Page 1


Assistènca tècnica de Niu de Projectes Juliol de 2016


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Si sou llegint la versió PDF d’aquest document en una pantalla (ordinador, tablet, etc): La millor manera d’accedir ràpidament a zones concretes és obrir el taulell de navegació i activar els Marcadors. Ràpidament podreu veure l’estructura dels continguts, expandir/comprimir cada bloc, fins a escollir la part concreta que voleu llegir.

Índex INTRODUCCIÓ __________________________________________________________________________________ 1 CONTEXT DEMOGRÀFIC___________________________________________________________________________ 2 CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS SEXE I EDAT ______________________________________________ 2 CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA SEVA NACIONALITAT ______________________________________ 4 PROGRAMES NO INCLOSOS EN EL PTDDCCIC _________________________________________________________ 7 VALORACIÓ DELS PROGRAMES ____________________________________________________________________ 9 INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ______________________________________________________ 10 Informació ________________________________________________________________________________ 10 15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell_____ 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat ________________________________________________________ 13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització _____________________________________________________ 04.01 Informació de base per als programes municipals ___________________________________________________ 18.08 Observatori de la Salut_________________________________________________________________________ 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat _____________________________________

10 11 12 13 14 15

Orientació ________________________________________________________________________________ 15 13.02 Sessions d’acollida ____________________________________________________________________________ 13.03 Tallers de coneixement de l’entorn _______________________________________________________________ 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell __________________________________________________________ 13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional __________________________________________________ 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) _____________________________________________________________________ 13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes ________________________________________________ 13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES) ________________________ 13.30 Oficina de Drets Civils__________________________________________________________________________ 05.07 Jornades d’orientació escolar i professional ________________________________________________________ 23.01 Atenció al Ciutadà ____________________________________________________________________________ 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris __________________________________

15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Assessorament_____________________________________________________________________________ 26 13.04 Tallers d’apropament al món laboral _____________________________________________________________ 13.40 Centre d'Atenció a la Dona _____________________________________________________________________ 13.31 Programa de suport al retorn voluntari____________________________________________________________ 13.29 Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils ______________________________________________________________ 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) __________________________________________________________ 08.01 Sabadell Habitatge ____________________________________________________________________________ 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge _______________________________________________ 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats ___________________________________________________

26 27 29 30 31 32 32 33

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL ________________________________________________________________ 34 Equitat ___________________________________________________________________________________ 34 11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres ________________________________________ 13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just _________ 13.45 Tallers per la Igualtat __________________________________________________________________________ 13.53 La laïcitat, el punt de partida ____________________________________________________________________ 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell_________________________________ 05.04 Esplai a l’escola_______________________________________________________________________________

[Índex]

34 35 36 37 38 39

Pàg. I


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 05.03 Escoles bressol Municipals______________________________________________________________________ 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques ___________________________________________________________ 22.03 Programa de millora de l'accessibilitat ____________________________________________________________ 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola __________________________________________________________________ 06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport __________________________ 08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges ____________________ 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques ____________________________________ 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere _____________________________ 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral ______________ 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec ___________________________________________ 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ________________________ 14.33 BECAMOS Microsoft___________________________________________________________________________ 16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball_________________________________ 16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament ___________________________________________________________________ 16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe ____________________________________________________ 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences _________________________________________________________ 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics ______________________________________ 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte ____

40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 52 53 54

Emancipació_______________________________________________________________________________ 54 13.11 Alberg de Sant Oleguer ________________________________________________________________________ 13.10 Jove: Què, véns?______________________________________________________________________________ 13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)_______ 13.12 Espais Joves _________________________________________________________________________________ 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)_____________________________ 05.02 Posa-t’hi ____________________________________________________________________________________ 08.03 Renda bàsica d’emancipació ____________________________________________________________________ 08.09 Promoció d’habitatges dotacionals _______________________________________________________________ 14.14 Oferta formació continua per a empreses _________________________________________________________ 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ________________________________________________ 14.01 Orientació laboral_____________________________________________________________________________ 14.04 Sabadelltreball: web i xarxes socials ______________________________________________________________ 14.30 Fem ocupació per a joves_______________________________________________________________________ 14.31 Espai de recerca de feina _______________________________________________________________________ 14.23 Assessorament per a la creació d’empreses ________________________________________________________ 14.03 Borsa de treball i prospecció d'empreses __________________________________________________________ 14.17 Formació i acreditació en TIC____________________________________________________________________ 14.20 Tallers d’ocupació_____________________________________________________________________________ 14.24 Viver d’empreses _____________________________________________________________________________ 14.19 Cases d’oficis ________________________________________________________________________________ 14.16 Formació e-Learning___________________________________________________________________________ 14.15 Oferta formació continua externa ________________________________________________________________ 14.09 Coneguem el mercat laboral ____________________________________________________________________ 14.13 Formació ocupacional _________________________________________________________________________ 14.02 Feinateca ___________________________________________________________________________________ 14.10 Joves per l’ocupació ___________________________________________________________________________ 14.08 Coneixement d’oficis __________________________________________________________________________ 14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) _____________________________________________ 14.05 Pràctiques no laborals en empreses ______________________________________________________________ 14.22 Sensibilització per emprendre ___________________________________________________________________ 18.01 Tallers d'habilitats socials_______________________________________________________________________ 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències ________________________________________________ 18.07 Pla Municipal sobre Drogues ____________________________________________________________________ 12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves____________________________________________________

54 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67 68 68 70 71 72 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 83 84

Cohesió civil _______________________________________________________________________________ 85 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural _____________________________________________________ 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus __________________________________________ 13.36 Gestió dels Centres de Culte ____________________________________________________________________ 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) __________________________________________________________________ 06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives ____________________________________________ 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social ____________________________________________________________ 08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència___________________________________________________ 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió_____________________________ 08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer_____________________________________________________________________ 09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) _________

[Índex]

85 86 88 88 89 90 90 91 91 92

Pàg. II


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 14.29 ÒMNIA. Formació presencial ____________________________________________________________________ 93 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN)_____________________________________ 94 14.11 Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris___________________________________________ 94 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental _______________________________________________ 96 14.21 Plans d’ocupació______________________________________________________________________________ 97 14.28 Formació sociolaboral _________________________________________________________________________ 99 14.32 INCORPORA ________________________________________________________________________________ 100 12.04 Serveis Socials Bàsics _________________________________________________________________________ 101 12.05 Informes d’arrelament social___________________________________________________________________ 102 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous ___________________________________ 102

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT _______________________________________________________ 103 Participació ______________________________________________________________________________ 103 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura ____________________________________ 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats __________________ 13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat ____________________________________ 13.48 Taules de participació ________________________________________________________________________ 13.51 Consell de Joves _____________________________________________________________________________ 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic ___________________________________________ 17.05 Centres Cívics _______________________________________________________________________________ 17.03 Processos de participació ciutadana _____________________________________________________________ 17.04 Registre Municipal d’Entitats ___________________________________________________________________ 17.02 Cens de participació en els processos participatius _________________________________________________ 17.01 Consells de Districte __________________________________________________________________________

103 104 105 106 107 108 109 110 111 111 112

Coresponsabilitat__________________________________________________________________________ 113 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania ______________________________________________________ 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals ___________________________ 13.07 Xarxa d’entitats d’acollida _____________________________________________________________________ 13.32 Pla de Civisme de Sabadell_____________________________________________________________________ 13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista _______________________________________ 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat ___________ 13.33 Comissió de la convivència_____________________________________________________________________ 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell ______________________________________________ 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"________________________________________________________ 12.06 Consell de Serveis socials ______________________________________________________________________ 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat_________________________________________________ 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general______________

113 113 114 115 116 117 118 119 120 121 121 122

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA ___________________________________________________________ 123 Sensibilització ____________________________________________________________________________ 123 20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana ______________________________________________ 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors __________________________________________________ 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència _________________________________ 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere __________________________________________________ 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania ___________________________________________________ 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) ______________________________________________________ 13.28 Sabadell, ciutat refugi_________________________________________________________________________ 13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat__________________________________________________________ 13.39 Memorial Àlex Seglers ________________________________________________________________________ 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers __________________________________________________ 13.55 Campanya “ Sabadell lliure de sexisme” __________________________________________________________ 13.56 Campanya “ Regaleu amb consciència. Fem un Consum responsable. Joguines no sexistes” ________________ 06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport _____________________________________________________ 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport ______________________________________________________________ 19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts __________________________________________________ 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania___________________ 16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista ___________________ 18.04 Prevenció de les Drogodependències ____________________________________________________________ 18.03 Relacions sexuals sense risc ____________________________________________________________________ 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic_____________________________________________________________ 10.02 Agenda 21. Programa 50/50 ___________________________________________________________________

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 134 135 135 136 138 138 139 140 142

Comunicació _____________________________________________________________________________ 143 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional _______________________________________________________________________________________________ 143 02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans __________________________ 143 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal __________________ 144

[Índex]

Pàg. III


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania _______________________ 11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania _______________________ 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors _________________________________________________________ 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria_______________ 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament _____________________________________________________ 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) ______________________________________________

145 146 147 149 150 151

Pedagogia________________________________________________________________________________ 152 05.06 Ciutat i Escola _______________________________________________________________________________ 152

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA _________________________________________________________ 153 Vincles __________________________________________________________________________________ 153 20.02 Voluntariat per la llengua______________________________________________________________________ 11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda _____________________________________ 13.42 Dona: Expressa’t i Participa ____________________________________________________________________ 13.34 Construïm ciutadania _________________________________________________________________________ 13.43 Programa Espai dona _________________________________________________________________________ 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) ___________________________________________________ 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori ________________________________

153 154 155 155 156 157 158

Diversitat ________________________________________________________________________________ 158 13.35 Diàleg Interreligiós ___________________________________________________________________________ 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors__________ 06.05 Festa de l’Esport de Sabadell ___________________________________________________________________ 10.01 Horts municipals_____________________________________________________________________________

158 159 160 161

Convivència ______________________________________________________________________________ 162 13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat _______________________________________________ 162 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal_______________________________________________ 163 17.06 Servei de Mediació ___________________________________________________________________________ 164

VALORACIÓ GENERAL I ORIENTACIONS DE FUTUR ___________________________________________________ 167 1.NOVA CIUTADANIA ____________________________________________________________________________ 168 Eix 1. Informació, orientació i assessorament ciutadà_____________________________________________ 168 Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió social _____________________________________________________ 170 Eix 3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat _______________________________________________ 173 Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia __________________________________________________ 174 Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana _________________________________________________ 175 Orientacions de futur_______________________________________________________________________ 176 2) IGUALTAT DONA – HOME _______________________________________________________________________ 177 Eix 1. Informació, orientació i assessorament ciutadà_____________________________________________ 178 Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió civil_______________________________________________________ 180 Eix 3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat _______________________________________________ 182 Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia __________________________________________________ 183 Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana _________________________________________________ 184 Orientacions de Futur:______________________________________________________________________ 184 3) JOVENTUT _________________________________________________________________________________ 185 Eix 1. Informació, orientació i assessorament a la ciutadania _______________________________________ 186 Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió civil_______________________________________________________ 187 Eix 3. Participació i corresponsabilitat amb la ciutat ______________________________________________ 189 Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia __________________________________________________ 190 Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana _________________________________________________ 191 Orientacions de Futur ______________________________________________________________________ 192 4) PERSONES LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSSEXUALS I INTERSEXUALS (LGTBI) _________________________________ 193 Eix 1. Informació, assessorament i orientació ___________________________________________________ 193 Eix 3. Participació i corresponsabilitat amb la ciutat ______________________________________________ 194 Eix. 4 Sensibilització, comunicació i pedagogia __________________________________________________ 194 Orientacions de futur ______________________________________________________________________ 195 5) DIVERSITAT DE CREENCES _______________________________________________________________________ 197 Orientacions de futur_______________________________________________________________________ 199 6) COOPERACIÓ _______________________________________________________________________________ 200 Orientacions de futur ______________________________________________________________________ 201 ANNEXOS ____________________________________________________________________________________ 203 [Índex]

Pàg. IV


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 ANNEX 1: REGIDORIES I SERVEIS QUE PARTICIPEN EN EL PLA __________________________________________________ 203 ANNEX 2: ACTUACIONS PER EIXOS I REGIDORIES __________________________________________________________ 205 ANNEX 3: ACTUACIONS SEGONS “LECTURES”____________________________________________________________ 217 ANNEX 4: ÍNDEX DE PROGRAMES SEGONS CODI __________________________________________________________ 254

[Índex]

Pàg. V


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

INTRODUCCIÓ El present document d’Informe de Seguiment i Avaluació del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania (PTDDCCiC), correspon a l’any 2015. És l’evolució del treball desenvolupat des de l’any 2007 amb relació al Pla Transversal de Nova Ciutadania que s’ha ampliat sota l’òptica dels ‘Drets Civils’ i aglutina diverses temàtiques relacionades amb la igualtat, l’equitat i la cohesió social en 6 àmbits: - Nova ciutadania - Igualtat dona-home - Joventut - Persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) - Cooperació - Diversitat de creences El Pla i l’avaluació estan plantejats com a instruments amb una orientació transversal que parteixen del treball que es realitza des de 21 àrees i serveis de l’Ajuntament. El PTDDCCiC ha estat configurat per 169 programes distribuïts en cinc grans eixos: Eix 1. Informació, orientació i assessorament ciutadà Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió civil Eix 3. Participació i corresponsabilitat amb la ciutat Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana Cal tenir en compte que des de l’elaboració del Pla, s’han incorporat 7 nous programes dels quals s’aporta la fitxa completa i l’avaluació. El Seguiment i l’avaluació es basen en la recopilació de 773 indicadors i de les valoracions qualitatives que aporten les persones responsables de liderar cada programa. Aquesta és la tercera edició de l’avaluació del PTDDCCiC i això fa possible disposar de la comparativa entre el 2013, 2014 i l’any 2015 que aporta una visió de l’avenç dels resultats dels indicadors i permet valorar-ne les tendències. L’informe ha estat elaborat en base al recull d’indicadors i valoracions de cada programa.

[Introducció]

Pàg. 1


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

CONTEXT DEMOGRÀFIC El contingut d’aquest apartat se centra en l’anàlisi de la població diferenciat per sexe i edat. S’estructura en dos blocs: d’una banda, l’evolució de la població de la ciutat de Sabadell segons sexe i edat, i per altra banda, els fluxos migratoris i naturalesa de la població.

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS SEXE I EDAT La població de Sabadell a 1 de gener de 2.015 era de 207.826 habitants segons el padró municipal d’habitants. Aquesta dada suposa una diferencia de 294 persones més respecte a la població sabadellenca de gener de 2.014. Tot i que la tendència general dels darrers anys, presenta cert estancament de la població. Tal i com apunta el darrer informe de Perfil de la Ciutat 2015, bona part dels municipis que integren la Xarxa Perfil de la Ciutat repeteixen aquest esquema d’evolució de la població: creixement intens fins assolir els màxims de població durant els anys 2008-09 per després seguir creixent de manera més moderada fins que en el període 2012-13 s’inicia una pèrdua de població que s’ha mantingut o accentuat durant el 2014. Al 2015 podem apuntar que aquesta molt lleugera variació, (un increment del 0,18% en termes interanuals), suposa que enguany és el primer any que es registra un increment de la població en els quatre últims anys. Gràfic 1: Evolució de la població per sexe, 2000-

Gràfic 2: Piràmide de població 2015

2015

Font: Idescat i Padró Municipal d’habitants

L’explicació d’aquest increment es deu per una banda, al creixement natural de la població, amb saldo positiu de 386 persones i per al fet migratori també positiu de 1.314 persones. Fet que genera un creixement total de 294 persones respecte al 2014. L’anàlisi de la Piràmide de Població, amb relació al sexe, mostra una simetria en ambdós sexes, en les franges d’edat més joves. En els grups en edat de treballar s’observa també força simetria, tot i que hi ha

[Context demogràfic]

Pàg. 2


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

una major concentració de la població masculina en les franges entre 30 i 49 anys, degut a l’arribada en l’etapa expansiva de l’economia, de població estrangera. A partir dels 75 anys les dones presenten una estructura d’edat més envellida, atès que la seva esperança de vida és superior a la masculina. Amb relació al sexe, la població es distribueix de manera força homogènia, tot i haver una major proporció de dones. La població sabadellenca es distribueix en 106.693 dones i 101.133 homes, el que suposa un 51,34% de dones i 48,66 % d’homes. L’estructura d’edats de la població segueix les pautes de les societats modernes, caracteritzada per una població amb baixes taxes de natalitat i on la gent gran guanya pes degut a l’augment de l’esperança de vida. Aquest envelliment de la població encara es fa més evident si considerem el percentatge de població de 65 anys i més dins del conjunt de la població. L’any 2015 representa el 18,31% de la població de Catalunya. En l’actualitat, Catalunya es troba entre els països europeus amb un índex de sobreenvelliment més alt (15,3% al 2014, amb un creixement de 4,1 punts percentuals durant els darrers deu anys). A Sabadell, la distribució de la població per grups d’edat, reflecteix una concentració important en les franges d’edats centrals, on es concentra la població en edat de treballar, i el predomini femení a partir dels 75 anys, amb una major esperança de vida de les dones respecte als homes. Aquesta distribució és molt similar a la que hi havia al gener de 2014, tot i que hi ha un descens en els trams centrals (-0,35%) i un increment de la població de més de 75 anys (un 1,83% més respecte al 2014). Les persones majors de 65 anys a Sabadell han crescut i ja són 37.299 persones, el 17,97% de la població. Aquest envelliment de la població augmenta el risc de dependència entre les persones, i especialment entre les dones, que com hem dit, són les que predominen a partir dels 75 anys. Gràfic 3: Població per sexe, 2015

Gràfic 4: Distribució de la població per

quinquenis Font: Padró Municipal d’Habitants, 2015. Ajuntament de Sabadell

Els índex d’envelliment i sobreenvelliment han crescut respecte als del 2014 afectant majoritàriament a les dones. A l’any 2015 l’índex d’envelliment de dones es situava en 135,37 mentre que per als homes era de 90,74; i el de sobreenvelliment en 17,84 per les dones i en 11,81 en el cas dels homes. Aquests indicadors cal tenir-los presents ja que es tracta d’una població amb grans necessitats d’ajut a la dependència. Segons les dades del Padró de 2015, la població entre 15 i 29 anys sumava un total de 32.217 persones, el que representa el 15,50% sobre el total de la població de Sabadell. Dins de la població jove, el cohort [Context demogràfic]

Pàg. 3


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

amb més població és la de les edats de 25-29 anys, amb un total de 12.217 persones. Per sexes, es distribueixen de manera molt similar en cada cohort d’edat. Gràfic 5: Evolució població jove per grups d’edat 2000- Gràfic 6: Població joves per grups d’edat, 2015 15

Font: Idescat i Padró Municipal d’habitants 2015 Ajuntament de Sabadell

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA SEVA NACIONALITAT Segons el padró d’habitants, a 1 de gener de 2015 la població estrangera a Sabadell és de 21.403 persones, 1.565 menys que el 2014. Aquesta població representa el 10,29% del total de la població sabadellenca. Segons el sexe, veiem que es distribueix en 10.937 homes (51,10%) i 10.466 dones (48,89%). Continua la tendència a una disminució del moviment migratori dels darrers anys. A partir de l’any 2008, podem considerar que acaba un període en què els fluxos migratoris eren positius fruit d’un context econòmic favorable i que va contribuir a un fort creixement de la població. PIRÀMIDE POBLACIÓ ESTRANGERA 2015 L’estructura d’edats i sexe de la població estrangera és diferent a la que presenta la població autòctona. La població estrangera presenta un volum molt més baix d’efectius en els grups de més edat. L’explicació la trobem en que la major part de la població ha emigrat per motius econòmics, concentrant-se en els cohorts en edat de treballar i en edats reproductives (de 30 a 40 anys).

[Context demogràfic]

Pàg. 4


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Gràfic 7: Piràmide de Població nadiua.2015

HOMES

DONES

Gràfic 8: Piràmide de Població estrangera.2015

HOMES

DONES

Font: Padró Municipal d’habitants,2015. Ajuntament de Sabadell

Font: Padró Municipal d’habitants, 2015.Ajuntament de Sabadell

En relació a la procedència de la població estrangera es manté similar la proporció respecte a l’any 2014. Destaca la població procedent d’Amèrica, un total de 8.200 persones que representen el 38,31% del total, majoritàriament procedent de Bolívia i Equador. A continuació el major pes de la població estrangera és procedent del continent Africà, un total de 6.963 persones que suposen el 32,53%, principalment de nacionalitat marroquina. Procedent d’Europa a l’any 2015 hi havia un total de 4.073 persones que suposen el 19,03% del total de la població estrangera a la ciutat. Gran part d’aquesta població són romanesos. Per últim, la comunitat asiàtica suposa el 10,10% del total. Amb molt poc pes, nomes 5 persones, procedents d’Oceania. [Context demogràfic]

Pàg. 5


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Respecte a l’any 2014, trobem que les procedències són força similars, pel que fa a l’origen. Tot i que amb lleugeres variacions en termes relatius. Baixa la població procedent de Sud-america del 41,3% de 2014 al 38,315 enguany, i s’incrementa la europea, passant d’un 17,6% a un 19,03% i l’asiàtica d’un 9,1% a un 10,10% respectivament. Tot i que aquests canvis són poc significatius. Gràfic 10: Població estrangera segons continent de procedencia.2015

Gràfic 11: Població estrangera. Les 20 nacionalitats més representatives.2015

Font: Padró Municipal d’habitants, 2015.Ajuntament de Sabadell

[Context demogràfic]

Pàg. 6


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

PROGRAMES NO INCLOSOS EN EL PTDDCCIC A continuació s’ajunten 3 nous programes incorporats en posterioritat a l’elaboració del Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania. Programa / Projecte: 13.55 Campanya “ Sabadell lliure de sexisme” Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La campanya contra les agressions sexistes en el marc dels ambients festius de l’Ajuntament de Sabadell s’inicia l’any 2015 en el marc de la Festa Major. La campanya contempla diverses accions: 1) Una formació específica impartida per personal especialitzat sobre micromasclismes i agressions sexistes i sobre els protocols a seguir a tot el personal tècnic i de seguretat responsable de les diverses activitats de Festa Major de Sabadell 2) Una formació específica conjunta amb la Comissió de Festes Populars de Sabadell impartida per personal especialitzat sobre micromasclismes i agressions sexistes i sobre els protocols a seguir a tots els responsables de les diverses barraques 3) L’edició de 150 jocs de tres cartells; L’edició de 10.000 enganxines amb el lema SI DIC NO, ÉS NO 4) Baner i presència a la web de la Festa Major, de Drets civils i de Gènere , Feminismes i LGBTI

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogiaSensibilització

Valors Responsabilitat Amor Equitat Districte Districte I Districte II Districte III Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Districte IV Districte V Districte VI

Joventut LGBTI Cooperació

Districte VII TOTS

Diversitat de creences TOTES

Període d’execució

2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa

La campanya té com a objectiu la sensibilització i la intervenció (amb unes consideracions d’actuació), si s’escau, en aquests espais festius on les condicions poden afavorir possibles interrelacions que donin peu a micromasclismes, assetjaments o agressions sexistes. Resultats esperats Oferir la possibilitat d’implantar la campanya en les Festes majors de Barri, a traves de reunions de sensibilització amb les comissions de festes. Establir un mecanisme de valoració senzill. Establir com a condició per l’adjudicació de materials i/o infraestructures per a ocupació de la Via Pública, on es barregin alcohol i festa, l’adhesió a la campanya , com a condició per al permís d’ocupació. Col·lectius destinataris Joves i personal implicat en la organització i en la comissió organitzadora de les festes

Indicadors Núm. de Xerrades Núm. de participants en les xerrades Núm. de dones participants en les xerrades Núm. de Joves participants Núm. d’espais on es reparteix material

Entitats i institucions participants en el programa

Regidories i serveis municipals que participen en el programa Comunicació Esports Recursos Humans Seguretat Ciutadana Cultura Gestió de la Informació Relacions Ciutadanes Serveis Socials Drets Civils i Ciutadania Informàtica (IAS) Sabadell Atenció Ciutadana Sostenibilitat i Gestió Educació Promoció Econòmica Salut d'Ecosistemes  Comerç Urbanisme

[Valoració dels programes]

Pàg. 7


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.56 Campanya “Regaleu amb consciència. Fem un Consum responsable. Joguines no sexistes” Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La campanya “Regaleu amb consciència. Fem un consum responsable” es promou a través de les regidories de Comerç i Drets Civils i Ciutadania (Igualtat i Territori) En motiu de les festes nadalenques, divulguem una actuació de sensibilització que convida a prendre consciència de la importància de les joguines per educar els infants en els valors de l’equitat entre dones i homes, del consum responsable i de proximitat. Campanya de sensibilització per trencar estereotips de gènere, educar en valors, evitar la violència, fer un consum responsable i el comerç just i de proximitat. La campanya consisteix en unes postals què inviten a la reflexió sobre el consum responsable, de proximitat i de joguines no sexistes i no violentes. I la presencia d’aquestes 7.000 postals en comerços, centres educatius, i centres de l’ajuntament. I la confecció d’un dossier sobre consum de joguines no sexistes , què tenen difusió a través dels webs.

Eix

Sensibilització, comunicació i pedagogiaSensibilització

Valors Districte Districte I Districte II Districte III Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Districte IV Districte V Districte VI

Joventut LGBTI Cooperació

Districte VII TOTS

Diversitat de creences TOTES

Període d’execució

2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa

Divulgar una actuació que convidi a prendre consciència de la importància de les joguines per educar els infants en els valors de l’equitat entre dones i homes i del consum responsable i de proximitat. Sensibilitzar per trencar estereotips de gènere, educar en valors, evitar la violència, fer un consum responsable i el comerç just i proximitat. Resultats esperats Oferir la possibilitat de treballar sobre la coeducació i la importància del joc , , de les joguines i del consum responsable al llarg de tot l’any. Fer espais de reflexió la voltant de els èpoques de més gran consum finals de curs i Nadals. Dossier i divulgació de les joguines no sexistes. Col·lectius destinataris Ciutadania en general

Indicadors Núm. de Postals Núm. de punts de distribució

Entitats i institucions participants en el programa

Regidories i serveis municipals que participen en el programa Comunicació Esports Recursos Humans Cultura Gestió de la Informació Relacions Ciutadanes Drets Civils i Ciutadania Informàtica (IAS) Sabadell Atenció Ciutadana Educació Promoció Econòmica Salut i Comerç

[Valoració dels programes]

Seguretat Ciutadana Serveis Socials Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes Urbanisme

Pàg. 8


Programa / Projecte

Pla d’intervenció social i cultural amb la població gitana de Sabadell Regidoria / Servei SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Descripció del programa

Eix Vincles, Diversitat i Convivència ciutadana

A Sabadell hi viuen més de 8.000 persones gitanes (un 4,2% de la població total, segons dades estimades al 2008). Es tracta d’una població heterogènia pel que fa a l’origen en el territori espanyol, que es distribueix per tota la ciutat, amb una major concentració en certs barris concrets. Segons l’informe Foessa del 2014, el perfil de la població gitana a Espanya és el d’una població jove ( 1/3 són menors de 16 anys), amb una taxa de natalitat superior a la mitjana. Com a tendència presenta, un nivell d’escolarització sensiblement inferior a la mitjana, amb una taxa superior d’absentisme escolar. A nivell laboral presenta una alta taxa d’activitat, si bé, a l’actual context de crisi econòmica, es veu afectat per un major índex d’atur i de precarietat laboral. La majora disposa o fa ús del seu propi habitatge, si bé continua existint el fenomen del deteriorament i l’ocupació. Pel que fa a la salut fan menys ús dels serveis de prevenció i promoció de la salut. I pel que fa a la participació el poble gitano està infrarepresentat en els òrgans polítics i compta amb una limitada participació social.

Objectiu(s) principal(s) del programa •

Facilitar la interlocució entre el col·lectiu gitano i la resta de la ciutadania. Mitjançar entre les famílies i els diferents serveis del barri

Treballar en l’apoderament i autonomia de les dones gitanes. Acompanyar en processos inclusius al col·lectiu de dones gitanes.

Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos i serveis

Promoure i donar suport a la formació i la participació comunitària del col·lectiu de persones gitanes. Promoure i donar suport a la creació del teixit associatiu gitano.

Treballar de manera coordinada amb els agents de la comunitat educativa si així es requereix

Ampliar les mesures de prevenció de la salut i la promoció d’hàbits de vida saludable

Donar suport als professionals de l’Ajuntament i altres institucions de la ciutat en la seva relació directa amb el col·lectiu de referència sempre que es necessiti.

Sensibilitzar la ciutadania facilitant instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres, essent proactius i radicals en el combat contra les percepcions i en el desenvolupament de l’esperit crític en tota la ciutadania.

Aprofundir en el treball xarxa entre l’administració local i totes les administracions supramunicipals ampliant els termes de col·laboració mútua en tots els aspectes.

Valors

Equitat, respecte, responsabilitat

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona X

 Joventut X  LGBT X  Cooperació

 Diversitat de creences X  Totes

 Districte IV  Districte V  Districte VI

 Districte VII  Tots X

Districte  Districte I  Districte II  Districte III

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

Resultats esperats

Indicadors

. Convivència i cohesió social als barris

Número de dones ateses Número de accions d’acompanyament

. Participació comunitària del col·lectiu gitano

 2016

Número d’ accions de sensibilització . Interlocució entre el col·lectiu gitano, els veïns i les institucions Número d’activitats

. Apoderament i autonomia de les dones . Millora del nivell d’escolarització

Número de reunions de la taula del poble gitano

. Visibilitat positiva del poble gitano

Numero de cursos fets

. Millora en la prevenció de la salut i en els hàbits de vida saludable

Número d’assistents Número de xerrades de prevenció de la salut

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Poble gitano i ciutadania en general

Fundación Secretariado Gitano, Associació Gitana de Sabadell, Associació Esportiva Can Deu.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa  Comunicació  Cultura x  Drets Civils i Ciutadania x  Educació x

[Valoració dels programes]

 Esports x  Gestió de la Informació  Informàtica (IAS)  Promoció Econòmica Comerç

i

 Recursos Humans  Relacions Ciutadanes  Sabadell Atenció Ciutadana  Salut x

 Seguretat Ciutadana x  Serveis Socials x  Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes  Urbanisme x

Pàg. 9


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

PROGRAMES REALITZATS 2015 En aquest capítol figuren tots els programes realitzats durant l’any 2015, adjuntant una fitxa per cada programa amb els indicadors i la valoració. Estan estructurats per eixos, en el mateix ordre que el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania. S’aporta la informació més rellevant de cada programa a fi de poder identificar-ho i avaluar-ho.

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ Informació Programa / Projecte:

15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell Regidoria / Servei

Comerç i Turisme

Descripció del programa Assessorament individualitzat, a petició de la persona interessada sobre qualsevol normativa comercial, en especial la normativa sobre horaris comercials i el calendari de festius d’obertura comercial per a cada any en concret. Aquesta acció es realitza normalment durant el primer trimestre de l’any, amb el recolzament d’un díptic editat pels Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i que s’edita en diferents idiomes nadius (xinès, àrab, urdú, anglès i francès) corresponents als grups d’estrangers més significatius a l’àmbit del comerç. Aquesta informació també es reparteix en castellà i català per a la resta de comerciants de la ciutat. Per tant i un cop repartits aquests fullets a tots els comerços de la ciutat, durant el segon semestre de l’any la tasca se centra en atendre consultes telefòniques o presencials, per part d’estrangers/es que demanen informació sobre horaris comercials, perquè tenen pensat obrir un comerç o l’han obert recentment.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Informació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Campanyes informatives sobre les diferents normatives que afecten els sectors comercials i d’altres serveis vinculats. Indicadors Descripció 1. Núm. de díptics repartits 2. Núm. d'accions d'assessorament realitzades 3. Núm. d'accions d'assessorament realitzades a persones de nacionalitat espanyola 4. Núm. d'accions d'assessorament realitzades a persones de nacionalitat estrangera 5. Perc. de comerços estrangers que formen part d'associacions de comerciants o gremis (%)

2013 0 0

2014 0 71

2015 0 47

Notes 2015 No s'edita cap díptic al respecte Sobre els festius d'obertura comercial

0

52

38

Sobre els festius d'obertura comercial

0

19

9

Totes de nacionalitat xinesa

0

0

De 445 associats només hi ha 3 de nacionalitat estrangera (francès, xinès i pakistanès)

Valoració El 25 de febrer de 2014, va entrar en vigor a Catalunya la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. Aquesta nova normativa catalana complia amb una de les exigències de la normativa del Govern central, que era l'obertura d'un mínim de 10 festius a l'any i no de 8 com es feia anteriorment. Malgrat tot, des del dia 3 de desembre de 2014 ha quedat suspesa la vigència i aplicació de la Llei 3/2014, d'horaris comercials de Catalunya, per acord del ple del Tribunal Constitucional (TC) en admetre a tràmit el

[Valoració dels programes]

Pàg. 10


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern central espanyol. Per tant, i a partir d'ara s'aplica la legislació espanyola d'horaris comercials (Llei 1/2004, de 21 de desembre, modificada pel RDL 20/2012, de 13 de juliol), fins que el TC decideixi si aixeca o no la suspensió, el termini màxim per prendre aquesta decisió és de 5 mesos. D'acord amb això, i pel que fa als establiments comercials amb superfície útil per a l'exposició i venda al públic igual o superior a 300 m2: - L'horari global en que aquests comerços podran desenvolupar la seva activitat durant el conjunt de dies laborables a la setmana, passarà a ser de 90 hores. - Es mantenen els 10 dies d'obertura en diumenge o festiu determinats per la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell. D'acord amb el règim especial establert a la normativa espanyola, tenen plena llibertat per a determinar els dies i hores d'obertura al públic en tot el territori nacional: - Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria, rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes i les botigues de conveniència. - Tots aquells establiments comercials amb superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 m2 i que no formin part d'empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de PIME. Per tant, i fins que no s’aixequi la suspensió del Tribunal Constitucional, s'ha optat per no realitzar cap campanya informativa i només informar, a qui ho sol·liciti, de la situació actual. Tot i que, pràcticament la gran majoria de comerços de la ciutat continuen aplicant la llei catalana, hi ha molts comerços de menys de 300 m2 regentats per propietaris d'origen xinès que han optat per obrir tots els diumenges i festius d'acord amb la llei espanyola. A més, cal recordar que aquesta campanya es feia gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, que era l’organisme que posava a disposició dels municipis de la demarcació de Barcelona, l’edició dels díptics informatius en diferents idiomes i des del l’any 2013 no n'ha editat més.

Programa / Projecte:

13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa És tracta d’un instrument de coneixement i diagnosi de la realitat de la diversitat religiosa i de conviccions de la ciutat, que es proposa actualitzar en continguts, dades i referents socials a Sabadell. El mapa, present a la web municipal, reflecteix totes les comunitats presents a Sabadell de les diferents religions i i per territorialitat Objectiu(s) principal(s) del programa Actualitzar la informació del mapa de creences i conviccions. Incorporar noves dades per facilitar el coneixement i la diagnosi de la realitat. Comptar amb les dades necessàries per al contacte amb les comunitats de creences i de conviccions presents a la ciutat.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Informació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 hem gestionat l'actualització del mapa de creences i conviccions de Sabadell amb AUDIR, per tal d'hostatjar-lo al web de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. Tota la feina feta es presentarà a l'abril de 2016 i es podrà accedir a través del portal de Drets Civils de l'Ajuntament de Sabadell http://www.sabadell.cat/ca/dretscivils

[Valoració dels programes]

Pàg. 11


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Servei adreçat a les persones nouvingudes que tenen necessitat d’assessorament jurídic d’estrangeria garantint el dret d’informació que estableix la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya. El servei proporciona assessorament en la tramitació de documentació a la Subdelegació de Govern (permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc.). Informa i assessora a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament. Dins del servei s’ofereix acompanyament als sol·licitants d’asil o refugi.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Informació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Acollir integralment les persones immigrants, de forma coordinada amb les entitats i institucions locals i municipals. Assessorar en la tramitació de documentació d’estrangeria: permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc. Informar i assessorar a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament. Acollir i acompanyar a les persones que sol·liciten asil o refugi. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones ateses 2. Núm. de voluntaris/àries 3. Núm. de tràmits de permís inicial 4. Núm. de tràmits de renovacions i modificacions 5. Núm. de sol·licituds d'asil i refugiats 6. Núm. de tràmits d’arrelament 7. Núm. de tràmits de permís de llarga durada 8. Núm. de tràmits de reagrupament familiar 9. Núm. de tràmits de règim comunitari 10. Núm. de tràmits de nacionalitat 11. Núm. de recursos administratius

2013 1655 25 43 1907 25 395 1277 162 318 37 90

2014 1452 31 142 1483 26 437 1015 246 386 23 84

2015 1747 28 149 1176 23 488 1668 311 467 72 83

Notes 2015

Valoració Un any més, la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell ha renovat el conveni que té amb el Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants SCAI, per a l'assessorament jurídic en tràmits d'estrangeria de la població resident a la ciutat. Durant l’any 2015, s’han atès 13.514 visites (unes 2.000 visites més que l’any 2014), dels quals 3.543 són amb cita prèvia i 9.971 s’han atès al moment a recepció. També s’han atès 11.403 consultes a la mateixa recepció del servei i 5.247 consultes al servei de primera acollida i estrangeria. El nombre total de beneficiaris del servei de primera acollida i estrangeria durant el 2015 ha estat de 1.747 persones (augment de 300 beneficiaris respecte a l'any anterior), de les quals 1.114 utilitzaven el servei per primera vegada. El programa d’acollida temporal per sol·licitants d’asil i refugiats ha atès un total de 23 persones. Les consultes ateses al 2015 també són molt similars a les del 2014. El tràmit més sol·licitat és el permís de llarga durada, seguit per les consultes sobre renovacions de permisos temporals i les seves modificacions, i l'arrelament social (malgrat que arribin menys persones a Catalunya, encara hi ha moltes persones immigrades en situació irregular que intenten aconseguir un permís de residència i treball inicial i que necessiten assessorament). Per últim, destaca el número de consultes amb relació al règim comunitari (com en anys anteriors). ja que existeixen moltes persones amb vincles familiars amb ciutadans/nes de la Unió Europea o amb persones estrangeres que ja han adquirit la nacionalitat espanyola. El tràmit del reagrupament familiar continua a la baixa, sobretot per la situació

[Valoració dels programes]

Pàg. 12


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 econòmica actual i que els requisits per a poder reagrupar a la família directa són molt restrictius i difícils d'acomplir. Cal destacar el treball de voluntariat amb els programes d'acolliment lingüístic, amb un equip de 28 persones Podem concloure que s’han assolit els objectius proposats pel programa, contribuint a què la majoria de la població immigrant tingui accés a una informació de qualitat i de manera gratuïta. Tot i l’important nombre creixent d’usuàries i usuaris atesos, amb visites i consultes més complexes, l’SCAI ha respost amb agilitat a les demandes i les persones beneficiàries del servei valoren molt positivament l’atenció individualitzada rebuda en tot moment. Cal recordar que aquesta informació i assessorament no es fan únicament des de la seu d’SCAI, sinó també col·laborant a les sessions d’acollida i tallers de coneixement de la societat catalana, amb una secció sobre tràmits d’estrangeria.

Programa / Projecte:

04.01 Informació de base per als programes municipals Regidoria / Servei

Gestió de la informació

Descripció del programa Extracció de dades estadístiques de les bases de dades corporatives a demanda dels diferents programes municipals.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Informació

Objectiu(s) principal(s) del programa Subministrar informació estadística útil per a la presa de decisions i en les polítiques municipals.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de peticions d'informes estadístics de drets civils efectivament elaborats

2013

2014

2015

13

14

21

Notes 2015

Valoració Les comandes fetes al departament de Gestió de la Informació durant el 2015 ha estat fonamentalment per demanar dades relacionades amb població estrangera. Per respondre a peticions d'altres departaments i estudiants de Sabadell sobre la població estrangera i per obtenir dades de les persones recent empadronades per convocar -les a sessions de benvinguda a la ciutat, d'acord amb el que determina la Llei d'acollida per a persones arribades i retornades a Catalunya.

[Valoració dels programes]

Pàg. 13


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

18.08 Observatori de la Salut Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa El Servei de Salut elabora o encarrega informació de cara a valorar i planificar les accions que cal dur a terme en el municipi. L’anàlisi separada segons sexe és imprescindible donat que el gènere és un dels determinants de la salut i de la qualitat de vida. L’evidència indica, per exemple, que les dones tenen una esperança de vida més llarga que els homes, tanmateix, al llarg de la vida, les mesures de qualitat de vida relacionada amb la salut són millor entre els homes que entre les dones. El rol que dones i homes prenen (és a dir el gènere) té molt a veure amb els estils de vida que s’adopten, així les dones solen ser les que tenen cura de les altres persones, els homes s’incorporen abans a l’hàbit tabàquic, els homes assumeixen més riscos a l’hora de conduir, etc. Tots aquests factors contribueixen a que les malalties i l’esperança de vida d’uns i altres es distribueixin amb certa asimetria i que els determinants (factors de risc i protecció) també es considerin separadament, especialment quan es planegen intervencions comunitàries.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Informació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'informació rellevant per plantejar les polítiques de salut de la ciutat tenint en compte determinants bàsics de la salut de les persones com ara el sexe i el grup d'edat. Indicadors Descripció 1. Núm. de naixements 2. Perc. de naixements de mares estrangeres (%) 3. Núm. d'interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) 4. Taxa Específica IVE per joves (%) 5. Taxa estandarditzada de mortalitat homes (%) 6. Taxa estandarditzada de mortalitat dones (%) 7. Esperança de vida en néixer homes (anys) 8. Esperança de vida en néixer dones (anys)

2013

2014 2392 23 534 7 6 4 79 86

2015 2130 22 574 23 6 3 80 86

Notes 2015 dada d'actualització de 2013 dada d'actualització de 2013 dada d'actualització de 2013 per cada 1000 dones dentre 20 i 24 anys 2012+2013 defuncions/1000 ST dada d'actualització de 2012 i 2013 dada d'actualització de 2012 i 2013 dada d'actualització de 2012 i 2013

Valoració Aproximadament cada 3 o 4 anys s'actualitzen aquestes dades. Sempre hi sol haver un decalatge de 2 anys.

[Valoració dels programes]

Pàg. 14


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa L'informe anual de tendència social és un document que analitza l’evolució de la demanda que reben els Serveis Socials municipals de les problemàtiques socials i els recursos mobilitzats al llarg de l’any. Aporta dades territorials (està molt consolidat). El mapa de recursos socials és un recull dels serveis existents a la ciutat que formen part del Sistema local de Serveis Socials (s’està començant a desenvolupar). Els aspectes que fins ara s’han tingut més presents són els vinculats a Nova Ciutadania. Es proposa anar incorporant la mirada de gènere.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Informació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'un sistema estable d'informació per conèixer la situació de la població més vulnerable de la ciutat i poder adequar millor els recursos a les necessitats. Compartir les dades bàsiques de les necessitats detectades per la xarxa de bàsica de serveis socials i dels recursos disponibles a la ciutat, entre tots els agents que configuren el Sistema local de Serveis Socials. Indicadors Descripció 1. Núm. d'usuaris/àries de de serveis social 2. Perc. de dones usuàries de serveis socials (%) 3. Perc. de persones de nacionalitat estrangera usuàries de serveis socials (%)

2013 15209 61

2014 15944 59

2015 15337 62

Notes 2015 9518 dones

20

3165 persones

Valoració Es constata la tendència dels darrers anys, en el sentit de que hi ha menors entrades al sistema, és a dir, tota la població que ho necessita està atesa, però, a la vegada, destaca una realitat de major cronificació de les situacions a on s'intervé.

Orientació Programa / Projecte:

13.02 Sessions d’acollida Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El servei de primera acollida garanteix a les persones nouvingudes, formació i informació sobre el municipi on estan empadronades. Aquesta informació es proporciona a les sessions d’acollida. Aquestes sessions donen informació a les persones nouvingudes sobre els serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutat així com sobre les vies de regularització existents. Les sessions estan organitzades en diferents punts del territori i compten amb el suport de traducció i amb els serveis d’assessorament jurídic de l'SCAI.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Pàg. 15


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Donar la benvinguda a Sabadell als nous veïns i veïnes. Facilitar informació sobre els serveis bàsics de la ciutat. Donar a conèixer i resoldre dubtes sobre els principals tràmits d’estrangeria (vies de regularització existents, renovacions dels permisos, etc.). Apropar les AV als nous veïns i veïnes de la ciutat, per donar-se a conèixer i animar a les persones nouvingudes a participar-hi.

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de sessions 2. Núm. de participants 3. Perc. de dones participants (%) 4. Perc. de participants procedents del Magreb (%) 5. Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) 6. Perc. de participants procedents d'Amèrica (%) 7. Perc. de participants procedents d'Àsia (%) 8. Perc. de participants procedents d'Europa (%) 9. Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%) 10. Perc. de participants amb menys de 2 anys d'estada a Catalunya (%) 11. Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Sabadell (%)

2013 9 159 45 28

2014 10 189 42 25

2015 10 192 55 23

Notes 2015

105 dones participants 44 persones

16

14

17

32 persones

47 5 4

44 12 4

51 6 3

98 persones 12 persones 6 persones

31

30

36

69 persones

39

35

36

69 persones

82

76

61

118 persones

Valoració Els punts forts d’aquest programa segueixen sent la territorialitat i la proximitat a la ciutadania. Les sessions continuen sent la porta d’entrada de persones nouvingudes a Sabadell a la resta de serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutat, i el recurs principal per contactar de primera mà amb la població acabada d’arribar a Sabadell i poder detectar necessitats i problemàtiques. El perfil de la població continua sent molt heterogeni, en quant a països de procedència, temps de residència a Catalunya, nivell d’estudis, situació administrativa... Però les dades són molt similars a les d’anys anteriors. El principal mitjà de difusió de les sessions segueix sent a través de les trucades a les persones que s'han empadronat en el darrer any en cada barri, ja que assegurem assistència i participació en totes les sessions. També rebem derivacions d’altres serveis, principalment d’SCAI i de persones que han demanat l’informe d’arrelament o d’integració social i necessiten acreditar les seves accions formatives. De cara al 2016, el plantejament de les sessions d’acollida canvia radicalment, per adaptar el servei al que estableix el Decret dels serveis d’acollida. Una de les principals millores és l’ampliació del número de sessions d’acollida que es realitzen anualment, oferint una mitjana de 4-5 sessions al mes. També es pretén que des del Servei d’Atenció al Ciutadà es convoqui directament a les persones estrangeres que s’empadronen a Sabadell a la sessió d’acollida més propera en el temps i a la zona de residència. Un altre canvi a les sessions seria el seu contingut, continuant amb la benvinguda institucional i l’explicació dels principals serveis, però deixant la part d’estrangeria únicament als tallers de coneixement de la societat catalana, i donant més èmfasi a la importància de la participació en els serveis de primera acollida. Les persones interessades en seguir participant-hi, serien convocades a una entrevista individual, a través de la qual se l’orientaria sobre la finalitat dels serveis de primera acollida, l’itinerari formatiu i els requisits per a obtenir el certificat d’acollida. En aquest punt, s’entraria per registre la sol·licitud formal de les persones interessades i iniciarien el circuït d’acollida vigent. Amb tots aquests canvis es pretén arribar a un major número de persones estrangeres i a contactar amb elles d’una manera més eficaç des del primer moment d’arribada a la ciutat per poder oferir-los els serveis de primera acollida.

[Valoració dels programes]

Pàg. 16


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.03 Tallers de coneixement de l’entorn Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Els tallers de coneixement de l’entorn proporcionen informació de la societat catalana i el seu marc jurídic dins del Servei de Primera acollida i garantint l’acompliment de la Llei d'Acollida. Són tallers que informen a les persones nouvingudes sobre els diferents aspectes de la societat catalana (valors, tradicions, història, geografia) i del municipi de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que s’ofereixen a l’àmbit municipal. Els tallers compten amb material audiovisual i gràfic que fa més comprensible la informació i es complementen amb visites guiades a diferents llocs d’interès (Parlament de Catalunya, Ajuntament de Sabadell, edificis d’interès històric...). Hi participen i hi col·laboren altres serveis municipals i entitats de la ciutat.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Donar a conèixer els diferents aspectes de la societat catalana i de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que ofereix la ciutat. Fomentar les xarxes de relacions entre les persones que hi participen. Potenciar la participació de les persones nouvingudes als recursos i les entitats de la ciutat Indicadors Descripció 1. Núm. de tallers 2. Núm. de visites i sortides 3. Núm. de participants 4. Perc. de dones participants (%) 5. Perc. de participants procedents del Magreb (%) 6. Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) 7. Perc. de participants procedents d'Amèrica (%) 8. Perc. de participants procedents d'Àsia (%) 9. Perc. de participants procedents d'Europa (%) 10. Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%) 11. Perc. des participants amb menys de 2 anys d'estada a Catalunya (%) 12. Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Sabadell (%)

2013 11 5 173 60 44

2014 12 7 235 77 47

2015 14 5 214 73 43

Notes 2015

156 dones participants 92 persones

24

22

18

38 persones

24 4 4

25 3 3

30 4 5

65 persones 8 persones 11 persones

38

16

23

50 persones

36

23

24

51 persones

56

30

35

75 persones

Valoració Durant l’any 2015, s’han realitzat 14 tallers de coneixement de la societat catalana (dos més que l’any anterior) en diferents modalitats: tallers oberts a tothom, i tallers tancats amb grups específics que ja estan formats i que ens sol·licitin realitzar el curs. Així doncs, s’han organitzat 7 tallers oberts a diversos centres cívics i biblioteques de Sabadell, on han participat persones derivades de les sessions d’acollida, d’altres programes de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, de Serveis Socials, de les escoles d’adults, d’SCAI, de Càrites, de Creu Roja, etc. També s’han portat a terme 7 tallers tancats amb grups ja organitzats: tres tallers a Càritas (dos dins dels mòduls d’inserció laboral Aprop teu i un dins del servei maternoinfantil), i quatre tallers més dins del programa Espais Dona de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania amb dones estrangeres amb competències lingüístiques limitades. També s’han realitzat 5 visites durant l’any per reforçar aquest coneixement de la societat catalana d’una manera més pràctica: s’ha visitat l’Ajuntament de Sabadell, el Parlament de Catalunya juntament amb el Parc de la Ciutadella

[Valoració dels programes]

Pàg. 17


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 i el Centre Cultural del Born, els Castellers de Sabadell, el Museu d’Història de Sabadell, i s’ha realitzat un itinerari sobre “Sabadell al segle XIX” per conèixer l’etapa de més desenvolupament de la ciutat amb les fàbriques de vapor. La valoració d’aquest any dels tallers de coneixement de la societat catalana torna a ser molt positiva. Cal dir que en general l’actitud i aprofitament del curs és molt bona per part de les persones que hi participen, malgrat que en alguns casos l’interès inicial pel curs sigui obtenir el certificat final per a poder tramitar algun informe d’estrangeria favorable per a un tràmit. Els participants en treuen molt profit i li troben utilitat, de manera que els serveix per a la seva vida diària i aprenen sobre nous recursos i informacions que desconeixien abans. La majoria de persones que hi participen expressen una opinió molt favorable i, sovint, demanen més cursos per a poder seguir amb la seva formació. També és important destacar que a través d’aquets tallers disposen d’un contacte directe amb l’administració local i més concretament, amb una tècnica d’acollida que els assessorarà personalment i els derivarà als serveis i recursos més adients, fent també acompanyaments en casos necessaris. Així doncs, a partir d’aquest taller molts de les persones que hi participen, posteriorment, accedeixen a cursos de llengua del CNL o de les escoles d’adults, al sistema educatiu formal (GESO o cicles formatius), a formació ocupacional de l’OTG i promoció econòmica, a l’assessorament especialitzat de l’oficina d’habitatge municipal, a recursos de Serveis Socials o d’entitats com Càrites i Creu Roja, i fins i tot a poder tramitar-se la targeta sanitària si s’han trobat amb dificultats. De cara al 2016 la nostra proposta és de continuïtat.

Programa / Projecte:

13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d’una eina que permet tenir un coneixement objectiu de l’evolució dels drets civils a la nostra ciutat. Permet analitzar amb dades estadístiques comparades l’estat d’emancipació, autonomia, equitat, igualtat de drets, exclusió i inclusió de la joventut, de les dones i de les persones acabades d’arribar a la ciutat per a poder desenvolupar polítiques proactives en aquests àmbits. Objectiu(s) principal(s) del programa Garantir un observatori actiu i complert dels indicadors que mostrin l’evolució del estat dels drets civils i de la ciutadania a Sabadell i aprofundir en l’anàlisi de diversos temes que siguin d’interès per a planificar futures línies d’actuació.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de demandes de dades externes (ciutadanes) 2. Núm. d'informes interns fets de joves 3. Núm. d'informes interns fets de dones 4. Núm. d'informes interns fets de nova ciutadania 5. Núm. d'informes interns fets de cooperació 6. Núm. d'informes interns fets de convivència 7. Núm. d'informes interns fets de gais/lesbianes/transsexuals

2013 8 1 1 4

8. Núm. d'indicadors del Pla Transversal

703

2014 3

2015 2

1 7 1

1 4

Notes 2015

1

757

seguiment corresponent al 2015

Valoració Durant l'any 2015, s'han elaborat els següents informes: Àmbit NOVA CIUTADANIA -Informes sobre la població estrangera. Composició i moviments de la població i (sexe,edat, nacionalitat, estudis i altes i baixes). Juliol 2015 i Desembre 2015 -Analitzar els informes de reagrupament ( persones autoritzades per a ser reagrupades a Sabadell pels seus familiars) Juliol 2015 i Desembre 2015

[Valoració dels programes]

Pàg. 18


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Projecte RUMORS -Explotació de dades del programa de participació Consensus, enquesta a 172 ciutadans i ciutadanes de Sabadell sobre els rumors vers la població estrangera - Avaluació del resultat de les enquestes de les accions formatives del programa de rumors a l'any 2014. Àmbit DONA -Anàlisi del perfil de les participants als tallers “ Aprenem a estimar-nos més “ del 2008 al 2014 (edat, sexe, estudis, nombre de tallers realitzats….). - Anàlisi de les experiències d'altres ens municipals vers " Els regals no sexistes" També des de l'Observatori s'ha elaborat el Seguiment del Pla Transversal de Drets civils i Ciutadania, corresponent a l'any 2014. A nivell EXTERN i sota demanda d'altres departaments: -Informe sobre el perfil de la població estrangera del Districte 6 ( Sud) a petició de la Regidoria de Salut -Relació dels països africans on presumiblement es practica la mutilació genital femenina, a petició dels ponents de la formació relacionada amb aquesta temàtica oferta als tècnics municipals.

Programa / Projecte:

13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En la situació actual és una realitat que molts i moltes joves amb titulació superior o formats tècnicament marxen del país per la falta d’oportunitats professionals, provocant un empobriment del capital social, cultural i econòmic de la ciutat i del país, tanmateix, per ells i elles és una experiència molt enriquidora, per això, la regidoria es proposa un diàleg obert amb tots els agents implicats per analitzar el fenomen. La Regidoria a més, a través del SAJ (Servei Atenció Juvenil), assessorarà als i les joves que es trobin en procés de recerca d’oportunitats formatives i ocupacionals a l’estranger, derivant si és el cas, a d’altres serveis i institucions supramunicipals.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Analitzar a fons el fenomen amb l’ajuda d’institucions, universitats, empreses, sindicats, etc. Adaptar les polítiques municipals sobre ocupació a les diferents realitats d’aquest estudi. Assessorar als i les joves sobre els pros i contres d’aquesta decisió. Derivar als i les joves cap a recursos que els poden ésser d’utilitat. Millorar l’ocupabilitat dels i les joves de la ciutat. Indicadors Descripció 1. Núm. d'assessoraments fets 2. Núm. de derivacions a altres serveis

2013 27 0

2014 36

2015 22

Notes 2015 també s'ha ates 46 joves per treball temporal al estranger

Valoració Aquest servei de mobilitat , s'ha mantingut estable, però es comença a detectar un increment de consultes a finals del 2015 que fa pensar que hi haurà un rebrot per el que fa a la demanda de informació per mobilitat. El servei ha començat a treballar en una publicació que permeti endreçar tots els recursos disponibles per poder fer el procés de recerca de feina i de mobilitat per diferents temes i i millorar el seu aprofitament.

[Valoració dels programes]

Pàg. 19


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

El objectiu per el 2016 és millorar els horaris d'atenció del servei, amb una ampliació horària i territorial. El servei ha comptat amb el suport d'una professional d'AMIC, finançada per la Diputació de Barcelona.

Programa / Projecte:

13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Servei d'informació, orientació i assessorament per a l'emancipació juvenil. Al Servei d'Informació Juvenil, com a punt central, s'hi troba informació de l’àmbit juvenil, s'hi poden fer tràmits, recursos per joves, compta amb 8 assessories, i disposa d’espai Internet. Es porta a terme una descentralització del SAJ als instituts de la ciutat, amb publicacions, PIDCES, eines 2.0, punt mòbil, campanyes d'hàbits saludables i d’altres. Les campanyes i publicacions del SAJ s'adrecen als i les joves i als seus mitjancers i a la ciutadania en general. Es vol apropar al jovent, a la comunitat educativa i a la ciutadania en general, la informació, la reflexió i els recursos per abordar temàtiques d’interès relacionades amb qüestions rellevants per la vida dels i les joves. Les publicacions pròpies dels SAJ i les campanyes són eines de descentralització i de sensibilització de temes d’actualitat, per tal de formar-se una opinió pròpia.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Cercar la igualtat d'oportunitats entre el jovent i acompanyar-lo en tot el seu procés d'autonomia i presa de decisions, apropant els recursos i les informacions corresponents. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones ateses 2. Perc. de dones ateses (%) 3. Núm. de publicacions editades 4. Núm. de campanyes efectuades

2013 32655 51 3 2

2014 31801 31801 6 6

2015 32552 51

Notes 2015

7

Valoració Observem una continuïtat respecte a la consolidació del SAJ. (hi ha hagut un lleuger increment d'usos del servei ; uns 750 aprox. ). Valorem molt significativament totes les consultes d'informació i recursos que provenen de les eines 2.0, fet que ens constata que hem d'evolucionar cap a la millor gestió d'aquest recursos, modernitzant les eines existents i explorarne de noves. Veure quines son les xarxes socials que ens permetrien tenir un feed bak més estret amb la població juvenil. L'organització de campanyes dins el àmbit educatiu es segueix valorant com a molt positiu. Aquestes ens permeten tenir un contacte anual amb pràcticament tota la població que està estudiant l’ESO, principalment a Instituts públics. El anys 2015 s'ha fet les següents campanyes : Campanya " No, no son bromes, Bullyng ( adreçada a 1r d'ESO) Campanya "El Rap de la Convivència " ( adreçada a 2n d'ESO ) Campanya " Afectivitat i Sexualitat " ( adreçada a 3r d'ESO ) Campanya " Drets dels Infants " (a traves del programa de la XESI .Xarxa Educativa Solidaria internacional, adreçada a 3r de la ESO )

[Valoració dels programes]

Pàg. 20


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Campanya "De què parlem quan parlem de drogues " ( adreçada a 4r d’ESO ) Campanya " Violència de Gènere " ( adreçada a 4r d’ ESO ) Campanya " Orientacions Educatives " ( adreçades a 4r d’ ESO ) Campanya de " Presentació del SAJ " ( a demanda del centre educatiu ) El Servei d'assessorieses manté , tot i que es vol fer una revisió d'alguna d'elles de cara el curs 201, ja que hi ha departaments finalistes que poden prestar aquest servei al jovent (habitatge, Consum ..)d’altra part les assessories de salut, psicojove, mobilitat , educació i formació seguiran sent un punt de referència per l’assessorament especialitzat en aquestes temàtiques. Les publicacions són una eina útil per fer arribar als i les joves informacions d'interès. En elles hi troben elements de reflexió, recursos i entitats per poder aprofundir en temàtica determinades. S'està treballant en la darrera publicació, sobre la temàtica de la mobilitat Internacional. El 2015 també es va col·laborar amb l'Oficina de Drets Civils per editar el monogràfic sobre Diversitats sexuals, ja que aquesta es una temàtica que afecta la població juvenil, especialment pel que fa a la discriminació a la diferència Aquesta publicació es complementa amb l’opuscle sobre el Bullyng i altres monogràfics relacionats.

Programa / Projecte:

13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Pla de recepció i Acollida integra totes les accions que es duen a terme per acollir a les persones nouvingudes a la ciutat (sessions d’acolllida, tallers de coneixement de l’entorn i apropament al món laboral i cursos de català) així com les entitats que participen en l’acollida. Dins d’aquest marc, es desenvolupa el Protocol de benvinguda, que d'acord amb el Servei d’Atenció Ciutadana i amb el Padró, es dirigeix a totes les persones nouvingudes que s’empadronen a Sabadell, enviant una carta de benvinguda en català i en la llengua del seu país de procedència, acompanyada d’informació que es considera d’interès (guia d’acollida, fulletó de les sessions d’acollida, etc.). En cas de problemes d’empadronament s’ha establert també un protocol d’acció amb Serveis Socials i Padró a fi de poder donar solució a les persones que tenen dificultats per empadronar- se, mediant amb la persona propietària propietari de l’habitatge i en cas de no trobar solució, estudiar una via temporal d'empadronament.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Treballar en coordinació amb tots els serveis i entitats que participen en l’acollida de les persones nouvingudes. Coordinar l’actuació de tots aquests serveis i entitats. Garantir el Servei de Primera acollida a totes les persones nouvingudes la ciutat proporcionant els següents continguts: coneixement de la societat catalana, coneixements laborals i competències lingüístiques bàsiques. Garantir que les persones nouvingudes esdevinguin persones autònomes, integrades a la ciutat i puguin exercir la ciutadania en igualtat de condicions. Garantir l’empadronament de totes les persones nouvingudes, per tal que puguin tenir accés a tots els recursos i serveis de forma normalitzada.

[Valoració dels programes]

Pàg. 21


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones estrangeres nouvingudes a Sabadell. 2. Perc. de persones nouvingudes procedents del Magreb (%) 3. Perc. de persones nouvingudes procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) 4. Perc. de persones nouvingudes procedents d'Amèrica (%) 5. Perc. de persones nouvingudes procedents d'Àsia (%) 6. Perc. de persones nouvingudes procedents d'Europa (%) 7. Núm. de persones estrangeres ateses amb problemes d'empadronament

8. Núm. de persones que han passat pels Serveis d'Acollida (sessions, tallers de coneixement entorn, apropament al món laboral i català

9. Núm. d’usuaris atesos de forma individual per part de l’agent d’acollida

2013 24203 19

2014 23065 32

2015 21403 21

Notes 2015

12

11,52% 38,31% 10,10% 19,03%

44 8 17

41 9 18

38 10 19

13

3

14

1243

1095

1194

59

61

73

Participants: 192 a sessions d'acollida, 214 a tallers coneixement societat catalana, 97 a tallers apropament al món laboral i 691 als cursos de català (sesions inicials b1+b2i b3)

Valoració Hi ha una lleu disminució de la població estrangera a Sabadell (1.662 persones menys), malgrat que a nivell de serveis i recursos no s'ha detectat i ha passat el contrari: hi ha hagut un augment de les persones participants en els serveis d'acollida (gairebé 100 persones més que al 2014). Això és degut a que el número de població estrangera a Sabadell segueix sent elevat i la mobilitat interna i els canvis de residència d'un municipi a un altre, fa que continuem tenint moltes persones nouvingudes a la ciutat. Els casos de persones amb problemes d'empadronament han augmentat respecte a l'any passat, degut a la problemàtica social que sol anar acompanyada (ocupació d'habitatges) i al desconeixement per part de les persones del protocol existent amb el departament de padró per tal de realitzar residències efectives. Els casos d'atenció individual a l'oficina s'han mantingut similars al 2014, tant en quantitat com en temàtiques tractades.

Programa / Projecte:

13.15 Punts d’informació secundària (PIDCES) Regidoria / Servei

i

orientació

juvenils

als

centres

d’educació

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Punts descentralitzats d’Informació, assessorament i orientació a l’alumnat dels Centres Educatius, especialment de secundària, de tots aquells temes que els puguin ser d’interès. Objectiu(s) principal(s) del programa Arribar al màxim de joves possible per tal de poder assegurar-los-hi la informació, clara, transparent i objectiva que els permeti desenvolupar-se de manera integral, potenciant la seva autonomia personal com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de joves participants 2. Núm. de centres educatius públics participants 3. Núm. de centres educatius privats participants 4. Núm. de consultes de salut

[Valoració dels programes]

2013 7820 13 6 2558

2014 4000 13 8 3700

2015 3900 13 8 3500

Notes 2015

Pàg. 22


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 4. Núm. de consultes de salut 5. Núm. de consultes d'atenció psicològica 6. Núm. de consultes d'educació 7. Núm. de consultes de treball

2558 18 1078 61

3700 100 70

3500

Valoració Un any més, no s'ha pogut comptar amb professionals que poguessin desenvolupar aquesta tasca al 100%. Per aquesta raó, la valoració quantitativa i qualitativa és pràcticament la mateixa que l'any anterior. Tot i ser conscients de la importància de la tasca que porta a terme la figura del PIDCES és primordial pel feedback que genera, un any més s'ha aprofitat el moment i el lloc privilegiat que en faciliten els Centres Educatius de secundària, a on a través de dinamització de campanyes s'ha donat a conèixer recursos permanents a ciutat com és el SAJ i les seves assessories. Per l'any 2016, hi ha la ferma intenció d'apostar per aquest projecte i es mirarà de destinar-hi més recursos personals per poder-lo executar plenament.

Programa / Projecte:

13.30 Oficina de Drets Civils Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d'un espai de referència d'informació, orientació i assessorament per a la defensa dels Drets Humans; així com d'acollida i acompanyament per a la restauració dels drets vulnerats. Compta amb un espai de divulgació dels Drets Humans i dels Drets Civils bàsics, mitjançant Programes de commemoració de les Diades Internacionals, formació per promoure els Drets Humans i el portal de Drets Civils. Es portarà a terme la recopilació de notícies actuals tant nacionals com internacionals, juntament amb un recull de fons documental propi i difusió d’altres existents i el recull de legislació en tema de Drets Humans.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal és el d’atenció a les persones que hagin pogut veure vulnerats els seus drets, en especial el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, edat, malaltia o diferents capacitats. Un altre objectiu és promoure la difusió dels drets civils, especialment els reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans, mitjançant la formació, l’edició de monogràfics, exposicions, conferències, etc. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones ateses 2. Núm. d'expedients oberts

2013 53 29

2014 58 33

2015 0 0

3. Núm. de campanyes i commemoracions

2

3

4

4. Núm. d'activitats 5. Núm. de documents del fons documental

33

50 5

55 3

Notes 2015

Homofòbia al esport, Homofòbia i Orgull gai i Drets Humans i i Memòria de les víctimes del Holocaust entre tots els programes monogràfics

Valoració Des que es va inaugurar l’Oficina, s’ha convertit especialment en un espai de divulgació i difusió dels Drets de les persones , que com un espai d'atenció a les discriminacions. Per aquesta raó s'ha treballat en la organització de programes de commemoració dels dies internacionals marcats

[Valoració dels programes]

Pàg. 23


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 per la regidoria. Ha estat un treball transversal entre diferents regidories, àmbits i entitats de la ciutat. Aquest 2015 hem organitzat : D.I. Contra l'homofòbia al futbol. Per segon any consecutiu els equips de futbol de la ciutat han commemorat aquest dia amb un acte simbòlic de lluir els cordons de la bandera irisada a les botes en els seus partits de lliga el cap de setmana de la dida. Si han sumat altres esports en la mateixa diada, tennis, basquet, voleibol etc. també ha itinerat una exposició dedicada a l’homofòbia a l'esport per tots els clubs de la ciutat que van signar la carta contra l'homofòbia a l’esport. La participació ha estat de milers de esportistes. (no és el mateix cent mil que cinc mil, més acotat). Dia Internacional contra l’homofòbia i Orgull LGBTI . Seguint la línea de les altres edicions hem treballat amb altres departaments i entitats diverses. A destacar la col·laboració d'entitats d'àmbit cultural com els castellers de Sabadell i també el treball transversal amb el programa de la tercera edat. S'ha començat a treballar als centres educatius amb la proposta pedagògica " No, no són bromes" per tal de combatre eel bullyng. El programa de memòria històrica de les víctimes del holocaust, va ser un acte emotiu i on una jove de la ciutat es va comprometre a prendre el relleu d'un dels pocs supervivents de l’holocaust .Aquest compromís es va fer davant de la ciutat i permet poder seguir treballant amb joves un fet històric que vetlla per la convivència. El programa Drets Humans inclou un seguit de diades internacionals: la Sida, Drets dels Infants, Dret del Migrant, de les Persones amb Discapacitat, i el Dret a la Vida . S'editen al marc de cada diada un monogràfic per complementar el fons documental de l'Oficina. Aquest any s'han editat 3 monogràfics. La difusió de tots aquests actes es troba permanentment actualitzada a la pàgina de l'Oficina de Drets Civils i a la web LGTBI.

Programa / Projecte:

05.07 Jornades d’orientació escolar i professional Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa Jornades d’orientació escolar i professional. Es fan dues jornades una en relació a estudis de grau mitjà i l’altra en relació a estudis superiors. L’objectiu de les Jornades és oferir el màxim d’informació als nois i noies que han de prendre una decisió important pel que fa al seu futur professional, així com també donar-los la possibilitat de contactar directament amb els professors de les universitats o dels instituts perquè els informin i puguin rebre l’assessorament adequat per a la seva futura orientació acadèmica. Objectiu(s) principal(s) del programa Informar de l'oferta formativa postobligatòria i universitària. Incrementar el nivell d'informació per tal de facilitar una tria amb més coneixement per part dels joves.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de centres que hi participen 2. Núm. d'alumnes que hi participen

2013 60 3219

2014 56 2895

2015 56 2773

Notes 2015 Curs 2014-2015 Curs 2014-2015

Valoració Objectius i resultats S'han assolit els objectius plantejats en un alt percentatge. Les enquestes i qüestionaris mostren un alt grau de satisfacció per part dels alumnes i del professorat que hi participa.

[Valoració dels programes]

Pàg. 24


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 L’assistència a les jornades ha baixat en relació al curs passat, en participació de centres i d’alumnat, (coincidència amb una convocatòria de vaga d'estudiants). Es continua amb la percepció, que l'assistència a determinades xerrades segueix una distribució segons estereotips femenins o masculins. Tot i així, han hagut replantejaments arran entre d'altres, de peticions i propostes de millora recollides. En el sentit de facilitar tota la informació possible als alumnes abans es feien xerrades amb informacions acadèmiques, a partir d'ara s'ha començat a incorporar: - la visió des del punt de vista laboral mitjançant experiències professionals d'antics alumnes - la visió des del punt de vista de la innovació, emprenedoria i les oportunitats que donen les noves tecnologies per la creació de noves professions - s'ha dissenyat una APP en la que els alumnes poden trobar tota la informació de les Jornades classificada per espai, temàtica i horari i on també poden accedir a documents relacionats amb els estudis i també emplenar l'enquesta d'avaluació - s'ha posat en marxa un facebook per l'orientació entre iguals, que serveix de punt de trobada en el que els alumnes que ja estan cursant estudis universitaris o de grau superior poden aclarir preguntes als possibles nous alumnes - s'ha ampliat el ventall de persones a les que ens adrecem en el cas de les JOES S'ha continuat oferint dos serveis que són d'interès: - Servei d'atenció personalitzada que s’ofereix des del SAJ S'han incorporat a les xerrades de determinades temàtiques, alguns col·legis professionals que complementen la informació de la ponència acadèmica També s'ha comptat amb la Diputació per incorporar xerrades de caire general adreçades a famílies i professionals.

Replantejaments i novetats: S'incorporen millores a partir de les propostes del centres educatius i els alumnes participants.

Programa / Projecte:

23.01 Atenció al Ciutadà Regidoria / Servei

Sabadell Atenció Ciutadana

Descripció del programa La missió de Sabadell Atenció Ciutadana és: Ser el referent de la ciutadania a l'hora de demanar qualsevol informació i/o, tramitació de qualsevol Servei de l'Ajuntament. Les atencions es fan mitjançant els tres canals: presencial (5 Oficines), -telefònic (010) i Internet (www.sabadell.cat). Gestionar el registre general d'entrades i sortides de documents a l'Ajuntament. Actualitzar les bases de dades tant de Directori -Agenda com Tràmits d'on surt tota la informació a disposició dels ciutadans/es. Es disposa de convenis signats amb altres administracions per fer els seus tràmits (Cadastre-Tràfic-Agència Catalana de Certificació) Actualitzar els Panells electrònics instal·lats als diferents punts de la ciutat. Centraleta telefònica del Ajuntament.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'atenció al ciutadà i esdevenir el servei referent a l'hora de fer qualsevol gestió amb l'Ajuntament.

[Valoració dels programes]

Pàg. 25


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones ateses

2013 281454

2. Núm. d'atencions fetes

786127

431770

3

2

3. Mitjana d'atencions per persona atesa

2014

2015 269028

Notes 2015 presencials i telefoniques presencials i telefoniques (a 2013 també es compta el canal d'internet) 1,52 per persona atesa

Valoració

Programa / Projecte:

18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa L’equip de salubritat ofereix als establiments alimentaris l’oportunitat de participar en sessions informatives per conèixer les normatives higièniques vigents i ajudar a que pràctiques emergents -que en algun cas no s’havien considerat a les normatives, però que actualment són emergents- siguin adequades des del punt de vista de la seguretat alimentària. Objectiu(s) principal(s) del programa Informar i sensibilitzar a titulars d'estabiments emergents i / o provients d'altres països de les condicions de salubritat i higiene alimentaria.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Orientació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració Programa anul·lat

Assessorament Programa / Projecte:

13.04 Tallers d’apropament al món laboral Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Dins de la Llei d’Acollida, es preveuen accions formatives on les persones nouvingudes puguin assolir coneixements laborals. Els tallers d’apropament al món laboral s'adrecen a persones estrangeres amb poques competències lingüístiques (que no poden aprofitar bé els recursos existents) i persones sense permís de residència i/o treball, com a col·lectiu en especial risc d’exclusió social. Els tallers es realitzen amb professionals de la regidoria, el suport d’altres departaments de l’Ajuntament i entitats com l’SCAI.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Pàg. 26


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Acompanyar a les persones estrangeres en el seu procés de recerca de feina reforçant les seves habilitats personals i establint estratègies individuals per a la millora de la seva ocupabilitat.

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de tallers 2. Núm. de participants 3. Perc. de dones participants (%) 4. Perc. de participants procedents del Magreb (%) 5. Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) 6. Perc. de participants procedents d'Amèrica (%) 7. Perc. de participants procedents d'Àsia (%) 8. Perc. de participants procedents d'Europa (%) 9. Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%) 10. Perc. de participants amb menys de 2 anys d'estada a Catalunya (%)

2013 8 120 53 45

2014 7 77 66 16

2015 9 97 52 11

Notes 2015

50 dones participants 11 persones

43

25

24

23 persones

10 0 2

55 4 1

62 2 1

60 persones 2 persones 1 persona

35

19

40

39 persones

36

26

24

23 persones

Valoració Aquest any 2015, els tallers s’han continuat realitzant en col·laboració amb AMIC (UGT), a través d’un conveni de la Diputació de Barcelona, i com a novetat, arran d’una addenda al Contracte Programa amb la Generalitat, també es va poder contractar al servei de Promoció Econòmica Vapor Llonch per a poder realitzar un parell de tallers més. Durant l’any 2015 s’han realitzat 9 tallers d’apropament al món laboral (dos més que l’any anterior) amb un total de 97 participants, derivats pels diferents programes de la Regidoria de Drets Civils (sessions d’acollida, tallers de coneixement de la societat catalana, espais dona), Càrites, SCAI, CEAR, etc. De cara al 2016, es vol continuar amb la realització d’aquests tallers, però unificant-ho només en un dels dos col·laboradors (AMIC-UGT o Promoció Econòmica). S’avalua molt positivament la tasca de tots dos, però es té en compte el valor afegit que proporciona Promoció Econòmica Vapor Llonch, ja que els participants, en acabar el taller, poden continuar el seu itinerari d’inserció sociolaboral, a través dels recursos normalitzats que s’ofereixen des del seu servei. El calendari encara no està fixat, però s’intentarà fer un taller bimensual i mantenir l’oferta per a totes les persones interessades en participar-hi. A més, la valoració general dels tallers és positiva, i aquest darrer any ens ha servit per consolidar el temari amb el projecte pedagògic del Mòdul B elaborat per la Direcció General per a la Immigració en col·laboració amb els ajuntaments.

Programa / Projecte:

13.40 Centre d'Atenció a la Dona Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa És un servei especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista i també a llurs fills i filles. El centre d’atenció a la dona (CAD) (SIAD?) compta amb professionals de l’àmbit jurídic, d’atenció psicològica i social.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament

i

assessorament

Pàg. 27


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir un espai d'escolta que doni resposta a les diferents demandes de la dona, des de la primera acollida, assessorament jurídic i atenció psicològica, possibilitant i acompanyant en el procés de recuperació de la violència. Proporcionar a les dones i als seus fills i filles una informació de qualitat sobre els recursos que tenen al seu abast.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'expedients nous a l’ any 2. Núm. d'atencions presencials 3. Núm. d'atencions telefòniques 4. Núm. de dones ateses 5. Núm. de persones de nacionalitat estrangera ateses 6. Núm. de dones joves ateses 7. Núm. de denúncies de les dones ateses

2013 387 4714 219 820 146 169

2014 432 4381 310 906 178 147 53

2015 345 3968

Notes 2015

sense registre sistemàtic 885 66 61 sense registre sistemàtic

Valoració Fins a quin punt el programa assoleix els objectius plantejats? L’atenció social, psicològica i jurídica que s’ofereix a les dones des del servei ja està força consolidada a nivell de ciutat. Paral·lelament, durant els anys de funcionament del Centre d’Atenció a la Dona s’ha anat oferint l’atenció psicològica als fills i filles de les usuàries. Aquest any 2015 aquest servei ha estat incrementat a 20 hores setmanals, fet que s’ha traduït en un treball més integral i de qualitat amb la unitat familiar, permetent intervenir al mateix temps amb la mare i els seus fills i filles en el seu procés de recuperació. D’aquesta manera es compleixen els objectius plantejats d’oferir una atenció multidisciplinar i integral a les dones que pateixen o han patit violència masclista i als seus fills i filles. Hi ha hagut replantejaments? Durant el 2015 l’equip de professionals ha estat ampliat amb una TS més, amb l’objectiu de recuperar la figura de la TS com a referent i eix central en la coordinació de tots els casos que arriben al servei. Al mateix temps, s’han ampliat les seves tasques, assumint part de la gestió i execució dels grups terapèutics que s’iniciaran durant el 2016. Un altre dels replantejaments que s’han produït ha estat l’ampliació de l’horari d’atenció de la psicòloga infantil, que ha passat a ser de 20 hsetmanals. S’han establert espais setmanals de coordinacions de l’equip amb l’objectiu de revisar tots els casos actius que hi ha en el servei. S’han mantingut els espais de supervisió mensual, així com la formació continuada de les professionals de l’equip. Evolució i/o canvis en la demanda: problemàtiques, necessitats, oportunitats, perfil de la població objectiu. S’amplia el número de dones que venen per iniciativa pròpia o derivades de familiars, amistats o altres usuàries. Això ens marca que és un servei ja força consolidat a la ciutat i que cada vegada està més clar quina és la tipologia de casos que s’atenen. Amb l’ampliació d’hores d’atenció de la psicòloga infantil, el número de fills i filles atesos ha incrementat notablement. Hem pogut comprovar que una intervenció integral i familiar millora qualitativament el procés de recuperació de la dona i del seu entorn més proper. Perspectives i orientacions de futur: continuïtat del programa -Continuar en la línia de donar a conèixer el CAD als principals actors de la ciutat que poden detectar problemàtica de violència masclista. -Iniciar el projecte de treball grupal per les dones i llurs fills/filles com a complement terapèutic per superar les conseqüències del cicle de la violència. -Continuar millorant l’atenció professional del conjunt de l’equip del CAD mitjançant formació interna i externa. -Oferir atenció a dones d’altres municipis propers que no disposen de serveis d’atenció especialitzats. -Tenir present el CAD com a Observatori de la violència masclista de la ciutat i, a partir del què es detecti, crear noves línies de sensibilització i prevenció al municipi.

[Valoració dels programes]

Pàg. 28


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

13.31 Programa de suport al retorn voluntari Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa de suport al retorn voluntari ofereix informació sobre les condicions i característiques de les diferents opcions per tornar al país d’origen a les persones immigrades que prenen voluntàriament aquesta decisió. Es fan atencions individuals o grupals segons necessitats de les persones usuàries. En els casos indicats, es fa la derivació al servei corresponent i es fa seguiment del cas per resoldre els dubtes o necessitats que puguin sorgir. S’emeten informes periòdicament amb l’actualització de les dades sobre el desenvolupament dels programes de retorn així com la seva normativa. En aquest sentit es tenen en compte els diferents programes que integren la Regidoria per tal de sensibilitzar a les persones que retornen ho facin d’una manera òptima i sense perdre els valors i els aprenentatges assolits en el municipi.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Recollir, classificar i derivar a d’altres departaments la informació disponible sobre la temàtica del retorn. Donar informació sobre les condicions i característiques dels diferents programes de retorn voluntari per a estrangers a les persones interessades. Donar suport en la gestió dels tràmits de retorn voluntari i fer seguiment dels casos quan és necessari. Indicadors Descripció 1. Núm. de demandes d'informació 2. Núm. de demandes d'informació realitzades per dones 3. Núm. de demandes d'informació de capitalització d'atur 4. Núm. de demandes d'informació de retorn en situació de vulnerabilitat 5. Núm. de demandes d'informació de retorn en situació de vulnerabilitat realitzades per persones procedents del Magreb 6. Núm. de demandes d'informació de retorn en situació de vulnerabilitat realitzades per persones procedents de l’Àfrica Subsahariana 7. Núm. de demandes d'informació de retorn en situació de vulnerabilitat realitzades per persones procedents d'Amèrica 8. Núm. de demandes d'informació de retorn en situació de vulnerabilitat realitzades per persones procedents d'Àsia 9. Núm. de demandants en situació irregular

2013 65 10 3 21

2014 29 4 0

2015 2 1

Notes 2015

0 1 23

10

0

Valoració Seguint amb el descens dels darrers anys, aquest 2015 sols s'han rebut dos demandes d'informació del programa de retorn voluntari. Els demandants son una persona de Cuba i una de Bolívia. Les persones han arribat al servei derivades de Serveis Socials per tal que els ampliéssim la informació del programa. Volen retornar perquè no tenen ni mitjans ni possibilitats de cap ajut.

[Valoració dels programes]

Pàg. 29


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.29 Espai LGBTi a l’Oficina de Drets Civils Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d'un espai de debat, reflexió i acció per atendre totes les discriminacions atàviques per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual, masclisme o sexisme, així com un espai de formació, d’informació i d'assessorament, que inclou documentació, espai de trobada i de treball amb les entitats interessades en treballar la temàtica. Objectiu(s) principal(s) del programa Treballar en xarxa i de manera transversal per l’eradicació de la discriminació per raó de gènere i orientació sexual i per garantir la informació, l’assessorament i l’acompanyament a totes les persones víctimes de discriminació per raó de gènere i / o d’orientació sexual. Combatre l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015 Dia Internacional contra l'Homofòbia al Esport. Dia Internacional contra l'homofòbia i el Orgull LGTBI

1. Núm. de programes de sensibilització organitzats

2

3

2

2. Núm. d'entitats fidelitzades 3. Núm. de publicacions realitzades 4. Núm. d'atencions 5. Núm. de celebracions de casament de parelles homosexuals

7 2

7 1 1

7 1 0

Monogràfic sobre Diversitats

5

5

un 4,62%

Valoració El any 2015 s'ha seguit amb les reunions de la taula LGBTI. Es van fer 4 reunions, bàsicament per treballar els programes dels Dies Internacionals i per formació. L'espai LGBTI ha participat en els programes de Commemoració dels Dies Internacionals, El primer de tot el Dia I. Contra l'Homofòbia a l’Esport. Enguany un programa amb la implicació de bona part de les entitats esportives de la ciutat de Sabadell, no sols del món del futbol, sinó que del tennis, atletisme, basquet, voleibol etc. Per primer cop els esportistes es van posar cordons de la bandera irisada en les competicions col·laborades el cap de setmana del 19 al 22 de febrer, inclòs el primer equip del Centre d'Esports Sabadell. També l'Exposició “Contra las reglas”, va circular per totes les entitats sotasignants de la carta contra l'Homofòbia a l'Esport. Un programa que va ser pioner a Catalunya amb el tema dels cordons. Al maig es va participar en l'ofrena floral en memòria de les víctimes del holocaust i per segon any consecutiu membres de la taula LGBTi van portar la seva ofrena en memòria de totes les persones que van patir represàlies per la seva orientació sexual. El programa de maig i juny que commemora el D.I. Contra l'homofòbia i el Orgull LGBTI es va dedicar a les diversitats d'orientacions sexuals. Al programa va treballar la inclusió d'entitats i col·lectius no específics de l’àmbit per tal de fer extensiva la sensibilització de la temàtica en diferents espais. Es va contar amb la col·laboració de teixit associatiu i amb els departaments de Cultura i Tercera Edat. El 2015 es va posar en marxa la proposta pedagògica " No, no són bromes ", que treballa amb el alumnat d’ESO per la prevenció d'actes de violència entre iguals, especialment el comportament homofòbic. El programa ha tingut molt èxit i de cara el 2016 s'arribarà a tots els centres educatius i la proposta s'ha ampliat en quant a la durada del taller. (molt èxit és valoratiu, millor posar indicadors objectius com ara va omplir totes les seves 120 places...- xifra inventada)

[Valoració dels programes]

Pàg. 30


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Es va editar un nou monogràfic de temàtica LGBTI anomenat " Diversitats Sexuals ". El web ha continuat essent un reflex de l'actualitat en matèria LGBTI, i s'hi pot trobar tant les activitats de la ciutat com la legislació vigent, tant local com d'àmbit Català i Europeu.

Programa / Projecte:

05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa L’oficina municipal d’escolarització centralitza d’escolarització des de bressol fins a l’ESO.

el

procés

Objectiu(s) principal(s) del programa Informar i assessorar en la presa de decisió de les famílies de la tria d'escola. Vetllar per la distribució equilibrada de l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de Matrícula viva. Educació infantil i primària. Centres públics i centres concertats 2. Perc. de Matrícula viva que no és de nova incorporació al sistema educatiu. Educació infantil i primària (%) 3. Perc. de Matrícula viva de nova incorporació al sistema educatiu (estrangers). Educació infantil i primària (%) 4. Núm. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de Matrícula viva. Educació secundària Obligatòria. Centres públics i centres concertats 5. Perc. de Matrícula viva que no és de nova incorporació al sistema educatiu. Educació secundària obligatòria (%) 6. Perc. de Matrícula viva de nova incorporació al sistema educatiu (estrangers). Educació secundària obligatòria (%)

2013

2014

2015

Notes 2015

90

450

423

Curs 2014-2015

83

78

74

Curs 2014-2015

17

22

26

Curs 2014-2015

43

142

143

Curs 2014-2015

78

77

73

Curs 2014-2015

22

23

27

Curs 2014-2015

Valoració Objectius i resultats: La valoració continua sent positiva en tant que administració propera i que dóna la informació unificada i centralitza alguns dels processos d’escolarització (fora de termini, matrícula viva, reclamacions, ....). En l'evolució de les dades s'observa un lleuger increment en el nombre d’alumnes d’incorporació al sistema educatiu (nova ciutadania) a nivell general. Hi ha hagut un petit increment +6 a l’Educació infantil i Primària i també a l’ESO increment de 9 alumnes més. Caldrà veure futures dades per valorar si hi ha un estancament en la davallada d’alumnat de nova incorporació al sistema de la ciutat. Replantejaments i novetats: No s’han incorporat novetats en el seu funcionament, tot i que s’han inclós alguns canvis per millorar la gestió del servei.

[Valoració dels programes]

Pàg. 31


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

08.01 Sabadell Habitatge Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Servei que, a través d’una finestreta única, la ciutadania troba tota la informació i assessorament sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’habitatge. Si la demanda és informativa o d’assessorament puntual es resol de forma immediata, si requereix acompanyament i seguiment es deriva a personal tècnic especialitzat. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania un espai únic on adreçar-se per qüestions relacionades amb l'habitatge. Donar a la ciutadania informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'habitatge. Donar a la ciutadania assessorament puntual sobre temes relacionats amb l'habitatge que siguin objecte de les funcions de Sabadell Habitatge. Derivar a serveis especialitzats els casos que requereixin acompanyament o seguiment.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'usuaris/àries atesos/es presencialment 2. Núm. de trucades externes 3. Núm. d'e-mails rebuts.

2013

2014

2015

Notes 2015 no disponible

Valoració

Programa / Projecte:

08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Servei d’informació i assessorament adreçat a les persones i famílies amb dificultats per atendre el pagament de la seva llar i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a la ciutadania informació i assessorament sobre les possibles alternatives que permetin evitar la pèrdua del seu habitatge principal. Intermediar amb la propietat per tal d'evitar la pèrdua de la residència habitual.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 32


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. d'atencions presencials realitzades des del Servei 2. Núm. d'expedients oberts 3. Perc. de dones ateses (%) 4. Perc. de persones d'origen estranger ateses (%) 5. Perc. d'expedients oberts amb més de sis mesos (%) 6. Núm. d'expedients que han trobat una solució al problema plantejat 7. Perc. d'expedients sobre el que s'ha intermediat que mantenen l'habitatge principal (%)

2013 1220 492 59 30 17 300

2014 1042 356 54 27 75 178

2015 1010 391 55 27 70 69

98

146

36

Notes 2015

Valoració El programa continua realitzant les tasques que li són pròpies des de que es va crear. Les novetats legislatives, fonamentalment la llei 24/2015 han condicionat el tarannà de les actuacions. D'altra banda l'increment dels casos de lloguer per sobre dels de deute hipotecari també condicionaran nous plantejament metodològics. La Nova Llei és la 24/2015 Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. És una llei molt ambiciosa de la que encara no s'ha desenvolupat el reglament. Encara no sabem si el govern de l'estat la impugnarà per inconstitucionalitat, té termini fins el maig. El que fa és obligar a les entitats financeres a oferir una solució residencial amb un lloguer social si perden l'habitatge per desnonament o llançament.

Programa / Projecte:

21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

Descripció del programa Assessorament tècnic personalitzat a ciutadans/es i professionals que volen implantar una activitat o bé subrogar-se en una activitats ja existent. L’assessorament pot ser tant tècnic com administratiu de la normativa vigent aplicable al cas concret que l’interessa a la persona sempre i quan es conegui l’emplaçament concret. Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la informació i l'assessorament específic en relació als requisits necessaris per tal d'implantar una nova activitat.

Eix i subeix de treball Informació, orientació ciutadà - Assessorament Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

assessorament

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'assessoraments 2. Perc. d'assessoraments realitzats a persones de nacionalitat estrangera (%)

2013 3078

2014 2137

2015 1964

9

11

11

3. Perc. d'assessoraments realitzats a persones de sexe femení (%)

2

17

24

4. Perc. d'assessoraments realitzats a persones menors de 36 anys (%)

0

0

Notes 2015 Respecte el total dels assessoraments respecte el total d'assessoraments d'estrangers No podem obtenir les dades

Valoració No hem pogut implementar cap mesura addicional per tal de millorar l'explotació del programa per tal d'obtenir dades d'edats dels titulars No hem aconseguit millorar les eines per distingir les dones per nom en ciutadans d'origen xinés i altres procedències Majoritàriament els ciutadans xinesos tramiten activitats relacionades amb la restauració (Bars restaurants), molts

[Valoració dels programes]

Pàg. 33


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 dels quals són canvis de titularitat d'establiments ja existents que passen a regentar ciutadans xinesos. També és habitual el comerç tipus bassar i comerços de fruita. Aquesta és una tendència que ja es va consolidat al 2014. Durant el 2015 es fa cada cop més habitual el canvi de titularitat d'activitats entre ciutadans del mateix origen i en el cas dels xinesos els més habituals són les activitats lligades a la restauració. En la comunitat pakistanesa, també les activitats relacionades amb la restauració, botigues de mòbils i els seus accessoris, locutoris , en menor mesura perruqueries i carnisseries i petits supermercats amb horari ampliat. Els ciutadans de nacionalitat sudamericana es dediquen sovint a les activitats relacionades amb la restauració i els usos recreatius (bars, bars musicals i discoteques), així com activitats de perruqueries i comerços diversos. La població estrangera és la principal promotora d'obertures de nous centres de culte a la ciutat, ja siguin del tipus evangelista (sudamericans/ subsaharians) o mesquites (musulmans de diverses procedències). Es continua advertint una gran mobilitat en les activitats ( canvis de titularitat freqüents, obertures i tancaments dins el mateix any, és freqüent que moltes d'elles no arribin ni als 6 mesos de consolidació. Així mateix s'adverteix que ciutadans que fa temps que es troben a la ciutat obren més d'un establiment i poden arribar a tenir persones explotadores dels negocis dels quals ells continuen sent els titulars, solen ser ciutadans del mateix origen del titular. S'ha detectat (pakistanesos/xinesos). També hem detectat un canvi de persona explotadora en un centre de culte, que és prou significatiu.

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL Equitat Programa / Projecte:

11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El Servei de Cultura programa moltes activitats dirigides a la població en general. La programació incorpora la perspectiva de l’equitat de gènere entre els i les protagonistes de cada activitat i també en les temàtiques que es toquin. Així, en el camp de les arts escèniques es té en compte la programació d’espectacles amb presència de dones en els àmbits de direcció, muntatges tècnics, etc. i també es té en compte la temàtica. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu d’aquesta programació és equilibrar la presència de dones i homes en el panorama artístic de la ciutat i donar-li dimensió pública.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats programades 2. Perc. de programació de teatre (%) 3. Perc. de directores, tècniques i coreògrafes que lideren els muntatges (%) 4. Perc. de gestió de projectes fets per dones (%) 5. Perc. de dones usuàries del carnet de biblioteques (%) 6. Perc. de dones usuàries dels clubs de lectura (%)

2013 12 16

2014 27 15

2015 35 23

37

37

46

33 52 76

54 77

46 54 69

Notes 2015 d'arts escèniques que tractin la temàtica

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 34


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Segueix la tendència a l’alça pel que fa a l’equitat, si bé aquesta és més manifesta en el consum de cultura per part de les dones que en la realització. En relació a la gestió de projectes fets per dones, la representació és la següent: el 45% en projectes professionals d'arts escèniques; el 40% en projectes professionals d'arts plàstiques; el 46% per a projectes professionals multimèdia i el 51% per a projectes amateurs d'arts escèniques.

Programa / Projecte:

13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Treballar per promoure des del món local formes alternatives al comerç i a la banca tradicional com són el comerç just, a través del qual es pretén canviar les relacions comercials entre els països rics del Nord i els països empobrits del Sud, i la banca ètica - un model de banca que situa les persones davant del benefici econòmic, prioritzant projectes socials, ambientals i educatius sostenibles. El programa contempla xerrades, sessions informatives, accions de sensibilització etc. Objectiu(s) principal(s) del programa Avançar per tal de que aquestes polítiques estiguin integrades en altres àmbits de l’Ajuntament. Incorporar progressivament les accions/opcions de compra pública ètica i responsable, de comerç just i banca ètica en les compres, contractacions i transaccions de la regidoria i de tot l’Ajuntament.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'accions desenvolupades 2. Núm. d'entitats

2013 1

2014 9 16

2015 2 18

Notes 2015

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 35


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.45 Tallers per la Igualtat Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa de tallers per a la Igualtat és un recurs adreçat a la ciutadania (en aquest cas potser és tot dones) de Sabadell que inclou els tallers “Aprenent a estimar-nos més”, dels quals se’n duen a terme dues edicions a l’any, i altres tallers que es programen segons la demanda o detecció de necessitats. També es desenvolupa específicament un programa de tallers adreçats als homes a fi de treballar les desigualtats de gènere existents en la societat a partir de la gestió dels sentiments i la recerca de la seva pròpia identitat. Són tallers adreçats a l’adquisició d’eines personals per qüestionar desigualats i trencar dependències.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir nous espais de relació entre dones i entre dones i homes. Fomentar l’apoderament. Reforçar l’autoestima, reconèixer les emocions i el creixement personal. Reflexionar sobre el paper de les dones a la societat, la lluita contra les desigualtats de gènere. Trencar dependències. Indicadors Descripció 1. Núm. de tallers 2. Núm. de participants 3. Núm. de dones participants als tallers 4. Núm. de joves participants als tallers 5. Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants als tallers 6. Núm. de participants derivats pel Centre d'Atenció a la Dona (CAD)

2013 3 69 69 0 2 4

2014 4 74 74 2 4

2015 5 92 92 92 7 7

Notes 2015

Valoració L'any 2015 es realitzen els 4 tallers previstos: Relacions de parella ( 2 edicions), Comunicació i l'Assertivitat i Sóc Dona. Aquest any la professora és nova , es una psicòloga jove (és rellevant que sigui jove?), per tant encara que algun dels tallers com el de relacions de parella ja s'havia fet , prenen una nova dimensió. (no s’entén gaire). Relacions de parella: S'aprofundeix en el concepte de parella, es treballa la concepció de l'amor i si aquesta fomenta un estil de parella sana i respectuosa. De manera transversal es treballen també temàtiques com ara la dependència emocional, el mites de l'amor, la gelosia, la violència dins la parella, els rols de gènere, etc. Comunicació i Assertivitat: S'han treballat els fonaments de la comunicació i l’assertivitat, així com els tipus d’estratègies per a la resolució de conflictes amb els altres, millora de les relacions humanes i assolir les pròpies fites personals. També es treballa en adoptar una visió critica dels discursos socials en relació als estereotips de gènere. A partir de la proposta del nou taller "Sóc Dona" es dediquen les 10 sessions a analitzar el rol de la dona en diversos àmbits personals i socials; tot reforçant la identitat femenina així com l’adquisició de creences que afavoreixin una relació simètrica i igualitària home-dona. De manera transversal es treballa durant tot el taller per mantenir un visió critica dels discursos socials amb relació als estereotips de gènere. Propostes de futur: Seguir amb els tallers però amb una durada de 15 sessions, per exemple, fent només una edició a l'any, i proposar altres espais de debat com les jornades de reflexió sobre gènere de la taula d'igualtat o les jornades/escola de gènere adreçada a tota la ciutadania, una vegada a l'any. És important seguir apoderant a les dones a través d'aquests tallers, ja què és un marc d'anàlisi, debat i coneixement

[Valoració dels programes]

Pàg. 36


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 del què implica el gènere i els feminismes i com els viu cada persona. Incorporar nous tallers com " revela't" ( taller on s'aborda el creixement personal a través del teatre d'objectes), on la paraula no sigui la condició per poder participar i així oferir un espai de convivència, reflexió i coneixement per les dones diverses què formen part de la ciutat.

Programa / Projecte:

13.53 La laïcitat, el punt de partida Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La laïcitat ha de ser el punt de partida per tal de garantir el respecte i la no vulneració de tots els drets de les persones que es declaren o manifesten laiques, donant suport en cas que aquests drets siguin vulnerats, vetllant perquè les actuacions municipals s’ajustin a aquest principi. S’emmarca aquest punt de partida en l'article 16.1 de la Constitució, en Declaració Universal sobre la laïcitat en el segle XXI (Paris, 2005) i mantenint l'acord aprovat per l'Ajuntament de Sabadell l'abril de 2005 en que es va adherir a la moció que va promoure La Lliga per la Laïcitat al 2005. L’any 2008 en que es presenta el Mapa de creences i conviccions, elaborat per Unescocat, la laïcitat ja s’inclou com un element clau a tenir en compte sobre la diversitat de pensaments a la ciutat.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sistematitzar les dades i informacions relacionades amb la laïcitat que es donin a la ciutat. Contemplar les actuacions municipals des del punt de partida de la laïcitat i el principi de l'aconfessionalitat. Indicadors Descripció 1. Núm. de cerimònies laiques celebrades als serveis funeraris 2. Núm. de cerimònies d'unió de parelles celebrades a equipaments municipals/ajuntament 3. Núm. d'actes religiosos inclosos a les festes majors de caràcter cultural de barris i de ciutat 4. Núm. d'actes/activitats públiques promogudes per col·lectius laics a la ciutat

2013 98

0

2014 139

2015 107

145

108

9

8

Notes 2015 7% del total

(catòlics)

0

Valoració Amb relació als col·lectius laics no en tenim constància de col·lectius formals per recollir aquesta dada.

[Valoració dels programes]

Pàg. 37


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa - Protocol Municipal per l’Abordatge de la Violència Masclista, és el conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats, que defineixen les formalitats i la successió d’actes que s’han de seguir per a executar-los correctament”, amb l’objecte de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista. - Protocol de Mutilació Genital Femenina, com a instrument de treball d’assessorament i informació àgil i útil, que permet un treball coordinat entre professionals que estan en contacte amb la població que podria ser practicant de l’ablació; l’objectiu és facilitar la prevenció i detecció precoç de situacions de risc, establint un protocol d’actuació que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures a emprendre. - Protocol de Matrimonis forçats, l’objectiu principal és visibilitzar una pràctica difícil de detectar, que pot tenir incidència en determinades comunitats d’origen estranger i ètnies diverses. L’objectiu és fer visible i abordar els matrimonis forçats per protegir les víctimes. - Protocol de Poligàmia, l’objectiu principal és informar i difondre que aquesta pràctica estesa en alguns països subsaharians és una manifestació de violència contra les dones, i per tant, caldria fer actuacions de sensibilització respecte a aquesta qüestió.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos per tal de garantir el procés la prevenció o recuperació de cada dona oferint col·laboració, informació i assessorament. Treballar coordinadament amb tots els serveis interns i externs, facilitant l’intercanvi d’informació i el diàleg per desenvolupar i garantir el compliment del protocol. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones ateses en casos de violència masclista 2. Núm. de casos atesos per temes de mutilació 3. Núm. de casos atesos de matrimoni forçat 4. Núm. de casos atesos de poligàmia 5. Núm. de reunions taula per l'abordatge de violència masclista

2013 195 0 0 0

6. Núm. d'associacions que formen part de la taula

2014 357 0 0 0 6

2015 265

11

18

Notes 2015

5 núm. De professionals (no d'entitats)

Valoració Assoliment objectius PROTOCOL a) Violència Masclista a Sabadell Els diferents agents que formen part del Protocol estan treballant per garantir la millor atenció possible a les víctimes establint una xarxa coordinada i una millora en l’atenció professional a les dones que es troben afectades per aquesta violència masclista.

[Valoració dels programes]

Pàg. 38


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 La Taula del Protocol s’ha reunit periòdicament cada dos mesos. S'han realitzat sessions monotemàtiques, algunes impartides pels propis agents de la taula i altres impartides per agents externs, que han permès la formació en temes específics als diferents membres de la taula. Hi ha hagut replantejaments en el Protocol de violència masclista? La primera proposta és continuar treballant en el desenvolupament del protocol amb l’objectiu de fer una avaluació continuada del seu funcionament i poder reajustar els aspectes que es detectin com a deficitaris. Es planteja com a objectiu pel 2016 proposar una participació més activa dels diferents agents, involucrant-los directament en l’elaboració dels documents de nova creació. S’han obert noves actuacions en el protocol de violència masclista? S’ha instaurat un format de sessió-formació que ha estat força positiu i enriquidor i que ha de permetre ampliar el coneixement d’altres agents existents en la xarxa d’intervenció en casos de violència masclista. Acordar una metodologia de treball i un sistema unificat de recollida de dades per l’elaboració d’indicadors comuns. Perspectives i orientacions de futur: continuïtat del Programa protocol violència masclista. -La continuïtat i millora de la xarxa que engloba el Protocol de violència -La difusió del Protocol de manera permanent i planificada -La formació com eina imprescindible per una millor prevenció de la violència -La cooperació estreta entre totes les administracions que formem part -La incorporació d’agents d’educació com a part fonamental de la xarxa -La participació activa dels diferents agents en l’elaboració de material del Protocol de violència masclista

Programa / Projecte:

05.04 Esplai a l’escola Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa El programa l'Esplai a l'Escola dóna suport als centres, que per la dinàmica pròpia del centre i de l’AMPA, necessiten reforçar la programació d’activitats extraescolars des d’una vessant lúdica i educativa. També dóna suport als esplais en l’organització d’activitats d’educació en el lleure per infants i joves que formen part de l’esplai diari o de cap de setmana. Al programa es pot acollir qualsevol centre educatiu. L’oferta d’activitats varia cada any: handbol, anglès, esports, dansa i ball, patinatge, ioga, circ, contes, cuina, teatre, informàtica,....

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa La millora i innovació constant de les activitats extraescolars. - Dignificar les activitats extraescolars amb criteris de qualitat. - Consolidar el lleure infantil com a peça important en l’educació dels infants. - Potenciar les activitats extraescolars des de la vessant educativa. -Garantir les activitats extraescolars de qualitat amb monitors experts. - Reforçar els esplais i entitats de lleure de Sabadell. -Promoure i donar suport als valors de l’educació en el lleure. - Promoure l'adequació dels espais de les entitats de lleure.

[Valoració dels programes]

Pàg. 39


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. de centres educatius que participen en el programa 2. Núm. d'alumnes que participen en les activitats extraescolars 3. Perc. de noies que participen en les activitats extraescolars (%) 4. Núm. d'activitats 5. Núm. de centres educatius subvencionats 6. Núm. d'alumnes estrangers que participen en les activitats extraescolars

2013 13

2014 13

2015 12

Notes 2015 Curs 2014-2015

1100

0

1068

Curs 2014-2015

48

48

52

Curs 2014-2015

123 7

128 7

123 7

Curs 2014-2015 Curs 2014-2015

0

No disposem de les dades

Valoració Objectius i resultats La valoració continua sent positiva per part de tots els agents que intervenen amb la qual cosa es preveu la seva continuïtat. El nombre d'inscripcions és superior a la xifra de nens i nenes participants perquè pot haver-hi alumnes que s'inscriuen a més d'una activitat. Seguint la trajectòria dels últims anys, i malgrat el context de crisi, hi participen el mateix nombre de centres. Si que hi ha un descens del nombre de participants justificat perquè hi ha un centre que participa que no ha ofert activitats extraescolars aquest curs degut a dificultats internes en l'organització. En el desenvolupament de les activitats es treballes específicament valors com la cohesió i el respecte a la diversitat. Replantejaments i novetats: No hi ha previstes novetats. Notes metodològiques: Continuem tenint molts problemes per recollir aquesta dada i no disposem per aquest curs tampoc.

Programa / Projecte:

05.03 Escoles bressol Municipals Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa L’escolarització en aquesta etapa no és obligatòria però l’oferta municipal pretén donar les mateixes oportunitats a totes les famílies que opten per fer-ne ús, facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar. Les escoles bressol ofereixen un entorn molt proper al marc familiar, amb flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, i s’adequa sovint a les necessitats de la família, amb una relació intensa amb els pares i les mares. Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits les bases que els facin avançar en les relacions amb els altres, en el desenvolupament del llenguatge oral i el coneixement progressiu del seu entorn, iniciantlos en la seva autonomia i en l’adquisició d’hàbits de comportament. És durant aquesta primera etapa de la vida que es desenvolupen les estructures neuropsíquiques elementals, claus per al desenvolupament físic, afectiu, intel·lectual, i social dels infants. Les escoles bressol donen suport a les famílies i fomenten la seva participació i la implicació en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar resposta educativa de qualitat a la petita infància. Promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.

[Valoració dels programes]

Pàg. 40


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. de centres municipals 2. Núm. d'alumnes matriculats 3. Núm. d'alumnes estrangers matriculats (pare i mare nacionalitat diferent a l'espanyola)

2013 11 981

2014 11 992

2015 11 1012

Notes 2015 Curs 2014-2015 (Novembre 14) Curs 2014-2015 (Novembre 14)

51

90

106

Curs 2014-2015 (Novembre 14)

Valoració Objectius i resultats El programa és satisfactori i dona resposta als objectius plantejats d'aquest servei educatiu. Des de la perspectiva de Drets civils, les dades d'aquest curs continua amb un cert increment el nombre de l'alumnat estranger (pare i mare amb nacionalitat diferent a l'espanyola). Dir que en les escoles amb un nombre major d'alumnes de diferents procedències comptem amb planificacions i estratègies concretes per afavorir l'atenció d'aquests col·lectiu des del centre. La tarifació social, els ajuts a l’escolarització, o la flexibilitat horària, creiem que pot haver tingut a veure. Replantejaments i novetats: S'han fet ajustos per tal de donar resposta a noves demandes d'escolarització a mitja jornada i plantejaments del servei de menjador en dues franges horàries. També que en els casos que s'han detectat alumnat amb dificultats econòmiques, creiem que s'han reduït aquestes dificultats amb l'aplicació de la tarifació social (que va començar el curs 12-13) i en darrer terme amb els ajuts a l'escolarització i de menjador que ofereixen els Serveis Socials de l'Ajuntament i la Diputació.

Programa / Projecte:

22.01 Supressió de barreres arquitectòniques Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa Instruments de planejament urbanístic que es porten a terme en relació a la via pública que tenen com a objectiu la supressió de les barreres arquitectòniques en compliment de la normativa. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure el desenvolupament d'una política de mobilitat sostenible que s'adapti a les necessitats laborals, familiars i personals d'homes i dones.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de voreres adaptades 2. Núm. de passos de vianants adaptats

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

Notes 2015

Valoració L'indicador s'ha valorat des del punt de vista del Servei de Manteniments. Atès que no ha hagut consignació dintre del pressupost 2015, no s'han pogut realitzar obres de supressió de barreres arquitectòniques. Les noves obres realitzades per altres departament ja s'adapten a la normativa vigent.

[Valoració dels programes]

Pàg. 41


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

22.03 Programa de millora de l'accessibilitat Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa Actuacions urbanístiques de promoció municipal i d’altres administracions, de millora de l’accessibilitat dels següents àmbits d’actuació: Plaça d’Espanya: Urbanització de la fase 1 i 2 de l’espai verd, amb criteris de millora de l’accessibilitat al nou intercanviador de RENFEFGC. Accés a peu pla o mitjançant rampes als intercanviadors de l’Estació de RENFE. Estació Gràcia-Can Feu: Urbanització de l’estació i espais adjacents amb criteris d’accessibilitat. Accés a peu pla a l’Estació o mitjançant rampes. Soterrament de les vies FGC i reurbanització de la zona.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Continuar eliminant les barreres arquitectòniques de l'espai públic per garantir l'accessibilitat i la lliure mobilitat de totes les persones, especialment de la gent amb discapacitats físiques, amb el cotxet d'infants, i carro de la compra, etc. Crear zones al voltant de les estacions que incrementin el benestar ambiental i estètic. Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració Programa eliminat l'any 2014

Programa / Projecte:

06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Suport al Pla, gestionat a través del Consell Esportiu, que, entre d’altres, treballa pel foment dels valors a través de l’esport escolar i, especialment, per l’impuls de l’esport femení. Objectiu(s) principal(s) del programa Incrementar la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. d'escoles adherides al pla català 2. Perc. d'escoles adherides (sobre el total) (%) 3. Núm. d'escolars participants 4. Perc. d'escoles participants (%)

2013 36

2014 26 23 3002 19

2015 25 21 3290 21

Notes 2015

Valoració L’objectiu dels Consells Esportius és fer arribar la pràctica esportiva a tots els nens i nenes en edat escolar. A la ciutat de Sabadell la majoria de centres docents estan participant en algun dels programes que ofereix el Consell Esportiu

[Valoració dels programes]

Pàg. 42


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 (Jocs Escolars, Pla Català, Plans de promoció en horari lectiu..), per tant tot i que l’objectiu final és que tots els centres facin activitat esportiva, es valora positivament l’acollida de l’esport escolar a la comarca. La filosofia és un esport escolar participatiu i de qualitat, per davant del resultat. El 2015 s’ha consolidat i ampliat als Jocs Escolars l’actuació “Jugar Net, és guanyar”. Enguany tenir un bon o un mal comportament a la pista pot afectar el resultat del partit i la classificació dels equips. A Sabadell la principal demanda és el futbol sala a nivell d’esports d’associació o la gimnàstica rítmica a nivell d’esport individual, però també hi ha moltes escoles que valoren el programa d’iniciació esportiva que s’ofereix als nens i nenes més petits perquè facin una pràctica poliesportiva els primers anys. A les problemàtiques que han anat sorgint sempre s’ha intentat donar solució però principalment són el tema econòmic o el de formació del monitoratge. En el tema econòmic fins que les subvencions oficials es van mantenir l’esport pràcticament era gratuït, de totes formes les escoles de Sabadell tenen l’oportunitat de demanar subvenció a l’Ajuntament, perquè els ajudi a mantenir aquesta pràctica poliesportiva. A nivell de formació des del Consell es porten molts anys vetllant perquè tots els monitors, que tenen al seu càrrec a aquests nens i nenes en edat formativa/esportiva, tinguin una titulació mínima reconeguda en aquest cas per l’Escola Catalana de l’Esport. Com a perspectiva de futur es considera que es podran mantenir tots els programes actuals amb el mateix índex de participació, sempre i quant les subvencions oficials no disminueixen més i no s’hagi de repercutir més cost en les persones participants. Aquesta participació a la comarca, afortunadament no s'ha vist afectada tot i la crisi econòmica que s'ha patit o es continua patint. La reducció de les escoles adherides respon als interessos educatius dels centres.

Programa / Projecte:

06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Cursa de la igualtat, milla urbana a la Rambla, coincidint amb l’acte central del 8 de març, sensibilització per mitjà de l’esport a la població sobre la igualtat. Cursa oberta a tothom. Foment i suport a iniciatives relacionades amb els esports mixtes com: Korfball, escacs, petanca. Impuls a la creació d’equips mixtes en els Jocs Escolars, especialment en les franges més petites d’edat. Objectiu(s) principal(s) del programa Incidir en el foment de la Igualtat Dona Home a través de l'acció municipal en matèria de l’esport, com a mitjà de transmissió dels valors d'equitat, respecte, llibertat, etc.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 43


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. de persones participants a la cursa 2. Núm. d'equips en les competicions d'esport escolar 3. Perc. d'equips mixtes a les competicions d'esport escolar (%) 4. Núm. de persones participants en els equips mixtes 5. Perc. de dones participants en equips mixtes (%) 6. Núm. de participants en activitats de gent gran 7. Perc. de dones participants en activitats de gent gran (%)

2013 100

1502

2014

2015 911 271 63 2162 17 310 70

268 59 2050 20 308 70

Notes 2015

Valoració L'any 2013 es va deixar d'organitzar la cursa de la igualtat, però l'any 2015 es va organitzar la primera edició de la Women Race Els esports en els que la participació és mixta poden ser aquells en els que el reglament ho preveu així, com ara el Korfball, en el que en tot moment hi ha d'haver nois i noies en el terreny de joc, aquells en que el reglament no fa distincions entre categories dels seus participants i per tant poden jugar nois contra noies ( escacs i petanca) i aquells en que si bé hi ha categories diferenciades per reglament, aquest s'adapta en les categories d'edat per tal de facilitar el joc mixte, (futbol, basquet, handbol...)

Programa / Projecte:

08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Es distingeix entre: Ajuts per rehabilitar habitatges perquè tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l'interior per a persones disminuïdes i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic. Ajuts per rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial. Especialment, per a resoldre patologies, deficiències i riscos, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat. Actualment abans de sol·licitar els ajuts, cal haver passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa - L’adequació funcional i estructural del Parc d’habitatges de Sabadell, construïts abans del 31/12/1980. - La millora d’accessibilitat d’instal·lacions d’ascensors en els edificis d’abans del 1996 que no en disposin. - La millora d’aïllament tèrmic i/o acústic per complir amb els requisits energètics mínims establerts per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. Indicadors Descripció 1. Núm. de sol·licituds 2. Núm. de subvencions tramitades

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 44


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

Descripció del programa Realització dels processos administratius per donar d'alta noves activitats o les seves transmissions. Es porta a terme una valoració tècnica i administrativa del projecte per verificar el compliment de la normativa vigent d’aplicació i poder autoritzar la instal·lació en el cas de les llicències o la correcta comunicació efectuada pel titular en el cas de les comunicacions. Verificar que s’han implantat correctament les instal·lacions ja sigui a través d’una certificació d’empresa col·laboradora o d’una d’inspecció municipal abans d’autoritzar l’inici de les activitats sotmeses a llicències.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir el compliment de la legalitat vigent en l'àmbit de les implantacions de les activitats. Indicadors Descripció 1. Núm. d'expedients resolts favorablement 2. Perc. d'expedients resolts favorablement amb titular de nacionalitat estrangera (%) 3. Perc. d'expedients resolts favorablement amb titular de sexe femení (%) 4. Perc. d'expedients resolts favorablement amb algun titular menor de 36 anys (%)

2013 318

2014 302

2015 243

44

44

50

8

6

24

0

0

Notes 2015 El percentatge és sobre expedients tramitats El percentatge és sobre expedients tramitats No és possible obtenir aquesta dada

Valoració No hem pogut implementar cap mesura addicional per tal de millorar l'explotació del programa per tal d'obtenir dades d'edats dels titulars No hem aconseguit millorar les eines per distingir les dones per nom en ciutadans d'origen xinés i altres procedències Majoritàriament els ciutadans xinesos tramiten activitats relacionades amb la restauració (Bars restaurants), molts dels quals són canvis de titularitat d'establiments ja existents que passen a regentar ciutadans xinesos. També és habitual el comerç tipus bassar i comerços de fruita. Aquesta és una tendència que ja es va consolidat al 2014. Durant el 2015 es fa cada cop més habitual el canvi de titularitat d'activitats entre ciutadans del mateix origen i en el cas dels xinesos els més habituals són les activitats lligades a la restauració. En la comunitat pakistanesa, també les activitats relacionades amb la restauració, botigues de mòbils i els seus accessoris, locutoris , en menor mesura perruqueries i carnisseries i petits supermercats amb horari ampliat. Els ciutadans de nacionalitat sudamericana es dediquen sovint a les activitats relacionades amb la restauració i els usos recreatius (bars, bars musicals i discoteques), així com activitats de perruqueries i comerços diversos. La població estrangera és la principal promotora d'obertures de nous centres de culte a la ciutat, ja siguin del tipus evangelista (sudamericans/ subsaharians) o mesquites (musulmans de diverses procedències). Es continua advertint una gran mobilitat en les activitats ( canvis de titularitat freqüents, obertures i tancaments dins el mateix any, és freqüent que moltes d'elles no arribin ni als 6 mesos de consolidació. Així mateix s'adverteix que ciutadans que fa temps que es troben a la ciutat obren més d'un establiment i poden arribar a tenir persones explotadores dels negocis dels quals ells continuen sent els titulars, solen ser ciutadans del mateix origen del titular (pakistanesos/xinesos). També hem detectat un canvi de persona explotadora en un centre de culte, que és prou significatiu.

[Valoració dels programes]

Pàg. 45


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), és un servei que presta la Policia Municipal de Sabadell, les 24 hores, tots els dies de l'any i que té per finalitat assistir inicialment a les persones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut. El servei consisteix en realitzar l'assistència immediata a les víctimes, en particular les de delictes violents, violència domèstica o de gènere i delictes contra la llibertat sexual, rebre i tramitar les denúncies de caràcter penal (faltes i delictes), atendre les consultes i requeriments dels ciutadans i ciutadanes (atenció telefònica i/o presencial) i els de l'autoritat judicial, altres cossos policials, organismes, institucions i departaments municipals i instruir atestats per infraccions penals en què l'autor ha estat detingut com a conseqüència d'un delicte flagrant, en particular els delictes de violència domèstica o de gènere.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Assistir inicialment a dones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut i derivar als serveis que es considerin oportuns (Centre d'Atenció a la Dona i Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell, Fiscalia del partit judicial de Sabadell i Gabinet d'Atenció a la Víctima del cos de mossos d'esquadra entre d'altres). Informar a les dones víctimes de violència de gènere dels drets garantits per la Llei, en particular dels seus drets a la informació, a l'assistència jurídica, a l'assistència social integral, als drets laborals i de seguretat social, al dret a la percepció d'ajuts socials i d'accés a l'habitatge i residències públiques per a gent gran. Rebre i tramitar les denúncies de violència de gènere i domèstica i si és el cas, les sol·licituds d'ordres de protecció vers els seus agressors i agressores. Indicadors Descripció 1. Núm. de consultes rebudes (atenció telefònica i presencial) 2. Núm. de denúncies rebudes i tramitades 3. Núm. de derivacions a altres serveis municipals i institucions

2013

2014

2015

Notes 2015 No es quantifiquen.

65

60

Procediments penals tramitats en relació a la violència de gènere, que inclouen denúncies i actuacions d'ofici per trencament de condemna per resolució judicial. No es quantifiquen.

Valoració Les consultes rebudes i les derivacions a altres serveis municipals i institucions no s'han pogut quantificar.

[Valoració dels programes]

Pàg. 46


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Impuls de diferents accions i activitats adreçades a informar i sensibilitzar tant a les persones com a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, i sobre les diferents mesures i iniciatives que es poden implantar, així com els recursos de que disposen per a fer-ho, per tal d'avançar en l'assoliment d'aquesta igualtat efectiva. Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la no discriminació- Promoure l'elaboració de plans i accions d'igualtat en les empreses. Detectar i evitar ofertes de treball discriminatòries.Donar suport i acompanyar a les empreses en la implantació de mesures d'igualtat i conciliació en la seva empresa, així com informar-les sobre els diferents ajuts i recursos a que poden accedir. Sensibilitzar a les persones sobre el dret a la igualtat i a la no discriminació de dones i homes. Trencar estereotips relacionats amb el sexe i les capacitats, competències i habilitats necessàries per desenvolupar un determinat ofici o professió.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de remeses d'informació específica sobre igualtat d'oportunitats enviades a les empreses 2. Núm. d'empreses que han sol·licitat informació, material o assessorament relacionat amb la igualtat d'oportunitats 3. Núm. d'ofertes de treball discriminatòries detectades

2013

2014

2015

0

2

0

1

1

0

3

5

217

Notes 2015

Valoració Ja no s'ofereixen ajuts a les empreses per impulsar els plans i les mesures d'igualtat, per la qual cosa no es pot enviar informació i a més ha baixat l'interès i la demanda de les empreses per treballar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les seves organitzacions. En quant a les ofertes, la discriminació es dona perquè venen escrites en llenguatge sexista. El personal tècnic d'intermediació laboral les corregeix abans de publicar-les.

[Valoració dels programes]

Pàg. 47


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Serveis de cura i atenció de menors - servei de mainaderes per a infants de 0-3 anys i d'esplai per a infants de 3-12 anys durant els períodes de vacances escolars- durant el període que els seus pares i mares duen a terme els programes i activitats relacionats amb la formació i ocupació a què han accedit o, en el cas que treballin a l’empresa municipal. Ambdós serveis són gratuïts. D'aquesta manera, la situació familiar de cadascú no és impediment per poder accedir als serveis i programes oferts. Així mateix, el programa serveix per formar persones en aquests oficis (mainader/a i animació sociocultural).

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar l'accés als programes i serveis de les persones usuàries, especialment de les que tenen infants a càrrec i no tenen xarxa familiar o social de suport, ni recursos econòmics per optar per alternatives privades. Facilitar a la plantilla de Promoció Econòmica Sabadell SL la conciliació del calendari laboral amb l'escolar. Formar persones en aquestes professions. Sensibilitzar sobre la necessitat d'implantar mesures que facilitin la conciliació de les diferents necessitats vitals. Indicadors Descripció 1. Núm. de places en oferta 2. Núm. de places demanades 3. Mitjana diària d'infants que fan ús del servei

2013 13 33 9

2014 13 25 9

2015 13 47 8

Notes 2015

Valoració El servei de mainaderes és un servei plenament consolidat al Vapor Llonch, la valoració que en fan tant els usuaris com les mainaderes és molt satisfactòria. Podem afirmar que els objectius plantejats pel que fa a places ocupades en general s’han acomplert, hem tingut períodes de l’any amb llista d’espera i altres períodes amb places disponibles (setembre , octubre, novembre) , aquest fet ve molt condicionat per l’aprovació d’activitats al Vapor i pel fet que enguany hem tingut molts nens de 23 anys que el mes de setembre s’han incorporat a l’escola i per tant han deixat el servei. La previsió en l'evolució del programa és a priori molt favorable i proposem mantenir l'equipament tot l'any i en endavant ja que les necessitats que cobreix requereix estar vigent.

[Valoració dels programes]

Pàg. 48


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa En compliment del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de Promoció Econòmica de Sabadell, el programa desenvolupa diferents accions formatives adreçades a la plantilla, per tal de sensibilitzar i donar eines sobre diferents àmbits relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, com per exemple perspectiva de gènere, llenguatge no sexista i prevenció de l'assetjament. Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar a la plantilla sobre la igualtat d'oportunitats i la no discriminació entre dones i homes. Formar i facilitar els recursos necessaris al personal per tal que puguin incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions i programes en que participin. Evitar l'ús d'un llenguatge i comunicació sexista o que reforci els estereotips. Prevenir qualsevol tipus d'assetjament o violència en el treball, sobretot la que provingui de l'orientació sexual de la víctima o del seu sexe.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de cursos realitzats

2013 1

2. Núm. d'hores impartides 3. Mitjana de valoració de la formació de les persones participants 4. Núm. d'expedients per assetjament oberts

0

2014 0

2015 3

0

23

0

3

0

1

Notes 2015 19 treballadors formats Total 103 hores entre els 19 treballadors Sobre 4

Valoració Es torna a revisar el protocol d'assetjament de Promoció Econòmica de Sabadell S.L. Es decideix fer més difusió i incloure un apartat tan a la sessió d'acollida de personal de nova incorporació així com a les formacions inicials de PRL. S'han iniciat actuacions per portar a terme una Avaluació de Riscos Psicosocials dins l'empresa.

[Valoració dels programes]

Pàg. 49


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.33 BECAMOS Microsoft Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Mitjançant un conveni de col·laboració signat amb la Fundació Esplai i Microsoft, l’Ajuntament de Sabadell ha ofert la possibilitat d’oferir la certificació Microsoft Office Specialist (MOS) en Word, PowerPoint i Excel a nivell mundial, que permetrà als participants incorporar a les seves possibilitats d’ocupabilitat per acreditar les seves competències i coneixements digitals de forma totalment gratuïta. En aquest cas, el servei actua com a informador, formador i examinador. Objectiu(s) principal(s) del programa Certificar coneixements digitals.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que cursen les accions formatives 2. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 3. Perc. de joves que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de persones aprovades respecte el total participants (%)

2013

2014 109 66 46 73

2015 278 61 9 93

Notes 2015

Valoració Valoració dels resultats: Enguany hem tornat conveni amb la Fundació Esplai i per tant els usuaris de Sabadell han pogut accedir a matrícules i formació gratuïta en MOS. Hem cobert tots els objectius marcats per la Fundació i a més hem aconseguit una formula perquè els majors de 30 anys que no teníem accés de forma gratuïta al projecte, puguin fer-ho per un preu adaptat de 12€.A més de cobrir els objectius numèrics hem estat un dels centres amb un percentatge d’aprovats més elevat. Propostes/noves actuacions: Si es possible pel 2016 voldríem tornar a signar conveni amb la Fundació Esplai, i en cas de no ser possible cercarem altres aliances que ens permetin aconseguir l’objectiu de certificar els coneixements digitals de les persones que estan es procés de recerca de feina, sempre que sigui possible de forma gratuïta.

Programa / Projecte:

16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Recollir dades desgragades per sexe de tots els processos selectius I comissions de treball que es realitzin a l'Ajuntament i vetllar per que els tribunals de selecció estiguin integrats pel mateix número de dones que d’homes. Objectiu(s) principal(s) del programa Recollir dades desagregades per sexe per obtenir més informació sobre la participació per gènere.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors

[Valoració dels programes]

Pàg. 50


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Descripció 1. Núm. de tribunals/meses paritaris sobre el total 2. Núm. de processos selectius amb perspectiva de gènere al temari 3. Núm. d'òrgans amb composició equilibrada per sexe 4. Núm. de persones que participen en els diferents processos de l'Ajuntament 5. Perc. de dones que participen en els diferents processos de l'Ajuntament (%)

2013 4 0 6

2014 71 0 50

2015 35 0 30

190

723

787

66

78

54

Notes 2015 % %

Valoració Núm. processos amb perspectiva de gènere: encara no s'ha iniciat l'oferta pública, és a dir, els concursos oposició o oposicions en els quals s'havia previst incorporar temàtiques d'Igualtat tal i com es fa en temes de prevenció de riscos laborals. El número d'òrgans ha canviat degut a la incorporació de nous membres tant de l'Ajuntament com de la part social (sindicats). La baixada ha estat deguda a que el sindicat de la Policia ha fet un canvi en moltes de les comissions d'una dona per un home i ha fet que ara la majoria on participa aquest sindicat ja no siguin paritàries.

Programa / Projecte:

16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa El Pla d’Igualtat de gènere contribueix a articular internament el compromís i la voluntat política que l’Ajuntament de Sabadell ha mostrat vers la igualtat de gènere. El Pla d’Igualtat coordina i promou accions que, des de diferents àmbits, es desenvolupen per superar les desigualtats entre les dones i els homes del nostre Ajuntament. Objectiu(s) principal(s) del programa Potenciar les capacitats i el talent de les persones que treballen a l'Ajuntament, tot eliminant estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere. Promoure la incorporació, la permanència i el desenvolupament professional de les persones i garantir una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'accions de difusió relacionades amb l’aprovació del Pla Intern d'Igualtat 2. Núm. d'activitats formatives del Pla intern d'Igualtat 3. Núm. d'assistents en les accions formatives sobre el Pla intern d'Igualtat 4. Mitjana de valoració de les accions formatives del Pla intern d'Igualtat per part de les persones participant 5. Núm. de reunions de la Comissió d'Igualtat per tractar les temàtiques del Pla intern d'Igualtat

2013

2014

2015

2

2

2

1

27

10

9

9

6

2

0

Notes 2015

informació membres via correu electrònic

Valoració Accions de difusió: 1) Enviament mensual als membre de la Comissió t. Igualtat de cursos relacionats amb matèries d'Igualtat homedona.

[Valoració dels programes]

Pàg. 51


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 2) Difusió de la nova normativa de flexibilitat per conciliació aprovada a la mesa general de negociació. Reunió comissió igualtat: la comissió no s'ha reunit però s'han fet arribar correus electrònics als diferents membres amb informació sobre temàtiques que afectaven al Pla Intern d'Igualtat.

Programa / Projecte:

16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Elaborar el protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe que es difondrà entre tota la plantilla municipal per tal que sigui una guia d’utilitat en cas que existeixi un assetjament d’aquest tipus. Objectiu(s) principal(s) del programa Garantir la prevenció i atenció en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe per tal de proporcionar un entorn laboral saludable per a qualsevol persona.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. d'accions de difusió realitzades del Protocol d'assetjament 2. Núm. d'hores de formació en temàtiques d'assetjament 3. Núm. de cursos sobre temàtiques d'assetjament 4. Núm. de casos tractats d'acord amb el protocol d'assetjament sexual

2013 2 114 3 0

2014

2015 0 0 0 0

Notes 2015

Valoració No s'ha presentat cap denúncia sobre assetjament i per tant no s'ha hagut d'activar el Protocol d'assetjament.

Programa / Projecte:

18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa L’empresa Torra, gestora dels serveis funeraris de la ciutat, informa periòdicament sobre el tipus de ritual que s’ha seguit a les seves dependències en el moment d’acomiadar el difunt. Aquesta concessionària facilita, en aquest sentit, espais que es poden adequar per dur-hi a terme cerimònies. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania els serveis de pompes fúnebres i d'inhumació, exhumació, trasllat i incineració de cadàvers.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de defuncions 3. Perc. d'enterraments Laic (%) 4. Perc. d'enterraments Cristià (%) 5. Perc. d'enterraments Musulmà (%) 6. Perc. d'enterraments Budista (%)

[Valoració dels programes]

2013 6 85 0 0

2014 1627 8 83 1 0

2015 1525 7 86 0 0

Notes 2015

Pàg. 52


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 6. Perc. d'enterraments Budista (%) 7. Perc. d'enterraments Hinduista (%) 8. Perc. d'enterraments Jueus (%)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Valoració Hi ha un 6,6% d'altres tipologies de cerimònia.

Programa / Projecte:

12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col—lectius específics Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa El projecte es concreta en el Pla municipal de la Gent Gran i en el Pla d’atenció a les persones amb discapacitat. Tots dos estan en actiu i en fase de revisió i actualització. Es proposa incorporar els aspectes de nova ciutadania i de gènere en ambdós i el de joventut en el de discapacitats. Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'un instrument actualitzat d'anàlisi de les necessitats de la gent gran i de les persones amb discapacitat. Promoure l'envelliment actiu i la participació social de la gent gran reforçant els elements relacionals, de xarxa social i de prevenció en els que tenen una especial rellevància la participació de les dones. Promoure dispositius que afavoreixin la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat, especialment els joves. Promoure una alta cobertura del servei d'atenció a la llar que doni ajuda professional a les persones amb necessitat d'atenció a la vida diària com a sistema complementari a l'ajuda de la xarxa de cuidadors i cuidadores. Afavorir espais de formació i ajuda mútua per a persones, majoritàriament dones, que tenen cura de persones amb Alzheimer i altres malalties neurològiques i discapacitats.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

1. Núm. de persones ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar

1530

1483

1375

2. Perc. de dones ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar (%)

75

75

75

140

164

159

70

70

68

3801

5561

3790

65

65

65

2463

1000

6

53

(total 206)

51

50

25

3. Perc. de persones de nacionalitat estrangera ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar (%) 4. Núm. de persones que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte Cuidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores 5. Perc. de dones que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte Cuidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores (%) 6. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte Cuidem, i en les accions de formació 7. Núm. de persones que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu 8. Perc. de dones que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu (%) 9. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment 10. Núm. de joves discapacitats atesos al llarg de l'any en els Serveis Socials Bàsics 11. Perc. de dones joves discapacitades ateses al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat (%) 12. Perc. de joves de nacionalitat estrangera discapacitats atesos al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat (%)

[Valoració dels programes]

Notes 2015

1031

Pàg. 53


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 12. Perc. de joves de nacionalitat estrangera discapacitats atesos al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat (%)

Valoració Ha disminuït lleugerament el nombre de les persones ateses pel servei d'atenció domiciliaria per limitacions econòmiques. La participació i la satisfacció de les activitats amb persones que tenen cura de persones amb Alzhiemer es mantenen molt estables. S¡ha fet un grup de formació a les tardes per afavorir la compatibilitat entre treball i cuidador. La participació de gent gran les activitats ha estat estable encara que les dades indiquen una disminució en el nombre de participants. Això es deu a que s'ha fet un recompte més precís en base al nombre de persones diferents que participen als tallers durant tot l'any (ara es compta com a una única persona quan s'inscriu a una mateixa activitat als tres trimestres, en tant que abans es comptabilitzava per inscripcions)

Programa / Projecte:

07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa Adequar la regulació de l’ús específic religiós, previst en el Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS), a les previsions de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte i al Decret 94/2010, de 20 de juliol de desplegament de la Llei en els següents aspectes. - Preveure en els plans d’ordenació urbanística sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació. - Adaptació dels centres preexistents fins a 10 anys a comptar des de l’entrada en vigor del Reglament 94/2010.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Permetre la situació dels centres de culte de les diferents creences en igualtat de condicions i en bona relació amb l'entorn, optimitzant l'accessibilitat i compatibilitzant amb la mobilitat general de la ciutat. Indicadors Descripció 1. Núm. de centres de culte 2. Perc. de centres de culte que compleixen normativa (%) 3. Núm. de centres de culte que han sol·licitat la llicència urbanística 4. Núm. de centres de culte que han obtingut llicència urbanístic 5. Núm. de sol·licituds per a noves implantacions

2013 63 0 2 0 2

2014

2015

Notes 2015 no disponible

Valoració

Emancipació Programa / Projecte:

13.11 Alberg de Sant Oleguer Regidoria / Servei

[Valoració dels programes]

Drets Civils i Ciutadania

Pàg. 54


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Descripció del programa Equipament municipal situat al Sud de la ciutat i dins el perímetre del complex esportiu de Sant Oleguer: La Bassa, Pistes d’Atletisme, futbol, bàsquet, etc. Possibilitat d’allotjar-se en l’alberg, també compta amb activitats museístiques i amb la recuperació i rehabilitació del Molí de Sant Oleguer. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir un equipament per realitzar activitats juvenils, activitats docents i tallers, així com estades familiars.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'usos de l’Alberg 2. Núm. d'usuaris/àries de l’Alberg. 3. Núm. d'usuaris/àries de nacionalitat estrangera de l’Alberg 4. Núm. d'activitats realitzades a l’Alberg

2013 3630 2451 60 1

2014 3202 1391 38

2015 3500 1865 50 32

Notes 2015

Valoració L'Alberg de Joventut està mantenint les ocupacions per any, s'han introduït millores en el servei de l'alberg amb la construcció d'una nova cuina industrial que millora el serveis de menjador i la il·luminació exterior de l'equipament. Per altra banda durant l'any 2015 l'Alberg de Joventut ja forma part de la xarxa Xanascat i ha rebut dos certificacions: AMED: Amed, establiments promotors de l'alimentació mediterrània, un Programa que té com objectiu promoure l'alimentació mediterrània com a model d'alimentació saludable a l'àmbit de la restauració col·lectiva. SICTED: És un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per la Secretaria de Estado de Turismo, amb el recolzament de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que treballa amb empreses/ serveis turístics fins a 32 oficis diferents, amb l'objectiu de millorar l'experiència i satisfacció del turista. El SCTE Destinacions-SICTED és una metodologia que proporciona un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat amb una nova concepció dels resultats esperats, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de recuperació i valor dels recursos i l'espai. El SCTE es basa en la consciència integral de destí i en la identificació de objectius comuns dels agents implicats. Persegueix un nivell de qualitat homogeni en els serveis oferts al turista dins d'una mateixa destinació, de manera que no s'aprecien deficiències de qualitat substancials entre els diferents productes (agents) que componen l'oferta a la destinació i, amb això, condicionaments negatius de la percepció i satisfacció dels turistes. (una mica enrevessat...) Entre d'altres eines, compta amb 32 manuals de bones pràctiques, una per cada ofici. Ofereix a les empreses / serveis turístics adherits un pla de formació, visites d'assistència tècnica per part d'assessors homologats, tallers col·lectius, grups de treball que desenvolupen propostes de millora per al destí i avaluacions que contrasten l'adequació de l'empresa / servei als estàndards de qualitat. Tot això culmina en l'obtenció del distintiu Compromís de Qualitat Turística. Aquest s'atorga a les empreses / serveis turístics que han acreditat el compliment dels requisits fixats. És un reconeixement a l'esforç i compromís amb la qualitat i la millora contínua, a la vegada que distingeix a l'establiment enfront de la competència. El distintiu té validesa biennal, encara que condicionada a una avaluació anual de seguiment. Per tant valorem que el resultat anual ha estat positiu, i amb les noves accions que es volen realitzar a l'equipament esperem un augment de les reserves i estades.

[Valoració dels programes]

Pàg. 55


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.10 Jove: Què, véns? Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa està dirigit a joves nouvinguts i nouvingudes que arriben fora de l’edat d’escolarització i que tenen certes mancances a nivell formatiu i social. El programa pretén oferir un espai d’interacció així com estratègies que facilitin el procés d’adaptació i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels joves a fi de prevenir les possibles conductes de risc i facilitar la seva integració social. Es realitzen unes sessions que es duen a terme per professionals de l’àmbit i es divideixen en dos mòduls: millora de les habilitats socials i elaboració d’un projecte audiovisual que posteriorment s’utilitza com eina de sensibilització per a altres joves i ciutadania en general.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Anàlisi de la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a Sabadell i detecció de joves amb necessitats específiques. Oferir un espai i estratègies que promoguin i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels participants per afavorir la seva millor adaptació a la nova societat d’acollida. Facilitar l’accés d’aquests joves cap als recursos normalitzats de la ciutat i fomentar la seva participació. Sensibilitzar la població sobre la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a la ciutat. Combatre els prejudicis i falsos estereotipis al voltant de la immigració. Indicadors Descripció 1. Núm. de participants al programa 2. Perc. de dones participants (%) 3. Perc. de participants procedents del Magreb (%) 4. Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) 5. Perc. de participants procedents d'Amèrica (%) 6. Perc. de participants procedents d'Àsia (%) 7. Perc. de participants procedents d'Europa (%) 8. Perc. de participants que fan ús dels recursos normalitzats una vegada finalitzat el programa (%)

2013 37 46 30 35 22 14 0

2014 37 46 30 35 22 13 0

2015 13 20 30 35 35 0 0

100

100

90

Notes 2015

Valoració El programa Jove: Què, Véns? Esdevé un curs pont que a part d'oferir noves relacions en la ciutat d'acollida a través d'un grup d'iguals, dóna un apropament als recursos normalitzats i un posterior seguiment amb els referents de cada recurs per garantir l'adaptabilitat dels usuaris/es en concordança amb el seu itinerari personal, formatiu i laboral. Les dificultats més rellevants dels joves atesos són la falta de xarxa social de suport, falta d'ocupació, desorientació, dificultats de relació, problemàtiques familiars i/o necessitat de suport en el seu itinerari personal i formatiu. El programa esdevé un punt de partida perquè els i les joves coneguin la ciutat de qual formen part, es plantegin el seu projecte de vida i comencin a materialitzar-lo un cop hagin aconseguit les habilitats suficients a través dels recursos que ofereix la ciutat. Actualment es fa seguiment de més de 100 joves que formen part del programa, garantint l'adaptabilitat d'aquests als recursos, principalment formatius i vetllant perquè les necessitats dels joves siguin cobertes de manera satisfactòria, tot empoderant-los en la nova realitat. Fem un balanç positiu de l'acció-programa degut a la millora personal que els joves tenen al llarg del recorregut dins el programa.

[Valoració dels programes]

Pàg. 56


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Els mòduls "A prop teu" constitueixen un projecte destinat a l'acollida, la formació i la inserció social del col·lectiu de persones estrangeres que per la seva situació social, presenten dificultats per inserir-se tant al món laboral com a la societat en general. Aquest programa orienta, forma i dóna suport a la recerca de feina, oferint mòduls formatius de diferents temàtiques: orientació laboral, català bàsic, planxa i bugaderia, neteja i cura de la llar, cuina mediterrània, atenció a les persones, sensibilització i empatia, creixement personal, juntament amb altres activitats complementàries (tutories, visites a recursos, borsa de treball, etc). El programa està destinat especialment (però no exclusivament) a dones en procés de regularització i que es troben en una situació de precarietat important i amb risc d'exclusió social.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar a les persones destinatàries eines i recursos, formació i coneixements culturals que facilitin la seva incorporació laboral. Desenvolupar coneixements específics en habilitats socials, aptituds i actituds, que conjuntament faciliten un desenvolupament quotidià òptim de les persones participants com a ciutadans i ciutadanes. Potenciar l'autoestima i facilitar l'empadronament. Indicadors Descripció 1. Núm. de mòduls duts a terme 2. Núm. de participants 3. Perc. de dones participants (%) 4. Perc. de participants procedents del Magreb (%) 5. Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) 6. Perc. de participants procedents d'Amèrica (%) 7. Perc. de participants procedents d'Àsia (%) 8. Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

2013 3 48 100 55 25 20 0

2014 3 50 100 40 16 30 4

2015 3 38 100 53 13 29 0

15

12

13

Notes 2015

20 participants 5 participants 11 participants 5 participants

Valoració *Falta afegir un indicador numèric: Perc. de participants procedents d'Europa (%) = 5% (2 participants) Aquest 2015 s'ha mantingut el número de cursos realitzats (3 cursos amb una durada de 8 setmanes cadascun). Hi han participat 38 persones (12 menys que l'any anterior) amb una mitjana de 13 participants per curs. D'aquestes es manté que un 85% ha superat els nivells de formació exigits. Els cursos estan previstos per a assistents mixtes, tot i que les participants són majoritàriament dones d'entre 20 i 50 anys (edat laboral). Principalment del Marroc, però també de Perú, República Dominicana, Bolívia, Senegal, Nigèria, Veneçuela, Burkina Faso i Polònia. Igual que l'any passat, han detectat una baixa en la demanda de dones procedents de l'Àfrica Subsahariana. Les derivacions continuen venint del Taulí, Serveis Socials, CAD (SIAD?), i regidoria de Drets Civils, encara que moltes dones venen a Càrites per iniciativa pròpia o per recomanació d'antigues participants. És per això, que no s'emet publicitat institucional dels cursos. Les participants realitzen pràctiques a la Residència de les Germanetes Sardà i Salvany, on poden portar a la pràctica la teoria apresa relacionada amb les persones grans dependents: higiene, alimentació, mobilitat… Al finalitzar els mòduls, han aconseguit inserir laboralment un 46% de les participants (ha augmentat un 6% respecte a l'any anterior). Pel 2016, asseguren la necessitat del servei i la seva continuïtat. Les places del primer curs d'aquest any ja estaven cobertes a mitjans de desembre. Han observat que les participants tenen una millor base i un molt millor

[Valoració dels programes]

Pàg. 57


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 coneixement del seu entorn que en anys anteriors on les dones eren acabades d'arribar, i per tant també ells demanen un mínim nivell de comprensió oral per tal de garantir l'aprofitament del curs. A la vegada, el mercat laboral és cada vegada més exigent, tenint en compte que la demanda de treball és més alta que la oferta, així que adequaran els cursos per aprofundir més.

Programa / Projecte:

13.12 Espais Joves Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Els Espais Joves són els equipaments sociocomunitaris de referència dels joves de la ciutat, actualment hi ha quatre Espais Joves: Can Rull, Can Puiggener, Torre-romeu i Creu de Barberà. El programa inclou estratègies globals per fer front als diferents reptes globals dels joves com ara tallers d’aprenentatge, informàtica, Internet, recerca de feina: currículum, entrevistes... oci participatiu, reforç escolar... Objectiu(s) principal(s) del programa La creació d’espais de dinamització juvenil al territori, donar eines pel desenvolupament personal fomentant la participació, la convivència, la inclusió i treballant activament per evitar l’exclusió social..

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de joves usuaris 2. Núm. de noies usuàries 3. Perc. de famílies ateses procedents d'Àfrica (%) 4. Perc. de famílies ateses procedents d'Europa (%) 5. Perc. de famílies ateses procedents d'Àsia (%) 6. Perc. de famílies ateses procedents de Llatinoamèrica (%) 7. Núm. de derivacions a d'altres serveis (Serveis Socials, Educació, Salut...)

2013 21616 15195 37 59 0 4

2014 874 291 44 38 2 16

2015 865 292 42 39 2 17

201

179

200

Notes 2015

Valoració Els Espais Joves són els equipaments sociocomunitaris de referència per als i les joves de la ciutat que ofereixen un espai relacional i de dinamització sociocultural i promouen la plena ciutadania dels i les joves. La xarxa d'Espais Joves està formada per 4 equipaments situats als centres cívics de : Can Puiggener, Creu de Barberà, Can Rull i Torre Romeu. Apart d'aquests 4 equipaments, l'àmbit de Joventut compta amb una sala al Centre Cívic Can Deu, aquesta sala està dinamitzada per l'entitat Joves Nord i obre dimecres, dijous i divendres en horari de tarda amb una programació molt potent d'activitats adreçades al col·lectiu juvenil del barri i amb molt d'èxit d'usuaris i usuàries. El servei està destinat a joves entre 12 a 29 anys, encara que es formen grups d'edats per adaptar la programació a les seves necessitats. La majoria d'usuaris són menors d'edat, nois en edats compreses entre 14 - 18 anys, les usuàries joves van en augment i ja suposen el 36% del total. El nombre d'usos dels Espais Joves és estable en el temps, i en conseqüència, és un servei molt consolidat i conegut pels joves. Les activitats que es duen a terme són de diferent tipus: educatives, culturals, esportives, audiovisuals, debats, tertúlies, vídeo - fòrums, tallers d'emancipació i un llarg etc. La crisi econòmica ha provocat que la xarxa d'Espais Joves s'hagi convertit en referent dels joves usuaris/àries per al desenvolupament de les seves potencialitats i s'han adaptat a la situació del territori d'ubicació de l'espai molts dels programes i tallers que s'hi feien. Com a exemples, algunes de les activitats que amb més èxit estan funcionant són els programes de reforç escolar i d'estudi assistit i tots aquells programes que fomenten l'ocupació i formació dels i les joves participants als programes. Cal destacar l'activitat cultural que als Espais Joves es porta a terme habitualment.

[Valoració dels programes]

Pàg. 58


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Com a línies generals es treballan, entre d'altres, la vinculació i sentit de pertinença al recurs, l'autogestió, l'autoconeixement, el foment de la participació, la interiorització d'hàbits saludables, el foment de les habitats socials, i el desenvolupament personal i professional dels i les joves. Cada espai jove té una programació autònoma i enfocada al tipus de jove que és usuari/ària del servei, sempre amb Com a novetat de l'any 2015 i en col·laboració amb l'Espai Jove Can Rull s'han dut a terme diverses formacions en un denominador comú i és el d'oferir una programació que compensi les seves necessitats. Com a novetat de l'any 2015 i en col·laboració amb l'Espai Jove Can Rull s'han dut a terme diverses formacions en mobilitat internacional i Servei de Voluntariat Europeu en les dependències del Sabadell Atenció Jove. Amb tot això es pot fer una valoració molt positiva del servei i de les activitats que s’hi realitzen, es destaca el treball transversal amb moltes de les regidories de l'Ajuntament i la importància de la coordinació amb els diferents dispositius laborals del Vapor Llonch (Promoció Econòmica) que permeten derivar a molts joves en procés de recerca de feina o formació. Per l'any 2016 l'àmbit de Joventut i Espais Joves afronta com és habitual grans reptes que cal continuar treballant com ara potenciar la col·laboració amb la resta de regidories municipals que tenen programes per a joves, una millor coordinació de la xarxa d'espais joves, continuar amb la implementació a la ciutat del programa Garantia Juvenil i la creació d'una nova Oficina Jove.

Programa / Projecte:

13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Llei d’Acollida determina que les persones immigrades al llarg del seu procés d’integració a la societat catalana han d’assolir les competències lingüístiques bàsiques en català i castellà. El català com a llengua pròpia de Catalunya és l’instrument bàsic per a la plena integració al país. El servei de primera acollida, per tant, ofereix la formació i els mitjans necessaris per adquirir aquestes competències bàsiques. El Consorci per a la Normalització Lingüística i les escoles d’adults de la nostra ciutat ofereixen tot un ventall de cursos de català i castellà (en el cas de les escoles d’adults) per tal de garantir aquest dret. Hi ha cursos de diferents modalitats i nivells depenent de la formació prèvia del participant.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Facilitar l’aprenentatge del castellà i sobretot del català, com a llengua comuna que facilita la cohesió social i com a recurs imprescindible per a la integració sociolaboral de les persones immigrades. Promoure la participació de la població nouvinguda en el programa de les parelles lingüístiques. Indicadors

[Valoració dels programes]

Pàg. 59


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Descripció 1. Núm. de cursos de català realitzats a través del CNL (sessions inicials, B1, B2 i B3) 2. Núm. de participants 3. Perc. de persones participants estrangeres (%)

2013

2014

2015

34

31

31

791 79

679 88

691 87

4. Perc. de participants estrangers d'origen de l'Europa extracomunitària (%)

2

3

4

5. Perc. de participants estrangers d'origen d'Amèrica Central i del Sud (%)

59

36

42

6. Perc. de participants estrangers d'origen del Nord d'Àfrica (%)

10

8

6

7. Perc. de participants estrangers d'origen de la resta d'Àfrica (%)

8

4

3

Notes 2015

Pecentatge sobre total d'inscrits als cursos ( no únicament b1,b2 i b3) Pecentatge sobre total d'inscrits als cursos ( no únicament b1,b2 i b3) Pecentatge sobre total d'inscrits als cursos( no únicament b1,b2 i b3) Pecentatge sobre total d'inscrits als cursos ( no únicament b1,b2 i b3)

Valoració Valorem positivament la feina feta, tot i haver tingut una lleugera pèrdua d’alumnat Això ens obliga a ajustar l’oferta de cursos

Programa / Projecte:

05.02 Posa-t’hi Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa El Posa-t’hi és un programa d’orientació, seguiment i acompanyament als joves que assisteixen a instituts públics de Sabadell i que finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat. L’objectiu principal és donar suport a aquests joves i a les seves famílies, tot proporcionant-los eines i informació sobre sortides formatives, per tal que no es trobin indefensos en aquest moment tant important de la seva vida. El programa també els acompanya durant el procés fins aconseguir que la/el jove s’incorpori en aquella activitat formativa en la qual pugui estar interessat/da. Es vol que, malgrat no haver obtingut el graduat, pugui retornar al sistema educatiu reglat en primer terme, atès que en el context actual el món laboral exigeix, cada vegada més, perfils professionals amb formació. Els instituts comuniquen al Servei d’Educació els i les joves que acompleixen el perfil per participar-hi. Mitjançant entrevistes amb els orientadors de cada centre educatiu, també s’estableix un possible camí formatiu per a cada jove tenint en compte les seves característiques i preferències. Seguidament es fa una segona reunió, aquesta vegada amb les/els joves i les seves famílies, on es fa la presentació del programa Posa-t’hi, de la persona responsable i de les possibles alternatives formatives que tenen a l’abast. A partir d’aquí, i durant un any, la tècnica responsable del Posa-t’hi (del Servei d’Educació de l’Ajuntament) fa un seguiment acurat i personalitzat de cadascun dels nois i noies per aconseguir la seva incorporació a algun tipus de formació o al món laboral, tenint en compte les expectatives i motivacions de cadascun.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 60


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Establir mecanismes de col·laboració amb els Instituts de secundària. Reforçar la tasca tutorial i orientadora dels centres docents - Intervenir en el procés d’assessorament i recolzament a les famílies - Motivar a l’aprofitament de l’itinerari i la reinserció educativa. - Oferir propostes d'itineraris cap a l'ocupació o cap a la reinserció educativa reglada. Indicadors Descripció

2013

2014

2015

1. Núm. de centres participants

12

12

12

2. Núm. d'alumnes participants

183

178

205

3. Perc. de dones alumnes participants (%)

33

32

31

4. Perc. d'alumnes de nacionalitat estrangera participants (%)

17

29

21

169

157

194

90

95

89

5. Núm. d'alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu 6. Perc . de dones alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu (%)

Notes 2015 Programa 15-16. Alumnat 14-15 Programa 15-16. Alumnat 14-15 Programa 15-16. Alumnat 14-15 Programa 15-16. Alumnat 14-15 Programa 15-16. Alumnat 14-15 Programa 15-16. Alumnat 14-15

Valoració Objectius i resultats Els resultats obtinguts d’aquest programa continuen sent força satisfactoris. Des del punt de vista de Drets Civils s’observa menys accés al programa de les Dones. D'aquestes el percentatge que continuen l'itinerari formatiu triat en el procés d’orientació és molt alt. D’altra banda el percentatge d’alumnes estrangers que accedeixen al programa també és inferior al d’autòctons, atès que el pes de l’alumnat estranger escolaritzat també és inferior. Replantejaments i novetats: El programa està consolidat i s'han ofert els mateixos recursos per als joves. L'aposta pel treball en xarxa amb la resta de professionals del territori permet un treball més ric i alhora simplifica l'accés a la informació i als recursos pels joves.

Programa / Projecte:

08.03 Renda bàsica d’emancipació Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Conjunt d’ajuts directes de l’Estat, destinats al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual i permanent, en les condicions i requisits que estableix el reial decret 1472/2007. Actualment està derogat aquest programa. Ara bé, els beneficiaris/es que tinguin reconegut l’ajut continuen temporalment amb l'esmentat dret. A partir d’agost de 2012, la quantia mensual de l’ajut és de 147 euros. Objectiu(s) principal(s) del programa Ajudar a l’emancipació dels i les joves d’edat compresa entre 18 i 30 anys a facilitar i poder obtenir l’accés a un habitatge de lloguer i al seu corresponent pagament mensual.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 61


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. d'expedients vigents

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració

Programa / Projecte:

08.09 Promoció d’habitatges dotacionals Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Construcció d’habitatges adaptats per a les persones grans que viuen soles, la majoria de les quals són dones, construÏnt aquests llocs ben comunicats, amb serveis bàsics a prop i proporcionant serveis d’ajuda a domicili, a través de la construcció d’habitatge dotacional que promogui VIMUSA. Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar habitatge de lloguer amb servei a gent gran, d’edat compresa entre 65 o més anys, amb la finalitat d’allargar la seva vida autònoma i activa del col·lectiu de la gent gran.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de sol·licituds 2. Núm. d'habitatges adjudicats

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració

Programa / Projecte:

14.14 Oferta formació continua per a empreses Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Serveis de formació per les empreses en el que s’ofereix la possibilitat d'elaborar el pla de detecció de necessitats formatives de l'empresa així com el disseny i implementació de les diferents accions formatives que se'n derivin. La formació pot ser sufragada directament per l'empresa o bé per la fundació tripartita. La detecció de necessitats formatives consisteix en col·laborar estretament amb les empreses usuàries, escoltant, dissenyant i creant solucions a mida, amb l'aportació dels millors professionals i compromesos en el desenvolupament de les persones amb les metodologies més innovadores i potenciadores. Per tal de dissenyar el pla d’acció formativa es desenvolupen diferents fases, entrevistes d’apropament amb la direcció i amb els/les treballadors/es, qüestionaris d’aproximació, entrevistes en focus grup, devolució de les dades i resultats i planificació conjunta amb els treballadors i la direcció.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 62


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències professionals que facin a les empreses i les seves plantilles més competitives i productives. Indicadors Descripció 1. Núm. d'empreses que han participat en el programa 2. Núm. de persones que cursen les accions formatives 3. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de joves (menors de 30 anys) que cursen les accions formatives (%) 5. Núm. d'hores de formació

2013 1 124 80

2014 2 50 66

2015 2 68 47

25

62

71

144

336

221

Notes 2015

Valoració Valoració dels resultats: Durant l’any 2015 hem treballat per dues entitats externes dedicades a la inserció, actuant com a proveïdors experts en serveis de formació. La valoració ha estat excel·lent per ambdues parts. Propostes/noves actuacions: Per l’any 2016 mantenim el repte d’obrir noves col·laboracions amb entitats dedicades a la inserció laboral però no especialistes en formació, actuant com a proveïdors experts en formació , disposem dels espais homologats per l’autoritat competent, experts homologats i el know-how propi dels certificats de professionalitat.

Programa / Projecte:

14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions de formació, d’oferta pública, on es proporcionen als joves els recursos personals o professionals per tal de millorar les seves expectatives d'accés a un lloc de treball i de continuïtat formativa. Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa. La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. Els programes també donen opció, als/les joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per tal d'obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu dels programes de qualificació professional inicial és que tots i totes les alumnes assoleixin competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1 dins l'estructura actual del Catàleg nacional de qualificacions professionals i de la formació professional, com també que tinguin la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els diferents ensenyaments.

[Valoració dels programes]

Pàg. 63


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que cursen les accions formatives. 2. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 3. Perc. de joves que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) 5. Núm. de persones que han trobat feina al cap de 12 mesos 6. Núm. d'insercions educatives: retorn a la formació.

2013 60 40 100

2014 60 40 100

2015 67 37 100

28

30

16

0 0

0 23

Notes 2015

en curs

Valoració Durant 2015 els PQPI’s han passat a denominar-se PFI i també han augmentat les seves hores de durada de 850 hores de mitja a 1000 hores, amb les lògiques conseqüències per la implementació del programa, increment del pressupost, manca de recursos, gran increment d’hores de formació diàries que repercuteixen negativament en els joves i finalització del projecte el darrer dia del mes de juliol. Valoració dels resultats: En 2015, hem ofertat 60 places de formació per alumnes de PQPI, en les especialitats de: -Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers -Auxiliar de fleca i pastisseria -Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic -Auxiliar hoteleria : cuina i serveis de restaurant i bar Durant aquest any 2015 hem seguit aplicant els mecanismes de selecció de participants . dissenyats l’any 2010 pel departament d’educació de la Generalitat. Per quart any consecutiu el procés de reclutament i selecció dels alumnes , ha estat un procés de selecció igual a la matriculació en centres del Servei d’Educació de Catalunya, és a dir, ha existit un barem oficial dels alumnes per tal de procedir a l’assignació de places. Això ha suposat que tots els alumnes interessats en cursar un PFI amb nosaltres, han tingut que aportar tot una documentació per poder optar a les places ofertades. Aquesta documentació ens ha servit per puntuar la candidatura de l’alumne, juntament amb el procés d’entrevista. D’aquesta manera des del departament d’Ensenyament s’intenta garantir que tothom tingui les mateixes possibilitats d’accedir a un PFI. Els alumnes han mostrat un bon nivell de participació i satisfacció en el projecte, caldrà seguir treballant en l’increment de places per tal de satisfer totes les necessitats formatives del col·lectiu. Propostes/noves actuacions: Per l’any 2015 proposem continuar amb les mateixes especialitats que enguany i sol·licitarem a la Generalitat iniciar els cursos que depenen d’ells en dates més favorables, doncs iniciar el mes de desembre, situa l’acabament del curs en el mes de juliol, que és un més fatal per als % d’inserció.

Programa / Projecte:

14.01 Orientació laboral Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Servei que ofereix assessorament especialitzat i personalitzat a persones treballadores amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament professional i millorar l'adaptabilitat al canvi i als nous entorns laborals. Consisteix en fer un diagnòstic del perfil competencial de la persona i de les seves necessitats formatives i expectatives per a determinar les qualificacions necessàries que garanteixin el pas d'un lloc de treball a un altre i facilitar recursos per a ser més autònoms en el procés de recerca de feina.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Pàg. 64


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir vèncer les barreres i la superació de resistències personals en moments de canvi, motivar vers la consecució d'objectius professionals, oferir recursos per descobrir les seves potencialitats realistes i millorar l'ocupabilitat dels demandants facilitant coneixements i competències sobre les tècniques i canals de recerca de feina que millor s'adaptin a cada cas.

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'accions individuals d'orientació professional 2. Núm. de persones que fan accions grupals d'orientació professional 3. Perc. de dones participants a accions d'orientació professional (%) 4. Perc. de joves ( menors de 30 anys) participants a accions d'orientació professional (%) 5. Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants a accions d'orientació professional (%) 6. Núm. d'insercions al mercat laboral

2013 4937

2014 4363

2015 6371

4223

5039

8660

58

46

43

34

26

30

25

34

33

715

735

864

Notes 2015

Valoració Pel servei d'orientació professional enguany han passat 3.428 persones, les quals han participat en 6.371 accions individuals i 8.660 en 723 accions grupals, es a dir ens referim a participacions i no a persones (ja que una mateixa persona ha passat per més d'una acció). Volem destacar que malgrat enguany s'han fet moltes accions en petits grups, detectem una necessitat imperiosa d'acompanyament individualitzat. La majoria de persones arriben en un estat molt depressiu, amb un to vital molt baix, desmotivats, amb pors, inseguretats i sense cap tipus de confiança de trobar feina. Es per aquest motiu que enguany vam posar en marxa un servei de coaching per a majors de 45 anys, des del que s'ha ofert un acompanyament molt més personalitzat i que ha donat molt bons resultats pel que, actualment estem analitzant el tipus d'intervencions per a fer-ho extensiu a d'altres col·lectius.

Programa / Projecte:

14.04 Sabadelltreball: web i xarxes socials Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Portal d'ocupació per a fomentar l'autogestió per a la recerca de candidats/es i la recerca d'ofertes de treball. El portal està dissenyat segons paràmetres 2.0 amb connexió amb les xarxes socials, RSS d'altres portals d'ocupació, microconsells per a la recerca de feina, notícies breus amb les principals novetats de la intermediació laboral. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure la utilització de la plataforma web 2.0 en la gestió i desenvolupament dels recursos humans en les empreses del territori i, en general, desenvolupar accions per lluitar contra l'exclusió digital entre els usuaris del Servei d'Intermediació Laboral.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de visites al portal 2. Núm. d'usuaris/àries (CV) actius en el moment de la consulta 3. Núm. de respostes a les consultes que arriben a la bústia del portal

[Valoració dels programes]

2013

2014

2015

363071

350853

320550

6066

7579

5023

2247

2594

2527

Notes 2015

Pàg. 65


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 3. Núm. de respostes a les consultes que arriben a la bústia del portal 4. Núm. de seguidors/es al twitter de @sbdtreball 5. Núm. de seguidors/es al Grup de Linkedin Sabadelltreball

2247

2594

2527

580

915 513

1220 1027

Valoració Aquest 2015 s’han registrat 320.550 visites al portal, un 8.7% menys que l'any anterior. Aquesta disminució en el nombre de visites ens indica que el portal necessita una millora de funcionalitats especialment fer-la més àgil i senzilla d’utilitzar. Al llarg de 2016 hi treballarem per implementar aquestes millores. A 31 de desembre de 2015, el número total d'usuaris/àries o candidats/es en actiu a la base de dades és de 5.023, un 13.5 % menys que l’any passat. Aquesta xifra fa referència a persones que han accedit al portal en els últims 6 mesos i que tenen el currículum actualitzat i estan en procés de recerca de feina. S’han rebut 2527 consultes a la bústia sabadelltreball@ajsabadell.cat que s'han resolt en 24 hores. Continuem impulsant el nostre compte de TWITTER @sbdtreball i el Grup de Linkedin Sabadelltreball, que vam posar en marxa amb l'objectiu d'arribar a les empreses i a les persones que cerquen feina a través de les xarxes socials i de compartir informacions rellevants relacionades amb la recerca de feina. Hem finalitzat el 2015 amb 1727 tweets publicats i 1220 seguidors/es. El grup Sabadelltreball a LINKEDIN s’ha duplicat respecte l’any passat ja compta amb 1027 membres. Durant el 2016 tenim previst una renovació important del portal d'ocupació pel que fa als serveis oferts, l'agilitat, la interrelació amb les xarxes socials i altres millores que esperem que incrementi les visites i els visitants, així com els resultats de les gestions.

Programa / Projecte:

14.30 Fem ocupació per a joves Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programa d’intermediació laboral que té per objectiu la inserció laboral de joves menors de 30 anys. Primer es detecta la necessitat de l’empresa i la descripció del lloc de treball a cobrir i el Vapor Llonch s’encarrega del reclutament i la preselecció dels joves. L’empresa decideix quin candidat/a és el més adequat i finalment, es dissenya una formació complementària per millorar l’adequació al lloc de la persona a contractar que serà simultània amb el treball. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu a assolir és el d’aconseguir la inserció de, com a mínim, el 35% dels participants.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de joves participants 2. Núm. de tutories 3. Núm. de contactes realitzats 3. Núm. de contractes realitzats 4. Núm. de convenis signats amb empreses 5. Perc. de satisfacció de les persones participants (%)

2013

2014 39 237 40

2015

Notes 2015

32

Valoració Durant el 2015 aquest programa no s'ha desenvolupat. A finals d'any hem iniciat una nova edició que finalitzarà al desembre 2016

[Valoració dels programes]

Pàg. 66


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

14.31 Espai de recerca de feina Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca de feina organitzada i sistemàtica per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a una recerca intensiva de feina. Aquesta recerca intensiva es fa a través de la posada en contacte de les persones participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional. Dintre l’espai s’ofereixen 2 serveis: a) 8 sessions de 9 a 13 adreçat a persones amb més nivell de navegació per Internet. b) 2 sessions de 9 a 14 adreçat a persones amb nivell baix de navegació per Internet.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca de feina organitzada i sistemàtica per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a una recerca intensiva de feina. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones participants 2. Núm. de dones participants 3. Núm. de joves menors de 30 anys participants 4. Núm. de persones estrangeres participants 5. Núm. d'accions 6. Núm. d'insercions

2013

2014 460 47 15 12 33 142

2015 390 201 52 49 32 123

Notes 2015

Valoració En aquest servei, els indicadors estan expressats en número total i no en percentatge, com en altres indicadors, pel que volem deixar constància d'una errada en els indicadors del 2014, que els indicadors que es van transmetre, estan en % i no en número total com expressa aquesta fitxa. Dit això, si comparem les dades respecte el 2014, podem veure que els percentatges són molt semblants, respecte el número de dones (201 al 2015 envers les 214 del 2014), i dels joves (52 al 2015 envers 69 al 2014), i les persones estrangeres (49 al 2015 envers els 58 al 2014). Aquestes dades no han variat pràcticament perquè les derivacions de les oficines del SOC; han seguit criteris mol similars de derivació. Aquest servei no té un % de persones participants estrangeres molt elevat, ja que el principal requisit és tenir coneixements bàsics d'ofimàtica, i les persones amb més baix perfil professional de formació i TIC queden descartades per utilitzar aquest servei. I molt freqüentment el col·lectiu de persones estrangeres que ens deriven des de les Oficines de Treball, és el que presenta més dificultats en aquest aspectes.

[Valoració dels programes]

Pàg. 67


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.23 Assessorament per a la creació d’empreses Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Acompanyament i suport a la creació, posada en marxa i consolidació d’empreses. Suport i orientació bàsica i especialitzada als emprenedors/es als inicis dels seus projectes empresarials i en el seguiment dels mateixos. L’usuari/a emprenedor/a pot demanar l’acompanyament d’un/a tècnic/a per elaborar el seu pla d’empresa, que és l’eina d’anàlisi que li permetrà valorar la viabilitat econòmica i financera de la seva idea o iniciativa empresarial, així com analiltzar el mercat, potencials clients, solvència professional, etc. A partir d’aquest pla d’empresa, si l’empresa és viable, el tècnic d’empresa podrà seguir acompanyant l’emprenedoren la creació, creixement i consolidació de l’empresa en els primers anys, que són els més crítics. En aquest procés, igualment l’emprenedor podrà formar-se en aspectes bàsics de gestió empresarial que l’ajudaran a desenvolupar millor el seu negoci.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport, formació i eines a les persones amb idees de negoci perquè puguin emprendre l'activitat en condicions d'haver valorat el seu pla d'empresa, riscos i previsions. Indicadors Descripció 1. Núm. de beneficiaris/àries de les sessions informatives 2. Perc. de dones beneficiàries de les sessions informatives (%) 3. Perc. de dones assessorades (%) 4. Perc. de persones joves (menors de 30 anys) assessorades (%) 5. Perc. de persones de nacionalitat estrangera assessorades (%) 6. Núm. d'empreses creades

2013 601 45 50 19 13 16

2014 401 51 41 13 16 81

2015 476 53 53 55 54 87

Notes 2015

Valoració En relació al perfil de les persones ateses pel Programa, s’observa una proporció superior de dones que sol·liciten el servei, a diferència de l’any anterior en què hi havia una proporció superior d’homes. L’edat mitjana dels usuaris és de 39 anys. Pel que fa al nivell d’estudis, s’observa que la major part dels usuaris atesos, un 41,30%, tenen un nivell mig d’estudis: amb el títol de BUP/Batxillerat Superior (13,10%) i amb el títol de FP I / Cicle Grau Mitjà i FP II / Cicle Grau Superior (28,20%), el 27,80% dels usuaris tenen estudis primaris i només el 28,60% tenen estudis universitaris (9,50% diplomatura, 10,50% llicenciatura i 8,60% doctorat). Durant l’any 2015 observem un lleuger augment en els usuaris atesos en primera visita respecte a anys anteriors.

Programa / Projecte:

14.03 Borsa de treball i prospecció d'empreses Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Servei d'Intermediació Laboral per a detectar oportunitats laborals mitjançant la gestió d'accions adaptades a les necessitats de les empreses per facilitar la inserció laboral.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació

i

cohesió

civil

-

Pàg. 68


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Detectar empreses del territori que fomentin la creació d'ocupació. Convertir en oportunitats laborals les necessitats ocupacionals detectades en les empreses del territori. Gestionar diferents accions d'Intermediació Laboral que fomentin la creació d'ocupació.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. d'ofertes gestionades 2. Núm. de llocs de treball gestionats 3. Núm. d'empreses visitades 4. Perc. de cobertura d'ofertes gestionades (%)

2013 599 1338 245 77

2014 790 1542 403 70

2015 1006 1730 272 67

Notes 2015

Valoració Aquest 2015 s’han gestionat 1006 ofertes de treball, 216 més que l’any anterior i s'han ofertat 1730 llocs de treball, 188 més que al 2014. Això representa un 27% més d’ofertes i un 12% més de llocs de treball. Amb aquests resultats podem dir clarament que hem assolit el nostre objectiu de mantenir o augmentar el nombre d’ofertes de treball gestionades pel nostre servei. Hem enviat 6.743 candidatures de persones usuàries del servei que compleixen el perfil sol·licitat en les ofertes, tenen disponibilitat i accepten les condicions que s'ofereixen. Els grups professionals predominants de les ofertes gestionades continuen sent: administració, comerç, hostaleria, serveis a la comunitat i personals (neteja) i serveis a les empreses (mossos de magatzem, operaris...) S'han recollit 864 insercions, el 29% han estat persones menors de 30 anys, el 44% persones de 30 a 44 anys i el 27% majors de 45 anys. D'altra banda destacar que hem realitzat 272 visites a 239 empreses diferents per oferir els serveis de les quals han participat en alguna acció de col·laboració- gestió d'ofertes o de pràctiques, 199, és a dir un 83%; la qual cosa la considerem un altíssim nivell d'eficiència com a resultat de les empreses visitades. La proposta per l'any vinent es de continuïtat i consolidació del servei i crear marca d'orientació al client i a la qualitat en els serveis oferts.

[Valoració dels programes]

Pàg. 69


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.17 Formació i acreditació en TIC Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa La sigla ACTIC correspon a la denominació “Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics, encara que la prova s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya amb molta diversitat d’horaris. No cal esperar cap convocatòria per inscriure’s a la prova. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic, mitjà o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. L’ACTIC es va obrir a la ciutadania al novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a finals de 2011. L’Ajuntament de Sabadell actua com a col·laborador habilitant un espai dotat tecnològicament per a la informació, matriculació i execució de la prova/examen ACTIC. A nivell de Recursos humans es posa a disposició del projecte personal tècnic en matèria TIC que s’encarrega de la difusió del projecte, informa, assessora i examina.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Acreditació de les competències digitals per part de la administració competent. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que es presenten a examen. 2. Perc. de dones que es presenten a examen (%) 3. Perc. de joves que es presenten a examen (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que es presenten a examen (%) 5. Núm. de persones aprovades 6. Perc. d'aprovats respecte a la totalitat de persones presentades (%)

2013 66 60 20

2014 81 58 23

2015 84 69 15

17

15

8

38

47

47

58

58

56

Notes 2015

Valoració Valoració dels resultats: Durant l’any 2015 hem mantingut la línia de formació i acreditació de competències digitals , tant de les persones que s’adrecen per primera vegada al servei, únicament cercant l’acreditació, com per les persones que fan llargs itineraris formatius al nostre servei i que no coneixien aquesta possibilitat, els informem i acompanyem durant tot el procediment d’acreditació. Propostes/noves actuacions: Com a projecte per 2016 volem crear una sessió informativa standard per visualitzar a totes les nostres accions formatives, on expliquem tots els nostres serveis transversals de formació, afavorint que els usuaris coneguin tots els serveis que oferim.

[Valoració dels programes]

Pàg. 70


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.20 Tallers d’ocupació Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions destinades a persones majors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (contracte de formació on el 25 % de la jornada laboral és formativa) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret. La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés. Així, el fet de participar en aquest programa els suposa una millora del posicionament personal i professional per accedir a un lloc de treball.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de l’àmbit d’actuació del pla de barris, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social programades en el marc del projecte integral del barri, amb la finalitat d’adquirir o millorar les competències tècniques i personals dels participants. Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Potenciar la millora laboral de persones amb problemes de malaltia mental mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. Potenciar la inserció laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica mitjançant accions de suport individual i tutories individualitzades, amb un tutor per cada participant. Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en els acabats, etc. Indicadors Descripció 1. Núm. de participants 2. Perc. de dones participants (%) 3. Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%) 5. Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

2013 19 63 16 32 25

2014

2015

Notes 2015

Valoració Aquest any no s'ha desenvolupat aquest projecte.

[Valoració dels programes]

Pàg. 71


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

14.24 Viver d’empreses Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Infraestructura destinada a acollir noves empreses i en vies de consolidació, a les quals s’ofereixen una sèrie de serveis diversos comuns, normalment a un preu inferior al del mercat. L’espai compta amb 13 mòduls per empreses i un espai de coworking. Els serveis que s’ofereixen són: allotjament empresarial, formació, lloguer de sales de reunions, sales de formació, sales polivalents. Els preus per m2 varien en funció de si l’empresa és de nova constitució (d’un a tres anys) o bé si és consolidada (a partir de 3 anys). En el cas de ser de nova creació, els preus són creixents del primer al tercer any d’estada amb l’objectiu de situar a l’empresa al tercer any en condicions de mercat per poder donar l’entrada a nous projectes.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport en l'allotjament inicial empresarial amb l'acompanyament a l'emprenedor/a amb serveis adreçats a la creació i consolidació, així com al treball en xarxa. Indicadors Descripció 1. Núm. d'empreses allotjades 2. Núm. de persones ocupades a les empreses allotjades

2013 19 45

2014 24 68

2015 47 89

Notes 2015

Valoració Al CPE durant el 2015 hi ha hagut allotjades (en diferents moments) 21 empreses Al CEI durant el 2015 hi ha hagut allotjades (en diferents moments) 21 empreses. Aquest nou espai té la voluntat de dinamitzar les empreses del polígon de Can Roqueta i contribuir a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades durant un període determinat de temps amb l’opció de rebre assistència i assessorament tècnic. Per tant, el valor afegit d’aquest espai seran els serveis d’acompanyament a les empreses que vulguin instal·lar-se, però també actuarà com a centre integral de serveis per a la resta del territori.

[Valoració dels programes]

Pàg. 72


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.19 Cases d’oficis Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions destinades a persones menors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (amb contracte de formació) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret. La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar tant la qualificació professional com un recurs laboral a joves aturats menors de 25 anys per tal d'aconseguir la seva inserció posterior. Facilitar l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sòcio-laboral plena. Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica. Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte de materials…

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de participants 2. Perc. de dones participants (%) 3. Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%) 5. Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

2013 24 45 100 20 31

2014 26 42 100 19

2015 183 43 83 29

Notes 2015

EN CURS

Valoració Les cases d’oficis vinculades al pla de treball als barris són una bona formula per treballar l’ocupabilitat dels joves amb poca experiència gràcies a la durada del projecte (1 any) i a la combinació de formació i contractació laboral. A l’edició actual s’han duplicat el nombre de projectes respecte a l’edició anterior, enguany hem disposat de quatre especialitats diferents: Dinamització socio cultural, Producció multimèdia, Horticultura i Atenció a la Infància. L’especialitat de Dinamització Socio Cultural als barris del Sud ha estat una de les especialitats noves i la valoració feta tant del pla de formació com de treball ha estat molt satisfactòria. Els participants han desenvolupat la seva activitat laboral com a dinamitzadors infantils a l’esplai del Vapor Llonch i com a dinamitzadors de la Gent Gran desenvolupant un programa d’animació als complexos per la Gent Gran del Parc Central i de la Via Alexandra. La Casa d’oficis de Producció Multimèdia ha tingut també una molt bona valoració tant per part dels participants com dels departaments col·laboradors, els participants han realitzat feines de gravació, muntatge i edició de material multimèdia així com feines de disseny gràfic. Cal destacar que el sector de les TIC és un sector altament motivador pels joves. Pel que fa a les especialitats dels barris del Ripoll l’especialitat d’Atenció a la Infància ha permès als participants desenvolupar activitats de dinamització infantil a centres d’esplai, escoles bressol i menjadors escolars. D’altra banda, a la Casa d’Oficis d’horticultura, tot i que el funcionament general del projecte ha estat satisfactori, de cara a futures edicions ens plantegem introduir feines de caire forestal i de recuperació d’espais naturals. Pel que fa al 2016 ens plantegem mantenir les especialitats d’ enguany i introduir alguna especialitat nova, als barris del sud més vinculada a temes de noves tecnologies i màrqueting.

[Valoració dels programes]

Pàg. 73


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

14.16 Formació e-Learning Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Conjunt d'accions de formació d'elearning o formació a distància a través d’Internet, amb una àmplia oferta de cursos (més de 150 cursos). La sala Punt Òmnia del Vapor Llonch és un dels centres gestors del projecte Aula Mentor, gestionat pel Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE) del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport. Per a cada curs, els/les alumnes tindran a la seva disposició un tutor especialitzat que farà el seguiment de l’aprenentatge i resoldrà els seus dubtes a través del correu electrònic. L’alumne pot triar entre una àmplia oferta formativa en diferents especialitats. L’alumne es pot formar des de casa, a la hora que vulgui i sense limitacions geogràfiques, a la feina o, en cas de no tenir ordinador, des de les instal·lacions del Centre de Formació Cal Molins. Vapor LLonch posa a la disposició dels alumnes dos tutors, un tutor a l'aula i un tutor on-line especialista en la matèria triada. Al final de les accions formatives els alumnes es poden examinar i aconseguir la titulació per part del Ministerio de Educación.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències professionals i/o competències sociolaborals. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que cursen les accions formatives 2. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 3. Perc. de joves que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) 5. Núm. d'hores de formació 6. Perc. d'aprovats dels diferents exàmens (%)

2013 151 50 32

2014 123 50 19

2015 114 46 6

13

10

4

25420 100

24390 94

5310 93

Notes 2015

Valoració Durant l’any 2015 hem treballat per tal de potenciar el nombre de matrícules i la diversificació de cursos, així com traslladar les potencialitats del projecte a la resta de projectes amb els que treballem. Propostes/noves actuacions: Per l’any 2016 ens plantegem com a repte explicar les bondats del projecte elearning a totes les entitats subvencionadores per tal de que les incloguin aquesta possibilitat en les respectives convocatòries.

[Valoració dels programes]

Pàg. 74


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.15 Oferta formació continua externa Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Conjunt d'accions de formació professionalitzadora cofinançades entre L'Ajuntament i les persones participants/empreses on treballen, adreçades a millorar la qualificació de les persones que participen. Les formacions desenvolupades són formacions tècniques que es proporcionen als participants qualificació, experiència pràctica i titulació i per tant milloren les seves possibilitats de mantenir el seu lloc de treball i, fins i tot, poden optar a feines de més gran responsabilitat. Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències professionals i/o competències sociolaborals.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'especialitats 2. Núm. de persones que cursen les accions formatives 3. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de joves que cursen les accions formatives (%) 5. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) 6. Núm. d'hores de formació

2013 8 104 53 24

2014 7 102 67 14

2015 5 51 69 22

7

11

4

183

256

136

Notes 2015

Valoració Valoració dels resultats: Durant l’any 2015 hem desenvolupat 5 accions de formació continua cofinançades per l’Ajuntament, amb un total de 51 alumnes, amb un 88,75% de satisfacció per part dels alumnes. Propostes/noves actuacions: Per l’any 2016 plantegem com a repte seguir ampliant l’oferta de formació continua i cercar fons de finançament que ens permetin oferir la formació continua tant a persones en situació d’atur com treballadors de forma totalment gratuïta.

Programa / Projecte:

14.09 Coneguem el mercat laboral Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Xerrades a estudiants/es dels darrers cursos de la ESO, postobligatòria i graus universitaris sobre la realitat del mercat de treball i les formes d'accedir-hi. Objectiu(s) principal(s) del programa Apropar el mercat de treball als joves, donar-los a conèixer la situació actual del món laboral i les possibilitats que ofereix per accedir-hi.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

[Valoració dels programes]

Pàg. 75


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. d'accions realitzades 2. Núm. de centres participants 3. Núm. d'alumnes participants 4. Mitjana de valoració de l’activitat per part dels participants

2013 10 5 215 93

2014 3 1 17 90

2015 15 11 338 84

Notes 2015

Valoració Durant el primer trimestre de l'any vam desenvolupar 7 accions adreçades a 149 joves. Durant el segon i tercer trimestre, el mateix tècnic referent del projecte Coneixement d'Oficis va treballar amb l'elaboració d'un nou catàleg d'accions d'orientació professional adreçades als centres educatius com a suport a la funció orientadora dels centres. Un cop elaborat el catàleg, durant el darrer trimestre de l'any s'ha presentat als centres d'ensenyament secundari i postobligatori de la ciutat, i en un parell de mesos ja s'han desenvolupat 8 accions adreçades a 189 joves de 7 centres diferents. Així doncs per l'any 2016 tenim previst desenvolupar les peticions dels centres que es van presentar a l'inici del curs acadèmic 2015-16 i que de moment estan donant molt bon resultat.

Programa / Projecte:

14.13 Formació ocupacional Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa La formació ocupacional és un programa públic d’ocupació. Els cursos de formació ocupacional estan adreçats,majoritàriament, a treballadors/res en situació d’atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de les competències professionals dels treballadors. Aquestes accions formatives poden estar configurades per classes teòrico-pràctiques, més pràctiques en entorn real. També cal remarcar que moltes de les accions formatives en oferta compten amb certificat de professionalitat, que acredita amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten pels desenvolupament d’una activitat laboral. Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar les competències competències sociolaborals.

professionals

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

i/o

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que cursen les accions formatives 2. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 3. Perc. de joves que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) 5. Núm. de persones que troben feina al cap de 6 mesos o 1 any 6. Perc. de baixes (%)

2013 256 57 26

2014 337 68 15

2015 233 60 20

6

13

6

110

0

0

7

18

18

Notes 2015

en curs

Valoració Durant 2015 hem desenvolupat 11 certificats de professionalitat i 4 accions de formació del catàleg d’especialitats formatives del SEPE.

[Valoració dels programes]

Pàg. 76


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Valoració dels resultats: Els resultats de la formació ocupacional han estat satisfactoris: -Hores de formació impartides : 7.570h -Índex mitjà de satisfacció : 86,5% ( Plans formatius 2014-2015) ítems valorats: continguts. metodologia, material didàctic, instal·lacions, utilitat formació rebuda, recomanació de la formació, equip tècnic i experts/ formadors). D’aquesta valoració general de satisfacció destaquem entre d’altres els següents ítems : Propostes/noves actuacions: Elaborar la demanda de cursos 2016 tenint en compte els següents aspectes: - Elaborar una proposta que inclogui els 3 nivells de qualificació (nivell 1, nivell 2 i nivell 3). Evitant així la formació de borses d’exclusió formativa. - Elaborar una proposta que inclogui el màxim de certificats de professionalitat possibles - Homologar nous certificats de professionalitat, concretament jardineria, anglès A1, A2, B1 i B2, activitats auxiliars de comerç i re homologar l’especialitat de docència per a la formació professional . - Homologar i impartir més Certificats de professionalitat de nivell 1 -Introduir de forma experimental metodologies innovadores que afavoreixin l’aprenentatge

Programa / Projecte:

14.02 Feinateca Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Espai dotat de recursos per a fomentar l’autonomia en el procés de recerca de feina. Es poden fer consultes sobre recerca de feina als ordinadors conectats a Internet, poden realitzar els grups de treball per fomentar les eines i els canals de recerca de feina i poden fer les consultes a la persona que fa el suport tècnic a l’espai. Es pot accedir en horari de dilluns a dijous de 9.30 a 13h. Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els recursos necessaris per la recerca de feina o formació a les persones aturades en procés de recerca de feina, millora de feina o formació.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones inscrites 2. Perc. de dones inscrites al servei (%) 3. Perc. de joves (menors de 30 anys) inscrits al servei (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera inscrites al servei (%) 5. Núm. d'atencions o visites al servei 6. Núm. d'accions grupals

2013 435 43 38

2014 351 41 27

2015 375 43 13

23

36

37

5025 27

3705 70

3701 73

Notes 2015

Valoració Les dades de l'espai de recerca de feina (Feinateca), són molt similars al 2014, en número de persones noves inscrites i(351 al 2014) i consultes registrades (3705 al 2014). Els col·lectius que han utilitzat el servei són molt similars respecte el 2014, a excepció del col·lectiu joves, que ha disminuït de forma important i que es pot veure justificat per el Programa de Garantia Juvenil que ha entrat en funcionament al llarg del 2015, i que ha permés que els joves menors de 30 anys, hagin estat atesos i acompanyats en itinerari individual per un tècnic de joves de PGJ. Aquests joves no han arribat a ser usuaris de la FT perquè han estat derivats a programes i/o accions de formació i/o inserció laboral.

[Valoració dels programes]

Pàg. 77


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.10 Joves per l’ocupació Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programa que combina accions d’orientació, formació qualificadora i en competències clau i l’adquisició d’experiència professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport i orientar de manera individualitzada als/les participants per a que identifiquin les seves competències, recursos i potencial. Oferir formació professionalitzadora als joves. Acompanyar i donar suport en el procés d'obtenció del GESO (Graduat en educació secundària obligatòria) a través de l'IOC (Institut Obert de Catalunya). Dissenyar un itinerari formatiu-laboral individualitzat per a cada participant. Derivar a altres serveis ocupacionals als/les joves que no siguin contractats en empresa. Acompanyar en el procés d'inserció laboral. Facilitar la inserció laboral als joves participants.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de participants 2. Perc. de dones participants (%) 3. Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%) 4. Perc. d'insercions laborals (%) 5. Perc. d'inserció educativa (%) 6. Núm. d'empreses col·laboradores

2013 129 40 17 50 57 74

2014 64 38 17 50 36 41

2015 64 45 12 62 50 53

Notes 2015

Valoració Per a aquest programa adreçat a joves de 16 a 24 anys amb baix nivell de qualificació formativa (com a molt fins a Graduat en Educació Secundària) i escassa experiència professional) a l'inici del projecte ens varem plantejar com a objectiu assolir un 40% d'inserció. Amb el 62% d'inserció laboral i 50% d'inserció educativa, estem molt satisfets dels resultats obtinguts; es a dir, dels 64 participants, 40 han obtingut un contracte de treball i 32 s'han reincorporat als estudis per a l'obtenció d'una titulació acadèmica i/o professionalitzadora; creuant dades observem que dels 64 joves 51 o treballen, o estudien o treballen i estudien al finalitzar el projecte. Enguany estem executant una nova edició del programa.

[Valoració dels programes]

Pàg. 78


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.08 Coneixement d’oficis Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Projecte escola-treball que pretén, mitjançant el coneixement pràctic de diferents oficis, facilitar la definició de l'itinerari formatiu professional de l’alumnat participant. La pràctica d'oficis es fa en diferents tallers, dotats dels equipaments, les eines i la maquinària necessàries. El contingut dels tallers és eminentment pràctic i es desenvolupa amb el suport d’un cap de taller. Aquests tallers s’integren dins la programació acadèmica; per tant, el/la jove fa unes hores d'escolarització a les instal·lacions de Promoció Econòmica i Comerç amb la finalitat que la pràctica desenvolupada l’ajudi a triar l’opció formativa a seguir o bé el motivi cap a la formació ocupacional i/o la inserció laboral posterior.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport als Instituts mitjançant un projecte que ofereix als joves la possibilitat de conèixer de forma pràctica diferents ocupacions, per tal d'aconseguir l’orientació adequada a cada itinerari personal. Donar suport a l'acció tutorial adreçada a l'orientació i la motivació cap a la formació i/o la inserció laboral dels/de les joves, per tal de millorar l'ocupabilitat dels participants al projecte. Reconduir el procés personal delsjoves, orientantlos en relació a la formació ocupacional, en les especialitats treballades o en algunes altres que els puguin motivar. Indicadors Descripció 1. Mitjana de valoració de l’activitat per part d'alumnes, experts, docents i tutores de centres educatius 2. Núm. de centres educatius participants 3. Núm. d'alumnes participants. 4. Perc. d'alumnes participants que continuen estudiant (%)

2013

2014

2015

93

91

92

10 107 88

12 133

13 154

Notes 2015

avaluació en curs

Valoració En la 14a edició que va finalitzar al Maig amb el curs acadèmic 2014-2015, van participar 154 joves de 13 centres educatius. La mitjana de valoració és de 91,6%, resultat extret de 963 qüestionaris recollits a alumnes, tutors d'instituts i docents. Actualment, encara no tenim tancat el procés de seguiment als 6 mesos de finalització del programa i no podem donar dades concretes. Malgrat la dificultat per trobar fonts de finançament que responguin a les necessitats que es cobreixen amb el projecte, enguany, l'Ajuntament de Sabadell ha decidit tirar-ho endavant amb pressupost propi ja que tots els centres que habitualment participen consideren que es recurs molt adient i imprescindible.

[Valoració dels programes]

Pàg. 79


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa El SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un programa de formació ocupacional que té l’objectiu de formar a persones en matèria d’administració i gestió d’empreses i més concretament formar a administratius/ves polivalents per a pimes. En el SEFED es reprodueixen situacions reals de treball, mitjançant la simulació d’una empresa com a mètode d’aprenentatge. Per aconseguir-ho cada centre adopta la forma i la distribució d’una oficina pertanyent a una empresa que en realitat no existeix. En aquesta “empresa simulada” s’utilitzen les eines i els documents d’una empresa real i se segueixen els circuits administratius habituals d’una empresa. El conjunt de totes aquestes empreses forma una xarxa comercial d’empreses simulades que es relacionen entre elles a nivell estatal i internacional. L’estructura del SEFED pròpiament són 30 alumnes alhora amb dos/tres professors a l’aula més la figura de l’assessor/a (seguiment i coordinació dels projectes/activitats donant suport a l’alumnat) i del coordinador/a (dirigir el projecte formatiu i ser el responsable del funcionament de l’empresa simulada assumint la gerència d’aquesta). Els períodes de formació van de gener a juny i de juny a desembre (6 mesos) amb un total de 890 hores de durada per tal d’assolir un perfil d’administratiu/va polivalent.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Qualificar als participants en el perfil d'activitats de gestió administrativa mitjançant la metodologia de simulació. Treballar competències tranversals o claus a part de les pròpies professionals. Reproduir aspectes de “l’empresa simulada” i els àmbits de relació. Potenciar la participació activa de l’alumnat. “Aprendre fent, aprendre treballant”. Fer que sigui l’alumne/a qui realitza el treball. Augmentar l’autonomia. Indicadors Descripció 1. Núm. de participants 2. Perc. de dones participants (%) 3. Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%) 4. Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

2013 60 95 13 55

2014 30 93 27 0

2015 30 97 13 60

Notes 2015

Valoració Valoració dels resultats: Durant l’any 2015 hem finalitzat l’edició 2015-2015 del projecte SEFED, amb uns excel·lents resultats tant formatius com d’inserció. Aquesta acció formativa compta amb una trentena d’alumnes i una durada de més de 9 mesos de formació i per tant és tot un èxit finalitzar l’acció amb la totalitat dels alumnes . Durant 2015 hem iniciat una nova edició del projecte dins de la convocatòria de forma i insereix , la formació finalitzarà a setembre de 2016 i el repte es trobarà en la contractació per més de 6 mesos del 60% dels participants. Propostes/noves actuacions: Sol·licitar de nou el projecte durant 2016, per executar a 2016-2017 , buscar fonts de finançament menys arriscades que el programa forma i insereix i aplicar la metodologia de simulació a d’altres especialitats de certificat de professionalitat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 80


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

14.05 Pràctiques no laborals en empreses Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Estades d'aprenentatge pràctic en empreses per a fomentar la formació dual. Tenen una durada d’entre 80 i 100 hores que es formalitzen mitjançant un conveni signat per l’empresa, la persona interessada i Promoció Econòmica Sabadell SL. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a conèixer potencials treballadors i augmentar les seves possibilitats al mercat laboral adquirint més experiència laboral.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. d'empreses col·laboradores 2. Núm. de participants 3. Núm. de convenis realitzats 4. Núm. d'insercions

2013 176 302 305 137

2014 194 294 308 191

2015 175 363 363 175

Notes 2015

Valoració Enguany s'han gestionat més pràctiques que l'any passat, en concret 55 més. Tenint en compte que aquesta gestió l'ha fet el mateix equip que gestiona les ofertes de treball i fa les tasques de prospecció, i a més que actualment hi ha moltes empreses que ens comuniquen una sobresaturació d'alumnat de pràctiques, ja que a més dels participants dels programes ocupacionals també s'ofereixen pràctiques des dels centres de formació dual i els universitaris; considerem que gestionar 363 convenis de pràctiques és una dada altament eficient. Ara bé si ho comparem amb l'any passat en el que es van gestionar 308 convenis i es va aconseguir 191 insercions, es a dir el 62% d'èxit, enguany s'ha reduït al 48%. No obstant, tenint en compte que les empreses prefereixen acollir alumnat de pràctiques de cicles formatius i universitaris ja que normalment són períodes de 6 mesos, respecte a les 80-100h que oferim nosaltres, considerem un alt nivell d'inserció. Pel 2016, que estem desenvolupant molta més formació, preveiem que haurem d'aconseguir acords amb empreses per fer més de 500 convenis de pràctiques, la qual cosa sense un increment de recursos es farà difícil de gestionar; pel que estem revisant els protocols per a modificar procediments que ens permetin aconseguir els objectius.

Programa / Projecte:

14.22 Sensibilització per emprendre Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programa per fomentar la cultura emprenedora entre diversos grups poblacionals, donant a conèixer els recursos i les eines necessàries per desenvolupar correctament idees de negoci i projectes empresarials.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació

i

cohesió

civil

-

Pàg. 81


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir desenvolupar la creativitat, iniciativa i fomentar l'esforç com a habilitats transversals necessàries per l'emprenedoria.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de sessions de sensibilització sol·licitades 2. Núm. de beneficiaris/àries de les sessions de sensibilització

2013 16 407

2014 28 481

2015 28 404

Notes 2015

Valoració Hi ha hagut un lleuger decrement en el nombre d'accions de sensibilització (una menys) i conseqüentment en el nombre d'alumnes (60 menys). En canvi, la sensibilització a emprendre ha seguit ampliant instituts a través del programa CUEME de sensibilització a l'emprenedoria mitjançant el foment de creació de cooperatives a l'escola . Aquest any, ha participat del programa un nou centre (Can Deu)

Programa / Projecte:

18.01 Tallers d'habilitats socials Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Tallers adreçats a persones adolescents amb l’objectiu de donar a conèixer les eines per millorar el benestar personal, l’autonomia i l’autoestima de la persona. Es desenvoluparà en contextos formals formatius. S’inicia als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) públics de la ciutat i està dissenyat per persones adolescents de 12 a 18 anys amb factors de risc. Es tracta de 10 sessions de 2 h. que duu a terme l’equip de promoció de la salut. L’any 2012 s’ha treballat en el disseny de la intervenció, el desembre de 2012 i durant el 2013 es durà a terme l’avaluació del programa. Si l’avaluació és positiva s’oferirà per a que els propis centres educatius l’implantin a les aules i és apte per estudiants d’edats compreses entre els 12 i els 19 anys.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu d'aquest programa és capacitar en tècniques de maneig de l'ansietat i en habilitats socials i comunicatives els adolescents de 14 a 19 anys. Indicadors Descripció 1. Núm. de tallers a instituts 2. Núm. de participants a instituts 3. Núm. d'instituts adherits públics 4. Núm. d'instituts adherits concertats / privats 5. Núm. de sessions per grups de dones

2013 3 57 3 0

2014 10 150 9 1

2015 14 195 7 1

3

4

6

Notes 2015 grups diferents

per a grups de dones gitanes / nouvingudes

Valoració Promoure les habilitats socials probablement és una de les formes més cost efectiva de guanyar en salut i felicitat. Els tallers de nou sessions, dissenyats per l’equip de promoció de la salut, treballen primordialment les emocions

[Valoració dels programes]

Pàg. 82


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 (reconèixer-les i entendre quins comportaments afecten a les mateixes). Les talleristes tenen especial cura que durant la dinamització de les sessions totes les participants siguin tractades adequadament (trencant amb els “estigmes” que, en ocasions acompanyen determinades persones en les aules), les dinamitzadores, doncs, actuen com a model a seguir. La valoració tan dels beneficiaris directes (adolescents), com dels responsables i tutors dels grups (amb qui es procura treballar) és molt positiva. No només pel que fa als coneixements i destreses adquirides, sinó també perquè sovint el grup en surt més cohesionat. No és estrany que l’alumnat o les persones responsables (tutors) reconeguin a les nostres tècniques que aquest taller l’hauria de seguir TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA. En general, es preveu donar continuïtat al programa i procurar ampliar a agents clau de salut capacitant-los per a que puguin introduir aquest coneixement en les seves accions amb els joves.

Programa / Projecte:

18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa El Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD) atén a les persones addictes a alcohol o altres drogues. És un servei d’atenció especialitzat i, entre d’altres, ofereix un programa específic dirigit a les dones que tenen infants, que estan embarassades i tindran una criatura o que han optat per una interrupció voluntària de l’embaràs. Objectiu(s) principal(s) del programa Atendre a les persones addictes a drogues legals (alcohol) o il·legals i oferir programes de disminució de riscos i/ o orientats a l'abstinència en funció de les necessitats de cada usuari.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que inicien el tractament 2. Perc. de dones que inicien tractament (%) 3. Perc. de joves que inicien tractament (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que inicien tractament (%) 5. Núm. de persones en programa mare-fill 6. Núm. de dones ateses derivades per problemàtiques de violència masclista

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració El CAS forma part del TAULÍ. No disposem d'aquesta informació.

Programa / Projecte:

18.07 Pla Municipal sobre Drogues Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa El Pla Transversal sobre Drogodependències de Sabadell és el marc aglutinador de les actuacions que es fan tan per prevenir, endarrerir l’edat d’inici, minimitzar les complicacions i facilitar la cessació del consum de qualsevol substància.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació

i

cohesió

civil

-

Lectures

Pàg. 83


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Conèixer les actuacions que, en matèria de drogues, es duen a terme a la ciutat. Identificar necessitats no cobertes. Facilitar l'accés a la ciutadania als recursos existents. Promoure activitats preventives tant de caire universal com selectiu i indicat.

Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració El Pla Municipal sobre Drogues, aprovat l’any 2011, deixa de ser vigent el 2015. En aquest sentit s’ha fet una valoració del funcionament del mateix i s’ha iniciat un procés per definir com ha de ser el nou pla 2016-2020. Actualment s’està fent aquest procés de redefinició.

Programa / Projecte:

12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa És un projecte dels serveis socials bàsics (SSB) que desenvolupen els educadors i educadores socials adreçat a adolescents i joves en risc social. És un dels serveis socials bàsics ordenat per la Llei de Serveis Socials i per la Llei dels drets i oportunitats en la infància i adolescència (LDOIA). La intervenció socioeducativa consisteix fonamentalment en l'acollida, la diagnosi, el pla de treball, el seguiment i el tancament de casos. Aquesta intervenció implica un treball en xarxa entre els diferents professionals que poden influir en la desactivació dels factors de risc. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport al procés de desenvolupament personal d'adolescents i joves amb carències o problemàtiques que els dificulten aquest procés. Mobilitzar recursos específics per concretar aquest suport, ja sigui a través de la pròpia atenció social dels SSB, del tràmit de recursos econòmics, de recursos comunitaris i/o d'altres.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació Emancipació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

i

cohesió

civil

-

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'adolescents i joves atesos anualment pels SSB 2. Perc. de noies adolescents i joves ateses anualment pels SSB (%) 3. Perc. d'adolescents i joves de nacionalitat estrangera atesos anualment pels SSB (%)

2013 1605

2014 688

2015 713

Notes 2015

44

49

44

311 noies

21

151 persones

Valoració Detectem un lleuger increment dels joves atesos pels Serveis Socials bàsics alhora també un lleu descens del nombre de noies ateses.

[Valoració dels programes]

Pàg. 84


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Cohesió civil Programa / Projecte:

13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El servei de mediació Intercultural és el recurs facilitador de la comunicació dels i les professionals que atenen en els serveis pertinents a persones immigrades,que degut a la barrera idiomàtica i cultural, no és viable una atenció equitativa envers la persona. També és un servei de suport a la persona immigrant per facilitar el seu dret d’accés als serveis en la mateixes condicions que un altre ciutadà o ciutadana que no tingui la barrera idiomàtica i/o cultural i fomentar la seva autonomia. El recurs actua com a pont per afavorir la comunicació i els codis culturals entre professionals i persones usuàries d’origen immigrant, com també per promoure un canvi constructiu en les relacions entre persones culturalment diverses, i també fomentar i promoure la integració de les persones.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la comunicació a través de la llengua vehicular. Detectar situacions de risc (violència de gènere, MGF –mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats, infància en risc...). Informar dels drets i deures. Derivar als serveis públics i recursos de la ciutat, afavorint la igualtat d’accés en la igualtat de condicions. Acompanyar, en cas de necessitat, a les persones que ho requereixen als serveis normalitzats. Orientar i assessorar als professionals en la cultura de referència de la persona nouvinguda i viceversa. Dinamitzar espais relacionals i donar suport per l’organització d’actes o festes interculturals als centres educatius o d’altres, xerrades de caire formatiu o informatiu. Indicadors Descripció

2013

2014

2015

1. Núm. d'intervencions

311

715

687

2. Núm. d'atencions en l’àmbit educatiu

38

85

106

3. Núm. d'atencions en l’àmbit Serveis Socials

117

314

359

4. Núm. d'atencions en l’àmbit sanitari

16

111

91

5. Núm. d'atencions en altres ens no municipals

8

24

80

6. Núm. de persones beneficiàries

243

598

901

7. Perc. de dones participants (%)

44

50

33

8. Perc. de participants procedents del Magreb (%) 9. Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

100

30

36

0

70

64

Notes 2015 303 magribins/384 subsaharians 56 magrebins/50 subsaharians 146 magrebins/213 subsaharians 62 magrebins/29 subsaharians 39 magrebins/ 41 subsaharians 323 magrebins/ 578 subsaharians 108 dones magrebines/189 subsahraianes

Valoració Durant l’any 2015 , s’ha comptat amb una mediadora d’origen subsaharià i una mediadora d’origen magrebí .

[Valoració dels programes]

Pàg. 85


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Els objectius del servei de mediació s’han assolit en quan a les atencions realitzades, malgrat la complexitat dels casos que s'atenen. En aquest sentit es fa palesa la dificultat de fer una valoració detinguda de cadascun dels casos. Sobre l’evolució i/o canvis en la demanda: Les entrevistes en l’àmbit de SSAP són molt complexes degut a que les necessitats i demandes dels usuaris/àries, cada dia són molt més greus i que es centren en aspectes de primeres necessitats com ara l’alimentació, la vestimenta, l’habitatge, els desnonaments, els subministraments, problemes de padró, l’educació dels fills, la medicació, la salut, etc. S’observa i es detecta que les persones usuàries mostren un deteriorament de salut, especialment de caire mental, i es generen més casos de conflictes en l’àmbit familiar i escolar, que en el cas dels joves va lligat en alguns casos al consum d'alguna substància. S'observa que ha hagut una evolució en la dona marroquí cap a l'autonomia personal, i es constata que les dones són unes excel·lents gestores de la complexa situació econòmica familiar i que són el pilar clau. Pel que fa al col·lectiu subsaharià i amb relació al treball comunitari i de mediació amb dones subsaharianes en l'educació per la prevenció de la mutilació genital femenina, s'observen diferències remarcables en la presa de consciència del risc i de les conseqüències, de la mutilació entre les dones. Malgrat que algunes dones són més conscients sobre aquesta practica, ara per ara el treball mes dur és sensibilitzar als homes. Perquè ells son els pilars de la família conjuntament amb les seves mares. En el treball amb les dones subsaharianes s'ha observat un augment de la seva autonomia personal i un apropament cap a altres recursos, com l’escola. Les dones també s'atreveixen a parlar en les entrevistes de la seva situació personal amb relació a la parella. Cal destacar el treball en xarxa i la coordinació amb altres professionals com és el cas de: la unitat de psicologia infantil CDIAP, CSMIJ PEDIATRIA, i Traumatologia, Hospital Tauli. De cara al futur es planteja continuar el treball en la prevenció de la mutilació genital femenina i treballar els tabús de la sexualitat en l'educació dels fills. Cal trobar eines para treballar amb els homes per conscienciar-los en la prevenció sobre la mutilació. L'abordatge, des del nostre servei, d'aquest tema està fent reflexionar als pares sobre aquesta pràctica en les seves filles, amb resultats positius. També es treballa amb les taules de entitats, per a combatre els matrimonis forçats/precoços. Així mateix es continua amb projectes com l'Espai Dona on s'aborden temes comla violència de gènere i l' abandonament del cònjuge, amb coordinació dels Mossos i el Centre d'atenció a la dona (CAD) Pel que fa a les perspectives i orientacions de futur, i la continuïtat del programa, es pretén que el servei sigui un punt de suport tant als professionals com a les persones d’origen immigrant, per fer front a les necessitats actuals i que permeti continuar prevenint i trobant solucions davant les necessitats futures. També el servei pretén continuar treballant per promoure la igualtat d’accés als serveis, l’equitat efectiva, la cohesió, la convivència, i ser un pont d'inclusió en la actual societat heterogènia. Quant al treball comunitari es valora més presència de les mediadores al territori, en col·laboració amb altres professionals ( llevadores, infermeres,..).

Programa / Projecte:

13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa ofereix un acompanyament, durant tot el procés, a la persona que reagrupa, donant-li la informació de la documentació que sol·licita, el suport emocional i el recolzament necessari. També facilita l’acollida dels familiars recent arribats al municipi, derivantlos als serveis municipals idonis i facilitant el procés d’integració a la ciutat. També permet conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars que desitgen reagrupar a fi de poder fer una planificació dels recursos que seran necessaris al municipi (d’escolarització, d’assessorament jurídic, d’habitatge, .etc.)

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Pàg. 86


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar informació sobre el procés de reagrupament a les persones que desitgen reagrupar assessorant-los sobre tots els aspectes importants: quin és el millor moment per l’arribada dels seus familiars, la documentació necessària per la convalidació d’estudis, els tràmits necessaris, etc. Donar suport emocional a les persones que reagrupen i fomentar la relació i l’intercanvi d’informació entre les persones que reagrupen. Coordinar els diferents serveis i entitats que ofereixen suport i ajuda a les persones que reagrupen i als familiars reagrupats. Conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars que volen reagrupar a fi de planificar els recursos i serveis que siguin necessaris.

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'informes de disponibilitat d'habitatge sol·licitats 2. Núm. de persones autoritzades per a ser reagrupades (subdelegació) 3. Núm. de persones reagrupants participants 4. Núm. de sessions realitzades. 5. Núm. de tràmits de reagrupament (SCAI) 6. Núm. de joves reagrupats ( autoritzats) programa Jove, què: véns?

2013

2014

2015

346

231

178

83

124

166

49 6 162 49

65 6 246 66

47 6 311 13

Notes 2015 Suma d'INF01 i INF04 (reagrupament i renovació)

Joves participants al

Valoració Per una banda, el nombre de persones ateses pel programa ha disminuït: el tràmit del reagrupament familiar ha baixat, com ja venia passant en els darrers anys, degut en gran mesura a la situació econòmica actual, i la demanda d’aquest programa és menor respecte a anys anteriors. Però per l’altra, constatem la necessitat d’aquest programa i l’acompanyament i assessorament que ofereix. Si ens fixem en el nombre de persones autoritzades per a ser reagrupades, aquest ha augmentat respecte anys anteriors, malgrat la complexitat i exigències de la normativa d‘estrangeria vigent en paral·lel i la situació econòmica actual. Pel que fa al perfil de persones autoritzades, el 54% tenen entre 18 i 65 anys, en quant a la procedència, el 56% venen d'Àfrica ( 36% de Nord-Africa i 20% d'Àfrica Subsahariana), el 30% d'Àsia i el 14% d'Amèrica Llatina. Per països, el 35,50% són magrebins, seguit del 12% de la Índia i el 12% de Pakistan. Pel proper any 2016, es pretén continuar amb la bona coordinació existent amb el departament d’Urbanisme i amb SCAI, dos actors clau en els processos de reagrupament familiar. Cal un cert replantejament en les sessions informatives, ja que sent el tràmit tan complicat, costa que les persones que fan reagrupament familiar s’interessin en aquest primer moment per l’acollida dels seus familiars quan aquests arriben aquí. L’ampliació de personal de l’equip d’acollida ens pot permetre tant replantejar el programa com poder tenir-hi més dedicació. Un punt clau de millora pel 2016 és el seguiment dels casos. Seria fonamental poder realitzar un seguiment individual dels participants de les sessions després d’uns mesos, per tenir coneixement sobre si finalment han pogut realitzar el reagrupament familiar o no, les dificultats que s’han trobat, i si necessiten algun tipus d’orientació més. També seria indispensable per poder captar als familiars reagrupats un cop arriben, ja que encara que en molts casos ja es fa, no queda constància i no podem comptabilitzar-los.

[Valoració dels programes]

Pàg. 87


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.36 Gestió dels Centres de Culte Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa A partir de conèixer les característiques i el nombre dels centres de culte que actualment hi ha a la ciutat, es proposa fer un acompanyament i assessorament per tal que s’adaptin a les noves normatives vigents de tal manera que la pràctica de la llibertat de culte es faci en les condicions requerides de seguretat i convivència. Tanmateix, pels nous centres que es vulguin implantar a la ciutat, cal fer l’acompanyament inicial per tal de gestionar la ubicació adequada en el planejament de la ciutat indicat per aquest tipus d’usos. Objectiu(s) principal(s) del programa Acompanyar el centres de culte preexistents a la ciutat en el procés de sol·licitud i gestió de les llicències d’activitats. Assessorar els nous centres de culte en la seva nova implantació a la ciutat. Vetllar pel compliment del reglament i les normatives vigents en la pràctica de la llibertat de culte.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de centres de culte que obtenen la llicència d'activitats 2. Núm. de centres de culte que s’implanten de nou a la ciutat

2013 2 1

2014 5 3

2015 2 2

Notes 2015

Valoració Hem continuat fent els acompanyaments i assessoraments a les comunitats que estan en procés d'adequació dels seus centres de culte a les normatives vigents, amb el resultat de 2 espais que han obtingut la llicència d'activitat corresponent. Hem detectat la implantació de 2 nous centres de culte amb els quals hem pres contacte per tal de convidar-los a participar de la Taula de Creences i Conviccions.

Programa / Projecte:

05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa Els Plans educatius d’entorn (PEE) complementen i reforcen l’acció educativa dels centres docents, tot implicant-hi els diferents agents socials i culturals del territori i per oferir un ventall ampli d'activitats en horari escolar i extraescolar de tipologia diversa per tal de potenciar la dinàmica socioeducativa de l'entorn. A tall d’exemple, algunes de les activitats que es programen són: llengües familiars, taller d’higiene bucodental, participació en les setmanes culturals dels centres, activitat de petanca a l’escola, trobades esportives, dinamitzacions lectores, Radio i entorn, tallers d’estudi assistit, xerrades amb famílies, alimentació saludable, Projecte per promoure la participació del joves al barri (PAJJ), mares titellaires, taller d’explicar contes, etc.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 88


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Millora de l'èxit escolar. Millora de la cohesió social. Increment de l'ús social del català. Consolidar la metodologia de treball en xarxa. Indicadors Descripció 1. Núm. de centres educatius que hi participen (infantil, primària, secundària) Públics i concertats 2. Núm. d'entitats que participen 3. Núm. d'alumnes que hi participen

2013

2014

2015

Notes 2015

22

22

22

Curs 2014-2015

31 4000

31 4000

31 4000

Curs 2014-2015 Curs 2014-2015

Valoració Objectius i resultats. Al llarg del curs 2014-15 s'ha mantingut la mateixa situació que els cursos anteriors i tampoc s'ha disposat de recursos econòmics addicionals pel PEE. Aquest fet ha provocat una situació de continuïtat en quant al nombre i tipologia d'activitats que s'han desenvolupat i l'abast i impacte de les mateixes. S'ha continuat impulsant el treball en xarxa entre els centres educatius i les entitats del territori. Els PEE continuen essent en l'actualitat una peça fonamental del treball de la diversitat, el respecte i la cohesió socials als centres educatius. Replantejaments i novetats: La valoració per part de tots els agents que intervenen és positiva i es preveu l'ampliació a dues zones més del territori Can Feu i Ca n'Oriac.

Programa / Projecte:

06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Cessió d’equipaments esportius municipals a les entitats de la ciutat.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir unes instal·lacions de qualitat òptimes per a la pràctica esportiva d'entitats, grups de persones o a títol individual.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats esportives usuàries dels equipaments municipals 2. Núm. de grups de lleure usuaris dels equipaments municipals 3. Núm. d'escoles o Ampas usuàries dels equipaments municipals 4. Núm. d'entitats o grups de lleure de persones de nacionalitat estrangera usuàries dels equipaments municipals

2013

2014

2015

38

38

39

74

74

75

19

19

19

2

2

2

Notes 2015

Valoració La cessió d'equipaments esportius municipals a les entitats de la ciutat està regulada per l'ordenança de preu públic per la prestació dels serveis relatius a l'ús d'instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.

[Valoració dels programes]

Pàg. 89


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

08.08 Fons d'habitatges d'emergència social Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa El fons d'habitatges d'emergència social és un recurs transitori d’adjudicació d’habitatges destinats a cobrir les situacions socials greus i les emergències socials en aquesta matèria. En l'adjudicació es prioritza els sectors socials amb greus dificultats socioeconòmiques, amb dificultat d’accedir a l’habitatge o en risc de perdre’l, les dones víctimes de violència masclista, i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Objectiu(s) principal(s) del programa Cobrir situacions d’emergència social en matèria d’habitatge. Millorar la situació social de les famílies per tal que puguin promocionar socialment i econòmicament i es millori la seva capacitat d'accés a un habitatge al mercat privat o en habitatges de protecció oficial.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de famílies proposades per a l’adjudicació d'un habitatge d'emergència social 2. Núm. de famílies amb un habitatge d'emergència social adjudicat

2013

2014

46

66

19

36

2015

Notes 2015 no disponible

Valoració

Programa / Projecte:

08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Ajut per causes sobrevingudes i puntuals, sempre que els ingressos familiars habituals facin possible la permanència continuada de la persona/unitat de convivència a l’habitatge. L’Agencia de l’Habitatge ingressa directament als propietaris i als bancs els imports del deutes originals. Objectiu(s) principal(s) del programa La finalitat principal de les prestacions es deixar sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del lloguer, o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, i possibilitar la permanència continuada de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència a l’habitatge.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de sol·licituds d'ajuts d'especial urgència

2013 148

2014 259

2015

Notes 2015

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 90


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Registre administratiu que abasta a tot el municipi, i que forma part del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d'altres registres d'administracions locals que en tinguin i el propi de la Generalitat de Catalunya. Objectiu(s) principal(s) del programa Té per finalitat la millor prestació del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi. Aquest registre es crea per obtenir informació sobre les necessitats d'habitatge dels ciutadans i tenir un indicador fiable sobre els indicadors de gènere, edat procedència i característiques de les persones interessades en habitatges de protecció oficial. Al mateix temps ofereix transparència en la gestió del mateix, tenir dades de les persones interessades i poder fer una selecció rapida i eficient.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones registrades 2. Perc. de dones registrades (%) 3. Perc. de joves registrats (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera registrades (%)

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració

Programa / Projecte:

08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Ajudes destinades per el pagament del lloguer "Lloguer Just" per unitats convencionals amb ingressos inferiors a 2,33 vegades Indicador Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Des de l’any 2010 no s’ha fet cap nova convocatòria d’aquests ajuts. No obstant, les persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2011) poden gaudir-ne l'any 2012 si continuen complint els requisits. Objectiu(s) principal(s) del programa La seva finalitat es facilitar l’accés a l’habitatge del mercat privat de les famílies amb baixos nivells d’ingressos.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'expedients gestionats

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 91


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) Regidoria / Servei

Llicències urbanístiques

Descripció del programa Es tracta de desplaçar-se al domicili del sol·licitant per fer una cadena de comprovacions sobre l’habitatge. Les comprovacions consisteixen en determinar si l’habitatge compleix el decret d’habitabilitat vigent. 141/2012 i introduir-les en el programa de la Generalitat de Catalunya, qui atorga l’autorització o no per la sol·licitud d’informe d’adequació d’habitatge i la sol·licitud d’informe d’adequació d’habitatge per renovació de les autoritzacions de residencia en virtut de reagrupament familiar (reial decret 557/2011). Objectiu(s) principal(s) del programa Comprovar que els domicilis tinguin les condicions d'habitabilitat que marca la Llei.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de reagrupaments tramitats 2. Núm. de reagrupaments favorables 3. Perc. de reagrupaments favorables (%) 4. Núm. d'autoritzacions de reagrupament aprovades pel Ministeri

2013 248 211 85

2014 233 182 86

2015 300 261 87

83

124

166

Notes 2015

Valoració * Les dades indicades són sobre sol·licituds del 2015. S'han sol·licitat 300 informes de disponibilitat d'habitatge. Quasi la totalitat dels informes (261) s'han informat favorablement, (87%). S'han informat desfavorables 26 sol·licituds, (9% ) i 13 sol·licituds estan en tràmit (4%). En comparació al 2014 (233 sol·licituds) hi ha un augment de 67 sol·licituds, que representa un increment del 28,7% S'han assolit els objectius ja que a data d'avuí s'han tramitat el 95,7% de les sol·licituds d'informes. L’any 2015 s’han realitzat 166 autoritzacions de reagrupament per part del Ministeri, en comparació a l’any anterior hi ha hagut un augment (l’any 2014 es s’han van realitzar 124). Referent al perfil de les persones reagrupades, hi ha hagut un canvi, l’any 2014 tenien més pes les persones menors de 18 anys (53,2%) i les persones entre 18 i 65 anys l’any 2014 representaven un 46%, en canvi l’any 2015 han representat un percentatge major les autoritzacions de persones entre 18 i 65 anys amb un 53,6% i les persones menors de 18 han representat un 45,8%. Per continent d'origen, en comparació a l’any 2014, augmenta el nombre de reagrupats procedents del Nord d’Àfrica (de 27 a 60), i d’Àsia (de 37 a 49), disminueixen els de l’Àfrica Subsahariana (de 34 a 33) i els d’Europa de l’Est (de 3 a 1), i per últim és mantenen els d’Amèrica Llatina (23 els dos anys). Per nacionalitats el Marroc és el país d’on provenen més persones (59), seguit d'Índia (20), Pakistan (20), Bolívia (10) i Senegal (10).

[Valoració dels programes]

Pàg. 92


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.29 ÒMNIA. Formació presencial Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Conjunt d'accions de formació presencial en matèria TIC desenvolupades a l'espai Òmnia. Aquest espai dotat d'equips informàtics i de connexió a Internet permet la realització de diverses activitats dirigides tant a persones que volen iniciar-se en el món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a totes les que volen una actualització i ampliació dels coneixements. El Punt Òmnia presenta una programació semestral que inclou cursos i tallers, monogràfics especialitzats i ús lliure (cal estar inscrit com a usuari/ària).

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències TIC de nivell mitjà i alt. Lluita contra l'escletxa digital. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que cursen les accions formatives 2. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 3. Perc. de joves que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) 5. Núm. d'hores de formació 6. Mitjana d'acceptació de l'oferta divulgada pel dispositiu Omnia 7. Perc. de baixes (%)

2013 224 58 17

2014 202 67 7

2015 240 69 6

18

16

11

115

273

309

100

100

100

4

5

5

Notes 2015

Valoració Valoració dels resultats: Durant l’any 2015 des de l’Òmnia hem posat especial èmfasi en atendre a tots els usuaris, malgrat presentar perfils tant diferents. Hem diversificat i adaptat la nostra oferta en funció de : -Necessitats formatives diferents -Disponibilitat horària -Interès en fer autoaprenentage -Optimitzar les llistes d’espera.... Propostes/noves actuacions: Incrementar les hores d’utilització de l’espai Òmnia obrint els seus usos fora de l’ús habitual a la resta de programes que es desenvolupen al departament

[Valoració dels programes]

Pàg. 93


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN) Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Servei especialitzat per a l'orientació professional i la integració laboral de les persones en tractament de salut mental. S'hi fa el diagnòstic ocupacional, el disseny de l'itinerari formatiu o laboral i la formació en competències clau per a la recerca de feina, així com l'acompanyament en el procés d'inserció i d'adaptació al lloc de treball. També s'ofereix assessorament a les empreses i suport des de la sensibilització, assessorament en bonificacions de contractes, anàlisi de llocs de treball, selecció de candidats i suport en el tot el procés d'acollida i manteniment del lloc de treball. Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la inserció laboral i la construcció d'un itinerari professional adaptat al perfil de cada persona usuària i a la relació socioeconòmica del territori.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones usuàries noves 2. Núm. de persones ateses 3. Núm. d'insercions laborals 4. Núm. d'insercions a altres recursos ocupacionals 5. Perc. de dones participants (%) 6. Perc. de joves menors de 30 anys (%) 7. Perc. de persones de nacionalitat estrangera (%)

2013 67 195 67 36

2014 87 212 71 32 35 31 4

2015 65 209 81 13 35 27 3

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 s'ha continuat oferint el servei d'integració laboral de persones en tractament de salut mental a la població de Sabadell. Com en edicions anteriors s'han realitzat activitats individuals i grupals amb l'objectiu que els/les nostres usuaris/ies assoleixen l'autonomia necessària per cerca ocupació amb èxit i comencin a treballar. També hem seguit sensibilitzant les empreses del territori a fi que col·laborin amb el projecte. Hem detectat un canvi en el perfil de les persones derivades al projecte. Davant de la crisi econòmica, moltes persones han travessat per situacions de desocupació que s'han allargat en el temps. Aquestes persones necessiten començar a treballar de manera urgent un suport emocional en el procés. La perspectiva futura és seguir oferint un servei que funciona des de l'any 2002 de manera ininterrompuda, i millorar la vessant de sensibilització i suport empresarial incorporant un consultor d'empresa especialista en la integració laboral d'aquest col·lectiu.

Programa / Projecte:

14.11 Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programes que combinen l'orientació professional, la formació en competències clau, la formació professionalitzadora, pràctiques en empreses i el seguiment i acompanyament durant tot el procés d'inserció laboral en les empreses.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Pàg. 94


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Diagnosticar les necessitats ocupacionals de les persones beneficiàries del programa i oferir recursos adaptats a les seves necessitats per a millorar el seu nivell d'ocupabilitat i accedir al mercat laboral.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de persones ateses 2. Perc. de dones ateses (%) 3. Perc. de joves atesos (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera ateses (%) 5. Núm. de persones que han fet itinerari ocupacional 6. Núm. de convenis de pràctiques 7. Núm. d'insercions

2013 813 45 27 40 649 99 227

2014 815 45 32 40 612 63 337

2015 895 52 25 47 844 91 454

Notes 2015

Valoració Val la pena destacar l'important treball de contenció que ha dut a terme l'equip tècnic. Una part molt significativa de les persones que s'han atès tenen una situació personal i econòmica molt precària, l'esgotament de les prestacions i els ajuts, la manca d'un entorn familiar o entorns familiars en situacions de risc d'exclusió social, estats d'ànims molt deteriorats, molta frustració i pensaments negatius pel que fa a la possibilitat de trobar feina i també, en determinats casos, hi ha una desafecció vers als serveis públics. Els tècnics han reconduït aquestes actituds en alguns cassos a través d'assessoraments, en d'altres aprofitant activitats grupals. De 895 persones ateses, que la majoria tenen baixa qualificació, el 66% provenen d'una situació d'atur superior als 12 mesos i que el 68.5% no perceben cap tipus de prestació, amb el que això significa; aconseguir que més de la meitat hagi obtingut un contracte de treball encara que sigui de durada inferior als 6 mesos; per a nosaltres és un gran èxit, i així ho indica la valoració de les persones participants en les accions grupals que s'han dut a terme que obté una mitjana del 92% pel que fa a la utilitat del servei i si ho recomanaria. Una experiència laboral i un contracte de treball encara que sigui precari, per a una persona que fa més de dos o tres anys que no treball és un gran èxit que ha de convertit en oportunitat per a millorar el seu posicionament en el mercat de treball. No obstant això, nosaltres seguirem treballant amb les empreses per a que obrin oportunitats a aquests perfils professionals. No obstant això, hem de seguir treballant per a aconseguir

[Valoració dels programes]

Pàg. 95


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Dispositiu adreçat a persones amb diagnòstic de trastorn mental que té com a finalitats desenvolupar o recuperar les capacitats laborals necessàries abans d'iniciar i mantenir una activitat formativa i/o laboral. Ofereix un programa d'activitats compost per: a) tallers pràctics d'oficis (cuina, manteniment d'edificis, serveis administratius, manteniment d'espais exteriors) que permeten mantenir capacitats i hàbits laborals bàsics (assistència, puntualitat, hàbits, ritme de treball, autonomia, etc.) b) entrevistes individuals, treball amb famílies, sessions de grup sobre habilitats socials i de coneixement de l'entorn, seminaris d'informació diversa (sortides formatives, laborals, lleure, etc.)

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar hàbits bàsics de treball (puntualitat, assistència, atenció i concentració de tasques, seguiment de normes, respecte als caps, ritme adequat, execució de tasques, etc.). Adquirir i millorar habilitats socials imprescindibles per integrarse en un entorn social i laboral (assertivitat, resolució de conflictes, treball en equip...). Millorar la cura personal i fomentar l’autonomia en diferents aspectes (coneixement i gestió del medi, presa de decisions...). Fomentar la cooperació de les famílies per tal de realitzar un treball coordinat que faciliti l'avenç del procés de rehabilitació laboral. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones usuàries ateses 2. Núm. de sessions grupals 3. Núm. d'insercions a altres recursos ocupacionals 4. Mitjana de valoració de satisfacció dels clients 5. Perc. de dones participants (%) 6. Perc. de joves menors de 30 anys (%) 7. Perc. de persones de nacionalitat estrangera (%)

2013 65 745 26 90

2014 78 722 14 88 37 41

2015 70 739 19 89 36 41 7

Notes 2015

Valoració Durant el 2015 s’ha mantingut en línies generals el mateix volum d’activitat i satisfacció que en l’any anterior, amb variacions poc significatives. El volum de persones ateses sí ha disminuït un 10% donat que les derivacions per part dels serveis de referència van baixar durant el primer semestre de l’any. Tot i així, al llarg de tot l’any s’ha sobrepassat àmpliament la ràtio requerida de persones ateses. Respecte les actuacions dutes a terme, s’ha continuat en les línies iniciades els anys anterior pel que fa els diferents programes. Al 2015 s’ha implantat una acció grupal d’acollida amb les persones interessades en incorporar-se al servei per treballar amb més profunditat la seva demanda i informar dels objectius del Prelaboral per tal de millorar la vinculació. Així mateix s’ha ampliat el Programa de promoció dels hàbits de vida saludable i el desenvolupament personal, amb més xerrades d’experts externs. S’ha fet 9 col·laboracions amb sis entitats i departaments municipals on les persones participants han pogut desenvolupar tasques en un entorn laboral real, amb molt bona valoració tant per part de les entitats com de les persones usuàries. De cara l’any vinent es preveu plantejar i implementar noves accions destinades a les persones usuàries més joves donat l’elevat percentatge de participants en aquesta franja d’edat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 96


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

14.21 Plans d’ocupació Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Contractació laboral (contracte d’obra i servei de duració 6 mesos) de persones treballadores en situació d’atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal. Aquestes obres i serveis poden ser d’àmbit ciutat o emmarcades en un barri o zona de la ciutat. Per a facilitar la millora de la ocupabilitat dels treballadors es programen una sèrie d’accions de formació, noves tecnologies, prevenció de riscos, orientació, tècniques de recerca de feina, assessorament a l’emprenedor/a (aprox. un 10% de jornada dedicada a formació). El tipus d’obra i servei són en sectors i actuacions que es consideren preferents com serveis socioculturals, serveis a la comunitat, medi ambient i sostenibilitat, manteniment i reparació d’habitatges, serveis de proximitat i atenció a les persones, integració social i igualtat d’oportunitats.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir o millorar determinades competències tècniques i personals dels participants de cara a la inserció laboral, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social programats en el marc del projecte integral del barri. Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. Potenciar la rehabilitació laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte pel material. Facilitar l’accés a la societat de la informació i el coneixement a tots els participants mitjançant accions de formació d’alfabetització informàtica. Millorar urbanísticament els barris a traves de la feina desenvolupada pels participants del projecte, veïns dels barris del Ripoll. Indicadors Descripció 1. Núm. de participants 2. Perc. de dones participants (%) 3. Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%) 5. Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

2013 62 66 31 11 31

2014 325 48 10 12

2015 391 43 21 13

Notes 2015

EN CURS

Valoració Pel que fa als plans d’ocupació vinculats als plans de Treball als barris podem afirmar que en general s’han assolit els objectius plantejats. Com a l’edició anterior destaquem positivament aquells plans d’ocupació que previ a la

[Valoració dels programes]

Pàg. 97


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 contractació tenien una acció de formació integrada o professionalitzadora (atenció a la infància, dinamització de les TIC, manteniments, auxiliars de la llar, dinamització esportiva i jardineria) en aquests casos el funcionament dels projectes ha estat més adient donat que, en el moment de la contractació, els participants ja disposaven de les competències tècniques necessàries per dur a terme la feina i a l’acció formativa també s’havien treballat aspectes més vinculats als hàbits i actituds laborals, per tant, el funcionament al lloc de treball ha esta molt més satisfactori. Aquests plans de continuïtat a més han contat amb la figura d’un coordinador per cada projecte que ha facilitat que el pla de treball es pogués desenvolupar de forma correcta. Al programa mixt de Treball i formació per majors de 30 anys hem disposat de 59 places i s’han desenvolupat 4 projectes: Manteniment d’equipaments i espais públics; Serveis de proximitat i integració social; Sabadell més TIC; Serveis de Nutrició i restauració, per tant el ventall d’activitats desenvolupades ha estat molt ampli. Tots els participants han cursat una acció formativa dins de la jornada laboral vinculada a un certificat de professionalitat i han desenvolupat els plans de treball tal com estava previst sense cap incidència remarcable. Pel que fa al funcionament de programa mixt de Treball i Formació adreçat a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció han participat un total de 21 persones a les especialitats de jardineria, neteja viària i pintura. Enguany hem disposat d’una mica més de temps per dur a terme la selecció de participants, això ha facilitat poder trobar candidats més adequats sobretot pel que fa a motivació i disponibilitat horària. Aquest fet ha contribuït positivament al bon funcionament del projecte. Els plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona ens han permès contractar treballadors en diferents àmbits, un dels més importants el del medi ambient, hem contractat una brigada forestal que ha fet feines de neteja i manteniment dels boscos de la ciutat que havien quedat molt afectats per les darreres ventades, hi ha hagut també una brigada de jardineria que ha fet feines de manteniment de les zones verdes de la ciutat. En el marc d’aquest projecte s’han contractat també treballadors de les especialitats de construcció, pintura, instal·ladors i mainaderes principalment. La valoració general d’aquests projectes és molt satisfactòria i el funcionament dels treballadors ha estat molt ben valorat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 98


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

14.28 Formació sociolaboral Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Accions de formació ocupacional, on no només es treballen les competències professionals, sinó també les competències personals i socials. Projectes que treballen sota aquest format: formació per a itineraris d’orientació, formació per a projectes de pla de barris, renda mínima d'inserció, etc. Conjunt d'accions de formació ocupacional adreçades a treballadors en situació d'atur. L'objectiu principal d'aquestes accions és proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball en ocupacions demandades pel mercat laboral i per millorar la competitivitat de les empreses. L'objectiu essencial de la formació ocupacional és millorar la inserció laborals dels participants actualitzant els seus coneixements perquè aportin valor afegit a la seva candidatura. Tots aquests projectes és treballen sota el format d’itinerari, on en funció del nivell d’entrada de la persona tant a nivell competencial com personal i experiencial, i sempre sota la supervisió del/de la tècnic/a, participarà en aquelles accions formatives més adients al seu cas. Dintre de la millora del perfil ocupacional del participant, a més del treball de les competències professionalitzadores en competències concretes també es treballen competències clau com: la competència digital, la competència matemàtica, comunicació en llengua materna, competència d’aprendre a aprendre, competència cívica i social, competència d’iniciativa personal, etc.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències professionals i sociolaborals necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball. Millorar la inserció laboral dels participants actualitzant els seus coneixements i competències perquè aportin valor afegit a la seva candidatura. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones que cursen les accions formatives 2. Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) 3. Perc. de joves (menors de 30 anys) que cursen les accions formatives (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) 5. Perc. de baixes respecte a les persones matriculades en les accions formatives (%)

2013 31 50

2014 327 50

2015 384 61

13

31

25

42

16

17

0

5

5

Notes 2015

Valoració Valoració dels resultats: Projectes desenvolupats MARMI, DIS formacions a mida per al dispositiu de barris, Joves per l’Ocupació i Treball i Formació. Durant 2015 el SOC ha tornat a obrir la convocatòria pels projectes MARMI y hem ates a 60 participants , així mateix

[Valoració dels programes]

Pàg. 99


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 dins del ampli desplegament de dispositius d’inserció als barris hem organitzat diferents accions de formació a mida de les necessitats del col·lectiu . Totes aquestes accions han estat molt bon rebudes i es just ara quan estant donant resultats d’inserció.

Propostes/noves actuacions: Seguir amb el desenvolupament del projecte MARMI així com seguir creant programes formatius a mida dels diferents col·lectius amb necessites formatives i educatives específiques.

Programa / Projecte:

14.32 INCORPORA Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Incorpora és un programa d’intermediació laboral de l’Obra Social de la Caixa, adreçat a persones en risc d’exclusió social. A través d’una plataforma en línia es comparteixen les ofertes que des de cada entitat es generen per tal de poder donar resposta a les empreses amb les candidatures que més s’adeqüen al perfil i a les quals poden accedir totes les persones usuàries del programa Incorpora. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir un servei d’integració laboral a les persones que pertanyen a col·lectius vulnerables, prioritàriament a les persones que vénen derivades del servei del CAS de l’Hospital Taulí i que estan en procés de desintoxicació d’alguna addicció.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de persones ateses 2. Núm. d'insercions 3. Núm. d'empreses visitades 4. Núm. d'ofertes gestionades 5. Núm. d'ofertes compartides 6. Perc. de persones gènere dona (%) 7. Perc. de persones joves menors de 30 anys (%) 8. Perc. de persones de nacionalitat estrangera (%)

2013

2014 135 61 251 193 157 24 12 12

2015 191 78 199 197 164 31 25 6

Notes 2015

Valoració El programa Incorpora, té per objectiu atendre a persones derivades del servei d'atenció a les persones drogodependents del Taulí, tot i que també acull a altres persones que arriben al Vapor amb una demanda de recerca de feina, i que es troben en alguna situació més vulnerable davant el mercat laboral (majors de 45 anys, persones sense qualificació professional, dones violència de gènere, etc.)i En aquest servei d'inserció, el % d'homes és molt més representatiu que el de dones (70% respecte un 31% de dones). Aquesta dada bé justificada, perquè el perfil de drogodependents que ens arriben des del Taulí, són majoritàriament homes. El % de joves, tampoc és gaire representatiu en aquest programa (el 75% són majors de 30). Aquesta dada està justificada, perquè els principals col·lectius derivats del Taulí, són majors de 30 anys, i els col·lectius atesos directament des del nostre servei, són persones amb dificultats de trobar feina, per ser majors de 50 anys, etc,. El col·lectiu de joves, està atés per altres programes adreçats a específicament a aquest col·lectiu. El % de persones usuàries estrangeres és molt poc significatiu, (el 6%), això és una representació, de que aquest col·lectiu no és demandant dels serveis del CAS del Taulí.

[Valoració dels programes]

Pàg. 100


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

12.04 Serveis Socials Bàsics Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa És la porta d’entrada de la ciutadania al Sistema de Serveis Socials, als diferents serveis i prestacions. Els Serveis Socials Bàsics s’adrecen a tota la població, especialment als sectors més vulnerables. En funció de les necessitats detectades gestionen l’accés a recursos específics. Tenen una base d'atenció territorial per zones i un model d'atenció sociosanitari. Objectiu(s) principal(s) del programa Detectar situacions de necessitat personal, social i comunitària. Oferir informació, orientació i assessorament en relació a drets i recursos. Valorar i fer diagnòstics a petició dels usuaris. Elaborar plans de treball i mobilitzar diferents recursos institucionals, comunitaris en resposta a les diferents necessitats.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de beneficiaris/àries de la renda mínima d'inserció (RMI 2. Perc. de dones beneficiàries de la renda mínima d'inserció (%) 3. Perc. de joves beneficiaris/àries de la renda mínima d'inserció (%) 4. Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de la renda mínima d'inserció (%) 5. Núm. de beneficiaris/àries del rebost solidari. 6. Perc. de dones beneficiàries del rebost solidari (%) 7. Perc. de joves beneficiaris/àries del rebost solidari (%) 8. Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries del rebost solidari (%) 9. Núm. de beneficiaris/àries de prestacions econòmiques 10. Perc. de dones beneficiàries de prestacions econòmiques (%) 11. Perc. de joves beneficiaris/àries de prestacions econòmiques (%) 12. Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de prestacions econòmiques (%) 13. Núm. d'ajuts de menjador escolar 14. Perc. de dones beneficiàries de menjador escolar (%) 15. Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de menjador escolar (%)

2013 2037 56

2014 2892 61

2015 3501 53 42

Notes 2015

37

1280

1867 1467

4859 54 7

4162 54 11

7593 49 3113

3700 41%

4606 54 6

5694 54 6

5543 54 6

2993 333

1900 56

2256 47

3282 47

1543

Valoració Constatem que les privacions materials detectades han crescut de manera sostinguda i notable, convertint-se avui en la principal necessitat atesa i en factor de desigualtat. De la privació se’n deriven, per exemple, dificultats per accedir a l’alimentació i nutrició adequada, a l’habitatge digne i a la capacitat energètica d’una llar, entre d’altres La RMI a Sabadell es caracteritza avui per l’augment sostingut del nombre de beneficiaris, especialment els infants La tendència durant aquests anys ha estat d’un creixement constant de beneficiaris del dispositiu actual de garantia alimentària (Rebost Solidari). Tanmateix, el nombre de lots d’alimentació entregats per persona segueix augmentant. els ajuts de menjador escolar, que garanteix l’àpat del migdia en condicions nutricionals adequades. En relació als canvis en el context immobiliari que hem vist, aquests han provocat un increment significatiu de les situacions de risc d’exclusió residencial i l’emergència de noves necessitats d’habitatge. Dins l’exclusió residencial destaca també l’augment de les situacions de pobresa energètica.

[Valoració dels programes]

Pàg. 101


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

12.05 Informes d’arrelament social Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa Els informes d’arrelament social són informes preceptius que acrediten la integració social en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal per arrelament social. L’informe va dirigit a les persones estrangeres empadronades al municipi que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb persones que resideixen a l’estranger. La sol·licitud de l’informe s’ha de presentar preferentment a l’ajuntament (sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) que emetrà una recomanació favorable o no i traslladarà la resolució definitiva a la Generalitat de Catalunya.

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Realitzar les propostes d’informes d’arrelament social per tal que la Generalitat en faci l’informe definitiu, per tal que les persones puguin regularitzar la seva situació administrativa. Orientar a les persones que no compleixen els requisits per tenir un informe favorable, als recursos adequats per a que ho solucionin o els atenguin. Indicadors Descripció 1. Núm. d'informes d'arrelament social sol·licitats 2. Perc. d'informes realitzats per a persones procedents del Magreb (%) 3. Perc. d'informes realitzats per a persones procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) 4. Perc. d'informes realitzats per a persones procedents d'Amèrica (%) 5. Perc. d'informes realitzats per a persones procedents d'Àsia (%) 6. Perc. d'informes desfavorables (%) 7. Perc. d'informes favorables denegats per la Generalitat (%)

2013 425 37

2014 421 16

2015 418 14

Notes 2015

12

20

20

84

16 25 20

47 15 0

46 13 21 0

190 56 66

67

Valoració La tramitació d’informes d’arrelament s’ha mantingut estable. Pel que fa a nacionalitats, han augmentat les demandes de països africans i asiàtics. També destacar l’increment notable, respecte a l’any passat, dels informes denegats.

Programa / Projecte:

07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa Redacció de figures de planejament i gestió per al desenvolupament del Pla General.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Pàg. 102


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Obtenció dels instruments de planificació necessaris per a la recuperació del teixit històric i el desenvolupament dels nous sectors definits en el planejament general i encara no executats com, per exemple, el nou Pla parcial de Cifuentes.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT Participació Programa / Projecte:

11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d'accions per a la participació dels joves a la cultura comprèn tots els serveis i totes les activitats de formació que incentiven als joves a desenvolupar la seva creativitat, millorar la seva formació i accedir més fàcilment a la cultura. Aquestes activitats i serveis es dirigeixen sobretot a l’alumnat en general i als i les artistes novells. Els serveis són: - Cessions de bucs d'assaig a l’Estruch. - Cessions d’altres espais d'assaigs que es localitzen a les dependències de L'Estruch. Les activitats de formació que inclou el catàleg són - Les que es dirigeixen a l’alumnat de primària, ESO i Batxillerat. Es tracta d’activitats entorn l’art, la música, la dansa, el teatre, la literatura i s'ofereixen des de la Plataforma de Ciutat i Escola (“Els instituts a l'Estruch”. “Assajos oberts”, “L'Estruch en viu”, “Els tallers i els artistes”, Butaka jove). - Tallers de creativitat.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Els serveis emmarcats en el catàleg tenen com a objectiu incentivar la creació i l’interès per al cultura en general i enriquir les seves experiències escèniques. Acostar i potenciar la interacció entre l'alumnat i els/les artistes. Desenvolupar l’interès per l’art des d’una perspectiva crítica, reflexiva i participativa. Motivar d’interès per la creació contemporània, apostant per la formació de públics informats i amb un esperit crític. Donar a conèixer l'Estruch com equipament cultural de la ciutat i fàbrica de creació de les arts en viu.

[Valoració dels programes]

Pàg. 103


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. de persones assistents a les activitats de formació 2. Núm. d'hores de cessió d'espais i bucs d'assaigs per grups 3. Perc. de centres educatius que participen en el programa (%)

2013 3416 20484 41

2014 5063 25311 41

2015 3785 17170 43

Notes 2015

Valoració L’Estruch ha assentat aquesta línia de treball en les seves programacions i les activitats en tots els àmbits de creació contemporània i la seva oferta han estat més demandada (hi ha participat més centres) que l’any passat, si bé amb grups més petits d’alumnes el què fa que el nombre d’assistents siguin menor que l’any passat.

Programa / Projecte:

13.47 Servei d’assessorament i suport consolidació de les entitats Regidoria / Servei

en

el procés

de constitució i

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa contempla el suport i l’assessorament en el procés de constitució de noves entitats en els diferents àmbits d’actuació de la regidoria, així com en l’elaboració del Pla de formació per assolir l’autonomia necessària en el seu funcionament.. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport i acompanyar els diferents col·lectius dels àmbits de referència de la regidoria en el procés de constitució com a entitats.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. d'associacions 2. Núm. d'associacions creades per persones immigrades i de suport a la població nouvinguda 3. Núm. d'associacions creades per dones. 4. Núm. d'associacions creades per joves 5. Núm. d'associacions creades de cooperació 6. Núm. d'associacions d'LGBTI 7. Núm. de participants en accions formatives pel reforç de les associacions 8. Núm. d'assessoraments individuals

2013

2014

2015

61

63

126

2

2

0

1 1

2 1 3 0

0 0 2 0

78

0

2

70

44

28

Notes 2015 presents a les taules de participació de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Valoració Des de la vessant d'Igualtat de gènere s'han mantingut assessorament amb 3 entitats: - Una formada per persones àrabs què donen classes d'àrab als infants i de català a les dones immigrants. Es mantenen un parell de reunions per tal de col·laborar amb les dones del Espai Dones del Sud, Col·laboració conjunta en el cafè tertúlia del mes de març del Centre cívic Rogelio Soto. - Associació "de Dona a Dona" , associació amb la què es manté assessorament per tal de buscar finançament per el seu manteniment. Finalment al voltant del novembre l'associació deixa d'existir. A l'Associació "de Dona a Dona" se li proporciona infraestructura per diversos actes què es fan en la seva seu. - Col·laboracions puntuals de la secció de fotografia de la UES i altres entitats de dones de la ciutat. Assessorament per el muntatge d'exposicions conjuntes. Les accions formatives han estat adreçades a associacions de cooperació, en concret la temàtica ha estat sobre

[Valoració dels programes]

Pàg. 104


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 gènere i cooperació i també sobre el drets a l'asil i els drets de les persones refugiades. En relació als assessoraments individuals 3 han estat a l'àmbit de dona, 4 de joventut, 6 de cooperació i 15 de nova ciutadania

Programa / Projecte:

13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa L’Ajuntament compta amb una xarxa d’equipaments juvenils a la ciutat. A fi de fomentar l’associacionisme juvenil es fa necessari disposar d'una diagnosi i anàlisi de l’estat actual per tal d’establir quines estratègies d’actuació cal dur a terme. Així, en el marc d'aquesta actuació està previst elaborar un Pla de foment de l'associacionisme juvenil. El Pla ha de ser elaborat conjuntament amb les entitats juvenils i el Consell de Joves de la ciutat i ha de contemplar tot tipus d’entitats: de lleure, esportives, socials i culturals. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’associacionisme juvenil a la ciutat. Fomentar la participació dels joves al món associatiu. Marcar estratègies d’actuació conjuntes administració / entitats/ Consell de Joves. Donar a conèixer la Xarxa Municipal d’equipaments Juvenils.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats juvenils existents a la ciutat 2. Núm. d'entitats juvenils creades

2013 68 1

2014 69 1

2015 51 0

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 l'àmbit de joventut ha mantingut el nombre d'associacions juvenils de la ciutat, en aquest cas no s'ha incorporat cap de nova però sí s'han fet gestions d'actualització del llistat d'entitats juvenils de tota la ciutat. L'àmbit de joventut continua donant suport i assessorament a qualsevol entitat que ho demani ja sigui per la seva activitat habitual o per la creació d'una nova entitat. Dins de l'àmbit de Joventut existeix la taula informal de joves, aquesta taula està formada per entitats i col·lectius juvenils de la ciutat i joves a títol individual, durant l'any 2015 s'ha reunit 2 vegades i s'han tractat, entre d'altres els següents temes: -Presentació Campanya de sexualitat. -Presentació Programa 25N contra la violència de gènere. -Subvencions de Joventut 2015. -Monogràfic programes formatius enfocats a l’ocupació (amb la participació del Vapor Llonch). -Recursos existents per a joves a la ciutat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 105


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.48 Taules de participació Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En el Consell de Drets Civils i Ciutadania hi participen les diferents taules dels àmbits temàtics de la Regidoria (Igualtat, Joventut, Solidaritat i cooperació, Convivència i Nova ciutadania, Comissió de la convivència, Diversitat sexual). El Consell de Drets Civils ha d’esdevenir l’òrgan de participació en l’àmbit dels Drets Civils i els Valors, en el que totes les entitats d’aquest àmbit es trobin representades i puguin debatre i consensuar les diferents estratègies i polítiques de ciutat. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure una xarxa d'entitats intersectorials i interterritorials a favor dels Drets civils i dels valors, que estigui representada en un òrgan participatiu.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de participants en la Taula de joves 2. Núm. de reunions de la Taula de joves 3. Núm. de participants en la Taula d'igualtat 4. Núm. de reunions de la Taula d'igualtat 5. Núm. de participants en la Taula de suport a la immigració 6. Núm. de reunions de la Taula de suport a la immigració 7. Núm. de participants en la Taula de creences 8. Núm. de reunions de la Taula de creences 9. Núm. de participants en la Taula LGTBI 10. Núm. de reunions de la Taula LGBTI 11. Núm. de participants en la Taula del poble gitano 12. Núm. de reunions de la Taula del poble gitano 13. Núm. de participants al Consell de cooperació i solidaritat 14. Núm. de reunions del Consell de cooperació i solidaritat 15. Núm. de participants en la Comissió de la convivència 16. Núm. de reunions de la Comissió de la convivència

2013

2014 12 4 68 5 56 4 24 3 7 5 9 6 34 5 18 11

2015 19 2 17 6 25 4 22 2 8 4 5 4 30 8 20 7

Notes 2015

Valoració TAULA D'IGUALTAT: Propostes de futur: - Aprofundir en les sessions de reflexió. - Implicar a més entitats ciutadanes, sobretot entitats juvenils i/o feministes. - Proposar la jornada/ escola de gènere, per treball temes de polítiques de gènere entre les entitats, les persones participants dels tallers d'igualtat i persones interessades. - Facilitar les propostes conjuntes d'activitats entre diferents entitats per la commemoració de les diades internacionals. - Creació de comissions de treball per la proposta d'activitats de sensibilització. Taula de JOVES Veure la fitxa 13.52 Participació juvenil: Foment de les associacions juvenils Taula de NOVA CIUTADANIA Veure la fitxa 13.07 Xarxa d'Entitats d'Acollida Taula del POBLE GITANO Es treballen temes relacionats amb Comerç, Salut, Espai Públic o Educació. El 2015 es va realitzar una formació per a personal municipal conduïda per experts del Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona que ens va servir per avaluar la nostra diagnosi i formular propostes de millora. També es promouen activitats de sensibilització com els actes del Dia del Poble Gitano a la ciutat, que al 2015 va comptar amb una recepció institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament, la hissada de la bandera del poble gitano al balcó de l'Ajuntament i l'exposició "Kali nebo, dones i gitanes", que va estar acompanyada per un monogràfic sobre dones i gitanes i una

[Valoració dels programes]

Pàg. 106


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 xerrada al respecte entre d'altres accions. Taula LGBTI Veure la fitxa 13.29 Espai LGBTI Consell de SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Veure la fitxa 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació Comissió per la CONVIVÈNCIA Veure la fitxa 13.33 Comissió per la Convivència

Durant el 2015 ha comptat amb la participació de 62 entitats (28 d'origen subsaharià, 12 magrebines, 10 llatinoamericanes, 2 asiàtiques, 1 europea, i 9 entitats de suport a la immigració). En les reunions s'han tractat temes com la llei d'estrangeria i canvis en la normativa i els tràmits, activitats que es duen a terme des de la Regidoria de Drets Civils (Xarxa Antirumors, convocatòria de subvencions de Nova Ciutadania, etc), activitats previstes per les entitats, informacions per part de la FAIV, etc. Consell de COOPERACIÓ I SOLIDARITAT En les reunions s'han tractat aquests temes: - Una sessió de formació sobre gènere i cooperació - Una sessió de formació sobre el dret d'asil i el drets de les persones refugiades - La cloenda dels 25 anys d'agermanament de Sabadell- Argub presentant el vídeo que ha estat dirigit pel periodista Carles Solà i el llibre institucional "Àlbum de Família". - La presentació de la web de cooperació, i temes de renovació dels membres de la comissió permanent, i dels canvis de l'estructura de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Programa / Projecte:

13.51 Consell de Joves Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Consell és una federació d’entitats juvenils que a banda d’agrupar les inquietuds i reivindicacions de les respectives entitats, ha de continuar tenint un paper decisiu en la interlocució del jovent amb l’Ajuntament, en la defensa dels seus interessos i els anhels de la ciutadania jove. Objectiu(s) principal(s) del programa Fer que el Consell sigui el referent associatiu de les entitats juvenils de Sabadell. Fer que el Consell sigui el principal interlocutor del col·lectiu juvenil amb l’administració. Fomentar i treballar els valors de la igualtat de gènere, l’equitat, el respecte, la justícia, l’esforç. Fomentar mitjançant el Consell les polítiques per l’emancipació juvenil.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats federades al Consell/Taula 2. Perc. de dones al consell (%) 3. Núm. de dones/Taula 4. Núm. d’activitats i tallers programats/Taula 5. Núm. d’entitats juvenils existents a la ciutat/Taula

2013 22

26 68

2014 22 20 3 4 22

2015 22 30 4 55 22

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 s'ha enfortit la relació Ajuntament / Consell de Joves, el local s’ha adaptat a la normativa de seguretat i s'ha pogut reprendre l'activitat habitual que hi tenia lloc i que fins ara no hem pogut realitzar.

[Valoració dels programes]

Pàg. 107


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 El consell ha organitzat entre d'altres: - Debat electoral juvenil amb les forces polítiques amb representació al consistori. - Debat dia internacional de la dona. - Festes de Cap d'any, Carnestoltes i Sant Joan+ - Col·laboració en la campanya contra les agressions sexuals a la dona: si dic no, és no!

Programa / Projecte:

22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa Actuacions urbanístiques de creació i manteniment de zones verdes dels següents àmbits d’actuació: Creació de nous espais verds a Can Llong polígon II- fase obra: Creació d’un nou àmbit residencial, que completa el polígon I de Can Llong, i que completa el creixement de la ciutat pel costat Nord, en relació amb el barri de Cifuentes i Castellarnau. Promoció privada. Enjardinament Ronda Oest: Creació de talusos que incrementin el benestar ambiental i que actuïn d’esmorteïdors del trànsit rodat a una via que ha descongestionat el trànsit intern de la ciutat. Promoció altres administracions. Passeig Plaça Major- fase obra: Reurbanització de l’àmbit, per a dotar l’espai de les condicions d’accessibilitat i de millora de les xarxes urbanes a l’espai. La millora en general de la qualitat urbana, ha de ser una oportunitat, per a la reactivació econòmica del comerç, i per a la creació d’un nou àmbit de gaudi i de relació. Millora de l’accessibilitat, i de la mobilitat interurbana. Promoció Municipal i altres administracions.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir les zones verdes i els parcs i crearne de nous per afavorir el descans, la comunicació i la socialibilització entre el veïnatge. Creació de zones verdes que incrementin el benestar ambiental i estètic del municipi. Indicadors Descripció 1. Superfície de manteniment d'espais verds urbans (m2) 2. Superfície de manteniment d'àrees de jocs (m2)

2013 1895139 246

2014 1979271 246

2015 1979271 246

Notes 2015

Valoració Els objectius previstos s'han assolit i el resultat és la consecució d'espais polivalents i oberts a tota la ciutadania, rehabilitats amb criteris d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. S'ha continuat treballant en: - Fonts per beure aigua: es treballa amb models dissenyats específicament per usuaris amb cadira de rodes. El paviment és podotàctil a la base del peu, perquè els invidents puguin detectar el volum que es troba en el voladís. - Bandes podotàctils: s'han tingut molt en compte en l'obra de la Pl. Major, ja que és un espai compartit amb vehicles encara que la prioritat és de vianants. - Parc Catalunya i Can Gambús: Noves àrees per a gossos d'acord a l'ordenança de tinença d'animals. - Altres actuacions: Pl. Espanya, Enjardinament de la mitjana de l'Avda. Paraires, Rehabilitació àrea de jocs pl. del Voluntariat, Parc Catalunya: Reforç enllumenat pistes skate/trial, Urbanització Parc del Nord entre pl. Primavera i c. de Vinyamala. Millora de l'espai per a la relació. Millora de la mobilitat urbana a través del nou parc entre els diferents barris del districte. Per estalviar conseqüències a causa de fenòmens meteorològics en zones verdes i arbrat es treballa per evitar

[Valoració dels programes]

Pàg. 108


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 situacions de risc. Es segueix treballant en sistemes de manteniment més eficients dels espais verds.

Programa / Projecte:

17.05 Centres Cívics Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Els centres cívics de Sabadell són equipaments de proximitat i de titularitat pública que ofereixen espais per desenvolupar activitats accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d'altres que tingui interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa. La majoria d'espais són polivalents, en el sentit que s'hi poden realitzar activitats de diferent tipus. Aquests espais es presten majoritàriament a entitats de la ciutat perquè hi puguin realitzar activitats, ja siguin cursos i tallers de llarga durada, reunions, espectacles, festivals de finals de curs, etc., i també es presta per a activitats organitzades per altres administracions, escoles i instituts públics, així com també a comunitats de veïns per fer-hi reunions. A Sabadell hi ha 12 centres cívics i l’Espai polivalent del Parc del Nord que ofereixen espais per a la realització d’activitats de les entitats de la ciutat.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Ésser un instrument per a la producció de nous serveis d'acord amb noves necessitats. Constituir un espai on entitats, ciutadans i ciutadanes individualment i projectes diversos tinguin cabuda i puguin desenvolupar les seves activitats pròpies. Contribuir a la construcció del teixit social i l'enfortiment de la societat civil. Indicadors Descripció

2013

2014

2015

13

13

13

2255

2320

2551

620333

666124

658151

62

63

54

68

72

6. Núm. d'activitats dirigides a joves

183

158

151

7. Núm. d'activitats dirigides a dones

67

45

40

1. Núm. de centres cívics 2. Núm. d'activitats realitzades (anual) 3. Núm. d'usuaris/àries que fan servir els centres cívics (anual) 4. Perc. de dones usuàries que fan servir els centres cívics (mostreig setmanal, 2 cops l’any) (%) 5. Núm. d'activitats dirigides a persones de nacionalitat estrangera

Notes 2015 12 Centres Cívics + 1 Espai Polivalent Algunes són plurianulas (curs escolar de setembre a juny) Usos dels centres cívics 54,39%

Incloses les activitats dels Espais Joves

Valoració En aquestes dades podem extreure que els centres cívics són cabdals per la participació de la ciutadania (associada o no), ja sigui en activitats promogudes des de l'Ajuntament o activitats promogudes per les pròpies entitats. Respecte l'any anterior hi ha hagut una petita davallada en el número d'usos que es fa dels centres cívics, però les

[Valoració dels programes]

Pàg. 109


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 activitats han crescut en gairebé 200, en el conjunt dels centres. També cal destacar que, segons el mostreig que es fa dos cops l'any, les dones fan servir més els centres cívics que els homes. Els joves també utilitzen els centres cívics com a punt de trobada, ja sigui amb activitats promogudes pels diferents espais joves de la ciutat (hi ha a 5 a la ciutat, distribuïts als centres cívics de Can Puiggener, de Can Rull, de Can Deu, de la Creu de Barberà i de Torre Romeu).

Programa / Projecte:

17.03 Processos de participació ciutadana Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Processos que s’engeguen a mida per conèixer i incloure la opinió de la ciutadania sobre propostes, línies i actuacions municipals de diversa índole, que es considerin prioritàries. Els processos de participació poden ser de diferents tipus: - Visites guiades a punts de la ciutat d’interès general (obra nova, equipaments...). Exemple: DCAT. - Processos participatius a través de qüestionaris guiats (es demana la opinió sobre temes diversos: Serveis Socials, Espai Públic...). Exemple: Què10, Pla d’Actuació Municipal (PAM). Objectiu(s) principal(s) del programa Recollir l’opinió de la ciutadania sobre les prioritats que s’haurien d’aplicar a l’activitat municipal durant el mandat. Recollir reflexions, suggeriments o propostes d’actuació concretes que siguin susceptibles d’inclusió en el marc del pla d’actuació municipal. Fomentar l’interès per l’activitat i serveis públics i compartir amb la ciutadania l’establiment de prioritats i renúncies, conjugant les necessitats dels col·lectius i de les persones amb les possibilitats de l’activitat municipal.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

3. Núm. de processos participatius segons temàtiques

0

1

2

4. Núm. de processos participatius segons àmbits territorials

0

1

Notes 2015 EDUSI i XARXA ANTIRUMORS

Valoració EDUSI Objectius: - Validar i proposar el projecte de l’Estratègia DUSI de Sabadell que se sotmetrà a aprovació del ple municipal de desembre per presentar-lo a la convocatòria dels fons FEDER que ha fet el Ministeri d’Hisenda. - Prioritzar les propostes aportades pels participants Accions: - Qüestionari online – obert a tota la ciutadania – disponible fins el dia 1 de desembre en la web municipal. - Jornada de debat per a la validació i millora del projecte Estratègia DUSI – Dia 27 de novembre de 18:00 a 20:30 en el Casal Pere Quart. També és oberta a tota la ciutadania. Des de Participació varen participar 5 tècnics en la organització i seguiment de la jornada. XARXA ANTIRUMORS Col·laboració, a través del programa CONSENSUS, en aquest projecte de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

[Valoració dels programes]

Pàg. 110


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

17.04 Registre Municipal d’Entitats Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa El Registre Municipal d’Entitats és una eina adreçada a qualsevol entitat sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia de Sabadell, per poder donar a conèixer la seva entitat a la resta del teixit associatiu de la ciutat, així com a l’administració i als ciutadans i ciutadanes a títol individual. Objectiu(s) principal(s) del programa Tenir registrades totes les entitats de la ciutat de Sabadell, sigui quina sigui la seva tipologia. Poder establir mecanismes de comunicació entre aquestes entitats i l'administració, i entre els propis ciutadans i ciutadanes.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013 843

2014 862

2015 899

2. Perc. d'entitats juvenils (%)

17

17

16

3. Perc. d'entitats religioses (%) 4. Perc. d'entitats de cooperació internacional (%) 5. Perc. d'entitats de dones (%) 6. Perc. d'entitats de persones de nacionalitat estrangera (%)

4 10 2 2

4 11 2 4

5 10 3 2

1. Núm. d'entitats.

Notes 2015 cens a 31/12/2015 154 entitats actuen amb i/o per els joves 45 entitats 9 entitats 30 entitats 20 entitats

Valoració Degut a l'augment generalitzat del número d'entitats a la ciutat, tots els percentatges són més alts respecte l'any 2014. Podem destacar que les entitats que més han crescut són les relacionades amb els joves i amb les dones. L'augment generalitzat del número d'entitats es pot relacionar directament amb ho que ha anat apareixent en la resta de programes, la gent de la ciutat, ja sigui individual o col·lectivament té ganes de participar.

Programa / Projecte:

17.02 Cens de participació en els processos participatius Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Registre ciutadà, de persones majors de 18 anys, que té l’objectiu de disposar d’un llistat de persones interessades en estar informades o prendre part en els processos participatius que engegui l’ajuntament. Objectiu(s) principal(s) del programa Tenir un recull útil d'aquelles persones que tenen interès pels afers de competència municipal i que volen participar de forma activa en aquests i altres tasques promogudes des de l'administració.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de persones incloses en el cens

2013 2850

2014 2850

2015 2936

2. Perc. de dones incloses en el cens (%)

56

57

0

[Valoració dels programes]

Notes 2015 51 noves altes durant 2015 47% (segons el cens de 2015)

Pàg. 111


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

3. Perc. de joves d'entre 18 i 30 anys inclosos en el cens (%)

49

0

18% (segons el cens de 2015)

Valoració Tot i no haver fet cap procés de participació de gran envergadura, el número de persones inscrites en el cens ha crescut. D'això podem interpretar que la ciutadania vol tenir una participació activa i de qualitat, en la gestió de la ciutat. Respecte 2014, el cens ha crescut en gairebé 100 persones de les quals un 47% són dones, xifra que també ha disminuït respecte el 2014 (per tant els nou- inscrits en el cens són, majoritàriament homes)

Programa / Projecte:

17.01 Consells de Districte Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Els consells de districte es creen a l'empara de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i es regeixen pel Reglament Municipal dels Consells de Districte, aprovat l’any 1997, configurats com a òrgans territorials de consulta i participació ciutadana en els assumptes locals. Són òrgans municipals de caràcter consultiu i informatiu destinats a la participació dels ciutadans i les ciutadanes en els assumptes relacionats amb els seus districtes i a garantir la representació dels interessos dels diversos barris de la ciutat. El territori de Sabadell està dividit administrativament en 7 districtes, cadascun dels quals té el seu Consell Municipal de Districte La composició dels consells de districte ha d'assegurar la presència de regidors/es de l'ajuntament, de representants del veïnat, a través de les organitzacions polítiques, i de les associacions ciutadanes. Així mateix, és voluntat de l'ajuntament convidar altres organismes que operen territorialment a tenir representació dins els Consells de districte.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Participació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir un espai d'informació, d'estudi i debat entre l’administració municipal, els ciutadans i el conjunt d'entitats i associacions que resideixen a cada districte. Crear un espai d'informació i debat entre els diferents agents participatius, on es cerquin decisions consensuades sobre aquells elements que els òrgans de govern creguin oportuns. Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats de joves que participen als Consells de Districte 2. Núm. de persones que assisteixen al Consell de Districte 3. Perc. de dones que assisteixen al Consell de Districte (%)

2013

2014

2015

6

4

6

172

165

188

65

Notes 2015 Hi ha districtes on no hi ha representació d'entitats de joves Represnetants d'entitats membres. També hi ha convidats als consells de districte que es compen com a públic assistent. (34,57%) Un total de 65 dones son membres dels consells de districte (incloen dues presidentes de consell)

Valoració Aquestes xifres han variat respecte anys anteriors degut a la celebració d'eleccions municipals el passat mes de maig, ja que els Consell dels Districtes es dissolen i es tornen a convocar de nou al finalitzar la legislatura.

[Valoració dels programes]

Pàg. 112


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Respecte la legislatura anterior podem observar un augment general de la participació en aquests òrgans. Han augmentat en dos les entitats de joves que participen dels consells, malgrat que no a tots hi ha representació d'aquest tipus d'entitats. Així mateix, ha augmentat la xifra total de representant en els Consell, creixen fins a 16 membres en total. El que no ha variat gaire és el percentatge de dones participants. La legislatura anterior era de 33,7%. Tot i que s'ha de comentar que hi ha districte on el percentatge de dones participants és més alt que en altres. En general, els vocals dels Consell demanen que aquests siguin més actius i molt més participatius, ja que es tracta d'un òrgan molt important en la vida de cada districte; i s'ha reclamat més interacció entre l'Ajuntament i els Consell.

Coresponsabilitat Programa / Projecte:

13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Comissió Informativa Especial de Ciutadania és un òrgan formal de debat i reflexió política, on estan presents totes les organitzacions polítiques amb representació en el consistori. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu és debatre i aprovar les línies d’actuació relacionades amb l’acollida i integració de les persones que han arribat recentment, la cooperació internacional, l’emancipació i la inclusió de la joventut, la igualtat de gènere, la eradicació de la violència i la gestió de la diversitat per a mantenir la convivència a la ciutat.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració Aquest programa es va eliminar del Pla en el seguiment corresponent a l'any 2014

Programa / Projecte:

13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Regidoria de Drets civils i ciutadania ha de potenciar les relacions amb altres institucions, tant públiques com privades, que portin a terme polítiques relacionades amb els seus àmbits d’actuació. Ha de ser present en els organismes supramunicipals amb quals l’Ajuntament de Sabadell s’hi relaciona, per fer saber la realitat dels diferents àmbits que es treballen. Per exemple, la participació de la regidoria en la xarxa de Ciutats Interculturals, RECI (formen part de la xarxa les ciutats de Sabadell, Getxo, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Cartagena, Fuenlabrada, Jerez, Parla i Zaragossa).

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Pàg. 113


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Millora de la presència en espais i activitats d'organismes supramunicipals. Implementació de polítiques innovadores i efectives en el àmbits d’intervenció de la regidoria. Esdevenir un referent en el disseny i implementació de polítiques.

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de ponències presentades o experiències 2. Núm. de xarxes en les que es participa des de la Regidoria 3. Núm. d'institucions/municipis amb els que la Regidoria col·labora

2013 5 5 5

2014 6 6 6

2015 6 7 6

Notes 2015

Valoració La Regidoria durant l'any 2015 ha participat activament en diferents jornades, seminaris i trobades compartint experiències amb altres administracions locals, entitats i institucions. En concret: - Jornada de treball de la RECI ( Red Española de Ciudades Interculturales), dia 8 de febrer de 2015 . Xarxa a la que pertany la ciutat de Sabadell. La trobada va tenir lloc després dels atemptats de Charlie Hebdo. - Presentació del projecte C4i: Communication for Integration de Sabadell. "Building Inclusive Societies. Comité de les Regions. 23 i 24 de juny de 2015". Intercanvi dels resultats finals del projecte entre les diferents ciutats europees participants. - Nova jornada de treball de la RECI, dia 30 de setembre de 2015. Jornada en la que es va abordar el tema de la crisi dels refugiats i altres temes relacionats. - Seminari " Moviment associatiu gitano i mitjans de comunicació" 21 d'octubre de 2015, organitzat per la Fundació Secreatariado Gitano. - Jornades " El dret d'Asil a Catalunya" " El dret d'asil. Claus per la identificació. Documentació. Recursos per les entitats" . 13 de novembre. Direcció General per a la Immigració. - X Jornades de Formació sobre Transparència i Bon Govern, presentant la ponència " La Crisi dels Refugiats a Debat. El paper dels municipis" conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Boi . 26 de novembre de 2015. La Regidoria també és present en àmbits supramunicipals i xarxes internacionals. Durant l'any 2014 i fins a juny de 2015 la Regidoria ha participat en el projecte C4i, Communication for Integration del Consell d'Europa. A continuació enumerem les xarxes on hi som presents: Federació de Municipis, RECI, Projecte C4i, Federació Catalana d'ONG's, GETER Grup de treball estable de les religions, CCAPS (Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí, Localred i les taules dels diferents àmbits de la regidoria tant a nivell comarcal com autonòmic. Com institucions participem i col·laborem amb: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Gobierno del Estado, Consejo de Europa i Fons Català de Cooperació

Programa / Projecte:

13.07 Xarxa d’entitats d’acollida Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Xarxa d’Acollida té com a objectiu fonamental canalitzar, des de la proximitat territorial, tots els serveis que participen en l’arribada de les persones immigrades a la ciutat, posant a l’abast d’aquestes persones la informació i els recursos existents per cobrir les seves necessitats en el moment de la seva arribada. La xarxa fomenta, en el marc de la Llei d’acollida, el treball transversal entre els serveis municipals i entitats d’acollida a nivell de ciutat, mitjançant un circuit i un protocol de derivació consensuat. Permet l’intercanvi d’informació i recursos que s’ofereixen a la ciutat per les persones immigrants creant sinèrgies entre tots els membres.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució

Pàg. 114


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a conèixer les associacions de veïns, la seva tasca als barris entre les persones nouvingudes i fomentar la seva participació. Estimular la relació entre les entitats de persones immigrades i la resta d’entitats que configuren el circuit d’acollida.

2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

1. Núm. d'entitats i institucions participants

93

93

94

2. Núm. d’associacions de veïns participants a les sessions d’acollida

5

0

0

Notes 2015 62 associacions de la Taula de Nova Ciutadania i 32 associacions de veïns

Valoració La coordinació amb les entitats d'acollida durant aquest 2015 s'ha consolidat i ha continuat sent molt positiva, especialment amb SCAI, CEAR, Càritas i Creu Roja. En quant a la Taula de Nova Ciutadania, durant el 2015 ha comptat amb la participació de 62 entitats (28 d'origen subsaharià, 12 magrebines, 10 llatinoamericanes, 2 asiàtiques, 1 europea, i 9 entitats de suport a la immigració). S'han realitzat un total de 4 trobades de la taula de Nova Ciutadania, on s'han tractat temes com la llei d'estrangeria i canvis en la normativa i els tràmits, activitats que es duen a terme des de la Regidoria de Drets Civils (Xarxa Antirumors, convocatòria de subvencions de Nova Ciutadania, etc), activitats previstes per les entitats, informacions per part de la FAIV, etc. Com ja ha anat passant en els anys anteriors, durant el 2015 tampoc s'ha convidat a les associacions de veïns i veïnes de cada barri on s'han realitzat a participar i explicar la seva tasca. El motiu de nou és que aquesta col·laboració puntual és difícil per part dels membres de les associacions de veïns i veïnes, per incompatibilitat d'horaris amb la seva vida personal i professional, i al final s'ha optat per no fer aquest contacte i prioritzar altres aspectes durant les sessions.

Programa / Projecte:

13.32 Pla de Civisme de Sabadell Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Elaboració d’un nou Pla de Civisme a Sabadell a partir de l’experiència pilot de Civisme de l’any 2011 i incorporant el Pacte pels Valors i la continuïtat de la diagnosi i reflexió feta en el programa Agenda Conviu, per tal d’anar avançant cap a una societat més ètica i cívica. També inclou la difusió del material específic de sensibilització (“El còmic de la convivència”), que pot ajudar a contribuir en la millora de les relacions entre veïns i veïnes en una comunitat de propietaris/es, i en general en la convivència a la ciutat a partir de generar actituds cíviques positives.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució

Pàg. 115


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Coordinar la revisió i planificació del Pla de Civisme amb les eines que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ajuntaments i el Pacte pels Valors de la Convivència. Posar en marxa el recurs “El còmic de la convivència” en les activitats del Programa Ciutat i Escola i/o en d’altres possibles grups diana que els pugui servir com a eina de referència per treballar la convivència en les comunitats de propietaris. Incorporar en el Pla de Civisme la Carta de Ciutadania, vinculada al Pacte pels Valors, prenent com a referents models d’altres països. Creació del protocol de gestió dels conflictes de convivència, contrastat amb altres departaments municipals, activant el recull sistemàtic de registre de possibles conflictes que permetin fer seguiment i obtenir informació per pensar en estratègies preventives.

2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats participants del Protocol de gestió de la convivència 2. Núm. de conflictes tractats i resolts 3. Núm. de sessions amb el recurs del Còmic de la Convivència 4. Núm. de participants en els tallers del còmic. 5. Núm. de joves participants en els tallers del còmic 6. Núm. de dones participants en els tallers del còmic 7. Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants en els tallers del còmic

2013

2014

2015

3

4

4

3

16

18

2

8

14

52 0 0

195 0 0

329 0 0

0

0

0

Notes 2015

Valoració Continuem sent un servei d'assessorament i gestor en els conflictes de convivència de manera transversal amb altres departaments municipals. La gestió comunitària dels conflictes ens obliga a ser molt creatius i proactius en la mediació i recerca de solucions que siguin satisfactòries per les parts. D'altra banda ha crescut la petició de fer tallers de convivència en l'àmbit escolar amb una molt bona valoració per part dels centres i alumnes participants.

Programa / Projecte:

13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa L’àmbit d’Igualtat i territori, a través del CAD (Centre d’Atenció a la Dona), treballarà per acompanyar a les dones víctimes de violència en la incorporació a la vida activa normalitzada, comptant amb tots els recursos de l’àmbit públic i privat que hi ha a la ciutat. En concret en l’accés al món laboral, a l’habitatge, al lleure, a la participació ciutadana o a qualsevol altra necessitat. En aquest sentit caldria fomentar la relació directa amb aquelles entitats de dones sensibilitzades en l’àmbit de la violència de gènere per tal d’establir “circuits” de suport territorialitzats. Objectiu(s) principal(s) del programa Constituir una xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència de gènere. Potenciar els recursos a la vida normalitzada de les víctimes de violència de gènere. Establir circuit de derivació entre entitats i institucions participants.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 116


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats públiques que formen part de la xarxa 2. Núm. d'entitats privades que formen part de la xarxa

2013 14 8

2014 14 8

2015 14 8

Notes 2015

Valoració L’atenció de les dones que viuen situacions de maltractaments s’ha de basar en el respecte i el reconeixement cap a la presa de decisions de les dones que malauradament es troben en aquest procés . És important, doncs, garantir una atenció de qualitat i no victimitzadora per tal de poder propiciar una bona recuperació. La recuperació inclou tots les serveis i recursos , que en diferents nivells i moments, faciliten el procés de recuperació de les dones. Hi ha diferents instruments de reparació com ara els laborals (ajudar a la víctima a trobar alguna feina), el social (ajuts), els jurídics, els educatius (formació). En aquesta etapa de recuperació la dona restableix i intenta col·locar tors els àmbits de la seva vida que han quedat danyats per la situació viscuda. També existeix una àmplia varietat d’entitats a la nostra ciutat: culturals, de veïns , de salut, professionals , de dones, etc..... Aquestes entitats suposen un espai vital de sensibilització i de detecció.

Programa / Projecte:

13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Consell és un òrgan participatiu que té com a objecte fomentar processos de participació i intercanvi entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en temes de solidaritat i de cooperació, així com altres sectors de l’àmbit social interessats. Un altre línia de treball en aquest marc és acompanyar i recolzar a les entitats de l’àmbit de la cooperació i solidaritat en la seva tasca i gestió diària. I també fomentar altres espais de reflexió i diàleg. Objectiu(s) principal(s) del programa Avançar en el treball en xarxa entre les pròpies entitats que treballen directament temes de cooperació i solidaritat Cercar eines de treball i de coresponsabilització que puguin tenir impacte sobre la ciutadania. Donar a conèixer el Consell de Solidaritat i Cooperació i les seves entitats, mitjançant nous instruments com un nou web.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats membres del Consell 2. Mitjana d'assistència de les entitats als plenaris durant l’any 3. Núm. de reunions ordinàries i extraordinàries realitzades 4. Núm. d'empreses i altres actors de la ciutat que integren el Consell de Solidaritat i Cooperació

2013 36 15 7

2014 34 16 20

2015 34 25 8

4

4

4

Notes 2015 només entitats

Valoració S'han fet diferents reunions, és a dir, 4 plenaris del Consell, 4 amb la comissió permanent, Els temes que s'han tractat han estat: - Una sessió de formació sobre gènere i cooperació - Una sessió de formació sobre el dret d'asil i el drets de les persones refugiades - La cloenda dels 25 anys d'agermanament de Sabadell- Argub presentant el vídeo que ha estat dirigit pel periodista Carles Solà i el llibre institucional "Àlbum de Família".

[Valoració dels programes]

Pàg. 117


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 - La presentació de la web de cooperació, i temes de renovació dels membres de la comissió permanent, i dels canvis de l'estructura de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Es contemplen diferents observacions: - L'assistència del Consell aquest any va pujar pel fet que es van tractar temes de bastant interès. - S'ha de fer una revisió de les entitats membres del consell, ja que hi ha moltes que fa temps que no assisteixen. Per la resta, es creu que s'han cobert els objectius plantejats (formació i avançar cap a un treball conjunt i transparent entre entitats i Ajuntament)

Programa / Projecte:

13.33 Comissió de la convivència Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Comissió de la Convivència és un instrument ciutadà de seguiment i d’intervenció directa en els casos d’agressions o discriminacions per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia. Es reuneix de manera regular un cop al mes i hi participen els grups municipals presents al consistori, representants dels cossos de seguretat, el Col·legi d’Advocats de Sabadell, el Síndic de Greuges, representants de diverses entitats cíviques i socials de la ciutat i representants dels sindicats (CCOO, UGT i USOC). En les seves sessions periòdiques es combinen espais de debat, reflexió i formació, amb l’atenció a les situacions en que es vulneren els drets civils de les persones, posant a l’abast sistemes de suport i assessorament a les víctimes de violència xenòfoba, racista o homòfoba. Així,, la comissió pretén ser un altaveu de denúncia de aquests tipus de conductes discriminatòries. Protocol de gestió de la convivència. La prevenció i gestió dels conflictes de convivència requereixen intervencions integrals i multidisciplinàries, que permetin posar en comú informacions, recursos i propostes de treball que facin més efectives les actuacions. Per això, és necessari establir un protocol que contingui la recollida d’informació, la contrastació d’aquesta, els agents implicats en l’anàlisi, les orientacions per a la gestió, la mediació, les normatives a tenir en compte i la resolució. Per a fer-ho, cal comptar amb una intensa coordinació interdepartamental.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir la periodicitat de les reunions dotant-les de continguts de reflexió i amb voluntat de transcendir a la ciutadania. Garantir la participació de tots els membres i ampliant-ne a col·lectius que els pugui interessar participarhi. Estar amatents a les situacions en què hi hagi conductes violentes motivades per la discriminació racista, xenòfoba i/o homòfoba. Revisar el protocol d’actuació i suport a la víctima d’agressió violenta per discriminació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 118


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. de reunions 2. Perc. de participants (%) 3. Núm. d'activacions del protocol de la convivència 4. Núm. de debats, reflexions de caire monogràfic

2013 13 80 2 7

2014 11 80 3 7

2015 7 80 2 3

Notes 2015

Valoració La comissió de la convivència ha continuat treballant per fer els seguiment dels casos judicials oberts i les dues activacions inicials del protocol per qüestió transfòbia i racisme, que no han prosperat judicialment. En tot cas mantenim 4 casos penals vius als quals anem fent seguiment judicial i de suport a les víctimes. Enguany el calendari s'ha vist afectat per les eleccions municipals i el canvi en les forces polítiques amb representació municipal i per tant ha estat un objectiu important per la comissió revisar els objectius de treball, fer formació als nous membres i també analitzar les noves eines legals que tenim a disposició: Reforma del Codi Penal, Estatut de la Víctima i la Llei per l'eradicació de l'Homofòbia del Parlament de Catalunya.

Programa / Projecte:

08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa Òrgan creat pel Ple de l'Ajuntament, com un espai de participació ciutadana, que fomenta la cultura democràtica i participativa a la Ciutat de Sabadell. Objectiu(s) principal(s) del programa Fer propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge. Elaborar informes, informar d’assumptes que el Ple o el President del Consell li proposi.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de reunions del Consell 2. Núm. d'ens o entitats participants a les reunions 3. Núm. de temes exposats i/o tractats 4. Núm. de propostes incorporades

2013 2 24 1 9

2014 1 17 4 0

2015 0 0 0 0

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 no s'ha realitzat cap reunió del Consell Assessor de l'habitatge. És un òrgan que cal reformular o replantejar i que, en cap cas, ara el nou equip de govern haurà de prendre determinacions al respecte. Tanmateix l'auditoria ciutadana a Sabadell que s'està duent a terme aportarà informació sobre quina és la línia a seguir en temàtica d'habitatge i en relació als òrgans de participació

[Valoració dels programes]

Pàg. 119


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa Servei creat l’any 1998 que coordina i gestiona els programes i serveis adreçats al voluntariat, informant, assessorant i orientant a la ciutadania i a les entitats, i fent d’enllaç entre les dues parts. El servei també aglutina diferents projectes de solidaritat i ciutadania activa. Sabadell Suma és un projecte de promoció del voluntariat que sorgeix a partir d'un procés de diàleg amb les entitats de la ciutat i que busca respondre a les seves necessitats i demandes actuals, alhora que vol convertir-se en una plataforma per atraure noves persones interessades en participar en projectes de voluntariat. Ofereix a la ciutadania: - Informació i assessorament sobre els tipus d'entitats i projectes que es desenvolupen a Sabadell. - Gestiona la col·laboració puntual o periòdica amb alguna entitat de Sabadell en la mesura de les preferències, disponibilitats, habilitats, motivacions...de les persones interessades. - Gestiona la col·laboració en projectes de ciutat organitzats per altres entitats i coordinats pel servei. També ofereix a les associacions: - Orientació i suport individualitzat en gestió associativa per a l'elaboració i posada en funcionament de projectes de voluntariat, compromisos de col·laboració, assegurances, mètode de treball amb el voluntariat, formació... - Cafès associatius, espais de treball per compartir amb altres entitats. - Material i recursos procedents de donacions d'empreses i particulars.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Coordinar i sumar esforços entre les entitats de Sabadell i l'Ajuntament en la promoció del voluntariat. Donar visibilitat i reconeixement social a l'acció voluntària feta per les entitats com a expressió de ciutadania activa. Reforçar i potenciar la feina feta des del Servei municipal del Punt del Voluntariat. Aportar instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i aptituds de les persones voluntàries i les seves entitats. Ampliar el nombre de persones voluntàries, per tal de tenir més voluntariat al servei de la ciutadania i de les entitats que ho requereixin, així com, obrir-les a nous perfils. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones voluntàries 2. Perc. de dones voluntàries (%) 3. Perc. de joves voluntaris (%)

2013 723 68 24

4. Núm. d'entitats de voluntariat

0

5. Núm. d'entitats (de diferents àmbits) que demanen voluntaris, assessorament..

45

[Valoració dels programes]

2014 909 32 11

2015 1141 795 332

41

70

Notes 2015 Dades de gener de 2016 70% 29% No comptabilitzat; totes les entitats són sense ànim de lucre i per tant ja promouen el voluntariat

Pàg. 120


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Valoració Sabadell Suma és un servei que informa, assessora i orienta a les associacions i a la ciutadania sobre el VOLUNTARIAT. Ofereix cursos de formació com a voluntari/a. Ofereix persones voluntàries a entitats i organismes que ho necessiten, garantint una formació prèvia i una informació d'allò que implica ser voluntari. No es comptabilitza el número d'entitats de voluntariat, perquè totes les entitats ciutadanes són sense ànim de lucre, per tant totes fomenten el voluntariat entre els seus membres. Les entitats que demanen voluntaris són de tots els àmbits (salut, cooperació, etc).

Programa / Projecte:

12.06 Consell de Serveis socials Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa Espai de participació de tots els agents que constitueixen el sistema local de Serveis Sociasl. Està regulat per un reglament que desplega la Llei de Serveis Socials que estableix l’obligació, per part dels ajuntaments que tenen l’obligació de prestar serveis socials, a constituir un Consell de serveis Socials. Aquest marc normatiu esdevé una nova regulació de la participació i la coordinació entre tots els agents que constitueixen el sistema local de serveis socials. La posada en marxa d’aquest Consell està previst en el Pla de Mandat. Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'un espai ampli i estable de reflexió i deliberació sobre els serveis socials.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració Acció no realitzada

Programa / Projecte:

07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa Modificació del Pla General a l'àmbit del Parc Industrial del Ripoll i la resta de zones industrials del municipi.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la viabilitat econòmica i el creixement del teixit empresarial, permetent uns usos compatibles y una compartimentació que millori les seves possibilitats.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors

[Valoració dels programes]

Pàg. 121


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Descripció 1. Núm. de llicències d'obres 2. Núm. de llicències d'activitat

2013 47

2014

2015

Notes 2015

Valoració

Programa / Projecte:

07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa Modificació del Pla General en l'àmbit dels espais lliures i equipaments comunitaris. Adequació de normativa, definició d’àmbits de gestió. Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar l'execució i urbanització dels espais lliures i equipaments previstos pel planejament general.

Eix i subeix de treball Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Coresponsabilitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Superfície de sòl qualificat com a espais lliures i equipaments (m2) 2. Superfície de zona verda urbanitzada (m2)

2013

2014

2015

Notes 2015

14810832 1926274

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 122


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA Sensibilització Programa / Projecte:

20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) desenvolupa estratègies i accions per facilitar l’extensió del coneixement i l’ús de la llengua catalana. Aquestes estratègies, però es van modificant a mesura que la societat catalana també canvia. En aquest sentit és important que l’aprenentatge de la llengua es vinculi a la cultura catalana, una cultura mil·lenària que beu de les seves arrels i alhora és capaç d’incorporar elements innovadors recollint les aportacions contemporànies. Així, la població nouvinguda ha de conèixer quins són els trets més rellevants de la cultura que els acull i alhora en els cursos de català i en altres activitats del Consorci s’han de promoure aspectes que ajudin a enfortir aquesta cultura, posant un accent especial en el foment de la lectura, teatre, cinema, etc. Llengua, cultura i identitat són, doncs, tres aspectes que s’interrelacionen, ja que el futur d’una llengua està lligat al desenvolupament de la cultura que s’hi vehicula. Aquest programa organitza l'exposició "Dones poetes" en el marc del Dia Internacional de la dona i el II Certamen literari Llengua de Drac.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l'ús social de la llengua. Vincular el coneixement de la llengua amb la cultura i la identitat catalanes. Indicadors Descripció 1. Núm. d'assistents als actes

2013 70

2014 30

2015 2517

Notes 2015

Valoració Valorem bé tant la quantitat de participants com la diversitat de persones que han assistit. Apostem per la continuïtat del treball en xarxa.

[Valoració dels programes]

Pàg. 123


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d’activitats per al foment dels valors comprèn totes les activitats d’animació lectora i espectacles que es dirigeixen als infants i que continguin valors de solidaritat i igualtat. Formen part d’aquest catàleg les activitats que conformen la programació infantil de les Biblioteques Municipals i les que programa LaSala Miguel Hernández. A les Biblioteques les activitats es porten a terme en el marc de l’”Hora del conte”. A LaSala Miguel Hernández són les produccions i els espectacles de la programació de temporada dirigides tant al públic familiar com als centre educatius.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Les activitats emmarcades en aquest catàleg tenen com a objectiu traslladar valors de solidaritat i igualtat des d’aquestes plataformes privilegiades com són les biblioteques (escampades per tot el territori) i una sala de teatre com LaSala, i fer-ho directament a un públic sensible com és l’infantil. Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats amb continguts al voltant dels valors d'igualtat 2. Núm. d'activitats amb continguts al voltant dels valors de solidaritat

2013

2014

2015

2

9

6

3

10

4

3. Núm. d'infants que han participat a les activitats

456

1384

543

4. Mitjana de participants per activitat

65

26

Notes 2015

a les 21 sessons dels 10 espectacles diferents 62,2 solidaritat, 90,5 igualtat

Valoració No hi ha hagut activitats que es puguin inscriure en aquest programa a LaSala. Com que l’adscripció a uns valors o altres no deriva d’una programació específicament pensada en aquest sentit, sinó en el fet que moltes de les activitats incorporen aquests valors , els resultats que presentem tenen quelcom de subjectiu. Tampoc hi ha hagut sessions per a escolars.

[Valoració dels programes]

Pàg. 124


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d’activitats per treballar la diversitat cultural i la convivència comprèn, per una banda, les activitats de formació sobre el coneixement d’història local que s’ofereixen sobretot a la població nouvinguda i, per l’altra banda, les activitats que s’inclouen en els programes temàtics i les festes populars que esdevenen al llarg de l’any. Formen part d’aquest catàleg totes les activitats del calendari festiu de la ciutat en les que s’intenta incloure la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències. Com per exemple: el Dia de la Dansa i els espectacles que es programen en les activitats que es porten a terme en el marc de les festa populars com ara la Festa Major.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aquestes activitats tenen per objectiu integrar els elements de cultura forana, per tal d’anar creant un model cultural col·lectiu, afavorir la identitat de cada col·lectiu, alhora que es treballa la cohesió entre cadascun d’ells i s’enforteix el teixit d’associacions local. Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats de coneixement d'història local 2. Núm. d'activitats en programes temàtics i de festes populars en les que s’inclou la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències 3. Núm. d'assistents a les activitats 4. Núm. de participants en activitats concertades amb les associacions de nouvinguts

2013 27

2014 27

2015 28

3

4

4

12823

18000

20500

2

49

6

Notes 2015

Valoració Segueixen essent molt importants els tres moments en què hi ha activitats al carrer que apleguen la majoria de les persones que aquí es comptabilitzen: el dia de la dansa, les danses de la plaça Vallès de la Festa Major i la rua de Carnaval). Les activitats del MHS sense ser populoses compleixen l’objectiu de formació sobre el coneixement d’història local.

[Valoració dels programes]

Pàg. 125


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En l’àmbit de la igualtat de gènere la sensibilització és una prioritat, especialment adreçada a les pròpies dones però també a tota la ciutadania perquè la informació i la consciència individual són els únics instruments que poden transformar els esquemes socials patriarcals que alimenten la dependència d’un sexe sobre l’altre i que justifiquen la desigualtat com a manera de relacionar-se. La Regidoria desenvolupa en aquest sentit una programa extens d’accions de sensibilització en col·laboració amb altres departaments i el teixit associatiu local per tal de commemorar les Diades internacionals de les Dones (Drets de les dones, salut, violència, mutilació genital femenina, etc.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar la ciutadania en l’àmbit de la igualtat de gènere. Desenvolupar les campanyes al voltant de les diades i altres temes d’interès que puguin sorgir. Indicadors Descripció 1. Núm. de campanyes desenvolupades 2. Núm. d'accions programades 3. Núm. de participants a les activitats. 4. Núm. de dones participants a les activitats 5. Núm. de joves participants a les activitats 6. Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants a les activitats

2013 21 251 10056 7253 455

2014 5 169 8740 5382 1546

2015 7 292 6566 4377 1586

187

288

150

Notes 2015

Valoració Per tal de prevenir s’ha de sensibilitzar . Es treballa la sensibilització ampliant al màxim de col·lectius possibles. L’any 2015 s’ha ampliat i profunditzat en la sensibilització dels drets de les dones en col·lectius específics com els col·lectius de dones gitanes i de dones procedents de diferents orígens. S’ha profunditzat en el Programa Vincles (apropament entre el col·lectiu de dones immigrades i el col·lectiu de dones autòctones) amb la decoració i posterior intercanvi de ventalls durant l’acte central del 8 de març. La participació en les lectures de l’acte central del 25 de novembre. I la participació en el taller Revela’t (creixement emocional a traves del teatre d’objectes). Amb l’objectiu de donar visibilització a la lluita de les dones que ens precedeixen , en el calendari 2016 “Sabadell i les Dones “ és centra en 12 dones què donen nom a 12 carrers i què s’han destacat amb l’objectiu d’apropar la seva lluita i la seva història a la ciutadania. També es proposa un itinerari per els carrers escollits per conèixer diferents indrets de la ciutat a través de l’itinerari que passa per els 7 districtes ciutadans. Es fan dues noves campanyes: Festes lliures d’agressions sexistes a través de la campanya “Sabadell, lliure de sexisme” Campanya de regals no sexistes per Nadal, amb la participació de diferents regidories municipals. Propostes de futur: -Implicar al màxim d’entitats ciutadanes en la commemoració de les Diades Internacionals: -Ampliar l’acord ciutadà per una Tolerància zero a la Violència Masclista. A partir de l treball interdepartamental amb diferents regidories com la de comerç, esports etc. -Treballar amb diferents gremis, amb associacions de comerciants, de veïns i veïnes, clubs esportius, etc. - Apoderar a les dones a través dels espais de reflexió i autoconeixement com els Tallers “ Aprenent a estimar-nos més” i sobretot en la línia del nou Sóc Dona, intel·ligència Emocional aplicada a la Perspectiva de gènere. - Sessions de reflexió sobre temes de gènere Amb la Taula d’igualtat i incorporant una vegada a l’any a l’Escola de gènere , adreçada també a la ciutadania interessada i a les persones què van als tallers. - Obrir el ventall d’activitats a les dones de diferents orígens a través a visites a diferents grups d’altres ciutats veïnes, i /o a traves de cinefòrums, teatre social, en la línia del cine –fòrum “ 475 trencar el silenci”, documental

[Valoració dels programes]

Pàg. 126


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 sobre el concepte de l’amor al Marroc. - Donar suport a experiències de treball amb joves de diferents orígens i joves autòctons amb la col·laboració dels espais joves, en la línia de l’experiència pilot “ Dones +15” per a noies adolescents. - Utilització de tècniques de teatre social per treballar nous aspectes: com Noves masculinitats, Homes cuidadors; resolució pacifica de conflictes; relacions de parella; Noves corresponsabilitats, etc.

Programa / Projecte:

13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Conjunt d’activitats de sensibilització dirigides a l’àmbit educatiu i a la ciutadania en general que tenen com objectiu el treball a favor de la convivència, la interculturalitat, els valors i la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament. Es preveu elaborar, conjuntament amb les entitats,una diagnosi de com treballar a nivell de ciutat els temes de sensibilització. Tanmateix es continuarà amb la convocatòria de subvencions per a les entitats que treballin en aquestes temàtiques. Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu principal és canalitzar els instruments i espais de reflexió per tal que permetin construir una política d'educació al desenvolupament i la interculturalitat des de l'àmbit local, mitjançant un treball participatiu i consensuat entre ciutadans/es, entitats i l'ajuntament.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats realitzades de promoció intercultural 2. Núm. d'entitats que participen en la comissió de sensibilització 3. Núm. d'entitats que han presentat algun projecte en la convocatòria anual de subvencions 4. Núm. de sol·licituds aprovades

2013 86

2014 39

2015 17

11

18

21

19

16

12

18

14

12

Notes 2015

Valoració L'any 2015 la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania es va marcar com a objectiu fer una anàlisi sobre la situació de les accions de sensibilització relacionades amb els drets civils i els valors a la ciutat. En conseqüència, va iniciar una diagnosi sobre les estratègies de sensibilització en els diferents àmbits de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania. La diagnosi es va concretar en la realització d' una enquesta on-line a totes les entitats de la regidoria i una sessió presencial de presentació de resultats i valoració. Per a dur a terme aquest procés es va constituir una Comissió de seguiment formada per dues entitats de la Comissió de sensibilització del Consell de solidaritat i cooperació, un representat de les entitats i un tècnic municipal de cada àmbit de treball de la regidoria. La sessió de presentació de resultats es va dur a terme al mes d'octubre de 2015. Cal destacar que els dies 24 i 25 d'octubre de 2015 va tenir lloc la primera edició de la festa MESCLA'T com a nou espai lúdic, reivindicatiu i de sensibilització amb la participació d'institucions, entitats i ciutadans a favor de la diversitat i a la lluita contra les desigualtats. Mescla't es va organitzar amb els següents objectius: promoure la solidaritat i acollida a les persones que deixen els seus països i que cerquen refugi i una vida més digna al nostre, garantint els seus drets socials polítics i laborals; enfortir una xarxa de resiliència contra la xenofòbia, el racisme i la intolerància i contra les actituds i accions de discriminació per raó d’origen, de gènere, d’orientació sexual, de diversitat de creences o per diversitat funcional i sensibilitzar als joves per aconseguir una ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia actuant des de la cultura, l’acció social i el compromís. En total van participar 50 entitats

[Valoració dels programes]

Pàg. 127


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) està adreçada als i les alumnes de 3r d’ESO dels instituts de Sabadell i consta de diferents fases pel seu desenvolupament: - Formació: tallers en els que es treballen els continguts relacionats amb la solidaritat i la diversitat. - Sensibilització al centre: organització de jornades i activitats al propi centre, dintre o fora del currículum escolar, a fi de conscienciar sobre la importància del treball cooperatiu i la integració. - Sensibilització al barri-comunitat: Organització d’activitats de sensibilització conjuntament amb els agents socials de la comunitat (espais joves, associacions de veïns i veïnes, entitats juvenils, esplais, etc.) - Participar a festes i activitats a nivell de ciutat. Aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb una entitat de cooperació local.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar la creació de grups de joves a diferents centres educatius sensibles a les desigualtats socioeconòmiques i a la diversitat cultural, a fi de treballar la cohesió social als seus centres i desenvolupar un paper actiu i transformador a la seva comunitat en pro de la cooperació i la integració social. Indicadors Descripció 1. Núm. de tallers realitzats 2. Núm. d'entitats i institucions col·laboradores 3. Núm. d'alumnes 4. Núm. de centres educatius 5. Núm. d'accions de sensibilització dutes a terme a nivell de ciutat

2013 32 1 565 6

2014 33 5 330 5

2015 22 2 232 4

10

10

2

Notes 2015

Valoració Aquest programa depèn de subvenció externa, concretament de la Diputació e Barcelona. El fet que es concedeixi al mes d'abril i que s'ha de justificar a desembre, dificulta enormement la concreció del projecte, ja que no queden mesos lectius operatius (el curs s'acaba el mes de juny). Per aquesta raó, enguany s'ha demanat un aplaçament en la justificació fins el primer trimestre del 2016. Això ens ha permès començar a treballar a principis de curs, setembre, i finalitzarem aquesta edició a principis d'abril. Aquest desencaix, fa que al finalitzar l'any, estem a meitat de projecte i per tant la valoració quantitativa que se'n pugui fer, queda una mica esbiaixada respecte a anys anteriors. La gestió i dinamització del projecte torna a estar en mans de MAIN, entitat local de cooperació i d'acció social, i l'altre entitat protagonista és EDUCO. Aquesta s'ha responsabilitzat de tallers de sensibilització a la vegada que és la receptora del repte d'aquesta edició. Els diners que se'n recullin aniran destinats a un projecte educatiu a Bangladesh. La voluntat de la Regidoria és de seguir conduint-lo tot i depenen de la concessió de la subvenció. Tot i així, ens plantegem un canvi metodològic per tal de adaptar els tempos a l'organització de curs real.

[Valoració dels programes]

Pàg. 128


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.28 Sabadell, ciutat refugi Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Sabadell ha estat sempre i segueix sent una ciutat d’acollida de persones refugiades per motius polítics, d’orientació sexual, de creença, víctimes de violència, etc. En aquest sentit la ciutat reafirma el seu compromís amb aquest projecte formant part de la Xarxa de ciutats acollidores, en col·laboració amb CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquestes persones, que han vist vulnerats els seus drets en els seus països d’origen poden aportar un bagatge personal i ètic que ha d’enriquir el patrimoni de la ciutat. L’Ajuntament posa a l’abast de CEAR habitatges per les persones refugiades a Sabadell en el marc d’un conveni signat amb aquesta entitat. També amb l’entitat es treballa per la sensibilització de la ciutadania envers les persones refugiades.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Acollir a les persones refugiades a la ciutat Sensibilitzar entorn aquesta realitat Indicadors Descripció 1. Núm. d'accions de sensibilització 2. Núm. d'usuaris/àries en els pisos d'acollida

2013 3 31

2014 13 36

2015 7 32

Notes 2015

Valoració Atenent a la gravetat de la situació generada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de refugiats cap a Europa, la Junta de Portaveus el dia 8 de setembre de 2015 va aprovar per unanimitat a proposició dels grups municipals d’ERC, CRIDA, UNITAT PEL CANVI, PSC, CiU, CIUTADANS, GUANYEM i PP, adherir-se a la moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per continuar donant suport a l’acollida de la població refugiada. Arran d’aquesta crisi, el darrer 8 d’octubre es va constituir la Plataforma de suport a les persones refugiades a Sabadell, liderada per la Coordinadora Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants (SCAI) i la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, amb l’objectiu que esdevingui un espai de reflexió, planificació i coordinació entre entitats i institucions de la ciutat amb voluntat de col·laborar en els diferents aspectes de l’acollida que ja es venen treballant des de fa anys. La línia ideològica que defensa aquesta plataforma és la de la defensa de la igualtat d’oportunitats de totes les persones que viuen a la ciutat i que es respectin els drets humans de qualsevol persona sense cap discriminació. Com a línies de treball de la Plataforma, s’han establert els mateixos eixos identificats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i consensuats per més d’una vuitantena d’ajuntaments: 1.Polític, institucional i associatiu 2.Assistència en les rutes de fugida i suport als municipis de la ruta 3.Planificació i gestió de l’acollida 4.Educació per al desenvolupament i sensibilització a la ciutadania Tenint en compte aquest context, des de l’Ajuntament s’ha col·laborat en les accions d’assistència en les rutes de fugida dels refugiats a través de convenis de col·laboració amb: ·El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aportació econòmica de 12.000euros. ·L’Assemblea Local Creu Roja a Sabadell. Aportació econòmica de 4.000euros. A nivell de sensibilització i formació s’han intentat sumar totes les iniciatives de les entitats i de l’Ajuntament dels

[Valoració dels programes]

Pàg. 129


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 mesos de novembre i desembre entorn la temàtica a través del programa de DDHH, com és el cas de la càpsula formativa en matèria de refugiats, protecció internacional i acollida adreçada a professionals. D’altra banda, arran de l’augment de demanda que hi ha hagut per part dels centres educatius de l’activitat ofertada al Catàleg Ciutat i Escola “Compromesos amb els refugiats/es” i de la manca de recursos per part de la CCAR per donar resposta al conjunt de peticions, des de l’Ajuntament de Sabadell s’ha decidit dedicar una part del Fons de Contingència per donar suport a la CCAR i així donar cobertura a aquesta necessitat a través d’un conveni de col·laboració amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) amb una aportació econòmica de 4.000euros Altra de les accions impulsades durant aquests darrers mesos de l’any ha estat la creació d’un web municipal a partir del qual s’informa a la ciutadania de totes les activitats en curs, campanyes d’ajuda i d’altres informacions d’interès. Com a línees futures per l’any 2016 es preveu continuar amb accions formatives i amb accions de sensibilització consensuades en el marc de la Plataforma.

Programa / Projecte:

13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa L’any 2009, en el marc del Consell de Solidaritat i Cooperació, es va iniciar l'elaboració del primer Pla Estratègic de Cooperació Municipal de Sabadell, amb l'impuls de l'Ajuntament i de totes les entitats i empreses que constitueixen l'esmentat Consell, i amb el suport tècnic i financer de la Diputació de Barcelona. El pla tenia per objectiu generar un ampli procés participatiu que permetés avançar en un consens suficientment sòlid per consolidar la política municipal de cooperació al desenvolupament i solidaritat a la ciutat de Sabadell. Participar en aquelles xarxes, tant siguin europees com del sud, en la que les prioritats de l’agenda local siguin l’eix d’interès de connexió d’intercanvi, d’aprenentatge i de construcció, són àmbits que es contemplen en el pla estratègic, així com també la relació amb l’àmbit privat, el tractament de les temàtiques de joventut i igualtat en els projectes de cooperació, etc. Des de la Regidoria, amb la col·laboració de les entitats de solidaritat es gestionarà aquest Pla estratègic aprovat el 2011.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure el desenvolupament de les accions contemplades en el Pla Estratègic. Fomentar una cooperació integral davant de temes comuns com la sostenibilitat, el gènere, la joventut, els drets humans, la cohesió social, etc. perquè altres àmbits municipals aprenguin i aportin les seves capacitats i competències. Promoure una estratègia de comunicació entre empreses i entitats en el marc dels projectes de cooperació. Indicadors Descripció 1. Núm. d'accions o iniciatives desenvolupades en el marc del Pla Estratègic 2. Núm. de xarxes internacionals en les que participa l’ajuntament 3. Núm. de regidories implicades en el desenvolupament del Pla Estratègic

[Valoració dels programes]

2013

2014

2015

15

8

5

2

2

3

1

1

10

Notes 2015

Pàg. 130


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Valoració La Regidoria, a través de l'àmbit de cooperació forma part del Fons Català de Cooperació, la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, i LocalMed, Les Regidories implicades en les accions del Pla Estratègic són: - Padró - Serveis Socials - Alcaldia - Comerç - Promoció Econòmica - Educació - Cultura - Comunicació - Manteniments - Espai Públic En alguns casos la implicació d'altres departaments és només de gestió i no tant perquè es comparteixen projectes conjunts. Manca definir una línia de treball transversal. Les accions genèriques del Pla Estratègic han estat: - Accions derivades de l'agermanament - Convocatòria de subvencions - Consell de Solidaritat - Sensibilització i formació a la ciutadania - Suport entitats -Xarxes de ciutats

Programa / Projecte:

13.39 Memorial Àlex Seglers Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El Memorial Àlex Seglers és un reconeixement amb caràcter anual que guardona a una persona o institució que hagi treballat en favor del Pacte de valors. El Memorial requereix de l’elaboració d’un expedient administratiu que contingui l’aprovació de les bases i convocatòria, i tots els altres documents legals oportuns per tal de poder fer la convocatòria anual. Així mateix, requereix de la gestió tècnica de tots els aspectes relacionats amb els actes, presentacions, comunicats a premsa i coordinació amb les altres institucions col·laboradores com són: la Fundació “la Caixa”, la Diputació de Barcelona, la UAB, La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. El guardó consisteix en una obra d’art elaborada pel ceramista Lluís Clapés i 4 artistes sabadellencs de renom: Xavier Oriach, Alfons Borrell, Agustí Puig i Fina Miralles.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a conèixer el Memorial per tot el territori català. Coordinar les relacions entre totes les institucions i familiars de l’Àlex Seglers per facilitar la seva participació i implicació en la realització del memorial. Garantir any rere any la qualitat de les candidatures presentades.

[Valoració dels programes]

Pàg. 131


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. de candidatures presentades 2. Núm. d'institucions que col·laboren

2013 5 5

2014 6 6

2015 4 6

Notes 2015

Valoració L'edició 2015 del memorial ha assolit els objectius previstos, millorant el calendari de gestió, tal i com es va proposar per les institucions col·laboradores l'any anterior. Hem publicat abans la convocatòria, s'ha fet una molt bona i intensa difusió, cosa que ens ha aportat alguna candidatura més i també la reunió del jurat s'ha avançat al mes de juliol, cosa que ens ha permès treballar amb més antelació. Els guardons s'han lliurat a títol individual al Pare Joan Botam i, a títol col·lectiu a l’Associació Juvenil Esquitx. L'acte de lliurament va ser molt emotiu i amb gran participació.

Programa / Projecte:

13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La campanya "Ni un pèl enrere" es dirigeix a les perruqueries de Sabadell i comarca. La perruqueria és sovint un lloc on la dona troba un ambient de diàleg i confiança per poder explicar quina és la seva situació. Les i els perruquers/res, com a professionals que estan en contacte amb les emocions de les seves clientes poden detectar casos de violència masclista i oferir informació sobre els recursos existents contra aquesta violència. A fi de que aquests professionals puguin esdevenir agents actius contra la violència de gènere, reben formació on se'ls explica quin és el protocol en casos de violència masclista i quins són els recursos existents. La campanya és impulsada per les Regidories de Drets Civils i Comerç i Turisme amb la col·laboració del Gremi de Perruquers.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Vincular a les perruqueries i als seus professionals en la sensibilització i la lluita contra la violència masclista. En concret, informar dels serveis d'atenció existents i dels recursos que hi ha a la ciutat com el Centre d'Atenció a la Dona (CAD), també faran difusió d'altres activitats programades que puguin ser d’interès. Difondre els recursos existents per la lluita contra la violència masclista al major nombre de dones a fi de que puguin tenir eines a l'abast per lluitar en cas de que pateixin una situació de violència masclista. Indicadors Descripció 1. Núm. de perruqueries que participen en la campanya

2013 55

2014

2015

Notes 2015

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 132


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.55 Campanya “ Sabadell lliure de sexisme” Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La campanya contra les agressions sexistes en el marc dels ambients festius de l’Ajuntament de Sabadell s’inicia l’any 2015 en el marc de la Festa Major. La campanya contempla diverses accions:1) Una formació específica impartida per personal especialitzat sobre micromasclismes i agressions sexistes i sobre els protocols a seguir a tot el personal tècnic i de seguretat responsable de les diverses activitats de Festa Major de Sabadell; 2)Una formació específica conjunta amb la Comissió de Festes Populars de Sabadell impartida per personal especialitzat sobre micromasclismes i agressions sexistes i sobre els protocols a seguir a tots els responsables de les diverses barraques; 3) L’edició de 150 jocs de tres cartells; L’edició de 10.000 enganxines amb el lema SI DIC NO, ÉS NO.4) Baner i presència a la web de la Festa Major, de Drets civils i de Dona

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa La campanya té com a objectiu la sensibilització i la intervenció (amb unes consideracions d’actuació), si s’escau, en aquests espais festius on les condicions poden afavorir possibles interrelacions que donin peu a micromasclismes, assetjaments o agressions sexistes. Indicadors Descripció 1. Num de Xerrades 2. Num de participants en les xerrades 3. Num de dones participants en les xerrades 4. Num de Joves participants 5. Num d’espais on es reparteix material

2013

2014

2015 5 115 74 10 10

Notes 2015

Valoració Molt bona acollida durant la festa Major. Es reparteix tot el material de sensibilització i es demana duplicar-lo perquè en les festes de cap d’any del Consell de joves, es demana la presencia de la campanya.

[Valoració dels programes]

Pàg. 133


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.56 Campanya “ Regaleu amb consciència. Fem un Consum responsable. Joguines no sexistes” Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La campanya “Regaleu amb consciència. Fem un consum responsable” es promou a través de les regidories de Comerç i Drets Civils i Ciutadania (Igualtat i Territori) En motiu de les festes nadalenques, divulguem una actuació de sensibilització que convida a prendre consciència de la importància de les joguines per educar els infants en els valors de l’equitat entre dones i homes, del consum responsable i de proximitat. Campanya de sensibilització per trencar estereotips de gènere, educar en valors, evitar la violència, fer un consum responsable i el comerç just i de proximitat. La campanya consisteix en unes postals què inviten a la reflexió sobre el consum responsable, de proximitat i de joguines no sexistes i no violentes. I la presencia d’aquestes 7.000 postals en comerços, centres educatius, i centres de l’ajuntament. I la confecció d’un dossier sobre consum de joguines no sexistes , què tenen difusió a través de les webs.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Divulgar una actuació que convidi a prendre consciència de la importància de les joguines per educar els infants en els valors de l’equitat entre dones i homes i del consum responsable i de proximitat. Sensibilitzar per trencar estereotips de gènere, educar en valors, evitar la violència, fer un consum responsable i el comerç just i de proximitat. Indicadors Descripció 1. Num de Postals 2. Num de punts de distribució

2013

2014

2015 7000

Notes 2015 --

Valoració Molt bona acollida en les comerços de la ciutat.

Programa / Projecte:

06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Inclusió d’un article en els convenis i decrets que estableixin una relació administrativa entre l’Ajuntament i les entitats, on s’obliga a l’entitat a vetllar pel respecte i defensa de la llibertat de l’orientació sexual de les persones.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització

Pàg. 134


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Abundar l'acció que forma part de les obligacions de les entitats esportives en el marc de les relacions administratives amb l'ajuntament – a preservar valors com el respecte, la igualtat de gènere, la llibertat, etc. Amb aquesta actuació s’inclou el respecte a la llibertat de l'orientació sexual.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de convenis i decrets signats amb aquesta clàusula

2013 0

2014 1

2015 0

Notes 2015

Valoració el 2015 no es va signar cap conveni a on hi constés l'article esmentat tot i això es vetllarà perquè en la signatura dels convenis que faci el departament hi sigui sempre present

Programa / Projecte:

06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Creació d’una mesa de treball específica per dissenyar actuacions de foment de la salut, els valors i la formació per mitjà de l’esport. Aquestes actuacions es recolliran al Llibre Blanc. Objectiu(s) principal(s) del programa Continuar treballant en la línia de l'esport com a eina de transmissió de valors, establint un compromís d'actuació per mitjà de recollir accions concretes en el Llibre Blanc de l'Esport.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació Sensibilització Lectures Nova Joventut Ciutadania LGBTI Igualtat Cooperació Home-Dona

i pedagogia -

Diversitat de creences TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració Aquest programa es va eliminar del Pla en l'exercici 2014.

Programa / Projecte:

19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa Sessions de conscienciació on s'informa als nois i les noies del perill que comporta la irresponsabilitat en la conducció, l'alcohol, la velocitat, les drogues i els sistemes de seguretat (casc, reflectants etc.). També s'aporta una experiència personal d'una persona implicada en un accident.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova

Joventut

Diversitat

Pàg. 135


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Desenvolupar hàbits i actituds de comportament dels nois i les noies, com a ciutadans respecte al trànsit i la utilització dels serveis i espais públics. La finalitat de l'Educació Viària ha de ser elevar el grau de conscienciació i responsabilitat ciutadana, que signifiqui un canvi de mentalitat i d'actituds i generi una millor convivència col·lectiva.

LGBTI de creences Cooperació TOTES

Ciutadania Igualtat Home-Dona

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de centres educatius participants 2. Núm. de sessions 3. Núm. de participants en les sessions

2013 5 14 402

2014 4 15 408

2015 6 16 451

Notes 2015

Valoració Tot i que pot semblar que per franja d'edat, el nois poden estar poc receptius, no és així, hi ha molta participació i interès en els temes tractats.

Programa / Projecte:

16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Fer arribar informació i facilitar l'assistència del personal municipal als cursos de formació externa sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania. Organitzar cursos interns de formació pel personal municipal sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania. Objectiu(s) principal(s) del programa Formar a la plantilla municipal de totes aquelles temàtiques relacionades amb la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la convivència ciutadana i, en general, la qualitat de vida de tota la població.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de cursos realitzats sobre temàtiques de drets civils i ciutadania 2. Núm. d'empleats/des formats en temàtiques de drets civils i ciutadania 3. Núm. de serveis participants en temàtiques de drets civils i ciutadania

2013

2014

2015

20

35

41

29

67

143

0

15

15

Notes 2015

Valoració Cursos relacionats amb temàtiques de Drets Civils i Ciutadania: Externs: 2a Jornada de treball de la Xarxa Antirumors Ampliant mirades, destapant violències de gènere: reptes per a la prevenció Àrab bàsic: Aplicat a situacions de treball Cicle connexions: La intervenció socioeducativa amb joves i adolescents Com treballem la diversitat cultural als districtes? L'aposta per la interculturalitat a Barcelona Dinamització dels joves en entorns virtuals: community manager Eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis socials Elements emocionals en la direcció de persones

[Valoració dels programes]

Pàg. 136


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Entre medidas específicas y medidas universales ¿Cómo resolver la atención hacia la población inmigrante entre Barcelona y Madrid? Proyecto UPSTREAM Estimar no fa mal. Viu l'amor lliure de violència Feministes i canvi institucional: Celebració de Beijing + 20 Garantia juvenil: acompanyament a les persones joves inscrites (nivell 1) Gènere, violència masclista i comunitats gitanes I Trobada anual dels SIAD de Catalunya Interacció 15. Repensant les polítiques culturals i locals Jornada de Presentació de Resultats del Projecte TATA: "Trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual Jornada de treball: Pla de Qualitat de la XNEJ Jornada sobre migració Jornada: Del rumor a la xenofòbia Justícia i violència masclista: punts forts i febles de l'abordatge judicial de la violència masclista La percepció de la violència de gènere en l'adolescència i joventut L'abordatge i prevenció de les mutilacions genitals femenines a Catalunya. El treball des de les i des dels professionals i des de les comunitats L'acompanyament en el procés vital dels joves: orientació educativa L'actuació comunitària a l'espai públic. Art i Comunitat Presentació dels nous materials " Estimar no fa mal. Viu l'amor lliure de violència" Reconeguem les violències sexuals: jornada de reflexió i debat Seminari d'immigració i Europa Seminari Men in Movement Seminari: Creando alianzas entre el movimiento asociativo gitano y los medios de comunicación Sessió Informativa Saló de l'Ensenyament 2015 Temes d'ensenyament. Novetats 2015 Trobada anual dels SIADS de Catalunya Violència de gènere en joves: Sensibilització i prevenció de conductes de risc Vols saber com provocar el canvi en els joves per ajudar-los a millorar? Provocant el canvi transformacional en el jove: de la idea a la acció Xarxa catalana de Serveis d'Informació Juvenil Jornada dels equips tècnics de menors: assessorament tècnic, mediació/reparació i atenció a la víctima de menors. L'assetjament escolar, un repte a superar per a la convivència Llibertat religiosa i drets humans Interns: La comunitat gitana: aspectes culturals, de ciutadania i de participació necessaris per a la gestió municipal Atenció a la ciutadania: l'abordatge dels rumors Diversitat religiosa Crisi dels refugiats: origen, protecció internacional i acollida

[Valoració dels programes]

Pàg. 137


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa Informar a les persones formadores externes que venen a fer cursos a l’Ajuntament de Sabadell que han de treballar d’acord amb el llenguatge no sexista, tant a nivell oral com escrit. Se’ls facilita un document de llenguatge no sexista per facilitar la tasca. Recollir cada un dels dossiers que les persones formadores faciliten als cursos de formació interna i analitzar el llenguatge que utilitzen. Anotar mitjançant una fitxa si els materials s’adapten al llenguatge no sexista o no i fer la correponent notificació a les persones formadores en cas que hagin de revisar i adaptar els seus materials al llenguatge no sexista.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir que els formadors adaptin el llenguatge no sexista en el material que faciliten als cursos. Indicadors Descripció 1. Núm. de persones formadores a qui es facilita la informació 2. Perc. de dones formadores (%)

2013

2014

2015

18

20

10

40

36

Notes 2015

Valoració La informació facilitada als formadors i formadores s'ha reduït donat que molts d'elles i elles tornen a repetir el curs a l'Ajuntament. Només s'ha comptabilitzat el personal formador contractat directament per la DIBA.

Programa / Projecte:

18.04 Prevenció de les Drogodependències Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Actuacions adreçades a adolescents i joves. Enguany (2012) s’està en ple procés de revisió de continguts i replantejament de formats de les actuacions sobre drogues que anualment s’oferien a través del Programa Ciutat i Escola. Fins a l’actualitat s’oferia a tots els centres de secundària de la ciutat l’oportunitat d’adherir-se, per una banda, a una campanya sobre drogues que es duia a terme el mes de febrer i, per altra, a una sèrie d’activitats dirigides a prevenir el tabaquisme. En els dos casos les persones beneficiaries eren escolars de secundària, PQPI i incloïa accions com cinefòrums, exposicions, tallers a l’aula, etc. Enguany s’està plantejant reforçar les intervencions dirigides específicament a l’alcohol, el tabac i el cànnabis (que són les substàncies amb major prevalència entre els joves). Consta d’activitats lúdiques com ara el concurs “abaixa els fums”, concretament pensat per fer-se en entorn escolar, però també de sensibilització a través de campanyes informatives al voltant del dia mundial sense tabac i d’assessorament a través de la consulta del Sabadell Atenció Jove (SAJ) i de la web.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 138


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar i formar la ciutadania sobre l'impacte en la salut del consum de l’alcohol, el tabac i el cànnabis tabac i de l'efecte ambiental del fum de tabac. Informar sobre els principals recursos que la ciutadania té a la seva disposició (de prevenció, de cessació, de tractament). - Capacitar a través d'activitats específiques a la població per a que sigui capaç de decidir i valorar adequadament si li convé o no consumir substàncies addictives. - Vetllar per l'acompliment de la llei del tabac especialment en entorns educatius. Indicadors Descripció 1. Núm. d'instituts públics que participen en la campanya de drogues 2. Núm. d'instituts públics que participen en prevenció del tabaquisme 3. Núm. de joves a activitats de la campanya de drogues 4. Perc. estimat de noies que participen en la campanya (1415 anys) (%) 5. Núm. de joves a activitats de prevenció del tabaquisme

2013

2014

2015

8

10

10

2

0

0

1115

1220

1248

49

50

0

360

8

0

Notes 2015

es fa dins de la de drogues

es fa dins de la de drogues

Valoració Es manté la campanya anual de prevenció de les addiccions. Aquesta campanya ofereix diferents activitats adaptades a l’alumnat (segons edat i si ha estat o no en contacte amb una o altra droga). L’alcohol, el tabac i el cànnabis són les substàncies de les que més es parla, donat que són les que tenen un ús més extensiu a la població jove. Es parteix dels mites associats a aquestes substàncies i es procura estimular una mirada crítica (a qui beneficia el consum? què puc fer en determinada situació? ...) respecte al consum. Així mateix apropem els recursos públics als que es poden adreçar en cas de dubte o si els cal aprofundir en algun moment sobre aquest tema.

Programa / Projecte:

18.03 Relacions sexuals sense risc Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Campanya anual (Relacions Sense Risc) que s’organitza al voltant del Dia Mundial de la Sida i en la qual es treballa per: - Promoure relacions afectives (i sexuals) segures des d’una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries. - Facilitar l’accés als dispositius públics on acudir en cas de necessitar més informació o assessorament (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) - Tarda Jove – Sabadell Atenció Jove (SAJ) – Programa Salut i Escola (PSiE) - Promoció de la Salut). - Promoure el respecte a la diversitat d’opcions sexuals, i a la persona (respecte, amor, responsabilitat, confiança). Aquesta campanya inclou activitats a instituts i altres centres de formació d’adolescents i joves (PQPI, Universitat, etc.), activitats de sensibilització en format de cinefòrum o exposició, assessorament a professorat i a mares i pares.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 139


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Capacitar la població per iniciar i mantenir relacions afectives (i sexuals) segures des d'una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries; facilitar l'accés als dispositius públics de la zona; vetllar pel respecte a la diversitat d'opcions sexuals i a la persona. En aquest sentit, la campanya treballa per fer arribar al jovent informació àmplia, plural i transparent en temes d’afectivitat i sexualitat, així com incitar als i les joves a la presa de decicions fomentant l’esperit crític. Cada any es fa un especial ènfasi en un aspecte concret, per exemple, parlar i normalitzar la diversitat d’orientacions sexuals, les diferències per raó de gènere, etc. Indicadors Descripció 1. Núm. d'instituts públics que hi participen 2. Núm. d'instituts concertats que hi participen 3. Núm. de joves que participen a la gimcana 4. Perc. estimat de noies que participen en la campanya (1516 anys) (%) 5. Taxa d'IVE (Interrupcions voluntàries de l’Embaràs) a Sabadell (%)

2013 11 8 1467

2014 19 7 1450

2015 11 8 1470

Notes 2015

49

50

50

%

12

12

14

ANY 2013 13,9 IVES/1000 dones entre 15-44 anys

Valoració Els darrers anys s’ha observat, especialment entre alguns col·lectius joves, una disminució de l’ús del preservatiu (masculí). El preservatiu és un bon mètode preventiu d’embarassos no desitjats, però també com a protector de les principals malalties de transmissió sexual. Això fa que calgui seguir treballant per a que tothom tingui informació adequada tan per valorar i decidir en funció del risc que suposa tenir relacions no protegides, com també, millorar l’atractiu (o disminuir les barreres d’accés) als mètodes més segurs (preservatius masculins i femenins) per evitar malalties de transmissió sexual. També es procura que tothom disposi de la informació per a que pugui dirigir-se a tots els recursos públics que hi ha a la seva disposició (ASSIR, PSiE, Actua Vallès, oficines de farmàcia...) No es pot oblidar la importància que té en els comportaments sexuals els estereotips, els rols (de gènere)... que els nostres joves adopten. Per això, més enllà de l’ús del preservatiu, també treballem per a que la mirada a l’altre sigui respectuosa i, si no ho és, per a que ràpidament es puguin identificar comportaments masclistes o que no respectin la diversitat sexual

Programa / Projecte:

18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Activitats i tallers dirigits a promoure un estil de vida actiu, una alimentació saludable i també a la prevenció de trastorns alimentaris com l’anorèxia, la bulímia, l’obesitat, etc. Inclou totes les activitats que s’organitzen a la ciutat, bé sigui en entorn escolar (majoritari) o altres.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova

Joventut

Diversitat

Pàg. 140


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Formar i sensibilitzar la ciutadania sobre l'impacte dels hàbits alimentaris i del sedentarisme en la salut. Formar i sensibilitzar sobre els principals trastorns alimentaris (obesitat, anorèxia, bulímia) i la seva relació amb l'autoestima i la pressió mediàtica. - Capacitar a través d'activitats de formats diversos a grups específics (infants, mares i pares, persones amb un risc de salut específic, persones nouvingudes, gent gran) per a millorar l'alimentació i l'activitat física pròpia i de la família. - Consolidar els entorns que faciliten que les opcions saludables siguin també les més fàcils, assequibles i/o atractives.

Ciutadania Igualtat Home-Dona

LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats dirigides a joves 2. Núm. de joves participants

2013

2014 9 1400

2015 15 1135

Notes 2015

Valoració L’alimentació i l’exercici físic són elements clau pel correcte creixement i per la consolidació d’estils de vida saludables. L’objectiu de les accions que es fan en aquesta àrea es dirigeix, per una banda, a posar en valor tot allò que té a veure en les opcions quotidianes actives (transport actiu: escales vs ascensors, anar a peu o en bici, etc.) com també en enriquir el temps de lleure amb activitats no només sedentàries (equilibri entre pantalles, extraescolars sedentàries... i temps en moviment). Pel que fa a l’alimentació s’hi promou el coneixement de la dieta mediterrània (rica en fruita, verdura i grasses vegetals com l’oli d’oliva) i també un enfocament crític a totes les pressions, que sobretot afecten a les noies, sobre el model de “bellesa” que pot desencadenar l’aparició de trastorns alimentaris (anorèxia, bulímia, etc.) Pensem que cal continuar consolidant les actuacions en aquesta àrea, alhora que cal estar amatent al coneixement que va sorgint per, si s’escau, incorporar noves estratègies. La valoració del programa és positiva i, habitualment, les accions s'emmarquen en esdeveniments més amplis (jornades esportives) i comptant, en ocasions, amb el suport d'entitats com Fundació Agrupació Mútua.

[Valoració dels programes]

Pàg. 141


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

10.02 Agenda 21. Programa 50/50 Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa L'Agenda 21 Escolar és un programa que vol fomentar els plantejaments i les pràctiques participatives als centres educatius des del punt de vista de la sostenibilitat, que s'emmarca en l'Agenda 21 Local de Sabadell, aprovada l'any 2002. S'enfoca a la introducció de projectes i/o iniciatives de sostenibilitat als centres educatius mitjançant l'educació en l'acció, i és una eina per tal de reforçar els vincles entre la ciutat i l'escola. Va dirigit a tots els centres educatius de la ciutat. La participació al curs 2012-2013 s’estableix en 39 centres, 90% d’ells de primària. Els projectes executats són diversos: hort escolar, jardineria sostenible, recollida selectiva de residus, gestió del soroll, mobilitat, cicle de l’aigua, estalvi energètic, consum responsable, alimentació saludable, etc. El projecte 50/50 d’estalvi energètic compartit es basa en què el 50% de l'estalvi econòmic aconseguit es retorni al centre educatiu. L'estalvi, fruit de l'aplicació de mesures d'estalvi, especialment mitjançant bones pràctiques en l'ús de les instal·lacions i sense inversions, es retorna al centre en forma d'ajuts en espècie o serveis equivalents econòmicament en el curs escolar posterior. L'altre 50% seria un estalvi net en les factures que paga l'Administració i per tant el resultat és un guany comú, d'una banda el centre educatiu en forma de majors possibilitats d'actuació i l'Administració en forma de menors despeses econòmiques d'energia. Participen centres on es faci efectiu el pagament de les factures per part de l’ajuntament, un total de 8 pel curs 2012-2013. Les sessions de treball formen part dels dos programes, es programen unes quatre anualment, organitzades pel Centre de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament a instal·lacions municipals, dirigides a professorat amb continguts vectorials: hort escolar, energia, aigua, residus, etc. El butlletí digital s’envia amb notícies, informacions del sector de l’educació per la sostenibilitat, mensualment de setembre a juny, 10 números anuals.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Sensibilització Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Els objectius del programa són introduir la sostenibilitat als centres educatius; fomentar valors, accions i metodologies participatives i implicar els centres educatius com eines transformadores de l'entorn, també amb la participació d'entitats i famílies. De forma específica, el programa 50/50 fa esment en l'estalvi energètic. Indicadors Descripció 1. Núm. de centres que hi participen 2. Núm. de centres que hi participen i estalvien energia (Programa 50/50)

2013 39

2014 38

2015 38

6

9

9

Notes 2015 S'incorpora el Joaquim Blume

Valoració El programa manté una estabilitat en quant a objectius, programari, funcionament. La productivitat en nombre de projectes depèn del pressupost injectat. Durant el curs 2014-2015 no s'aporten subvencions als centres educatius, mermant l'activitat interna a cada centre. L'activitat de suport als centres educatius ha minvat, especialment la part d'assessoraments individuals als centres educatius.

[Valoració dels programes]

Pàg. 142


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Pel 2015-2016 es restableix la subvenció econòmica per un valor de 7.000 EUR. Es manté la formació en hort escolar, a través del CRP Vallès Occidental I. No s'han obert noves actuacions, pel curs 2015-2016 està previst la generació d'un nou projecte en forma pilot, una cursa solar de vehicles en col·laboració amb el Gremi d'Instal·ladors.

Comunicació Programa / Projecte:

02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa La persistència de pràctiques discriminatòries en l’ús de llenguatge no és cap altra cosa que un senyal de la presència generalitzada de sexisme, xenofòbia i homofòbia en la nostra cultura. Amb una utilització incorrecte del llenguatge es poden mantenir i fomentar creences, valors, prejudicis i estereotips que històricament han discriminat a certs col·lectius poblacionals. El departament de comunicació de l’ajuntament revisa tenint en consideració criteris d’ús no discriminatori del llenguatge tots els documents que emet (no pas els que s’acabin publicant als mitjans) i que són: notes de premsa, notes de premsa penjades al web municipal, notícies a la revista municipal “Sabadell a prop”, noticies al canal municipal “TeleSabadell” que està al www.sabadell.cat.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Vetllar perquè les notes de premsa que s'emeten des del departament, així com els articles que es publiquen al “Sabadell a prop” o les notícies que s'emeten al web i al canal d’Internet Telesabadell, no tinguin llenguatge sexista i androcèntric, xenòfob i respectuós amb la diversitat d’orientacions i/o identitats sexuals i de creences. Eradicar la discriminació per sexe, raça i/o origen i orientació i/o identitat sexual. Indicadors Descripció 1. Núm. de notes de premsa de Drets civils i ciutadania 2. Núm. d'articles a "Sabadell a Prop" 3. Núm. de notícies que s'emeten al web

2013

2014 66 3 47

2015 60 0 48

Notes 2015

Valoració Comentar que no totes les notes de premsa són publicades al web institucional per això la diferència de dades.

Programa / Projecte:

02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa Fer el seguiment de les rodes de premsa i gravacions als mitjans per tal que es garanteixi en la seva globalitat la presència equilibrada de dones i homes.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació

Pàg. 143


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Trencar amb els estereotips i creences que les dones i homes tenen rols diferents en la societat. Visibilitzar la presència de les dones en totes les activitats de comunicació institucional.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de rodes de premsa (tot l'ajuntament) 2. Núm. de participants en les rodes de premsa 3. Perc. de dones participants en les rodes de premsa (%)

2013 47 9

2014 240 606 15

2015 794

Notes 2015 no disponible no disponible

Valoració Aquestes dades ens les ha d'enviar comunicació.

Programa / Projecte:

02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa Emissió de notes de premsa des del Departament de Comunicació, que s'envien als mitjans de comunicació que, al seu torn, generen les notícies. Gestió del contingut del portal web de l'Ajuntament, principalment de l'apartat de notícies municipals, com a instrument per a comunicar-se amb la ciutadania de forma més directa. Objectiu(s) principal(s) del programa Que tots els comunicats de premsa es tradueixin en notícies que es pengin al web municipal (i les xarxes socials). Que la ciutadania que té accés a les noves tecnologies obtingui la informació de primera mà.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de notícies penjades al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania 2. Núm. de consultes al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania 3. Núm. de vegades que s’ha enllaçat al portal de Drets Civils i Ciutadania des del web de l’Ajuntament

2013

2014

2015

25

47

48

464 7

772 14

Notes 2015

correspon al nombre de pàgines vistes

10

Valoració Durant l'any 2015 s'han fe un total de 60 notes de premsa que han estat penjades al portal de drets civils. D'aquestes una part han estat penjades al web municipal, 48. Les vegades que s'ha enllaçat el portal de drets civils amb el web municipal han estat 10 i han estat corresponents als següents programes amb roda de premsa: Presentació del Calendari Institucional , Campanya de Drogues, Dia Internacional de la Dona, Presentació del Web de Cooperació, D'a Contra l'Homofòbia en el Fútbol, Dia 25 de novembre contra l'Eliminació de la Violència Masclista, Campanya d'Afectivitat i Sexualitat, Mescla't, Campanya Si dic No, es No, Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Les consultes al web municipal en relació a la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, comparada amb 2013, creix per que el portal porta ara més temps en funcionament.

[Valoració dels programes]

Pàg. 144


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programa / Projecte:

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa Difusió, per tots els mitjans: escrits, digitals (eines 2.0), d’imatge, fulletons, revista Sabadell a prop, Sabadellcat, de totes les activitats que du a terme la regidoria. Difondre el portal de drets Civils i Ciutadania mitjançant el web municipal. Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu és mostrar com l'Ajuntament de Sabadell treballa activament per millorar la igualtat entre dones i homes, la igualtat d'oportunitats pels joves, la cooperació als més desfavorits, la no discriminació per motius d'orientació sexual o transgènere o religiós.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de notes de premsa en relació als Drets Civils i Ciutadania 2. Núm. de rodes de premsa en relació als Drets Civils i Ciutadania 3. Núm. d'articles a la revista Sabadell a prop en relació als Drets Civils

2013

2014

2015

71

66

60

14

18

13

1

3

0

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 s'han fe un total de 60 notes de premsa. Per àmbits, per temàtiques, l'àmbit més representat ha estat el d'Igualtat amb 13 notes, seguit de Cooperació ( degut a la crisi dels refugiats) amb 9, Convivència ( amb el Memorial Àlex Seglers i altres actes); 9, Rumors ( programa europeu C4i): 6, Joventut ( amb diverses campanyes): 6, Nova Ciutadania i Acollida 4, Sensibilització ( programa Mescla't i altres): 4, LGBTI 4, Oficina de Drets Humans 3 i Gitanos 2. Les rodes que s'han realitzat sobre: Presentació del Calendari Institucional , Campanya de Drogues, Dia Internacional contra l'Homofòbia, Dia Internacional de la Dona, Presentació del Web de Cooperació, Dia Contra l'Homofòbia en el Fútbol, Dia 25 de novembre contra l'Eliminació de la Violència Masclista, Campanya d'Afectivitat i Sexualitat, Mescla't, Campanya Si dic No, es No, Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, Sabadell com ajuntament més avançat en la gestió de les polítiques de diversitat, Recepció Oficial del Poble Gitano.

[Valoració dels programes]

Pàg. 145


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa Des del Servei de Cultura es treballa per obrir canals de comunicació amb tots els ciutadans i ciutadanes. Es munta la pàgina web de cultura amb la voluntat de recollir totes les activitats culturals de la ciutat, les que genera el propi servei i les que generen totes les entitats. S’ha penjat a la plataforma LAYAR (plataforma d’Internet que permet afegir continguts digitals als mitjans impresos) els equipaments culturals municipals que posen a l’abast de tots els telèfons smartphone i android totes les dades d’aquests equipaments (programació, telèfon, localització...). Aquesta informació també s’ha codificat amb un codi QR (codi de resposta ràpida: és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres ) que s’ha posat en les façanes d’aquests edificis. S’ha obert un compte de Twitter per traslladar les novetats culturals a tots els usuaris a través d’aquest canal directe. També s’ha implementat la venda d’entrada en línia per facilitar la compra a tota la ciutadania i, especialment, a les persones que estan més allunyades dels punts estàtics de venda.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal d’aquestes accions és traçar camins que facilitin l’accés a les activitats culturals de la ciutat. Indicadors Descripció 1. Núm. de visites als webs de cultura 2. Núm. de participants als comptes de cultura a Twitter i altres xarxes socials 3. Núm. de venda d'entrades per internet 4. Núm. d'equipaments disponibles a les plataformes de telefonia mòbil i codificats amb tecnologia QR

2013 153897

2014 222796

2015 276605

17682

27352

20240

13514

21972

17445

20

20

32

Notes 2015 twitter, facebok, instagram i butlletins electrònics 17 equipaments culturals a LAYAR, 15 elements patrimonials amb codi QR

Valoració La web va augmentant quant a visites,tenint puntes com la festa major i la cavalcada de reis. La baixada en els seguidors en les xarxes socials (inclòs el butlletí electrònic) s’explica per què al principi del 2015 es va implementar un nou butlletí electrònic per la qual cosa es partí de zero en la base de dades d’adreces electròniques i es va demanar que les persones interessades s’hi inscriguessin de nou. Aquestes inscripcions han augmentat a bon ritme al llarg de l’any.

[Valoració dels programes]

Pàg. 146


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa En aquests últims anys s’ha constatat que, arran del malestar generat pel nou context econòmic, ha augmentat la difusió de informacions interessades i equivocades sobre la immigració, estereotips que per la seva simplicitat circulen amb certa facilitat fomentant així actituds racistes i la xenofòbia entre la ciutadania. D’aquesta manera s’associen determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb la immigració, criminalitzant-la i creant rebuig entre la població, situació que complica encara més el procés d’ acollida d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania es vol impulsar el programa “Jo trenco l’etiqueta” a partir del qual es pretén treballar per afavorir actituds i percepcions positives, cíviques i integradores sobre la diversitat cultural entre la ciutadania, establint així un marc de convivència més positiu. Així, per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, es fan tota una sèrie d’accions entre la ciutadania i es posarà a la seva disposició dades i informació que ajudaran a trencar estereotips i desfer les percepcions errònies i els prejudicis.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Gestionar els tòpics i rumors infundats vinculats a la diversitat cultural per afavorir percepcions positives i actituds cíviques que ajudin a establir un marc de convivència més positiu. Transmetre informació veraç, objectiva i contrastada en relació a les percepcions negatives i estereotips envers la diversitat cultural. Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats realitzades 2. Núm. de persones/entitats vinculades 3. Núm. de participants a les activitat

2013 8 59 334

2014 74 198 3541

2015 13 131 885

Notes 2015

Valoració La ciutat de Sabadell junt amb 10 ciutats europees més, Amadora (Portugal), Botkyrka (Suècia), Erlangen ( lemanya), Limerick Irlanda), Loures Portugal), Lublin ( Polònia), Nuremberg (Alemanya), Patras (Grècia), Bilbao i Barcelona, ha participat en el projecte Communication for integration ( c4i) des d’inicis de gener de 2014 fins al mes de juny de 2015. El projecte C4i ha tingut com a objectiu lluitar contra els rumors basats en prejudicis i estereotips, contrastant-los amb dades objectives i fonamentades utilitzant tècniques virals de difusió de la informació i la creació d’una xarxa d’agents antirumors que ha implicat a entitats, ciutadans i ciutadanes i a l’administració local. Des de l’inici ha comptat amb el consens polític gràcies a la signatura l’acord municipal entre totes les forces polítiques “ Sabadell lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia” (24 de gener de 2014) i amb un nucli de persones i entitats – la comissió de la convivència- proactiu i sensibilitzat que ha posat en marxa aquesta xarxa. El projecte s’ha donat a conèixer a tota la ciutadania i a les entitats a través dels consells de districte i les taules de participació de la regidoria. En el transcurs dels dos anys d’implementació del projecte s’han organitzat més de 60 activitats adreçades a la ciutadania en general, o a públic més específic com treballadors/res municipals, joves, dones, i que s’han concretat en: formació d’agents antirumors (un total de 9 cursos adreçats a personal municipal, ciutadania i entitats, i joves), programes intergeneracionals de joves i gent gran: Vacunat contra els rumors i Cuina 2.0, tallers amb joves (tallers de

[Valoració dels programes]

Pàg. 147


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Rap per la convivència , tallers de teatre social Convivim com), tallers interculturals .Mes gastronòmic intercultural, jornades per donar a conèixer les diferents pràctiques religioses, Jornada de portes obertes als diferents centres de culte, conferències i diàlegs per sensibilitzar a la ciutadania, Diàlegs tot un món, accions de sensibilització en fires i mostres per donar a conèixer el projecte Mostra de Solidaritat i Cooperació - . En total han estat més de 3.500 persones les que han participat en les activitats, 19 entitats ciutadanes i 6 centres de formació. Com a resultat de les accions de formació i de sensibilització a la ciutadania s’ha pogut formar a un total de 198 agents antirumors. Entre les entitats participants hi formen part, el Col·legi d’advocats de Sabadell, CCOO, UGT, Fundació Privada Idea, Indian Sunrises, Moviment Ecumènic de Sabadell, Secunde, Ludoteca Margarida Bedos, Espai Jove-Ludojove, Associació Juvenil Esquitx, Ampa Institut Jonqueres, SCAI ( Servei Ciutadà d’Acollida als Immigrants), FAIV ( Federació d’Immigrants del Vallès), Associació de dones africanes de Sabadell, Associació Africana de Sabadell, Fundació Sid Moskitia, Associació Afrocatalana, Agermanament sense fronteres, Fundació Quetzal, Associació Escola Educació Especial Xaloc, Associació Alternatiu i Consum responsable i Creació Cultural. La xarxa s’ha reunit periòdicament per tal de coordinar les seves actuacions, ha creat el seu propi facebook com a canal de comunicació i interrelació www.facebook.com/xarxaantirumors Per tal de donar a conèixer el projecte s’han organitzat diverses rodes de premsa i conferències, s’han difós notes de premsa als mitjans, s’ha elaborat un programa a Ràdio Sabadell contrarestant cadascun dels rumors contra els immigrants més estesos a la ciutat, s’han elaborat vídeos per sensibilitzar a la ciutadania, com el Rap Canvia el punt de vista, elaborat per joves de diversos instituts – amb més de 29.000 entrades a youtube- , s’ha desenvolupat el web: www.sabadell.cat/antirumors i altres materials de comunicació i difusió com díptics explicatius del projecte, postals amb els rumors més estesos i un contra-argumentari amb dades objectives per a fer-los front, estovalles, davantals, photocall (per on han passat més de 400 ciutadans), i mupis amb les fotos del photocall, que fins ara han estat distribuïts per tota la ciutat. Com a perspectiva de futur i a demanda de la pròpia xarxa, cal continuar proporcionant als membres recursos per la formació contínua, actualització de dades, continguts per a nodrir les xarxes socials i facilitar la coordinació i interrelació amb altres agents d’altres ciutats que han participat en el projecte. Gràcies al resultats obtinguts, el passat desembre 2014 la junta de portaveus de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar per unanimitat una proposició per impulsar les polítiques de sensibilització per desmuntar els rumors i enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya que junt amb l’Ajuntament de Barcelona, va ser traslladada a institucions i organismes com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, amb la conseqüent aprovació conjunta. També gràcies als resultats del projecte i a la metodologia desenvolupada (replicable amb altres col·lectius), es planteja ampliar el treball a altres comunitats, com la comunitat gitana. Cal afegir també que al mes d’octubre de 2014 l’Ajuntament de Sabadell va ser avaluat pel programa Intercultural Cities com un dels ajuntaments més actius i avançats en la gestió de polítiques de la diversitat. Fruit d’aquesta experiència junt amb la d’altres ciutats, el consell de ministres del Consell d’Europa va recomanar l’aplicació d’una estratègia similar a altres ciutats membres amb la guia "Pas a pas: guia pràctica per aplicar el model urbà d'integració intercultural". http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/ICCstepbystepAugust2012.pdf

[Valoració dels programes]

Pàg. 148


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania compta amb un ventall de programes i actuacions que donen viabilitat als diferents objectius del seu Pla director. A fi de visualitzar aquests programes, donar-los a conèixer de forma eficaç a la ciutadania i posar en valor tots els projectes i iniciatives que s’estan duent a terme, s’impulsa un Pla de Comunicació. El Pla de comunicació ha de recollir els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar per part de la Regidoria.. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal del Pla de Comunicació és establir una estratègia de comunicació per donar a conèixer de forma efectiva i eficient els projectes i les iniciatives que porta a terme la Regidoria de Drets Civils a tota la ciutadania.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de notes de premsa fetes 2. Núm. de rodes de premsa 3. Núm. de webs que depenen de la Regidoria 4. Núm. de monogràfics elaborats

2013 71 18 7 4

2014 66 18 7 5

2015 60 13 7 2

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 s'han fe un total de 60 notes de premsa. Per àmbits, per temàtiques, l'àmbit més representat ha estat el d'Igualtat amb 13 notes, seguit de Cooperació ( degut a la crisi dels refugiats) amb 9, Convivència ( amb el Memorial Àlex Seglers i altres actes); 9, Rumors ( programa europeu C4i): 6, Joventut ( amb diverses campanyes): 6, Nova Ciutadania i Acollida 4, Sensibilització ( programa Mescla't i altres): 4, LGBTI 4, Oficina de Drets Humans 3 i Gitanos 2. Les rodes que s'han realitzat sobre: Presentació del Calendari Institucional, Campanya de Drogues, Dia Internacional contra l'Homofòbia, Dia Internacional de la Dona, Presentació del Web de Cooperació, Dia Contra l'Homofòbia en el Fútbol, Dia 25 de novembre contra l'Eliminació de la Violència Masclista, Campanya d'Afectivitat i Sexualitat, Mescla't, Campanya Si dic No, és No, Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, Sabadell com ajuntament més avançat en la gestió de les polítiques de diversitat, Recepció Oficial del Poble Gitano. Els webs que depenen de la regidoria són: Igualtat home/dona, SAJ ( Joventut), Nova Ciutadania, Antirumors, LGBTI, Cooperació i Portal de Drets Civils i Ciutadania. Pel que fa a monogràfics elaborats per l'Oficina de Drets Civils i Ciutadania, durant l'any 2015 s'han editat: Dones i Gitanes (coincidint el mes de març amb el dia internacional de la dona). El glossariAproximació a la diversitat sexual (maig 2015)

[Valoració dels programes]

Pàg. 149


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El municipi de Sabadell, des de 1989 i fins a l’actualitat, ha formalitzat vincles de cooperació amb motiu d’agermanament amb dues ciutats: Matagalpa (Nicaragua) i l’Argub (Sàhara Occidental). Sota el concepte d’obrir noves vies de col·laboració amb ciutats i països d’origen de la ciutadania de Sabadell, es preveu la possibilitat d’establir aliances temporals territorials amb l’objecte que l’aprenentatge sigui mutu, i permeti contribuir en polítiques públiques de proximitat, de transparència i democràcia per fer front als nous reptes globals amb impacte local. També es conceben altres projectes específics que desenvolupen les entitats de la ciutat, com els de cooperació internacional, que requereixen de la seva pròpia idiosincràsia i dels seus propis criteris, i per això la Regidoria compta amb una convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació. Sabadell compta amb una Casa de Malalts per a persones procedents dels campaments Saharauís que necessiten tractaments mèdics importants i que és gestionada per una entitat de solidaritat de la ciutat i té el suport de l’Hospital Taulí.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Establir vincles directes entre municipis de diferents països a través de l’intercanvi i el coneixement mutu, amb la voluntat de compartir reptes, valors i recursos. Reorientar els agermanaments vigents per garantir una relació de transparència amb actuacions coherents. Fomentar el treball de col·laboració estreta i coordinació amb altres administracions de la província per unificar criteris i esforços. Mantenir la convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació. Fomentar criteris que permetin que els projectes de cooperació al desenvolupament acabin sent sostenibles i transformadors. Indicadors Descripció 1. Núm. de projectes de cooperació emmarcats en un treball en xarxa entre diferents entitats 2. Núm. de projectes subvencionats a la convocatòria de subvencions de la Regidoria 3. Núm. de projectes de cooperació amb tractament d'igualtat de gènere, drets civils i identitats minoritàries 4. Núm. d'usuaris/àries en el projecte de Casa de Malalts

2013

9

2014

2015

1

1

12

13

11

15

9

10

Notes 2015

Valoració S'han subvencionat un total de 13 projectes a través de la convocatòria pública de subvencions, i s'han deixat fora 3 projectes. El tractament d'igualtat de gènere, drets civils,... ha estat contemplat en els 13 projectes subvencionats, i en 2 projectes que no han estat subvencionats. Els projectes que s'han subvencionat han estat aquells que tenen els mateixos criteris del darrer any i d'acord amb el que estableix les bases de subvenció de cooperació, és a dir, que siguin projectes transformadors,... Hi ha hagut un treball intens, però cal seguir avançant en el treball de projectes d'una cooperació transformadora i

[Valoració dels programes]

Pàg. 150


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 d'un treball en xarxa entre entitats i institucions de la ciutat. També cal revisar en més profunditat els projectes que contemplen la perspectiva de gènere. Respecte la Casa de Malalts, cal esmentar que el protocol establert amb la Generalitat dificulta que hi hagi més demanda.

Programa / Projecte:

13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La creació d’un únic portal de Drets Civils i Ciutadania amb contingut propi i que pugui aplegar els diferents webs que conformen l’actual Regidoria. A part de difondre temes relacionats amb Drets Civils, el portal permet també l’accés als diferents webs, esdevenint una eina de millora de la difusió i la comunicació dels diferents portals que ja existeixen a la Regidoria. Objectiu(s) principal(s) del programa Creació d’un portal de Drets Civils a Sabadell amb contingut propi i que englobi els diferents portals de la Regidoria: Nova Ciutadania, Dona, Valors, Servei d’Atenció Juvenil (SAJ). Difondre temes relacionats amb els Drets Civils en general, relacionant-los amb temes d’actualitat. Difondre els diferents webs de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Comunicació Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de visites al portal 2. Núm. de visites a l’àmbit de dona 3. Núm. de visites a l’àmbit de diversitat 4. Núm. de visites a l’àmbit del SAJ 5. Núm. de visites a l'àmbit de LGBTI 6. Núm. de visites al web de rumors 7. Núm. d'amics/gues i seguidors/es del Facebook (perfil SAJ) 8. Núm. de seguidors/es al twitter 9. Núm. d'amics/gues i seguidors/es del Facebook (perfil Drets Civils)

2013 271

1673

2242 645

2014 1820 1272 2644 8586 200 2518 3202 834

2015 1864 1534 2156 7720 656 1478 2538 1045

230

427

Notes 2015

2.437 amics i 101 seguidors

Valoració *ULL: En el cas de LGBTI l'any 2014 va rebre un total de 200 visites. L'any 2015 el nombre de visites del portal de Drets Civils i Ciutadania , Dona i LGTBI ha augmentat en comparació a l'any 2014. Pel que fa a intensitat, el Portal ha augmentat en un 2% el seu nombre de visites (44 visites més), Dona un 7% (262 visites més), LGTBI és la web que més ha augmentat el seu nombre de visites en comparació a l'any anterior, gairebé un 70% (456 visites més). Per altra banda, el nombre de visites a l'àmbit de Diversitat, SAJ i Rumors ha disminuït d'una manera molt important, tot i així, SAJ segueix sent la web amb més visites. Les visites a la web de Diversitat han disminuït gairebé un 20% en relació a l'any 2014 (488 visites menys), les visites al SAJ un 10% (866 visites menys) i Rumors gairebé un 40% (1.040 visites menys). Referent al perfil de Facebook del SAJ el nombre d'amics/gues i seguidors/es ha disminuït, però amb més intensitat el nombre de seguidors una causa podria ser que Facebook durant el 2015 ha eliminat comptes inactius.

[Valoració dels programes]

Pàg. 151


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Els seguidors de twitter del SAJ i els seguidors de la pàgina del Facebook de Drets Civils han augmentat durant el 2015, Twitter amb 211 seguidors més i el Facebook de Drets Civils amb .197 més.

Pedagogia Programa / Projecte:

05.06 Ciutat i Escola Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa Programa d’activitats educatives del Consell d’Entitats Ciutat i Escola de Sabadell. Es tracta d’un programa que coordina a empreses i institucions de la ciutat, perquè ofereixin les seves instal·lacions, coneixements i professionals als centres educatius. D'aquesta manera es proposen noves oportunitats d’aprenentatge que apropa els centres educatius a la ciutat i al seu teixit social. Les activitats estan vinculades amb el currículum de l’alumnat. El servei d’educació gestiona directament: la mostra de Teatre, Seguint el fil (Un escriptor relacionat amb Sabadell comença una narració per internet i fa orientacions sobre com continuar-la. L'alumnat del centres educatius continuen els capítols per grups i acaben els contes. El recull de totes les històries resultants, anomenades fils, queden visualitzades al bloc Seguint el fil.) i el Premi Joan Oliver. La resta d'activitats del programa les gestionen altres departaments de l’Ajuntament, entitats o empreses. Les activitats que es recullen en aquest pla són les de temàtica joves (per exemple: Joves i conducció, De bon rotllo,.. ), nova ciutadania (per exemple: El còmic de la convivència, El Rap de la convivència), igualtat dona-home (exemple: Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació) i de cooperació (per exemple: Compromesos amb els refugiats, Apropa’t al Sàhara).

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia Pedagogia Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Posar a disposició dels centres els recursos de la ciutat per a desenvolupar el currículum de l'alumnat. Apropar el coneixement de la ciutat a l'alumnat del municipi des de diferents vessants. Indicadors Descripció 1. Núm. d'alumnes 2. Núm. de centres 3. Núm. d'activitats de drets civils

2013 3780 32 15

2014 4082 35 23

2015 4185 39 28

Notes 2015 Curs 2014-2015 Curs 2014-2015 Curs 2014-2015

Valoració Objectius i resultats En relació al curs passat va haver-hi un lleuger increment de l’oferta d’activitats i de la participació en general al programa Ciutat i Escola. De la mateixa manera també ha crescut l’oferta d’activitats de l’àmbit dels valors proposades per la Regidoria de Drets Civils i també va créixer la participació (5 activitats més que ha suposat 103 alumnes participants més). Aquestes activitats han estat: Exposició: coneguem els drets dels infants; Campanya mundial per l'educació: teixint xarxes per l'educació; Mirades al sud. Coneguem altres realitats; Connectant mons. També hi ha altre activitat relacionada amb la temàtica que gestiona directament la Creu Roja. Replantejaments i novetats: El programa Ciutat i Escola es repensa cada any amb les aportacions de novetats tant pel que fa d’activitats com de noves entitats que participen com també millores en la mateixa oferta. Aquesta línia de treball es continuarà en els propers cursos.

[Valoració dels programes]

Pàg. 152


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA Vincles Programa / Projecte:

20.02 Voluntariat per la llengua Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa És un programa adreçat a persones majors d’edat que facilita que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i que es volen llençar a parlar-lo el puguin practicar en un context real i distès, alhora que les persones que el parlen habitualment, no canviïn de llengua innecessàriament. Per fer-ho, aquestes persones (aprenents) es posen en contacte amb persones catalanoparlants (voluntàries) que, de manera desinteressada, destinen el seu temps a conversar en català una hora a la setmana durant unes deu setmanes. Són les anomenades “parelles lingüístiques”. D’altra banda, també es porten a terme accions directes amb establiments col·laboradors per tal que les parelles puguin anar a practicar el català i amb entitats col·laboradores amb les quals s’organitzen activitats culturals complementàries que ajuden a conèixer l’entorn i potencien la cohesió social.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Ampliar el coneixement i l'ús del català entre la població nouvinguda. Promoure el coneixement mútu entre la població autòctona i la nouvinguda. Potenciar la creació de parelles lingüístiques. Ampliar l’activitat dels voluntaris perquè condueixin altres activitats culturals: lectura, teatre, escriptura, etc. Desenvolupar més àmpliament el programa de Voluntariat per la llengua a sectors específics: empreses, sanitat, justícia i esports (campanya Mou-te en català). Promoure la participació de les entitats i dels establiments comercials en el programa. Dissenyar actuacions per incorporar nous voluntaris i fidelitzar-los. Fer més visible el programa voluntariat per la llengua entre la població civil. Indicadors Descripció 1. Núm. de parelles formades 2. Núm. d'activitats de dinamització del programa organitzades

2013 401

2014 349

2015 329

46

7

57

Notes 2015

Valoració Es valora positivament la feina feta tot i haver hagut una baixada del nombre total de parelles al programa de voluntariat per la llengua.

[Valoració dels programes]

Pàg. 153


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa El catàleg d’accions d’acolliment a la població nouvinguda comprèn els serveis i les activitats que es porten a terme per tal d’integrar a aquest col·lectiu en la vida cultural de la ciutat des de diversos àmbits i que es circumscriu a dues accions: els carnets de les biblioteques i els itineraris al Museu d’Història. Les Biblioteques Municipals són una de les portes d’entrada i on tenen lloc els primers contactes amb la ciutadania que acaben d’arribar a la ciutat. Els serveis i la gratuïtat d’aquests faciliten aquest apropament. Els carnets de biblioteques per a ciutadans i ciutadanes d’altres nacionalitats permeten quantificar la presència als diferents territoris i dissenyar estratègies per a un acolliment més acurat. Des de l’àmbit del Museu d’Història s’ofereixen itineraris que expliquen, a partir del desenvolupament històric, la composició urbana actual i la manera de moure-s’hi.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu final d’aquest catàleg són els de facilitar l’accés a la formació, a la cultura i a la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen més dificultats per estar menys familiaritzats amb la ciutat. Si s’assoleix aquest objectiu principal se n’aconsegueixen d’altres com el de sentirse vinculats emocionalment a la ciutat a través de la seva història i accedir a les activitats culturals gràcies a conèixer els instruments que hi porten. Indicadors Descripció 1. Núm. de carnets emesos a persones de nacionalitat estrangera 2. Núm. de persones assistents a les activitats d'acolliment del Museu d'Història

2013

2014

2015

927

25

757

0

Notes 2015

110

Valoració

[Valoració dels programes]

Pàg. 154


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

13.42 Dona: Expressa’t i Participa Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa És una intervenció grupal i a nivell socioeducatiu, que vol ser una eina per facilitar els processos de canvi social i personal dins de un món canviant. En definitiva, es pretén oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que reforcin la cohesió social a traves de l’art i l’intercanvi de recursos personals, identificant i incorporant en el dia a dia bones pràctiques cap a la integració social. El programa considera específicament la participació de dones amb escasses competències lingüístiques, treballant amb una metodologia que potenciï altres formes de comunicació. Així mateix, el programa genera espais d’interacció entre dones autòctones i nouvingudes amb la voluntat d’enfortir i fer créixer la xarxa social de la ciutat fent visibles les seves creacions en espais de participació comunitària amb perspectiva de gènere.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Reforçar la cohesió social a través de l’Art i l’intercanvi de recursos personals. Desenvolupar vies d’expressió no verbals que facilitin els processos d’adaptació al canvi. Facilitar espais relacionals al voltat de la creació artística per establir vincles entre dones autòctones i nouvingudes. Oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que promoguin i reforcin la salut emocional de les participants. Prevenir conductes de risc i/o situacions que dificultin la integració. Indicadors Descripció

2013

2014

2015

Notes 2015

Valoració Aquest programa es va deixar de fer

Programa / Projecte:

13.34 Construïm ciutadania Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa El programa Construïm Ciutadania pretén millorar la vinculació de persones autòctones a l’acollida dels nouvinguts i el seu paper actiu en les polítiques socials del municipi. La participació d’antics veïns i veïnes en l’acollida de les persones nouvingudes mitjançant l’explicació de la història del barri suposa un salt qualitatiu en la participació de la ciutadania, en les polítiques d’acollida que s’implementen a la ciutat, fomenta la creació de vincles interculturals i intergeneracionals entre el veïnat, contribuint així a la millora de les relacions i la cohesió social als barris i el treball en xarxa entre entitats i associacions del mateix territori. El programa inclou la realització d’exposicions, de recorreguts històrics pel barri, xerrades a centres educatius, etc.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 155


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Compartir l’experiència migratòria i fomentar espais de relació entre antics veïns i veïnes, les persones autòctones que van arribar a la ciutat als anys 60 i el nou veïnat, les persones estrangeres extracomunitàries, identificant similituds de vivències i dificultats. Fomentar el paper actiu de les persones grans que viuen als barris i la relació intergeneracional amb la població més jove. Trencar els prejudicis existents, fomentant la convivència i cohesió als barris. Incentivar el paper del teixit associatiu. Donar a conèixer el programa al barri, fent-lo visible a tota la comunitat. Indicadors Descripció 1. Núm. de participant 2. Núm. de centres educatius/entitats que han demanat l’exposició 3. Núm. d'exposicions realitzades

2013 300

2014 0

0

0

1

0

2015

Notes 2015

Valoració No s'ha fet res al respecte

Programa / Projecte:

13.43 Programa Espai dona Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Programa que ofereix espais relacionals d’aprenentatge socioformatius adreçats a dones de diferents orígens, amb necessitats especifiques i especials. Aquestes dones, sovint reagrupades i sense formació bàsica, tenen dificultats per accedir al món laboral, als recursos normalitzats així com en la seva participació en l’espai públic. Per aquesta raó inicialment es tracta de detectar els seus interessos i necessitats concretes, amb l’objectiu d’acompanyar-les en el procés de socialització, empoderar-les, reforçar la seva autonomia i crear espais que permetin el coneixement de l’entorn més proper amb les seves demandes, a la vegada que es posa èmfasi en l’afavoriment de la participació social i la interrelació amb la població autòctona. Aquest programa es treballa des de la transversalitat i com a programa pont, potencia la inclusió de les dones en els serveis normalitzats, l’emporadament i la seva visibilització.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Detectar dones nouvingudes i les seves necessitats/demandes. Apropar les dones a la formació i al món laboral. Treballar per l’empoderament i la visibilització de les dones nouvingudes. Afavorir la cohesió de grups tant a nivell informal com organitzats. Afavorir la creació d’una xarxa de dones nouvingudes i autòctones. Afavorir la participació dels col·lectius/associacions en les activitats de la ciutat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 156


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats socioformatives 2. Núm. d'activitats pel foment de la participació 3. Núm. de participants 4. Núm. de participants procedents del Magreb 5. Núm. de participants procedents d'Àfrica Subsahariana 6. Núm. de participants procedents d'Àsia 7. Núm. de participants procedents d'Amèrica Llatina

2013 180 41 252 204 12 16

2014 84 69 250 210 0 0 0

2015 84 69 271 210 0 0 0

Notes 2015

Valoració De cara al proper curs 2016; replantejament de la seva estructura que permeti fer un procés d'acompanyament més personalitzat als grups de dones amb més competències i donar més continuïtat als seus processos. Proposem dues noves vies de treball; la primera, mantenir els espais dones sense competències lingüístiques en les llengües d'acollida des de la vesant d'Acollida i Convivència; amb el suport de l'àmbit de Gènere, quan sigui necessari. I la segona via, obrir noves línees d'intervenció cap a l'apoderament de les dones amb més competències, aquesta via des de l'àmbit de Gènere, aniria a desenvolupar accions concretes cap a la formació i l'autogestió econòmica de les dones. Per tot això, és necessari un treball en col·laboració amb els serveis d'inserció laboral i de formació ocupacional.

Programa / Projecte:

13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Aquest programa pretén la relació entre els i les joves i els/les voluntaris/àries que participin en la xarxa d’associacions de Gent Gran, realitzant activitats amb temàtiques comunes com poden ser activitats esportives, activitats de noves tecnologies, manualitats, etc.. Aquestes activitats afavoreixen la convivència i el coneixement entre els dos sectors d’edat, superant prejudicis establerts. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar la relació entre els dos col·lectius. Afavorir la convivència i el coneixement mutu. Crear un programa d’activitats/tallers intergeneracionals en relació a diferents temàtiques d’interès comú.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de participants 2. Núm. de participants joves 3. Núm. de gent gran participants 4. Núm. d'activitats/tallers programats

2013 0 0 0

2014 12 7 5 10

2015

Notes 2015

Valoració Durant l'any 2015 no s'han dut a terme accions intergeneracionals

[Valoració dels programes]

Pàg. 157


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Dinamització esportiva al barri de Can Puiggener: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar i en el Centre cívic. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys tot i que, en el Centre Cívic sovint hi participen joves d’edats superiors ja que l’accés a les activitats és lliure. Dinamització esportiva al barri de Torre-romeu: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys i l’accés a les activitats és lliure.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Vincles Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir la integració i la cohesió social a través de la dinamització de les activitats esportives extraescolars de les escoles de les zones esmentades i oferir un espai relacional, amb activitats esportives i d'oci, a la població en els centres cívics. Indicadors Descripció 1. Núm. de participants a les activitats extraescolars. 2. Perc. d'estrangers a les activitats extraescolars (%) 3. Perc. de dones a les activitats extraescolars (%) 4. Mitjana de participants a les activitats

2013 312 75 30 90

2014 315 75 35 90

2015 200 90 20 30

Notes 2015

Valoració Els principals objectius plantejats, que eren els de donar l'opció als joves del barri de poder accedir a una practica esportiva organitzada i formativa i alhora consolidar el programa com una eina d'integració social i de lluita contra la drogoaddicció, s'han acomplert en gran mesura, especialment el primer. S'ha reforçat el programa de futbol formatiu, que és l'activitat més sol·licitada pels joves i que un nombre important havia quedat sense poder-ho practicar degut a la impossibilitat de pagar les quotes que el club del barri reclama als seus associats. A través d'aquest programa, s'ha donat la possibilitat a les famílies amb menys recursos, que els seus fills puguin participar en el programa de futbol a les instal·lacions municipals del camp de futbol del barri. S'ha potenciat la creació d'equips femenins Pel futur curs 2015-2016 la previsió és potenciar el programa per tal de consolidar-lo, i en especial en l'àmbit dels equips femenins i en la participació dels equips del barri en les lligues d'esport escolar per tal que puguin sortir del barri i conèixer altres entorns i competir amb altres equips de la ciutat.

Diversitat Programa / Projecte:

13.35 Diàleg Interreligiós Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Es tracta d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats religioses i d’altres opcions espirituals i ètiques presents a la ciutat, donant suport a les activitats que programa el Grup de Diàleg existent a Sabadell i, organitzant amb elles les Jornades de Portes Obertes als centres de culte.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Diversitat Lectures Nova

Joventut

Diversitat

Pàg. 158


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Organitzar cada dos anys les “Jornades de portes obertes” al centres de culte. Aconseguir que la ciutadania conegui aquesta diversitat present a la ciutat. Donar suport a les activitats del Grup de diàleg Interreligiós de Sabadell. Prendre contacte amb altres institucions i grups de diversitat de creences de Catalunya.

LGBTI de creences Cooperació TOTES

Ciutadania Igualtat Home-Dona

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. d'activitats amb el suport de la regidoria 2. Núm. d'activitats incloses en el programa bianual de les Jornades de Portes Obertes 3. Núm. de participants a la jornada de portes obertes 4. Núm. de visites a d'altres grups de diàleg o entitats de gestió de la diversitat

2013 28

2014 32

2015 42

5

6

6

150

255

285

3

3

3

Notes 2015

Valoració S'ha complert el programa de Diàleg Interreligiós a través de la coordinació feta amb les comunitats en el marc de la Taula de Creences i Conviccions, que ens ha permès elaborar conjuntament el programa de la VI Jornada de Portes Obertes, sota el lema de prenent el valor de la CONFIANÇA com a eix central per desenvolupar el programa. El plantejament de fer una ruta per visitar els centres de culte ha estat un gran èxit, així com la participació en la resta d'actes del programa. Enguany hem incorporat en el programa una formació sobre la diversitat de creences en el món local adreçada al personal municipal que ha estat molt ben valorada. també hem donat suport a tots els actes que durant l'any han realitzat les diverses comunitats (Festa del Xai, Trobada del Grup de diàleg, festivitats catòliques, el final del Ramadà, per destacar algunes). S'ha mantingut el ritme de reunions de la Taula de Creences i Conviccions, consolidant un espai de relació i debat important. Hem participat també en actes fora de l'àmbit municipal com la recepció al Parlament de Catalunya en motiu de la Setmana Mundial de l'Harmonia Inteconfessional, a la vegada que institucionalment també s'ha volgut commemorar aquesta data i s'ha fet una recepció oficial a la Sala de Plens amb la participació d'unes 50 persones.

Programa / Projecte:

06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa El protocol, en consonància amb la llei de l’Esport, consisteix a establir un articulat en convenis i decrets on s’obliga a les entitats a que les activitats que organitzin preservin el respecte i la defensa dels valors, amb la prohibició de simbologia que inciti la violència, la xenofòbia, la violència, el racisme, el terrorisme i qualsevol actitud de menyspreu esportiu. Així mateix, les entitats han de vetllar en les seves activitats per la integració de les persones nouvingudes. De la mateixa manera, l’entitat ha de treballar per la promoció i foment dels valors de convivència, respecte i civisme. Una altra acció protocolaritzada és que dins dels criteris de valoració per a l’atorgament de subvencions es té en consideració la inscripció d’equips femenins de l’entitat en els Jocs Escolars.

[Valoració dels programes]

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Diversitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Pàg. 159


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Objectiu(s) principal(s) del programa Comprometre de forma expressa les entitats esportives a preservar els valors esmentats tant en les activitats que promouen, com en l'entorn on es desenvolupa, sota el condicionant de que en cas contrari es trencarien els vincles de col·laboració amb l'administració i pot afectar el desenvolupament de les esmentades activitats. Indicadors Descripció 1. Núm. d'entitats esportives 2. Núm. de convenis signats

2013 178 0

2014 184 1

2015

Notes 2015

3

Valoració Durant el 2015 es van signar 3 convenis que ho contemplen i que son: Conveni amb ADELLS per a la promoció de l'esport per a discapacitats. Conveni amb Bicisprint per a la promoció del Bike trial i conveni amb Panathlon per la promoció del premi a l'esportivitat

Programa / Projecte:

06.05 Festa de l’Esport de Sabadell Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa Premi a projectes esportius que treballin la cohesió i la integració social.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Diversitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Valorar i premiar les accions de les entitats que treballin el camp de la cohesió i la integració social a través de l'esport.

Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016 Indicadors Descripció 1. Núm. de candidatures valorades

2013 1

2014 1

2015 2

Notes 2015

Valoració El 2015 es va premiar al Club Deportivo Llano de Sabadell per la seva tasca d'integració dels joves al barri a través del futbol i al Cercle Sabadallès 1856 per la tasca d'integració de persones amb discapacitats físiques i psíquiques a traves del tennis.

[Valoració dels programes]

Pàg. 160


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

10.01 Horts municipals Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa L’Ajuntament de Sabadell va oferir a ciutadans i a entitats de Sabadell, l’accés a parcel·les d’horta a l’àmbit del riu Ripoll. A banda de l’objectiu general de foment i de preservació dels espais tradicionals d’horta, també s’hi afegeix un clar objectiu de caràcter social. En el cas de les parcel·les destinades a entitats de Sabadell, el Reglament de règim d’ús del horts disposa que aquestes entitats hauran de tenir objectius socials, terapèutics o pedagògics i estaran localitzades a l’horta municipal de Can Roqueta. Es tracta de 18 parcel·les d’horta, d’uns 200 m2 cada una, que disposen d’aigua, casetes d’horta, zona d’esbarjo i serveis adaptats. En aquesta horta existeixen 5 parcel·les adaptades a persones amb discapacitat. En el cas de les parcel·les destinades a ciutadans/es, són de dimensions molt més petites: de 80 a 100 m2 i es localitzen a l’horta de Can Bages, a tocar del pont de la carretera de Castellar. Disposen de serveis, casetes d’horta, zona d’esbarjo i aparcament. Tal i com s’estableix al Reglament de règim d’ús del horts, estan dirigides a particulars, amb una llicència d’ús de 5 anys. Actualment, es compte amb 70 parcel·les d’horta en funcionament. A l’horta de Can Bages, i tal com disposa el Reglament, està constituïda l’Associació d’Hortelans de Can Bages, amb la funció de garantir el bon funcionament ordinari de l’horta, els quals es reuneixen obligatòriament una vegada l’any, com a mínim. La junta permanent d’aquesta Associació actua com interlocutora amb l’Ajuntament de Sabadell. Tant en un cas com en l’altre, un tècnic municipal vetlla pel bon compliment del Reglament i per la difusió del treball a l’horta.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Diversitat Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fer del treball de l'horta un motiu de cohesió social, intercanviant experiències entre les diverses entitats que disposen d'una parcel·la. Donada la gran diversitat humana, tant a nivell d'origen, com a nivell socioeconòmic i terapèutic, l'horta fomenta el respecte i la col·laboració entre les persones, per mitjà del treball diari. També ofereix l'assumpció de responsabilitats comuns a tots els integrants, la qual cosa implica un compromís amb la resta de persones. A banda, l'objectiu pedagògic, no només es materialitza en la difusió del coneixement de l'horta, sinó també en l'intercanvi d'experiències constant que ofereix aquest espai comú. Indicadors Descripció 1. Núm. de parcel·les adjudicades a entitats 2. Perc. de parcel·les adjudicades a entitats de nacionalitat estrangera (%) 3. Núm. de parcel·les adjudicades a persones físiques. 4. Perc. de parcel·les adjudicades a dones (%) 5. Perc. de parcel·les adjudicades a joves (%) 6. Perc. de parcel·les adjudicades a persones de nacionalitat estrangera (%)

[Valoració dels programes]

2013 18

2014 18

2015 18

28

30

34

71 11 13

80 15 15

72

8

15

Notes 2015

Pàg. 161


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Valoració Parcel·les destinades a entitats: Actualment, totes les parcel·les de Can Roqueta estan ocupades per entitats o associacions. No hi ha hagut replantejament dels objectius inicials d'aquesta horta, donat que els usuaris mantenen una activitat constant i molt enriquidora. En principi, es continua amb el mateix programa vigent. Parcel·les destinades a persones físiques: Són les de l'horta de Can Bages. El dia 18.7.15 van finalitzar les llicències d'ús i ocupació. Actualment, només queden 13 hortolans preexistents, a l'espera d'obrir una nova convocatòria. Els objectius inicials es van anar modificant al llarg d'aquest període: l'activitat de l'horta va anar passant de lleure a ajuda important en el menjar de la família. No diferenciem els percentatges demanats donat que estem pendents d'una nova convocatòria.

Convivència Programa / Projecte:

13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa Inclou una sèrie d'actuacions amb l'objectiu de fomentar la participació i implicació del col·lectiu jove en la seva realitat i comunitat més propera mitjançant accions sociocomunitàries d'informació, lleure i formació. Dins d'aquest projecte s’inclou el Programa de participació activa dels joves al territori (PAJ) que vol motivar la participació activa dels joves en el seu entorn més immediat a través de la creació i organització d'accions educatives als diferents centres d'ensenyament de la ciutat, augmentant així el capital humà i social dels barris/districtes.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Convivència Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Motivar la participació i implicació dels joves al seu entorn més immediat. Cercar i formar líders naturals interlocutors amb l'administració local i representant del col·lectiu juvenil. Augmentar el capital social del barri / districte a través de la formació dels joves. Apropar les activitats educatives generades al barri/districte als centres d'ensenyament. Indicadors Descripció 1. Núm. de participants a les diferents activitats 2. Núm. de tallers organitzats 3. Núm. d'associacions participants

2013 450 60 11

2014

2015

Notes 2015

Valoració Aquest programa no funciona des de fa un parell d'anys.

[Valoració dels programes]

Pàg. 162


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa Treball amb les diferents entitats i associacions de la ciutat per tal de prevenir els diferents conflictes - entre ells el cívics, que són els que es manifesten a l'espai públic- que solen estar centrats en una divergència d'interessos entre els actors (i no pas per una qüestió de necessitats). Els conflictes cívics són en quatre àmbits diferents: 1) Conflictes de convivència generats per l'ús d'espais comuns, 2) Esdeveniments de masses i grans concentracions, 3) Baralles i ocupacions de vivendes, i 4) Altres conflictes. Objectiu(s) principal(s) del programa Prevenir o abordar les causes originals del conflicte i partir de la base d'una gestió cooperativa de les diferències. Intervenir en la resolució del conflicte quan aquest està obert i ja no permet la seva prevenció. Contenir el conflicte, que consisteix en que abans que el conflicte entri en un fase destructiva, intentarlo transformar.

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Convivència Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadors Descripció 1. Núm. de reunions amb associacions i entitats 2. Núm. d'entitats i associacions amb les que hi ha hagut contactes i/o reunions

2013 345

2014 319

2015 298

1189

1350

1112

Notes 2015

Valoració S’han assolit els objectius establerts i planificats, des de la seva implementació, . D’ altre banda s’ han oberts noves actuacions en processos de gestió de conflictes interculturals, i el servei d’ atenció a la víctima en especial a tots els col·lectius mes vulnerables. Resta pendent posar en marxa la pàgina web per tal de facilitar informació i visibilitat el treball que es realitza en la oficina de Relacions Ciutadanes

[Valoració dels programes]

Pàg. 163


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Programa / Projecte:

17.06 Servei de Mediació Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa El Servei de Mediació, Sabadell Mediació, té per objecte la intervenció social i comunitària la prevenció i la gestió dels conflictes de convivència que es donen a la ciutat mitjançant la Mediació i la Gestió Alternativa dels Conflictes. El servei aborda els conflictes des d’ una vessant preventiva , promovent espais de diàleg i de resolució pacífica de problemes que afecten a la comunitat a través del desenvolupament de programes i accions de mediació. El servei tracta tot tipus de conflictes de convivència, amb independència del marc de les relacions socials en què es produeixen (veïnal, familiar, escolar, associatiu, espai públic,…) aplicant la metodologia de la mediació, ja sigui a través de processos de mediació formal, facilitació o gestió pacífica del conflicte (GAC).

Eix i subeix de treball Vincles, diversitat i convivència ciutadana Convivència Lectures Nova Ciutadania Igualtat Home-Dona

Joventut Diversitat LGBTI de creences Cooperació TOTES

Període d’execució 2012 2013 2014 2015 2016

D’altra banda el servei ofereix intervencions especialitzades en mediació com la gestió de conflictes d’assetjament escolar i la gestió dels conflictes a les ccvv. El servei també aborda les problemàtiques derivades del incompliment de les ordenances municipals, a través de la mediació reparadora i de les pràctiques restauratives. En quant a la participació ciutadana el servei dona suport metodològic i tècnic als processos de participació liderats pel departament Objectiu(s) principal(s) del programa - Promoure , impulsar i divulgar la cultura i els valors de la mediació entre la ciutadania, facilitar la participació activa , la responsabilitat i el compromís envers la resolució dels propis conflictes. - Proveïr processos de mediació, facilitació i gestió pacífica de conflictes, , entre persones o grups de persones independentment de l’àmbit de relació de la ciutadania ( veïnal, familiar, escolar, ccvv, associatiu, espai públic)i garantir-ne l’accés gratuït a la ciutadania. L’objectiu dels quals ha de ser restablir la comunicació entre les parts, incloure tots els punt de vista i interessos, gestionar les emocions que genera el conflicte i garantir des de la imparcialitat que els acords són òptims per els parts. - Dotar de finalitat educativa i restaurativa la resposta municipal a determinades infraccions protagonitzades per joves menors a través de processos de mediació reparadora. - Dissenyar i desenvolupar metodològicament i dinamitzar els espais de debat i diàleg dels processos participatius impulsats des del servei de Participació Indicadors Descripció 1. Núm. de sol·licituds del serveis 2. Perc. de sol·licitants dones del servei (%) 3. Perc. de sol·licitants joves del servei (%) 4. Perc. de sol·licitants de nacionalitat estrangera del servei (%) 5. Núm. de derivacions del Centre d'Atenció a la Dona

[Valoració dels programes]

2013 230 54 4

2014 257 51 5

10

7

0

0

2015 206

Notes 2015 56% 5% 9%

0

Pàg. 164


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015 Valoració Sabadell Mediació , ha atès un total de 206 casos , menys que anys anteriors però hi ha hagut un augment de casos de major complexitat( assetjament escolar). Hi ha un 6% més de sol·licituds de mediacions per part de dones que per part d’homes. En quant al percentatge de joves que demanen mediació és molt baix ( 5%) i tenen entre 18 a 30 anys. El 9% de persones de nacionalitat estrangera que ha demanat mediació no ho fa pel fet de la nacionalitat; la demanen per ser veí /veïna i millorar la convivència. Des de el servei s’han dut a terme accions de divulgació i formació de la cultura de la mediació. S’han realitzat com altres anys tallers sobre resolució de conflictes dins del Programa Ciutat i Escola. S’ha ofert formació en gestió de conflictes a la comunitat educativa realitzant-se tallers als claustres i els equips directius en el marc del Centre de Recursos Pedagògics (CRP)

[Valoració dels programes]

Pàg. 165


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

VALORACIÓ GENERAL I ORIENTACIONS DE FUTUR En aquest apartat es presenten els resultats i la valoració dels programes desenvolupats des del Pla transversal de Drets civils i Ciutadania durant el 2015. Aquesta anàlisi contempla els programes desenvolupats amb relació a les Lectures de Nova Ciutadania, Igualtat Dona – Home, Joventut, LGTBI, Creences i Cooperació Internacional. Així mateix, tal i com s’estructura el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, la presentació dels resultats dins de cada lectura s’ordena seguint els 5 eixos d’intervenció. Una primera aproximació al volum de programes i col·lectius que han estat objecte d’atenció des dels diferents eixos, ens mostra com les lectures de Nova Ciutadania, Igualtat Dona – Home i Joventut, són les que compten amb més volum de programes. La memòria inicial del Pla ja reflectia aquesta realitat. Del total de 163 Programes inicialment definits, 126 pertanyen a Nova ciutadania, 123 Igualtat Dona-Home i 121 Joventut. D’altra banda, Cooperació és l’àmbit que té menys volum de programes, seguit molt a prop del col·lectiu LGTBI amb 40 programes i Diversitat de Creences amb 42. Si analitzem la distribució dels programes per eixos d’intervenció, les dades globals mostren que durant tot el desplegament del Pla transversal, s’ha fet un gran esforç en el desenvolupament de programes orientats a afavorir l’equitat, l’emancipació i la cohesió social. Aquest eix engloba un total de 78 programes. A continuació, trobem un total de 29 programes que es centren en la realització d’accions de sensibilització, comunicació i pedagogia. 25 programes s’emmarquen en l’eix d’Informació, Orientació i assessorament de la ciutadania, 23 en el de participació i corresponsabilitat amb la ciutat i per últim, 14 programes s’inscriuen a l’eix de vincles, diversitat i convivència ciutadana.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 167


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

1.NOVA CIUTADANIA Descens de la població estrangera Tal i com s’ha fet referència al capítol Context Sociodemogràfic de la ciutat, la població estrangera empadronada a Sabadell representa el 10,29% (21.403 persones) del total de la població sabadellenca. Aquesta població ha anat decreixent durant els darrers anys. L’any 2015 hi ha una reducció de 1.662 persones nouvingudes a la ciutat de Sabadell respecte a l’any 2014. 13.01- Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes Núm. de persones estrangeres nouvingudes a Sabadell

2013

2014

2015

24.203

23.065

21.403

Font: Pla Transversal de Drets civils i Ciutadania,2015. En el cas de Catalunya, el nombre de persones estrangeres mostra la mateixa tendència, amb un descens de 61.145 persones entre l’1 de gener de 2014 i l’1 de gener de 2015. Al 2015, la població representa el 13,69% del total de Catalunya. Aquesta progressiva reducció pot ser explicada tant pel moviment natural de la població (naixements, defuncions), pel moviment migratori (saldo migratori: entrades i sortides) o per les nacionalitzacions (persones que obtenen la nacionalitat espanyola). Segons el sexe, veiem que es distribueix en 10.937 homes (51,10%) i 10.466 dones (48,89%). D’altre banda, si considerem els grans grups d’edat, les dades mostren com el gruix de la població estrangera es concentra en les edats centrals. Gran part de la població estrangera es troba en edat de treballar. Estrangers

% Estrangers/Població total

EDAT

HOMES

DONES

TOTAL

HOMES

DONES

TOTAL

0-14

2.194

2.012

4.206

12,55%

12,31%

12,43%

15-64

8.596

8.227

16.823

12,68%

12,06%

12,37%

65 i més

147

227

374

0,93%

1,03%

0,98%

10.937

10.466

21.403

10,81%

9,81%

10,30%

Font: Padró Municipal, 2015

Eix 1. Informació, orientació i assessorament de la ciutadania Al llarg del 2015, des del Servei Ciutadà d’acolliment a les persones immigrants - SCAI - s’han atès un total de 1.747 persones, 300 persones més respecte al 2014, de les quals 1.114 utilitzaven el servei per primer cop. En quan les consultes i tràmits requerits al Servei d’assessorament jurídic, no varien gaire respecte d’altres anys. El permís de llarga durada (un total de 1.668 sol·licituds) i les consultes sobre renovacions de permisos temporals (1176 enguany) són els més freqüents.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 168


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.06. Assessorament jurídic, procés de regularització

2013

2014

2015

Núm. de persones ateses

1.655

1.452

1.747

Núm. de voluntaris/àries

25

31

28

Núm. de tràmits de permís inicial

43

142

149

1.907

1.483

1.176

25

26

23

395

437

488

1.277

1.015

1.668

Núm. de tràmits de reagrupament familiar

162

246

311

Núm. de tràmits de règim comunitari

318

386

467

Núm. de tràmits de nacionalitat

37

23

72

Núm. de recursos administratius

90

84

83

Núm. de tràmits modificacions

de

renovacions

Núm. de sol·licituds d'asil i refugiats Núm. de tràmits d’arrelament Núm. de tràmits de permís de llarga durada

i

Font: Pla Transversal Drets Civils i Ciutadania 2015 Des d’aquest servei d’acolliment als immigrants (SCAI) es treballa coordinadament amb d’altres programes emmarcats en els serveis de Primera Acollida. Cal destacar que des del Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes s’han enregistrat un total de 21.403 persones empadronades a la ciutat, unes 1.662 persones menys respecte a l’any 2014. Tot i aquesta reducció de persones empadronades, continua havent un volum significatiu de persones participants als Serveis de primera acollida i recepció que inclouen accions com les Sessions d’acollida, els Tallers de coneixement de la societat catalana, els Tallers d’apropament al món laboral i els Cursos de català. Aquests accions es realitzen en el marc de la Llei d’Acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada l’any 2010 i del decret per regular aquests serveis, aprovat el passat 18 de novembre de 2014. Aquest decret especifica els continguts formatius i la metodologia que cal aplicar en l’acompanyament i les sessions de benvinguda als usuaris. Als serveis de Recepció i Primera acollida, es van atendre un total de 1.194 persones – una mica més alt que l’any 2014. D’aquestes persones que van passar pels serveis de primera acollida, es van realitzar un total de 73 assessoraments individuals per part de l’agent de primera acollida. Del total de persones ateses, 192 han participat a les 10 Sessions d’acollida realitzades al 2015, 214 als 14 tallers de Coneixement de la societat catalana, 97 als Tallers d’apropament al món laboral i 691 als Cursos de català que promou el Centre de Normalització lingüística. Tot i observar-se una disminució de població estrangera, la participació a les Sessions d’acollida s’ha incrementat lleugerament al 2015 respecte anys enrere (un total de 192 persones participants. D’altra banda, cal desatacar que la participació de les dones augmenta en l’últim any. Durant el 2015 el 55% de les persones participants a les Sessions d’acollida han estat dones. Els Tallers de coneixement de la societat catalana es configuren com un bon recurs per apropar el teixit social, comunitari i el coneixement dels recursos que ofereix la ciutat a la població nouvinguda. Durant el 2015 es van realitzar un total de 14 tallers, 2 més que l’any 2014 amb un total de 214 persones participants. En aquests tallers el 73% de les persones participants han estat dones.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 169


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

També s’aprecia un increment als tallers d’apropament al món laboral, amb un total de 9 tallers realitzats, 2 més que al 2014, i 97 participants del quals el 52% són dones. Aquestes accions, sobretot les Sessions d’acollida són la primera presa de contacte de les persones nouvingudes amb els recursos de la ciutat. A partir d’aquest recursos, amplien la informació i coneixement dels tràmits necessaris per tal de poder integrar-se a la vida comunitària. La majoria de les persones que han participat en aquestes sessions són de recent ubicació a la ciutat. Un 61% de les persones que han passat per les Sessions d’acollida porten menys de 2 anys a la ciutat de Sabadell.

Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió social En aquest eix s’inclouen tot tipus de programes orientats a afavorir, a la població de Sabadell, una major equitat i oportunitats per emancipar-se i poder viure una vida autònoma. Així trobem programes que tenen per objectiu promoure la cohesió social en una ciutat diversa. Dins d’aquesta tipologia de programes, des del Pla transversal s’han fet intervencions relacionades amb l’habitatge donant resposta al risc de pèrdua dels seus habitatges. El context de crisi econòmica i la vulnerabilitat de moltes persones nouvingudes, que es troben en situació d’atur i sense recursos econòmics posen en perill el manteniment de l’habitatge. Un 27% del total de persones ateses (1.010 del total de persones en aquesta situació) eren estrangeres amb risc de pèrdua del seu habitatge. Una part important de la població estrangera que arriba a Sabadell comença una activitat econòmica. Des del Programa de llicències d’activitats s’han atorgat un total de 50 llicencies d’activitat a persones estrangeres, cosa que suposa un 20,57% del total de llicencies (50 de 243 llicencies atorgades al 2015). La majoria de nacionalitat xinesa. També pakistanesos i llatinoamericans. Els sectors d’activitats més sol·licitats són petits comerços de proximitat: alimentació, tipus basar i fruites. També de restauració. Dins d’aquest eix s’emmarquen programes adreçats a la població general i d’altres programes específics d’acompanyament a les persones nouvingudes a fi de proporcionar-los eines per reforçar l’autonomia i la seva integració i derivar-los cap al circuit normalitzat. Entre aquests programes trobem els de Capacitació professional i de Foment de l’ocupació. Dins d’aquests últims adreçats a les persones nouvingudes per fomentar l’ocupabilitat trobem diferents programes: El Programa jove què vens? És un programa pont adreçat a població jove nouvinguda que pretén donar informació i facilitar l’accés als recursos educatius, espais relacionals i poder desenvolupar un itinerari personal, formatiu i laboral. L’any 2015 van participar un total de 13 joves, la majoria, un 90%, un cop finalitzat el programa, va accedir als recursos normalitzats. El perfil de participant és de joves que tenen dificultats per manca de xarxa social de suport, desorientació i problemàtiques familiars. El programa de mòduls formatius A Prop teu desenvolupat per Càritas, és un programa de capacitació professional i pràctiques en l’àmbit de la cura i atenció a la dependència. En el 2015 s’han fet un total de 3 tallers amb una participació de 38 dones amb especials dificultats. Aquests tallers ofereixen un espai de practiques en empreses que han permès que un 46% de les dones participants s’insereixin al mercat laboral D’altre banda cal fer esmen dels Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística adreçats a la població en general per tal d’ensenyar la llengua catalana. Del total d’alumnat matriculat l’any 2015 a les sessions inicials i cursos bàsics (B1,B2 i B3), 691 persones, el 87% eren de nacionalitat estrangera. Per origen, hi ha diversitat de procedències, la més significativa és la del col·lectiu de persones procedents d’Amèrica central i del Sud, amb un 42% del total de persones estrangeres matriculades. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 170


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Programes desenvolupats pel Servei de Promoció Econòmica Els programes que es desenvolupen dins d’aquest servei busquen proporcionar eines i recursos a la població per tal de fomentar l’autonomia i la inserció laboral. Molts d’aquests programes s’emmarquen dins de les Politiques actives d’ocupació. Des de Promoció Econòmica s’està fent un esforç important per tal de millorar les oportunitats d’accés al mercat laboral de les persones de la ciutat. Aquests serveis i programes són oberts a tota persona que es trobi en situació d’atur o recerca de feina, o que vulgui crear una empresa. És important destacar que les dades d’atur de la població estrangera apunten a la necessitat de participar activament en tots aquests serveis i programes que desenvolupa Promoció Econòmica.

L’atur registrat de persones estrangeres El mes de desembre de 2015 es va tancar amb 2.420 persones estrangeres inscrites en el registre de l’atur, un 6,4% menys l’any anterior (166 persones aturades menys) segons es desprèn de l’Informe de Conjuntura del Mercat Laboral de desembre de 2015 de l’Observatori de l’economia local. Les persones aturades de nacionalitat estrangera constitueixen el 15% del total de les persones aturades de Sabadell.Tot i aquesta disminució, l’atur estranger registra una davallada més moderada de l’experimentada pel conjunt de les persones aturades al municipi, concretament 4,3 punts percentuals inferior. Analitzant les dades segons el sexe, l’atur masculí registra una caiguda del 14,7% (230 aturats menys), mentre que l’atur femení registra un augment en el nombre d’aturades del 6,3% (64 aturades més). No obstant això, entre aquest col·lectiu segueix pesant més l’atur masculí: el 55,2% dels aturats de nacionalitat estrangera són homes. Pel que fa a l’edat, tots els grups registren una tendència a la baixa pel que fa al nombre d’aturats. Destaca el descens registrat en les persones de 25 a 44 anys (-9,2%, 154 aturats menys); seguit d’un descens menys significatiu de les persones menors de 25 anys (-3,7%) i de les persones de 45 anys i més (0,8%). Des de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, es dissenyen i implementen les polítiques actives d’ocupació mitjançant la disposició de serveis i programes d’orientació laboral, formació i recerca de feina. Així mateix, des del Programa de creació d’empreses es dóna suport a les persones emprenedores. Una part important de la població que participa en aquests programes és d’origen estranger. Entre els programes que afavoreixen la qualificació professional i l’accés a l’ocupació adreçats a joves podem destacar els següents: els programes de Qualificació professional PQPI, on han participat un total de 67 joves dels quals el 16% eren joves estrangers. El Programa joves per l’ocupació també adreçat a la població juvenil que no ha assolit els objectius de l’ESO. Al llarg del 2015 en aquest programa han participat un total de 64 persones, de les quals el 12% eren joves estrangers. Per últim, el Programa de cases d’oficis al 2015 va tenir una participació del 29% de població estrangera del total de 183 participants. Entre d’altres programes i serveis que promou Promoció Econòmica adreçats a la població general trobem l’espai d’Orientació laboral, de Recerca de feina, Assessorament per la creació i la Formació Ocupacional que presten suport i assessorament per fomentar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 171


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

D’aquests serveis més generalistes, destaca en quant a participació, el Servei d’assessorament a la creació d’empreses on un 54% de persones assessorades durant el 2015 són estrangeres. L’espai de recerca també és força utilitzat per part de la població nouvinguda en procés de inserció laboral. Participació Programes Promoció Econòmica PQPI

Persones Participants

% Pob. Dones

% Pob. estrangera

% Pob. Joves

67

37%

16%

67

3428

43%

33%

30%

Espai recerca

390

201

49

52

Asses. Creació empresa

476

53%

54%

55%

Cases d'Oficis

183

43%

29%

83%

Formació Ocupacional

233

60%

6%

20%

Feinateca

375

43%

37%

13%

64

45%

12%

Orientació laboral

Joves per l'ocupació Coneixements d'oficis

154

Plans d’ocupació

391

13%

Font: Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, 2015

Programes de Cohesió Social Dins del ventall de programes orientats a afavorir l’emancipació i l’equitat de la població contemplats al Pla transversal, trobem aquells orientats a fer les gestions i tràmits per regularitzar la situació de persones nouvingudes com a via de cohesió social. Al 2015 es van tramitar un total de 418 Informes d’arrelament social (similar al nombre d’informes fets al 2014) dels quals el 79% ha estat favorables. La tramitació s’ha mantingut estable. Pel que fa a nacionalitats, han augmentat les demandes de països africans (20,06%) i asiàtics (13,38%). Els informes realitzats per a persones procedents d’Amèrica s’han mantingut estables respecte a l’any 2014, un 45,54% del total són d’Amèrica. El Servei de mediació i dinamització intercultural ofereix informació, assessorament i orientació a la població estrangera en matèria de requeriments administratius, i altres recursos per poder viure a la ciutat. Aquest any 2015 ha comptat amb una tècnica mediadora d’origen subsaharià i una mediadora magrebina. Les demandes són complexes i la població atesa presenta problemàtiques com ara recursos bàsics o de salut. Des del Servei de mediació i dinamització intercultural s’han atés a un total de 901 persones, un 50,6% més respecte al 2014 (598). D’aquestes, 323 eren magrebines i 578 subsaharianes. El nombre d’intervencions ha estat de 687, 28 menys que a l’any 2014 , degut a la major autonomia de les persones beneficiàries del servei. Segons tipologia de demanda, destaquen les consultes i atencions relacionades amb l’àmbit dels serveis socials, amb un total de 359 demandes així com de l’àmbit educatiu amb un total de 106 intervencions. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 172


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Des del Programa Sabadell amb els teus, es gestionen els tràmits administratius per tal de facilitar el reagrupament familiar. Al 2015, es van tramitar un total de 300 Informes de reagrupament familiar dels quals s’han tramitat favorablement 261 el que suposa el 87% del total. Així mateix, es constata un increment del nombre d’autoritzacions de reagrupament aprovades pel Ministeri, un total de 166 enguany. El Programa de retorn voluntari, per a qui ha decidit finalitzar el seu projecte migratori i retornar al seu país d’origen, té un important descens de sol·licitants. Tot i la percepció de que hi ha molta gent que vol marxar al seu país d’origen, l’any 2015 el programa va atendre tan sols 2 demandes. Aquest fet segurament s’explica per les dificultats per complir els requisits dels ajuts (en el cas d’Ajuts Complementaris a la capitalització de l’Atur (Apre) així com per l’insignificant suport del propi ajut (Programa de Retorn Voluntari d’immigrants des de Catalunya -Previcat), i cal sumar-hi també la demora i els menors recursos en la percepció dels ajuts. A més, es constata a través dels serveis especialitzats com SCAI, que les persones estrangeres tenen més tendència a marxar a un altre país europeu que no pas a retornar al seu país d’origen.

Reducció de la matricula viva en les persones estrangeres La reducció de persones estrangeres també es posa de manifest en el descens d’alumnat nouvingut arribat fora del període ordinari de matriculació, tot i que enguany s’observa un lleuger increment respecte a l’any 2014. Un 26% de noves matrícules en educació infantil i de primària i un 27% en educació secundària.

Eix 3. Participació i corresponsabilitat amb la ciutat Foment i promoció de la participació de les persones estrangeres en la vida comunitària mitjançant el teixit associatiu local i els organs de participació municipals, facilitant espais de corresponsabilització en la resolució de problemes, integració i cohesió social. A Sabadell, existeix un ric teixit social així com plataformes socials molt actives. Aquest és el cas de les Taules de participació, constituides per diverses entitats que lluiten per la consecució d’uns objectius comuns. En concret, les diferents entitats que pertanyen a les taules de participació de Drets Civils i Ciutadania es reuneixen periòdicament a fi de debatre i consensuar quines estratègies i politiques seguir en relació a les temàtiques relacionades La taula de Nova ciutadania compta amb una mitjana de 25 participants que pertanyen a 62 entitats i que s’han reunit un total de 4 cops aquest any per tractar temes com la llei d’estrangeria, canvis en la normativa i els tràmits, seguiment de les activitats que duen a terme i/o programació de noves activitats. La taula forma part de la Xarxa d’entitats d’acollida, constituida per un total de 94 entitats de la ciutat i que té per objectiu coordinar-se amb el conjunt d’entitats socials i institucions que treballen a l’àmbit d’acollida i suport de persones nouvingudes. Per últim, la Comissió de convivència és un instrument ciutadà de seguiment i d’intervenció directa en els casos d’agressions o discriminacions per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia. Durant el 2015 ha continuat treballant en el seguiment dels casos judicials oberts i s’ha activat 2 vegades el protocol de convivència. D’altre banda ha continuat mantenint l’espai de debat i reflexió. Durant el 2015 s’han mantingut 3 debats.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 173


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia En aquest eix, s’emmarquen les actuacions que contribueixen a difondre valors i generar espais de reflexió debat i sensibilització entorn als Drets Civils dels ciutadans, a fi d’enfortir la cohesió social i la convivència a la ciutat de Sabadell. El Pla de Sensibilització de Drets Civils i Ciutadania té com a objectiu organitzar campanyes i accions orientades a sensibilitzar a la població sobre la importància d’una convivència respectuosa amb la diversitat de creences, edats, orígens, gènere i orientació sexual. Durant el 2015 s’han realitzat un total de 17 activitats interculturals. Amb la participació de 21 entitats. En aquest context també es faciliten subvencions per endegar accions i projectes. Destaquem els següents programes

Dins de les activitats de sensibilització es va posar en marxa el Programa MESCLAT que es configura com un espai lúdic, orientat a la sensibilització a favor de la diversitat cultural i la lluita contra les desigualtats, on hi participen diferents institucions, entitats i ciutadania. Els objectius s’orienten a promoure la solidaritat i l’acollida de persones nouvingudes o refugiades, a més crear xarxa contra la xenofòbia, el racisme i la intolerància. A l’octubre de 2015 es constitueix la Plataforma ciutadana de suport a persones refugiades liderada per la Coordinadora Servei Ciutadà d’Acollida als Immigrants i la regidoria de Drets civils i Ciutadania per crear un espai de reflexió i debat. En aquest marc es desenvolupa també el Programa Sabadell Ciutat Refugi per donar resposta a la urgència d’actuar sobre la situació de persones rsol·licitants d’asil que arriben a l’Estat Espanyol. S’ha signat un acord polític per adherir-se al Fons Català de cooperació al desenvolupament per continuar donant suport a l’acollida de la població refugiada. A l’any 2015 es van fer 7 accions de sensibilització i 32 persones van ser usuàries dels pisos d’acollida. El Programa teixint la convivència: xarxa antirumors té l’objectiu de lluitar contra els rumors vers la població estrangera mitjançant la creació d’una xarxa d’agents antirumors a la ciutat. L’any 2014 la ciutat de Sabadell s’integra dins la campanya europea C4i Communication for integration, programa europeu en el que participen 10 ciutats europees més per lluitar contra els estereotips i prejudicis envers la diversitat, contrastant-los amb dades objectives i fonamentades i utilitzant tècniques virals de difusió de la informació i la creació d’una xarxa d’agents antirumors que ha implicat a entitats, ciutadania i a l’administració local. En el transcurs dels dos anys d’implementació del projecte s’han organitzat més de 60 activitats adreçades a la població en general o a públic més específic, com ara personal municipal, joves, dones... i que s’han concretat en formació d’agents antirumors (un total de 9 cursos), programes intergeneracionals de joves i gent gran: Vacuna’t contra els rumors i Cuina 2.0. Tallers amb joves per combatre el racisme com ara Rap per la convivència i de teatre social Convivim com. En total han estat més de 3.500 persones les que han participat en les activitats, 19 entitats ciutadanes i 6 centres de formació. Com a resultat de les accions de formació i de sensibilització s’ha pogut formar a un total de 198 persones com agents antirumors. Durant el 2015 s’han fet 13 activitats en les quals varen participar un total de 885 persones.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 174


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Per últim, amb relació a la comunicació i a la visibilitat dels projectes de la Regidoria , des de la Secretaria Tècnica i en coordinació amb el departament de comunicació de l’ajuntament s’elaboren notes de premsa. L’any 2015 van publicar-se 4 notes relacionades amb els projectes de Nova Ciutadania. Tanmateix des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania i mitjançant el Portal de Drets Civils i Ciutadania, (wwww.sabadell.cat/dretscivils) es gestionen diferents webs temàtics amb relació als diferents àmbits i projectes en els que es treballa: Igualtat home/dona, SAJ (Joventut), Nova Ciutadania, Antirumors, LGTBI, Cooperació. La web de Nova Ciutadania i Diversitat (www.sabadell.cat/novaciutadania) ha rebut un total de 2.156 visites durant l’any 2015. Aquest web continua sent un punt de referència a l’hora de divulgar la informació dels programes que es duen a terme, de les novetats legislatives i mesures institucionals.

Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana En aquest eix trobem actuacions que promouen la creació de vincles, la bona convivència, fomenten el respecte i plantegen la diversitat com a enriquiment en contextos socials, educatius, econòmics i culturals, amb estratègies interculturals, interassociatives i intergeneracionals. El Programa espai dona ofereix espais relacionals d’aprenentatge socioformatius adreçats a dones de diferents orígens i amb poca xarxa social, baixa formació i amb dificultats d’accedir al món laboral. Des del any 2013 aquest programa va realitzant diferents activitats per tal d’afavorir la millora social i la seva ocupabilitat mitjançant accions de participació, formació i inserció sociolaboral. Durant el 2015 han participat un total de 271 dones nouvingudes, 21 més que l’any 2014. S’han mantingut tant les activitats socioformatives (84 al 2014 i 2015) així com les de foment de la participació (69 accions realitzades al 2014 i 2015). Des dels Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori, cal destacar que s’ha afavorit la participació i desenvolupament de l’esport entre la població jove de manera organitzada, utilitzant l’esport com instrument d’integració social i lluita contra la drogoaddicció. Cal destacar que el 90% dels i les joves participants a les activitats extraescolars són estrangers/res. S’ha reforçat sobretot el programa de futbol formatiu en el qual el 90% són nois. D’altra banda, cal destacar la baixa participació de població femenina, tot i que s’ha fet un esforç per treballar la creació d’equips femenins.

Programes de cohesió i integració social a través de 2013 l’esport al territori

2014

2015

312

315

200

activitats

75

75

90

Percentatge de dones a les activitats extraescolars (%)

30

35

20

Núm. de participants a les activitats extraescolars. Percentatge d'estrangers extraescolars (%)

a

les

Font: Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania. 2015

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 175


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Orientacions de futur Al 2015 es va produir una reducció de la població estrangera a Sabadell, 1.662 persones menys. Tot i així, des dels serveis d’acollida es constata que la població estrangera de la ciutat no és estàtica, sinó que hi ha molta mobilitat interna i intercanvi de població amb altres municipis tant de la resta de Catalunya com de l’estat espanyol, i sovint aquestes persones arriben a Sabadell sense haver tingut mai l’oportunitat de participar als programes d’acollida. Per tant, es valora la necessitat de continuar amb aquest tipus de programes, atès les necessitats específiques que presenta la població estrangera i la seva utilitat pràctica. De cara a 2016 i en previsió de la modificació i adaptació del decret dels serveis d’acollida, aquests s’hauran d’adaptar. En positiu es destaca l’ampliació en quant al nombre de sessions i tallers que es realitzen als diferents punts del territori i els seus continguts, fet que ha permès continuar oferint un servei de proximitat a la ciutadania , en grups més reduïts, adaptant-se més a les necessitats del grup i millorant l’eficàcia i qualitat de l’atenció. Cal destacar l’alta participació de dones als diferents serveis d’acollida. Una possible lectura és que les dones continuen sent les principals teixidores de vincles a nivell de ciutat, a nivell social i familiar. Des d’aquesta perspectiva caldrà fer atenció a les necessitats específiques que poden presentar. Amb relació als tallers de Coneixement de la societat catalana, cal destacar que es tracta d’un recurs que permet a les persones nouvingudes conèixer la ciutat i la cultura catalana i també permet el coneixement de l’administració local ja que suposen el primer contacte amb els equips professionals d’acollida, per tal de rebre un assessorament personalitzat i la derivació a d’altres recursos. Tant els tallers de Coneixement de la Societat Catalana com els tallers d’apropament al món laboral ( on es proporciona informació i eines per l’accés als llocs de treball) es consideren un bon suport per a l’accés als recursos que existeixen i donar cobertura a les necessitats dels ciutadans. Respecte el Programa Sabadell amb els teus, en un futur s’apunta la necessitat de fer un seguiment més personalitzat reforçant la col·laboració important del SCAI i regidoria d’urbanisme. En quan el Programa de reagrupament, si bé s’ha produït una baixada en el nombre de persones ateses, cal dir que el nombre de persones autoritzades per ser reagrupades s’ha incrementat. Des dels equips tècnics es constata la necessitat de continuar amb aquest programa, atesa la complexitat dels tràmits a realitzar. Des dels Programes de cohesió i integració social a través de l’esport cal destacar la baixa participació de població femenina, tot i que s’ha fet un esforç per treballar la creació d’equips femenins. De cara al 2016 la proposta és la de continuar consolidant el programa i fomentar l’esport femení a través de la participació en diferents lligues escolars.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 176


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

2) IGUALTAT DONA – HOME La dades del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015 mostren una població de 207.826 habitants que es distribueixen de manera força homogènia entre homes i dones amb un amb 51,34% de dones i un 48,66 % d’homes. Tal i com es veu en el següent gràfic, el percentatge de dones s’accentua a mesura que s’incrementa l’edat. Així trobem que els índex d’envelliment i sobre envelliment són més elevats en les dones.

Font: Padró Municipal, 2015 Ajuntament de Sabadell

Factors com l’edat, origen, gènere entre d’altres, s’han de considerar en el disseny de politiques públiques per tal de garantir la igualtat de drets donant resposta a les necessitats específiques que presenten diferents col·lectius. Les polítiques per la igualtat de gènere, han estat desenvolupades per tal de corregir o compensar les situacions de desigualtat i de discriminació i poder avançar més enllà de l’estricte reconeixement formal. Aquestes polítiques han anat evolucionant des d’accions merament testimonials dins alguns òrgans de representació institucional sense cap capacitat d’intervenció, fins a programes molt específics, orientats a resoldre problemàtiques molt concretes, dotats d’un volum de recursos important i amb una gran capacitat d’intervenció. Cal destacar en aquesta línia, els grans avenços en matèria legislativa experimentats al llarg del temps a nivell internacional, estatal i autonòmic. A nivell estatal, la llei 3/2007 regula la igualtat efectiva dels homes i de les dones en diferents àmbits. I a Catalunya comptem des del 2015 amb la Llei 17/2015 del 21 de juliol per la Igualtat de dones i homes. Tot i els avenços experimentats, encara queda un llarg camí per recórrer fins a assolir de facto que les dones puguin optar plenament, i sense factors de discriminacions indirectes, a les mateixes oportunitats de desenvolupament personal i professional que els homes. Les polítiques de foment de la igualtat que es desenvolupen des de l’Ajuntament de Sabadell, s’emmarquen sota dos paraigües:el Pla Transversal de Génere ( 2013-2016) on es recullen les polítiques locals adreçades al conjunt de la. I a nivell intern, sota el paraigües del Pla Intern d’Igualtat aprovat l’any 2013. Aquest pla és un instrument de l’administració local que té per objectiu garantir unes condicions de treball i una representació igualitària en l’àmbit del treball públic. Aquesta eina és una actuació [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 177


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

estratègica que busca sensibilitzar, formar i conformar una organització de treball respectuosa amb les diferències i coherent amb les polítiques de foment de la igualtat entre dones i homes. El Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania incorpora els següents cinc eixos d’actuació: 1. Programes d’informació, orientació i assessorament a les dones 2. Programes que garanteixin l’equitat, l’emancipació i la cohesió civil de tota la societat sabadellenca amb especial atenció a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 3. Programes que promouen la participació i corresponsabilitat de les dones amb la ciutat. 4. Programes que promouen la sensibilització, la comunicació i la pedagogia envers la diversitat de gènere i les desigualtats. 5. Programes que promouen la creació de vincles, la diversitat i la convivència ciutadana.

Les polítiques d’igualtat des del seu inici es basen en el principi de transversalitat (incorporant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques) i l’empoderament de les dones. Des del Pla Transversal de Drets civils i Ciutadania s’inclouen les polítiques de foment de la igualtat de dones i homes com instrument per aconseguir una ciutat més equitativa i igualitària.

Eix 1. Informació, orientació i assessorament a la ciutadania. Dins del Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania trobem diferents programes i actuacions que inclouen funcions informatives, d’orientació i assessorament especialitzats, adreçats a la població en general i/o a col·lectius específics emmarcades a l’eix 1. Les dones són un dels col·lectius amb un pes significatiu en el Pla transversal. Existeixen un total de 123 programes en els quals les dones són beneficiàries, sigui amb programes específics com ara el Centre d’atenció a les Dones, o d’altres adreçats a la població general, on les dones, siguin adultes, joves, estrangeres tenen cabuda.

Dades d’Atenció del Centre d’Atenció a les Dones El Centre d’Atenció a les Dones (CAD) és un dels recursos públics específics on es presten diferents serveis i programes adreçats a les dones de la ciutat. Aquests serveis són de caire especialitzat, com ara l’atenció personalitzada i integral a dones que han patit situacions de violència masclista. Així com també es desenvolupen activitats d’informació, formació i altres recursos amb l’objectiu d’empoderar les dones perque puguin desenvolupar projectes personals i professionals de manera autònoma. Aquest centre informa, orienta i assessora les dones de la ciutat en diversos àmbits, tot i que una de les seves funcions principals és l’atenció integral a les dones que pateixen violència de gènere. El principal objectiu és el de prestar atenció, assistència i orientació a les dones que es troben o s’han trobat en una situació de discriminació o desigualtat de gènere, situacions d’abusos o maltractaments, violència física, violència psicològica, violència i abusos sexuals i violència econòmica, tal com defineix la Llei 5/2008.Per portar a terme aquests objectius es compta amb un equip multidisciplinari competent en les àrees socials, jurídiques, psicològiques i amb personal administratiu de recolzament que ofereixen una atenció integral i de suport a les dones ateses I dels seus fills i filles.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 178


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Durant el 2015 van ser ateses al Centre d’Atenció a les Dones, CAD, un total de 855 dones de les quals , 345 van ser expedients nous. Aquestes dones han estat assessorades, informades i derivades a recursos propis o externs per tal de poder millorar la seva situació. Des del CAD es van prestar un total de 3.968 atencions. Respecte a l’any 2014 el volum de nous expedients ha baixat així com el volum de dones ateses. També cal destacar que ha baixat l’atenció a dones joves i de dones estrangeres respecte anys enrere. L’especificitat del Centre com recursos d’atenció integral a la violència masclista es veu per la tipologia o motiu d’atenció realitzada. El 68,59% de les consultes i atencions han estat relacionades amb la violència masclista.

17,06% 14,35%

68,59%

Violència

Conflicte de parella

Altres

Font: CIRD –Sabadell dades de 1 de gener fins a 30 d’octubre de 2015

Cal destacar que durant l’any 2015, es va ampliar l’atenció psicològica als fills i filles de les dones que han patit situacions de violència masclista. Gràcies a l’ampliació horària de la psicòloga infantil en 20 hores setmanals, l’atenció a la unitat familiar ha estat més integral i de major qualitat. Aquesta millora repercuteix sense dubte en la recuperació personal de les dones però també en la unitat familiar. Amb la finalitat de garantir una major eficàcia en la prevenció i actuació integral de les dones que pateixen violència masclista, des del Ajuntament de Sabadell es disposa del Protocol municipal per a l’abordatge de la violència masclista. Aquest protocol s’activa davant casos de violència masclista per tal de donar una resposta coordinada, integral i efectiva a les víctimes (dones, fill i filles); però també treballa per la prevenció i sensibilització així com en la coordinació amb els diferents serveis que hi participen en l’atenció i recuperació de les dones. Cal destacar que durant el 2015 s’han fet un total de 265 atencions a dones que van patir situacions de violència masclista, 92 casos menys que a l’any 2014. Així mateix, el volum de denúncies també ha baixat en el 2015 (60 denúncies) respecte al 2014 (65).

Participació de les Dones a d’altres programes desenvolupats a l’Eix 1 En aquesta anàlisi no podem deixar de banda els col·lectius més vulnerables i la relació amb el gènere. L’anàlisi dels indicadors de diferents programes d’intervenció de Serveis Socials, mostren que les dones són un dels col·lectius de persones usuàries i demandants d’ajudes amb més pes. Aquestes dones presenten problemes socials, econòmics i de necessitats bàsiques que les converteix en un col·lectiu amb molta vulnerabilitat social. El 53,3% de les persones beneficiàries de la RMI son dones. Així mateix, el 55% de les persones assessorades per part del Programa d’assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge, han estat dones.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 179


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

D’altra banda, dins dels programes sectorials de serveis socials, adreçats a col·lectius específics i adreçat a població general, també destaquen les dones com a col·lectiu més beneficiat: de les persones ateses dins del Programa d’atenció a la llar, un 75% han estat dones. Fet que està en relació directa amb la major esperança de vida de les dones, i el volum de dones que viuen soles a partir de certa edat. Cal recordar que l’índex d’envelliment i de sobreenvelliment de les dones és molt més alt que el dels homes. Així mateix, dins del programes d’envelliment actiu també es detecta una alta participació de dones, un 65%. Destaca també que un 68% de la població que participa dels grups GAM – ajuda mútua, i d’altres projectes com ara el CUIDEM i de formació per cuidadors i cuidadores, són dones. Apuntar per últim que dins de l’eix d’informació, orientació i assessorament trobem el Programa a prop teu, implementat des de Càritas i adreçat a població estrangera i a dones. Es tracta d’una formació en l’àmbit de la dependència i pràctiques en residències de gent gran. Durant el 2015, s’han fet un total de 3 tallers amb un total de 38 participants dones. Aquests tallers ofereixen un espai de practiques professionals que s’han traduït en un 46% de dones inserides al mercat laboral.

Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió civil Dins de l’eix d’emancipació, equitat i cohesió civil, des del Centre d’Atenció a les Dones s’han realitzat diferents tallers d’apoderament de les dones, tant a nivell personal com a nivell social, amb la finalitat de dotar-les d’eines per poder activar els recursos propis i poder desenvolupar projectes de manera autònoma. En total es van realitzar 5 tallers per la igualtat, amb 92 dones participants. Aquesta participació ha anat creixent durant els anys de vigència del pla transversal ( 69 al 2013,74 al 2014 i 92 al 2015) Així mateix es realitza de manera periòdica l’edició del Programa sóc dona, una formació de 10 sessions per tal de treballar diferents aspectes sobre el rol de les dones, guanyar autoestima i visió crítica i poder desenvolupar projectes. El millor instrument municipal per contribuir a la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes dins de la organització municipal, és el Pla Intern d’Igualtat. En aquest pla es defineixen els objectius generals, específics i les accions concretes a implementar en relació a les polítiques de gènere que han de centrar els esforços en la consecució de la igualtat en la organització del treball. Des del Pla Intern d’Igualtat s’han realitzat diferents accions de foment de la igualtat per tal de vetllar per una organització igualitària, tot i que es troba actualment en una fase de desplegament inicial. En aquesta línia, podem destacar accions de formació en igualtat adreçades al personal de l’ajuntament amb la finalitat de sensibilitzar, dotar d’un marc normatiu i teòric sobre el significat de la igualtat i sobre tot facilitar eines per tal que des de les diferents polítiques s’incorpori la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació. Durant 2015 s’han realitzat un total de 3 accions formatives en les que varen participar 19 persones de l’Ajuntament amb una valoració força satisfactòria sobre l’acció formativa. Dins de la línies de treball que contempla el pla intern, es vetlla per garantir una participació equilibrada en els diferents espais de participació (òrgans) i també en els tribunals de selecció, com a mesura per a garantir la igualtat en els processos de selecció. Durant el 2015 el 35% de les meses de participació o tribunals de selecció han estat paritaris, és a dir, tenien una proporció de dones i homes que respectava un 60%-40% . I un 30% dels òrgans de representació amb composició equilibrada per gènere. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 180


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Aquesta paritat és complexa, atès que hi ha grups professionals en les plantilles municipals molt masculinitzats, com ara la policia local que fa que sigui difícil arribar a una paritat efectiva.

Dades participació de les dones al mercat treball Un àmbit on cal continuar desenvolupant polítiques de foment de la igualtat per arribar a una major igualtat és en el de la participació econòmica de les dones. Són moltes les dones que avui dia tenen dificultats per accedir al mercat de treball en condicions d’igualtat. Aspectes com la necessària conciliació entre les esferes familiar, personal i professional de la vida de les persones, tenen un impacte molt significatiu en les trajectòries laborals de moltes dones. Les jornades parcials, l’economia informal, ocupacions en sectors professionals en els qual estan sobrerepresentades i que en general són menys reconeguts a nivell social i econòmic, són trets característics dels processos d’inserció laboral de les dones. Les estadístiques també posen en relleu alguns d’aquests efectes apuntats. Les dades de l’Observatori de Mercat de treball referents al segon semestre de l’any 2015, destaquen un comportament positiu de les taxes d’atur, amb una disminució respecte a l’anterior mes de desembre del 2014. El mes de desembre de 2015 conclou amb 16.138 persones aturades a la ciutat de Sabadell. Es tracta d’una xifra un 10,8% inferior a la registrada al mes de desembre de 2014 (1.944 persones aturades menys) Amb relació a l’atur per sexe, s’observa una evolució positiva en tots dos casos, però amb intensitats diferents. Els homes registren una disminució del nombre d’aturats més important (-15,1%; 1.345 aturats menys) que en el cas de les dones (-6,5%; 599 aturades menys). Així, a la ciutat es comptabilitzen 8.557 dones i 7.581 homes en situació d’atur. El semestre es tanca amb un pes de l’atur masculí (47%) per sota del pes de l’atur femení (53%). D’altre banda, cal destacar que també la contractació registrada és una mica més favorable als homes que per les dones. En termes d’evolució interanual, l’augment del nombre de contractes signats per homes (8%; 1.023 contractes més) és més intens que el registrat pel nombre de contractes signats per dones (5,3%; 802 contractes més). (Font: Informe de Conjuntura del Mercat laboral, Observatori de l’Economia Local) Per contrarestar aquestes diferències al mercat de treball, des de Promoció Econòmica es desenvolupen diferents accions per tal de facilitar l’accés a l’ocupació de les persones. Les dones són un dels col·lectius que en gran mesura participen d’aquestes accions. Durant el 2015, tant a la formació continua com la formació ocupacional són més les dones les que han estat beneficiàries (un 60% de participants han estat dones). Destaca la major participació de dones en les accions formatives en l’àmbit de les TIC i l’administració en programes com: Becamos, amb un 61% de dones participants; el Programa SEFED Simulació d’empreses amb un 97% de participants dones; Formació i acreditació en TIC amb un 69% de dones que es presenten a examen. Així mateix, el servei d’assessorament a la creació d’empresa també a atès a moltes dones. Un total de 196 dones han passat per aquest programa, a diferència de l’any passat que hi havia més homes. En general s’observa un lleuger augment en les persones que han estat assessorades en primera visita respecte anys anteriors. Per contra, als programes específics de foment de l’ocupació que combinen una formació professionalitzadora i un treball o pràctiques en empreses, s’observa una participació més baixa de dones. En aquells programes adreçats a població juvenil que no ha assolit els objectius de l’ESO, com ara les Cases d’oficis (d’un total de 183 participants, el 43% eren dones) entre d’altres, la participació de les dones és inferior. D’un total de 67 persones participants als Programes de Qualificació Professional Inicial [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 181


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

(PQPI) el 37% eren dones. D’altra banda el Programa joves per l’ocupació va tenir un 45% de població femenina. Els Plans d’Ocupació són programes que ofereixen un contracte laboral de 6 mesos a persones en situació d’atur de llarga durada i situacions de vulnerabilitat. De 391 participants en el 2015, un 43% eren dones. Des del servei d’intermediació (Programa borsa de treball i prospecció d’empreses), s’han gestionat un total de 1.730 llocs de treball, corresponents a 1.006 ofertes. Enguany s’han incrementat les ofertes gestionades respecte a l’any 2014. El percentatge de cobertura és del 67% (864 llocs de treball) del total de les ofertes gestionades. Quant al perfil, per edat, el major percentatge d’insercions corresponent a les persones que tenen entre 30 i 44 anys, seguit de les menors de 3 anys amb un 29% de les insercions laborals.

Eix 3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Dins d’aquest eix trobem programes i accions per fomentar la participació de la ciutadania. Abasta els recursos i dinàmiques que generen la implicació i la participació en la vida de ciutat a partir dels instruments participatius i a través de la vida de les pròpies entitats. Un dels programes que vetlla per la igualtat i la participació en igualtat de condicions és el de foment de la igualtat de gènere en la pràctica de l’esport. Les politiques d’igualtat es centren en fomentar la creació d’equips mixtes en esports, no feminitzats ni masculinitzats, com el korfball, els escacs, la petanca, així com també en la competició de jocs escolars de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. A l’any 2015 a Sabadell hi ha un 61% d’equips mixtos a les competicions d’esport escolar. Tot i així cal destacar que el percentatge de dones que participen en esports mixtos és baixa, només un 16% de dones. Tanmateix, cal destacar la pràctica esportiva de dones grans. En les activitats de foment de l’esport en persones grans, sí que s’observa una bona participació femenina, arribant al 70% de les participants. Dins de les accions de foment de la participació ciutadana les taules de participació són instruments per debatre i consensuar les estratègies i programes a desenvolupar i es configuren en un bon recurs per potenciar la participació. Des de la Taula d’igualtat, formada per 17 persones, durant 2015 s’han reunit un total de 6 vegades amb diversos motius. Destacar també l’alta participació de les dones en les activitats programades als 13 centres cívics de la ciutat. Són moltes les dones que participen en les activitats i formacions proposades. De fet, a l’any 2015, 40 activitats proposades eren específicament per a dones. En aquesta línia de foment de la corresponsabilitat ciutadana, destacar l’alta participació de dones al Programa de voluntariat: Sabadell SUMA en el que el 70% del voluntariat són dones, 795 dones de un total de 1141. Per últim cal fer esment de la Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista, plataforma on participen un total de 22 entitats (privades i públiques) que formen part de la xarxa per facilitar la recuperació integral de les dones que han patit situacions de violència masclista.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 182


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia En relació amb la lectura d’Igualtat de dones i homes, durant el 2015 es van desenvolupar 7 campanyes sobre igualtat de gènere, amb un total de 292 accions diverses i un volum significatiu de dones participants: 4.377 de un total de 6.566 persones. Durant el 2015 s’ha treballat amb el col·lectiu de dones gitanes i d’altres orígens, ja que l’aspecte cultural està present en la concepció de base de les relacions dones – homes. Dins d’aquest eix, trobem tot un seguit d’accions i programes, o campanyes i iniciatives que ajuden a donar visibilitat i reconeixement social a les aportacions de les dones en diferents àmbits, així com el reconeixement del seu rol transformador en la lluita per la igualtat al llarg de la història. Un exemple el trobem en l’edició del calendari Sabadell i les dones 2016. Durant el 2015 s’han fet un munt d’activitats orientades a sensibilitzar sobre la situació de les dones i homes així com per reflexionar envers els condicionants de gènere que continuen vigents en les nostres societats: tallers per la igualtat, tallers per treballar l’empoderament personal i social (emocions, autoestima...), entre d’altres accions. Dins de les campanyes de sensibilització, cal destacar la consolidació de la Diada Internacional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora i la del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violències contra les Dones Enguany s’han fet 2 noves campanyes: Regals no sexistes (campanya per Nadal) i Festes lliure d’agressions sexistes: Sabadell lliure de sexisme. Altres eines per sensibilitzar a la població en general i als equips professionals de l’Ajuntament són les accions de capacitació en qüestions d’igualtat de gènere. Durant el 2015 s’han realitzat diferents accions formatives. A nivell intern, els equips de professionals de diferents serveis i programes de l’ajuntament s’han beneficiat d’accions de capacitació sobre diferents temàtiques de drets civils, en les que cal destacar algunes formacions en matèria d’igualtat de gènere. Així mateix, s’ha proporcionat assessorament i informació als i les formadors/res externs/nes per a la utilització d’un llenguatge no sexista en els materials i continguts que treballen. Amb relació a la prevenció i dins del col·lectiu de joves i adolescents, des del Pla transversal es realitzen diferents accions preventives així com d’altres per fomentar uns hàbits de vida saludables, lliures d’adicions i per fomentar unes relacions afectives saludables. En aquest àmbit trobem les Xerrades informatives sobre sexualitat, i Relacions sense risc, que incorporen la perspectiva de gènere. Cal dir que el percentatge d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) ha pujat respecte a l’any 2014, al 2015 era de 14% (12% al 2014 i 2013). A més es detecta una disminució de l’ús de mètodes anticonceptius de barrera, per tal cal continuar treballant per donar més informació i sobretot sensibilitzar als i les joves per mantenir relacions sexuals sense risc. Apuntar per últim dins d’aquest àmbit la importància de la web de Dona de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, www.sabadell.cat/genere com a eina per difondre les activitats que es realitzen, els programes que es desenvolupen així com documents i recursos d’interès. Durant el 2015 ha rebut un total de 1534 visites.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 183


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana Dins d’aquest eix, sota el Pla Transversal es desenvolupen diferents actuacions que promouen la creació de vincles, la bona convivència, fomenten el respecte i plantegen la diversitat com a enriquiment en contextos socials, educatius, econòmics i culturals, amb estratègies interculturals, interassociatives i intergeneracionals. El Programa espai dona, adreçat a dones nouvingudes té per finalitat facilitar un espai de relació, coneixement de l’entorn, i d’accés a la informació i als recursos de la ciutat. Al 2015 varen participar un total de 271 dones, en 84 accions de formació i 69 accions de foment de la participació. Per últim, cal apuntar que de les demandes de mediació en conflictes en comunitats de veïns/nes, escoles, i àmbit familiar rebudes pel Servei de Mediació, un 56% de les sol·licitants han estat dones. Això és degut a que principalment són les dones les que s’ocupen de les activitats relacionades amb la cura i atenció als fills i filles (tema escolar) i l’atenció de la llar (comunitats de veïns/es)

Orientacions de Futur: Les reunions mantingudes des de la comissió que conforma el Protocol detecció, actuació, i prevenció contra la violència masclista es converteixen en un espai idoni d’informació i formació entre els i les professionals que la conformen. De cara al 2016 es valora la necessitat de definir indicadors comuns per tal de poder fer una recollida de dades homogènia. Pel que fa als programes formatius per l’empoderament de les dones, com ara el Programa sóc dona, es consideren un espai formatiu de gran rellevància per l’empoderament de les dones. Des del equips professionals del Centre d’Atenció a les Dones, valoren la necessitat d’ampliar l’itinerari a 15 sessions i concentrar-lo en una sola edició. D’altra banda, es considera que al Programa espai dona, de cara al futur, s’hauria de fer un procés més personalitzat un cop ha finalitzat l’acció formativa a aquelles dones amb més competències per donar continuïtat als seus processos. L’equip de treball que realitza l’atenció directa a les dones i als seus fills i filles i el que realitza el treball a territori, de sensibilització i prevenció, s’uneixen en un mateix edifici, facilitant així un treball més transversal i compartit entre les diferents professionals que conformen tot l’equip. Amb la creació de l’escola de Gènere es realitzen una sèrie d’accions de sensibilització i prevenció com xerrades sobre diversos temes que tracten el tema de la desigualtat de les dones des de diversos àmbits ( laboral, polític, social, etc). Es planteja de cara el 2016, la realització d’un butlletí digital que es distribueix a part del personal de l’ajuntament i a les entitats que conformen la Taula de Gènere, Feminismes i LGBTI. El butlletí inclou una entrevista, un article d’opinió i diversos recursos i materials relacionats amb el tema gènere. A més d’una agenda de les activitats més rellevants del mes pel que fa a la temàtica de Gènere i LGBTI. Respecte als programes de foment de l’ocupació, oberts a la població en general, com ara el d’Assessorament a la creació d’empreses, fora bo poder disposar també del nombre d’empreses finalment creades per sexe, per tal de saber si les dones informades (enguany col·lectiu que ha participat més a les sessions informatives) acaben creant empreses o no. D’altra banda, no podem aportar dades sobre l’índex d’inserció laboral de dones i homes ja que no s’ha recollit aquest indicador. Caldria ,de cara a futur, ampliar els indicadors incloent el sexe per tal de poder [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 184


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

fer una anàlisi més acurada del mercat laboral i les polítiques d’intermediació que es porten a terme des de Promoció Econòmica. Segons es desprèn de les valoracions aportades pels equips professionals, respecte a la dinàmica de les reunions de la Taula d’igualtat, es valora la necessitat de aprofundir en les reflexions, implicar a més entitats (sobretot joves i feministes) i l’organització d’una jornada per treballar temes d’igualtat de gènere entre entitats, dones participants als tallers d’igualtat i qualsevol persona interessada Cal dir que la taxa d’IVE (interrupcions voluntàries de l’embaràs) ha pujat respecte a l’any 2013. Al 2014 la taxa sobre 1.000 era de 14 (13,9 al 2013). A més es detecta una disminució de l’ús de mètodes anticonceptius de barrera, per tant, cal continuar treballant per donar més informació i sobretot sensibilitzar als i les joves per mantenir relacions sexuals sense risc. Cal continuar reforçant les campanyes de sensibilització sobre la diversitat i la igualtat de gènere i garantir que aquestes accions de sensibilització arribin a la població en general. Es continuarà treballant de manera transversal amb les diferents àrees de l’Ajuntament i de cara al 2016 s’elaborarà un nou Pla d’Igualtat que marcarà les línies de treball de l’Ajunatment de Sabadell.

3) JOVENTUT Segons les dades del padró de 2015, la població entre 15 i 29 anys sumava un total 31.688 persones, 529 joves menys que al 2014, el que representa el 15,24% % sobre el total de la població de Sabadell. Per sexes, es distribueixen de manera molt similar en cada cohort d’edat. Per franges d’edat, el 30,98% té entre 15 i 19 anys; el 32,05% entre 20 i 24 anys i el 36,96% de 25 a 29 anys. La població jove, de 15 a 29 anys, ha anat minvant de manera progressiva al llarg dels darrers anys. Aquesta reducció es pot atribuir a la baixada de la natalitat, així com també a la reducció de la població estrangera. Un altre factor que pot incidir en la davallada és la crisi econòmica, que ha fet que molts joves marxin fora de Catalunya davant les escasses perspectives de trobar una feina.

Font: Idescat i Padró Municipal d’habitants, elaboració pròpia

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 185


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

El nombre de joves catalans que marxen a l’estranger a treballar o a seguir formant-se s’ha disparat més d’un 55%. La crisi i la falta d’horitzons laborals en són els motius principals. El total de joves catalans/nes que marxen a l'estranger s’incrementa un 9%, fent un total de 5.529 joves, segons les dades de l’IDESCAT i el Butlletí de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Des de l’any 2009 fins al 2015 s’ha incrementat en un 71,17% els i les joves emigrants catalans. En total, en 6 anys, hi ha 25.301 joves catalans/nes més residint a l’estranger. (Font: Idescat , estudi UGT Avalot. Joves sobradament preparats).

Eix 1. Informació, orientació i assessorament a la ciutadania La joventut és un període de transició cap a la vida adulta. A més dels canvis biològics i psicològics, els i les joves han d’afrontar diferents decisions que determinaran el seu futur personal i professional. El disseny del propi itinerari educatiu tindrà efectes en la seva transició al món laboral. Calen, per tant, polítiques de joventut que informin, orientin i assessorin al jovent sobre el conjunt d’opcions que se’ls presenten per tal que puguin decidir el millor pel seu futur, així com per garantir la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament del seu projecte de vida. En aquesta línia, el Servei d’Atenció Jove (SAJ) presta una atenció personalitzada al jovent mitjançant la informació i assessorament sobre recursos existents al territori, així mateix es fan processos d’acompanyament en diferents temàtiques. El volum d’atencions i consultes realitzades amb població jove al 2015 va ser 32.552,amb una participació molt homogènia entre homes i dones. De la valoració que fan els i les professionals que presten aquest servei és que el SAJ s’ha consolidat com a servei de referència a la ciutat per al jovent. S’ha apreciat un lleuger increment en el volum de persones ateses, respecte a l’any 2014 (747 persones més que al 2014). Des del Servei d’Atenció al Jove, es realitzen diverses activitats, com ara campanyes educatives d’informació i sensibilització als centres escolars, de les quals al 2015 es van fer 7, així com assessoraments personalitzats en diferents àmbits (ocupació, mobilitat, salut, educació, participació, etc.) per donar informació, i orientar al jovent en la presa de decisions. Algunes de les campanyes destacades al 2015 han estat: “No, no són bromes”, per prevenir el bullying; “El Rap de la convivència”, “Afectivitat i Sexualitat”; “De què parlem quan parlem de drogues”, entre d’altres. Un dels programes que deriven del SAJ és el de mobilitat transnacional, que aquest any ha atès un total de 22 joves per informar-se sobre la mobilitat transnacional. Així com també s’han fet 46 assessoraments sobre treball temporal a l’estranger. La previsió sobre aquest servei és la d’increment atès el context de crisi econòmica, davant la qual molts joves opten per buscar feina a l’estranger. Els Punt d’Informació i Orientació Juvenil als Centres d’Educació Secundària (PIDCES) són un dels programes adreçats als joves en edat escolar. Es tracta d’un dispositiu que presta atenció i informació al jovent en el centre escolar. Aquest programa és de gran importància per la tasca que porta a terme, al realitzar-se als Centres Educatius suposa un espai privilegiat per posar en contacte als joves amb el SAJ i els recursos permanents de la ciutat adreçats a la població juvenil. L’any 2015 van participar un total de 3.900 joves, de 21 centres educatius. Les consultes més habituals han estat les relacionades amb la salut, un total de 3.500. Enguany s’ha vist reduït el nombre de participants però no així en el número de centres que hi han participat. Tal i com apuntàvem, els joves es troben en una etapa decisiva de les seves vides, ja que han de decidir sobre l’elecció d’estudis i començar a orientar el seu futur professional. En aquest sentit, és fonamental disposar de la informació suficient sobre les oportunitats laborals, els requeriments quant al perfil [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 186


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

personal, habilitats, aptituds, etc. per tal de poder fer una elecció adient amb els interessos i valors personals del jovent. En aquesta línia s’emmarca el Programa de jornades d’orientació escolar i professional, proporcionant informació sobre l’oferta de formació professional superior i les titulacions universitàries existents. L’any 2015 van participar un total de 2.773 alumnes de 56 centres escolars. Tot i que aquesta participació ha baixat respecte a l’any anterior, la valoració de l’alumnat és força positiva.

Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió civil Dins d’aquest eix, s’emmarquen els programes que tenen per objectiu millorar les condicions de les persones amb relació a la seva autonomia i emancipació, oferint serveis i recursos adreçats a la població en general. La crisi econòmica dels darrers anys afecta a les trajectòries de transició cap a la vida adulta de la població juvenil. La dificultat de trobar una feina estable per gran part del jovent comporta al mateix temps un retard en l’edat i les oportunitats d’emancipació. Aquests trets característics de les transicions juvenils cap a la vida adulta amb feines precàries i poc estables, poden abocar a molts joves a acudir als Serveis Socials Bàsics. En aquesta línia cal destacar que dins dels programes de Serveis Socials Bàsics, a l’any 2015 un total de 1.467 joves eren perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, dada que suposa el 41,9% del total de persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. D’altre banda, un 41% de les persones beneficiàries del rebost solidari van ser joves. Des del Programa projecte d’intervenció socioeducativa amb joves, els Serveis Socials Bàsics han atès un total de 713 joves i adolescents, dels quals el 21,1% eren de nacionalitat estrangera.

Alguns dades sobre el mercat de treball i el jovent Segons l’informe del 3r trimestre de 2015, sobre la situació del mercat laboral de la població juvenil a Catalunya, la taxa d’activitat juvenil s’estabilitza i trenca una tendència a la baixa situant-se al 62,3%. Un 44,1% són joves ocupats i el 18,2% restant són el percentatge de joves a l’atur respecte el total de la població jove (coeficient d’atur juvenil). La proporció de joves ocupats es manté similar a l’any anterior, i situa la taxa d’ocupació al 44,1%. Aquesta dada significa la primera millora interanual en l’ocupació juvenil des de l’inici de la crisi. Tant en termes relatius com en termes absoluts, en aquest trimestre hi ha més llocs de treball ocupats per joves que en el tercer trimestre de l’any anterior. Aquesta dada consolida una aturada en la destrucció d’ocupació que s’observa des del 2013. Malgrat això els efectes de la crisi han estat devastadors. L’any 2007 la taxa d’ocupació juvenil era d’un 66% el que significa que s’ha produït una disminució de més de 20 punts en les persones joves ocupades. En termes absoluts, durant aquest període han desaparegut 427.000 llocs de treball ocupats per joves. Tot i aquesta pèrdua d’efectius joves, la millora en l’ocupació es veu també reflectida en les dades sobre l’atur, mostrant una disminució de 2,7 punts interanuals en la taxa d’atur juvenil que se situa en el 29,3%.L’atur afecta més als nois (30,9%), als més joves (64,2%), als joves sense estudis (41,8%) i als joves estrangers (34,3%). Aquesta tendència de canvi també queda reflectida en el darrer Informe de conjuntura del mercat laboral de l’Observatori de l’Economia Local de la ciutat de Sabadell, ja que mostren un comportament més positiu respecte anys enrere. Aquest informe destaca el descens en el volum de persones aturades que afecta a tots els trams d’edat. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 187


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Pel que fa als principals grups d’edat, tots els grups registren descensos; un 15,3% en el cas de les persones menors de 25 anys (169 desocupats menys); un 14,5% les persones entre 25 i 44 anys (1.129 desocupats menys); i un 7% les persones de 45 anys i més (646 persones desocupades menys). Amb relació a l’edat i el sexe, la dinàmica és semblant en ambdós sexes, tot i que amb algunes singularitats: en tots tres grans grups d’edat, la disminució de persones aturades ha estat més intensa entre els homes que no pas entre les dones. En el cas dels homes, el descens relatiu més destacat es dóna en el grup de 25 a 44 anys (-19,3%; 760 aturats menys), mentre que entre les dones el descens més significatiu es troba entre les menors de 25 anys (-11,2%; 55 aturades menys). Amb relació a el nivell d’instrucció, la major part de les persones aturades de Sabadell (el 65,6%) continuen sent les que tenen un nivell d’estudis d’educació general. Per sota es trobarien les persones aturades amb estudis primaris (el 9,8%) i les persones aturades que han realitzat programes de FP4 (el 9%). Entre aquests tres nivells formatius es concentra fins al 84,4% de les persones aturades de la ciutat. D’aquí la importància de fomentar les polítiques d’Ocupació i de destinar programes formatius i de caire professional al jovent que no supera els requeriments de l’ESO. Des de Promoció Econòmica es treballa en aquesta línea a través de diferents programes orientats a afavorir el retorn al sistema educatiu o programes mixtes, que combinen la formació i l’experiència professional per tal de millorar les condicions d’accés al mercat de treball de molts joves amb un baix nivell formatiu. El Programa jove: què, véns? , és un programa adreçat a joves nouvinguts que esdevé un bon recurs per fer la primera acollida, informació, assessorament en diferents àmbits per facilitar l’entrada o accés als recursos normalitzats. Aquests joves arriben a la ciutat sense una xarxa social, falta d’ocupació, i necessiten d’un suport com aquest programa. El programa és un curs d’apropament i coneixement dels recursos existents a la ciutat. L’any 2015 van participar 13 joves en la nova edició del programa, tot i que es continua fent el seguiment de més de 100 joves que ja formen part del programa per altres edicions. Posa-t’hi també és un programa d’orientació, seguiment i acompanyament als joves dels Instituts Públics de la ciutat que finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat. Es tracta d’un programa que facilita orientació i informació sobre la continuïtat dels estudis proposant opcions d’itineraris formatius. Els resultats d’aquest programa són força satisfactoris. Un total de 205 alumnes han participat en l’edició del 2015, més que l’any 2014 i l’edició del 2013. Les dones participen en menor mesura en aquest tipus de programes, en l’edició de 2015 han participat un 31% de noies. Cal destacar que un total de 194 persones continuen amb l’itinerari formatiu, que és l’objectiu del Programa motivar l’aprofitament de l’itinerari i la reinserció educativa. Des de Promoció Econòmica també s’ofereixen diferents programes orientats a facilitar la inserció laboral dels joves que no han acabat l’ESO, procurant un programa combinat de formació i treball. Els PQPI són programes que combinen la formació amb les pràctiques en empreses per tal d’apropar al jovent al món laboral a més de donar-li una formació professional. Durant el 2015 aquest programa ha ampliat el nombre d’hores i ha canviat de nom. Aquests canvis han repercutit en quan recursos i logística i sobretot a nivell de calendari que ha finalitzat més tard. Durant el 2015 es van oferir 60 places en diferents àmbits formatius: reparació i manteniment de vehicles lleugers, auxiliar de fleca i pastisseria, auxiliar de vendes, oficina i atenció púbic i cuina i serveis de restaurant i bar. Un total de 67 joves s’han beneficiat de les diferents ofertes formatives dels PQPI. D’aquests 67 joves, el 37% són dones. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 188


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Les cases d’oficis, també son programes mixtos, que ofereixen una formació professional i un contracte de treball. Són programes adreçats a menors de 25 anys en situació d’atur de llarga durada. Cases d’oficis

2013

2014

2015

Núm. de participants

24

26

183

Percentatge de dones participants (%)

45

42

43

100

100

83

Percentatge de joves (menors de 30 anys) participants (%) Percentatge de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

20

19

29

Font: Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, 2015 En l’edició actual s’ha duplicat el nombre de projectes respecte a l’any 2014. Aquest 2015 s’han fet tallers en les següents especialitats: dinamització sociocultural, producció multimèdia, horticultura i atenció a la infància. En el Programa coneguem el mercat laboral al 2015 han participat un total d’11 centres, i s’han realitzat 15 accions d’orientació, xerrades sobre el mercat de treball adreçats a la població jove. En aquestes accions han participat un total de 338 alumnes. D’altres programes que fomenten l’ocupació de la població juvenil són: Joves per l’ocupació, adreçats a joves de 16 i 24 anys, amb un 62% d’inserció laboral i 50% educativa; Coneixement d’oficis, i el Programa de practiques no laborals en empreses. En aquest últim, l’alumnat ha baixat en el percentatge d’inserció laboral, un 48% dels nois /es participants al 2015 enfront el 62% del 2014, d’un total de 398 convenis de pràctiques signats. Des de Promoció Econòmica s’ofereix també tot un seguit de programes d’orientació laboral i borsa de treball per tal d’afavorir la inserció laboral. Són programes adreçats a un públic en general, normalment en situació d’atur. Durant el 2015 els i les joves de Sabadell també han utilitzat aquests serveis, tot i que en una proporció menor de la resta d’edats.

Eix 3. Participació i corresponsabilitat amb la ciutat Els programes inclosos en aquest eix busquen el foment de la participació de la ciutadania, les entitats i els diferents òrgans de participació. Abasta els recursos i dinàmiques que generen la implicació i la participació en la vida de ciutat a partir dels instruments participatius i a través de la vida de les pròpies entitats. A Sabadell hi ha en 51 associacions juvenils. El volum d’associacions s’ha mantingut estable al 2015. La Taula de joves, amb un total de 19 participants, aglutina diverses entitats juvenils de la ciutat, i aborda diferents temàtiques: campanya sexualitat, subvencions joventut, monogràfic programes formació enfocats a l’ocupació, recursos existents per a joves a la ciutat. Cal destacar el Programa espais joves que és un recurs socioeducatiu, que disposa actualment de 4 equipaments en 4 barris de la ciutat: Can Rull, Can Puiggener, Torre-romeu i la Creu de Barberà. Aquests espais responen a diferents models de gestió en funció de les necessitats dels joves de cada barri. Es tracta d’un recurs destinat a joves de 12 i 29 anys, on es realitzen diferents activitats educatives, culturals, esportives...i es converteix en un espai de referència dels i les joves oferint un espai relacional, de participació i de dinamització sociocultural, que proporciona eines per al desenvolupament personal del jovent. Les activitats que més èxit presenten són les [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 189


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

relacionades amb el suport i acompanyament escolar: reforç escolar, estudi assistit i d’altres relacionades amb l’ocupació i la formació. Al 2015 van participar un total de 865 joves. D’aquests, 292 eren noies, i suposen el 36% del total, aquest percentatge es va incrementant.

Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia Dins de l’eix d’actuacions adreçades a sensibilitzar la població i fomentar valors de respecte a la diversitat amb relació al col·lectiu de joves, es realitzen diferents programes. El procés de transformació física, psicològica i social de les persones joves les fa més vulnerables a que puguin adoptar certes conductes de risc en edats cada vegada més primerenques: consum de drogues (legals i no legals), pràctiques sexuals no segures i el risc de contagis de malalties de transmissió sexual. Per això resulta important treballar en la prevenció, la informació per a l’adquisició d’hàbits i de conductes, així com en la transmissió de valors mitjançant les campanyes de sensibilització i tallers. Des de joventut s’han fet diferents actuacions orientades a prevenir, informar i assessorar al jovent. És el cas de la campanya de Prevenció de drogodependències. Durant el 2015 han participat 10 instituts públics, amb un total de 1.248 joves assessorats i informats. Aquesta campanya és adreçada als i les joves estudiants 4t d’ESO. D’altra banda, cal destacar el Programa per al foment de unes relacions sexuals sense risc, en el qual han participat un total de 1.470 joves d’11 Instituts, adreçada prioritàriament als i les joves de 3r d’ESO. En aquest tipus de programes de sensibilització, formació i orientació per fomentar unes relacions sexuals saludables es treballa també des d’una vessat de gènere, fent atenció a la importància i pes dels rols de gènere i en la reproducció d’estereotips de gènere en les relacions afectives i sexuals que mantenen els joves. Aquestes campanyes cobren especial importància si atenem a les taxes d’interrupcions voluntàries d’embaràs en la població juvenil, que han pujat respecte a l’any 2014. D’altres campanyes per al foment d’una vida saludable treballen directament sobre hàbits d’alimentació saludable i exercici físic. Enguany han participat un total 1.135 joves en les 15 accions portades a terme. Aquestes campanyes es complementen amb els tallers d’habilitats socials que s’imparteixen en diferents instituts, amb l’objectiu de treballar i entrenar les habilitats relacionals, a fi de fomentar unes relacions més sanes, amb un/a mateix i amb els i les altres. Aquests tallers s’estructuren en 9 sessions i treballen principalment les emocions per tal que el jovent les reconegui, entengui i pugui gestionar-les. Durant el 2015 es van fer 14 tallers amb grups diferents en 8 instituts, en els quals van participar un total de 195 joves. Cal fer esmen als tallers realitzats amb grups de dones gitanes i persones nouvingudes. Un total de 6 sessions. Per altre part, el Programa d’educació viària que es realitza en diferents centres d’ensenyament continua amb una bona acceptació. L’any 2015 han participat 451 alumnes de 6 centres educatius Dins de la línia de sensibilització, la promoció de valors democràtics i solidaris, és cabdal per al desenvolupament de les persones i la prosperitat de la societat del futur. El Programa ciutat i escola promou l’educació en valors als centres educatius desenvolupant activitats per fomentar la cooperació, la diversitat, la igualtat, la lluita contra el racisme i la xenofòbia i la convivència. L’alumnat de diferents centres escolars pot participar dels tallers: No, no són bromes!, per sensibilitzar i prevenir contra el bullying i l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual o origen adreçada a joves de 1r d’ESO. També [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 190


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

poden participar al taller Rap per la convivència, adreçat a alumnes de 2n d’ESO. una activitat escolar que proposa treballar les bases per construir una bona ciutadania sense prejudicis ni discriminacions. i reflexionar sobre les accions a portar a terme per trencar-les i fomentar la bona convivència. El mitjà que s’utilitza per treballar aquests aspectes és el de l’expressió musical. Aquesta activitat fa 2 anys que es porta a terme i es troba consolidada als diferents centres educatius de la ciutat. El producte final ha estats l’elaboració d’un vídeo: el rap canvia el punt de vista, elaborat pel mateix alumnat i que ja registra més de 29.000 visites a youtube. Val a dir que la difusió i edició d’aquest vídeo ha format part del projecte europeu C4i Communication for Integration per a combatre els rumors, els tòpics i els estereotips negatius vers la població nouvinguda que va finalitzar al mes de juny de 2015 La sensibilització cap a la solidaritat i la cooperació ha tingut lloc als centres de secundària gràcies a la Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI). Durant el curs 2015-16, 4 centres educatius han col·laborat en el projecte Una donació per una escolarització a un poblet de Bangladesh, a fi de recaptar fons, amb la colaboració de les entitats Fundació main i Educo . No s’ha d’oblidar la importància de les eines 2.0 com a mitjà de comunicació entre l’administració, les entitats, els centres i la població jove de la ciutat. Una eina de comunicació i difusió de les activitats que es realitzen cap a la població juvenil mitjançant el web SAJ www.sabadell.cat/saj. Aquest, és el web de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania que ha rebut més visites durant el 2015. La web de l’àmbit de Serveis d’atenció al Jove (SAJ) ha rebut un total de 7.720 visites i el Facebook del SAJ comptabilitza un total de 2.538 amics/gues i seguidors/es. Aquest web continua sent dels que rep més visites, dada que mostra que les xarxes socials són cada cop més el mitjan més utilitzat pel jovent.

Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana Per últim, dins de les accions i programes orientats a afavorir la creació i enfortiment de vincles i la convivència ciutadana, cal destacar els Programes de cohesió i integració social a través de l’esport. L’esport i l’activitat física és un dels factors que ajuden a millorar la salut física i psicològica de les persones. Des del Pla català de l’esport a l’escola es promou el desenvolupament de l’activitat esportiva a tots els nens i nenes en edat escolar. A Sabadell van participar 3.290 escolars d’un total de 25 centres que estan adherits al Pla Català, un 21% del total de les escoles. Des de la Regidoria de Drets Civils juntament amb la Regidoria d’Esports , es treballa per fomentar la pràctica de l’esport i la dinamització esportiva dels barris de Can Puiggener i de Torre-romeu buscant la integració social dels i les joves entre 12 i 18 anys de manera més específica mitjançant el futbol. 06.01- Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

2013

2014

2015

Núm. de participants a les activitats extraescolars.

312

315

200

activitats

75

75

90

Perc. de dones a les activitats extraescolars (%)

30

35

20

Mitjana de participants a les activitats

90

90

30

Perc. d'estrangers extraescolars (%)

a

les

Font: Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania, 2015 [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 191


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Orientacions de Futur Des de Drets Civils impulsarem el treball en polítiques de joventut a tres nivells: fomentant accions al territori, treballant transversalment amb d’altres departaments i oferint recursos i assessorament. I en aquest darrer nivell és on l’Oficina Jove esdevindrà clau. El Servei d’Atenció Juvenil el 2016 rebrà un impuls important ja que s’incorporarà a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Generalitat de Catalunya i passarà a ser una Oficina Jove que no només donarà cobertura als i les joves de Sabadell, sinó també a 10 municipis de la comarca. L’objectiu és posar a l’abast del jovent una xarxa de serveis que afavoreixi el seu procés d’emancipació des d’una perspectiva integral. Aquest nou punt de referència promourà el treball conjunt amb els serveis d’informació juvenil de cada municipi i oferirà informació i assessoraments. Es reforçarà l’assessorament en mobilitat internacional per donar cobertura a la gran demanda que hi ha. La finalitat és difondre programes subvencionats, emmarcats en Erasmus + i així fomentar que els i les joves tinguin possibilitat d’anar a conèixer altres realitats, països i cultures, com a experiència vital i de desenvolupament com a persona. Per tal d’afavorir l’igualtat d’oportunitats a l’accés a l’informació, es realitzaran diferents activitats a l’Oficina Jove i també en els Centres de Secundària de la ciutat reforçant les accions que es realitzen actualment. Al 2016 es començarà l’elaboració del Pla Local de Joventut de Sabadell que ha de definir les línies d’actuació en joventut dels propers anys. Aquest pla, es realitzarà partint d’una anàlisi de la realitat juvenil de la ciutat, de les accions que s’estan realitzant i escoltant i recollint les inquietuds i necessitats i mancances que detecten els i les joves del municipi . Amb relació als programes que actualment es duen a terme i com a orientació de futur cal apuntar que les Jornades d’Orientació Escolar i Professional, tot i estar molt ben valorades, des dels equips professionals observen com l’alumnat continua mostrant cert biaix de gènere en l’elecció de xerrades informatives i campanyes sobre oficis i professions a les quals s’inscriuen, reproduint els estereotips i rols de gènere entre els nois i les noies. Caldria doncs, en aquesta línia mostrar altres models possibles, com ara dones directives, dones que treballen en ocupacions en els que estan sotarepresentades, etc. Per tal de trencar amb els estereotips de gènere en l’elecció professional. Així mateix, l’altra millora que es proposa en les Jornades d’Orientació, és la introducció d’eines 2.0. com ara una APP per difondre tota la informació de les Jornades, un Facebook d’orientació, així com a nivell de continguts la introducció de la innovació i l’emprenedoria com àmbits destacats i de noves professions. Per altra part, i amb relació als programes que busquen la cohesió social mitjançant la pràctica de l’esport, seria necessari cercar noves opcions esportives que integrin nois i noies. Durant el 2015 en el Programa de cohesió i integració social ha baixat la participació femenina. En aquest sentit, seria convenient replantejar la tipologia d’esport que es fomenta atès que encara existeix un biaix important de gènere en la pràctica del futbol.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 192


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

4) PERSONES LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSSEXUALS I INTERSEXUALS (LGTBI) A nivell legislatiu cal destacar els avenços significatius en la defensa dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. La llei espanyola d’identitat de gènere del 2006 reconeix la igualtat de drets i oportunitats de les persones independentment del seu sexe, preferència sexual i estat civil. A l’octubre de 2014 el Parlament de Catalunya aprova la Llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. La consolidació dels drets de les persones LGBTI requereix continuar la tasca d’aprofundir, tant a nivell ciutadà com a nivell cultural i polític, sobre el valor de la igualtat dins la diversitat, acceptant a les persones sigui quina sigui la seva orientació sexual. Per això cal denunciar actituds i expressions d’odi i discriminació per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere i garantir que les persones puguin viure i créixer en un entorn on puguin viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Els darrers anys s’han caracteritzat per una aposta municipal envers les polítiques de respecte a la diversitat homosexual i transsexual; han aparegut nous grups locals, es celebra cada any la commemoració del 28 de juny, Dia Mundial de l’Orgull Gai o el Dia Internacional Contra l’Homofòbia, 17 de Maig, s’ha hissat la bandera irisada al balcó municipal. La Junta de Portaveus del consistori, ha fet pública en diverses ocasions declaracions de suport i compromís. Des de la Síndic de Greuges de Sabadell s’ha establert un “Protocol d’actuació enfront les agressions per homofòbia” que ha esdevingut model únic i referent. En el marc del Pla transversal d’igualtat de Drets Civils i Ciutadania, s’han definit un total de 8 programes específics per aquest col·lectiu. Tot i així aquest col·lectiu participa de diferents programes contemplats al Pla Transversal en els diferents eixos d’intervenció que es treballen. Així, hi ha un total de 40 programes que afecten al col·lectiu LGBTI als diferents eixos d’intervenció.

Eix 1. Informació, assessorament i orientació El 28 de gener del 2013 s’inaugura l’Oficina de Drets Civils, que treballa per la defensa, la prevenció i la divulgació dels drets de les persones, especialment respecte al dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’edat, ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, malaltia o diferents capacitats. Amb un espai específic de referència per la informació, l’assessorament i l’acompanyament en temes d’orientació sexual. L’Espai LGBTI es consolida com espai de referència a fi d’informar, orientar i assessorar a lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, i de proporcionar un espai de debat, reflexió i acció davant les discriminacions per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual. També esdevé un espai de formació que inclou documentació i arxiu de consulta i que compta amb la col·laboració de les entitats sensibilitzades i relacionades amb aquesta temàtica. Des de l’Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils i Ciutadania, s’organitzen diferents accions de sensibilització adreçades a la ciutadania sobre els drets d’aquest col·lectiu. En total a l’any 2015 es van organitzar 2 programes de commemoració dels dies internacionals: Dia Contra l’homofòbia a l’esport i el dia de l’Orgull LGBTI.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 193


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Eix 3. Participació i corresponsabilitat amb la ciutat Aquestes actuacions es realitzen de manera coordinada amb entitats de Sabadell, en total són 7 les entitats relacionades amb la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI que col·laboren de manera estable amb la Oficina d’atenció al col·lectiu LGBTI. Sabadell compta des de l’any 2013 amb la Taula de Participació del col·lectiu LGBTI que es consolida com òrgan clau de l’Espai LGBTI des d’on es debaten, s’impulsen i es coordinen iniciatives entorn a temes relacionats amb la diversitat sexual a fi de visualitzar el col·lectiu LGBTI i sensibilitzar la ciutadania. Actualment són un total de 8 entitats les que formen part de la Taula. Durant el 2015 s’han reunit 4 cops col·laborant estretament amb l’espai LGBTI per organitzar els diferents actes i programes. Així mateix, l’Espai LGBTI col·labora estretament amb la Comissió de la convivència per a fer efectiu el Protocol contra l’homofòbia i poder detectar i intervenir en casos d’agressió o discriminació per raó de xenofòbia, racisme i homofòbia. La comissió ofereix un suport legal i psicològic a les persones afectades. Des del Programa Comissió de la Convivència s’ha activat 2 vegades el protocol per qüestions de transfòbia i racisme.

Eix. 4 Sensibilització, comunicació i pedagogia Aquest eix comprèn totes aquelles actuacions i programes adreçats a sensibilitzar la ciutadania envers la diversitat i respecte de les persones independentment de la orientació sexual i la identitat de gènere. Durant el 2015 van realitzar-se 13 activitats, en les quals van participar 131 persones i 7 entitats vinculades. Les accions portades a terme són diverses quant a format i contingut, moltes de les accions estan orientades a la diversitat multicultural i al respecte a la diversitat sexual. Per segon any consecutiu els equips de futbol de la ciutat van celebrar el Dia internacional contra l’homofòbia al futbol sota el lema “Marca un gol a l’homofòbia, a l’esport hi juguen tots” amb un acte simbòlic de lluir els cordons de la bandera irisada a les botes durant els partits de lliga del cap de setmana de la diada. D’altres esports, com ara, tennis, basquet, voleibol etc. també es van sumar a la iniciativa. De manera paral·lela es va fer l’exposició itinerant “Contra las reglas” que va circular per totes les entitats sotasignants de la Carta contra l’homofòbia a l’esport. Es continua celebrant les diades internacionals contra l’homofòbia, la lesbofòbia, bifòbia i la transfòbia i del Dia de l’Orgull Gai. La celebració d’aquestes diades és a través del programa d’activitats promogudes des de la Taula LGTBI i el Síndic de Greuges. Enguany al programa d’activitats es va treballar per la inclusió d’entitats i col·lectius no específics de l’àmbit per tal de fer extensiva la sensibilització de la temàtica en diferents espais. Es va comptar amb la col·laboració del teixit associatiu i amb els departaments de Cultura i Tercera Edat. Al maig es va fer l’ofrena floral en memòria de les víctimes del holocaust i per segon any consecutiu membres de la taula LGTBI van portar la seva ofrena en memòria de totes les persones que han patit represàlies per motiu de la seva orientació sexual. Des de l’espai LGBTI es continua treballant amb altres departaments i serveis a fi de poder oferir recursos de suport emocional, prevenció de la salut i sexualitat als joves. En concret es proposen diverses accions educatives als centres escolars:

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 194


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

A l’any 2015 es posa en marxa el Programa pedagògic: no, no són bromes, a fi de treballar el bullying i l’assetjament per motius d’orientació sexual als centres escolars. La proposta pretén que els joves desenvolupin el pensament crític vers qualsevol conducta d’assetjament i puguin actuar davant aquestes manifestacions mitjançant les habilitats socials i tècniques de resolució de problemes. Els tallers s’ofereixen a l’alumnat de 1r d’ESO i ha permès que els joves identifiquin actituds d’assetjament així com les noves formes d’assetjament com el “ciberassetjament” a través de les xarxes socials. L’espai LGBTI de l’oficina de Drets Civils disposa també d’un fons documental sobre diversitat sexoafectiva i homofòbia amb material editat per la pròpia Oficina i la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania com són els monogràfics sobre homofòbia i l’Orgull Gai, com “l’Homofòbia a l’esport”, “Desenganxa’t dels rumors, viu la diversitat”; editats l’any 2014, i els apunts de prejudicis en la sexualitat, sexisme, relacions sexuals sense risc, la sida i el bullying. Durant el 2015 es va editar un nou monogràfic sobre “Diversitats sexuals” ampliant així aquest fons documental. Dins d’aquest eix es contempla el Programa de formació i sensibilització que es realitza als IES per al Foment de unes Relacions sexuals sense risc. Durant el 2015 han participat un total de 1.470 joves d’ 11 Instituts. En aquest tipus de programes de sensibilització, formació i orientació per fomentar unes relacions sexuals saludables es treballa també des d’una vessat de gènere i de respecte a la diversitat en l’orientació i la identitat sexual. Aquesta campanya posa especial èmfasi en les relacions afectives i dóna elements per desmitificar les creences i mites amb relació a la sexualitat. La campanya promou l’ús del preservatiu i el respecte davant la diversitat d’opcions sexuals. Ofereix un espai per treballar l’assertivitat en el respecte per la llibertat de decisió individual Per últim, cal destacar que el Portal web de Drets Civils, té un pagina específica de l’àmbit LGTBI que al 2015 va rebre un total de 656 visites. La web de LGTBI és el web temàtic o d’àmbit que ha augmentat més respecte a d’altres anys. Durant el 2015 ha rebut un total de 456 visites més, gairebé el 70%.

Orientacions de futur Durant el 2016 el temes LGBTI passen a formar part de la secció de Gènere, Feminismes i LGBTI, dins la regidoria de Drets Civils i Ciutadania i deixen de pertànyer a l’Oficina de Drets Civils. Seguint aquesta línia, la Taula LGBTI que existia fins a principis del 2016, junt amb l’antiga taula d’igualtat, passen a conformar la taula de Gènere, Feminismes i LGBTI. Es fa una xerrada – formació ala taula, sobre conceptes bàsics LGBTI. Continuar fomentant la reflexió i la sensibilització sobre el col·lectiu LGBTI i el treball per la lluita en contra de les discriminacions per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual des de l’àmbit de polítiques d’igualtat de gènere. Continuar amb el treball de sensibilització als centres educatius amb els tallers sobre el bullying o assetjament homofòbic. En aquest sentit, promoure un conjunt d’activitats per protegir la joventut de LGBTI de fòbies Continuar amb el treball de sensibilització als centres educatius amb els tallers sobre el bullying o assetjament homofòbic. En aquest sentit, promoure un conjunt d’activitats per protegir la joventut de LGBTBI fòbies. Continuar promovent actuacions per l’eradicació de l’homofòbia a l’esport amb la implicació dels principals clubs i entitats esportives. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 195


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

S’ha fet una xerrada sobre LGBTI amb monitors/es d’activitats esportives amb gent gran, prèvia a l’entrega de cordons irisats. Activitat conjunta amb el departament d’esports. Ampliar el Programa “no, no són bromes” de prevenció del buillyng escolar i altres discriminacions per qüestions d’orientació i identitat sexual. Aquest programa ha estat molt bé valorat i que de cara 2016 es vol ampliar a tots els centres educatius (IES) i ampliar la durada del taller Ampliar el Programa “no, no són bromes” de prevenció del buillyng escolar i altres discriminacions per qüestions d’orientació i identitat sexual. Aquest programa ha estat molt bé valorat i que de cara 2016 es vol ampliar a tots els centres educatius (IES) i ampliar la durada del taller.

Seguir amb la visualització i sensibilització de les persones LGBTI, amb la celebració de dies internacionals. (programa 17 de maig i 28 de juny) Campanya “Ventilem els armaris” Participació activa en la Xarxa de Municipis LGBTI Participació en el programa FIRE! En gire Participació en el projecte europeu “Divercity: Prevenir i combatre l’homofòbia i la transfòbia a les ciutats petites i mitjanes europees”. L’objectiu del projecte és analitzar la situació de les persones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals (LGTB), per a posteriorment implantar mesures innovadores que millorin el benestar d’aquesta població.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 196


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

5) DIVERSITAT DE CREENCES Sabadell és una ciutat amb una llarga tradició històrica amb relació a la diversitat de creences i conviccions, on conviuen persones, entitats, col·lectius i comunitats religioses heterogènies. Aquesta realitat ha comportat que el fet religiós s’hagi introduït en tots els àmbits i àrees de la societat. L’Ajuntament de Sabadell, mitjançant la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania treballa per fomentar els valors i els drets amb el propòsit de respectar la dignitat i la qualitat de vida de tothom sense distinció per motiu d'ètnia, edat, gènere, origen, orientació sexual, creença o limitació física o psíquica. L’Ajuntament de Sabadell també es compromet a gestionar la diversitat de manera inclusiva garantint el dret i l’exercici de la llibertat religiosa, emparat per la Constitució Espanyola i des del principi de la laïcitat. Amb la voluntat de detectar i visualitzar totes les comunitats, l’any 2008, s’encarrega al Centre Unesco de Catalunya (Unescocat), l’elaboració del mapa de la diversitat de creences. El mapa recull totes les comunitats, tradicions espirituals, religioses o no religioses i humanístiques presents a la ciutat, amb informació de la localització dels seus llocs de culte, dies de reunió i persones de contacte. Com a resultat s’ha posat de relleu que a la ciutat actualment existeixen més de 90 centres de culte, comptant amb una gran varietat de creences religioses (Catòlics, Evangèlics, Adventistes, Mormons, Testimonis de Jehovà, Musulmans, Hinduistes, Bahà’ís i Budistes), i la necessitat de promoure el diàleg entre comunitats a través del Grup de Diàleg Intereligiós i el Moviment Ecumènic de Sabadell. Aquest mapa que ha anat variant al llarg d’aquests darrers anys, ha iniciat l’any 2015- la seva darrera actualització. La gestió de la diversitat de creences ha de fer-se des de la garantia dels drets civils dels ciutadans i ciutadanes, tal i com recull el pla director de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania i des de la inclusió, la igualtat i el respecte a totes les creences i conviccions. El Servei d’Afers religiosos es crea per vetllar i garantir aquesta gestió. Durant els darrers anys el Servei d’Afers religiosos es consolida com espai de referència on es poden adreçar tant particulars com comunitats per tal de sol·licitar informació i assessorament en diversitat de creences. Des d’aquest servei s’ofereix assessorament a les comunitats, i s’orienta a les noves comunitats que tenen interès en ubicar-se en el municipi. També es fomenta l’acompliment de la Llei de centres de culte impulsada per la Generalitat de Catalunya i la normativa municipal a les comunitats ja establertes, assessorant en els tràmits conjuntament amb el departament d’Urbanisme i Llicències d’Activitats, que actuen mitjançant un expedient únic. El Pla Transversal de Drets civils i ciutadania recull diverses accions i programes adreçats a fomentar el diàleg i respecte per la diversitat de creences. A fi de visualitzar la tasca espiritual i social que fan dia a dia les diferents comunitats, fomentar la interrelació , el coneixement mutu i la superació de prejudicis i estereotips, s’organitza des del 2009 la Jornada de Portes Obertes als Centres de Culte. Aquesta jornada inclou un programa d’actes (conferències, formació del personal municipal, accions al carrer, pregàries conjuntes, concerts, presentació de llibres, etc.) i una visita guiada, oberta a tota la ciutadania, a diferents centres de culte presents a la ciutat. D’altra banda, la gestió local de la diversitat de creences comporta també oferir un espai de trobada a les comunitats i entitats de creences on poder debatre, reflexionar i rebre formació sobre temes d’interès comú. La Taula de Creences i Conviccions, ha mantingut les reunions consolidant-se com un espai de reflexió i debat envers la diversitat de creences. Aquesta taula està conformada per un total de 22 participants, representants de les diverses comunitats, que s’ha reunit 2 vegades durant el 2015.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 197


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Enguany, des de la Taula de Creences i Conviccions es va organitzar la VI jornada de Portes Obertes, amb un total de 285 persones participants en les 6 activitats incloses al programa. El programa ha estat fruit de la col·laboració i coordinació estreta entre les entitats que conformen la Taula de Creences i Conviccions, el Servei d’Afers Religiosos de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, amb la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Cal destacar que el registre d’entitats municipal, té enregistrades un total de 45 entitats de caire religiós que representen el 4,74% del total d’entitats registrades (948). L’aprovació de la nova llei catalana del 16/2009 de juliol, dels centres de culte i del seu reglament 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la llei ha complementat el marc normatiu estatal en matèria de centres de culte, i suposa un avenç en la definició de criteris comuns a tot el territori català. La llei autonòmica també actua des del principi de laïcitat, del respecte a totes les opcions religioses i de pensament, dels seus valors i regula la implantació de centres de culte des de la neutralitat. El fet de conèixer més i millor la realitat del fet confessional a la ciutat, ha anat acompanyada d’una ferma voluntat de formació i assessorament per tal de garantir la millora de la gestió d’aquesta diversitat per part de l’administració local. Aquesta formació i assessorament ve facilitada des del nou marc normatiu. Com a activitat formativa en matèria de Drets Civils i Ciutadania, enguany s’ha fet també una formació interna sobre la diversitat religiosa i de creences en el món local adreçada a personal municipal que ha estat molt bé valorada. Així mateix, s’ha participat en una acció de formació externa sobre la Llibertat religiosa i els drets humans. Durant l'any 2015 també s’ha actualitzat el mapa de creences i conviccions de Sabadell amb l’Associació Unesco per al Diàleg interreligiós (AUDIR), per tal d’hostatjar-lo al web de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. L’any 2015 des del Programa gestió dels centres de culte, s’ha donat suport i assessorament sobre la normativa vigent a 2 nous centres de culte que s’han implantat a la ciutat i als quals se’ls ha concedit la seva llicencia d’activitats. El servei es crea per vetllar i garantir els drets civils de la ciutadania des de la inclusió, la igualtat i el respecte a totes les creences i conviccions. Des del servei d’Afers Religiosos, a part de recollir dades sobre les comunitats, centres de culte i entitats de creences i conviccions, també es recullen dades sobre les pràctiques religioses i celebracions laiques de la ciutadania, amb la col·laboració d’altres departaments municipals. Des del Programa de Serveis funeraris, es porta un registre de les cerimònies religioses que es realitzen a la ciutat. Durant el 2015 s’han comptabilitzat un total de 1.525 defuncions, de les quals la majoria de les cerimònies realitzades són de caràcter cristià, un 86% del total, el 7% són enterrament laics, i la resta un 6,6,% han estat d’altres tipus de cerimònies. Destacar per últim, que des de l’any 2012 es convoca el Memorial Àlex Seglers en reconeixement a la seva tasca a favor de la llibertat religiosa i el diàleg entre creences a Catalunya. El memorial vol reconèixer la tasca feta per persones individuals i/o entitats en la promoció de valors de la convivència a Catalunya, des del respecte a la diversitat de cultures, de creences i que contribueixi al diàleg entre creences i a la defensa dels drets humans per a la millora de la societat. En la seva IV edició, l’any 2015, es van presentar un total de 4 candidatures i han col·laborat 6 institucions. La valoració d’enguany es força positiva en l’organització a nivell de publicitat de la convocatòria i de difusió de la mateixa, el que no ha comportat rebre més candidatures, però si més ressò mediàtic. Les candidatures guanyadores van ser el Pare Joan Botam a títol individual per la seva tasca en el foment de l'acostament entre les diverses tradicions religioses, la seva contribució a la reconciliació de les creences i a la cerca de l'excel·lència en les relacions socials basades en la pau, la solidaritat i la germanor. El reconeixement a una entitat es va atorgar a l’Associació Juvenil Esquitx per vetllar pel [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 198


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

desenvolupament de les persones, durant 25 anys, així com pel seu ferm compromís vers als infants i joves, amb la protecció dels seus drets fent especial atenció cap aquells que pateixen situacions de vulnerabilitat.

Orientacions de futur Continuar gestionant la diversitat de creences espirituals, religioses o filosòfiques des del principi de la laïcitat, garantint la plena neutralitat institucional i el respecte i la igualtat a totes les opcions en l’exercici de la llibertat religiosa. Continuar desenvolupant la tasca per part del Servei d’Afers Religiosos d’informar i assessorar i acompanyar a les comunitats religioses intentant donar resposta als seus neguits, interessos i necessitats tenint com a marc, la legislació referent als de centres de culte. Acompanyar i assessorar la implantació de nous centres de culte així com l’adaptació a la nova normativa dels centres preexistents en col·laboració estreta amb altres departaments municipals. Seguir donant suport a les diferents comunitats i confessions religioses en les cessions i autoritzacions d’ús d’equipaments i espais públics, d’ocupació temporal de la via pública o d’ús de béns patrimonials, per dur a terme activitats esporàdiques de caràcter religiós, des d’un tracte igualitari i no discriminatori. Continuar promovent la tasca de la Taula de Creences i Conviccions com a espai de debat, reflexió i consens de les diferents comunitats en tots els àmbits de gestió de la diversitat religiosa a la ciutat. Seguir col·laborant i donant suport al Grup de Diàleg Intereligiós de Sabadell així com al Moviment Ecuménic, com a grups estables i arrelats a la ciutat, en les seves trobades i activitats periòdiques. Continuar organitzant anualment la Jornada de Portes Obertes als centres de culte a fi d’avançar en el coneixement i el diàleg entre les comunitats religioses i altres opcions espirituals o ètiques, així com fer front als estereotips i prejudicis davant algunes opcions religioses, En el mateix sentit, elaborar monogràfics i oferir activitats formatives, amb l’objectiu general d’avançar en el coneixement de la diversitat religiosa, les diferents pràctiques i creences que les identifiquen i l’exercici del dret a la diversitat de culte així com la gestió local del fet religiós . Continuar promovent el Memorial Àlex Seglers a fi de reconèixer la tasca feta per persones o col·lectius en la promoció dels valors que sustentin la convivència a Catalunya prenent com a base el respecte i el diàleg entre les diverses cultures, creences i la defensa dels drets humans, Visualitzar i donar a conèixer la diversitat religiosa municipal amb l’actualització del mapa de creences i conviccions http://mapes.audir.org/sabadell/mapa.htm en col·laboració amb AUDIR (....) i la creació d’un web de creences dins del portal de Drets Civils i Ciutadania www.sabadell.cat/creences.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 199


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

6) COOPERACIÓ Sabadell, històricament, ha estat una ciutat solidària que ha comptat amb una forta implicació del teixit associatiu i ha treballat a favor de l’equitat i la justícia global. L’existència dels agermanaments, el vincle establert amb altres ciutats d’arreu del món i la sensibilització a la ciutadania han estat processos per adquirir una trajectòria d’aprenentatge i coneixement. Al llarg de l’any 2009, gràcies al procés participatiu i de reflexió que es va donar en el marc del Consell de Solidaritat i Cooperació, es va poder aprovar l’any 2010 el Pla Estratègic de Cooperació. En el pla es prioritzaven les polítiques de cooperació que permeten l’impuls de canvis estructurals i els models en que els valors de la democràcia estiguin presents tant en el nord com en el sud. En el Pla Estratègic de Cooperació es posa èmfasi en la transversalitat i en la necessitat de contemplar i sumar les diverses accions que els diversos departaments municipals fan relacionades amb aquest àmbit, i és en aquest marc, en el qual el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania inclou també aquesta mirada des de cinc eixos: 1. La informació, l’orientació i l’assessorament a la ciutadania respecte quines associacions i projectes de cooperació s’estan desenvolupant des del municipi de Sabadell. 2. Equitat, emancipació i cohesió civil de les poblacions en les que s’estan desenvolupant els diferents projectes de cooperació. 3. Participació i corresponsabilitat de les associacions en la construcció de societats més justes i cohesionades en el marc del Consell de Solidaritat. 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia per fomentar una actitud de consciència i crítica entorn les causes que generen desigualtats al món. 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana a partir d’establir aliances temporals territorials amb ciutats i països d’origen dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell per fer front als nous reptes globals amb impacte local. Des del Pla Estratègic de Cooperació i solidaritat durant el 2015 es van realitzar un total de 5 accions, en les que estan implicades 10 regidories. La regidoria forma part del Fons Català de Cooperació, la Coordinadora catalana d’Ajuntaments solidaris amb el Poble Saharauí i de LocalMed. Les accions realitzades durant aquest any han estat relacionades amb els agermanaments, convocatòria de subvencions, accions de sensibilització a la ciutadania, i suport a les entitats que treballen l’àmbit de la cooperació i la solidaritat, que formen part del Consell de Solidaritat. En el marc de la sensibilització la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania ha realitzat durant el 2015 i conjuntament amb les entitats, una anàlisi/ diagnosi sobre les estratègies de sensibilització utilitzades en els diferents àmbits de la Regidoria. El Consell de Solidaritat i Cooperació és un òrgan participatiu que té com a objecte fomentar processos de participació i intercanvi entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en temes de solidaritat i de cooperació, així com altres sectors de l’àmbit social interessats. Una altra línia de treball en aquest marc és acompanyar i recolzar a les entitats de l’àmbit de cooperació i solidaritat en la seva tasca i gestió diària. I també fomentar altres espais de reflexió i diàleg. [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 200


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

L’any 2015 formaven part d’aquest Consell un total de 34 entitats. S’han mantingut les reunions ordinàries del Consell tal i com es preveu, 4 reunions dels Plenaris del Consell i 4 amb la Comissió Permanent. En total s’han fet 8 reunions en les que s’han abordat diferents temàtiques i accions formatives. S’han fet 2 accions formatives sobre gènere i cooperació i el dret d’asil de les persones refugiades. Dins de la línia de suport a entitats, des del Programa projectes de cooperació al desenvolupament, s’han donat un total de 13 subvencions a projectes de cooperació en la convocatòria del 2015. En total es van presentar 15 projectes, dels quals 13 van estar aprovats. Dins dels projectes que es subvencionen des de l’Ajuntament de Sabadell, els 13 projectes que s’han subvencionat aborden la temàtica de la igualtat de gènere, identitats minoritàries i drets civils. Altres temes abordats guarden relació amb diferents actes de difusió i presentació del web de cooperació. En comparació a l’any 2014 es valora positivament l’assistència del Consell per les temàtiques abordades que han suscitat gran interès. Des del Programa de Sabadell, ciutat refugi, s’han fet diferents actes de suport a la població refugiada. El 8 d’octubre de 2015 es va constituir la Plataforma de Suport a les Persones Refugiades a Sabadell amb l’objectiu de crear un espai de reflexió, planificació i coordinació entre entitats i institucions de la ciutat per tal de col·laborar en els actes i accions d’acollida que es preveuen. Les línies de treball de la Plataforma estan alineades amb les del Fons Català de Cooperació al desenvolupament, de fet, des de l’Ajuntament de Sabadell s’ha col·laborat amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb l’aportació econòmica de 12.000€ destinats a donar suport a les accions d’assistència en les rutes de fugida dels refugiats. Així mateix s’ha signat un conveni amb la Creu Roja Local de Sabadell amb una aportació econòmica de 4.000 €. D’altra banda, s’ha fet una càpsula formativa en matèria de refugiats, protecció internacional i acollida adreçada a professionals. Així com també una aportació econòmica de 4.000 € per donar suport a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat per poder treballar a les escoles la realitat dels refugiats, a través del Programa compromesos amb els refugiats/des. A nivell de sensibilització i difusió també des del web municipal es dóna informació dels actes i activitats que es realitzen. Finalment , la Xarxa educativa solidària i intercultural (XESI)realitza diferents accions de sensibilització relacionades amb el món de la cooperació i la interculturalitat, als centres educatius de la ciutat. Durant el curs 2015-16, 4 centres educatius han col·laborat en el projecte Una donació per una escolarització a un poblet de Bangladesh, a fi de recaptar fons, amb la col·laboració de les entitats Fundació Main i Educo . Amb relació al curs escolar anterior, hi ha hagut un descens d’accions i escoles participants degut a que és un programa subjecte a subvenció, i s'ha iniciat tard, a principis de setembre de 2015

Orientacions de futur De cara al 2016, ens plantegem revisar en profunditat els projectes que contemplen la perspectiva de gènere i oferir eines i recursos a les entitats per tal que quan elaborin un projecte tinguin present aquesta perspectiva. Continuar treballant en la coordinació i col·laboració entre les entitats que es dediquen a la cooperació i les institucions per tal d’aprofundir en el treball de la cooperació, oferint formació específica en funció de les necessitats detectades per les mateixes entitats. L’Ajuntament de Sabadell ha mostrat el seu compromís amb les persones refugiades i es treballa des de diferents línies. El 2016 es continuarà amb les línies de formació i accions de sensibilització en un treball [Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 201


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

conjunt i coordinat entre totes les entitats que conformen la Plataforma de Suport a les persones refugiades de Sabadell, i establint convenis i col·laboracions amb entitats especialitzades. Enguany s’ha fet una revisió de les dinàmiques de les reunions del Consell de Solidaritat i Cooperació per tal de contribuir en un increment de l’assistència a les reunions. D’altre banda, els equips tècnics valoren la necessitat de fer una revisió de les entitats del Consell per tal de fer un seguiment d’aquelles que fa temps que no assisteixen a les reunions del plenari. Amb l’objectiu de generar una vinculació entre la ciutat i els projectes de cooperació al desenvolupament executats per les entitats, es proposen a joves voluntaris perquè puguin conèixer en el país d'origen els projectes durant un determinat temps. També cal estudiar la participació en xarxes de cooperació a nivell Europeu amb l'objectiu de fomentar millor i treball transversal tot aprofitant els diferents recursos econòmics. Finalment, s’ha de fomentar l'intercanvi d'experiències amb els països del sud sobre polítiques públiques d'interès i aprenentatge per a la nostra ciutat.

[Valoració general i orientacions de futur]

Pàg. 202


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

ANNEXOS ANNEX 1: REGIDORIES I SERVEIS QUE PARTICIPEN EN EL PLA

[Annexos]

01

Comerç i Turisme

02

Comunicació

03

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

04

Cultura

05

Drets Civils i Ciutadania

06

Educació

07

Espai Públic

08

Esports

09

Gestió de la informació

10

Habitatge

11

Llicències d'activitats

12

Llicències urbanístiques

13

Policia Municipal

14

Promoció Econòmica

15

Recursos Humans

16

Relacions ciutadanes

17

Sabadell Atenció Ciutadana

18

Salut

19

Serveis Socials

20

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

21

Urbanisme

Pàg. 203


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

ANNEX 2: ACTUACIONS PER EIXOS I REGIDORIES

Informació

15.01 13.38 13.06 04.01 18.08 12.01 13.02 13.03 13.21 13.17

[Annexos]

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell Mapa de creences i conviccions de la ciutat Assessorament jurídic, procés de regularització Informació de base per als programes municipals Observatori de la Salut Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat Sessions d’acollida Tallers de coneixement de l’entorn Observatori dels Drets Civils de Sabadell Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

O

X

X

O

X

O

X

X

X

X

O O X

X

X

O

X

O

X X

O O

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la Informació

Esports

Espai Públic

Educació

Drets Civil i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Participant

Comunicació

Responsable

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

Regidoria / Servei:

X X

O X

X

X

X

X X

X

X X

Pàg. 205


13.30 05.07 23.01 18.05 13.04

Assessorament

13.40 13.31 13.29 05.01 08.01 08.07 21.02

[Annexos]

Tallers d’apropament al món laboral Centre d'Atenció a la Dona Programa de suport al retorn voluntari Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Sabadell Habitatge Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

X

SAC

O

Relacions Ciutadanes

X

Recursos Humans

O

X

Promoció Econòmica

X

X

Llicències urbanístiques

O

Informàtica

X

Habitatge

X

Gestió de la Informació

O

Esports

X

Espai Públic

Educació

13.15

Drets Civil i Ciutadania

13.01

Sabadell Atenció Jove (SAJ) Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES) Oficina de Drets Civils Jornades d’orientació escolar i professional Atenció al Ciutadà Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Cultura

13.16

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

X

X X

O X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

O

X

X

X

X

X

O

O X

O

X

O

X

O

X O

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

O X

Pàg. 206


13.27

13.53 13.41 05.04 Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

13.45

05.03 22.01 22.03 06.07 06.02 08.05 21.01 19.02

[Annexos]

O

X

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica X

O X

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la Informació

Esports

X

Espai Públic

O

Educació

Drets Civil i Ciutadania

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just Tallers per la Igualtat La laïcitat, el punt de partida Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell Esplai a l’escola Escoles bressol Municipals Supressió de barreres arquitectòniques Programa de millora de l'accessibilitat Pla Català de l’esport a l’Escola Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Cultura

11.01

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

X

O

X

O

X

X

X X

X X

X X

X

X

O O O

X

O

X

X

O X

O X X

X

O X

X

X

X O

X

Pàg. 207


14.26 14.25 14.27 14.33 16.02 16.05 16.04 18.09 12.02

Emancipació

07.01

[Annexos]

13.11 13.10 13.49

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes BECAMOS Microsoft Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball Pla d’Igualtat de l'Ajuntament Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe Serveis Funeraris – Diversitat de creences Plans sectorials de serveis socials adreçats a col—lectius específics Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte Alberg de Sant Oleguer Jove: Què, véns? Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la Informació

Esports

Espai Públic

Educació

Drets Civil i Ciutadania

Cultura

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

O O O O O X

X

O

X

O

X

O X

X

O

X

X

O

O

X

O

X

O

X

X X X

X

X X

Pàg. 208


05.02 08.03 08.09 14.14 14.12 14.01 14.04 14.30 14.31 14.23 14.03 14.17 14.20 14.24 14.19 14.16

[Annexos]

X

X

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

X

Habitatge

O

Gestió de la Informació

X

Esports

O

Espai Públic

Cultura

Educació

13.05

Espais Joves Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) Posa-t’hi Renda bàsica d’emancipació Promoció d’habitatges dotacionals Oferta formació continua per a empreses Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) Orientació laboral Sabadelltreball: web i xarxes socials Fem ocupació per a joves Espai de recerca de feina Assessorament per a la creació d’empreses Borsa de treball i prospecció d'empreses Formació i acreditació en TIC Tallers d’ocupació Viver d’empreses Cases d’oficis Formació e-Learning

Drets Civil i Ciutadania

13.12

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

X

O X

X

O

X

X

O

O O X

O X

X

X

X

O

X

X

O

X

O

O O O X

O

X

O X

X

O

X

O

Pàg. 209

X


14.15 14.09 14.13 14.02 14.10 14.08 14.18 14.05 14.22 18.01 18.06 18.07 12.03 Cohesió civil

13.09 13.08 13.36 05.05

[Annexos]

Oferta formació continua externa Coneguem el mercat laboral Formació ocupacional Feinateca Joves per l’ocupació Coneixement d’oficis Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) Pràctiques no laborals en empreses Sensibilització per emprendre Tallers d'habilitats socials Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències Pla Municipal sobre Drogues Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves Servei de mediació i dinamització intercultural Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus Gestió dels Centres de Culte Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la Informació

Esports

Espai Públic

Educació

Drets Civil i Ciutadania

Cultura

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

O X

O O O

X

O O O O X

O O X

X

X

X

X

X

O

X

O

X

O

X

X

X

X

X X

X X

O

X

O

X

X

O

X

X

X

X

X

X X

O

Pàg. 210


06.08 08.08 08.06 08.02 08.04 09.01 14.29 14.06 14.11 14.07 14.21 14.28 14.32 12.04 12.05

[Annexos]

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives Fons d'habitatges d'emergència social Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió Tramitació d’ajuts al lloguer Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) ÒMNIA. Formació presencial Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN) Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental Plans d’ocupació Formació sociolaboral INCORPORA Serveis Socials Bàsics Informes d’arrelament social

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la Informació

Esports

Espai Públic

Educació

Drets Civil i Ciutadania

Cultura

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

O X

X X

X

X

O

X

X

O

X

X

O

X

O

X X

X

O O O

X

O

X

O X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X X

O X X

X X

O

X

X

X

X

O O

Pàg. 211

X


Participació

13.52

[Annexos]

13.48 13.51 22.02 17.05 17.03 17.04 17.02 17.01

Coresponsa bilitat

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

13.47

13.20 13.19 13.07

O

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la Informació

Esports

Espai Públic

Educació

Drets Civil i Ciutadania

Cultura

X

Urbanisme

11.03

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat Taules de participació Consell de Joves Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic Centres Cívics Processos de participació ciutadana Registre Municipal d’Entitats Cens de participació en els processos participatius Consells de Districte Comissió Informativa Especial de Ciutadania Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals Xarxa d’entitats d’acollida

Sostenibilitat

07.02

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

X

O

X

X

X O

X

O X X

O

X

O

X

X

X

O

X

X O O O O O

O O O

X

Pàg. 212


13.24 13.33 08.10 17.07 12.06 07.03

[Annexos]

20.01 Sensibilització

Sensibilització, comunicació i pedagogia

07.04

11.02 11.04 13.44 13.50

X

Urbanisme

Serveis Socials

X

Sostenibilitat

X

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

X

Llicències urbanístiques

O

Informàtica

X

Habitatge

X

Gestió de la Informació

O

Esports

Espai Públic

Cultura

Educació

13.46

Pla de Civisme de Sabadell Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat Comissió de la convivència Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" Consell de Serveis socials Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana Catàleg d’activitats culturals de foment de valors Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència Programes de prevenció per la igualtat de gènere Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civil i Ciutadania

13.32

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

X

X

X

X

O

O

X

X

X

X

X

O

O X

X

X

O

X

O

X X

X

O

O

X X

O

X

X

O

X

X

X

X

X

O

Pàg. 213

X


13.28 13.25 13.39 13.54 13.55 13.56 06.04 06.06 19.01 16.03 16.01 18.04 18.03 18.02 10.02

[Annexos]

O O X

X

X

X

X

X

O

X X

O O

X O O X

O

X

O O

X

X

X

O

X

X

X

O

X

X

X X

X

O

X O

Pàg. 214

Urbanisme

Sostenibilitat

X

O X

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions Ciutadanes

Recursos Humans

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

Habitatge

Gestió de la Informació

X

Esports

O

Espai Públic

Cultura

Educació

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) Sabadell, ciutat refugi Pla Estratègic de cooperació i solidaritat Memorial Àlex Seglers Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers Campanya “ Sabadell lliure de sexisme” Campanya “ Regaleu amb consciència. Fem un Consum responsable. Joguines no sexistes” Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport Revisió del Llibre Blanc de l’Esport Formació d’educació viària per a joves d’instituts Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista Prevenció de les Drogodependències Relacions sexuals sense risc Alimentació Saludable i Exercici Físic Agenda 21. Programa 50/50

Drets Civil i Ciutadania

13.14

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015


X

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

13.37 13.22 13.26 13.23

O

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

X

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria Projectes de cooperació al desenvolupament

X

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

X

X

X

Seguretat ciutadana

X

X

X

X

X

X

X

Salut X

SAC

Urbanisme

O

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

X

Sostenibilitat

X

Relacions Ciutadanes

Gestió de la Informació

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

O

02.02

X

Recursos Humans

Esports

X

Promoció Econòmica

Espai Públic

X

Llicències urbanístiques

Educació

X

Informàtica

Drets Civil i Ciutadania

X

02.03

O

Habitatge

Cultura

X

O

Serveis Socials

Comunicació

X

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

02.04

[Annexos]

Títol

Comunicació

Codi

Comerç i Turisme

Subeix

Eix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

X

O

X

X

X

O O O

X X

X X

Pàg. 215


[Annexos]

Vincles

13.42 13.34 13.43 13.13 06.01

Diversitat

13.35 06.03 06.05 10.01 Convivència

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

13.18 19.03 17.06

O X

O

X

O

X

Urbanisme

X

Sostenibilitat

X

X

Serveis Socials

X

Seguretat ciutadana

O

X

Salut

X

X

SAC

X

Relacions Ciutadanes

X

Recursos Humans

X

Promoció Econòmica

X

Llicències urbanístiques

O

Informàtica

X

Habitatge

X

Gestió de la Informació

Esports

Comunicació

Espai Públic

11.06

Educació

20.02

Ciutat i Escola Voluntariat per la llengua Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda Dona: Expressa’t i Participa Construïm ciutadania Programa Espai dona Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori Diàleg Interreligiós Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors Festa de l’Esport de Sabadell Horts municipals Jovent, agents de la convivència des de la proximitat Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal Servei de Mediació

Drets Civil i Ciutadania

05.06

Títol

Cultura

Pedagogia

Codi

Comerç i Turisme

Eix

Subeix

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

X

X

X

X

X X

X

X

X

O

X O

O

X O O

X X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

O O

Pàg. 216


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

ANNEX 3: ACTUACIONS SEGONS “LECTURES” Lectures Totes Eix

Subeix

Regidoria / Servei

Programa

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ORIENTACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.30 Oficina de Drets Civils Sabadell Ciutadana

Atenció 23.01 Atenció al Ciutadà

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT CORESPONSABILITAT Drets Civils i Ciutadania 13.32 Pla de Civisme de Sabadell 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania Relacions ciutadanes 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

PARTICIPACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.48 Taules de participació 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats Relacions ciutadanes [Annexos]

Pàg. 217


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

17.04 Registre Municipal d’Entitats 17.05 Centres Cívics

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA COMUNICACIÓ Comunicació 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania Drets Civils i Ciutadania 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

PEDAGOGIA Educació 05.06 Ciutat i Escola

SENSIBILITZACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere Recursos Humans 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

[Annexos]

Pàg. 218


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Lectura Nova ciutadania Eix

Subeix

Regidoria / Servei

Programa

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL COHESIÓ CIVIL Drets Civils i Ciutadania 13.36 Gestió dels Centres de Culte 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural Educació 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) Esports 06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives Habitatge 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social 08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió 08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer Llicències urbanístiques 09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) Promoció Econòmica

[Annexos]

Pàg. 219


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

14.29 ÒMNIA. Formació presencial 14.32 INCORPORA 14.28 Formació sociolaboral 14.21 Plans d’ocupació 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN) 14.11 Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris Serveis Socials 12.05 Informes d’arrelament social 12.04 Serveis Socials Bàsics Urbanisme 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

EMANCIPACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.12 Espais Joves 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) 13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) 13.10 Jove: Què, véns? Educació 05.02 Posa-t’hi Promoció Econòmica 14.19 Cases d’oficis 14.05 Pràctiques no laborals en empreses

[Annexos]

Pàg. 220


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

14.15 Oferta formació continua externa 14.08 Coneixement d’oficis 14.02 Feinateca 14.17 Formació i acreditació en TIC 14.16 Formació e-Learning 14.31 Espai de recerca de feina 14.24 Viver d’empreses 14.20 Tallers d’ocupació 14.23 Assessorament per a la creació d’empreses 14.30 Fem ocupació per a joves 14.04 Sabadelltreball: web i xarxes socials 14.01 Orientació laboral 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 14.14 Oferta formació continua per a empreses 14.03 Borsa de treball i prospecció d'empreses 14.13 Formació ocupacional Salut 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències 18.07 Pla Municipal sobre Drogues Serveis Socials 12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

EQUITAT Cultura 11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres [Annexos]

Pàg. 221


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Drets Civils i Ciutadania 13.45 Tallers per la Igualtat 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell Educació 05.03 Escoles bressol Municipals 05.04 Esplai a l’escola Esports 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola Habitatge 08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges Llicències d'activitats 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques Policia Municipal 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere Promoció Econòmica 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral Serveis Socials 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col—lectius específics Urbanisme 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ASSESSORAMENT Drets Civils i Ciutadania [Annexos]

Pàg. 222


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.31 Programa de suport al retorn voluntari 13.40 Centre d'Atenció a la Dona 13.04 Tallers d’apropament al món laboral Educació 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Habitatge 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge 08.01 Sabadell Habitatge Llicències d'activitats 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

INFORMACIÓ Comerç i Turisme 15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell Drets Civils i Ciutadania 13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització Gestió de la informació 04.01 Informació de base per als programes municipals Salut 18.08 Observatori de la Salut Serveis Socials 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

ORIENTACIÓ Drets Civils i Ciutadania

[Annexos]

Pàg. 223


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 13.03 Tallers de coneixement de l’entorn 13.02 Sessions d’acollida Salut 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT CORESPONSABILITAT Drets Civils i Ciutadania 13.07 Xarxa d’entitats d’acollida 13.33 Comissió de la convivència 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals Habitatge 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell Serveis Socials 12.06 Consell de Serveis socials Urbanisme 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

PARTICIPACIÓ Cultura 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura Drets Civils i Ciutadania

[Annexos]

Pàg. 224


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.51 Consell de Joves 13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat Espai Públic 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic Relacions ciutadanes 17.01 Consells de Districte 17.02 Cens de participació en els processos participatius 17.03 Processos de participació ciutadana

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA COMUNICACIÓ Comunicació 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional Cultura 11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania Drets Civils i Ciutadania 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament

SENSIBILITZACIÓ Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) 20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

[Annexos]

Pàg. 225


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència Drets Civils i Ciutadania 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) 13.28 Sabadell, ciutat refugi Esports 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport Salut 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA CONVIVÈNCIA Policia Municipal 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal Relacions ciutadanes 17.06 Servei de Mediació

DIVERSITAT Drets Civils i Ciutadania 13.35 Diàleg Interreligiós Esports 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors 06.05 Festa de l’Esport de Sabadell Sostenibilitat i d'ecosistemes

Gestió 10.01 Horts municipals

VINCLES [Annexos]

Pàg. 226


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) 20.02 Voluntariat per la llengua Cultura 11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda Drets Civils i Ciutadania 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) 13.43 Programa Espai dona 13.34 Construïm ciutadania 13.42 Dona: Expressa’t i Participa Esports 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Lectura Igualtat home-dona Eix

Subeix

Regidoria / Servei

Programa

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL COHESIÓ CIVIL Drets Civils i Ciutadania 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural 13.36 Gestió dels Centres de Culte Esports 06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives Habitatge [Annexos]

Pàg. 227


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

08.08 Fons d'habitatges d'emergència social 08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió 08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer Llicències urbanístiques 09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) Promoció Econòmica 14.11 Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris 14.28 Formació sociolaboral 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN) 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental 14.21 Plans d’ocupació 14.32 INCORPORA 14.29 ÒMNIA. Formació presencial Serveis Socials 12.04 Serveis Socials Bàsics Urbanisme 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

EMANCIPACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) 13.12 Espais Joves 13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) [Annexos]

Pàg. 228


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Educació 05.02 Posa-t’hi Habitatge 08.09 Promoció d’habitatges dotacionals Promoció Econòmica 14.09 Coneguem el mercat laboral 14.05 Pràctiques no laborals en empreses 14.17 Formació i acreditació en TIC 14.14 Oferta formació continua per a empreses 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 14.01 Orientació laboral 14.04 Sabadelltreball: web i xarxes socials 14.30 Fem ocupació per a joves 14.31 Espai de recerca de feina 14.02 Feinateca 14.03 Borsa de treball i prospecció d'empreses 14.08 Coneixement d’oficis 14.20 Tallers d’ocupació 14.24 Viver d’empreses 14.19 Cases d’oficis 14.16 Formació e-Learning 14.15 Oferta formació continua externa 14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) 14.13 Formació ocupacional [Annexos]

Pàg. 229


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

14.23 Assessorament per a la creació d’empreses 14.10 Joves per l’ocupació Salut 18.01 Tallers d'habilitats socials 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències 18.07 Pla Municipal sobre Drogues Serveis Socials 12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

EQUITAT Cultura 11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres Drets Civils i Ciutadania 13.45 Tallers per la Igualtat 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell Educació 05.03 Escoles bressol Municipals 05.04 Esplai a l’escola Espai Públic 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques 22.03 Programa de millora de l'accessibilitat Esports 06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola Habitatge [Annexos]

Pàg. 230


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges Llicències d'activitats 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques Policia Municipal 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere Promoció Econòmica 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec 14.33 BECAMOS Microsoft 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes Recursos Humans 16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball 16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe 16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament Serveis Socials 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col—lectius específics Urbanisme 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ASSESSORAMENT Drets Civils i Ciutadania 13.04 Tallers d’apropament al món laboral 13.31 Programa de suport al retorn voluntari [Annexos]

Pàg. 231


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.40 Centre d'Atenció a la Dona Educació 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Habitatge 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge 08.01 Sabadell Habitatge Llicències d'activitats 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

INFORMACIÓ Gestió de la informació 04.01 Informació de base per als programes municipals Salut 18.08 Observatori de la Salut Serveis Socials 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

ORIENTACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes 13.02 Sessions d’acollida 13.03 Tallers de coneixement de l’entorn 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) Educació 05.07 Jornades d’orientació escolar i professional [Annexos]

Pàg. 232


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Salut 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT CORESPONSABILITAT Drets Civils i Ciutadania 13.33 Comissió de la convivència 13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals Habitatge 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell Serveis Socials 12.06 Consell de Serveis socials Urbanisme 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

PARTICIPACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat 13.51 Consell de Joves Espai Públic 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic Relacions ciutadanes 17.01 Consells de Districte

[Annexos]

Pàg. 233


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

17.03 Processos de participació ciutadana 17.02 Cens de participació en els processos participatius

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA COMUNICACIÓ Comunicació 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional 02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans Cultura 11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania Drets Civils i Ciutadania 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament

SENSIBILITZACIÓ Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) 20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors Drets Civils i Ciutadania 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers 13.55 Campanya “ Sabadell lliure de sexisme” 13.56 Campanya “ Regaleu amb consciència. Fem un Consum responsable. Joguines no sexistes” 13.28 Sabadell, ciutat refugi [Annexos]

Pàg. 234


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Esports 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport Recursos Humans 16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista Salut 18.04 Prevenció de les Drogodependències 18.03 Relacions sexuals sense risc 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA CONVIVÈNCIA Policia Municipal 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal Relacions ciutadanes 17.06 Servei de Mediació

DIVERSITAT Esports 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors 06.05 Festa de l’Esport de Sabadell Sostenibilitat i d'ecosistemes

Gestió 10.01 Horts municipals

VINCLES Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) [Annexos]

Pàg. 235


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

20.02 Voluntariat per la llengua Drets Civils i Ciutadania 13.43 Programa Espai dona 13.42 Dona: Expressa’t i Participa Esports 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

[Annexos]

Pàg. 236


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Lectura Joventut Eix

Subeix

Regidoria / Servei

Programa

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL COHESIÓ CIVIL Drets Civils i Ciutadania 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus Educació 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) Esports 06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives Habitatge 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social 08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió 08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer Llicències urbanístiques 09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) Promoció Econòmica 14.32 INCORPORA 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN) 14.11 Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris

[Annexos]

Pàg. 237


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental 14.21 Plans d’ocupació 14.28 Formació sociolaboral 14.29 ÒMNIA. Formació presencial Serveis Socials 12.04 Serveis Socials Bàsics Urbanisme 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

EMANCIPACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.12 Espais Joves 13.10 Jove: Què, véns? 13.11 Alberg de Sant Oleguer Educació 05.02 Posa-t’hi Habitatge 08.03 Renda bàsica d’emancipació Promoció Econòmica 14.02 Feinateca 14.22 Sensibilització per emprendre 14.05 Pràctiques no laborals en empreses 14.24 Viver d’empreses 14.14 Oferta formació continua per a empreses 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) [Annexos]

Pàg. 238


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

14.01 Orientació laboral 14.04 Sabadelltreball: web i xarxes socials 14.30 Fem ocupació per a joves 14.31 Espai de recerca de feina 14.23 Assessorament per a la creació d’empreses 14.03 Borsa de treball i prospecció d'empreses 14.08 Coneixement d’oficis 14.20 Tallers d’ocupació 14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) 14.19 Cases d’oficis 14.16 Formació e-Learning 14.15 Oferta formació continua externa 14.09 Coneguem el mercat laboral 14.13 Formació ocupacional 14.10 Joves per l’ocupació 14.17 Formació i acreditació en TIC Salut 18.07 Pla Municipal sobre Drogues 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències 18.01 Tallers d'habilitats socials Serveis Socials 12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

EQUITAT Drets Civils i Ciutadania [Annexos]

Pàg. 239


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell 13.45 Tallers per la Igualtat 13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just Educació 05.04 Esplai a l’escola Espai Públic 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques Esports 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola Habitatge 08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges Llicències d'activitats 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques Promoció Econòmica 14.33 BECAMOS Microsoft Serveis Socials 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col—lectius específics

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ASSESSORAMENT Drets Civils i Ciutadania 13.40 Centre d'Atenció a la Dona 13.29 Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils Educació

[Annexos]

Pàg. 240


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Habitatge 08.01 Sabadell Habitatge 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge Llicències d'activitats 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

INFORMACIÓ Gestió de la informació 04.01 Informació de base per als programes municipals Salut 18.08 Observatori de la Salut

ORIENTACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES) Educació 05.07 Jornades d’orientació escolar i professional Salut 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT CORESPONSABILITAT Drets Civils i Ciutadania [Annexos]

Pàg. 241


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.33 Comissió de la convivència 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals Habitatge 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell Serveis Socials 12.06 Consell de Serveis socials Urbanisme 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

PARTICIPACIÓ Cultura 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura Drets Civils i Ciutadania 13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat 13.51 Consell de Joves Espai Públic 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic Relacions ciutadanes 17.02 Cens de participació en els processos participatius 17.01 Consells de Districte 17.03 Processos de participació ciutadana

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA COMUNICACIÓ [Annexos]

Pàg. 242


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Comunicació 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional Cultura 11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania Drets Civils i Ciutadania 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

SENSIBILITZACIÓ Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) 20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència Drets Civils i Ciutadania 13.55 Campanya “ Sabadell lliure de sexisme” 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) Esports 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport 06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport Policia Municipal 19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts Salut

[Annexos]

Pàg. 243


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

18.04 Prevenció de les Drogodependències 18.03 Relacions sexuals sense risc 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic Sostenibilitat i d'ecosistemes

Gestió 10.02 Agenda 21. Programa 50/50

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA CONVIVÈNCIA Drets Civils i Ciutadania 13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat Policia Municipal 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal Relacions ciutadanes 17.06 Servei de Mediació

DIVERSITAT Esports 06.05 Festa de l’Esport de Sabadell 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors Sostenibilitat i d'ecosistemes

Gestió 10.01 Horts municipals

VINCLES Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) [Annexos]

Pàg. 244


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

20.02 Voluntariat per la llengua Drets Civils i Ciutadania 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) Esports 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

[Annexos]

Pàg. 245


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Lectura LGBiT Eix

Subeix

Regidoria / Servei

Programa

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL EMANCIPACIÓ Salut 18.01 Tallers d'habilitats socials

EQUITAT Drets Civils i Ciutadania 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell Esports 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola Promoció Econòmica 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes Recursos Humans 16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ASSESSORAMENT Drets Civils i Ciutadania 13.40 Centre d'Atenció a la Dona 13.29 Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

ORIENTACIÓ Drets Civils i Ciutadania

[Annexos]

Pàg. 246


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT CORESPONSABILITAT Drets Civils i Ciutadania 13.33 Comissió de la convivència 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

PARTICIPACIÓ Relacions ciutadanes 17.01 Consells de Districte

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA COMUNICACIÓ Comunicació 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional Drets Civils i Ciutadania 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

SENSIBILITZACIÓ Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors Drets Civils i Ciutadania 13.28 Sabadell, ciutat refugi Esports 06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

[Annexos]

Pàg. 247


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Salut 18.03 Relacions sexuals sense risc

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA CONVIVÈNCIA Policia Municipal 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal Relacions ciutadanes 17.06 Servei de Mediació

DIVERSITAT Esports 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors Sostenibilitat i d'ecosistemes

Gestió 10.01 Horts municipals

Lectura Cooperació Eix

Subeix

Regidoria / Servei

Programa

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL EQUITAT Drets Civils i Ciutadania 13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ [Annexos]

Pàg. 248


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

INFORMACIÓ Gestió de la informació 04.01 Informació de base per als programes municipals

ORIENTACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT CORESPONSABILITAT Drets Civils i Ciutadania 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA COMUNICACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

SENSIBILITZACIÓ Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors Drets Civils i Ciutadania 13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat 13.28 Sabadell, ciutat refugi 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

[Annexos]

Pàg. 249


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DIVERSITAT Esports 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors Sostenibilitat i d'ecosistemes

Gestió 10.01 Horts municipals

[Annexos]

Pàg. 250


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Lectura Diversitat religiosa Eix

Subeix

Regidoria / Servei

Programa

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL COHESIÓ CIVIL Drets Civils i Ciutadania 13.36 Gestió dels Centres de Culte

EQUITAT Drets Civils i Ciutadania 13.53 La laïcitat, el punt de partida 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell Llicències d'activitats 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques Promoció Econòmica 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral Salut 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences Urbanisme 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ASSESSORAMENT Drets Civils i Ciutadania [Annexos]

Pàg. 251


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

13.40 Centre d'Atenció a la Dona Llicències d'activitats 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

INFORMACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat

ORIENTACIÓ Drets Civils i Ciutadania 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT CORESPONSABILITAT Drets Civils i Ciutadania 13.33 Comissió de la convivència 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

PARTICIPACIÓ Relacions ciutadanes 17.01 Consells de Districte

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA COMUNICACIÓ Comunicació 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional Drets Civils i Ciutadania 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

[Annexos]

Pàg. 252


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

SENSIBILITZACIÓ Cultura 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència Drets Civils i Ciutadania 13.28 Sabadell, ciutat refugi 13.39 Memorial Àlex Seglers

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA CONVIVÈNCIA Policia Municipal 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal Relacions ciutadanes 17.06 Servei de Mediació

DIVERSITAT Drets Civils i Ciutadania 13.35 Diàleg Interreligiós Esports 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors Sostenibilitat i d'ecosistemes

Gestió 10.01 Horts municipals

[Annexos]

Pàg. 253


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

ANNEX 4: ÍNDEX DE PROGRAMES SEGONS CODI Agenda 21. Programa 50/50 (10.02) Alberg de Sant Oleguer (13.11) Alimentació Saludable i Exercici Físic (18.02) Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport (06.02) Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) (13.05) Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge (08.07) Assessorament jurídic, procés de regularització (13.06) Assessorament per a la creació d’empreses (14.23) Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats (21.02) Atenció al Ciutadà (23.01) Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques (21.01) BECAMOS Microsoft (14.33) Borsa de treball i prospecció d'empreses (14.03) Campanya “ Regaleu amb consciència. Fem un Consum responsable. Joguines no sexistes” (13.56) Campanya “ Sabadell lliure de sexisme” (13.55) Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers (13.54) Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional (13.17) Cases d’oficis (14.19) Catàleg d’activitats culturals de foment de valors (11.02) Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència (11.04) Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda (11.06) Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura (11.03) Cens de participació en els processos participatius (17.02) Centre d'Atenció a la Dona (13.40) Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (18.06) Centres Cívics (17.05) Ciutat i Escola (05.06) Comissió de la convivència (13.33) Comissió Informativa Especial de Ciutadania (13.20) Coneguem el mercat laboral (14.09) Coneixement d’oficis (14.08) Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell (08.10) Consell de Joves (13.51) Consell de Serveis socials (12.06) Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat (13.24) Consells de Districte (17.01) Construïm ciutadania (13.34) Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic (22.02) Diàleg Interreligiós (13.35) Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania ( 02.01) Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal ( 02.02) Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris (14.11) [Annexos]

142 54 140 43 59 32 12 68 33 25 45 50 68 134 133 132 19 73 124 125 154 103 111 27 83 109 152 118 113 75 79 119 107 121 117 112 152 108 158 145 144 94 Pàg. 254


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Dona: Expressa’t i Participa (13.42) Escoles bressol Municipals (05.03) Espai de recerca de feina (14.31) Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils (13.29) Espais Joves (13.12) Esplai a l’escola ( 05.04) Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec (14.25) Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general (07.04) Feinateca (14.02) Fem ocupació per a joves (14.30) Festa de l’Esport de Sabadell (06.05) Fons d'habitatges d'emergència social (08.08) Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (14.27) Formació d’educació viària per a joves d’instituts (19.01) Formació e-Learning (14.16) Formació i acreditació en TIC (14.17) Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania (16.03) Formació ocupacional (14.13) Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris (18.05) Formació sociolaboral (14.28) Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) (09.01) Gestió dels Centres de Culte (13.36) Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió (08.02) Horts municipals (10.01) Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball (16.02) Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania (11.05) Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat (07.03) INCORPORA (14.32) Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista (16.01) Informació de base per als programes municipals ( 04.01) Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral (14.26) Informes d’arrelament social (12.05) Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just (13.27) Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN) (14.06) Jornades d’orientació escolar i professional (05.07) Jove: Què, véns? (13.10) Jovent, agents de la convivència des de la proximitat (13.18) Joves per l’ocupació (14.10) La laïcitat, el punt de partida (13.53) Mapa de creences i conviccions de la ciutat (13.38) Memorial Àlex Seglers (13.39) Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte (07.01) Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) (13.49) [Annexos]

155 40 67 30 58 39 48 122 77 66 160 90 49 135 74 70 136 76 26 99 92 88 91 161 50 146 121 100 138 13 47 102 35 94 24 56 162 78 37 11 131 54 57 Pàg. 255


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Observatori de la Salut (18.08) Observatori dels Drets Civils de Sabadell (13.21) Oferta formació continua externa (14.15) Oferta formació continua per a empreses (14.14) Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere (19.02) Oficina de Drets Civils (13.30) Oficina Municipal d'Escolarització (OME) ( 05.01) ÒMNIA. Formació presencial (14.29) Orientació laboral (14.01) Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals (13.19) Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat (13.52) Pla Català de l’esport a l’Escola (06.07) Pla d’Igualtat de l'Ajuntament (16.05) Pla de Civisme de Sabadell (13.32) Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria (13.22) Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes (13.01) Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania (13.50) Pla Estratègic de cooperació i solidaritat (13.25) Pla Municipal sobre Drogues (18.07) Plans d’ocupació (14.21) Plans Educatius d'Entorn (PEE) ( 05.05) Plans sectorials de serveis socials adreçats a col•lectius específics (12.02) Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) (13.23) Posa-t’hi ( 05.02) Pràctiques no laborals en empreses (14.05) Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport (06.04) Prevenció de les Drogodependències (18.04) Processos de participació ciutadana (17.03) Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell (15.01) Programa de millora de l'accessibilitat (22.03) Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus (13.08) Programa de suport al retorn voluntari (13.31) Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" (17.07) Programa Espai dona (13.43) Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres (11.01) Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori (06.01) Programes de prevenció per la igualtat de gènere (13.44) Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) (14.12) Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) (13.13) Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves (12.03) Projectes de cooperació al desenvolupament (13.26) Promoció d’habitatges dotacionals (08.09) Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat (12.01) Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe (16.04) Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell (13.41) Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors ( 06.03) Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES) (13.15) Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous (07.02) [Annexos]

14 18 75 62 46 23 31 93 64 113 105 42 51 115 149 21 127 130 83 97 88 53 151 60 81 134 138 110 10 42 86 29 120 156 34 158 126 63 157 84 150 62 15 52 38 159 22 102 Pàg. 256


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2015

Registre Municipal d’Entitats (17.04) Relacions sexuals sense risc (18.03) Renda bàsica d’emancipació (08.03) Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans ( 02.03) Revisió del Llibre Blanc de l’Esport (06.06) Sabadell Atenció Jove (SAJ) (13.16) Sabadell Habitatge (08.01) Sabadell, ciutat refugi (13.28) Sabadell treball: web i xarxes socials (14.04) Sensibilització per emprendre (14.22) Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana (20.01) Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats (13.47) Servei de Mediació (17.06) Servei de mediació i dinamització intercultural (13.09) Servei pre-laboral per a persones amb trastorn mental (14.07) Serveis Funeraris – Diversitat de creences (18.09) Serveis Socials Bàsics (12.04) Sessions d’acollida (13.02) Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) (14.18) Supressió de barreres arquitectòniques (22.01) Tallers d’apropament al món laboral (13.04) Tallers d’ocupació (14.20) Tallers de coneixement de l’entorn (13.03) Tallers d'habilitats socials (18.01) Tallers per la Igualtat (13.45) Taules de participació (13.48) Teixint la convivència: Xarxa Antirumors (13.37) Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges (08.05) Tramitació d’ajuts al lloguer (08.04) Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència (08.06) Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal (19.03) Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives (06.08) Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional ( 02.04) Viver d’empreses (14.24) Voluntariat per la llengua (20.02) Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista (13.46) Xarxa d’entitats d’acollida (13.07) Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) (13.14)

[Annexos]

111 139 61 143 135 20 32 129 65 81 123 104 164 85 96 52 101 15 80 41 26 71 17 82 36 106 147 44 91 90 163 89 143 72 153 116 116 128

Pàg. 257


Pla transversal de drets civils i ciutadania 2013-2016  

Seguiment i avaluació Any 2015

Pla transversal de drets civils i ciutadania 2013-2016  

Seguiment i avaluació Any 2015

Advertisement