Page 1

Hammarby Sjöstadsverk är en unik plats för långsiktigt samarbete mellan forskare, kommunala VA-verk och industri.

Detta kan vi erbjuda

Sjöstadsverket har mycket att erbjuda företag, forskningsgrupper och andra som är verksamma inom vattenreningsteknik och annan miljöteknik. Förutom möjligheten att stödja utvecklingen och demonstration av framtidens vatten- och miljöteknik kan anläggningen användas till marknadsföring av kunskap och nya tekniker.

Hammarby Sjöstadsverk Centrum för innovativ kommunal vattenreningsteknik

Vårt erbjudande: • • • • • • •

Samarbete Forskning Produktutveckling Tester Demonstration Visningar Utbildning

Samarbetspartner: En del av Centrum för Hållbar Utveckling (CHU) som är ett gemensamt initiativ av KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mer information: www.sjostadsverket.se E-post: info@sjostadsverket.se Tel: 08-644 20 27 Fax: 08-598 56 390 Besöksadress: Henriksdalsringen 58 131 32 NACKA

www.sjostadsverket.se

www.sjostadsverket.se

www.sjostadsverket.se


Hammarby Sjöstadsverk - Centrum för innovativ kommunal vattenreningsteknik

Hammarby Sjöstadsverk utgör kärnan i Sveriges FoU-verksamhet inom avloppsvattenreningsteknik.

Verksamhet • • • •

Grundläggande forskning och utveckling Tillämpad forskning och utveckling Referens- och demonstrationsanläggning Utbildning och plattform för kunskapsutbyte

Huvudområden

Resurseffektiv vattenrening Inkluderar optimeringen av befintliga reningsprocesser, processtyrning och mätteknik, behandling av sidoströmmar med mera. Verksamheten bidrar till effektivisering av befintliga, samt utveckling av nya, hållbara tekniker och metoder som minskar klimatpåverkan och resursanvändningen i reningsverk.

Energi och klimat Inkluderar en förbättrad utvinning och produktion av energi från avloppsvattnet/slammet till exempel genom ökad biogasproduktion, drivmedelsproduktion och återanvändning av spillvärme. Kompletterande vattenrening Borttagning av metaller, läkemedelsrester, personhygieniska produkter och sjukdomsalstrande mikroorganismer. Utvecklingen av nya innovativa processer och produkter. Avloppsvattensystem Frågor relaterade till avloppsledningssystem och föroreningskällor samt orsaker för driftstörningar i reningsverk.

Hammarby Sjöstadsverk är Sveriges ledande och internationellt framstående FoU-anläggning inom vattenreningsteknik och uppvisning. Anläggningen bidrar till en profilering och exportökning av svensk kunskap och teknik inom vatten/miljöteknik och stärker därmed branschutvecklingen.

www.sjostadsverket.se

www.sjostadsverket.se

www.sjostadsverket.se

/Broschyr+Sj%C3%B6stadsverket+%28  

http://www.sjostadsverket.se/download/18.71afa2f11269da2a4058000744/Broschyr+Sj%C3%B6stadsverket+%28sv%29.pdf