Page 1

158. FORRETNINGSÅR

delårsrapport 30.09.2011

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Org.nr.: 937 899 785 NO

2011

Delårsrapport


» Hjørundfjorden ved Sæbø. Fotograf: Gunnar Wangen


Innhald Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

4

Hovudtrekk4 Nøkkeltal 

5

Totalresultat6 Finansiell stilling

7

Risikovurderingar8 Oppstilling av totalresultat

10

Oppstilling av finansiell stilling

12

Kontantstraumanalyse13 Note 1

14

Rekneskapsprinsipp Note 2 

16

Segmentinformasjon Note 3

18

Utlån til og krav på kundar Note 4

20

Tap på utlån, garantiar m.m. Note 5

24

Innskot frå kundar Note 6 Kapitaldekning

25


Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

opplæring og autorisering av medarbeidarar. 70% av kunderådgjevarane er autoriserte finansielle råd­ gjevarar.

Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av

Kommentarane og tala nedanfor er knytt til konsernet

rekneskapa frå morbank, fire heileigde dotterselskap, og

dersom anna ikkje er uttrykt særskilt.

banken sine eigardelar i dei felleskontrollerte verksem­ dene Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og Bankinvest II AS.

Hovudtrekk Rentenettoen i morbank er på 1,65% av GFK mot 1,70 %

Morbanken har 74 tilsette ved utgangen av 3. kvartal,

ved utgangen av Q3 2010. Rentenettoen har vore

som til saman utgjer 72 årsverk.

­stigande i 2011, og vi forventar at renteendringar vil gje ytterlegare effekt også i fjerde kvartal.

Banken har i løpet av året brukt store ressursar på

4

|

Delårsrapport Q3 2011


Nøkkeltal

Netto avkastning på finansielle investeringar i morbank er 7,7 mill. kr lågare per 30.09.11 enn tilsvarande periode

»» Netto avkastning på finansielle investeringar 1.6 mill. kr (17,1 mill. kr)

i fjor, p.g.a. negativ verdiendring finansielle eignelutar.

»» Utlånsvekst 12 mnd i eigne bøker 512 mill. kr (435 mill. kr)

Nøkkeltal Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor

»» Morbanken sitt resultat før skatt 26,8 mill. kr (44,6 mill. kr.)

»» Utlånsvekst 12 mnd inklusiv overføring til Boligkreditt 560 mill.kr. (516 mill. kr)

»» Innskotsvekst 12 mnd 330 mill. kr (200 mill. kr)

»» Eigenkapitalavkastning i morbank 6,1% »» Kapitaldekning for morbanken 15,8% »» Netto provisjons og andre inntekter 29,4 mill. kr ( 32,2 mill. kr)

Delårsrapport Q3 2011

|

5


Totalresultat

Totalresultat Delårsresultat

­finansielle investeringar utgjer 1,6 mill. kroner. SpareBank 1

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har eit konsernresultat

Søre Sunnmøre sin andel av resultatet frå felleskontrollerte

etter skatt på 18 mill. kroner pr 30.9.2011 som tilsvarar

verksemder i SpareBank 1 Gruppen utgjer -1,1 mill. kroner.

0,34 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital (GFK). Morbanken har eit resultat etter skatt på 22,3 mill. kr

Driftskostnader

tilsvarande 0,44 % av GFK. Resultat etter 3.kvartal 2010

Driftskostnadene har auka med 9,8 mill. kr samanlikna

var 35,7 mill. kr. I 2010 var ein relativt stor del av års­

med same periode i fjor, og utgjer 75,3 mill. kr. Kostnad­

resultatet inkludert nokre eingongselement vist i første

ene er i samsvar med budsjettet. I morbank utgjer kost­

halvår.

nadene 63% av samla inntekter mot 51 % i tilsvarande periode i 2010.

Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjer 80,8

Tap/nedskrivingar

mill. kr, mot 79,5 mill. kr ved utgangen av 3. kvartal 2010.

Utlåna er vurdert i forhold til utlånsforskrift frå 1.1.2006.

Dette tilsvarar 1,65% av GFK i morbank mot 1,70% i fjor.

Gruppevise nedskrivingar er redusert med 0,6 mill. kr sidan årsskiftet. Resultatrekneskapen er belasta med 14 mill. kr i tap.

Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter er redusert med 2,8

Samla nedskrivingar pr 30.9.2011 utgjer 46,1 mill. kr og

mill. kroner i forhold til 30.9.2010. Netto avkastning på

fordeler seg slik i prosent av brutto utlån (tabell under):

Nedskrivingar i % av brutto utlån 30.09.2011

31.12.2010

30.09.2010

Individuelle

0,38%

0,44 %

0,39 %

Gruppevise

0,35 %

0,39 %

0,46%

Sum

0,73 %

0,83 %

0,85 %

» Eiksund i høstfarger. Fotograf: Per Eide

6

|

Delårsrapport Q3 2011


Finansiell stilling

Finansiell stilling Forvaltningskapital

Likviditet

Forvaltningskapitalen i morbanken utgjer 7.035 mill. kr

Banken prioriterer å ha god likviditet, og har ein diversi­

og har auka med 253 mill kr. sidan årsskiftet.

fisert forfallsstruktur på ekstern funding. Samla ekstern finansiering utgjer 2.480 mill. kr. Av dette

Utlån

har 1.048 mill. kr løpetid mellom 1 og 3 år, og 800 mill.

Brutto utlån i eigne bøker har auka med 513 mill. kr

kr løpetid over 3 år.

sidan årsskiftet. I høve til tilsvarande periode i fjor så har utlåna i eigne

Soliditet

bøker auka med 512 mill. kr. Banken plasserer sikre

Eigenkapitalavkastninga etter skatt er 6,1 %.

bustadlån i SpareBank 1 Boligkreditt. Ved kvartalsskiftet utgjer denne porteføljen 833 mill. kr. Brutto utlån inklu­

Morbanken sin ansvarlege kapital består av kjerne­kapital

siv lån i Boligkreditt er såleis på 7.067 mill. kr.

på 544,6 mill. kr og tilleggskapital på 153,4 mill. kr. Morbanken sin samla ansvarlege kapital er 698 mill. kr

Innskot

eksklusiv resultat for rekneskapsperioden.

Innskota har auka med 330 mill. kr siste 12 månadene. Inns­ kotsdekninga i morbank er 60,5 % ved utgangen av kvartalet.

Dette gir fylgjande kapitaldekningsprosentar (tabell under):

Kapitaldekning Dato

Eksklusive delårsresultat

Inklusive delårsresultat

30.09.2011

15,78 %

16,28%

31.12.2010 30.09.2010

15,43 % 14,92 %

15,72 %

Delårsrapport Q3 2011

|

7


Risikovurderingar

Risikovurderingar Banken sine vesentlege risiki er knytt til: kredittrisiko,

Både utlån og innskot frå kundar har i all hovudsak

operasjonell risiko, renterisiko og likviditets- og opp­

flytande rente. Fastrentelåna er i stor grad sikra gjennom

gjersrisiko.

renteswapavtalar.

Risikotilhøva blir kontinuerleg overvaka og rapportert til

Banken si obligasjonsbehaldning er relativt låg, og dei

leiinga og styret etter faste rapporteringsrutinar.

fleste postane har kvartalsvis renteregulering. Renterisikoen er derfor låg.

Kredittrisiko i utlånsporteføljen er det største risiko­ området. Banken har god bransjespreiing og alle engasje­ ment blir månadleg scora i SpareBank 1 sitt datavarehus.

Utsiktene framover

Denne scoringa fangar opp hovudtrekka på grunnlag av

På Søre Sunnmøre er det høg aktivitet i bustadbygg­

kundeåtferd og utvikling i økonomiske nøkkeltal, og er

ningsmarknaden og sysselsettinga i næringslivet er god.

grunnlag for oppfølging og rapportering. Arbeid med

Banken ser rom for vidare vekst i vårt marknadsområde

porteføljekvalitet er ei prioritert oppgåve, og det vert

særskilt i næringar på ytre.

tekne aktive grep for å redusere risiko og misleghald. Rentenetto er forventa å styrke seg også i Q4. Med god Misleghaldne engasjement har auka i høve til tilsvarande

og langsiktig funding er banken ikkje direkte råka av

periode i fjor, men har gått ned i samanlikna med

den internasjonale uroa.

årsskiftet. Styret følgjer utviklinga månadleg og kreditt­ medarbeidarane prioriterer arbeidet med utsette engasje­ ment høgt.

Volda, 31. oktober 2011 Styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Oddvar Strand

Tove Krøvel

Kristian Sætre

Runar Gretland

Styreleiar

Nestleiar

Trond Berg

John Arne Winsnes Adm. banksjef

8

|

Delårsrapport Q3 2011

Helen Kvalsund Vike


Risikovurderingar

Âť Fotograf: Gunnar Wangen

DelĂĽrsrapport Q3 2011

|

9


Oppstilling av totalresultat

Oppstilling av totalresultat Morbank (Tal i heile tusen kroner)

2010

Q3 2010

30.09.10

Q3 2011

30.09.11

Renteinntekter

267 377

69 157

195 446

77 935

217 400

Rentekostnader

162 383

42 201

115 515

47 717

133 752

Netto renteinntektar

104 994

26 956

79 931

30 218

83 648

37 137

9 464

27 676

8 906

26 391

Provisjonskostnader

2 631

710

1 938

804

2 062

Andre driftsinntekter

2 859

598

2 403

231

878

Netto provisjons- og andre inntekter

37 365

9 352

28 141

8 333

25 207

Utbytte

15 224

1

15 223

24

10 711

Provisjonsinntekter

Inntekt av eigarinteresser i felleskontrol. verksemder Netto verdiendring på finansielle eignelutar

2 950

1 055

-4 814

-5 756

-7 978

18 174

1 056

10 409

-5 732

2 733

160 533

37 364

118 481

32 819

111 588

Personalkostnader

38 397

10 654

31 361

13 031

35 654

Administrasjonskostnader

25 772

6 338

19 445

5 731

19 666

Netto avk. på finansielle investeringar

Sum inntekter

Avskrivingar av varige driftsmidlar

4 460

1 138

3 391

1 009

3 038

Andre driftskostnader

14 911

2 821

9 270

4 969

12 384

Sum driftskostnader

83 540

20 951

63 467

24 740

70 742

Resultat før tap

76 993

16 413

55 014

8 079

40 846

Gevinst ved sal av anleggsmidlar

0

0

0

0

0

Tap på utlån, garantiar

13 400

4 195

10 421

4 912

14 020

Resultat før skatt

63 593

12 218

44 593

3 167

26 826

Skattekostnad

13 493

3 700

8 900

900

4 500

Totalresultat for perioden

50 100

8 518

35 693

2 267

22 326

Disponeringar av årsresultat: Overført til Sparebankfondet

43 100

Overført til gåvefond

1 000

Avsett til utdeling

6 000

Overført til fond for vurderingsskilnader

Sum disponeringar

10

|

Delårsrapport Q3 2011

50 100


Oppstilling av totalresultat

Konsern (Tal i heile tusen kroner)

2010

Q3 2010

30.09.10

Q3 2011

30.09.11

Renteinntekter

265 218

69 587

194 374

76 292

214 510

Rentekostnader

162 334

42 222

114 821

47 716

133 751

Netto renteinntektar

102 884

27 365

79 553

28 576

80 759

37 137

9 465

27 676

8 906

26 391

Provisjonsinntekter Provisjonskostnader

2 631

710

1 938

804

2 062

Andre driftsinntekter

8 269

-1 232

6 506

1 583

5 078

42 775

7 523

32 244

9 685

29 407

5 557

9 668

5 556

24

2 903

15 952

-5 135

10 012

1 162

6 676

Netto provisjons- og andre inntekter

Utbytte Inntekt av eigarinteresser i felleskontrol. verksemder Netto verdiendring på finansielle eignelutar

3 012

1 055

1 586

-5 756

-7 978

24 521

5 588

17 154

-4 570

1 601

170 180

40 476

128 951

33 691

111 767

Personalkostnader

38 397

10 655

31 361

13 031

35 654

Administrasjonskostnader

25 772

6 337

19 445

6 271

19 666

Netto avk. på finansielle investeringar

Sum inntekter

Avskrivingar av varige driftsmidlar

4 907

1 139

3 391

1 278

3 846

Andre driftskostnader

17 792

1 299

11 270

6 025

16 130

Sum driftskostnader

86 868

19 430

65 467

26 605

75 296

Resultat før tap

83 312

21 046

63 484

7 086

36 471

Gevinst ved sal av anleggsmidlar

0

0

0

0

0

Tap på utlån, garantiar

13 400

4 196

10 421

4 912

14 020

Resultat før skatt

69 912

16 850

53 063

2 174

22 451

Skattekostnad

13 527

3 700

8 900

900

4 500

Totalresultat for perioden

56 385

13 150

44 163

1 274

17 951

Disponeringar av årsresultat: Overført til Sparebankfondet

43 100

Overført til gåvefond

1 000

Avsett til utdeling

6 000

Overført til fond for vurderingsskilnader

Sum disponeringar

6 285

56 385

Delårsrapport Q3 2011

|

11


Oppstilling av finansiell stilling

Oppstilling av finansiell stilling Morbank 31.12.10

Konsern

30.09.10

30.09.11

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

30.09.11

30.09.10 31.12.10

Eignelutar 18 063

30 280

165 332

Kontantar og fordringar på sentralbanken

165 332

30 280

18 063

554 784

279 742

103 659

Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

103 659

279 742

554 784

5 809 423

5 803 212

6 319 751

(25 673)

(22 688)

(24 022)

(22 685)

(26 925)

(22 100)

5 761 065

5 753 599

6 273 629

1 893

1 393

1 393

Utlån til og fordringar på kundar

3

6 234 272

Individuelle nedskrivingar

4

(24 022)

(22 688)

(25 673)

(22 100)

(26 925)

(22 685)

Nedskriving på grupper av utlån

4

Netto utlån til kundar

3

Overtekne eigedomar

5 721 289 5 721 345

6 188 150 5 671 676 5 672 987

1 393

1 393

1 893

143 443

143 321

188 996

Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning

188 996

143 321

143 443

102 186

94 830

106 222

Aksjar, andelar og andre eigenkapitalinteresser

106 222

94 880

102 236

79 269

71 072

86 196

Investeringar i felleskontrollerte verksemder

117 945

101 814

123 573

31 136

30 496

31 136

Investering i konsernselskap

-

-

-

-

1 294

-

Utsett skattefordel

224

1 327

33

51 103

52 225

47 608

Varige driftsmidlar

159 639

155 392

161 933

11 143

13 813

3 168

7 860

18 070

15 129

27 379

27 132

28 114

28 114

27 132

27 379

6 782 199

6 499 197

7 034 718

Andre eignelutar Forskotsbet. kostnader og oppt.inntekter Sum eignelutar

7 066 799 6 525 027 6 822 188

Gjeld 372 000

392 051

424 303

Innskot frå kredittinstitusjonar

3 884 031

3 500 000

3 826 269

Innskot frå og gjeld til kundar

424 303

1 752 429

1 802 654

1 933 216

52 037

28 873

37 959

Anna gjeld

15 507

65 573

83 556

Påkomne kostnader og forsk.bet. inntekter

83 556

65 573

15 507

15 607

27 947

16 440

Avsetjing til forpliktingar

16 440

27 947

15 607

199 225

199 143

199 286

199 286

199 143

199 225

6 290 836

6 016 241

6 521 029

481 363

438 263

481 363

5

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

Sum gjeld

372 000

3 493 388 3 878 306

1 933 216

1 802 654 1 752 429

44 374

Ansvarleg lånekapital

392 051

3 823 428

30 170

53 448

6 524 603 6 010 926 6 286 522

Eigenkapital

10 000

Sparebankfondet

6

481 363

430 541

481 363 10 000

9 000

10 000

Gåvefond

10 000

9 000

35 693

22 326

Udisponert årsresultat

19 083

44 163

-

-

-

Fond for vurderingskilnader FKV

31 750

30 397

44 303

491 363

482 956

513 689

542 196

514 101

535 666

6 782 199

6 499 197

7 034 718

7 066 799

6 525 027

6 822 188

131 394

115 894

136 766

136 766

105 012

131 394

138 500

138 500

75 500

75 500

138 500

138 500

12

|

Delårsrapport Q3 2011

Sum eigenkapital

Gjeld og eigenkapital

Garantiansvar Deponert i Norges Bank


Kontantstraumanalyse

Kontantstraumanalyse Morbank

Konsern

30.09.10

2010

30.09.11

44 593

63 593

26 826

3 391

4 460

0

(tusen kroner)

30.09.11

2010

30.09.10

22 451

69 216

46 663

3 846

4 907

-4 500

-13 527

-8 900

21 797

54 596

41 154

7 769

60 125

43 119

45 286

14 250

43 274

833

-8 249

-1 673

53 888

66 126

84 720

-515 163

-372 377

-365 921

Reduksjon/(auke) utlån kredittinstitusjonar

451 125

-155 637

119 405

Auke/(reduksjon) innskot kundar

-54 878

437 354

52 436

52 303

-17 147

2 904

Årsoverskot før skatt Gevinst/tap ved sal av anleggsmidlar

3 038

+ av- og nedskrivingar

0 3 391

+ Tap på utlån/garantiar -6 000

- Gåver

-8 900

-13 493

-4 500

39 084

48 560

25 364

68 297

72 099

9 210

39 560

10 288

54 417

-1 673

-8 249

833

5 764

- Betalbar skatt Tilført frå årets verksemd

Reduksjon/(auke) andre fordringar Auke/(reduksjon) anna kortsiktig gjeld Auke/(reduksjon) pensjonsforplikting

-6 000

Auke/(reduksjon) forpliktingar

111 948

74 138

64 460

-454 244

-460 455

-512 564

119 405

-155 637

451 125

59 048

443 079

-57 762

2 904

-17 147

52 303

-11 955

-12 077

-45 553

Reduksjon/(auke) sertifikat og obligasjonar

-45 553

-12 077

-11 955

-133 810

-79 539

-22 627

A) Netto likviditetsendring frå verksemd

-36 481

838

-77 257

-1 043

-1 195

-1 489

Brutto investeringar bygningar/driftsmidlar

-1 489

-112 472

-101 024

Avgang bygningar/driftsmidlar

1 500

0

-43 243

-28 812

-6 927

Netto innbetalt kap. tilkn. selskap/dotterselsk

6 927

0

0

-1 893

-32 517

-4 036

Reduksjon/(auke) aksjar og eigarinteresser

-4 036

-30 614

-1 893

-46 179

-62 524

-10 952

B) Netto likviditetsendring investeringar

2 902

-143 086

-102 917

82

61

61

82

1 500

-

Likviditetsendring i resultatrekneskapen

Reduksjon/(auke) utlån

Auke/(reduksjon) innskot kredittinst.

Auke ansvarlig lånekapital Endringar direkte mot eigenkapital

161 067

110 842

180 787

Auke/(reduksjon) anna langsiktig gjeld

180 787

110 842

161 067

161 067

110 924

180 848

C) Netto likviditetsendringar finansiering

180 848

110 924

161 067

-18 922

-31 139

147 269

A) + B) + C) Netto endringar i likvidar i året

147 269

-31 324

-19 107

49 202

49 202

18 063

Likviditetsbehaldning per inngåande periode

18 063

49 387

49 387

30 280

18 063

165 332

Likviditetsbehaldning per utgåande periode

165 332

18 063

30 280

-18 922

-31 139

147 269

Endring

147 269

-31 324

-19 107

Delårsrapport Q3 2011

|

13


Note 1 - Rekneskapsprinsipp

Note 1 - Rekneskapsprinsipp 1.1 Grunnlag for utarbeidelse

1.6 Pensjonsskuldnader

Delårsrekneskapen for SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Sidan dei andre selskapa i konsernet ikkje har tilsette,

omfattar perioden 1.1.-30.9.2011. Delårsrekneskapen

så er det kun morbanken som har pensjonsskuldnad.

er utarbeidd i samsvar med IAS 34 Interim Financial

Avtalen er sikra gjennom innbetalingar til forsikringssels­

­Reporting. Denne delårsrekneskapen er utarbeidd i sam­

kap og skuldnaden er utrekna av aktuar.

svar med gjeldande IFRS standardar og IFRIC tolkingar. 1.7 Innlån/gjeld 1.2 Segmentrapportering

Innlån og gjeld vert i utgangspunktet bokført til verkeleg

Eit forretningssegment er ei gruppering av eignelutar

verdi. Verkeleg verdi er motteke beløp redusert med tran­

eller verksemder som tilfører produkt eller tenester, og

saksjonskostnader. I etterfølgande periodar vert innlån

som er gjenstand for risiko og avkastning som avvik frå

og gjeld bokført til amortisert kost. Skilnader mellom

andre forretningssegment. Segmentinformasjon er omtala

motteke beløp redusert med transaksjonskostnader og

i eigen note.

innløysningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapen.

1.3. Valuta Transaksjonar i utanlandsk valuta er omrekna til NOK

1.8 Eigardel i dotterselskap og

etter kursar på transaksjonstidspunktet. Valutatap og

felleskontrollerte verksemder

-gevinst som oppstår på slike transaksjonar, samt på

Eigardelar i dotterselskap og tilknytte selskap skal

pengepostar i utanlandsk valuta er bokført i resultatre­

­vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsrekne­

kneskapen.

skapen. I konsernregnskapen blir desse eignelutane ført etter­­eigenkapitalmetoden. Det vil seie at vi løpande resultatfører vår andel av resultatet i felleskontrollerte

1.4 Varige driftsmidlar

verksemder. Dotterselskapa blir konsolidert i konsern­

Varige driftsmidlar omfattar bygningar, tomter og drift­

rekneskapen.

slausøyre. Bygningar og driftslausøyre er innrekna til verkeleg verdi pr 1.1.2008 og vert avskrivne lineært etter forventa levetid. Tomter er bokført til kostpris.

1.5 Verdipapir og derivat Verdipapir består av aksjar og andelar, sertifikat og obligasjonar. Aksjar og andelar anten som omløpsmidlar og vurdert til verkeleg verdi, eller som anleggsmidlar og vurdert til amortisert kost.

14

|

Delårsrapport Q3 2011


Note 1 - Rekneskapsprinsipp

»» Fotograf: Marius Beck Dahle, Bilde av:Monica Birkehol Røyset, Hareid Skulekorps

Delårsrapport Q3 2011

|

15


Note 2 - Segmentinformasjon

Note 2 - Segmentinformasjon Leiinga har vurdert kva for segment som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkt og kundar. Det primære rapporteringsformatet tek utgangspunkt i risikoen i eignelutane og avkastningsprofil og er delt opp i privatmarknad inkl sjølvstendige næringsdrivande og bedriftsmarknad. Bankens eigne investeringsaktivitetar er ikkje eit separat rapporterbart segment og kjem fram under posten ufordelt saman med aktivitetar som ikkje lèt seg allokere til privat- eller bedriftsmarknaden. Banken opererer i eit geografisk avgrensa område og rapportering på geografiske sekundærsegment gir lite tilleggsinformasjon. Viktige eignelutsklassar (utlån) er imidlertid fordelt geografisk i eigen note under utlån.

Konsern 30.09.2011

Person

Bedrift

Anna

Totalt

Resultatrekneskap Netto renteinntekter

117 824

88 169

8 517

214 510

Renter av allokert kapital

-80 505

-45 296

-7 950

-133 751

Sum renteinntekter

37 319

42 873

567

80 759

Netto provisjons og andre inntekter

11 966

3 641

13 800

29 407

-24 515

-7 836

-42 945

-75 296

0

0

1 601

1 601

Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar

-262

-13 758

0

-14 020

24 508

24 920

-26 977

22 451

4 161 787

2 072 485

0

6 234 272

-482

-23 540

0

-24 022

-6 945

-15 155

0

-22 100

6 579

8 765

863 305

878 649

Sum eignelutar pr segment

4 160 939

2 042 555

863 305

7 066 799

Innskot frå og gjeld til kundar

2 443 631

1 379 797

0

3 823 428

Anna gjeld og eigenkapital

1 717 308

662 758

863 305

3 243 371

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

4 160 939

2 042 555

863 305

7 066 799

Resultat før skatt Balanse Utlån til kundar Individuell nedskriving utlån Gruppenedskriving utlån Andre eignelutar

16

|

Delårsrapport Q3 2011


Note 2 - Segmentinformasjon

Konsern 2010

Person

Bedrift

Anna

Totalt

165 966

113 091

-114 638

-58 121

-3 414

-176 173

51 328

54 970

-3 414

102 884

Resultatrekneskap Netto renteinntekter Renter av allokert kapital Sum renteinntekter Netto provisjonsinntekter

279 057

27 226

3 538

12 011

42 775

-49 130

-25 721

-12 017

-86 868

0

0

24 521

24 521

-513

-12 887

28 911

19 900

21 101

69 912

3 836 606

1 884 739

0

5 721 345

Individuell nedskriving utlån

-3 418

-22 255

0

-25 673

Gruppenedskriving utlån

-6 945

-15 740

0

-22 685

Andre eignelutar

17 776

7 355

1 124 070

1 149 201

Sum eignelutar pr segment

3 844 019

1 854 099

1 124 070

6 822 188

Innskot frå og gjeld til kundar

2 188 795

1 689 511

0

3 878 306

Anna gjeld og eigenkapital

1 635 839

266 326

1 041 717

2 943 882

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

3 824 634

1 955 837

1 041 717

6 822 188

30.09.11

30.09.10

2010

Resultatandel felleskontrollert verksemd

6 676

10 012

15 952

Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar Resultat før skatt

-13 400

Balanse Utlån til kundar

*)Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle investeringar

Utbytte verdipapir

2 903

5 556

5 557

Kursgevinst aksjar

-2 088

1 144

2 288

Netto gevinstar andre finansielle eignelutar

-5 890

442

724

Netto avkastning på finansielle investeringar

1 601

17 154

24 521

Delårsrapport Q3 2011

|

17


 Fotograf: Marius Beck Dahle, Folkestad Speidar


Note 3 Utlån til og krav på kundar

Note 3 Utlån til og krav på kundar Morbank

Konsern

2010 30.09.2010 30.09.2011

30.09.2011

30.09.2010

2010

1 122 672

964 085

1 000 062

325 922

270 639

297 334

Utlån fordelt på fordringstype 1 000 062

964 085

1 122 672

297 334

270 639

325 922

4 512 026

4 574 888

4 871 157

Nedbetalingslån

4 785 678

4 480 165

4 423 949

5 809 612

6 319 751

Brutto utlån og fordringar på kundar

6 234 272

5 714 889

5 721 345

5 809 422

Kasse-/drifts- og brukskredittar Byggjelån

-25 673

-22 688

-24 022

Individuelle nedskrivingar

-24 022

-22 688

-25 673

-22 685

-26 925

-22 100

Gruppevise nedskrivingar

-22 100

-26 925

-22 685

5 759 999

6 273 629

6 188 150

5 665 276

5 672 987

30.09.2011

30.09.2010

5 761 064

2010 30.09.2010 30.09.2011

Netto utlån og fordringar på kundar Utlån fordelt på marknader

2010

3 829 933

3 841 119

4 279 724

Lønnstakarar

4 279 724

3 841 119

3 829 933

1 979 489

1 968 493

2 040 027

Næringsfordelt

1 954 548

1 873 770

1 891 412

0

0

0

6 234 272

5 714 889

5 721 345

Offentleg 5 809 422 -48 358 5 761 064

5 809 612

6 319 751

-49 613

-46 122

5 759 999

6 273 629

Brutto utlån og fordringar Nedskrivingar Netto utlån og fordringar

-46 122

-49 613

48 358

6 188 150

5 665 276

5 769 703

0

2 365

2 506

Herav ansvarleg lånekapital 2 506 0 2 506

2 365

2 506

0

0

2 365

2 506

Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar Anna ansvarleg kapital

0

0

0

Ansvarleg lånekapital bokført under utlån

0

2 365

2 506

Morbank

Konsern

2010 30.09.2010 30.09.2011

30.09.2010

2010

3 420 338

3 114 819

3 096 426

813 292

808 526

920 384

1 727 689

1 447 609

1 412 016

3 114 819

3 420 338

953 461

896 849

889 292

1 467 016

1 447 609

1 737 168

356 034

429 106

372 700

Høg risiko

372 700

429 106

356 034

327 004

336 472

324 335

Svært høg risiko

324 335

336 472

327 004

173 225

121 824

187 812

Misleghald

187 812

121 824

173 225

6 346 679

6 931 645

6 846 166

6 258 356

6 285 090

|

Delårsrapport Q3 2011

Svært låg risiko

30.09.2011

3 096 426

6 373 167

20

Totale engasjement fordelt på risikogruppe

Låg risiko Middels risiko

Totalt


Note 3 Utlån til og krav på kundar

Morbank

Konsern

2010 30.09.2010 30.09.2011 2 822 528

2 825 887

3 139 304

869 122

681 828

883 707

1 337 250

1 165 476

1 348 852

324 541

351 867

348 624

298 080

335 966

157 902 5 809 423

Brutto utlån fordelt på risikogruppe Svært låg risiko

30.09.2010

2010

3 139 304

2 826 105

2 822 528

883 707

681 881

836 044

1 263 020

1 140 459

1 282 250

Høg risiko

348 624

351 894

324 541

288 008

Svært høg risiko

288 008

335 992

298 080

137 837

121 247

Misleghald

121 247

137 848

157 902

5 498 862

6 129 742

6 043 910

5 474 178

5 721 345

30.09.2011

30.09.2010

2010

4 279 724

3 841 119

3 829 933

0

0

0

126 090

138 656

130 908

2010 30.09.2010 30.09.2011 3 829 933

3 841 119

4 279 724

0

0

0

130 908

138 656

126 090

Låg risiko

30.09.2011

Middels risiko

Totalt

Brutto utlån fordelt etter sektor og næring Lønnstakarar o.l Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk

9 394

5 661

71 705

Fiske/fangst

71 705

5 661

9 394

57 874

65 814

49 312

Havbruk

49 312

65 814

57 874

36 491

35 414

76 834

Industri og bergverk

76 834

35 414

36 491

426 372

416 239

396 611

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

396 611

416 239

426 372

113 097

111 915

105 817

Hotell og handel

105 817

111 915

113 097

99 644

142 998

108 424

Transport og anna tenesteytande verksemd

108 424

142 998

99 644

882 168

868 003

967 417

Eigedomsdrift

881 938

773 280

882 168

214 059

179 580

111 630

Forretningsmessig tenesteyting

111 630

179 580

125 981

9 483

4 213

26 187

26 187

4 213

9 483

0

0

0

0

0

0

5 809 612

6 319 751

6 234 272

5 714 889

5 721 345

30.09.2011

30.09.2010

2010

5 809 423

2010 30.09.2010 30.09.2011

Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar Totalt

Brutto utlån fordelt geografisk område

4 478 271

4 397 586

4 847 206

4 761 727

4 302 863

4 390 193

239 927

287 343

298 292

Andre kommunar i Møre og Romsdal

298 292

287 343

239 927

1 091 225

1 124 683

1 174 253

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

1 174 253

1 124 683

1 091 225

5 809 612

6 319 751

6 234 272

5 714 889

5 721 345

5 809 423

Søre Sunnmøre

Delårsrapport Q3 2011

|

21


Note 4 - Tap på utlån, garantiar m.m

Note 4 - Tap på utlån, garantiar m.m. Morbank 2010

Q3 2010

30.09. 2010

Q3 2011

30.09. 2011

Tap i resultatrekneskapen

4 677

4 678

1 692

4 065

-2 043

-4 576

-4 385

-336

0

-585

14 944

3 928

9 198

1 057

17 084

0

0

0

0

0

-1 645

-25

-133

-210

-436

4 196

10 421

4 912

14 020

13 400

» Fotograf:Gunnar Wangen

22

Konsern

|

Delårsrapport Q3 2011

30.09. 2011

Q3 2011

30.09. 2010

Q3 2010

2010

Endring i individuelle nedskrivingar i perioda

-2 043

4 065

1 692

4 678

4 677

Endring i gruppe nedskrivingar i perioda

-585

0

-336

-4 385

-4 576

17 084

1 057

9 198

0

0

0

Konstaterte tap på engasjement, tidl. skrivne ned Konstaterte tap på engasjement, tidl. ikkje skrivne ned Inngang på tidlegare nedskrivne utlån, garantiar m.v.

3 928 14 944 0

0

-436

-210

-133

-25

-1 645

14 020

4 912

10 421

4 196

13 400


Note 4 - Tap på utlån, garantiar m.m

2010 30.09.10 30.09.11 20 996

20 996

25 673

14 944

9 567

17 084

-490

-4 223

-451

0

2 810

3 000

20 004

12 672

12 884

-107 25 673

22 688

24 022

Individuelle nedskrivingar

30.09.11 30.09.10

2010

Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. pr. 01.01.

25 673

20 996

20 996

-

Konstaterte tap i perioden på utlån, garantiar m.v. der det tidligare er gjort individuelle nedskrivingar

17 084

9 567

14 944

-

Tilbakeføring av tidligare års nedskrivingar

-451

-4 223

-490

+

Auke i nedskrivingar på engasjement der det tidligare er gjort individuelle nedskrivingar

3 000

2 810

0

+

Nedskrivinger på engasjement der det tidligare år ikkje er gjort individuelle nedskrivingar

12 884

12 672

20 004

-

Inngang på tidligare konstaterte tap

0

0

-107

=

Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. ultimo periode.

24 022

22 688

25 673

22 685

27 261

27 261

Gruppenedskrivingar Gruppenedskrivingar for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. per 01.01.

27 261

27 261

22 685

-4 576

-336

-585

+

Periodens gruppenedskriving for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v.

-585

-336

-4 576

26 925

22 100

=

Gruppenedskriving for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. ultimo periode.

22 100

26 925

22 685

22 685

Misleghald I desember 2009 bestemte Finanstilsynet at misleghald skal rapporterast etter 30 dagar. SpareBank 1 Søre Sunnmøre held fast på at misleghald over 90 dagar (overtrekk og restanse) er objektivt tapsbevis, og har vurdert vesentlege engasje­ ment som oppfyller desse krava med omsyn til individuelle nedskrivingar. Misleghaldne og tapsutsette engasjement over 30 dagar 30.09.11

2010

30.09.11

2009

183 542

247 672

144 213

66 685

Misligholdte engasjement

14 915

Øvrige tapsutsatte engasjement

Totalt tapsutsatte engasjement

198 457 24 022

Individuelle nedskrivninger

Netto tapsutsatte engasjement

174 435

6 085

8 155

14 806

253 757

152 368

81 491

25 673

22 688

20 996

228 084

129 680

60 495

Misleghaldne og tapsutsette engasjement over 90 dagar 30.09.11 Misleghaldne engasjement Andre tapsutsette engasjement Totalt tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivingar Netto tapsutsatte engasjement

2010 30.09.10

2009

2008

2007

2006

2005

112 971

167 300

41 607

50 174

18 436

9 174

12 604

9 409

14 915

6 805

1 666

9 733

24 131

35 875

19 218

46 939

127 886

174 105

43 273

59 907

42 567

45 049

31 822

56 348

24 022

25 673

22 688

20 996

15 665

13 587

7 038

13 945

103 864

148 432

20 585

38 911

26 902

31 462

24 784

42 403

Delårsrapport Q3 2011

|

23


Note 5 - Innskot frå kundar

Note 5 - Innskot frå kundar Morbank 30.09.10

2010

30.09.11

Innskot fordelt på løpetid

30.09.11

30.09.10

2010

2 259 501

2 142 623

2 314 282

Innskot frå og gjeld til kundar utan avtala løpetid

2 311 441

2 136 011

2 253 776

1 624 530

1 357 377

1 511 987

Innskot frå og gjeld til kundar med avtala løpetid

1 511 987

1 357 377

1 624 530

3 500 000

3 826 269

Sum innskot frå kundar

3 823 428

3 493 388

3 878 306

2,13 %

2,11 %

2,35 %

137 933

113 105

152 067

3,6 %

3,2 %

4,0 %

2010

30.09.10

30.09.11

Innskot fordelt på sektor og næring

30.09.11

2 188 795

2 143 968

2 440 972

Lønstakarar o.l

2 440 972

2 143 968

2 188 795

297 218

170 439

182 418

182 418

170 439

297 218

70 473

72 704

80 105

80 105

72 704

70 473

207 284

132 445

120 997

120 997

132 445

207 284

3 884 031

Gjennomsnittleg rente Fastrenteinnskot Andel av totale innskot

Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske/fangst Havbruk

2,35 %

2,11 %

2,11 %

152 067

113 105

113 105

4,0 %

3,2 %

2,9 %

30.09.10

2010

35 615

36 095

8 446

8 446

36 095

35 615

47 177

36 961

47 542

Industri og bergverk

47 542

36 961

47 177

86 386

72 999

83 088

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

83 088

72 999

86 386

140 163

91 710

84 823

Hotell og handel

84 823

91 710

140 163

96 244

114 827

48 171

Transport og anna tenesteytande verksemd

48 171

114 827

96 244

99 130

97 110

134 200

Eigedomsdrift

131 359

90 498

93 405

419 309

321 177

332 938

Forretningsmessig tenesteyting

332 938

321 177

419 309

10 347

6 661

72 085

72 085

6 661

10 347

185 890

202 904

190 484

190 484

202 904

185 890

3 500 000

3 826 269

Sum innskot fordelt på sektor og næring

3 823 428

3 493 388

3 878 306

2010

30.09.10

30.09.11

Innskot fordelt på geografiske område

30.09.11

30.09.10

2010

3 074 693

2 881 608

3 130 122

Søre Sunnmøre

3 127 281

2 874 996

3 074 693

203 138

238 778

182 526

Andre kommunar i Møre og Romsdal

182 526

238 778

203 138

606 200

379 614

513 621

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

513 621

379 614

606 200

3 500 000

3 826 269

3 884 031

3 884 031

24

Konsern

|

Delårsrapport Q3 2011

Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar

Totalt

3 823 428

3 493 388

3 884 031


Note 6 - Kapitaldekning

Note 6 - Kapitaldekning Morbank

Konsern

30.09.10

2010

30.09.11

Ansvarleg kapital

30.06.11

438 263

481 363

481 363

Sparebankens fond

481 363

481 363

9 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

Frådrag konsernselskap

-43 098

-39 634

0

0

0

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

48 140

36 349

491 363

491 363

-1 294

0

0

49 550

49 550

49 550

4 305

4 305

3 705

545 218

544 618

4 305

4 305

3 705

149 593

149 675

149 736

153 898

153 980

153 441

0

0

0

0

0

-1 428 -1 428

447 263

499 824

Gåvefond

Sum balanseført eigenkapital Utsett skattefordel, goodwill og andre immaterielle eignelutar Fondsobligasjon 50% medlemsinnskot kredittforeiningar Sum kjernekapital

496 405

2010

488 078

0

0

49 550

49 550

3 705

4 305

549 660

541 933

Tilleggskapital utover kjernekapital 50% medlemsinnskot kredittforeiningar

3 705

4 305

Tidsavgrensa ansvarleg kapital

149 675

149 675

Sum tilleggskapital

153 380

153 980

Kapitaldekningsreserve

-43 098

-39 634

0

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

-48 140

-36 349

0

0

Andel ansv.kapital i andre finansinst.

0

0

0

0

-91 238

-75 983

699 198

698 059

611 802

619 930

Frådrag

652 294

Netto ansvarleg kapital

Delårsrapport Q3 2011

|

25


Note 6 - Kapitaldekning

Morbank

Konsern

30.09.10

2010

30.09.11

0

0

0

2 995

2 955

3 000

8 000

3 003

0

59 457

114 487

32 465

2 114 476

1 887 199

2 469 775

Risikovegd berekningsgrunnlag

2 882

2 955

Offentleg eigde foretak

2 976

3 003

33 934

114 487

2 039 927

1 887 199

Institusjonar Foretak

837 247

969 346

4 775

1 004 595

1 493 138

23 994

191 300

97 137

6 997

6 996

7 362

Obligasjonar med fortrinnsrett

2 115

2 333

9 575

Andelar i verdipapirfond

83 775

248 362

99 386

55 637

4 281 600

4 172 864

273 838

273 838

0

0

2010

Lokale og regionale styresmakter

1 016 644

4 155 700

30.06.11

Statar og sentralbankar

Massemarknadsengasjement Pant i bustad og fritidseigedom Forfalne engasjement

Øvrige engasjement Sum kreditt- og motpartsrisiko

Operasjonell risiko Valutarisiko og postar i handelsportefølja

746 413

969 346

1 227 050

1 004 595

121 711

191 300

4 900

6 996

11 233

2 333

50 694

99 386

4 241 720

4 281 600

273 838

273 838

0

0

0

0

-22 100

-22 685

Frådrag for: -1 428

0

0

-31 310

-22 685

-22 100

0

26

|

Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar Nedskrivingar

0

0

4 371 324

4 532 753

4 424 602

14,92 %

15,43 %

15,78 %

Kapitaldekning

13,88 %

13,92 %

11,43 %

12,03 %

12,31 %

herav kjernekapital

11,38 %

11,35 %

3,49 %

3,75 %

3,47 %

2,50 %

2,57 %

Delårsrapport Q3 2011

Kapitaldekningsreserve Totalt berekningsgrunnlag

herav tilleggskapital

-86 196 4 407 262

-79 269 4 453 484


Design: sommersethdesign.no, Omslagsfoto: Gunnar Wangen

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Org.nr.: 937 899 785 NO Internett: www.sparebanken.no E-post: sparebanken@sparebanken.no

Bank. Forsikring. Og deg.

Hovudkontor Postboks 55 6101 Volda Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 07 00 01 Ope 09.00 - 15.45 (man-fre)

Kundesenter: Tlf 70 07 00 00 Ope 09.00 - 20.00 (man-fre)

Delårsrapport 3.kvartal 2011  

Delårsrapport 3.kvartal 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you