Page 1


Assistència tècnica d’Actíva Prospect Juliol 2015


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Índex Introducció............................................................................................................ 1 Context demogràfic .............................................................................................. 2

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS SEXE I EDAT ............................................................... 2 CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA SEVA NACIONALITAT ........................................... 3 Programes no inclosos en el PTDDCCiC ............................................................... 5 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers .............................................................................................. 5 14.30 Fem ocupació per a Joves................................................................................................................................................. 6 14.31 Espai de recerca de feina ................................................................................................................................................. 7 14.32 INCORPORA ........................................................................................................................................................................... 8 14.33 BECAMOS Microsoft ........................................................................................................................................................... 9

Valoració dels programes ................................................................................... 10

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ ..................................................................................... 10 Informació ............................................................................................................................................................................ 10 15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell.............................................................................................................................................................................................. 10 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat ......................................................................................................... 11 13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització ............................................................................................... 12 04.01 Informació de base per als programes municipals ........................................................................................... 13 18.08 Observatori de la Salut ................................................................................................................................................... 13 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat ......................................................... 14

Orientació ............................................................................................................................................................................. 15 13.02 Sessions d’acollida ........................................................................................................................................................... 15 13.03 Tallers de coneixement de l’entorn .......................................................................................................................... 16 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell .............................................................................................................. 17 13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional ......................................................................................... 18 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) .......................................................................................................................................... 19 13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes .................................................................................... 21 13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES) ..................... 22 13.30 Oficina de Drets Civils .................................................................................................................................................... 23 05.07 Jornades d’orientació escolar i professional ........................................................................................................ 24 23.01 Atenció al Ciutadà ............................................................................................................................................................ 25 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris ................................................ 26

Assessorament ................................................................................................................................................................... 26 13.04 Tallers d’apropament al món laboral ...................................................................................................................... 26 13.40 Centre d'Atenció a la Dona ........................................................................................................................................... 27 13.31 Programa de suport al retorn voluntari ................................................................................................................. 28 13.29 Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils .................................................................................................................... 29 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) ............................................................................................................. 30 08.01 Sabadell Habitatge ........................................................................................................................................................... 31 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge .................................................................................. 32 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats ........................................................................................... 32

Pàg. ii


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL ............................................................................................................. 33 Equitat ................................................................................................................................................................................... 33 11.01 Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres ................................................................ 33 13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just ....................................................................................................................................................................................................... 34 13.45 Tallers per la Igualtat...................................................................................................................................................... 35 13.53 La laïcitat, el punt de partida ....................................................................................................................................... 36 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell .............................................. 37 05.04 Esplai a l’escola.................................................................................................................................................................. 38 05.03 Escoles bressol Municipals........................................................................................................................................... 39 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques ................................................................................................................ 40 22.03 Programa de millora de l'accessibilitat .................................................................................................................. 41 06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola .................................................................................................................................. 41 06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport .............................. 42 08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges ............ 43 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques ....................................................... 43 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere ...................................... 44 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral ............................................................................................................................................................................................................... 45 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec ....................................................................... 46 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ....................... 47 14.33 BECAMOS Microsoft ........................................................................................................................................................ 48 16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball ............................................. 48 16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament .................................................................................................................................... 49 16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe ............................................................................................... 49 18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences ........................................................................................................... 50 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics .......................................................... 51 07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte ............................................................................................................................................................................................... 52

Emancipació ........................................................................................................................................................................ 52 13.11 Alberg de Sant Oleguer .................................................................................................................................................. 52 13.10 Jove: Què, véns? ................................................................................................................................................................. 53 13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) ............................................................................................................................................................................................ 54 13.12 Espais Joves ......................................................................................................................................................................... 55 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) ................................... 57 05.02 Posa-t’hi ................................................................................................................................................................................ 58 08.03 Renda bàsica d’emancipació........................................................................................................................................ 59 08.09 Promoció d’habitatges dotacionals .......................................................................................................................... 59 14.14 Oferta formació continua per a empreses ............................................................................................................. 60 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) ................................................................................... 61 14.01 Orientació laboral............................................................................................................................................................. 62 14.04 Sabadelltreball: web i xarxes socials ....................................................................................................................... 63 14.30 Fem ocupació per a joves .............................................................................................................................................. 63 14.31 Espai de recerca de feina .............................................................................................................................................. 64 14.23 Assessorament per a la creació d’empreses ......................................................................................................... 65

Pàg. iii


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

14.03 Borsa de treball i prospecció d'empreses.............................................................................................................. 66 14.17 Formació i acreditació en TIC ..................................................................................................................................... 67 14.20 Tallers d’ocupació ............................................................................................................................................................ 68 14.24 Viver d’empreses .............................................................................................................................................................. 69 14.19 Cases d’oficis....................................................................................................................................................................... 70 14.16 Formació e-Learning ....................................................................................................................................................... 70 14.15 Oferta formació continua externa ............................................................................................................................. 71 14.09 Coneguem el mercat laboral ........................................................................................................................................ 72 14.13 Formació ocupacional .................................................................................................................................................... 73 14.02 Feinateca .............................................................................................................................................................................. 74 14.10 Joves per l’ocupació ......................................................................................................................................................... 75 14.08 Coneixement d’oficis ....................................................................................................................................................... 76 14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) ........................................................................... 77 14.05 Pràctiques no laborals en empreses ........................................................................................................................ 78 14.22 Sensibilització per emprendre ................................................................................................................................... 79 18.01 Tallers d'habilitats socials ............................................................................................................................................ 79 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències ..................................................................................... 80 18.07 Pla Municipal sobre Drogues ...................................................................................................................................... 80 12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves .............................................................................................. 81

Cohesió civil......................................................................................................................................................................... 82 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural ................................................................................................. 82 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus ...................................................................... 83 13.36 Gestió dels Centres de Culte ........................................................................................................................................ 84 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) ................................................................................................................................ 85 06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives .......................................................................... 86 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social ................................................................................................................... 86 08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència ........................................................................................... 87 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió .................................... 87 08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer ........................................................................................................................................ 88 09.01 Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) .................................................................................................................................................................................................... 88 14.29 ÒMNIA. Formació presencial ...................................................................................................................................... 89 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN) ...................................................... 90 14.11 Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris .................................................................... 91 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental .................................................................................. 92 14.21 Plans d’ocupació ............................................................................................................................................................... 93 14.28 Formació sociolaboral .................................................................................................................................................... 94 14.32 INCORPORA ........................................................................................................................................................................ 95 12.04 Serveis Socials Bàsics ..................................................................................................................................................... 96 12.05 Informes d’arrelament social ...................................................................................................................................... 97 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous ...................................................... 98

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT........................................................................................ 98 Participació .......................................................................................................................................................................... 98 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura ......................................................... 98 13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats ............ 99

Pàg. iv


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat .................................................... 100 13.48 Taules de participació ................................................................................................................................................. 101 13.51 Consell de Joves .............................................................................................................................................................. 102 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic ........................................................................ 103 17.05 Centres Cívics .................................................................................................................................................................. 104 17.03 Processos de participació ciutadana ..................................................................................................................... 105 17.04 Registre Municipal d’Entitats ................................................................................................................................... 106 17.02 Cens de participació en els processos participatius ...................................................................................... 106 17.01 Consells de Districte ..................................................................................................................................................... 107

Coresponsabilitat ........................................................................................................................................................... 108 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania .................................................................................................. 108 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals ............................ 108 13.07 Xarxa d’entitats d’acollida ......................................................................................................................................... 109 13.32 Pla de Civisme de Sabadell ........................................................................................................................................ 110 13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista ............................................................. 111 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat ............................................................................................................................................................................................................ 112 13.33 Comissió de la convivència ....................................................................................................................................... 113 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell ............................................................................... 114 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" ........................................................................................................ 115 12.06 Consell de Serveis socials .......................................................................................................................................... 116 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat...................................................................................... 117 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general ............................................................................................................................................................................................................ 117

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA .................................................................................................. 118 Sensibilització .................................................................................................................................................................. 118 20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana .............................................................................. 118 11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors .......................................................................................... 118 11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència.............................................. 119 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere ......................................................................................... 120 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania .......................................................................................... 121 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)................................................................................................ 122 13.28 Sabadell, ciutat refugi .................................................................................................................................................. 123 13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat ........................................................................................................... 124 13.39 Memorial Àlex Seglers ................................................................................................................................................. 125 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers ........................................................................................ 126 06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport ................................................................................................. 127 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport ....................................................................................................................... 127 19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts ......................................................................................... 128 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania ........ 128 16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista ......... 130 18.04 Prevenció de les Drogodependències .................................................................................................................. 130 18.03 Relacions sexuals sense risc ..................................................................................................................................... 131 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic .................................................................................................................. 132 10.02 Agenda 21. Programa 50/50 .................................................................................................................................... 133

Pàg. v


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Comunicació ..................................................................................................................................................................... 134 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional ....................................................................................................................................................... 134 02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans ........................... 135 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal ........ 135 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania .................... 136 11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania ..................... 137 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors .......................................................................................................... 137 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria ............................................................................................................................................................................................................ 139 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament .................................................................................................. 140 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) .............................................................................. 142

Pedagogia .......................................................................................................................................................................... 143 05.06 Ciutat i Escola .................................................................................................................................................................. 143

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA ............................................................................................ 144 Vincles................................................................................................................................................................................. 144 20.02 Voluntariat per la llengua .......................................................................................................................................... 144 11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda ........................................................ 145 13.42 Dona: Expressa’t i Participa ...................................................................................................................................... 145 13.34 Construïm ciutadania .................................................................................................................................................. 146 13.43 Programa Espai dona................................................................................................................................................... 147 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) ........................................................................................... 148 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori ............................................ 149

Diversitat ........................................................................................................................................................................... 150 13.35 Diàleg Interreligiós ....................................................................................................................................................... 150 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors ............................................................................................................................................................................................... 150 06.05 Festa de l’Esport de Sabadell .................................................................................................................................... 151 10.01 Horts municipals ........................................................................................................................................................... 152

Convivència ...................................................................................................................................................................... 153 13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat ................................................................................... 153 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal ................................................................................ 154 17.06 Servei de Mediació ........................................................................................................................................................ 154

Pàg. vi


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

INTRODUCCIÓ El present document d’Informe de Seguiment i Avaluació del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania (PTDDCCiC), correspon a l’any 2014. És l’evolució del treball desenvolupat des de l’any 2007 en relació al Pla Transversal de Nova Ciutadania que s’ha ampliat sota l’òptica dels ‘Drets Civils’ i aglutina diverses temàtiques relacionades amb la igualtat, l’equitat i la cohesió social en 6 àmbits: -

Nova ciutadania Igualtat dona-home Joventut Persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) Cooperació Diversitat de creences

El Pla i l’avaluació estan plantejats com a instruments amb una orientació transversal que parteixen del treball que es realitza des de 21 àrees i serveis de l’Ajuntament. El PTDDCCiC ha estat configurat per 169 programes distribuïts en cinc grans eixos: Eix 1. Informació, orientació i assessorament ciutadà Eix 2. Equitat, emancipació i cohesió civil Eix 3. Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Eix 4. Sensibilització, comunicació i pedagogia Eix 5. Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Cal tenir en compte que des de l’elaboració del Pla, s’han incorporat 5 nous programes dels quals s’aporta la fitxa completa i l’avaluació. El Seguiment i l’avaluació es basen en la recopilació de 754 indicadors i de les valoracions qualitatives que aporten les persones responsables de liderar cada programa. Aquesta és la segona edició de l’avaluació del PTDDCCiC i això fa possible disposar de la comparativa entre el 2013 i el 2014 que aporta una visió de l’avenç dels resultats dels indicadors i permet valorar-ne les tendències. L’informe ha estat elaborat en base al recull d’indicadors i valoracions de cada programa.

[Introducció

Pàg. 1


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

CONTEXT DEMOGRÀFIC El contingut d’aquest apartat se centra en l’anàlisi de la població diferenciats per sexe i edat. S’estructura en dos blocs: d’una banda, l’evolució de la població segons sexe i edat, i per altra banda, els fluxos migratoris i naturalesa de la població.

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS SEXE I EDAT La població de Sabadell a 1 de gener de 2014 és de 207.444 habitants, 916 persones menys respecte a la població de 2013. Aquesta variació representa una reducció del 0,1% en terme interanuals, acumulant quatre anys seguits on es registra un cert estancament demogràfic. L’estructura d’edats de la població sabadellenca segueix les pautes de les societats modernes, que es caracteritza per una població amb baixes taxes de natalitat i on la gent gran guanya pes degut a l’augment de l’esperança de vida. Mentre pels cohorts més joves la distribució per sexe de la població és simètrica, en els grups en edat de treballar s’observa una major concentració de la població masculina en les franques d’entre 30 i 49 anys, degut a l’arribada en l’etapa expansiva de l’economia de població estrangera, mentre les dones presenten una estructura d’edat més envellida, atès que la seva esperança de vida és superior a la masculina. Gràfic 1 Evolució de la població per sexe, Gràfic 2 Piràmide de població, 2014 2000-2014 220.000

207.444

207.938

207.649

207.721

207.338

206.493

203.969

201.712

200.545

196.971

191.057

187.201

140.000

185.170

160.000

183.727

180.000

193.338

200.000

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Homes

Dones

Total

100 i més 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Font: Actíva Prospect, elaboració a partir de dades del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell i de l’IDESCAT. Actualització a 1 de gener de 2014.

Els joves d’entre 15 i 29 anys han passat de representar el 23,3% de la població sabadellenca l’any 2000 al 15,5% enguany, 7,8 punts percentuals menys. Aquesta tendència de reducció del seu pes ha comportat que el nombre total de joves s’hagi reduït en unes 10.640 persones en aquests 14 anys. On s’ha produït un descens més important en els darrers anys és en el col·lectiu de més edat (24-29 anys) amb reduccions interanuals properes al 5%. En el col·lectiu 20-24 anys s’ha produït una moderació en els ritmes de reducció i el nombre de joves d’aquestes edats tendeix a estabilitzar-se en els darrers dos anys. Finalment, el col·lectiu més jove, de 15 a 19 anys, ha registrat un augment positiu el 2014 (d’un 0,7%) després de diversos anys també en negatiu.

[Context demogràfic

Pàg. 2


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

25,0

15,0 10,0

% població jove

20,0

De 15 a 19 anys; 9.738 ; 30%

De 24 a 29 anys; 12.862 ; 39%

5,0

De 20 a 24 anys; 10.364 ; 31%

de 15 a 19 anys de 25 a 29 anys

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0,0

2000

Valors absoluts

Gràfic 3 Evolució de la població jove per grups Gràfic 4 Població jove per grups d’edat, 2014 d’edat, 2000-2014

de 20 a 24 anys % població jove: eix dret

Font: Actíva Prospect, elaboració a partir del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell. Actualització a 1 de gener de 2014.

CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA SEVA NACIONALITAT L’11,1% de la població que resideix a Sabadell és de nacionalitat estrangera segons el padró d’habitants a 1 de gener de 2014. Aquesta proporció ha anat davallant els darrers anys, procés que s’inicia el 2011 i de forma abrupta, atès que el 2009 encara es registra un augment del 9,5% interanual. Des de 2011 fins a 2013 s’ha observat una intensificació en la pèrdua de població de nacionalitat estrangera, però el 2014 representa un canvi de tendència i la caiguda ha estat lleugerament inferior a la de l’any anterior (del -4,7%). La població estrangera a Sabadell és de 22.968 persones, 1.121 menys que el 2013. Gràfic 5 Evolució de la població estrangera, Gràfic 6 Taxes de variació interanuals de la 2000-2014 població estrangera, 2000-2014 80 11,1

8,0

6,0

6,0

4,6 1,7

0 2014

2014

-10

2013

Estrang. (%): eix dret

2012

2012

-1,8 -3,8 -4,9 -4,7

2011

2010

0,6

2010

2008

0

2009

2006

0,0

9,5

2008

2004

10

10,2

2007

2002

Estrang.(milers): eix esquerra

15,4

20

2,0

2006

2000

23,9

30

2005

1,0

4,0

31,8 33,3

40

2004

5.000

2,9

50

2003

10.000

60

2002

15.000

61,4

12,0 10,0

7,8

66,2

70

9,5

20.000

71,5

14,0 11,6

2001

12,2

10,5

25.000

Valors absoluts

12,9 12,9 12,7

2000

11,9

% població estrangera

30.000

Font: Actíva Prospect, elaboració a partir del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell. Actualització a 1 de gener de 2014.

L’estructura d’edats i sexe de la població estrangera és radicalment diferent al de la població autòctona. La principal diferència és que presenta un nombre molt reduït d’efectius en els grups de més edat. Això és degut a que es tracta d’un procés recent en el que la major part de la població ha emigrat en cerca de treball,

[Context demogràfic

Pàg. 3


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

concentrant-se en els cohorts en edat de treballar i en edats reproductives (de 30 a 40 anys), d’aquí que també s’observi un cohort important en els grups d’edat més joves (de 0 a 5 anys). Gràfic 7 Piràmide de població nadiua. 2014

Gràfic 8 Piràmide de població estrangera. 2014

100 i més 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2.000

100 i més 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.500

1.000

500

0

500

1.000

1.500

2.000

500

400

300

200

100

0

100

200

300

400

Font: Actíva Prospect, elaboració a partir del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell. Actualització a 1 de gener de 2014.

La major part del contingent d’estrangers procedeix d’Amèrica (el 41,3%) amb les nacionalitats de Bolívia i Equador majoritàries. Un altre 32,0% d’Àfrica, contingent format principalment per població de nacionalitat marroquina. Un 17,6% d’Europa, on el grup més important és el romanès. Un altre 9,1% procedeix de països asiàtics, on la comunitat xinesa és la més significativa. Respecte al 2013 la major part de comunitats llatinoamericanes han registrat un descens molt significatiu, un 9,1% en els membres de la comunitat boliviana, el 16,4% de l’equatoriana, el 14,0% de la paraguaiana i el 17,0% de la peruana. Contràriament, les comunitats asiàtiques experimenten un lleuger augment, 3,2% la xinesa i 3,7% la paquistanesa. Gràfic 9 Població estrangera a Sabadell Gràfic 10 Població estrangera a Sabadell. segons continent de procedència. 2014 Les 20 nacionalitats més representatives. 2014 ÀSIA 9,1%

EUROPA 17,6%

ÀFRICA 32,0%

OCEANIA 0,0%

AMÈRICA 41,3%

Marroc Bolívia Romania Equador Xina Gàmbia Paraguai Colòmbia Rep. Dominicana Itàlia Pakistan Perú Argentina Senegal Guinea Brasil Hondures Uruguai Ucraïna Mali

720 694 632 631 531 506 498 473 467 403 388 364 343 283 265

0

1.000

1.179

1.713 1.682

2.000

4.601

2.892

3.000

4.000

5.000

Font: Actíva Prospect, elaboració a partir del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Sabadell. Actualització a 1 de gener de 2014.

[Context demogràfic

Pàg. 4


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

PROGRAMES NO INCLOSOS EN EL PTDDCCIC A continuació s’ajunten 5 nous programes incorporats en posterioritat a l’elaboració del Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania. Programa / Projecte

13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa La campanya "Ni un pèl enrere" es dirigeix a les perruqueries de Sabadell i comarca. La perruqueria és sovint un lloc on la dona troba un ambient de diàleg i confiança per poder explicar quina és la seva situació. Les i els perruquers/res, com a professionals que estan en contacte amb les emocions de les seves clients poden detectar casos de violència masclista i oferir informació sobre els recursos existents contra aquesta violència. A fi de que aquests professionals puguin esdevenir agents actius contra la violència de gènere, reben formació on se'ls explica quin és el protocol en casos de violència masclista i quins són els recursos existents. La campanya és impulsada per les Regidories de Drets Civils i Comerç i Turisme amb la col·laboració del Gremi de Perruquers. Objectiu(s) principal(s) del programa Vincular a les perruqueries i als seus professionals en la sensibilització i la lluita contra la violència masclista. En concret, informar dels serveis d'atenció existents i dels recursos que hi ha a la ciutat com el Centre d'Atenció a la Dona (CAD), també faran difusió d'altres activitats programades que puguin ser d’interès.

Eix

Sensibilització, Sensibilització

comunicació

i

Valors

Responsabilitat, amor, equitat

pedagogia

-

Lectures

Nova Ciutadania

 Igualtat HomeDona

 Joventut  LGBTI  Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV  Districte V  Districte VI

 Districte VII  Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I  Districte II  Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Difondre els recursos existents per la lluita contra la violència masclista al major nombre de dones a fi de que puguin tenir eines a l'abast per lluitar en cas de que pateixin una situació de violència masclista.

Resultats esperats

Indicadors

L'adhesió del major nombre de perruqueries de Sabadell i comarca a la campanya (amb un adhesiu identificador en els seus locals), a fi d'aconseguir que els professionals de les perruqueries es converteixin en agents de sensibilització actius i que es donin a conèixer els recursos i que arribin a la major part de dones que puguin estar vivint una situació de violència de gènere.

- Núm. de perruqueries que participen en la campanya.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Dones clients de les perruqueries de Sabadell i comarca.

Gremi de perruquers.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació  Cultura  Drets Civils i Ciutadania  Educació

 Esports  Gestió de la Informació  Informàtica (IAS)  Promoció Econòmica i Comerç

[Programes no inclosos en el PTDDCCiC]

 Recursos Humans  Relacions Ciutadanes  Sabadell Atenció Ciutadana  Salut

 Seguretat Ciutadana  Serveis Socials  Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

 Urbanisme

Pàg. 5


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.30 Fem ocupació per a Joves

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Programa d’intermediació laboral que té per objectiu la inserció laboral de joves menors de 30 anys. Primer es detecta la necessitat de l’empresa i la descripció del lloc de treball a cobrir i el Vapor Llonch s’encarrega del reclutament i la preselecció dels joves. L’empresa decideix quin candidat/a és el més adequat i finalment, es dissenya una formació complementària per millorar l’adequació al lloc de la persona a contractar que serà simultània amb el treball.

Eix

Equitat, emancipació Emancipació

Valors

Esforç, confiança i responsabilitat

L’objectiu a assolir és el d’aconseguir la inserció de, com a mínim, el 35% dels participants.

cohesió

civil

-

Lectures

Nova Ciutadania

 Igualtat HomeDona

Objectiu(s) principal(s) del programa

i

 Joventut  LGBTI  Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV  Districte V  Districte VI

 Districte VII  Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I  Districte II  Districte III

Període d’execució

 2012 Resultats esperats

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors

El nombre joves atorgats a la nostra entitat és de 60 i hem assolit 40 insercions al mercat de treball. El percentatge d’inserció assolit és del 67% i el mínim esperat el 35%. Col·lectius destinataris

-

Núm. de joves participants Núm. de tutories Núm. de contractes realitzats Núm. de convenis signats amb empreses Perc. de satisfacció de les persones participants (%)

Entitats i institucions que participen en el programa

Persones joves amb els següents requisits: -

-

Tenir entre 18 i 30 anys Estar en situació d’atur i inscrits a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupats. Graduat en ESO, batxillerat o CFGM (aquest darrer en el cas de joves que s’hagin de reconduir a altres sectors productius) Estar disposats a treballar i formar-se, alhora.

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació  Cultura  Drets Civils i Ciutadania  Educació

 Esports  Gestió de la Informació  Informàtica (IAS)  Promoció Econòmica i

 Recursos Humans  Relacions Ciutadanes  Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana  Serveis Socials  Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

Comerç

 Salut

 Urbanisme

[Programes no inclosos en el PTDDCCiC]

Pàg. 6


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.31 Espai de recerca de feina

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca de feina organitzada i sistemàtica per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a una recerca intensiva de feina. Aquesta recerca intensiva es fa a través de la posada en contacte de les persones participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.

Eix

Equitat, emancipació Emancipació

Valors

Esforç, confiança i responsabilitat

Nova Ciutadania

a) 8 sessions de 9 a 13 adreçat a persones amb més nivell de navegació per Internet.

 Igualtat Home-

b) 2 sessions de 9 a 14 adreçat a persones amb nivell baix de navegació per Internet.

Districte

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca de feina organitzada i sistemàtica per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a una recerca intensiva de feina.

cohesió

civil

-

Lectures

Dintre l’espai s’ofereixen 2 serveis:

Objectiu(s) principal(s) del programa

i

Dona

 Districte I  Districte II  Districte III

 Joventut  LGBTI  Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV  Districte V  Districte VI

 Districte VII  Tots

creences

 Totes

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

Aconseguir que les persones que passin pel servei siguin autònomes en la recerca de feina.

Núm. Núm. Núm. Núm. Núm. Núm.

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

de persones participants de dones participants de joves menors de 30 anys participants de persones estrangeres participants d’accions d’insercions

Persones derivades de les oficines del SOC Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació  Cultura  Drets Civils i Ciutadania  Educació

 Esports  Gestió de la Informació  Informàtica (IAS)  Promoció Econòmica i

 Recursos Humans  Relacions Ciutadanes  Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana  Serveis Socials  Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

Comerç

 Salut

 Urbanisme

[Programes no inclosos en el PTDDCCiC]

Pàg. 7


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.32 INCORPORA

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix

Incorpora és un programa d’intermediació laboral de l’Obra Social de la Caixa, adreçat a persones en risc d’exclusió social.

Valors

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

A través d’una plataforma en línia compartim les ofertes que des de cada entitat es generen per tal de poder donar resposta a les empreses amb les candidatures que més s’adeqüen al perfil i a les quals pot accedir totes les persones usuàries del programa Incorpora.

Lectures

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat Home-

Oferir un servei d’integració laboral a les persones que pertanyen a col·lectius vulnerables, prioritàriament a les persones que vénen derivades del servei del CAS de l’Hospital Taulí i que estan en procés de desintoxicació d’alguna addicció.

Dona

Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI  Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV  Districte V  Districte VI

 Districte VII  Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I  Districte II  Districte III

Període d’execució

 2012 Resultats esperats

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors

Els resultats esperats per aquest programa és que a les persones ateses que es troben en situació d’exclusió social se’ls ofereixi un servei personalitzat que els permeti arribar a aconseguir un lloc de treball.

Núm. de persones ateses Núm. d’insercions Núm. d’empreses visitades Núm. d’ofertes gestionades Núm. d’ofertes compartides Perc. de persones gènere dona (%) Perc. de persones joves menors de 30 anys (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera (%)

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Col·lectius vulnerables, prioritàriament les persones que vénen derivades del servei del CAS de l’Hospital Taulí i que estan en procés de desintoxicació d’alguna addicció.

CAS, Serveis Socials, Entitats tercer sector, Atenció a la dona,

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació  Cultura  Drets Civils i Ciutadania  Educació

 Esports  Gestió de la Informació  Informàtica (IAS)  Promoció Econòmica i

 Recursos Humans  Relacions Ciutadanes  Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana  Serveis Socials  Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

Comerç

 Salut

 Urbanisme

[Programes no inclosos en el PTDDCCiC]

Pàg. 8


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.33 BECAMOS Microsoft

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix

Mitjançant un conveni de col·laboració signat amb la Fundació Esplai i Microsoft, l’Ajuntament de Sabadell ha ofert la possibilitat d’oferir la certificació Microsoft Office Specialist (MOS) en Word, PowerPoint i Excel a nivell mundial, que permetrà als participants incorporar a les seves possibilitats d’ocupabilitat per acreditar les seves competències i coneixements digitals de forma totalment gratuïta.

Valors

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Lectures

Nova Ciutadania

 Igualtat HomeEn aquest cas, el servei actua com a informador, formador i examinador. Objectiu(s) principal(s) del programa Certificar coneixements digitals.

Dona

 Joventut  LGBTI  Cooperació

 Diversitat de

 Districte IV  Districte V  Districte VI

 Districte VII  Tots

creences

 Totes

Districte

 Districte I  Districte II  Districte III

Període d’execució

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Resultats esperats

Indicadors

Durant l’any 2014 han participat el 100 % dels participants i el % d’aprovats ha estat del 73 %. Per tant per a l’any 2015 es proposa mantenir aquest projecte.

Núm. de persones que cursen les accions formatives Perc. de dones que cursen les accions formatives (%) Perc. de joves que cursen les accions formatives (%) Perc. de persones aprovades respecte el total participants (%)

Col·lectius destinataris

Entitats i institucions que participen en el programa

Aturats

Ajuntament de Sabadell, Fundació Esplai i Microsoft

Regidories i serveis municipals que participen en el programa

 Comunicació  Cultura  Drets Civils i Ciutadania  Educació

 Esports  Gestió de la Informació  Informàtica (IAS)  Promoció Econòmica i

 Recursos Humans  Relacions Ciutadanes  Sabadell Atenció

 Seguretat Ciutadana  Serveis Socials  Sostenibilitat i Gestió

Ciutadana

d'Ecosistemes

Comerç

 Salut

 Urbanisme

[Programes no inclosos en el PTDDCCiC]

Pàg. 9


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

VALORACIÓ DELS PROGRAMES Aquest és capítol central que aporta una fitxa per cada programa amb els indicadors i la valoració. Estan estructurats per eixos, en el mateix ordre que el Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania. S’aporta la informació més rellevant del programa per tal de poder identificar el programa que s’avalua.

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT CIUTADÀ Informació Programa / Projecte

15.01 Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Regidoria / Servei

Comerç i Turisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Assessorament individualitzat, a petició de la persona interessada sobre qualsevol normativa comercial, en especial la normativa sobre horaris comercials i el calendari de festius d’obertura comercial per a cada any en concret. Aquesta acció es realitza normalment durant el primer trimestre de l’any, amb el recolzament d’un díptic editat pels Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i que s’edita en diferents idiomes nadius (xinès, àrab, urdú, anglès i francès) corresponents als grups d’estrangers més significatius a l’àmbit del comerç. Aquesta informació també es reparteix en castellà i català per a la resta de comerciants de la ciutat. Per tant i un cop repartits aquests fullets a tots els comerços de la ciutat, durant el segon semestre de l’any la tasca se centra en atendre consultes telefòniques o presencials, per part d’estrangers/es que demanen informació sobre horaris comercials, perquè tenen pensat obrir un comerç o l’han obert recentment.

Informació, Informació

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Campanyes informatives sobre les diferents normatives que afecten els sectors comercials i d’altres serveis vinculats.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de díptics repartits

0

Núm. d'accions d'assessorament realitzades

0

Núm. d'accions d'assessorament realitzades a persones de nacionalitat espanyola

0

Núm. d'accions d'assessorament realitzades a persones de nacionalitat estrangera

0

Perc. de comerços estrangers que formen part d'associacions de comerciants o gremis (%)

2014 Notes 0 Sobre els festius d'obertura comercial Sobre els festius 52 d'obertura comercial Totes de nacionalitat 19 xinesa De 445 associats només hi ha 3 de 0,7 nacionalitat estrangera (francès, xinès i pakistanès) 71

Valoració El 25 de febrer de 2014, va entrar en vigor a Catalunya la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. Aquesta nova normativa catalana complia amb una de les exigències de la normativa del Govern central, que era l'obertura d'un mínim de 10 festius a l'any i no de 8 com es feia anteriorment. Malgrat tot, des del dia 3

[Valoració dels programes]

Pàg. 10


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

de desembre de 2014 ha quedat suspesa la vigència i aplicació de la Llei 3/2014, d'horaris comercials de Catalunya, per acord del ple del Tribunal Constitucional (TC) en admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern central espanyol. Per tant, i a partir d'ara s'aplica la legislació espanyola d'horaris comercials (Llei 1/2004, de 21 de desembre, modificada pel RDL 20/2012, de 13 de juliol), fins que el TC decideixi si aixeca o no la suspensió, el termini màxim per prendre aquesta decisió és de 5 mesos. D'acord amb això, i pel que fa als establiments comercials amb superfície útil per a l'exposició i venda al públic igual o superior a 300 m2: - L'horari global en que aquests comerços podran desenvolupar la seva activitat durant el conjunt de dies laborables a la setmana, passarà a ser de 90 hores. - Es mantenen els 10 dies d'obertura en diumenge o festiu determinats per la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell. D'acord amb el règim especial establert a la normativa espanyola, tenen plena llibertat per a determinar els dies i hores d'obertura al públic en tot el territori nacional: - Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria, rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes i les botigues de conveniència. - Tots aquells establiments comercials amb superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 m2 i que no formin part d'empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de PIME. Per tant, i fins que no s’aixequi la suspensió del Tribunal Constitucional, s'ha optat per no realitzar cap campanya informativa i només informar, a qui ho sol·liciti, de la situació actual. Tot i que, pràcticament la gran majoria de comerços de la ciutat continuen aplicant la llei catalana, hi ha molts comerços de menys de 300 m2 regentats per propietaris d'origen xinès que han optat per obrir tots els diumenges i festius d'acord amb la llei espanyola. A més, cal recordar que aquesta campanya es feia gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, que era l’organisme que posava a disposició dels municipis de la demarcació de Barcelona, l’edició dels díptics informatius en diferents idiomes i des del l’any 2013 no n'ha editat més.

Programa / Projecte

13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d’un instrument de coneixement i diagnosi de la realitat de la diversitat religiosa i de conviccions de la ciutat, que es proposa actualitzar en continguts, dades i referents socials a Sabadell. El mapa, present a la web municipal, reflecteix totes les comunitats presents a Sabadell de les diferents religions i de forma territorialitzada.

Informació, Informació

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Actualitzar la informació del mapa de creences i conviccions. Incorporar noves dades per facilitar el coneixement i la diagnosi de la realitat. Comptar amb les dades necessàries per al contacte amb les comunitats de creences i de conviccions presents a la ciutat.

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Valoració Aquesta acció depén del nou gestor del mapa de creences i els nous costos que d'aquest encàrrec se'n desprenen, que no estaven contemplats en el pressupost 2014. En tot cas s’han actualitzat totes les dades dels centres de culte i s’està gairebé en disposició de poder volcar tota la informació en un nou web de Creences i Conviccions que es presentarà al 2015.

[Valoració dels programes]

Pàg. 11


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei adreçat a les persones nouvingudes que tenen necessitat d’assessorament jurídic d’estrangeria garantint el dret d’informació que estableix la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya. El servei proporciona assessorament en la tramitació de documentació a la Subdelegació de Govern (permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc.). Informa i assessora a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament. Dins del servei s’ofereix acompanyament als sol·licitants d’asil o refugi.

Informació, Informació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 2012

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Acollir integralment les persones immigrants, de forma coordinada amb les entitats i institucions locals i municipals. Assessorar en la tramitació de documentació d’estrangeria: permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, etc. Informar i assessorar a les entitats d’immigrants de Sabadell, a les empreses en el procés de contractació de persones estrangeres i al personal tècnic de l’Ajuntament. Acollir i acompanyar a les persones que sol·liciten asil o refugi.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones ateses

1.655

1.452

Núm. de voluntaris/àries

25

31

Núm. de tràmits de permís inicial

43

142

1.907

1.483

Núm. de tràmits de renovacions i modificacions Núm. de sol·licituds d'asil i refugiats Núm. de tràmits d’arrelament Núm. de tràmits de permís de llarga durada

25

26

395

437

1.277

1.015

Núm. de tràmits de reagrupament familiar

162

246

Núm. de tràmits de règim comunitari

318

386

Núm. de tràmits de nacionalitat

37

23

Núm. de recursos administratius

90

84

Valoració Un any més, la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell ha renovat el conveni que té amb el Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants SCAI per a l’assessorament jurídic en tràmits d’estrangeria de la població estrangera resident a la ciutat. Durant l’any 2014, s’han atès 11.475 visites (3.050 amb cita prèvia i 8.425 sense cita prèvia). També s’han atès 9.691 consultes a la mateixa recepció del servei i 4.212 consultes al servei de primera acollida i estrangeria. El nombre total de persones beneficiàries del servei de primera acollida i estrangeria durant el 2014 ha estat de 1.452 persones, de les quals 965 utilitzaven el servei per primera vegada. El programa d’acollida temporal per sol·licitants d’asil i refugiats ha atès un total de 26 persones. Les xifres són molt similars a l’any anterior. El tràmit principal pel qual es reben consultes segueixen sent les renovacions dels permisos de residència i treball, encara que hi ha hagut un augment considerable de consultes sobre el permís de treball inicial i l’arrelament, ja que encara hi ha moltes persones en situació administrativa irregular que fins ara no han pogut regularitzar la seva situació per no complir algun dels requisits (principalment el d’acreditar mitjans econòmics per poder subsistir). Per la resta de tràmits, el número de consultes es mantenen: reagrupament, nacionalitat, règim comunitari, etc. Cal destacar l'augment de persones voluntàries en la formació de català i castellà, amb més grups d'alumnes i ampliació de les classes amb altres espais físics. (31 voluntaris/àries durant el 2014).

[Valoració dels programes]

Pàg. 12


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Donat que un gran nombre de persones immigrades continuen requerint orientació, informació, assessorament i suport, el servei es continuarà portant a terme durant l’any 2015, amb l’objectiu de poder donar resposta a les demandes dels usuaris amb la màxima celeritat i eficàcia que sigui possible.

Programa / Projecte

04.01 Informació de base per als programes municipals

Regidoria / Servei

Gestió de la informació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Extracció de dades estadístiques de les bases de dades corporatives a demanda dels diferents programes municipals.

Informació, Informació

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Subministrar informació estadística útil per a la presa de decisions i en les polítiques municipals.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de peticions d'informes estadístics de drets civils efectivament elaborats

2014 Notes

13

14

Valoració Les comandes fetes al departament de gestió de la informació durant el 2014 ha estat fonamentalment per demanar dades relacionades amb població estrangera. En concret les peticions han estat per a respondre demandes de mitjans de comunicació (Ràdio Sabadell i Diari de Sabadell); també per enviar dades sobre població estrangera ( perfil, ascendents, estudis,...) pel programa europeu C4i Communication for Integration; per respondre diverses peticions d'altres departaments i d'estudiants sabadellencs sobre la població estrangera i per poder obtenir dades de les persones recent empadronades ( nom i cognom, telèfon, orígen) per convocar-les a sessions de benvinguda a la ciutat, d'acord amb el que determina la LLei d'acollida per a persones arribades i retornades a Catalunya.

Programa / Projecte

18.08 Observatori de la Salut

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Servei de Salut elabora o encarrega informació de cara a valorar i planificar les accions que cal dur a terme en el municipi. L’anàlisi separada segons sexe és imprescindible donat que el gènere és un dels determinants de la salut i de la qualitat de vida. L’evidència indica, per exemple, que les dones tenen una esperança de vida més llarga que els homes, tanmateix, al llarg de la vida, les mesures de qualitat de vida relacionada amb la salut són millor entre els homes que entre les dones. El rol que dones i homes prenen (és a dir el gènere) té molt a veure amb els estils de vida que s’adopten, així les dones solen ser les que tenen cura de les altres persones, els homes s’incorporen abans a l’hàbit tabàquic, els homes assumeixen més riscos a l’hora de conduir, etc. Tots aquests factors contribueixen a que les malalties i l’esperança de vida d’uns i altres es distribueixin amb certa asimetria i que els determinants (factors de risc i protecció) també es considerin separadament, especialment quan es planegen intervencions comunitàries.

Informació, Informació

[Valoració dels programes]

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 13


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa Disposar d'informació rellevant per plantejar les polítiques de salut de la ciutat tenint en compte determinants bàsics de la salut de les persones com ara el sexe i el grup d'edat.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de naixements

2.392 any 2011

Perc. de naixements de mares estrangeres (%)

23,0 any 2011

Núm. d'interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE)

534 Per mil dones de 12 a 19 anys Per mil homes. Període 6 2010-2011 Per mil dones. Període 4 2010-2011

Taxa Específica IVE per joves (‰)

7

Taxa estandarditzada de mortalitat homes (‰) Taxa estandarditzada de mortalitat dones (‰) Esperança de vida en néixer homes (anys)

79 període 2010-2011

Esperança de vida en néixer dones (anys)

86 període 2010-2011

Valoració Les actualitzacions de l'observatori de salut és previst que coincideixin amb les legislatures. La majoria de dades s’obtenen gràcies als convenis que Diputació de Barcelona té amb els principals registres (de mortalitat, de salut reproductiva, etc.) i ha pres el compromís d'elaborar-ne informes pels serveis de salut pública locals cada legislatura. És per això que la major part de dades fan referència al període 2010 – 2011. És previst que es disposi de dades actualitzades el darrer trimestre d'enguany (segons informació de la DIBA) que han de servir per planificar la propera legislatura.

Programa / Projecte

12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L'informe anual de tendència social és un document que analitza l’evolució de la demanda que reben els Serveis Socials municipals de les problemàtiques socials i els recursos mobilitzats al llarg de l’any. Aporta dades territorials (està molt consolidat). El mapa de recursos socials és un recull dels serveis existents a la ciutat que formen part del Sistema local de Serveis Socials (s’està començant a desenvolupar).

Informació, Informació

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Els aspectes que fins ara s’han tingut més presents són els vinculats a Nova Ciutadania. Es proposa anar incorporant la mirada de gènere.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa

 2012

orientació

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Disposar d'un sistema estable d'informació per conèixer la situació de la població més vulnerable de la ciutat i poder adequar millor els recursos a les necessitats. Compartir les dades bàsiques de les necessitats detectades per la xarxa de bàsica de serveis socials i dels recursos disponibles a la ciutat, entre tots els agents que configuren el Sistema local de Serveis Socials.

Indicadors Descripció Núm. d'usuaris/àries de de serveis social Perc. de dones usuàries de serveis socials (%)

2013 15.209 61,0

2014 Notes 15.944 59,1 9.427 dones

Perc. de persones de nacionalitat estrangera usuàries de serveis socials (%)

[Valoració dels programes]

Pàg. 14


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració L'informe de tendència social que fa referència al segon semestre de 2014 està en fase d'elaboració i es presentarà properament. Si s’analitza l’informe del primer trimestre de 2014 es confirma l’estabilització del número de persones ateses al territori i es confirma també un cert estancament de noves entrades de ciutadans al sistema de Serveis Socials local, la qual cosa indica que la població amb alguna necessitat social està o ha estat atesa pel sistema. Aquest informe inclou un conjunt d’indicadors demogràfics, laborals i d’atenció social a la ciutat de Sabadell, accentuant la seva dimensió territorial, amb l’objectiu d’obtenir un millor coneixement de la realitat social de la ciutat i identificar tendències en els barris. Per altra banda, el Mapa de recursos contra la pobresa i l'exclusió social severa a Sabadell es va elaborar per primera vegada durant l’any 2013 a la ciutat. És un eina al servei de les persones usuàries, les entitats i els agents socials per facilitar el coneixement de la xarxa de serveis existents a la ciutat per fer front a l'exclusió social. Ambdós recursos es poden localitzar a la Intranet (Serveis Socials / Biblioteca / Documents i estudis del Departament).

Orientació Programa / Projecte

13.02 Sessions d’acollida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El servei de primera acollida garanteix a les persones nouvingudes, formació i informació sobre el municipi on estan empadronades. Aquesta informació es proporciona a les sessions d’acollida. Aquestes sessions donen informació a les persones nouvingudes sobre els serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutat així com sobre les vies de regularització existents.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Les sessions estan organitzades a diferents punts del territori i compten amb el suport de traducció i amb els serveis d’assessorament jurídic a càrrec de l'SCAI.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Donar la benvinguda a Sabadell als nous veïns i veïnes. Facilitar informació sobre els serveis bàsics de la ciutat. Donar a conèixer i resoldre dubtes sobre els tràmits d’estrangeria principals (vies de regularització existents, renovacions dels permisos, etc). Apropar les AV als nous veïns i veïnes de la ciutat, per donarse a conèixer i animar a participar en la seva tasca al barri.

Indicadors Descripció Núm. de sessions Núm. de participants

2013

2014 Notes

9

10

159

189

Perc. de dones participants (%)

45,0

42,3 80 dones

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

28,0

25,4 48 participants

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

16,0

13,8 26 participants

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

47,0

44,4 84 participants

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

5,0

11,6 22 participants

Perc. de participants procedents d'Europa (%)

4,0

4,2 8 participants

Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

31,0

29,6 56 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d'estada a C atalunya (%)

39,0

34,9 66 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Sabadell (%)

82,0

76,2 144 participants

[Valoració dels programes]

Pàg. 15


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Els punts forts d’aquest programa segueixen sent la territorialitat i la proximitat a la ciutadania, i la coordinació excel·lent amb la resta de serveis implicats (SAC, SCAI, Consell Comarcal del Vallès Occidental, relacions ciutadanes, etc). Les sessions continuen sent la porta d’entrada de les persones nouvingudes a Sabadell a la resta de serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutat, i el recurs principal per contactar de primera mà amb la població acabada d’arribar a Sabadell i poder detectar necessitats i problemàtiques. Una baixa destacable aquest any és la participació de les associacions de veïns que fins ara es convidaven, ja que aquesta col·laboració puntual era difícil per part dels membres de les associacions, per incompatibilitat d’horaris amb la seva vida personal. S’hauria de valorar si es reprèn en un futur o bé si es considera millor que aquestes entitats tinguin un altre paper en l’acollida de les persones nouvingudes del barri. El perfil de la població continua sent molt heterogeni, quant a països de procedència, temps de residència a Catalunya, nivell d’estudis, situació administrativa, etc. però les dades són molt similars a les d’anys anteriors. El principal mitjà de difusió de les sessions segueix sent a través de trucades a les persones que s’han empadronat en el darrer any en cada barri, molt més efectives que la captació a través de la carta de benvinguda, però també es reben derivacions d’altres serveis, principalment d’SCAI i de persones que han demanat l’informe d’arrelament o d’integració social i necessiten acreditar haver fet accions formatives. Pel 2015, caldrà veure com es desplega el decret que regula els serveis de la Llei d’Acollida que s’ha aprovat al desembre de 2014, que marcarà els requisits d’accés al servei.

Programa / Projecte

13.03 Tallers de coneixement de l’entorn

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els tallers de coneixement de l’entorn proporcionen informació de la societat catalana i el seu marc jurídic dins del Servei de Primera acollida i garantint l’acompliment de la Llei d'Acollida. Són tallers que informen a les persones nouvingudes sobre els diferents aspectes de la societat catalana (valors, tradicions, història, geografia) i del municipi de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que s’ofereixen a l’àmbit municipal. Els tallers compten amb material audiovisual i gràfic que fa més comprensible la informació i es complementen amb visites guiades a diferents llocs d’interès (Parlament de Catalunya, Ajuntament de Sabadell, edificis d’interès històric...). Hi participen i hi col·laboren altres serveis municipals i entitats de la ciutat.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Donar a conèixer els diferents aspectes de la societat catalana i de Sabadell, aprofundint en els drets i deures i en els serveis que ofereix la ciutat. Fomentar les xarxes de relacions entre participants. Potenciar la participació de les persones nouvingudes als recursos i les entitats de la ciutat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 16


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de tallers

11

Núm. de visites i sortides Núm. de participants

2014 Notes 12

5

7

173

235

Perc. de dones participants (%)

60,0

77,4 182 dones participants

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

44,0

47,2 111 participants

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

24,0

21,7 51 participants

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

24,0

24,7 58 participants

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

4,0

Perc. de participants procedents d'Europa (%)

4,0

3,4 8 participants 3,0 7 participants

Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

38,0

15,7 37 participants

Perc. des participants amb menys de 2 anys d'estada a C atalunya (%)

36,0

22,6 53 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d’estada a Sabadell (%)

56,0

30,2 71 participants

Valoració Durant l’any 2014, s’han realitzat 12 tallers de coneixement de l’entorn (un més que l’any anterior): 6 tallers oberts a diversos centres cívics i biblioteques de Sabadell (hi han participat persones derivades de les sessions d’acollida, d’altres programes de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, de Serveis Socials, de les escoles d’adults, d’SCAI, de Càrites, de Creu Roja, etc) i 6 tallers tancats amb grups ja organizats (al centre de formació de persones adultes del barri de Torre-romeu, amb l’associació de veïns del barri de Sant Oleguer i l’associació africana de Sabadell, dins del programa SARA de Creu Roja, a Càritas Sabadell dins dels mòduls d’inserció sociolaboral “Aprop teu”, i dos tallers més dins del programa Espais Dona de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania). També s’han realitzat 7 visites per reforçar aquest coneixement de l’entorn d’una manera més pràctica: s’ha visitat l’Ajuntament de Sabadell, el Parlament de Catalunya juntament amb el Parc de la Ciutadella i el Centre Cultural del Born, els Castellers de Sabadell, el Museu d’Història de Sabadell, un itinerari sobre “Sabadell al segle XIX” per conèixer l’etapa de més desenvolupament de la ciutat amb les fàbriques de vapor i dues visites guiades a la Casa Duran. En la línia de les sessions d’acollida, es fa una valoració molt positiva dels tallers de coneixement de l’entorn que s’han fet durant aquest 2014. S’han mantingut els punts forts: territorialitat i proximitat, diversitat d’horaris per adaptar-los al públic, detecció de problemàtiques i necessitats, derivació a altres recursos i serveis adients, etc. Cal destacar la magnífica coordinació que s’ha tingut amb altres departaments municipals i entitats de la ciutat, que o bé col·laboren en la realització dels tallers o bé hi deriven persones nouvingudes: relacions ciutadanes, cultura (biblioteques municipals), museu d’història de Sabadell, serveis socials, escoles d’adults, Càritas, Creu Roja, SCAI, CNL, etc.

Programa / Projecte

13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d’una eina que permet tenir un coneixement objectiu de l’evolució dels drets civils a la nostra ciutat. Permet analitzar amb dades estadístiques comparades l’estat d’emancipació, autonomia, equitat, igualtat de drets, exclusió i inclusió de la joventut, de les dones i de les persones recent arribades a la ciutat per a poder desenvolupar polítiques proactives en aquests àmbits.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa Garantir un observatori actiu i complert dels indicadors que mostrin l’evolució del estat dels drets civils i de la ciutadania a Sabadell i aprofundir en l’anàlisi de diversos temes que siguin d’interès per a planificar futures línies d’actuació.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 17


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de demandes de dades externes (ciutadanes)

8

Núm. d'informes interns fets de joves

1

3

Núm. d'informes interns fets de dones

1

1

Núm. d'informes interns fets de nova ciutadania

4

7

Núm. d'informes interns fets de cooperació

1

Núm. d'informes interns fets de convivència

1

Núm. d'informes interns fets de gais/lesbianes/transsexuals Núm. d'indicadors del Pla Transversal

703

757 seguiment 2014

Valoració Durant l'any 2014 els informes que s'han elaborat han estat: Àmbit de Nova Ciutadania: - Informe sobre les persones autorizades per a ser reagrupades a la ciutat de Sabadell durant l'any 2014. - Informe de les dades de padró sobre persones immigrades a 1 de gener de 2014 fent comparativa amb 1 de gener de 2013. - Informes pel programa de rumors " Xarxa Antirumors de Sabadell", pels interlocutors del programa de ràdio de Sabadell " Tarda de Ràdio" sobre les següents temàtiques : rumors i sanitat, rumors i ajuts socials, rumors i cotitzacions socials i rumors i nivell educatiu. - Extracció i interpretació de les dades de l'enquesta realitzada per consensus a una mostra de la ciutadania a fi de copsar l’opinió sobre els rumors i prejudicis vers les persones estrangeres. Àmbit cooperació: Preparació d'informes sobre els països amb els que col.labora l'Ajuntament de Sabadell en matèria de cooeració a fi de donar suport en la configuració del mapa de cooperació del nou web de cooperació de la Regidoria de Drets Civils. Àmbit igualtat. Anàlisi del perfil de les persones participants als tallers d'igualtat des del seu inici per part de l'àmbit de Dona de l'Ajuntament. En concret, edat, sexe, procedència per barri, tipologia de taller i nombre de tallers realizats. Pla transversal. Preparació del seguiment del pla del 2014: departaments, programes i indicadors a mesurar. A nivell extern, - Informe demanat per Càritas sobre la sitaució de la població estrangera a Sabadell ( a nivell de padró) - Dades demanades per l'Anuari Estadístic de Sabadell ( Observatori d'economia Local- Vapor Llonc) 2013 - Dades demanades per la Parroquia Sant Feliu sobre els equipaments del districte 1.

Programa / Projecte

13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En la situació actual és una realitat que molts joves amb titulació superior o formats tècnicament marxen del país per la falta d’oportunitats professsionals, provocant un empobriment del capital social, cultural i econòmic de la ciutat i del país, tanmateix, per ells és una experiència molt enriquidora, per això, la regidoria es proposa un diàleg obert amb tots els agents implicats per analitzar el fenomen.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

La Regidoria a més, a través del SAJ (Servei Atenció Juvenil), assessorarà els joves que es trobin en procés de recerca d’oportunitats formatives i ocupacionals a l’estranger, derivant si és el cas, a d’altres serveis i institucions supramunicipals.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Analitzar a fons el fenomen amb l’ajuda d’institucions, universitats, empreses, sindicats, etc. Adaptar les polítiques municipals sobre ocupació a les diferents

[Valoració dels programes]

Pàg. 18


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

realitats d’aquest estudi. Assessorar als i les joves sobre els pros i contres d’aquesta decisió. Derivar els joves cap a recursos que els poden ésser d’utilitat. Millorar l’ocupabilitat dels i les joves de la ciutat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'assessoraments fets

27

2014 Notes 36

Valoració Aquest servei s'ha mantingut estable amb un petit increment. El programa, ha comptat amb el suport de les seccions sindicals CITE i AMIC pel que fa a temes d'assesoria laboral. Per l'any 2015 s'ha previst donar un impuls a aquest programa mitjançant difusió del servei. Les persones amb nacionalitat espanyola ateses a l'assessoria de mobilitat són majoritàriament joves que han acabat aquí els seus estudis i que volen marxar per buscar una feina, millorar l'anglès mitjançant cursets o amb feines com les d'au pair, per exemple; o totes dues coses a la vegada: treballar i millorar en la pràctica de l'idioma. També hi ha un perfil de persones no tan joves que el que volen és trobar feina perquè aquí no en troben. La Unió Europea és el principal destí, tot i que demanen països principalment de parla anglesa (preferiblement el Regne Unit), seguit de França i Alemanya, en alguns casos. També hi han peticions per anar a Canadà, Austràlia i qualsevol país d'Amèrica del Sud. Les persones no nacionals són en la seva majoria del Marroc, seguits per Ghana, Senegal, Mali, Nigèria, Ucraïna i Gàmbia. Les seves demandes estan relacionades sobretot amb la tramitació de la targeta de la UE de llarga durada i amb anar a treballar bàsicament dintre de la UE.

Programa / Projecte

13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei d'informació, orientació i assessorament per a l'emancipació juvenil. Al Servei d'Informació Juvenil, com a punt central, s'hi troba informació de l’àmbit juvenil, s'hi poden fer tràmits, recursos per joves, 8 assessories, i disposa d’espai Internet.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Es porta a terme una descentralització del SAJ als instituts de la ciutat, amb publicacions, PIDCES, eines 2.0, punt mòbil, campanyes d'hàbits saludables i d’altres. Les campanyes i publicacions del SAJ s'adrecen als joves i als seus mitjancers i a la ciutadania en general. Es vol apropar al jove, a la comunitat educativa i a la ciutadania en general la informació, la reflexió i els recursos per abordar temàtiques d’interès relacionades amb qüestions rellevants per la vida dels joves. Les publicacions pròpies dels SAJ i les campanyes són eines de descentralització i de sensibilització de temes d’actualitat, en els que cal prendre i/o tenir opinió.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Cercar la igualtat d'oportunitats entre els joves i acompanyarlos en tot el seu procés d'autonomia i presa de decisions, apropant els recursos i les informacions corresponents.

[Valoració dels programes]

Pàg. 19


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció Núm. de persones ateses Perc. de dones ateses (%)

2013 32.655

2014 Notes 31.801

51,0

Núm. de publicacions editades

3

6

Núm. de campanyes efectuades

2

6

Valoració Per les dades es pot observar la completa consolidació del SAJ. Les eines 2.0 han transformat la transmissió de la informació i de part dels recursos del SAJ, però no és res més que el reflex dels hàbits dels i les joves. L’organització de campanyes de transmissió de valors dins els centres educatius permet apropar als i les joves tota la informació i la difussió dels recursos específics que tenen al seu abast. En concret, durant l'any 2014 s'han dut a terme 6 campanyes: Campanya “No, no són bromes, Bullying” (adreçada a 1r. d'ESO), amb l'objectiu que l’alumnat sigui capaç d’identificar conductes d’assetjament i tot allò que comporten aquestes accions. Es donen eines per fomentar habilitats socials per resoldre conflictes, alhora que es vol desenvolupar el coneixement crític per analitzar i interpretar els fets. Campanya “rap de la convivència” (adreçada a 2n. d'ESO) A través d’una expressió artística (música-rap) com a canal comunicatiu per expressar sentiments, es pretén que l’alumnat prengui consciència que les accions discriminatòries encara avui existeixen. A l’acabar el taller, és el propi jove qui acaba posant lletra a la composició musical, fomentant d’aquesta manera la sensibilització i la reflexió sobre els valors socials. Campanya “d’afectivitat i sexualitat: relacions sexuals sense risc” ( adreçada a 3r. d'ESO) amb l'objectiu de donar informació sobre la sexualitat i fomentar l’ús del preservatiu com a mètode de prevenció d’embarassos i d’infeccions de transmissió sexual. També desmontar mites i creences, treballar la sexualitat des del punt de vista de l’afectivitat. Campanya “Drets Humans”a través de la XESI (Xarxa Educativa solidària i Intercultural) (adreçada a 3r. d'ESO) La Xarxa Educativa Solidària i Intercultural, XESI, és un projecte que es porta a terme a diferents instituts de secundària de Sabadell amb la clara finalitat de fomentar una actitud crítica i activa en els joves participants entorn les causes que generen desigualtat i injustícia social al món i implicar a l’alumnat en accions solidàries i de convivència. La xarxa preten fomentar la interacció entre tots els centres escolars que participen a la Xarxa i entre el teixit associatiu de la ciutat i l’ Ajuntament. Campanya “de què parlem quan parlem de drogues?” (adreçada a 4t. d'ESO) L'objectiu és prevenir el consum de drogues fent èmfasi especial a l’alcohol, el tabac i el cànnabis, que és la droga il·legal més consumida entre la joventut, clarificar dubtes, donar recursos i reflexionar, per mitjà d’un procés intern i dialògic, entorn a accions que envolten al consum o no de drogues. Campanya "Violència de Gènere" (de 1r. a 4t. d'ESO) on es defineixen els conceptes de violència de gènere, les formes de la violència de gènere, les fases del cicle de la violència, la legislació referent a la violència envers les dones i els recursos que ofereix el Centre d'Atenció a les Dones (CAD). Quant a les assessories, es mantenen amb la mateixa línia que el 2013, i aquestes assessories, al marge de l'atenció individualitzada, permeten estar actualitzats amb les temàtiques que més poden interesar al jovent. Les publicacions són les altres eines que el SAJ utilitza per fer difussió de recursos i informació, donat que els hi apropa a ells i als seu mitjancers les eines necessàries per reflexionar i actuar sobre la matèria tractada. Aquest 2014 s'han afegit a la col.leccio dels Apunts, uns monogràfics editats conjuntament amb l'Oficina de Drets Civils que han abordat temes d'actualitat juvenil. En concret: Durant el 2014, s’ha dut a terme les següents publicacions: Dins la col·lecció “Apunts sobre...”, s’ha editat els apunts sobre Bullying. S’han editat 3.000 exemplars. En el marc d’elaboració de monogràfics, durant l’any 2014 s’han previst l’edició de 4 publicacions noves i l’actualització de 1. En concret: ” L’Homofòbia al món del esport “, “Drets sexuals i reproductius “,“Desenganxa’t dels rumors”, “Refugiats i dret d’asil”, “Violència juvenil, noves formes vells conceptes” (actualització)

[Valoració dels programes]

Pàg. 20


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Pla de recepció i Acollida integra totes les accions que es duen a terme per acollir a les persones que arriben de nou a la ciutat (sessions d’acolllida, tallers de coneixement de l’entorn i apropament al mon laboral i cursos de català) així com les entitats que participen en l’acollida. Dins d’aquest marc, es desenvolupa el Protocol de benvinguda, que d'acord amb el Servei d’Atenció Ciutadana i amb el Padró, es dirigeix a totes les persones nouvingudes que s’empadronen a Sabadell, enviant una carta de benvinguda en català i en la llengua del seu país de procedència, acompanyada d’informació que es considera d’interès (guia d’acollida, fulletó de les sessions d’acollida, etc).

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

En cas de problemes d’empadronament s’ha establert també un protocol d’acció amb Serveis Socials i Padró a fi de poder donar solució a les persones que tenen dificultats per empadronar- se, intermediant amb el propietari de l’habitatge i en cas de no trobar solució, estudiar una via temporal d'empadronament. Objectiu(s) principal(s) del programa Treballar en coordinació amb tots els serveis i entitats que participen en l’acollida de les persones nouvingudes. Coordinar l’actuació de tots aquests serveis i entitats. Garantir el Servei de Primera acollida a totes les persones que arriben de nou a la ciutat proporcionant els següents continguts: coneixement de la societat catalana, coneixements laborals i competències lingüístiques bàsiques. Garantir que les persones nouvingudes esdevinguin persones autònomes, integrades a la ciutat i puguin exercir la ciutadania en igualtat de condicions. Garantir l’empadronament de totes les persones nouvingudes, per tal que puguin tenir accés a tots els recursos i serveis de forma normalitzada.

Indicadors Descripció Núm. de persones estrangeres nouvingudes a Sabadell. Perc. de persones nouvingudes procedents del Magreb (%)

2013 24.203

2014 Notes 23.065 Dades gener 2014

19,0

És la suma de persones 32,0 del Magreb i de l'Àfrica Subsahariana

44,0

41,0

Perc. de persones nouvingudes procedents de l’Àfrica Subsahariana (%) Perc. de persones nouvingudes procedents d'Amèrica (%) Perc. de persones nouvingudes procedents d'Àsia (%) Perc. de persones nouvingudes procedents d'Europa (%) Núm. de persones estrangeres ateses amb problemes d'empadronament

Núm. de persones que han passat pels Serveis d'Acollida (sessions, tallers de coneixement entorn, apropament al món laboral i català

Núm. d’usuaris atesos de forma individual per part de l’agent d’acollida

8,0

9,0

17,0

18,0

13

3

1.243

59

189 participants sessions acollida, 235 participants coneixement entorn, 77 1.095 participants apropament al món laboral, i 594 participants estrangers català 61

Valoració Quant al protocol de benvinguda, s’ha continuat la coordinació amb el SAC. Es valora que en un futur immediat caldrà millorar el sistema per actualitzar la informació que conté la carta de benvinguda.

[Valoració dels programes]

Pàg. 21


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Quant al protocol per a persones amb problemes d’empadronament, aquest any hi ha hagut una disminució molt considerable dels casos atesos al respecte. La perspectiva de futur és la de poder seguir coordinant eficaçment amb el departament de padró, així com mantenir aquestes intervencions quan sigui necessari. Per últim, apart de les 1.095 persones que han passat pels serveis d’acollida, cal destacar els casos que l’agent d’acollida ha atès de forma personalitzada i individualment durant aquest any. Aquests casos conformen una gran part de la tasca diària de l’agent d’acollida i la quantitat s’ha mantigut respecte a l’any anterior. Les consultes s’han centrat en temes formatius, en ajudes socials, tràmits d’estrangeria, recursos d’inserció laboral, problemes per tramitar la targeta sanitària, etc. Un destacable número d’atencions tenen a veure amb els informes d’estrangeria de la Generalitat, pel qual s’ajuda a les persones a emplenar la sol·licitud que han d’entrar per registre al SAC, juntament amb tota la documentació necessària. La coordinació amb la persona que realitza aquests informes és immillorable i es resolen ràpidament les incidències i mancances que poden sorgir, com la necessitat de formació d’acollida o de català. Quan s’ha considerat oportú, s’ha derivat a les persones ateses a altres serveis de la regidoria de Drets Civils, majoritàriament a programes d’Igualtat (Espais dona) i de Joventut.

Programa / Projecte

13.15 Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Punts descentralitzats d’Informació, assessorament i orientació a l’alumnat dels Centres Educatius, especialment de secundària, de tots aquells temes que els puguin ser d’interès.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Arribar al màxim de joves possible per tal de poder assegurarlos-hi la informació, clara, transparent i objectiva que els permeti desenvolupar-se de manera integral, potenciant la seva autonomia personal com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de joves participants

7.820

4.000

Núm. de centres educatius públics participants

13

13

Núm. de centres educatius privats participants

6

8

2.558

3.700

Núm. de consultes de salut Núm. de consultes d'atenció psicològica Núm. de consultes d'educació Núm. de consultes de treball

18 1.078

100 Servei centralitzat Al 2014 correspon a 70 jornada d'assessorament i orientació

61

Valoració Tant la filosofia com la metodologia de la descentralització de la informació del Serveis pels i per a les joves ha anat evolucionant. Per un cantó ha estat degut a un procés d'adaptació de la realitat continuament canviant de la joventut, sobretot per la incorporació de les eines 2.0, però també per un tema purament econòmic. Enguany només s'ha comptat amb uns mesos puntuals d'un professional com a figura PIDCES. Per aquesta raó, s’ha limitat a transmetre recursos estables municipals a través de campanyes a on s’arriba a un nombre molt elevat d'adolescents. Tot i així, és clar que en aquest aspecte s’ha fet un retrocés important i s'estan mirant estratègies per tornar a fer una descentralització més òptima de cara l'any 2015. Les campanyes han estat: Campanya “ No, no són bromes, Bullying” (adreçada a 1r. d'ESO); Campanya “rap de la convivència” (adreçada a 2n. d'ESO); Campanya “d’afectivitat i sexualitat: relacions sexuals sense risc” (adreçada a 3r. d'ESO);Campanya “Drets Humans”a través de la XESI (Xarxa Educativa solidària i Intercultural) (adreçada a 4t. d'ESO);Campanya “de què parlem quan parlem de drogues?” (adreçada a 4t. d'ESO); Campanya "Violència de Gènere" (de 1r. a 4t. d'ESO).

[Valoració dels programes]

Pàg. 22


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Altres activitats que s'han portat a terme al territori han estat: -

Exposicions emmarcades dins les campanyes que es duen a terme (drogues i sexualitat), a diferents Centres educatius: UAB, Formació professional i Escoles d’adults. (Un total aproximat de 1.400 visites) Campanyes per apropar informació i facilitar preservatius a la Zona d’Oci de la ciutat (Zona Hermètica). (Total de 1500 joves atesos) Campanya per difondre i treballar els drets dels infants ( 300 joves ) Jornades d’assessorament i orientació educativa. (Un total de 70 assessoraments) Motivar i incentivar a la col·laboració i participació per part de joves en diferents activitats de la Regidoria (Festa de la Diversitat, Festa africana, Festa del comerç just). (un total aproximat de 100 joves implicats) Presentació del vídeo elaborat dins la campanya del Rap de la Convivència on han intervingut diferents centres educatius i que enguany ha estat reconegut pel projecte europeu Communication for Integration (C4I) com a recurs pedagògics contra el rumors envers la població nouvinguda.

Programa / Projecte

13.30 Oficina de Drets Civils

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d'un espai de referència d'informació, orientació i assessorament per a la defensa dels Drets Humans; així com d'acollida i acompanyament per a la restauració dels drets vulnerats. Compta amb un espai de divulgació dels Drets Humans i dels Drets Civils bàsics, mitjançant: Programes de commemoració de les Diades Internacionals, formació per promoure els Drets Humans i el portal de Drets Civils.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Es portarà a terme la recopilació de notícies actuals tant nacionals com de la resta del món, juntament amb un recull de fons documental propi i difusió d’altres existents i el recull de legislació en tema de Drets Humans.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal és el d’atenció a les persones que hagin pogut veure vulnerats els seus drets, en especial el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, edat, malaltia o diferents capacitats. Un altre objectiu és promoure la difusió dels drets civils, especialment els reconeguts per la declaració universal dels drets Humans, mitjançant la formació, l’edició de monogràfics, exposicions, conferències etc.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones ateses

53

58

Núm. d'expedients oberts

29

33

Núm. de campanyes i commemoracions

2

Núm. d'activitats Núm. de documents del fons documental

33

Homofòbia al futbol, 3 Homofòbia i Orgull Gai, Drets Humans Entre els programes de 50 commemoracions 5 Monogràfics 2014

Valoració Aquest 2014 s'han realitzat 3 grans campanyes que engloben diferents dies internacionals: Dia Contra l'Homofòbia en el Fútbol, Dia Contra l'Homofòbia i Dia de l’Orgull Gai i Dia dels Drets Humans (aquest últim engloba diferents commemoracions con la de la SIDA, els drets dels Infants, els drets dels Migrants, els drets de les persones amb discapacitat) El 2014 s'ha sumat també a la commemoració del D.I Contra l'Homofòbia en el fútbol, el dia internacional contra la pena de mort. En relació a les entitats cal destacar que aquests programes han estat molt rics en la col.laboracio amb el teixit associatiu, perquè no solament han aglutinat les entitats de l’àmbit en concret, sinó que han aconseguit la col.laboració d'entitats esportives , de

[Valoració dels programes]

Pàg. 23


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

cultura popular, d’entitats educatives, de solidaritat etc. En els tres programes han participat uns 90 col.laboradors més les taules de participació de la regidoria amb les que sempre s’ha treballat amb mes o menys intensitat. L’Oficina, edita també diferents publicacions. Durant el 2014 també ha treballat per activar el nou web LGBTI.

Programa / Projecte

05.07 Jornades d’orientació escolar i professional

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Jornades d’orientació escolar i professional. Es fan dues jornades una en relació a estudis de grau mitjà i l’altra en relació a estudis superiors. L’objectiu de les Jornades és oferir el màxim d’informació als nois i noies que han de prendre una decisió important pel que fa al seu futur professional, així com també donar-los la possibilitat de contactar directament amb els professors de les universitats o dels instituts perquè els informin i puguin rebre l’assessorament adequat per a la seva futura orientació acadèmica.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa Informar de l'oferta formativa postobligatòria i universitària.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Incrementar el nivell d'informació per tal de facilitar una tria amb més coneixement per part dels joves.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de centres que hi participen

60

56 C urs 13-14 *

Núm. d'alumnes que hi participen

3.219

2.895 C urs 13-14**

Valoració Objectius i resultats: S'han assolit els objectius plantejats en un alt percentatge. Les enquestes i qüestionaris mostren un alt grau de satisfacció per part de l’alumnat i del professorat que hi participa. L’assistència a les jornades ha baixat en relació al curs passat, en participació de centres i d’alumnat. El perfil de les persones demandants ha canviat arran de la situació econòmica: cada vegada més hi ha persones adultes que es tornen a incorporar als estudis una vegada s'han quedat sense feina i miren de millorar la seva ocupabilitat. És per aquest motiu que s'ha ampliat la difusió de les Jornades a les Escoles d'Adults, Oficines de Treball, Entitats ciutadanes relacionades amb Educació, Patronals i Gremis, AMPAs... No es disposen d’indicadors quantificats en aquest programa des del punt de vista de Drets Civils, però sí que es percep la distribució segons estereotips femenins o masculins pel que fa a l’assistència a xerrades d’ensenyaments tipificats com a tals. Replantejaments i novetats: Tot i així, han hagut replantejaments arran entre d'altres, de peticions i propostes de millora recollides. En el sentit de facilitar tota la informació possible als alumnes abans es feien xerrades amb informacions acadèmiques, a partir d'ara s'ha començat a incorporar: - la visió des del punt de vista laboral mitjançant experiències professionals d'antics alumnes. - la visió des del punt de vista de la innovació, emprenedoria i les oportunitats que donen les noves tecnologies per la creació de noves professions. - s'ha dissenyat una APP en la que els alumnes poden trobar tota la informació de les Jornades classificada per espai, temàtica i horari i on també poden accedir a documents relacionats amb els estudis i també emplenar l'enquesta d'avaluació. - s'ha posat en marxa un facebook per l'orientació entre iguals, que serveix de punt de trobada per l’alumnat que ja estan cursant estudis universitaris o de grau superior i poden aclarir preguntes als futurs alumnes. - s'ha ampliat el ventall de persones a les quals adreçar-se.

[Valoració dels programes]

Pàg. 24


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

S'han continuat oferint dos serveis que són d'interès: - Quaderns d'orientació - Servei d'atenció personalitzada que s’ofereix des del SAJ Per properes edicions caldria actualitzar la pàgina web de l'Ajuntament i posar a disposició de tot l’alumnat la informació recollida (sobretot vídeos i links d'interès) a les Jornades perquè la tinguin de consulta. També s’intentarà afegir alguna xerrada sobre les Dones i les enginyeries per tal d’anar treballant els estereotips en determinats ensenyaments superiors. Notes metodològiques: *Són 22 centres en les jornades de GM i 34 en les de GS **Són 1.585 alumnes en les de GM i 1310 en les de GS

Programa / Projecte

23.01 Atenció al Ciutadà

Regidoria / Servei

Sabadell Atenció Ciutadana

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La missió de Sabadell Atenció Ciutadana és:

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Ser el referent de la ciutadania a l'hora de demanar qualsevol informació i/o, tramitació de qualsevol Servei de l'Ajuntament.

Lectures

Les atencions es fan mitjançant els tres canals: presencial (5 Oficines), -telefònic (010) i Internet (www.sabadell.cat). Gestionar el registre general documents a l'Ajuntament.

d'entrades

i

sortides

de

Actualitzar les bases de dades tant de Directori -Agenda com Tràmits d'on surt tota la informació a disposició dels ciutadans/es.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Es disposa de convenis signats amb altres administracions per fer els seus tràmits (Cadastre-Tràfic-Agència Catalana de Certificació) Actualitzar els Panells electrònics instal·lats als diferents punts de la ciutat. Centraleta telefònica del Ajuntament. Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'atenció al ciutadà i esdevenir el servei referent a l'hora de fer qualsevol gestió amb l'Ajuntament.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones ateses

281.454

Núm. d'atencions fetes

786.127

Mitjana d'atencions per persona atesa

2014 Notes

3,0

Valoració -

[Valoració dels programes]

Pàg. 25


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’equip de salubritat ofereix als establiments alimentaris l’oportunitat de participar en sessions informatives per conèixer les normatives higièniques vigents i ajudar a que pràctiques emergents -que en algun cas no s’havien considerat a les normatives, però que actualment són emergents- siguin adequades des del punt de vista de la seguretat alimentària.

Informació, orientació i assessorament ciutadà - Orientació

Objectiu(s) principal(s) del programa Informar i sensibilitzar a titulars d'estabiments emergents i / o provients d'altres països de les condicions de salubritat i higiene alimentària.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Valoració Aquest programa s'ha eliminat del Pla en l'exercici 2014. S’ha deixat de prestar a través del servei.

Assessorament Programa / Projecte

13.04 Tallers d’apropament al món laboral

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Dins de la Llei d’Acollida, es preveuen accions formatives on les persones nouvingudes puguin assolir coneixements laborals. Els tallers d’apropament al món laboral s'adrecen a persones estrangeres amb poques competències lingüístiques (que no poden aprofitar bé els recursos existents) i persones sense permís de residència i/o treball, com a col·lectiu en especial risc d’exclusió social. Els tallers es realitzen amb professionals de la regidoria, el suport d’altres departaments de l’Ajuntament i entitats com l’SCAI.

Informació, orientació Assessorament

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

 2012

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Acompanyar a les persones estrangeres en el seu procés de recerca de feina reforçant les seves habilitats personals i establint estratègies individuals per a la millora de la seva ocupabilitat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 26


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de tallers Núm. de participants

2014 Notes

8

7

120

77

Perc. de dones participants (%)

53,0

66,2 51 dones participants

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

45,0

15,6 12 participants

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

43,0

24,7 19 participants

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

10,0

54,6 42 participants

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

0,0

Perc. de participants procedents d'Europa (%)

2,0

3,9 3 participants 1,3 1 participant

Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

35,0

19,5 15 participants

Perc. de participants amb menys de 2 anys d'estada a C atalunya (%)

36,0

26,0 20 participants

Valoració Aquest 2014, els tallers d’apropament al món laboral s’han centrat en informar i assessorar a les persones estrangeres sobre els drets i deures dels treballadors, i sobre la llei d’estrangeria, i s’han realitzat en col·laboració amb CITE (CCOO) i AMIC (UGT), a través d’un conveni de la Diputació de Barcelona. Durant aquest any s’han realitzat 7 tallers d’apropament al món laboral amb un total de 77 participants, derivats pels diferents programes de la Regidoria de Drets Civils (sessions d’acollida, tallers de coneixement d’entorn, espais dona), Càritas, SCAI, CEAR, etc. De cara al 2015, es vol continuar amb la realització d’aquests tallers amb la col·laboració d’AMIC (UGT). S’intentarà fer un taller al mes i mantenir l’oferta per a totes les persones interessades en participar-hi. La valoració general dels tallers és positiva, encara que es voldria comptar amb personal propi de la regidoria per a poder desenvolupar aquests tallers, de manera que els tallers no siguin merament informatius, sinó que també es podria fer un seguiment de les persones participants i acompanyar-les en el seu procés de recerca de feina, reforçant les seves habilitats personals i establint estratègies individuals per a la millora de la seva ocupabilitat, com s’havia fet anteriorment amb la contractació d’un pla d’ocupació per sis mesos. Un altre aspecte pendent per treballar durant el 2015 serà el fet de veure com es desplega el reglament de la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades, ja que està previst que el SOC assumeixi tasques en el bloc de coneixements laborals, de manera que caldria coordinació per mirar de no solapar o duplicar serveis i buscar ponts de cooperació.

Programa / Projecte

13.40 Centre d'Atenció a la Dona

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És un servei especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista i també a llurs fills i filles. El centre d’atenció a la dona (CAD) compta amb professionals de l’àmbit jurídic, d’atenció psicològica i social.

Informació, orientació Assessorament

i

assessorament

ciutadà

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Oferir un espai d'escolta que doni resposta a les diferents demandes de la dona, des de la primera acollida, assessorament jurídic i atenció psicològica, possibilitant i acompanyant en el procés de recuperació de la violència.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Proporcionar a les dones i als seus fills i filles una informació de qualitat sobre els recursos que tenen al seu abast.

 2012

Objectiu(s) principal(s) del programa

[Valoració dels programes]

-

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 27


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'expedients nous a l’ any

2014 Notes

387

432

4.714

4.381

Núm. d'atencions telefòniques

219

310

Núm. de dones ateses

820

906

Núm. de persones de nacionalitat estrangera ateses

146

178

Núm. de dones joves ateses

169

147

Núm. d'atencions presencials

Núm. de denúncies de les dones ateses

53

Núm. de fills/filles ateses

67

Valoració En relació als objectius plantejats, el programa d’atenció social, psicològica i jurídica que des de fa 15 anys es realitza al CAD, ha aconseguit ser un punt de referència per les Associacions de dones, entitats i professionals de les diferents administracions que tenen seu a Sabadell. Per les dades estadístiques es confirma que el punt d’arribada al CAD és, en primer lloc per via directa i presencial de les pròpies dones, en segon lloc informades per amics, familiars o associacions i a continuació, derivacions d’altres professionals especialment dels Serveis Socials. El programa durant l’any 2014 s’ha continuat atenent un nombre molt important de primeres visites i ha realitzat un treball d’atenció, sensibilització i prevenció de la violència masclista de gran qualitat. El model d’intervenció parteix d’una òptica integral, multidisciplinar i transversal que intervé en funció de les necessitats de cada cas amb un equip de professionals especialitzades que donen resposta a la demanda de la ciutat. S’han portat a terme els següents replantejaments i millores de qualitat del Servei: Formació continuada de les professionals, supervisió; aprofundiment en la coordinació, ampliació de l’equip de TS;·increment de les hores de psicòloga infantil, actualització dels criteris i el funcionament de l’equip professional, reordenació dels espais per millorar l’atenció a les dones i llurs fills/filles. S’han obert noves actuacions com una Proposta de teràpia grupal que s’iniciarà al 2015;·Visualització del CAD; Presentació del CAD a Consells de districte, Taula d’Igualtat, Taula de Convivència de l’Ajuntament de Sabadell, Jornada de la Xarxa Punts Òmnia, Serveis Socials, Salut Mental de l’Hospital Taulí, Campanya ni un pèl enrere i s’ha realitzat una Jornada de portes obertes. En relació a l’evolució percebuda, cada vegada més dones s’adrecen al CAD sabent el que poden obtenir del Servei i no amb demandes pròpies de Serveis Socials. Es pot extreure la conclusió de que hi ha un millor coneixement del Servei tant per part de la ciutadania como de les i els professionals. S’observa la necessitat de donar atenció no sols a la dona sinó als fills i filles que viuen amb ella i han patit les conseqüències de la violència a l’entorn familiar. En els darrers mesos s’ha produït un petit increment de dones joves i adolescents amb problemàtica de violència cap elles, per part dels seus progenitors. Es comença a observar que arriben al CAD filles de dones que van ser ateses al CAD fa 10 o 15 anys. La perspectiva de continuïtat del programa s’orienta a continuar en la línia de donar a conèixer el CAD als principals actors de la ciutat que poden detectar problemàtiques de violència masclista, dedicar més recursos (increment d’hores de psicòloga infantil) als fills i filles de les dones que arriben al CAD i han patit violència o discriminació per raó de gènere, iniciar el projecte de treball grupal per les dones i llurs fills i filles com a complement terapèutic per superar les conseqüències del cicle de la violència i ontinuar millorant l’atenció professional del conjunt de l’equip del CAD mitjançant formació interna i externa.

Programa / Projecte

13.31 Programa de suport al retorn voluntari

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa de suport al retorn voluntari ofereix informació sobre les condicions i característiques de les diferents opcions per tornar al país d’origen a les persones immigrades que prenen voluntàriament aquesta decisió. Es fan atencions individuals o grupals segons necessitats de les persones usuàries. En els casos indicats, es fa la derivació al servei corresponent i es fa seguiment del cas per resoldre els dubtes o necessitats que puguin sorgir. S’emeten informes periòdicament amb l’actualització de les dades sobre el

Informació, orientació Assessorament

[Valoració dels programes]

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Cooperació

 Totes

Pàg. 28


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

desenvolupament dels programes de retorn així com la seva normativa. En aquest sentit es tenen en compte els diferents programes que integren la Regidoria per tal de sensibilitzar a les persones que retornen ho facin d’una manera òptima i sense perdre els valors i els aprenentatges assolits en el municipi.

 Igualtat Home-Dona Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Recollir, classificar i derivar a d’altres departaments la informació disponible sobre la temàtica del retorn. Donar informació sobre les condicions i característiques dels diferents programes de retorn voluntari per a estrangers a les persones interessades. Donar suport en la gestió dels tràmits de retorn voluntari i fer seguiment dels casos quan és necessari.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de demandes d'informació

65

Núm. de demandes d'informació realitzades per dones

10

Núm. de demandes d'informació de capitalització d'atur

29 informacions . Oberts 10 expedients 4 expedients són de 4 dones

29

3

Núm. de demandes d'informació de retorn en situació de vulnerabilitat Núm. de demandes d'informació de retorn procedents del Magreb Núm. de demandes d'informació de retorn procedents de l’Àfrica Subsahariana Núm. de demandes d'informació de retorn procedents d'Amèrica Núm. de demandes d'informació de retorn procedents d'Àsia

2014 Notes

0

21

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

0

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

1

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

23

en situació de vulnerabilitat realitzades per persones

10

0

Núm. de demandants en situació irregular

Valoració El descens iniciat ja l'any 2013 ha seguit augmentant fins a situar-se pràcticament a la nula demanda del programa retorn voluntari a l'Oficina de drets Civils. Els pocs demandants segueixen sent les persones de procedencia d'Amèrica llatina. Les persones arriben a l'oficina derivades de l'entitat SCAI o per indicció d’amics o familiars. La situació és de vulnerabilitat en el moment de la demanda o amb clares possibilitats de trobar se sense cap tipus d'ajut. Creuen que al seu pais tenen més possibilitats de sortir ja que molts hi tenen familiars o casa.

Programa / Projecte

13.29 Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d'un espai de debat, reflexió i acció per atendre totes les discriminacions atàviques per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual, masclisme o sexisme, així com un espai de formació, d’informació i d'assessorament, que inclou documentació, espai de trobada i de treball amb les entitats interessades en treballar la temàtica.

Informació, orientació Assessorament

Objectiu(s) principal(s) del programa Treballar en xarxa i de manera transversal per l’eradicació de la discriminació per raó de gènere i orientació sexual i per garantir la informació, l’assessorament i l’acompanyament a totes les persones víctimes de discriminació per raó de gènere i / o d’orientació sexual.

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Combatre la homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia.

[Valoració dels programes]

Pàg. 29


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de programes de sensibilització organitzats

2

Dia Int.homofòbia al futbol (19 febrer), DI 3 contra l'homofòbia (17 maig) i Dia Orgull LGBTI (28 juny)

Núm. d'entitats fidelitzades

7

7

Núm. de publicacions realitzades

2

1

Núm. d'atencions

1

Núm. de celebracions de casament de parelles homosexuals

5

Monogràfic sobre Homofòbia al futbol

Valoració L'any 2014 s'ha seguit amb les reunions de la Taula LGBTI de Sabadell. Aquest òrgan de participació es consolida com un dels puntals de l'espai LGBTI. S'hi fan propostes, es fa formació als seus membres i s'impulsen iniciatives que enriqueixen els programes dels Dies Internacionals. El 2014 es van fer 5 reunions. L'espai LGBTI, juntament amb la Taula i la complicitat de teixit associatiu va organitzar 2 programes de commemoració de Dies Internacionals. Es van realitzar més de 20 actes relacionats amb la temàtica. Per primera vegada es commemora el 19 de febrer Dia Internacional contra l'Homofobia al Futbol. En el marc d'aquest dia internacional, el 21 de maig de 2014, es signa a Sabadell la "carta contra l'homofòbia en l'esport" promoguda per l'espai LGBTI de l'ODC i per ADI (Asociación Deportiva Ibérica) i Panteres Grogues Barcelona. És una signatura pionera a Catalunya. Per primer any, el col.lectiu LGBTI participa a l'Ofrena floral en memòria de les víctimes del nazisme a l' Aplec de Salut, donant visibilitat al col.lectiu LGBTI que també va ser represaliat en tots els camps de concentració i d'extermini. També es porta una proposta a la Junta de portaveus, que el 24 de gener aprova per unanimitat la declaració de "Sabadell lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia". Al maig de 2014 es publiquen els Apunts sobre Bulling i es treballa una proposta pedagògica per fer prevenció del tema del Bullyng homofòbic. Aquesta proposta està adreçada als i les joves del primer cicle de l’ESO. També al maig de 2014 la taula LGBTI porta a nomenclàtor la proposta de posar nom a un carrer de Sabadell d'un lluitador per la causa LGBTI Patrici Peñalver. El 28 de juny de 2014 es fa pública la web LGTBI www.sabadell.cat/lgbti. De llavors ençà, es van actualitzant els continguts. D'una banda aportant notícies, activitats i convocatòries d'actualitat; d'altra banda, generant continguts propis ja sigui mitjançant les publicacions monogràfiques com amb les activitats lligades als dies internacionals.

Programa / Projecte

05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa L’oficina municipal d’escolarització centralitza d’escolarització des de bressol fins a l’ESO.

Eix i subeix de treball el

procés

Informació, orientació Assessorament

i

assessorament

ciutadà

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Informar i assessorar en la presa de decisió de les famílies de la tria d'escola.

 Nova Ciutadania

 Joventut

 Diversitat de creences

Vetllar per la distribució equilibrada de l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu.

 LGBTI

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

-

Període d’execució  2012

[Valoració dels programes]

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 30


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de Matrícula viva. Educació infantil i primària. C entres públics i centres concertats Perc. de Matrícula viva que no és de nova incorporació al sistema educatiu. Educació infantil i primària (%) Perc. de Matrícula viva de nova incorporació al sistema educatiu (estrangers). Educació infantil i primària (%) Núm. de sol·licituds de preinscripció d'alumnat de Matrícula viva. Educació secundària Obligatòria. C entres públics i centres concertats Perc. de Matrícula viva que no és de nova incorporació al sistema educatiu. Educació secundària obligatòria (%) Perc. de Matrícula viva de nova incorporació al sistema educatiu (estrangers). Educació secundària obligatòria (%)

2014 Notes

90

450 C urs 13-14

83,0

78,0 C urs 13-14

17,0

22,0 C urs 13-14

43

142 C urs 13-14

78,0

77,0 C urs 13-14

22,0

23,0 C urs 13-14

Valoració Pel que fa a objectius i resultats, la valoració continua sent positiva en tant que administració propera que dóna la informació unificada a les persones usuàries i centralitza alguns dels processos d’escolarització (fora de termini, matrícula viva, reclamacions,....). El curs passat es va fer una modificació d’algun indicador per ajustar-lo més al punt d’anàlisi de Drets Civils, però ha estat una modificació que no impedeix l’anàlisi de les dades. En aquest sentit el nombre d’alumnes estrangers d’incorporació al sistema educatiu (Infantil, primària i ESO) s’ha mantingut, per nivells d’ensenyament, hi ha hagut un petit increment +9 a l’Educació infantil i Primària i a l’ESO descens de 10 alumnes en relació a les dades del curs passat. Caldrà veure futures dades per valorar si hi ha un estancament en la davallada d’alumnat de nova incorporació al sistema de la ciutat. No s’han incorporat novetats en el seu funcionament, tot i que sí alguns canvis per millorar la gestió del servei. Nota: Tant les dades de nombre de sol·licituds de preinscripció de l’alumnat de matrícula viva d'educació infantil i primària com les de secundària corresponen en aquest 2014 a tots els nois i noies, mentre que al 2013 eren referents únicament a alumnat estranger.

Programa / Projecte

08.01 Sabadell Habitatge

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei que, a través d’una finestreta única, la ciutadania troba tota la informació i assessorament sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’habitatge.

Informació, orientació Assessorament

Si la demanda és informativa o d’assessorament puntual es resol de forma immediata, si requereix acompanyament i seguiment es deriva a personal tècnic especialitzat. Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania un espai únic on adreçarse per qüestions relacionades amb l'habitatge. Donar a la ciutadania informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'habitatge.

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar a la ciutadania assessorament puntual sobre temes relacionats amb l'habitatge que siguin objecte de les funcions de Sabadell Habitatge. Derivar a serveis especialitzats els casos que requereixin acompanyament o seguiment.

[Valoració dels programes]

Pàg. 31


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'usuaris/àries atesos/es presencialment Núm. de trucades externes Núm. d'e-mails rebuts.

Valoració -

Programa / Projecte

08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei d’informació i assessorament adreçat a les persones i famílies amb dificultats per atendre el pagament de la seva llar i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Informació, orientació Assessorament

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Donar a la ciutadania informació i assessorament sobre les possibles alternatives que permetin evitar la pèrdua del seu habitatge principal. Intermediar amb la propietat per tal d'evitar la pèrdua de la residència habitual.

i

assessorament

ciutadà

-

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'atencions presencials realitzades des del Servei

1.220

1.042

Núm. d'expedients oberts

492

356

Perc. de dones ateses (%)

59,0

54,0

Perc. de persones d'origen estranger ateses (%)

30,0

27,0

Perc. d'expedients oberts amb més de sis mesos (%)

17,0

75,0

Núm. d'expedients que han trobat una solució al problema plantejat Perc. d'expedients sobre el que s'ha intermediat que mantenen l'habitatge principal (%)

300

178

98,0

146,0

Valoració Els objectius d'assessorament, informació i intermediació estan assolits pel que fa a l'atenció. L'objectiu final segueix sent que el major nombre possible de famílies no perdin el seu habitatge principal. La tendència en l'atenció és que qui s'adreça majoritàriament al servei per aquest tipus de problemàtica són dones tot i que la tendència és a equilibrar aquest percentatge. Segueix decreixent el nombre de nouvinguts atesos i augmentant la població autòctona. El servei no contempla el factor edat entre els seus indicadors. Es disposa més detall en l'infore de Ofideute 2014.

Programa / Projecte

21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Assessorament tècnic personalitzat a ciutadans/es i professionals que volen implantar una activitat o bé subrogarse en una activitats ja existent.

Informació, orientació Assessorament

i

assessorament

ciutadà

-

L’assessorament pot ser tant tècnic com administratiu de la normativa vigent aplicable al cas concret que l’interessa a la persona sempre i quan es conegui l’emplaçament concret.

[Valoració dels programes]

Pàg. 32


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Facilitar la informació i l'assessorament específic en relació als requisits necessaris per tal d'implantar una nova activitat.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'assessoraments

3.078

2.137

Perc. d'assessoraments realitzats a persones de nacionalitat estrangera (%)

9,0

11,0

Perc. d'assessoraments realitzats a persones de sexe femení (%)

2,0

Perc. d'assessoraments realitzats a persones menors de 36 anys (%)

0,0

Respecte del total d'assessoraments Respecte el total 17,0 d'assessoraments d'estrangers No es poden obtenir les dades

Valoració Majoritàriament els ciutadans xinesos s'assessoren sobre activitats relacionades amb la restauració (Bars i restaurants), molts d'ells són canvis de titularitat d'establiments ja existents que els passen a regentar ciutadans xinesos. També és habitual el comerç tipus bassar i s'ha notat un increment en comerç de fruita. En les comunitats pakistaneses els assessoraments més habituals solen ser vers activitats relacionades amb la restauració., locutoris, i en menor mesura, perruqueries i carnisseries. Tot i que no és significatiu en nombre, també sobre els petits supermercats i l'ampliació d'horaris. Les persones amb nacionalitat sudamericana demanen assessorament sobre activitats recreatives (bars musicals / discoteques), activitats de perruqueries i comerços diversos. La població d'origen estranger també és la principal promotora de les obertures de nous centres de culte a la ciutat, ja sigui del tipus evangelista (sudamericans /subsaharians) o mesquita (musulmans de diverses procedències). S'adverteix gran mobilitat en les activitats (canvis de titulars freqüents, obertures i tancaments dins un mateix any) Així mateix es constata que ciutadans que fa temps que es troben a la ciutat obren més d'un establiment i acostumen a tenir al seu càrrec a persones del mateix orígen (per exemple pakistanesos). Nota metodològica: No s'ha aconseguit cap millora en l'explotació del programa per tal d'obtenir dades d'edats dels titulars.

EQUITAT, EMANCIPACIÓ I COHESIÓ CIVIL Equitat Programa / Projecte

11.01 Programació gèneres

Regidoria / Servei

Cultura

d’activitats

culturals

equilibrada

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Servei de Cultura programa moltes activitats dirigides a la població en general. La programació incorpora la perspectiva de l’equitat de gènere entre els i les protagonistes de cada activitat i també en les temàtiques que es toquin. Així, en el camp de les arts escèniques es té en compte la programació d’espectacles amb presència de dones en els àmbits de direcció, muntatges tècnics, etc. i també es té en compte la temàtica.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

[Valoració dels programes]

quant

a

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Cooperació

 Totes

Pàg. 33


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu d’aquesta programació és equilibrar la presència de dones i homes en el panorama artístic de la ciutat i donar-li dimensió pública.

 Igualtat Home-Dona Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats programades

2014 Notes

12

27

Perc. de programació de teatre (%)

16,0

15,0

Perc. de directores, tècniques i coreògrafes que lideren els muntatges (%)

37,0

37,0

Perc. de gestió de projectes fets per dones (%)

33,0

Perc. de dones usuàries del carnet de biblioteques (%)

52,0

54,0

Perc. de dones usuàries dels clubs de lectura (%)

76,0

77,0

Valoració Un 42% dels projectes professionals d’arts escèniques estan liderats o gestionats per dones. Un 50% de projectes professionals d’arts visuals estan liderats o gestionats per dones. Un 27% de projectes professionals de multimèdia estan liderats o gestionats per dones. Un 35% de projectes amateurs d’arts escèniques estan liderats o gestionats per dones. A banda d'aquests indicadors que es refereixen a les persones en la seva dimensió de creadores de cultura, els dos darrers indicadors aporten la visió de les persones com a usuàries, especificament dels serveis Bibliotecaris i dels Clubs de lectura. Quant a l’equitat es pot veure que les dones encara estan una mica per sota en el lideraratge de projectes ceatius i en canvi clarament per sobre pel que fa a l'ús o consum de productes o serveis culturals.

Programa / Projecte

13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Treballar per promoure des del món local formes alternatives al comerç i a la banca tradicional com són el comerç just, a través del qual es pretén canviar les relacions comercials entre els països rics del Nord i els països empobrits del Sud, i la banca ètica - un model de banca que situa les persones davant del benefici econòmic, prioritzant projectes socials, ambientals i educatius sostenibles. El programa contempla xerrades, sessions informatives, accions de sensibilització etc.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Avançar per tal de que aquestes polítiques estiguin integrades en altres àmbits de l’Ajuntament.

 2012

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Incorporar progressivament les accions/opcions de compra pública ètica i responsable, de comerç just i banca ètica en les compres, contractacions i transaccions de la regidoria i de tot l’Ajuntament.

Indicadors Descripció Núm. d'accions desenvolupades Núm. d'entitats

[Valoració dels programes]

2013 1

2014 Notes 9 16

Pàg. 34


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Un any més, l'Ajuntament de Sabadell,de comú acord amb Oxfam-Intermón, s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Diputació de Barcelona per a la celebració de la Festa del comerç just i la banca ètica sota el lema Desmarca't, hi ha alternatives. Amb un conjunt de més de 9 activitats la iniciativa pretén cridar l'atenció davant de les situacions d'injustícia que s'amaguen darrera de la producció i comercialització de molts articles de consum que consoliden la pobresa i la desigualtat mundial. A nivell de Catalunya, la Festa ha estat organitzada per un consorci d'entitats liderats per SETEM i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona entre d'altres. A Sabadell, la Festa ha estat organitzada per Oxfam-Intermón, el Consell de solidaritat i cooperació i l'Ajuntament de Sabadell amb el suport de la Diputació de Barcelona, Autocars Bardet, Pla de barris, Vapor Llonch, Mercat central i el projecte europeu C4I (Communication for integration) i la participació de la Fundació Sid Moskitia, la Fundación Vicente Ferrer, Fiare, Oikocredit, alterNatiu, Coop57, Fundación Quetzal, Joves de la XESI, Casal Cubà, Anak Indonesia, Associació Africana d'acció solidària, Xarxa solidària Sabadell Colòmbia i la Cooperativa Alternativa 3. L'acte central de la 15a. Festa del comerç just i la banca ética es va dur a terme dissabte 31 de maig. Al llarg del matí es va poder degustar cafè de comerç just a l'estand d'Oxfam Intermón, així com la venda de productes de comerç just i de productes solidaris i un punt informatiu de la banca ètica. L'edició d'enguany ha girat al voltant del malbaratament alimentari, podent gaudir d'una conferència sobre el tema amb diferents especialistes i entitats vinculades al malbaratament a la seu de l'Oficina de Drets Humans, i la realització d'un taller de cuina sobre l'aprofitament dels aliments a l'obrador del Mercat central. S'ha dut a terme una nova edició dels tallers d'horticultura urbana i de prevenció i tractament de plagues. Donada l'acceptació de l'edició anterior,s’ha mantingut el lloc de la realització de la Festa, a l'entorn del Mercat central, com a punt de referència per tal d'introduir conceptes com la sobirania alimentària, el comerç de proximitat, el comerç just i el malbaratmaent alimentari. Així també s’ha dut a terme l'espectacle Cacauòtic:el conte del cacau, adreçat als infants i les famílies. Les activitats programades han estat atractives i han tingut una assistència important de públic,al voltant de les 500 persones. L'acte ha servit per difondre, un cop més,el projecte C4I que vol combatre els rumors i els estereotips envers la població immigrada entre la ciutadania. En aquest sentit hi ha hagut una taula informativa, un photocall on les persones assistents s'han pogut fotografiar junt amb un cartell que reflecteix cadascun dels rumors detectats a la ciutat que es volen combatre i han pogut adherir-se a la campanya.

Programa / Projecte

13.45 Tallers per la Igualtat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa de tallers per a la Igualtat és un recurs adreçat a la ciutadania de Sabadell que inclou els tallers “Aprenent a estimar-nos més”, dels quals se’n duen a terme dues edicions a l’any, i altres tallers que es programen segons la demanda o detecció de necessitats.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

També es desenvolupa específicament un programa de tallers adreçats als homes a fi de treballar les desigualtats de gènere existents en la societat a partir de la gestió dels sentiments i la recerca de la seva pròpia identitat. Són tallers adreçats a l’adquisició d’eines personals per qüestionar desigualats i trencar dependències.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir nous espais de relació entre dones i entre dones i homes. Fomentar l’apoderament. Reforçar l’autoestima, reconèixer les emocions i el creixement personal. Reflexionar sobre el paper de les dones a la societat, la lluita contra les desigualtats de gènere. Trencar dependències.

[Valoració dels programes]

Pàg. 35


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de tallers

2014 Notes

3

4

Núm. de participants

69

74

Núm. de dones participants als tallers

69

74

Núm. de joves participants als tallers

0

Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants als tallers

2

2

Núm. de participants derivats pel C entre d'Atenció a la Dona (C AD)

4

4

Valoració El Programa de tallers per a la Igualtat, és un recurs adreçat a la ciutadania de Sabadell que inclou els tallers “ Aprenent a estimarnos més”(dues edicions a l’any), i altres tallers que es programen segons demanda o detecció de necessitats. Els tallers tenen per objectiu l’adquisició d’eines personals per apoderar a les dones, qüestionar desigualtats i trencar dependències millorant l’adquisició de competències socials i personals. L’any 2014 es realitzen els 4 tallers previstos, amb la intel·ligència emocional i l’autoestima com a eix central dels tallers. S’incorporen dues noves temàtiques: assertivitat i la motivació per el canvi. S’incorporen nous perfils als tallers: dones dels complexos de gent gran, conseqüència de les activitats de sensibilització que es comencen a fer en aquest tram d’edat. També es percep una incorporació de dones al voltant de la trentena que s’incorporen als tallers, fent baixar la mitjana d’edat que hi havia fins ara. Es detecta que, en alguns casos, es deu al canvi de temàtica dels tallers. S’incorporen, poc a poc, algunes dones d’altres orígens. S’ha de tenir en compte que es necessiten habilitats lingüístiques desenvolupades per poder seguir els tallers. Perspectives de futur: Seguir apoderant a les dones a traves d’aquests tallers, incloent la diversitat de dones de la ciutat. Incorporar en els tallers algun temàtica per treballar les noves masculinitats.

Programa / Projecte

13.53 La laïcitat, el punt de partida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Laïcitat ha de ser el punt de partida per tal de garantir el respecte i la no vulneració de tots els drets de les persones que es declaren o manifesten laiques, donant suport en cas que aquests drets siguin vulnerats, vetllant perquè les actuacions municipals s’ajustin a aquest principi.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

S’emmarca aquest punt de partida en l'article 16.1 de la Constitució, en Declaració Universal sobre la laïcitat en el segle XXI (Paris, 2005) i mantenint l'acord aprovat per l'Ajuntament de Sabadell l'abril de 2005 en que es va adherir a la moció que va promoure La Lliga per la Laïcitat al 2005. L’any 2008 conviccions, un element pensaments

en que es presenta el Mapa de creences i elaborat per Unescocat, la laïcitat ja s’inclou com clau a tenir en compte sobre la diversitat de a la ciutat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sistematitzar les dades i informacions relacionades amb la laïcitat que es donin a la ciutat. Contemplar les actuacions municipals des del punt de partida de la laïcitat i el principi de l'aconfessionalitat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 36


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de cerimònies laiques celebrades als serveis funeraris

98

Núm. de cerimònies d'unió de parelles celebrades a equipaments municipals/ajuntament

2014 Notes 139 34,78% del total 145

Núm. d'actes religiosos inclosos a les festes majors de caràcter cultural de barris i de ciutat

9

Núm. d'actes/activitats públiques promogudes per col·lectius laics a la ciutat

0

0

Valoració En relació als actes religiosos inclosos a les festes majors de caràcter cultural de barris i de ciutat, del total de 23 barris, s'han inclòs actes religiosos en 8 (un d'ells amb dos) el que suposa una presència religiosa al 34% de les festes. Hi ha dificultat en la valoració de les activitats i actes públics promoguts per col·lectius laics, ja que no es té constància de col·lectius laics formals a la ciutat.

Programa / Projecte

13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

- Protocol Municipal per Abordatge de Violència Masclista, és el conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats, que defineixen les formalitats i la successió d’actes que s’han de seguir per a executar-los correctament”, amb l’objecte de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

- Protocol de Mutilació Genital Femenina, com a instrument de treball d’assessorament i informació àgil i útil, que permet un treball coordinat entre professionals que estan en contacte amb la població que podria ser practicant de l’ablació; l’objectiu és facilitar la prevenció i detecció precoç de situacions de risc, establint un protocol d’actuació que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures a emprendre.

Període d’execució

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Protocol de Matrimonis forçats, l’objectiu principal és visibilitzar una pràctica difícil de detectar, que pot tenir incidència en determinades comunitats d’origen estranger i ètnies diverses. L’objectiu és fer visible i abordar els matrimonis forçats per protegir les víctimes. - Protocol de Poligàmia, l’objectiu principal és informar i difondre que aquesta pràctica estesa en alguns països subsaharians és una manifestació de violència contra les dones, i per tant, caldria fer actuacions de sensibilització respecte a aquesta qüestió. Objectiu(s) principal(s) del programa Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos per tal de garantir el procés la prevenció o recuperació de cada dona oferint col·laboració, informació i assessorament. Treballar coordinadament amb tots els serveis interns i externs, facilitant l’intercanvi d’informació i el diàleg per desenvolupar i garantir el compliment del protocol.

Indicadors Descripció Núm. de reunions taula per l'abordatge de violència masclista Núm. d'associacions que formen part de la taula

[Valoració dels programes]

2013

2014 Notes 6 11

Pàg. 37


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració En relació a l'assoliment dels objectius del protocol de violència masclista a Sabadell, els diferents agents que formen part del Protocol estan treballant per garantir la millor atenció possible a les víctimes establint una xarxa coordinada i una millora en l’atenció professional a les dones que es troben afectades per aquesta violència masclista. La Taula del Protocol s’ha reunit periòdicament cada dos mesos (6 reunions en total) i ha tractat els temes d’interès a proposta dels membres que en formen part, invitant a persones expertes i professionals dels àmbits a tractar, amb un grau de satisfacció molt alt. La participació a la taula ha estat: Centre d'Atenció a la Dona; Mossos d'esquadra; Policia Municipal; Hospital tauli; CAP i CUAP; Departament de Salut de l'Ajuntament; Serveis Socials; Col.legi d'Advocats de Sabadell; Fiscalia, CasDrogodependències. Es planteja continuar treballant en el desenvolupament del protocol amb l’objectiu de fer una avaluació continuada del seu funcionament i poder reajustar els aspectes que es detectin com a deficitaris. En relació al 2015 es creu necessari establir directrius i prioritats per el seu abordatge. Hi ha coincidència en aprofundir i millorar la detecció i atenció a menors i a gent gran. S'ha acordat una metodologia de treball i un sistema unificat de recollida de dades per l’elaboració d’indicadors comuns. S'han donat a conèixer els circuits i la seva implementació amb formació específica del personal dels diferents àmbits d’intervenció, principalment en el sector sanitari i educatiu. En referència a les perspectives i orientacions de futur, es planteja: -La continuïtat i millora de la xarxa que engloba el Protocol de violència. -La difusió del Protocol de manera permanent i planificada. -La formació com eina imprescindible per una millor prevenció de la violència. -La cooperació estreta entre totes les administracions que formem part del Protocol de violència masclista. En relació a la resta de protocols, durant el 2014 s'estan treballant seguint les directrius de la Direcció General d'Immigració. En relació al protocol de mutilació genital femenina, hi ha la previsió de passar-ho a la Taula d'infància, liderada per Serveis Socials.

Programa / Projecte

05.04 Esplai a l’escola

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa l'Esplai a l'Escola dóna suport als centres, que per la dinàmica pròpia del centre i de l’AMPA, necessiten reforçar la programació d’activitats extraescolars des d’una vessant lúdica i educativa.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

També dóna suport als esplais en l’organització d’activitats d’educació en el lleure per infants i joves que formen part de l’esplai diari o de cap de setmana. Al programa es pot acollir qualsevol centre educatiu. L’oferta d’activitats varia cada any: handbol, anglès, esports, dansa i ball, patinatge, ioga, circ, contes, cuina, teatre, informàtica,....

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa La millora i innovació constant de les activitats extraescolars. - Dignificar les activitats extraescolars amb criteris de qualitat. - Consolidar el lleure infantil com a peça important en l’educació dels infants. - Potenciar les activitats extraescolars des de la vessant educativa. -Garantir les activitats extraescolars de qualitat amb monitors experts. - Reforçar els esplais i entitats de lleure de Sabadell.

[Valoració dels programes]

Pàg. 38


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

-Promoure i donar suport als valors de l’educació en el lleure. - Promoure l'adequació dels espais de les entitats de lleure.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres educatius que participen en el programa

13

Núm. d'alumnes que participen en les activitats extraescolars

2014 Notes 13 C urs 14-15

1.154

0 C urs 14-15

48,0

48,0 C urs 14-15

Perc. de noies que participen en les activitats extraescolars (%) Núm. d'activitats

123

128 C urs 14-15

Núm. de centres educatius subvencionats

7

7 C urs 14-15

Núm. d'alumnes estrangers que participen en les activitats extraescolars

0

No es disposen de les dades*

Valoració A les reunions que s'han fet, tots els agents que intervenen han valorat positivament el programa i es preveu la seva continuïtat. Seguint la trajectòria dels últims anys, i malgrat el context de crisi, el nombre de participants es manté consolidat i fins i tot s'ha incrementat una mica aquest any. També han augmentat les activitats que s'han ofertat. Caldrà veure properes dades per fer valoracions sobre l’evolució de la participació en el programa. En el desenvolupament de les activitats es treballen específicament valors com la cohesió i el respecte a la diversitat. Notes metodològiques: El nombre d'inscripcions és superior a la xifra de nens i nenes participants perquè pot haver-hi alumnes que s'inscriuen a més d'una activitat. Aquest curs 2013-2014 és el primer que es disposa de la dada de gènere. * Hi ha moltes dificultats per recollir aquest indicador. De moment es manté per veure si s’obté en el futur.

Programa / Projecte

05.03 Escoles bressol Municipals

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’escolarització en aquesta etapa no és obligatòria però l’oferta municipal pretén donar les mateixes oportunitats a totes les famílies que opten per fer-ne ús, facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar. Les escoles bressol ofereixen un entorn molt proper al marc familiar, amb flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, i s’adequa sovint a les necessitats de la família, amb una relació intensa amb els pares i les mares. Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits les bases que els facin avançar en les relacions amb els altres, en el desenvolupament del llenguatge oral i el coneixement progressiu del seu entorn, iniciant-los en la seva autonomia i en l’adquisició d’hàbits de comportament. És durant aquesta primera etapa de la vida que es desenvolupen les estructures neuropsíquiques elementals, claus per al desenvolupament físic, afectiu, intel·lectual, i social dels infants. Les escoles bressol donen suport a les famílies i fomenten la seva participació i la implicació en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar resposta educativa de qualitat a la petita infància. Promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.

[Valoració dels programes]

Pàg. 39


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres municipals

11

Núm. d'alumnes matriculats

981

Núm. d'alumnes estrangers matriculats (pare i mare nacionalitat diferent a l'espanyola)

51

2014 Notes C urs 13-14 (Octubre 13) C urs 13-14 (Octubre 992 13) C urs 13-14 (Octubre 90 13) 11

Valoració Des de la percpectiva de Drets Civils, les dades d'aquest curs mostren un increment del nombre de l'alumnat estranger respecte a l'any anteruor de 51 a 90 alumnes. Aquesta dada és significativa tenint en compte el descens demogràfic però pot ser consequència de les polítiques de tarifació social de les escoles bressol. El programa és satisfactori i dóna resposta als objectius plantejats d'aquest servei educatiu. Des de la perspectiva de Drets civils, les dades d'aquest curs mostren un increment del nombre de l'alumnat estranger (pare i mare amb nacionalitat diferent a l'espanyola), la dada del curs anterior 12-13 van ser 51 infants. En les escoles amb un nombre major d'alumnes de diferents procedències es compta amb planificacions i estratègies concretes per afavorir l'atenció d'aquests col·lectius des del centre. Per eemple, la tarifació social, els ajuts a l’escolarització o la flexibilitat horària. S'han fet alguns ajustos per tal de donar resposta a noves demandes d'escolarització a mitja jornada i plantejament del servei de menjador en dues franges horàries. En els casos que s'ha detectat alumnat amb dificultats econòmiques, s'han reduït aquestes dificultats amb l'aplicació de la tarifació social (que va començar el curs 2012-13) i en darrer terme amb els ajuts a l'escolarització i de menjador que ofereixen els Serveis Socials de l'Ajuntament i la Diputació.

Programa / Projecte

22.01 Supressió de barreres arquitectòniques

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Instruments de planejament urbanístic que es porten a terme en relació a la via pública que tenen com a objectiu la supressió de les barreres arquitectòniques en compliment de la normativa.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure el desenvolupament d'una política de mobilitat sostenible que s'adapti a les necessitats laborals, familiars i personals d'homes i dones.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de voreres adaptades

0

0

Núm. de passos de vianants adaptats

0

0

Valoració Aquest indicador és des del punt de vista de Manteniments. Tenint en compte la consignació de pressupost de l'any 2014, no s'han pogut fer obres de supressió de barreres arquitectòniques. Les obres de nova urbanització que realitzen altres departament ja s'adapten a la normativa vigent.

[Valoració dels programes]

Pàg. 40


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

22.03 Programa de millora de l'accessibilitat

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Actuacions urbanístiques de promoció municipal i d’altres administracions, de millora de l’accessibilitat dels següents àmbits d’actuació:

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Plaça d’Espanya: Urbanització de la fase 1 i 2 de l’espai verd, amb criteris de millora de l’accessibilitat al nou intercanviador de RENFE-FGC. Accés a peu pla o mitjançant rampes als intercanviadors de l’Estació de RENFE.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Estació Gràcia-Can Feu: Urbanització de l’estació i espais adjacents amb criteris d’accessibilitat. Accés a peu pla a l’Estació o mitjançant rampes. Soterrament de les vies FGC i reurbanització de la zona.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Continuar eliminant les barreres arquitectòniques de l'espai públic per garantir l'accessibilitat i la lliure mobilitat de totes les persones, especialment de la gent amb discapacitats físiques, amb el cotxet d'infants, i carro de la compra, etc. Crear zones al voltant de les estacions que incrementin el benestar ambiental i estètic.

Indicadors Valoració Aquest programa s'ha eliminat del Pla en l'exercici 2014.

Programa / Projecte

06.07 Pla Català de l’esport a l’Escola

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Suport al Pla, gestionat a través del Consell Esportiu, que, entre d’altres, treballa pel foment dels valors a través de l’esport escolar i, especialment, per l’impuls de l’esport femení.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Incrementar la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'escoles adherides al pla català

2013 36

Perc. d'escoles adherides (sobre el total) (%) Núm. d'escolars participants Perc. d'escoles participants (%)

2014 Notes 26 23,0

4.683

3.002 19,0

Valoració L’objectiu dels Consells Esportius és fer arribar la pràctica esportiva a tots els nens i nenes en edat escolar. A la ciutat de Sabadell la majoria de centres docents estan participant en algun dels programes que ofereix el Consell Esportiu (Jocs Escolars, Pla Català,

[Valoració dels programes]

Pàg. 41


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Plans de promoció en horari lectiu..), per tant tot i que l’objectiu final és que tots els centres facin activitat esportiva, es valora positivament l’acollida de l’esport escolar a la comarca. La filosofia és un esport escolar participatiu i dequalitat, per davant del resultat. El 2014 s’ha incorporat als Jocs Escolars l’actuació “Jugar Net, és guanyar” Es pretén que tots els participants a les activitats, sàpiguen que l’objectiu principal de l’esport és el joc net i és el que s’està potenciant, fent arribar a tots els participants un tríptic informatiu amb 15 accions fonamentals per fomentar l’esportivitat. A cada comarca predominen uns esports determinats segons el territori. A Sabadell la principal demanda és el futbol sala a nivell d’esports d’associació o la gimnàstica rítmica a nivell d’esport individual, però també hi ha moltes escoles que valoren el programa d’iniciació esportiva que s’ofereix als nens i nenes més petits perquè facin una pràctica poliesportiva els primers anys. A les problemàtiques que han anat sorgint sempre s’ha intentat donar solució però principalment són el tema econòmic o el de formació del monitoratge. En el tema econòmic fins que les subvencions oficials es van mantenir l’esport pràcticament era gratuït, de totes formes les escoles de Sabadell tenen l’oportunitat de demanar subvenció a l’Ajuntament, perquè els ajudi a mantenir aquesta pràctica poliesportiva. A nivell de formació des del Consell es porten molts anys vetllant perquè tots els monitors, que tenen al seu càrrec a aquests nens i nenes en edat formativa/esportiva, tinguin una titulació mínima reconeguda en aquest cas per l’Escola Catalana de l’Esport. Com a perspectiva de futur es considera que es podran mantenir tots els programes actuals amb el mateix índex de participació, sempre i quant les subvencions oficials no disminueixen més i no s’hagi de repercutir méscost en les persones participants. Aquesta participació a la comarca, afortunadament no s'ha vist afectada tot i la crisi econòmica que s'ha patit o es continua patint. La reducció de les escoles adherides respon als interessos educatius dels centres.

Programa / Projecte

06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Cursa de la igualtat, milla urbana a la Rambla, coincidint amb l’acte central del 8 de març, sensibilització per mitjà de l’esport a la població sobre la igualtat. Cursa oberta a tothom.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Foment i suport a iniciatives relacionades amb els esports mixtes com: Korfball, escacs, petanca.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Impuls a la creació d’equips mixtes en els Jocs Escolars, especialment en les franges més petites d’edat.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Incidir en el foment de la Igualtat Dona Home a través de l'acció municipal en matèria de l’esport, com a mitjà de transmissió dels valors d'equitat, respecte, llibertat, etc.

 2012

Lectures

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de persones participants a la cursa

2013

Núm. d'equips en les competicions d'esport escolar

268

Perc. d'equips mixtes a les competicions d'esport escolar (%) Núm. de persones participants en els equips mixtes Perc. de dones participants en equips mixtes (%) Núm. de participants en activitats de gent gran Perc. de dones participants en activitats de gent gran (%)

2014 Notes

100 59,0 1.502

2.050 20,0 308 70,0

Valoració La cursa d'igualtat aquest any no s'ha fet per manca d'organització.

[Valoració dels programes]

Pàg. 42


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

08.05 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es distingeix entre:

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Ajuts per rehabilitar habitatges perquè tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l'interior per a persones disminuïdes i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Lectures

Ajuts per rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial. Especialment, per a resoldre patologies, deficiències i riscos, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat. Actualment abans de sol·licitar els ajuts, cal haver passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa - L’adequació funcional i estructural del Parc d’habitatges de Sabadell, construïts abans del 31/12/1980. - La millora d’accessibilitat d’instal·lacions d’ascensors en els edificis d’abans del 1996 que no en disposin. - La millora d’aïllament tèrmic i/o acústic per complir amb els requisits energètics mínims establerts per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de sol·licituds Núm. de subvencions tramitades

Valoració -

Programa / Projecte

21.01 Atorgament econòmiques

Regidoria / Servei

Llicències d'activitats

de

llicències

i

comunicacions

d’activitats

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Realització dels processos administratius per donar d'alta noves activitats o les seves transmissions.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Es porta a terme una valoració tècnica i administrativa del projecte per verificar el compliment de la normativa vigent d’aplicació i poder autoritzar la instal·lació en el cas de les llicències o la correcta comunicació efectuada pel titular en el cas de les comunicacions.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Verificar que s’han implantat correctament les instal·lacions ja sigui a través d’una certificació d’empresa col·laboradora o d’una d’inspecció municipal abans d’autoritzar l’inici de les activitats sotmeses a llicències.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir el compliment de la legalitat vigent en l'àmbit de les implantacions de les activitats.

[Valoració dels programes]

Pàg. 43


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'expedients resolts favorablement

2014 Notes

318

302

44,0

44,0

El percentatge és sobre expedients tramitats

Perc. d'expedients resolts favorablement amb titular de sexe femení (%)

8,0

6,0

El percentatge és sobre expedients tramitats

Perc. d'expedients resolts favorablement amb algun titular menor de 36 anys (%)

0,0

Perc. d'expedients resolts favorablement amb titular de nacionalitat estrangera (%)

No és possible obtenir aquesta dada

Valoració Majoritàriament els ciutadans xinesos tramiten activitats relacionades amb la restauració (Bars i restaurants), molts d'ells són canvis de titularitat d'establiments ja existents que els passen a regentar ciutadans xinesos. També és habitual el comerç tipus bassar i s'ha notat un increment en comerç de fruita. En les comunitats pakistaneses les més habituals solen ser també les activitats relacionades amb la restauració, alguns locutoris i, en menor mesura, perruqueries, carnisseries. Tot i que no és significatiu en nombre, també els petits supermercats amb horari ampliat. Els ciutadans amb nacionalitat sudamericana es dediquen sovint a les activitats recreatives ( bars musicals / discoteques), activitats de perruqueries i comerços diversos. La població d'origen estranger també és la principal promotora de les obertures de nous centres de culte a la ciutat, ja sigui del tipus evangelista (sudamericans /subsaharians) o mesquita (musulmans de diverses procedències). S'adverteix gran mobilitat en les activitats (canvis de titulars freqüents, obertures i tancaments dins un mateix any) Així mateix es constata que ciutadans que fa temps que es troben a la ciutat obren més d'un establiment i acostumen a tenir al seu càrrec a persones del mateix orígen (per exemple pakistanesos). Nota metodològica: No s'ha aconseguit cap millora en l'explotació del programa per tal d'obtenir dades d'edats dels titulars.

Programa / Projecte

19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), és un servei que presta la Policia Municipal de Sabadell, les 24 hores, tots els dies de l'any i que té per finalitat assistir inicialment a les persones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

El servei consisteix en realitzar l'assistència immediata a les víctimes, en particular les de delictes violents, violència domèstica o de gènere i delictes contra la llibertat sexual, rebre i tramitar les denúncies de caràcter penal (faltes i delictes), atendre les consultes i requeriments dels ciutadans i ciutadanes (atenció telefònica i/o presencial) i els de l'autoritat judicial, altres cossos policials, organismes, institucions i departaments municipals i instruir atestats per infraccions penals en què l'autor ha estat detingut com a conseqüència d'un delicte flagrant, en particular els delictes de violència domèstica o de gènere.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Assistir inicialment a dones que per algun motiu, estan desemparades o desprotegides i que demanen ajut i derivar als serveis que es considerin oportuns (Centre d'Atenció a la Dona i Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell, Fiscalia del partit judicial de Sabadell i Gabinet d'Atenció a la Víctima del cos de mossos d'esquadra entre d'altres). Informar a les dones víctimes de violència de gènere dels drets

[Valoració dels programes]

Pàg. 44


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

garantits per la Llei, en particular dels seus drets a la informació, a l'assistència jurídica, a l'assistència social integral, als drets laborals i de seguretat social, al dret a la percepció d'ajuts socials i d'accés a l'habitatge i residències públiques per a gent gran. Rebre i tramitar les denúncies de violència de gènere i domèstica i si és el cas, les sol·licituds d'ordres de protecció vers els seus agressors i agressores.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de consultes rebudes (atenció telefònica i presencial) Núm. de denúncies rebudes i tramitades

65

Núm. de derivacions a altres serveis municipals i institucions

Valoració La Unitat d' atestats va instruir un total de 65 atestats per il.lícits penals relacionats amb la violència de gènere /masclista. Concretament 57 atestats/denúncies es van instruir per violència en l'àmbit familiar, delicte de maltractament familiar i 8 atestats/denúncies per trencament de condemna per resolució judicial (incompliment d' ordre d' allunyament amb la víctima). En relació als 65 atestats/ denúncies, la Policia Municipal de Sabadell va privar de llibertat a un total de 37 presumptes agressors, que posterioritat van ésser posats a disposició del cos de Mossos d'Esquadra/ Jutjat de Sabadell en funció de la guàrdia corresponent.

Programa / Projecte

14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Impuls de diferents accions i activitats adreçades a informar i sensibilitzar tant a les persones com a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, i sobre les diferents mesures i iniciatives que es poden implantar, així com els recursos de que disposen per a fer-ho, per tal d'avançar en l'assoliment d'aquesta igualtat efectiva.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar a les empreses sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la no discriminació- Promoure l'elaboració de plans i accions d'igualtat en les empreses.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Detectar i evitar ofertes de treball discriminatòries.Donar suport i acompanyar a les empreses en la implantació de mesures d'igualtat i conciliació en la seva empresa, així com informar-les sobre els diferents ajuts i recursos a que poden accedir. Sensibilitzar a les persones sobre el dret a la igualtat i a la no discriminació de dones i homes. Trencar estereotips relacionats amb el sexe i les capacitats, competències i habilitats necessàries per desenvolupar un determinat ofici o professió.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de remeses d'informació específica sobre igualtat d'oportunitats enviades a les empreses

0

2

Núm. d'empreses que han sol·licitat informació, material o assessorament relacionat amb la igualtat d'oportunitats

1

1

Núm. d'ofertes de treball discriminatòries detectades

3

5

[Valoració dels programes]

Pàg. 45


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Enguany no s’han recollit de forma sistemàtica els indicadors de la fitxa ja que la sensibilització a les empreses sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l’àmbit laboral és una de les missions que s’incorporen de forma transversal a totes les accions d’intermediació laboral vinculades a les empreses, i si es detecta un indicador de discriminació es treballa immediatament per reconduir i si persisteix, no es gestiona l’acció. Així mateix en la línia d’aquesta missió, enguany s’han realitzat dues jornades: a) Al febrer de 2014 des de Promoció Econòmica de Sabadell S.L, es va organitzar una jornada de bones pràctiques empresarials (IntegraRSE) per a reconèixer públicament mitjançant el lliurament d’un certificat de bones pràctiques RSE a les empreses que aposten per la igualtat d’oportunitats i que han col·laborat amb els programes d’integració laboral dels col·lectius més vulnerables, generant ocupació i contractant a persones treballadores pertanyents a aquests col·lectius. Durant la jornada es van presentar tots els nous programes que s’iniciaven al 2014 i que oferien a les empreses subvencions econòmiques per a la contractació. Es van reconèixer un total de 286 empreses per haver col·laborat en la contractació de 561 persones en risc d’exclusió social. A la jornada van assistir 156 persones de 96 empreses. b) A l’octubre es va col.laborar activament a la jornada organitzada pel Consorci Hospitalari Parc Tauí: LA SALUT MENTAL LA FEM ENTRE TOTS, on van participar testimonis de persones amb diagnòstic de trastorn mental estan treballant i empreses que han contractat a aquest col·lectiu i valoren molt favorablement aquesta experiència. També s’han editat vídeos de bones pràctiques d’empreses que han tingut en compte la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en l’àmbit laboral; vídeos que estan publicats en la web, en l’apartat de bones pràctiques empresarials. S’ha creat l’apartat d’Integració laboral de persones amb discapacitat a la web. S’ha establert un conveni de col·laboració amb una empresa que es compromet a contractar persones que han patit violència de gènere. El SOC i el Ministeri de Treball ha homologat el Vapor Llonch com a Agència de Col·locació, autoritzat pel 2014-2015, amb especialització en la integració laboral de les persones en tractament de salut mental.

Programa / Projecte

14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Serveis de cura i atenció de menors - servei de mainaderes per a infants de 0-3 anys i d'esplai per a infants de 3-12 anys durant els períodes de vacances escolars- durant el període que els seus pares i mares duen a terme els programes i activitats relacionats amb la formació i ocupació a què han accedit o, en el cas que treballin a l’empresa municipal. Ambdós serveis són gratuïts. D'aquesta manera, la situació familiar de cadascú no és impediment per poder accedir als serveis i programes oferts. Així mateix, el programa serveix per formar persones en aquests oficis (mainader/a i animació sociocultural).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar l'accés als programes i serveis de les persones usuàries, especialment de les que tenen infants a càrrec i no tenen xarxa familiar o social de suport, ni recursos econòmics per optar per alternatives privades. Facilitar a la plantilla de Promoció Econòmica Sabadell SL la conciliació del calendari laboral amb l'escolar. Formar persones en aquestes professions. Sensibilitzar sobre la necessitat d'implantar mesures que facilitin la conciliació de les diferents necessitats vitals.

[Valoració dels programes]

Pàg. 46


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de places en oferta

13

Núm. de places demanades

33

25

9,0

9,0

Mitjana diària d'infants que fan ús del servei

13

Valoració Els objectius plantejats s'han acomplert totalment totalment ja el nombre de places s’ha cobert i els equips de professionals també han assolit els objectius amb excreix. La previsió en l'evolució del programa és, a priori, molt favorable i es proposa mantenir l'equipament en el futur, ja que les necessitats que cobreix requereixen que estigui vigent.

Programa / Projecte

14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En compliment del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de Promoció Econòmica de Sabadell, el programa desenvolupa diferents accions formatives adreçades a la plantilla, per tal de sensibilitzar i donar eines sobre diferents àmbits relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, com per exemple perspectiva de gènere, llenguatge no sexista i prevenció de l'assetjament.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar a la plantilla sobre la igualtat d'oportunitats i la no discriminació entre dones i homes.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Formar i facilitar els recursos necessaris al personal per tal que puguin incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions i programes en que participin. Evitar l'ús d'un llenguatge i comunicació sexista o que reforci els estereotips. Prevenir qualsevol tipus d'assetjament o violència en el treball, sobretot la que provingui de l'orientació sexual de la víctima o del seu sexe.

Indicadors Descripció Núm. de cursos realitzats

2013 1

Núm. d'hores impartides

0 0

Mitjana de valoració de la formació de les persones participants Núm. d'expedients per assetjament oberts

2014 Notes

0,0 0

0

Valoració Atès que al 2013 es van fer dues accions formatives relacionades amb aquest àmbit, al 2014 es va decidir prioritzar altres àmbits formatius. Al 2015, si s'incorporen treballadors nous, es preveu oferir novament la formació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 47


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.33 BECAMOS Microsoft

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Mitjançant un conveni de col·laboració signat amb la Fundació Esplai i Microsoft, l’Ajuntament de Sabadell ha ofert la possibilitat d’oferir la certificació Microsoft Office Specialist (MOS) en Word, PowerPoint i Excel a nivell mundial, que permetrà als participants incorporar a les seves possibilitats d’ocupabilitat per acreditar les seves competències i coneixements digitals de forma totalment gratuïta.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

En aquest cas, el servei actua com a informador, formador i examinador. Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Certificar coneixements digitals.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones que cursen les accions formatives

2014 Notes 109

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

66,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

45,8

Perc. de persones aprovades respecte el total participants (%)

73,0

Valoració Aquest és un projecte 100% subvencionat per l'usuari que li permet certificar els seus coneixements informàtics, els resultats obtinguts han estat excel·lents tant pel volum de gent que hi ha participat com pels resultats de certificació obtinguts. Per l'any entrant es sol·licitarà renovar el conveni i per tant seguir oferint places d'informació, formació i certificació. També s’aprofitarà per donar a conèixer el programa a totes les persones usuàries que participen en les diferents accions formatives que s’executen, de forma que completin la seva qualificació amb la certificació dels aprenentatges en matèria TIC.

Programa / Projecte

16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Recollir dades desgragades per sexe de tots els processos selectius i comissions de treball que es realitzin a l'Ajuntament i vetllar per que els tribunals de selecció estiguin integrats pel mateix número de dones que d’homes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 LGBTI

 Diversitat de creences

Recollir dades desagregades per sexe per obtenir més informació sobre la participació per gènere.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de tribunals/meses paritaris sobre el total

4

Núm. de processos selectius amb perspectiva de gènere al temari

0

Núm. d'òrgans amb composició equilibrada per sexe

6

2014 Notes 71 % 0 50 %

Núm. de persones que participen en els diferents processos de l'Ajuntament

190

723

Perc. de dones que participen en els diferents processos de l'Ajuntament (%)

66,0

78,0

[Valoració dels programes]

Pàg. 48


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració S'han recollit dades de concursos públics, de plans d'ocupació i de concursos de trasllat. No s'ha realitzat cap convocatòria d'oferta pública i per tant no s'han fet processos amb temari amb perspectiva de gènere. El 50% de les comissions de treball del 2014 són paritàries.

Programa / Projecte

16.05 Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Pla d’Igualtat de gènere contribueix a articular internament el compromís i la voluntat política que l’Ajuntament de Sabadell ha mostrat vers la igualtat de gènere.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

El Pla d’Igualtat coordina i promou accions que, des de diferents àmbits, es desenvolupen per superar les desigualtats entre les dones i els homes del nostre Ajuntament.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa Potenciar les capacitats i el talent de les persones que treballen a l'Ajuntament, tot eliminant estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Promoure la incorporació, la permanència i el desenvolupament professional de les persones i garantir una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions de difusió relacionades amb l’aprovació del Pla Intern d'Igualtat

2014 Notes

2

Núm. d'activitats formatives del Pla intern d'Igualtat

2

Núm. d'assistents en les accions formatives sobre el Pla intern d'Igualtat

27

Mitjana de valoració de les accions formatives del Pla intern d'Igualtat per part de les persones participant

9,0

Núm. de reunions de la C omissió d'Igualtat per tractar les temàtiques del Pla intern d'Igualtat

6

2

Valoració Al 2013 es va elaborar i aprobar el pla i es van dur a terme les principals accions de difusió. Al 2014 ha estat en mans de la Comissió d'igualtat l'aprovació de negociacions de conveni. Aquesta s'ha pogut reunir 2 vegades. Moltes accions es reprendran de cara al 2015. Cal dir que la formació sobre igualtat apareix en la fitxa 16.03 de Formació interna i externa a la plantilla en matèria de drets civils i ciutadania.

Programa / Projecte

16.04 Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Elaborar el protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe que es difondrà entre tota la plantilla municipal per tal que sigui una guia d’utilitat en cas que existeixi un assetjament d’aquest tipus.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Garantir la prevenció i atenció en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe per tal de proporcionar un entorn laboral saludable per a qualsevol persona.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 49


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions de difusió realitzades del Protocol d'assetjament

2014 Notes

2

Núm. d'hores de formació en temàtiques d'assetjament

114

Núm. de cursos sobre temàtiques d'assetjament

3

Núm. de casos tractats d'acord amb el protocol d'assetjament sexual

0

Valoració Durant l'any 2013 ja es va fer difusió a tot el personal de l'Ajuntament i es manté la informació a la pàgina de la intranet municipal. No s'han realitzat cursos específics interns sobre temàtiques d'assetjament però es fa difusió de formacions sobre la temàtica. S'anirà treballant al llarg del 2015 en formacions adreçades a la plantilla municipal sobre el protocol intern d'assetjament sexual. No s'han donat casos d'assetjament sexual durant el 2014 i per tant no s'ha hagut d'activar el protocol.

Programa / Projecte

18.09 Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’empresa Torra, gestora dels serveis funeraris de la ciutat, informa periòdicament sobre el tipus de ritual que s’ha seguit a les seves dependències en el moment d’acomiadar el difunt. Aquesta concessionària facilita, en aquest sentit, espais que es poden adequar per dur-hi a terme cerimònies.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir a la ciutadania els serveis de pompes fúnebres i d'inhumació, exhumació, trasllat i incineració de cadàvers.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de defuncions

1.643

1.627

Perc. d'enterraments Laic (%)

6,0

8,0

85,0

83,0

Perc. d'enterraments Musulmà (%)

0,0

1,0

Perc. d'enterraments Budista (%)

0,0

0,0

Perc. d'enterraments Hinduista (%)

0,0

0,0

Perc. d'enterraments Jueus (%)

0,0

0,0

Perc. d'enterraments C ristià (%)

Valoració Les dades han estat facilitades per l’empresa que gestiona els serveis funeraris a Sabadell. Potser seria interessant introduir una categoria d’”altres rituals”, que suposen el 2014, el 7% del total.

[Valoració dels programes]

Pàg. 50


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El projecte es concreta en el Pla municipal de la Gent Gran i en el Pla d’atenció a les persones amb discapacitat. Tots dos estan en actiu i en fase de revisió i actualització. Es proposa incorporar els aspectes de nova ciutadania i de gènere en ambdós i el de joventut en el de discapacitats.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

 Nova Ciutadania

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Disposar d'un instrument actualitzat d'anàlisi de les necessitats de la gent gran i de les persones amb discapacitat. Promoure l'envelliment actiu i la participació social de la gent gran reforçant els elements relacionals, de xarxa social i de prevenció en els que tenen una especial rellevància la participació de les dones.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Promoure dispositius que afavoreixin la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat, especialment els joves. Promoure una alta cobertura del servei d'atenció a la llar que doni ajuda professional a les persones amb necessitat d'atenció a la vida diària com a sistema complementari a l'ajuda de la xarxa de cuidadors i cuidadores. Afavorir espais de formació i ajuda mútua per a persones, majoritàriament dones, que tenen cura de persones amb Alzheimer i altres malalties neurològiques i discapacitats.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar

1.530

1.483

Perc. de dones ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar (%)

75,0

75,0 1.109

Perc. de persones de nacionalitat estrangera ateses anualment pels serveis d'atenció a la llar (%) Núm. de persones que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte C uidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores Perc. de dones que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte C uidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera que participen anualment en els grups d'ajuda mútua (GAM), en el projecte C uidem, i en les accions de formació de cuidadors i cuidadores (%) Núm. de persones que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu Perc. de dones que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera que participen anualment en els tallers de memòria, lectoescriptura, prevenció i altres activitats d'envelliment actiu (%) Núm. de joves discapacitats atesos al llarg de l'any en els Serveis Socials Bàsics Perc. de dones joves discapacitades ateses al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat (%) Perc. de joves de nacionalitat estrangera discapacitats atesos al llarg de l'any en el servei d'atenció a les persones amb discapacitat (%)

140 70,0

3.801 65,0

1.000 51,0

164 70,0 115

5.561 65,0 3.614

6

141 usuaris totals atesos

50,0 3 dones joves ateses

Valoració La valoració de les activitats és molt positiva. Els “Grups d’ajuda mútua” (GAM), els “Cursos de formació” i el projecte “CUIDEM” fan la funció social de donar suport a les persones que tenen cura d’altres, aportant eines concretes per reduir l’aïllament, la manca de coneixements i les hores de dedicació. El percentatge de dones es manté igual que l’any passat i s’han incrementat els participants als GAM i s'han obert nous grups. S'ha posat en marxa una recerca sobre l'impacte dels Grups d'ajuda mútua en la salut de les persones que cuiden en col·laboració amb l'Obra social de la Caixa i la Fundació Pascual Maragall. Pel que fa a les activitats formatives i d’envelliment en els quatre equipaments municipals han incrementat el seu impacte, especialment al Parc Central. El paper de les dones és molt destacat en aquesta activitat que ajuda a reforçar les xarxes de sociabilitat en moments de pèrdues i limitacions.

[Valoració dels programes]

Pàg. 51


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

07.01 Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Adequar la regulació de l’ús específic religiós, previst en el Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS), a les previsions de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte i al Decret 94/2010, de 20 de juliol de desplegament de la Llei en els següents aspectes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Equitat

-Preveure en els plans d’ordenació urbanística sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació. -Adaptació dels centres preexistents fins a 10 anys a comptar des de l’entrada en vigor del Reglament 94/2010. Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Permetre la situació dels centres de culte de les diferents creences en igualtat de condicions i en bona relació amb l'entorn, optimitzant l'accessibilitat i compatibilitzant amb la mobilitat general de la ciutat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres de culte

2014 Notes

63

Perc. de centres de culte que compleixen normativa (%)

0,0

Núm. de centres de culte que han sol·licitat la llicència urbanística

2

Núm. de centres de culte que han obtingut llicència urbanístic

0

Núm. de sol·licituds per a noves implantacions

2

Valoració -

Emancipació Programa / Projecte

13.11 Alberg de Sant Oleguer

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Equipament municipal situat al Sud de la ciutat i dins el perímetre del complex esportiu de Sant Oleguer: La Bassa, Pistes d’Atletisme, futbol, bàsquet, etc.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Possibilitat d’allotjar-se en l’alberg, també compta amb activitats museístiques i amb la recuperació i rehabilitació del Molí de Sant Oleguer.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir un equipament per realitzar activitats juvenils, activitats docents i tallers, així com estades familiars.

[Valoració dels programes]

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 52


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'usos de l’Alberg

3.630

3.202

Núm. d'usuaris/àries de l’Alberg.

2.451

1.391

Núm. d'usuaris/àries de nacionalitat estrangera de l’Alberg

60

Núm. d'activitats realitzades a l’Alberg

1

38

Valoració L'Alberg de Joventut està mantenint les ocupacions per any, s'han introduit millores en el servei de l'alberg amb la construcció d'una nova cuina industrial que millora el serveis de menjador. Per altra banda durant l'any 2014 s'han fet totes les gestions amb la Generalitat perquè l'alberg entrés a formar part de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat). El resultat ha estat positiu i l'any 2015 l'alberg formarà part de la xarxa Xanascat: l'entrada dins la xarxa suposarà un augment de les reserves i una major difusió i coneixement de l'equipament.

Programa / Projecte

13.10 Jove: Què, véns?

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa està dirigit a joves nouvinguts i nouvingudes que arriben fora de l’edat d’escolarització i que tenen certes mancances a nivell formatiu i social.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

El programa pretén oferir un espai d’interacció així com estratègies que facilitin el procés d’adaptació i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels joves a fi de prevenir les possibles conductes de risc i facilitar la seva integració social.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Es realitzen unes sessions que es duen a terme per professionals de l’àmbit i es divideixen en dos mòduls: millora de les habilitats socials i elaboració d’un projecte audiovisual que posteriorment s’utilitza com eina de sensibilització per a altres joves i ciutadania en general.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Anàlisi de la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a Sabadell i detecció de joves amb necessitats específiques. Oferir un espai i estratègies que promoguin i reforcin les habilitats socials i comunicatives dels participants per afavorir la seva millor adaptació a la nova societat d’acollida. Facilitar l’accés d’aquests joves cap als recursos normalitzats de la ciutat i fomentar la seva participació. Sensibilitzar la població sobre la realitat dels joves nouvinguts i nouvingudes a la ciutat. Combatre els prejudicis i falsos estereotipis al voltant de la immigració.

Indicadors Descripció Núm. de participants al programa

2013

2014 Notes

37

37

Perc. de dones participants (%)

46,0

46,0

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

30,0

30,0

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

35,0

35,0

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

22,0

22,0

Perc. de participants procedents d'Àsia (%)

14,0

13,0

Perc. de participants procedents d'Europa (%) Perc. de participants que fan ús dels recursos normalitzats una vegada finalitzat el programa (%)

[Valoració dels programes]

0,0

0,0

100,0

100,0

Pàg. 53


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració El programa Jove: Què, Véns? Esdevé un curs pont que a part d'oferir noves relacions en la ciutat d'acollida a través d'un grup d'iguals, dóna un apropament als recursos normalitzats i un posterior seguiment amb els referents de cada recurs per garantir l'adaptabilitat dels usuaris/es en concordança amb el seu itinerari personal, formatiu i laboral. Les dificultats més rellevants del jovent atès són la falta de xarxa social de suport, falta d'ocupació, desorientació, dificultats de relació, problemàtiques familiars i/o necessitat de suport en el seu itinerari personal i formatiu. El programa esdevé un punt de partida perquè els i les joves coneguin la ciutat de la que en formen part, es plantegin el seu projecte de vida i comencin a materialitzar-lo un cop hagin aconseguit les habilitats suficients a través dels recursos que ofereix la ciutat. Actualment es fa seguiment dels 100 joves que formen part del programa, garantint l'adaptabilitat d'aquests als recursos, principalment formatius i vetllant perquè les necessitats dels joves siguin cobertes de manera satisfactòria, tot empoderant-los en la nova realitat. L'any que ve, durant el curs acadèmic 2015-2016, es preveu desenvolupar novament el programa en funció del grup participant. Les sessions es desenvoluparan un cop per setmana durant 2 hores i els temes que es plantegen són: Integració i comunicació, intercultaritat i convivència, gènere i igualtat, sexualitat i afectivitat, projecte de vida i habilitats formativo-laborals. També es faran sortides de coneixement d'entorn per conèixer els orígens de la ciutat i aquells recursos beneficiosos pels joves. Es creu que el programa serveix perquè els joves tinguin un grup d'iguals de referència i que puguin adquirir les habilitats suficients per desenvolupar-se en entorns més normalitzats i establir, alhora, xarxa amb la població autòctona de la ciutat de Sabadell.

Programa / Projecte

13.49 Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els mòduls "A prop teu" constitueixen un projecte destinat a l'acollida, la formació i la inserció social del col·lectiu de persones estrangeres que per la seva situació social, presenten dificultats per inserir-se tant al món laboral com a la societat en general. Aquest programa orienta, forma i dóna suport a la recerca de feina, oferint mòduls formatius de diferents temàtiques: orientació laboral, català bàsic, planxa i bugaderia, neteja i cura de la llar, cuina mediterrània, atenció a les persones, sensibilització i empatia, creixement personal, juntament amb altres activitats complementàries (tutories, visites a recursos, borsa de treball, etc). El programa està destinat especialment (però no exclusivament) a dones en procés de regularització i que es troben en una situació de precarietat important i amb risc d'exclusió social.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar a les persones destinatàries eines i recursos, formació i coneixements culturals que facilitin la seva incorporació laboral. Desenvolupar coneixements específics en habilitats socials, aptituds i actituds, que conjuntament faciliten un desenvolupament quotidià òptim de les persones participants com a ciutadans i ciutadanes. Potenciar l'autoestima i facilitar l'empadronament.

[Valoració dels programes]

Pàg. 54


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de mòduls duts a terme

3

48

50

100,0

100,0

Núm. de participants Perc. de dones participants (%)

2014 Notes

3

Perc. de participants procedents del Magreb (%)

55,0

40,0 20 participants

Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

25,0

16,0 8 participants

Perc. de participants procedents d'Amèrica (%)

20,0

30,0 15 participants

Perc. de participants procedents d'Àsia (%) Perc. de participants sense permís de residència i treball (indocumentats) (%)

0,0

4,0 2 participants

15,0

12,0 6 participants

Valoració El 2014 s'han continuat fent 3 cursos, de vuit setmanes de durada cadascun. Hi han participat 50 persones (16-17 per curs) i un 85% ha superat els nivells de formació exigits. Els cursos estan previstos per a assistents mixtes, tot i que les participants són majoritàriament dones d'entre 20 i 45 anys (edat laboral). Principalment del Marroc, però també de Perú, Honduras, República Dominicana, Equador, Bolívia, Argentina, Venezuela, Senegal, Nigèria, Mali, Congo i Burkina Faso (es detecta una baixa en la demanda de dones procedents de l'Àfrica Subsahariana). Les nacionalitats més minoritàries són Romania (3 participants), Índia (2 participants), Rússia (1 participant) i Espanya (1 participant). Les derivacions provenen del Taulí, Serveis Socials, CAD, i regidoria de Drets Civils, encara que moltes dones venen a Càrites per iniciativa pròpia o per recomanació d'antigues participants. És per això, que no s'emet publicitat institucional dels cursos. Als mòduls s’han treballat els següents aspectes: orientació laboral, català bàsic, planxa, bugaderia i costura elemental, neteja i cura de la llar, cuina mediterrània, atenció a les persones tant grans i als infants, empatia, creixement personal, activitats externes (botiga de Càrites, CNL, Biblioteca Vapor Badia...), tutoria i seguiment. Les participants han realitzat pràctiques a la Residència de les Germanetes Sardà i Salvany, on poden portar a la pràctica la teoria apresa relacionada amb les persones grans dependents: higiene, alimentació, mobilitat, etc. Al finalitzar els mòduls, han aconseguit inserir laboralment un 40% de les participants (la situació precària del mercat laboral els afecta i no són capaços d'aconseguir nivells més alts). Pel 2015, asseguren la necessitat del servei i la seva continuïtat. Les places del primer curs del 2015 ja estaven cobertes a mitjans de desembre. Han observat que les participants tenen una millor base i un molt millor coneixement del seu entorn que en anys anteriors on les dones eren acabades d'arribar, i per tant també ells demanen un mínim nivell de comprensió oral per tal de garantir l'aprofitament del curs. A la vegada, el mercat laboral és cada vegada més exigent, tenint en compte que la demanda de treball és més alta que l’oferta, així que adequaran els cursos per aprofundir més.

Programa / Projecte

13.12 Espais Joves

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els Espais Joves són els equipaments sociocomunitaris de referència dels joves de la ciutat, actualment hi ha quatre Espais Joves: Can Rull, Can Puiggener, Torre-romeu i Creu de Barberà.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

El programa inclou estratègies globals per fer front als diferents reptes globals dels joves com: tallers d’aprenentatge, informàtica, Internet, recerca de feina: currículum, entrevistes... oci participatiu, reforç escolar, entre altres. Objectiu(s) principal(s) del programa Ésser espais de dinamització juvenil al territori, donar eines pel desenvolupament personal fomentant la participació, la convivència, la inclusió i treballant activament per evitar l’exclusió social.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 55


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de joves usuaris

21.616

Núm. de noies usuàries

15.195

2014 Notes Al 2013 corresponen a usos i no a usuaris * Al 2013 corresponen a 291 usos i no a usuaris * 874

Perc. de famílies ateses procedents d'Àfrica (%)

37,0

44,0

Perc. de famílies ateses procedents d'Europa (%)

59,0

38,0

Perc. de famílies ateses procedents d'Àsia (%)

0,0

2,0

Perc. de famílies ateses procedents de Llatinoamèrica (%)

4,0

16,0

Núm. de derivacions a d'altres serveis (Serveis Socials, Educació, Salut...)

201

179

Valoració * Les dades del 2013 respecte a joves i noies usuàries corresponen al recompte d’usos i les del 2014 als usuaris, d’aquí ve la diferència. Malgrat això, el nombre de joves usuaris es manté estable d'un any a l'altre. Els Espais Joves són els equipaments sociocomunitaris de referència per als joves de la ciutat que ofereixen un espai relacional i de dinamització sociocultural i promouen la plena ciutadania dels i les joves. La xarxa d'Espais Joves està formada per 4 equipaments situats als centres cívics de : Can Puiggener, Creu de Barberà, Can Rull i Torre Romeu. Apart d'aquests 4 equipaments, l'àmbit de Joventut compta amb una sala al Centre Cívic Can Deu, aquesta sala està dinamitzada per l'entitat Joves Nord i obre dimecres, dijous i divendres en horari de tarda amb una programació molt potent d'activitats adreçades al col,lectiu juvenil del barri i amb molt d'èxit d'usuaris i usuàries. El servei està destinat a joves d'entre 12 a 29 anys, encara que es formen grups d'edats per adaptar la programació a les seves necessitats. La majoria d'usuaris són menors d'edat, nois en edat compreses d'entre 14 - 18 anys, les usuàries joves van en augment i ja suposen el 36% del total. El nombre d'usos del servei és estable en el temps, i en conseqüència, és un servei molt consolidat i conegut dins el col.lectiu de joves. Les activitats que es duen a terme són de diferent tipus: educatives, culturals, esportives, audiovisuals, debats, tertúlies, video fòrums, tallers d'emancipació i un llarg etc. La crisi econòmica ha provocat que la xarxa d'Espais Joves s'hagi convertit en referent dels joves usuaris/àries per al desenvolupament de les seves potencialitats i s'han adaptat a la situació del territori d'ubicació de l'espai molts dels programes i tallers que s'hi feien. Com a exemples, algunes de les activitats que amb més èxit estan funcionant són els programes de reforç escolar i d'estudi assistit i tots aquells programes que fomenten l'ocupació i formació dels i les joves participants als programes. Com a línies generals es treballen entre d'altres: la vinculació i sentit de pertinença al recurs, l'autogestió, l'autoconeixement, el foment de la participació, la interiorització d'hàbits saludables, el foment de les habitats socials, i el desenvolupament personal i professional dels i les joves. Cada espai jove té una programació autònoma i enfocada al tipus de jove que és usuari/ària del servei, sempre amb un denominador comú i és el d'oferir una programació que compensi les seves necessitats. Com a novetat de l'any 2014 i en col.laboració amb el projecte de la UE (C4I Xarxa Antirumors de Sabadell) s'han fet diversos projectes i formacions per lluitar contra els estereotips i prejudicis envers la població nouvinguda: sessions formatives als educadors/es i usuaris/àries dels espais joves i la creació d'un producte audiovisual de teatre -fòrum on uns 30 joves dels diferents Espais Joves han participat en un projecte intercultural on han identificat i interioritzat possibles rumors, prejudicis i estereotips que circulen vers la població nouvinguda a la ciutat. Amb tot això es pot fer una valoració molt positiva del servei i de les activitats que allà es realitzen, es destaca el treball transversal amb moltes de les regidories de l'Ajuntament i la importància de la coordinació amb els diferents dispositius laborals del Vapor Llonch (Promoció Econòmica) que permeten derivar a molts joves en procès de recerca de feina o formació. Per l'any 2015 l'àmbit de Joventut i Espais Joves afronta alguns reptes com: potenciar la col.laboració amb la resta de regidories municipals que tenen programes per joves, una millor coordinació de la xarxa d'espais joves i la implementació a la ciutat del programa Garantia Juvenil.

[Valoració dels programes]

Pàg. 56


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Llei d’Acollida determina que les persones immigrades al llarg del seu procés d’integració a la societat catalana han d’assolir les competències lingüístiques bàsiques en català i castellà. El català com a llengua pròpia de Catalunya és l’instrument bàsic per a la plena integració al país. El servei de primera acollida, per tant, ofereix la formació i els mitjans necessaris per adquirir aquestes competències bàsiques.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

El Consorci per a la Normalització Lingüística i les escoles d’adults de la nostra ciutat ofereixen tot un ventall de cursos de català i castellà (en el cas de les escoles d’adults) per tal de garantir aquest dret.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Hi ha cursos de diferents modalitats i nivells depenent de la formació prèvia del participant. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Facilitar l’aprenentatge del castellà i sobretot del català, com a llengua comuna que facilita la cohesió social i com a recurs imprescindible per a la integració sociolaboral de les persones immigrades. Promoure la participació de la població nouvinguda en el programa de les parelles lingüístiques.

Indicadors Descripció Núm. de cursos de català realitzats a través del C NL (sessions inicials, B1, B2 i B3) Núm. de participants Perc. de persones participants estrangeres (%) Perc. de participants estrangers d'origen de l'Europa extracomunitària (%)

2013

2014 Notes

34

31

791

679

79,0

88,0

2,0

3,0

Perc. de participants estrangers d'origen d'Amèrica C entral i del Sud (%)

59,0

36,0

Perc. de participants estrangers d'origen del Nord d'Àfrica (%)

10,0

8,0

8,0

4,0

Perc. de participants estrangers d'origen de la resta d'Àfrica (%)

Valoració Es constata que la necessitat d’aprenentatge del català i el castellà per part de les persones estrangeres que resideixen a Sabadell està força coberta, tant per part del CNL com de les escoles d’adults. La coordinació amb aquests recursos segueix sent molt positiva i en el cas de tenir persones interessades en començar classes fora del període d’inscripció, les escoles d’adults de Torreromeu i la Creu de Barberà segueixen permetent fer una matrícula viva en qualsevol moment. També es compta amb altres recursos informals que realitzen aquest tipus de formació de forma regular: SCAI (que té conveni amb el CNL de manera que els seus cursos de català inicials són reconeguts oficialment), Càrites, l’associació Africana, etc. Es continua tenint l’oferta de cursos disponibles actualitzada en tot moment i es poden derivar a les persones que es detectin amb aquesta necessitat. Aquesta any tampoc s’han pogut recollir indicadors quantitatius sobre el nombre de cursos i alumnat que atenen les escoles d’adults de Sabadell en classes de català i castellà, però aquest és molt elevat. La necessitat d’alfabetització no s’ha fet tan palesa aquest any i ha quedat prou coberta tant per part de les escoles d’adults com d’SCAI. L’inconvenient és que el procés d’alfabetització d’una persona adulta és molt llarg i costa veure els resultats a curt termini.

[Valoració dels programes]

Pàg. 57


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

05.02 Posa-t’hi

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Posa-t’hi és un programa d’orientació, seguiment i acompanyament als joves que assisteixen a instituts públics de Sabadell i que finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat. L’objectiu principal és donar suport a aquests joves i a les seves famílies, tot proporcionant-los eines i informació sobre sortides formatives, per tal que no es trobin indefensos en aquest moment tant important de la seva vida. El programa també els acompanya durant el procés fins aconseguir que la/el jove s’incorpori en aquella activitat formativa en la qual pugui estar interessat/da. Es vol que, malgrat no haver obtingut el graduat, pugui retornar al sistema educatiu reglat en primer terme, atès que en el context actual el món laboral exigeix, cada vegada més, perfils professionals amb formació.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Els instituts comuniquen al Servei d’Educació els i les joves que acompleixen el perfil per participar-hi. Mitjançant entrevistes amb els orientadors de cada centre educatiu, també s’estableix un possible camí formatiu per a cada jove tenint en compte les seves característiques i preferències. Seguidament es fa una segona reunió, aquesta vegada amb les/els joves i les seves famílies, on es fa la presentació del programa Posa-t’hi, de la persona responsable i de les possibles alternatives formatives que tenen a l’abast. A partir d’aquí, i durant un any, la tècnica responsable del Posa-t’hi (del Servei d’Educació de l’Ajuntament) fa un seguiment acurat i personalitzat de cadascun dels nois i noies per aconseguir la seva incorporació a algun tipus de formació o al món laboral, tenint en compte les expectatives i motivacions de cadascun. Objectiu(s) principal(s) del programa Establir mecanismes de col·laboració amb els Instituts de secundària. Reforçar la tasca tutorial i orientadora dels centres docents - Intervenir en el procés d’assessorament i recolzament a les famílies - Motivar a l’aprofitament de l’itinerari i la reinserció educativa. - Oferir propostes d'itineraris cap a l'ocupació o cap a la reinserció educativa reglada.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de centres participants

12

12

Núm. d'alumnes participants

183

178

Perc. de dones alumnes participants (%)

33,0

32,0

Perc. d'alumnes de nacionalitat estrangera participants (%)

17,0

29,0

169

157

90,0

95,0

Núm. d'alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu Perc . de dones alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu (%) Perc . d'homes alumnes participants que continuen amb un itinerari educatiu (%)

Programa 14-15. Alumnat 13-14 Programa 14-15. Alumnat 13-14 Programa 14-15. Alumnat 13-14 Programa 14-15. Alumnat 13-14 Programa 14-15. Alumnat 13-14 Programa 14-15. Alumnat 13-14

68,0

Valoració Els resultats obtinguts d’aquest programa continuen sent força satisfactoris. Des del punt de vista de Drets Civils s’observa menys accés al programa de les Dones i un molt alt percentatge de continuació de l’intierari formatiu triat en el procés d’orientació que

[Valoració dels programes]

Pàg. 58


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

ofereix el programa. D’altra banda el percentatge d’alumnat estranger que accedeixen al programa també és inferior a l’autòcton, atès que el pes de l’alumnat estranger escolaritzat també és inferior. Replantejaments i novetats:El programa ha tornat a incorporar novetats en funció de les necessitats detectades per a la seva millora. Algunes d’aquestes millores han estat la tutorització individualitzada de cada jove, la realització de sessions per millorar les habilitats dels nois i les noies a l’hora d’enfrontar-se a una entrevista de selecció per continuar formant-se. I s’ha lliurat una guia informativa d’una web sobre les possibilitats que ofereix la ciutat i/o comarca. En la línea de continuar millorant cada cop més el programa i apropar-lo al jovent des de la vesant de les TIC i les xarxes socials es continua treballant en el procés d’orientació i d’informació a joves i famílies i professionals a través del facebook. També s’ha fer una presentació del programa de forma atractiva i dinàmica amb infografies, vídeos i jocs que els apropen al programa i als recursos. I per al curs vinent també s'oferiran sessions per ajudar-los a elaborar el Currículum Vitae per competències a càrrec de l’equip orientador.

Programa / Projecte

08.03 Renda bàsica d’emancipació

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d’ajuts directes de l’Estat, destinats al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual i permanent, en les condicions i requisits que estableix el reial decret 1472/2007.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Actualment està derogat aquest programa. Ara bé, els beneficiaris/es que tinguin reconegut l’ajut continuen temporalment amb l'esmentat dret. A partir d’agost de 2012, la quantia mensual de l’ajut és de 147 euros. Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Ajudar a l’emancipació dels i les joves d’edat compresa entre 18 i 30 anys a facilitar i poder obtenir l’accés a un habitatge de lloguer i al seu corresponent pagament mensual.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'expedients vigents

Valoració -

Programa / Projecte

08.09 Promoció d’habitatges dotacionals

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Construcció d’habitatges adaptats per a les persones grans que viuen soles, la majoria de les quals són dones, construÏnt aquests llocs ben comunicats, amb serveis bàsics a prop i proporcionant serveis d’ajuda a domicili, a través de la construcció d’habitatge dotacional que promogui VIMUSA.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar habitatge de lloguer amb servei a gent gran, d’edat compresa entre 65 o més anys, amb la finalitat d’allargar la seva vida autònoma i activa del col·lectiu de la gent gran.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

[Valoració dels programes]

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 59


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de sol·licituds Núm. d'habitatges adjudicats

Valoració -

Programa / Projecte

14.14 Oferta formació continua per a empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Serveis de formació per les empreses en el que s’ofereix la possibilitat d'elaborar el pla de detecció de necessitats formatives de l'empresa així com el disseny i implementació de les diferents accions formatives que se'n derivin. La formació pot ser sufragada directament per l'empresa o bé per la fundació tripartita.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La detecció de necessitats formatives consisteix en col·laborar estretament amb les empreses usuàries, escoltant, dissenyant i creant solucions a mida, amb l'aportació dels millors professionals i compromesos en el desenvolupament de les persones amb les metodologies més innovadores i potenciadores. Per tal de dissenyar el pla d’acció formativa es desenvolupen diferents fases, entrevistes d’apropament amb la direcció i amb els/les treballadors/es, qüestionaris d’aproximació, entrevistes en focus grup, devolució de les dades i resultats i planificació conjunta amb els treballadors i la direcció.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències professionals que facin a les empreses i les seves plantilles més competitives i productives.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'empreses que han participat en el programa

1

2

Núm. de persones que cursen les accions formatives

124

50

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

80,0

66,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) que cursen les accions formatives (%)

25,0

62,0

144

336

Núm. d'hores de formació

Valoració Durant l’any 2014 s’ha treballat per dues entitats externes que en relació al perfil de les persones formades, depèn de les necessitats de les empreses . En l'any 2014 s'han format més persones joves. Per l’any 2015 es planteja com a repte obrir noves col·laboracions amb entitats dedicades a la inserció laboral però no especialistes en formació, actuant com a proveïdors experts en formació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 60


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions de formació, d’oferta pública, on es proporcionen als joves els recursos personals o professionals per tal de millorar les seves expectatives d'accés a un lloc de treball i de continuïtat formativa. Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Els programes també donen opció, als/les joves que ho desitgin, de fer una formació complementària per tal d'obtenir el títol de graduat/ada en ESO. Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu dels programes de qualificació professional inicial és que tots i totes les alumnes assoleixin competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1 dins l'estructura actual del Catàleg nacional de qualificacions professionals i de la formació professional, com també que tinguin la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els diferents ensenyaments.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones que cursen les accions formatives.

60

60

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

40,0

40,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

100,0

100,0

28,0

30,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%) Núm. de persones que han trobat feina al cap de 12 mesos

0

Núm. d'insercions educatives: retorn a la formació.

0 en curs

Valoració Al 2014, s’han ofertat 60 places de formació per alumnes de PQPI, en les especialitats de: -Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers -Auxiliar de fleca i pastisseria -Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic -Auxiliar hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar Durant el 2014 s’han seguit aplicant els mecanismes de selecció de participants dissenyats l’any 2010 pel departament d’educació de la Generalitat. Per tercer any consecutiu el procés de reclutament i selecció dels alumnes, ha estat un procés de selecció igual a la matriculació en centres d’ensenyament de Catalunya, és a dir, ha existit un barem oficial dels alumnes per tal de procedir a l’assignació de places. Això ha suposat que tots els alumnes interessats en cursar un PQPI, han hagut d’aportar una sèrie de documentació per poder optar a les places ofertades. Aquesta documentació ha servit per puntuar la candidatura de l’alumne, juntament amb el procés d’entrevista. D’aquesta manera des del Departament d’Ensenyament s’intenta garantir que tothom tingui les mateixes possibilitats d’accedir a un PQPI.

[Valoració dels programes]

Pàg. 61


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Per l’any 2015 es proposa continuar amb les mateixes especialitats que enguany i es sol.licitarà a la Generalitat iniciar els cursos que depenen d’ells, en dates més favorables per possibilitar major èxit en la inserció. (iniciar el mes de desembre, situa l’acabament del curs en el mes de juliol). A més cal afegir les dificultats que ha suposat el fet que les accions formatives s’han incrementat a 1.000 hores mentre que la subvenció ha disminuït.

Programa / Projecte

14.01 Orientació laboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei que ofereix assessorament especialitzat i personalitzat a persones treballadores amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament professional i millorar l'adaptabilitat al canvi i als nous entorns laborals. Consisteix en fer un diagnòstic del perfil competencial de la persona i de les seves necessitats formatives i expectatives per a determinar les qualificacions necessàries que garanteixin el pas d'un lloc de treball a un altre i facilitar recursos per a ser més autònoms en el procés de recerca de feina.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir vèncer les barreres i la superació de resistències personals en moments de canvi, motivar vers la consecució d'objectius professionals, oferir recursos per descobrir les seves potencialitats realistes i millorar l'ocupabilitat dels demandants facilitant coneixements i competències sobre les tècniques i canals de recerca de feina que millor s'adaptin a cada cas.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'accions individuals d'orientació professional

4.937

4.363

Núm. de persones que fan accions grupals d'orientació professional

4.223

5.039

Perc. de dones participants a accions d'orientació professional (%)

58,0

46,0

Perc. de joves ( menors de 30 anys) participants a accions d'orientació professional (%)

34,0

26,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants a accions d'orientació professional (%)

25,0

34,0

715

735

Núm. d'insercions al mercat laboral

Valoració Durant el 2014 els serveis d'orientació professional s'han vist incrementats per un nou servei de recerca de feina adreçat a persones demandants d'ocupació no ocupades que es deriven des de les OT. El SOC segueix impulsant que l'orientació professional s'ofereixi des de les Oficines de Treball i els Serveis Locals i altres entitats desenvolupin programes més integrals que a més d'orientació incloguin formació professionalitzadora i/o treball. Això, i el fet que el programa Itinaris Professionals d'Inserció -programa purament d'orientació professional- ja no tinguin accés els Serveis Locals d'Ocupació ha fet que es reduissin enormement els recursos destinats a aquest tipus d'acció. No obstant, des de l'Ajuntament de Sabadell i amb suport de la Diputació s'ha seguit donant servei, no tant de forma individualitzada sinó més a través d'accions grupals. Per això s’ha dissenyat tot un seguit d'accions presencials i grupals que s’imparteixen directament, altres a través de la web i s’han establert acords amb altres entitats per donar resposta en aquest sentit a la ciutadania. Això ha fet que respecte a l'any anterior augmentin les accions grupals i les persones que han participat, així com les visites als apartats de la web que ofereix informació sobre orientació professional. En relació al perfil hi ha una lleugera disminució del percentatge de dones i de joves participants i un augment de persones de nacionalitat estrangera. Aquest augment pot ser degut a l'oferiment del programa des del territori. Com a objectius pel 2015 es planteja oferir un servei d'orientació laboral personalitzat per a persones demandants d'ocupació no ocupades majors de 45 anys (coaching +45) compromeses amb el seu procés de recerca de feina i fer una programació continuada al llarg de tot l'any on s'impartiran de forma periòdica tallers de 2 a 4 h. sobre temes relatius a l'orientació laboral i la recerca de feina amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament competencial i millorar l'adaptabilitat al canvi i als nous entorns laborals.

[Valoració dels programes]

Pàg. 62


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.04 Sabadelltreball: web i xarxes socials

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Portal d'ocupació per a fomentar l'autogestió per a la recerca de candidats/es i la recerca d'ofertes de treball. El portal està dissenyat segons paràmetres 2.0 amb connexió amb les xarxes socials, RSS d'altres portals d'ocupació, microconsells per a la recerca de feina, notícies breus amb les principals novetats de la intermediació laboral.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure la utilització de la plataforma web 2.0 en la gestió i desenvolupament dels recursos humans en les empreses del territori i, en general, desenvolupar accions per lluitar contra l'exclusió digital entre els usuaris del Servei d'Intermediació Laboral.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de visites al portal

2014 Notes

363.071

350.853

Núm. d'usuaris/àries (C V) actius en el moment de la consulta

6.066

7.579

Núm. de respostes a les consultes que arriben a la bústia del portal

2.247

2.594

580

915

Núm. de seguidors/es al twitter de @sbdtreball Núm. de seguidors/es al Grup de Linkedin Sabadelltreball

513

Valoració Aquest 2014 s’han registrat 350.853 visites al portal, un 3.3% menys que l'any anterior. Aquest resultat mostra que el portal està en fase estable i ha assolit un nivell de funcionament òptim. A 31 de desembre de 2014, el número total d'usuaris/àries o candidats/es en actiu a la base de dades és de 5.807, un 4.3 % menys que l’any passat. Aquesta xifra fa referència a persones que han accedit al portal en els últims 6 mesos i que tenen el curriculum actualitzat i estan en procés de recerca de feina. S’han rebut 2.594 consultes a la bústia sabadelltreball@ajsabadell.cat que s'han resolt en 24 hores. Aquest any s’ha consolidat el compte der TWITTER @sbdtreball, que es va posar en funcionament amb l'objectiu d'arribar a les empreses a través de les xarxes 2.0. S’ha finalitzat el 2014 amb 1.402 tweets publicats (822 més que al 2013) i 931 seguidors/es (561 més). També s’ha creat un grup a LINKEDIN que ja compta amb 513 membres on es comparteixen informacions rellevants respecte a l’adequat posicionament per a la recerca de feina en l’actualitat. Pel 2015, respecte el web es planteja incrementar el nombre de visites/usuaris, és a dir, que hi hagi més visites tot i que probablement menys usuaris, ja que el que interessa és fidelitzar els usuaris i que els que s’inscriuen mantinguin el seu CV actualitzat com a conseqüència d’una fidelització a l’eina. Per aconseguir aquest objectiu es plantja fer més difusió del servei d’intermediació publicant més notìcies al web i més tweets.

Programa / Projecte

14.30 Fem ocupació per a joves

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa d’intermediació laboral que té per objectiu la inserció laboral de joves menors de 30 anys. Primer es detecta la necessitat de l’empresa i la descripció del lloc de treball a cobrir i el Vapor Llonch s’encarrega del reclutament i la preselecció dels joves. L’empresa decideix quin candidat/a és el més adequat i finalment, es dissenya una formació complementària per millorar l’adequació al lloc de la persona a contractar que

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

[Valoració dels programes]

Lectures

Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Pàg. 63


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

serà simultània amb el treball.

 Igualtat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Home-Dona

L’objectiu a assolir és el d’aconseguir la inserció de, com a mínim, el 35% dels participants.

Període d’execució  2012

 Cooperació

 2013

 2014

 Totes

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de joves participants

2014 Notes 39

Núm. de tutories

237

Núm. de contractes realitzats

40

Núm. de convenis signats amb empreses

32

Perc. de satisfacció de les persones participants (%)

En curs

Valoració La valoració del programa resulta satisfactòria perquè ha permès la inserció laboral de 39 joves en situació d’atur i, alhora, ofereix una resposta personalitzada a les necessitats de contractació de les empreses. Aquest programa dóna un pes molt significatiu a la prospecció empresarial, permetent un coneixement ampli i detallat del teixit productiu local i de les necessitats que tenen les empreses a l’hora de contractar persones. La prospecció realitzada s’ha focalitzat al sector serveis en un 88%. El sector industrial ha tingut una representació molt menor (12% de les empreses visitades corresponen a aquest sector) i no s’ha produït cap visita a empreses del sector primari. Un total de 26 empreses han efectuat contractes en el marc del programa Fem Ocupació per a Joves, amb la conseqüent subvenció que donava el SOC a les empreses. A diferència d’altres programes dissenyats per a reduir l’atur juvenil, el fet que les persones joves vagin sent seleccionades per les empreses a mesura que sorgeixen les vacants és un fet innovador i que es valora com a molt positiu. La formació que els joves han simultanejat amb el contracte de treball es valora com a satisfactòria però, per a futures edicions, cal millorar l’adequació dels continguts formatius al lloc de treball a desenvolupar. També es fa la proposta que la formació es pugui realitzar a distància i permeti garantir la conciliació del treball amb l’acció formativa. A banda de la fase de prospecció, el programa ha contemplat la realització de tutories de seguiment per a les persones participants i per a les empreses col·laboradores. Aquest treball de tutories també es valora com a molt satisfactori perquè es pot oferir una atenció personalitzada i de qualitat. En total s’han realitzat 237 tutories a 39 joves i s’han realitzat un mínim de 2 visites de seguiments en els llocs de treball.

Programa / Projecte

14.31 Espai de recerca de feina

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca de feina organitzada i sistemàtica per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a una recerca intensiva de feina. Aquesta recerca intensiva es fa a través de la posada en contacte de les persones participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Dintre l’espai s’ofereixen 2 serveis:

Home-Dona

a) 8 sessions de 9 a 13 adreçat a persones amb més nivell de navegació per Internet.

Període d’execució

Lectures

Nova

 Joventut  LGBTI  Cooperació

Ciutadania

 Igualtat

 2012

 2013

 2014

 Diversitat de creences

 Totes

 2015

 2016

b) 2 sessions de 9 a 14 adreçat a persones amb nivell baix de navegació per Internet

Objectiu(s) principal(s) del programa Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca de feina organitzada i sistemàtica per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a una recerca intensiva de feina.

[Valoració dels programes]

Pàg. 64


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones participants

460

Núm. de dones participants

47

Núm. de joves menors de 30 anys participants

15

Núm. de persones estrangeres participants

12

Núm. d'accions

33

Núm. d'insercions

142

Valoració El programa Espai de Recerca de Feina ha ofert atenció personalitzada, preparació en tècniques i elements actius en la recerca, un espai d’intercanvi entre les persones participants i entre aquestes i els/les professionals de l’orientació, una plataforma amb accés directe als diferents portals de feina, personal tècnic que ha assessorat a la persona participant en tot el que necessita. En relació als indicadors del servei destacar el següent: -El 50% de les persones derivades per les Oficines de Treball del SOC no es presenten. -El percentatge d’inserció a l’Espai de Recerca de Feina, és d’un 42%. Respecte l’Espai d’Iniciació a la Navegació, el % d’inserció és d’un 16%. -El percentatge referent al col·lectiu de menors de 30 anys (25%) no s’ha pogut assolir, quedant-se en un 15%. Aquest objectiu no s’ha complert per manca de derivacions per part de les Oficines de Treball. -D’altra banda, destacar que els/les participants >=45 anys és el col·lectiu majoritari en el servei d’Iniciació (54%). Al llarg del 2015, es planteja oferir el servei mantenint el nivell de qualitat tant en el contingut de les sessions actualitzant tots els coneixements innovadors envers a les tècniques de recerca de feina com en el nivell d’atenció a les persones.

Programa / Projecte

14.23 Assessorament per a la creació d’empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Acompanyament i suport a la creació, posada en marxa i consolidació d’empreses. Suport i orientació bàsica i especialitzada als emprenedors/es als inicis dels seus projectes empresarials i en el seguiment dels mateixos.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

L’usuari/a emprenedor/a pot demanar l’acompanyament d’un/a tècnic/a per elaborar el seu pla d’empresa, que és l’eina d’anàlisi que li permetrà valorar la viabilitat econòmica i financera de la seva idea o iniciativa empresarial, així com analiltzar el mercat, potencials clients, solvència professional, etc. A partir d’aquest pla d’empresa, si l’empresa és viable, el tècnic d’empresa podrà seguir acompanyant l’emprenedoren la creació, creixement i consolidació de l’empresa en els primers anys, que són els més crítics.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

En aquest procés, igualment l’emprenedor podrà formar-se en aspectes bàsics de gestió empresarial que l’ajudaran a desenvolupar millor el seu negoci. Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport, formació i eines a les persones amb idees de negoci perquè puguin emprendre l'activitat en condicions d'haver valorat el seu pla d'empresa, riscos i previsions.

[Valoració dels programes]

Pàg. 65


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de beneficiaris/àries de les sessions informatives

2014 Notes

601

401

Perc. de dones beneficiàries de les sessions informatives (%)

45,0

51,0

Perc. de dones assessorades (%)

50,0

41,0

Perc. de persones joves (menors de 30 anys) assessorades (%)

19,0

13,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera assessorades (%)

13,0

16,0

16

81

Núm. d'empreses creades

Valoració Enguany s’han assolit el 100% dels objectius establerts. L’entrada en funcionament de la nova web www.sabadellempresa.cat ha permès optimitzar la informació i reduir el temps en algunes consultes. D'altra banda, l'Ajuntament de Sabadell s'ha incorporat a la xarxa de punts PAE del ministeri, fet que permet ampliar els serveis per a persones emprenedores mitjançant la tramitació en menys de 48 h. de societats limitades i menys d'una hora per autònoms. Al 2014 existeix major percentatge d'emprenedors homes respecte a les dones que l'any anterior. Es planteja una continuïtat del programa.

Programa / Projecte

14.03 Borsa de treball i prospecció d'empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei d'Intermediació Laboral per a detectar oportunitats laborals mitjançant la gestió d'accions adaptades a les necessitats de les empreses per facilitar la inserció laboral.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Detectar empreses del territori que fomentin la creació d'ocupació. Convertir en oportunitats laborals les necessitats ocupacionals detectades en les empreses del territori. Gestionar diferents accions d'Intermediació fomentin la creació d'ocupació.

Laboral

que

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'ofertes gestionades Núm. de llocs de treball gestionats Núm. d'empreses visitades Perc. de cobertura d'ofertes gestionades (%)

2013

2014 Notes

599

790

1.338

1.542

245

403

77,0

70,0

Valoració Un dels objectius per al 2014 era incrementar en un 10% el nombre d’ofertes gestionades respecte l’any anterior. Aquest 2014 s’han gestionat 790 ofertes de treball, 191 més que l’any anterior i s'han ofertat 1542 llocs de treball, 204 més que al 2014. Això representa un 32% més d’ofertes i un 15% més de llocs de treball. Amb aquests resultats es considera assolit aquest objectiu. Els grups professionals predominants de les ofertes gestionades continuen sent: administració, comerç, hosteleria, serveis a la comunitat i personals (neteja) i serveis a les empreses (mossos de magatzem, operaris...) Un altre dels objectius és mantenir o augmentar el 60% de cobertura de les ofertes i aquest any s’han cobert el 70% de les ofertes, per tant s’ha assolit l’objectiu. En total, s’han registrat 791 insercions (56 més que al 2013), de les quals, el 30% han estat persones menors de 30 anys, el 43% persones de 31 a 44 anys i el 27% majors de 45 anys. Respecte al nivell de formació, el 42% tenen una formació de Graduat Escolar/GESO/ Batxillerat i el 14% títols universitaris. La majoria de contractes registrats han estat laborals temporals i a temps complert. Les ocupacions amb més percentatge d'inserció

[Valoració dels programes]

Pàg. 66


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

han estat: serveis a les empreses (mossos de magatzem i operaris...), administració, serveis a la comunitat i personals (neteja), comerç i turisme i hostaleria. Per aconseguir incrementar les ofertes i, en definitiva, les col·laboracions de les empreses en els programes d’ocupació que es gestionen des del Servei Local d’Ocupació de Sabadell, caldria començar incrementant la difusió a les empreses. Entre altres accions per aconseguir aquest objectiu, es va realitzar una jornada per fer un Reconeixement Públic a totes les empreses que l’any anterior havien contractat a persones dels col·lectius més vulnerables. Es van reconèixer a 286 empreses, i es va fer difusió d’aquesta jornada al món empresarial del territori. El resultat de totes aquestes accions ha estat incrementar en un 35% les visites a les empreses: durant el 2014 s’han fet 403 visites a 331 empreses, de les quals més del 80% han col·laborat amb alguna acció (oferta de treball, pràctiques, etc...)

Programa / Projecte

14.17 Formació i acreditació en TIC

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La sigla ACTIC correspon a la denominació “Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics, encara que la prova s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya amb molta diversitat d’horaris. No cal esperar cap convocatòria per inscriure’s a la prova.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic, mitjà o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. L’ACTIC es va obrir a la ciutadania al novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a finals de 2011. L’Ajuntament de Sabadell actua com a col·laborador habilitant un espai dotat tecnològicament per a la informació, matriculació i execució de la prova/examen ACTIC. A nivell de Recursos humans es posa a disposició del projecte personal tècnic en matèria TIC que s’encarrega de la difusió del projecte, informa, assessora i examina. Objectiu(s) principal(s) del programa Acreditació de les competències digitals per part de la administració competent.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones que es presenten a examen.

66

81

Perc. de dones que es presenten a examen (%)

60,0

58,0

Perc. de joves que es presenten a examen (%)

20,0

23,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que es presenten a examen (%)

17,0

15,0

Núm. de persones aprovades Perc. d'aprovats respecte a la totalitat de persones presentades (%)

[Valoració dels programes]

38

47

58,0

58,0

Pàg. 67


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració El projecte Actic ha permès arribar a un púbic que no és el públic habitual i aquest és un punt fort del projecte, persones que arriben al servei per examinar-se tenen l’oportunitat de conèixer els serveis i projectes que s’ofereixen, i es converteixen per tant en clients potencials, per exemple en formació Mentor, en formació continua, a la feinateca... Per l’any 2015 es planteja informar a tots els usuaris, tant de formació ocupacional com contínua, de l’existència d’aquest projecte i explotar totes les seves potencialitats tenint en compte que és un recurs gratuït per a totes les persones que estan en atur. Donat que l’índex d’aprovats de ACTIC és mig, es voldria dissenyar un producte dintre l’oferta de formació contínua que prepari i formi a les persones per tal d’aprovar l’ examen. Es considera que la Generalitat hauria d’invertir en el coneixement de l’acreditació i de les seves potencialitats fent difusió, doncs és un recurs que la gent no coneix. Es dissenyarà un projecte mixt de formació presencial amb el valor afegit que els alumnes utilitzin l’ autoaprenentatge / ús lliure.

Programa / Projecte

14.20 Tallers d’ocupació

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions destinades a persones majors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (contracte de formació on el 25 % de la jornada laboral és formativa) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés. Així, el fet de participar en aquest programa els suposa una millora del posicionament personal i professional per accedir a un lloc de treball.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de l’àmbit d’actuació del pla de barris, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social programades en el marc del projecte integral del barri, amb la finalitat d’adquirir o millorar les competències tècniques i personals dels participants. Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Potenciar la millora laboral de persones amb problemes de malaltia mental mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. Potenciar la inserció laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica mitjançant accions de suport individual i tutories individualitzades, amb un tutor per cada participant. Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina:

[Valoració dels programes]

Pàg. 68


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en els acabats, etc.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de participants

2014 Notes

19

Perc. de dones participants (%)

63,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

16,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

32,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

25,0

Valoració Aquest any no s'han portat a terme tallers d'ocupació.

Programa / Projecte

14.24 Viver d’empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Infraestructura destinada a acollir noves empreses i en vies de consolidació, a les quals s’ofereixen una sèrie de serveis diversos comuns, normalment a un preu inferior al del mercat. L’espai compta amb 13 mòduls per empreses i un espai de coworking. Els serveis que s’ofereixen són: allotjament empresarial, formació, lloguer de sales de reunions, sales de formació, sales polivalents. Els preus per m2 varien en funció de si l’empresa és de nova constitució (d’un a tres anys) o bé si és consolidada (a partir de 3 anys). En el cas de ser de nova creació, els preus són creixents del primer al tercer any d’estada amb l’objectiu de situar a l’empresa al tercer any en condicions de mercat per poder donar l’entrada a nous projectes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport en l'allotjament inicial empresarial amb l'acompanyament a l'emprenedor/a amb serveis adreçats a la creació i consolidació, així com al treball en xarxa.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'empreses allotjades

19

24

Núm. de persones ocupades a les empreses allotjades

45

68

Valoració Durant l'any 2014 s’assoleix els objectius en un 90%. S'incorpora un nou viver vinculat a activitats industrials dotat amb 15 naus industrials, espais de coworking i d'incubació. Les comercialitzacions d’aquest nou espai es van iniciar el darrer quatrimestre de l’any. Es planteja donar continuïtat a aquest servei i dinamitzar els centres d'allotjament empresarial com a espais amb potencial per dinamitzar el teixit empresarial local. En relació al perfil de les persones emprenedores, 21 són homes i 3 són dones.

[Valoració dels programes]

Pàg. 69


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.19 Cases d’oficis

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions destinades a persones menors de 25 anys amb dificultats per accedir al mercat de treball on es combina la formació teòrica professional amb la contractació laboral (amb contracte de formació) per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública aprenent un ofici en concret.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

La combinació permanent de formació i ocupació durant tot el procés permet que els alumnes-treballadors no rebin únicament continguts sobre l’ofici sinó que a més a més reben un valor afegit sòciopersonal que és la base de tot el procés Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar tant la qualificació professional com un recurs laboral a joves aturats menors de 25 anys per tal d'aconseguir la seva inserció posterior. Facilitar l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sòcio-laboral plena. Cercar, crear i coordinar els recursos necessaris per donar una resposta individual, integral i integradora de cada problemàtica. Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte de materials…

Indicadors Descripció

2013

Núm. de participants Perc. de dones participants (%) Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

2014 Notes

24

26

45,0

42,0

100,0

100,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

20,0

19,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

31,0

En curs

Valoració Les cases d’oficis vinculades al pla de treball als barris són una bona formula per treballar l’ocupabilitat dels joves amb poca experiència gràcies a la durada del projecte (1 any) i a la combinació de formació i contractació laboral. De cara a futures edicions es planteja incrementar el núm. d’especialitats sol·licitades per tal d’incorporar l’atenció a les persones a més dels sectors de les TIC i del medi ambient. Concretant amb la Casa d’oficis d’Horticultura, tot i ser un grup heterogeni quant als seus interessos laborals i a la seva formació prèvia han mostrat interès per l’àmbit de l’agricultura i han treballat de forma autònoma durant la fase laboral. Al respecte de la Casa d’oficis de Producció multimèdia ha estat un grup molt estable, cohesionat però molt diferent. Han realitzat tres tipus de feina: gravació, muntatge i edició de material multimèdia, disseny gràfic i manteniment d’ordinadors, feines que es veuen amb molt futur per a la recerca de feina i que es continuaran planificant de cara al 2015.

Programa / Projecte

14.16 Formació e-Learning

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d'accions de formació d'elearning o formació a distància a través d’Internet, amb una àmplia oferta de cursos (més de 150 cursos). La sala Punt Òmnia del Vapor Llonch és un dels centres gestors del projecte Aula Mentor, gestionat pel

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

[Valoració dels programes]

Pàg. 70


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa (CNICE) del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport. Per a cada curs, els/les alumnes tindran a la seva disposició un tutor especialitzat que farà el seguiment de l’aprenentatge i resoldrà els seus dubtes a través del correu electrònic. L’alumne pot triar entre una àmplia oferta formativa en diferents especialitats.

Lectures

L’alumne es pot formar des de casa, a la hora que vulgui i sense limitacions geogràfiques, a la feina o, en cas de no tenir ordinador, des de les instal·lacions del Centre de Formació Cal Molins. Vapor LLonch posa a la disposició dels alumnes dos tutors, un tutor a l'aula i un tutor on-line especialista en la matèria triada.

Període d’execució

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Al final de les accions formatives els alumnes es poden examinar i aconseguir la titulació per part del Ministerio de Educación. Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències competències sociolaborals.

professionals

i/o

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones que cursen les accions formatives

2014 Notes

151

123

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

50,0

50,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

32,0

19,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

13,0

10,0

25.420

24.390

100,0

94,0

Núm. d'hores de formació Perc. d'aprovats dels diferents exàmens (%)

Valoració Cal destacar l’ampliació de cursos que any rera any porta a terme el PROJECTE MENTOR, aquest any ha estat molt prolífic pel que fa a cursos nous, cursos d’un molt alt nivell d’especialització, fonamentalment en els sectors de programació, disseny web, cisco, internet i edició de vídeo i que han gaudit de molt bona acceptació per part dels usuaris, tant per la qualitat del servei com pel preu competitiu que Mentor ofereix. Les propostes per Mentor 2015: - Ampliar l’oferta formativa de cursos, doncs en la mida que es puguin impartir més cursos i l’oferta sigui més gran, la potencial clientela també ho serà. - Es dissenyarà una formació per la resta de tècnics de la secció de formació, per tal de donar resposta a totes les sol·licituds que potencialment puguin arribar. - Per l’any 2015 es dissenyarà un stand fix a recepció on els alumnes puguin veure tots els cursos als que poden accedir. - Introduir el projecte Mentor a l’oferta formativa de formació contínua de lliure accés. El descens de joves participants en accions formatives e-learning té que veure amb la menor afluència de joves a altres accions formatives relacionades.

Programa / Projecte

14.15 Oferta formació continua externa

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d'accions de formació professionalitzadora cofinançades entre L'Ajuntament i les persones participants/empreses on treballen, adreçades a millorar la qualificació de les persones que participen. Les formacions desenvolupades són formacions tècniques que es proporcionen als participants qualificació, experiència pràctica i titulació i per tant milloren les seves possibilitats de mantenir el seu lloc de

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Pàg. 71


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

treball i, fins i tot, poden optar a feines de més gran responsabilitat.

 Igualtat Home-Dona

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Adquirir i optimitzar competències competències sociolaborals.

professionals

i/o

 2012

 Cooperació

 2013

 2014

 Totes

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'especialitats

2014 Notes

8

7

104

102

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

53,0

67,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

24,0

14,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

7,0

11,0

Núm. d'hores de formació

183

256

Núm. de persones que cursen les accions formatives

Valoració La valoració global d’aquesta experiència de formació contínua és excel·lent, tant des del punt de vista de l’acceptació de l’oferta per part dels usuaris, com pels resultats del qüestionari de satisfacció. Durant el 2014 s’ha treballat en la nova de programació de formació contínua, que ha contemplat diferents accions formatives (atenció a les persones, direcció, comptabilitat, recursos humans, TIC, idiomes...). La potenciació de la línia de formació contínua ha estat un dels eixos principals de la secció durant els darrers 3 anys. Aquest projecte desenvolupa diferents línies de treball: -Ocupació dels espais -Generació d’oferta de formació pels ciutadans de Sabadell pels mesos en que es pot oferir formació ocupacional -Oferta de formació de qualitat a preus molt ajustats - Oferta de formació eminentment tècnica, aplicable i molt qualificadora, que es realitza en un període breu de temps La principal línia de treball a 2015 (especialment el 2n. semestre) serà la formació contínua, encaminada a : - Diversificar l’oferta. - Dissenyar un projecte formatiu atractiu i econòmic que garanteixi la qualitat i l’aplicabilitat dels continguts impartits. - Estudiar la possibilitat de que les formacions siguin reconegudes per les administracions competents. - Incorporar l’oferta d’e-learning a l’oferta de formació contínua privada, oferir aquests serveis de forma única.

Programa / Projecte

14.09 Coneguem el mercat laboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Xerrades a estudiants/es dels darrers cursos de la ESO, postobligatòria i graus universitaris sobre la realitat del mercat de treball i les formes d'accedir-hi.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Apropar el mercat de treball als joves, donar-los a conèixer la situació actual del món laboral i les possibilitats que ofereix per accedir-hi.

Lectures

Període d’execució  2012

[Valoració dels programes]

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 72


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions realitzades

10

2014 Notes 3

Núm. de centres participants

5

1

Núm. d'alumnes participants

215

17

93,0

90,0

Mitjana de valoració de l’activitat per part dels participants

Valoració Enguany no s’han obtingut recursos per desenvolupar aquesta acció, pel que no es va fer difusió i només s’ha donat resposta a l’única petició de centre que per contingut sol·licitat i temporalitat es podia assumir. Actualment s’està preparant un nou catàleg d’accions vinculat als centres educatius per tal que els estudiants de cicles formatius, batxillerats i universitats coneguin el mercat laboral del territori, els perfils professionals més demanats i amb projecció de futur, el seu nivell de competències transversals i les accions per a desenvolupar-les, així com les tècniques i marca digital per a estar ben posicionats en el moment de recerca de feina. Es preveu que aquesta tasca de disseny de contingut i metodologia, estarà preparada per a començar a difondre als centres durant el darrer trimestre de l’any 2015.

Programa / Projecte

14.13 Formació ocupacional

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La formació ocupacional és un programa públic d’ocupació. Els cursos de formació ocupacional estan adreçats,majoritàriament, a treballadors/res en situació d’atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de les competències professionals dels treballadors.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Aquestes accions formatives poden estar configurades per classes teòrico-pràctiques, més pràctiques en entorn real. També cal remarcar que moltes de les accions formatives en oferta compten amb certificat de professionalitat, que acredita amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten pels desenvolupament d’una activitat laboral.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar les competències competències sociolaborals.

professionals

i/o

Indicadors Descripció Núm. de persones que cursen les accions formatives

2013

2014 Notes

256

337

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

57,0

68,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

26,0

15,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

6,0

13,0

Núm. de persones que troben feina al cap de 6 mesos o 1 any

110

Perc. de baixes (%)

7,0

0 En curs 18,0

Valoració Els resultats de la formació ocupacional han estat satisfactoris tant a nivell de volum, doncs Sabadell ha estat el centre de formació ocupacional amb més aprovació per part de la Generalitat, així com a nivell d’execució (95,5%). S’han impartit 9.620 hores de formació. L’índex mitjà de satisfacció: 85,25% (Plans formatius 2013-2014) ítems valorats: continguts. metodologia, material didàctic, instal·lacions, utilitat formació rebuda, recomanació de la formació, equip tècnic i personal experts/formador).

[Valoració dels programes]

Pàg. 73


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Com a propostes i noves actuacions es planteja elaborar la demanda de cursos 2015 tenint en compte els següents aspectes: - Elaborar una proposta que inclogui els 3 nivells de qualificació (nivell 1, nivell 2 i nivell 3). Evitant així la formació de borses d’exclusió formativa. - Elaborar una proposta que inclogui el màxim de certificats de professionalitat possibles. - Homologar nous certificats de professionalitat, concretament alemany, comerç exterior, assessorament emprenedoria i orientació per discapacitats, jardineria, operacions administratives. - Repensar tot el circuit tècnic i d’avaluació de les pràctiques a empresa. - Homologar i impartir més Certificats de professionalitat de nivell 1.

Programa / Projecte

14.02 Feinateca

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Espai dotat de recursos per a fomentar l’autonomia en el procés de recerca de feina. Es poden fer consultes sobre recerca de feina als ordinadors conectats a Internet, poden realitzar els grups de treball per fomentar les eines i els canals de recerca de feina i poden fer les consultes a la persona que fa el suport tècnic a l’espai. Es pot accedir en horari de dilluns a dijous de 9.30 a 13h.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els recursos necessaris per la recerca de feina o formació a les persones aturades en procés de recerca de feina, millora de feina o formació.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de persones inscrites

2013

2014 Notes

435

351

Perc. de dones inscrites al servei (%)

43,0

41,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) inscrits al servei (%)

38,0

27,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera inscrites al servei (%)

23,0

36,0

5.025

3.705

27

70

Núm. d'atencions o visites al servei Núm. d'accions grupals

Valoració Respecte l'any 2013 s’observa que l'indicador de % de dones usuàries del servei segueix en la mateixa línia. El percentatge de joves, s'ha vist reduït d'un 38% al 2013 a un 27% a l'any 2014. Això és degut a que des del servei s'ha fet un esforç considerable per introduir en la web tota la informació que es pot trobar de forma física en la sala (llistats d'empreses, catàleg de recursos per trobar feina, perfils professionals,...i més dels 800 links que hi ha en els apartats de "Buscar feina": com has de saber?/ com buscar?, on buscar?/ microconsells/cercar ofertes/....i és el col·lectiu de joves el que, un cop informat, s'acostuma a cercar aquesta informació per internet i no es desplaça. Respecte les persones estrangeres usàries hi ha un petit augment respecte l'any anterior, però és poc significatiu. El servei ofereix a les persones el servei d'Internet gratuït, i és un dels motius principals que les persones amb menys recursos econòmics i que no disposen d'ordinador a casa, troben un punt de consulta d'ofertes de treball de forma gratuita. Pel 2015 està previst augmentar els grups de treball adreçats a les persones amb menys coneixements de les eines de recerca de feina, passant de 70 accions anuals a un mínim de 100 i adaptant els continguts en base a les necessitats dels usuaris/àries.

[Valoració dels programes]

Pàg. 74


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.10 Joves per l’ocupació

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa que combina accions d’orientació, formació qualificadora i en competències clau i l’adquisició d’experiència professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport i orientar de manera individualitzada als/les participants per a que identifiquin les seves competències, recursos i potencial. Oferir formació professionalitzadora als joves.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Acompanyar i donar suport en el procés d'obtenció del GESO (Graduat en educació secundària obligatòria) a través de l'IOC (Institut Obert de Catalunya). Dissenyar un itinerari formatiu-laboral individualitzat per a cada participant. Derivar a altres serveis ocupacionals als/les joves que no siguin contractats en empresa. Acompanyar en el procés d'inserció laboral. Facilitar la inserció laboral als joves participants.

Indicadors Descripció Núm. de participants

2013

2014 Notes

129

64

Perc. de dones participants (%)

40,0

38,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

17,0

17,0

Perc. d'insercions laborals (%)

50,0

50,0

Perc. d'inserció educativa (%)

57,0

36,0

74

41

Núm. d'empreses col·laboradores

Valoració Els resultats del programa són positius tenint en compte els percentatges d'inserció i formació obtinguts, així doncs, es pot considerar que s'han assolit els objectius plantejats. Les edats dels joves participants són entre 16 i 25 anys. Les especialitats formatives realitzades han estat les següents: - Operacions bàsiques de cuina, restaurant i bar. - Operacions auxiliars de comerç. - Operacions auxiliars de serveis administratius i generals. - Operacions auxiliars de manipulació i magatzem informatitzat. S'ha proporcionat als joves la possibilitat d'aquirir experiència en l'entorn de l'empresa. Així doncs, s'han gestionat 48 convenis de pràctiques i s'han registrat un total de 32 insercions. Els objectius proposats s’han aconseguit sobradament ja que es preveia un 40% d’inserció educativa o laboral i s’ha assolit més d’un 80%. El programa no finalitza fins a l’abril del 2015, pel que es preveu que encara hagi alguna inserció més. El SOC ha aprovat el 100% del sol·licitat per desenvolupar durant el 2015 i s’espera poder obtenir uns resultats similars.

[Valoració dels programes]

Pàg. 75


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.08 Coneixement d’oficis

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Projecte escola-treball que pretén, mitjançant el coneixement pràctic de diferents oficis, facilitar la definició de l'itinerari formatiu professional de l’alumnat participant. La pràctica d'oficis es fa en diferents tallers, dotats dels equipaments, les eines i la maquinària necessàries. El contingut dels tallers és eminentment pràctic i es desenvolupa amb el suport d’un cap de taller.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Aquests tallers s’integren dins la programació acadèmica; per tant, el/la jove fa unes hores d'escolarització a les instal·lacions de Promoció Econòmica i Comerç amb la finalitat que la pràctica desenvolupada l’ajudi a triar l’opció formativa a seguir o bé el motivi cap a la formació ocupacional i/o la inserció laboral posterior.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport als Instituts mitjançant un projecte que ofereix als joves la possibilitat de conèixer de forma pràctica diferents ocupacions, per tal d'aconseguir l’orientació adequada a cada itinerari personal. Donar suport a l'acció tutorial adreçada a l'orientació i la motivació cap a la formació i/o la inserció laboral dels/de les joves, per tal de millorar l'ocupabilitat dels participants al projecte. Reconduir el procés personal delsjoves, orientantlos en relació a la formació ocupacional, en les especialitats treballades o en algunes altres que els puguin motivar.

Indicadors Descripció Mitjana de valoració de l’activitat per part d'alumnes, experts, docents i tutores de centres educatius Núm. de centres educatius participants Núm. d'alumnes participants. Perc. d'alumnes participants que continuen estudiant (%)

2013 93,0

2014 Notes 91,0

10

12

107

133

88,0

En curs

Valoració En la tretzena edició que va finalitzar al juny amb el curs acadèmic 2013-14, van participar 113 joves de 12 centres de secundària de Sabadell, amb una mitjana de valoració del 91% de 918 qüestionaris recollits a alumnes, tutors d’instituts i docents dels tallers. Actualment s’està realitzant el seguiment als 6 mesos de finalitzar l’acció a tot l’alumnat que van participar, per recollir si desprès d’aquesta acció s’han tret el graduat escolar, segueixen estudiant o estan treballant (es tracta d’una acció adreçada a joves que en els centres educatius a començament de curs valoren amb un alt risc d’abandonament escolar o no obtenció del Graduat). Tot i que encara no està tancat el procés per donar dades concretes, es pot afirmar que els pocs joves que actualment no estan fent cap activitat laboral o formativa s’estant incloent a la selecció per als programes integrals adreçats a joves que s’estan iniciant. Des de fa un parell d’anys desenvolupant aquesta acció a càrrec íntegrament del Departament de Promoció Econòmica i amb un petit suport de la Diputació de Barcelona, ja que l’havien finançant els anys anteriors ho ha deixat de fer perquè consideren que si la majoria de participants no tenen encara l’edat per iniciar una activitat laboral, el finançament ha de venir d’Ensenyament i no de Treball. Aquest és un projecte significatiu sobretot pels resultats que té, però l’esforç financer que suposa, obliga a replantejar el projecte per a que encaixi en les necessitats i recursos actuals. És per això que actualment s’està desenvolupant la darrera edició del projecte amb aquest format; i al febrer del 2015, s’inicia un procés de reflexió entre centres educatius, associacions empresarials i tècnics d’ocupació per a valorar i dissenyar un nou projecte que respongui a les necessitats de tots, i encaixi en les Polítiques Actives d’Ocupació i/o Garantia Juvenil.

[Valoració dels programes]

Pàg. 76


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un programa de formació ocupacional que té l’objectiu de formar a persones en matèria d’administració i gestió d’empreses i més concretament formar a administratius/ves polivalents per a pimes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

En el SEFED es reprodueixen situacions reals de treball, mitjançant la simulació d’una empresa com a mètode d’aprenentatge. Per aconseguir-ho cada centre adopta la forma i la distribució d’una oficina pertanyent a una empresa que en realitat no existeix. En aquesta “empresa simulada” s’utilitzen les eines i els documents d’una empresa real i se segueixen els circuits administratius habituals d’una empresa.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

El conjunt de totes aquestes empreses forma una xarxa comercial d’empreses simulades que es relacionen entre elles a nivell estatal i internacional. L’estructura del SEFED pròpiament són 30 alumnes alhora amb dos/tres professors a l’aula més la figura de l’assessor/a (seguiment i coordinació dels projectes/activitats donant suport a l’alumnat) i del coordinador/a (dirigir el projecte formatiu i ser el responsable del funcionament de l’empresa simulada assumint la gerència d’aquesta). Els períodes de formació van de gener a juny i de juny a desembre (6 mesos) amb un total de 890 hores de durada per tal d’assolir un perfil d’administratiu/va polivalent. Objectiu(s) principal(s) del programa Qualificar als participants en el perfil d'activitats de gestió administrativa mitjançant la metodologia de simulació. Treballar competències tranversals o claus a part de les pròpies professionals. Reproduir aspectes de “l’empresa simulada” i els àmbits de relació. Potenciar la participació activa de l’alumnat. “Aprendre fent, aprendre treballant”. Fer que sigui l’alumne/a qui realitza el treball. Augmentar l’autonomia.

Indicadors Descripció Núm. de participants

2013

2014 Notes

60

30

Perc. de dones participants (%)

95,0

93,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

13,0

27,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

55,0

0,0 En curs

Valoració En el 2014, s’han desenvolupat 2 cursos de Sefed i s’han atès a 30 alumnes. Durant el 2013/2014 s’ha consolidat el nou format adaptat al certificat de professionalitat d’Activitats de gestió Administrativa, incrementant la seva durada així com afegint la metodologia de formació on line/e-learning. Aquest ha estat un projecte de formació de llarga durada (890 hores) de les quals 160 hores seran de formació on line i 80 h. de pràctiques en empresa, amb una gran implicació tècnic, i amb molts recursos, que aporta una metodologia innovadora que en el futur exportar a d’altres projectes (formació contínua, formació per a persones emprenedores...).

[Valoració dels programes]

Pàg. 77


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

El nivell d’inserció ha estat del 80%. Com a propostes i noves actuacions, es planteja: -Aconseguir l’acreditació Actic nivell 2 pel 60% de l’alumnat. -Donar a conèixer als alumnes bones pràctiques/experiències d’antics alumnes: Testimonis, Gravació d’un vídeo per publicitar el projecte. -Millora i actualització de la pàgina web de l’empresa simulada. -Participació en un meeting point. -Millorar la dotació tècnica de l’aula amb doble pantalla projectora.

Programa / Projecte

14.05 Pràctiques no laborals en empreses

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Estades d'aprenentatge pràctic en empreses per a fomentar la formació dual. Tenen una durada d’entre 80 i 100 hores que es formalitzen mitjançant un conveni signat per l’empresa, la persona interessada i Promoció Econòmica Sabadell SL.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 LGBTI

 Diversitat de creences

Donar a conèixer potencials treballadors i augmentar les seves possibilitats al mercat laboral adquirint més experiència laboral.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'empreses col·laboradores

176

194

Núm. de participants

302

294

Núm. de convenis realitzats

305

308

Núm. d'insercions

137

191

Valoració Al 2014 s’han gestionat 308 convenis de pràctiques, 5 convenis més que al 2013. Aquests convenis s’han gestionat des del servei d’Intermediació Laboral per diferents programes d’ocupació: 154 convenis pels cursos de Formació Ocupacional; aconseguint un nivell d’inserció del 50%. Dels 25 convenis del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), s’ha aconseguit el 80% d’inserció. 63 convenis pels participants dels Dispositius d’Inserció dels Barris (bàsicament per persones amb un nivell baix de qualificació professional, aconseguint un nivell d’inserció del 60%. 47 convenis pels programes integrals de Joves amb una inserció del 65%. La mitjana de percentatge d’inserció després de realitzar una estada en pràctiques és del 62%, tot i que no tothom és en la mateixa empresa en la que ha fet les pràctiques. Aquesta ha estat una acció molt eficaç i eficient, ja que han estat gestionades per tot l’equip de borsa de treball i prospecció, que a més de fer de consultors d’empresa, gestionar processos de selecció de personal, s’ha aconseguit aquest volum important d’empreses per formalitzar més de 300 convenis de pràctiques. Per tant, es considera una acció que cal fent, ja que és una oportunitat perquè les persones que estan en procés de recerca de feina adquireixin més experiència que els portin a incorporar-se al mercat laboral; és una oportunitat per a les empreses per a conèixer a potencials treballadors; i és una oportunitat per fidelitzar empreses col·laborades.

[Valoració dels programes]

Pàg. 78


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.22 Sensibilització per emprendre

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa per fomentar la cultura emprenedora entre diversos grups poblacionals, donant a conèixer els recursos i les eines necessàries per desenvolupar correctament idees de negoci i projectes empresarials.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir desenvolupar la creativitat, iniciativa i fomentar l'esforç com a habilitats transversals necessàries per l'emprenedoria.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de sessions de sensibilització sol·licitades Núm. de beneficiaris/àries de les sessions de sensibilització

2014 Notes

16

28

407

481

Valoració Durant aquest 2014 s’han acomplert el 100% dels objetius marcats al projecte de sensibilització, ampliant les actuacions amb noves incorporacions d’instituts i escoles. Es planteja la continuïtat del programa adaptant algunes accions a les propostes de les escoles.

Programa / Projecte

18.01 Tallers d'habilitats socials

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Tallers adreçats a persones adolescents amb l’objectiu de donar a conèixer les eines per millorar el benestar personal, l’autonomia i l’autoestima de la persona. Es desenvoluparà en contextos formals formatius. S’inicia als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) públics de la ciutat i està dissenyat per persones adolescents de 12 a 18 anys amb factors de risc. Es tracta de 10 sessions de 2 h. que duu a terme l’equip de promoció de la salut. L’any 2012 s’ha treballat en el disseny de la intervenció, el desembre de 2012 i durant el 2013 es durà a terme l’avaluació del programa. Si l’avaluació és positiva s’oferirà per a que els propis centres educatius l’implantin a les aules i és apte per estudiants d’edats compreses entre els 12 i els 19 anys.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu d'aquest programa és capacitar en tècniques de maneig de l'ansietat i en habilitats socials i comunicatives els adolescents de 14 a 19 anys.

Indicadors Descripció Núm. de tallers a instituts

2013

2014 Notes

3

10

57

150

Núm. d'instituts adherits públics

3

9

Núm. d'instituts adherits concertats / privats

0

1

Núm. de sessions per grups de dones

3

4

Núm. de participants a instituts

[Valoració dels programes]

Pàg. 79


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració S’ha superat la fase pilot d’aquests tallers i s’han assolit tots els objectius que es plantejaven. En l'edició del curs 2015-2016 s’ha dissenyat una valoració de l'impacte. El nivell de satisfacció d'edicions anteriors, tant pel que fa al professorat com l'alumnat, és excel·lent. S'explorarà la manera de generalitzar aquesta oferta a la resta de centres educatius, en cas que el funcionament de la intervenció, segueixi estan tan ben valorada.

Programa / Projecte

18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CASD) atén a les persones addictes a alcohol o altres drogues. És un servei d’atenció especialitzat i, entre d’altres, ofereix un programa específic dirigit a les dones que tenen infants, que estan embarassades i tindran una criatura o que han optat per una interrupció voluntària de l’embaràs.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa Atendre a les persones addictes a drogues legals (alcohol) o il·legals i oferir programes de disminució de riscos i/ o orientats a l'abstinència en funció de les necessitats de cada usuari.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones que inicien el tractament Perc. de dones que inicien tractament (%) Perc. de joves que inicien tractament (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera que inicien tractament (%) Núm. de persones en programa mare-fill Núm. de dones ateses derivades per problemàtiques de violència masclista

Valoració És el centre de referència públic d’atenció a les drogodependències. L’any 2014 ha estat traslladat físicament a les dependències de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) i s’ha efectuat la integració funcional d’aquest recurs amb els serveis especialitzats de Salut Mental. Aquest procés d’integració implica que a partir del gener de 2015 l’Ajuntament deixa de prestar aquest servei i és assumit per la CSPT, els professionals deixen d’estar vinculats a l’Ajuntament de Sabadell i passen a integrar-se amb l’equip de Salut Mental, també a nivell de filiació. Aquest procés ha comportat també un canvi en les aplicacions que impedeix que es disposin els indicadors. Per tot això, aquesta fitxa es proposa eliminar-la en endavant.

Programa / Projecte

18.07 Pla Municipal sobre Drogues

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Pla Transversal sobre Drogodependències de Sabadell és el marc aglutinador de les actuacions que es fan tan per prevenir, endarrerir l’edat d’inici, minimitzar les complicacions i facilitar la cessació del consum de qualsevol substància.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 LGBTI

 Diversitat de creences

Conèixer les actuacions que, en matèria de drogues, es duen a terme a la ciutat.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Identificar necessitats no cobertes.

[Valoració dels programes]

Pàg. 80


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Facilitar l'accés a la ciutadania als recursos existents.

Període d’execució

Promoure activitats preventives tant de caire universal com selectiu i indicat.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa Valoració S’ha continuat desplegant el Pla satisfactòriament i en aquest moment s’inicia el procés d’anàlisi i definició del nou Pla, atès que l’actual finalitza al 2015.

Programa / Projecte

12.03 Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És un projecte dels serveis socials bàsics (SSB) que desenvolupen els educadors i educadores socials adreçat a adolescents i joves en risc social. És un dels serveis socials bàsics ordenat per la Llei de Serveis Socials i per la Llei dels drets i oportunitats en la infància i adolescència (LDOIA). La intervenció socioeducativa consisteix fonamentalment en l'acollida, la diagnosi, el pla de treball, el seguiment i el tancament de casos. Aquesta intervenció implica un treball en xarxa entre els diferents professionals que poden influir en la desactivació dels factors de risc.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Emancipació

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar suport al procés de desenvolupament personal d'adolescents i joves amb carències o problemàtiques que els dificulten aquest procés. Mobilitzar recursos específics per concretar aquest suport, ja sigui a través de la pròpia atenció social dels SSB, del tràmit de recursos econòmics, de recursos comunitaris i/o d'altres.

Indicadors Descripció Núm. d'adolescents i joves atesos anualment pels SSB Perc. de noies adolescents i joves ateses anualment pels SSB (%)

2013 640 44,0

2014 Notes 688 49,0 338 noies

Perc. d'adolescents i joves de nacionalitat estrangera atesos anualment pels SSB (%)

Valoració Aquest any s'ha incrementat un 7% el nombre de menors d'entre 13 i 18 anys atesos pels Serveis Socials bàsics, i es constata un petit increment del percentatge de noies ateses. En relació als àmbits d'intervenció, el programa s'encarrega de detectar problemes socioeducatius amb infants i adolescents en coordinació amb els centres escolars i la xarxa d'atenció a infants i adolescents. Es treballa en la prevenció del risc social i la prevenció de la desprotecció infantil, la protecció pública davant els maltractaments a infants i adolescents i l'abordament de l'absentisme escolar. L'atenció es realitza mitjançant el Servei Bàsic d'Atenció Social i el Centre de Tarda (Centre Obert) així com altres actuacions de caire grupal i comunitari. En relació al percentatge de joves atesos entre 13 i 18 anys suposa al 2014 un 5,8% del total de la població de la mateixa edat. Aquest programa ha posat l'accent al llarg del 2014 i també per aquest 2015 en la millora de les estratègies d'intervenció, en l'harmonització dels procediments de treball i en la qualitat de la intervenció. Nota metodològica. S’ha detectat un error a la dada de l'any 2013, s’havien registrat 1.605 atencions i la dada correcte és que es van atendre 640 adolescents.

[Valoració dels programes]

Pàg. 81


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Cohesió civil Programa / Projecte

13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El servei de mediació Intercultural és el recurs facilitador de la comunicació pels professionals que atenen en els serveis pertinents a persones immigrades,que degut a la barrera idiomàtica i cultural, no és viable una atenció equitativa envers la persona. També és un servei de suport a la persona immigrant per facilitar el seu dret d’accés als serveis en la mateixes condicions que un altre ciutadà que no tingui la barrera idiomàtica i/o cultural i fomentar la seva autonomia.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

El recurs actua com a pont per afavorir la comunicació i els codis culturals entre professionals i persones usuàries d’origen immigrant, com també per promoure un canvi constructiu en les realacions entre persones culturalment diverses, i també fomentar i promoure la integració de les persones.

Període d’execució

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar la comunicació a través de la llengua vehicular. Detectar situacions de risc (violència de gènere, MGF – mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats, infància en risc...). Informar dels drets i deures. Derivar als serveis públics i recursos de la ciutat, afavorint la igualtat d’accés en la igualtat de condicions. Acompanyar, en cas de necessitat, a les persones que ho requereixen als serveis normalitzats. Orientar i assessorar als professionals en la cultura de referència de la persona nouvinguda i viceversa. Dinamitzar espais relacionals i donar suport per l’organització d’actes o festes interculturals als centres educatius o d’altres, xerrades de caire formatiu o informatiu.

Indicadors Descripció Núm. d'intervencions Núm. d'atencions en l’àmbit educatiu Núm. d'atencions en l’àmbit Serveis Socials Núm. d'atencions en l’àmbit sanitari Núm. d'atencions en altres ens no municipals

2013 311

2014 Notes Les intervencions amb 715 població magrebí correspon a 6 mesos.

38

85

117

314

16

111

8

24

Núm. de persones beneficiàries

243

598

Perc. de dones participants (%)

44,0

50,0

100,0

30,0

0,0

70,0

Perc. de participants procedents del Magreb (%) Perc. de participants procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

correspon a 6 mesos de treball.

Valoració Durant l'any 2014 s'ha comptat amb una mediadora magrebí i una subsahariana, mentre que al 2013 tan sols va haver-hi una mediadora magrebí, d’aquí l'augment del nombre d'intervencions. Els objectius del servei de mediació s’han assolit pel que fa a les atencions realitzades, malgrat l’augment del volum d’atencions i la complexitat dels casos que s'atenen. En aquest sentit es fa palesa la dificultat de fer una valoració detinguda de cadascun dels casos.

[Valoració dels programes]

Pàg. 82


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

De cara a l’any 2015,pel que fa referència a les intervencions de suport idiomàtic i cultural, i al suport a les llevadores en les atencions en l’àmbit de salut sexual i reproductiva, el servei planteja fer-ho de forma colectiva i comunitària. Per tant la informació i l’educació en la sexualitat i planificació serà de forma grupal, sense deixar de banda les atencions de caire individual si es requereixen. Sobre l’evolució i/o canvis en la demanda: Les entrevistes en l’àmbit de SSAP són molt complexes degut a que les necessitats i demandes dels usuaris/àries,cada dia són molt més greus i que es centren en aspectes de primeres necessitats com ara l’alimentació, la vestimenta, l’habitatge, els subministraments, l’educació dels fills, la medicació, la salut, etc. S’observa i es detecta que les persones usuàries mostren un deteriorament de salut,especialment de caire mental, i es generen més casos de conflictes en l’àmbit familiar i escolar. Pel que fa a les perspectives i orientacions de futur i la continuïtat del programa, es pretén que el servei sigui un punt de suport tant als professionals com a les persones d’origen immigrant, per fer front a les necessitats actuals i que permeti continuar prevenint i trobant solucions davant les necessitats futures. També el servei preten continuar treballant per promoure la igualtat d’accés als serveis, l’equitat efectiva, la cohesió, la convivència i ser un pont d'inclusió en l’actual societat heterogènia. Pel que fa al col·lectiu subsaharià i en relació al treball comunitari i de mediació amb dones subsaharianes en l'educació per la prevenció de la mutilació genital femenina, s'observen diferències remarcables en la presa de consciència del risc i de les conseqüències, de la mutilació entre les dones. Malgrat que algunes dones són més conscients sobre aquesta pràctica, ara per ara el treball mes dur és sensibilitzar als homes. Perquè ells son els pilons de la família conjuntament amb les seves mares. En el treball amb les dones subsaharianes s'ha observat un augment de la seva autonomia personal i un apropament cap a altres recursos, com la escola. Les dones també s'atreveixen a parlar en les entrevistes de la seva situació personal en relació a la parella. Cal destacar el treball en xarxa i la coordinació amb atres professionals com és el cas de: la unitat de psicologia infantil CDIAP, PEDIATRIA, I TRAUMATOLOGIA, del Hospital Tauli. De cara al futur es planteja continuar el treball en la prevenció de la mutilació genital femenina i treballar els tabús de la sexualitat en l'educació dels fills. Trobar eines per treballar amb els homes per conscienciar-los en la prevenció sobre la mutilació. L'abordatge amb diferents eines per combatre els matrimonis forçats/precoç i reforçar el treball en les reunions de les taules d'entitats. Reforçar el treball en projectes com l'Espai Dona del tema de violència de gènere i l’abandonament pel cònjuge, amb coordinació dels mossos i el centre d'atenció a la dona. Reforçar el treball comunitari amb mès presència de les mediadores al territori i en colaboració amb altres professionals (llevadores, infermeres, etc.).

Programa / Projecte

13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa ofereix un acompanyament, durant tot el procés, a la persona que reagrupa, donant-li la informació de la documentació que sol·licita, el suport emocional i el recolzament necessari.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

També facilita l’acollida dels familiars recent arribats al municipi, derivant-los als serveis municipals idonis i facilitant el procés d’integració a la ciutat. També permet conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars que desitgen reagrupar a fi de poder fer una planificació dels recursos que seran necessaris al municipi (d’escolarització, d’assessorament jurídic, d’habitatge,.etc.)

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar informació sobre el procés de reagrupament a les persones que desitgen reagrupar assessorant-los sobre tots els aspectes importants: quin és el millor moment per l’arribada dels seus familiars, la documentació necessària per la convalidació d’estudis, els tràmits necessaris, etc. Donar suport emocional a les persones que reagrupen i fomentar la relació i l’intercanvi d’informació entre les persones que reagrupen. Coordinar els diferents serveis i entitats que ofereixen suport i ajuda a les persones que reagrupen i als familiars reagrupats. Conèixer el perfil de les persones que reagrupen i els familiars

[Valoració dels programes]

Pàg. 83


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

que volen reagrupar a fi de planificar els recursos i serveis que siguin necessaris.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'informes de disponibilitat d'habitatge sol·licitats

346

2014 Notes 165 informes per reagrupament i 66 231 informes per renovació del permís de residència

Núm. de persones autoritzades per a ser reagrupades (subdelegació)

83

124

Núm. de persones reagrupants participants

49

65

Núm. de sessions realitzades. Núm. de tràmits de reagrupament (SC AI) Núm. de joves reagrupats ( autoritzats)

6

6

162

246

49

66

Valoració Per portar a terme el programa de suport al reagrupament familiar, es col·labora estretament amb el departament d’Urbanisme, responsable de l’elaboració dels informes d’adequació d’habitatge, i amb SCAI, qui a més de derivar a aquelles persones que requereixen el programa, també participa activament en les sessions informatives. En l’anàlisi de les dades recollides als informes d’habitatge sol·licitats durant el 2014, destaca el fet que el nombre d’homes que demanen el tràmit dobla al de dones; que els països que més demanda de reagrupament fan són el Marroc (21%), Bolívia (18%), Paquistan (11%) i Xina (10%); i que els barris amb més demanda de reagrupament familiar són Campoamor (25%), Ca n’Oriac (18%), Can Rull (14%) i Sant Oleguer (12%). Pel proper any, es pretén continuar amb la bona coordinació existent amb el departament d’Urbanisme i amb SCAI, dos actors clau en els processos de reagrupament familiar. Un punt clau de millora pel futur seria el seguiment dels casos. Any rere any, es constata que és fonamental poder realitzar un seguiment individual dels participants de les sessions passats uns mesos, per tenir coneixement sobre si finalment han pogut realitzar el reagrupament familiar o no, les dificultats que s’han trobat, i si necessiten algun tipus d’orientació més. També seria indispensable per poder captar als familiars reagrupats un cop arriben, ja que encara que en molts casos ja es fa, no queda constància i no es poden comptabilitzar. Fins ara ha estat impossible de fer, ja que es necessita personal amb suficient disponibilitat per dedicar unes hores setmanals a fer aquest seguiment i actualment no és viable. De totes maneres, es manté com a proposta de futur que milloraria molt qualitativament el programa.

Programa / Projecte

13.36 Gestió dels Centres de Culte

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

A partir de conèixer les característiques i el nombre dels centres de culte que actualment hi ha a la ciutat, es proposa fer un acompanyament i assessorament per tal que s’adaptin a les noves normatives vigents de tal manera que la pràctica de la llibertat de culte es faci en les condicions requerides de seguretat i convivència. Tanmateix, pels nous centres que es vulguin implantar a la ciutat, cal fer l’acompanyament inicial per tal de gestionar la ubicació adequada en el planejament de la ciutat indicat per aquest tipus d’usos.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Acompanyar el centres de culte preexistents a la ciutat en el procés de sol·licitud i gestió de les llicències d’activitats.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Assessorar els nous centres de culte en la seva nova implantació a la ciutat. Vetllar pel compliment del reglament i les normatives vigents en la pràctica de la llibertat de culte.

[Valoració dels programes]

Pàg. 84


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de centres de culte que obtenen la llicència d'activitats

2

5

Núm. de centres de culte que s’implanten de nou a la ciutat

1

3

Valoració S’han continuat fent els acompanyaments i assessoraments a les comunitats que estan en procès d'adequació dels seus centres de culte a les normatives vigents, amb el resultat de 5 espais que han obtingut la llicència d'activitat corresponent. S’ha detectat la implantació de 3 nous centres de culte amb els quals s’ha mantingut contacte per tal de convidar-los a participar de la Taula de Creences i Conviccions.

Programa / Projecte

05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els Plans educatius d’entorn (PEE) complementen i reforcen l’acció educativa dels centres docents, tot implicant-hi els diferents agents socials i culturals del territori i per oferir un ventall ampli d'activitats en horari escolar i extraescolar de tipologia diversa per tal de potenciar la dinàmica socioeducativa de l'entorn. A tall d’exemple, algunes de les activitats que es programen són: llengües familiars, taller d’higiene bucodental, participació en les setmanes culturals dels centres, activitat de petanca a l’escola, trobades esportives, dinamitzacions lectores, Radio i entorn, tallers d’estudi assistit, xerrades amb famílies, alimentació saludable, Projecte per promoure la participació del joves al barri (PAJJ), mares titellaires, taller d’explicar contes, etc.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millora de l'èxit escolar. Millora de la cohesió social. Increment de l'ús social del català. Consolidar la metodologia de treball en xarxa.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de centres educatius que hi participen (infantil, primària, secundària) Públics i concertats

22

Núm. d'entitats que participen

31

31 C urs 13-14

4.000

4.000 C urs 13-14

Núm. d'alumnes que hi participen

22 C urs 13-14

Valoració Al llarg del curs 2013-14 s'ha mantingut la mateixa situació que els cursos anteriors i tampoc s'ha disposat de recursos econòmics addicionals pel PEE. Aquest fet ha provocat una situació de continuïtat pel que fa al nombre i tipologia d'activitats que s'han desenvolupat i l'abast i impacte de les mateixes. S'ha continuat impulsant el treball en xarxa entre els centres educatius i les entitats del territori. Els PEE continuen essent en l'actualitat una peça fonamental del treball de la diversitat, el respecte i la cohesió socials als centres educatius. La valoració per part de tots els agents que intervenen és positiva i es preveu la seva continuïtat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 85


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

06.08 Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Cessió d’equipaments esportius municipals a les entitats de la ciutat.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir unes instal·lacions de qualitat òptimes per a la pràctica esportiva d'entitats, grups de persones o a títol individual.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'entitats esportives usuàries dels equipaments municipals

38

38

Núm. de grups de lleure usuaris dels equipaments municipals

74

74

Núm. d'escoles o Ampas usuàries dels equipaments municipals

19

19

2

2

Núm. d'entitats o grups de lleure de persones de nacionalitat estrangera usuàries dels equipaments municipals

Valoració La cessió d'equipaments esportius municipals a les entitats de la ciutat està regulada per l'ordenança de preu public per la prestació dels serveis relatius a l'ús d'instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.

Programa / Projecte

08.08 Fons d'habitatges d'emergència social

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El fons d'habitatges d'emergència social és un recurs transitori d’adjudicació d’habitatges destinats a cobrir les situacions socials greus i les emergències socials en aquesta matèria.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

En l'adjudicació es prioritza els sectors socials amb greus dificultats socioeconòmiques, amb dificultat d’accedir a l’habitatge o en risc de perdre’l, les dones víctimes de violència masclista, i altres col·lectius en risc d'exclusió social.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Cobrir situacions d’emergència social en matèria d’habitatge.

Lectures

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Millorar la situació social de les famílies per tal que puguin promocionar socialment i econòmicament i es millori la seva capacitat d'accés a un habitatge al mercat privat o en habitatges de protecció oficial.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de famílies proposades per a l’adjudicació d'un habitatge d'emergència social

46

66

Núm. de famílies amb un habitatge d'emergència social adjudicat

19

36

Valoració El nombre de propostes per adjudicar un habitatge d'emergència social ha augmentat considerablement al 2014. D'aquestes propostes, moltes s'han treballat en la línea d'esgotar alternatives a un habitatge públic, és a dir, totes aquelles propostes que s'han pogut mediar perquè esdevinguessin lloguer social amb una entitat financera s'han resolt així (això ha passat amb la majoria

[Valoració dels programes]

Pàg. 86


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

de casos que els habitatges provenien d'execucions hipotecàries). Els casos que eren pèrdua d'habitatge provinents de lloguer s'ha constatat que, un cop revisat que no exitien alternatives d'allotjament familiar, l'adjudicació d'un habitatge d'emergència social era l'única alternativa. El fons d'habitatge públic destinat a habitatge d'emergència social ha variat en els darrers temps, fonamentalment per l'acció de l'Agència Catalana d'habitatge i de VIMUSA. La valoració del programa és positiva en la mesura que es constata l'assoliment dels objectius plantejats.

Programa / Projecte

08.06 Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Ajut per causes sobrevingudes i puntuals, sempre que els ingressos familiars habituals facin possible la permanència continuada de la persona/unitat de convivència a l’habitatge.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

L’Agencia de l’Habitatge ingressa directament als propietaris i als bancs els imports del deutes originals.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

La finalitat principal de les prestacions es deixar sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del lloguer, o d’embargament de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, i possibilitar la permanència continuada de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència a l’habitatge.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de sol·licituds d'ajuts d'especial urgència

148

2014 Notes 259

Valoració Els ajuts corresponen a pagaments de lloguers i d'hipoteques per evitar la pèrdua de l'habitatge. Darrerament, amb la davallada de les prestacions per atur, la problemàtica social relacionada amb el risc de pèrdua de l'habitatge és més elevada. Els Serveis Socials Bàsics atenen amb aquests ajuts una part dels efectes d'aquesta problemàtica.

Programa / Projecte

08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Registre administratiu que abasta a tot el municipi, i que forma part del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d'altres registres d'administracions locals que en tinguin i el propi de la Generalitat de Catalunya.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Té per finalitat la millor prestació del servei d’interès general que constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi. Aquest registre es crea per obtenir informació sobre les necessitats d'habitatge dels ciutadans i tenir un indicador fiable sobre els indicadors de gènere, edat procedència i característiques de les persones interessades en habitatges de protecció oficial.

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 87


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Al mateix temps ofereix transparència en la gestió del mateix, tenir dades de les persones interessades i poder fer una selecció rapida i eficient.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones registrades Perc. de dones registrades (%) Perc. de joves registrats (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera registrades (%)

Valoració -

Programa / Projecte

08.04 Tramitació d’ajuts al lloguer

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Ajudes destinades per el pagament del lloguer "Lloguer Just" per unitats convencionals amb ingressos inferiors a 2,33 vegades Indicador Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Des de l’any 2010 no s’ha fet cap nova convocatòria d’aquests ajuts. No obstant, les persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2011) poden gaudirne l'any 2012 si continuen complint els requisits.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa La seva finalitat es facilitar l’accés a l’habitatge del mercat privat de les famílies amb baixos nivells d’ingressos.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'expedients gestionats

Valoració -

Programa / Projecte

09.01 Generació d’informes per reagrupament, residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Regidoria / Servei

Llicències urbanístiques

permís

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta de desplaçar-se al domicili del sol·licitant per fer una cadena de comprovacions sobre l’habitatge. Les comprovacions consisteixen en determinar si l’habitatge compleix el decret d’habitabilitat vigent. 141/2012 i introduir-les en el programa de la Generalitat de Catalunya, qui atorga l’autorització o no per la sol·licitud d’informe d’adequació d’habitatge i la sol·licitud d’informe d’adequació d’habitatge per renovació de les autoritzacions de residencia en virtut de reagrupament familiar (reial decret 557/2011).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

[Valoració dels programes]

de

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 88


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Període d’execució

Objectiu(s) principal(s) del programa Comprovar que els domicilis d'habitabilitat que marca la Llei.

tinguin

les

condicions

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de reagrupaments tramitats

248

Núm. de reagrupaments favorables

211

182 **

85,0

86,0 **

Perc. de reagrupaments favorables (%) Núm. d'autoritzacions de reagrupament aprovades pel Ministeri

83

233 *

124

Dada facilitada per Drets C ivils

Valoració * Les dades indicades són sobre les sol·licituds del 2014. ** Gairebé la totalitat dels reagrupaments tramitats s'han informat favorablement, 182 dels 212 que ja estan resolts (85,85%). La resta corresponen a 28 informes desfavorables (13,20%), 2 arxivats per desestiment (0,94%) i 21 en tràmit (9,01%). S'han assolit els objectius ja que a dia d'avui s'han tramitat el 90,98% dels reagrupaments. En comparació al 2013 (248), s'observa una disminució de 15 reagrupaments tramitats (6,05%). En el 2013, es van informar 211 favorablement (85,08%), 25 desfavorablement (10,08%) i 5 arxivats per desestiment (2,01%). Segons les dades facilitades per Drets Civils, en relació a les autoritzacions de reagrupament aprovades pel Ministeri a l'any 2014, hi ha hagut un augment de casos resolts respecte al 2013 (83). En relació al perfil, la població menor de 18 anys té menys pes percentual que l'any anterior (un 54%, en relació al 60% del 2013), i la població de 18 a 65 anys suposa un 45%. Per continent d'orígen, també canvia la composició respecte l'any anterior: augmenten els procedents de l'Àfrica Subsahariana (del 17% al 33%), Àsia augmenta lleugerament (del 27% al 29,8%) i disminueixen considerablement les persones procedents d'Amèrica Llatina (del 39% al 17%).

Programa / Projecte

14.29 ÒMNIA. Formació presencial

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d'accions de formació presencial en matèria TIC desenvolupades a l'espai Òmnia. Aquest espai dotat d'equips informàtics i de connexió a Internet permet la realització de diverses activitats dirigides tant a persones que volen iniciarse en el món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a totes les que volen una actualització i ampliació dels coneixements. El Punt Òmnia presenta una programació semestral que inclou cursos i tallers, monogràfics especialitzats i ús lliure (cal estar inscrit com a usuari/ària).

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir i optimitzar competències TIC de nivell mitjà i alt.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Lluita contra l'escletxa digital.

Indicadors Descripció Núm. de persones que cursen les accions formatives

2013

2014 Notes

224

202

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

58,0

67,0

Perc. de joves que cursen les accions formatives (%)

17,0

7,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

18,0

16,0

Núm. d'hores de formació Mitjana d'acceptació de l'oferta divulgada pel dispositiu Omnia Perc. de baixes (%)

[Valoració dels programes]

115

273

100,0

100,0

4,0

5,0

Pàg. 89


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Durant l’any 2014 des de l’Òmnia s’ha posat especial èmfasi en atendre a totes les persones usuàries, malgrat presentar perfils molt diferents. S’ha diversificat i adaptat l’oferta en funció de les diferències en les necessitats formatives, l’interès en l’autoaprenentatge i la disponibilitat horària per tal d’optimitzar les llistes d’espera. Propostes/noves actuacions: - Cercar finançament per mantenir els recursos humans necessaris. - Millorar la dotació informàtica de l’espai. - Treballar en la identitat digital d’Òmnia. - Seguir treballant el la línia de col·laboració amb d’altres projectes PES així com amb empreses externes. - Acreditar al major nombre d’alumnes tant en Actic com en Becamos. - Cercar recursos econòmics per augmentar la dotació de RRHH.

Programa / Projecte

14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN)

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei especialitzat per a l'orientació professional i la integració laboral de les persones en tractament de salut mental. S'hi fa el diagnòstic ocupacional, el disseny de l'itinerari formatiu o laboral i la formació en competències clau per a la recerca de feina, així com l'acompanyament en el procés d'inserció i d'adaptació al lloc de treball. També s'ofereix assessorament a les empreses i suport des de la sensibilització, assessorament en bonificacions de contractes, anàlisi de llocs de treball, selecció de candidats i suport en el tot el procés d'acollida i manteniment del lloc de treball.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Facilitar la inserció laboral i la construcció d'un itinerari professional adaptat al perfil de cada persona usuària i a la relació socioeconòmica del territori.

Indicadors Descripció Núm. de persones usuàries noves

2013

2014 Notes

67

87

195

212

Núm. d'insercions laborals

67

71

Núm. d'insercions a altres recursos ocupacionals

36

Núm. de persones ateses

32

Perc. de dones participants (%)

35,0

Perc. de joves menors de 30 anys (%)

31,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera (%)

4,0

Valoració Des del Servei d'Integració Laboral a persones en tractament de salut mental, durant l'any 2014 s'ha seguit mantenint el volum d'activitats respecte l'any anterior, amb un increment de les persones que s'han incorporat al programa (29'8%) i del total de persones ateses (8'7%). L'augment del nombre de persones ateses ha implicat la realització de més actuacions individuals i grupals amb aquests persones (6'25%). Si bé des del servei sempre s'ha incidit i en la sensibilització empresarial envers el col·lectiu de salut mental, l'any 2014 s'ha reforçat la prospecció, per tal de detectar nous llocs de treball a cobrir per les pesones adscrites al dispositiu (24'2% més de visites). Això ha influit en l'incremenent del nombre d'insercions (4,4%).

[Valoració dels programes]

Pàg. 90


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Qualitativament, els darrers anys s’ha detectat que arribem al servei més casos amb unes necessitats econòmiques urgents, que fan demanda per trobar feina en un període de temps molt breu. Sovint es tracta de persones amb unes mancances formatives i d'especialització professional que fan difícil la inserció laboral. D’altra banda, es constata que cada cop més les empreses contracten a Centres de Treball amb ànim de lucre per cobrir la Lismi. Des del punt de vista del servei, que sempre ha apostat per la plena integració d’aquest col·lectiu de la forma més normalitzada possible, aquest fet és un pas enrere a la integració i normalització i un indicador de discriminació en l’àmbit laboral. De cara a l’any 2015 es seguirà potenciant la sensibilització a les empreses per fomentar la integració amb normalitat d’aquestes persones.

Programa / Projecte

14.11 Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programes que combinen l'orientació professional, la formació en competències clau, la formació professionalitzadora, pràctiques en empreses i el seguiment i acompanyament durant tot el procés d'inserció laboral en les empreses.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Diagnosticar les necessitats ocupacionals de les persones beneficiàries del programa i oferir recursos adaptats a les seves necessitats per a millorar el seu nivell d'ocupabilitat i accedir al mercat laboral.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de persones ateses

2013

2014 Notes

813

815

Perc. de dones ateses (%)

45,0

45,0

Perc. de joves atesos (%)

27,0

32,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera ateses (%)

40,0

40,0

649

612

Núm. de persones que han fet itinerari ocupacional Núm. de convenis de pràctiques Núm. d'insercions

99

63

227

337

Valoració Aquests dispositius considerats com a programes integrals d’ocupació adreçats als col·lectius més vulnerables formen part del programa Pla de Barris, a la zona del Ripoll (Can Puiggener i Torre Romeu) i Sud (Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda i Les Termes). Des dels dispositius s’ha donat una servei de proximitat als barris per tal de que persones amb pocs recursos poguessin dur a terme una recerca activa de feina. La cronificació de l’atur en aquests moments, juntament amb un progressiu esgotament de la cobertura econòmica i les problemàtiques pròpies de situacions d’exclusió social o de risc, les càrregues familiars, l’elevat nombre de llars on tots els efectius en edat activa es troben a l’atur i d’altres situacions de risc que es troben a l’ordre del dia en aquestes zones, fan que moltes d’aquestes persones presentin dificultats d’ocupabilitat, manca de qualificació, manca de motivació o hàbits laborals, precarietat econòmica i dificultat per accedir al mercat laboral entre d’altres. Els resultats tant quantitatius com qualitatius demostren que es tracta d’una de les Polítiques Actives d’Ocupació més eficients, ja que amb molt menys recursos que altres PAO s’aconsegueix molta més inserció en el mercat ordinari de persones que si no és per l’acompanyament que han rebut en tot el procés de canvi d’actitud i millora d’ocupabilitat, difícilment haguessin trobat una feina en una empresa, que potser al començament és mitjançant un contracte eventual i precari, però que això li obre les portes a altres contractes millors. Al Ripoll (Can Puiggener i Torre Romeu) de les 484 persones ateses, s’han registrat 184 insercions (un 38%). Val a dir que dels 174 joves atesos, s’han registrat 64 insercions (un 37%); de 203 de dones ateses, s’han registrat 98 insercions (un 48%) han trobat feina, i de les 183 persones estrangeres ateses s’han registrat 40 insercions (un 22%).

[Valoració dels programes]

Pàg. 91


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Al Sud (Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda i Les Termes) de les 331 persones ateses, s’han registrat 153 insercions (un 46%). Val a dir que dels 84 joves atesos s’han registrat 32 insercions (un 38%); de 162 de dones ateses, 59 (un 36% ) han trobat feina, i de les 144 persones estrangeres ateses han trobat feina 43 persones (un 30%). Per l’any 2015 s’espera poder seguir treballant en la mateixa línia, reforçant encara més la part d’actitud i motivació per aconseguir el manteniment en el procés de recerca.

Programa / Projecte

14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Dispositiu adreçat a persones amb diagnòstic de trastorn mental que té com a finalitats desenvolupar o recuperar les capacitats laborals necessàries abans d'iniciar i mantenir una activitat formativa i/o laboral.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Ofereix un programa d'activitats compost per: a) tallers pràctics d'oficis (cuina, manteniment d'edificis, serveis administratius, manteniment d'espais exteriors) que permeten mantenir capacitats i hàbits laborals bàsics (assistència, puntualitat, hàbits, ritme de treball, autonomia, etc.) b) entrevistes individuals, treball amb famílies, sessions de grup sobre habilitats socials i de coneixement de l'entorn, seminaris d'informació diversa (sortides formatives, laborals, lleure, etc.)

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Millorar hàbits bàsics de treball (puntualitat, assistència, atenció i concentració de tasques, seguiment de normes, respecte als caps, ritme adequat, execució de tasques, etc.). Adquirir i millorar habilitats socials imprescindibles per integrarse en un entorn social i laboral (assertivitat, resolució de conflictes, treball en equip...). Millorar la cura personal i fomentar l’autonomia en diferents aspectes (coneixement i gestió del medi, presa de decisions...). Fomentar la cooperació de les famílies per tal de realitzar un treball coordinat que faciliti l'avenç del procés de rehabilitació laboral.

Indicadors Descripció Núm. de persones usuàries ateses Núm. de sessions grupals Núm. d'insercions a altres recursos ocupacionals Mitjana de valoració de satisfacció dels clients

2013

2014 Notes

65

78

745

722

26

14

90,0

88,0

Perc. de dones participants (%)

37,0

Perc. de joves menors de 30 anys (%)

41,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera (%)

Valoració Durant l'any 2014 s'ha incrementat un 20% el nombre de persones ateses donat que ha augmentat les derivacions per part dels serveis sociosanitaris. Tot i així, part dels usuaris atesos, han presentat més dificultats, motiu pel qual han disminuit el nombre d'insercions a altres recursos ocupacionals. Respecte les actuacions dutes a terme, s'ha revisat el programa de desenvolupament de competències, i s'han diversificat els seminaris ampliant les temàtiques per tractar les competències trasversals de manera més concreta i concentrada. Així mateix, s'ha iniciat un cicle de xerrades d'experts externs per desenvolupar el programa de promoció d'hàbits de vida saludable. Enguany s’han fet 10 col·laboracions amb entitats sense ànim de lucre de la ciutat que han permès que tots els usuaris del Servei desenvolupin algun tipus d’activitat en un entorn laboral real. Aquest tipus de col·laboracions estan ben valorades tant per les entitats com pels usuaris del Servei pel que està previst continuar i, si és possible, ampliar el nombre de convenis de col·laboracions. Així, com a perspectives i orientacions de futur es preveu continuar amb les línies estratègiques del Servei orientant els tallers ocupacionals amb tasques vinculades a entorns laborals reals.

[Valoració dels programes]

Pàg. 92


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

14.21 Plans d’ocupació

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Contractació laboral (contracte d’obra i servei de duració 6 mesos) de persones treballadores en situació d’atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal. Aquestes obres i serveis poden ser d’àmbit ciutat o emmarcades en un barri o zona de la ciutat.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Per a facilitar la millora de la ocupabilitat dels treballadors es programen una sèrie d’accions de formació, noves tecnologies, prevenció de riscos, orientació, tècniques de recerca de feina, assessorament a l’emprenedor/a (aprox. un 10% de jornada dedicada a formació). El tipus d’obra i servei són en sectors i actuacions que es consideren preferents com serveis socioculturals, serveis a la comunitat, medi ambient i sostenibilitat, manteniment i reparació d’habitatges, serveis de proximitat i atenció a les persones, integració social i igualtat d’oportunitats.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Adquirir o millorar determinades competències tècniques i personals dels participants de cara a la inserció laboral, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social programats en el marc del projecte integral del barri. Facilitar un recurs laboral a persones aturades amb especials dificultats per accedir al mercat laboral mitjançant la signatura d’un contracte laboral. Qualificar professionalment a les persones contractades en l’àmbit del projecte mitjançant accions de formació bàsica, formació teòrica i pràctica de l'especialitat, així com accions d'orientació professional i inserció laboral. Potenciar la rehabilitació laboral mitjançant l'adquisició, recuperació o potenciació d'aquells coneixements, hàbits i habilitats necessàries per aconseguir la seva integració sociolaboral plena. Adquirir els hàbits de treball bàsics per qualsevol tipus de feina: puntualitat, responsabilitat amb la feina, ordre i mètode amb l'activitat, pulcritud en el acabats, respecte pel material. Facilitar l’accés a la societat de la informació i el coneixement a tots els participants mitjançant accions de formació d’alfabetització informàtica. Millorar urbanísticament els barris a traves de la feina desenvolupada pels participants del projecte, veïns dels barris del Ripoll.

Indicadors Descripció Núm. de participants

2013

2014 Notes

62

325

Perc. de dones participants (%)

66,0

48,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) participants (%)

31,0

10,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera participants (%)

11,0

12,0

Perc. d'inserció laboral i/o formativa (%)

31,0

En curs

Valoració Pel que fa als plans d’ocupació vinculats als plans de treball als barris es pot afirmar que en general s’han assolit els objectius plantejats. Destaquen positivament aquells plans d’ocupació que previ a la contractació tenien una acció de formació integrada o professionalitzadora (manteniments, hostaleria, atenció a la infància, dinamització de les TIC, auxiliars administratius i integradors laborals); en aquests casos el funcionament dels projectes ha estat més adient donat que en el moment de la contractació, els

[Valoració dels programes]

Pàg. 93


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

participants ja disposaven de les competències tècniques necessàries per dur a terme la feina i a l’acció formativa també s’havien treballat aspectes més vinculats als hàbits i actituds laborals, per tant, el funcionament al lloc de treball ha esta molt més satisfactori. En relació al perfil, es constata que baixa el percentatge de dones i joves. Aquesta diferència pot explicar-se per la tipologia d'ofertes d'ocupació. Hi ha ofertes d'ocupació més masculinitzades o en les que cal complir uns requisits determinats (no cobrar prestacions, tenir càrregues familiars, o estar un cert temps a l'atur) que determina qui pot finalment accedir als plans. Pel que fa al funcionament de programa mixte de Treball i Formació adreçat a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció s’han constatat moltes diferències entre la primera i la segona edició pel que fa al perfil de participants. Tot i que en ambdós casos es tractava d’un col·lectiu amb molta problemàtica social, el nivell de motivació vers la feina dels participants a la segona edició ha estat molt més alt, per tant el funcionament dels grups ha estat més adequat a la segona edició. Referent al programa mixte de Treball i Formació tots els projectes s’han desenvolupat tal com estava previst, sense cap incidència destacable.

Programa / Projecte

14.28 Formació sociolaboral

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Accions de formació ocupacional, on no només es treballen les competències professionals, sinó també les competències personals i socials.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Projectes que treballen sota aquest format: formació per a itineraris d’orientació, formació per a projectes de pla de barris, renda mínima d'inserció, etc.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Conjunt d'accions de formació ocupacional adreçades a treballadors en situació d'atur. L'objectiu principal d'aquestes accions és proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball en ocupacions demandades pel mercat laboral i per millorar la competitivitat de les empreses. L'objectiu essencial de la formació ocupacional és millorar la inserció laborals dels participants actualitzant els seus coneixements perquè aportin valor afegit a la seva candidatura.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Tots aquests projectes és treballen sota el format d’itinerari, on en funció del nivell d’entrada de la persona tant a nivell competencial com personal i experiencial, i sempre sota la supervisió del/de la tècnic/a, participarà en aquelles accions formatives més adients al seu cas. Dintre de la millora del perfil ocupacional del participant, a més del treball de les competències professionalitzadores en competències concretes també es treballen competències clau com: la competència digital, la competència matemàtica, comunicació en llengua materna, competència d’aprendre a aprendre, competència cívica i social, competència d’iniciativa personal, etc. Objectiu(s) principal(s) del programa Proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències professionals i sociolaborals necessàries per a accedir a un lloc de treball en ocupacions demandades pel mercat de treball. Millorar la inserció laboral dels participants actualitzant els seus coneixements i competències perquè aportin valor afegit a la seva candidatura.

[Valoració dels programes]

Pàg. 94


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones que cursen les accions formatives

2014 Notes

31

327

Perc. de dones que cursen les accions formatives (%)

50,0

50,0

Perc. de joves (menors de 30 anys) que cursen les accions formatives (%)

13,0

31,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera que cursen les accions formatives (%)

42,0

16,0

Perc. de baixes respecte a les persones matriculades en les accions formatives (%)

0,0

5,0

Valoració Aquest projecte engloba tant la formació que es fa directament pels programes de formació com per la resta de programes que es realitzen per les diferents seccions del departament: ocupació i intermediació. Totes les accions han estat coordinades per l’equip de formació, que actua com a proveïdor. Aquesta col·laboració, donada l’experiència, es àgil i eficient i dóna resposta a les necessitats de qualificació de persones que estan participant en itineraris d’orientació laboral. Entre d’altres projectes s’ha treballat per a Joves per l’ocupació, dispositius de barris, fem ocupació, pla mixt de formació i treball, pla de barris i accions professionalitzadores de pla de barris. Per a futur projectes, es planteja: -Dissenyar pràctiques de formació on la persona formadora pugui acompanyar a l’alumne en el seu lloc de treball, resolent dubtes i potenciant l’aprenentatge significatiu. -Investigar en el disseny i execució de noves formacions que puguin col·laborar a optimitzar la candidatura dels participants i per tant millorin les seves possibilitats de trobar feina. -Dissenyar els programes formatius, per breus que siguin, sempre en clau de certificat de professionalitat. -Aplicar a totes les accions formatives el pla d’avaluació propi dels certificats de professionalitat.

Programa / Projecte

14.32 INCORPORA

Regidoria / Servei

Promoció Econòmica

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Incorpora és un programa d’intermediació laboral de l’Obra Social de la Caixa, adreçat a persones en risc d’exclusió social.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

A través d’una plataforma en línia es comparteixen les ofertes que des de cada entitat es generen per tal de poder donar resposta a les empreses amb les candidatures que més s’adeqüen al perfil i a les quals poden accedir totes les persones usuàries del programa Incorpora.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Objectiu(s) principal(s) del programa Oferir un servei d’integració laboral a les persones que pertanyen a col·lectius vulnerables, prioritàriament a les persones que vénen derivades del servei del CAS de l’Hospital Taulí i que estan en procés de desintoxicació d’alguna addicció.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de persones ateses Núm. d'insercions

2013

2014 Notes 135 61

Núm. d'empreses visitades

251

Núm. d'ofertes gestionades

193

Núm. d'ofertes compartides

157

Perc. de persones gènere dona (%)

24,0

Perc. de persones joves menors de 30 anys (%)

12,0

Perc. de persones de nacionalitat estrangera (%)

12,0

[Valoració dels programes]

Pàg. 95


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Els objectius plantejats pel programa Incorpora, van ser de 125 persones ateses, i s’han atès 135. De les 60 insercions s'han aconseguit 61, de les 200 empreses proposades com a indicador, se n'han visitat 251. Respecte les ofertes, se n’han gestionat 193 i l'objectiu eren 150. Per tant es pot concloure que s’han aconseguit els objectius previstos amb èxit. Per l’any 2015 es proposen els següents objectius: Persones ateses - 125 Insercions - 65 Empreses visitades - 180 Empreses contractants - 40 Ofertes gestionades - 150 Ofertes compartides – 150

Programa / Projecte

12.04 Serveis Socials Bàsics

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És la porta d’entrada de la ciutadania al Sistema de Serveis Socials, als diferents serveis i prestacions. Els Serveis Socials Bàsics s’adrecen a tota la població, especialment als sectors més vulnerables. En funció de les necessitats detectades gestionen l’accés a recursos específics. Tenen una base d'atenció territorial per zones i un model d'atenció sociosanitari.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil

Objectiu(s) principal(s) del programa Detectar situacions de necessitat personal, social i comunitària. Oferir informació, orientació i assessorament en relació a drets i recursos. Valorar i fer diagnòstics a petició dels usuaris. Elaborar plans de treball i mobilitzar diferents recursos institucionals, comunitaris en resposta a les diferents necessitats.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de beneficiaris/àries de la renda mínima d'inserció (RMI

2.037

2.892

56,0

60,8

4.859

4.162

Perc. de dones beneficiàries de la renda mínima d'inserció (%) Perc. de joves beneficiaris/àries de la renda mínima d'inserció (%) Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de la renda mínima d'inserció (%) Núm. de beneficiaris/àries del rebost solidari. Perc. de dones beneficiàries del rebost solidari (%) Perc. de joves beneficiaris/àries del rebost solidari (%)

54,0 7,0

54,0 2234 dones 11,0 456 joves

Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries del rebost solidari (%) Núm. de beneficiaris/àries de prestacions econòmiques Perc. de dones beneficiàries de prestacions econòmiques (%) Perc. de joves beneficiaris/àries de prestacions econòmiques (%)

4.606 54,0 6,0

5.694 54,0 3075 dones 6,0 342 joves

Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de prestacions econòmiques (%) Núm. d'ajuts de menjador escolar Perc. de dones beneficiàries de menjador escolar (%)

1.900 56,0

2.256 47,0 1053 dones

Perc. de persones de nacionalitat estrangera beneficiàries de menjador escolar (%)

Valoració Al 2014, el nombre d’expedients vigents de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) s’ha incrementat en comparació amb els registrats un any enrere. Aquesta tendència a l’alça s’ha consolidat després d’un període de reducció entre 2011 i 2012, seguit d’un cert estancament al 2013. Per altra banda, el número de beneficiaris únics del Rebost Solidari durant l’any 2014 es redueix un 16,7%, arribant a les 4.162 persones, encara que el número de lots entregats incrementa un 6%, arribant als 67.401. Aquesta tendència es produeix perquè

[Valoració dels programes]

Pàg. 96


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

el grau de vulnerabilitat d’una part de les persones ateses s’ha agreujat i s’ha potenciat l’entrega de lots a aquestes famílies que requereixen més suport. En relació al volum d’ajuts de menjador escolar atorgats, s’ha produït un increment del 18,7%, arribant a cobrir 2.256 alumnes. El pressupost d’aquest ajuts va a càrrec de la Generalitat i de l’Ajuntament de Sabadell. Conjuntament amb els ajuts per a material escolar i de casals d’estiu i lleure, es pretén donar suport a les famílies més vulnerables per tal de normalitzar la situació dels infants en l’entorn escolar i evitar l’exclusió social. El conjunt de prestacions econòmiques atorgades ha crescut durant el 2014 per garantir les necessitats alimentàries, d'habitatge (subministraments, lloguers i hipoteques), de medicació i salut, entre d’altres, del conjunt de la població i aturar d’aquesta manera processos de degradació familiars o personals. En relació a les persones joves beneficiàries de la Renda mínima d’inserció no es disposen les dades, únicament del nombre de menors (1213) que suposa el 41,9% dels beneficiaris. El perfil de persones beneficiàries mostra que el col·lectiu que més ha rebut l’impacte de la crisi han estat els infants i els joves, com es pot veure a l’evolució del percentatge dels beneficiaris joves del Rebost Solidari, que incrementa en 4 punts percentuals respecte a 2013 i al nombre de beques de menjador que s’han atorgat al curs 2014-2015, que arriben a 2.256 beques.

Programa / Projecte

12.05 Informes d’arrelament social

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els informes d’arrelament social són informes preceptius que acrediten la integració social en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal per arrelament social. L’informe va dirigit a les persones estrangeres empadronades al municipi que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social i no tinguin vincles familiars amb persones que resideixen a l’estranger. La sol·licitud de l’informe s’ha de presentar preferentment a l’ajuntament (sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) que emetrà una recomanació favorable o no i traslladarà la resolució definitiva a la Generalitat de Catalunya.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Realitzar les propostes d’informes d’arrelament social per tal que la Generalitat en faci l’informe definitiu, per tal que les persones puguin regularitzar la seva situació administrativa. Orientar a les persones que no compleixen els requisits per tenir un informe favorable, als recursos adequats per a que ho solucionin o els atenguin.

Indicadors Descripció Núm. d'informes d'arrelament social sol·licitats

2013 425

2014 Notes 421

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents del Magreb (%)

37,0

16,0 67 persones

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents de l’Àfrica Subsahariana (%)

12,0

20,0 86 persones

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents d'Amèrica (%)

16,0

47,0 198 persones

Perc. d'informes realitzats per a persones procedents d'Àsia (%)

25,0

15,0 62 persones

Perc. d'informes desfavorables (%)

20,0

0,0 5 persones

Perc. d'informes favorables denegats per la Generalitat (%)

Valoració Aquest any l'Ajuntament ha acordat amb la Generalitat que assumirà la tramitació de les sol·licituds dels informes d’integració social (renovació de residència temporal “Info3”).

[Valoració dels programes]

Pàg. 97


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Es posa de manifest un estancament de les sol·licituds d’informes d’arrelament social. Pel que fa a les procedències de les persones que els sol·liciten, es constata una davallada del Magreb ( d’un 37% a un 16%), un increment de l’Africa Subsahariana ( d’un 12% a un 20%), un increment molt important d’Amèrica (d’un 16% a un 47%) i una davallada d’Àsia (d’un 25% a un 15%).

Programa / Projecte

07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Redacció de figures de planejament desenvolupament del Pla General.

i

gestió

per

al

Objectiu(s) principal(s) del programa Obtenció dels instruments de planificació necessaris per a la recuperació del teixit històric i el desenvolupament dels nous sectors definits en el planejament general i encara no executats com, per exemple, el nou Pla parcial de Cifuentes.

Equitat, emancipació i cohesió civil - Cohesió civil Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Valoració Aquest programa s'ha eliminat del Pla en l'exercici 2014.

PARTICIPACIÓ I CORESPONSABILITAT AMB LA CIUTAT Participació Programa / Projecte

11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d'accions per a la participació dels joves a la cultura comprèn tots els serveis i totes les activitats de formació que incentiven als joves a desenvolupar la seva creativitat, millorar la seva formació i accedir més fàcilment a la cultura. Aquestes activitats i serveis es dirigeixen sobretot a l’alumnat en general i als i les artistes novells. Els serveis són:

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

- Cessions de bucs d'assaig a l’Estruch. - Cessions d’altres espais d'assaigs que es localitzen a les dependències de L'Estruch. Les activitats de formació que inclou el catàleg són

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Les que es dirigeixen a l’alumnat de primària, ESO i Batxillerat. Es tracta d’activitats entorn l’art, la música, la dansa, el teatre, la literatura i s'ofereixen des de la Plataforma de Ciutat i Escola (“Els instituts a l'Estruch”. “Assajos oberts”, “L'Estruch en viu”, “Els tallers i els artistes”, Butaka jove). - Tallers de creativitat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 98


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa Els serveis emmarcats en el catàleg tenen com a objectiu incentivar la creació i l’interès per al cultura en general i enriquir les seves experiències escèniques. Acostar i potenciar la interacció entre l'alumnat i els/les artistes. Desenvolupar l’interès per l’art des d’una perspectiva crítica, reflexiva i participativa. Motivar d’interès per la creació contemporània, apostant per la formació de públics informats i amb un esperit crític. Donar a conèixer l'Estruch com equipament cultural de la ciutat i fàbrica de creació de les arts en viu.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones assistents a les activitats de formació

3.416

5.063

20.484

25.311

41,0

41,0

Núm. d'hores de cessió d'espais i bucs d'assaigs per grups Perc. de centres educatius que participen en el programa (%)

2014 Notes

Valoració L'Estruch continua aprofundint en els seus programes per tal d'ampliar el públic de les arts i de la creació més contemporànea. En concret i en relació al 2014 hi ha hagut un increment de participació dels joves a les activitats pedagògiques degut a la consolidació del servei pedagògic i a la intensificació del treball amb els centres de secundària de batxillerats artístics. Cal dir que amb el mateix nombre de centres garebé s'han duplicat (de 30 a 60) les sesions formatives amb joves de secundària.

Programa / Projecte

13.47 Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa contempla el suport i l’assessorament en el procés de constitució de noves entitats en els diferents àmbits d’actuació de la regidoria, així com en l’elaboració del Pla de formació d’aquestes per assolir l’autonomia necessària en el seu funcionament.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar suport i acompanyar els diferents col·lectius dels àmbits de referència de la regidoria en el procés de constitució com a entitats.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. d'associacions

2013

2014 Notes

61

63

Núm. d'associacions creades per persones immigrades i de suport a la població nouvinguda

2

2

Núm. d'associacions creades per dones.

1

2

Núm. d'associacions creades per joves

1

1

Núm. d'associacions creades de cooperació

3

Núm. d'associacions d'LGBTI

0

Núm. de participants en accions formatives pel reforç de les associacions

78

0

Núm. d'assessoraments individuals

70

44

[Valoració dels programes]

Pàg. 99


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Durant l'any 2014 s'han constituït i registrat dues entitats noves: l'Associació de Guinea Bissau i l'Associació Bencadi (dones de Guinea Conakry). Ambdues entitats s'han incorporat a la taula de Nova Ciutadania. Altres dues entitats ( una de dones marroquines i l'altra de Romania) s'han interessat en el procés de constitució de l'entitat, però no han fet encara els tràmits oportuns. Aquest any s’ha dut a terme una segona sessió del procés de reflexió entorn la sensibilització, realitzant un taller enfocat envers el treball en xarxa amb les entitats que composen la comissió de sensibilització, en el que hi van participar unes 15 persones pertanyents a 12 entitats vinculades a l'àmbit de la cooperació i la solidaritat. No s'ha dut a terme enguany l'habitual edició del curs de manipulació d'aliments realitzat en coordinació amb el Departament de Salut, ja que aquest estava vinculat a l’organització de la Festa de la diversitat, la qual no s'ha dut a terme, entre d'altres motius, per la manca de recursos personals per part de l'entitat organitzadora. D'altra banda han disminuït els assessoraments individuals, probablement per la disminució en la realització d'activitats per part de les entitats d'aquest àmbit. En relació a les entitats creades: En l'ambit de dona, s'han creat dues entitats subsaharianes, una de dones originàries de Guinea conakry i l'altre de dones saharauis. Amdues entitats han estat convidades a formar part de la Taula d'Igualtat. En l'àmbit de joves, sha creat l'associació Secunde, que treballa fonamentalment en la zona nord de Sabadell i que durant l'estiu de 2014 ha gestionat un casal d'estiu. Aquesta entitat s'ha incorporat a la Taula de Joventut. Per part de cooperació s'ha donat assessorament a 3 entitats: l'Associació Missirah-Yakali Comunidad Pata Provincia Kolda-Senegal, EDUCO, i Associació de Ciutadans de Djibanar a España (AREDE). En relació a l'àmbit de LGBTI, no s'ha creat cap associació però cal dir que s'ha incorporat una nova entitat esportiva a la Taula que es diu els dragons de la Mola.

Programa / Projecte

13.52 Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’Ajuntament compta amb una xarxa d’equipaments juvenils a la ciutat. A fi de fomentar l’associacionisme juvenil es fa necessari disposar d'una diagnosi i anàlisi de l’estat actual per tal d’establir quines estratègies d’actuació cal dur a terme. Així, en el marc d'aquesta actuació està previst elaborar un Pla de foment de l'associacionisme juvenil. El Pla ha de ser elaborat conjuntament amb les entitats juvenils i el Consell de Joves de la ciutat i ha de contemplar tot tipus d’entitats: de lleure, esportives, socials i culturals.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

Fomentar l’associacionisme juvenil a la ciutat.

 2013

 2014

 2015

 2016

Fomentar la participació dels joves al món associatiu. Marcar estratègies d’actuació entitats/ Consell de Joves.

conjuntes

administració

/

Donar a conèixer la Xarxa Municipal d’equipaments Juvenils.

Indicadors Descripció Núm. d'entitats juvenils existents a la ciutat Núm. d'entitats juvenils creades

2013

2014 Notes

68

69

1

1

Valoració Durant l'any 2014 l'àmbit de joventut ha mantingut el nombre d'associacions juvenils de la ciutat i n’ha incorporat una de nova anomenada Secunde. L'àmbit de joventut continua donant suport i assessorament a qualsevol entitat que ho demani ja sigui per la seva activitat habitual o per la creació d'una nova entitat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 100


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Dins de l'àmbit de Joventut existeix la taula informal de joves, aquesta taula està formada per entitats i col.lectius juvenils de la ciutat i joves a títol individual, durant l'any 2014 s'ha reunit 2 vegades i s'han tractat, entre d'altres els següents temes: - Orientació i ocupació laboral. - Sistema educatiu català. - Creació d'entitats. - Presentació de projectes per a joves que es duen a terme des de l'Ajuntament de Sabadell. - Presentació del projecte de Llamps i Trons per a la cessió d'un local municipal. - Estudis i enquestes del col.lectiu juvenil. - Programa Garantia Juvenil. - Programació dels dies internacionals que es duen a terme des de la regidoria. Per l'any 2015 es mantindrà i potenciarà la taula de joves i es treballarà a fons amb la campanya de Garantia Juvenil per tal de que tots els i les joves susceptibles de participar facin la seva inscripció al programa.

Programa / Projecte

13.48 Taules de participació

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En el Consell de Drets Civils i Ciutadania hi participen les diferents taules dels àmbits temàtics de la Regidoria (Igualtat, Joventut, Solidaritat i cooperació, Convivència i Nova ciutadania, Comissió de la convivència, Diversitat sexual). El Consell de Drets Civils ha d’esdevenir l’òrgan de participació en l’àmbit dels Drets Civils i els Valors, en el que totes les entitats d’aquest àmbit es trobin representades i puguin debatre i consensuar les diferents estratègies i polítiques de ciutat.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Promoure una xarxa d'entitats intersectorials i interterritorials a favor dels Drets civils i dels valors, que estigui representada en un òrgan participatiu.

 2012

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de participants en la Taula de joves Núm. de reunions de la Taula de joves Núm. de participants en la Taula d'igualtat Núm. de reunions de la Taula d'igualtat Núm. de participants en la Taula de suport a la immigració Núm. de reunions de la Taula de suport a la immigració Núm. de participants en la Taula de creences

2013

2014 Notes 12 4 68 5 56 4 24

Núm. de reunions de la Taula de creences

3

Núm. de participants en la Taula LGTBI

7

Núm. de reunions de la Taula LGBTI

5

Núm. de participants en la Taula del poble gitano

9

Núm. de reunions de la Taula del poble gitano Núm. de participants al C onsell de cooperació i solidaritat Núm. de reunions del C onsell de cooperació i solidaritat

6 34 5

Núm. de participants en la C omissió de la convivència

18

Núm. de reunions de la C omissió de la convivència

11

Núm. de participants a la C omissió de la convivència de C an Puiggener

20

Núm. de reunions de la C omissió de la convivència de C an Puiggener

[Valoració dels programes]

2

Pàg. 101


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Donat que en el conjunt de l'Ajuntamnet s'està duent a terme un procés de reflexió entorn la participació formal i els órgans de participació, s'ha considerat no iniciar el procés de constitució del Consell de Drets Civils fins que conclogui aquest procés. Des de la Regidoria de Drets Civils s’ha aprofondit per conèixer amb més rigor cada una de les taules i consells de participació i iniciar una anàlisi que ha de permetre fer propostes de futur. No obstant, s’ha continuat convocant cadascun dels espais de participació, i en concret les taules d'Igualtat, d'entitats de suport a la immigració, de Creences i conviccions, de Joventut, del Poble gitano, LGBTI, el Consell de cooperació i solidaritat i la Comissió de convivència. Pel que fa a les dades de participació, són les següents: -Taula d'igualtat: entitats que hi participen:68, mitjana de persones que hi participen: 16, nombre de sessions: 5 -Taula de suport a la immigració: entitats que hi participen: 56, mitjana de persones: 21, nombre de sessions: 4 -Taula LGBTI: entitats que hi participen: 9, mitjana de persones: 7, nombre de sessions: 5 -Consell cooperació i solidaritat: entitats, empreses i grups municipals que hi participen:34, mitjana de persones: 16, nombre de sessions: 5 -Taula del poble gitano: entitats que hi participen: 4, mitjana de persones: 9, nombrre de sessions: 6 -Taula de joventut: entitats que hi participen: 12, mitjana de persones: 15, nombre de sessions:4 -Comissió de la convivència: membres de la comissió: 18, mitjana de persones: 17, nombre de sessions: 11 -Taula de creences: nombre de membres: 55, mitjana de participants: 24, nombre de reunions: 3 -Comissió de la convivència de can Puiggener: entitats que participen: 20, mitjana de persones que participen: 10, nombre de sessions: 2

13.51 Consell de Joves Programa / Projecte Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Consell és una federació d’entitats juvenils que a banda d’agrupar les inquietuds i reivindicacions de les respectives entitats, ha de continuar tenint un paper decisiu en la interlocució del jovent amb l’Ajuntament, en la defensa dels seus interessos i els anhels de la ciutadania jove.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Objectiu(s) principal(s) del programa Fer que el Consell sigui el referent associatiu de les entitats juvenils de Sabadell. Fer que el Consell sigui el principal interlocutor del col·lectiu juvenil amb l’administració.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Fomentar i treballar els valors de la igualtat de gènere, l’equitat, el respecte, la justícia, l’esforç. Fomentar mitjançant el Consell les polítiques per l’emancipació juvenil.

Indicadors Descripció Núm. d'entitats federades al C onsell/Taula

2013 22

Perc. de dones al consell (%)

2014 Notes 22 20,0

Núm. de dones/Taula

3

Núm. d’activitats i tallers programats/Taula

26

4

Núm. d’entitats juvenils existents a la ciutat/Taula

68

22

[Valoració dels programes]

Pàg. 102


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Durant l'any 2014 s'ha enfortit la relació Ajuntament / Consell de Joves amb la signatura d'un nou conveni de cessió del local del c. Emprius, 11. Per altra banda s’està en procés d'adaptació del local a les normatives de seguretat existent mitjançant la construcció d'una nova porta d'emergència que farà augmentar la seguretat i l'aforament del local, aquesta reforma permetrà una varietat més àmplia d'activitats. Per l'any 2015 es preveuen accions per part de l'entitat dins del dia internacional contra la violència de gènere i d'altres dies internacionals apart de les activitas pròpies de les entitats que formen part del consell.

Programa / Projecte

22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Regidoria / Servei

Espai Públic

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Actuacions urbanístiques de creació i manteniment de zones verdes dels següents àmbits d’actuació:

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Creació de nous espais verds a Can Llong polígon II- fase obra: Creació d’un nou àmbit residencial, que completa el polígon I de Can Llong, i que completa el creixement de la ciutat pel costat Nord, en relació amb el barri de Cifuentes i Castellarnau. Promoció privada.

Lectures

Enjardinament Ronda Oest: Creació de talusos que incrementin el benestar ambiental i que actuïn d’esmorteïdors del trànsit rodat a una via que ha descongestionat el trànsit intern de la ciutat. Promoció altres administracions. Passeig Plaça Major- fase obra: Reurbanització de l’àmbit, per a dotar l’espai de les condicions d’accessibilitat i de millora de les xarxes urbanes a l’espai. La millora en general de la qualitat urbana, ha de ser una oportunitat, per a la reactivació econòmica del comerç, i per a la creació d’un nou àmbit de gaudi i de relació. Millora de l’accessibilitat, i de la mobilitat interurbana. Promoció Municipal i altres administracions.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir les zones verdes i els parcs i crearne de nous per afavorir el descans, la comunicació i la socialibilització entre el veïnatge. Creació de zones verdes que incrementin el benestar ambiental i estètic del municipi.

Indicadors Descripció Superfície de manteniment d'espais verds urbans (m2) Superfície de manteniment d'àrees de jocs (m2)

2013

2014 Notes

1.895.139,0

1.979.271,0

246,0

246,0

No es disposa de superfície en m2 sinó en número d'àrees de jocs.

Valoració Els objectius previstos s'han assolit i el resultat és la consecució d'espais polivalents i oberts a tota la ciutadania, rehabilitats amb criteris d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. En relació a les fonts per beure aigua s'ha buscat un model que està dissenyat específicament per a usuaris/àries amb cadires de rodes. A més, s'ha seguit el consell emès per l'ONCE per tal de situar el paviment podotàctil a la base del peu, per tal que les persones invidents en puguin detectar el volum que es troba en voladís. A l'urbanització de la Plaça Major al ser un espai compartit amb vehicles amb prioritat pels vianants s'ha tingut molt en compte les bandes podotàctils per invidents. També s'han creat espais per a gossos al Parc de Catalunya i al Parc de Can Gambús per l'aplicació de l'ordenança de tinença d'animals.

[Valoració dels programes]

Pàg. 103


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Quant a noves actuacions de rehabilitació per l'any 2015 es preveu l'obra de la Plaça d'Espanya, enjardinament de la mitjana de l'avinguda Paraires, rehabilitació parterres Sant Julià, rehabilitació àrea de jocs plaça del Voluntariat i reforç de l'enllumenat de les pistes d'skate/ trial al Parc de Catalunya. Quant a la valoració del manteniment de zones verdes i de l'espai públic, com a conseqüència de fenòmens meteorològics extrems que hi ha hagut a la ciutat, no s'ha pogut garantir la seguretat de l'arbrat, però s'està treballant evitant possibles situacions de risc. Donada la manca de recursos s'han hagut de seguir transformant els espais verds per a que tinguin menys necessitats de manteniment. Es segueix amb els programes de millora i control de qualitat dels espais verds i s'espera que al llarg de l'any 2015 es pugui tirar endavant un nou sistema de manteniment més eficient.

Programa / Projecte

17.05 Centres Cívics

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els centres cívics de Sabadell són equipaments de proximitat i de titularitat pública que ofereixen espais per desenvolupar activitats accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d'altres que tingui interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

La majoria d'espais són polivalents, en el sentit que s'hi poden realitzar activitats de diferent tipus. Aquests espais es presten majoritàriament a entitats de la ciutat perquè hi puguin realitzar activitats, ja siguin cursos i tallers de llarga durada, reunions, espectacles, festivals de finals de curs, etc., i també es presta per a activitats organitzades per altres administracions, escoles i instituts públics, així com també a comunitats de veïns per fer-hi reunions.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

A Sabadell hi ha 12 centres cívics i l’Espai polivalent del Parc del Nord que ofereixen espais per a la realització d’activitats de les entitats de la ciutat. Objectiu(s) principal(s) del programa Ésser un instrument per a la producció de nous serveis d'acord amb noves necessitats. Constituir un espai on entitats, ciutadans i ciutadanes individualment i projectes diversos tinguin cabuda i puguin desenvolupar les seves activitats pròpies. Contribuir a la construcció del teixit social i l'enfortiment de la societat civil.

Indicadors Descripció Núm. de centres cívics Núm. d'activitats realitzades (anual) Núm. d'usuaris/àries que fan servir els centres cívics (anual) Perc. de dones usuàries que fan servir els centres cívics (mostreig setmanal, 2 cops l’any) (%) Núm. d'activitats dirigides a persones de nacionalitat estrangera

2013

2014 Notes

13

13

2.255

2.320

620.333

666.124

62,0

63,0

54

68

Núm. d'activitats dirigides a joves

183

158

Núm. d'activitats dirigides a dones

67

45

[Valoració dels programes]

Pàg. 104


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Es considera pertinent mantenir un espai d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal, els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt d'entitats i associacions situades en el Districte. Els Centres cívics són equipaments municipals que tenen per objectiu oferir uns espais als ciutadans i ciutadanes de Sabadell on poder desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d'altres que tingui interès públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural, generacional i associativa. Els centres cívics compleixen tres objectius fonamentals: a) Ésser un instrument per a la producció de nous serveis d'acord amb noves necessitats. b) Constituir un espai on entitats, ciutadans individualment i projectes diversos tinguin cabuda i puguin desenvolupar les seves activitats pròpies. c) Contribuir a la construcció del teixit social i l'enfortiment de la societat civil. Alhora compleix una funció essencial al ser centre emissor i receptor de les polítiques i actuacions desenvolupades per l'administració municipal en els sectors territorial. Les funcions dels Centres Cívics són: I. Contribuir a la implicació de les ciutadanes i ciutadans a la gestió dels afers públics a l'àmbit local. II. Desenvolupar activitats de promoció social, cultural, comunitària i solidària. III. Mediar entre els projectes globals de la ciutat i la realitat quotidiana del barri on s'ubica l'equipament. IV. Promocionar l'autoorganització i associacionisme dels ciutadans, així com els grups informals de ciutadans. V. Canalitzar les aspiracions i propostes dels ciutadans. VI. Apropar els serveis a la ciutadania

Programa / Projecte

17.03 Processos de participació ciutadana

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Processos que s’engeguen a mida per conèixer i incloure la opinió de la ciutadania sobre propostes, línies i actuacions municipals de diversa índole, que es considerin prioritàries. Els processos de participació poden ser de diferents tipus:

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

- Visites guiades a punts de la ciutat d’interès general (obra nova, equipaments...). Exemple: DCAT. - Processos participatius a través de qüestionaris guiats (es demana la opinió sobre temes diversos: Serveis Socials, Espai Públic...). Exemple: Què10, Pla d’Actuació Municipal (PAM). Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Recollir l’opinió de la ciutadania sobre les prioritats que s’haurien d’aplicar a l’activitat municipal durant el mandat. Recollir reflexions, suggeriments o propostes d’actuació concretes que siguin susceptibles d’inclusió en el marc del pla d’actuació municipal. Fomentar l’interès per l’activitat i serveis públics i compartir amb la ciutadania l’establiment de prioritats i renúncies, conjugant les necessitats dels col·lectius i de les persones amb les possibilitats de l’activitat municipal.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de processos participatius segons temàtiques

0

Núm. de processos participatius segons àmbits territorials

0

[Valoració dels programes]

2014 Notes Sabadell ciutat antirumors Porta porta Passeig 1 Plaça Major 1

Pàg. 105


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració - Recollir l'opinió de la ciutadania sobre les prioritats que s'haurien d'aplicar a l'activitat municipal. - Recollir reflexions, suggeriments o propostes d'actuació concretes que siguin susceptibles d'inclusió en el marc del pla d'actuació municipal. S'han realitzat 2 enquestes a la ciutadania mitjançant el programa "Consensus" sobre l’opinió vers la població estrangera en el marc del programa C4i"Communication for integration"

Programa / Projecte

17.04 Registre Municipal d’Entitats

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Registre Municipal d’Entitats és una eina adreçada a qualsevol entitat sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia de Sabadell, per poder donar a conèixer la seva entitat a la resta del teixit associatiu de la ciutat, així com a l’administració i als ciutadans i ciutadanes a títol individual.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

 Nova Ciutadania

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Tenir registrades totes les entitats de la ciutat de Sabadell, sigui quina sigui la seva tipologia. Poder establir mecanismes de comunicació entre aquestes entitats i l'administració, i entre els propis ciutadans i ciutadanes.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats. Perc. d'entitats juvenils (%) Perc. d'entitats religioses (%)

2014 Notes

843

862

17,0

16,6

4,0

4,5

10,0

10,8

Perc. d'entitats de dones (%)

2,0

2,4

Perc. d'entitats de persones de nacionalitat estrangera (%)

2,0

4,0

Perc. d'entitats de cooperació internacional (%)

Valoració -Tenir resgistrades totes les entitats de la ciutat de Sabadell, sigui quina sigui la seva tipologia. -Poder establir mecanismes de comunicació entre aquestes entitats i l'administració; i entre els propis ciutadans i ciutadanes. -Mantenir viu el teixit associatiu de la ciutat. -Garantir l'actualització contínua del registe d'entitats.

Programa / Projecte

17.02 Cens de participació en els processos participatius

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Registre ciutadà, de persones majors de 18 anys, que té l’objectiu de disposar d’un llistat de persones interessades en estar informades o prendre part en els processos participatius que engegui l’ajuntament.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut

Objectiu(s) principal(s) del programa

 LGBTI

 Diversitat de creences

Tenir un recull útil d'aquelles persones que tenen interès pels afers de competència municipal i que volen participar de forma

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

[Valoració dels programes]

Pàg. 106


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

activa en aquests i altres tasques promogudes des de l'administració.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de persones incloses en el cens

2.850

2.850

Perc. de dones incloses en el cens (%)

56,0

57,0

Perc. de joves d'entre 18 i 30 anys inclosos en el cens (%)

49,0

0,5 de 16 a 25 anys

Valoració No ha variat gaire respecte a l'any 2013 ja que no s'ha fet cap procès de participació durant el 2014.

Programa / Projecte

17.01 Consells de Districte

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Els consells de districte es creen a l'empara de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i es regeixen pel Reglament Municipal dels Consells de Districte, aprovat l’any 1997, configurats com a òrgans territorials de consulta i participació ciutadana en els assumptes locals.

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat - Participació

Són òrgans municipals de caràcter consultiu i informatiu destinats a la participació dels ciutadans i les ciutadanes en els assumptes relacionats amb els seus districtes i a garantir la representació dels interessos dels diversos barris de la ciutat. El territori de Sabadell està dividit administrativament en 7 districtes, cadascun dels quals té el seu Consell Municipal de Districte

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

La composició dels consells de districte ha d'assegurar la presència de regidors/es de l'ajuntament, de representants del veïnat, a través de les organitzacions polítiques, i de les associacions ciutadanes. Així mateix, és voluntat de l'ajuntament convidar altres organismes que operen territorialment a tenir representació dins els Consells de districte. Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir un espai d'informació, d'estudi i debat entre l’administració municipal, els ciutadans i el conjunt d'entitats i associacions que resideixen a cada districte. Crear un espai d'informació i debat entre els diferents agents participatius, on es cerquin decisions consensuades sobre aquells elements que els òrgans de govern creguin oportuns.

Indicadors Descripció Núm. d'entitats de joves que participen als C onsells de Districte

Núm. de persones que assisteixen al C onsell de Districte

Perc. de dones que assisteixen al C onsell de Districte (%)

[Valoració dels programes]

2013

2014 Notes

6

Entitats totals. No tenen 4 representació a tots els dt

172

Persones representants 165 de totes les entitats i partits polítics No compatibilitzat (igual que al 2013)

Pàg. 107


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Els objectius assolits: - Mantenir un espai d'informació, estudi i debat entre l'Administració, els ciutadans i les entitats que resideixen a cada Districte. - Crear un espai d'informació i debat entre els diferents agents participatius, on es prenguin decisions consensuades sobre aquells elements que els òrgans de gover creguin oportuns. - Fomentar la col·laboració entre l'administració local i les entitats del Districte. - Promoure la coresponsabilització ciutadana en la configuració de l'espai físic i social de la ciutat. - Fomentar la solidaritat i la relació entre els diferents barris de la ciutat. - Contribuir a l'enfortiment del teixit associatiu de la ciutat.

Coresponsabilitat Programa / Projecte

13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Comissió Informativa Especial de Ciutadania és un òrgan formal de debat i reflexió política, on estan presents totes les organitzacions polítiques amb representació en el consistori.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu és debatre i aprovar les línies d’actuació relacionades amb l’acollida i integració de les persones que han arribat recentment, la cooperació internacional, l’emancipació i la inclusió de la joventut, la igualtat de gènere, la eradicació de la violència i la gestió de la diversitat per a mantenir la convivència a la ciutat.

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Valoració Aquest programa s'ha eliminat del Pla en l'exercici 2014.

Programa / Projecte

13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Regidoria de Drets civils i ciutadania ha de potenciar les relacions amb altres institucions, tant públiques com privades, que portin a terme polítiques relacionades amb els seus àmbits d’actuació. Ha de ser present en els organismes supramunicipals amb els que l’Ajuntament de Sabadell hi té relació, per fer saber la realitat dels diferents àmbits que es treballen. Per exemple, la participació de la regidoria en la xarxa de Ciutats Interculturals, RECI (formen part de la xarxa les ciutats de Sabadell, Getxo, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Cartagena, Fuenlabrada, Jerez, Parla i Zaragoza).

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

[Valoració dels programes]

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Pàg. 108


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Millora de la presència en espais i activitats d'organismes supramunicipals.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Implementació de polítiques innovadores i efectives en el àmbits d’intervenció de la regidoria. Esdevenir un referent en el disseny i implementació de polítiques.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de ponències presentades o experiències

5

6

Núm. de xarxes en les que es participa des de la Regidoria

5

6

Núm. d'institucions/municipis amb els que la Regidoria col·labora

5

6

Valoració La regidoria continua participant activament i com a ponent en les jornades, seminaris i trobades que s'organitzen a nivell supramunicipal a fi de compartir experiències amb altres ajuntaments, entitats, i institucions. Durant l'any 2014 ha partipat en: - 6a. Jornada de treball, RECI. Red de Ciudades Interculturales. Barcelona (30 de gener). - Seminari Immigració Europa. Fundació Acsar. Tarragona (31 de gener). - Seguiment del programa C4i a Brusseles (23 i 24 de juny). - Trobada de la RECI. Barcelona (17 de setembre). - Jornada del rumor a la xenofobia: introducció a un abordatge integral des de les institucions. Direcció General per la Immigració. Tarragona (6 octubre). - Projecte C4i Communication for integration. Portugal (11 i 12 de desembre). A la vegada, continua també estant present en àmbits supramunicipals i xarxes internacionals. Destacar la participació durant l’any 2014 en el projecte C4i (Communication for integration) del Consell d'Europa a fi de combatre els rumors i prejudicis contra la població estrangera. En concret les xarxes a les que pertany la regidoria són la - Federació de Municipis - RECI. Red española de Ciudades Interculturales - Projecte C4i ; Communication for integration. Consell d'Europa Junt amb 9 ciutats europees. El projecte té com objectiu el combat contra els rumors i prejudicis vers la població estrangera. - Federació Catalana Ong's - GETER Grups de treball estable de les religions - CCAPS Coordinadora catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí - LOCALRED - Les taules dels diferents àmbits de la regidoria tant a nivell comarcal com autonòmic. Institucions: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Gobierno del Estado, Consejo de Europa, Fons Català de cooperació

Programa / Projecte

13.07 Xarxa d’entitats d’acollida

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Xarxa d’Acollida té com a objectiu fonamental canalitzar, des de la proximitat territorial, tots els serveis que participen en l’arribada de les persones immigrades a la ciutat, posant a

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

[Valoració dels programes]

amb

la

ciutat

-

Pàg. 109


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

l’abast d’aquestes persones la informació i els recursos existents per cobrir les seves necessitats en el moment de la seva arribada. La xarxa fomenta, en el marc de la Llei d’acollida, el treball transversal entre els serveis municipals i entitats d’acollida a nivell de ciutat, mitjançant un circuit i un protocol de derivació consensuat. Permet l’intercanvi d’informació i recursos que s’ofereixen a la ciutat per les persones immigrants creant sinèrgies entre tots els membres.

Lectures

Objectiu(s) principal(s) del programa

 2012

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Donar a conèixer les associacions de veïnsla seva tasca als barris entre les persones nouvingudes i fomentar la seva participació. Estimular la relació entre les entitats de persones immigrades i la resta d’entitats que configuren el circuit d’acollida.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats i institucions participants Núm. d’associacions de veïns participants a les sessions d’acollida

2014 Notes

93

93

5

0

61 associacions de la Taula de Nova C iutadania i 32 associacions de veïns

Valoració La coordinació amb les entitats d’acollida durant aquest 2014 ha continuat sent molt positiva. Cal destacar especialment la bona relació que s’ha tingut amb SCAI, CEAR, Càrites i Creu Roja, tant en l’intercanvi d’informació com en la derivació mútua d’usuaris als diferents recursos i serveis. En el programa de les sessions d’acollida, aquest any no s’ha continuat convidant a les associacions de veïns de cada barri a participar i poder explicar la seva tasca. El motiu és que aquesta col·laboració puntual era difícil per part dels membres de les associacions de veïns, per incompatibilitat d’horaris amb la seva vida personal i al final s’ha optat per no fer aquest contacte i donar prioritat a altres aspectes durant les sessions. Com a proposta de futur, es voldria millorar la coordinació amb la totalitat d’entitats tant d’immigrants i suport com amb les associacions de veïns.

Programa / Projecte

13.32 Pla de Civisme de Sabadell

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Elaboració d’un nou Pla de Civisme a Sabadell a partir de l’experiència pilot de Civisme de l’any 2011 i incorporant el Pacte pels Valors i la continuïtat de la diagnosi i reflexió feta en el programa Agenda Conviu, per tal d’anar avançant cap a una societat més ètica i cívica.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

També inclou la difusió del material específic de sensibilització (“El còmic de la convivència”), que pot ajudar a contribuir en la millora de les relacions entre veïns i veïnes en una comunitat de propietaris/es, i en general en la convivència a la ciutat a partir de generar actituds cíviques positives. Objectiu(s) principal(s) del programa

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Coordinar la revisió i planificació del Pla de Civisme amb les eines que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ajuntaments i el Pacte pels Valors de la Convivència. Posar en marxa el recurs “El còmic de la convivència” en les activitats del Programa Ciutat i Escola i/o en d’altres possibles grups diana que els pugui servir com a eina de referència per treballar la convivència en les comunitats de propietaris.

[Valoració dels programes]

Pàg. 110


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Incorporar en el Pla de Civisme la Carta de Ciutadania, vinculada al Pacte pels Valors, prenent com a referents models d’altres països. Creació del protocol de gestió dels conflictes de convivència, contrastat amb altres departaments municipals, activant el recull sistemàtic de registre de possibles conflictes que permetin fer seguiment i obtenir informació per pensar en estratègies preventives.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'entitats participants del Protocol de gestió de la convivència

3

4

Núm. de conflictes tractats i resolts

3

16

Núm. de sessions amb el recurs del C òmic de la C onvivència

2

8

52

195

Núm. de joves participants en els tallers del còmic

0

0

Núm. de dones participants en els tallers del còmic

0

0

Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants en els tallers del còmic

0

0

Núm. de participants en els tallers del còmic.

Valoració El Pla de Civisme com a tal no ha avançat. S’ha utilitzat la metodologia del Protocol de Gestió de Conflictes en tots aquells assumptes en que s’ha intervingut, tant directament com en coordinació amb d'altres departaments. Durant l'any 2014 s’han abordat 16 conflictes diversos, alguns d'ells amb membres de la comunitat gitana de Sabadell, també conflictes relacionats amb les activitats de centres de culte i altres vinculats a temes de xenofòbia, etc. S'ha donat continuïtat a la taula de convivència al barri de Can Puiggener a partir de persones del barri que s'interessen per col·laborar en la mediació i aporten la seva contribució a atendre els conflictes que es puguin donar al barri.S’han fet 4 reunions de la taula Viu i Conviu de Can Puiggener, en la qual s’han incorporat espais de formació sobre com combatre els rumors i prejudicis vers la població immigrada, dins del programa Xarxa Antirumors C4i. En un altre sentit, el Còmic de la convivència ha estat un producte educatiu que es consolida pel que fa a les peticions d'activitat a 6 centres educatius de primària amb èxit. No s'ha fet cap sessió amb persones adultes exclussivament.

Programa / Projecte

13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’àmbit d’Igualtat i territori, a través del CAD (Centre d’Atenció a la Dona), treballarà per acompanyar a les dones víctimes de violència en la incorporació a la vida activa normalitzada, comptant amb tots els recursos de l’àmbit públic i privat que hi ha a la ciutat. En concret en l’accés al món laboral, a l’habitatge, al lleure, a la participació ciutadana o a qualsevol altra necessitat. En aquest sentit caldria fomentar la relació directe amb aquelles entitats de dones sensibilitzades en l’àmbit de la violència de gènere per tal d’establir “circuits” de suport territorialitzats.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Constituir una xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència de gènere.

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Potenciar els recursos a la vida normalitzada de les víctimes de violència de gènere. Establir circuit de derivació entre entitats i institucions participants.

[Valoració dels programes]

Pàg. 111


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'entitats públiques que formen part de la xarxa Núm. d'entitats privades que formen part de la xarxa

2014 Notes

14

14

8

8

Valoració L’atenció de les dones que viuen situacions de maltractaments s’ha de basar en el respecte i el reconeixement cap a la presa de decisions de les dones que malauradament es troben en aquest procés. És important, doncs, garantir una atenció de qualitat i no victimitzadora per tal de poder propiciar una bona recuperació. La recuperació inclou tots els serveis i recursos, que en diferents nivells i moments, faciliten el procés de recuperació de les dones. Hi ha diversos instruments de reparació com ara els laborals (ajudar a la víctima a trobar alguna feina), el social (ajuts), els jurídics, els educatius (formació). En aquesta etapa de recuperació la dona restableix i intenta col.locar tors els àmbits de la seva vida que han quedat danyats per la situació viscuda. També existeix una àmplia varietat d’entitats a la ciutat: culturals, de veïns, de salut, professionals, de dones, etc. Aquestes entitats suposen un espai vital de sensibilització i de detecció.

Programa / Projecte

13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Consell és un òrgan participatiu que té com a objecte fomentar processos de participació i intercanvi entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en temes de solidaritat i de cooperació, així com altres sectors de l’àmbit social interessats. Un altre línia de treball en aquest marc és acompanyar i recolzar a les entitats de l’àmbit de la cooperació i solidaritat en la seva tasca i gestió diària. I també fomentar altres espais de reflexió i diàleg.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Avançar en el treball en xarxa entre les pròpies entitats que treballen directament temes de cooperació i solidaritat Cercar eines de treball i de coresponsabilització que puguin tenir impacte sobre la ciutadania.

amb

la

ciutat

-

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar a conèixer el Consell de Solidaritat i Cooperació i les seves entitats, mitjançant nous instruments com un nou web.

Indicadors Descripció Núm. d'entitats membres del C onsell

2013

2014 Notes

36

34

15,0

16,0

Núm. de reunions ordinàries i extraordinàries realitzades

7

20

Núm. d'empreses i altres actors de la ciutat que integren el C onsell de Solidaritat i C ooperació

4

4

Mitjana d'assistència de les entitats als plenaris durant l’any

Al 2013 només es compabilitzen les reunions extraordinàries

Valoració Les reunions realitzades han estat 5 plenaris, 8 reunions per l'Avaluació del Pla Estratègic de Cooperació, i 7 reunions per la commemoració dels 25 anys d'agermanament amb l'Argub. A nivell de Consell principalment s'han tractat els següents temes. 1. L'avaluació dels projectes de cooperació presentats a la convocatòria de subvencions per entitats.

[Valoració dels programes]

Pàg. 112


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

2. Inici d'un procés per fer l'Avaluació del Pla Estratègic de Cooperació 2010-2014. 3. Consens de l'esquema de la pàgina web de cooperació. 4. La ciutat de Sabadell commemora els seus 25 anys de l’agermanament a partir d'aquestes activitats: Edició del Calendari corporatiu d’igualtat 2014 amb el títol “dones sahrauís, la lluita pels drets de totes”. Exposició al carrer: [13]25 Dones del Poble Sahrauí cedida per la Coordinadora d’Ajuntaments amb el Poble Sahrauí. Acte Central de Commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Espai dedicat a la cantant sahrauís i sabadellenca, Mariem Hassan. Medalla de Ciutat per a l’entitat Solidaris amb el Poble Sahrauí. Acte de lliurament al Teatre Principal. Presentació del documental “Hijos de las nubes, la última colonia”. Cinema a la fresca a la Capella de Can Gambús. Trobada d’infants i famílies i joves de la XESI (Xarxa Educativa Solidària i Intercultural) en el marc del projecte de vacances en pau. Jornades de reflexió sobre cooperació sanitària amb l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital General de Catalunya. Intercanvi entre els poetes catalans (Toni Quero i David Madueñ)o i poetes d’origen sahrauí (Bahia Awah i Ali Salem), en el marc de l’Alliance Française, que mitjançant els seus versos van fer paleses les situacions de genocidi cultural, injustícies i privacions de llibertats dels pobles. Ponències sobre el conflicte del Sàhara Occidental en perspectiva internacional en el marc de l’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell a càrrec de Jaume Saura i Pamela Urrutia. Acord de Ple, per unanimitat, per donar continuïtat al Protocol d’Amistat subscrit, en data 12 d’octubre de 1989, entre els representants de les ciutats de Sabadell i d’Argub, per fer efectiu l'agermanament. Nota metodològica. A les dades del 2013 només es comptabilitzen les sessions estraordinàries. Al 2014 s’hi ha afegit les reunions ordinàries

Programa / Projecte

13.33 Comissió de la convivència

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Comissió de la Convivència és un instrument ciutadà de seguiment i d’intervenció directa en els casos d’agressions o discriminacions per raó de xenofòbia, racisme i/o homofòbia. Es reuneix de manera regular un cop al mes i hi participen els grups municipals presents al consistori, representants dels cossos de seguretat, el Col·legi d’Advocats de Sabadell, el Síndic de Greuges, representants de diverses entitats cíviques i socials de la ciutat i representants dels sindicats (CCOO, UGT i USOC). En les seves sessions periòdiques es combinen espais de debat, reflexió i formació, amb l’atenció a les situacions en que es vulneren els drets civils de les persones, posant a l’abast sistemes de suport i assessorament a les víctimes de violència xenòfoba, racista o homòfoba. Tanmateix, la comissió pretén ser un altaveu de denúncia de aquests tipus de conductes discriminatòries.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Protocol de gestió de la convivència. La prevenció i gestió dels conflictes de convivència requereix d’intervencions integrals i multidisciplinàries, que permetin posar en comú informacions, recursos i propostes de treball que facin més efectives les actuacions. Per això, és necessari establir un protocol que contingui la recollida de la informació, la contrastació de la mateixa, els agents implicats en l’anàlisi, les orientacions per a la gestió, la mediació, les normatives a tenir en compte i la resolució. Per a fer-ho, cal comptar amb una intensa coordinació interdepartamental.

[Valoració dels programes]

Pàg. 113


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa Mantenir la periodicitat de les reunions dotantles de continguts de reflexió i amb voluntat de transcendir a la ciutadania. Garantir la participació de tots els membres i ampliant-ne a col·lectius que els pugui interessar participar. Estar amatents a les situacions en què hi hagi conductes violentes motivades per la discriminació racista, xenòfoba i/o homòfoba. Revisar el protocol d’actuació i suport a la víctima d’agressió violenta per discriminació.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de reunions

2014 Notes

13

11

80,0

80,0

Núm. d'activacions del protocol de la convivència

2

3

Núm. de debats, reflexions de caire monogràfic

7

7

Perc. de participants (%)

Valoració La Comissió de la Convivència treballa amb altres entitats de foma permanent i en base a uns objectius comuns, com és el cas de: sos racisme (amb qui té conveni) i unitat contra el feixisme. La Comissió de la Convivència ha mantingut el seu ritme de reunions mensual habitual en les que s’han abordat de manera monogràfica aspectes com la presentació de l'Informe sobre discriminació de la Fundació Secretariado Gitano, s’ha comptat també amb l'anàlisi dels resultats de les eleccions europees i el preocupant augment de les forces d'extrema dreta, també s’ha conegut l'experiència de l'Ass. Gaylespol. S’ha continuat éssent molt actius com a grup promotor de la Xarxa Antirumors a la ciutat, participant en programes de ràdio divulgatius de l'argumentari que combat els rumors vers la població immigrada i formant part activa de totes les accions del programa C4i que s'ha dut a terme. També ha estat un any especialment rellevant pel que fa l’elaboració del manifest "Sabadell, ciutat lliure de racisme” que s'ha concretat en una moció de la Junta de portaveus i es va fer públic el dia de La Salut en commemoració de les víctimes de l'Holocaust. També s’ha fet una proposta de modificació de l’ordenança d'Espai Públic per tal d'evitar l’exhibició de simbologia feixista als balcons de la ciutat i s’han activat 3 nous casos judicials per actuacions de caràcter xenòfob i violent a la ciutat.

Programa / Projecte

08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Regidoria / Servei

Habitatge

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Òrgan creat pel Ple de l'Ajuntament, com un espai de participació ciutadana, que fomenta la cultura democràtica i participativa a la Ciutat de Sabadell.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Fer propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge. Elaborar informes, informar d’assumptes que el Ple o el President del Consell li proposi.

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

[Valoració dels programes]

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 114


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de reunions del C onsell

2014 Notes

2

1

24

17

Núm. de temes exposats i/o tractats

1

4

Núm. de propostes incorporades

9

0

Núm. d'ens o entitats participants a les reunions

Valoració El Consell Assessor de l'Habitatge durant l'any 2014 ha plantejat les següents qüestions: - Ordenança Municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits i ordenança fiscal 3.20 - Pla de viabilitat de Vimusa 2014-2017. Contracte Programa 2015-2017 - Conveni per la cessió d'habitatges de la SAREB a la Generalitat per destinar-los a lloguer social. El Bloc del carrer de Sant Ferran - Informació sobre la nova convocatòria de rehabilitació de la Generalitat Està format per 40 membres, dels quals el 25 % són dones. Pel que fa a l'assistència i participació al consell, en el cas de les dones és del 60% i en el cas dels homes del 50%. Únicament una entitat (SCAI) representa els interessos de persones nouvingudes. No han assistit a la reunió del Consell assessor de l'Habitatge de 2014, tot i que s'han excusat. No hi ha cap entitat que representi específicament els interessos de les dones. Únicament una entitat de Joves forma part del Consell i representa els interessos de la joventut (Consell de Joves de Sabadell), no han assistit a la reunió i tampoc han excusat la seva assistència.

Programa / Projecte

17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Servei creat l’any 1998 que coordina i gestiona els programes i serveis adreçats al voluntariat, informant, assessorant i orientant a la ciutadania i a les entitats, i fent d’enllaç entre les dues parts. El servei també aglutina diferents projectes de solidaritat i ciutadania activa. Sabadell Suma és un projecte de promoció del voluntariat que sorgeix a partir d'un procés de diàleg amb les entitats de la ciutat i que busca respondre a les seves necessitats i demandes actuals, alhora que vol convertirse en una plataforma per atraure noves persones interessades en participar en projectes de voluntariat. Ofereix a la ciutadania:

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

- Informació i assessorament sobre els tipus d'entitats i projectes que es desenvolupen a Sabadell.

 2012

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

- Gestiona la col·laboració puntual o periòdica amb alguna entitat de Sabadell en la mesura de les preferències, disponibilitats, habilitats, motivacions...de les persones interessades. - Gestiona la col·laboració en projectes de ciutat organitzats per altres entitats i coordinats pel servei. També ofereix a les associacions: - Orientació i suport individualitzat en gestió associativa per a l'elaboració i posada en funcionament de projectes de voluntariat, compromisos de col·laboració, assegurances, mètode de treball amb el voluntariat, formació... - Cafès associatius, espais de treball per compartir amb altres entitats. - Material i recursos procedents de donacions d'empreses i particulars.

[Valoració dels programes]

Pàg. 115


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa Coordinar i sumar esforços entre les entitats de Sabadell i l'Ajuntament en la promoció del voluntariat. Donar visibilitat i reconeixement social a l'acció voluntària feta per les entitats com a expressió de ciutadania activa. Reforçar i potenciar la feina feta des del Servei municipal del Punt del Voluntariat. Aportar instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i aptituds de les persones voluntàries i les seves entitats. Ampliar el nombre de persones voluntàries, per tal de tenir més voluntariat al servei de la ciutadania i de les entitats que ho requereixin, així com, obrir-les a nous perfils.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones voluntàries

2014 Notes

723

909

Perc. de dones voluntàries (%)

68,0

31,8

Perc. de joves voluntaris (%)

24,0

10,9 de 16 a 25 anys

Núm. d'entitats de voluntariat

0

Núm. d'entitats (de diferents àmbits) que demanen voluntaris, assessorament..

45

no comptabilitzat 41

al progrma Sabadell SUMA

Valoració Els objectius de Sabadell Suma són: - Coordinar i sumar esforços entre les entitats i l'Ajuntament de Sabadell en la promoció del voluntariat - Donar visibilitat i reconeixement social a l'acció voluntària feta per les entitats com a expressió de ciutadania activa - Reforçar i potenciar la feina feta des del servei municipal del Punt del Voluntariat - Aportar instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i aptituds de les persones voluntàries i les seves entitats - Ampliar el nombre de voluntaris/àries i obrir-lo a nous perfils

Programa / Projecte

12.06 Consell de Serveis socials

Regidoria / Servei

Serveis Socials

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Espai de participació de tots els agents que constitueixen el sistema local de Serveis Sociasl. Està regulat per un reglament que desplega la Llei de Serveis Socials que estableix l’obligació, per part dels ajuntaments que tenen l’obligació de prestar serveis socials, a constituir un Consell de serveis Socials. Aquest marc normatiu esdevé una nova regulació de la participació i la coordinació entre tots els agents que constitueixen el sistema local de serveis socials. La posada en marxa d’aquest Consell està previst en el Pla de Mandat.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Període d’execució

Disposar d'un espai ampli i estable de reflexió i deliberació sobre els serveis socials.

 2012

amb

la

ciutat

-

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Valoració Aquest programa s'ha eliminat del Pla en l'exercici 2014.

[Valoració dels programes]

Pàg. 116


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Modificació del Pla General a l'àmbit del Parc Industrial del Ripoll i la resta de zones industrials del municipi.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures

Facilitar la viabilitat econòmica i el creixement del teixit empresarial, permetent uns usos compatibles y una compartimentació que millori les seves possibilitats.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

amb

la

ciutat

-

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de llicències d'obres

2014 Notes

47

Núm. de llicències d'activitat

Valoració -

Programa / Projecte

07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Regidoria / Servei

Urbanisme

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Modificació del Pla General en l'àmbit dels espais lliures i equipaments comunitaris.

Participació i coresponsabilitat Coresponsabilitat

Adequació de normativa, definició d’àmbits de gestió.

la

ciutat

-

Lectures

Objectiu(s) principal(s) del programa Facilitar l'execució i urbanització dels espais equipaments previstos pel planejament general.

amb

lliures

i

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Superfície de sòl qualificat com a espais lliures i equipaments (m2) Superfície de zona verda urbanitzada (m2)

2013

2014 Notes

14.810.832,0 1.926.274,0

Valoració -

[Valoració dels programes]

Pàg. 117


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I PEDAGOGIA Sensibilització Programa / Projecte

20.01 Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) desenvolupa estratègies i accions per facilitar l’extensió del coneixement i l’ús de la llengua catalana. Aquestes estratègies, però es van modificant a mesura que la societat catalana també canvia. En aquest sentit és important que l’aprenentatge de la llengua es vinculi a la cultura catalana, una cultura mil·lenària que beu de les seves arrels i alhora és capaç d’incorporar elements innovadors recollint les aportacions contemporànies. Així, la població nouvinguda ha de conèixer quins són els trets més rellevants de la cultura que els acull i alhora en els cursos de català i en altres activitats del Consorci s’han de promoure aspectes que ajudin a enfortir aquesta cultura, posant un accent especial en el foment de la lectura, teatre, cinema, etc. Llengua, cultura i identitat són, doncs, tres aspectes que s’interrelacionen, ja que el futur d’una llengua està lligat al desenvolupament de la cultura que s’hi vehicula.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Aquest programa organitza l'exposició "Dones poetes" en el marc del Dia Internacional de la dona i el II Certamen literari Llengua de Drac. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar l'ús social de la llengua. Vincular el coneixement de la llengua amb la cultura i la identitat catalanes.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'assistents als actes

70

2014 Notes 30

Valoració La valoracio és positiva pel fet que oferint un acte de difusió del Voluntariat en el marc dels actes de celebració del Dia de la Dona s'arriba a un públic diferent de l'habitual en aquesta mena d'actes alhora que es crea xarxa. Al 2015 es tornarà a oferir un acte en aquest marc. En aquest cas hi has la intenció de contactar amb dones que han adoptat el català com a llengua d'expressió artística.

Programa / Projecte

11.02 Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d’activitats per al foment dels valors comprèn totes les activitats d’animació lectora i espectacles que es dirigeixen als infants i que continguin valors de solidaritat i igualtat.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Formen part d’aquest catàleg les activitats que conformen la programació infantil de les Biblioteques Municipals i les que programa LaSala Miguel Hernández.

 Nova Ciutadania

A les Biblioteques les activitats es porten a terme en el marc de

[Valoració dels programes]

Lectures  Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Cooperació

 Totes

Pàg. 118


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

l’”Hora del conte”. A LaSala Miguel Hernández són les produccions i els espectacles de la programació de temporada dirigides tant al públic familiar com als centre educatius. Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat Home-Dona Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Les activitats emmarcades en aquest catàleg tenen com a objectiu traslladar valors de solidaritat i igualtat des d’aquestes plataformes privilegiades com són les biblioteques (escampades per tot el territori) i una sala de teatre com LaSala, i fer-ho directament a un públic sensible com és l’infantil.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'activitats amb continguts al voltant dels valors d'igualtat

2

9 9 Bims

Núm. d'activitats amb continguts al voltant dels valors de solidaritat

3

10

456

1.384

Núm. d'infants que han participat a les activitats Mitjana de participants per activitat

65,0

8 BIMS + 2 La Sala Miguel Hernàndez 21 a igualtat i 79 a les de solidaritat (La Sala fa pujar la mitjana)

Valoració Al recollir en un sol indicador dues activitats de formats molt diferents: les activitats de les Bims que tenen una mitjana d'unes 21 persones i les de la sala Miguel Hernàndez (300 localitats) tenen una mitjana de 250, les mitjanes es compensen essent més altes les que incorporen activitats de la Sala. Els valors de solidaritat i igualtat es troben cada vegada més incorporats en el contingut de les produccions adreçades al més joves. En els darrers anys s’ha tendit a valorar que els valors siguin més explícits i estiguin incorporats en els els arguments. Cal esmentar que aquests resultats tenen un component de subjectivitat (es podria dir que un 100% d'aquetes produccions incorporen aquests valors). El fet de detallar uns indicadors obliga a interpretar, en la mesura del possible, els valors presents en les produccions.

Programa / Projecte

11.04 Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d’activitats per treballar la diversitat cultural i la convivència comprèn, per una banda, les activitats de formació sobre el coneixement d’història local que s’ofereixen sobretot a la població nouvinguda i, per l’altra banda, les activitats que s’inclouen en els programes temàtics i les festes populars que esdevenen al llarg de l’any.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Formen part d’aquest catàleg totes les activitats del calendari festiu de la ciutat en les que s’intenta incloure la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències. Com per exemple: el Dia de la Dansa i els espectacles que es programen en les activitats que es porten a terme en el marc de les festa populars com ara la Festa Major.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aquestes activitats tenen per objectiu integrar els elements de cultura forana, per tal d’anar creant un model cultural col·lectiu, afavorir la identitat de cada col·lectiu, alhora que es treballa la cohesió entre cadascun d’ells i s’enforteix el teixit d’associacions local.

[Valoració dels programes]

Pàg. 119


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats de coneixement d'història local

27

3

4

12.823

18.000

2

49

Núm. d'activitats en programes temàtics i de festes populars en les que s’inclou la presència de grups artístics o culturals de diferents procedències Núm. d'assistents a les activitats

2014 Notes

27

Núm. de participants en activitats concertades amb les associacions de nouvinguts

Valoració Les activiats amb presència d'associacions de nouvinguts es redueixen a tres moments que tenen però molt impacte a la ciutadanaia: La Festa Major, el Carnaval i les activitats al voltant del Dia de la dansa. L'oferta d'activitats de coneixement del món local respon a oferta del Museu d'Història i a una demanda estable. Pel que fa a la participació en activitats concertades amb associacions de nouvinguts, al 2013 es van comptabilitzar els grups i al 2014 el nombre de participants, que també han correspost a 2 grups (per tant els resultats són similars)

Programa / Projecte

13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En l’àmbit de la igualtat de gènere la sensibilització és una prioritat, especialment adreçada a les pròpies dones però també a tota la ciutadania perquè la informació i la consciència individual són els únics instruments que poden transformar els esquemes socials patriarcals que alimenten la dependència d’un sexe sobre l’altre i que justifiquen la desigualtat com a manera de relacionar-se.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

La Regidoria desenvolupa en aquest sentit una programa extens d’accions de sensibilització en col·laboració amb altres departaments i el teixit associatiu local per tal de commemorar les Diades internacionals de les Dones (Drets de les dones, salut; violència, Mutilació genital femenina, etc.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar la ciutadania en l’àmbit de la igualtat de gènere. Desenvolupar les campanyes al voltant de les diades i altres temes d’interès que puguin sorgir.

Indicadors Descripció Núm. de campanyes desenvolupades Núm. d'accions programades Núm. de participants a les activitats.

2013

2014 Notes

21

5

251

169

10.056

8.740

Núm. de dones participants a les activitats

7.253

5.382

Núm. de joves participants a les activitats

455

1.546

Núm. de persones de nacionalitat estrangera participants a les activitats

187

288

Valoració Per tal de prevenir s’ha de sensibilitzar. Es treballa en la sensibilització ampliant aquesta al màxim de col·lectius possibles. L’any 2014 s’ha estat treballant en la sensibilització dels drets de les dones amb col·lectius específics com dones gitanes i dones de diferents orígens, ampliant els programes de vincles entre la població autòctona i la nouvinguda, amb les dones de la tercera edat i amb diferents agents socials com el gremi de perruquers i membres de diferents confessions religioses. S’incorporen nous temes com la tracta d’éssers humans amb fins d’explotació sexual. Campanya de sensibilització al voltant dels drets de les dones en el marc del Dia de la dona 2014. El cartell de la campanya va tenir el lema “Ja hem caminat molt, no ens aturem ara”, a fi d’expresar el moment en el què es troba la lluita per a la igualtat de gènere. La campanya va incloure més de 30 activitats organitzades per més de 30 entitats de la ciutat i amb una participació de 2.746 persones (1.838 dones i 848 homes). El programa ha estat farcit de propostes que reivindiquen

[Valoració dels programes]

Pàg. 120


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

la dona amb una voluntat compartida a la ciutat de combatre el retrocés en els drets bàsics assolits; i des del convenciment que tota la ciutadania, homes i dones, s’ enriqueix mútuament aportant cadascú els valors individuals i col·lectius. Les activitats s’han desenvolupat al voltant del 25 aniversari de l’agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí (amb l’objectiu de visibilitzar el paper de les dones en els conflictes polítics); homenatjar a les nostres mestres i apropar-les a la nostra història (reivindicant les figures femenines històriques i lluitadores pels drets de les dones i per l’accés a l’educació); l’enfortiment de xarxes i vincles entre entitats i entre les dones, la sensibilització mitjançant activitats culturals i tallers formatius “ aprenent a estimar-nos més” i el fons documental sobre gènere amb la difusió d’un nou monogràfic: “ Drets sexuals i reproductius de les dones” editat per l’Oficina de Drets Civils i Ciutadania” març 2014. Campanya 25 de novembre , Dia internacional contra el maltractament i la violència vers les dones 2014. Un programa que ha enfocat la seva atenció en dues temàtiques importants: la sensibilització sobre les relacions desiguals i les situacions de violència de gènere entre els joves amb l’ús de les noves tecnologies, i el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual al país. A més a més, la continuació de la Campanya a les perruqueries: “ Ni un pèl enrere. Per un Sabadell sense violència de gènere”. Enguany l’Ajuntament de Sabadell, liderat des de l’àmbit d’Igualtat i Territori de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, conjuntament amb la Taula d’Igualtat de Gènere, ha organitzat 18 actes i/o activitats per commemorar aquesta diada. Les entitats han programat i realitzat, amb el suport i la col·laboració de la regidoria, 10 activitats: xerrades sobre eines i recursos davant la violència de gènere; xerrades de sensibilització en els espais dona; tallers sobre emocions; tertúlies, projeccions de cinema , concerts i exposicions sobre el tràfic d’essers humans amb fins d’explotació sexual; presentacions de llibres, etc. Han participat un total de 14 entitats ciutadanes, un total de 3.095 persones, de les quals 1.702 han estat dones i 1.393 han estat homes. Com a perspectiva de futur: Seguir treballant en la sensibilització de la ciutadania visibilitzant nous aspectes de la violència de gènere, incorporant cada vegada més altres agents socials amb l’objectiu de treballar conjuntament i de forma activa en la solució i l’èxit per aconseguir la fi de la violència masclista. Treballar integralment per un entorn que permeti el lliure desenvolupament personal, la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat de les persones en general i de les dones i homes joves en particular, fent persones que es qüestionin els estereotips de gènere que no permeten la construcció d’un model de ciutat més just i igualitari.

Programa / Projecte

13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Conjunt d’activitats de sensibilització dirigides a l’àmbit educatiu i a la ciutadania en general que tenen com objectiu el treball a favor de la convivència, la interculturalitat, els valors i la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Es preveu elaborar, conjuntament amb les entitats,una diagnosi de com treballar a nivell de ciutat els temes de sensibilització. Tanmateix es continuarà amb la convocatòria de subvencions per a les entitats que treballin en aquestes temàtiques. Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

L'objectiu principal és canalitzar els instruments i espais de reflexió per tal que permetin construir una política d'educació al desenvolupament i la interculturalitat des de l'àmbit local, mitjançant un treball participatiu i consensuat entre ciutadans/es, entitats i l'ajuntament.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'activitats realitzades de promoció intercultural

86

39

Núm. d'entitats que participen en la comissió de sensibilització

11

18

Núm. d'entitats que han presentat algun projecte en la convocatòria anual de subvencions

19

16

Núm. de sol·licituds aprovades

18

14

Han estat convocades 73

Valoració La Comissió de Sensibilització, és una comissió de treball del Consell de solidaritat i cooperació que s’ocupa de discutir, programar i dur a terme les accions de sensibilització consensuades en el marc del Consell. S’encarrega doncs d’establir el calendari i els continguts de les diferents accions de sensibilització i de traslladar les seves propostes al plenari del Consell. En relació a les

[Valoració dels programes]

Pàg. 121


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

entitats que formen part durant l'any 2014 hi ha hagut un increment d’entitats participants, ja que es va decidir convocar a totes aquelles que treballen els temes de cooperació i solidaritat, siguin o no membres del Consell. Durant l'any 2014 s'han dut a terme 5 reunions de la Comissió de sensibilització amb l'objectiu de dissenyar i executar la 5a. edició de la Mostra d'entitats de cooperació i solidaritat el mes d'octubre (fira de les entitats de la ciutat amb la finalitat de donar a conèixer el teixit d’entitats de cooperació i solidaritat i seu treball tant als països del Sud com la tasca de sensibilització que duen a terme als països del Nord) i la Festa del comerç just i la banca ética el mes de maig (veure fitxa corresponent). S'han realitzat 39 activitats de sensibilització pròpies per part de les entitats de nova ciutadania i les entitats de cooperació i solidaritat, així com 8 activitats de gestió compartida amb la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. Pel que fa a la convocatòria de subvencions de Nova Ciutadania (on s'inclouen els programes d’acollida a la població nouvinguda, programes de suport a l’associacionisme d’entitats de persones nouvingudes i programes de sensibilització i educació intercultural), s'han presentat 16 projectes (per part de 14 entitats), desestimant-se una d'elles per estar fora de termini, i una altra per no arribar a la puntuació mínima. En relació a la commemoració dels Dies Internacionals a la ciutat, amb l’ànim d’educar en el concepte de la universalitat de drets i deures, superar l'actual individualisme i a posar en relleu que la vulneració de drets d'uns o altres no són aliens, són de tothom. Durant els mesos de novembre i desembre s'ha treballat a través del Programa de Drets Humans en més de 16 activitats promogudes per més d’una trentena d’entitats de la ciutat de l’àmbit dels DDHH, el Síndic de Greuges de Sabadell i per la pròpia Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. A nivell de formació durant l'any 2014 s'ha fet una sessió de treball entorn la sensibilització, al mes d'octubre, a càrrec d'una coach professional i adreçat a 14 entitats de cooperació i solidaritat, a fi de donar pautes per afavorir el treball en xarxa, consensuar les línees bàsiques sobre la sensibilització que hauria d'incorporar el nou Pla estratègic de cooperació. En general es considera que s'han assolit en gran part els objectius plantejats, ja que s'ha facilitat i s'ha promogut la col·laboració en xarxa entre les entitats per l'aprofitament dels recursos escassos. De fet, la sessió de treball entorn la sensibilització tenia com a eix central el treball en xarxa. El treball de l'àmbit d'associacionisme ha estat marcat per la racionalització dels projectes duts a terme per les entitats pel que fa a la calanderització i als recursos disponibles, unificant les accions similars i/o conplementàries i fomentant l'autonomia de les entitats en la consecució dels seus objectius.

Programa / Projecte

13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) està adreçada als i les alumnes de 3r d’ESO dels instituts de Sabadell i consta de diferents fases pel seu desenvolupament:

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

- Formació: tallers en els que es treballen els continguts relacionats amb la solidaritat i la diversitat.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

- Sensibilització al centre: Organització de jornades i activitats al propi centre, dintre o fora del currículum escolar, a fi de conscienciejar sobre la importància del treball cooperatiu i la integració.

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

- Sensibilització al barri-comunitat: Organització d’activitats de sensibilització conjuntament amb els agents socials de la comunitat (espais joves, associacions de veïns i veïnes, entitats juvenils, esplais, etc).

 2012

Lectures

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

- Participar a festes i activitats a nivell de ciutat. Aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb una entitat de cooperació local. Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar la creació de grups de joves a diferents centres educatius sensibles a les desigualtats socioeconòmiques i a la diversitat cultural, a fi de treballar la cohesió social als seus centres i desenvolupar un paper actiu i transformador a la seva comunitat en pro de la cooperació i la integració social.

[Valoració dels programes]

Pàg. 122


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. de tallers realitzats

32

Núm. d'entitats i institucions col·laboradores Núm. d'alumnes Núm. de centres educatius Núm. d'accions de sensibilització dutes a terme a nivell de ciutat

2014 Notes 33

1

5

565

330

6

5

10

10

Valoració Tot i la fragilitat del programa perquè depèn de subvencions externes, fet que obliga, any rere any, a adaptar-se a la realitat del moment, es valora aquest projecte com a molt positiu. Els Centres Educatius li donen suport, les entitats el reconeixen i els i les joves s'hi entusiasmen. Enguany cal destacar que malgrat el període de temps ha estat considerablement més curt, els instituts implicats també han estat 4 i el nombre d'alumnes que han estat actius en tot el procés ha estat similar a anys anteriors. Cal remarcar que aquesta edició, la XESI ha estat gestionada per una entitat de sensibilització i cooperació local i degut a la particularitat d'aquest any, (tant per la temàtica, com per la temporització), s'ha aconseguit una implicació i una interelació de més entitats (MAIIN; CEAR, Solidaris amb el poble Saharauí, Sabadell acull infants Saharauís, Comissió quirúrgica Parc Taulí). L'estructura de tallers i activitats ha estat la mateixa, tot i així s'han incrementat l'assistència a actes de ciutat i la implicació en tots ells (Festa major, Festa del comerç just, Mostra de cooperació, Trobada de famílies acollidores, Festa intercultural de can Puiggener, Gala mundial de la infància) La voluntat de la Regidoria és poder seguir conduint-lo, tot i que un any més, dependrà de la concessió de la subvenció.

Programa / Projecte

13.28 Sabadell, ciutat refugi

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Sabadell ha estat sempre i segueix sent una ciutat d’acollida de persones refugiades per motius polítics, d’orientació sexual, de creença, víctimes de violència, etc. En aquest sentit la ciutat reafirma el seu compromís amb aquest projecte formant part de la Xarxa de ciutats acollidores, en col·laboració amb CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquestes persones, que han vist vulnerats els seus drets en els seus països d’origen poden aportar un bagatge personal i ètic que ha d’enriquir el patrimoni de la ciutat.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

L’Ajuntament posa a l’abast de CEAR habitatges per les persones refugiades a Sabadell en el marc d’un conveni signat amb aquesta entitat. També amb l’entitat es treballa per la sensibilització de la ciutadania envers les persones refugiades.

 2012

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Acollir a les persones refugiades a la ciutat Sensibilitzar entorn aquesta realitat

Indicadors Descripció Núm. d'accions de sensibilització Núm. d'usuaris/àries en els pisos d'acollida

2013 3 31

2014 Notes 13 26 pisos acollida 36 temporal. 10 Projecte Integra

Valoració El programa d’acollida temporal per a sol·licitants d’asil s’adreça a les persones que acaben d’arribar a l’estat espanyol i que sol·liciten protecció internacional. Aquestes persones en la majoria dels casos es troben soles en una societat que desconeixen,

[Valoració dels programes]

Pàg. 123


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

sense parlar la llengua ni comptar amb una xarxa social de suport. Per aquesta raó el programa cobreix les necessitats bàsiques d’aquestes persones per tal de permetre que puguin iniciar un itinerari d’inserció a la societat d’acollida. Tanmateix el 2013 es va veure reduït el temps d’estància màxima al programa en sis mesos. Les conseqüències d’aquesta retallada han estat principalment les dificultats per parts de les persones sol·licitants d’asil en la realització de l’itinerari d’inserció sociolaboral per les següents raons: -La impossibilitat d’aprendre una llengua en sis mesos. -La càrrega emocional que porten pel fet d’haver fugit dels seus països d’origen, deixant en moltes ocasions a les seves famílies, fet que perjudica el seu procés d’aprenentatge i que suposa la necessitat de comptar amb un espai segur on poder començar a situar-se i gestionar tota la càrrega emocional que porten, procés lent que requereix principalment de temps. -La incertesa que suposa la seva situació en un mig termini, a la sortida dels pisos d’acollida, encara que passin a una fase de més autonomia amb un seguiment per part de l’organització. S’han intentat pal·liar aquestes mesures incrementant les hores de classes de castellà per poder estimular l’aprenentatge de la llengua per part de les persones residents. Paral·lelament es continua oferint a les persones residents la participació en tallers orientats a la integració sociolaboral i activitats culturals i d’oci tant a Sabadell com a Barcelona, per fomentar el coneixement de l’entorn i el desenvolupament d’eines que els faciliti la seva integració a la societat d’acollida i els doni més possibilitats de trobar feina en un mig termini. D'altra banda, l'objectiu del projecte Integra és millorar la integració de les persones víctimes de tortura i les seves famílies en risc d'exclusió social, i part d'aquesta recuperació passa per tenir cobertes les necessitats d'habitatge. El pas dels usuaris pel pis d'acollida és vital per tal de proporcionar-los certa estabilitat emocional i tranquilitat, ja que durant els sis mesos que dura l'estànciancia mínima els permet centrar-se, exclusivament, en el seu itinerari d'inserció i en la seva recuperació emocional, psicològica, etc. Per últim comentar que CEAR forma part de l'entitat SCAI (Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants) i es coordina conjuntament amb aquesta per a donar resposta a les necessitats de les persones refugiades que arriben al servei.

Programa / Projecte

13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’any 2009, en el marc del Consell de Solidaritat i Cooperació, es va iniciar l'elaboració del primer Pla Estratègic de Cooperació Municipal de Sabadell, amb l'impuls de l'Ajuntament i de totes les entitats i empreses que constitueixen l'esmentat Consell, i amb el suport tècnic i financer de la Diputació de Barcelona. El pla tenia per objectiu generar un ampli procés participatiu que permetés avançar en un consens suficientment sòlid per consolidar la política municipal de cooperació al desenvolupament i solidaritat a la ciutat de Sabadell. Participar en aquelles xarxes, tant siguin europees com del sud, en la que les prioritats de l’agenda local siguin l’eix d’interès de connexió d’intercanvi, d’aprenentatge i de construcció, són àmbits que es contemplen en el pla estratègic, així com també la relació amb l’àmbit privat, el tractament de les temàtiques de joventut i igualtat en els projectes de cooperació, etc.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Des de la Regidoria, amb la col·laboració de les entitats de solidaritat es gestionarà aquest Pla estratègic aprovat el 2011. Objectiu(s) principal(s) del programa Promoure el desenvolupament de les accions contemplades en el Pla Estratègic. Fomentar una cooperació integral davant de temes comuns com la sostenibilitat, el gènere, la joventut, els drets humans, la cohesió social, etc. perquè altres àmbits municipals aprenguin i aportin les seves capacitats i competències. Promoure una estratègia de comunicació entre empreses i entitats en el marc dels projectes de cooperació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 124


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'accions o iniciatives desenvolupades en el marc del Pla Estratègic

2014 Notes

15

8

Núm. de xarxes internacionals en les que participa l’ajuntament

2

2

Núm. de regidories implicades en el desenvolupament del Pla Estratègic

1

1

Valoració Les accions del Pla Estratègic de Cooperació han estat: -

Activitats i accions dels 25 anys d'agermanament amb l'Argub Avaluació del Pla Estratègic de Cooperació Casa de Malalts Colònies d'Infants Sahrauís Convocatòria de subvencions de cooperació Formació en el marc dels plenaris del Consell Web Dinamització del Consell

Aquest any 2014, quan el Pla Estratègic de Cooperació s’acaba, s’ha volgut culminar tot el procés de reflexions de tantes reunions conjuntes entre les ONG i altres institucions de la cooperació, fent conjuntament amb la Diputació de Barcelona, una primera experiència, i pionera en el món local arreu de Catalunya, d’avaluació de les polítiques de cooperació internacional a Sabadell. L’aprenentatge més enriquidor d’aquesta avaluació ha estat el consens i la complicitat que ha existit entre el consistori, les ONGD, institucions com la Diputació, i les empreses del Consell de Solidaritat. També ha permés visibilitzar la importància d’aplicar instruments de planificació i avaluació per actuar amb rigor i transparència vers la ciutadania. Durant el procés hi va haver una forta implicació de diferents actors i de la comissió de treball que va liderar el procés i que estava composada per: la regidoria, les 4 entitats de la comissió permanent, les 3 entitats de la comissió de sensibilització i les persones assessores de l’empresa Estudis. Amb tot això es van fer 23 reunions amb una implicació de 24 entitats, 3 empreses, 10 regidories i 3 altres actors. El proper any, 2015 es pretén editar, d'acord amb la Diputació, aquesta avaluació per tal de que pugui ser utilitzada com un exemple, tant per la Diputació com per altres municipis.

Programa / Projecte

13.39 Memorial Àlex Seglers

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El Memorial Àlex Seglers és un reconeixement amb caràcter anual que guardona a una persona o institució que hagi treballat en favor del Pacte de valors. El Memorial requereix de l’elaboració d’un expedient administratiu que contingui l’aprovació de les bases i convocatòria, i tots els altres documents legals oportuns per tal de poder fer la convocatòria anual.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Així mateix, requereix de la gestió tècnica de tots els aspectes relacionats amb els actes, presentacions, comunicats a premsa i coordinació amb les altres institucions col·laboradores com són: la Fundació “la Caixa”, la Diputació de Barcelona, la UAB, La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. El guardó consisteix en una obra d’art elaborada pel ceramista Lluís Clapés i 4 artistes sabadellencs de renom: Xavier Oriach, Alfons Borrell, Agustí Puig i Fina Miralles.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Donar a conèixer el Memorial per tot el territori català. Coordinar les relacions entre totes les institucions i familiars de l’Àlex Seglers per facilitar la seva participació i implicació en la realització del memorial. Garantir any presentades.

rere

any

la qualitat

[Valoració dels programes]

de

les

candidatures

Pàg. 125


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de candidatures presentades

5

6

Núm. d'institucions que col·laboren

5

6

Valoració L'edició 2014 del memorial ha assolit els objectius previstos, millorant el calendari de gestió, tal i com es va proposar per les institucions col·laboradores l'any anterior. S’ha publicat abans la convocatòria, s'ha fet una molt bona i intensa difusió, cosa que ha aportat alguna candidatura més i també la reunió del jurat s'ha avançat al mes de juliol, cosa que ha permès treballar amb més antel·lació. Els guardons s'han lliurat a títol personal al Fiscal del Servei de Delictes d'odi i discriminació, sr. Miguel Angel Aguilar i el col·lectiu, a l'Associació Akan de Girona. L'acte de lliurament va ser molt emotiu i amb gran participació. Es confirma la incorporació de la DGAR a aquesta iniciativa.

Programa / Projecte

13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La campanya "Ni un pèl enrere" es dirigeix a les perruqueries de Sabadell i comarca. La perruqueria és sovint un lloc on la dona troba un ambient de diàleg i confiança per poder explicar quina és la seva situació. Les i els perruquers/res, com a professionals que estan en contacte amb les emocions de les seves clients poden detectar casos de violència masclista i oferir informació sobre els recursos existents contra aquesta violència. A fi de que aquests professionals puguin esdevenir agents actius contra la violència de gènere, reben formació on se'ls explica quin és el protocol en casos de violència masclista i quins són els recursos existents. La campanya és impulsada per les Regidories de Drets Civils i Comerç i Turisme amb la col·laboració del Gremi de Perruquers.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Vincular a les perruqueries i als seus professionals en la sensibilització i la lluita contra la violència masclista. En concret, informar dels serveis d'atenció existents i dels recursos que hi ha a la ciutat com el Centre d'Atenció a la Dona (CAD), també faran difusió d'altres activitats programades que puguin ser d’interès. Difondre els recursos existents per la lluita contra la violència masclista al major nombre de dones a fi de que puguin tenir eines a l'abast per lluitar en cas de que pateixin una situació de violència masclista.

Indicadors Descripció Núm. de perruqueries que participen en la campanya

2013

2014 Notes

55

Valoració Durant l'any 2014 les perruqueries que han participat en la campanya han col·laborat en la difusió del programa 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència i el maltractament a les dones. En concret, penjant cartells, distribuint programes, repartint llimes contra la violència de gènere. També s'han repartit flyers d'informació sobre el Centre d'Atenció a la Dona. El material divulgatiu distribuït ha estat: 350 programes del 25 de novembre Dia contra la violència i el maltractament de les dones 350 díptics informatius del CAD 650 objectes divulgatius (llimes) amb el telèfon d'emegència a les victimes de maltractament

[Valoració dels programes]

Pàg. 126


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

06.04 Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Inclusió d’un article en els convenis i decrets que estableixin una relació administrativa entre l’Ajuntament i les entitats, on s’obliga a l’entitat a vetllar pel respecte i defensa de la llibertat de l’orientació sexual de les persones.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Objectiu(s) principal(s) del programa Abundar l'acció que forma part de les obligacions de les entitats esportives en el marc de les relacions administratives amb l'ajuntament – a preservar valors com el respecte, la igualtat de gènere, la llibertat, etc. Amb aquesta actuació s’inclou el respecte a la llibertat de l'orientació sexual.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de convenis i decrets signats amb aquesta clàusula

0

2014 Notes 1

Valoració En el marc d'aquest dia internacional contra l'homofòbia a través de l'esport, el 21 de maig de 2014 es signa a Sabadell la "carta contra l'homofòbia en l'esport" promoguda per l'Espai LGBTI de l'Oficina de Drets Civils i per ADI (Asociación Deportiva Ibérica) i Panteres Grogues Barcelona. Es tracta d'un signatura pionera a Catalunya. Val a dir que a partir d'ara, en tots els convenis que es signin, s'incorporarà una clàusula al redactat a fi de prevenir l'homofòbia a través de l'esport.

Programa / Projecte

06.06 Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Creació d’una mesa de treball específica per dissenyar actuacions de foment de la salut, els valors i la formació per mitjà de l’esport. Aquestes actuacions es recolliran al Llibre Blanc.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Objectiu(s) principal(s) del programa Continuar treballant en la línia de l'esport com a eina de transmissió de valors, establint un compromís d'actuació per mitjà de recollir accions concretes en el Llibre Blanc de l'Esport.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors No hi ha indicadors en aquest programa Valoració Aquest programa s'ha eliminat del Pla en l'exercici 2014.

[Valoració dels programes]

Pàg. 127


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

19.01 Formació d’educació viària per a joves d’instituts

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Sessions de conscienciació on s'informa als nois i les noies del perill que comporta la irresponsabilitat en la conducció, l'alcohol, la velocitat, les drogues i els sistemes de seguretat (casc, reflectants etc.). També s'aporta una experiència personal d'una persona implicada en un accident.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Objectiu(s) principal(s) del programa Desenvolupar hàbits i actituds de comportament dels nois i les noies, com a ciutadans respecte al trànsit i la utilització dels serveis i espais públics. La finalitat de l'Educació Viària ha de ser elevar el grau de conscienciació i responsabilitat ciutadana, que signifiqui un canvi de mentalitat i d'actituds i generi una millor convivència col·lectiva.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de centres educatius participants Núm. de sessions Núm. de participants en les sessions

2014 Notes

5

4

14

15

402

408

Valoració Les xerrades són molt ben aceptades pels alumnes, però els centres no faciliten el temps necessari per realitzar-les, les xerrades són de dues hores i s’han de fer en 1 hora (tutories) o fins i tot 45 minuts.

Programa / Projecte

16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Fer arribar informació i facilitar l'assistència del personal municipal als cursos de formació externa sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Organitzar cursos interns de formació pel personal municipal sobre temàtiques en matèria de drets civils i ciutadania.

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Formar a la plantilla municipal de totes aquelles temàtiques relacionades amb la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la convivència ciutadana i, en general, la qualitat de vida de tota la població.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de cursos realitzats sobre temàtiques de drets civils i ciutadania

20

35

Núm. d'empleats/des formats en temàtiques de drets civils i ciutadania

29

67

0

15

Núm. de serveis participants en temàtiques de drets civils i ciutadania

Valoració Respecte al 2013 hi ha hagut un increment de cursos i d'empleats/des formats en temàtiques de drets i ciutadania, degut l'incrment de l’oferta de cursos de la Diputació de Barcelona i de l’oferta de formació interna de l'Ajuntament.

[Valoració dels programes]

Pàg. 128


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Abordatge de la violència en l'àmbit comunitari: tràfic amb explotació sexual Agents antirumors Capacitació en mobilitat internacional: Treballar i pràctiques a l'estranger Cicle conexions. Una trobada amb el Dr. Miquel Angel Essomba. Debat sobre l'acompanyament en la trajectòria vital dels joves com una peça fonamental en la integració i cohesió socials Comunicació no violenta i la resolució alternativa de conflictes Delictes d'odi a Catalunya: racisme, xenofòbia, discriminació per raó d'orientació sexual Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Teixim igualtat, creixem sense violència Dones diverses, dones en situació de Violència masclista El dret a la salut de la infància d'origen africà a Catalunya El treball per eradicar les mutilacions genitals femenines des de l'àmbit sanitari, social i legal El voluntariat en la construcció de la trajectòria vital dels joves. Jornada de Polítiques Locals de Joventut Els drets sexuals i drets reproductius de les dones. Una visió transnacional de la Mutilació General Femenina (MGF) Els menors no acompanyats i el sistema de protecció català Inclusió de la perspectiva de gènere en l'àmbit dels serveis socials Informes estrangeria Jornada GAM, experiència i pràctica d'apodarament de dones Jornada sobre els Reptes Comunicatius de la Cooperació Local La monotorització del discurs polític xenòfob: un estudi pilot a Catalunya La seguretat i protecció de les víctimes d'explotació sexual. Noves formes d'esclavitud i la seva repercussió a nivell local L'envelliment de la dona des de diferents prismes Mediació i gestió de conflictes: Ciutat i convivència Metodologia pel seguiment i avaluació de la gestió municipal en matèria d'igualtat de gènere Migració de titulats universitaris, tendències actuals i 3 anys del SARU Mobilitat internacional: l'emigració des de Catalunya Noves pautes per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric Organitzar espectacles públics i activitats recreatives: aspectes legals a tenir en compte Relacions de gènere entre joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha violència? Seminari "Immigració i Europa" Seminari de Polítiques públiques per a la inclusió dee la població RROM a Romania i dels RROM Romanesos a Catalunya Seminari sobre les polítiques actuals d'integració i intidiscriminació a Flandes Temes d'ensenyament, novetats 2014 Violència envers les dones: circuits i protocols locals Violència masclista en l'àmbit comunitari. Tràfic amb explotació sexual, mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats Gestió de la diversitat religiosa Abordatge dels rumors per afavorir la convivència Igualdad de oportunidades Serveis participants en accions formatives: RRCC, OAMA, Educació, Serveis socials, Drets civils i Ciutadania, Promoció econòmica, SAC, Cultura, Sindic de Greuges, Serveis Generals, Policia municipal,Habitatge, Organització, modernitació i processos, Salut i RRHH.

[Valoració dels programes]

Pàg. 129


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

Regidoria / Servei

Recursos Humans

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Informar a les persones formadores externes que venen a fer cursos a l’Ajuntament de Sabadell que han de treballar d’acord amb el llenguatge no sexista, tant a nivell oral com escrit. Se’ls facilita un document de llenguatge no sexista per facilitar la tasca.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Recollir cada un dels dossiers que les persones formadores faciliten als cursos de formació interna i analitzar el llenguatge que utilitzen. Anotar mitjançant una fitxa si els materials s’adapten al llenguatge no sexista o no i fer la correponent notificació a les persones formadores en cas que hagin de revisar i adaptar els seus materials al llenguatge no sexista.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Aconseguir que els formadors adaptin el llenguatge no sexista en el material que faciliten als cursos.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de persones formadores a qui es facilita la informació

18

Perc. de dones formadores (%)

2014 Notes 20 40,0

Valoració Informar a les persones formadores externes que vénen a realitzar cursos a l'Ajuntament de Sabadell que han de treballar d'acord amb el llenguatge no sexista, tant a nivell oral com escrit. La Diputació de Barcelona, encarregada de la contractació del del 90% dels docents és qui facilita el dossier de llenguatge no sexista perquè puguin fer repàs del material que faciliten a l'alumnat i en tot cas adaptar-lo.

Programa / Projecte

18.04 Prevenció de les Drogodependències

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Actuacions adreçades a adolescents i joves. Enguany (2012) s’està en ple procés de revisió de continguts i replantejament de formats de les actuacions sobre drogues que anualment s’oferien a través del Programa Ciutat i Escola. Fins a l’actualitat s’oferia a tots els centres de secundària de la ciutat l’oportunitat d’adherir-se, per una banda, a una campanya sobre drogues que es duia a terme el mes de febrer i, per altra, a una sèrie d’activitats dirigides a prevenir el tabaquisme. En els dos casos les persones beneficiaries eren escolars de secundària, PQPI i incloïa accions com cinefòrums, exposicions, tallers a l’aula, etc. Enguany s’està plantejant reforçar les intervencions dirigides específicament a l’alcohol, el tabac i el cànnabis (que són les substàncies amb major prevalència entre els joves). Consta d’activitats lúdiques com ara el concurs “abaixa els fums”, concretament pensat per fer-se en entorn escolar, però també de sensibilització a través de campanyes informatives al voltant del dia mundial sense tabac i d’assessorament a través de la consulta del Sabadell Atenció Jove (SAJ) i de la web.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Sensibilitzar i formar la ciutadania sobre l'impacte en la salut del consum de l’alcohol, el tabac i el cànnabis tabac i de l'efecte

[Valoració dels programes]

Pàg. 130


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

ambiental del fum de tabac. Informar sobre els principals recursos que la ciutadania té a la seva disposició (de prevenció, de cessació, de tractament). - Capacitar a través d'activitats específiques a la població per a que sigui capaç de decidir i valorar adequadament si li convé o no consumir substàncies addictives. - Vetllar per l'acompliment de la llei del tabac especialment en entorns educatius.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'instituts públics que participen en la campanya de drogues

8

Núm. d'instituts públics que participen en prevenció del tabaquisme

2

Núm. de joves a activitats de la campanya de drogues

2014 Notes també hi participen 9 concertats es fan sessions adhoc i 0 accions el DM sense tabac

10

1.115

1.220

49,0

50,0

360

8

Perc. estimat de noies que participen en la campanya (14-15 anys) (%) Núm. de joves a activitats de prevenció del tabaquisme

en sessió per a joves de l'Esplai Esquitx

Valoració Programa revisat per l'equip de promoció de la salut i l’equip de joventut de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. En les noves edicions s’ha optat per centrar en el consum d’alcohol, que és el més prevalent, sense oblidar el cànnabis i el tabac. Articula diverses activitats que s’ofereixen a través del ciutat i escola. Té bona acceptació per part de la comunitat educativa i la presentació de les activitats permet fer un treball de sensibilització (a través de la premsa local) referit tan a com es pot accedir a recursos comunitaris especialitzats en addiccions, com també donar a conèixer el factors protectors i de risc de les addiccions. Afegir que la presa de decisions és un factor molt important a treballar amb la població adolescent, que és el que els i les ajudarà a desenvolupar-se com a persones i encaminar-se cap a una autonomia personal. Els Centres Educatius ho han manifestat així en les seves avaluacions i és el que encoratja a seguir en aquesta línea de treball.

Programa / Projecte

18.03 Relacions sexuals sense risc

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa Campanya anual (Relacions Sense Risc) que s’organitza al voltant del Dia Mundial de la Sida i en la qual es treballa per: - Promoure relacions afectives (i sexuals) segures des d’una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries. - Facilitar l’accés als dispositius públics on acudir en cas de necessitar més informació o assessorament (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) - Tarda Jove – Sabadell Atenció Jove (SAJ) – Programa Salut i Escola (PSiE) - Promoció de la Salut).

Eix i subeix de treball Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Promoure el respecte a la diversitat d’opcions sexuals, i a la persona (respecte, amor, responsabilitat, confiança). Aquesta campanya inclou activitats a instituts i altres centres de formació d’adolescents i joves (PQPI, Universitat, etc.), activitats de sensibilització en format de cinefòrum o exposició, assessorament a professorat i a mares i pares. Objectiu(s) principal(s) del programa Capacitar la població per iniciar i mantenir relacions afectives (i sexuals) segures des d'una perspectiva positiva i dirigida a reforçar actituds autònomes, saludables i satisfactòries; facilitar l'accés als dispositius públics de la zona; vetllar pel

[Valoració dels programes]

Pàg. 131


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

respecte a la diversitat d'opcions sexuals i a la persona. En aquest sentit, la campanya treballa per fer arribar al jovent informació àmplia, plural i transparent en temes d’afectivitat i sexualitat, així com incitar als i les joves a la presa de decicions fomentant l’esperit crític. Cada any es fa un especial ènfasi en un aspecte concret, per exemple, parlar i normalitzar la diversitat d’orientacions sexuals, les diferències per raó de gènere, etc.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'instituts públics que hi participen

11

Núm. d'instituts concertats que hi participen Núm. de joves que participen a la gimcana

2014 Notes 19

8

7

1.467

1.450

Perc. estimat de noies que participen en la campanya (15-16 anys) (%)

49,0

Taxa d'IVE (Interrupcions voluntàries de l’Embaràs) a Sabadell (‰)

12

50,0 % 12

per mil dones de 15 a 44 anys (any 2011)

Valoració Campanya consolidada que compta amb la complicitat i compromís dels recursos comunitaris sanitaris (per exemple l’ASSIR) i d’entitats com Actua Vallès. Es preveu donar-hi continuïtat donada la bona acceptació de la comunitat educativa. Per altra banda cada any la presentació de les activitats permet sensibilitzar a través de la premsa local sobre la importància de la prevenció de les malalties de transmissió sexual (MTS) i apropar als centres educatius els recursos i entitats que treballen en la diversitat sexual. El fet de vincular-la directament a l’educació pels valors, i tot el que envolta a l’afectivitat, li dóna un caire concret i un valor afegit, que els Centres Educatius manifesten.

Programa / Projecte

18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic

Regidoria / Servei

Salut

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Activitats i tallers dirigits a promoure un estil de vida actiu, una alimentació saludable i també a la prevenció de trastorns alimentaris com l’anorèxia, la bulímia, l’obesitat, etc. Inclou totes les activitats que s’organitzen a la ciutat, bé sigui en entorn escolar (majoritari) o altres.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

Objectiu(s) principal(s) del programa Formar i sensibilitzar la ciutadania sobre l'impacte dels hàbits alimentaris i del sedentarisme en la salut. Formar i sensibilitzar sobre els principals trastorns alimentaris (obesitat, anorèxia, bulímia) i la seva relació amb l'autoestima i la pressió mediàtica.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

- Capacitar a través d'activitats de formats diversos a grups específics (infants, mares i pares, persones amb un risc de salut específic, persones nouvingudes, gent gran) per a millorar l'alimentació i l'activitat física pròpia i de la família. - Consolidar els entorns que faciliten que les opcions saludables siguin també les més fàcils, assequibles i/o atractives.

Indicadors Descripció Núm. d'activitats dirigides a joves Núm. de joves participants

[Valoració dels programes]

2013

2014 Notes

9

9

1.950

1.400

Pàg. 132


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Els programes s’han dut a terme segons el previst. L’acceptació dels mateixos en els centres educatius és bona i es tracta de programes de continuïtat que, en ocasions, integren iniciatives i ofertes d’institucions o organitzacions externes. En qualsevol cas, es plantegen de forma conjunta amb els centres educatius i es procura afavorir sinèrgies en una de les àrees fonamentals de la promoció de la salut.

Programa / Projecte

10.02 Agenda 21. Programa 50/50

Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L'Agenda 21 Escolar és un programa que vol fomentar els plantejaments i les pràctiques participatives als centres educatius des del punt de vista de la sostenibilitat, que s'emmarca en l'Agenda 21 Local de Sabadell, aprovada l'any 2002. S'enfoca a la introducció de projectes i/o iniciatives de sostenibilitat als centres educatius mitjançant l'educació en l'acció, i és una eina per tal de reforçar els vincles entre la ciutat i l'escola. Va dirigit a tots els centres educatius de la ciutat.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Sensibilització

La participació al curs 2012-2013 s’estableix en 39 centres, 90% d’ells de primària. Els projectes executats són diversos: hort escolar, jardineria sostenible, recollida selectiva de residus, gestió del soroll, mobilitat, cicle de l’aigua, estalvi energètic, consum responsable, alimentació saludable, etc.

Període d’execució

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

El projecte 50/50 d’estalvi energètic compartit es basa en què el 50% de l'estalvi econòmic aconseguit es retorni al centre educatiu. L'estalvi, fruit de l'aplicació de mesures d'estalvi, especialment mitjançant bones pràctiques en l'ús de les instal·lacions i sense inversions, es retorna al centre en forma d'ajuts en espècie o serveis equivalents econòmicament en el curs escolar posterior. L'altre 50% seria un estalvi net en les factures que paga l'Administració i per tant el resultat és un guany comú, d'una banda el centre educatiu en forma de majors possibilitats d'actuació i l'Administració en forma de menors despeses econòmiques d'energia. Participen centres on es faci efectiu el pagament de les factures per part de l’ajuntament, un total de 8 pel curs 2012-2013. Les sessions de treball formen part dels dos programes, es programen unes quatre anualment, organitzades pel Centre de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament a instal·lacions municipals, dirigides a professorat amb continguts vectorials: hort escolar, energia, aigua, residus, etc. El butlletí digital s’envia amb notícies, informacions del sector de l’educació per la sostenibilitat, mensualment de setembre a juny, 10 números anuals. Objectiu(s) principal(s) del programa Els objectius del programa són introduir la sostenibilitat als centres educatius; fomentar valors, accions i metodologies participatives i implicar els centres educatius com eines transformadores de l'entorn, també amb la participació d'entitats i famílies. De forma específica, el programa 50/50 fa esment en l'estalvi energètic.

Indicadors Descripció Núm. de centres que hi participen Núm. de centres que hi participen i estalvien energia (Programa 50/50)

[Valoració dels programes]

2013

2014 Notes

39

38

6

9

Pàg. 133


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració El curs 2013-14 es va celebrar el 10è aniversari del programa Agenda 21 Escolar a través d’un programa d'actes específics. Durant els 10 anys de vida del programa, s'han desenvolupat més de 250 projectes i han participat un total de 68 centres educatius de la ciutat. El programa d'actes específics del 10è aniversari consta de: concurs d'eslogans, concurs de cartells, exposició de treballs commemoratiu, acte del 10è. aniversari, edició d'una revista digital en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics. El curs 2013-2014 el programa compta amb 38 centres participants, amb una seixantena de projectes executats. El programa aporta suport tècnic individualitzat als centres amb un total de 17 assessoraments als centres educatius en energia (6), residus (1), i hort/jardineria (10). Com a xarxa local es participa en la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, amb la qual s’ha coorganitzat el II Forum d'Escoles Sostenibles del Vallès Occidental, a l'octubre de 2014 a Sant Cugat. Pel que fa al programa 50/50, hi ha estabilitat en el número de centres. Durant el 2014 s'ha fet retorn en espècies de 1.800 EUR a un total de 6 centres educatius en base als estalvis aconseguits. L'Avaluació global del programa és correcta, tot i que la davallada de pressupost prevista pel curs 2014-2015 genera canvis significatius en els serveis prestats: es reduiran dràsticament els serveis d'assessorament ofertats, no es donaran subvencions als centres i es reduirà l'activitat d'espais d'intercanvi. Pel curs 2015-2016 es preveu un reflotament de l'activitat en base a un pressupost dedicat específicament a aquest programa.

Comunicació Programa / Projecte

02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La persistència de pràctiques discriminatòries en l’ús de llenguatge no és cap altra cosa que un senyal de la presència generalitzada de sexisme, xenofòbia i homofòbia en la nostra cultura. Amb una utilització incorrecte del llenguatge es poden mantenir i fomentar creences, valors, prejudicis i estereotips que històricament han discriminat a certs col·lectius poblacionals.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

El departament de comunicació de l’ajuntament revisa tenint en consideració criteris d’ús no discriminatori del llenguatge tots els documents que emet (no pas els que s’acabin publicant als mitjans) i que són: notes de premsa, notes de premsa penjades al web municipal, notícies a la revista municipal “Sabadell a prop”, noticies al canal municipal “TeleSabadell” que està al www.sabadell.cat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Vetllar perquè les notes de premsa que s'emeten des del departament, així com els articles que es publiquen al “Sabadell a prop” o les notícies que s'emeten al web i al canal d’Internet Telesabadell, no tinguin llenguatge sexista i androcèntric, xenòfob i respectuós amb la diversitat d’orientacions i/o identitats sexuals i de creences. Eradicar la discriminació per sexe, raça i/o origen i orientació i/o identitat sexual.

Indicadors Descripció Núm. de notes de premsa de Drets civils i ciutadania Núm. d'articles a "Sabadell a Prop" Núm. de notícies que s'emeten al web

[Valoració dels programes]

2013 71

2014 Notes 66

1

3

52

47

Pàg. 134


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Aquest any s'han realitzat els mateixos actes i commemoracions que l'any anterior i, per primera vegada, s'ha implentat el programa europeu C4i Communication for integration. El fet de que el nombre de notes es redueixi és degut a que s'han fet menys notes específiques d'actes concrets dins de programes més generals.

Programa / Projecte

02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Fer el seguiment de les rodes de premsa i gravacions als mitjans per tal que es garanteixi en la seva globalitat la presència equilibrada de dones i homes.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Trencar amb els estereotips i creences que les dones i homes tenen rols diferents en la societat. Visibilitzar la presència de les dones en totes les activitats de comunicació institucional.

Lectures

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de rodes de premsa (tot l'ajuntament)

47

Núm. de participants en les rodes de premsa

9

Perc. de dones participants en les rodes de premsa (%)

2014 Notes 240 606 15,4

Valoració Les rodes de premsa són un espai de privilegi perquè designen persones representatives per explicar als mitjans de comunicació fets rellevants de la ciutat. En aquest sentit, les persones que ocupen cadires en una taula de roda de premsa són persones significatives que porten a terme accions prou importants per ser recollides pels mitjans de comunicació. En aquest sentit 525 homes han protagonitzat durant l’any 2014 rodes de premsa en front a 81 dones, la qual cosa significa que la representació femenina és d’un 15,4%. No només és important els membres d’una roda de premsa en el sentit que són les persones que expliquen el món i se’ls dóna una credibilitat i importància especial, sinó que a més, la seva imatge es reproduirà moltes vegades en els mitjans i evidencia que els llocs d’importància, d’interpretació i lideratge, estan ocupats sistemàticament per homes. Les rodes de premsa representen un mirall de món, ja que es designen com a portaveus i llocs representatius als homes respecte a les dones. I, atès que és un lloc d’importància, com succeeix en el món empresarial o qualsevol espai de la cúpula de poder, la presència de la dona és poc significativa. Cal dir però que una bona dada és que a nivell tècnic, dins l’ajuntament, la presència és igualitària.

Programa / Projecte

02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Emissió de notes de premsa des del Departament de Comunicació, que s'envien als mitjans de comunicació que, al seu torn, generen les notícies. Gestió del contingut del portal web de l'Ajuntament, principalment de l'apartat de notícies municipals, com a instrument per a comunicar-se amb la

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

[Valoració dels programes]

Pàg. 135


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

ciutadania de forma més directa.

Lectures

Objectiu(s) principal(s) del programa

 Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Que tots els comunicats de premsa es tradueixin en notícies que es pengin al web municipal (i les xarxes socials). Que la ciutadania que té accés a les noves tecnologies obtingui la informació de primera mà.

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

Núm. de notícies penjades al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets C ivils i C iutadania

25

Núm. de consultes al web municipal relacionades amb la Regidoria de Drets C ivils i C iutadania

2014 Notes 47

464

Núm. de vegades que s’ha enllaçat al portal de Drets C ivils i C iutadania des del web de l’Ajuntament

7

14

Valoració Fins a setembre de 2014, l'accès als webs de cada àmbit (joventut, dona, novaciutadania, lgtbi, valors, antirumors) i de la pròpia regidoria, es podia fer a nivell singular des del web municipal. És a partir d'aquesta data que desapareix l'accés singular als webs i es determina el web de la regidoria de drets civils i ciutadania com l’únic accés possible, passant a ser realment un portal. Per tant el nombre de visites és la suma de l'accés a nivell singular als webs fins setembre de 2014 i l'acés al portal a partir d'aqeusta data. En relació al nombre d'enllaços del web municipal al web del portal, es comptem els banners difonent programes, que s’han fet durant tot l'any. L'any 2014 el nombre s'ha duplicat en relació al 2013.

Programa / Projecte

02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Regidoria / Servei

Comunicació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Difusió, per tots els mitjans: escrits, digitals (eines 2.0), d’imatge, fulletons, revista Sabadell a prop, Sabadellcat, de totes les activitats que du a terme la regidoria. Difondre el portal de drets Civils i Ciutadania mitjançant el web municipal.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Objectiu(s) principal(s) del programa L'objectiu és mostrar com l'Ajuntament de Sabadell treballa activament per millorar la igualtat entre dones i homes, la igualtat d'oportunitats pels joves, la cooperació als més desfavorits, la no discriminació per motius d'orientació sexual o transgènere o religiós.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de notes de premsa en relació als Drets C ivils i C iutadania

71

66

Núm. de rodes de premsa en relació als Drets C ivils i C iutadania

14

18

1

3

Núm. d'articles a la revista Sabadell a prop en relació als Drets C ivils

Valoració L'any 2014 han augmentat el nombre de rodes de premsa amb la presentació del projecte C41 Communication for integration, la presentació de la guia bullying, el taller cuina 2.0 i la celebració del dia contra l'homofòbia en el fútbol. Els articles a les revistes de juny de 2014: "LaXarxa Antirumors de Sabadell forma part de un projecte Europeu", "L'Ajuntament i les entitats signen la carta contra l'homofòbia en el fútbol". Desembre 2014: "Dia Internacional contra la violència i el maltractament de les dones, 25 de novembre".

[Valoració dels programes]

Pàg. 136


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

11.05 Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Regidoria / Servei

Cultura

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Des del Servei de Cultura es treballa per obrir canals de comunicació amb tots els ciutadans i ciutadanes. Es munta la pàgina web de cultura amb la voluntat de recollir totes les activitats culturals de la ciutat, les que genera el propi servei i les que generen totes les entitats.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

S’ha penjat a la plataforma LAYAR (plataforma d’Internet que permet afegir continguts digitals als mitjans impresos) els equipaments culturals municipals que posen a l’abast de tots els telèfons smartphone i android totes les dades d’aquests equipaments (programació, telèfon, localització...). Aquesta informació també s’ha codificat amb un codi QR (codi de resposta ràpida: és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres ) que s’ha posat en les façanes d’aquests edificis.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

S’ha obert un compte de Twitter per traslladar les novetats culturals a tots els usuaris a través d’aquest canal directe. També s’ha implementat la venda d’entrada en línia per facilitar la compra a tota la ciutadania i, especialment, a les persones que estan més allunyades dels punts estàtics de venda. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal d’aquestes accions és traçar camins que facilitin l’accés a les activitats culturals de la ciutat.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de visites als webs de cultura

2014 Notes

153.897

222.796

Núm. de participants als comptes de cultura a Twitter i altres xarxes socials

17.682

27.352

Núm. de venda d'entrades per internet

13.514

21.972

20

20

Núm. d'equipaments disponibles a les plataformes de telefonia mòbil i codificats amb tecnologia QR

Valoració Hi ha hagut un creixement en els tres primers indicadors relacionat a la progresiva implantació de webs i perfils de cultura a les xarxes socials.

Programa / Projecte

13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

En aquests últims anys s’ha constatat que, arrel del malestar generat pel nou context econòmic, ha augmentat la difusió de informacions interessades i equivocades sobre la immigració, estereotips que per la seva simplicitat circulen amb certa facilitat fomentant així actituds racistes i la xenofòbia entre la ciutadania.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

D’aquesta manera s’associen determinades problemàtiques, tòpics o rumors amb la immigració, criminalitzant-la i creant rebuig entre la població, situació que complica encara més el procés d’ acollida d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania es vol impulsar el programa “Jo trenco l’etiqueta” a partir del

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 137


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

qual es pretén treballar per afavorir actituds i percepcions positives, cíviques i integradores sobre la diversitat cultural entre la ciutadania, establint així un marc de convivència més positiu. Així, per tal de contrastar aquestes informacions i evitar generalitzacions, es fan tota una sèrie d’accions entre la ciutadania i es posarà a la seva disposició dades i informació que ajudaran a trencar estereotips i desfer les percepcions errònies i els prejudicis. Objectiu(s) principal(s) del programa Gestionar els tòpics i rumors infundats vinculats a la diversitat cultural per afavorir percepcions positives i actituds cíviques que ajudin a establir un marc de convivència més positiu. Transmetre informació veraç, objectiva i contrastada en relació a les percepcions negatives i estereotips envers la diversitat cultural.

Indicadors Descripció Núm. d'activitats realitzades Núm. de persones/entitats vinculades a la xarxa Núm. de participants a les activitat Núm. de formacions fetes Núm. de participants a les formacions Núm. de reunions de la xarxa Núm. de participants a les reunions

2013

2014 Notes

8

74

59

198

334

3.541 9 198 3 70

Valoració L’Ajuntament de Sabadell, mitjançant la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, a inicis de 2013 engega el projecte Xarxa Antirumors de Sabadell vers la Població Estrangera, amb la participació de diferents associacions i ciutadans a títol individual (el grup participant inicialment va ser la Comissió de la Convivència), amb l’objectiu d’impulsar una xarxa d’actors socials “Agents Antirumors” per a combatre els rumors, prejudicis i estereotips, dissenyant i implementant una estratègia de sensibilització a mitjà i llarg termini. El que ha estat una gran oportunitat per poder ampliar la Xarxa Antirumors ha estat el poder participar des de gener de 2014 fins al juny del 2015 al projecte C4I “Communication for Integration” juntament amb altres 9 ciutats europees. Aquest projecte ha estat impulsat pel Consell d’Europa i cofinançat per la Comissió Europea en el marc de la Fundació Europea per la integració dels nacionals dels tercers països i té com a objectiu lluitar contra aquests rumors basats en prejudicis, i estereotips, utilitzant tècniques virals d’informació que ofereixin dades i respostes fonamentades. En concret, el projecte fomenta la creació de xarxes antirumors formades per Agents Antirumor que impliquin a l’administració, les organitzacions socials i els ciutadans, per a la lluita contra els estereotips i els prejudicis. Així aquest projecte ha permès ampliar la Xarxa oferint activitats adaptades a diferents col·lectius com són: joves, gent gran, dones, institucions i entitats, treballadors de l’Ajuntament i població en general. Pel que fa a les accions són molt diverses: Formació a persones per esdevenir agents antirumors (ciutadania, treballadors dels serveis municipals, joves, educadors d'espais joves, companyies de teatre i estudiants i professors de l'escola d'hosteleria), Accions/dinàmiques antirumors al carrer, Tallers i activitats per joves i per la ciutadania en general, Accions interculturals i intergeneracionals per generar vincles, Taules rodones, jornades, exposicions i cinema-fòrums, Elaboració i distribució de materials antirumors, Difusió de campanyes informatives virals i Presència en els mitjans de comunicació. Com a punts forts del projecte es poden destacar el següents: 1.Estratègia de consens i difusió. 2. Metodologia adequada a cada tipologia de destinataris. 3.Campanya enganxosa. 4. Formació molt ben valorada pels participants (sobretot els tallers de la Xixa teatre) una formació que permet empoderar a la gent i obrir la ment a persones de diferents nivells educatius.

[Valoració dels programes]

Pàg. 138


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

5.La transversalitat en tots els àmbits de la regidoria, de la qual el projecte Rumors ha esdevingut el leitmotiv durant tot un any, i en una organització com l’Ajuntament. 6.La metodologia de Rumors és exportable per combatre els estereotips en altres col·lectius i àmbits, com per exemple gitanos i gènere. 7.L’autonomia de la xarxa d’agents (per exemple a través del facebook autogestionat pels agents de la xarxa). 8.Satisfacció amb l’acolliment del projecte per part dels mitjans de comunicació i de la seva col·laboració, no només el mitjans a nivell local si no els mitjans catalans a nivell general. 9.Els agents valoren la Xarxa com una acció necessària a la ciutat. 10.Tot i la diversitat dels col·lectius participants és un aspecte positiu el fet que es mantingui la línea i imatge del projecte (observació realitzada per les avaluadores europees del projecte). Són signes d’èxit: -Que es demani per part de les entitats de cooperació del sud aplicar la metodologia de rumors en l’avaluació del pla de cooperació per al projecte de sensibilització. És un know-how sobre la metodologia, ajuntar esforços, rendibilitzar aquest coneixement. -Que l’adhesió del Col·legi d’Advocats s’hagi implicat per interès propi, i que se’ls hagi ofert l’oportunitat d’assistir als cursos. -Que CASSA hagiués demanat per la metodologia quan han tingut un cas de rumors falsos. -Que, com diuen els agents, s’aconsegueixi obrir les ments, i aportar felicitat a les persones a títol individual. -Facebook autogestionat per la pròpia de la xarxa. -El plantejament de necessitat de sostenibilitat que es demana desde la societat civil. Com a punts febles del projecte a treballar i reforçar es poden destacar el següents: -Caldria reforçar el paper dels mitjans de comunicació. -Involucrar a la campanya el paper del col·lectiu d’immigrants que fins ara ha estat insuficient. Com a perspectives de futur i per la continuïtat del programa: -És necessari aconseguir la implicació del col·lectiu d’immigrants per combatre els rumors. -Cal actualitzar contínuament la informació amb la que es combaten els rumors ja que la societat és dinàmica i canviant. -És important mantenir el contacte periòdic dels agents antirumors per facilitar als agents un espai de trobada. -És molt important també continuar amb els cursos de formació per agents antirumors així com les accions que han estat més ben valorades per participants i continuen tenint demanda. -S’ha d’insistir en la formació de formadors per dotar d’autonomia a l’agent com a dinamitzador i garantir la sostenibilitat de la Xarxa amb suport puntual de la Regidoria. -Incrementar la participació a les xarxes socials amb una major dinamització d’aquestes. -Replicar la metodologia per poder abordar altres rumors que circulen per exemple en relació al col·lectiu d’ètnia gitana o altres tipus d’estereotips (p.e. gènere, etc) -És fonamental comptar amb recursos per poder oferir suport econòmic a la Xarxa. En aquest sentit, s’han de cercar noves vies de finançament. -Cal mantenir el contacte amb la resta de ciutats europees que treballen el tema per compartir experiències.

Programa / Projecte

13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania compte amb un ventall de programes i actuacions que donen viabilitat als diferents objectius del seu Pla director. A fi de visualitzar aquests programes, donar-los a conèixer de forma eficaç a la ciutadania

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

[Valoració dels programes]

Pàg. 139


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

i posar en valor tots els projectes i iniciatives que s’estan duent a terme, s’impulsa un Pla de Comunicació. El Pla de comunicació ha de recollir els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de comunicació a desenvolupar per part de la Regidoria. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu principal del Pla de Comunicació és establir una estratègia de comunicació per donar a conèixer de forma efectiva i eficient els projectes i les iniciatives que porta a terme la Regidoria de Drets Civils a tota la ciutadania.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de notes de premsa fetes

71

66

Núm. de rodes de premsa

14

18

Núm. de webs que depenen de la Regidoria

7

7

Núm. de monogràfics elaborats

4

5

Valoració Durant l'any 2014 s'han editat des de la Regidoria de Drets civils un total de 57 notes de premsa. Per temàtiques, l'àmbit més representat ha estat el de Dona amb 12 notes, seguit de LGBTI amb 7, Cooperació amb 6, Convivència amb 6, Acollida amb 5, Rumors (inclou la presentació de la xarxa i el mes gastronòmic) amb 4, joventut amb 4, Oficina Drets Civils (programa drets humans) amb 4, Poble gitano amb 3 i Creences amb 2. Pel que fa rodes de premsa, aquestes han estat per presentar: calendari del Sàhara, cartell guanyador del programa 8 de març del Dia Internacional de la Dona, Campanya de Drogues, Dia Contra l'Homofòbia en el fútbol, Dia Internacional de la dona, Jornada de portes obertes, Dia contra l'Homofòbia, Festa del Comerç just, Cuina 2.0, Festa Africana, Reunió Jurat memorial Àlex Seglers, Presentació guia Bullying, Mostra de Solidaritat i Cooperació, Relacions sexuals sense risc, Presentació del calendari institucional 2015. Els webs que depenen de la regidoria al 2014: Igualtat home/dona, SAJ ( joventut), Nova Ciutadania,AntiRumors, LGBTI, Portal de Drets Civils i Ciutadania. Pel que fa als monogràfics elaborats per l’Oficina de Drets Civils i Ciutadania, durant el 2014 s’han editat: Drets sexuals i reproductius de la dona (març 2014), Homofòbia a l'esport (juny 2014), Desengantxa't dels rumors (setembre 2014), Violència 2.0 Alternatives feministes 2.0 i més (novembre 2014) i Dret d'Asil i les persones refugiades (desembre 2014).

Programa / Projecte

13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El municipi de Sabadell, des de 1989 i fins a l’actualitat, ha formalitzat vincles de cooperació amb motiu d’agermanament amb dues ciutats: Matagalpa (Nicaragua) i l’Argub (Sàhara Occidental).

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Sota el concepte d’obrir noves vies de col·laboració amb ciutats i països d’origen dels ciutadans de Sabadell, es preveu la possibilitat d’establir aliances temporals territorials amb l’objecte que l’aprenentatge sigui mutu, i permeti contribuir en polítiques públiques de proximitat, de transparència i democràcia per fer front als nous reptes globals amb impacte local.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

També es conceben altres projectes específics que desenvolupen les entitats de la ciutat, com els de cooperació internacional, que requereixen de la seva pròpia idiosincràsia i dels seus propis criteris, i per això la Regidoria compte amb una convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació. Sabadell compte amb una Casa de Malalts per a persones procedents dels campaments Saharauís que necessiten

[Valoració dels programes]

Pàg. 140


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

tractaments mèdics importants i que és gestionada per una entitat de solidaritat de la ciutat i té el suport de l’Hospital Taulí. Objectiu(s) principal(s) del programa Establir vincles directes entre municipis de diferents països a través de l’intercanvi i el coneixement mutu, amb la voluntat de compartir reptes, valors i recursos. Reorientar els agermanaments vigents per garantir una relació de transparència amb actuacions coherents. Fomentar el treball de col·laboració estreta i coordinació amb altres administracions de la província per unificar criteris i esforços. Mantenir la convocatòria general de subvencions a projectes de cooperació. Fomentar criteris que permetin que els projectes de cooperació al desenvolupament acabin sent sostenibles i transformadors.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de projectes de cooperació emmarcats en un treball en xarxa entre diferents entitats

2014 Notes 1

Núm. de projectes subvencionats a la convocatòria de subvencions de la Regidoria

12

Núm. de projectes de cooperació amb tractament d'igualtat de gènere, drets civils i identitats minoritàries

11

Núm. d'usuaris/àries en el projecte de C asa de Malalts

9

9

Valoració L'any 2014 es van subvencionar un total de 12 projectes de cooperació i deixant fora a 11 projectes. Els projectes que s'han subvencionat són aquells que s'enfoquen cap a una cooperació transformadora, és a dir, que afavoreixin l’enfortiment de les capacitats i les institucions locals i que estableixen com a prioritat aspectes com la participació, la democràcia o l’empoderament de la societat civil i política. Que l’eix central de la relació no estigui basat en una simple transferència de recursos o ajuda, sinó que es busqui una relació veritablement recíproca.Que siguin projectes sostenibles, de manera que el projecte no creï dependència i que s’estableixin, un cop finalitzat, mecanismes d’autosuficiència per als beneficiaris i sigui sostenible, no només econòmicament, sinó també des d’un punt de vista social i cultural. També es té en compte que siguin projectes que incloguin els eixos transversals de perspectiva de gènere i/o drets civils i/o identitats minoritàries. La majoria dels que s'han subvencionat es centren en la perspectiva de gènere o en identitats minoritàries. Els projectes subvencionats l'any 2014 han estat: -Benin: Accés a l'aigua potable i empoderament de les dones a la regió de Kandi. -Camerun: Cooperatives de dones cameruneses per la igualtat de gènere i el desenvolupament. -Colòmbia: Democratitzar-te 2014, enfortiment de capacitats i empoderament de joves per l'exercici de la ciutadania activa a barris perifèrics de Botogotà. -El Salvador: Promoció de l'autonomia de les dones dels municipis de Verapaz i Santa Clara, a través de polítiques municipals d'igualtat de gènere. -Gàmbia: Millora de les oportunitats productives, comercials, associatives i mediambientals al municipi de Tomina. -Guatemala: Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció, i defensa del treball digne a Guatemala. -Índia: Millora de la situació socieconòmica de famílies agricultores d'Anantapur. Seed, formació i treball per a dons dels slums de Bombai. -Marroc: Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan. -Moçambic: Famba, combatre la prostitució infantil. -Perú: Associacions de gestió i desenvolupament del Paranapura impulsant el desenvolupament comunal sostenible a través de les propostes impulsades per joves i dones capacitats. -Sàhara Occidental: Suport a la xarxa sanitària de la RASD i programa d'intervencions quirúrgiques urgents.

[Valoració dels programes]

Pàg. 141


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La creació d’un únic portal de Drets Civils i Ciutadania amb contingut propi i que pugui aplegar els diferents webs que conformen l’actual Regidoria. A part de difondre temes relacionats amb Drets Civils, el portal permet també l’accés als diferents webs, esdevenint una eina de millora de la difusió i la comunicació dels diferents portals que ja existeixen a la Regidoria.

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Comunicació

Objectiu(s) principal(s) del programa Creació d’un portal de Drets Civils a Sabadell amb contingut propi i que englobi els diferents portals de la Regidoria: Nova Ciutadania, Dona, Valors, Servei d’Atenció Juvenil (SAJ).

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Difondre temes relacionats amb els Drets Civils en general, relacionantlos amb temes d’actualitat. Difondre els diferents webs de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Indicadors Descripció Núm. de visites al portal

2013 271

Núm. de visites a l’àmbit de dona

Núm. De visites a l'àmbit de LGBTI

2.644 1.673

Núm. de seguidors/es al twitter Núm. d'amics/gues i seguidors/es del Facebook (perfil Drets C ivils)

8.586

200

Núm. de visites al web de rumors Núm. d'amics/gues i seguidors/es del Facebook (perfil SAJ)

1.820 1.272

Núm. de visites a l’àmbit de diversitat Núm. de visites a l’àmbit del SAJ

2014 Notes

2.518 2.242

3.202

645

834

2.441 amics i 761 seguidors

230

Valoració En general augmenta el nombre de visites al portal de Drets Civils i Ciutadania en relació al 2013. Cal tenir en compte que el portal va ser creat a l'octubre de 2013 i per tant el nombre de visites l'any anterior va ser molt inferior (271). Pel que fa al web antirumors, no hi ha comparativa amb l'any anterior, perquè va ser creat al mes de març de 2014. Tot i així i en comparació amb altres webs, és significatiu el nombre de visites. En el cas del web LGBTI, el nombre de visites és molt baix degut a que es tracta d'un web de recent creació (octubre de 2014), Pel que fa a la resta de webs (Nova Ciutadania, SAJ i Dona) creades ja fa uns anys i molt més conegudes, s’observa una certa davallada en relació a l'any anterior: en el cas del web de nova ciutadania la reducció és molt acusada, amb un 50% menys de visites (amb 2.000 visites menys).; en el cas del web de Dona hi ha 400 visites (un 24% menys) i en el cas del SAJ, són 1.000 visites menys (un 10% menys). Pel que fa als amics i seguidors de facebook hi ha un augment en relació a l'any anterior d'unes 200 persones més en cada un. Twiter també i en el cas del facebook de drets civils no hi ha comparativa perquè es va crear al juliol de 2014

[Valoració dels programes]

Pàg. 142


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Pedagogia Programa / Projecte

05.06 Ciutat i Escola

Regidoria / Servei

Educació

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa d’activitats educatives del Consell d’Entitats Ciutat i Escola de Sabadell. Es tracta d’un programa que coordina a empreses i institucions de la ciutat, perquè ofereixin les seves instal·lacions, coneixements i professionals als centres educatius. D'aquesta manera es proposen noves oportunitats d’aprenentatge que apropa els centres educatius a la ciutat i al seu teixit social. Les activitats estan vinculades amb el currículum de l’alumnat. El servei d’educació gestiona directament: la mostra de Teatre, Seguint el fil (Un escriptor relacionat amb Sabadell comença una narració per internet i fa orientacions sobre com continuar-la. L'alumnat del centres educatius continuen els capítols per grups i acaben els contes. El recull de totes les històries resultants, anomenades fils, queden visualitzades al bloc Seguint el fil.) i el Premi Joan Oliver. La resta d'activitats del programa les gestionen altres departaments de l’Ajuntament, entitats o empreses. Les activitats que es recullen en aquest pla són les de temàtica joves (per exemple: Joves i conducció, De bon rotllo,.. ), nova ciutadania (per exemple: El còmic de la convivència, El Rap de la convivència), igualtat dona-home (exemple: Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació) i de cooperació (per exemple: Compromesos amb els refugiats, Apropa’t al Sàhara).

Sensibilització, comunicació i pedagogia - Pedagogia Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Posar a disposició dels centres els recursos de la ciutat per a desenvolupar el currículum de l'alumnat. Apropar el coneixement de la ciutat a l'alumnat del municipi des de diferents vessants.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'alumnes

3.780

4.082 C urs 13-14

Núm. de centres

32

35 C urs 13-14

Núm. d'activitats de drets civils

15

23 C urs 13-14

Valoració Objectius i resultats :En relació al curs passat va haver-hi un increment de l’oferta d’activitats i de la participació en general. De la mateixa manera també va créixer l’oferta d’activitats de l’àmbit dels valors proposades per la Regidoria de Drets Civils i també va créixer la participació (8 activitats més que ha suposat 300 alumnes participants més). Replantejaments i novetats: El programa Ciutat i Escola es repensa cada any amb les aportacions de novetats tant pel que fa d’activitats com de noves entitats que participen com també millores en la mateixa oferta. Aquesta línia de treball es continuarà en els propers cursos.

[Valoració dels programes]

Pàg. 143


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

VINCLES, DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA Vincles Programa / Projecte

20.02 Voluntariat per la llengua

Regidoria / Servei

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És un programa adreçat a persones majors d’edat que facilita que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i que es volen llençar a parlar-lo el puguin practicar en un context real i distès, alhora que les persones que el parlen habitualment, no canviïn de llengua innecessàriament. Per ferho, aquestes persones (aprenents) es posen en contacte amb persones catalanoparlants (voluntàries) que, de manera desinteressada, destinen el seu temps a conversar en català una hora a la setmana durant unes deu setmanes. Són les anomenades “parelles lingüístiques”. D’altra banda, també es porten a terme accions directes amb establiments col·laboradors per tal que les parelles puguin anar a practicar el català i amb entitats col·laboradores amb les quals s’organitzen activitats culturals complementàries que ajuden a conèixer l’entorn i potencien la cohesió social.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Ampliar el coneixement i l'ús del català entre la població nouvinguda. Promoure el coneixement mútu entre la població autòctona i la nouvinguda. Potenciar la creació de parelles lingüístiques. Ampliar l’activitat dels voluntaris perquè condueixin altres activitats culturals: lectura, teatre, escriptura, etc. Desenvolupar més àmpliament el programa de Voluntariat per la llengua a sectors específics: empreses, sanitat, justícia i esports (campanya Mou-te en català). Promoure la participació de les entitats i dels establiments comercials en el programa. Dissenyar actuacions per incorporar nous voluntaris i fidelitzarlos. Fer més visible el programa voluntariat per la llengua entre la població civil.

Indicadors Descripció Núm. de parelles formades Núm. d'activitats de dinamització del programa organitzades

2013 401 46

2014 Notes 349 7 258 assistents

Valoració Tot i que el programa del Voluntariat per la Llengua ja fa 10 anys que es duu a terme encara manté el seu atractiu, tot i que és cert que cal fer-lo evolucionar perquè no perdi vitalitat. Fruit d'aquesta voluntat ha estat l'acord amb Xamba Salut Mental, que ha permès que el Voluntariat per la Llengua arribi a l'àmbit de la diversitat funcional.

[Valoració dels programes]

Pàg. 144


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

11.06 Catàleg nouvinguda

Regidoria / Servei

Cultura

d'accions

culturals

d'acolliment

a

la

població

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El catàleg d’accions d’acolliment a la població nouvinguda comprèn els serveis i les activitats que es porten a terme per tal d’integrar a aquest col·lectiu en la vida cultural de la ciutat des de diversos àmbits i que es circumscriu a dues accions: els carnets de les biblioteques i els itineraris al Museu d’Història.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

Les Biblioteques Municipals són una de les portes d’entrada i on tenen lloc els primers contactes amb la ciutadania que acaben d’arribar a la ciutat. Els serveis i la gratuïtat d’aquests faciliten aquest apropament. Els carnets de biblioteques per a ciutadans i ciutadanes d’altres nacionalitats permeten quantificar la presència als diferents territoris i dissenyar estratègies per a un acolliment més acurat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Des de l’àmbit del Museu d’Història s’ofereixen itineraris que expliquen, a partir del desenvolupament històric, la composició urbana actual i la manera de moure-s’hi. Objectiu(s) principal(s) del programa L’objectiu final d’aquest catàleg són els de facilitar l’accés a la formació, a la cultura i a la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen més dificultats per estar menys familiaritzats amb la ciutat. Si s’assoleix aquest objectiu principal se n’aconsegueixen d’altres com el de sentirse vinculats emocionalment a la ciutat a través de la seva història i accedir a les activitats culturals gràcies a conèixer els instruments que hi porten.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de carnets emesos a persones de nacionalitat estrangera

927

Núm. de persones assistents a les activitats d'acolliment del Museu d'Història

2014 Notes 841

0

Valoració Per nacionalitats, destacar que el 21,6% són de Marroc, el 8,7% de Bolívia, el 4,87% d’Equator, el 4,39% de Paraguay, el 4% d'Hondures, el 3,9% de Romania i el 3,4% de Senegal.

Programa / Projecte

13.42 Dona: Expressa’t i Participa

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

És una intervenció grupal i a nivell socioeducatiu, que vol ser una eina per facilitar els processos de canvi social i personal dins de un món canviant. En definitiva, es pretén oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que reforcin la cohesió social a traves de l’art i l’intercanvi de recursos personals, identificant i incorporant en el dia a dia bones pràctiques cap a la integració social. El programa considera específicament la participació de dones amb escasses competències lingüístiques, treballant amb una metodologia que potenciï altres formes de comunicació. Així mateix, el programa genera espais d’interacció entre dones autòctones i nouvingudes amb la voluntat d’enfortir i fer créixer la xarxa social de la ciutat fent visibles les seves creacions en espais de participació comunitària amb perspectiva de gènere.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Pàg. 145


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Objectiu(s) principal(s) del programa Reforçar la cohesió social a través de l’Art i l’intercanvi de recursos personals. Desenvolupar vies d’expressió no verbals que facilitin els processos d’adaptació al canvi. Facilitar espais relacionals al voltat de la creació artística per establir vincles entre dones autòctones i nouvingudes. Oferir un espai de confiança i benestar amb estratègies que promoguin i reforcin la salut emocional de les participants. Prevenir conductes de risc i/o situacions que dificultin la integració.

Indicadors Valoració Aquest programa s'ha eliminat del Pla en l'exercici 2014.

Programa / Projecte

13.34 Construïm ciutadania

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El programa Construïm Ciutadania pretén millorar la vinculació de persones autòctones a l’acollida dels nouvinguts i el seu paper actiu en les polítiques socials del municipi. La participació d’antics veïns i veïnes en l’acollida de les persones nouvingudes mitjançant l’explicació de la història del barri suposa un salt qualitatiu en la participació de la ciutadania en les polítiques d’acollida que s’implementen a la ciutat, fomenta la creació de vincles interculturals i intergeneracionals entre el veïnat, contribuint així a la millora de les relacions i de la cohesió social als barris i el treball en xarxa entre entitats i associacions del mateix territori. El programa inclou la realització d’exposicions, de recorreguts històrics pel barri, xerrades a centres educatius, etc.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Compartir l’experiència migratòria i fomentar espais de relació entre antics veïns i veïnes, les persones autòctones que van arribar a la ciutat als anys 60 i el nou veïnat, les persones estrangeres extracomunitàries, identificant similituds de vivències i dificultats. Fomentar el paper actiu de les persones grans que viuen als barris i la relació intergeneracional amb la població més jove. Trencar els prejudicis existents, fomentant la convivència i cohesió als barris. Incentivar el paper del teixit associatiu. Donar a conèixer el programa al barri, fent-lo visible a tota la comunitat.

Indicadors Descripció Núm. de participant

2013

2014 Notes

300

0

Núm. de centres educatius/entitats que han demanat l’exposició

0

0

Núm. d'exposicions realitzades

1

0

[Valoració dels programes]

Pàg. 146


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració Durant aquest curs acadèmic 2014 no s'ha realitzat cap acció

Programa / Projecte

13.43 Programa Espai dona

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Programa que ofereix espais relacionals d’aprenentatge socioformatius adreçats a dones de diferents orígens, amb necessitats especifiques i especials. Aquestes dones, sovint reagrupades i sense formació bàsica, tenen dificultats per accedir al món laboral, als recursos normalitzats així com en la seva participació en l’espai públic. Per aquesta raó inicialment es tracta de detectar els seus interessos i necessitats concretes, amb l’objectiu d’acompanyar-les en el procés de socialització, empoderar-les, reforçar la seva autonomia i crear espais que permetin el coneixement de l’entorn més proper amb les seves demandes, a la vegada que es posa èmfasi en l’afavoriment de la participació social i la interrelació amb la població autòctona. Aquest programa es treballa des de la transversalitat i com a programa pont, potencia la inclusió de les dones en els serveis normalitzats, l’emporadament i la seva visibilització.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Detectar dones nouvingudes i les seves necessitats/demandes. Apropar les dones a la formació i al món laboral. Treballar per l’empoderament i la visibilització de les dones nouvingudes. Afavorir la cohesió de grups tant a nivell informal com organitzats. Afavorir la creació d’una xarxa de dones nouvingudes i autòctones. Afavorir la participació dels col·lectius/associacions en les activitats de la ciutat.

Indicadors Descripció Núm. d'activitats socioformatives Núm. d'activitats pel foment de la participació

2013 180

2014 Notes 84 2013-2014

41

69 2013-2014

Núm. de participants

252

250 2013-2014

Núm. de participants procedents del Magreb

204

210 2013-2014

Núm. de participants procedents d'Àfrica Subsahariana

12

0

Núm. de participants procedents d'Àsia

16

0

Núm. de participants procedents d'Amèrica Llatina

0

Valoració Es compleixen els objectius relacionals i de vincles cap a accions normalitzades. Es redueix notablement la participació de dones d'origen subsaharià. Les demandes de les dones continuen orientades cap a accions formatives, de llengua i ocupacionals. Es va avançar molt en la participació de les dones en activitats de gaire comunitari amb població autòctona, però continua sent una prioritat mantenir el treball en xarxa amb dones autòctones i promoure la participació en accions normalitzades. Pel proper any, es replantejaran els grups al territori degut a que el perfil de dones ha variat i es detecta la necessitat de tenir presència a altres territoris i altres perfils de dones. Com a prova pilot, es va obrir una línea d’intervenció amb dones gitanes, mitjançant un fil temàtic, l’esport i els hàbits saludables per posar-se en forma amb accions socioformatives amb perspectiva de gènere. S’ha de fer un treball gradual per poder ajuntar interessos i promoure la participació sense distinció d’origen o ètnia.

[Valoració dels programes]

Pàg. 147


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

És important també continuar reforçant les llengües d’acollida i la participació en accions formatives, doncs són uns dels principals requisits per accedir a les acciones normalitzades i la principal dificultat a la que fan referència.

Programa / Projecte

13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Aquest programa pretén la relació entre els i les joves i els/les voluntaris/àries que participin en la xarxa d’associacions de Gent Gran, realitzant activitats amb temàtiques comunes com poden ser activitats esportives, activitats de noves tecnologies, manualitats, etc.. Aquestes activitats afavoreixen la convivència i el coneixement entre els dos sectors d’edat, superant prejudicis establerts.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

Objectiu(s) principal(s) del programa Fomentar la relació entre els dos col·lectius. Afavorir la convivència i el coneixement mutu.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Crear un programa d’activitats/tallers intergeneracionals en relació a diferents temàtiques d’interès comú.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. de participants

0

12

Núm. de participants joves

0

7

0

10

Núm. de gent gran participants Núm. d'activitats/tallers programats

5

Valoració Taller Cuina 2.0: és un taller intergeneracional que treballa la cuina catalana i les noves tecnologies en 10 sessions, la dinàmica del programa és la següent: gent gran ensenya cuina catalana a joves nouvinguts i els joves nouvinguts ensenyen ús de noves tecnologies a gent gran. La valoració del taller és molt positiva, el taller ha permès connectar diferents opinions i cultures, s'han complert els objectius plantejats a l'inici del taller i a més de l'aprenentatge que han fet els dos col.lectius, també s'han recollit certs rumors i/o estereotips vers la població nouvinguda, discutit a les sessions, etc. S'han creat llaços positius entre dos col.lectius divergents i als joves els ha servit per aprendre, alhora que simpatitzaven amb companys/es de característiques similars. Els plats elaborats entre d'altres són els següents: Coca de recapte, mil fulles de tomàquet i bacallà fumat amb xampinyons a la salsa verda, musclos farcits, sucs de fruita, tomàquet cherry amb pesto i un estofat de verdures. Sessions de tecnologia: s'ha treballat la fotografia digital, ús del correu electrònic, ús d'un PC, smartphone, etc... La tipologia dels participants són joves nouvinguts, d'entre 16 i 21 anys alguns ja emancipats, d'altres viuen en família. La participació en aquest programa ha fet que els participants esdevinguin agents educatius en matèria de noves tecnologies de la informació i la comunicació.

[Valoració dels programes]

Pàg. 148


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Dinamització esportiva al barri de Can Puiggener: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar i en el Centre cívic. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys tot i que, en el Centre Cívic sovint hi participen joves d’edats superiors ja que l’accés a les activitats és lliure.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Vincles

Dinamització esportiva al barri de Torre-romeu: S’organitzen activitats esportives en les dues escoles del barri, en horari extraescolar. Aquestes activitats estan adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys i l’accés a les activitats és lliure. Objectiu(s) principal(s) del programa

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Aconseguir la integració i la cohesió social a través de la dinamització de les activitats esportives extraescolars de les escoles de les zones esmentades i oferir un espai relacional, amb activitats esportives i d'oci, a la població en els centres cívics.

Indicadors Descripció Núm. de participants a les activitats extraescolars.

2013

2014 Notes

312

315

Perc. d'estrangers a les activitats extraescolars (%)

75,0

75,0

Perc. de dones a les activitats extraescolars (%)

30,0

35,0

90

90

Mitjana de participants a les activitats

Valoració Els principals objectius plantejats eren els de donar l'opció als joves del barri de poder accedir a una pràctica esportiva organitzada i formativa i, alhora, consolidar el programa com una eina d'integració social i de lluita contra la drogoadicció, s'han complert en gran mesura, especialment el primer. S'ha reforçat el programa de futbol formatiu, que és l'activitat més sol.licitada pels joves i que un nombre important havia quedat sense poder-ho practicar degut a la impossibilitat de pagar les quotes que el club del barri reclama als seus associats. A través d'aquest programa, s'ha donat la possibilitat a les famílies amb menys recursos, que els seus fills i filles puguin participar en el programa a les instal.lacions municipals del camp de futbol del barri. S'ha potenciat la creació d'equips femenins i fins hi tot un grup de mares s'ha animat a fer futbol i a participar habitualment a l'activitat. Pel futur curs 2014-2015 la previsió és potenciar el programa per tal de consolidar-lo, i en especial en l'àmbit dels equips femenins i en la participació dels equips del barri en les lligues d'esport escolar per tal que puguin sortir del barri, conèixer altres entorns i competir amb altres equips de la ciutat.

[Valoració dels programes]

Pàg. 149


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Diversitat Programa / Projecte

13.35 Diàleg Interreligiós

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Es tracta d’avançar en el contacte i el diàleg entre comunitats religioses i d’altres opcions espirituals i ètiques presents a la ciutat, donant suport a les activitats que programa el Grup de Diàleg existent a Sabadell i, organitzant amb elles les Jornades de Portes Obertes als centres de culte.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Organitzar cada dos anys les “Jornades de portes obertes” al centres de culte. Aconseguir que la ciutadania conegui aquesta diversitat present a la ciutat.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Donar suport a les activitats del Grup de diàleg Interreligiós de Sabadell. Prendre contacte amb altres institucions i grups de diversitat de creences de Catalunya.

Indicadors Descripció

2013

Núm. d'activitats amb el suport de la regidoria

28

Núm. d'activitats incloses en el programa bianual de les Jornades de Portes Obertes Núm. de participants a la jornada de portes obertes Núm. de visites a d'altres grups de diàleg o entitats de gestió de la diversitat

2014 Notes 32

5

6

150

255

3

3

Valoració S'ha complert el programa de Diàleg Interreligiós a través de la coordinació feta amb les comunitats en el marc de la Taula de Creences i Conviccions, que ha permès elaborar conjuntament el programa de la V Jornada de Portes Obertes, sota el lema del RESPECTE com a eix central per desenvolupar el programa. El plantejament de fer una ruta per visitar els centres de culte ha estat un gran èxit, així com la participació en la resta d'actes del programa. Enguany s’ha incorporat al programa una formació sobre la diversitat de creences en el món local adreçada al personal muncipal que ha estat molt ben valorada. Enguany també s’ha donat suport a tots els actes que durant l'any han realitzat les diverses comunitats (Festa del Xai, Trobada del Grup de diàleg, festivitats catòliques, el final del Ramadà i una jornada contra el racisme que va fer l'Església Evangèlica de Can Puiggener, entre d'altres). S'ha mantingut el ritme de reunions de la Taula de Creences i Conviccions, consolidant un espai de relació i debat important. S’ha participat també en actes fora de l'àmbit municipal com la recepció al Parlament de Catalunya en motiu de la Setmana Mundial de l'Harmonia Inteconfessional aportant l’experiència del Rebost Solidari com a mostra de treball interconfessional adreçar a cobrir necessitats alimentàries bàsiques, també s’ha participat en el 10è aniversari del Grup de Treball Estable de les Religions i es va presentar una candidatura al Memorial Cassià Just que promou la DGAR.

Programa / Projecte

06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

El protocol, en consonància amb la llei de l’Esport, consisteix a establir un articulat en convenis i decrets on s’obliga a les entitats a que les activitats que organitzin preservin el respecte i la defensa dels valors, amb la prohibició de simbologia que inciti la violència, la xenofòbia, la violència, el racisme, el terrorisme i qualsevol actitud de menyspreu esportiu. Així mateix, les entitats han de vetllar en les seves activitats per la

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

Pàg. 150


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

integració de les persones nouvingudes. De la mateixa manera, l’entitat ha de treballar per la promoció i foment dels valors de convivència, respecte i civisme. Una altra acció protocolaritzada és que dins dels criteris de valoració per a l’atorgament de subvencions es té en consideració la inscripció d’equips femenins de l’entitat en els Jocs Escolars.

 Cooperació

 Igualtat Home-Dona

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Comprometre de forma expressa les entitats esportives a preservar els valors esmentats tant en les activitats que promouen, com en l'entorn on es desenvolupa, sota el condicionant de que en cas contrari es trencarien els vincles de col·laboració amb l'administració i pot afectar el desenvolupament de les esmentades activitats.

Indicadors Descripció

2013

2014 Notes

Núm. d'entitats esportives

178

184

Núm. de convenis signats

0

1

Valoració Al 2014 es va signar un únic conveni. En aquests documents, per sistema, ja s'ha incorporat al seu redactat l'articulat on s’obliga a les entitats a que les activitats que organitzin preservin, entre d'altres, el respecte i la defensa dels valors, amb la prohibició de simbologia que inciti la violència, la xenofòbia, la violència, el racisme, el terrorisme i qualsevol actitud de menyspreu esportiu.

Programa / Projecte

06.05 Festa de l’Esport de Sabadell

Regidoria / Servei

Esports

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Premi a projectes esportius que treballin la cohesió i la integració social.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

Objectiu(s) principal(s) del programa Valorar i premiar les accions de les entitats que treballin el camp de la cohesió i la integració social a través de l'esport.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Indicadors Descripció Núm. de candidatures valorades

2013 1

2014 Notes 1

Valoració El 2014 s'ha premiat al Club Esportiu Discapacitats Sant Rafael per la seva tasca d'integració social a través de l'esport. L’entitat, nascuda a l’Hospital Sant Rafael de Barcelona, considera l’esport com a eina terapèutica, que ajuda a aconseguir qualitat de vida i, a la vegada, facilita la integració social i l'adquisició de valors de superació, treball en equip, dignitat, tolerància, llibertat, cooperació, igualtat i solidaritat. Compta amb diferents seccions esportives i la d’hoquei amb cadires de rodes elèctriques té la seva seu esportiva al pavelló del Nord de Sabadell.

[Valoració dels programes]

Pàg. 151


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

10.01 Horts municipals

Regidoria / Servei

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

L’Ajuntament de Sabadell va oferir a ciutadans i a entitats de Sabadell, l’accés a parcel·les d’horta a l’àmbit del riu Ripoll.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Diversitat

A banda de l’objectiu general de foment i de preservació dels espais tradicionals d’horta, també s’hi afegeix un clar objectiu de caràcter social. En el cas de les parcel·les destinades a entitats de Sabadell, el Reglament de règim d’ús del horts disposa que aquestes entitats hauran de tenir objectius socials, terapèutics o pedagògics i estaran localitzades a l’horta municipal de Can Roqueta.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Es tracta de 18 parcel·les d’horta, d’uns 200 m2 cada una, que disposen d’aigua, casetes d’horta, zona d’esbarjo i serveis adaptats. En aquesta horta existeixen 5 parcel·les adaptades a persones amb discapacitat. En el cas de les parcel·les destinades a ciutadans/es, són de dimensions molt més petites: de 80 a 100 m2 i es localitzen a l’horta de Can Bages, a tocar del pont de la carretera de Castellar. Disposen de serveis, casetes d’horta, zona d’esbarjo i aparcament. Tal i com s’estableix al Reglament de règim d’ús del horts, estan dirigides a particulars, amb una llicència d’ús de 5 anys. Actualment, es compte amb 70 parcel·les d’horta en funcionament. A l’horta de Can Bages, i tal com disposa el Reglament, està constituïda l’Associació d’Hortelans de Can Bages, amb la funció de garantir el bon funcionament ordinari de l’horta, els quals es reuneixen obligatòriament una vegada l’any, com a mínim. La junta permanent d’aquesta Associació actua com interlocutora amb l’Ajuntament de Sabadell. Tant en un cas com en l’altre, un tècnic municipal vetlla pel bon compliment del Reglament i per la difusió del treball a l’horta. Objectiu(s) principal(s) del programa Fer del treball de l'horta un motiu de cohesió social, intercanviant experiències entre les diverses entitats que disposen d'una parcel·la. Donada la gran diversitat humana, tant a nivell d'origen, com a nivell socioeconòmic i terapèutic, l'horta fomenta el respecte i la col·laboració entre les persones, per mitjà del treball diari. També ofereix l'assumpció de responsabilitats comuns a tots els integrants, la qual cosa implica un compromís amb la resta de persones. A banda, l'objectiu pedagògic, no només es materialitza en la difusió del coneixement de l'horta, sinó també en l'intercanvi d'experiències constant que ofereix aquest espai comú.

Indicadors Descripció Núm. de parcel·les adjudicades a entitats Perc. de parcel·les adjudicades a entitats de nacionalitat estrangera (%) Núm. de parcel·les adjudicades a persones físiques.

2013

2014 Notes

18

18

28,0

30,0

71

80

Perc. de parcel·les adjudicades a dones (%)

11,0

15,0

Perc. de parcel·les adjudicades a joves (%)

13,0

15,0

8,0

15,0

Perc. de parcel·les adjudicades a persones de nacionalitat estrangera (%)

[Valoració dels programes]

Pàg. 152


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Valoració El valor dels indicadors del programa dels horts municipals és variable: al llarg de l'any, finalitzen alguns terminis de llicència, se'n revoquen per incompliment de l'Ordenança, o bé els titulars (entitats o particulars) renúncien a l'hort per motius diversos. En el cas de les persones físiques, existeix una llista d'espera aprovada amb la resolució de la convocatòria del 2010. En el cas de les entitats, no hi ha llista d'espera. Actualment, s'està preparant una nova convocatòria, donada la finalització de la llicència per 9 titulars. Aquests resultats quedaran reflectits a l'any 2015. El programa, per tant, té continuïtat i manté els mateixos objectius inicials, si bé es poden observar algunes variacions en el cas de les parcel·les destinades a persones físiques: Inicialment, els productes de l'horta es valoraven per ser de major qualitat que els comercialitzats. Avui es valoren per ajudar a l'economia familiar, ja siguin frescos o en conserva.

Convivència Programa / Projecte

13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

Regidoria / Servei

Drets Civils i Ciutadania

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Inclou una sèrie d'actuacions amb l'objectiu de fomentar la participació i implicació del col·lectiu jove en la seva realitat i comunitat més propera mitjançant accions sociocomunitàries d'informació, lleure i formació.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Convivència

Dins d'aquest projecte s’inclou el Programa de participació activa dels joves al territori (PAJ) que vol motivar la participació activa dels joves en el seu entorn més immediat a través de la creació i organització d'accions educatives als diferents centres d'ensenyament de la ciutat, augmentant així el capital humà i social dels barris/districtes.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Motivar la participació i implicació dels joves al seu entorn més immediat. Cercar i formar líders naturals interlocutors amb l'administració local i representant del col·lectiu juvenil. Augmentar el capital social del barri / districte a través de la formació dels joves. Apropar les activitats educatives generades al barri/districte als centres d'ensenyament.

Indicadors Descripció Núm. de participants a les diferents activitats

2013

2014 Notes

450

Núm. de tallers organitzats

60

Núm. d'associacions participants

11

Valoració Aquest programa està en fase de reformulació, durant l'any 2014 no s'han fet activitats del programa al territori. Encara així s'estan fent diferents activitats per part de les entitats del barri però en format lliure, és a dir, fora dels centres educatius. Per tant i com a conclusió, es tracta d'un programa que actualment està aturat a l'espera de millorar la coordinació entre les diferents entitats que hi treballen al districte.

[Valoració dels programes]

Pàg. 153


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Programa / Projecte

19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Regidoria / Servei

Policia Municipal

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

Treball amb les diferents entitats i associacions de la ciutat per tal de prevenir els diferents conflictes - entre ells el cívics, que són els que es manifesten a l'espai públic- que solen estar centrats en una divergència d'interessos entre els actors (i no pas per una qüestió de necessitats). Els conflictes cívics són en quatre àmbits diferents: 1) Conflictes de convivència generats per l'ús d'espais comuns, 2) Esdeveniments de masses i grans concentracions, 3) Baralles i ocupacions de vivendes, i 4) Altres conflictes.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Convivència

Objectiu(s) principal(s) del programa Prevenir o abordar les causes originals del conflicte i partir de la base d'una gestió cooperativa de les diferències.

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences

 Igualtat Home-Dona

 Cooperació

 Totes

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Intervenir en la resolució del conflicte quan aquest està obert i ja no permet la seva prevenció. Contenir el conflicte, que consisteix en que abans que el conflicte entri en un fase destructiva, intentarlo transformar.

Indicadors Descripció

2013

Núm. de reunions amb associacions i entitats Núm. d'entitats i associacions amb les que hi ha hagut contactes i/o reunions

2014 Notes

345

319

1.189

1.350

Valoració Del plantejament a la realitat hi ha camí a recórrrer, però les estratègies de relacions amb les diferents entitats i associacions cada vegada s'han anat establint amb mès freqüència. A l'hora de plantejar una forma d'intervenir sobre el territori és necessària la designació d'un/a professional que tingui la responsabilitat d'elaborar i enregistrar tota la informació que es genera en els contactes que es produeixen. Quan en un moment determinat es produeixen problemes amb els joves, es disposa de suport tant del Departament corresponent com de l'interlocutor de Relacions Ciutadanes que permetrà actuar en la via pública, fent xerrades en associacions de veïns, immigrants, centres religiosos, associacions comerciants, escoles, instituts, etc... S’incorpora tota la informació que genera el contacte amb el ciutadà; un contacte estret entre la policia i la comunitat dóna una nova visió a les activitats de control de la delínqüència i fa que es coneguin les peculiaritats de la comunitat. El resultat permet identificar i resoldre amb rapidesa els problemes creant una confiança mútua que reforça les activitats policials. Després d'un any treballant, s'estan realitzant unes modificacions del programa informàtic per acabar d' adaptar-lo a les necessitats. Hi ha el plantejament de posar en marxa la pàgina web per tal de facilitar informació i visibilitat del treball que es realitza des de la Unitat de Relacions Ciutadanes de Policia Municipal.

Programa / Projecte

17.06 Servei de Mediació

Regidoria / Servei

Relacions ciutadanes

Descripció del programa

Eix i subeix de treball

La mediació ciutadana i comunitària s'ocupa de totes les problemàtiques que planteja el dia a dia de les persones que viuen i conviuen al mateix barri, carrer o edifici; i en general, als conflictes que generen la mateixa convivència i la vida en societat.

Vincles, diversitat i convivència ciutadana - Convivència

El Servei de Mediació ajuda a gestionar aquestes situacions i a cercar solucions, amb l'ajut d'un professional imparcial, mirant

[Valoració dels programes]

Lectures  Nova Ciutadania

 Joventut  LGBTI

 Diversitat de creences  Totes

Pàg. 154


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

de no malmetre la convivència futura i atén els conflictes entre particulars aplicant tècniques de mediació i resolució pacífica. Per tal de donar a conèixer el servei de mediació, es fan sessions de formació i explicació de la metodologia adreçades a comunitats de veïns i veïnes i a adreçats a joves.

 Cooperació

 Igualtat Home-Dona

Període d’execució  2012

 2013

 2014

 2015

 2016

Objectiu(s) principal(s) del programa Restablir la comunicació entre les parts i possibilitar un diàleg positiu. Reformular el conflicte, incloent-hi els diferents interessos i punts de vista. Afavorir la gestió de les emocions que provoca el conflicte. Garantir, des de la imparcialitat, que els acords són òptims per a totes les parts afectades.

Indicadors Descripció Núm. de sol·licituds del serveis Perc. de sol·licitants dones del servei (%) Perc. de sol·licitants joves del servei (%) Perc. de sol·licitants de nacionalitat estrangera del servei (%) Núm. de derivacions del C entre d'Atenció a la Dona

2013

2014 Notes

230

257

54,0

51,3

4,0

5,4 De 18 a 30 anys

10,0

6,6

0

0

Valoració La mediació fa possible la participació de manera activa, responsable i compromesa en la resolució dels propis conflictes. Lluny de delegar el conflicte a una autoritat aliena, la mediació creu en la pròpia capacitat de decidir i solucionar els problemes des de la reflexió, el respecte, el diàleg i la cooperació. La mediació només és possible si hi ha la voluntat de comprendre el conflicte des de tots els punts de vista; d'escoltar l'altre i de treballar en la recerca de solucions òptimes per a tothom. La voluntarietat afecta tant les parts en conflicte com la persona mediadora i està latent al llarg de tot el procés. Això significa que les persones es poden acollir a una mediació i, lliurement, en qualsevol moment, desistir de continuar. Igualment, la persona mediadora pot finalitzar el procés de mediació si les circumstàncies del cas així ho aconsellen. La imparcialitat de la mediació es refereix tant al desenvolupament del procés de mediació com a la persona mediadora, que ha de facilitar la participació i garantir la igualtat i l'equilibri entre les parts, sense decantar-se per cap.

[Valoració dels programes]

Pàg. 155


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

VALORACIÓ GENERAL I ORIENTACIONS DE FUTUR En aquest apartat s’aporten les valoracions per a cada un dels àmbits de treball que inclou el Pla.

NOVA CIUTADANIA Descens de la població estrangera degut a les nacionalitzacions Continua la reducció de persones de nacionalitat estrangera empadronades amb un percentatge del 11,1% i una variació interanual respecte l’any anterior de -4,7. Comparant el nombre de població estrangera amb l’1 de gener de 2013, es passa de 24.203 a 23.065 persones. En el cas de Catalunya, el nombre de persones estrangeres mostra la mateixa tendència, amb un descens de 72.496 entre l’1 de gener de 2013 i l’1 de gener de 2014. Al 2014, la població representa el 14,5% del total de Catalunya, 3,8 punts més que la mitjana estatal. Aquesta progressiva reducció pot ser explicada tant pel moviment natural de la població (naixements, defuncions), pel moviment migratori (saldo migratori: entrada, sortida) o per les nacionalitzacions (persones que obtenen la nacionalitat espanyola). Segons dades del padró de Sabadell, l’any 2014, hi ha un lleuger augment del nombre de persones estrangeres degut al moviment natural de la població (309 persones més) i un petit descens degut al moviment migratori (54 persones menys), la causa principal de la reducció del nombre de persones estrangeres respecte a l’any anterior s’explica –igual que en els darrers anys- per les naturalitzacions (nacionalitzacions). L’any 2014, un total de 1.915 persones estrangeres van adquirir la nacionalitat espanyola. Aquesta dada manifesta l’assentament de les persones estrangeres a la ciutat. Moviments de Població 2013-2014 Estrangers a 1/01/2014 Estrangers a 1/01/2015 Moviment natural estrangers Altes per naixement Baixes per defunció Total Moviment Migratori estrangers Altes Baixes Total Naturalitzacions

23.063 21.043 330 -21 309 3.481 -3.535 -54 1.915

TOTAL

1.660

Font:. Padró de Sabadell

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 156


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Serveis de Primera acollida Tot i aquesta reducció de persones empadronades, continuen havent-hi 3.481 persones estrangeres donades d’alta a la ciutat, que són ateses pels Serveis de primera acollida, en conveni amb les institucions i en col·laboració amb el teixit associatiu local. Accions com les Sessions d’acollida, els Tallers de coneixement de l’entorn, els Tallers d’apropament al món laboral i els Cursos de català, es realitzen en el marc de la Llei d’Acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada l’any 2010 i del decret per regular aquests serveis, aprovat el passat 18 de novembre de 2014. Aquest decret especifica els continguts formatius i la metodologia que cal aplicar en l’acompanyament i les sessions de benvinguda als usuaris. En total, l’any 2014, 1.095 persones han participat en les activitats del servei de primera acollida. En relació al perfil, la majoria han estat dones en situació regular (hi ha hagut un descens important de persones en situació d’irregularitat, passant del 35% al 2013 al 25% al 2014); en relació al temps d’estada, la majoria portava més de dos anys a Catalunya, i per origen predominaven les persones originàries de països llatinoamericans (sobretot en el cas de les Sessions d’acollida, Tallers d’apropament al món laboral i els Cursos de català). Pel que fa als Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana, del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), del total d’alumnes matriculats l’any 2014 a les sessions inicials i cursos bàsics (B1, B2i B3), 679 el 88% eren de nacionalitat estrangera. Aquest alt percentatge continua mostrant la voluntat de les persones estrangeres per conèixer la llengua i integrar-se al país d’acollida. Per origen hi ha una major diversitat de procedències, reduint-se el pes del col·lectiu llatinoamericà (del 59% al 36%). Cal dir que a l’oferta de cursos del CNL a la ciutat, se li suma l’oferta de cursos de català a les Escoles d’adults i a les altres entitats i associacions (SCAI, Càrites, Associació Africana, etc.). En relació al Servei d’assessorament jurídic (SCAI) l’any 2014 va atendre a un total de 1.452 persones, gestionant majoritàriament tràmits de renovacions (el 35% del total) i permisos de llarga durada (un 27% del total). Després de l’aprovació del Reglament de la Llei d’Acollida el passat 18 de novembre de 2014, la Direcció General d’Immigració promou que totes les accions recollides en el reglament s’implementin en tots els municipis catalans. Algunes ciutats actuaran com a projecte pilot, i aquest és el cas de la ciutat de Sabadell.

Programes específics Tot i els recursos existents al Servei de Primera Acollida, continua sent necessari el desplegament de programes específics d’acompanyament a les persones nouvingudes, a fi de proporcionar-los eines per reforçar l’autonomia i la seva integració i derivar-los cap al circuit normalitzat. Per col·lectius amb especials dificultats: El Servei de mediació i dinamització intercultural, que durant l’any 2014 va atendre a un total de 598 persones del col·lectiu magrebí i subsaharià, en situacions de risc i vulnerabilitat i en coordinació amb diferents àmbits: sanitari (en conveni amb l’Hospital Parc Taulí), de serveis socials i educatiu; els programes per a joves i per a dones, d’acollida i de suport a la integració i la cohesió com Jove: Què, véns?, amb 37 joves participants i diversitat de procedències. Altres programes que ajuden a la integració de col·lectius més vulnerables, són els Mòduls a prop teu de Càrites, que acullen, formen i donen suport a la inserció de dones amb especials dificultats i que va atendre l’any 2014 a un total de 50 dones, la majoria estrangeres.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 157


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Pel que fa a l’atenció a col·lectius més vulnerables cal dir que la coordinació amb entitats com Càrites, Creu Roja, menjadors socials, i departaments com Serveis socials, Educació, continua resultant necessària per donar resposta a situacions mes greus de precarietat. Per l’arribada o sortida de persones estrangeres Altres programes donen suport a l’arribada de familiars o a la sortida de persones estrangeres a la ciutat. Aquest és el cas del programa Sabadell amb els teus, que dóna informació i ajuda en els tràmits a les persones que volen reagrupar als seus familiars i que va organitzar durant l’any 2014, 6 sessions informatives a la seu de l’SCAI, amb la participació de 65 persones (un lleuger augment respecte a l’any anterior). En relació als tràmits i a les dades d’autoritzacions de reagrupació que proporciona el Ministerio de Hacienda y administraciones públicas, cal comentar, comparant les dades del 2014 amb el 2013, que si bé es tramiten menys expedients de reagrupació (de 248 a 233), augmenta el volum de persones autoritzades per ser reagrupades, de 83 a 124 (cal tenir en compte però, que no s’està parlant de les mateixes persones, perquè aquestes dades es mesuren en moments diferents)*. Tràmits i autoritzacions de reagrupament

Nombre de tramitacions de reagrupament Nombre de persones autoritzades per ser reagrupades (dades del ministeri)*

2011

2013

2014

300

248

233

97

83

124

Font:. Dades de l’Ajuntament de Sabadell i del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas

El programa de Retorn Voluntari, per a qui ha decidit finalitzar el seu projecte migratori i retornar al seu país d’origen, i que sol·licita ajuda per a poder-ho fer mitjançant el programa de capitalització de l’atur Apre, o el programa per a persones en situació de vulnerabilitat Previcat, també ha acusat un important descens de sol·licitants . Tot i la percepció de que hi ha molta gent que vol marxar al seu país d’origen, l’any 2014 el programa va atendre sols un total de 29 sol·licitants, un 50% menys que l’any anterior. Aquest fet segurament s’explica per les dificultats per acomplir els requisits dels ajuts (en el cas d’Apre) així com per l’insignificant suport del propi ajut (Previcat), i cal sumar-hi també la demora i els menors recursos en la percepció dels ajuts. En relació al perfil, la majoria de sol·licitants continua essent de procedència llatinoamericana. Reducció de la matricula viva en les persones estrangeres La reducció de persones estrangeres de la que es feia esment també es posa de manifest en el descens d’alumnat nounvingut arribat fora del període ordinari de matriculació, un 22% d’educació infantil i de primària, i un 23% d’educació secundària. Cal comentar que el percentatge no és significatiu si es compara amb la mobilitat en general dels nens i nenes i les persones joves a les escoles. Pel que fa al nombre d’alumnat matriculat en les escoles bressol es produeix un augment de nens i nenes estrangeres matriculades, degut als naixements i reagrupacions així com també al major coneixement del recurs per part de les persones estrangeres.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 158


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Dades de mercat de treball Pel que fa a les dades del mercat de treball, partint del quart trimestre del 2014, a Catalunya i en relació a les persones estrangeres, hi ha una reducció de persones actives: segons dades de l‘EPA, a Catalunya al quart trimestre de 2014 hi ha una reducció de població estrangera activa a conseqüència de la crisi: entre finals de 2013 i finals de 2014, gairebé en 55.300 persones (un 9,2% menys respecte l’any anterior). Si es comparen aquestes dades amb la població activa nacional, també hi ha una reducció, però és molt menor: 21.600 persones (un 0,7% menys respecte a l’any anterior). Tot i la reducció de persones actives estrangeres, la taxa d’activitat dels estrangers continua sent superior a la dels nacionals: el 77,4% d’estrangers front el 62,6% dels nacionals. En relació al nombre de persones ocupades estrangeres la xifra també s’ha reduït sensiblement respecte a l’any anterior. Així, la taxa d’ocupació de les persones estrangeres se situa en un 49,8%, 0,4 punts per sota del mateix període de 2013, mentre que la dels autòctons és del 50,2%, 1 punt per sobre del 4t. trimestre de 2013. En relació a les taxes d’atur de la població estrangera, continuen sent gairebé el doble d’elevades que les de la població autòctona. Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa, pel quart trimestre del 2014, la taxa d’atur de les persones autòctones a Catalunya era d’un 17,2% mentre que la dels estrangers era d’un 35,7% (una dada lleugerament inferior a la taxa d’atur de l’any anterior, que va ser del 36,1%). La població activa estimada a Sabadell l’any 2014 és de 106.473 persones, el que representa un 79,4% de la població d’entre 16 i 64 anys. Pel que fa al volum de persones ocupades, en finalitzar l’any 2014 la xifra era de 88.391 persones, un 65,9% del total de la població d’entre 16 i 64 anys. La taxa d’atur se situa en el 16,9%, 1,7 punts per sota de la taxa registrada un any abans. La taxa d’atur a Sabadell continua sent superior a la taxa del conjunt de Catalunya, que és d’un 14,5%. Pel que fa a la població estrangera, el nombre d’aturats representa el 14,3% del total de persones aturades a la ciutat. En termes d’evolució interanual, la població estrangera desocupada cau un 12,5%. Per sectors, el comportament és similar a de l’any anterior. El sector serveis és el que aglutina el major nombre de persones aturades estrangeres amb el 51,2%, seguit del de la construcció amb un 21,8% i el de la indústria amb el 9,6%. La situació del mercat de treball i de la contractació és un dels factors clau que determina la possibilitat de que les persones estrangeres puguin regularitzar la seva condició administrativa. En aquest sentit, en un entorn de crisi com l’actual els nivells de contractació s’han vist sensiblement afectats i, en conseqüència, les possibilitat de regularització de la població estrangera.

Arrelament social Dins d’aquest context de crisi el nivell de contractació s’ha mantingut estable en el període 2013-2014 pel que fa a la població estrangera i així també ho ha fet el volum de tràmits d’arrelament social (421 en total). Tràmits i autoritzacions d’arrelament

Nombre de tramitacions d’arrelament social

2011

2013

2014

788

425

421

Font: Ajuntament de Sabadell

Per procedència, hi ha hagut una diferència en els col·lectius demandants, augmentant significativament el pes dels tràmits de persones llatinoamericanes (el 47% respecte al 16% de l’any anterior), i les subsaharianes (20% respecte al

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 159


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

12% del 2013), disminuint significativament les procedents del col·lectiu magrebí (el 16% respecte al 37% de l’any anterior), i les asiàtiques (15% en relació al 25% del 2013). Pel que fa als tràmits d’informes d’estrangeria (informes de reagrupament i informes d’arrelament social), malgrat el descens en relació a èpoques anteriors, el volum que gestiona la ciutat continua sent important, esdevenint la ciutat la quarta en volum de tràmits a nivell de tota Catalunya, segons dades de la Direcció General d’Immigració.

Polítiques de foment de l’ocupació A nivell conjuntural, el context de crisi continua fent palesa la necessitat de desenvolupar polítiques d’orientació, d’inserció i de formació ocupacional, per garantir l’accés al món laboral i sobretot la igualtat d’oportunitats en aquest accés. Segons dades del Departament de Promoció econòmica, Vapor Llonch, pel que fa a l’any 2014, i al col·lectiu de persones de procedència estrangera, el 34% participava en les Tallers d’orientació professional, ocupació, recerca activa de feina (amb un augment respecte l’any 2013, del 25%), un 36% en la Feinateca i un 40% en els Programes integrals per als col·lectius més vulnerables, amb més dificultats d’inserció, que s’ofereixen al territori Aquesta representativitat és menor en els Plans d’ocupació (un 12%), en la Formació ocupacional (un 13%), degut als requeriments formatius i d’accés (disposar de títol formatiu homologat i el cost de la pròpia formació), i l’assessorament per la creació d’empreses (16%). Les dades d’assessorament per la creació d’empreses concorden amb les dades d’assessorament de Llicències d’activitats amb un pes de l‘11 % de persones estrangeres assessorades. D’aquests, el 44, 5% han estat resolts favorablement per dur a terme activitats de restauració, basars –en el cas de les persones del col·lectiu xinès-, locutoris, carnisseries – en el cas de les persones del col·lectiu pakistanès- i comerços en general –en el cas del col·lectiu llatí-.

Habitatge Les conseqüències de la crisi també s’intenten mitigar amb altres actuacions com la gestió de l’habitatge. Malgrat que no es disposa de massa dades segregades, el 27% de les persones i famílies assessorades amb risc de pèrdua d’habitatge eren d’origen estranger. En relació a altres anys, continua decreixent el seu pes en relació a la població autòctona.

Foment de la participació i els vincles a la ciutat La cohesió s’aconsegueix mitjançant la creació de vincles a través del foment de programes esportius, culturals, socials, que promoguin la convivència i posin en valor la diversitat: és el cas dels Programes d’integració social a l’esport (amb un 75% de participants estrangers en activitats extraescolars), del programa d’Horts (amb un 30% de parcel·les adjudicades a entitats de nacionalitat estrangera), el programa Espai dona (amb la participació de dones estrangeres i autòctones d’un mateix territori i amb un total de 250 dones participants, que l’any 2014 ha ampliat els espais al territori obrint nous espais adreçats a dones del col·lectiu gitano en les seves actuacions. El programa Teixint la convivència: Xarxa Antirumors a Sabadell que té l’objectiu de lluitar contra els rumors vers la població estrangera mitjançant la creació d’una xarxa d’agents antirumors a la ciutat; l’any 2014 s’ha integrat dins la campanya europea C4i Communication for integration, juntament amb 10 ciutats europees més. La dotació econòmica que ha suposat la integració del programa dins d’aquest marc, ha permès que s’hagin fet més de 74 activitats al 2014, formant a prop de 200 persones com agents antirumors i sensibilitzant a més de 3.500 persones de la ciutat en la lluita contra els rumors.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 160


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

S’ha continuat promovent la participació de les persones estrangeres en el teixit associatiu local, i els òrgans de participació municipals, per fomentar la seva coresponsabilitat en la resolució de problemes i en la consecució d’una major integració i cohesió social. En aquest sentit, es dóna suport a la Taula de Nova ciutadania, formada per més de 60 entitats que fan de portaveu del col·lectiu en els òrgans de representació municipal, i a la Xarxa d’entitats d’acollida, amb més de 90 participants (autòctons i estrangers) que pren un paper actiu en l’acollida de les persones que han arribat recentment. Pel que fa a la comunicació, el web de Nova ciutadania continua sent un punt de referència a l’hora de divulgar la informació dels programes que es duen a terme, de les novetats legislatives i mesures institucionals; durant l’any 2014 aquest web www.sabadell.cat/novaciutadania va tenir un total de 2.518 visites.

Orientacions de futur Desprès de l’aprovació del Reglament de la Llei d’Acollida el passat 18 de novembre de 2014, és voluntat de la Direcció General d’Immigració que els municipis despleguin totes les accions d’acollida en funció del que descriu el reglament. Abans d’això, i com a prova, s’estableix que diverses ciutats actuïn com a projecte pilot i aquest és el cas de la ciutat de Sabadell. -

Continuar amb la mateixa línia de treball vers la gestió de la diversitat que l’Ajuntament de Sabadell ha desenvolupat als darrers anys a través de la implementació de diferents programes i actuacions. Aquest treball ha estat darrerament reconegut en un informe avaluatiu del programa europeu Intercultural Cities (octubre 2014). En aquest informe, l’Ajuntament de Sabadell ha estat catalogat com un dels més actius i avançats en la gestió de la diversitat. Davant d’aquests bons resultats, l’experiència de Sabadell juntament amb la d’altres ciutats, ha impulsat al Consell de Ministres de Europa a recomanar l‘aplicació d’aquesta estratègia a altres ciutats d’Estats membres (gener de 2015).

-

Continuar treballant la coresponsabilitat de les persones nouvingudes amb la societat i amb la comunitat fent menció especial en les persones joves estrangeres que havent iniciat el seu projecte de vida aquí, cal que participin per a poder defensar els seus drets i reivindicar conjuntament amb altres joves l’acompliment dels seus desitjos i necessitats.

-

Acompanyar a col·lectius amb alt nivell de vulnerabilitat proporcionant-los els recursos necessaris de forma coordinada amb altres entitats i institucions.

-

Seguir treballant temes específics que afecten a la població nouvinguda a fi de vetllar per l’acompliment dels seus drets, fent especial èmfasi en el correcte funcionament dels tràmits del Registre Civil, reclamant concretament l’agilització dels tràmits de gestió en el cas de les nacionalitzacions amb un temps d’espera superior a 3 anys.

-

Continuar el treball des de la Comissió per la Convivència a fi de detectar i actuar en casos d’agressions o discriminacions per raons xenòfobes, de racisme o homofòbia . Continuar donant suport a la Comissió, formada pels diferents grups municipals, cossos de seguretat, Col·legi d’Advocats, Síndic de Greuges, sindicats i representants de diferents entitats de la ciutat, com a instrument ciutadà garant de la cohesió social i de la convivència ciutadana.

-

Seguir participant en xarxes supramunicipals, a nivell autonòmic, estatal i europeu a fi de poder compartir experiències, engegar projectes conjunts i en la mesura del possible, rebre suport i finançament. Actualment Sabadell és membre de la RECI (Red Española de Ciudades Interculturales) i ha participat en el projecte C4i Communication for Integration organitzat pel Consell d’Europa dins de la xarxa ICC (Intercultural Cities).

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 161


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

IGUALTAT DONA-HOME Les dades de padró a 1 de gener de 2014 mostren una població total de 207.540 habitants, amb un pes de la població femenina de 51,31% i de la població masculina de 48,68%. En relació a la distribució per edats, la següent gràfica mostra que a partir dels 45 anys la població femenina és superior en nombre a la masculina amb una diferència significativa a partir dels 75 anys. Població de Sabadell per gènere i edats

Font: Padró de Sabadell 1 de gener de 2014

La paritat d’homes i dones en la societat no garanteix la igualtat efectiva dels drets d’un i altre col·lectiu (ni tampoc d’altres identitats de gènere diferents). La construcció social i històrica dels gèneres s’ha basat en unes creences i estereotips contraposats no igualitaris que avui en dia encara perduren. La normativa internacional, àmpliament consensuada com els tractats europeus sobre l’eliminació de les desigualtats entre uns i altres i les directives europees que se’n desprenen, amb l’exigència que es deriva de l’ordenament constitucional, ha impulsat el desenvolupament de lleis estatals, com la Llei 3/2007 que regula la igualtat efectiva dels homes i de les dones (la igualtat de tracte i d’oportunitats) a fi de garantir aquesta igualtat i la Llei 5/2008 del drets de les dones a eradicar la violència masclista. També l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 incorpora la igualtat i els drets de les dones en diversos punts del seu articulat. Si bé hi ha hagut una evolució en el reconeixement del paper de la dona, tant en l’esfera pública com en la privada, i en la defensa de la seva representativitat a nivell formal i normatiu, continua sent necessari el desenvolupament d’accions per promoure la igualtat efectiva de tracte (l‘absència de discriminació per raó de sexe), d’oportunitats (de condicions i accés als diferents llocs de la societat) i d’equitat de gènere (valoració de la diferència). Tot i els progressos assolits per les dones en les darreres dècades, el model social vigent continua responent a un model androcèntric que situa l’home com a model universal i grup dominant, imposant els seus valors i la seva pròpia concepció del món. Aquest model històricament ha justificat l’hegemonia dels homes en els òrgans de poder i ha preservat les situacions de dependència de les dones respecte dels homes. L’univers masculí dominant ha dissenyat [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 162


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

les seves pròpies estructures i relacions socials i el seu propi imaginari col·lectiu mantenint en una posició subordinada a les dones, invisibilitzant la seva experiència i seu saber. Les oportunitats de les dones han estat limitades, apareixent sostres de vidre, sobrecàrregues, invisibilitats i exclusions. Cal avançar en la construcció d’una societat que permeti el desenvolupament real de dones i homes i promoure les relacions igualitàries entre ambdós sexes a partir del respecte mutu, l’autonomia i la llibertat. Prevenir i actuar en contra de la violència masclista a fi d’eradicar-la definitivament i avançar cap a l’eliminació de les desigualtats existents en aspectes socioeconòmics, de participació social, en l’àmbit de la política, en la presa de decisions i en l’ús i el repartiment del temps i dels treballs. Apoderar a les dones mitjançant accions formatives i el foment de vincles amb altres dones per sobre de les diferències d’origen, d’edat, de creences, etc.; i sobretot, treballar en la prevenció i la sensibilització de les desigualtats en les persones adolescents i joves. El Centre d’atenció a la dona (CAD), que va ser creat l’any 2001 com a servei públic municipal per oferir informació, orientació i assistència a les dones que pateixen situacions de discriminació i violència de gènere, així com als seus fills i filles, l’any 2014, ha obert, 432 nous expedients (un 11% més que l’any 2013). Ha atès a un total de 906 dones, de les que un 19,64% eren estrangeres i un 16,22% joves (percentatge menor al 20,6% de l’any 2013). Malgrat la reducció d’aquestes dades, el CAD continua alertant sobre els casos de violència de dones joves i adolescents per part dels seus progenitors i del fet de que algunes d’aquestes joves són filles de dones que prèviament ja havien estat ateses pel servei. El nombre total de fills i filles ateses pel servei l’any 2014 ha estat de 67. Nacionalitat de les dones ateses. 2014

Edat de les dones ateses. 2014

0,44%

15,78%

25,83% 57,95%

<18 anys

Dones entre 18-30 anys

Dones entre 31-51 anys

> 51 anys

Font: Centre d’Atenció a la Dona

Durant l’any 2014, s’ha fet una nova revisió del circuit d’atenció a les dones de violència masclista, mitjançant el Protocol municipal per l’abordatge de la violència masclista. Aquest protocol treballa, de forma coordinada i en xarxa, amb professionals del CAD, Mossos d’esquadra, Policia municipal, Hospital Parc Taulí, Departament de Salut, CAP, Serveis Socials, Fiscalia, Col·legi d’advocats i CASdrogodependències, a fi de garantir la millor atenció possible a totes les víctimes. També, durant l’any 2014, 22 entitats públiques i privades de la Xarxa de suport a les víctimes de violència masclista han treballat per la recuperació laboral, social i formativa de les dones afectades a fi de facilitar la seva incorporació a la vida normalitzada. Pel que fa als protocols de mutilació genital femenina, matrimonis forçats i poligàmia es continua treballant seguint les directrius de la Direcció General d’Immigració. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 163


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

L’àmbit, per excel·lència, on opera una clara desigualtat entre homes i dones és el del treball. Històricament hi ha hagut una divisió sexual del treball, una atribució de tasques diferenciada segons el gènere i una divisió d’espais públic i privat (o domèstic). El treball de cura de les persones s’ha atribuït més a les dones (invisibilitzat i gratuït) i el treball remunerat i reproductiu, fora de la llar, als homes. Tot i que en les societats contemporànies la dona també forma part de l’esfera pública i del treball remunerat i productiu i els homes assumeixen tasques de cura, existeixen clares diferències, en la distribució del temps, i discriminacions en la remuneració, en la divisió dels treballs, i en la participació en espais públics i de poder. Les dades de mercat de treball fan paleses aquestes desigualtats pel que fa a les dades de població activa, atur i contractació, tant a nivell de Catalunya com a nivell de la ciutat de Sabadell. Segons dades de Diputació de Barcelona (Programa Hermes), corresponents a l’any 2014, el percentatge de població activa estimada de dones a Sabadell és d’un 56,8%, i la d’homes d’un 67,6%. Aquesta diferència, és similar al percentatge de Catalunya (un 57,5% de dones, i un 68,0% d’homes) i es redueix lleugerament respecte l’any 2013. La diferència en els percentatges d’activitat entre dones i homes pot ser explicada per raons de jubilació, estar fent formació i per les responsabilitats familiars que assumeixen les dones en la cura d’infants i de gent que les manté allunyades del mercat de treball. Si es té en compte la nacionalitat, el comportament de les taxes d’activitat entre els homes i les dones es diferencien més significativament, amb una distància de 20 punts en comparació amb la distància de 10 punts de la població autòctona. Taxa d’Activitat per nacionalitats

Font: EPA (Enquesta de Població Activa). Catalunya. 4t. trimestre 2014

La taxa d’ocupació a Catalunya de les dones és de 46,1%, set punts per sota de la taxa dels homes 54,5%. Per edats, és a partir dels 30 anys quan augmenten les taxes d’ocupació, si bé és quan les diferències entre homes i dones són més significatives degut a que a partir d’aquesta edat moltes dones inicien el seu procés de maternitat. Per població estrangera, la taxa d’ocupació de les dones estrangeres és menor a la de les autòctones amb un 42%, amb una diferència de quatre punts.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 164


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Taxa d’Ocupació per edats

Font: EPA (Enquesta de Població Activa). Catalunya. 4t. trimestre 2014

Per àmbit d’ocupació continua havent-hi una segregació en funció de gènere amb una sobrerepresentació de les dones en ocupacions relacionades amb el comerç, l’administració i l’atenció a les persones. Per lloc d’ocupació, les dones estan més representades en treballs elementals, serveis de restauració i comerç i treball administratiu, tècnics i professionals, i els homes en treballs qualificats, maquinària i càrrecs de direcció. Malgrat aquestes diferències, hi ha ocupacions amb més paritat com el cas dels tècnics i professionals científics, amb una proporció de 58% de dones. En el cas de Sabadell i, en relació al nombre de contractes, al quart trimestre de 2014 es van formalitzar 14.233 contractes (un 35,6% més que en el mateix període de l’any anterior). Per sexes, el 55,2% dels contractes formalitzats han estat signats per dones; l’augment de la contractació femenina ha estat lleugerament per sobre de la masculina (un 38,5% d’augment interanual de la contractació femenina). Per edats, la contractació de les dones és sensiblement superior a la dels homes en tots els grups d’edat. La majoria dels contractes es van fer al grup de persones compreses entre els 25 i 44 anys, suposant un 64,2% del total. Contractació per sexes i grups d’edat

Font: Observatori d’Economia Local. Vapor Llonch. 4t trim. 2014

En el cas de les persones estrangeres el comportament és diferent, es produeix una major contractació femenina en els grups de persones menors de 25 anys i en el de 45 anys i més. En canvi, el grup de 25 a 44 anys, que concentra un major nombre de contractes, registra una major contractació masculina. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 165


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Per tipologia de contracte, a Catalunya la contractació a temps parcial és molt més significativa en el cas de les dones que en el cas dels homes (17 punts més elevada). La contractació a temps parcial en les dones és del 24%, aproximadament, 1 de cada 4 dones té contracte a temps parcial i aquesta situació afecta a tots els trams d’edat. Aquesta diferència repercuteix tant en els salaris com en les prestacions que se’n deriven, com l’atur o les futures pensions de jubilació. A Sabadell, segons les dades del Cens de Població de l’any 2011, el 41,8% de la població ocupada femenina estava ocupada a temps parcial, mentre en el cas dels homes aquest percentatge només arribava al 16% dels ocupats. La taxa d’atur femenina a Catalunya a finals de l’any 2014 era del 16%, front la taxa masculina que era del 13,5%. Respecte l’any 2013, la taxa d’atur entre les dones s’ha reduït en 0,8 punts, i la dels homes en 1,3 punts, així que la reducció de la taxa d’atur ha estat més intensa entre els homes. A Sabadell la taxa d’atur dels homes és inferior al de les dones: és d’un 16%, mentre la de les dones és del 18,1%. L’any 2013, la taxa d’atur entre les dones s’ha reduït en 1,4 punts, i la dels homes en 1,8 punts, així igual que a Catalunya, la reducció de la taxa d’atur ha estat més intensa entre els homes que no pas entre les dones. Analitzant les taxes d’atur per grans grups d’edat, la menor taxa d’atur es dóna entre les persones de 25 a 44 anys, amb una taxa del 13,2% al finalitzar l’any 2014. La taxa d’atur entre les persones menors de 25 anys és del 13,6% a Sabadell, i finalment les persones de 45 anys i més són les que registren una major taxa, del 23,3%. L’evolució interanual mostra un comportament diferenciat entre grups. Així, entre les persones més joves ha crescut la taxa d’atur en 0,2 punts, mentre que els dos altres grups han vist reduïda la seva taxa en 2,2 punt en el cas de persones entre 25 i 44 anys, i en 1,5 punt pels de 45 i més. Pel que fa a les persones de nacionalitat estrangera, es comptabilitzen 2.586 persones a l’atur (el 14,3% del total de persones aturades), la majoria homes (el 60,6%). En relació a la diferència salarial entre homes i dones, i segons dades de l’enquesta d’estructura salarial publicada al 2014 a Catalunya, el 17,36% de les dones guanyen menys del Salari Mínim Interprofessional (dels 641,40€/mes el 2012), el 7,52% en el cas dels homes. El 56% de les dones tenen uns guanys inferiors a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional, sent el 35,59% en el cas dels homes. Les diferències salarials entre homes i dones existeixen en totes les edats i augmenten amb l’edat. En el cas de les dones estrangeres pateixen una doble bretxa salarial, pel fet de ser dones i pel fet de ser estrangeres. Salari anual per grups d’edat

Font: Dades de l’Enquesta d’Estructura Salarial, publicada el 2014

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 166


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

D’altra banda, segons l’enquesta de l’ús del temps de 2011, les dones dediquen de mitjana més de 4 hores al dia al treball no remunerat (llar i família) mentre que els homes en dediquen la meitat (2 hores i 2 minuts). Això suposa que les dones suporten una càrrega de treball total molt superior a la dels homes. La metodologia que s’utilitza al Departament d’Empresa i Ocupació per identificar i avaluar l’exposició a condicions de risc psicosocial considera la doble presència un dels seus cinc grans grups de factors de risc. Per contrarestar aquestes diferències al mercat laboral es despleguen polítiques de discriminació positiva en l’àmbit de l’ocupació, si bé poc vinculants donada la manca de recursos, com és el cas del programa per a Informar i sensibilitzar a les empreses sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació del Vapor Llonch, que vetlla perquè aquesta igualtat sigui efectiva en totes les accions d’intermediació laboral vinculades amb les empreses. Pel que fa a la participació de les dones en programes d’orientació formació i inserció laboral segons dades del departament de treball, formació, indústria i innovació corresponents al 2014, destaca la major representació de les dones en les accions formatives en l’àmbit de les TIC i l’administració, en programes com: Becamos (on 66% de dones que volen acreditar els seus coneixements digitals), Formació TIC (amb un 58% de dones presentades a examen), SEFED (programa que simula la gestió administrativa d’una empresa amb un 93% de participació de dones), i programa Òmnia (amb un 67% de participació). També, l’any 2014, el percentatge de dones ha estat superior en activitats de formació ocupacional (68%) i formació contínua (67%), tot i que aquesta participació ha estat condicionada per la tipologia de cursos i pel perfil del personal al que les empreses ofereixen formació. En el cas dels programes d’orientació laboral i de suport a la recerca de feina, la participació de les dones ha estat sensiblement inferior als homes (orientació 46% i feinateca 41%), igual que en l’assessorament a la creació d’empreses (41%). Pel que fa als plans d’ocupació les dones han estat menys beneficiades respecte als homes en relació a l’any anterior (66% el 2013 i 48% el 2014) degut segurament a una oferta d’ocupacions més masculinitzada. En referència als programes formatius i ocupacionals per persones joves: PQPI, Cases oficis, Joves per l’ocupació etc. la representació de les noies continua sent inferior a la dels nois: un 40%. En el cas de programes adreçats a ajudar a la reconducció de l’itinerari formatiu, com el programa Posa-t’hi, gestionat pel departament d’Educació, per a aquelles persones que no han obtingut l’ESO, el percentatge de noies participants és també inferior al dels nois, representant 32% del total. Cal comentar, que les noies del Posa-t’hi aconsegueixen en un 90% reconduir el seu itinerari educatiu mentre que els nois ho fan en un 68%. En aquesta anàlisi no es pot deixar de banda els col·lectius més vulnerables i la relació amb el gènere. Des de Serveis socials proporcionen dades relacionades amb atencions per necessitats socials i amb prestacions, on el percentatge de dones beneficiàries continua sent superior al dels homes. En concret, l’any 2014 el percentatge de dones usuàries de Serveis socials va ser del 61% i de dones que van rebre l’ajut de la renta mínima d’inserció del 60,8%. D’altra banda, el percentatge de dones ateses pels serveis d’atenció a la llar va continuar sent del 75%. Tot i l’existència d’aquestes dades, no es pot parlar de que hi hagi una feminització de la pobresa. Primer, perquè es tracta d’un concepte confós i poc clar que segons els teòrics pot fer referència a diverses coses: la sobrerepresentació de les dones en la franja de pobresa, l’increment de la pobresa en llars encapçalades per dones, el fet que les dones s’empobreixin per factors relacionats amb el gènere (Informe sobre la exclusión y desarrollo social en España, 2014: una mirada de género a la exclusión social. Fundación Foessa, Paola Damonti, Universidad Pública de Navarra) i, segon, perquè no es disposa de dades clares que permetin sostenir aquest concepte (no està clar que el gènere sigui un factor determinant més que la manca de formació o les persones a càrrec), el que si es veu és que el risc de pobresa és major en les persones menors de 16 anys i en les majors de 65. Hi ha també altres dades que mostren un pes similar de la dona i l’home com en el cas d’ajuts del rebost solidari 54%, prestacions econòmiques 54% i d’assessorament per la pèrdua d’habitatge, d’un 54%. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 167


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

No hi ha cap esfera ni cap estructura social que sigui neutral respecte el gènere. Tot àmbit social i polític és susceptible de ser analitzat i transformat des d’aquesta perspectiva. Les polítiques no són neutres sinó que afecten de manera diferent homes i dones, per tant cal modificar la manera de fer política i incorporar la perspectiva de la diversitat. Cal donar resposta a les necessitats de les dones a fi de construir un nou model de relacions més igualitari. És necessari que la perspectiva de gènere es tingui en compte a nivell transversal en totes les actuacions municipals. Això vol dir que la igualtat d’oportunitats ha de traspassar totes les actuacions que es duguin a terme des de qualsevol àmbit, sigui l’educació, la cultura, l’esport, etc. El millor instrument d’organització de l’ens municipal en la consecució de la igualtat real entre el seu personal és el Pla Municipal d’Igualtat. En aquest pla es defineixen els objectius generals, objectius específics i accions concretes a implementar en relació a les polítiques gènere. Al 2013 es va elaborar i aprovar el pla, al 2014 ha estat en mans de la Comissió d'igualtat el desenvolupament de les negociacions del conveni. Tanmateix, al 2013 es va aprovar el protocol d’assetjament sexual per raó de gènere, vigent actualment pel personal municipal. El Pla també ha permès vetllar per l’equitat i per la paritat en els 71 tribunals de selecció i comissions de treball i en els diferents òrgans municipals. En relació a la formació interna s’ha promogut l’ús del llenguatge no sexista sensibilitzant a les persones docents; i promovent els cursos relacionats amb la igualtat de gènere (del total de cursos ofertats l’any 2014, el 35% (12 en total) estaven relacionats amb la dona i la igualtat d’oportunitats. En l’àmbit de la comunicació i la difusió dels programes i actuacions municipals que es duen a terme des del consistori, també es garanteix l’ús del llenguatge no sexista, des de la perspectiva que les paraules reflecteixen una concepció de la realitat i ajuden a construir-la. També es procura que hi hagi paritat en la participació de regidories i entitats dins les rodes de premsa, així com les intervencions en els mitjans de comunicació. Tot i així, l’any 2014 del total de 240 rodes de premsa realitzades i dels 606 participants, 525 han estat homes i 81 (un 15,4% ) dones. Aquestes dades mostren que els llocs d’importància i lideratge continuen sent ocupats pels homes. La data positiva és que a nivell tècnic a l’Ajuntament la representació és més igualitària. En àmbits com l’esportiu, les polítiques per la igualtat es centren en fomentar la creació d’equips mixtes en esports, no feminitzats ni masculinitzats, com el korfball, els escacs, la petanca, així com també en la competició de jocs escolars de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol. Durant l’any 2014 es van formar un total de 158 equips mixtes de competició escolar amb la participació de 2.050 persones i un 20% de percentatge de participació de les dones. En relació a la gent gran, l’esport està sobrerepresentat per les dones amb un percentatge de participació del 70%. Dins de les 308 activitats programades. Val a dir que les dones també són les que més aprofiten els recursos per l’envelliment actiu; per ex. accions de lectoescriptura, en un 65%. En relació a l’àmbit cultural es fomenta l’equitat a l’hora de programar les activitats vetllant per la representació dels projectes liderats per dones (directores, coreògrafes, etc.) i per les temàtiques abordades. L’any 2014 de les activitats programades, el 37% van ser produïdes per dones, i el 33% gestionats per dones. Pel que fa a l’ús de les biblioteques el 54% de les usuàries són dones i els clubs de lectura són més seguits per les dones que pels homes en un 77%. La prevenció i la sensibilització envers la igualtat de gènere és una tasca fonamental per poder anar transformant els esquemes patriarcals que continuen existint en la societat i adobar el terreny per unes relacions més igualitàries en generacions futures. Durant l’any 2014 la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania i l’àmbit d’igualtat de gènere ha

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 168


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

desenvolupat un conjunt d’accions entorn a dues importants campanyes de sensibilització: la celebració del dia 8 de març, Dia de la dona, i la del dia 25 de novembre, Dia internacional contra la violència i el maltractament de les dones. La campanya del dia 8 de març va tenir el lema: “Ja hem caminat molt, no ens aturem ara” a fi de reivindicar els drets bàsics assolits i no permetre cap tipus de retrocés. Dins de la campanya es van organitzar més de 30 activitats per part de més de 30 entitats amb una participació de 2.746 (1.838 dones i 848 homes). El programa també va fer ressò de la celebració dels 25 anys d’agermanament de la ciutat de Sabadell amb l’Argub (Sàhara) amb la programació de diferents activitats de visualització de la realitat de les dones sahrauís i al seu paper en els conflictes polítics. A propòsit del dia internacional de les dones, es va editar el monogràfic “Drets sexuals i reproductius de les dones” en col·laboració amb l’Oficina de Drets Civils i Ciutadania. Cal dir que la imatge de la campanya és fruit del resultat d’un concurs obert de cartells que es celebra anualment. L’any 2014 es van presentar 68 propostes de les que el 60% corresponien a dones. Els cartells s’exposen amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola d’Art Municipal i el concurs compta amb el suport de l’empresa Disnova. D’altra banda, la campanya del 25 de novembre del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones, va tenir com a ema “La violència no és un joc” i va tenir com a propòsit sensibilitzar als joves entorn les relacions desiguals i la violència de gènere en l’ús de les noves tecnologies i denunciar el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual al nostre país. En total, va oferir 18 actes amb la implicació de 14 entitats ciutadanes i la participació d’un total de 3.095 persones (1.702 dones i 1.393 homes). Dins d’aquesta campanya també es va dur a terme, per segon any consecutiu, la campanya conjunta amb el gremi de perruqueria “Ni un pèl enrere”, a la que es van adherir un total de 55 perruqueries.

Altres eines de sensibilització Calendari institucional de l’Ajuntament, que anualment tracta sobre la dona i que l’any 2014 es va focalitzar en les dones sahrauís, posant l’accent en la situació de les dones que viuen enmig de conflictes polítics. En l’edició del calendari es va comptar amb el suport d’entitats i institucions de cooperació, publicant-se més de 12.000 exemplars per ser distribuïts per tota la ciutat. Campanya Afectivitat i Sexualitat, relacions sense risc, adreçada als adolescents i joves dels centres educatius a fi de sensibilitzar-los sobre les relacions desiguals, sobre els mites de l’amor romàntic i prevenir-los en relació a les conductes sexuals de risc. L’any 2014 es van realitzar xerrades sobre Sexualitat i Diversitat Sexual i l’exposició Desmuntem Mites, amb la participació de 1.375 joves (720 noies) Tallers aprenent a estimar-nos més per tal d‘apoderar a la dona en l’adquisició d’habilitats i recursos per tal de poder afrontar situacions i problemes personals prenent consciència del seu poder i de quines són les seves capacitats a fi de millorar la seva autonomia personal així com la interrelació social i laboral. Els tallers permeten també trencar mites i estereotips de gènere. Durant el 2014 s’han realitzat els tallers: “Motivació pel canvi”; “Intel·ligència emocional”, “Xantatges emocionals: culpa? Responsabilitat?” i el “Dret a dir no. Posar límits a les nostres relacions”. En total han participat 76 dones. L’apoderament de les dones té, d’una banda, una dimensió individual i d’altra banda, una dimensió col·lectiva. Pel que fa al vessant individual, fa que les dones prenguin consciència del seu poder i de les seves capacitats, es treballa des de la formació. La dimensió col·lectiva i social de l’apoderament de la dona es conforma a través de la seva participació en accions socials i polítiques.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 169


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Participació És necessari fomentar la participació de la dona en associacions de dones però també promoure la seva participació en el món associatiu en general, a fi de visibilitzar l’apoderament i el lideratge femenins dins l’esfera de la vida pública. Cal també enfortir les organitzacions de dones per tal de que les seves aportacions siguin considerades a l’hora de prendre decisions, permetent que les polítiques puguin implementar-se des d’una perspectiva més equitativa i equilibrada. En aquest sentit la participació de les dones en les xarxes socials i internet és important a l’hora de crear opinió i influència. La participació també té a veure amb la presència dels homes i de les dones en l’esfera pública i privada. En la mesura que s’avanci cap a un canvi de valors i aquesta presència sigui més equitativa i igualitària, s’equipararà també la presència d’home si dones en els òrgans i estructures de decisió. La dona ha de ser agent actiu en la lluita i reivindicació per la igualtat de gènere en tots els àmbits de la societat, associant-se amb altres dones en pro de la defensa dels propis drets i com a participant en òrgans d’interlocució amb les institucions i altres organismes. Durant l’any 2014 la Taula per la igualtat, formada per un total de 68 persones i entitats s’ha reunit en 5 ocasions a fi de coorganitzar els dies internacionals 8 de Març i 25 de novembre contra la violència masclista i abordar diverses problemàtiques relacionades amb la dona (prostitució, dones grans que viuen soles, etc.).

Participació i vincles El treball de participació i de generació de vincles entre les dones, ha comptat amb en la ciutat amb dues vessants d’intervenció: una en l’èmfasi en l’afavoriment de la participació social i la interrelació, acompanyant i dinamitzant els diferents col·lectius en activitats de barri i de ciutat fomentant la interrelació a partir d’interessos comuns i mitjançant els espais relacionals d’aprenentatge, com Espai - Dona. En relació a les activitats de foment de la participació i durant l’any 2014 s’han realitzat: el mes gastronòmic, intercanviant coneixements culinaris dintre del projecte de la xarxa antirumors; els tallers de flors en el cafè tertúlia del Sud, l’enfiladissa de pensaments en l’acte central del 8 de març visibilitzant a les dones nouvingudes de la ciutat i el treball que es realitza en pro de la convivència i la cohesió ciutadana. Als Espais dona, espais relacionals d’aprenentatge entre dones de diferents orígens, edats i creences al territori a fi de general noves xarxes de relació, l’any 2014 van participar un total de 250 dones procedents majoritàriament (un 80%) del Magreb. Es van realitzar 4 Espais dona situats als barris de Sabadell Sud, Can Puiggener i un taller de mares i pares a l’escola Agnès Armengol. Com a prova pilot, per primera vegada, es va començar a treballar amb la població de dones gitanes incorporant accions socioformatives amb la perspectiva de gènere, des de la promoció dels hàbits saludables i l’esport. Dins del programa es van organitzar activitats de coneixement de l’entorn com la visita al parlament, als Castellers de Sabadell, a l’Ajuntament, etc. Una de les eines de difusió de les activitats, programes i recursos relacionats amb la dona és el web de Dona de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. www.sabadell.cat/dona, que durant l’any 2014 va tenir un total de 1.272 visites.

Orientacions de futur -

Continuar fomentant la coresponsabilització de les entitats ciutadanes, associacions de veïns, gremis, comerços, empreses, etc., en la lluita contra la violència de gènere, donant suport al treball que fan els serveis municipals. Seguir estenent l’acord ciutadà contra la violència de gènere a altres gremis, com el farmacèutic, els comerços, els clubs esportius, etc.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 170


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

-

Potenciar la Taula d’Igualtat com a espai de reflexió, debat i consens entre les diferents entitats, l’administració i persones participants a títol individual a fi d’assolir la seva consolidació i la seva ampliació.

-

Continuar garantint el treball per la creació de vincles entre les dones de diferents orígens, edats i creences a fi de promoure la convivència ciutadana i la cohesió social, desenvolupant i ampliant les diverses experiències que fins ara s’han realitzat.

-

Prioritzar la lluita contra la violència masclista entre les persones del col·lectiu juvenil tant en els espais educatius com els espais oberts i de lleure, visibilitat la problemàtica i treballant en la sensibilització dins del Pla d’intervenció integral per l’eradicació de la violència masclista entre el jovent.

-

Treballar la Coeducació en tots els àmbits educatius i amb tots els actors per prevenir les desigualtat de gènere i la violència masclista.

-

Ampliar la sensibilització de la ciutadania visibilitzant nous aspectes de la violència de gènere, incorporant cada vegada més altres agents socials amb l’objectiu de treballar conjuntament i de forma activa en la solució i l’èxit per aconseguir el fi de la violència masclista. Per exemple: Donar a conèixer els micromasclismes; les desigualats de gènere en les relacions personals, en l’àmbit familiar; en l’àmbit educatiu; en l’àmbit laboral; en l’àmbit de l’esport, de la cultura, amb les noves formes de control a través de les tecnologies 2.0.

-

Promoure la coresponsabilitat de les feines domèstiques. Visibilitzar i posar en valor els treballs de cura mesurant i incloent l’aportació que aquestes feines suposen al PIB.

-

En l’àmbit de l’ocupació: Treballar per conèixer les noves ocupacions en l’àmbit de l’economia social: rehabilitació dels edificis, treballs de cura en l’àmbit de la dependència; potenciació d’activitats comunitàries; àmbit de les noves tecnologies; gestores de webs i blogs, etc.

-

Treballar per fomentar la incorporació de dones amb dificultats especials i alt índex de vulnerabilitat (monomarentals, víctimes de violència, en risc d’exclusió, etc.) a l’àmbit laboral en col·laboració amb el Vapor Llonch, entitats ciutadanes i altres agents supramunicipals.

-

Continuar promovent la visibilitat de les dones en l’espai públic (per exemple al nomenclàtor) i en les manifestacions culturals de la ciutat.

-

Continuar participant a nivell supramunicipal en trobades, jornades, i grups de treball que promoguin diferents institucions i entitats a fi de reflexionar conjuntament en l’àmbit de la igualtat.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 171


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

JOVENTUT La Joventut a Sabadell Segons dades d’1 de gener de 2014 a Sabadell, la població jove, d’entre 15 i 29 anys, suposa el 15,5% del total, equivalent a un total de 32.219 persones. Per franges d’edat, el 30,43% té entre 15 i 19 anys, el 31,63% entre 20 i 24, i el 37,92% de 25 a 29. Analitzant l’evolució des de l’any 2000 al 2014, hi ha hagut un descens de la població jove en un 7,8% (uns 10.640 joves menys). Val a dir que aquesta reducció afecta més a la població de 24 a 29 anys (amb una reducció interanual del 5%) Aquest descens progressiu de la població jove, pot ser explicat per diverses raons: la disminució dels naixements a partir de la dècada dels anys 80; la reducció del volum d’entrada de població estrangera –a conseqüència de la crisi- i també la sortida de persones joves a viure a altres països. Segons dades d’Idescat, en el període 2009-2014 un total de 19.772 joves catalans han marxat a viure a l’estranger. La xifra de joves que marxen augmenta any rere any, haventse incrementat en aquest període de 5 anys, de 35.547 a 55.319, un 55,62%. Per províncies, del total de joves catalans residents al estranger, un 79% procedeixen de la província de Barcelona. Per països de destinació, un 42% van a Europa (sobretot França, Regne Unit i Alemanya), un 36% a Amèrica del Sud (Argentina, Veneçuela i Brasil, i la resta (17%) a Amèrica Central i del Nord, (sobretot Mèxic, EEUU), Àsia (Xina), Àfrica i Oceania (Austràlia) (2007-2012).

Font: Dades de l’estadística de Variacions Residencials (INE). 2012/13

Valoracions dels Programes La joventut és un període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns canvis biològics i psicològics. També és un període de transició cap a la vida adulta on la persona jove ha d’adoptar un paper actiu en la construcció del seu projecte de vida havent d’anar dibuixant i gestionant el seu itinerari educatiu, laboral, residencial i familiar. És també [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 172


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

un moment en el que construeixen la seva pròpia identitats personal i col·lectiva, prenen consciència del seu entorn, i es defineixen i es posicionen respecte quin ha de ser el paper a jugar en la societat. Les polítiques públiques locals de joventut han de garantir que els joves puguin concretar i desenvolupar aquest projecte de vida en condicions d’igualtat, oferint oportunitats per la seva concreció i intentant evitar la reproducció de les desigualtats socials existents. El Servei Sabadell Atenció Jove (SAJ) és un servei d’informació, orientació i assessorament que té com a punt central el Vapor Codina des d´on es proporciona informació sobre els diferents àmbits d’interès dels joves, s’ofereix l’accés al fons documental d’autoconsulta, a totes les publicacions del servei, a espai internet, i des d’on s’organitzen les diferents campanyes de sensibilització al territori i s’ofereixen i gestionen les assessories especialitzades (a nivell presencial i on-line). L’any 2014 el SAJ va comptabilitzar un total de 31.805 atencions (un volum sensiblement inferior a les 32.655 atencions de l’any anterior). El SAJ proporciona també accions d’informació, orientació i assessorament descentralitzades al territori, que als darrers anys, s’han anat concretant en la programació de campanyes educatives als centres de secundària públics i concertats. Aquestes campanyes aborden temàtiques d’interès en el procés evolutiu de la persona jove (afectivitat i sexualitat, ús de les drogues, assetjament per raó d’identitat sexual/origen, ciberassetjament, racisme i discriminació, violència de gènere.) i s’organitzen periòdicament amb la col·laboració del departament d’educació i de salut amb la voluntat d’esdevenir un recurs municipal estable i d’arribar a la joventut que cursa cicles formatius. En concret i, durant l’any 2014 , les campanyes van arribar a més de 4.000 joves. És a partir d’aquests intervencions que les noies i els nois sol·liciten assessorament individual especialitzat. En els darrers anys, les consultes rebudes pels professionals són majoritàriament relacionades amb temes de salut, atenció psicològica, treball i educació. A fi d’oferir orientació educativa i professional als joves que finalitzen la ESO, s’organitzen periòdicament unes Jornades d’Orientació d’Estudis Superiors proporcionant informació sobre l’oferta de formació professional superior i les titulacions universitàries existents i donant a conèixer les professions més demanades i les ofertes formatives més sol·licitades. El 27 de febrer de 2014 van tenir lloc aquestes jornades a diferents espais de la ciutat amb la participació de més de 700 alumnes i la realització de més de 70 assessoraments individuals. La crisi econòmica que des de fa uns anys afecta als mercats financers, al món de la indústria, als serveis, etc., posa en perill l’èxit en les trajectòries de transició dels joves cap a la vida adulta i, en concret, a l’assoliment amb garanties dels seus itineraris formatius, professionals, de transició domiciliària i d’emancipació. Segons dades de la EPA del 4t. trimestre de 2014 la taxa d’activitat de les persones joves de 16 a 29 anys se situa al 61,2 %, aquesta taxa ha anat disminuint al llarg de la crisi i en aquest trimestre, per primer cop, se situa per sota de la taxa d’activitat dels joves de més de 29 anys. La taxa d’ocupació juvenil se situa en el 41,5% i malgrat ha baixat molt des del 2007 darrerament es manté estable. Per ocupacions, el 81,4% de joves treballen al sector serveis, per tipologia d’ocupació, els més joves treballen en feines menys qualificades i, en relació a la contractació, la temporalitat els afecta més que als adults )(39,5% front el 13,7%). La taxa d’atur entre la població jove de 16 a 29 anys se situa en el 32,2%, aquesta és superior a la de majors de 29 anys (17,4%) i al conjunt de la població (19,9%). La taxa d’atur experimenta un descens l’últim any i és degut a la tendència a la baixa de la taxa d’activitat. L’atur afecta més als nois, als més joves (entre el 16-19 anys la taxa d’atur és del 61,4 %) , als joves amb estudis bàsics (45,7%) i als joves estrangers (39,9% front el 30,4% de la població autòctona). [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 173


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Gairebé la meitat (45,7%) de les persones joves aturades fa un any o més que es troba en aquesta situació i, únicament el 8,4% de les persones joves aturades, reben algun subsidi o prestació d’atur. El 49,6% de les persones joves estudien. La crisi econòmica estimula el retorn o l’allargament dels estudis i la realització d’activitats de formació complementària. Respecte el mateix trimestre de l’any anterior, la proporció de joves que estudien creix un 3%. La taxa d’emancipació de les persones joves de 16 a 29 anys cau fins el 24,1%. Els indicis d’una certa estabilització en l’ocupació juvenil encara no es reflecteixen en una millor disposició per marxar de casa. Situació d’Activitat per grups d’edat

Font: Enquesta de Població Activa (Idescat)

L’any 2014 s’estima una població activa de 16 a 29 anys de 19.145 persones, el 18% de la població activa estimada de Sabadell. Així, el 63,4% de la població d’entre 16 i 29 anys és població activa. Al llarg del 2014 es van formalitzar un total de 21.151 contractes en aquest grup d’edat. D’aquests, 1.819 eren contractes indefinits, mentre 19.332 eren temporals, el que es tradueix en una taxa de temporalitat del 91,4%, que està 2,5 punts percentuals per sobre de la taxa de temporalitat global del municipi. El 2014 va finalitzar amb 2.380 persones d’entre 16 i 29 anys inscrites com a aturades. La taxa d’atur, prenent com a referència la població activa estimada, és del 12,4%, 4,6 punts percentuals inferior a la taxa d’atur general del municipi. Cal aclarir que es dóna una infrarepresentació de les persones aturades en edats més joves, ja que al tractar-se d’un registre voluntari, molts joves no s’inscriuen tot i estar aturats, principalment en cas de no percebre prestació, subsidi o ajut. El 74,2% de les persones joves aturades a Sabadell tenen un nivell formatiu elemental (sense estudis, estudis primaris incomplerts i complerts i educació general). En segon terme hi ha els que tenen un nivell formatiu mitjà (programes de formació professional i tècnics professionals superiors), que representen el 18,4% dels aturats joves. El 7,3% tenen un nivell formatiu superior (universitaris de primer, segon i tercer cicle). El nombre de joves aturats de nacionalitat estrangera en finalitzar el 2014 és de 394 persones, que suposa el 16,6% del total d’aturats joves. [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 174


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

Segons les dades del darrer Cens de Població i Habitatge de l’any 2011, a Sabadell es comptabilitzen 81.596 llars. D’aquestes, 5.943 tenien com a persona de referència a un jove de fins a 29 anys, el 7,3% de totes les llars. Així doncs, les polítiques d’ocupació i treball han d’estar orientades a millorar les oportunitats de les persones joves per accedir al mercat laboral en igualtat de condicions i han de desenvolupar-se sota una perspectiva inclusiva i que minimitzi els efectes de les desigualtats socials de partida . En concret, les polítiques d’ocupació s’han d’articular en la millora de les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves en l’accés al treball, en la millora de les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil i també en el foment de noves oportunitats per al desenvolupament professional dels i les joves. Factors com l’edat, el sexe, la família d’origen, el lloc de naixement i el territori on es conviu, condicionen les oportunitats per accedir al mercat laboral i esdevenen factors de desigualtat. Les polítiques de joventut han d’incorporar la perspectiva inclusiva i de gènere en totes les accions atenent a aquells col·lectius juvenils que mostren unes necessitats específiques com els joves nouvinguts o reagrupats. La millora de l’ocupabilitat va directament relacionada amb la millora de l’educació. De fet, el nivell educatiu és un dels factors que actua com a element segregador dins del mercat de treball. Per tant, resulta necessari que des de les polítiques ocupacionals s’incorporin mecanismes formatius correctors que permetin millorar les oportunitats professionals d’aquelles persones que es troben en situació de desavantatge. Aquest és el cas del programa Posa-t’hi , programa d’orientació i seguiment a joves escolaritzats que finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat, a fi de que puguin trobar altres sortides formatives i que en la mesura del possible, puguin reincorporar-se de nou al sistema educatiu reglat. L’any 2014, al programa van participar un total de 172 joves de 12 centres escolars, el 29% dels participants eren d’origen estranger i el 30% eren noies. Segons les dades que proporciona el departament d’educació, el percentatge d’èxit del programa és alt: ja que el 95% de les noies participants continuen un itinerari educatiu i en el cas dels nois, el 68%. També, el programa, Jove: Què, véns?, destinat a persones nouvingudes que arriben fora de l’edat d’escolarització amb mancances socials i formatives i que evidencien la necessitat d’ un suport socioeducatiu per tal de millorar hàbits, i facilitar-los l’accés als recursos normalitzats de la ciutat. Durant l’any 2014, 37 nois i noies de diferents orígens (Magreb, Àfrica Subsahariana, Amèrica i Àsia) van participar al programa i van ser derivats a diferents recursos de la ciutat. Altres programes se situen entre la formació i la professionalització. Són els que s’ofereixen des del servei de promoció econòmica Vapor LLonch. En concret són aquells programes que faciliten als joves que no han finalitzat els estudis reglats (graduat en ESO) la continuïtat formativa i l’aprenentatge d’una ocupació. És el cas dels programes de qualificació professional inicial PQPI, amb una participació de 60 joves, un 40% noies i un 30% d’origen estranger; les Cases d’Oficis, on joves menors de 25 anys amb dificultats d’accés al món laboral reben formació professional i hàbits de treball per desenvolupar un projecte d’interès social i d’utilitat pública dins d’un període de contractació, amb un total de 26 participants i un 20 % d’origen estranger, el Coneixement d’oficis, adreçat a joves amb alt risc d’abandonament escolar a fi de motivar-los cap a l’ocupació a partir del coneixement pràctic de diferents oficis, amb la participació de 12 centres educatius i 133 alumnes i el nou programa Joves per l’ocupació per la millora de la qualificació formativa i professional de les persones joves desocupades i la seva inserció al món laboral, amb 64 joves participants, un 38% de dones i 17% d’estrangers i un 50 % d’inserció laboral. Altres programes promouen la igualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral com el nou programa Fem Ocupació per a Joves, programa d’intermediació laboral que promou la inserció laboral dels joves menors de 30 anys oferint-los suport en el procés de selecció i dissenyant una formació adequada durant el desenvolupament del treball, amb 39 joves participants i 32 convenis signats amb empreses. Els programes d’acreditació dels coneixements en noves tecnologies, com el programa Becamos que ofereix als alumnes la possibilitat de fer un examen i obtenir una titulació [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 175


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

en eines 2,0 fent emergir el currículum ocult, millorant la seva ocupabilitat i facilitant així el seu èxit en el procés de recerca de feina, amb una participació de uns 50 joves. La representació dels joves en altres programes, d’orientació, formació i inserció adreçats a públic en general presenta, entre els anys 2013 i 2014, una certa tendència a la baixa. És el cas per exemple de les accions d’orientació laboral (del 34 al 26%), dels cursos de Formació Ocupacional (26% a 15%), Feinateca (38% a 27% de joves), l’Assessorament per la Creació d’Empreses (19% a 13%) i Plans d’ocupació (de 31% a 10%). Aquesta disminució pot ser explicada per una prioritat diferent de col·lectius en els programes ofertats per part de les institucions, però també, segons l’opinió de professionals, per un cert “engagement” dels joves a la formació reglada davant el desmotivador panorama que es presenta en el mercat de treball. Pel que fa a la recerca d’oportunitats formatives i ocupacionals a l’estranger el programa d’assessorament El capital humà dels joves: la mobilitat transnacional, assessora principalment a joves universitaris en la recerca de noves oportunitats laborals i millora dels coneixements de la llengua anglesa; està desenvolupat pel SAJ en col·laboració amb les seccions sindicats de CCOO (Cite) i UGT (Amic) i l’any 2014 va atendre a un total de 36 joves. El procés d’emancipació de la persona jove deixant la llar familiar i establint-se en una llar pròpia, és cabdal per la seva transició cap a la vida adulta. Per garantir aquest procés i el dret de tothom a un habitatge digne, cal implementar polítiques d’habitatge que tornin a reprendre els d’ajuts econòmics a l’emancipació (de lloguer i compra), la promoció de parc públic d’habitatge, la reutilització d‘habitatges que es troben en desús i plantejar noves formes de tinença i de gestió del habitatge amb la col·laboració pública i privada. Malgrat aquesta necessitat, els ajuts als darrers anys i com a conseqüència de la crisi, han estat destinats a cobrir altres urgències socials. Alguns informes socials alerten darrerament sobre el fet de que està creixent el risc de pobresa infantil i juvenil en diversos països del context europeu. Sovint la pobresa infantil és el resultat de l’acumulació d’un conjunt de factors que afecten les famílies, com la pèrdua de la feina i/o la caiguda de les rendes familiars. Però, també, cada vegada més la noves trajectòries laborals i familiars dels progenitors (amb més inestabilitat) impacten en les famílies i conformen un context de riscos nous que poden exposar els infants i els adolescents a situacions d’adversitat econòmica i social. Segons l'Idescat, l’any 2014 un 11,9% de persones de menys de 17 anys viuen en llars on tots els membres estan desocupats. Aquest context de precarietat de les famílies situa en una posició de feblesa als infants i adolescents que en depenen. Per exemple, el col·lectiu d’infants i adolescents presenta més risc de patir mancances de necessitats bàsiques com ara una dieta equilibrada, vestuari adequat, problemes de salut derivats dels costos de medicació o tractaments no coberts pel sistema públic, així com problemes de convivència en habitatges sobreocupats o en infrahabitatges. Tanmateix, els contextos de pobresa impacten sobre les seves trajectòries escolars i educatives: dèficits d’aprenentatge, baixos rendiments escolars, així absentisme i dificultats per accedir a serveis de suport i/o de reforç. En aquest sentit la manca d’accés a la cultura representa també un factor de risc d’exclusió social en infants i joves. Segons les dades proporcionades per Serveis socials en relació a d’assistència social bàsica, es constata que en els nuclis familiars beneficiaris de la RMI, en un 41% hi viuen menors de 18 anys. També cal esmentar l’augment en 4 punts dels joves beneficiaris del rebost solidari del 7 al 11 % i del nombre de beques menjador que s’incrementa en un 37,2% respecte al curs 2013 arribant a un total de 2.257ajuts a l’any 2014. El projecte d’intervenció socioeducativa amb joves adreçat a adolescents amb risc social (d’entre 13 i 18 anys) s'encarrega de detectar problemes socioeducatius amb adolescents, en coordinació amb els centres escolars i la xarxa [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 176


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

d'atenció socioeducativa. Dins del projecte es treballa en la prevenció de la desprotecció dels joves, de les situacions de risc social, en la protecció davant els maltractaments i en l'abordament de l'absentisme escolar. En relació al 2013 el nombre de joves atesos ha augmentat lleugerament, si bé aquests no superen el 5,8% del total de la població de la mateixa edat. És important vetllar per la promoció de la vida saludable de les persones joves, (tenint en compte que com a vida saludable s’entén la salut física, mental i social de la persona jove) ja que l’estat de salut (físic i emocional de les persones joves) determina l’èxit en la seva trajectòria educativa, laboral i social (de relació amb l’entorn). En relació a la salut dels joves i a la seva autopercepció, sembla que les noies mostren una pitjor percepció sobre la pròpia salut i són també les que mencionen majoritàriament haver patit situacions de depressió o ansietat (enquesta sobre Salut i joves, Observatori català de la Joventut, 2010) El procés de transformació física, psicològica i social de les persones joves les fa més vulnerables a que puguin adoptar certes conductes de risc i en edats de cada vegada més primerenques: consum de drogues (legals i no legals), pràctiques sexuals no segures (la majoria de joves adolescents no fan ús dels mètodes anticonceptius) i el risc de contagis de malalties de transmissió sexual. Per això, resulta necessari treballar en la prevenció, la informació, en l’adquisició de hàbits i conductes així com en la transmissió de valors mitjançant les campanyes de sensibilització i tallers. En concret, anualment s’ofereixen tallers d’habilitat socials per a joves d’instituts (10 centres i 150 participants al 2014), els tallers d’Alimentació saludable i exercici físic (9 centres i 1.400 joves) i la campanya Afectivitat i sexualitat adreçada a joves de 3r. d’ESO (26 centres i 1.450 participants)i la campanya De què parlem quan parlem de drogues?, adreçada a joves de 4t. d’ESO (10 centres i 1.220 joves). L’esport i l’activitat física és un dels factors que ajuden a millorar la salut física i psicològica de les persones. Segons dades municipals, l’esport continua fomentant-se a les escoles, tot i les retallades, a través de programes com el Pla Català de l’Esport al que hi estan adherides 26 escoles (un 23% del total) i hi participen més de 3.000 infants i adolescents en edat escolar. També la pràctica esportiva ajuda a fomentar la igualtat i la cohesió social; del total dels equips, un 59% són mixtes i l’any 2014 es va signar un convenir entre les entitats esportives de la ciutat per vetllar per la llibertat d’orientació sexual de les persones a l’esport. En el territori (barri de Can Puiggener i Torre-romeu) i, com activitat extraescolar, es continua fomentant la pràctica esportiva a les escoles com una eina principal d’integració social i de cohesió. Durant l’any 2104, 315 joves entre 12 i 18 anys i estrangers (75%) han participat en aquestes activitats. El foment de la participació ha de ser un dels objectius de les polítiques locals de joventut a fi de crear una ciutadania més activa, crítica i compromesa amb l’entorn social més immediat. La participació també és una eina de transformació social que permet intervenir en l’entorn i incidir en la societat. La participació té a veure amb el nivell educatiu, amb la família d’origen i també amb l’estatus personal i la classe social i ajuda a configurar la identitat col·lectiva del joves, en el seu procés de transició cap a la vida adulta. En les darreres dècades s’està produint un canvi generacional de les formes de participació: moltes persones joves prefereixen assumir compromisos de caire més individual, mitjançant, sobretot, l’actuació en les xarxes socials i lluny dels mecanismes més tradicionals d’identificació col·lectiva (partits, sindicats). Si bé, cada cop més les persones joves cerquen estructures flexibles, obertes, dinàmiques i horitzontals i les entitats juvenils, molt menys rígides, continuen tenint un important paper de mobilització. Tot i això, és necessari seguir educant en la participació (fomentar la cultura participativa) a fi que tothom tingui les mateixes oportunitats de poder transformar la societat.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 177


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

La participació del jovent als barris i en entorns més propers permet que ampliïn les seves xarxes socials de coneixença, millorin les seves relacions socials, desenvolupin la seva pròpia individualitat i autonomia i facilitin la seva inclusió social al territori. És el cas dels Espais Joves, equipaments sociocomunitaris de referència per als joves de la ciutat que ofereixen un espai relacional i de dinamització sociocultural, que proporcionen eines pel desenvolupament personal del jovent, fomentant la seva participació, la pressa de decisions i promouen la convivència i la cohesió. Els 4 espais joves existents (més un a la zona del nord) i que es situen als barris de can Rull, can Puiggener, Torre-romeu i la Creu de Barberà, responen a diferents models de gestió en funció les necessitats dels joves de cada barri. Aquests espais en els que regularment participen una mitjana de 874 joves, un percentatge de noies de 33,29% i un 62% de joves d’origen estranger, ofereixen un espai de trobada i d’intercanvi al barri, una oferta continuada de tallers i activitats puntuals d’oci i, en col·laboració amb serveis municipals d’intermediació, assessorament professional i suport cap a la inserció laboral. En relació a les entitats juvenils, durant l’any 2014 s’ha mantingut estable el nombre d’associacions i col·lectius juvenils a la ciutat (46), constituint-se una nova, Secunde (d’animació sociocultural). Les diferents entitats i col·lectius juvenils estan convidats a participar a la taula informal de joves de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania que es reuneix periòdicament i que al 2014 ho ha fet en dues ocasions per tractar temes relacionats amb la realitat juvenil, els recursos existents, les campanyes i programes, la Xarxa Antirumors de Sabadell i el Pla integral sobre violència masclista per joves i adolescents. L’assistència mitjana en aquesta reunions és d’unes 12 entitats. La joventut també s’associa constituint les seves pròpies plataformes de representació (si bé, cada vegada més desvinculades de les institucions i òrgans formals de participació). És el cas de l’actual Consell de joves, en el que participen una vintena d’entitats juvenils de la ciutat o “El talleret” un centre autogestionat per persones joves del barri de la Creu Alta de Sabadell i del que formen part una desena d’entitats. Un altre dels aspectes importants en la configuració de la identitat social del jove i en el seu procés de transició és la seva relació amb la cultura: Cal treballar per universalitzar la cultura entre la població juvenil, facilitar eines, infraestructures i mitjans per a la creació i la producció cultural realitzada per la pròpia gent jove, incorporar les TIC com a eina per potenciar el potencial creatiu de les persones joves, donar respostes a les noves realitats, formes i eines d’expressió cultural, promoure el diàleg entre diverses cultures i facilitar l’accés de tothom independentment dels seus condicionats socials, econòmics. A Sabadell la fàbrica de creació d’oportunitats en viu, “L’Estruch” continua fomentant l’apropament del públic a les arts i a les formes de creació contemporània. L’any 2014 en concret, i dins del programa “ Catàleg d’accions per l’apropament dels joves a la cultura”, s’ha duplicat la participació del nombre de centres de secundària amb batxillerats artístics en activitats pedagògiques, de 30 a 60. Tanmateix ha incrementat el nombre de joves participants de 3.416 a 5.063 joves. Un altre indicador de l’augment de l’afluència de públic a aquesta fàbrica d’oportunitats és el recompte del nombre d’hores de cessió d’espais i bucs per assaig de grups que al darrer any ha augmentat de 20.484 a 25.311 hores d’ocupació. La promoció de valors democràtics i solidaris, és cabdal per al desenvolupament de les persones i la prosperitat de la societat del futur. El programa Ciutat Escola promou l’educació en valors als centres educatius desenvolupant activitats per fomentar la cooperació, la diversitat, la igualtat, la lluita contra el racisme i la xenofòbia i la convivència. En concret els alumnes al llarg del seu recorregut educatiu i segons els nivells, poden participar en tallers No, No són bromes! contra el bullying i l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual o origen, adreçada a joves de 1r. d’ESO al taller del Rap per la convivència, adreçat a alumnes de 2n. d’ ESO (10 centres i un total de 542 alumnes participants al 2014), [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 178


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

a part de les campanyes de foment d’hàbits saludables mencionades amb anterioritat. L’any 2014 dintre del programa Ciutat Escola es van oferir un total de 23 activitats d’educació en valors participant 35 centres educatius (públics i concertats) i un total de 4.082 alumnes. Per altre part també s’ofereix a tots els nivells el taller sobre Violència de Gènere, impartit pel Centre d’Atenció a la Dona i que s’emmarca dins del Pla d’Intervenció Integral per l’Eradicació de la Violència Masclista als centres educatius, espais joves, escoles d’adults i Vapor Llonch, amb l’objectiu de facilitar la visibilització i la sensibilització d’aquesta problemàtica. La sensibilització cap a la solidaritat i la cooperació ha tingut lloc als centres de secundària gràcies a la Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI), amb un total de 330 joves participants de 5 centres educatius. La Xarxa ha participat en el projecte de cooperació sanitària del Hospital Parc Taulí amb els refugiats Sahrauís. La implicació de la joventut amb l’entorn i la seva participació activa en el foment de vincles amb altres col·lectius socials i persones d’altres procedències s’ha pogut visibilitzar en el programa Cuina 2.0 amb la participació de gent gran i jovent d’origen estranger, trencant recels i estereotips entre els ambdós col·lectius. L’activitat, en la que van participar 12 persones, va consistir en un intercanvi de coneixement on les persones grans van ensenyar cuina als joves i els joves van introduir a la gent gran en l’ús de les noves tecnologies. Aquest programa formava part del projecte europeu C4i Communication for Integration per a combatre els rumors, els tòpics i els estereotips negatius vers la població nouvinguda. També durant l’any 2014 i dins del projecte europeu C4I Comunicació per a la Integració s’han treballat els rumors vers la població estrangera així com els rumors dels joves en general en les sessions de Teatre-Fòrum Convivim, com. En total es van realitzar 4 sessions dinamitzades per la Xixa Teatre amb la participació regular de 25 joves i una sessió a l’equip d’educadors dels espais joves (12 educadors/res). Com a cloenda dels tallers es va realitzar, una sessió oberta, amb altres joves de la ciutat . També al mes de desembre de 2014 s’ha pogut editar el RAP Canvia el Punt de vista que mostra el final del taller sobre el Rap per la convivència que s’ha desenvolupat a la majoria d’instituts i centres de secundària de la ciutat (val a dir que fins a juny de 2015 aquest vídeo ha obtingut més de 29.000 visites). No s’ha d’oblidar la importància de les eines 2.0 com a mitjà de comunicació entre l’administració, les entitats, els centres i la població jove de la ciutat. El Web SAJ www.sabadell.cat/saj és el web de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania amb més visites durant l’any 2014 (8.586 visites) i les xarxes socials (facebook SAJ i twitter Sbd joves) continuen consolidant-se com a canals efectius de comunicació entre els joves: 2.441 amics del perfil de facebook , 761 seguidors de la pàgina i 834 seguidors de twitter.

Orientacions de futur -

Enfortir el paper del SAJ i que aquest esdevingui el recurs que la joventut tingui com a nexe amb l'administració.

-

Continuar fomentant el paper actiu del jovent en el rebuig contra els prejudicis i estereotips vers la diferència – amb la participació en la Xarxa Antirumors de Sabadell- seguint incentivant els vincles interculturals, interassociatius, intergeneracionals amb les persones grans, intercanviant coneixements, idees i experiències. En aquest sentit, seguir fent una diagnosi contínua sobre la percepció dels joves vers el racisme i la xenofòbia a fi de poder desenvolupar programes de prevenció i sensibilització.

-

Seguir desenvolupant el Pla d’intervenció integral per l’eradicació de la violència masclista entre el jovent, incloent la formació als professionals que treballen amb les persones joves, el treball de sensibilització en els espais joves i en els centres educatius i l’abordatge del ciberassetjament, l’assetjament a través de les xarxes socials.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 179


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

-

Continuar oferint programes dirigits a col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió, per raó d’ètnia, origen, orientació sexual, etc. a fi de garantir els seus drets i fer possible la seva integració a la societat.

-

Seguir promovent la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de la formació per l’ocupació i l’accés al món laboral, desenvolupant programes com el de garantia juvenil en col·laboració entre el SAJ i el Vapor Llonch.

-

Establir mecanismes per tal de conèixer les necessitats reals de la població jove, donar eines per superar i identificar els estats d’ànim del col·lectiu i aconseguir que augmentin les possibilitats de treball i la posterior emancipació dels joves de la ciutat.

-

Promoure la participació dels joves i el seu paper actiu i coresponsable amb la societat. Iniciar un debat en el marc de la Taula informal de joves i amb la col·laboració de les entitats juvenils de Sabadell sobre la participació juvenil. Seguir treballant i enfortint els llaços establerts amb les entitats juvenils locals. Millorar les eines 2.0 de les que disposa el servei de Joventut , essent aquestes un nou punt fort en la comunicació amb la joventut.

-

Fomentar i assessorar als joves sobre els programes d'àmbit europeu i sobre la mobilitat internacional, en col·laboració amb altres departaments.

-

Continuar amb les propostes pedagògiques als instituts i centres de secundària per a fomentar els hàbits saludables , la igualtat d’identitats sexuals i la convivència. Millorar els mecanismes de descentralització de la informació i recursos així com les assessories especialitzades.

-

Continuar reforçant els Espais Joves com espais socioeducatius útils per promoure la cohesió i la convivència i ampliar la xarxa a nous districtes de la ciutat.

-

Mantenir els programes que potenciïn la creativitat artística i la creació de nous públics entre el jovent.

-

Continuar desenvolupant i ampliant el programa de subvencions a les entitats juvenils de la ciutat.

PERSONES LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSSEXUALS I INTERSEXUALS (LGBTI) A Catalunya i a l’estat espanyol, s’ha desenvolupat durant els darrers anys un marc legal de protecció contra la discriminació per raó de sexe i orientació sexual. És el cas de la llei espanyola d’identitat de gènere del 2006, que reconeix la igualtat de drets i oportunitats de les persones independentment del seu sexe, preferència sexual i estat civil. La llei del 2005 permet que el matrimoni sigui celebrat entre persones del mateix sexe amb plenitud i igualtat de drets, així com, l’estatut d’autonomia que en el seu article 40.8 que estableix que els poders públics han de promoure la igualtat de les unions de parella independentment de l’orientació sexual dels membres i la igualtat de totes les persones independentment del sexe, orientació sexual promovent l’eradicació de l’homofòbia (entre d’altres), i de qualsevol expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. El 10 d’octubre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei que ha de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tot i l’existència d’aquest marc legal afavoridor (cal tenir en compte que actualment, dels 194 estats existents al món, 77 continuen tenint legislacions adverses cap a les persones LGBTI –i encara a 7 existeix la pena de mort per motius d’orientació sexual o identitat de gènere/sexual–, cal continuar treballant per l’assoliment de la igualtat efectiva de [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 180


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

les persones LGBTI a fi de que puguin desenvolupar-se plenament en l’esfera vital de la seva identitat i en altres esferes com la de les relacions afectives, familiars, socials i laborals. La consolidació dels drets de les persones LGBTI requereix continuar la tasca d’aprofundir, tant a nivell ciutadà com a nivell cultural i polític, sobre el valor de la igualtat dins la diversitat, acceptant i respectant a les persones sigui quina sigui la seva orientació sexual. Per això cal denunciar actituds i expressions d’odi i discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere i garantir que les persones puguin viure i créixer en un entorn on puguin viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Sabadell és una ciutat compromesa amb els valors de la igualtat, l’amor, el respecte (entre d’altres, segons el pacte pels valors signat entre tota la ciutadania) i que es declara, amb l’acord de totes les forces polítiques, des de gener de 2014 com a ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia . En aquest sentit cal recordar que l’Ajuntament de Sabadell ha estat pioner en la lluita a favor dels drets homosexuals amb l’adopció de mesures per garantir l’equiparació dels drets en les diferents tipologies de famílies i en la commemoració de dies internacionals en pro dels drets de les persones amb diferent orientació sexual. La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania treballa per garantir la dignitat de qualsevol ciutadà i ciutadana, independentment de la seva edat, sexe, origen, creença o orientació sexual, i té com un dels seus principals objectius, establert al seu Pla Director, donar a conèixer els drets i deures de tota la ciutadania, garantint l’atenció social i jurídica a aquells ciutadans que siguin víctimes de violència racista, xenòfoba i homòfoba en coordinació amb els recursos existents. El 28 de gener del 2013 s’inaugura l’Oficina de Drets Civils, que treballa per la defensa, la prevenció i la divulgació dels drets de les persones especialment respecte del dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’edat, ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, malaltia o diferents capacitats. Amb un espai específic de referència per la informació, l’assessorament i l’acompanyament en temes d’orientació sexual. Dins de l’oficina, l’Espai LGBTI es consolida com espai de referència a fi d’informar, orientar i assessorar a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, i de proporcionar un espai de debat, reflexió i acció davant les discriminacions per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual. També esdevé un espai de formació que inclou documentació i arxiu de consulta i que compta amb la col·laboració de les entitats sensibilitzades i relacionades amb aquesta temàtica. La Taula de participació LGBTI va ser creada el 31 de gener de 2013 i es consolida com òrgan clau de l’Espai LGBTI, des d’on es debaten, s’impulsen i es coordinen iniciatives entorn a temes relacionats amb la diversitat sexual com la celebració dels dies internacionals a fi de visualitzar el col·lectiu gai i sensibilitzar a la ciutadania. Actualment, la taula està integrada per 7 entitats i persones, a títol individual, i l’any 2014 va convocar 5 reunions de treball. L’any 2014 l’Espai LGBTI amb l’acord signat al maig per la Junta de portaveus, ha continuat desenvolupant el pla d’intervenció integral per combatre les desigualtats per raó d’orientació sexual, promovent el treball en xarxa amb departaments, serveis i entitats en la lluita contra l’homofòbia; commemorant els diferents dies internacionals en la defensa dels drets del col·lectiu LGBTI, visibilitzant persones significatives de la ciutat en la lluita per la igualtat de drets i per la diversitat sexual, sensibilitzant a la comunitat educativa i a la ciutadania amb diferents activitats i recursos, i donant a conèixer estudis recents sobre la situació del col·lectiu LGBTI a Catalunya i al món així com notícies relacionades amb la temàtica.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 181


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

En concret, i per primer any, el col·lectiu LGBTI participa a l'Ofrena floral en memòria de les víctimes del nazisme a l'Aplec de Salut, donant visibilitat al presoners LGBTI que van ser represaliats en els camps de concentració i d'extermini. En aquest marc, i a proposta de diferents taules d’entitats de la ciutat i la comissió de la convivència, la ciutat de Sabadell es declara “lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia" (24 de gener de 2014). Se celebra, per primera vegada, el, Dia contra l’ homofòbia en el futbol (17 de febrer), amb el lema “Marca un gol a l’homofòbia, a l’esport hi juguen tots” en commemoració al 52è aniversari del naixement de Justin Fashanu, futbolista que durant la seva etapa al Nottingham Forest (1990), que va declarar la seva homosexualitat, sent expulsat de l’equip i que va acabar suïcidant-se l'any 1998 després de ser acusat de violació. Amb motiu d’aquesta celebració, es van jugar dos partits (masculí i femení) entre l’entitat Panteres Grogues i una selecció de l’Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, amb el suport de l’Agrupació Esportiva Ibèrica (LGBT). Es continua celebrant el Dia contra l’homofòbia, la lesbofòbia, bifòbia i la transfòbia, el 17 de maig, en commemoració a la data en que l’Assemblea General de l’OMS, Organització Mundial de la Salut, va deixar de considerar l’homosexualitat com una malaltia, eliminant-la de la llista de malalties mentals i del Dia de l’Orgull Gai, el 28 de juny, commemorant els aldarulls que van tenir lloc l'any 1969 al bar d'Stonewall, a New York, on els homosexuals s’oposaren a ser arrestats, reivindicant els seus drets. Aquesta data, marca l'inici del moviment per l'alliberament homosexual. La celebració d’aquests dos dies és a través d’un programa d’activitats conjunt promogut per la Taula LGBTI i el Síndic de Greuges i que l’any 2014 va tenir com a lema ”Per la llibertat d’expressió LGBTI”, a fi de reivindicar la veu i el testimoni de totes les persones que formen part d’aquest col·lectiu. Dins de l’acte central, va tenir lloc la signatura conjunta de la Carta contra l’Homofòbia a l’Esport. A fi de denunciar les actituds homòfobes que es puguin manifestar, promoure la diversitat al món del esport incloent missatges de tolerància i respecte davant les diferents orientacions sexuals, fer pedagogia entre els jugadors i jugadores i crear una comissió de seguiment per fer efectius els acords signats. La carta va ser promoguda per ADI (Asociación Deportiva Ibérica) i Panteres Grogues de Barcelona a la que es va adherir l’Ajuntament de Sabadell, el Centre d’Esports de Sabadell, el Club de Tennis Sabadell, el Club Natació Sabadell, el Cercle Sabadellès 1856 i l’Associació de Clubs de Futbol. Dins del programa i amb l’objectiu de visualitzar a persones reconegudes per la lluita de la llibertat d’orientació sexual de la ciutat, es va organitzar un acte d’homenatge a la figura de Patrici Peñalver, un dels primers activistes compromesos amb el moviment d’alliberament LGBTI a la ciutat, participant del moviment veïnal i cultural del Nord de Sabadell durant l’època de la transició democràtica. Al mes de maig de 2014 la taula LGBTI va demanar el que un dels carrers de la ciutat portés el seu nom, incloent-lo en el nomenclàtor. També, en commemoració a aquests dos dies internacionals es va poder escoltar el Rap contra l’homofòbia “L’amor és lliure” a diverses discoteques, entitats esportives de la ciutat i Ràdio Sabadell (el vídeo creat al maig del 2013 té actualment més de 9.700 visualitzacions). Com a salt qualitatiu s’ha ampliat en aquestes dues commemoracions la transversalitat del programa i la inclusió de bona part del teixit associatiu, arribant a entitats esportives, culturals, veïnals, juvenils, etc., fent extensiu a totes elles el missatge de respecte a la diversitat d’orientacions sexuals. L’Espai LGBTI col·labora estretament amb la Comissió de la convivència per a fer efectiu el protocol sobre l’homofòbia i poder detectar i intervenir en casos d’agressió o discriminació per raó de xenofòbia, racisme i homofòbia. La comissió ofereix un suport legal i psicològic a les persones afectades. Alhora, la Comissió també pren un paper actiu a fi de [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 182


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

millorar el marc legislatiu per fer front a aquestes actituds, com és el cas de la proposta de modificació de l’article 510 del codi penal a fi d’aplicar accions més contundents contra els delictes d’odi i discriminació. L’espai LGBTI de l’Oficina de drets civils disposa també d’un fons documental sobre diversitat sexo-afectiva i l’homofòbia amb material editat per la pròpia Oficina i la Regidoria de Drets Civils com són els monogràfics sobre homofòbia i l’Orgull Gai, com “l’Homofòbia a l’esport”, “Desenganxa’t dels rumors, viu la diversitat”, editats l’any 2014, i els apunts de prejudicis en la sexualitat, sexisme, relacions sexuals sense risc, la sida i el bullying. El fons compta també amb un recull de premsa i la col·laboració amb el fons documental de les biblioteques municipals i l’Espai Àgora. Avui en dia, continuen evidenciant-se actituds de discriminació en joves i adolescents per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. Els prejudicis, les pors i les desconfiances generen accions violentes i de rebuig tant a l’entorn social com a l’àmbit educatiu de les persones joves LGBTI. Resulta paradoxal que aquesta reacció esdevingui directament proporcional a la major obertura dels joves a l’hora de viure la seva sexualitat. Diversos estudis europeus evidencien que els joves homosexuals (LGBTI) suporten més amenaces i actituds d’assetjament que els joves heterosexuals. L’any 2013 els resultats d’un estudi de la FELGTB (Federació Estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) mostraven el greu patiment que el bullying homofòbic provoca en els joves així com l’ increment del risc de suïcidi entre joves i adolescents. Des de l’Espai LGBTI es continua treballant amb altres departaments i serveis a fi de poder oferir recursos de suport emocional, prevenció de la salut i sexualitat als joves. En concret, es proposen diverses accions educatives que s’organitzen als centres escolars com: -

Proposta pedagògica “No, no són bromes” a fi de treballar el bullying i l’assetjament per motius d’orientació sexual als centres escolars. La proposta pretén que els joves desenvolupin el pensament crític vers qualsevol conducta d’assetjament, i puguin r actuar davant aquestes manifestacions mitjançant les habilitats socials i les tècniques de resolució de conflictes. Els tallers que s’ha ofert als alumnes de 1r. d’ESO han permès que els joves identifiquessin actituds d’assetjament, fossin conscients de les conductes agressores i de l’important paper que hi juguen a l’hora de denunciar-les, a fi d’aturar possibles situacions de patiment. També s’han identificat les noves formes d’assetjament, com el “ciberassetjament” a través de les xarxes socials que amplien el patiment de les persones afectades a les 24 hores del dia. Es publiquen els Apunts sobre Bullying.

-

La Campanya sobre afectivitat i sexualitat, que s’efectua anualment als centres educatius per part de les regidories de Drets Civils i de Salut, posant especial èmfasi en les relacions afectives i donat elements per desmitificar les creences i mites en relació a la sexualitat. La campanya promou l’ús del preservatiu i el respecte davant la diversitat d’opcions sexuals. Ofereix un espai per treballar l’assertivitat en el respecte per la llibertat de decisió individual. L’any 2014 van participar 19 centres i 1.450 joves dels diferents instituts públics de la ciutat. Amb el mateix objectiu, s’ha elaborat un dossier d’ orientacions pedagògiques per al professorat sobre el tema de la diversitat afectiva i sexual, incloent instruccions i consells per a poder desenvolupar activitats amb l’alumnat. Tanmateix, s’han ofert xerrades a mares i pares per tal de que puguin orientar i assessorar als seus adolescents sobre el tema de l’orientació sexual.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 183


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

La campanya també ha inclòs tallers de prevenció del VIH organitzats per l’entitat Actua Vallès i ha facilitat l’accés a dispositius d’assessorament individual com el PASSIR al cap Sant Fèlix i Assessoria Psicojove, que atén dubtes sobre sexualitat i afectivitat al SAJ (Servei d’Atenció al Jove). Finalment el Web LGBTI, s’obre públicament el 28 de juny de 2014.

Orientacions de futur -

Continuar fomentant l’espai LGBTI d’assessorament, informació, reflexió i sensibilització sobre col·lectiu LGBTI i el treball per la lluita en contra de les discriminacions per raó de gènere, identitat de gènere i orientació sexual.

-

Continuar amb el treball de sensibilització a les escoles amb els tallers sobre el bullying o assetjament homofòbic. En aquest sentit, promoure un conjunt d’activitats per protegir la joventut de LGBTBI fòbies.

-

Continuar promovent actuacions que promoguin l’eradicació de l’homofòbia a l’esport amb la implicació dels principals clubs i entitats esportives. Promoure la sensibilització mitjançant l’adaptació de l’exposició “Contra las reglas: lesbianas y gays en el deporte”.

-

Fomentar des de la taula de participació LGBTI actuacions per a visibilitzar i sensibilitzar a la ciutadania, destacant persones reconegudes en la lluita per la llibertat d’orientació sexual a la ciutat.

-

Continuar el treball des de la Comissió per la Convivència a fi de detectar i actuar en casos d’agressions o discriminacions per raons xenòfobes, de racisme o homofòbia. Continuar donant suport a la Comissió, formada pels diferents grups municipals, cossos de seguretat, Col·legi d’Advocats, Síndic de Greuges, sindicats i representants de diferents entitats de la ciutat, com a instrument ciutadà garant de la cohesió social i de la convivència ciutadana.

-

Seguir amb la visualització i sensibilització de les persones LGBTI, amb la celebració de dies internacionals, també dins d’actes de ciutat com en festivitat de l’Aplec de la Salut on es reconeix a les víctimes del nazisme per la seva orientació sexual.

DIVERSITAT DE CREENCES Sabadell és una ciutat amb una llarga tradició històrica en relació a la diversitat de creences i conviccions, on conviuen persones, entitats, col·lectius, comunitats religioses o conviccionals heterogènies. Un dels factors que ha afavorit la diversificació del mapa religiós és l’increment de població d’altres indrets del món. Aquest fet ha portat a parlar d’una pluralització del mapa religiós que ha comportat que el fet religiós s’hagi introduït en tots els àmbits i àrees de la societat. L’Ajuntament de Sabadell l’any 2010 acorda amb les diferents entitats i ciutadans el Pacte pels Valors (2008-2010) amb el propòsit de respectar la dignitat i la qualitat de vida per a tothom sense distinció per motiu d'ètnia, edat, gènere, origen, orientació sexual, creença o limitació física o psíquica. L’Ajuntament de Sabadell també es compromet en gestionar la diversitat de manera inclusiva garantint el dret i l’exercici de la llibertat religiosa, emparat per la Constitució Espanyola i des del principi de la laïcitat. Aquest principi (proper al principi d’aconfessionalitat), respecta qualsevol tipus de creença –així com l’ateisme i l’agnosticisme- i [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 184


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

separa el poder polític de tota confessió. El mes d’abril de 2005, l’Ajuntament de Sabadell s’adhereix a la moció que va promoure La LLiga per la Laïcitat com a “model de convivència per la societat catalana”. Amb la voluntat de detectar i visualitzar totes les comunitats, l’any 2008, s’encarrega al Centre Unesco de Catalunya (Unescocat) l’elaboració del mapa de la diversitat de creences. El mapa recull totes les comunitats, tradicions espirituals, religioses o no religioses i humanístiques presents a la ciutat, amb informació de la localització dels seus llocs de culte, dies de reunió i persones de contacte. Com a resultat, es va posar de relleu que a la ciutat existeixen més de 70 centres de culte, comptant amb una gran varietat de creences religioses (Catòlics, Protestants, Adventistes, Mormons, Testimonis de Jehovà, Musulmans, Hinduistes, Bahà’ís i Budistes), i la promoció del diàleg entre comunitats a través del Grup de Diàleg Intereligiós promogut pel grup de Moviment Ecumènic de Sabadell. Aquest mapa ha anat variant al llarg d’aquest darrers anys, i actualment està en fase d’actualització. El fet de conèixer més i millor la realitat del fet conviccional a la ciutat, ha anat acompanyada d’una ferma voluntat de formació i assessorament per tal de garantir la millora de la gestió d’aquesta diversitat per part de l’administració local. Aquest assessorament, s’ha vist també condicionat pel nou marc normatiu català amb l’aprovació de la Llei 16/2009 de juliol, dels centres de culte i del seu reglament 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la llei. Aquest desplegament normatiu autonòmic que ha permès complementar el marc legal estatal, ha marcat un abans i un després pel que fa a la definició de criteris comuns a tot el territori català. La llei autonòmica també actua des del principi de laïcitat, del respecte a totes les opcions religioses i de pensament, dels seus valors i regula la implantació de centres de culte des de la neutralitat, amb la finalitat de garantir el dret a l’exercici del culte i de preservar la seguretat i la salubritat dels espais dins d’un marc de garantia dels drets fonamentals de la ciutadania relatius a l’ordre públic. La gestió de la diversitat de creences ha de fer-se des de la garantia dels drets civils dels ciutadans i ciutadanes, tal i com recull el pla director de la Regidoria de Drets Civils i des de la inclusió, la igualtat i el respecte a totes les creences i conviccions. El Servei d’Afers religiosos es crea per a vetllar i garantir aquesta gestió. Durant els darrers anys el Servei d’Afers religiosos es consolida com espai de referència a on es poden adreçar tant particulars com comunitats per tal de sol·licitar informació i assessorament en diversitat de creences. S’ofereix un servei d’assessorament a les comunitats i s’orienta a les noves que tenen interès en ubicar-se en el municipi així com les comunitats ja establertes sobre el compliment a la nova Llei de centres de culte i sobre la normativa municipal i el tràmit amb el departament d’Urbanisme i llicències urbanístiques, mitjançant un expedient únic. L’any 2014 s’ha fet seguiment i acompanyament a 5 centres que finalment han obtingut la llicència d’activitats. El servei ha entrat també en contacte amb 3 nous centres de culte de la ciutat a qui s’ha informat dels recursos existents en la gestió a la diversitat de creences a la ciutat. Des del servei, a part de recollir dades sobre les comunitats, centres de culte i entitats de creences i conviccions, també es recullen dades sobre les pràctiques religioses i celebracions laiques de la ciutadania, amb la col·laboració d’altres departaments municipals. És el cas de les cerimònies laiques d’unió de parelles celebrades en equipaments municipals (145 l’any 2014); les cerimònies d’enterrament, catòliques en la seva gran majoria ( 83% del total al 2014, seguit d’un 8% de laiques i 1% de musulmanes), i d’actes religiosos inclosos a les festes majors dels barris (uns 8 actes un total de 23 barris, un 34% del total). La gestió local de la diversitat de creences comporta, també oferir un espai de trobada a les comunitats i entitats de creences on poder debatre, reflexionar i rebre formació sobre temes d’interès comú. Aquest espai de relació promogut a nivell municipal es constitueix com la Taula de Creences i Conviccions, que es reuneix periòdicament 3 o 4 vegades l’any amb un total de 55 membres i una mitjana de participació, l’any 2014 de 24 comunitats. Aquest diàleg i la [Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 185


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

interrelació entre les diverses comunitats fa més de 15 anys que es promou a la ciutat de Sabadell des del Grup de Diàleg Intereligiós, grup que es va constituir a finals dels anys 90 a partir de l’impuls del Moviment Ecumènic de Sabadell. Des d’aquest marc i a fi de visualitzar la tasca espiritual i social que fan dia a dia les diferents comunitats i fomentar la interrelació i el respecte mutu, s’organitza des del 2009 la Jornada de Portes Obertes als Centres de Culte. Aquesta jornada inclou un programa d’actes (conferències, accions al carrer, pregàries conjuntes, concerts, presentació de llibres, etc.) i una visita guiada, oberta a tota la ciutadania, a diferents centres de culte. L’any 2014, es va realitzar la 5a. edició d’aquesta iniciativa, posant com a valor el respecte a la diferència en el marc de la lluita contra els rumors i estereotips i amb l’homenatge a la figura de Nelson Mandela. En aquesta cinquena edició van participar 255 persones i entitats. La tasca de sensibilització sobre el fet religiós i la seva diversitat també és promoguda des del servei amb el foment de formació als treballadors i treballadores municipals i a la ciutadania en general. L’any 2014 dins de les mateixes jornades es va organitzar el curs La Gestió Religiosa en el món local a càrrec de la Direcció General d’Afers Religiosos i dirigit a personal de tots els departaments municipals, amb la participació d’una quinzena de persones. També des de l’any 2012 es convoca el Memorial Àlex Seglers en record a la seva tasca en pro de la llibertat religiosa i el diàleg entre creences a Catalunya. El memorial, en concret, vol reconèixer la tasca feta per persones individuals o entitats en la promoció de valors de la convivència a Catalunya, des del respecte a la diversitat de cultures, de creences i que contribueixi al diàleg entre creences i a la defensa dels drets humans per a la millora de la societat. Organitzat conjuntament per diverses institucions que alhora formen part del jurat (Ajuntament de Sabadell, UAB, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, l’Obra Social “La Caixa”, Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis), ha reconegut des de l’any 2012 a les següents persones i entitats: Sor Lucia Caram, per la seva tasca en favor del diàleg intereligiós; l’antropòloga Teresa San Román, per la seva dedicació a la gestió de la diversitat cultural i l’entitat Rebost Solidari, pel seu compromís social cap als més vulnerables; i en la tercera edició corresponent a l’any 2014, van ser premiats Miguel Àngel Aguilar, Fiscal especial de delictes d’odi i discriminació de Barcelona, en reconeixement a la seva contribució en l’àmbit de la justícia i per la defensa dels drets humans i l’Associació Akan de Girona, en reconeixement a la seva tasca diària d’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i per l’esforç per la conscienciació social. El servei també dóna suport als actes de les comunitats de creences i conviccions, atenent a les peticions de suport logístic i d’infraestructures, sempre que hi hagi disponibilitat i s’hagi fet el tràmit corresponent, seguint la normativa de gestió de l’espai públic que està vigent al consistori i aplicant les taxes corresponents per la cessió d’equipaments municipals.

Orientacions de futur -

Continuar desenvolupant la tasca per part del Servei d’Afers Religiosos de informar i assessorar i acompanyar a les comunitats religioses intentant donar resposta als seus neguits, interessos i necessitats tenint com a marc la legislació referent als de centres de culte, incorporant també aquesta clau d’activitat en la futura revisió del planejament urbanístic, de manera transversal amb els altres departaments municipals.

-

Seguir donant suport i promovent la tasca de la Taula de Creences i Conviccions com a espai de debat, reflexió i consens de tots els àmbits de gestió de la diversitat religiosa a la ciutat.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 186


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

-

Continuar organitzant periòdicament activitats, com la Jornada de Portes Obertes, monogràfics, formació, amb l’objectiu general d’avançar el coneixement mutu i el diàleg entre les comunitats religioses i d’altres opcions espirituals o ètiques, personal municipal i tota la ciutadania, en estreta col·laboració amb el Grup de diàleg interreligiós i altres entitats o institucions especialitats en el fet conviccional.

-

Seguir treballant per eliminar la por i el desconeixement en relació a determinades creences, contrarestant els estereotips i prejudicis que a vegades existeixen en relació a aquestes creences. Cal seguir fomentant accions que puguin donar a conèixer els diferents espais de culte existents a la ciutat, les diferents pràctiques religioses, opcions espirituals o ètiques i el seu univers simbòlic i formes d’entendre el món, mantenint-nos oberts a incorporar les diferents visions que hi hagi a la ciutat.

-

Donar a conèixer la gestió de la diversitat religiosa municipal amb l’actualització del mapa de creences i conviccions i la creació d’un web de creences dins del portal de Drets civils a fi de que tota la ciutadania pugui estar al corrent de la realitat conviccional i de tradicions religioses, comunitats, entitats i centres de culte existents a la ciutat, de les novetats legislatives nacionals, i dels actes i activitats que es duen a terme des de les comunitats i entitats.

-

Prosseguir el treball des de la Comissió per la Convivència a fi de detectar i actuar en casos d’agressions o discriminacions per raons xenòfobes, de racisme o homofòbia . Continuar donant suport a la Comissió, formada pels diferents grups municipals, cossos de seguretat, Col·legi d’Advocats, Síndic de Greuges, sindicats i representants de diferents entitats de la ciutat, com a instrument ciutadà garant de la cohesió social i de la convivència ciutadana.

-

Seguir participant o col·laborant en espais supramunicipals promoguts per la societat civil i/o institucions que tinguin per objectiu la sensibilització i el respecte davant la pluralitat d’opcions religioses presents en la societat catalana actual.

[Valoració General i orientacions de futur]

Pàg. 187


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

ANNEXOS ANNEX 1: REGIDORIES I SERVEIS QUE PARTICIPEN EN EL PLA 1.

Comerç i Turisme

2.

Comunicació

3.

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

4.

Cultura

5.

Drets Civils i Ciutadania

6.

Educació

7.

Espai Públic

8.

Esports

9.

Gestió de la informació

10.

Habitatge

11.

Llicències d'activitats

12.

Llicències urbanístiques

13.

Policia Municipal

14.

Promoció Econòmica

15.

Recursos Humans

16.

Relacions ciutadanes

17.

Sabadell Atenció Ciutadana

18.

Salut

19.

Serveis Socials

20.

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

21.

Urbanisme

[Annexos]

Pàg. 188


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Sessions d’acollida

1

2

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

1

2

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

13.17

Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

1

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

1

13.15

Informació Orientació Assessorament

Informació, orientació i assessorament ciutadà

[Annexos]

Urbanisme

13.02

Sostenibilitat

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Serveis Socials

12.01

Seguretat ciutadana

Observatori de la Salut

Salut

18.08

SAC

Informació de base per als programes municipals

Relacions ciutadanes

04.01

Recursos Humans

2

Promoció Econòmica

Assessorament jurídic, procés de regularització

1

Llicències urbanístiques

13.06

Informàtica

2

Habitatge

Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Gestió de la informació

13.38

2

Esports

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Espai Públic

15.01

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Educació

ANNEX 2: ACTUACIONS PER EIXOS I REGIDORIES

1 1 1

1

1

1

2 2 1

1

1 1

2 2

1

2 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

1

1

1

Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

2

1

13.30

Oficina de Drets Civils

2

1

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

23.01

Atenció al Ciutadà

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

1

1

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

2

1

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

2

1

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

2

1

1

1

1 1

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2 1

Pàg. 189


Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

2

13.45

Tallers per la Igualtat

2

13.53

La laïcitat, el punt de partida

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell

05.04

Esplai a l’escola

2

05.03

Escoles bressol Municipals

2

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

2

1

22.03

Programa de millora de l'accessibilitat

2

1

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

[Annexos]

Urbanisme

13.27

Sostenibilitat

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Serveis Socials

11.01

Seguretat ciutadana

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

2

Salut

21.02

Relacions ciutadanes

1

Recursos Humans

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Promoció Econòmica

08.07

Llicències urbanístiques

1

Informàtica

Sabadell Habitatge

Habitatge

08.01

Gestió de la informació

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Esports

05.01

Espai Públic

Espai LGBTI a l’Oficina de Drets Civils

Educació

13.29

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

SAC

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1 2

1

1

1 2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

2

1

2

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

2 1

2 1 1

2

1 1

1

1

1

1 2

1

2

Pàg. 190


Emancipació

[Annexos]

14.33

Fem ocupació per a Joves

16.02

Igualtat Home-Dona en els processos de selecció

16.05

Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

1

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

1

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

1

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

13.11

Alberg de Sant Oleguer

13.10

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

Promoció Econòmica

Llicències urbanístiques

Informàtica

2

Habitatge

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Gestió de la informació

14.27

Esports

2

Espai Públic

Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Educació

14.25

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Recursos Humans

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

2 1

2 2 2

1

1

2

1 1

2

2

1

Jove: Què, véns?

2

1

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

2

13.12

Espais Joves

2

1

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

2

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

05.02

Posa-t’hi

08.03

Renda bàsica d’emancipació

2 1

2

1

1

08.09

Promoció d’habitatges dotacionals

1

2

1

1

14.14

Oferta formació continua per a empreses

2

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

2

14.01

Orientació professional

14.04

Sabadelltreball

1

2 1

1

1

1

2

Pàg. 191


14.24

Viver d’empreses

14.19

Cases d’oficis

14.16

Formació e-Learning

2

14.15

Oferta formació continua externa

2

14.09

Coneguem el mercat laboral

14.13

Formació ocupacional

2

14.02

Espais de recerca activa de feina

2

14.10

Programes integrals per a joves

14.08

Coneixement d’oficis

2

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

2

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

2

14.22

Sensibilització per emprendre

18.01

Tallers d'habilitats socials

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

12.03

Coh esió civil

13.09

[Annexos]

1

2

1

Urbanisme

Tallers d’ocupació

Sostenibilitat

14.20

Serveis Socials

2

Seguretat ciutadana

Formació i acreditació en TIC

Salut

14.17

SAC

2

Relacions ciutadanes

Borsa de treball

Promoció Econòmica

14.03

Llicències urbanístiques

2

Informàtica

Assessorament per a la creació d’empreses

Habitatge

14.23

Gestió de la informació

Espai de recerca de feina

Esports

14.31

Espai Públic

Fem ocupació per a Joves

Educació

14.30

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Recursos Humans

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1

2 1

1

1

2

1

2

1

2

1

2 2 1

1

1

1

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

1

1

Servei de mediació i dinamització intercultural

2

1

1

1 1

1 1

2

1

2

1

1

2

1

1

Pàg. 192


Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Participació i coresponsabi litat amb la Participació ciutat

[Annexos]

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

1

Urbanisme

08.02

Sostenibilitat

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

1

Serveis Socials

08.06

1

Seguretat ciutadana

Fons d'habitatges d'emergència social

Salut

08.08

1

SAC

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Relacions ciutadanes

06.08

Recursos Humans

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

1

Promoció Econòmica

05.05

Llicències urbanístiques

2

Informàtica

Gestió dels Centres de Culte

Habitatge

13.36

1

Gestió de la informació

2

Esports

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Espai Públic

13.08

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Educació

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1

1

1

2 2 1

2 1

1 1 1

1 1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

OMNIA. Formació presencial

2

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL)

2

14.11

Programes integrals per als col·lectius més vulnerables

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

14.21

Plans d’ocupació

14.28

Formació sociolaboral

14.32

INCORPORA

12.04

Serveis Socials Bàsics

1

12.05

Informes d’arrelament social

1

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

1

2

1

2 1

1

1

2

14.29

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1 2

2

1 2

1

Pàg. 193


Registre Municipal d’Entitats

2

17.02

Cens de participació en els processos participatius

2

17.01

Consells de Districte

2

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

2

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

2

13.07

Xarxa d’entitats d’acollida

2

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

2

1

13.46

Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

2

1

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

2

13.33

Comissió de la convivència

2

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

12.06

Consell de Serveis socials

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Coresponsabilitat

[Annexos]

Urbanisme

17.04

Sostenibilitat

2

Serveis Socials

Processos de participació ciutadana

Seguretat ciutadana

17.03

Salut

2

Relacions ciutadanes

Centres Cívics

Recursos Humans

17.05

Promoció Econòmica

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Llicències urbanístiques

22.02

Informàtica

Consell de Joves

Habitatge

13.51

Gestió de la informació

Consell de Drets Civils i Ciutadania

Esports

13.48

Espai Públic

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Educació

13.52

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

SAC

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

2 1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1 2

1

1

2 1

1

1 1 1

2 2 2

Pàg. 194


Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

2

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

2

13.28

Sabadell, ciutat refugi

2

13.25

Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

2

13.39

Memorial Àlex Seglers

13.54

Campanya Ni un Pèl enrere. Gremi Perruquers

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

19.01

Formació d’educació viària per a joves d’instituts

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

16.01

Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

Sensibilització Comunicació

Sensibilització, comunicació i pedagogia

[Annexos]

1

1

Urbanisme

13.50

Sostenibilitat

2

Serveis Socials

1

Seguretat ciutadana

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Salut

13.44

SAC

1

Relacions ciutadanes

2

Recursos Humans

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Promoció Econòmica

11.04

Llicències urbanístiques

2

Informàtica

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Habitatge

11.02

1

Gestió de la informació

1

Esports

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Espai Públic

20.01

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Educació

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

2

1

2 2 1

2

1

2 2

18.04

Prevenció de les Drogodependències

1

1

1

2

18.03

Relacions sexuals sense risc

1

1

1

2

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

1

1

1

10.02

Agenda 21. Programa 50/50

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

2

02.03

Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pàg. 195


1

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

05.06

Ciutat i Escola

Pedagogia Vincles Diversitat

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

[Annexos]

1 2

1

1

1

2 1

2

1

2 1

Voluntariat per la llengua

1

1

11.06

Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

2

1

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

13.34

Construïm ciutadania

13.43

1

1

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 20.02

1

1

2 1

Urbanisme

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Sostenibilitat

13.22

1

Serveis Socials

1

Seguretat ciutadana

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Salut

13.37

2

SAC

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Relacions ciutadanes

11.05

Recursos Humans

1

Promoció Econòmica

2

Llicències urbanístiques

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Informàtica

02.01

Habitatge

1

Gestió de la informació

2

Esports

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Espai Públic

02.02

Drets Civils i Ciutadania

Títol

Cultura

Codi

Comunicació

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Educació

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

2

1

Programa Espai dona

2

1

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

2

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

13.35

Diàleg Interreligiós

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

2

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

2

1

1

1

1 1

1

1

1 1

2 2

1

Pàg. 196


Convivència

[Annexos]

1 1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Urbanisme

Sostenibilitat

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Salut

SAC

Relacions ciutadanes

Recursos Humans

Servei de Mediació

Promoció Econòmica

17.06

Llicències urbanístiques

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Informàtica

19.03

Habitatge

Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

Gestió de la informació

13.18

Esports

Horts municipals

Espai Públic

10.01

Educació

Títol

Drets Civils i Ciutadania

Codi

Cultura

Subeix

Comerç i Turisme

Eix

Comunicació

SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

2 2

Pàg. 197


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

ANNEX 3: ACTUACIONS SEGONS “LECTURES” Lectura Nova Ciutadania Lectura Nova Ciutadania Subeix

Orientació Assessorament Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Informació

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Comerç i Turisme

15.01

Programa d’inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.06

Assessorament jurídic, procés de regularització

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Serveis Socials

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Drets Civils i Ciutadania

13.02

Sessions d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

Drets Civils i Ciutadania

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Cultura

11.01

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

Educació

05.03

Escoles bressol Municipals

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Pàg. 198


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Emancipació

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Policia Municipal

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Drets Civils i Ciutadania

13.10

Jove: Què, véns?

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Educació

05.02

Posa-t’hi

Promoció Econòmica

14.01

Orientació laboral

Promoció Econòmica

14.02

Feinateca

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball i prospecció d'empreses

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball: web i xarxes socials

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Promoció Econòmica

14.30

Fem ocupació per a joves

Promoció Econòmica

14.31

Espai de recerca de feina

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Pàg. 199


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Participació

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Cohesió civil

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Educació

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN)

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.11

Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Promoció Econòmica

14.29

ÒMNIA. Formació presencial

Promoció Econòmica

14.32

INCORPORA

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials

12.05

Informes d’arrelament social

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cultura

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Taules de participació

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Pàg. 200


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Sensibilització Comunicació

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Coresponsabilitat

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.07

Xarxa d’entitats d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Pàg. 201


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Nova Ciutadania Subeix

Vincles Diversitat Convivè ncia

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Ped ago gia

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Cultura

11.06

Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda

Drets Civils i Ciutadania

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Drets Civils i Ciutadania

13.34

Construïm ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

Drets Civils i Ciutadania

13.43

Programa Espai dona

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Drets Civils i Ciutadania

13.35

Diàleg Interreligiós

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Lectura Igualtat Dona-Home

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Informació

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Serveis Socials

12.01

Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat

Orientació

Lectura Igualtat Dona-Home

Drets Civils i Ciutadania

13.01

Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes

Drets Civils i Ciutadania

13.02

Sessions d’acollida

Drets Civils i Ciutadania

13.03

Tallers de coneixement de l’entorn

Pàg. 202


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

[Annexos]

Equitat

Equitat, emancipació i cohesió civil

Assessorament

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Educació

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.04

Tallers d’apropament al món laboral

Drets Civils i Ciutadania

13.31

Programa de suport al retorn voluntari

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Cultura

11.01

Programació d’activitats culturals equilibrada quant a gèneres

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

Educació

05.03

Escoles bressol Municipals

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Espai Públic

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

Espai Públic

22.03

Programa de millora de l'accessibilitat

Esports

06.02

Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l’esport

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Policia Municipal

19.02

Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere

Promoció Econòmica

14.25

Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Promoció Econòmica

14.27

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Promoció Econòmica

14.33

BECAMOS Microsoft

Recursos Humans

16.02

Igualtat Home-Dona en els processos de selecció i comissions de treball

Pàg. 203


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Emancipació

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Recursos Humans

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Recursos Humans

16.05

Pla d’Igualtat de l'Ajuntament

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.05

Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes)

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.49

Mòduls “A prop teu”, d’acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell)

Educació

05.02

Posa-t’hi

Habitatge

08.09

Promoció d’habitatges dotacionals

Promoció Econòmica

14.01

Orientació laboral

Promoció Econòmica

14.02

Feinateca

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball i prospecció d'empreses

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball: web i xarxes socials

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.09

Coneguem el mercat laboral

Promoció Econòmica

14.10

Joves per l’ocupació

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Promoció Econòmica

14.30

Fem ocupació per a joves

Promoció Econòmica

14.31

Espai de recerca de feina

Pàg. 204


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

[Annexos]

Participació

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Cohesió civil

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.09

Servei de mediació i dinamització intercultural

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN)

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.11

Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Promoció Econòmica

14.29

ÒMNIA. Formació presencial

Promoció Econòmica

14.32

INCORPORA

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Taules de participació

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Pàg. 205


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Sensibilització Comunicació

Sensibilització, comunicació i pedagogia

Coresponsabilitat

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.46

Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.54

Campanya Ni un pèl enrere. Gremi de Perruquers

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.01

Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Salut

18.04

Prevenció de les Drogodependències

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.03

Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Pàg. 206


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Igualtat Dona-Home Subeix

Convivè ncia

Diversitat

Vincles

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Ped ago gia

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Drets Civils i Ciutadania

13.42

Dona: Expressa’t i Participa

Drets Civils i Ciutadania

13.43

Programa Espai dona

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Lectura Joventut Lectura Joventut

[Annexos]

Orientació

Informació

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Salut

18.08

Observatori de la Salut

Drets Civils i Ciutadania

13.15

Punts d’informació i orientació juvenils als centres d’educació secundària (PIDCES)

Drets Civils i Ciutadania

13.16

Sabadell Atenció Jove (SAJ)

Drets Civils i Ciutadania

13.17

Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Educació

05.07

Jornades d’orientació escolar i professional

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Pàg. 207


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut Subeix

[Annexos]

Emancipació

Equitat, emancipació i cohesió civil

Equitat

Assessorament

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Salut

18.05

Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris

Drets Civils i Ciutadania

13.29

Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Educació

05.01

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Habitatge

08.01

Sabadell Habitatge

Habitatge

08.07

Assessorament en cas de risc de pèrdua de l’habitatge

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Drets Civils i Ciutadania

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.45

Tallers per la Igualtat

Educació

05.04

Esplai a l’escola

Espai Públic

22.01

Supressió de barreres arquitectòniques

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Habitatge

08.05

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l’habitatge i/o edifici d’habitatges

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Promoció Econòmica

14.33

BECAMOS Microsoft

Serveis Socials

12.02

Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics

Drets Civils i Ciutadania

13.10

Jove: Què, véns?

Drets Civils i Ciutadania

13.11

Alberg de Sant Oleguer

Drets Civils i Ciutadania

13.12

Espais Joves

Educació

05.02

Posa-t’hi

Habitatge

08.03

Renda bàsica d’emancipació

Promoció Econòmica

14.01

Orientació laboral

Promoció Econòmica

14.02

Feinateca

Promoció Econòmica

14.03

Borsa de treball i prospecció d'empreses

Promoció Econòmica

14.04

Sabadelltreball: web i xarxes socials

Promoció Econòmica

14.05

Pràctiques no laborals en empreses

Promoció Econòmica

14.08

Coneixement d’oficis

Promoció Econòmica

14.09

Coneguem el mercat laboral

Promoció Econòmica

14.10

Joves per l’ocupació

Pàg. 208


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut Subeix

Cohesió civil

Eix

[Annexos]

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Promoció Econòmica

14.12

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Promoció Econòmica

14.13

Formació ocupacional

Promoció Econòmica

14.14

Oferta formació continua per a empreses

Promoció Econòmica

14.15

Oferta formació continua externa

Promoció Econòmica

14.16

Formació e-Learning

Promoció Econòmica

14.17

Formació i acreditació en TIC

Promoció Econòmica

14.18

Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)

Promoció Econòmica

14.19

Cases d’oficis

Promoció Econòmica

14.20

Tallers d’ocupació

Promoció Econòmica

14.22

Sensibilització per emprendre

Promoció Econòmica

14.23

Assessorament per a la creació d’empreses

Promoció Econòmica

14.24

Viver d’empreses

Promoció Econòmica

14.30

Fem ocupació per a joves

Promoció Econòmica

14.31

Espai de recerca de feina

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Salut

18.06

Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències

Salut

18.07

Pla Municipal sobre Drogues

Serveis Socials

12.03

Projecte d’intervenció socioeducativa amb joves

Drets Civils i Ciutadania

13.08

Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus

Educació

05.05

Plans Educatius d'Entorn (PEE)

Esports

06.08

Ús d’equipaments esportius per a les activitats esportives

Habitatge

08.02

Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió

Habitatge

08.04

Tramitació d’ajuts al lloguer

Habitatge

08.06

Tramitació d’ajuts d'habitatge d’especial urgència

Habitatge

08.08

Fons d'habitatges d'emergència social

Llicències urbanístiques

09.01

Generació d’informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Promoció Econòmica

14.06

Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL+POIN)

Promoció Econòmica

14.07

Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental

Promoció Econòmica

14.11

Dispositius d'intermediació laboral vinculats al Pla de Barris

Promoció Econòmica

14.21

Plans d’ocupació

Pàg. 209


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut

Coresponsabilitat Sensibilització

Sensibilització, comunicació i pedagogia

[Annexos]

Participació

Subeix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Promoció Econòmica

14.28

Formació sociolaboral

Promoció Econòmica

14.29

ÒMNIA. Formació presencial

Promoció Econòmica

14.32

INCORPORA

Serveis Socials

12.04

Serveis Socials Bàsics

Urbanisme

07.02

Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous

Cultura

11.03

Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Taules de participació

Drets Civils i Ciutadania

13.51

Consell de Joves

Drets Civils i Ciutadania

13.52

Participació juvenil: Foment de l’associacionisme juvenil a la ciutat

Espai Públic

22.02

Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.02

Cens de participació en els processos participatius

Relacions ciutadanes

17.03

Processos de participació ciutadana

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Habitatge

08.10

Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Serveis Socials

12.06

Consell de Serveis socials

Urbanisme

07.03

Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat

Urbanisme

07.04

Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.01

Sensibilització per fomentar l’ús de la llengua catalana

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Pàg. 210


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Joventut Subeix

[Annexos]

Vincles Diversitat Convivència

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Ped ago gia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Esports

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Policia Municipal

19.01

Formació d’educació viària per a joves d’instituts

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.02

Alimentació Saludable i Exercici Físic

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Salut

18.04

Prevenció de les Drogodependències

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.02

Agenda 21. Programa 50/50

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Cultura

11.05

Implementació d’eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL)

20.02

Voluntariat per la llengua

Drets Civils i Ciutadania

13.13

Programes Intergeneracionals (joves-gent gran)

Esports

06.01

Programes de cohesió i integració social a través de l’esport al territori

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Esports

06.05

Festa de l’Esport de Sabadell

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Drets Civils i Ciutadania

13.18

Jovent, agents de la convivència des de la proximitat

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Pàg. 211


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura LGBTI Lectura LGBTI

Equitat Emancipació Participació Coresponsabilitat Sensibilització

Equitat, emancipació i cohesió civil Participació i coresponsabilitat amb la ciutat Sensibilització, comunicació i pedagogia

[Annexos]

Assessora Orientació ment

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.29

Espai LGBT a l’Oficina de Drets Civils

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell

Esports

06.07

Pla Català de l’esport a l’Escola

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Promoció Econòmica

14.27

Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Recursos Humans

16.04

Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe

Salut

18.01

Tallers d'habilitats socials

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Taules de participació

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Esports

06.04

Prevenció de l’homofòbia a través de l’esport

Pàg. 212


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura LGBTI Subeix

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Convivèn Diversitat Pedagogia cia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Esports

06.06

Revisió del Llibre Blanc de l’Esport

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Salut

18.03

Relacions sexuals sense risc

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Gestió de la informació

04.01

Informació de base per als programes municipals

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.27

Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just

Lectura Cooperació Lectura Cooperació Subeix

Equi tat, Informació, orientació i ema assessorament ciutadà ncip ació i Equi Orientació Informació coh tat esió civil

Eix

[Annexos]

Pàg. 213


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Cooperació

Coresponsabilitat Sensibilització Comunicació Diversitat Pedagogia

Sensibilització, comunicació i pedagogia Vincles, diversitat i convivència ciutadana

[Annexos]

Participació

Subeix

Participació i coresponsabilitat amb la ciutat

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Taules de participació

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.24

Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Drets Civils i Ciutadania

13.14

Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI)

Drets Civils i Ciutadania

13.25

Pla Estratègic de cooperació i solidaritat

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.26

Projectes de cooperació al desenvolupament

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Pàg. 214


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Diversitat Creences

Codi

Programa

Informació

Drets Civils i Ciutadania

13.38

Mapa de creences i conviccions de la ciutat

Drets Civils i Ciutadania

13.21

Observatori dels Drets Civils de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.30

Oficina de Drets Civils

Sabadell Atenció Ciutadana

23.01

Atenció al Ciutadà

Drets Civils i Ciutadania

13.40

Centre d'Atenció a la Dona

Llicències d'activitats

21.02

Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats

Drets Civils i Ciutadania

13.41

Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència de Gènere a Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.53

La laïcitat, el punt de partida

Llicències d'activitats

21.01

Atorgament de llicències i comunicacions d’activitats econòmiques

Promoció Econòmica

14.26

Informació i sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral

Salut

18.09

Serveis Funeraris – Diversitat de creences

Urbanisme

07.01

Modificació del Pla General d’Ordenació de Sabadell per a l’adaptació a la Normativa dels centres de culte

Drets Civils i Ciutadania

13.36

Gestió dels Centres de Culte

Drets Civils i Ciutadania

13.47

Servei d’assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats

Drets Civils i Ciutadania

13.48

Taules de participació

Relacions ciutadanes

17.01

Consells de Districte

Relacions ciutadanes

17.04

Registre Municipal d’Entitats

Relacions ciutadanes

17.05

Centres Cívics

Drets Civils i Ciutadania

13.19

Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals

Drets Civils i Ciutadania

13.20

Comissió Informativa Especial de Ciutadania

Drets Civils i Ciutadania

13.32

Pla de Civisme de Sabadell

Drets Civils i Ciutadania

13.33

Comissió de la convivència

Relacions ciutadanes

17.07

Programa de voluntariat "Sabadell SUMA"

Cultura

11.02

Catàleg d’activitats culturals de foment de valors

Cohesió civil

Sen sibili Participació i coresponsabilitat amb la ciutat tzac ió, com Sen unic sibili Participació ació Coresponsabilitat tzac i ió ped ago gia

Equitat, emancipació i cohesió civil

Regidoria/Servei

Equitat

Subeix

Informació, orientació i assessorament ciutadà

Eix

Assesso Orientació rament

Lectura Diversitat Creences

[Annexos]

Pàg. 215


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2013

Lectura Diversitat Creences Subeix

[Annexos]

Diversitat Convivè ncia

Vincles, diversitat i convivència ciutadana

Pedagogia

Comunicació

Eix

Regidoria/Servei

Codi

Programa

Cultura

11.04

Catàleg d’activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència

Drets Civils i Ciutadania

13.28

Sabadell, ciutat refugi

Drets Civils i Ciutadania

13.39

Memorial Àlex Seglers

Drets Civils i Ciutadania

13.44

Programes de prevenció per la igualtat de gènere

Drets Civils i Ciutadania

13.50

Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania

Recursos Humans

16.03

Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania

Comunicació

02.01

Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Comunicació

02.02

Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal

Comunicació

02.04

Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional

Drets Civils i Ciutadania

13.22

Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria

Drets Civils i Ciutadania

13.23

Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0)

Drets Civils i Ciutadania

13.37

Teixint la convivència: Xarxa Antirumors

Educació

05.06

Ciutat i Escola

Drets Civils i Ciutadania

13.35

Diàleg Interreligiós

Esports

06.03

Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors

Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes

10.01

Horts municipals

Policia Municipal

19.03

Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal

Relacions ciutadanes

17.06

Servei de Mediació

Pàg. 216


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

ANNEX 4: ÍNDEX DE PROGRAMES SEGONS CODI PROGRAMA 02.01 Difusió de la informació i les actuacions de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania 02.02 Difusió del portal de drets Civils i Ciutadania i de les eines 2.0 mitjançant web municipal 02.03 Representativitat Dona-Home en les rodes de premsa i gravacions dels mitjans 02.04 Ús de llenguatge no sexista, no xenòfob i respectuós amb la diversitat de creences en la comunicació institucional 04.01 Informació de base per als programes municipals 05.01 Oficina Municipal d'Escolarització (OME) 05.02 Posa-t'hi 05.03 Escoles bressol Municipals 05.04 Esplai a l'escola 05.05 Plans Educatius d'Entorn (PEE) 05.06 Ciutat i Escola 05.07 Jornades d'orientació escolar i professional 06.01 Programes de cohesió i integració social a través de l'esport al territori 06.02 Aplicació de polítiques de foment de la Igualtat Dona-Home a través de l'esport 06.03 Protocolarització en les relacions amb les entitats esportives del foment de la diversitat i els valors 06.04 Prevenció de l'homofòbia a través de l'esport 06.05 Festa de l'Esport de Sabadell 06.06 Revisió del Llibre Blanc de l'Esport 06.07 Pla Català de l'esport a l'Escola 06.08 Ús d'equipaments esportius per a les activitats esportives 07.01 Modificació del Pla General d'Ordenació de Sabadell per a l'adaptació a la Normativa dels centres de culte 07.02 Reciclatge del teixit històric de la ciutat i planificació de barris nous 07.03 Impuls del desenvolupament econòmic de la ciutat 07.04 Facilitar el desenvolupament d'espais lliures i equipaments previstos pel planejament general 08.01 Sabadell Habitatge 08.02 Habitatges amb protecció oficial i habitatges de la xarxa de mediació i cessió 08.03 Renda bàsica d'emancipació 08.04 Tramitació d'ajuts al lloguer 08.05 Tramitació d'ajuts a la rehabilitació i accessibilitat de l'habitatge i/o edifici d'habitatges 08.06 Tramitació d'ajuts d'habitatge d'especial urgència 08.07 Assessorament en cas de risc de pèrdua de l'habitatge 08.08 Fons d'habitatges d'emergència social 08.09 Promoció d'habitatges dotacionals 08.10 Consell assessor de l'habitatge de la ciutat de Sabadell 09.01 Generació d'informes per reagrupament, permís de residencia, Número d'Identitat d'Estranger (NIE) 10.01 Horts municipals [Annexos]

Pàg. 136 135 135 134 13 30 58 39 38 85 143 24 149 42 150 127 151 127 41 86 52 98 117 117 31 87 59 88 43 87 32 86 59 114 88 152 Pàg. 217


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

10.02 Agenda 21. Programa 50/50 11.01 Programació d'activitats culturals equilibrada quant a gèneres 11.02 Catàleg d'activitats culturals de foment de valors 11.03 Catàleg d'accions per a la participació de les i els joves a la cultura 11.04 Catàleg d'activitats culturals per treballar la diversitat i la convivència 11.05 Implementació d'eines 2.0 de difusió de la cultura i d'interacció amb la ciutadania 11.06 Catàleg d'accions culturals d'acolliment a la població nouvinguda 12.01 Prospecció de necessitats i de recursos socials existents a la ciutat 12.02 Plans sectorials de serveis socials adreçats a col·lectius específics 12.03 Projecte d'intervenció socioeducativa amb joves 12.04 Serveis Socials Bàsics 12.05 Informes d'arrelament social 12.06 Consell de Serveis socials 13.01 Pla de recepció i acollida a les persones nouvingudes 13.02 Sessions d'acollida 13.03 Tallers de coneixement de l'entorn 13.04 Tallers d'apropament al món laboral 13.05 Aprenentatge de la llengua (CNL i Centres de Formació de Persones Adultes) 13.06 Assessorament jurídic, procés de regularització 13.07 Xarxa d'entitats d'acollida 13.08 Programa de suport al reagrupament. Sabadell amb els teus 13.09 Servei de mediació i dinamització intercultural 13.10 Jove: Què, véns? 13.11 Alberg de Sant Oleguer 13.12 Espais Joves 13.13 Programes Intergeneracionals (joves-gent gran) 13.14 Xarxa Educativa Solidària Intercultural (XESI) 13.15 Punts d'informació i orientació juvenils als centres d'educació secundària (PIDCES) 13.16 Sabadell Atenció Jove (SAJ) 13.17 Capital humà dels joves: la mobilitat transnacional 13.18 Jovent, agents de la convivència des de la proximitat 13.19 Participació de la Regidoria de Drets Civils en els organismes supramunicipals 13.20 Comissió Informativa Especial de Ciutadania 13.21 Observatori dels Drets Civils de Sabadell 13.22 Pla de comunicació de la Regidoria de Drets Civils. La visibilitat dels projectes de la Regidoria 13.23 Portal de Drets Civils a Sabadell (inclou les xarxes 2.0) 13.24 Consell de Solidaritat i Cooperació. Suport i dinamització de la resta del teixit solidari de la ciutat 13.25 Pla Estratègic de cooperació i solidaritat 13.26 Projectes de cooperació al desenvolupament 13.27 Instruments de correcció de les desigualtats globals des del món local: la Banca ètica, el comerç just 13.28 Sabadell, ciutat refugi 13.29 Espai LGBTI a l'Oficina de Drets Civils [Annexos]

133 33 118 98 119 137 145 14 51 81 96 97 116 21 15 16 26 57 12 109 83 82 53 52 55 148 122 22 19 18 153 108 108 17 139 142 112 124 140 34 123 29 Pàg. 218


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

13.30 Oficina de Drets Civils 13.31 Programa de suport al retorn voluntari 13.32 Pla de Civisme de Sabadell 13.33 Comissió de la convivència 13.34 Construïm ciutadania 13.35 Diàleg Interreligiós 13.36 Gestió dels Centres de Culte 13.37 Teixint la convivència: Xarxa Antirumors 13.38 Mapa de creences i conviccions de la ciutat 13.39 Memorial Àlex Seglers 13.40 Centre d'Atenció a la Dona 13.41 Protocol Municipal per a l'Abordatge de Violència Masclista a Sabadell 13.42 Dona: Expressa't i Participa 13.43 Programa Espai dona 13.44 Programes de prevenció per la igualtat de gènere 13.45 Tallers per la Igualtat 13.46 Xarxa ciutadana de suport a les víctimes de violència masclista 13.47 Servei d'assessorament i suport en el procés de constitució i consolidació de les entitats 13.48 Consell de Drets Civils i Ciutadania 13.49 Mòduls "A prop teu", d'acollida, formació i inserció social per la població nouvinguda (Càrites Sabadell) 13.50 Pla de sensibilització de Drets Civils i Ciutadania 13.51 Consell de Joves 13.52 Participació juvenil: Foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat 13.53 La laïcitat, el punt de partida 13.54 Campanya Ni un pèl enrere. Gremi Perruquers (NOU) 14.01 Orientació professional 14.02 Espais de recerca activa de feina 14.03 Borsa de treball 14.04 Sabadelltreball 14.05 Pràctiques no laborals en empreses 14.06 Integració laboral per a persones amb trastorn mental (OTL) 14.07 Servei prelaboral per a persones amb trastorn mental 14.08 Coneixement d'oficis 14.09 Coneguem el mercat laboral 14.10 Programes integrals per a joves 14.11 Programes integrals per als col.lectius més vulnerables 14.12 Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 14.13 Formació ocupacional 14.14 Oferta formació continua per a empreses 14.15 Oferta formació continua externa 14.16 Formació e-Learning 14.17 Formació i acreditació en TIC [Annexos]

23 28 110 113 146 150 84 137 11 125 27 37 145 147 120 35 111 99 101 54 121 102 100 36 126 62 74 66 63 78 90 92 76 72 75 91 61 73 60 71 70 67 Pàg. 219


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

14.18 Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) 14.19 Cases d'oficis 14.20 Tallers d'ocupació 14.21 Plans d'ocupació 14.22 Sensibilització per emprendre 14.23 Assessorament per a la creació d'empreses 14.24 Viver d'empreses 14.25 Facilitació de la conciliació a persones amb infants a càrrec 14.26 Informació i sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats i no discriminació en l'àmbit laboral 14.27 Formació a la plantilla en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 14.28 Formació sociolaboral 14.29 OMNIA. Formació presencial 14.30 Fem ocupació per a joves (NOU) 14.31 Espai de recerca de feina (NOU) 14.32 INCORPORA (NOU) 14.33 BECAMOS Microsoft (NOU) 15.01 Programa d'inclusió dels comerços regentats per persones nouvingudes en la xarxa comercial de Sabadell 16.01 Informació als formadors i formadores externs/es en la utilització llenguatge no sexista 16.02 Igualtat Home-Dona en els processos de selecció 16.03 Formació interna i externa a la plantilla municipal en matèria de drets civils i ciutadania 16.04 Protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe 16.05 Pla d'Igualtat de l'Ajuntament 17.01 Consells de Districte 17.02 Cens de participació en els processos participatius 17.03 Processos de participació ciutadana 17.04 Registre Municipal d'Entitats 17.05 Centres Cívics 17.06 Servei de Mediació 17.07 Programa de voluntariat "Sabadell SUMA" 18.01 Tallers d'habilitats socials 18.02 Alimentació Saludable i Exercici Físic 18.03 Relacions sexuals sense risc 18.04 Prevenció de les Drogodependències 18.05 Formació sobre la manipulació d'aliments en establiments alimentaris 18.06 Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències 18.07 Pla Municipal sobre Drogues 18.08 Observatori de la Salut 18.09 Serveis Funeraris - Diversitat de creences 19.01 Formació d'educació viària per a joves d'instituts 19.02 Oficina de denúncies. Actuació davant les denúncies de violència de gènere 19.03 Unitat de relacions ciutadanes de la Policia Municipal 20.01 Sensibilització per fomentar l'ús de la llengua catalana [Annexos]

77 70 68 93 79 65 69 46 45 47 94 89 63 64 95 48 10 130 48 128 49 49 107 106 105 106 104 154 115 79 132 131 130 26 80 80 13 50 128 44 154 118 Pàg. 220


SEGUIMENT I AVALUACIO DEL PLA TRANSVERSAL DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA DE SABADELL. 2014

20.02 Voluntariat per la llengua 21.01 Atorgament de llicències i comunicacions d'activitats econòmiques 21.02 Assessorament tècnic sobre llicències d'activitats 22.01 Supressió de barreres arquitectòniques 22.02 Creació i manteniment de zones verdes i de l'espai públic 22.03 Programa de millora de l'accessibilitat 23.01 Atenció al Ciutadà

[Annexos]

144 43 32 40 103 41 25

Pàg. 221


Seguiment_ptddccic2014  
Seguiment_ptddccic2014  

Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania. Seguiment i Avaluació 2014

Advertisement