเตรียม ตักบ�ตร เวล� 0 .00 น. เวล� .00 น. ลงทำ�วัตรเย็น และ ป บิ ตั ธิ รรมจน งเวล� 20.00 น. ทำ�ให้ก�รป บิ ตั ขิ องพระภิกษุ สง ข์ องวัดน�หลวงเป็นทีน่ �่ เลือ่ มใสและศรัทธ�ของประช�ชน ที่ได้พบเห็น และมี อก�สได้เข้�ไปทำ�บุ ที่วัด และทุกวันพระ และวันเส�ร์สัปด�ห์ที่2 ของทุกเดือน หลวงปูทองใบ ปภัสส ร จะแสดงธรรมเทศน� ปรด �ติ ยมที่เข้�ม�ทำ�บุ รวมทั้ง ทุกวันหลวงปูจะเปด อก�สให้ �ติ ยมเข้�พบปะและสนทน� ธรรม ระหว่�งเวล� 2.00 .00 น ทีก่ ุ ปิ ระธ�นสง บ์ ริเวณ ล�นไทรคู่ แต่เป็นทีน่ �่ เสียด�ยว่�ไทรให ต่ น้ หน่งทีอ่ ยูด่ �้ นหน้� พระประธ�นได้หักล้มลง เมื่อคืนวันที่ 25 กันย�ยน 25 จง

ทำ�ให้ในปัจจุบันคงเหลือต้นไทรในบริเวณล�นไทรคู่เพียงต้นเดียว นี่เป็นสัจธรรมที่แสดงให้เห็น งคว�มไม่เที่ยง หลวงปูบอกว่�ไทร ต้นนีอ้ �ยุประม�ณ 20 ป ใน อก�สนีก้ ข็ อนำ�ภ�พบรรย�ก�ศและ กิจกรรมต่�ง ของท�งวัดม�นำ�เสนอให้ท่�นผู้อ่�นได้พิจ�รณ� เพื่อตัดสินใจเข้�วัดเพื่อศกษ�และป ิบัติธรรม

การป ิบั ิ รรมทวั นาหลวง

ก�รเข้�ม�ศกษ�และป บิ ตั ธิ รรมทีว่ ดั น�หลวงนัน้ แบ่งเป็นก�ร เข้�ป บิ ตั ธิ รรมพิเศษ ทีเ่ ปด อก�สให้กบั �ติ ยมทีส่ นใจศกษ�และ ป ิบัติธรรมส�ม�ร เข้�ม�อบรมได้ไม่เกิน วัน ดยหลังจ�ก ลงชือ่ และสม�ท�นศีล แล้ว จะมีพระพีเ่ ลีย้ งนำ�ทำ�วัตร เช้� เย็น และป ิบัติธรรมเวล� 2.00 5.00 และ .00 2 .00 น. ของทุก วัน และก�รเข้�อบรมสูตรหลักพระมห�วิทย�ลัยแห่งชีวติ เพือ่ พระนิพพ�น พชน. ง่ เปด อก�สให้ผใู้ คร่สนใจในธรรม ศกษ� และเรียนรูก้ �ยและใจของตนเอง ดยมีก�ำ หนดระยะเวล� 2 5 และ 20 วันต�มแต่กำ�ลังของแต่ละท่�น ดยเปดอบรมทุก ต้น เดือน มกร�คม งเดือน พ ษภ�คม สำ�หรับ �ติ ยม และ เ พ�ะ เดือน มกร�คม มีน�คม และพ ษภ�คม สำ�หรับพระภิกษุส�มเณร ดยท�งวัดได้จัดเตรียมเสน�สนะและเครื่องอุป ภคบริ ภคไว้ เอื้ อ เฟอต่ อ ผู้ เ ข้ � ม�ศกษ�ธรรมวิ นั ย ต�มแนวมห�สติ ปั �น ดยมีหลวงปูทองใบ ปภัสส ร เป็นผูพ้ ร่�ำ สอนและแนะนำ�แนวท�ง ป ิบัติด้วยตนเอง ห�กผู้อ่�นสนใจส�ม�ร ติดต่อสอบ �มข้อมูล เพิ่มเติมได้จ�กท�งวัด UDONTHANI 139


ปร วั ิ ร ราชสิท าจารย์ หลวงปูทองใบ ป ัสส ร

ร ราชสิท าจารย์ หลวงปูทองใบ ปภัสส ร ปัจจุบัน ป ิบัติหน้�ที่เป็นองค์ประธ�นสง ์ของวัดน�หลวง ท่�นเป็นผู้ บุกเบิกก่อตัง้ วัดเผยแผ่พระธรรมคำ�สัง่ สอนของสมเด็จพระสัมม� สัมพุทธเจ้� จนมีศิษย�นุศิษย์ม�กม�ย มีคว�มส�ม�ร พิเศษ ในเชิงว�ทธรรม ก�รแสดงธรรมทุกครั้งจงมีผู้เข้�ร่วมรับฟัง อย่�งล้นหล�ม ด้วยจริตนิสัยและบุคลิกลักษณะที่สม ะสัน ดษ ต้องก�รดำ�เนินชีวิตที่เรียบง่�ย ไม่ปร�ร น�ตำ�แหน่ง �นะที่ สำ�คั ใด ท่�นจงขอเป็นประธ�นสง ์คอยให้คำ�ปรกษ�ในก�ร บริห�รง�นในวัด ประวัติของท่�นมี ดยสังเขปดังนี้ ชา ิ ูมิ ร ราชสิท าจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุล�คม พ.ศ. 2 เดิมชื่อ ทองใบ น่นอุ ร เป็นบุตรคนที่ 5 ใน จำ�นวน คน ่งเป็นช�ย 6 คน ห ิง 2 คน ของนายบุ น่นอุ ร มีภูมิลำ�เน�อยู่ที่บ้�น นน ตำ�บลป� � อำ�เภอจังห�ร จังหวัดร้อยเอ็ด และนางศร ชินามน มีภมู ลิ �ำ เน�อยูท่ บี่ �้ นน�มน อำ�เภอกมล�ไสย จังหวัดก� สินธุ์ เมื่อเย�ว์วัยท่�นมีจิตใจใ ใน ท�งธรรมรบเร้�บิด�ม�รด�ว่�อย�กไปอยู่วัดตั้งแต่อ�ยุ ขวบ แต่บดิ �ม�รด�เห็นว่�ยังเด็กเกินไปจงรอไว้กอ่ น จนอ�ยุ ขวบ 140


เป็นเวล�ที่ต้องเข้�เรียนหนังสือ จงได้ไปอยู่วัดพร้อมกับเรียน หนังสือจนจบก�รศกษ�ภ�คบังคับคือชั้นประ มศกษ�ปที่ บรร ชา อุปสมบท ในป พ.ศ. 2 ท่�นได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุที่วัดน�มน บ้�นน�มน อำ�เภอกมล�ไสย จังหวัด ก� สินธุ์ ง่ เป็นบ้�นเกิดของ ยมม�รด� ชีวติ ก�รเป็นพระภิกษุ ท่�นได้ศกษ�เล่�เรียนปริยตั ธิ รรมจนสอบได้นกั ธรรม ตรี ท เอก จ�กสำ�นักเรียนวัดสะแคนน�มน กิง่ อำ�เภอน�มน อำ�เภอกมล�ไสย จังหวัดก� สินธุ์ ประสบก�รณ์ที่ท่�นได้มี อก�สพบเห็นคน ม�กม�ยหล�กหล�ย ทำ�ให้ท�่ นคิดว่�จะต้องนำ�คว�มรูท้ ไี่ ด้ศกษ� พั น�ตนเองและช่วยเหลือผูอ้ นื่ ท่�นเป็นคนทีม่ คี ว�มขยันหมัน่ เพียร จงได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นพระครูประภัสสรสุทธิคุณ ในป พ.ศ. 25 5 เป็นพระภ�วน�วิสุทธ�จ�รย์ ในป พ.ศ. 25 6 เป็น พระร�ชสิทธ�จ�รย์ ในป พ.ศ. 2552 า หน่งหน้าทการงาน พ.ศ. 25 5 เป็นเจ้�อ�ว�สวัดสุขวน�ร�ม ตำ�บลคำ�บง ÍíÒàÀͺŒÒ¹¼×Í ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ พ.ศ. 25 5 เป็นเจ้�คณะตำ�บลคำ�บง อำ�เภอบ้�นผือ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ พ.ศ. 25 เป็นรองเจ้�คณะอำ�เภอบ้�นผือ พ.ศ. 25 เป็นพระอุปัช �ย์ พ.ศ. 252 เป็นรองเจ้�คณะอำ�เภอบ้�นผือ รูปที่ ในด้�นก�รศกษ�ป บิ ตั ธิ รรมของท่�นนัน้ ท่�นแสวงห�และ ศกษ�อบรมจ�กพระอริยสง ์หล�ยท่�น ดังนี้ พ.ศ. 250 อยู่กับหลวงปูแหวน สุจิณ ณ และหลวงปูเทสก์ เทสรังสี พ.ศ. 250 อยู่กับหลวงปูข�ว อน�ล ย หลวงปูเพชร พ.ศ. 25 0 อยู่กับหลวงปูช� สุภัท ท

พ.ศ. 25 อยู่กับหลวงปู ัน อ�จ� ร พ.ศ. 25 2 อยู่กับหลวงปูสด พ.ศ. 25 อยู่กับหลวงปูดูลย์ อตุ ล หลวงปูหล้� พ.ศ. 25 อยู่กับท่�นพุทธท�ส พ.ศ. 25 5 อยู่กับหลวงพ่อปั � วัดชลประท�น หลวงปูอ�จ จังหวัดชลบุรี หลวงปูอ�จ วัดมห�ธ�ตุ และวัด เพลงวิปัสสน�พ.ศ. 25 6 25 ท่�นได้อยู่ป ิบัติกรรม �นใน ้ำ� พธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี หลังจ�กนั้นท่�นได้ออกธุดงค์ทั่วไทย และยังไป งประเทศใกล้เคียงคือ ล�ว เขมร พม่� และม�เลเ ีย พ.ศ. 25 25 0 ท่�นได้สม�ท�นเข้�ห้องบำ�เพ็ ภ�วน� ป บิ ตั ิ วิปัสสน�กรรม �นอย่�งอุก ษ ์ในอิริย�บ คือ ยืน เดิน นั่ง ไม่เอนก�ยนอน ที่วัดไทยทรงธรรม บ้�นคำ�บง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ก�รป ิบัติวิปัสสน�ในห้องกรรม �นนี้ จะสลับ กับก�รออกธุดงค์ ดังนี้ อยู่ในห้องกรรม �น เดือน ออกธุดงค์ 5 เดือน อยู่ในห้องกรรม �น เดือน ออกธุดงค์ เดือน อยู่ในห้องกรรม �น เดือน ออกธุดงค์ เดือน พ.ศ. 252 บำ�เพ็ ภ�วน�อยู่ที่ อำ�เภอภูหลวง พ.ศ. 25 0 บำ�เพ็ ภ�วน� อยูท่ ี่ �้ำ ผ�ป�ไร่ �้ำ พ �น�ค อำ�เภอน้ำ�หน�ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อครบ 2 ปแล้ว ท่�นจง ออกเผยแพร่ธรรมเป็นเวล� 0 ป 25 25 ม�จำ�พรรษ� อยู่ที่วัดน�หลวง อภิ �เทสิตธรรม พ.ศ. 25 ท่�นได้ตั้งสัจจะบ�รมีว่�จะ ืออิริย�บ คือ ยืน เดิน นัง่ งดอิรยิ �บ นอนเป็นเวล� 0 ป และท่�นได้ อื ป บิ ตั ิ ม�ตลอดจนกระทั่ง งป พ.ศ. 25 ท่�นจำ�เป็นต้องนอน ทั้งนี้ เพร�ะอ�พ�ธต้องเข้�รับก�รรักษ�ด้วยก�รผ่�ตัดด้วย รคกระดูก สันหลังทับเส้นประส�ท UDONTHANI 141


ผลงานหนังสือ พระร�ชสิทธ�จ�รย์นอกจ�กจะเผยแผ่ธรรม ด้วยก�รเทศน�แล้ว ยังได้เรียบเรียงคำ�สอนเป็นล�ยลักษณ์อกั ษรไว้ หล�ยเล่ม เช่น ธรรมธ�ร� เล่ม 2 และ ขันธ์ 5 คือกองทุกข์ ละขันธ์ 5 ละกองทุกข์ ในชุดเดียวกัน พ้นภัยด้วยธรรม ม�ต� ปตุ ธรรม ธัม ม วิภ� ค ล เป็นต้น นอกจ�กนั้นหนังสือและเอกส�ร คำ�สอนต่�ง ่งเปรียบเสมือนมรดกธรรมของท่�นได้ ูกลูกศิษย์ ลูกห�รวบรวมจัดทำ�เป็นรูปเล่ม ต่�งกรรมต่�งว�ระกัน ดังจะเห็น ได้ม�กข้นในปัจจุบัน รวมทั้งมีก�รนำ�สื่อสมัยใหม่ม�ใช้เพื่อช่วยเก็บ หลัก �น สะสมคว�มรู้ และเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบ วี ีดี ดีวีดี เทป และแม้กระทั่งอยู่ในรูปแบบ ปัจจุบันพระร�ชสิทธ�จ�รย์ ยังคงมุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมให้กับ พุทธศ�สนิกชนอย่�งสม่ำ�เสมอ ดยเ พ�ะ ครงก�รแสดงธรรม ทุกวันเส�ร์ที่ 2 ของเดือน เป็นกิจกรรมสำ�คั ที่พระร�ชสิทธ�จ�ร ย์เปด อก�สให้มีก�รปุจ � วิสัชน� ด้วยคุณง�มคว�มดีที่ท่�นได้ สัง่ สมม�เป็นเวล�ย�วน�น สมควรทีจ่ ะได้รบั ก�รยกย่องสรรเสริ จ�กมห�ชนทั้งหล�ยว่�เป็นพระอริยสง ์ เป็น ปูชนยบุคคลบน ู ย่าอู่ ดยแท้

รู้มอานาจ

ลา มเ ช

ตัวอย่�งคำ�สอนของพระร�ชสิทธ�จ�รย์ รู้มีอำ�น�จ ล�ด มีเดช คำ�ว่�รู้มี 2 อย่�ง . รู้เข� 2. รู้เร� ก�รรู้เข� จริงเท็จก็ รู้ง่�ย ไม่ว่�ก�ยใจอะไรก็ต�มที แต่ก�รรู้เ พ�ะเร�ไม่ว่�เท็จจริง ก็ตอ้ งย�กยิง่ แน่แท้ ดยสิง่ เปดเผยก็คอื อื ตนจนมัว อื ตัวจนมืดนี้ เป็นข้อเท็จจริงในก�รรู้เร� คนย�ก พงทร�บของปกปดก�ยจิตใจ ਌Ңͧ ´Ñ§¹Õé

ที่ รงพย�บ�ลศรีนครินทร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ส�เหตุก�ร อ�พ�ธครั้งนี้สันนิษ �นว่�ท่�นกรำ�ง�นหนักเกินไป พ.ศ. 25 ท่�นได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งรองเจ้�คณะอำ�เภอ บ้�นผือ แล้วเริ่มออกทำ�ง�นด้�นก�รเผยแผ่พุทธธรรม ดยนำ� พระภิกษุส�มเณรที่เป็นศิษย�นุศิษย์ภ�ยในวัด ออกเผยแผ่ปละ 5 เดือน เป็นระยะเวล� 0 ป เริ่มจ�ก พ.ศ. 25 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 25 ท่�นได้ตั้งสัจบ�รมีว่�จะไม่รับกิจนิมนต์ใด เพื่อ ทำ�พิธีกรรมต่�ง เป็นเวล� ป จน ง พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ เพื่อ จะเป็นก�รทำ�กิจในก�รอบรมและสัง่ สอนพระภิกษุส�มเณรในวัด และประช�ชนทุกหมู่เหล่� ที่จะเข้�ม�อบรมวิปัสสน�กรรม �น และฟังพระธรรมเทศน� ณ วัดน�หลวง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัด อุดรธ�นี ให้ได้ผลอย่�งสมบูรณ์ การศกษา พระร�ชสิทธ�จ�รย์ เข้�รับก�รศกษ�ครั้ง แรกต�มระเบียบก�รศกษ�ภ�คบังคับชั้นประ มศกษ�ปที่ เมื่อ พ.ศ. 2 หลังจ�กนัน้ ได้ศกษ�เล่�เรียนหนังสือใบล�นหลักสูตร อักขระ สันยะ ต มูลกระจ�ยน์ จำ�นวน ผูก คือ สัง วิ ธ� ปุ กะ ยะ ปะ จนสำ�เร็จ ทำ�ให้ท่�นแตก �นในด้�นอักษรศ�สตร์ แม้กระนัน้ ท่�นก็มไิ ด้หยุดนิง่ ได้ขวนขว�ยเล่�เรียนวิช�แพทย์แผน บร�ณ มีคว�มส�ม�ร ในก�รศกษ�ค้นคว้�ห�คว�มรูด้ ว้ ยตนเอง มีคว�มขยันหมัน่ เพียรอย่�งสม่�ำ เสมอ ปัจจุบนั ท่�นได้ฟนฟูคว�ม รูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพร ดยให้บรรด�ลูกศิษย์ คณะ �ติ ยมสร้�งสวน สมุนไพรข้น 142


. สติรู้ไม่ทันลมห�ยใจเข้�ออก 2. สติรู้ต�มอิริย�บ ไม่ทัน . สติสัมปชั ะอ่อนแอ . ไม่รู้แท้ว่�ธ�ตุ แค่รูป 5. หลงใหลอ�ก�ร 2 6. ลืมร่�ง ครงสร้�งกองกระดูกว่�เป็นเร� จ�กนั้นเลย ติดเวทน� วิ่งต�มจิต หลงเสพพิษ ธรรม ก�ยใจเลยเ ล�ลง สู่ท�งต่ำ�ดำ� นั่นคือ ม�นะ มิจ � ม�ร ครอบงำ�บดบังตัวเร� จงเป็นเง�อันรูย้ �ก มนุษย์จงลำ�บ�กต่อก�รปกครองดำ�เนินชีวติ ไปอย่�งรูเ้ ร� ร�บรืน่ ตืน่ อยูอ่ ย่�งสำ�ร� เบิกบ�นอย่�งสดใสเร� รู้เร� หมดเม� ห�ยมืด จืดจ�กอวิชช�

UDONTHANI 143


144


ปร วั ิ ร ครู าวนา รรมา ินันท์

ช�ติภูมิ พระครูภ�วน�ธรรม�ภินันท์ เกิดที่บ้�นปล�เดิด ตำ�บลระเวียง อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ กรก �คม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรคนสุดท้องของน�ยบุตรดี น�ง ทอง สีสุข ดยมีน�มเดิมว่�บุ ทัน สีสุข บรรพช� อุปสมบท วันที่ พ ษภ�คม พ.ศ. 252 ได้ อุปสมบทและจำ�พรรษ�ทีว่ ดั อีส�น บ้�น นนสัน้ ตำ�บลหนองหลวง อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดยมีพระรัต นภ�สวิมล เป็นพระ อุปัช �ย์ มี �ย�ว่�พระบุ ทัน อัคคธัม ม พ.ศ.252 จำ�พรรษ�อยู่ที่วัดป�ส�มัคคีธรรม จังหวัดลพบุรี พ.ศ.252 25 จำ�พรรษ�อยู่ที่วัดอู่ทอง อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.25 ปัจจุบัน จำ�พรรษ�ที่วัดน�หลวง อำ�เภอบ้�นผือ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ก�รศกษ� ท�ง ลก จบก�รศกษ�ชั้นประ มศกษ�ปที่ ท�งธรรม นักธรรมเอก เปรีย ธรรมประ ยค 2

า หน่งหน้าท

วันที่ ธันว�คม พ.ศ. 25 6 ได้รับมอบหม�ยจ�กท่�น พระครูประภัสสรสุทธิคณ ุ ขณะนัน้ ให้เป็นเจ้�อ�ว�สวัดน�หลวง และเมื่อสำ�นักสง ์ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นวัดอย่�งเป็นท�งก�รแล้ว จงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้�อ�ว�สวัดน�หลวงอย่�งเป็นท�งก�ร

พ.ศ. 25 ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นพระครูสั �บัตรพัดยศ ชั้น ท �ยวิปัสสน�ธุระมีทินน�มว่� พระครูภ�วน�ธรรม�ภินันท์ เมื่อวันที่ มกร�คม 25 พ.ศ. 25 ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กเจ้� คณะอำ�เภอบ้�นผือ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�คณะตำ�บลกล�งให ่ ทำ�หน้�ที่ดูแลปกครองคณะสง ์ในเขตตำ�บล เมื่อวันที่ 2 พ ศจิก�ยน 25

การเ ินทาง การ ิ ่อวั นาหลวง

วั นาหลวง อยู่ห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี 02 กิ ลเมตร ระยะท�งจ�กอุดรธ�นี งอำ�เภอบ้�นผือ 52 กิ ลเมตร จ�กอำ�เภอ บ้�นผือ ตำ�บลคำ�ด้วง 2 กิ ลเมตร จ�กตำ�บลคำ�ด้วง วัดน�หลวง 2 กิ ลเมตร ส�ม�ร ไปม�ได้ ดยสะดวก

หมายเลข ทรศั ท์ท ิ ่อไ ้ส วก

ทร 0 56 20 0 5 อเมลล์ naluang@hotmail.co.th, atna ang C gmai .com facebook ÇÑ´¹ÒËÅǧ(ÍÀÔÞÞÒà·ÊÔµ¸ÃÃÁ)

UDONTHANI 145


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ว Wat าPabankoh ้านค้อ เหมือน ห่า นค ง ท้าย เ าต้องใช้ าชน อง นาเ ื่อใช้ ยชน นใ ชีวิตเ าไ ้มาเ ิ ท า นา ้ว ต้องต ตวง ้าง า มีให้เตมที่ ้าง า มี ย า ยายามอย่าทาตวเองให้เ ิ ความท ตวเองให้เ ิ ความเ ิ าน 146


ร มหา า ุเจ ย์เ ลิม ร บารม ร นวมินทร์

คำ�สอนจ�กหลวงพ่อทูล ขิปปป อดีตเจ้�อ�ว�สวัดป� บ้�นค้อ ยังประทับอยูในใจ ท่�นให้คว�มสำ�คั ต่อก�รเผยแผ่ พระพุทธศ�สน� ท่�นได้พั น�วัดจ�กพื้นที่ป�เสื่อม ทรม ให้มีเสน�สนะและส�ธ�รณูป ภคที่เหม�ะต่อก�รประพ ติ ป บิ ตั ธิ รรม อีกทัง้ ได้อั เชิ พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ ของ พระสัมม� สัมพุทธเจ้�ม�จ�กประเทศศรีลงั ก� และได้ สร้�งพระมห�ธ�ตุ เจดีย์เพื่อให้พุทธศ�สนิกชนได้สักก�รบูช� เป็นแหล่งบำ�เพ็ บุ บ�รมี

องค์เจดีย์สีข�วบริสุทธินี้ก่อสร้�งแล้วเสร็จในป พ.ศ. 25 มีเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2 เมตร สูง 2 เมตร ส�ม�ร มองเห็นได้ แม้อยูห่ �่ งจ�กวัดออกไปหล�ยกิ ลเมตร พระเจดียม์ ลี กั ษณะเป็น องค์ระ ังคว่ำ�ศิลปะลังก� ประดิษ �นพระเจดีย์ทองคำ�บรรจุ พระบรมส�รีริกธ�ตุ ตลอดทั้งปูชนียวัต ุอื่น ชั้นล่�งเป็นวิห�ร จตุรมุขทรงไทยพร้อมประตูกระจกแกะสลัก บ�น ผนัง ดม เป็นภ�พจิตรกรรมพระมห�ชนก อันสะท้อนก�รสร้�งเสริมวิริย บ�รมีของพระ พธิสัตว์ ด้�นทิศตะวันออกเ ียงใต้ของพระมห�เจดีย์ประดิษ �น ต้นพระศรีมห� พธิที่อั เชิ ม�จ�กศรีลังก� ่งตั้งตระหง่�น สืบส�นสั ลักษณ์แห่งก�รตรัสรู้สัมม�สัม พธิ �ณขององค์ พระสั ม ม�สั ม พุ ท ธเจ้ � และประก�ศคว�มเจริ รุ่ ง เรื อ งของ พระพุทธศ�สน�สืบไป

UDONTHANI 147


ร บรมสารริก า ุ

หลวงพ่อทูล ขิปปป ได้ตอบปั ห�เกี่ยวกับ พระบรม ส�รีริกธ�ตุนี้ว่� จริงหรือปลอม ในร�ยก�รต�มห�แก่นธรรม เมื่อวันที่ มีน�คม 25 ไว้ดังนี้ เรื่องพระบรมส�รีริกธ�ตุธ�ตุที่ประดิษ �น ณ เจดีย์วัด ป�บ้�นค้อนี้ ได้อั เชิ ม�จ�กศรีลังก� บุคคลที่เก็บรักษ�ก็เป็น กษัตริย์เก่� เข�รักษ�พระบรมส�รีริกธ�ตุไว้เป็นอย่�งดี เรื่องของ จริงหรือปลอม หล�ยคนก็สงสัยกันอยู่ แต่หลวงพ่อทูลรับประกัน ได้เลย 00 คือของจริง นี่เป็นเรื่องส่วนบุคคล จะไปให้คนอื่น ทัง้ หมดเชือ่ ต�มหลวงพ่อนีไ้ ม่ได้ เพร�ะหลวงพ่อไม่ได้ดดู ว้ ยต�เนือ้ หลวงพ่อดูด้วยต�ใน ทีนี้ ้�แห่งใดจะมีก�รสมมติของปลอมว่�เป็นของจริง จะเป็นผลเสียห�ยต่อพระศ�สน�หรือไม่ ก็ตอบว่� ไม่เป็น เพร�ะ คำ�สมมติให้เกิดข้นในสิง่ ใดว่�เป็นของพระพุทธเจ้�แล้ว แม้แต่อิ ก้อนหน่งก็มีคุณค่� ไม้ท่อนหน่งก็มีคุณค่� เอ�ปูนม�แกะเป็นรูป ร่�งพระพุทธเจ้�ก็มีคุณค่�ข้นม�ให้กร�บไหว้ได้ คือเร�ระลก ง พระคุณของพระพุทธเจ้� รูปนั้นเป็นสั ลักษณ์ที่เร�สมมติข้น ม� เร�ไม่ได้กร�บหินกร�บปูน แต่เร�กร�บรูปสมมติ ก�รสมมติ ว่�จริงหรือไม่ก็ต�ม ไม่สำ�คั ตรงนั้น สำ�คั ที่ศรัทธ�คว�มเชื่อ ือคว�มเค�รพของเร�เต็มเปยมหรือไม่ นั่นคือ ต้องกร�บด้วย ปั � เวล�กร�บก็ตอ้ งทำ�ในใจ นก งพระพุทธเจ้� ผูเ้ ป็นศ�สด� ให้คว�มเค�รพนอบน้อมท�งก�ย ว�จ� ใจ ให้ลก ง้ เร�เป็นพุทธ บริษัทต้องทำ�อย่�งนั้น 148

ร ุท รูปไม้ เคยนทอง

ปาง

ในมห�ปรินิพพ�นสูตร พระพุทธองค์ได้ตรัสว่� ส �นที่ ที่ควรไป เพื่อยังให้จิตเกิดคว�มแช่มชื่น เบิกบ�นใจ เจริ ใจ และสังเวชใจ คือ สังเวชนียส �น แห่ง คือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ ป มเทศน� และปรินิพพ�น เมื่อมีจิตเลื่อมใส ห�กต�ยไป จักเข้� งสุคติ ลกสวรรค์ พระพุทธรูปแกะสลักป�งประสูติ ป�ง ตรัสรู้ ป�งป มเทศน� ป�งปรินิพพ�น จงได้จัดทำ�ข้นเพื่อเป็นที่ สักก�รบูช�เสมือนหน่งได้เข้�เ ้�พระพุทธองค์


ิ ิ ั

์หลวง ่อทูล

สร้ � งข้ น เพื่ อ น้ อ ม ว�ยเป็ น เครื่ อ งสั ก ก�รบู ช �พระคุ ณ ของหลวงพ่อทูล มีก�รจัดแสดงอัต นประวัติและผลง�นด้�น ต่�ง ภ�ยในแนวคว�มคิดในก�รออกแบบให้เป็นพิพธิ ภัณ ท์ มี่ ี ชีวติ ดยใช้หลัก หลัก คือ ธรรมะ ธรรมช�ติ และวั นธรรม เพื่อ ่�ยทอดเรื่องร�วคว�มเป็นม�ของหลวงพ่อทูล พระอริย สง ผ์ ทู้ รงคุณค่� ให้ลกู หล�นได้เรียนรูแ้ ละยด อื เป็นแบบอย่�ง ในก�รดำ�รงชีวิตสืบไป เวล�เข้�ชม .00 .00 น. การเผย ผ่ นอกเหนื อ จ�กส �นที่ สำ � คั เหล่ � นี้ วั ด ป� บ้�นค้อ ยังจัด ครงก�รเผยแผ่ธรรม เพื่อให้ พุทธศ�สนิกชนได้มี อก�สเข้� ง หลักคำ�สอน ท�งพระพุทธศ�สน�ม�กยิ่งข้น ดยมุ่งเน้น ไปที่ก�รปูพื้น �นด้�นศีลธรรมจริยธรรม แก่ นักเรียน นักศกษ� และ ประช�ชนทั่วไป ให้ มีจิตสำ�นกในก�รประพ ติดี ละเว้นคว�มชั่ว รู้จักหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ และเสียสละ ประ ยชน์สว่ นตัว เพือ่ ผลประ ยชน์แก่สว่ นรวม

UDONTHANI 149


งยุคสมัยนี้ จะมีครูบ�อ�จ�รย์ทรงคุณธรรมน่�เสื่อมใสอยู่ ก็ต�ม แต่ไม่กี่ร้อยปข้�งหน้� ก�รเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคณะ สง ์ก็จะเป็นไป ต�มก�ลเวล� คือ อนิจจัง คว�มย่อหย่อน หละหลวมในพระธรรม วินัยก็จะเกิดข้น คนก็หมดศรัทธ� หมดทีพ่ ง่ ท�งใจ ก็จะม�กร�บ ไหว้สกั ก�รบูช�ในพระมห�ธ�ตุ เจดีย์ต่อไป คือ ก�รเสริมสร้�งบ�รมี นี้คือเหตุที่หลวง พ่อสร้�งเจดีย์ ตั้งใจให้ลูกหล�นได้กระทำ�ไว้สืบทอดต่อไป ในพระพุทธศ�สน� เป็นพุทธ�นุสติอย่�งหน่ง หลวงพ่อทูล ขิปปป ผู้เลิศในท�งธรรม ผู้นำ�ในก�รสร้�งพระเจดีย์

คว�มตั้งใจของหลวงพ่อทูล ไม่ใช่สร้�งเ พ�ะพระมห�ธ�ตุเจดีย์ แต่ ส ร้ � งประเพณี ที่ จ ะให้ ค นม�สั่ ง สมบุ คุ ณ ง�มคว�มดี ร่ ว ม กัน ท่�นเปดพื้นที่ตรงนี้ให้กับทุกคนที่มีนิสัยว�สน�ที่แตกต่�งกัน คนชอบนั่งสม�ธิ ฟังธรรม รักษ�ศีล ก็ม�ที่นี่ คนชอบให้ท�น ก็ได้ ม�เปด รงท�นทีน่ ี่ คนชอบฟ้อนรำ�ก็ม�ฟ้อนรำ�บูช�คุณพระพุทธเจ้� บู ช �พระมห�ธ�ตุ เ จดี ย์ หลวงพ่ อ ท่ � นไม่ เ อ�ธรรมล้ ว น แต่วั นธรรมประเพณี ศิลปะท้อง ิ่นก็ให้รักษ�ไว้ด้วย เส้นท�ง ส�มธรรมของจังหวัดอุดรธ�นี ที่วัดป�บ้�นค้อนี้ ธรรมะเร�ก็แจก ธรรมช�ติเร�ก็รักษ� วั นธรรมเร�ก็ส่งเสริม พระอ�จ�รย์ไชย� อภิช ย ้�ย พระปั �พิศ�ลเ ร หลวงพ่อทูล ขิปปป อดีตเจ้�อ�ว�ส ขว� พระครูปยสีล�จ�รย์ พระอ�จ�รย์ไชย� อภิช ย เจ้�อ�ว�สรูปปัจจุบัน และท่�นยังดำ�รงตำ�แหน่ง เจ้�คณะอำ�เภอบ้�นผือ ธ ิ อ่ วั ปาบ้านค้อ ทร.0 5 5 2 5 0 6 25 at a an o .com at a an o gmai .com . ac oo .com at a an o 150


ช่ ว งเวล�ใดเป็ น จั ง หวะที่ ดี ที่ สุ ดในก�รม�เยื อ นวั ด ป�บ้ � นค้ อ แน่นอนว่�ก�รทำ�บุ กุศลห�กมีจิตศรัทธ�มั่นเสียแล้วเวล�ใด ก็เหม�ะทั้งนั้น แต่ห�กท่�นไม่ติดขัดอะไรจะเป็นก�รดียิ่ง ้�ได้ ม�ร่วมทำ�บุ กุศลเป็นส่วนหน่งในง�นสรงน้�ำ พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ สักครั้ง ง�นสรงน้ำ� เป็นง�นบุ ให ่ประจำ�ปของจังหวัด อุดรธ�นี เต็มไปด้วยส�รพัดกิจกรรมบุ ตลอด วัน คืน ในช่วงเทศก�ลม� บูช� พุทธศ�สนิกชนหลั่งไหลม�ร่วมง�น จ�กทั่วทุกส�รทิศ บ้�งก็ม�สรงน้ำ�พระบรมส�รีริกธ�ตุ บวชชี พร�หมณ์ ือศีลป ิบัติภ�วน� เวียนเทียนรอบพระเจดีย์ ตั้ง รงท�น ฟังธรรมเทศน� แสดงผลง�นท�งศิลปวั นธรรมอีส�น ล รับรองว่�เทศก�ลสรงน้ำ� ตลอดหน่งสัปด�ห์จะทำ�ให้ใคร ก็ต�มที่ได้ม�เยือนอิ่มอกอิ่มใจ และอิ่ม บุ อันเป็นอริยทรัพย์ ที่ติดตัวตลอดไปได้อย่�งแท้จริง ดังพุทธศ�สนสุภ�ษิตว่� ปุ จเรหิ ทูหร บุ อัน จรนาไปไม่ไ ้ ไม่วา่ ผูป้ ร กอบบุ กุศลนันยังมชวิ อยูห่ รือสินชวิ ไป ล้วก าม

UDONTHANI 151


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ÒºÅ

ºŒÒ¹àªÕ§

ข้อมูลทัวไป

เทศบ�ลตำ�บลบ้�นเชียง มีพนื้ ที่ . ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 606.25 ไร่ มีหมู่บ้�นทั้งหมด 0 หมู่บ้�น ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 6 2 และ 5 จำ�นวนประช�กรรวมทั้งสิ้น 6 0 คน แยกเป็นช�ย คน ห ิง 6 คน ข้อมูล ณ เดือนพ ษภ�คม 255 จ�กสำ�นัก ทะเบียนท้อง ิ่นเทศบ�ลตำ�บลบ้�นเชียง

ส านทท่องเทยวสาคั น�ยเศวต ัตร บรรเท�ทุกข์ น�ยกเทศมนตรีตำ�บลบ้�นเชียง

à·ÈºÒŵíҺźŒÒ¹àªÕ§ หม้อลายเขยนสก่อนปร วั ิศาส ร์ อนุรักษ์ รรมชา ิบงนาคา งามลา ุท อุทยานอสานเขยว หล่งท่องเทยวมร ก ลก คือคำ�ขวั ของตำ�บลบ้�นเชียง ่งอยู่ในคว�มดูแลของ เทศบ�ลตำ�บลบ้�นเชียง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 2 หมูท่ ี่ ตำ�บลบ้�นเชียง อำ�เภอหนองห�น จังหวัดอุดรธ�นี ทรศัพท์ 0 2 2 5 00 ดย อยู่ห่�งจ�กอำ�เภอหนองห�น ประม�ณ 20 กิ ลเมตร และตั้ง อยูท่ �งทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธ�นี ต�มท�งหลวงแผ่นดิน ส�ยอุดร สกลนครห่�งจ�กตัวจังหวัดอุดรธ�นี ประม�ณ 56 กิ ลเมตร ปจจุบนั ม นายเศว ั ร บรรเทาทุกข์ ารง า หน่งนายก เทศมน ร าบลบ้านเชยง ง่ บริห�รง�นต�มวิสยั ทัศน์ก�รพั น� ที่ว่� บ้านเมืองน่าอยู่ ควบคูค่ ุ รรม เลิศลาการศกษา อ มิ หา หล่ง มร ก ลก อุ ม ชค หล่งอารย รรม น้อมนาเศรษ กิจ อเ ยง 152

ิ ิ ั ส าน ห่งชา ิบ้านเชยง และหลุมขุดค้นกล�ง แจ้งวัด พธิศรีใน จัดแสดงวัต ุ บร�ณต่�ง ทีข่ ดุ ค้นพบทีบ่ �้ นเชียง และบริเวณใกล้เคียง อ�ยุกว่� 5 000 ป ได้รับก�รข้นทะเบียนจ�ก องค์กรยูเนส ก C เป็นมรดก ลกท�งวั นธรรมลำ�ดับที่ 5 ของ ลก และลำ�ดับที่ ของประเทศไทย บ้านไท วน เดิมเป็นบ้�นของน�ยพจน์ มนตรีพิทักษ์ ตั้ง อยูห่ �่ งจ�กพิพธิ ภัณ ส �นแห่งช�ติบ�้ นเชียง ไปท�งทิศตะวันออก เ ียงใต้ประม�ณ 00 เมตร บ้�นหลังนี้เป็นแหล่ง บร�ณคดีที่เคย ขุดพบ บร�ณวัต ุเป็นจำ�นวนม�ก พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และสมเด็จพระน�งเจ้� พระบรมร�ชินีน� ได้เสด็จ ม�เยือน หลุมขุดค้นที่บ้�นน�ยพจน์เมื่อวันที่ 20 มีน�คม พ.ศ. 25 5 และ ได้ประทับพักผ่อนพระร�ชอิริย�บ ณ บ้�นหลังนี้ ต่อม�น�ยพจน์ ได้มอบบ้�นและที่ดินแก่กรมศิลป�กร เรือนไทพวนหลังนี้ เป็นเรือนไม้จริงหลังค�จัว่ มุงแป้นเกล็ด ยก ใต้ ุนสูง �ไม้ตี ้อนเกล็ด หน้�ต่�งเป็นบ�นเปดคู่ไม้ขน�ดเล็ก ตัว เรือนแต่ละหลังเชือ่ มต่อกันด้วยช�นไม้ และมียงุ้ ข้�วแยกต่�งห�กอีก หลังหน่ง เรือนช�วไทพวนจะใช้บนั ไดพ�ดกับช�นด้�นหน้�ในก�รข้น ลง และจะเก็บบันไดข้นบนเรือนในตอนกล�งคืนเพือ่ คว�มปลอดภัย เป็นรูปแบบหน่งของเรือนพื้น ิ่นในประเทศไทย ่งกรมศิลป�กรได้ จัดบ้�นหลังนีเ้ ป็นส่วนหน่งในก�รจัดแสดงนิทรรศก�รเกีย่ วกับแหล่ง มรดก ลกบ้�นเชียง ในแง่มุมของวิ ีชีวิตช�วไทพวน ่งเปดให้ นักท่องเที่ยวได้เข้�ชมและศกษ�ม�จนทุกวันนี้ อนุสาวรย์ปูขุนเชยงสวัส ิ ขุนเชียงสวัสดิ หรือน�ยพรม� แก้ววิเชียร เป็นช�วไทยพวน เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษ�ยน พ.ศ. 2 0 ได้รับแต่งตั้งเป็นกำ�นันตำ�บลบ้�นเชียง เมื่อป พ.ศ.2 ระหว่�ง รับร�ชก�รได้สร้�งคุณประ ยชน์น�นัปก�รแก่ชุมชนและช�วบ้�น เชียง ทั้งด้�นก�รปกครอง ก�รศกษ� ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศ�สน�


ช่วยเหลือช�วบ้�นในด้�นต่�ง ดยเ พ�ะอย่�งยิ่ง ก�รปร�บ จร ผูร้ �้ ย ง่ ทำ�ให้หมูบ่ �้ นเชียงมีคว�มสงบสุขร่มเย็นเรือ่ ยม� ด้วยคว�ม อื่ สัตย์และกล้�ห� น�ยพรมม�จงได้รับพระร�ชท�นบรรด�ศักดิ จ�กพระบ�ทสมเด็จพระมงกุ เกล้�เจ้�อยูห่ วั รัชก�ลที่ 6 เป็น หมืน่ วิเชียรบำ�รุง ในปพ.ศ.2 5 และต่อม�เลื่อนข้นเป็น ขุนเชียง สวัสดิ ในปพ.ศ.2 56 จนในป พ.ศ.2 ท่�นได้ล้มปวยลง และ งแก่กรรมในวันที่ 5 พ ศจิก�ยน สิริอ�ยุได้ 6 ป ช�วบ้�น เชียงให้คว�มเค�รพนับ ือเชื่อมั่นว่�ท่�นยังเป็นเทพ�รักษ์คุ้มครอง บ้�นเชียงอยู่ จงมักจะม�กร�บขอพรจ�กท่�น และมักจะสัม ทธิ ผลต�มที่ขอทุกประก�ร วั สัน ิวนาราม วัดดงไร่ พุทธอุทย�นอีส�นเขียว วั ปาบ้านอ้อม ก้ว เป็นวัดป�ส�ยธรรมยุต ตั้งอยู่ที่ หมู่ บ้�นอ้อมแก้ว ิ ิ ั ์ นบ้ ื านวั สร ก้ว เป็นส �นทีจ่ ดั แสดงประวัติ คว�มเป็นม�และวิ ชี วี ติ ศิลปะ วั นธรรมของช�วบ้�นเชียงในอดีต จน งปัจจุบัน

กลุ่มอาช ล หล่งเรยนรู้ชุมชน

เทศบาล าบลบ้านเชยง มีกลุม่ อ�ชีพทีเ่ ข้มแข็งและเป็นแหล่ง เรียนรูท้ สี่ �ำ คั ของชุมชนหล�กหล�ยกลุม่ ดยเ พ�ะด้�นภูมปิ ั � ท้อง ิ่นและศิลปวั นธรรม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้�นฟ้อนรำ� กลุ่มทอผ้� กลุม่ กลองย�วพืน้ บ้�น กลุม่ มสเตย์ กลุม่ จักส�น และกลุม่ ปันหม้อ เขียนสี UDONTHANI


รางวัล ห่งความ าค ูมิใจในป ศ

รางวัลอุ สาหกรรมท่องเทยวไทย ครั้งที่ 0 ai an o ri m ar 20 5 จ�กก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับร�งวัลกินรี จ�ก น�งกอบก� จน์ สุริย ัตร วั นวร�งกูร รั มนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกี �

กิจกรรมการท่องเทยวเชิงสร้างสรรค์ของท บ้านเชยง

ให้ก�รต้อนรับคณะศกษ�ดูง�น นำ�ข้นร นำ�เทีย่ ว นำ�ชมพิพธิ ภัณ ส �นแห่งช�ติบ�้ นเชียง นำ � ชมกลุ่ ม ปั นหม้ อ ร่ ว มเขี ย นล�ยหม้ อ บ้ � นเชี ย ง ไหว้ อนุส�วรีย์ปูขุนเชียงสวัสดิ ชมหลุมขุดค้นกล�งแจ้งวัด พธิศรีใน นำ�ชมกลุ่มจักส�นและนำ�ชมบ้�นไทพวน นำ�ชมกลุ่มจักส�นบ้�นดงเย็น นำ�ชุมบ้�นไทพวนบ้�นทรง ไทพวนบ้�นเชียงสมัย บร�ณ นำ�ชมกลุ่มทอผ้�เทศบ�ลตำ�บลบ้�นเชียง นำ�เข้�ที่พักบ้�น พัก มสเตย์ เข้�สู่พิธีบ�ยศรีสู่ขวั ต้อนรับผู้ม�เยือน ก�รแสดงศิลป วั นธรรมจ�กกลุ่มกลองย�วพื้นบ้�นและกลุ่มแม่บ้�นฟ้อนรำ� ร่วมรับประท�นอ�ห�รแบบพื้นบ้�นไทพวนบ้�นเชียง เข้� ที่พักผักผ่อน รับวันใหม่ด้วยก�รทำ�บุ ใส่บ�ตรข้�วเหนียวที่วัด สระแก้ว

154

รางวัลการ ทย์ ุกเ ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ิน เ ่น ร ับชา ิ


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†Òâ¹¹¸ÒµØ¹ÔÁÔµ ÇÑ´»†Òâ¹¹¸ÒµØ¹ÔÁÔµ µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹à¾ç¡ ËÁÙ‹·Õè 9 µíÒºÅ˹ͧ伋 ÍíÒàÀÍ˹ͧËÒ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã ã¹à¹×éÍ·Õè»ÃÐÁÒ³ 12 äËàÈÉæ นมี คาตน อิ เ นเ ้าอาวา ปร วั ิความเป็นมา

วัดป� นนธ�ตุนิมิต เดิมเป็นที่พักสง ์ ไม่มีก�รก่อสร้�ง �วรวัต ุข้นม� ดยมีองค์ธ�ตุเก่�แก่อ�ยุ 500 000 ป ของหมู่บ้�นเพ็ก ่งต�มตำ�น�นเรียกว่� ปู นนธ�ตุ ที่พักสง ์ แห่งนี้มีครูบ�อ�จ�รย์ส�ยกรรม �นธุดงค์ม�พักอยู่เสมอม� เช่น พระอ�จ�รย์สิงห์ทอง ธมมว ร ลูกศิษย์หลวงปูมั่น ภูริทัต ต เรื่องร�วในตำ�น�นกล่�วไว้ว่� ปู นนธ�ตุเป็นที่เค�รพนับ ือ ของช�วบ้�นเพ็กและช�วบ้�นอื่น สร้�งคว�มเจริ รุ่งเรือง ให้เกิดข้นได้อย่�งเ ียบพลัน เป็นที่อัศจรรย์ใจ ด้วยเหตุนี้ เทพ พรหมผู้มี ทธิและสิ่งศักดิสิทธิทั้งหล�ยในเบื้องสูง จงได้ม�นิมิต ต่อพระครูอดุลธมม กศล เจ้�อ�ว�สวัดป� นนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธ�นี จ�กนั้นก็มีก�รตั้งเป็น วัดป� นนธ�ตุนิมิต ในป พ.ศ. 2550 และมีก�รสร้�งศ�ล�ก�รเปรีย กุ ิ รง นั น้�ำ ร้อน

รงท�น ห้องน้ำ� และมีพระสง ์จำ�พรรษ� ดยตลอด งปัจจุบัน ดย บร�ณส �นสำ�คั ภ�ยในวัดยังอยู่ เพร�ะได้รบั ก�รพั น�บูรณ �ก�รข้นในสมัยของพระปลัดคำ�ตัน อิสส ร เจ้�อ�ว�สรูปปัจจุบัน

ร่วมสร้างเส้นทางบุ

ขณะนี้วัดป� นนธ�ตุนิมิต ได้ทำ�ก�รบูรณะองค์ธ�ตุเก่�แก่ที่ นับวันจะพังทล�ยลง และ กำ�ลังก่อสร้�ง พุทธมห�เจดีย์ศรี นน ธ�ตุ จงขอเรียนเชิ ส�ธุชนร่วมบริจ�คทรัพย์ได้ที่ ชื่อบั ชี พระ คำ�ตัน อิสส ร เพื่อสร้�งพระเจดีย์ ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�ตล�ด หนองบัว เลขที่บั ชี 26 0 2 5 หรือ ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข�หนองห�น เลขที่บั ชี 0 2 2 2 2 ติดต่อสอบ �ม หรือ ส่งเอกส�รได้ที่ วัดป� นนธ�ตุนิมิต บ้�นเพ็ก หมู่ที่ ต.หนองไผ่ อ.หนองห�น จ.อุดรธ�นี 0 ทร. 0 2 525 UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÈÃշç¸ÃÃÁ ÇÑ´ÈÃշç¸ÃÃÁ µÑ§é ÍÂÙà‹ Å¢·Õè 80 ËÁÙ‹ 12 ºŒÒ¹Ë¹Í§´Ô¹¨Õè µíÒºÅâ¾¹§ÒÁ ÍíÒàÀÍ˹ͧËÒ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ (¶¹¹ÍØ´Ã-Ê¡Å ¡ÔâÅàÁµÃ 20-21) ໚¹ÇÑ´Êѧ¡Ñ´ÁËÒ¹Ô¡Ò »ÃÐàÀ· ดั ร� ร์ กรมอน�มัย กระทร งส�ธ�รณสุ ประก� เปน ดั ส่งเสริมสุ � เม่อ . . 2 2 แ ะ อบต. นง�ม ประก� ห้เปน ัดส่งเสริมก�รท่องเที่ย ประจำ�ตำ�บ นง�ม . . 2 156


Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡Òû¯ÔºÑµÔ ¡ÒÃà¼ÂἋ¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò นยเ ียน ้ชีวิตเ ิ อเ ียง นย งเค า ห ¼ÙŒÍÂÒ¡àÅÔ¡´×èÁÊØÃÒ ÂÒàʾµÔ´ คืนชีวิตใหม่ ่ค อ ค ว ËÁàÂç¹à»š¹ÊØ¢

พระครูสุธีธรรมธร ดร.อำ�พล สุธี ร เป็นเจ้�อ�ว�ส วัดศรีทรงธรรม ปัจจุบนั เจ้�อ�ว�ส คือพระครูสุธธี รรมธร ดร. อำ�พล �ย� สุธี ร น�มสกุล พลมั่น พธ.บ. . . . รองเจ้�คณะ อำ�เภอหนองห�น พระธรรมทูตส�ยต่�งประเทศ อ�จ�รย์สอน มห�วิทย�ลัยมห�จุ �ลงกรณร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตหนองค�ย ได้รับร�งวัล ต�ร�อวอร์ด ผู้มีหัวใจ พธิสัตว์ จ�กเส ียรธรรม ส �น พ.ศ. 255

»ÃÐÇѵÔÇÑ´ÈÃշç¸ÃÃÁ

เมื่อประม�ณ พ.ศ. 2 5 มีช�วบ้�นจ�กบ้�นทุ่งยั้ง อพยพ ม�ตั้งบ้�นเรือนใกล้กับริมหนองน้ำ� ่งช�วบ้�นพบก้อนอิ สีแดง เลยเรียกชื่อแหล่งน้ำ�แห่งนี้ว่� หนองดินจี่ คำ�ว่�จี่ ภ�ษ�อีส�น หม�ย งเผ� จ�กนั้นมีอีกหล�ยครอบครัวอพยพต�มม�ตั้งหลัก แหล่งกล�ยเป็นหมู่บ้�นข้นกับหมู่บ้�น พนง�ม ช�วบ้�นจงกัน พื้นที่ส่วนหน่งเป็นที่พักสง ์ มีพระสง ์หล�ยรูปผ่�นม�แวะพัก ป ิบัติธรรมครั้งละพรรษ�บ้�งสองพรรษ�บ้�ง บ�งครั้งก็ว่�งเว้น ไปหล�ยพรรษ� ต่อม� พระครูสุธีธรรมธร ดร. เจ้�อ�ว�สรูปปัจจุบัน ่งมี ช�ติกำ�เนิดที่บ้�นหนองดินจี่ ท่�นบรรพช�ตั้งแต่อ�ยุ 2 ป หลัง จ�กได้จ�ริกเผยแผ่ธรรมะทัง้ ในและต่�งประเทศม�น�น ท่�นจงได้ กลับม�บ้�นเกิด และร่วมกับช�วบ้�นพั น�อ�ค�รเสน�สนะและ ปูชนียวัต ใุ นพืน้ ทีท่ พี่ กั สง ์ จัดให้มสี งิ่ อำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับ ก�รทำ�บุ และประกอบศ�สนพิธีส�ำ หรับประช�ชน รวม งได้ ดำ�เนินก�รขอจัดตั้งวัดอย่�งเป็นท�งก�ร จนได้รับวิสุงค�มสีม� เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม พ.ศ. 255 ประกอบพิธีพัทธสีม� ังลูก นิมิต เมื่อวันที่ 5 มกร�คม พ.ศ. 2556

. เขตสัง �ว�ส ได้แก่ กุ ิเจ้�อ�ว�ส กุ ิที่พักสง ์ กุ ิ รับรอง ประช�ร่วมใจ เรือนรับรอง ศรีทรงธรรม และเรือน รับรอง พลมั่นอุทิศ . เขตส�ธ�รณะประ ยชน์ ได้แก่ ศ�ล�พระพุทธ สธร รง ครัวเมตต� สำ�นักง�นกล�ง หอระ ัง ศ�ล�กสิกรรมธรรมช�ติ อ�ค�รเรียน หลัง ห้องน้ำ�ห้องสุข� ห้องสมุนไพร ห้องน้ำ� ห้องสุข� ห ิง

สิงทน่าสนใจของวั

. พระพุทธรูปศักดิสิทธิประจำ�วัด ได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธ สธร ประดิษ �นอยู่ที่มุขหน้�ศ�ล�หลังใหม่ พระพุทธรูปป�ง ป มเทศน� พระประธ�นประจำ�อุ บส พระพุทธเมตต�จำ�ลอง พระพุทธรูปป�งปรินิพพ�น ประดิษ �นในสวนธรรม และพระ พธิสัตว์สิทธัต ะ เบบี้บุดด� 2. อุ บส แบบสิม บร�ณ พอเพียงเคียงธรรม สร้�งแบบ ปร่งยกหลังค�สูง มีผนังด้�นเดียวคือด้�นหลังองค์พระประธ�น เท่�นัน้ ทำ�ให้สะดวกต่อก�รประกอบศ�สนพิธขี องพระสง ์ และ เป็นทีส่ ปั ป�ยะในก�รป บิ ตั วิ ปิ สั สน�กรรม �นอย่�งยิง่ เนือ่ งจ�ก

อาคารเสนาสน ล ปูชนยวั ุ

. เขตพุทธ�ว�ส ได้แก่ อุ บส องค์พระเจดีย์ ต้นพระ ศรีมห� พธิ พระพุทธศรีอริยะเมตไตรย์ พระพุทธเมตต� และ พระพุทธรูปป�งปรินิพพ�น 2. เขตธรรม�ว�ส ได้แก่ หอพระไตรป ก ห้องสมุด UDONTHANI 157


ÍÒ¡Òȶ‹ÒÂà·ä´ŒÊдǡ áÅÐÊÒÁÒöÁͧàË繸ÃÃÁªÒµÔâ´ÂÃͺ อ�ค�รพระอุ บส . หอพระไตรป ก ห้องสมุด ่งเป็นอ�ค�รสองขั้นสร้�ง ไว้กล�งสระน้ำ� ที่นี่มีหนังสือพระไตรป ก และหนังสือม�กม�ย ให้เลือกค้นคว้� มีบรรย�ก�ศชวนให้นั่งอ่�นหนังสือเป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะเงียบสงบ อ�ก�ศเย็นสบ�ยแม้แต่ย�มหน้�ร้อน . สวนป�รมณียส �น พื้นที่เดิมเคยเป็นที่ตั้ง รงเรียน จำ�นวน 0 ไร่ เมื่อท�งวัดได้รับอนุ �ตให้ใช้พื้นที่ เจ้�อ�ว�สมี แนวคิดปลูกป� เพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีส่ �ำ หรับป บิ ตั วิ ปิ สั สน�กรรม �น ของภิกษุส�มเณร จงได้นำ�ต้นตะเคียนทองเข้�ม�ปลูกทดแทนไม้ ยูค�ลิปตัสม�กกว่� 200 ต้น แล้วสร้�งกุ ิหลังเล็ก เป็นกุ ิ กรรม �น 5. ศูนย์เรียนรู้ชีวิตเศรษ กิจพอเพียง มีบ้�นดิน สระน้ำ� แปลงไร่น�สวนผสม

¨Ø´à´‹¹¢Í§ÇÑ´áÅЪØÁª¹

หมู่บ้�นหนองดินจี่เป็นหมู่บ้�นขน�ดเล็ก จำ�นวนไม่ งร้อย หลังค�เรือน แต่ทุกเช้�จะมีผู้คนเข้�ม�ทำ�บุ ที่วัดไม่ได้ข�ด จุด เด่นของที่นี่คือคว�มงดง�มที่เกิดจ�กคว�มเรียบง่�ยในขั้นตอน พิธีกรรมต่�ง ที่สั้นกระชับ แต่ได้เนื้อห�ส�ระครบต�มหลัก ธรรมคำ�สอนของพระพุทธศ�สน� ประกอบกับบริเวณวัดทีส่ ะอ�ด สะอ้�น มีต้นไม้เขียวขจี บรรย�ก�ศร่มรื่นเย็นสบ�ย ช่วยทำ�ให้ ผ่อนคล�ยคว�มทุกข์ ศกเหนื่อยล้�ของทุกผู้คนที่ได้เข้�ม�สัมผัส

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹

ร ร ครูสุ รรม ร นอกจ�กจะเผยแผ่พระธรรมคำ�สอน ให้กับช�วบ้�นทั่วไปแล้ว ยังดำ�เนิน ครงก�รเพื่อพั น�ด้�นจิต วิ �ณ ด้�นสังคม และด้�นสุขภ�วะของผูค้ นในชุมชนม�กม�ย ดังนี้ ครงการร รงค์อบายมุขสร้างสุขให้สังคม ดยร่วมกับ ท�งน�ยอำ�เภอ ผู้กำ�กับส �นีตำ�รวจภูธร และคณะสง ์อำ�เภอ หนองห�น ส่งเสริมง�นบุ ปลอดเหล้� ง�นบ้�นปลอดอบ�ยมุข ไม่เล่นก�รพนันในง�นศพ 158

ครงการสงเครา ห์ผอู้ ยากเลิก มสุ ื รา ยาเส ิ ทุกชนิ เริม่ ต้นเมื่อสิงห�คม พ.ศ.255 ดยใช้สมุนไพรส�มร�กและพุทธวิธี กล่�วคำ�สัจจะในก�รรักษ�อ�ก�ร จ�กอดีต งปัจจุบัน ธ.ค. 255 มีประช�ชนม�รับก�รรักษ�รวมทั้งสิ้น 5 000 ร�ย ครงการนา ื มส อา เ ื อการบริ ค อุ ป ค สำ � หรั บ ประช�ชน ดยร่วมมือกับส มสร รต�รีหม�กแข้ง จังหวัดอุดรธ�นี ภ�ค 0 จัดห�เครื่องกรองน้ำ�เพื่อผลิตน้ำ�สะอ�ดไว้บริก�รฟรีแก่ ประช�ชน ครงการบรร ชาอุปสมบท ร ิกษุ สามเ ร าค ูร้อน ่งจัดทำ�ทุกปช่วงมีน�คม งเมษ�ยน และนำ�คณะจ�ริกธุดงค์ส�ธิต ประก�ศพระธรรมไปในเขตจั ง หวั ด อุ ด รธ�นี สำ � หรั บ พระสง ์ ส�มเณรที่ประสงค์เรียนต่อ ได้สนับสนุนให้ไปเรียนในสำ�นักเรียน ทั้งส่วนกล�งและภูมิภ�ค ครงการศูนย์เรยนรู้เศรษ กิจ อเ ยงเคยง รรม เป็นศูนย์ ปั � เป็นแหล่งเรียนรู้ก�รดำ�เนินชีวิตที่เรียบง่�ย พอเพียง มีทั้ง ก�รปลูกพืชผัก ก�รเลี้ยงปล� ก�รทำ�บ้�นดินเพื่ออยู่อ�ศัยด้วยตัว เอง ดยใช้วัดเป็นศูนย์ส�ธิตตัวอย่�ง เพื่อรณรงค์ให้ประช�ชนนำ� ไปดำ�เนินก�รให้ส�ม�ร พ่งพ�ตนเองได้อย่�งมีคว�มสุข ครงการ ั นาคุ า ชวิ ล ส่ ง เสริ ม อาช ผู้ สู ง อายุ ดยร่วมมือกับรพ.สต.และอบต. จัดกิจกรรมทีส่ ร้�งเสริมสุขภ�พก�ย สุขภ�พจิต และสังคมสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย และสนับสนุน อ�ส�สมัครจิตอ�ส�ในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ


ครงการสือ ืนบ้านเ ือสุข าว เ ก ล เยาวชน ดย ร่วมมือกับ รงเรียนบ้�น พนง�ม และ รงเรียนในเขตตำ�บล พน ง�ม เพื่อให้เด็กและเย�วชนมีส่วนร่วมในก�รศกษ�วิเคร�ะห์สื่อ ภ�ยนอก สื่อภ�ยในชุมชน วิ ีวั นธรรม สื่อพื้นบ้�นของหมู่บ้�น หนองดินจี่ เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ คว�มตระหนัก งสื่อพื้น บ้�นที่สร้�งสรรค์ เพื่อสุขภ�วะที่ดีและมีจิตส�ธ�รณะ ครงการจักรยา รา เป็นก�รประยุกต์ก�รออกกำ�ลังก�ยกับ ก�รศกษ�ภูมิปั �ท้อง ิ่นเข้�ด้วยกัน ดยให้เด็กและเย�วชน มีส่วนร่วมในก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชนรอบ หนองทุ่งยั้งกว่� 00 ไร่ ดยก�รปันจักรย�นไปรอบหนองเพื่อ งคว�มมีอยู่และก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้น ครงการศูนย์เรยนรู้มหาวิชชาลัย ูมิป าชุมชนท้อง ิน ดยร่วมมือกับส �บันอ�ศรมศิลป ดยท�งวัดศรีทรงธรรมเป็น ศูนย์กล�งในก�รจัดกระบวนก�รก�รเรียนรู้ แก่นักศกษ�ระดับ ส�ข�วิช�ผู้ประกอบก�รสังคม สังกัดมห�วิชช�ลัยอุดรธ�นี ครงการสือเผย ผ่ ร ุท ศาสนา ผ่�นสื่อต่�ง อ�ทิ วิทยุ เชียลมีเดียต่�ง ดยเ พ�ะอย่�งยิง่ ทีวดี จิ ติ อลช่อง ร�ยก�ร คนดีศรีอุดร ศรทรง รรมมูลนิ ิ วัดศรีทรงธรรมจัดตั้งข้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมก�รศกษ� ก�รป ิบัติ ก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน� และ ชีวิตเศรษ กิจพอเพียง

ร่วมสร้างเส้นทางบุ

ท่�นใดมีจิตศรัทธ�ปร�ร น�จะสร้�งกุศลบ�รมีร่วมกับวัดศรี ทรงธรรมส�ม�ร บริจ�ค อนเงินเข้�ทำ�บุ กับท�งวัด ได้ในบั ชีช่อื “ÇÑ´ÈÃշç¸ÃÃÁ” นาคาร กส สาขาหนองหาน ปร เ ท ากออมทรั ย์ บั ช เลขท นาคารออมสิน สาขา ลา อุ รเมืองทองเจริ ศร ปร เ ท เผือเรยก บั ชเลขท นาคารกรุงเท สาขาบิก อุ ร าน ปร เ ทส สมทรั ย์ บั ชเลขท นาคารกรุงศร สาขาหนองบัว อุ ร าน ปร เ ทออมทรั ย์ บั ชเลขท หรือ ิ อ่ สอบ ามไ ท้ ร ร ครูสุ รรม ร อา ล ทรศั ท์ หนอง นิ จ

วั ศรทรง รรม UDONTHANI 159


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ว ว่างอา ม ว ว่างอา ม ตั้งอยู่ที่ 20 หมู่ 2 บ้�นนิคมหนองต� ตำ�บ นง�ม อำ�เ อ หนองห�น จังห ดั อุดรธ�นี สังกัดคณะสงฆ์มห�นิก�ย มีทด่ี นิ ตัง้ ดั เน้อที่ 11 ไร่ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ค ไ า ต น า เ นเ ้าอาวา ว 160


ËÅǧ¾‹ Í ·Ñ ¹ã¨à¹×é Í »Ù ¹ »˜œ ¹ ¾ÃлÃиҹã¹ÅÒ¹¸ÃÃÁ ขน�ดหน้�ตักกว้�ง 5 นิ้ว สูง 6 นิ้ว ¾ÃÐ¾Ø · ¸ÃÙ » »Ò§ª¹ÐÁÒà พระประธ�นใน บส ์ เป็ น พระพุทธรูปป�งม�รวิชัย เนื้อทองเหลือง ขน�ดหน้�ตักกว้�ง นิ้ว สูง 6 นิ้ว

¶ÒÇÃÇѵ¶ØÀÒÂã¹ÇÑ´

ศ�ล�ก�รเปรีย ไม้ ศ�ล�รับรอง �ติธรรม อุ บส กุ ิไม้ หอระ ัง ล

ËÇÁÊÌҧàÊŒ¹·Ò§ºØÞ

ปร วั ิวั สว่างอารม ์

วั สว่างอารม ์ÊÌҧ¢Öé¹à»š¹ÇÑ´àÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. 2482 ณ บริเวณทีเ่ ป็นป�ทบมีสตั ว์ป�อ�ศัยอยูเ่ ป็นจำ�นวนม�ก เช่น เสือ ลิง ค่�ง ชนี เป็นต้น มีช�วบ้�นจำ�นวนหน่งอพยพม�จ�กหล�ย จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ เป็นต้น ต่อม�ได้ ม�ตั้ง ิ่น �นอ�ศัยอยู่ และเมื่อเวล�ผ่�นไปก็ได้มีช�วบ้�นเพิ่ม ม�กข้น จงคิดตกลงกันสร้�งวัดข้น ดยตัง้ ชือ่ ว่� วัดสว่�งอ�รมณ์ เดิมมีเนื้อที่ ไร่ 2 ง�น ต่อม�ได้ขย�ยเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 ง�น รวมเนื้อที่วัดทั้งหมด ไร่ ก็ได้พั น�คว�มเจริ รุ่งเรือง ข้นต�มสมควร และได้รับพระร�ชท�นวิสุงค�มสีม� เมื่อวันที่ 0 มกร�คม พ.ศ. 25

วัดสว่�งอ�รมณ์ ขอเรียนเชิ ผูม้ จี ติ ศรัทธ�บริจ�คทุนทรัพย์ ในก�รพั น�วัด เพื่อเป็นก�รสืบส�นพระพุทธศ�สน�ให้เจริ รุ่งเรืองสืบไป ติดต่อสอบ �มได้ที่ พระครูไพศ�ล รัต นภ�ส เจ้�อ�ว�สวัด ทร 0 2 6

¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»·ÕèÇÑ´

ใช้เส้นท�งส�ย อุดร สกล ก.ม. บ้�นนิคมหนองต�ล จะเห็นประตูเข้�วัดอยู่ด้�น ้�ยมือ เข้�ไปประม�ณ 200 เมตร ¶Ö§ÇÑ´

ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìÀÒÂã¹ÇÑ´

¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª¨íÒÅͧà¹×éͻٹ»˜œ¹ ¾ÃлÃиҹã¹ÈÒÅÒ ก�รเปรีย ขน�ดหน้�ตักกว้�ง นิ้ว สูง นิ้ว สร้�งเมื่อ พ.ศ. 25 6

KANCHANABURI 161


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÊÌҧᢌ ÇÑ´ÊÌҧᢌ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 11 µíÒºÅ˹ͧËÒ¹ÍíÒàÀÍ˹ͧËÒ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ เปน ัดร� ร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ห่�งจ�กจังห ัดอุดรธ�นี 3 กม. มี ้นที่ ัด 21ไร่ ดยประม�ณ เปน ัดที่สะอ�ดส ยง�ม มี นป�เ ีย ชอุ่มที่ ัดดูแ อยู่ประม�ณ 100 ก ่�ไร่ ่งปจจุบันห�ดูได้ย�กยิ่ง เปรียบเสมอนเปนปอด องอำ�เ อหนองห�น ว นีมี ค อ ิ นท อา า ย ง เ นเ ้าอาวา แ ะดำ�รงตำ�แหน่งเปน เจ้�คณะอำ�เ อหนองห�น ธรรมยุต 162


ÇÑ ´ ÊÃŒ Ò §á¢Œ เ ป็ น วั ด ที่ สำ � คั วั ด หน่ ง ในประวั ติ ศ �สตร์ อันย�วน�นของอำ�เภอหนองห�นสร้�งม�ไม่น้อยกว่� 00 ป ได้ รั บ ก�รยกสภ�พจ�กวั ด ร้ � งเป็ น วั ด ที่ ู ก ต้ อ งตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 ธันว�คม 25 2 ที่ม�ของชื่อวัด สร้�ง คือ บ่อน้ำ�ในภ�ษ� อีส�น แข้ คือ จระเข้ เพร�ะพบว่�ในวัดมีบ่อน้ำ�ที่มีรูปปันจระเข้ เป็นหินอยูใ่ นบ่อ ง่ มีหลัก �นปร�ก ม�จน งทุกวันนี้ มีพระพุทธรูป ศักดิสิทธิ บร�ณคู่เมืองหนองห�น คือ หลวงพ่อพระเสริม วัดได้ รับประท�นพระบรมส�รีรกิ ธ�ตุจ�กสมเด็จพระ �ณสังวรสมเด็จ พระสัง ร�ช สกลมห�สัง ปริณ� เป็นส �นที่จัดง�นสำ�คั ท�ง พระพุทธศ�สน�ในอำ�เภอหนองห�นหล�ยครั้ง เช่น ง�น ลลอง พุทธชยันตี และง�น ว�ยดอกไม้จนั ทน์ เนือ่ งในพิธพี ระร�ชท�น เพลิงพระศพสมเด็จพระ �ณสังวรสมเด็จพระสัง ร�ช สกลมห� สัง ปริณ�ยก เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม 255 มีวิห�รสมเด็จองค์ ป มทรงเครื่องจักรพรรดิ ่งมีพุทธลักษณะที่งดง�มน่�สักก�ระ กร�บไหว้ ศรัทธ�สร้�ง ดยบมจ. สินทรัพย์ประกันภัย นำ� ดย ดร.สมนก คุณศศมณ ์ สงวนสิน และครอบครัวเกรียง รจน์กลุ

µíÒ¹Ò¹»ÃÐÇѵԾÃиҵØÊÌҧᢌ

มีผเู้ �่ ผูแ้ ก่เล่�สืบกันม�ว่�เมืองหนองห�นเป็นเมือง บร�ณ ณ มีพนื้ ทีเ่ ป็นรูปสีเ่ หลีย่ มมีคนู �้ำ ล้อมรอบ เจ้�เมืองหนองห�นมีลกู ส�วว คนหน่งมีรูปลักษณะงดง�มม�กชื่อว่�น�งเสริ งเสริม ได้ลงเล่นน้ำ�กับ น�งสนมและจมน้ำ�ห�ยไป ช�วบ้�นพบว่�มีจระเข้อยู่ในบริเวณ นัน้ เจ้�เมืองจงเข้�ใจว่�จระเข้ได้ �่ และกินลูกส�วไป จงมีคว�มม กรธได้พ�ช�วเมืองออกล่� �่ จระเข้ทกุ ตัวทีพ่ บ และได้ขดุ บ่อน้�ำ ไว้ ท �งทิ ศใต้ ข องเมื อ ง ปั นรู ป จระเข้ แ ละนำ � หมอผี ม �สะกด สะกด วิ �ณจระเข้ หล�ยปต่อม�เจ้�เมืองทร�บคว�มจริงว่�จระเข้ ไม่ได้ �่ กินลูกส�วของตน จงได้ท�ำ พิธปี ลดปล่อยวิ �ณจระเข้ ณจระเข้ และอธิษ �นต่อสิ่งศักดิสิทธิว่� ้�ได้ลูกส�วอี วอีกจะให้ชื่อเสริม เหมือนเดิม ต่อม�ไม่น�นภรรย�เจ้�เมืองก็ตั้งครรภ์ เมื่อคลอด ออกม�ก็ได้ธิด�สมคว�มปร�ร น� และสร้�งพระธ�ตุตุเพื่อบรรจุ พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ สร้�งพระพุทธรูปเพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลและเป็น อนุสรณ์ให้ระลก งพระธิด� ช�วเมืองทัง้ หล�ยจงได้เรียกข�นน�มม พระพุทธรูปว่� พระเสริม ต�มน�มของพระธิด�จวบจนปั จวบจนปัจจุบนั UDONTHANI 163


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

พระครูอุดรภ�วน�คุณ เป็นเจ้�อ�ว�ส วัดกุศลไพบูลย์ วัดหนองเม็ก

ย ว หนองเม

ว ไ ย ว หนองเม µÑ§é ÍÂÙº‹ ¹¶¹¹ÊÒÂ˹ͧàÁç¡ – ºŒÒ¹àªÕ§ µíÒºÅ˹ͧàÁç¡ อำ�เ อหนองห�น จังห ัดอุดรธ�นี มีเน้อที่ 32 ไร่ 30 ต�ร�ง � สังกัดคณะสงฆ์มห�นิก�ย นมี ค อ าวนาค เ นเ า้ อาวา 164


ปร วั ิวั กุศลไ บูลย์

วั กุศลไ บูลย์ ได้รบั บริจ�คทีด่ นิ เนือ้ ที่ 2 ไร่ 0 ต�ร�งว� จ�กน�ยยงค์ชัย ไตรเกียรติกุล ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธ�ในพระร�ช สิทธ�จ�รย์ วิ. หลวงปูทองใบ ปภสส ร แห่งวัดน�หลวง ตำ�บล คำ�ด้วง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี ่งในตอนแรกนั้นหลวง ปูทองใบได้สง่ พระภิกษุจ�กวัดน�หลวงม�พักจำ�พรรษ�เพือ่ พั น� ให้เหม�ะแก่ก�รเป็นที่พักสง ์ก่อน จ�กนั้นได้ก่อสร้�งเสน�สนะ และ �วรวัต ุ ต�มที่กรมศ�สน�ได้ไห้คว�มเห็นชอบ ในช่วงที่ พระครูอดุ รภ�วน�คุณดูแลส �นทีแ่ ห่งนี้ ง่ เป็นพระลูกศิษย์ของ หลวงปูทองใบรุน่ ทีส่ �ม ทีม่ �รับผิดชอบ จนเมือ่ วันที่ 20 เมษ�ยน พ.ศ. 2550 สำ�นักง�นพุทธศ�สน�แห่งช�ติได้ประก�ศตั้งน�มวัด ว่� “ÇѴ˹ͧàÁç¡”

เสนาสน ล ปูชนยวั ุสาคั

เพื่อให้ส �นที่แห่งนี้เหม�ะแก่ก�รป ิบัติธรรมต�มแนวท�ง ของวัดน�หลวง และวัดแห่งนี้เป็นสำ�นักป ิบัติธรรมประจำ� จังหวัดอุดรธ�นีแห่งหน่ง จงได้เน้นพั น�ส �นที่ของวัดให้เป็น ธรรมช�ติดว้ ยก�รปลูกต้นไม้ให้รม่ รืน่ เพื่อสร้�งให้เป็นวัดอุทย�น แห่งคว�มสุข ให้ผคู้ นทีเ่ ข้�ม�มีคว�มสุขเห็นต้นไม้ เห็นป้�ยธรรมะ กร�บพระ นั่งสม�ธิ ฟังธรรม เน้นธรรมช�ติ ส่วนสิ่งปลูกสร้�ง สำ�คั ที่กำ�ลังก่อสร้�งอยู่ในขณะนี้ คือ ศ�ล�อุ บส มีจุดเด่นอยู่ ทีส่ �ม�ร บรรจุผเู้ ข้�ป บิ ตั ธิ รรมได้นบั พันคน ดยใช้ประ ยชน์ได้ ทั้งกิจของสง ์ และส�ม�ร รองรับก�รประชุมอบรมธรรมะของ �ติ ยมทั่วไป มีองค์พระประธ�นป�งม หส เป็นพระพุทธรูป หินแกะสลักสีดำ� หน้�ตัก 0 นิ้ว

พุทธศ�สนิกชนจำ�นวนม�กได้เข้�วัดทำ�บุ และป ิบัติธรรม ทุกวันพระ และจะมีก�รแสดงธรรมเทศน�ทุกวันพระ ก�รแสดง ธรรมนั้น นอกจ�กพระครูอุดรภ�วน�คุณเจ้�อ�ว�สจะเป็นองค์ แสดงธรรมแล้ว ยังมีส�มเณรเป็นผู้แสดงธรรมด้วย จงเป็นที่น่� สนใจของผู้ม�ฟังเป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะส�มเณรแต่ละรูปก็จะมีมุข ตลกที่แตกต่�งกันไม่ ้ำ�กัน จงทำ�ให้ผู้มี อก�สได้รับฟังเกิดคว�ม ศรัทธ�ในก�รแสดงธรรมของส�มเณรวัดกุศลไพบูลย์เป็นอย่�งยิง่ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 2 วัดหนองเม็ก หรือวัดกุศลไพบูลย์มกี �รเผยแพร่ ศ�สน�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ป 25 ม� งปัจจุบัน คือ ครงก�ร บรรพช�ภ�ค ดูร้อน และธุดงค์ไปต�มหมู่บ้�นตำ�บล อำ�เภอต่�ง ทัง้ ในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัด ง่ เป็นกิจกรรมที่ กคว�ม อดทนในก�รเดินธุดงค์ กก�รเทศน�ของลูกส�มเณรต�มหมูบ่ �้ น ที่ผ่�น เนื่องจ�กก�รเดินธุดงค์ พอ งช่วงเย็นและกล�งคืนจะ พักต�มวัดในหมู่บ้�นที่เดินธุดงค์ผ่�น ผู้ให ่บ้�นหรือผู้นำ�ชุมชน แต่ละหมู่บ้�น ก็จะประช�สัมพันธ์คนในหมู่บ้�นในชุมชน ออก ม�ที่วัดเพื่อฟังก�รแสดงธรรมของพระคุณเจ้�และลูกส�มเณร แต่ละปจะธุดงค์ผ�่ นหมูบ่ �้ นและวัดต่�ง ง 0 5 วัดในเขต จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธ�นี จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองค�ย จังหวัดบงก� ประกอบด้วย อำ�เภอ คือ อำ�เภอหนองห�น บ้�นดุง ศรีธ�ตุ ทุ่ง น ไชว�น กู่แก้ว พิบูลย์รักษ์ พนพิสัย บ้�นม่วง อ�ก�สอำ�นวย วังส�มหมอ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 3 คือวัดได้ท�ำ หนังสือเพือ่ ขอแสดงธรรมในส �น ศกษ� ่งเป็นกิจกรรมที่ทำ�ต่อเนื่องม�เป็นเวล� 5 ป ตั้งแต่ป 255 ดยอ�ศัย รงเรียนมัธยมศกษ�ที่อยู่ในเขตใกล้เคียงกับวัด เป็นเป้�หม�ยในก�รออกแสดงพระธรรมเทศน� ทำ�ให้วัดหนอง เม็กได้รับคว�มศรัทธ�และรับบริก�รจ�กชุมชนทั้งในเขตชุมชนที่ วัดตั้งอยู่และชุมชนใกล้เคียง ร่วมเส้นทางบุ พุทธศ�สนิกชนท่�นใดสนใจเยี่ยมชมวัด หรือมีจิตศรัทธ� ร่วมสร้�งเส้นท�งบุ ส�ม�ร บริจ�คทรัพย์ได้ที่ บั ชี ธกส. ส�ข�หนองห�น 0 505 2 5 0 หรือติดต่อได้ที่เจ้�อ�ว�ส พระครูอุดรภ�วน�คุณ วิ. ทรศัพท์ 0 2 6

¡Ô¨¡ÃÃÁ´Õà´‹¹

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1 พระครูอดุ รภ�วน�คุณ เจ้�อ�ว�สวัดหนองเม็ก หรือวัดกุศลไพบูลย์ ได้นำ�แนวท�งก�รพั น�วัด พร้อมพั น� คุณภ�พคนด้วยก�รป ิบัติธรรม จงมีส �นศกษ� ส่วนร�ชก�ร หน่วยง�นต่�ง ม�ป ิบัติธรรมที่วัดอยู่เป็นประจำ�ปละ 5 0 รุ่น จนได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดสำ�นักป ิบัติธรรมดีเด่นประจำ� จังหวัดอุดรธ�นี ป 2555 และเป็นวัดตัวอย่�งของชุมชนในด้�น ก�รพั น� UDONTHANI 165


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ËÅǧ»Ù†Á¹ÙÞ ¨Ñ¹·ÊÒâà เป็นเจ้�อ�ว�ส วัดสว่�งแสงจันทร์

ว ว่าง ง นท ว ว่าง ง นท µÑé§ÍÂÙ‹·Õ躌ҹ˹ͧÅÒ´ ËÁÙ‹·Õè 9 µíÒºÅ˹ͧáÁç¡ ÍíÒàÀÍ˹ͧËÒ¹ จังห ัดอุดรธ�นี สังกัดคณะสงฆ์มห�นิก�ย ที่ดินตั้ง ัดมีเน้อที่ ไร่ ต�ม น.ส.3 นมี ค ิ ิ น ท มค ห ือ ห วง มน นท า เ นเ ้าอาวา 166


¡Òá‹ÍµÑé§áÅÐÅíҴѺ਌ÒÍÒÇÒÊ

วัดสว่�งแสงจันทร์ สร้�งเมื่อป พ.ศ. 2 ช�วบ้�นเรียก ว่� วัดใน จ�กหลัก �นที่เคยบอกกล่�วกันม� มีเจ้�อ�ว�สคือ รูปที่ หลวงปูบุ มี รูปที่ 2 พระพี ปั เว ร รูปที่ พระต่ำ� อ�นน ท รูปที่ อ้ม สิริจน ท รูปที่ 5 พระคำ�เมือง สุว จ รูปที่ 6 พระอธิก�รสัม ทธิ ปภ�ก ร รูปที่ พระอธิก�รสมดี สิริสุนท ร และปัจจุบนั มี พระครูสริ จิ นั ทปมคุณ หรือ หลวงปูมนู จันทส� ร ป.ธ.5 น.ธ.เอก ได้รับใบตร�ตั้งเป็นเจ้�อ�ว�ส ตั้งแต่วันที่ 2 พ ศจิก�ยน พ.ศ. 25 จน งปัจจุบัน

ความสาคั ของวั สว่าง สงจันทร์

หลวงปูมนู จันทส� ร มีศษิ ย�นุศษิ ย์ให้คว�มเค�รพนับ อื เป็นจำ�นวนม�ก เรียกว่�เป็นพระเกจิที่มีพุทธคุณในก�รปกป้อง คุ้มครองภัยแก่ผู้ที่มีวัต ุมงคลของท่�นประจำ�ก�ย อีกทั้งท่�นยัง เป็นพระนักพั น�ตัวอย่�งของพระสง ์ในอำ�เภอหนองห�นรูป หน่ง ที่มีก�รก่อสร้�งวัดอย่�ง �วร เช่น สร้�งพระอุ บส ศ�ล� ก�รเปรีย กำ�แพงรอบวัด กำ�แพงแก้วรอบพระอุ บส เทล�น คอนกรีตภ�ยในบริเวณล�นวัด ขณะนีก้ �ำ ลังดำ�เนินก�รสร้�งพระ มห�ธ�ตุเจดีย์ชินศรีมิ่งมงคล จ�กงบประม�ณในก�รก่อสร้�ง 56 60 บ�ท แต่ยังข�ดปัจจัยอีกจำ�นวนม�ก นอกจ�กนี้ยังมีกิจกรรมของวัดคือ ก�รส่งเสริมและสืบส�น ประเพณีทอดเทียนเข้�พรรษ�ทุกป ก�รจัดสวดมนต์ข้�มป และ วัดได้จัดง�นวันสำ�คั ต�มประเพณีตลอดม�

เสนาสน ล สิงศัก ิสิท ิ

วัดสว่�งแสงจันทร์ ได้รบั พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุจ�กสมเด็จพระ มห�รัชมังคล�จ�รย์ ผู้ป ิบัติหนน้�ที่สมเด็จพระสัง ร�ช มอบ พระบรมส�รีริกธ�ตุ พระองค์บรรจุที่พระมห�เจดีย์ชินศรีมิ่ง มงคล และได้รับจ�กหลวงปูข�ว พุทธรักขิ ต นำ�ม�จ�กประเทศ ศรีลังก� พระอ�จ�รย์สมควร จกกธม ม นำ�ม�จ�ก 5 ประเทศ ด้วยกัน เพือ่ ให้พทุ ธศ�สนิกชนทัว่ ไปได้กร�บไหว้เพือ่ เป็นสิรมิ งคล วัดสว่�งแสงจันทร์ นับเป็นวัดที่มีคว�มสำ�คั ยิ่ง และเป็น ศูนย์รวมจิตใจของประช�ชนทัว่ ไป สมควรเป็นส �นทีท่ ไี่ ด้รบั ก�ร อนุรักษ์และทำ�นุบำ�รุงให้เป็นแหล่งศกษ�ห�คว�มรู้ในเรื่องเกี่ยว กับศ�สน� ประเพณี และศิลปวั นธรรม

ร่วมสร้างเส้นทางบุ

ส�ธุ ช นท่ � นใดสนใจม�สั ก ก�ระสิ่ ง ศั ก ดิ สิ ท ธิ กร�บไหว้ พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ ไหว้พระมห�เจดียช์ นิ ศรีมงิ่ มงคล ง่ มีส�ธุชน ม�ขอพรบนบ�นขอ ชคล�ภเป็นประจำ�ไม่เคยข�ด ส�ม�ร เดิน ท�งม�ที่วัดสว่�งแสงจันทร์ ดยใช้เส้นท�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี ระยะท�ง 2 กิ ลเมตร ติดกับพิพธิ ภัณ ส์ �นแห่งช�ติบ�้ นเชียง ระยะท�ง กิ ลเมตร หรือผู้มีจิตศรัทธ�ท่�นใดประสงค์จะร่วมสร้�งเส้นท�งบุ ร่วมสร้�งพระมห�เจดียช์ นิ ศรีมงิ่ มงคล ผ่�นท�งธน�ค�รกรุงเทพ บั ชีออมทรัพย์ วัดสว่�งแสงจันทร์ เทส ก้ ลตัส ส�ข�หนองห�น เลขที่ บั ชี 2 0 06 หรื อ สอบ �มเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ คุณครูกิตปกรณ์ พ่มกุล ทร 0 0 0 0 หรือ . ac oo .com วัดสว่�งแสงจันทร์ บ้�นหนองล�ด หรือ mai it 052 gmai .com UDONTHANI 167


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ใน»†ÒºŒง Ò¹ÈÒÅÒ าช ม ÇÑ´»†ÒºŒÒ¹ÈÒÅÒ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 1 ºŒÒ¹ÈÒÅÒ ËÁÙ‹·Õè 7 µíÒºÅâ¾¹§ÒÁ ÍíÒàÀÍ˹ͧËÒ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ÁÕ¾×é¹·Õè¢Í§ÇÑ´·Ñé§ËÁ´ÃÇÁÊÃйéíÒ˹ŒÒËÅѧ »ÃÐÁÒ³ 139 äË »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ชา อ ิ เ นเ า้ อาวา ว â´Â ÊÁà´ç¨¾ÃÐÞÒ³ÊѧÇà ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѧ¦ÃÒª Ê¡ÅÁËÒÊѧ¦»ÃÔ¹Ò¡ ·Ã§ÃѺÇÑ´»†ÒºŒÒ¹ÈÒÅÒänj㹾ÃÐÊѧ¦ÃÒªÙ»¶ÑÁ»Š 168


»ÃÐÇѵÔÇÑ´»†ÒºŒÒ¹ÈÒÅÒ

ÇÑ´»†ÒºŒÒ¹ÈÒÅÒ àÃÔèÁ¡‹ÍµÑé§ÇÑ´¢Öé¹àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2542 â´Â คณะศรัทธ� �ติ ยมได้อ�ร�ธน�นิมนต์ พระอ�จ�รย์บั ช� อภิปั ม�เป็นเจ้�อ�ว�ส เมือ่ ปล�ยป พ.ศ. 25 คณะศัรทธ� �ติ ยมช�วบ้�นศ�ล� และช�วเมืองอุดรธ�นี พร้อมด้วยพระ อ�จ�รย์บั ช� อภิปั เจ้�อ�ว�ส ได้มีดำ�ริร่วมกันที่จะนิมนต์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ องค์หลวงต�มห�บัว �ณสัมปัน น เพือ่ ม�รับผ้�ป�ข้�วเปลือกช่วยช�ติ ณ วัดป�บ้�นศ�ล� จงได้รว่ ม กันเดินท�งไปยังวัดป�บ้�นต�ด ่งหลวงต�มห�บัวท่�นเมตต�รับ กิจนิมนต์ในคร�วนั้น ได้เดินท�งม�รับผ้�ป�ข้�วเปลือกช่วยช�ติ และได้แสดงธรรมเทศน�หน่งกัณ ์

เห ุการ ์สาคั ล การวั บูร วั

ปล�ยป พ.ศ. 25 เนื่องจ�กศ�ล�ก�รเปรีย หลังเก่� ่ง มีขน�ดเล็กที่ใช้ง�นอยู่นั้น เริ่มชำ�รุดทรุด ทรม และพื้นที่ไม่เพียง พอในก�รใช้ง�นกิจกรรมต่�ง ได้ จงเห็นพ้องต้องกันว่� ควรจะ มีก�รสร้�งศ�ล�ก�รเปรีย หลังใหม่ให้มนั่ คง �วร และให้มพี นื้ ที่ เพียงพอในก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งพระพุทธศ�สน�ของวัด ตัง้ แต่ ป พ.ศ. 25 จน งป พ.ศ. 255 จนก่อสร้�งศ�ล�ก�รเปรีย แล้วเสร็จ ในวันที่ พ ษภ�คม พ.ศ. 25 ได้เริม่ ดำ�เนินง�นก่อสร้�ง องค์พระเจดียพ์ ทุ ธนิมติ เพือ่ ประดิษ �นพระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ และ พระพุทธรูปต่�ง จ�กทั่วทุกส�รทิศ เพื่อเป็นที่สักก�รบูช�แก่ พุทธศ�สนิกชนทั้งหล�ย ในก�รนี้องค์สมเด็จพระสัง ร�ช สกล มห�สัง ปริน�ยก ได้เมตต�ประท�นพระบรมส�รีริกธ�ตุ พร้อม ทั้งพระพุทธรูปบูช�จำ�นวน องค์ เพื่อนำ�ม�ประดิษ �น ณ ส่วนยอดขององค์พระเจดีย์ด้วย พ.ศ. 2550 พระปลัดบั ช� อภิป ได้มีดำ�ริที่จะสร้�ง พระพุทธรูปปูนปันขน�ดให ่ไว้เพื่อสักก�รบูช� ดยสร้�งจำ�ลอง จ�กพระพุทธรูปสำ�ริดเก่�แก่อ�ยุหล�ยร้อยป ง่ ประดิษ �นอยูท่ ี่ วัดท่�ครกเรือ อ.ท่�บ่อ จ.หนองค�ย ่งมีชื่อเรียกว่� หลวงพ่อ ทองแสน ขน�ดหน้�ตัก .5 เมตร คว�มสูงจ�ก �น งปล�ย

ยอดรัศมี เมตร ดย ว�ยชื่อต�มน�มเดิมของพระพุทธรูป สำ�ริดต้นแบบว่� หลวงพ่อพระเจ้�ทองแสน ดยใช้เวล�ในก�ร ก่อสร้�ง 6 เดือน ในเวล�ต่อม�ได้มกี �รปันรูปปันองค์พระ มคคัล ล� และ พระส�รีบตุ ร ประดิษ �นไว้ทตี่ �ำ แหน่งด้�น �้ ยและด้�ย ขว� เยือ้ งม�ท�งด้�นหน้�ขององค์พระพุทธรูปหลวงพ่อทองแสน เพื่อ ว�ยเป็นพระบูช� จนกระทั่งแล้วเสร็จในป พ.ศ. 255 ในป พ.ศ. 2552 พระปลัดบั ช� อภิป ได้เดินท�งไป ประเทศอินเดีย ได้กร�บนมัสก�รส �นทีเ่ สด็จดับขันธ์ปรินพิ พ�น ขององค์สมเด็จพระสัมม�พระพุทธเจ้� และได้กร�บนมัสก�ร พระพุทธรูปหินเก่�แก่ป�งปรินิพพ�นในส �นที่นั้น จงเกิดคว�ม เลือ่ มใสศรัทธ�ทีจ่ ะสร้�งพระพุทธรูปป�งปรินพิ พ�นไว้ ณ วัดป� บ้�นศ�ล� เพื่อเป็นที่สักก�รบูช�ของพุทธศ�สนิกชน ดยเริ่มต้น ก่อสร้�งเมื่อป พ.ศ. 2552 องค์พระมีคว�มย�วตั้งแต่พระเศียร งพระบ�ท 2 เมตร คว�มสูงตั้งแต่ �น งส่วนบนสุด เมตร แล้วเสร็จเมือ่ ป พ.ศ. 255 ต่อม�ได้มกี �รปันรูปพระอ�นนท์กอ่ น พระสัมม�สัมพุทธเจ้�จะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินพิ พ�น ไว้เยือ้ งออก ม�บริเวณด้�นพระบ�ทขององค์พระพุทธรูปด้วย ในป พ.ศ. 25 ได้มี ยมนำ�พระพุทธรูปทรงเครื่องสำ�ริด บร�ณม� ว�ยแก่พระปลัดบั ช� อภิปั ขน�ดหน้�ตักกว้�ง ประม�ณ 60 ม. คว�มสูงของพระจ�ก �น งปล�ยพระเศียร สูง 20 ม. จงได้สร้�งวิห�รไว้ประดิษ �นแก่องค์พระพุทธรูปดัง กล่�ว ในวันที่ มิ ุน�ยน พ.ศ. 255 ได้เริ่มทำ�ก�รลง �นร�ก เพื่อเริ่มทำ�ก�รก่อสร้�งพระวิห�ร ดยก�รออกแบบอ้�งอิงศิลปะ จ�กพระวิห�รวัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบ�ง ประเทศล�ว ง่ เป็นศิลปะผสมของล้�นน�และล�วเหนือ ในวันที่ พ ษภ�คม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระ �ณสังวร สมเด็จพระสัง ร�ช สกลมห�สัง ปริน�ยก ได้ประท�นเมตต� ทรงรับวัดป�บ้�นศ�ล�ไว้ในพระสัง ร�ชูป ัมป และทรง ว�ย น�มแด่เจดีย์ ณ วัดป�บ้�นศ�ล�ว่� พระบรมศ�ล�เจดีย์ พร้อม กันนี้ได้เมตต�ประท�นอนุ �ตพระน�มย่อ สส ประดิษ �น หน้�บันพระวิห�รที่กำ�ลังก่อสร้�งในคร�วเดียวกันนี้ UDONTHANI 169


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÊѹµÔǹÒÃÒÁ ÇÑ´ÊѹµÔǹÒÃÒÁ สำ�นักปฏิบตั ธิ รรมประจำ�อุดรธ�นี แห่งที่ 7 สังกัดคณะสงฆ์มห�นิก�ย ตัง้ อยู่ บ้�นดงไร่ หมู่ 11 ต. บ้�นเชียง อ. หนองห�น จ. อุดรธ�นี 41320 »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ ¾ÃÐÁËÒºÒ§à¢Áҹѹⷠ(´Ã.) ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ ปร วั ิความเป็นมา

ÇÑ´ÊѹµÔǹÒÃÒÁ ÊÌҧ¢Öé¹àÁ×èÍ »‚¾.È. 2485 ä´ŒÃѺ¡ÒèѴµÑé§ à»š¹Êíҹѡ»¯ÔºµÑ ¸Ô ÃÃÁ áË‹§·Õè 7 »ÃШíҨѧËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ àÁ×Íè ¾.È. 25 บริเวณสำ�นักป บิ ตั ธิ รรมแห่งนีม้ คี ว�มสงบ ร่มรืน่ สวยง�ม และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสบ�ย ห่�งจ�กชุมชน กิ ลเมตร มีทะเบียนวัด กู ต้องต�มก มห�เ รสม�คม บนพืน้ ทีจ่ �ำ นวน 50 ไร่ อยู่ท�งทิศเหนือของหมู่บ้�นเชียง ตำ�บลบ้�นเชียง เป็นป�ไม้ ธรรมช�ติ 000 ไร่ เป็นหนองน้�ำ 00 ไร่ เป็นส �นทีป่ ลูกสร้�ง เสน�สนะ และล�นอเนกประสงค์ 0 ไร่ มีน้ำ�ใช้สะดวกสบ�ย ตลอดป ใช้ไฟฟ้� ก�รสั จรไปม�มี นนล�ดย�ง งวัด ด้�นหน้� ล้อมด้วยกำ�แพงคอนกรีต รอบข้�งอีกส�มทิศล้อมด้วยลวดหน�ม เส้น เส�ปูนคอนกรีตเสริมเหล็กมีสัตว์ป�ต�มธรรมช�ติ เมื่อหล�ย 0 ปก่อน ป พ.ศ. 252 ข้�พระเจ้� พระครู พิศ�ลธรรมภ�ณี และพระมห�บ�ง เขม�นน ท ดร. ได้เดินท�ง 170

ไปนมัสก�รพุทธปูชนียส �นในประเทศอินเดีย และเนป�ล เป็น เวล� 0 กว่�วัน ได้ไปชมวัดดอกบัว ของ ศ�สน�บ�ไ ที่อยู่ในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย หลังจ�กได้ชมวัดดอกบัวของศ�สน�บ�ไ แล้ว มีคว�มเกี่ยวข้อง กับชีวติ ของพระพุทธเจ้�ตัง้ แต่ประสูตเิ ลยทีเดียว เมือ่ พระพุทธเจ้� ประสูติก็มีดอกบัวม�รองรับ เวล�เดินไป ก้�ว เปล่งอ�สภิ ว�จ�ก็มีดอกบัว ดอก ออกม�รองรับ พระพุทธเจ้�จะตัดสิน พระทัยในก�รแสดงธรรม ก็ทรงเป็นอุปนิสัยของสัตว์หรือบุคคล เหมือนดอกบัว เหล่� ดอกบัวเป็นสั ลักษณ์แห่งปั �ของ พระพุทธเจ้� แม้ดอกบัวจะเกิดใน คลนตมแต่ก็ไม่แปดเปอน คลนตม ส�ม�ร ผล่ข้นพ้นน้ำ�ม� ส่งกลิ่นหอม ควรแก่ก�รนำ� ม�สักก�รบูช� และแสดงให้เห็นธรรมช�ติแห่งปั �คว�มเป็น พุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบ�น ย่อมเกิดข้นได้ในชีวิตของมนุษย์ ทุกคน เพือ่ ให้อุ บส กล�งน้�ำ รูปดอกบัว ได้


พระมห�บ�งเขม�นัน ท ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ เป็นส �นทีใ่ นก�รกระทำ�สัง กรรมของพระภิกษุสง ์ และบำ�เพ็ บุ กุศลของพุทธศ�สนิกชนตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นก�ร เผยแพร่พระพุทธศ�สน� และดำ�รงไว้เป็นมรดกท�งธรรมของ ศ�สน�พุทธ ควบคู่กับมรดก ลกบ้�นเชียงสืบไป วัดสันติวน�ร�ม จงเห็นควรจัดทำ� ครงก�รปรับปรุง อ่ มแ มอุ บส กล�งน้ำ�รูปดอกบัว กุ ิที่รับรองสง ์และเสน�สนะ ดยพั น�ปรัง ปรุงอุ บส กล�งน้ำ�รูปดอกบัว ปรับปรุงกุ ิที่ รับรองสง ์ และ ุ้มประตูท�งเข้�ด้�นหน้�วัด เพื่อของบประม�ณ ในก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งและผูเ้ ชีย่ วช� ในก�รดำ�เนินก�รควบคุม ¡Òá‹ÍÊÌҧ¨Ò¡Êíҹѡ§Ò¹¾Ãоط¸ÈÒʹÒ

ปร วั ิความเป็นมาของอุ บส กลางนารูป อกบัว

เมื่อหล�ยสิบปก่อน ข้�พเจ้�และพระอ�จ�รย์ ดร.มห�บ�ง เขม�นน ท ได้นำ�คณะจ�ริกแสวงบุ ในประเทศอินเดีย 0 กว่� วัน แล้วกลับท�งเดลลี เมืองหลวงอินเดีย ดยได้ไปแวะชมส �นที่ แสดงมห�สติปั �นสูตร แล้วไปชมวัดดอกบัว ของศ�สน�บ�ไ ่งอยู่ไม่ห่�งกันเท่�ไหร่ ขณะที่เดินชมอยู่นั้น พระอ�จ�รย์ ดร.มห�บ�ง ได้ปร�รภข้นว่�พวกนี้เข�เอ�สั ลักษณ์ ของพระพุทธเจ้�ของพระพุทธศ�สน�ม�ทำ�เป็น บส ์ เพื่อกลืน พุทธ และดงดูดช�วพุทธให้เข้�ม�นับ ือศ�สน�ของเข� แบบนี้มัน ต้องเอ�คืนม�เป็นของช�วพุทธให้ได้ คำ�พูดแบบเปรย ทำ�นอง บ่นและปร�รภนี้แหละ ทำ�ให้ข้�พเจ้�คิดข้นทันทีว่� แบบนี้ต้อง เอ�คืนให้ได้ เพร�ะดอกบัวเป็นสั ลักษณ์ของพระพุทธศ�สน� พระพุทธเจ้�ประสูติออกม�ก็มีดอกบัวม�รองรับ เวล�เดินไปเจ็ด ก้�วเปล่งอ�สภิว�จ� ก็มีดอกบัวเจ็ดดอกออกม�รองรับ ด้วยเหตุนี้ เวล�พระพุทธเจ้�จะตัดสินพระทัยแสดงธรรม ก็ทรงเป็นอุปนิสัย ของสัตว์เหมือนดอกบัว เหล่� เวล�ช�วพุทธไหว้พระสักก�ร บูช�ส �นที่สำ�คั ในท�งพระพุทธศ�สน� ก็ใช้ดอกบัวเป็นเครื่อง บูช�เพร�ะ ือว่�เป็นสั ลักษณ์ของพุทธศ�สน� เมื่อคิดได้ดังนี้ จงรีบ �่ ยภ�พทุกแง่ทุกมุมของ บส ร์ ูปดอกบัว เพร�ะของเข�ให ม่ �ก บรรจุคนได้ประม�ณหน่งพันคน เป็นอ�ค�ร ขน�ดให ่ ตม ห �ร สร้�งหมดหล�ยร้อยล้�น ดูข�้ งนอกสวยม�ก

แต่ข�้ งในไม่คอ่ ยสวย เป็น ครงสร้�งคอนกรีตหย�บ ไม่สวยง�ม เหมือนด้�นนอก เร�จงย่อส่วนม�จ�กบรรจุคนได้เป็นพันคน ก็ให้ เหลือเพียงร้อยคน จะทำ�ให้สวยทั้งข้�งนอกและข้�งใน ด้�นนอก ติดหินอ่อนสีข�วสั่งจ�กต่�งประเทศ สวยกว่�หินที่อินเดีย ส่วน ภ�ยในจะมีเพด�นทำ�เป็นรูปธรรมจักร ขน�ดให ม่ ลี วดล�ยสีทอง ่งของเข�จะไม่มี ้�เพด�นปล่อยไว้ ล่ง เลยไม่สวย นอกจ�ก นั้นของเร�ประดับด้วย คมไฟหล�กชนิดสวยง�ม �ผนังด้�นใน เป็นภ�พเขียนพุทธประวัติ ที่สวยง�มแปลต�ไม่เหมือนที่เร�เคย เห็น มีประตูแปดช่องติดกระจกหล�กสี มีลวดล�ยสวยง�ม พระประธ�นในอุ บส เป็นพระแบบส�รน� จ�กอินเดีย ป�งแสดงป มเทศน�ที่สวยที่สุดใน ลก ที่จำ�ลองม�แกะสลัก ด้วยหินอ่อนสีข�วหยก บรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุด้�นหลังองค์ พระจำ�นวน 2 5 องค์ ด้�นนอกรอบพระอุ บส ประดับด้วย ต้นเส�ไฟ คม ต้น สะพ�นท�งเข้� คู่ 6 ต้น รั้วเป็นร�ว กั้นลูกกรง สะพ�นก็ดี รอบพระอุ บส ์ก็ดี ทำ�ด้วยสเตนเลสทั้ง สิ้น ริมน้ำ�รอบ �นพระอุ บส จำ�นวน ใบ แกะสลักด้วยหิน ศิล�แลงเป็นรูปธรรมจักรทั้งสิ้น ท�งเข้�พระอุ บส หัวสะพ�น ทั้งสองข้�งมีสวนหย่อมไม้ดัด และปักเส�หินพระเจ้�อ ศกขน�ด เมตร สองต้น เป็นรูปสิงห์ ทิศ ทั้งนี้เพื่อให้พระอุ บส นี้มี คว�มหม�ยในท�งพุทธศ�สน� คือ . รูปดอกบัวเป็นสั ลักษณ์ของก�รประสูติ ของพระพุทธเจ้� พระองค์ทรงประสูติม�ดำ�เนินไปได้เจ็ดก้�ว มีดอกบัวรองรับ พระบ�ททั้งเจ็ดดอก 2. ดอกบัวเป็นสั ลักษณ์แห่งปั �ของพระสัมม�สัมพุทธ เจ้� แม้ดอกบัวจะเกิดใน คลนตมก็ไม่เปรอะเปอน คลนตม ยัง ส�ม�ร ผล่ข้นม�เหนือน้ำ� ส่งกลิ่นหอมระรื่น ควรแก่ก�รนำ� ม�สักก�รบูช� ันใด ธรรมช�ติแห่งปั � คว�มเป็นพุทธะ คือ คว�มเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบ�น ย่อมเกิดข้นได้ในชีวิตของมนุษย์ ทุกรูปทุกน�ม . ภ�พด้�นเป็นรูปธรรมจักร ขน�ดให ่ ี่ หม�ย ง พธิปักขิยธรรม ประก�ร อันเป็นธรรมให้ผู้ป ิบัติต�ม UDONTHANI 171


งคว�มตรัสรู้ เห็นแจ้งรู้จริงในธรรม . ภ�พพุทธประวัติที่สวยง�มแปลกต� ไม่เหมือนที่เร�เห็น กันอยูท่ วั่ ไป เพร�ะเอ�ตัวอย่�งม�จ�กพระอุ บส ทีว่ ดั ไทยน� ลันท�ประเทศอินเดีย 5. พระประธ�นในอุ บส แกะสลักจ�กหินอ่อนสีข�ว นำ� ม�จ�กเมืองมัณ เลประเทศพม่� แกะเป็นรูปพระป�งแสดง ป มเทศน� จำ�ลองจ�กพิพิธภัณ ์ ส�รน� เมืองพ�ร�ณสี ประเทศอินเดีย และบรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุด้�นหลังองค์พระ 2 5 องค์ 6. ใบเสม�ธรรมจักร ใบ หม�ย ง อริยมรรคมีองค์แปด ประก�ร มีสัมม�ทิ ิ เป็นต้น . เส� คมไฟ ต้น หม�ย ง ธรรมที่เป็นมงคล ประก�ร ในมงคลสูตร . ดอกวัง กอ น้ำ�พุ หัว ก็หม�ย ง ธรรมะที่เป็น มงคล ประก�รทั้งสิ้น . เส�หินพระเจ้�อ ศก ท�งเข้�สะพ�น 2 ต้น เป็นรูปสิงห์ หัว หม�ย งพระพุทธเจ้�เป็นสิงห์ทั้ง ทิศ คือ เป็นครูของ เทวด� มนุษย์ อินทร์ พรหม ยักษ์ เป็นต้น พระอุ บส รูปดอกบัว จงแตกต่�งจ�กอุ บส ทัว่ ไป และ มีหน่งเดียวในพระพุทธศ�สน� หน่งเดียวในสย�ม หรือหน่งเดียว ใน ลกก็ว่�ได้

กิจกรรมสาคั ของวั

วั สัน ิวนาราม ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริม ก�ร ือศีล และ »¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ ´Ñ§¹Õé . จัดให้มีก�รเข้�ปริว�สกรรม แก่พระภิกษุ ระหว่�ง วันที่ 0 20 มกร�คม ของทุก ป 2. จัดให้มีก�รป ิบัติธรรมในช่วงง�นเทศก�ลป ิบัติธรรม ระหว่�งวันที่ 0 20 มกร�คม ของทุก ป 172

. จัดให้มกี �รรับสมัครพระภิกษุ เข้�อบรมป บิ ตั ธิ รรมเป็นพระ ธรรมท�ย�ท หลักสูตร เดือน คือ หลักป ิบัติ เดือน หลัก วิช�ก�ร 2 เดือน ทุก ป . จัดให้มีก�รป ิบัติธรรม วันรำ�ลกบูรพ�จ�รย์ ในช่วงเดือน พ ษภ�คม 6 พ ษภ�คม ทุก ป 5. มีก�รให้คว�มสะดวก สงเคร�ะห์แก่อุบ�สก อุบ�สิก� ผู้เข้�ม�ป ิบัติธรรมเป็นประจำ�ตลอดป 6. มีก�รให้คว�มอนุเคร�ะห์ แก่อุบ�สก อุบ�สิก� ที่เข้�บวช ือศีล และป ิบัติธรรม เป็นครั้งคร�ว ครั้งละ วันบ้�ง 0 วัน บ้�ง เดือนบ้�ง เป็นประจำ�ตลอดป . ได้มกี �รอนุเคร�ะห์ สงเคร�ะห์ให้นกั เรียนบ้�ง นักศกษ�บ้�ง ได้มี อก�สเข้�ค่�ยอบรมครั้งละ วัน บ้�ง วันบ้�ง ปละหล�ย ครั้งตลอดป . ได้มกี �รอนุเคร�ะห์ สงเคร�ะห์ ให้คณะครูอ�จ�รย์และหน่วย ง�นร�ชก�ร เข้�ค่�ย กอบรมป ิบัติธรรม ครั้งละ วันบ้�ง วัน บ้�ง ต�ม อก�สที่มีตลอดป ค่�ใช้จ่�ยอื่น ต�มคว�มเหม�ะสม

ร่วมสร้างเส้นทางบุ

พุทธศ�สนิกชน ประสงค์รว่ มสร้�ง บส ด์ อกบัว ส�ม�ร บริจ�ค เข้� กองทุนสร้�ง บส ์ดอกบัว วัดสันติวน�ร�ม ชื่อบั ชี กองทุน สร้�ง บส ์ดอกบัว วัดสันติวน�ร�ม บั ชีเลขที่ 020 0 6 ธน�ค�รออมสิน ส�ข�หนองห�น หรือติดต่อสอบ �มได้ที่ พระมห� บ�งเขม�นัน ท ดร. ทร 0 625 เลข� 0 6 22 ขอนุ ม นาบุ ทุกท่าน ทไ ม้ ส่วน ห่งการก่อสร้าง ร อุ บส รูป อกบัวหลังน จงมส่วน ห่งบุ กุศล ครังน ยทัวกันเทอ


àÊŒ ¹·Ò§¾º องค า ิหา หนอง ง

่วนตา

และ รับ อก�ส 2. ประช�ชนได้รับก�รพั น�คุณภ�พชีวิต และได้ ในก�รเรียนรู้อย่�งเพียงพอ เหม�ะสม เพื่อก�รดำ�รงชีวิตในสังคม ที่เป็นปกติสุขและสงบ . ประช�ชนมีสุขอน�มัยที่ดี ภ�ยใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี . มีระบบส�ธ�รณูป ภคทั่ว งทุกชุมชน และได้ม�ตร �น

ข้อมูลทัวไป

ตำ � บลหนองแสงมี เ นื้ อ ที่ ป ระม�ณ ตร.กม. แบ่ ง เขต ก�รปกครองออกเป็น หมู่บ้�น ร�ษ รส่วนให ่จะประกอบ อ�ชีพเกษตรกรรม เช่น ทำ�น� ทำ�ไร่ ทำ�สวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจ�กนั้นแล้วจะประกอบอ�ชีพรับจ้�ง ร้�นค้�ขน�ดเล็ก ธุรกิจ ล ดยรวมแล้วร�ษ รจะประกอบอ�ชีพหล�ยอย่�งควบคู่กันไป

การท่องเทยว

อบ หนอง สง มีสว่ นช่วยสนับสนุนแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คั ของ อำ�เภอหนองแสง คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภู อยลม และมี ส �นที่พักที่สวยง�มและเป็นธรรมช�ติ ที่พร้อมจะรองรับนักท่อง เที่ยว คือ รงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

น�ยสมจิตร มห�วัน น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองแสง

องค า

หิ า ่วนตา หนอง ง

“˹ͧáʧâ»Ã‹§ãÊ ãʋ㨻ÃÐªÒ สา าร ูป คทัว ง คือวิสัยทัศน์ก�รพั น�ในช่วงส�มป 255 2560 ของ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองแสง ่งตั้งอยู่ที่ 25 หมู่ที่ 6 บ้�นแสงทอง ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอหนองแสง จังหวัด อุดรธ�นี ดยอยูห่ �่ งจ�กอำ�เภอหนองแสง 0 กิ ลเมตร ปจจุบนั ม นายสมจิ ร มหาวัน เป็น นายกองค์การบริหารส่วน าบล ˹ͧáʧ

จุ มุ่งหมายเ ือการ ั นา

. ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร ปร่งใส มีประสิทธิภ�พ และ พร้อมสำ�หรับรองรับภ�รกิจต�มอำ�น�จหน้�ที่ และก�รให้บริก�ร ประช�ชน

กิจกรรมพิธีมอบบ้�นท้อง ิ่นไทย เทิดไท้องค์ร�ชัน

UDONTHANI 173


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹Ò³°¾Å ÇÔ ¶ Õ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ “àÁ×ͧ¸ÃÃÁÐ ¸ÃÃÁªÒµÔ ¸ÃÃÁ¹ÙÞªÕÇÔµ” คือวิสัยทัศน์ของอาเ อหนอง สง ่งมีที่ว่�ก�รอำ�เภอตั้งอยู่ที่บ้�นคำ�หว้�ทอง หมู่ที่ ตำ�บลทับกุง อำ�เภอหนองแสง จังหวัดอุดรธ�นี ดยอยู่ห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี 5 กิ ลเมตร ปจจุบันม นาย ล วิ ารง า หน่ง นายอาเ อ หนอง สง

ปร วั ิอาเ อหนอง สง

อำ�เภอหนองแสง เดิมเป็นเขตก�รปกครองของอำ�เภอกุมภว�ป จังหวัดอุดรธ�นี ได้รับก�รจัดตั้งเป็นกิ่งอำ�เภอ ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เมื่อวันที่ มกร�คม พ.ศ.252 และมีพระร�ชก ษ ีก�ยก �นะเป็นอำ�เภอ เมื่อวันที่ มกร�คม พ.ศ. 25 คว�มเป็นม�ของอำ�เภอหนองแสง ต�มคำ�บอกเล่�ของผู้อ�วุ สว่� เดิมพื้นที่ตำ�บลหนองแสงเป็นป�ดงดิบ เรียนว่� ดงเสอเพลอ หรือ ดงเสือเพลอ ต่อม� พ่อตู้หลวง เหง้�พรหมมินทร์ กับน�ยคุณ ่งเป็นน�ยพร�นล่�สัตว์ เดินท�ง ม�จ�กบ้�นสงเปลือย ตำ�บลเสอเพลอ อำ�เภอกุมภว�ป เพื่อเข้�ม�ล่�สัตว์ในดงเสอเพลอ เมื่อเดินท�งม� งหนองน้ำ�ให ่ที่ อยู่กล�งดงเสอเพลอ พร�นหลวงกับพร�นคุณได้พ�กันทำ�ห้�งบนต้นไม้อยู่คนละฟ�กหนอง เมื่อตะวันคล้อยบ่�ยก็มองเห็น สัตว์น้อยให ่เป็น ูง ลงม�เล่นน้ำ� กินน้ำ� ที่หนองน้ำ�ให ่แห่งนั้น และในหนองน้ำ�ให ่นั้นก็มีต้นแสงรอบ พอรุ่งเช้� พร�นทั้งสองได้กลับไปชวนเหล่�พรรคพวกและ �ติพี่น้องม�ตั้งบ้�นใหม่ และคำ�ว่� บ้�นหนองแสง ก็ได้ม�จ�กหนอง น้ำ�ให ่แห่งนี้เอง 174


ข้อมูลทัวไป

อำ�เภอหนองแสง มีพื้นที่ประม�ณ 5 ต�ร�งกิ ลเมตร หรือ ประม�ณ 22 5 ไร่ แบ่งเขตก�รปกครองเป็น ตำ�บล รวม หมู่บ้�น ตำ�บลทับกุง หมู่บ้�น ตำ�บลหนองแสง หมู่บ้�น ตำ�บลแสงสว่�ง หมู่บ้�น และตำ�บลน�ดี หมู่บ้�น มีองค์กร ปกครองส่วนท้อง ิ่น 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบ�ลตำ�บลแสง สว่�ง เทศบ�ลตำ�บลน�ดี องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทับกุง องค์ก�ร บริห�รส่วนตำ�บลหนองแสง องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแสงสว่�ง มี ประช�กร ช�ย 2 คน ห ิง 50 คน รวม 2 226 คน ข้อมูล ณ วันที่ ธันว�คม 255 อ�ชีพหลักของประช�กรคือ เกษตรกรกรรม

เปาหมายการ ั นา ชีวิต

. พืน้ ทีอ่ �ำ เภอหนองแสงเป็นแหล่งธรรมะ ธรรมช�ติ ธรรมนู

2. ผลผลิตท�งก�รเกษตรปลอดภัยได้ม�ตร �น . ยกระดับคุณภ�พชีวิตด้วยหลักปรัช �เศรษ กิจพอเพียง และธรรมนู ชีวิต . พั น�แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมช�ติ ธรรมนู ชีวิต 5. พั น�ศักยภ�พแรงง�นเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงท�ง เศรษ กิจ สังคม ก�รเมือง 6. เพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�รระบบน้ำ�เพื่ออุป ภค บริ ภค และก�รเกษตร . เสริมสร้�งสังคมทีม่ นั่ คง ปลอดภัย รองรับคว�มเปลีย่ นแปลง ในอน�คต . เพิม่ ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รด้วยก�รบรูณ�ก�รหน่วย ง�นภ�ครั และภ�คประช�ชนในพื้นที่ ด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล ูก ต้องต�มระเบียบก หม�ย มีคว�มชอบธรรม ตรวจสอบได้ เกิดผล สัม ทธิ ต�มน ยบ�ยรั บ�ล . ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตคอรัปชั่นและประพ ติมิ ชอบของเจ้�หน้�ที่รั

ผลงาน เ ่นของนายอาเ อ

นาย ล วิ นายอาเ อหนอง สง มีหลักในก�รทำ�ง�น คือ ก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบยุทธศ�สตร์ก�รพั น�อำ�เภอหนอง แสงไปสู่เป้�หม�ย ต�มกรอบวิสัยทัศน์ i ion เมืองธรรมะ ธรรมช�ติ และเมืองธรรมนู ชีวติ ดยมีผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คั ได้แก่ เมือง รรม ดำ�เนินก�รต�ม ครงก�รหมู่บ้�นรักษ�ศีลห้� ครงก�รเข้�วัดทุกวันพระ ครงก�รธรรมนู สุขภ�พเพื่อให้ ประช�ชนน้อมนำ�หลักธรรมและธรรมนู สุขภ�พ ม�ใช้ในชีวิต ประจำ�วัน เมือง รรมชา ิ ก�รฟนฟูธรรมช�ติและสิง่ แวดล้อม ให้กลับ คืนสูค่ ว�มอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ดยเน้นก�รป้องกันและปร�บ ปร�มก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป� ก�รไม่เผ�ตอ ัง ก�รไม่เผ�อ้อยก่อน ก�รตัด ก�รป้องกันไฟป� เมือง รรมนู ชวิ ขอคว�มร่วมมือทุกภ�คส่วน ดำ�เนินก�ร ต�มหลักธรรมนู ชีวิต ดี . คนดี 6. สังคมอบอุ่น 2. มีปั � . หลุดพ้นอ�ช �กรรม . ร�ยได้สมดุล .กรรมก�รหมู่บ้�นเข้มแข็ง . สุขภ�พแข็งแรง . กองทุนพ่งพ�ตนเอง 5. สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์

ส านทท่องเทยวสาคั

วั ทสาคั ได้แก่ วัดภูทองเทพนิมติ วัดสะอ�ดเรืองศรี วัด �ำ้ สห�ย วัดป�แสงสว่�ง วัดครองธรรมิก�ร�ม วัดป�เทพชัยพร วัดป�กัลย�ณมิตร วัด �้ำ เพียอินทร์ วัด �้ำ เกีย วัดป�ทับไ วัด �ำ้ วงษ์พระจันทร์ วัดป�หลวงต�มห�บัวธรรมเจดีย์ วัดภูหินร้อย ก้อน หล่งท่องเทยวทาง รรมชาติ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศภู อยลม น้ำ�ตกธ�รง�ม น้ำ�ตกคอยน�ง หล่งท่องเทยว ้านอืน ได้แก่ อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยส�มพ�ด เป็น ครงก�รอันเนือ่ งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ �้ นหนอง ประเสริ หมูท่ ี่ 0 ตำ�บลทับกุง เป็นส �นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของ ประช�ชน

เทศกาล งานปร เ

สาคั

เทศก�ลท่องเทีย่ ว หนาวนท ู อยลม อำ�เภอหนองแสง ประเพณีสงกร�นต์ และประเพณีบุ บั้งไฟ UDONTHANI


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ÒºÅ

¹Ò´Õ à·ÈºÒŵíÒºÅ¹Ò´Õ ÁÕÊíҹѡ§Ò¹µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 290 ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅ¹Ò´Õ ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ ·ÕÇè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ»ÃÐÁÒ³ 15 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐË‹Ò§¨Ò¡ÈÒÅÒ ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ »ÃÐÁÒ³ 50 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ÁÕ ¹Ò§ÊÒÇà¨É®Ò ¾ÃËÁÊÇ‹ Ò§ ´íÒçµíÒ á˹‹§ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ µí Ò ºÅ¹Ò´Õ ่ ง บริ ห �รง�นภ�ยใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ¡ÒþѲ¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ ·ÕèÇ‹Ò “áËÅ‹ § ÍÒËÒþÌ Í Á ÊÔè § áÇ´ÅŒ Í Á´Õ ÁÕ Ê ÇÑ Ê ´Ô ¡ ÒÃªØ Á ª¹ ทุกคนมความสุข

ปร วั ิความเป็นมา

¹Ò§ÊÒÇà¨É®Ò ¾ÃËÁÊÇ‹Ò§ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíҺŹҴÕ

à·ÈºÒŵíҺŹҴÕ

Í.˹ͧáʧ ¨.ÍØ´Ã¸Ò¹Õ “áËÅ‹§ÍŒÍÂËÇÒ¹ ÅíÒ¸ÒÃˌǡͧÊÕ ของ กล้วยนาหว้า สวนปาเห ไค ¼ŒÒäËÁ·Í§ÊÔºÊͧÃÒÈÕ ¡ÅØ‹Á¹Ò´Õ¾Åѧ§Ò¹ ªÁÃÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ àÊ×;ѹ»‚”

µíÒºÅ¹Ò´Õ à´ÔÁ໚¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹·ÕèªÒǺŒÒ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “ºŒÒ¹»†ÒªÒ´” à˵ؼÅà¾ÃÒÐÁÕµ¹Œ ªÒ´ÁÒ¡ÁÒÂã¹ËÁÙº‹ ÒŒ ¹¹Õé µ‹ÍÁÒä´Œ¢¹Öé ·ÐàºÕ¹໚¹ บ้�นน�ดี ดยข้นตรงต่อตำ�บลปะ ค อำ�เภอกุมภว�ป ต่อม�ประม�ณ ป พ.ศ. 25 0 หมู่บ้�นน�ดีได้ม�ข้นตรงต่อตำ�บลแสงสว่�ง อำ�เภอ หนองแสง จน งป พ.ศ. 25 2 หมู่บ้�นน�ดี ได้รับก�รแต่งตั้งเป็น µíÒºÅ¹Ò´Õ ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ µíÒºÅ¹Ò´Õ µÑé§ÍÂÙ‹º¹¾Ô¡Ñ´·Õè TD 72987 䴌¡°Ò¹Ð¨Ò¡ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน�ดี เป็นเทศบ�ลตำ�บลน�ดี เมื่อวันที่ กรก �คม 255 ต�มประก�ศของกระทรวงมห�ดไทย เรื่อง ก�รจัดตัง้ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน�ดี อำ�เภอหนองแสง จังหวัด ÍØ´Ã¸Ò¹Õ à»š¹à·ÈºÒŵíÒºÅ¹Ò´Õ ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ลงวันที่ 6 กรก �คม 255

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

µíҺŹҴÕ໚¹Ë¹Öè§ã¹ÊÕèµíҺŢͧÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ¨Ñ§ËÇÑ´ อุดรธ�นี มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 6 . ไร่ มีพื้นที่ก�รปกครองที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบทั้งหมด หมูบ่ �้ น มีประช�กรรวมทัง้ สิน้ 6 5 คน ดยแยกเป็นเพศช�ย จำ�นวน 5 คน เพศห ิง จำ�นวน 2 6 คน และมีจำ�นวน ครัวเรือน 62 ครัวเรือน

ผลิ ั

เทศบาล าบลนา

¡ÅØ‹Á·Í¼ŒÒäËÁ ºŒÒ¹¹Ò´Õ ËÁÙ‹·Õè 10 ผลิ ั ์จาก ปร นไหม รรมชา Ô ÍÒ·Ô ÊºÙ‹â»ÃµÕ¹äËÁ สบู่เหลว เจลล้�งหน้� เจลบำ�รุง ครีมสครับขัดผิว ใยไหมขัดผิว

การรวมกลุ่มทสาคั ในเข ท นา

- ¡ÅØ‹Á¾Åѧ§Ò¹¢Í§à·ÈºÒŵíÒºÅ¹Ò´Õ - ʶҺѹ¡ÒÃà§Ô¹ ¡Í§·Ø¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ºŒÒ¹¹Ò´Õ ËÁÙ‹·Õè 8 ËÁÙ‹·Õè 10 - ส าองค์กรชุมชนเทศบาล าบลนา - ¡Í§·Ø¹ÊÇÑÊ´Ôì¡ÒêØÁª¹à·ÈºÒŵíÒºÅ¹Ò´Õ - ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡Ã·íÒäËáʧÊÇ‹Ò§

176


จุ ยืนทางยุท ศาส ร์

ของเทศบาล าบลนา

à·ÈºÒŵíÒºÅ¹Ò´Õ Áըشഋ¹áÅШشá¢ç§ ´Ñ§¹Õé . มีก�รเกษตรทีเ่ ป็น �นหลักทีส่ �ม�ร รองรับวิก ตเศรษ กิจได้ เป็นแหล่งผลิตอ�ห�รที่สำ�คั 2. มีลำ�ห้วยไหลผ่�นหล�ยส�ย เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหม�ะแก่ ก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษ กิจที่สำ�คั 䴌ᡋ ¢ŒÒÇ ÍŒÍ ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ . มีภูมิประเทศส่วนหน่งที่เป็นป�ส�ธ�รณะ ส�ม�ร ส่งเสริมให้ ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕÂè Ç·Ò§¸ÃÃÁ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÊÕè ǧÒÁ ¾ÃŒÍÁ·Õ¨è Ðä´ŒÃºÑ ¡Òà พั น�เป็นเส้นท�งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เช่น ป�ส�ธ�รณะประ ยชน์ คกทำ�เล บ้�นน�ดี หมู่ที่ 0 . มีเส้นท�งคมน�คมขนส่ง ที่ส�ม�ร ติดต่อได้ตลอดพื้นที่ ทั้ง ภ�ยในจังหวัดและต่�งจังหวัด และเน้นก�รพั น�ด้�น ครงสร้�งพื้น °Ò¹ 5. มีศิลปวั นธรรม ประเพณีที่สวยง�ม เช่น ง�นประเพณีบุ บั้งไฟ ง�นประเพณีบุ ผเวส ง�นประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 6. มี ภู มิ ปั �ท้ อ ง ิ่ น เพื่ อ พั น�ผลิ ต ภั ณ ์ ชุ ม ชนให้ เ ป็ น เอกลักษณ์และมีคุณภ�พ เช่น ก�รทอผ้�ไหม ผ้� ้�ย ก�รผลิตเต� ุปเปอร์อั้ง ล่ เพื่อส่งเสริมเป็นสินค้� ของตำ�บลน�ดี . กลไกหลั กในก�รเชื่ อ มประส�นและขั บ เคลื่ อ นน ยบ�ย ยุทธศ�สตร์ของรั บ�ล ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�จังหวัดอุดรธ�นีและ ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ของเทศบ�ลตำ�บลน�ดี . พั น�ระบบธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รง�นขององค์กรปกครอง ʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹ ะนั้น ด้วยสภ�พพื้นที่เทศบ�ลตำ�บลน�ดีที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพย�กรธรรมช�ติและปัจจัยที่เอื้อต่�ง จงเหม�ะแก่ก�รทำ�ก�ร เกษตร จงกำ�หนดจุดยืนท�งยุทธศ�สตร์ o itioning ของตำ�บลน�ดี

ʶҺѹ¡ÒÃà§Ô¹¡Í§·Ø¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ºŒÒ¹¹Ò´ÕËÁÙ‹·Õè 10

¡ÅØ‹Á¾Åѧ§Ò¹¢Í§à·ÈºÒŵíҺŹҴÕ

¡ÅØ‹Á·Í¼ŒÒäËÁ ºŒÒ¹¹Ò´Õ ËÁÙ‹·Õè10

ผลิตภัณ ์จ�ก ปรตีนไหมธรรมช�ติสบู่ ปรตีนไหม สบู่เหลว เจลล้�งหน้� เจลบำ�รุง ครีมสครับขัดผิว ใยไหมขัดผิว UDONTHANI 177


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ҺŠáʧÊÇ‹Ò§

¹Ò»ÃÒ³Õ ©ÒÂ๵à ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíÒºÅáʧÊÇ‹Ò§

à·ÈºÒŵíҺŠáʧÊÇ‹Ò§ เทศบาล าบล สงสว่าง เมืองน่าอยู่คู่ชุมชนเข้ม ขง สิง ว ล้อมส อา ปราศจากมล ิษ คุ า ชวิ ปร ชาชน ล มส่วนร่วมทุกกร บวนการ ั นา คือวิสยั ทัศน์ เทศบาล าบล สงสว่าง «Ö§è ÁÕ··Õè Òí ¡Òõѧé ÍÂÙË‹ ÁÙ‹ ·Õè 6 µíÒºÅáʧÊÇ‹Ò§ ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂµÑé§ ÍÂÙ·‹ Ò§·ÔȵÐÇѹÍÍ¡à©Õ§㵌¢Í§ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ ÍÂÙµ‹ ´Ô ·Ò§ËÅǧ Ἃ¹´Ô¹ËÁÒÂàÅ¢ 2316 á¡·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 2 ´Í¹ËŒÇ à¡Ôé§-·‹ÒÂÁ Ë‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ 8 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐË‹Ò§¨Ò¡ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 45 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹Ò»ÃÒ³Õ ©ÒÂ๵à ໚¹ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíҺŠáʧÊÇ‹Ò§ áÅйÒ¾º ÍØ´Á ໚¹ »ÅÑ´à·ÈºÒŵíÒºÅáʧÊÇ‹Ò§

ปร วั ิเทศบาล าบล สงสว่าง

ºŒÒ¹áʧÊÇ‹Ò§ µÑ駢Öé¹àÁ×èÍ ¾.È. 2493 â´Â¢Ö鹡ѺºŒÒ¹¹Ò

178

�ย ม. ต.ปะ ค อ.กุมภว�ป จ.อุดร ดยใช้ชอื่ ในขณะนั้นว่� บ้�น คกกล�ง ป พ.ศ. 2 ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นหมู่บ้�น ูกต้องต�ม ก หม�ย ชื่อ บ้�นแสงสว่�ง ม. 2 ต.ปะ ค อ.กุมภว�ป จ.อุดร มี น�ยบุ ศรี สิทธิคำ� เป็นผู้ให ่บ้�นคนแรก ป พ.ศ. 25 5 ได้รบั ก�รยก �นะเป็นตำ�บลแสงสว่�ง มีหมูบ่ �้ น ในตำ�บล หมู่บ้�น คือ บ้�นแสงสว่�ง ม. และ ม.2 บ้�นท่� สี บ้�นท่�ยม บ้�นทับไ บ้�นน� �ย บ้�นน�ดี บ้�น คกศรีสว่�ง บ้�นห้วยบง บ้�น คกกล�ง และบ้�นหนองบัว มีน�ยคณิต พ�ดี เป็นกำ�นันคนแรก ป พ.ศ. 25 6 ได้รบั ก�รยก �นะเป็นสุข�ภิบ�ลแสงสว่�ง ดยมี ¹Ò»ÃÐÊÒ¹ à¨Õ¹ʡØÅ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ (ã¹¢³Ð¹Ñé¹) ໚¹ ประธ�นสุข�ภิบ�ล น�ยวรพันธ์ รัตนจันทร์ ปลัดอ�วุธ ส เป็นปลัด สุข�ภิบ�ลคนแรก ป พ.ศ. 25 2 ได้รับก�รยก �นะเป็นเทศบ�ล ตำ�บลแสงสว่�ง ต�มพระร�ชบั ตั ยิ ก �นะสุข�ภิบ�ลเป็นเทศบ�ล เมื่อวันที่ 25 พ ษภ�คม 25 2

ข้อมูลทัวไป

เทศบ�ลตำ�บลแสงสว่�ง มีพนื้ ทีป่ ระม�ณ ตร.กม. ครอบคลุม พื้นที่รวม ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ ชุมชนแสงสว่�งพั น� หมู่ที่ 2 ชุมชนศิริร�ษ ร์มงคล หมู่ที่ ชุมชนพรประเสริ หมู่ที่ ชุมชน ประช�ร่วมใจ ประช�กรในเขตเทศบ�ลตำ�บลแสงสว่�ง ส่วนให ่ ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกอ้อย ส่วนข้�วจะปลูกไว้ สำ�หรับบริ ภคในครัวเรือน

เ ่นปร จา าบล

กลุ่ม ชุมชน ั่วลิสง กลุ่มทอผ้�ใยสังเคร�ะห์ หมู่ 6 กลุ่มดอกไม้ประดิษ ์ หมู่ กลุ่มทอผ้�พื้นเมือง หมู่ 2 ชุมชนศิริร�ชมงคล


ัน กิจ

พั น� ปรับปรุง อ่ มแ ม ครงสร้�งพืน้ �น ส�ธ�รณูป ภค ครอบคลุมและขย�ยอย่�งทัว่ งให้มมี �ตร �น มัน่ คง แข็งแรง และ เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของประช�ชน ส่งเสริมและพั น�อ�ชีพ เพือ่ สร้�งร�ยได้ทยี่ งั่ ยืนและมัน่ คง ให้ประช�ชนมีคณ ุ ภ�พชีวติ ต�มแนวพระร�ชดำ�ริเศรษ กิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนก�รศกษ�ของเด็ก เย�วชน อย่�งทั่ว ง เท่�เทียมกัน ที่จะเรียนรู้และ กอบรมได้ตลอดชีวิต ตลอดจน อนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบส�นศิลปวั นธรรมท้อง ิ่น ดยเค�รพ ภูมิปั �ท้อง ิ่น ดูแลให้ประช�ชนมีคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปั ห�ย�เสพติด ตลอดจนจัดให้มีบริก�รและ คุ้มครองสุขภ�พ เพื่อให้ประช�ชนมีสุขภ�พดีกัน ้วนหน้� - ʹѺʹعáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÊÌҧ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ µÃÐ˹ѡ㹡ÒèѴ¡Òà ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมพั น�ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง à¾×èÍãËŒÊǧÒÁ พั น�ศักยภ�พคนทุกระดับให้ได้รบั ก�รพั น�เต็มศักยภ�พ และสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและพั น�ระบบบริห�รองค์กร ให้ส�ม�ร บริก�ร ประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและรวดเร็ว ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร พั น�ท้อง นิ่ ดยร่วมพั น� ร่วมตรวจสอบ ติดต�มและประเมิน ¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§à·ÈºÒÅ UDONTHANI 179


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

ง ว่าง

ัน กิจการ ั นา

น�ยสม�น เส ส น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแสงสว่�ง

องค า

หิ า ่วนตา ง ว่าง

“·ŒÍ§¶Ôè¹¹‹ÒÂÅ »ÃЪҪ¹ÁÕ§Ò¹·íÒ ¹íÒ¡ÒþѲ¹Ò เ ิมคุ ค่าสิง ว ล้อม เ ยบ ร้อมคุ รรม น้อมนา ร ราช ารัส เศรษ กิจ อเ ยง คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ก าร ั นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น าบล สงสว่าง «Öè§ÁÕ·Õè·íÒ¡ÒõÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 144 ËÁÙ‹ 8 ºŒÒ¹·‹ÒÂÁ µíÒºÅáʧÊÇ‹Ò§ ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ปจจุบันม นายสมาน เส ส เป็น นายกองค์การบริหารส่วน าบล สงสว่าง

ปร วั ิ อบ

สงสว่าง

ÊÀÒµíÒºÅáʧÊÇ‹Ò§ ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ประก�ศจัดตั้งเป็นองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแสงสว่�ง เมื่อ วันที่ 6 ธันว�คม 25 ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย องค์ก�รบริห�รส่วนแสงสว่�งตั้งอยู่ท�งทิศใต้ของอำ�เภอหนอง áʧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ»ÃÐÁÒ³ 4 กิ ลเมตร และห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี ประม�ณ กิ ลเมตร 180

. ปรับปรุงและพั น�คว�มเป็นอยูข่ องประช�ชน พั น�ท้อง ิ่นให้น่�อยู่ 2. ก�รส่งเสริมและพั น�ศักยภ�พของคน ครอบครัว และ ชุมชนให้เข้มแข็ง ส�ม�ร พ่งตนเองได้ และมีง�นทำ� . ก�รสร้�งระบบบริก�รจัดก�รที่ดี ดยให้ประช�ชนมีส่วน ร่วมในก�รตัดสินใจ ก�รว�งแผนพั น� ก�รตรวจสอบ เพื่อให้เกิด คว�ม ปร่งใสในก�รบริห�รและก�รปกครอง 4. »ÃѺ»ÃاáÅоѲ¹ÒÃкº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ µÅÍ´ จนอนุรักษ์และพั น�ศิลปวั นธรรมอันดีง�มและภูมิปั �ของ ท้อง ิ่น 5. ก�รพั น�เทค น ลยีส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รและก�ร บริก�รให้มีประสิทธิภ�พยิ่งข้น เพื่อสนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รที่ดี 6. ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม และ ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อก�รพั น� ที่ยั่งยืน . ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งด้�นเศรษ กิจ ดยนำ�เศรษ กิจพอ เพียงม�เป็นแนวท�งในด�รดำ�เนินชีวิต

ข้อมูลทัวไป

ส า ูมิปร เทศ อบต.แสงสว่�ง มีเนื้อที่ประม�ณ . ตร.กม. หรือประม�ณ 2 5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของเป็น ทีร่ �บสลับภูเข� พืน้ ทีร่ อ้ ยละ 0 เป็นทีร่ �บ ทิศตะวันตกติดกับเทือก เข�ภูพ�นน้อย ง่ เป็นพืน้ ทีป่ �สงวนพันดอน ปะ ค ลักษณะเป็นดิน เหนียวปนหินกรวด หินลูกรังใช้ประกอบอ�ชีพท�งก�รเกษตรเป็น ส่วนให ่ เช่น ทำ�ไร่อ้อย ปลูกย�งพ�ร� ทำ�น� เป็นต้น จานวนปร ชากร จำ�นวนหมู่บ้�นในเขต อบต.แสงสว่�งเต็ม พื้นที่มีจำ�นวน หมู่บ้�น ได้แก่ หมู่บ้�น บ้�นท่�สี หมู่ บ้�นทับไ หมู่ บ้�นท่�ยม หมู่ 5 บ้�นท่�ยม หมู่ ประช�กรทั้งหมด

ช�ย

ห งิ 5 5 6

65 5 0

รวม 65 22 0 2 56


UDONTHANI 181


กลุ่มอาช ท

เ ่นของ อบ

สงสว่าง

กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอ�ยุ บ้�นท่�ยม หมู่ที่ 5 ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มจักส�น ของผู้สูงอ�ยุข้นม� เพื่อเป็นก�รอนุรักษ์ภูมิปั �ไทยด้�นก�ร จักส�นเอ�ไว้ไม่ให้สู ห�ย และให้คนหันม�ใช้วสั ดุทที่ �ำ ม�จ�กไม้ไผ่ ม�กข้น ดยไม่ท�ำ ล�ยสิง่ แวดล้อมอีกต่อไป พร้อมกันนีย้ งั เป็นก�รห� ร�ยได้ให้กบั ผูส้ งู อ�ยุ เพือ่ เป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระในครอบครัว คนรอบ ข้�งและสังคมอีกด้วย และเพือ่ ตอบสนองน ยบ�ยของรั บ�ลทีว่ �่ จะ ให้ประช�ชนได้มงี �นทำ� และทำ�ให้เกิดร�ยได้สคู่ รอบครัวและชุมชน ต่อไป ่งก�รจักส�นนอกจ�กจะมีร�ยได้เพิ่มแล้วยังเป็นก�รให้ผู้สูง อ�ยุได้พบปะพูดคุยกันเพือ่ เป็นก�รผ่อนคล�ยคว�มเครียดไปได้ดว้ ย สนใจอุดหนุนสินค้�จักส�นจ�กไม้ไผ่ที่สวยง�ม ประณีต ติดต่อได้ที่ คุณณรงค์ ไชยสิทธิ ประธ�น กลุ่มจักส�นผู้สูงอ�ยุ ทร. 0 56 2 5 กลุ่มจักสาน บ้านท่ายมหมู่ เกิดจ�กก�รรวมกลุ่มกันข้นในชุมชนและหมู่บ้�น ที่มีก�รนำ� เอ�ภูมิปั �ด้�นก�รจักส�นที่มีม�ตั้งแต่บรรพบุรุษ ม� ่�ยทอด ให้คนรุ่นลูกหล�นได้ ก น เรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันพั น�ก�ร ผลิต ดยใช้เส้นพล�สติกที่มีสีสันสดใสสวยง�ม ม�ผลิตเป็นของ �ก ของที่ระลกประจำ�หมู่บ้�น เพื่อเป็นก�รขย�ยเครือข่�ย และ ทำ�ให้มีร�ยได้ม�สู่ครอบครัวและชุมชน สนใจสั่ง ื้อผลิตภัณ ์จักส�นจ�กเส้นพล�สติกหล�กหล�ยรูป แบบ ทั้งกระเป�สะพ�ย กระเป� ือ ตะกร้� กล่องใส่ของ ล ติดต่อได้ที่ คุณด�หวัน พธิง�ม ประธ�นกลุ่มจักส�น ทร. 0 6 0 00 กลุ่มเลยง ค ล ผลิ เสบยงอาหารสั ว์ ด้ ว ยปั ห�คว�มย�กจนอั น เนื่ อ งม�จ�กคว�มแห้ ง แล้ ง ของสภ�พพื้ น ที่ ทำ �ให้ ผ ลผลิ ต ท�งก�รเกษตรเสี ย ห�ยต่ อ เนื่ อ ง ก�รทำ�ก�รเกษตรไม่ได้ผลเท่�ทีค่ วร ประช�ชนในเขตพืน้ ทีต่ �ำ บลแสง สว่�งจงได้จัดตั้งกลุ่มวิส�หกิจชุมชนข้น ดยมีกิจกรรมก�รเลี้ยง ค พื้นเมือง ก�รอัดฟ�งข้�ว และก�รผลิตเสบียงอ�ห�รสัตว์ ก�รปลูก ห �้ เนเปยร์ป�กช่อง เพือ่ ผลิตห �้ จำ�หน่�ยให้กบั กลุม่ เลีย้ ง คเนือ้ และกลุ่มสหกรณ์ คนมในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธ�นี เช่น สหกรณ์ คนมอุดรธ�นี สหกรณ์ คนมศรีธ�ตุ สหกรณ์ คนมวังส�มหมอ สหกรณ์ คนมหนองวัว อ เป็นต้น ดยก�รผลิตห �้ เนเปยร์ป�กช่อง ในรูปแบบของก�รหมักใส่ งุ บรรจุ 25 กิ ลกรัม 182

ในปัจจุบันท�งกลุ่มได้ดำ�เนินก�รและมีผลผลิตต่อเดือน 0 ตันต่อเดือน ง่ ไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รของตล�ด ง่ มีคว�ม ต้องก�รประม�ณ 00 ตัน ต่อเดือน ท�งกลุม่ จงได้ประชุมปรกษ� ห�รือกันเพิม่ เติมผลผลิต ดยก�รปลูกห �้ เพิม่ และจัดห�เครือ่ ง สับห ้�เพิ่มเติม แต่เนื่องจ�กกลุ่ม ยังข�ดงบประม�ณในก�ร ลงทุน ดังนัน้ กลุม่ จงได้ประชุมและมีมติในทีป่ ระชุมเห็นควรของบ สนับสนุนจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแสงสว่�ง เพือ่ เป็นทุนใน ก�รประกอบกิจกรรมและเป็นต้นทุนในก�รผลิตของกลุ่มต่อไป เปาหมาย . จัดเครื่องสับห ้�จำ�นวน เครื่อง 2. ปลูกห ้�เนเปยร์เพิ่มข้นอีก 60 ไร่ . ผลิตห ้�เนเปยร์หมักให้ได้ 00 ตัน ต่อเดือน . สม�ชิกมีก�รเลีย้ ง คขุนเพิม่ ข้นอีกอย่�งน้อยครัวเรือนละ 2 ตัว สนใจข้อมูลเพิม่ เติมติดต่อได้ท่ี คุณประส�น ทวีทรัพย์ ประธ�น กลุ่มเลี้ยง ค และผลิตเสบียงอ�ห�รสัตว์ ทร 0 26


รรมนู สุข า ชุมชนคน

ท ท่ายม ท่าส ทับไ

ขัน้ ตอนที่ แต่งตัง้ คณะกรรมก�รขับเคลือ่ นธรรมนู ชุมชน ขั้นตอนที่ ประชุมภ�คีเครือข่�ย ผู้นำ� ผอ.รร. อสม. þʵ. Ê.ͺµ. ขั้นตอนที่ ออกแบบสอบ �มชุมชน หมู่บ้�น และ รงเรียน 600 ชุด ขั้นตอนที่ วิเคร�ะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลให้ชุมชน ขั้นตอนที่ กำ�หนดวิสัยทัศน์จ�กปั ห� ขัน้ ตอนที่ จัดทำ�ร่�งธรรมนู สุขภ�พ หมวด ข้อ ขัน้ ตอนที่ จัดเวทีประช�คม ประช�พิจ�รณ์ แสดงคว�ม คิดเห็น รับร่�ง ขั้นตอนที่ แก้ไขร่�ง ให้เป็น บับสมบูรณ์ ขั้นตอนที่ ประก�ศใช้ธรรมนู สิงห�คม ขั้นตอนที่ กำ�หนดและประก�ศม�ตรก�รท�งสังคม ขั้นตอนที่ ดำ�เนินก�รต�มประก�ศม�ตรก�รท�งสังคม UDONTHANI 183


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

ท ง

น�ยป ม วงษ์ไทย น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทับกุง

องค า

ิหา ว่ นตา ท ง

บ้านเมืองท่องเทยวน่าอยู่ น ูร บบนิเวศน์ à¡ÉµÃ»ÅÍ´ÊÒþÔÉ µÅÒ´àÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡ ÁÒ¡´ŒÇÂáËÅ‹§¸ÃÃÁ ¹ŒÍÁ¹íÒ»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” คือวิสยั ทัศน์การ ั นาขององค์การบริหารส่วน าบลทับกุง «Öè§ÁÕ·Õè·íÒ¡ÒõÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹·Ñº¡Ø§ ËÁÙ‹ 1 µíҺŷѺ¡Ø§ ÍíÒàÀÍ˹ͧ áʧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ 1 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐË‹Ò§¨Ò¡ÈÒÅÒ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ »ÃÐÁÒ³ 45 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ นายป ม วงษ์ไทย เป็น นายกองค์การ บริหารส่วน าบลทับกุง áÅÐ นายอ ิสิท ิ ผ่านชม ู เป็น ปลั องค์การบริหารส่วน าบลทับกุง

ปร วั ิองค์การบริหารส่วน าบลทับกุง

µíҺŷѺ¡Ø§à´ÔÁ໚¹µíҺžѹ´Í¹ ÍíÒàÀÍ¡ØÁÀÇÒ»‚ ¨Ñ§ËÇÑ´ ÍØ´Ã¸Ò¹Õ áÅÐá¡ÍÍ¡¢Ö¹é ¡ÑºµíÒºÅàÊÍà¾ÅÍáÅеíÒºÅ˹ͧáʧ 184

µÒÁÅíҴѺ ã¹»‚ ¾.È. 2504 ä´Œá¡ÁÒµÑ§é µíҺŷѺ¡Ø§ à´ÔÁÊÀÒµíҺŠทับกุง ใช้อ�ค�รง�นส�รบรรณของ รงเรียนทับกุงประช�นุกูล บ้�น ทับกุง หมู่ ต.ทับกุง เป็นอ�ค�รที่ทำ�ก�รในป พ.ศ. 25 25 0 ÁÕ¡íҹѹ໚¹¼ÙŒºÃÔËÒ÷ŒÍ§¶Ôè¹ ต่อม�ในป พ.ศ. 25 ยก �นะจ�กสภ�ตำ�บลเป็น องค์ก�ร ºÃÔËÒÃʋǹµíҺŷѺ¡Ø§” ÁÕ»ÃиҹºÃÔËÒÃ໚¹¼ÙºŒ ÃÔËÒ÷ŒÍ§¶Ô¹è áÅÐ ใช้อ�ค�รง�นส�รบรรณของ รงเรียนทับกุงประช�นุกูล บ้�นทับกุง หมู่ เป็นที่ทำ�ก�รในป พ.ศ. 25 0 25 ต่อม�ใน พ.ศ. 25 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทับกุง ได้ย้�ย ที่ทำ�ก�รม�ใช้อ�ค�รสำ�นักง�นก�รประ มศกษ�อำ�เภอหนองแสง บ้�นคำ�หว้�ทอง หมู่ เป็นทีท่ �ำ ก�รเนือ่ งจ�ก รงเรียนทับกุงมีคว�ม ประสงค์จะใช้ประ ยชน์อ�ค�รและก�ร ประ มศกษ�อำ�เภอได้ กู ยุบ หน่วยง�นไปต�มน ยบ�ยก�รบริห�รก�รศกษ�ของรั บ�ล ตั้งแต่ป พ.ศ. 25 2552 ต่อม�ใน พ.ศ.255 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ·Ñº¡Ø§ 䴌ŒÒÂÁÒÍÂÙ‹·Õè·íÒ¡ÒÃËÅѧ

ข้อมูลทัวไป

ตำ�บลทับกุง มีพื้นที่ตำ�บลประม�ณ 2 562.5 ไร่ หรือ 5. ต�ร�งกิ ลเมตร มีหมู่บ้�นเขตปกครองขององค์ก�รบริห�รส่วน ตำ�บลทับกุง รวม หมู่บ้�น มีประช�กรรวม 6 คน จำ�แนก เป็น ช�ย 2 6 คน ห ิง 0 คน จำ�นวนครัวเรือน 2 5 หลังค� ข้อมูล ณ วันที่ 0 กันย�ยน 255 ประช�กรส่วนให ่ ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนให ่ เช่นก�รทำ�ไร่อ้อย ทำ�ไร่ มันสำ�ปะหลัง ทำ�น� ปลูกพืชผัก เป็นต้น

จุ เ ่นของ ืนท

เป็นที่ตั้งของอำ�เภอ ส่วนร�ชก�ร รั วิส�หกิจ และหน่วยง�น ต่�ง ในพื้นที่ อบต. ทำ�ให้ก�รติดต่อประส�นง�นทำ�ได้รวดเร็ว และมี นนท�งหลวงแผ่นดินและ นนส�ยหลักอื่นผ่�น ง ส�ย และในเขตตำ�บลเป็นเขตป�สงวนแห่งช�ติประ ค พันดอน ทำ�ให้มี ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔÁÒ¡ ໚¹Ê¶Ò¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·ÕèÊÒÁÒö¾Ñ²¹ÒãËŒ เป็นเป็นที่ ดดเด่นของจังหวัดอุดรธ�นีได้ และเทือกเข�ภูพ�นน้อย ยังเป็นแหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธ�รที่สำ�คั หล�ยส�ย


หล่งท่องเทยวสาคั

1. ¹éíÒµ¡¸ÒçÒÁ ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ ประช�ชนช�วตำ�บลหนองแสงและอำ�เภอใกล้เคียงอยูใ่ นคว�มดูแล ¢Í§ ͺµ.·Ñº¡Ø§ 2. ศูนย์รวมพันธุ์ป�ไม้ 60 พรรษ� มห�ร�ชินี . ภู อยลม . บ่ อ ก�ชภู ่ อ มเป็ น บ่ อ ก� ธรรมช�ติ อยู่ ใ นคว�มดู แ ล สัมปท�นของบริษัท เ สส์ ประเทศไทยจำ�กัด 5. อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยส�มพ�ด อยู่ในคว�มดูแลของกระทรวง เกษตร 6. วัดภูทองเทพนิมิต เป็นพระพุทธรูปที่ให ่ที่สุดในจังหวัด อุดรธ�นี เป็นส �นที่อบรมคุณธรรมจริยธรรม

สินค้า อทอป

าว

. กลุ่มผลิตภัณ ์กระท่อมไม้ไผ่ 2. กลุม่ ผลิตภัณ ์หมวกจ�กย�งพ�ร� . กลุม่ ส�นตระกล้�พล�สติก

UDONTHANI 185


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹Ò¸ÇÑ ª ªÑ  á»Ã§ÈÃÕ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧÇÑÇ«Í “à·×Í¡à¢ÒÀÙ¾Ò¹§ÒÁ µŒ¹¹éíÒÅíÒËŒÇÂËÅǧ ิ่นม ม่วงนอ ห ่ง ม ค่ห วง ่อ ให ่ àÅ×èͧÅ×Íä¡ÅäËÁËÁÕè¢Ô´ ´Ñè§à¹ÃÁÔµ¹éíÒµ¡ËÔ¹µÑ駔 คือคาขวั อาเ อหนองวัว อ «Ö§è ÁÕ·ÇÕè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀÍ µÑ§é ÍÂÙ·‹ ºÕè ÒŒ ¹â¹¹ËÇÒ µíÒºÅâ¹¹ËÇÒ ÍíÒàÀÍ˹ͧÇÑÇ«Í ¨Ñ§ËÇÑ´ ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´ 39 ¡ÔâÅàÁµÃ ปจจุบันม นาย วัชชัย ปรงศร เป็น นายอาเ อหนองวัว อ

วิสัยทัศน์อาเ อหนองวัว อ

อาเ อน่าอยู่ มุ่งสู่การเกษ รก้าวหน้า ั นาการท่องเทยวเชิงอนุรักษ์

ปร วั ิอาเ อหนองวัว อ

อำ�เภอหนองวัว อเดิมเป็นเขตก�รปกครองของอำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี ในป พ.ศ. 25 ได้รับก�ร จัดตั้งเป็น กิ่งอำ�เภอหนองวัว อ ต่อม�ป พ.ศ.25 กระทรวงมห�ดไทย ได้ประก�ศยก �นะเป็นอำ�เภอ เรียกว่� “ÍíÒàÀÍ˹ͧÇÑÇ«Í” 186


คว�มเป็นม�ของอำ�เภอหนองวัว อ มีเรื่องเล่�สืบต่อกันม�ว่� สมัยก่อนมีวัวป� ูงให ่อ�ศัยอยู่บริเวณหนองน�เกลือ ปัจจุบันคือ หนองประจักษ์ อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี ได้ งู วัวได้บ�่ ยหน้�ลัดเล�ะห� อ�ห�รไปท�งทิศใต้ ดยมีจดุ หม�ยทีห่ นองน้�ำ แห่งหน่งทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และจะม�ทีห่ นองน้�ำ แห่งนีบ้ อ่ ย จนช�วบ้�นได้ขน�นน�มหนองนี้ ว่� หนองวัว อ ่งปัจจุบันเป็นบ้�น คกก่องและบ้�นหนองวัว อ ตำ�บลหนองวัว อ อำ�เภอหนองวัว อ ต่อม�ได้ใช้ชอื่ นีเ้ ป็นหมูบ่ �้ น ชื่อกิ่งอำ�เภอ และชื่ออำ�เภอหนองวัว อ จน งทุกวันนี้

ข้อมูลทัวไป

อาเ อหนองวัว อ มีเนื้อที่ 02. 55 ตร.กม. ประกอบด้วย ตำ�บล คือ ตำ�บลหม�กห ้� ตำ�บลหนองอ้อ ตำ�บลอูบมุง ตำ�บล กุดหม�กไฟ ตำ�บลน้ำ�พ่น ตำ�บลหนองบัวบ�น ตำ�บล นนหว�ย และตำ�บลหนองวัว อ จำ�นวน หมู่บ้�น และมีองค์กรปกครอง ส่วนท้อง ิ่น แห่ง ประกอบด้วย ทต.หนองวัว อ ทต.ภูผ�แดง ทต.อูบมุง ทต. นนหว�ย ทต.หนองบัวบ�น ทต.กุดหม�กไฟ อบต. หม�กห �้ อบต.หนองอ้อ และอบต.น้�ำ พ่น มีประช�กรรวมจำ�นวน 6 2 คน จำ�นวน 5 65 หลังค�เรือน ข้อมูล ณ มกร�คม 255 ประช�กรมีอ�ชีพหลักคือเกษตรกรรม อ�ชีพรอง ได้แก่ ก�รปลูกไม้ผล และเลี้ยงปศุสัตว์

ศักย า ท

เ ่นของอาเ อหนองวัว อ

เป็ น ิ น น ห่ ง รรม ของจั ง หวั อุ ร านี เพร�ะ ประกอบด้วยวัดป� ธรรมยุต ง แห่ง กระจัดกระจ�ยอยู่ต�ม เทือกเข�ภูพ�น และพื้นที่ร�บ มีพระอ�จ�รย์ป ิบัติดีป ิบัติชอบ ด้วยกันหล�ยองค์ เช่น หลวงปูลี วัดป�ภูผ�แดง หลวงปูจันทร์เรียน วัด ้ำ�สห�ย หลวงปูเสน วัดป�หนองแ ง พระอ�จ�รย์วันชัย วัดภูสัง พระอ�จ�รย์บุ มี วัด ้ำ�เต่� เป็นต้น เป็น ิน นทส่งเสริมการปลูกม ม่วงนอก ٠໚¹Íѹ´Ñº ของจังหวัดอุดรธ�นี ส่งไปจำ�หน่�ยยังต่�งประเทศม�กทีส่ ดุ ขณะ นี้มี ประเทศ เช่น เก�หลี ี่ปุน เวียดน�ม จีน ล นำ�ร�ย ได้ม�สู่พี่น้องเกษตรกร ปละนับ 00 ล้�นบ�ท และในวันที่ มีน�คม ของทุกป อำ�เภอได้ก�ำ หนดจัดง�นเทศก�ลมะม่วงแฟร์ เป็น ง�นให ่ง�นหน่งของจังหวัดอุดรธ�นี เป็น นิ น น้ บบของศูนย์การเรยนรู้ ครงการป ทอง หลัง ร สืบสาน นวทาง ร ราช าริ ครงก�รบริห�รจัดก�รน้�ำ อย่�งยั่งยืน อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยคล้�ย อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริแห่ง เดียวของภ�คอีส�น ที่บ้�น คกล่�ม แสงอร่�ม ตำ�บลกุดหม�กไฟ เป็นก�รพั น�รูปแบบใหม่ คือ ลำ�เล็ก ประหยัด เกิดก�รขย�ยผล เร็วในวงกว้�ง และได้ประ ยชน์สูงสุด ดยเน้นกระบวนก�รเข้�ใจ เข้� ง และพั น�

หล่งท่องเทยวทสาคั

วั ปาช่ อ งชา ตั้ ง อยู่ บ นภู เ ข�รอยต่ อ ระหว่ � งอำ � เภอ หนองวัว อ จังหวัดอุดรธ�นี และ อำ�เภอ นนสัง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู มีธรรมช�ติที่สวยง�ม เมื่อข้นไปบนวัดมองลงม�ด้�นล่�งจะ ส�ม�ร มองเห็นเขือ่ นอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้อย่�งงดง�ม วั อยบันไ สวรรค์ ตั้งอยู่ห่�งจ�กเทศบ�ลตำ�บลอูบมุง ประม�ณ 6 กิ ลเมตร วัดดอยบันไดสวรรค์ เป็นที่ตั้งพิพิธภัณ ์ ของหลวงปูอุ่น เป็นหลวงปูส�ยเดียวกับหลวงต� มห�บัว ่ง เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธ�ของช�วตำ�บลอูบมุง และช�วอำ�เภอ หนองวัว อทุกคน ง่ บริเวณวัดนัน้ มีทศั นียภ์ �พทีส่ วยง�ม ร่มรืน่ สงบ ห่�งจ�กพิพธิ ภัณ ข์ องหลวงปูอุน่ ข้นไปบนเข� ก็จะเห็นเจดีย์ วัดดอยบันไดสวรรค์ที่สวยง�ม วั หนองสวรรค์ หรือวัดป�ภูผ�แดง ตัง้ อยูบ่ �้ นหนองสวรรค์ µíÒºÅË¹Í§ÍŒÍ ÍíÒàÀÍ˹ͧÇÑÇ«Í ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ à»š¹ÇÑ´·Õè หลวงปูลี กุสลธ ร เป็นประธ�นสง ์ เส้นท�งไปวัด เดินท�งจ�ก ตัวจังหวัดอุดรธ�นี ไปต�มเส้นท�งอุดรธ�นี หนองบัวลำ�ภู ง กิ ลเมตรที่ 2 เลี้ยว ้�ยไปต�ม นนหม�ยเลข 2 5 ไปอำ�เภอ หนองวัว อ ประม�ณ 0 กิ ลเมตร UDONTHANI


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ҺŠÍÙºÁا

ปร วั ิความเป็นมา

น�ยเจน คุณ ชติ น�ยกเทศมนตรีตำ�บลอูบมุง

à·ÈºÒŵíÒºÅÍÙºÁا “´Ô¹á´¹¹‹ÒÍÂÙ‹ àªÔ´ªÙËÅǧ»Ù†ÈÃÕ áËÅ‹§à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¹éíÒ´Ô¹´Õ ร เสาวนย์ ปาชุมชน ้นลา าร ินเล่าขานเลิศลาผ้าหมขิ áËÅ‹§¼ÅÔµ¹Í¡Ä´ÙÁÐÁ‹Ç§ËÇÒ¹ ศูนย์วั น รรม ร ให ่เขา ู าน สืบ านาน ินคน ศรอูบมุง คือคาขวั าบลอูบมุง ่งอยู่ในคว�มดูแลของเทศบ�ล ตำ�บลอูบมุง มีสำ�นักง�นตั้งอยู่บ้�นอูบมุง หมู่ที่ นนอุดร กุดหม�กไฟ ตำ�บลอูบมุง อำ�เภอหนองวัว อ จังหวัดอุดรธ�นี ดยตัง้ อยูท่ �งทิศใต้ของอำ�เภอหนองวัว อ และอยูห่ �่ งจ�กจังหวัด อุดรธ�นี ประม�ณ 5 กิ ลเมตร ปจจุบันมนายเจน คุ ช ิ ารง า หน่ง นายกเทศมน ร าบลอูบมุง และน�ยสั � ธีระคุณ ดำ�รงตำ�แหน่ง ปลัดเทศบ�ลตำ�บลอูบมุง

188

คว�มเป็นม�ของชื่อ อูบมุง นั้นตั้งจ�กลักษณะของอูบดินที่ ครอบพระพุทธรูปศักดิสิทธิประจำ�หมูบ่ �้ นทีช่ �วบ้�นค้นพบ ดยได้ รับคำ�บอกเล่�จ�กบุคคลเก่�แก่ทมี่ �บุกเบิกก่อตัง้ บ้�นอูบมุงว่� เมือ่ ประม�ณร้อยกว่�ปม�แล้วมีกลุ่มบุคคลอพยพม�ตั้ง ิ่น �น ได้แผ้ว �งทีด่ นิ เพือ่ ก่อตัง้ หมูบ่ �้ นและสร้�งวัด ได้พบจอมปลวกขน�ดให ม่ ี ลักษณะคล้�ยหมวกทห�รคว่�ำ ภ�คอีส�นเรียกว่� พนปลวก หรือ พน ครัน้ เอ�จอบขุดสับดูมเี สียงคล้�ยเป็น พรงภ�ยใน จงได้ชว่ ย กันขุด ตรวจสอบดูปร�ก ว่�ข้�งในเป็น พรงจริง และภ�ยใน พรง นัน้ มีพระพุทธรูปองค์ให ป่ ระดิษ �นอยูจ่ �ำ นวน องค์ ขน�ดหน้� ตักกว้�งประม�ณ ฟุต สูงประม�ณ ฟุต เป็นพระพุทธรูปศิล� แลงสมัยขอมมีชื่อว่� หลวงปูศรี และยังมีพระพุทธรูปองค์เล็ก พร้อมกับเครือ่ งของมีค�่ ม�กม�ย ลักษณะเช่นนีภ้ �ษ�อีส�นเรียกว่� อูบ หม�ยคว�มว่� หุ้ม ห่อ หรือมุงไว้อย่�งมิดชิด ช�วบ้�น เรียกว่� อูบมุง สำ�หรับพระพุทธรูปหลวงปูศรี ปัจจุบนั ประดิษ �น อยู่ ณ วัดรัตนมงคล บ้�นอูบมุง หมู่ที่ มีผู้คนไปกร�บไหว้บูช� มิได้ข�ดจนตร�บเท่�ทุกวันนี้ ตำ�บลอูบมุงนั้น เดิมข้นกับตำ�บลหม�กห ้� ได้ขอแยกตำ�บล ออกจ�กตำ�บลหม�กห ้�และได้รับก�รจัดตั้งเป็นตำ�บลอูบมุง เมื่อ ประม�ณป พ.ศ. 250 ส่วนเทศบ�ลตำ�บลอูบมุง ได้รับก�รยก �นะจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลอูบมุง เป็นเทศบ�ลตำ�บลอูบมุง เมื่อวันที่ กรก �คม 255

ข้อมูลทัวไป

ตำ�บลอูบมุงมีเนือ้ ทีท่ งั้ หมดประม�ณ 0 . 5 ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 66 . 5 ไร่ พื้นที่ส่วนให ่เป็นที่ร�บสูงภูเข� และเป็นที่ร�บลุ่มบ�งส่วน มีจำ�นวนหมู่บ้�นในเขตเทศบ�ลตำ�บล อูบมุง จำ�นวน 0 หมู่บ้�น รวม 2 20 ครัวเรือน ประช�กรใน เขตเทศบ�ลตำ�บลอูบมุง ข้อมูล ณ เดือน เมษ�ยน พ.ศ. 255 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 2 คน แยกเป็น ช�ย 2 0 คน ห ิง 2 2 คน มีคว�มหน�แน่นเ ลี่ย คน ต�ร�งกิ ลเมตร ประช�กรในตำ�บลอูบมุงส่วนให ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก เนื่องจ�กสภ�พที่ดินมีคว�มเหม�ะสมกับก�รทำ�น� ทำ� สวน ได้แก่ สวนมะม่วง สวนย�งพ�ร� ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มัน สำ�ปะหลัง และอ้อย และเลี้ยงสัตว์ มีอุตส�หกรรมในครัวเรือนที่ สำ�คั คือ ทำ�ผ้�ไหม ทอสือ่ กก ตัดเย็บเสือ้ ผ้� ประช�กรวัยแรงง�น ส่วนม�กอพยพเข้�ไปทำ�ง�นในเมืองหลวงหลัง ดูเก็บเกี่ยว


ผลิ ั

์ ล กลุ่มอาช

เทศบ�ลตำ�บลอูบมุง มีก�รจัดตั้งกลุ่มอ�ชีพ จำ�นวน 6 กลุ่ม แยกเป็น หมู่ที่ กลุ่มปลูกย�งพ�ร� กลุ่มทอผ้�ไหม กลุ่มค้�ข�ย หมู่ที่ 2 กลุ่มเลี้ยง คพันธ์พื้นเมือง กลุ่มเลี้ยง ค กลุ่มเย็บผ้� หมู่ที่ กลุ่มปลูกมะเขือเทศ กลุ่มเลี้ยง ค กลุ่มทอเสื่อ หมู่ที่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มเลี้ยง คเนื้อ กลุ่มเลี้ยง ค หมู่ที่ 5 กลุ่มเลี้ยงปล�บ่อดิน กลุ่มทำ�ดอกไม้ประดิษ ์ หมู่ที่ 6 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ใหม่ กลุ่มเลี้ยง ค หมู่ที่ กลุ่มทอผ้�ไหมมัดหมี่ กลุ่มเลี้ยง ค หมู่ที่ กลุ่มปลูกย�งพ�ร� กลุ่มเย็บผ้� หมู่ที่ กลุ่มเลี้ยง ค กลุ่มทอผ้�หมี่ขิด กลุ่มผ้�หมัก คลน หมู่ที่ 0 กลุ่มทอผ้�ล�ยขิด กลุ่มเลี้ยง ค ง่ แหล่งทุนในตำ�บลอูบมุง ได้แก่ กองทุนหมูบ่ �้ นและชุมชนเมือง กทบ. 0 กองทุน กองทุนแก้ไขปั ห�คว�มย�กจน กข.คจ. 0 กองทุน กองทุนพั น�ศักยภ�พหมู่บ้�น 0 กองทุน กองทุน อ.พ.ป. 5 กองทุน กองทุนศูนย์สงเคร�ะห์ร�ษ รประจำ�หมู่บ้�น กองทุน กองทุนพั น�สตรี 5 กองทุน และกองทุนสัจจะเงินออม กองทุน UDONTHANI 189


ยุท ศาส ร์การ ั นาเทศบาล าบลอูบมุง

จ�กปั ห�และคว�มต้องก�ร ่งได้จ�กก�รระดมคว�มคิด จ�กทุกภ�คส่วน ปั ห�และคว�มต้องก�รจ�กส่วนร�ชก�รต่�ง รวมทั้งแผนชุมชน เทศบ�ลตำ�บลอูบมุงได้วิเคร�ะห์ศักยภ�พ ของตนเองแล้วกำ�หนดวิสัยทัศน์ของเทศบ�ล ไว้ดังนี้ ส่งเสริมการศกษา ั นาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ควบคู่กับ การบริหารจั การบ้านเมืองท สู้วิ ทางเศรษ กิจ อเ ยง ยุท ศาส ร์การ ั นาเทศบาล าบลอูบมุง ยุท ศาส ร์ ั นาสังคม ล คุ า ชวิ แนวท�งก�รพั น� . ส่งเสริมให้ร�ษ รผู้ด้อย อก�สท�งสังคมได้รับก�รช่วย เหลือ .2 ส่งเสริมสวัสดิภ�พชุมชน . ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม ก�ร รักษ�คว�มปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประช�ชน และก�ร ป้องกันบรรเท�ส�ธ�รณภัย ยุท ศาส ร์ ั นา ครงสร้าง ืน าน แนวท�งก�รพั น� 2. ก�รพั น�ด้�นคมน�คม 2.2 ก�รพั น�ด้�นก�รขย�ยเขตไฟฟ้� 2. ก�รพั น�ด้�นแหล่งน้ำ�เพื่อก�รอุป ภคบริ ภคและน้ำ� เพื่อก�รเกษตร ยุท ศาส ร์ ั นาเศรษ กิจชุมชน แนวท�งก�รพั น� . ก�รพั น�และส่งเสริมอ�ชีพให้แก่ประช�ชน .2 ก�รพั น�ส่งเสริมก�รมีร�ยได้ . ส่งเสริมกิจกรรมก�รออมและเศรษ กิจพอเพียงแก่ ประช�ชน 190

ยุท ศาส ร์ ั นาส่งเสริมการศกษา ศาสนา ศิลปวั น รรม นันทนาการ ล ปร เ ท้อง ิน แนวท�งก�รพั น� . เพิ่มช่องท�งในก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�รให้แก่ประช�ชน .2 ปรับปรุงศูนย์พั น�เด็กเล็ก . ส่งเสริมก�รศกษ�ทั้งในระบบและนอกระบบ . ส่งเสริมอนุรักษ์ ก�รสืบส�นศิลปะและประเพณีท้อง ิ่น .5 ส่งเสริมด้�นนันทน�ก�รและก�รกี � ยุท ศาส ร์ ั นาสา าร สุข ล สิง ว ล้อม แนวท�งก�รพั น� 5. สร้�งจิตสำ�นกและคว�มตระหนักในก�รจัดก�รทรัพย�กร ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 5.2 ก�รกำ�จัดขยะและสิ่งป ิกูลขยะมูล อย 5. ก�รส่งเสริมสุขภ�พส�ธ�รณสุขมูล �นและป้องกัน รค ติดต่อ ยุท ศาส ร์การ ั นาองค์กร การบริหารจั การ ามหลัก รรมา ิบาล แนวท�งก�รพั น� 6. ปรับปรุงกระบวนง�นลดขั้นตอนก�รป ิบัติง�นบริก�ร ประช�ชนและจัดห�เครื่องมือสำ�หรับก�รป ิบัติง�นที่มีคุณภ�พ 6.2 ก�รพั น�องค์กรและ กอบรมพั น�ศักยภ�พบุคล�กร 6. ส่งเสริมกระบวนก�รมีส่วนร่วม ประช�ธิปไตย และเผย แพร่ข้อมูลข่�วส�ร


น ยบายของผู้บริหารท้อง ิน

นายเจน คุ ช ิ นายกเทศมน ร าบลอูบมุง ได้แ ลง น ยบ�ยก�รบริห�รท้อง ่ินต่อสภ�เทศบ�ล เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�ร และพั น�ท้อง ิ่นให้เกิดประ ยชน์สุขแก่ประช�ชนในเขตเทศบ�ล ตำ�บลอูบมุงไว้รวม 6 ด้�นก�รพั น� ดังต่อไปนี้ ้านการ ั นา ครงสร้าง ืน าน . พั น�ด้�นคมน�คม .2 พั น�ด้�นก�รขย�ยเขตไฟฟ้� . ก�รพั น�ด้�นแหล่งน้�ำ ระบบน้�ำ ประป� เพือ่ ก�รอุป ภค บริ ภคให้เพียงพอและมีประสิทธิภ�พ ้านเศรษ กิจชุมชน 2. จัดตัง้ กองทุนชุมชน พั น�ศักยภ�พด้�นก�รเกษตรและ ส่งเสริมกลุ่มอ�ชีพให้แก่ประช�ชน 2.2 ส่งเสริมก�รมีร�ยได้ 2. ส่งเสริมก�รออมและเศรษ กิจพอเพียงแก่ประช�ชน า้ นการส่งเสริมการศกษา ศาสนา ศิลปวั น รรม นันทนาการ ล ปร เ ท้อง ิน . ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ย .2 จัดตั้งศูนย์ประส�นง�นด้�นกี � . พั น�ศักยภ�พก�รกี �ชุมชนและสร้�งทีมนักกี �ประจำ� ตำ�บลและหมู่บ้�น .5 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวั นธรรมและประเพณีท้อง ิ่น .6 ส่งเสริมก�รศกษ�ทั้งในระบบและนอกระบบ ้านการสา าร สุข ล สิง ว ล้อม . สนับสนุนก�รจัดก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง แวดล้อม และป้องกันไฟป� .2 พั น�ให้ตำ�บลอูบมุงสะอ�ด เป็นระเบียบเรียบร้อย . พั น�แหล่งท่องเทีย่ วและส �นทีพ่ กั ผ่อน ดยมีสว่ นร่วม ทุก �ย . ส่งเสริมสุขภ�พและก�รป้องกัน รค ้านการ ั นาสังคม 5. สนับสนุนกิจกรรม อปพร. อสม. และภ�รกิจของผู้นำ� ท้อง ิ่น ผู้นำ�ท้องที่ 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันย�เสพติด 5. ช่วยเหลือผู้ด้อย อก�สท�งสังคม 5. จัดระเบียบสังคม รักษ�คว�มปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประช�ชน ้านการ ั นาองค์กร 6. ส่งเสริมสนับสนุนก�รพั น�ของบุคล�กร จัดห�วัสดุ อุปกรณ์สำ�หรับก�รป ิบัติง�นที่มีคุณภ�พ 6.2 ส่งเสริมกระบวนก�รมีสว่ นร่วม ต�มระบอบประช�ธิปไตย UDONTHANI 191


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ÒºÅ

¡Ø´ËÁÒ¡ä¿

น�ยยุทธกร พธิไหม »ÅÑ´à·ÈºÒŵíҺšشËÁÒ¡ä¿ ป ิบัติหน้�ที่ น�ยกเทศมนตรีตำ�บลกุดหม�กไฟ tt tt

.

ma ai.go.t ทรศัพท์ 0 2 25 00 . ac oo .com mar ai ทรส�ร 0 2 252

à·ÈºÒŵíҺšشËÁÒ¡ä¿ องค์กรสู่มา ร าน บ้านเมือง ั นา ชาวปร ชา มันคง ารงชวิ บบเศรษ กิจ อเ ยง คือวิสยั ทัศน์ของ เทศบาล าบลกุหมากไ µÑ§é ÍÂÙ·‹ ºÕè ÒŒ ¹Ë¹Í§ áǧ¾Ñ²¹Ò ËÁÙ·‹ èÕ 9 µíҺšشËÁÒ¡ä¿ ÍíÒàÀÍ˹ͧÇÑÇ«Í ¨Ñ§ËÇÑ´ ÍØ´Ã¸Ò¹Õ «Öè§ã¹¾×é¹·Õè¢Í§à·ÈºÒŵíҺšشËÁÒ¡ä¿ à»š¹·ÕèµÑ駢ͧ ครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ่งเป็นต้นแบบก�รพั น� ดยนำ�แนวพระร�ชดำ�ริไปประยุกต์ใช้อย่�งเหม�ะสมกับพื้นที่ มีส �นที่ท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติที่สวยง�ม และเป็นแหล่งปลูก และส่งออกมะม่วงรสช�ติอร่อยหอมหว�น และมีพนื้ ทีป่ ลูกมะม่วง ม�กเป็นอันดับ ของจังหวัดอุดรธ�นี ดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

ครงการบริหารจั การนาอย่างยังยืนอ่างเกบนาห้วยคล้าย

ครงการบริหารจั การนาอย่างยังยืนอ่างเกบนาห้วยคล้าย อันเนืองมาจาก ร ราช าริ จ อุ ร าน ໚¹¾×¹é ·Õ¢è ÂÒ¼Ţͧ 192

ส �บันส่งเสริมและพั น�กิจกรรมปดทองหลังพระ สืบส�นแนว พระร�ชดำ�ริ ภ�ยใต้มลู นิธปิ ดทองหลังพระ สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ อ่ � งเก็ บ น้ำ � ห้ ว ยคล้ � ย เป็ น ครงก�รที่ พ ระบ�ทสมเด็ จ พระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ� ปรดเกล้� รับเป็น ครงก�รอันเนื่อง ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ เมื่อวันที่ 22 ธันว�คม 25 6 และได้ปรับปรุง แล้วเสร็จในป พ.ศ. 255 แต่ยงั ไม่ส�ม�ร ใช้ประ ยชน์ได้อย่�งเต็ม ประสิทธิภ�พ เนื่องจ�กยังไม่มีระบบส่งน้ำ�และระบบก�รบริห�ร จัดก�รน้�ำ ดังนัน้ มูลนิธชิ ยั พั น� จงเสนอต่อคณะกรรมก�รส �บัน ส่งเสริมและพั น�กิจกรรมปดทองหลังพระ ให้พิจ�รณ� ครงก�ร อ่�งเก็บน้�ำ ห้วยคล้�ย เป็นพืน้ ทีข่ ย�ยผลของส �บัน ดยคัดเลือก จ�กบรรด�อ่�งเก็บน้ำ�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ กว่� 000 แห่ง ที่ยัง ใช้ประ ยชน์ได้ไม่เต็มที่ แนวคิดในก�รทำ�ง�น ครงก�รคือ ต้องก�ร จะขย�ยต้นแบบก�รพั น�ในรูปแบบใหม่ กล่�วคือ ทำ�เล็ก ประหยัด เกิดก�รขย�ยผลเร็วในวงกว้�งและได้ประ ยชน์สูงสุด ดยส �บัน ส่งเสริมและพั น�กิจกรรมปดทองหลังพระ ทำ�หน้�ที่เป็นแกน ประส�นให้เกิดก�รบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ระบบน้ำ� และด้�นกระบวนก�ร เข้�ใจ เข้� ง พั น� ของมูลนิธิ แม่ฟ้�หลวงในพระบรมร�ชูป ัมภ์ และองค์คว�มรู้ด้�นก�รเกษตร และปศุสัตว์ ของ ครงก�รฟ�ร์มตัวอย่�งต�มแนวพระร�ชดำ�ริใน สมเด็จพระน�งเจ้� พระบรมร�ชินีน� พื้นที่ภ�คตะวันออกเ ียง เหนือ รวมทั้งได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กจังหวัดอุดรธ�นี ก�รสนับสนุนเครื่องจักรกลท�งก�รเกษตรจ�กองค์ก�รบริห�รส่วน จังหวัดอุดรธ�นี และเทศบ�ลตำ�บลกุดหม�กไฟ สนับสนุนค่�น้�ำ มัน เชื้อเพลิง เป็นต้น ผลที่เกิดข้นจ�กทำ�ง�นร่วมกันของหล�กหล�ยภ�คี นอกจ�ก จะทำ�ให้ส�ม�ร บริห�รจัดก�รน้�ำ ในอ่�งเก็บน้�ำ ห้วยคล้�ย ได้อย่�ง เต็มประสิทธิภ�พ และพั น�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนแล้ว ยังเป็นต้นแบบก�รพั น� ดยนำ�แนวพระร�ชดำ�ริไปประยุกต์ใช้ อย่�งเหม�ะสมกับพื้นที่ ส�ม�ร พั น�เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ ประช�ชนทั้งในระดับชุมชน และระดับจังหวัดต่อไป


นา กหิน ัง

น้�ำ ตกหินตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ทศบ�ลตำ�บลกุดหม�กไฟ อยูห่ �่ ง จ�กตัวจังหวัดอุดรธ�นี ประม�ณ 0 กิ ลเมตร ก�รเดินท�งสะดวก เพร�ะมี นนล�ดย�งไปเกือบ งน้ำ�ตก เป็นส �นที่ท่องเที่ยวของ หมู่นักท่องเที่ยวและวัยรุ่นในพื้นที่ อำ�เภอใกล้เคียงและต่�งจังหวัด ตัวน้�ำ ตกเป็น ขดหินและแอ่งเล็กน้อย ส�ม�ร ไปเทีย่ วกันได้ในช่วง ˹ŒÒ½¹

ม ม่วง ผลผลิ ทางการเกษ รท

เ ่น

ตำ�บลกุดหม�กไฟ เป็นแหล่งปลูกมะม่วงรสช�ติอร่อย หอมหว�น เป็นที่ต้องก�รของตล�ดเป็นอย่�งม�ก มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็น อันดับ ของจังหวัดอุดรธ�นี ดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 5 6 ไร่ และเป็นผลผลิตท�งก�รเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศเวียดน�ม เก�หลี จีน สร้�งร�ยได้ให้แก่ชุมชน มูลค่�ประม�ณ 60 ล้�น บ�ทต่อป UDONTHANI 193


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วไ่ว ค ว ไ ่ ว ค ตงอย่เ ที่ ้านไ ่ ว ค ต หนองวว อ อ หนองวว อ อ านี นมี ค า ง ตา เ นเ า้ อาวา ปร วั ิวั ไร่สวรรค์

àÃÔèÁ¡‹ÍÊÌҧàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2527 â´ÂÁÕ¾ÃиÃÃÁ»ÃÔÂѵÔâÁÅÕ อดีตเจ้�คณะภ�ค และอดีตเจ้�อ�ว�สวัดมัช มิ �ว�สพระอ�ร�ม หลวง เป็นประธ�น พระครู พธ�นุวัตร อดีตเจ้�อ�ว�สวัด พธิว ร�ร�มและอดี ต รองเจ้ � คณะอำ � เภอเมื อ งอุ ด รธ�นี เป็ น รอง ประธ�น และพระครู สิตคณ�รักษ์ อดีตเจ้�อ�ว�สวัดบ้�น นน หว�ยและอดีตเจ้�คณะอำ�เภอหนองวัว อเป็นรองประธ�น มีคณ ุ แม่วลิ ยั ธรรมรังษี เป็นผู้ ว�ยทีด่ นิ สร้�งวัดจำ�นวน 6 ไร่ ปัจจุบนั ท�งวัดได้ ื้อเพิ่มเติมอีก 22 ไร่ เป็น 2 ไร่ เมื่อทุกอย่�งพร้อม แล้ว พระธรรมปริยัติ มลี จงสั่งให้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งเสน�สนะ ให้เหม�ะสมแก่ก�รเป็นที่อยู่อ�ศัยของพระภิกษุส�มเณรต่อไป และให้ดำ�เนินก�รขออนุ �ตสร้�งวัดจ�กกรมก�รศ�สน�ให้ ูก ต้องด้วย ท่�นได้ตั้งชื่อว่� วัดหนองวัว อธรรมรังษี เพื่อให้เป็น วัดของช�วบ้�นหนองวัว อทุกคน และมีน�มสกุลของเจ้�ภ�พ 194

ผู้ ว�ยที่ดินต่อท้�ยชื่อวัดด้วย เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป ท�งช�วบ้�นจงได้ด�ำ เนินก�รก่อสร้�งเสน�สนะต่�ง และได้ ขออนุ �ตสร้�งวัดจ�กกรมก�รศ�สน�ในปนั้น ดยมีผู้ให ่บุ มี แสนหอมคำ� ่งเป็นผู้ให ่บ้�น บ้�นไร่สวรรค์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง สำ�คั นำ�พ�ช�วบ้�นสร้�งวัด และเป็นผูด้ �ำ เนินก�รขออนุ �ตสร้�ง วัด ดยมีหลวงพ่อคำ�ใบ ม�รชิ น จ�กวัด พธิวร�ร�ม จังหวัด อุดรธ�นี เป็นเจ้�อ�ว�สรูปแรก ท่�นเป็นทีศ่ รัทธ�ของช�วบ้�นม�ก ได้นำ�พ� �ติ ยมก่อสร้�งเสน�สนะต่�ง ให้เหม�ะแก่ก�รเป็นที่ อยูอ่ �ศัย เหม�ะแก่ก�รเป็นทีศ่ กษ�และป บิ ตั ธิ รรม ของพระสง ์ ส�มเณรต�มลำ�ดับ ในป พ.ศ. 252 ท่�นได้ก่อสร้�งศ�ล�ก�รเปรีย ใช้เวล� ก่อสร้�ง เดือน ก็แล้วเสร็จ ใช้เป็นที่ประกอบศ�สนพิธีต่�ง เรื่อยม�จน งปัจจุบัน แต่ก�รขออนุ �ตสร้�งวัดจ�กกรมก�ร ศ�สน�ยังไม่แล้วเสร็จ ท่�นก็มรณภ�พในป 25 ประชุมเพลิงใน


พระครูธำ�รงสุต�ภรณ์ เป็นเจ้�อ�ว�ส วัดไร่สวรรค์ ป 25 ในปนั้นช�วบ้�นได้อ�ร�ธน� พระมห�สังคม สิรินธ ร ปัจจุบนั ได้รบั พระร�ชท�นสมณศักดิที่ พระครูธ�ำ รงสุด�ภรณ์ จ�ก วัด พธิวร�ร�มม�เป็นเจ้�อ�ว�ส จงได้ดำ�เนินก�รขออนุ �ตสร้�ง วัดจ�กกรมก�รศ�สน�ต่อ และได้ก่อสร้�งเสน�สนะต่�ง ปลูก ต้นไม้ภ�ยในวัดให้รม่ รืน่ เพือ่ เหม�ะแก่ก�รป บิ ตั ธิ รรมต่อจ�กทีห่ ลวง พ่อคำ�ใบ ม�รชิ น อดีตเจ้�อ�ว�สได้ทำ�ไว้จนแล้วเสร็จเป็นลำ�ดับ ÁÒ ในป พ.ศ. 25 6 ได้รับอนุ �ตให้สร้�งวัดจ�กกรมก�รศ�สน� ในป พ.ศ. 25 ได้รับอนุ �ตให้ตั้งวัดจ�กกรมก�รศ�สน� และ ท�งกรมก�รศ�สน�ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดไร่สวรรค์ ตั้งแต่น้ัน เป็นต้นม�จน งปัจจุบัน วัดไร่สวรรค์ได้ด�ำ เนินก�รก่อสร้�งอุ บส ขน�ดคว�มกว้�ง 0 เมตร ย�ว 2 เมตร ห้�หน้�ต่�ง ได้ทำ�พิธีว�งศิล� กษ์ เมื่อวัน เส�ร์ที่ 6 เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 25 2 ดยมีน�ย ชคสม�น สีล� วงศ์ รั มนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงคมน�คม เป็นประธ�นว�งศิล� กษ์ และได้ด�ำ เนินก�รก่อสร้�งม� ดยลำ�ดับได้รบั คว�มอุป มั ภ์จ�ก �ติ ยมส�ธุชนทั้งหล�ยเป็นอย่�งดีเรื่อยม� วันที่ 2 เดือนตุล�คม พ.ศ. 25 ได้ทำ�พิธีเททองหล่อพระ ประธ�นในอุ บส ขน�ดหน้�ตัก 0 นิ้ว ป�งม�รวิชัย เนื้อทอง เหลืองลงลักปดทองคำ�เปลว พระพรหมเวที สนิท ชวนป ปัจจุบันดำ�รงสมณะศักดิที่ สมเด็จพระพุ �จ�รย์ เจ้�อ�ว�สวัด ไตรมิตรวิทย�ร�มพระอ�ร�มหลวง กทม. เจ้�คณะให ่หนตะวัน ออก เป็นประธ�น �ยสง ์ มีน�ยสุวิทย์ คุณกิตติ รองน�ยยก รั มนตรี เป็นประธ�น �ย ร�ว�ส และพระพรหมเวที ได้ตั้งชื่อ ให้ว่� สมเด็จพระพุทธไตร ลกน� แต่ช�วบ้�นนิยมเรียกว่� หลวง พ่อ นดี เพร�ะขณะที่ทำ�พิธีเททองหล่อนั้น นตกตลอด พอเททอง เสร็จ นก็หยุดตก และเมื่อเคลื่อนย้�ยเข้�ไปในอุ บส ท้องฟ้�ที่มี สภ�พแจ่มใส อยู่ ก็เกิด นตกลงม�อีก ช�วบ้�นจงเรียกชื่อต�ม เหตุนั้นเรื่อยม�

ในป 255 ได้รับพระร�ชท�นวิสุงค�มสีม� ดยคว�มกว้�ง 0 เมตร ย�ว 60 เมตร ดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� บับ ประก�ศทั่วไป ตอนพิเศษ 262 วันที่ 2 ธันว�คม 255 และได้ทำ�พิธีปักหม�ยเขตวิสุงค�มสีม�วันที่ 6 เดือน มิ ุน�ยน พ.ศ. 255 อุ บส หลังนีส้ นิ้ เงินก่อสร้�งทัง้ สิน้ 5 5 บ�ท ทำ�พิธี ลองอุ บส ยกช่อฟ้�เอก ผูกพัทธสีม�ตัดหว�ย ังลูกนิมิต 0 ลูก เมื่อวันที่ เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 255

UDONTHANI 195


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ÒºÅ

ºÐÂÒÇ

น�ยทิรัตน์ อุระภูมิ น�ยกเทศมนตรีตำ�บลบะย�ว

à·ÈºÒŵíҺźÐÂÒÇ ศูนย์ศิลปาช เลืองลือ งามร บือ ิน ูไท ผ้าไหมวิจิ รศร ปร เ ลาค่า ไร่นาปาอ้อยหวาน สวย ร หง่านลาน ูเ ลิน คือคาขวั ปร จา าบลบ ยาว ง่ อยูใ่ นคว�มดูแลของเทศ บ�ลตำ�บลบะย�ว ง่ มีส�ำ นักง�นตัง้ อยูเ่ ลขที่ 60 หมูท่ ี่ ตำ�บล บะย�ว อำ�เภอวังส�มหมอ จังหวัดอุดรธ�นี ดยตั้งอยู่ท�งทิศ เหนือห่�งจ�กอำ�เภอวังส�มหมอประม�ณ กิ ลเมตร ปจจุบนั ม นายทิรั น์ อุร มู ิ ารง า หน่งนายกเทศมน ร าบลบ ยาว ่งบริห�รภ�ยใต้วิสัยทัศน์ที่ว่� เทศบาล าบลบ ยาวน่าอยู่ ้วยหลักเศรษ กิจ อเ ยง เคยงคู่บริการสา าร มุ่ง ั นาการศกษา ปร ชาชนเข้ม ขง ร่วม รง ั นาท้อง ิน ายในป

ข้อมูลทัวไป

เทศบาล าบลบ ยาว ได้รบั ก�รยก �นะเป็นเทศบ�ลตำ�บล ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เมื่อวันที่ เดือนสิงห�คม 196

พ.ศ.2555 ปัจจุบนั เป็นเทศบ�ลตำ�บลขน�ดเล็ก มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 0 60 ไร่ การปกครอง ในพื้นที่ตำ�บลบะย�ว แบ่งก�รปกครองเป็น 2 หมู่บ้�น ได้แก่ หมู่ที่ บ้�นบะย�ว หมู่ที่ 2 บ้�นน�แก หมู่ที่ บ้�นน�นกชุม หมู่ที่ บ้�นน�ต�ด หมู่ที่ 5 บ้�น คกสว่�ง หมู่ที่ 6 บ้�น คกเล้� หมู่ที่ บ้�นน� ปร่ง หมู่ที่ บ้�นดง ง่�มน้อย หมู่ที่ บ้�นน้อยพั น� หมู่ที่ 0 บ้�นภูดิน หมู่ที่ บ้�นน�ชุมพร และหมู่ที่ 2 บ้�นบะย�ว ปร ชากร มีประช�กรต�มทะเบียนร�ษ ร์ทั้งสิ้น 5 คน แยกเป็นช�ย 52 คน ห ิง 6 5 คน จำ�นวน 2 0 ครัว เรือน เศรษ กิจ ประช�กรส่วนม�กประกอบอ�ชีพด้�นก�รเกษตร คือ ก�รปลูกอ้อย ทำ�น� ทำ�ไร่มันสำ�ปะหลัง และปลูกย�งพ�ร�ต�ม ลำ�ดับ นอกจ�กนี้ในเขตเทศบ�ลตำ�บลบะย�ว ยังมีอุตส�หกรรม ต่อเนื่องกับก�รเกษตร แต่ส่วนให ่จะเป็นอุตส�หกรรมขน�ดเล็ก หรืออุตส�หกรรมครัวเรือน ได้แก่ รงสีข้�ว และทอผ้�ไหม สังคม วั น รรม เนื่องจ�กประช�กรส่วนให ่นับ ือศ�สน� พุทธ ร้อยละ ของจำ�นวนประช�กรทัง้ หมดในเขตเทศบ�ล จงมีประเพณีประจำ�ท้อง ิ่นที่สำ�คั ได้แก่ ประเพณีสงกร�นต์ ที่ นิยมป ิบัติกันทุกป เริ่มตั้งแต่ 5 เมษ�ยน ของทุกป ประเพณีบุ เบิกบ้�น ประเพณีบุ บั้งไฟ ประเพณีเข้�พรรษ� ประเพณีออกพรรษ� ประเพณีของช�วภูไท เป็นต้น

ัน กิจ

. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รศกษ� ศ�สน� วั นธรรมและ ภูมิปั �ท้อง ิ่น 2. ส่งเสริมและพั น�สินค้�อ�ชีพทอเสื่อกกสู่ส�กล . ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภ�พด้�นส�ธ�รณสุขและสิ่ง แวดล้อม . ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดน ยบ�ยของตำ�บล 5. ส่งเสริมและพั น�สังคมก�รเมืองก�รปกครองเพื่อคว�ม ปรองดองและสม�น ันท์ 6. ส่งเสริมและพั น�ก�รเกษตรปลอดส�รพิษ . ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนพ่งตนเองต�มหลักเศรษ กิจ พอเพียงอย่�งยั่งยืน . ส่งเสริมและพั น�ศักยภ�พผู้นำ�ชุมชน คณะกรรมก�ร หมู่บ้�นและคนในชุมชน . ส่งเสริมและสนับสนุนด้�นศิลปวั นธรรม ประเพณีชมุ ชน 0. พั น�ระบบส�ธ�รณูป ภคให้ทั่ว งและครอบคลุม


ยุท ศาส ร์ ล นวทางการ ั นาของ ท บ ยาว

เทศบาล าบลบ ยาว ได้วเิ คร�ะห์ปั ห� อก�ส และศักยภ�พ ของท้อง ิ่นแล้ว เพื่อให้ก�รกำ�หนดภ�รกิจในก�รพั น�ที่จะต้อง ดำ�เนินก�รในด้�นต่�ง บรรลุผลในก�รพั น�ต�มวิสัยทัศน์ เทศบ�ลตำ�บลบะย�ว ดยได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์และภ�รกิจ ดังนี้ ยุท ศาส ร์ ้านคมนาคม ครงสร้าง ืน าน นวทางการ ั นา . ก่อสร้�ง ่อมแ มปรับปรุง นนและสะพ�น ท�งเท้� ให้ก�รสั จรสะดวก 2. ขย�ยเขตไฟฟ้ � ไฟฟ้ � ส�ธ�รณะและไฟฟ้ � เพื่ อ ก�รเกษตร . พั น�ด้�นแหล่งน้ำ�เพื่อก�รบริ ภคและก�รเกษตร ยุท ศาส ร์ ้านเศรษ กิจ นวทางการ ั นา . ส่งเสริมและเพิม่ ทักษะอ�ชีพครัวเรือนและกลุม่ อ�ชีพ เพื่อยกระดับร�ยได้ 2. ส่งเสริมและพั น�ก�รเกษตร . ส่งเสริมก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร ยุท ศาส ร์ ้านสังคม นวทางการ ั นา . ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 2. อนุรักษ์วั นธรรมประเพณีอันดีง�มของท้อง ิ่น . ส่งเสริมพั น�ด้�นก�รศกษ� . ส่งเสริมพั น�คุณภ�พชีวิตและสุขภ�พอน�มัยของ ประช�ชน 5. ส่งเสริมก�รกี �และนันทน�ก�ร 6. แก้ไขปั ห�ย�เสพติดและสิ่งผิดก หม�ย

ยุท ศาส ร์ ้านการเมือง ล การบริหาร นวทางการ ั นา . ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รป ิบัติง�น 2. ก�รพั น�ก�รบริก�รประช�ชน ยุท ศาส ร์ ้านทรั ยากร รรมชา ิ ล สิง ว ล้อม นวทางการ ั นา . สร้ � งจิ ต สำ � นกและก�รตระหนั กในก�รจั ด ก�ร ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 2. ก�รกำ�จัดขยะมูล อยและสิ่งป ิกูล . พั น�แหล่งเรียนรู้ท�งธรรมช�ติ UDONTHANI 197


ศักย า ้านการท่องเทยว

เนื่องจ�กพื้นที่เทศบ�ลตำ�บลบะย�ว เป็นส่วนหน่ง ของเขตป�สงวน จงมีส �นทีธ่ รรมช�ติเหม�ะสมสำ�หรับ จัดทำ�เป็นส �นทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ง่ อยูท่ �งด้�นทิศ ตะวันออกของเทศบ�ลตำ�บลบะย�ว และติดกับหมู่บ้�น น�นกชุม หมู่ที่ บ้�นน�ต�ดหมู่ที่ และบ้�นภูดินหมู่ ที่ 0

198


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

คา ค ง

นายทอง นันท เข น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลคำ� คกสูง

องค า

หิ า ่วนตา คา ค ง

“ ¶Ôè¹¹éíÒ»ÒÇ ¢ŒÒÇàµçÁ¹Ò »ÅÒ¢ÒÇÊÌ͠อ้อย ัน ุ์หวาน มันหัวให ่ ผ้าไหม คนมคุ รรม คือคำ�ขวั ของ าบลคา คกสูง ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ องค์การบริหารส่วน าบลคา คกสูง มีที่ทำ�ก�รตั้งอยู่หมู่ที่ บ้�น คกให ่พั น� ตำ�บลคำ� คกสูง อำ�เภอวังส�มหมอ จังหวัด อุดรธ�นี ดยตัง้ อยูท่ �งทิศใต้ห�่ งจ�กอำ�เภอวังส�มหมอประม�ณ กิ ลเมตร ปัจจุบันมี นายทอง นันท เข เป็น น�ยกองค์ก�ร บริ ห �รส่ ว นตำ � บลคำ � คกสู ง และ นายบุ ั น ์ ศรหลิ ง เป็น ปลั องค์การบริหารส่วน าบล

ปร วั ิความเป็นมา

าบลคา คกสูง เป็นตำ�บลที่จัดตั้งหลังสุดของอำ�เภอ วังส�มหมอ ดยแยกออกจ�กตำ�บลหนองห ้�ไ เดิมเป็น

202

สภ�ตำ�บลคำ� คกสูง จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีน�คม พ.ศ.25 ต่อ ม�มีพระร�ชบั ัติเปลี่ยนแปลง �นะเป็นองค์การบริหารส่วน าบลคา คกสูง ต�มประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ลงวันที่ 25 ธันว�คม พ.ศ.25

ข้อมูลทัวไป

าบลคา คกสูง มีพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ 0 625 ไร่ หรือ ประม�ณ 65 ต�ร�งกิ ลเมตร เป็นพื้นที่ทำ�ก�รเกษตร ประม�ณ 5 ไร่ มีหมู่บ้�นทั้งหมด หมู่บ้�น มีประช�กรรวมทั้งสิ้น 5 6 คน จำ�แนกเป็น ช�ย 2 52 คน ห ิง 2 6 คน และมี จำ�นวนครัวเรือนทัง้ สิน้ ครัวเรือน ข้อมูลจ�กสำ�นักทะเบียน ร�ษ ร์ของอำ�เภอ วังส�มหมอ จังหวัดอุดรธ�นี ณ เดือนมีน�คม 255 ประช�กรส่วนม�กประกอบอ�ชีพด้�นก�รเกษตร มีก�รปลูก พืชเศรษ กิจ เช่น ข้�ว อ้อย มันสำ�ปะหลัง และมีบ�งส่วนอพยพ ไปทำ�ง�นรับจ้�งนอกพื้นที่

วิสัยทัศน์การ ั นาท้อง ิน

องค์การบริหารส่วน าบลคา คกสูง ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ เพือ่ เป็นสภ�พก�รณ์ในอุดมคติ ง่ เป็นจุดหม�ยทีค่ �ดหวัง และต้องก�รจะให้เกิดข้นหรือบรรลุผลในอน�คตข้�งหน้� ตำ�บลคำ� คกสูง เป็นตำ�บลขน�ดกล�ง ประช�ชนไม่หน�แน่นและดำ�รงชีวิต อยู่อย่�งสงบสุข และค�ดก�รณ์ว่�ในอน�คตต้องเป็นชุมชนที่สงบ สุข น่�อยู่อ�ศัย ก�รคมน�คมสะดวก ระบบบริก�ร ครงสร้�งพื้น �นครบ ้วน มีคว�มปลอดภัย ปร�ศจ�กย�เสพติด ประช�ชนมี คว�มพร้อมเพรียงในก�รพั น�ในทุก ด้�น และมีสภ�พแวดล้อม ดี จงได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ ค�ดหวังที่จะให้เกิดข้นในอน�คตดังนี้


นน มนาใช้ ร้อมใจ ั นา การศกษา ชวิ ปลอ ัย ปร ชา ิปไ ยทัว ง ไม่ งยาเส ิ จุ ขงของอบ คา คกสูง องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลคำ� คกสูง ได้วเิ คร�ะห์ศกั ยภ�พเพือ่ ประเมินส �นภ�พก�รพั น� และ อก�สก�รพั น�ในอน�คต ดย พบว่�ในเขตคว�มรับผิดชอบของ อบต.คำ� คกสูง มีจุดเด่นดังนี้ . ประช�ชนมีคุณภ�พและมีส่วนร่วมในกระบวนก�รพั น� ท้อง ิ่นในทุกด้�น เช่น ด้�น ครงสร้�งพื้น �น คุณภ�พชีวิต ด้�น ก�รรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อม ล เป็นต้น 2. มี รงเรียนประ มศกษ� แห่ง ส�ม�ร รองรับก�รเรียน ของเด็กได้อย่�งเพียงพอ . ผู้นำ�ชุมชนมีคว�มส�มัคคี ไม่มีปั ห�ในก�รร่วมกันทำ�ง�น ในก�รพั น�ท้อง ิ่น . มีก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รระหว่�งท้อง นิ่ และส่วนร�ชก�ร ต่�ง ที่ทำ�ง�นในพื้นที่ตำ�บลคำ� คกสูง 5. ประช�ชนมีคว�มตืน่ ตัวท�งก�รเมือง และมีสว่ นร่วมในก�ร ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของผู้บริห�รท้อง ิ่น 6. ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ตำ�บลคำ� คกสูง มีคว�มเหม�ะ สมในก�รทำ�อ�ชีพเกษตรกรรม เช่น ทำ�ไร่ ทำ�น� และประมงพื้น บ้�น เพร�ะมีลำ�ห้วยลำ�พันช�ด และลำ�น้ำ�ป�ว . มีพนื้ ทีใ่ นก�รเพ�ะปลูกพืชผลท�งก�รเกษตร และมีแรงง�น ภ�คก�รเกษตรจำ�นวนม�ก . พืน้ ทีต่ �ำ บลคำ� คกสูงส�ม�ร รองรับก�รขย�ยตัวของชุมชนได้

ศักย า ของชุมชน

ประช�ชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน าบลคา คกสูง มีก�ร รวมตั ว กั นอย่ � งเข้ มแข็ ง และมี ก �รรวมกลุ่มอย่� งหล�กหล�ย ได้แก่ กลุ่มสตรีประจำ�ตำ�บล กลุ่มออมทรัพย์ประจำ�หมู่บ้�น กลุ่ม กลุ่มเย�วชนตำ�บลคำ� คกสูง กลุ่มแม่บ้�น กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้�นมัดหมี่ขิด กลุ่มแปรรูปอ�ห�รจ�กปล� กลุ่มแม่บ้�นเกษตรกร กลุ่มกองทุนส่งเสริมอ�ชีพ บ.คำ� คกสูง กลุ่มเลี้ยงปล�ในกระชังบ้�นแหลมทอง กลุ่มส่งเสริมอ�ชีพบ้�นดงง่�ม กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มส่งเสริมอ�ชีพบ้�น คกให ่พั น� กลุ่มส่งเสริมอ�ชีพบ้�นน�ง�ม กลุ่มประมงบ้�นวังไชย กลุ่มกองทุนส่งเสริมอ�ชีพ บ.ท่�สำ�ร� ชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บลคำ� คกสูง ชมรมอ�ส�สมัครป้องกันภัย �ยพลเรือนตำ�บลคำ� คกสูง UDONTHANI 203


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¶éíÒÊØÁ³±ÒÀÒÇ¹Ò ÇÑ´¶éíÒÊØÁ³±ÒÀÒÇ¹Ò µÑé§ÍÂÙ‹ ³ ºŒÒ¹¼ÒÊØ¡ µíҺżÒÊØ¡ ÍíÒàÀÍÇѧÊÒÁËÁÍ ¨Ñ§ËÇÑ´ ÍØ ´ Ã¸Ò¹Õ นมี ค า ิ า ห วง ่ อ เห ี ย ชย มหา เ นเ ้าอาวา องเ ้าค อาเ อวง ามหมอ ที่ 204


พระครูส�ธุกิจจ�รักษ์ ໚¹à¨ŒÒÍÒÇÒÊ ÇÑ´¶éíÒÊØÁ³±ÒÀÒǹÒ

ปร วั ิความเป็นมาของ า ร นางสุม

า ร นางสุม า ÀÙ¼ÒËÑ¡ µÑé§ÍÂÙ‹º¹à·×Í¡à¢ÒÀÙ¾Ò¹ ºÃÔàdz»†ÒʧǹáË‹§ªÒµÔ »†ÒºÐÂÒǵÑé§ÍÂÙ‹·Ò§·ÔȵÐÇѹµ¡¢Í§ ËÁÙ‹ºŒÒ¹¼ÒÊØ¡ Í.ÇѧÊÒÁËÁÍ ¨.ÍØ´Ã¸Ò¹Õ Íѹ໚¹Ã͵‹Í¾×é¹·Õè 3 จังหวัด จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธ�นีและจังหวัดก� สินธุ์ ง่ ÁÕ¶éíÒáÅдԹᴹÍѹÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìÁÒᵋâºÃÒ³¡ÒÅ ¶éíÒÊØÁ³±Ò ໚¹ ¶éíÒ·Õèà¢Õ¹äÇŒã¹ÇÃó¡ÃÃÁÍÕÊҹŌҹªŒÒ§ÃкØäÇŒÇ‹Ò น�งสุมณ �เป็นธิด�องค์เดียวของพระย�ขอม ผู้ครองเมือง เป็นจ�นนครร�ช เกิดร้อนพระทัยไม่เป็นอันอยู่ในพระตำ�หนัก ตกดวงชะต�ไม่ดี ูกพระเคร�ะห์เสวยอ�ยุ จงได้อำ�ล�พระย� ขอมผู้เป็นบิด�ออกม�เที่ยวประพ�สป�เพื่อให้สบ�ยจิตใจข้น ¾ÃŒÍÁ´ŒÇºÃÔÇÒ÷Õè໚¹¹Ò§Ê¹Á¡íÒ¹ÑŵԴµÒÁà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒ»†Òà¢Ò

จนรู้สกเมื่อยล้� จงได้บรรทมพักผ่อนกล�งวันบนป�เข� พอดีกับ ที่พ �กุมกัณ ์ยักษ์ผู้มี ทธิเดชส�ม�ร เสกมนต์ค� �แปลงร่�ง และเห�ะเหินเดินอ�ก�ศได้ พ �กุมภัณ ์ ชำ�เลืองต�มองเห็น พระน�งสุมณ � จงนกในใจว่�ต้องจับเอ�มนุษย์พวกนี้ม�เป็น อ�ห�ร แต่พอเข้�ไปใกล้ชิด เห็นพระน�งสุมณ �เป็นผู้ห ิงที่ เลอ มสวยง�มผิวพรรณประดุจน�งฟ้� จงมีจติ ป พิ นั ธ์ยนิ ดี จง เปลี่ยนใจเสกมนต์ให้น�งสนมกำ�นัลนอนหลับ แล้วย่องเข้�ไปอุ้ม เอ�พระสุมณ �พ�ม�หลบ ่อนอยู่ใน ้ำ�ภูผ�หักแห่งนี้ พอพระน�งสุ ม ณ �รู้ ส กตั ว ตื่ น ข้ น ม�ก็ รู้ ว่ � ตั ว เองอยู่ ใ น วงล้อมของกลุ่มยักษ์บริว�รของพ �กุมกัณ ์ พระน�งสุมณ � จงได้แต่สวดภ�วน�ร่�ยมนต์คัมภีร์พระเวทย์ต�มลัทธิ พร�หมณ์ พระน�งอ้อนวอน งเทพ�อ�รักษ์และสิ่งศักดิสิทธิให้ดลบันด�ล ª‹ÇÂàËÅ×ÍãËŒÃÒ‹ §¡Ò¢ͧ¾ÃйÒÂÁÕÍÒ¡ÒÈÌ͹àËÁ×͹à»ÅÇà¾ÅÔ§ กุมกัณ ย์ กั ษ์จะพย�ย�มเข้�ไปแตะต้องร่�งก�ยมิได้กไ็ ด้แต่เ �้ อยู่ หน้� �้ำ กับบริว�รยักษ์ และไปเก็บอ�ห�รผลไม้ม�คอยเ �้ อุปั �น พระน�งได้บริ ภค ครั้นพอบริว�รน�งสนมกำ�นัลของพระน�งตื่นข้นไม่เห็น เห็นแต่รอยเท้�ยักษ์ น�งสนมกำ�นัลร้องเรียกห�พระน�ง ค้นห� อย่�งไรก็ไม่พบ จงได้ให้ท้�วทั้ง 6 ่งเป็นบุตรภรรย�คนที่ 2 มเหสีรอง ให้ติดต�มค้นห�พระน�งสุมณ � และได้ทำ�ศกรบ UDONTHANI 205


à¾×Íè ዧªÔ§¾ÃйҧÊØÁ³±Ò ᵋäÁ‹ÊÒÁÒö·Õ¨è ÐàÍÒª¹Ð¡Ñº¾ÞÒ ยักษ์และบริว�รได้ จงย้อนกลับไปกร�บทูลให้พระย�ขอมทรง ทร�บ พระย�ขอมจงได้ส่งท้�วทั้ง คือ พระศรี หร์ พระสังข์ ทอง พระสินชัย ที่เป็นบุตรของภรรย�คนแรก มเหสีหลวง ให้ ติดต�มพระน�งสุมณ � บุคคลทั้ง เป็นผู้มี ทธิอำ�น�จเป็น พระ พธิสัตว์ผู้มีบุ ม�เกิด จงได้ติดต�มม�พบพระน�งสุมณ � อยูบ่ ริเวณ �้ำ จงได้ท�ำ ศกรบต่อสูย้ งิ ลูกศรเพือ่ แย่งชิงเอ�พระน�ง สุมณ � ต่�ง �ยก็ไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชนะผู้แพ้จนเมื่อยล้� พ � กุมภัณ ์และบริว�รนอนหลับ พระสังข์สินชัยจงได้แอบเข้�ม� ªÑ¡ªÇ¹àÍÒ¾ÃйҧÊØÁ³±Ò¡ÅѺàÁ×ͧ â´Âŋͧ¹éíÒËźËÅÕ¡ หนีไป ่งลำ�น้ำ�นี้เกิดข้นเพร�ะไพร่พลของพระสังข์สินชัยและ ไพร่พลของยักษ์กุมภัณ ์ได้ทำ�สงคร�มวิ่งรุกไล่ข้นลงระหว่�งตีน เข� งหลังเข� จงเป็นต้นกำ�เนิด แม่น้ำ�สงคร�ม คือ สงคร�ม ระหว่�งยักษ์กับมนุษย์ หน้�ผ� ้ำ�สุมณ �แตกหักลงม�แตกเป็น ผ�ชัน เพร�ะ ทธิอนุภ�พลูกศรของพระสังข์สนิ ชัย จงเป็นหน้�ผ� ตัดให้อนุชนรุ่นหลังได้มองเห็นจน งยุคปัจจุบัน ร่องรอยที่เป็นต้นแม่น้ำ�สงคร�ม ่งเกิดข้นระหว่�งก�รแย่ง ชิงเอ�สมบัติคือ บุคคลที่ตนรักและหวงแหน จงเป็นต้นลำ�น้ำ� สงคร�ม ไหลลงม�จ�กภูผ�ลมและอยู่ท�งทิศตะวันตกของ ËÁÙ‹ºŒÒ¹¼ÒÊØ¡ Í.ÇѧÊÒÁËÁÍ ¨.ÍØ´Ã¸Ò¹Õ áÅеçºÃÔàdz˹ŒÒ¼Ò ¶éíÒÊØÁ³±ÒÀÒÇ¹Ò »ÃÐÁÒ³ 3 ¡ÔâÅàÁµÃ ·Ò§·ÔȵÐÇѹÍÍ¡ เ ียงเหนือ อ.ส่องด�ว จ.สกลนคร เป็นแม่น้ำ�ที่ไหลทอดย�วลง ไปจน งป�กน้ำ�ไชยบุรี อ.ท่�อุเทน จ.นครพนม ไหลลงสู่แม่น้ำ� ขง ง่ เป็นแม่น�้ำ น�น�ช�ติไหลลงสูท่ ะเล เป็นแม่น�้ำ อันใสสะอ�ด 206

และบริสทุ ธิ ไม่มสี งิ่ ใดปดกัน้ และกีดขว�งแม่น�้ำ ส�ยนีม้ �แต่ บร�ณ จน งปัจจุบัน และเป็นแม่น้ำ�ส�ยเดียวในประเทศไทย ยังมีคว�ม บริสุทธิผุดผ่องและมีคว�มงดง�มต�มธรรมช�ติประดุจเหมือนส�ว พรหมจ�รีที่ยังไม่มีผู้ใดแตะต้องและเหยียบย่ำ�ม�จน งปัจจุบัน ไผ ว่�เมืองอีส�น ้�ง สิจูงแขนมันม�เบิ่งกกพร้�ว กกหม�กยังตั้ง อน ลอน กกมอนยัง ้�ยล้�ย มันสิ ้�งได้จั่งได นอกจ�ก ้ำ�พระน�งสุมณ � ภูผ�หัก ยังมี ้ำ�ที่ศักดิสิทธิและลกลับ อีก ้ำ�หน่งอยู่บริเวณภูผ�หักแห่งนี้ อันเป็น ้ำ�และส �นที่เมืองคน บังบดลับแล คน บร�ณเรียกว่� ้ำ�เม็ง ้ำ�เกวียนหัก มีเรื่อง เล่�ต่อกันม�ตั้งแต่สมัยปูย่� ต�ย�ย ว่�พระย�ขอมองค์หน่งในยุค สมัยเจลละบก ได้นำ�ทรัพย์สินเงินทองของมีค่�ม� ุก ่อนไว้เพื่อ หลบภัยในก�รรุกไล่ของก�รทำ�ศกกับคนต่�งเผ่�พันธุ์ พอบรรทุกเงิน ทองของมีค�่ ม� งหน้�ผ�ด้�นทิศใต้ของภูผ�หัก เกวียนเลยชำ�รุดหัก ไม่ส�ม�ร ที่จะบรรทุกข้�วของมีค่�อีกต่อไปได้ จงนำ�สมบัติเหล่� นั้นเข้�ไปเก็บ ุก ่อนไว้ใน ้ำ�ตรงหน้�ผ�ที่เกวียนหัก พวกคนสมัย บร�ณและพร�นป� ตลอดทั้งพระธุดงค์ท่�นเคยเข้�ไปใน ้ำ�ดัง กล่�ว ได้ไปเห็นของมีค่�เหล่�นั้นแต่พอกลับออกม� วันหลังนกเกิด คว�ม ลภอย�กได้ข้นม� จงพ�กันหวนกลับม�ยังที่เดิม ้ำ� แต่ก็ หลงทิศท�งจำ�ท�งเข้� �้ำ และหน้�ผ�ไม่ได้จงได้แต่พ�กันค้นแสวงห� เรื่อยม�จน งยุคปัจจุบัน เพร�ะใน ้ำ�แห่งนี้บ�งครั้ง เช่น วันพระ จะมีเสียงคุยกันและเสียงหัวเร�ะภ�ษ�พูดสำ�เนียงคร่งมนุษย์คร่ง เทพ ฟังได้ชัด ้อยชัดคำ�และจะมีแสงเปล่งประก�ยออกม�ในวัน เวล�กล�งคืน พร้อมด้วยเสียง อ้ ง เสียงกลอง เสียงพิณ และเสียง แคนเป�ม�ให้ได้ยินเป็นบ�ง อก�ส


ปร วั ิท่าน ร ครูสา ุกิจจารักษ์

พระครูส�ธุกิจจ�รักษ์ หรือ หลวงพ่อเหรีย ชัย มห�ปั เกิด ที่บ้�นไ ่ หมู่ที่ 2 ตำ�บลไร่ อำ�เภอพรรณน�นิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 กันย�ยน พ.ศ. 2 เป็นบุตรช�ยคนที่ ในจำ�นวน พี่น้อง คน ของ ยมพ่อบุ ยังและ ยมแม่บุ มี ก�รีชุม เป็นช�ว บ้�นไ ่ หมู่ที่ 2 ดำ�บลไร่ อำ�เภอพรรณน�นิคม จังหวัดสกลนคร มี ศักดิเป็นหล�นพระอ�จ�รย์ นั อ�จ� ร ข้�ง �ย ยมบิด� สมณศักดิ ปัจจุบัน เป็นพระครูชั้นเอก รองเจ้�คณะอำ�เภอวังส�มหมอรูปที่

การบรร ชา อุปสมบท

ในอดีตเมื่อเรียนหนังสือจบชั้นประ มปที่ ยมพ่อได้นำ�ไป �กตัวไว้กับพระครูสิทธิปั �คม วัดสิทธิบังคม บ้�นไ ่ อำ�เภอ พรรณน�นิคม จังหวัดสกลนคร ในป พ.ศ. 2502 ได้บรรพช�เป็น ส�มเณร ณ วัดสิทธิบังคม ดยมี พระครูส ิตธรรมสม ภชน์ วัดศรี ธรรมสม พธิ ตำ�บลวังย�ง อำ�เภอพรรณน�นิคม จังหวัดสกลนคร เป็นพระอุปชั �ย์ ได้รบั ก�รอบรมวิปสั สน�กัมมั �น และในวันที่ 2 มกร�คม พ.ศ. 250 ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ดยมีพระครู ÊѧÇÃÊÁ³Çѵà ÇÑ´¹ÔÇÒÊʶҹ ºŒÒ¹¡Ø´¡ŒÍÁ µíÒºÅäË ÍíÒàÀÍ พรรณน�นิคม จังหวัดสกลนคร เป็นประอุปัช �ย์ ณ พระอุ บส วัดสิทธิบงั คม เป็นพระอุ บส หลังเดียวกัน กับทีพ่ ระอ�จ�รย์ นั อ� จ� ร ได้อปุ สมบทเป็นพระภิกษุ และภ�ยหลังต่อม�หลวงพ่อเหรีย ชัย มห�ปั ส�ม�ร สอบได้ น.ธ.เอก สำ�นักเรียนคณะจังหวัด สกลนคร ในป พ.ศ. 25 6 เมื่ออุปสมทมเป็นพระภิกษุแล้ว นั้นก็เข้�รับก�รอบรมเป็น พระวิปัสสน�จ�รย์ รุ่นที่ ณ สำ�นักท่�นพระครูสังวรสม�ธวัตร

ประเด็น กม ล แห่งวัดสร้อยทองเป็นอ�จ�รย์ผู้ให้พระกรรม �นและสอบอ�รมณ์ ท่�นเจ้�คุณอ�จ�รย์ พระธรรมธีรร�ชมห� มุณี ชดก �ณสิทธิ ป.ธ. เป็นพระอ�จ�รย์เทศน�ลำ�ดับ �ณ 6 ขณะป ิบัติวิปัสสน� กัมมั �น

การป ิบั ิ ารกิจ

เมื่อ พ.ศ. 250 2520 หลวงพ่อเหรีย ชัยท่�นได้สอน วิปัสสน�กรรม �น และสอบอ�รมณ์นักป ิบัติธรรม ที่วัดเพลง วิปัสสน� อำ�เภอบ�งกอกน้อย กรุงเทพมห�นคร ดยพระบั ช� ของสมเด็จ กษ�จ�รย์ พื้น สุตินธ ร วัดส�มพะย� เจ้�คณะ กรุงเทพธนบุรี และท่�นได้เป็นผู้ช่วย พระอ�จ�รย์ประเดิม กม ร เลข�กองก�รวิปัสสน�ธุระแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 250 2520 และท่�นยังได้สอนวิปัสสน�อีกหล�ยแห่ง เช่น วัด เข�คลีสีลม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี อ.เ ิน จ.ลำ�ป�ง อ.เก�ะพงัน จ.สุร�ษ ร์ธ�นี วัดมห�สมณกิจ จ.สกลนครและอีกหล�ยแห่งที่ »ÃÐà·Èä·Â จนกระทั่ง งป พ.ศ. 25 6 จงได้รับบั ช�จ�ก ท่�นเจ้� ประคุณสมเด็จพระพุ �จ�รย์ อ�จ อ�สภะมห�เ ระ และ ท่�นเจ้�คุณอ�จ�รย์ พระธรรมธีรร�ชมห�มุนี ชดก � สิทธิ ป.ธ. ให้ข้นม�เปดสำ�นักวิปัสสน�กัมมั �น และสร้�งวัดมห� สมณกิจภ�วน� บ้�นวังย�ง ตำ�บลวังย�ง อำ�เภอพรรณน�นิคม จังหวัดสกลนคร จนแล้วเสร็จ ท่�นเจ้�ประคุณสมเด็จพระพุ � จ�รย์ อ�จ อ�สภะมห�เ ร พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร กองก�ร วิปัสสน�ธุระและพระวิปัสสน�จ�รย์จ�ก 2 จังหวัดทั่วประเทศ ว่� 5 000 รูป ได้จ�ริกม�ร่วมกันทำ�พิธเี ปดในวันที่ 26 พ ษภ�คม UDONTHANI 207


พ.ศ. 25 6 และในปนั้นหลวงพ่อเหรีย ชัย ได้เป็นพระอ�จ�รย์ หัวหน้�พระวิปัสสน�จ�รย์ ประจำ�จังหวัดสกลนคร เมื่อเสร็จ ศ�สนกิจสำ�คั ดังกล่�วแล้ว ท่�นได้พ�คณะพระวิปัสสน�จ�ร ย์ ออกเดินธุดงค์บนเทือกเข�ภูพ�น พร้อมเปดส�ข�วัดวิปสั สน� กัมมั �นข้นในจังหวัดก� สินธุ์ นครพนม สกลนคร และ ÍشøҹÕ

การจั ังวั าสุม

า าวนา

ในป พ.ศ. 2526 หลวงพ่อเหรีย ชัย ได้มีกุศลจิตธุดงค์ข้น ไปทำ�ก�รพั น�วัด ้ำ�สุมณ �ภ�วน� นับจ�กที่ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 250 ได้เคยธุดงค์ม�ในสมัยเป็นส�มเณร พร้อมกับคณะ พระวิปสั สน�จ�รย์จ�กอำ�เภอพรรณน�นิคม จังหวัดสกลนคร ม� ปักกลดบำ�เพ็ วิปสั สน� กัมมั �น ตัง้ แต่เมือ่ อำ�เภอวังส�มหมอ ยังเป็นเพียงหมูบ่ �้ นหนองแวงชุมชนเล็ก และบ้�นผ�สุกขณะ นั้น ก็มีเพียงประช�ชนเพียง 2 ครอบครัว ด้วยจิตที่เปยมล้นไปด้วยคว�มเมตต�หลวงพ่อท่�นจงได้ ร่วมมือกับช�วบ้�นผ�สุก บ้�นภูตะค�ม บ้�นท่�ศิล� บ้�นต�ด ภูวง และร�ษ รจ�กหมู่บ้�นใกล้เคียงในพื้นที่รอยต่อ จังหวัด คือ อุดรธ�นี สกลนคร และก� สินธุ์ จัดตั้งสำ�นักสง ์แห่งนี้ ข้น เมื่อแล้วเสร็จหลวงพ่อท่�นก็ได้จ�ริกข้นพักป ิบัติธรรมสั่ง สอนธรรมแก่ร�ษ รในย่�นนัน้ เรือ่ ยม� จน งเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2526 หลวงพ่อเหรีย ชัยพร้อมด้วยพระวิปัสสน�จ�รย์จ�ก จังหวัด คือ สกลนคร อุดรธ�นี ก� สินธุ์ และนครพนม ตลอด จนพุทธบริษัททั้งหล�ยก็ได้มีมติเป็นเอก ันท์ พร้อมใจกันทำ�ก�ร พั น�วัด ้ำ�สุมณ �ภ�วน� ให้เป็นส �นที่ป ิบัติธรรมสำ�หรับ ¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹â´Â¶ÒÇà 208


การ ั นาวั าสุม

า าวนา

ในครัง้ นัน้ ได้มกี �รก่อสร้�งศ�ล�ก�รเปรีย ให้กบั �ติ ยมพุทธ บริษัท ได้ประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน�และเพื่อป ิบัติวิปัสสน� กัมมั �น ก่อสร้�งกุ ิพำ�นักสง ์ ก่อสร้�งและปรับปรุง นนข้นสู่ ยอดเข� ก่อสร้�งสระเก็บกักน้ำ�ไว้ใช้อุป ภคภ�ยในวัดและแบ่งปัน ให้ช�วบ้�นในย่�นนัน้ เมือ่ ข�ดแคลนน้�ำ ดืม่ ในหน้�แล้ง ง่ ก�รสร้�ง วิห�ร ทำ� นนล�ดย�ง สร้�งสระน้�ำ ได้ก�ำ เนินก�ร ดนน�ยจรู น�ง จรรย� อม คกสูง พร้อมด้วยบุตรธิด� หจก. รง ม่หนิ ชุมแพรุง่ เรือง เป็นผูม้ จี ติ ศรัทธ�พร้อมด้วยคณะศิษย์ เมือ่ แล้วเสร็จจ�กก�รพั น� ปรับปรุงวัด �้ำ สุมณ �ภ�วน�แล้ว หลวงพ่อเหรีย ชัยก็ได้ออกเดิน ธุดงค์ตดิ ต�มเป็นพระอุปั �นท่�นเจ้�ประคุณผูม้ พี ระคุณทัง้ รูป ดังกล่�วตอนต้น พร้อมคณะพระวิปสั สน�จ�รย์จ�กทัว่ ประเทศกว่� 5 000 รูป ไปทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศไทย

การทานุบารุง ร ศาสนา

เมือ่ หลวงพ่อท่�นได้พบว่�วัดต่�ง ในเขตจังหวัดใกล้เคียงนัน้ บ�งวัดยังไม่มพี ระประธ�นประจำ�วัด และข�ดแคลนจตุปจั จัยในก�ร ทำ�บุ บำ�รุงวัด ท่�นจงได้นำ�ศิษย์ทั้งหล�ยสร้�งพระประธ�นจัดตั้ง องค์ก ิน เพื่อนำ�พระประธ�นและจตุปัจจัยเหล่�นั้นไปทอด ว�ย ต�มวัดต่�ง ที่ยังข�ดแคลน ดยหลวงพ่อท่�นได้เป็นประธ�นใน ก�ร ว�ยพระประธ�นนั้นเป็นจำ�นวนกว่� 00 วัด และนอกจ�ก นี้เนื่องจ�กปั ห�ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป�ที่หลวงพ่อท่�นได้พบเห็น ม� ดยตลอด หลวงพ่อจงได้จัดทำ� ครงก�รปลูกป�ข้นที่วัด ้ำ�สุ มณ �ภ�วน�เป็นประจำ�ทุกป ดยได้รวบรวมกล้�ไม้พันธุ์ที่ห�ได้ ย�กในปัจจุบัน รวมทั้งกล้�ไม้หล�ยชนิดจ�กผู้มีจิตศรัทธ�นำ�ม� ว�ยจำ�นวนม�กกว่�ปละ 000 ต้น ดยจัดปลูกในวันสำ�คั ท�ง พระพุทธศ�สน� และวันสำ�คั ต่�ง ของประเทศ

การสังคมสงเครา ห์

นอกจ�กนี้หลวงพ่อเหรีย ชัยท่�นยังมีเมตต�ต่อร�ษ รใน พื้นที่ ไม่ว่�จะเป็นในเขตอำ�เภอวังส�มหมอและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตจังหวัดสกลนคร และก� สินธุ์ที่ประช�ชนส่วนให ่มี �นะย�กจน ข�ดแคลนอ�ห�รรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มกันหน�ว ่งในแต่ละปหลวงพ่อท่�นได้แจกผ้�ห่มให้แก่ผู้ย�กไร้ม�กกว่� ปละ 2 000 ผืน และท่�นยังเป็นผู้ที่เห็นคว�มสำ�คั ของก�ร ศกษ� ท่�นจงได้ให้ทุนก�รศกษ�และอุปกรณ์กี �แก่ รงเรียน ต่�ง ได้แก่ รงเรียนผ�สุกประช�นุกูล ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ºŒÒ¹¼ÒÊØ¡ ÍíÒàÀÍÇѧÊÒÁËÁÍ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ âçàÃÕ¹ºŒÒ¹ ไ ่ บ้�นไร่ รงเรียน นนอุดม อำ�เภอพรรณน�นิคม จังหวัด สกลนคร และท่�นยังมีเมตต�อบรมเทศน�ธรรมะ เพื่อกล่อม เกล�จิตใจของลูกหล�นให้ตั้งจิตดำ�รงอยู่ในคว�มดีเสมอม� คุณูปก�รและกิติศัพท์ของหลวงพ่อเหรีย ชัย เป็นที่เลื่อง ลือนิยมยกย่องแก่หมู่เหล่�พุทธบริษัท ใน �นะพระนักวิปัสสน� พระนักพั น� พระนักก�รศกษ� และที่สำ�คั หลวงพ่อท่�นยัง เป็นพระสง ์นักสังคมสงเคร�ะห์ ที่เปยมล้นด้วยเมตต�บุ � ºÒÃÁÕ໚¹ÅŒ¹¾Œ¹ áÅÐáÁŒÀÒÂËÅѧµ‹ÍÁÒ àÁ×èÍËÅǧ¾‹Í·‹Ò¹ä´Œ รับพระร�ชท�นแต่งตั้งเป็นพระครูสั �บัตรที่ พระครูส�ธุ กิจจ�รักษ์ ให้รบั ตำ�แหน่งรองเจ้�คณะอำ�เภอวังส�มหมอ คณะ ศิษย�นุศษิ ย์ทงั้ หล�ยต่�งก็มคี ว�มปล�บปลืม้ ยินดีปติกนั ว้ นหน้� แม้ทกุ คนต่�งก็ประจักษ์กนั อยูว่ �่ ดยแท้แล้วหลวงพ่อเหรีย ชัย มห�ปั มิได้ยินดีต่อล�ภยศสรรเสริ ที่เป็นอุปสรรคต่อ มรรคพลนิพ�นแต่ประก�รใด UDONTHANI 209


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑWat´ºÙBurapa Ã¾Ò ÇÑ´ºÙÃ¾Ò สังกัดคณะสงฆ์มห�นิก�ย ตัง้ อยูท่ หี่ มูท่ ี่ 2 ตำ�บ งั ส�มหมอ อำ�เ อ งั ส�มหมอ จังห ดั อุดรธ�นี เจ้�อ� �สรูปปจจุบนั คอ ค วิ ท ิ มาน า ์ สุ รรณ ประกอบชี ่งดำ�รงตำ�แหน่งรองเจ้�คณะอำ�เ อ ังส�มหมอด้ ย แ ะมี ค ชินว วิว น เปนรอง เจ้�อ� �ส เจ้�คณะตำ�บ หนองกุงทับม้� แ ะเ �นุก�รเจ้�คณะอำ�เ อ ังส�มหมอ 210


พระครูวิสุทธิธรรม�นุศ�สก์ เจ้�อ�ว�สรูปปัจจุบัน

ความสาคั ของวั บูร า

ปร วั ิความเป็นมาของวั บูร า

เมื่อร�วป พ.ศ. 2 0 2 ช�วบ้�นหนองแวง คก ได้ พร้อมใจกันสร้�งวัดข้นทีช่ �ยป�ท้�ยหมูบ่ �้ น ง่ มีสภ�พเป็นป�ดง รกทบมีสัตว์ป�น�น�ชนิดที่อ�ศัยอยู่ม�กม�ย วัดที่สร้�งข้นอยู่อีก ฟ�กหน่งกับหมู่บ้�น ดยมีหนองน้ำ�ที่เกิดข้นต�มธรรมช�ติกั้น และเหตุที่ส �นที่สร้�งวัดตั้งอยู่ด้�นทิศเหนือของหมู่บ้�น ช�ว บ้�นจงได้ตั้งชื่อว่� วัดบูรพ� แปลว่�ทิศเหนือ ต่อม�วัดได้รับก�รประก�ศยก �นะข้นเป็นวัดที่ ูกต้องต�ม ก หม�ย ต�มประก�ศของศ�สน� เมื่อป พ.ศ. 2 5 2500 ดย ประม�ณ ดยได้ประก�ศให้วัดที่สร้�งก่อนป พ.ศ.2 ทุกวัด ทั่วประเทศไทย สมัยนั้น มีส �นะเป็นวัดที่ ูกต้องต�มก หม�ย ดยมี พระครูวศิ �สคุณ�รักษ์ หลวงปูยันต์ สุวณ ณ ชัยประ คม เป็นเจ้�อ�ว�สที่ได้รับแต่งตั้งให้ ูกต้องต�มก หม�ยเป็นรูปแรก พ.ศ.2 6 25

วัดบูรพ� ได้มกี �รบริห�รจัดก�รทัง้ ท�งด้�นปริยตั ิ ก�รศกษ� และ บริห�รจัดก�รด้�นก�รปกครอง ม�ตัง้ แต่อดีตจน งปัจจุบนั ด้วยดี ดังนี้ จั ด ตั้ ง รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกธรรม บ�ลี เมื่ อ ป พ.ศ. 2 ปัจจุบัน จั ด ตั้ ง รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกส�มั ศกษ� เมื่ อ ป พ.ศ. 25 5 ปัจจุบัน จัดตั้งศูนย์ศกษ�พระพุทธศ�สน�วันอ�ทิตย์ ศพอ. เมื่อป พ.ศ. 25 ปัจจุบัน จัดตั้งหน่วยสงเคร�ะห์พุทธม�มกะ พมก. เมื่อป พ.ศ. 25 ปัจจุบัน จัดตั้งหน่วยอบรมประช�ชนประจำ�ตำ�บล อ.ป.ต. เมื่อป พ.ศ. 252 ปัจจุบัน ได้รับอนุ �ตให้เปดเป็นสน�มสอบธรรมสน�มหลวง เมื่อป พ.ศ. 25 5 ปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพั น�ตัวอย่�ง จ�กกรมก�รศ�สน� เมื่อป พ.ศ.25 ตั้งแต่อดีตจน งปัจจุบันนี้ วัดบูรพ�มีพระภิกษุ ส�มเณร เข้� ม�พักจำ�พรรษ� หรือม�พำ�นักอ�ศัย ดยเ ลี่ยปละ 0 00 รูป เป็นประจำ�มิได้ข�ด เพื่อม�ศกษ�เล่�เรียนใน รงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกส�มั ศกษ� ดยมี พระครู ชิ น วรวิ วั น์ น.ธ.เอก ป.ธ. พธ.บ. ศษ.ม. เป็นผู้อำ�นวยก�ร ่งจะเปดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกป ก�รศกษ� ในช่วงเดือนมีน�คม งเดือนพ ษภ�คม ของทุกป เบอร์ ทร 0 652 2 และ 0 2 5 UDONTHANI 211


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

น�ยชั¹ÒÂÍí ช �ÒàÀÍâ¹¹ÊÐÍÒ´ ย์ ปท�นนท์ ม า ี ิ าต ตานานต้น ิ วติ า ต ¸ÃÃÁªÒµÔËÅÒ¡ËÅÒ ͌ÍÂËÇÒ¹Ãк×Íä¡Å” คือคาขวั อาเ อ นนส อา «Öè§ÁÕ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀ͵Ñé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 253 ËÁÙ‹·Õè 2 µíÒºÅâ¹¹ÊÐÍÒ´ ÍíÒàÀÍâ¹¹ÊÐÍÒ´ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂÍÂÙË‹ Ò‹ §¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 53 ¡ÔâÅàÁµÃ ปจจุบนั มนายชัชวาลย์ ปทานนท์ เป็น นายอาเ อ นนส อา

ปร วั ิอาเ อ นนส อา

อำ�เภอ นนสะอ�ดเดิมเป็นหมู่บ้�นข้นกับตำ�บลปะ ค และตำ�บลสีออ อำ�เภอกุมภว�ป จังหวัดอุดรธ�นี ต่อม�ยก �นะ เป็นตำ�บลและกิง่ อำ�เภอต�มลำ�ดับ ดยได้ตงั้ เป็นกิง่ อำ�เภอ นนสะอ�ด ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย ลงวันที่ 2 มกร�คม 25 และได้มีพระร�ชก ษ ีก�ยก �นะเป็นอำ�เภอเมื่อ วันที่ เมษ�ยน 2520 212


ัน กิจ

. สร้�งจิตสำ�นกของประช�ชนในพืน้ ทีใ่ ห้มคี �่ นิยมดำ�รงชีวติ ต�มแนวปรัช �เศรษ กิจพอเพียง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ่ �้ น ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้อง ิ่นและภ�คร�ชก�รที่มีส่วนร่วมในก�รคิดร่วมลงมือทำ� และร่วมแก้ไขปั ห�ของหมูบ่ �้ น ชุมชน เพือ่ เป็นบ้�นเมืองน่�อยู่ . สนับสนุนให้หมู่บ้�น ชุมชน มีก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พ หมู่บ้�น ชุมชน บนพื้น �นข้อมูลในทุกมิติ เพื่อกำ�หนดทิศท�ง ก�รพั น�หมู่บ้�น ชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็ง

ปร เ นยุท ศาส ร์

ข้อมูลทัวไป

อำ�เภอ นนสะอ�ด มีพื้นที่ประม�ณ 2 . ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 265 5 0 ไร่ แบ่งเขตก�รปกครองเป็น 6 ตำ�บล 66 หมู่บ้�น หมู่บ้�นอ�ส�พั น�และป้องกันตนเอง อพป. หมู่บ้�น เทศบ�ลตำ�บล 2 แห่ง และองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล อบต. 5 แห่ง มีประช�กรรวมทั้งสิ้น 566 คน

ศักย า ของอาเ อ นนส อา

อำ�เภอ นนสะอ�ด มีศักยภ�พในด้�นบุคล�กร ก�รบริห�ร จัดก�ร จะเห็นได้ว�่ ในอำ�เภอมีคว�มหล�กหล�ย ทัง้ ด้�นภูมปิ ระเทศ และภูมิทัศน์ และยังมีแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติช่วยหล่อเลี้ยงคนในตำ�บล และหมู่บ้�นต่�ง อีกม�กม�ยได้ใช้ดำ�รงชีพ และสร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชน เป็นอย่�งม�ก ยิ่งใน ดู นก็จะมีปล�อยู่เป็นจำ�นวน ม�ก ส่วน ดูแล้งหลังจ�กหมด ดูเก็บเกี่ยว จะทำ�ก�รปลูกอ้อย ่งเป็นพืชเศรษ กิจที่สำ�คั ของคนในหมู่บ้�น ตำ�บล ือว่�พอ เลี้ยงคนในครอบครัวได้ และชุมชนยังได้กำ�หนดให้มีก�รอนุรักษ์ ทรัพย�กรธรรมช�ติ พันธุ์ปล�ในหน้�ว�งไข่ด้วย ส่วนด้�นบุคล�กร ในชุมชนมีปร�ช ์ช�วบ้�นม�กม�ยที่ชุมชนจะดำ�เนินก�รส่งเสริม รวมกลุ่มกัน เพื่อที่จะรวมเป็นศูนย์ ่�ยทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เชิ ชูวั น รรม นาคุ า ชวิ อเ ยง

การเกษ ร . ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเกษตรครบวงจร .2 สร้�งจิตสำ�นกปรัช �เศรษ กิจพอเพียง การท่องเทยว 2. ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 2.2 ก�รพั น�เศรษ กิจก�รท่องเที่ยว ส่งเสริมความเข้ม ขงของสังคม ล คุ า ชวิ ของ สังคม . ก�รพั น�คนและสังคมที่มีคุณภ�พ ดยก�รส่งเสริม ก�รมีส่วนร่วมในพื้นที่ .2 ก�รส่งเสริมบ้�นน่�อยู่ ด้วยก�รบริห�รจัดก�รที่ดี ดยสร้�งสังคมอบอุ่นและสงบสุขด้วยวิ ีวั นธรรม . ก�รเพิม่ ขีดคว�มส�ม�ร ของผูน้ �ำ ชุมชน กลุม่ องค์กร กลุ่มอ�ชีพ เพือ่ เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง ดยกระบวนก�รมีสว่ นร่วมแบบภ�คี . ส่งเสริมก�รต่อสู่เพื่อเอ�ชนะย�เสพติดอย่�งยั่งยืน .5 ก�รพั น�และปรับปรุงแผนหมู่บ้�น ชุมชน ให้มี คุณภ�พ และพั น�ระบบข้อมูลหมู่บ้�น ชุมชน

ส านทท่องเทยว

. นา กนางริน ม. ต. หนองกุงศรี ห่�งจ�กที่ว่�ก�ร อำ�เภอประม�ณ 2 กิ ลเมตร 2. อ่างเกบนาห้วยทราย ม. ต.ทมน�ง�ม ห่�งจ�กทีว่ �่ ก�ร อำ�เภอประม�ณ 5 กิ ลเมตร

้วยเศรษ กิจ

UDONTHANI


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

หนอง ง ี

วิสัยทัศน์

เมืองน่�อยู่ มุง่ สูศ่ นู ย์กล�งท�งก�รค้� ก�รศกษ�เป็นเลิศ เชิดชู วิ ีชุมชน ผู้คนมีสุข

ปร วั ิความเป็นมา

น�ยเจริ สืบจ�กสิงห์ น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองกุงศรี

องค า ิหา ่วนตา หนอง ง ี ินสาวสวย รวยอ้อยหวาน งศาว ารปาก ษ ศาสนา อินทร์ ปลง ารใสไหล รงนางริน คือคาขวั องค์การบริหารส่วน าบลหนองกุงศร «Öè§ÁÕ สำ�นักง�นตั้งอยู่หมู่ที่ บ้�นหนองกุงทอง ตำ�บลหนองกุงศรี อำ�เภอ นนสะอ�ด จังหวัดอุดรธ�นี ดยอยู่ห่�งจ�กอำ�เภอ นนสะอ�ด 2 กิ ลเมตร ดยมีอ�ณ�เขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธ�นี ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. นนสมบูรณ์ อ.เข�สวนกว�ง จ.ขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.น�ดี อ.หนองแสง จ.อุดรธ�นี และ ต. พธิศรีสำ�ร� อ. นนสะอ�ด จ.อุดรธ�นี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุดหม�กไฟ อ.หนองวัว อ จ.อุดรธ�นี ปั จ จุ บั น มี นายเจริ สื บ จากสิ ง ห์ ดำ � รงตำ � แหน่ ง นายกองค์การบริหารส่วน าบลหนองกุงศรี และมีนายศัก ิ า หลักคา เป็น ปลั องค์การบริหารส่วน าบลหนองกุงศร 214

ตำ�บลหนองกุงศรี ได้จดั ตัง้ เป็นตำ�บล เมือ่ วันที่ 5 กันย�ยน 25 0 ดยแยกจ�กตำ�บล พธิศรีสำ�ร� และได้จัดตั้งเป็นองค์ก�รบริห�ร ส่วนตำ�บลหนองกุงศรี ต�มประก�ศของกระทรวงมห�ดไทย ลงวันที่ มกร�คม พ.ศ.25

ข้อมูลทัวไป

าบลหนองกุงศร มีเนื้อที่ ดยประม�ณ .5 2 ต�ร�ง กิ ลเมตร หรือ 25 5 ไร่ มีหมู่บ้�นในเขตองค์ก�รบริห�รส่วน ตำ�บลทั้งหมด หมู่บ้�น มีประช�กรรวมทั้งสิ้น 6 5 คน แยก เป็นช�ย คน ห ิง คน มีจำ�นวนครัวเรือน 55 หลังค�เรือน ข้อมูล ณ วันท มิ ุน�ยน 255 ประช�ชนในพื้นที่ส่วนม�กมีอ�ชีพท�งก�รเกษตรกรรม เช่น ทำ�ไร่อ้อย ทำ�น� ทำ�ไร่มันสำ�ปะหลัง ย�งพ�ร� ดยมีพื้นที่ทำ�ก�ร เกษตรประม�ณ 25 00 ไร่ และประช�ชนบ�งส่วนมีอ�ชีพ รับจ้�ง

มวลชนจั ัง

. อ�ส�สมัครป้องกันภัย �ยพลเรือน รุ่น จำ�นวน คน 2. ตำ�รวจชุมชน รุ่น จำ�นวน 5 คน . อ�ส�สมัครป้องกันและดับไฟป� จำ�นวน 65 คน . อ�ส�สมัครจัดห�ง�น รุ่น จำ�นวน คน 5. กลุ่มออมทรัพย์ จำ�นวน กลุ่ม 6. กลุ่มสหกรณ์ จำ�นวน กลุ่ม . กลุ่มแม่บ้�นเลี้ยงไหมและทอผ้�ไหม จำ�นวน 2 กลุ่ม . อ�ส�สมัครกู้ชีพ กู้ภัย 2 รุ่น จำ�นวน 20 คน . อ�ส�สมัครดับเพลิง รุ่น จำ�นวน 20 คน 0. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2 กลุ่ม . กลุ่มทอเสื่อ กลุ่ม 2. อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข จำ�นวน คน


จุ เ ่นของ ืนท

ท�งด้�นทิศตะวันตกตำ�บลหนองกุงศรี ง่ ติดกับเทือกเข�ภูพ�นคำ� ทำ�ให้มที รัพย�กรป�ไม้ อันเป็นต้นกำ�เนิดของน้�ำ ตกน�งรินและน้�ำ ตก อ่�วตังบ�ล ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมช�ติของประช�ชนในพื้นที่ นอกจ�กนี้ยังมีแหล่งก�ชธรรมช�ติสินภู ่อม

ส านทท่องเทยวสาคั

วั จอมม ย์ บ้ � นหนองกุ ง หมู่ ตำ � บลหนองกุ ง ศรี อำ�เภอ นนสะอ�ด จังหวัดอุดรธ�นี วั าอินทร์ ปลง บ้�นป�ไม้ หมู่ ตำ�บลหนองกุงศรี อำ�เภอ นนสะอ�ด จังหวัดอุดรธ�นี ภ�ยในวัดมีก้อนหินขน�ดให ่ ลักษณะคล้�ยศีรษะคนอ้�ป�กเล็กน้อย เรียกว่� ป�ก ษี และ มีพระธ�ตุลักษณะคล้�ยองค์พระธ�ตุพนม ปัจจุบันมี ร ครู าวร มม ส หรือ หลวงปูให ่ ป า ิ า น เป็นเจ้�อ�ว�ส วัด ้ำ�อินทร์แปลง นา กนางริน เป็นน้ำ�ตกที่ไหลลงม�ต�มชั้นหินที่ลดหลั่นกัน แลดูสวยง�มต�มธรรมช�ติ ที่มีแอ่งน้ำ�ให้ลงเล่นได้ UDONTHANI 215


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´»†ÒÈÃÕÍØ´ÁÃѵ¹ÒÃÒÁ ÇÑ´»†ÒÈÃÕÍ´Ø ÁÃѵ¹ÒÃÒÁ àÅ¢·Õè 3 ËÁÙ·‹ Õè 1 ºŒÒ¹·Á¹Ò§ÒÁ µíҺŷÁ¹Ò§ÒÁ ÍíÒàÀÍâ¹¹ÊÐÍÒ´ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ »˜¨¨ØºÑ¹ ÁÕ ค วิม ี า า ย เปนเจ้�อ� �ส แ ะดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�คณะ ÍíÒàÀÍâ¹¹ÊÐÍÒ´-ÍíÒàÀÍ˹ͧáʧ (½†Ò¸ÃÃÁÂص) 216


»ÃÐÇѵÔÇÑ´»†ÒÈÃÕÍØ´ÁÃѵ¹ÒÃÒÁ

ÇÑ´ÈÃÕÍØ´ÁÃѵ¹ÒÃÒÁ àÃÔèÁÊÌҧàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2505 µÑé§ÍÂÙ‹·Ò§ ·ÔÈ㵌ºŒÒ¹·Á§ÒÁ Ë‹Ò§¨Ò¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 3 ¡ÔâÅàÁµÃ ÊÀÒ¾»†Ò໚¹ ป�เบ จพันธ์ ช�วบ้�นเรียกว่� คกทับจ่� เทือกเข�สวนกว�ง มีสตั ว์ ป�น�น�ชนิด เช่น กว�ง หมูป� กระรอก ไก่ป� กระแต นกน�น� ชนิด ก่อตั้ง ดย ร อาจารย์ปร เทือง อุ ม ประธ�น �ยสง ์ ประธ�น �ย ร�ว�ส มีน�ยน้อย เวียงสงค์ น�ยลี ชุมแวงว�ป น�ยย� พธิศรี น�ยชู �ยแก้ว ร่วมกับลูกหล�นช�วบ้�นทมน�ง�ม

ลา ับเห ุการ ์ก่อ ังวั

เดิ ม ส �นที่ ตั้ ง วั ด เป็ น ที่ ดิ น หั วไร่ ป ล�ยน�ของนายสมยงค์ ปรชาเ ช ครูให ่ รงเรียนบ้�นทมน�ง�ม ท่�นและครอบครัวมี ศรัทธ�เลื่อมใสในพระพุทธศ�สน�จงได้ ว�ยที่ดินแปลงนี้ให้สร้�ง เป็นวัดในพระพุทธศ�สน� จำ�นวนเนื้อที่ 500 ไร่ วันที่ 6 พ ษภ�คม พ.ศ. 25 ได้รบั หนังสืออนุ �ตให้เข้�ทำ� ประ ยชน์ในเขตป�สงวนแห่งช�ติ ดยกรมป�ไม้ เพือ่ สร้�งวัด จำ�นวน 5 ไร่ ร่วมรักษ�อีก 5 ไร่ วันที่ สิงห�คม พ.ศ. 25 ได้รับ หนังสืออนุ �ตให้สร้�งวัด วันที่ 2 พ ษภ�คม พ.ศ. 25 5 ได้รับ หนังสืออนุ �ตให้ตั้งวัดในพระพุทธศ�สน� ชื่อว่� วัดป�ศรีอุดม รัตน�ร�ม วันที่ 6 มีน�คม พ.ศ. 25 6 ได้รับพระร�ชท�น วิสุงค�มสีม� กว้�ง 20 เมตร ย�ว 0 เมตร

อาคารเสนาสน

ศ�ล�หลังแรก สร้�งเมือ่ วันที่ 5 ธันว�คม พ.ศ. 2505 เป็นอ�ค�ร ไม้ชั้นเดียว ขน�ดกว้�ง 5 ศอก ย�ว 2 ศอก กว้�ง เมตร ย�ว 6 เมตร กุ ิ หลัง ขน�ดกว้�ง 5 เมตร ย�ว 5 เมตร

ลา ับเจ้าอาวาส

พ.ศ. 2505 25 2 พระอ�จ�รย์ประเทือง อุตต ม เจ้�อ�ว�ส รูปแรก พ.ศ. 25 2 25 พระครูสมณกิจจ�ทร สว่�ง อภ� ส ปัจจุบัน มี ร ครูสุวิมลสลาจารย์ เป็นเจ้�อ�ว�ส และดำ�รง ตำ�แหน่งก�รปกครองคณะสง ์เป็นเจ้�คณะอำ�เภอ นนสะอ�ด อำ�เภอหนองแสง �ยธรรมยุต

การปกครองค สง ์

ร ครูสวุ มิ ลสลาจารย์ ใน �นะทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งเจ้�คณะอำ�เภอ นนสะอ�ด อำ�เภอหนองแสง �ยธรรมยุต มีวัดในปกครอง 2 วัด แบ่งเป็นวัดในอำ�เภอ นนสะอ�ด วัด และวัดในอำ�เภอหนอง แสง วัด ดยแบ่งเขตก�รปกครองคณะสง ์เป็น 2 ตำ�บล ได้แก่ าบลบุ่ง ก้ว สออ เจ้�คณะตำ�บล ร ครู าวร รรม ส วัด ้ำ�อินทร์แปลง ตำ�บลหนองกรุงศรี อำ�เภอ นนสะอ�ด าบลหนอง สง เจ้�คณะตำ�บล ร ครูสิริศาสนกิจ วัดป� กัลย�ณมิตร ตำ�บลทับกุง อำ�เภอหนองแสง

¢¹Ò´ª‹Ò§ÀÒ¾Âѧ䴌àÊ×éÍ ¿ÃÕ

ความสาคั ของวั

ÇÑ ´ »† Ò ÈÃÕ ÍØ ´ ÁÃÑ µ ¹ÒÃÒÁ นอกจ�กจะมี ก �รป ิ บั ติ ธ รรม ทำ�วัตรเย็น ทำ� สม�ธิเช้� เย็น ทุกวันแล้ว ยังเป็นศูนย์ กพระภิกษุ ส�มเณร ให้ตัดเย็บผ้� จีวร สบง สัง � ิ ทำ�เสื้อผ้� เป็นศูนย์ ก ผู้ที่สนใจทำ�เสื้อผ้� กระเป� ส�ยรัดเอว รองเท้� เพื่อแจกเป็นธรรม ท�น ต�มคติธรรมของพระครูสุวิมลสีล�จ�รย์ เจ้�อ�ว�สวัด ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหล�ยม�ที่นี่¿ÃÕทุกอย่�ง UDONTHANI


เ ้นทาง ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒÂÊØǹÒÂÍí ÔªÒÞ äªÂâ¡ÁÅ ÒàÀͺŒÒ¹´Ø§ “àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ à¿„›Í§¿ÙÍصÊÒË¡ÃÃÁà¡Å×ÍáÅСÒ÷‹Í§à·ÕèÂÇ นย าง า เ ต มง า งชีวิต เ ิ อเ ียง คือวิสัยทัศน์ของอาเ อบ้าน ุง «Öè§ÁÕ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀ͵Ñé§ÍÂÙ‹·ÕèµíÒºÅÈÃÕÊط⸠ÍíÒàÀͺŒÒ¹´Ø§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§ ¨Ò¡µÑǨѧËÇÑ´»ÃÐÁÒ³ 75 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐÁÕนายอาเ อท่านปจจุบันชือ นายสุวิชา ไชย กมล

จุ เ ่นของอาเ อบ้าน ุง

อำ�เภอบ้�นดุง ที่มีพื้นที่กว้�งขว�ง มีแนวเขตติดต่อกับหล�ยอำ�เภอในเขตจังหวัดและหล�ยอำ�เภอในจังหวัดใกล้เคียง จงมีคว�มได้เปรียบในด้�นที่เป็นศูนย์กล�งก�รศกษ� ตล�ดก�รค้�และก�รคมน�คมขนส่ง มีพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรม�ก มีก�ร ประกอบอ�ชีพอุตส�หกรรมเกลือสินเธ�ว์ และทรัพย�กรด้�นแหล่งน้ำ�ม�กม�ย พร้อมสำ�หรับก�รพั น�และจัดก�รเพื่อ สนับสนุนก�รผลิตของภ�คเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภ�พ ประกอบกับในพื้นที่มี ครงก�รพระร�ชดำ�ริ ่ง ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งอยู่ในพื้นที่หล�ย ครงก�ร ได้แก่ ครงก�รส่ง เสริมศิลป�ชีพบ้�นกำ�แมด ตำ�บลวังทอง ครงฟ�ร์มตัวอย่�งบ้�นจันทน์ บ้�นส�ยน้ำ�ผ้ง ตำ�บลบ้�นจันทน์ และ ครงก�ร ศูนย์เรียนรู้ ต�มแนวพระดำ�ริเศรษ กิจพอเพียง ครงก�รส่วนพระองค์ ตำ�บลวังทอง อำ�เภอบ้�นดุง จังหวัดอุดรธ�นี นอกจ�กนี้ในพื้นที่อำ�เภอบ้�นดุงยังมีคำ�ชะ นดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำ�คั และประช�ชนยังมีศิลปวั นธรรม áÅлÃÐླÕÍѹ ´Õ§ÒÁ 218


ปร วั ิความเป็นมาของอาเ อ

อำ�เภอบ้�นดุง เดิมเป็นส่วนหน่งของอำ�เภอหนองห�น จังหวัด อุดรธ�นี ดยเมื่อ วันที่ 6 พ ษภ�คม พ.ศ. 2502 กรมก�ร ปกครอง กระทรวงมห�ดไทย ได้มีประก�ศยก �นะ ตำ�บล ในพื้นที่อำ�เภอหนองห�น ประกอบด้วย ตำ�บล คือ ตำ�บลบ้�นดุง ตำ�บลบ้�นจันทน์ และตำ�บลดงเย็น เป็น กิ่งอำ�เภอบ้�นดุง และ กรมก�รปกครอง ได้ประก�ศยก �นะกิง่ อำ�เภอบ้�นดุง เป็น อำ�เภอ บ้�นดุง เมื่อวันที่ 6 กรก �คม พ.ศ. 2506 ดยมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ปลัดอำ�เภอ ผู้เป็นหัวหน้�ประจำ�กิ่งอำ�เภอ ท่�นแรกชื่อ น�ยน้อม ÈÃÕ»ÃÐÊÔ·¸Ôì

ข้อมูลทัวไป

อำ�เภอบ้�นดุง มีเนือ้ ที่ 5. 6 ต�ร�งกิ ลเมตร หรือ 5 55 ไร่ แบ่งก�รปกครองออกเป็น 2 ตำ�บล หมู่บ้�น และ ตำ�บล 5 ชุมชน ในเขตเทศบ�ลเมืองบ้�นดุง ตำ�บลศรีสุท ธ องค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น เทศบ�ลเมือง และ 2 องค์ก�ร บริห�รส่วนตำ�บล มีประช�กร จำ�นวน 2 2 คน แยกเป็นช�ย 62 52 คน ห ิง 62 2 คน จำ�นวนครัวเรือน 2 ครัว เรือน ข้อมูล ณ วันที่ พ ศจิก�ยน 255 ร�ษ รส่วนให ่ ของอำ�เภอบ้�นดุง ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก ดยมีก�ร เลี้ยงสัตว์ และประมงน้ำ�จืดเป็นอ�ชีพรอง

ัน กิจ

. สร้�งร�ยได้ ลดร�ยจ่�ย ขย�ย อก�ส และยกระดับคุณภ�พ ªÕÇÔµ¢Í§»ÃЪҪ¹ãËŒ´ÕÂÔ觢Öé¹áÅÐÂÑè§Â×¹ 2. ส่งเสริมและพั น�ระบบเศรษ กิจ ก�รค้�และ ก�รลงทุน ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÒúÃÔ¡ÒÃãËŒ¢ÂÒµÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ . อนุรักษ์ พั น�ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภ�พและมีคว�มยั่งยืน

ผลิ ั

เ ่นของอาเ อบ้าน ุง

ร ับ าว ได้แก่ กลุ่มทอผ้�ย้อมสีธรรมช�ติ ดยน�งสุภีร์ ชัยแสง ทร.0 62 2 5 ร ับ าว ได้แก่ กลุ่มทอผ้�มัดหมี่ย้อมคร�มสีธรรมช�ติ ดยน�งลำ�ไย บูช�ศรีวงศ์ ทร.0 62 222 65 กลุ่มทอผ้�ไหม มัดหมี่บ้�นกล้วย ดยน�งสมบัติ ส�ชิน ทร.0 62 25 5 กุ ณภัทรสป� ดยน.ส.กุ ณภัทร วั นกุล ทร.0 56 ร ับ าว ได้แก่ กลุ่ม ักไหมพรมบ้�นอ้อมกอ ดย น�งพีระพรรณ์ อังคะป�น ทร. 0 กลุ่มทอผ้�ไหมมัด หมี่ ดยน�งส�ยทอง คุณพุทธ� ทร. 0 0 025 6 ขนมเปยะ ปนัดด� ดยน�งประพล ศรีทองเพชร ทร.0 5 ร ับ าว ได้แก่ เสื่อล�ยขิด กลุ่มทอเสื่อกก ดย น�งคำ � กอง สอนพิ นิ จ ทร. 0 0 565 2 ที่ น อนและ หมอนขิด กลุ่มผลิตที่นอนและหมอนขิด ดยน�งอุดม นร�วงศ์ ทร. 0 6 2 622 ผ้�ห่ม กลุ่มทอผ้�ห่มบ้�นหัว �ย ดย น�งเข็มทอง แทบศรี ทร.0 6 ผ้�ห่ม กลุ่มทอผ้�ห่ม บ้�นอ�ส�พั น� ดยน�งน�รี อุท ธ ทร. 0 22 2 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อกก ดยน�งประก�ย ทับเสน� ทร. 0 62 26 6 กลุ่มทอผ้�บ้�นหนองสว่�ง ดยน�งสุบรรณ แสงพล

ทร.0 5 กลุม่ ทำ�แชมพูครีมนวดผม ดยน�งทองอินทร์ สีหิน ทร. 0 5 55 02 และชมรมรักษ์สมุนไพร ดยน�ง เกษม พธิน�ม ทร.0 2 2 2

ส านทสาคั

ล หล่งท่องเทยว

ปาคาช น หรือวังน�คินทร์ค�ำ ชะ นด หรือ เมืองชะ นด ตัง้ อยูท่ บี่ �้ น นนเมือง ตำ�บลบ้�นม่วง เป็นเมืองทีป่ ร�ก ในตำ�น�น พื้นบ้�น และเป็นส �นที่ เชื่อว่�เป็นที่สิงส ิตของพ �น�ค และสิ่งลี้ลับต่�ง วิหารหลวงปู รหม วัดประสิทธิธรรม บ้�นดงสวรรค์ ตำ � บลดงเย็ น ที่ บ รรจุ อั ิ ธ �ตุ ข องหลวงปู พรหม จิ ร ปุ พระเกจิอ�จ�รย์ชอื่ ดัง อันเป็นทีเ่ ค�รพสักก�ระของพุทธศ�สนิกชน ทั่วไป และวัดเป็นส �นที่ที่เหม�ะแก่ก�รป ิบัติธรรม ุท เจ ย์วั ปาอรั วิเวก ºŒÒ¹àËÅ‹ÒËÅǧ µíҺŠวังทอง เป็นเจดีย์ที่ประดิษ �น พระบรมส�รีริกธ�ตุองค์สัมม� สัมพุทธจ้� อั เชิ จ�กประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ พ ษภ�คม 25 ศาลหลักเมืองเจ้าปูศรสุท µÑé§ÍÂÙ‹ã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×ͧ บ้�นดุง เป็นศ�ลหลักเมืองของอำ�เภอบ้�นดุง ทีป่ ระดิษ ร์ ปู เหมือน องค์เจ้�ปูศรีสุท ธ ที่ได้อั เชิ ม�ส ิตไว้สักก�ระ

UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¾º

¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹

¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ ´Í¡äÁŒºŒÒ¹â¹¹àÁ×ͧ

¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹´Í¡äÁŒºŒÒ¹â¹¹àÁ×ͧ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 11 ºŒÒ¹â¹¹àÁ×ͧ µíҺźŒÒ¹Á‹Ç§ ÍíÒàÀͺŒÒ¹´Ø§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ คำ�ชะ นด

ปร วั ิความเป็นมาของบ้าน นนเมือง

àÁ×èÍ»‚ ¾.È.2537 ºŒÒ¹â¹¹àÁ×ͧ䴌á¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÍÍ¡¨Ò¡ บ้�นม่วง หมู่ที่ ดยมี น�ยบุ มี เปยไทยสงค์ เป็นผู้ให ่ บ้�นคนแรก ปัจจุบัน น�ยวิเชียร แสนสุข เป็นผู้ให ่บ้�น นน เมือง ช�วบ้�นมีคว�มเชื่อกันว่�บ้�น นนเมืองเป็นดินแดนแห่ง เมืองพ �น�ค และเป็นที่ตั้งของป�คำ�ชะ นด หรือวังน�คินทร์ ่งเป็นที่ส ิตของเจ้�ปูพ �น�คศรีสุท ธ ป�คำ�ชะ นดจงเป็น ส �นที่ศักดิสิทธิ วิ ี ชี วิ ต และก�รดำ � รงชี วิ ต ของช�วบ้ � น นนเมื อ ง อยู่ แบบพื้นบ้�นช�วอีส�นทั่วไป ดำ�รงชีวิตต�มแนวคิดเศรษ กิจ พอเพียง และส่วนม�กไม่มีที่ทำ�กินเป็นของตัวเอง ต่อม�เมื่อ 220

ป พ.ศ. 25 เมืองคำ�ชะ นดเกิดคว�มมหัศจรรย์ข้น เมื่ออยู่ คืนวันหน่งก็มีบริก�รหนังกล�งแปลงม� �ย ดยไม่ทร�บว่�ใครเป็น ผู้จ้�งว�นม� นับจ�กนั้นม�เมืองคำ�ชะ นดก็เป็นที่กล่�วขวั งใน เรือ่ งคว�มศักดิสิทธิ ทำ�ให้มผี คู้ นหรือนักแสวงบุ พ�กันม�สักก�ระ และบนบ�นขอพรจ�กเจ้�ปูพ �น�คศรีสุท ธ ม�กม�ย ผู้ให ่บ้�น จงได้ให้ช�วบ้�นช่วยกันปลูกดอกด�วเรือง เพือ่ นำ�ม�ทำ�พวงม�ลัยไว้ ºÃÔ¡ÒÃá¡‹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÁÒËÅÒ»‚ ต่อม�เมื่อวันที่ 2 ธันว�คม 255 ช�วบ้�นได้ประชุมปรกษ� ห�รือกัน และได้จัดตั้ง กลุ่มวิส�หกิจชุมชนดอกไม้บ้�น นนเมือง ข้น คณะกรรมก�ร 0 คน เป็นตัวแทนไปจดทะเบียนกลุ่ม เมื่อวัน ที่ 22 ธันว�คม 255 ดยมีน�ยวิเชียร แสนสุข เป็นประธ�น และ มีคณะกรรมก�รร่วมม�จ�กกลุ่มต่�ง จำ�นวน 26 คน ปัจจุบัน มีสม�ชิก 60 ครัวเรือน ดยที่ช�วบ้�นมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม เช่น ปลูกดอกด�วเรือง ทำ�บ�ยศรีพ �น�ค ร้อยพวงม�ลัยสด บริก�รดอกไม้ พร้อมด้วย มสเตย์


ส านทสาคั ของเมืองคาช น

จุ ท ศาลเจ้าปู านาคศรสุท เมืองคำ�ชะ นด ส �น ที่อันศักดิสิทธิและเป็นที่เค�รพบูช�ของชุมชน ดยทุกวันพุธช�ว บ้ � นจะนำ � เครื่ อ งบวงสรวงไป ว�ยเจ้� ปู พ �น�คศรี สุ ท ธเป็ น ประจำ� เพื่อขอพรขอ ชคล�ภต่�ง ่งส่วนม�กแล้วจะได้ดังที่ขอ เครื่องบวงสรวงที่สำ�คั ประกอบด้วยผลไม้ อย่�ง พร้อมบ�ยศรี พ �น�ค ต่อม�ท�งชุมชนก็ได้จัดตั้ง กลุ่มทำ�บ�ยศรีพ �น�ค เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มีจิตศรัทธ�ได้บูช� และนำ�ไป ว�ยเจ้�ปู พ �น�คศรีสุท ธ เพื่อขอพร ขอ ชคล�ภต่�ง ต�มคว�มต้องก�ร จุ ท จุ บริการนักท่องเทยว «Ö§è ¡ÅØÁ‹ ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ºŒÒ¹â¹¹ เมืองจัดข้น เพือ่ ให้บริก�รแก่นกั ท่องเทีย่ ว ได้บชู �ดอกไม้ ธูป เทียน บ�ยศรีพ �น�ค เครื่องสักก�รบูช�เจ้�ปูพ �น�คศรีสุท ธ รวมทั้ง เป็นจุดประช�สัมพันธ์ข้อมูลต่�ง เพื่อคว�มสะดวกของนักท่อง เทีย่ ว ง่ จะมีสม�ชิกของกลุม่ เป็นผูบ้ ริก�ร และยังมีคณะกรรมก�ร หมู่บ้�นคอยกำ�กับดูแลอีกครั้ง ่งสม�ชิกกลุ่มจะมีก�รเวียนกันม� ดูแลอ�ทิตย์ละ กลุ่ม พร้อมทั้งยังมีคณะกรรมก�รชุมชนคอย อำ�นวยคว�มสะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับก�รป ิบัติที่ ูกต้อง ต�มประเพณีของท�งชุมชนที่ได้ยด ือและป ิบัติกันม�เป็นอย่�งดี จุ ท จุ ทนาเครืองบวงสรวง วายเจ้าปู านาคศรสุท ดยบ�ยศรีพ �น�คจะนำ�ข้นไป ว�ยบนศ�ลหลังให ่ ส่วนดอกไม้ ธูปเทียน และม�ลัยสดจะนำ�ไป ว�ย ณ ศ�ล�หลังเล็กด้�นข้�งศ�ล ปู ย่� พร้อมขอพรและรองน้�ำ ทิพย์ ง่ เป็นส �นทีศ่ กั ดิสิทธิของเจ้�ปู พ �น�คศรีสทุ ธ และย่�ปทุมม� ใช้เป็นท�งข้น ลงม�ยัง ลกมนุษย์ เรียกว่� เมืองบ�ด�ล ่งมีอยู่ แห่งเท่�นั้นใน ลก แห่งที่ ที่ คำ�ชะ นด แห่งที่ 2 ที่พระธ�ตุหลวง นครเวียงจันทร์ และแห่งที่ ที่หนองคันแท ประเทศจีน

นักท่องเทยวหรือผู้ศรัท าในองค์เจ้าปู านาคศรสุท สามาร สังทาบายศร านาค เครืองสักการบูชา หรือมาลัย อกไม้ บบ ่าง ไว้ล่วงหน้าเ ือความส วกในการบูชา ยสามาร สั งไ ้ ท กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า น นนเมื อ ง ทร หรือ ิ ่อปร านกลุ่ม ทร UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÈÃÕ¼´Ø§¾Ñ²¹Ò ÇÑ´ÈÃÕ¼´Ø§¾Ñ²¹Ò µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 7 µíÒºÅÈÃÕÊط⸠ÍíÒàÀͺŒÒ¹´Ø§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ à»š¹ 1 ã¹ 8 ÇÑ´ ·Õèä´ŒÃѺàÅ×Í¡ãËŒ´íÒà¹Ô¹ ค ง า าน าน า µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡Òà ä·ÂࢌÁá¢ç§ 2554 »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ค ไ า ตนาน (ËÅǧ»Ù†·Í§ãº à¢Á¨Ôµâµ) เปนเจ้�อ� �ส แ ะเจ้�คณะตำ�บ รีสุท ธ »ÃÐÇѵÔÇÑ´ÈÃÕ¼´Ø§¾Ñ²¹Ò

ÇÑ´ÈÃÕ¼´Ø§¾Ñ²¹Ò ¡‹ÍµÑ§é àÁ×Íè »‚ ¾.È.2515 â´ÂªÒǺŒÒ¹ ¼Ù㌠ËÞ‹ บ้�น และครู รงเรียนในละแวก ดยมีจ่�สิบเอกศรี บัวเทิง เป็น ผู้บริจ�คที่ดินจำ�นวนเนื้อที่ประม�ณ 20 กว่�ไร่ เริ่มแรกก่อตั้งวัด ยังไม่มีเจ้�อ�ว�ส มีเพียงรักษ�ก�รเจ้�อ�ว�สแต่ก็ล�สิกข�ไป ต่อม�ในป พ.ศ.252 หลวงพ่อน้อย หรือ พระครูวสิ ทิ ธิธรรม คุณ เจ้�คณะอำ�เภอบ้�นดุง ่งเป็นสง ์คณะธรรมยุต ได้แนะนำ� ให้หลวงปูทองใบ เขมจิต ต ม�เป็นเจ้�อ�ว�ส นับแต่นั้นม�วัดก็ เริ่มพั น� 222

áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ¸ÃÃÁÐ áÅиÃÃÁªÒµÔ

พระครูไพศ�ลรัตน�นุรักษ์ หรือหลวงปูทองใบ เล่�ว่� ตอนนั้นยังไม่มีอะไรม�ก กุ ิอะไรต่�ง ก็ยังไม่มั่นคง ทั้งก�ร ปรับปรุงศ�ล�ทีเ่ พิง่ พั น�ข้นใหม่ สมัยก่อนแ วนีจ้ ะมีตน้ พะยูงม�ก ดยเ พ�ะในป�ในดง เข�เอ�ลำ�ต้นไปข�ยที่อื่นก็เหลือแต่ร�กไม้ ช�วบ้�นเค้�ก็จะเผ�ทิ้งเพื่อที่จะทำ�ไร่ต่อไป อ�ตม�เลยไปขอให้เอ� ม� ว�ยวัด เพร�ะเดียวนี้ไม้พะยูงนี้ก็ห�ย�กที่ร�กจะให ่ขน�ดนี้ คงจะไม่มีอีกแล้ว ต้องเอ�ร แมค ครไปขุดม� ก�รเอ�ม�ก็ลำ�บ�ก ม�กเพร�ะมันเป็นร�กไม้ทใ่ี ห ม่ �ก กว่�จะได้ขน้ ม�จ�กพืน้ ดินก็ใช้ วิธีก�รจนเอ�ม�ได้นั่นแหละ


นอกจ�กหลวงปูทองใบ จะเห็น งคว�มสำ�คั ของเด็กและ เย�วชนในละแวกวัดแล้ว ท่�นยังได้สนับสนุนให้ส�มเณร ่งม� บรรพช�ที่วัด ได้ศกษ�เล่�เรียนในระดับชั้นที่สูงข้น ดยส่งให้ไป เรียนหนังสือต่อที่ตัวจังหวัดอุดรธ�นีบ้�ง ขอนแก่นบ้�ง บ�งรูปก็ ไปไกล งเชียงใหม่ และกรุงเทพ ก็มี หลวงปูทองใบ กล่�วทิ้ง ท้�ยว่� วัดเร�มีคนม�ประพ ติป บิ ตั ธิ รรมทัง้ ป ดยม�กม�ง�นบุ เดือน เดือน เป็นบุ พระเวชสันดร เร�ได้พย�ย�มพิสูจน์ ว่�ประเพณีเอย วั นธรรมเอย ศิลปะเอย ธรรมช�ติเอย จะต้อง กลมกลืนกันแบบผสมผส�นกันไป

พระครูไพศ�ลรัตน�นุรักษ์ เป็นเจ้�อ�ว�ส วัดศรีผดุงพั น� ทีแรกก็กองเอ�ไว้เ ย แต่ดว้ ยคว�มนกคิดทีอ่ ย�กจะทำ�เป็น รูปอะไรต่�ง ่งเป็นสั ลักษณ์ให้ลูกหล�นได้ดูกันต่อไป ก็ทำ�เป็น เก้�อี้ทมี่ ีพนักพิงเป็นรูปสัตว์ต�่ ง แล้วเอ�ม�ทำ�แท่นพระพุทธอัคร ส�วกทั้ง 2 องค์ องค์หน่งนั้นศรัทธ�เข� ว�ย อีกองค์หน่งนั้นไป บูช�ม�จ�กกรุงเทพ เพื่อเอ�ไว้กร�บไหว้เวล�มีเทศก�ลต่�ง สงกร�นต์บ้�ง ง�นปใหม่ เข�ก็ม�กร�บม�ไหว้กัน และอีกอย่�งวัด ของเร�อยู่ใกล้ รงเรียน ทีนี้ทั้งกิจกรรมวันสำ�คั ท�ง รงเรียนเข�ก็ ม�เดินบ้�ง ม�กร�บ ม�ทำ�บุ บ้�ง เพื่อให้เด็กได้กร�บไหว้ก่อนจะ เข้�ก่อนจะออก เอ�ร�กไม้ทงั้ ม�ทำ�เป็นแท่นพระ นักเรียนจะได้เห็น สิ่งแปลก บ้�ง เป็นรูปสัตว์หิมพ�นต์บ้�ง เป็นรูปเป็นอะไรต่�ง อย่�งที่เห็น แท่นพระพุทธรูป ังทิศตะวันตกเป็นไม้มะค่� ท�งทิศ ตะวันออกเป็นไม้กันเกร� ภ�ษ�อีส�นเรียกว่�ไม้มันปล� ไม้ชนิดนี้ เป็นไม้มงคล แต่ไม่ได้แกะสลักเหมือนด้�นทิศตะวันตก ส่วนบ�งอย่�งนั้นริเริ่มทำ�ต�มคว�มนกคิดของหลวงพ่อ เป็น วั น�ที่ยังเป็นไอเดียแบบสมัยใหม่ เพร�ะว่�เร�เป็นสมัยใหม่ แต่ เร�ก็พย�ย�มที่สุดว่�จะห�อะไรม�ไว้เป็นแนวท�งที่จะให้เด็กได้รับ ก�รศกษ� ม�วัดครั้งหน่งก็ได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็น อ�ตม�ก็เลยเอ�หิน เอ�หอย ปะก�รังต่�ง ที่ �ติ ยมจ�กจังหวัด ภูเก็ต จังหวัดพังง� จ�กเก�ะหม�ก จังหวัดตร�ด เอ� ว�ย ก็เอ� ม�จัดแสดงให้เด็กศกษ�ดูว่�นี่คือธรรมช�ติ ธรรมช�ตินี้เป็นสิ่ง สำ�คั ม�ก บ�งคนม�เห็นเข�ก็บอกว่�หอยนี่เป็นย�เย็น เวล�เป็น ไข้ตัวร้อนม� เร�ก็เอ�ม� นและดื่มน้ำ�ที่ นนั้นเป็นน้ำ�ย�เย็น ส�ม�ร ห�ยไข้ได้ มันเป็นธรรมช�ติที่ได้สร้�งข้น ้�เด็กได้ม�ดูม� ศกษ�ว่�สิ่งนี้คือธรรมช�ติ เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำ� เพร�ะ ะนั้น วั ด ศรี ผ ดุ ง นี้ จ งพย�ย�มที่จ ะเก็บ อะไรต่�ง ที่ เ ป็ นสมั ยใหม่ ใ ห้ เย�วชนได้ ศ กษ� และก็ ม �ดู กั นในวั น พระหรื อ วั น สำ � คั ท�ง พระพุทธศ�สน� เพร�ะวัดเร�อยู่ใกล้ บ้�น ใกล้ รงเรียนทั้ง 2 แห่ง ท�งทิศเหนือนีเ้ ป็น รงเรียนเป็น รงเรียนเทคนิควิทย�วิทย์ เป็น รงเรียน ปวช. ปวส. ก็ได้อ�ศัยวัดม�ทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับพุทธ ศ�สน� และท�งทิศใต้เป็น รงเรียนประ ม ก็เรียนกัน งประ มชัน้ ปที่ 6 แต่ทงั้ 2 รงเรียนนีห้ ลวงพ่อเป็นกรรมก�รหมด เวล�ประชุม อะไรต่�ง เร�ก็ได้ตกลงร่วมกัน เพร�ะ ะนั้นจงได้พั น�หรือ ประยุกต์ให้เด็กได้ม�ศกษ�เล่�เรียนด้วย UDONTHANI 223


เ ้นทาง น�ยอำ�เ อ

น�ย ิ¹ÒÂÍí รจน์ÒàÀ͹ÒÂÙ อุท§ ุม ค ทิวท น วย ้วย นาต ยงทอง ม ไ อง ิ่นทองนายง คือคาขวั อาเ อนายูง ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ «Ö§è ÁÕÃÐÂзҧˋҧ¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 116 ¡ÔâÅàÁµÃ ปจจุบนั ม นายวิ รจน์ อุทุม ค ารง า หน่งนายอาเ อนายูง

ปร วั ิความเป็นมาของอาเ อนายูง

อำ�เภอน�ยูง แยกก�รปกครองออกม�จ�กอำ�เภอน้ำ� สม จังหวัดอุดรธ�นี ตั้งเป็นกิ่งอำ�เภอน�ยูง เมื่อวันที่ มกร�คม พ.ศ. 25 และยก �นะเป็นอำ�เภอ เมื่อวันที่ ก.ย. พ.ศ. 25 ชื่อของอำ�เภอน�ยูง ได้ม�จ�กคำ�ว่� นกยูง ในอดีต อำ�เภอน�ยูงเคยมีนกยูงอ�ศัยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก และยังเคยเป็นพื้นที่สีแดงมีก�รต่อสู้ระหว่�งภ�ครั และผู้ก่อก�รร้�ย คอมมิวนิสต์ ดยมีน�ยน�วี อรร วิภ�ค ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยอำ�เภอคนแรก 224


ข้อมูลทัวไปของอาเ อนายูง

อำ�เภอน�ยูงแบ่ง เขตก�รปกครองออกเป็น ตำ�บล 2 หมู่บ้�น มี องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 2 แห่ง และ 2 เทศบ�ล คือ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน�แค มีจำ�นวน หมู่บ้�น เทศบ�ลตำ�บล นนทอง มีจำ�นวน หมู่บ้�น เทศบ�ลตำ�บลน�ยูง มีจำ�นวน 0 หมู่บ้�น องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นก้อง มีจำ�นวน หมู่บ้�น

ืชเศรษ กิจทสาคั ของอาเ อนายูง

ยาง ารา อำ�เภอน�ยูงเริม่ แรกมีก�รปลูกย�งพ�ร� เมือ่ ป พ.ศ. 252 ที่ ต.น�ยูง ต. นนทอง ดยเกษตรกร อื้ กล้�พันธุย์ �งพ�ร�ม� ปลูกเอง และต่อม�ได้ขย�ยก�รเพ�ะปลูกจนทำ�ให้เป็นพืชเศรษ กิจ หลักของอำ�เภอ มีเนื้อที่ก�รปลูกคิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่ เพ�ะปลูกทั้งหมด กา นายูง อำ�เภอน�ยูงมีก�รปลูกต้นก�แฟ และมีผลผลิต เม็ดก�แฟในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอน�ยูงและอำ�เภอใกล้เคียงจำ�นวนม�ก จงได้ จัดตั้งกลุ่มวิส�หกิจก�แฟน�ยูง พร้อมตั้ง รงง�นแปรรูปก�แฟข้น ผลิตทั้งก�แฟอ�ร�บิก้�และ รบัสต้� ในน�มแบรนด์ ก�แฟน�ยูง หรือ a ng Co ข้น เพื่อเป็นสินค้� ของจังหวัด อุดรธ�นี เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รตล�ดก�แฟที่ยังมีอยู่ม�ก ดยมีพนื้ ทีก่ �รเพ�ะปลูกคิดเป็นร้อยละ ของพืน้ ทีเ่ พ�ะปลูกทัง้ หมด กล้วย ล ผลผลิ ปรรูปจากกล้วย ÍíÒàÀ͹ÒÂÙ§ÁÕ¡ÒûÅÙ¡ กล้วยเป็นจำ�นวนม�ก ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจ�กก�รดำ�รงชีวิตของ คนแก่ คนเ ่�ในหมู่บ้�น นำ�ม�แปรรูปเป็นอ�ห�รเสริม จงได้เกิด แนวคิดในก�รนำ�กล้วยม�แปรรูป ดยใช้ชื่อกลุ่มว่�กลุ่มกล้วยต�ก บ้�นน�ยูง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.25 ดยมีกลุ่มแม่บ้�นน�ยูงเป็นผู้ริเริ่ม ส รอว์เบอร์ร พื้นที่ตำ�บลน�แค อำ�เภอน�ยูง เป็นตำ�บลที่ หน�วสุดของอุดรธ�นี ท�งอำ�เภอน�ยูงจงได้ส่งเสริมให้ช�วบ้�นได้ มีเพ�ะปลูกต้นสตรอว์เบอร์รแี่ ละพืชเมืองหน�ว จนทำ�ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัด มีผลผลิตและสร้�งร�ยได้ให้กับ ช�วบ้ � นได้ อ ย่ � งดี จ นไม่ พ อข�ย ่ ง จะออกผลผลิ ต ช่ ว งเดื อ น พ ศจิก�ยน มีน�คมของทุกป

ส านทท่องเทยวทสาคั

นา กยูงทอง อยู่ในพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติน�ยูง น้ำ� สม ตัง้ อยูท่ บี่ �้ นสว่�ง หมู่ 2 ตำ�บลน�ยูง เป็นน้�ำ ตกทีต่ งั้ อยูบ่ นสันเข� ภูพ�น สวยง�มท่�มกล�งคว�มเขียวขจี ของแมกไม้น�น�พรรณ ก�รเดินท�งจ�กตัวเมืองอุดรธ�นี ผ่�นเข้�อำ�เภอบ้�นผือ และ อำ�เภอน้ำ� สม เมื่อ งอำ�เภอน้ำ� สมจะมีท�งแยกจ�กหมู่บ้�น น้ำ� มต่อไปอีกประม�ณ กิ ลเมตร ก็จะ งท�งแยกไปใน อุทย�น และยังคงมีน้ำ�ตกที่สวยง�มอีกม�กม�ยในพื้นที่อำ�เภอ น�ยูง เช่น น้�ำ ตกเข�เต่� น้�ำ ตกห้วยหม�กขี น้�ำ ตกคำ�พม่� และน้�ำ ตก µÒ´âµ¹ Ï วั ปา ูก้อน ตั้งอยู่บ้�นคำ� หมู่ที่ 6 นนน�ตูม น�ต้อง ตำ�บลบ้�นก้อง อยู่ห่�งอำ�เภอน�ยูงประม�ณ กิ ลเมตร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูก้อน ่งเป็นภูเข�ที่สูงที่สุดในจังหวัดอุดรธ�นี ส�ม�ร มองเห็นทัศนียภ�พของพืน้ ทีอ่ �ำ เภอน�ยูงได้ชดั เจน วัดป� ภูก้อนมีนกยูงอ�ศัยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก และมีสัตว์อีกหล�ยชนิด ที่อ�ศัยคว�มร่มเย็นของวัดป�ภูก้อนแห่งนี้ ทั้งยังมีเจดีย์ที่บรรจุ พระบรมส�รีริกธ�ตุของพระพุทธเจ้� และมีรูปปันเกจิอ�จ�รย์ ที่สำ�คั จำ�นวนม�ก เช่น หลวงปูทวด ล ่งเป็นที่เค�รพ สักก�ระของช�วไทย วั ปานาคาน้อย ตั้งอยู่บ้�นน�คำ�น้อย หมู่ที่ นนน� ตูม น�ต้อง ตำ�บลบ้�นก้อง อยู่ห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี กิ ลเมตร ก่อนจะ งอำ�เภอน�ยูงประม�ณ 2 กิ ลเมตร เป็นวัดที่ มีชอื่ เสียงในก�รป บิ ตั ธิ รรมอำ�เภอน�ยูง ภ�ยในวัดล้อมรอบด้วย ต้นไม้ให ่และมีสัตว์ห�ย�กอ�ศัยอยู่จำ�นวนม�ก ่งบริเวณด้�น นอกจะไม่มีเลย หรือมีก็ห�ได้ย�ก วั ปาบ้านเ ิม ตั้งอยู่บ้�นเพิ่ม หมู่ที่ 2 นนน้ำ� สม ป�กมั่ง ตำ�บลน�แค อยู่ห่�งจ�กอำ�เภอน�ยูงประม�ณ 20 กิ ลเมตร เป็นวัดอีกแห่งหน่งที่มีชื่อเสียงและช�วอำ�เภอน�ยูง เค�รพนับ ือ ภ�ยในบริเวณวัดจะมีต้นไม้ให ่อ�ยุหล�ยร้อยป เป็นจำ�นวนม�ก วั เท สิงหาร ตั้งอยู่บ้�นน�ยูง หมู่ ต.น�ยูง ก่อตั้ง เมื่อป พ.ศ. 2 0 ดยท่�นพระอ�จ�รย์มั่น ภูริทัต ต สังกัคณะ สง ์มห�นิก�ย แต่ผู้ที่เป็นเจ้�อ�ว�สรูปแรก คือ หลวงปูเครื่อง ¸ÁÚÁ¨Òâà บ้านครวงก ตั้งอยู่บ้�นคีรีวงกต หมู่ ตำ�บลน�แค เป็นส �นที่ท่องเที่ยวที่น่�สนใจสำ�หรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยว แบบลุย กับทริปล่องแก่ง นั่งร อีแตก กินข้�วป� ใครชอบ กิจกรรมแนวบ้�น บรรย�ก�ศน่�รัก สะดุดต� รับรอง ไม่ผิดหวัง UDONTHANI


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

นา ค

ข้อมูลทัวไป

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน�แค มีเนือ้ ที่ 5 ต�ร�งกิ ลเมตร มีทั้งหมด หมู่บ้�น จำ�นวนประช�กรทั้งสิ้น 66 คน แยกเป็น ช�ย 2 คน ห ิง 2 คน จำ�นวนครัวเรือน ครัว เรือน จ�กข้อมูลของสำ�นักทะเบียนร�ษ ร์ของอำ�เภอน�ยูง ณ เดือน ธันว�คม 255 เนื่องจ�กภูมิประเทศส่วนให ่เป็นภูเข� เป็นพืน้ ทีล่ �ดชันประม�ณ 5 และมีพนื้ ทีร่ �บบริเวณเล็ก ต�ม หุบเข�ประม�ณ 25 ประช�กรส่วนให ่จงมีอ�ชีพทำ�ไร่ น�ยสงัด เขียนศิริ น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน�แค

องค า

หิ า ่วนตา นา ค

“µíҺžѲ¹Ò ÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÁÒÀÔºÒÅ Ê׺ÊÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ »ÃЪҪ¹ÁÕʋǹËÇÁ” คือวิสัยทัศน์การ ั นาองค์การบริหารส่วน าบลนา ค ง่ มีที่ทำ�ก�รตั้งอยู่บ้�นวังบง หมู่ที่ 5 ตำ�บลน�แค อำ�เภอน�ยูง จังหวัดอุดรธ�นี ดยตัง้ อยูห่ �่ งจ�กอำ�เภอน�ยูงไปท�งทิศตะวันตก กิ ลเมตร ปจจุบันม นายสงั เขยนศิริ เป็น นายกองค์การ บริ ห ารส่ ว น าบลนา ค ล นายทู ล ทิ ย์ วงษาจั น ทร์ เป็น ปลั องค์การบริหารส่วน าบลนา ค

ปร วั ิความเป็นมา

ตำ�บลน�แคแต่เดิมข้นอยู่กับอำ�เภอน้ำ� สม คนพื้นเมือง ิ่น เดิมจะพูดภ�ษ�สำ�เนียงคล้�ยจังหวัดเลย ต่อม�ได้มีก�รแยก อำ�เภอน�ยูง เมื่อป พ.ศ. 25 ตำ�บลน�แค จงได้แยกม�อยู่กับ อำ�เภอน�ยูงตัง้ แต่นน้ั ม� ได้รบั ยก �นะจ�กสภ�ตำ�บลน�แค เป็น องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน�แค เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. 25 0 226

จุ เ ่นของ าบลนา ค

. มีแรงง�นจำ�นวนม�ก 2. มีพื้นดินและแหล่งน้ำ�อุดมสมบูรณ์ . ประช�ชนมีคณ ุ ภ�พ มีคว�มคิดสร้�งสรรค์เป็นประช�ธิปไตย และมีส่วนร่วมในกระบวนก�รพั น�ท้อง ิ่น . มีผลผลิตท�งก�รเกษตรม�ก เช่น ข้�ว พด มันสำ�ปะหลัง ย�งพ�ร� 5. มีทรัพย�กรธรรมช�ติทสี่ �ม�ร นำ�ม�ใช้ได้ เช่น แร่ทองคำ� แร่แบไรต์ 6. มีแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติที่สวยง�ม เช่น น้ำ�ตกป�ง เงียง น้ำ�ตกต�ด ตน . ชุมชนเข้มแข็ง

ยุท ศาส ร์การ ั นาในช่วง

. ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�น ครงสร้�งพื้น �น 2. ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นง�นส่งเสริมคุณภ�พชีวิต . ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นก�รจัดระเบียบชุมชน สังคมและ ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย . ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นก�รว�งแผน ก�รส่งเสริมก�ร ลงทุน พ�ณิชกรรม และท่องเที่ยว 5. ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รและก�ร อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ 6. ยุ ท ธศ�สตร์ ก �รพั น�ด้ � นศิ ล ปะ วั นธรรม จ�รี ต ประเพณีและภูมิปั �ท้อง ิ่น . ยุทธศ�สตร์ก�รพั น�ด้�นน ยบ�ยที่สำ�คั ของรั บ�ล


กิจกรรม อบ นา ค

ครงก�รเศรษ กิจพอเพียง ตำ�บลน�แค ประจำ�ป 255 ครงก�รให้บริก�รรับชำ�ระภ�ษีเคลื่อนที่ ประจำ�ป 255 ครงก�รรวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นย�เสพติด

ส านทท่องเทยว ายใน าบลนา ค บ้านครวงก ตำ�บลน�แค มีกิจกรรมท่องเที่ยววิ ีอีส�น นั่ง

ร อิแตก ล่องแก่ง กินข้�วป� ณ บ้�นคีรีวงกต ตำ�บลน�แค อำ�เภอ ¹ÒÂÙ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ วั ชคไ รวัลย์ บ้�นวังแข้ ตำ�บลน�แค อำ�เภอน�ยูง จังหวัด ÍشøҹÕ

UDONTHANI 227


Dhamma support the live of life

WAT PA PHU KON WAT PA PHU KON located in national forest, Pa Na Yung and Pa Nam Som, at Bann Nakam, Bann Kong District, Amphoe Nayung, Udon Thani Province. Pra Kru Jittapawanayan (Pra Arjarn Chale Teratummo) is the abbot of Wat Pa Phu Kon. WAT PA PHU KON got c rti cat o c nc a ar inc 200 rom artm nt o For tr o t Con r ati an o m nt o For t o rc ar an t t m a ra tta ai ar o anar ar a ama am n ic g t t n o t n on r ai an g ra 228

20

6t a o in o in t n o ai an r am tination nc on a tim to go rom o ri m o ai an in 20 . or o r at a on i n o n o t m on mo ntain t at a t mo t a ti i in ai an in 20 5.


HISTORY

WAT PA PHU KON a r ct orm onti ca t o og an go rnm nt ag nci a o g t t ort ira an ami an t ir r ati . an ot r ort r to romot t t m nti na t got t rmi ion to r or i in 000 rai o t nationa or t. t r t at t tart o t or t to cam ar nam a i t a ar a aric at on i i t ar . ra at om atana ra a arn a a C i i t on o ro ct o i a t ing mi o a on i irt a c ration o t 60t ar o in c 5t . ra at om atana ra a arn a a C i a gr at C i n rining t or a r ic . r ic a t in t air o t main o imag o a r o a ig n rinc aa C a ri irin orn i t on o t it inc an ar 2 2002. to art o t o n t a a a ma room to t a r ic ri ita a i o i t an t mar tat o 6 cti on .

PRA PUTTASAIYARD LOKEKANARDSARDSADAMAHAMUNEE AND PRA WI HARN n 20 to onor irt a nni r ar o i a t t ing ra a ai at o anat at a ama am n a i t in ir ana o t r it it mar rom ta t o ngt a o t 20 m. an nam i a t ing mi o a .

n a m an tim t i a i arn ang a i on co r ra tta ai ar o anar ar a ama am n in or r to ma a m rit to i t r m atriarc . m o o 6t ar o o arnna ang orn a onma a ang a arina or t i t r m atriarc a ro g t to tt in ront o i arn ntranc . i i arn a mo rn attana o in t it nt o m ra in i . ora i o o an irt r r nt in ario orm o Fin rt corat in i o t i arn. i at am Fo n ation an t rritoria o cia o at a on ar t m m r o manag m nt. t m i on t a anc o or t gro ing in a n anc . t originat rom t ro r initiati o t or a m i o it o a r ai t gr at n t o nat r an at r or t an gi nco rag m nt to t ang a an a r nt o i m o rati goo . UDONTHANI 229


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒÂÊÒÁÒö ËÁÑ ¹ è ¹Í¡ ¹ÒÂÍíÒàÀ͹éíÒâÊÁ ้วยหวีงาม ม ามเนือหนา ยาง า า ่ง น ้าว น ี อน าว ียตงต หง่าน คือคาขวั อาเ อนา สม «Ö§è ÁÕ·ÇÕè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀ͵ѧé ÍÂÙ‹ ³ ºŒÒ¹ÈÃÕÊÒí ÃÒÞ ËÁÙ·‹ Õè 1 µíÒºÅÈÃÕÊÒí ÃÒÞ ÍíÒàÀ͹éÒí âÊÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂµÑé§ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´ä»·Ò§·ÔȵÐÇѹµ¡à©Õ§à˹×Í»ÃÐÁÒ³ 95 ¡ÔâÅàÁµÃ ปจจุบันมนายสามาร หมันนอก เป็น นายอาเ อนา สม

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การบริการ เกษ รอุ สาหกรรม ล การท่องเทยวเชิงอนุรักษ์

ข้อมูลทัวไป

อาเ อนา สม ¾×é¹·ÕèÍíÒàÀÍ·Ñé§ËÁ´ 742.129 µÃ.¡Á. ËÃ×Í 463,830.625 äË »ÃСͺ´ŒÇÂÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ น�ยูง น้ำ� สม มีพื้นที่ป�อนุรักษ์ 2 5 ไร่ มีพื้นที่ป�เศรษ กิจ 2 5 ไร่ พื้นที่เหม�ะสมแก่ก�รเกษตร 56 0 5 ไร่ ¾×é¹·Õ軆һ¯ÔÃÙ» 432,150 äË ปัจจุบันอำ�เภอน้ำ� สมแบ่งก�รปกครองออกเป็น ตำ�บล หมู่บ้�น มีเทศบ�ลตำ�บล 2 แห่ง และ องค์ก�รบริห�ร ส่วนตำ�บล แห่ง มีประช�กรทั้งสิ้น 5 6 คน แยกเป็นช�ย 2 คน ห ิง 2 คน ข้อมูล ณ วันที่ ธ.ค. 255 230


ส านทสาคั ของอาเ อ

ปร วั ิความเป็ มเป็นมมา

อาเ อนา สม แต่เดิมมีสภ�พเป็นพื้นที่ป�เข�อันอุดมสมบูรณ์ มีไม้น�น�พันธุ์ข้นอยู่อย่�งหน�แน่น ดยเ พ�ะไม้มีค่�ใช้ประ ยชน์ ในก�รก่อสร้�งบ้�นเรือน เช่น ไม้ตะเคียน ไม้มะค่� ไม้ประดู่ ไม้ ¾ÐÂÙ§ äÁŒÂÒ§ äÁŒàµç§ äÁŒá´§ ÏÅÏ «Öè§äÁŒ»Ãдً¨Ò¡¹éíÒâÊÁ ¨Ñ´ä´Œ ว่�มีคุณภ�พดีเยี่ยม ในเขตป�เข�แห่งนี้มีสัตว์ป�อ�ศัยอยู่ม�กม�ย ઋ¹ ªŒÒ§ à¡Œ§ ¡ÇÒ§ ¡Ãзԧ àÊ×Í ËÁÕ ËÁÒ»†Ò ä¡‹»†Ò ÅÔ§ ¹¡ª¹Ô´ ต่�ง จ�กคว�มอุดมสมบูรณ์ของผืนป� สัตว์ป� ตลอดทั้งดินและ น้ำ�ของพื้นที่แห่งนี้ จงดงดูดให้ร�ษ รใน ิ่นต่�ง ทั้งใกล้และไกล อพยพหลั่งไหลเข้�ม�ตั้ง ิ่น �นจับจองที่ทำ�กินเป็นจำ�นวนม�ก เมื่อ พ.ศ.2 0 ได้มีร�ษ รจำ�นวนหน่งอพยพม�จ�กท�งด้�น ทิศตะวันตก คือ ด้�นจังหวัดเลยเข้�ม�ตัง้ นิ่ �นตัง้ เป็นบ้�นน้�ำ สม ºŒÒ¹¡ŒÍ§ ºŒÒ¹ËÂÇ¡ ºŒÒ¹¹Ò§ÑÇ ºŒÒ¹¹éíÒ«ÖÁ ºŒÒ¹¹Òà¡ç¹ ÏÅÏ ล่วงม� ง พ.ศ.2 0 มีร�ษ รจ�กอำ�เภอบ้�นผือ อำ�เภอหนองห�น อำ�เภอกุมภว�ป จังหวัดอุดรธ�นี อำ�เภอท่�บ่อ จังหวัดหนองค�ย และอำ�เภออื่น ที่อยู่ใกล้เคียงอพยพเข้�ม�ม�กข้น ตั้งเป็นตำ�บล ต่�ง คือ ตำ�บลน้ำ� สม ตำ�บลน�งัว ตำ�บลหนองแวง ตำ�บลบ้�น หยวก ตำ�บลน�แค อำ�เภอบ้�นผือ หลังจ�ก ป พ.ศ.2500 ก็มีร�ษ รจ�กทิศต่�ง อพยพหลั่ง ไหลเข้�ม�ตั้ง ิ่น �นมิได้ข�ด ก่อให้เกิดเป็นชุมชนหน�แน่น ผืนป� และสัตว์ป�ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เบ�บ�งลงไปม�ก ป พ.ศ. 25 0 สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี ได้เสด็จ ÁҷçàÂÕèÂÁàÂÕ¹µíÒÃǨµÃÐàǹªÒÂá´¹ áÅоʡ¹Ô¡Ã·ÕèÇÑ´¡ÅÒ§ ตำ�บลน้ำ� สม ทรงมีพระดำ�ริว่� ชุมชนแห่งนี้สมควรตั้งข้นเป็น กิ่งอำ�เภอได้แล้ว หลังจ�กนั้น กำ�นัน ผู้ให ่บ้�น จงได้ประชุม ปรกษ�ห�รือกัน พิจ�รณ�ห�ส �นที่ที่เหม�ะสมสำ�หรับที่จะเป็นที่ ตั้งที่ว่�ก�รกิ่งอำ�เภอ และส่วนร�ชก�รต่�ง จงได้มีมติให้ดำ�เนิน ก�รก่อสร้�งที่ว่�ก�รกิ่งอำ�เภอน้ำ� สมข้น ณ บ้�นศรีสำ�ร� หมู่ที่ ตำ�บลศรีสำ�ร� อำ�เภอน้ำ� สม ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 พ ษภ�คม พ.ศ. 25 2 กระทรวงมห�ดไทย จง ä´ŒÃÇÁ¾×é¹·Õè 5 µíҺŠ䴌ᡋ µíҺŹéíÒâÊÁ µíҺŹҧÑÇ µíҺźŒÒ¹ หยวก ตำ�บลหนองแวง และตำ�บลน�แค ยก �นะข้นเป็นกิ่งอำ�เภอ น้ำ� สมข้นกับอำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี เมื่อวันที่ 2 มีน�คม 25 กิ่งอำ�เภอน้ำ� สมได้ยก �นะเป็น ÍíÒàÀ͹éíÒâÊÁ â´ÂÍÒÈѹÒÁ¨Ò¡ÅíÒ¹éíÒâÊÁ «Öè§ÊÒ¹éíÒ¹Õéà»ÃÕº àÊÁ×͹ÊÒÂàÅ×Í´ËÅ‹ÍàÅÕ駪ÒÇÍíÒàÀ͹éíÒâÊÁµÅÍ´ÁÒ

อนุสาวรย์วรชนเมืองนา สม สร้�งเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็น อนุส�วรีย์ส �นรำ�ลก งวีรชนอันประกอบด้วย ทห�ร ตำ�รวจ พลเรือน อ�ส�สมัคร ล ที่เสียชีวิตในก�รต่อสู้กับผู้ก่อก�รร้�ย คอมมิวนิสต์ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกใกล้ตล�ดสดเทศบ�ลตำ�บลน�งัว ม ป ร ไ ร าคี สร้�งเมื่อ พ.ศ.25 5 ดยดำ�ริของ น�ยธวัช พธิสนุ ทร อดีตผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดอุดรธ�นี เพือ่ ให้เป็น ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศ�สนิกชนในจังหวัดอุดรธ�นี และจังหวัด ใกล้เคียง ได้แก่ หนองค�ย เลย และหนองบัวลำ�ภู เป็นมณ ป สวยง�ม ตั้งอยู่บนยอดเข�ภูน�หล�ว บริเวณวัดป�ภูน�หล�ว ºŒÒ¹·‹ÒâÊÁ µíÒºÅÈÃÕÊíÒÃÒÞ สร ศรมงคล µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹¹Ò§ÑÇ Á.1 µíҺŹҧÑÇ »˜¨¨ØºÑ¹ ได้รับก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ ดยเทศบ�ลตำ�บลน�งัว เป็นสวน ส�ธ�รณะ เป็นส �นที่ออกกำ�ลังก�ย พักผ่อนของช�วอำ�เภอ ¹éíÒâÊÁ ศาลปู สม สร้�งข้นประม�ณ ป พ.ศ.25 0 25 2 เดิมทีเรียก ศ�ลปู ส สร้�งจ�กคว�มเชือ่ ช�วบ้�นในขณะนัน้ เพือ่ เป็นเครื่องยดเหนี่ยวจิตใจ ดยก�รนำ�ของ น�ยก ษดินทร์ แ ง บุ เรือง ปลัดอำ�เภอ ผู้ทำ�หน้�ที่หัวหน้�กิ่งอำ�เภอ

ส านทท่องเทยวของอาเ อนา สม

นา กสามเท อยู่ที่บ้�นน�เก็น ตำ�บลหนองแวง เป็น น้ำ�ตกที่สวยง�มม�ก ดยเ พ�ะใน ดู น นา กช น อยู่เขตบ้�นส�ครพั น� ตำ�บลหนองแวง น้�ำ ตกเกิดจ�กน้�ำ ผุใต้ดนิ ในหนองแวง แล้วไหลม�ต�มลำ�ห้วยชะ นดตกลงสู่ลำ�น้ำ� สมเป็นน้ำ�ตกที่สวยง�มม�ก าผาปทุม เป็น ้ำ�กว้�งให ่อยู่ในเข�ผ�ปทุม ห่�งจ�ก บ้�นน้�ำ ปู ตำ�บลบ้�นหยวกประม�ณ กิ ลเมตร มีคว�มสวยง�ม ÁÒ¡ ÁÕËÔ¹§Í¡ÂŒÍÂÊ‹§»ÃСÒÂáÇÇ า ม่นางม่อน ตั้งอยู่ห่�งบ้�นผ�กล�งน� ตำ�บลส�มัคคี เข�แห่งนี้มีก้อนหินขน�ดให ่อยู่บนยอดเข� มีลักษณะคล้�ยตัว ไหมและ ือเป็นก�รพบ ้ำ�ครั้งแรก าผา ง เป็น ้ำ�อยู่บริเวณวัดรัตนคูห� บ้�น สมสุข µíÒºÅÈÃÕÊíÒÃÒÞ Ë‹Ò§¨Ò¡·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ»ÃÐÁÒ³ 2 ¡ÔâÅàÁµÃ ในช่วงสงกร�นต์จะมีง�นบุ มีประช�ชนม�ร่วมง�นเป็นจำ�นวน ÁÒ¡·Ø¡»‚ าผา า ตั้งอยู่บ้�นสันติสุข ตำ�บลน�งัว ตรงข้�ม สำ�นักง�นเทศบ�ลตำ�บลน�งัว บริเวณท�งเข้� ้ำ�เป็นที่พักสง ์ าผา ง µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹¹éíÒ«ÖÁ µíÒºÅ˹ͧáǧ ´ŒÒ¹ËÅѧ ของวัดบนภูเข�จะพบ ้ำ�ผ�แดง รอบบริเวณวัดมีป�เข�ดงไม้ ่ง มีคว�มวิเวกเหม�ะเป็นที่พักสง ์ UDONTHANI


องค า

àÊŒิหา¹·Ò§¾º ่วนตา

นา ม

น�ยอัมพร เทศศรีเมือง น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน้ำ� สม

องค า

หิ า ่วนตา นา ม

สร้างบุคคลให้รู้คุ ค่า น ูมิป อยู่กินอย่าง อเ ยง

าท้อง ิน

คือวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วน าบลนา สม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 0 บ้�นน�เมืองไทย ตำ�บลน้ำ� สม อำ�เภอน้ำ� สม จังหวัด อุดรธ�นี ปัจจุบนั มี นายอัม ร เทศศรเมือง ดำ�รงตำ�แหน่ง น�ยก องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน้ำ� สม

ปร วั ิองค์การบริหารส่วน าบลนา สม

องค์การบริหารส่วน าบลนา สม เดิมเป็นสภ�ตำ�บลน้�ำ สม จัดตั้งข้น ดยประก�ศกระทรวงมห�ดไทย เมื่อวันที่ 5 กันย�ยน 25 6 ต่อม�เมื่อวันที่ 25 พ ษภ�คม 25 2 กระทรวงมห�ดไทย ได้ประก�ศพระร�ชบั ตั ิ เปลีย่ นแปลง �นะของสภ�ตำ�บลเป็น องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 25 2 ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� บับ ก ษ ีก� เล่มที่ 6 ตอนที่ ก. ลงวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 25 2 232

ข้อมูลทัวไป

องค์การบริหารส่วน าบลนา สม มีพนื้ ที่ 62 ต�ร�งกิ ลเมตร ในพื้นที่องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน้ำ� สม มี หมู่บ้�น คือ ตั้งอยู่ ในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลน้ำ� สม ทั้งหมด 6 หมู่บ้�น คือ หมู่ ที่ 5 บ้�นเทพประท�น หมู่ที่ บ้�นน�เมืองไทย หมู่ที่ 0 บ้�นน�เมืองไทย หมูท่ ี่ บ้�นกุดน�คำ� หมูท่ ี่ 6 บ้�นร�ชดำ�ริ หมูท่ ี่ บ้�นใหม่ไทยเจริ ตัง้ อยูใ่ นเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล น้ำ� สม บ�งส่วน มี หมู่บ้�น คือหมู่ที่ บ้�นน้ำ�ปด หมู่ที่ บ้�น พน หมู่ที่ บ้�น คกน้อย หมู่ที่ บ้�น นนสมบูรณ์ หมู่ ที่ บ้�น นนสมบูรณ์ หมู่ที่ บ้�น นนบก หมู่ที่ 5 บ้�น นนภูทอง มีประช�กรทั้งสิ้น 2 คน แยกเป็นช�ย 2 2 คน ห ิง 2 065 คน จำ�นวนครัวเรือน 55 ครัวเรือน จ�ก �นข้อมูล ของสำ�นักทะเบียนร�ษ ร์ของอำ�เภอน้ำ� สม ณ เดือน มิ ุน�ยน 2556 ประช�ชนส่วนให ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม ทำ�น� ทำ� ไร่ ทำ � สวน และเลี้ ย งสั ต ว์ บ�งส่ ว นทำ � ง�นรั บ จ้ � งในภ�ค อุตส�หกรรมและธุรกิจบริก�ร สภ�พเศรษ กิจขององค์ก�รบริห�ร ส่วนตำ�บลน้ำ� สม กำ�ลังเติบ ตและขย�ยตัว เพร�ะมีก�รค้�ก�ร ลงทุนในธุรกิจขน�ดให ่เพิ่มม�กข้น


หล่งท่องเทยวสาคั

ปาปร ู ูร่องคับ ด้วยคว�มสูงเหนือระดับน้ำ�ทะเลกว่� 00 เมตร ป�ประดู่ภูร่องคับที่เต็มไปด้วยป�ไม้ประดู่บนพื้นที่ 50 ไร่ ่งเป็นป�ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ง 00 เหม�ะสำ�หรับนักอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ จงมีผู้ม�ศกษ�พรรณไม้ต่�ง และพักผ่อนหย่อนใจ สูดอ�ก�ศธรรมช�ติได้อย่�งเต็มที่ หรือจะม�พัก ดยก�รนำ�เต็นท์ม� ก�งนอนพักผ่อนแบบประหยัดและใกล้ชิดธรรมช�ติ ตอนเช้� ส�ม�ร ชมวิวขุนเข�อันสวยง�มรอบ ภูร่องคับได้ ดยไม่มีวันเบื่อ อ�ก�ศเย็นสบ�ย มีลมพัด บกของกลิน่ ดอกไม้ป�น�น�ชนิด ทำ�ให้ ท่�นเคลิ้มกับธรรมช�ติอย่�งเต็มที่เลยทีเดียว

UDONTHANI


อ่างเกบนานาเมืองไทย ตั้งอยู่ที่บ้�นน�เมืองไทย หมู่ที่ ต.น้ำ� สม อ.น้ำ� สม จ.อุดรธ�นี เป็นอ่�งเก็บน้ำ�คว�มจุประม�ณ 600 000 ลูกบ�ศก์เมตร พื้นที่ชลประท�น 000 ไร่ เป็นอ่�งเก็บ น้ำ�ขน�ดเล็กที่มีภูมิทัศน์สวยง�ม มีปล�น้ำ�จืดชุกชุม มีประช�ชนใน พื้นที่ตำ�บลน้ำ� สมและตำ�บลใกล้เคียงอ�ศัยห�กิน เป็นแหล่งน้ำ�จืด ธรรมช�ติ บรรย�ก�ศสบ�ย มีแพให้ออกไปรับบรรย�ก�ศสบ�ย กล�งลำ�น้ำ� และมีอ�ห�รอร่อยคอยต้อนรับนำ�ท่องเที่ยวและผู้ม� เยือนทุกท่�น ที่สำ�คั ห่�งจ�กตัวอำ�เภอ 5 กิ ลเมตรเท่�นั้นเอง ก�รเดินท�ง ใช้ท�งหลวงหม�ยเลข 202 นน น�งัว ป�กมัง่

234


เองค้นทาง า ิหา à¾çÞ

น�ยเกรียงศักดิ หอนง�ม น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเพ็

องค า

หิ า ่วนตา à¾çÞ

“µíҺŹ‹ÒÍÂÙ‹ ÂÖ´ËÅÑ¡»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ องค์กรมการบริหารจั การท คือวิสัยทัศน์ในก�รพั น�ท้อง ิ่น i ion ขององค์การ ºÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¾çÞ ่งตั้งอยู่หมู่ที่ บ้�น นนย�งพั น� ตำ�บลเพ็ อำ�เภอเพ็ จังหวัดอุดรธ�นี ปัจจุบนั มี¹ÒÂà¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì หอนงาม เป็น นายกองค์การบริหารส่วน าบลเ

ปร วั ิความเป็นมา

µíÒºÅà¾çÞ ก่อตั้งม�ประม�ณ 00 ป ดยมีตำ�น�นเล่�ข�น ต่อกันม�ว่�ประม�ณป พ.ศ. 600 00 พระย�ศรีสุท ธ ได้อพยพร�ษ รหลบภัยจ�กก�รรุกร�นของช�วข่�และขอม ่งมี อำ�น�จในขณะนั้น ม�สมทบกับ¢Ø¹Çúصà เมืองหนองห�น ¢Ø¹ÃÒª»Ò¡´Õ เมืองหนองค�ย และ ร ยาคาสิงห์ เมืองสกลนคร

่วนตา

ม�ตัง้ เมืองข้นบริเวณลุม่ น้�ำ สวย พระย�ศรีสทุ ธและพระน�งจันทร� มีพระร�ชธิด�องค์หน่งทรงสิริ มงดง�ม ชือ่ พระน�งเพ็ง หรือเพ็ จนเป็นที่หม�ยปองของเจ้�เมืองหนองห�น เจ้�เมืองหนองบัวลำ�ภู และเจ้�เมืองบ�งหนองค�ย งขัน้ ยกกองทัพและส่งทูตม�ขอ สร้�ง คว�มวิตกกังวลให้กับพระย�ศรีสุท ธและพระน�งจันทร� ว่�จะ ทำ�ให้เกิดก�รรบแย่งชิงตัวพระน�งเพ็ ทำ�ให้เกิดก�รล้มต�ยเกิดข้น จงขอเวล� เดือน จ�กเจ้�เมืองต่�ง เพื่อให้พระน�งเพ็ ตัดสิน ใจ พระน�งเพ็ คิดว่�ห�กตกลงเลือกเจ้�เมืองใด เจ้�เมืองที่เหลือ คงไม่ยอมและสงคร�มย่อมเกิดข้น จงกร�บทูลให้พระย�ศรีสุท ธ สร้�งเจดีย์ ่งภ�ยในกลวง และพระน�งเพ็ ตัดสินใจเข้�บำ�เพ็ ภ�วน�ภ�ยในเจดีย์ ดยให้ช่�ง บกปูนปดทับจนสิ้นพระชนม์อยู่ ภ�ยในเจดีย์ เมื่อเจ้�เมืองทั้งส�มทร�บข่�วก�รสิ้นพระชนม์ของ พระน�งเพ็ จงพ�กันยกทัพกลับ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ช�วเมือง จงตั้งชื่อเมืองว่� เมืองเพ็ ่งปัจจุบันมีธ�ตุ เจดีย์ พระน�ง เพ็ ตั้งอยู่ที่วัดเก�ะแก้ว ริมลำ�น้ำ�เพ็ ในเขตเทศบ�ลตำ�บลเพ็ นั่นเอง

ข้อมูลทัวไป

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเพ็ ได้รบั ก�รจัดตัง้ เป็นอบต.ขน�ด เล็ก เมื่อวันที่ เดือน มกร�คม พ.ศ. 25 และเป็นอบต.ขน�ด กล�ง เมื่อวันที่ 2 เดือนมีน�คม พ.ศ. 255 พื้นที่ประม�ณ 5 50 ไร่ หรือประม�ณ 2. 2 ต�ร�งกิ ลเมตร เขตก�รปกครอง อบต.เพ็ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้�น ดย เป็นหมูบ่ �้ นในเขตองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเพ็ ทัง้ หมูบ่ �้ น จำ�นวน 2 หมู่บ้�น ได้แก่ หมู่ที่ 2 5 6 0 2 6 และ เป็นหมู่บ้�นที่มีพื้นที่ค�บเกี่ยวกับเขตเทศบ�ลตำ�บลเพ็ บ�งส่วน จำ�นวน หมู่บ้�น ได้แก่ หมู่ที่ และ จำ�นวน ประช�กร อบต.เพ็ มีประช�กรทั้งสิ้น 0 20 คน แยกเป็น ช�ย 5 0 5 คน ห ิง 5 0 5 คน และมีจำ�นวนครัวเรือน ครัวเรือน ข้อมูล ณ เดือน พ ษภ�คม พ.ศ. 255 สำ�นักทะเบียน อำ�เภอเพ็ UDONTHANI 235


ส านทสาคั

วั นิมิ ิ า สังกัดคณะธรรมยุติกะนิก�ย ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ บ้�น นนย�งพั น� ตำ�บลเพ็ ตรงข้�มที่ทำ�ก� รอบต.เพ็ เป็นส �นที่สำ�คั ในก�รจัดกิจกรรมสำ�คั ท�ง พระพุทธศ�สน� ดยมีหน่วยง�นร�ชก�รทั้งระดับภูมิภ�ค ระดับ จังหวัด ระดับอำ�เภอ และประช�ชนทัว่ ไปร่วมประกอบพิธกี รรมท�ง ศ�สน�เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และผู้ใต้บังคับบั ช� วัดนิมติ พธิ �ณ สร้�งข้นเมือ่ ป 252 เดิมเรียกว่� วัดป� พนง�ม เริ่มแรกก่อตั้งเป็นสำ�นักสง ์จ�กแรงศรัทธ�ของช�วบ้�น ในสมัย พระครูใบ กี � ก ษณ์ กิตติ � ณ จงได้ด�ำ เนินก�รสร้�งเป็นรูปแบบ วัดเต็มตัว มีส �นที่ป ิบัติธรรมศ�ล�ก�รเปรีย กุ ิ วิห�ร และ ส ูปเจดีย์ ที่เป็นสิ่งศักดิสิทธิคู่เมืองเพ็ และได้มีก�ร ว�ยที่ดิน สร้�งวัดเพิ่มอีกจำ�นวน ไร่ 2 ง�น เพื่อทำ�เป็นวัดที่สมบูรณ์ สืบทอดพระศ�สน�

ปร วั ิ ร ครูใบ กา ก ษ ์ กิ ิ า

อ�ยุ 2 พรรษ� 22 วิทย �นะนักธรรมเอก ดำ�รงตำ�แหน่ง เจ้�อ�ว�สวัดนิมิต พธิ �ณ และรักษ�ก�รเจ้�อ�ว�สวัดบ้�นบง บ้�นน�ข่� ตำ�บลน�ข่� อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธ�นี วิทย �นะ พ.ศ. 255 สำ�เร็จก�รศกษ�ระดับมัธยมศกษ�ตอนปล�ย พ.ศ. 2555 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก วันที่ มกร�คม พ.ศ. 25 ได้รับตำ�แหน่งเป็นพระอธิก�ร ก ษณ์ กิติ � ณ อ�ยุ 2 พรรษ� วิทย �นะนักธรรมชั้นตรี 236

ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�อ�ว�สวัดป�นิมิต พธิ �ณ ตำ�บลเพ็ อำ�เภอเพ็ จังหวัดอุดรธ�นี วันที่ 2 เมษ�ยน พ.ศ.2552 ได้รับตำ�แหน่งเป็นพระครู �น�นุกรมที่ พระครูใบ ีก� ก ษณ์ กิติ � ณ อ�ยุ 6 พรรษ� 6 วิทย �นะนักธรรมชัน้ ตรี วัดนิมติ พธิ �ณ ตำ�บล เพ็ อำ�เภอเพ็ จังหวัดอุดรธ�นี วันที่ กันย�ยน พ.ศ. 255 ดำ�รงตำ�แหน่งรักษ�ก�ร เจ้�อ�ว�ส วัดป�บง บ้�นน�ข่� อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธ�นี งาน า้ นการ ั นาวั นิมิ ิ า ได้สร้�งพระวิห�ร พธิ �ณ ขน�ดกว้�ง 22 เมตร คว�มย�ว 2 เมตร สร้�ง กุ ิสง ์ภ�ยในวัด และ อ่ มแ มศ�ล�ก�รเปรีย หลังเก่� ทำ� ครงก�รปลูกป�เ ลิมพระเกียรติ ไ ่ชีวิต คกระบือ ว�ยแด่ องค์พ่อหลวง งาน ั นาป สิ งั ขร ว์ ั า่ ง ได้รวมชุมชนน�ข่�สร้�ง พระอุ บส ข้น ณ วัดป�บง บ้�นน�ข่� อำ�เภอเมือง จังหวัด อุดรธ�นี สร้�งกุ ิ ศ�ล� รง ัน ห้องน้ำ� และพั น� รงเรียน ชุมชนบ้�นเม่น สร้�งรัว้ รงเรียน มอบทุนก�รศกษ� สนับสนุน ด้�นก�รกี �


รางวัล ห่งความ าค ูมิใจ

ช�วอบต.เพ็ ได้รับร�งวัล องค์กรปกครองส่วนท้อง ินทม การบริหารจั การท ี (ÃдѺ´ÕàÅÔÈ) ประจำ�ป พ.ศ.255 ´ŒÒ¹¡Òà ส่งเสริมอาช เมื่อวันที่ 2 กันย�ยน พ.ศ. 255 จ�กสำ�นักง�น คณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรั มนตรี ดย ร วิษ ุ เครืองาม Ãͧ นายกรั มน รี เป็นผู้มอบ ล่ร�งวัล เนื่องจ�กเกษตรกรในพื้นที่ตำ�บลเพ็ ประสบปั ห�ข�ดแคลน เมล็ดพันธุ์ข้�ว ด้วยคว�มเข้มแข็ง คว�มส�มัคคี และ ก�รร่วมมือ กันระหว่�งอบต.เพ็ กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วตำ�บล เพ็ ทำ�ให้เกิดแนวคิดในก�รแก้ไขปั ห�อย่�งเป็นระบบ ดยมีก�ร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนก�รผลิตเมล็ดข้�วในชุมชน ดย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่�งเป็นรูปธรรม UDONTHANI 237


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

น�ย ง ์ ¹ÒÂÍíันธ์ÒàÀÍà¾çแสงสุ รรณ Þ ติ ้าวให ่ งไ า้ น ตตานาน วติ า ต ¾Ãиҵعҧà¾çÞ à»š¹»ÃеÙÊÙ‹ÍԹ⴨չ” คือคาขวั อาเ อเ ่งมีที่ว่�ก�รอำ�เภอตั้งอยู่หมู่ที่ นนวุ �ธิคุณ ตำ�บลเพ็ อำ�เภอเพ็ จังหวัดอุดรธ�นี ดยตั้งอยู่ท�งทิศเหนือห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี กิ ลเมตร ปจจุบันม นาย งษ์ ัน ์ สงสุวรร ารง า หน่ง นายอาเ อเ คนท

ปร วั ิความเป็นมา

อำ�เภอเพ็ เดิมชื่อว่� เมืองเพ็ เป็นหัวเมืองจัตว� ข้นตรงต่อเมืองหนองค�ย เมื่อป พ.ศ.2 50 ได้รับก�รก่อตั้ง เป็นอำ�เภอชื่อ อำ�เภอเมืองเพ็ ข้นตรงต่อเมืองอุดรธ�นี มี พระอนุช�ติวุ �ธิคุณ เป็นน�ยอำ�เภอเมืองเพ็ คนแรก และเมื่อป พ.ศ.2 60กระทรวงมห�ดไทย ได้เปลี่ยนชื่ออำ�เภอจ�ก อำ�เภอเมืองเพ็ เป็น อำ�เภอเพ็ ข้นกับจังหวัด อุดรธ�นี จน งปัจจุบัน


. อนุรกั ษ์ พั น�ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภ�พและมีคว�มยั่งยืน . สร้ � งสั งคมให้ มี ค ว�มเข้ ม แข็ งบนพื้น �นก�รเรียนรู้ ภูมปิ ั �ท้อง นิ่ และดำ�รงไว้ ง่ ก�รอนุรกั ษ์ศลิ ปวั นธรรมและ ประเพณีดั้งเดิมของท้อง ิ่น 5. พั น�องค์กรและบุคล�กรให้มีศักยภ�พเพิ่มข้นในก�ร บริห�รจัดก�รและก�รบริก�รภ�ยใต้หลักก�รบริห�รจัดก�รบ้�น àÁ×ͧ·Õè´Õ

OTOP ª×èʹѧÍíÒàÀÍà¾çÞ

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

อำ�เภอเพ็ มีพนื้ ที่ 0 .0 ต�ร�งกิ ลเมตร แบ่งก�รปกครอง ท้องที่ออกเป็น ตำ�บล 65หมู่บ้�น มีองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น 2 แห่ง ประกอบด้วย เทศบ�ลตำ�บล 2 แห่ง องค์ก�รบริห�ร ส่วนตำ�บล อบต. 0 แห่ง มีประช�กรรวมทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็น ช�ย 5 0 คน ห ิง 5 2 คน รวม 2 56 ครัว เรือน ข้อมูล ณ เดือนมิ ุน�ยน พ.ศ. 255 ก�รประกอบอ�ชีพของประช�ชนในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเพ็ คือ ก�รทำ� น�เป็นส่วนให ่ และก�รเพ�ะปลูกพืชอืน่ ได้แก่ อ้อย ย�งพ�ร� มันสำ�ปะหลัง และยูค�ลิปตัส ในพื้นที่อำ�เภอเพ็ มี รงง�น อุตส�หกรรม แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอแ ล แอพพ�เรล จำ�กัด ตัด เย็บเสือ้ ผ้�สำ�เร็จรูป นอกจ�กนีย้ งั มีอตุ ส�หกรรมภ�ยในครัว เรือน เช่น ก�รจักส�นผลิตภัณ ์จ�กไม้ไผ่ ก�รแปรรูปผลิตภัณ ์ ก�รทอผ้�มัดหมีย่ อ้ มคร�ม ง่ เป็นก�รเพิม่ ร�ยได้ให้กบั ครอบครัวอีก ท�งหน่ง

วิสัยทัศน์

เมืองน่�อยู่ เชิดชูคุณธรรม

¾Ñ¹¸¡Ô¨

. สร้�งร�ยได้ ลดร�ยจ่�ย ขย�ย อก�ส และยกระดับคุณภ�พ ชีวิตของประช�ชนให้ดียิ่งข้นและยั่งยืน 2. ส่งเสริมและพั น�ระบบเศรษ กิจ ก�รค้�และ ก�รลงทุน ก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�รให้ขย�ยตัวเพิ่มข้น

อำ � เภอเพ็ มี ก ลุ่ ม ผู้ ล งทะเบี ย น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบก�ร จำ�นวน กลุ่ม ผลิตภัณ ์ที่ผ่�นก�รคัดสรรสุดยอด หน่งตำ�บล หน่งผลิตภัณ ์ไทย ป พ.ศ. 2556 ของอำ�เภอเพ็ มีจำ�นวน ผลิตภัณ ์ ดังนี้ ระดับ 5 ด�ว ได้แก่ กลุ่มทอผ้�มัดหมี่ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลน�บัว และกลุ่มแจ่วบอง หมู่ที่ ตำ�บลบ้�นธ�ตุ ระดับ ด�ว ได้แก่ กลุม่ ทอผ้�มัดหมีย่ อ้ มคร�ม หมูท่ ี่ ตำ�บลน�บัว และกลุ่มแปรรูปผ้�ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลน�บัว ระดับ ด�ว ได้แก่ ผ้�มัดหมีย่ อ้ มคร�มผูใ้ ห ส่ งวน หมูท่ ี่ ตำ�บลน�บัว กลุ่มพั น�อ�ชีพและแปรรูปผ้�มัดหมี่ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลสุมเส้� และกลุ่มทอผ้�มัดหมี่ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลน�บัว ระดับ 2 ด�วได้แก่ กลุ่มทอผ้�มัดหมี่ย้อมคร�มบ้�น พนทัน หมูท่ ่ี 6 ตำ�บลเพ็ และกลุม่ แปรรูปผ้�พืน้ เมือง หมูท่ ่ี ตำ�บลน�บัว

หล่งท่องเทยวทสาคั

พระธ�ตุน�งเพ็ ตัง้ อยูท่ วี่ ดั เก�ะแก้ว บ้�นศรีสว่�งวงศ์ หมู่ ·Õè 15 µíÒºÅà¾çÞ ศ�ลเจ้�ปูเจ้�ย่�เมืองเพ็ ตั้งอยู่ที่บ้�นศรีสว่�งวงศ์ หมู่ที่ 15 µíÒºÅà¾çÞ วัดรอยพระพุทธบ�ทน น�ท ตั้งอยู่ที่บ้�นสินเจริ หมู่ที่ 6 ตำ�บลเต�ไห วัดป�พระน�ไ ตั้งอยู่ที่บ้�นสินเจริ หมู่ที่ 6 ตำ�บลเต�ไห ตล�ดปล�สินเจริ ตัง้ อยูท่ บ่ี �้ นสินเจริ หมูท่ ่ี 6 ตำ�บลเต�ไห วัดศรีเจริ พนบก ตัง้ อยูท่ บ่ี �้ นธ�ตุ หมูท่ ่ี 0 ตำ�บลบ้�นธ�ตุ วัดพระธ�ตุบ�้ นหน�ด ตัง้ อยูท่ บ่ี �้ นหน�ด หมูท่ ่ี 6 ตำ�บลน�บัว วัดนิมิต พธิ �ณ ตั้งอยู่ที่บ้�น นนย�งพั น� หมู่ที่ µíÒºÅà¾çÞ UDONTHANI 239


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

น�ย ง ์ ¹ÒÂÍíันธ์ÒàÀÍà¾çแสงสุ รรณ Þ ติ ้าวให ่ งไ า้ น ตตานาน วติ า ต ¾Ãиҵعҧà¾çÞ à»š¹»ÃеÙÊÙ‹ÍԹ⴨չ” คือคาขวั อาเ อเ ่งมีที่ว่�ก�รอำ�เภอตั้งอยู่หมู่ที่ นนวุ �ธิคุณ ตำ�บลเพ็ อำ�เภอเพ็ จังหวัดอุดรธ�นี ดยตั้งอยู่ท�งทิศเหนือห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี กิ ลเมตร ปจจุบันม นาย งษ์ ัน ์ สงสุวรร ารง า หน่ง นายอาเ อเ คนท

ปร วั ิความเป็นมา

อำ�เภอเพ็ เดิมชื่อว่� เมืองเพ็ เป็นหัวเมืองจัตว� ข้นตรงต่อเมืองหนองค�ย เมื่อป พ.ศ.2 50 ได้รับก�รก่อตั้ง เป็นอำ�เภอชื่อ อำ�เภอเมืองเพ็ ข้นตรงต่อเมืองอุดรธ�นี มี พระอนุช�ติวุ �ธิคุณ เป็นน�ยอำ�เภอเมืองเพ็ คนแรก และเมื่อป พ.ศ.2 60กระทรวงมห�ดไทย ได้เปลี่ยนชื่ออำ�เภอจ�ก อำ�เภอเมืองเพ็ เป็น อำ�เภอเพ็ ข้นกับจังหวัด อุดรธ�นี จน งปัจจุบัน


. อนุรกั ษ์ พั น�ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภ�พและมีคว�มยั่งยืน . สร้ � งสั งคมให้ มี ค ว�มเข้ ม แข็ งบนพื้น �นก�รเรียนรู้ ภูมปิ ั �ท้อง นิ่ และดำ�รงไว้ ง่ ก�รอนุรกั ษ์ศลิ ปวั นธรรมและ ประเพณีดั้งเดิมของท้อง ิ่น 5. พั น�องค์กรและบุคล�กรให้มีศักยภ�พเพิ่มข้นในก�ร บริห�รจัดก�รและก�รบริก�รภ�ยใต้หลักก�รบริห�รจัดก�รบ้�น เมืองที่ดี

ชือ ังอาเ อเ

ข้อมูลทัวไป

อำ�เภอเพ็ มีพนื้ ที่ 0 .0 ต�ร�งกิ ลเมตร แบ่งก�รปกครอง ท้องที่ออกเป็น ตำ�บล 65หมู่บ้�น มีองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น 2 แห่ง ประกอบด้วย เทศบ�ลตำ�บล 2 แห่ง องค์ก�รบริห�ร ส่วนตำ�บล อบต. 0 แห่ง มีประช�กรรวมทั้งสิ้น 6 คน แยกเป็น ช�ย 5 0 คน ห ิง 5 2 คน รวม 2 56 ครัว เรือน ข้อมูล ณ เดือนมิ ุน�ยน พ.ศ. 255 ก�รประกอบอ�ชีพของประช�ชนในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเพ็ คือ ก�รทำ� น�เป็นส่วนให ่ และก�รเพ�ะปลูกพืชอืน่ ได้แก่ อ้อย ย�งพ�ร� มันสำ�ปะหลัง และยูค�ลิปตัส ในพื้นที่อำ�เภอเพ็ มี รงง�น อุตส�หกรรม แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอแ ล แอพพ�เรล จำ�กัด ตัด เย็บเสือ้ ผ้�สำ�เร็จรูป นอกจ�กนีย้ งั มีอตุ ส�หกรรมภ�ยในครัว เรือน เช่น ก�รจักส�นผลิตภัณ ์จ�กไม้ไผ่ ก�รแปรรูปผลิตภัณ ์ ก�รทอผ้�มัดหมีย่ อ้ มคร�ม ง่ เป็นก�รเพิม่ ร�ยได้ให้กบั ครอบครัวอีก ท�งหน่ง

วิสัยทัศน์

เมืองน่�อยู่ เชิดชูคุณธรรม

ัน กิจ

. สร้�งร�ยได้ ลดร�ยจ่�ย ขย�ย อก�ส และยกระดับคุณภ�พ ชีวิตของประช�ชนให้ดียิ่งข้นและยั่งยืน 2. ส่งเสริมและพั น�ระบบเศรษ กิจ ก�รค้�และ ก�รลงทุน ก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�รให้ขย�ยตัวเพิ่มข้น

อำ � เภอเพ็ มี ก ลุ่ ม ผู้ ล งทะเบี ย น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบก�ร จำ�นวน กลุ่ม ผลิตภัณ ์ที่ผ่�นก�รคัดสรรสุดยอด หน่งตำ�บล หน่งผลิตภัณ ์ไทย ป พ.ศ. 2556 ของอำ�เภอเพ็ มีจำ�นวน ผลิตภัณ ์ ดังนี้ ระดับ 5 ด�ว ได้แก่ กลุ่มทอผ้�มัดหมี่ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลน�บัว และกลุ่มแจ่วบอง หมู่ที่ ตำ�บลบ้�นธ�ตุ ระดับ ด�ว ได้แก่ กลุม่ ทอผ้�มัดหมีย่ อ้ มคร�ม หมูท่ ี่ ตำ�บลน�บัว และกลุ่มแปรรูปผ้�ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลน�บัว ระดับ ด�ว ได้แก่ ผ้�มัดหมีย่ อ้ มคร�มผูใ้ ห ส่ งวน หมูท่ ี่ ตำ�บลน�บัว กลุ่มพั น�อ�ชีพและแปรรูปผ้�มัดหมี่ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลสุมเส้� และกลุ่มทอผ้�มัดหมี่ย้อมคร�ม หมู่ที่ ตำ�บลน�บัว ระดับ 2 ด�วได้แก่ กลุ่มทอผ้�มัดหมี่ย้อมคร�มบ้�น พนทัน หมูท่ ่ี 6 ตำ�บลเพ็ และกลุม่ แปรรูปผ้�พืน้ เมือง หมูท่ ่ี ตำ�บลน�บัว

หล่งท่องเทยวทสาคั

พระธ�ตุน�งเพ็ ตัง้ อยูท่ วี่ ดั เก�ะแก้ว บ้�นศรีสว่�งวงศ์ หมู่ ที่ 5 ตำ�บลเพ็ ศ�ลเจ้�ปูเจ้�ย่�เมืองเพ็ ตั้งอยู่ที่บ้�นศรีสว่�งวงศ์ หมู่ที่ 5 ตำ�บลเพ็ วัดรอยพระพุทธบ�ทน น�ท ตั้งอยู่ที่บ้�นสินเจริ หมู่ที่ 6 ตำ�บลเต�ไห วัดป�พระน�ไ ตั้งอยู่ที่บ้�นสินเจริ หมู่ที่ 6 ตำ�บลเต�ไห ตล�ดปล�สินเจริ ตัง้ อยูท่ บ่ี �้ นสินเจริ หมูท่ ่ี 6 ตำ�บลเต�ไห วัดศรีเจริ พนบก ตัง้ อยูท่ บ่ี �้ นธ�ตุ หมูท่ ่ี 0 ตำ�บลบ้�นธ�ตุ วัดพระธ�ตุบ�้ นหน�ด ตัง้ อยูท่ บ่ี �้ นหน�ด หมูท่ ่ี 6 ตำ�บลน�บัว วัดนิมิต พธิ �ณ ตั้งอยู่ที่บ้�น นนย�งพั น� หมู่ที่ ตำ�บลเพ็ UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

น�ยนิติ ¹ÒÂÍíั ÒàÀÍ¡Ø น์ ÁÀÇÒ»‚ ี �เ ิ แ ้ “¡ØÁÀÇÒ»‚ àÁ×ͧ¹éíÒµÒÅ ÍØ·ÂÒ¹Çҹà ´Í¹á¡ŒÇ¾Ø·¸Ê¶Ò¹ ˹ͧËÒ¹ÊÒ¸ÒÃáË‹§ªÕÇÔµ ¸ÃÃÁªÒµÔÇԨԵ÷ÐàźÑÇá´§” คือคาขวั อาเ อกุม วาป ่งมีที่ว่�ก�รอำ�เภอตั้งอยู่ที่บ้�นอ�ก�ศอำ�นวย หมู่ที่ นนศุภอรร วินิจตำ�บลกุมภว�ป อำ�เภอกุมภว�ป จังหวัดอุดรธ�นี ดยตั้งอยู่ท�งทิศใต้ห่�งจ�กจังหวัด กิ ลเมตร ปจจุบันม นายนิ ิ ั น์ ลลาเลิศ ล้ว ารง า หน่ง นายอาเ อกุม วาป

ปร วั ิความเป็นมา

ในสมัยรัชก�ลที่ 5 แห่งกรุงรัตน กสินทร์ พระวร ทธิ ไชย ผู้ครองเมืองได้กร�บบังคมทูลขอพระร�ชท�นตร�ตั้ง ชื่อเมืองนี้ เป็นท�งก�รว่� กุมภว�ป เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและชื่อหมู่บ้�น ่งม�จ�กคำ�ว่� กุมภะ แปลว่� หม้อ กับ ว�ป แปลว่�หนอง หรือบง คำ�ว่� กุมภว�ป น�มนี้ จงปร�ก หลัก �นตั้งแต่นั้นม� ในป พ.ศ. 2 0 รัชก�ลที่ 5 ปรดเกล้� ให้กระทรวงมห�ดไทย รวมเมืองกุมภว�ป หนองห�นหนองบัวลำ�ภู และบ้�นหม�กแข้ง ตั้งข้นเป็นจังหวัดอุดรธ�นี เมืองกุมภว�ป จงมี �นะเป็นอำ�เภอ ข้นตรงต่อจังหวัดอุดรธ�นี ดยมี พระประสิทธิสรรพกร บุปผ� สีหะไตร เป็นน�ยอำ�เภอคนแรก


ข้อมูลทัวไป

อาเ อกุม วาป มีพื้นที่ประม�ณ 660 ต�ร�งกิ ลเมตร แบ่ง ก�รปกครองเป็น ตำ�บล หมู่บ้�น มีเทศบ�ลตำ�บล แห่ง องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล อบต. 6 แห่ง จำ�นวนประช�กรทั้งสิ้น 2 6 คน เป็นช�ย 62 5 คน ห ิง 62 0 คน ที่ม�ของ ข้อมูล ที่ทำ�ก�รปกครองอำ�เภอ �ยทะเบียนและบัตร ณ วันที่ ธันว�คม 255 ก�รประกอบอ�ชี พ ของประช�ชนในพื้ น ที่ อำ � เภอกุ ม ภว�ป ส่วนให ป่ ระกอบอ�ชีพเกษตรกรรม ดยมีพนื้ ทีท่ �ำ ก�รเกษตรจำ�นวน 0 6 ไร่ อ�ชีพหลักคือ ทำ�น� รองลงม�คือ ก�รปลูกอ้อย ปลูกไม้ผล เลีย้ งสัตว์ ผลิตภัณ แ์ ปรรูปข้�วหล�ม เห็ดหยอง น้�ำ ต�ล ก้อน ล และก�รไปทำ�ง�นต่�งประเทศ ร�ยได้เ ลีย่ 56 บ�ท คน ป อ�ชีพที่ทำ�ให้ประช�ชนมีร�ยได้มี ดังนี้ อาช หลักคือ ทำ�น� รองลงม�คือ ก�รปลูกอ้อย ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณ ์แปรรูป ข้�วหล�ม น้ำ�ต�ลก้อน ล อุตส�หกรรม มี รงง�นน้ำ�ต�ล จำ�นวน แห่ง อุตส�หกรรมครัวเรือน คือเครือ่ งจักส�น เช่น หมวก กระติบ ข้�วทอเสื่อ ทอผ้� ตีเหล็ก ปันหม้อ ก�รไปทำ�ง�นต่�งประเทศ

วิสัยทัศน์

อาเ อกุม วาปี เมืองเกษตรอินทรีย์ ก�รปศุสัตว์ยั่งยืน ก�ร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนเข้มแข็ง ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดี ดำ�เนินชีวิตต�มแนวเศรษ กิจพอเพียง

ัน กิจ

. ส่งเสริมก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์ยั่งยืน 2. ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ . ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้�น ชุมชนองค์กรปกครอง ส่วนท้อง ิ่นและภ�คร�ชก�รที่มีส่วนร่วมในก�รคิดร่วมลงมือทำ� และร่วมแก้ไขปั ห�ของหมู่บ้�น ชุมชน มีก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พ หมู่บ้�น ชุมชน บนพื้น �นข้อมูลทุกมิติ เพื่อกำ�หนดทิศท�งก�ร พั น�หมู่บ้�น ชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็ง . ส่งเสริมให้ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดี 5. ก�รบริห�รจัดก�ร ดยยดหลักก�รบริห�รจัดก�รบ้�นเมือง ที่ดี oo o rnanc ดยยดกลักธรรม�ภิบ�ล 6. สร้�งจิตสำ�นกของประช�ชนในพื้นที่ให้มีค่�นิยมดำ�รงชีวิต ต�มแนวท�งปรัช �เศรษ กิจพอเพียง

ปูชนยส านทสาคั

วัดมห�ธ�ตุเจดีย์ พระธ�ตุดอนแก้ว ตำ�บลกุมภว�ป ศ�ลเจ้�ปูย่� เมืองใหม่ ตำ�บลกุมภว�ป ศ�ลเจ้�ปู ย่� เมืองเก่� ตำ�บลพันดอน พระธ�ตุเทพจินด� วัดบ้�นเดียม ตำ�บลเชียงแหว พระธ�ตุแชแล ตำ�บลแชแล พระธ�ตุหนองหมัด บ้�นท่�สังข์ หมู่ที่ 5 ตำ�บลหนองหว้�

ส านทท่องเทยว

ปจจุบันอาเ อกุม วาปี มีส �นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยวติดอันดับ ใน 0 ทะเลส�บที่แปลกที่สุด ใน ลก คือทะเลบัวแดงบ�นหนองห�นกุมภว�ป ง่ ระหว่�งเดือน ธันว�คม กุมภ�พันธ์ ของทุกป จะมีดอกบัวแดงออกดอกบ�น สะพรั่งเต็มทั่วท้องน้ำ�หนองห�นกุมภว�ป ง�นเทศก�ลทะเลบัว แดงบ�นหนองห�นกุมภว�ป จะ ูกจัดข้นในเดือนมกร�คมของ ทุกป และมีประเพณีก�รแข่งขันเรือย�วในเดือนกันย�ยน ตุล�คม ¢Í§·Ø¡»‚ นอกจ�กนี้อำ�เภอกุมภว�ป ยังมีน ยบ�ยที่จะดำ�เนินก�ร พั น�ส �นที่ที่มีศักยภ�พจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจน ปรับปรุงก�รจัดง�นเทศก�ลต่�ง เพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยว ของอำ�เภอกุมภว�ปให้เป็นที่รู้จักยิ่งข้นไป อ�ทิ . สวนธรรมช�ติ สวนลิง ตั้งอยู่ที่บ้�นดงเมือง หมู่ที่ ตำ�บลกุมภว�ป มีลิงอยู่อ�ศัยประม�ณ 500 ตัว 2. เทศก�ลแข่งเรือ ลำ�น้ำ�ป�ว . พระธ�ตุดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำ�บลกุมภว�ป . ทะเลบัวแดง บริเวณริมน้ำ�หนองห�นกุมภว�ป 5. ง�นนมัสก�รหลวงปูเทพจินด� บ้�นเดียม ตำ�บลเชียงแหว 6. ตำ�น�นผ�แดง น�งไอ่ เทศบ�ลตำ�บลเชียงแหว . หนองปะ ค

ปร เ

สาคั

ประเพณีสงกร�นต์ เริ่มตั้งแต่ 2 5 เมษ�ยนของทุกป ง�นบุ บั้งไฟ เดือนมิ ุน�ยนของทุกป ง�นแห่เทียนเข้�พรรษ� ง�นประเพณีแข่งเรือย�วออกพรรษ� ง�นงิ้ว ง�นลอยกระทง บุ มห�ช�ติ บุ ผะเหวด ง�นนมัสก�รพระธ�ตุดอนแก้ว ง�นนมัสก�รพระธ�ตุเทพจินด� วัดบ้�นเดียม และง�นเทศก�ล ทะเลบัวแดงบ�นหนองห�นกุมภว�ป UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ว มหา าตเ ีย ว มหา าตเ ีย µÑé§ÍÂÙ‹·Õ躌ҹ´Í¹á¡ŒÇ ËÁÙ‹·Õè 5 µíҺšØÁÀÇÒ»‚ ÍíÒàÀÍ¡ØÁÀÇÒ»‚ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ Êѧ¡Ñ´¸ÃÃÁÂص ÇÑ´ÁÕà¹×Íé ·Õµè §éÑ ÇÑ´ 25 äË นมี ค ยิ าท คา ี ค เ นเ ้าอาวา เ ้าค อาเ อ ม วา ว มหา าตเ ีย 244


พระครู สภณจริย�ทร คำ�บุ สีลคุ ณ เป็นเจ้�อ�ว�สและเจ้�คณะอำ�เภอกุมภว�ป วัดมห�ธ�ตุเจดีย์ พระครูปั �กิจ กศล ม�เป็นเจ้�อ�ว�สรูปที่ พ.ศ. 25 5 ปร วั ิความเป็นมา เมื่อท่�นได้มรณภ�พ พระครู สภณจริย�ทร คำ�บุ สีลคุ ณ เป็น วั มหา า ุเจ ย์ ¡‹ÍµÑé§àÁ×èÍ ¾.È. 2441 â´ÂËÅǧ»Ù†ÍØŒÁ เจ้�อ�ว�สรูปที่ 5 จน งปัจจุบัน ง่ เป็นพระเขมรเดินธุดงค์ผ�่ นม�พบว่�องค์พระเจดียอ์ ยูใ่ นสภ�พ ปรักหักพัง ขณะนัน้ บ้�นดอกแก้วยังไม่มผี คู้ นอ�ศัย หลวงปูอุม้ จง ปร วั ิ ร มหา า ุเจ ย์ ได้ชักชวนช�วบ้�นใกล้เคียงช่วยกันบูรณป ิสังขรณ์ตั้งเป็นวัดข้น ร มหา า ุ เ จ ย์ ตั้ ง อยู่ ท่ � มกล�งวั ด มห�ธ�ตุ เ จดี ย์ ม�ดังที่เห็นในปัจจุบัน เป็นเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมคล้�ยพระธ�ตุพนม จังหวัดนครพนม สูงประม�ณ ว�เศษ ด้�นทิศเหนือและทิศใต้กว้�ง 6 ว� ลา ับเจ้าอาวาส 2 ศอก ด้�นทิศตะวันออกและทิศตะวันตกกว้�ง 6 ว�เศษ เมื่อมีผู้คนเข้�ม�ตั้งหลักแหล่งอยู่ในบ้�นดอนแก้วม�กข้น มีบันไดข้นลง 2 ด้�น คือ ด้�นทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ช�วบ้�นได้มีก�รบูรณป ิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ และได้นิมนต์ สร้�งเป็นลักษณะ 2 ชัน้ แต่ละชัน้ มีภ�พสลักเดีย่ วกับพุทธประวัติ พระอ�จ�รย์สอน คมภี ร ม�เป็นเจ้�อ�ว�สรูปที่ เมื่อท่�น เรื่องนรกสวรรค์ วัสดุที่ใช้ก่อสร้�งเป็นหินทร�ยทรงสี่เหลี่ยม ได้ล�สิกข� ได้นิมนต์พระเอื้อน อม ร ม�เป็นเจ้�อ�ว�สรูปที่ 2 กว้�ง ย�วประม�ณ ศอก รอบนอก �บด้วยปูน ่งคงเป็นก�ร แต่ได้ล�ออกจ�กเจ้�อ�ว�ส จงได้นิมนต์ พระสมพงษ์ สำว ร ม� ่อมแ มภ�ยหลัง รอบองค์พระมห�ธ�ตุเจดีย์ มีใบเสม�และ เป็นเจ้�อ�ว�สรูปที่ ต่อม�ได้ล�สิกข� จงนิมนต์พระชน ป �ปที ป UDONTHANI 245


เส�หินตั้งอยู่ทั้งแปดทิศ มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมบ้�ง แบนบ้�ง สูงตั้งแต่ 2 เมตร คือมีทั้งภ�ยในและภ�ยนอกวัดมห�ธ�ตุ เจดีย์ สันนิษ �นว่�เส�หินเหล่�นี้คงเป็นเขตวัดหรือเขตเมืองใน ยุคก่อน แสดงว่�ในยุคนั้นชุมชนในเขตนี้มีประช�ชนอ�ศัยอยู่ อย่�งหน�แน่น ่งเรื่องนี้อ�จจะ ยงไป ง หนองห�น อันเป็น นิย�ยปรัมปร�เรื่อง ผ�แดง น�งไอ่ ก็เป็นได้ นัก บร�ณคดีสันนิษ �นว่� พระมห�ธ�ตุเจดีย์ ตลอดทั้งใบ เส�ม�และเส�หินสร้�งข้นในร�วพุทธศตวรรษที่ เพร�ะ วัสดุทใี่ ช้เป็นหินทร�ย รวมทัง้ ภ�พและก�รแกะสลักเป็น มือของ คนในสมัยทว�ร�วดีตอนปล�ย หรือสมัยลพบุรีตอนต้น จ�กคำ� บอกเล่�ของพระเ ระและผูเ้ �่ ผูแ้ ก่ทมี่ อี �ยุเกือบร้อยปบอกว่� มี พระอรหันต์คณะหน่งเดินท�งไปนมัสก�รพระธ�ตุพนม ข�กลับได้ เดินท�งม�พักที่แห่งนี้ องค์หน่งเกิดอ�พ�ธ และดับขันธ์ที่นี่ พระ อรหันต์ที่เหลือจงประชุมเพลิงและสร้�งเจดีย์บรรจุอั ิธ�ตุ ดย ชักชวนประช�ชนในบริเวณใกล้เคียงร่วมกันสร้�ง จ�กนั้นเหล่� พระอรหันต์จงเดินธุดงค์ต่อไป องค์พระเจดีย์ได้ ูกปล่อยทิ้งร้�ง เป็นเวล�หล�ยป 246

ต่อม�ได้มีพระธุดงค์เขมรรูปหน่งชื่อหลวงปูอุ้ม ่งเป็นพระ เขมรเดินธุดงค์ผ�่ นม� องค์พระเจดียอ์ ยูใ่ นสภ�พปรักหักพัง ขณะ นั้นบ้�นดอกแก้วยังไม่มีผู้คนอ�ศัยหลวงปูอุ้มจงได้ชักชวนช�ว บ้�นใกล้เคียงช่วยกันบูรณป ิสังขรณ์ตั้งเป็นวัดข้นม�ดังที่เห็นใน ปัจจุบัน ในป พ.ศ. 25 มีก�รป ิสังขรณ์ครั้งให ่ ดยมีหลวง พ่อพระครูปั �กิจ กศล ชน พระครู สภณจริย�ทร คำ�บุ ได้รว่ มกับช�วบ้�นดอนแก้วและบ้�นใกล้เคียง ร่วมกันป สิ งั ขรณ์ ให้มั่นคงแข็งแรงกว่�เดิม

สิงศัก ิสิท ิปร จาวั

องค์ ร มหา า เุ จ ย์ เพร�ะเป็นทีบ่ รรจุอั ธิ �ตุของพระอรหันต์ และมีใบเสม�หินที่ประช�ชนให้คว�มเค�รพ ศรัทธ�เลื่อมใส วัน ที่ 5 6 เมษ�ยน ของทุกปจะมีก�รสรงน้ำ�พระมห�ธ�ตุเจดีย์

ร่วมสร้างเส้นทางบุ

พุ ท ธศ�สนิ ก ชนท่ � นใดสนใจม�เยี่ ย มชมและศกษ�เกี่ ย ว กับ บร�ณส �นและ บร�ณวัต ุภ�ยในวัดมห�ธ�ตุเจดีย์ หรือ ประสงค์ร่วมสร้�งเส้นท�งบุ กับวัด ิ ่อไ ้ท ร ครู ส จริยาทร


เ ้นทาง

ÁÒà¾ÔèÁ HDL ä¢Áѹ´Õ...¡Ñ¹à¶ÍÐ ไขมันชนิดทีด่ ตี อ่ ร่�งก�ยคือ ig n it i o rot in เป็นไขมันที่มีคว�มหน�แน่นสูง ทำ�หน้�ที่ขนส่งคอเรสเต อรอลและกรดไขมัน จ�กส่วนต่�ง ของร่�งก�ยไปที่ตับ เพื่อ ทำ�ล�ยและขับออกท�งน้ำ�ดี มีผลดีกับหลอดเลือดแดง เนื่องจ�กช่วยป้องกันไม่ให้ คอเรสเตอรอล ไตรกลีเ อร์ไรด์ และ หรือไขมันชนิดทีไ่ ม่ดี ต่อร่�งก�ย ม�สะสมในหลอดเลือดแดง ห�กข�ด ในเลือด ก็จะทำ�ให้เพิม่ อก�สเป็น รคเกีย่ วกับหัวใจและหลอดเลือดได้ ง่ ระดับ ควรม�กกว่� 0 มิลลิกรัม มก. เด ิลิตร ดล. เร�มีวิธีก�รเพิ่ม ให้ร่�งก�ยได้ง่�ย ม� �กกันค่ะ . ก�รออกกำ�ลังก�ย 2. ลดน้ำ�หนัก กรณีที่มีน้ำ�หนักเกิน . ลดอ�ห�รที่มีไขมันอิ่มตัวสูง ได้แก่ กะทิ น้ำ�มันมะพร้�ว น้ำ�มันป�ล์ม น้ำ�มันสัตว์ . ลดไขมันทร�นส์ ได้แก่ เนยเทียม ม�ก�รีน ครีมเทียม ต่�ง ขนมกรุบกรอบ 5. รับประท�นอ�ห�รที่มีใยอ�ห�รสูง ได้แก่ พืชผักต่�ง อ�ห�รจำ�พวกธั พืช เมล็ดธั พืชไม่ขัดสี เช่นข้�ว ้อมมือ ข้�ว กล้อง ข้�ว อต ลวีท 6. รับประท�นอ�ห�รที่มีไขมัน อเมก้� ได้แก่ ปล�ทะเล น้ำ�ลก . งดดื่มแอลกอ อล์ และไม่สูบบุหรี่

แพ้ยา-ผลข้างเคียงจากยา รู้ไว้ก่อนจะสาย ท ค งที่ไ ยา า ช่องยาห ือ ือยาเอง เ ช ม ต้อง ามว่า ้ยาอ ไ ไหม หล�ยคนอ�จจะไม่แน่ใจ หรือลืมไปแล้วว่�แพ้ย�อะไรบ้�ง เพร�ะย�บ�งตัวกินแล้วอ�จจะมีอ�ก�รท้องเสียต�มม� หรือบ�ง ตัวกินแล้วคัน แบบไหน งจะเรียกว่�แพ้ย� หรือว่�เป็นแค่อ�ก�ร ข้�งเคียงจ�กก�รกินย� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ได้ ชี้ให้เห็น งคว�มแตกต่�งไว้ดังนี้ค่ะ ᾌÂÒ คือ คว�มผิดปกติของร่�งก�ยที่มีต่อย�ที่ใช้ ไม่ว่�จะ ด้วยก�รกิน ีด ท� หยอด สูด คว�มผิดปกติที่เกิดข้นนี้ไม่ได้เกิด กับทุกคน แต่เกิดข้นกับบ�งคนทีม่ รี ะบบภูมคิ มุ้ กันของร่�งก�ยไวต่อ ย�ม�กกว่�ปกติ ่งอ�ก�รแพ้ที่เกิดข้น เช่น เป็นผื่นแดงที่ผิวหนัง ป�กบวม ต�บวม หลอดลมตีบ ห�ยใจไม่ออก แน่นหน้�อก ดังนั้น ก�รแพ้ย�จงอ�จ ือได้ว่�เป็นคว�ม ชคร้�ยเ พ�ะตัว ไม่ใช่ย�ตัว ใดตัวหน่งจะทำ�ให้แพ้เหมือนกันทุกคน และก�รแพ้ย� งแม้จะไม่ ส�ม�ร ค�ดเด�ล่วงหน้�ได้ แต่คว�มรู้คว�มเข้�ใจอย่�ง ูกต้องใน เรื่องก�รแพ้ย�นี้ จะช่วยป้องกันก�รแพ้ย� ้ำ�ได้ ้�ทุกคนใส่ใจ อ�ก�รข้�งเคียงของย� คือ ผลที่ไม่ใช่ผลก�รรักษ�ของย�ที่จะต้อง เกิดข้นกับทุกคนที่ได้รับย� เพียงแต่จะเกิดข้นม�กน้อยแตกต่�งกัน ไป ข้นกับก�รรับรู้ของแต่ละบุคคล เช่น ย�แก้แพ้ลดน้ำ�มูกคลอเฟ นิร�มีน c or niramin ทำ�ให้เกิดอ�ก�รข้�งเคียงคือง่วงนอน อ�ก�รนี้จะเกิดข้นกับทุกคนที่ท�นย�ลดน้ำ�มูก แต่บ�งคนง่วงนอน ม�กจนไม่ส�ม�ร ขับร หรือทำ�ง�นได้ บ�งคนอ�จง่วงนอนเล็กน้อย แต่ยังส�ม�ร ขับร และทำ�ง�นได้ต�มปกติ ไม่ว่�จะเป็นก�รแพ้ย� หรืออ�ก�รข้�งเคียงของย� ห�กเร� หมั่นสังเกตตัวเองทุกครั้งที่รับย�ตัวใหม่ ก็จะช่วยป้องกันจ�กผล ของอ�ก�รทั้งสองแบบได้แน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจ�ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� UDONTHANI 247


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹Ò»ÀÒÇÔ ¹ áʧÊØ Ã Â Ô Ò ¹ÒÂÍíÒàÀÍ¡Ù‹á¡ŒÇ “ÍŒÍÂ´Õ ¼ŒÒËÁÕè¢Ô´ ÃÇÁ¨ÔµÃºØÞà´×͹ˡ เ ื่อ มีชื่อ เ ื่อง ือ างค ่ ้ว คือคาขวั อาเ อกู่ ก้ว «Öè§ÁÕ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀ͵Ñé§ÍÂÙ‹·Õ躌ҹ¡Ù‹á¡ŒÇ ËÁÙ‹·Õè 7 µíҺźŒÒ¹¨Õµ ÍíÒàÀÍ¡Ù‹á¡ŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ Ë‹Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ »ÃÐÁÒ³ 65 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹Ò»ÀÒÇÔ¹ áʧÊØÃÔÂÒ ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ¡Ù‹á¡ŒÇ

ความเป็นมาของอาเ อกู่ ก้ว

อำ�เภอกู่แก้ว ตั้งชื่อต�ม บร�ณส �น ปร�งค์กู่แก้ว ่งตั้งอยู่ที่วัดกู่แก้ว หมู่ ตำ�บลบ้�นจีต เดิมเชื่อกันว่� บร�ณ ส �นปร�งค์กแู่ ก้ว ได้กอ่ สร้�งข้นม�ในสมัยพระเจ้�ชัยวรมันที่ หรือประม�ณ พ.ศ. 20 60 ดยเป็นส �นพย�บ�ล รักษ�คนปวยในพื้นที่ บร�ณส �นแห่งนี้เป็นส �นที่ศักดิสิทธิของช�วอำ�เภอกู่แก้วและเป็นส �นที่ประกอบพิธีกรรมท�ง ศ�สน�จวบ งปัจจุบัน อำ�เภอกูแ่ ก้วเดิมเป็นเขตก�รปกครองของอำ�เภอหนองห�น จังหวัดอุดรธ�นี ท�งร�ชก�รได้แบ่งพืน้ ทีก่ �รปกครองออก ม�ตั้งเป็น กิ่งอำ�เภอกู่แก้ว ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทยลงวันที่ มีน�คม พ.ศ. 25 ดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 0 เมษ�ยน ในปเดียวกัน ดยตั้งที่ว่�ก�รอำ�เภอ ที่บ้�นกู่แก้ว หมู่ที่ ตำ�บลบ้�นจีต ห่�งจ�กจังหวัดอุดรธ�นี ประม�ณ 65 กิ ลเมตร และต่อม�ได้มีพระร�ชก ษ ีก�ลงวันที่ 2 สิงห�คม พ.ศ. 2550 ยก �นะข้นเป็น อำ�เภอกู่แก้ว ดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ กันย�ยน ปเดียวกัน 248


วิสัยทัศน์อาเ อกู่ ก้ว

อาเ อน่าอยู่ มุ่งสู่การเกษ รก้าวหน้า ั นาความเป็นอยู่ สู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลทัวไป

อำ�เภอกู่แก้ว มีเนื้อที่ 2 0 ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 256 ไร่ แบ่งออกเป็น ตำ�บล หมู่บ้�น ครัวเรือน หลังค�เรือน เทศบ�ลตำ�บล 2 แห่ง องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 2 แห่ง มีประช�กรรวมทั้งสิ้น 2 5 คน แยกเป็นช�ย 06 คน ห งิ 0 0 คน ข้อมูลจ�กสำ�นักทะเบียนอำ�เภอกูแ่ ก้ว ณ เดือน มกร�คม 255 ประช�ชนส่ ว นให ่ ป ระกอบอ�ชี พ เกษตรกรรม ทำ � น� ทำ�ไร่มันสำ�ปะหลัง ทำ�ไร่อ้อย สวนย�งพ�ร� ปลูกผัก ทำ�เสื่อกก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้�งทั่วไป ร�ยได้เ ลี่ยต่อคนต่อป 5 5 บ�ท ข้อมูล จป . ป 255

กลุ่มอาช ทสาคั ในอาเ อ

ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอกูแ่ ก้ว มีก�รรวมกลุม่ ของเกษตรกร ทัง้ หมด 20 กลุม่ มีจ�ำ นวนสม�ชิกประม�ณ 2 6 6 คน กลุม่ เกษตรกรทีส่ �ำ คั ได้แก่ กลุม่ เลีย้ งสุกร กลุม่ เลีย้ งไก่ไข่ร�ยครัวเรือน กลุม่ เลีย้ งจิง้ หรีด กลุ่มผู้ปลูกพืชผักสวนครัว ล

เ ่นของอาเ อกู่ ก้ว

กลุ่มทอเสือกก ก�รทอเสื่อกก เป็นภูมิปั �ของคนในท้อง ิ่น ที่นำ�เอ�ต้นกก ม�แปรสภ�พให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วส�นทอเป็นแผ่นผืน เพือ่ นำ�ม� ใช้ปลู �ดรองนัง่ หรือนอน หรือทำ�ธุรกรรมต่�ง ตลอดจนทำ�พิธกี รรม ท�งศ�สน�และคว�มเชื่อ กลุ่มทอเสื่อกกที่ ดดเด่นในอำ�เภอกู่แก้ว ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อกกบ้�นดอนแคน ตั้งอยู่ที่บ้�นดอนแคน หมู่ที่ ตำ�บลค้อให ่ ลักษณะที่ ดดเด่นของเสื่อกกบ้�นดอนแคนคือ ล�ย และสีจะมีหล�กหล�ย ดยเ พ�ะจะมีคล้�ยล�ยผ้�มัดหมี่ ล�ยผ้� พื้นเมือง กลุ่มทอเสื่อกกยกล�ยบ้�นคอนส�ย หมู่ที่ ตำ�บลคอนส�ย ลักษณะที่ ดดเด่นคล้�ยผ้�มัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหม ล ผ้ามั หม กลุ่มทอผ้�ไหมและผ้�มัดหมี่ที่ ดดเด่นของอำ�เภอกู่แก้ว จะอยู่ ที่ตำ�บล นนทองอินทร์ และตำ�บลบ้�นจีต

หล่งท่องเทยว งานปร เ

สาคั

.วัดกู่แก้วรัตน�ร�ม หรือ วัดกู่แก้ว ตั้งอยู่บ้�นกู่แก้ว หมู่ที่ 7 µíҺźŒÒ¹¨Õµ ÍíÒàÀÍ¡Ù‹á¡ŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ÇÑ´âºÃÒ³áË‹§¹Õé ªÒǺŒÒ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡Ù‹á¡ŒÇ 2. วัดป�ศรีคุณ�ร�ม หมู่ที่ ตำ�บลบ้�นจีต . วัดป� นนทองอินทร์ หมู่ที่ ตำ�บล นนทองอินทร์ . ทะเลบัวแดง ตำ�บลคอนส�ย 5. ประเพณี บุ เดื อ นหก บุ บั้ งไฟเดื อ นหก จะมี ก �ร จัดแห่ขบวนบั้งไฟของแต่ละตำ�บล แต่ละหมู่บ้�น ข้นในช่วงเดือน พ ษภ�คม เดือนหก ของทุกป UDONTHANI 249


àÊŒà·ÈºÒÅµí ¹·Ò§¾º ÒºÅ

ºŒÒ¹â»Ã‹§ มีพื้นที่เต็มตำ�บล หมู่บ้�น ประช�กรทั้งสิ้น 5 คน แยกเป็นช�ย 2 2 คน ห ิง 2 0 คน ร�ยได้หลักของ ประช�ชนม�จ�กภ�คก�รเกษตร ง่ มีพชื เศรษ กิจ ได้แก่ ข้�ว อ้อย มันสำ�ปะหลัง และร�ยได้จ�กอ�ชีพเสริม ได้แก่ ก�รเลี้ยง ค สุกร ก�รทอผ้� เครื่องจักส�น เป็นต้น

การบริหารจั การเทศบาล

น�ยบุ ทธิ ไชยคำ� น�ยกเทศมนตรีต�ำ บลบ้�น ปร่ง ได้บริห�ร ง�นภ�ยใต้วิสัยทัศน์ด้วยคว�มมุ่งมั่น ต�มพันธกิจ i ion เพื่อ พั น� ครงสร้�งพื้น �น พร้อมกับส่งเสริมพั น�อ�ชีพครัวเรือน และกลุ่มอ�ชีพ ดยสอดคล้องกับหลักปรัช �เศรษ กิจพอเพียง ส่งเสริมด้�นก�รศกษ� อนุรักษ์สืบส�นประเพณี ภูมิปั �ท้อง ิ่น ควบคู่ไปพร้อมกับก�รพั น�สังคม ดำ�เนินกิจก�รด้�นเด็ก เย�วชน สตรี ผู้สูงอ�ยุ และดูแลคุณภ�พชีวิตของประช�ชน ด้�น ก�รส�ธ�รณสุข ก�รอน�มัย ก�รควบคุม รค และคว�มปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน สำ�หรับกิจก�รสภ�เทศบ�ลตำ�บลบ้�น ปร่ง น�ยอ่อนศรี แสน คำ� ประธ�นสภ�เทศบ�ลตำ�บลบ้�น ปร่ง และสม�ชิกสภ�เทศบ�ล ก็ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คั ของก�รพั น�ที่ครอบคลุมสอดคล้องกับ แนวท�งก�รบริห�รเทศบ�ล และเป็นส่วนพิจ�รณ�งบประม�ณ ติดต�มตรวจสอบติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น

น�ยบุ ทธิ ไชยคำ� น�ยกเทศมนตรีตำ�บลบ้�น ปร่ง

à·ÈºÒŵíҺŠºŒÒ¹â»Ã‹§ “ËÅǧ¾‹Í¾ÃÐËÔ¹ ¶Ô蹪ŒÒ§à¼×Í¡§Ò¹ÔÅ ´Ô¹ÍØ´ÁÍŒÍÂËÇÒ¹ ¸ÒÃÅíÒ»ÒÇáË‹§ªÕÇÔµ ราษ ร์ร่วมจิ สามัคค ปร เ ทอ เทยน คือคำ�ขวั ประจำ�ตำ�บลบ้�น ปร่ง สำ�นักง�นเทศบ�ลตำ�บล บ้�น ปร่ง ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ ตำ�บลบ้�น ปร่ง อำ�เภอศรีธ�ตุ จังหวัดอุดรธ�นี อยูห่ �่ งจ�กอำ�เภอศรีธ�ตุ กิ ลเมตร และห่�ง จ�กจังหวัดอุดรธ�นีประม�ณ 60 กิ ลเมตร บนท�งหลวง แผ่นดิน หม�ยเลข 202 ปัจจุบันมีน�ยบุ ทธิ ไชยคำ� ดำ�รงตำ�แหน่ง น�ยกเทศมนตรีตำ�บลบ้�น ปร่ง

ข้อมูลทัวไป

เทศบ�ลตำ�บลบ้�น ปร่ง ได้รับก�รยก �นะจ�กองค์ก�ร บริห�รส่วนตำ�บลเป็นเทศบ�ล เมื่อวันที่ 2 ตุล�คม 2552 มีเนื้อที่ประม�ณ 55 ต�ร�งกิ ลเมตร หรือประม�ณ 5 ไร่ 250

นวทางการ ั นา ท บ้าน ปร่ง

วิสัยทัศน์ คนคือศูนย์กลางการ ั นา น้อมนาปรัช าเศรษ กิจ อเ ยงมา ป บิ ั ิ าบลน่าอยู่ เคยงคูก่ ารสร้างสม ลุ ห่งการ ั นาในทุกมิ ิ ัน กิจ . พั น� ครงสร้�งพืน้ �นเพือ่ เพิม่ ศักยภ�พท�งเศรษ กิจบน พื้น �นเศรษ กิจพอเพียง 2. ส่ ง เสริ ม และพั น�อ�ชี พในครั ว เรื อ นและกลุ่ ม อ�ชี พ ลดร�ยจ่�ยเพิ่มร�ยได้และขย�ย อก�สให้แก่ประช�ชนและชุมชน ดยยดหลักปรัช �เศรษ กิจพอเพียงในก�รดำ�เนินง�นเพื่อก�ร พั น�ที่ยั่งยืน . พั น�และส่งเสริมด้�นก�รศกษ� ก�รส่งเสริมให้ประช�ชน อนุรักษ์ สืบส�น ประเพณีท้อง ิ่น ภูมิปั �ท้อง ิ่น ให้อยู่คู่กับ ประช�ชน ร่วมสืบทอดง�นประเพณี วันสำ�คั ท�งศ�สน�อย่�ง รู้คุณค่� . ส่งเสริมและพั น�สังคม เด็ก เย�วชน สตรี และครอบครัว ให้มีสวัสดิก�รที่ดี และคุณภ�พชีวิตที่ดีข้น 5. ก�รเสริมสร้�งคุณภ�พชีวติ ด้�นก�รส�ธ�รณสุข ก�รอน�มัย ก�รป้องกันและควบคุม รคและคว�มปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ 6. ก�รส่งเสริมให้ประช�ชน อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ รักษ�สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียว เกิดก�รเรียนรู้ และใช้ ชีวิตร่วมกับธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน . เพิ่มประสิทธิภ�พ ก�รพั น�บุคล�กร เทศบ�ลตำ�บล มีระบบบริห�รจัดก�รที่ดี มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ดยให้ ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รท้อง ิ่น


ครงการ ผลงานเ ่น

. กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมอ�ชีพร�ษ ร ดยยด ยงเอ�ภูมปิ ั � ท้อง นิ่ ม�พั น�ต่อยอดส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดคว�มเข้มแข็งและ ยั่งยืน ทั้งที่เป็นร�ยบุคคลและจัดตั้งเป็นกลุ่มอ�ชีพ เช่น กลุม่ ทอผ้�ธ�ขิตตร� ตัง้ อยูบ่ �้ น คกข่� หมูท่ ี่ ผลิตผ้�มัดหมีค่ ณ ุ ภ�พ ดี ย้อมเปลือกไม้และย้อมสีธรรมช�ติ สีไม่ตก มีคว�มมันว�วในเนือ้ ผ้� เนื้อผ้�เรียบหน� สม่ำ�เสมอ หล�กหล�ยลวดล�ย สีสันทันยุกต์ ทันสมัย มีผลิตภัณ จ์ �ำ หน่�ยตลอดป นอกจ�กนีย้ งั มีกลุม่ ผลิตภัณ ์ ขนมบ้�นส�มข� หมู่ที่ 6 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง คกระบือเพื่อ ก�รอนุรักษ์ บ้�นส�มข� หมู่ที่ 6 เป็นต้น 2. ครงก�รหมู่บ้�นสะอ�ดสวยง�ม ประจำ�ปงบประม�ณ 255 เกิดข้นจ�กคว�มร่วมมือของหมู่บ้�นและชุมชน ในก�รร่วม มือกันกระตุน้ ให้ประช�ชนมีจติ สำ�นกในก�รรักษ�คว�มสะอ�ด นน ส�ธ�รณะ และร่วมกันปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในหมูบ่ �้ น และบ้�น เรือนของตนเอง ด้วยก�รประกวดหมู่บ้�นสะอ�ดสวยง�ม . เทศบ�ลตำ�บลบ้�น ปร่ง ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่นำ�ร่องใน ก�รคุม้ ครองเด็กในระดับตำ�บล ง่ คัดเลือก ดยมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิ เด็ก ง่ ป บิ ตั งิ �นร่วมกับกรมพั น�สังคมและสวัสดิก�ร กระทรวง พั น�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ดยในก�รนี้เทศบ�ลได้ แต่งตั้งคณะทำ�ง�นขับเคลื่อนก�รคุ้มครองเด็กในระดับตำ�บลข้น เพื่อดำ�เนินก�รขับเคลื่อนน ยบ�ยคุ้มครองเด็กต�มเจตน�รมณ์ของ พระร�ชบั ัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 25 6 และได้มีก�รจัดทำ�ผ้�ป� ส�มัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กในตำ�บลด้วย

ส านทสาคั

พิพิธภัณ ์หลวงปูช้�ง วัดสระแก้ว บ้�นห้วยผ้ง หมู่ที่ 2 มีก�รจัดแสดงง�ช้�งทีช่ �วบ้�นพบและช่วยกันขุดค้นจ�กลำ�น้�ำ ป�ว เมื่อ วันที่ 2 เม.ย. 25 ง�ช้�งที่พบมีสีนิล มีประก�ยแสงระยิบ ระยับ มีเกล็ดคล้�ยแก้วหรือหยก ดยช�วบ้�นได้เสี่ยงท�ยหลวงปู ตื้อ พระพุทธรูปศักดิสิทธิ ประจำ�หมู่บ้�น เชื่อว่�เป็นง�ช้�ง บร�ณ ช้�งเผือกง�นิล อ�ยุม�กกว่� 2 000 ป UDONTHANI 251


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÈÃոҵػÃÐÁÑÞªÒ (»†ÒáÁÇ) ÇÑ´ÈÃոҵػÃÐÁÑÞªÒ (»†ÒáÁÇ) µÑ§é ÍÂÙº‹ ÃÔàdzºÖ§»†ÒáÁÇ à¢µºŒÒ¹Ë¹Í§áǧ áÅкҌ ¹·‹ÒäÎ µíҺŨíÒ»‚ ÍíÒàÀÍÈÃÕ¸ÒµØ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ นมี ค ิติ ว ว น เ นเ ้าอาวา ว เ นเ า้ ค ตา หวนาคาเ ต »ÃÐÇѵÔÇÑ´ÈÃոҵػÃÐÁÑÞªÒ (»†ÒáÁÇ)

µíÒ¹Ò¹»ÃÒ¡¯¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡ªÒÇàÁ×ͧ໚§¨Òà ËÃ×Íધ¬Ò¹ ต�มสำ�เนียงขอม ว่� ศรีธ�ตุ คือ ศรีธัท ะ คำ�เรียกน�ม พระพุทธเจ้�จ�กคนศรี คตรบูรณ์แ บสอง ัง ขง ปมั ช� คือ พลยิง พลแม่นธนู ภ�ษ�ขอม ตำ�น�นเล่�ข�นสืบต่อกันม� ดย ไม่ระบุ ป พ.ศ. ว่� ครั้งนั้นชนช�ติขอมเรืองอำ�น�จ ข่�วก�ร สร้�งพระบรมธ�ตุหรือเจดีย์ เพื่อบรรจุพระธ�ตุส่วนหัวอกของ พระพุทธเจ้� แพร่กระจ�ยไปในหมู่ช�วสุวรรณภูมิที่กำ�ลังตื่นเต้น กับลัทธิใหม่ของตนขณะนั้นคือเ รว�ท

252

ช�วเมืองเป็งจ�รนครร�ช หรือเชง �น ได้รับข่�วส�รดัง กล่�วแล้วเกิดศรัทธ�จงได้รวบรวมเอ�ทรัพย์สินเงินทองของมีค่� ต่�ง ม�กม�ยบรรทุกด้วยเกวียนและช้�ง มุ่งหน้�สู่ภูกำ�พร้� อันเป็นที่ตั้งพระบรมธ�ตุ ขณะนั้นคือแคว้นศรี คตรบูรณ์ ด้วย เจตน�เพื่อจะไปร่วมสร้�งพระธ�ตุองค์สำ�คั ดยหวังจะนำ�เอ� ทรัพย์สมบัติที่นำ�ม�นั้นไปบรรจุไว้ในองค์พระธ�ตุ กองค�ร�ว�นอันประกอบด้วยพระสง ์ กองกำ�ลังทห�รคุ้ม กัน คือพลแม่นธนู และช�วเมืองรอนแรมผ่�นป�เข�ลำ�เน�ไพร ม�เนิน่ น�นหล�ยวันหล�ยเดือน จนลุม� งหนองน้�ำ แห่งหน่งมีชอื่


»°ÁáË‹§¢ŒÒâÍ¡ÒÊËÃ×Í ¢ŒÒ¾ÃиҵØ

เมื่อสร้�งพระธ�ตุเสร็จทั้งสององค์แล้ว ช�วเป็งจ�รก็แบ่ง ออกเป็นสองกลุม่ กลุม่ หน่งเดินท�งกลับไปยังบ้�นเมืองเดิม ส่วน อีกกลุม่ ก็ยดหลักปัก �นสร้�งบ้�นเรือนข้นในพืน้ ทีบ่ ริเวณทิศเหนือ ของหนองขี้สูด เรียกหมู่บ้�นนั้นว่� บ้�นธ�ตุน้อย ต�มชื่อ พระธ�ตุ ช�วบ้�นเหล่�นัน้ อยู่ ว�ยตัวเป็นข้�พระธ�ตุตงั้ แต่นนั้ ม� วันเวล�ผ่�นไปไม่ปร�ก หลัก �นว่�น�นเท่�ใด หมูบ่ �้ นแห่งนี้ จ่งร้�งไป แต่มคี นเ �่ คนแก่เล่�สืบกันม� งส�เหตุครัง้ นัน้ ว่�เกิด ล�งร้�ย เง�พระธ�ตุท�บทับหมู่บ้�นอย่�งมิเคยปร�ก ต่อม�มิ น�นก็เกิด รคระบ�ด ผู้คนย้�ยหนีไปตั้ง ิ่น �นที่อื่น อีกตำ�น�น หน่งเล่�ว่�เมื่อเกิดอ�เพศเง�พระธ�ตุท�บทับหมู่บ้�นแล้ว มีผี ปอบเข้�อ�ละว�ดในหมู่บ้�น ช�วบ้�นหว�ดกลัวแตกบ้�นแตก เมืองหนีผีปอบด้วยคว�มหว�ดกลัว เรียกว่�หนองขี้สูด ่งอยู่ท�งทิศเหนือวัดป�แมวในปัจจุบัน กอง ค�ร�ว�นเกวียนของเมืองเป็งจ�รได้หยุดพักแรมทีน่ นั่ เพือ่ รอทห�ร ม้�เร็วทีไ่ ด้สง่ ไปสืบข่�วล่วงหน้� ดยหยุดพักอยู่ ณ ทีแ่ ห่งนีไ้ ด้หล�ย วัน จนกระทัง่ ทห�รม้�เร็วกลับม�แจ้งข่�วว่� บัดนีพ้ ระบรมธ�ตุแห่ง พระสัพพั ูเจ้�ได้สร้�งเสร็จสิ้นแล้ว และได้ทำ�ก�รปดช่องบรรจุ วัต ุหมดทุกช่องแล้ว ช�วเมืองเป็งจ�น นครร�ช เมื่อได้ทร�บข่�ว ดังนั้นจงได้แต่เสียใจที่มิสมคว�มตั้งใจแต่แรก แต่ศรัทธ�ยังมิสิ้นแสง ในที่สุดด้วยแรงศรัทธ�จงตกลงกัน สร้�งพระธ�ตุข้น ณ ตรงนั้น ท�ง ังทิศเหนือของหนองน้ำ� วัสดุ ที่ใช้ก่อสร้�งในยุคนั้นคืออิ ดินเผ�ที่ทำ�กันข้นเอง ดยผู้มี มือช่�ง ที่ม�กับกองเกวียน แต่ปร�ก ว่�เจดีย์ที่สร้�งข้นนั้นไม่ให ่พอที่จะ บรรจุสิ่งของที่นำ�ม� ช�วเมืองเป็งจ�รนครร�ชจงได้ตกลงกันสร้�ง พระธ�ตุองค์ใหม่ข้นอีกองค์หน่งให้ให ่กว่�องค์แรก ดยยดเอ� ัง ท�งด้�นทิศใต้ของหนองขี้หูดเป็นส �นที่ก่อสร้�ง พื้นที่บริเวณนี้มี ลักษณะเป็นเก�ะมีน�้ำ ล้อมรอบ ง่ ก็คอื ทีต่ งั้ ของวัดศรีธ�ตุประมั ช� วัดป�แมว ในปัจจุบัน ต่อม�มีชื่อเรียกพระธ�ตุองค์แรกว่� พระ ธ�ตุน้อย

µŒ¹¡íÒà¹Ô´áË‹§ÍíÒàÀÍÈÃÕ¸ÒµØ

ต่อม�ช�วบ้�นธ�ตุน้อยได้ ยกย้�ยและขย�ยที่ทำ�กินออกไป อีกหล�ยหมู่บ้�น แต่ยดเอ�พระธ�ตุเป็นที่พ่งท�งจิตใจตลอดม� กระทัง่ ต่อม�ได้ตงั้ กิง่ อำ�เภอข้น เพือ่ แยกจ�กอำ�เภอกุมภว�ป เพือ่ คว�มเป็นสิริมงคล ท�งก�รจงนำ�เอ�ชื่อของวัดไปตั้งเป็นชื่อกิ่ง อำ�เภอ จงปร�ก เป็นอำ�เภอศรีธ�ตุปัจจุบัน

ความสาคั ทาง บรา ค

ราหม ์ ไ ้ทา ิ ังขน เ ือเป็นหลักกาหน เข ของ ร ิกษุสง ์ ศักร�ชทีป่ ร�ก อยูใ่ นจ�รกนัน้ ประม�ณได้ร�ว พ.ศ. 5 2 หรือไม่ก็ 2 นีค้ อื ข้อคว�มสำ�คั ทีม่ อี ยูใ่ นหลักศิล�หน่ง ของวัดศรีธ�ตุประมั ช� ดยข้อคว�มจ�รกบนเสม�หินหลักนี้ ได้นำ�ไปอ่�นและแปล ณ ประเทศ รั่งเศส ต่อม�ในป พ.ศ. 250 เจ้�หน้�ที่กรมศิลป�กร พร้อมด้วย ศ�สตร�จ�รย์ i m . o im ได้เดินท�งม�สำ�รวจอีก ครัง้ หน่ง ดยได้ท�ำ ร�ยง�นก�รสำ�รวจบริเวณ และนำ�เอ�คำ�แปล ศิล�จ�รกบนเสม�หินหลักดังกล่�วม�พิมพ์ ง่ ได้ใจคว�มดังกล่�ว UDONTHANI 253


สิงศัก ิสิท ิของชาวศร า ุ

หลวงปู คือคำ�ที่ช�วบ้�นเรียกกันติดป�กง่�ย ่งทุก คนจะเข้�ใจทันทีว่�คือ พระพุทธรูปหินทร�ย ป�งน�คปรก ที่ประดิษ �นภ�ยในอุ บส หรือช�วบ้�นเรียก สิม เป็น พระพุทธรูปที่ช�วบ้�นเค�รพศรัทธ�ม�ก ดยมีประวัติคว�ม เป็นม�ต�มคำ�บอกเล่�ว่� พระพุทธรูปนี้มีม�แต่พร้อมตั้งวัด ต�มคว�มเชื่อและที่ปร�ก ประจักษ์ว่� เมื่อช�วบ้�นเดือดร้อน อะไร ต้องก�รอะไร ก็มกั จะม�ขอบนบ�นกับหลวงปู คว�มสำ�เร็จ ก็คงดูได้ต�มที่ปัจจุบัน ก็ยังมีผู้เวียนม�กร�บไหว้บนบ�นมิได้ข�ด และม�กข้นทุกที สิ่งที่ช�วบ้�นมักนำ�ม� ว�ยคือบั้งไฟทุกขน�ด ต�มแต่จะห�ได้หรือได้สั �ไว้ ¾Ãиҵุ คือสิ่งศักดิสิทธิอีกสิ่งหน่งของช�วศรีธ�ตุ ่ง ไม่มีใครรู้ว่�มีม�น�นเท่�ได แต่มีก�รบูรณะม�แล้วหล�ยสมัย ช�วบ้�นมีค�ำ ล่�ำ ลือกันว่� มีแมวคำ�และพ �น�คคอยพิทกั ษ์รกั ษ� พระธ�ตุแมวคำ�จะปร�ก เมื่อวันพระข้น 5 ค่ำ� และเมื่อเวล�มี ผูไ้ ม่หวังดีลกั ลอบม�ขุดทำ�ล�ย แต่สดุ วิสยั ทีจ่ ะต้�นท�นคว�ม ลภ ของมนุษย์ พ �น�คจะเป็นงูให ค่ อยวนเวียนรักษ�พระธ�ตุ ดย มักมีผู้พบเห็นเป็นประจำ�กระทั่งปัจจุบัน บงรอบ วัดแห่งนี้แม้ ดูแล้งน้ำ�ก็จะไม่แห้งจะมีน้ำ�อยู่เช่นนี้ตลอดป ¾ÃÐÊÒÃÕÃ¡Ô ¸Òµุ ประดิษ �นอยูใ่ นพระธ�ตุ ง่ เป็นพระธ�ตุ ของผู้ใดไม่ปร�ก แต่มีก�รพบเห็นพระธ�ตุที่เป็นกระดูกแปร สภ�พเป็นหินจำ�นวนม�กจ�กกองปรักหักพังของพระธ�ตุ พระธ�ตุองค์ใหม่ หรือน มิตเจดีย์ สร้�งเพื่อเก็บวัต ุของมีค่�ที่ ได้จ�กพระธ�ตุองค์เก่� ก่อนที่กรมศิลป�กรจะมี ครงก�รบูรณะ 254

ภ�ยในบรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุพระสัมม�สัมพุทธเจ้� ปัจจุบัน เป็นที่จัดแสดงพระธ�ตุต่�ง ให้ �ติ ยมได้ชมและสักก�รบูช� ¾ÃÐÊÒÃÕ ÃÔ ¡ ¸ÒµØ Í ÃËÑ ¹ µ¸ÒµØ ต่ � งมี ก ระแสพระนิ พ พ�น มี �ณตรัสรูเ้ ป็นอนุสติกไ็ ด้ ห�กจิตสัมผัสผ่�นกระแส �ณ ผูป้ บิ ตั ิ ก็จะต�มกระแสนั้นสู่เส้นท�งพระนิพพ�น เช่นเดียวกันกับก�รไหว้ สังเวชนียส �นแห่งพระพุทธองค์

ปร เ

ความเชือ

ชุ ม ชนช�วบ้ � นแ บ ิ่ น นี้ ล้ ว นมี อ �ชี พ หลั ก เป็ น เกษตรกร ดั ง นั้ น จงมี ค ว�มผู ก พั น อยู่ กั บ ธรรมช�ติ เช่ น แหล่ ง น้ำ � และ น ดยมีคว�มเชื่อว่�คว�มอุดมสมบูรณ์เกิดจ�กคว�มหมั่นเพียร และ จ�กก�รประท�นให้จ�กแ นบนฟ้� จงมีประเพณีบูช�ฟ้�แ น นอกจ�กก�รสรงน้�ำ พระธ�ตุและหลวงปูแล้ว ยังมีก�รจุดบัง้ ไฟ ว�ยเพือ่ คว�มอุดมสมบูรณ์ต�มคว�มเชือ่ ของช�วบ้�น ห�กยังมิได้ บูช�หรือสรงน้ำ�ดังกล่�วแล้ว จะยังไม่ลงมือทำ�ไร่ไ หว่�นเด็ดข�ด ช�วบ้�นทีเ่ ค�รพศรัทธ�เป็นลูกหล�นหลวงปูจะข�ดเสียมิได้ เมือ่ ง ขวบป คือวันข้น 5 ค่ำ� เดือน 6 จะร่วมกันจัดง�นสรงน้ำ�พร้อม กับขอพร หรือ บ�บนหลวงปู และจะเป็นวันรวม �ติครั้งสำ�คั ของป สิง่ ทีต่ อ้ งนำ�ม�เข้�พิธใี นวันนัน้ คือปร�ส�ทผ้ง บัง้ ไฟ ขันดอกไม้ ้�ยผูกแขน สิ่งที่ทำ�ให้ช�วบ้�นใจระทกคือ ในวันนั้นมักจะมี นตก แทบทุกป ห�กไม่ตกวันนัน้ ก็ตกก่อนหรือหลังไม่เกินเจ็ดวัน คนทีเ่ ดิน ท�งไปร่วมง�นสรงน้ำ�พระธ�ตุต่�งทร�บดี และเตรียมตัวเตรียมใจ ที่จะเปยก น บ�งปทำ�พิธีไม่ได้เลยเพร�ะมี นลมแรงม�ก


ปร วั ิ ร ครู ิ ิสุวรร วั น์

ร ครู ิ สิ วุ รร วั น์ เจ้�อ�ว�สรูปปัจจุบนั และเป็น เจ้�คณะตำ�บลหัวน�คำ�เขต2 ช�ติ ภู ติ ท่ � นเกิ ด ที่ บ้ � นหั ว ดงตำ � บลเปอย อำ � เภอ ลื อ อำ � น�จ จั ง หวั ด อำ � น�จเจริ และมี ส �ยเลื อ ดเมื อ ง อุบลร�ชธ�นี ท่�นเดินธุดงค์จ�กแม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย ม� จำ�พรรษ�ทีน่ กี่ บั ส�มเณรน้องช�ย ตัง้ แต่ป พ.ศ. 252 ดย ท่�นเป็นผู้พลิกฟนตำ�น�นเมืองศรีธ�ตุที่ใกล้จะลบเลือนต�ม ก�ลเวล� ให้กลับม�มีชีวิต ลดแล่นไปกับ ลกปัจจุบันอย่�ง ลงตัว ทำ�ให้ลูกหล�นช�วลุ่มน้ำ�ป�ว ได้เรียนรู้ร�กเหง้�แห่ง เผ่�พันธุ์ หรือรู้ ้ง งร�กเหง้� เข้� งปัจจุบัน รู้ทันอน�คต ง�นหลักของท่�นคือผลิตบุคล�กรพระศ�สน� ด้วยก�ร จัดบรรพช�ส�มเณรภ�ค ดูรอ้ นเป็นประจำ�ทุกป ตัง้ แต่ พ.ศ. 252 เป็นต้นม�ไม่เคยว่�งเว้น ม�กบ้�งน้อยบ้�ง สนับสนุน ให้เข้�ศกษ�พระปริยตั ธิ รรมต่อเนือ่ งม�ตลอด นอกจ�กนัน้ ยัง จัดอบรมค่�ยคุณธรรมแก่นกั เรียน นักศกษ�ตลอดม�และยัง สร้�งวัดให้เป็นแหล่งคว�มรู้ชุมชน เป็นวัดส่งเสริมสุขภ�พดี และมีค่�ยต่อต้�นย�เสพติด บน ื นทกว่ า ไร่ ของวั ศร า ุ ป ร มั ชา ปา มว จงไ ร้ บั การจั สรรให้เป็น นททาปร ื ยชน์อย่าง ลง วั ไม่วา่ เข ทุ าวาส เข สัง าวาส เข ราวาส เข สา าร ปร ยชน์ เ ือจั กิจกรรมในวาร สาคั ล เ ือจรร ลง ร ุท ศาสนาให้เจริ รุ่งเรืองสืบไป

พระครู ิติสุวรรณวั น์ เป็นเจ้�อ�ว�ส UDONTHANI 255


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÍÑÁ¾ÇѹÇÔ·ÂÒÃÒÁ ÇÑ´ÍÑÁ¾ÇѹÇÔ·ÂÒÃÒÁ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 4 ËÁÙ‹·Õè 1 ºŒÒ¹à¾Õ µíÒºÅàÁ×ͧà¾Õ ÍíÒàÀÍ¡Ø´¨Ñº ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ·Õè´Ô¹µÑé§ÇÑ´ÁÕ¾×é¹·Õè 118 äË 3 §Ò¹ 43 µÒÃÒ§ÇÒ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ค อาท ÊÔÃÔ¸ÃÃÁ ระมห� ิ �นธม ม เปนเจ้�อ� �ส ัด แ ะรองเจ้�คณะอำ�เ อกุดจับ »ÃÐÇѵÔÇÑ´ÍÑÁ¾ÇѹÇÔ·ÂÒÃÒÁ

ÇÑ ´ ÍÑ Á ¾ÇÑ ¹ ÇÔ · ÂÒÃÒÁ ÊÃŒ Ò §àÁ×è Í ¾.È.2457 ä´Œ ÃÑ º พระร�ชท�นวิสุงค�มสีม�เมื่อ วันที่ 2 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 25 เขตวิสุงค�มสีม� กว้�ง 0 เมตร ย�ว 0 เมตร เดิมวัดอัมพวัน วิทย�ร�มชือ่ วัดบ้�นเพีย ตัง้ อยูบ่ ริเวณต้น พธิให ใ่ กล้ทที่ �ำ ก�ร องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองเพีย ท�งทิศตะวันออก ต่อม�ป ¾.È. 2457 ËÅǧ¾‹ÍªÒÅÕ ช�ลี ภูย�ทิพย์ เจ้�อ�ว�สในสมัย นั้น เห็นว่�บริเวณที่ตั้งวัดแคบ จงได้ย้�ยม�ตั้งใหม่ ่งอยู่บริเวณ ตล�ดสุข�ภิบ�ลกุดจับปัจจุบนั และตัง้ ชือ่ วัดชือ่ วัดศรีบุ เรือง หลังจากหลวง ่อชาลไ ้ลาสิกขา กมเจ้าอาวาสปกครอง àÃ×èÍยม� จน ง พ.ศ. 2 หลวงพ่อจันดี ่งเป็นเจ้�อ�ว�สสมัย นั้น เห็นว่�บริเวณตั้งวัดคับแคบ ประกอบกับใช้เป็นส �นที่ 256

รงเรียนด้วย จงได้ย้�ยวัดม�ตั้งในที่ปัจจุบัน ่งเดิมนั้นบริเวณนี้ เป็นวัดเก่�สมัย บร�ณแต่รกร้�งม�น�น ดยมีหลัก �นปร�ก เช่น พระพุทธรูปศักดิสิทธิ หลวงปูแก้ว บ่อน้ำ�ศักดิสิทธิ และพระพุทธ รูปวัต ุมงคลต่�ง ที่ขุดพบ ในป พ.ศ.25 5 เช่น พระพุทธรูป ทองคำ� เงิน และทองสัม ทธิ วัต ุมงคลที่ขุดพบได้นำ�ข้นทะเบียน ไว้กับกรมศิลป�กร บ้�นเชียง เมื่อย้�ยม�สร้�งวัดใหม่ จงเปลี่ยน ชื่อวัดจ�กเดิม วัดศรีบุ เรือง เป็น วัดอัมพวันวิทย�ร�ม

»ÃÐÇѵÔËÅǧ»Ù†á¡ŒÇ

เป็นพระพุทธรูปป�งม�รวิชัย ขน�ดหน้�ตัดกว้�ง นิ้ว สูง 5 นิ้ว ประดิษ �นอยู่ในวิห�รภ�ยในบริเวณกำ�แพงแก้ว พระอุ บส วัดอัมพวันวิทย�ร�ม ือเป็นพระพุทธรูปศักดิสิทธิ


กิจกรรมสาคั ของวั

พระครูอ�ทรสิริธรรม เจ้�อ�ว�สวัดอัมพวันวิทย�ร�ม ส�ม�ร ดลบันด�ลให้ผู้ที่เค�รพเชื่อ ือประสบสมหวังน�นับปก�ร นับเป็นทีพ่ ง่ และเป็นศูนย์รวมท�งจิตใจของช�วอำ�เภอกุดจับทีส่ �ำ คั ยิง่ หลวงปูแก้ว เป็นพระพุทธรูปที่สร้�งข้นในสมัยเจ้�อนุวงศ์ผู้ ครองนครเวียงจันทร์ ่งขณะนั้นมีช�วล�วพวนบ�งส่วนอพยพม� ตั้ง ิ่น �นบริเวณบ้�นเพีย และตั้งเมืองข้นชื่อ เมืองร�ชค ห์ ดยเจ้�อนุวงศ์แต่งตั้งให้พระย�คงค�ปกครองเมือง พระย�คงค� จงได้สร้�งหลวงปูแก้ว ดยมีอ�้ ยให เ่ ชียงคงและเ �่ สุดนิ เป็นช่�ง ก่อสร้�ง มีก�รนำ�แก้วส�รพัดนกม�บรรจุเป็นหัวใจพระหลวงปูแก้ว และได้นำ�ง�ช้�ง ่งลงอักขระยันต์ต่�ง ม�บรรจุเป็นแขนข� จง ือเป็นองค์พระพุทธรูปศักดิสิทธิ ที่มีคนเค�รพนับ ือสืบต่อกันม� ครั้นเกิดก�รกบ ของพระวอและพระต� เชื้อพระวงศ์ของเจ้� อนุวงศ์ เมืองร�ชค ห์และวัดว�อ�ร�มต่�ง จง กู ปล่อยให้รกร้�ง น�นกว่� 200 ป ต่อม�ได้มีหมอช้�งชื่อน�ยคำ�มี เป็นช�วชัยภูมิม�ตั้งหมู่บ้�น บริเวณหนองไ หนองจำ�ป� บริเวณบ้�นเพียปัจจุบัน และตั้งชื่อ หมู่บ้�นว่� บ้�นเพีย ดยนำ�ชื่อน�งเพียภรรย�ของพระย�คงค� ม�ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้�น เพร�ะเห็นว่�น�งเพียเป็นผู้มีจิตใจรักสงบไม่ ชอบก�รรบร� ่�ฟัน

ง�นประจำ�ป . ครงก�รป ิบัติวิปัสสน�กรรม �นประจำ�ป 5 มกร�คม ทุกป 2. ง�นค�รวะหลวงปูแก้วและง�นบุ มห�ช�ติประจำ�ป ข้น 5 ค่ำ� เดือน ของทุกป ด้�นก�รศกษ� ส่งเสริมให้พระภิกษุส�มเณรในวัดได้รับศกษ�ตั้งแต่ระดับ มัธยมต้น มัธยมปล�ย ระดับอุดมศกษ� ปริ �ตรี ท ฟรี ดยใช้กองทุนของท�งวัด

ปร วั ิ ร ครูอาทรสิริ รรม

พระครูอ�ทรสิริธรรม พระมห� วิล �นธม ม น�มสกุล มัด �ปะก� อ�ยุ 56 ป พรรษ� วิทย �นะ น.ธ เอก ป.ธ. พธ.บ. ตำ�แหน่ง เจ้�อ�ว�สวัดอัมพวันวิทย�ร�ม และ รองเจ้�คณะอำ�เภอกุดจับ ติดต่อเจ้�อ�ว�ส ทร. 0 6 0 0 50 0 0 255 5 Fac oo . ac oo .com ang a it at m a an. .com

¡Òá‹ÍÊÌҧÇÔËÒÃËÅǧ»Ù†á¡ŒÇ

ในป พ.ศ. 2 ที่มีก�รย้�ยวัดม�ยังที่ตั้งปัจจุบัน ก็เริ่ม ป ิสังขรณ์หลวงปูแก้ว ดยพระครูส ิตธรรมรัตน์ หลวงปู น เจ้�คณะตำ�บลกุดจับ ได้ ่อมแ มพระศอให้อยู่ในสภ�พเดิม ต่อม� ในปพ.ศ. 25 5 ได้ ป รั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ที่ จ ะทำ � ก�รก่ อ สร้ � งวิ ห �ร ประดิษ �นหลวงปูแก้ว ได้พบพระพุทธรูปและวัต ุมงคลม�กม�ย เมือ่ ข่�วแพร่ไปยังผูท้ เี่ ค�รพนับ อื ก็ยงิ่ เพิม่ แรงศรัทธ�ม�กข้น คุณ พ่อยิ่งยง สุชนวนิช และคุณพ่อ กเมนท์ ตันติวิวั นพันธ์ จงเป็น ผู้นำ�ในก�รก่อสร้�งร่วมกับพี่น้องช�วอำ�เภอกุดจับและอำ�เภอใกล้ เคียง ดยเ พ�ะพี่น้องช�วชุมชนบ้�นเพียทุกคน ต่อจ�กนั้นได้ สร้�งเจดียพ์ พิ ธิ ภัณ แ์ ล้วเสร็จเมือ่ ป พ.ศ. 25 0 สำ�หรับเก็บรักษ� พระพุทธรูปและวัต มุ งคลต่�ง ทีข่ ดุ พบเพือ่ ให้ประช�ชนได้กร�บ ไหว้บูช� อภินิห�รบุ บ�รมีของหลวงปูแก้วไม่อ�จกล่�วได้ นอกจ�ก ประสบด้วยตนเอง ท�งวัดเปดให้สักก�ระทุกวัน ดยกล่�วคำ�บูช� ครั้ง ดังนี้ เมตต� เกจิยัง สติปัน น ช ยนิจัง แล้วตั้งอธิษ �น แล้วกร�บลง หน ท่�นว่�เป็นมงคล ยิ่งแล UDONTHANI 257


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ºØÞ¹ÔÁÔµ ÇÑ ´ ºØ Þ ¹Ô ÁÔ µ (ÇÑ ´ ºŒ Ò ¹àËÅ‹ Ò µí Ò áÂ) µÑé § ÍÂÙ‹ à Å¢·Õè 98 ËÁÙ‹ ·Õè 6 µí Ò ºÅµÒÅàÅÕ Â ¹ อำ�เ อกุดจับ จังห ัดอุดรธ�นี ัดบุ นิมิต ได้รับ ่ ัดส่งเสริมสุ � ดีเด่น ระดับ �ค »‚ 2552 áÅл‚ 2555 เ า้ อาวา นคือ ค ิ ยิ ชย ิ ติ วิ ิ ย ชย ิ ิ ีา ปร วั ิความเป็นมา

ÇÑ´ºØÞ¹ÔÁÔµ (ÇÑ´ºŒÒ¹àËÅ‹ÒµíÒáÂ) ¡‹ÍµÑ駻‚ ¾.È. 2509 â´Â น�ยจันแดง กงเสนะ และน�ยอิน คำ�อ้อ ได้บริจ�คทีด่ นิ ประม�ณ 20 ไร่ ให้จัดตั้งสำ�นักสง ์ข้น ดยมีพระภิกษุจำ�พรรษ�ปละรูป สองรูปเรื่อยม� ในป พ.ศ.25 2 จงมีหนังสืออนุ �ตให้สร้�งวัด ลงวันที่ 0 ธันว�คม 25 2 ปพ.ศ. 25 6 พระอ�จ�รย์ศกั ดิชัย ติ วิริ ย ได้ม�รับตำ�แหน่ง เจ้�อ�ว�ส และมีอ�จ�รย์ชยั ยุทธ ทวีผลเจริ ม�สนับสนุนในก�ร ก่อสร้�งวัด ดยได้สร้�งศ�ล�ก�รเปรีย ห้องสมุด กุ ิพระสง ์ หอระ ัง เจดีย์บุ นิมิตปทุมรัตน์มห�ธ�ตุเจดีย์ หอพระ อ�ค�ร ผู้ป ิบัติธรรม เท นนคอนกรีตภ�ยในวัด ล 258

ปพ.ศ.25 คุณธีระ คงพันธุ์ ม�สนับสนุนในก�รก่อสร้�ง อุ บส และศ�ล� รงครัวจนสำ�เร็จ และวัดได้รับประก�ศตั้งเป็น วัดในพระพุทธศ�สน� มีน�มว่� วัดบ้�นเหล่�ตำ�แย ในวันที่ เดือนพ ษภ�คม พ.ศ. 2550 ได้รับพระร�ชท�นวิสุงค�มสีม� วันที่ เดือน มกร�คม พ.ศ. 2552 และได้ทำ�ก�รปักหม�ยเขต วิสุงค�มสีม� เมื่อวันที่ 5 มิ ุน�ยน 2552 ต่อม�ได้เปลี่ยนชื่อวัด เป็น วัดบุ นิมิต เพื่อเป็นนิมิตที่ดีในก�รเริมก่อสร้�งวัด

ส านทสาคั ล ปูชนยวั ุ

เจ ย์บุ นิมิ ปทุมรั น์มหา า ุเจ ย์ ภ�ยในบรรจุพระบรม ส�รีริกธ�ตุ


พระครูพิริยชัยกิจ ิตวิริ ย เจ้�อ�ว�สรูปปัจจุบัน หอ ร ภ�ยในประดิษ �นพระพุทธรูปให ่ขน�ดส�มองค์ ร ุท รูปให ่ ชื่อ พระองค์ธรรม เป็นพระพุทธรูปป�ง ม�รวิชัย ขน�ดหน้�ตัก 5 เมตร ร ปร าน ประดิษ �นในศ�ล�ก�รเปรีย ร ปร าน ประดิษ �นในอุ บส

กิจกรรมสาคั ของวั

้านการศกษา เปดสอนก�รศกษ�ชั้นนักธรรม ให้กับพระภิกษุ ส�มเณร เปดสอนก�รศกษ�อภิธรรม ให้กับพระภิกษุ และ ร�ว�ส ผู้สนใจ แจกทุนก�รศกษ�ให้กับนักเรียนทุกป ้านการเผย ผ่ จัดบรรพช�ส�มเณรภ�ค ดูร้อน เป็นประจำ�ทุกป จัดอบรมค่�ยคุณธรรมจริยธรรมให้กบั บุคล�กรในหน่วยง�น ต่�ง ตลอดทั้งป จัดป ิบัติธรรมประจำ�ป คือวันที่ 20 26 กุมภ�พันธ์ ทุกป

้านอืน จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จัดตั้งกลุ่มกองทุนวันละบ�ท จัดกิจกรรมส่งเสริมนวดแผนไทยรักษ� รค จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณ ์สมุนไพรเพื่อสุขภ�พ UDONTHANI 259


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

พระครูอ�ทรวนกิจ เป็นเจ้�อ�ว�ส วัดลุมพินีวันวร�ร�ม

ÇÑ´ÅØÁ¾Ô¹ÕÇѹÇÃÒÃÒÁ

ÇÑ´ÅØÁ¾Ô¹ÕÇѹÇÃÒÃÒÁ ตั้งอยู่เ ที่ บ้�นดอนก �ง ตำ�บ อุ่มจ�น อำ�เ อประจัก ์ ิ ป�คม จังห ัดอุดรธ�นี สังกัดคณะสงฆ์มห�นิก�ย เปนสำ�นักปฏิบัติธรรมประจำ�จังห ัด อุดรธ�นี แห่งที่ 10 มีเน้อที่ 12 ไร่ นมี ค อาท วน ิ เ า้ ค อาเ อ ิ าคม เ นเ ้าอาวา 260


นอกจ�กนี้ยังที่วัดยังมี ต้น พธิผัว พธิเมีย ง่ ในอดีตเมื่อ ง วันพระ 5 ค่ำ� ช�วบ้�นจะเห็นรอยไหปร�ก ทีพ่ ื้นทร�ย เป็น รอยไหที่กลิ้งไปห�กันอยู่เป็นประจำ�

¨Ø´à´‹¹¢Í§ÇÑ´

»ÃÐÇѵÔÇÑ´ÅØÁ¾Ô¹ÕÇѹÇÃÒÃÒÁ

ÇÑ´ÅØÁ¾Ô¹ÕÇѹÇÃÒÃÒÁ à´ÔÁª×èÍ “´Í¡íҾÌҔ ã¹Í´ÕµºÃÔàdz นี้เป็นที่อ� รรพ์ บุคคลใดม�อยู่อ�ศัยในบริเวณนี้มักเจ็บปวย หรือเสียชีวิต ภ�ยหลังสร้�งเป็นวัดข้นเมื่อพ.ศ. 2 0 ได้รับ พระร�ชท�นวิสุงค�มสีม� เมื่อป พ.ศ. 255 เขตวิสุงค�มสีม� กว้�ง เมตร ย�ว เมตร

ปูชนยวั ุสาคั

¾ÃÐ¾Ø · ¸ÈÔ ÃÔ ÍÑ ¯ °âÁÀÒÊ ช�วบ้ � นเรี ย กว่ � หลวงพ่ อ สมปร�ร น� เป็ น พระพุ ท ธรู ป ป�งสม�ธิ เนื้ อ ทองเหลื อ ง ประดิษ �นเป็นพระประธ�นประจำ�อุ บส และมี พระรัตน ช�ติ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหยกสีต่�ง เป็นพระคู่บ�รมี พระบรมส�รีรกิ ธ�ตุ และพระอสีตมิ ห�ส�วก ง่ เป็นทีเ่ ค�รพบูช� ของส�ธุชนทั่วไป

ÇÑ´ÅØÁ¾Ô¹ÕÇѹÇÃÒÃÒÁ เป็นวัดที่มีก�รสร้�งอุ บส เป็นสีข�ว ทั้งหลัง และเป็นหลังแรกของภ�คอีส�น ภ�ยในอุ บส มีภ�พ จิตรกรรม �ผนังเรื่องร�วเกี่ยวกับพุทธประวัติ ิ ิ ั ์ นบ้ ื านอสาน เป็นแหล่งศกษ�เรียนรูว้ ิ ชี วี ติ และ วั นธรรมในอดีตของช�วอีส�น

กิจกรรม ้านการศกษา

ÇÑ´ÅØÁ¾Ô¹ÕÇѹÇÃÒÃÒÁ ได้ส่งเสริมก�รศกษ�ทั้งแก่พระภิกษุ และ ร�ว�ส พร้อมทั้งได้จัดตั้งสำ�นักเรียนประจำ�อำ�เภอด้วย

ร่วมเส้นทางบุ

ÇÑ´ÅØÁ¾Ô¹ÕÇѹÇÃÒÃÒÁ ขอเชิ ส�ธุชนที่ม�ท่องเที่ยวจังหวัด อุ ด รธ�นี ม�กร�บสั ก ก�ระขอพรจ�กหลวงพ่ อ สมปร�ร น� พระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ สิ ท ธิ ประจำ � วั ด ่ ง ขณะนี้ ท �งวั ด กำ � ลั ง เร่ ง พั น�วัดเพื่อให้เกิดคว�มสวยง�ม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินท�งม�เที่ยวที่หนองห�น ทะเลบัวแดง ด้วยก�รพั น� พิพิธภัณ ์พื้นบ้�นอีส�น ให้เป็นแหล่งศกษ�เรียนรู้วิ ีชีวิตและ วั นธรรมอีส�นต่อไป จงเจริ พรส�ธุชนร่วมสร้�งเสน�สนะ ให้เสร็จต�มกำ�ลังศรัทธ�ได้ที่ นาคารกรุงไทย สาขากุม วาป เลขทบั ช ชือบั ช วั ลุม ินวันวราราม UDONTHANI


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´¹Ò¶¡Ã³¸ÃÃÁ (¸) »ÃÒÊÒ··Í§

262

¢ÍªÑ¡ªÇ¹¾Ø·¸ÊÒȹԡª¹¼ÙŒã¨ºØÞ·ÕèÁÕÈÃÑ·¸Ò áÇÐàÇÕ¹ÁÒ กราบ ร เม าจาลอง ล ร า ุ ุท คยาจาลอง รวม ง ร เกจิอาจารย์จาลอง จานวน รูป ร้อมทังไหว้ ร ศัก ิสิท ิของหมู่บ้านหลวงปูทอง คนไหนชอบค้าขายกให้มากราบไหว้ ร ิ เ ศ


UDONTHANI 263


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇѴ⾸ÔìÈÃÕ·Ø‹§ ÇѴ⾸ÔìÈÃÕ·Ø‹§ µíҺŷ؋§½¹ ÍíÒàÀÍ·Ø‹§½¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ิ ิท เ นเ ้าอาวา ว

ภูพ�น กของ นที่ นธุ์ ง่ � เป็น

»ÃÐÇѵÔÇÑ´

ÇѴ⾸ÔìÈÃÕ·Ø‹§ à´ÔÁª×èÍÇ‹Ò “ÇѴ⾸ÔìÈÃÕ” ᵋ仾ŒÍ§¡ÑºÇѴ⾸Ôì ศรี ที่บ้�นเชียง จงเพิ่มคำ�ว่� ทุ่ง ส่วนที่วัดบ้�นเชียงเพิ่มคำ�ว่� “ã¹” ໚¹ “ÇѴ⾸ÔìÈÃÕã¹” วัด พธิศรีทุ่ง จะสร้�งข้นเมื่อใดนั้นไม่ปร�ก แน่ชัด แต่พบ นัน้ เป็นวัดทีส่ ร้�งม�น�นแล้ว มี บร�ณส �นและ บร�ณวัต ทุ �ง พระพุทธศ�สน�อยู่ม�ก เช่น เจดีย์ กู่ พระพุทธรูป และต้น พธิ ãËÞ‹ 3 µŒ¹

งเมือง �หนัก ย�ขอม พร้อม

ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìÀÒÂã¹ÇÑ´

หลวง ่อทองคา พระพุทธรูปศักดิสิทธิ ที่ช�วอำ�เภอทุ่ง น เค�รพศรัทธ�ม�ก ต�มคำ�บอกเล่�ว่�ช�วเวียงจันทน์ได้สร้�ง พระพุทธรูป หลวงพ่อทองคำ� เพือ่ จะนำ�ไปบรรจุพพี่ ระธ�ตุพนม พอเดินท�งม� งบ้�นทุ่ง นก็ได้ทร�บข่�วว่�พระธ�ตุพนมสร้�ง 264

นมี

ิยติ

เสร็จแล้ว จงพ�กันสร้�งเจดีย์ที่มีลักษณะเหมือนพระธ�ตุพนม แต่ เล็กกว่�และสร้�งกู่บรรจุหลวงพ่อทองคำ� และพระพุทธรูปไว้ติด เจดีย์ท�งทิศตะวันตก หลวงพ่อทองคำ� ที่จริงมิได้สร้�งด้วยทองคำ� แต่ด้วยคว�ม เลือ่ มใสของช�วบ้�นจงตัง้ ชือ่ ให้ว�่ หลวงพ่อทองคำ� เป็นพระพุทธ รูปป�งม�รวิชยั สร้�งด้วยนว ลหะ สร้�งข้นวันอังค�ร แรม 0 ค่�ำ ต้นป ลู ยุคสมัยเวียงจันทน์ ศรีสตั นะ ยุคต้น ง่ พระครูอริย�นุวตั ร เจ้�คณะจังหวัดมห�ส�รค�ม ได้แปลไว้และเทียบ พ.ศ. ที่สร้�งไว้ ว่� สร้�งเมื่อ พ.ศ. คว�มศักดิสิทธิของหลวงพ่อทองคำ� ช�วบ้�นใน ิ่นนี้ให้คว�ม เค�รพเลื่อมใสหลวงพ่อทองคำ�ม�ก ในรอบปหน่ง จะมีก�ร บนบ�น ครั้ง คือวันเพ็ เดือน วันเพ็ เดือน 6 วันเพ็ เดือน สิง่ ทีจ่ ะนำ�ม�แก้บน ได้แก่ ต้นผ้ง ต้นเทียนทีท่ �ำ ม�จ�กต้นกล้วย เล็ก ช�วบ้�น เรียกว่� ต้นกล้วยน้อย หรือปร�ส�ทผ้ง


ปร วั ิบ้านทุ่ง น

บรรพบุ รุ ษ ของช�วทุ่ ง นเคยอ�ศั ย อยู่ ั งประเทศล�ว บ้�นห�ดทร�ยฟอง แขวงเมืองเวียงจันทร์ ร�ชอ�ณ�จักรล�ว เมื่อ เกิดสงคร�ม ่อ เจ้�น�ย ังไทยตี ่อจับไปและได้กว�ดต้อนผู้คนลง ม�เรื่อย เมื่อสงคร�มสงบ ผู้คน ่งมีคว�มรัก ิ่นได้อพยพคืน ิ่น เดิม ดยเดินท�งรอนแรมม�เรื่อย และตั้งบ้�นเรือนม�เรื่อย บ�งพวกเดินท�งม� งบ้�นเมืองพรก เมืองปัง เมืองหนองห�นก็ ตั้งหลักแหล่ง ส