Page 1

159. FORRETNINGSÅR

delårsrapport 30.09.2012

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Org.nr.: 937 899 785 NO

2012

Delårsrapport


Âť Ulstein. Fotograf: Gunnar Wangen


Innhald Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

4

Hovudtrekk4 Nøkkeltal 

5

Totalresultat6 Finansiell stilling

7

Risikovurderingar8 Oppstilling av totalresultat

10

Oppstilling av finansiell stilling

12

Kontantstraumanalyse13 Note 1

14

Rekneskapsprinsipp Note 2 

16

Segmentinformasjon Note 3

18

Utlån til og krav på kundar Note 4

20

Tap på utlån, garantiar m.m. Note 5

24

Innskot frå kundar Note 6 Kapitaldekning

25


Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Hovudtrekk

Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av

av Q3 2011.

Rentenettoen er på 1,52% av GFK mot 1,65% ved utgangen

rekneskapa frå morbank, fire heileigde d ­ otterselskap, og banken sine eigardelar i dei felleskontrollerte

Provisjonsinntekter viser betring mot same periode i fjor.

­verk­semdene Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og Sam­

Netto avkastning på finansielle investeringar er positiv

arbeidende Sparebanker Bankinvest II AS.

for 2012.

Morbanken har 74 tilsette ved utgangen av 3. kvartal,

Innskotsdekninga syner positiv utvikling.

som til saman utgjer 72 årsverk. Kommentarane og tala nedanfor er knytt til konsernet dersom anna ikkje er uttrykt særskilt.

4

|

Delårsrapport Q3 2012


Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor

Nøkkeltal

»» Netto avkastning på finansielle investeringar 24,6 mill. kr (1,6mill. kr)

Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor

»» Utlånsvekst 12 mnd i eigne bøker - 10,5 mill. kr »» Morbanken sitt resultat før skatt 44,5 mill. kr

(512 mill. kr)

(26,8 mill. kr.)

»» Utlånsvekst 12 mnd i 2012 inklusiv overføring til »» Eigenkapitalavkastning i morbank 10,1% (6,1%) »» Eigenkapitalavkastninga etter skatt for konsern er

Boligkreditt 363 mill.kr. (538 mill. kr)

»» Innskotsvekst 12 mnd 589 mill. kr (330 mill. kr)

8,2 %

»» Kapitaldekning for morbanken 16,55% »» Netto provisjons og andre inntekter 34,9 mill.kr ( 29,4 mill.kr)

»» Kjernekapital for morbanken er 13,02%

Delårsrapport Q3 2012

|

5


Totalresultat

Totalresultat Delårsresultat

Driftskostnader

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har eit konsernresultat etter

Driftskostnadene er 1,4 mill. kr lavere enn same tid i for

skatt på 35,1 mill. kroner pr 30.9.2012 som tilsvarar 0,63 %

og utgjer 73,9 mill. kr. Kostnadene er i samsvar med bud­

av gjennomsnittleg forvaltningskapital (GFK).

sjettet. Kostnader i % av totale inntekter utgjer 53,3 % pr 30.9.2012 mot 63% for tilsvarande periode i fjor.

Morbanken har eit resultat etter skatt på 35,6 mill. kr tilsvarande 0,66 % av GFK. Resultat etter 3. kvartal 2011 var 22,3 mill. kr

Tap/nedskrivingar Resultatrekneskapen er belasta med 20,5 mill. kr i tap. Samla nedskrivingar pr 30.9.2012 utgjer 26,9 mill. kr

Rentenetto

og fordeler seg slik i prosent av brutto utlån (tabell

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjer 79,2 mill.

under).

kr, som i kroner er nesten identisk med 3. kvartal 2011. Dette tilsvarar 1,52 % av GFK i morbank mot 1,65 % i fjor.

Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter har auka med 5,4 mill. kroner i forhold til 3. kvartal.2011. Netto a­ vkastning på fi ­ nansielle investeringar er vesentleg høgare enn til­ svarande periode i 2011. Dette skuldast positiv utvikling i verdivurderingar og motteke utbytte. SpareBank 1 Søre Sunnmøre sin andel av resultatet frå felleskontrollerte verksemder i SpareBank 1 Gruppen utgjer 11,8 mill. kroner.

» Selvåg. Fotograf: Gunnar Wangen

6

|

Delårsrapport Q3 2012

30.09.12

31.12.11

30.09.12

Individuelle

0,04 %

0,13 %

0,38 %

Gruppevise

0,38%

0,40 %

0,35%

Sum

0,42 %

0,53 %

0,73 %


Finansiell stilling

Finansiell stilling Utlån

Likviditet

Brutto utlån i eigne bøker har auka med 299 mill. kr

Banken prioriterer å ha god likviditet, og har ein

sidan årsskiftet.

­diversifisert forfallsstruktur på ekstern funding.

I høve til tilsvarande periode i fjor så har utlåna i eigne

Samla ekstern finansiering utgjer 2.693 mill. kr. Av dette

bøker redusert med 10,5 mill. kr. Banken plasserer sikre

har 1.630 mill. kr løpetid mellom 1 og 3 år, og 550 mill.

bustadlån i SpareBank 1 Boligkreditt. Ved kvartalsskiftet

kr løpetid over 3 år.

utgjer denne porteføljen 1.206 mill. kr. Brutto utlån inklusiv lån i Boligkreditt er såleis på 7.430 mill. kr. Soliditet Morbanken sin ansvarlege kapital består av kjerne­ Forvaltningskapital

kapital på 565,2 mill. kr og tilleggskapital på 153,1 mill.

Forvaltningskapitalen i morbanken utgjer 7.800 mill. kr

kr. Delårsresultat er ikkje inkludert.

og har auka med 707 mill sidan årsskiftet. Forvaltnings­ kapitalen inklusiv lån i Boligkreditt er på 9.006 mill. kr.

Samla ansvarleg kapital er 718,3 mill. kr eksklusiv ­resultat for rekneskapsperioden.

Innskot

Dette gir fylgjande kapitaldekningsprosentar (morbank):

Innskota har auka med 589 mill. kr siste 12 månadene. Innskotsdekninga i morbank er 70,0 % ved utgangen av

Dato

kvartalet.

30.09.12

Eksklusive delårsresultat

Inklusive delårsresultat

16,55 %

17,37 %

31.12.11 30.09.11

17,12 % 15,78%

16,28 %

» Fosnavåg sentrum. Fotograf: Gunnar Wangen

Delårsrapport Q3 2012

|

7


Risikovurderingar

Risikovurderingar Banken sine vesentlege risiki er knytt til: kredittrisiko,

Både utlån og innskot frå kundar har i all hovudsak

operasjonell risiko, renterisiko og likviditets- og opp­

flytande rente. Fastrentelåna er i stor grad sikra gjennom

gjersrisiko.

renteswapavtalar.

Risikotilhøva blir kontinuerleg overvaka og rapportert til

Banken si obligasjonsbehaldning er i overkant av 182 mill

leiinga og styret etter faste rapporteringsrutinar.

kr, og dei fleste postane har kvartalsvis renteregulering. Renterisikoen er derfor låg.

Kredittrisiko i utlånsporteføljen er det største risikoom­ rådet. Banken har god bransjespreiing og alle engasje­

Utsiktene framover

ment blir månadleg scora i SpareBank 1 sitt datavarehus.

Aktiviteten i banken sitt primærområde er god, og

Denne scoringa fangar opp hovudtrekka på grunnlag av

det ligg til rette for ei god og sunn utvikling, sjølv

kundeåtferd og utvikling i økonomiske nøkkeltal, og er

om utsiktene i Europa kan påverke rammevilkåra for

grunnlag for oppfølging og rapportering. Arbeid med

banken. Banken er finansiert for å dekke innløysing av

porteføljekvalitet er ei prioritert oppgåve, og det vert

låneforfall og utlånsvekst i første halvår 2013. Styret

tekne aktive grep for å redusere risiko og misleghald.

forventar at resultatet av ordinær bankdrift det siste kvartalet av 2012 vil vere på nivå med resultatet pr 3.

Summane for overtrekk og restansar syner nedgang.

kvartal.

Styret følgjer utviklinga månadleg og kredittmedarbeida­ rane prioriterer arbeidet med utsette engasjement høgt.

Volda, 9. november 2012 Styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Oddvar Strand

Tove Krøvel

Kristian Sætre

Elias Mårstøl

Styreleiar

Nestleiar

Trond Berg

Solveig Midtbø Adm. banksjef

8

|

Delårsrapport Q3 2012

Helen Kvalsund Vike


Risikovurderingar

Del책rsrapport Q3 2012

|

9


Oppstilling av totalresultat

Oppstilling av totalresultat Morbank (Tal i heile tusen kroner)

2011

Q3 2011

30.09.11

Q3 2012

30.09.12

Renteinntekter

299 344

77 935

217 400

77 472

226 646

Rentekostnader

185 290

47 717

133 752

49 445

144 404

114 054

30 218

83 648

28 027

82 242

35 255

8 906

26 391

11 498

32 613

Provisjonskostnader

2 761

804

2 062

806

2 044

Andre driftsinntekter

1 253

231

878

243

859

Netto provisjons- og andre inntekter

33 747

8 333

25 207

10 935

31 428

Utbytte

10 711

24

10 711

1

13 148

Netto renteinntektar

Provisjonsinntekter

Inntekt av eigarinteresser i felleskontrol. verksemder Netto verdiendring på finansielle eignelutar

-9 077

-5 756

-7 978

3 837

8 307

Netto avk. på finansielle investeringar

1 634

-5 732

2 733

3 838

21 455

149 435

32 819

111 588

42 800

135 125

Personalkostnader

46 742

13 030

35 654

12 048

35 765

Administrasjonskostnader

27 540

5 731

19 666

6 414

20 043

Sum inntekter

Avskrivingar av varige driftsmidlar

4 178

1 009

3 038

778

2 407

Andre driftskostnader

16 444

4 969

12 384

3 772

11 831

Sum driftskostnader

94 904

24 739

70 742

23 012

70 046

Resultat før tap

54 531

8 080

40 846

19 788

65 079

Gevinst ved sal av anleggsmidlar

-2 000

0

0

0

0

Tap på utlån, garantiar

20 007

4 912

14 020

11 474

20 592

Resultat før skatt

32 524

3 168

26 826

8 314

44 487

7 398

900

4 500

2 400

8 850

25 126

2 268

22 326

5 914

35 637

Skattekostnad Totalresultat for perioden

Disponeringar av årsresultat: Overført til Sparebankfondet

20 926

Overført til gåvefond Avsett til utdeling

4 200

Overført til fond for vurderingsskilnader

Sum disponeringar

10

|

Delårsrapport Q3 2012

25 126


Oppstilling av totalresultat

Konsern (Tal i heile tusen kroner)

2011

Q3 2011

30.09.11

Q3 2012

30.09.12

Renteinntekter

298 321

76 292

214 510

76 412

223 579

Rentekostnader

188 673

47 716

133 751

49 445

144 404

Netto renteinntektar

109 648

28 576

80 759

26 967

79 175

35 255

8 906

26 391

11 498

32 613

Provisjonsinntekter Provisjonskostnader

2 761

804

2 062

806

2 044

Andre driftsinntekter

6 730

1 583

5 078

1 311

4 305

39 224

9 685

29 407

12 003

34 874

2 902

24

2 903

1

4 417

Inntekt av eigarinteresser i felleskontrol. verksemder

11 096

1 162

6 676

4 714

11 845

Netto verdiendring på finansielle eignelutar

-9 527

-5 756

-7 978

3 838

8 307

Netto avk. på finansielle investeringar

4 471

-4 570

1 601

8 553

24 569

153 343

33 691

111 767

47 523

138 618

Personalkostnader

46 882

13 031

35 654

12 476

36 193

Administrasjonskostnader

27 540

6 271

19 666

6 414

20 043

Netto provisjons- og andre inntekter

Utbytte

Sum inntekter

Avskrivingar av varige driftsmidlar

5 253

1 278

3 846

1 048

3 216

Andre driftskostnader

21 868

6 025

16 130

4 178

14 453

Sum driftskostnader

101 543

26 605

75 296

24 116

73 905

51 800

7 086

36 471

23 407

64 713

Resultat før tap

Gevinst ved sal av anleggsmidlar

0

0

0

-122

-122

Tap på utlån, garantiar

20 007

4 912

14 020

11 474

20 592

Resultat før skatt

31 793

2 174

22 451

11 811

43 999

6 150

900

4 500

2 400

8 850

25 643

1 274

17 951

9 411

35 149

Skattekostnad Totalresultat for perioden

Disponeringar av årsresultat: Overført til Sparebankfondet Overført til gåvefond Avsett til utdeling Overført til fond for vurderingsskilnader

Sum disponeringar

20 926 0 4 200 517

25 643

Delårsrapport Q3 2012

|

11


Oppstilling av finansiell stilling

Oppstilling av finansiell stilling Morbank 31.12.11

Konsern

30.09.11

30.09.12

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

30.09.12

30.09.11

31.12.11

Eignelutar 315 036

165 332

514 132

165 710

103 659

66 386

6 011 088

6 319 751

6 307 915

(8 100)

(24 022)

(2 695)

(24 100)

(22 100)

(24 100)

5 978 888

6 273 629

6 281 120

1 393

1 393

1 393

Kontantar og fordringar på sentralbanken Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

514 132

165 332

315 036

66 386

103 659

165 710

Utlån til og fordringar på kundar

3

6 223 804

Individuelle nedskrivingar

4

(2 695)

(24 022)

(8 100)

(24 100)

(22 100)

(24 100)

Nedskriving på grupper av utlån

4

Netto utlån til kundar

3

6 234 272 5 924 796

6 197 009 6 188 150 5 892 596 0

Overtekne eigedomar

1 393

1 393

1 393

279 356

188 996

182 778

Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning

182 778

188 996

279 356

103 696

106 222

473 305

Aksjar, andelar og andre eigenkapitalinteresser

473 305

106 222

104 046

Investeringar i felleskontrollerte verksemder

158 127

117 945

138 098

-

-

-

95 780

86 196

103 964

34 296

31 136

34 296

3 180

-

3 180

Utsett skattefordel

3 787

224

3 787

47 150

47 608

45 841

Varige driftsmidlar

155 836

159 639

158 008

47 269

5 324

69 253

Andre eignelutar

73 896

7 860

51 551

24 179

27 379

20 809

20 809

27 379

24 179

7 092 563

7 036 874

7 799 827

Investering i konsernselskap

Forskotsbet. kostnader og oppt.inntekter Sum eignelutar

7 850 828 7 066 799 7 130 390

Gjeld 357 994

424 303

298 000

Innskot frå kredittinstitusjonar

4 034 280

3 826 269

4 413 722

Innskot frå og gjeld til kundar

1 898 260

1 933 216

2 188 924

46 545

40 117

49 184

298 000 5

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir Anna gjeld

424 303

357 994

4 412 811

3 823 428 4 031 689

2 188 924

1 933 216 1 898 260

52 260

44 374

47 416

28 612

83 556

88 648

Påkomne kostnader og forsk.bet. inntekter

88 648

83 556

28 612

15 276

16 440

14 055

Avsetjing til forpliktingar

14 055

16 440

15 276

199 307

199 286

199 368

199 368

199 286

199 307

6 580 274

6 523 187

7 251 901

502 289

481 363

502 289

10 000

10 000

10 000

-

22 326

35 637

-

-

-

512 289

513 689

547 926

7 092 563

7 036 876

7 799 827

142 014

136 766

135 413

60 000

75 500

15 000

Ansvarleg lånekapital Sum gjeld

7 254 066 6 524 603 6 578 554

Eigenkapital

12

|

Delårsrapport Q3 2012

Sparebankfondet

502 289

481 363

502 289

Gåvefond

10 000

10 000

10 000

Udisponert årsresultat

35 149

19 083

-

Annan eigenkapital

49 324

31 750

39 547

596 762

542 196

551 836

7 850 828

7 066 799

7 130 390

135 413

135 770

142 014

15 000

75 500

60 000

Sum eigenkapital

Gjeld og eigenkapital

Garantiansvar Deponert i Norges Bank

6


Kontantstraumanalyse

Kontantstraumanalyse Morbank

Konsern

2010

2011

30.09.12

63 593

32 524

44 487

0

2 000

0

4 460

4 178

2 407

0

0

0

-6 000

-4 200

0

-13 493

-7 398

-8 850

48 560

27 104

38 044

72 099

-32 714

10 288

(tusen kroner) Årsoverskot før skatt Gevinst/tap ved sal av anleggsmidlar + av- og nedskrivingar + Tap på utlån/garantiar - Gåver

30.09.12

2011

2010

43 999

31 793

69 216

0

0

0

3 216

5 253

4 907

0

0

0

0

-4 200

-6 000

-8 850

-6 150

-13 527

Tilført frå årets verksemd

38 365

26 696

54 596

24 045

Reduksjon/(auke) andre fordringar

25 715

-29 232

60 125

7 613

12 487

Auke/(reduksjon) anna kortsiktig gjeld

3 976

-7 073

14 250

-8 249

-331

-1 221

-1 221

-331

-8 249

0

0

0

0

0

0

74 138

-25 432

35 311

28 470

-36 636

66 126

-460 455

-217 823

-302 232

-304 413

-219 609

-372 377

-155 637

389 074

99 324

99 324

389 074

-155 637

443 079

150 249

379 442

Auke/(reduksjon) innskot kundar

381 122

153 383

437 354

-17 147

-14 006

-59 994

Auke/(reduksjon) innskot kredittinst.

-59 994

-14 006

-17 147

-12 077

-135 913

96 578

Reduksjon/(auke) sertifikat og obligasjonar

96 578

-135 913

-12 077

-79 539

173 253

286 473

A) Netto likviditetsendring frå verksemd

279 452

162 989

838

-1 195

-1 512

-288

Brutto investeringar bygningar/driftsmidlar

-751

-1 512

-112 472

Avgang bygningar/driftsmidlar

0

5 918

0

Netto innbetalt kap. tilkn. selskap/dotterselsk

0

0

0

- Betalbar skatt

Auke/(reduksjon) pensjonsforplikting Auke/(reduksjon) forpliktingar Likviditetsendring i resultatrekneskapen

Reduksjon/(auke) utlån Reduksjon/(auke) utlån kredittinstitusjonar

0

500

0

-28 812

-3 160

-8 184

-32 517

-18 021

-369 609

Reduksjon/(auke) aksjar og eigarinteresser

-369 609

-16 335

-30 614

-62 524

-22 193

-378 081

B) Netto likviditetsendring investeringar

-370 360

-11 929

-143 086

82

82

40

40

82

82

0

0

0

0

0

0

110 842

145 831

290 664

Auke/(reduksjon) anna langsiktig gjeld

290 664

145 831

110 842

110 924

145 913

290 704

C) Netto likviditetsendringar finansiering

290 704

145 913

110 924

-31 139

296 973

199 096

A) + B) + C) Netto endringar i likvidar i året

199 796

296 973

-31 324

49 202

18 063

315 036

Likviditetsbehaldning per inngåande periode

315 036

18 063

49 387

18 063

315 036

514 132

Likviditetsbehaldning per utgåande periode

514 832

315 036

18 063

-31 139

296 973

199 096

Endring

199 796

296 973

-31 324

Auke ansvarlig lånekapital Endringar direkte mot eigenkapital

Delårsrapport Q3 2012

|

13


Note 1 - Rekneskapsprinsipp

Note 1 - Rekneskapsprinsipp 1.1 Grunnlag for utarbeidelse

1.6 Pensjonsskuldnader

Delårsrekneskapen for SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sidan dei andre selskapa i konsernet ikkje har tilsette,

omfattar perioden 1.1.- 30.09.2012. Delårsrekneskapen

så er det kun morbanken som har pensjonsskuldnad.

er utarbeidd i samsvar med IAS 34 Interim Financial

Avtalen er sikra gjennom innbetalingar til forsikrings­

­Reporting. Denne delårsrekneskapen er utarbeidd i sam­

selskap og skuldnaden er utrekna av aktuar.

svar med gjeldande IFRS standardar og IFRIC tolkingar. 1.7 Innlån/gjeld 1.2 Segmentrapportering

Innlån og gjeld vert i utgangspunktet bokført til verke­

Eit forretningssegment er ei gruppering av eignelutar

leg verdi. Verkeleg verdi er motteke beløp redusert med

eller verksemder som tilfører produkt eller tenester, og

transaksjons­kostnader. I etterfølgende periodar vert inn­

som er gjenstand for risiko og avkastning som avvik frå

lån og gjeld bokført til amortisert kost. Skilnader mellom

andre forretningssegment. Segmentinformasjon er omtala

motteke beløp redusert med transaksjonskostnader og

i eigen note.

innløysningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapen.

1.3. Valuta Transaksjonar i utanlandsk valuta er omrekna til NOK

1.8 Eigardel i dotterselskap og

etter kursar på transaksjonstidspunktet. Valutatap og

felleskontrollerte verksemder

-gevinst som oppstår på slike transaksjonar, samt på

Eigardelar i dotterselskap og tilknytte selskap skal

pengepostar i utanlandsk valuta er bokført i resultat­

­vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskaps­

rekneskapen.

rekneskapen. I konsernregnskapen blir desse eignelutane ført etter eigenkapitalmetoden. Det vil seie at vi løpande resultatfører vår andel av resultatet i felleskontrollerte

1.4 Varige driftsmidlar

verksemder. Dotterselskapa blir konsolidert i konsern­

Varige driftsmidlar omfattar bygningar, tomter og drifts­

rekneskapen.

lausøyre. Bygningar og driftslausøyre er innrekna til verkeleg verdi pr 1.1.2008 og vert avskrivne lineært etter forventa levetid. Tomter er bokført til kostpris.

1.5 Verdipapir og derivat Verdipapir består av aksjar og andelar, sertifikat og obligasjonar. Aksjar og andelar anten som omløpsmidlar og vurdert til verkeleg verdi, eller som anleggsmidlar og vurdert til amortisert kost.

14

|

Delårsrapport Q3 2012


Note 1 - Rekneskapsprinsipp

»» Fotograf: Marius Beck Dahle, Bilde av: Håvard Sæther, Volda Ørsta Bordtennisklubb

Delårsrapport Q3 2012

|

15


Note 2 - Segmentinformasjon

Note 2 - Segmentinformasjon Leiinga har vurdert kva for segment som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkt og kundar. Det primære rapporteringsformatet tek utgangspunkt i risikoen i eignelutane og avkastningsprofil og er delt opp i privatmarknad inkl sjølvstendige næringsdrivande og bedriftsmarknad. Bankens eigne investeringsaktivitetar er ikkje eit separat rapporterbartsegment og kjem fram under posten ufordelt saman med aktivitetar som ikkje lèt seg allokere til privat- eller bedriftsmarknaden. Banken opererer i eit geografisk avgrensa område og rapportering på geografiske sekundærsegment gir lite tilleggsinformasjon. Viktige eignelutsklassar (utlån) er imidlertid fordelt geografisk i eigen note under utlån.

Konsern 30.09.2012

Person

Bedrift

Anna

Totalt

Resultatrekneskap Netto renteinntekter

135 089

77 228

11 262

223 579

Renter av allokert kapital

-88 349

-40 807

-15 248

-144 404

Sum renteinntekter

46 740

36 421

-3 986

79 175

Netto provisjons og andre inntekter

15 656

5 035

14 183

34 874

-24 479

-8 797

-40 629

-73 905

0

0

24 569

24 569

Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar

6

-20 720

0

-20 714

37 923

11 939

-5 863

43 999

4 457 253

1 766 551

0

6 223 804

Individuell nedskriving utlån

-1 695

-1 000

0

-2 695

Gruppenedskriving utlån

-6 945

-17 155

0

-24 100

7 964

85 923

1 559 932

1 653 819

Sum eignelutar pr segment

4 456 577

1 834 319

1 559 932

7 850 828

Innskot frå og gjeld til kundar

2 587 660

1 525 151

0

4 112 811

Anna gjeld og eigenkapital

1 868 917

309 168

1 559 932

3 738 017

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

4 456 577

1 834 319

1 559 932

7 850 828

Resultat før skatt Balanse Utlån til kundar

Andre eignelutar

16

|

Delårsrapport Q3 2012


Note 2 - Segmentinformasjon

Konsern 2011

Person

Bedrift

Anna

Totalt

162 775

124 440

7 593

294 808

-111 710

-62 127

-11 323

-185 160

51 065

62 313

-3 730

109 648

Resultatrekneskap Netto renteinntekter Renter av allokert kapital Sum renteinntekter Netto provisjonsinntekter

15 205

5 136

18 883

39 224

-57 422

-30 056

-14 065

-101 543

0

0

4 471

4 471

-255

-19 752

0

-20 007

8 593

17 641

5 559

31 793

4 389 795

1 535 001

0

5 924 796

Individuell nedskriving utlån

-1 841

-6 259

0

-8 100

Gruppenedskriving utlån

-6 945

-17 155

0

-24 100

7 991

6 066

1 223 737

1 237 794

Sum eignelutar pr segment

4 389 000

1 517 653

1 223 737

7 130 390

Innskot frå og gjeld til kundar

2 504 147

1 527 542

0

4 031 689

Anna gjeld og eigenkapital

1 884 853

-9 889

1 223 737

3 098 701

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

4 389 000

1 517 653

1 223 737

7 130 390

30.09.12

30.09.11

2011

11 845

6 676

11 096

2 903

2 902

Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar Resultat før skatt Balanse Utlån til kundar

Andre eignelutar

*)Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle investeringar

Resultatandel felleskontrollert verksemd Utbytte verdipapir

4 417

Kursgevinst aksjar

4 280

2 088

-1 212

Netto gevinstar andre finansielle eignelutar

4 027

-10 066

-8 315

24 569

1 601

4 471

Netto avkastning på finansielle investeringar

Delårsrapport Q3 2012

|

17


»» Fotograf: Marius Beck Dahle, Bilde av: Olav Sindre Kriken, Ørsta Rock


Note 3 Utlån til og krav på kundar

Note 3 Utlån til og krav på kundar Morbank

Konsern

2011

30.09.11

30.09.12

Utlån fordelt på fordringstype

30.09.12

30.09.11

2011

1 035 503

1 122 672

1 105 984

Kasse-/drifts- og brukskredittar

1 105 984

1 122 672

1 035 503

286 505

325 922

221 613

221 613

325 922

286 505

4 689 080

4 871 157

4 980 318

Nedbetalingslån

4 896 207

4 785 678

4 602 788

6 319 751

6 307 915

Brutto utlån og fordringar på kundar

6 223 804

6 234 272

5 924 796

-24 022

-2 695

-2 695

-24 022

-8 100

6 011 088 -8 100 -24 100

Byggjelån

Individuelle nedskrivingar

-22 100

-24 100

6 273 629

6 281 120

Netto utlån og fordringar på kundar

2011

30.6.2011

30.6.2012

Utlån fordelt på marknader

4 086 753

4 279 724

4 457 253

1 924 335

2 040 027

1 850 662

0

0

0

6 319 751

6 307 915

-46 122

-26 795

6 273 629

6 281 120

2 660

2 660

2 660

0

0

0

2 660

2 660

5 978 888

6 011 088 -32 200 5 978 888

Gruppevise nedskrivingar

-24 100

-22 100

-24 100

6 197 009

6 188 150

5 892 596

30.06.12

30.06.11

2011

Lønnstakarar

4 457 253

4 279 724

4 389 795

Næringsfordelt

1 766 551

1 954 548

1 535 001

0

0

0

6 223 804

6 234 272

5 924 796

-26 795

-46 122

-32 200

6 197 009

6 188 150

5 892 596

2 660

2 660

2 660

0

0

0

2 660

2 660

2 660

Offentleg Brutto utlån og fordringar Nedskrivingar Netto utlån og fordringar Herav ansvarleg lånekapital

2 660

Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar Anna ansvarleg kapital Ansvarleg lånekapital bokført under utlån

Morbank 2011

30.09.11

30.09.12

Totale engasjement fordelt på risikogruppe

30.09.12

30.09.11

2011

3 389 719

3 420 338

3 694 304

Svært låg risiko

3 694 304

3 420 338

3 389 719

834 556

889 292

1 182 841

Låg risiko

1 149 764

813 292

803 264

1 675 463

1 737 168

1 299 560

Middels risiko

1 215 449

1 727 689

1 620 463

269 801

372 700

343 955

Høg risiko

343 955

372 700

269 801

369 080

324 335

360 862

Svært høg risiko

360 862

324 335

369 080

66 737

187 812

55 993

55 993

187 812

66 737

6 931 645

6 937 515

6 820 327

6 846 166

6 519 064

6 605 356

20

Konsern

|

Delårsrapport Q3 2012

Misleghald Totalt


Note 3 Utlån til og krav på kundar

Morbank

Konsern

2011

30.09.11

30.09.12

Brutto utlån fordelt på risikogruppe

30.09.12

30.09.11

2011

3 084 754

3 118 406

3 359 035

Svært låg risiko

3 359 035

3 118 406

3 084 754

759 473

810 789

1 075 495

Låg risiko

1 075 495

734 789

728 181

1 524 725

1 583 819

1 181 621

Middels risiko

1 097 510

1 574 340

1 469 725

245 528

339 800

312 740

Høg risiko

312 740

339 800

245 528

335 875

295 704

328 113

Svært høg risiko

328 113

295 704

335 875

60 733

171 233

50 911

50 911

171 233

60 733

6 319 751

6 307 915

6 223 804

6 234 272

5 924 796

2011

30.09.11

30.09.12

Brutto utlån fordelt etter sektor og næring

30.09.12

30.09.11

2011

4 086 753

4 279 724

4 457 253

Lønnstakarar o.l

4 457 253

4 279 724

4 086 753

0

0

0

0

0

0

129 770

126 090

126 211

126 211

126 090

129 770

71 102

71 705

11 865

Fiske/fangst

11 865

71 705

71 102

63 426

49 312

62 545

Havbruk

62 545

49 312

63 426

6 011 088

Misleghald Totalt

Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk

80 987

76 834

107 925

Industri og bergverk

107 925

76 834

80 987

346 314

396 611

264 663

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

264 663

396 611

346 314

109 809

105 817

103 412

Hotell og handel

103 412

105 817

109 809

162 229

108 424

144 454

Transport og anna tenesteytande verksemd

144 454

108 424

162 229

839 906

967 417

857 398

Eigedomsdrift

857 398

881 938

839 906

106 812

111 630

136 312

Forretningsmessig tenesteyting

52 201

111 630

20 520

13 980

26 187

35 877

6 319 751

6 307 915

2011

30.09.11

30.09.12

4 588 669

4 847 206

4 699 529

6 011 088

Tenesteytande næringar elles

35 877

26 187

13 980

6 223 804

6 234 272

5 924 796

Brutto utlån fordelt geografisk område

30.09.12

30.09.11

2011

Søre Sunnmøre

4 615 418

4 761 727

4 502 377

Totalt

344 681

298 292

293 461

Andre kommunar i Møre og Romsdal

293 461

298 292

344 681

1 077 738

1 174 253

1 314 925

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

1 314 925

1 174 253

1 077 738

6 319 751

6 307 915

6 223 804

6 234 272

5 924 796

6 011 088

Delårsrapport Q3 2012

|

21


Note 4 - Tap på utlån, garantiar m.m

Note 4 - Tap på utlån, garantiar m.m. Morbank 2011

Q3 11 30.09.11

Konsern Q3 12 30.09.12

Tap i resultatrekneskapen 30.09.12

Q3 12 30.09.11

Q3 11

2011

-17 573

4 065

-2 043

-94

-5 405

Endring i individuelle nedskrivingar i perioda

-5 405

-94

-2 043

1 415

0

-585

0

0

Endring i gruppe nedskrivingar i perioda

0

0

-585

0

1 415

36 741

1 057

17 084

8 608

15 042

Konstaterte tap på engasjement, tidl. skrivne ned

15 042

8 608

17 084

1 057

36 741

3 000

11 200

Konstaterte tap på engasjement, tidl. ikkje skrivne ned

11 200

3 000

0

0

124

-245

-40

-436

-210

-7

20 592

11 474

14 020

4 912

20 700

124 -7 20 700

-210

-436

-40

-245

4 912

14 020

11 474

20 592

» Volda, Fotograf:Gunnar Wangen

22

|

Delårsrapport Q3 2012

Inngang på tidl.nedskrivne utlån, garantiar m.v.

4 065 -17 573


Note 4 - Tap på utlån, garantiar m.m

2011 30.09.11 30.09.12 25 673

25 673

8 100

36 741

17 084

6 434

-2 273

-451

-171

6 618

3 000

1 000

15 523

12 884

200

700 8 100

0 24 022

2 695

Individuelle nedskrivingar

30.09.12 30.09.11

2011

Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. pr. 01.01.

8 100

25 673

25 673

-

Konstaterte tap i perioden på utlån, garantiar m.v. der det tidligare er gjort individuelle nedskrivingar

6 434

17 084

36 741

-

Tilbakeføring av tidligare års nedskrivingar

-171

-451

-2 273

+

Auke i nedskrivingar på engasjement der det tidligare er gjort individuelle nedskrivingar

1 000

3 000

6 618

+

Nedskrivinger på engasjement der det tidligare år ikkje er gjort individuelle nedskrivingar

200

12 884

15 523

-

Inngang på tidligare konstaterte tap

0

0

700

=

Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. ultimo periode.

2 695

24 022

8 100

24 100

22 685

22 685

0

-585

1 415

24 100

22 100

24 100

Gruppenedskrivingar Gruppenedskrivingar for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. per 01.01.

22 685

22 685

24 100

1 415

-585

0

+

Periodens gruppenedskriving for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v.

22 100

24 100

=

Gruppenedskriving for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. ultimo periode.

24 100

Misleghald I desember 2009 bestemte Finanstilsynet at misleghald skal rapporterast etter 30 dagar. SpareBank 1 Søre Sunnmøre held fast på at misleghald over 90 dagar (overtrekk og restanse) er objektivt tapsbevis, og har vurdert vesentlege ­engasjement som oppfyller desse krava med omsyn til individuelle nedskrivingar Misleghald over 30 dagar Misligholdte engasjement

30.09.12

2011

30.09.11

75 701

103 183

183 542

1 877

Øvrige tapsutsatte engasjement

Totalt tapsutsatte engasjement

77 578

10 773

14 915

113 956

198 457

2 695

Individuelle nedskrivninger

Netto tapsutsatte engasjement

74 883

8 100 105 856

2010

2009

247 672

66 685

6 085

14 806

253 757

81 491

24 022

25 673

20 996

174 435

228 084

60 495

Misleghaldne og tapsutsette engasjement over 90 dagar 30.09.12 Misleghaldne engasjement Andre tapsutsette engasjement Totalt tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivingar Netto tapsutsatte engasjement

2011 30.09 .11

2010

2009

2008

2007

2006

64 368

57 084

112 971

167 300

50 174

18 436

9 174

12 604

1 877

10 773

14 915

6 805

9 733

24 131

35 875

19 218

66 245

67 857

127 886

174 105

59 907

42 567

45 049

31 822

2 695

8 100

24 022

25 673

20 996

15 665

13 587

7 038

63 550

59 757

103 864

148 432

38 911

26 902

31 462

24 784

Delårsrapport Q3 2012

|

23


Note 5 - Innskot frå kundar

Note 5 - Innskot frå kundar Morbank 2011

30.09.11

30.09.12

Innskot fordelt på løpetid

30.09.12

30.09.11

2011

2 356 977

2 314 282

2 524 515

Innskot frå og gjeld til kundar utan avtala løpetid

2 523 604

2 311 441

2 354 386

1 677 303

1 511 987

1 889 207

Innskot frå og gjeld til kundar med avtala løpetid

1 889 207

1 511 987

1 677 303

3 826 231

4 413 722

Sum innskot frå kundar

4 412 811

3 823 428

4 031 689

2,41 %

2,35 %

2,42 %

247 641

152 067

313 584

6,1 %

4,0 %

7,1 %

2011

30.09.11

30.09.12

Innskot fordelt på sektor og næring

30.09.12

2 504 147

2 440 972

2 587 660

Lønstakarar o.l

2 587 660

2 440 972

2 504 147

166 351

182 418

181 523

181 523

182 418

166 351

78 781

80 105

94 953

94 953

80 105

78 781

128 166

120 997

229 417

229 417

120 997

128 166

4 034 280

Gjennomsnittleg rente Fastrenteinnskot Andel av totale innskot

Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske/fangst

2,35 %

2,41 %

313 584

152 067

247 641

7,1 %

4,0 %

6,1 %

30.09.11

2011

15 271

8 446

6 729

6 729

8 446

15 271

47 542

53 507

Industri og bergverk

53 507

47 542

62 231

89 253

83 088

81 446

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

81 446

83 088

89 253

115 617

84 823

92 647

Hotell og handel

92 647

84 823

115 617

89 028

48 171

138 796

Transport og anna tenesteytande verksemd

138 796

48 171

89 028

198 021

134 200

191 428

Eigedomsdrift

190 517

131 359

195 430

380 972

332 938

449 051

Forretningsmessig tenesteyting

449 051

332 938

380 972

10 908

72 085

118 408

Tenesteytande næringar elles

118 408

72 085

10 908

195 534

190 484

188 157

Øvrige sektorar

188 157

190 484

195 534

3 826 269

4 413 722

Sum innskot fordelt på sektor og næring

4 412 811

3 823 428

4 031 689

2011

30.09.11

30.09.12

Innskot fordelt på geografiske område

30.09.12

30.09.11

2011

3 359 698

3 130 122

3 589 370

Søre Sunnmøre

3 588 459

3 127 281

3 357 107

179 546

182 526

146 099

Andre kommunar i Møre og Romsdal

146 099

182 526

179 546

495 036

513 621

678 253

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

678 253

513 621

495 036

3 826 269

4 413 722

4 034 280

|

Delårsrapport Q3 2012

Havbruk

2,42 %

62 231

4 034 280

24

Konsern

Totalt

4 412 811

3 823 428

4 031 689


Note 6 - Kapitaldekning

Note 6 - Kapitaldekning Morbank

Konsern

30.09.11

2011

30.09.12

Ansvarleg kapital

30.09.12

481 363

502 289

502 289

Sparebankens fond

10 000

10 000

10 000

0

0

0

Frådrag konsernselskap

0

0

0

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

512 289

512 289

0

0

0

49 550

49 550

49 550

3 705

3 705

3 345

565 544

565 184

3 705

3 705

3 345

149 736

149 757

149 815

153 441

153 462

153 160

0

0

0

Kapitaldekningsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

719 006

718 344

491 363

544 618

Gåvefond

Sum balanseført eigenkapital Utsett skattefordel, goodwill og andre immaterielle eignelutar

2011

30.09.11

502 289

502 289

481 363

10 000

10 000

10 000

0

0

0

47 138

39 547

47 984

551 836

539 503

559 427

0

0

0

49 550

49 550

49 550

3 345

3 705

3 705

605 091

592 758

3 345

3 705

3 705

Tidsavgrensa ansvarleg kapital

149 797

149 757

149 675

Sum tilleggskapital

153 142

153 462

153 380

-86 776

-79 991

-86 196

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

0

0

0

Andel ansv.kapital i andre finansinst.

0

0

0

-86 776

-79 991

-134 336

678 688

678 562

611 802

Fondsobligasjon 50% medlemsinnskot kredittforeiningar Sum kjernekapital

612 322

Tilleggskapital utover kjernekapital 50% medlemsinnskot kredittforeiningar

Frådrag

698 059

Netto ansvarleg kapital

Delårsrapport Q3 2012

|

25


Note 6 - Kapitaldekning

Morbank

Konsern

30.09.11

2011

30.09.12

2011

30.09.11

0

0

0

Statar og sentralbankar

0

0

0

3 000

14 000

0

Lokale og regionale styresmakter

0

14 000

2 882

0

0

1 484

8 235

0

2 976

32 465

59 559

26 524

15 962

59 559

33 934

1 493 138

1 463 278

1 519 593

1 487 440

1 463 278

2 039 927

4 775

6 570

4 980

2 469 775

2 212 662

2 281 760

97 137

63 035

40 698

7 362

8 200

9 575

10 447

55 637

Offentleg eigde foretak Institusjonar Foretak

4 136

6 570

746 413

2 123 670

1 227 050

Forfalne engasjement

79 807

63 035

121 711

10 927

Obligasjonar med fortrinnsrett

11 000

8 200

4 900

59 629

Andelar i verdipapirfond

2 132

10 447

11 233

98 582

131 487 4 077 083

273 838

288 175

288 175

0

0

0

Massemarknadsengasjement

30.09.12

2 186 324

3 936 333

4 172 864

Risikovegd berekningsgrunnlag

Pant i bustad og fritidseigedom

Øvrige engasjement Sum kreditt- og motpartsrisiko

Operasjonell risiko Valutarisiko og postar i handelsportefølja

152 650

98 582

50 694

3 947 686

3 847 341

4 241 720

288 175

288 175

273 838

0

0

0

0

0

0

-24 100

-24 100

-22 100

Frådrag for: 0

0

0

-22 100

-24 100

-24 100

0

Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar Nedskrivingar

0

0

4 424 602

4 200 408

4 341 158

15,78 %

17,12 %

16,55 %

Kapitaldekning

12,31 %

13,46 %

13,02 %

herav kjernekapital

3,52 %

3,75 %

3,52 %

herav tilleggskapital

26

|

Delårsrapport Q3 2012

Kapitaldekningsreserve Totalt berekningsgrunnlag

-86 776

-79 991

-86 196

4 031 425

4 407 262

16,45 %

16,83 %

13,88 %

13,79 %

12,76 %

13,45 %

2,66 %

4,07 %

0,43 %

4 124 985


Design: sommersethdesign.no, Omslagsfoto: Gunnar Wangen

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Org.nr.: 937 899 785 NO Internett: www.sparebanken.no E-post: sparebanken@sparebanken.no

Bank. Forsikring. Og deg.

Hovudkontor Postboks 55 6101 Volda Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 07 00 01 Ope 09.00 - 15.45 (man-fre)

Kundesenter: Tlf 70 07 00 00 Ope 09.00 - 20.00 (man-fre)

Delårsrapport 3.kvartal 2012  

Delårsrapport 3.kvartal 2012

Advertisement