Page 1


¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

¾Ø¢ÍàªÔ·Þ¸ÊÁÒ¤Á áÅÐÁÙ Å ¹Ô ¸ ¸ Ô ÃÃÁÃÑ ¡ ɏ ÇÑ ´ ¾Ãкҷ¹é Ò í ¾Ø ¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹ ËÇÁʹѺʹع â¤Ã§¡Òá‹ÍÊÌҧʶҹ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ áÅÐÊѧàǪ¹ÕÂʶҹ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â´Â´íÒÃԢͧ ਌һÃФسÊÁà´ç¨¾Ãоط¸ªÔ¹Ç§È ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁËÒà¶ÃÊÁÒ¤Á ਌Ҥ³ÐãËދ˹¡ÅÒ§ áÅз‹Ò¹à¨ŒÒ¤Ø³¾ÃÐÍØ´Á»ÃЪҷà (Íŧ¡µ µÔ¡Ú¢»ÚâÞ)

ºÑÞªÕºÃÔ¨Ò¤ ª×èͺÑÞªÕ â¤Ã§¡ÒÃÊѧàǪ¹ÕÂʶҹ àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ õðö-ò-òôðòö-ó óðô-ò-øùðõò-ù ñññ-ñ-öööò÷-õ õ÷ù-ò÷óøóõ-ù Êíҹѡ§Ò¹ â·Ã. â·ÃÊÒÃ. Á×Ͷ×Í.

â´Â¾ÃÐÍØ´Á»ÃЪҷà ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò ¸¹Ò¤Ò÷ËÒÃä·Â ÊÒ¢Ò ¸¹Ò¤ÒáÃاÈÃÕ ÊÒ¢Ò ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Ò

ºÔê¡«ÕžºØÃÕ Å¾ºØÃÕ Å¾ºØÃÕ Å¾ºØÃÕ

â¤Ã§¡Òá‹ÍÊÌҧʶҹ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ áÅÐÊѧàǪ¹ÕÂʶҹ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ðóö-ôøö-øòò / ðóö-ôøö-ùôò / ðóö-ôøö-øóó ðóö-ôøö-õñù ðùñ-ôùñ-ôñðö / ðù÷-òóö-÷øôø


ºÃÔÉÑ· ¡ÅØ‹Á¾Ñ²¹Ò⤹Á¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á ¨íÒ¡Ñ´

ÃѺ«×éÍ - ¨íÒ˹‹Ò¹éíÒ¹Á´Ôº ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤-ºÃÔâÀ¤ à¾×èÍà¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒàÅÕé§⤹ÁáÅкؤ¤Å·ÑèÇä»

ºริÉÑ· ¡ÅØ‹Á¾Ñ²นาâ¤นÁ¾Ñ²นานิ¤Á ¨íา¡Ñ´ àÅ¢·Õè 245 Á.9 ต.¾Ñ²นานิ¤Á Í.¾Ñ²นานิ¤Á ¨.žºØรÕ 036-491749, 036-776548


1. ÂÍ´¢ÒÂÍѹ´Ñº 1 ¢Í§ÀÒ¤¡ÅÒ§ »ÃШíÒ»‚ 2557

2. ÈٹºÃÔ¡Òà ·Õèä´ŒÃѺ¤‹Ò¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨠Íѹ´Ñº 1 ¢Í§»ÃÐà·È ÃÐËÇ‹Ò§à´×͹ µØÅÒ¤Á 56 - ÁÕ¹Ò¤Á 57

¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÒÃÒÇÒ¹à·ÕèÂÇʹء »ÅÍ´ÀÑ¡Ѻ«Ù«Ù¡ÔžºØÃÕ

¡Ô¨¡ÃÃÁàÅÕé§ÍÒËÒáÅÒ§Çѹ ʶҹʧà¤ÃÒÐˏà´ç¡ËÞÔ§¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃкØÃÕ

§Ò¹àÅÕé§ÊѧÊÃ䏢ͺ¤Ø³ÅÙ¡¤ŒÒ «Ù«Ù¡ÔžºØÃÕ


ºÃÔÉÑ· «Ù«Ù¡ÔžºØÃÕ ¨íÒ¡Ñ´

·ÕèÍÂÙ‹ 399 ËÁÙ‹. 2 µ.¡¡â¡ Í.àÁ×ͧ ¨.žºØÃÕ 15000

â·Ã 036-784876 036-784948 Facebook : https://www.facebook.com/SuzukiLopburi


¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ È.´Ã.¡Äª à¾ÔèÁ·Ñ¹¨Ôµµ, ¹ÔàÇȹ ¡Ñ¹ä·ÂÃÒɮÏ ´Ã.ÇÑ Å ÅÀ ÍÒÃÕ Ã º, ´Ã.ÊØ ÁÔ · ᪋ Á »ÃÐÊÔ · ¸Ôì ´Ã.¾ÔªÑ ·ÃѾà¡Ô´ ½†Ò¡®ËÁÒ ÊÁ¤Ô´ ËÇѧàªÔ´ªÙǧȏ, ·ÇÔª ÍÁùÔÁԵà ºÃóҸԡÒÃÍíҹǡÒà ÈØÀ¡Ô¨ ÈÔÅ»ÃѧÊÃä ºÃóҸԡÒúÃÔËÒÃÊÒ§ҹºØ¤¤Å ¾§ÉÈÑ¡´Ôì ¾Ã³Ñ°ÇزԡØÅ ºÃóҸԡÒáÒúÃÔËÒÃÊÒ§ҹ¡ÒõÅÒ´ »˜³³ÈÑ¡´Ôì ÈÔÅ»ÃѧÊÃä ¡Í§ºÃóҸԡÒà ¨Ø±ÒÁÒÈ Ç‹Í§àÅ¢Ò, ÊÔÃÔÇÅѡɳ Êѧ¢¾Ô·Ñ¡É, ÍÔÊÃо§È à¡ÅÍ´Ù ª‹Ò§ÀÒ¾ ¡Ã ¾§Èä¾ºÙŏàǪ ¡ÃÒ¿¤´Õ䫹 ÍÔÊÃо§È à¡ÅÍ´Ù ¼ÙŒÍíҹǡÒý†Ò¢ÒÂâ¦É³Ò ¡ª¡Ã ÃÑ°Çà ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÀÒ¤àÍ¡ª¹ ÃØ‹§â蹏 àÊÒÏ»Ò, ¡ÔµµÔªÑ ÈÃÕÊÁØ·Ã ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ° ³Ñ°¾Å à¡Ô´ä¡Ã ½†Ò IT áÅлÃÐÊÒ¹§Ò¹ ¨Ø±ÒÁÒÈ Ç‹Í§àÅ¢Ò, ÊÔÃÔÇÅѡɳ Êѧ¢¾Ô·Ñ¡É ¼‹Ò¡ÒÃà§Ô¹-¡ÒúÑÞªÕ ´Ç§µÒ ¾ÔÁÅÈÔÃÔ ºÃÔÉÑ· ÊÁÒÏ· ºÔ«Ôà¹Ê 䬏 ¨íÒ¡Ñ´ 9/4-8 ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ á¢Ç§Í¹ØÊÒÇÃՏ ࢵºÒ§à¢¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10220 â·Ã. 0-2522-7171 á¿¡«. 0-2971-7747 www.smart-sbl.com

EDITOR’S TALK “Çѧ¹ÒÃÒ³¤Ù‹ºŒÒ¹ ÈÒžÃСÒً̤àÁ×ͧ »ÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´Å×ÍàÅ×èͧ àÁ×ͧáË‹§ ´Ô¹Ê;ͧ à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôìà¡ÃÔ¡¡ŒÍ§ Ἃ¹´Ô¹·Í§ÊÁà´ç¨¾ÃйÒÃÒ³” ¤×ͤíÒ¢ÇÑÞ»ÃШíҨѧËÇѴžºØÃÕ «Öè§ÊзŒÍ¹ãËŒàËç¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ䴌͋ҧ´ÕÂÔè§ ·Ç‹Ò¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÂѧÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹¹Í¡à˹×ͨҡÊÔ觷Õè »ÃÒ¡¯ã¹¤íÒ¢ÇÑÞÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ à¾ÃÒл˜¨¨ØºÑ¹Å¾ºØÃÕ¡íÒÅѧ¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃ໚¹àÁ×ͧ ÊÐÍÒ´¹‹ÒÍÂÙ‹Í‹ҧÂÑè§Â×¹ µÒÁ¹âºÒ¢ͧ·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ «Ö觤ÇÒÁÊÐÍÒ´¹Ñ鹤Ãͺ¤ÅØÁ仵Ñé§áµ‹ÊÐÍÒ´·Õè¨Ôµã¨¢Í§¼ÙŒ¤¹ªÒÇžºØÃÕ ÊÐÍÒ´¢Í§ºŒÒ¹àÁ×ͧ·Õàè »š¹ÃÐàºÕºàÃÕºÌÍ áÅÐÊÐÍÒ´ÊØ´·ŒÒ·ըè ÐäÁ‹¾´Ù ¶Ö§ äÁ‹ä´Œ¤×Í ¡ÒÃ໚¹àÁ×ͧ·Õè¼ÅÔµ¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´¶Ö§ÊͧÍ‹ҧ ¹Ñ蹤×ÍÁÕâç§Ò¹ ¼ÅÔµàÍ·Ò¹ÍÅ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÁÕâ«ÅÒÏ ¿ÒÏÁ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹ àÍàªÕÂàÅ·Õà´ÕÂÇ ¹ÔµÂÊÒà SBL ©ºÑºá¹Ð¹íҨѧËÇѴžºØÃÕ¹Õé ¨Ö§ÁÕàÃ×èͧÃÒǹ‹Òʹ㨠ÁÒ¡ÁÒÂ·Ñ§é ¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ¾Í‹ àÁ×ͧžºØÃ-Õ ·‹Ò¹¼ÙÇŒ Ò‹ ϸ¹Ò¤Á ¨§¨ÔÃÐ ¾ÃŒÍÁ·ÕÁ ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ ˹‹Ç§ҹÃÒª¡Òà áÅйÒÂÍíÒàÀÍ·Ñé§ 11 áË‹§ ¨ÐÁÒ¹íÒàʹÍÀÒ¾ÃÇÁ·Õ蹋Òʹã¨áÅмŧҹⴴഋ¹ ÃÇÁ¶Ö§¼ÙŒºÃÔËÒÃͧ¤¡Ã »¡¤Ãͧ·ŒÍ§¶Ôè¹·Ø¡ÍíÒàÀÍ ¡ç¾ÃŒÍÁ㨡ѹ¹íÒàʹÍÇÔÊÑ·Ñȹ á¼¹¡ÒþѲ¹Ò áÅлÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ¡‹Í¹ÊÔé¹»‚ 2557 áÅзÕè¢Ò´äÁ‹ä´Œ¤×ͤÍÅÑÁ¹ “àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇµÔ ” ·Õ¨è оҤس¼ÙÍŒ Ò‹ ¹ä»ÃÙ¨Œ ¡Ñ ¡ÑºÇÑ´µ‹Ò§æ áÅСÃÒº ¢Í¾ÃÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìà¾×èÍ໚¹ÊÔÃÔÁ§¤Åá¡‹ªÕÇԵ㹪‹Ç§ã¡ÅŒ»‚ãËÁ‹¹Õé ã¹âÍ¡Òʹաé ÃмÁã¤Ã‹¢Í¡Å‹ÒǢͺ¾ÃФسÍ‹ҧÊÙ§µ‹Í·‹Ò¹¸¹Ò¤Á ¨§¨ÔÃÐ ¼ÙÇŒ Ò‹ ÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ ¾ÃÐÃÒª¾Ø·¸ÔÇÃÒÀó ÃÒÀó ਌Ҥ³Ð¨Ñ§ËÇÑ´ áÅмÙÍŒ Òí ¹Ç¡Òà âçàÃÕ¹ÇÔ¹µÔ ÈÖ¡ÉÒ ·‹Ò¹ÊØÇ·Ô Â ¾ÂѾ¾Ò¹¹·-ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ ·‹Ò¹¹ÔDz Ñ ¹ Àҵйѹ··-·ŒÍ§¶Ô蹨ѧËÇÑ´ ˹‹Ç§ҹµ‹Ò§æ áÅкÃÔÉÑ·-ˌҧÌҹ ·ÕèàÅç§àËç¹ ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñޢͧ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Í§¤¡Ã㹤ÃÑ駹Õé áÅСÃмÁã¤Ã‹¢Í ÍÒÃÒ¸¹ÒÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìã¹ÊÒ¡ÅâÅ¡ â»Ã´»Ãзҹ¾ÃÍѹ»ÃÐàÊÃÔ°á´‹·Ø¡æ ·‹Ò¹â´Â¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ¤ÃѺ áÅŒÇàµÃÕÂÁ¾º¡Ñº¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ÊíÒ¤Ñޢͧ¹ÔµÂÊÒà SBL ©ºÑºá¹Ð¹íҨѧËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ µŒÍ¹ÃѺ¡ÒÃࢌÒÊÙ‹ AEC Í‹ҧàµçÁÃٻẺ... ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ 2558 ¤ÃѺ µÔ´µ‹Í¤Ø³ÈØÀ¡Ô¨ ÈÔÅ»ÃѧÊÃä â·ÃÈѾ· 081-1442-4445,08-4874-3861 e-mail : supakit.s@live.com

(¹ÒÂÈØÀ¡Ô¨ ÈÔÅ»ÃѧÊÃä) ºÃóҸԡÒÃÍíҹǡÒÃ


ºริÉÑ· รÑตนÈิริà·ร´ิé§ ¨íา¡Ñ´

RattanasiriTrading co., Ltd ถนน พหลโยธิน 88/1 หมู่ที่ 6 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15170 Tel.036-432267 Fax 036-432268 Email rangsanes@hotmail.com Line-id : sanes

ʶҹպÃÔ¡ÒùéíÒÁѹ

ʶҹպÃÔ¡ÒùéíÒÁѹ LPG

ÃѺ«×é;תäË

ÃѺ¨ŒÒ§ºÃ÷ءÊÔ¹¤ŒÒ ÃѺ¨ŒÒ§¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ

µÅÒ´Ãѵ³ÊÔÃÔ ÁÔ¹ÔÁÒÏ·

ÊÔ¹¤ŒÒ 20 ºÒ·


CONTENTS 18 㵌ËÁ¾ÃкÒÃÁÕ 22 ÇÑ´ÊÔÃԨѹ·Ã¹ÔÁÔµÇÃÇÔËÒà 25 àÊŒ¹·Ò§¾º¼ÙŒÇ‹ÒÏ ¹Ò¸¹Ò¤Á ¨§¨ÔÃÐ 38 àÊŒ¹·Ò§¾ºÃͧ¼ÙŒÇ‹ÒÏ ¹ÒÂÊبԹµ äªÂªØÁÈÑ¡´Ôì 44 àÊŒ¹·Ò§¾ºÃͧ¼ÙŒÇ‹ÒÏ ¹Ò³ѰÀÑ·Ã ÊØÇÃó»Ãзջ 50 àÊŒ¹·Ò§¾º»ÅÑ´¨Ñ§ËÇÑ´Ï ¹ÒÂÍÀÔÊÃä ʧ‹ÒÈÃÕ 56 àÊŒ¹·Ò§¾ºÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´Ï ¹ÒÂÊØÇԷ ¾ÂѾ¾Ò¹¹·

18

62 àÊŒ¹·Ò§¾º·ŒÍ§¶Ô蹨ѧËÇÑ´Ï ¹Ò¹ÔÇѲ¹ Àҵйѹ· 72 âçàÃÕ¹ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒ ã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀÏ

㵌ËÁ¾ÃкÒÃÁÕ

94

82 âçàÃÕ¹¹ÒÃÒ³ÇÔ·ÂÒ

22

85 âçàÃÕ¹§ÒÁÁÕÈÃվѲ¹Ò

ÇÑ´ÊÔÃԨѹ·Ã¹ÔÁÔµÇÃÇÔËÒÃ

86 â¤Ã§¡Òá‹ÍÊÌҧʶҹ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁÏ 88 ÇÑ´à¢Òǧ¡® 90 ÇÑ´¾Ø¹ŒÍªÑÂÁ§¤Å 92 ÇÑ´¾Ñ²¹Ò¸ÃÃÁÒÃÒÁ 104 àÊŒ¹·Ò§¤ÇÒÁ໚¹ÁÒ 110 àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ àÂ×͹àÁ×ͧ¾ÃйÒÃÒ³

ÇÑ´ÁËÒÊ͹

90

25

ÇÑ´¾Ø¹ŒÍªÑÂÁ§¤Å

àÊŒ¹·Ò§¾º¼ÙŒÇ‹ÒÏ

110

àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ

120 àÊŒ¹·Ò§¾ºÍ´Õµ¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧ

129

129 ÈٹºÑÞªÒ¡Ò÷ËÒû„¹ãËÞ‹

ÈٹºÑÞªÒ¡Ò÷ËÒû„¹ãËÞ‹

130 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀͺŒÒ¹ËÁÕè 152 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀͪѺҴÒÅ

194 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á

172 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç

204 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶

178 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô

212 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ

184 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§

236 àÊŒ¹·Ò§¾º¹ÒÂÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ

72

âçàÃÕ¹ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒ ã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀÏ


ºÃÔÉÑ· âÍàÍá«´·Õ ¨íÒ¡Ñ´ ¸ØáԨ¼ÅÔµàÊ×éͼŒÒÊíÒàÃç¨ÃÙ» ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œà¢ŒÒ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧ¡ÅØ‹Á¸ØáԨ¼ÅÔµ àÊ×éͼŒÒÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÀÒÂ㵌ª×èÍ “·Í§ä·Â¡Ã؍»” ¹íÒ¡ÒúÃÔËÒçҹ â´Â ¹ÒÂà´ª ¾Ñ²¹àÈÃÉ°¾§É «Ö觻ÃСͺ仴ŒÇºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í䴌ᡋ 1. ºÃÔÉÑ· ·Í§ä·Â¡ÒÃ·Í ¨íÒ¡Ñ´ (¡Ãا෾Ï) 2. ºÃÔÉÑ· ÇÕàÍàÍÊ ¡ÒÏàÁŒ¹· (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ 3. ºÃÔÉÑ· ䷷ѹ Ê»ÍϵáÇÏ ¨íÒ¡Ñ´ 4. ºÃÔÉÑ· âÍàÍá«´·Õ ¨íÒ¡Ñ´ 5. MEGA LAO CO., LTD. 6. THONG THAI TEXTILE (MYANMAR) CO., LTD. ¡ÅØ‹Á¸ØáԨâç·Í áÅÐ âçŒÍÁ¼ŒÒ 7. ºÃÔÉÑ· ·Í§ä·Â¡ÒÃ·Í ¨íÒ¡Ñ´ (Í.ÊÒÁ¾ÃÒ¹) 8. ºÃÔÉÑ· ÇÔªÑè¹à·ç¡« ¨íÒ¡Ñ´ นายเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ผู้จัดการใหญ่

ºÃÔÉÑ· âÍàÍá«´·Õ ¨íÒ¡Ñ´ 199 ËÁÙ‹ 6 µ.·‹Ò´Ô¹´íÒ Í.ªÑºҴÒÅ ¨.žºØÃÕ 15130 â·ÃÈѾ· : 0 3678 9050-4 á¿¡« : 0 3678 9050-4 µ‹Í 3

ºÃÔÉÑ· ·Í§ä·Â¡ÒÃ·Í ¨íÒ¡Ñ´ (Êíҹѡ§Ò¹¡Ãا෾Ï) 21 «.ྪÃà¡ÉÁ 81 ¶.ÁÒà¨ÃÔÞ á¢Ç§Ë¹Í§á¢Á ࢵ˹ͧá¢Á ¡ÃØ§à·¾Ï 10160 â·ÃÈѾ· : 02 431 0050 á¿¡« : 02 420 9000 www.thongthaitextile.com E-mail : sales@tttinter.com


ÁØ‹§ÁÑè¹ ¾Ñ²¹ÒÊѧ¤Á áÅÐÊÔèÕ§áÇ´ÅŒÍÁ


ºÃÔÉÑ· ¾Ñ²¹Ò¾Åѧ§Ò¹¸ÃÃÁªÒµÔ ¨íÒ¡Ñ´ (Natural Energy Development Co., Ltd.-NED) à¾×è;Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´·ÕèÂÑè§Â×¹ T 036-418-400, F 036-418-401 : www.ned.co.th


18


LOPBURI 19


20


LOPBURI 21


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

¹ÁÑ Ê ¡ÒþÃЧÒÁ ³ ÇÑ´ÊÔÃԨѹ·Ã¹ÔÁÔµÃÇÃÇÔËÒÃ

(Wat Sirichantrara Nimit Worawiharn) วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือ วัดเขาพระงาม ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเชิงเขาพระงาม ตำาบลพระ งาม อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน ไปประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ตั้งของวัดมีเนื้อที่ 99 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จรดที่ดินของกองคลังแสง 2 กรมสรรพาวุธทหารบก ทิศใต้ จรดที่ดินของราษ®ร ทิศตะวันออก จรดที่ดิน ศูนย์การทหารป„นใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โคกกะเทียม ตำาบลเขาพระงาม ทิศตะวันตก จรดที่ดินของกรมสรรพาวุธกลางที่ 2 กรม สรรพาวุธทหารบก 22


»รÐÇÑติ¤ÇาÁ໚นÁา¢Í§ÇÑ´

วัดเขาพระงามนี้ เดิมเป็นวัดร้างมานานจนสืบไม่ทราบ ประวัติ มีอุโบสถปรักหักพังและพระพุทธรูปเป็นที่สังเกต ครั้น มาถึงเดือน 7 ข้างแรม ปี พ.ศ. 2455 หลังจาก·‹าน਌า¤Ø³¾รÐ ÍغาÅդسٻÁา¨ารย (¨Ñน·ร สิริ¨นÚâ·) ได้สมโภชพระประธาน ที่ศาลาการเปรียญที่วัดบรมนิวาสแล้ว ได้ออกไปรุกขมูล 3 รูป คือ ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ เมื่อครั้งดำารงสมณศักดิ์เป็น พระราชกวี พระครูปลัดอ่ำา ภทÚราวุโธ และพระฐิตวีโร (ทา) โดยได้ธุงค์ไปพักที่ถ้ำาเขาพระงาม แลเห็นเป็นสถานที่สำาราญดี พระครูปลัดจึงได้ปรึกษากับท่านเจ้าคุณขอลาการงานออกไป พักเพื่อหาที่วิเวกส่วนตัว ได้รับอนุญาตตามประสงค์ เดือน 8 ทุติยมาส ได้ให้พระทาคอยอยู่ที่ถ้ำา พระครูปลัดกลับเข้าไป กรุงเทพมหานครเพื่อส่งท่านเจ้าคุณ ครั้นถึงเดือน 8 ขึ้น 13 ค่ำา ได้พาพระสังกิจโจ ลำาเจียก ผู้เป็นอันเตวาสิก ออกมาจำาพรรษา อยู่ที่เขาพระงาม รวมเป็น 3 รูปด้วยกัน การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2455 มาจนถึงเดือน 9 มีพระยาสมบัตยาบาล (ทรัพย์) ได้มาปฏิสังขรณ์ถ้ำาถวาย คือก่อ½า ผนังด้วยศิลาถือปูนซิเมนต์ มีประตู 1 หน้าต่าง 4 ลาดพืน้ ด้วยซิเมน ต์และปฏิสังขรณ์พระไสยาสน์ในถ้ำาด้วย สิ้นเงิน 6,300 บาทเศษ และได้ จ ารึ ก บนประตู ห น้ า ถ้ำ า ตามนามของท่ า นพระครู ป ลั ด ว่า “ถ้ำาภัทราวุโธ ร.ศ. ñóñ” LOPBURI 23


ÇÑ´สิริ¨Ñน·รนิÁิตรÇรÇิËารãน»˜¨¨ØºÑน

ปัจจุบันวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารเป็นวัดสำาคัญวัดหนึ่งของลพบุรี เพราะเป็นวัดที่เก่าแก่มาก มีหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ ปรากฏภายในบริเวณวัดมากมาย อาทิ พระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐาน อยูภ่ ายในถ้าำ พญามังกร (ถ้าำ ภัทราวุโธ) ซึง่ สร้างด้วยศิลาแลงแบบโบราณซากฐาน พระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขาและซากกำาแพงเก่าที่ปรากฏบริเวณเชิงเขา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ในราวปี พ.ศ. 1100 ทีเดียว จุดเด่นของวัดคือ ¾รоط¸»¯ิÀา¤ÁѸยÁ¾Ø·¸¡าÅ พระพุทธรูป ขนาดใหญ่สีขาวทั้งองค์ หน้าตัก 11 วา 1 ศอก สูง 18 วา สร้างด้วยประณีต บรรจงสง่างามน่าเลื่อมใสประดิษฐานบริเวณเชิงเขาซึ่งโอบล้อมด้วย ผืนป่าเขียวขจีองค์พระจึงโดดเด่นและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ก่อนเข้าไปสู่บริเวณวัด โดยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัด สามารถเดิน ขึ้นบันไดสู่ยอดเขาเพื่อนมัสการพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาลได้ อีกทั้ง วัดแห่งนี้ยังมีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย จึงเหมาะ อย่างยิ่งต่อการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน สามารถสร้างจิตใจให้มีความสงบ สุขประชาชนจากทัว่ ทุกสารทิศจึงนิยมเดินทางเข้ามาทีว่ ดั ตลอดเวลา 24


ÊÒüٌNjÒÃÒª¡ÒÃ

¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ Å¾ºØ ÃÕ à »š ¹ ¨Ñ § ËÇÑ ´ ·Õè µÑé § ÍÂÙ‹ ã ¹·í Ò àÅ·Õè ´Õ á ÅÐÁÕ á Á‹ ¹éí Ò »†ÒÊÑ¡äËż‹Ò¹ «Öè§ã¹Í´ÕµáÁ‹¹éíÒ»†ÒÊÑ¡¶×Í໚¹àÊŒ¹·Ò§¡Òà ¤Á¹Ò¤Á·Õè´Õ·ÕèÊØ´áÅйíÒ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧÁÒÊÙ‹àÁ×ͧ žºØÃÕ »ÃСͺ¡ÑºÁÕà¢Ò·Ñº¤ÇÒ·ÕèÁÕáËàËÅ硨íҹǹÁÒ¡ ¨Ö § ໚ ¹ ¨Ø ´ ·Õè ·í Ò ãËŒ Å ¾ºØ ÃÕ ã ¹ª‹ Ç §¡‹ Í ¹»ÃÐÇÑ µÔ È ÒʵÏ ÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧÍ‹ҧÁÒ¡ Ê‹§ÁÒ¶Ö§Âؤ¢Í§ÊÁà´ç¨ ¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª·Õè·Ã§µÑé§àÁ×ͧžºØÃÕãˌ໚¹àÁ×ͧ ËÅǧáË‹§·ÕèÊͧã¹ÊÁÑ¡ÃاÈÃÕÍÂظÂÒ໚¹ÃÒª¸Ò¹Õ µ‹ÍÁÒ ã¹Âؤ ·Õ è ¨ÍÁ¾Å ». ¾Ôº ÙÅʧ¤ÃÒÁ à»ç¹ ¼Ùé¹ íÒ»ÃÐà·È ·‹Ò¹¡çä´ŒÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧãˌᡋàÁ×ͧžºØÃÕ ËÅÒ»ÃСÒà ઋ¹ ÇÒ§¼Ñ§àÁ×ͧžºØÃÕµÒÁẺÂØâû ÊÌҧàÁ×ͧžºØÃÕãˌ໚¹àÁ×ͧ·ËÒà áÅÐÊÌҧ¹Ô¤ÁÊÌҧ µ¹àͧ ໚¹µŒ¹ ¨Ò¡»˜¨¨Ñ¢ŒÒ§µŒ¹¹Õéàͧ·íÒãËŒªÒÇžºØÃÕ ÁÕ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁãÔ ¨ã¹á¼‹¹´Ô¹¶Ô¹è à¡Ô´ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÁѤÃÊÁÒ¹ ÊÒÁѤ¤Õ¡Ñ¹Í‹ҧàËç¹ä´ŒªÑ´ àÁ×è Í ¼Áä´Œ ÃÑ º µí Ò á˹‹ § ¼ÙŒ Ç‹ Ò ÃÒª¡ÒÃ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ¼Áä´Œ µ‹ Í ÂÍ´¨Ø ´ à´‹ ¹ ´Ñ § ¡Å‹ Ò ÇãËŒ à ¢Œ Á á¢ç § ÂÔè § ¢Öé ¹ ´ŒÇ¡ÒÃÃÔàÃÔèÁ “¹âºÒžºØÃÕàÁ×ͧÊÐÍÒ´Í‹ҧÂÑè§Â×¹” «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÇÔÊÑ·Ñȹ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ·Õè໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ â´Â¢Ñ º à¤Å×è Í ¹¾Ñ ² ¹Ò·Ò§·Ñé § ¡ÒÂÀÒ¾áÅÐ¨Ô µã¨¢Í§ ªÒǨѧËÇѴžºØÃÕà¾×èÍãËŒÁդسÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Ö鹹͡à˹×Í ¨Ò¡àÃ×èͧ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÂÀÒ¾áÅШԵã¨áÅŒÇ Å¾ºØÃÕÂѧÁÕáËÅ‹§¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´¶Ö§ÊͧáË‹§ ¹Ñ蹤×ÍÁÕ â«Å‹ÒÏ¿ÒÏÁ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹àÍàªÕ ÊÒÁÒö¼ÅÔµ¡ÃÐáÊ ä¿¿‡ Ò ãËŒ ª ÒÇžºØ ÃÕ ä ´Œ ã ªŒ à ¾Õ Â §¾Í·Ñè Ç ·Ñé § ¨Ñ § ËÇÑ ´ áÅÐÁÕâç§Ò¹¼ÅÔµàÍ·Ò¹ÍŨҡÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ·Õãè ËÞ‹·ÕèÊØ´ ã¹»ÃÐà·Èä·Â àÁ×ͧàÃҨ֧໚¹àÁ×ͧ·ÕèÁÕ¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´ ¨Ôµã¨ÊÐÍÒ´ áÅСÒÂÀÒ¾ÊÐÍÒ´ ·ŒÒ¹ռé Á¢Í¢Íº¤Ø³¹ÔµÂÊÒà SBL ·Õàè Ë繤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ ¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅÐä´ŒªÇ‹ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËŒÊÒ¸Òóª¹ ÃѺ·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁ¡ŒÒÇ˹ŒÒ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´Í‹ҧÃͺ´ŒÒ¹ áÅÐ ¢Í¢Íº¤Ø³Ë¹‹Ç§ҹÃÒª¡Òà ͧ¤¡ÃàÍ¡ª¹ áÅкÃÔÉÑ· ˌҧÌҹµ‹Ò§æ ·Õ誋ÇÂʹѺʹع¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¤ÃÑ駹Õé ãËŒÊíÒàÃç¨ÅØŋǧ´ŒÇ´Õ

( ¹Ò¸¹Ò¤Á ¨§¨ÔÃÐ ) ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ

LOPBURI 25


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´

¹Ò¸¹Ò¤Á ¨§¨Ô à Р¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ áÁŒ·Ò‹ ¹¼ÙÇŒ Ò‹ Ï ¸¹Ò¤Á ¨§¨ÔÃÐ ¨Ð´íÒçµíÒá˹‹§ ¼ÙÇŒ Ò‹ ÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ä´ŒäÁ‹¹Ò¹¹Ñ¡ ᵋ·‹Ò¹¡çÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â¡Ñº¾×é¹·Õè໚¹Í‹ҧ´Õ à¹×èͧ¨Ò¡à¤Â ´íÒçµíÒá˹‹§Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕÁÒ¡‹Í¹ ´ŒÇÂà˵عÕéàͧ¨Ö§·íÒãËŒ ¡ÒþѲ¹Ò¨Ñ§ËÇѴ໚¹ä»Í‹ҧÃÇ´àÃçÇáÅе‹Íà¹×èͧ ´Ñ§¹Õé

¹ÔµÂÊÒà SBL ä´ŒÃºÑ à¡ÕÂõԨҡ·‹Ò¹ãËŒÊÁÑ ÀÒɳã¹ËÅÒ¡ËÅÒ»ÃÐà´ç¹

žºØÃÕàÁ×ͧÊÐÍÒ´...·Ñ駨Եã¨áÅСÒÂÀÒ¾

¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕàͧ¡çÁÕ Ê¶Ò¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè໚¹ UNSEEN ÍÕ¡ÁÒ¡·ÕèàÃÒ ¾ÂÒÂÒÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹ ઋ¹ Èٹ·ËÒû„¹ãËÞ‹·Õè à¢Ò¹éíÒ⨹ ¨ÐÁÕµÖ¡ªÒⵌ·Õè ໚¹Ê¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁẺ ½ÃÑè§àÈÊ·Õè¨ÍÁ¾Å ». ÊÌҧäÇŒà¾×èͺÑÞªÒ¡ÒÃú ã¹¹Ñ鹨ÐÁÕˌͧ㵌´Ô¹áÅÐÁÕ ¨Ø´ªÁÇÔÇàÁ×ͧžºØÃÕä´Œ ·ÕèÇÑ´¾ÃÐÈÃÕÃѵ¹ÁËÒ¸ÒµØ ¡ç¨ÐÁÕµŒ¹ÅÕÅÒÇ´ÕÍÒÂØ໚¹ ÃŒÍÂæ »‚·ÕèÊǧÒÁáÅÐ ËÒªÁä´ŒÂÒ¡

26

àÁ×è;ٴ¶Ö§¨Ø´à´‹¹¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¼Áàª×èÍÇ‹ÒËÅÒÂæ ·‹Ò¹µŒÍ§¹Ö¡¶Ö§ ÈÒžÃСÒÌ ¾ÃлÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹ ¾ÃйÒÃÒ³ áÅзÕè Êí Ò ¤Ñ Þ ¤× Í ÅÔ § «Öè § µÒÁ¨ÃÔ § áÅŒ Ç ÅÔ § ÁÒ¡‹ Í ¹Á¹Ø É Â áÅдŒÇ¤ÇÒÁ·Õè໚¹àÁ×ͧ·ÕèàµçÁä»´ŒÇÂÅÔ§¨Ö§ä´Œª×èÍÇ‹ÒžºØÃÕ àÃÒ¨Ö§µŒÍ§ ÁÕ ÇÔ ¸Õ º ÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃãËŒ ¤ ¹ÊÒÁÒöÍÂÙ‹ Ë Ç Á¡Ñ º ÅÔ § ä´Œ Í Â‹ Ò §ÁÕ ¤ ÇÒÁÊØ ¢ ÁѹÍÒ¨¨Ð໚¹ÇԡĵᵋàÃÒ¡çÊÒÁÒöÊÌҧãˌ໚¹âÍ¡ÒÊä´Œ â´Â·íÒãËŒÅÔ§ ໚¹ÊÔ觴֧´Ù´¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇãËŒÁÒ´ÙÅÔ§·Ñé§ã¹¡ÅÒ§ÇѹáÅСÅÒ§¤×¹ ໚¹¡Òà à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§ã¹¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇãËŒÁÒ¡¢Öé¹ á·¹·Õè¨ÐãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ ÁÒáŌǡÅÑºä» ¡çãËŒÁÒ¤ŒÒ§¤×¹ÁÒ㪌¨‹ÒÂÁÒ¡¢Öé¹ ¡ç෋ҡѺ໚¹¡ÒáÃе،¹ àÈÃÉ°¡Ô¨ãËŒ´Õ¢Öé¹ä´Œ áÅÐ㹨ѧËÇѴžºØÃÕàͧ¡çÁÕʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Õè໚¹ UNSEEN ÍÕ¡ÁÒ¡ ·ÕèàÃÒ¾ÂÒÂÒÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹ ઋ¹Èٹ·ËÒû„¹ãËÞ‹·Õèà¢Ò¹éíÒ⨹ ¨ÐÁÕµÖ¡ªÒⵌ ·Õè໚¹Ê¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁẺ½ÃÑè§àÈÊ·Õè¨ÍÁ¾Å ». ÊÌҧäÇŒà¾×èͺÑÞªÒ¡ÒÃú ã¹¹Ñ¹é ¨ÐÁÕËÍŒ §ãµŒ´¹Ô áÅÐÁÕ¨´Ø ªÁÇÔÇàÁ×ͧžºØÃäÕ ´Œ ·ÕÇè ´Ñ ¾ÃÐÈÃÕÃµÑ ¹ÁËÒ¸ÒµØ ¡ç¨ÐÁÕµŒ¹ÅÕÅÒÇ´ÕÍÒÂØ໚¹ÃŒÍÂæ »‚·ÕèÊǧÒÁáÅÐËÒªÁä´ŒÂÒ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé àÃÒ¡çÁÕ§Ò¹à·È¡ÒÅ·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊíÒ¤ÑޢͧžºØÃÕ¡ç¤×Í §Ò¹á¼‹¹´Ô¹ÊÁà´ç¨ ¾ÃйÒÃÒ³ ¨Ñ´¢Öé¹ã¹ª‹Ç§à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸¢Í§·Ø¡»‚ ·Ò§¨Ñ§ËÇÑ´àÃÒ ¨ÐÁÕ¡ÒÃᵋ§ªØ´ä·Â¡Ñ¹·Ñé§àÁ×ͧ ªÒÇžºØàÃÒ¶×ÍÇ‹Ò¡ÒÃᵋ§ªØ´ä·Â໚¹àÃ×èͧ ·Õè á µ‹ § ¡Ñ ¹ ä´Œ ä Á‹ ¢Ñ ´ à¢Ô ¹ ¹Õè ¶× Í à»š ¹ ¨Ø ´ á¢ç § ¢Í§Å¾ºØ ÃÕ ÍÕ ¡ Í‹ Ò §Ë¹Öè § §Ò¹


LOPBURI 27


¨Ø´à´‹¹¢Í§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ä´Œá¡‹ ÈÒžÃСÒÌ ¾ÃлÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹ ¾ÃйÒÃÒ³ áÅзÕè ÊíÒ¤ÑÞ¤×ÍÅÔ§...àÃÒ ¨Ö§µŒÍ§ÁÕÇÔ¸ÕºÃÔËÒà ¨Ñ´¡ÒÃãËŒ¤¹ÊÒÁÒö ÍÂًËÇÁ¡ÑºÅԧ䴌 Í‹ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

28

àÃҨШѴ·Ñ§é ËÁ´ 9 Çѹ »‚·áÕè ÅŒÇàÃÒ㪌ªÍ×è ¡Ô¨¡ÃÃÁ “ªÁ ªÔÁ ªçÍ» áªÐ ᪷ áªÃ àªç¤ÍÔ¹” â´ÂàÃÒÁÕ Wifi ¿ÃÕãËŒàÅ‹¹ 㹧ҹÁÕྨãËŒáªÃ ÃÇÁ 9 Çѹ àÃÒÁÕà§Ô¹ËÁعàÇÕ¹ 230 Ōҹ ¹Õè¶×Í໚¹¨Ø´´Ö§´Ù´¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍÕ¡¡Ô¨¡ÃÃÁ˹Öè§ à»š¹µŒ¹ à¾Õ§ᵋµÍ¹¹Õàé ÃÒÂѧµÔ´àÃ×Íè §¹Ñ¡Å§·Ø¹·Õ¡è Òí Åѧ ËҡѹÍÂÙ‹ ãËŒÁÒŧ·Ø¹àÃ×Íè §âçáÃÁ·Õ¾è ¡Ñ ÂѧÁչ͌ Âà¡Ô¹ä» àÃÒ¨Ö§¾ÂÒÂÒÁËҹѡŧ·Ø¹ÁÒŧ·Ø¹ã¹Ê‹Ç¹¹ÕéÍÂÙ‹ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹é àÃÒ¡çÁ¡Õ ÒÃó礏àÃ×Íè §¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ÁÕ¹âºÒžºØÃÕàÁ×ͧÊÐÍÒ´ ÊÐÍÒ´·Ñé§ 2 ʋǹ ¤× Í ÊÐÍÒ´ã¹´Œ Ò ¹¨Ô µã¨¡Ñ º ÊÐÍÒ´·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ´ŒÒ¹¨Ôµã¨¤×ÍËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅËŒÒ «Ö觼ÁàÃÔèÁàÃ×èͧ¹ÕéµÑé§áµ‹ ÁÒÍÂÙ‹ ·Õè ¹Õè ã ËÁ‹ æ à¾×è ÍãËŒ ¤ ¹ÁÕ ¤ ÇÒÁÃÑ ¡ ÊÒÁÑ ¤ ¤Õ ¡Ñ ¹ ¡ÒÃÃÑ ¡ ÉÒÈÕ Å ËŒ Ò ¡ç à ËÁ× Í ¹¡ÒõÑé § µŒ ¹ ÍÂÙ‹ ã ¹¡Ãͺ ¢Í§¤ÇÒÁ´Õ à¾×èÍÃÇÁ¨Ôµã¨ãËŒÁÕʵÔÍÂÙ‹µÅÍ´àÇÅÒ áÅдŒÇ¤ÇÒÁ·Õ螺ØÃÕÍÂً㹡ÅÒ§»ÃÐà·Èä·Â¨Ö§ ·íÒãËŒÁÕáʧÍҷԵ´ÕÁÕ¤ÇÒÁࢌÁ¢Í§áʧáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ ÂÒǹҹ¢Í§áʧÁÒ¡·ÕèÊØ´ ´ŒÇÂà˵عÕé·Õè¹Õè¨Ö§ÁÕâ«Å‹ÒÏ ¿ÒÏ Á ·Õè ¹í Ò ¾ÅÑ § áʧÍÒ·Ô µ  Á Ò㪌 ¼ ÅÔ µ ¾ÅÑ § §Ò¹ ÊÐÍÒ´ »˜¨¨ØºÑ¹¨Ñ§ËÇÑ´àÃÒàͧäÁ‹¨íÒ໚¹µŒÍ§ãªŒä¿ ¨Ò¡âç俿‡ÒÍ×è¹à¾ÃÒÐᤋ¨Ò¡â«Å‹ÒÏ¿ÒÏÁ¡çà¾Õ§ ¾ÍáÅŒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ鹡çÁÕâç§Ò¹¼ÅÔµàÍ·Ò¹ÍŨҡ ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·È àÁ×ͧàÃҨ֧໚¹ àÁ×ͧ·ÕèÁÕ¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´ ¨Ôµã¨ÊÐÍÒ´ ¡ÒÂÀÒ¾ ÊÐÍÒ´

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ à»š ¹ ¨Ñ § ËÇÑ ´ã¹à¢µ¾×é ¹ ·Õè À Ò¤ ¡ÅÒ§µÍ¹º¹ µÑé § ÍÂÙ‹ º ¹½˜› § «Œ Ò Â¢Í§áÁ‹ ¹éí Ò Å¾ºØ ÃÕ ÁÕà¹×éÍ·Õè»ÃÐÁÒ³ 6,199.753 µÃ.¡Á. ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 3,874,846 äË ÁÕ¾×é¹·Õè໚¹ÅíҴѺ·Õè 37 ¢Í§»ÃÐà·È â´Âẋ§à¢µ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 11 ÍíÒàÀÍ 122 µíҺŠ1,129 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 1 ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹ¨Ñ§ËÇÑ´ 18 à·ÈºÒÅ (3 à·ÈºÒÅàÁ×ͧ 15 à·ÈºÒŵíÒºÅ) 104 ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠÁÕ»ÃЪҡà 757,970 ¤¹ ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕã¹»‚ 2555 ¾ºÇ‹Ò »ÃЪҡÃÁÕÃÒÂä´Œà©ÅÕ赋ÍËÑÇ 112,119 ºÒ· µ‹Í¤¹µ‹Í»‚໚¹ÅíҴѺ·Õè 30 ¢Í§»ÃÐà·È â´Â·Ñé§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕ¼ÅÔµÀѳ±ÁÇÅÃÇÁ 86,602 ŌҹºÒ· µÒÁ ¢ŒÍÁÙÅ GPP »‚ ¾.È. 2555 ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ¢Ö鹡ѺÀÒ¤à¡ÉµÃ¡ÃÃÁáÅÐÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ â´ÂÁÕÊѴʋǹÌÍÂÅÐ 19 áÅÐÃŒÍÂÅÐ 33 ¢Í§ÁÙŤ‹Ò GPP ÃÇÁ·Ñ駨ѧËÇÑ´ µÒÁÅíҴѺ ´ŒÒ¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÍÂÙ‹ã¹à¢µÊ‹§ àÊÃÔÁ¡ÒÃŧ·Ø¹à¢µ 3 µÑé§áµ‹»‚ ¾.È. 2514 ¶Ö§ ¾.È. 2555 ÁÕâç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¨íҹǹ 738 âç§Ò¹ à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÇÁ 102,989 ŌҹºÒ· áÅСÒèŒÒ§ áç§Ò¹ÃÇÁ 93,221 ¤¹ âç§Ò¹Ê‹Ç¹ãËދ໚¹ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´


´Œ Ò ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ÁÕ ¾×é ¹ ·Õè ·Ñ§é ËÁ´»ÃÐÁÒ³ 3,874,846 äË »ÃЪҪ¹Ê‹Ç¹ ãËÞ‹¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ¨Ö§»ÃСͺÍÒªÕ¾´ŒÒ¹ ¡ÒáÊÔ¡ÃÃÁ໚¹ËÅÑ¡ áÅÐÁÕ¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ 2,764,719.50 äË ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 71.35 ¢Í§ ¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ ÁÙŤ‹Ò¡ÒüÅÔµ 23,565.5045 ŌҹºÒ· â´Âã¹»‚ ¾.È. 2556 ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÁÕ¡ÒÃà¾ÒлÅÙ¡¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨ÊíÒ¤ÑÞ ä´Œá¡‹ »ÅÙ¡ ¢ŒÒÇ 872,129 äË ÍŒÍÂâç§Ò¹ 805,176 äË ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ 290,860 äË ¢ŒÒÇâ¾´ àÅÕé§ÊѵǏ 250,463 äË ´ŒÒ¹»ÈØÊѵǏ ÁÕÁÙŤ‹Ò¡ÒüÅÔµ 26,248 ŌҹºÒ· ÊѵǏàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ä¡‹à¹×éÍ à»š´ à¹×éÍ Êءà ⤹Á ´ŒÒ¹¡ÒûÃÐÁ§¨Ò¡¡Ò÷Õè ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÁÕ áÕ Á‹¹Òéí ÊÒÂÊíÒ¤ÑÞäËż‹Ò¹ 䴌ᡋ áÁ‹¹Òéí »†ÒÊÑ¡ áÁ‹¹Òéí žºØÃÕ áÁ‹¹Òéí ºÒ§¢ÒÁ áÅÐ ÂѧÁÕáËÅ‹§¹éÒí ¢¹Ò´ãËÞ‹¤Í× à¢×Íè ¹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ·íÒãËŒÁ¡Õ Ò÷íÒ¡ÒûÃÐÁ§¡ÃШÒÂä»·ÑÇè ¨Ñ§ËÇÑ´ ÁÕ¾×é¹·Õè·íÒ¡ÒûÃÐÁ§ ¨íҹǹ 29,482.31 äË ÁÙŤ‹Ò¡ÒüÅÔµ 337.5334 ŌҹºÒ· ´ŒÒ¹¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè Ç ã¹»‚ 2555 ÁÕ¹¡Ñ ·‹Í§à·ÕÂè Ç ¨íҹǹ 2,787,525 ¤¹ ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Ç ÁÕÁÙŤ‹Ò 3,760.98 ŌҹºÒ· áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ÊíÒ¤ÑÞ㹨ѧËÇѴžºØÃÕ ä´Œá¡‹ 1. áËÅ‹ § ·‹ Í §à·Õè  ǻÃÐàÀ·¸ÃÃÁªÒµÔ 䴌ᡋ ¹éíÒµ¡Çѧ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ ¹éíÒµ¡ÊǹÁÐà´×èÍ Í‹Ò§à¡çº¹éíҫѺàËÅç¡ à¢µÃÑ¡ÉҾѹ¸ØÊѵǏ»†Ò«Ñº Åѧ¡Ò áÅз؋§·Ò¹µÐÇѹÏÅÏ

2. áËÅ‹§·‹Í§à·ÕÂè Ç»ÃÐàÀ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÏ âºÃÒ³ÇÑ µ ¶Ø Ê ¶Ò¹ áÅÐÈÒÊ¹Ò ä´Œ á ¡‹ ÇÑ´¾ÃÐÈÃÕÃµÑ ¹ÁËÒ¸ÒµØ ¾ÃлÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ ÈÒžÃСÒÌ ºŒÒ¹ËÅǧÃѺÃÒª·Ùµ(ºŒÒ¹ÇÔªÒ à¹·Ã) áÅоÃйÒÃÒ³ÃÒª¹ÔàÇȹ ÏÅÏ 3. áËÅ‹§·‹Í§à·ÕÂè Ç»ÃÐàÀ·ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ áÅСԨ¡ÃÃÁ ໚¹·ÃѾÂҡáÒà ·‹Í§à·ÕÂè ÇÍÕ¡ÃٻẺ˹֧è ã¹ÅѡɳТͧ¾Ô¸Õ §Ò¹»ÃÐà¾³Õ áÅФÇÒÁ໚ ¹ ÍÂÙ‹ ¢ ͧ »ÃЪҪ¹ ä´Œ á ¡‹ §Ò¹á¼‹ ¹ ´Ô ¹ ÊÁà´ç ¨ ¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª »ÃÐླժѡ¾ÃÐÈÃÕ ÍÒÃԏ ÇÑ´äŏ »ÃÐླաíÒ¿‡Ò (ä·Â¾Ç¹) ÏÅÏ ÇÔ¶ªÕ ÇÕ µÔ (ઋ¹ ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ªÒÇà¢ÒÊÀÒ¾ªÕÇµÔ ·Õàè »š¹ª¹º·) ÈٹDz Ñ ¹¸ÃÃÁ ÊÔ¹¤ŒÒ¾×¹é àÁ×ͧ äË / Êǹ ¾× ª ¼Ñ ¡ ¼ÅäÁŒ á ÅÐàËÁ× Í §áË ¡ÅØÁ‹ ªÒµÔ¾¹Ñ ¸Ø (ä·ÂÃÒÁÑÞ ä·Â¾Ç¹ áÅÐ ä·ÂàºÔé§) ÏÅÏ â´Âʶҹ·Õè·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǹÔÂÁä»ÁÒ¡ 3 Íѹ´Ñºáá 䴌ᡋà¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ¾ÃлÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ ÈÒžÃСÒÌ áÅÐ ¾ÃйÒÃÒ³ÃÒª¹ÔàÇȹ ໚¹µŒ¹

ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´

1. ÇÔÊÑ·Ñȹ (Vision) “ ° Ò ¹ ¡ Ò Ã ¼ ÅÔ µ Í Ò Ë Ò Ã » Å Í ´ ÀÑ Â ·‹Í§à·ÕèÂÇà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ÁØ‹§ ÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹”

ʶҹ·Õè·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ¹ÔÂÁä»ÁÒ¡ 3 Íѹ´Ñºáá 䴌ᡋà¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ¾ÃлÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ ÈÒžÃСÒÌ áÅÐ ¾ÃйÒÃÒ³ÃÒª¹ÔàÇȹ 2. ¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Mission) àÁ× Í §áË‹ § ¡ÒüÅÔ µ ÍÒËÒûÅÍ´ÀÑ Â µÅʹˋǧ⫋ÍØ»·Ò¹ ͹ØÃѡɏáÅÐÊ׺ÊÒ¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¾ÃŒ Í ÁàÊÃÔ Á ÊÃŒ Ò §ÈÑ ¡ ÂÀÒ¾¤¹ ¤Ãͺ¤ÃÑ Ç ªØÁª¹áÅÐÊѧ¤Á ¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè ÇÍ‹ҧÂѧè Â×¹áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔµÊÁÑÂãËÁ‹ ºÃÔËÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ·ҧªÕÇÀÒ¾áÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔµªØÁª¹·ÕèÂÑè§Â×¹ ÇҧἹáÅÐàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃѺ¼Å¡Ãзº ¨Ò¡¡ÃÐáÊâÅ¡·Õèà»ÅÕè¹á»Å§Í‹ҧÃÇ´àÃçÇ ¡ÒúÃÔËÒáԨ¡ÒúŒÒ¹àÁ×ͧ·Õè´Õ áÅÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÕŸÃÃÁÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÁÕ ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹ 3. ໇һÃÐʧ¤ (Goal) LOPBURI 29


»ÃЪҪ¹ã¹¨Ñ § ËÇÑ ´ ÁÕ ¤ ÇÒÁÁÑè ¹ ¤§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô ¨ áÅÐ ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ´Õ¢Öé¹ »ÃЪҡÃÁդسÀÒ¾ ÊÁÒ¹©Ñ¹·àÍ×éÍÍÒ·Ã ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǤسÀÒ¾·ÕèࢌÒÁÒ·‹Í§à·ÕèÂÇ໚¹»ÃШíÒ ¡ÒÃ㪌·ÃѾÂÒ¡ÃáÅФسÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍÂÙ‹ã¹à¡³± Áҵðҹ »ÃЪҪ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁࢌÒã¨áÅÐÁÕ¡ÒûÃѺµÑÇãËŒ·¹Ñ µ‹Í ¡ÃÐáÊ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§âÅ¡ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ 4. »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 1 ¡ÒÃÊÌҧÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ¡ÒþѲ¹Ò ÍÒËÒûÅÍ´ÀÑ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 2 ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾´ŒÒ¹¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ áÅмÅÔµÀѳ± »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 3 ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕà¢ŒÒ ÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 4 ¡ÒÃÊÌҧÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒà¾×èÍ ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ»ÃЪҪ¹

Positioning ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »‚ 2557 - 2558

àÃÒä´Œ¡íÒ˹´ Positioning ËÃ×͵íÒá˹‹§¡ÒþѲ¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕäÇŒ 2 ´ŒÒ¹ ´Ñ§¹Õé Positioning Íѹ´Ñº·Õè 1 ´ŒÒ¹à¡ÉµÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØ ÃÕ à »š ¹ ໚ ¹ °Ò¹¡ÒüÅÔ µ áÅÐá»ÃÃÙ » ÊÔ ¹ à¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑ Â áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁËÅÑ ¡ ·Õè Ê ÃŒ Ò §ÁÙ Å ¤‹ Ò à¾Ôè Á ãËŒ ¡Ñ º ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ¤×Í ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà ઋ¹ ÊË¿ÒÏÁ ືÒâ¡Ã «Õ¿Ù‡´Ê «Öè§ÁÕ ÁÙŤ‹Ò¡ÒüÅÔµáÅÐÊ‹§Í͡໚¹Íѹ´ÑºµŒ¹¢Í§»ÃÐà·È Positioning ÍÑ ¹ ´Ñ º ·Õè 2 ¤× Í ´Œ Ò ¹¡Ò÷‹ Í §à·Õè  ÇàªÔ § »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÏ à¹×Íè §¨Ò¡¨Ñ§ËÇѴžºØÃàÕ »š¹·Õµè §Ñé ¢Í§àÁ×ͧâºÃÒ³ÁÒ ËÅÒÂÂؤËÅÒÂÊÁÑ µÑ§é áµ‹Â¤Ø ºŒÒ¹àªÕ§µÍ¹»ÅÒ ÂؤËÔ¹ãËÁ‹áÅÐ Âؤ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ·íÒãËŒÁÕáËÅ‹§âºÃÒ³¤´ÕáÅÐâºÃҳʶҹ ·ÕÊè Òí ¤ÑÞ áÅÐÁÕ໚¹ÈÔÅ»ÐÍѹⴴഋ¹¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àª‹¹ ¾ÃÐ »ÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ ໚¹ÈÔŻТÍÁÊÌҧã¹Âؤ¢ÍÁàÃ×ͧÍíÒ¹Ò¨ ã¹ ¹ÒÁ¢Í§àÁ×ͧÅÐâÇŒ µÅÍ´¨¹¶Ö§ÊÁÑÂÍÂظÂҨѧËÇѴžºØÃÕà»ÃÕº 䴌NjÒ໚¹àÁ×ͧËÅǧáË‹§·Õè 2 ¢Í§ÍҳҨѡÃÍÂظÂÒ «Öè§ÁÕâºÃÒ³ ʶҹ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¤×Í ¾ÃйÒÃÒ³ÃÒª¹ÔàÇȹ(ËÃ×ÍÇѧ¹ÒÃÒ³) ¨Ö§ 30

·íÒãËŒ¨§Ñ ËÇѴžºØÃàÕ »š¹áËÅ‹§»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÏ·ÊÕè Òí ¤ÑÞÍÕ¡ áË‹§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ÍÕ¡·Ñ§é ¨Ñ§ËÇÑ´ÂѧÁÕ¡ÒèѴ§Ò¹á¼‹¹ ´Ô¹ÊÁà´ç¨¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª¢Öé¹à»š¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ â´Âä´ŒÁÕàÍ¡Åѡɳ·Õèâ´´à´‹¹¤×Í¡ÒÃᵋ§ä·ÂŒ͹Âؤ ·Ñé§àÁ×ͧ «Öè§à»š¹¨Ø´´Ö§´Ù´¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñ駪ÒÇä·ÂáÅÐ ªÒǵ‹Ò§»ÃÐà·È

¹âºÒÂÊíÒ¤ÑÞà¾×èÍ»ÃЪÒ໚¹ÊØ¢

1. ¹âºÒÂâ¤Ã§¡ÒÞºØÃÕàÁ×ͧÊÐÍÒ´Í‹ҧ ÂÑè§Â×¹ (Lopburi Green and Clean City) ¾.È. 2557 – 2559 ໚ ¹ ¹âºÒ¢ͧ¨Ñ § ËÇÑ ´ ·Õè µ ͺÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ ¼¹Ö¡¾Åѧ¢Í§·Ø¡ÀҤʋǹ㹨ѧËÇÑ´ à¾×è͢Ѻà¤Å×è͹ ¾Ñ²¹Ò·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ áÅШԵ㨪ÒǨѧËÇѴžºØÃÕãËŒÁÕ ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Öé¹ áÅÐ໚¹¡Òõͺʹͧ¹âºÒ ʋ§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂǨѧËÇÑ´à¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ÃͧÃѺ»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ »‚ 2558 ¨Ñ§ËÇÑ´¨Ö§ä´Œ¡íÒ˹´¡ÅØ‹Á໇ÒËÁÒÂ㹡ÒôíÒà¹Ô¹ ¡ÒÃ·Õ¨è §Ñ ËÇÑ´¡íÒ˹´ ¨íҹǹ 9 ¡ÅØÁ‹ »ÃСͺ´ŒÇ ʶҹ ·ÕÃè Òª¡ÒûÃШíҨѧËÇѴžºØÃÕ ·ÕÇè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀÍ Í§¤¡Ã »¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹ âçàÃÕ¹/ʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ âç¾ÂÒºÒÅáÅÐâç¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾»ÃШíÒ


µíҺŠÇÑ´ ʶҹºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóР(ʶҹբ¹Ê‹§ Ê¶Ò¹Õ Ã¶ä¿ Ë;ѡ âçáÃÁ) ¶¹¹ÊÒÂËÅÑ¡ – ¶¹¹ÊÒÂÃͧ áÅÐʶҹ·Õè ·‹ Í §à·Õè Â Ç ã¹Ê‹ Ç ¹à»‡ Ò ËÁÒÂâçàÃÕ Â ¹ áÅÐʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡íÒ˹´äÇŒ ¨íҹǹ 406 áË‹§ «Ö觨ѧËÇÑ´ä´Œ¨Ñ´¾Ô¸Õŧ¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í (MOU) â¤Ã§¡ÒÞºØÃàÕ Á×ͧÊÐÍÒ´Í‹ҧÂѧè Â×¹ àÁ×Íè Çѹ·Õè 30 ÁÔ¶¹Ø Ò¹ 2557 «Ö§è ¢³Ð¹ÕÍé ÂÙË ÐËÇ‹Ò§¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ ¢Í§¡ÅØ‹Á໇ÒËÁÒÂáÅлÃÐàÁÔ¹µ¹àͧà¾×èÍËÇÁ»ÃСǴ áÅÐÃѺÁͺâÅ‹¾ÃŒÍÁà¡ÕÂõԺѵÃã¹à´×͹µØÅÒ¤Á 2557 2. ¹âºÒ¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅÐᡌ䢻˜ÞËÒÂÒàʾµÔ´ ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ â´Â¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡Òþº¼ÙŒÇ‹ÒÏ Ë¹ŒÒàÊÒ¸§ à¾×èÍ໚¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧ¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅÐᡌ䢻˜ÞËÒãËŒ ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ÇÑÂàÊÕè§ã¹âçàÃÕ¹㹨ѧËÇѴžºØÃÕ «Öè§ã¹ »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2557 ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ ÃдѺÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ ¨íҹǹ 25 áË‹§ ÊíÒËÃѺâçàÃÕ¹ ÃдѺ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒáÅТÂÒÂâÍ¡ÒʨдíÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹ »‚§º»ÃÐÁÒ³µ‹Íä» 3. â¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ ¨Ñ§ËÇÑ´ÁÕ¹âºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ªÒǨѧËÇÑ´ žºØÃÕ»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁá¹Ç ÈÕÅ 5 â´Â¡íÒ˹´ãËŒâ¤Ã§¡Òà ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒËÁÙ‹ºŒÒ¹ ªØÁª¹ ʶҹÈÖ¡ÉÒ Ê¶Ò¹»ÃСͺ ¡Òõ‹ Ò §æ ͧ¤ ¡ ÷ҧÈÒʹÒË Ç Á¡Ñ ¹ ÊÃŒ Ò §ËÁÙ‹ ºŒ Ò ¹ ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ â´ÂãËŒËÅÑ¡àºÞ¨ÈÕÅ àºÞ¨¸ÃÃÁ

໚¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇµÔ »ÃСÒÈ¡‹ͧᡋËÁÙº‹ ÒŒ ¹ ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ ·Õè䴌ËÇÁ㨾Ѳ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ´ŒÇ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁá¹ÇÈÕÅ 5 ÊÌҧáç¨Ù§ã¨ãËŒËÁÙ‹ºŒÒ¹ ªØÁª¹ 䴌ËÇÁáçËÇÁ㨷íÒ¤ÇÒÁ´Õ¶ÇÒÂ໚¹¾Ø·¸ºÙªÒ ¸ÃÃÁºÙªÒ áÅÐÊѧ¦ºÙªÒ 㹰ҹоط¸ÈÒʹԡª¹·Õè´Õ áÅÐà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅСÒû¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡ÈÕÅ ¸ÃÃÁ·Ò§ÈÒÊ¹Ò à¾×è;Ѳ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ â´Âẋ§ ໇ÒËÁÒÂ໚¹ 2 ÃÐÂР䴌ᡋÃÐÂзÕè 1 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅ 5 ¹íÒËͧ 11 ÍíÒàÀÍ æ ÅÐ 1 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÇÁ 11 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ áÅÐÃÐÂзÕè 2 ¢ÂÒ¼ÅËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅ 5 ´Õà´‹¹ 124 µíÒºÅæ ÅÐ 1 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÇÁ 124 µíҺŠ·íÒãËŒ»ÃЪҪ¹ä´ŒÃѺ ¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Öé¹ ·Ñ駴ŒÒ¹Ã‹Ò§¡ÒÂáÅШԵ㨠ÊÒÁÒö¹ŒÍÁ¹íÒàÍÒËÅÑ¡¸ÃÃÁ¤íÒÊ͹·Ò§¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò â´Â੾ÒÐá¹Ç·Ò§¡Òû¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÈÕÅ 5 ä»»ÃѺ㪌㹠¡ÒôíÒçªÕÇµÔ à»š¹µŒ¹áººáÅеÑÇÍ‹ҧ·Õ´è ãÕ ËŒ¡ºÑ ºØ¤¤ÅÃͺ ¢ŒÒ§à»š¹¼ÙŒÁդس¸ÃÃÁ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ áÅÐ໚¹¤¹´Õ¢Í§Êѧ¤Á

žºØÃÕ໚¹áËÅ‹§¼ÅÔµ ¾Åѧ§Ò¹·´á·¹ 䴌ᡋ àͷҹ͊ᡍʪÕÇÀÒ¾ áÅоÅѧ§Ò¹áʧÍҷԵ ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹àÍàªÕ ÁÕ¤ÇÒÁࢌÁ¢Í§áʧ ÊÐÊÁµÅÍ´»‚ 2555 »ÃÐÁÒ³ 19 àÁ¡Ð¨Ù¹/ µÃ.àÁµÃ/Çѹ

â¤Ã§¡ÒÃ;¾Åԧ਌Ҿ‹Í ÊÑÞÅѡɳ¢Í§ žºØÃÕ

¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁÕµíÒ¹Ò¹à¡ÕèÂǡѺÅÔ§·ÕèàÅ‹ÒÊ׺¡Ñ¹ÁÒ ÂÒǹҹ ÁÕâºÃҳʶҹáÅÐʶҹ·Õè·Õèàª×èÍÁâ§à¡ÕèÂÇ ¡Ñº Åԧ˹ØÁÒ¹·ËÒÃàÍ¡¢Í§¾ÃÐÃÒÁËÅÒÂáË‹§ ઋ¹ à¢ÒÊÁͤ͹ à¢ÒÊÒÁÂÍ´ ÈÒÅÅÙ¡Èà ·Ø‹§¾ÃËÁÒʵÏ ´Ô¹ÊÕ¢ÒÇËÃ×Í´Ô¹Ê;ͧ áÅШдŒÇÂà˵غѧàÍÔÞËÃ×Í LOPBURI 31


ÍصÊÒË¡ÃÃÁËÅÑ¡·ÕèÊÌҧ ÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁãËŒ¡Ñº¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¤×Í ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà ઋ¹ ÊË¿ÒÏÁ ືÒâ¡Ã «Õ¿Ù‡´Ê «Öè§ÁÕÁÙŤ‹Ò¡ÒüÅÔµáÅÐÊ‹§ÍÍ¡ ໚¹Íѹ´ÑºµŒ¹¢Í§»ÃÐà·È àÃ×èͧÃÒǨеŒÍ§¶Ù¡à¢ŒÒÁÒàª×èÍÁ⧡ѺµíÒ¹Ò¹àÁ×ͧžºØÃÕ ¤×ÍÈÒÅ ¾ÃСÒÌ ÍÑ ¹ ໚ ¹âºÃҳʶҹ·ÕèÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìáÅÐà¤ÒþºÙ ªÒ¢Í§ »ÃЪҪ¹·ÑèÇä» «Ö觻ÃÒ¡¯Ç‹ÒÁÕ½Ù§ÅÔ§ÁÒÍÒÈÑÂÍÂً໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ¤ÅŒÒ¡ѺNjÒ໚¹¡íÒÅѧ¾Å¤ÍÂཇÒͧ¤¾ÃйÒÃÒ³ÊÕè¡Ã (਌Ҿ‹Í ¾ÃСÒÌ) ·Õè»ÃдÔÉ°Ò¹ÍÂÙ‹ÀÒÂã¹ÈÒÅ ÅÔ§½Ù§¹Õé¨Ö§ä´ŒÃѺ¡Òâ¹Ò¹ ¹ÒÁÇ‹Ò໚¹ “Åԧ਌Ҿ‹Í” ËÃ×ÍÅÔ§ÈÒžÃСÒÌ »˜¨¨ØºÑ¹¨Ö§à»ÃÕº àÊÁ× Í ¹ÊÑ µ Ǐ ·Õè à »š ¹ ÊÑ Þ ÅÑ ¡ ɳ ¢ ͧ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ä »áÅŒ Ç ´Ñ § ¹Ñé ¹ ¶ŒÒà¡Ô´à»š¹¤¹Å¾ºØÃÕ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðä»·Õèä˹ËÃ×Íä»ÍÂÙ‹·ÕèáË‹§ã´ ¡ç¨Ð¶Ù¡ àÃÕ¡¢Ò¹Ç‹Ò໚¹ “¤¹àÁ×ͧÅÔ§” »ÃЪҡÃÅÔ§¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁÕ¡ÒáÃШÒµÑÇÍÂÙ‹ËÅÒÂáË‹§ 䴌ᡋ ÍíÒàÀͺŒÒ¹ËÁÕè ⤡ÊíÒâç ªÑºҴÒÅ ÅíÒʹ¸Ô ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á ·‹ÒÇØŒ§ áÅÐÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ÃÇÁ»ÃЪҡÃÅÔ§·Ñé§ËÁ´»ÃÐÁÒ³ 9,000 ¡Ç‹ÒµÑÇ â´Â੾ÒÐÅÔ§ÈÒžÃСÒÌÁÕÍÂÙ»‹ ÃÐÁÒ³ 2,000 ¡Ç‹Ò µÑÇ (¢ŒÍÁÙŢͧÊíҹѡ§Ò¹»ÈØÊѵǏ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ) ໚¹Åԧ㹵ÃСÙÅ “ÅÔ§ÇÍ¡” áÅÐ “ÅÔ§áÊÁ” ¶×ÍÇ‹ÒÁÕ¨íҹǹÁÒ¡áÅÐÁÕá¹Ç⹌Á¨Ð à¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ Í‹ҧäáçµÒÁÅÔ§àÁ×ͧžºØÃÕ¡ÅѺ໚¹àʹ‹Ë´Ö§´Ù´¹Ñ¡ ·‹Í§à·ÕÂè ÇãËŒÁÒà·ÕÂè ǨѧËÇѴžºØÃÕ ÊÒÁÒöÊÌҧÃÒÂä´Œ´ÒŒ ¹¡Ò÷‹Í§ à·ÕÂè ÇãËŒ¡ºÑ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÍÕ Â‹Ò§µ‹Íà¹×Íè § â´Âã¹áµ‹Åл‚Á¹Õ ¡Ñ ·‹Í§à·ÕÂè Ç ÁÒàÂÕèÂÁªÁ à©ÅÕ軂ÅлÃÐÁÒ³ 1.2 Ōҹ¤¹ (¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§ »ÃÐà·Èä·Â»‚ 2556) ¨Ò¡á¹Ç⹌ Á ¡ÒÃà¾Ôè Á ¢Öé ¹ ¢Í§»ÃЪҡÃÅÔ § Í‹ Ò §ÃÇ´àÃç Ç Ê‹§¼ÅãËŒÁÕ¡ÒâÂÒÂÍÒ³Òࢵ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ¢ͧÅÔ§ÍÍ¡ä»ÂѧªØÁª¹ã¡ÅŒ à¤Õ§ ·íÒãËŒà¡Ô´¼Å¡Ãзºµ‹Í¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹¾×é¹·Õè àÁ×ͧࡋÒžºØÃÕ (ࢵ‹ҹ¡ÒäŒÒáÅÐâºÃҳʶҹ) ÃÇÁ¶Ö§¹Ñ¡·‹Í§ à·ÕèÂÇ´ŒÇ à¹×èͧ¨Ò¡ÅÔ§ÁվĵԡÃÃÁ«Ø¡«¹à»š¹¹Ñ¡©¡ªÔ§ÇÔè§ÃÒÇäÁ‹Ç‹Ò ¨Ð໚¹ÊÔ觢ͧËÃ×ÍÍÒËÒà àÁ×èÍ਌Ңͧà¼ÅÍ¢³Ðà´Ô¹·Ò§¼‹Ò¹ä»ã¹ ÍÒ³Òࢵ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ¢ͧÅÔ§ ËÃ×͡óÕöºÃ÷ء¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ¼‹Ò¹ ËÃ×ͨʹʋ§ÊÔ¹¤ŒÒ¨Ð¶Ù¡ÅÔ§Ã×éͤŒ¹·íÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒº‹ÍÂæ ¹Í¡¨Ò¡ ¹ÕéÂѧÁվĵԡÃÃÁ·íÒÃŒÒÂÁ¹Øɏà¾×èÍ»¡»‡Í§ÍÒ³Òࢵ¢Í§µ¹´ŒÇ ¨Ò¡à˵ؼŴѧ¡Å‹ÒǨ֧ÁÕàÃ×èͧÌͧàÃÕ¹¨Ò¡»ÃЪҪ¹ã¹à¢µàÁ×ͧ à¡‹ÒžºØÃÕãˌ˹‹Ç§ҹÀÒ¤ÃѰࢌÒÁÒ´ÙáÅᡌ䢻˜ÞËÒÁÒâ´ÂµÅÍ´ ËÅÒ»‚ µ‹ÍÁÒàÁ×èÍ»‚ ¾.È.2556 ·Ò§¼ÙŒºÃÔËÒâͧͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧ ʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¼ÙŒá·¹Í§¤¡ÃÀÒ¤àÍ¡ª¹ ¼ÙŒá·¹ÀÒ¤»ÃЪÒÊѧ¤Á ¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃÌҹ¤ŒÒáÅлÃЪҪ¹ºÒ§Ê‹Ç¹ ä´Œ¹íÒàʹͻ˜ÞËÒ ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹¨Ò¡»ÃЪҡÃÅÔ§µ‹Í·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ (¹Ò¾ÔàªÉ° 侺ÙŏÈÔÃÔ) ¢ÍãËŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òû˜ÞËÒ »ÃЪҡÃÅԧ͋ҧ໚¹Ãкº ¨Ö§ä´ŒÁÕ¡ÒÃÊíÒÃǨ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧ »ÃЪҪ¹ã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×ͧžºØÃÕ ¨íҹǹ 298 ¤ÃÑÇàÃ×͹ »ÃÒ¡¯ Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁàËç¹ãˌŒÒÂÅÔ§ºÒ§Ê‹Ç¹ä»ÍÂÙ‹·ÕèáË‹§ãËÁ‹ ÃŒÍÂÅÐ 66.11 »Å‹ÍÂãËŒÍÒÈÑÂÍÂÙ‹·Õèà´ÔÁ â´Â㪌ÇÔ¸ÕºÃÔËÒèѴ¡ÒÃãËŒ¤¹ÍÂًËÇÁ¡ÑºÅÔ§ 32

ä´Œ ÃŒÍÂÅÐ 17.78 áÅÐãˌŒÒÂÅÔ§ÍÍ¡¨Ò¡µÑÇàÁ×ͧžºØÃÕ·Ñé§ËÁ´ Ì͠ÅÐ 16.11 ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÊíÒÃǨ´Ñ§¡Å‹ÒǨѧËÇÑ´ä´Œ»ÃЪØÁ˹‹Ç§ҹ·Õè à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§à¾×è;ԨÒóÒᡌ䢻˜ÞËÒ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹¨Ò¡»ÃЪҡÃÅÔ§ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃÂŒÒÂÅÔ§ºÒ§Ê‹Ç¹ â´ÂÁͺËÁÒÂãˌͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ ·ŒÍ§¶Ô¹è ä»ÊíÒÃǨ·Õ´è ¹Ô ÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹ãËŒÊÒÁÒöÃͧÃѺ¡ÒÃ;¾ »ÃЪҡÃÅԧ䴌 µ‹ÍÁÒ·Ò§à·ÈºÒÅàÁ×ͧžºØÃÕä´ŒÃÒ§ҹãËŒ·ÃÒºÇ‹Ò ÁÕ·Õè´Ô¹ÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹Ë¹Í§à˹×Í µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅ⾸ÔìࡌҵŒ¹ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à¹×Íé ·Õ»è ÃÐÁÒ³ 10 äË ÊÒÁÒö¹íÒÁÒ ãªŒ»ÃÐ⪹ã¹¡ÒÃÂŒÒÂÅÔ§µÒÁ¼Å¡ÒÃÊíÒÃǨ ¨Ö§ÁÕ¢ŒÍµ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹Ç‹Ò ¨ÐãËŒ¨§Ñ ËÇÑ´µÑ§é §º»ÃÐÁҳ㹡Òá‹ÍÊÌҧʶҹ·ÕÍè ¾Â¾»ÃЪҡÃÅÔ§ áÅзҧà·ÈºÒÅàÁ×ͧžºØÃ¨Õ Ð໚¹Ë¹‹Ç§ҹÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÃѺÁͺ â¤Ã§¡ÒÃÁÒºÃÔËÒèѴ¡Òõ‹Íà¹×èͧãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ã¹Í¹Ò¤µµ‹Íä» ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¨Ö§ä´Œ¨Ñ´·íÒá¼¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òû˜ÞËÒ »ÃЪҡÃÅÔ§ÀÒÂ㵌ª×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ͹ØÃѡɏ¿„œ¹¿Ù¡ÃдѺÁҵðҹ¡Òà ·‹Í§à·ÕèÂÇà¾×èÍÃͧÃѺàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤ÇÒÁ »ÅÍ´ÀÑÂáÅФÇÒÁʧºàÃÕºÌÍÂá¡‹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇáÅлÃЪҪ¹ â´Â¨Ð¾Ñ²¹ÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ (ÊǹÅÔ§) ·ÕèµíÒºÅ⾸ÔìࡌҵŒ¹ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ãˌ໚¹Ê¶Ò¹ ·ÕèÃͧÃѺ¡ÒÃ;¾¢Í§»ÃЪҡÃÅÔ§¨Ò¡ºÃÔàdz‹ҹ¡ÒäŒÒà·ÈºÒÅ àÁ×ͧžºØÃÕÁÒÍÂÙ‹ ³ ·Õè´Ô¹ÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹Ë¹Í§à˹×Í ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅ⾸ÔìࡌҵŒ¹ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ãªŒ§º»ÃÐÁÒ³ µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡Òâͧ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »ÃШíÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2557 ¨íҹǹ 30,000,000 ºÒ· (ÊÒÁÊԺŌҹºÒ·¶ŒÇ¹) ¢³Ð ¹Õé·Ò§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⾸ÔìࡌҵŒ¹ä´ŒàʹÍàÃ×èͧ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ ªÍºãˌ㪌·Õè´Ô¹ÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹Ë¹Í§à˹×͵‹ÍÊÀÒͧ¤¡ÒúÃÔËÒà ʋǹµíÒºÅ⾸ÔìࡌҵŒ¹àÃÕºÌÍÂáÅŒÇ áÅÐä´ŒÁÕ¡ÒèѴàÇ·Õ»ÃЪҤÁ ÃѺ¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àË繨ҡ»ÃЪҪ¹ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅ⾸ÔìࡌҵŒ¹ àÁ×èÍÇѹ·Õè 13 ÁÕ¹Ò¤Á 2557 ÍÕ¡´ŒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ·é Ò§à·ÈºÒÅàÁ×ͧžºØÃ¡Õ äç ´Œ¹Òí àÊ¹Í àÃ×èͧ¢Í¤ÇÒÁàË繪ͺ·íÒ¡Ô¨¡Òù͡ࢵµ‹ÍÊÀÒà·ÈºÒÅàÁ×ͧžºØÃÕ à¾×èͺÃÔËÒèѴ¡ÒÃâ¤Ã§¡Òôѧ¡Å‹Òǵ‹Í¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´àÃÕºÌÍÂáÅŒÇ áµ‹à¹×èͧ¨Ò¡¾×é¹·Õè¡‹ÍÊÌҧ໚¹·Õè´Ô¹ÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹ ¨Ö§µŒÍ§ ¢ÍÍ¹Ø Þ ÒµãªŒ á ÅÐà¾Ô ¡ ¶Í¹ÊÀÒ¾¡‹ Í ¹à¢Œ Ò ´í Ò à¹Ô ¹ ¡Òà «Öè § ¢³Ð¹Õé Êíҹѡ§Ò¹·Õè´Ô¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍ͡˹ѧÊ×ÍÊíÒ¤ÑÞÊíÒËÃѺ ·ÕèËÅǧ (¹ÊÅ.) àÃÕºÌÍÂáÅŒÇ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¢Ñ鹵͹·Õè·Ò§à·ÈºÒÅ àÁ×ͧžºØÃըТÍ㪌»ÃÐ⪹áÅÐà¾Ô¡¶Í¹ÊÀÒ¾µ‹Íä» ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ ¡Òá‹ÍÊÌҧ䴌Á¡Õ ÒûÃѺ»Ãاᡌä¢ÃٻẺà´ÔÁãËŒÁ¤Õ ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº ÊÀÒ¾¾×é¹·ÕèáÅСÒÃ㪌»ÃÐ⪹ã¹Í¹Ò¤µ «Öè § ¢³Ð¹Õé Êí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹âÂ¸Ò¸Ô ¡ ÒÃáÅÐ¼Ñ § àÁ× Í §¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ä´Œ ´í Ò à¹Ô ¹ ¡ÒûÃÑ º »ÃØ § ÃÙ » Ẻ¡Òá‹ Í ÊÃŒ Ò §àÊÃç ¨ àÃÕ Â ºÃŒ Í ÂáÅŒ Ç áÅз‹Ò¹¼ÙÇŒ Ò‹ ÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃäÕ ´ŒÍ¹ØÁµÑ ãÔ ËŒ´Òí à¹Ô¹â¤Ã§¡Òà àÁ×Íè Çѹ·Õè 18 ¡Ã¡®Ò¤Á 2557 â´ÂÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ ÃÇÁ 6 ¡Ô¨¡ÃÃÁ ´Ñ§¹Õé


¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ໚¹áËÅ‹§ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ÍÕ¡áË‹§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ÍÕ¡·Ñ駨ѧËÇÑ´ÂѧÁÕ¡Òà ¨Ñ´§Ò¹á¼‹¹´Ô¹ÊÁà´ç¨ ¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª ¢Öé¹à»š¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ 1. ¡‹ÍÊÌҧ·ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑ¢ͧÅÔ§ §º»ÃÐÁÒ³ 17,800,000 ºÒ· 2. ¡‹ÍÊÌҧÍÒ¤Ò÷Õè¾Ñ¡ÃÑ¡ÉÒÊѵǏ (âç¾ÂÒºÒÅÊѵǏ) §º»ÃÐÁÒ³ 3,660,000 ºÒ· 3. ¡‹ Í ÊÃŒ Ò §ÍÒ¤ÒÃÊí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹ºÃÔ ¡ ÒÃ¹Ñ ¡ ·‹ Í §à·Õè Â Ç §º»ÃÐÁÒ³ 5,600,000 ºÒ· 4. ¡ÒÃ;¾»ÃЪҡÃÅÔ§ §º»ÃÐÁÒ³ 2,000,000 ºÒ· 5. ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃãˌ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇãËÁ‹¢Í§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ §º»ÃÐÁÒ³ 950,000 ºÒ· 6. ¡ÒõԴµÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å §º»ÃÐÁÒ³ 50,000 ºÒ· ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Òá‹ÍÊÌҧ¨Ðä´Œ»ÃСÒÈãËŒÁÕ¡Òà ¨Ñ´«×éͨѴ¨ŒÒ§ÀÒÂã¹ 30 Çѹ ᵋÁÕà§×è͹䢨дíÒà¹Ô¹¡Òà ¡‹ÍÊÌҧ䴌µ‹ÍàÁ×èÍä´ŒÃѺ͹ØÞÒµãˌ㪌¾×é¹·ÕèàÃÕºÌÍÂáÅŒÇ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁÕ¹âºÒÂ㹡ÒÃ;¾»ÃЪҡÃÅÔ§·ÕèŒҠ¶Ôè¹°Ò¹¨Ò¡ÈÒžÃСÒÌä»ÍÂÙ‹ÍÒÈѵÒÁÍÒ¤ÒúŒÒ¹àÃ×͹ áÅÐÌҹ¤ŒÒ¢Í§»ÃЪҪ¹à·‹Ò¹Ñ¹é «Ö§è ໚¹ä»µÒÁ¼Å¡ÒÃÊíÒÃǨ ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õãè ËŒÂÒŒ ºҧʋǹÌÍÂÅÐ 66.11 ᵋ¡Ã³Õ»ÃЪҡà ÅÔ § ·Õè Í ÒÈÑ Â ÍÂÙ‹ ã ¹ÈÒžÃСÒÌáÅоÃлÃÒ§¤ Ê ÒÁÂÍ´ ¨Ðä´Œ¹Òí §º»ÃÐÁÒ³ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÅØÁ‹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹º¹

2 ÁÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԨѾĵԡÃÃÁáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¤ÇÒÁ໚¹ÍÂÙ‹ à¾×èÍËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ㹡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ªØÁª¹¡ÑºÅÔ§ à¾×èÍãˌ໚¹ 仵ÒÁ¼Å¡ÒÃÊíÒÃǨ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèãËŒÍÂÙ‹·Õèà´ÔÁᵋºÃÔËÒèѴ¡Òà Í‹ҧ໚¹Ãкº ÃŒÍÂÅÐ 17.78 â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ã¹¡ÒÃÊ‹§ àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÊÌҧÊÃäãˌ໚¹ÍѵÅѡɳ¢Í§àÁ×Í§à¡‹Ò Å¾ºØÃÕÍ‹ҧÂÑè§Â×¹µÅÍ´ä» ¡Ã³Õ·Õè»ÃÒ¡¯à»š¹¢‹ÒÇ·Ò§Ê×èÍÁÇŪ¹à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà¤Å×è͹ ÂŒÒÂÅÔ§¢Í§à·ÈºÒÅàÁ×ͧžºØÃÕ â´ÂÃкØÇ‹ÒÁÕ¡Ò÷íÒÃŒÒÂÅÔ§¨¹ ºÒ´à¨çºáÅÐÅŒÁµÒÂ¹Ñ¹é ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§¨Ò¡¡ÒõÃǨÊͺ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ äÁ‹à»š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ à¹×èͧ¨Ò¡ã¹¡ÒÃà¤Å×è͹ŒÒÂÁÕ਌Ò˹ŒÒ·Õè¨Ò¡ ÊíҹѡºÃÔËÒþ×é¹·Õè͹ØÃѡɏ·Õè 1 ÊÒ¢ÒÊÃкØÃÕ ÁÒËÇÁ´íÒà¹Ô¹¡Òà â´ÂÁÕ»ÃЪҪ¹áÅÐÊ×èÍÁÇŪ¹ã¹¾×é¹·ÕèÁÒÊѧࡵ¡Òó·Ø¡¤ÃÑé§ à»š¹ä»µÒÁ¤íÒÌͧ¢Í§»ÃЪҪ¹·Õèä´ŒÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹ÃíÒ¤ÒÞ ¨Ò¡»ÃЪҡÃÅÔ§ ·Ñ駹Õé ä´Œ¹íÒÅԧ仾ѡäÇŒ·ÕèÊǹÊѵǏžºØÃÕÀÒÂ㵌 ¡ÒáíҡѺ´ÙáŢͧ਌Ò˹ŒÒ·ÕÊè ǹÊѵǏ໚¹Í‹ҧ´Õ äÁ‹Á¡Õ Ò÷íÒÌҠËÃ×Í·ÒÃس¡ÃÃÁÊѵǏᵋÍ‹ҧ㴠ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¢‹ÒÇ¡ÒÃÅÑ¡Åͺ¹íÒ ÅԧžºØÃäÕ »¢Ò¨ѧËÇÑ´ªÒÂá´¹ ¡çäÁ‹à»š¹¤ÇÒÁ¨Ãԧઋ¹¡Ñ¹ ᵋ䴌 ÊÑ觡ÒÃãËŒ·Ò§µíÒÃǨÀٸèѧËÇѴžºØÃÕ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊ׺ÊǹµÔ´µÒÁ LOPBURI 33


žºØÃÕàÁ×ͧÊÐÍÒ´Í‹ҧ ÂÑè§Â×¹ ໚¹¹âºÒ·ÕèÁÕ Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èͼ¹Ö¡¾Åѧ ¢Í§·Ø¡ÀҤʋǹ㹨ѧËÇÑ´ à¾×è͢Ѻà¤Å×è͹¾Ñ²¹Ò·Ò§ ¡ÒÂÀÒ¾ áÅШԵ㨪ÒÇ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕãËŒÁդسÀÒ¾ ªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Öé¹

ʶҹ¡Òó ã ¹¾×é ¹ ·Õè ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ Í Â‹ Ò §ÅÐàÍÕ Â ´ Ãͺ¤ÍºáÅŒÇ ËÒ¡¾º¡ÒáÃзíÒ¼Ô´¨Ðä´Œ´Òí à¹Ô¹¡Òà µÒÁ¡®ËÁÒÂÍ‹ҧà©Õº¢Ò´·Ñ¹·Õ

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁàÃ×èͧ AEC

à¾×è Í à»š ¹ ¡ÒÃàµÃÕ Â Á¤ÇÒÁ¾ÃŒ Í ÁÃͧÃÑ º ¡Òà ໚¹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ ã¹»‚ 2558 ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¨Ñ´µÑé§Èٹ¢ŒÍÁÙÅÍÒà«Õ¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ (ASEAN Information Center) ³ ¡ÅØ‹Á§Ò¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡Òà ¾Ñ²¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ Êíҹѡ§Ò¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ µÒÁ¤íÒÊÑè§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ·Õè 506/2557 ŧÇѹ·Õè 28 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2557 â´ÂÁÕâ¤Ã§ÊÌҧ »ÃСͺ´ŒÇ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Ò÷Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíҹǡÒà ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ »Ãиҹ ËÑÇ˹ŒÒÊíҹѡ§Ò¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àÅ¢ÒÏ áÅÐà¾×èÍ໚¹¡ÒâѺà¤Å×è͹àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ÃͧÃÑ º ¡ÒÃÃÇÁµÑ Ç ÊÙ‹ ¡ ÒÃ໚ ¹ »ÃЪҤÁÍÒà«Õ  ¹ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¨Ö§áµ‹§µÑ駤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ ¾ÃŒÍÁࢌÒÊÙ»‹ ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ 3 àÊÒËÅÑ¡ µÒÁ¤íÒÊѧè 34

¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ·Õè 507/2557 ŧÇѹ·Õè 28 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2557 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà “´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧáÅФÇÒÁÁÑ蹤§” Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ (´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑ蹤§) »Ãиҹ »ÅÑ´¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àÅ¢ÒÏ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà “´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨” Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ (´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨) »Ãиҹ ËÑÇ˹ŒÒÊíҹѡ§Ò¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àÅ¢ÒÏ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà “´ŒÒ¹Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ” Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ(´ŒÒ¹Êѧ¤Á) »Ãиҹ ¾Ñ²¹ÒÊѧ¤ÁáÅФÇÒÁÁÑ蹤§¢Í§Á¹Øɏ¨Ñ§ËÇÑ´ àÅ¢ÒÏ ã¹¡ÒùÕé ¨Ñ § ËÇÑ ´ä´Œ ´í Ò à¹Ô ¹ ¡ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò á¼¹»¯Ô ºÑ µÔ ¡ ÒÃÃͧÃÑ º »ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹㹨ѧËÇѴžºØÃÕ â´ÂÁըشÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãËŒ·¡Ø ÀҤʋǹ㹨ѧËÇÑ´ 䴌ᡋ ˹‹Ç§ҹÃÒª¡Òà ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ à¾×èÍãËŒºÃÃÅØ»ÃÐ⪹¨Ò¡¡ÒÃࢌÒÊÙ‹ »ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨áÅлÃЪҤÁÍÒà«Õ¹·Õè¡íÒÅѧ¨ÐÁҶ֧䴌Í‹ҧ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¹Í¡à˹×ͨҡ¹Õé ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÂÕ §Ñ ä´Œ¨´Ñ ·íÒá¼¹¾Ñ²¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ 4 »‚ »ÃШíÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2557 - 2560 à¾×Íè ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö§è 㹡ÒâѺ à¤Å×Íè ¹á¼¹»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃÃͧÃѺ»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ â´Âä´Œ¡íÒ˹´ÇÔÊÑ·Ñȹ ¤×Í “°Ò¹¡ÒüÅÔµÍÒËÒûÅÍ´ÀÑÂ


·‹Í§à·ÕèÂÇà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ÁØ‹§ÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹” â´Âä´Œ¡íÒ˹´»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ 4 »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ䴌ᡋ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 1. ÊÌҧ¤ÇÒÁµÃÐ˹ѡ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁࢌÒ㨠¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñޢͧ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØÁ‹ µ‹Ò§ æ ãËŒ¡ºÑ »ÃЪҪ¹áÅзءÀҤʋǹ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 2. ¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀҾ㹡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ ¢Í§ SMEs »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 3. ¡ÒþѲ¹ÒÃкº Logistic à¾×Íè ÃͧÃѺ »ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 4. Å´»˜ÞËÒÀѤء¤ÒÁ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡Òà à¤Å×è͹ŒÒÂáç§Ò¹ áÅдŒÒ¹ÂÒàʾµÔ´ â´Â»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ ¡ÒþѲ¹ÒÃкº Logistic à¾×Íè ÃͧÃѺ »ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃը֧䴌¡íÒ˹´¡ÅÂØ·¸ ´Ñ§¹Õé 1. ÊÌҧ¤ÇÒÁµÃÐ˹ѡ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁࢌÒ㨠¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ ¢Í§¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Áµ‹Ò§ æ ãËŒ¡Ñº»ÃЪҪ¹áÅзءÀҤʋǹ 2. ¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀҾ㹡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¢Í§ SMEs 3. ¡ÒþѲ¹ÒÃкº Logistic à¾×èÍÃͧÃѺ»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ ÍÒà«Õ¹ 4. Å´»˜ Þ ËÒÀÑ Â ¤Ø ¡ ¤ÒÁ·Õè à ¡Ô ´ ¨Ò¡¡ÒÃà¤Å×è Í ¹ÂŒ Ò Âáç§Ò¹ áÅдŒÒ¹ÂÒàʾµÔ´

¢ŒÍä´Œà»ÃÕº¢Í§Å¾ºØÃÕ¡‹Í¹¡ÒÃࢌÒÊÙ‹ AEC

¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁըشá¢ç§ (Strengths) «Öè§ÊÒÁÒö¡ÃдѺ¡Òà ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ ÊÃػ䴌´Ñ§¹Õé 1. ໚¹°Ò¹¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ·ÕÁè ¤Õ ³ Ø ÀÒ¾ (¾×ª ÊѵǏ »ÃÐÁ§)

¡Ã³Õ·Õè»ÃÒ¡¯à»š¹¢‹ÒÇ·Ò§Ê×èÍÁÇŪ¹à¡ÕèÂǡѺ¡Òà à¤Å×è͹ŒÒÂÅÔ§¢Í§à·ÈºÒÅàÁ×ͧžºØÃÕ â´ÂÃкØÇ‹Ò ÁÕ¡Ò÷íÒÃŒÒÂÅÔ§¨¹ºÒ´à¨çºáÅÐÅŒÁµÒ¹Ñé¹ ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ ¨Ò¡¡ÒõÃǨÊͺ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´äÁ‹à»š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ÊÒÁÒöàª×èÍÁ⧡ѺÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»ÍÒËÒÃ㹨ѧËÇÑ´ 2. ໚¹·ÕèµÑ駢ͧâç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔµ á»ÃÃÙ»ÍÒËÒÃÊѵǏ ËÁÙ áÅÐä¡‹à¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡·ÕèãËÞ‹áÅÐÁÕª×èÍàÊÕ§ËÅÒÂáË‹§ 3.໚¹áËÅ‹§¼ÅÔµ¾Åѧ§Ò¹·´á·¹ 䴌ᡋ àͷҹ͊ᡍʪÕÇÀÒ¾ áÅоÅѧ§Ò¹áʧÍҷԵ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹àÍàªÕ ÁÕ¤ÇÒÁࢌÁ¢Í§áʧÊÐÊÁµÅÍ´»‚ 2555 »ÃÐÁÒ³ 19 àÁ¡Ð¨Ù¹/ µÃ.àÁµÃ/Çѹ 4. ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹¡ÒáÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾»ÃЪҪ¹ã¹àÃ×Íè §¡Òà ÈÖ¡ÉÒ«Öè§ÁÕʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ໚¹Èٹ¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧÀÒ¤¡ÅÒ§ µÍ¹º¹ 5. ໚¹áËÅ‹§ÊÔ¹áËà¾ÍÏä÷à¾Õ§áË‹§à´ÕÂÇã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅÐ ÁÕáËÅ‹§·ÃѾÂÒ¡ÃáË·ÁÕè ¤Õ ³ Ø ÀÒ¾ÊÙ§ «Ö§è ໚¹Çѵ¶Ø´ºÔ ¾×¹é °Ò¹·Õ¨è Òí ໚¹µ‹Í ÍصÊÒË¡ÃÃÁ 6. ÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹´ŒÒ¹Áô¡âºÃҳʶҹ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ ·Õè¤Çä‹Òá¡‹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Òà ·‹Í§à·ÕèÂÇ 7. ÁÕâ¤Ã§¢‹Ò¡ÒäÁ¹Ò¤Á·Õè¤Ãͺ¤ÅØÁ·ÑèǾ×é¹·ÕèáÅÐàª×èÍÁ µ‹Í¡ÑºàÊŒ¹·Ò§ÊÒÂÊíÒ¤Ñޢͧ»ÃÐà·È ʹѺʹع¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹠¡ÒáÃШÒÂÊÔ¹¤ŒÒ LOPBURI 35


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´

¹ÒÂÊØÃͧ¼Ù¨ŒÇÔ¹‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ µ äªÂªØ Á ÈÑ ¡ ´Ô ì §ËÇѴžºØÃÕ ............................. ............................................................... ..................................... ......................................................................................................................................

ËÅÑ¡æ ¢Í§àÃÒ໚¹ àÃ×èͧ¢Í§¡ÒÃà¡ÉµÃ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÁÕ¡Ç‹Ò 800 âç «Ö觾תËÅÑ¡æ ·ÕèàÃÒ»ÅÙ¡ÍÂÙ‹ÁÕ 5 ª¹Ô´ ¤×Í ¢ŒÒÇ Áѹ ¢ŒÒÇâ¾´ ͌͠áÅзҹµÐÇѹ

38

“¹ÒÂÊبԹµ äªÂªØÁÈÑ¡´Ôì” Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ·‹Ò¹´ÙáÅ §Ò¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨µÒÁÂØ·¸ÈÒʵϢͧ¨Ñ§ËÇÑ´ «Öè§à¹Œ¹àÃ×èͧ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¾Åѧ§Ò¹ áÅйéíÒ áÅз‹Ò¹¡íÒÅѧÊÌҧ Brand ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ¢Öé¹ÀÒÂ㵌ÊâÅ᡹ Everything under one brand ·‹Ò¹Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÏ ÊبԹµ ÊíÒàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ã¹ÃдѺ»ÃÔÞÞÒµÃÕ¨¹¶Ö§ »ÃÔÞÞÒàÍ¡ àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃ໚¹ºÑ³±Ôµ¤³ÐÃÑ°ÈÒʵϨØÌÒ ÁËҺѳ±Ôµ ¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃÃÑ°»ÃÐÈÒʹÈÒʵÃÁËҺѳ±Ôµ¨ØÌÒ áÅдØɮպѳ±ÔµÊÒ¢Ò ¼ÙŒ¹íÒÂØ·¸ÈÒʵÏ ¡ÒúÃÔËÒáÒèѴ¡Òà ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯÊǹ´ØÊÔµ »ÃÐÇѵԡÒ÷íÒ§Ò¹¢Í§·‹Ò¹àÃÔèÁµŒ¹¨Ò¡¡ÒÃ໚¹»ÅÑ´ÍíÒàÀÍ ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ ¹¤Ã¾¹ÁÍÂÙ‹ÃÒÇÊͧ»‚ ¨Ö§ÂŒÒÂÁÒÍÂÙ‹ã¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§«Ö觷íÒãËŒ·‹Ò¹ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ ·íҧҹ᷺¨Ð·Ø¡Ë¹ŒÒ·Õè㹡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ ¨¹¡ÃзÑè§ä´ŒÁÒ໚¹¼ÙŒÍíҹǠ¡ÒáͧÇÔªÒ¡Òà ¤ØÁàÃ×èͧ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃáÅЧº»ÃÐÁÒ³ ¨Ò¡¹Ñ鹡ç䴌໚¹ ¼ÙŒµÃǨ »ÅÑ´¨Ñ§ËÇÑ´ ¨¹ÊØ´·ŒÒÂä´ŒÁÒ´íÒçµíÒá˹‹§Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ žºØÃÕ «Ö觷Õ輋ҹÁÒäÁ‹Ç‹Ò·‹Ò¹¨Ð»¯ÔºÑµÔ˹ŒÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹µíÒá˹‹§áË‹§Ë¹ã´ ·‹Ò¹¨ÐÂÖ´ËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹´ŒÇ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ «×èÍÊѵ áÅФÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§àÊÁÍ ¹ÔµÂÊÒà SBL ä´ŒÃѺà¡ÕÂõÔÍ‹ҧÊÙ§¨Ò¡·‹Ò¹ÊبԹµ äªÂªØÁÈÑ¡´Ôì Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ãËŒÊÑÁÀÒɳ¶Ö§ÂØ·¸ÈÒʵÏ ¹âºÒ áÅзÔÈ·Ò§¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§Å¾ºØÃÕã¹Í¹Ò¤µ


LOPBURI 39


àÃҨеŒÍ§à¹Œ¹·Õè¡Òà ÇҧἹ໚¹ËÅÑ¡ àÃÔèÁµŒ¹µÑé§áµ‹»ÅÙ¡ à·‹ÒäËË á»ÃÃÙ» à·‹ÒäËË µÅÒ´ µŒÍ§¡ÒÃà·‹ÒäËà 40


º·ºÒ·¢Í§Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒϽ†ÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨

¼Á¨Ð´ÙáÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨·Ñé§ËÁ´·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¡Ñ º ÂØ · ¸ÈÒʵÏ ¨Ñ § ËÇÑ ´ àÃÒÁÕ ÂØ · ¸ÈÒʵÏ Ë ÅÑ ¡ æ àÃ×è Í §¡Ò÷‹ Í §à·Õè Â Ç ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¾ÅÑ § §Ò¹ ¹éí Ò «Ö觢³Ð¹Õé¼ÁãËŒ¡ÒÃʹѺʹع·Ñé§ËÁ´ 4 ËÅÑ¡ãËÞ‹æ ¤×Í ¡ÒÃÍصÊÒË¡ÃÃÁà¾×Íè ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅСÒ÷‹Í§à·ÕÂè Ç ¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè Çã¹àªÔ§Í¹ØÃ¡Ñ Éà¾×Íè ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¡ÒþѲ¹Ò ẺÂÑè§Â×¹ áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨áºº¾Íà¾Õ§

¨Ø´à´‹¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

žºØÃÕÁÕ¾×é¹·Õè¡Ç‹Ò 2.9 ŌҹäË áÅо×é¹·Õè¡Ç‹Ò 80% ໚¹¾×é¹·Õè¢Í§¡ÒÃà¡ÉµÃ ËÅÑ¡æ ¢Í§àÃÒ໚¹ àÃ×èͧ¢Í§¡ÒÃà¡ÉµÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÁÕ¡Ç‹Ò 700 âç «Ö觾תËÅÑ¡æ ·ÕèàÃÒ»ÅÙ¡ÍÂÙ‹ÁÕ 5 ª¹Ô´ ¤×Í ¢ŒÒÇ Áѹ ¢ŒÒÇâ¾´ ͌͠áÅзҹµÐÇѹ «Öè§ã¹µÑÇ·Ò¹µÐÇѹ àÃÒ์ ¹ ä»·Õè ¡ Ò÷‹ Í §à·Õè Â Ç Ê‹ Ç ¹àÃ×è Í §àÁÅç ´ ·Õè ä ´Œ ¶×Í໚¹àÃ×èͧ¼Å¾ÅÍÂä´Œ·ÕèµÒÁÁÒ ´Ñ § ¹Ñé ¹ ÊÔè § ·Õè à ÃҨд٠á Å»ÃЪҪ¹¤× Íã¹àÃ×è Í § ¢Í§¼Å¼ÅÔµ àÃ×èͧááàŤ×ÍàÃÒµŒÍ§ÇÒ§â¤Ã§ÊÌҧ ãËŒàËÁÒÐÊÁ àÃҨФǺ¤ØÁÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§àÃÒãËŒÍÂÙ‹ã¹ »ÃÔ Á Ò³·Õè ¾ ÍàËÁÒеÒÁ¤ÇÒÁµŒ Í §¡ÒâͧµÅÒ´ ¼ÅÔ µãËŒ ¾ Íà¾Õ  §¶Ö § ¤ÇÒÁµŒ Í §¡ÒâͧµÅÒ´à¾×è Í äÁ‹ ã ËŒ à ¡Ô ´ over supply ËÃ× Í ÊÔ ¹ ¤Œ Ò ÅŒ ¹ µÅÒ´ ઋ ¹ ·Ò¹µÐÇÑ ¹ ·Ø ¡ ÇÑ ¹ ¹Õé à ÃÒµŒ Í §«×é Í àÁÅç ´ ¾Ñ ¹ ¸Ø ÁÒà¾×è Í »ÅÙ ¡ à¾×è Í Ê‹ § àÊÃÔ Á àÃ×è Í §¡Ò÷‹ Í §à·Õè Â Ç àÃÒ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÁÅ紾ѹ¸Ø¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹ä»´ŒÇ «Öè§ ¡ÒûÅÙ¡·Ò¹µÐÇѹäÁ‹¨íÒ໚¹µŒÍ§»Å١㹨íҹǹÁÒ¡ à¾Õ§ᵋµŒÍ§ãËŒÁÕµÅÍ´ àÃÒ¨Ö§¨Ñ´·íÒâôáÁ¾¢Öé¹ ÁÒà¾×è Í ª‹ Ç ÂàÃ×è Í §Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ¡Òà ¡Ò÷‹ Í §à·Õè Â Ç ãËŒ·Ò¹µÐÇѹºÒ¹µÅÍ´ª‹Ç§Ä´Ù¡ÒÅ·‹Í§à·ÕèÂÇ

·ÔÈ·Ò§¡ÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§Å¾ºØÃÕ

¾×ª 5 µÑÇËÅÑ¡¢Í§Å¾ºØÃÕµÒÁ·Õè¡Å‹ÒÇ仢ŒÒ§µŒ¹ àÃÒ¨Ñ ´ ¡ÒÃä»ã¹·Ô È ·Ò§à´Õ Â Ç¡Ñ ¹ ËÁ´ ઋ ¹ ÁÑ ¹ àÃÒ¡íÒÅѧÈÖ¡ÉҾѹ¸Ø ¶ŒÒà»ÅÕè¹ÊÒ¾ѹ¸Ø à¡ÉµÃ¡Ã ¨ÐÁռżÅÔµà¾ÔèÁ¢Öé¹ 30% ͌͠àÃÒ¡íÒÅѧËÒÇÔ¸Õ ¡ÒÃà¾Ôè Á ¡ÒüÅÔ µ ¨Ò¡¡ÒÃà¾Ôè Á ¹éí Ò â´Â¹í Ò Ãкº â«Å‹Òà«ÅŏÁÒª‹Ç«Ö觨Ðä´Œ¼Å¼ÅÔµ¨Ò¡äËÅÐ 10 µÑ¹ ໚¹ 30 µÑ¹ ¨Ò¡¹Ñé¹àÃÒ´ÙàÃ×èͧ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ µÅÒ´ä´Œ ¾Ç¡¹Õàé ÃҨеŒÍ§à¹Œ¹·Õ¡è ÒÃÇҧἹ໚¹ËÅÑ¡

àÃÔèÁµŒ¹µÑé§áµ‹»ÅÙ¡à·‹ÒäËË á»ÃÃٻ෋ÒäËË µÅÒ´ µŒÍ§¡ÒÃà·‹ÒäËË à¾×èÍ·ÕèàÃÒ¨Ðä´ŒÁÒºÃÔËÒèѴ¡Òà 䴌 Í Â‹ Ò §¶Ù ¡ µŒ Í § à¾×è ÍäÁ‹ ã ËŒ à ¡Ô ´ ÊÔ ¹ ¤Œ Ò ÅŒ ¹ µÅÒ´ áÅТ³Ð¹Õé·Ò§¼Áàͧ¡íÒÅѧÊÌҧ Brand ÀÒÂ㵌 á¹Ç¤Ô´ Everything under one brand ઋ¹ àÃ×è Í §¢Œ Ò Ç àÃÒ¡ç ·í Ò ¢Œ Ò ÇÍÍ¡ÁÒà¾×è Í ¢ÒÂãËŒ ¡Ñ º ªÒÇžºØÃÕã¹ÃÒ¤Ò·Õè¶Ù¡¡Ç‹Ò·ŒÍ§µÅÒ´ 40 ºÒ· à¾×èÍãËŒªÒÇžºØÃÕä´Œ·Ò¹¢ŒÒÇ·Õè»ÅÙ¡¡Ñ¹àͧ àÃ×Íè §¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè ÇàÃÒÁÕ»Þ ˜ ËÒàÃ×Íè §¡ÒèѴ¡Òà àÃÒ¡íÒÅѧ¾Ñ²¹ÒµÃ§¹ÕéÍÂÙ‹ àÃÒÇҧἹ㪌·Ñé§Ê×èÍ â¦É³ÒÊÔ觾ÔÁ¾ ·ÕÇÕ ÇÔ·ÂØ à¿«ºØ¤ ʋǹ¡ÒèѴ ¡Ô¨¡ÃÃÁ àÃÒ¡íÒÅѧàÃÔèÁµŒ¹ãªŒã¹§Ò¹¾ÃйÒÃÒ³ ໚¹àº×éͧµŒ¹¡‹Í¹ ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ àÃÒÁÕÃÒÂä´ŒÍÂÙ‹·Õè 70 Ōҹ ᵋ»¹‚ àÕé Ãҵѧé ໇ÒäÇŒ·Õè 120 Ōҹ ¶ŒÒàÃÒÊÒÁÒö ·íÒµÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§änj䴌

µÍ¹¹Õé¼Á¡íÒÅѧ ÁÕâ»ÃਤàÃ×èͧ¹éíÒ à¹×èͧ¨Ò¡àÃÒ à¡çº¹éíÒänj㪌䴌äÁ‹ à¾Õ§¾Í àÃÒ µŒÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁ ¨íҹǹ¹éíÒ·Õè¶Ù¡ ¡Ñ¡à¡çºãËŒÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍãËŒà¾Õ§¾Í µ‹Í¡ÒÃ㪌§Ò¹

LOPBURI 41


¶ŒÒ·Ø¡½†ÒÂËÇÁÁ×Í Ã‹ÇÁ㨡ѹ ÂÖ´ÁÑè¹ã¹ ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ »˜ÞËÒµ‹Ò§æ ¡ç¨Ðá¡Œä¢ ä´Œ´ŒÇÂ´Õ 42


áÅе͹¹Õ¨é §Ñ ËÇÑ´ÁÕâ¤Ã§¡Òà àÃ×Íè §¡ÒúÃÔËÒà ¨Ñ´¡ÒùéíÒ à¹×èͧ¨Ò¡àÃÒà¡çº¹éíÒänj㪌䴌äÁ‹à¾Õ§¾Í àÃÒµŒÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁ¨íҹǹ¹éíÒ·Õè¶Ù¡¡Ñ¡à¡çºãËŒÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍãËŒà¾Õ§¾Íµ‹Í¡ÒÃ㪌§Ò¹¢Í§¤¹·Ñ駨ѧËÇÑ´ «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹àÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃà¡çº¹éíÒÍÂÙ‹ à¾Õ §ᤋ 20% ¢Í§»ÃÔÁ Ò³¹éíÒ ½¹·Õè µ¡Å§ÁÒ Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×ͤ×͹éíÒ·Õ赌ͧÊÙºÍÍ¡ä»à¾×èÍ·íÒãËŒ¹éíÒäÁ‹ ·‹ÇÁã¹¾×é¹·Õè «Öè§ËÅѧ¨Ò¡·ÕèÊÙº¹éíÒÍÍ¡ä»áŌǾ×é¹·Õè ºÃÔàdzµÃ§¹Ñ鹨ÐáÅŒ§·Ñ¹·Õ «Ö觡ÒÃÊÙº¹éíÒÍÍ¡ä» ÁÕ¼ÅàÊÕÂËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹ àÊÕ¤‹Òä¿ ¤‹Ò¹éíÒÁÑ¹ä» ¡Ñºà¤Ã×èͧÊÙº¹éíÒ»‚˹Öè§à»š¹¨íҹǹ¡Ç‹ÒÊÔºæ Ōҹ ¹éíÒ·Õè·‹ÇÁã¹¾×é¹·ÕèàËÅ‹Ò¹Õé¨Ð·‹ÇÁÍÂÙ‹·Ø¡æ »‚ ¾×é¹·Õè ºÃÔàdz¹Ñ¹é ¨Ð㪌»ÅÙ¡¾×ª ¼Ñ¡äÁ‹ä´Œ 㪌·Òí ¡ÒûÃÐÁ§ äÁ‹ä´Œ àËÅ‹Ò¹ÕÅé ÇŒ ¹à»š¹»˜ÞËÒ·Õàè ¡Ô´µÒÁ ËÅÑ¡¡ÒÃá¡Œ »˜ÞËÒ¤×Í ¹éíÒÁÒà·‹ÒäËËàÃҨеŒÍ§à¡çºä´Œà·‹Ò¹Ñé¹ à¾×Íè àÍÒänj㪌µÅÍ´·Ñ§é »‚ áÅйéÒí äÁ‹·Ç‹ Á ºÃÔàdz·Õàè ¤Â â´¹¹éÒí ·‹ÇÁ·Ø¡»‚¨ÐÊÒÁÒö¹íÒÁÒ㪌à¾×Íè à¾ÒлÅÙ¡ ËÃ×Í·íÒ»ÃÐÁ§ä´Œ

¡ÒôíÒà¹Ô¹§ÒÁµÒÁ¹âºÒÂÃÑ°ºÒÅ

ÁÕËÅÒÂʋǹ¹Ð¤ÃѺ ઋ¹ àÃ×èͧ¡ÒÃãËŒ·Ø¹ã¹

ʋǹ¢Í§¡ÒÃà¡ÉµÃ à¾×èÍãËŒàÈÃÉ°¡Ô¨à¨ÃÔÞàµÔºâµ ÁÒ¡¢Öé¹ ¼Å·ÕèÍÍ¡ÁÒ¤×Í ¡Ò÷Õè·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöÍÂÙ‹ ä´Œ´ŒÇµÑÇàͧÁÒ¡¢Öé¹ äÁ‹µŒÍ§à»š¹Ë¹ÕéÊÔ¹¨Ò¡¡Òà ¡ÙŒÂ×Á ઋ¹ ÁÕÊˡóã¹¡ÒÃÊÕ¢ŒÒÇ à¡çºàÁÅ紾ѹ¸Ø ÁÕà§Ô¹ÊÐÊÁäÇŒà¾×Íè ãˌŧ·Ø¹ äÁ‹ãËŒÁ¡Õ ÒáíÒ˹´ÃÒ¤Ò ¡ÅÒ§¨Ò¡¤¹à¾Õ§¡ÅØÁ‹ à´ÕÂÇ µŒÍ§ÁÕ¡ÒäǺ¤ØÁ´ÙáÅ ãËŒ·ÑèǶ֧ µŒÍ§ÍÒÈѨҡ·Ò§½˜›§ÃÑ°ºÒÅáÅФÇÒÁ ËÇÁÁ×͡Ѻ·Ò§¨Ñ§ËÇÑ´à¾×èͪ‹ÇÂãËŒ»˜ÞËÒàËÅ‹Ò¹ÕéãËŒ ¹ŒÍÂŧ ¤ÅŒÒÂ æ ¡Ñº¡Ò÷Õàè ÃÒÃÙÇŒ Ò‹ ºŒÒ¹àÃÒ¢Ò´ÍÐäÃä» àÃÒ¡çàÍÒÊÔ觹Ñé¹ÁÒàµÔÁãËŒàµçÁ áÅÐàÃÒàͧ¡ç¨ÐäÁ‹ ¼ÅÔµËÃ×Í»ÅÙ¡ÍÐä÷Õèà¡Ô¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà ¶ŒÒ·Ø¡½†Ò ËÇÁÁ×ÍËÇÁ㨡ѹ ÂÖ´Áѹè ã¹ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ »˜ÞËÒµ‹Ò§æ ¡ç¨Ðá¡Œä¢ä´Œ´ŒÇ´Õ

¨Ò¡ã¨·‹Ò¹Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÏ à¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò žºØÃÕ

¼ÁÍÂÒ¡¨Ð½Ò¡Ç‹Ò¶ŒÒ·Ø¡¤¹à»´ã¨áÅзíÒ§Ò¹ ´ŒÇ¡ѹ䴌 â´Âà´Ô¹ä»·Õè໇ÒËÁÒÂà´ÕÂǡѹ໚¹ ·ÕÁà´ÕÂǡѹ ·íҧҹ໚¹Ãкº àÃÒ·Ø¡¤¹¡ç¨Ðà´Ô¹ 件֧໇ÒËÁÒÂà´ÕÂǡѹáÅоÌÍÁ¡Ñ¹

LOPBURI 43


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´

44


¹Ò³ѰÀÑ·Ã ÊØÇÃó»Ãзջ

.................................................................................................

Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ

.................................................................................................

“¹Ò³ѰÀÑ·Ã ÊØÇÃó»Ãзջ” Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ½†Ò¤ÇÒÁ ÁÑ¹è ¤§áÅÐÊѧ¤Á Áռŧҹⴴഋ¹´ŒÒ¹¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅлÃÒº»ÃÒÁÂÒàʾµÔ´ áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅËŒÒ «Öè§à»š¹Ë¹Öè§ã¹¹âºÒ “žºØÃÕàÁ×ͧ ÊÐÍÒ´Í‹ҧÂÑè§Â×¹” ¢Í§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ·‹Ò¹ÃͧϳѰÀÑ·Ã ÊíÒàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¤³ÐÃÑ°ÈÒʵÏ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ áÅÐÃдѺ»ÃÔÞÞÒâ· ¨Ò¡¤³ÐÃÑ°»ÃÐÈÒʹÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ºÙ à ¾Ò »ÃÐÇÑ µÔ ¡ Ò÷í Ò §Ò¹¢Í§·‹ Ò ¹àÃÔè Á µŒ ¹ ¨Ò¡µí Ò á˹‹ § ¾Ñ²¹Ò¡Ã Êѧ¡Ñ´¡ÃÁ¡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹ áÅŒÇâ͹ÁÒÊѧ¡Ñ´¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ㹠µíÒá˹‹§ »ÅÑ´ÍíÒàÀÍ ¼ÙŒª‹Ç¨‹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ ËÑÇ˹ŒÒ¡ÅØ‹Á§Ò¹»¡¤Ãͧ áÅÐ໚¹ ¹ÒÂÍí Ò àÀÍÁÒÊͧÍí Ò àÀÍ áÅŒ Ç ¨Ö § â͹ÍÕ ¡ ¤ÃÑé § ÁÒÊí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹»ÅÑ ´ ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ã¹µíÒá˹‹§¼ÙŒÍíҹǡÒáͧ¤Åѧ ¼ÙŒÍíҹǡÒà ¡Í§¡ÅÒ§ Êí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹»ÅÑ ´ ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ¡‹ Í ¹¨ÐÍÍ¡ÁÒ໚ ¹ ËÑ Ç Ë ¹Œ Ò Êí Ò ¹Ñ ¡ § Ò ¹ ¨Ñ § Ë ÇÑ ´ Å ¾ ºØ ÃÕ » à РÁ Ò ³ Ê Ò Á »‚ ¨Ö § ÂŒ Ò Âä » »ÃШí Ò µí Ò á˹‹ § ËÑ Ç Ë¹Œ Ò Êí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹¨Ñ § ËÇÑ ´ ªÑ  ¹Ò· ໚ ¹ àÇÅÒà¡Œ Ò à´× Í ¹ áŌǨ֧䴌¤ÇÒÁäÇŒÇҧ㨨ҡ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ᵋ§µÑ駷‹Ò¹à»š¹Ãͧ¼ÙŒÇ‹Ò ÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ àÁ×èÍà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2556 ¹ÔµÂÊÒà SBL ä´ŒÃºÑ à¡ÕÂõÔÍ‹ҧÊÙ§¨Ò¡·‹Ò¹ãËŒÊÁÑ ÀÒɳã¹»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé

¶ŒÒàÃÒ·Ø¡¤¹ ÍÂÙ‹ã¹ÈÕŸÃÃÁ ÍÂÙ‹Í‹ҧ ¾Íà¾Õ§ ã¡ÅŒªÔ´¸ÃÃÁÐ ¨Ð·íÒãËŒ»˜ÞËÒ àËÅ‹Ò¹ÕéËÁ´ä» ÃÇÁ¶Ö§¨Ðà¡Ô´ ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ »Ãͧ´Í§¡Ñ¹ ´ŒÇÂ

LOPBURI 45


46


º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒϽ†Ò¤ÇÒÁ ÁÑ蹤§áÅÐÊѧ¤Á

¼Áä´ŒÃѺ¡ÒÃÁͺËÁÒ§ҹÁÒ¨Ò¡¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡Òà ¨Ñ§ËÇÑ´ «Ö觷‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ䴌ẋ§§Ò¹ãËŒ¡ÑºÃͧ¼ÙŒÇ‹ÒÏ ·Ñé§Êͧ·‹Ò¹ ẋ§Í͡໚¹´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ¤ÇÒÁÁÑ蹤§ áÅкÃÔËÒèѴ¡Òà ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼Á¨Ð ÍÂÙ‹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¤ÇÒÁÁÑ蹤§áÅÐÊѧ¤Á ʋǹÊͧ´ŒÒ¹ ·ÕèàËÅ×ͨÐ໚¹ã¹Ê‹Ç¹¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¢Í§·‹Ò¹Ãͧ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ÍÕ¡·‹Ò¹Ë¹Ö觤ÃѺ

¨Ø´à´‹¹¢Í§Å¾ºØÃÕã¹ÁØÁÁͧ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ ÁÑ蹤§áÅÐÊѧ¤Á »ÃСÒÃáá¤×Í ¨íҹǹ¢ŒÒÃÒª¡Òà à˵ط¾Õè ´Ù ¶Ö§ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃà¾ÃÒÐàÃ×èͧ¹Õéâ§ࢌҡѺàÃ×èͧÃÒÂä´Œ àÇÅÒ ·ÕèàÃÒ¾Ù´¶Ö§àÃ×èͧÃÒÂä´Œ¢Í§»ÃЪҪ¹ ã¹¢³Ð·ÕèàÈÉ °¡Ô¨µ¡µèÒí ÃÒÂä´ŒäÁ‹¤Í‹ ÂÁÕ ¨Ðà¡Ô´»˜ÞËÒàÃ×Íè §äÁ‹ÁàÕ §Ô¹ ËÁعàÇÕ¹㹨ѧËÇÑ´¹Ñé¹æ ᵋ·Ò§¨Ñ§ËÇÑ´àÃÒ¨Ðä´ŒÃѺ ¼Å¡Ãзº¡Ñº»˜ÞËÒ¹Õäé Á‹ÁÒ¡à·‹Ò·ÕÍè ¹×è à¾ÃÒОºØÃÁÕ Õ ¤¹à¢ŒÒÃѺÃÒª¡ÒáѹàÂÍÐ ¨Ö§·íÒãËŒÁÕà§Ô¹ËÁعàÇÕ¹ ·ÕÁè Ò¨Ò¡à§Ô¹à´×͹ÃÒª¡Ò÷Õáè ¹‹¹Í¹ ¨Ö§ÁÑ¡äÁ‹»ÃÐʺ »˜ÞËÒ¢Ò´à§Ô¹ËÁعàÇÕ¹ «Ö觷ҧ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕàͧ ÁÕ˹‹Ç·ËÒÃàÂÍÐ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕÍÂÙ‹à¡×ͺ 20 ˹‹Ç «Öè § ᵋ ÅÐ˹‹ Ç ÂÁÕÍѵµÃÒ¡íÒÅѧ ¾Å໚¹ ¨íҹǹÁÒ¡ ¶ŒÒäÁ‹¹Ñº¡Ãا෾ÁËÒ¹¤ÃÏ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ¶×Í໚¹ ¨Ñ § ËÇÑ ´ ·Õè ÁÕ ¢Œ Ò ÃÒª¡Ò÷ËÒÃÁÒ¡·Õè ÊØ ´ µÃ§¹Õé à ͧ àÁ×èÍÁÕ¢ŒÒÃÒª¡Ò÷ËÒÃàÂÍÐ ¨Ö§·íÒãËŒ¡ÒâѺà¤Å×è͹

·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§àÃÒ໚¹ä»Í‹ҧÁÑ¹è ¤§ áÁŒàÈÃÉ°¡Ô¨ ÀÒ¹͡¨ÐäÁ‹´Õᵋ¡çäÁ‹ÁռšÃзºÍÐäÃÁÒ¡¹Ñ¡ »ÃСÒ÷ÕèÊͧ¤×Í àÃÒÁÕ¡íÒÅѧ¾Å·ÕèࢌÁá¢ç§ ¡µÑÇÍ‹ҧઋ¹ à˵ءÒó¹éíÒ·‹ÇÁãËÞ‹»‚ 2544 ¶ŒÒàÃÒäÁ‹ä´Œ¡íÒÅѧ¾Å·ËÒÃÁÒª‹Ç 䴌àÃ×Í ä´ŒÃ¶¶Ñ§ ¢¹Ò´ãËÞ‹ÁҤͪ‹ÇÂàËÅ×Í»ÃЪҪ¹ àÃҡ礧¨Ð ÅíÒºÒ¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Õé ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹é ˹‹Ç·ËÒâͧàÃÒ Âѧª‹ÇÂʹѺʹع§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ »Ãͧ´Í§¡Ñ¹ã¹ËÁÙ‹ªØÁª¹ áÅШҡ¡ÒÃẋ§¡íÒÅѧ ¾Åä»»ÃШíÒµÒÁËÁÙ‹ºŒÒ¹µ‹Ò§æ ·ËÒäͪ‹Ç àËÅ×Í »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº·Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ã¹àÃ×èÍ §µ‹Ò §æ á¡‹»ÃЪҪ¹ä´Œà»š¹Í‹ҧ´Õ áÅзҧàÃÒàͧÁÕ¡Òà ¤Ø¡ѹÍÂÙ‹Ç‹ÒÍÂÒ¡¨Ðແ´¤‹Ò·ËÒÃà¾×èÍ໚¹áËÅ‹§ ·‹Í§à·ÕèÂÇãËÁ‹¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÊíÒËÃѺ¹Ñ¡·‹Í§ à·ÕèÂÇ·ÕèªÍº¡Òü¨ÞÀÑ ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ¾Ô¾Ô¸Àѳ±·ËÒà µÒÁ¨Ø´µ‹Ò§æ ãˌࢌÒàÂÕèÂÁªÁÍÕ¡´ŒÇ »ÃСÒ÷ÕèÊÒÁ¤×Í ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁÕ¤¹ËÅÒ ªÒµÔ ¾Ñ ¹ ¸Ø ·Ñé § ä·ÂÁÍÞËÃ× Í ÃÒÁÑ Þ ä·Â¾Ç¹ ä·ÂàºÔ§é ໚¹µŒ¹ «Ö§è ᵋÅЪҵԾ¹Ñ ¸Ø¨ ÐÁÕDz Ñ ¹¸ÃÃÁ ·Õèᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ä»·Ñé§ÀÒÉ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ µ‹Ò§æ ¨Ö§àËÁÒÐÊíÒËÃѺ¼Ù·Œ µÕè ÍŒ §¡ÒÃÁÒÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇÑµÔ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§¤¹ä·ÂªÒµÔ¾Ñ¹¸Øµ‹Ò§æ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÂѧÁէҹʋ§àÊÃÔÁ ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÕèÂÔè§ãËÞ‹ ¤×ͧҹἋ¹´Ô¹ÊÁà´ç¨ ¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª 㹪‹Ç§Çѹ·Õè 16 ¡ØÁÀҾѹ¸ ¢Í§·Ø¡»‚ à¹×Íè §¨Ò¡à»š¹Çѹ¤ÅŒÒÂÇѹ¾ÃÐÃÒªÊÁÀ¾

àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé àÃÒ¡çà¾Ôè§á¨¡ à§Ô¹ãËŒªÒÇ¹Ò ã¹¹âºÒÂà§Ô¹ ¢Í§ªÒǹÒäËÅÐ 1,000 ºÒ·

LOPBURI 47


àÃ×èͧËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕŠˌһÃЪÒ໚¹ÊØ¢ ¼ÁÀÙÁÔ㨷ÕèÁÕ ËÅÒÂæ ¨Ñ§ËÇÑ´ ÁҢʹÙËÁÙ‹ºŒÒ¹ àÃÒ໚¹µÑÇÍ‹ҧ

¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª ÊíÒËÃѺ»‚ 2558 ¡íÒ˹´¨Ñ´§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 14-22 ¡ØÁÀҾѹ¸ (Çѹ àÃÔÁè §Ò¹µÃ§¡ÑºÇѹÇÒàŹ䷹¾Í´Õ) ³ ¾ÃйÒÃÒ³ ÃÒª¹ÔàÇȹ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡‹Í¹§Ò¹·Õè ÊíÒ¤ÑÞ¤×Í ¡ÒþÌÍÁã¨áµ‹§ä·Â·Ñé§àÁ×ͧ ¤¹Å¾ºØÃÕ ¨Ðᵋ§ä·ÂµÑé§áµ‹¡ÅÒ§à´×͹Á¡ÃÒ¤Á仨¹¨º§Ò¹ ã¹Çѹ·Õè 22 ¡ØÁÀҾѹ¸ ¹Ñºà»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèáÊ´§¶Ö§ ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§´ŒÒ¹ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅÐ໚¹¨Ø´à´‹¹ ¢Í§Å¾ºØÃÕ·ÕèÍÂÒ¡ãËŒ·Ø¡·‹Ò¹ä´ŒÁÒÊÑÁ¼ÑÊ »ÃСÒ÷ÕèÊÕè¤×Í ¨Ø´·ÕèµÑ駢ͧàÃÒÍÂÙ‹µÃ§¡ÅÒ§ »ÃÐà·È¾Í´Õ «Ö§è à´Ô¹·Ò§ä´ŒÊдǡ·Ø¡ÀÒ¤ ÁÕÍÒ³Òࢵ µÔ´µ‹Í¡Ñº·Ø¡ÀÒ¤ àËÁ×͹àÃÒ໚¹Èٹ¡ÅÒ§ »ÃСÒ÷ÕËè ÒŒ ¤×Í àÃ×Íè §áʧᴴ ¨Ñ§ËÇÑ´àÃÒ¶×ÍÇ‹Ò ÁÕ¤ÇÒÁࢌÁ¢Í§áʧᴴÁÒ¡ µÍ¹¹ÕéÁÕºÃÔÉÑ·¾Ñ²¹Ò ¾Åѧ§Ò¹Áҵѧé âç§Ò¹â«Å‹Òà«Åŏ ·ÕÍè Òí àÀÍ⤡ÊíÒâç «Ö§è ÁÕ¡Òí Åѧ¼ÅÔµ·ÕÁè Ò¡·ÕÊè ´Ø ã¹àÍàªÕ ໚¹Ê¶Ò¹·ÕÈè ¡Ö ÉÒ§Ò¹ ÊÒÁÒö¹íҹѡàÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒࢌÒÁÒ·ÑȹÈÖ¡ÉÒä´Œ ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èͧâ«Å‹Òà«ÅŏµÅÍ´¨¹ÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐËÂÑ´ ¾Åѧ§Ò¹ áÅоÅѧ§Ò¹¸ÃÃÁªÒµÔÍ×è¹æ

¹âºÒÂÊí Ò ¤Ñ Þ ´Œ Ò ¹¤ÇÒÁÁÑè § ¤§áÅÐ Êѧ¤Á

¼Á¨Ð´Ù á ÅàÃ×è Í §¤ÇÒÁÁÑè ¹ ¤§áÅÐÊÑ § ¤Á ´Ñ§¹Ñé¹â¤Ã§¡Ò÷Õè์¹à»š¹¾ÔàÈÉ¡ç¤×Í ¨Ð·íÒÍ‹ҧäà ãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´·Ò§´ŒÒ¹¨Ôµã¨ à¾ÃÒÐ »˜ Þ ËÒ·Ø ¡ Í‹ Ò §·Ñé § ·Ò§ÊÑ § ¤Á ÂÒàʾµÔ ´ ¤ÇÒÁ äÁ‹ ¾ Í¡Ô ¹ ¾Í㪌 «Öè § ¶Œ Ò àÃÒ·Ø ¡ ¤¹ÍÂÙ‹ ã ¹ÈÕ Å ¸ÃÃÁ ÍÂÙÍ‹ ‹ҧ¾Íà¾Õ§ ã¡ÅŒª´Ô ¸ÃÃÁÐ ¨Ð·íÒãËŒ»Þ ˜ ËÒàËÅ‹Ò¹Õé ËÁ´ä» ÃÇÁ¶Ö§¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ»Ãͧ´Í§¡Ñ¹´ŒÇ 48

´Ñ§àª‹¹·Õè·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒϨѴ·íÒâ¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅˌҢÖé¹ ÁÒ¡çà¾×èÍÊÔ觹Õé ʋǹ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒ¹͡àÃÒ¡çÁÕ¡Òà ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÁ×ͧžºØÃµÕ ÒÁʶҹ·Õµè Ò‹ §æ ·Ñ§é ¢Í§ ÃÒª¡ÒÃáÅÐàÍ¡ª¹ â´ÂÁÕâ¤Ã§¡ÒÞºØÃàÕ Á×ͧÊÐÍÒ´ ÃͧÃѺ â¤Ã§¡Ò÷Õè Ê Í§ ¤× Í àÃ×è Í §¡Òáí Ò ¨Ñ ´ ¡Í§¢ÂÐ áʹ¡Ç‹ÒµÑ¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹¡Ç‹Ò 20 »‚ «Ö觷ҧàÃÒä´Œ´íÒà¹Ô¹ ¡ÒÃâ´ÂàÍÒ¢ÂÐÁÒà»ÅÕè  ¹à»š ¹ ¾ÅÑ § §Ò¹ä¿¿‡ Ò â´ÂºÃÔ ÉÑ · ¢Í§»ÃÐà·ÈÊ໹ÁÒŧ·Ø ¹ ÊÃŒ Ò § âç§Ò¹äÇŒ ·èÕ¹èÕà ¾×èÍ á»Å§¢ÂÐãËŒ »š¹ ¾ÅÑ § §Ò¹ä¿¿‡ Ò áÅÐÃͺâç§Ò¹¨Ð໚¹ÊǹÊØ¢ÀÒ¾ ·ÕèÊíÒ¤ÑިШŒÒ§ ªÒǺŒÒ¹ãËŒ·íÒ§Ò¹·Õè¹Õ贌Ǡ«Ö觼ÁàËç¹áÅŒÇÇ‹Ò໚¹ â¤Ã§¡Ò÷ÕèÁÕ»ÃÐ⪹¨Ö§ä´ŒÃ‹ÇÁ¡Ñºà·ÈºÒÅàÁ×ͧ žºØÃÕ´íÒà¹Ô¹¡Òà â¤Ã§¡ÒÃÊØ´·ŒÒ ¤×Íâ¤Ã§¡ÒÃÈٹ´íÒç¸ÃÃÁ à¾×èÍÃѺàÃ×èͧÌͧàÃÕ¹¢Í§ªÒǺŒÒ¹ «Ö觺ҧʋǹ໚¹ »˜ÞËÒ·ÕèÊÐÊÁÁÒ¹Ò¹ ·Ò§àÃÒàͧ¡ç¾ÂÒÂÒÁá¡ŒãËŒ Í‹ҧàµçÁ·Õè ᵋºÒ§àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺ¡®ËÁÒÂËÅÒÂʋǹ ¨Ö§µŒÍ§ãªŒàÇÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ä´Œµ§Ñé ·ÕÁ§Ò¹à¾×Íè ÃͧÃѺ»˜ÞËÒ áÅдíÒà¹Í¹¡ÒÃᡌ䢻˜ÞËҢͧ·Ø¡¤¹Í‹ҧàÃçÇ·ÕÊè ´Ø ¹âºÒ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§¼Á¨ÐÂÖ´¹âºÒ¢ͧ ¤Êª. ÃÑ ° ºÒÅ áÅÐá¹Ç·Ò§¢Í§·‹ Ò ¹¼ÙŒ Ç‹ Ò Ï໚ ¹ ÊíÒ¤ÑÞ Í‹ҧઋ¹àÁ×Íè ÇÒ¹¹Õàé ÃÒ¡çà¾Ô§è ᨡà§Ô¹ãËŒªÒÇ¹Ò ã¹¹âºÒÂà§Ô¹¢Í§ªÒǹÒäËÅÐ 1,000 ºÒ· àÃ×èͧ·Õè ÃÑ°ºÒÅÊÑè§ÁÒàÃҡ経ͧ·íÒáÅеŒÍ§·íÒÍ‹ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§ãËŒ ºÑ§à¡Ô´¼Å Í‹ҧµÍ¹¹Õàé Ã×Íè §ÊÐÍÒ´¡ÒÂáÅÐÊÐÍҴ㨠¡ç໚¹àÃ×Íè §·Õ¼è ÁÃѺ¼Ô´ªÍºâ´ÂµÃ§ã¹àÃ×Íè §ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ÈÕÅËŒÒ áÅСÒÃó礏àÃ×Íè §¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ ªØÁª¹ ÃÇÁ¶Ö§Ê¶Ò¹·ÕèÊÒ¸ÒóÐÍ×è¹æ


ÍÂÒ¡¨ÐãËŒ·Ø¡Ë¹‹Ç§ҹÁÕ¤ÇÒÁ ÊÒÁѤ¤Õ...à¾×èÍ»ÃÐ⪹ÊØ¢¢Í§ »ÃЪҪ¹ »˜ÞËÒËÅÑ¡¢Í§ªÒÇžºØÃÕáÅÐá¹Ç·Ò§ ¡ÒÃá¡Œä¢

¡ÒÃá¡Œ ä ¢»˜ Þ ËҢͧ¨Ñ § ËÇÑ ´ ¨Ð㪌 ¡ Ãкǹ¡Òà ¢Í§á¼¹¾Ñ ² ¹Ò¨Ñ § ËÇÑ ´â´Â¨ÐàÃÔè Á ¨Ò¡¡Ò÷í Ò á¼¹ ÂØ · ¸ÈÒʵÏ º ÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ § ËÇÑ ´ à¾×è Í àªÔ Þ Ë¹‹ Ç Âµ‹ Ò §æ ÁÒ»ÃЪØÁ¡Ñ¹ ÃѺÃÙŒ¶Ö§»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ÃǺÃÇÁ¤ÇÒÁ ¤Ô´ËÒ˹·Ò§á¡Œ»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªØÁª¹µ‹Ò§æ ËÇÁ¡Ñ¹ «Ö§è àÃÒ¨ÐÁÕ·¡Ø ÀҤʋǹ ÃÇÁ¶Ö§»ÃЪҪ¹ÁÒ¾Ù´¤ØÂá¡Œä¢ »˜ÞËҡѹ ʋǹ»˜ÞËÒËÅÑ¡æ ¤×Í ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ·ÕèÃÒ¤Ò ¼Å¼ÅÔµµ¡µèíÒ·íÒãËŒà¡ÉµÃäÁ‹¤ØŒÁ·Ø¹µÑÇÍ‹ҧઋ¹¡Òà »ÅÙ¡¢ŒÒÇ àÃÒ¡çä´Œá¹Ð¹íÒãËŒ¤¹»ÅÙ¡¢ŒÒÇäëàºÍÃÕèà¾×èÍ ËÅÕ¡àÅÕ觤ÇÒÁàÊÕè§ áÅСÒÃѹµÕ¼ÅµÍºá·¹·ÕèÊÙ§¡Ç‹Ò ¢ŒÒÇ·ÑèÇä» àÃ×è Í §¡Ò÷‹ Í §à·Õè Â Ç àÃÒ¤‹ Í Âæ á¡Œ »˜ Þ ËÒä» ·ÕÅШش àÃ×èͧáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ·Õè¾Ñ¡ ÊÔè§ÍíҹǤÇÒÁÊдǡ àÃÒ¡ç¾ÂÒÂÒÁᡌ价ÕÅШشæ àÃ×èͧÊØ´·ŒÒ¤×Í àÃ×èͧ¡Ò÷íÒàÁ×ͧžºØÃÕãˌ໚¹ àÁ× Í §¹‹ Ò ÍÂÙ‹ ·Ø ¡ ¤¹ÁÕ ¤ ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ Â ·Ò§·ÃÑ ¾  ÊÔ ¹ àÃÒä´ŒÁͺËÁÒÂ˹ŒÒ·ÕèãËŒ·Ø¡Ë¹‹Ç§ҹºÙóҡÒáÒà ·íҧҹËÇÁ¡Ñ¹ÀÒÂä´Œâ¤Ã§¡Òâͧ¨Ñ§ËÇÑ´áÅÐá¹Ç ¹âºÒ¢ͧʋǹ¡ÅÒ§à¾×èÍãˌžºØÃÕ໚¹àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ãËŒ ä´Œ¤ÃѺ

¼Å§Ò¹áË‹§¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨

´ŒÒ¹ÂÒàʾµÔ´¤ÃѺ àÃÒ์¹àÃ×Íè §»ÃÒº»ÃÒÁ «Ö§è àÃÒËÇÁÁ×͡Ѻ·Ò§µíÒÃǨ ¤Çº¤ØÁáÅлÃÒº»ÃÒÁ «Ö觼šÒûÃÒº»ÃÒÁÍÍ¡ÁÒµÒÁ໇ҷÕèµÑé§äÇŒ ¡Òû‡Í§¡Ñ¹·Ò§àÃÒÁÕ¡ÒÃÊÌҧà¤Ã×Í¢‹Ò¢Öé¹ÁÒà¾×èÍÊʹʋͧ´ÙáÅã¹áµ‹ÅÐ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ʋǹàÃ×èͧ¡ÒôÙáźíҺѴ àÃÒËÇÁÁ×͡Ѻ˹‹Ç§ҹ¢Í§¡ÃзÃǧ ÊÒ¸ÒóÊآ㹨ѧËÇÑ´ ÁÒ´ÙáźíҺѴ¼ÙŒ·ÕèµÔ´ÂÒàʾµÔ´ àÃÒÍÂÙ‹ã¹Íѹ´ÑºË¹Öè§ ¢Í§ »»Ê. ÀÒ¤¡ÅÒ§¤ÃѺ ´ŒÒ¹Êѧ¤Á ¤×ÍàÃ×èͧËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅˌһÃЪÒ໚¹ÊØ¢ ¼ÁÀÙÁÔ㨷ÕèÁÕËÅÒÂæ ¨Ñ§ËÇÑ´ÁҢʹÙËÁÙº‹ ÒŒ ¹àÃÒ໚¹µÑÇÍ‹ҧ à¾×Íè ä»à»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¨Ñ§ËÇÑ´µÑÇàͧ áÅÐÍÕ¡àÃ×Íè §¤×ͧҹ·Ò¹µÐÇѹºÒ¹§Ò¹á¼‹¹´Ô¹ ´Í¡·Ò¹µÐÇѹ¨ÐºÒ¹ ã¹Ä´Ù˹ÒÇÃÐËÇ‹Ò§à´×͹ ¾.Â.-Á.¤. ᵋàÃÒÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃà¾×Íè ãËŒ´Í¡·Ò¹µÐÇѹ ºÒ¹ã¹ª‹Ç§§Ò¹á¼‹¹´Ô¹Ï à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ »‚ 2557 àÃÒàÃÔÁè ·íÒáÅзíÒä´ŒáÅŒÇ (´Í¡·Ò¹µÐÇѹºÒ¹¹Í¡Ä´Ù) »‚ 2558 ¹Õé¨Ö§ä´ŒÁÕ¡ÒÃÇҧἹẋ§ª‹Ç§àÇÅÒ ãËŒªÒǺŒÒ¹»ÅÙ¡à¾×Íè ãËŒ¹¡Ñ ·‹Í§à·ÕÂè Ç·ÕÁè Òà·ÕÂè ǪÁäÁ‹¼´Ô ËÇѧ ä´ŒàËç¹·Ò¹µÐÇѹ ºÒ¹·Õ螺ØÃÕ µÑé§áµ‹ª‹Ç§Ä´Ù˹ÒǨ¹¶Ö§§Ò¹á¼‹¹´Ô¹Ï ¤ÃѺ

¨Ò¡ã¨·‹Ò¹ÃÍ§Ï à¾×èͪÒÇžºØÃÕ

·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒÏ ÍÂÒ¡¨ÐãËŒ·Ø¡Ë¹‹Ç§ҹÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ·íҧҹËÇÁ ¡Ñ ¹ ໚ ¹ ·Õ Á žºØ ÃÕ àÃÒ¨Ö § ¨Ñ ´ ÊÀÒ¡Òá¿¢Öé ¹ à¾×è ÍãËŒ ·Ø ¡ ¤¹Ê¹Ô · ʹÁ ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ àÃÕ¹ÃÙŒ¡Ñ¹ ª‹ÇÂàËÅ×͡ѹ ໚¹Íѹ˹Öè§Íѹà´ÕÂǡѹ àÁ×èÍÁÕ»˜ÞËÒ ËÃ×Í¡ÒþѲ¹Ò ·Ø¡Ë¹‹Ç¨Ðä´Œª‹ÇÂàËÅ×͡ѹÍ‹ҧàµçÁ·Õèà¾×èÍ»ÃÐ⪹ÊØ¢ ¢Í§»ÃЪҪ¹Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§¤ÃѺ LOPBURI 49


àÊŒ¹»ÅÑ·Ò§¾º ´¨Ñ§ËÇÑ´

50


“¹ÒÂÍÀÔ»ÅÑÊ´¨ÑÃä ʧ‹ Ò ÈÃÕ ” §ËÇѴžºØÃÕ ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

“¹ÒÂÍÀÔ Ê Ãä ʧ‹ Ò ÈÃÕ ” ˹Öè §ã¹¹Ñ ¡ »¡¤Ãͧ¼ÙŒ Á Ò¡´Œ Ç Â »ÃÐʺ¡Òó·íÒ§Ò¹ã¹ËÅÒµíÒá˹‹§·Ñ駧ҹ ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐʋǹ¡ÅÒ§ ¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÒ´íÒçµíÒá˹‹§»ÅÑ´¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ËÅÑ § ¨Ò¡·‹ Ò ¹Êí Ò àÃç ¨ ¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÃÐ´Ñ º »ÃÔ Þ ÞÒµÃÕ – »ÃÔ Þ ÞÒâ· ´ŒÒ¹ÃÑ°ÈÒʵÏ ¨Ò¡ Eastern New Mexico University »ÃÐà·È ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅŒÇ ·‹Ò¹¡çàÃÔèÁ·íÒ§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤´ŒÇµíÒá˹‹§¼ÙŒª‹Ç¨‹Ò ¨Ñ§ËÇÑ´ ¼ÙŒµÃǨ¡ÒÃʋǹ·ŒÍ§¶Ô蹨ѧËÇÑ´ »ÅÑ´ÍíÒàÀÍ áÅйÒÂÍíÒàÀÍã¹ ¨Ñ§ËÇÑ´µ‹Ò§æ ¢Í§ÀÒ¤¡ÅÒ§ ÍÕÊÒ¹ µÐÇѹÍÍ¡ µÐÇѹµ¡ áÅÐ㵌 Ê‹ Ç ¹»ÃÐʺ¡Òó ·í Ò §Ò¹ã¹¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ ä´Œ á ¡‹ ਌ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè ÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡Í§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐá¼¹§Ò¹ ËÑÇ˹ŒÒ§Ò¹¡ÒÃÊÒ¸ÒóРÊíҹѡºÃÔËÒáÒû¡¤Ãͧ·ŒÍ§·Õè ËÑÇ˹ŒÒ½†Ò¾Ѳ¹Ò·ŒÍ§·Õè Êíҹѡ§Ò¹¡Òà »¡¤Ãͧ·ŒÍ§·Õè ËÑÇ˹ŒÒÈٹ»‡Í§¡Ñ¹áÅлÃÒº»ÃÒÁ¡Ò÷بÃÔµ·ÐàºÕ¹áÅÐ ºÑµÃ»ÃШíÒµÑÇ»ÃЪҪ¹ ÊíҹѡºÃÔËÒáÒ÷ÐàºÕ¹ áÅÐËÑÇ˹ŒÒ¡ÅØÁ‹ ¾Ñ²¹Ò Ãкº§Ò¹ÁÇŪ¹ Êíҹѡ¡Ô¨¡ÒäÇÒÁÁÑ蹤§ÀÒÂ㹡Òû¡¤Ãͧ ¹ÔµÂÊÒà SBL ä´ŒÃѺà¡ÕÂõÔÍ‹ҧÊÙ§¨Ò¡·‹Ò¹ãËŒÊÑÁÀÒɳà¡ÕèÂǡѺ º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§»ÅÑ´¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ µÅÍ´¨¹á¹Ç¤Ô´ÊíÒ¤ÑÞ㹡Ò÷íÒ§Ò¹ áÅмٌ·Õè໚¹áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡Ò÷íÒ§Ò¹ÊÒ¹ѡ»¡¤Ãͧ

àÃÒÁÕ˹ŒÒ·Õè´ÙÇ‹Ò ¨Ð·íÒÍ‹ҧäà à¾×èͪ‹ÇÂãËŒ ·‹Ò¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ ·íҧҹ䴌Í‹ҧ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ËÃ×ÍãËŒ§Ò¹¢Ñº à¤Å×è͹ä»ä´Œ´ŒÇ´Õ

LOPBURI 51


ËÅÒ¡ËÅÒÂÀÒáԨ¢Í§»ÅÑ´¨Ñ§ËÇÑ´ â¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÈÕÅËŒÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ໚¹µŒ¹ Ẻ㹡ÒôíÒà¹Ô¹ ¡ÒÃãËŒ¡Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ Í×è¹æ «Ö觶×ÍÇ‹Ò à»š¹¨Ñ§ËÇÑ´µŒ¹æ ·Õè·íÒáŌǻÃÐʺ ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹ ÃдѺ¾×é¹·Õè

52

ÀÒáԨáá ¤×Í ´ÙáÅ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§Í§¤¡Ã »¡¤Ãͧʋǹ¨Ñ§ËÇÑ´ ·íÒ˹ŒÒ·Õè໚¹µÑÇá·¹¢Í§¡ÃÁ ¡Òû¡¤Ãͧ ໚¹¼ÙªŒ Ç‹ ´Ùáŧҹ¡Òû¡¤Ãͧ·Ñ§é ËÁ´ ÃͧŧÁÒ¨Ò¡·‹Ò¹Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ ÀÒáԨ·Õè Êͧ ໚¹§Ò¹´ŒÒ¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡Òû¡¤Ãͧ¢Í§¼ÙŒÇ‹Ò ÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ ¤×ͪ‹Ç§ҹµÒÁ·Õèä´ŒÃѺÁͺËÁÒ ¨Ò¡¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ áÅŒÇᵋ˹ŒÒ·Õè·Õèä´ŒÃѺÁͺ ËÁÒ ÍÒ·Ô ä´ŒÃѺÁͺËÁÒÂãˌ໚¹»Ãиҹ¡Òà »ÃЪØÁ ËÃ×Í Áͺãˌ仴ٻ˜ÞËÒµ‹Ò§æ ¢Í§ªÒǺŒÒ¹ µÒÁᵋÅо×é¹·Õèã¹à¢µ»¡¤Ãͧ

ËÑÇã¨ÊíÒ¤Ñޢͧ¡ÒÃ໚¹»ÅÑ´¨Ñ§ËÇÑ´

ÀÒáԨÊíÒ¤Ñޢͧ»ÅÑ´¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¤×Í ¼ÙŒª‹ÇÂàËÅ×Í ¼ÙÇŒ Ò‹ ÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ ¼Ù»Œ ÃÐÊÒ¹§Ò¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ã¹¡Ò ÃºÙóҡÒçҹ㹨ѧËÇÑ´ ÍíҹǡÒÃʹѺʹع¡Òà ·íÒ§Ò¹ã¹ÃдѺÍíÒàÀÍ µíҺŠËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÇÁ¶Ö§¡Òà ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹âºÒ¢ͧ¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ áÅÐ ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â §Ò¹µÒÁ¹âºÒ¢ͧÃÑ°ºÒÅ㹠ʋǹ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ઋ¹ ¡ÒÃࢌÒä»´Ùã¹àÃ×Íè §¢Í§¡ÒÃÍíҹǡÒûÃÐÊÒ¹ §Ò¹¡ÑºË¹‹Ç§ҹáÅо×é¹·Õè¹Ñé¹æ ÍíҹǡÒÃã¹·Õè¹Õé ËÁÒ¶֧ ¡Ò÷íÒ§Ò¹ã¹Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§àÃÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õè ËÃ×ÍÍíÒàÀÍãËŒ¢Ñºà¤Å×è͹ä»ãˌ䴌 ¤×Í ·‹Ò¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ ¨Ð´ÙáÅã¹¾×é¹ ·ÕèᵋŠÐÍíÒ àÀÍ «Öè §·‹ Ò ¹¹ÒÂÍí Ò àÀÍ ·‹ Ò ¹à»š ¹ ¢Œ Ò ÃÒª¡ÒâÖé ¹ µÃ§¡Ñ º ¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ

¢Í§¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â àÃÒÁÕ˹ŒÒ·Õè´ÙNjҨзíÒ Í‹ҧäÃà¾×Íè ª‹ÇÂãËŒ·Ò‹ ¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ·íҧҹ䴌Í‹ҧÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ËÃ×ÍãËŒ§Ò¹¢Ñºà¤Å×Íè ¹ä»ä´Œ´ÇŒ Â´Õ ª‹Ç ¹ÒÂÍíÒàÀÍ㹡ÒÃᡌ䢻˜ÞËÒµ‹Ò§æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÁÒ ÃÇÁ¶Ö§§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ ¨ÐµŒÍ§ÁÕ¡Òà »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº·Ò§Ê‹Ç¹ÃÒª¡Òõ‹Ò§æ ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§ ¡Ñº¡Ò÷íÒ§Ò¹ ¡µÑÇÍ‹ҧઋ¹ §Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ Êдǡ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ µŒÍ§»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº·Ò§ ਌Ò˹ŒÒ·ÕèµíÒÃǨ Ê‹§¼‹Ò¹·Ò§·ËÒÃáÅÐ˹‹Ç §Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ËÃ×ÍÁÕÍíҹҨ˹ŒÒ·Õèâ´ÂµÃ§ Í‹ҧ àÃ×èͧ¡ÒèѴÃÐàºÕºÊѧ¤Á «Ö觷ҧ¨Ñ§ËÇÑ´ä´ŒÍÍ¡ ¹âºÒ¤Ǻ¤ØÁà¡ÕÂè ǡѺÌҹà¡Á ¡ç¨ÐµŒÍ§»ÃÐÊÒ¹ §Ò¹¡Ñ º ·Ò§¾Ñ ² ¹ÒÊÑ § ¤ÁáÅФÇÒÁÁÑè ¹ ¤§¢Í§ Á¹Øɏ áÅлÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ à¾×èÍ´ÙáÅ»˜ÞËÒ·Õ赋Íà¹×èͧà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

¨Ò¡¹âºÒÂÊíÒ¤Ñޢͧ¼ÙŒÇ‹ÒÏ ÊÙ‹¤ÇÒÁ ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨

¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ·‹Ò¹ÁÕ¹âºÒ Êí Ò ¤Ñ Þ áÅÐàË § ´‹ Ç ¹·Õè µŒ Í §·í Ò ³ µÍ¹¹Õé ¤× Í ¡Ò÷íÒ§Ò¹ÀÒÂ㵌â¤Ã§¡Òâͧ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â µÑÇÍ‹ҧâ¤Ã§¡ÒÃઋ¹ â¤Ã§¡ÒÃàÁ×ͧÊǹéíÒãÊ â¤Ã§¡ÒÃàÃ×Íè §¡ÒáíҨѴ¢ÂÐÁÙŽÍ àÃ×Íè §¼Ñ¡µºªÇÒ «Ö§è ᵋÅÐâ¤Ã§¡ÒèÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âºÒ¢ͧ¼ÙÇŒ Ò‹ ÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ µÒÁâ¤Ã§¡ÒÞºØÃÕàÁ×ͧÊÐÍÒ´ Í‹ҧÂÑè§Â×¹


LOPBURI 53


¼ÁÂÖ´ÁÑè¹ÁÒµÅÍ´ ¤×Í ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡Òà ¾Ñ²¹Ò¢Í§¾Ãкҷ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇÏ ·ÕèÇ‹Ò “ࢌÒ㨠ࢌҶ֧ ¾Ñ²¹Ò” à¾×èÍãËŒ »ÃЪҪ¹ÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢

54


ÍÕ ¡â¤Ã§¡ÒÃ¡ç ¤× Í â¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ ºŒ Ò ¹ÈÕ Å ËŒ Ò ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ໚¹µŒ¹áººã¹¡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒ¡Ñº ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ «Ö觶×ÍÇ‹Ò໚¹¨Ñ§ËÇÑ´µŒ¹æ ·Õè·íÒáÅŒÇ »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹ÃдѺ¾×é¹·Õè ʋǹàÃ×èͧ¢Í§ ÂÒàʾµÔ´ žºØÃ¹Õ àÕè »š¹¨Ñ§ËÇÑ´ã¹ÀÒ¤¡ÅÒ§·ÕÁè ÊÕ ¶ÔµÔ 㹡ÒÃá¾Ã‹ÃкҴ¢Í§ÂÒàʾµÔ´ÍÂÙ‹ ᵋ»¨˜ ¨Øº¹Ñ ã¹ »‚ 2557 àÃÒä´ŒÁ¡Õ ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒõÒÁá¼¹§Ò¹µ‹Ò§æ ¢Í§ »»Ê. ¨¹ä´Œ¼ÅÊíÒàÃç¨ÁÒ໚¹Íѹ´ÑºË¹Ö觢ͧ ÀÒ¤ ઋ¹ àÃ×èͧ¡Òû‡Í§¡Ñ¹ ¡ÒûÃÒº»ÃÒÁ ¡Òà ºíҺѴ¼ÙŒàʾµÔ´ ¡ÒèѴÃÐàºÕºÊѧ¤Á ¡ÒÃÊÌҧ ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ «Öè§à»š¹µÑǪÕéÇÑ´¤ÇÒÁÊíÒàÃ稢ͧ àÃÒã¹»‚¹Õé ·Ò§àÃÒ¡çÊÒÁÒö·íÒ§Ò¹ãËŒ·íÒãËŒÍÂÙ‹ã¹ ÃдѺ˹Ö觢ͧÀÒ¤ ¶ŒÒÃдѺ»ÃÐà·È¡ç¹‹Ò¨Ð໚¹ ¨Ñ§ËÇÑ´·Õè 11

“â¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅˌҔ ãºàºÔ¡·Ò§ ÊÙ‹ÊѹµÔÊØ¢

·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ÁÕ¹âºÒ·Õ褋͹¢ŒÒ§ ªÑ´à¨¹ 㹡Ò÷Õè¨Ð·íÒãˌžºØÃÕ໚¹àÁ×ͧÊÐÍÒ´ ·Ñ駡Ò ÊÐÍÒ´·Ñé§ã¨ â´Â੾ÒÐâ¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÈÕÅˌҹնé Í× Ç‹Ò໚¹â¤Ã§¡Ò÷մè Õ ¢ÍãËŒ·¡Ø ÀҤʋǹ㹠¾×é¹·ÕèµÑé§áµ‹ÍíÒàÀÍ µíҺŠËÁÙ‹ºŒÒ¹ ËÃ×Íʋǹ§Ò¹ µ‹Ò§æ ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õè ª‹Ç¡ѹ·íÒãËŒ ¹âºÒÂàËÅ‹Ò¹Õé »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ à¾×èÍãËŒ¾Õ蹌ͧ»ÃЪҪ¹ä´ŒÍÂÙ‹ Í‹ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¶ŒÒâ¤Ã§¡ÒùÕéÊíÒàÃç¨ àÃ×èͧÍ×è¹¡ç ¨ÐµÒÁÁÒ àª‹¹ àÃ×èͧ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ àÃ×èͧ¡ÒôÙáÅ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ¶ŒÒ·Ø¡¤¹ÍÂÙã‹ ¹ÈÕÅËŒÒ »˜ÞËÒµ‹Ò§æ ¡ç¨ÐäÁ‹à¡Ô´¢Öé¹ ª‹ÇÂÅ´»˜ÞËÒ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ã¹àÃ×èͧ µ‹Ò§æ ¢Í§Êѧ¤Áä´ŒÁÒ¡¢Öé¹

ËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹ áÅкؤ¤Å´Åã¨

ËÅÑ ¡ã¹¡Ò÷í Ò §Ò¹·Õè ¼ ÁÂÖ ´ ÁÑè ¹ ÁÒµÅÍ´¤× Í ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒ ÍÂÙ‹ËÑÇÏ ·ÕèÇ‹Ò “ࢌÒ㨠ࢌҶ֧ ¾Ñ²¹Ò” à¾×èÍãËŒ »ÃЪҪ¹ÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡çÂÖ´ËÅÑ¡ÍÔ·¸ÔºÒ· 4 à¾×èÍ໚¹á¹Ç·Ò§ã¹¡Ò÷íÒ§Ò¹ãËŒ»ÃÐʺ¼Å ÊíÒàÃç¨ Ê‹ Ç ¹ºØ ¤ ¤Å¼ÙŒ à »š ¹ áçºÑ ¹ ´ÒÅã¨ã¹¡Òà ·íÒ§Ò¹¢Í§¼Á¤×Í ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ҺÃÁǧȏà¸Í ¡ÃÁ¾ÃÐÂÒ´íÒçÃÒªÒ¹ØÀÒ¾ ·‹Ò¹¤×ͺؤ¤ÅÊíÒ¤ÑÞ ¢Í§ä·Â·Õè ·í Ò ¤Ø ³ »ÃÐ⪹ ã ËŒ » ÃÐà·ÈªÒµÔ ä ÇŒ ÁÒ¡ÁÒ ¨¹ÂÙ à ¹Êâ¡ËÃ× Í Í§¤ ¡ ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ¡Òà ÈÖ ¡ É Ò ÇÔ · Â Ò È Ò Ê µ Ï á Å Ð ÇÑ ² ¹ ¸ à à Á á Ë‹ § ÊË»ÃÐªÒªÒµÔ ä´ŒÂ¡Â‹Í§ãˌ໚¹ºØ¤¤ÅÊíÒ¤Ñޢͧ âÅ¡´ŒÇÂ

¨Ò¡ã¨»ÅÑ´¨Ñ§ËÇÑ´¶Ö§·Ø¡ÀҤʋǹáÅÐ ªÒÇžºØÃÕ

¼Á¢ÍãËŒ ·Ø ¡ Íí Ò àÀÍË Ç ÁáçË Ç Áã¨ã¹¡Òà ·íÒ§Ò¹µÒÁ¹âºÒ¢ͧÃÑ°ºÒÅ áÅйâºÒ¢ͧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃաѺ·Ø¡ÀҤʋǹ㹾×é¹·Õè à¾×èÍãËŒ¡Òà ·íÒ§Ò¹ÁØ‹§ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃᡌ䢻˜ÞËÒãËŒ ¡Ñº¾Õ蹌ͧ»ÃЪҪ¹ªÒÇžºØÃÕ áÅТÍãËŒ¾Õ蹌ͧ ªÒǨѧËÇѴžºØÃÕʹѺʹع¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹ âºÒŢͧ¼ÙÇŒ Ò‹ ÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ ¹âºÒ¢ͧÃÑ°ºÒÅ à¾×èͤÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧ áÅФÇÒÁÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢¢Í§ »ÃЪҪ¹ªÒÇžºØÃÕÂÔè§æ ¢Öé¹ä»

Ê‹ Ç ¹àÃ×è Í §¢Í§ ÂÒàʾµÔ´...àÃÒä´Œ ÁÕ ¡ Òôí Ò à¹Ô ¹ ¡Òà µÒÁá¼¹§Ò¹ µ‹Ò§æ ¢Í§ »»Ê. ¨¹ä´Œ¼ÅÊíÒàÃç¨ÁÒ à»š ¹ ÍÑ ¹ ´Ñ º ˹Öè § ¢Í§ÀÒ¤

LOPBURI 55


àÊŒ¹·Ò§¾º

ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´

“¹ÒÂÊØ ¹ÒÂÊØÇԷ ¾ÂѾ¾Ò¹¹· ¾Ò¹¹·” ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ Êíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ (Êͨ.) ໚¹Ë¹‹Ç§ҹ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ㹡ÒâѺà¤Å×è͹ÂØ·¸ÈÒʵϢͧ¡ÃзÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐ໚¹¡Åä¡ÊíÒ¤ÑÞµ‹Í¡ÒüÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÁ¡Õ ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁä»ÊÙÊ‹ Ç‹ ¹ÀÙÁÀÔ Ò¤Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§ “¹ÒÂÊØÇ·Ô Â ¾ÂѾ¾Ò¹¹·” ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ä´ŒãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁã¹Å¾ºØÃÕ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀҾᢋ§¢Ñ¹ã¹ AEC ¹âºÒ´ŒÒ¹ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÁҵáÒê‹ÇÂàËÅ×Í SMEs ÃÇÁ¶Ö§ä´ŒªáÕé ¨§¹âºÒ ·Õäè ´ŒÃºÑ ÁͺËÁÒ¨ҡ ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ‹ ¡ÒáÃзÃǧ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (¹Ò¨ѡÃÁ³± ¼ÒÊءǹԪ) 56


ÀÒ¾ÃÇÁ´ŒÒ¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ÁÕ â ç§Ò¹·Õè ä ´Œ ÃÑ º Í¹Ø Þ ÒµãËŒ » ÃСͺ¡Ô ¨ ¡Òà (ÊÐÊÁ) ³ Çѹ·Õè 30 à´×͹ ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2557 ¨íҹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 775 âç§Ò¹ à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÇÁ 106,653.51 ŌҹºÒ· áÅШíҹǹ ¤¹§Ò¹ÃÇÁ 51,455 ¤¹ â¤Ã§¡ÒÃÊÌҧÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒüÅÔµÊÒ¢ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ»‚ 2556 »ÃСͺ´ŒÇ 1. ËÁÇ´ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁÁÕÊѴʋǹÌÍÂÅÐ 41.3 â´Â¡Òà ¼ÅÔµËÅѡ䴌ᡋ ¡ÒÃá»ÃÃÙ»à¹×éÍÊѵǏ ¡ÒüÅÔµ¼ÅÔµÀѳ±¨Ò¡¸Ñ޾ת áÅÐÍÒËÒÃÊѵǏÊíÒàÃç¨ÃÙ» ໚¹µŒ¹ 2. ËÁÇ´¼ÅÔµÀѳ±¨Ò¡áËÍâÅËÐÁÕÊѴʋǹÌÍÂÅÐ 20.5 â´Â ¡ÒüÅÔµËÅѡ䴌ᡋ «ÕàÁ¹µ ¡ÃÐàº×éͧ ¤Í¹¡ÃÕµ¼ÊÁàÊÃç¨ à»š¹µŒ¹ 3. ËÁÇ´à¤ÁÕÀ³ Ñ ±áÅмÅÔµÀѳ±à¤ÁÕÁÊÕ ´Ñ ʋǹÌÍÂÅÐ 18.1 â´Â ¡ÒüÅÔµËÅѡ䴌ᡋ á¤Åà«ÕÂÁ¤ÒϺÍÏ๵ »Ø‰Âà¤ÁÕ »Ù¹¢ÒÇ à»š¹µŒ¹

4. ËÁÇ´ÍØ»¡Ã³áÅÐà¤Ã×èͧÁ×Í·Ò§ÇÔ·ÂØâ·Ã·ÑȹáÅСÒà Ê×èÍÊÒÃÁÕÊѴʋǹÌÍÂÅÐ 8.2 5. ËÁÇ´¼ÅÔµÀѳ±ÂÒ§áÅмÅÔµÀѳ±¾ÅÒʵԡÁÕÊѴʋǹ ÃŒÍÂÅÐ 3.1 6. ËÁÇ´Í×è¹æ ÁÕÊѴʋǹÌÍÂÅÐ 8.8 䴌ᡋ ¡ÒüÅÔµÊÔè§·Í ¼ÅÔµÀѳ±¨Ò¡äÁŒ âÅËÐ ÍØ»¡Ã³¡Òâ¹Ê‹§ áÅмÅÔµÀѳ± OTOP ¼ÅÔµÀѳ±ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ (GPP : Gross Provincial Product) ³ ÃÒ¤Ò»ÃШíÒ»‚¢Í§ÊÒ¢ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ»‚ 2556 ÁÕÁÅÙ ¤‹Ò 56,734 ŌҹºÒ· à¾ÔÁè ¢Ö¹é ¨Ò¡»‚ 2555 ·ÕÁè ÁÕ ÅÙ ¤‹Ò 52,116 ŌҹºÒ·¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 8.86

ÇÔÊÑ·ÑȹáÅйâºÒ¢ͧÊͨ.žºØÃÕ

ÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ¢ ͧÊí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ¤× Í “໚ ¹ ˹‹ Ç Â§Ò¹ËÅÑ ¡ 㹡ÒûÃÐÊҹʋ § àÊÃÔ Á áÅÐ¾Ñ ² ¹Ò ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ã ËŒ ÁÕ ¢Õ ´ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òà ᢋ§¢Ñ¹” »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ䴌ᡋ 1 ¾Ñ²¹Òͧ¤¡ÃáÅкؤÅÒ¡ÃÍ‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 2 àÊÃÔÁÊÌҧà¤Ã×Í¢‹ÒÂÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍ‹ҧÁÕʋǹËÇÁ LOPBURI 57


¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁÕÍصÊÒË¡ÃÃÁ·Õè໚¹¨Ø´á¢ç§ «Öè§ÊÒÁÒöᢋ§¢Ñ¹ã¹àÇ·ÕÍÒà«Õ¹ 䴌ᡋ ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà ÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ» ¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ¾Åѧ§Ò¹ ·´á·¹ ÃѺÁͺ¹âºÒ¨ҡ ÃÁÇ.ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁ (¹Ò¨ѡÃÁ³± ¼ÒÊءǹԪ) ä´ŒãËŒ¹âºÒ¡ѺÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·ÈÇ‹Ò ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´·Ñé§ 76 ¨Ñ§ËÇÑ´ ໚¹µÑÇá·¹¢Í§¡Ãзà ǧÏã¹¾×é¹·Õè áÅÐ໚¹¡Åä¡·ÕèÊíÒ¤ÑÞµ‹Í¡ÒüÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÁÕ¡ÒÃÊ‹§ àÊÃÔ Á áÅÐ¾Ñ ² ¹ÒÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁä»ÊÙ‹ Ê‹ Ç ¹ÀÙ ÁÔ À Ҥ͋ Ò §á·Œ ¨ ÃÔ § ¢ÍãËŒÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·ÈãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ㹡ÒÃá¡Œä¢ »˜ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃä·ÕÊè §‹ ¼Åµ‹Í¡ÒûÃСͺ¡ÒøØáԨÍصÊÒË¡ÃÃÁ «Ö觶×Í໚¹àÃ×èͧà˧´‹Ç¹¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÒÃÊÌҧÃÒ¡°Ò¹¡ÒþѲ¹Ò ÍصÊÒË¡ÃÃÁãËŒàµÔºâµÍ‹ҧÂѧè Â×¹ áÅÐ์¹ÂéÒí ãËŒ·Òí §Ò¹´ŒÇ¤ÇÒÁ ÃÇ´àÃçǺ¹¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§áÅЫ×Íè ÊÑµÂÊ¨Ø ÃÔµ «Ö§è ÁÕà¹×Íé ËÒ¤Ãͺ¤ÅØÁ ÊÒÃÐËÅÑ¡æ ´Ñ§¹Õé 58

1.´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃἋ¹´Ô¹ ãˌ໚¹ä»µÒÁ¡Ãͺ¹âºÒ ÃÑ°ºÒÅ·Õèä´Œá¶Å§äÇŒµ‹ÍÊÀÒ¹ÔµÔºÑÞÞѵÔáË‹§ªÒµÔã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 䴌ᡋ 1.1 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒþѲ¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¾×é¹°Ò¹¢Í§»ÃÐà·È ઋ¹ Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉµÃ á»ÃÃÙ» â´Â¡ÒþѲ¹ÒÇѵ¶Ø´ºÔ áÅСÃкǹ¡ÒüÅÔµãËŒÁ¤Õ ³ Ø ÀҾ䴌 ÁҵðҹáÅÐ໚¹ÁԵáѺÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ µŒÍ§Ê‹§àÊÃÔÁ ¾Ñ²¹Ò áÅÐãËŒ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑޡѺ¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨·Õãè ªŒà»š¹Çѵ¶Ø´ºÔ ã¹ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ ¾Ñ²¹ÒÊÙ‹¾Åѧ§Ò¹·´á·¹ 䴌ᡋ ͌͠»ÒŏÁ ¹éíÒÁѹ ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ áÅТŒÒÇâ¾´ 1.2 ࢌÁ§Ç´áÅÐà˧ÃÑ´¡ÒäǺ¤ØÁÁžÔɢͧàÊÕ¨ҡâç§Ò¹ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ â´ÂäÁ‹ÊÌҧ»˜ÞËÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁµ‹ÍÊѧ¤ÁáÅЪØÁª¹ µÅÍ´¨¹à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒáíҨѴ¢ÂÐáÅСҡÍصÊÒË¡ÃÃÁ áÅеŒÍ§ºÑ§¤ÑºãªŒ¡®ËÁÒÂ㹡ÒäǺ¤ØÁ¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃÍ‹ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§ 1.3 ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈɪÒÂá´¹ «Öè§ÃÑ°ºÒÅÁÕ¹âºÒÂÊ‹§ àÊÃÔÁ໚¹¡ÒÃ੾ÒÐ à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò໚¹¾×¹é ·Õàè ÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁ‹·ÁÕè ÈÕ ¡Ñ ÂÀÒ¾ ÊÙ§ 㹡ÒÃÃͧÃѺ¡Òõѧé âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ áÅСÒâÂÒµÑǢͧ µÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒÍصÊÒË¡ÃÃÁä·Â ·Õäè ´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÍ‹ҧÁÒ¡ã¹»ÃÐà·È à¾×Íè ¹ºŒÒ¹ÃͺÍÒà«Õ¹ â´ÂÃÐÂÐááãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ´‹Ò¹ªÒÂá´¹·Õè ÊíÒ¤ÑÞ 6 ´‹Ò¹ 䴌ᡋ »Ò´Ñ§àº«ÒÏ ÊÐà´Ò ÍÃÑÞ»ÃÐà·È áÁ‹ÊÍ´ ºŒÒ¹¤ÅͧÅÖ¡ áÅкŒÒ¹¤ÅͧãËÞ‹ 1.4 à¾Ôè Á ¢Õ ´ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§¼ÙŒ » ÃСͺ¡ÒÃÇÔ Ê ÒË¡Ô ¨ ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅТ¹Ò´Â‹ÍÁãˌࢌÁá¢ç§ ÊÒÁÒöᢋ§¢Ñ¹ä´ŒÍ‹ҧ


ÁÕ » ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾ â´Â¡ÒÃà¾Ôè Á ͧ¤ ¤ ÇÒÁÃÙŒ ã ¹´Œ Ò ¹¡ÒûÃÑ º »ÃØ § »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ 1.5 Ê‹§àÊÃÔÁº·ºÒ·áÅСÒÃ㪌âÍ¡ÒÊã¹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ â´Âà˧´íÒà¹Ô¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹¡ÒäŒÒ ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ ÀÙÁÔÀÒ¤ÍÒà«Õ¹ áÅТÂÒ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¡Ñº»ÃÐà·È à¾×è͹ºŒÒ¹ à˧¢ÂÒ¡ÒèѴ·íÒ¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃÂÍÁÃѺËÇÁ¡Ñ¹¢Í§ ÊÔ¹¤ŒÒ ´ŒÒ¹¡ÒõÃǨÊͺáÅÐÃѺÃͧÁҵðҹâ´ÂãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ µ‹ÍÊÔ¹¤ŒÒ·Õ»è ÃÐà·Èä·ÂÁÕÈ¡Ñ ÂÀÒ¾ÊÙ§ â´Â੾ÒÐÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤áÅÐ ºÃÔâÀ¤ 1.6 ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀҾ㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¢Í§¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃä·Â ·Ø¡ÃдѺ â´ÂÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¢ŒÍµ¡Å§ã¹¡ÒÃà¤Å×Íè ¹ÂŒÒÂã¹´ŒÒ¹ÊÔ¹¤ŒÒ ºÃÔ¡Òà ¡ÒÃŧ·Ø¹ áç§Ò¹½‚Á×Í áÅл˜¨¨Ñ¡ÒüÅÔµµ‹Ò§æ ·Õèແ´ àÊÃÕÁÒ¡¢Ö¹é â´Â੾ÒСÅØÁ‹ ÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅТ¹Ò´Â‹ÍÁ¢Í§ ä·ÂãËŒÊÒÁÒöᢋ§¢Ñ¹ä´Œ 1.7 ¾Ñ²¹Òáç§Ò¹ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁà¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒÃà¢ŒÒ ÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ â´ÂãËŒÁÕ¡ÒáÃдѺ½‚Á×Íáç§Ò¹ã¹¡ÅØ‹Á ÍصÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ·Õè㪌áç§Ò¹à¢ŒÁ¢Œ¹ ÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹ÒÃкº¡Ò÷´ÊͺÁҵðҹ½‚Á×Íáç§Ò¹à¾×èÍ ãªŒã¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤‹Ò¨ŒÒ§áç§Ò¹ 2. »¯ÔÃÙ»¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§ Êͨ. à¾×èÍÍíҹǤÇÒÁÊдǡᡋ ¼ÙŒ»ÃСͺ¡Òà ŴµŒ¹·Ø¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇáÅÐ ÃÇ´àÃçÇ㹡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ ¨Ö§ä´ŒÁÕ¹âºÒ ´Ñ§¹Õé 2.1 à˧¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÁÕ¡ÒûÃѺ»Ãا ᡌ䢡®ËÁÒ áÅС® ÃÐàºÕºµ‹Ò§ æ ·ÕèäÁ‹àÍ×é͵‹Í¡ÒûÃСͺ¡ÒøØáԨÍصÊÒË¡ÃÃÁ â´Â੾ÒСÒÃÍ¹Ø Þ Òµ¡ÒõÑé §âç§Ò¹ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÒÃ¢Í Í¹ØÞÒµ·íÒàËÁ×ͧáË ¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµ áÅСÒÃ͹ØÞÒµµÒÁ ¾.Ã.º. Áҵðҹ¼ÅÔµÀѳ±ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ໚¹µŒ¹ 2.2 à¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒúÃÔ¡ÒÃàªÔ§ÃØ¡ ·Ñ§é ã¹ÃٻẺ¡ÒÃà¾ÔÁè ÈٹÃѺ¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµµ‹Ò§æ ÀÒÂ㵌¡ÒáíҡѺ¢Í§¡ÃзÃÇ§Ï â´ÂäÁ‹µŒÍ§à´Ô¹·Ò§à¢ŒÒÁÒÂѧʋǹ¡ÅÒ§ ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡Òö֧µÑǺؤ¤Å ¼‹Ò¹ÈٹºÃÔ¡ÒÃËÇÁ ³ ¨Ø´à´ÕÂÇ ( ONE STOP SERVICE )

Êíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´¶×Í໚¹ ʋǹÃÒª¡ÒÃã¹¾×é¹·Õè ·Õè໚¹¾Åѧ¢Ñºà¤Å×è͹ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·ÕèÊíÒ¤Ñޢͧ¡ÃзÃǧ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐÃкºÃÑ°ºÒÅÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ·ÕèÊÁºÙóáºº 2.3 ä´Œà»ÅÕÂè ¹¨Ò¡ Pre Audit ໚¹ Post Audit áÅŒÇ «Ö§è ¨Ð ÍíҹǤÇÒÁÊдǡ㹡ÒÃÃѺ͹ØÞÒµ à¾×Íè ÊÌҧ¤ÇÒÁÁѹè ã¨á¡‹¼ÙŒ »ÃСͺ¡ÒÃ㹡ÒÃÃѺãºÍ¹ØÞÒµ ´Ñ§¹Ñ¹é ¢ÍãËŒà¤Ã‹§¤ÃѴ㹡ÒÃ㪌 ÁҵáÒáíҡѺ ( Post Audit ) ·Ø¡¢Ñ鹵͹áÅСÃкǹ¡Òà ໚¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒ¤Ǻ¤Ù‹¡Ñ¹ä»´ŒÇ 2.4 »ÃÑ º ·Ñ È ¹¤µÔ ¡ Ò÷í Ò §Ò¹ãËÁ‹ ¢ ͧ਌ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè Êͨ. ¨Ò¡¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹àÃ×èͧ¡ÒáíҡѺ ¤Çº¤ØÁ ໚¹¡ÒÃãËŒ¤íÒ »ÃÖ¡ÉÒ á¹Ð¹íÒ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò áÅÐàÊÃÔÁÊÌҧãËŒ ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÁÕ¨ÔµÊÒ¸ÒóзÕè´Õµ‹Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹´ŒÇ 2.5 ãËŒ Íʨ. »ÃÐÊÒ¹áÅкÃÙ³Ò¡ÒáÒ÷íҧҹËÇÁ¡Ñº ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ã¹¾×é¹·ÕèÍ‹ҧã¡ÅŒªÔ´ à¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò ÍصÊÒË¡ÃÃÁã¹¾×é¹·Õè ÁÕ¡ÒÃÊÌҧà¤Ã×Í¢‹Ò áÅÐʹѺʹع à¤Ã×Í¢‹ÒÂãËŒª‹ÇÂÊʹʋͧ ཇÒÃÐÇѧã¹àÃ×èͧ¢Í§¼Å¡Ãзºµ‹ÍÊÔè§ áÇ´ÅŒÍÁ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡Ãкǹ¡ÒüÅԵËÇÁ¡Ñ¹ 3. ÊÌҧ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õã¹Í§¤¡Ã áÅÐÊÌҧ ¤‹Ò¹ÔÂÁãËÁ‹ à¹×èͧ¨Ò¡ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇѴ໚¹ËÑÇ˹ŒÒʋǹ ÃÒª¡ÒÃã¹¾×é¹·Õè ໚¹¾Åѧ¢Ñºà¤Å×è͹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·ÕèÊíÒ¤Ñޢͧ ¡ÃзÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁä»ÊÙ‹¡Òû¯ÔºÑµÔ áÅÐÂѧ໚¹µŒ¹áºº¢Í§ ¡ÒúÃÔËÒçҹãËŒ¡Ñºà¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèÊíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§ä´ŒÁÕ¹âºÒÂà¾×èÍ¡ÒûÅÙ¡½˜§¤‹Ò¹ÔÂÁáÅÐÊÌҧÃкº ¤Ø³¸ÃÃÁãËŒà¡Ô´¢Öé¹ÀÒÂã¹ Êͨ. 3.1 ÊÃŒ Ò §Ãкº¤Ø ³ ¸ÃÃÁ㹡ÒÃᵋ § µÑé § áÅÐâ¡Œ Ò Â à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õ¢è ͧ Êͨ. â´Â¡íÒ˹´ÁҵáÒû‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá·Ã¡á«§ ¨Ò¡¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒùíÒÃкº¾Ô·Ñ¡É¤Ø³¸ÃÃÁ LOPBURI 59


»‚ 2557 ÁÕºÃÔÉÑ··Õè ¼‹Ò¹à¡³±¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 䴌ᡋ ືÒâ¡ÃᏴ ÍÒËÒÃືà·ÍÏ «Ô¹à¨¹·Ò«Õ´Ê âÍàÍá«´·Õ áÅР᫹´á͹´«ÍÂŏ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÁÒ㪌㹡ÒúÃÔËÒçҹºØ¤¤Å¢Í§à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õ轆Òµ‹Ò§æ 3.2 »ÅÙ¡½˜§¤‹Ò¹ÔÂÁ áÅШԵÊíҹ֡㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÑ¡´ÔìÈÃբͧ ¤ÇÒÁ໚¹¢ŒÒÃÒª¡Òà â´ÂµŒÍ§»¯ÔºÑµÔ§Ò¹´ŒÇ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÊبÃÔµ ã¹·Ø¡ÃдѺ 3.3 ÊÌҧÃкº¤ÇÒÁ¡ŒÒÇ˹ŒÒãËŒ¡ºÑ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÀÔ Ò¤ Í‹ҧ໚¹¸ÃÃÁ â´ÂÂÖ´ã¹àÃ×èͧ¢Í§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òà »¯ÔºÑµÔÀÒáԨ໚¹ÊíÒ¤ÑÞ 3.4 ¢ÍãËŒ¡ÃзÃǧãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑޡѺ¡ÒþѲ¹ÒÊÁÃö¹Ð ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ Êͨ. ÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ਌Ò˹ŒÒ·Õ·è ¡Ø ÃдѺãËŒ ·Ñ¹µ‹Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ‹Ò§ æ â´Â੾ÒСÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ࢌÒÊÙ‹ AEC à¾×èÍÊÒÁÒöãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒáÅÐá¹Ð¹íÒá¡‹¼ÙŒ»ÃСͺ ¡ÒÃáÅйѡŧ·Ø¹ã¹¾×é¹·Õèä´Œ

¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ÍصÊÒË¡ÃÃÁžºØÃÕÊÙ‹ AEC

Êíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍ ÃͧÃѺ¡ÒÃࢌÒÊÙ‹ AEC »‚ 2558 «Öè§à»š¹§º»ÃÐÁÒ³µÒÁá¼¹ ¾Ñ²¹Ò¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ»‚ 2557 ¨íҹǹ 1 â¤Ã§¡Òà ¤×Íâ¤Ã§¡Òà ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ㹡ÒÃࢌÒËÇÁ AEC ã¹»‚ 2558 ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒÈÑ ¡ ÂÀÒ¾áç§Ò¹¡ÒüÅÔ µ ¢Í§ SMEs §º»ÃÐÁÒ³ 1,000,000 ºÒ· â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ä´Œá¡‹ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áç§Ò¹ÀÒ¤¡ÒüÅÔµ¢Í§ SMEs à¾×è;Ѳ¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒüÅÔµáÅÐÊÌҧÁҵðҹÊÒ¡Å ãˌᡋʶҹ»ÃСͺ¡Òà à¾×è Í Ê‹ § àÊÃÔ Á ãËŒáç§Ò¹áÅÐʶҹ»ÃСͺ¡ÒÃÊÒÁÒö ᢋ§¢Ñ¹ä´Œã¹¡ÒÃແ´»ÃЪҤÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹ (AEC) µÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ (SMEs) ·Õè»ÃÐʧ¤ãËŒÀÒ¤ÃÒª¡Òê‹ÇÂàËÅ×Í໚¹¡Òô‹Ç¹

6 ¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹ã¹â¤Ã§¡Òà OPOAI

¨Ñ§ËÇѴžºØÃÁÕ ÍÕ µØ ÊÒË¡ÃÃÁ·Õàè »š¹¨Ø´á¢ç§«Ö§è ÊÒÁÒöᢋ§¢Ñ¹

60

ã¹àÇ·ÕÍÒà«Õ¹ 䴌ᡋ ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ¾Åѧ§Ò¹·´á·¹ â´Â੾ÒÐÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ¹Ñé¹ Êíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ ä´Œ´Òí à¹Ô¹â¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¢Í§ ÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»¡ÒÃà¡ÉµÃã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ (OPOAI) ÀÒÂ㵌§º»ÃÐÁÒ³ »‚¾.È. 2557 â´Â´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò áÅСÃдѺʶҹ»ÃСͺ¡ÒÃÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅТ¹Ò´ ‹ÍÁ (SMEs) ÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»¡ÒÃà¡ÉµÃ㹨ѧËÇѴࢌÒËÇÁ â¤Ã§¡Òà ¨íҹǹ 2 âç§Ò¹ â´ÂãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒá¹Ð¹íÒµÒÁá¼¹ ¾Ñ²¹Òá¼¹§Ò¹¡ÒáÃдѺÁҵðҹ¼ÅÔµÀѳ± ÃкºÁҵðҹ ÊҡŢͧâ¤Ã§¡ÒÃâ´ÂᵋÅÐʶҹ»ÃСͺ¡ÒèеŒÍ§ä´ŒÃѺ¡Òà ¾Ñ²¹Ò·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾ »˜ÞÞÒ áÅФÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ ʶҹ»ÃСͺ¡ÒÃ

ÁҵáÒê‹ÇÂàËÅ×Í SMEs

ã¹»‚ 2557 Êíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ä´Œ´íÒà¹Ô¹ â¤Ã§¡ÒÃà¾×èͪ‹ÇÂàËÅ×ͼٌ»ÃСͺ¡Òà SMEs 䴌ᡋ â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒüÅÔµáÅСÒÃá»ÃÃÙ»¢ŒÒǤسÀÒ¾ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ㹡Ԩ¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒþѲ¹ÒºÃèØÀ³ Ñ ± ¢ŒÒǤسÀÒ¾ §º»ÃÐÁÒ³ 2,100,000 ºÒ· (¨Ñ´·íÒºÃèØÀѳ±áÅÐ Í͡Ẻ©ÅÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒ) â¤Ã§¡ÒþѲ¹Òà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¼ÙŒ»ÃСͺ¡Òà SMEs ¸ØáԨ ·‹ Í §à·Õè Â Ç à¾×è Í Â¡ÃÐ´Ñ º ¡Ò÷‹ Í §à·Õè  ǡÅØ‹ Á ¨Ñ § ËÇÑ ´ ÀÒ¤¡ÅÒ§ µÍ¹º¹ 2 (¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ÊÔ § ˏ ºØ ÃÕ ªÑ  ¹Ò· áÅÐÍ‹ Ò §·Í§) §º»ÃÐÁÒ³ 1,000,000 ºÒ·

¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÍ´ÃѺ¡Ñº¹âºÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Êíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÁÕâ¤Ã§¡Ò÷ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§ ¡Ñº¹âºÒ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¨íҹǹ 2 â¤Ã§¡ÒÃ䴌ᡋ 1) â¤Ã§¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃÅØÁ‹ ¹éÒí áÅÐÇÒ§Ãкº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁã¹Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ »ÃШíÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557


Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤¢Í§â¤Ã§¡Òä×Íãˌʶҹ»ÃСͺ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ ËÅѡࡳ±¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ «Öè§àÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÁÒµÑé§áµ‹»‚ ¾.È.2551 ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹¡ÒùíÒËÅѡࡳ±¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁÒ »ÃѺ㪌㹻˜¨¨ØºÑ¹ ¨ÐÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ÊíÒ¤ÑÞà¾×èÍ·Õè¨Ð·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ ÊÁ´ØÅÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ·Ñé§ÊÒÁ½†Ò ¤×ÍÀÒ¤ÃÑ°ÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅлÃЪҪ¹ Êíҹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ä´ŒÃѺ§º»ÃÐÁÒ³ãËŒ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÁҵѧé ᵋ»¾‚ .È.2554 ¨¹¶Ö§»˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕʶҹ»ÃСͺ¡Òà ¼‹Ò¹à¡³±ä»áÅŒÇÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 16 ÃÒ «Öè§ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557 ÁÕ Ê ¶Ò¹»ÃСͺ¡Ò÷Õè ¼‹ Ò ¹à¡³± ¡ ÒûÃÐàÁÔ ¹ ¸ÃÃÁÒÀÔ º ÒÅÊÔè § áÇ´ÅŒÍÁÃÇÁ·Ñ§é ÊÔ¹é 5 ÃÒ»ÃСͺ´ŒÇºÃÔÉ·Ñ àº·Òâ¡ÃᏴ ¨íÒ¡Ñ´, ºÃÔÉ·Ñ ÍÒËÒÃືà·ÍÏ ¨íÒ¡Ñ´, ºÃÔÉ·Ñ «Ô¹à¨¹·Ò«Õ´Ê ¨íÒ¡Ñ´, ºÃÔÉ·Ñ âÍàÍá«´·Õ ¨íÒ¡Ñ´ áÅкÃÔÉÑ· ᫹´á͹´«ÍÂŏÍصÊÒË¡ÃÃÁ 2) â¤Ã§¡ÒÃÊÌҧáÅоѲ¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁÃѡɏÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ »ÃШíÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557 Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤¢Í§â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍÊÌҧ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ãËŒ»ÃЪҪ¹ã¹ ªØÁª¹ áÅÐແ´âÍ¡ÒÊãËŒªØÁª¹ ʶҹ»ÃСͺ¡Òà áÅÐʋǹ ÃÒª¡Ò÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ä´ŒÁÕʋǹËÇÁ㹡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅÐཇÒÃÐÇѧ¡Òà à¡Ô´»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÁžÔÉã¹ÃٻẺà¤Ã×Í¢‹Ò¡ÒÃཇÒÃÐÇѧ·Õè์¹¡Òà »‡Í§¡Ñ¹áººàªÔ§ÃØ¡ ¨Ö§à»š¹àÃ×èͧÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊÒÁÒö»‡Í§¡Ñ¹¼Å¡Ãзº ·Õè à ¡Ô ´ ¢Öé ¹ ¢Í§Ê¶Ò¹»ÃСͺ¡ÒÃä´Œ à »š ¹ Í‹ Ò §´Õ «Öè § ¡Òôí Ò à¹Ô ¹ ¡ÒÃàËÅ‹Ò¹Õé¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒà¡Ô´à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ·ÕèªÑ´à¨¹ µŒÍ§ÍÒÈѤÇÒÁ ËÇÁÁ×ͨҡÀÒ¤ªØÁª¹ ʶҹ»ÃСͺ¡Òà áÅÐʋǹÃÒª¡Òà ·Õè à ¡Õè  ǢŒ Í § ãËŒ Ë Ç Á¡Ñ ¹ ཇ Ò ÃÐÇÑ §¡ÒÃà¡Ô ´ »˜ ÞËÒ´Œ Ò ¹ÁÅ¾Ô É áÅÐ ¹í Ò ä»ÊÙ‹ ¡ ÒÃÊÃŒ Ò §ÁÇŪ¹ÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ à¾×è Í ¡Òû‡ Í §¡Ñ ¹ ¼Å¡Ãзº ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹â´ÂµŒÍ§·íÒÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ

â¤Ã§¡Ò÷Õèä´ŒÃѺ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ ª‹Ç§¹Õé 䴌ᡋ ¡Ô¨¡ÒüÅÔµ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿‡Ò ¨Ò¡¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ ¡Ô¨¡ÒÃâ¤Ã§ÊÌҧ âÅËÐ ¡Ô¨¡ÒüÅÔµ¢Ç´¾ÅÒʵԡÊíÒàÃç¨ÃÙ» áÅСԨ¡ÒüÅԵ俿‡Ò¨Ò¡¡Ò«ªÕÇÀÒ¾ ์¹Ê‹§àÊÃÔÁ¾Åѧ§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡áÅÐâ¤Ã§ÊÌҧâÅËÐ

ã¹»‚ 2557 ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁÕâç§Ò¹·Õèä´ŒÃѺ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Òà ŧ·Ø¹¨Ò¡Êíҹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃŧ·Ø¹ (BOI) ¨íҹǹ·Ñ§é ÊÔ¹é 7 â¤Ã§¡Òà «Ö§è à¾ÔÁè ¢Ö¹é ¨Ò¡ª‹Ç§àÇÅÒà´ÕÂǡѹ¢Í§»‚ 2556 (ÃÐËÇ‹Ò§à´×͹Á.¤.–ÁÔ.Â. 2556) ·ÕèÁÕ¨íҹǹ 6 â¤Ã§¡Òà «Ö觤Դ໚¹ÃŒÍÂÅÐ 16.67 ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¡Ô¨¡Òõ‹Ò§æ ÁÕÁÙŤ‹Ò à§Ô¹Å§·Ø¹·Ñé§ÊÔé¹ 408.90 ŌҹºÒ· Ŵŧ¨Ò¡ª‹Ç§àÇÅÒà´ÕÂǡѹ ¢Í§»‚ 2556 ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 94.59 â´Ââ¤Ã§¡Ò÷Õèä´ŒÃѺ¡ÒÃÊ‹§ àÊÃÔÁ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ª‹Ç§¹Õé 䴌ᡋ ¡Ô¨¡ÒüÅÔµ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿‡Ò¨Ò¡ ¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ ¨íҹǹ 3 âç§Ò¹ ¡Ô¨¡ÒÃâ¤Ã§ÊÌҧâÅËÐ ÊíÒËÃѺ§Ò¹¡‹ÍÊÌҧËÃ×ͧҹÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¨íҹǹ 2 âç§Ò¹ ¡Ô¨¡ÒüÅÔµ¢Ç´¾ÅÒʵԡÊíÒàÃç¨ÃÙ» áÅСԨ¡ÒüÅԵ俿‡Ò¨Ò¡ ¡Ò«ªÕÇÀÒ¾¡Ô¨¡ÒÃÅÐ 1 âç§Ò¹

LOPBURI 61


àÊŒ¹·Ò§¾º

·ŒÍ§¶Ô蹨ѧËÇÑ´

62


“นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์” ·ŒÍ§¶Ô蹨ѧËÇѴžºØÃÕ สำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มีแนวท�งก�รพัฒน�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริห�รง�นภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลโดยยึดหลักคว�มถูกต้องของระเบียบ กฎหม�ย ก�รบริห�รง�น โดยให้ประช�ชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�ร เพื่อสนองคว�มต้องก�รและแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนให้แก่ประช�ชน และ สร้�งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ให้แก่บุคคล�กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “นายนิวฒ ั น์ ภาตะนันท์” ท้องถิน่ จังหวัดลพบุร ี ให้สมั ภ�ษณ์ถงึ ภ�พรวมของ อปท.ลพบุร ี แนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ และก�รเตรียมรับมือกับ AEC ดังนี้ จังหวัดลพบุร ี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำ�นวน 126 แห่ง ประกอบด้วย องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบ�ล 23 แห่ง องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 102 แห่ง ซึ่งในภ�พรวมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ค่อนข้�งมีคว�มเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันพอสมควร ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น องค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประช�ชน ทำ�ให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�คว�ม ต้องก�รของพี่น้องประช�ชนในท้องถิ่นได้อย่�งทันท่วงที รวมทั้ง สนองตอบนโยบ�ยของผู้บริห�รท้องถิ่น ของจังหวัดลพบุรีและ ของรัฐบ�ล เพื่อบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข ให้แก่ประช�ชนได้อย่�งดียิ่ง

อปท.ลพบุรี รับใช้ แก้ไข ใกล้ชิดประชาชน

3. สร้�งก�รมีสว่ นร่วมในก�รบริห�รจัดก�รของสำ�นักง�นส่ง เสริมก�รปกครองท้องถิน่ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4. ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ� ประส�น และสนับสนุนก�รบริห�ร จัดก�รและก�รให้บริก�รส�ธ�รณะขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ ให้ส�ม�รถปฏิบตั งิ �นต�มอำ�น�จหน้�ทีไ่ ด้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล เป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ในก�รบริก�รส�ธ�รณะได้ อย่�งมีประสิทธิภ�พภ�ยใต้หลักธรรมม�ภิบ�ล เพื่อสร้�งคว�ม อยู่ดีมีสุขให้แก่ประช�ชนในท้องถิ่นได้อย่�งแท้จริง

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเพือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ

ขานรับนโยบาย “เมืองน่าอยู่” ของผู้ว่าฯลพบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นหน่วยง�นหลักในก�รส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ปฏิบัติง�นต�มอำ�น�จหน้�ที่ภ�ยใต้ หลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน” พันธกิจ (Mission) 1. พัฒน�บุคล�กรของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีคว�มทันสมัย 2. พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รและ ก�รจั ด ก�รของสำ � นั ก ง�นส่ ง เสริ ม ก�รปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต�มที่นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มีแนวท�งก�รพัฒน�จังหวัดลพบุร ี ให้เป็น “เมืองน่�อยู”่ โดยก�ร เริม่ ต้นทีค่ ว�มสะอ�ดต� สะอ�ดก�ย เป็นก�รพัฒน�ด้�นก�ยภ�พ ส่วนสะอ�ดใจ มีเป้�หม�ยที่ก�รสร้�งคุณธรรม หรือก�รดำ�เนิน ชีวิตต�มหลักธรรม สำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี เห็นว่�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยง�น ที่อยู่ใกล้ชิดกับประช�ชนม�กที่สุด จึงได้ขับเคลื่อนก�รดำ�เนิน โครงก�รลพบุรี เมืองสะอ�ดอย่�งยั่งยืน (Lopburi Green and Clean City) พ.ศ. 2557 – 2559 โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด เทศบ�ล และ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล จำ�นวน 126 แห่ง ได้พัฒน�อ�ค�ร LOPBURI 63


ͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÕ¤ÇÒÁ໚¹Íѹ˹Öè§Íѹ à´ÕÂǡѹ¾ÍÊÁ¤Çà สำ�นักง�นให้สะอ�ด สวยง�ม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพือ่ อำ�นวย คว�มสะดวก และสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ประช�ชนที่ม�รับ บริก�ร ภ�ยใต้กรอบหลักเกณ±์ก�รประเมิน ได้แก่ ก�รบริห�ร จัดก�รก�รมีสว่ นร่วมในก�รดำ�เนินง�นของภ�คส่วนต่�งๆ คว�ม เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยง�ม คว�มสะอ�ดและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนก�รกำ�จัดขยะ โดยมีเป้�หม�ยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีคว�มสะอ�ดท�งก�ยภ�พอย่�งยั่งยืน ในป‚ 2557 อย่�งน้อย จำ�นวน 50 แห่ง ป‚ 2558 จำ�นวน 50 แห่ง และใน ป‚ 2559 อีก 29 แห่ง รวมทั้งสิ้น 126 แห่ง

สร้างความเข้มแขçงด้วยปรัชÞาเศรÉ°กิจพอเพียง

แผนก�รส่งเสริมคว�มเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ จังหวัดลพบุร ี คือก�รเพิม่ ศักยภ�พให้แก่บคุ คล�กรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มอำ�น�จหน้�ที่ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พภ�ยใต้หลักธรรมม�ภิบ�ล และน้อมนำ� ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ ส่งเสริมให้ประช�ชนเข้�ม�มี ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ� และร่วมตรวจสอบ ตั้งแต่ก�รจัดทำ�แผน พัฒน�ท้องถิ่นและก�รบริห�รง�น 64

ยÖดหลักค่านิยม 12 ประการของรั°บาล

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครองท้องถิน่ จังหวัดลพบุร ี ให้คว�มสำ�คัญ กับนโยบ�ยของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) และรัฐบ�ล ปัจจุบัน โดยก�รส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนก�รติดต�ม กำ�กับ ดูแล ก�รดำ�เนินก�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ และเป็นรูปธรรม ได้แก่ ก�รดำ�เนินกิจกรรมปกป้องสถ�บันสำ�คัญของช�ติ คือ สถ�บันช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ ก�รดำ�เนินก�รป้องกัน และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด โดยก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รบำ�บัด ¿„œน¿ู ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ย�เสพติด ก�รส่งเสริมอ�ชีพให้แก่ผผู้ �่ นก�รบำ�บัด ก�รติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปด CCTV ก�รก่อสร้�งล�นกีÌ� สน�มกีÌ� เพื่อ ป้องกันก�รมั่วสุมซึ่งก่อให้เกิดปัญห�ย�เสพติดและปัญห�อ�ชญ�กรรม อีกทัง้ ยังส่งเสริม สนับสนุนก�รอนุรกั ษ์รกั ษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิง่ แวดล้อม โดยเ©พ�ะปัญห�ก�รกำ�จัดขยะ ก�รตืน้ เขินของแม่น�้ำ ลำ�คลอง โดยกำ � จั ด ผั ก ตบชว�เพื่ อ ป้ อ งกั น น้ำ � เสี ย และป้ อ งกั น ปั ญ ห�น้ำ � ท่ ว ม ก�รสร้�งจิตสำ�นึกโดยยึดหลักค่�นิยมหลัก 12 ประก�ร ก�รปลูก½ัง คุณธรรม จริยธรรม รณรงค์และปลุกจิตสำ�นึกในก�รป้องกันและแก้ไข ปัญห�ก�รทุจริต ประพÄติมิชอบ และที่สำ�คัญในบทบ�ทของสำ�นักง�น ส่ ง เสริ ม ก�รปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ที่ มี ห น้ � ที่ ใ นก�รช่ ว ยเหลื อ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ในก�รกำ�กับ ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกดำ�เนินก�รชีแ้ จงนโยบ�ยของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ พร้อม แจ้งแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร ตลอดจนก�รออกตรวจสอบ กำ�กับดูแล ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องต�ม กฎหม�ย ระเบียบ และหนังสือสั่งก�ร และก�รใช้จ่�ยงบประม�ณที่


มีอยู่จำ�กัดให้คุ้มค่�และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นสูงสุด ให้ส�ม�รถ ตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนและแก้ไขปัญห�คว�มเดือด ร้อนประช�ชนในท้องถิ่น

อปท.ลพบุรี พร้อมก้าวสู่ AEC

ก�รเตรียมคว�มพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน เข้�สู่ AEC อับดับแรกเลยคือก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส�ระสำ�คัญของผลกระทบต่�งๆ ในก�รเข้ � สู่ ป ระช�คมอ�เซี ย น (AEC) เช่ น ด้ � นกฎหม�ย ระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องใช้บังคับในท้องถิ่น จุดอ่อน จุดแข็งของประเทศสม�ชิก ก�รเรียนรู้อ�ยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภ�ษ� ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรทร�บ แล้วนำ�ไปเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนในท้องถิน่ ได้รบั ทร�บ ในเบื้องต้นได้ดำ�เนินก�ร½ƒกอบรมให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ผู้บริห�ร และบุคคล�กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�รเตรียมคว�ม พร้อมก�รเข้�สู่ AEC ในสถ�นศึกษ� โรงเรียน ศูนย์พัฒน�เด็ก เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สงเสริมก�รจัดห�

Ê‹§àÊÃÔÁʹѺʹعãËŒ ͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§ ¶Ôè¹ãªŒ¨‹Ò§º»ÃÐÁÒ³ãËŒ¤ØŒÁ ¤‹Ò à¾×èÍãËŒà¡Ô´»ÃÐ⪹áÅРᡌ䢻˜ÞËÒ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹ ãˌᡋ»ÃЪҪ¹ãËŒÁÒ¡·ÕèÊØ´

LOPBURI 65


¡ÒÃÊÌҧ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¤‹Ò¹ÔÂÁ ËÅÑ¡ 12 »ÃСÒà ¡ÒûÅÙ¡½˜§¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ ó礏 áÅлÅØ¡¨ÔµÊíҹ֡㹡Òà »‡Í§¡Ñ¹áÅÐᡌ䢻˜ÞËÒ ¡Ò÷بÃÔµ »ÃоĵÔÁÔ ªÍº ครูสอนภ�ษ�อังกÄษ ซึ่งเป็นภ�ษ�กล�งในก�รติดต่อสื่อส�ร ส่ง เสริมก�รเรียนรู้เกี่ยวกับภ�ษ�ของประเทศในกลุ่มสม�ชิก AEC ก�รจัดทำ�สือ่ ก�รเรียนก�รสอน ตลอจนก�รจัดทำ�ป้�ย ก�รติดตัง้ ธง เพื่อประช�สัมพันธ์และสร้�งคว�มตื่นตัวให้แก่ประช�ชน

ป˜Þหาและแนวทางแก้ไข

ปัญห�อุปสรรคหรือเสียงสะท้อนจ�กองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในก�รดำ�เนินง�น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงบประม�ณที่ มีไม่เพียงพอต่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น และแก้ไขปัญห�คว�มเดือด ร้อนให้แก่ประช�ชนในพื้นที่ เนื่องม�จ�กปัญห�คว�มเดือดร้อน ของประช�ชนมี ม �ก ไม่ ว่ � จะเป็ น ด้ � นโครงสร้ � งพื้ น ฐ�น ด้ � นคุ ณ ภ�พชี วิ ต ด้ � นก�รส�ธ�รณสุ ข ด้ � นก�รศึ ก ษ� หรื อ ด้ � นเศรษฐกิ จ ในขณะที่ ง บประม�ณมี เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย ไม่ว�่ จะร�ยได้ทจี่ ดั เก็บเองหรือร�ยได้จ�กเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล สำ � นั ก ง�นส่ ง เสริ ม ก�รปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด มี แ นวท�ง ในก�รแก้ ไ ขปั ญ ห�ดั ง กล่ � วโดยก�รส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก �รพั ฒ น�ก�รจั ด เก็ บ ร�ยได้ เช่น เร่งรัดก�รจัดเก็บภ�ษีค�้ งจ่�ย ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดเก็บภ�ษี โดยนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นใช้ จ่ � ยงบประม�ณให้ คุ้ ม ค่ � เพื่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์และแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนให้แก่ประช�ชนให้ ม�กที่สุด

ภารกิจสíาคัÞที่ภาคภูมิใจ

ห�กพูดถึงจังหวัดลพบุรี “ลิง” คงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอก ถึงจังหวัดลพบุรี เรื่องต่อม�คงเป็นเรื่องของก�รแต่งก�ยชุดไทย ในง�นแผ่นดินสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช ซึง่ จัดง�นเป็นประจำ� ทุกป‚ ในป‚ที่ผ่�นม�ป‚ 2557 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี นอกจ�กจะเป็นหน่วยง�นในก�รประส�น ง�นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เข้�ม�มีส่วนร่วม 66


¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǪ×蹪Á¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒûÃдѺ µ¡áµ‹§áËÅ‹§âºÃҳʶҹ໚¹Íѹ´ÑºË¹Öè§ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃáÊ´§ÅФÃÅԧ໚¹Íѹ·ÕèÊÒÁ ในก�รจัดง�นแผ่นดินสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช ประจำ�ป‚ 2557 แล้ว ยังได้รับมอบหม�ยภ�รกิจสำ�คัญจ�กจังหวัดลพบุรีให้ดำ�เนิน ก�รกิจกรรมก�รแสดงละครลิง และกิจกรรมก�รประดับตกแต่ง แหล่งโบร�ณสถ�น โดยแนวคิดก�รจัดง�น คือ “5 ช.” ได้แก่ แชะ ชิม ช้อป แชท แชร์ ก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมละครลิงเป็นแสดง คว�มส�ม�รถของลิงในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รเล่นละคร ก�รเล่นม�ย�กล สำ�หรับก�รประดับตกแต่งแหล่งโบร�ณสถ�นมีก�รประดับไ¿¿้� ส่องสว่�ง ไ¿ประดับต่�งๆ และก�รจัดตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ อย่�งสวยง�ม โดยนำ�ดอกไม้เมืองหน�วม�จัดสวน เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ซึ่งสร้�งคว�มประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ม�เที่ยวชมง�น จ�กก�รประเมินผลก�รจัดง�นโดยก�รสำ�รวจ คว�มคิดเห็นจ�กนักท่องเทีย่ วของสำ�นักง�นสถิตจิ งั หวัดลพบุร ี ก�ร จัดง�นประสบคว�มสำ�เร็จเป็นไปต�มเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ โดยนักท่องเที่ยวชื่นชมกิจกรรมก�รประดับตกแต่งแหล่งโบร�ณ สถ�นเป็นอันดับหนึ่ง กิจกรรมก�รแสดงละครลิงเป็นอันที่ส�ม

ซึ่งสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้แก่สำ�นักง�นส่งเสริมก�รปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ที่ได้มีส่วนร่วมในก�รจัดง�นแผ่นดินสมเด็จพระ น�ร�ยณ์มห�ร�ช ประจำ�ป‚ 2557 อีกทั้ง ยังเป็นก�รส่งเสริม ก�รท่องเที่ยวและส่งเสริมก�รสร้�งร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวให้ แก่จังหวัดลพบุรี

½ากถÖง อปท. และชาวลพบุรี

สำ � หรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง คงต้ อ ง½�ก ในเรื่องของก�รพัฒน�ท้องถิ่น ก�รแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อน ของประช�ชน โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รและคว�มสำ�คัญของ ปัญห�ทีต่ อ้ งดำ�เนินก�รแก้ไข โดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล เพือ่ ให้ทอ้ ง ถิ่นมีคว�มเจริญอย่�งยั่งยืน ในภ�คส่วนของประช�ชนอย�กให้ ทุกท่�นได้มสี ว่ นร่วมในก�รพัฒน�ท้องถิน่ ในทุกๆ ด้�น ทัง้ ก�รให้ ข้อมูลโดยก�รแสดงคว�มคิดเห็น ก�รร่วมดำ�เนินง�น ตลอดจนก�ร ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น ในภ�คส่วนร�ชก�รหรือภ�คส่วนต่�งๆ ก็ขอให้เป็นหน่วยง�นสนับสนุน ส่งเสริม หรือเป็นพี่เลี้ยงให้ คำ�แนะนำ�ในก�รดำ�เนินง�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LOPBURI 67


àÊŒ¹·Ò§¾º

Êíҹѡ§Ò¹à¡ÉµÃ¨Ñ§ËÇÑ´

Êíҹѡ§Ò¹à¡ÉµÃ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ Êíҹѡ§Ò¹à¡ÉµÃ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à»š¹Ë¹‹Ç§ҹÃÒª¡ÒÃʋǹ ÀÙÁÔÀÒ¤ Êѧ¡Ñ´¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¡ÃзÃǧà¡ÉµÃáÅÐ Êˡó â´ÂÁÕÍíҹҨ˹ŒÒ·Õè㹡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Òà¡ÉµÃ¡Ã ͧ¤¡Ãà¡ÉµÃ¡ÃáÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨à¡ÉµÃ¢Í§ªØÁª¹ Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ »ÃÐÊÒ¹¡Òö‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙ´Œ ÒŒ ¹¡ÒüÅÔµ ¡ÒèѴ¡ÒüżÅÔµ¾×ª »ÃÐÁ§ áÅлÈØÊѵǏ ¡íҡѺ ´ÙáÅ áÅÐʹѺʹع¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¢Í§Êíҹѡ§Ò¹à¡ÉµÃÍíÒàÀÍ áÅл¯ÔºµÑ §Ô ҹËÇÁ¡ÑºËÃ×ÍʹѺʹع ¡Òû¯ÔºµÑ §Ô Ò¹¢Í§Ë¹‹Ç§ҹÍ×¹è ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§ËÃ×Í·Õäè ´ŒÃºÑ ÁͺËÁÒ (µÒÁ¡®¡ÃзÃǧẋ§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ)

ÇÔÊÑ·Ñȹ

¾Ñ²¹Òͧ¤¡ÃãËŒÁÕͧ¤¤ÇÒÁÃÙŒà¾×è;Ѳ¹Òà¡ÉµÃ¡Ã¼ÅÔµ¾×ª »ÅÍ´ÀÑ ÁդسÀÒ¾ªÕÇÔµ·ÕèÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹µÒÁËÅÑ¡»ÃѪÞÒ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

¾Ñ¹¸¡Ô¨

1. Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Òà¡ÉµÃ¡Ã ͧ¤¡Ãà¡ÉµÃ¡ÃáÅÐ ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ãËŒÁ¢Õ ´Õ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ ¤ÇÒÁࢌÁ á¢ç§áÅÐÊÒÁÒö¾Ö觾ҵ¹àͧ䴌 2. Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ãËŒà¡ÉµÃ¡Ã áÅÐͧ¤¡Ãà¡ÉµÃ¡ÃµÒÁ á¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¾Ñ²¹Ò¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒüÅÔµ áÅШѴ¡ÒÃÊÔ¹¤ŒÒ·Õè»ÅÍ´ÀÑ 3. ºÙóҡÒÃáÅÐãËŒºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃà¡ÉµÃá¡‹à¡ÉµÃ¡Ã

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·è Õ 1 Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¡ÒüÅÔµ¾×ª»ÅÍ´ÀÑÂ

68

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 2 Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁ á¹ÇàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 3 Ê‹§àÊÃÔÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹à¾×è;Ѳ¹Ò ͧ¤¡Ãà¡ÉµÃ¡ÃáÅÐà¤Ã×Í¢‹Ò »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 4 ¾Ñ²¹Òͧ¤¡ÃáÅкؤÅÒ¡ÃãËŒÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

¡ÅÂØ·¸

1. ¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐÅ´µŒ¹·Ø¹¡ÒüÅÔµ¾×ª »ÅÍ´ÀÑ 2. Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉдŒÒ¹ ¡ÒÃà¡ÉµÃãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÇÔ¶ªÕ ÇÕ µÔ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§à¡ÉµÃ¡Ãâ´Â ÂÖ´á¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3. ¡ÒþѲ¹Òà¡ÉµÃ¡ÃáÅÐʶҺѹà¡ÉµÃ¡Ã 4. ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ¤Ãͺ¤ÅØÁ·Ø¡¾×é¹·Õè

6 â¤Ã§¡ÒÃà´‹¹¢Í§à¡ÉµÃ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

1. â¤Ã§¡ÒÃà¾Ôè Á ÈÑ ¡ ÂÀÒ¾¡ÒüÅÔ µ áÅСÒÃá»ÃÃÙ » ¢Œ Ò Ç ¤Ø³ÀÒ¾¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¡Ô¨¡ÃÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒüÅÔµ¢ŒÒǤسÀÒ¾ §º»ÃÐÁÒ³ 6,000,000 ºÒ· â´ÂÁÕà¡ÉµÃ¡ÃࢌÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁͧ¤¤ÇÒÁÃٌ㪌㹡ÒûÅÙ¡¢ŒÒÇ ¤Ø³ÀÒ¾ ¨íҹǹ 600 ÃÒ ¾×é¹·Õè 10,000 äË áÅÐ䴌ʹѺʹع »˜¨¨Ñ¡ÒüÅԵᡋà¡ÉµÃ¡Ã áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙ¡Œ ÒüÅÔµ¢ŒÒǤسÀÒ¾àº×Íé § µŒ¹ à¾×èÍãËŒà¡ÉµÃ¡Ãä´Œ¾Ñ²¹Ò¡ÒüÅԵ͋ҧÂÑè§Â×¹´ŒÇ¡Òû¯ÔºÑµÔ ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ·Õè´ÕàËÁÒÐÊÁ (GAP)


2. â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒáÅÐÊÌҧÁÙŤ‹Òà¾ÔÁè ¾×ª¾Åѧ§Ò¹áÅоÅѧ§Ò¹ ·´á·¹ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒüÅÔ µ ´Œ Ò ¹¾× ª ¾ÅÑ § §Ò¹·´á·¹ã¹¾×é ¹ ·Õè àËÁÒÐÊÁ §º»ÃÐÁÒ³ 1,000,000 ºÒ· â´Âà¡ÉµÃ¡Ã¨íҹǹ 70 ÃÒ 䴌 ÃÑ º ¤ÇÒÁÃÙŒ à ¡Õè Â Ç¡Ñ º à·¤â¹âÅÂÕ ¡ ÒüÅÔ µ ¾× ª ¾ÅÑ § §Ò¹ áÅÐä´Œ ÃÑ º ʹѺʹع¾Ñ¹¸ØÁ ¹Ñ ÊíÒ»ÐËÅѧ¾Ñ¹¸Ø´ Õ ¾Ñ¹¸ØÏ ÐÂͧ 11 ¨íҹǹ 168,000 µŒ¹ 3. â¤Ã§¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà Farm ¤ÃºÇ§¨Ã áÅÐÃкº Áҵðҹ (ÊÌҧáÅоѲ¹ÒÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁãˌᡋÀÒ¤à¡ÉµÃ¡ÃÃÁµÅÍ´ ˋǧ⫋ÍØ»·Ò¹) ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ Ê‹ § àÊÃÔ Á áÅÐ¾Ñ ² ¹ÒÇÔ Ê ÒË¡Ô ¨ ªØ Á ª¹ §º»ÃÐÁÒ³ 1,000,000 ºÒ· â´Â¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁÊÁÒªÔ¡ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹·Õè»ÃСͺ ¡Ô¨¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÒ¹¾×ª ¡ÒüÅÔµÊѵǏ ¡ÒÃá»ÃÃÙ»áÅмÅÔµÀѳ± ÍÒËÒà ¼ÅÔµÀѳ±ÊÁعä¾ÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ ¨íҹǹ 600 ÃÒ áÅШѴ «×éÍÇÑÊ´ØÊÒ¸Ôµà¾×èÍʹѺʹعÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹·Õ輋ҹ¡Òýƒ¡ÍºÃÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¾Ñ²¹Ò¡ÒüÅÔµ¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨ (¾×ªäË) ãˌ䴌Áҵðҹ ÍÒËÒûÅÍ´ÀÑ §º»ÃÐÁÒ³ 1,000,000 ºÒ· â´Âà¡ÉµÃ¡Ã¨íҹǹ 200 ÃÒ 䴌ÃѺ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èͧ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¢ŒÒÇâ¾´àÅÕé§ÊѵǏâ´Â 㪌෤â¹âÅÂÕáÅÐÇÑÊ´Ø¡ÒÃà¡ÉµÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐä´ŒÃѺʹѺʹع àÁÅ紾ѹ¸Ø¢ŒÒÇâ¾´àÅÕé§ÊѵǏáÅÐÇÑÊ´Ø»ÃѺ»Ãا´Ô¹ à¾×è͹íÒ仼ÅÔµµÒÁ ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¢ŒÒÇâ¾´àÅÕé§ÊѵǏ·Õè»ÅÍ´ÀÑ 4. â¤Ã§¡ÒÃÊÌҧÁÙŤ‹Òà¾ÔÁè ¢ÂÒ¼šÒþѲ¹Òà¡ÉµÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ à¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¾×é¹·Õ赌¹áººâ¤Ã§¡ÒþÃÐÃÒª´íÒÃÔ ¡Ô¨¡ÃÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷íÒà¡ÉµÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ (´ŒÒ¹¾×ª) §º»ÃÐÁÒ³ 287,100 ºÒ· â´ÂÁÕà¡ÉµÃ¡ÃࢌÒÃѺͧ¤¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃà¡ÉµÃ´ŒÒ¹¾×ª ¨íҹǹ 50 ÃÒ ¾×é¹·Õè´íÒà¹Ô¹¡Òà : â¤Ã§¡Òà Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐ ÃÒª´íÒÃÔËÇŒ ÂãËÞ‹ – Çѧá¢Á áÅÐʹѺʹع»˜¨¨Ñ¡ÒüÅԵᡋà¡ÉµÃ¡Ã 䴌ᡋ äÁŒ¼Å àÁÅ紾ѹ¸Ø¼Ñ¡ áÅÐàÁÅ紾ѹ¸Ø¢ŒÒÇ 5. â¤Ã§¡ÒáÃдѺ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ á»ÃÃÙ»áÅСÒõÅÒ´ ÊÔ¹¤ŒÒÍÒËÒûÅÍ´ÀÑ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¡ÃдѺ¡Ãкǹ¡ÒüÅԵࢌÒÊÙ‹Áҵðҹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ‹Í ʋ§àÊÃÔÁ¡ÒüÅÔµ´ŒÒ¹¾×ª (¢ŒÒÇ) ÊÙ‹Áҵðҹ GAP §º»ÃÐÁÒ³ 255,300 ºÒ· â´ÂÁÕà¡ÉµÃ¡Ã¨íҹǹ 68 ÃÒ ¨Ò¡¾×¹é ·Õ¨è §Ñ ËÇѴžºØÃÕ ªÑ¹ҷ ÊԧˏºÃØ áÕ ÅÐÍ‹Ò§·Í§ ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁÃÙàŒ Ã×Íè § ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ¢ŒÒÇáÅСÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¡ÒõÃǨÃѺÃͧ GAP áÅÐÊÁѤÃࢌÒÊÙ‹¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃµÒÁÃкº GAP ·Ñ駹Õé à¡ÉµÃ¡Ã¨Ðä´ŒÃºÑ ¡ÒõÃǨµÔ´µÒÁá»Å§à¾×Íè àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ㹡Òà ÊÁѤâÍãºÃѺÃͧÁҵðҹ (GAP ¢ŒÒÇ) ¡Ô¨¡ÃÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒüÅÔµ¢ŒÒǤسÀÒ¾ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ‹ Í Â Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒüÅÔ µ ¢Œ Ò Ç¤Ø ³ ÀÒ¾ §º»ÃÐÁÒ³ 5,440,000 ºÒ· â´Âà¡ÉµÃ¡Ãä´ŒÃѺ¡ÒÃʹѺʹع»˜¨¨Ñ¡ÒüÅÔµ ÃÇÁ¾×é¹·Õè 100 äË àÁÅ紾ѹ¸Ø¢ŒÒÇäëàºÍÏÃÕè ¨íҹǹ 6,000 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ

»Ø‰ ÍÔ¹·ÃÕÂ͏ ´Ñ àÁç´ ¨íҹǹ 120,000 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ¡ÅØÁ‹ à¡ÉµÃ¡Ãä´ŒÃºÑ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹»˜¨¨Ñ¾×é¹°Ò¹¡ÒèѴ¡ÒüżÅÔµ¢ŒÒǤسÀÒ¾ (öà¡ÕèÂÇ ¹Ç´¢ŒÒÇ, ö⿡ÅÔ»·, à¤Ã×èͧͺŴ¤ÇÒÁª×é¹) ¼Å¤×Íà¡ÉµÃ¡Ã ÁÕÃÒÂä´Œ¤ÃÑÇàÃ×͹à¾ÔèÁ¢Öé¹ à¹×èͧ¨Ò¡¢ŒÒÇÁÕÁÙŤ‹ÒÊÙ§¡Ç‹Ò¢ŒÒÇ·ÑèÇä» ¡Ô¨¡ÃÃÁ àÊÃÔÁÊÌҧ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃ¡ÃáÅÐ ¼ÙŒ»ÃСͺ¡Òà ¡Ô¨¡ÃÃÁ‹Í ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼ÙŒ¹íÒ¡ÅØ‹Áͧ¤¡Ã/ÇÔÊÒË¡Ô¨ ªØÁª¹·Õè¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑ §º»ÃÐÁÒ³ 747,600 ºÒ· â´Â¨Ñ´àÇ·Õà¤Ã×Í¢‹Ò¡ÅØÁ‹ ¼Ù»Œ ÅÙ¡¡ÃзŒÍ¹·ÕÁè ¤Õ ³ Ø ÀÒ¾¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¨íҹǹ 30 ÃÒ áÅÐä´Œ¶‹Ò·ʹ෤â¹âÅÂÕ¡ÒüÅÔµ¡ÃзŒÍ¹ ·Õè ÁÕ ¤Ø ³ ÀÒ¾áÅÐä´Œ Á ҵðҹ»ÅÍ´ÀÑ ÂãËŒ ¡Ñ º à¡ÉµÃ¡ÃáÅР਌Ò˹ŒÒ·Õè ¨íҹǹ 60 ÃÒ ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡ÒüÅÔµ¡ÃзŒÍ¹áÅÐ ¡ÒõÅÒ´·ÕèÁդسÀÒ¾áÅÐä´ŒÁҵðҹ»ÅÍ´ÀÑÂãËŒ¡Ñºà¡ÉµÃ¡Ã áÅÐ਌Ò˹ŒÒ·Õè¨íҹǹ 60 ÃÒ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒõÅÒ´¡ÅØ‹Á ÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ â´Â¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒà »ÅÍ´ÀÑ 6. â¤Ã§¡Òà ʋ§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧáç´Ö§´Ù´¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡Ò÷‹ Í §à·Õè  Çà¾×è Í Ê× º ÊÒ¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ »ÃÐླÕÅØ‹Á¹éíҨѧËÇѴžºØÃÕ ¡Ô¨¡ÃÃÁ‹Í ó礏»ÅÙ¡´Í¡·Ò¹µÐÇѹʋ§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè Ç §Ò¹á¼‹¹´Ô¹ÊÁà´ç¨¾ÃйÒÃÒ³ §º»ÃÐÁÒ³ 235,500 ºÒ· LOPBURI 69


àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

âçàÃÕ¹ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒ ã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀ Ï ...âçàÃÕ¹ÇÑ´ÁҵðҹÍÔ¹àµÍÏ

เ»šนที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เด่น และดัง แม้ว่า¨ะอยู่ไกล¨ากบ้านแค่ไหน หรือต้องสอบแ¢่ง¢ันกัน มากเท่าไหร่ พ่อแม่หรือ¼ู้»กครองต่างกçใ½†½˜นให้บุตรหลานได้เ¢้าเรียน เพราะเท่ากับเ»šนการการันตีอนาคตที่ดี¢อง บุตรหลานได้ ดังเช่นที่¨ังหวัดลพบุรี มีโรงเรียนแห่งหนึ่ง«ึ่งมีอัตราการสอบแ¢่ง¢ันเ¢้าศึกษาในระดับมั¸ยมศึกษาตอน ต้นและตอน»ลายอย่างดุเดือดที่สุด¢อง¨ังหวัดลพบุรี และ¨ังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนที่ว่านีéกçคือ âçàÃÕ¹ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒ ã¹พรÐราชÙ»¶ÑมÀ Êมเ´ç¨พรÐเทพรÑต¹ราชÊØ´าÏ ÊยามºรมราชกØมารี «ึ่งตัéงอยู่เล¢ที่ 10 ถนนเพทราชา ตíาบลท่า หิน อíาเภอเมืองลพบุรี ¨ังหวัดลพบุรี

72


และเมื่อไม่นานมานีé ¹ิตยÊาร SBL ÁÕâÍ¡ÒÊä´Œä»àÂ×͹ โรงเรีย¹วิ¹ิตÈÖกÉา ã¹พรÐราชÙ»¶ÑมÀÏ ÈÙ¹ยเ©ÅิมพรÐเกียรติ Êมเ´ç ¨ พรÐเทพรÑ ต ¹ราชÊØ ´ าÏ ÊยามºรมราชกØ ม ารี หรือ โรงเรีย¹วิ¹ิตÈÖกÉา áห‹งทีè 2 «ึ่งตัéงอยู่บนพืéนที่กว่า 200 ไร่ ¢องตíาบลโพ¸ิìเก้าต้น อíาเภอเมือง ¨ังหวัดลพบุรี ภาพแรกที่สะดุด ตาคื อ อาคารเรี ย น«ึ่ ง ก่ อ สร้ า งด้ ว ยหิ น อ่ อ นแลดู ใ หÞ่ โ ตภู มิ ° าน อา³าบริเว³โดยรอบแลดูสวยงาม สงบ ร่มรื่น เอืéอต่อบรรยากาศ การ¨ัดการเรียนการสอน การ¨ัดอาคารสถานที่ต่างæ ไม่ว่า¨ะเ»šน ห้อง»ระชุม ห้อง»¯ิบัติการต่างæ โรงอาหาร สนามกีÌา ÏลÏ ต่างได้รบั การออกแบบอย่างสวยงามพิถพี ถิ นั อีกทังé ยังได้รบั การดูแล อย่างดี¨ึงสะอาดสะอ้านเ»šนระเบียบแทบ¨ะทุกตารางนิéว ดูไม่ต่าง ¨ากโรงเรียนอินเตอรหรือโรงเรียนเอกชนชื่อดังในกรุงเทพ Ï เลยที เดียว ¨ึงไม่แน่แ»ลกใ¨เลยว่าทíาไมใคร æ ต่างกçอยากส่งบุตรหลาน มาเรียนที่โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู»ถัมภÏ กันทัéงนัéน

ËÅǧ¾‹Í¾Ãоط¸ÇÃÞÒ³ ÁÑ¡¡Å‹ÒÇàÊÁÍæ Ç‹Ò...§Ò¹ÊíÒ¤ÑÞ ã¹ªÕÇÔµ¢Í§·‹Ò¹ ¹Í¡à˹×ͨҡ §Ò¹¾ÃÐÈÒÊ¹Ò §Ò¹¤³Ðʧ¦áÅŒÇ ¡ç¤×ÍâçàÃÕ¹ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒ

LOPBURI 73


ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ...·Ã§ÁÕ¾ÃÐàÁµµÒÃѺâçàÃÕ¹ ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒ änj㹾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀÏ àÁ×èÍÇѹ·Õè 20 ¾ÄÉ¡ÀÒ¤Á ¾.È.2534

โรงเรีย¹ãต้ร‹มºารมีหÅวงพ‹อพรÐพØท¸วรÞา³

เมื่อย้อนไ»ดู»ระวัติความเ»šนมา¢องโรงเรียนที่ได้ชื่อว่า โรงเรียนวัดแห่งนีé กçด้วยสาเหตุ¨าก»ระมุ¢¼ู้ก่อตัéงโรงเรียน วินิตศึกษา คือ พรÐเ´ชพรÐคسหÅวงพ‹อพรÐพØท¸วรÞา³ (กิตติ กิตÚติ ทินÚโน »¸. 8) อดีตเ¨้าอาวาสวัดกวิศราราม และ อดีตเ¨้าค³ะ¨ังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยค³ะศิษย 4 คน ได้ริเริ่ม ¨ัดตังé โรงเรียนวินติ ศึกษา¢ึนé เมือ่ วันที่ 20 พÄษภาคม 2489 เพือ่ อุ»การะเยาวชนที่¢าดโอกาสทางการศึกษา ให้มีสถานที่ศึกษา ในระดับมั¸ยมศึกษา และเพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการ½ƒกอบรม คุ³¸รรมทางพระพุท¸ศาสนา และต้องการเ¼ยแ¼่ศาสนาให้กับ นักเรียนและ¼ู้»กครองควบคู่กับการเรียนวิชาสามัÞ เพื่อให้เ»šน พุท¸ศาสนิกชนที่ดี อันเ»šนการ¨รรโลงพระพุท¸ศาสนาที่สíาคัÞ »ระการหนึ่ง โดยเริ่มแรกนัéน โรงเรียนได้เ»ดทíาการสอนในระดับชัéน มั¸ยมศึกษา»‚ที่ 1-3 มีนักเรียน 120 คน ครู 7 คน โดยใช้ศาลา ศาลาวัด หอสวดมนต และกุ¯ิหลวงพ่อÏ เ»šนสถานที่เรียน ได้ รับความอนุเคราะหดา้ นอุ»กร³และสือ่ การเรียนการสอน¨ากเ¨้า อาวาสวัดต่างæ และพุท¸ศาสนิกชนใน¨ังหวัดลพบุรี ครู¼ู้สอนกç เ»šนลูกศิษย¢องหลวงพ่อÏ รวมทัéง¢้าราชการครูใน¨ังหวัดลพบุรี ที่มาช่วยสอนให้ฟรี ด้วยเหçนถึงความเสียสละและความมุ่งมั่น ตัéงใ¨¨ริง¢องหลวงพ่อÏ หลวงพ่อพระพุท¸วรÞา³ มักกล่าวเสมอæ ว่า...งา¹ÊíาคÑÞã¹ ชีวิต¢องท‹า¹ ¹อกเห¹×อ¨ากงา¹พรÐÈาʹางา¹ค³ÐÊง¦áÅ้ว กçค×อโรงเรีย¹วิ¹ิตÈÖกÉา ดังนัéนโรงเรียนวินิตศึกษา ¨ึงเ»šนงาน สíาคัÞในชีวติ ¢องหลวงพ่อÏ หรือ อา¨กล่าวสันé æ ได้วา่ ...âçàÃÕ¹ วิ¹ติ ÈÖกÉาค×อชีวติ ¢องหÅวงพ‹อÏ «ึง่ ท่านได้¨ดั ตังé ¢ึนé ด้วยกุศล¨ิต เพื่อ»ระโยชนแก่การศึกษาแก่เยาวชน¢องชาติโดยแท้¨ริง และ ด้วยความบริสุท¸ิìใ¨ ท่าน¨ึงได้ทุ่มเททุกอย่างให้แก่โรงเรียน ทัéงกíาลังกาย สติ»˜ÞÞา ตลอด¨นทุนทรัพยที่ได้มา¨ากการถวาย บíารุงเ»šนส่วนตัว กçได้นíาใช้¨่ายให้กับโรงเรียน¨นหมดสิéน »˜¨¨ุบนั แม้วา่ หลวงพ่อพระพุท¸วรÞา³¨ะมร³ภาพลงแล้ว แต่ท่านยังคงเ»šนมิ่ง¢วัÞและเ»šนศูนยรวม¨ิตใ¨¢องชาววินิต ศึกษาเสมอมา ¨นอา¨กล่าวได้วา่ โรงเรียนวินติ ศึกษาเกิด¢ึนé และ เ¨ริÞเติบโต¨นเ»šนสถาบันการศึกษาที่มั่นคง มีเกียรติ และมีชื่อ เสียงดัง»ราก¯อยูใ่ นทุกวันนีé กçดว้ ยบารมี¢องหลวงพ่อÏ ชาววินติ ศึกษาทุกคน¨ึงมีชวี ติ อยูภ่ ายใต้รม่ เงาบารมี¢องหลวงพ่อพระพุท¸ วรÞา³อย่างแท้¨ริง 74


LOPBURI 75


โครงการเตรียมความรÙ้มØ‹งÊÙ‹โอÅิม»กวิชาการ

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ¢องนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร ค³ิตศาสตร และคอมพิวเตอรทัéงในภาคทÄษ®ี และทักษะด้านการ»¯ิบตั ใิ ห้สามารถวิเคราะห»Þ ˜ หาที«่ บั «้อนได้และพร้อมสíาหรับการสอบแ¢่ง¢ันโครงการต่างæ 76


โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการทหาร

เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มทางด้ า นวิ ช าการ ด้ า นร่ า งกายและระเบี ย บวิ นั ย มุ่งสู่การศึกษาต่อสถานบันทางทหาร และโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค LOPBURI 77


¨ากโรงเรีย¹วÑ´...ÊÙ‹โรงเรีย¹ã¹พรÐราชÙ»¶ÑมÀ Ï

ตามที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า...โรงเรีย¹วิ¹ิตÈÖกÉาค×อ ชีวิต¢องหÅวงพ‹อÏ ท่าน¨ึงได้ทุ่มเทพัฒนาโรงเรียนให้เ¨ริÞ ก้าว¢ึéนเ»šนลíาดับ ¨นใน»‚ พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษา¸ิการได้ ให้การรับรองวิทย°านะเทียบเท่าโรงเรียนรั°บาล และมีการโอน โรงเรียนเ¢้าเ»šน¢องวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ใน»‚ พ.ศ. 2530 ตัéงแต่นัéนเ»šนต้นมาโรงเรียนวินิตศึกษา¨ึงมี°านะเ»šนโรงเรียน การกุศล¢องวัดในพระพุท¸ศาสนา «ึ่งใน»‚เดียวกันนีéเอง สมเดç¨พระเทพรัตนราชสุดาÏ สยาม บรมราชกุมารี ได้เสดç¨Ï มาทรงศึกษาดูงานบริหารโรงเรียน และ ทรงมีพระเมตตารับโรงเรียนวินิตศึกษา ไว้ในพระราชู»ถัมภÏ เมื่อวันที่ 20 พÄษภาคม พ.ศ.2534 ยังความ»ลาบ»ลืéมยินดีแก่ ชาววินิตศึกษา และชาวลพบุรีอย่างหาที่สุดมิได้

ก้าวกรÐโ´´¢องโรงเรีย¹วิ¹ิตÈÖกÉา

หลัง¨ากหÅวงพ‹อพรÐพØท¸วรÞา³ »ระมุ¢¼ูก้ อ่ ตังé โรงเรียน ได้มร³ภาพลง ใน»‚ พ.ศ.2535 พรÐราชพØท¸ิวราÀร³ เ¨้าค³ะ ¨ังหวัดลพบุรี ¨ึงเ»šน¼ู้รับใบอนุÞาตและ¼ู้อíานวยการโรงเรียน โดยท่านเ¨้าคุ³ได้สานต่อ»รัชÞา¢อง หลวงพ่อพระพุท¸วร Þา³ ทีม่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนโรงเรียนวินติ ศึกษา ในพระราชู»ถัมภÏ เ»šน¼ู้ที่มีลักษ³ะ¢อง¼ู้มีวินัย «ึ่งหมายถึง เ»šน¼ู้มีความรู้ทาง วิชาการ มีคุ³¸รรม¨ริย¸รรม และมีคุ³ลักษ³ะเ»šนเดçกดีมี วินัย 6 »ระการคือ มีระเบียบแถว การตรงต่อเวลา มีสัมมา คารวะ ความสะอาด การแต่งกายถูกต้องเรียบร้อย และมี มารยาทในที่»ระชุม พรÐราชพØ ท ¸ิ ว ราÀร³ ได้ อุ ทิ ศ ตนทí า งานด้ า นการ พัฒนาโรงเรียนด้วยความเสียสละ ทัéงกíาลังกาย กíาลังทรัพย กíาลังสติ»˜ÞÞา และความรอบรู้ในการ¨ัดการเรียนการสอน ¨ึงทíาให้โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู»ถัมภÏ เ¨ริÞก้าวหน้า อย่างรวดเรçว และได้รับความเชื่อถือไว้วางใ¨¨ากทางราชการ ¼ู»้ กครองนักเรียน และ»ระชาชนชาวลพบุรแี ละ¨ังหวัดใกล้เคียง ดังที่ท่านเ¨้าคุ³เคยให้สัมภาษ³กับสื่อ©บับหนึ่งว่า “ด้วยโรงเรียนวินิตศึกษา เ»šนโรงเรียนการกุศล¢องวัดใน พระพุท¸ศาสนา โดยบริบทนีéอา¨¨ะทíาให้¢าดความน่าสนใ¨ ¢าดความน่าเชื่อถือ¨าก¼ู้»กครองและนักเรียน ¨ึงเกิดความคิด ที่เ»šนความท้าทายในการบริหารตลอดเวลา กçคือ หนึ่ง-เรา¨ะ ทíาอย่างไรให้¼ู้»กครองและนักเรียนหันมาสนใ¨ หันมาให้ความ เชื่อถือโรงเรียนวัดบ้าง สอง-สิ่งที่สíาคัÞที่สุด คือ ทíาอย่างไร¨ึง ¨ะสร้างโรงเรียนวัดให้เกิดคุ³ภาพ อันเ»šนลักษ³ะเด่นให้เกิด¢ึนé ในตัว¼ู้เรียน ในตัวครู ในตัวโรงเรียนบ้าง ¨ากแนวคิดนีé ¨ึงนíา ไ»สู่การ¨ัดทíาแ¼นกลยุท¸ กíาหนดยุท¸ศาสตรในการ¢ับเคลื่อน นโยบาย หลัง¨ากแ¼นเริ่มไ»ระยะหนึ่ง ¼ลที่ได้รับเริ่ม»ระ¨ักษ แก่¼ู้เกี่ยว¢้องทุกส่วน ทíาให้ได้รับความเชื่อมั่น¨าก¼ู้»กครอง นักเรียนในระดับที่น่าพอใ¨” ¨ากการ¨ัดทíาแ¼นยุท¸ศาสตรดังกล่าว นíาไ»สู่ภาค»¯ิบัติ อย่างเ»šนรู»¸รรม อาทิ ¨ัดให้มีโครงการ “ช้างเ¼ือก” เพื่อเ»ดโอกาสให้เดçก นักเรียนที่เรียนดี มีความ¢ยัน และมีความ»ระสงค¨ะศึกษาต่อ 78


แต่ยัง¢าดโอกาสทัéงทุนทรัพยและ¼ู้สนับสนุน สามารถ¨ะเ¢้ามา ศึกษาในโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู»ถัมภÏ ได้ ¨ัดหลักสูตรการสอนที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง ความต้องการ¢อง¼ูเ้ รียน ¼ู»้ กครอง และชุมชนได้ อาทิ หลักสูตร โครงการอั¨©ริยะทางวิชาการ หลักสูตรโครงการสองภาษา หลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทหาร หลักสูตร โครงการส่งเสริมโอลิม»กวิชาการ และล่าสุดหลักสูตรโครงการ เตรียมความพร้อมทางวิชาการแพทย เ»šนต้น «ึ่งนักเรียนที่¨บ ชัéน ม.3 และต้องการ¨ะเรียนต่อระดับมั¸ยมศึกษาตอน»ลายใน หลักสูตรโครงการพิเศษเหล่านีé ¨ะต้องสอบแ¢่ง¢ันนอกเหนือ¨าก การรับในภาค»กติทั่วไ» ¨ัดโครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย โดยทาง โรงเรียน¨ะ¨ัดการเรียนการสอนแบบติวเ¢้ม¢้นเ»šนพิเศษ เพื่อ ให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบแ¢่ง¢ันเ¢้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมีการเรียนเ¢้มถึงสองทุม่ เกือบทุกวัน และในวันศุกรก¨ç ะเชิÞ ติวเตอร¨ากมหาวิทยาลัยมาสอนเ»šนพิเศษ นอก¨ากเหนื อ ¨ากโครงการสí า คั Þ ดั ง กล่ า ว¢้ า งต้ น แล้ ว โรงเรีย¹วิ¹ิตÈÖกÉา ã¹พรÐราชÙ»¶ÑมÀÏ Âѧ»ÃѺ¡Ãкǹ¡Òà พัฒนาเดçกนักเรียนใหม่ดว้ ย อาทิ การให้เดçกเรียนหลักสูตรล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น เดçกนักเรียนชัéน ม.3 ¨ะเรียนหลักสูตร¢องชัéน ม.3 ในเวลา 08.00-16.00 น. และ¨ะเรียนหลักสูตร¢องชัéน ม.4 ใน เวลา 17.00-20.00 น. นอก¨ากนีโé รงเรียนยังนíาเอารู»แบบเรียน การสอน¢องโรงเรียนสา¸ิตชัéนนíาในกรุงเทพÏ มา»รับใช้ คือเดçก นักเรียนชัéน ม.1 ¨ะเรียนหลักสูตรชัéน ม.4 ควบคู่ไ»ด้วย ชัéน ม. 2 ¨ะเรียนหลักสูตรชัéน ม.5 ส่วนชัéน ม.3 ¨ะเรียนหลักสูตรชัéน ม.6 «ึ่ง¼ลสัมÄท¸ิì¨ากการ¨ัดระบบการเรียนการสอนรู»แบบนีé ทíาให้เดçกชัéน ม.3 ติดโครงการโอลิม»กวิชาการได้เ»šนที่น่าพอใ¨ ¼ล¨ากการดíาเนินโครงการต่างæ รวมทังé การสร้างบรรยากาศ ¢องการเรียนรูอ้ ย่างเ»šน¸รรมชาติ ¼่านการท่อง¨íาบทอา¢ยานคíา ศัพทเ©พาะทาง เช่น คíาศัพทวชิ าฟสกิ ส เคมี ชีวะ ทีแ่ ต่ง¢ึนé เ»šน คíาคล้อง¨องเพื่อให้ง่ายต่อการ¨ด¨íาและเกิดความเพลิดเพลิน มี การ½ƒกสมา¸ิเพื่อให้นักเรียนสามารถ¨ด¨íาบทเรียนได้ดียิ่ง¢ึéน มี »˜¨¨ัยที่พร้อมเอืéอต่อการเรียนรู้โดยเน้น¼ู้เรียนเ»šนสíาคัÞ และ »ระการสí า คั Þ กç คื อ มี คุ ³ ครู ที่ มี ค วามเ»š น เลิ ศในด้ า นความรู้ ความสามารถในการสอน และเ»šนครูที่มีคุ³¸รรม¨ริย¸รรม »¯ิบัติตนตาม¨รรยาบรร³วิชาชีพครู ทíาให้นักเรียน¢องที่นี่มี¼ล สัมÄท¸ิìทางการศึกษาสูง คือสามารถ¼่านการสอบเ¢้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยชัéนนíา และในค³ะหัวกะทิได้¨íานวนมากและมี ¨íานวนเพิ่มมาก¢ึนé ทุก»‚ เช่น ใน»‚การศึกษา 2551 มีนักเรียน¨บ ชันé ม .6 ¨íานวน 118 คน สามารถสอบเ¢้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ชัéนนíาได้หมดทุกคน และใน»‚การศึกษา 2556 มีเดçก¨บชัéน ม. 6 ¨íานวน 288 คน สามารถสอบแ¢่ง¢ันเ¢้ามหาวิทยาลัยได้ถึง 847 ที่นั่ง แสดงว่านักเรียนหนึ่งคนสามารถสอบเ¢้าศึกษาต่อได้มากกว่า หนึ่งสถาบัน อาทิ ¨ุÌาลงกร³มหาวิทยาลัย 24 คน มหาวิทยาลัย¸รรมศาสตร 70 คน และติดโรงเรียนเตรียมทหาร มากที่สุดใน¨ังหวัด เ»šนต้น

LOPBURI 79


¾ÃÐÃÒª¾Ø·¸ÔÇÃÒÀó ä´ŒÍØ·Ôȵ¹·íÒ§Ò¹´ŒÒ¹ ¡ÒþѲ¹ÒâçàÃÕ¹ ´ŒÇ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ... ¨Ö§·íÒãËŒâçàÃÕ¹ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒÏ à¨ÃÔÞ¡ŒÒÇ˹ŒÒÍ‹ҧÃÇ´àÃçÇ

¢ยายÊÙโ‹ รงเรีย¹วิ¹ติ ÈÖกÉา ÈÙ¹ยเ©ÅิมพรÐเกียรติ Ï

ความเ»ลี่ยนแ»ลงที่เหçนได้อย่างเ»šนรู»¸รรมดังกล่าวมา ¢้างต้น ทíาให้โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู»ถัมภÏ «ึ่งในอดีต มัก¨ะเ»šนตัวเลือกสุดท้ายในการศึกษาต่อ กลายเ»šนโรงเรียนชัéน นíา¢อง¨ังหวัดลพบุรี และ¨ังหวัดใกล้เคียง ที่มีนักเรียนแย่งกัน สอบเ¢้าเรียนมากที่สุดใน¨ังหวัด สมดัง»³ิ¸าน¢องท่านเ¨้าคุ³ พระราชพุท¸ิวราภร³ ทีèว‹า...อยาก¨Ðãห้เ»š¹โรงเรีย¹เตรียม อØ´มÈÖกÉา¢องÅพºØรี ทว่าเมือ่ ¨íานวนนักเรียนเพิม่ ¢ึนé เ»šนทวีค³ ู ทุก»‚ ทíาให้¨าí นวน ห้องเรียน¢องโรงเรียนแห่งแรกในเ¢ตใ¨กลางเมือง ไม่เพียงพอ ต่อการ¨ัดกิ¨กรรมและการเรียนการสอน ท่านเ¨้าคุ³พระราชพุ ท¸ิวราภร³ ¼ูร้ บั ใบอนุÞาต ¨ึงดíาเนินการ¨ัดสร้างโรงเรียนวินติ ศึกษา¢ึéนอีกแห่งหนึ่ง ³ บริเว³ตíาบลโพ¸ิìเก้าต้น เพื่อเ»šนการ รíาลึกในพระคุ³¢องหลวงพ่อพระพุท¸วรÞา³ ¼ู้ก่อตัéง และ เพื่อแสดงออก«ึ่งความสíานึกในพระมหากรุ³า¸ิคุ³¢องสมเดç¨ พระเทพรัตนราชสุดา องคอ»ุ ถัมภโรงเรียน โดยได้¨ดั ตังé อนุสร³ สถานพระเดชพระคุ³หลวงพ่อพระพุท¸วรÞา³ และ¨ัดสร้าง ศูนยเ©ลิมพระเกียรติสมเดç¨พระเทพรัตนราชสุดา Ï สยามบรม 80

ราชกุมารี¢ึéน ³ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชู»ถัมภÏ แห่งที่สอง เพื่อสถิตเ»šนมิ่ง¢วัÞแก่ชาววินิตศึกษา และชาวลพบุรีสืบไ»

เกียรติ»รÐวÑตโิ รงเรีย¹วิ¹ติ ÈÖกÉา ã¹พรÐราชÙ»¶ÑมÀÏ

»˜¨¨ุบันโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชู»ถัมภÏ ทัéงสองแห่ง มีครู-อา¨ารยรวม 275 คน นักเรียน 4,977 คน และครูชาวต่าง »ระเทศ 8 คน ครู-อา¨ารย¨ากสถาบันภายนอกมาสอนในโรงเรียน 31 คน พระภิกษุ 6 รู» โดยทางโรงเรียนÏ มี¼ลการดíาเนินงาน «ึ่งเ»šนที่ภาคภูมิใ¨ ดังนีé พ.ศ. 2538 ได้ รั บ รองมาตร°านคุ ³ ภาพการศึ ก ษา ¨ากสí า นั ก งานค³ะกรรมการการศึ ก ษา เอกชน กระทรวง ศึกษา¸ิการ พ.ศ. 2540 เ»šนโรงเรียนเครือ¢่าย (Partner Schools)


กับ Anderson Secondary School «ึ่งเ»šนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ใน 5 ¢อง»ระเทศสิงคโ»ร พ.ศ. 2542 โรงเรียนลงนาม¢้อตกลงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กับ»ระเทศออสเตรเลีย คือ โรงเรียน Pitt Water House พ.ศ. 2547 -ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเดç¨พระบรม โอรสา¸ิราชÏ สยามมกุ®ราชกุมาร ในการ»ระกวดวงโย¸วาทิต »ระเภท ¢ แห่ง»ระเทศไทย -ได้รับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัลและ เกียรติบตั ร ¨ากสมเดç¨พระเทพรัตนราชสุดาÏ สยามบรมราชกุมารี เ»šนสถานศึกษาที่¨ัดกิ¨กรรมส่งเสริมการอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่ง เสริมนักเรียนสือ่ สารภาษาไทย และภาษาอังกÄษ ระดับมั¸ยมศึกษา พ.ศ. 2548 ได้รบั การคัดเลือก¨ากกระทรวงศึกษา¸ิการให้เ»šน สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลพระราชทานระดับมั¸ยมศึกษา¢นาดใหÞ่ »ระ¨íา»‚การศึกษา 2548 พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชม»ŠÄดู½น »‚ที่ 5 ¨าก รายการชิงช้าสวรรค ทางสถานีโทรทัศนช่อง 9 พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองมาตร°านการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ¨ากสíานักงานรับรองมาตร°านและ»ระเมิน คุ³ภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับการศึกษา¢ัéนพืéน°าน ด้านมั¸ยมศึกษา พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาท สมเดç¨พระเ¨้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช “ภ»ร” ¨ากการ»ระกวด เพลงเทิดไท้คีตราชัน วงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) ¨ังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชม»ŠÄดู½น »‚ที่ 9 ¨าก รายการชิงช้าสวรรค ทางสถานีโทรทัศนช่อง 9 คงäม‹เกิ¹เÅย仹Ñก หาก¨ÐกÅ‹าวÊรØ»ว‹า โรงเรีย¹วิ¹ิตÈÖกÉา ã¹พรÐราชÙ»¶ÑมÀÏ ¨ÑงหวÑ´ÅพºØรี ค×อ โรงเรีย¹«Öèง¶×อกíาเ¹ิ´ ¢Öé ¹ ความ¨ากมØ‹ ง มÑè ¹ áÅÐเÊี ย ÊÅÐ โรงเรี ย ¹«Öè ง พÑ ² ¹า¢Öé ¹ ¨าก áรงÈรÑท¸า โรงเรีย¹«ÖèงมีคسÀาพáÅÐมาตร°า¹รдѺÊากÅ áÅÐโรงเรีย¹«Öงè ก้าวมาเ»š¹ทีหè ¹Öงè ã¹ã¨¢องพ‹อáม‹-¼Ù»้ กครองã¹ยØค AEC อย‹างáท้¨ริง

âçàÃÕ¹ÇÔ¹ÔµÈÖ¡ÉÒ Ï... ¡ÅÒÂ໚¹âçàÃÕ¹ªÑé¹¹íҢͧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅШѧËÇÑ´ ã¡ÅŒà¤Õ§... ÊÁ´Ñ§»³Ô¸Ò¹ ¢Í§¾ÃÐÃÒª¾Ø·¸ÔÇÃÒÀó ·ÕèÇ‹Ò...ÍÂÒ¡¨Ðãˌ໚¹âçàÃÕ¹ àµÃÕÂÁÍØ´ÁÈÖ¡ÉҢͧžºØÃÕ

LOPBURI 81


àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

âÃ

Í Œ § · ¶ ¹ è Ô ¹ ã Õ . . ´ . ¹ Â Õ Ã §à

º Ø Ò ¹ Å Í à  ¹ ç¹ÈÔÃÐ Â Õ Ã à § âà ira Kinderga (Yens

âçàÃÕ Â ¹Í¹Ø º ÒÅàÂç ¹ ÈÔ Ã Ð ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 44/2 หมู่ 1 ต.โพธิìเก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ใกล้กับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปดสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ภายใต้บรรยากาศของ ความรักและความอบอุ่นเปรียบเสมือนบ้านที่หลังสองของเดçกæ เน้นการเรียนการสอนเพือ่ เตรียมความพร้อมในด้านต่างæ «ึง่ เดçกæ จะได้เพลิดเพลินกับการเรียนรูส้ งิ่ ต่างæ ผ่านการเล่นตามแนวคิด PLAY + LEARN = PLEARN

ËÅÑ¡¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹

• หลักการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อให้เดçกได้เติบโตอย่าง สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม • มุ่ ง เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาทั ก ษะที่ สำ า คั ญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมีการสอนแบบ บูรณาการ • หลักการปลูก½ังจิตใต้สาำ นึกความเป็นไทย ให้เดçกได้รบั การ ปลูก½ังให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย • หลักความร่วมมือ ให้เดçกได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่าง อบอุ่นและมีคุณภาพภายใต้ความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

»ÃѪÞÒâçàÃÕ¹

เก่งคิด กล้าทำา เลิศล้ำาพัฒนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

82

rten)


àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

âçàÃÕ¹¹ÒÃÒ³ÇÔ·ÂÒ NARAIWITTAYA SCHOOL ÍíÒàÀͪѺҴÒÅ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

ปรัªÞา¢Íงโรงเรียน : ¤วามรÙŒ ¤Ù‹ ¤ุ³ธรรม

โ ร ง เ รี ย น น า ร า ย ³ วิ · ย า เ ป็ นโ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น สั ง กั ด สำ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เปดทำาการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ เตรียมอนุบาลถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น มีนกั เรียนจำานวน 2,295 คน ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียน นายนิยม วรป˜ÞÞา ผู้รับใบอนุญาต นายเนียม วรป˜ÞÞา ผูจ้ ดั การโรงเรียน นางรัªนี มนÙพพิ ² ั นพงÈ์ ผูอ้ าำ นวยการโรงเรียน ดร.เÊริม·รัพย วรป˜ÞÞา

¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§âçàÃÕ¹

โรงเรียนนาราย³วิ·ยาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับ ประถมศึ ก ษาขนาดใหญ่ ป‚ ก ารศึ ก ษา 2541 ได้ รั บ รางวั ล พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเลçก ป‚การศึกษา 2546 และ ได้รบั รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ป‚ ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ รั บ การรั บ รองมาตร°านการศึ ก ษา จากสำานักงานรับรองมาตร°านและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ °าน ระดับดี ในป‚การศึกษา 2545 และได้รับการรับรองมาตร°านและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ °านระดับดีมาก ป‚การศึกษา 2550 และป‚การศึกษา 2555

กิจกรรม/โ¤รงการดีเด‹น¢Íงโรงเรียน ป‚การÈÖกÉา 2557

1. ãนระดับªัéนป°มวัย ได้แข่งขันทักษะทางวิชาการงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี โดยทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั ก ษะกิ จ กรรมการปัœ น ดิ น น้ำ า มั น ระดั บ ชั้ น ป°มวั ย ผลการ ดำาเนินงานนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ได้แก่ 1. เดçกหญิงถาวรีย ์ นิม่ โชคชัยรัตน์ 2. เดçกชายพงษ์±ตั แก้วปนทอง 3. เดçกชายอานนท์ ดรชัย 2. โ¤รงการ 130 ป‚ 130 โรงเรียน “สื่อความรู้คู่แสตมปŠ ในโรงเรียน” บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำากัด โดยทางโรงเรียนได้เข้าร่วม โครงการตามวัตถุประสงค์ และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านการออกแบบ วาดภาพแสตมปŠทเี่ กีย่ วกับเออี« ี ในอาเ«ียนหัวข้อ “แสตมปŠของ©ัน” (Istamp) พร้อมส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด ในโครงการ 130 ป‚ 130 โรงเรียน โดยได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คือ เดçกชายภาณุวัฒน์ นวลจันทร์ และเดçกหญิงปนัสยา วิสูงเล ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ชึ่งเป็นนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 2 3. โ¤รงการโรงเรียนธนา¤าร เริม่ ดำาเนินการเมือ่ วันพÄหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการร่วม กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อปลูก½ังให้ นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตของนักเรียน และเกิดผลการดำาเนินงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ระดับจังหวัด ป‚การศึกษา 2557 4. กิจกรรมดŒานกีÌาและนัน·นาการ โรงเรียนได้เข้าร่วมการ แข่งขันกีÌา¿ุตบอลชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นตัวแทนในการแข่งขัน¿ุตบอลชาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุร ี เขต 2 และได้รบั รางวัลชนะเลิศกีÌา¿ุตบอลชาย อายุไม่เกิน 15 ป‚ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี LOPBURI 83


âçàÃÕ Â ¹á¡Œ Ç »Ãзҹ¾ÃÇÔ · ÂÒ ¹Ñ¡àÃÕ¹໚¹¤¹´Õ ÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ ¹ŒÍÁ¹íÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา สังกัด สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการเรียนการÊÍน ตัéงแต‹ระดับÍนุบาลป‚·ีè 1 ¶Öงªัéนประ¶มÈÖกÉาป‚·ีè 6 ºÃÔËÒçҹ â´Â ¹Ò§¾Ãà¾çÞ ÂÈàÃ×ͧ

âçàÃÕ¹ᡌǻÃзҹ¾ÃÇÔ·ÂÒ 044/10 ËÁÙ‹ 1 µíҺŠ˹ͧÁ‹Ç§ ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â·ÃÈѾ·.036-431207


“âçàÃÕ¹´Õ ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹” âçàÃÕ¹§ÒÁÁÕÈÃվѲ¹Ò เลขที่ 388 หมู่ 7 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 โทรศัพท์ 036-436-444.

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาป‚ที่ 6

»³Ô¸Ò¹ : ÊÌҧ¡ÑÅÂÒ³ª¹ ã¹ÇÔ¶Õä·Â ¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ÊÒ¡Å º¹¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ´íÒà¹Ô¹¡ÒúÃÔËÒÃâ´Â : ´Ã.ÍØÉÒ §ÒÁÁÕÈÃÕ


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

â¤Ã§¡Òá‹ÍÊÌҧʶҹ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁáÅÐÊѧàǪ¹ÕÂʶҹ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

ในอนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดลพบุรีจะมีสถานที่ป¯ิบัติธรรม อั น สงบ ร่ ม เยç น ทั น สมั ย และครบวงจรเป็ น แห่ ง แรกของ ประเทศไทย ด้วยวิทยากรและการบริหารจัดการระดับสากล เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมอาเ«ียนได้อย่างภาคภูมิใจ

·ีèมา¢Íงโ¤รงการ

โ¤รงการก‹ÍÊรŒางʶานป¯ิบัติธรรมและÊังเวªนียʶาน จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่เกือบ 200 ไร่ ณ ตำาบลห้วยโป†ง อำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี โครงการนี้จัดสร้างขึ้นตามดำาริ ของเจŒาประ¤ุ³Êมเดçจพระพุ·ธªินวงÈ์ (สมศักดิ ì อุปสมมหาเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัด พิชยญาติการาม กรุงเทพÏ และรองอธิการบดี มจร.วิทยาเขต บาีอุโฆส จังหวัดนครป°ม «ึ่งเจ้าประคุณสมเดçจÏ ได้เลçงเหçน ถึงการทำางานอันกอรปด้วยหลักเมตตาธรรมอย่างสูงของ·‹านเจŒา ¤ุ³Íลงกต (พระÍุดมประªา·ร) แห่งวัดพระบาทน้ำาพุ จังหวัด ลพบุรี ที่ให้การสงเคราะห์ผู้ป†วยโรคเอดส์และเยียวยาครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ป‚ «ึ่งงานดังกล่าวนี้ นับเป็นภาระอันยิง่ ใหญ่ทยี่ ากจะหาใครมาแบกรับได้ หากแต่ทา่ น เจ้าคุณอลงกตกลับอุทศิ ตนและทุม่ เททำางานด้วยจิตใจอันเสียสละ อดทน และอดกลัน้ ต่อสูด้ ว้ ยความเพียร เพือ่ ให้ผปู้ ว† ยอยูใ่ นสังคม ได้โดยไม่ถกู รังเกียจ ทอดทิง้ และถูกปดกัน้ จากสังคม โดยท่านเจ้า คุณอลงกต ได้พยายามสร้างองค์ความรู้-ความเข้าใจ และสร้าง ความตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ พร้อมวิธีป‡องกันและการ ดูแลรักษาผู้ป†วยให้แก่สังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวัง ลดจำานวนผู้ป†วยให้น้อยลงพร้อมæ กับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เจ้าประคุณสมเดçจÏ จึงได้ปรารภผ่านทาง ดร.วิชยั ไทยถาวร (ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุร ี ในขณะนัน้ ) ว่าเหçนในความรู้ความสามารถและศักยภาพของท่านเจ้าคุณ อลงกต จึงได้½ากให้กำาลังใจและปรารถนาจะพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเหçนเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุนกิจการของพระพุทธ ศาสนา 86

วัต¶ุประÊง¤และเป‡าหมาย¢Íงโ¤รงการÏ

หลังจากการพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเหçนระหว่างเจ้าประคุณ สมเดçจÏ และท่านเจ้าคุณอลงกตอยู่หลายครั้ง ในที่สุดจึงเกิด “โ¤รงการก‹ÍÊรŒางʶานป¯ิบัติธรรมและÊังเวªนียʶาน จังหวัด ลพบุรี” ขึ้น โดยพระเดชพระคุณทั้ง 2 รูป เหçนพ้องต้องกันที่จะ ดำาเนินโครงการเพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบา·ÊมเดçจพระเจŒาÍยÙ‹หัว ÀÙมิพลÍดุลยเดªÏ ทั้งนี้ท่านเจ้า ประคุณสมเดçจÏ เมตตารับเป็นทีป่ รึกษาโครงการÏ และท่านเจ้าคุณ อลงกตยินดีรับเป็นภารธุระในการถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา และรับเป็นประธานโครงการ Ï ทั้งนี้พระเดชพระคุณทั้ง 2 รูป ได้เหçนชอบมอบหมายให้ ดร.วิชยั ไทยถาวร เป็นผูอ้ าำ นวยการโครง การÏ และนายประดุจบุญ ทองสว่าง เป็นผู้จัดการโครงการÏ โดย มีคณะศิษยานุศิษย์ร่วมดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อจำาลองสังเวชนียสถาน 4 ตำาบล จากประเทศอินเดีย และเนปาล มาประดิษ°าน ณ จังหวัดลพบุรี 2. เพื่อเป็นสถานป¯ิบัติธรรม แก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และทั่วอาเ«ียน 3. เพือ่ เป็นทีศ่ กึ ษาเรียนรู ้ และเป็นแหล่งศึกษาทางพุทธศาสนา อย่างครบวงจร 4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธและเป็นแหล่งส่งเสริม วัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดลพบุรี 5. เพื่อเป็นไปตามพุทธวจน/พุทธโอวาทที่ปราก¯ว่า “ที่ใดมี ธรรม ที่นั้นมีเรา และผู้ใดระลึกถึงพระองค์ พึงจาริกไปยังสังเวช นียสถานทั้งสี่นี้”


¤วาม¤×บหนŒา¢Íงโ¤รงการÏ

นับแต่บดั นัน้ เป็นต้นมา ท่านเจ้าคุณอลงกตกçได้เริม่ ป¯ิบตั งิ าน ตามแนวคิดและทิศทาง«ึง่ เจ้าประคุณสมเดçจÏ ได้ให้ไว้ ตัง้ แต่การ ปรับปรุงพืน้ ที ่ การปรับและตกแต่งภูมทิ ศั น์ การวางผังโครงการÏ การปลูกต้นไม้ การออกแบบโครงการÏ การออกแบบอาคารที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งเริ่มก่อสร้างแล้วในบางส่วน จนถึง ณ เวลานี้ คือ การเตรียมการพิธวี างศิลาÄกษ์โครงการÏ ในวันที ่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.09 น.

เªิÞร‹วมเปšนÊ‹วนหนÖèง¢ÍงÊะพานบุÞ

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาเจ้าประคุณสมเดçจÏ ได้ให้ความเมตตา กรุณาเดินทางมาเยี่ยมพร้อมทั้งให้แนวทางและให้กำาลังใจอย่าง สม่ำาเสมอ ทั้งที่วัดพระบาทน้ำาพุและสถานที่ก่อสร้างโครงการÏ «ึง่ ขณะนีพ้ ทุ ธศาสนิกชนทัว่ ไปได้รบั รูร้ บั ทราบการดำาเนินโครงการÏ มากขึ้ น แล้ ว โดยหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง หลาย จะร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของสะพานบุญด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สมทบ ทุนก่อสร้างโครงการÏ ด้วยแรงศรัทธาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้โครงการÏ ดังกล่าวสำาเรçจตามวัตถุประสงค์และเป‡าหมายที่ตั้งไว้

«ึง่ หาก โ¤รงการก‹ÍÊรŒางʶานป¯ิบตั ธิ รรมและÊังเวªนียʶาน จังหวัดลพบุร ี แล้วเสรçจ จะก่อประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ตอ่ พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเ©พาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชน จั ง หวั ด ลพบุ รี ใ นระยะยาว เพราะจะเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษา เรี ย นรู้ ทำ า ความเข้ า ใจในพระพุ ท ธศาสนา และเป็ น สถานที่ ป ¯ิ บั ติ ธรรมที่ ส ะอาด สงบ สบาย ร่ ม เยç น ทั น สมั ย และครบวงจร ด้วยวิทยากรและการบริหารจัดการอย่างมีคณ ุ ภาพและประสิทธิภาพ แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย และยั ง เป็ น สถานป¯ิ บั ติ ธ รรมแห่ ง แรกที่ ร องรั บ การก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมอาเ«ี ย นอย่ า งภาคภู มิ ใ จด้ ว ย

ร‹วมบริจา¤Êม·บ·ุนäดŒ·ีè ชื่อบัญชี “โ¤รงการÊังเวªนียʶาน โดยพระÍุดมประªา·ร” เลขที่บัญชี 506-2-24026-3 ธนา¤ารกÊิกรä·ย Êา¢าบิêก«ีลพบุรี เลขที่บัญชี 304-2-89052-9 ธนา¤าร·หารä·ย Êา¢าลพบุรี เลขที่บัญชี 715-0-10000-1 ธนา¤ารกรุงเ·พ Êา¢า เ·ÊโกŒโลตัÊ ลพบุรีÍินนพลา«‹า เลขที ่ 169/1 หมู ่ 9 ตำาบลห้วยโป†ง อำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุร ี 151120 โ·รÈัพ· 036-486-822 โ·รÊาร 036-486-519 E-mail : sps.lopburi@hotmail.com LOPBURI 87


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´à¢Òǧ¡®...

ÇÑ´´Ñ§áË‹§ Í.ºŒÒ¹ËÁÕè ¨.žºØÃÕ

ตามตำานานเมืองลพบุรนี นั้ วัดเ¢าวงก¯ เป็นวัดทีพ่ ระยาแกรก ได้สร้างไว้เพื่อ©ลองชัยชนะที่ปราบท้าวโคตบอง วัดนี้เจริญ รุ่งเรืองมานานเท่าไรอยู่ในหุบเขานี้ไม่ปราก¯ ครั้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2460-2465 หลวงพ‹Íเพา พุ·ÚธÊโร มาพบเข้าอยู่ใน ลักษณะของสำานักสงฆ์ ท่านเหçนว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การ อบรมสมถกัมมั¯°าน และการเจริญวิปัสสนากัมมั¯°านมาก จึงได้บูรณะก่อสร้างสำานักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบ ต่อไป และได้สร้างเรือสำาเภาทรงเจดีย์ไว้ โดยให้ชื่อสำาเภานี้ว่า “นาวามรร¤Êัจ” เป็นสัญลักษณ์ของท่าน โดยหมายถึงเรือที่ใช้ ขนหมู่ชนเพื่อที่จะข้ามห้วงน้ำาใหญ่ทั้ง 4 ได้ ด้านหัวเรือและท้าย เรือสร้างเป็นทีอ่ ยูพ่ ระภิกษุสามเณร กลางเรือสร้างเป็นเจดียบ์ รรจุ พระบรมสารีรกิ ธาตุ ที°่ านเจดียเ์ ป็นห้องพักอยูอ่ าศัย ชัน้ บนเป็นที่ ประดิษ°านรอยพระพุทธบาทจำาลองไว้ เพือ่ เป็นทีเ่ คารพสักการะ ของพุทธมหาชน ขณะทีท่ า่ นจำาพรรษาทีว่ ดั เขาวงก¯ ได้ประกอบ หิตานุหิตประโยชน์ เกื้อกูลแก่เหล่าบรรดาพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา คณะศิษย์ทงั้ หลาย รวมทัง้ หมูช่ นทีผ่ า่ นไปมากçได้ แผ่เมตตาปกคลุมไปถึง ป¯ิปทาของหลวงพ่อเพาที่พึงเหçนได้ชัด เช่ น การแสดงธรรมให้ ช นทั้ ง หลายตั้ ง มั่ น อยู่ ใ นศี ลในธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนในทางที่ถูกที่ควร และการวางก®ระเบียบ แบบแผนต่างæ ของวัดเขาวงก¯ เป็นต้น วัดเ¢าวงก¯ ในสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันมากว่า “วัดเขาวงก¯ มีก®ระเบียบที่เข้มงวด ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมพระวินัยมาก” การรักษาประพÄติป¯ิบัติในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดของ หลวงพ่อเพา และการอบรมพระภิกษุ สามเณร อุบาสิกาทีอ่ าศัยอยู่ ให้เป็นผูท้ มี่ คี วามสำารวม มักน้อย สันโดษ จนเป็นทีเ่ คารพนับถือของ เหล่าศิษยานุศษิ ย์ทงั้ หลาย และคÄหัสถ์ในขณะนัน้ อย่างกว้างขวาง แม้กระทัง่ พระÍาจารยมนัè ÀÙร·ิ ตÚโต พระอาจารย์ใหญ่พระธุดงค์ กัมมั¯°านสายธรรมยุต ยังได้กล่าวว่า “พระÍาจารยเพา พุ·ธÚ Êโร วั ด เ¢าวงก¯เปš น พระแ·Œ Í ง¤ ห นÖè ง ” «ึ่ ง จะไม่ ค่ อ ยได้ ยิ น พระ อาจารย์มั่นออกปากชมพระภิกษุองค์ไหนæ 88

หลวงพ‹Íเพา พุ·ธÊโร

ääหลวงพ‹Íเพา พุ·ธÊโร เป็นชาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เกิดวันอังคาร เดือน 6 ป‚วอกพ.ศ. 2415 (สมัยรัชกาลที่ 5) ตอน เดçกได้ศึกษาร่ำาเรียนกับพระÍธิการ¤ง วัดอินทาราม อ.พยุหะคีรี «ึ่งเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้น เมื่ออายุ 11 ขวบกç บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรม สามเณรเพามีความเ©ลียว©ลาดสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเรçว ท่าน มีความสนใจด้านวิปัสสนากรรม°านเป็นพิเศษ พออายุครบ 21 ป‚ ได้รับ©ายา “พุทธสโร” จำาพรรษาที่วัดอยู่ 1 พรรษา กçเดินทางไป ศึกษาพระปริยัติธรรมตามสำานักต่างæ ด้วยความที่ท่านสนใจเรื่อง วิปัสสนากรรม°านและธุดงควัตรมาตั้งแต่เดçก จึงเริ่มต้นด้วยการ ออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างæ ได้พบและศึกษาวิปัสสนากรรม°าน และวิทยาการต่างæ จนเหçนทางสำาเรçจมรรคผลแห่งการจำาเริญ วิปัสสนา คือต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ ì ก่อนกำาหนดลมหายใจเข้าออก และรู้สภาวะธรรมอยู่ทุกขณะจิต หรือที่เรียกว่า “อานาปานสติ” นั่นเอง หลวงพ่อเพากลับไปจำาพรรษาที่วัดอินทารามอยู่ระยะหนึ่ง จึงตัดสินใจออกเดินทางเพือ่ หาสถานทีท่ เี่ หมาะสม จนมาถึง จ.ลพบุร ี จึงพำานักที่วัดท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง กิตติศัพท์ของท่าน เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนต่างพากันมาก ราบนมัสการด้วยเลื่อมใสศรัทธา จากนั้นหลวงพ่อเพาจึงได้มาพบ และสร้างวัดเขาวงก¯ อ.บ้านหมี่ ในเวลาต่อมา และมรณภาพ ในป‚ พ.ศ. 2474 สิริอายุ 60 ป‚ พรรษา 40


Êิèง·ีèน‹าÊนãจÀายãนวัด

พระพุ·ธäÊยาÊน (พระนÍน) มีความยาว 29 ศอก อยูเ่ ชิงเขา ด้านทิศตะวันตก หากตรงเข้ามาจะพบสะดุดตากับพระพุทธ ไสยาสน์อย่างเหçนได้ชัด

หลวงพ‹ÍเจริÞ ติÊÚÊว³Úโ³

หลวงพ‹ Í เจริ Þ ติ ÊÚ Ê ว³Ú โ ³ ชื่ อ เดิ ม เจริ ญ แสงพิ ภ พ เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น 11 ค่ำา เดือน 10 ตรงกับ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2426 (สมัยรัชกาลที ่ 5) ที ่ ต.พระยาไกร อ.ยานนาวา จ.พระนคร (กรุงเทพÏ) บิดาชื่อ นายหวาน มารดาชื่อ นางจอน มีน้องสาว 1 คน โดยบิดาของหลวงพ่อเป็นหมอสอนศาสนาคริสต์ นามสกุล เดิมไม่ปราก¯ ภายหลังท่านได้รบั พระราชทานนามสกุล “แสงพิภพ” เมื่ อ ครั้ ง เป็ น ทหารม้ า ประจำ า อยู่ ที่ พ ระนคร อุ ป สมบทครั้ ง แรก ณ อุโบสถ วัดใหม่ประชุมพล อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 15 พรรษา โดยจำาพรรษาอยู่วัดแห่งนี้ตลอดมา ครั้นลาสิกขามาได้ สมรส มีบุตรสาว 2 คน อุปสมบทครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2486 ณ อุโบสถวัดกุ®ปี ระสิทธิ ì อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูธัมทิวากร เป็นพระอุปัช¬าย์ พ.ศ. 2486 จำาพรรษาที่ วัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และได้ออกธุดงค์เทีย่ ว แสวงหาสัจธรรมไปตามสถานทีต่ า่ งæ เช่น วัดบุญทวี (วัดถ้าำ แกลบ) จ.เพชรบุรี พ.ศ. 2500 หลวงพ่อเจริญได้ธุดงค์ผ่านมาที่วัดเขาวงก¯ จึ ง ได้ อ ยู่ จำ า พรรษาที่ วั ด แห่ ง นี้ เ รื่ อ ยมา จวบจนวั น ศุ ก ร์ ที่ 29 พÄศจิกายน พ.ศ.2506 หลวงพ่อเจริญ ติสÚสวณÚโณ ได้ถึงแก่ มรณภาพ สิริอายุรวมได้ 80 ป‚ 2 เดือน 19 วัน เมื่อมีพิธีบำาเพçญกุศลศพครบ 50 วัน ได้เปดโลงศพดูจึงพบว่า สังขารหลวงพ่อไม่เน่า เพียงยุบลงไปเ©ยæ จึงได้นำาสังขารหลวง พ่อบรรจุไว้ในโลงแก้ว แล้วนำามาประดิษ°านอยู่ในที่อันสมควร เพือ่ ไว้เป็นทีเ่ คารพสักการะบูชากราบไหว้ เมือ่ ป‚พ.ศ.2528 ได้นาำ มา ประดิษ°าน ณ ปราสาทตรีมุข เพื่อความสะดวกในการเคารพสัก การะของพุทธศาสนิกชนทั่วæ ไป และมีการจัดบำาเพçญกุศลถวาย แด่หลวงพ่อในวันวิสาขบูชาของทุกæ ป‚

¤Œาง¤าว การชมค้างคาวออกจากถ้าำ ถือได้วา่ เป็นสิง่ ทีห่ าชม ได้ยากในประเทศไทยเพราะมีเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น หนึ่งในนั้นคือที่ วัดเขาวงก¯ โดยนักท่องเทีย่ วสามารถรอชมค้างคาวได้ตงั้ แต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป «ึง่ จะใช้เวลาบินออกจากถ้าำ ประมาณ 40-50 นาที

ÅÔ§ เป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าจะมาดูลิงต้องที่ไปที่ไหน «ึ่งที่วัด เขาวงก¯นีน้ กั ท่องเทีย่ วสามารถให้อาหารลิงในพืน้ ทีท่ จี่ ดั ให้ไว้เพือ่ ความสะอาดและเรียบร้อยของวัด

LOPBURI 89


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

วัดพุนÍŒ ยªัยมง¤ล หรือ วัดพุนÍŒ ย ตั ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 1 ตำาบลชอนม่วง อำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นวัดราษ®ร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ปัจจุบันมีพระ¤รÙประÀั·รธรรม·ิน เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัดพุนŒÍย

จากคำาบอกเล่าของชาวบ้านสูงอายุ วัดพุน้อยเริ่มสร้างขึ้น เมื่อป‚ 2509 โดยหมอเคลือบ และนางบุญมา เหมือนเอี่ยม ได้ถวายที่ดินจำานวน 6 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา ให้หลวงพ‹Íª×éน บุÞยกาโม เพือ่ สร้างวัดพุนอ้ ย หลวงพ่อชืน้ นำาชาวบ้านพุนอ้ ยร่วม ก่อสร้างได้เพียง 4 พรรษา ท่านจึงมรณภาพ ต่อมาป‚ พ.ศ.2513 ชาวบ้านได้นมิ นต์หลวงปÙแ† บน จนÚ·Êโร มาอยูจ่ าำ พรรษา «ึง่ เดิมที นั้นจำาพรรษาที่วัดตาลเจçดชื่อ ตำาบลย่าน«ื่อ อำาเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง หลวงปู†แบนได้นำาชาวพุน้อยก่อสร้างปรับปรุงวัด ได้«ื้อ ที่ดินเพิ่มอีก 15 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา และได้พัฒนาวัดจน เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรçว ทำาให้วัดที่ไม่มีคนรู้จักกลายเป็นวัดที่ มีคนเลือ่ มใสศรัทธา และเดินทางมากราบไหว้กนั อย่างไม่ขาดสาย ต่อมา พระ¤รÙประÀั·รธรรม·ิน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้«ื้อ ที่ดินเพิ่มเติม ปัจจุบันวัดพุน้อยมีพื้นที่จำานวน 32 ไร่ 4 งาน 137 ตารางวา «ึ่งกรมที่ดินได้ออกโ©นดเอกสารสิทธิìครอบครอง ให้แก่วัดเป็นที่เรียบร้อย 90


ประวัตหิ ลวงปÙแ† บน จนÚ·Êโร และเร×Íแม‹ตะเ¤ียน·Íง

หลวงปÙ†แบน จนÚ·Êโร แห่งวัดพุน้อย เป็นพระเกจิอาจารย์ต้นตำารับ แห่งการปลุก เสก สร้าง “เรือแม่ตะเคียนทอง” ที่โด่งดังที่สุด เนื่องจาก ในอดีตกาลที่หลวงปู†แบนยังเป็นฆราวาส ท่านได้อาศัยประกอบอาชีพ ค้าขายอยู่ในเรือสำาปัœน ล่องไปตามแม่น้ำาเจ้าพระยา «ึ่งอดีตหลวงปู†แบน ท่านชอบเรียนทางวิชาคาถาอาคม ครั้นเมื่อมาบวชเป็นพระ ท่านจึงได้ แตก©านในวิชาแขนงนี ้ จนมีชอื่ เสียงโด่งดัง จวบจนกระทัง่ เมือ่ ประมาณ ป‚ พ.ศ. 2516 หลวงปู†แบนท่านกçได้รับถวายต้นตะเคียนทองต้นใหญ่จาก ชาวบ้าน «ึ่งได้ขุดพบ½ังอยู่ในดินเป็นเวลานับร้อยæ ป‚ ครั้นเมื่อไปถึงหลวงปู†แบนกçได้อัญเชิญวิญญาณของแม่ตะเคียนทอง «ึ่งเป็นรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นตะเคียนทอง ให้มาสร้างบารมีอยู่ ที่วัดพุน้อยด้วย หลังจากได้นำาเอาตะเคียนทองใหญ่มาไว้ที่วัดพุน้อย กç ไ ด้ เ กิ ด เหตุ อั ศ จรรย์ ขึ้ น เมื่ อ ญาณของแม่ ต ะเคี ย นทองได้ เ ข้ าไปใน นิมิตของหลวงปู†แบนว่า “อยากจะร่วมสร้างบารมีบุญกับหลวงปู†ด้วย” โดยแม่ ต ะเคี ย นทองได้ ข อให้ ห ลวงปู† แ บนเอาต้ น ตะเคี ย นทองที่ ต น อาศัยอยู่นั้น มาทำาเป็นเรือแม่ตะเคียนทอง เพื่อหลวงปู†จะได้นำาเรือนี้ ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ค นในด้ า นทำ า มาหากิ น ค้ า ขายให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ้ น ด้วยนิมิตดังกล่าว หลวงปู†แบน จนÚทสโร กçได้นำาเอาตะเคียนทองใหญ่ นั้นมาทำาเป็นเรือสำาปัœน แล้วปลุกเสกด้วยคาถาเมตตาทำามาหากินคล่อง และอั ญ เชิ ญ ญาณบารมี แ ม่ ต ะเคี ย นทองนี้ ไ ปสถิ ต อยู่ ใ นเรื อ ทุ ก ลำ า «ึ่งเรือพุทธคุณนี้หากใครได้ไปบูชาจะประสบผลสำาเรçจกันแทบทุกคน จึงมีพทุ ธศาสนิกชนเดินทางมาที ่ วัดพุนอ้ ยกันอย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน

ในป‚ 2552 ได้ก่อตั้งมูลนิธิเศรษ°ีเรือทองขึ้น เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาการเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมถึง การช่วยเหลือสงเคราะห์องค์กรต่างæ เพื่อการกุศลด้วยแนวคิด และคุณความดีที่ท่านพระครูประภัทรธรรมทิน บริหารจัดการ สนับสนุน สงเคราะห์ ส่งเสริมพัฒนา ทุกองค์กรหรือหน่วยงาน ที่เป็นสาธารณกุศล ทำาให้ได้รับการถวายปริญญา พุทธศาสตร มหาบั ณ ±ิ ต กิ ต ติ มศั ก ดิì สาขาวิ ชา สั งคมสงเคราะห์ศ าสตร์ และเขçมเกียรติคณ ุ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุÌาลงกรณ ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พÄษภาคม 2554

วิธีการเªิÞเร×Íโบรา³

วิธีการเชิญเรืองของหลวงปู†แบน เป็นวิธีการเชิญเรือแบบ โบราณที่ใช้การสัมผัส ถ้าสัมผัสได้หมายถึงยกเรือขึ้นได้ หลวงปู† กçจะให้เรือลำานัน้ ไป หากผูใ้ ดยกเรือไม่ขนึ้ หลวงปูก† จç ะไม่ให้เรือลำา นั้นไป «ึ่งเรียกว่า ปัจจัตตัง แปลว่า รู้ได้เ©พาะตน ขณะที่รับเรือ บางคนกçจะเกิดสุข เกิดปติ น้ำาตาไหล แล้วแต่สัมผัสได้ เมื่อได้ รับเรือไปแล้วต่างกçจะประสบกับโชคดีมีลาภ ค้าขาย ทำามาหากิน เจริญรุ่งเรือง

การดÙแลป¯ิบัติเม×èÍรับเร×Íäป

เมือ่ ผูใ้ ดได้รบั เรือไปแล้ว จะต้องระลึกถึงความดีของทวยเทพ เทวดา ต้องตั้งสัจจะอธิษ°านในบารมีขอให้ทำามาหากินรุ่งเรือง จะต้องประพÄติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และมีสัมมาอาชีวะ อันบริสทุ ธิ ì หากผูใ้ ดป¯ิบตั เิ ช่นนีไ้ ด้ กçจะพบแต่ความเจริญรุง่ เรือง ที่กล่าวมาทั้งหมดกçเป็นส่วนหนึ่งของประวัติหลวงปู†แบน และอภินิหารของเรือแม่ตะเคียน «ึ่งเจ้าอาวาสวัดพุน้อยองค์ ปัจจุบันคือ พระ¤รÙประÀั·รธรรม·ิน เป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิด ได้รับ การถ่ายทอดสรรพวิชาการปลุกเสกทำาเรือแม่ตะเคียนทองแบบ ต้นตำารับอาถรรพณ์จากหลวงปู†แบน ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง สามารถพิสูจน์ได้ ถ้าใครต้องการบูชาเรือและเข้าพิธีรับเรือแล้ว ยกไม่ขึ้น ทางวัดจะไม่ให้ไปบูชา แต่ถ้าใครสามารถยกเรือขึ้นได้ ทางวัดจึงจะให้บูชาไป เพราะแสดงว่าผู้นั้นมีวาสนาบารมี และ รุกขเทวดาทีอ่ าศัยในต้นตะเคียนทอง อยากทีจ่ ะไปทำาให้ทา่ นมีโชค มีลาภ ทำามาค้าขาย เจริญรุ่งเรืองนั่นเอง

พระครูประภัทรธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพุนอ้ ยองค์ปจั จุบนั ได้สบื ตำานาน เรือแม่ตะเคียนทอง ต่อจากหลวงปู†แบน จนÚทสโร และพัฒนาวัดพุน้อย ให้เจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้น จากเดิมเป็นวัดที่ไม่มีคนรู้จักจนกลายเป็นวัด ที่มีชื่อเสียงมีคนเชื่อถือเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมารับเรือ มากราบไหว้ กันมากมายพร้อมทั้งพัฒนาศาสนสถานขึ้นมาในช่วงระยะเวลาไม่กี่ป‚ ด้วยแนวคิด พัฒนาวัดพุน้อย ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนโดยสอด แทรกหลักธรรมคำาสอนให้ทกุ คน คิดดี ทำาดี ภายใต้แนวคิด “เป็นอยูอ่ ย่างต่าำ มุ่งกระทำาอย่างสูง” รวมถึงพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น «ึ่งเดิมในป‚ พ.ศ. 2527 กรมศิลปากร ได้ขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพุน้อย พบโครงกระดูกและโบราณวัตถุ สมัยก่อนประวัติศาสตร์จำานวนมาก เช่น ภาชนะดินเผา กำาไลหิน กำาไล เปลือกหอย ÏลÏ ท่านจึงได้เกçบรวบรวมไว้ และยังได้รบั มอบจากชาวบ้าน มาอีกจำานวนหนึ่งในป‚ พ.ศ.2552 พระครูประภัทรธรรมทิน ได้ริเริ่ม จั ด พิ พิ ธ ภั ณ ±์ วั ด พุ น้ อ ยขึ้ น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เรื่ อ งสมั ย ก่ อ น ประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่น เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาทำาบุญ ณ วัดพุน้อยแห่งนี้ต่อไป LOPBURI 91


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

หลวงพ่อเพçชร์ วัดพัฒนาธรรมาราม

ÊÑ¡¡ÒÃÐËÅǧ¾‹Íà¾çªÃ...ÇÑ´¾Ñ²¹Ò¸ÃÃÁÒÃÒÁ วัดพั²นาธรรมาราม ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 6 ตำาบล พัฒนานิคม อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีทดี่ นิ ตัง้ วัดเนือ้ ที ่ 32 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 112 วา พืน้ ทีต่ งั้ วัดเป็นทีร่ าบต่าำ อยูต่ รงข้ามกับตลาด พัฒนานิคม การคมนาคมสะดวก มีรถเมล์สายลพบุรี – วังม่วง แล่นผ่าน

ประวัติวัดพั²นาธรรมาราม

เดิมก่อนรั°บาลจะจัดตัง้ นิคมสร้างตนเองขึน้ มา วัดนีไ้ ด้มขี นึ้ อยู่ก่อนแล้ว ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหม้อ เป็นหมู่บ้านเลçกæ «ึ่งมีวัดตั้ง อยู่กลางหมู่บ้าน ต่อมารั°บาลจัดตั้งนิคมสร้างตนเองขึ้น จึงได้ ย้ายวัดมาตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับตลาดพัฒนานิคมเช่นในปัจจุบัน

ประวัติหลวงพ‹Íเพçªร

หลวงพ‹Íเพçªร เป็นพระพุทธป¯ิมากรทีศ่ กั ดิสì ทิ ธิคì วู่ ดั พัฒนา ธรรมาราม และอำาเภอพัฒนานิคมมาช้านาน หลวงพ่อเพçชร์ เป็น พุทธรูปศิลปะสุโขทัย มีลักษณะงดงาม หล่อด้วยปูน มีหน้าตัก กว้าง 49 นิ้ว สูง 59 นิ้ว ตามประวัติการสร้างหลวงพ่อเพçชร์ ไม่มีหลัก°านชัดเจน แต่จากคำาบอกเล่าคือ นายเสน่ห์ ผดุงแสง 92

เป็นผูน้ าำ เศียรพระ«ึง่ เป็นศิลาแลงสร้างขึน้ ในสมัยสุโขทัยตอนปลาย และสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนต้ น มาจากวั ด ร้ า งแห่ ง หนึ่ ง «ึ่ ง อยู่ ในเขตติดต่อระหว่างอำาเภอป†าโมก จังหวัดอ่างทอง กับจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำา เดือน 8 ป‚มะโรง พ.ศ.2507 ทางคณะกรรมการวัดได้ร่วมกันทำาพิธีปัœนองค์หลวงพ่อเพçชร์ขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของชาว อำาเภอพัฒนานิคม โดยมีหลวงพ่อเชย อชิโต ผูเ้ ป็นองค์ป°มแห่งเจ้า อาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม ทำาพิธีบวงสรวงขอบารมีพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์สาวกพุทธ เจ้าทุกพระองค์ ตลอดทั้งเทพยดาและสิ่งศักดิìสิทธิìทั้งหลาย เพื่อมา สถิตประดิษ°านในองค์หลวงพ่อเพçชร ตลอดจนได้ทาำ พิธสี วดพระปริตรบทต่างæ เพือ่ ให้เกิดพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ พร้อมทั้งมีความศักดิìสิทธิìเป็นที่พึ่งทาง ใจของประชาชน และได้ถวายนามว่า “หลวงพ่อเพçชร์” แห่ง วัดพัฒนาธรรมาราม «ึ่งชื่อนี้ได้ตรงกับหลวงพ่อเพçชร์หลายæ ที่ เช่น หลวงพ่อเพçชร์ วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ หลวงพ่อเพçชร์ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร เป็นต้น แต่ละแห่งจะเขียนไม่เหมือนกัน แต่พูดถึงความศักดิìสิทธิìคงเหมือนกันทุกประการ


หอระฆัง

ศาลาการเปรียญวัดพัฒนาธรรมารามในปัจจุบัน

วิหารหลวงพ่อเพçชร์

ประวัติเจŒาÍาวาÊรÙปป˜จจุบัน

พระ¤รÙÀั·รธรรม¤ุ³ ©ายา ÍติÀ·โ· อายุ 56 พรรษา 36 น.ธ. เอก ป.ธ. 1/2 พธ.ม. วัดพัฒนาธรรมาราม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม และเจ้าคณะอำาเภอ พัฒนานิคม Êม³Èักดิì พ.ศ. 2528 เป็นพระครู°านานุกรมทีพ่ ระครูสมุห ์ ของพระธรรมญาณมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2532 เป็นพระครู°านานุกรมทีพ่ ระครูวจิ ติ รสรคุณ พระครูคสู่ วด ของพระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2536 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำาบลชั้นโท ที่พระครูภัทร ธรรมคุณ พ.ศ. 2541 เป็นพระครูสญ ั ญาบัตรเจ้าคณะตำาบลชัน้ เอก (ราชทินนามเดิม) พ.ศ.2548 เป็ นพระครูสัญ ญาบัตร เทีย บเจ้าคณะอำ า เภอชั้ นเอก (ราชทินนามเดิม) รางวัลพิเÈÉ พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเดçจ พระเทพรัตนราชสุดาÏ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2545 ได้รบั รางวัลคนดีศรีพฒ ั นานิคม จากสภาวัฒนธรรมอำาเภอ พัฒนานิคม พ.ศ. 2548 ได้ รั บ รางวั ล ผู้ ทำ า ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม สาขานั ก บวช จากสโมสรไลออนส์ลพบุรี ประวัติการÈÖกÉา สายสามัญ พ.ศ. òõñó สำาเรçจการศึกษาชัน้ ป‚ท ี่ ÷ โรงเรียนบางปูน อำาเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. òõôù สำาเรçจการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัย มหาจุÌาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระนอน จักรสีห์ วรวิหาร อำาเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. òõõô สำาเรçจการศึกษาพุทธศาสตรบัณ±ิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม อันดับ ò) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัย มหาจุÌา ลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพิกุลทอง อำาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

พระครูภัทรธรรมคุณ ©ายา อติภทโท (เจ้าอาวาส) พ.ศ. òõõõ สำาเรçจการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณ±ิตบัณ±ิต (พธ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุÌาลงกรณ ราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Êายพระปริยัติธรรม พ.ศ. òõòò สอบไล่ ไ ด้ นั ก ธรรมชั้ น เอก สำ า นั ก เรี ย น วัดกวิศราราม อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี Êายพระปริยัติธรรม (แผนกบาลี) พ.ศ. òõòô สอบได้ประโยค ñ-ò สำานักเรียน วัดกวิศราราม อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี LOPBURI 93


àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁ˹ع¹íÒªÕÇÔµ

ÇÑ´ÁËÒÊ͹...ÍíÒàÀͺŒÒ¹ËÁÕè žºØÃÕ âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁÍÒÂØ¡Ç‹Ò 100 »‚

นับตัง้ แต่อดีตทางวัดได้มกี ารเปดการเรียนการสอน พระปริยัติธรรมอย่างเป็นทางการเมื่อป‚ พ.ศ.2470 ด้ ว ยแต่ เ ดิ ม อาศั ย ศาลาการเปรี ย ญเป็ น ที่ ทำ า การ สอนพระปริยัติธรรม ในปัจจุบันวัดมหาสอนยังเป็น ศูนย์กลางการเรียนการสอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลี ของจังหวัดลพบุรี โดยมีโครงการ 1 ตำาบล 1 เปรียญ โครงการ สอนนักธรรมชัน้ ตรี โท เอก และ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท เอก กับเดçกนักเรียนตามโรงเรียนต่างæ ใน เขตอำาเภอบ้านหมี่ ประวัติ¤วามเปšนมา¢ÍงวัดมหาÊÍน วัดมหาสอน ตัง้ อยูเ่ ลขที ่ 47 บ้านมหาสอน หมูท่ ี่ 5 ตำาบลมหาสอน อำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา มีอาณาเขตทิศเหนือยาว 6 เส้น 2 วา ติดต่อกับแม่น้ำาบางขาม ทิศตะวันตกยาว วัดมหาสอน สร้างขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ.2408 โดยชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึน้ เพือ่ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ และใช้ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา โดยมีหลวงพ่อเดช เป็นเจ้าอาวาสวัดเป็นรูปแรก และได้ดาำ เนินการก่อสร้าง เสนาสนะสื บ มา วั ด มหาสอนได้ รั บ พระราชทาน วิ สุ ง คามสี ม า เมื่ อ วั น ที่ 4 พÄศจิ ก ายน 2509 เขตวิสงุ คามสีมา กว้าง òö เมตร ยาว óø เมตร มีพระภิกษุ อยู่จำาพรรษา 13 รูป ในอดีตชาวบ้านในละแวกวัดมักจะส่งบุตรหลาน มา½ƒกเรียนเขียนอ่านที่วัด «ึง่ มีพระเป็นผู้สอนหนังสือ จึงทำา ให้คนทั่วไปเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านมหาสอน” ประกอบกับทางวัดได้มกี ารเปดสอนพระปริยตั ธิ รรม มา ตัง้ แต่ พ.ศ.òôöð จึงมีการเรียกชือ่ วัดว่า “วัดมหาสอน” ด้วย (ทีม่ า : ศูนย์ขอ้ มูลกลางทางวัฒนธรรม) «ึง่ แต่เดิมนัน้ อาศัยศาลาการเปรียญเป็นทีท่ าำ การสอนพระปริยตั ธิ รรม ปัจจุบนั นีม้ ี พระครูสตุ คุณากร (พระมหาเ©ลิม คุณกโร) รองเจ้าคณะอำาเภอบ้านหมี ่ เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ อยู่จำาพรรษา 14 รูปและสามเณร 15 รูป ภายใน วัดยังมีสถานีอนามัย โรงเรียนประถมศึกษาประจำา 94

ตำาบลมหาสอน หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และอุทยาน การศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่วัดมหาสอนด้วย Íา¤ารเÊนาÊนะÊำา¤ัÞÀายãนวัด อุโบสถกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้าง พ.ศ. 2511 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลçก ศาลาการเปรียญเป็น อาคารไม้ทรงไทยกว้าง 11.50 เมตร ยาว 23.50 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2493 วิหาร หอสวดมนต์ กว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ. 2485 เป็นอาคารไม้ กุ¯สิ งฆ์ จำานวน 3 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลçก ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำาเพçญกุศ¬าปนสถาน หอระฆัง โรงครัว และเรือนเกçบพัสดุและปัจจุบันนี้ กำาลังก่อสร้าง อาคารเรียนหลังใหม่สำาหรับพระกุ¯ิ และ สามเณร ที่มาเรียน ณ วัดมหาสอน ปÙªนียวัต¶ุÊำา¤ัÞ พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดพระเพลา กว้าง 3 ศอก 1 คืบเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 พระประธานประจำา ศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั พระพุทธรูปสมัยทวารดี และเครื่องลายคราม ลำาดับเจŒาÍาวาÊวัดมหาÊÍน หลวงพ่อเดช ตั้งแต่ พ.ศ. 2408 – พ.ศ. 2438 หลวงพ่อชม ตั้งแต่ พ.ศ. 2438 – พ.ศ. 2445 หลวงพ่อง้วน ตั้งแต่ พ.ศ. 2445 – พ.ศ. 2456 หลวงพ่อเคลือบ จนÚทสโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 – พ.ศ.2486 หลวงพ่อชิน สรโน ตัง้ แต่ พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2497 พระอธิการเจริญ วณÚณสีโล ตัง้ แต่ พ.ศ.2497 – พ.ศ.2406 พระครูชโิ นวาทธาดา (สุทศั น์ ชินวำา โส) ตัง้ แต่ พ.ศ.2507 – พ.ศ.2551 พระครูสตุ คุณากร (พระมหาเ©ลิม คุณกโร) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551– ปัจจุบัน


โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำาจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามโครงการหนึ่งตำาบลหนึ่งเปรียญ ของจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลี พัฒนาคุณภาพพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี และรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคง โดยมี พระครูสุตคุณากร รองเจ้าคณะอำาเภอบ้านหมี่ เป็นผู้ดำาเนินงาน โดยปัจจุบันทางวัดกำาลังเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับพระภิกษุและสามเณรที่จะเข้าเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงขอเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาทัง้ หลายร่วมทำาบุญบริจาคทรัพย์เป็นกองทุนการศึกษาและกองทุนก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี ได้ทางวัดมหาสอนหรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชือ่ บัญชี วัดมหาสอน เลขบัญชี 112-0-03092-7 สาขาบ้านหมี ่ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ www.facebook.com/watmahason

LOPBURI 95


ÈÙนยป¯ิบัติธรรมเกาะÊวรร¤ – วงพาด

ศูนย์ป¯ิบตั ธิ รรมเกาะสวรรค์ – วงพาด เป็นสถานป¯ิบตั ธิ รรม ทีแ่ ย่งตัวออกมาจากวัดมหาสอน เพือ่ ทีจ่ ดั ไว้สาำ หรับผูม้ าป¯ิบตั ธิ รรม ในปัจจุบันกำาลังทำาการก่อสร้างพระนาคปรกลพบุรี ¤วามเปšนมา¢Íง ÈÙนยป¯ิบัติธรรมเกาะÊวรร¤ – วงพาด ในอดีตบริเวณศูนย์ป¯ิบตั ธิ รรมเกาะสวรรค์-วงพาด นัน้ มีวดั ตัง้ อยู่ และมีตาำ นานเล่ากันมาว่าครัง้ เจ้าแม่จามเทวีเสรçจผ่านได้แวะพับนัก ณ ที่นั้นด้วย ครั้งกาลเวลาผ่านกçกลายเป็นวัดร้าง เมื่อเดือน พÄษภาคม พ.ศ. 2555 ได้ถกู บูรณะ และโถมดินเพิม่ เดิม และเมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ได้มพี ธิ เี ปดศูนย์ป¯ิบตั ธิ รรมเกาะสวรรค์-วงพาด อย่างเป็นทางการ มีการสร้างพระนาคปรกลพบุรี ขนาด หน้าตัก 10 เมตรสูง 25 เมตร ปัจจุบันการสร้างได้รุรวงมา 40% แล้ว

96

โดยมีผÙŒÍุป¶ัมÀ คือ พระเ·พวิริยาÀร³ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาส วัดหัวลำาโพง พระอารามหลวง พระพิÈาลกิจจาÀร³ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชนะสงคราม พระ¤รÙÍา·รÈาÊนกิจ เจ้าคณะแขวงบางรัก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหัวลำาโพง พระอารามหลวง พระ¤รÙÊุต¤ุ³ากร รองเจ้าคณะ อำาเภอบ้านหมี่ เจ้าอาวาส วัดมหาสอน มÙลนิธิร‹วมกตัÞÞู


âçáÃÁžºØÃÕàÃÊ«Ôà´¹« Lopburi Residence Hotel

ˌͧ¨Ñ´àÅÕé§ ÊÑÁÁ¹Ò¾ÃŒÍÁâʵ·Ñȹٻ¡Ã³·Ñ¹ÊÁÑ ÃͧÃѺ¼ÙŒà¢ŒÒËÇÁÊÑÁÁ¹Òä´Œ 200 ¶Ö§ 500 ¤¹ ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃÇ‹Ò§ ÍÒËÒáÅÒ§Çѹ áÅÐÍÒËÒÃàÂç¹ ã¹ÃҤҡѹàͧ âçáÃÁžºØÃÕàÃÊ«Ôà´¹«

180 ¶.¤Ñ¹¤ÅͧªÅ»Ãзҹʾҹ 33 ´‹Ò¹ µ.·ÐàŪØÁÈà Í.àÁ×ͧ ¨.žºØÃÕ 15000 â·Ã (036) 613410-12 á¿¡« (036) 613404 ÍÕàÁŏ: sales@lopburiresidence.com

Lopburi Residence Hotel

cholpratarn 33 Rd., Muang District, Lopburi Thailand 15000 Tel. (036) 613410-12 á¿¡« (036) 613404 Email: sales@lopburiresidence.com


âçáÃÁ ÊÁÒÂŏ àÎŒÒʏ

·ÕèÍÂÙ‹ 77/11 ËÁÙ‹ 6 µ.¹Ô¤ÁÊÌҧµ¹àͧ Í.àÁ×ͧ ¨.žºØÃÕ (ÍÂØ‹µÔ´¶¹¹ àÊŒ¹·Ò§·Õè¨Ðä»Í‹Ò§«ÑºàËÅç¡ áÅÐÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á) â·Ã 081-8521831 ແ´ãËŒºÃÔ¡Òà 24 ªÁ. ºÃÔàdzÃͺæ âçáÃÁ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ã¹ª‹Ç§à´×͹¾ÄȨԡÒ¹-Á¡ÃÒ¤Á ¨Ð໚¹ª‹Ç§·Õè´Í¡·Ò¹µÐÇѹºÒ¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈËÁÃ×è¹ ÁͧàËç¹ÀÙà¢Ò ˌͧ¾Ñ¡à»š¹ÊäµÅ Loft »Ù¹à»Å×Í äÁ‹·ÒÊÕ


VIP à´èÕÂÇ

VIP ¤Ù‹

âçáÃÁà¨ÍÒÏ´Õ á¡Ã¹´à¾ÅÊ ºÃÔ¡ÒÃˌͧ¾Ñ¡ÊØ´ËÃÙáÅÐˌͧÍÒËÒà ºÃÃÂÒ¡ÒÈʺÒÂæ à¾×èͤÇÒÁ¼‹Í¹¤ÅÒÂ໚¹¡Ñ¹àͧ ...

ºÃÔ¡ÒâͧàÃÒ -ˌͧ¾Ñ¡ÃÒÂÇѹ àµÕ§à´ÕèÂÇ ÃÒ¤Ò 450 ºÒ· àµÕ§¤Ù‹ 500 ºÒ· ˌͧ VIP 700 ºÒ· -ˌͧ¾Ñ¡·Ø¡ËŒÍ§ ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃઌҤ‹Ð Êͺ¶ÒÁáÅШͧˌͧ䴌·Õè ·ÕèÍÂÙ‹ 109/3 ËÁÙ‹ 3 µ.»†ÒµÒÅ Í.àÁ×ͧ ¨.žºØÃÕ 15000 àºÍÏâ·ÃÈѾ· 090-1162292, 036-424341, 036-424812 Fax 036-424811 àÇçºä«µ www.jrdgrandplace.com

ˌͧ ¸ÃÃÁ´Ò

á¼¹·Õè


N Golf Resort & Country Club

21 3333

1 32

3017

2 1


Golf Resort & Country Club


ºÃÔ É · Ñ ä·Â¸Ò´Ò¡ÃØ »  ¨í Ò ¡Ñ ´ Êíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹ (ǧàÇÕ¹ÊÃÐá¡ŒÇ) 036-411805-6 ÊÒ¢Ò´§¨íÒ»Ò 036-614903-7 ÊÒ¢ÒÅíÒ¹ÒÃÒ³ 036-462-342


àÊŒ¹·Ò§¤ÇÒÁ໚¹ÁÒ

žºØÃÕ...

àÁ×ͧÊíÒ¤Ñޢͧä·Â ã¹·Ø¡ÂؤÊÁÑ žºØÃչѺ໚¹àÁ×ͧ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵϪҵÔä·Â ໚¹àÁ×ͧâºÃÒ³·ÕèÁÕÍÒÂØÍÒ¹ÒÁ¡Ç‹ÒÊÒÁ¾Ñ¹»‚ ໚¹àÁ×ͧáË‹§ÈÔÅ»ÐÇÔ·ÂÒ¡Ò÷աè ÉѵÃÔÂ㏠¹Í´Õµ¨ÐµŒÍ§ÁÒÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ໚¹àÁ×ͧÃÒª¸Ò¹ÕáË‹§·ÕÊè ͧ¢Í§ÃÒªÍҳҨѡÃÍÂظÂÒ à»š¹àÁ×ͧ·Í§¢Í§ÇÃó¤´ÕáÅÐàÁ×ͧáË‹§¡ÇÕàÍ¡¢Í§ä·Â áÅÐ໚¹àÁ×ͧáË‹§Èٹ¡ÅÒ§·Ò§·ËÒ÷Õè·íÒãËŒªÒµÔä·Â¾Œ¹ÀÑ ¨Ò¡Ê§¤ÃÒÁÁËÒàÍàªÕºÙÃ¾Ò áÁŒã¹»˜¨¨ØºÑ¹Å¾ºØÃÕ¡çÂѧ໚¹àÁ×ͧáË‹§¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊíÒ¤ÑޢͧÀÒ¤¡ÅÒ§´ŒÇ àÃÒÁÒÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇѵ¤Ô ÇÒÁ໚¹ÁҢͧ¨Ñ§ËÇѴžºØÃãÕ ¹áµ‹ÅÐÂؤÊÁÑ à¾×Íè ¤ÇÒÁࢌÒã¨ã¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃãÕ ËŒ´ÂÕ §Ôè ¢Ö¹é ¡Ñ¹¹Ð¤Ð

104


LOPBURI 105


žºØÃÕã¹ÊÁÑ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃ์

žºØÃÕ à»š¹àÁ×ͧ·ÕèÁÕÇÔÇѲ¹Ò¡ÒÃÁÒÂÒǹҹ¡Ç‹Ò 3,000 »‚ ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ �สตร์ ดังปร�กฏหลักฐ�นสำ�คัญซึง่ แสดง ถึงคว�มเจริญดังกล่�ว ได้แก่ ก�รขุดพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อม ภ�ชนะดินเผ� ทีแ่ หล่งโบร�ณคดีบ�้ นท่�แค อ�ยุระหว่�ง 3,5004,500 ปี ก�รขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยคุ หินใหม่ ทีบ่ �้ นโคกเจริญ อ�ยุระหว่�ง 2,700-3,500 ปี ก�รขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยคุ สำ�ริด ทีศ่ นู ย์ก�รทห�รป„นใหญ่ อ�ยุระหว่�ง 2,300 - 2,700 ปี ก�รขุดพบ ชุมชนโบร�ณในสมัยทว�รวดี ทีเ่ มืองโบร�ณซับจำ�ป� อ.ท่�หลวง เมืองโบร�ณดงมะรุม อ.โคกสำ�โรง เมืองใหม่ไพศ�ลี ซึง่ สันนิษฐ�นว่� มีอ�ยุประม�ณ 1,000 ปี และก�รพบหลักฐ�นทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เช่น เหรียญทำ�ด้วยเงิน มีล�ยดุนเป็นรูปสัญลักษณ์ต่�งๆ ต�ม คตินิยมที่ ต.หลุมข้�ว อ.โคกสำ�โรง ซึง่ ก�รพบหลักฐ�นต่�งๆ เหล่�นี ้ แสดงว่�ลพบุรเี ป็นทีต่ งั้ ของ ชุมชนม�ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ �สตร์ และมีพฒ ั น�ก�รเข้�สูย่ คุ โลหะที่มีอ�รยธรรมม�กขึ้น มีวัฒนธรรมก�รกินอยู่ ก�รแต่งก�ย และมีประเพณีก�ร½ังศพของตนเอง

ลพºุÃีãนสมัยปÃÐวัµิÈาสµÃ์

เมืองละโว้ (เมืองลพบุรใี นปัจจุบนั ) เมือ่ แรกก่อตัง้ นัน้ ปร�กฏ ข้อคว�มในพงศ�วด�รเหนือกล่�วว่� “พระพุทธศักร�ช 1002 ปี จุลศักร�ช 10 ปีระก�สัมÄทธิศก จึงพระย�ก�Ìวรรณดิศร�ชบุตร ของพระย�ก�กะพัตร ได้เสวยร�ชสมบัต ิ เมืองตักกะศิล�มห�นคร จึงให้พร�หมณ์ทั้งหล�ยยกพลไปสร้�งเมืองละโว้” ในร�วพุทธศตวรรษที ่ 10-12 เมืองละโว้กล�ยเป็นอ�ณ�จักร หรือเมืองขน�ดใหญ่ และในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 13-14 อ�ณ�จักร ละโว้มีคว�มรุ่งเรืองอย่�งม�ก (โดยเฉพ�ะด้�นพระพุทธศ�สน�) และมี ค ว�มเจริ ญ ม�กขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนมีอิทธิ พ ลครอบคลุ ม ดิ น แดนภ�คกล�งตอนบน ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์เรื่อยม�จนถึง ภ�คตะวันออก และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบ�งส่วน โดยมีก�รสันนิษฐ�นว่�ศูนย์กล�งของอ�ณ�จักรละโว้ในตอนต้น อยู่ที่เมืองลพบุรี ต่อม�ในพุทธศตวรรษที ่ 16 เมือ่ อ�ณ�จักรขอมแผ่อ�ำ น�จม�ยัง ภ�คอีส�นและภ�คกล�งของไทย เมืองละโว้ได้ตกเป็นเมืองขึ้น ของขอมด้วย เมืองละโว้จงึ มีคว�มเจริญรุง่ เรืองและเป็นศูนย์กล�ง ท�งศิลปวัฒนธรรมและวิทย�ก�รต่�งๆ ต�มพงศ�วด�รโยนกได้ กล่�วไว้ว�่ เมื่อปี พ.ศ. 1788 “พ่อขุนร�มคำ�แหง” ร�ชโอรสแห่ง เมืองสุโขทัย ได้เสด็จม�ศึกษ�เล่�เรียนทีเ่ ข�สมอคอน เมืองลพบุรี และหลังจ�กนั้น ในปี พ.ศ. 1797 “พ่อขุนงำ�เมือง” ร�ชโอรส แห่งเมืองพะเย� ก็ได้เสด็จม�ศึกษ�ที่เข�สมอคอนด้วยเช่นกัน ดั ง ข้ อ คว�มที่ ป ร�กฏหนั ง สื อ อั ก ขร�นุ ก รมภู มิ ศ �สตร์ ฉ บั บ ร�ชบัณฑิตยสถ�น ที่ว่� “เข�สมอคอนนี้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข อง สุ ก กทั น ตÄ�ษี อ�จ�รยì ของพระเจ้�ร�มคำ�แหงมห�ร�ชและพระย�งำ�เมือง กษัตริย์ เมืองพะเย� ซึ่งน่�จะเป็นร�ชวงศ์หนองแส โยนก เชียงแสน ทั้งสองพระองค์ เพร�ะเมื่อทรงพระเย�ว์ ได้เสด็จม�ศึกษ� ศิลปวิทย�ที่เข�สมอคอนนี้ ซึ่งสมัยนั้นกษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็น ร�ชวงศ์เดียวกัน” และด้วยคว�มที่แคว้นละโว้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ร�บลุ่มแม่น้ำ� หล�ยส�ย ทั้งแม่น้ำ�เจ้�พระย� แม่น้ำ�ป่�สัก และแม่น้ำ�ลพบุรี จึงเป็นเส้นท�งก�รค้�ข�ยที่ระหว่�งเมืองต่�งๆ และเมื่อมีก�ร 106

ติดต่อค้�ข�ยกับพ่อค้�ต่�งช�ติ ก็ยิ่งทำ�ให้ละโว้มีคว�มเจริญรุ่งเรือง ท�งเศรษฐกิจอีกด้วย

žºØÃÕã¹ÊÁÑÂÍÂظÂÒ

ในช่วงต้นของพุทธศตวรรษที ่ 19 หรือในรัชสมัยของพระเจ้�อูท่ อง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธย� ลพบุรีมีฐ�นะเป็นเมืองลูกหลวง กล่�วคือ พระเจ้�อู่ทองได้โปรดให้พระร�เมศวร ร�ชโอรสองค์ ใหญ่เสด็จม�ครองเมืองลพบุรี ซึ่งพระร�เมศวรโปรดให้สร้�งป‡อม คูเมืองและสร้�งกำ�แพงเมืองอย่�งมัน่ คง เมือ่ พระเจ้�อูท่ องสวรรคต ในปีพ.ศ.1912 พระร�เมศวรได้ถว�ยร�ชบัลลังก์ให้แก่พระปิตลุ �ของ พระองค์ คือพระบรมร�ช�ธิร�ชที่ 1 ส่วนพระร�เมศวรยังคงครอง เมืองลพบุรตี อ่ ไป จนถึง พ.ศ.1931 เมือ่ สมเด็จพระบรมร�ช�ธิร�ชที ่ 1 สวรรคต พระร�เมศวรจึงขึน้ ครองร�ชย์ ณ กรุงศรีอยุธย� หลังจ�กนัน้ เมืองลพบุรีได้ลดคว�มสำ�คัญลง จนกระทัง่ ในรัชสมัยสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช (พ.ศ. 2199-2231) ซึ่ ง มี ก �รคุ ก ค�มของชนช�ติ Î อลั น ด�ที่ ติ ด ต่ อ ค้ � ข�ยกั บ อยุ ธ ย� พระองค์ทรงเห็นว่�ห�กเกิดสงคร�ม กรุงศรีอยุธย�อ�จถูกปิด ล้อมระดมยิงจ�กข้�ศึกได้ จึงโปรดเกล้�ฯ ให้สร้�งเมืองลพบุรีเป็น ร�ชธ�นีแห่งที่สองขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209 เนื่องจ�กมียุทธศ�สตร์ที่ เหม�ะสม ซึ่งก�รสร้�งเมืองลพบุรีขึ้นใหม่นั้น สมเด็จพระน�ร�ยณ์ มห�ร�ชทรงได้รับคว�มช่วยเหลือด้�นวิทย�ก�รที่ทันสมัยจ�กช่�ง ช�ว½รั่งเศสและอิต�เลียน โปรดเกล้�ฯ ให้สร้�งพระร�ชวังและ ป‡อมปร�ก�รเป็นแนวป‡องกันอย่�งแข็งแรง สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช ทรงประทับ ณ พระร�ชวังที่ เมืองลพบุรีเป็นเวล�น�นถึง 8 - 9 เดือนใน 1 ปี โปรดให้ทูตและ ช�วต่�งประเทศเข้�เ½‡�ที่เมืองลพบุรีหล�ยครั้ง ดังนั้นเมืองลพบุรี ในสมัยของพระองค์จึงถือได้ว่�เป็นยุคสมัยที่มีคว�มเจริญถึงขีดสุด เป็นเสมือนร�ชธ�นีแห่งที่ 2 รองจ�กกรุงศรีอยุธย�เลยทีเดียว และในยุคสมัยของพระองค์ยังมีคว�มโดดเด่นในหล�ยๆ ด้�น อ�ทิ ยุคทองáË่งกาÃเ¨ÃิÞสัมพันธไมµÃีกัºµ่างชาµิ ในสมัยสมเด็จพระน�ร�ยณ์ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ณ�จักร อยุธย�กับน�น�ช�ติ เจริญรุ่งเรืองขึ้นม�อีกครั้ง โดยมีก�รติดต่อ ทั้งด้�นก�รค้�และก�รทูตกับประเทศต่�งๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่�น อังกÄษ และÎอลันด� มีช�วต่�งช�ติเข้�ม�ในพระร�ชอ�ณ�จักร เป็นจำ�นวนม�ก ในจำ�นวนนีร้ วมถึงเจ้�พระย�วิช�เยนทร์ ช�วกรีกที่ รับร�ชก�รตำ�แหน่งสูงถึงที่สมหุน�ยก ในขณะเดียวกันพระองค์ยัง โปรดเกล้�ฯ ให้แต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับร�ชสำ�นัก ½รัง่ เศส ในรัชสมัยพระเจ้�หลุยส์ท ี่ 14 ถึง 4 ครัง้ ด้วยกัน (จ�กหลักฐ�น ก�รบันทึกของ มองซิเออร์ เดอ ล�ลูแบร์ ) ยุคทองáË่งวิทยากาÃสมัยãËม่ สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช ทรงรับเอ�วิทย�ก�รสมัยใหม่จ�ก ช�ติตะวันตกม�ใช้ เช่น กล้องดูด�ว และยุทโธปกรณ์ต�่ งๆ รวมทัง้ รับเทคโนโลยีก�รสร้�งน้�ำ พุ และก�รว�งระบบท่อส่งน้�ำ จ�กอ่�งซับ เหล็ก เข้�ไปในเขตพระร�ชท�น ฯลฯ ยุคทองáË่งวÃóคดีไทย ในรัชสมัยของสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช พระองค์ทรงให้ ก�รอุดหนุนแก่กวีทสี่ ร้�งสรรค์วรรณกรรมทีม่ คี ณ ุ ค่�ให้ปร�กฏ จนได้ รับยกย่องว่�เป็น “ยุคทองแห่งวรรณกรรม” เพร�ะบทกลอนได้เข้�ม� มีบทบ�ทในชีวติ ประจำ�วันเป็นอย่�งม�ก มีก�รใช้กนั อย่�งแพร่หล�ย เช่น ก�พย์มห�ช�ติ โคลงพ�ลีสอนน้อง หรือโครงร�ชสวัสดิì ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รที่ดี


LOPBURI 107


และสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ชเองได้ทรงแต่ง “โคลงทศรถสอน พระร�ม” โคลงสีส่ ภุ �พทีก่ ล่�วถึงหลักปฏิบตั ขิ องพระมห�กษัตริย์ ต่ออ�ณ�ประช�ร�ษ®ร์ และโปรดฯให้มีก�รแต่งพงศ�วด�รกรุง ศรีอยุธย� ก�รแต่งโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�ร�ยณ์ ของพระศรีมโหสถ ก�พย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ โคลงนิร�ศ นครสวรรค์ เป็นต้น นอกจ�กนี้แล้วพระศรีมโหสถยังประพันธ์ โคลงอักษรส�ม(โคลงตรีพิธประดับ,ตรีเพชรประดับ) ซึ่งเป็น โคลงทีเ่ ป็นตัวอย่�งแก่ก�รศึกษ�กลบทของโคลงได้ด ี และทีส่ �ำ คัญ คือในยุคนี้ยังมีก�รแต่งแบบเรียนภ�ษ�ไทยเล่มแรกของไทยคือ “จินด�มณี” ซึ่งพระโหร�ธิบดีเป็นผู้แต่ง และเป็นยุคทองของ “ศรีปร�ชญ์” กวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธย�ด้วย เมือ่ สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ชสวรรคต ณ พระทีน่ ง่ั สุทธ�สวรรค์ ในปี พ.ศ.2231 เมืองลพบุรกี ห็ มดคว�มสำ�คัญลง สมเด็จพระเพทร�ช� ได้ทรงย้�ยหน่วยร�ชก�รทัง้ หมดกลับกรุงศรีอยุธย� และในสมัยต่อม� ก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเสด็จม�ประทับที่เมืองลพบุรีอีก

ลพºุÃีãนสมัยÃัµนâกสินทÃ์

พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณ� โปรดเกล้�ฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรีขึ้นอีกครั้ง และโปรดให้สร้�ง หมู่พระที่นั่งพิม�นมงกุ®ขึ้นเป็นที่ประทับ ภ�ยในพระร�ชวัง ของสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช และพระร�ชท�นน�มว่� “พระน�ร�ยณ์ร�ชนิเวศน์” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช 108

หลังก�รเปลี่ยนแปลงก�รปกครองเป็นระบอบประช�ธิปไตย ร�วปี พ.ศ. 2480 จอมพล ป. พิบูลสงคร�ม เป็นน�ยกรัฐมนตรี ท่�นได้ทำ�นุบำ�รุงเมืองลพบุรีอีกครั้ง โดยได้มีก�รว�งผังเมืองใหม่ โดยพย�ย�มทีจ่ ะแยกเมืองลพบุรอี อกจ�กเมืองเก่� เพือ่ ให้ดสู ง่�ง�ม กว่�เดิม และได้สร้�งสิ่งก่อสร้�งศิลปะแบบอ�ร์ตเดโคขึ้นม�กม�ย ซึ่งยังปร�กฏให้เห็นจนทุกวันนี้ และมีก�รตั้งหน่วยทห�รขึ้นม�ใน àÁ×ͧžºØÃÕ

ลพºุÃีãนป˜¨¨ุºัน

ลพบุรีในปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีคว�มสำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ มีโบร�ณสถ�น โบร�ณวัตถุม�กม�ย เป็นจังหวัดที่มีคว�มสำ�คัญ ทั้งท�งเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตส�หกรรม และก�รทห�ร ถึงกับ กล่�วกันว่�เป็นเมืองทห�ร เพร�ะมีหน่วยทห�รทีเ่ ป็นกำ�ลังหลักของ ประเทศตั้งอยู่ถึง 11 หน่วย มีกำ�ลังทห�รนับแสนคน นอกจ�กนี ้ ลพบุรยี งั ถูกขน�นน�มว่�เป็นเมืองลิง เพร�ะว่�มีลงิ จำ�นวนม�กอ�ศัยอยูก่ ล�งใจเมืองร่วมกับช�วเมืองลพบุร ี โดยเฉพ�ะ ที่บริเวณศ�ลพระก�Ìสถ�นที่อันศักดิìสิทธิì ซึ่งทุกวันนี้ลิงศ�ลพระ ก�Ìก็กล�ยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้�ม�เยี่ยมเยือนอยู่เสมอ ลพบุรีในปัจจุบันจึงเป็นทั้ง “เมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว และ เมืองทห�ร” ขอขอบคุณข้อมูลจ�ก สำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี


LOPBURI 109


àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ

àÂ×͹àÁ×ͧ¾ÃйÒÃÒ³... ·Ñ¡·ÒÂÅԧ਌ҺŒÒ¹Å¾ºØÃÕ

ไม่น่�เชื่อว่�เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงจ�กกรุงเทพถึงลพบุรี เร�ก็จะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่หล�กหล�ย ทั้งแหล่งท่อง เทีย่ วทีม่ คี ว�มสวยง�มซึง่ เกิดขึน้ ต�มธรรมช�ติ แหล่งท่องเทีย่ วท�งประวัตศิ �สตร์ และแหล่งท่องเทีย่ วด้�นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทศก�ลสำ�คัญๆ ให้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยคว�มหล�กหล�ยของทรัพย�กรด้�นก�รท่องเที่ยว รวมไปถึง เสน่ห์ของลิงลพบุรี จึงดึงดูดผู้คนจ�กทั่วทุกส�รทิศให้เดินท�งม�ท่องเที่ยวลพบุรีไม่ข�ดส�ย ¹ÔµÂÊÒà SBL ฉบับนี้ ขอแนะนำ�สถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญๆของแต่ละอำ�เภอเป็นไกด์คร่�วๆ เรียกน้ำ�ย่อยก่อนนะคะ

สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอเมือง

พÃкÃมÃาชานุสó์สมเดç¨พÃÐนาÃาย³์มËาÃาช ม�ถึงลพบุรที งั้ ที ขอเชิญชวนคุณผูอ้ �่ นไปสักก�ระพระบรมร�ช�นุสรณ์สมเด็จพระน�ร�ยณ์ มห�ร�ชกันก่อน เป็นก�ร½�กเนือ้ ½�กตัวเพือ่ ให้ก�รเดินท�งท่องเทีย่ วของเร�ร�บรืน่ ค่ะ ห�กขับรถม�จ�กจังหวัดสระบุร ี เร�จะผ่�นวงเวียนเทพสตรี กล�งวงเวียนมีพระบรมร�ช�นุสรณ์ สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช ในท่�ประทับยืนผินพระพักตร์ไปท�งทิศตะวันออก พระหัตถ์ขว�ทรงพระแสงด�บ ทีฐ่ �นพระบรมร�ช�นุสรณ์ ได้จ�รึกพระเกียรติคุณของพระองค์ไว้ด้วย เรียกว่�พ�เด็ก ๆ ลูกหล�นของเร�ไปเรียนรู้ประวัติศ�สตร์เมืองลพบุรีฉบับย่อกันก่อนค่ะ 110


พÃÐทีน่ ง่ั ไกÃสÃสีËÃาช (พระทีน่ ง่ั เย็นหรือตำ�หนักทะเลชุบศร) ออกจ�กตัวเมืองไปประม�ณ 4 กม. ก็จะถึงพÃÐที่นั่งไกÃสÃ สีËÃาช ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำ�บลทะเลชุบศร ในอดีตมีคว�มสำ�คัญอย่�ง ม�กเพร�ะเป็ น ที่ ป ระทั บในÄดู ร้ อ นของสมเด็ จ พระน�ร�ยณ์ มห�ร�ช และใช้เป็นที่สำ�รวจจันทรุปร�ค� เมื่อวันที่ 11 ธันว�คม 2228 และทอดพระเนตรสุรยิ ปุ ร�ค� เมือ่ วันที ่ 30 เมษ�ยน 2231 ร่วมกับคณะทูตและบ�ทหลวงจ�กประเทศ½รั่งเศส ที่พระเจ้� หลุยส์ที่ 14 ส่งม�เจริญสัมพันธไมตรี ปัจจุบันยังคงเหลือกำ�แพง และผนังให้จินตน�ก�รอยู่บ้�ง

ÈÒžÃСÒÌ ศ�ลพระก�Ìเป็นเทวสถ�นเก่�ของขอมตั้งอยู่กล�งวงเวียนศรี สุนทร บนถนนน�ร�ยณ์มห�ร�ช ในเขตตำ�บลทะเลชุบศร ช�วเมือง ลพบุรแี ละนักท่องเทีย่ วมักเดินท�งม�สักก�ระเจ้�พ่อพระก�Ì ซึง่ ถือ เป็นเทพอ�รักษ์ประจำ�เมือง ในคัมภีร์และจ�รึกโบร�ณปร�กฏน�ม “องค์พระก�Ìไชยศรี” ซึ่งเป็นเทพที่ปกปักรักษ�บ้�นเมืองทำ�นอง เดียวกับพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง นอกจ�กนี้ ยังได้ชื่อว่�เป็น ผูท้ รงÄทธ�นุภ�พส�ม�รถให้คณ ุ ให้โทษ และปร�กฏบทบ�ทเป็นเทพ แห่งคว�มต�ย ดังนั้นจึงมีผู้คนเค�รพยำ�เกรงอย่�งยิ่ง ก�รได้เดิน ท�งม�บูช�สักก�ระองค์เจ้�พ่อพระก�Ì ถือว่�เป็นก�รสร้�งคว�ม เป็นสิริมงคลให้เกิดกับตน และทำ�ให้ศัตรูยำ�เกรงไม่กล้�ทำ�อันตร�ย อีกด้วย เอ่ยชือ่ ศ�ลพระก�Ì หล�ยคนต้องนึกถึง½ูงลิงน้อยนับร้อยๆ ตัว ที่ได้ชื่อว่�เป็นลิงเจ้�พ่อพระก�Ì เป็นลิงที่ปรับตัวอยู่ร่วมกับช�ว เมืองลพบุรีได้อย่�งน่�อัศจรรย์ใจ และมีคว�มส�ม�รถในก�รข้�ม ถนนรอบวงเวียนที่ขวักไขว่ด้วยรถร�ได้เก่ง และเป็นลิงที่ไÎโซที่จะ ได้กินเลี้ยงโตะจีนลิงทุกปีด้วย

พÃÐปÃางค์สามยอด ตั้งอยู่ใกล้กับศ�ลพระก�Ì เป็นปร�งค์ 3 องค์เชื่อมต่อกัน องค์พระปร�งค์เป็นศิลปะขอมแบบบ�ยน อ�ยุร�วพุทธศตวรรษที ่ 18 ก่อด้วยศิล�แลงและตกแต่งลวดล�ยปูนปัน้ ทีส่ วยง�ม ปร�งค์ ส�มยอดนี้แต่เดิมคงเป็นเทวสถ�นของขอมต�มพุทธศ�สน�ลัทธิ มห�ย�น ต่อม�ได้ดดั แปลงเป็นเทวสถ�นโดยมีฐ�นศิวลึงค์ปร�กฏ อยู่ในองค์ปร�งค์ทั้ง 3 องค์ จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระ น�ร�ยณ์ ฯ จึงได้บรู ณปฏิสงั ขรณ์พระปร�งค์ส�มยอดเป็นวัด แล้ว สร้�งพระวิห�รแบบสถ�ปัตยกรรมอยุธย�ผสมแบบยุโรป ประตู และหน้�ต่�งภ�ยในวิห�รประดิษฐ�นพระพุทธรูปหินทร�ยป�ง ม�รวิชยั ศิลปะอยุธย�ตอนต้น ปัจจุบนั ยังคงประดิษฐ�นอยูก่ ล�ง แจ้ง อัตร�ค่�เข้�ชมช�วไทย 10 บ�ท ช�วต่�งประเทศ 30 บ�ท พÃÐนาÃาย³์ÃาชนิเวÈน์ เป็ น พระร�ชวั ง ซึ่ ง สมเด็ จ พระน�ร�ยณ์ ม ห�ร�ช ทรงพระกรุณ�โปรดฯ ให้สร้�งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2209 เพื่อใช้เป็น ร�ชธ�นีแห่งทีส่ องในสมัยของพระองค์ และใช้ทปี่ ระทับ ณ เมือง ลพบุรี เป็นพระร�ชวังที่มีก�รใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจ�กช่�ง ช�ว½รั่งเศสและอิต�เลียน เช่น กล้องดูด�ว ยุทโธปกรณ์ต่�งๆ ก�รสร้�งน้�ำ พุ และก�รว�งระบบท่อส่งน้�ำ จ�กอ่�งซับเหล็ก เข้�ไป ในเขตพระร�ชท�น ฯลฯ กำ�แพงพระร�ชวังก่อด้วยดิฐถือปูนมีใบ เสม�เรียงร�ยบนสันกำ�แพง มีซมุ้ ประตูทงั้ หมด 11 ซุม้ ช่องประตูท�ง เข้�โค้งแหลม หลังค�ประตูเป็นทรงจตุรมุขตรงจัว่ ซุม้ ประตูตกแต่ง ล�ยกระจังปูนปั้น ที่ซุ้มประตูและกำ�แพงพระร�ชฐ�นชั้นกล�ง และชั้นในมีช่องเล็ก ๆ เจ�ะเป็นรูปโค้งแหลมคล้�ยบัวเรียงเป็น แถวสำ�หรับว�งตะเกียง ประม�ณ 2,000 ช่อง หลังสิ้นรัชก�ลสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช พระร�ชวังก็ เสือ่ มโทรมลงต�มก�ลเวล� จนเมือ่ ปี พ.ศ. 2399 พระบ�ทสมเด็จ พระจอมเกล้�เจ้�อยูห่ วั (รัชก�ลที ่ 4) ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่ และโปรดฯให้สร้�งหมู่พระที่นั่งพิม�นมงกุ®ขึ้น (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช) เพื่อเป็นที่ประทับ และพระร�ชท�นน�มว่� “พระน�ร�ยณ์ร�ช นิเวศน์” เปิดให้ชมทุกวัน ระหว่�งเวล� 07.00 – 17.00 น. LOPBURI 111


พิพิธภั³±สถานáË่งชาµิ สมเดç¨พÃÐนาÃาย³์ เป็นพิพธิ ภัณฑ์สถ�นแห่งช�ติ แห่งที ่ 3 ของประเทศไทย ตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2466 แบ่งอ�ค�รจัดแสดงศิลปะโบร�ณวัตถุเป็น 4 อ�ค�ร คือ 1. พระที่นั่งพิม�นมงกุ® จัดแสดงศิลปะโบร�ณวัตถุที่มีอ�ยุ แตกต่�งกันตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศ�สตร์ สมัยทว�รวดี ศรีวิชัย ลพบุรี กรุงสุโขทัย เชียงแสน (ล้�นน�) กรุงศรีอยุธย� และกรุง รัตนโกสินทร์สมัยก่อน เช่น ขว�นหิน ขว�นสัมÄทธิì ภ�ชนะดิน เผ� ลูกปัด พระพุทธรูป ลวดล�ยปูนปั้น เทวรูป และไม้แกะ สลัก ชิ้นล่�สุดจัดแสดงพระพุทธรูปสัมÄทธิìที่เพิ่งขุดค้นพบ ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภั®เทพสตรี เมื่อปี พ.ศ. 2540 2. พระที่นั่งจันทรพิศ�ล อ�ค�รด้�นหน้�จัดแสดงพระร�ช ประวัติของสมเด็จพระน�ร�ยณ์ และโบร�ณวัตถุที่ทำ�ด้วยหิน ขน�ดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป ส่วนห้องด้�นหลังจัด แสดงง�นประณีตศิลปŠสมัยกรุงศรีอยุธย�และกรุงรัตนโกสินทร์ 3. อ�ค�รชีวิตไทยภ�คกล�ง เดิมเป็นห้องเครื่องในรัชสมัย รัชก�ลที่ 4 จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของช�วน� ได้แก่ คร�ด ไถ เกวียน สี½ัด และเครื่องจับปล� เป็นต้น 4. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ จัดแสดงหนังใหญ่เรื่องร�มเกียรติì ซึ่งได้ม�จ�กวัดตะเคียน ตำ�บลท้�ยตล�ด อำ�เภอเมืองลพบุรี วัดยาง ³ Ãังสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำ�บลตะลุง อยู่ห่�งจ�กตัวเมืองไปท�งทิศใต้ ประม�ณ 9 กม. เดิมเรียกว่� วัดพญ�ย�ง เนื่องจ�กมีต้นย�ง ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ เป็นวัดโบร�ณอ�ยุตั้งแต่สมัยละโว้ เพร�ะมี พระพุทธรูปป�งน�คปรก 2 องค์ พระพุทธรูปป�งม�รวิชยั 1 องค์ และพระพุทธรูปป�งสม�ธิ 1 องค์ เป็นเนือ้ ทร�ยและหินหนุม�น (หินสีเขียว) รูปทรงเป็นแบบสมัยขอมเรืองอำ�น�จ ต่อม�ในสมัย กรุงศรีอยุธย�ได้มกี �รบูรณปฏิสงั ขรณ์ขนึ้ ใหม่ แล้วเปลีย่ นชือ่ เป็น วัดย�ง ณ รังสี

วัดเขาวงก¯ ตัง้ อยูท่ เี่ ชิงเข�สน�มแจง ห่�งจ�กตัวอำ�เภอบ้�นหมี ่ ประม�ณ 4 กม. สถ�นที่น่�ชมของวัดนี้ก็คือ ถ้ำ�ค้�งค�วที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี ภ�ยในถ้ำ�มีค้�งค�วจำ�นวนนับล้�น ๆ ตัว ช่วงเวล� 18.00 น. ค้�งค�วจะพ�กันกรูออกจ�กป�กถ้ำ�เพื่อไปห�กินในเวล�กล�งคืน อย่�งมืดฟ‡�มัวดินน�นกว่� 1 – 2 ชั่วโมง มองดูคล้�ยกับควันดำ�ๆ ที่พุ่งออกจ�กปล่องโรงสีไฟในสมัยโบร�ณ

พิพิธภั³±์เÃือพืéนº้าน เป็นพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้�นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ศ�ล�ก�รเปรียญหลังเก่� ภ�ยในวัดย�ง ณ รังสี สร้�งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ�ลพบุรี ศ�ล�ก�รเปรียญหลังนี้ได้รับ ร�งวัลอนุรักษ์สถ�ปัตยกรรมดีเด่นในปี พ.ศ. 2536 ลักษณะเป็น สถ�ปัตยกรรมแบบศ�ล�วัดในชนบทของภ�คกล�งในประเทศไทย ทีจ่ �ำ ลองแบบม�จ�กภ�พศ�ล�ทีอ่ ยูด่ �้ นหลังธนบัตรใบละ 1 บ�ท ที่พิมพ์ในสมัยรัชก�ลที่ 8 ต่อม�มีก�รบูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2531 โครงก�รพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้�นจึงได้เกิดขึ้น

สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอº้านËมี่

วัดธÃÃมิกาÃาม หรือวัดค้�งค�ว เป็นวัดเก่�แก่ตั้งอยู่ริมน้ำ�บ�งข�ม สิ่งที่น่� ชมของวัดนี ้ คือภ�พเขียนทีผ่ นังโบสถ์เรือ่ งพุทธประวัตทิ งั้ 4 ด้�น ที่งดง�มม�ก เป็นภ�พเขียนในสมัยรัชก�ลที่ 4 โดย½ีมือช่�งพื้น บ้�นจุดดเด่นคือมีลักษณะก�รเขียนภ�พแบบตะวันตกปะปนอยู่ เช่น ก�รแรเง�ต้นไม้

112

วัดกัทลีพนาÃาม (วัดº้านกล้วย) ตัง้ อยูห่ �่ งจ�กตัวอำ�เภอบ้�นหมีไ่ ปท�งอำ�เภอโคกสำ�โรงร�ว 2 กม. เป็ น วั ด สำ � คั ญ ของช�วชุ ม ชนไทยพวนที่ มี ค ว�มประณี ต งดง�ม ทัง้ พระอุโบสถขน�ดใหญ่แบบจัตรุ มุข วิห�รเก่�แก่หลังเล็กและเจดีย์ ย่อมุมไม้สบิ สอง ศ�ล�ก�รเปรียญซึง่ มีลวดล�ยฉลุไม้ตกแต่ง ภ�ยในมี ธรรม�สน์เก่�ประดับเครือ่ งพุทธบูช�แบบช�วไทยพวน คือ “ธงแว่น” ปัจจุบันเป็นสถ�นที่จัดง�นของชุมนุมหรือง�นประเพณีของช�ว ไทยพวน


สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอท่าวุ้ง

วัดไลย์ อยู่ ริ ม น้ำ � บ�งข�ม ตำ � บลเข�สมอคอน ที่ วั ดไลย์ นี้ มี รู ป พระศรีอ�ริย์ซึ่งผู้คนนับถือกันม�แต่โบร�ณ ครั้งหนึ่งเคยเกิด ไฟป่�ไหม้วิห�รรูปพระศรีอ�ริย์ชำ�รุดไป พระบ�ทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้อัญเชิญลง ม�ปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐ�นต�มเดิม เมื่อถึงช่วงเทศก�ลประช�ชนจะอัญเชิญออกแห่เป็นประจำ�ทุกปี ปัจจุบันท�งวัดได้ก่อสร้�งวิห�รสำ�หรับประดิษฐ�นพระศรีอ�ริย์ ขึ้นใหม่ ด้�นหน้�เป็นรูปมณฑลทรงจัตุรมุข แลดูสง่�ง�มยิ่งนัก ภ�ยในวัดยังมีศ�ล�ริมน้�ำ หรือพลับพล�ทีป่ ระทับสมัยรัชก�ล ที่ 5 ในคร�วเสด็จประพ�สท�งชลม�รค วิห�รเก้�ห้องเป็น สถ�ปัตยกรรมแบบอยุธย�ตอนต้น คือมีลักษณะเจ�ะช่องผนัง แทนหน้�ต่�ง ภ�ยในมีพระประธ�นขน�ดใหญ่ป�งม�รวิชยั ลงรัก ปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินร�ช จังหวัดพิษณุโลก มี ภ �พปู น ปั้ น เรื่ อ งทศช�ติ และเรื่ อ งปฐมสมโพธิ ข น�ดใหญ่ ที่ มี ค ว�มสำ � คั ญ ชิ้ นหนึ่ งของช�ติ นอกจ�กนี้ ยังมีพระอุโบสถ และวิห�รรูปมณฑปยอดปร�งค์อยู่ใกล้ๆ กับพระวิห�ร และ มีพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ซึ่งจัดแสดงวัตถุโบร�ณ เช่น พระพุทธรูป เครื่องล�ยคร�ม เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบร�ณ และอื่นๆ

เขาสมอคอน อยู่ ใ นเขตตำ � บลเข�สมอคอน จ�กหนั ง สื อ อั ก ขร�นุ ก รม ภูมศิ �สตร์ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�นกล่�วไว้ว�่ “เข�สมอคอนนีเ้ ป็นที่ อยูข่ อง สุกกทันตฤาษี อ�จ�รย์ของพระเจ้�ร�มคำ�แหงมห�ร�ชและ พระย�งำ�เมือง กษัตริย์เมืองพะเย� ซึ่งน่�จะเป็นร�ชวงศ์หนองแส โยนก เชียงแสน ทัง้ สองพระองค์ เพร�ะเมือ่ ทรงพระเย�ว์ ได้เสด็จ ม�ศึกษ�ศิลปวิทย�ทีเ่ ข�สมอคอนนี ้ ซึง่ สมัยนัน้ กษัตริยเ์ มืองลพบุรกี ็ เป็นร�ชวงศ์เดียวกัน” บนเทือกเข�สมอคอนยังมีวัด 4 แห่ง คือวัด บันไดส�มแสน วัดถ้ำ�ตะโก วัดถ้ำ�ช้�งเผือก และวัดเข�สมอคอน LOPBURI 113


สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอชัยºาดาล

นéำาµกáลÐสวนÃุกขชาµิวังก้านเËลือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่�ดินดำ� น้ำ�ตกวังก้�นเหลืองนี้มีน้ำ�ไหล ตลอดทั้งปี เนื่องจ�กมีต้นน้ำ�เกิดจ�กต�น้ำ�ขน�ดใหญ่ใต้ดินไหล คดเคี้ยวม�รวมกันที่อ่�งน้ำ�ซึ่งเป็นวังกว้�ง และมีสันหินปูนขว�ง กัน้ อยู ่ น้�ำ ทีไ่ หลเอ่อม�จ�กต้นน้�ำ ก็จะทิง้ ตัวลงไปปะทะกับหินปูน ทำ�ให้เกิดเป็นน้ำ�ตกกว้�งกว่� 20 เมตร ลดหลั่นกันไปหล�ยชั้น ดูสวยง�มม�ก ใกล้กันมีสวนรุกขช�ติที่สวยง�มร่มรื่นให้พักผ่อน หย่อนใจ เขµË้ามล่าสัµว์ป่าเขาสมâภชน์ ตั้งอยู่ในท้องที่บ�งส่วนของ 4 ตำ�บล คือ ตำ�บลซับตะเคียน ตำ�บลหนองย�ยโตะ ตำ�บลบัวชุม และตำ�บลน�โสม มีสภ�พป่�ไม้ และสัตว์ป่�ที่สมบูรณ์บนเทือกเข�หินปูนที่มีลักษณะสูงชันย�ว มีถ�ำ้ และหน้�ผ�เป็นจำ�นวนม�ก และมีทร่ี �บในหุบเข� มีแหล่งน้�ำ ซับ และเป็นป่�ต้นน้ำ�ที่มีคว�มสำ�คัญม�ก นอกจ�กนี้ที่วัดถ้ำ�พรหม โลกภ�ยในบริเวณเขตฯ มีก�รค้นพบขว�นหินขัด ยุคสมัยหิน ตอนปล�ย อ�ยุร�ว 3,000 ปี ใบหอกสำ�ริด ภ�ชนะดินเผ� ในยุคโลหะ อ�ยุประม�ณ 2,500 ปี พระพุทธรูปสลักด้วยไม้ สมัยอยุธย�ตอนปล�ย หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อ�ยุร�ว พุทธศตวรรษที่ 23 – 24 ปัจจุบนั มีก�รจัดเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติ อ�ทิ พันธุพ์ ชื ชนิดต่�งๆ นิเวศวิทย� ตลอดจนซ�กฟอสซิล อ�ยุประม�ณ 280 ล้�นปี ซึ่ง เป็นหลักฐ�นทีแ่ สดงว่�บริเวณนีเ้ คยเป็นไหล่ทวีปอยูใ่ ต้น�้ำ ม�ก่อน นอกจ�กนี้ยังมีสถ�นที่สำ�หรับปฏิบัติธรรมที่เข�สมโภชน์ วัดถ้ำ� พรหมโลก และบริเวณใกล้วัดถ้ำ�พรหมโลกมีล�นหินผุดสวยง�ม ที่เกิดขึ้นต�มธรรมช�ติ

114


สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอพัฒนานิคม

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�ป่�สักอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ลักษณะเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวกักเก็บน้ำ�เพื่อก�รชลประท�น ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ �ำ เภอพัฒน�นิคม อำ�เภอท่�หลวง อำ�เภอชัยบ�ด�ล จังหวัดลพบุรี และอำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จุดที่น่�สนใจ สำ�หรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ ลุ่ ม แม่ น้ำ � ป่ � สั ก นอกจ�กนี้ ยั ง มี เ ส้ น ท�งรถไฟตั ด ผ่ � นบริ เ วณ อ่�งกักเก็บน้ำ�เหนือเขื่อนหล�ยช่วง นักท่องเที่ยวส�ม�รถนั่งรถไฟ ชมทัศนียภ�พอันสวยง�มได้ด้วย บ�งช่วงมีปริม�ณน้ำ�ม�กทำ�ให้ดู เหมือนรถไฟกำ�ลังลอยอยู่เหนือน้ำ� ก�รเดินท�งจ�กลพบุรี ใช้เส้น ท�งลพบุรี – โคกตูม – พัฒน�นิคม (ท�งหลวงหม�ยเลข 3017) ระยะท�ง 48 กิโลเมตร

LOPBURI 115


ทุ่งทานµÐวัน

จังหวัดลพบุรีมีก�รปลูกท�นตะวันม�กที่สุดในประเทศไทย คือประม�ณ 200,000 – 300,000 ไร่ ดอกท�นตะวันจะบ�น สะพรั่งในช่วงเดือนพÄศจิก�ยน – มกร�คมของทุกปี แหล่งปลูก ท�นตะวัน กระจ�ยอยูท่ วั่ ไปในเขตอำ�เภอเมือง อำ�เภอพัฒน�นิคม อำ�เภอชัยบ�ด�ล พืน้ ทีป่ ลูกเป็นจำ�นวนม�กได้แก่บริเวณเข�จีนแล ใกล้วัดเวÌุวัน ก�รเดินท�งจ�กลพบุรี ใช้เส้นท�งพหลโยธิน ถึงกิโลเมตรที ่ 4 เลีย้ วซ้�ยไปท�งนิคมสร้�งตนเอง (ท�งไปโคกตูม) จนถึงท�งเข้�วัดเวÌุวนั นอกจ�กนีย้ งั มีกระจัดกระจ�ยไปต�มเส้น ท�งที่จะไปอำ�เภอพัฒน�นิคม บริเวณช่อง ส�ริก� (ท�งเข้�วัด มณีศรีโสภณ) ริมท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข 21

116


LOPBURI 117


สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอลำาสนธิ

ปÃางค์นาง¼มËอม อยู่ในเขตบ้�นโคกคลี ตำ�บลหนองรี ลักษณะเป็นปร�งค์เดี่ยว ก่ออิฐ ฐ�นเป็นหินทร�ย สภ�พปัจจุบันยอดหักลงม�หมดแล้ว มีประตูเข้�ภ�ยในปร�งค์ได้ ภ�ยในปร�งค์เป็นห้องโถง ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นทีป่ ระดิษฐ�นรูปเค�รพ สันนิษฐ�นว่� สถ�นทีแ่ ห่งนีแ้ ต่เดิม คงเป็นเมืองโบร�ณ และจ�กก�รขุดแต่งโบร�ณสถ�น เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้พบหลักฐ�นเพิ่มเติม คือพบชิ้นส่วนเครื่องประดับตกแต่ง องค์ปร�งค์ทำ�ด้วยหินทร�ยรูปสตรีนุ่งผ้�ต�มศิลปะเขมรแบบบ�ยน จึงสันนิษฐ�นว่�ปร�งค์องค์นี้มีอ�ยุร�วพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 เขµÃักÉาพันธุ์สัµว์ป่า«ัºลังกา ตัง้ อยูใ่ นท้องทีต่ �ำ บลลำ�สนธิ ตำ�บลกุดต�เพชร มีเนือ้ ทีป่ ระม�ณ 155 ต�ร�งกิโลเมตร หรือ 96,875 ไร่ เขตรักษ�พันธุส์ ตั ว์ป�่ ซับลังก� เป็นที่ร�บอยู่ในหุบเข�ล้อมด้วยเทือกเข�รูปก้�มปู คว�มสำ�คัญของ พื้นที่คือ ป่�ซับลังก�เป็นป่�ที่มีสภ�พสมบูรณ์ เป็นป่�ต้นน้ำ�ของ แม่น�้ำ ลำ�สนธิ และเป็นแหล่งอ�ห�รของสัตว์ป�่ ปัจจุบนั ยังมีเลียงผ� ซึ่งเป็นสัตว์ป่�สงวนอ�ศัยอยู่

118


สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอท่าËลวง

ป่า¨ำาป‚สิÃินธà นับเป็นป่�พรุน้ำ�จืดที่มีอยู่น้อยนิดในประเทศ และมีพันธุ์ไม้ สำ�คัญคือ จำ�ปีสิรินธร จัดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีคว�มเก่�แก่ดึกดำ�บรรพ์ ที่สุดในหมู่ไม้ดอกที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน มีวิวัฒน�ก�รปรับตัวต่ำ�ที่สุด จึงเป็นพรรณไม้ที่มีโอก�สสูญพันธุ์ในสภ�พธรรมช�ติได้ม�กที่สุด เมืองâºÃา³«ัº¨ำาปา ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 7 ตำ�บลซับจำ�ป� เป็นเมือง โบร�ณสมัยทว�รวดี จ�กหลักฐ�นทีข่ ดุ พบคือ กำ�ไลหิน เศษภ�ชนะ ดินเผ� จ�รึกภ�ษ�สันสกÄต ชิน้ ส่วนและเศียรพระพุทธรูป ชิน้ ส่วน พระพิมพ์ พระหัตถ์ ธรรมจักรพร้อมเส�และกว�งหมอบ เครื่องมือ เครือ่ งใช้และเครือ่ งประดับโลหะ เมืองโบร�ณแห่งนีเ้ ริม่ รูจ้ กั และได้ รับก�รสำ�รวจท�งโบร�ณคดี โดยมห�วิทย�ลัยศิลป�กรที ่ 1 จังหวัด ลพบุรี เมื่อเดือนกุมภ�พันธุ์ พ.ศ. 2513 วัดถéำาâºสถ์ หมู่ที่ 7 ตำ�บลหัวลำ� มีถ้ำ�เกิดขึ้นเองต�มธรรมช�ติ 2 ถ้ำ� คือ ถ้ำ�โบสถ์และถ้ำ�บ�ด�ล ซึ่งมีคว�มงดง�มต�มธรรมช�ติและยัง คงรักษ�อยู่อย่�งสมบูรณ์

LOPBURI 119


àÊŒ ¹ ·Ò§¾º Í´Õµ¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧ

“¹ÒÂÍÒ¹¹· ÈÃÕ Ã µ Ñ ¹ ” Í´Õµ¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¨Ò¡¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ÊÙ‹ ¡¡µ.žºØÃÕ àÊŒ¹·Ò§ªÕÇÔµ¢ŒÒÃÒª¡ÒôÕà´‹¹

¹ÒÂÍÒ¹¹· ÈÃÕÃѵ¹ ໚¹ªÒÇ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ãâ´Â¡íÒà¹Ô´ ·‹Ò¹à¡Ô´àÁ×èÍÇѹ·Õè 20 µØÅÒ¤Á 2496 ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·‹Ò¹¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÈÔÅ»ÐÈÒʵÏ (ÃÑ°ÈÒʵÏ) ¨Ò¡¤³ÐÃÑ°ÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒá˧ ã¹»‚ ¾.È. 2518 µ‹ÍÁÒ¨º¹ÔµÔÈÒʵϺѳ±Ôµ ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒá˧ »‚ 2523 áÅШº¡ÒÃÈÖ¡ÉҾѲ¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ ã¹»‚ ¾.È. 2527 ªÕÇÔµ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§·‹Ò¹ àÃÔèÁÃѺÃÒª¡ÒÃ໚¹»ÅÑ´ÍíÒàÀÍ ã¹»‚ 2519 ·ÕèÍíÒàÀÍàªÕ§¢Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¡íÒᾧྪà áÅÐä´Œ ÂŒÒÂä»´íÒçµíÒá˹‹§ËÅÒÂáË‹§áÅÐËÅÒ¨ѧËÇÑ´ 䴌ᡋ »ÅÑ´ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¼ÙŒµÃǨ¡ÒÃʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅл‡Í§¡Ñ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ ¨‹Ò¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¨¹¡ÃзÑè§ »‚ 2544 - 2545 ä´ŒÃѺᵋ§µÑé§à»š¹¹ÒÂÍíÒàÀ;ÃÐÂ×¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ áÅÐÍíÒàÀÍáǧ¹ŒÍ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ µ‹ÍÁÒ»‚ 2546 - 2552 ·‹Ò¹ä´ŒÃѺᵋ§µÑé§à»š¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧ Á‹Ç§ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç áÅйÒÂÍíÒàÀͺŒÒ¹ËÁÕè ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »‚ 2553-2554 ä´ŒÃѺᵋ§µÑé§à»š¹¹ÒÂÍíÒàÀÍÊØÇÃóÀÙÁÔ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃŒÍÂàÍç´ µ‹ÍÁÒ»ÅÒ»‚ 2554 ä´ŒÃѺᵋ§µÑé§ãˌ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¨¹¡ÃзÑè§à¡ÉÕ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃàÁ×èÍÇѹ·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2557 áÅС‹Í¹à¡ÉÕ³ÍÒÂØÃÒª¡Òà ¤×Í àÁ×èÍÇѹ·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 ·‹Ò¹ä´ŒÃѺᵋ§µÑ駨ҡ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ ãˌ໚¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃàÅ×Í¡µÑ駻ÃШíҨѧËÇѴžºØÃÕ ÁÕÇÒÃдíÒçµíÒá˹‹§ 4 »‚ µÑé§áµ‹ 2557 - 2561 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé·‹Ò¹ Âѧ´ŒÃѺ¡ÒäѴàÅ×͡໚¹ “¢ŒÒÃÒª¡ÒôÕà´‹¹” ¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »ÃШíÒ»‚ 2557 ÍÕ¡´ŒÇ 120


ËÑÇã¨ÊíÒ¤Ñޢͧ¡Ò÷íÒ§Ò¹áÅСÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ

ÃÒ§ÇÑÅ “¢ŒÒÃÒª¡ÒôÕà´‹¹” ¤×ͺ·¾ÔÊÙ¨¹ãËŒàËç¹Ç‹ÒµÅÍ´ÃÐÂÐ àÇÅÒ¡Ò÷íÒ§Ò¹·Õ輋ҹÁÒ¹Ñé¹ ·‹Ò¹ä´ŒàÊÕÂÊÅÐáÅз؋Áà·ãËŒ¡Ñº¡Òà »¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÊÁèíÒàÊÁÍ â´Â·‹Ò¹ÂÖ´ËÅѡ㹡Ò÷íÒ§Ò¹·ÕèÇ‹Ò “¡Ò÷íÒ§Ò¹ãËŒ·Ñ駧ҹáÅйéíÒ㨤¹ ¹Ñ¡»¡¤ÃͧµŒÍ§ºíҺѴ·Ø¡¢ ºíÒÃاÊØ¢ãËŒ»ÃЪҪ¹äÁ‹ÁÕ¤íÒÇ‹Ò·íÒäÁ‹ä´Œ” äÁ‹à¾Õ§෋ҹÑé¹ â´ÂʋǹµÑÇ·‹Ò¹ÂѧÁÕ¤µÔ»ÃШíÒã¨Íѹ໚¹ËÑÇ㨠ÊíÒ¤Ñޢͧ¡Ò÷íÒ§Ò¹áÅСÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔµÇ‹Ò “µŒÍ§ÂÖ´ËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹´ŒÇ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ ÊبÃÔµ ÃÇ´àÃçÇ áÅÐÂصԸÃÃÁ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ 㪌ËÅÑ¡ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÒÃãËŒ 䴌ᡋ ãËŒ¤Ãͺ¤ÃÑÇ àÁµµÒ¡ÃØ³Ò ãËŒà¡ÕÂõÔáÅÐãËŒÍÀÑÂá¡‹·Ø¡¤¹ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ µŒÍ§ÁÕÃÐàºÕºÇԹѠ¡µÑސ٠¡µàÇ·Õ áÅÐ໚¹áººÍ‹ҧãËŒ¼ÙŒÍ×è¹ä´Œ” ʋǹºØ¤¤Å¼ÙàŒ »š¹áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡Òû¯ÔºµÑ ÃÔ Òª¡Òâͧ·‹Ò¹¤×Í “¤¹à»š¹¹Ñ¡»¡¤Ãͧ µŒÍ§ÂÖ´ËÅÑ¡¡Ò÷íÒ¡ÒâͧÊÁà´ç¨¡ÃÁ¾ÃÐÂÒ ´íÒçÃÒª¹ØÀÒ¾ àʹҺ´Õ¤¹áá¢Í§¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â·Õè·‹Ò¹ ãËŒá¹Ç¤Ô´Ç‹Ò¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§¤¹ÁËÒ´ä·Â ¤×Í ‘¡ÒúíҺѴ·Ø¡¢ ºíÒÃاÊØ¢ãËŒ»ÃЪҪ¹’ 㪌¤¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº§Ò¹ µ‹ÍÁÒä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒ ËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹¨Ò¡¹Ñ¡»¡¤ÃͧÃع‹ ¡‹Í¹æ ¨Ò¡¼ÙºŒ §Ñ ¤ÑººÑÞªÒËÅÒ¤¹ ઋ ¹ µŒ Í §àÃÕ Â ¹ÃÙŒ § Ò¹ã¹Ë¹Œ Ò ·Õè ÃÙŒ »˜ Þ ËÒ ÊÒà赯 ¢ ͧ»˜ Þ ËÒ ÃÙŒ ¨Ñ ¡ á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ ä ¢ àË § ÃÑ ´ µÔ ´ µÒÁ§Ò¹ ÃÙŒ ¨Ñ ¡ ¤¹áÅо×é ¹ ·Õè àÃÕ¹ÃÙŒ¡Ò÷íÒ§Ò¹¨Ò¡¤¹Ãͺ¢ŒÒ§áÅлÃЪҪ¹”

“¹ÒÂÍíÒàÀͶ×ÍÇ‹Ò໚¹ºØ¤¤ÅÊÒ¸ÒóР¡ÒûÃоĵԵÑÇ ËÃ×Í¡Òû¯ÔºÑµÔµ¹¨ÐÍÂÙ‹ã¹ÊÒµҢͧ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ ¼ÙŒãµŒºÑ§¤Ñº ºÑÞªÒáÅлÃЪҪ¹ ¨Ö§¨íÒ໚¹µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ã¹¡Ò÷íÒ§Ò¹ ãËŒ»ÃЪҪ¹ËÃ×ͼٌ㵌ºÑ§¤ÑººÑÞªÒä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹¨Ò¡¡ÒÃ໚¹ ¹ÒÂÍíÒàÀͧ͢àÃÒ äÁ‹¤ÇäԴ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍà¾×èÍãËŒ¼‹Ò¹ä»ÇÑ¹æ ¤ÇäԴàÃ×èͧ¡ÒþѲ¹ÒÍ‹ҧÊÌҧÊÃä ᡌ䢻˜ÞËÒËÃ×Í·Ø¡¢ ¢Í§¤¹Í×è¹´ŒÇ¤ÇÒÁàµçÁ㨠ÁÕ¨ÔµÇÔÞÞÒ³¢Í§¡Òê‹ÇÂàËÅ×ÍËÃ×Í ºÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹áÁŒäÁ‹à¤ÂàËç¹Ë¹ŒÒ “Í‹ҧã¹ÊÁÑ·Õè¼Á໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ã¹»‚ 2555 ÁÕªÒǺŒÒ¹ª×è͹ҧ©ÇÕÇÃó ¡ÒÃ¹Ò à¢ÒÍÂÙ‹·ÕèÍíÒàÀͺú×Í ¨Ñ§ËÇÑ´ ÁËÒÊÒäÒÁ ä´Œâ·ÃÈѾ·ÁҢͤÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í à¹×èͧ¨Ò¡ã¹»‚ 2553 ÁÕºÒ§¤¹ä»ËÅÍ¡ÅǧNjҨоÒÅÙ¡ªÒÂࢌÒä»à»š¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹ÒÂÊÔº·ËÒú¡ä´Œ â´ÂàÃÕ¡à§Ô¹190,000 ºÒ· à¢ÒÍÂÒ¡ãËŒ ÅÙ¡ÁÕ§Ò¹·íÒ¨Ö§àÍÒ⩹´·Õè´Ô¹ä»¨íҹͧ àÊÕ´͡àºÕéÂÃŒÍÂÅÐ 10 µ‹Íà´×͹ ¨¹ºÑ´¹ÕéŋǧÁÒ 2 »‚áÅŒÇ ÅÙ¡ªÒ¡çÂѧäÁ‹ä´Œà»š¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹ÒÂÊÔº·ËÒú¡ ´ŒÇ¤ÇÒÁʧÊÒà àËç¹ã¨ áÅФÇÒÁÊíÒ¹Ö¡ã¹ ¤ÇÒÁ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ ¼Á¨Ö§ä´Œà´Ô¹·Ò§ä»ËÒ¼ÙºŒ §Ñ ¤ÑººÑުҢͧ¤¹ ¹Ñ¹é ãËŒàÃÕ¡à¢ÒÁÒÃѺÊÀҾ˹Õáé ÅФ׹à§Ô¹ãËŒ¹Ò§©ÇÕÇÃó à¾ÃÒÐ ¤¹·ÕÂè Ò¡¨¹ÁÑ¡¨Ð¶Ù¡¡ÃзíÒઋ¹¹Õàé »š¹»ÃШíÒ ¼Á¶×ÍÇ‹Ò¹Õàè »š¹¤ÇÒÁ ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¡ÒÃ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍÍ‹ҧ˹Öè§ “¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ ÒÃ໚ ¹ ¹ÒÂÍí Ò àÀÍ·Õè ´Õ àÁ×è Í ÂŒ Ò Âä»·í Ò §Ò¹ ·Õèä˹ µŒÍ§¤Ô´»ÃѺ»ÃاáÅоѲ¹Ò·Ñé§Ê¶Ò¹·ÕèáÅкؤÅҡà ઋ¹ ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ àÁ×ͧžºØÃÕ ¹ÒÂÍíÒàÀÍÊØÇÃóÀÙÁÔ ¼Áä´Œ»ÃѺ»Ãا¡Ò÷íÒ§Ò¹ »ÃѺÊÀÒ¾ÀÙÁÔ·Ñȹ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ ÊÌҧ͹ØÊÒÇÃՏ¾Ãкҷ ÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ¨Ø Å ¨ÍÁà¡ÅŒ Ò à¨Œ Ò ÍÂÙ‹ ËÑ Ç ËÃ× Í ¾Ãл  ÐÁËÒÃÒª à¾×èÍãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃáÅлÃЪҪ¹ä´ŒÃÐÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐÁËÒ¡ÃسҸԤس ·Õè·Ã§ÁÕµ‹Í»ÃÐà·ÈªÒµÔ”

¤ÇÒÁâ´´à´‹¹áÅТŒÍ´ŒÍ¢ͧàÁ×ͧžºØÃÕ

¨ÔµÇÔÞÞÒ³¢Í§¡ÒÃ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ·Õè´Õ

¡ÒÃ໚¹¹Ñ¡»¡¤Ãͧ·Õ´è Õ ¹Í¡¨Ò¡¨ÐµŒÍ§ºíҺѴ·Ø¡¢ ºíÒÃاÊØ¢ãËŒ »ÃЪҪ¹áÅŒÇ ·‹Ò¹ÍÒ¹¹·Âѧ䴌¡Å‹ÒǶ֧¨ÔµÇÔÞÞÒ³¢Í§¡ÒÃ໚¹ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ·Õè´ÕänjNjÒ

㹰ҹзÕè·‹Ò¹à¤Â»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃã¹ËÅÒ¾×é¹·Õè¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ žºØ ÃÕ ·‹ Ò ¹¨Ö § àËç ¹ ·Ñé § ¨Ø ´ à´‹ ¹ áÅÐ¨Ø ´ ´Œ Í Â¢Í§¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ «Ö觢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹ÕéŌǹ໚¹»ÃÐ⪹Í‹ҧÂÔè§ “àÁ×èÍ¡Å‹ÒǶ֧¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »ÃЪҪ¹·ÑèÇ仨й֡¶Ö§ÅÔ§ÈÒÅ ¾ÃСÒÌ ¾ÃлÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ ´Ô¹Ê;ͧ §Ò¹á¼‹¹´Ô¹ÊÁà´ç¨ ¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª «Öè§ÁÕ¡ÒÃᵋ§ä·Â·Ñé§àÁ×ͧ㹪‹Ç§à´×͹ ¡ØÁÀҾѹ¸¢Í§·Ø¡»‚ §Ò¹·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹáÅÐà¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ª‹Ç§à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ – à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ LOPBURI 121


ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ªÒÇä·ÂÃÒÁÑÞ ä·Â¾Ç¹ áÅÐä·ÂàºÔé§ ãˌ䴌ÈÖ¡ÉÒ ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹àÃ×èͧàÁ×ͧáË‹§ ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô¤×Í »†Ò«ÑºÅѧ¡Ò «Ö§è ã¹áµ‹Åл‚¨ÐÁÕ¹¡Ñ ·‹Í§à·ÕÂè Çà´Ô¹·Ò§ä»à·ÕÂè ÇžºØÃàÕ »š¹¨íҹǹÁÒ¡ “Êí Ò ËÃÑ º ¢Œ Í ´Œ Í Â¢Í§¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ¤× Í ¤ÇÒÁáËŒ § áÅŒ § à¹×èͧ¨Ò¡ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè·Õèᵡµ‹Ò§¡Ñ¹¡Å‹ÒǤ×Í´ŒÒ¹µÐÇѹÍÍ¡¢Í§ áÁ‹¹Òéí žºØÃÕ ä´Œá¡‹ ÍíÒàÀͪѺҴÒÅ ÅíÒʹ¸Ô ·‹ÒËÅǧ ⤡à¨ÃÔÞ ÊÃÐâºÊ¶ ⤡ÊíÒâç ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á áÅÐÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃºÕ Ò§Ê‹Ç¹ ¨Ð»ÃÐʺÀÑÂáÅŒ§à»š¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ ¾×ª¼Å䴌ᡋ ¢ŒÒÇ ¢ŒÒÇâ¾´ ͌ͨÐä´ŒÃѺ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ ºÒ§»‚¨Ð»ÃÐʺÍطءÀÑÂઋ¹»‚ 2554 à¡Ô´¹éíÒ·‹ÇÁãËÞ‹·Ñ駾×é¹·Õèà¡ÉµÃ ʶҹ·ÕèÃÒª¡Òà ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ »ÃЪҪ¹ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹¨íҹǹÁÒ¡ ᵋÅл‚·Ò§ÃÒª¡Òà µŒ Í §ª‹ Ç ÂàËÅ× Í ¼ÙŒ » ÃÐʺÀÑ Â áÅŒ § ໚ ¹ à§Ô ¹ ËÅÒÂÊÔ º ÅŒ Ò ¹ºÒ· ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ»˜ÞËÒ·Õè´Ô¹·íÒ¡Ô¹¢Í§»ÃЪҪ¹à¹×èͧ¨Ò¡ËÅÒ ÍíÒàÀÍÍÂÙ‹ã¹à¢µ»†ÒʧǹáË‹§ªÒµÔ»ÃЪҪ¹ä´ŒÊÔ·¸Ô·íҡԹᵋäÁ‹ÁÕ ¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì ºÒ§¤¹µŒÍ§àª‹Ò·Õè´Ô¹¹Ò·ع·íÒ¡Ô¹ ÁÕ˹ÕéÊÔ¹ÁÒ¡ÁÒ à¾ÃÒлÃÐʺÀÑÂáÅŒ§áÅÐÍØ·¡ÀÑ »˜ÞËÒÂÒàʾµÔ´ »˜ÞËÒ ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ »˜ÞËҼżÅÔµáÅÐÃҤҾת¼Åµ¡µèÒí ä´ŒÊÌҧ¤ÇÒÁ à´×ʹÌ͹ãËŒ»ÃЪҪ¹ÍÂÙ‹µÅÍ´àÊÁÍÁÒ”

¼Å§Ò¹·ÕèÊÌҧ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ªÕÇÔµÃÒª¡ÒÃ

µÅÍ´ªÕ ÇÔ µ ¡ÒÃÃÑ º ÃÒª¡ÒÃÁÒ¡Ç‹ Ò 38 »‚ ·‹ Ò ¹ä´Œ ÃÔ à ÃÔè Á ÊÃŒ Ò §ÊÃä ã ¹º·ºÒ·Ë¹Œ Ò ·Õè ·Õè ÃÑ º ¼Ô ´ ªÍºÁÒÍ‹ Ò §µ‹ Í à¹×è Í § Íѹ¹íÒÁÒ«Ö觤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨á¡‹·‹Ò¹ÁÒ¡ÁÒÂઋ¹ “㹪ÕÇÔµÃÒª¡Ò÷Õè໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ 8 áË‹§ ·Ñé§ÀÒ¤¡ÅÒ§áÅÐ ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ ¼Áä´Œ¾ºàË繤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¢Í§¾×¹é ·Õè àËç¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ·Õè ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ ä´Œ·Òí §Ò¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ‹Ç¹ÃÒª¡Òà áÅÐᡌ䢤ÇÒÁà´×Í´ Ì͹ãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÒ¡ÁÒ «Ö觷íÒ´ŒÇ¤ÇÒÁÊíҹ֡㹨ԵÇÔÞÞÒ³ ¡ÒÃ໚ ¹ ¹ÒÂÍí Ò àÀÍ à»š ¹ ¢Œ Ò ÃÒª¡ÒÃÊÑ § ¡Ñ ´ ¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â áÁŒ¨Ð໚¹µíÒá˹‹§·Õäè Á‹ãËދⵠᵋ䴌·Òí §Ò¹ ã¡ÅŒªÔ´¡Ñº»ÃЪҪ¹ “àÁ×Íè ¤Ãѧé ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍÊØÇÃóÀÙÁÔ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃŒÍÂàÍç´ ¼Áä´Œ¨´Ñ ¼ŒÒ»†ÒËÒà§Ô¹ÊÌҧ͹ØÊÒÇÃÕ¾ ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃШØŨÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ ÍÂÙ‹ËÑÇ ËÃ×;ÃлÂÐÁËÒÃҪ䴌à§Ô¹ 900,000 ºÒ· àÁ×èÍÁÒ´íÒç µíÒá˹‹§¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ä´Œ»ÃѺ»ÃاÊÀÒ¾ÀÙÁÔ·Ñȹ¢Í§ ÍíÒàÀÍâ´ÂµÑ§é ¡Í§¼ŒÒ»†ÒÊÒÁѤ¤Õä´Œà§Ô¹ 400,000 ºÒ· ÁÒ»ÃѺ»Ãا àÊÒ¸§áÅлÃѺ»ÃاÀÙÁÔ·ÑȹãËŒ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕÁÕ¤ÇÒÁ ÊÇÂà´‹¹à»š¹Ê§‹Ò 122

“¹Í¡¨Ò¡¹Õé ä ´Œ Ë Ç Á¡Ñ º Ê‹ Ç ¹ÃÒª¡ÒÃáÅÐà¡ÉµÃ¡Ã ¨Ñ ´ §Ò¹ à·È¡ÒÅ¡ÃзŒÍ¹ËÇÒ¹áÅТͧ´ÕàÁ×ͧžºØÃÕ à¾×Íè »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËŒ ¤¹ÃÙ¨Œ ¡Ñ Í‹ҧá¾Ã‹ËÅÒ à·È¡ÒÅ¡ÃзŒÍ¹ËÇÒ¹·íÒãËŒÁàÕ §Ô¹ÊоѴ¨Ò¡ ¡ÒèѴ§Ò¹»‚ÅлÃÐÁÒ³ 15 ŌҹºÒ· ÊÌҧÃÒÂä´ŒãËŒà¡ÉµÃ¡ÃáÅÐ ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇàÁ×ͧžºØÃÕ §Ò¹¡ÃзŒÍ¹ËÇÒ¹¨Ñ´ÁÒµÑé§áµ‹»‚ 2535 ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ÊÁÑ¡‹Í¹¨Ñ´à¾×èͪ‹ÇªÒǺŒÒ¹¡ÃШÒ¼żÅÔµµ‹ÍÁÒ ÁÕ¡ÒÃâ»ÃâÁ· ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§Ê×è͵‹Ò§æ ¨¹àÃÕ¡䴌Njҧҹ ¡ÃзŒÍ¹ËÇÒ¹àÁ×ͧžºØÃµÕ ´Ô µÅÒ´áÅŒÇ à¾ÃÒÐÁÕ¤¹¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´µ‹Ò§æ ÁÒ«×éÍÃѺ»ÃзҹáÅЫ×éÍ໚¹¢Í§½Ò¡à»š¹¨íҹǹÁÒ¡”

¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁØ‹§ËÇѧãËŒà¡Ô´¢Öé¹ã¹àÁ×ͧžºØÃÕ

¤ÇÒÁÊíÒàÃ稨ҡ¡ÒèѴ§Ò¹à·È¡ÒÅ¡ÃзŒÍ¹ËÇÒ¹àÁ×ͧžºØÃÕ ·íÒãËŒ·‹Ò¹ÍÒ¹¹· à¡Ô´»§äÍà´Õ·Õè¨ÐÊÒ¹µ‹ÍãËŒàÁ×ͧžºØÃÕ໚¹àÁ×ͧ ·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ò§»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ·Õè¢Ö鹪×èÍ «Öè§áÁŒ»˜¨¨ØºÑ¹·‹Ò¹¨Ðà¡ÉÕ³ ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃáÅŒÇ áµ‹·‹Ò¹¡çÁØ‹§ËÇѧ·Õè¨ÐàË繡Ԩ¡ÃÃÁËÃ×Íâ¤Ã§¡Òà àËÅ‹Ò¹Õéà¡Ô´¢Öé¹ ¹Ñ蹡ç¤×Í “´ŒÒ¹¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè ǤÇ÷ըè зíÒâ¤Ã§¡ÒÃãËŒ»ÃЪҪ¹·ÑÇè ä»áÅÐ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè ÇÃÇÁ·Ñ§é àÂÒǪ¹ä´ŒÃ¨ÙŒ ¡Ñ àÁ×ͧžºØÃÁÕ Ò¡¢Ö¹é ઋ¹ â¤Ã§¡Òà áÃÅÅÕ¨è ¡Ñ ÃÂÒ¹·‹Í§à·ÕÂè Çã¹à¢µÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ à¾ÃÒл˜¨¨Øº¹Ñ ¤¹ ¹ÔÂÁ¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×èÍÊØ¢ÀҾ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ´Ñ§¹Ñ鹤ÇÃà¾ÔèÁ¡Ò÷‹Í§ à·ÕèÂÇࢌÒä»ÍÕ¡à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁʹءʹҹ ઋ¹ ·‹Í§à·ÕèÂÇ ·Ø§‹ ·Ò¹µÐÇѹ ÇÑ´à¢Ò¨Õ¹áÅ áÅÐÍ‹Ò§«ÑºàËÅ硵íҺŹԤÁÊÌҧµ¹àͧ ËÃ×Í¡ÒÃᢋ§áÃÅÅÕè¨Ñ¡ÃÂÒ¹àªÔ§Í¹ØÃѡɏÇѲ¹¸ÃÃÁ à·ÕèÂǪÁÇѧ ¹ÒÃÒ³ÃÒª¹ÔàÇȹ ¾ÃлÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´ ÈÒžÃСÒÌ ¡Ò÷íÒ´Ô¹ÊÍ ¾Í§ ªÁÇѲ¹¸ÃÃÁä·ÂÃÒÁÑÞ·Õµè Òí ºÅºÒ§¢Ñ¹ËÁÒ¡ ໚¹µŒ¹ ¹Í¡¨Ò¡ ¹Õé¤Çÿ„œ¹¿Ùâ¤Ã§¡Òþת¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇÃÑéǹ‹ÒÁͧ à¾×èÍÅ´ÃÒ¨‹Ò à¾ÔèÁÃÒÂä´Œ ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒûÃСǴËÁÙ‹ºŒÒ¹»ÅÙ¡¾×ª ¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇÃÑéǹ‹ÒÁͧ à¾×èÍ¡Ãе،¹¨ÔµÊíÒ¹Ö¡»ÃЪҪ¹áÅÐÁͺâÅ‹ à¡ÕÂõÔÂÈ”


¤ÇÒÁã¹ã¨¢Í§Í´Õµ¹ÒÂÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ

¡‹Í¹¨º¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ ·‹Ò¹ÍÒ¹¹· ÈÃÕÃѵ¹ Í´Õµ¹ÒÂÍíÒàÀÍ àÁ×ͧžºØÃÕ ä´Œ½Ò¡¤ÇÒÁã¹ã¨¶Ö§ªÒÇžºØÃÕäÇŒÇ‹Ò “¼Áà¤Â·íÒ§Ò¹ã¹ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ÁÒµÑé§áµ‹à»š¹»ÅÑ´ÍíÒàÀÍ 4 »‚ áÅÐ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍà¡×ͺ 3 »‚ ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹áÅлÃзѺ㨪ÒÇàÁ×ͧ žºØÃÕ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¤ÇÒÁËÇÁÁ×ͨҡ»ÃЪҪ¹ ¡íҹѹ ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹ ÏÅÏ ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃʋǹ·ŒÍ§¶Ô¹è áÅмÙ㌠µŒº§Ñ ¤ÑººÑÞªÒ໚¹Í‹ҧ´Õ µÅÍ´¨¹ ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁËÇÁÁ×ͨҡ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ ËÑÇ˹ŒÒʋǹÃÒª¡Ò÷ءÃдѺ ¨¹·íÒãËŒ¡Ò÷íÒ§Ò¹»ÃÐʾ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨Áռŧҹ·ÕèÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ËÅÒ àÃ×èͧ ÊÒÁÒö໚¹áººÍ‹ҧàÃ×èͧ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÃÐàºÕºÇÔ¹ÑÂãˌᡋ¼ÙŒãµŒ ºÑ§¤ÑººÑÞªÒ áÅзÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚ 2557 «Öè§à»š¹»‚ÊØ´·ŒÒ¢ͧªÕÇÔµ ÃÒª¡Òâͧ¡ÒÃ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍä´ŒÃѺ¡ÒäѴàÅ×͡໚¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ´Õ à´‹¹¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ “·ŒÒ¹Õé¼ÁÍÂÒ¡¨Ð½Ò¡¶Ö§ªÒÇžºØÃÕÇ‹Ò ¡ÒèоѲ¹ÒàÁ×ͧ žºØÃãÕ ËŒÁ¤Õ ÇÒÁà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇ˹ŒÒ ªÒÇžºØÃ¤Õ ÇèеŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ ÊÒÁѤ¤Õ ÁÕ¨ÔµÊíҹ֡㹤ÇÒÁ໚¹ªÒÇžºØÃÕ ¨ÐµŒÍ§ÁÕÃÐàºÕº ÇԹѠÂÖ´ÁÑè¹ã¹¤Ø³¸ÃÃÁ ͹ØÃѡɏÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅÐàÊÕÂÊÅÐʋǹµ¹à¾×èÍ Ê‹Ç¹ÃÇÁ ËÇÁ¡Ñ¹ÊÌҧÊÃäãËŒàÁ×ͧžºØÃÕ໚¹µŒ¹áººàÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¤Ù‹¤Ø³¸ÃÃÁ¤ÃѺ”

LOPBURI 123


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.àÁ×ͧ)

¹ÒÂÊÃþÇѲ¹ à¡Ô´ª¹Ð ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷŒÒµÅÒ´

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷŒÒµÅÒ´

“ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§áÅй‹ÒÍÂÙ‹Í‹ҧÂÑè§Â×¹”

¤×ÍÇÔÊÂÑ ·Ñȹã¹¡ÒþѲ¹Ò¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷŒÒµÅÒ´ µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 34 ËÁÙ‹·Õè 3 µíҺŷŒÒµÅÒ´ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÍÂÙ·‹ Ò§·ÔȵÐÇѹµ¡¢Í§ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ÃÐÂÐË‹Ò§ ¨Ò¡ÍíÒàÀÍ»ÃÐÁÒ³ 18 ¡ÔâÅàÁµÃ ¡‹ÍµÑé§à»š¹ÊÀÒµíÒºÅàÁ×èÍ ¾.È. 2539 ໚¹Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠàÁ×èÍÇѹ·Õè 30 ÁÕ¹Ò¤Á 2539 ÁÕà¹×Íé ·Õè 14.78 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 9,175 äË

»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒ

µíҺŷŒÒµÅÒ´à´ÔÁÁÕªÍ×è Ç‹Ò ËÒ§ÊÅÒ´ ÊÒà˵Øà¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡ÁÕ »ÅҪءªØÁÁÒ¡ªÒǺŒÒ¹¨Ö§¾Ò¡Ñ¹àÃÕ¡NjҺŒÒ¹ËÒ§ÊÅÒ´ áÅе‹ÍÁÒ ¨Ö § à»ÅÕè  ¹ª×è ÍãËÁ‹ Ç‹ Ò µí Ò ºÅ·Œ Ò ÂµÅÒ´ áÅÐà¹×è Í §¨Ò¡µí Ò ºÅ¹Õé ÍÂÙ‹Ë‹Ò§ä¡ÅµÅÒ´¨Ö§µÑ駪×èÍãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºª×èÍà¡‹Ò·Õèª×èÍËÒ§ÊÅÒ´ ໚¹µíҺŷŒÒµÅÒ´ µÑé§áµ‹¹Ñé¹ÁÒ

¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Mission) 㹡ÒþѲ¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹

1. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒþѲ¹Ò¤¹ ÊØ¢ÀÒ¾ ͹ÒÁÑ áÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒþѲ¹ÒÍÒªÕ¾µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅÐ à¾ÔèÁÃÒÂ䴌ẺÂÑè§Â׹ᡋ»ÃЪҪ¹ 3. Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ áÅÐÊѧ¤Á à¾×èÍ໚¹ ªØÁª¹·ÕèࢌÁá¢ç§ 4. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒþѲ¹ÒÃкº·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧáÅСÒúÃÔËÒà ¨Ñ´¡Ò÷Õè´Õ 5. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒäØÁŒ ¤Ãͧ ´ÙáÅ ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 6. Ê‹§àÊÃÔÁÈÒÊ¹Ò ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¨ÒÃÕµ»ÃÐླÕáÅÐÀÙÁ»Ô Þ ˜ ÞÒ ·ŒÍ§¶Ôè¹

¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹

1. ãËŒ»ÃЪҪ¹ÁդسÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÀÒ¾¡Ò áÅÐ ã¨ÊÁºÙóà¢ŒÁá¢ç§ 2. à¾×èÍãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕÃÒÂä´Œà¾Õ§¾Í´Ñº¡ÒôíÒçªÕ¾ 124

3. Ê‹§àÊÃÔÁ»ÃÐླÕÀÁÙ »Ô Þ ˜ ÞÒ·ŒÍ§¶Ô¹è ¡Ô¨¡ÒÃÈÒÊ¹Ò áÅСÒáÕÌÒ 4. Ê‹§àÊÃÔÁ¡Òä،Á¤Ãͧ ´ÙáÅ ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 5. ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃãˌ໚¹·Õè¾Í㨢ͧ »ÃЪҪ¹ ÀÒÂ㵌¡ÒÃÁÕʋǹËÇÁ¢Í§ »ÃЪҪ¹áÅÐ˹‹Ç§ҹ·Õè à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§¹Ò¡ ͺµ.·ŒÒµÅÒ´

¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò·ÕèÊíÒ¤ÑÞ áÅÐà˧´‹Ç¹¢Í§¹Ò¡ͧ¤¡Òà ºÃÔËÒÃʋǹµíҺŷŒÒµÅÒ´ à¾×Íè ãËŒ»ÃЪҪ¹ã¹¾×¹é ·ÕÁè ¤Õ ³ Ø ÀÒ¾ªÕÇµÔ ·Õè´Õ Áմѧ¹Õé 1) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ 2) ¹âºÒ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹ÒáËÅ‹§¹éíÒ 3) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 4) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹Êѧ¤Á 5) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ 6) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐ ¹Ñ¹·¹Ò¡Òà 7) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃàÁ×ͧ ¡ÒúÃÔËÒà áÅСÒþѲ¹ÒºØ¤Åҡ÷ŒÍ§¶Ôè¹ 8) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒèѴ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§ áÇ´ÅŒÍÁ

ASEAN ¡ÑºÍ§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷŒÒµÅÒ´

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷŒÒµÅÒ´ ໚¹µíҺŷÕèµÑé§ÍÂÙ‹ã¹à¢µ ÀÒ¤¡ÅÒ§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ÁÕ¶¹¹·Õè㪌㹡ÒÃÊÑÞ¨Ãä»ÁÒä´ŒÊдǡ ÁÕ¾×é¹·ÕèµÔ´µ‹Í¡Ñº¨Ñ§ËÇÑ´¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂظÂÒ ÊԧˏºØÃÕ Í‹Ò§·Í§áÅÐ ÊÃкØÃÕ â´ÂÊÒÁÒöµÔ´µ‹ÍËÃ×Í㪌à´Ô¹·Ò§ÊÑÞ¨Ãä»Âѧ¨Ñ§ËÇÑ´ã¡ÅŒà¤Õ§ áÅШѧËÇÑ´àª×Íè Áµ‹Íä´ŒËÅÒ¨ѧËÇÑ´ ໚¹¨Ñ§ËÇÑ´·ÕÍè ÂÙã‹ ¡ÅŒàÁ×ͧËÅǧ ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¤×Í ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã â´ÂÁÕÃÐÂзҧˋҧ¨Ò¡àÁ×ͧ ËÅǧ»ÃÐÁҳ˹֧è ÃŒÍÂËŒÒÊԺˌҡÔâÅàÁµÃ àÊŒ¹·Ò§¡Òâ¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ ÊÒÁÒö·íÒä´ŒÊдǡ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Öé¹ä»·Ò§ÀÒ¤à˹×Í


¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ÀÒ¤µÐÇѹµ¡ ËÃ×ÍÀÒ¤¡ÅÒ§´ŒÇ¡ѹ â´Â੾ÒÐ ÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ «Öè§ã¹à¢µ¾×é¹·ÕèµíҺŷŒÒµÅÒ´ ʋǹãËÞ‹ ໚¹¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ ઋ¹ ·íÒ¹Ò ·íÒÊǹ àÅÕé§ÊѵǏ ÏÅÏ ·íÒãËŒ âÍ¡ÒÊ·Õè ͺµ.·ŒÒµÅÒ´ ¨Ð໚¹àÊŒ¹·Ò§ÊíÒËÃѺ¡ÒäÁ¹Ò¤Á ¢¹Ê‹§ ÊÔ¹¤ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ä»ä´ŒÊÙ§ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÃÑ°ºÒÅÁÕ¹âºÒ¨íÒ¹íÒ¢ŒÒÇ áÅСÒ÷íÒ¢ŒÍµ¡Å§·Ò§¡ÒäŒÒ¡Ñº¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹ ·íÒãËŒ âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ ¡ÒûÅÙ ¡ ¢Œ Ò Ç¢Í§à¡ÉµÃ¡ÃÁÕ Á Ò¡¢Öé ¹ áÅзíÒãËŒ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ àÈÃÉ°¡Ô¨ã¹ªØÁª¹´Õ¢Öé¹ ´Ñ§¹Ñ¹é ¨Ö§à»š¹âÍ¡ÒÊÍѹ´Õ·ÍÕè ºµ.·ŒÒµÅÒ´ ¨Ð¾Ñ²¹Òµ¹àͧ㹠´ŒÒ¹µ‹Ò§æ µÒÁÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õèä´ŒÇÒ§äÇŒ à¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒâÂÒµÑǢͧ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ â´ÂÁÕ໇ÒËÁÒ¡ÒôíÒà¹Ô¹¡Òà ´Ñ§¹Õé 1. »ÃÑ º »ÃØ § áÅÐ¾Ñ ² ¹Ò´Œ Ò ¹â¤Ã§ÊÃŒ Ò §¾×é ¹ °Ò¹áÅÐÃкº ¤Á¹Ò¤Á ¡ÒþѲ¹ÒàÊŒ¹·Ò§¡ÒäÁ¹Ò¤Á â´Â੾ÒÐà¾×èÍÃͧÃѺ àÊŒ¹·Ò§¡Òâ¹Ê‹§¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ·Õè¨ÐÁÕ¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ 2. Ê‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¡ÒäŒÒáÅСÒÃŧ·Ø¹¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹µíҺŠãËŒÊÒÁÒöࢌҶ֧áËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹ à¾×Íè ¹íÒÁÒ»ÃѺ»Ãا áÅоѲ¹ÒÍÒªÕ¾ ãËŒµ‹ÍÂÍ´¢Öé¹ä»ã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹

3. Ê‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â´Â¡ÒÃʹѺʹعãˌʶҺѹ ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà˧ÃÑ´¾Ñ²¹ÒàÂÒǪ¹ãËŒÊÒÁÒö㪌ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧµÅÒ´áç§Ò¹ ÊÌҧª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒ÷Õè໚¹ÀÒÉÒÊÒ¡ÅáÅÐÁÕ¡ÒûÃѺà»ÅÕè¹ ¢ŒÍÁÙÅãËŒÁÕ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂÍÂÙ‹àÊÁÍ 4. Ê‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÒäǺ¤ØÁ»‡Í§¡Ñ¹âäµÔ´µ‹Í âäÃкҴáÅÐÊآ͹ÒÁÑÂã¹¾×é¹·Õè â´ÂÊ‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¢Ñé¹ÁÙÅ°Ò¹ µÒÁÍíҹҨ˹ŒÒ·Õè¢Í§ ͺµ. 5. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ઋ¹ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅСÒÃÁÕʋǹËÇÁ¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹àÃ×èͧ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ ¡ÒÃÍÍ¡¢ŒÍ ºÑÞÞѵ´Ô ÒŒ ¹·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒôÙáÅ ÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂҡõŒ¹¹éíÒáÅкѧ¤ÑºãªŒ¡®ËÁÒÂÍ‹ҧࢌÁ§Ç´ 6. Ê‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹ÍѵÅѡɳ¤ÇÒÁ໚¹ä·Â¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ àª‹¹ ÍѵÅѡɳ·àÕè »š¹¨Ø´à´‹¹¢Í§¾×¹é ·Õè »ÅÙ¡½˜§¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ãËŒà´ç¡ àÂÒǪ¹ ¤¹ÃØ‹¹ËÅѧ ઋ¹ ÀÒÉÒ ¡ÒÃᵋ§¡Ò ¡ÒÃÅÐàÅ‹¹¾×鹺ŒÒ¹ ÍÒËÒà ¢¹Áä·Â »ÃÐà¾³Õ ÇѲ¹¸ÃÃÁÍѹ´Õ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ LOPBURI 125


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.àÁ×ͧ)

¹Ò¶ÒÇà ·Í§¹ÔèÁ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⾸ÔìµÃØ

“µíҺŹ‹ÒÍÂÙ‹ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁà¿„›Í§¿Ù àÃÕ¹ÃÙŒäÁ‹¨íÒ¡Ñ´ »ÃЪÒÃÒɮÏÁÕÊØ¢”

¤×ÍÇÔÊÂÑ ·Ñȹ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⾸Եì ÃØ µÑé§ÍÂÙ‹ÃÔÁ¶¹¹Å¾ºØÃÕ – ºŒÒ¹àºÔ¡ ËÁÙ‹·Õè 2 ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¹Ò¶ÒÇà ·Í§¹ÔèÁ ໚¹¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒà ʋǹµíÒºÅ⾸ÔìµÃØ

»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒ

ÁÕµíÒ¹Ò¹àÅ‹Ò¢Ò¹µ‹Íæ ¡Ñ¹Ç‹ÒºÃÔàdz·ÕèµÑé§ÇѴ⾸ÔìµÃØ ÁÕµŒ¹â¾¸Ôì ¹ŒÍÂãËދ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ Çѹ˹֧è ä´Œà¡Ô´à˵ØÁËÑȨÃÏ¢¹Öé ã¹àÇÅÒ ¡ÅÒ§Çѹ àÁ×èÍÍÂÙ‹æ ·ŒÍ§¿‡Ò¡çà¡Ô´Á×´¤ÃÖéÁáÅÐà¡Ô´¿‡Ò¼‹ÒŧÁÒÂѧ µŒ¹â¾¸Ôì·ÕèãËÞ‹·ÕèÊش㹺ÃÔàdz¹Ñé¹ ·Ñ¹ã´¹Ñé¹àͧµŒ¹â¾¸Ôì·Õè¶Ù¡¿‡Ò¼‹Ò¡ç Ëѡ⤋¹¶Í¹ÃÒ¡¢Ö¹é ÁÒ àÁ×Íè à˵ءÒóÊ§ºÅ§ ªÒǺŒÒ¹¨Ö§à¢ŒÒä»´Ù¨§Ö ¾º¡ÃؾÃÐáÅÐà¤Ã×Íè §ÃÒ§¢Í§¢Åѧ໚¹¨íҹǹÁÒ¡·Õâè ¤¹µŒ¹â¾¸Ô¹ì ¹Ñé ªÒǺŒÒ¹¨Ö§ä´ŒàÃÕÂ¡Ç‹Ò “¾ÃÐ⾸Ôì¡ÃØ” áÅÐàÃÕ¡໚¹ª×èÍËÁÙ‹ºŒÒ¹ Ç‹Ò “ºŒÒ¹â¾¸Ôì¡ÃØ” µ‹ÍÁÒ¨Ö§àÃÕ¡à¾Õé¹ä»à»š¹¤íÒÇ‹Ò “ºŒÒ¹â¾¸ÔìµÃØ”

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⾸ÔìµÃØ ÁÕà¹×éÍ·Õèâ´Â»ÃÐÁÒ³ 18.93 µÃ.¡Á. ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 11,831 äË ẋ§à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ Í͡໚¹ 8 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕ»ÃЪҡ÷Ñé§ÊÔé¹ 2,698 ¤¹ ʋǹãËÞ‹ ÃÒÉ®ÃÁÕÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁáÅÐÃѺ¨ŒÒ§

126

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⾸ÔìµÃØ ¨Ø´à´‹¹¢Í§¾×é¹·Õè

໚¹¾×é¹·Õè·Õè»ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹ÁÕÍÒªÕ¾·íÒ¹Ò «Öè§ÊÒÁÒö·Õè¨Ð ¾Ñ²¹ÒµíÒºÅãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âºÒ¢ͧÃÑ°ºÒÅ·Õ¨è ÐãËŒä·Â໚¹¤ÃÑÇâÅ¡ ¼ÅÔµÍÒËÒûÅÍ´ÊÒþÔÉ

ÂØ · ¸ÈÒʵÏ ¡ ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò 㹪‹Ç§ 3 »‚

ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 1 ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ ¡ÒÃᡌ䢻˜ÞËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ á¹Ç·Ò§·Õè 1 à¾ÔèÁÃÒÂä´Œ»ÃЪҪ¹ â´Â์¹¡ÒþѲ¹Ò àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ á¹Ç·Ò§·Õè 2 ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ãˌᡋ¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹ á¹Ç·Ò§·Õè 3 Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹´íÒçªÕÇÔµµÒÁ»ÃѪÞÒ “àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” á¹Ç·Ò§·Õè 4 ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃՏ á¹Ç·Ò§·Õè 5 Ê‹§àÊÃÔÁ¼ÅÔµÀѳ±¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 2 ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹Êѧ¤Á áÅйѹ·¹Ò¡Òà á¹Ç·Ò§·Õè 1 ¾Ñ²¹Ò¡ÒèѴàÇ·Õ»ÃЪҤÁËÁÙ‹ºŒÒ¹µíҺŠá¹Ç·Ò§·Õè 2 ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀҾʶҹÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ á¹Ç·Ò§·Õè 3 Ê‹§àÊÃÔÁÀÙÁ»Ô Þ ˜ ÞÒ·ŒÍ§¶Ô¹è áÅÐ͹ØÃ¡Ñ É¿¹„œ ¿ÙÈÅÔ » ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅлÃÐླբͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ á¹Ç·Ò§·Õè 4 ʹѺʹع§º»ÃÐÁÒ³áÅЪ‹ÇÂàËÅ×Í㹡Òû‡Í§¡Ñ¹ ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁáÅÐÊÔ§è àʾµÔ´ à¾×Íè ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹪ÕÇµÔ áÅзÃÑ¾ÂÊ¹Ô á¹Ç·Ò§·Õè 5 ¨Ñ´ãËŒÁÕÃкº»‡Í§¡Ñ¹áÅкÃÃà·ÒÊÒ¸ÒóÀÑ â´ÂãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕʋǹËÇÁ á¹Ç·Ò§·Õè 6 ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢áÅСÒÃ͹ÒÁÑ á¹Ç·Ò§·Õè 7 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÕÌÒáÅйѹ·¹Ò¡Òà á¹Ç·Ò§·Õè 8 Å´»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÂÒàʾµÔ´ á¹Ç·Ò§·Õè 9 ¾Ñ ² ¹ÒÊ‹ § àÊÃÔ Á ¤Ø ³ ÀÒ¾ªÕ ÇÔ µ á¡‹ à ´ç ¡ ʵÃÕ ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ ¤¹¾Ô¡Òà áÅмٌÊÙ§ÍÒÂØ


ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 3 ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×¹é °Ò¹ á¹Ç·Ò§·Õè 1 ¡‹ÍÊÌҧáÅлÃѺ»ÃاºíÒÃا ¶¹¹ Êоҹ ·Ò§à·ŒÒ ·‹ÍÃкÒ¹éíÒãˌ໚¹ä»´ŒÇ¤ÇÒÁÊдǡ á¹Ç·Ò§·Õè 2 ¡‹ÍÊÌҧáÅТÂÒÂࢵ俿‡ÒáÅÐä¿¿‡Ò ÊÒ¸ÒóРá¹Ç·Ò§·Õè 3 ¡‹ÍÊÌҧáÅТÂÒÂࢵ¡ÒúÃÔ¡ÒûÃÐ»Ò á¹Ç·Ò§·Õè 4 ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóзÕè»ÃЪҪ¹¾Ö§ä´ŒÃѺÍ‹ҧ ¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ á¹Ç·Ò§·Õè 5 ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¹éíÒ¡Ô¹ áÅйéíÒ㪌à¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 4 ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹ÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ á¹Ç·Ò§·Õè 1 Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕʋǹËÇÁ㹡Òà ¾Ñ ² ¹ÒáÅÐÍ¹Ø ÃÑ ¡ ɏ · ÃÑ ¾ ÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè § áÇ´ÅŒ Í Á á¹Ç·Ò§·Õè 2 à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒáíҨѴ¢ÂÐÁÙŽÍÂ

LOPBURI 127


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.àÁ×ͧ)

¹ÒÂàÃ×ͧķ¸Ôì ¹ŒÍÂǧɏ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⤡¡Ðà·ÕÂÁ

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⤡¡Ðà·ÕÂÁ

“ªØÁª¹¹‹ÒÍÂÙ‹ à¿„›Í§¿ÙÇѲ¹¸ÃÃÁ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁÃØ‹§àÃ×ͧ »ÃÒ´à»Ã×èͧÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ ¹íÒ¾ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§”

¤× Í ÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ¢ ͧͧ¤ ¡ ÒúÃÔ Ë ÒÃÊ‹ Ç ¹µí Ò ºÅ⤡¡Ðà·Õ  Á µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 2 µ.⤡¡Ðà·ÕÂÁ Í.àÁ×ͧ ¨.žºØÃÕ ÁÕ¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ 18,900 äË ËÃ×Í 30.25 µÃ.¡Á. ẋ§à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ໚¹ 9 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ »ÃЪҡ÷ѧé ËÁ´»ÃÐÁÒ³ 4,800 ¤¹ ÁÕ¨Òí ¹Ç¹¤ÃÑÇàÃ×͹ »ÃÐÁÒ³ 1,300 ¤ÃÑÇàÃ×͹ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹ÁÕÍÒªÕ¾·íÒ¡Òà à¡ÉµÃ(·íÒ¹Ò) ªÒǵí Ò ºÅ⤡¡Ðà·Õ  ÁÊ× º àª×é Í ÊÒÂÁÒ¨Ò¡ªÒÇä·Â¾Ç¹ ¨Ö § Ê× º ·Í´»ÃÐà¾³Õ ·Õè Êí Ò ¤Ñ Þ ¤× Í »ÃÐà¾³Õ ¡í Ò ¿‡ Ò ¤í Ò Ç‹ Ò “¡í Ò ” ã¹ÀÒÉҾǹ ËÁÒ¶֧¡ÒùѺ¶×Í ÊÑ¡¡ÒÃÐºÙªÒ ¤íÒÇ‹Ò “¿‡Ò” ËÁÒ¶֧ ਌ҿ‡Ò ਌ÒἋ¹´Ô¹ ¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ÊÙ§à·ÕÂÁ¿‡Ò ÃÇÁ¤ÇÒÁ¨Ö§ËÁÒ¶֧¡Òà ¹Ñº¶×ÍÊÑ¡¡ÒÃк٪ҿ‡Ò

ÂØ·¸ÈÒʵÏáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò

ͺµ.⤡¡Ðà·ÕÂÁ ¹íÒÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹ÒÁÒ㪌໚¹á¹Ç·Ò§ 㹡ÒþѲ¹Ò㹪‹Ç§ 3 »‚ ´Ñ§¹Õé 1. à¾×èͨѴÃкºÊÒ¸ÒóٻâÀ¤áÅÐÊÒ¸Òóٻ¡ÒÃãËŒà¾Õ§¾Í 2. à¾×Íè ãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕ梯 ÀÒ¾á¢ç§áçÊÁºÙ󏷧é Ñ ´ŒÒ¹Ã‹Ò§¡ÒÂáÅШԵ㨠3. ªØÁª¹Ê§ºÊØ¢à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ´ŒÇ¡ÒèѴÃÐàºÕºÊѧ¤Á¡Òà ºÑ§¤ÑºãªŒ¢ŒÍºÑ§¤ÑºÍ‹ҧࢌÁ§Ç´ 4. à¾×Íè ãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ㹡ÒÃᡌ䢻˜ÞËÒÁÅÀÒÇÐáÅÐ ª‹Ç¡ѹ ºíÒÃا ÃÑ¡ÉÒ Í¹ØÃѡɏ ¿„œ¹¿Ù¡ÒÃ㪌·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒÁÕ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ 5. à¾×è Í ãËŒ » ÃЪҪ¹ä´Œ ÃÑ º ºÃÔ ¡ ÒÃÊÒ¸ÒóÐÍ‹ Ò §ÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅе絋ͤÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡æ ´ŒÒ¹ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. »ÃѺ»ÃاáÅоѲ¹Òâ¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹áÅÐÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ 2. Å´ÁÅÀÒÇÐ ¾ÃŒ Í Á·Ñé § ºí Ò ÃØ § ÃÑ ¡ ÉÒ Í¹Ø ÃÑ ¡ ɏ ¡ ÒÃ㪌 ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 3. àÊÃÔÁÊÌҧÈÑ¡ÂÀҾ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒêØÁª¹ãËŒÁ¤Õ ÇÒÁࢌÁá¢ç§ 4. àÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÁÑ蹤§ã¹ªÕÇÔµáÅзÃѾÊÔ¹ ¢Í§»ÃЪҪ¹ 5. ¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒúÃÔËÒÃáÅСÒèѴºÃÔ¡ÒôŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ãËŒÁդسÀÒ¾áÅÐÁҵðҹ 6. »‡Í§¡Ñ¹ »ÃÒº»ÃÒÁ áÅÐᡌ䢻˜ÞËÒÂÒàʾµÔ´ â´Â㪌 ¤ÇÒÁËÇÁÁ×ͨҡªØÁª¹à»š¹ËÅÑ¡ 7. ÊÌҧàÊÃÔÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾

“ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ⤡¡Ðà·ÕÂÁ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧžºØÃÕ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â·ÃÈѾ· 0-3648-7798 â·ÃÊÒà 0-3648-7863 www.khokkatiam.go.th” 128


àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇ

Œ͹»ÃÐÇѵÔÈÒʵϪҵÔä·ÂËÇÁÊÁÑ ³ Èٹ¡Ò÷ËÒû„¹ãËÞ‹

ÁÒà·Õè  ÇžºØ ÃÕ ·Ñé § ·Õ ¶Œ Ò äÁ‹ ä »àÂÕè  ÁªÁ»ÃÐÇÑ µÔ ¢ ͧªÒµÔ ä ·Âã¹ÂØ ¤ à»ÅÕè¹á»Å§¡Òû¡¤Ãͧ 2475 áÅÐÂؤ·Õè¨ÍÁ¾Å ». ¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ ¹íÒ¾Ò ªÒµÔä·ÂãËŒÃÍ´¾Œ¹¨Ò¡Ê§¤ÃÒÁÁËÒàÍàªÕºÙÃ¾Ò ¡ç¤§¨ÐàÃÕ¡NjÒä»äÁ‹¶§Ö žºØÃÕ ¹Ð¤Ð ÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹Ò ·Õè “Èٹ¡Ò÷ËÒû„¹ãËÞ‹” à¢ÒÁÕÍÐäù‹Òʹ㨺ŒÒ§¤‹Ð

»„¹ãËÞ‹¾ÃÐÁËÒġɏ

¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÍÒÇظ·ËÒû„¹ãËÞ‹

»„¹ãËÞ‹¾ÃÐÁËÒªÑÂ

໚¹Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§áÊ´§ÍÒÇظÂط⸻¡Ã³ áÅÐÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧ㪌 ·Õè˹‹Ç·ËÒÃà¤ÂÁÕ㪌ã¹Í´Õµ «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹ä´Œ»Å´»ÃШíÒ¡ÒÃáÅŒÇ ¨Ñ´µÑ駢Öé¹à¾×èÍ㪌໚¹áËÅ‹§ÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§·ËÒà áÅÐ͹ت¹ ÃØ‹¹ËÅѧ

¾Ô¾Ô¸Àѳ±¡Åҧᨌ§ È».

໚¹Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§áÊ´§ÍÒÇظ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹Í´Õµ «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹ »Å´»ÃШíÒ¡ÒÃáÅŒÇ

µÖ¡¡Í§ºÑÞªÒ¡ÒÃà¢Ò¹éíÒ⨹

¾Ô¾Ô¸Àѳ± ¾Å.Í.¾ÃÐÂҾ˞žÂØËàʹÒ

¾Ô¾¸Ô Àѳ± ¾Å.Í.¾ÃÐÂҾ˞žÂØËàÊ¹Ò ¨Ñ´µÑ§é ¢Ö¹é àÁ×Íè »‚ ¾.È. 2540 à¾×èͨѴáÊ´§ªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ áÅÐÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧ㪌¢Í§ ¾Å.Í.¾ÃÐÂҾ˞žÂØËàÊ¹Ò à¾×èÍ໚¹à¡ÕÂõÔá¡‹ Ͼ³Ï «Öè§ à»š¹¹Ò·ËÒû„¹ãËÞ‹·Õèä´Œ·íҤس§ÒÁ¤ÇÒÁ´ÕãËŒ¡Ñº»ÃÐà·ÈªÒµÔ áÅзÕèÊíÒ¤ÑÞÊØ´¤×Í·‹Ò¹ÃѺ໚¹ËÑÇ˹ŒÒ¤³ÐÃÒɮà ·Õè·íÒ¡Òà à»ÅÕè¹á»Å§¡Òû¡¤Ãͧ໚¹Ãкͺ»ÃЪҸԻäµÂ àÁ×èÍÇѹ·Õè 24 ÁԶعÒ¹ 2475

µÖ¡¡Í§ºÑÞªÒ¡ÒÃà¢Ò¹éíÒ⨹ ËÃ×Í “µÖ¡ªÒⵌ” ÊÌҧ¢Öé¹ã¹»‚ 2487 ã¹ËŒÇ§Ê§¤ÃÒÁÁËÒàÍàªÕºÙÃ¾Ò à¾×èÍ㪌໚¹ÈٹºÑÞªÒ¡Òà ʋǹ˹ŒÒ¢Í§¡Í§·Ñ¾ áÅÐ㹡ÒÃÇҧἹ·Ò§ÂØ·¸ÈÒʵÏËÇÁ¡Ñº¼ÙŒ ºÑÞªÒ¡ÒÃàËŋҷѾ¢Í§ ¨ÍÁ¾Å ». ໚¹µÖ¡·ÕèÊÌҧ´ŒÇÂËÔ¹·Ñé§ËÅѧ µÒÁẺ»ÃÒÊÒ·¢Í§½ÃÑè§àÈÊ ¡íÒᾧµÖ¡Ë¹Ò 1-2 àÁµÃ µÑé§ÍÂÙ‹º¹ à¹Ô¹·Ò§·ËÒ÷ÕÁè ÅÕ ¡Ñ ɳСÒë‹Í¹¾ÃÒ§·Õ´è Õ ÊÒÁÒö»‡Í§¡Ñ¹ÍÒÇظÂÔ§ àÅ秵ç »˜¨¨Øº¹Ñ 㪌໚¹áËÅ‹§ÈÖ¡ÉÒ ¤Œ¹¤ÇŒÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÏ·Ò§·ËÒà ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ÍÒ¤ÒùÕéä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅÍÒ¤ÒÃ͹ØÃѡɏ´Õà´‹¹»ÃШíÒ»‚ 2543

µÖ¡¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ ͹ØÊóÊ¶Ò¹¨ÍÁ¾Å ».¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ

͹ØÊóÊ¶Ò¹¨ÍÁ¾Å ».¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ ¨Ñ´µÑ駢Öé¹àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2543 â´ÂÁÕÇµÑ ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×Íè ໚¹à¡ÕÂõÔá¡‹ ¨ÍÁ¾Å ».¾ÔºÅ٠ʧ¤ÃÒÁ «Öè§à»š¹¹Ò·ËÒû„¹ãËÞ‹·ÕèÊÌҧ¤Ø³Ù»¡ÒÃá¡‹ªÒµÔä·Â ÀÒÂ㹨ѴáÊ´§ÃÙ»»˜œ¹¢Í§¨ÍÁ¾Å ». ªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ áÅмŧҹ µÅÍ´¨¹ÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧ㪌ʋǹµÑÇ

µÖ¡¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ (µÖ¡ÃѺÃͧº¹à¢Ò˹ͧËÇŒÒ) ¨ÍÁ¾Å ». ´í Ò ÃÔ ã ËŒ Ê ÃŒ Ò §à»š ¹ ʶҹ·Õè ÃÑ º ÃͧºØ ¤ ¤ÅÊí Ò ¤Ñ Þ á¢¡¼ÙŒ ÁÕ à ¡Õ Â ÃµÔ áÅмٌ ºÑ § ¤Ñ º ºÑ Þ ªÒªÑé ¹ ÊÙ § ã¹Í´Õ µ µÖ ¡ ¹Õé à ¤Â໚ ¹ ·Õè » ÃÐ·Ñ º ¢Í§ ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ áÅÐÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ µÅÍ´¨¹¾ÃкÃÁǧÈÒ¹Øǧȏ ÅѡɳоÔàÈɢͧµÖ¡ËÅѧ¹Õé໚¹ ÈÔÅ»¡ÃÃÁẺÂØâû ໚¹ÍÒ¤Òà 3 ªÑé¹ µÑÇÍÒ¤ÒêÑé¹Å‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁ ¡ÇŒÒ§ãËÞ‹ ªÑé¹Êͧ ªÑé¹ÊÒÁ àÅç¡Å§ä»µÒÁÅíҴѺ ÁÕ·Ò§¢Öé¹ – ŧ ä»ÂѧªÑé¹ÊÙ§ÊØ´ ¨íҹǹ 2 ·Ò§ LOPBURI 129


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹Ò»ÃÐÇÔ¹ÒÂÍí·ÒàÀÍ⤡Êí »ÃÐÇÑ µ à Ô Á× Í § Òâç ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ˹Öè§ã¹ Miracle Thailand »ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁҢͧÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç

ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç¹Õé à´ÔÁ໚¹àÁ×ͧàÃÕÂ¡Ç‹Ò “àÁ×ͧÅФÃÊÒÁâç” â´Âà˵ØÇ‹Òã¹Í´Õµ¹Ñé¹ÁÕàÈÃÉ°Õ·‹Ò¹Ë¹Öè§ä´ŒÊÌҧàÁ×ͧ¹Õé ¢Öé¹ÁÒ áÅШѴãËŒÁÕ¤³ÐÅФÃàÅ‹¹»ÃШíÒÍÂÙ‹ 3 âç ÁÕà¹Ô¹´Ô¹áÅФÙâ´ÂÃͺ ÁÕÇÑ´à¡‹Òæ ÊÅÑ¡ËÑ¡¾Ñ§àËÅ×Íᵋ«Ò¡¡íÒᾧÍÂÙ‹ ËÅÒÂáË‹§ áÅе‹ÍÁÒ¡ÒÃàÃÕ¡ª×Íè ¡ÅÒÂ໚¹ “⤡ÊíÒâç” µÒÁ¢ŒÍÊѹ¹ÔÉ°Ò¹·Õàè Å‹ÒÊ׺¡Ñ¹ÁÒÇ‹Ò àÁ×Íè àÁ×ͧÅФÃÊÒÁâç¹ÕÃé ÒŒ § ä»áÅŒÇ µÒÁà¹Ô¹´Ô¹àËÅ‹Ò¹Ñ¹é ¨ÐÁÕµ¹Œ ÊíÒâç¢Ö¹é ÍÂÙÁ‹ Ò¡ ¨Ö§àÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “⤡ÊíÒâç” ໚¹àÃ×Íè §·Õàè ŋҡѹÁÒà¾Õ§¹Õé àÁ×Íè ¾Ô¨ÒÃ³Ò áŌǤ§ä´Œ¤ÇÒÁÇ‹ÒºÃÔàdzÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâ経ͧàÁ×ͧࡋÒᡋṋ à¾ÃÒÐÁÕÇ´Ñ ÇÒÍÒÃÒÁÊÅÑ¡ËÑ¡¾Ñ§ÍÂÙµ‹ ÒÁµíҺŵ‹Ò§æ ËÅÒÂáË‹§ ©Ð¹Ñ¹é ã¹ÊÁÑ¢ÍÁ໚¹ãËÞ‹ã¹Å¾ºØÃÕ ÍÒ¨ÁÕàÃ×Íè §ÃÒÇÍÂÙº‹ ÒŒ §äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹ÍŒ Â áµ‹Â§Ñ Êͺ¤Œ¹äÁ‹¾ºËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵϢͧ ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç

172


Miracle Thailand ³ ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç

·Õè Ç‹ Ò ¡ÒÃÍí Ò àÀÍ⤡Êí Òâçà´Ô Á µÑé § ÍÂÙ‹ · Ò§´Œ Ò ¹µÐÇÑ ¹ µ¡¢Í§ ÀÙà¢Ò¾Ø¤Ò µíÒºÅËŒÇÂ⻆§ àÃÕ¡ª×èÍÇ‹Ò ¡Ôè§ÍíÒàÀÍ¾Ø¤Ò Êѧ¡Ñ´Á³±Å ÍÂظÂÒ ÊÁѹÑ鹢عÊØó礏໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ ¾.È. 2342 µ‹ÍÁÒ ÊÁÑÂËÅǧ͹ØÁÒ¹ÊÒáÃÃÁ (¡ÅÔè¹) ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ ¾.È. 2342 ä´Œ¾Ô¨ÒóÒàËç¹Ç‹Ò ʶҹ·ÕèµÑ駷ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍà´ÔÁÁÕ¾ÅàÁ×ͧ¹ŒÍ ¡ÒäÁ¹Ò¤ÁÅíÒºÒ¡ÁÒ¡ ¨Ö§ä´ŒÂÒŒ ÂÁÒµÑ§é ·ÕÇè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀÍãËÁ‹ ÍÂÙ·‹ Ò§ ´ŒÒ¹à˹×ÍË‹Ò§¨Ò¡·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ»˜¨¨ØºÑ¹»ÃÐÁÒ³ 4 àÊŒ¹ ᵋ´ŒÇ à˵Øã´äÁ‹»ÃÒ¡¯ä´ŒãªŒªÍ×è ÍíÒàÀÍÇ‹Ò ¡Ô§è ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ áÅС°Ò¹Ð ໚¹ÍíÒàÀÍã¹àÇÅÒµ‹ÍÁÒ áµ‹Ê¶Ò¹·Õµè §Ñé ÍÂÙº‹ ÒŒ ¹â¤¡ÊíÒâç «Ö§è »ÃÒ¡¯Ç‹Ò ໚¹ ÈÙ¹ ¡ÅÒ§¢Í§¾ÅàÁ×Í §·Õè¨ ÐÁÒµÔ´µ‹Íä´ŒÊдǡ ¢³Ð¹Ñé¹·Õè ºŒÒ¹â¤¡ÊíÒâçÁÕÃÒɮä¹Ë¹Ö觪×è͹ÒµÔè§ à»š¹¤¹ÁÕà§Ô¹áÅÐÁÕ¤¹ ¹Ñº¶×ÍÁÒ¡ ä´Œ¢ÍáçÃÒɮê‹Ç¡ѹÊÌҧ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ໚¹ÍÒ¤ÒÃäÁŒËÅѧ¤Òὡ ÍíÒàÀÍãËÁ‹¹ÂÕé ÒŒ ÂÁÒÊÌҧÃÐËÇ‹Ò§ ¾.È. 2352 áÅе‹ÍÁÒ»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2467 ÊÁÑ¢عÈÃչĹҷ (àµ‹Ò ÊÁª¹Ð) ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀÍ ä´ŒÂŒÒµÑÇ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍÁÒ»ÅÙ¡ãËÁ‹ ³ ºÃÔàdz »˜¨¨ØºÑ¹ â´Âä´Œ¢ÍáçÃÒÉ®ÃËÒäÁŒÁÒ»ÅÙ¡ÊÌҧáÅÐÁاËÅѧ¤Ò ¡ÃÐàº×éͧÍÂÙ‹ÁÒ¨¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé

âç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵžºØÃÕâ«ÅÒÏ ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ໚¹¾×é¹·Õè·Õ蹋Òŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ¾Åѧ§Ò¹ ÊÐÍÒ´ã¹Í¹Ò¤µ ÁÕ¡ÒÃÊÌҧâç¼ÅԵ俿‡Ò¨Ò¡¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´ ËÅÒÂáË‹§ â´Â੾ÒÐâç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵžºØÃâÕ «ÅÒÏ «Ö§è ໚¹Ë¹Ö§è ã¹ Miracle Thailand ¢Í§ÀÒ¤¡ÅÒ§ ໚¹âç俿‡Ò ¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵẺ Thin film ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ µÑé§ÍÂÙ‹º¹à¹×éÍ·Õè 1,400 äË àÅ¢·Õè188 ËÁÙ‹ 3 µ.Çѧà¾ÅÔ§ Í.⤡ÊíÒâç ¨.žºØÃÕ ÊÒÁÒö¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿‡Òä´ŒÁÒ¡¶Ö§ 73 àÁ¡ÐÇѵµ (DC) ÊÒÁÒö㪌㹤ÃÑÇàÃ×͹䴌ÁÒ¡¶Ö§ 70,000 ËÅѧ¤ÒàÃ×͹ áÅÐÂѧ໚¹¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´à¾ÃÒЪ‹ÇÂÅ´¡Ò« ¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´ä´ŒÁÒ¡¶Ö§ 1.3 ŌҹµÑ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÀé ÒÂã¹ÂѧÁÕÍÒ¤ÒþԾ¸Ô Àѳ± ·Õ¨è ´Ñ áÊ´§à¡ÕÂè ǡѺ áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇÀÒÂ㹨ѧËÇѴžºØÃÕ áÅÐ Green Education à¾×èÍ໚¹áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒãËŒ¡ÑºàÂÒǪ¹ÃØ‹¹ãËÁ‹·ÕèÁÕËÑÇ㨠ÊÕà¢ÕÂÇ ä´Œ¤íҹ֧㹡ÒÃŴ㪌¾Åѧ§Ò¹ áÅÐËѹÁÒ㪌¾Åѧ§Ò¹ ÊÐÍÒ´·Õè໚¹ÁԵáѺªØÁª¹áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÀÒÂã¹¾Ô¾Ô¸Àѳ± ä´ŒÁÕ¡ÒèѴáÊ´§¡ÒÃÊÌҧ¾Åѧ§Ò¹¨Ò¡áËÅ‹§¾Åѧ§Ò¹µ‹Ò§æ ÁÕÍ»Ø ¡Ã³ãËŒÅͧŧÁ×ÍÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ㹡ÒÃàÃÕ¹ÃÙÍŒ ‹ҧʹءʹҹ àËÁÒÐá¡‹¡ÒùíҺصÃËÅÒ¹ÁÒàÂÕÂè ÁªÁÍ‹ҧÁÒ¡ à¾×Íè »ÅÙ¡½˜§ãËŒ ºØµÃËÅÒ¹¢Í§·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ㌠¹¡ÒÃ㪌¾Åѧ§Ò¹ áÅЪ‹Ç¡ѹ´ÙáÅ âÅ¡ãËŒÊǧÒÁ¹‹ÒÍÂÙ‹µ‹Íä»

LOPBURI 173


ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇã¹ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç

à¢Òǧ¾ÃШѹ·Ã µÑé§ÍÂÙ‹ã¹à¢µµíÒºÅËŒÇÂ⻆§ ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ÅѡɳзÑèÇä» ¢Í§à¢Òǧ¾ÃШѹ·Ã àÁ×èÍÁͧ¨Ò¡·ÕèÊÙ§¨ÐÁÕÃٻËҧ໚¹Ç§¤ÅŒÒÂÃÙ» ¾ÃШѹ·Ã à¢Òǧ¾ÃШѹ·ÃÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§¨Ò¡ÃдѺ¹éíÒ·ÐàÅ»ÃÐÁÒ³ 650 àÁµÃ Áպѹ䴢Öé¹ä»ÊÙ‹ÂÍ´à¢Ò·Ñé§ËÁ´ 3,799 ¢Ñé¹ ËÃ×ÍÇÑ´á¹Ç ºÑ¹ä´¨Ò¡àªÔ§à¢Ò¶Ö§ÂÍ´à¢ÒÂÒÇ 1,680 àÁµÃ ¹ÑºÇ‹Ò໚¹ÀÙà¢Ò·ÕèÊÙ§ ·ÕÊè ´Ø ã¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ´ŒÒ¹º¹ÁÕÇ´Ñ à¢Òǧ¾ÃШѹ·Ãà»š¹·Õ»è ÃдÔÉ°Ò¹ Ã;Ãоط¸ºÒ· «Ö觨ÐÁÕ§Ò¹äËÇŒ¾Ãкҷ»ÃШíÒ·Ø¡»‚ã¹à´×͹ ¡ØÁÀҾѹ¸ »ÃÐÁÒ³ã¡ÅŒæ µÃØɨչ ÇÑ´ÃÒªºÃ÷ÁËÃ×ÍÇѴྐྵÕ´ ÁÕ»ÃÐÇѵÁÔ ÒµÑ§é ᵋÊÁÑ¢ͧÊÁà´ç¨ ¾ÃйÒÃÒ³ÁËÒÃÒª àÁ×èͤÃÑé§àÊ´ç¨Ï Áҷç¤ÅŒÍ§ªŒÒ§·ÕèºÃÔàdz à¢ÒµÐàÀÒáÅŒÇä´Œ»ÃзѺ¤ŒÒ§áÃÁºÃÔàdzËÑÇà¢Ò µ‹ÍÁÒ¡çä´ŒÊÌҧ ÇÑ´¨Ö§ãËŒª×èÍÇ‹ÒÇÑ´ÃÒªºÃ÷Á à¾×èÍ໚¹Í¹ØÊóàÁ×èͤÃÑé§ÊÁà´ç¨¾ÃÐ ¹ÒÃÒ³ÁËÒÃÒªàÊ´ç¨ÁÒºÃ÷Á ³ ºÃÔàdzÇÑ´ÃÒªºÃ÷Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ 174


OTOP ÊÔ¹¤ŒÒÊØ´Âʹ˹Ö觵íҺŠ˹Ö觼ÅÔµÀѳ± ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç

1. ¡Ã§¹¡à¢ÒªÇÒ ÁÕ ÅÑ ¡ ɳÐà´‹ ¹ ¤× Í àÍÇÃÑ ´ á¡Ð´Í¡ ÁÕËÅÒ¢¹Ò´áÅŒÇᵋ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧÅÙ¡¤ŒÒ ·íÒ¨Ò¡äÁŒä¼‹áÅÐËÇÒ â´Â໚¹Ëѵ¶¡ÃÃÁÀÒÂ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ ¨Ò¡¡ÒÃ㪌àÇÅÒÇ‹Ò§ãˌ໚¹ »ÃÐ⪹ â´Â¡Ã§¹¡à¢Ò¢¹Ò´ãËÞ‹ ÁÕ¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹ÒÈٹ¡ÅÒ§ 40 «Á. ÊÙ§ 50 - 55 - 60 «Á. ʋǹ¡Ã§¹¡à¢Ò¢¹Ò´àÅç¡ãªŒ·íÒ໚¹â¤Áä¿ â´Â¡ÅØÁ‹ ÍÒªÕ¾·íҡ繡à¢ÒËÁÙ·‹ èÕ 6 µíÒºÅà¡ÒÐá¡ŒÇ ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ 2. ªØ´¢ŒÒǾÃоط¸ »ÃСͺ´ŒÇ¾ҹ Ἃ¹Ãͧ ªÒÁ 3 ¹ÔéÇ ¾ÃŒÍÁ½Ò»´ 5 㺠ᡌǹéÒí ¾ÃŒÍÁ½Ò»´ ¼ÅÔµâ´Â¡ÅØÁ‹ à¤Ã×Íè §àºÞ¨Ã§¤ ·Í§ 215/33-34 ËÁÙ·‹ Õè 9 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ µ.⤡ÊíÒâç Í.⤡ÊíÒâç ¨.žºØÃÕ 15120 3. â¤Áä¿ ËÃ×͵Ðà¡Õ§¨Õ¹ 1 ªØ´ÁÕ 5 ªÔ¹é ໚¹ËÔ¹·ÃÒÂá¡ÐÊÅÑ¡ â´Â¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾á¡ÐÊÅÑ¡ËÔ¹·ÃÒºŒÒ¹à¾¹Õ´ 253 ¶.ÊØÃйÒÃÒ³ ËÁÙ‹ 3 ºŒÒ¹à¾¹Õ´ µ.ྐྵÕ´ Í.⤡ÊíÒâç ¨.žºØÃÕ 15120

LOPBURI 175


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.⤡ÊíÒâç)

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅËÅØÁ¢ŒÒÇ ÇÔÊÑ·Ñȹ ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ Êѧ¤Á»ÅÍ´ÀÑ ãʋ㨺ÃÔ¡Òà »ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í »ÃЪҪ¹ÁÕ¤³ Ø ÀÒ¾ªÕÇµÔ ·ÕÂè §èÑ Â×¹

ͧ¤ ¡ ÒúÃÔ Ë ÒÃÊ‹ Ç ¹µí Ò ºÅËÅØ Á ¢Œ Ò Ç µÑé § ÍÂÙ‹ ´Œ Ò ¹·Ô È µÐÇѹµ¡¢Í§ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÁÕࢵ¡Òû¡¤Ãͧ ·Ñ§é ËÁ´ 11 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ ¹Ò·ÇÕÈ¡Ñ ´Ôì ¢ŒÍ¡Ô§è ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅËÅØÁ¢ŒÒÇ

¤ÇÒÁ໚¹ÁҢͧªØÁª¹ºŒÒ¹ËÅØÁ¢ŒÒÇ

¤Ø³»Ù†´íÒ ºØÞÍÂÙ‹ ªÒÇä·Â¾Ç¹àÁ×;ÃËÁ (ÍíÒàÀ;ÃËÁºØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊԧˏºÃØ )Õ ·ÕÍè ¾Â¾ÂŒÒÂÁÒµÑ§é ¶Ô¹è °Ò¹ÂѧºŒÒ¹ËÅØÁ¢ŒÒÇ ÍíÒàÀÍ â¤¡ÊíÒâç ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àÅ‹ÒÇ‹Òᵋà´ÔÁ¤¹ä·Â¾Ç¹¹Ñé¹ÁÕ¶Ôè¹°Ò¹ ÍÒÈÑÂÍÂÙ·‹ àÕè Á×ͧ¾Ç¹ (á¢Ç§àªÕ§¢ÇÒ§ ÊÒ¸ÒóÃÑ°»ÃЪҸԻäµÂ »ÃЪҪ¹ÅÒÇ) µ‹ÍÁÒ¶Ù¡¡Ç´µŒÍ¹à¢ŒÒÁÒÊÙ‹Âѧࢵ»ÃÐà·Èä·Â ã¹ÊÁÑÂÃѪ¡ÒÅ·Õè 3 ·Ã§â»Ã´à¡ÅŒÒÏãËŒÍÂÙ‹µÒÁËÑÇàÁ×ͧÀÒ¹͡ Ãͺ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ઋ¹ ÊԧˏºØÃÕ Å¾ºØÃÕ ÊؾÃóºØÃÕ ÊÃкØÃÕ ¹¤Ã¹Ò¡ »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ µ‹ÍÁÒÁÕªÒÇä·Â¾Ç¹¡ÅØ‹Á˹Öè§ÍÍ¡áÊǧËÒ¶Ôè¹°Ò¹·íÒ¡Ô¹ â´Â¡ÒÃŋͧá¾ÁÒ·Ò§¹éÒí áÅÐä´ŒÍ¸Ô°Ò¹Ç‹Ò ËÒ¡á¾Å‹Í§ä»µÔ´ (¤Ò) ÍÂÙ‹·Õèã´¡ç¨Ð¢Öé¹½˜›§·íÒÁÒËÒ¡Ô¹ºÃÔàdz¹Ñé¹ ¨¹¡ÃзÑé§á¾ä´ŒÅÍÂÁÒ 176

µÔ´¤ÒÂѧ´Í¹´Ô¹ÃÔÁÅíÒ¹éíÒ ¨Ö§ä´ŒÅ§¨Òá¾¢Öé¹ÁÒµÑ駶Ôè¹°Ò¹·íÒ¡Ô¹ÍÂÙ‹ áË‹§¹Ñé¹ áÅТ¹Ò¹¹ÒÁËÁÙ‹ºŒÒ¹Ç‹Ò ºŒÒ¹´Í¹¤Ò »˜¨¨ØºÑ¹ÍÂÙ‹ã¹à¢µ àÁ×ͧ¾ÃËÁ (ÍíÒàÀ;ÃËÁºØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊԧˏºØÃÕ) ¤ÃÑ鹾Ͷ֧ĴٹéíÒËÅÒ¡ ªÒǺŒÒ¹´Í¹¤Ò·íÒ¡Ô¹äÁ‹¤‹ÍÂÊдǡ ¹éí Ò ÁÒäËÅࢌ Ò ·‹ Ç ÁäË ¹ ҼżÅÔ µ àÊÕ Â ËÒ ªÒǺŒ Ò ¹ºÒ§Ê‹ Ç ¹¨Ö § ;¾ÍÍ¡¨Ò¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÁÒ·Ò§µÐÇѹÍÍ¡à¾×èÍËÒ·Õè·íÒ¡Ô¹áËÅ‹§ãËÁ‹ ¨º¾º¼×¹´Ô¹·ÕèÁÕ´Ô¹´íÒ¹éíҪ؋Á ÁÕÅíÒ¤ÅͧµÑ´¼‹Ò¹ »†ÒäÁŒÍØ´ÁÊÁºÙó àËÁÒе‹Í¡ÒõÑ駶Ôè¹°Ò¹·íÒÁÒËÒ¡Ô¹ ¨Ò¡¹Ñé¹àÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2457 ËÅǧ»Ù†ÂÒ ä´Œ¹íÒªÒǺŒÒ¹ ÁÒËÇÁáçËÇÁ㨡ѹÊÌҧÇÑ´ ÊÌҧâºÊ¶·ÕèÃÔÁ¤Åͧà¾×èÍ໚¹Èٹ ÃÇÁ¨Ôµã¨¢Í§ªÒǺŒÒ¹ áÅÐä´Œ¢Ø´ËÅØÁ (º‹Í¹éíÒ) ÊíÒËÃѺ¡Ñ¡à¡çº¹éíÒ änj㪌 àÁ×Íè ¢Ø´Å֡ŧä»áŌǾºàÁÅç´¢ŒÒÇÍÂÙ·‹ ¡Õè ¹Œ ËÅØÁ ¨Ö§à»š¹·ÕÁè Ңͧ ª×èÍËÁÙ‹ºŒÒ¹Ç‹Ò “ºŒÒ¹ËÅØÁ¢ŒÒÇ” «Öè§ÁÕËÁ×è¹ (ÂÈ·Ò§ÃÒª¡ÒáÒÃᵋ§ µÑé§ãËŒ¡íҹѹÊÁÑ¡‹Í¹) ¤íÒÀÒ ¾Ô¹ÔªÃÒª ໚¹¡íҹѹ»ÃШíÒËÁÙ‹ºŒÒ¹ ¤¹áá áÅÐÁÕ¤ÃÙ⾸Ôì ÇѧºØÞ à»š¹¤ÃÙãËÞ‹¤¹áá¢Í§âçàÃÕ¹ºŒÒ¹ ËÅØÁ¢ŒÒÇ â´ÂÀÒÂËÅѧ¨Ò¡¡‹ÍµÑé§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÁÒ¹Ò¹ ªÒÇä·Â¾Ç¹ºÒ§ ʋǹ·ÕÍè ÒÈÑÂÍÂÙá‹ ¶ºÍíÒàÀͺŒÒ¹ËÁÕ¡è äç ´ŒÍ¾Â¾ÁÒÊÁ·º¨¹ÁÕ»ÃЪҡà ˹Òṋ¹¢Öé¹


ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂǹ‹Òʹã¨

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

µíÒºÅËÅØÁ¢ŒÒÇÁÕ¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 48 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í 25,912 äË ÁÕÅѡɳÐ໚¹·ÕèÃÒºÅØ‹Á äÁ‹ÁÕÀÙà¢Ò ¡ÒÃ㪌»ÃÐ⪹¨Ò¡ ·Õ´è ¹Ô ʋǹãËދ㪌㹡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ÅѡɳÐ㹡ÒÃẋ§¾×¹é ·ÕÁè ¾Õ ¹×é ·Õè ·Ñé§ËÁ´ 25,192 äË ¾×é¹·Õè·íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ 23,945 äË ¾×é¹·Õè·íÒ¹Ò 23,685 äË äÁŒ¼Å 230 äË ¾×ª¼Ñ¡ 30 äË ¾×é¹·ÕèÍ×è¹æ 1,967 äË ÁÕÅíÒ¤Åͧ¤ÅͧËÅÒÂÊÒÂáÅСÒÃ㪌Ê;×é¹·ÕèÍ‹ҧ¤ØŒÁ¤‹Ò ªÒǵíÒºÅËÅØÁ¢ŒÒÇÁÕDz Ñ ¹¸ÃÃÁ·Õ´è ·Õ ÊÕè º× ·Í´ÁÒ¨Ò¡»Ù† Ò‹ µÒÂÒ áÅÐÊÙ‹ÃØ‹¹ÅÙ¡ËÅÒ¹â´Â੾Òзҧ´ŒÒ¹ÀÒÉÒ ã¹µíÒºÅËÅØÁ¢ŒÒÇÁÕ ªØÁª¹ËÅÒªØÁª¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¡Ñ¹·Ò§´ŒÒ¹ÀÒÉÒ àª‹¹ ÀÒÉÒ ¾Ç¹·Õ躌ҹËÅØÁ¢ŒÒÇ ÀÒÉÒÅÒÇ·Õ躌ҹ¾ÃËÁ·Ô¹ãµŒ ໚¹µŒ¹ ¹Í¡¨Ò¡ ¹ÕÂé §Ñ ÁÕ»ÃÐླշáÕè ÅФÇÒÁàª×Íè Ê׺·Í´ÁÒ¨Ò¡ºÃþºØÃÉØ ËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹ »ÃÐླաíÒ¿‡Ò »ÃÐླÕáË‹¹Ò§áÁÇ ¹Ò§¡ÇÑ¡ ºÙªÒ¼Õ»Ù¼ÕÂ‹Ò ÊÒ÷¾Ç¹áÅÐÊÒ÷ÅÒÇÍÕ¡´ŒÇÂ

â¤Ã§¡ÒÃÈÙ ¹  ¢Œ Í ÁÙ Å áÅÐáËÅ‹ § àÃÕ Â ¹ÃÙŒ ´Œ Ò ¹âºÃÒ³¤´Õ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ áÅЪҵԾѹ¸Ø áË‹§ ¾ÃÁ·Ô¹ãµŒ áËÅ‹§âºÃÒ³¤´ÕºÒŒ ¹¾ÃÁ·Ô¹ãµŒ ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à»š¹áËÅ‹§Áô¡ÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÕèÊíÒ¤ÑÞáË‹§Ë¹Öè§ã¹ÀÒ¤¡ÅÒ§¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÇÔ ¨Ñ  ·Õè ¼‹ Ò ¹ÁÒ¹Ñ ¡ ÇÔ ª Ò¡ÒÃä´Œ ¤Œ ¹ ¾ºËÅÑ¡°Ò¹ËÅÒÂÂؤ ËÅÒÂÊÁÑ áÅÐËÅÒ¡ËÅÒ»ÃÐàÀ· ઋ¹ â¤Ã§¡Ãд١Á¹Øɏ à¤Ã×Íè §»˜¹œ ´Ô¹à¼Ò àËÃÕÂÞµÃÒÊÁÑ·ÇÒÃ´Õ ÃÙ»à¤Òþã¹ÈÒÊ¹Ò à¤Ã×èͧ»ÃдѺµ‹Ò§æ áÅÐà¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ㪌 Í×è¹æ ¨íҹǹÁÒ¡ ËÅÑ¡°Ò¹àËÅ‹Ò¹ÕéáÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹ÒÁ¹Øɏã¹Í´Õµ ࢌÒÁÒµÑ§é ¶Ô¹è °Ò¹áÅÐáÅлÃСͺ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ (ઋ¹ ¡Òý˜§È¾ ¡ÒûÃСͺ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ ¡ÒöÅا·Í§á´§ ¡ÒÃ㪌¾×é¹·Õè·Õè໚¹·ÕèÍÂÙ‹ ÍÒÈÑ áÅСÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ໚¹µŒ¹ ) ·ÕèªØÁª¹âºÃÒ³¾ÃËÁ ·Ô¹ãµŒÍ‹ҧµ‹Íà¹×Íè §µÑ§é ᵋÊÁÑ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÈÔ Òʵϵ͹»ÅÒÂã¹ÃÒÇ ÂؤâÅËÐ (»ÃÐÁÒ³ 3,000 - 1,500 »‚ÁÒáÅŒÇ) ÂؤµŒ¹»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÏ ¤×ÍÊÁÑ·ÇÒÃÇ´Õ (»ÃÐÁÒ³ 1,500 - 1,200 »‚ÁÒáÅŒÇ) ÁÒ¨¹¶Ö§Âؤ ÍÂظÂÒ (¾Ø·ÈµÇÃÃÉ·Õè 18 - 19) ¡ÒäŒ ¹ ¾ºËÅÑ ¡ °Ò¹·Õè ¡ Å‹ Ò ÇÁÒÁÕ Ê‹ Ç ¹Êí Ò ¤Ñ Þ µ‹ Í ¡ÒÃÊÃŒ Ò § ¨ÔµÊíҹ֡㹡ÒÃ͹ØÃѡɏáÅоѲ¹ÒáËÅ‹§Áô¡ÇѲ¹¸ÃÃÁáË‹§¹Õé ´Ñ§¹Ñ鹪ÒǺŒÒ¹¾ÃÁ·Ô¹ãµŒáÅÐËÁÙ‹ºŒÒ¹ã¡ÅŒà¤Õ§ ÃÇÁ·Ñé§à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè ½†Ò»¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ô¹è ઋ¹ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒà ʋǹµíҺŠ¼Ù㌠ËÞ‹ºÒŒ ¹ áÅФ³Ð¤ÃÙâçàÃÕÂ¹ã¹¾×¹é ·Õè ¨Ö§ä´Œ»ÃÖ¡ÉÒ ¡ÑºÍÒ¨ÒÏ ¤³ÐâºÃÒ³¤´Õ ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡà «Öè§à»š¹¼ÙŒ ·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂáËÅ‹§âºÃÒ³¤´Õ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ áÅЪҵԾѹ¸Ø áË‹§¾ÃÁ·Ô¹ãµŒ ãˌ໚¹áËÅ‹§Ê‹§àÊÃÔÁ ͹ØÃѡɏ ʧǹÃÑ¡ÉÒáÅÐ àÃÕ¹ÃÙŒà¡ÕèÂǡѺÁô¡·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ªØÁª¹

LOPBURI 177


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒªÃÔ¹ÒÂÍí¹·Ã ·Í§ÊØ ¢ ÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô “¹éíÒµ¡Çѧáʹ´Õª×蹺ҹ µÃÐ˧‹Ò¹»ÃÒ§¤¹Ò§¼ÁËÍÁ áÇ´ÅŒÍÁ´ŒÇÂÀÙ¼Ò ÊÁºÙ󏻆ҫѺÅѧ¡Ò ÊÒ¸ÒÃÒÅíÒʹ¸Ô” ¤×ͤíÒ¢ÇÑޢͧÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô «Ö§è µÑ§é ÍÂÙË‹ Ò‹ §¨Ò¡ÈÒÅÒ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ä»·Ò§·ÔȵÐÇѹÍÍ¡ »ÃÐÁÒ³ 120 ¡ÔâÅàÁµÃ à´ÔÁ໚¹¡Ôè§ÍíÒàÀÍ·Õèá¡ÁÒ¨Ò¡ÍíÒàÀͪѺҴÒÅ áÅÐä´ŒÃѺ¡Òá°Ò¹Ð໚¹ÍíÒàÀÍ àÁ×èÍ ¾.È.2539

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô ẋ§à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ ໚¹ 6 µíҺŠ49 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕ¾×é¹·Õè 447 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í 279,375 äË «Öè§ã¹¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´¹Õé໚¹à¢µÃÑ¡ÉҾѹ¸ØÊѵǏ»†Ò«ÑºÅѧ¡Ò »ÃÐÁÒ³ 90,000 äË ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 1 ã¹ 3 ¢Í§¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ ÁÕ»ÃЪҡà 26,966 ¤¹ ʋǹãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ »ÃÐÁҳÌÍÂÅÐ 95 ¹Í¡¹Ñé¹à»š¹ÍÒªÕ¾ÃѺ¨ŒÒ§ã¹ÀÒ¤ ¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐÃѺ¨ŒÒ§ã¹ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ

178


¨Ø´à´‹¹¢Í§ÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô

ÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô ÁÕ¾¹×é ·Õ¡è ÒÃà¡ÉµÃ »ÃÐÁÒ³ 127,000 äË ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ä´Œá¡‹ ¢ŒÒÇâ¾´ »ÃÐÁÒ³ 42,000 äË ¤Ô´à»š¹ 33% ¢Í§¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ͌͠»ÃÐÁÒ³ 55,000 äË ¤Ô´à»š¹ 43% ¢Í§¾×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ¹Ò¢ŒÒÇ »ÃÐÁÒ³ 12,000 äË ¤Ô´à»š¹ 9% ¢Í§¾×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé Âѧ໚¹ÍíÒàÀÍ·Õè¼ÅÔµ¹éíÒ¹Á´Ôº »ÃÐÁÒ³ 60 µÑ¹ µ‹ÍÇѹ «Öè§à»š¹ÅíҴѺ·Õè 2 ¢Í§¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ Ãͧ¨Ò¡ÍíÒàÀÍ ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á «Ö§è ¨Ò¡¡Ò÷ջè ÃЪҪ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ·íÒãËŒ¤Ò´¡ÒóÇ‹Ò ÃÒÂä´Œµ‹ÍËÑǹ‹Ò¨ÐÍÂÙ‹·Õè »ÃÐÁÒ³ 65,000 ºÒ·µ‹Í»‚ «Ö觵èíÒ¡Ç‹ÒÃÒÂä´Œà©ÅÕè¢ͧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¤×Í 112,119 ºÒ· µ‹Í»‚

LOPBURI 179


´Ô¹á´¹áË‹§ÍÒøÃÃÁ¢ÍÁ

à¹×èͧ¨Ò¡»ÃЪҪ¹ªÒÇÍíÒàÀÍ ÅíÒʹ¸Ô ÁÒ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂÀÙÁÔÀÒ¤ ࢌÒÁҨѺ¨Í§·Õ´è ¹Ô à¾×Íè »ÃСͺÍÒªÕ¾ ¨Ö§¢Ò´¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླշàÕè »š¹ ÍѵÅѡɳâ´´à´‹¹ ᵋ¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹ ·Ò§âºÃÒ³¤´Õ·ÊÕè Òí ¤ÑÞ ä´Œá¡‹ »ÃÒ§¤ ¹Ò§¼ÁËÍÁ ·íÒãËŒÊº× ¤Œ¹ä´ŒÇÒ‹ ´Ô¹á´¹ ÍÑ ¹ ໚ ¹ ·Õè µÑé § ¢Í§Íí Ò àÀÍÅí Ò Ê¹¸Ô ¹Õé à¤Â໚ ¹ áËÅ‹ § ÍÒøÃÃÁà¡‹ Ò á¡‹ àª×èÍÁ⧡ѺàÁ×ͧÈÃÕà·¾áÅÐâ¤ÃÒª ã¹ÊÁÑÂÍÒøÃÃÁ¢ÍÁÃا‹ àÃ×ͧÍíÒ¹Ò¨

180


áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂǹ‹Òʹã¨

»ÃÒ§¤ ¹ Ò§¼ÁËÍÁ âºÃҳʶҹ·Õè á Ê´§¶Ö § Ë Í §ÃÍ ÍÒøÃÃÁà¡‹Òá¡‹¢Í§ÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 3 µíÒºÅ˹ͧÃÕ ÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô ÅѡɳÐ໚¹»ÃÒ§¤Í§¤à´ÕÂÇâ´´æ ¡‹Í´ŒÇÂÍÔ°äÁ‹âº¡»Ù¹ ઋ¹à´ÕÂǡѺà·Çʶҹ»ÃÒ§¤á¢¡ ÁÕ»ÃеÙࢌÒÀÒÂã¹»ÃÒ§¤ä´Œ ÀÒÂã¹»ÃÒ§¤à»š¹ËŒÍ§â¶§ ¡Ãͺ»ÃеÙÊÌҧ´ŒÇÂá·‹§ËÔ¹ ÃÍºæ »ÃÒ§¤ÂѧÁÕ¡ŒÍ¹ËÔ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ÍÂÙ‹à¡Å×è͹¡ÅÒ´ ã¡ÅŒ¡Ñ¹¹Ñé¹ à»š¹´‹Ò¹ ¡Ñ¡ÊѵǏºÒŒ ¹â¤¡¤ÅÕ໚¹à¹Ô¹´Ô¹ÁÕ«Ò¡ÍÔ° ࢌÒã¨Ç‹Ò໚¹ÇÔËÒÃËÃ×Í਴Տ ªÒǺŒÒ¹àÃÕ¡⤡¤ÅÕ¹ŒÍ Êѹ¹ÔɰҹNjÒʶҹ·ÕèáË‹§¹Õéᵋà´ÔÁ໚¹ àÁ×ͧâºÃÒ³ ࢵÃÑ¡ÉҾѹ¸Øʏ µÑ Ǐ»Ò† «ÑºÅѧ¡Ò µíҺšشµÒྪà ÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô ÁÕ¾×é¹·Õ軆ÒÍØ´ÁÊÁºÙó·ÕèÊØ´ã¹ÀÒ¤¡ÅÒ§ ÁÕà¹×éÍ·Õè¡Ç‹Ò 100,000 äË ¨Ñ´ä´ŒÇÒ‹ ໚¹»Í´¢Í§ÀÒ¤¡ÅÒ§ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ à»š¹»†ÒµŒ¹¹éÒí ¢Í§áÁ‹¹Òéí ÅíÒʹ¸Ô áÅÐ໚¹áËÅ‹§ÍÒËÒâͧÊѵǏ»†Ò «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹ÂѧÁÕàÅÕ§¼ÒÊѵǏ»†ÒʧǹÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒöࢌҾѡ¤ŒÒ§áÃÁ ¾ÃŒÍÁ µ×è¹µÒµ×è¹ã¨¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹»†ÒÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒµÔ â¤Ã§¡ÒÃ͹ØÃ¡Ñ ÉáÅп„¹œ ¿Ù»Ò† ªØÁª¹à¢Ò«Ñºá¡§ä¡‹ Íѹà¹×Íè §ÁÒ ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ºŒÒ¹ÅíÒ¹éíÒà¢ÕÂÇ ËÁÙ‹·Õè 5 µíÒºÅà¢Ò¹ŒÍ ÍíÒàÀÍ ÅíÒʹ¸Ô ໚¹»†ÒªØÁª¹·Õ¤è ¹ã¹ªØÁª¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹´ÙáÅáÅÐ㪌»ÃÐ⪹¨Ò¡ »†ÒÍ‹ҧàË繤س¤‹Ò ÁÕ¨´Ø à´‹¹¤×͵Œ¹¨Ñ¹¼ÒÂѡɏ·ÃÕè ͵ŒÍ¹ÃѺ¼ÙÁŒ ÒàÂ×͹ ÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸ÔàÊÁÍ LOPBURI 181


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.ÅíÒʹ¸Ô)

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ˹ͧÃÕ “Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾áÅФسÀÒ¾ªÕÇÔµãËŒÍÂÙ‹ Í‹ҧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à¤Õ§¤Ù‹¡ÒÃ͹ØÃѡɏÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐླÕáÅÐâºÃҳʶҹ Ê׺ÊÒ¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¾×èͪØÁª¹·ÕèࢌÁá¢ç§áÅÐ໚¹µíҺŷÕ蹋ÒÍÂÙ‹Í‹ҧÂÑè§Â×¹”

¤×ÍÇÔÊÂÑ ·Ñȹ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ˹ͧÃÕ «Öè§ÁÕÊíҹѡ§Ò¹µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 270 ËÁÙ‹·Õè 1 µíÒºÅ˹ͧÃÕ ÍíÒàÀÍ ÅíÒʹ¸Ô ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ Ë‹Ò§¨Ò¡·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍÅíÒʹ¸Ô»ÃÐÁÒ³ 4.00 ¡ÔâÅàÁµÃ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ˹ͧÃÕ à´ÔÁ໚¹ÊÀÒµíҺŠ«Öè§ä´Œ ¨Ñ´µÑ駢Öé¹µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞѵÔÊÀÒµíÒºÅáÅÐͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹ µíҺŠ¾.È. 2537 àÁ×èÍÇѹ·Õè 23 ¡ØÁÀҾѹ¸ ¾.È. 2540

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ˹ͧÃÕ ÁÕ¾¹×é ·ÕÃè ÇÁ 68.59 µÒÃÒ§ ¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 42,867 äË ẋ§¡Òû¡¤Ãͧ໚¹ 13 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ ÁÕ»ÃЪҡÃÃÇÁ·Ñ§é ÊÔ¹é 7,697 ¤¹ á¡໚¹ªÒ 3,784 ¤¹ ËÞÔ§ 3,913 ¤¹ 2,924 ¤ÃÑÇàÃ×͹ à©ÅÕè»ÃЪҡà 112 ¤¹/ µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ à¹×èͧ¨Ò¡¾×é¹·ÕèʋǹãËÞ‹¢Í§µíÒºÅ˹ͧÃÕ à»š¹¾×é¹·ÕèÃÒº àªÔ§à¢Ò áÅзÕè´Í¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ÃÒÉ®ÃʋǹãËÞ‹¨Ö§»ÃСͺÍÒªÕ¾ ÃѺ¨ŒÒ§·ÑèÇä» à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ઋ¹ »Å١͌͠¢ŒÒÇâ¾´ ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ໚¹µŒ¹ áÅÐàÅÕé§ÊѵǏ 䴌ᡋ Çѹ¹Á ÇÑÇà¹×éÍ à»š¹ËÅÑ¡ µíÒºÅ˹ͧÃÕÁÕ¼ÅÔµÀѳ±ÁÇÅÃÇÁ ¨íҹǹ 209,568,621.-ºÒ· ÁÕÃÒÂä´Œà©ÅÕÂè »ÃЪҡõ‹ÍËÑÇ 50,040.47 ºÒ·/»‚ ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨ ¢Í§·ŒÍ§¶Ô¹è ÍÂÙã‹ ¹ÃдѺ·ÕÊè ÒÁÒö¾Ö§è ¾Òµ¹àͧ䴌ºÒ§Ê‹Ç¹ ÍÕ¡ºÒ§ ʋǹÂѧµŒÍ§ä´ŒÃºÑ ¡Òê‹ÇÂàËÅ×ÍʹѺʹع·Ø¹ã¹¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ à¾×èÍÊÒÁÒöÁÕÍÒªÕ¾·ÕèÁÑ蹤§áÅÐÊÒÁÒöàÅÕ駵¹àͧ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ䴌͋ҧ¶ÒÇÃã¹Í¹Ò¤µ 182

¾Ñ¹¸¡Ô¨

1. »ÃЪҪ¹ÁÕ ÊØ ¢ ÀÒ¾·Õè Ê ÁºÙ à ³ ·Ñé § Ë Ò §¡ÒÂáÅÐ¨Ô µ 㨠໚¹¾ÅàÁ×ͧ·Õè´Õ¢Í§ªÒµÔ 2. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾¢Í§»ÃЪҪ¹ 3. ͹ØÃ¡Ñ ÉÊº× ÊÒ¹ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླվ¹×é ºŒÒ¹¢Í§Í§¤¡Òà ºÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ4. ¨Ñ´µÑé§ÃǺÃÇÁ¡ÅØ‹Áà¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡Òõ‹Ò§æ Íѹ¨Ð¹íÒÁÒ«Öè§ ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Í§ªØÁª¹ à¡Ô´¡ÒþÖ觾ÒÍÒÈÑ«Ö觡ѹáÅСѹ 5. »‡Í§¡Ñ¹áÅÐʹѺʹع¡ÒûÃÒº»ÃÒÁÂÒàʾµÔ´ãËŒËÁ´¨Ò¡¾×¹é ·Õè 6. »ÅÙ ¡ ½˜ § ¨Ô µ Êí Ò ¹Ö ¡ ¢Í§»ÃЪҪ¹ãËŒ à »š ¹ ¤¹¤Ô ´ ´Õ ·í Ò ´Õ Áդس¸ÃÃÁ

¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò

1. Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ÁդسÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õã¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÊØ¢ÀҾ͹ÒÁÑ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ 㹪ÕÇÔµáÅзÃѾÊÔ¹ 2. Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕÍÒªÕ¾ à¾×èÍÁÕÃÒÂä´Œ¾Íà¾Õ§µ‹Í¡Òà ´íÒçªÕ¾ 3. ¾Ñ²¹ÒÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླվ×鹺ŒÒ¹ 4. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒèѴµÑ駡ÅØ‹Áà¾×èÍ¡ÒôíÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ Íѹ¨Ð ¹íÒÁÒ«Ö觤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Í§ªØÁª¹ à¡Ô´¡ÒþÖ觾ÒÍÒÈÑ«Ö觡ѹáÅСѹ 5. Ê‹§àÊÃÔÁáÅШѴãËŒÁÕ¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅлÃÒº»ÃÒÁÂÒàʾµÔ´ ËÇÁ¡ÑºË¹‹Ç§ҹµ‹Ò§æ 6. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§»ÃЪҪ¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö໚¹¤¹´Õ¢Í§Êѧ¤Á ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãã¹µíÒá˹‹§µ‹Ò§æ ãËŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹Í‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÁÕà¤Ã×èͧÁ×Í à¤Ã×èͧ㪌·Ñ¹ÊÁÑ ÊÒÁÒöµÍºÊ¹Í§µ‹Í¼ÙŒÃѺºÃÔ¡ÒÃä´Œ


ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ

»ÃÒ§¤¹Ò§¼ÁËÍÁ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 2 ¹éíÒµ¡Çѧáʹ´Õ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 2, 7 ÈٹÇÔ¨ÑÂáÅкíÒÃا¾Ñ¹¸ØÊѵǏÅíÒ¾ÞÒ¡ÅÒ§ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 2 Èٹ¼ÅÔµ¹éíÒàª×éÍ᪋á¢ç§¾‹Í¾Ñ¹¸Ø¼ÊÁà·ÕÂÁ ¡ÃÁ»ÈØÊѵǏ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 2 Èٹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒà¡ÉµÃ¾×鹺ŒÒ¹ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 1 (ÇѴ˹ͧÃÕ)

áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ´ŒÒ¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹

¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¶Ñ¡áË ä´Œá¡‹ ¹Ò§»˜ÞÞÒ ÍصäªÂÒ ËÁÙ‹·Õè 2 ºŒÒ¹Ë¹Í§¼Ñ¡ºØŒ§ ¹Ò»ÃШÔÁ µØŒÁྪà ËÁÙ‹·Õè 12 ºŒÒ¹ÊÔ¹à¨ÃÔÞ áÅйÒÂä¾àÃÒÐ ¤Ø³ÁÒ¡ ËÁÙ‹·Õè 13 ºŒÒ¹â¹¹·Í§ ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¨Ñ¡ÊÒ¹ 䴌ᡋ ¹ÒµÔëÁ ÁÕÊØ¢ ËÁÙ‹·Õè 2 ºŒÒ¹Ë¹Í§¼Ñ¡ºØŒ§ ¹ÒªÒÅÕ ¨ÍÁÊÁÊÒ ËÁÙ‹·Õè 4 ºŒÒ¹Ë¹Í§à¡µØ ¹ÒÂàËÃÕÂÞ ÃÍ´ÀÙ ËÁÙ‹·Õè 4 ºŒÒ¹Ë¹Í§à¡µ ¹Ò¤§ ¨ÔµÃ¨íÒ¹§¤ ËÁÙ‹ ·Õè 7 ºŒ Ò ¹ÇÑ § áʹ´Õ ¹Ò§à·× Í § ÍÍÁÊÔ ¹ ËÁÙ‹ ·Õè 9 ºŒÒ¹Ë¹Í§Êͧˌͧ ¹Ò§ª´ ͋͹ÈÃÕ ËÁÙ‹·Õè 11 ºŒÒ¹·ÃÒ·ͧ áÅйÒ¾ٹ ¹¹·á¡ŒÇ ËÁÙ‹·Õè 13 ºŒÒ¹â¹¹·Í§ ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹¡Ò÷ͼŒÒ 䴌ᡋ ¹Òªǹ ¢ÐªÕé¿‡Ò ËÁÙ‹·Õè 2 ºŒÒ¹Ë¹Í§¼Ñ¡ºØŒ§ áÅйҧºØÞÁÒ ¼Ù¡¾Ñ¹¸ä·Â ËÁÙ‹·Õè 3 ºŒÒ¹¨§â¡ ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹à¤Ã×èͧÊÕ¢ŒÒÇ ä´Œá¡‹ ¹Ò¡ѳËÒ ´ŒÇ§ÍÔ¹·Ã ËÁÙ‹·Õè 3 ºŒÒ¹¨§â¡ ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§´ŒÒ¹¹Ç´á¼¹ä·Â 䴌ᡋ ¹Ò§¨Ñ¹·Ã ¨Ñ¹·ÃÁÒ ËÁÙ‹·Õè 3 ºŒÒ¹¨§â¡ áÅйҧÊÒǺØÞ»ÃÐàÊÃÔ° ÁÕá¡ŒÇ ËÁÙ‹·Õè 1 ºŒÒ¹Ë¹Í§ÃÕ ¤ÇÒÁÃÙ´Œ ÒŒ ¹¡ÒõÕÁ´Õ 䴌ᡋ ¹ÒÂÃÑ°¹Ñ¹· à¾Õ§ÃÒÁ ËÁÙ·‹ Õè 8 ºŒÒ¹âª¤ªÑ ¤ÇÒÁÃÙ´Œ ÒŒ ¹¡Ò÷íÒà¿ÍϹàÔ ¨ÍÏ 䴌ᡋ ¹Òªǹ Ç§ÈÊ§Ñ ÇÒÅ ËÁÙ‹·Õè 9 ºŒÒ¹Ë¹Í§Êͧˌͧ ¤ÇÒÁÃÙ·Œ Ò§´ŒÒ¹ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ¾×¹é ºŒÒ¹ 䴌ᡋ ¹ÒºØÞÊ׺ ºÃÃà·Ò¡ØÅ ËÁÙ·‹ Õè 8 ºŒÒ¹âª¤ªÑ ¹Ò»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¨Ñ¹·Ãá¡ŒÇ ËÁÙ·‹ Õè 9 ºŒÒ¹Ë¹Í§Êͧˌͧ áÅйÒÂÊÇÑÊ´Ôì ªŒÒ§âµ ËÁÙ·‹ Õè 11 ºŒÒ¹·ÃÒ·ͧ ¤ÇÒÁÃÙ·Œ Ò§´ŒÒ¹¡ÅØÁ‹ ËÔ¹ÊÕ ä´Œá¡‹ ¹ÒºÑÞªÒ ª‹Ò§»˜¹œ ËÁÙ·‹ Õè 4 ºŒÒ¹Ë¹Í§à¡µØ LOPBURI 183


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒÂ¤Ñ ¹ ªÅ ¼‹ Í §ãÊ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ “ÁÐÁ‹Ç§ºÃÔºÙó ¢¹Ø¹Âǧ§ÒÁ ¢ŒÒÇËÅÒÁÍËÍ äË͌ÍÂà¢ÕÂÇ¢¨Õ »ÃÐླÕà¾Õº¾ÃŒÍÁ ¹Íº¹ŒÍÁͧ¤¾ÃйÒÃÒ³” ¤×ͤíÒ¢ÇÑÞ»ÃШíÒÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ «Ö§è ÁÕ·ÇÕè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ µÑ§é ÍÂÙË‹ ÁÙ·‹ Õè 4 µíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ÍíÒàÀÍ Ë¹Í§Á‹Ç§ â´ÂµÑé§ÍÂÙ‹ÃÔÁ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ (·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 1 ¶¹¹·Ò§ËÅǧàÊŒ¹áá¢Í§»ÃÐà·Èä·Â) áÅеÑé§ÍÂÙ‹Ë‹Ò§ ¨Ò¡¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕä»·Ò§·ÔÈà˹×Í»ÃÐÁÒ³ 55 ¡ÔâÅàÁµÃ ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÁÕ¾×é¹·Õè 505 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 315,645 äË »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¹Ò¤ѹªÅ ¼‹Í§ãÊ ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§

»ÃÐÇѵÔÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§

¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ä´Œ»ÃСÒȨѴµÑ§é ¡Ô§è ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ µÑ§é áµ‹Ç¹Ñ ·Õè 1 àÁÉÒ¹ 2533 µÒÁ»ÃСÒÈ¡ÃзǧÁËÒ´ä·Â ŧÇѹ·Õè 19 Á¡ÃÒ¤Á 2533 â´Âẋ§á¡¾×é¹·Õè¨Ò¡ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅÐ䴌¡°Ò¹Ð¢Öé¹à»š¹ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ àÁ×èÍÇѹ·Õè 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2539 ÁÕ ¹ÒÂÊÁÑ ÍÁÃÃѵ¹¡ØŠ໚¹ »ÅÑ´ÍíÒàÀͼٌ໚¹ËÑÇ˹ŒÒ»ÃШíÒ¡Ôè§ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¤¹áá áÅÐÁÕ¹ÒÂàÅÍà¡ÕÂÃµÔ á¡ŒÇÈÃըѹ·Ã ໚¹ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¤¹áá ¨Ò¡Í´Õµ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ»ÅÑ´ÍíÒàÀͼٌ໚¹ËÑÇ˹ŒÒ »ÃШíÒ¡Ôè§ÍíÒàÀÍ áÅйÒÂÍíÒàÀÍ ´íÒçµíÒá˹‹§ ¨íҹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 12 ¤¹ 184


¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ÊÀÒ¾â´Â·ÑèÇ仢ͧÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¾×é¹·ÕèʋǹãËދ໚¹·ÕèÃÒº áÅÐà¹Ô¹à¢Ò ÁÕÀÙà¢ÒÊÅѺäÁ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ¤ÇÒÁÅÒ´ªÑ¹¢Í§¾×é¹·Õè¨ÐÅÒ´ ¨Ò¡à˹×Íŧ㵌 äÁ‹ÁáÕ Á‹¹Òéí äËż‹Ò¹ ÁÕᵋÅÒí ¤Åͧ¸ÃÃÁªÒµÔ ÁÕáËÅ‹§ ¡Ñ¡à¡çº¹éíÒà¾Õ§ 1 áË‹§ ¤×Í ºÖ§·ÐàŹŒÍ ÁÕ¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 350 äË àÈÉ ÁÕ¾¹×é ·Õ¡è Òû¡¤Ãͧẋ§Í͡໚¹ 6 µíҺŠ66 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ 12,821 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ÁÕ¾×é¹·Õè¡Òû¡¤Ãͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ à»š¹ à·ÈºÒŵíҺŠ1 áË‹§ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ6 áË‹§ ÁÕ»ÃЪҡÒ÷Ñé§ÊÔé¹ 34,455 ¤¹ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹ã¹¾×é¹·Õè»ÃСͺÍÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 80 䴌ᡋ ·íÒäË ·íÒ¹Ò ·íÒÊǹ¼ÅäÁŒ ¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨ ËÅÑ¡ 䴌ᡋ ͌͠ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ¢ŒÒÇâ¾´ §Ò áÅзҹµÐÇѹ â´Â ÁÕ¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ·Ñé§ÊÔé¹ 282,596 äË ¤Ãͺ¤ÃÑÇà¡ÉµÃ¡Ã ¨íҹǹ 7,023 ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÃͧŧÁÒ»ÃСͺÍÒªÕ¾»ÈØÊѵǏ 䴌ᡋ ¿ÒÏÁä¡‹ à¹×éÍ ¿ÒÏÁ䡋䢋 ¿ÒÏÁ໚´à¹×éÍ ¿ÒÏÁÊØ¡Ã â¤à¹×éÍ áÅÐ⤹Á ÁÕÃÒ 䴌»ÃЪҡÃà©ÅÕè 87,250 ºÒ·/¤¹/»‚ (·ÕèÁÒ : Êíҹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò ªØÁª¹ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ »‚ 2557)

¹ÒÂÍíÒàÀͪǹà·ÕèÂÇ ªÔÁ ªçÍ»ÊÔ¹¤ŒÒ OTOP

ÇÑ´¶éíÒà¢Ò¡ÃÐà¨ÕÂǸÃÃÁ¨Ôµ µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹ÊÃСÃÐàËÃÕè§ ËÁÙ‹·Õè 4 µíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ÁÕʶҹ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í ¶éíÒà¢Ò¡ÃÐà¨ÕÂÇ ÁÕÊÀҾ໚¹ ¶éíÒËÔ¹»Ù¹ ·ÕèÁÕËÔ¹§Í¡ËԹŒÍ·ÕèÊǧÒÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ¡ÁÒÂÁÕ ÍÒ³ÒºÃÔàdzÀÒÂ㹶éíÒ໚¹·ÕèâÅ‹§â»Ã‹§ ÍÒ¡ÒÈàÂç¹ÊºÒÂàËÁÒÐá¡‹ ¡ÒúíÒà¾çÞ¸ÃÃÁ áÅÐÁջŋͧÍÒ¡ÒÈ «Ö§è ÁÕªÍ×è àÃÕ¡¡Ñ¹ÁÒÇ‹Ò “»Å‹Í§ ¿‡ÒºÒ´ÒÅ” ÍÂÙ‹·Ò§·ŒÒ¶éíÒ´ŒÒ¹·ÔÈà˹×ͧ͢¶éíÒ ÁÕ¹éíÒäËÅ«ÖÁÀÒÂã¹ ¶éíÒµÅÍ´àÇÅÒ »˜¨¨ØºÑ¹·Ò§ÇÑ´¶éíÒà¢Ò¡ÃÐà¨ÕÂÇ㪌໚¹Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒËÃѺ »¯ÔºµÑ ¸Ô ÃÃÁ áÅкíÒà¾çÞ¸ÃÃÁ «Ö§è ʶҹ·Õ´è §Ñ ¡Å‹ÒÇàËÁÒÐÊíÒËÃѺ໚¹ ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇã¹àªÔ§¹ÔàÇȹ áÅÐÈÖ¡ÉÒàÃÕ¹ÃÙŒ»ÃÒ¡¯¡ÒóµÒÁ ¸ÃÃÁªÒµÔ ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÁÕ¾Ãоط¸ÃÙ»·Ñ¹ã¨ ͧ¤ãËÞ‹ ¨íҹǹ 3 ͧ¤ ãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇáÇÐàÂÕèÂÁªÁ áÅСÃÒºäËÇŒÊÑ¡¡ÒÃºÙªÒ à¾×èͤÇÒÁ ໚¹ÊÔÃÔÁ§¤Åµ‹ÍªÕÇԵ͸ÔÉ°Ò¹ÊÔè§ã´ä´Œ·Ñ¹ã¨ áÅÐà´Ô¹·Ò§»ÅÍ´ÀÑÂ

ÇÑ ´ ªÍ¹ÊÒÃà´ª (ÇÑ ´ ªÍ¹ã¹) µÑé § ÍÂÙ‹ ºŒ Ò ¹ªÍ¹ÊÒÃà´ª ËÁÙ‹ ·Õè 10 µí Ò ºÅªÍ¹ÊÒÃà´ª ໚ ¹ ÇÑ ´ ·Õè ÁÕ ÇÑ µ ¶Ø Á §¤Å Êí Ò ËÃÑ º ÊÑ¡¡ÒÃÐºÙªÒ «Öè§à»š¹·Õè¹Ñº¶×Í ÂÖ´à˹ÕèÂǨԵ㨠Áվط¸¤Ø³ ·Ò§´ŒÒ¹ àÁµµÒ áÅÐá¤ÅŒÇ¤ÅÒ´»ÅÍ´ÀÑ ¤×Í ÅÔ§·Í§ ÅÔ§à§Ô¹ áÅÐàËÃÕÂÞ «Ö觻ÅØ¡àÊ¡â´Â ËÅǧ¾‹Íà»ÅÕ頤سÊÁÚ»¹Ú⹠਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ªÍ¹ ÊÒÃà´ª (ÇÑ´ªÍ¹ã¹) »˜¨¨Øº¹Ñ ÁóÀÒ¾áÅŒÇ áµ‹¤¹·ÑÇè ä»ÂѧàÊÒÐËÒ Çѵ¶ØÁ§¤Å¢Í§·‹Ò¹ÁÒºÙªÒ «Ö觹ѺÇѹ¨ÐÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§¢Öé¹ ÇÑ´¤ÕÃÕ¹Ò¤Ãѵ¹ÒÃÒÁ µÑé§ÍÂÙ‹ºŒÒ¹Ë¹Í§á´§ ËÁÙ‹·Õè 9 µíҺŠªÍ¹ÊÒÃà´ª ໚¹ÇÑ´·ÕÁè ÃÕ Í¾Ãоط¸ºÒ·ÊÕÃè Í ÊíÒËÃѺÃÒÉ®Ãã¹¾×¹é ·Õè ÊÑ¡¡ÒÃÐ ºÙªÒ ¡ÃÒºäËÇŒ à¾×Íè ¢Í¤ÇÒÁ໚¹ÊÔÃÁÔ §¤Å㹡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇµÔ áÅлÃСͺÍÒªÕ¾ µÅÍ´¨¹à»š¹ÊÔè§ÂÖ´à˹ÕèÂǨԵã¨ãËŒ»ÃСͺ ¤Ø³§ÒÁ¤ÇÒÁ´Õ µÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁ ¤íÒÊÑè§Ê͹µÒÁ¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò áÅÐ໚¹¾Ø·¸ÈÒʹԡª¹·Õè´Õµ‹Íä» ·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹºÒ¹·Õè˹ͧÁ‹Ç§ ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ÁÕ¾×é¹·Õè»ÅÙ¡ ·Ò¹µÐÇѹ¡Ç‹Ò 18,855 äË ã¹ 6 µíҺŠ䴌ᡋ µíҺŪ͹ÊÒÃà´ª áÅеíÒºÅÂҧⷹ «Öè§ã¹ª‹Ç§»ÅÒ½¹µŒ¹Ë¹ÒÇ´Í¡·Ò¹µÐÇѹ ¨Ð¾ÃŒÍÁ㨡ѹºÒ¹ÊоÃÑ觵ŒÍ¹ÃѺ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃÐËÇ‹Ò§à´×͹ ¾ÄȨԡÒ¹¶Ö§à´×͹Á¡ÃÒ¤Á â´Â੾ÒзÕèµíҺŪ͹ÊÒÃà´ª ¨ÐµÔ´¶¹¹¾ËÅâ¸Թ (¶¹¹ËÁÒÂàÅ¢ 1) ·Õàè »š¹àÊŒ¹·Ò§ËÅÑ¡ÃÐËÇ‹Ò§ ÍíÒàÀ͵ҡ¿‡Ò ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃä ä»ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÃŒÒ¹ºŒÒ¹äËÍÊÔ ÃÐ µÑ§é ÍÂÙº‹ ÒŒ ¹ªÍ¹¢Ø´ ËÁÙ·‹ Õè 8 µíҺŪ͹ÊÒÃà´ª ໚¹ ÌҹÍÒËÒ÷ÕÁè ·Õ ÇÔ ·ÑȹÊǧÒÁ ÊÒÁÒö¹Ñ§è ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒà áÅÐ ªÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹºÒ¹ áÅÐäË͌ÍÂÍѹà¢ÕÂÇ¢¨Õ ¹Ñ¡·‹Í§ à·ÕèÂÇ·Õ輋ҹä»-ÁÒ ¨Ð¹ÔÂÁáÇЪÔÁ¡Ñ¹à»š¹»ÃШíÒ â´Â੾ÒÐ㹪‹Ç§ Ä´Ù˹ÒǢͧ·Ø¡»‚ áÅÐÁÕ·Õè¾Ñ¡ãËŒºÃÔ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ㹡Òþѡ¤ŒÒ§¤×¹ ¤×Í ºŒÒ¹äËÃÕÊÍÏ· ÃŒ Ò ¹¡Ž Ç ÂàµÕë  ÇÁÒÅÕ µÑé § ÍÂÙ‹ ã ¹«ÍÂà·ÈºÒÅ 13 ËÁÙ‹ ·Õè 2 ã¹à¢µà·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à»š¹ÃŒÒ¹¡ŽÇÂàµÕÂë Ǵѧé à´ÔÁ ÊÙµÃâºÃÒ³ ÅÙ¡ªÔ¹é ·íÒàͧ ÃʪҵÔÍËÍ ¹Ñ¡ ·‹Í§à·ÕÂè ÇʋǹãËÞ‹ªÍºáÇÐࢌÒ仪ÔÁ¡Ñ¹Í‹ҧà¹×ͧṋ¹µÅÍ´·Ø¡Çѹ äÁ‹àÇŒ¹ÇѹËÂØ´ÃÒª¡Òà LOPBURI 185


§Ò¹»ÃÐà¾³Õ áÅЧҹ»ÃШíÒ»‚·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

¼ÅÔµÀѳ± OTOP áÅТͧ½Ò¡ ÊíÒËÃѺ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèà´Ô¹·Ò§ÁÒà·ÕèÂÇã¹ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ÊÒÁÒöàÅ×Í¡«×Íé ¢Í§½Ò¡»ÃШíÒÍíÒàÀÍ «Ö§è 䴌ᡋ ¢ŒÒÇËÅÒÁ˹ͧÁ‹Ç§ ºŒÒ¹ãËÁ‹âʾÔÁ¾ ËÁÙ·‹ Õè 4 µíҺź‹Í·Í§ «Ö§è ¶×Íä´ŒÇÒ‹ ໚¹¢Í§½Ò¡·Õ¢è ¹Öé ª×Íè ¢Í§ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ËÒ¡ã¤Ãä´ŒÁÒàÂÕÂè ÁàÂÕ¹µŒÍ§«×Íé µÔ´äÁŒµ´Ô Á×Í à»š¹¢Í§½Ò¡»ÃШíÒ à¾ÃÒÐÁÕÃʪҵÔÍËÍÂÁÒ¡ ¡ÅØÁ‹ »˜¹œ ÅÔ§ (µØ¡ µÒÅÔ§»˜¹œ ÅÔ§ 9 ¡ÅŒÇÂ) ºŒÒ¹º‹ÍµÒ»˜§ ËÁÙ‹·Õè 7 µíÒºÅÂҧⷹ ¶×ÍÇ‹Ò໚¹ÊÔ¹¤ŒÒ ÃдѺ 5 ´ÒÇ ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§¢Í§ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ áÅШѧËÇѴžºØÃÕ ·Õè´Ñ§ä»ä¡Å·ÑèÇ»ÃÐà·È áÅе‹Ò§»ÃÐà·È Ìҹ¢¹ÁËÇÒ¹¨Ñ¹·Ãà¨ŒÒ µÑé§ÍÂÙ‹ã¹µÅÒ´Ê´à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ໚¹ÃŒÒ¹¢¹ÁËÇÒ¹Êٵà ªÒÇÇѧ´Ñé§à´ÔÁ ÃʪҵÔÍËÍ ËÍÁËÇÒ¹ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇʋǹãËÞ‹µŒÍ§ áÇЫ×éÍ໚¹¢Í§½Ò¡ ¼ŒÒ·ÍÁÑ´ËÁÕè ¶×Í໚¹¼ÅÔµÀѳ± OTOP ÃдѺ 5 ´ÒÇ ·Í´ŒÇÂÁ×Í «Ö§è ÁÕÅÒÂ໚¹àÍ¡Åѡɳ¢Í§ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ áÅÐ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â´Â੾ÒÐ ¼ŒÒ·ÍÅÒ´͡¾Ô¡ØÅ ÊÒÁÒöËÒàÅ×Í¡«×éÍ ä´Œã¹¾×é¹·ÕèµíÒºÅÂҧⷹ áÅеíҺŪ͹ÊÁºÙó 186

§Ò¹ “¢Í§´ÕÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§” ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ä´Œ¡íÒ˹´ ¨Ñ´§Ò¹ “¢Í§´ÕÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§” ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ «Öè§ä´Œ¨Ñ´ÁÒ 3 »‚áÅŒÇâ´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂǢͧ ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ áÅÐËÒÃÒÂä´Œà¾×èͪ‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹ÊÒ¸Òó¡ØÈÅ ¡ÒúÃÃà·Ò·Ø¡¢ ᡌ䢻˜ÞËÒ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹ãˌᡋ¤¹ÂÒ¡¨¹ ¤¹ªÃÒ ¤¹´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ µÅÍ´¨¹ª‹ÇÂàËÅ×ͼٻŒ ÃÐʺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹ ¨Ò¡ÀÑ Â ¸ÃÃÁªÒµÔ µ‹ Ò §æ â´ÂÀÒÂ㹧ҹ¨Ñ ´ãËŒ ÁÕ ¡ ÒÃÍÍ¡ÃŒ Ò ¹ áÅШíÒ˹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ OTOP “Ë¹Ö§è ¼ÅÔµÀѳ± Ë¹Ö§è µíҺŔ ãËŒ¼àÙŒ ·ÕÂè ǪÁ §Ò¹ä´ŒàÅ×Í¡«×Íé ËÒ ¨Ñ´ãËŒÁÈÕ ÅÔ »¹ / ´ÒÃÒ / ¹Ñ¡ÃŒÍ§ ÁÒ·íÒ¡ÒÃáÊ´§ ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡¤×¹â´ÂäÁ‹à¡çº¤‹ÒࢌҪÁ¡ÒÃáÊ´§µÅÍ´¡ÒèѴ§Ò¹ áÅШѴãËŒÁÕ¡ÒûÃСǴ “¸Ô´Ò¡Ô觡ҪҴÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§” §Ò¹ “¤ÒǺÍÂä¹·ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§” ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ä´Œ¡Òí ˹´¨Ñ´§Ò¹ “¤ÒǺÍÂä¹·ÍÒí àÀÍ˹ͧÁ‹Ç§” ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ 㹪‹Ç§à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Á – ¡ØÁÀҾѹ¸¢Í§·Ø¡»‚ ³ ºÃÔàdzʹÒÁ¢ŒÒ§ ÈÒÅÒ»ÃЪҤÁÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ໚¹¡Òà ËÒÃÒÂä´Œª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÒ¸Òó¡ØÈÅ áÅÐà¾×è͹íÒÃÒÂä´ŒÁҨѴÊÌҧÊÔè§ ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅлÈØÊѵǏ㹾×é¹·Õè ÊÌҧ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸Íѹ´ÕÀÒÂã¹Ë¹‹Ç§ҹ áÅÐà¾×èÍ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇã¹¾×é¹·Õ赋Íä»


¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹âºÒ·ÕèÊíÒ¤Ñޢͧ¨Ñ§ËÇÑ´ ¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ áÅСÃзÃǧÁËÒ´ä·Â

â¤Ã§¡ÒâѺà¤Å×è͹ áÅТÂÒ¼šÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ÈٹàÃÕ¹ÃÙŒ â¤Ã§¡ÒÃÍѹà¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔÃдѺÍíÒàÀÍ à»š¹¹âºÒÂ์¹ ˹ѡ¢Í§¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ ·Õäè ´Œ¹ÍŒ Á¹íÒâ¤Ã§¡ÒÃÍѹà¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐ ÃÒª´íÒÃԢͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙË‹ ÇÑ Ï à¾×Íè ໚¹Èٹ¶Ò‹ ·ʹ ͧ¤¤ÇÒÁÃÙŒ ÃǺÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ ÊÒ¸Ôµ Èٹ»ÃÐÊÒ¹½ƒ¡ÍºÃÁÍÒªÕ¾ ÏÅÏ ·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºá¹Ç·Ò§â¤Ã§¡ÒÃÍѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ à¾×èÍ¢ÂÒ¼Åä»ÊÙ‹»ÃЪҪ¹ â´Âä´Œ¨Ñ´µÑé§ÈٹàÃÕ¹ÃÙŒâ¤Ã§¡ÒÃÍѹ à¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ³ ºŒÒ¹Ë¹‹Ç»ÃФͧ ËÁÙ‹·Õè 10 µíҺŴ§´Ô¹á´§ áÅÐä´Œ¢ÂÒ¼šÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁâ¤Ã§ ¡ÒÃÏ à¾ÔèÁàµÔÁãËŒÁÕÈٹàÃÕ¹ÃÙŒÏ µŒ¹áººÃдѺµíÒºÅÍÕ¡ µíÒºÅÅÐ 1 áË‹§ ÃÇÁ໚¹ 7 áË‹§ â¤Ã§¡ÒÃó礏 §´àËŌҪ‹Ç§à·È¡ÒÅʧ¡ÃÒ¹µ / §´àËÅŒÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ áÅЪØÁª¹»ÅÍ´àËÅŒÒ à»š¹â¤Ã§¡Ò÷Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍ ãËŒÁÕ¡ÒÃó礏§´àËÅŒÒ áÅÐÅ´ ÅÐ àÅÔ¡ ¨Ò¡ÍºÒÂÁØ¢·Ñ駻ǧ ã¹·Ø¡ª‹Ç§à·È¡ÒÅ â´ÂÁÕ ¾ÃФÃÙ㺮աҷç¾Å ªÂ¹¹â· (¾ÃÐ ÍÒ¨ÒÏᵎÁ) ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´¾ÃÐÈÃÕÃѵ¹ÒÃÒÁ (ÇÑ´ªÍ¹ÊÁºÙó) ËÁÙ‹·Õè 4 µíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ໚¹á¡¹¹íÒ㹡ÒôíÒà¹Ô¹â¤Ã§¡Òà áÅРó礏 ËÇÁ¡Ñº·Ø¡ÀҤʋǹ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ¨¹ä´ŒÃѺâÅ‹ »ÃСÒÈà¡ÕÂõԤس ãˌ໚¹ºØ¤¤Å´Õà´‹¹»ÃШíÒ»‚ 2557 áÅйÒ ¤Ñ¹ªÅ ¼‹Í§ãÊ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ä´ŒÃѺâÅ‹»ÃÐà¡ÕÂõԤس ãˌ໚¹ºØ¤¤ÅµŒ¹áººã¹¡ÒÃó礏§´àËÅŒÒࢌҾÃÃÉÒ »ÃШíÒ»‚ 2556

â¤Ã§¡ÒÞºØÃÕàÁ×ͧÊÐÍÒ´Í‹ҧÂÑè§Â×¹ (Lopburi Green and Clean City) ¾.È. 2557 – 2559 ໚¹â¤Ã§¡Ò÷Õè¼ÙŒ Ç‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ¡íÒ˹´ãËŒ´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃÏ â´ÂÁÕ Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍãËŒ·Ø¡ÀҤʋǹÁÕʋǹËÇÁ㹡ÒþѲ¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ žºØ ÃÕ µ ÒÁÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ¢ ͧ¨Ñ § ËÇÑ ´ ·Õè Ç‹ Ò “°Ò¹¡ÒüÅÔ µ ÍÒËÒà »ÅÍ´ÀÑ ·‹Í§à·ÕèÂÇà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ÁØ‹§ÊÙ‹»ÃЪҤÁ ÍÒà«Õ¹” «Ö§è ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ä´Œ´Òí à¹Ô¹¡Ò÷íÒ¤ÇÒÁ ÊÐÍÒ´·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ áÅкÃÔàdzâ´ÂÃͺ µÅÒ´ à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ʋǹÃÒª¡Òõ‹Ò§æ ͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ ·ŒÍ§¶Ôè¹·Ø¡áË‹§ âçàÃÕ¹ áÅÐÇÑ´·Ø¡áË‹§ â´Â¡íÒ˹´·íÒ¤ÇÒÁ ÊÐÍÒ´ Big Cleaning Day ã¹·Ø¡Çѹ¾Ø¸¢Í§ÊÑ»´Òˏ à¾×èÍãËŒ ໚¹ “àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹” µÒÁ¹âºÒ¢ͧ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â¤Ã§¡ÒÃÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ ໚¹â¤Ã§¡Ò÷Õè¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡Òà ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅСÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ÁÕ¹âºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ »ÃЪҪ¹ªÒǨѧËÇѴžºØÃÕ»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁá¹ÇÈÕÅ 5 Í‹ҧ à¤Ã‹§¤ÃÑ´ãËŒ¤Ãͺ¤ÅØÁ·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ µíҺŠ·Ø¡ÍíÒàÀÍ㹨ѧËÇÑ´ žºØÃÕ ÊíÒËÃѺÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ÁÕËÁÙ‹ºŒÒ¹µŒ¹áºº ¤×Í ºŒÒ¹ªÍ¹ ÊÁºÙó ËÁÙ·‹ Õè 4 µíҺŪ͹ÊÁºÙó «Ö§è ä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑÅÃͧª¹ÐàÅÔÈ Íѹ´Ñº 1 ¨Ò¡¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅÐä´Œ¢ÂÒ¼ÅãËŒÁÕËÁÙ‹ºŒÒ¹µŒ¹áºº à¾ÔèÁÍÕ¡µíÒºÅÅÐ 1 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÇÁ 6 µíҺŠ7 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ LOPBURI 187


ºÃÔÉÑ· žºØÃÕʵÒϪ ¨íÒ¡Ñ´ (Êíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹)

µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 9 ËÁÙ‹ 6 µíҺŹԤÁÅíÒ¹ÒÃÒ³ ÍíÒàÀͪѺҴÒÅ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ 15130 â·ÃÈѾ· : 036 462361, 081-947 1588 á¿¡« : 036 462362 Email : Lopburi_starch@hotmail.com ¼ÅÔµáÅШíÒ˹‹Ò ệ§ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ·Ñé§ã¹ áÅе‹Ò§»ÃÐà·È ºÃÔÉÑ·¼‹Ò¹¡ÒÃÃѺÃͧ ÃкºÁҵðҹ CODEX GMP : ISO 9001:2008 : ISO 14001:2004

á¼¹·Õè¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

188


àÊŒ ¹·Ò§¾º à·ÈºÒŵíҺŠ(Í.˹ͧÁ‹Ç§)

à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ “àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ áËÅ‹§ÍÒËÒÃÊÐÍÒ´ »ÅÍ´ÀÑ Â ¨Ò¡ÊÒÃ¾Ô É Ê× º ÊÒ¹»ÃÐà¾³Õ á ÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁ”

¤×ÍÇÔÊÑ·Ñȹ¢Í§à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ «Öè§ÁÕÊíҹѡ§Ò¹µÑé§ ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 199 ËÁÙ‹·Õè 3µíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ µÑé§ÍÂÙ‹·Ò§·ÔÈà˹×ÍË‹Ò§¨Ò¡µÑÇàÁ×ͧ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ 56 ¡ÔâÅàÁµÃ ÍÂÙµ‹ ´Ô ·Ò§ËÅǧἋ¹´Ô¹ ËÁÒÂàÅ¢ 1 (¶¹¹¾ËÅâ¸Թ) ໚¹ÊÒÂËÅÑ¡¨Ò¡¡Ãا෾ ¶Ö§à·ÈºÒŵíҺŠ˹ͧÁ‹Ç§ÃÐÂÐ ·Ò§ 205 ¡ÔâÅàÁµÃ à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§ ÁÕà¹×éÍ·Õè 2 µÒÃÒ§ ¡ÔâÅàÁµÃ »ÃСͺ´ŒÇ 7 ªØÁª¹ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ·‹Ò¹ ¹Ò¨íÒ¹§¤ àÃ×ͧà¡ÉÁ »ÅÑ´à·ÈºÒÅ »®ÔºÑµÔ˹ŒÒ·Õè¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹Ç§

»ÃÐླÕÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

1. §Ò¹§ÔéÇ»ÃÐླÕÈÒÅ਌Ҿ‹Í-਌ÒáÁ‹Ë¹Í§Á‹Ç§ »ÃШíÒ»Õ â´Â¨Ð¨Ñ´ã¹ª‹Ç§à·È¡ÒŵÃØɨչ¢Í§·Ø¡»‚ ÁÕ¡ÒÃáË‹Á§Ñ ¡Ã Êԧⵠ¡Òà »ÃСǴ¹Ò§§ÒÁ¡Õàè ¾ŒÒ à¾×Íè Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ໚¹¡ÒôíÒç«Ö§è ÇѲ¹¸ÃÃÁ ÍÑ ¹´Õ § ÒÁ¢Í§ªÒÇä·Âàª×éÍ ÊÒ¨չã¹à·ÈºÒŵíÒºÅ˹ͧÁ‹ Ç § 2. »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ »ÃШíÒ»‚ â´Â¨Ð¨Ñ´·Ø¡Çѹ·Õè 15 àÁÉÒ¹ ¢Í§·Ø¡»‚ ÁÕ¡ÒÃáË‹¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µ ᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒ¾×鹺ŒÒ¹ Êç¹éÒí ¾ÃРô¹éÒí ´íÒËÑǼÙÊŒ §Ù ÍÒÂØ à¾×Íè ͹ØÃ¡Ñ ÉÇ² Ñ ¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ Íѹ´Õ§ÒÁãËŒ¤§ÍÂÙµ‹ ÅÍ´ä» áÅÐàÊÃÔÁÊÌҧãËŒ»ÃЪҪ¹ã¹·ŒÍ§¶Ô¹è ÁÕʋǹËÇÁ㹡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹

3. »ÃÐླÕÇ¹Ñ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ »ÃШíÒ»Õ â´ÂÁÕ¢ºÇ¹áË‹à·Õ¹¾ÃÃÉÒ áÅжÇÒÂà·Õ  ¹¾ÃÃÉÒãËŒ ¡Ñ º ÇÑ ´ µ‹ Ò §æ ã¹Íí Ò àÀÍ˹ͧÁ‹ Ç § à¾×èÍ͹ØÃѡɏÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླÕáÅÐãËŒà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹àË繤ÇÒÁ ÊíÒ¤ÑޢͧÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླÕä·Â 4. »ÃÐླÕÅÍ¡Ãз§ »ÃШíÒ»‚ ÁÕ¢ºÇ¹áË‹¡Ãз§ãËÞ‹ ¹Ò§¹¾ÁÒÈ ¡ÒÃᵋ§¡ÒÂŒ͹Âؤ ÊÁѨÍÁ¾Å ».¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ ¡ÒûÃСǴ¡Ãз§ ÁËÃʾ ÊÍ´ÒÇ ÅÔà¡ à¾×èÍ͹ØÃѡɏÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐླÕÍѹ´Õ§ÒÁ áÅÐÊÌҧ¤ÇÒÁʹءʹҹ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ ¼‹Í¹¤ÅÒÂá¡‹»ÃЪҪ¹ LOPBURI 189


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.˹ͧÁ‹Ç§)

¹ÒÂÊÁ¹Ö¡ Ëŧ·Í§

¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺź‹Í·Í§

“µíÒºÅÁÑ蹤§¹‹ÒÍÂÙ‹ ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ àÈÃÉ°¡Ô¨¡ŒÒÇ˹ŒÒ ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§ ·‹Í§à·ÕèÂÇ”

¤×ÍÇÔÊÑ·Ñȹ (Vision) ¢Í§Í§¤¡Òà ºÃÔËÒÃʋǹµíҺź‹Í·Í§«Ö§è µÑ§é ÍÂÙË‹ ÁÙ·‹ Õè 4 ¶¹¹ ¾ËÅâ¸Թ µíҺź‹Í·Í§ ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ ¹ÒÂÊÁ¹Ö¡ Ëŧ·Í§ ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹ µíҺź‹Í·Í§

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ͧ¤ ¡ ÒúÃÔ Ë ÒÃÊ‹ Ç ¹µí Ò ºÅº‹ Í ·Í§ ÁÕà¹×Íé ·Õè 105.40 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 64,298 äË ẋ§à¢µ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 12 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ ÁÕ¨Òí ¹Ç¹¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñ§é ÊÔ¹é 2,188 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ÁÕ»ÃЪҡ÷Ñé§ÊÔé¹ 6,753 ¤¹ »ÃЪҪ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ઋ¹ ·íÒäË§Ò ¢ŒÒÇâ¾´ ¢ŒÒÇ¿†Ò§ ͌͠áÅÐ ä´ŒÁ¡Õ ÒèѴµÑ§é ¡ÅØÁ‹ µ‹Ò§æ ¢Ö¹é ã¹ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ ઋ¹ âçÊÕàÈÃÉ°¡Ô¨ªØÁª¹ ¡ÅØ‹Áá»ÃÃÙ»ÍÒËÒà ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾·íÒ¢ŒÒÇËÅÒÁ ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ÊÒ¹ µÐ¡ÃŒÒ ÏÅÏ

¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Mission)

1) »ÃЪҪ¹ÁÕ ¤Ø ³ ÀÒ¾ªÕ ÇÔ µ ·Õè ´Õ á ÅÐÁÕ ¤Ø³¸ÃÃÁ Ë‹Ò§ä¡Å¨Ò¡ÂÒàʾµÔ´ 2) ·í ÒãËŒ ªØ Á ª¹ÁÕ ¤ ÇÒÁࢌ Á á¢ç § ÊÒÁÒö ¾Ö觾ҵ¹àͧ䴌 3) Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾¢Í§»ÃЪҪ¹ 4) ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§·‹Í§à·ÕÂè Ç·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ µíÒºÅãˌ໚¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡¢Í§¤¹·ÑèÇä» 190

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺź‹Í·Í§ ¹âºÒ¡ÒúÃÔËÒçҹ

1. ¹âºÒ´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ ͺµ.º‹Í·Í§ ÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÌҧ ¾×é¹°Ò¹ãˌ䴌Áҵðҹ à¾×è͵ͺʹͧ µ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ»ÃЪҪ¹ä´ŒÍ‹ҧ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºá¼¹ ¾Ñ²¹Òͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ2. ¹âºÒ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Ê‹§àÊÃÔÁ ʹѺʹعãËŒÁÕ¡ÒÃÊÌҧÃÒÂ䴌ŴÃÒ¨‹Ò ãËŒ¡Ñº»ÃЪҪ¹·Ø¡ÃдѺ 3. ¹âºÒ´Œ Ò ¹ÊÑ § ¤Á Ê‹ § àÊÃÔ Á Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ãËŒ µí Ò ºÅº‹ Í ·Í§à»š ¹ ªØ Á ª¹·Õè »ÅÍ´ÀÑ Â ¹‹ Ò ÍÂÙ‹ áÅÐ¾Ñ ² ¹Òà¡Õè Â Ç¡Ñ º ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§»ÃЪҪ¹áÅÐàÂÒǪ¹ ã¹µíÒºÅãËŒÁ¤Õ ÇÒÁ໚¹ÍÂÙ·‹ ´Õè ¢Õ ¹Öé áÅÐÊÌҧ âÍ¡ÒÊãËŒ·Ø¡¤¹ä´ŒÃѺ¡ÒúÃÔ¡ÒÃÍÂ‹Ò§à·‹Ò à·ÕÂÁ 4. ¹âºÒ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢áÅÐÊÔè§ áÇ´ÅŒÍÁ Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹعÃкº ÊÒ¸ÒóÊØ¢ãËŒÁ»Õ ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ ÃÇ´àÃçÇ »ÅÍ´ÀÑ µÅÍ´¨¹ÊÌҧÃкº ÊØ¢ÀÒ¾·Õ´è ãÕ ËŒà¡Ô´¢Ö¹é á¡‹»ÃЪҪ¹ã¹µíҺŠº‹Í·Í§ à¾×èÍãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ·Ñ駷ҧ Ëҧ¡ÒÂáÅШԵ㨠5. ¹âºÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅСÕÌÒ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Ãкº¡Òà ÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ã¹áÅй͡ÃкºÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ áÅоѲ¹ÒÃкºà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÒÃʹà·Èà¾×Íè ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒªØÁª¹ µÅÍ´¨¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ ÇѲ¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅÐÃÑ¡ÉÒ »ÃÐླշŒÍ§¶Ôè¹ãËŒÂÑè§Â×¹

6. ¹âºÒ´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧáÅСÒà ºÃÔËÒà ºÃÔËÒçҹâ´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ÁØ‹§à¹Œ¹¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ áÅСÒÃÁÕʋǹËÇÁ


¼Å§Ò¹ÊíÒ¤Ñޢͧͺµ.º‹Í·Í§ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Òýƒ¡ÍºÃÁÍÒÊÒÊÁѤû‡Í§¡Ñ¹ áÅкÃÃà·ÒÊÒ¸ÒóÀÑÂ

Ê‹§àÊÃÔÁʹѺʹعà¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ㪌 㹡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅкÃÃà·ÒÊÒ¸ÒóÀÑÂ

¡Ô¨¡ÃÃÁᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒµŒÒ¹ÀÑÂÂÒàʾµÔ´

¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ»‡Í§¡Ñ¹âä¾ÔÉÊعѢºŒÒ

¡Ô¨¡ÃÃÁªÁÃÁ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØáÅФ¹ÃѡɏÊØ¢ÀÒ¾

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Í§·Ø¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ ͺµ.º‹Í·Í§

·Ø‹§´Í¡·Ò¹µÐÇѹ

ÊÔ¹¤ŒÒ˹Ö觵íÒºÅ˹Ö觼ÅÔµÀѳ± ¢ŒÒÇËÅÒÁ

äÁŒ¡ÇÒ´´Í¡ËÞŒÒ

¼ÅÔµÀѳ±¡ÅØ‹Á¨Ñ¡ÊÒ¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹʧ¡ÃÒ¹µáÅÐÇѹ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ÇѴ⾸Ôìà§Ô¹

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒâͧͺµ.º‹Í·Í§ ¹ÒÂÊÁ¹Ö¡ Ëŧ·Í§ ¹Ò¡ͺµ.º‹Í·Í§ ¹ÒÂÊع·Ã àÁ×ͧệ¹ Ãͧ¹Ò¡ͺµ. ¹Ò·к§¤ ¾Ò¹·Í§ Ãͧ¹Ò¡ͺµ. ¹Ò§ÈÈÔÇѳ Ëŧ·Í§ àŢҹءÒùÒ¡ ¤íÒ¢ÇÑÞµíҺź‹Í·Í§ “à¢Ò¤Í¡ÊÙ§µÃÐ˧‹Ò¹ ¸ÑÞÞÒËÒÃÁÒ¡ÁÕ ¶Ôè¹·Õèá˷ͧ¤íÒ ÃÊ¢ŒÒÇËÅÒÁáʹÍËÍ ºÖ§·ÐàŹŒÍÂàÅÔÈÅéÒí ÁÕ¤³ Ø ¸ÃÃÁáÅйéÒí 㨠½˜¡ã½†ã¹ÊÒÁѤ¤Õ” LOPBURI 191


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.˹ͧÁ‹Ç§)

¹ÒÂÅíÒ¾Ö§ ໇»‡ÍÁ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŴ§´Ô¹á´§

“µíҺŹ‹ÒÍÂÙ‹ ªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§ àÈÃÉ°¡Ô¨¡ŒÒÇ˹ŒÒ ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ”

¤× Í ÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ¡ ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò¢Í§Í§¤ ¡ ÒúÃÔ Ë ÒÃÊ‹ Ç ¹µí Ò ºÅ ´§´Ô ¹ á´§ «Öè § ÁÕ Êí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹µÑé § ÍÂÙ‹ Ë ÁÙ‹ ·Õè 1 µí Ò ºÅ´§´Ô ¹ á´§ Íí Ò àÀÍ˹ͧÁ‹ Ç § ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ â´ÂÍÂÙ‹ Ë‹ Ò §¨Ò¡·Õè Ç‹ Ò ¡Òà ÍíÒàÀÍ˹ͧÁ‹Ç§ »ÃÐÁÒ³ 16 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ¹ÒÂÅíÒ¾Ö§ ໇»Í‡ Á ´íÒçµíÒá˹‹§¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŴ§´Ô¹á´§

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

µíҺŴ§´Ô¹á´§ ÁÕà¹×éÍ·Õè»ÃÐÁÒ³ 178.78 µÃ.¡Á. ÁÕ¾×é¹·Õè ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 91 ¢Í§¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ ẋ§à¢µ¡Òà »¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 11 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕ¨íҹǹ¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñé§ÊÔé¹ 1,598 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ÁÕ»ÃЪҡÃÃÇÁ 4,625 ¤¹ á¡໚¹ ªÒ 2,306 ¤¹ ËÞÔ§ 2,319 ¤¹ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹ÁÕÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ 䴌ᡋ ·íÒäËÍÍŒ  ·íÒäËÁ¹Ñ ÊíÒ»ÐËÅѧ ·íÒäË¢ÒŒ Çâ¾´ ·íÒäË§Ò ·íÒ¹Ò¢ŒÒÇ ÏÅÏ

áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

â¤Ã§¡ÒøÃÃÁÃѡɏ¹ÔàÇȹ 2 ËÁÙ‹·Õè 5 ¨Ñ´µÑé§â´Â ·‹Ò¹à¨ŒÒ ¤Ø³¾ÃÐÍØ´Á»ÃЪҷà (ËÅǧ¾‹ÍÍŧ¡µ ÇÑ´¾Ãкҷ¹éíÒ¾Ø) Èٹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒªØÁª¹ºŒÒ¹Ë¹‹Ç»ÃФͧ ËÁÙ‹·Õè 10 ¨Ñ´µÑé§ â´Â ¼ÙŒãËÞ‹ÊØ·Ô¹ áÂŒÁ¤ÃÇÞ

¾‹¹ËÁÍ¡¤Çѹ¡íҨѴÂاÅÒ 192

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŴ§´Ô¹á´§ ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò

1. ´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ 1.1 ´íÒà¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧáÅкíÒÃا »ÃѺ»Ãا ¶¹¹ ·Ò§ÃкÒ ¹éíÒ ãˌ໚¹ä»´ŒÇ¤ÇÒÁÊдǡ 1.2 ¾Ñ²¹Ò¡ÒèѴ¡ÒùéíÒãËŒ·ÑèǶ֧ »ÃЪҪ¹ÁÕ¹éíÒÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤ áÅйéíÒà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃᡌ䢻˜ÞËÒ¢Ò´á¤Å¹¹éíÒ 1.3 ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊÒ¸ÒóзÕè»ÃЪҪ¹¾Ö§ä´ŒÃѺÍ‹ҧ¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ 2. ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 2.1 ´íÒà¹Ô¹¡ÒþѲ¹ÒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ãˌᡋ»ÃЪҪ¹ 2.2 Ê‹§àÊÃÔÁʹѺʹع¡ÅØÁ‹ ÍÒªÕ¾µ‹Ò§ æ ÃÇÁ·Ñ§é ¼ÅÔµÀѳ±¢Í§ µíÒºÅà¾×èÍ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÃÒÂ䴌ᡋªØÁª¹ 2.3 Ê‹ § àÊÃÔ Á ãËŒ ÁÕ ¡ ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹ Á à¡ÉµÃ¡ÃáÅлÃÑ º »ÃØ § »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹ÁãˌࢌÁá¢ç§ 3. ´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧ à¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁàÇ·Õ»ÃЪҸԻäµÂ ãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕʋǹËÇÁ áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ àʹÍá¹Ð áÅШѴ·íÒá¼¹â¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò ·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅеÃǨÊͺ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§Íºµ.´§´Ô¹á´§ ¨ÐÂÖ´ËÅÑ¡ ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃЪҪ¹à»š¹¡Ãͺ㹡Òû¯ÔºµÑ §Ô Ò¹ ´Ñ§¹Õé ËÅÑ¡ ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ËÅÑ¡¹Ôµ¸Ô ÃÃÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁàÊÁÍ ÀÒ¤ ËÅÑ¡¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò ËÅÑ¡¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ 4. ´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒáÒþѲ¹Ò 4.1 ÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒŠ㹡ÒúÃÔËÒà ¾Ñ²¹ÒãËŒ»ÃЪҪ¹ ä´ŒÃѺºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóдŒÇ¤ÇÒÁÊдǡáÅÐÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ 4.2 ¹íÒá¼¹ªØÁª¹ÁÒºÙóҡÒÃÁÒ໚¹á¼¹¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ 4.3 ÁÕá¹Ç·Ò§ªÑ´à¨¹ã¹¡Òû¯ÔºµÑ §Ô Ò¹·Õàè ¹Œ¹à»‡ÒËÁÒÂÁÒ¡¡Ç‹Ò ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅмٌ»¯ÔºÑµÔä´ŒÃѺ¡ÒÃʹѺʹع ÁÕ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÁմѪ¹ÕÇÑ´¼Å§Ò¹·ÕèªÑ´à¨¹ áÅÐÁÕ¡ÒèѴ¡ÒáѺ¼ÙŒäÁ‹Áռŧҹ ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕáÅкؤÅÒ¡ÃãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö áÅÐÁÕ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡Ò÷íÒ§Ò¹â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁ


¶ÇÒÂà·Õ¹à¹×èͧã¹ÇѹࢌҾÃÃÉÒ Ê§à¤ÃÒÐˏ¼ÙŒÂÒ¡äÃŒ

»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ

Ê‹§àÊÃÔÁáÅнƒ¡ÍÒªÕ¾

ÊÒèҡ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŴ§´Ô¹á´§

Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔ

“¡ÒþѲ¹ÒºŒÒ¹àÁ×ͧ ¼Á¤Ô´Ç‹Ò¤ÇÃàÃÔèÁ¨Ò¡¨Ø´·ÕèàÅç¡·ÕèÊØ´ áÅТÂÒÂãËŒ ¡ ÇŒ Ò §ÁÒ¡¢Öé ¹ ໚ ¹ Åí Ò ´Ñ º ¨Ö § ¨ÐÊÒÁÒö·í ÒãËŒ ÁÕ ÃÒ¡°Ò¹·Õèá¢ç§áçÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹ ÁÕ¾Åѧ¢Ñºà¤Å×è͹ãËŒ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¨ÃÔÞ¡ŒÒÇ˹ŒÒ ÍÂÙ‹àÂç¹à»š¹ÊØ¢ ໚¹¢Ñé¹à»š¹µÍ¹ áÅÐ໚¹Ãкº §Ò¹¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹µŒÍ§¤Ãͺ¤ÅØÁ·Ø¡æ ÁÔµÔ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº ¤ÇÒÁ໚¹ÍÂÙ‹¢Í§¾Õ蹌ͧªÒÇ´§´Ô¹á´§ ©Ð¹Ñ鹨֧¨íÒ໚¹Í‹ҧÂÔè§ ·Õ赌ͧ䴌ÃѺ¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍËÇÁ㨨ҡ·Ø¡æ ½†Ò ࢌÒÁÒª‹Ç¡ѹ¤Ô´ ª‹Ç¡ѹµÑ´ÊԹ㨠ª‹Ç¡ѹ·íÒª‹Ç¡ѹ»ÃÐàÁÔ¹¼Å “ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŴ§´Ô¹á´§ µŒÍ§·íÒ§Ò¹ÀÒÂ㵌 §º»ÃÐÁÒ³·ÕèÁÕÍÂÙ‹¨íÒ¡Ñ´ «Öè§à»š¹»˜ÞËÒãËÞ‹ ¨Ð·íÒÍÐäá経ͧ ¾Ô¨ÒóÒÍ‹ҧÃͺ¤Íº Ãͺ´ŒÒ¹ «Ö§è ໇ÒËÁÒ¢ͧ¤³Ð¼ÙºŒ ÃÔËÒà áÅÐÊÁÒªÔ¡ ͺµ. ¤×ͤÇÒÁÊØ¢ÊÁºÙó¢Í§¾Õ蹌ͧªÒÇ´§´Ô¹á´§ ¢Í§àÃÒ¹Ñè¹àͧ “¡ÃмÁ¢Í¢Íº¾ÃФس ¾‹Í áÁ‹ ¾Õè ¹ŒÍ§ »ÃЪҪ¹ à´ç¡ àÂÒǪ¹ ¼ÙŒ ¹í Ò ªØ Á ª¹ ·Ø ¡ ÀҤʋ Ç ¹ÃÒª¡Òà ¾¹Ñ ¡ §Ò¹¼ÙŒ º ÃÔ Ë ÒÃ·Ø ¡ æ ˹‹Ç§ҹ·Õäè ´ŒãËŒ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í㹡ÒÃËÇÁ¤Ô´ ËÇÁ·íÒãËŒ§Ò¹¾Ñ²¹Ò µíҺŴ§´Ô¹á´§ä´Œ¢Ñºà¤Å×è͹仴ŒÇ´յÅÍ´ÁÒ¤ÃѺ” LOPBURI 193


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¶ÇÔŹÒÂÍíÈÔÒàÀÍ¾Ñ ÃÔʲÇѹҹÔʤ´ÔÁÅ¡ ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ¹‹Òʹã¨ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³¤Ô´ ¡ÃÁ»ÃЪÒʧà¤ÃÒÐˏ (»˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ¤× Í ¡ÃÁ¾Ñ ² ¹ÒÊÑ § ¤Á áÅФÇÒÁÁÑè ¹ ¤§¢Í§Á¹Ø É Â ) ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ä´Œ ¨Ñ ´ µÑé § ¹Ô¤ÁÊÌҧµ¹àͧ â´Â¨Ñ´ÊÃÃ·Õ´è ¹Ô ·íÒ¡Ô¹ãˌᡋÃÒɮë֧è äÁ‹Á·Õ ´Õè ¹Ô ·íÒ¡Ô¹áÅÐÍÂÙÍ‹ ÒÈÑ »ÃÒ¡¯Ç‹ÒÁÕâ¨Ã¼ÙÃŒ ÒŒ ªءªØÁú¡Ç¹¤ÇÒÁʧº ÊØ¢¢Í§ÊÁÒªÔ¡¹Ô¤ÁÊÌҧµ¹àͧ ´ŒÇÂà˵ع¡Õé ÃÁ»ÃЪÒʧà¤ÃÒÐˏ ¨Ö§ÁÕ¹âºÒÂÃÇÁࢵ·ŒÍ§·ÕèÍíÒàÀ͵‹Ò§æ ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅШѧËÇÑ´ÊÃкØÃàÕ ¾×Íè ¡°Ò¹Ð໚¹¡Ô§è ÍíÒàÀÍ â´Âä´Œ»ÃЪØÁËÒÃ×Í àÃ×èͧ¹ÕéàÁ×èÍà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2503 áÅÐä´ŒÁÕ»ÃСÒÈ¡ÃзÃǧ ÁËÒ´ä·Â¨Ñ´µÑ§é ¡Ô§è ÍíÒàÀÍ¢Ö¹é â´Â㪌ªÍ×è Ç‹Ò “¡Ô§è ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á” àÁ×èÍÇѹ·Õè 23 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2505 ¤íÒÇ‹Ò “¾Ñ²¹Ò” ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ à¨ÃÔާ͡§ÒÁ ä´ŒÃÇÁàÍÒª×èÍà´ÔÁ¢Í§¹Ô¤ÁÊÌҧµ¹àͧäÇŒ´ŒÇÂ໚¹ “¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á” ÊÁÑ¡‹Í¹àÁ×èÍ໚¹¡Ôè§ÍíÒàÀÍãËÁ‹æ ¶¹¹Ë¹·Ò§ ÂѧäÁ‹ä´ŒÅ§ÅÙ¡Ãѧ໚¹¶¹¹´Ô¹µÅÍ´àÊŒ¹·Ò§ àÁ×èͶ֧Ĵٽ¹¡Òà ¤Á¹Ò¤ÁäÁ‹ÊÒÁÒöµÔ´µ‹Í¡Ñ¹â´Â㪌ÂÒ¹¾Ò˹Ðä´Œ àÁ×Íè ¶Ö§Ä´ÙáÅŒ§ ¡ç¢Ò´á¤Å¹¹éÒí à¾ÃÒÐÍÂÙã‹ ¹·ÕÊè Ù§áÅо×é¹·Õºè ҧʋǹ໚¹´Ô¹·ÃÒÂÁÕ ÊÀÒ¾àËÁ×͹ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í »˜¨¨Øº¹Ñ ¡ÒäÁ¹Ò¤Á¢Í§ ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤ÁÊдǡ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·ÕèÊÒÁÒöà´Ô¹ ·Ò§´ŒÇÂö¹µáÅŒÇ ÂѧÊÒÁÒöà´Ô¹·Ò§ÁÒÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ä´Œ´ŒÇÂ·Ò§Ã¶ä¿ â´Â੾ÒÐ㹪‹Ç§Ä´Ù¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ »ÃÐÁÒ³ à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ – ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¨ÐÁչѡ·‹Í§à·ÕèÂÇÁÒàÂ×͹ÍíÒàÀÍ ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á·Ò§Ã¶ä¿à»š¹¨íҹǹÁÒ¡ 194

ÅÑ´àÅÒÐ 6 áËÅ‹§·‹Í§à·ÕÂè Çà¾×Íè à¡çºà¡ÕÂè Ç»ÃÐʺ¡Òó öä¿Å͹éíҡѺ·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹºÒ¹

àÁ×è Í à¢Œ Ò ÊÙ‹ Ë ¹Œ Ò Ë¹ÒÇÃÐËÇ‹ Ò §à´× Í ¹¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹¶Ö § à´× Í ¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ ¡ÒÃöä¿Ï ¨ÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè ÇàªÔ§¹ÔàÇȹ ´Œ Ç Â¡ÒÃ¨Ñ ´ à´Ô ¹ ¢ºÇ¹Ã¶¾Ô à Èɹí Ò à·Õè  Çà¢×è Í ¹»† Ò ÊÑ ¡ ªÅÊÔ · ¸Ôì ªÁ·Ø‹ § ·Ò¹µÐÇÑ ¹ ·Õè à ¡ÉµÃ¡ÃàÍÒàÁÅç ´ ´Í¡·Ò¹µÐÇÑ ¹ ÁÒâà¨Ð·ÂÍÂ຋ § ºÒ¹¡ÅÒÂ໚ ¹ ÊÕ à ËÅ× Í §ÍË Ò Áàµç Á ä»·Ñè Ç ·Œ Í §·Ø‹ § ·Õè ¡ÇŒÒ§ãËÞ‹¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹Âѧ¨Ðä´Œ¹Ñè§Ã¶ä¿Å͹éíÒà¾ÃÒÐ㹪‹Ç§Ä´Ù ¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè ǹéÒí ã¹à¢×Íè ¹»†ÒÊÑ¡¨ÐÁÕ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ÊÐ¾Ò¹Ã¶ä¿ ·Õè Ê ÃŒ Ò §äÇŒ à Ë¹× Í ¹éí Ò à¾×è Í ãËŒ à ¶ä¿ÊÒµÐÇÑ ¹ ÍÍ¡à©Õ  §àË¹× Í ä´Œ ÅÑ ´ àÅÒоҼٌ â ´ÂÊÒÃÁØ‹ §ÊÙ‹ À Ò¤ÍÕ Ê Ò¹ ¨Ð·ÂÒ¹º¹Êоҹ ö俴Œ Ç ÂÃÐÂзҧËÅÒÂ¡Ô â ÅàÁµÃ ·í Ò ãËŒ ä ´Œ º ÃÃÂÒ¡ÒÈ àËÁ×͹䴌ÇÔè§àÅ‹¹ÍÂÙ‹ã¹ÊÒ¹éíÒ·Õè¹Ôè§Ê§º ÅÙ¡¤Å×è¹·Õè¡Ãзº¡Ñº áʧÍÒ·Ô µ  Ê‹ Í §»ÃСÒ§´§ÒÁ´Ñè § »ÃСÒÂྪ÷Õè à ¨Ô ´ ¨ÃÑ Ê ªÇ¹ãËŒ¹‹ÒÁͧÂÔ觹ѡ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ鹹ѡ·‹Í§à·ÕèÂÇÂѧÊÒÁÒöàÅ×Í¡ ªÁ¼ÅÔµÀѳ±·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ·Õªè ÒǺŒÒ¹¹íÒÍÍ¡ÁÒ¢Ò¨íҹǹÁÒ¡ ઋ¹ àÁÅç´·Ò¹µÐÇѹ¤ÑÇè ¹éÒí ¼Ö§é ¨Ò¡à¡Êô͡·Ò¹µÐÇѹ ¢¹Áµ‹Ò§æ ·ÕèÁÕàÁÅç´·Ò¹µÐÇѹ໚¹Ê‹Ç¹»ÃСͺ ÊíÒËÃѺ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õèʹã¨à´Ô¹·Ò§ÁÒªÁà¢×è͹»†ÒÊÑ¡à¾×èÍ ÊÙ´¡ÅÔè¹äͧ͢¸ÃÃÁªÒµÔ ¨ÐÁÕ¢ºÇ¹Ã¶ä¿ÍÍ¡¨Ò¡Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿ ¡ÃØ§à·¾Ï (ËÑÇÅíÒ⾧) ã¹àÇÅÒ 06.40 ¹. ¨Ò¡¹Ñé¹ËÂØ´ÃѺ-Ê‹§


¼ÙŒâ´ÂÊÒõÒÁʶҹյ‹Ò§æ ¤×Í Ê¶Ò¹ÕÊÒÁàʹ ʶҹպҧ«×èÍ Ê¶Ò¹Õ ºÒ§à¢¹ ʶҹÕËÅÑ¡ÊÕè ʶҹմ͹àÁ×ͧ ʶҹÕÃѧÊÔµ ʶҹÕÍÂظÂÒ Ê¶Ò¹ÕÊÃкØÃÕ ä»¨¹¶Ö§Ê¶Ò¹Õá¡‹§¤ÍÂã¹àÇÅÒ 09.10 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ Ã¶ä¿¢ºÇ¹¾ÔàÈɨйíҹѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ à·ÕèÂǪÁ¤ÇÒÁÊǧÒÁ¢Í§ ·Ø‹§´Í¡·Ò¹µÐÇѹà¾×èÍà¡çºÀÒ¾¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠»ÃÐÁÒ³ 30 ¹Ò·Õ ¡‹Í¹à¤Å×Íè ¹¢ºÇ¹ÁÒËÂØ´ÍÕ¡¤ÃÑ§é ·Õ¨è ´Ø ªÁÇÔÇËÃ×ÍàÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿Å͹éÒí à¾×èÍãËŒ´×èÁ´èíҡѺ¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ »ÃÐÁÒ³ 30 ¹Ò·Õ àÁ×Íè ¶Ö§àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 12.15 ¹Ò·Õ ¢ºÇ¹Ã¶¾ÔàÈÉ ¨Ð¹íҹѡ·‹Í§à·ÕÂè Ç ä»¶Ö§à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì·ÕèʶҹÕöä¿â¤¡ÊÅا à¾×èÍËÂØ´¾Ñ¡¼‹Í¹ÃѺ »ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ ÊÑÁ¼ÑʡѺ¸ÃÃÁªÒµÔº¹Êѹà¢×Íè ¹ ËÃ×ͨÐà´Ô¹ àÅ×Í¡«×Íé ¢Í§½Ò¡¡ÅѺºŒÒ¹ µÒÁÍѸÂÒÈÑ ËÒ¡µŒÍ§¡ÒêÁ·ÑȹÕÂÀÒ¾ à¢×Íè ¹»†ÒÊѡẺ 360 ͧÈÒº¹ËͤͤÇÒÁÊÙ§ 40 àÁµÃ ¨¹¶Ö§àÇÅÒ 14.20 ¹. ¢ºÇ¹Ã¶ä¿¾ÔàÈɹíÒà·ÕèÂǨÐà¤Å×è͹¢ºÇ¹ÍÍ¡¨Ò¡à¢×è͹ »†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôìà´Ô¹·Ò§¡ÅѺ¡ÃØ§à·¾Ï ã¹àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 17.45 ¹. Êí Ò ËÃÑ º ¼ÙŒ ·Õè Ê ¹ã¨â»Ãá¡ÃÁ¹Ñè § ö俪Á·Ø‹ § ´Í¡·Ò¹µÐÇÑ ¹ áÅÐöä¿Å͹éíÒà¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ÊÒÁÒöµÔ´µ‹Í«×é͵ÑëÇä´Œ·Õè ËŒ Í §¨í Ò Ë¹‹ Ò ÂµÑë Ç Å‹ Ç §Ë¹Œ Ò ·Õè Ê ¶Ò¹Õ à ¶ä¿ËÑ Ç Åí Ò⾧ËÃ× Í Ê¶Ò¹Õ ã ¹ ࢵ¡ÃØ§à·¾Ï ËÃ×Íâ·ÃÈѾ·Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè 0-2621-8701 µ‹Í 5217, 0-2225-6964 ã¹àÇÅÒÃÒª¡Òà ËÃ×Í·Õè Call Center 1690 ä´ŒµÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§

áËÅ‹§âºÃÒ³¤´ÕºŒÒ¹â»†§ÁйÒÇ áËÅ‹§ÍÒøÃÃÁ âºÃÒ³

໚¹áËÅ‹§âºÃÒ³¤´Õ¢Í§Á¹ØɏÂؤ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÍÒÂØ »ÃÐÁÒ³ 2,300 - 3,500 »‚ »ÃÐÁÒ³Âؤ “ºŒÒ¹àªÕ§µÍ¹»ÅÒ” ÁÕ¡Òâش¾ºâ¤Ã§¡Ãд١Á¹ØɏâºÃÒ³¶Ö§ 13 â¤Ã§¡Ãд١ÀÒÂã¹ ËÅØÁà´ÕÂǡѹ ½˜§ÍÂÙ‹¾ÃŒÍÁà¤Ã×èͧ㪌áÅÐà¤Ã×èͧ»ÃдѺ¡ÃШÒÂÍÂÙ‹ ·ÑèǺÃÔàdz¡ÇŒÒ§ ¨Ö§à»š¹áËÅ‹§âºÃÒ³¤´Õ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´áË‹§Ë¹Ö觢ͧ »ÃÐà·Èä·Â áËÅ‹§âºÃÒ³¤´ÕºŒÒ¹â»†§ÁйÒÇ µíÒºÅˌǢعÃÒÁ Íí Ò àÀÍ¾Ñ ² ¹Ò¹Ô ¤ Á ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ à»š ¹ ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁÊÁÑ Â ¡‹ Í ¹ »ÃÐÇѵÔÈÒʵϵ͹»ÅÒ ªØÁª¹ÊÁÑ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏÊÁÑÂáá ÊØ´ ¢Í§ºŒÒ¹â»†§ÁйÒÇÍҨ໚¹ªØÁª¹¢¹Ò´äÁ‹ãËÞ‹¹¡Ñ ¹‹Ò¨ÐÁÕÍÒÂØ à¡‹Òá¡‹¶Ö§ÃÒÇ 3,000 – 3,500 »‚ÁÒáÅŒÇ âºÃÒ³Çѵ¶Ø·Õè໚¹¢Í§ÊÁÑ ´Ñ§¡Å‹ÒÇ·Õ辺·Õ躌ҹ⻆§ÁйÒÇ ä´Œá¡‹ ¢ÇÒ¹ËÔ¹¢Ñ´ à¤Ã×èͧ»ÃдѺ Ἃ¹¡ÅÁẹà¨ÒÐÃٵç¡ÅÒ§·íÒ¨Ò¡¡Ãдͧʋǹ¹Í¡¢Í§àµ‹Ò·ÐàÅ ÅÙ¡»˜´áÅСíÒäÅ¢ŒÍÁ×Í·íÒ¨Ò¡ËԹ͋͹ÊÕ¢ÒÇ ÅÙ¡»˜´áÅСíÒäÅ¢ŒÍÁ×Í·íÒ ¨Ò¡à»Å×Í¡ËÍ·ÐàÅ

âºÃÒ³Çѵ¶ØáÅÐËÅÑ¡°Ò¹·Ò§âºÃÒ³¤´Õà·‹Ò·Õ辺㹢³Ð¹Õé áÁŒÇ‹ÒÁÕà¾Õ§ʋǹ¹ŒÍ·Õè໚¹µÑÇÍ‹ҧ·Õèä´ŒÁÒâ´Â¡Òâش¤Œ¹µÒÁËÅÑ¡ ÇÔªÒ¡Òà ·Ò§ÇѴ⻆§ÁйÒÇ ÃÇÁ·Ñ駤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹áÅмٌ¹íÒ Í§¤¡Ãµ‹Ò§ æ ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹µíÒºÅˌǢعÃÒÁ ä´ŒàË繤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ ¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹·Õè¨Ð͹ØÃѡɏáËÅ‹§âºÃÒ³¤´ÕºŒÒ¹â»†§ÁйÒÇäÇŒ ¨Ö§¢Ø´ ¢ÂÒÂËÅØÁ¢Ø´ËÒâºÃÒ³Çѵ¶Øà¾×èÍ»ÃѺ»Ãاãˌ໚¹ËÅØÁ¨Ñ´áÊ´§â¤Ã§ ¡Ãд١Á¹ØɏÊÁÑÂâºÃÒ³ ã¹ËÅØÁ¨Ñ´áÊ´§â¤Ã§¡Ãд١¹Õé ä´Œ¾º â¤Ã§¡Ãд١¤¹¨íҹǹÁÒ¡ áÅÐÁÕâ¤Ã§¡Ãд١·Õè¾ÔàÈÉâ¤Ã§Ë¹Öè§ ¤×Í໚¹â¤Ã§¡Ãд١¤¹·ÕèÁÕÀÒª¹ÐÊíÒÃÔ´ÅѡɳР໚¹¢Ñ¹¢¹Ò´àÅç¡ ÇÒ§¤ÃͺÍÂÙ‹·Õè»Ò¡¢Í§â¤Ã§¡Ãд١ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéªÒǺŒÒ¹â»†§ÁйÒÇ ÂÑ §ä´Œ à ǺÃÇÁâºÃÒ³ÇÑ µ ¶Ø ¹Ò¹Ò»ÃÐàÀ·ÁÒ¨Ñ ´ áÊ´§äÇŒ·ÕèÇѴ⻆§ ÁйÒÇ â´ÂËÇѧãˌ໚¹¾Ô¾Ô¸Àѳ±à»´»ÃШíÒËÁÙ‹ºŒÒ¹ â¤Ã§¡Ãд١ ᵋÅÐâ¤Ã§ÁÕÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧ㪌¶Ù¡½˜§à»š¹à¤Ã×èͧો¹ÍØ·ÔÈãËŒ¡Ñº¼ÙŒµÒ ´ŒÇ ઋ¹ÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò ʋǹÊÔ觢ͧ·Õ辺½˜§ÍÂÙ‹¡Ñºà©¾ÒкҧȾ 䴌ᡋà¤Ã×èͧÁ×ÍËÃ×ÍÍÒÇظ·íÒ´ŒÇÂàËÅç¡«Ö觺ҧ¤ÃÑ駶١¨§ã¨·íÒãËŒ§Í ËÃ×ͺԴàºÕéÂÇä» ãºËÍ¡·íÒ´ŒÇÂâÅËÐ 2 ª¹Ô´ ʋǹ¤ÁËÍ¡·Õè·íÒ´ŒÇ àËÅ硶١¨§ã¨·íÒãËŒàÊÕ â´ÂµÕãËŒ§ÍÁÕÅѡɳÐ໚¹Ç§â¤Œ§¡‹Í¹½˜§à»š¹ ÊÔ§è ¢Í§ÍØ·ÈÔ ãˌᡋȾ ¡Ò÷غÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò·ÕÊè ÁºÙóãˌᵡáÅСÒà ¨§ã¨·íÒãËŒà¤Ã×Íè §Á×ÍàËÅ硧ÍËÃ×ͺԴàºÕÂé ǹѹé Êѹ¹Ôɰҹ䴌ÇÒ‹ ¤§à»š¹ à¾ÃÒФ¹ÊÁÑ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÇ‹Ò໚¹ÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè·íÒãËŒ ÊÔ觢ͧàËÅ‹Ò¹Ñé¹µÒÂŧ ÊíÒËÃѺ½˜§ÍØ·ÔÈŧä»ãËŒ¡Ñº¼ÙŒµÒ àÁ×èͼٌµÒ ä»à¡Ô´ãËÁ‹¡¨ç ÐÁÕʧÔè ¢Í§à¤Ã×Íè §ãªŒàËŋҹѹé ä»ãªŒ´ÇŒ  㹺ҧȾÂѧ¾º à¤Ã×èͧ»ÃдѺ·íÒ¨Ò¡ÇÑʴت¹Ô´µ‹Ò§æ ÍÒ·Ô ÅÙ¡»˜´·íÒ¨Ò¡á¡ŒÇ µ‹Ò§ËÙ ·íÒ¨Ò¡á¡ŒÇ µ‹Ò§ËÙ·íÒ¨Ò¡ËԹ͋͹ÊÕ¢ÒÇ áËǹ·íÒ¨Ò¡ÊíÒÃÔ´ ¡íÒäÅ áÅÐÊÌ͢ŒÍÁ×Í·íÒ¨Ò¡ÊíÒÃÔ´ ¡íÒäÅ¢ŒÍÁ×Í·íÒ¨Ò¡§ÒªŒÒ§ ¡íÒäÅ¢ŒÍÁ×Í ·íÒ¨Ò¡à»Å×Í¡ËÍ·ÐàÅ áÅÐà¤Ã×Íè §»ÃдѺ˹ŒÒÍ¡ ÅѡɳÐ໚¹á¼‹¹ ¡ÅÁẹ·íÒ¨Ò¡¡Ãдͧʋǹ˹ŒÒÍ¡¢Í§àµ‹Ò ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÁÕâ¤Ã§ ¡Ãд١ËÅÒÂâ¤Ã§·ÕèÁÕ¡Ãд١»ÅÒ¢ҢͧËÁÙÇÒ§ÍÂً໚¹à¤Ã×èͧો¹ ´ŒÇ ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢¹Ò´¢Í§¡Ãд١ᢹáÅТҢͧà´ç¡·Òá·Õ¾è ºã¹ ÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò·Ñ§é 2 㺠¾ºÇ‹Ò ÁÕ¢¹Ò´àÅç¡¡Ç‹Ò¢¹Ò´¢Í§¡Ãд١à´ç¡ ·ÕèÁÕÍÒÂت‹Ç§ááà¡Ô´¶Ö§ 5 à´×͹ ¨Ö§¹‹Ò¨Ð໚¹â¤Ã§¡Ãд١¢Í§·Òá ·Õàè ÊÕªÕÇµÔ àÁ×Íè áá¤ÅÍ´ áÅй‹Ò¨Ð໚¹·Òá·Õàè ÊÕªÕÇµÔ à¾ÃÒФÅÍ´ ¡‹Í¹¡íÒ˹´ áÅзíÒãËŒàÃÒ·ÃÒºÇ‹Ò ªØÁª¹ÊÁÑ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ LOPBURI 195


ÂؤàËÅç¡ ·Õáè ËÅ‹§âºÃÒ³¤´ÕºÒŒ ¹â»†§ÁйÒÇ ÁÕ»ÃÐླաÒûŧȾ 2 Ẻ ¡ÒûŧȾẺáá໚¹»ÃÐླաÒý˜§È¾áºº»¡µÔ·ãÕè ªŒ ¡Ñº¤¹·Õàè ¤ÂÁÕªÇÕ µÔ ÍÂÙª‹ Ç‹ §Ë¹Ö§è áŌǨ֧䴌àÊÕªÕÇµÔ Å§ ¡Ã³Õઋ¹¹Õ¨é Ð »Å§È¾´ŒÇ¡Òý˜§È¾ã¹¾×¹é ·ÕÊè ÊØ Ò¹ÃÇÁ¢Í§ªØÁª¹ áÅн˜§È¾â´Â ¨Ñ´ãˌȾÍÂÙ‹ã¹·‹Ò¹Í¹Ë§ÒÂàËÂÕ´ÂÒÇ Ê‹Ç¹¡ÒûŧȾẺ·Õè 2 ໚¹¡ÒûŧȾẺ¾ÔàÈÉ·Õè㪌ÊíÒËÃѺ»¯ÔºÑµÔ¡ÑºÈ¾·Òá·ÕèàÊÕ ªÕÇÔµàÁ×èͤÅÍ´ â´Â¨Ð¹íÒȾ·ÒáºÃèØŧã¹ÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò㺠ãËÞ‹ ÍÒ¨¨Ñ´ÇҧȾãËŒÍÂÙ‹ã¹·‹Ò¹Ñè§ ¨Ò¡¹Ñé¹ãªŒÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò·Ã§ ¾Ò¹ÇÒ§·Ñºà»š¹½Ò»´ ·Õè»Ò¡ÀÒª¹Ð´Ô¹à¼ÒãºãËÞ‹â´Âãˌʋǹ °Ò¹¢Í§¾Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÀÒª¹ÐãºãËÞ‹ áŌǹíÒÀÒª¹Ð´Ô¹à¼ÒºÃÃ¨Ø È¾·Òá¹Õ齘§äÇŒã¹à¢µ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

¶éíÒàÍÃÒÇѳ (¶éíÒãËÁ‹ËԹʴ§Í¡äÁ‹ËÂØ´)

¶éíÒàÍÃÒÇѳµÑé§ÍÂÙ‹·ÕèµíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÅѡɳÐÀÙà¢ÒàÍÃÒÇѳ໚¹ÀÙà¢ÒËÔ¹»Ù¹ ¨Ò¡¡Òà ÊíÒÃǨ¢Í§¡ÃÁ»†ÒäÁŒ ¾ºÇ‹ÒÁվѹ¸ØäÁŒËÒÂÒ¡ ÍÒ·Ô âÁ¡ÃÒªÔ¹ÕÊÕ àËÅ×ͧ ⡧¡Ò§¹éíҨ״ »Í½‡Ò áÅÐÊѵǏ»†Òµ‹Ò§æ «Öè§à»š¹ÊѵǏ ੾ÒжÔè¹â´Â੾ÒÐ “¹¡¨ÙŽàµŒ¹” ໚¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇã¹âÅ¡¾º·ÕèÀÙà¢Ò ¾Ãкҷ¹ŒÍ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃкØÃÕ áÅоº·ÕÀè àÙ ¢ÒàÍÃÒÇѳ໚¹áËÅ‹§·Õè 2 º¹ÀÙà¢ÒàÍÃÒÇѳÁÕ¶éíÒÁÒ¡¡Ç‹Ò 15 ¶éíÒ áÅÐ 1 ã¹ 15 ¶éíÒ¹Õé ¾º¶éÒí ·ÕÁè ËÕ ¹Ô §Í¡ËԹŒÍ·ÕÊè ǧÒÁÁÒ¡ ÁÕÅ¡Ñ É³Ð¾ÔàÈɤ×Í໚¹¶éÒí ãËÁ‹·ÁÕè ËÕ ¹Ô Ê´ «Ö§è ¡íÒÅѧ§Í¡µ‹Íä»àÃ×Íè Âæ ÀÒÂã¹ÍÒ¡ÒÈàÂç¹àËÁ×͹ ÍÂÙã‹ ¹ËŒÍ§áÍÏ ÁÕËÍŒ §â¶§ãËÞ‹ áÅоº¾ÃиҵØ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ã¹ ÍØâÁ§¤·Õè 3 ´Ñ§¹Ñé¹ ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÊÁºÑµÔ ÀÙÃÔ»˜ÞâÞ ¨Ö§Ã‹ÇÁ¡ÑºÅÙ¡ ÈÔɏ»ÃСͺ¾Ô¸ºÕ ÃèؾÃиҵØäÇŒã¹à¨´ÕÂˏ ¹Ô ͋͹ ¨íҹǹ 5 ͧ¤ µ‹ÍÁÒ¾ºªÔé¹Ê‹Ç¹ÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò ÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 2,500 - 3,000 »‚ ÍÂÙº‹ ¹ÀÙà¢ÒàÍÃÒÇѳ ÁÕ«Ò¡´Ö¡´íÒºÃþµÒ‹ §æ ÃÇÁ·Ñ§é «Ò¡Ë͵‹Ò§æ ÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ 292 Ōҹ»‚

ä·ÂàºÔ駺ŒÒ¹â¤¡ÊÅا áËÅ‹§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¾×鹺ŒÒ¹·ÕèÂѧ ¤§ÍÂÙ‹

ªÒÇä·ÂàºÔ駺ŒÒ¹â¤¡ÊÅا ໚¹¡ÅØ‹Á¤¹ä·Â·Õè;¾ÁÒ¨Ò¡ àÇÕ§¨Ñ¹·¹ËÃ×Íâ¤ÃÒª à¾×Íè ÁÒµÑ§é ¶Ô¹è °Ò¹ãËÁ‹ã¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¡ÒÃ㪌 ÀÒÉÒ໚¹ÊíÒà¹Õ§¢Í§ªÒÇàÇÕ§¨Ñ¹·¹áÅÐâ¤ÃÒª 㹨ѧËÇѴžºØÃ¨Õ Ð ÁÕÁÒ¡·Õµè Òí ºÅ⤡ÊÅا áÅеíҺŴÕÅ§Ñ ªÒÇä·ÂàºÔ§é ⤡ÊÅا໚¹ªØÁª¹ ·Õàè ¡‹Òá¡‹¼·ÙŒ ÁÕè ÒÍÒÈÑÂÍÂÙã‹ ¹ºÃÔàdzµíÒºÅ⤡ÊÅا ÁÕÇ¶Ô ªÕ ÇÕ µÔ ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐླյÅÍ´¨¹¡ÒôíÒçªÕÇÔµ·ÕèÁÕÅѡɳзÕèàÃÕ¡NjÒ໚¹¡ÅØ‹Áà¼‹Ò ¾Ñ¹¸Ø “ä·ÂàºÔ駔 ¾Ù´ÀÒÉÒ¶Ôè¹ÊíÒà¹Õ§¤ÅŒÒÂÀÒÉÒä·ÂÀÒ¤¡ÅÒ§ÍÍ¡ àÊÕ§à˹‹ÍÊÔ觷Õè໚¹ÍѵÅѡɳà´‹¹ªÑ´Êѧࡵ䴌 3 »ÃСÒà ¤×Í 1. ¡ÒÃᵋ § ¡ÒÂáÅТͧ㪌 ¨í Ò à»š ¹ ¼ÙŒ Ë ÞÔ § ÊÙ § ÍÒÂØ ¨ й؋ § ⨧¡ÃÐູ ãÊ‹àÊ×Íé ¡ÃÐâ¨ÁËÃ×ÍàÊ×Íé ÍÕËÇÔé ¼ŒÒ¢ÒÇÁŒÒ¾Ò´º‹Ò ¹ÔÂÁ¡Ô¹ ËÁÒ¡ áÅÐÊоÒ‹ÒÁÊÕá´§ 2. ÊíÒà¹Õ§¡ÒþٴÍÍ¡àÊÕ§à˹‹Í ÁÕ¤íÒ¾Ù´·Õèá»Å¡¨Ò¡ÀÒÉÒ ¡ÅÒ§ºÒ§¤íÒ áÅÐÁѡŧ·ŒÒ´ŒÇ¤íÒÇ‹ÒàºÔ§é à´Ô§é àËÇ‹Â ´Í¡ ÊÒÁÒö ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò໚¹¤¹ä·ÂàºÔé§â¤¡ÊÅا 3. ¹ÒÁÊ¡ØŪÒÇä·ÂàºÔé§â¤¡ÊÅا ¨Ð¢Öé¹µŒ¹ËÃ×Íŧ·ŒÒ´ŒÇ ¤íÒÇ‹Ò “ÊÅا”

à¢Ò¾ÞÒà´Ô¹¸§ àÊŒ¹·Ò§ÊÒ¸ÃÃÁ (ªÒµÔ)

àÊŒ¹·Ò§ÅÑ´àÅÒÐ⢴ËÔ¹áÅо؋ÁäÁŒãËÞ‹¹ŒÍÂÁØ‹§ÊÙ‹à¢Ò¾ÞÒà´Ô¹ ¸§¶Ù¡º´·Ñº´ŒÇÂÅÙ¡ÃѧÍ‹ҧ´Õ ·íÒãËŒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊÙ‹àÊŒ¹·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ ·ÕèʧºÃ‹ÁÃ×è¹ Êдǡ ´ŒÇÂÃÐÂзҧÊѹà¢ÒÂÒÇ 7 ¡Á. ¨Ò¡¨Ø´ ÊÙ§ÊØ´¢Í§·ÔÇà¢ÒÊÒÁÒöÁͧàË繷ҧö俷Õè¾Ò´¼‹Ò¹¼×¹¹éíҢͧ à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì à¹×èͧ¨Ò¡·ÔÇà¢ÒÍÂÙ‹ã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§ÁÒ¡¡ÒÃä´ŒªÁ ¾ÃÐÍҷԵ¢Öé¹ã¹ÂÒÁàªŒÒ áÅе¡ã¹ÂÒÁàÂç¹ ÂÒÁ¡ÅÒ§Çѹ¨ÐÁͧ àËç¹ä˹ҢͧªÒǺŒÒ¹ã¹ÂÒÁ¤èÒí ¤×¹ â´Â੾ÒФ׹à´×͹Á×´¨Ðä´ŒªÁ ·Ñ§é ´ÒǺ¹¿‡Ò·Õ·è Íáʧ໚¹»ÃСÒÂÃÐÂÔºÃÐÂѺ áÅдÒǺ¹´Ô¹¨Ò¡ áʧ俵ÒÁÍÒ¤ÒúŒÒ¹àÃ×͹ªÒǺŒÒ¹ã¹ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Áª‹Ò§ªÇ¹ ãËŒµ¹×è ൌ¹ã¹¤ÇÒÁ§´§ÒÁÂÔ§è ¹Ñ¡ ºÃÔàdzªÐ§‹Í¹¼Ò¢Í§à¢Ò¾ÞÒà´Ô¹¸§ ÁÕ¾Ãоط¸ÃÙ»µÑ§é µÃÐ˧‹Ò¹ àº×Íé §ËÅѧ¨Ð໚¹Ë¹ŒÒ¼ÒÊÙ§ªÑ¹ à¢Ò¾ÞÒ à´Ô¹¸§à»š¹Ê¶Ò¹·Õèà§ÕºʧºàËÁÒÐÊíÒËÃѺ¡ÒùÑè§ÇÔ»˜ÊʹÒÊíÒËÃѺ ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ â´Â·Õè¹ÕèÁÕ¾ÃÐʧ¦»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁÍÂÙ‹à¾Õ§ÅíҾѧ 1 ÃÙ» ËÒ¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·‹Ò¹ã´µŒÍ§¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁÇÔÇ·ÔÇ·Ñȹº¹ÂÍ´à¢Ò¹Õé µŒÍ§àµÃÕÂÁÊÑÁÀÒÃÐ ÍÒËÒáÒáԹÁÒãËŒ¾ÃŒÍÁÊÃþ Íա˹Ö觤ÇÒÁ ÊíÒ¤ÑÞº¹à¢Ò¾ÞÒà´Ô¹¸§ ¨Ð໚¹ÈÒÅҢͧËÅǧ»Ù†ËÔ¹ «Öè§à»š¹¼ÙŒ¡‹Í µÑ§é ¾Ø·¸Ê¶Ò¹áË‹§¹Õáé ÅÐ໚¹·Õàè ¤ÒþÊÑ¡¡ÒÃТͧªÒǺŒÒ¹·Õ¹è Õè ¤ÇÒÁ ÍÑȨÃϢͧËÅǧ»Ù†ËÔ¹«Öè§à»š¹¾ÃÐࡨԪ×èʹѧ ªÒǺŒÒ¹ä´ŒÁÕàÃ×èͧàÅ‹Ò ÁÒ¡ÁÒº¹·ÔÇà¢ÒáË‹§¹Õé 196


°Ò¹¡ÒüÅÔµ´ŒÒ¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÂÔè§ãËÞ‹

´ŒÇ¡ÒäÁ¹Ò¤Á·ÕÊè дǡáÅÐäÁ‹ËÒ‹ §ä¡Å¨Ò¡¡Ãا෾ÁÒ¡¹Ñ¡ ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ¨Ö§à»š¹¾×¹é ·Õ·è µÕè §Ñé ¢Í§âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´ ãËÞ‹ »ÃÐÁÒ³ 35 âç§Ò¹ ઋ¹ âç§Ò¹¡ÃÐàº×éͧ âç§Ò¹¼ÅÔµ ¤Í¹¡ÃÕµ »Ù¹ ÍÒËÒÃÊѵǏ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹é Âѧ໚¹°Ò¹¡ÒüÅԵ䡋áÅÐ ËÁÙ᪋á¢ç§ ·ÕèÊ‹§ä»¨íÒ˹‹Ò·ÑèÇ»ÃÐà·ÈÍÕ¡´ŒÇÂ

µÅÒ´¹éíÒºŒÒ¹¹ŒÍ¡.....ºŒÒ¹¹Í¡

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§ãËÁ‹¢Í§ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ·Õèà¾Ôè§à»´ µÑÇä»àÁ×èÍÇѹ·Õè 24 µØÅÒ¤Á 2557 ´ŒÇ¡Òõ¡áµ‹§ÊäµÅ¤Ñ¹·ÃÕ àÃ×ÍâºÃÒ³·Õè¹íÒÁÒᵋ§áµŒÁÊÕÊѹãËÁ‹ ¡ÒÃÃǺÃÇÁ¢Í§à¡‹ÒËÒ´ÙÂÒ¡ ãËŒ¼ÙŒÁÒàÂ×͹䴌ªÁáÅж‹ÒÂÀÒ¾à¡çºänj໚¹·ÕèÃÐÅÖ¡ ¡Òõ¡áµ‹§Êǹ ´ŒÇ¾ѹ¸ØäÁŒ¨íҹǹÁҡËÇÁ¡ÑºµØ¡µÒ´Ô¹à¼ÒÃÙ»ÅÔ§ã¹ÍÔÃÔÂÒº¶µ‹Ò§ æ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹é ·‹Ò¹¨Ðä´Œ¾º¡ÑºµØ¡ µÒÅÔ§¢¹Ò´ãËދʧ٠µÃÐ˧‹Ò¹¤Í µŒÍ¹ÃѺ·Ø¡·‹Ò¹ÍÂÙ‹´ŒÒ¹Ë¹ŒÒµÅÒ´´ŒÇÂ

àÊŒ¹·Ò§¡ÒäÁ¹Ò¤Á¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ÁØ‹§ÊÙ‹ÍíÒàÀÍ ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á

¡ÒäÁ¹Ò¤Á¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ÁØ‹§ÊÙ‹ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á Êдǡ áÅÐÃÇ´àÃçÇÁÒ¡ ·‹Ò¹ÊÒÁÒöÁÒä´Œ 2 ·Ò§ ·Ñ§é ·Ò§Ã¶ä¿»ÅÒ·ҧ ʶҹÕá¡‹§àÊ×Íൌ¹ áÅзҧö¹µ¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ´ŒÇÂÃÐÂзҧ 166 ¡ÔâÅàÁµÃ ËÒ¡·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§´ŒÇÂàÊŒ¹·Ò§ËÁÒÂàÅ¢ 1 ¾Í¶Ö§ ᡾Øá¤ãªŒàÊŒ¹·Ò§ËÁÒÂàÅ¢ 21 áÅÐá¡ࢌÒÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ´ŒÇÂàÊŒ¹·Ò§ËÁÒÂàÅ¢ 3017

ËÁÙº‹ ÒŒ ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ µŒ¹áºº¢Í§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§

ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ÁÕ ù µíҺŠøù ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ »ÃЪҪ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ »ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ઋ¹ ·íÒäË àÅÕé§⤹Á àÅÕé§䡋à¹×éÍ àÅÕé§ÊØ¡Ã «Öè§ÅŒÇ¹¾Ö觾ҴԹ¿‡ÒÍÒ¡ÒÈ໚¹ÊíÒ¤ÑÞ ¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ㹡Òà ÍÂÙ‹¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔÍ‹ҧ¾Íà¾Õ§¨Ö§à»š¹ÊÔ觨íÒ໚¹ ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á 䴌ʧ‹ àÊÃÔÁãËŒªÒǺŒÒ¹â¹ŒÁ¹íÒ»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ㪌㹡Òà ´íÒçªÕÇÔµ «Öè§ÁÕËÁÙ‹ºŒÒ¹·ÕèÊÒÁÒö໚¹µŒ¹áººã¹àÃ×èͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Í à¾Õ§¨íҹǹ 7 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 䴌ᡋ 1. ËÁÙ‹ºŒÒ¹«ÑºâÈ¡ ËÁÙ‹·Õè 3 µíÒºÅˌǢعÃÒÁ (ä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¨Ò¡ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª ¡ØÁÒÃÕ) 2. ËÁÙ‹ºŒÒ¹¹éíÒÊØ´ ËÁÙ‹·Õè 1 µíҺŹéíÒÊØ´ 3. ºŒÒ¹Ê˾ѹ¸Í‹Ò§·Í§ ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅ˹ͧºÑÇ 4. ºŒÒ¹»Ò¡ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ËÁÙ‹·Õè 9 µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò (ä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑžÃÐÃÒª·Ò¹¨Ò¡ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁ ºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ) 5. ºŒÒ¹ÊǹÁÐà´×èÍ ËÁÙ‹·Õè 4 µíÒºÅˌǢعÃÒÁ 6. ºŒÒ¹à¢Ò¢ÇÒ§ ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅ⤡ÊÅا 7. ºŒÒ¹¤Åͧ¡Ø‹Á ËÁÙ‹·Õè 8 µíÒºÅˌǢعÃÒÁ LOPBURI 197


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á)

¹Ò¾ÈÇѵÏ ÃÑ¡´Õ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò µí ҺŪ‹ Í §ÊÒÃÔ ¡Ò µÑé§ ÍÂً㠹ࢵ¾×é¹ ·ÕèÍíÒàÀ;Ѳ ¹Ò¹Ô ¤ Á ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à»š¹áËÅ‹§»ÅÙ¡¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÁռżÅÔµÃÇÁáÅÐ ÊÌҧÃÒÂä´Œãˌᡋà¡ÉµÃ¡ÃÊÙ§ÊØ´ ¤×Í ¢ŒÒÇâ¾´ ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ͌͠áÅп˜¡·Í§ ÁÕʶҹ·Õ·è Í‹ §à·ÕÂè ÇàªÔ§Í¹ØÃ¡Ñ É·ÁÕè ¤Õ ÇÒÁÊÁºÙó áÅÐÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕÂè ÇàªÔ§à¡ÉµÃ ઋ¹ ¶éÒí àÍÃÒÇѳ ¶éÒí ¾ÃËÁÊÇÑÊ´Ôì ·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹ ໚¹µŒ¹

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ÁÕ¾×é¹·Õè 81.16 µÃ.¡Á. ËÃ×Í 50,725 äË ÁÕ¨íҹǹËÁÙ‹ºŒÒ¹ã¹¡Òû¡¤Ãͧ 13 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 3,702 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ÁÕ»ÃЪҡà ¨íҹǹ 7,734 ¤¹ »ÃЪҪ¹ÃŒÍÂÅÐ 85.00 »ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ â´ÂÁվתäË·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ä´Œá¡‹ ¢ŒÒÇâ¾´ ͌͠ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ·Ò¹µÐÇѹ ¿˜¡·Í§ ÃͧŧÁÒÃŒÍÂÅÐ 27.00 »ÃСͺÍÒªÕ¾àÅÕé§ÊѵǏ 䴌ᡋ ¡ÒÃàÅÕé§⤹Á â¤à¹×éÍ ä¡‹

ÈÑ¡ÂÀÒ¾·Õèâ´´à´‹¹¢Í§Íºµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò

ÀÒÂ㵌¡ÒúÃÔËÒçҹ¢Í§ ¹Ò¾ÈÇѵÏ ÃÑ¡´Õ ¹Ò¡ͧ¤¡Òà ºÃÔËÒÃʋǹµíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò «Öè§à¹Œ¹¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÇÔ¶ªÕ ÇÕ µÔ ´Ñ§é à´ÔÁãËŒ¤§ÍÂÙ‹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ ¾×é¹°Ò¹ áÅÐ์¹¡ÒÃÁÕʋǹËÇÁ¨Ò¡·Ø¡ÀҤʋǹ ä´Œ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ á¹Ç¤Ô´áÅйÇѵ¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹Íѹⴴഋ¹ 䴌ᡋ µŒ ¹ ẺªØ Á ª¹à¢Œ Á á¢ç § ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁÂÑè § Â× ¹ ã¹¾×é ¹ ·Õè ¢Í§µí Ò ºÅª‹ Í §ÊÒÃÔ ¡ Ò¨ÐÁÕ º ÃÔ ÉÑ · áÅÐâç§Ò¹ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ ࢌ Ò ÁÒµÑé § °Ò¹¡ÒüÅԵ໚¹ ¨íҹǹÁÒ¡ ᵋ´ŒÇÂÅÑ¡ ɳÐà´‹ ¹ ¢Í§µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷Õè·íÒãËŒÊÒÁÒöÍÂÙ‹ ËÇÁ¡Ñ¹ä´ŒÃÐËÇ‹Ò§ªØÁª¹¡ÑººÃÔÉÑ· áÅÐâç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ã¹ÅÑ ¡ ɳÐẺ¶Œ Í Â·Õ ¶Œ Í ÂÍÒÈÑ Â áÅÐÂÑ § ¤§ÃÑ ¡ ÉÒäÇŒ ´Œ Ç ÂÇÔ ¶Õ ªÕ ÇÔ µ ¢Í§ªØ Á ª¹ ¨Ö § ·í ÒãËŒ ªØ Á ª¹áË‹ § ¹Õé ÁÕ Í §¤ ¡ à ˹‹ Ç Â§Ò¹ áÅкؤ¤ÅÀÒ¹͡ãËŒ¤ÇÒÁʹã¨áÇÐàÇÕ¹ࢌÒÁÒàÂÕèÂÁàÂ×͹ à¾×è Í ÊÑ Á ¼Ñ Ê ÇÔ ¶Õ ªÕ ÇÔ µ ¢Í§¤¹µí Ò ºÅª‹ Í §ÊÒÃÔ ¡ ÒÍ‹ Ò §µ‹ Í à¹×è Í § ¡Å䡢Ѻà¤Å×Íè ¹ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ô¹è ¨Ñ´¡Òõ¹àͧ µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ÁÕ¡Ò÷íҧҹËÇÁ¡Ñ¹¢Í§Í§¤¡Ãã¹¾×é¹·Õè 3 ÀҤʋǹËÅÑ¡ 䴌ᡋ 198

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò Íºµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò Í§¤¡Ã·ŒÍ§·Õè (¡íҹѹ ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹) áÅÐͧ¤¡Ã ÀÒ¤»ÃЪҪ¹ (᡹¹íÒ¡ÅØ‹Á áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ) ÃÇÁ¶Ö§Ë¹‹Ç§ҹÀÒ¤ ÃÑ°·Ñé§ÀÒÂã¹µíҺŠઋ¹ âçàÃÕ¹ âç¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ µíҺŠ˹‹Ç§ҹÀÒ¹͡µíҺŠઋ¹ Êíҹѡ§Ò¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ÍíÒàÀÍ ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á Êíҹѡ§Ò¹à¡ÉµÃÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ͺ¨.žºØÃÕ Ê¶ÒºÑ¹ ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇâ´ÂªØÁª¹ ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ໚¹µŒ¹ ÃÇÁ¶Ö§Ë¹‹Ç§ҹͧ¤¡ÃàÍ¡ª¹·Õãè ËŒ¡ÒÃʹѺʹع¡ÒþѲ¹Ò áÊ´§ ãËŒàËç¹Ç‹ÒµíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡ÒÁÕÈ¡Ñ ÂÀҾ㹡Ò÷íÒ˹ŒÒ·Õàè »š¹ “¡Å䡢Ѻ à¤Å×Íè ¹ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ô¹è ¨Ñ´¡Òõ¹àͧ” ·Õãè ªŒà»š¹°Ò¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙÃŒ Ç‹ Á¡Ñ¹ ¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹·ÕèÊÁѤÃã¨à¢ŒÒËÇÁ໚¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂä´Œ µíÒºÅÊØ¢ÀÒÇШҡ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¢Í§ªØÁª¹ ͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ä´Œà¢ŒÒËÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹¾Åѧà¤Ã×Í¢‹ÒªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ Ã‹ÇÁàÃÕ¹ÃÙŒÊÙ‹ µíÒºÅÊØ¢ÀÒÇÐ â´ÂÁÕͺµ.ä¡Ã¹Í¡ ÍíÒàÀÍ¡§ä¡ÃÅÒÈ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ⢷Ñ ໚¹áÁ‹¢‹ÒÂ㹡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐä´Œ·íÒ¡ÒÃÊÃØ»º·àÃÕ¹ãËŒàËç¹ Ç‹ÒÍ»·.áÅЪØÁª¹ÊÒÁÒö¨Ñ´¡ÒÃÊØ¢ÀÒÇÐä´Œ´ŒÇµ¹àͧ ¨Ò¡¡Òà ·ÕèࢌÒËÇÁáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹Ãٌ㹾×é¹·ÕèáÁ‹¢‹Ò ͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Òä´Œ ¹íÒͧ¤¤ÇÒÁÃÙŒÁҾѲ¹ÒáÅе‹ÍÂÍ´ã¹¾×é¹·Õè¢Í§µ¹àͧ ã¹ÃÐÂÐ áá䴌์¹¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨á¡‹¼ÙŒ¹íÒªØÁª¹ ᡹¹íÒáÅСÅØ‹Á ͧ¤¡Ãµ‹Ò§æ ã¹¾×é¹·Õè à¾×èÍãËŒÁÕ¤ÇÒÁࢌÒ㨵ç¡Ñ¹áÅÐËÇÁ¡Ñ¹ ÊÒ¹µ‹Í¹âºÒÂÊÒ¸ÒóÐẺÁÕʋǹËÇÁÀÒÂ㵌ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ÁÕ¡ÒèѴà¡çº¢ŒÍÁÙÅáÅÐʶҹ¡ÒóÊØ¢ÀÒÇТͧ¤¹ã¹µíÒºÅÁÒ ¨Ñ´·íÒ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ áÅÐÇҧἹ´íÒà¹Ô¹¡ÒèѴ·íÒÇԨѪØÁª¹â´Â㪌 ¡Ãкǹ¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ªØÁª¹ (RECAP) áÅСÒþѲ¹ÒÃкº¢ŒÍÁÙŵíҺŠ(TCNAP) ໚¹µŒ¹ ·íÒãËŒÁÕÃкº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅã¹àÃ×èͧÊØ¢ÀÒÇÐ ÁÕ¡Òà ¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡Ò䌹Ëҷع·Ò§Êѧ¤Áã¹¾×é¹·Õè à¾×èÍÊÌҧ¡Ãкǹ¡Òà àÃÕ¹ÃÙŒ¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒèѴ¡ÒõíÒºÅÊØ¢ÀÒÇÐÍ‹ҧÁÕʋǹËÇÁ¢Í§ªØÁª¹ áÅÐͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò à»š¹Íաͧ¤¡Ã˹Ö觷Õèä´ŒÃѺ¡ÒÃàªÔުǹ¨Ò¡ ÊÊÊ. à¾×èÍࢌÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁáÅлÃЪØÁà¡ÕèÂǡѺ§Ò¹¢Í§ ÊÊÊ. 㹡ÒâѺà¤Å×è͹§Ò¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒÇÐâ´Â㪌¾×é¹·Õè໚¹µÑǵÑé§ à¤Ã×Í¢‹ÒÂËÇÁÊÌҧªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹‹ÒÍÂÙ‹ ¨Ò¡¡Ò÷Õè¹Ò¡ͺµ. ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò à»š¹¼ÙŒ¹íÒ«Öè§à¹Œ¹¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÇÔ¶Õ ªÕÇÔµà´ÔÁæ ãËŒ¤§ÍÂÙ‹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹


ä´ŒÁÕ¡Ãкǹ¡ÒÃÊÌҧ¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃЪҪ¹ã¹¾×é¹·Õè«Öè§ ÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁ ªÒµÔ¾Ñ¹¸ØãËŒ´íÒà¹Ô¹ªÕÇԵ䴌Í‹ҧʧºÊØ¢ ÁÕ¡ÒÃÇҧἹºÙóҡÒçҹ¢Í§Í§¤¡Ã¡ÑºÀÙÁ»Ô Þ ˜ ÞÒ »ÃÐླÕáÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒ¢Ñºà¤Å×è͹仾ÌÍÁæ ¡Ñ¹ä´ŒÍ‹ҧŧµÑÇ ¶×Í ä´ŒÇÒ‹ ໚¹¹Çѵ¡ÃÃÁ¢Í§µíҺŨѴ¡Òõ¹àͧ â´ÂÁÕ໇ÒËÁÒÂà¾×Íè ÊÌҧ ãËŒ¤¹µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Òà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ “ÃÑ¡ ໚¹à¨ŒÒ¢Í§ Ëǧá˹ ¾×¹é ·Õáè ÅзÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ à¾×Íè ¤§änjʤً ¹Ãع‹ ËÅѧ” à¾×Íè ໚¹¡íÒÅѧ ãËŒµíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ¢Ñºà¤Å×è͹ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒ¹‹ÒÍÂÙ‹µ‹Íä» ã¹°Ò¹Ð¢Í§·ŒÍ§¶Ô¹è ·Õäè ´Œà¢ŒÒËÇÁ¡Ãкǹ¡ÒþѲ¹Òä»ÊÙª‹ ÁØ ª¹ ·ŒÍ§¶Ô蹨Ѵ¡Òõ¹àͧ ͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔÔ¡Ò ä´Œ·íҺѹ·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§¤ÇÒÁ ËÇÁÁ×Íà¾×èÍࢌÒËÇÁ໚¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂËÇÁÊÌҧªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹‹ÒÍÂÙ‹¡Ñº ͺµ.ä¡Ã¹Í¡ ÍíÒàÀÍ¡§ä¡ÃÅÒÈ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ⢷Ñ áÅÐä´Œ¹íÒ¤³Ð ·íÒ§Ò¹ä»áÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙŒ àÁ×èÍÇѹ·Õè 2-6 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2556 ¨íҹǹ 20 ¤¹ «Ö§è ¶×Í໚¹¨Ø´àÃÔÁè µŒ¹ã¹¡ÒáŒÒÇࢌÒÊÙ¡‹ ÒÃ໚¹ “à¤Ã×Í¢‹ÒÂËÇÁ ÊÌҧªØÁª¹·ŒÍ§¶Ô¹è ¹‹ÒÍÂÙ”‹ â´Â䴌ࢌÒÈÖ¡ÉÒáËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙ㌠¹Ãкº¡Òà ºÃÔËÒèѴ¡Òõ¹àͧẺÁÕʋǹËÇÁ Ãкºà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑ Ãкº ¡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹ ÃкºàÈÃÉ°¡Ô¨ ä´ŒàÃÕ¹ÃÙ¶Œ §Ö ¡ÒÃ㪌·ÃѾÂÒ¡Ã ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹áÅСÒÃÁÕʋǹËÇÁ¢Í§ªØÁª¹ã¹¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ¢Í§ªØÁª¹ ·íÒãËŒà¡Ô´á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ªØÁª¹ã¹´ŒÒ¹ àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã ¡Òà ºÃÔËÒèѴ¡Ò÷Õè໚¹Ãкº áÅÐä´ŒÈÖ¡ÉÒËÅÑ¡¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà µ¹àͧẺÁÕʋǹËÇÁ â´Â¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙŒ¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ÊÙ‹ µíÒºÅÊØ¢ÀÒÇÐ â´Âä´ŒàʹÍÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡ÒãËŒ¡ºÑ ᡹ ¹íÒáÅкؤÅÒ¡Ã à¾×èÍàµÃÕÂÁªØÁª¹ã¹¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¾×èÍ¡Òà ¢Ñºà¤Å×è͹¡ÒôíÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµíÒºÅÊØ¢ÀÒÇТͧµíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò «Öè§àÁ×è͹íÒÁҨѴËÁÇ´ËÁÙ‹µÒÁÃкº¡ÒâѺà¤Å×è͹§Ò¹ ä´ŒÃкº¡Òà ¢Ñºà¤Å×è͹§Ò¹ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 6 Ãкº 35 áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ ·ÕèÊÒÁÒö ¶‹Ò·ʹͧ¤¤ÇÒÁÃÙጠÅлÃÐʺ¡Òóã¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕÂè ¹àÃÕ¹ÃÙÃŒ Ç‹ Á ¡Ñºà¾×è͹à¤Ã×Í¢‹ÒµíÒºÅÊØ¢ÀÒÇÐ

¨Ò¡¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¢Ñºà¤Å×è͹§Ò¹¢Í§Íºµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Òâ´Â ์¹¡Ãкǹ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¨Ò¡·Ø¡ÀҤʋǹ¢Í§ªØÁª¹ ¨íÒ໚¹¨Ð µŒÍ§ÁÕ¿˜¹à¿„ͧ·ÕèÁÒ¨Ò¡ËÅÒÂæ ½†Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ à¾×èÍãËŒ¡Åä¡ËÃ×Í ¡Ãкǹ¡ÒâѺà¤Å×è͹µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò¡ŒÒÇä»ÊÙ‹¡ÒÃ໚¹ªØÁª¹ ·ŒÍ§¶Ô¹è ¹‹ÒÍÂÙä‹ ´Œ â´Â¿˜¹à¿„ͧàËÅ‹Ò¹Õ¡é ¤ç Í× ¼Ù¹Œ Òí ᡹¹íÒ »ÃЪҪ¹ áÅкؤÅҡâͧͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Òàͧ·Õèä´Œ¼‹Ò¹»ÃÐʺ¡Òó¡Òà áÅ¡à»ÅÕÂè ¹àÃÕ¹ÃÙ¡Œ ºÑ à¤Ã×Í¢‹Ò ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃࢌÒËÇÁàÇ·ÕµÒ‹ §æ ·Õ·è Ò§ Êíҹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÌҧàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.) ¨Ñ´¢Ö¹é ¨¹·íÒãËŒà¡Ô´à»š¹ 5 ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¢Öé¹ã¹¾×é¹·Õè¢Í§µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ¡Å‹ÒǤ×Í ¹Ñ¡ºÃÔËÒûÃСͺ´ŒÇ ¼ÙŒºÃÔËÒÃͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò »ÅÑ ´ ͺµ.ª‹ Í §ÊÒÃÔ ¡ Ò ¡í Ò ¹Ñ ¹ ¼ÙŒ ã ËÞ‹ ºŒ Ò ¹ ¼ÙŒ Íí Ò ¹Ç¡Òà âç¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾µíҺŠ·ÕÁè ºÕ ·ºÒ·ã¹¡ÒáíÒ˹´á¼¹ §Ò¹â¤Ã§¡Òà áÅмÅÑ¡´Ñ¹¹âºÒÂãËŒà¡Ô´¼Åã¹¾×é¹·Õè ¹Ñ¡¨Ñ´¡Òà áÅйѡ¨Ñ´¡Ãкǹ¡Òà »ÃСͺ´ŒÇ ¼ÙŒ¹íÒªØÁª¹ »Ãиҹ¡ÅØ‹Á µ‹Ò§æ ËÑÇ˹ŒÒʋǹÃÒª¡Òà áÅÐ਌Ò˹ŒÒ·ÕÍè ºµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò «Ö§è ¨Ð ÁÕº·ºÒ·ÊíÒ¤ÑÞ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒáԨ¡ÃÃÁáÅТѺà¤Å×è͹§Ò¹ ÃÇÁ·Ñ駻ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¾×èÍãËŒ»ÃÐʺ¼ÅÊíÒàÃç¨áÅÐÁÕ¡ÒúÙóҡÒà §Ò¹ÀÒÂã¹µíÒºÅẺÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ ¹Ñ¡¨Ñ´¡ÒâŒÍÁÙÅ ¤×Í ¤³Ð·íÒ§Ò¹ ´ŒÒ¹¢ŒÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´¢Í§µíҺŪ‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ä´Œá¡‹ ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒͺµ. ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ÍÊÁ. ͼÊ. ਌Ò˹ŒÒ·Õèͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Òà ¤×Í ¹Ñ¡ÇԨѪØÁª¹·Õ輋ҹ¡Òýƒ¡·Ñ¡ÉдŒÒ¹¡ÒÃÇԨѪØÁª¹áººà˧ ´‹Ç¹àªÔ§ªÒµÔ¾Ñ¹¸ØÇÃó¹Ò (RECAP) «Öè§ä´Œá¡‹ ਌Ò˹ŒÒ·Õèͺµ. ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò ¹Ñ¡Ê×èÍÊÒà ¤×Í ¼ÙŒÊÒÁÒöÃѺ-Ê‹§¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒõ‹Ò§æ ¢Í§µíҺŠáÅСÃШÒÂä»Âѧ¡ÅØÁ‹ ໇ÒËÁÒµ‹Ò§æ 㹪ØÁª¹¼‹Ò¹Ê×Íè »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸Ã»Ù Ẻµ‹Ò§æ ºØ¤ÅҡáÅØÁ‹ ¹Õäé ´Œá¡‹ ᡹¹íÒªØÁª¹ ¼Ù㌠ËÞ‹ºÒŒ ¹ àÂÒǪ¹ ਌Ò˹ŒÒ·ÕÍè ºµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò «Ö§è ·Ñ§é 5 ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò ¹Õé¶×Í໚¹¡íÒÅѧÊíÒ¤ÑÞËÅÑ¡Íѹ¨Ð¹íÒÁÒÊÙ‹¡ÒþѲ¹ÒáÅТѺà¤Å×è͹ ÊÙ‹¡ÒõíÒºÅÊØ¢ÀÒÇÐÍ‹ҧÂÑè§Â×¹ ·Ñé§ÀÒÂã¹¾×é¹·Õèͺµ.ª‹Í§ÊÒÃÔ¡Ò áÅÐã¹¾×é¹·Õè¢Í§µíÒºÅà¤Ã×Í¢‹Òµ‹Íä» LOPBURI 199


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á)

¹ÒÂÁÒ¹¾ ÁÑè¹à¨ÃÔÞ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅˌǢعÃÒÁ

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅˌǢعÃÒÁ

“¶Ô¹è ¶éÒí §ÒÁ ¹éÒí µ¡ÊÇ ÍØ´Á´ŒÇ¾ת¾ÃóáÅÐ⤹Á ªÁ¾Ô¾¸Ô Àѳ±ºÒŒ ¹â»†§ÁйÒÇ ¶éÒí ¤ŒÒ§¤ÒǵÐà¾Õ¹·Í§ ÁËÒ¹¤Ã¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊÙ‹ÊÒ¡Å” ¤×ͤíÒ¢ÇÑޢͧµíÒºÅˌǢعÃÒÁ Í.¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á ¨.žºØÃÕ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹ÒÂÁÒ¹¾ ÁÑè¹à¨ÃÔÞ à»š¹¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹ µíÒºÅˌǢعÃÒÁ

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

µíÒºÅˌǢعÃÒÁ ÁÕ¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´ 65,781 äË ẋ§à¢µ¡Òà »¡¤Ãͧ໚¹ 11 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕ»ÃЪҡÃÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 6,905 ¤¹ ʋǹãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾·íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ»ÃÐàÀ·¾×ªäË ઋ¹ ͌͠»ÅÙ¡¢ŒÒÇâ¾´ ·Ò¹µÐÇѹ áÅÐÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ÁÕ¡ÒÃàÅÕé§⤹Á â¤à¹×éÍ áÅÐä¡‹¾×鹺ŒÒ¹

ÇÔÊÑ·Ñȹ¡ÒþѲ¹ÒµíÒºÅˌǢعÃÒÁ

¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ô¹è ¹‹ÒÍÂÙ‹ áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙ´Œ ÒŒ ¹»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÏ Ê‹§àÊÃÔÁ ªØÁª¹ÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢º¹¾×é¹°Ò¹»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò

1.ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¤¹ 1.1 ÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ 1.2 Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹¢Í§ Èٹ¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ 1.3 ¾Ñ ² ¹Òâ¤Ã§ÊÃŒ Ò §¾×é ¹ °Ò¹ ÃкºÊÒ¸Òó٠» âÀ¤ ÊÒ¸Òó٠»¡Òà ෤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒþѲ ¹ÒÊѧ¤Á ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§»ÃЪҪ¹ 1.4 Ê‹ § àÊÃÔ Á áÅÐÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ¡ÒÃÍ¹Ø ÃÑ ¡ ɏ » ÃÐà¾³Õ á ÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ôè¹ 1.5 Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 1.6 Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇµÔ ãËŒ¡ºÑ à´ç¡ àÂÒǪ¹ ¤¹ªÃÒ ¼ÙÂŒ Ò¡äÃŒ ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃËÃ×ͷؾ¾ÅÀÒ¾ ¼ÙŒ»†ÇÂàʹʏáÅмٌ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ㹪ØÁª¹ 1.7 ʧà¤ÃÒÐˏ¼ÙŒ»ÃÐʺÀÑÂáÅÐà´×ʹÌ͹㹪ØÁª¹ 200

1.8 àÊÃÔ Á ÊÃŒ Ò §¤ÇÒÁÁÑè ¹ ¤§ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ Âã¹ªÕ ÇÔ µ áÅÐ ·ÃѾÊÔ¹»ÃЪҪ¹ 1.9 ¡ÒÃÊÌҧÀÙÁԤ،Á¡Ñ¹ã¹´ŒÒ¹ÂÒàʾµÔ´ãËŒ¡Ñºà´ç¡ àÂÒǪ¹ áÅлÃЪҪ¹·ÑèÇä» 2. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃáÅСÒúÃÔ¡Òà »ÃЪҪ¹â´Â㪌ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ 2.1 ¾Ñ²¹Ò»ÃѺ»ÃاÃкº¡ÒúÃÔËÒà ¡ÒúÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹ ઋ¹»ÃѺ»ÃاÃٻẺ¡Ò÷íÒ§Ò¹ ÍíҹǤÇÒÁÊдǡ Å´¢Ñ鹵͹ áÅСÃкǹ¡Ò÷íÒ§Ò¹ ¢ÂÒ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹ ÍØ»¡Ã³ à¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ㪌Êíҹѡ§Ò¹ 2.2 Ê‹§àÊÃÔÁáÅмÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÁ¡Õ Òû¯ÔºµÑ µÔ ÒÁ¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò Ç‹Ò´ŒÇÂËÅѡࡳ±áÅÐÇÔ¸¡Õ ÒúÃÔËÒáԨ¡ÒúŒÒ¹àÁ×ͧ·Õ´è Õ ¾.È. 2546 ઋ¹ ËÅÑ¡¹Ôµ¸Ô ÃÃÁ ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ ËÅÑ¡¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ 2.3 Ê‹ § àÊÃÔ Á ºØ ¤ ÅÒ¡ÃáÅÐ˹‹ Ç Â§Ò¹ÀÒ¾ÃÑ ° ãËŒ à ¡Ô ´ ¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒáÅоѲ¹ÒÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ Íѹ¨Ð¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃà¾ÔèÁ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¢ŒÒÃÒª¡Òà 䴌ᡋ ¡ÒþѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ ¡ÒèѴ¡ÒäÇÒÁÃÙŒ ͧ¤¡ÒÃáË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¼‹Ò¹Ãкº 2.4 ¾Ñ²¹ÒÃкº¤Ø³ÀÒ¾Áҵðҹ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐ àÊÃÔÁÊÌҧ¢ÇÑÞáÅСíÒÅѧ㨢ͧ¢ŒÒÃÒª¡Òà 2.5 »ÃѺ»ÃاÃкº¡ÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹ 2.6 ʹѺʹع¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃЪҪ¹µÒÁÃкͺ»ÃЪҸԻäµÂ 3. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3.1 Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع´ŒÒ¹¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ 3.2 Ê‹§àÊÃÔÁ¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ¡ÒûÃÐÂØ¡µãªŒ»ÃѪÞҢͧ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3.3 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§㹠ʶҹÈÖ¡ÉÒ 4. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ 4.1 »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ó礏ÊÌҧ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ãˌᡋªÁØ ª¹ã¹àÃ×Íè § à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅСÒáíҨѴ ¢ÂÐÍ‹ҧ¶Ù¡ÊØ¢ÅѡɳР4.2 ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ


5. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¼ÅÔµÀѳ±áÅФÇÒÁࢌÁá¢ç§ ¢Í§ªØÁª¹ 5.1 Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÒÃÊÌҧÍÒªÕ¾ à¾ÔèÁÃÒÂ䴌ᡋ »ÃЪҪ¹ 5.2 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒõÅÒ´ÊíÒËÃѺÊÔ¹¤ŒÒ·ÑÇè ä»áÅмÅÔµÀѳ±ªÁØ ª¹

4. ¹âºÒ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹ÒµíҺŠ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹ÒµíҺŠ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÍ§¤¡Ã»¡¤Ãͧ ʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹·Ø¡»ÃÐàÀ·áÅÐʋǹÃÒª¡Ò÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ Ê‹§àÊÃÔÁ áÅÐÊ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ã¹´Œ Ò ¹áËÅ‹ § ¹éí Ò ´Œ Ò ¹¡Òáí Ò ¨Ñ ´ ¢ÂÐÁÙ Å ½Í áÅСÒÃ͹ØÃѡɏ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅСÒû‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¹âºÒ¡ÒúÃÔËÒÃ

“Áͧ¡Òóä¡Å ࢌÒ㨻˜ÞËÒ Ê‹§àÊÃÔÁÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ ¾Ñ²¹ÒµÃ§ ໇ÒËÁÒ” 1. ¹âºÒ ´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧ ¡ÒúÃÔËÒÃáÅСÒþѲ¹Òͧ¤¡Òà ´Œ Ò ¹¡ÒÃàÁ× Í § Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃÁÕ Ê‹ Ç ¹Ã‹ Ç Á·Ò§¡ÒÃàÁ× Í § â´Â¹íÒÊÀÒ¾»˜ÞËÒáÅФÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ»ÃЪҪ¹ÁÒºÃÔËÒçҹ ์¹¡ÒúÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹ ´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒÃáÅоѲ¹Òͧ¤¡Òà ÁØŒ§à¹Œ¹»ÃѺ»ÃاÃкº ºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáÅоѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 2.¹âºÒ¡ÒþѲ¹ÒÊѧ¤ÁáÅФسÀÒ¾ªÕÇÔµ ´ŒÒ¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊѧ¤Á ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ·Õè »ÃÐʺ»˜ÞËÒ·Ò§Êѧ¤ÁãËŒÁդسÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Öé¹ ´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÕÌÒáÅйѹ·¹Ò¡Òà ʹѺʹع¡ÒèѴ¡Òà ᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒáÅйѹ·¹Ò¡ÒÃà¾×èÍÊÌҧ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ㹡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ»ÃжÁÇÑ áÅСÒà ÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊآ㹠¡Òû‡Í§¡Ñ¹â䵋ҧ ઋ¹ 䢌ËÇÑ´¹¡ 䢌àÅ×Í´ÍÍ¡ ´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÈÒÊ¹Ò ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ ¨ÒÃÕµ»ÃÐà¾³Õ áÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ àª‹¹¡ÒÃࢌÒÇÑ´ ¿˜§¸ÃÃÁ ·íÒºØ޵ѡºÒµÃ ´ŒÒ¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁʧºàÃÕºÌÍ ¤ÇÒÁÁÑ蹤§ ËÇÁÁ×Íã¹ ¡Òû‡Í§¡Ñ¹ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ áÅл˜ÞËÒÂÒàʾµÔ´ 3. ¹âºÒ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒþҳԪ áÅСÒ÷‹Í§à·ÕèÂÇ ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡Òà ¾Ñ²¹ÒáÅСÒâÂÒµÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅСÒ÷‹Í§à·ÕèÂÇ ´ŒÒ¹¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÒþѲ¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾µ‹Ò§æ

ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂǵíÒºÅˌǢعÃÒÁ

¹éÒí µ¡ÊǹÁÐà´×Íè µÑ§é ÍÂÙ·‹ ºÕè ÒŒ ¹ÊǹÁÐà´×Íè ËÁÙ·‹ Õè 4 ໚¹¹éÒí µ¡ ÊǧÒÁ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¹éíҼشã¹ÅíÒ¤Åͧ¸ÃÃÁªÒµÔ ÁÕ¨íҹǹÁÒ¡¡Ç‹Ò 12 ªÑé¹ ºÒ§ªÑé¹à»š¹¹éíÒÌ͹¼Ø´ ¨Ñ´à»š¹¹éíÒµ¡ªÑé¹á¹Ç˹ŒÒ¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â áÅкÃÔàdz¹éíÒµ¡à»š¹ÍØ·ÂÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁªÒµÔ áË‹§ªÒµÔˌǢعÃÒÁ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ºŒÒ¹â»†§ÁйÒÇ áËÅ‹§âºÃÒ³¤´ÕºŒÒ¹â»†§ÁйÒÇ ÁÕÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò 4,000 »‚ ÁÒáÅŒÇ µÑé§ÍÂÙ‹à¹Ô¹ºŒÒ¹ÊÕè«Ñº Á.6 ¨¹¶Ö§ºŒÒ¹ÊǹÁÐà´×èÍ Á.4 Êѹ¹ÔɰҹNjÒ໚¹ªØÁª¹¤¹âºÃÒ³·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¼ÅÔµÀÒª¹Ð ´Ô¹à¼Ò à¤Å×ͺ¼ÔÇ´ŒÇ¹éíÒ´Ô¹ÊÕá´§ ÃÙŒ¨Ñ¡¡Òû˜›¹´ŒÒÂà¾×è͹íÒä»·Í à»š¹¼ŒÒ ÃÙ¨Œ ¡Ñ ¡Ò÷íÒà¤Ã×Íè §Á×Íà¤Ã×Íè §ãªŒ ËÃ×Íà¤Ã×Íè §»ÃдѺ áÅÐÃÙ¨Œ ¡Ñ ¡ÒÃà¾ÒлÅÙ¡¢ŒÒÇ´ŒÇ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ¡ÒèѴµÑ§é ໚¹¾Ô¾¸Ô Àѳ±ºÒŒ ¹â»†§ ÁйÒÇ ÇÑ´¶éíÒµÐà¾Õ¹·Í§ ᵋà´ÔÁ¹Ñ¹é ºÃÔàdz¹Õàé µçÁä»´ŒÇ»†ÒäÁŒÁÒ¡ÁÒ 㹻‚ ¾.È.2512 ÁÕ¼¹ÙŒ ÁÔ ¹µËÅǧ¾‹Í·‹Ò¹Ë¹Ö§è «Ö§è ÁÕÇµÑ Ã»¯ÔºµÑ ´Ô ãÕ ËŒÁÒ¾íҹѡ·Õºè ÃÔàdz »Ò¡¶éÒí «Ö§è ¡Å‹ÒǢҹNjÒÁÕÊÁºÑµ«Ô Í‹ ¹ÍÂÙã‹ ¹¶éÒí ¨Ö§äÁ‹ÁãÕ ¤Ã¡ÅŒÒࢌÒä» ã¹¶éÒí ¹ÑºµÑ§é ᵋËÅǧ¾‹ÍÁÒ¨íÒÇÑ´·Õ¹è áÕè ÅŒÇÁÕ¡ÒÃແ´»Ò¡·Ò§à¢ŒÒ¶éÒí ¨Ö§¾ºÇ‹ÒÁÕ¤ŒÒ§¤ÒÇÍÒÈÑÂÍÂÙ‹¨íҹǹÁÒ¡ ¹Ñº¨Ò¡¹Ñé¹ÁÒ¡çÁÕ¤¹à´Ô¹ ·Ò§ÁÒ·‹Í§à·ÕÂè ǡѹàÊÁÍ æ »˜¨¨Øº¹Ñ ·Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÑ´ä´Œà´Ô¹ ä¿¿‡ÒãËŒáʧÊNjҧ㹶éÒí ·Ñ§é ÂѧÊÌҧ¾Ãоط¸ÃÙ»»ÃдÔÉ°Ò¹änj㹶éÒí áÅÐÂѧÊÌҧº‹Íà¡çº¹éíÒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¢Öé¹ÍÕ¡´ŒÇ LOPBURI 201


àÊŒ¹·Ò§¾º

à·ÈºÒŵíҺŠ(Í.¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á)

¹ÒÂÊÁªÒ µØŒÁ´ÕÅѧ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíҺŴÕÅѧ

à·ÈºÒŵíҺŴÕÅѧ

“ÇÑ´¾ÃËÁÃѧÉÕÅ×ÍàÅ×èͧ àÁ×ͧàÈÃÉ°¡Ô¨ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ä·ÂàºÔé§áËÅ‹§ÃÇÁÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃеٹíÒÊÙ‹à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ ªÅÊÔ·¸Ôì”

¤×ͤíÒ¢ÇÑÞµíҺŴÕÅ§Ñ «Ö§è ÍÂÙÀ‹ ÒÂ㵌¡Òû¡¤Ãͧ¢Í§à·ÈºÒÅ µíҺŴÕÅѧ µÑé§ÍÂÙ‹·Ò§·ÔȵÐÇѹµ¡¢Í§ÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ Ë‹Ò§¨Ò¡µÑÇÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á»ÃÐÁÒ³ 9 ¡ÔâÅàÁµÃ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡µÑǨѧËÇѴžºØÃÕ »ÃÐÁÒ³ 37 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¹ÒÂÊÁªÒ µØÁŒ ´ÕÅ§Ñ à»š¹ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµÒí ºÅ´ÕÅ§Ñ «Ö§è ºÃÔËÒçҹ ÀÒÂ㵌ÇÔÊÑ·Ñȹ·ÕèÇ‹Ò “´ÕÅѧ¡ŒÒÇ˹ŒÒ ªÒÇ»ÃЪÒËÇÁ㨠͹ØÃѡɏ ÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ »ÃеÙÊÙ‹à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì”

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

à·ÈºÒŵíҺŴÕÅѧ ÁÕà¹×éÍ·Õè»ÃÐÁÒ³ 121.90 µÃ.¡Á. â´Â á¡໚¹¾×é¹·ÕèÍÂÙÍ‹ ÒÈÑ 40.06 µÃ.¡Á. ¾×é¹·Õè»Ò† äÁŒ 81.84 µÃ.¡Á. ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 4.49 ¢Í§¾×é¹·ÕèÍíÒàÀ;Ѳ¹Ò¹Ô¤Á ·µ.´ÕÅѧ ẋ§ ¡Òû¡¤Ãͧ໚¹ 7 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 13 ªØÁª¹Â‹Í ÁÕ»ÃЪҡÃÃÇÁ ·Ñé§ÊÔé¹ 7,815 ¤¹ ÁÕ¨íҹǹ¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñé§ÊÔé¹ 3,323 ¤ÃÑÇàÃ×͹ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ 䴌ᡋ ¡Ò÷íÒ¹Ò ·íÒäË ·íÒÊǹ áÅÐàÅÕé§ÊѵǏ

202

ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÊíÒ¤ÑÞã¹à¢µ¾×é¹·Õè ·µ.´ÕÅѧ

ÇÑ ´ ¾ÃËÁÃÑ § ÉÕ à»š ¹ ÇÑ ´ ·Õè Ê ÃŒ Ò §à¾×è Í ÍØ ·Ô È ¶ÇÒÂá´‹ Ê Áà´ç ¨ ¾ÃоزҨÒÏ (âµ ¾ÃËÚÁÃíÊÕ) ÍÂÙ‹ºÃÔàdz «Í 11 áÅÐ «Í 12 ¶¹¹ÊÒ 21 µÑ´¡Ñº¶¹¹ÊÒ 3017 µ.´ÕÅѧ Í.¾Ñ²¹Ò¹Ô¤Á ¨.žºØÃÕ à¨ŒÒÍÒÇÒÊͧ¤»˜¨¨ØºÑ¹¤×Í à¨ŒÒ¤Ø³¾ÃоԾѲ¹¤³ÒÀó ÊÒà˵طÕè ÇÑ´¹ÕéÁÕª×èÍÇ‹ÒÇÑ´¾ÃËÁÃѧÉÕ Ê׺à¹×èͧ¨Ò¡ã¹Í´Õµ ÊÁà´ç¨¾Ø²Ò¨ÒÏ (âµ ¾ÃËÁÃѧÉÕ) ä´Œ¸´Ø §¤áÅÐä´ŒËÂØ´¾Ñ¡»˜¡¡Å´ ³ ·Õáè Ë‹§¹Õé µ‹ÍÁÒ¼Ù·Œ Õè ÁÕÈÃÑ·¸Ò㹾ط¸ÈÒʹҨ֧䴌ÃÇ‹ Á㨡ѹÊÌҧÇÑ´áÅÐÈÒʹʶҹµ‹Ò§æ Í‹ҧÁÒ¡ÁÒÂáÅÐãËÞ‹âµ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧ໚¹Ê¶Ò¹·Õ軯ԺѵԸÃÃÁ «Öè§à»š¹·Õè¹ÔÂÁ·Ñ駪ÒÇä·ÂáÅЪÒǵ‹Ò§ªÒµÔ ¨Ö§¶ÇÒ¹ÒÁ¹Õéà¾×èÍ໚¹ ͹ØÊó ¨Ø´à´‹¹¢Í§ÇÑ´¹Õé¤×;ÃÐÍØâºÊ¶·Ã§¨µØÃÁØ¢ ¾ÃÐ਴Տ·Ã§ ÃЦѧ¤ÅŒÒ¾ÃкÃÁ¸ÒµØ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª áÅÐÊÔ觡‹ÍÊÌҧÍ×è¹æ ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁÊǧÒÁ â´ÂÃͺºÃÔàdzÇÑ´ÁÕ¤ÇÒÁËÁÃ×è¹´ŒÇµŒ¹äÁŒãËÞ‹¹ŒÍ ÇÑ´¾¹ÁÇѹ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 3 (ºŒÒ¹´ÕÅѧ) µíҺŴÕÅѧ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ ÇÑ´¾ÃËÁÃѧÉÕ «Í 12 »ÃÐÁÒ³ 9 ¡Á. ÊÒÁÒöÁͧàËç¹ÍØâºÊ¶ ·ÕèÊÌҧãËÁ‹º¹à¹Ô¹à¢ÒáËàËÅç¡ ¨Ò¡¡ÒâشÊÃйéíÒ㹺ÃÔàdzÇÑ´ ¾ºÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧ㪌ÊÁÑÂâºÃÒ³ áÅÐÁÕ¾Ãоط¸ÃÙ»«Öè§ËÒ´Ùä´ŒÂÒ¡ «Öè§ÁÕàÃ×èͧàÅ‹ÒÊ׺¡Ñ¹ÁÒÇ‹Ò ã¹¤ÃÑ駷Õè·Ñ¾¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐÃÒÁÒ¸Ôº´Õ·Õè 1 ¼‹Ò¹ÁÒã¹¾×é¹·ÕèÍѹ໚¹·ÕèµÑ駢ͧËÁÙ‹ºŒÒ¹´ÕÅѧ¹Ñé¹ ä´ŒÁÕ¡ÒÃËÂØ´¾Ñ¡ à¾×èÍÃÇÁä¾Ã‹¾ÅáÅÐä´Œ¢Ø´ËÅØÁ½˜§à¤Ã×èͧ㪌·ÕèäÁ‹¨íÒ໚¹ºÒ§Ê‹Ç¹äÇŒ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ ¾ºáËÅ‹§¶ÅاáËàËÅç¡ â´ÂÁÕËÅÑ¡°Ò¹¨Ò¡àÈÉáËàËÅç¡ áÅз‹ÍàËÅç¡¢¹Ò´ 2 - 3 ¤×ºà»š¹¨íҹǹÁÒ¡ »˜¨¨Øº¹Ñ ¹íÒÁÒÃǺÃÇÁ áÅÐແ´à»š¹¾Ô¾¸Ô Àѳ±¾¹×é ºŒÒ¹ãËŒ¹¡Ñ ·‹Í§à·ÕÂè Çä´ŒàÂÕÂè ÁªÁ áÅÐÍÂÙã‹ ¹ ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒþѲ¹Ò¾×¹é ·Õàè ¾×Íè ໚¹ÈٹàÃÕ¹ÃÙ¢Œ ͧªØÁª¹ÀÒÂã¹µíÒºÅ


àÊŒ¹·Ò§¤ÇÒÁ§ÒÁ

ᤋ¹Í¹ãËŒ¾Í¡çÊÇÂãÊáÅÐËØ‹¹´Õä´Œ ¡Òù͹ËÅÑ º ¶× Í Ç‹ Ò à»š ¹ ª‹ Ç §àÇÅÒáË‹ § ¡ÒÃ¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹·Õè ´Õ ·Õè ÊØ ´ ÍÕ¡·Ñé§Âѧª‹Ç«‹ÍÁá«Áà«Åŏ¼ÔÇ˹ѧËÃ×ÍÍÇÑÂÇзÕèÊÖ¡ËÃͧ͢àÃÒ áÅÐÂѧª‹Ç»ÃѺÊÁ´ØÅÎÍÏâÁ¹¢Í§Ã‹Ò§¡Ò´ŒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ ÁÕÊÒà ÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§æ ·ÕèËҧ¡ÒÂËÅÑè§ÍÍ¡ÁÒ¢³ÐËÅѺ ઋ¹ ÊÒÃàÁÅÒâ·¹Ô¹ (Melatonin) «Öè§à»š¹ÊÒ÷ÕèÁÕº·ºÒ·ã¹¡Òê‹ÇÂÅ´ÍѵÃÒ¡ÒÃൌ¹ ¢Í§ËÑÇã¨áÅФÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµ áÅзÕèÊíÒ¤ÑÞÊÒùÕéÂѧÁÕ˹ŒÒ·Õè¤Çº¤ØÁ ¡Òù͹ËÅѺÍÕ¡´ŒÇ ¶ŒÒ¤¹àÃÒÍ´¹Í¹ËÃ×͹͹ËÅѺäÁ‹à¾Õ§¾Í ¡ç¨Ð·íÒãËŒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂÃÇÁ·Ñ駼ÔǾÃó ´ŒÍÂŧ

¼ÅàÊÕ¢ͧ¡Òù͹ËÅѺäÁ‹à¾Õ§¾Í

ËÒ¡àÃÒÍ´¹Í¹µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ËÅÒÂÇѹ¨Ð·íÒãËŒ ÃкºÀÙÁ¤Ô ÁØŒ ¡Ñ¹¢Í§ Ëҧ¡ÒÂŴŧ ·íÒãËŒ¡ÒõŒÒ¹·Ò¹àª×éÍẤ·ÕàÃÕÂáÅÐàª×Íé äÇÃÑÊàÊÕÂä» Ãкº¨Ñ´à¡çº¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒËÃ×ÍÃкº»ÃÐÊÒ·¨ÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾŴŧ à¡Ô ´ ÍÒÃÁ³ à ¤ÃÕ Â ´ ÍÒÃÁ³ á »Ã»Ãǹ ÁÕ Í Ò¡ÒÃ«Ö Á à«Ò äÁ‹¡ÃлÃÕé¡ÃÐà»Ã‹Ò ËÃ×ÍÃÙŒÊÖ¡äÁ‹Ê´ª×è¹µÅÍ´·Ñé§Çѹ Ãкº¡ÒË͠ÍÒËÒüԴ»¡µÔ Ëҧ¡Ò¨мÅÔµÎÍÏâÁ¹¤Çº¤ØÁ»ÃÔÁÒ³¡ÅŒÒÁà¹×éÍ áÅÐä¢Áѹ¹ŒÍÂŧ ÍÒ¨·íÒãËŒÍÇŒ ¹ä´Œ¤Ð‹ Ëҧ¡Ò¨мÅÔµàÅ»µÔ¹¹ŒÍÂŧ ·íÒãËŒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÍÂÒ¡ÍÒËÒÃà¾ÔÁè ¢Ö¹é ÍҨᡋàÃçÇä´Œ¨Ò¡¡Ò÷ÕÃè Ò‹ §¡Ò äÁ‹ËÅÑè§â¡Ã·ÎÍÏâÁ¹ (Growth hormone) ã¹¢³ÐËÅѺ áÅШР·íÒãËŒÁÕ¡ÒÃÊÌҧÊÒÃàÁÅÒⷹԹŴŧ Ê‹§¼ÅãËŒà¡Ô´¡ÒÃÍÑ¡àʺËÃ×Í ÀÙÁÔᾌ¢Í§¼ÔÇ˹ѧ䴌§‹Ò¢Öé¹

à·¤¹Ô¤¡Òù͹ËÅѺãˌʺÒÂ

¨Ñ´µÒÃÒ§àÇÅÒ¡Òù͹ãËŒàËÁÒÐÊÁáÅÐ໚¹àÇÅÒ áÅФÇà ࢌҹ͹äÁ‹à¡Ô¹ 4 ·Ø‹Á¢Í§áµ‹ÅФ׹ ¤ÇÃàÅ×Í¡ËÁ͹áÅÐàµÕ§ ¹Í¹ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÃÕÃТͧËҧ¡Ò ÃÇÁ·Ñ駫ѡ¼ŒÒ»Ù·Õè¹Í¹ áÅлÅÍ¡ËÁ͹Í‹ҧ¹ŒÍÂÍҷԵÅФÃÑé§ ¨Ðª‹Ç»‡Í§¡Ñ¹¡Òà à¡Ô´ÊÔÇ áÅÐâäÀÙÁÔᾌ¨Ò¡äý؆¹ä´Œ ¼‹Í¹¤ÅÒÂËҧ¡Ò¡‹Í¹ ¹Í¹ ઋ¹ ÍÒº¹éíÒÍØ‹¹ ¿˜§à¾Å§¨Ñ§ËÇÐʺÒÂæ ËÃ×Í¡ÒùÑè§ÊÁÒ¸Ô ·‹Ò¹Í¹Ë§ÒÂ໚¹·‹Ò¹Í¹·Õè´Õµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ ª‹ÇÂãËŒÃкº·Ò§à´Ô¹ ËÒÂ㨷íҧҹ䴌´·Õ ÊÕè ´Ø áÅÐËÅÕ¡àÅÕÂè §¡ÒÃà¡Ô´ÃÔÇé Ãͺ¹ãºË¹ŒÒä´Œ ´Õ·ÊÕè ´Ø ¡´¨Ø´ºÃÔàdzãºË¹ŒÒ¡‹Í¹¹Í¹ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌»ÅÒ¹ÔÇé ¹Ç´Ç¹ ໚¹Ç§¡ÅÁä»àÃ×Íè Âæ µÒÁËÑǤÔÇé ¢ÁѺ Ëͧ¨ÁÙ¡ ¤Ò§ áÅÐÁØÁ»Ò¡ ¡‹Í¹¹Í¹äÁ‹¤Çô×Áè ¹éÒí ÁÒ¡à¾ÃÒÐÍÒ¨·íÒãËŒµÍŒ §µ×¹è ¡ÅÒ§´Ö¡º‹ÍÂæ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÍé ÒËÒþǡÁѹà·È à¼×Í¡ ¡ÅÍ ¢ŒÒǡŌͧ ¢¹Á»˜§âÎÅÇÕµ áÅмÅÔµÀѳ±âÎÅà¡Ã¹µ‹Ò§æ ¨Ðª‹ÇÂãËŒÃÒ‹ §¡Ò¼ÅÔµÊÒÃà«âÃâ·¹Ô¹ (serotonin) ª‹ÇÂãËŒ¹Í¹ËÅѺʺÒ¤‹Ð ¢Íº¤Ø³¢ŒÍÁÙŨҡ : ÀÒ¤ÇÔªÒàÀÊѪ¡ÃÃÁ ¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å â´Â ´Ã.¹ÔµÂÒ µÃÕÈÔÅ»ŠÇÔàÈÉ áÅÐÃÈ.´Ã.¾ÔÁžÃó ¾Ô·ÂҹءØÅ

LOPBURI 33


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒÂÊÔ¹ÒÂÍí ¹Ò·Ã âÍ‹ à ÍÕ Â è Á ÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ “ËÅǧ¾‹ÍÂͤ،ÁºŒÒ¹ ¢ŒÒÇÊÒÃËÍÁàÃ×ͧ¹ÒÁ âºÊ¶§ÒÁÊÁª×èÍ ÀÒÉÒ໚¹Ê×èÍ àÅ×èͧÅ×ÍÇѲ¹¸ÃÃÁ” ¤×ͤíÒ¢ÇÑޢͧÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ «Öè§ÁÕ¾×é¹·Õè 304.65 µÃ.¡Á. ËÃ×Í 190,406 äË ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍÊÃÐ âºÊ¶ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡µÑǨѧËÇѴžºØÃÕ à»š¹ÃÐÂзҧ 65 ¡ÔâÅàÁµÃ ÁÕ¶¹¹ÊÒÂËÅÑ¡ ¤×Í·Ò§ËÅǧἋ¹´Ô¹ËÁÒÂàÅ¢ 3326 Çѧà¾ÅÔ§-˹ͧÁ‹Ç§ áÅÐËÁÒÂàÅ¢ 2321 ¹ÔÂÁªÑÂ-ªÑºҴÒŠẋ§à¢µ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 5 µíҺŠ46 ËÁÙ‹ºŒÒ¹

»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒ

¹Ñºáµ‹»‚ ¾.È.2325 «Ö觵ç¡ÑºÊÁÑÂÃѪ¡ÒÅ·Õè 1 áË‹§¡ÃاÃѵ¹â¡ÊÔ¹·Ã ä´ŒÁÕ¡ÒèѴµÑ駡Ôè§ÍíÒàÀÍ¾Ø¤Ò ÁÕÍÒ³Òࢵ ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÁÒ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÁ³±ÅÍÂظÂÒ â´ÂÁÕËÅǧÊó礏 ໚¹»ÅÑ´ÍíÒàÀͼٌ໚¹ËÑÇ˹ŒÒ»ÃШíÒ¡Ôè§ÍíÒàÀͤ¹áá µ‹ÍÁÒ ËÅǧ͹غÒÅÊÒáÃÒ (¡ÅÔè¹) ¾Ô¨ÒóÒàËç¹Ç‹Ò·ÕèµÑ駡Ôè§ÍíÒàÀ;ؤÒäÁ‹àËÁÒÐÊÁ ÁÕ¾ÅàÁ×ͧ¹ŒÍ àÊ×Í ªŒÒ§ áÅÐ䢌»†ÒªØ¡ªØÁ ¨Ö§ÃÒ§ҹµÑ駷ÕèÇ‹Ò¡ÒáÔè§ÍíÒàÀÍãËÁ‹ Ë‹Ò§¨Ò¡·Õèà´ÔÁ ä»·Ò§·ÔȵÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í»ÃÐÁÒ³ 20 ¡ÔâÅàÁµÃ «Öè§ÁÕªØÁª¹ ¤‹Í¹¢ŒÒ§Ë¹Òṋ¹ »ÃСͺ´ŒÇºŒÒ¹ÊÃÐâºÊ¶áÅкŒÒ¹â¤¡ÊíÒâç µ‹ÍÁÒ䴌¡°Ò¹Ð໚¹ÍíÒàÀÍ áµ‹´ŒÇÂà˵Øã´äÁ‹»ÃÒ¡¯ 204


ä´ŒàÃÕ¡ª×èÍÍíÒàÀÍáË‹§¹ÕéÇ‹Ò “ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶” ᵋʶҹ·ÕèµÑ駷Õè Ç‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ÍÂÙ‹ºÃÔàdz¡ÅÒ§ºŒÒ¹â¤¡ÊíÒâç ÍÒ¤Ò÷Õè Ç‹Ò¡ÒÃ໚¹ËÅѧ¤ÒÁاὡ Êѹ¹ÔɰҹNjÒ໚¹Èٹ¡ÅÒ§ÃÐËÇ‹Ò§ ºŒÒ¹ÊÃÐâºÊ¶¡Ñºâ¤¡ÊíÒâç «Öè§à»š¹ºŒÒ¹ãËÞ‹¡Ç‹ÒºŒÒ¹¾Ø¤Òʶҹ·Õè µÑ駷ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶à´ÔÁ ໚¹Èٹ¡ÅÒ§¢Í§»ÃЪҪ¹áÅÐ ¡ÒäÁ¹Ò¤ÁÊдǡµ‹ÍÁÒ»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. 2352 ÁÕÃÒɮä¹ ÊíÒ¤ÑÞ¤¹Ë¹Öè§ ª×èÍ ¹ÒµÔè§ äÁ‹·ÃÒº¹ÒÁÊ¡ØŠ໚¹¤Ëº´Õ·Õè ÃèíÒÃÇ ÁÕ¤¹¹ÑºË¹ŒÒ¶×͵ÒÁÒ¡ ä´Œ¢ÍáçÃÒÉ®ÃãˌŒÒ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ ËÅѧà´ÔÁ仡‹ÍÊÌҧãËÁ‹à»š¹ÍÒ¤ÒÃäÁŒËÅѧ¤ÒÁاὡ·ÕèºÃÔàdz·Õè´Ô¹ «Öè§à»š¹·ÕèµÑé§ÍÒ¤Ò÷ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç㹻˜¨¨ØºÑ¹ µ‹ÍÁÒËÅǧ »ÃÐÊÔ·¸Ôì¹Ã¡ÃÃÁ (¹ÒÂà¨ÕÂÁ ˧ɏ»ÃÐÀÒÊ) ໚¹¹ÒÂÍíÒàÀͤ¹·Õè 4 ä´Œà»ÅÕ蹪×èͨҡ “ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶” ໚¹ “ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç” àÁ×èÍÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶à»ÅÕ蹪×èÍ໚¹ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç áŌǡç´íÒà¹Ô¹ ¡Òû¡¤Ãͧ¡Ñ¹àÃ×èÍÂÁÒ áµ‹à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕࢵ¡Òû¡¤Ãͧ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ ÁÕ¨íҹǹ¾ÅàÁ×ͧÁҡ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÍÍ¡µÃǨµÃÒäÁ‹·ÑèǶ֧ »ÃСͺ¡Ñº â¨Ã¼ÙŒÃŒÒªءªØÁ ¨Ö§ä´ŒÁÕ»ÃСÒÈ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ŧÇѹ·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2524 ẋ§·ŒÍ§·ÕèÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâçÍ͡໚¹¡Ôè§ÍíÒàÀÍ ÊÃÐâºÊ¶ÍÕ¡ 1 áË‹§ ẋ§à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ໚¹ 3 µíҺŠ¤×͵íҺŠÊÃÐâºÊ¶ µíÒºÅÁËÒâ¾¸Ô áÅеíҺŷا‹ ·‹ÒªŒÒ§ â´ÂàÃÔÁè ãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹ »ÃЪҪ¹µÑé§áµ‹Çѹ·Õè 5 ÁԶعÒ¹ 2524 ໚¹µŒ¹ÁÒ µ‹ÍÁÒàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2526 ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Âä´Œ»ÃСÒȵÑ駵íÒºÅËŒÇÂãËÞ‹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ 1 µíҺŠâ´Âá¡ÍÍ¡¨Ò¡µíҺŠ·Ø‹§·‹ÒªŒÒ§áÅеíҺŠÊÃÐâºÊ¶ºÒ§Ê‹Ç¹áÅе‹ÍÁÒàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2528 ä´ŒÁÕ¡ÒÃᡵíҺŠãËÁ‹Í¡Õ µíÒºÅË¹Ö§è ¤×Í µíҺŹÔÂÁªÑ «Ö§è à´ÔÁÁÕ¾¹×é ·ÕÃè ÇÁÍÂÙ¡‹ ºÑ µíҺŠÊÃÐâºÊ¶ ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ä´ŒÃºÑ ¡Òá°Ò¹Ð¨Ò¡¡Ô§è ÍíÒàÀÍ ¢Ö¹é ໚¹ ÍíÒàÀÍàÁ×èÍÇѹ·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2531

¨Ø´à´‹¹¢Í§ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶

1. ´Ô¹¢ÒÇ ¢ŒÒÇÊÇ ËÍÁÁÐÅÔÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ´ŒÇ¾×é¹·Õèã¹à¢µÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ à¤Â໚¹ÀÙà¢Òä¿ÁÒ¡‹Í¹ ¨Ö§à»š¹áËÅ‹§áËà¾ÍÏäŵ (Perlite) «Öè§ÁÕ»ÃÐ⪹·Ò§´ŒÒ¹ ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¤×Í¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáÅлÃѺÊÀÒ¾¢Í§´Ô¹ áËà¾ÍÏäŵ ÁդسÊÁºÑµÔ໚¹µÑÇ´Ù´«ÖÁ·Õè´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¾Ãع㹵ÑÇÊÙ§ ·íÒãËŒ ÊÀÒ¾´Ô ¹ ໚ ¹ ´Ô ¹ Ë Ç ¹ áÅÐÂÑ § ÊÒÁÒöÃÑ ¡ ÉÒ¤ÇÒÁÊÁ´Ø Å ÃÐËÇ‹Ò§¹éíÒáÅÐÍÒ¡ÒÈ㹴Թ䴌´ŒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéáËà¾ÍÏäŵ ÂÑ § ª‹ Ç Â´Ù ´ «Ö Á ÊÐÊÁ¾Ç¡ÂÒ¦‹ Ò áÁŧ ÂÒ¡í Ò ¨Ñ ´ ÇÑ ª ¾× ª áÅÐ »Ø‰Âà¤ÁÕµ‹Ò§æ ·Õèà¡ÉµÃ¡ÃàµÔÁŧä»ã¹´Ô¹äÇŒäÁ‹ãËŒ«ÖÁËÒ¨ҡ ´Ô ¹ àÃç Ç à¡Ô ¹ ä» áÅÐÂÑ § ໚ ¹ µÑ Ç ª‹ Ç ÂÅ´¤ÇÒÁࢌ Á ¢Œ ¹ ¢Í§»Ø‰  áÅÐÂÒ¦‹ Ò áÁŧ·Õè à ´Ô Á ŧä»ã¹´Ô ¹ ¨Ò¡¤Ø ³ ÊÁºÑ µÔ µ‹ Ò §æ ¢Í§áËà¾ÍÏäŵ ¨Ö§ª‹ÇÂà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ໚¹ Í‹ҧÁÒ¡ Ê‹§¼ÅãËŒ¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ÁÕàÁÅç´á¡Ã‹§ ÊÇ ÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁ àÁ×èÍËاÊØ¡áŌǨй؋Á¹‹ÒÃѺ»Ãзҹ ઋ¹à´ÕÂÇ ¡Ñº¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔã¹ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í

LOPBURI 205


2. à¢Ò¿‡Òáź µÑ§é ÍÂÙ·‹ ºÕè ÒŒ ¹«ÑºµÐ¡ÑÇè µíҺŹÔÂÁªÑ ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ à»š¹áËÅ‹§ÈÖ¡ÉÒµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õè ÊíÒ¤ÑÞ à¢Ò¿‡Òáź໚¹¾×¹é ·Õ¤è Í‹ ¹¢ŒÒ§ÊÁºÃÙ³ ÁÕÀàÙ ¢ÒÊÅѺ«Ñº«ŒÍ¹ ÊÙ§¨Ò¡ÃдѺ¹éíÒ·ÐàÅ 1,200 àÁµÃ ·íÒãËŒ¼ÙŒ·Õèà´Ô¹·Ò§¢Öé¹ÂÍ´à¢Ò ÊÒÁÒöÁͧàËç¹·ÔÇ·ÑȹÃͺæ ÀÙà¢Ò ઋ¹ à¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôìä´Œ Í‹ҧªÑ´à¨¹ à¢Ò¿‡Òáź ໚¹»†Ò·ÕèÍØ´ÁÊÁºÃÙ³ÁÕÊѵǏ»†Ò¾Í·Õè¨Ð ãËŒ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ àª‹¹ ËÁÙ»†Ò ¡Ãе‹Ò»†Ò ÍÕàËç¹ ¾Ñ§¾Í¹ ¡ÃÐÃÍ¡ ¡ÃÐáµ ä¡‹»Ò† ÏÅÏ áÅÐÁÕ¹¡ËÅÒª¹Ô´·ÕÁè ÊÕ ÊÕ ¹Ñ ÊǧÒÁ ¹Í¡¨Ò¡ ¹Ñé ¹ ÂÑ § ä´Œ ÁÕ ¡ ÒäŒ ¹ ¾ºÃ;ÃÐ¾Ø · ¸ºÒ·º¹ÂÍ´à¢Ò¿‡ Ò áź ¨Ö§àËÁÒÐÊíÒËÃѺ¼ÙŒÁÕã¨ÃÑ¡¸ÃÃÁªÒµÔ໚¹Í‹ҧÂÔè§

3. Í‹Ò§à¡çº¹éíÒËŒÇÂãËÞ‹Çѧá¢Á â¤Ã§¡ÒÃËŒÇÂãËÞ‹Çѧá¢Á (à¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁ‹µÒÁá¹Ç¾ÃÐ ÃÒª´íÒÃÔ) ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à¡Ô´¢Ö鹨ҡÃÒÉ®Ã㹠ࢵ¾×¹é ·Õµè Òí ºÅÁËÒ⾸Ôì µíÒºÅÊÃÐâºÊ¶áÅеíÒºÅã¡ÅŒà¤Õ§ÍíÒàÀÍ ÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹à¾ÃÒТҴá¤Å¹ ¹éíÒ·íÒ¹Ò à¹×èͧ¨Ò¡½Ò·ÕèÊÌҧäÇŒà´ÔÁªíÒÃØ´áÅÐÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾·ÕèäÁ‹ ÊÒÁÒö«‹ÍÁá«ÁãËŒ´äÕ ´Œ ¡ÃÁªÅ»Ãзҹ¨Ö§ä´Œ´Òí à¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧ ãËÁ‹à»š¹½Ò¶ÒÇà (½ÒÂÇѧá¢Á) â´ÂàÃÔÁè ¡‹ÍÊÌҧ㹻‚ 2519 áÅŒÇ àÊÃ稻‚ 2520 ½ÒÂÇѧá¢ÁÃѺ¹éíÒä´Œ´Õ㹪‹Ç§Ä´Ù½¹ ᵋã¹Ä´ÙáÅŒ§ ¹éíҨйŒÍÂÁÒ¡äÁ‹à¾Õ§¾Íµ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà 206

â¤Ã§¡ÒÃËŒÇÂãËÞ‹Çѧá¢Á (à¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁ‹µÒÁá¹Ç¾ÃÐ ÃÒª´íÒÃÔ) ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à»š¹â¤Ã§¡Ò÷Õè¾Ãкҷ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙË‹ ÇÑ ä´Œ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐÁËÒ¡ÃسÒÃѺ໚¹â¤Ã§¡Òà Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔµÑé§áµ‹»‚ 2541 à¾×èͪ‹ÇÂàËÅ×ÍÃÒɮà 㹾×é¹·ÕèµíÒºÅÁËÒ⾸Ôì µíÒºÅÊÃÐâºÊ¶ áÅеíÒºÅã¡ÅŒà¤Õ§¢Í§ ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ·Õè»ÃÐʺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹¨Ò¡¡Òà ¢Ò´á¤Å¹¹éíÒà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ÀÒÂ㵌¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ ¡ÃÁªÅ»Ãзҹ Êíҹѡ§Ò¹à¡ÉµÃáÅÐÊˡó¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅР˹‹Ç§ҹ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â´ÂÁÕÊíҹѡ§Ò¹ ¡»Ã. ໚¹ ᡹¡ÅÒ§»ÃÐÊÒ¹¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹Ê¹Í§¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔÁÒµÑé§áµ‹ »‚ 2541 ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ â´Â¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃËŒÇÂãËÞ‹Çѧ á¢ÁÏ ä´Œª‹ÇÂãËŒ»ÃЪҪ¹ã¹à¢µ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃÏ ÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ÍÂÙ‹·Õè ´Õ¢Ö鹡NjÒà´ÔÁ ¨Ò¡¡ÒÃÁÕÍ‹Ò§à¡çº¹éíÒËŒÇÂãËÞ‹Çѧá¢Á ¶Ö§áÁŒÃÒɮà ʋǹãËÞ‹Âѧ¹ÔÂÁ»ÅÙ¡¾×ªàªÔ§à´ÕèÂÇ áµ‹ÃÒÉ®Ãä´ŒÃѺ¼Å¼ÅÔµÁÒ¡¢Öé¹ ¡Ç‹Òà´ÔÁ


5. Êѧ¤ÁÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ªÒÇÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ÃÒÉ®ÃʋǹãËÞ‹ã¹µíÒºÅÊÃÐâºÊ¶ ÁËÒâ¾¸Ô ·Ø‹§·‹ÒªŒÒ§ Ê× º àª×é Í ÊÒÂÁÒ¨Ò¡ “ä·ÂàºÔé § ” «Öè § ໚ ¹ ¡ÅØ‹ Á ÃÒÉ®Ãàª×é Í ÊÒ “ä·Ââ¤ÃÒª” ໚¹Êѧ¤Áà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ÂѧÃÑ¡ÉÒ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐླÕäÇŒâ´Â੾ÒÐÀÒÉÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ “ä·ÂàºÔ駔 áÅСÒÃÅÐàÅ‹¹ ઋ¹ ÃíÒâ·¹

4. ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ ·‹Ò¹à¨ŒÒ»ÃФسÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËÒÃѪÁѧ¤ÅÒ¨ÒÏ ¼Ù»Œ ¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·Õè ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѧ¦ÃҪ䴌»Ãзҹá¹Ç¤Ô´´Ñ§¡Å‹ÒÇà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ÈÕÅ 5 «Ö觹Ò¸¹Ò¤Á ¨§¨ÔÃÐ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕä´Œ¹íÒÁÒ à»š¹â¤Ã§¡Òû¯ÔºÑµÔã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à¹×èͧ´ŒÇÂÊѧ¤Áä·Âã¹Âؤ »˜¨¨Øº¹Ñ à»ÅÕÂè ¹ä»¨Ò¡Êѧ¤Á¤Ø³¸ÃÃÁ·Õ¼è ¤ÙŒ ¹àÍ×Íé Íҷê‹ÇÂàËÅ×Í«Ö§è ¡Ñ¹ áÅСѹ¡ÅÒÂ໚¹Êѧ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ ·Õ褹ʋǹÁÒ¡ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞµ‹Í Çѵ¶ØÁÒ¡¡Ç‹Ò¨Ôµã¨ ¢Ò´¤ÇÒÁàÍ×Íé Íҷõ‹Í¡Ñ¹ ¢Ò´¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔ¸ÃÃÁ ໚¹¡Ãͺ㹡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕä´ŒàË繤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ㹡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ ªÒÇžºØÃÕ »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁá¹ÇÈÕÅ 5Í‹ҧà¤Ã‹§¤ÃÑ´ ãËŒ¤Ãͺ¤ÅØÁ ·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ µíҺŠáÅзءÍíÒàÀÍ ã¹¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â´ÂàËç¹Ç‹ÒÈÕÅ 5 ໚¹¾×é¹°Ò¹·Ò§¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§ªÒǾط¸ ¨Ö§ä´Œ¡íÒ˹´â¤Ã§¡Òà ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢¢Öé¹ áÅÐä´Œ¡íÒ˹´ãËŒÍíÒàÀÍÊ‹§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ µŒ¹áºº â¤Ã§¡ÒÃËÁÙº‹ ÒŒ ¹ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ÍíÒàÀÍÅÐ 1 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ «Öè§ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ä´Œ¤Ñ´àÅ×Í¡ºŒÒ¹·Ø‹§·‹ÒªŒÒ§ ໚¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹µŒ¹áºº ¢Í§ÍíÒàÀÍ ¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹¨Ò¡¡Òû¯ÔºµÑ µÔ ÒÁÈÕÅ 5 «Ö§è ÁÕ¡¨Ô ¡ÃÃÁ ¡Òû¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ ÊÇ´Á¹µ ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡ÇѹÍҷԵ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ ËÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ ºŒÒ¹ ÇÑ´ âçàÃÕ¹ áÅÐʋǹÃÒª¡Òà 㹡Òà ͺÃÁà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ãËŒàË繶֧¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑޢͧÈÕÅ 5 à¡Ô´¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§ã¹ªØÁª¹ à¡Ô´¤ÇÒÁÃÑ¡áÅФÇÒÁÊÒÁѤ¤Õã¹ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ ¨Ö§Ê‹§¼ÅãËŒËÁÙº‹ ÒŒ ¹·Ø§‹ ·‹ÒªŒÒ§ä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈÃдѺ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐ ä´ŒÃѺÁͺâÅ‹ ¨Ò¡·‹Ò¹à¨ŒÒ»ÃФسÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËÒÃѪÁѧ¤ÅÒ¨ÒÏ ¼Ù»Œ ¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·ÕÊè Áà´ç¨¾ÃÐÊѧ¦ÃÒª àÁ×Íè Çѹ·Õ¾è ÄËÑʺ´Õ·èÕ 4 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2557

6. ÇÑ´ÊÇ‹Ò§ÍÒÃÁ³ (ÊÃÐâºÊ¶) µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 9 µíÒºÅÊÃÐâºÊ¶ ã¹ÊÁÑ¡‹Í¹¹Ñé¹ÊÃÐâºÊ¶ÂѧäÁ‹ÁÕ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ ÁÕᵋ»†ÒªŒÒ áÅШíҹǹºŒÒ¹àÃ×͹¡çäÁ‹¡ÕèËÅѧ ÁÕÇÑ´«Öè§ ã¹ÇÑ´ÁÕâºÊ¶áÅÐÊÃйéíÒ¢¹Ò´ãËÞ‹ÍÂÙ‹µÔ´¡Ñ¹ áÅÐàÁ×èÍÁÕ¨íҹǹ »ÃЪҡÃà¾ÔèÁ¢Ö鹡çÁÕ¡ÒâÂÒÂËÁÙ‹ºŒÒ¹¢Öé¹ãËÁ‹ ä´ŒÁÕªÒǺŒÒ¹µ‹Ò§ ¾Ò¡Ñ¹ÁҾѲ¹ÒÇÑ´ãËŒ´Õ¢Ö鹨¹ÁÕ¡ÒÃÊÌҧâºÊ¶ãËÁ‹ÍÕ¡ ËÅѧ¨Ò¡ ¹Ñ鹡çàÃÔèÁ¾Ñ²¹Ò¡Ñ¹ä»àÃ×èÍÂæ áÅÐÁÕ¾Ãоط¸ÃÙ»»ÃШíÒÇÑ´¤×Í ËÅǧ¾‹ÍÂÍ ·Õè໚¹¾ÃлÃШíÒÇÑ´à¾ÃÒÐÁÕªÒǺŒÒ¹àÅ‹Ò¢Ò¹¡Ñ¹ ÁÒËÅÒ»‚¶Ö§¡Ò䌹¾º¾Ãоط¸ÃÙ» ã¹ÊÃйéíÒàÁ×èÍÁÕªÒǺŒÒ¹ä» ¡ÂÍÊÃзբè ÒŒ §âºÊ¶ àÁ×Íè ¡¢Ö¹é ÁÒ»ÃÒ¡¯Ç‹ÒÁÕ¾Ãоط¸ÃÙ»µÔ´ÁÒ ´ŒÇ áÅЪÒǺŒÒ¹¨Ö§¹íÒÁÒ»ÃдÔÉ°Ê¶Ò¹äÇŒ·ÇÕè ´Ñ ¨Ö§à»š¹¾Ãоط¸ ÃÙ»¤Ù‹ºŒÒ¹ÊÃÐâºÊ¶ÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ LOPBURI 207


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.ÊÃÐâºÊ¶)

ËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃЪҤÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¨Ñ´µÑé§Èٹ»Ãͧ´Í§ÊÁÒ¹©Ñ¹·µíÒºÅÁËÒâ¾¸Ô ¹ÒºØÞÅ×Í ÍÃöÈÔÃÔ»˜ÞÞÒ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅÁËÒ⾸Ô

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅÁËÒ⾸Ô

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅÁËÒâ¾¸Ô àÅ¢·ÕèµÑé§ 9/9 ËÁÙ‹ 5 µíÒºÅÁËÒâ¾¸Ô ÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡·Õè Ç‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ »ÃÐÁÒ³ 9 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¹Ò ºØÞÅ×Í ÍÃöÈÔÃ»Ô Þ ˜ ÞÒ ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹ µíÒºÅÁËÒ⾸Ô

»ÃÐÇѵԵíÒºÅÁËÒ⾸Ô

µíÒºÅÁËÒâ¾¸Ô à´ÔÁ·Õ໚¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹µÑé§ÍÂÙ‹·Õèà¢Ò´Ô¹ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ºŒÒ¹à¢Ò´Ô¹ ᵋÁÕ»˜ÞËÒ¢Ò´á¤Å¹¹éíÒ ¨Ö§ÂŒÒªØÁª¹ÁÒµÑ駺ÃÔàdz ˹ͧ¹éÒí ¾ØÍ´Ø ÁÊÁºÙó ÊÒÁÒö㪌àÅÕÂé §ÊѵǏ ãªŒÍ»Ø âÀ¤ºÃÔâÀ¤ä´Œ áÅкÃÔàdz˹ͧ¹éíÒ¾ØÁÕµŒ¹â¾¸Ôì µŒ¹ÁТÒÁ áÅÐäÁŒÍ×è¹æ ãˌËÁ à§Ò´ÕÁÒ¡ ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃÊÌҧÇÑ´¢Öé¹ã¡ÅŒ¡ÑºË¹Í§¹éíÒ¾Ø áÅеÑ駪×èÍÇ‹Ò “ÇѴ⾸ÔìÈÃÕÁËÒ⾸Ôì” µ‹ÍÁÒä´ŒÍÍ¡àÊÕ§໚¹ “ºŒÒ¹ÁËÒ⾸Ԕ ÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

Áͺ¢Í§¢ÇÑÞãˌᡋ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ã¹Çѹô¹éíÒ´íÒËÑǼٌÊÙ§ÍÒÂØ 13 àÁÉÒ¹ 2557

¾ÃÁàªç´à·ŒÒ ¡ÅØ‹Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ, ÊÀÒà´ç¡µíÒºÅÁËÒ⾸Ô

䢋à¤çÁ´Ô¹Ê;ͧ ¼ÅÔµÀѳ±¨Ò¡ 䢋໚´´Ô¹Ê;ͧàÊÃÔÁäÍâÍ´Õ¹ 208

˹Ö觵íÒºÅ˹Ö觼ÅÔµÀѳ± ¢ŒÒǡŌͧäëàºÍÃÕè ¢ŒÒǧ͡äëàºÍÏÃÕè ¢ŒÒÇÅ×Á¼ÑÇ Á.6

ÊÁعä¾ÃÊÒÇÊͧ¾Ñ¹»‚


ͺµ.ÁËÒâ¾¸Ô Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Òýƒ¡ÍºÃÁÍÒªÕ¾·Í¾ÃÁàªç´à·ŒÒãˌᡋ¼ÙŒÊÙ§ ¹ÒºØÞÅ×Í ÍÃöÈÔÃÔ»˜ÞÞÒ ¹Ò¡ ͺµ.ÁËÒâ¾¸Ô Í.ÊÃÐâºÊ¶ ¨.žºØÃÕ ÍÒÂصíÒºÅÁËÒâ¾¸Ô ÃѺâÅ‹à¡ÕÂõԤس “¡Í§·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒêØÁª¹µíÒºÅÁËÒ⾸Ôì ÃдѺ´Õà´‹¹” »ÃШíÒ»‚ 2557

¨Ñ ´ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁâ¤Ã§¡Òà “àÁ× Í §ÊÐÍÒ´ ¤¹ã¹ªÒµÔ ÁÕ ÊØ ¢ ” »ÃШí Ò »‚ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃͺÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂǡѺÂÒàʾµÔ´ §º»ÃÐÁÒ³ 2557 “àÂÒǪ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ÊÁÒ¹ÊÒÁѤ¤Õ ËÇÁ·íÒ¤ÇÒÁ´Õ Ë‹Ò§ä¡ÅÂÒàʾµÔ´” »ÃШíÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

ÁÑ´ËÁÕèÁËÒâ¾¸Ô »Ãгյ·Ø¡¼×¹¼ŒÒ Áô¡ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¼ŒÒä·Â ¡ÅØ‹ÁʵÃÕÊˡóÁËÒâ¾¸Ô »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸à¡ÕèÂǡѺ¡®ËÁÒÂáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ ÊÊ./ÊÇ. LOPBURI 209


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.ÊÃÐâºÊ¶)

¹ÒÂàÂ×éÍ à·ÈâÅ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷ؋§·‹ÒªŒÒ§

“ÊÌҧªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ áËÅ‹§à¡ÉµÃ¼ÅÔµÍÒËÒûÅÍ´ ÊÒÃ¾Ô É Ê× º ÊÒ¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ ¨Ñ ´ ·í Ò àÁ× Í §¹‹ Ò ÍÂÙ‹ ¤Ù‹ ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ”

¤×ÍÇÔÊÂÑ ·Ñȹ¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷا‹ ·‹ÒªŒÒ§ ÍíÒàÀÍ ÊÃÐâºÊ¶ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ «Öè§ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ »ÃÐÁÒ³ 5 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐË‹Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »ÃÐÁÒ³ 70 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¹ÒÂàÂ×éÍ à·ÈâÅ ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹Ò¡ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷ؋§·‹ÒªŒÒ§ ໚¹ÊÁÑ·Õè 2

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷا‹ ·‹ÒªŒÒ§ ÁÕà¹×Íé ·Õ»è ÃÐÁÒ³ 60.50 µÃ.¡Á. ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 37,812.50 äË »ÃСͺ´ŒÇÂËÁÙ‹ºŒÒ¹ 2 µíҺŠ12 ËÁÙ‹ ÁÕ»ÃЪҡ÷Ñé§ÊÔé¹ 3,605 ¤¹ »ÃЪҪ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ »ÃСͺÍÒªÕ¾ËÅÑ¡¤×Í à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ÃͧŧÁÒ¤×Í¡ÒÃà¾ÒлÅÙ¡ áÅСÒÃàÅÕé§ÊѵǏ ÍÒªÕ¾ÃѺ¨ŒÒ§ ¤ŒÒ¢Ò áÅÐÃѺÃÒª¡ÒõÒÁ ÅíҴѺ

¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§ ͺµ.·Ø‹§·‹ÒªŒÒ§

1. à¾×èÍãËŒ¡ÒäÁ¹Ò¤Á·Ñ駷ҧº¡·Ò§¹éíÒÁÕ¤ÇÒÁÊдǡáÅÐ »ÅÍ´ÀÑ 2. à¾×èÍãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕÍÒªÕ¾áÅÐÃÒÂä´Œ¾Íà¾Õ§ÁÕÍÒËÒà »ÅÍ´ÀÑÂäÇŒºÃÔâÀ¤à¡ÉµÃ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁ໚¹ÍÂÙ‹·Õè´Õ¢Öé¹ 3. à¾×èÍãËŒÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒÈÖ¡ÉÒµ‹Í ÁÕ¡ÒÃÊ׺·Í´ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ 4. à¾×è ÍãËŒ » ÃЪҪ¹ÁÕ ÊØ ¢ ÀÒ¾¾ÅÒ¹ÒÁÑ Â á¢ç § áçáÅÐ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÅ‹¹¡ÕÌÒä»ÊÙ‹ÍÒªÕ¾ 5. à¾×èÍãËŒ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁäÁ‹¶Ù¡·íÒÅÒÂ

210

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷ؋§·‹ÒªŒÒ§ ÂØ·¸ÈÒʵÏáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò㹪‹Ç§ÊÒÁ»‚ (2556-2558)

1. ÂØ·¸ÈÒʵÏ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÒÃÁÕÍÒªÕ¾/¡ÒÃÁÕ§Ò¹·íÒ㹪ØÁª¹ à¾×èÍ´íÒçªÕÇÔµµÒÁ»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. â¤Ã§ÊÌҧ¾×¹é °Ò¹¡ÒüѧàÁ×ͧÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ÊÒ¸Òóٻ¡Òà ãˌ䴌Áҵðҹ 2. ÂØ·¸ÈÒʵÏ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò¤¹ãËŒÁդسÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´ÕáÅÐ ÊÌҧÊѧ¤ÁáË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. ʧà¤ÃÒÐˏà´ç¡/ʵÃÕ/¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ/¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃáÅмٌ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊãËŒ ÊÒÁÒö¾Ö觾ҵ¹àͧ䴌 2. ʹѺʹع´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢à¾×èÍ¡ÒÃÁÕÊØ¢ÀҾ͹ÒÁÑÂáÅÐ ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ 3. Ê‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹ÈÒʹÒ/ÈÔÅ»Ð/ÇѲ¹¸ÃÃÁ/»ÃÐླշ͌ §¶Ô¹è Íѹ ´Õ§ÒÁ 4. Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒÁդسÀÒ¾ 5. Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹعãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅѧ¡ÒÂáÅÐ ¨Ñ´ãËŒÁÕʶҹ·Õè¾Ñ¡¼‹Í¹Ë‹͹㨠6. Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع»‡Í§¡Ñ¹áÅÐᡌ䢻˜ÞËÒÂÒàʾµÔ´ 3. ÂØ·¸ÈÒʵÏ´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÂÑè§Â×¹ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁáÅп„œ¹¿Ù·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ã¹µíҺŠ2. à¾×èÍÅ´»˜ÞËÒÁÅÀÒÇÐ໚¹¾ÔÉáÅл˜ÞËÒ¢ÂÐ 3. à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇã¹·ŒÍ§¶Ôè¹


§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁËÃ×;Ѳ¹Ò¡ÒÃàÁ×ͧ·Õè¨Ð´íÒà¹Ô¹¡Òà µ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ

4. ÂØ · ¸ÈÒʵÏ ´Œ Ò ¹¡ÒÃ¨Ñ ´ ËÒáÅÐ¾Ñ ² ¹ÒáËÅ‹ § ¹éí Ò à¾×è Í ¡ÒÃà¡ÉµÃ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. ¨Ñ´ËÒáÅоѲ¹ÒáËÅ‹§¹éÒí ¢Ø´ÅÍ¡¤Åͧ à¾×Íè ·íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ 2. ÊÌҧÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ¢Í§¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ 5 ÂØ·¸ÈÒʵÏ´ŒÒ¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅСÒúÃÔËÒà ¨Ñ´¡ÒúŒÒ¹àÁ×ͧ·Õè´Õ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃãËŒÁդس¸ÃÃÁ/¨ÃÔ¸ÃÃÁ 2. Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕʋǹËÇÁ㹡Òû¡¤ÃͧÃкͺ »ÃЪҸԻäµÂ 3. à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒúÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹áÅСÒû¯ÔºÑµÔ ÃÒª¡ÒÃâ´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

¡Ô¨¡ÃÃÁ/¼Å§Ò¹·Õè໚¹»ÃÐ⪹µ‹ÍªØÁª¹

1. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ã¹¾×é¹·Õè 䴌ᡋ ¡ÅØ‹Á¼ÅÔµ¢ŒÒǡŌͧËÍÁÁÐÅÔ ¡ÅØ‹Á¨Ñ¡ÊÒ¹¼ÅÔµÀѳ±¨Ò¡äÁŒä¼‹ 2. ¡ÒÃ͹ØÃѡɏÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླÕÍѹ´Õ§ÒÁ ¡Ò÷íÒºØÞ¡ÅÒ§ ºŒÒ¹àÅÕé§ÈÒŵһن »ÃÐླÕô¹éíÒ´íÒËÑǼٌÊÙ§ÍÒÂØ ¡‹Í਴Տ·ÃÒ à¹×èͧã¹Çѹʧ¡ÃÒ¹µ ¡Òû¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁµÒÁâ¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ÃÑ¡ÉÒ ÈÕÅ 5 »ÃЪÒ໚¹ÊØ¢ 3. ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅлÃÐ⪹Ê‹Ç¹µ¹ã¹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§¹Ò¡ͺµ. ´Ñ§àª‹¹¡Ã³ÕÁÕªÒǺŒÒ¹ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹àÃ×èͧ ¶¹¹¢¹Ê‹§¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃäÁ‹ÊÒÁÒöãˌöÇÔè§à¢ŒÒÍÍ¡ä´Œ ÁҢͤÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ͨҡ¹Ò¡ͺµ. ËÒ¡ÃÍ¢Ñ鹵͹¢Í§¡ÒÃãËŒ ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×͵ÒÁÃкº§Ò¹¢Í§Ë¹‹Ç§ҹµŒÍ§ãªŒàÇÅÒËÅÒÂÇѹ ᵋ ¹ÒÂàÂ×éÍ à·ÈâÅ ä´ŒÍÒÈÑ¡Ò÷Õèµ¹àͧÁÕà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡ÅÍÂÙ‹áÅŒÇ ä»´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒªÒǺŒÒ¹ã¹·Ñ¹·Õ·Ñ¹ã´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§Ãͧº»ÃÐÁÒ³ ¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅᵋÍ‹ҧ㴠4. ¡ÒäÃͧ§Ò¹ ¤Ãͧµ¹ áÅФÃͧ¤¹ ¡Ñº¼ÙŒãµŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ â´ÂäÁ‹ãªŒÍíҹҨ㹡Òû¡¤Ãͧ´ÙáÅÅÙ¡¹ŒÍ§ ᵋ㪌¤ÇÒÁ໚¹¡Ñ¹àͧ ¤ÇÒÁàÁµµÒâͺ͌ÍÁÍÒÃÕ¡ºÑ ·Ø¡ æ ¤¹ ÍÕ¡·Ñ§é Âѧ¤Ãͧµ¹äÁ‹ãËŒÁàÕ Ã×Íè § àÊ×èÍÁàÊÕ áÅÐ໚¹áººÍ‹ҧ·Õè´ÕãËŒ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ä´Œ

1. ¡ÒÃó礏ʋ§àÊÃÔÁ¡Òû¡¤Ãͧã¹Ãкͺ»ÃЪҸԻäµÂ â´Â¨Ð໚¹áººÍ‹ҧ ·Õè ´Õ ã ¹¡ÒÃËÒàÊÕ Â §àÅ× Í ¡µÑé §â´Â»ÅÍ´¡Òë×é Í ÊÔ · ¸Ô ¢ÒÂàÊÕ Â § 㹡ÒÃàÅ×Í¡µÑ駷ءÃдѺ 2. ¡ÒÃÇÒ§µÑ Ç à»š ¹ ¡ÅÒ§ã¹°Ò¹Ð¹Ñ ¡ ¡ÒÃàÁ× Í §·Œ Í §¶Ôè ¹ äÁ‹ãËŒ¡ÒÃʹѺʹعËÃ×ͽ˜¡ã½†½†ÒÂã´½†ÒÂ˹Öè§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¡Òà àÅ×Í¡µÑé§ Ê.Ê. Ê.¨. Ê.Ç. ¡ÒÃàÅ×Í¡¡íҹѹ ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹ 3. ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁʹѺʹع˹‹Ç§ҹ㹾×é¹·Õè㹡ÒÃÊ‹§ àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾ÃÒÐàÂÒǪ¹¶×Í໚¹¡íÒÅѧÊíÒ¤ÑÞ·Õè¨Ð໚¹ ÃÒ¡°Ò¹·Õè´Õä´Œ ËÒ¡ÁÕ¡ÒûÅÙ¡½˜§µÑé§áµ‹àÂÒǏÇÑ 4. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔ¸ÃÃÁãËŒ¡Ñº»ÃЪҪ¹ã¹¾×é¹·Õè µíҺŠËÁÙ‹ºŒÒ¹ â´Â¡ÒÃ㪌¾Ãоط¸ÈÒʹÒ໚¹á¹Ç·Ò§ã¹¡Òà ¨ÃÃâŧ¨Ôµã¨ãËŒ¤¹ÁÕ¨µÔ ÊíÒ¹Ö¡·Õ´è àÕ »š¹¾×¹é °Ò¹ à¾ÃÒТŒÒ¾à¨ŒÒàª×Íè Ç‹Ò ¶ŒÒ¾×é¹°Ò¹¢Í§¤¹àÃÒ໚¹¤¹´Õ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ã´æ ¡ç¨Ðà¡Ô´ ¼Å´ÕáÅлÃÐʺ¼ÅÊíÒàÃç¨ä»´ŒÇÂ

¼ÅÔµÀѳ±à´‹¹µíҺŷ؋§·‹ÒªŒÒ§

¹ÒÂàÂ×éÍ à·ÈâÅ ä´Œ¨Ñ´µÑ駡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹ ¡ÑºÊíҹѡ§Ò¹ à¡ÉµÃÍíÒàÀÍÊÃÐâºÊ¶ ª×èÍ “¡ÅØ‹Á¼ÅÔµ¢ŒÒǡŌͧËÍÁÁÐÅÔµíҺŠ·Ø‹§·‹ÒªŒÒ§” µ‹ÍÁÒ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ䴌ʋ§àÊÃÔÁ¡ÒüÅÔµ¢ŒÒÇäëàºÍÃÕè ¨Ö§ä´ŒÅͧ¢ŒÒÇäëàºÍÃÕè áÅТŒÒÇËÍÁÁÐÅÔâ´Â㪌»Ø‰ÂÍÔ¹·ÃՏ໚¹ ËÅÑ¡ áÅлÅÍ´¨Ò¡ÊÒþÔÉ àÁ×Íè ä´Œ¼Å¼ÅÔµ»ÃÒ¡¯Ç‹Ò¢ŒÒÇäëàºÍÃÕè ÁդسÀÒ¾´Õ ÃʪҵÔÍËÍ¡NjҷÕèÍ×è¹ à¾ÃÒдԹÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¨Ö§ÊÕ໚¹¢ŒÒǡŌͧºÃèØŧ㹶اÊØÞÞÒ¡ÒÈ à¾×èͤ§¤Ø³ÀҾʴ ãËÁ‹¢Í§¢ŒÒÇ µÅÍ´¨¹¤Ô´¤Œ¹ºÃèØÀѳ±·Õè໚¹àÍ¡Åѡɳ¢Í§ “¢ŒÒÇ¡íÒ¹ÑÅàÂ×Í” ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹

ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐླշŒÍ§¶Ôè¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ

»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ à¾×èÍ໚¹¡ÒÃÊ׺ÊÒ¹»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Ã´¹éíÒ´íÒËÑǼٌÊÙ§ÍÒÂØ㹪ØÁª¹ áÅÐ໚¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ʶҺѹ¤Ãͺ¤ÃÑÇ µÒÁÇÔ¶ÕÇѲ¹¸ÃÃÁẺä·Â «Öè§à»š¹»ÃÐà¾³Õ Íѹ´Õ§ÒÁ¢Í§ä·ÂãËŒ¤§ÍÂÙµ‹ Í‹ ä» µÅÍ´¨¹¡ÃеعŒ ãËŒ»ÃЪҪ¹àËç¹ ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñޢͧ¼ÙÊŒ §Ù ÍÒÂØ áÅлÃÐླÕDz Ñ ¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ô¹è

LOPBURI 211


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒÂÁ¹ÑʹÒÂÍí ¾¹¸ÒàÀÍ·‹¸¹ÒÊØ À Ò¾Ñ ¹ ¸ ÒËÅǧ “·‹ÒËÅǧ¹ÒÁ¡ÃÐà´×èͧ áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂǹéíÒµ¡Çѧ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ Å×ÍàÅ×èͧ»†Ò¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã ¹¤ÃâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò” ¤×ͤíÒ¢ÇÑޢͧÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ «Ö§è ÁÕ·ÇÕè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀ͵ѧé ÍÂÙË‹ ÁÙ·‹ Õè 4 ¶¹¹ªÑºҴÒÅ-´‹Ò¹¢Ø¹·´ µíҺŷ‹ÒËÅǧ ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

»ÃÐÇѵÔÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ

µíҺŷ‹ÒËÅǧ à´ÔÁÍÂÙ‹ã¹à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ¢Í§ÍíÒàÀͪѺҴÒÅ µ‹ÍÁÒ䴌ᡨѴµÑé§à»š¹ ¡Ôè§ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ àÁ×èÍÇѹ·Õè 26 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2532 â´Â·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧµÑé§ÍÂÙ‹·ÕèµíҺŷ‹ÒËÅǧ ÊÒà˵طÕèä´Œª×èÍÇ‹Ò “·‹ÒËÅǧ” àÁ×èÍËÅÒÂÊÔº»‚¡‹Í¹ ºÃÔàdz½˜›§ªÒµÐÇѹÍÍ¡¢Í§áÁ‹¹éíÒ»†ÒÊѡ໚¹»†ÒʧǹáË‹§ªÒµÔ ÁÕµŒ¹äÁŒË¹Ò·ÖºáÅÐÊѵǏ»†ÒÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ ʋǹ½˜›§µÐÇѹµ¡¢Í§ áÁ‹¹Òéí »†ÒÊÑ¡ÁÕªÒǺŒÒ¹»ÅÙ¡ÊÌҧºŒÒ¹àÃ×͹à¾×Íè ÍÂÙÍ‹ ÒÈÑ áÅеŒÍ§¢ŒÒÁáÁ‹¹Òéí ÁÒà¾×Íè Å‹ÒÊѵǏ µÑ´¿„¹ ªÒǺŒÒ¹¨Ö§àÃÕ¡»†Òʧǹ áË‹§¹Ñé¹Ç‹Ò “»†ÒËÅǧ” áÅкÃÔàdz·Õ袌ÒÁᾢͧªÒǺŒÒ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “·‹ÒËÅǧ” 212


¢ŒÍÁÙÅáÅÐÊÀÒ¾·ÑèÇä»

ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ÁÕ¾¹×é ·Õè 375 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ÊÀÒ¾¾×¹é ·Õâè ´Â·ÑÇè 仢ͧÍíÒàÀÍ à»š¹·ÕÃè ÒºÊÙ§âÅ‹§àµÕ¹ ÁÕà·×Í¡à¢Ò໚¹á¹ÇࢵÍíÒàÀÍ ·Ò§·ÔȵÐÇѹÍÍ¡ áÅÐ ÁÕ·ÃÕè Òº´Ô¹µÐ¡Í¹ÃÔÁ½˜§› áÁ‹¹Òéí »†ÒÊÑ¡·Ò§·ÔȵÐÇѹµ¡ ÃдѺ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§¾×¹é ·Õè äÁ‹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÁÒ¡¹Ñ¡ ¾×é¹·Õè໚¹´Ô¹Ã‹Ç¹»¹´Ô¹ÅÙ¡Ãѧ໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧẋ§¡Òû¡¤Ãͧ໚¹ 6 µíҺŠÃÇÁ 45 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÇÁ»ÃЪҡ÷ѧé ËÁ´ 29,101 ¤¹ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾·Ò§¡Òà à¡ÉµÃ¾×ªËÅÑ¡·Õè»ÅÙ¡¤×Í ÍŒÍ ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ¢ŒÒÇâ¾´ áÅСÒÃàÅÕé§ÊѵǏ â´ÂÁÕâç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁÃѺ«×Íé ¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ ÁÕ¡ÒûÃСѹÃÒ¤ÒµÒÁ ¹âºÒ¢ͧÃÑ°ºÒÅ »ÃЪҡè֧ÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ ṋ¹Í¹à¾Õ§¾Í ·íÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁÁÑ蹤§·Ò§´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ã¹ÃдѺ¾Íà¾Õ§ ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹áÅÐÃдѺ»Ò¹¡ÅÒ§ LOPBURI 213


ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÊíÒ¤ÑÞ

ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ÁÕáËÅ‹§·‹Í§à·ÕÂè Ç·ÕÁè ªÕ Íè× àÊÕ§ ¨íҹǹ 3 áË‹§ 䴌ᡋ 1. ¹éíÒµ¡Çѧ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ ËÁÙ‹·Õè 1 µíҺŷ‹ÒËÅǧ ¹éí Ò µ¡ÇÑ § ¡Œ Ò ¹àËÅ× Í § ໚ ¹ ¹éí Ò µ¡·Õè Ê Ç§ÒÁá»Å¡·Õè ÊØ ´ã¹ »ÃÐà·Èä·Âà¡Ô´¨Ò¡µÒ¹éÒí ·Õ¼è ´Ø ¢Ö¹é ÁÒ¨Ò¡¾×¹é ÍÂÙµ‹ ÅÍ´àÇÅÒ áÅŒÇäËÅ ÃÇÁ¡Ñ¹à»š¹ÅíÒ¸ÒùéÒí ãÊÊÐÍÒ´àÂ繩èÒí ¼‹Ò¹ªÐ§‹Í¹ËÔ¹¹ŒÍÂãËÞ‹ ·Õàè ÃÕ§ µÑǡѹÍ‹ҧäÁ‹à»š¹ÃÐàºÕºᵋÊǧÒÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ´Â ÃͺËÁÃ×¹è ÍÒ¡ÒÈàÂç¹ÊºÒ àËÁÒÐÊíÒËÃѺ¡Òüѡ¼‹Í¹ ã¡ÅŒ¡¹Ñ ÁÕÊǹ ÃØ¡¢ªÒµÔ¹éíÒµ¡Çѧ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ «Öè§à»š¹áËÅ‹§»¡¹Ô¤¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ à¾ÃÒÐÁÕ·Ñé§ÃŒÒ¹¤ŒÒ¨íÒ˹‹ÒÂÍÒËÒÃáÅÐÁըشŧàÅ‹¹¹éíÒµ¡ä´Œ´ŒÇ 2. »†Ò¨íÒ»‚ÊÃÔ ¹Ô ¸ÃáÅÐàÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò ËÁÙ·‹ Õè 1 µíҺūѺ¨íÒ»Ò “»†Ò«Ñº¨íÒ»Ò” ËÃ×Í “»†Ò¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã” ÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·ÕèËÁÙ‹ 1 áÅÐ 7 µíҺūѺ¨íÒ»Ò ÁÕ¾×é¹·Õè·Ñé§ÊÔé¹ 96 äË 3 §Ò¹ ÍÂÙ‹ºÃÔàdz·ÔÈ㵌¢Í§ àÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò à»š¹»†Ò¾ÃعéíҨ״ ÁÕ¹éíÒ·‹ÇÁ¢Ñ§áÅйéíҫѺµÅÍ´ ·Ñ駻‚ àµçÁä»´ŒÇ¾ѹ¸ØäÁŒ¹Ò¹Ò¾Ãó »†ÒáË‹§¹ÕéÃѺ¹éíÒ¨Ò¡¹éíÒ½¹ áÅÐ ¹éÒí ¨Ò¡à¢ÒËÔ¹»Ù¹·Õ«è ÁÖ Å§ãµŒ¾¹×é ´Ô¹ ¡‹Í¹äËÅÃÇÁ໚¹¹éÒí 㵌´¹Ô ໚¹¹éÒí ¾ÃØ¢¹Öé ã¹»†ÒºŒÒ¹«Ñº¨íÒ»Ò ¹éÒí ºÃÔàdz¹Õ¨é §Ö ÁÕ¤ÇÒÁÊÁºÙó¡Ç‹Ò¾×¹é ·ÕÍè ¹×è ¾Ñ¹¸ØäÁŒã¹»†ÒÍѹⴴഋ¹ ¤×Í “¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã” ËÃ×Í Magnolia Sirindhomiae Noot & Chalermglin ¤Œ¹¾º¤ÃÑé§ááàÁ×èÍÇѹ·Õè 16 ¾.Â. 2541 â´Â ´Ã.»ÂÐ à©ÅÔÁ¡ÅÔè¹ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃʶҺѹÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ·Õèà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒä»ÊíÒÃǨ»†Ò¾ÃعéíҨ״ 㹺ÃÔàdz¾×¹é ·Õ»è Ò† «Ñº¨íÒ»Ò ¨Ö§¤Œ¹¾ºµŒ¹äÁŒ¾¹Ñ ¸ØǏ §È¨Òí »ÒãËÁ‹ ÅíÒµŒ¹ ÁÕàÊŒ¹¼‹ÒÈٹ¡ÅÒ§ 40-100 ૹµÔàÁµÃ ÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 15-25 àÁµÃ

214

ᵋ ¢ ³Ð¹Ñé ¹ ÂÑ §äÁ‹ · ÃҺṋ ªÑ ´ Ç‹ Ò à»š ¹ µŒ ¹ ¨í Ò »Ò ËÃ× µŒ ¹ ¨í Ò »‚ à¾ÃÒÐÂѧäÁ‹¾º´Í¡ ÍÕ¡·Ñ駵ÒÁ»¡µÔáŌǵŒ¹¨íÒ»Ò ËÃ×͵Œ¹¨íÒ»‚·Ø¡ ª¹Ô´·ÑèÇâÅ¡¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ‹º¹¾×é¹·Õè´Í¹ ËÃ×ͺ¹ÀÙà¢Ò ËÃ×͵ÒÁ¾×é¹´Ô¹·Õè ¹éíÒÃкÒÂä´Œ´Õ ᵋ¨Ò¡¡ÒÃÊíÒÃǨ·Ò§Ãкº¹ÔàÇÈ ¾ºÇ‹ÒµŒ¹äÁŒ·Õ辺 ᵡµ‹Ò§¨Ò¡µŒ¹¨íÒ»‚ áÅеŒ¹¨íÒ»Òª¹Ô´Í×è¹ à¾ÃÒÐÊÒÁÒöà¨ÃÔÞ àµÔºâµÍÂÙ‹ä´Œã¹ÊÀÒ¾¾×é¹·Õ軆ҾÃØä´Œ´Õ µ‹ÍÁÒª‹Ç§à´×͹ÁÔ.Â.2542 ¨Ö§ÊíÒÃǨ¾×é¹·Õ軆ҫѺ¨íÒ»ÒÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾×èÍà¡çºµÑÇÍ‹ҧ¢Í§´Í¡ àÁ×èÍ¢Öé¹ä»µÃǨº¹ÂÍ´äÁŒ¾ºÇ‹Ò ¡‹Í¹·Õè ´Í¡¨ÐàÃÔèÁáÂŒÁºÒ¹¨ÐÁÕÊÕà¢ÕÂÇ͋͹·Õè⤹´Í¡´ŒÒ¹¹Í¡ àÁ×èÍ´Í¡ áÂŒÁºÒ¹¨ÐÁÕÊÕ¢ÒÇãÊ áÅÐÁÕ¶Ö§ 12-25 ¡ÅÕº »ÅÒ¡ÅÕºÁÕÅѡɳРÁ¹¡ÅÁ ·íÒãËŒÊÒÁÒöÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò µŒ¹äÁŒª¹Ô´¹Õé¤×Í µŒ¹¨íÒ»‚ «Öè§à»š¹ 仵ÒÁ¢ŒÍ¡íÒ˹´µÒÁËÅÑ¡ÊÒ¡Å ¡ÃзÑè§à´×͹ µ.¤. 2542 ¤³Ð¢Í§ ´Ã.»ÂШ֧ࢌÒä»à¡çº ÃǺÃÇÁ¼Å͋͹ áÅмÅá¡‹ 15-25 ¼Å à¾×èÍÊ‹§ä»µÃǨÊͺÃÒ ÅÐàÍÕ´¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ ·ÕÊè Òí ¹Ñ¡§Ò¹Ë;ÃóäÁŒ ·Õàè Á×ͧäÅà´¹ »ÃÐà·È à¹à¸ÍÏᏴ ¡‹Í¹ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò µŒ¹¨íÒ»‚¹àÕé »š¹¾Ñ¹¸Øä ÁŒª¹Ô´ãËÁ‹ ¢Í§âÅ¡ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ¨Ö§¡ÃÒººÑ§¤Á·ÙÅÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¡‹Í¹¨Ð·Ã§ÁÕ¾ÃÐÃÒªÒ¹ØÞÒµãˌ㪌¾ÃйÒÁÒÀÔä¸Â ໚¹ª×è;תª¹Ô´ãËÁ‹Ç‹Ò “¨íÒ»‚ÊÃÔ ¹Ô ¸Ã” ÊíÒËÃѺµŒ¹¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã¨ÐÍÍ¡´Í¡ã¹ª‹Ç§à´×͹ÁÔ.Â.-¡.¤. áÅÐ ¨ÐÍÍ¡´Í¡à´ÕèÂÇÍÂÙ‹·Õè«Í¡ãºã¡ÅŒ»ÅÒÂÂÍ´ â´Â´Í¡¨ÐµÙÁ໚¹ÃÙ» ¡ÃÐÊÇ ¡ÒºËØÁŒ ´Í¡ÁÕ 1 Ἃ¹ÊÕà¢ÕÂÇ͋͹ áÅÐÁÕ¢¹Í‹Í¹æ ¤ÅØÁÍÂÙ‹ ¡Òº¢Í§´Í¡¨Ð©Õ¡ÍÍ¡ áÅÐËÅØ´ä»àÁ×Íè ¡ÅÕº´Í¡àÃÔÁè áÂŒÁºÒ¹ ʋǹ ¡ŒÒ¹´Í¡ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ 1.8 ૹµÔàÁµÃ ¨Ñ´à»š¹¾Ñ¹¸Øä ÁŒ·ÁÕè ¤Õ ÇÒÁà¡‹Òá¡‹ ´Ö¡´íÒºÃþ·ÊÕè ´Ø ã¹ËÁÙä‹ ÁŒ´Í¡·ÕÁè ÍÕ ÂÙã‹ ¹Âؤ»˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕÇÇÔ ² Ñ ¹Ò¡ÒûÃѺ µÑǵèíÒ·ÕèÊØ´ ¨Ö§à»š¹¾ÃóäÁŒ·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊÊÙ޾ѹ¸Øã¹ÊÀÒ¾¸ÃÃÁªÒµÔä´Œ ÁÒ¡·ÕèÊØ´ àÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò ÍÂÙË‹ ÁÙ·‹ Õè 7 µíҺūѺ¨íÒ»Ò ¤Œ¹¾ºàÁ×Íè »ÃÐÁÒ³»‚ 2480 ÁÕ¾¹×é ·Õè »ÃÐÁÒ³ 350äË µÑé§ÍÂÙ‹º¹´Ô¹à¹Ô¹ÊÙ§¢Í§¢Íº·ÕèÃÒºÀÒ¤¡ÅÒ§·Õèµ‹Í ¡Ñº·ÕèÃÒºÊÙ§ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í


µÑÇàÁ×ͧâºÃҳ໚¹ÊÁÑ·ÇÒÃÇ´Õ ¾º¾Ãоط¸ÃÙ»áÅÐâ¤Ã§ ¡Ãд١໚¹¨íҹǹÁÒ¡ áÅÐà¹Ô¹´Ô¹à»š¹âºÃҳʶҹ ËÅÑ¡°Ò¹·Õ¾è º ¤×Í ¡íÒäÅËÔ¹àÈÉÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò ¨ÒÃÖ¡ÀÒÉÒÊѹʡĵªÔ¹é ʋǹáÅÐàÈÕÂà ¾Ãоط¸ÃÙ» ªÔé¹Ê‹Ç¹¾ÃоÔÁ¾ ¾ÃÐËѵ¶ ¸ÃÃÁ¨Ñ¡Ã¾ÃŒÍÁàÊÒáÅÐ ¡ÇÒ§ËÁͺ à¤Ã×Íè §Á×Íà¤Ã×Íè §ãªŒáÅÐà¤Ã×Íè §»ÃдѺâÅËÐ àÁ×ͧâºÃÒ³ áË‹ § ¹Õé à ÃÔè Á ÃÙŒ ¨Ñ ¡ áÅÐä´Œ ÃÑ º ¡ÒÃÊí Ò ÃǨ·Ò§âºÃÒ³¤´Õ â ´Â ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡ÷Õè 1 ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àÁ×èÍà´×͹¡ØÁÀҾѹ¸Ø ¾.È. 2513 áÅÐä´ŒàÃÔèÁ¢Ø´¤Œ¹ÀÒÂã¹àÁ×ͧâºÃÒ³áË‹§¹Õé 3. ÇÑ´¶éíÒâºÊ¶ ËÁÙ‹·Õè 7 µíÒºÅËÑÇÅíÒ ÇÑ´¶éíÒâºÊ¶ ÁÕ¶éíÒà¡Ô´¢Öé¹àͧµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ 2 ¶éíÒ ¤×Í ¶éíÒâºÊ¶ áÅжéíÒºÒ´ÒÅ «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁ§´§ÒÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÂѧ¤§ÃÑ¡ÉÒÍÂÙ‹ Í‹ҧÊÁºÙó ÁÕ»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒâ´ÂÊÃØ» ´Ñ§¹Õé àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2508 ä´ŒÁÕÃÒÉ®ÃࢌÒä»»ÃСͺÍÒªÕ¾·íÒäËËÅÒ ¤ÃÑÇàÃ×͹ µ‹ÍÁÒÇѹ˹Ö觪ÒǺŒÒ¹ä´ŒªÇ¹¡Ñ¹ÍÍ¡Å‹ÒÊѵǏµÒÁá¹Ç ࢵà¢Ò ä´ŒÂÔ¹àÊÕ§ªŒÒ§ÃŒÍ§¨Ö§µÒÁ¡Ñ¹ä»´Ù àÁ×èͶ֧ºÃÔàdz·Õ誌ҧÌͧ ºÑ§àÍÔÞä´Œ¾º¶éíÒ µ‹ÍÁÒàÁ×Íè ¾.È. 2513 ä´ŒÁ¾Õ Ãиش§¤Ã»Ù Ë¹Ö§è ª×Íè Ç‹Ò ËÅǧ¾‹Í¸¹Ôµ °Ò¹Çâà â´Â¡ÒùíҢͧ¹Ò·ͧá¶Á ÊÒÍصÁ (Í´Õµ¼Ù㌠ËÞ‹ºÒŒ ¹ËÁÙ·‹ Õè 7) ä´Œ¹ÁÔ ¹µ·Ò‹ ¹¨íÒ¾ÃÃÉÒ ³ ¶éÒí áË‹§¹Õé áÅе‹ÍÁҾѲ¹Ò໚¹ÇÑ´¢Ö¹é àÃÕ¡ Ç‹Ò ÇÑ´¶éíÒâºÊ¶ ÍÂÙ‹ÁÒÇѹ˹Öè§ ¹Ò·ͧá¶Áä´ŒÁÒ·íÒºØÞ·ÕèÇÑ´áË‹§¹Õé áÅÐä´Œ¾º¡Ñºà¡Œ§µÑÇ˹֧è ÇÔ§è ËÒÂࢌÒä»ã¹¶éÒí ¨Ö§µÒÁࢌÒ仨¹¡ÃÐ·Ñ§è ¾º¡ÑºÊÃйéíÒáË‹§Ë¹Öè§äËÅ¡ÃÐà¾×èÍÁ໚¹ÃÐÅÍ¡ µ‹ÍÁÒªÒǺŒÒ¹ ·Õèä´ŒÃѺ¿˜§¡çÍÂÒ¡àËç¹ ¨Ö§ä´ŒªÇ¹¡Ñ¹à¢ŒÒä»ã¹¶éíÒà¾×èͨдÙÊÃйéíÒ áµ‹äÁ‹¾º ªÒǺŒÒ¹¨Ö§àª×èÍÇ‹Ò໚¹»Ò¯ÔËÒÃԏÃԏ ¨Ö§ä´ŒàÃÕ¡ª×èÍÇ‹Ò ¶éíÒºÒ´ÒÅ µÒÁÅѡɳзÕ辺àËç¹ LOPBURI 215


àÊŒ¹·Ò§¾º

à·ÈºÒŵíҺŠ(Í.·‹ÒËÅǧ)

¹ÒÂÀÔÃÁ ¼´Ø§¡ÅÔè¹ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ

“ºÃÔ¡ÒÃ´Õ ÁÕ¹Òéí 㨠ÂÔÁé áÂŒÁᨋÁãÊ ¤×ÍËÑÇ㨢ͧàÃÒ”

¤×ͤíÒ¢ÇÑޢͧà·ÈºÒŵíҺźŒÒ¹·‹ÒËÅǧ µÑé§ÍÂÙ‹ã¹·ŒÍ§ ·ÕèËÁÙ‹·Õè 3 ºÒ§Ê‹Ç¹ËÁÙ‹·Õè 4 ºÒ§Ê‹Ç¹áÅÐËÁÙ‹·Õè 9 ºÒ§Ê‹Ç¹ ¢Í§µí Ò ºÅ·‹ Ò ËÅǧ Íí Ò àÀÍ·‹ Ò ËÅǧ ¨Ñ § ËÇÑ ´ žºØ ÃÕ ÁÕÃÐÂзҧˋҧ¨Ò¡µÑǨѧËÇÑ´»ÃÐÁÒ³ 80 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¹ÒÂÀÔÃÁ ¼´Ø§¡ÅÔè¹ à»š¹ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ ¼ÙŒÂÖ´¤µÔ»ÃШíÒµÑÇ ¤×Í...ÍíÒ¹Ò¨ºÒÃÁÕäÁ‹¤§·Õè ¤Ø³§ÒÁ¤ÇÒÁ´Õ¹Ñ鹤§·¹

ÊÀÒ¾·ÑèÇä»áÅТŒÍÁÙž×é¹°Ò¹

à·ÈºÒŵíҺźŒÒ¹·‹ÒËÅǧ ÁÕà¹×éÍ·Õè·Ñé§ËÁ´»ÃÐÁÒ³ 13 µÃ.¡Á. ã¹à¢µ·µ.ºŒÒ¹·‹ÒËÅǧÁÕªØÁª¹¨íҹǹ 4 ªØÁª¹ 䴌ᡋ ªØÁª¹ºŒÒ¹·‹ÒËÅǧ ªØÁª¹ºŒÒ¹à¹Ô¹·‹ÒËÅǧ½˜§› µÐÇѹÍÍ¡ ªØÁª¹ ºŒÒ¹à¹Ô¹·‹ÒËÅǧ½˜›§µÐÇѹµ¡ áÅЪØÁª¹ºŒÒ¹ãËÁ‹·‹ÒËÅǧ ¨Ò¡ ¢ŒÍÁÙÅ ³ à´×͹àÁÉÒ¹ ¾.È.2557 ÁÕ»ÃЪҡ÷Ñé§ÊÔé¹ 3,993 ¤¹ ÁÕ¨íҹǹ¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñé§ÊÔé¹ 1,831 ¤ÃÑÇàÃ×͹ »ÃЪҡÃʋǹ ãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ (»ÅÙ¡¾×ªäË ઋ¹ ͌͠¢ŒÒÇ ·Ò¹µÐÇѹ ÏÅÏ) ÃѺ¨ŒÒ§ ¡ÒûÃÐÁ§¹éíҨ״áÅФŒÒ¢ÒÂ

ÇÔÊÑ·Ñȹã¹¡ÒþѲ¹Ò

àÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹ ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁÊÐÍÒ´ »ÃЪҪ¹à¢ŒÁá¢ç§ áËÅ‹§ ·‹Í§à·ÕèÂÇÊǧÒÁ ໚¹Èٹ¡ÅÒ§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤Á¢Í§ ÍíÒàÀÍ ÀÒÂ㵌¾×é¹°Ò¹¡ÒþѲ¹ÒẺÂÑè§Â×¹

á¼¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò ·µ.ºŒÒ¹·‹ÒËÅǧ ¾.È. 2558

·µ.ºŒÒ¹·‹ÒËÅǧ¨Ð໚¹á¡¹¡Åҧ㹡ÒâѺà¤Å×Íè ¹¡Å䡷ءʋǹ à´Ô ¹ ˹Œ Ò ã¹¡ÒÃá¡Œ ä ¢»˜ Þ ËÒ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò·Œ Í §¶Ôè ¹ ã¹·Ø ¡ ´Œ Ò ¹ ãËŒ Ê Í´¤ÅŒ Í §µŒ Í §¡Ñ ¹ â´ÂÂÖ ´ ¼Å»ÃÐ⪹ ¢ ͧ»ÃЪҪ¹ ์¹¡ÒúÃÔËÒÃẺÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ ÃÇÁ·Ñ§é ᡌ䢻˜ÞËÒ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹ ¤ÇÒÁµŒ Í §¡Òâͧ»ÃЪҪ¹â´ÂÊ‹ Ç ¹ÃÇÁ໚ ¹ ËÅÑ ¡ Êí Ò ¤Ñ Þ µÃÐ˹ѡ¶Ö§Ë¹ŒÒ·Õè·Õ赌ͧµÍºá·¹¤ÇÒÁäÇŒÇҧ㨢ͧ¾‹ÍáÁ‹¾Õ蹌ͧ »ÃЪҪ¹ áÅШзíÒ·Ø¡Í‹ҧà¾×èͤÇÒÁÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢¢Í§»ÃЪҪ¹ ã¹à¢µ·µ.ºŒÒ¹·‹ÒËÅǧ ¨Ö§ä´Œ¡Òí ˹´¹âºÒÂ㹡ÒúÃÔËÒçҹäÇŒ´§Ñ ¹Õé 216

à·ÈºÒŵíҺźŒÒ¹·‹ÒËÅǧ 1. ¹âºÒ´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ à¾×è;Ѳ¹Ò¶¹¹ÊÒ¸ÒóÐã¹à¢µà·ÈºÒÅãˌ໚¹¶¹¹ ¤.Ê.Å. áÅж¹¹áÍÊ¿˜ÊµÔ¡ ¾ÃŒÍÁÃкºÃкÒ¹éíÒáÅÐÊÒ¸ÒóٻâÀ¤·Õèä´Œ Áҵðҹ ÁÕ¡ÒúíÒÃاÃÑ¡ÉÒÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ¨Ñ´ãËŒÁÕà¤Ã×èͧËÁÒº͡ àÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÑÞÅѡɳá¨Œ§Ê¶Ò¹·ÕèÍ‹ҧªÑ´à¨¹ 2. ¹âºÒ´ŒÒ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÔÅ»ÐáÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁ à¾×è Í Ê‹ § àÊÃÔ Á ÊØ ¢ ͹ÒÁÑ Â ·Õè ´Õ á ¡‹ » ÃЪҪ¹ ÁÕ Í ÒÊÒÊÁÑ ¤ à ÊÒ¸ÒóÊØ¢ Êآ͹ÒÁÑ¢ͧÍÒËÒà Ìҹ¤ŒÒ µÅÒ´ÊÐÍÒ´»ÅÍ´ÊÒþÔÉ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁࢌÒÊÙ‹Êѧ¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒ ´ŒÇÂÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃàºÕé ÂѧªÕ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒ ¼ÙŒ¾Ô¡Òà ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊáÅмٌ»ÃÐʺÀÑ ¾ÃŒÍÁºÃÔ¡Òà ÊÒ¸ÒóÊØ¢áÅкÃÔ¡ÒêØÁª¹¼ÙÊŒ §Ù ÇѾÅÒ¹ÒÁÑ´ÕáÅÐÊѧ¤ÁÍÂÙ´‹ ÁÕ ÊÕ ¢Ø ¡ÒþѲ¹ÒÈٹ¾² Ñ ¹Òà´ç¡àÅç¡·µ.ºŒÒ¹·‹ÒËÅǧ ã¹´ŒÒ¹´ÙáÅ à´ç¡àÅç¡ãˌ䴌ÃѺ¡ÒþѲ¹Ò·Ñ駷ҧ´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁҵðҹ¡Òà ÈÖ¡ÉÒ à»š¹ÈٹáË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè ËÅÒ¡ËÅÒ ãËŒ¡ÒÃʹѺʹع§º»ÃÐÁҳ㹴ŒÒ¹µ‹Ò§æ ´ŒÒ¹ÍÒ¤Òà ʶҹ·Õãè ËŒà¾Õ§¾Í ÇÑÊ´ØÍ»Ø ¡Ã³ã¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ÊÃÃËÒ ºØ¤Åҡ÷ÕÁè ¤Õ ÇÒÁÃÙ¤Œ ÇÒÁÊÒÁÒöµÃ§µÒÁÁҵðҹ¡íÒ˹´µíÒá˹‹§ 3. ¹âºÒ´Œ Ò ¹¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡Ò÷ÃÑ ¾ ÂҡøÃÃÁªÒµÔ á ÅÐÊÔè § áÇ´ÅŒÍÁ à¾×è Í »ÅÙ ¡ ½˜ § ¨Ô µ Êí Ò ¹Ö ¡ áÅФÇÒÁµÃÐË¹Ñ ¡ 㹡ÒÃ¨Ñ ´ ¡Òà ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ ºíҺѴ ¿„œ¹¿Ù ཇÒÃÐÇѧ ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 䴌ʋ§àÊÃÔÁáÅÐó礏ã¹àÃ×èͧ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§ ºŒÒ¹àÁ×ͧ ÁÕ¡ÒáíҨѴ¢ÂÐÍ‹ҧ¶Ù¡ÇÔ¸Õà¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãˌ䴌 Í‹ҧÂÑè§Â×¹ 4. ¹âºÒ´ŒÒ¹¡ÒèѴÃÐàºÕºªØÁª¹/Êѧ¤Á ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁʧºàÃÕºÌÍÂáÅФÇÒÁÁÑ蹤§ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ »ÃЪҪ¹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹪ÕÇÔµáÅзÃѾÊÔ¹ â´Â·µ.ºŒÒ¹·‹Ò ËÅǧ䴌¡Í‹ ÊÌҧÍÒ¤Òçҹ»‡Í§¡Ñ¹áÅкÃÃà·ÒÊÒ¸ÒóÀÑ ¨íҹǹ 2 Èٹ à¾×èÍÍíҹǤÇÒÁÊдǡãËŒ¡Ñº»ÃЪҪ¹ä´ŒÍ‹ҧà¾Õ§¾Í áÅзÑÇè ¶Ö§¾ÃŒÍÁ·Ñ§é ä´Œµ´Ô µÑ§é ¡ÅŒÍ§â·Ã·ÑȹÇ§¨Ã»´à¾×Íè ª‹ÇÂÊʹʋͧ ´ÙáŤÇÒÁʧºàÃÕºÌÍÂÍÕ¡·Ò§Ë¹Ö觴ŒÇÂ


5. ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÁ×ͧ¡ÒúÃÔËÒà ʋ§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕʋǹËÇÁ¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹¡ÒþѲ¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁࢌÒã¨à¡ÕèÂǡѺ¡Ô¨¡Òâͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ »ÃѺ»Ãا¾Ñ²¹ÒÃÒÂä´Œ ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã »ÃѺ»ÃاÃкº¢ŒÍÁÙÅÊÒÃʹà·È¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ »ÃѺ»ÃاáÅоѲ¹Òà¤Ã×Íè §Á×Íà¤Ã×Íè §ãªŒáÅÐʶҹ·Õ»è ¯ÔºµÑ §Ô Ò¹ Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃàÁ× Í §¡Òû¡¤Ãͧã¹Ãкͺ»ÃÐªÒ¸Ô » äµÂ ÍѹÁÕ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏ·Ã§à»š¹¾ÃлÃÐÁØ¢

ÂØ·¸ÈÒʵÏáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò

ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 1 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹áÅСÒà ¤Á¹Ò¤Á »ÃСͺ´ŒÇ 5 á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò䴌ᡋ 1.1 ¡‹ÍÊÌҧ »ÃѺ»Ãا ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒ¶¹¹ Êоҹ ·Ò§à·ŒÒ ·‹ÍÃкÒ¹éíÒ 1.2 ¡‹ÍÊÌҧ »ÃѺ»Ãا ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒáËÅ‹§¹éíÒ 1.3 Ê‹§àÊÃÔÁ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒüѧàÁ×ͧ 1.4 ¡ÒþѲ¹ÒÃкº¨ÃҨà 1.5 ¢ÂÒÂࢵ俿‡Ò ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 2 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ à¾ÔÁè ÃÒÂä´ŒáÅÐÅ´ÃÒ¨‹Ò »ÃСͺ´ŒÇ 3 á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 䴌ᡋ 2.1 à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒüÅÔµáÅСÒèíÒ˹‹Ò 2.2 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃá»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµáÅÐÊÌҧÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ 2.3 ¾Ñ²¹ÒÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾áÅÐà¾ÔèÁÃÒÂä´Œãˌᡋ»ÃЪҪ¹ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 3 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ »ÃСͺ´ŒÇ 4 á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 䴌ᡋ 3.1 à¼Âá¾Ã‹ »ÃЪÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ ó礏 Ê ÃŒ Ò §¨Ô µ Êí Ò ¹Ö ¡ãËŒ á¡‹»ÃЪҪ¹ ªØÁª¹ ͧ¤¡Ãµ‹Ò§æ à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 3.2 ¨Ñ´ÃкººíҺѴ¹éíÒàÊÕÂÍ‹ҧà¾Õ§¾ÍáÅж١ÊØ¢ÅѡɳР3.3 ºíҺѴáÅШѴ¡ÒâÂÐÍ‹ҧ¶Ù¡ËÅÑ¡ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 3.4 »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËŒ»ÃЪҪ¹·ÃÒº¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒáíҨѴ¢ÂÐ ·Õè¶Ù¡ÇÔ¸ÕáÅÐÅ´»ÃÔÁÒ³¢ÂÐ

ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 4 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹Êѧ¤ÁáÅФسÀÒ¾ªÕÇÔµ »ÃСͺ´ŒÇ 4 á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 䴌ᡋ 4.1 Ê‹§àÊÃÔÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊѧ¤Á ¡ÒÃÊѧ¤Áʧà¤ÃÒÐˏ 4.2 ¾Ñ²¹ÒÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒáÕÌÒáÅйѹ·¹Ò¡Òà 4.3 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁʧºàÃÕºÌÍ ¤ÇÒÁÁÑ蹤§áÅÐ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹪ÕÇÔµáÅзÃѾÊÔ¹¢Í§»ÃЪҪ¹ 4.4 Ê‹§àÊÃÔÁªØÁª¹ ͧ¤¡ÃáÅÐà¤Ã×ͤ‹ÒÂãˌࢌÁá¢ç§ 4.5 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ Êآ͹ÒÁÑ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 5 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒʹÒáÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃСͺ´ŒÇ 5 á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 䴌ᡋ 5.1 Ê‹§àÊÃÔÁÈÒÊ¹Ò ÈÔŻРáÅÐ͹ØÃ¡Ñ ÉÇ² Ñ ¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ 5.2 Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 5.3 Ê‹§àÊÃÔÁͧ¤¤ÇÒÁÃٌ㹡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ 5.4 ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ 5.5 ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕáÅÐÊÒÃʹà·È ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 6 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧ ¡ÒúÃÔËÒà á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 䴌ᡋ ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐà¤Ã×èͧ㪌㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÊíÒ¤ÑÞ

¨Ø ´ ªÁÇÔ Ç à¢×è Í ¹»† Ò ÊÑ ¡ ªÅÊÔ · ¸Ô ÍÂÙ‹ ã ¡ÅŒ ¡Ñ º µÅÒ´·‹ Ò ËÅǧ ÁÕ·ÑȹÕÂÀÒ¾·ÕèÊǧÒÁã¹Ä´Ù¹éíÒËÅÒ¡ »ÃÐÁÒ³à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á ÊǹÃØ¡¢ªÒµÔÇѧ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ áÅйéíÒµ¡Çѧ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ ໚¹¹éíÒµ¡¡ÇŒÒ§¡Ç‹Ò 20 àÁµÃ´ÙÊǧÒÁÁÒ¡ áÅзÕèÊǹÃØ¡¢ªÒµÔ ¡çÁÕµÒ¹éíҼش Êоҹá¢Ç¹ áÅÐàÊŒ¹·Ò§à´Ô¹»†Òà¾×èͪÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ´ŒÇ àÁ×ͧࡋҫѺ¨íÒ»Ò áÅоԾԸÀѳ±àÁ×ͧ«Ñº¨íÒ»Ò µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹ ·Õè 7 ºŒÒ¹«Ñº¨íÒ»Ò µÑÇàÁ×ͧࡋҵѧé ÍÂÙ‹º¹à¹Ô¹´Ô¹ÊÙ§¢Í§¢Íº·ÕÃè Òº ÀÒ¤¡ÅÒ§ ʋǹ¾Ô¾Ô¸Àѳ±àÁ×ͧ«Ñº¨íÒ»Òä´Œà¡çºÊÐÊÁâºÃÒ³Çѵ¶Ø áÅÐËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏâºÃÒ³¤´Õ¢Í§àÁ×ͧ«Ñº¨íÒ»Ò ÊØÊÒ¹ËÔ¹à¢ÒÊÁâÀª¹ º¹à¢ÒáË‹§¹Õé໚¹·ÕèµÑ駢ͧ¶éíÒËÅÒÂáË‹§ ·Õ辺âºÃÒ³Çѵ¶ØáÅÐâ¤Ã§¡Ãд١Á¹ØɏâºÃÒ³ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧ ÁÕÊØÊÒ¹ËÔ¹ËÃ×Í ·Ø‹§ËÔ¹â¼Å‹ ³ ºÃÔàdzàªÔ§à¢ÒÊÁâÀª¹ LOPBURI 217


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.·‹ÒËÅǧ)

¹ÒÂ͹ѹµ »Ò¹·Í§ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷ‹ÒËÅǧ

“Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ ¾Ñ ² ¹Òâ¤Ã§ÊÃŒ Ò §¾×é ¹ °Ò¹ Ê׺ÊÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ ͹ØÃ¡Ñ É·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ”

¤×ÍÇÔÊÑ·Ñȹ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ·‹ÒËÅǧ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 3 µíҺŷ‹ÒËÅǧ ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ Ë‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ »ÃÐÁÒ³ 2 áÅÐÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕä»·Ò§·ÔȵÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í »ÃÐÁÒ³ 78 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷ‹ÒËÅǧÁÕ ¹ÒÂ͹ѹµ »Ò¹·Í§ ÍÒÂØ 62 »‚ «Ö§è ໚¹Í´Õµ¡íҹѹµíҺŷ‹ÒËÅǧ ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ äÇŒÇҧ㨨ҡ»ÃЪҪ¹ãËŒ´Òí çµíÒá˹‹§¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹ µíҺŷ‹ÒËÅǧ໚¹ÊÁÑ·ÕÊè ͧ â´Â¹Ò¡Ï͹ѹµ ÁÕËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹ ËÃ×ͤµÔ¾¨¹»ÃШíÒ㨤×Í “ÊبÃÔµ â»Ã‹§ãÊ »ÃÐËÂÑ´ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ໚¹á¹Ç»¯ÔºÑµÔ§Ò¹áÅСÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ”

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷ‹ÒËÅǧ ÁÕ¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 74.14 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 46,341 äË Åѡɳо×é¹·Õè໚¹ ·ÕèÃÒºÊÙ§âÅ‹§àµÕ¹ ẋ§à¢µ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 9 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕ¨íҹǹ¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñé§ÊÔé¹ 1,706 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ÁÕ¨íҹǹ»ÃЪҡà ÃÇÁ 4,106 ¤¹ ÁÕ§º»ÃÐÁÒ³ÃÇÁà§Ô¹Íش˹ع»ÃÐÁÒ³ 15 Ōҹ ºÒ·µ‹Í»‚ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹ÁÕÍÒªÕ¾ à¡ÉµÃ¡Ã ʋǹãËÞ‹ ઋ¹ äË͌Í äË¢ŒÒÇâ¾´ËÇÒ¹ ÂÒÊÙº ¾ÃÔ¡ ᵧâÁ͋͹ áÅСÒÃàÅÕé§ ÊѵǏ ઋ¹ á¾Ð á¡Ð ¹¡¡ÃзÒ

218

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŷ‹ÒËÅǧ ÍÒªÕ¾áÅÐÊÔ¹¤ŒÒÊíÒ¤ÑޢͧµíҺŷ‹ÒËÅǧ

äËÂÒÊÙº·‹ÒËÅǧ ¡Ò÷íÒäËÂÒÊٺ໚¹ÍÒªÕ¾·ÕèÊÌҧà§Ô¹ÊÌҧ ÃÒÂ䴌ᡋªÒǵíҺŷ‹ÒËÅǧ â´Â¨ÐÁÕ¡ÒûÅÙ¡ÂÒÊÙºÁÒ¡ã¹ËÁÙ‹·Õè 6 µíÒº··‹ÒËÅǧ ÂÒÊÙº·‹ÒËÅǧÁդسÀÒ¾´Õ¨Ö§ä´ŒÃѺ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ ãËŒ»ÅÙ¡Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ´Ñ§ÊâÅ᡹·ÕèÇ‹Ò “Âҩع ÂÒ´Õ ÁÕʵҧ¤” ¼ÙŒ·Õèʹ㨵Դµ‹Í«×éÍ¢ÒÂÂÒÊٺ䴌·Õè ¹ÒÂÊعѹ· Êѧ¢·Í§ ¡íҹѹµíҺŠ·‹ÒËÅǧ â·Ã.098-2903833


¢ŒÒÇâ¾´ËÇÒ¹·‹ÒËÅǧ µíҺŷ‹ÒËÅǧ໚¹áËÅ‹§ »ÅÙ ¡ ¢Œ Ò Çâ¾´ËÇÒ¹¾Ñ ¹ ¸Ø ´Õ ·Õè ÁÕ Ã ÊªÒµÔ Ë ÇÒ¹ à¹×é Í ¹Ø‹ Á ÍËÍ â´Â¨ÐÁÕ¡ÒèíÒ˹‹ÒÂ·Ñ§é »ÅÕ¡áÅÐÊ‹§ ʹ㨵Դµ‹Í Êͺ¶ÒÁä´Œ·Õè ¤Ø³»ÃдÔÉ° ÊÔ¹¸ØäªÂ »ÃиҹÊÀÒ Íºµ.·‹ÒËÅǧ â·Ã. 090-4297248

¾Ñ¹¸Øá¾Ð·‹ÒËÅǧ Èٹ¨íÒ˹‹Ò¾‹ÍáÁ‹ á ¾Ð¾Ñ ¹ ¸Ø ´Õ áÅÐ¾Ñ ¹ ¸Ø ¾×é ¹ àÁ× Í §·Ñè Ç ä» µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè¤Ø³ÊÁÈÑ¡´Ôì ¾Ñ¹¸¨Ñ¹·Ã ËÁÙ‹·Õè 5 µ.·‹ Ò ËÅǧ ÃÒ¤Ò¡Ô â Å¡ÃÑ Á ÅÐ 100 ºÒ· â·Ã.082-2309673

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇÊíÒ¤ÑÞ

¹éÒí µ¡Çѧ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ ໚¹¹éÒí µ¡·ÕÊè ǧÒÁá»Å¡·ÕÊè ´Ø ã¹ »ÃÐà·Èä·Â à¡Ô´¨Ò¡µÒ¹éÒí ·Õ¼è ´Ø ¢Ö¹é ÁÒ¨Ò¡¾×¹é ÍÂÙµ‹ ÅÍ´àÇÅÒ áÅŒÇäËÅÃÇÁ¡Ñ¹à»š¹ÅíÒ¸ÒùéíÒãÊÊÐÍÒ´àÂ繩èíÒ¼‹Ò¹ªÐ§‹Í¹ ËÔ¹¹ŒÍÂãËÞ‹ ·ÕèàÃÕ§µÑǡѹÍ‹ҧäÁ‹à»š¹ÃÐàºÕºᵋÊǧÒÁ µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ´ÂÃͺËÁÃ×è¹ ÍÒ¡ÒÈàÂç¹ÊºÒ àËÁÒÐÊíÒËÃѺ¡Òüѡ¼‹Í¹ ã¡ÅŒ¡Ñ¹ÁÕÊǹÃØ¡¢ªÒµÔ¹éíÒµ¡Çѧ ¡ŒÒ¹àËÅ×ͧ «Ö§è ໚¹áËÅ‹§»¡¹Ô¤¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Ç à¾ÃÒÐÁÕ·§Ñé Ìҹ¤ŒÒ¨íÒ˹‹ÒÂÍÒËÒÃáÅÐÁըشŧàÅ‹¹¹éíÒµ¡ä´Œ´ŒÇ ʹã¨Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´䴌·Õè... â·Ã.036-776598 â·ÃÊÒÃ.036-776597 ËÃ×ÍàÇçºä«µ www.obtthalung.go.th E-mail: thalung 6160701@msn.com LOPBURI 219


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.·‹ÒËÅǧ)

ÊÔºàÍ¡ÇÈÔ¹ à¢ÁŒ¹¡Ô¨ ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅËÑÇÅíÒ

“ËÑÇÅíÒࢌÁá¢ç§ ÊÌҧáËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒ ¾Ñ²¹Òà¡ÉµÃ·Õè ÂÑè§Â×¹ Êѧ¤ÁÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢”

¤×ÍÇÔÊÑ·Ñȹ¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅËÑÇÅíÒ µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹ ·Õè 4 µíÒºÅËÑÇÅíÒ ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ Ë‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍ ·‹ÒËÅǧ»ÃÐÁÒ³ 26 ¡ÔâÅàÁµÃ ÁÕ¶¹¹ÊÒºÑǪØÁ - »Ò¡ª‹Í§ (¶¹¹ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 2243) ¼‹Ò¹µíÒºÅÃÐÂзҧÂÒÇ 73 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ÊÔºàÍ¡ÇÈÔ¹ à¢ÁŒ¹¡Ô¨ ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹Ò¡ͧ¤¡Òà ºÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅËÑÇÅíÒ

¢ŒÍÁÙÅáÅÐÊÀÒ¾·ÑèÇä»

µí Ò ºÅËÑ Ç Åí Ò ÁÕ ¾×é ¹ ·Õè » ÃÐÁÒ³ 87.5 µÒÃÒ§¡Ô â ÅàÁµÃ ËÃ×Í »ÃÐÁÒ³ 54,687 äË ÅѡɳÐÀÙÁ»Ô ÃÐà·È ÁÕÊÀÒ¾¾×¹é ·Õàè »š¹ ·ÕÃè ÒºÊÙ§áÅÐÁÕÀàÙ ¢Ò â´Â·ÔÈà˹×Í ·ÔÈ㵌 áÅзÔȵÐÇѹµ¡à»š¹·ÕÃè Òº ʋǹ·ÔȵÐÇѹÍÍ¡µÔ´á¹ÇÀÙà¢Ò 䴌ᡋ à¢ÒµÐᤧ à¢Òǧ áÅÐ à¢ÒËÔ¹µÑé§ à»š¹áËÅ‹§µŒ¹¹éíÒÅíÒˌǠ1 ÊÒ ͺµ.ËÑÇÅíÒ áº‹§à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 8 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕ¨íҹǹ¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñé§ÊÔé¹ 1,804 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ÁÕ¨íҹǹ »ÃЪҡ÷Ñé§ÊÔé¹ 5,668 ¤¹ (¢ŒÍÁÙÅ ³ Çѹ·Õè 1 à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ ¾.È. 2557 ) »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ (·íÒäË͌Í ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ áÅТŒÒÇâ¾´) ÃͧŧÁÒ¤×Í àÅÕé§ÊѵǏ (ÇÑǹÁ)

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅËÑÇÅíÒ ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò

ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 1 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ á¹Ç·Ò§ ¡ÒþѲ¹Ò 1. ¡‹ÍÊÌҧ »ÃѺ»ÃاºíÒÃاÃÑ¡ÉÒ¶¹¹áÅÐÇÒ§·‹ÍÃкÒ¹éíÒ ä¿¿‡Ò »ÃÐ»Ò 2. ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹éíÒãËŒà¾Õ§¾Íµ‹Í¡ÒÃÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤áÅÐÀÒ¤ ¡ÒÃà¡ÉµÃ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 2 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾áÅоѲ¹Ò¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾à¾×èÍ¡ ÃдѺÃÒÂä´Œ 2. Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¡Ò÷íÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÊÒþÔÉ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 3 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇµÔ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÊѧ¤Á ·ÕèࢌÁá¢ç§ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. ¡ÒþѲ¹ÒªÕÇÔµáÅШѴÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊѧ¤Á 2. ¡ÒÃÊÌҧªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ 3. ¡ÒÃʹѺʹعáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢

¾Ñ¹¸¡Ô¨¢Í§ ͺµ.ËÑÇÅíÒ

¨Ñ´ãËŒÁÕáÅкíÒÃاÃÑ¡ÉÒ·Ò§º¡áÅзҧ¹éíÒ ºíÒÃاáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾¢Í§»ÃЪҪ¹ ´ÙáÅÊØ¢ÀҾ͹ÒÁÑ¢ͧ»ÃЪҪ¹ ´ÙáÅᡌ䢻˜ÞËÒÊѧ¤Á à´ç¡ àÂÒǪ¹ ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¤¹¾Ô¡Òà áÅмٌ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ Ê‹§àÊÃÔÁʹѺʹع¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ·ŒÍ§¶Ôè¹áÅСÒ÷‹Í§à·ÕèÂÇ Ê‹§àÊÃÔÁ¾ÃŒÍÁºíÒÃاÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ à¼Âá¾Ã‹¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷Õè´Õ 220

¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹʧ¡ÃÒ¹µ


¨Ø´à´‹¹¢Í§¾×é¹·Õè

µíÒºÅËÑÇÅíÒ ÁÕ¶¹¹ËÅǧÊÒ·‹ÒËÅǧ - ´‹Ò¹¢Ø¹·´ áÅÐÊÒºÑǪØÁ – »Ò¡ª‹Í§ ໚¹¶¹¹ÊÒÂËÅѡ㹡ÒÃÊÑÞ¨Ãä»ÁÒ áÅТ¹Ê‹§¾×ª¼Å¡ÒÃà¡ÉµÃ¨Ò¡ÀÒ¤¡ÅÒ§ä»ÊÙÀ‹ Ò¤à˹×Í áÅÐÀÒ¤ µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í ÁÕʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÊíÒ¤ÑÞ¤×ÍÇÑ´¶éíÒâºÊ¶ «Ö觵Ñé§ÍÂÙ‹ã¹à¢µ ËÁÙ‹·Õè 7 µíÒºÅËÑÇÅíÒ à»š¹¶éíÒ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊǧÒÁ àËÁÒÐÍ‹ҧÂÔè§ ·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò໚¹Ê¶Ò¹·Õ跋ͧà·ÕèÂǢͧÍíÒàÀÍ áÅШѧËÇÑ´µ‹Íä» ÁÕÊÔ¹¤ŒÒ OTOP ·Õè¢Ö鹪×èÍ ÍÒ·Ô ¼ÅÔµÀѳ±µÐ¡ÃŒÒ¶Ñ¡ ·Í§¾Ñº ·Í§ÁŒÇ¹ ¢ŒÒÇâ¾´á»ÃÃÙ» äÁŒ¡ÇÒ´·Ò§ÁоÌÒÇ à»š¹µŒ¹

ÃÒ§ÇÑÅËÁÙ‹ºŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ËÁÙ‹·Õè 4 µíÒºÅËÑÇÅíÒ

ËÑÇÅíҤѾ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 4 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ áÅСÒ÷‹Í§à·ÕèÂÇ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. ¡ÒþѲ¹ÒʶҺѹÈÖ¡ÉÒáÅСÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒ ÁդسÀÒ¾ ÃÇÁ·Ñ駾Ѳ¹Ò ºØ¤ÅÒ¡ÃãËŒÁդسÀÒ¾ 2. ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒà 3. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ»ÃÐླշŒÍ§¶Ôè¹ ÈÒÊ¹Ò ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅСÒà ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 5 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒúíÒÃاÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂÒ¡Ã ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. ¡ÒÃÊÃŒ Ò §¨Ô µ Êí Ò ¹Ö ¡ áÅеÃÐË¹Ñ ¡ 㹡Òúí Ò ÃØ § ÃÑ ¡ ÉÒ ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 2. ¡ÒúíÒÃاáÅп„œ¹¿Ù·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 3. ¡ÒÃཇÒÃÐÇѧáÅл‡Í§¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÂØ·¸ÈÒʵÏ·Õè 6 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷մè Õ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂǡѺ¡ÒúÃÔËÒ÷ŒÍ§¶Ôè¹ 2. ¡ÒûÃѺ»ÃاáÅÐà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´Œ 3. ¡ÒûÃѺ»Ãا¾Ñ²¹Òà¤Ã×Íè §Á×Íà¤Ã×Íè §ãªŒáÅÐʶҹ·Õ»è ¯ÔºµÑ §Ô Ò¹ à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡Òû¯ÔºÑµÔ˹ŒÒ·Õè

OTOP ·Í§¾Ñº·Í§ÁŒÇ¹Ê´áÅТŒÒÇâ¾´·Í´¡Ãͺ

ÇÑ´¶éíÒâºÊ¶ LOPBURI 221


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.·‹ÒËÅǧ)

¹Ò¡íҾŠ¼Åà¾ÕÂà ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹

“˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹¹‹ÒÍÂÙ‹ àªÔ´ªÙÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ ¹íÒ¾Ò¤ÇÒÁÃÙŒ ÁØ‹§ÊÙ‹¡ÒþѲ¹ÒµÒÁËÅÑ¡»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” ¤×ÍÇÔÊѹ·Ñȹ¡ÒþѲ¹Ò¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹ ËÁÙ‹·Õè 2 µíÒºÅ˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹ ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÍÂÙË‹ Ò‹ §¨Ò¡ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ 20 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ ¹Ò¡íҾŠ¼Åà¾ÕÂà ໚¹¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅ˹ͧ ¼Ñ¡áÇ‹¹

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ͺµ.˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹ ÁÕà¹×éÍ·Õè·Ñé§ËÁ´»ÃÐÁÒ³ 41,515 äË ẋ§à¢µ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 8 ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ ´Ñ§¹Õé ºŒÒ¹Ë¹Í§¼Ñ¡áÇ‹¹ ºŒ Ò ¹Ë¹Í§»Ãдً ºŒ Ò ¹Ë¹Í§ËÑ Ç ªŒ Ò § ºŒ Ò ¹Ë¹Í§¹éí Ò ãÊ ºŒÒ¹Ë¹Í§¹éÒí ãÊ ºŒÒ¹Ë¹Í§¢ÒÁ ºŒÒ¹à¹Ô¹ÊÇͧ áÅкŒÒ¹à¹Ô¹ËÔ¹ ÁÕ»ÃЪҡ÷Ñé§ÊÔé¹ 4,566 ¤¹ á¡໚¹ªÒ 2,282 ¤¹ áÅÐ໚¹ ËÞÔ§ 2,284 ¤¹ áÅÐÁÕ¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñé§ËÁ´ 1,500 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ¤ÇÒÁ ˹Òṋ¹à©ÅÕè 66.42 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ/¤¹ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹ »ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ

7. ¾Ñ ² ¹ÒáÅÐÊ‹ § àÊÃÔ Á ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ ÇÒÁࢌ Ò㨴Œ Ò ¹¡ÒÃàÁ× Í § ¡ÒúÃÔËÒÃáÅСÒû¡¤ÃͧãËŒ¡Ñº»ÃЪҪ¹ ʹѺʹع¡ÒÃÁÕʋǹ ËÇÁ㹡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤ÃÑ°¡Ñº»ÃЪҪ¹ã¹ÃٻẺµ‹Ò§æ áÅÐÊÌҧÃкººÃÔËÒèѴ¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°·Õè´Õ

ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò

1. ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹ÒÊѧ¤ÁáÅФسªÕÇÔµ 2. ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ 3. ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 4. ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 5. ´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹áÅСÒäÁ¹Ò¤Á 6. ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ 7. ´ŒÒ¹¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÁ×ͧ ¡Òû¡¤Ãͧ ¡ÒúÃÔËÒÃ

¾Ñ¹¸¡Ô¨¡ÒþѲ¹Ò ͺµ.˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹

1. ÊÃŒ Ò §àÈÃÉ°¡Ô ¨ ªØ Á ª¹ãËŒ à ¢Œ Á á¢ç § ÊÁ´Ø Å áÅÐÂÑè § Â× ¹ â´Â์ ¹ ´Œ Ò ¹¡ÒÃà¡ÉµÃãËŒ à »š ¹ µÅÒ´¼Å¼ÅÔ µ ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ ÃÇÁ¶Ö§Ê‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾ÀÒÂã¹µíҺŠ2. ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãˌ䴌Áҵðҹ 3. ¿„œ¹¿Ù ͹ØÃѡɏ Ê‹§àÊÃÔÁÁô¡·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ãËŒ¤§ÍÂÙ‹¤Ù‹·ŒÍ§¶Ôè¹ 4. ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ÊÒ¸Òóٻ¡Òà ãˌ䴌Áҵðҹ 5. ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à¾ÔÁè º·ºÒ·¢Í§Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹ µíÒºÅã¹´ŒÒ¹Êѧ¤Áʧà¤ÃÒÐˏáÅСÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ 6. ÊÌҧÃкººÃÔËÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ áÅзÃѾÂҡû†ÒäÁŒ 222

¨Ò¡ã¨¹ÒÂ¡Ï ¡íҾŠ¼Åà¾ÕÂÃ

¡ÃмÁÂѧ¨ÐÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹ÒµíÒºÅ˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁ à¨ÃÔÞÃش˹ŒÒÍ‹ҧäÁ‹ËÂØ´ÂÑé§ à¾×èÍ¡ÒÃÍÂÙ‹´Õ¡Ô¹´Õ ¢Í§¾‹ÍáÁ‹¾Õ蹌ͧ ªÒÇ µíÒºÅ˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹ Í‹ҧÂÑè§Â×¹µ‹Íä»


¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒà ¢ŒÒÃÒª¡Òà ¾¹Ñ¡§Ò¹ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¾×èÍ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ á¶Çà¤Òþ¸§ªÒµÔ ·Ø¡Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ

¨Ñ´àÇ·Õ»ÃЪҤÁËÁÙ‹ºŒÒ¹à¾×èÍÃѺ¿˜§»˜ÞËÒ áÅФÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ»ÃЪҪ¹

ÍÍ¡¾×é¹·Õè´ÙáżٌÊÙ§ÍÒÂØã¹à¢µ¾×é¹·Õè

»ÃÐླաǹ¢ŒÒǷԾ

Ê׺ÊÒ¹»ÃÐླÕáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÇѹ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

¹Ò¸ÕþŠǧȏ¹ÔèÁ Ãͧ¹Ò¡ ͺµ.˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹

¹ÒÂÍÃþŠÊԧˏà§Ô¹ Ãͧ¹Ò¡ ͺµ.˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹

¹Ò§ÁÒÅÒ Êѧ¢·Í§ àŢҹءÒùÒ¡ ͺµ.

¹Ò§Ê¡Ø¹Ò ÁÍ޾ѹ¸Ø »ÅÑ´ ͺµ.˹ͧ¼Ñ¡áÇ‹¹ LOPBURI 223


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.·‹ÒËÅǧ)

¹Ò°ԵԾ§È ¾Ãà´ªÈÃÕ¨íÒ»Ò ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´

ÇÔÊÑ·Ñȹ

“໚¹Í§¤¡ÃËÅѡ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà µíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´áÅеíҺŠ·ÐàÅÇѧÇÑ´ µÒÁËÅÑ¡»ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ ·Õµè §Ñé ËÁÙ·‹ Õè 3 ºŒÒ¹»†Ò伋 µíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÍÂÙ‹·Ò§·ÔȵÐÇѹ ÍÍ¡à©Õ§㵌¢Í§ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ Ë‹Ò§¨Ò¡·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ »ÃÐÁÒ³ 5 ¡ÔâÅàÁµÃ Ë‹Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ 92 ¡ÔâÅàÁµÃ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ÁÕ¾×é¹·ÕèµíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ÃÇÁ ¡ÑºµíҺŷÐàÅÇѧÇÑ´ ¾×é¹·ÕèʋǹãËÞ‹Âѧ໚¹à¢µ»†ÒʧǹáË‹§ªÒµÔ ºÒ§Ê‹Ç¹à»š¹ Ê»¡. ¹Ê.3 áÅÐ⩹´·Õè´Ô¹ ÁÕ¨íҹǹËÁÙ‹ºŒÒ¹ 13 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕà¹×éÍ·ÕèÃÇÁ 91.5 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

µíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´

¾×é¹·ÕèµíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ ËÁÙ‹·Õè 1,2,3,4,7 µÔ´¡Ñºá¹ÇªÒÂà¢×è͹»†Ò ÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ÁÕ·ÑȹÕÂÀÒ¾·ÕèÊǧÒÁÊÒÁÒöªÁ¾ÃÐÍҷԵµ¡ÂÒÁ àÂç¹·Õèà¢×è͹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôìä´Œ·Õè ºÃÔàdzËÁÙ‹·Õè 7 ºŒÒ¹¹éíÒ·´ ÈÔŻРÇѲ¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ôè¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ËÅǧ»Ù†¼Å ¡Òި⹠໚¹à¡¨ÔÍÒ¨ÒϪ×èʹѧ ÍÒÂØ 90 »‚ ·Õ褹㹠·ŒÍ§¶Ôè¹ áÅо×é¹·Õèã¡ÅŒà¤Õ§µÅÍ´¨¹ÅÙ¡ÈÔɏ µ‹Ò§ãËŒ¤ÇÒÁà¤Òþ ·Ø¡»‚¨ÐÁÕ¡ÒèѴ·íÒ¾Ô¸äÕ ËÇŒËÅǧ»Ù† «Ö§è »˜¨¨Øº¹Ñ ËҧËÅǧ»Ù† §Ñ ¤§ºÃÃ¨Ø ÍÂÙ‹ã¹ âÅ§á¡ŒÇ ³ ÇÑ´à¹Ô¹·Í§ µíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ

ÅѡɳÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È

ÊÀÒ¾¾×¹é ·Õè ໚¹·ÕÃè ÒºÊÙ§âÅ‹§àµÕ¹ áÅзÕÃè Òº´Ô¹µÐ¡Í¹ ÃÔÁ Í‹Ò§à¡çº¹éÒí à¢×Íè ¹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôì ÃдѺ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§¾×¹é ·Õäè Á‹áµ¡µ‹Ò§ ¡Ñ¹ÁÒ¡¹Ñ¡ ÃдѺ 36 – 38 àÁµÃ (¨Ò¡ÃдѺ¹éÒí ·ÐàŻҹ¡ÅÒ§) ¾×é¹·Õè 80 % ÍÂÙ‹ã¹à¢µ»†ÒʧǹªÑºҴÒÅ »˜¨¨ØºÑ¹ÃÒÉ®Ãä´Œà¢ŒÒ ·íÒ»ÃÐ⪹·Ò§´ŒÒ¹à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ 䴌ᡋ ͌͠¢ŒÒÇâ¾´ ¾ÃÔ¡ ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ໚¹µŒ¹ ÊÀÒ¾ªÑ鹴Թ໚¹´Ô¹»¹ÅÙ¡Ãѧ ·íÒãËŒÂÒ¡ µ‹Í¡Òáѡà¡çº¹éíÒ à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´áº‹§à¢µ¡Òû¡¤Ãͧ Í͡໚¹ 13 ËÁÙ‹ºŒÒ¹/ªØÁª¹ 䴌ᡋ µíÒºÅá¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ ËÁÙ‹·Õè 1 ºŒÒ¹·‹Ò¡ÃÇ´ ËÁÙ‹·Õè 2 ºŒÒ¹á¡‹§ËÔ¹ ËÁÙ‹·Õè 3 ºŒÒ¹»†Ò伋 ËÁÙ‹·Õè 4 ºŒÒ¹»ƒ¡ÃÕ ËÁÙ‹·Õè 5 ºŒÒ¹á¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ ËÁÙ‹·Õè 6 ºŒÒ¹à¹Ô¹·Í§ ËÁÙ‹·Õè 7 ºŒÒ¹¹éíÒ·´ ËÁÙ‹·Õè 8 ºŒÒ¹¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡ µíҺŷÐàÅÇѧÇÑ´ ËÁÙ‹·Õè 1 ºŒÒ¹ÇѧÇÑ´ ËÁÙ‹·Õè 2 ºŒÒ¹·ÐàÅÇѧÇÑ´ ËÁÙ‹·Õè 3 ºŒÒ¹â¤¡¡ÅÒ§ ËÁÙ‹·Õè 4 ºŒÒ¹Ë¹Í§âºÊ¶ ËÁÙ‹·Õè 5 ºŒÒ¹Ë¹Í§»ÅŒÍ§ ¨íҹǹ»ÃЪҡà 5,642 ¤¹ 224

ÁÕ»ÃÐླշÕèÊíÒ¤ÑÞ·Ò§¹éíÒ䴌ᡋ »ÃÐླաÒÃᢋ§¢Ñ¹àÃ×ÍÂÒÇ ¢¹Ò´ 9-12 ½‚¾Ò áÅСÒÃÅÐ àÅ‹¹¾×鹺ŒÒ¹ ઋ¹ ¾Ò¡ÃзРÁÇ·ÐàÅ ¾ÒÂËÑÇ㺌·ŒÒºʹ ÏÅÏ ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹àÃ×ÍÂÒÇ໚¹¡ÒÃÊзŒÍ¹ãËŒàË繶֧ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§ªÒǵíҺŠᡋ§¼Ñ¡¡Ù´áÅеíҺŷÐàÅÇѧÇÑ´«Ö§è ÁÕ¤ÇÒÁ ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºáÁ‹¹Òéí à»ÃÕº àÊÁ×͹àÊŒ¹àÅ×Í´·ÕËè Å‹ÍàÅÕÂé §ªÕÇµÔ ¼Ù¤Œ ¹ÁÒᵋâºÃÒ³¡ÒÅ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹é áÅŒÇÂѧ໚¹¡ÒÃàª×èÍÁ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹µíÒºÅ/ËÁÙ‹ºŒÒ¹ â´Â੾Òкؤ¤Å·Õèä´Œª×èÍÇ‹ÒÍÂÙ‹ã¹àÃ×ÍÅíÒà´ÕÂǡѹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ ¡Òà ½ƒ¡½¹¡ÒþÒÂãËŒ¾ÃŒÍÁà¾ÃÕ§໚¹¨Ñ§ËÇÐ áÅСÒûÃÐÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ·Õè·íÒãËŒä»ÊÙ‹¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂä´Œâ´ÂÁÔ㪋¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§ ¨Ñ´à»š¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ à¾×èÍÊÌҧ¤ÇÒÁÊÁѤÃÊÁÒ¹ÊÒÁѤ¤Õ¢Í§¤¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¡ÒânjҧÊкŒÒ໚¹·Õè¹ÔÂÁàÅ‹¹ã¹ËÁÙ‹ªÒǺŒÒ¹ÇÑ¡ÅÒ§¤¹¢Öé¹ä» áÅйÔÂÁàÅ‹¹àÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹ ÊÌҧÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾Íѹ´ÕÃÐËÇ‹Ò§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 䴌໚¹Í‹ҧ´Õ ¹ÑºÇ‹Ò໚¹»ÃÐླշŒÍ§¶Ôè¹ ·Õ誋ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊÌҧ ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ãËŒ¤¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ä´ŒÃѡɏ¶Ôè¹°Ò¹ ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ ·ŒÍ§¶Ôè¹


µíҺŷÐàÅÇѧÇÑ´

ºÖ§ºÑÇËÅǧ ໚¹¤Åͧ¹éíÒ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÁÕ¹éíÒµÅÍ´»‚ ·Í´¼‹Ò¹ µÃ§¡ÅÒ§µíҺŷÐàÅÇѧÇÑ´ ໚¹áËÅ‹§¹éíÒ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ㹡Òà ËÅ‹ÍàÅÕÂé §à¡ÉµÃ¡Ã ÁÕºÇÑ ËÅǧà¡Ô´¢Ö¹é ÍÂÙÍ‹ ‹ҧ˹Òṋ¹ã¹ºÃÔàdz¹éÒí µ×é¹ ËÃ×ÍÃÔÁµÅÔè§ ·Í´ÂÒÇ件֧ÇÑ´·ÐàÅÇѧÇÑ´ «Ö觨ÐÁÕࢵÍÀÑ·ҹ »ÃЪҪ¹¼ÙÊŒ ¹ã¨ÊÒÁÒöÁҾѡ¼‹Í¹Ë‹͹ã¨áÅÐãËŒÍÒËÒûÅÒä´Œ·Õè ࢵÍÀÑ·ҹ ³ ÇÑ´·ÐàÅÇѧÇÑ´ ¡ÃͺÂØ · ¸ÈÒʵÏ ¡ ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò¢Í§Í§¤ ¡ ÒúÃÔ Ë ÒÃÊ‹ Ç ¹µí Ò ºÅ á¡‹§¼Ñ¡¡Ù´ 1. ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 1.1 ¾Ñ ² ¹Òâ¤Ã§ÊÃŒ Ò §¾×é ¹ °Ò¹ ¡ÒÃ¼Ñ § àÁ× Í § áËÅ‹ § ¹éí Ò ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ÊÒ¸Òóٻ¡ÒÃãˌ䴌Áҵðҹ 1.2 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ ¡ÒÃÁÕ§Ò¹·íÒ ¡ÒÃÊÌҧÃÒÂä´Œ ãËŒ¡Ñº »ÃЪҪ¹ 1.3 Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ ¹ÃÙŒ¡ ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¹Ç¾ÃÐ ÃÒª´íÒÃÔ áÅСÒ÷íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃՏ áÅÐà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑ 2. ´ŒÒ¹Êѧ¤ÁáÅФسÀÒ¾ªÕÇÔµ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 2.1 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒáÕÌÒáÅйѹ·¹Ò¡Òà 2.2 Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2.3 àÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁÁÑ蹤§»ÅÍ´ÀÑÂ㹪ÕÇÔµáÅзÃѾÊÔ¹ 2.4 ʹѺʹع¡Ãкǹ¡ÒÃÁÕʋǹËÇÁ¢Í§»ÃЪҪ¹áÅÐÊÌҧ ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§ãËŒ¡ÑºªØÁª¹ 2.5 ÊÌҧËÅÑ¡»ÃСѹáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Ò÷ҧÊѧ¤Áãˌᡋ à´ç¡ ʵÃÕ ¤¹ªÃÒ ¼ÙŒÂÒ¡äÃŒ ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃËÃ×Í ·Ø¾¾ÅÀÒ¾ ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ áÅмٌ »ÃÐʺÊÒ¸ÒóÀÑ 3. ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò ÈÔÅ»ÐáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 3.1 Ê‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 3.2 ͹ØÃѡɏáÅÐÊ׺·Í´·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ 3.3 à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾Ãкºà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È áÅСÒà Ê×èÍÊÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 4. ´ŒÒ¹·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 4.1 à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒèѴ¡ÒâÂÐÁÙŽÍÂáÅÐÊÔ觻¯Ô¡ÙÅ 4.2 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒûÅÙ¡»†Ò áÅСÒûÃѺ»ÃاÀÙÁÔ·Ñȹ 5. ´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò 5.1 à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒúÃÔËÒçҹÍ‹ҧ໚¹Ãкº 5.2 Ê‹§àÊÃÔÁºØ¤ÅÒ¡ÃãËŒà¡Ô´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒáÅÐÁÕ¡ÒþѲ¹ÒÍ‹ҧ µ‹Íà¹×èͧ

LOPBURI 225


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.·‹ÒËÅǧ)

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺūѺ¨íÒ»Ò Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺūѺ¨íÒ»Ò µÑ§é ÍÂÙË‹ ÁÙ·‹ Õè 1 µíҺūѺ¨íÒ»Ò ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÁÕÃÐÂÐË‹Ò§¨Ò¡ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ »ÃÐÁÒ³ 18 ¡ÔâÅàÁµÃ

»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒ

àÁ×Íè ÃÒÇ»‚ 2480 ÁÕªÒÇâ¤ÃÒª¤ÙË‹ ¹Ö§è ä´Œà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒä»ÍÂÙÍ‹ ÒÈÑ 㹺ÃÔàdz·Õè໚¹µíҺūѺ¨íÒ»Òã¹»˜¨¨ØºÑ¹ à¾ÃÒо×é¹·Õè´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ ¹éíҫѺ·ÕèÍØ´ÁÊÁºÙó à˵طÕèàÃÕ¡ª×èÍÇ‹Ò “«Ñº¨íÒ»Ò” à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ µŒ¹äÁŒª¹Ô´Ë¹Öè§ÁÕ¢¹Ò´ÊÙ§ãËÞ‹¢Öé¹ÍÂÙ‹ÁÒ¡ÁÒ áÅÐÍÍ¡´Í¡à»š¹ ÊÕàËÅ×ͧ ªÒǺŒÒ¹¨Ö§à¢ŒÒã¨Ç‹Ò໚¹µŒ¹¨íÒ»Ò ¨Ö§à»š¹·ÕèÁҢͧª×èÍ ËÁÙ‹ºŒÒ¹«Ñº¨íÒ»Ò «Öè§ËÁÒ¶֧ ¾×é¹·Õè·ÕèÁÕ¹éíÒáÅеŒ¹¨íÒ»Ò¢Öé¹ÍÂÙ‹

ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÊíÒ¤ÑÞ

“»†Ò«Ñº¨íÒ»Ò” ËÃ×Í “»†Ò¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã” ÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·ÕèËÁÙ‹ 1 áÅÐ 7 µíҺūѺ¨íÒ»Ò ÁÕ¾×é¹·Õè·Ñé§ÊÔé¹ 96 äË 3 §Ò¹ ÍÂÙ‹ºÃÔàdz ·ÔÈ㵌¢Í§àÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò à»š¹»†Ò¾ÃعÒéí ¨×´ ÁÕ¹Òéí ·‹ÇÁ¢Ñ§áÅÐ ¹éíҫѺµÅÍ´·Ñ駻‚ àµçÁä»´ŒÇ¾ѹ¸ØäÁŒ¹Ò¹Ò¾Ãó »†ÒáË‹§¹ÕéÃѺ¹éíÒ ¨Ò¡¹éíÒ½¹ áÅйéíÒ¨Ò¡à¢ÒËÔ¹»Ù¹·Õè«ÖÁŧ㵌¾×é¹´Ô¹ ¡‹Í¹äËÅÃÇÁ ໚¹¹éíÒ㵌´Ô¹ ໚¹¹éíÒ¾ÃØ¢Öé¹ã¹»†ÒºŒÒ¹«Ñº¨íÒ»Ò ¹éíÒºÃÔàdz¹Õé¨Ö§ÁÕ ¤ÇÒÁÊÁºÙó¡Ç‹Ò¾×é¹·ÕèÍ×è¹ ¾Ñ¹¸ØäÁŒã¹»†ÒÍѹⴴഋ¹ ¤×Í “¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã” ËÃ×Í Magnolia Sirindhomiae Noot & Chalermglin ¤Œ¹¾º¤ÃÑé§ááàÁ×èÍÇѹ·Õè 16 ¾.Â.2541 â´Â ´Ã.»ÂÐ à©ÅÔÁ¡ÅÔè¹ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃʶҺѹÇԨѠÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ·Õèà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒä» ÊíÒÃǨ»†Ò¾ÃعéíҨ״ 㹺ÃÔàdz¾×é¹·Õ軆ҫѺ¨íÒ»Ò ¨Ö§¤Œ¹¾ºµŒ¹äÁŒ ¾Ñ¹¸ØǏ §È¨Òí »ÒãËÁ‹ ÅíÒµŒ¹ÁÕàÊŒ¹¼‹ÒÈٹ¡ÅÒ§ 40-100 ૹµÔàÁµÃ ÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 15-25 àÁµÃ ᵋ¢³Ð¹Ñé¹ÂѧäÁ‹·ÃҺṋªÑ´Ç‹Ò໚¹µŒ¹¨íÒ»Ò ËÃ×͵Œ¹¨íÒ»‚ à¾ÃÒÐÂѧäÁ‹¾º´Í¡ ÍÕ¡·Ñ§é µÒÁ»¡µÔáŌǵŒ¹¨íÒ»Ò ËÃ×͵Œ¹¨íÒ»‚·¡Ø ª¹Ô´·ÑèÇâÅ¡¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ‹º¹¾×é¹·Õè´Í¹ ËÃ×ͺ¹ÀÙà¢Ò ËÃ×͵ÒÁ¾×é¹´Ô¹ ·Õè¹éíÒÃкÒÂä´Œ´Õ ᵋ¨Ò¡¡ÒÃÊíÒÃǨ·Ò§Ãкº¹ÔàÇÈ ¾ºÇ‹ÒµŒ¹äÁŒ ·Õ辺ᵡµ‹Ò§¨Ò¡µŒ¹¨íÒ»‚ áÅеŒ¹¨íÒ»Òª¹Ô´Í×è¹ à¾ÃÒÐÊÒÁÒö à¨ÃÔÞàµÔºâµÍÂÙ‹ä´Œã¹ÊÀÒ¾¾×é¹·Õ軆ҾÃØä´Œ´Õ

226

µ‹ÍÁÒª‹Ç§à´×͹ÁÔ.Â.2542 ¨Ö§ÊíÒÃǨ¾×é¹·Õ軆ҫѺ¨íÒ»ÒÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾×èÍà¡çºµÑÇÍ‹ҧ¢Í§´Í¡ àÁ×èÍ¢Öé¹ä»µÃǨº¹ÂÍ´äÁŒ¾ºÇ‹Ò ¡‹Í¹·Õè ´Í¡¨ÐàÃÔèÁáÂŒÁºÒ¹¨ÐÁÕÊÕà¢ÕÂÇ͋͹·Õè⤹´Í¡´ŒÒ¹¹Í¡ àÁ×èÍ´Í¡ áÂŒÁºÒ¹¨ÐÁÕÊÕ¢ÒÇãÊ áÅÐÁÕ¶Ö§ 12-25 ¡ÅÕº »ÅÒ¡ÅÕºÁÕÅѡɳРÁ¹¡ÅÁ ·íÒãËŒÊÒÁÒöÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò µŒ¹äÁŒª¹Ô´¹Õé¤×Í µŒ¹¨íÒ»‚ «Öè§à»š¹ 仵ÒÁ¢ŒÍ¡íÒ˹´µÒÁËÅÑ¡ÊÒ¡Å ¡ÃзÑè§à´×͹ µ.¤. 2542 ¤³Ð¢Í§ ´Ã.»ÂШ֧ࢌÒä»à¡çº ÃǺÃÇÁ¼Å͋͹ áÅмÅá¡‹ 15-25 ¼Å à¾×èÍÊ‹§ä»µÃǨÊͺÃÒ ÅÐàÍÕ´¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ ·ÕÊè Òí ¹Ñ¡§Ò¹Ë;ÃóäÁŒ ·Õàè Á×ͧäÅà´¹ »ÃÐà·È à¹à¸ÍÏᏴ ¡‹Í¹ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò µŒ¹¨íÒ»‚¹àÕé »š¹¾Ñ¹¸Øä ÁŒª¹Ô´ãËÁ‹ ¢Í§âÅ¡ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ¨Ö§¡ÃÒººÑ§¤Á·ÙÅÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡Ø Á ÒÃÕ ¡‹ Í ¹¨Ð·Ã§ÁÕ ¾ ÃÐÃÒªÒ¹Ø Þ ÒµãËŒ ã ªŒ ¾ ÃÐ ¹ÒÁÒÀÔä¸Â໚¹ª×è;תª¹Ô´ãËÁ‹Ç‹Ò “¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã” ÊíÒËÃѺµŒ¹¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã¨ÐÍÍ¡´Í¡ã¹ª‹Ç§à´×͹ÁÔ.Â.-¡.¤. áÅÐ ¨ÐÍÍ¡´Í¡à´ÕèÂÇÍÂÙ‹·Õè«Í¡ãºã¡ÅŒ»ÅÒÂÂÍ´ â´Â´Í¡¨ÐµÙÁ໚¹ÃÙ» ¡ÃÐÊÇ ¡ÒºËØÁŒ ´Í¡ÁÕ 1 Ἃ¹ÊÕà¢ÕÂÇ͋͹ áÅÐÁÕ¢¹Í‹Í¹æ ¤ÅØÁÍÂÙ‹ ¡Òº¢Í§´Í¡¨Ð©Õ¡ÍÍ¡ áÅÐËÅØ´ä»àÁ×Íè ¡ÅÕº´Í¡àÃÔÁè áÂŒÁºÒ¹ ʋǹ ¡ŒÒ¹´Í¡ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ 1.8 ૹµÔàÁµÃ ¨Ñ´à»š¹¾Ñ¹¸Øä ÁŒ·ÁÕè ¤Õ ÇÒÁà¡‹Òá¡‹ ´Ö¡´íÒºÃþ·ÊÕè ´Ø ã¹ËÁÙä‹ ÁŒ´Í¡·ÕÁè ÍÕ ÂÙã‹ ¹Âؤ»˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕÇÇÔ ² Ñ ¹Ò¡ÒûÃѺ µÑǵèÒí ·ÕÊè ´Ø ¨Ö§à»š¹¾ÃóäÁŒ·ÁÕè âÕ Í¡ÒÊÊÙ޾ѹ¸Ø㏠¹ÊÀÒ¾¸ÃÃÁªÒµÔä´Œ ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¢³Ð¹Õ黆ҨíÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã¡íÒÅѧà¡Ô´»˜ÞËÒ¢Ò´á¤Å¹¹éíÒ¾ÃØ㵌´Ô¹ áÅСíÒÅѧʋ§¼Å¡Ãзºµ‹ÍµŒ¹¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã à¹×èͧ¨Ò¡·Õ輋ҹÁÒ¡ÃÁ ·Ò§ËÅǧª¹º·¡‹ÍÊÌҧ¶¹¹µÑ´¼‹Ò¹àÊŒ¹·Ò§à´Ô¹¢Í§¹éíÒࢌÒÊÙ‹»†Ò ¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã ·íÒãËŒ·Ò§à´Ô¹¢Í§¹éíÒà»ÅÕè¹·ÔÈ ã¹Í´Õµà¤ÂÁÕµÒ¹éíÒ ËÅ‹ÍàÅÕ駻†Ò¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã 46 µÒ ᵋ㹻˜¨¨ØºÑ¹àËÅ×͵ҹéíÒÍÂÙ‹à¾Õ§ 1 µÒà·‹Ò¹Ñé¹ ·íÒãËŒ¹éíÒäÁ‹à¾Õ§¾Í¡Ñº»ÃÔÁÒ³à¹×éÍ·Õ袹Ҵ 100 äË Ê‹§¼ÅãËŒÃкº¹ÔàÇÈà»ÅÕè¹á»Å§¨¹¢Ò´¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ “»†Ò«Ñº¨íÒ»Ò” ËÃ×Í “»†Ò¨íÒ»‚ÊÔÃÔ¹¸Ã” ¹Ñºà»š¹»†Ò¾ÃعéíҨ״·ÕèÁÕ ÍÂÙ‹¹ŒÍ¹Դ㹻ÃÐà·È Í‹ҧäáçµÒÁ áÁŒÊ¶Ò¹¡Òó¢Í§»†ÒáË‹§ ¹Õé¡íÒÅѧÇԡĵ ᵋ¡çÂѧäÁ‹ËÁ´ËÇѧàÊÕ·Õà´ÕÂÇ·Õè¨ÐÃÑ¡ÉÒ¼×¹»†ÒáË‹§¹Õé


à¾ÃÒÐͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺūѺ¨íÒ»Ò ¾ÃŒÍÁ´ŒÇªÒǫѺ¨íÒ»Ò µ‹Ò§àË繤س¤‹ÒáÅÐËÇÁÁ×͡ѹËÒ·Ò§»¡»‡Í§Í‹ҧàµçÁ¡íÒÅѧ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒö à¾×Íè ÁÔãËŒ»Ò† ¨íÒ»‚ÊÃÔ ¹Ô ¸Ã¡ÅÒÂ໚¹àÃ×Íè §àÅ‹Òã¹µíҹҹ෋ҹѹé àÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò ÍÂÙË‹ ÁÙ·‹ Õè 7 µíҺūѺ¨íÒ»Ò ¤Œ¹¾ºàÁ×Íè »ÃÐÁÒ³»‚ 2480 ÁÕ¾¹×é ·Õè »ÃÐÁÒ³ 350äË µÑ§é ÍÂÙº‹ ¹´Ô¹à¹Ô¹ÊÙ§¢Í§¢Íº·ÕÃè ÒºÀÒ¤¡ÅÒ§·Õµè Í‹ ¡Ñº ·ÕèÃÒºÊÙ§ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í ÅѡɳÐ໚¹»†Ò¾ÃؤŌÒÂÀҤ㵌 µÑÇàÁ×ͧâºÃҳ໚¹ÊÁÑ·ÇÒÃÇ´Õ ¾º¾Ãоط¸ÃÙ»áÅÐâ¤Ã§ ¡Ãд١໚¹¨íҹǹÁÒ¡ áÅÐà¹Ô¹´Ô¹à»š¹âºÃҳʶҹ ËÅÑ¡°Ò¹·Õè ¾º¤×Í ¡íÒäÅËÔ¹ àÈÉÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò ¨ÒÃÖ¡ÀÒÉÒÊѹʡĵ ªÔé¹Ê‹Ç¹ áÅÐàÈÕÂþÃоط¸ÃÙ» ªÔé¹Ê‹Ç¹¾ÃоÔÁ¾ ¾ÃÐËѵ¶ ¸ÃÃÁ¨Ñ¡Ã¾ÃŒÍÁ àÊÒáÅСÇÒ§ËÁͺ à¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ㪌áÅÐà¤Ã×èͧ»ÃдѺâÅËÐ àÁ×ͧâºÃÒ³áË‹§¹ÕéàÃÔèÁÃÙŒ¨Ñ¡áÅÐä´ŒÃѺ¡ÒÃÊíÒÃǨ·Ò§âºÃÒ³¤´Õ â´Â ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡ÷Õè 1 ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àÁ×èÍà´×͹¡ØÁÀҾѹ¸Ø ¾.È. 2513 áÅÐä´ŒàÃÔèÁ¢Ø´¤Œ¹ÀÒÂã¹àÁ×ͧâºÃÒ³áË‹§¹Õé ã¹¾.È. 2516 ¹ÒÂÇÕþѹ¸ ÁÒäžѹ¸ ÍÒ¨ÒϨҡ¤³Ð âºÃÒ³¤´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡà ¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ¡Òâش¤Œ¹ä´Œà¢Õ¹ º·¤ÇÒÁáÅдíÒà¹Ô¹§Ò¹àº×éͧµŒ¹ à¼Âá¾Ã‹ª×èÍ “«Ñº¨íÒ»Ò” ¾ÔÁ¾ã¹ ÇÒÃÊÒÃâºÃÒ³¤´Õ áÅоÔÁ¾à»š¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í Early South East Asia ã¹¾.È. 2522 ¹Ò¤ÇÍÃÔ·ª àÇÅʏ ä´Œà¢Õ¹ º·¤ÇÒÁàÃ×èͧ¡Ò䌹¾º(àÁ×ͧ)·ÇÒÃÇ´ÕáË‹§ãËÁ‹áÅТŒÍà»ÃÕº à·Õº¡Ñºà¢Áà ¾ÔÁ¾ã¹ÇÒÃÊÒÃÊÂÒÁÊÁÒ¤ÁàÁ×èÍ ¾.È.2525 áÅÐ ¾.È. 2524-2525 ¼È.ÁÂØÃÕ ÇÕûÃÐàÊÃÔ° áË‹§¤³ÐâºÃÒ³¤´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡà 䴌ÈÖ¡ÉÒâºÃÒ³¤´Õ·Õèä´Œ¢Ø´¤Œ¹àÁ×èÍ ¾.È.2514 ÃÇÁ·Ñ§é ä´ŒÃºÑ ¨Ò¡ÃÒÉ®ÃáÅзÕàè ¡çºã¹¾Ô¾¸Ô Àѳ±Ê¶Ò¹áË‹§ªÒµÔàÊ¹Í à»š¹ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈʵ‹ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ«ÍϺ͹´(»ÒÃÕÊ) ¹Ñº ä´ŒÇÒ‹ ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§âºÃÒ³¤´Õ«ºÑ ¨íÒ»Ò ã¹ª‹Ç§·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ¶Ù¡à¼Âá¾Ã‹·§Ñé ÀÒÉÒä·ÂáÅе‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÒáÅŒÇÁÒ¡¾ÍÊÁ¤Çà ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑޢͧàÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò 1. Êѹ¹ÔɰҹNjҫѺ¨íÒ»Ò¹‹Ò¨Ð໚¹Èٹ¡ÅÒ§ÈÒʹҷÕèÊíÒ¤ÑÞ áË‹ § ˹Öè §ã¹à¢µÅØ‹ Á áÁ‹ ¹éí Ò Å¾ºØ ÃÕ - »† Ò ÊÑ ¡ ´Ñ §ä´Œ ¾ ºËÅÑ ¡ °Ò¹´Œ Ò ¹ »ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁà¹×èͧ㹾ط¸ÈÒʹҹԡÒµ‹Ò§æ «Öè§ä´ŒÃѺáçºÑ¹´ÒŠ㨨ҡËÅÒ¡ËÅÒÂÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§ÍÔ¹à´Õ Íѹ䴌ᡋ »ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁ ¾Ãоط¸ÃÙ»»ÃзѺà˹×;¹Ñʺ´Õ »ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁ¾Ãоط¸ÃÙ»»ÃзѺ ¹Ñ§è ˌ;Ãкҷ ໚¹ÅѡɳÐ੾ÒТͧÈÔŻзÇÒÃÇ´ÕÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§ ¸ÃÃÁ¨Ñ¡ÃáÅСÇÒ§ËÁͺ ¶×Í໚¹ÊÑÞÅѡɳ·Ò§¾Ø·¸ÈÒʹÒÍ‹ҧ ˹Ö觷Õ辺á¾Ã‹ËÅÒÂÍÂÙ‹â´Â·ÑèÇä»ã¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÇÒÃÇ´Õ (¾ÔÃÔÂÐ ä¡Ãġɏ, 2528 : 43)

2. Êѹ¹ÔɰҹNjҫѺ¨íÒ»Ò¹‹Ò¨Ð໚¹Èٹ¡ÅÒ§·Ò§¡ÒäŒÒ ËÅÑ¡°Ò¹·Õè¹íÒÁÒʹѺʹع¢ŒÍÊѹ¹ÔÉ°Ò¹ 㹡ÒÃ໚¹Èٹ¡ÅÒ§ ·Ò§¡ÒäŒÒ¢Í§àÁ×ͧ«Ñº¨íÒ»Ò ¾Ô¨ÒóÒä´Œ¨Ò¡ÊÔ¹¤ŒÒ·Õµè ´Ô µÑǾ‹Í¤ŒÒ ËÃ×͹ѡà´Ô¹·Ò§ä´Œá¡‹ Ἃ¹´Ô¹à¼Ò˹ŒÒà´ÕÂÇËÃ×ÍÊͧ˹ŒÒÃÙ» ¤ªÅÑ¡ÉÁÕ ËÃ×Í à·¾¡ØàÇà »ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁÊíÒÃÔ´ ÃÙ»¾ÃÐ⾸ÔÊѵǏ ÍÇâÅ¡ÔàµÈÇà (¡Ç¹ÍÔÁ) ÈÔŻШչÊÁÑÂÃҪǧȏÊÂØ ËÃ×ÍÃҪǧȏ¶§Ñ ÊÔ觷Õè㪌໚¹ÊÔ·¸ÔºÑµÃËÃ×Í໚¹ãºàºÔ¡·Ò§ã¹¡ÒûÃСͺ¡ÒäŒÒ µÅÍ´¨¹ÊÔ§è ·Õãè ªŒà»š¹Ê×Íè ËÃ×͵ÑÇ¡Åҧ㹡ÒÃáÅ¡à»ÅÕÂè ¹ÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ ÊÔ¹¤ŒÒµ‹Ò§æ ·Õ辋ͤŒÒµ‹Ò§ªÒµÔ¹íÒࢌÒÁÒ ä´Œá¡‹ ¢Ñ¹ÊíÒÃÔ´ ÅÙ¡»˜´·Ñé§ ·Õè·íÒ¨Ò¡ËÔ¹áÅÐá¡ŒÇ ¡íÒäŧҪŒÒ§ ÏÅÏ 3. «Ñº¨íÒ»Ò¹‹Ò¨Ð໚¹áËÅ‹§¼ÅÔµ§Ò¹Ëѵ¶¡ÃÃÁ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ㹠ࢵ¡ÅØ‹ÁáÁ‹¹éíÒžºØÃÕ-»†ÒÊÑ¡ à¾ÃÒÐÁÕ¡Ò䌹¾ºà¤Ã×èͧ»ÃдѺ ઋ¹ áËǹ µ‹Ò§ËÙ áÅСíÒäÅ ·Ñ駷Õè·íÒ¨Ò¡ËԹ͋͹áÅÐËÔ¹ÁÒÏŠ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ¨¹ÁÕ¼ÙŒÊѧࡵNjҷÕè¹Õ蹋ҨÐ໚¹áËÅ‹§¼ÅÔµàªÔ§ ÍصÊÒË¡ÃÃÁÁÒ¡¡Ç‹Òà¾Õ§㪌ÊÍÂ㹪ØÁª¹ (Àٸà ÀÙÁи¹, 2529 : 39) ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧ¾º»ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁ·Õè·íÒ¨Ò¡ËÔ¹´ŒÇ 4. áËÅ‹§¼ÅÔµÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò ÍÒ¨¶Ö§ÃдѺÍصÊÒË¡ÃÃÁ 㹤ÃÑÇàÃ×͹ ã¹ÊÁÑ¡‹Í¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵϵ͹»ÅÒ ÂؤâÅËÐ (ÂؤàËÅç¡ àÁ×èÍÃÒÇ 2,500-1,700 )»‚ÁÒáÅŒÇ â´Â¾ºÇ‹ÒÀÒª¹Ð¢Öé¹ ÃÙ»´ŒÇÂệ¹ËÁع ¾ºªÑé¹´Ô¹¶Ù¡à¼Òä¿à»š¹á¹Ç¡ÇŒÒ§áÅÐ˹Ҷ֧ 15 ૹµÔàÁµÃ áÊ´§¶Ö§¡ÒÃ໚¹¾×¹é ·Õ·è ¶Õè ¡Ù ãªŒà¼Òä¿«éÒí ËÅÒÂæ ¤ÃÑ§é ¾ºà¤Ã×èͧÁ×Í·Õè㪌㹡Òõ¡áµ‹§¼ÔÇÀÒª¹Ð¡‹Í¹¨Ð¹íÒä»à¼Ò áÅÐ Çѵ¶Ø´ÔºÍ×è¹æ ઋ¹ ¡ÅØ‹Á´Ô¹·ÕèÁÕàÈÉàÂ×èÍäÁŒáÅÐàÈÉÀÒª¹Ð´Ô¹à¼Ò ¼ÊÁÍÂÙ‹

ͺµ.«Ñº¨íÒ»Ò ¡Ñº¡ÒÃ͹ØÃѡɏàÁ×ͧâºÃÒ³

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺūѺ¨íÒ»Ò ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ ¡ÃÁÈÔÅ»¡Ã ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡà ÀÒ¤ÇÔªÒâºÃÒ³¤´Õ ¤³ÐâºÃÒ³¤´Õ áÅЪÁÃÁÃѡɏàÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»ÒáÅл†Ò¨íÒ»‚ÊÃÔ ¹Ô ¸Ã µÅÍ´¨¹ ªÒǺŒÒ¹ ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ä´ŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¨Ñ´§Ò¹¾Ô¸Õ·íÒºØÞàÁ×ͧâºÃÒ³ «Ñº¨íÒ»Ò «Ö觨еç¡ÑºÇѹ¢Öé¹ 1 ¤èíÒ à´×͹ 4 ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚ ³ ºÃÔàdz¡ÅÒ§àÁ×ͧâºÃÒ³«Ñº¨íÒ»Ò ËÁÙ‹·Õè 7 µíҺūѺ¨íÒ»Ò ÍíÒàÀÍ·‹ÒËÅǧ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ à¾×Íè ÃÑ¡ÉÒ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ Íѹ´Õ§ÒÁÊ×ºä» áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒÈÔŻР¨ÒÃÕµ»ÃÐླÕáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÍѹ´Õ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ µÅÍ´¨¹à»š¹ Èٹ¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃÕ¹ÃÙŒ·Ò§»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐ áËÅ‹§âºÃÒ³¤´Õ LOPBURI 227


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹ÒÂÊÁÂÈ ÁÐÅÔ Å Ò´Ô Å ¡ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§ “·‹ÒÇØŒ§ÁÕ¹Ò¹âºÃÒ³¡Å‹ÒÇ à¤ŒÒä´ŒàÍÒ¤Åͧ¹éíÒÁÒ·íÒª×èÍ ¤ÅͧǡǹànjҴÑè§à¢Ò¡Ãк×Í áµ‹¤¹«×èÍäÁ‹¤´µÒÁàËÁ×͹¹éíÒ¤Åͧ” »ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§

ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§à´ÔÁ·Õà´ÕÂÇàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÍíÒàÀÍâ¾ËÇÕ” µÑé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 1 µíÒºÅâ¾µÅÒ´á¡ŒÇ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ »ÃÐÁÒ³ 5 – 6 ¡ÔâÅàÁµÃ â´ÂÊÌҧ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ·ÕèÈÒÅÒÃÔÁ½˜›§áÁ‹¹éíÒžºØÃÕ·Ò§·ÔÈà˹×Í (ªÒǺŒÒ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÈÒÅÒµÒËÅǧ” µÒÁ¤íҺ͡àÅ‹ÒÇ‹ÒËÅǧᾋ§à»š¹¼ÙŒÊÌҧ »˜¨¨ØºÑ¹¹Õé¤×ÍÇѴ⾸Ôìá¡ŒÇ) ᵋà¹×èͧ¨Ò¡µÑÇ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍâ¾ËÇÕã¡ÅŒ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕÁÒ¡à¡Ô¹ä» ÃÒɮ÷ÕèÍÂÙ‹Ë‹Ò§ä¡Åä´ŒÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹㹡Òà µÔ´µ‹Í¡Ñº·Ò§ÃÒª¡Ò÷ÕèÍíÒàÀÍ ·Ò§ÃÒª¡Òè֧¾Ô¨ÒóÒŒҵÑÇ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍ仵Ñ駷Õ躌ҹ¤ÅͧÁТÒÁà·È ËÁÙ‹·Õè 1 µíҺŷ‹ÒÇØŒ§ «Öè§ÍÂÙ‹Ë‹Ò§ µÑÇ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍíÒàÀÍà¡‹Ò»ÃÐÁÒ³ 4 ¡ÔâÅàÁµÃ áÅÐä´ŒµÑ駪×èÍÍíÒàÀÍãËÁ‹áË‹§¹ÕéÇ‹Ò “ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§” ã¹»‚ ¾.È.2455 ¤íÒÇ‹Ò “·‹ÒÇØŒ§” ËÁÒ¶֧ ·‹Ò¹éíÒ·Õè໚¹¤ØŒ§ËÃ×ÍàÇŒÒࢌÒä» à¹×èͧ¨Ò¡¶Ù¡¹éíÒà«ÒÐ໚¹¤ØŒ§à»š¹·ÕèÃÒºÃÔÁµÅÔè§ äÁ‹ªÑ¹ÁÒ¡¹Ñ¡ áÅФíÒÇ‹Ò·‹ÒÇØŒ§à»š¹ ª×Íè µíҺŷ‹ÒÇاŒ àÁ×Íè ÁÒµÑ§é ·ÕÇè Ò‹ ¡ÒÃÍíÒàÀÍ¢Ö¹é ãËÁ‹ â´Âä´Œà»ÅÕÂè ¹ª×Íè ¨Ò¡ÍíÒàÀÍâ¾ËÇÕÁÒ໚¹ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇاŒ à¾×Íè ãËŒµÃ§¡Ñºª×Íè µíҺŠáÅÐà¾×Íè ໚¹¡Òà Ê׺·Í´»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁҢͧª×è͵íÒºÅäÇŒ 228


¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§

ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§ ÁÕà¹×éÍ·Õè 242 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ â´Â»ÃÐÁÒ³ 151,763 äË ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè໚¹·ÕèÃÒºÅØ‹Á ÁÕ»ÃЪҡà 49,863 ¤¹ ªÒ 23,973 ¤¹ ËÞÔ§ 25,890 ¤¹ ¨íҹǹ¤ÃÑÇàÃ×͹ 15,781 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ẋ§à¢µ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 11 µíҺŠ128 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¨íҹǹ 12 áË‹§ à·ÈºÒŵíҺŠ5 áË‹§ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ7 áË‹§ ÍÒªÕ¾ËÅÑ¡¢Í§»ÃЪҪ¹ ã¹¾×é¹·Õè ¤×Í à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ÁվתÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í ¢ŒÒÇ »ÃЪҪ¹»ÅÙ¡¢ŒÒÇ ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 97 ¢Í§¾×é¹·Õè

ʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇáÅлÃÐླÕÊíÒ¤ÑÞ

ÇÑ´äŏ ÇÑ ´äŏ ໚ ¹ ÇÑ ´ µÑé § ÍÂÙ‹ ÃÔ Á áÁ‹ ¹éí Ò ºÒ§¢ÒÁ ã¹à¢µà·ÈºÒÅ µíҺŷ‹Òâ¢Å§ ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÁÕÊÔ觷Õ蹋Òʹ㨠ઋ¹ ¾ÃÐÇÔËÒà «Ö§è ໚¹Ê¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁẺÍÂظÂҵ͹µŒ¹ ÁÕÅ¡Ñ É³Ðà´‹¹ ¤×Íà¨ÒЪ‹Í§¼¹Ñ§á·¹Ë¹ŒÒµ‹Ò§ ÀÒÂã¹ÁÕ¾ÃлÃиҹ¢¹Ò´ãËÞ‹»Ò§ ÁÒÃÇÔªÑÂŧÃÑ¡»´·Í§ ÁÕ«ØŒÁàÃ×͹ᡌÇẺ¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª ¨Ñ§ËÇÑ´ ¾ÔɳØâÅ¡ ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒáÅдŒÒ¹ËÅѧ¢Í§¾ÃÐÇÔËÒÃÁÕÀÒ¾»Ù¹»˜œ¹àÃ×èͧ ·ÈªÒµÔáÅÐàÃ×Íè §»°ÁÊÁâ¾¸Ô «Ö§è ¹ÑºÇ‹Ò໚¹ÀÒ¾»ÃеÔÁÒ¡ÃÃÁ½Ò¼¹Ñ§ ¢¹Ò´ãËÞ‹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÂÔ觪Ôé¹Ë¹Ö觢ͧªÒµÔ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¾ÃÐ ÍØâºÊ¶ áÅÐÇÔËÒÃÃÙ»Á³±»ÂÍ´»ÃÒ§¤ÍÂÙ‹ã¡ÅŒæ ¡Ñº¾ÃÐÇÔËÒÃáÅÐ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±»ÃШíÒÇÑ´ «Öè§ÁբͧࡋÒÁÒ¡ÁÒÂãËŒªÁ ઋ¹ ¾Ãоط¸ÃÙ» à¤Ã×Íè §ËÁÒ à¤Ã×Íè §ÅÒ¤ÃÒÁ à¤Ã×Íè §Á×Í à¤Ã×Íè §ãªŒÊÁÑÂâºÃÒ³ áÅÐ Í×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ÇÑ´à¢ÒÊÁͤ͹ à¢ÒÊÁͤ͹ ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 2 µíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ 仵ÒÁàÊŒ¹ ·Ò§ÊÒžºØÃÕ – ÊԧˏºØÃÕ ¶Ö§¡ÔâÅàÁµÃ·Õè 18 àÅÕéÂÇ¢ÇÒࢌÒä»ÍÕ¡ 12 ¡ÔâÅàÁµÃ ໚¹à·×Í¡à¢Ò·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ´ŒÒ¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ ÁÕµÒí ¹Ò¹à¡‹Òá¡‹à¡ÕÂè ǡѺà¢ÒÊÁͤ͹ÍÂÙË‹ ÅÒÂàÃ×Íè §·Õ¹è Ò‹ ʹ㨠˹ѧÊ×Í ÍÑ¡¢ÃҹءÃÁÀÙÁÔÈÒʵÏ ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ ¡Å‹ÒÇäÇŒ “à¢ÒÊÁͤ͹¹Õé໚¹·ÕèÍÂÙ‹¢Í§ ÊØ¡¡·Ñ¹µÉÕ ÍÒ¨ÒϢͧ ¾ÃÐ਌ÒÃÒÁ¤íÒá˧ÁËÒÃÒªáÅоÃÐÂÒ§íÒàÁ×ͧ ¡ÉѵÃÔÂà Á×ͧ¾ÐàÂÒ «Ö觹‹Ò¨Ð໚¹ÃҪǧȏ¹Í§áÊ â¹¡ àªÕ§áʹ ·Ñé§Êͧ¾ÃÐͧ¤ à¾ÃÒÐàÁ×èͷç¾ÃÐàÂÒǏ䴌àÊ´ç¨ÁÒÈÖ¡ÉÒÈÔÅ»ÇÔ·ÂÒ·Õèà¢ÒÊÁͤ͹ ¹Õé «Öè§ÊÁѹÑ鹡ÉѵÃԏàÁ×ͧžºØÃÕ¡ç໚¹ÃҪǧȏà´ÕÂǡѹ” LOPBURI 229


»ÃÐླժѡ¾ÃÐÈÃÕÍÒÃÔÂàÁµäµÃ ÇÑ´äŏ ໚¹»ÃÐླշÕèªÒǺŒÒ¹¶×Í»¯ÔºÑµÔ¡Ñ¹ÁÒªŒÒ¹Ò¹ áÅÐàª×èÍ ¡Ñ¹Ç‹Ò “¾ÃÐÈÃÕÍÒÃԏ ËÃ×;ÃÐÈÃÕÍÒÃÔÂàÁµäµÃ” ¨ÐÁÒµÃÑÊÃÙŒ ໚¹ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸à¨ŒÒã¹âÅ¡Á¹ØɏËÅѧ¨Ò¡ÊÔé¹ÊØ´ÈÒʹҢͧ ¾ÃÐÁËÒÊÁ³â¤´ÁáÅŒÇ 5,000 »‚ à¾×èÍà¼ÂἋ¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò àÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÈÒʹҾÃÐÈÃÕÍÒÃԏ” ¨Ö§ä´ŒÁÕ¡ÒÃÊÌҧÃÙ»¾ÃÐÈÃÕÍÒÃԏ ¢Öé¹ à¾×èÍ໚¹·Õèà¤ÒþÊÑ¡¡ÒÃÐ â´Âàª×è͡ѹNjҨÐä´Œä»à¡Ô´ã¹Âؤ ÈÒÊ¹Ò ¢Í§¾ÃÐÈÃÕÍÒÃԏ áŌǨÐÁÕ¤ÇÒÁËÁàÂç¹à»š¹ÊØ¢ »˜¨¨ØºÑ¹ »ÃÐླժѡ¾ÃÐÈÃÕÍÒÃԏ ÇÑ´äŏ ·Ò§Ê¶ÅÁÒä ä´Œ¡íÒ˹´¢Öé¹ ã¹¢Öé¹ 14 ¤èíÒ à´×͹ 6 ¢Í§·Ø¡»‚ â´Â¶×Í»¯ÔºÑµÔÁÒµÑé§áµ‹»‚ ¾.È. 2507 ·Ò§â´ÂÇÑ´¨Ð¨Ñ´¢ºÇ¹áË‹áÅÐä´ŒÁ¡Õ ÒÃÍÑÞàªÔÞÃÙ»Ëŋ;ÃÐ ÈÃÕÍÒÃԏ »ÃдÔÉ°Ò¹º¹µÐঋª¹Ô´äÁ‹ÁÕŌͷíÒ໚¹ºØɺ¡ÁÕËÅѧ¤Ò ËÃ×Í·íÒ໚¹©ÑµÃ¡Ñé¹á·¹ áŌǹíÒàª×Í¡¢Ò´ãËÞ‹ 2 àÊŒ¹ ¼Ù¡µÐঋ ໚¹ 2 á¶Ç ãËŒ»ÃЪҪ¹·Ñ§é ËÅÒ·ÕÁè ÒËÇÁ§Ò¹ª‹Ç¡ѹªÑ¡ÅÒ¡ä» µÒÁàÊŒ¹·Ò§·Õè¡Òí ˹´äÇŒ àÁ×èͶ֧àÇÅҨШش¾ÅØ ¾ÃŒÍÁµÕ¡ÅͧáÅÐ ÃЦѧ ໚¹ÊÑÞÞÒ³ãËŒàÃÔèÁ©Ø´ÅÒ¡µÐঋ à¾×èÍÍÑÞàªÔÞÃÙ»¾ÃÐÈÃÕ ÍÒÃԏáË‹¼‹Ò¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹µ‹Ò§æ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ÇÑ´äŏáÅŒÇä»ÊÔé¹ÊØ´·ÕèÇÑ´ ·ŒÍ§¤ØŒ§ «Ö觵ÅÍ´ÃÐÂзҧ¨ÐÁÕ¼ÙŒÁÒµÑé§âç·Ò¹àÅÕé§ÍÒËÒÃ¹Ò¹Ò ª¹Ô´ãËŒ»ÃЪҪ¹·Ñé§ËÅÒ·ÕèÁÒËÇÁ§Ò¹ ÁÕ´¹µÃÕ áÅСÒÃÅÐàÅ‹¹ µ‹Ò§æ àÁ×èÍÊØ´àÊŒ¹·Ò§·Õè¡íÒ˹´äÇŒ ¨Ö§áË‹ÃÙ»¾ÃÐÈÃÕÍÒÃԏ¡ÅѺ ¾Í¶Ö§ÇÑ´¨Ö§ÍÑÞàªÔÞ¢Öé¹»ÃдÔÉ°Ò¹ÂѧÇÔËÒõÒÁà´ÔÁ áÅÐແ´ âÍ¡ÒÊãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÒ¹ÁÑÊ¡Òà »´·Í§ ¡ÅÒ§¤×¹¨ÐÁÕÁËÃʾ ÊÁâÀªµÅÍ´§Ò¹ 230


¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒ¤ÑޢͧÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§

¡ÒûÃЪØÁËÑÇ˹ŒÒʋǹÃÒª¡Òà â´Â¨Ð¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒúÙóҡÒà ËÇÁ¡ÑººŒÒ¹áÅÐÇÑ´ ã¹¾×é¹·Õè â´Â´íÒà¹Ô¹¡Ò÷ÕèÇÑ´ã¹¾×é¹·Õè ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¨Ð»ÃСͺ´ŒÇ ãËŒ¼ÙŒ¹íÒ·ŒÍ§¶Ôè¹/ ·ŒÍ§·Õè ä´Œ¡Å‹ÒÇ»ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ ÁҢͧ¾×é¹·Õè ઋ¹ »ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁҢͧÇÑ´ ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒúÃÃÂÒ ¸ÃÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒâ´Â਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ã¹¾×é¹·Õè ¡ÒûÃЪØÁËÑÇ˹ŒÒʋǹ ÃÒª¡Òà ¡Ò÷íÒºØÞ¶ÇÒÂÀѵµÒËÒÃà¾Åá´‹¾ÃÐʧ¦ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒàÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÁÒµÑé§áµ‹à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2557 ¡ÒèѴ¾Ô¸Õà¨ÃÔÞ¾Ãоط¸Á¹µ à¾×èͶÇÒÂ໚¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ á´‹¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇáÅÐÊÁà´ç¨¾Ãйҧ਌ҾÃкÃÁ ÃÒªÔ¹¹Õ Ò¶ à¾×Íè ãËŒ·Ã§ËÒ¨ҡ¾ÃÐÍÒ¡ÒûÃЪÇà ¤Ãѧé áá䴌´Òí à¹Ô¹ ¡Òà àÁ×èÍÇѹ·Õè 6 µØÅÒ¤Á 2557 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ鹤³Ðʧ¦ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§ àËç¹Ç‹Ò໚¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ´è áÕ ÅÐàË繤ÇÃãËŒ¨´Ñ Í‹ҧµ‹Íà¹×Íè § ¨Ö§ä´Œ´Òí à¹Ô¹ ¡Ò÷ءÇѹ¨Ñ¹·Ãã¹ÇѴᵋÅеíҺŠÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 11 µíҺŠ¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅˌһÃЪÒ໚¹ÊØ¢ ÍíÒàÀÍ ·‹ÒÇØŒ§ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡Òôѧ¡Å‹ÒǤÃÑé§áá·Õ躌ҹ¤ÅͧàÁ‹Ò ËÁÙ‹·Õè 6 µíÒºÅ⤡ÊÅØ´ ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇاŒ ᵋ»¨˜ ¨Øº¹Ñ ä´Œ¢ÂÒ¼šÒôíÒà¹Ô¹¡Òà µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃä»·Ø¡µíÒºÅã¹¾×¹é ·Õè ¢³Ð¹ÕÁé ËÕ ÁÙº‹ ÒŒ ¹·Õàè ¢ŒÒËÇÁâ¤Ã§¡Òà ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÈÕÅˌһÃЪÒ໚¹ÊØ¢ µíÒºÅÅÐ 1 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÃÇÁ 11 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ã¹ÃÐÂе‹Í仨ÐÁÕ¡ÒâÂÒ¡ÒôíÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃãËŒ¤Ãº·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ áÅÐʶҹÈÖ¡ÉÒã¹¾×é¹·Õè·Ø¡áË‹§ LOPBURI 231


àÊŒ¹·Ò§¾º

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ(Í.·‹ÒÇØŒ§)

¹ÒÂà¡ÉÁ »ÃÐÀÒ¡Ã ¹Ò¡ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹

“໚ ¹ áËÅ‹ § ·‹ Í §à·Õè  ÇàªÔ § ¹Ô à ÇÈ »ÃÐÇÑ µÔ È ÒʵÏ ÇѲ¹¸ÃÃÁ ªØÁª¹à¢ŒÁá¢ç§ áÅÐàÁ×ͧ¹‹ÒÍÂÙ‹”

¤× Í ÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ¡ ÒÃ¾Ñ ² ¹Òͧ¤ ¡ ÒúÃÔ Ë ÒÃÊ‹ Ç ¹µí Ò ºÅ à¢ÒÊÁͤ͹ «Ö觵Ñé§ÍÂÙ‹ËÁÙ‹·Õè 12 µíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ â´ÂÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡µÑÇÍíÒàÀÍ·‹ÒÇØŒ§ä»·Ò§·ÔÈà˹×Í 11 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ ¹ÒÂà¡ÉÁ »ÃÐÀÒ¡Ã ´íÒçµíÒá˹‹§ ¹Ò¡ ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ͧ¤ ¡ ÒúÃÔ Ë ÒÃÊ‹ Ç ¹µí Ò ºÅà¢ÒÊÁͤ͹ ÁÕ à ¹×é Í ·Õè 36 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í 22,500 äË ÁÕ¾¹×é ·ÕÍè ÂÙã‹ ¹à¢µÍ§¤¡ÒúÃÔËÒà ʋǹµíÒºÅàµçÁ·Ñé§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 9 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ »‚ ¾.È. 2557 ÁÕ¨íҹǹ »ÃЪҡ÷Ñé§ÊÔé¹ 4,406 ¤¹ ªÒ 2,202 ¤¹ ËÞÔ§ 2,204 ¤¹ ÁÕ¨íҹǹ¤ÃÑÇàÃ×͹·Ñé§ÊÔé¹ 1,391 ¤ÃÑÇàÃ×͹ »ÃЪҡÃʋǹãËÞ‹ »ÃСͺÍÒªÕ¾à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ (·íÒ¹Ò¢ŒÒÇ)

¡ÒþѲ¹ÒµÒÁ¹âºÒ¢ͧ¼ÙŒºÃÔËÒ÷ŒÍ§¶Ôè¹

¨Ò¡¡ÒÃá¶Å§¹âºÒ¢ͧͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¢Ò ÊÁͤ͹ µ‹ÍÊÀÒͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ 㹡Òà »ÃЪØÁÊÀÒͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ ÊÁÑÂÇÔÊÒÁÑÞ ÊÁÑ·Õè 2 ¤ÃÑ駷Õè 1 »ÃШíÒ»‚ 2556 àÁ×èÍÇѹ·Õè 25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2556 ³ ·Õè·íÒ¡ÒÃͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹´Ñ§¹Õé 232

ͧ¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ 1) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ 1.1 ¡‹ÍÊÌҧ «‹ÍÁá«Á »ÃѺ»ÃاáÅкíÒÃاÃÑ¡ÉÒ¶¹¹·Ø¡ÊÒ ·Ñ§é àÊŒ¹·Ò§ÊÒÂËÅÑ¡áÅÐÊÒ·ҧàª×Íè ÁÃÐËÇ‹Ò§ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ â´Â»ÃѺ»Ãا ãˌ໚¹¶¹¹·Õäè ´ŒÁҵðҹ »ÃЪҪ¹ÊÒÁÒö㪌»ÃÐ⪹ä´ŒµÅÍ´»‚ 1.2 µÔ ´ µÑé § «‹ Í Áá«Áºí Ò ÃØ §ÃÑ ¡ ÉÒáÅСÒâÂÒÂࢵ俿‡Ò à¾×èÍãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕä¿¿‡Ò㪌·Ø¡¤ÃÑÇàÃ×͹ 1.3 ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹áËÅ‹§¹éÒí â´Â¡ÒâشÅÍ¡¤Åͧ ÇÒ§·‹ÍÃкÒ¹éÒí ¢ÂÒÂࢵÃкº»ÃлÒáÅЫ‹ÍÁá«ÁÃкº»ÃÐ»Ò à¾×Íè ãËŒ»ÃЪҪ¹ ÁÕ¹éíÒ㪌ÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤ áÅÐ㪌㹡ÒÃà¡ÉµÃ 2) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2.1 ʹѺʹعà§Ô¹·Ø¹¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾µ‹Ò§æ 2.2 Ê‹ § àÊÃÔ Á ÍÒªÕ ¾ â´Â¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁµ‹ Ò §æ áÅÐà¾Ôè Á ÀÙ ÁÔ »˜ Þ ÞÒ·Œ Í §¶Ôè ¹ à¾×è Í à¾Ôè Á ÃÒÂä´Œ ã ËŒ ¡Ñ º »ÃЪҪ¹â´ÂÂÖ ´ ËÅÑ ¡ »ÃѪÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´íÒÃԢͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨ ¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ 2.3 Ê‹§àÊÃÔÁà¡ÉµÃ¡Ã»ÅÙ¡¾×ª»ÅÍ´ÀѨҡÊÒþÔÉà¾×èÍÅ´ µŒ¹·Ø¹¡ÒüÅÔµà¾×è;Ѳ¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ¡ÒÃà¡ÉµÃãËŒÁդسÀÒ¾´Õ 3) ¹âºÒ¾Ѳ¹Ò´ŒÒ¹Êѧ¤Á 3.1 ¹âºÒÂà˧´‹Ç¹¤×ÍʹѺʹعãËŒÁÕ¡ÒûÃÒº»ÃÒÁ¨Ñº¡ØÁ¼ÙŒ ¤ŒÒÂÒàʾµÔ´ ãËŒËÁ´ä»¨Ò¡¾×é¹·ÕèáÅÐÇÒ§á¹Ç·Ò§¡Òû‡Í§¡Ñ¹äÁ‹ãËŒ ÂÒàʾµÔ´à¢ŒÒÁÒÃкҴ㹵íÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ 3.2 Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÌҧªØÁª¹¹‹ÒÍÂÙ‹ áÅСÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§ áÅФÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Í§ªØÁª¹


3.3 Ê‹ § àÊÃÔ Á ¡Òôí Ò à¹Ô ¹ §Ò¹¢Í§ÈÙ ¹  ¾Ñ ² ¹Ò¤Ãͺ¤ÃÑ Ç Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ·Ø¡ÀҤʋǹ¢Í§Êѧ¤ÁÁÕʋǹËÇÁ㹡Ԩ¡ÃÃÁ·Õè໚¹¡Òà àÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§áÅФÇÒÁͺÍØ‹¹ãˌᡋ¤Ãͺ¤ÃÑÇ 3.4ãËŒ¡ÒÃʧà¤ÃÒÐˏ¨´Ñ àºÕÂé ÂѧªÕ¾¼ÙÊŒ §Ù ÍÒÂØ ¤¹¾Ô¡Òà ¼Ù»Œ dž Âàʹʏ ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ·Ò§Êѧ¤Á 4) ¹âºÒ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ 4.1 ÊÌҧ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡»ÃЪҪ¹ã¹¡ÒÃ͹ØÃ¡Ñ É·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 4.2 ¢ÂÒÂ¾×¹é ·Õ»è Ò† ÊÌҧÊÁ´ØÅãËŒ¡ºÑ ¸ÃÃÁªÒµÔ Å´ÀÒÇÐâšÌ͹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ㹡ÒÃ͹ØÃ¡Ñ É¸ÃÃÁªÒµÔâ´Â¡ÒûÅÙ¡µŒ¹äÁŒ 4.3 »ÃѺ»ÃاÊÀÒ¾ÀÙÁÔ·Ñȹ¾×é¹·Õèã¹à¢µµíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ ãˌ໚¹¾×é¹·ÕèÊÐÍÒ´áÅÐÊǧÒÁà¾×èÍ㪌໚¹Ê¶Ò¹·Õè¾Ñ¡¼‹Í¹Ë‹͹㨠áÅÐÍÍ¡¡íÒÅѧ¡ÒÂ

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇÊíÒ¤ÑÞ

´Í¸ÑÁÁÔ¡ÃÒª ໚¹´Í·ÕèÁÕ»ÃÐÇѵÔÈÒʵϤÇÒÁ໚¹ÁÒ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÉѵÃԏÂؤ·ÇÒÃÒÇ´Õ áÅÐ໚¹Ê¶Ò¹·ÕèÈÖ¡ÉÒáÅÐ »¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ¢Í§¾ÃÐÃÒªÒ áÅÐÉÕ à·×Í¡à¢ÒÊÁͤ͹ ÁÕ¶éíÒµ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒ ઋ¹ ¶éíÒªÔ§ªŒÒ ¶éíÒ¹éíÒ ¶éíÒ¾Ãй͹ ¶éíÒ¾ÃÒËÁ³Õ ¶éíÒ¢Õéáô ÇÑ´¶éíÒµÐ⡾ط¸âÊÀÒ áÅÐÇÑ´à¢ÒÊÁͤ͹ ¢Ø´¾ºâ¤Ã§ ¡Ãд١âºÃÒ³ à¤Ã×èͧ»ÃдѺ áÅÐà¤Ã×èͧ»˜œ¹´Ô¹à¼ÒÂؤ·ÇÒÃÒÇ´Õ ºÃÔàdz¾×é¹·ÕèËÁÙ‹·Õè

»ÃÐà¾³Õ ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹

»ÃЪҪ¹ªÒǵíÒºÅà¢ÒÊÁͤ͹ ä´ŒÁ¡Õ ÒÃ͹ØÃ¡Ñ É»ÃÐà¾³Õ áÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁä·ÂÍѹ´Õ§ÒÁ 䴌ᡋ »ÃÐླÕáË‹¾ÃÐ »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ ô¹éíÒ´íÒËÑǼٌÊÙ§ÍÒÂØ »ÃÐླÕÅÍ¡Ãз§ »ÃÐླÕáË‹à·Õ¹ ࢌ Ò ¾ÃÃÉÒ à»š ¹ µŒ ¹ â´ÂÁÕ ÇÑ ´ ·Õè à »š ¹ ᡹¹í Ò Êí Ò ¤Ñ Þ ¢Í§µí Ò ºÅ à¢ÒÊÁͤ͹ 䴌ᡋ ÇÑ´à¢ÒÊÁͤ͹ ËÁÙ·‹ Õè 1, 2 ÇÑ´¶éÒí ªŒÒ§à¼×Í¡ ËÁÙ·‹ Õè 5 ÇÑ´¶éíÒµÐâ¡ ËÁÙ‹·Õè 5 ÇÑ´ºÑ¹ä´ÊÒÁáʹ ËÁÙ‹·Õè 5 áÅÐÇÑ´ºÒ§¾ÃÒ¹ ËÁÙ‹·Õè 9

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¡ÒÃ͹ØÃѡɏÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹à¡‹Òá¡‹¢Í§ä·Â ÍÕ¡´ŒÇ 䴌ᡋ ¡ÒèѡÊÒ¹à¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ㪌µ‹Ò§æ ઋ¹ µÐ¡ÃŒÒ ¡Ãкا ªÐÅÍÁ ¡ÒÃÃŒÍÂÁÒÅÑ´͡ÁÐÅÔ ´Í¡¾Ø´ ໚¹µŒ¹ LOPBURI 233


àÊŒ¹·Ò§¾º

à·ÈºÒŵíҺŠ(Í.·‹ÒÇØŒ§)

¹Ò¾ԺÙŏ ⾸ÔÊÁÀҾǧɏ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíҺźҧ§Ò

“µí Ò ºÅáË‹ § ¤Ø ³ ÀÒ¾ªÕ ÇÔ µ ·Õè ´Õ áËÅ‹ § ¼ÅÔ µ ÍÒËÒà »ÅÍ´ÀѨҡÊÒþÔÉà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃՏ”

¤× Í ÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ¡ ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò¢Í§à·ÈºÒŵí Ò ºÅºÒ§§Ò «Öè § ÁÕ Êíҹѡ§Ò¹µÑé§ÍÂÙ‹àÅ¢·Õè 111 µ.ºÒ§§Ò Í.·‹ÒÇØŒ§ ¨.žºØÃÕ â´ÂµÑé§ ÍÂÙË‹ Ò‹ §¨Ò¡ÍíÒàÀÍ·‹ÒÇاŒ ä»·Ò§·ÔȵÐÇѹµ¡ ÃÐÂзҧ 7 ¡ÔâÅàÁµÃ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹Ò¾ԺÙŏ ⾸ÔÊÁÀҾǧɏ ໚¹ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ à·ÈºÒŵíҺźҧ

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

µíҺźҧ§ÒÁÕÊÀÒ¾·ÕèµÑ駷ÕèàËÁÒÐÊÁ໚¹áËÅ‹§àª×èÍÁ⧠·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨Í‹ҧÂÔè§ à¹×èͧ¨Ò¡ÊÀÒ¾¾×é¹·ÕèµÔ´µ‹Í¡ÑºÍíÒàÀÍ àÁ×ͧÊԧˏºØÃÕ «Öè§ÁÕ·Ò§ËÅǧËÁÒÂàÅ¢ 32 ¼‹Ò¹ ¡ÒäÁ¹Ò¤Á¨Ö§ ÊдǡáÅÐàËÁÒÐÍ‹ҧÂÔ觵‹Í¡ÒþѲ¹Ò·Ø¡æ ´ŒÒ¹ µíҺźҧ§Ò ÁÕ¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 26.37 µÃ.¡Á. ¤Ô´à»š¹ 16,482 äË ẋ§à¢µ ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 13 ËÁÙ‹ºÒŒ ¹ ¨íҹǹ»ÃЪҡâͧà·ÈºÒÅ µíҺźҧ§Ò »‚ 2557 ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 4,709 ¤¹ 1,531 ¤ÃÑÇàÃ×͹ ÍÒªÕ¾ËÅÑ¡¢Í§»ÃЪҡà ¤×Í à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ 䴌ᡋ ¡Ò÷íÒ¹Ò ·íÒÊǹ áÅÐàÅÕé§ÊѵǏ ÃͧŧÁÒ ¤×Í ÃѺ¨ŒÒ§·ÑèÇä» ¤ŒÒ¢Ò áÅÐ ÃѺÃÒª¡ÒõÒÁÅíҴѺ

ÂØ·¸ÈÒʵÏáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò¢Í§·µ.ºÒ§§Ò

1. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÈÒʹÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ 2. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 3. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¤Á¹Ò¤ÁáÅÐâ¤Ã§ÊÌҧ¾×¹é °Ò¹ 4. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà 5. ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ

¹âºÒ¢ͧ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

1. ¹âºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨ áÅСÒÃà¡ÉµÃ 1.1 Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾µ‹Ò§æ ãˌࢌÁá¢ç§ 㪌໚¹áËÅ‹§àÃÕ¹Ãٌ䴌 1.2 ¨Ñ´ËÒʶҹ·Õ¨è Òí ˹‹Ò¼żÅÔµ ÊÌҧÈٹâÍ·çÍ» (OTOP) 1.3 »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÊíҹѡ§Ò¹¨Ñ´ËÒ§Ò¹ ºÃÔÉ·Ñ ËÃ×Í˹‹Ç §Ò¹Í×è¹ æ 㹡ÒèѴËÒ§Ò¹ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ·ÕèÇ‹Ò§§Ò¹ áÅÐà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÇ‹Ò§§Ò¹ 1.4 ¡‹ÍÊÌҧ áÅЫ‹ÍÁá«Á¶¹¹·Õè㪌ÊÑިà ¢¹Ê‹§¼Å¼ÅÔµ ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊдǡÁÒ¡¢Öé¹ 234

à·ÈºÒŵíҺźҧ§Ò 1.5 ¡‹ÍÊÌҧÃкºªÅ»Ãзҹ áÅÐáËÅ‹§¹éíÒà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ 1.6 ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒâشÅÍ¡¤Ù-¤Åͧʋ§¹éíÒ áÅз‹ÍÃкÒ¹éíÒà¾×èÍ ¡ÒÃà¡ÉµÃÍ‹ҧ·ÑèǶ֧ 1.7 Ê‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃá»ÃÃÙ» ¡ÒÃÊÌҧÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ áÅÐ ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾Áҵðҹ¼ÅÔµÀѳ± 1.8 ó礏ʋ§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹»ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹ ͹ØÃѡɏ ¾Åѧ§Ò¹ áÅÐ㪌¾Åѧ§Ò¹·´á·¹ 1.9 ¨Ñ´ËÒÈٹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ·Œ Ò§´ŒÒ¹à¡ÉµÃ»ÅÍ´ÊÒþÔÉ ¾ÃŒÍÁ ½ƒ¡ÍºÃÁ 1.10 ¨Ñ´ãËŒÁÕµÅÒ´¹Ñ´ÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò¶Ù¡ 1.11 Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÒÃÊÌҧà¤Ã×Í¢‹ÒÂáÅСÒë×éÍ ¢ÒÂâ´Â㪌ÍÔ¹àµÍÏà¹çµ 1.12 ¨Ñ´ãËŒÁնاÂѧªÕ¾ãËŒ¡Ñº»ÃЪҪ¹ã¹ª‹Ç§ÊÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ µ¡µèíÒ 2. ¹âºÒ´ŒÒ¹Êѧ¤Á 2.1 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ä´Œá¡‹ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒà´ç¡/ àÂÒǪ¹ / »ÃЪҪ¹ ä´ŒÃѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍ‹ҧ·ÑèǶ֧·Ñé§ã¹ÃкºáÅй͡Ãкº áÅÐÊÌҧ âÍ¡ÒÊãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ Ê‹§àÊÃÔÁãˌʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÕ Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Õè·Ñ¹ÊÁÑ ʹѺʹع¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¡‹à´ç¡ÂÒ¡¨¹ ʹѺʹعâ¤Ã§¡ÒÃÍÒËÒáÅÒ§Çѹà´ç¡¹Ñ¡àÃչ͋ҧ·ÑèǶ֧ Ê‹§àÊÃÔÁ ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§à´ç¡ã¹ÇѹÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§æ ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã (¤ÃÙ) ãËŒÁդسÀÒ¾ Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔ¸ÃÃÁã¹à´ç¡ àÂÒǪ¹ áÅлÃЪҪ¹·ÑèÇä» áÅлÃѺ»Ãا ʹѺʹعÈٹà´ç¡àÅç¡ãËŒÁÕÊ×èÍ ¡ÒÃàÃÕ¹ ¡ÒÃÊ͹·ÕÁè ¤Õ ³ Ø ÀÒ¾áÅÐÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õ·è àÕè ËÁÒÐÊÁ㹡Òà ´ÙáÅà´ç¡ 2.2 ÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ â´ÂÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ͹ØÃ¡Ñ É§Ò¹»ÃÐà¾³Õ ·ŒÍ§¶Ôè¹ àª‹¹ áË‹à·Õ¹ ʧ¡ÃÒ¹µ ÏÅÏ Ã³Ã§¤ãËŒ»ÃЪҪ¹Ã‹ÇÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹»ÃÐླշҧ¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò à¢ŒÒÇÑ´·íÒºØÞ·Ø¡Çѹ¾ÃÐ áÅÐÇѹÊíÒ¤ÑÞ·Ò§ÈÒÊ¹Ò Ê¹ÑºÊ¹Ø¹âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁ㹠ࢵà·ÈºÒÅ à¾×èÍ໚¹Èٹ¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅл¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ »ÅÙ¡½˜§ à´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹ãËŒÃÙŒ¨Ñ¡Í¹ØÃѡɏÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླվ×鹺ŒÒ¹ áÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ͹ØÃѡɏ§Ò¹»ÃÐà¾³Õ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ãËŒÁÕ¡ÒÃÊ׺·Í´ áÅÐÃǺÃÇÁãˌ໚¹áËÅ‹§àÃÕ¹ÃÙŒÊíÒËÃѺ ¤¹·ÑèÇä» 2.3 ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ 䴌ᡋ ¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒÃÊ‹§µ‹Í ¼ÙŒ»†Ç ʹѺʹع§º»ÃÐÁÒ³ãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹Á ÍÊÁ. à¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡ÒôŒÒ¹ ÊÒ¸ÒóÊØ¢ÁÙÅ°Ò¹ãËŒ¡ºÑ »ÃЪҪ¹ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ÍÍ¡¡íÒÅѧ¡Ò â´Â¡ÒÃʹѺʹع§º»ÃÐÁÒ³ ¡‹ÍÊÌҧÅÒ¹¡ÕÌÒ ¾ÃŒÍÁÍØ»¡Ã³


ÍÍ¡¡íÒÅѧ¡Ò áÅÐÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒµ‹Ò§æ ¨Ñ ´ ãËŒ ÁÕ ¡ ÒõÃǨÊØ ¢ ÀÒ¾áÅÐãËŒ ¤í Ò »ÃÖ ¡ ÉÒ»˜ Þ ËÒÊØ ¢ ÀҾᡋ »ÃЪҪ¹ ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒéմÇѤ«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹âäµÔ´µ‹Í ઋ¹ 䢌ËÇÑ´ãËÞ‹ äÇÃÑʵѺÍÑ¡àʺ ÏÅÏ ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒéմÇѤ«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹âä¾ÔÉÊعѢºŒÒ áÅСÒäØÁ¡íÒà¹Ô´ÊعѢ áÅÐáÁÇ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³ãËŒ¡Ñº ¡Í§·Ø¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ ã¹ÃдѺ·ŒÍ§¶Ôè¹ËÃ×;×é¹·Õè (ʻʪ.) à·ÈºÒŵíҺźҧ§Ò à¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ó礏 ¡ÒúÃÔâÀ¤áÅлÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂǡѺ¡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ ãËŒ¡Ñº»ÃЪҪ¹·ÃҺ͋ҧµ‹Íà¹×èͧ ʹѺʹع§º»ÃÐÁÒ³ãËŒ¨Ñ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¡Ò áÅШԵãËŒ¡Ñº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¨Ñ´ËÒáÇ‹¹ÊÒµÒãËŒ¡Ñº¼ÙŒÁÕ»˜ÞËÒÊÒÂµÒ áÅШѴãËŒÁÕ¸ÃÃÁ¹ÙÞ ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§à·ÈºÒÅ 2.4 ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇµÔ ¢Í§»ÃЪҪ¹ â´ÂʹѺʹعàºÕÂé ÂѧªÕ¾ãËŒ¼ÊÙŒ §Ù ÍÒÂØ ¼ÙŒ¾Ô¡Òüٌ»†ÇÂâäàʹʏ áÅмٌ»†ÇÂàÃ×éÍÃѧ ¡‹ÍÊÌҧÈٹ´ÙáÅ ¼ÙÊŒ §Ù ÍÒÂØ ¨Ñ´¤ÅÔ¹¡Ô ºÃÔ¡ÒõÃǨÊØ¢ÀÒ¾´ÙáżÙÊŒ §Ù ÍÒÂØ ¼Ù¾Œ ¡Ô Òà ¼Ù»Œ dž  âäàʹʏ·Õ躌ҹ ¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁҳ㹡Òë‹ÍÁá«Á·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂá¡‹ ¼ÙŒÂÒ¡¨¹·ÕèÁÕÊÀÒ¾ªíÒÃØ´ áÅÐà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ (3 ¢Çº) ä´ŒÃѺ¡Òà ´ÙáÅã¹Èٹ¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ 2.5 ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹪ÕÇÔµáÅзÃѾÊÔ¹ áÅСÒû‡Í§¡Ñ¹ ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒóÀÑ Â ä´Œ á ¡‹ ¨Ñ ´ãËŒ ÁÕ ¡ Òýƒ ¡ ·º·Ç¹·Ñ ¡ ÉТͧ Í»¾Ã.·Ø¡»‚ ¨Ñ´ãˌ਌Ò˹ŒÒ·Õè Í»¾Ã.ÍÂÙ‹àÇÃÂÒÁà¾×èÍÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÊÔ¹ ¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃáÅлÃЪҪ¹ Ê‹§àÊÃÔÁʹѺʹعãËŒ»ÃЪҪ¹à¢ŒÒ ÁÒÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ㹡ÒÃÊʹʋͧ´ÙáŪØÁª¹´ŒÇµ¹àͧ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº ਌Ò˹ŒÒ·ÕèµíÒÃǨ ¡íҹѹ ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹ áÅмٌ¹íÒªØÁª¹·Ø¡ÀҤʋǹãËŒ ࢌÒÁÒËÇÁ¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁʧºàÃÕºÌÍÂÀÒÂ㹪ØÁª¹ ¨Ñ´ãËŒÁÕä¿¿‡Ò ÊÒ¸ÒóеÒÁ¶¹¹ áÅзҧà´Ô¹Í‹ҧ·ÑèǶ֧ µÔ´µÑé§à¤Ã×èͧËÁÒ ¨ÃҨà áÅÐÇÑÊ´Ø ÍØ»¡Ã³»Í‡ §¡Ñ¹ÍغµÑ àÔ ËµØ¡ÒèÃÒ¨ÃÍ‹ҧ·ÑÇè ¶Ö§ ,µÔ´ µÑ駡Ōͧǧ¨Ã»´µÒÁ¨Ø´àÊÕ觡ÒÃà¡Ô´Àѵ‹Ò§æ ¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁÒ³ ª‹ÇÂàËÅ×ͼٌ»ÃÐʺÊÒ¸ÒóÀѵ‹Ò§æ ઋ¹ ÍØ·¡ÀÑ ÇÒµÀÑ ¨Ñ´«×éÍ ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³»‡Í§¡Ñ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒóÀѵ‹Ò§æ ઋ¹ ¡ÃÇÂÂÒ§ ἧ àËÅç¡ à»ÅËÒÁ ä¿©Ò ö©Ø¡à©Ô¹ ÏÅÏ áÅШѴ«×éÍöºÃ÷ء¹éíÒ ¨íҹǹ 1 ¤Ñ¹ à¾×èͪ‹ÇÂàËÅ×ͼٌ»ÃÐʺÀÑ áÅмٌ»ÃÐʺÍѤ¤ÕÀÑ 3. ¹âºÒ´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ¾×é¹°Ò¹ 3.1 ¡ÒäÁ¹Ò¤Á â´Â¡‹ÍÊÌҧ¶¹¹¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅç¡ ¶¹¹ ÅÙ¡ÃѧÍ‹ҧ·ÑèǶ֧ à¾×èÍãËŒ»ÃЪҪ¹ÊÑÞ¨Ãä´ŒÊдǡ »ÃѺ»Ãا¶¹¹ ¤Í¹¡ÃÕµ ¶¹¹ÅÙ¡Ãѧ ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾·Õè´ÕáÅÐÊÒÁÒöãËŒÊÑÞ¨Ãä´Œ Êдǡ áÅС‹ÍÊÌҧ »ÃѺ»ÃاÊоҹ¢ŒÒÁáÁ‹¹éíÒ ¤Ù ¤Åͧ ãËŒ ÊÒÁÒö㪌§Ò¹ä´Œ 3.2 ä¿¿‡Ò â´ÂʹѺʹع§º»ÃÐÁҳ㹡ÒâÂÒÂࢵ俿‡ÒãËŒ »ÃЪҪ¹ä´ŒÁÕä¿¿‡Ò㪌Í‹ҧ·ÑèǶ֧ ¾ÃŒÍÁµÔ´µÑé§ä¿¿‡ÒÊÒ¸ÒóР3.3 ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒà ¾Ñ²¹Ò§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃáÅлÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ (àÊÕ§µÒÁÊÒÂ) ã¹à¢µà·ÈºÒÅ áÅÐʹѺʹعãËŒÁÕ¡ÒâÂÒÂࢵ â·ÃÈѾ·ºŒÒ¹ áÅÐâ·ÃÈѾ·ÊÒ¸ÒóÐÍ‹ҧ·ÑèǶ֧ 3.4 áËÅ‹§¹éíÒ â´Â¨Ñ´ãËŒÁÕÃкº»ÃлÒËÁÙ‹ºŒÒ¹¤Ãº·Ø¡ËÁÙ‹áÅÐ ¾Ñ²¹ÒãËŒÊÒÁÒö´×èÁä´Œ ¢Ø´ÅÍ¡ áËÅ‹§¹éíÒ Ë¹Í§¹éíÒÊÒ¸ÒóРà¾×èÍãËŒÊÒÁÒö¡Ñ¡à¡çº¹éíÒänj㪌ã¹ÂÒÁ¨íÒ໚¹ä´Œ áÅÐó礏ãËŒ »ÃЪҪ¹¨Ñ´ËÒÀÒª¹Ðà¾×èÍ¡Ñ¡à¡çº¹éíÒänj㪌Í‹ҧà¾Õ§¾Í 4. ¹âºÒ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 4.1 µÑ駧º»ÃÐÁÒ³Êͺࢵ¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒóÐã¹à¢µà·ÈºÒÅ 4.2 »ÃѺ»ÃاÀÙÁÔ·ÑȹµÒÁ¶¹¹ ·Ò§à´Ô¹ ·ÕèÊÒ¸ÒóРà¾×èÍ໚¹ ʶҹ·Õ¾è ¡Ñ ¼‹Í¹Ë‹͹㨢ͧ»ÃЪҪ¹ à¾×Íè ¹íÒä»ÊÙ¹‹ âºÒ “ºÒ§§Ò ¹‹ÒÍÂÙ‹ ¡ŒÒÇÊÙ‹ÊÒ¡Å” 4.3 ¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁҳ㹡ÒáíҨѴ¢ÂÐÁÙŽÍ ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ ÊÐÍÒ´¢Í§¶¹¹ ·Ò§à´Ô¹ áÁ‹¹éíÒ ¤Ù ¤Åͧ áÅШѴ·íÒâ¤Ã§¡Òà à·ÈºÒŹ‹ÒÍÂÙ‹ 4.4 ¡‹ÍÊÌҧÈٹ¡íҨѴ¢ÂÐẺ¤ÃºÇ§¨Ã 4.5 ¡‹ÍÊÌҧáÅлÃѺ»ÃاÃкººíҺѴ¹éíÒàÊÕ 4.6 ¡íҨѴÇѪ¾×ªã¹áÁ‹¹éíÒ ¤Ù ¤Åͧ ¶¹¹ ·Ò§à´Ô¹ÊÒ¸ÒóР4.7 ¤Çº¤ØÁÁžÔɨҡ¡Ò« ¢ÂÐ ¹éíÒàÊÕ ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ

¼ÅÔµ áÅСÒúÃÔâÀ¤ 4.8 ÇÒ§·‹ÍÃкÒ¹éíÒà¾×èÍÃкÒ¹éíÒã¹¾×é¹·Õè·ÕèÁÕ¹éíÒ·‹ÇÁ¢Ñ§ 4.9 »ÅÙ¡µŒ¹äÁŒà¾×èÍà¾ÔèÁ¾×é¹·Õ軆ÒÊÌҧ¤ÇÒÁªØ‹Áª×é¹ãËŒªØÁª¹ 4.10 ó礏ãËŒ»ÃЪҪ¹µÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñޢͧ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡Ò÷íÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÊÒþÔÉ áÅСÒÃ㪌·ÃѾÂÒ¡Ã Í‹ҧ»ÃÐËÂÑ´ 5. ¹âºÒ´Œ Ò ¹¡ÒúÃÔ Ë Òà ¡ÒÃàÁ× Í § ¡Òû¡¤Ãͧ “â»Ã‹§ãÊ µÃǨÊͺ䴌” 5.1 ºÃÔËÒçҹ์¹¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ â´ÂãËŒ·Ø¡Ê‹Ç¹ÁÕʋǹËÇÁ 㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃâ´ÂãËŒ»ÃЪҪ¹ÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¤Ô´ ËÇÁµÑ´ÊԹ㨠ËÇÁŧÁ×Í·íÒ Ã‹ÇÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å áÅÐËÇÁÃѺ¼Å»ÃÐ⪹ 5.2 ÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Ö觡Òû¡¤ÃͧÃкͺ»ÃЪҸԻäµÂ ÍѹÁÕ ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏ·Ã§à»š¹¾ÃлÃÐÁØ¢ 5.3 ¨Ñ´ãËŒÁÕÈٹãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂá¡‹»ÃЪҪ¹ 5.4 ¨Ñ´µÑé§Èٹ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒâͧà·ÈºÒÅänj㹷Õèແ´à¼Â 5.5 ¨Ñ´ËÒÇÑÊ´Ø ÍØ»¡Ã³ à·¤â¹âÅÂÕ áÅкؤÅÒ¡ÃãËŒà¾Õ§ ¾Íµ‹Í¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 5.6 ºÃÔËÒçҹẺºÙóҡÒÃà¾×Íè ¹íÒâ¤Ã§¡ÒÃËÃ×Í ¹âºÒ ·Ø¡Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃáÅÐͧ¤¡ÃàÍ¡ª¹ÁÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒà¡Ô´»ÃÐ⪹ µ‹Í»ÃЪҪ¹ã¹µíҺŠ5.7 â¤Ã§¡ÒÃà·ÈºÒžº»ÃЪҪ¹ 㪌ÃкºÃÔ¡ÒÃẺ¨Ø´ à´ÕÂÇàºç´àÊÃç¨ 5.8 Ê‹§àÊÃÔÁ áÅÐʹѺʹعãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ ਌Ò˹ŒÒ·Õè ÊÁÒªÔ¡ ÊÀÒà·ÈºÒÅ ä´ŒÁÕâÍ¡ÒʾѲ¹Òµ¹àÍ§ã¹·Ø¡æ ´ŒÒ¹ 5.9 »ÃѺ»ÃاÍÒ¤Òà ʶҹ·Õè áÅÐÊÔè§ÍíҹǤÇÒÁÊдǡ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒöºÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹Í‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 5.10 ºÃÔËÒçҹÀÒÂ㵌¡ÃͺÃÐàºÕº ¡®ËÁÒ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡ ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ¤×ÍËÅÑ¡¹Ôµ¸Ô ÃÃÁ ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ ,ËÅÑ¡¤ÇÒÁÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ ËÅÑ¡¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº áÅÐËÅÑ¡¤ÇÒÁ¤ØÁŒ ¤‹Ò

¨Ò¡ã¨¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕµíҺźҧ§Ò

“¡ÃмÁ¹Ò¾ԺÅ٠ ⾸ÔÊÁÀҾǧɏ ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁäÇŒÇҧ㨨ҡ »ÃЪҪ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ã¹à¢µà·ÈºÒŵíҺźҧ§Ò ãËŒ´Òí çµíÒá˹‹§ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕà·ÈºÒŵíҺźҧ ¡ÃмÁ¨Ð㪌¤ÇÒÁÃÙŒ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ ʵԻ˜ÞÞÒ ¼¹Ç¡¡Ñº¾Åѧ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§·ÕÁ§Ò¹ ·Ñé§ËÁ´·ÕèÁÕÍÂÙ‹ µÑé§ã¨áÅÐÁØ‹§ÁÑ蹺ÃÔËÒçҹà·ÈºÒŵíҺźҧ§Ò ãËŒ¡ŒÒÇ仢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ᡌ䢻˜ÞËÒµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ»ÃЪҪ¹ áÅоѲ¹Ò·ŒÍ§¶Ô¹è ãËŒ´¢Õ ¹Öé à¾×Íè »ÃÐ⪹Ê¢Ø ¢Í§¾Õ¹è ÍŒ §ªÒǵíҺŠºÒ§§ÒÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§¤ÃѺ”

¼ÅÔµÀѳ±ªØÁª¹µíҺźҧ§Ò

´Í¡äÁŒ¨Ñ¹·¹ ¨Ò¡¡ÅØ‹Á¼ÅÔµÀѳ±´Í¡äÁŒ¨Ñ¹·¹ «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹ ¼ÅÔµÀѳ±´Í¡äÁŒ¨Ñ¹·¹à»š¹·Ñé§ÍÒªÕ¾àÊÃÔÁáÅÐÍÒªÕ¾ËÅÑ¡á¡‹ »ÃЪҪ¹ã¹ªØÁª¹ ËÅѧĴ١ÒÅà¡çºà¡ÕèÂÇ¢ŒÒÇ ¨Ö§ª‹ÇÂÅ´»˜ÞËÒ ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ä´Œà»š¹Í‹ҧ´Õ à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÊÒ¹ ¨Ò¡¡ÅØ‹Á¼ÅÔµÀѳ±¨Ñ¡ÊÒ¹ ªØÁª¹ºŒÒ¹ºÒ§ ÊíÒâç ઋ¹ Ãѧ§Íº ¾Ñ´ÊÒ¹ µÐ¢ŒÍ§ â¤Áä¿

LOPBURI 235


àÊŒ¹·Ò§¾º ¹ÒÂÍíÒàÀÍ

¹Ò»ÃÐ·Õ » ¹·Õ · ÇÕ Ç ² Ñ ¹ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ ÁØÁÁͧ¢Í§¤¹·ÑèÇä» ËÃ×ÍáÁŒ¡ÃзÑ觤¹Å¾ºØÃÕ´ŒÇ¡ѹ ¶ŒÒÅͧÊØ‹Á Êͺ¶ÒÁºÒ§¤¹Ç‹Ò ¤Ø³ÃÙŒ¨Ñ¡ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞËÃ×ÍäÁ‹ ¹ŒÍ¤¹¹Ñ¡ ·Õè¨ÐÃÙŒ¨Ñ¡ ËÃ×ÍÍÒ¨µŒÍ§ãªŒàÇÅÒÊÑ¡¾Ñ¡ áŌǶ֧¨ÐÌͧ ÍŽÍ ??? àÃÒÅͧà´Ô¹·Ò§à¾×èÍÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡ “ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ” ¡Ñ¹´Ù´Õ¡Ç‹Ò ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ à»ÃÕºàÊÁ×͹ÍíÒàÀͪÒÂá´¹´ŒÒ¹·ÔÈà˹×ͧ͢¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ÁÕÍÒ³ÒࢵµÔ´µ‹Í¡Ñº¨Ñ§ËÇÑ´¢ŒÒ§à¤Õ§ 䴌ᡋ ÍíÒàÀÍä¾ÈÒÅÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÊÇÃä ÍíÒàÀÍÇÔàªÕÂúØÃÕ áÅÐÍíÒàÀÍÈÃÕà·¾ ¨Ñ§ËÇѴྪúÙó áÅдŒÇÂÃÐÂзҧ¡Ç‹Ò 80 ¡ÔâÅàÁµÃ ¨Ò¡µÑÇàÁ×ͧžºØÃÕ ÇÔè§ÁÒµÒÁ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ ¶Ö§ÊÕèá¡˹ͧÁ‹Ç§ àÅÕéÂÇ¢ÇÒࢌҶ¹¹ ÊÒÂ2219 ÇÔ觵çä»àÃ×èÍÂæ ÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 26 ¡ÔâÅàÁµÃ ¡ç¨Ðà´Ô¹·Ò§¶Ö§ “⤡à¨ÃÔÞ” ÍíÒàÀÍàÅç¡æ «Öè§á½§äÇŒ´ŒÇ¤ÇÒÁʧºà§Õº ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ·ÕèàÃÕº§‹Ò áÅФÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡ÁÕ¹éíÒ㨠«Öè§àµçÁໂ›ÂÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁÊآ㹤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹áÅФÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Í§¼ÙŒ¤¹ ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞã¹Í´Õµ ໚¹à¾Õ§ËÁÙ‹ºŒÒ¹æ ˹Öè§ã¹µíÒºÅÁËÒâ¾¸Ô ÍíÒàÀÍ⤡ÊíÒâç ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ µ‹ÍÁÒàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2530 µÑé§à»š¹¡Ôè§ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ áÅС°Ò¹Ð໚¹ “ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ” àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2536 »˜¨¨ØºÑ¹ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ à»š¹ ªØÁª¹Ë¹Òṋ¹ ÁÕÃÒÉ®ÃÍÒÈÑÂÍÂÙ‹àµçÁ¾×é¹·Õè ẋ§¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚¹ 5 µíҺŠ53 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã¡Ç‹Ò 24,000 ¤¹ «Öè§Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ä´ŒÍ¾Â¾ÁÒ¨Ò¡ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í 236


´ŒÇÂÇÔ¶ªÕ ÇÕ µÔ ·Õàè ÃÕº§‹Ò ʧºà§Õº ÁÕDz Ñ ¹¸ÃÃÁ áÅйŒÍ¤¹¹Ñ¡ àÁ×è;ٴ¶Ö§â¤¡à¨ÃÔÞ ·Õè¨ÐäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ “¼ŒÒä·Â·ÍÁ×Í” ËÃ×Í “¼ŒÒÁÑ´ËÁÕè” ÍÒªÕ¾àÊÃÔÁÊÌҧÃÒÂä´ŒáÅЪ×èÍàÊÕ§ãËŒ¡Ñº ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞáÅÐ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¼ŒÒä·Â·ÍÁ×ͺŒÒ¹â¤¡à¨ÃÔÞ ÊÌҧÊÃ䏴ŒÇ½‚Á×ͧ͢ ª‹Ò§·Í¼ŒÒ Ê׺ÊÒ¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¨Ò¡ºÃþª¹ “¤¹ÍÕÊÒ¹” ¹íÒÁÒ¼ÊÁ ¼ÊÒ¹¡ÑºÇѲ¹¸ÃÃÁÊÁÑÂãËÁ‹ ¡ÅÒÂ໚¹ÈÔÅ»ÐËÇÁÊÁÑ·Ñé§ÅÇ´ÅÒ áÅÐÊÕÊѹ Íѹ໚¹ÍѵÅѡɳ·Õèâ´´à´‹¹ÁØ‹§ÊÙ‹¤ÇÒÁ໚¹ÊÒ¡Å â´Â ¤ÃÙÇԹѠ»˜¨©ÔÁ ¤ÃÙÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â´ŒÒ¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁáÅÐËѵ¶¡ÃÃÁ (¹ÇÑ µ ¡ÃÃÁ¼Œ Òä·Â) ÁÕ¡ ÒÃÃѺ Ãͧ¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔµÀѳ±¨Ò¡ÈÔ Å » ¹ OTOP ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ àª‹¹ ¼ŒÒÁÑ´ËÁÕèÅÒÂËÅØÂʏ ¼ŒÒÁÑ´ËÁÕèÅÒÂÇѧ ¹ÒÃÒ³ ¼ŒÒÁÑ´ËÁÕèÅÒ¢Íãºà·È ໚¹µŒ¹ áÅдŒÇÂÇÔ¶ªÕ ÇÕ µÔ ·Õàè ÃÕº§‹Ò ʧºà§Õº ¤¹â¤¡à¨ÃÔÞÁÕDz Ñ ¹¸ÃÃÁ »ÃÐà¾³Õ ·Õèä´ŒÂÖ´¶×ÍáÅл¯ÔºÑµÔËÇÁ¡Ñ¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹»ÃÐà¾³Õ Ê§¡ÃÒ¹µ »ÃÐླÕÊÒ÷ÅÒÇ ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ «Ö觨ѴãËŒ ÁÕ¢Öé¹ à¾×èÍ͹ØÃѡɏ»ÃÐླÕáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ªÒÇÍÕÊÒ¹·Õè䴌;¾ ÁÒµÑ駶Ôè¹°Ò¹ÍÂÙ‹·ÕèÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ §Ò¹ºØÞºÑé§ä¿¹Õéä´Œ»¯ÔºÑµÔ¡Ñ¹ÁÒ à»š¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚¶Í× ¡Ñ¹ Ç‹Ò໚¹»ÃÐླբͽ¹µÒÁ¤ÇÒÁàª×Íè ¢Í§ªÒÇ ÍÕÊÒ¹à¾×èÍ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁªØ‹Áª×é¹á¡‹¾Ñ¹¸Ø¾×ª·Õè»ÅÙ¡ ÍÕ¡·Ñé§à»š¹¡Òà ÊÌҧ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤ÕÃÇ‹ ÁÁ×ÍËÇÁ㨡ѹ áÅÐ໚¹¡ÒÃÊ׺ÊÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¢Í§ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ ÃÇÁ¶Ö§ä´Œ¹ŒÍÁ¹íÒ´íÒÃÔ ·‹Ò¹à¨ŒÒ»ÃФسÊÁà´ç¨ ¾ÃÐÁËÒÃѪÁѧ¤ÅÒ¨ÒÏ ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ˹ŒÒ·ÕèÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѧ¦ÃÒª ´ŒÇ ¡ÒùŒÍÁ¹íÒËÅÑ¡¸ÃÃÁ¤íÒÊ͹·Ò§¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò ´ŒÇ¡Òû¯ÔºÑµÔ µ¹µÒÁËÅÑ¡ÈÕÅ 5 ÊÙ‹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ»ÃШíÒÇѹ ¶×Í໚¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèà·Ô´·Ù¹ ʶҺѹ ªÒµÔ ÈÒÊ¹Ò ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏ ໚¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèàÊÃÔÁÊÌҧ ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ¤ÇÒÁ»Ãͧ´Í§ÊÁÒ¹©Ñ¹· ËÇÁ¤×¹¤ÇÒÁ

ÊØ¢ãˌᡋ¤Ãͺ¤ÃÑÇ Êѧ¤Á »ÃÐà·ÈªÒµÔ «Ö觨Ð໚¹ÀÙÁԤ،Á¡Ñ¹ áÅСÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§Êѧ¤Áä·Â ´ŒÇÂÁÔµÔ·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅШÃÔ¸ÃÃÁ Ê‹§¼ÅãËŒ¤Ãͺ¤ÃÑÇ Êѧ¤Á áÅлÃÐà·È ªÒµÔÍÂÙ‹àÂç¹à»š¹ÊØ¢ â´ÂÍÒÈÑÂËÅÑ¡ “º Ç Ã” ºŒÒ¹ ÇÑ´ ÃÒª¡Òà ÊÒÁ»ÃÐÊÒ¹¹íҤس¸ÃÃÁ ËÇÁ¡Ñ¹à»š¹ËÅÑ¡ áÅÐ໚¹Èٹ¡ÅÒ§ 㹡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ»ÃЪҪ¹ »¯ÔºÑµÔµ¹â´Â㪌ËÅÑ¡¸ÃÃÁ·Ò§¾Ø·¸ ÈÒÊ¹Ò à»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇµÔ â´Âä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁàÁµµÒ¨Ò¡ ·‹Ò¹ ¾ÃФÃÙÊÇØ ² Ñ ¹ ¨Ñ¹·âªµÔ ਌ÒÍÒÇÒÊ ÇÑ´ÊÒÁѤ¤Õ»ÃЪÒÃÒÁ (ÇÑ´ÂÒ§ÃÒ¡) ਌Ҥ³ÐÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ à»š¹á¡¹ËÅÑ¡ÊíÒ¤ÑÞ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡ÁÕ¹éíÒ㨠«Öè§àµçÁໂ›ÂÁä»´ŒÇ¤ÇÒÁÊآ㹠¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹áÅФÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Í§¼Ù¤Œ ¹ ªÒÇ⤡à¨ÃÔÞä´Œ ËÇÁ¡Ñ¹´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ “Khok Charoen Cleaning Wednesday” à¾×è͵ͺʹͧµ‹Í¹âºÒ àÁ×ͧÊÐÍÒ´ ¤¹ã¹ªÒµÔÁÕÊØ¢ ¢Í§ ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â áÅйâºÒ žºØÃÕ àÁ×ͧÊÐÍÒ´Í‹ҧ ÂÑè§Â×¹ ¢Í§¹Ò¸¹Ò¤Á ¨§¨ÔÃÐ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇѴžºØÃÕ ·Õè·Ø¡ ʋǹ¨ÐÁÒª‹Ç¡ѹ¾Ñ²¹Ò »ÃѺ»ÃاÀÙÁ·Ô ÈÑ ¹ ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ÇÑ´ÇÒ ÍÒÃÒÁ ÍÒ¤ÒúŒÒ¹àÃ×͹ ¶¹¹Ë¹·Ò§ ·ÕèÊÒ¸ÒóРáÅÐáËÅ‹§ ¹éíÒÊÒ¸ÒóÐËÇÁ¡Ñ¹ ·Ñ§é 2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¶×Íä´ŒÇÒ‹ ໚¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õªè ÒÇ⤡à¨ÃÔÞä´Œ»¯ÔºµÑ Ô Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ â´ÂÁÕ໇ÒËÁÒÂã¹ 2 ÁÔµÔ ä´Œá¡‹ ÁÔµÔ¨Ôµã¨ÊÐÍÒ´ â´Â ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅ 5 áÅÐ ÁÔµÔÀÙÁÔ·ÑȹÊÐÍÒ´ â´Â¡Ô¨¡ÃÃÁ “Khok Charoen Cleaning Wednesday” áÅдŒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ ÊÒÁѤ¤Õ¢Í§ªÒÇ⤡à¨ÃÔÞ áÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµ·ÕèʧºàÃÕº§‹Ò «Ö觶×Íä´Œ Ç‹Ò໚¹ÇÔ¶ªÕ ÇÕ µÔ ·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡ áÅй‹Ò»ÃзѺ㨠áÅÐËÒ¡ÁÕâÍ¡ÒÊ ÊÑ¡¤ÃÑ駷Õè¨Ðä´ŒÁÒÊÑÁ¼ÑÊáÅÐÁÒàÂ×͹ ¤§ÂÒ¡·Õè¨ÐÅ×ÁàÅ×͹ÂÔ觹ѡ LOPBURI 237


¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇ仢ͧÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ

ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔިѧËÇѴžºØÃàÕ »š¹1ã¹ 11 ÍíÒàÀÍ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ Ë‹Ò§¨Ò¡¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ»ÃÐÁÒ³ 80 ¡ÔâÅàÁµÃ (·Ò§ËÅǧ Ἃ¹´Ô¹ ËÁÒÂàÅ¢ 2219) ÁÕà¹×Íé ·Õ»è ÃÐÁÒ³ 517 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ 323,000 äË »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¹Ò»Ãзջ ¹·Õ·ÇÕÇѲ¹ ໚¹ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ

ÇÔÊÑ·Ñȹ

“áËÅ‹§à¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑ ãÊ‹ã¨ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¹ŒÍÁ¹íÒàÈÃÉ°¡Ô¨ ¾Íà¾Õ§ ÊÌҧª×èÍàÊÕ§ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹”

ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ

ÁÕâçàÃÕ¹ 14 áË‹§ âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ 1 áË‹§ âç¾ÂÒºÒÅÊ‹§ àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾»ÃШíÒµíҺŠ5 áË‹§ ¸¹Ò¤Òà 1 áË‹§ ʶҹյÒí ÃǨ 1 áË‹§ »‡ÍÁÂÒÁ¨Ø´Ê¡Ñ´ 5 áË‹§ ¶¹¹Ë¹·Ò§äÁ‹¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò 60 ¶¹¹ ä¿¿‡Ò ¹éíÒ»ÃлÒÁÕ㪌·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ áËÅ‹§¹éíÒ¡Ô¹ áËÅ‹§¹éíÒ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ ½†ÒÂà¡çº¹éíÒ Í‹Ò§à¡çº¹éíÒ ÊÃйéíÒ Áդú·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹ áÅÐÃÑ°ºÒÅÂѧ ä´Œ¨´Ñ ÊÃÃà§Ô¹Íش˹ع¨Ñ´µÑ§é ¡Í§·Ø¹ËÁÙº‹ ÒŒ ¹ à§Ô¹â¤Ã§¡Òê‹ÇÂàËÅ×Í ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ (¡¢¤¨.) à§Ô¹Íش˹ع¨Ò¡Í§¤¡ÒúÃÔËÒÃʋǹµíҺŠ»ÃЪҪ¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹»ÃСͺÍÒªÕ¾ËÅÑ¡ ¤×Í à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ¾×ª ·Õè¹ÔÂÁ»ÅÙ¡ 䴌ᡋ ͌͠ÁѹÊíÒ»ÐËÅѧ ¢ŒÒÇ áÅТŒÒÇâ¾´ ÍÒªÕ¾ ÃͧŧÁÒ໚¹¡ÒÃàÅÕé§ÊѵǏ «Öè§Ê‹Ç¹ãËÞ‹¹ÔÂÁàÅÕé§äÇŒà¾×èÍ¡Òà ºÃÔâÀ¤ÀÒÂ㹤ÃÑÇàÃ×͹áÅйíҺҧʋǹÁÒ¨íÒ˹‹ÒÂà¾×èÍ໚¹ÃÒ 䴌àÊÃÔÁ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÊѵǏ·Õè¹ÔÂÁàÅÕ駡ѹÁÒ¡ 䴌ᡋ ⤠ÊØ¡Ã ä¡‹ ໚´ ໚¹µŒ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡çÁÕÍصÊÒË¡ÃÃÁ㹤ÃÑÇàÃ×͹ ઋ¹ ·Í¼ŒÒáÅеѴàÂçºàÊ×éͼŒÒ¢Í§¡ÅØ‹ÁʵÃÕáÁ‹ºŒÒ¹

238

ÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླÕ

1. »ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ à¾×Íè ໚¹¡ÒÃÊ׺ÊÒ¹»ÃÐླÕʧ¡ÃÒ¹µ â´Â¡ÒÃô¹éíÒ´íÒËÑǼٌÊÙ§ÍÒÂØ㹪ØÁª¹áÅÐ໚¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁʶҺѹ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ µÒÁÇÔ¶ÕÇѲ¹¸ÃÃÁẺä·Â «Öè§à»š¹»ÃÐླÕÍѹ´Õ§ÒÁ ¢Í§ä·ÂãËŒ¤§ÍÂÙ‹µÅÍ´ä» 2. »ÃÐླÕÊÒ÷ÅÒÇ ÁÕ¢Öé¹ã¹à´×͹ 10 ¢Öé¹ 15 ¤èíÒ à»š¹ »ÃÐླբͧª¹¾×¹é ºŒÒ¹·ÕÁè àÕ Í¡Åѡɳà©¾ÒСÅØÁ‹ ÁÕ¡Òáǹ¡ÃÐÂÒ ÊÒ÷áÅШѴËÒ¼ÅäÁŒ»ÃСͺ¾Ô¸ºÕ Þ Ø µÒÁ»ÃÐà¾³Õ áÅÐÂѧ໚¹¢Í§ ½Ò¡¹íÒä»äËÇŒÞÒµÔ·ÕèÍÂÙ‹Ë‹Ò§ä¡Å 3. »ÃÐླպØÞºÑé§ä¿ ¨Ñ´ãËŒÁÕ¢Öé¹à¾×èÍ͹ØÃѡɏ»ÃÐླÕáÅÐ ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ªÒÇÍÕÊÒ¹·Õè䴌;¾ÁÒµÑ駶Ôè¹°Ò¹ÍÂÙ‹·ÕèÍíÒàÀÍ⤡ à¨ÃÔÞ §Ò¹ºØÞºÑé§ä¿¹Õéä´Œ»¯ÔºÑµÔ¡Ñ¹ÁÒ໚¹»ÃШíÒ·Ø¡»‚¶×͡ѹ Ç‹Ò໚¹ »ÃÐླբͽ¹µÒÁ¤ÇÒÁàª×èͧ͢ªÒÇÍÕÊÒ¹à¾×èÍ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁªØ‹Á ª×é¹á¡‹¾Ñ¹¸Ø¾×ª·Õè»ÅÙ¡ ÍÕ¡·Ñé§ à»š¹¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤ÕËÇÁÁ×Í Ã‹ÇÁ㨡ѹ áÅÐ໚¹¡ÒÃÊ׺ÊÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ


ÈٹÈÔÅ»¹ OTOP ÇԶշͼŒÒä·Â

¹ÒÂÇԹѠ»˜¨©ÔÁ ¤ÃÙÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â¼ÙŒ¼ÅÔµáÅÐÊÌҧÊÃ䏼ŒÒÁÑ´ ËÁÕèÅÇ´ÅÒµ‹Ò§æ 䴌ᡋ ¼ŒÒÁÑ´ËÁÕèÅÒÂËÅØÂʏ ໚¹¼ŒÒ·ÕèÍ͡Ẻ ÅÇ´ÅÒÂã¹àªÔ§ÊҡŠᵋ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµáÅÐÇѵ¶Ø´Ôº¹Ñé¹ Âѧ¤§äÇŒ «Ö§è àÍ¡Åѡɳáººä·Âæ ¼ŒÒäËÁÁÑ´ËÁÕÅè ÒÂÃÒµÃÕÇ§Ñ ¹ÒÃÒ³ ໚¹¼ŒÒ äËÁ·ÕÁè ÅÕ Ç´ÅÒÂÊ×Íè ¶Ö§¤íÒ¢ÇÑޢͧ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ·ÕÇè Ò‹ “Çѧ¹ÒÃÒ³¤Ù‹ ºŒÒ¹ ÈÒžÃСÒ̤Ùà‹ Á×ͧ »ÃÒ§¤ÊÒÁÂÍ´Å×ÍàÅ×Íè § àÁ×ͧáË‹§´Ô¹ÊÍ ¾Í§ à¢×Íè ¹»†ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ôàì ¡ÃÔ¡¡ŒÍ§ Ἃ¹´Ô¹·Í§ÊÁà´ç¨¾ÃйÒÃÒ³” ¼ŒÒÁÑ´ËÁÕèÅÒ¢Íãºà·È ¼ŒÒÁÑ´ËÁÕèÅÒ¢Íãºà·ÈÍ͡Ẻà¾×èÍÁØ‹§ÊÙ‹ ¤ÇÒÁ໚¹ÊÒ¡Å â´Â㪌¡Ãкǹ¡ÒÃÁÑ´ÂŒÍÁáÅСÒ÷ÍẺ¼ŒÒä·Â ·ÍÁ×ͨҡÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ÅѡɳÐÅÒÂ໚¹ÅÒÂÊҡŠ㪌»ÃÐ⪹ ä´ŒËÅÒ¡ËÅÒ ઋ¹ µÑ´ªØ´ÊØÀÒ¾ºØÃØÉ µÑ´ªØ´ÊØÀҾʵÃÕ ·íÒà¤Ã×èͧ µ¡áµ‹§ ઋ¹ ¼ŒÒÁ‹Ò¹ ¼ŒÒ»ÙⵍРâ´ÂÊÒÁÒöà»ÅÕè¹ÊÕÊѹãËŒàËÁÒÐ ¡Ñº§Ò¹ ÅÒªÒ¼ŒÒ¹íÒ仵¡áµ‹§ºÃÔàdzµ‹Ò§æ ¢Í§àÊ×éͼŒÒ â´Â ¼ÅÔµÀѳ±¢Í§ÈٹÈÅÔ »¹ OTOP ä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ¡ÒûÃСǴ ¼ÅÔµÀѳ±¼ÒŒ ÀÒ¤¡ÅÒ§ (25 ¨Ñ§ËÇÑ´) Ë¹Ö§è µíÒºÅ Ë¹Ö§è ¼ÅÔµÀѳ±´àÕ ´‹¹ ÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔȼÅÔµÀѳ±´Õà´‹¹ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ áÅÐÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ ¼ÅÔµÀѳ±´Õà´‹¹ÀÒ¤¡ÅÒ§ ¼ŒÒäËÁÁÑ´ËÁÕè»ÃÐàÀ·ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ Ê¹ã¨ªÁáÅÐÍش˹عÊÔ¹¤ŒÒä´Œ·Õè ÈٹÈÔÅ»¹ OTOP àÅ¢·Õè 22 ËÁÙ·‹ Õè 4 µíÒºÅ⤡à¨ÃÔÞ ÍíÒàÀÍ⤡à¨ÃÔÞ ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ 15250 â·ÃÈѾ· 089- 2378906 LOPBURI 239


àÊŒ¹·Ò§ÊÙ‹ AEC ˹ͧ¤ÒÂ-¹¤ÃË

ÅǧàÇÕ§¨Ñ¹·¹ 

ÅǧàÇÕ§¨Ñ¹·¹

ÍشøҹÕ-¹¤ÃË ¢Í¹á¡‹¹-¹¤

ÃËÅǧàÇÕ§¨

ѹ·¹

¡Ãا෾Ï-¹¤ÃËÅǧàÇÕ§¨Ñ¹·¹

7 ÍÒªÕ¾Îç͵¢Í§áç§Ò¹ä·Âã¹ AEC

¹Ñº¶ÍÂËÅѧÍÕ¡äÁ‹¡ÕèÇѹ¡ç¨ÐࢌÒÊÙ‹ AEC àµçÁÃٻẺ¡Ñ¹áÅŒÇ ÊíÒËÃѺ¼Ù·Œ ÂÕè §Ñ äÁ‹Á§Õ Ò¹·íÒáÅлÃÐʧ¤¨Ðä»·íҧҹ㹡ÅØÁ‹ »ÃÐà·È ÍÒà«Õ¹ ¾ÅÒ´¢‹ÒǹÕéäÁ‹ä´Œà´ç´¢Ò´¤‹Ð à¾ÃÒÐàÁ×èÍäÁ‹¹Ò¹ÁÒ¹Õé ¹ÒÂÊØàÁ¸ ÁâËʶ ͸Ժ´Õ¡ÃÁ¡ÒèѴËÒ§Ò¹ áÅÐÃͧ»ÅÑ´ ¡ÃзÃǧáç§Ò¹ ແ´à¼Â¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐˏʶҹ¡Òó áÅÐá¹Ç⹌Ááç§Ò¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃÃͧÃѺ¡ÒÃà¤Å×Íè ¹ÂŒÒ ¢Í§áç§Ò¹ÊÙ‹¡ÒÃ໚¹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ (àÍÍÕ«Õ) Ç‹Ò ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÇÔ à ¤ÃÒÐˏ Ê ¶Ò¹¡Òó á ÅÐá¹Ç⹌ Á ¢Í§ áç§Ò¹ä·Â·Õèà´Ô¹·Ò§ä»·íÒ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È ¹íÒÁÒÇÔà¤ÃÒÐˏ¡Ñº Áҵðҹ½‚Á×Íáç§Ò¹áË‹§ªÒµÔ ÇÔà¤ÃÒÐˏâÍ¡ÒÊ á¹Ç⹌Á¤ÇÒÁ µŒÍ§¡ÒÃáç§Ò¹ä·Âã¹µÅÒ´áç§Ò¹ ¾ºÇ‹ÒÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁËÒ¡ä·ÂµŒÍ§¡ÒâÂÒ¼šÒÃແ´àÊÃÕ·Ò§´ŒÒ¹ áç§Ò¹ã¹àÍÍÕ«Õµ‹Íä» ÁÕ 7 ÍÒªÕ¾ 䴌ᡋ 1.ª‹Ò§àª×èÍÁáÁç¡ ¤×Í ¡ÒÃàª×Íè Á´ŒÇÂÁ×ÍËÃ×ÍÃкº¡Ö§è Íѵâ¹ÁÑµÔ 2.ª‹Ò§àª×Íè Á·Ô¡ ¡ÒÃàª×Íè Á àËÅ硡ŌҤÒϺ͹ËÃ×ÍÊáµ¹àÅÊ ´ŒÇÂÁ×ÍËÃ×Í¡Ö§è Íѵâ¹ÁÑµÔ 3.ª‹Ò§ àª×Íè Á·‹Íâ¾ÅÔàÍ·ÔÅ¹Õ ¤ÇÒÁ˹Òṋ¹ÊÙ§(HDPE) 4.ª‹Ò§»ÃСͺ·‹Í ¡ÒûÃСͺ µÔ ´ µÑé § ·‹ Í àËÅç ¡ ¡ÅŒ Ò ÀÒÂ㵌 Á ҵðҹ·Õè ¡í Ò Ë¹´ 5.ª‹Ò§äÁŒ¡‹ÍÊÌҧ 6.¾¹Ñ¡§Ò¹¹Ç´ä·Â 7.¼ÙŒ»ÃСͺÍÒËÒÃä·Â ·Ñé § ¹Õé ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ¾ºÍÒªÕ ¾ ·Ò§´Œ Ò ¹ª‹ Ò §½‚ Á× Í µ‹ Ò §æ ໚¹ÍÒªÕ¾·Õ褹ä·Â¶¹Ñ´ áÅÐä´ŒÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺã¹àÃ×èͧ½‚Á×ͨҡ ¹Ò¹Ò»ÃÐà·È ઋ¹ ª‹Ò§àª×èÍÁ ª‹Ò§»ÃСͺ·‹Í ª‹Ò§äÁŒ¡‹ÍÊÌҧ ໚¹µŒ¹ ·íÒãËŒÁÕâÍ¡ÒÊ㹡ÒÃà¤Å×è͹ŒÒÂáç§Ò¹ä»·íҧҹ㹠»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«Õ¹·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÍ‹ҧÊÔ§¤â»Ã áÅкÃÙä¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÍÒªÕ¾´ŒÒ¹¡ÒúÃÔ¡Òà áç§Ò¹ä·Âã¹´ŒÒ¹¹ÕéÁÕ âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ðà¤Å×è͹ŒÒÂä»·íҧҹ㹻ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ÃÇÁ·Ñé § ÍÒªÕ ¾ ¼ÙŒ » ÃСͺ¡ÒÃÍÒËÒà áÅо¹Ñ ¡ §Ò¹ºÃÔ ¡ ÒÃ㹠ÌҹÍÒËÒôŒÇ à¹×èͧ¨Ò¡ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃä·Â໚¹·Õè¹ÔÂÁã¹ÁÒàÅà«Õ ʋǹ¡ÒùǴἹä·Â·Õè»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«Õ ÃÑ°ºÒÅáÅÐÊÁÒ¤Á ¡ÒÂÀÒ¾ºíҺѴ (Malaysian Society of Complementary Therapist : MSCT) ¡íÒ˹´ãËŒ¼ÙŒ·Õè¨ÐࢌÒä»·íÒ§Ò¹ã¹ÍÒªÕ¾ ¹Ç´á¼¹ä·Â µŒÍ§¼‹Ò¹¡Òýƒ¡ÍºÃÁ¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â¨íҹǹ 772 ªÑèÇâÁ§ áÅм‹Ò¹¡Ò÷´ÊͺÁҵðҹ¢Í§ä·Â ã¹ÃдѺ 2 ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ËÃ×ÍÈٹ¾Ñ²¹Ò½‚Á×Íáç§Ò¹ ËÃ×Í˹‹Ç§ҹ¢Í§ ¡ÃзÃǧáç§Ò¹ ·ÃÒº¢‹ÒÇáÅŒÇÃÕº½ƒ¡½¹¾Ñ²¹Ò½‚ÁÍ× ¡Ñ¹¹Ð¤Ð âÍ¡ÒÊ´Õæ ¡íÒÅѧ ÃͤسÍÂÙ‹¤‹Ð

ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ-»Ò¡à« ÁØ¡´ÒËÒÃ-ÊÐËÇѹ¹Ðࢵ

¹¤Ã¾¹Á-·‹Òᢡ ÍشøҹÕ-˹ͧ¤ÒÂ-ÇѧàÇÕ§

àªÂÕ §ãËÁ-‹ ઠ-ÍØ´ÁäªÂ-ËÂÕ Å§ÃÒÂ-ºÍ‹ á¡ÇŒ -ËÅǧ¹Òéí · Ò Ç§¾Ãкҧ ¡Ãا෾Ï-ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ-»Ò¡à«

ËÅÒ¡ËÅÒÂàÊŒ¹·Ò§ÊÙ‹ÅÒÇÃѺ AEC

¡ÃÁ¢¹Ê‹ § ·Ò§º¡ä´Œ ·í Ò ¢Œ Í µ¡Å§àÃ×è Í §¡Òâ¹Ê‹ § ·Ò§¶¹¹ ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èä·ÂáÅлÃÐà·ÈÅÒÇáÅŒÇ à¾×Íè ÍíҹǤÇÒÁÊдǡ ã¹àÃ×èͧ¡ÒÃà´Ô¹Ã¶ÃÐËÇ‹Ò§ 2 »ÃÐà·È «Öè§ã¹µÍ¹¹Õé¹Ñ鹡íÒÅѧÊíÒÃǨ àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃà´Ô¹Ã¶à¾ÔÁè àµÔÁ ËÅѧ¨Ò¡·Õ»è ¨˜ ¨Øº¹Ñ ÁÕÍÂÙá‹ ÅŒÇ 14 àÊŒ¹·Ò§ â´ÂÁÕàÊŒ¹·Ò§ËÅÑ¡ 10 àÊŒ¹·Ò§ ´Ñ§¹Õé 1. ˹ͧ¤ÒÂ-¹¤ÃËÅǧàÇÕ§¨Ñ¹·¹ 2. ÍشøҹÕ-¹¤ÃËÅǧ àÇÕ§¨Ñ¹·¹ 3. ¢Í¹á¡‹¹-¹¤ÃËÅǧàÇÕ§¨Ñ¹·¹ 4. ¡Ãا෾Ϲ¤ÃËÅǧàÇÕ§¨Ñ¹·¹ 5. ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ-»Ò¡à« 6. ÁØ¡´ÒËÒÃ-ÊÐËÇѹ ¹Ðࢵ 7. ¹¤Ã¾¹Á-·‹Òᢡ 8. àªÕ§ãËÁ‹-àªÕ§ÃÒÂ-º‹Íá¡ŒÇ-ËÅǧ ¹éÒí ·Ò-ÍØ´ÁäªÂ-ËÅǧ¾Ãкҧ 9. ÍشøҹÕ-˹ͧ¤ÒÂ-ÇѧàÇÕ§ 10. ¡Ãا෾Ï-ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ-»Ò¡à« ¹Í¡¨Ò¡¹Õ¼é ãÙŒ ËŒºÃÔ¡ÒÃöÊÒ¸ÒóÐã¹»ÃÐà·Èä·Â ÂѧÁÕâ¤Ã§¡Òà ·Õ¨è Ðà¾ÔÁè àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃà´Ô¹Ã¶Áا‹ ÊÙ»‹ ÃÐà·ÈÅÒÇâ´ÂÍÍ¡·Ò§¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹ à¹×èͧ¨Ò¡ÁͧNjÒ໚¹àÁ×ͧ·ÕèäÁ‹ä¡Å¨Ò¡ËÅǧ¾Ãкҧ áÅÐÊÒÁÒö ª‹Ç¡ÃеعŒ ¡ÒäŒÒªÒÂá´¹¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹ãËŒ¤¡Ö ¤Ñ¡ÂÔ§è ¢Ö¹é ä´Œ


ÇÑ´ ˹Öè§ÁÕ¹ÒÁ¾ŒÍ§ à¢Ò ÅŒÍÁ໚¹ÃÑéÇÁÕ Ç§ ÈÒÇÔ¹ÑÂ´Õ ¡® ÇÒ§ÃÐàºÕºäÇŒ

¤ÕÃÕ ¡Ñé¹äÇŒ à´‹¹´ŒÇ ÇÔ¹ÑÂáΠ˹Öè§ÃÑéÇÇѵçÒÁ

ÇÑ´à¢Òǧ¡¯

Wat KhaoWongKot

ÇÑ´à¢Òǧ¡¯ µÒºÅʹÒÁᨧ ÍÒàÀͺŒÒ¹ËÁÕè ¨Ñ§ËÇѴžºØÃÕ ¾Ãоط¸äÊÂÒʹ (¾Ãй͹)



ÇÑ´à¢Òǧ¡¯




Lopburi  
Advertisement