Page 1

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Org.nr 937 899 785

159. forretningsår

Delårsrapport 31.3.2012


Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av rekneskapa frå morbank, fire heileigde dotterselskap, og banken sine eigardelar i dei felleskontrollerte verksemdene Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og Bankinvest II AS. Morbanken har 74 tilsette ved utgangen av 1. kvartal, som til saman utgjer 72 årsverk. Kommentarane og tala nedanfor er knytt til konsernet dersom anna ikkje er uttrykt særskilt.

Hovudtrekk Rentenettoen er på 1,55% av GFK mot 1,50% ved utgangen av Q1 2011. Ein del aksjeutbytte er i år inntektsført i Q1. Desse var i si heilheit inntektsført i Q2 i 2011 Misleghaldet har auka noko sidan nyttår på grunn av nokre få større engasjement med god pantedekning, men er vesentleg lågare enn Q1 2011.

Nøkkeltal Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor • Morbanken sitt resultat før skatt 17,3 mill. kr (5,6 mill. kr.) • Eigenkapitalavkastning i morbank 10,4% (3,5%) • Eigenkapitalavkastninga etter skatt for konsern er 12,9 %. • Netto provisjons og andre inntekter 10,6 mill.kr ( 9,9 mill.kr) • Netto avkastning på finansielle investeringar 14,3 mill. kr (2,3mill. kr) • Utlånsvekst 12 mnd i eigne bøker 198 mill. kr (353 mill. kr) • Utlånsvekst 12 mnd inklusiv overføring til Boligkreditt 404 mill.kr. (484 mill. kr) • Innskotsvekst 12 mnd 44 mill. kr (506 mill. kr) • Kapitaldekning for morbanken 17,07% • Kjernekapital for morbanken er 13,42

Delårsrapport 2012 1Q

Totalresultat Delårsresultat SpareBank 1 Søre Sunnmøre har eit konsernresultat etter skatt på 17,8 mill. kroner pr 31.3.2012 som tilsvarar 1,00 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital (GFK). Morbanken har eit resultat etter skatt på 13,5 mill. kr tilsvarande 0,77 % av GFK. Resultat etter 1. kvartal 2011 var 4,2 mill. kr Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjer 26,0 mill. kr, mot 24,0 mill. kr ved utgangen av 1. kvartal 2011. Dette tilsvarar 1,55% av GFK i morbank mot 1,50% i fjor. Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter har auka med 0,7 mill. kroner i forhold til 31.3.2011. Netto avkastning på finansielle investeringar er vesentleg høgare enn tilsvarande periode i 2011. Dette skuldast positiv utvikling i verdivurderingar og utbetalt utbytte. SpareBank 1 Søre Sunnmøre sin andel av resultatet frå felleskontrollerte verksemder i SpareBank 1 Gruppen utgjer 5,0 mill. kroner. Driftskostnader Driftskostnadene har auka med 1,6 mill. kr og utgjer 24,8 mill. kr. Kostnadene er i samsvar med budsjettet. Kostnader i % av totale inntekter utgjer 48,8 % pr 31.3.2012 mot 64,2% for tilsvarande periode i fjor. Tap/nedskrivingar Resultatrekneskapen er belasta med 4,5mill. kr i tap. Samla nedskrivingar pr 31.3.2012 utgjer 26,6 mill. kr og fordeler seg slik i prosent av brutto utlån:

2 av 13

Individuelle

31.3.2012 0,04 %

31.12.2011 0,13 %

31.3.2011 0,57 %

Gruppevise

0,39 %

0,40 %

0,32 %

Sum

0,43 %

0,53 %

0,89 %


Finansiell stilling Utlån Brutto utlån i eigne bøker har auka med 90 mill. kr sidan årsskiftet. I høve til tilsvarande periode i fjor så har utlåna i eigne bøker auka med 198 mill. kr. Banken plasserer sikre bustadlån i SpareBank 1 Boligkreditt. Ved kvartalsskiftet utgjer denne porteføljen 1.179 mill. kr. Brutto utlån inklusiv lån i Boligkreditt er såleis på 7.280 mill. kr. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen i morbanken utgjer 7.012 mill. kr og har gått ned med 81 mill sidan årsskiftet. Forvaltningskapitalen inklusiv lån i Boligkreditt er på 8.191 mill. kr. Innskot Innskota har auka med 44 mill. kr siste 12 månadene. Innskotsdekninga i morbank er 65,0 % ved utgangen av kvartalet. Likviditet Banken prioriterer å ha god likviditet, og har ein diversifisert forfallsstruktur på ekstern funding. Samla ekstern finansiering utgjer 2.417 mill. kr. Av dette har 1.073mill. kr løpetid mellom 1 og 3 år, og 600 mill. kr løpetid over 3 år. Soliditet Morbanken sin ansvarlege kapital består av kjernekapital på 565,5 mill. kr og tilleggskapital på 153,5 mill. kr. Delårsresultat er ikkje inkludert. Morbanken sin samla ansvarlege kapital er 719 mill. kr eksklusiv resultat for rekneskapsperioden. Dette gir fylgjande kapitaldekningsprosentar (morbank).

31.03.2011 31.12.2011 31.03.2011

Eks. delårsresultat 17,07 % 13,76%

Kredittrisiko i utlånsporteføljen er det største risikoområdet. Banken har god bransjespreiing og alle engasjement blir månadleg scora i SpareBank 1 sitt datavarehus. Denne scoringa fangar opp hovudtrekka på grunnlag av kundeåtferd og utvikling i økonomiske nøkkeltal, og er grunnlag for oppfølging og rapportering. Arbeid med porteføljekvalitet er ei prioritert oppgåve, og det vert tekne aktive grep for å redusere risiko og misleghald. Summane for overtrekk og restansar syner auke. Styret følgjer utviklinga månadleg og kredittmedarbeidarane prioriterer arbeidet med utsette engasjement høgt. Både utlån og innskot frå kundar har i all hovudsak flytande rente. Fastrentelåna er i stor grad sikra gjennom renteswapavtalar. Banken si obligasjonsbehaldning er i overkant av 200 mill kr, og dei fleste postane har kvartalsvis renteregulering. Renterisikoen er derfor låg. Utsiktene framover Aktiviteten i banken sitt primærområde er god, og det ligg til rette for ei god og sunn utvikling. Utbytte frå felleskontrollerte verksemder vil gje eit fint bidrag til resultatet for 2. kvartal. Styret forventar at kvartalsresultata av ordinær bankdrift dei restarande kvartala av 2012 vil vere på nivå med resultatet i Q1 sjølv om rentenettoen er under press. Volda, 15.mai 2012 Styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre Oddvar Strand - styreleiar, Kristian Sætre nestleiar, Trond Berg , Tove Krøvel, Helen Vike, Elias Mårstøl, John Arne Winsnes adm. banksjef.

Inkl. delårsresultat 17,39 % 17,12 % 13,84 %

Risikovurderingar Banken sine vesentlege risiki er knytt til: kredittrisiko, operasjonell risiko, renterisiko og likviditets- og oppgjersrisiko. Risikotilhøva blir kontinuerleg overvaka og rapportert til leiinga og styret etter faste rapporteringsrutinar.

Delårsrapport 2012 1Q

3 av 13


Oppstilling av totalresultat

2011 299.344 185.290

Morbank Q1 2011 68.929 43.908

Q1 2012 74.827 48.798

Konsern Q1 2011 2011 67.917 298.321 43.908 188.673

114.054

25.021

27.018 Netto renteinntektar

26.029

24.009 109.648

35.255 2.761 1.253

8.653 659 254

9.805 Provisjonsinntekter 662 Provisjonskostnader 287 Andre driftsinntekter

9.805 662 1.439

8.653 659 1.859

35.255 2.761 6.730

33.747

8.248

9.430 Netto provisjons- og andre inntekter

10.582

9.853

39.224

10.711

0

-9.077

-507

4.055 Utbytte Inntekt av eigarinteresser i felleskontrollerte verksemder 5.191 Netto verdiendring på finansielle eignelutar

4.055 5.047 5.191

0 2.844 -507

2.902 11.096 -9.527

1.634

-507

9.246 Netto avk. på finansielle investeringar

14.293

2.337

4.471

149.435

32.762

45.694 Sum inntekter

50.904

36.199 153.343

46.742 27.540 4.178 16.444

11.694 6.696 1.022 3.402

12.228 6.697 836 4.122

12.313 6.697 1.108 4.722

11.694 6.696 1.134 3.721

94.904

22.814

23.883 Sum driftskostnader

24.840

23.245 101.543

54.531

9.948

21.811 Resultat før tap

26.064

12.954

51.800

-2.000 20.007

0 4.320

0 4.528

0 4.320

0 20.007

32.524

5.628

21.536

8.634

31.793

7.398

1.400

3.750

1.400

6.150

25.126

4.228

17.786

7.234

25.643

Q1 2012 (Tal i heile tusen kroner) 75.816 Renteinntekter 48.798 Rentekostnader

Notar

Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivingar av varige driftsmidlar Andre driftskostnader

0 Gevinst ved sal av anleggsmidlar 4.528 Tap på utlån, garantiar 17.283 Resultat før skatt 3.750 Skattekostnad 13.533 Totalresultat for perioden

20.926 4.200 25.126

Delårsrapport 2012 1Q

Disponeringar av årsresultat: Overført til Sparebankfondet Overført til gåvefond Avsett til utdeling Ovf annan eigenkapital Sum disponeringar

4 av 13

4

46.882 27.540 5.253 21.868

20.926 0 4.200 517 25.643


Oppstilling av finansiell stilling Morbank 31.12.2011

Konsern

31.03.2011

31.03.2012

Notar

(Tal i heile tusen kroner) Eignelutar

31.03.2012

31.03.2011

31.12.2011

315.036

315.036

18.649

12.348 Kontantar og fordringar på sentralbanken

12.348

18.649

165.710

542.728

107.095 Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

107.095

542.728

165.710

6.011.088

5.902.953

6.015.279

5.816.812

5.924.796

8.100

33.990

24.100

18.705

5.978.888

5.850.258

6.101.434 Utlån til og fordringar på kundar 2.508 Individuelle nedskrivingar 24.100 Nedskriving på grupper av utlån 6.074.826 Netto utlån til kundar

3 4

2.508

33.990

8.100

4

24.100

18.705

24.100

3

5.988.671

5.764.117

5.892.596

1.393

1.793

1.393

1.793

1.393

279.356

122.718

230.700 Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning

230.700

122.718

279.356

103.696

103.616

318.329 Aksjar, andelar og andre eigenkapitalinteresser

318.329

103.616

104.046

95.780

79.041

95.780 Investeringar i felleskontrollerte verksemder

132.135

126.187

127.089

34.296

31.136

34.296 Investering i konsernselskap

-

-

3.180

-

3.180 Utsett skattefordel

3.216

1

3.787

47.150

50.488

46.444 Varige driftsmidlar

160.325

160.226

158.008

47.269

11.196

63.741 Andre eignelutar

68.281

15.220

51.551

20.809

28.899

23.637 Forskotsbet. kostnader og oppt.inntekter

23.637

28.899

20.809

7.092.563

6.840.522

7.046.130

6.884.154

7.119.381

357.994

348.000

4.034.280

3.920.586

3.963.065 Innskot frå og gjeld til kundar

1.898.260

1.792.464

1.917.321 Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

46.545

27.375

40.419 Anna gjeld

28.612

40.821

52.539 Påkomne kostnader og forsk.bet. inntekter

1.393 Overtekne eigedomar

7.011.769 Sum eignelutar

-

Gjeld

15.276

16.440

199.307 6.580.274

199.245 6.344.931

502.289

481.363

10.000

10.000

512.289

4.228 495.591

7.092.563

6.840.522

298.000 Innskot frå kredittinstitusjonar 5

15.276 Avsetjing til forpliktingar 199.327 Ansvarleg lånekapital 6.485.947 Sum gjeld

298.000

348.000

357.994

3.959.541

3.915.852

4.031.689

1.917.321

1.792.464

1.898.260

42.743

28.432

47.416

52.539

40.821

28.612

15.276

16.440

15.276

199.327 6.484.747

199.245 6.341.254

199.307 6.578.554

502.289

481.363

502.289

10.000

10.000

10.000

49.094 561.383

51.537 542.900

28.538 540.827

7.046.130

6.884.154

7.119.381

Eigenkapital

142.014

138.679

60.000

117.500

Delårsrapport 2012 1Q

502.289 Sparebankfondet

6

10.000 Gåvefond 13.533 Annan Eigenkapital 525.822 Sum eigenkapital

7.011.769 Gjeld og eigenkapital

133.523 Garantiansvar 60.000 Deponert i Norges Bank

5 av 13

133.523

138.679

142.014

60.000

117.500

60.000


Endring i eigenkapital MORBANK Eigenkapital per 31.12.2010

Sparebankfondet

Gåvefond

481.363

10.000

Udisponert overskot Q1

Annan Eigenkapital

491.363 4.228

Eigenkapital per 31.3.2011 Eigenkapital per 31.12.2010

Sum eigenkapital

4.228 495.591

481.363

10.000

491.363

Avsett til gåvefond Åresresultat tillagt eigenkapitalen Eigenkapital per 31.12.2011

20.926

20.926 502.289

10.000 13.533

13.533

502.289

10.000

13.533

525.822

Sparebankfondet

Gåvefond

Annan Eigenkapital

481.363

10.000

44.303

Sum eigenkapital 535.666

7.234

7.234

51.537

542.900

44.303

535.666

-16.282

-16.282 0

Udisponert overskot Q1 Eigenkapital per 31.3.2012

KONSERN Eigenkapital per 31.12.2010

512.289

0

Føring mot annan EK Udisponert overskot Q1 Eigenkapital per 31.3.2011

481.363

10.000

Eigenkapital per 31.12.2010

481.363

10.000

Føring mot annan EK Avsett til gåvefond Åresresultat tillagt eigenkapitalen Eigenkapital per 31.12.2011

20.926 502.289

10.000

Føring mot annan EK Udisponert overskot Q1 Eigenkapital per 31.3.2012

Delårsrapport 2012 1Q

502.289

10.000

6 av 13

517

21.443

28.538

540.827

2.770

2.770

17.786

17.786

49.094

561.383


Kontantstraumanalyse Morbank

Konsern

2010

2011

63.593 0 4.460

32.524 2.000 4.178

-6.000 -13.493 48.560

-4.200 -7.398 27.104

72.099 10.288 -8.249

-32.714 7.613 -331

74.138

-25.432

-460.455 -155.637 443.079 -17.147 -12.077 -79.539

-217.823 389.074 150.249 -14.006 -135.913 173.253

-1.195 -28.812 -32.517 -62.524 82

-1.512 500 -3.160 -18.021 -22.193 82

110.842 110.924

Q1 2012 (tusen kroner)

Q1 2012

2011

2010

21.536 1.108

31.793 0 5.253

69.216 0 4.907

3.750 26.394

-4.200 -6.150 26.696

-6.000 -13.527 54.596

-14.478 -3.451

-29.232 -7.073 -331

60.125 14.250 -8.249

-17.929

-36.636

66.126

-90.483 58.618 -72.148 -59.994 48.656 -106.886

-219.609 389.074 153.383 -14.006 -135.913 162.989

-372.377 -155.637 437.354 -17.147 -12.077 838

-230 0 0 -214.633 -214.863 0

-1.512 5.918 -16.335 -11.929 82

-112.472 0 0 -30.614 -143.086 82

145.831 145.913

-230 Brutto investeringar bygningar/driftsmidlar Avgang bygningar/driftsmidlar Netto innbetalt kap. tilkn. selskap/dotterselsk -214.633 Reduksjon/(auke) aksjar og eigarinteresser -214.863 B) Netto likviditetsendring investeringar 0 Auke ansvarlig lånekapital Endringar direkte mot eigenkapital 19.061 Auke/(reduksjon) anna langsiktig gjeld 19.061 C) Netto likviditetsendringar finansiering

19.061 19.061

145.831 145.913

110.842 110.924

-31.139

296.973

-302.688 A) + B) + C) Netto endringar i likvidar i året

-302.688

296.973

-31.324

49.202 18.063 -31.139

18.063 315.036 296.973

315.036 Likviditetsbehaldning per inngåande periode 12.348 Likviditetsbehaldning per utgåande periode -302.688 Endring

315.036 12.348 -302.688

18.063 315.036 296.973

49.387 18.063 -31.324

Delårsrapport 2012 1Q

17.283 Årsoverskot før skatt Gevinst/tap ved sal av anleggsmidlar 836 + av- og nedskrivingar .+ Tap på utlån/garantiar - Gåver 3.750 - Betalbar skatt 21.869 Tilført frå årets verksemd -13.708 Reduksjon/(auke) andre fordringar -763 Auke/(reduksjon) anna kortsiktig gjeld Auke/(reduksjon) pensjonsforplikting Auke/(reduksjon) forpliktingar -14.471 Likviditetsendring i resultatrekneskapen -90.346 58.615 -71.215 -59.994 48.656 -106.886

Reduksjon/(auke) utlån Reduksjon/(auke) utlån kredittinstitusjonar Auke/(reduksjon) innskot kundar Auke/(reduksjon) innskot kredittinst. Reduksjon/(auke) sertifikat og obligasjonar A) Netto likviditetsendring frå verksemd

7 av 13


Note 1 - Reknskapsprinsipp 1.1 Grunnlag for utarbeidelse Delårsrekneskapen for SpareBank 1 Søre Sunnmøre omfattar perioden 1.1.-31.3.2012. Delårsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Denne delårsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med gjeldande IFRS standardar og IFRIC tolkingar. Samanlikningstal for 2011 er utarbeidd i forhold til IFRS regelverket. 1.2 Segmentrapportering Eit forretningssegment er ei gruppering av eignelutar eller verksemder som tilfører produkt eller tenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avvik frå andre forretningssegment. Segmentinformasjon er omtala i eigen note. 1.3. Valuta Transaksjonar i utanlandsk valuta er omrekna til NOK etter kursar på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjonar, samt på pengepostar i utanlandsk valuta er bokført i resultatrekneskapen. 1.4 Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar omfattar bygningar, tomter og driftslausøyre. Bygningar og driftslausøyre er innrekna til verkeleg verdi pr 1.1.2008 og vert avskrivne lineært etter forventa levetid. Tomter er bokført til kostpris. 1.5 Verdipapir og derivat Verdipapir består av aksjar og andelar, sertifikat og obligasjonar. Aksjar og andelar anten som omløpsmidlar og vurdert til verkeleg verdi, eller som anleggsmidlar og vurdert til amortisert kost. 1.6 Pensjonsskuldnader Sidan dei andre selskapa i konsernet ikkje har tilsette, så er det kun morbanken som har pensjonsskuldnad. Avtalen er sikra gjennom innbetalingar til forsikringsselskap og skuldnaden er utrekna av aktuar. 1.7 Innlån/gjeld Innlån og gjeld vert i utgangspunktet bokført til verkeleg verdi. Verkeleg verdi er motteke beløp redusert med transaksjonskostnader. I etterfølgande periodar vert innlån og gjeld bokført til amortisert kost. Skilnader mellom motteke beløp redusert med transaksjonskostnader og innløysningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av effektiv rentes metode over resultatregnskapen. 1.8 Eigardel i dotterselskap og felleskontrollerte verksemder Eigardelar i dotterselskap og tilknytte selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsrekneskapen. I konsernregnskapen blir desse eignelutane ført etter eigenkapitalmetoden. Det vil seie at vi løpande resultatfører vår andel av resultatet i felleskontrollerte verksemder. Dotterselskapa blir konsolidert i konsernrekneskapen.

Delårsrapport 2012 1Q

8 av 13


Note 2 Segmentinformasjon Leiinga har vurdert kva for segment som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkt og kundar. Det primære rapporteringsformatet tek utgangspunkt i risikoen i eignelutane og avkastningsprofil og er delt opp i privatmarknad inkl sjølvstendige næringsdrivande og bedriftsmarknad. Bankens eigne investeringsaktivitetar er ikkje eit separat rapporterbart segment og kjem fram under posten ufordelt saman med aktivitetar som ikkje lèt seg allokere til privat- eller bedriftsmarknaden. Banken opererer i eit geografisk avgrensa område og rapportering på geografiske sekundærsegment gir lite tilleggsinformasjon. Viktige eignelutsklassar (utlån) er imidlertid fordelt geografisk i eigen note under utlån. Konsern Q1 2012 Resultatrekneskap Netto renteinntekter Renter av allokert kapital Sum renteinntekter Netto provisjons og andre inntekter Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar Resultat før skatt

Person

Bedrift

Anna

44.572 -29.372 15.200 4.432 -7.958

26.942 -14.426 12.516 1.540 -2.741

3.313 -5.000 -1.687 4.610 -14.141 13.210

11.674

-4.528 6.787

1.992

Totalt

74.827 -48.798 26.029 10.582 -24.840 14.293 -4.528 21.536

Balanse Utlån til kundar Individuell nedskriving utlån Gruppenedskriving utlån Andre eignelutar Sum eignelutar pr segment

4.219.413 1.795.866 -1.834 -674 -6.945 -17.155 15.550 57.496 4.226.184 1.835.533

6.015.279 -2.508 -24.100 984.413 1.057.459 984.413 7.046.130

Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld og eigenkapital Sum eigenkapital og gjeld pr segment

2.485.706 1.477.359 1.740.478 358.174 4.226.184 1.835.533

3.963.065 863.898 2.962.550 863.898 7.046.130

Konsern 2011 Resultatrekneskap Netto renteinntekter Renter av allokert kapital Sum renteinntekter Netto provisjons og andre inntekter Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar Resultat før skatt

Person

Bedrift

162.775 -111.710 51.065 15.205 -57.422 0 -255 8.593

124.440 -62.127 62.313 5.136 -30.056 0 -19.752 17.641

Anna

7.593 -11.323 -3.730 18.883 -14.065 4.471 5.559

Totalt

294.808 -185.160 109.648 39.224 -101.543 4.471 -20.007 31.793

Balanse Utlån til kundar Individuell nedskriving utlån Gruppenedskriving utlån Andre eignelutar Sum eignelutar pr segment

4.389.795 1.535.001 0 5.924.796 -1.841 -6.259 0 -8.100 -6.945 -17.155 0 -24.100 7.991 6.066 1.212.728 1.226.785 4.389.000 1.517.653 1.212.728 7.119.381

Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld og eigenkapital Sum eigenkapital og gjeld pr segment

2.504.147 1.527.542 0 4.031.689 1.884.853 -9.889 1.212.728 3.087.692 4.389.000 1.517.653 1.212.728 7.119.381

*)Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle investeringar Q1 2012 Resultatandel felleskontrollert verksemd 5.047 Utbytte verdipapir 4.055 Kursgevinst aksjar 2.617 Netto gevinstar andre finansielle eignelutar 2.574 Netto avkastning på finansielle investeringar 14.293

Delårsrapport 2012 1Q

9 av 13

Q1 2011 2.844 1 93 -601 2.337

2011 11.096 2.902 -1.212 -8.315 4.471


Note 3 Utlån til og krav på kundar Morbank

Konsern 31.3.2012 31.3.2011

2011 31.3.2011 31.3.2012

2011

Utlån fordelt på fordringstype 1.035.503 1.025.820 1.065.421 Kasse-/drifts- og brukskredittar 286.505 320.480 255.112 Byggjelån 4.689.080 4.556.653 4.780.901 Nedbetalingslån 6.011.088 5.902.953 6.101.434 Brutto utlån og fordringar på kundar

1.065.004 1.025.820 1.035.503 255.112 320.480 286.505 4.695.163 4.470.512 4.602.788 6.015.279 5.816.812 5.924.796

-8.100 -33.990 -2.508 Individuelle nedskrivingar -24.100 -18.705 -24.100 Gruppevise nedskrivingar 5.978.888 5.850.258 6.074.826 Netto utlån og fordringar på kundar

-2.508 -33.990 -8.100 -24.100 -18.705 -24.100 5.988.671 5.764.117 5.892.596

2011 31.3.2011 31.3.2012 Utlån fordelt på marknader 4.086.753 3.864.680 4.219.413 Lønnstakarar 1.924.335 2.038.273 1.882.021 Næringsfordelt Offentleg 6.011.088 5.902.953 6.101.434 Brutto utlån og fordringar

31.3.2012 31.3.2011 2011 4.219.413 3.864.680 4.389.795 1.795.866 1.952.132 1.535.001

-32.200 -52.695 -26.608 Nedskrivingar 5.978.888 5.850.258 6.074.826 Netto utlån og fordringar

-26.608 -52.695 -32.200 5.988.671 5.764.117 5.892.596

2.660 0 2.660

Herav ansvarleg lånekapital 2.506 Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar 0 Anna ansvarleg kapital 2.506 Ansvarleg lånekapital bokført under utlån

2.506 0 2.506

6.015.279 5.816.812 5.924.796

2.506 0 2.506

Morbank

2.506 0 2.506

2.660 0 2.660

Konsern

2011 3.389.719 834.556 1.675.463 269.801 369.080 66.737 6.605.356

31.3.2011 3.249.308 904.015 1.510.357 323.020 258.474 229.394 6.474.568

31.3.2012 3.463.871 932.962 1.600.380 259.896 351.147 76.538 6.684.794

Totale engasjement fordelt på risikogruppe Svært låg risiko Låg risiko Middels risiko Høg risiko Svært høg risiko Misleghald Totalt

31.3.2012 3.463.871 901.807 1.545.380 259.896 351.147 76.538 6.598.639

31.3.2011 2011 3.249.308 3.389.719 870.938 803.264 1.424.216 1.620.463 323.020 269.801 258.474 369.080 229.394 66.737 6.355.350 6.519.064

2011 3.084.754 759.473 1.524.725 245.528 335.875 60.733 6.011.088

31.3.2011 2.962.439 824.203 1.377.013 294.502 235.654 209.142 5.902.953

31.3.2012 3.161.590 851.545 1.460.720 237.216 320.504 69.859 6.101.434

Brutto utlån fordelt på risikogruppe Svært låg risiko Låg risiko Middels risiko Høg risiko Svært høg risiko Misleghald Totalt

31.3.2012 3.161.590 820.390 1.405.720 237.216 320.504 69.859 6.015.279

31.3.2011 2011 2.973.767 3.084.754 797.082 728.181 1.303.442 1.469.725 295.628 245.528 236.551 335.875 209.941 60.733 5.816.412 5.924.796

2011 31.3.2011 31.3.2012 Brutto utlån fordelt på sektor og næring 4.086.753 3.864.680 4.219.413 Lønnstakarar o.l Offentleg forvaltning 129.770 127.458 126.439 Jordbruk/skogbruk 71.102 79.424 76.569 Fiske/fangst 63.426 77.922 66.753 Havbruk 80.987 33.539 83.329 Industri og bergverk 346.314 440.562 321.719 Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning 109.809 113.620 104.250 Hotell og handel 162.229 107.829 149.171 Transport og anna tenesteytande verksemd 839.906 933.640 859.601 Eigedomsdrift 106.812 102.161 61.645 Forretningsmessig tenesteyting 13.980 22.118 32.545 Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar 6.011.088 5.902.953 6.101.434 Totalt

31.3.2012 31.3.2011 2011 4.219.413 3.864.680 4.086.753 0 0 0 126.439 127.458 129.770 76.569 79.424 71.102 66.753 77.922 63.426 83.329 33.539 80.987 321.719 440.562 346.314 104.250 113.620 109.809 149.171 107.829 162.229 773.446 933.640 839.906 61.645 16.020 20.520 32.545 22.118 13.980 0 0 0 6.015.279 5.816.812 5.924.796

2011 31.3.2011 31.3.2012 Brutto utlån fordelt på geografiske område 4.588.669 4.614.592 4.523.677 Søre Sunnmøre 344.681 280.760 291.889 Andre kommunar i Møre og Romsdal 1.077.738 1.007.601 1.285.868 Kommunar utanfor Møre og Romsdal

31.3.2012 31.3.2011 2011 4.437.522 4.528.451 4.502.377 291.889 280.760 344.681 1.285.868 1.007.601 1.077.738

Delårsrapport 2012 1Q

10 av 13


Note 4 Tap på utlån, garantiar m.m. Morbank

Konsern

2011 Q1 2011 Q1 2012 Tap i resultatrekneskapen Q1 2012 Q1 2011 2011 -17.573 8.316 -5.592 Endring i individuelle nedskrivingar i perioda -5.592 8.316 -17.573 1.415 -3.980 0 -3.980 1.415 Endring i gruppenedskrivingar i perioda Konstaterte tap på engasjement som tidlegare er skrivne ned 36.741 10.304 10.304 0 36.741 Konstaterte tap på engasjement som tidlegare ikkje er skrivne 124 0 0 124 ned -700 -16 -184 Inngang på tidlegare nedskrivne utlån, garantiar m.v. -184 -16 -700 20.007 4.320 4.528 Sum tap på utlån, garantiar m.v. 4.528 4.320 20.007

2011 Q1 2011 Q1 2012 Individuelle nedskrivingar Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, 25.673 25.673 8.100 garantiar, m.v. pr. 01.01. 36.741 10.092 - Konstaterte tap i perioden på utlån, garantiar m.v. der det 2.273 199 - Tilbakeføring av tidligare års nedskrivingar + Auke i nedskrivingar på engasjement der det tidligare er 6.618 2.500 2.500 gjort individuelle nedskrivingar + Nedskrivinger på engasjement der det tidligare år ikkje er 15.523 6.000 2.000 gjort individuelle nedskrivingar 700 -16 - Inngang på tidligare konstaterte tap 8.100 33.990 2.508 = Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, Gruppenedskrivingar 22.685 22.685 24.100 Gruppenedskrivingar for dekking av tap på utlån, garantiar, 1.415 -3.980 0 + Periodens gruppenedskriving for dekking av tap på utlån, 24.100 18.705 24.100 = Gruppenedskriving for dekking av tap på utlån,

Q1 2012 Q1 2011 8.100 10.092 0 2.500

2011

25.673 25.673 0 36.741 199 2.273 2.500

6.618

2.000 0 2.508

6.000 15.523 -16 700 33.990 8.100

24.100 0 24.100

22.685 27.261 -3.980 -4.576 18.705 22.685

Misleghald I desember 2009 bestemte Finanstilsynet at misleghald skal rapporterast etter 30 dagar. SpareBank 1 Søre Sunnmøre held fast på at misleghald over 90 dagar (overtrekk og restanse) er objektivt tapsbevis, og har vurdert vesentlege engasjement som oppfyller desse krava med omsyn til individuelle nedskrivingar

Misleghald over 30 dagar Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Totalt tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement

Q1 2012 2011 Q1 2011 2010 138.237 103.183 266.293 247.672 3.603 10.773 13.352 6.085 141.840 113.956 279.645 253.757 2.508 8.100 33.990 25.673 139.332 105.856 245.655 228.084

Q1 2010 152.952 13.333 166.285 20.193 146.092

2009 66.685 14.806 81.491 20.996 60.495

2008 18.436 24.131 42.567 15.665 26.902

2007 9.174 35.875 45.049 13.587 31.462

Misleghald over 90 dagar Misleghaldne og tapsutsette engasjement Misleghaldne engasjement Andre tapsutsette engasjement Totalt tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivingar Netto tapsutsatte engasjement

Delårsrapport 2012 1Q

31.03.2012 72.148 3.603 75.751 2.508 73.243

2011 2010 57.084 167.300 10.773 6.805 67.857 174.105 8.100 25.373 59.757 148.732

11 av 13

2009 50.174 9.733 59.907 20.996 38.911

2006 12.604 19.218 31.822 7.038 24.784


Note 5 Innskot frå kundar Morbank 2011 31.03.2011 31.03.2012 Innskot fordelt på løpetid 2.356.977 2.234.640 2.387.106 Innskot frå og gjeld til kundar utan avtala løpetid 1.677.303 1.685.946 1.575.959 Innskot frå og gjeld til kundar med avtala løpetid 4.034.280 3.920.586 3.963.065 Sum innskot frå kundar

31.03.2011

Konsern 2011

2.383.582 1.575.959 3.959.541

2.229.906 1.685.946 3.915.852

2.354.386 1.677.303 4.031.689

31.3.2012

2,41 %

2,28 %

2,47 % Gjennomsnittleg rente

2,47 %

2,28 %

2,41 %

247.641 6,1 %

126.494 3,2 %

295.011 Fastrenteinnskot 7,4 % Andel av totale innskot

295.011 7,5 %

126.494 3,2 %

247.641 6,1 %

31.3.2012 2.485.706 182.871 89.357 127.791 3.367 54.782 70.926 87.302 67.587 177.629 310.908 94.895 206.420 3.959.541

31.03.2011 2.321.461 201.620 75.999 168.426 25.047 34.859 71.464 78.241 94.179 105.677 442.580 75.241 221.058 3.915.852

2011 2.504.147 166.351 78.781 128.166 15.271 62.231 89.253 115.617 89.028 195.430 380.972 10.908 195.534 4.031.689

31.3.2012 3.142.453 183.169 633.919

31.03.2011 3.101.903 199.198 614.751

2011 3.357.107 179.546 495.036

2011 31.03.2011 31.03.2012 Innskot fordelt på sektor og næring 2.504.147 2.321.461 2.485.706 Lønstakarar o.l 166.351 201.620 182.871 Offentleg forvaltning 78.781 75.999 89.357 Jordbruk/skogbruk 128.166 168.426 127.791 Fiske/fangst 15.271 25.047 3.367 Havbruk 62.231 34.859 54.782 Industri og bergverk 89.253 71.464 70.926 Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning 115.617 78.241 87.302 Hotell og handel 89.028 94.179 67.587 Transport og anna tenesteytande verksemd 198.021 110.411 181.153 Eigedomsdrift 380.972 442.580 310.908 Forretningsmessig tenesteyting 10.908 75.241 94.895 Tenesteytande næringar elles 195.534 221.058 206.420 Øvrige sektorar 4.034.280 3.920.586 3.963.065 Sum innskot fordelt på sektor og næring

2011 31.03.2011 31.03.2012 Innskot fordelt på geografiske områder 3.359.698 3.106.637 3.145.977 Søre Sunnmøre 179.546 199.198 183.169 Andre kommunar i Møre og Romsdal 495.036 614.751 633.919 Kommunar utanfor Møre og Romsdal 4.034.280 3.920.586 3.963.065 Totalt

Delårsrapport 2012 1Q

12 av 13

3.959.541

3.915.852

4.031.689


Note 6 Kapitaldekning Q1 2011 481.363 10.000 0 0 491.363

Morbank 2011 502.289 10.000 0 0 512.289

Q1 2012 502.289 10.000 0 0 512.289

Ansvarleg kapital Sparebankens fond Gåvefond Frådrag konsernselskap Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap Sum balanseført eigenkapital

Rapportert konsolidert 2011 2010 2009 502.289 481.363 440.724 10.000 10.000 9.000 -2.324 39.547 36.349 39.974 551.836 527.712 487.374

0 49.550 4.305 545.218

0 49.550 3.705 565.544

0 49.550 3.705 565.544

Utsett skattefordel, goodwill og andre immaterielle eignelutar Fondsobligasjon 50% medlemsinnskot kredittforeiningar Sum kjernekapital

49.550 3.705 605.091

0 49.550 4.305 581.567

0 49.550 4.305 541.229

3.705 149.757 153.462

4.305 149.675 153.980

4.305 149.675 153.980

-79.991

-65.214 0 -65.214 670.333

-52.289 -1.428 -53.717 641.492

2.955 3.003 114.487 1.887.199 969.346 1.004.595 191.300 6.996 2.333 99.386 4.281.600 273.838 0

6.000 0 96.832 2.292.265 210.562 1.072.554 42.571 11.600

-24.100 -79.991 4.034.125

0 -22.685 -65.214 4.467.539

-1.428 -27.261 -52.289 4.049.321

15,52 % 12,76 % 2,76 %

13,92 % 11,35 % 2,57 %

14,90 % 11,72 % 3,18 %

Tilleggskapital utover kjernekapital 4.305 149.675 153.980

3.705 149.757 153.462

3.705 50% medlemsinnskot kredittforeiningar 149.777 Tidsavgrensa ansvarleg kapital 153.482

0 0 0 699.198

0 0 0 719.006

Frådrag 0 Kapitaldekningsreserve 0 Andel ansv.kapital i andre finansinst. 0 719.026 Netto ansvarleg kapital

0 2.927 3.011 557.866 2.012.056 928.087 1.022.979 232.475 4.900 11.759 51.135 4.827.196 273.838 0

0 14.000 0 59.559 2.212.662 6.570 1.463.278 63.035 8.200 10.447 98.582 3.936.333 288.175 0

0 7.005 983 35.032 1.307.996 6.831 2.235.758 74.101 10.908 42.614 227.884 3.949.112 288.175 0

Risikovegd berekningsgrunnlag Statar og sentralbankar Lokale og regionale styresmakter Offentleg eigde foretak Institusjonar Foretak Massemarknadsengasjement Pant i bustad og fritidseigedom Forfalne engasjement Obligasjonar med fortrinnsrett Andelar i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kreditt- og motpartsrisiko Operasjonell risiko Valutarisiko og postar i handelsportefølja

0 -18.750 0 5.082.284

0 -24.100 0 4.200.408

0 -24.100 0 4.213.187

Frådrag for : Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar Nedskrivingar Kapitaldekningsreserve Totalt berekningsgrunnlag

13,76 % 10,73 % 3,03 %

17,12 % 13,46 % 3,75 %

Delårsrapport 2012 1Q

17,07 % Kapitaldekning 13,42 % herav kjernekapital 3,52 % herav tilleggskapital

13 av 13

-79.991 678.562

14.000 0 59.559 2.126.370 6.570 1.463.278 63.035 8.200 10.447 98.582 3.850.041 288.175

149.552 3.881.937 248.362 0

Delårsrapport 1.kvartal 2012  

Delårsrapport 1.kvartal 2012

Delårsrapport 1.kvartal 2012  

Delårsrapport 1.kvartal 2012

Advertisement