Page 1

ÆÆ …¡«d?‡?‡?‡?‡?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÆo‡‡‡‡‡HM « W‡¹U‡‡‡‡‡‡‡‡‡N½ v ¡u‡‡‡‡‡{ ô

Ÿ«d?B?« o?O?L?F?ð v?≈ v?C?Hð Ê√ sJL¹ ¨Ã—U)« UO¬ »UOž vË ¨WOÐdF« Ê«bK³« v vFL²:« v²« rUE*« W×UJ* ¨WUF UÎC¹√ sJË ¨WOLKÝ Q−K¹ b ¨s¼«d« vÐdF« l «u« UNMŽ i L²¹ b?¹«e²ð nOMF« ÃU−²Šô« s ‰UJý_ rNCFÐ p– vCH¹ b Ë ÆvKš«b« ‰U²² ô« ’d tF n??M?F?« s?Ž v?ðQ?²?¹ W?D?K? ?K? ÂœU? ‰Ë«b?ð v?≈ ô WO½U ½≈ …—U š s tOKŽ ÈuDM¹ U0 ¨`K *« ¨…—ËdCUÐ U¼U³IŽ bL% ôË ¨ dG ULN q³Ið vÝUO « rOEM²« WFO³DÐ qB²¹ ULO WUš ÆåtMŽ bu²¹ b Èc« ÊQ??A? « ‰ËU??M? ²?¹ Èc?« d?¹d?I?²?« Àb?×?²?¹Ë œU H« Ê√ UÎ×{u ålLI« ŒUMË œU H«ò sOÐ UιuCŽ UΓöð Á«d¹ ULŽ WUFÐ vÐdF« Ê«b?K?³?« i?F?Ð v cšQ¹ œU H« Ê√Ë ÆvÝUO « œU HK WOFO³Þ W−O²½ ÈœUB² ô« v? ·d?B?²?«Ë VBMLK vB A« ‰öG²Ýô« d³²F¹ YOŠ ªåÈuOM³« œU H«ò qJý W?'UF X½U «–≈ t½√ v≈ d¹dI²« dOA¹Ë ÆbzU « ·dF« v UÎOFO³Þ «Îd√ ÂUF« ‰U*« qOFHðË W¹œUB² ô« ŸU{Ë_« Õö≈ ¨qLAð ULO ¨qLAð  «¡«dł≈ v≈ ÃU²% œU H« ÃöŽ ô ÈuOM³« œU H« ÊS ¨rJ(« v WOUHA« ÊUL{Ë ¨W³ÝU;«  UO¬Ë Êu½UI« ÆWOÝUO « WOM³K È—cł ÕöSÐ ô≈ t q?zU?ÝË s? W?“ö?« …ËU?H?(« o?K?¹ r? ‡?‡ WuNH »U³Ý_ ‡ Èc« d¹dI²« d³²F¹Ë v?ÝU?O « vK−²« dO³ bŠ v≈ b & W¦¹b(« WOÐdF« WËb« Ê√ ¨WOÐdF« ÂöŽù« ‰u×¹ åœuÝ√ UγIŁò W¹cOHM²« WDK « qJAð YOŠ ¨WOJKH« åœuÝ_« VI¦«ò …d¼UE U¼—UÝ≈ s XKH¹ ôË ¡vý UNO „dײ¹ ô WŠUÝ v≈ tÐ jO;« vŽUL²łô« ‰U:« Æ¡vý v? W?MLC ÈcOHM²« “UN'« v ‡ d¹dI²« nOC¹ ‡ …b¹«e²*« W¹ed*« Ác¼ b$ Á—U³²ŽUÐ ¨WFÝ«Ë  UOŠö WËb« ”√— `M9 v²« ¨WOMF*« ‰ËbK W¹—u²Ýb« ’uBM« ¡U?C?I?K?Ë ¨W?×?K? ?*«  «u?I?K?Ë ¨¡«—“u?« f?K?:Ë Èc?O?HM²« “UN−K vKŽ_« fOzd« ÆWUF« Wb)«Ë  UO¬ „UM¼ ÊS ¨ÈcOHM²« “UN'« b¹ v …ed*« WIKD*«  UOŠöB« v≈ WU{≈ U ÊS ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽË ÆÁb¹ v  UDK « eOdð s «Îb¹e rU×K `O²ð WOU{≈ “U?N?−K WFÐUð  U ÝR ô≈ l «u« v v¼ U © błË Ê≈® WLU(« »«eŠ_UÐ vL ¹ © UÐU ²½ô« ‰UŠ v sO×ýd*« Ë√® sOOÐe(« sOËR *« sOOFð r²¹ YOŠ ¨ÈcOHM²« Ê√ UÎO?K?L?Ž v?M?F?¹ «c?¼Ë Æ»e(« fOz— t H½ X u« v d³²F¹ Èc« fOzd« q³ s Æo×Ð VFA« q¦L¹ ôË ÈcOHM²« “UN'« tMOF¹ UÎOÞ«d ËdOÐ «Î“UNł `³B¹ ÊU*d³« W?I?K?DË WFÝ«Ë  UOŠö vDF¹ Èc« ÈcOHM²« “UN'« ÊS ¨p– v≈ WU{≈ v ¡UCIK WOU*«  UBB<« vI³ð Ê√ vKŽ tð«– X u« v ’d×¹Ë ¨WOM_« tŽ«—c ¡UB ù vzUM¦²Ýô«Ë ÈœUF« ¡UCI« Âb ² ¹ Ê√ sŽ Ÿ—u²¹ ô ¨W¹cOHM²« WDK « b¹ vL ¹ U0 «c¼ Êd²I¹Ë Æs¹œdL²*« ŸU³ð_« iFÐ v²ŠË sO UM*«Ë ÂuB)« rO−%Ë ¡«d?Łû? r?N?³UM ‰öG²ÝUÐ sOÐdI*« —UB½ú `L ¹ YOŠ ¨åtMŽ  uJ *« œU H«ò —«dL²Ý« ÊULC «ÎdNA UΊöÝ rNOKŽ åÊu½UI« oO³Dðò qE¹ sOŠ v ¨ŸËdA*« dOž ÆqUJ« rNzôË

Ë– Èb?M?A?Ð s? Š Á¬— U «c¼ Æo_« v œUÐ q√ ôË ÆÆåoHM« W¹UN½ v ¡u{ ôò b?OŠu« tLKŠË ¨’U)« tzu{ sŽ «Îd?−?H² Y׳¹ Ê√ —U²šU ¨UÎF?OЗ dAŽ WO½UL¦« ÆåUÎMJ2ò Á¬— Èc« å ÆÆoHM« W¹UN½ v ¡u{ ôò øWœUI« ÂU¹_« v Ê–≈ U½dE²M¹ ÈbMAÐ s Š r ÆÆåWOLM²« d¹dIðò «uFł«—Ë ÆX½d²½ù« vKŽ WOÐU³A« —«u(« U¹b²M «Ë—Ë“ ruł—√ º °WOCI« ‚«—Ë√Ë œU‡‡‡‡‡OB « s‡‡‡‡‡L¹√

 ≤∞∞µ u¹U‡‡‡‡‡ ‡ ÊuF³‡‡«Ë ”œU‡« œbF«

ÆåoHM« W¹UN½ v ¡u{ ô t½_ò ÆÆø«–U* º º ©W?MÝ ±π® d?O?G? Èd?B? »U?ý V² «cJ¼ X½d²½ù« vKŽ ‘UIM« U¹b²M bŠ√ v UIKF Î V??U??Þ U??N? O?  d?−? v?²?« d?¼“_« W?ŁœU?Š v?K?Ž r?Šœe?*« Ÿ—U?A?« v? t H½ ©WMÝ ±∏® W?Ýb?MN« ÆsOu−²*« WŽU³«Ë sO×zU UÐ ·c? Èc?« W?O?K?L?F?« q?D?Ð Èb?M?AÐ s Š ¨Y?U?¦?« o?ÐU?D?« v?≈ t?zö?ý√ iF³Ð —U−H½ô« q?F ÆUÎF?O?L?ł UM¼ułË v ‡ Uβ?O? ‡ Á“UHIÐ ·c ÆoOH² ¹ s UM v??≈ ©v??F? U?'« V?U?D?«® s? ?Š v?L?²?M?¹ UNO≈ vL²M¹ ÊU v²« UNð«– WOŽUL²łô« WI³D« rOKF²« ÊU UNU¹√ sJË ÆUÎUŽ sOŁöŁ v²Š Ë√ sOFЗ√ q³ WFU'« W³KÞ s ÁdOž WI³D« v≈ UÎu¹ vL²M¹ ÊU t²OK …cðUÝ√ s iFЮ ÆvŽUL²łô« „«d×K WUF Î Î …«œ√ åU «dý≈ Î d¦√ bGÐ rK(«ò ÊUË Æo√ q v «œułu Î q_« ÊU UNu¹ ©UNð«– WOŽUL²łô« ÊU? U?N?u?¹ ÆÁU?³?'« s?Ž ‚dF« ` L¹ Ê√Ë ÆÆn²J« vKŽ XÐd¹ Ê√Ë ¨uM×¹ ÊQÐ Îö?OH v? UÎL?z«œ ‚d?A¹ q_« ¡u{ ÊUË ÆåbłË Ób?ł s?ò ÊQÐ åUÎM?¾?LDËò UÎ ?Ý«— œUI²Žô« Æ«ÎdŽË ÊU ULN d³B« oH½ W¹UN½ s¹dšx vU(«Ë t³ŠUB s¾LD*« ‡ œUI²Žô« «c¼ s UξOý ‡ nÝú ‡ bł√ r bFÐ X½d²½ù« vKŽ ÂU¹_ tð—ËU× vKŽ XdŠ Èc« qO'« «c¼ »U³ý  UýUI½ v ‡ ÆW*R*« WŁœU(« dOž pK²L¹ sJ¹ r t½QÐ WÝbMN« VUÞ …b«Ë ÊU  vKŽ ¡Uł U0 v½d– r¼bŠ√ W³KDK UN×M r²¹ W½UŽ≈ vKŽ ‰uB×K ÂbIð UbMŽ t½QÐË ©¥Ø±≥ «d¼_«® sOBOL È_ W?½U?Ž≈ `M ÂbŽ vKŽ hMð `z«uK« Ê_ t³KÞ WOKJ« …—«œ≈ XC— ¨s¹—œUI« dOž `?¹d?B?ð s? d? Ý rNCFÐË ÆoÐUÝ vÝ«—œ qB v UNOKŽ ‰uB(« t o³Ý VUÞ ªWOKJ«ò Ê√ UÎMKF t¹b¹ q GÐ Ÿ—UÝ Èc«Ë ås_« q³ s ÁdOG sOF*«ò WOKJ« bOLŽ ƉU²I« sOMR*« tK« vHË Æå°ÆÆÈbMAÐ s Š s Ê˃d³²¹ W³KÞË Î Î …cðUÝ√Ë Î …—«œ≈ åq«u²*«ò bOQ²« V½Uł v≈Ë ¨pKð WO²½d²½ù« WOÐU³A« ‘UIM«  U¹b²M vKŽ v?²?« WUD³« sŽ Y¹bŠ „UM¼ ÊU ¨ÊuLK *«Ë »dF« t ÷dF²¹ Èc« rKE« vKŽ p¾Ë√ vKŽ Ë√ åsOŁ—«u«ò vKŽ «ÎdJŠ `³B² qLF« ’d X U{ Ê√ bFÐ å«Î—b ò  —U ªU²ý bOL(« b³FÐ dOcð „UM¼ ÊUË ÆeOL² rOKFð ’d rN«uQÐ å«Ëd²ý«ò s¹c« v?K?Ž tuBŠ rž— Uι—U?& UÎI?×?K? t?M?O?OFð «uC— Èc« ‚uH²*« `UJ*« »UA« p– UNu¹® ÆjO Ð Ÿ—«e Áb«Ë Ê_ ô≈ V³  ô ¨WHOþuK «ubIð s q sOÐ ‰Ë_« ed*« Xu% v²«Ë årOKF²« WO½U−ò sŽ Y¹bŠ „UM¼ ÊUË ©—Uײ½ô« dOž tU√ b−¹ r U?¼U?M?F UÎO?K?F?  b?I? b? X?½U? Ê√ b?F?Ð ·u?ł√ —UFýË W²ô v≈ UMðUOŠ ÊËRý qJ —«d —b d¼“_« WŁœUŠ s jI ÂU¹√ bFЮ ÆlL²:«Ë W_« ¡UMÐ v »uKD*« U¼—ËœË ÆœU ù«Ë ÆÆœU H« sŽ dO¦ Âö „UM¼ ÊUË Æ©…b¹bł WUš  UFUł l ð ¡UA½SÐ UNO≈ dDC¹Ë ¨Êud:« UNd²×¹ åW−DK³« WUIŁò ŸuOýË ÆÆvDÝu« WI³D« qPðË W?O?M?_« U?N?ðeNł√ Ë√ WËb« UNÝ—U9Ë ÆÆ‚uI(« »U×√ ‡ Êu½UI«  UO¬ »UOž v ‡ Ævu¹ sOðËd ·dž œ«Ëd WOM « W×¹dA«Ë ¨l «u« rJ×Ð v¼Ë ÆW9U …—uB« X½U —UB²šUÐ ÆWœUI« ÂU¹_« vKŽ UÎL²Š åWIKI«ò UNöEÐ vIKð ¨Wýœ—b« q¼Ë øtK p– …—uDš WOUF« Compounds ‡« —«uÝ√ nKš ÊËdšü« „—b¹ q¼ s? ?Š W?O?C? ò v?N?²?M?ð Â√ øÈe?d?*« s?_« À«b?Š√ W?OM_« ‰uK×K ÊuM¾LD*« dc¹ °øWLU×LK tzUdý s œbŽ r¹bI²Ð åÈbMAÐ

åoHM« W¹UN½ v ¡u{ ôò åWALN*« WO³Kž_«ò Ác¼ s »d²I¹ s q UÎ×{«Ë tFL ¹ Èc« å—«c½ù«ò ”dł —b? Èc« å≤∞∞¥ ‡?‡ W?O?Ðd?F?« W?O?½U? ?½ù« W?O?LM²« d¹dIðò ‡ ‚UO « nK²š« Ê≈Ë ‡ Áœœ— Ê√ bR¹ Èc« d¹dI²« dO³Fð V Š åvðü« »«d)«ò s «Î—c× Æd¼“_« WŁœUŠ WOAŽ s? W?ŠU?³?²?Ý«Ë qš«b« v dN t“ö¹ ÈuLMð e−Ž s ¨WM¼«d« ŸU{Ë_« —«dL²Ý«ò

∏≤

2005 05 لا ضوء في نهاىة النفق  
2005 05 لا ضوء في نهاىة النفق  

أيمن الصياد، وجهات نظر، مايو ٢٠٠٥

Advertisement