Page 1

2018 KVARTALSRAPPORT 31.03.2018

SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE NO 937 899 785 TELEFON 70 07 00 00


INNHALD H OV U DTA L

................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RAPPORT FRÅ ST YRET

. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05

. . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08

.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09

R E S U LTAT BAL ANSE

03

E N D R I N G I E I G E N K A P I TA L

.........................................................................................

10

KO N TA N T S T R AU M O P P S T I L L I N G .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 N OTA R 1 . REKNESK APSPRINSIPP

..........................................................................................

2 . S EG M E N T I N F O R M A S J O N

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . U T L Å N T I L O G K R AV PÅ K U N DA R 4 . M I S L EG H A L D

13

...................................................................

14

.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

5 . TA P PÅ U T L Å N O G G A R A N T I A R 6 . K A P I TA L D E K N I N G 7.

12

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

F I N A N S I E L L E E I G N E LU TA R V U R D E R T E T I L A M O R T I S E R T KO S T

8 . F I N A N S I E L L E E I G N E LU TA R V U R D E R T E T I L V E R K E L EG V E R D I 9. V E R D I PA P I R G J E L D O G A N S VA R L EG L Å N

.. . . . . . . . .

20 21

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

........................................................................................

22

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

10 . I N N S KOT F R Å K U N DA R 1 1 . L I K V I D I T E T S R I S I KO

....

1 2 . E I G A R D E L S K A P I TA L O G E I G A R S T R U K T U R

................................................

24

1 3 . V I K T I G E R E K N E S K A P S E S T I M AT O G S K J Ø N N S M E S S I G E V U R D E R I N G A R . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

PRODUKSJON: VANBERG AS, DRAMMEN FORSIDE: UTSIKT OVER FLØ, ODDBJØRN FLØ BAKSIDE: SLOGEN 1564 MOH, HÅVARD MYKLEBUST


03

HOVUDTAL RESULTAT KONSERN (Tal i heile tusen kroner)

1. kvartal 2018

4. kvartal 2017

3. kvartal 2017

2. kvartal 2017

1. kvartal 2017

4. kvartal 2016

3. kvartal 2016

2. kvartal 2016

1. kvartal 2016

Renteinntekter

56.685

58.743

59.764

58.470

58.359

57.608

59.381

53.369

69.400

Rentekostnader

22.980

23.256

23.272

23.931

25.746

24.788

25.422

20.548

37.330

Netto renteinntekter

33.705

35.487

36.493

34.539

32.613

32.820

33.959

32.820

32.070

Provisjonsinntekter

16.786

18.443

18.288

18.894

17.036

16.291

14.982

17.495

17.125

Provisjonskostnader

1.107

935

1.056

855

1.010

903

815

773

812

Andre driftsinntekter

2.229

1.109

1.182

5.526

4.933

5.065

5.525

6.122

4.725

19.565

18.462

19.019

21.708

20.214

19.144

22.205

22.474

20.699

Utbytte

9.994

1.456

1

7.238

184

-

341

13.388

115

Inntekt av eigarinteresser i felleskontrollerte verksemder

3.708

11.504

6.884

5.811

6.532

7.364

7.004

7.273

4.989

-

-

-

-

-

-

-

-

-

386

-2.598

-1.771

577

2.512

1.868

17.583

3.560

-7.186

Netto avk. på finansielle investeringar

14.088

10.362

5.114

13.625

9.228

9.232

24.928

24.221

-2.082

Sum inntekter

67.358

64.310

60.626

69.871

62.055

61.196

81.092

79.516

50.687

Personalkostnader

16.181

11.266

15.451

22.814

17.259

12.923

16.384

15.313

14.870

Administrasjonskostnader

10.292

9.325

8.328

7.322

8.755

10.045

8.400

8.915

9.451

1.819

1.882

1.958

2.525

2.472

2.660

2.541

3.067

2.002

Netto provisjons- og andre inntekter

Inntekt av eigarinteresser i tilknytte selskap Netto verdiendring på finansielle eignelutar

Avskrivingar varige driftsmidlar Nedskrivingar varige driftsmidlar

-

-4.300

-

-

-

-7.249

-

-

-

4.751

6.417

3.315

6.226

5.433

7.062

4.201

5.478

8.730

Sum driftskostnader

33.043

24.589

29.052

38.886

33.919

25.441

31.526

32.773

35.052

Resultat før tap

34.315

39.722

31.574

30.985

28.136

35.755

49.566

46.743

15.635

Andre driftskostnader

Nedskriving aksjar

-

-

-

3.206

-

1.403

5.084

-

-

3.098

-2.613

5.541

15.766

1.069

14.700

492

12.943

4.731

31.217

42.334

26.033

12.014

27.067

19.652

43.990

33.800

10.903

Skattekostnad

4.000

2.077

4.650

1.510

5.500

2.885

7.525

4.130

1.950

Resultat for perioden

27.217

40.258

21.383

10.504

21.567

16.767

36.465

29.670

8.953

Tap på utlån, garantiar Resultat før skatt


04

HOVUDTAL KONSERN 1. kvartal 2018

4. kvartal 2017

3. kvartal 2017

2. kvartal 2017

1. kvartal 2017

Eigenkapitalavkastning etter skatt

9,86 %

15,13 %

8,67 %

4,54 %

Kostnadsprosenten

49,1 %

38,2 %

47,9 %

55,7 %

(Tal i heile tusen kroner)

4. kvartal 2016

3. kvartal 2016

2. kvartal 2016

1. kvartal 2016

9,50 %

7,54 %

16,75 %

14,04 %

4,47 %

54,7 %

41,6 %

38,9 %

41,2 %

69,2 %

7.344.713 7.320.270 7.234.087 6.956.737 6.944.441

7.013.582

Lønsemd

Balansetal Brutto utlån til kundar

7.439.932

7.027.076 6.859.184

Brutto utlån til kundar inkl. overført til kredittføretak

9.899.793 9.771.085 9.710.230 9.613.667 9.326.486 9.325.929 9.338.812 9.284.886 9.116.995

Innskot frå kundar

5.950.243 5.838.437 5.703.256 5.934.240 5.628.415

Innskotsdekning

80,0 %

79,5 %

Innskotsdekning inkl. overført til kredittføretak

60,1 %

59,8 %

Utlånsvekst siste 12 mnd.

6,95 %

5,76 %

5.637.271

5.561.477

82,0 %

80,9 %

81,2 %

79,3 %

79,3 %

58,7 %

61,7 %

60,3 %

60,4 %

59,6 %

60,0 %

57,9 %

4,37 %

2,95 %

1,42 %

1,40 %

3,71 %

3,23 %

4,48 % 6,93 %

77,9 %

5.572.133 5.276.797 76,9 %

Utlånsvekst siste 12 mnd. inkl. overført til kredittføretak

6,15 %

4,77 %

3,98 %

3,54 %

2,30 %

3,32 %

5,21 %

5,08 %

Innskotsvekst siste 12 mnd.

5,72 %

3,57 %

2,55 %

6,50 %

6,66 %

6,74 %

4,19 %

2,72 %

2,37 %

8.728.613 8.611.045 8.543.629 8.534.062 8.311.904 8.367.752 8.388.831 8.466.863

8.414.911

Forvaltningskapital Forvaltningskapital inkl. overført til kredittføretak

11.188.475 11.037.416 10.933.589 10.913.641 10.681.654 10.749.240 10.714.062 10.724.674 10.672.722

Gjennomsnittleg forvaltningskapital

8.666.666 8.649.124 8.409.187 8.314.299 8.338.179 8.441.326 8.399.355 8.368.530 8.408.014

Tap og misleghald Tapsprosent utlån

0,17 %

-0,14 %

0,30 %

0,87 %

0,06 %

0,85 %

0,03 %

0,74 %

0,28 %

Misleghaldne engasjement i % av brutto utlån

0,73 %

0,81 %

0,86 %

0,87 %

1,05 %

1,01 %

0,78 %

0,92 %

0,79 %

Andre tapsutsette engasjement i % av brutto utlån

0,22 %

0,21 %

0,74 %

0,75 %

0,75 %

1,04 %

0,36 %

0,29 %

0,52 %

Tapsprosent utlån inkl. overført til kredittføretak (KF)

0,13 %

-0,11 %

0,23 %

0,66 %

0,05 %

0,63 %

0,02 %

0,56 %

0,21 %

Misleghaldne engasjement i % av brutto utlån inkl. KF

0,55 %

0,61 %

0,65 %

0,65 %

0,78 %

0,75 %

0,59 %

0,70 %

0,60 %

Andre tapsutsette engasjement i % av brutto utlån inkl. KF

0,17 %

0,16 %

0,56 %

0,56 %

0,56 %

0,77 %

0,27 %

0,22 %

0,39 %

14,98 %

Soliditet Kapitaldekning

21,07 %

21,85 %

21,06 %

18,34 %

16,91 %

16,92 %

16,18 %

15,05 %

Kjernekapitalsprosent

17,88 %

19,05 %

18,25 %

15,61 %

14,26 %

15,11 %

14,13 %

12,91 %

13,03 %

Rein kjernekapitaldekning

16,86 %

18,49 %

17,57 %

14,95 %

13,74 %

15,11 %

14,10 %

12,85 %

12,88 % 702.742

Ansvarleg kapital

956.985

969.281

941.955

827.834

736.713

740.704

749.306

704.303

Kjernekapital

811.928

845.223

816.180

704.484

621.175

661.718

654.517

604.335

611.308

Rein kjernekapital

765.524

820.162

785.930

674.499

598.509

661.718

652.983

601.416

604.146

Risikovekta balanse Uvekta kjernekapital (Leverage Ratio) Likviditetsdekning (LCR)

4.540.957 4.436.004 4.473.082 4.513.025 4.356.639 4.378.358 4.631.894 4.681.159 4.690.829 8,87 %

9,31 %

9,09 %

7,85 %

7,17 %

7,58 %

7,66 %

7,04 %

7,16 %

219 %

226 %

266 %

226 %

145 %

153 %

102 %

110 %

105 %

69,7

69,2

68,2

66

65

64,2

64

66

66

Bemanning Tal på årsverk Eigenkapitalbevis Resultat per eigenkapitalbevis

3,09

4,65

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

Bokført eigenkapital for eigenkapitalbeviseigarane

108.753

110.273

100.193

-

-

-

-

-

-

Eigenkapitalbevisbrøk i %

11,34 %

11,55 %

10,80 %

-

-

-

-

-

-

1. kvartal 2018

4. kvartal 2017

3. kvartal 2017

2. kvartal 2017

1. kvartal 2017

4. kvartal 2016

3. kvartal 2016

2. kvartal 2016

1. kvartal 2016

Tal på utferda bevis

FORHALDSTAL I % AV GFK (Tal i heile tusen kroner) Rentenetto

1,58 %

1,63 %

1,72 %

1,67 %

1,59 %

1,55 %

1,61 %

1,58 %

1,53 %

Resultat etter skatt

1,27 %

1,85 %

1,01 %

0,51 %

1,05 %

0,79 %

1,73 %

1,43 %

0,43 %


05

RAPPORT FRÅ STYRET Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre Konsernrekneskapen per 31.03.18 er konsolidert på grunnlag av rekneskapane frå morbank og det heileigde dotterselskapet, Eiksundregionen Eigedom AS. Vidare er banken sin eigardel i dei felleskontrollerte verksemd­ ene, Samarbeidende Sparebanker AS på 7,82 % og Samarbeid­ende Sparebanker Bankinvest AS på 4,63  %, konsolidert inn. Sjå i denne samanheng noten for rekneskapsprinsipp. Eigardelar i Hotell Ivar Aasen AS vart avhenda i juni 2017. SpareBank 1 Søre Sunnmøre rapporterer årsrekne­ skapen etter IFRS. Alle tal i årsmeldinga er knytte til konsern om ikkje anna er opplyst. Tal i parentes er for tilsvarande periode i fjor. Konsernet har 72 tilsette ved utgangen av 1. kvartal – til saman utgjer dette 69,7 årsverk. Grunna avtale om sluttpakkar gjort i 2017, vil omlag 5 årsverk utgå utover i 2018.

Resultat Resultat per 31.03.2018 SpareBank 1 Søre Sunnmøre har eit konsernresultat før skatt på 30,1 mill kr per 31.3.2018 ( 23,3 mill. kr) som tilsvarer 1,46 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital (GFK), mot 1,32 % i fjor. Eigenkapitalrentabiliteten i 1. kvartal 2018 vart 9,9 % mot 9,5 % i tilsvarande periode i fjor. Rentenetto Netto renteinntekter utgjer 33,7 mill. kr, som i kr er 3,4 % høgare enn tilsvarande periode i 2017. Dette er 1,58 % av GFK i konsern mot 1,59 % i fjor. Eit høgare utlånsvolum i kombinasjon med lågare kostnad på bankens marknadsfinansiering, har gitt auka rentenetto i kroner og i prosent samanlikna med same periode i fjor. Dette har skjedd trass i generelt lågt rente­ nivå i marknaden, sterk konkurranse både på utlåns- og innskotssida og at redusert risiko har bidrege til press nedover på rentemarginen. Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjonsinntekter er auka med 2,1 mill. kr i forhold til 31.3.2017. Andre driftsinntekter er redusert med 2,7 mill. kr som følge av færre dotterselskap i konsernet ved utgangen av første kvartal i år mot same periode i fjor.

Provisjon frå SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er auka med 1,3 mill. kr frå 5,2 mill. kr per første kvartal 2017 hovudsakleg grunna lågare finansieringskostnader i desse føretaka. Utbytte er auka med 9,8 mill. kr til 10 mill. kr i første kvartal 2018. I 2017 kom utbytte i hovudsak i andre kvartal. Netto verdiendring på finansielle eignelutar gir positiv avkastning på 0,4 mill. kr mot 2,5 mill. kr same periode i fjor. Verdiendring av aksjar og derivat bidreg til lågare avkastning i år mot i fjor. Driftskostnader Driftskostnadene i konsernet er reduserte med 0,9 mill. kr samanlikna med same periode i fjor, og utgjer 33,0 mill. kr. Effekt av innkonsoliderte dotterselskap sine kostnader er 3,9 mill.kr lågare i dette kvartalet samanlikna med same periode i fjor, medan morbanken har auka kostnadene med 3 mill. kr. Personalkostnader i morbanken er auka med 1,1 mill. kr som følge av ein auke i tal årsverk. Utover i 2018 vil desse bli reduserte på grunn av sluttpakkar som vart inngåtte i 2017. Admini­ strasjonskostnader er auka med 1,5 mill. kr, noko som er relatert til auka del av felleskostnader i alliansen. Kostnader i prosent av totale inntekter for konsernet utgjer 49,1 % per 31.03.2018 mot 54,7 % for tilsvarande periode i fjor. Tap/nedskrivingar Med verknad frå 1.1.2018 er IFRS 9 for måling av tap teken i bruk. For ei nærare skildring av IFRS 9 viser vi til årsrekneskapen for 2017. Innføring av ny tapsmodell etter IFRS 9 er forventa å medføre noko auka volatilitet i tapsavsetnader. Resultatrekneskapen er belasta med 3,1 mill. kr i tap. (1,1 mill. kr). Dette utgjer 0,17 % av brutto utlån ved utgangen av 1. kvartal 2018. Brutto misleghaldne engasjement er på 54,4 mill. kr (59,3 mill. kr), tilsvarande 0,7 % (1,05 %) av brutto utlån. Tapsutsette (ikkje misleghaldne) engasjement utgjorde 16,7 mill. kr (52,1 mill. kr), som tilsvarar 0,2 % (0,75 %) av brutto utlån. Tett oppfølging av kundar og førebyggjande arbeid er framleis viktige verkemiddel for å oppretthalde ein god risikoprofil i utlånsporteføljen for å redusere framtidige tap.


06

Balanse Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjer 8.728,6 mill. kr (8.311,9 mill. kr) og har auka med 117,6 mill. kr (reduksjon med 55,8 mill. kr) sidan årsskiftet. Forretningskapitalen inklusiv lån i SpareBank 1 Bolig­ kreditt AS og Næringskreditt AS er på 11.188 mill. kr (10.682 mill. kr). Utlån Brutto utlån i eigne bøker har auka med 95,2 mill. kr (12,3 mill. kr) sidan årsskiftet. 12-månaders-veksten i utlån i eigne bøker er auka med 483,2 mill. kr (97,6 mill. kr). Banken plasserer delar av dei sikra bustadlåna i SpareBank 1 Boligkreditt og delar av dei sikra næringslåna på eigedom i SpareBank 1 Næringskreditt. Ved kvartals­ skiftet utgjer denne porteføljen høvesvis 2.329,8 mill. kr (2.262,7 mill. kr) og 130,0 mill. kr (107,1 mill. kr). Brutto utlån inklusiv lån i SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er såleis på 9.899,8 mill. kr (9.326,5 mill. kr). Veksten i utlån for personmarknaden inkludert SpareBank 1 Boligkreditt siste 12 månader, har vore på 595 mill. kr (511 mill. kr) som tilsvarar ein vekst på 7,5 % (7,0 %), medan bedriftsmarknad inkludert SpareBank 1 Nærings­kreditt er redusert med 22 mill. kr (reduksjon på 301 mill. kr) som tilsvarar ein reduksjon på 1,5 % (-16,8 %). Innskot Innskot er auka med 321,5 mill. kr (351,6 mill. kr) siste 12 månader til 5.950,2 mill. kr per første kvartal 2018. Dette tilsvarar ein vekst på 5,7 % (6,7 %). Innskot frå personkundar er auka med 207 mill. kr (212 mill. kr) til 3.734 mill. kr, og dette tilsvarar 5,9 % (6,4 %) siste 12 månader. Innskot frå næringslivskundar er auka med 115 mill. kr (139 mill. kr) til 2.216 mill. kr siste 12 månader, noko som tilsvarar ein auke på 5,5 % (6,6 %). Likviditet Banken prioriterer å ha god likviditet, og har ein diversifi­ sert forfallsstruktur på ekstern funding. Samla ekstern finansiering inkludert fondsobligasjon og ansvarleg lån utgjer 1.628,5 mill. kr. Av dette har 955 mill. kr løpetid mellom 1 og 3 år, og 300 mill. kr løpetid over 3 år.

Innskotsdekninga er 80,0 % (80,9 %) ved utgangen av kvartalet. Obligasjonsporteføljen er stabil, men tilpassa endra likviditetskrav. Banken rapporterer ein LCR på 219 % per 31.03.18 (145 %). Soliditet Banken nyttar standardmetoden for berekning av kapitaldekning. Dette inneber isolert sett ei meir konservativ måling av risiko enn kva som er tilfelle ved å nytte interne kredittrisikomodellar. Frå og med 1. kvartal 2018 skal banken, i tillegg til å utarbeide kapitaldekning på morbanknivå, også gjere forholdsmessig konsolidering av samarbeidande grupper ved utarbeidinga av kapitaldekninga. Myndigheitene skjerpa krava og reknemåten for kapitaldekning med verknad frå 30.09.2014 med ein overgangsperiode. Frå 01.01.2018 er denne overgangs­ perioden over. I juli 2017 gjorde Finanstilsynet vedtak om Pilar 2-tillegg på 3,1 % gjeldande frå 31.12.2017. Minimumskravet til rein kjernekapital er 15,1 %. Kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal 2018 er over dei regulatoriske kapitalkrava og dei interne sette minimumsmål for rein kjernekapital. Rein kjerne­ kapitaldekning i morbanken er 16,43 %, og inkludert delårsresultatet er den 16,94 %. Rein kjernekapital med forholdsmessig konsolidering vart på 16,27 % ved utgangen av kvartalet. Eigenkapitalbevis Banken gjennomførte i september 2017 ein vellukka emisjon av eigenkapitalbevis. Emisjonen var overteikna med 46 %, og per 28. september var det innbetalt 100 mill. kr ved utferding av 1 mill. eigenkapitalbevis. Ved utgangen av første kvartal 2018 har banken 358 eigenkapitalbeviseigarar. Dei 20 største eigarane eig 51,9 % av eigenkapitalbevisa til banken.

Risikovurderingar Banken sine vesentlege risiki er knytte til: kredittrisiko, operasjonell risiko, renterisiko og likviditets- og oppgjersrisiko. Risikotilhøva blir kontinuerleg overvaka og rapporterte til leiinga og styret etter faste rapporteringsrutinar.


07

Kredittrisiko i utlånsporteføljen er det største risiko­ området. Banken har god bransjespreiing, og alle engasjement blir månadleg scora i SpareBank 1 sitt data­varehus. Denne scoringa fangar opp hovudtrekka på grunnlag av kundeåtferd og utvikling i øko­nomiske nøkkel­ tal, og er grunnlag for oppfølging og rapportering. Arbeid med porteføljekvalitet er ei prioritert oppgåve, og det vert teke aktive grep for å redusere risiko og misleghald. Olje- og offshorebransjen har vore i ein utfordrande periode, men utviklinga ser no ut til å vere stabil med positive utsikter. Oljeprisen har vore stigande, kostnadsnivået i offshorenæringa er betydeleg redusert, og aktivitetsnivået har teke seg opp. Det er ikkje registrert nye hendingar som gir grunnlag for nye avsetningar for bransjen. Summane for overtrekk og restansar er stabile over tid. Styret følger utviklinga, og kredittmedarbeidarane priori­terer arbeidet med utsette engasjement høgt.

framleis gode. Fleire faktorar, som lågare arbeidsløyse, gunstige valutakursar, høgare oljepris, betre utvikling i Europa m.m., peikar i positiv retning. Den negative utviklinga i oljerelaterte næringar ser ut til å snu til ein begynnande oppgang. Vidare viser dei siste rapportar om bustadmarknaden at nedgangen i bustadprisar er i ferd med å flate ut. I banken sitt primærområde er situasjonen god og stabil. Vi vurderer at det ligg til rette for ei framleis god utvikling framover. Det er sterk konkurranse i marknaden for utlån og innskot. Banken er konkurransedyktig og har hatt god vekst i personmarknaden. Det vert lagt opp til at det vert ein kontrollert vekst i bedriftsmarknaden i 2018 etter nokre år med reduksjon i volum på denne marknaden grunna kapitalsituasjonen. Styret har tru på moderate tap på utlån for 2018. Nibor har auka mykje sidan årsskiftet, og vil kunne gi eit press på rentenettoen framover.

Både utlån og innskot frå kundar har i all hovudsak flytande rente. Fastrentelåna er i stor grad sikra gjennom renteswapavtalar. Banken si obligasjonsbehaldning har kvartalsvis renteregulering. Renterisikoen er derfor låg.

Banken har eit sterkt fokus på effektiv drift, og arbeider med å tilpasse organisasjonen, med fokus på rett kompe­ tanse, dimensjonering og organisering. Det er venta at det vert konkludert på dette området i andre kvartal.

Utsiktene framover Dei økonomiske utsiktene for landet og fylket vårt er

Styret forventar at kvartalsresultata frå ordinær bankdrift dei resterande kvartala av 2018 vil vere tilfredsstillande.

Volda, 15. mai 2018 Styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Kjell Arvid Storeide Styreleiar

Arne Steinsvik Styremedlem

Runar Gretland Tilsetterepresentant

Ole Reinhart Notø Nestleiar

Mona Ryste Styremedlem

Arild Hatløy Styremedlem

Bente Fylken Styremedlem

Møyfrid Lillenes Tilsetterepresentant

Stig Brautaset Administrerande direktør


08

RESULTAT MORBANK

KONSERN

2017

31.03.2017

31.03.2018

215.211

52.885

52.112

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

Renteinntekter målt til amortisert kost Renteinntekter målt til verkeleg verdi

31.03.2018

31.03.2017

2017

51.640

51.512

211.379

23.957

6.847

5.045

5.045

6.847

23.957

96.210

25.746

22.980

Rentekostnader

22.980

25.746

96.205

142.958

33.986

34.177

Netto renteinntekter

33.705

32.613

139.131

70.509

16.290

18.443

Provisjonsinntekter

18.443

16.291

70.509

3.857

1.010

1.107

Provisjonskostnader

1.107

1.010

3.857

1.004

270

203

Andre driftsinntekter

2.229

4.933

12.750

67.656

15.550

17.539

19.565

20.214

79.402

49.824

184

9.994

Utbytte

9.994

184

8.879 30.730

Netto provisjons- og andre inntekter

-

-

-

Inntekt av eigarinteresser i felleskontrollerte verksemder

3.708

6.532

-

-

-

Inntekt av eigarinteresser i tilknytte selskap

-

-

-

-1.280

2.512

386

Netto verdiendring på finansielle eignelutar

386

2.512

-1.280

48.544

2.696

10.380

Netto avk. på finansielle investeringar

14.088

9.228

38.329

259.158

52.232

62.096

Sum inntekter

67.358

62.055

256.862

61.540

15.028

16.159

Personalkostnader

16.181

17.259

66.790

33.719

8.752

10.289

Administrasjonskostnader

10.292

8.755

33.730

5.687

1.413

1.304

1.819

2.472

8.836

-

-

-

-

-

-4.300

17.000

3.744

4.224

Andre driftskostnader

4.751

5.433

21.391

117.946

28.937

31.976

Sum driftskostnader

33.043

33.919

126.447

141.212

23.295

30.120

Resultat før tap

34.315

28.136

130.415

20.206

-

-

19.763

1.069

3.098

101.243

22.226

27.022

13.737

5.500

4.000

87.507

16.726

23.022

87.507

16.726

23.022

Avskrivingar av varige driftsmidlar Gevinst sal/Nedskrivingar varige driftsmidlar

Nedskriving aksjar

-

-

3.206

3.098

1.069

19.763

31.217

27.067

107.446

Skattekostnad

4.000

5.500

13.737

Resultat for perioden

27.217

21.567

93.709

93.711

Tap på utlån, garantiar Resultat før skatt

5

Utvida resultatrekneskap Resultat for rekneskapsperioden

-

-683

-

Verdiendring aksjeinvesteringar tilgjengelege for sal

-

-

-

Verdiendring renter fondsobligasjon

27.217

21.567

-

-683

-

-

-

1.130

1.130

-

-

Årets estimatavvik pensjonar

-

-

-283

-

-

Skatteeffekt av estimatavvik pensjonar

-

-

-283

88.354

16.043

23.022

27.217

20.884

94.559

Totalresultat for perioden


09

BALANSE MORBANK

KONSERN

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

40.540

39.198

44.182

377.999

226.249

366.025

7.407.744

7.081.637

7.502.962

Utlån til og fordringar på kundar

21.092

33.559

18.980

Individuelle nedskrivingar

34.096

39.546

24.497

7.352.556

7.008.532

7.459.485

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

Eignelutar

1.566

1.566

1.566

225.511

246.133

190.164

376.445

519.064

381.268

81.317

56.305

81.317

-

-

-

9.873

28.967

9.873

Kontantar og fordringar på sentralbanken

44.182

39.235

40.540

366.025

226.249

377.999

3

7.439.932

6.956.737

7.344.713

5

18.980

33.559

21.092

Forventa tap på utlån/Nedskriving på grupper

5

24.497

39.546

34.096

Netto utlån til kundar

3

7.396.455

6.838.632

7.289.525

Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

1.566

1.566

1.566

Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning

Overtekne eigedomar

190.164

246.133

225.511

Aksjar, andelar og andre eigenkapitalinteresser

381.268

519.064

376.445

Investeringar i felleskontrollerte verksemder

158.079

146.106

154.371

Investeringar i tilknytte selskap

-

-

-

Investering i konsernselskap

-

-

-

1.246

-

1.246

Utsett skattefordel

1.246

-

1.246

38.228

41.700

37.462

Varige driftsmidlar

118.788

186.054

125.637

1.859

116.113

52.363

Andre eignelutar

48.261

20.607

4.160

20.422

43.079

15.656

Forskotsbet. kostnader og oppt.inntekter

22.579

43.258

14.045

8.527.563

8.226.906

8.640.607

8.728.613

8.311.904

8.611.046

2.762

2.451

888

Innskot frå kredittinstitusjonar

5.839.027

5.631.672

5.950.534

Innskot frå og gjeld til kundar

1.466.557

1.484.449

1.428.493

33.837

69.266

23.760

-

3.567

-

20.619

38.838

43.954

Sum eignelutar Gjeld

9.948

10.283

11.072

150.000

150.000

150.000

7.522.750

7.390.526

7.608.701

100.000

-

100.000

193

-

193

10.080

-

8.560

825.933

757.837

832.879

17.125

12.500

16.425

1.482

-

1.482

-

-

-

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

888

2.451

2.762

10

5.950.243

5.628.415

5.838.437

9

1.428.493

1.484.449

1.466.557

24.177

74.533

34.309

-

3.567

-

43.954

39.613

20.618

Anna gjeld Utsett skatt Påkomne kostnader og forsk.bet. inntekter Avsetting til forpliktingar Ansvarleg lånekapital Sum gjeld

11.072

10.283

9.974

150.000

150.000

150.000

7.608.827

7.393.311

7.522.657

100.000

-

100.000

193

-

193

8.560

-

10.080

832.879

757.837

825.933

16.425

12.500

17.125

1.482

-

1.482

76.761

89.800

73.054

Eigenkapital Eigardelskapital Overkursfond Utjamningsfond Sparebankfondet Gåvefond Kompensasjonsfond Fond for vurderingsskilnader FKV/TS

6

-

16.043

22.367

Annan eigenkapital

33.486

8.455

10.522

50.000

50.000

50.000

Hybridkapital

50.000

50.000

50.000

1.004.813

836.380

1.031.906

Sum eigenkapital

1.119.786

918.593

1.088.389

8.527.563

8.226.906

8.640.607

Forvaltningskapital

8.728.613

8.311.904

8.611.046

10.953.935

10.596.655

11.100.469

11.188.474

10.681.652

11.037.418

228.680

172.854

237.938

237.938

172.854

228.680

-

-

-

-

-

-

Forvaltningskapital inkl. Boligkreditt/ Næringskreditt Garantiansvar Deponert i Norges Bank


10

ENDRING I EIGENKAPITAL MORBANK

(Tal i heile tusen kroner) Eigenkapital per 31.12.2016

Eigar­ Overkurs og andels- kompensa­ Sparebank­ kapital sjonsfond fondet

-

-

757.837

100.000

193

-

Hybridkapital

-

-

-

Estimatavvik mot EK

-

-

848

Emisjon

Utjamningsfond

-

Fond for vurderingsGåvefond forskjellar

Annan eigen­ Kompensa­ kapital sjonsfond

HybridSum eikapital genkapital

12.500

-

-

-

50.000

820.337

-

-

-

1.482

-

101.675

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

848

Skatteeffekt på konsernbidrag

-

-

-2.500

-

-

-

-

-

-

-2.500

Renter fondsobligasjonar mot EK

-

-

-2.679

-

-

-

-

-

-

-2.679

Utdeling av gåver

-

-

-

-

-375

-

-

-

-

-375

Resultat for rekneskapsåret

-

-

72.427

10.080

5.000

-

-

-

-

87.507

100.000

193

825.933

10.080

17.125

-

-

1.482

Utbetaling av utbytte

-

-

-

-1.520

-

-

-

-

-

Utdeling av gåver

-

-

-

-

-700

-

-

-

-

-700

Prinsippendring tap IFRS9

-

-

6.946

-

-

-

-

-

-

6.946

Eigenkapital per 31.12.2017

50.000 1.004.813 -1.520

Renter fondsobligasjonar mot EK

-

-

-

-

-

-

-656

-

-

-656

Delårsresultat

-

-

-

-

-

-

23.023

-

-

23.023

100.000

193

832.879

8.560

16.425

-

22.367

1.482

50.000 1.031.906

Eigar­ Overkurs og andels- kompensa­ Sparebank­ kapital sjonsfond fondet

Utjamningsfond

Annan eigen­ Kompensa­ kapital sjonsfond

HybridSum eikapital genkapital

Eigenkapital per 31.03.2018

MORBANK

(Tal i heile tusen kroner) Eigenkapital per 31.12.2016

-

-

757.837

100.000

193

-

Hybridkapital

-

-

-

Estimatavvik mot EK

-

-

848

Emisjon

-

Fond for vurderingsGåvefond forskjellar

12.500

83.269

-5.897

-

50.000

897.709

-

-

-

1.482

-

101.675

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

848

Skatteeffekt på konsernbidrag

-

-

-2.500

-

-

-

-

-

-

-2.500

Renter fondsobligasjonar mot EK

-

-

-2.679

-

-

-

-

-

-

-2.679

Utdeling av gåver

-

-

-

-

-375

-

-

-

-

-375

Resultat for rekneskapsåret

-

-

72.427

10.080

5.000

-10.215

16.419

-

-

93.711

Eigenkapital per 31.12.2017

100.000

193

825.933

10.080

17.125

73.054

10.522

1.482

Utbetaling av utbytte

-

-

-

-1.520

-

-

-

-

50.000 1.088.388 -

Utdeling av gåver

-

-

-

-

-700

-

-

-

-

-700

Prinsippendring tap IFRS9

-

-

6.946

-

-

-

-

-

-

6.946

-1.520

Føring mot eigenkapitalen

-

-

-

-

-

-

111

-

-

111

Renter fondsobligasjonar mot EK

-

-

-

-

-

-

-656

-

-

-656

Delårsresultat

-

-

-

-

-

3.707

23.510

-

-

27.217

100.000

193

832.879

8.560

16.425

76.761

33.487

1.482

Eigenkapital per 31.03.2018

50.000 1.119.786


11

KONTANTSTRAUMOPPSTILLING MORBANK

KONSERN

2017

31.03.2017

31.03.2018

101.244

22.226

27.023

-

-

-

5.687

1.413

1.304

19.763

-1.069

3.098

-

-

-700

-13.737

5.500

-4.000

112.957

28.070

26.725

-29.373

-13.792

-45.808

-40.191

-1.081

-170

-335

-

-

-

15.593

-1.124

-69.899

720

-47.102

-351.606

-15.282

-95.187

-76.031

75.719

11.974

197.595

-9.760

111.507

31.03.2018

31.03.2017

2017

31.217

27.067

107.448

-

-

-

+ av- og nedskrivingar

1.819

2.472

8.836

+ Tap på utlån/garantiar

3.098

-1.069

19.763

-700

-

-

- Betalbar skatt

-4.000

5.500

-13.737

Tilført frå årets verksemd

31.434

33.970

122.310

-52.667

-13.781

-30.633

10.324

-4.589

-46.182

-

-

-

-1.098

12.432

-

Likviditetsendring i resultatrekneskapen

-43.441

-5.938

-76.815

Reduksjon/(auke) utlån

-95.188

-15.428

-400.272

(Tal i heile tusen kroner) Årsoverskot før skatt Tap ved sal av anleggsmidlar

- Gåver

Reduksjon/(auke) andre fordringar Auke/(reduksjon) anna kortsiktig gjeld Auke/(reduksjon) pensjonsforplikting Auke/(reduksjon) forpliktingar

Reduksjon/(auke) utlån kredittinstitusjonar/ sentralbank Auke/(reduksjon) innskot kundar

11.974

75.719

-76.031

111.806

-8.856

201.166

-92

-403

-1.874

Auke/(reduksjon) innskot kredittinstitusjonar

-1.874

-403

-92

34.968

14.346

35.850

Reduksjon/(auke) sertifikat og obligasjonar

35.850

14.346

34.968

-152.108

93.410

41.892

A) Netto likviditetsendring frå verksemd

50.561

93.410

-194.765

-3.063

-817

-538

-538

-817

-3.063

-

-

-

-8.668

-

54.856

Brutto investeringar bygningar/driftsmidlar Avgang bygningar/driftsmidlar

33.624

-

-

-

-

14.797

137.191

-5.429

-4.823

Reduksjon/(auke) aksjar og eigarinteresser

Netto innbetalt kap. tilkn. selskap/dotterselskap

-4.823

-5.429

137.190

167.752

-6.246

-5.361

B) Netto likviditetsendring investeringar

-14.029

-6.246

203.780

-

-

-

Auke ansvarleg lånekapital

-

-

-

100.000

-

-

Emisjon av eigenkapitalbevis

-

-

100.000

-9.929

-683

6.946

6.946

-683

-3.336

-101.969

-84.077

-39.836

Auke/(reduksjon) annan langsiktig gjeld

Endringar direkte mot eigenkapital

-39.836

-84.077

-101.970

-11.898

-84.760

-32.890

C) Netto likviditetsendringar finansiering

-32.890

-84.760

-5.306

3.746

2.404

3.642

3.642

2.404

3.709

A) + B) + C) Netto endringar i likvidar i året

36.794

36.794

40.540

Likviditetsbehaldning inngåande balanse

40.540

36.831

36.831

40.540

39.198

44.182

Likviditetsbehaldning utgåande balanse

44.182

39.235

40.540

3.746

2.404

3.642

3.642

2.404

3.709

Endring


NOTAR Note 1 Rekneskapsprinsipp

1.1 Grunnlag for utarbeiding Kvartalsrapportrekneskapen for SpareBank 1 Søre Sunnmøre omfattar perioden 01.01.2018–31.03.2018. Kvartalsrapportrekneskapen er utarbeidd i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 Interim Financial Reporting. Ei skildring av alle dei rekneskapsprinsipp konsernet har lagt til grunn ved avlegginga av kvartalsrapport­ rekneskapen, framgår av årsrekne­skapen for 2017. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsipp utover bruken av IFRS 9 sidan årsrekneskapen for 2017. 1.2 Segmentrapportering Eit forretningssegment er ei gruppering av eignelutar eller verksemder som tilfører produkt eller tenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avvik frå andre forretningssegment. Segmentinformasjon er omtala i eigen note. 1.3. Valuta Transaksjonar i utanlandsk valuta er omrekna til NOK etter kursar på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjonar, og også på pengepostar i utanlandsk valuta, er bokført i resultatrekneskapen. 1.4 Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar omfattar bygningar, tomter og drifts­lausøyre. 1.5 Verdipapir og derivat Verdipapir består av aksjar og andelar, sertifikat og obligasjonar. Aksjar og andelar enten som omløpsmidlar og vurdert til verkeleg verdi, eller som anleggsmidlar og vurdert til amortisert kost. 1.6 Pensjonsskuldnader Det er morbanken som har pensjonsskuldnad. Alle tilsette er på innskotsordning. Avtalen er sikra gjennom innbetalingar til forsikringsselskap, og skuldnaden er utrekna av aktuar. 1.7 Eigardel i dotterselskap og felleskontrollerte verksemder Eigardelar i dotterselskap og tilknytte selskap skal vurderast til kost etter IFRS-regelverket i selskaps­ rekneskapen. I konsernrekneskapen blir desse eignelutane førte etter eigenkapitalmetoden. Det vil seie at resultatdel i felleskontrollerte verksemder vert løpande resultatført. Dotterselskapa blir konsoliderte i konsernrekneskapen.

1.8 Fondsobligasjon og klassifisering som eigenkapital SpareBank 1 Søre Sunnmøre har frå og med første kvartal 2016 klassifisert følgande fondsobligasjon frå gjeld til eigenkapital: • Evigvarende fondsobligasjon 50 millionar kroner, utferda 2015, med rentevilkår 3M Nibor + 4,30 %. Lånet har innløysingsrett (call) 23.10.2020. Fondsobligasjonen er reklassifisert fordi den ikkje tilfredsstiller definisjonen av finansiell forplikting i IAS 32. Den er evigvarende, og SpareBank 1 Søre Sunnmøre har rett til å ikkje betale renter til investorane under gitte vilkår. Rentene blir ikkje presenterte som ein rentekostnad i resultatet, men som ein reduksjon i eigenkapitalen. 1.9 Avgift til sikringsfondet IFRIC 21 «Levies» blei implementert i SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1.1.2015. Fortolkinga regulerer rekneskapsmessig handsaming av avgifta til Bankenes Sikringsfond, og avgifta blir normalt ilagt på bakgrunn av gjennomsnittlege garanterte innskot og gjennomsnittleg berekningsgrunnlag for tidlegare kvartal. Finans­departementet har uttalt at å gå ut av ordninga vil medføre tilbakebetaling av for mykje innbetalt avgift. SpareBank 1 Søre Sunnmøre praktiserer månadleg periodi­sering av avgifta. 1.10 IFRS 9 SpareBank 1 Søre Sunnmøre har tatt i bruk IFRS 9 med overgangsdato 1.1.2018. Dette resulterte i endringar i rekneskapsprinsipp samanlikna med prinsippa omtalte i årsrekneskapen for 2017. Effekten av implementeringa av IFRS 9 er nærare skildra i note 39 i årsrekneskapen for 2017. IFRS 9 introduserte ei endring i paragraf 82(a) i IAS1 med verknad frå 1.1.2018. Som følgje av denne endringa skal renteinntekter utrekna etter effektiv rentes metode presenterast separat i resultatoppstillinga. Dette inneber at renteinntekter på finansielle eignelutar målt til amorti­ sert kost og finansielle eignelutar målt til verkeleg verdi over utvida resultat, er presenterte i rekneskapslinja «Renteinntekter målt til amortisert kost». Renteinntekter på finansielle eignelutar målt til verkeleg verdi over resultat er presenterte i rekneskapslinja «Renteinntekter målt til verkeleg verdi». Samanlikningstal er omarbeidde. 1.11 Revisjon Kvartalsreknekskapen er ikkje revidert.


13

Note 2 Segmentinformasjon

Leiinga har vurdert kva for segment som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkt og kundar. Det primære rapporteringsformatet tek utgangspunkt i risikoen i eignelutane og avkastningsprofilen og er delt opp i privatmarknad inkludert sjølvstendig næringsdrivande og bedriftsmarknad. Banken sine eigne investeringsaktivitetar er ikkje eit separat rapporterbart segment og kjem fram under posten ufordelt KONSERN 31.03.2018 (Tal i heile tusen kroner)

saman med aktivitetar som ikkje let seg allokere til privat- eller bedriftsmarknaden. Banken opererer i eit geografisk avgrensa område, og rapportering på geografiske sekundærsegment gir lite tilleggsinformasjon. Viktige eignelutsklassar (utlån og innskot) er fordelt både etter sektor og geografi - sjå eigen note under utlån og innskot.

Person

Bedrift

Anna

Totalt

33.705

Resultatrekneskap Netto renteinntekter

28.487

3.994

1.224

Netto provisjons- og andre inntekter

13.538

2.644

3.383

19.565

-18.353

-5.390

-9.300

-33.043

Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar Tap på utlån og garantiar Tap på anleggsmidlar Resultat før skatt

-

-

14.088

14.088

-751

-2.347

-

-3.098

-

-

-

-

22.921

-1.098

9.395

31.218

Balanse Utlån til kundar

6.012.976

1.470.432

-

7.483.408

Individuell nedskriving utlån

-12.258

-6.722

-

-18.980

Gruppenedskriving utlån

-12.306

-12.191

-

-24.497

-

-

-

-

Sum eignelutar per segment

5.988.413

1.451.519

-

7.439.932

Innskot frå og gjeld til kundar

3.766.554

1.784.487

399.202

5.950.243

-

-

2.778.370

2.778.370

3.766.554

1.784.487

3.177.572

8.728.613

Person

Bedrift

Anna

Totalt

Andre eignelutar

Anna gjeld og eigenkapital Sum eigenkapital og gjeld per segment

KONSERN 31.03.1017 (Tal i heile tusen kroner) Resultatrekneskap Netto renteinntekter

19.582

12.974

57

32.613

Netto provisjons og andre inntekter

12.021

2.531

5.662

20.214

Driftskostnader

-33.919

-5.879

-2.409

-25.631

Netto avkastning på finansielle investeringar

-

-

9.228

9.228

Tap på utlån og garantiar

2

-2.806

1.735

-1.069

Resultat før skatt

25.726

10.290

-8.949

27.067

Resultat før skatt

22.921

-1.098

9.395

31.218

5.483.102

1.452.121

146.328

7.081.551

-

-9.758

-23.800

-33.558

-4.820

-34.726

-

-39.546

6.444

367.189

929.824

1.303.457

5.484.726

1.774.826

1.052.352

8.311.904

Innskot frå og gjeld til kundar

3.446.536

1.770.465

414.671

5.631.672

Anna gjeld og eigenkapital

2.038.190

4.361

637.681

2.680.232

Sum eigenkapital og gjeld per segment

5.484.726

1.774.826

1.052.352

8.311.904

Balanse Utlån til kundar Individuell nedskriving utlån Gruppenedskriving utlån Andre eignelutar Sum eignelutar per segment


14

Note 3 Utlån til og krav på kundar

MORBANK

KONSERN

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

735.440

759.195

733.101

Kasse-/drifts- og brukskredittar

733.102

759.195

735.440

169.096

160.389

173.968

Byggelån

173.968

160.389

169.096

6.503.208

6.162.052

6.595.892

Nedbetalingslån

6.532.862

6.037.152

6.440.177

7.407.744

7.081.637

7.502.962

Brutto utlån og fordringar på kundar

7.439.932

6.956.737

7.344.713

(Tal i heile tusen kroner)

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

Utlån fordelt på fordringstype

-21.092

-33.559

-18.980

Individuelle nedskrivingar

-18.980

-33.559

-21.092

-34.096

-39.546

-24.497

Gruppevise nedskrivingar

-24.497

-39.546

-34.096

7.352.556

7.008.532

7.459.484

7.396.455

6.838.632

7.289.525

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

3.535.505

3.618.733

3.507.087

Svært låg risiko

3.507.087

3.618.733

3.535.505

2.750.011

2.263.051

2.682.513

Låg risiko

2.619.482

2.192.318

2.686.980

1.548.604

1.498.073

1.727.766

Middels risiko

1.727.766

1.443.906

1.548.604

128.461

145.810

117.764

Høg risiko

117.764

145.810

128.461

134.663

106.156

132.172

Svært høg risiko

132.172

106.156

134.663

67.882

112.646

74.762

74.762

112.646

67.882

8.165.127

7.744.469

8.242.063

8.179.032

7.619.569

8.102.096

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

6.370.688

5.878.652

6.433.626

6.433.626

5.878.652

6.370.688

50.000

50.000

50.000

Offentleg forvaltning

50.000

50.000

50.000

127.039

131.731

122.421

Jordbruk/skogbruk

122.421

131.731

127.039

12.392

18.655

12.315

12.315

18.655

12.392

-

12.887

-

-

12.887

-

73.102

77.505

71.100

71.100

77.505

73.102

383.305

443.093

372.794

372.794

443.093

383.305

25.175

16.972

25.230

25.230

16.972

25.175

341.120

334.195

334.348

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

334.348

334.195

341.120

211.998

172.656

198.441

Hotell og handel

198.441

118.488

211.998

9.945

6.808

9.357

9.357

6.808

9.945

77.657

78.177

92.922

92.922

78.177

77.657

343.954

363.677

358.150

295.119

292.945

280.923

46.143

34.768

41.467

41.467

34.768

46.143

92.607

124.695

119.891

119.891

124.695

92.607

8.165.127

7.744.469

8.242.063

Totalt

8.179.032

7.619.569

8.102.096

2.421.455

2.394.412

2.456.648

Lån overført SpareBank 1 Boligkreditt

2.456.648

2.394.412

2.421.455

131.739

107.062

130.036

130.036

107.062

131.739

10.718.320

10.245.943

10.828.747

10.765.716

10.121.043

10.655.290

Netto utlån og fordringar på kundar Totale engasjement fordelte på risikogruppe

Misleghald Totalt Totale engasjement fordelte på sektor og næring Lønnstakarar o.l.

Fiske/fangst Havbruk Shipping (brønnbåtar) Offshore og oljerelatert verksemd Industri og bergverk

Transport og anna tenesteytande verksemd Finansieringsverksemd Eigedomsdrift Forretningsmessig tenesteyting Næringar elles

Lån overført SpareBank 1 Næringskreditt Samla engasjement


15

MORBANK 31.12.2017

KONSERN

31.03.2017

31.03.2018

Brutto utlån fordelt på risikogruppe

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

3.152.652

3.164.717

3.158.921

Svært låg risiko

3.158.921

3.164.717

3.152.651

2.471.954

2.112.762

2.424.936

Låg risiko

2.361.905

2.042.030

2.408.925

1.468.281

1.428.729

1.609.984

Middels risiko

1.609.984

1.374.562

1.468.281

123.236

141.964

109.748

Høg risiko

109.748

141.964

123.236

124.985

120.838

125.112

Svært høg risiko

125.112

120.838

124.985

66.636

112.626

74.261

74.261

112.626

66.636

7.407.744

7.081.637

7.502.962

7.439.931

6.956.737

7.344.713

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

6.025.160

5.567.654

6.096.186

6.096.186

5.567.654

6.025.160

-

-

-

108.294

117.415

115.307

5.614

12.617

4.372

-

9.199

-

71.100

77.430

73.027

240.103

305.567

248.023

21.850

15.454

22.253

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

297.666

321.159

304.486

Hotell og handel

142.128

70.282

147.767

5.397

4.069

5.960

92.922

78.177

77.657 227.062

-

-

Misleghald Totalt Brutto utlån fordelt på sektor og næring Lønnstakarar o.l. Offentleg forvaltning

115.307

117.415

108.294

Jordbruk/skogbruk

4.372

12.617

5.614

-

9.199

-

73.027

77.430

71.100

248.023

305.567

240.103

22.253

15.454

21.850

304.486

321.159

297.666

147.767

124.450

142.128

5.960

4.069

5.397

77.657

78.177

92.922

290.093

332.096

303.986

240.955

261.363

30.157

27.275

30.018

Forretningsmessig tenesteyting

30.018

27.275

30.157

63.482

89.073

87.697

Næringar elles

87.697

89.073

63.482

7.407.744

7.081.637

7.502.962

Totalt

7.439.931

6.956.736

7.344.713

2.294.632

2.262.687

2.329.826

Lån overført SpareBank 1 Boligkreditt

2.329.826

2.262.687

2.294.632

131.739

107.062

130.036

130.036

107.062

131.739

9.834.115

9.451.386

9.962.824

Samla utlån

9.899.793

9.326.485

9.771.085

7.407.744

7.081.637

7.502.962

Brutto utlån til kundar

7.439.931

6.956.737

7.344.713

-55.188

-73.105

-43.477

-43.477

-73.105

-55.188

-

-

-

-

-

-

-3.318

-4.828

115

115

-4.828

-3.318

7.349.238

7.003.704

7.459.600

7.396.569

6.878.804

7.286.207

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

5.770.740

5.488.459

5.815.223

5.752.191

5.363.558

5.707.710

409.627

536.778

423.385

Andre kommunar i Møre og Romsdal

423.385

536.778

409.627

1.227.376

1.056.400

1.264.354

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

1.264.354

1.056.400

1.227.376

7.407.744

7.081.637

7.502.962

Totalt

7.439.930

6.956.736

7.344.713

Fiske/fangst Havbruk Shipping (brønnbåtar) Offshore og oljerelatert verksemd Industri og bergverk

Transport og anna tenesteytande verksemd Finansieringsverksemd Eigedomsdrift

Lån overført SpareBank 1 Næringskreditt

- Tap på utlån til amortisert kost - Tap på på utlån til FVOCI - Verdiendringar utover tapsnedskrivingar Netto utlån til kundar Brutto utlån fordelt på geografiske område Søre Sunnmøre


16

Note 4 Misleghald

SpareBank 1 Søre Sunnmøre nyttar misleghald over 90 dagar (overtrekk og restanse) som objektivt tapsbevis, og har vurdert vesentlege engasjement som oppfyller desse krava med omsyn til individuelle nedskrivingar. Utlån og andre engasjement som ikkje er misleghaldne, men der objektive indikasjonar tilseier at tap vil materiali­ sere seg på eit seinare tidspunkt, vert klassifiserte som tapsutsette.

Misleghald over 30 dagar

31.03.2018

31.03.2017

Misleghaldne engasjement

78.741

82.719

77.611

Andre tapsutsette engasjement

16.658

52.119

20.190

Totalt tapsutsette engasjement

95.399

134.838

97.801

Individuelle nedskrivingar

18.980

33.559

21.092

Netto tapsutsette engasjement

76.419

101.279

76.709

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

Misleghald over 90 dagar

31.12.2017

Misleghaldne engasjement

54.406

72.971

59.316

Andre tapsutsette engasjement

16.658

52.119

15.470

Totalt tapsutsette engasjement

71.064

125.090

74.786

Individuelle nedskrivingar

18.980

33.559

21.092

Netto tapsutsette engasjement

52.084

91.531

53.694


17

Note 5 Tap på utlån og garantiar

Tapsavsetningane er like på morbank- og konsernnivå. Utlån med fastrente er vurderte til verkeleg verdi, øvrige utlån er vurderte til amortisert kost med føring over resultat.

(Tal i heile tusen kroner)

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

-2.112

4.568

-7.879

-

-

-5.450

-1.029

-

-

6.268

-

25.492

Tap i resultatrekneskapen Endring i individuelle nedskrivingar i perioden Endring i gruppenedskrivingar i perioden Endring i avsetning til forventa kreditttap etter IFRS 9 Konstaterte tap på engasjement som tidlegare er skrivne ned Konstaterte tap på engasjement som tidlegare ikkje er skrivne ned Inngang på tidlegare nedskrivne utlån, garantiar m.m. Endring amortiseringseffektar Sum tap på utlån, garantiar m.m.

-

-

7.600

-34

-3.410

-

5

-89

-

3.098

1.069

19.763

Total balanseført tapsavsetning på utlån

Trinn1

Trinn 2

Trinn 3

Total

Balanse 1. januar

16.506

10.247

21.490

48.243

886

30

-858

-1.155

0

-1.155

Avsetning til tap Endringar i same trinn.

-1.775

Overført frå trinn 1 Overført frå trinn 2

-171

Overført frå trinn 3

-309

Overført til trinn 1

-19 -180 1.269

Overført til trinn 2

190

Overført til trinn 3

1

Netto endring i måling av tap Nye utferda eller kjøpte utlån

-190 -489

34

1.303

27

217

97

4.333

4.431

-2.064

917

4.405

3.259

664

70

0

734

-368

-267

-6.415

-7.050

Endring som skuldast modifikasjonar fom ikkje har resultert i frårekning

0

0

0

0

Konstaterte nedskrivingar (konstaterte tap)

0

0

-93

-93

Innbetalingar på tidlegare nedskrivingar (konstaterte)

0

0

8

8

Endringar i modell/risikoparameter

0

0

0

0

Valuta og andre bevegelsar

0

0

0

0

14.738

10.968

19.396

45.101

Utlån som har blitt frårekna

Balanse 31. mars - Av dette Privatmarknaden

5.147

7.673

12.291

25.111

- Av dette Bedriftsmarknaden

9.592

3.295

7.104

19.991

Presentert som: Avsetting til tap på utlån

43.477

Anna gjeld, avsettingar, garantiar, unytta kreditt, lånetilsagn

1.624 45.101

Brutto utlån fordelt på trinn iht IFRS 9 IB 31.12.2017 Endring UB 31.3.2018 Avsettingar til tap i prosent av brutto utlån

Trinn1

Trinn 2

Trinn 3

Total

7.018.383

323.267

66.093

7.407.744

121.202

-33.543

7.559

95.218

7.139.585

289.724

73.652

7.502.962

0,21 %

3,79 %

26,33 %

0,60 %


18

Note 6 Kapitaldekning

31.03.2018

Forhaldsmessig konsolidering:

1.096.269

Rein kjernekapital

1.187.646

Kjernekapital

1.392.897

Kapitaldekning

6.739.292

Forhaldsmessig berekningsgrunnlag

16,27 %

Rein kjernekapital

17,62 %

Kjernekapital

20,67 %

Kapitaldekning

7,27 %

MORBANK

Uvekta kjernekapitaldekning (Leverage Ratio (LR))

KONSERN

(Tal i heile tusen kroner)

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

Ansvarleg kapital

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

825.933

757.837

832.880

Sparebankens fond

832.879

757.837

825.933

100.000

-

100.000

Eigardelskapital

100.000

-

100.000

10.080

-

8.560

Utjamningsfond

8.560

-

10.080

193

-

193

193

-

193

17.125

12.500

16.425

16.425

12.500

17.125 -

Overkursfond Gåvefond

-

-

23.022

Udisponert overskot

27.217

-

-

-

-23.022

Resultat ikkje revidert

-27.217

-

-

50.000

50.000

50.000

Hybridkapital

50.000

50.000

50.000

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

76.762

84.871

73.054

Annan eigenkapital

11.944

-683

12.003

1.096.763

904.525

1.088.388

-

-

-

1.482

-683

825

1.004.813

819.654

1.008.883

-691

-906

-699

-207.625

-229.570

-212.575

-50.000

-50.000

-50.000

41.525

45.914

-

788.022

585.092

745.609

50.000

50.000

50.000

Sum eigenkapital Andre frådrag Frådrag ansvarleg kapital i andre kredittinstitusjonar Frådrag annan kjernekapital Overgangsreglar Sum rein kjernekapital

-699

-906

-691

-280.540

-318.888

-271.919

-50.000

-50.000

-50.000

-

63.778

54.384

765.524

598.509

820.162

50.000

50.000

Fondsobligasjon

50.000 -3.596

-

-3.495

-

-27.334

-21.444

811.928

621.175

845.223

150.000

150.000

150.000

-3.319

-

-3.416

Behaldning fondsobligasjon i andre kredittinstitusjonar

-15.304

-18.710

-

Tilleggsfrådrag - overgangsordning

819.399

616.382

792.193

150.000

150.000

150.000

Sum kjernekapital Tilleggskapital utover kjernekapital Tidsavgrensa ansvarleg kapital

-4.271

-6.646

-4.695

Behaldning tilleggskapital i andre selskap i finansiell sektor

-15.304

-18.710

-

Frådrag ansvarleg kapital i andre kredittinstitusjonar

130.425

124.644

145.305

Sum tilleggskapital

145.057

115.538

124.058

949.824

741.026

937.498

Netto ansvarleg kapital

956.985

736.713

969.281

4.008.311

3.962.137

4.119.336

4.123.502

3.957.305

4.018.740

415.314

395.062

415.314

415.314

395.062

415.314

1.950

4.272

2.141

2.141

4.272

1.950

4.425.575

4.361.471

4.536.792

4.540.957

4.356.639

4.436.004

-4.943

-7.128

-4.498

-

-27.334

-21.444

Risikovege berekningsgrunnlag Kredittrisiko Operasjonell risiko CVA-risiko (motpartsrisiko) Totalt berekningsgrunnlag


19

17,81 %

13,42 %

16,43 %

Rein kjernekapital

16,86 %

13,74 %

18,52 %

14,13 %

17,46 %

Kjernekapital

17,88 %

14,26 %

19,05 %

21,46 %

16,99 %

20,66 %

Kapitaldekning

21,07 %

16,91 %

21,85 %

9,03 %

7,11 %

8,65 %

8,87 %

7,17 %

9,31 %

110.639

109.037

113.420

113.524

108.916

110.900

88.511

65.422

90.736

90.819

65.350

88.720

132.767

130.844

136.104

Systemrisikobuffer (3,- %)

136.229

130.699

133.080

331.918

305.303

340.259

Sum bufferkrav til rein kjernekapital (7,5 %, 7 % 31.3.2017)

340.572

304.965

332.700

199.151

196.266

204.156

Minimumskrav til rein kjernekapital (4,5 %)

204.343

196.049

199.620

256.953

83.523

201.194

Tilgjengeleg rein kjernekapital

220.609

97.496

287.841

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

Uvekta kjernekapitaldekning (Leverage Ratio (LR))

18,49 %

Bufferkrav

-

-

2.000

2.000

-

-

90.098

60.552

1.125.288

1.202.088

4.136

3.734

2.526.433

2.371.092

Bevaringsbuffer (2,5 %) Motsyklisk buffer (2,- % , 1,5 % per 31.3.2017)

31.03.2018 Risikovege berekningsgrunnlag - Statar og sentralbankar 2.000 Lokale og regionale styresmakter - Offentleg eigde føretak 88.504 Institusjonar 1.169.391 Føretak 4.164 Massemarknadsengasjement 2.542.919 Pant i fast eigedom

-

-

-

2.000

2.000

2.000

-

-

-

88.418

60.560

90.098

1.097.151

1.077.188

1.062.257

4.164

3.734

4.136

2.542.919

2.371.092

2.526.433

47.747

62.612

51.311 Forfalne engasjement

51.311

62.612

47.747

14.098

14.086

10.620 Obligasjonar med fortrinnsrett

10.620

14.086

14.098

7.939

36.675

7.917

126.896

77.875

117.398

7.917

36.675

127.271

99.342

63.321

109.957

4.008.311

3.962.137

7.939 Andelar i verdipapirfond 134.551 Eigenkapitalposisjonar 107.937 Andre engasjement 4.119.336 Sum kreditt- og motpartsrisiko

192.084

251.484

146.654

4.123.502

3.957.305

4.018.740


20 Note 7 Finansielle eignelutar vurderte til amortisert kost

Marknadsprisar blir nytta ved prising av utlån og fordringar på kredittinstitusjonar og utlån til kundar. Verdi av nedskrivne engasjement blir fastsett ved neddiskontering av forventa framtidig kontantstraum med internrente basert på marknadsvilkår for tilsvarande engasjement som ikkje er nedskrivne. Verkeleg verdi blir estimert til balanseverdi for utlån og fordringar vurdert til amorti­ sert kost. Eventuell endring i kredittrisiko utover endring i estimerte framtidige kontantstraumar for nedskrivne lån, er ikkje tatt omsyn til. Verkeleg verdi på kortsiktig gjeld til kredittinstitusjonar er estimert lik amortisert kost. Langsiktig gjeld til kredittinstitusjonar er vurdert til verkeleg verdi basert på tilsvarande prising som banken betalar på obligasjonsgjeld. Finansielle instrument som ikkje kan målast til verkeleg verdi, vert rekneskapsført til amortisert kost. For nærare beskriving sjå note 2 i årsrapporten for 2017. Amortisert kost inneber verdsetting av balansepostar etter opprinneleg avtalte kontantstraumar, eventuelt justert for nedskrivingar.

MORBANK (Tal i heile tusen kroner)

Ved verkeleg verdivurdering av postar førte til amortisert kost har vi delt inn i følgande: utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar, utlån til kundar i personmarknaden og bedriftsmarknaden, innskot frå og gjeld til kundar og gjeld til kredittinstitusjonar. Utlån til kundar og kreditt­ institusjonar vert prisa på ulike måtar. Her følgjer ei oversikt over ulike prismodellar fordelte på dei ulike kategoriane: • Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar vert prisa med utgangspunkt i NIBOR. • Utlån til kundar i personmarknaden vert prisa med flytande og fast kunderente. • Utlån til kundar i bedriftsmarknaden vert prisa med flytande og fast kunderente og med referanserente med utgangspunkt i NIBOR.

Bokført verdi 31.03.18

Verkeleg verdi 31.03.18

Bokført verdi 31.03.17

Verkeleg verdi 31.03.17

366.025

366.025

226.249

226.249

-

-

-

-

6.940.295

6.940.295

6.386.156

6.386.156

346.578

346.578

345.666

345.666

-

-

-

-

7.652.898

7.652.898

6.958.071

6.958.071

Eignelutar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Netto utlån til og fordringar på kundar: Utlån Verdipapir Derivat Sum finansielle eignelutar Forpliktingar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Gjeld stifta ved utferding av verdipapir Derivat Ansvarleg lånekapital / fondsobligasjon Sum finansielle forpliktingar

KONSERN (Tal i heile tusen kroner)

888

888

2.451

2.451

5.950.534

5.950.534

5.631.672

5.631.672

1.426.721

1.426.721

1.484.449

1.484.449

-

-

-

-

200.000

200.000

200.000

200.000

7.578.143

7.578.143

7.318.572

7.318.572

Bokført verdi 31.03.18

Verkeleg verdi 31.03.18

Bokført verdi 31.03.17

Verkeleg verdi 31.03.17

366.025

366.025

226.249

226.249

-

-

-

-

6.894.213

6.894.213

6.261.256

6.261.256

423.340

423.340

345.666

345.666

-

-

-

-

7.683.578

7.683.578

6.833.171

6.833.171

Eignelutar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Netto utlån til og fordringar på kundar: Utlån Verdipapir Derivat Sum finansielle eignelutar Forpliktingar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Gjeld stifta ved utferding av verdipapir Derivat Ansvarleg lånekapital / fondsobligasjon Sum finansielle forpliktingar

888

888

2.451

2.451

5.950.243

5.950.243

5.628.415

5.628.415

1.426.721

1.426.721

1.484.449

1.484.449

-

-

-

-

200.000

200.000

200.000

200.000

7.577.852

7.577.852

7.315.315

7.315.315


21

Note 8 Finansielle eignelutar vurderte til verkeleg verdi Finansielle instrument tilgjengelege for sal er vurderte til verkeleg verdi med verdiendring ført mot andre innrekna inntekter og kostnader. Finansielle instrument er vurderte til verkeleg verdi over resultatet. Alle obligasjonar og sertifikat blir målte til verkeleg verdi over resultatet. Sjå også note 2, Rekneskapsprinsipp, i årsrapporten for 2017. Finansielle instrument ‘til verkeleg verdi er klassifi­ serte i ulike nivå. Dei fleste finansielle instrument, med unntak av kundeutlån og kundeinnskot med flytande rente i tillegg til gjeld til kredittinstitusjonar, vert vurderte til verkeleg verdi. For nærare beskriving viser vi til note 2 og 4 i årsrapporten.

MORBANK 31.03.2018 Eignelutar

Endringane krev presentasjon av verkelege verdi­ målingar per nivå med følgande nivåinndeling for måling av verke­leg verdi: • Notert pris i ein aktiv marknad for ein identisk eigendel eller forplikting (nivå 1) • Verdsetting basert på andre tilgjengelege observerbare faktorar enn notert pris for eigendelen eller forpliktinga (nivå 2). • Verdsetting basert på faktorar som ikkje er henta frå observerbare marknader (ikkje observerbare føresetnader) (nivå 3)

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

-

35.837

-

35.837

305.118

11.047

-

316.165

Finansielle eignelutar til verkeleg verdi over resultatet Derivat Obligasjonar, sertifikat og rentefond Eigenkapitalinstrument

-

-

-

-

Fastrentelån

-

-

545.688

545.688

Lån med rentegaranti

-

-

-

-

-

-

-

-

305.118

46.884

545.688

897.690

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

32.775

Finansielle eignelutar tilgjengelege for sal Eigenkapitalinstrument Sum eignelutar Forpliktingar Finansielle forpliktingar til verkeleg verdi over resultatet Derivat

-

32.775

-

Verdipapirgjeld

-

-

-

-

Fastrenteinnskot

-

-

-

-

BMA-innskot

-

-

-

-

-

32.775

-

32.775

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

Sum forpliktingar

MORBANK 31.03.2017 Eignelutar Finansielle eignelutar til verkeleg verdi over resultatet - Derivat

-

3.348

-

3.348

458.646

6.151

-

464.798

- Eigenkapitalinstrument

-

32.505

-

32.505

- Fastrentelån

-

-

666.322

666.322

- Lån med rentegaranti

-

-

-

-

-

-

-

-

458.646

42.004

666.322

1.166.972

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

- Obligasjonar, sertifikat og rentefond

Finansielle eiendeler tilgjengelege for sal - Egenkapitalinstrument Sum eignelutar Forpliktingar Finansielle forpliktingar til verkeleg verdi over resultatet - Derivat

-

50.441

-

50.441

- Verdipapirgjeld

-

214.816

-

214.816

- Fastrenteinnskot

-

-

-

-

- BMA-innskot

-

-

-

-

Sum forpliktingar

-

265.257

-

265.257


22

Note 9 Verdipapirgjeld og ansvarleg lån

MORBANK (tal i heile tusen kroner)

31.12.2017

Emittert

Forfalle/ innløyst

Andre endringar

31.03.2018

1.427.000

Endring i verdipapirgjeld 1.467.000

-

-40.000

-

Verdijusteringar

Obligasjonsgjeld, nominell verdi

-443

-

-

164

-279

Påkomne renter

1.679

-

-

93

1.773

1.468.236

-

-40.000

257

1.428.493

150.000

Totalt Endring i ansvarleg lån

150.000

-

-

-

Verdijusteringar

-

-

-

-

-

Påkomne renter

368

-

-

5

373

150.368

-

-

5

150.373

Obligasjonsgjeld, nominell verdi

Totalt

Note 10 Innskot frå kundar MORBANK

KONSERN

(Tal i heile tusen kroner)

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

4.038.549

4.017.829

3.851.081

1.800.478

1.613.843

2.099.453

5.839.027

5.631.672

5.950.534

Sum innskot frå kundar

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

3.683.855

3.527.209

3.734.273

340.062

407.121

326.336

111.469

120.815

105.634

67.382

71.035

56.523

24.059

3.328

18.102

25.643

63.369

38.046

231.558

61.241

193.066

90.708

84.148

84.247

103.571

101.344

85.941

28.842

17.675

28.162

184.534

269.720

177.900

Innskot fordelt på løpetid

31.03.2018

31.03.2017

Innskot frå og gjeld til kundar utan avtalt løpetid

3.850.790

4.014.572

4.037.959

Innskot frå og gjeld til kundar med avtalt løpetid

2.099.453

1.613.843

1.800.478

5.950.243

5.628.415

5.838.437

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

3.734.273

3.527.209

3.683.855

Offentleg forvaltning

326.336

407.121

340.062

Jordbruk/skogbruk

105.634

120.815

111.469

Fiske/fangst

56.523

71.035

67.382

Havbruk

18.102

3.328

24.059

Innskot fordelt på sektor og næring Lønstakarar o.l.

Offshore og oljerelatert verksemd

31.12.2017

38.046

63.369

25.643

193.066

61.241

231.558

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

84.247

84.148

90.708

Hotell og handel

85.941

98.391

103.571

Industri og bergverk

28.162

17.675

28.842

Eigedomsdrift

Transport og anna tenesteytande verksemd

177.609

269.415

183.944

Forretningsmessig tenesteyting

506.203

413.796

459.855

553.173

468.336

445.028

42.929

22.537

42.462

5.950.243

5.628.415

5.838.437

31.03.2018

31.03.2017

31.12.2017

459.855

413.796

506.203

445.028

468.336

553.173

42.462

22.537

42.929

5.839.027

5.631.672

5.950.534

31.12.2017

31.03.2017

31.03.2018

4.587.148

4.514.869

4.747.212

4.746.921

4.511.611

4.586.558

296.064

178.817

274.376

Andre kommunar i Møre og Romsdal

274.376

178.817

296.064

955.815

937.986

928.946

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

928.946

937.986

955.815

5.839.027

5.631.672

5.950.534

5.950.243

5.628.415

5.838.437

Tenesteytande næringar elles Andre sektorar Sum innskot fordelt på sektor og næring

Innskot fordelt på geografisk område Søre Sunnmøre

Totalt


23

Note 11 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko vert definert som risiko for at banken ikkje klarer å oppfylle forpliktingane sine og/eller finansiere auke i eignelutar utan at banken vert påført vesentlege ekstrakostnader. Arbeidet med funding og likviditet er regulert gjennom Strategi og policy for likviditetsstyring og Strategi og policy for marknads- og motpartsrisiko. Desse gir konkrete rammer og styringsparametrar, og dei vert jamleg gjennomgåtte og vetekne av styret. Likviditetsstrategien gjenspeglar banken sin moderate til lave risikoprofil. Banken reduserer sin likviditetsrisiko gjennom ei spreiing av innlån på ulike marknader, innlånskjelder, løpetider og instrument, i tillegg til ved bruk av langsiktige innlån. Det føreligg beredskapsplanar, både for banken og SpareBank 1-alliansen, for handsaming av likviditetssitua­ sjonen i periodar med urolege kapitalmarknader. Desse tek omsyn til periodar med bankspesifikke, system­ messige krisescenario og ein kombinasjon av desse. Banken har som mål å ha ein likviditetsreserve tilsvarande minst 12 månader netto finansieringsbehov utan tilgang på ekstern finansiering.

Ved årsskiftet hadde banken ekstern finansiering på i alt 1.427 mill. kroner – 16,5 % av balansen. 372 mill. kroner av ekstern finansiering har attståande løpetid under eitt år. Samla ekstern opplåning er noko redusert gjennom første kvartal 2018. Banken er medeigar i SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, og hadde ved utgangen av kvartalet høvesvis 2.329,8 mill. og 130,0 mill. kroner (2.294,6 mill. og 131,7 mill. kroner sist årsskifte) av utlåna overført. LCR var ved utgangen av første kvartal på 219 %.


Note 12 Eigardelskapital og eigarstruktur

Det var emisjon 28.9.2017 ved innbetaling av 100 mill. kroner fordelte på 1 mill. eigenkapitalbevis à 100 kr. Det var 358 eigenkapitalbeviseigarar per 31.3.2018.

Tal på eigenkapitalbevis

Del

Sparebanken Møre

48.070

4,81 %

Sparebank 1 Smn

48.070

4,81 %

Wenaas Kapital AS

38.529

3,85 %

Vartdal Holding AS

37.125

3,71 %

Havila Holding AS

37.125

3,71 %

Grøvik Verk AS

37.107

3,71 %

H I Giørtz Sønner AS

37.107

3,71 %

Marin Group AS

37.107

3,71 %

Studentsamskipnaden

30.873

3,09 %

Har-Eiendom A/S

22.383

2,24 %

Rasmus Magne Straume

15.436

1,54 %

Vartdal Fiskeriselsk

15.436

1,54 %

Brødrene Vartdal AS

14.850

1,49 %

Kåre Steinar Fjellet

14.843

1,48 %

Vartdal Invest AS

14.843

1,48 %

Seanergy AS

14.843

1,48 %

Magne Sævik

14.842

1,48 %

Seielstad Holding AS

14.842

1,48 %

Hbj Holding AS

11.132

1,11 %

Brødrene Øyehaug AS

9.859

0,99 %

Dei største eigenkapitalbeviseigarar

Sum største eigarar

514.422

51,57 %

Andre eigarar

485.578

48,43 %

1.000.000

100,00 %

Utferda eigenkapital

Banken har inga behaldning av eigne eigenkapitalbevis.

Note 13 Viktige rekneskapsestimat og skjønnsmessige vurderingar Ved utarbeiding av konsernrekneskapen føretek leiinga estimat og skjønnsmessige vurderingar, i tillegg til føresetnader som påverkar effekten av bruken av rekneskapsprinsipp. Dette vil påverke rekneskapsførte beløp for eignelutar, forpliktingar, inntekter og kostnader. I årsrekneskapen for 2017 er det i note 4 Kritiske estimat og vurderingar om bruk av rekneskapsprinsipp gjort greie for vesentlege estimat og føresetnader.


SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Føretaksregisteret: NO 937 899 785

Hovudkontor Gymnasvegen 2, 6102 Volda Tlf. 70 07 00 00 sparebanken.no

Kundesenter Tlf. 70 07 00 00 Ope 07–24 alle dagar

Bedriftssenter Tlf. 70 07 00 07 Ope 08–16 mån–fre

Kvartalsrapport q1 2018  
Kvartalsrapport q1 2018  
Advertisement