Page 1

Értékteremtés hulladékból!

UTB Envirotec

Innovációval a környezetért


Rólunk

Két munkánk is sikeresen vett részt az Új Széchenyi Terv keretein belül meghirdetett pályázatokon.

Az UTB név a 70-es évek végén Svájcban alakult Umwelt­Technik Buchs cég elnevezésének rövidí­té­ sé­ből ered. Az UTB számos, a nagy tekintélyű svájci vízkutató inté­zet, az EAWAG kutatási eredményeire épülő eljárást szabadalmaztatott és adott el a szenny­víziszap, szerves hulladék és biomassza talaj­ javító anyagokká és biogázzá történő átalakítására.

Az UTB által kifejlesztett új szenny­víz­kezelési meg­ ol­dások jelentős részét napjainkban is használják. 1996 óta az UTB Envirotec Zrt. budapesti székhelyű, magyarországi és nemzetközi, önkormányzati és vállalati ügyfeleinek a legkorszerűbb technológiai megoldásokat magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó mérnöki és tanácsadó iroda.

Lampl Hugó díj Tanúsítva:

MSZ EN ISO 14001:2005 200-1084

Tanúsítva:

MSZ EN ISO 9001:2009 100-1084

ISO minősítések Az UTB Envirotec Zrt. ISO 9001:2009-es és 14001:2005-ös minősítés birtokában végzi munkáját.

Tierney Clark díj Az ICE Midlandi Szervezete (Nagy-Britannia), a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) és a Magyar Tanácsadó Mér­nö­­kök és Építészek Szövetsége (TMSZ) által szervezett díjat az építőmérnöki munkák tervezése, előkészítése, lebonyolítása és megvalósítása során született legjobb alkotásnak ítélik oda. E megtisztelő elismerést 2002-ben a Makó-Kiszombor szenny­víz­tisztító telep nyerte el, melynek tervezését, beüzemelését, a tervezői művezetést és a próbaüzem irányítását az UTB Envi­ro­tec Zrt. végezte.

Több kollégánk aktívan vesz részt hazánk legnagyobb és legnépszerűbb kerékpározást népszerűsítő kampányában.

A Lampl Hugó díjat a Magyar Hidrológiai Társaság az Országos Vízügyi Főigazgatóság egyetértésé­ vel és támogatásával alapította 1993-ban.


TEVÉKENYSÉGEINK TANÁCSADÁS • Engedélyezés • Megvalósíthatósági tanulmányok • Közbeszerzési tenderdokumentációk • Környezeti hatásvizsgálatok, elővizsgálatok • Uniós projektek - pályázatok és tanulmányok • Költség-haszon elemzések • Folyamattervezés és modellezés

szolgáltatás • Üzembe helyezés, próbaüzem • Oktatás, kezelők betanítása • Laboratóriumi vizsgálatok • Kutatás és fejlesztés • Online folyamatfigyelés • Hatósági kapcsolattartás


TERVEZÉS • Engedélyek • Építőipari tervezés • Építész, statikai, épületgépész, épületvillamossági kiviteli tervezés • Tervezői művezetés • Biztonsági és egészségvédelmi tervek

Gépészeti és villamos tervezés:

FŐVÁLLALKOZÁS • Teljes körű projekt management • Alvállalkozók és beszállítók koordinálása • Helyszíni kivitelezés teljes körű irányítása • Minőség ellenőrzés • Határidők betartása • Megvalósulási tervek • Költséghatékony mérnöki tervezés

• Engedélyezési, gyártási, beépítési, telepítési, csövezési, kiviteli és megvalósulási tervek (3D CAD) • Berendezések kiválasztása, specifikálása • Anyaglisták és költségvetések

Erősáramú és automatizálási tervek: • Teljes körű villamos tervezés erősáramú és automatizálási területen • PLC programozás: automatizált üzemeltetés • WEBSCADA: internet alapú rendszerfelügyelet


Szennyvíztisztítás A víz életfontosságú elem, amely az emberi felhasználás és hasznosítás miatt számtalan módon szennyeződhet. Ennek megfelelően beszélhetünk pl. kommunális szennyvízről, szippantott szennyvízről, ipari szennyvízről, mezőgazdasági tevékenységből

származó szennyvízről, hulladéklerakók szivárgó szennyvizeiről, szennyezett csapadékvizekről. A szennyezőanyagok eltávolítására, csökkentésére számos tisztítási eljárást alkalmazunk. A tisztított víz újra hasznosítható vagy természetbe bocsátható.

kommunális szennyvíztisztítás Zalaegerszeg

Makó

Zalaegerszeg az ország 17. leg­né­pe­sebb városa. A szennyvíz­tisz­­tító telep a hozzá csatlakozó re­gi­onális csatornarendsze­ren öss­zegyűjtött kom­munális és ipari eredetű elő­tisztított szen­ny­vizet tisztítja. A telepen keletkező iszap biometánná alakítható, majd üzemanyagként hasznosítható.

Makó kiváló termelési tradíciókkal és nemzetközi hírű ter­mé­kek­kel rendelkezik. A településről ér­ke­ ző városi kommunális szennyvíz el­ve­zetésére egy olyan eljárás került alkalmazásra, amely ciklikus, egymást követő lépésekből áll és magas biológiai tápanyageltávolítást biztosít.

Nagykanizsa

Békéscsaba

A tisztítás során keletkezett szennyvíz meg­fe­lel az élővízbe való be­bo­csá­tás mi­nő­ségi köve­ tel­mé­nye­inek, kielégíti a kör­nye­ zet­vé­del­mi előírásokat, nem okoz kel­lemetlen szaghatásokat és le­ ve­­gő­szennyezést. A tisz­tí­tási fo­ lya­mat minden mellék- és vég­­ter­­ mé­ke környezetbarát.

A város csatornahálózatának bőví­té­sével és az üzemelő szennyvíz­tisztító telep fejlesztésé­ vel a talaj­víz szennyezettsége csökkent és a telep alkalmassá vált a teljes szenny­vízmennyiség fogadására illetve a nagyobb hatásfokú, tápanyag-el­tá­vo­lítást is megvalósító biológiai tisz­tításra.


ELŐTISZTÍTÁS spiraflo

BIOLÓGIAI TISZTÍTÁS

UTÓTISZÍTÁS spiraflo

flotator

cyclator

membrator

hybrator activator attisholz demon ®

IPARI szennyvíztisztítás Dreher Sörgyárak Zrt. Biológi­a­i­­­­lag jól lebontható szennyvíz tisztí­tá­­­sának teljes körű tervezése, ki­vi­­­te­­lez­ése és üzemeltetése. Meg­lé­­vő me­chanikai előkészítő te­lep bő­vítése kiegyenlítő és anaerob bio­lógiai műtárgy (UASB) aerob utó­tisz­títással, kiépítése flotálással, biofilter­rel.

Magyar Suzuki Zrt. Gépkocsigyártásból szár­ma­zó fes­ té­ket, olajos szennyeződé­se­ket tar­tal­mazó ipari szennyvíz tisz­ tí­tá­sa a berendezés kulcsra­kész meg­va­lósításával egy meglévő fi­zi­ko-kémiai fokozat után.

Bonduelle Central Europe Kft. A termelési folyamatok során ke­ let­­kezett technológiai szennyvíz bio­lógiai tisztítása UASB reaktorral és az azt követő aerob eleveniszapos rendszer anoxikus résszel kiegészülve.

Hungerit Zrt. A vágóhíd folyamatos üzeme­lése során a gyártás­tech­nológiából szár­ma­zó ipari szennyvizek fiziko-ké­miai előkezeléssel történő tisz­tí­tása és a keletkező iszap keze­lése.


reNEW ™

TÁPANYAG SZERVES MARADVÁNY

HULLADÉK

SZENNYVÍZ

ENERGIA TISZTA VÍZ

A reNEW™ koncepció alapja: értékteremtés hulladékból

kOMMUnÁLiS

Kommunális – A kommunális szennyvíziszapok, valamint a szerves szilárd hulladékok jelentős szén, nitrogén és fosz­for­tartalmát visszanyerve a hulladékok mennyisége is csök­kenthető. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telepek a jövő reNEW™ technológiájú üzemei lehetnek. A döntés­hozóknak és üzemeltetőknek fel kell ismerni, hogy a jövőben a szennyvízkezelő üzemek feladata már célzottan tiszta víz, energia és tápanyagok előállítása lesz.

iPar

Ipar – Az élelmiszeriparból, mezőgazdaságból, vágóhidakról, vendéglátásból (hotelek, éttermek) származó hulladékok, illet­ve a biohulladékok (olajsajtolási préspogácsa, zsírok) mind ideális alapanyagai a reNEW™ technológiának. Míg e jelentős szag- vagy szennyezőforrást jelentő melléktermékek kezelése, elhelyezése jelenleg komoly költség, a reNEW™ technológiával belőlük tiszta tápanyagforrás és megújuló energia nyerhető.

aZdaSÁg

Mezőgazdaság – Az állati trágyák önmagukban veszélyt jelentenek a vízbázisokra, ezért mezőgazdasági kihelyezésük egész évben csak korlátozásokkal történhet. A reNEW™ technológiát alkalmazva ezen anyagok egész évben felhasználhatók, ami gazdasági és ökológiai szempontból is előnyös. Ezen technológiával az adott gazdaságokban termelődött növényi hulladékok is értékes tápanyagokká konvertálhatók rövid időn belül.


Előkezelés – Első lépésben a szerves alapanyag homogenizálásra kerül, ez az alapanyag jellemzőitől függően lehet darálás, őrlés, elválasztás, vagy hígítás. Az így 2-3 mm-nél kisebb szilárd részekre oszlatott zagy már elég nagy felülettel rendelkezik, és mint könnyen hozzáférhető szerves alapanyag kerül hasznosításra a további lebontási folyamatokban.

Hidrolízis – Hidrolízis során az előkezelt alapanyag összetett szerves molekuláit, azaz a szénhidrátokat, proteineket, zsírokat és lipideket kisebb molekulákra bontják termofil enzimatikus mikroaerofil reaktorokban, ahol a kötött szerves szénvegyületek és tápanyagok (N, P) illékony szerves savak (VFA), ammónia és orto-foszfát formában szabadulnak fel (Aerotherm eljárás). Az oldott anyagok membránnal elválasztásra kerülnek, a szilárd maradék visszajut a hidrolízis folyamatába. Permeátum

Zsírsav – A hidrolízis során nyert csurgalékvíz illékony zsírsav tartalmát elválasztva abból mikrobiális üzemanyagcellában (MFC) villamos áram fejleszthető, vagy bioplasztik gyártás alapanyaga, illetve hagyományos szennyvízkezelési és biogázgyártási technológiák számára szénforrás állítható elő (Carbonator eljárás).

Permeátum

Maradék szerves anyag

Biogáz – A hidrolízis szilárd maradéka biogázreaktorok ideális alapanyaga (Methanator eljárás), melyből metanogén baktériumok biogázt termelnek. A biogázból földgázzal egyenértékű üzemanyag (bioCNG), villamos áram, és/vagy közvetetten hő állítható elő. A kis térfogatú fermentációs maradék talajjavító anyagként hasznosul. Csurgalékvíz

Tápanyag – A szénvisszanyerésből és a biogázreaktorokból származó csurgalékvíz gazdag nitrogén és foszfortartalma speciális reaktorokban lassú kioldási idejű, magnézium-nitrogén-foszfor alapú szilárd növényi tápanyag (struvit) formában nyerhető ki (Spirator eljárás). Világszinten sürgető megoldani a foszforvisszanyerés technológiáját, melyre a foszfor szilárd hulladékból való visszanyerése jelent fenntartható megoldást.

Tiszta víz – A reNEW™ folyamat utolsó lépéseként tiszta vizet kapunk. A tápanyagok kinyerése után a maradék szennyezőanyag-tartalomtól függően különböző vízkezelési technológiák alkalmazása után nyerhető ki a tiszta víz, ami visszaforgatható a technológia elejére vagy természeti befogadóba bocsátható.


Tanácsadás

Tervezés

referenciák

• Ózd • Nagykőrös • Tököl • Nagyatád • Körösladány • Nagykanizsa • Tolna • ALMEX Békéscsaba • Orosházi Üveggyár • Törley Pezsgőpincészet Kft. Budapest • Magyar Bioenergetikai Zrt. Csabacsüd • Borsodchem Zrt. Kazincbarcika • Alkaloida Tiszavasvári

• Makó • Zalaegerszeg • Békéscsaba • Kiskunhalas • Lajosmizse • Kunágota • Nagyszénás • Csurgó • Ceglédi Tejipari Rt. • Kraft Foods Kft. Budapest • Samsung Magyarország Kft. Göd • Hödlmayr Hungária Logistics Kft. Győr • Arany Kapu Rt. Kunfehértó


Fővállalkozás • Glencore Grain Hungary Kft. Foktő • Dreher Sörgyárak Zrt. Budapest • Bonduelle Central Europe Kft. Nagykőrös • Pacsa szennyvíztisztító telep • Deko-Food Zrt. Debrecen • Magyar Suzuki Zrt. Budapest • Hungerit Zrt. Szentes • Eagle Ottawa Hungary Kft. Szolnok • Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep • ATEV Fehérjefeldolgozó Hódmezővásárhely • Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. Nyíregyháza • Kelet Food 2000 Kft. Nyíregyháza-Nyírszőlős • Merian Foods Kft. Orosháza

SZOLGÁLTATÁS • Kiskunmajsa • Kétegyháza • Elek • Újkígyós • Tiszatelek • Dorogi Erőmű • Nagy Hús Feldolgozó Kft. Csurgó • Sole Mizo Zrt. Bácsbokod • Georg Fisher Kft. Apc • Master Good Kft. Petneháza • TEVA Gyógyszergyár Rt. Debrecen • M+M Sajtgyártó Kft. Kistelek • Indefco 2000 Kft. Celldömölk


UTB Envirotec UTB Envirotec Zrt. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Phone: +36 1 413-3600 Fax: +36 1 413-3601 E-mail: solutions@utb.hu Web: www.utb.hu

UTB Envirotec Brochure-HU  

Az UTB Envirotec Zrt. budapesti székhelyű környezetvédelmi vállalkozás. Olyan megoldásokat kínálunk partnereinek, amelyekkel a szennyvízből...