IZTECH CP 301 FINAL REPORT 2012/2013

Page 1


İçindekiler GĠRĠġ ............................................................................................................................................... 6 PROJENĠN AMACI VE PROJE SÜRECĠ .................................................................................. 8 1. VĠZYON....................................................................................................................................... 8 2. MĠSYON .................................................................................................................................... 10 2.1. LOJĠSTĠK KONUM ............................................................................................................ 10 2.2. UNDP TÜRKĠYE ............................................................................................................... 12 ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA PROGRAMI ............................................ 12 TÜRKĠYE VE BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ ............................................................ 14 UNDP KÜTAHYA ĠÇĠN NEDEN ÖNEMLĠ? ...................................................................... 15 2.3. RIO+20 SÜRECĠ................................................................................................................. 15 ULUSAL RIO+20 .................................................................................................................. 15 SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA ....................................................................................... 16 KÜTAHYA ĠÇĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA ......................................................... 16 SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ULAġIM ............................................................................................. 17 KÜTAHYA ĠÇĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ULAġIM ............................................................... 20 3. SEKTÖREL GZFT ANALĠZLERĠ VE STRATEJĠLERĠ ......................................................... 20 3.1. TURĠZM.............................................................................................................................. 20 3.2. KÜLTÜR ............................................................................................................................. 21 3.3. EĞĠTĠM ............................................................................................................................... 22 3.4. EKONOMĠ, ĠġGÜCÜ VE NÜFUS ..................................................................................... 23 3.5. TARIM VE HAYVANCILIK ............................................................................................. 24 3.6. SANAYĠ .............................................................................................................................. 25 3.7. FĠZĠKĠ YAPI, MADENCĠLĠK VE ENERJĠ ....................................................................... 26 3.8. GENÇLĠK VE SPOR .......................................................................................................... 26 3.9. ULAġIM VE ALTYAPI ..................................................................................................... 27 4. GZFT TABLOLARI…………………………………………………………………………...28 5. GZFT ANALĠZ AÇIKLAMALARI .......................................................................................... 38 5.1. TURĠZM.............................................................................................................................. 38 1


5.2. KÜLTÜR ............................................................................................................................. 44 5.3. EĞĠTĠM ............................................................................................................................... 46 5.4. EKONOMĠ, ĠġGÜCÜ VE NÜFUS ..................................................................................... 46 5.5. TARIM VE HAYVANCILIK ............................................................................................. 49 5.6. SANAYĠ .............................................................................................................................. 53 5.7. FĠZĠKĠ YAPI, MADENCĠLĠK VE ENERJĠ ....................................................................... 53 5.8. GENÇLĠK VE SPOR .......................................................................................................... 56 5.9. ULAġIM VE ALTYAPI ..................................................................................................... 56 6. EġĠK ANALĠZĠ .......................................................................................................................... 56 6.1. DOĞAL EġĠKLER ............................................................................................................. 57 6.2. YAPAY EġĠKLER .............................................................................................................. 57 6.3. YASAL EġĠKLER .............................................................................................................. 57 7. STRATEJĠLER .......................................................................................................................... 58 ULAġIM..................................................................................................................................... 58 1. KARAYOLU ..................................................................................................................... 58 2. DEMĠRYOLU .................................................................................................................... 59 3. HAVAYOLU ..................................................................................................................... 60 ÇEVRE ....................................................................................................................................... 61 1. EKOLOJĠK ÇEVRE .......................................................................................................... 61 2. SOSYAL ÇEVRE .............................................................................................................. 63 EKONOMĠ ................................................................................................................................. 65 1. SANAYĠ ............................................................................................................................. 65 2. TARIM ............................................................................................................................... 66 KÜLTÜR-TURĠZM ................................................................................................................... 67 1. KÜLTÜR ............................................................................................................................ 67 2. TARĠH ................................................................................................................................ 68 3. DOĞA ................................................................................................................................ 68 5. EĞĠTĠM .............................................................................................................................. 69 8. ANA NOKTALARIYLA MEKÂNSAL STRATEJĠ GELĠġME PLANI ................................. 69 9. NÜFUS PROJEKSĠYONU ........................................................................................................ 86 9.1. KÜTAHYA ĠLĠ NÜFUS VERĠLERĠ .................................................................................. 86 9.2. ĠL NÜFUSU ĠÇĠN NÜFUS PROJEKSĠYONU VE ĠLÇELER ĠÇĠN NÜFUS TAHMĠNĠ . 87 10. Ġġ GÜCÜ PROJEKSĠYONU ................................................................................................... 93 2


11. KÜTAHYA KENTĠ EġĠK ANALĠZĠ VE SENTEZĠ ............................................................ 110 1. EġĠK ANALĠZĠ .................................................................................................................... 110 1.1. DOĞAL EġĠKLER ....................................................................................................... 110 1.2. YAPAY EġĠKLER ........................................................................................................ 110 1.3. YASAL EġĠKLER ........................................................................................................ 111 10.2. EġĠK SENTEZĠ ............................................................................................................... 111 12. KÜTAHYA YAPISAL PLANI ÜST BĠÇĠM ÖNERĠSĠ........................................................ 112 13. ANA STRATEJĠLER ............................................................................................................. 115 ULAġIM................................................................................................................................... 115 1. KARAYOLU ................................................................................................................... 115 2. DEMĠRYOLU .................................................................................................................. 115 ÇEVRE ..................................................................................................................................... 116 1. EKOLOJĠK ÇEVRE ........................................................................................................ 116 2. SOSYAL ÇEVRE ............................................................................................................ 118 EKONOMĠ ............................................................................................................................... 120 1.SANAYĠ ............................................................................................................................ 120 2.TARIM .............................................................................................................................. 120 KÜLTÜR-TURĠZM ................................................................................................................. 122 1. KÜLTÜR .......................................................................................................................... 122 2. TARĠH .............................................................................................................................. 122 3. DOĞA .............................................................................................................................. 122 4. SAĞLIK ........................................................................................................................... 122 5. EĞĠTĠM ............................................................................................................................ 123 YERLEġĠM STRATEJĠLERĠ .................................................................................................. 123 1. KIRSAL YERLEġĠMLER ............................................................................................... 123 2. AFET RĠSKĠ ALTINDAKĠ YERLEġĠMLER ................................................................. 124 14. SONUÇ .................................................................................................................................. 124 15. KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 125

3


Tablo 1: Kütahya'daki Turizm Etkinlikleri - Festivaller, ġenlikler, Fuarlar .................................. 41 Tablo 2: Kütahya Ġli Nüfus Piramidi (2011) .................................................................................. 44 Tablo 3: Cinsiyete Göre Okur Yazarlık ......................................................................................... 46 Tablo 4: Kütahya Ġli Nüfus Piramidi(2011) ................................................................................... 48 Tablo 5: Göç Tablosu ..................................................................................................................... 48 Tablo 6: Toprak Sınıfları ve Alanları ............................................................................................. 49 Tablo 7: Sulama Alanları ve Sulanma ġekilleri ............................................................................. 50 Tablo 8: Meyve ÇeĢitleri ve Üretim Miktarı .................................................................................. 50 Tablo 9: Bölgelere Göre Hayvan Sayıları ...................................................................................... 51 Tablo 10: Hayvan besiciliği için ekilen alandan elde edilen ürün tablosu ..................................... 52 Tablo 11: Sektörlerin ĠĢyeri ve ÇalıĢan Sayıları ............................................................................ 52 Tablo 12: Tarım Alanları................................................................................................................ 53 Tablo 13: 1927-2011 Yılları Arası Nüfus Verileri ......................................................................... 86 Tablo 14: 2030 Kütahya Ġl Toplam Nüfusu Ġçin Nüfus Projeksiyonları ........................................ 87 Tablo 15: r2 Değerleri ..................................................................................................................... 87 Tablo 16: Yıllara Göre Ġlçe Nüfusları ............................................................................................ 88 Tablo 17: Yıllara Göre Ġlçelerin Toplam Ġl Nüfusundaki Oranları ve Bu Oranların Ortalaması ... 88 Tablo 18: Ġlçelerin Yıllara Göre Ġl Nüfusundaki Oranları ve Bu Oranların Ortalamasının Müdahale EdilmiĢ Hali................................................................................................................... 89 Tablo 19: 2030 Yılı Ġlçe Nüfusları ................................................................................................. 89 Tablo 20: Yıllara Göre Ġlçelerin Kent Nüfusu Yüzdelerinin Ortalaması ....................................... 90 Tablo 21: Yıllara Göre Ġlçelerin Kır Nüfusu Yüzdelerinin Ortalaması ......................................... 90 Tablo 22: Ġlçelerin 2030 Yılı Kent ve Kır Nüfusları ...................................................................... 91 Tablo 23: Ġlçelerin 2030 Yılı Kır, Kent ve Toplam Nüfusları ....................................................... 91 Tablo 24: 2011 Yılı Ġlçe Merkezi Köy Nüfuslarının Ġlçe Merkezi Kır Nüfusundaki Oranı ve Bu Oranlar Doğrultusunda 2030 Tahmini ........................................................................................... 92 Tablo 25: 2000 Yılı Ġlçe Merkezi Köy Nüfuslarının Ġlçe Merkezi Kır Nüfusundaki Oranı ve Bu Oranlar Doğrultusunda 2030 Tahmini ........................................................................................... 92 Tablo 26: 1990 Ġlçelere Göre Sektörel Nüfus Dağılımı ................................................................. 93 Tablo 27: 2000 Yılı Ġlçelere Göre Sektörel Nüfus Dağılımı .......................................................... 94 Tablo 28: 1990 ve 2000 Yılları Temel Sektörler ve Ġstihdam Değerleri ....................................... 95 Tablo 29: Temel Sektörlerin 1990 ve 2000 Yıllarına Ait Ġstihdam Değerleri ............................... 95 Tablo 30: 1990, 2000 ve 2030 Yılları 4 Temel Sektör Toplam Ġstihdam Değerleri ...................... 96 Tablo 31: 2030 Yılı Temel Sektör Ġstihdamı ve Toplam Ġstihdam Değerleri ................................ 96 Tablo 32: 1990 ve 2000 Yılı Verileri Kullanılarak Hesaplanan ArtıĢ Oranlarına Göre 2030 Yılı Sektörel Ġstihdam Değerleri ........................................................................................................... 97 Tablo 33: Öngörülen ArtıĢ Oranlarına Göre 2030 Yılı Kütahya Ġli Üçlü Sektör Ġstihdamları ...... 97 Tablo 34: Ġlçelerin Sektörler Bazında 10 Yıllık ArtıĢ Oranları ve 2030 Yılı Ġstihdamları ............ 98 Tablo 35: 2030 Yılı Ġstihdam Değerleri ....................................................................................... 101

4


ġekil 1: Türkiye‟nin Dünyadaki Yeri ............................................................................................... 6 ġekil 2: Kütahya‟nın Türkiye‟deki Yeri........................................................................................... 6 ġekil 3: Kütahya Ġlinin Bölgesindeki Konumu ................................................................................ 7 ġekil 4: Kütahya Ġlinin Ġl Sınırı ve Ġlçe Sınırları .............................................................................. 7 ġekil 5: Sürdürülebilirlik Ġlkelerinin Alt BaĢlıklarını Gösterir Örnek ġema: Melbourne ................ 9 ġekil 6: Kütahya‟nın Lojistik Konumunun ġematik Gösterimi ..................................................... 11 ġekil 7: Çevre Ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı 2011 .......................................................... 13 ġekil 8: Frig Yolu ........................................................................................................................... 38 ġekil 9: Borsa Binası ve Tiyatrodan Görüntü ................................................................................ 39 ġekil 10: Amazon Lahdi ................................................................................................................. 39 ġekil 11: Jeotermal Alanların Gösterimi ........................................................................................ 40 ġekil 12: Kütahya Ġl Kent Merkezindeki Tescilli Yapılar .............................................................. 45 ġekil 13: Dünya Bor Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı............................................................ 47 ġekil 14: Ġlçelere Göre Tarımsal Ürün Haritası ............................................................................. 51 ġekil 15: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ................................................................................ 55 ġekil 16: Kent Merkezi Aktif Fay Hattı Gösterimi ........................................................................ 55 ġekil 17: TCDD Haritası ................................................................................................................ 59 ġekil 18: 2000 Yılı Ġlçelerin Ġl Ġstihdamındaki Yüzdeler ............................................................. 102 ġekil 19: 2030 Yılı Ġlçelerin Ġl Ġstihdamındaki Yüzdeler ............................................................. 102 ġekil 20: 2000 Yılı Ġlçelerde Üçlü Sektörlerin Yüzdelik Dağılımı .............................................. 103 ġekil 21: 2030 Yılı Ġlçelerde Üçlü Sektörlerin Yüzdelik Dağılımı .............................................. 106

5


GİRİŞ Kütahya Ġli Ege Bölgesi‟nde yer almaktadır. Türkiye Ġstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması‟na (Türkiye ĠBBS) göre Kütahya; Afyonkarahisar, UĢak ve Manisa ile birlikte TR33 bölgesinde yer almaktadır. Kütahya, kuzeyinde ve kuzeybatısında Bursa, kuzeydoğusunda Bilecik, doğusunda EskiĢehir, güneydoğusunda Afyonkarahisar, güneyinde UĢak, güneybatısında Manisa ve batısında Balıkesir illeri ile komĢudur. 2012 yılı itibariyle Merkez Ġlçe dahil, Kütahya Ġli‟ne bağlı 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler AltıntaĢ, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, ġaphane, TavĢanlı‟dır. Ayrıca ile bağlı 512 köy ve 59 belde bulunmaktadır. (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kütahya Analitik Etüt Stajı, 2012) 2011 Genel Nüfus Sayımı verilerine göre (Türkiye Ġstatistik Kurumu) Kütahya ilinin toplam nüfusu 564.264‟dir. Kütahya kenti, bölgenin fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Yellice Dağı‟nın yamaçları ve Porsuk Irmağı‟nın kollarından biri olan Felent çayının suladığı alüvyonlu bir ovanın arasında konumlanmaktadır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011, s. 34) ġekil 1: Türkiye’nin Dünyadaki Yeri

Kaynak: (www.magnificentturkey.w eebly.com)

ġekil 2: Kütahya’nın Türkiye’deki Yeri

Kaynak: (http://www.forumdas.net/ ege-bolgesi/kutahyahangi-bolgede)

6


ġekil 3: Kütahya Ġlinin Bölgesindeki Konumu

Kaynak: http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Haritalar/Turkiye2012.jpg ġekil 4: Kütahya Ġlinin Ġl Sınırı ve Ġlçe Sınırları

Kaynak: Kütahya 1/100.000 ölçekli hali hazır haritası referans alınarak oluşturulmuştur. 7


PROJENİN AMACI VE PROJE SÜRECİ Projenin amacı; Kütahya Ġli‟nin Merkez Ġlçesi‟nin geleceğini öngörecek bir vizyon belirlemek ve bu vizyon çerçevesinde bölgeye yönelik mekansal stratejik planlama yapmaktır. Stratejik planlama sürecinde; öncelikle planlanacak alanın kapsamlı bilgisine sahip olmak için mevcut durumun analizi, analitik staj çalıĢması ile baĢlamıĢtır. Alanın gelecekteki konumu öngörülerek vizyon oluĢturulmuĢ ve buna göre misyon belirlenmiĢtir. Belirlenen vizyon ve misyon çerçevesinde GZFT analizleri yapılmıĢ, güçlü ve zayıf yanlar tespit edilerek bunlardan doğabilecek fırsatlar ve oluĢabilecek tehditler belirlenmiĢtir. Ġlk aĢamanın son kısmında ise vizyona yönelik stratejiler geliĢtirilmiĢtir ve doğal eĢikler belirlenmiĢtir. Projenin ikinci kısmında geliĢtirilen stratejilerin mekânsallaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu süreçte, önceki aĢamada alınan kararların mekânda yer bulması ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi için çalıĢılmıĢtır. Belirli stratejilerin değerlendirilmesiyle ve bu stratejilerin mekânsallaĢtırılmasıyla kentin gelecekteki yapısını öngörmek hedeflenmiĢtir. 1/100.000 ölçekli eĢik sentezi paftası hazırlanmıĢ, bu paftada, bugünkü arazi kullanımına iliĢkin belirleyici verilerle, doğal kaynaklar, çevresel değerler, kentsel ve çevresel alanlarda geliĢmeyi yönlendiren fiziksel, sosyo-ekonomik, yasal ve yönetimsel eĢik ve sınırlamalar birleĢtirilerek gösterilmiĢtir. Bu çalıĢmadan çıkarılan eĢik analizi de göz önüne alınarak stratejilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci aĢamanın son kısmında proje alanına yönelik eylemler belirlenmiĢ ve etaplandırılmıĢtır. Üçüncü aĢamada, 1/100.000 ölçeğinde belirlenen eylemlerin 1/25.000 ölçekte kent merkezine nasıl yansıdığına dair çalıĢmalar yapılmıĢtır. Belediye sınırları içinde kalan alana yönelik eylem kararları alınmıĢ ve bu eylemler doğrultusunda nüfus ve istihdam projeksiyonları yapılmıĢtır. Kütahya ilinin 2030 yılındaki iĢ gücü ve nüfus yapısı için tahminler belirlenen eylemlerden yola çıkılarak yapılmıĢtır. 1/25.000 ölçekli eĢik sentezi ve analizi paftaları yönlendirici ve kısıtlayıcı özellikleriyle çalıĢmanın bu aĢamasında da yer almıĢtır. Yapılan eĢik sentezine göre eĢik analizi paftası oluĢturulmuĢtur ve üçüncü aĢamanın son kısmında alınan kararlar doğrultusunda kent merkezinin nasıl bir makroforma sahip olacağına dair tahminler yürütülmüĢtür. Projenin final kısmında ise bu zamana kadar yapılan bütün çalıĢmaların detaylı sunumu ve anlatımı amaçlanmıĢtır. Kütahya ili için önerilen 1/100.000 düzeyindeki kararların düzenlenmesi ve 1/25.000 düzeyindeki Merkez ilçe kararlarının gözden geçirilmesiyle, ayrıca hesaplamaların da revize edilmesiyle proje son halini almıĢtır. UlaĢılan nokta, Kütahya ilinin 2030 yılına yönelik mekansal stratejik planlaması ve kent merkezine dair üst biçim önerisi olacaktır.

1. VİZYON “Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, özgün kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen, ulusal ve küresel ölçekte öneme sahip, yaşam kalitesi yüksek bir kent.” Sürdürülebilirlik, daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu‟nun 1987 yılı tanımına göre insanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir. Bu bağlamda sürdürülebilir geliĢme genel anlamıyla 8


insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karĢılanmasına ve geliĢmesine imkân verecek Ģekilde bugünün ve geleceğin yaĢamını ve kalkınmasını programlama anlamını taĢımaktadır. Sürdürülebilir geliĢme sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. (http://www.gap.gov.tr/gap/gap-ve-surdurulebilir-kalkinma/surdurulebilir-kalkinma-nedir) Sürdürülebilir geliĢmenin en önemli çabaları arasında;    

Sosyal sürdürülebilirliğin geliĢtirilmesi, Tarımsal sürdürülebilirliğin ve kırsal üretkenliğin geliĢtirilmesi, Ekonomik geçerlilik için yerel giriĢimcilik ve sanayi kalkınmasının geliĢtirilmesi, Doğal kaynakların optimal düzeyde sürdürülebilir kullanımının sağlanması yer alır. (http://www.gap.gov.tr/gap/gap-ve-surdurulebilir-kalkinma/surdurulebilir-kalkinmanedir)

ġekil 5: Sürdürülebilirlik Ġlkelerinin Alt BaĢlıklarını Gösterir Örnek ġema: Melbourne

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability)

9


2. MİSYON Misyon, belirlenen vizyona ulaĢmamızı sağlayacak adımlar bütünü olarak da adlandırılabilir. Bu noktada belirlediğimiz vizyonumuza ulaĢmak için;       

Gelecek nesillerin ihtiyacını karĢılamak ve kente daha iyi koĢullarda daha zengin bir yapı kazandırmak, Eldeki kaynakların kullanımında hassas davranarak gelecek neslin de ihtiyaçlarını karĢılayacak bir planlama anlayıĢı ile çalıĢmak, Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, Bölgesi içinde kültürel kaynakları ve turizm potansiyeli yüksek bir kent statüsüne yükseltmek, Sektörel eĢgüdüm politikasıyla çevresindeki illerle iĢbirliği içinde bir kent durumuna getirmek, Mevcut spor olanaklarının arttırılması ile genç nüfusun dinamizmini değerlendirmek, YaĢam kalitesi, hayat standardı ve refah düzeyi yüksek, kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kent konumuna getirmek gerekmektedir.

Bu doğrultuda Kütahya iline yapılacak müdahaleler arasında, ilin karakterini en çok değiĢtirecek ve en olumlu yönde etkileyecek olan müdahale sürdürülebilir geliĢme ilkelerine bağlı olarak yapılan müdahaleler olacaktır. Bununla birlikte gelecek olan sürdürülebilir ekonomi politikaları kentte sürekli ve düzenli bir istihdamın sağlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, madencilik, termik santraller ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin minimuma indirgenmesi için sürdürülebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç olacaktır. Bu kaynakların enerji üretiminde kullanılmasıyla sürdürülebilirliğin ekolojik boyutu geliĢmiĢ olacaktır. Yer altı kaynakları bakımından zengin Kütahya‟nın bu cevherlerinin bir sonraki nesillere de aktarılabilmesi için sürdürülebilir sistemler yararlı olacaktır. Sosyal donatı alanlarının miktarının arttırılması, etkin ve verimli olarak kullanılması ve kent içi donatı eksikliklerinin de giderilmesiyle. Sürdürülebilir geliĢmenin sosyal boyutuna müdahale edilmiĢ olacaktır. (http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability) Kısacası, sürdürülebilir sistemlerle oluĢturulan çevreler kaliteli ve yaĢanılası çevreler olacağından, bireylerin de yaĢam kaliteleri artacaktır. Bu kaliteye sahip olan ya da olmaya çalıĢan örnek Ģehirlerle ilgili araĢtırmalar da vizyon çalıĢmasının bir parçası olmuĢtur. Dünya üzerinde sürdürülebilir geliĢmenin esas olarak alındığı ve toplumların refah düzeyini ve yaĢam kalitesini arttırmanın amaçlandığı birçok program da yürütülmektedir. Bunlardan biri BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP), bir baĢkası ise önemli bir süreç olan RIO +20 Süreci‟dir. Bu çalıĢmada, bu programların çıkıĢ noktası olarak kullanılmasından dolayı ilerleyen sayfalarda bu programlarla ilgili kısa bilgi verilecektir.

2.1. LOJİSTİK KONUM Kütahya, kuzeyinde ve kuzeybatısında Bursa, kuzeydoğusunda Bilecik, doğusunda EskiĢehir, güneydoğusunda Afyonkarahisar, güneyinde UĢak, güneybatısında Manisa ve batısında Balıkesir illeri ile komĢudur. Kütahya‟yı çevreleyen bu 7 ilin ekonomisini belirleyen temel unsurlara bakıldığında: 10


      

Bursa; otomotiv sanayisiyle, Bilecik; kamyon fabrikaları, mermer-seramik fabrikaları ve Osmanlı tarihiyle, EskiĢehir; eğitim vizyonu ile, Afyonkarahisar; jeotermal enerji tesisleriyle, UĢak; çeĢitli sanayi tesisleri bulundurmasıyla, Manisa; elektronik ve beyaz eĢya fabrikalarıyla, linyit madeniyle, üzüm ve tütünüyle, Balıkesir; kaplıca, yaz turizmi ile öne çıkmıĢtır.

KomĢu iller dıĢında, coğrafi konumu gereği Kütahya; Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‟e yaklaĢık olarak eĢit uzaklıklardadır ve bu durum kente lojistik bir önem katmaktadır. Mevcut demiryolu ağı da bu lojistik konumdan dolayı stratejik bir önem taĢımaktadır. 29 Ekim 2012‟de faal olması planlanan Zafer Havaalanı da demiryolu ve karayolu ulaĢımının yanı sıra hem il hem de alt bölgesine avantaj sağlayacaktır. ġekil 6: Kütahya’nın Lojistik Konumunun ġematik Gösterimi

BALIK ESĠR (KAPLI CATURĠZM -BOR)

BURSA (OTOM OTĠV SANAYĠ )

MANĠSA (SANAYĠ-LĠNYĠTTÜTÜN-ÜZÜM)

KÜTAHYA UġAK ( SANAYĠ)

BĠLECĠK (MERMER-SERAMĠKKAMYON FABRĠKASI)

ESKĠġEHĠR (EĞĠTĠM)

AFYON (JEOTERMAL)

11


Kütahya‟nı çevresindeki bu 7 il ile olan iliĢkilerinin kuvvetlenmesinin ilin ekonomisine büyük katkıda bulunacağı düĢünülerek, her bir ilin lider olduğu sektörle Kütahya ili ile iĢbirliği içinde çalıĢması, ilin ekonomisi için yararlı olacaktır.

2.2. UNDP TÜRKİYE ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PROGRAMI UNDP Türkiye; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye‟de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel sektör ortakları, STKlar, akademisyenler ile yakın iĢbirliği içinde çalıĢır. UNDP, iklim değiĢikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeĢitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olur. Bu çalıĢmalarıyla aynı zamanda yoksulluğun azaltılması ve insanların geçim kaynaklarının geliĢtirilmesine de katkı sağlar. Ayni zamanda temiz teknolojiler ve yeĢil iĢler aracılığıyla pazar dönüĢümünün sağlanmasında, bölgesel yaklaĢım ile ekonomik rekabet edilebilirliğin güçlendirilmesinde ve afetlere hazırlık ve erken uyarı konularında kapasitelerin geliĢtirilmesinde kolaylaĢtırıcı rol oynar. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı (Türkiye Ulusal Program Eylem Planı)‟nın ulusal öncelik ve hedefi çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınma için rekabet edebilirliğin artırılmasıdır. Bu amaçla belirlenen çalıĢma odak alanları ise; 

Ġklim değiĢikliği

Enerji (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği)

Biyolojik çeĢitlilik

Arazi bozulması

Su yönetiĢimi

Sürdürülebilir kalkınma

Kimyasallar (Kalıcı Organik Kirleticiler)

Afet risk yönetimi ve erken uyarı sistemleridir. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

12


ġekil 7: Çevre Ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı 2011

Kaynak:(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

13


Projeye finansal destek sağlayan kurum ve kuruluĢlar arasında; 1.

Küresel Çevre Fonu

2.

MDG Fund (Binyıl Kalkınma Hedeflerine UlaĢma Fonu)

3.

Türkiye Hükümeti

5.

Özel Sektör

6.

Sivil Toplum KuruluĢları vardır. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

UNDP 166 ülkede, çeĢitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor. UNDP dünyada kurduğu bir çok ortaklıkla temel bir kaç alanda çalıĢıyor; Demokratik YönetiĢim, Yoksulluğun Azaltılması, Krizleri Önleme ve Atlatma, Enerji ve Çevre, HIV/AIDS. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) UNDP ayrıca, demokratik yönetiĢim alanında en büyük teknik iĢbirliği sağlayan kuruluĢlardan biridir. Demokratik yönetiĢim, insani kalkınma için belirleyicidir: kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar. Kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eĢitliği, yerel yönetim ve sivil katılım gibi konular Türkiye‟de demokratik yönetiĢim alanındaki teknik iĢbirliği baĢlığı altında odaklanılan noktalar arasında en önemlileridir. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) UNDP Türkiye BM Kalkınma Programı Ve Yoksullukla Mücadele programı yenilikçi pilot projelere destek olurken, ülkelerin dünyadaki en iyi uygulamalar ve kaynaklarla bağlantısını sağlamakta, kadınların kalkınmadaki rolünün arttırılması için çalıĢmakta ve kalkınma çabalarının koordinasyonu için hükümetler, sivil toplum ve projelere yatırım yapabilecek diğer ülke ve kuruluĢları bir araya getirmektedir. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) TÜRKİYE VE BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ Türkiye‟nin ulusal kalkınma öncelikleri, ülkenin sürmekte olan reform sürecine dâhil edildi ve 2000 yılındaki BM Binyıl Zirvesi‟nde dünya liderlerinin benimsediği Binyıl Bildirgesi‟ndeki taahhütleri yansıtıyor. Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında: 1. Hedef: AĢırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, 2. Hedef: Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak, 3. Hedef: Cinsiyet eĢitliğini teĢvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamak, 4. Hedef: Çocuk ölümlerini azaltmak, 14


5. Hedef: Anne sağlığını iyileĢtirmek, 6. Hedef: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele, 7. Hedef: Çevresel sürdürülebilirliği sağlama, 8. Hedef: Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak vardır. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Bölgesel düzeyde, BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı, bölgesel ve alt bölgesel Binyıl Kalkınma Hedefleri raporlarının hazırlanmasında diğer BM örgütleriyle, hükümetlerle ve bölge komisyonlarıyla birlikte çalıĢıyor. (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) UNDP KÜTAHYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ? Vizyon ve misyon belirleme çalıĢmaları sırasında, yapılacak uygulamalar için taban oluĢturulurken Türkiye‟nin yakın gelecekte dahil olmayı hedeflediği uluslararası bazı programlardan faydalanıldı. UNDP de bunlardan birisi idi, çünkü program kapsamında değinilen noktalar, dünya ülkeleri arasından ekonomik, sosyal ve çevresel özellikler bakımından sıyrılmak isteğinde olan ülkeleri hedefliyordu. Bunlar;    

Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak, Cinsiyet eĢitliğini teĢvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamak, Çevresel sürdürülebilirliği sağlama, Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmaktı.

Bu hedefler, Kütahya ili için belirlenen vizyonun can alıcı 4 parçası ile aynı dili konuĢtuğundan UNDP bu sürecin bir parçası haline geldi. Hedeflerden 1.si Kütahya için düĢünülen eğitim seviyesini arttırma fikri ile örtüĢüyordu. 2. Hedef kadınların ekonomiye katkısını arttırmayı ve ekonomik özgürlük kavramının yaygınlaĢtırılmasını amaçlıyordu. 3. Hedef sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir çevre ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmayı barındırıyordu. Son olarak, 4. Hedef ise komĢu illerle ekonomik ve kültürel bağlar kurma ve bu illere eklemlenme çalıĢmalarıyla ilgiliydi.

2.3. RIO+20 SÜRECİ ULUSAL RIO+20 Türkiye‟de sürdürülebilir kalkınma ve yeĢil ekonomi modellerinin en somut ölçütleri olan sürdürülebilirlik uygulamaları, ülkemizin kurum ve kuruluĢlarının küresel sürdürülebilirliğe katkısını arttırma ve bu alanda yaptığı çalıĢmaları uluslararası platformlarda anlatabilme anlamında önemli araçlarıdır. (Güvenç, 2011) Rio+20 BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı kapsamında ülkemizde yürütülen hazırlıklar, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve BM Kalkınma Programı 15


kolaylaĢtırıcılığında yürütülen „Türkiye‟nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı‟na (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Projesi‟ çerçevesinde devam etmektedir. (Güvenç, 2011) Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluĢları, STKlar, özel sektör, üniversiteler ve yerel yönetimlerin son yıllarda gerçekleĢtirdiği ve sonuçlarını almaya baĢladığı „en iyi uygulamaların‟ belirleme süreci, ĠĢ Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) kolaylaĢtırıcılığında yürütülecektir. (Güvenç, 2011) Bu en iyi uygulamaların belirlenmesinde kullanılabilecek bazı uygulama baĢlıkları verilmiĢtir. Bunlardan bazıları:        

yeĢil sanayi, malzeme verimliliği, atıkların azaltılması ve geri dönüĢüm eko verimlilik ve temiz üretim sürdürülebilir enerji: eriĢim, verimlilik ve yenilenebilir enerji sürdürülebilir kentleĢme, sürdürülebilir binalar ve sürdürülebilir altyapı sürdürülebilir ulaĢım yerel/bölgesel kalkınma uygulamaları yenilikçi istihdam alanlarının yaratılması yenilikçi, ar-ge, teknoloji geliĢtirmedir. (Güvenç, 2011)

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Sürdürülebilir kalkınma, kendi ihtiyaçlarını karĢılamak için gelecek nesillerin kaynaklarını tehlikeye atmadan, bugünkü ihtiyaçlarını karĢılayabilmeyi amaçlayan kalkınma türüdür. Bu ise hem gelecek hem de Ģimdiki zaman için bir Ģeyler yapmanın daha iyi yollarını bulmaktan geçer. ÇalıĢma Ģeklini değiĢtirmek yaĢam kalitesi düĢecektir anlamına gelmez. Sürdürülebilir kalkınma hayatımızı etkileyen her konuda daha doğru kararlar almamızı sağlayacak bir yaklaĢım edinebilmemizi sağlar. (Sustainable Development Commission, 2011) Tüm yönleriyle sürdürülebilir kalkınma, dünyayı zamana ve mekâna bağımlı bir sistem olarak görmeyi gerektirir. Dünyayı bu yönüyle ele aldığımızda bir sistemin bütün parçalarının birbirini etkilediğini anlamak çok zor olmayacaktır. Dünyanın birbirini etkileyen mekânlar sistemi oluĢunun bir örneği olarak Kuzey Amerika‟da yaĢanan hava kirliliğinin etkilerinin Asya‟da da görülecek olması verilebilir. Ayrıca zamanın önemini vurgulamak için de atalarımızın geçmiĢ yıllarda yaptığı tarımsal faaliyetlerin etkilerinin günümüze kadar ulaĢtığından bahsedebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma kökenlerini bu sistematik düĢünceden alır ve bize kendimizi, yaĢadığımız çevreyi daha iyi anlayabilme imkanı sunar. (Sustainable Development Commission, 2011) KÜTAHYA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Kütahya iline yapılacak müdahaleler arasında, ilin karakterini en çok değiĢtirecek ve en olumlu yönde etkileyecek olan müdahale sürdürülebilir kalkınma olacaktır. Bununla birlikte gelecek olan sürdürülebilir ekonomi politikaları kentte sürekli ve düzenli bir istihdamın sağlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, madencilik, termik santraller ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin mininmuma indirgenmesi için sürdürülebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç olacaktır. Bu çaba 16


temelde, sürdürülebilir kalkınmanın dünyayı bir sistem olarak görmesinin bir ürünüdür. Yer altı kaynakları bakımından zengin Kütahya‟nın bu cevherlerinin bir sonraki nesillere de aktarılabilmesi için sürdürülebilir sistemler yararlı olacaktır. Kısacası, sürdürülebilir sistemlerle oluĢturulan çevreler kaliteli ve yaĢanılası çevreler olacağından, bireylerin de yaĢam kaliteleri artacaktır. SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM Hem kırsal hem de kentsel hava kalitesinin kötüye gittiği ve sağlık sorunlarının arttığı günümüz dünyasında, mevcut yolların ve taĢıma sistemlerinin gelecekteki trafik yükünü kaldıramayacağı öngörülmektedir. Sürdürülebilir bir dünya düzeninde, insanlar otomobillere bağımlılıklarını en alt seviyeye indirgeyecek ve ortaya çıkan yeni sistemleri benimseyeceklerdir; yaya merkezli ve motorsuz taĢıma sistemlerinden istenildiği gibi faydalanılabilinen toplumlar ortaya çıkacaktır. Böyle bir düzende sosyal iliĢkileri kuvvetli, sağlıklı ve toplumsal iliĢkileri sağlam bireyler bulunacaktır. (Center for Sustainability) Sürdürülebilir ulaĢım sistemlerinin uygulamaları ancak sürdürülebilir toplumlarda görülebilir. Bu yapıdaki sosyal toplumların bazı özellikleri ve bu özellikteki toplumların meydana çıkma sebeplerinden bazıları Ģöyledir: 1. Görsel ve duyusal açıdan sürdürülebilir sosyal toplum yapısı 2. KomĢuluk iliĢkilerinin güçlü olduğu konut düzenleri 3. Kentsel tasarım ile daha iyi bir çevre 4. UlaĢım altyapısının sürdürülebilir sosyal toplum yapısı ile iliĢkisi 5. Her bir birey için eĢit söz hakkı ve fayda 6. Sürdürülebilir sosyal toplum yapısı örnekleri 7. YaĢayanlar için daha güvenli bir çevre 8. Kamu binalarının olumsuz yanlarının yeniden değerlendirilmesi (Sustainable Cities Collective, 2012) Sürdürülebilir ulaĢımın, çevreye kendisini yenileyebilme kapasitesinin ötesinde zarar vermeyen, ekonomik olarak tutarlı, sosyal olarak hakça ve siyasi olarak sorumlu ve hesap verebilir olması gereklidir. Ayrıca, yeni yatırımlara geçilmeden önce eldeki ulaĢtırma altyapısının en fazla ve en iyi kullanımını temin edilmesine dayanır. Sürdürülebilir ulaĢım, talep yönetimi ve iĢletme iyileĢtirmeleri/yönetimi araçlarıyla yapılmaktadır. Önerilen talep yönetimi araçları ana baĢlıklar olarak:

17


• Seyahat Alternatifleri • Arazi Kullanımı • Ücretlendirme • Tercihli (Yüksek Kullanımlı) Yollar (HOV= High Occupancy Vehicle) • Toplu TaĢıma • Yük TaĢıması Seyahat Alternatifleri araçları şu alt politikaları içerebilmektedir: • DeğiĢimli yolculuk saatleri • Alternatif çalıĢma saatleri • Seyahat yerine haberleĢme (Tele-commuting) • Yaya / bisiklet olanakları • Alternatif yol ücreti stratejileri • Özel otomobil kullanma alternatifleri için eğitim kampanyası düzenlemeleridir. Arazi kullanım araçlarının altındaki alt politikalar şu başlıklarda toplanabilir: • "Akıllı Büyüme" politikaları • Yaya / bisiklet bağlantıları • Toplu TaĢım durak / istasyon tasarımı • Toplu TaĢım yönelimli planlama ve tasarım • Oto Park stratejileridir. Ücretlendirmenin alt politikaları şunları içerebilecektir: • Aracın içindeki insan sayısına göre ücret alınan ücretli Ģeritler (HOT-High Occupancy Toll lanes) • Günün saatine bağlı fiyatlandırma • Merkezi ĠĢ Alanlarına giriĢlerin fiyatlandırması 18


• Park etme ücretleridir. Tercihli yollara yönelik alt politikaları şu başlıklarda toparlamak mümkündür: • Araç paylaĢma için eĢleĢtirme • Araç ortak kullanımı (ShareCarGo, ġikago’da) • UlaĢtırma Yönetimi Kurumları ( TMA - Transportation Management Associations ) • Minibüslerin ortak kullanımı (Vanpool) • HOV için park etme önceliği • Park etme ücretlendirmesi Toplu taşıma talep yönetimi araçlarının potansiyel politikaları: • Yol parası yardımı • Toplu taĢıma yönelimli tasarım • Yüksek kapasiteli ve güvenilir toplu taĢıma sistemleri geliĢimi (raylı sistemler) • GeliĢtirilmiĢ toplu taĢım durakları / istasyonları • Yolculuk programı planlaması • UlaĢtırma Yönetimi Kurumları ( TMA - Transporation Management Associations ) • Toplu TaĢım Enformasyon ve Güvenlik Sistemlerinin oluĢturulmasını içerir. Yük taşıması için olan talep yönetimi ise: • Sadece kamyonlar için ücretli Ģeritler (TOT - Truck Only Toll Lanes) • ġerit kısıtlamaları • Saat kısıtlamaları • Dağıtım kısıtlamaları politikalarında oluĢur. (Çevik, 2008) Dünya genelinde ulaĢım sektöründe yaratılan CO2 miktarları hızla artmaktadır ve CO2 emisyonlarının sera etkisinde büyük payı vardır. Ayrıca ulaĢım sektöründe yaratılan diğer gazlar da iklim değiĢikliği, çevre kirliliği ve ekolojik sistemin tahribi açısından tehlike oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda çevre dostu sistemlere gidilmesi gerektiği söylenebilir. Buna ek olarak, tüm 19


dünyada toplu taĢım kullanımı azalmakta, yaya ulaĢımı azalmakta ve bisiklet ile ulaĢım yok denilecek kadar azdır. Tüm bunlar sürdürülebilir ulaĢım sistemlerini cazip kılmaktan öte zorunlu hale getirmektedir. (Sutcliffe, 2010) KÜTAHYA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM Dünya genelinde var olan hava kirliliği sorununun Kütahya için de var olması ve büyük tehdit oluĢturması, bu kentte de alternatif ulaĢım yöntemlerine gidilmesi gerektiğine bir iĢarettir. Sosyal iliĢkileri arttırmak ve sağlık durumunu iyileĢtirmek adına bisiklet ve yaya yolları basit ama etkili çözümler olacaktır. Toplu taĢımada en avantajlı kent formu olan lineer forma sahip Kütahya‟da, toplu taĢım adına yapılacak yeni uygulamalar da ayrıca verimli olacaktır. Bu durum ayrıca ileride yaĢanması muhtemel trafik sorununa da bir müdahale niteliğindedir. UlaĢıma yönelik müdahalelerin ayrıntılı anlatımı stratejiler kısmında yer alacaktır.

3. SEKTÖREL GZFT ANALİZLERİ VE STRATEJİLERİ 3.1. TURİZM a. Güçlü Yanlar 

     

G1: Peri bacaları, mağaraları, kaya mezarları sunakları Ģapel kiliseleri ile doğal güzelliklerin yer aldığı bir mekan olan Frig Vadisince uzanan tarihi ve doğal dokunun turizm çeĢitliliğine uygun olması G2: II. Efes olarak adlandırılan Aizonai antik kentinin olması; ayrıca stadyum, antik tiyatro ve dünyanın ilk borsasına sahip olması G3: Aizonai antik kentinde bulunan dünyadaki en sağlam kalmıĢ Amazonlar Lahdi‟nin Arkeoloji Müzesi‟nde sergilenmesi G4: Türkiye‟de en fazla sıcak su kaynağının çıktığı il olması ve sağlık turizmi için gerekli jeotermal kaynaklara sahip olması G5: Kütahya‟da düzenlenen Ģenlik ve festival gibi turizm açısından önemli etkinliklerinin olması G6: Endemik bitkiler açısından zengin olması G7:Müze bakımından zengin olması

b. Zayıf Yanlar        

Z1:Kentte turizm açısından hizmet kalitesinin olmaması Z2:Turizmin sadece maddi unsurlarla iĢleyebileceği anlayıĢı Z3:Dumlupınar BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi‟nin geçtiği alanının (tarihi ve doğal sit alanı) yeteri kadar reklamının yapılamaması ve sunulamaması Z4:Aizonai antik kentinin kazılarının tamamlanmaması (finansman eksikliği) Z5:Yerli ve yabancı konaklayan ziyaretçi sayısının az olması Z6:Yeterli turizm tesisi olmaması ve olan turizm tesisinin nitelikli olmaması Z7:Termal turizmin sadece kaplıca olarak hayat bulması Z8: Gelen turistlerin zaman geçirmelerine yönelik alanların olmaması 20


 

Z9: Kütahya‟nın turizm alanına dair turların olmaması Z10: Turizmde istahdamın yer bulamaması

c. Fırsatlar       

F1:Zafer havaalanının açılmasıyla birlikte ulaĢımın kolaylaĢması ve turizm açısından önemli bir araç olarak kullanılması F2: Kütahya‟nın Domaniç ilçesinde baĢlayıp Çanakkale‟de son bulan KuruluĢtan KurtuluĢa Kültür Yolu Projesi‟nin hayata geçmesi F3:Tarihi eserlerin restorasyonunun gerçekleĢtirilmesiyle birlikte tarih turizminin canlanacak olması F4:Dumlupınar BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi‟nin geçtiği tarihi sit ve milli park alanının turizm açısından etkin bir alan haline getirilmesi F5:KıĢ ayında konaklamanın fazla olmasından yaralanarak kıĢ turizmini projelerinin yapılabilinir olması F6: Havaalanı inĢasıyla birlikte termal ve sağlık turizmine karĢı ilginin artacak olması F7: Kütahya nüfusun yaĢlanmasıyla sağlık turizmine ilginin artacak olması

d. Tehditler  

T1:Maden sektörünün çevreye olan zararlı etkilerinden turizmin olumsuz etkilenmesi T2:Afyon ilindeki jeotermalin yurtdıĢı desteğinden dolayı, Kütahya‟nın olumsuz etkilenmesi

3.2. KÜLTÜR a. Güçlü Yanlar             

G1:Dumlupınar BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi‟nin yaĢandığı doğal ve tarihi sit alanının olması G2:Çini ve porselende bölgede tek il olması G3: Kent merkezinde taĢınmaz kültür bakımından zengin olması G4:El sanatlarının ve sözel kültürün zengin olması G5:Ünlü ressamlarıyla zengin bir kent olması G6:Doğal koruma alanlarının Kütahya‟nın bakir orman alanlarını oluĢturması G7:Germiyan Sokağı‟nın bulunması ve 200 yıllık geçmiĢe sahip olması G8: Yerel kültürün önemli unsurlarının yaĢatılması G9:Dünya‟daki ilk bağımsız çini müzesinin bulunması G10:Dünyaca ünlü masal babası Ezop ile Seyyah Evliya Çelebi‟nin Kütahyalı olması G11:Dünya‟daki bilinen ilk toplu iĢ sözleĢmesinin Kütahya‟da imzalanması G12:Mevleviliğin 3. önemli merkezlerinden biri olması G13:Ressamları açısıdan zengin olması

21


b. Zayıf Yanlar   

Z1:Kütahya tanıtımının bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda yapılamaması Z2:Çiniciliğin büyük bir pazar olmasına karĢın yeteri kadar değerlendirilememesi Z3:Sit alanlarında bulunan tarihi yapıların restorasyonunun yapılmaması ve çöküntü alanlarının oluĢması  Z4:Kütahya‟da bulunan tarihi yapıların restorasyonuna önem verilmemesi  Z5:Kale için çevre düzenlemesi ve imar planının olmaması  Z6:Kütahya merkez ve ilçeleri için tarihi yapı tespit çalıĢmalarının yapılmamaĢ olması  Z7:Kale ve kentsel doku için herhangi bir yayalaĢtırmanın olmaması  Z8:Uygulamalı sanatlar açısından herhangi bir müze olmaması  Z9:Kamu ve idari kesimin koruma kültürü açısından örnek oluĢturulabilicek restorasyon çalıĢmalarının olmaması  Z10:Kütahya‟nın sinemaya önem vermemiĢ olması  Z11:Kültür merkezinin olmaması c. Fırsatlar  F1:Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın belirlediği 15 marka kültür kenti arasında bulunması d. Tehditler       

T1:Çarpık kentleĢmenin kentin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vermesi T2:Kültürel ve çevresel bilincin zayıf olması T3:Arkeolojik ve tarihi sit alanlarının koruma planlarının olmaması, olan planların çok eski olması T4:Koruma planlarının eksikliği ve eskiliği nedeniyle restorasyon çalıĢmalarının yapılamaması T5:Restorasyon için kaynakların yetersiz olması T6:Merdiven altı tabir edilen çinicilerin, çini sanatının kalite ve fiyat olarak değerini düĢürmeleri T7:Tarihi eserlerin yapısal olarak kötü durumda olması ve bunun çevreye olan olumsuz etkileri

3.3. EĞİTİM a. Güçlü Yanlar   

G1:Okul öncesi genç nüfusun varlığı G2:Meslek lisesi mezunlarının çalıĢabileceği sanayi kuruluĢlarının gittikçe artması G3:Türkiye geneline kıyasla kadınların eğitimine verilen önemin erkeklere oranla daha fazla olması b. Zayıf Yanlar   

Z1:Ġkili eğitimin yaygın oluĢu Z2:Meslek liselerine talebin fiziki olarak karĢılanamaması Z3:Meslek ve teknik eğitim mezunlarının iĢ imkanının yüksek olması 22


 

Z4:Sektörlerin ihtiyacına göre eğitim verilememesi. Z5:Ġlçelerde öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacakları tesislerin azlığı

3.4. EKONOMİ, İŞGÜCÜ VE NÜFUS a. Güçlü Yanlar 

G1:EskiĢehir ,Bilecik, Kütahya seramik iĢ kümesi sayesinde seramik sektörünün ekonomik anlamda gücünü arttırması  G2:Borun ulusal ve ülkesel bazda önem kazanması  G3:TR33 bölgesinde ĢehirleĢme oranın yüksek olması  G4:Kadınların hizmet sektörüne katılımının fazla olması  G5:Kütahya‟nın yaĢ bağımlılık oranının Türkiye ve TR33 bölgesine göre daha düĢük olması, buna karĢın çalıĢan nüfus oranının hem Türkiye hem de TR33 bölgesine göre daha yüksek olması  G6:Sektörler arasında hizmet sektörünün önemli bir payla sıralamada 2. olması  G7:Aktif nüfusun il nüfusunun çoğunluğunu oluĢturması b. Zayıf Yanlar    

Z1:Ġl merkezi ve ilçelerde yaĢayan insanların ücretli olarak çalıĢmaya alıĢmıĢ olması Z2:Ticaret yapmayı tercih etmemeleri ve dolayısıyla giriĢimcilik ruhunun oluĢmaması Z3: Tarımsal alanların ve sulama olanaklarının genelde bir arada bulunmaması Z4:Verimli ve sulanabilir arazilerin olduğu bölgelerde geleneksel yöntemler kullanıldığı için ürün çeĢitliliği ve tarımsal gelirin potansiyelinin altında olması  Z5:Merkez ve ilçelerdeki askeri birlik ve üniversitenin öğrenci potansiyelinin değerlendirilememesi  Z6:TR33 bölgesinde en düĢük iĢgücüne katılımın Kütahya‟da olması  Z7:Merkez ilçede çalıĢan erkek ve kadın oranının düĢük olması  Z8:Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın yapmıĢ olduğu sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasında 40. Sırada olması  Z9:Kütahya nüfusunun TR33 bölgesindeki payının azalması  Z10:Göçe verilen nüfusun alınan nüfustan fazla olması  Z11:Nüfusun yaĢlanması  Z12:Kütahya‟nın ticari beceri ve üretim potansiyeli alt endeksinde 81 il arasında 70. sırada olması c. Fırsatlar 

F1:Ekilebilir ve sulanabilir arazilerin yetersizliğine rağmen, jeotermal kaynakların da desteği ile alternatif tarım uygulamaların yapılabilecek olması

23


d. Tehditler  

T1:Etrafındaki illerin daha önce sanayileĢmiĢ olmaları önemli bir dezavantaj oluĢturmakta ve yatırımcılar çevre illeri tercih etmekte T2:Verilen göcün alınan göçten fazla olmasıyla ,iĢ ve istihdam olanaklarının yetersizliği, marjinal iĢ ve istihdamın yaygınlığı, ortalama ücret düzeyinin düĢüklüğü gibi tehditlerin oluĢması

3.5. TARIM VE HAYVANCILIK a. Güçlü Yanlar      

G1: Tarım üretimine elveriĢli, verimli toprakların olması G2: Kütahya ili genelinde sulama kanallarının ve yer altı Ģebekelerinin varlığı G3: Baraj ve baraj gölünün bulunması, sulama kanallarıyla sulama yapılabilmesi G4: Meyvecilikte özellikle kiraz ve viĢne gibi meyvelerin yetiĢtirilmesine uygun iklim ve toprak yapısına sahip olması G5: Tıbbi ve aromatik bitkiler için araĢtırma merkezinin kurulmuĢ olması G6: Doğa yapısının ve yeryüzü Ģekillerinin hayvancılık için uygun olması

b. Zayıf Yanlar          

Z1: Ürünlerinin değerlendirileceği sanayi tesisi eksikliği Z2: Sulamada yaĢanan eksiklikler Z3: Hayvancılığın tarımın bir yan dalı gibi görülmesi Z4: Hastalık ve zararlılarla mücadelede yetersiz kalınması Z5: Toplu hayvancılık merkezlerinin bulunmaması ve mera alanlarının etkin bir Ģekilde değerlendirilememesi Z6: Sulanan arazi miktarının düĢük olması Z7: Modern sulama, ilaçlama, gübreleme vb. tekniklerin yeterince kullanılmaması Z8: Tarım arazilerinin küçük ve çok parçalı olması, tarımda ortalama iĢletme büyüklüğünün ülke ortalamasının altında olması Z9: Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gereklerin yerine getirilememesi Z10: Hayvancılıkta entegre tesis eksikliği

c. Fırsatlar     

F1: Doğal depo sayılabilecek alanların varlığı F2: Özellikle Kütahya‟da yetiĢen tarım ürünlerinin varlığı F3: Türkiye‟de ve dünyada organik ürünlere olan ilginin artması ve bu ilginin üretime yapılan desteklere yansıması F4: Hayvansal üretimden elde edilen organik ürünlerin kullanılabilir olması F5: Tarım Bakanlığı‟nın hayvancılıkla ilgili teĢviklerin bulunması

24


d. Tehditler       

T1: Tarımsal alanlarda baĢ gösteren yapılaĢmanın varlığı T2: MarkalaĢmanın ve reklamın istenilen düzeyde olmaması T3: Köylerde bulunan genç nüfusun göç etmesi T4: Mevcut sulama kanallarının kötü ve yıpranmıĢ olması T5: Kirletici sanayi tesislerinin varlığı T6: Ġklim Ģartlarının sert olması T7: TavĢanlıdan Çoruma gönderilen ham leblebinin Çorum leblebisi adı ile TavĢanlı leblebisinin önüne geçmesi

3.6. SANAYİ a. Güçlü Yanlar   

G1: Merkez ilçede 2 adet Organize Sanayi Bölgesinin bulunması ve bu bölgelerdeki arazi bedellerinin su, elektrik maliyetlerinin düĢük tutulması G2: Merkez ilçedeki 2. OSB‟nin hemen yanında demiryolu ve istasyonun bulunması G3: Zafer Havalimanı‟nın açılmasıyla birlikte dıĢ pazarlara açılma kolaylığı

b. Zayıf Yanlar    

Z1: OSB çevre yolları ile Kütahya il merkezi ve ilçelere bağlantı yollarının yetersizliği Z2: Tarıma dayalı sanayinin yetersiz oluĢu Z3: Sanayi kuruluĢlarının genelde küçük ve orta ölçekli olması Z4: Çinicilik sektörünün kümelenme faaliyetlerinin zayıf oluĢu

c. Fırsatlar   

F1: Ġstanbul, Manisa ve Bursa gibi sanayileĢmiĢ illerde yatırım yer sıkıntısı doğduğundan yatırımların baĢka illere kaydırılmaya baĢlanması F2: Kütahya 2. OSB‟de boĢ arazilerin bulunması ve devletçe sıklıkla verilen sektörel ve bölgesel teĢvikler F3: Bor yataklarının burada bulunması, yeraltı zenginlikleri ve halkın el sanatlarına olan yatkınlığı

d. Tehditler  

T1: EskiĢehir ve Afyon gibi hem sanayileĢmiĢ hem de gümrük bulunan illerin de Kütahya‟nın yararlandığı teĢvikler kapsamında yer almaları T2: Üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması, ilde beyaz yakalı iĢgücünün istihdamının zorluğu

25


3.7. FİZİKİ YAPI, MADENCİLİK VE ENERJİ a. Güçlü Yanlar    

G1: Zengin linyit yataklarının olması G2: Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerinin bulunması G3: Kütahya ilinde sıcaklığı 300C üzerinde olan 12 adet jeotermal alanın bulunması G4:Kütahya Katı Atık Depolama Tesisi projesi kapsamında inĢa edilecek olan tesislerin olması  G5:Dünya ve Türkiye açısından önemli bor rezervlerine sahip olması  G6:TavĢanlı ve Dağardı bölgelerinde gümüĢ rezervlerinin bulunması  G7:EtigümüĢ‟ün tek üretim yapan kuruluĢ olması b. Zayıf Yanlar     

Z1:Çıkarılan linyitin düĢük kalitede olması Z2:Çıkarılan linyitin çevre kirliliği yaratması Z3:Kütahya‟nın enerji potansiyeli açısından yeterli rüzgar hızına sahip olmaması Z4:Kütahya‟da hava kirliliğinin fazla olması Z5:Rüzgar sirkülasyonuna engel olan yüksek binaların, hakim rüzgar yönü de dikkate alınmadığından kirliliğin dağılmasında olumsuz etken durumunda olması  Z6:Kütahya'nın topografik ve klimatik özellikler açısından hava kirlenmesine elveriĢli ortam koĢullan içermesi  Z7:Kütahya‟nın deprem bölgesinde yer alması  Z8:Toprak erozyonuna uğramıĢ alanların olması  Z9:Arazilerin veraset yoluyla parçalanmasından dolayı, tarım arazilerinin küçülmesi ve parçalanması; bunun da üretimde verim düĢüklüğüne ve maliyetlerin yükselmesine neden olması  Z10:Kütahya ilinin %55‟inin kadastrosu tamamlanmamıĢtır. Bu sebeple arazilerin parçalanmasının engellenemeyiĢi ve arazi toplulaĢtırılması yapılmasının mümkün olmayıĢı c. Fırsatlar   

F1:Termik santrallerinin önemli bir istihdam oluĢturması F2: Madencilik sektörünün istihdama açık olması F3:Jeotermalin elektrik enerjisi üretimine uygun olması

3.8. GENÇLİK VE SPOR a. Güçlü Yanlar   

G1:Hedef kitlenin geniĢ olması G2:Ġlde üniversitenin ve BESYO‟nun bulunması G3:Ġlde olimpiyat sporcularının yetiĢmiĢ olması

26


b. Zayıf Yanlar     

Z1:Spor branĢlarında antrenör yetersizliği Z2:Ġldeki profesyonel kulüp sayısının yetersizliği Z3:Olimpik tesislerin olmaması Z4:Ulusal ve uluslar arası çapta organizasyonlar için ilde yeterli ve kaliteli konaklama olanaklarının olmayıĢı Z5:Engelli sporlara karĢı altyapı eksikliği

c. Fırsatlar     

F1:Ġlin coğrafi kültürel ve tarihi zenginliği F2:Son yıllarda ülkemizde sporun bir sektör haline gelmesi ve sürekli geliĢmesi F3:Üniversite eğitimi alan yaklaĢık 40.000 civarı genç olması F4:Spor turizmine artan ilgi F5:Ġlin ve üniversitenin adını spor vasıtasıyla duyurma imkanı

d. Tehditler   

T1:Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyesinin düĢük olması T2:Velilerin spora dersleri aksatan bir olgu ve zaman israfı olarak bakmaları T3:Çarpık kentleĢme ve düzensiz yapılaĢma sonucu yeterli spor alanlarının bulunmayıĢı

3.9. ULAŞIM VE ALTYAPI a. Güçlü Yanlar      

G1:Kütahya‟nın kara ve demiryollarının kavĢak noktalarından biri olması G2:Kütahya‟nın, Ġstanbul-Antalya karayolu üzerinde olup, gerek turizm açısından gerekse sebze, meyve ve sanayi ürünlerinin naklinde önem taĢıması G3:AltıntaĢ ilçesinde yapımı tamamlanan uluslararası havaalanının açılması G4:Mevcut demiryolunun çevre iller içinde avantaj oluĢturması ve önemli bir stratejik nokta olması G5:Ġçme suyu miktarının yeterli olması G6:Yeterli miktarda baraj ve sulama göletinin varoluĢu

b. Zayıf Yanlar    

Z1:Kentsel yaĢam standartları açısından engelli vatandaĢların ihmal edilmesi Z2:Kentin kanalizasyon sisteminin ayrık olmaması Z3:Kanalizasyon Ģebekesi yetersiz olan köylerin olması Z4:Bazı kırsal bölgelerde elektrik altyapı çalıĢmalarının yeterli olmaması

d. Tehditler  

T1:Merkezdeki sit alanlarının imar uygulamalarında sorun yaĢanması T2:Kentsel dokuya zarar veren imar uygulamaları 27


  

T3:Kent merkezi ve ilçelerin deprem konusunda yüksek risk altında bulunması T4:Ġzinsiz açılan sondaj kuyularının su potansiyelini azaltması T5:Kanalizasyon sisteminin ayrılmaması halinde sel riskinin bulunması

28


TURĠZM

GÜÇLÜ YANLAR G1

Frig Vadisince uzanan tarihi ve doğal dokunun turizm çeĢitliliğine uygun olması

G2

II. Efes olarak adlandırılan Aizonai antik kentinin olması

G3

Aizonai antik kentinde bulunan dünyadaki en sağlam kalmıĢ Amazonlar Lahdi‟nin Arkeoloji Müzesi‟nde sergilenmesi

G4

G5

G6

G7

ZAYIF YANLAR Z1

Kentte turizm açısından hizmet kalitesinin olmaması

Z2

Turizmin sadece maddi unsurlarla iĢleyebileceği anlayıĢı

Z3

Dumlupınar BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi‟nin geçtiği alanının (tarihi ve doğal sit alanı) yeterli reklamının yapılamaması ve sunulamaması

Türkiye‟de en fazla sıcak su kaynağının çıktığı il olması ve sağlık Z4 turizmi için gerekli jeotermal kaynaklara sahip olması ġenlik ve festival gibi turizm açısından önemli etkinliklerinin olması Endemik bitkiler açısından zengin olması

Müze bakımından zengin olması

Aizonai antik kentinin kazılarının tamamlanmaması (finansman eksikliği)

Z5

Yerli ve yabancı konaklayan ziyaretçi sayısının az olması

Z6

Yeterli turizm tesisi olmaması ve olan turizm tesisinin nitelikli olmaması

Z7

Termal turizmin sadece kaplıca olarak hayat bulması

FIRSATLAR F1

Zafer havaalanının açılmasıyla birlikte ulaĢımın kolaylaĢması

Kütahya‟nın Domaniç ilçesinde baĢlayıp Çanakkale‟de son bulan F2 KuruluĢtan KurtuluĢa Kültür Yolu Projesi‟nin hayata geçmesi Tarihi eserlerin restorasyonunun gerçekleĢtirilmesiyle birlikte tarih F3 turizminin canlanacak olması

TEHDĠTLER Maden sektörünün çevreye olan T1 zararlı etkilerinden turizmin olumsuz etkilenmesi Afyon ilindeki jeotermalin yurtdıĢı T2 desteğinden dolayı, Kütahya‟nın olumsuz etkilenmesi

Dumlupınar BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi‟nin geçtiği tarihi sit ve milli park alanının turizm açısından F4 etkin bir alan haline getirilmesi

KıĢ ayında konaklamanın fazla F5 olmasından yaralanarak kıĢ turizmini projelerinin yapılabilinir olması Havaalanı inĢasıyla birlikte termal ve F6 sağlık turizmine karĢı ilginin artacak olması Kütahya nüfusun yaĢlanmasıyla sağlık turizmine ilginin artacak F7 olması

29


GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

TURĠZM

Z8

Z9

Z10

FIRSATLAR

TEHDĠTLER

Gelen turistlerin zaman geçirmelerine yönelik alanların olmaması Kütahya‟nın turizm alanına dair turların olmaması Turizmde istahdamın yer bulamaması

30


KÜLTÜR

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

TEHDĠTLER

FIRSATLAR

G1

Dumlupınar BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi‟nin yaĢandığı doğal ve Z1 tarihi sit alanının olması

Kütahya tanıtımının bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda yapılamaması

G2

Çini ve porselende bölgede tek il olması

Z2

Çiniciliğin yeteri kadar değerlendirilememesi

G3

Kent merkezinde taĢınmaz kültür bakımından zengin olması

Z3

Sit alanlarında bulunan tarihi yapıların restorasyonunun yapılmaması ve çöküntü alanlarının oluĢması

T4

T5

G4

El sanatlarının ve sözel kültürün zengin olması

Z4

Yapıların restorasyonuna önem verilmemesi

G5

Ünlü ressamlarıyla zengin bir kent olması

Z5

Kale için çevre düzenlemesi ve imar planının olmaması

G6

Doğal koruma alanlarının Kütahya‟nın bakir orman alanlarını oluĢturması

Z6

Kütahya merkez ve ilçeleri için tarihi yapı tespit çalıĢmalarının yapılmamaĢ olması

G7

Germiyan Sokağı‟nın bulunması ve 200 yıllık geçmiĢe sahip olması

Z7

Kale ve kentsel doku için herhangi bir yayalaĢtırmanın olmaması

G8

Yerel kültürün önemli unsurlarının yaĢatılması

Z8

G9

Dünya‟daki ilk bağımsız çini müzesinin bulunması

Z9

Dünyaca ünlü masal babası Ezop ile G10 Seyyah Evliya Çelebi‟nin Kütahyalı olması

Z10

F1

Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın belirlediği 15 marka kültür kenti arasında bulunması

T1

T2

T3

T6

T7

Çarpık kentleĢmenin kentin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar vermesi Kültürel ve çevresel bilincin zayıf olması Arkeolojik ve tarihi sit alanlarının koruma planlarının olmaması, olan planların çok eski olması Koruma planlarının eksikliği ve eskiliği nedeniyle restorasyon çalıĢmalarının yapılamaması Restorasyon için kaynakların yetersiz olması Merdiven altı tabir edilen çinicilerin, çini sanatının kalite ve fiyat olarak değerini düĢürmeleri Tarihi eserlerin yapısal olarak kötü durumda olması ve bunun çevreye olan olumsuz etkileri

Uygulamalı sanatlar açısından herhangi bir müze olmaması Koruma kültürü açısından örnek restorasyon çalıĢmalarının olmaması Kütahya‟nın sinemaya önem vermemiĢ olması

31


KÜLTÜR

GÜÇLÜ YANLAR Dünya‟daki bilinen ilk toplu iĢ G11 sözleĢmesinin Kütahya‟da imzalanması G12

Mevleviliğin 3. önemli merkezlerinden biri olması

G13

Ressamları açısından zengin olması

ZAYIF YANLAR

TEHDĠTLER

Z11 Kültür merkezinin olmaması

GÜÇLÜ YANLAR

EĞĠTĠM

FIRSATLAR

ZAYIF YANLAR

G1

Okul öncesi genç nüfusun varlığı

G2

Meslek lisesi mezunlarının çalıĢabileceği sanayi kuruluĢlarının Z2 gittikçe artması

Meslek liselerine talebin fiziki olarak karĢılanamaması

G3

Türkiye geneline kıyasla kadınların eğitimine verilen önemin erkeklere Z3 oranla daha fazla olması

Meslek ve teknik eğitim mezunlarının iĢ imkanının yüksek olması

Z4

Sektörlerin ihtiyacına göre eğitim verilememesi.

Z5

Ġlçelerde öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacakları tesislerin azlığı

Z1

FIRSATLAR

TEHDĠTLER

Ġkili eğitimin yaygın oluĢu

32


EKONOMĠ, Ġġ GÜCÜ VE NÜFUS

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

G1

EskiĢehir ,Bilecik, Kütahya seramik iĢ kümesi sayesinde seramik sektörünün ekonomik anlamda gücünü arttırması

Z1

Ġl merkezi ve ilçelerde yaĢayan insanların ücretli olarak çalıĢmaya alıĢmıĢ olması

G2

Borun ulusal ve ülkesel bazda önem kazanması

Z2

Ticaret yapmayı tercih etmemeleri ve dolayısıyla giriĢimcilik ruhunun oluĢmaması

G3

TR33 bölgesinde ĢehirleĢme oranın yüksek olması

Z3

Tarımsal alanların ve sulama olanaklarının genelde bir arada bulunmaması

Z4

Verimli ve sulanabilir arazilerin olduğu bölgelerde geleneksel yöntemler kullanıldığı için ürün çeĢitliliği ve tarımsal gelirin potansiyelinin altında olması

G4

G5

G6 G7

Kadınların hizmet sektörüne katılımının fazla olması Kütahya‟nın yaĢ bağımlılık oranının Türkiye ve TR33 bölgesine göre daha düĢük olması, buna karĢın çalıĢan nüfus oranının hem Türkiye hem de TR33 bölgesine göre daha yüksek olması

Z5

Sektörler arasında hizmet sektörünün önemli bir payla sıralamada 2. Z6 olması Aktif nüfusun il nüfusunun Z7 çoğunluğunu oluĢturması Z8

TEHDĠTLER

FIRSATLAR

F1

Ekilebilir ve sulanabilir arazilerin yetersizliğine rağmen, jeotermal kaynakların da desteği ile alternatif tarım uygulamaların yapılabilecek olması

T1

T2

Etrafındaki illerin daha önce sanayileĢmiĢ olmalarının önemli bir dezavantaj oluĢturması ve yatırımcıların çevre illeri tercih etmesi Verilen göcün alınan göçten fazla olmasıyla

Merkez ve ilçelerdeki askeri birlik ve üniversitenin öğrenci potansiyelinin değerlendirilememesi

TR33 bölgesinde en düĢük iĢgücüne katılımın Kütahya‟da olması Merkez ilçede çalıĢan erkek ve kadın oranının düĢük olması Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın yapmıĢ olduğu sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasında 40. Sırada olması

33


EKONOMĠ, IS GUCU VE NÜFUS

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR Z9

Kütahya nüfusunun TR33 bölgesindeki payının azalması

Z10

Göçe verilen nüfusun alınan nüfustan fazla olması

Z11 Nüfusun yaĢlanması Kütahya‟nın ticari beceri ve üretim Z12 potansiyeli alt endeksinde 81 il arasında 70. sırada olması

GÜÇLÜ YANLAR

GENÇLĠK VE SPOR

TEHDĠTLER

FIRSATLAR

ZAYIF YANLAR

TEHDĠTLER

FIRSATLAR

G1

Hedef kitlenin geniĢ olması

Z1

Spor branĢlarında antrenör yetersizliği

F1

Ġlin coğrafi kültürel ve tarihi zenginliği

T1

Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyesinin düĢük olması

G2

Ġlde üniversitenin ve BESYO‟nun bulunması

Z2

Ġldeki profesyonel kulüp sayısının yetersizliği

F2

Son yıllarda ülkemizde sporun bir sektör haline gelmesi ve geliĢmesi

T2

Velilerin spora dersleri aksatan bir olgu ve zaman israfı olarak bakmaları

G3

Ġlde olimpiyat sporcularının yetiĢmiĢ Z3 olması

F3

Üniversite eğitimi alan yaklaĢık 40.000 civarı genç olması

Çarpık kentleĢme ve düzensiz T3 yapılaĢma sonucu yeterli spor alanlarının bulunmayıĢı

Z4

Z5

Olimpik tesislerin olmaması Ulusal ve uluslar arası çapta organizasyonlar için ilde yeterli ve kaliteli konaklama olanaklarının olmayıĢı Engelli sporlara karĢı altyapı eksikliği

F4 Spor turizmine artan ilgi Ġlin ve üniversitenin adını spor F5 vasıtasıyla duyurma imkanı

34


FĠZĠKĠ YAPI, MADENCĠLĠK VE SANAYĠ

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

FIRSATLAR

G1

Zengin linyit yataklarının olması

Z1

Çıkarılan linyitin düĢük kalitede olması

F1

Termik santrallerinin önemli bir istihdam oluĢturması

G2

Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerinin bulunması

Z2

Çıkarılan linyitin çevre kirliliği yaratması

F2

Madencilik sektörünün istihdama açık olması

G3

Kütahya ilinde sıcaklığı 300C üzerinde olan 12 adet jeotermal alanın bulunması

Z3

F3

Jeotermalin elektrik enerjisi üretimine uygun olması

G4

Kütahya Katı Atık Depolama Tesisi projesi kapsamında inĢa edilecek olan tesislerin olması

Z4

G5

Dünya ve Türkiye açısından önemli bor rezervlerine sahip olması

Z5

G6

TavĢanlı ve Dağardı bölgelerinde gümüĢ rezervlerinin bulunması

Z6

G7

EtigümüĢ‟ün üretim yapan tek kuruluĢ olması

Z7 Z8

Z9

Kütahya‟nın enerji potansiyeli açısından yeterli rüzgar hızına sahip olmaması

TEHDĠTLER

Kütahya‟da hava kirliliğinin fazla olması Rüzgar sirkülasyonuna engel olan yüksek binaların, hakim rüzgar yönü de dikkate alınmadığından kirliliğin dağılmasında olumsuz etken durumunda olması Kütahya'nın topografik ve klimatik özellikler açısından hava kirlenmesine elveriĢli ortam koĢullan içermesi Kütahya‟nın deprem bölgesinde yer alması Toprak erozyonuna uğramıĢ alanların olması Arazilerin veraset yoluyla parçalanmasından dolayı, tarım arazilerinin küçülmesi ve parçalanması; bunun da üretimde verim düĢüklüğüne ve maliyetlerin yükselmesine neden olması

35


GÜÇLÜ YANLAR

SANAYĠ

G1

G2

G3

Merkez ilçede 2 adet Organize Sanayi Bölgesinin bulunması ve bu bölgelerdeki arazi bedellerinin su, elektrik maliyetlerinin düĢük tutulması Merkez ilçedeki 2. OSB‟nin hemen yanında demiryolu ve istasyonun bulunması Zafer Havalimanı‟nın açılmasıyla birlikte dıĢ pazarlara açılma kolaylığı

ZAYIF YANLAR

Z1

Z2

Z3

Z4

GÜÇLÜ YANLAR

ULAġIM VE ALTYAPI

G1

G2

G3

G4

Kütahya‟nın kara ve demiryollarının kavĢak noktalarından biri olması Kütahya‟nın, Ġstanbul-Antalya karayolu üzerinde olması, sanayi ürünlerinin naklinde önem taĢıması AltıntaĢ ilçesinde uluslararası havaalanının açılması Mevcut demiryolunun çevre iller için de avantaj oluĢturması

OSB çevre yolları ile Kütahya il merkezi ve ilçelere bağlantı yollarının yetersizliği Tarıma dayalı sanayinin yetersiz oluĢu Sanayi kuruluĢlarının genelde küçük ve orta ölçekli olması

Z2

Z3

Z4

F1

F2

F3

Ġstanbul, Manisa ve Bursa gibi sanayileĢmiĢ illerde yatırım yer sıkıntısı doğduğundan yatırımların T1 baĢka illere kaydırılmaya baĢlanması

EskiĢehir ve Afyon gibi hem sanayileĢmiĢ hem de gümrük bulunan illerin de Kütahya‟nın yararlandığı teĢvikler kapsamında yer almaları

Kütahya 2. OSB‟de boĢ arazilerin bulunması ve devletçe sıklıkla T2 verilen sektörel ve bölgesel teĢvikler

Üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması, ilde beyaz yakalı iĢgücünün istihdamının zorluğu

Bor yataklarının burada bulunması, yeraltı zenginlikleri ve halkın el sanatlarına olan yatkınlığı

Çinicilik sektörünün kümelenme faaliyetlerinin zayıf oluĢu

ZAYIF YANLAR Z1

TEHDĠTLER

FIRSATLAR

Kentsel yaĢam standartları açısından engelli vatandaĢların ihmal edilmesi Kentin kanalizasyon sisteminin ayrık olmaması Kanalizasyon Ģebekesi yetersiz olan köylerin olması Bazı kırsal bölgelerde elektrik altyapı çalıĢmalarının yeterli olmaması

TEHDĠTLER

FIRSATLAR T1

Merkezdeki sit alanlarının imar uygulamalarında sorun yaĢanması

T2

Kentsel dokuya zarar veren imar uygulamaları

T3

T4

Ġzinsiz açılan sondaj kuyularının su potansiyelini azaltması

T5

Kanalizasyon sisteminin ayrılmaması halinde sel riskinin bulunması

Ġçme suyu miktarının yeterli olması G5 G6

Kent merkezi ve ilçelerin deprem konusunda yüksek risk altında bulunması

Yeterli miktarda baraj ve sulama göletinin varoluĢu

36


TARIM VE HAYVANCILIK

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

TEHDĠTLER

FIRSATLAR

Tarımsal alanlarda baĢ gösteren yapılaĢmanın varlığı

G1

Tarım üretimine elveriĢli, verimli toprakların olması

Z1

Ürünlerinin değerlendirileceği sanayi tesisi eksikliği

F1

Doğal depo sayılabilecek alanların varlığı

T1

G2

Kütahya ili genelinde sulama kanallarının ve yer altı Ģebekelerinin varlığı

Z2

Sulamada yaĢanan eksiklikler

F2

Özellikle Kütahya‟da yetiĢen tarım ürünlerinin varlığı

T2

MarkalaĢmanın ve reklamın istenilen düzeyde olmaması

G3

Baraj ve baraj gölünün bulunması, sulama kanallarıyla sulama yapılabilmesi

Z3

Hayvancılığın tarımın bir yan dalı gibi görülmesi

F3

Türkiye‟de ve Dünyada organik ürünlere olan ilginin artması ve bu ilginin üretime yapılan desteklere yansıması

T3

Köylerde bulunan genç nüfusun göç etmesi

G4

Meyvecilikte özellikle kiraz ve viĢne gibi meyvelerin yetiĢtirilmesine Z4 uygun iklim ve toprak yapısına sahip olması

G5

Tıbbi ve aromatik bitkiler için araĢtırma merkezinin kurulmuĢ olması

G6

Doğa yapısının ve yeryüzü Ģekillerinin hayvancılık için uygun olması

Mevcut sulama kanallarının kötü ve yıpranmıĢ olması

Hastalık ve zararlılarla mücadelede F4 yetersiz kalınması

Hayvansal üretimden elde edilen organik ürünlerin kullanılabilir olması

T4

Z5

Toplu hayvancılık merkezlerinin bulunmaması ve mera alanlarının etkin bir Ģekilde değerlendirilememesi

Tarım Bakanlığı‟nın hayvancılıkla ilgili teĢviklerin bulunması

T5

Z6

Sulanan arazi miktarının düĢük olması

Z7

Modern sulama, ilaçlama, gübreleme vb. tekniklerin yeterince kullanılmaması

Z8

Tarım arazilerinin küçük ve çok parçalı olması, tarımda ortalama iĢletme büyüklüğünün ülke ortalamasının altında olması

Z9

Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gereklerin yerine getirilememesi

Z10

Hayvancılıkta entegre tesis eksikliği

F5

T6

T7

Kirletici sanayi tesislerinin varlığı

Ġklim Ģartlarının sert olması TavĢanlıdan Çoruma gönderilen ham leblebinin Çorum leblebisi adı ile TavĢanlı leblebisinin önüne geçmesi

37


5. GZFT ANALİZ AÇIKLAMALARI 5.1. TURİZM 

G1: Peri bacaları, mağaraları, kaya mezarları, sunakları, şapel kiliseleri ile doğal güzelliklerin yer aldığı bir mekan olan Frig Vadisi‟nce uzanan tarihi ve doğal dokunun turizm çeşitliliğine uygun olması.

Frig uygarlığının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar, EskiĢehir, Kütahya ve Ankara illeri arasındaki bölgede antik yürüyüĢ yollarına dayalı ve Frig eserlerinin görülebileceği yürüyüĢ parkurları belirlenerek bu parkurlar uluslararası standartlara uygun olarak iĢaretlenecektir. Bu kapsamda Seydiler(Afyonkarahisar)-Yazilikaya(Eskisehir)-Incik(Kütahya)-Gordion(Ankara) arasındaki antik yolların belirlenerek birleĢtirilmesi, yürüyüĢ rotasının bilgilendirme levhaları ile donatılması; doğa yürüyüĢçülerine ve kültür turizmi amacı ile bölgeye gelecek ziyaretçilere yön göstermesi hedeflenmiĢtir. Projenin, hem Frig uygarlığının, hem de yörenin tanıtımına katkıda bulunacağı düĢünülmektedir. (Kaynak:http://www.frigvadisi.org) ġekil 8: Frig Yolu

Kaynak:http://www.frigvadisi.org

 

G2: II. Efes adlandırılan Aizonai antik kentinin olması; ayrıca stadyum, antik tiyatro ve dünyanın ilk borsasına sahip olması. G3: Aizonai Antik Kentinde bulunan dünyadaki en sağlam kalmış Amazonlar Lahdi„nin Arkeoloji Müzesi‟nde sergilenmesi.

38


3.000 yıl öncesine dayanan tarihiyle Çavdarhisar, Kütahya‟nın 48 kilometre güney batısında yer almaktadır. Ege bölgesinin Ģirin bir ilçesi olan Çavdarhisar; Ġzmir ve Ankara‟ya 3 saat, Ġstanbul‟a ise 4 saat uzaklıktadır. Ġlçeye bağlı bir belde ve 22 köy bulunmaktadır. Ġlçenin toplam nüfusu yaklaĢık 9.000‟dir. Ġlçede, ikinci Efes olarak tabir edilen ve 2.000 yıl öncesinden günümüze çok iyi koruna gelmiĢ olan Aizanoi Antik Kenti bulunmaktadır. Antik Kentimizi yılda ortalama 20.000 biletli yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. (2010 verilerine göre) ġekil 9: Borsa Binası ve Tiyatrodan Görüntü

Kaynak: http://www.aizanoi.com Müdür Bozoğlu, Kütahya‟nın Çavdarhisar Ġlçesi‟nde, 1990 yılında yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve o günden bu yana Kütahya Arkeoloji Müzesi‟nde sergilenen Amazon Lahdi‟nin, Aizanoi‟nin ileri gelen ailelerinden olan Cladius‟lardan Sebenno ile Berekenike‟ye ait olduğunun belirlendiğini kaydetti. ġekil 10: Amazon Lahdi

Kaynak:http://www.flickr.com

39


G4: Türkiye‟de en fazla sıcak su kaynağının çıktığı il olması ve sağlık turizmi için gerekli jeotermal kaynaklara sahip olması

Sıcak mineralli (Ģifalı) sulardan yararlanılması 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Aztekler ve Kızıldereliler jeotermal kaynakların (suların) kutsal, iyileĢtirici olduğuna ve mucize yarattığına inanmıĢlardır. Tarih boyunca insanlar bu sulardan dini amaç, temizlik, dinlenme, tedavi gibi Ģekillerde yararlanmıĢlardır. ÇağdaĢ anlamda Kaplıca Termal Otel- Kür Merkezi-Rekreatif alanlardan oluĢan termal tesislerde (termal komplekslerde) en fazla geliri getiren birim termal kür (tedavi) merkezi ile rekreatif ağırlıklı iĢletmelerdir. Termal otel tamamlayıcıdır. Termal kompleksi bir klinik, hastane ağırlıklı olarak düĢünmemek gerekir. Hepsi birbirinden ayrı özellikte çalıĢan sistemlerdir. Geleneksel kaplıca uygulamalarıyla birlikte çeĢitli tedavi merkezlerinin bulunduğu sistemlerden (kür merkezi, klinik, hastane vb.) insanlar yararlanırken aynı zamanda farklı özellikteki konaklama ve yasam tesislerinden (otel, apart, pansiyon vb.) konaklayarak tüm ihtiyaçlarını sağlarlar. Bu durum kaplıca Ģehirlerinin oluĢmasını sağlamaktadır. Batı Anadolu Bölgesi graben sistemi ve bu sistemi oluĢturan kırıklar üzerinde yer alan Kütahya, jeotermal kaynaklar açısından ülkemizin en zengin illerinden birisidir. Bu kaynaklardan kısmen turizm, kısmen de ısınmaya yönelik yararlanılmaktadır. Kütahya Ġl sınırları içerisindeki jeotermal kaynaklar;  Kütahya–Ilıca Harlek ve Yoncalı,  Gediz–Ilıcasu ve Muratdağı,  Emet-YeĢil kaplıcalar, Dereli, Yenice  TavĢanlı-Göbel  Hisarcık- Hamamköy (Esire), Yoncaağaç  Simav-Eynal, Çitgöl, ve NaĢa kaplıcalarından ibarettir. (Kütahya Ġl Çevre Durum Raporu, 2007) ġekil 11: Jeotermal Alanların Gösterimi

Kaynak: http//www.dektmk.org.tr 40


G5: Kütahya„da şenlik ve festival gibi turizm açısından önemli etkinliklerinin olması

Tablo 1: Kütahya'daki Turizm Etkinlikleri - Festivaller, ġenlikler, Fuarlar

Kütahya'daki Turizm Etkinlikleri - Festivaller, ġenlikler, Fuarlar Merkez Temmuz Kütahya Dumlupınar El Sanatları ve Ticaret Fuarı Çavdarhisar 24-25 Temmuz Çavdarhisar Kültür Festivali Çav. - Hacıkebir Mayıs‟ın 3.Pazarı Rahvan At YarıĢları Kültür ve Turizm ġenlikleri Domaniç Haziran‟ın ilk Pazarı Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan GüreĢleri Emet‟in KurtuluĢ, Bor Kültür ve Termal Turizm Emet 30 Ağustos 5 Eylül Festivali Hisarcık 08 – 16 Eylül Geleneksel Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali Pazarlar Temmuz ilk haftası Altın Kiraz, ViĢne, Kültür ve Sanat Festivali Simav 03 – 12 Ağustos Simav Turizm ve Ticaret Panayırı ġaphane Temmuz ilk haftası ġaphane Kiraz ,ViĢne ve Kültür Festivali TavĢanlı Çukurköy 27 Haziran ġabandede Leblebi ve Bahar ġenliği TavĢanlı Tunçbilek Ağustos 3. haftası Linyit Kültür ve Sanat Festivali TavĢanlı 30 Ağustos–3 Eylül TavĢanlı Leblebi ve Kömür Festivali Muratdağı 21 Mayıs 2012 Dağ KoĢusu Balkan ġampiyonası Muratdağı 21 Mayıs 2012 Dünya Yıldızlar Dağ KoĢusu Frigya Vadisi 16-17 Haziran 2012 Frig Vadileri Dağ Bisikleti Turizm Kupası YarıĢı Frigya Vadisi 5-8 Mayıs 2011 Frig Vadisi Doğa Kaynak: İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kütahya Analitik Etüt Stajı, 2012 

G6: Endemik bitkiler açısından zengin olması

IUCN tehlike kategorilerini bu veriler ıĢığında yeniden değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. Kütahya il sınırları içerisinde 39 familyaya ait 291 endemik ve 4 nadir takson bulunmaktadır. Bu taksonlardan 16 tanesi sadece Kütahya il hudutları içinde, 45 takson Ege bölgesinde, diğer taksonlar ise Ege bölgesi haricinde diğer bölgelerde de yayılıĢ göstermektedir. En fazla endemik taksona sahip familya 43 taksonla Asteraceae (Compositae), ikinci 35 taksonla Fabaceae (Leguminosae), üçüncü 29 taksonla Scrophulariaceae, dördüncü 27 taksonla Lamiaceae (Labiatae), beĢinci 18 türle Brassicaceae (Cruciferae) familyalarıdır. Ġlin en yüksek dağı olan Murat Dağı 114 taksonla en fazla endemik taksona sahip dağdır. Kütahya‟da bulunan endemik bitkilerin fitocoğrafya bölge dağılımları; Iran-Turan (93 takson), Akdeniz (72 takson) ve Avrupa-Sibirya (10 takson). Bu çalıĢmanın sonuçları kullanılarak endemik taksonların tehlike sınıfları yeniden değerlendirilmiĢ ve bazılarının tehlike sınıfları güncellenmiĢtir. Yeni IUCN tehlike kategorilerine göre alanda; CR (Çok tehlikede) kategorisinde 2, EN (Tehlikede) kategorisinde 17, VU (Zarar görebilir) kategorisinde 30, LR (Az tehdit altında) kategorisine giren cd (Koruma önlemi gerektiren) alt kategorisinde 28, nt (Tehdit altına girebilir) alt kategorisinde 23, lc (En az endiĢe verici) alt kategorisinde 190, DD (Veri yetersiz) kategorisinde bir taksonun varlığı belirlenmiĢtir. 

G7:Kütahya‟nin müze bakımından zengin olması 41


Kütahya Ġli‟nde Kütahya Müzesi, Kossuth Evi Müzesi ve Çini Müzesi olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na bağlı üç müze bulunmaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde ise Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Üniversitesi Müzesi, Kütahya Jeoloji müzesi, Kütahya Kent Tarihi Müzesi, TavĢanlı Belediyesi Müzesi, Tugay Kültür Sanat ve Arkeoloji Müzesi ve Kütahya Belediyesi tarafından 2011‟de kurulan Milli Mücadele Müzesi olmak üzere yedi adet müze faaliyet göstermektedir. Civar iller dikkate alındığında 2010 yılında, Bursa hariç, Kütahya en fazla ziyaretçi çeken il olarak öne çıkmaktadır. Kütahya, müze baĢına çektiği 31870 ziyaretçi ile kendisine komĢu olan iller arasında en fazla ziyaretçi çeken il durumundadır. Kütahya‟da 2008‟de müzeleri ziyaret eden kiĢi sayısı 58900 kiĢi iken bu sayı 2010 yılında 95612‟ye yükselmiĢtir. Kütahya ücretli ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi geliri açısından da iyi bir konumda bulunmaktadır.   

Z1:Kentte turizm açısından hizmet kalitesinin olmaması Z2:Turizmin sadece maddi unsurlarla işleyebileceği anlayışı Z6:Yeterli turizm tesisi olmaması ve olan turizm tesisinin nitelikli olmaması

Kütahya mevcut turizm potansiyeliyle çok da uyumlu olmayan tesis kapasitesine sahiptir. Kentteki konaklama tesislerini öncelikle bakanlık (Kültür ve Turizm Bakanlığı) ve belediye belgeli tesisler olarak tasnif edecek olursak, 12 tanesi bakanlık ve 64 tanesi de belediye belgeli olmak üzere toplam 76 tesisin bulunduğunu söyleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın verdiği belgeye göre hizmet sunan toplam 12 konaklama tesisinin 10 tanesi turizm iĢletme belgeli ve 2 tanesi de turizm yatırım belgelidir. Kütahya‟da konaklama dıĢında turizm iĢletme belgeli bir tane lokanta da bulunmaktadır. Kentte ilçeler dâhil turizm iĢletme belgeli on tane tesis bulunmaktadır. Simav ve Çavdarhisar ilçelerinde birer, il merkezinde beĢ, Yoncalı‟da iki ve Ilıca‟da bir olmak üzere turizm iĢletme belgesine sahip on tesisin altı tanesi yıldızlı oteldir. Geriye kalanlar; özel konaklama tesisi, butik otel ve müstakil apart Ģeklindedir. Turizm iĢletme belgeli tesislerin toplamda 542 oda ve 1108 yatak kapasitesine sahip olduğunu bunların da % 80‟inin il merkezi veya il merkezine yakın bir yerde (Yoncalı ve Ilıca) olduğunu söylemek mümkündür. Turizm iĢletme belgesine sahip olup da kentin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmiĢ ve turizme kazandırılmıĢ bir tane tesis bulunmaktadır. Bu bağlamda Kütahya‟nın sivil mimari örneklerini oluĢturan konaklar ciddi bir turizm potansiyeli taĢımasına rağmen bu konuda önemli bir giriĢimin olmadığı görülmektedir. On tane turizm iĢletme belgeli tesise karĢılık turizm yatırım belgeli iki tesis (2008 tarihli) bulunmaktadır. Yoncalıda bulunan üç yıldızlı ve Emet‟te bulunan beĢ yıldızlı otelde toplam 187 oda ve 450 yatak kapasitesi vardır. Yoncalıdaki otel 64 oda ve 128 yatak kapasitesinden oluĢurken Emet‟teki otel 123 oda ve 322 yataktan oluĢmaktadır. Turizm yatırım belgeli tesisler, yapacağı yatırımlarla büyümeye ve kentin geliĢimine katkıda bulunmaya elveriĢlidir ve bu tür iĢletmelerin destek ve teĢvike ihtiyacı vardır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011)

42


Z5:Yerli ve yabancı konaklayan ziyaretçi sayısının az olması

Kütahya‟daki geceleme istatistikleri konaklama istatistiklerini 2008-2011 döneminde sürekli geçmektedir. Bu artıĢın oranı % 50‟dir. Yerli ve yabancı turist açısından ayrı ayrı bakıldığında da tesislerde geceleyenler konaklayanlara göre fazladır. Kentteki geceleme 2008‟den 2011‟e kadar istikrarlı olarak artmıĢtır. 2008 yılında yerli ve yabancı turistlerin geceleme sayısı 64 binden 2010 yılında 105 bine ulaĢmıĢtır. Bu sayı 2011 yılının ilk dokuz ayında ise 85 bine yaklaĢmıĢtır. Kütahya‟daki konaklama ve geceleme istatistiklerine yıllar itibariyle bakmak genel fotoğrafı gösterse de kentin hangi aylarda daha yoğun ve hangi aylarda da daha sakin olduğunu göstermez. Bu bağlamda 2011‟in ilk dokuz ayında konaklamanın en fazla Mart ayında en az da Ağustos ayında gerçekleĢtiği görülmektedir. Mart ayı yerli turist açısından en fazla konaklama sayısına ulaĢıldığı aydır. Yabancı turist açısından ise en fazla konaklama sayısına Eylül ayında ulaĢılmıĢtır. Konaklamanın yerli ve yabancı turist toplamına bakıldığında ise Kütahya‟nın en fazla Mart ayında yoğunluk yaĢadığı görülür. 

Z6: Kütahya'nın topografik ve klimatik özellikler açısından hava kirlenmesine elverişli ortam koşullan içermesi

Kütahya'nın topografik ve klimatik özellikler açısından hava kirlenmesine elveriĢli ortam koĢullan içerdiği anlaĢılmaktadır. Yörede bu koĢullara uygun olmayan kentsel ve endüstriyel yapılanma ise, hava kirliliğinin asıl nedenini oluĢturmaktadır. Bunların yanı sıra, Kütahya'da hava kirliliğinin etkilerini artıran diğer önemli bir faktör de Ģehir merkezinde 1970'den baĢlayarak günümüze kadar yapılan binalarının genel olarak 7-10 katlı yapılar olmasıdır. Rüzgar sirkülasyonuna engel olan bu yüksek binalar, hâkim rüzgar yönü de dikkate alınmadığından kirliliğin dağılmasında olumsuz etken durumundadırlar.  

Z9: Kütahya‟nın turizm alanına dair turların olmaması Z11:Profesyonel bir rehberin bulunmaması

Bir kentin turizm altyapısı ile ilgili göstergelerden sayılabilecek unsurlar arasında seyahat acenteleri de gelir. Pazarlanabilecek turizm potansiyeli ne kadar fazla ise seyahat acentelerinin nicelik ve niteliği de o oranda artar. Bu bağlamda Kütahya‟da çok fazla seyahat acentesinin olduğu söylenemez. Bu sayıda ilçelerle birlikte toplam 19‟dur. A grubu seyahat acentesi olarak faaliyette bulunan iĢletmelerden beĢ tanesi TavĢanlı, birer tanesi Simav ve AltıntaĢ‟ta geriye kalanlar ise il merkezinde bulunmaktadır. Toplam 19 acente arasında dördü merkez, diğerleri ise Ģube olarak çalıĢmaktadır. 

F7: Kütahya nüfusun yaşlanmasıyla sağlık turizmine ilginin artacak olması

Kütahya‟nın durumu Türkiye ortalamasına göre daha iyi görünmektedir. Ancak 2000 ila 2010 yıllarının verileri kıyaslandığında Kütahya nüfusunun hızla yaĢlandığı ve yaĢlı bağımlılık oranı artarken genç bağımlılık oranının azaldığı görülmektedir. BaĢka bir ifadeyle, Kütahya‟nın bol ve genç iĢgücü potansiyeli erirken bakmak zorunda kalacağı yaĢlı nüfus oranı hızla artmaktadır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011) 43


Tablo 2: Kütahya Ġli Nüfus Piramidi (2011)

Kaynak: 2011 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı, TÜİK

5.2. KÜLTÜR 

G2:Çini ve porselende bölgede tek il olması

Kütahya‟nın simgesi ve onu bütün dünyaya tanıtan "çinilik", kentin en önemli sanat dalı olmasının yanı sıra halkın da önemli bir geçim kaynağı olma özelliği de taĢır.   

G3: Kent merkezinde taşınmaz kültür bakımından zengin olması G6:Doğal koruma alanlarının Kütahya‟nın bakir orman alanlarını oluşturması G7:Germiyan Sokağı‟nın bulunması ve 200 yıllık geçmişe sahip olması

Kütahya‟nın geniĢ tarihi ve kültürel geçmiĢini günümüze kalan tarihi kalıntı ve yapıların izlerinden okumaktayız. Ayrıca bu izlerin korunmasına yönelik Kütahya‟da 424 bina ve yapı tescil edilmiĢtir. (Kütahya Belediyesi Tescilli Yapılar Raporu) Bunların içinde camiler, medreseler, türbeler, tekkeler, çeĢmeler ve anıtlar vardır. Bu yapılardan yola çıkarak kentsel sit bölgesi ve etkileĢim bölgesi belirlenmiĢtir.

44


ġekil 12: Kütahya Ġl Kent Merkezindeki Tescilli Yapılar

Kaynak: İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kütahya Analitik Etüt Stajı, 2012

G9:Dünya‟daki ilk bağımsız çini müzesinin bulunması

Kütahya Ġli‟nde Kütahya Müzesi, Kossuth Evi Müzesi ve Çini Müzesi olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na bağlı üç müze bulunmaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde ise Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Üniversitesi Müzesi, Kütahya Jeoloji müzesi, Kütahya Kent Tarihi Müzesi, TavĢanlı Belediyesi Müzesi, Tugay Kültür Sanat ve Arkeoloji Müzesi ve Kütahya Belediyesi tarafından 2011‟de kurulan Milli Mücadele Müzesi olmak üzere yedi adet müze faaliyet göstermektedir. 

G12:Mevleviliğin 3. Önemli merkezinden biri olması

Kütahya Mevleviliğin de önemli merkezlerinden olması sebebiyle birçok Ģair ve edebiyatçının yetiĢtiği, dünyaca ünlü divanların yazıldığı bir kent olmuĢtur. 

Z10:Kütahya‟nın sinemaya önem vermemiş olması

Kütahya‟nın kentleĢme dinamikleri ile ilgili, sınırlı düzeyde de olsa, bilgiler sunmaktadır. Kütahya, 2010 yılında, on adet sinema salonu, 1129 koltuk sayısı, bir yıl içinde gösterime sunulan toplam 73 sinema filmi ve bir yıl içinde 79824 seyirci sayısı ile UĢak‟tan sonra ikinci en kötü performansa sahip görünmektedir. Türkiye nüfusunun yaklaĢık % 0,8‟ini barındıran Kütahya Türkiye‟deki sinema seyircisinin % 0,2‟sine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye genelinde salon baĢına düĢen seyirci sayısı yaklaĢık 19 bin kiĢi iken bu sayı Kütahya‟da yalnızca 7982 kiĢidir. Genç bir nüfusa sahip olan ve toplam nüfusunun % 6,7‟si üniversite öğrencisi olan bir ilde sinema seyirci sayısının bu derece düĢük olması sinema salonlarının 45


yeterli kaliteye sahip olmaması, sinema salonlarının içinde yer aldığı büyük alıĢveriĢ merkezlerinin mevcut olmaması, sinema biletlerinin kent refah düzeyine kıyasla yüksek bulunması, tanıtım yetersizliği ve kentteki sinema salonu iĢletmecilerinin kent dokusuna uygun ve yeterli sayıda filmi gösterime sunmamaları gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Z11:Kültür merkezinin olmaması

Kültüre ve kültürün geliĢimine hizmet etmek amacıyla kurulmuĢ opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler olan kültür merkezleri yeniden sosyalleĢmeye katkı sağlayan, kent yaĢam kalitesini artıran ve özgün bir kent kültürünün oluĢturulmasına yardımcı olan birimlerdir. Kütahya Ġli‟nde henüz bir kültür merkezi bulunmamaktadır. Kütahya‟da Uluslararası AlıĢveriĢ Merkezleri Konseyi (ISCS) standartlarına ve AlıĢveriĢ Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) tarafından yapılan sınıflandırmaya uygun bir alıĢveriĢ (AVM) bulunmamaktadır. Ancak Kütahya, 2010 yılında hizmete giren ve yeterli büyüklük ve standartları taĢımayan bir “outlet” ile bir AVM‟ye ev sahipliği yapmaktadır.

5.3. EĞİTİM  

G1: Okul öncesi genç nüfusun varlığı G3: Türkiye ile de karşılaştırıldığında kadınlar açısından eğitime verilen önem erkeklere oranla daha fazla olması

Tablo 3: Cinsiyete Göre Okur Yazarlık

Kaynak: (TUİK, 2011) Okuma yazma oranlarına baktığımızda Türkiye çapında okuma yazma bilmeyen oranı % 4,87, okuma yazma bilmeyen erkek oranı % 1,7, okuma yazma bilmeyen kadın oranıysa %8,06 dır. Türkiye çapında okuma yazma bilenler; toplamda % 95,13, erkeklerin %98,3 ü , kadınlarınsa %91,94 üdür. TR33 bölgesine baktığımızda okuma yazma bilmeyenler; toplamda %4,01, erkeklerin %1,33 ü, kadınlarınsa %6,65 idir. TR33 bölgesi okuma yazma bilenler; toplamın %95,99 u, erkeklerin %98,67 si, kadınlarınsa %93,35 idir. Kütahya‟ya baktığımızda okuma yazma bilmeyenler; toplamda %4,09, erkeklerin %1,52 si, kadınlarınsa %6,58 idir. Okuma yazma bilenler; toplamda %95,91,erkeklerin %98,49 u, kadınlarınsa %93,42 sidir.

5.4. EKONOMİ, İŞGÜCÜ VE NÜFUS 

G1:Eskişehir, Bilecik, Kütahya seramik iş kümesi sayesinde seramik sektörünün ekonomik anlamda gücünün arttırması

Sektördeki toplam istihdamın %45,93‟ünü seramik, kil, taĢ ve çimento sektörü oluĢturmaktadır. Sanayi içinde en çok payı alan sektörlerden olan seramik, kil, taĢ ve çimen sektöründe toplam 88 firma faaliyettedir. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011)

46


G2: Borun ulusal ve ülkesel bazda önem kazanması

YaklaĢık 40 yıl sonra ise Türkiye dünya üzerinde bor rezervine sahip tek ülke olacaktır ve Türkiye‟nin dünya üzerindeki popülaritesi artacaktır. Bu sebeple Bor‟un ülkemiz açısından stratejik önemi oldukça fazladır. (Etibank Maden ĠĢletmeciliği Verileri 2010) ġekil 4‟te de görüldüğü üzere dünya bor üretiminin %45‟lik kısmını Türkiye oluĢturmaktadır. Dünya Bor Pazar payının %47‟lik kısmını Eti Maden ĠĢletmeleri oluĢturmaktadır. Türkiye‟deki bor rezervinin ise %70‟inin Kütahya‟nın Emet ilçesinde olduğu bilinmektedir. ġekil 13: Dünya Bor Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı

Kaynak: (Etibank Maden ĠĢletmeciliği Verileri, 2010) 

G3: TR33 bölgesinde şehirleşme oranın yüksek olması

Kütahya`nın ĢehirleĢme oranlarına bakıldığında; 2008, 2009 ve 2010 yıllarında artıĢ göstermiĢ olduğu ve TR33 Bölgesinin ĢehirleĢme oranının üzerinde olmasına rağmen, Türkiye`deki ĢehirleĢme oranının ciddi ölçüde altında olduğu gözlemlenir. 2010 yılı verilerine göre TR33 Bölge genelinde ĢehirleĢme oranı % 63,18, Türkiye‟de % 75,53 iken Kütahya ilinde % 64,96‟dır. (Zafer Kalkınma Ajansı, 2010) 

G4:Kadınların hizmet sektörüne katılımının fazla olması

Kadınların çoğunluğa sahip olduğu sektör hizmet faaliyetleridir. (Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢmaları, 2012) 

G5: Kütahya‟nın yaş bağımlılık oranı Türkiye ve TR33 bölgesine göre daha düşük olması,

Bu duruma karĢın çalıĢan nüfus oranı hem Türkiye hem de TR33 bölgesine göre daha yüksek olması Kütahya, TR33 bölgesi içinde iĢsizliğin en az olduğu ildir. Krizin etkilerinin devam ettiği 2009 yılında, Kütahya için en yüksek iĢsizlik oranı olan %9,1, 2009 yılı için TR33 bölgesindeki en düĢük iĢsizlik oranıdır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011)

47


G7: Aktif nüfus il nüfusunun çoğunluğunu oluşturması

Tablo 4: Kütahya Ġli Nüfus Piramidi(2011)

Kaynak: 2011 Adrese Dayalı Nüfus Sistemi ,TÜĠK

Kütahya Ġl nüfusunun büyük bir çoğunluğunu aktif nüfusun oluĢturduğu görülmektedir . Bu grafiğe bakılarak Kütahya Ġlinin geliĢmekte olduğu söylenebilir.  

Z3: tarımsal alanda ve sulanabilme olanaklarının genelde bir arada bulunmaması Z4: verimli ve sulanabilir arazinin olduğu bölgelerde geleneksel yöntemleri kullanıldığı için ürün çeşitliliği ve tarımsal gelirin potansiyelin altında olması

Tarımsal alanlarda verimli toprak ve sulanabilme olanakları genelde bir arada olmasa bile, verimli ve sulanabilir arazinin olduğu bilgelerde bile geleneksel tarım yöntemleri kullanıldığı için ürün çeĢitliliği ve tarımsal gelirler potansiyelin altındadır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011) 

Z10:Göçe verilen nüfusun alınan nüfustan fazla olması

Tablo 5: Göç Tablosu

Aldığı Göç

20072008 14.112

20082009 15.291

20092010 15.311

Verdiği Göç

21.711

18.21

19.923

Kütahya Ġli

-7599 -2919 -4612 Net Göç(kiĢi) Net Göç -13.34 -5.09 -7.78 Hızı(%0) 565.884 571.804 590.496 Toplam Nüfus Kaynak: (Kütahya İl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011)

48


5.5. TARIM VE HAYVANCILIK 

G1: Tarım üretimine elverişli, verimli toprakların olması

Kütahya ili; Susurluk Havzası, Gediz Havzası, Büyükmenderes Havzası, Akarçay Havzası ve Sakarya Havzasının kesiĢim noktasında bulunduğu için verimli topraklara sahiptir. I-VII. Sınıf toprakların kullanım yerine göre alanları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Tablo 6: Toprak Sınıfları ve Alanları

TOPRAK SINIFLARI

Toprak Sınıfına Dâhil Alanlar (ha) Ekilebilir Alan

Mera

Orman

Diğer

Toplam

I.Sınıf

31.581

232

0

601

32.414

1.140

309

2.427

96.937

II. Sınıf

93.061

III. Sınıf

71.807

3.837

1.360

1.931

78.935

IV. Sınıf

77.638

5.597

7.232

1.773

92.240

V.Sınıf

0

494

0

0

494

VI. Sınıf

162.472

23.628

64.249

2.485

252.834

VII. Sınıf

29.824

41.161

531.457

1.613

604.055

VIII. Sınıf

0

0

0

29.599

29.599

Genel Toplam

466.383

76.089

604.607

40.429

1.187.508

Kaynak: (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012) TavĢanlı Ġlçesine bağlı Kargılı ve Çaltılı Köylerinin tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmak üzere uygun bir yere 500-600 tonluk sulama havuzu teknik heyetin raporunu da dikkate alarak, derenin suyunun debisinin, mümkün olan en kısa sürede ölçüp değerlendirilmesine, su debisinin yeterliliği tespit edildiği taktirde 500 tonluk sulama havuzu yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu‟nun 25/06/2012 tarihli toplantısında kabul edilmiĢtir. (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt Çalışması,2012) 

G2: Kütahya ili genelinde sulama kanallarının ve yer altı şebekelerinin varlığı

TavĢanlı Ġlçesine bağlı Kargılı ve Çaltılı Köylerinin tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmak üzere uygun bir yere 500-600 tonluk sulama havuzu teknik heyetin raporunu da dikkate alarak, derenin suyunun debisinin, mümkün olan en kısa sürede ölçüp değerlendirilmesine, su debisinin yeterliliği tespit edildiği taktirde 500 tonluk sulama havuzu yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu‟nun 25/06/2012 tarihli toplantısında kabul edilmiĢtir. (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması,2012) 

G3: Baraj ve baraj gölünün bulunması, sulama kanallarıyla sulama yapılabilmesi

49


Tablo 7: Sulama Alanları ve Sulanma ġekilleri

Sulama ġekli

Alan(hektar)

Oran(%)

Ġl Özel Ġdaresi tarafından sulanan alan Çiftçi imkanları ile sulanan alan DSĠ tarafından sulanan alan Toplam sulanan alan

19.671

9,7

38.111

18,9

12.403

6,1

70.185

34,7

Sulama tesisi yapılmadığından sulanamayan alan Toplam sulanabilir arazi varlığı

131.024

65,3

201.210

100

Kaynak : (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012) 

G4: Meyvecilikte özellikle kiraz ve vişne gibi meyvelerin yetiştirilmesine uygun iklim ve toprak yapısına sahip olması

Kütahya viĢne ağacı baĢına ortalama verimlilik sırasına göre 50.sırada ve kiraz ağacı baĢına ortalama verimlilik sırasına göre 40.sırada bulunmaktadır. (TUĠK, 2011)

Tablo 8: Meyve ÇeĢitleri ve Üretim Miktarı

Ürün Adı ViĢne Kiraz Üzüm Ceviz Elma (Starking) Antep Fıstığı Elma (Amasya) Çilek Elma (Golden) Elma (Diğer) Armut Badem ġeftali Kestane

Ekilen Alan (Da) 26.785 26.454 8.757 6.611 3.065 2.115 1.605 1.548 1.498 747 686 348 235 200

Dağınık ve Toplu Meyveli Ağaç Sayısı (tane) 905.070 1.028.630 77.640 153.160 49.700 136.025 120.184 61.790 168.555 19.540 23.235 70.620

Ağaç BaĢına Ortalama Verim (kg) 20 26 1500 ( da) 30 43 6 40 1.250 42 38 40 26 27 40

Üretim Miktarı (ton) 181.101 26.744 13.136 2.329 6.586 298 5.441 1.935 5.048 2.348 6.742 508 627 2.825

Kaynak: (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012)

50


ġekil 14: Ġlçelere Göre Tarımsal Ürün Haritası

Kaynak: (www.kutahyatarim.gov.tr) 

G6: Tıbbi ve aromatik bitkiler için araştırma merkezinin kurulmuş olması

Sadece Kütahya ilinde yetiĢen mürver ağacının tıbbı açıdan önemli bir bitki olması ve bu bitkinin tıbbı ve aromatik bitkiler için araĢtırma merkezinin kurulması sayesinde, mürver ağacı iĢlenmeye baĢlamıĢ ve sabun gibi ürünler elde edilmiĢtir. 160 dönümlük arazi tıbbı ve aromatik bitkiler araĢtırma merkezine ayrılmıĢtır. 

G7: Doğa yapısının ve yeryüzü şekillerinin hayvancılık için uygun olması

Kütahya ili ve Türkiye geneli karĢılaĢtırıldığında görülmüĢtür ki Kütahya doğa yapısı ve yeryüzü Ģekillerinin hayvancılık için uygun olması nedeniyle hem küçükbaĢ hem büyükbaĢ hayvancılıkta %1.3 ile iyi bir orana sahiptir. (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012) Tablo 9: Bölgelere Göre Hayvan Sayıları

Türkiye TR33 Bölgesi Kütahya/TR33 (%) Kütahya/Türkiye (%) Kütahya BüyükbaĢ 11.455.780 712.393 20,4 1,3 145.347 KüçükbaĢ 29.382.924 2.110.471 17,9 1,3 377.352 Kümes 238.972.961 35.115.206 3,6 0,5 1.252.388 Hayvanı Kaynak: (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt Çalışması, 2012) 51


Tablo 10: Hayvan besiciliği için ekilen alandan elde edilen ürün tablosu

Hasat edilen Ekilen alan(dekar) Üretim(ton) alan(dekar) 41.5 Merkez 41.625 66.84 10.21 AltıntaĢ 10.21 26.675 10.146 Aslanapa 10.146 9.742 21.75 Çavdarhisar 21.75 13.34 12.405 Domaniç 13.405 18.829 1.77 Dumlupınar 1.77 1.628 18.75 Emet 18.75 20.913 29.7 Gediz 29.7 45.6 8.425 Hisarcık 8.425 8.614 2.327 Pazarlar 2.327 2.384 14.06 Simav 14.15 40.194 2.3 ġaphane 2.3 3.539 22.245 TavĢanlı 22.245 38.239 toplam 195.588 196.803 296.537 Kaynak: (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt Çalışması, 2012)

Z2 : Ürünlülerin değerlendirileceği sanayi tesisi eksikliği

Kütahya ilindeki sanayi verilerine bakıldığında Kütahya ekonomisinin sanayi yapısının tarıma değil ağırlıklı olarak imalat sanayi ve madencilik sektörüne dayandığı görülür. Tablo 11: Sektörlerin ĠĢyeri ve ÇalıĢan Sayıları

Kaynak : (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt Çalışması, 2012)

52


Z7: Sulanan arazi miktarının düşük olması

Kütahya ili arazi varlığının %34ü olan 409.488 hektarlık kısım toplam tarım arazisini oluĢturmaktadır. Buna rağmen tabloda görüldüğü gibi toplam sulanabilir tarım alanı 70.185 hektardır. (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012) Tablo 12: Tarım Alanları

Alan(hektar)

Oran

Sulanabilen Tarım Alanı

70.185

%17,14

Sulanamayan Tarım Alanı

339.303

%82,86

TOPLAM

409.488

%100

Kaynak: (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt Çalışması, 2012) 

F2: Özellikle Kütahya‟da yetişen tarım ürünlerinin varlığı

Kütahya`nın meyve üretimine bakıldığında taĢ çekirdekli meyvelerin önemli bir rol üstlendiği görülür. Öyle ki taĢ çekirdekli meyveler il meyve üretiminin %47`sini oluĢturmaktadır. Bu meyve grubunda öne çıkan meyveler kiraz, viĢne ve eriktir. ViĢnenin Kütahya içindeki üretim payı %28,3`tür. Baklagiller grubunda ise nohut, fasulye(kuru) ve fiğdir en çok ekim yapılan bitkilerdir. (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012)

5.6. SANAYİ 

G1: İki adet organize sanayi bölgesinin bulunması ve bu bölgelerdeki arazi bedellerinin su, elektrik maliyetlerinin düşük tutulması

ĠĢletmelerin ulaĢtırma, elektrik, su, kanalizasyon ve sosyal tesisler gibi ortak alt yapı hizmetlerinden birlikte yararlanılarak sağlıklı, ucuz, güvenilir bir alt yapı ve ortak sosyal tesisler gibi ortak hizmet kuruluĢlarının oluĢturulur. 

G3: Zafer Havalimanı‟nın açılmasıyla birlikte dış pazarlara açılma imkanı

TaĢımacılık alanında da hizmet verecek olan havalimanının yurtiçi ve ülkeler arası taĢımacılıkta önemli konumda olması beklenmektedir.

5.7. FİZİKİ YAPI, MADENCİLİK VE ENERJİ  

G1: Kütahya zengin linyit yataklarının olması G2: Kütahya„da Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri bulunmaktadır

Mevcut linyit ve linyit nedeniyle var olan termik santraller Kütahya‟da önemli bir istihdam kaynağı yaratmaktadır. Özellikle Tunçbilek ve Seyitömer yörelerindeki linyit sahaları büyük önem arz etmektedir. Çünkü Seyitömer ve Tunçbilek Termik santrallerinin linyit ihtiyaçları buralardan karĢılanmaktadır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011) 53


G3: Kütahya ilinde sıcaklığı 300C üzerinde olan 12 adet jeotermal alan bulunması

Kütahya ilinde sıcaklığı 30ºC‟nin üzerinde olan 11 adet jeotermal alan bulunmaktadır. Simav-Eynal-Çitgöl-NaĢa jeotermal alanı bu alanlardan biridir. Eynal sahasındaki sıcak su kaynaklarının sayıları 55 olup, sıcaklıkları 25ºC ile 96ºC arasında değiĢmektedir ve toplam debileri ise 2.1 lt/sn‟dir. Çitgöl ve NaĢa sahalarında ise toplam 34 adet kaynak saptanmıĢtır. Her iki sahadaki kaynakların sıcaklığı 43ºC ile 83ºC arasında, debileri ise 2 lt/sn‟dir. Eynal jeotermal alanındaki kuyuların bazıları konut-sera ısıtılmasında kullanılmaktadır. GedizAbide jeotermal alanında sıcaklıkları 65ºC -74ºC, debileri 0.3-3.4 lt/sn arasında değiĢen 7 adet kaynak bulunmaktadır. 1995-1997 yılları arasında sahada 5 adet sondaj yapılmıĢ olup, 76.1ºC ile 93ºC arasında sıcaklık ve 15-49 lt/sn debiye sahip akıĢkan görünür hale getirilmiĢtir. Kuyulardan biri kaplıca amaçlı kullanılmakta olup, diğerleri planlama aĢamasındadır. Bunlar dıĢında Muratdağı jeotermal alanında sıcaklıkları 37ºC-39ºC, Yoncalı jeotermal alanında sıcaklıkları 32-41ºC, Emet jeotermal alanında sıcaklıkları 44ºC -47ºC arasında değiĢen toplam 6 adet kaynak bulunmaktadır. Bu jeotermal alanlarda açılan kuyulardan üretilen akıĢkanlar kaplıca amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca Yeniceköy, Dereli ve Göbel jeotermal alanlarında da sıcaklıkları 34.3ºC-41.6ºC arasında değiĢen toplam 4 adet kaynak tespit edilmiĢ olup, bu sahalardaki kaynaklardan kaplıca amaçlı yararlanılmaktadır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 20112023, Aralık 2011) 

G4: Kütahya Katı Atık Depolama Tesisi projesi kapsamında inşa edilecek olan tesislerin olması

Avrupa Birliği hibeleri ile Kütahya ili sınırları içerisinde gerçekleĢtirilen ve Ģu an uygulama ile ilgili sürecin devam ettiği Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) projesi, Türkiye‟de birçok ile örnek olabilecek niteliktedir. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011) 

Z4: Kütahya hava kirliliğinin fazla olması

Kütahya ilinin en önemli çevre sorunu olan hava kirliliğinin oluĢumundaki etkili faktörler evsel ısınma, sanayi ve trafiktir. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011) 

Z7: Kütahya‟nın deprem bölgesinde yer alması

2. Derece deprem kuĢağı bölgesini Kütahya il merkezi ve doğusu, 1. Derece deprem kuĢağı bölgesini ise merkezin batısında yer alan ilçeler oluĢturmaktadır. Kütahya il sınırları içinde aktif fay hatlarının fazla olduğu görülmektedir. (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012)

54


ġekil 15: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Kaynak: (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012)

ġekil 16: Kent Merkezi Aktif Fay Hattı Gösterimi

Kaynak: (ĠYTE ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt ÇalıĢması, 2012)

Z8: Toprak erozyonuna uğramış alanların olması

Bu alanlarda toprak erozyonunun boyutlarının artmasının sebebi, iĢlemeli tarıma uygun ve kısıtlı uygun olan tarım topraklarının (I. II. III. ve IV. sınıf) amaç dıĢı kullanılması ve iĢlemeli tarıma uygun olmayan mera alanlarının bozularak tarıma açılmasıdır. (Brifing Raporu 2011)

55


5.8. GENÇLİK VE SPOR 

G3:İlde olimpiyat sporcularının yetişmiş olması

Kütahya ilinden yetiĢen sporculardan Halil AKKAġ ve Ġzzet ĠNCE, bugüne kadar olimpiyatlarda yarıĢma baĢarısı elde etmiĢ iki sporcumuzdur. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 20112023, Aralık 2011) 

Z1:Spor branşlarında antrenör yetersizliği

Kütahya‟da 2011 yılı Ocak ayı itibariyle toplam lisanslı sporcu sayısı 32.879, hakem sayısı 357, antrenör sayısı ise 165‟tir. En çok lisanslı sporcu futbol branĢında, en az sualtı sporlarındadır. Lisanslı sporcu olan bazı spor dallarında hakem ve antrenör olmadığı görülmektedir. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011)

5.9. ULAŞIM VE ALTYAPI 

G3:Altıntaş ilçesinde yapımı tamamlanan uluslararası havaalanının açılması

Sivil uçuĢlara hizmet vermesi, havayolu ulaĢımı amaçlı kullanılması amacıyla 29 Ekim 2012 tarihinde faaliyete geçmesi öngörülen uluslararası Zafer havaalanı için Kütahya- Afyon karayoluna yakın, AltıntaĢ ilçe merkezinin kuzeydoğusunda, Alibey köyü ile Kuyucak köyü arasında seçilmiĢ olan alan planda havaalanı olarak uygun görülmüĢtür. Afyon, UĢak ve EskiĢehir'deki hava trafiğini tek bir merkezde toplamayı amaçlamaktadır. (Kütahya Ġl Stratejik Planı 2011-2023, Aralık 2011)

6. EŞİK ANALİZİ 

    

Kütahya‟nın eĢik analizi sonuçlarına göre kentin 1. 2. 3. ve 4. derece tarım arazileri, sulu tarım arazileri, alüvyon toprak arazileri, endemik bitkiler yönünden zengin olan alan, orman alanları yapılaĢmanın uygun görülmediği alanlardır. Zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olması nedeniyle mevcut Milli Park ve sit alanları (doğal sit alanları, arkeolojik sit alanları, tarihi sit alanları ve kentsel sit alanları ) korunmuĢ, çöküntü alanlarında iyileĢtirilmeye gidilmiĢtir. Kentteki su kaynakları yerleĢim düzeni yapılırken; akarsu taĢkın alanlarına, havza mutlak, kısa mesafe ve orta mesafe koruma alanları yapılaĢmaya kapatılmıĢtır. 1. Deprem kuĢağı bölgesinde bulunan Kütahya‟da diri fay hattı üzerindeki alanlar yapılaĢmaya kapatılmıĢtır. Yeraltı kaynakları açısından zengin olan Kütahya‟da bu açıdan turizme uygun olan alanlarda koĢullu yapılaĢma öngörülmüĢtür. Maden yataklarının bulunduğu alanlar da yapılaĢmaya kapatılmıĢtır. Kentsel geliĢme alanları belirlenirken yukarıda belirtilen mutlak tarım arazileri, doğal arkeolojik ve kentsel sit alanları, su kaynakları koruma alanı (mutlak, kısa), taĢkın riski ve yeraltı suyu yüksek alanlar, eğimi %40‟dan fazla olan alanlar, yaban hayatı koruma alanları, faylar ve etki alanları yerleĢilemeyecek alanlar olarak belirlenmiĢtir. Kentsel geliĢim alanları; yerleĢimi kısıtlanacak ve yerleĢilebilir alanlar olarak belirlenmiĢtir. YerleĢimi kısıtlanacak alanlar olarak eğimi %25–40 olan alanlar, mera potansiyelli alanlar, sazlık ve bataklıklar, su kaynakları koruma alanı (orta mesafe) 56


önerilmiĢtir. YerleĢilebilir alanlarda ise eğimi %10–25 olan alanlar, su kaynakları koruma alanı sınırı (uzun mesafe) önerilmiĢtir.

6.1. DOĞAL EŞİKLER             

Nehirler Dereler Çaylar Porsuk Çayı Göller Jeotermal kaynaklar Faylar Fay etkilenme sınırı Eğimi %20‟nin üstünde olan alanlar Orman alanları Mera alanları Alüvyal topraklar Tarım araziler o Sulu tarım o Kuru tarım o Fundalık tarım

6.2. YAPAY EŞİKLER              

Demiryolu Birinci derece yollar Ġkinci derece yollar Kentsel yerleĢik alanlar Organize sanayi bölgeleri Turizm alanları Jeotermal turizm tesisleri Üniversite Termik santraller Havaalanı Askeri havaalanı Katı atık depolama alanları Sıvı arıtma tesisleri Madenler

6.3. YASAL EŞİKLER       

Sit alanları Ekolojik koruma alanları Milli parklar Sulama alanları Baraj koruma bantları Sulama amaçlı kullanılan baraj gölleri Su koruma bantları (mutlak, kısa, orta)

57


7. STRATEJİLER ULAŞIM 1. KARAYOLU 1.1. ÜÇ BÜYÜK ĠL ĠLE Ankara, Ġzmir ve Ġstanbul‟a karayoluyla ulaĢımın güçlendirilmesi. 

Kütahya üç büyük ile de eĢit uzaklıkta olduğu için bölgede lojistik önem taĢımaktadır. o Üç büyük ile ulaĢımın sağlandığı yolların kademesinin yükseltilmesi ile. (Altıntaş ilçesinden Merkez ilçeye giden yolun; Eskişehir üzerinden Ankara‟ya, Manisa üzerinden İzmir‟e ve Bursa üzerinden İstanbul‟a giden kollarındaBirinci Etap)

1.2. ÇEVRE ĠLLER ĠLE Kütahya‟nın çevresinde bulunan 7 il ile olan ulaĢım ağının güçlendirilmesi. 

Kütahya‟nın bu yedi il ile iĢlevsel eklemlenmesi hedefi doğrultusunda, ulaĢım ağının büyük önem taĢıması. o Mevcut birinci derece kara yollarının durumunun iyileĢtirilmesi. (Kütahya‟yı çevresindeki illere bağlayan birinci derece kara yollarında-Birinci Etap)

1.3. ĠLÇELER ĠLE Kütahya merkez ve AltıntaĢ ilçelerinin diğer ilçelerle olan bağlantılarının ve ilçelerin kendi aralarındaki ulaĢım ağının iyileĢtirilmesi. 

Yolcu ve yük taĢımacılığının ilçelerin ekonomik geliĢimi açısından önem taĢıyan bir girdi olması. o Ġlçeler arası kara yollarının bakım ve onarımının yapılması. (İl genelindeBirinci Etap)

1.4. KÖYLER ĠLE Ġlçe merkezlerin köyler ile olan karayolu bağlantılarının ve köyler arası ulaĢım ağının durumunun iyileĢtirilmesi. 

Köylerin ilçe merkezleriyle ve çevrelerindeki diğer köylerle olan bağlantılarının ekonomilerinin geliĢmesi açısından büyük önem taĢıması. o Gerekli görülen karayolu bağlantılarının yapılması, toprak yollara asfalt dökülmesi ve mevcut asfalt yolların durumunun iyileĢtirilmesi. (İl genelindeBirinci Etap)

1.5. ġEHĠR MERKEZĠ Merkez ilçedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Merkez çevresinde bulunan fonksiyonlara ulaĢımın sağlanması için gerekli görülen eklemelerin ve iyileĢtirmelerin yapılması. 58


Merkezde trafik sıkıĢıklığının büyük bir sorun olması ve çevre fonksiyonlara ulaĢımın yeterli olmaması. o Mevcut yollarının durumunun iyileĢtirilmesi ve yeni bağlantıların kurulması. (Merkez ilçe-Birinci Etap)

PAYDAŞLAR: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. DEMİRYOLU ġekil 17: TCDD Haritası

Kaynak: (www.tcdd.gov.tr) 2.1. ÜÇ BÜYÜK ĠL ĠLE Manisa merkez ve Alayunt arasında AltıntaĢ‟tan geçen ve Ġzmir Ankara arasındaki yolu kısaltan demir yolu projesinin yapılması. 

TCDD 2. ve 3. Bölgeler arasındaki yolun kısaltılması ve AltıntaĢ‟ın TCDD ağına katılması. o Manisa merkez ve Alayunt arasında AltıntaĢ‟tan da geçen hızlı tren hattı yapılması. (Güney-Batı, Kuzey-Doğu aksı üzerinde, mevcut Alayunt istasyonunda ve yeni kurulacak Altıntaş lojistik köyü istasyonunda-İkinci Etap)

2.2. ÇEVRE ĠLLER ĠLE Kütahya ilinin çevresindeki illerle demiryolu bağlantısının sağlanması. 

ĠĢlevsel eklemlenme hedefi doğrultusunda yük ve yolcu taĢıması için. o Mevcut konvansiyonel hatların bakım ve onarımının yapılmasının yanı sıra yeni hızlı tren hatları kurulması ile. (İl genelinde-Birinci Etap) 59


2.3. ĠLÇELER ĠLE Kütahya Merkez ve AltıntaĢ‟ın Kütahya‟nın Güney-Batı‟sında bulunan ilçelerle demiryolu bağlantısının sağlanması. 

Demiryollarının yük ve yolcu taĢımacılığında ilçelerin ekonomik geliĢmeleri açısından büyük öneme sahip olması. o TCDD 2. Ve 3. Bölgeler arsında yapılacak hızlı tren hattı üzerinde bulunan ilçe merkezlerinde istasyonlar yapılması ile. (Şaphane, Pazarlar,Gediz, Aslanapa ve Altıntaş-Birinci Etap)

2.4. ġEHĠR MERKEZĠ ġehir merkezinde hafif raylı sistem kurulması. 

Kent merkezindeki ulaĢımı rahatlatacak çevreci bir toplu taĢıma ağına ihtiyaç olması. o Kent merkezinde Üniversite kampus alanlarını ve alt bölgeleri birbirine bağlayan raylı sistem bağlantılarının kurulması. (Kent merkezinde-Birinci Etap)

PAYDAŞLAR: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, TCDD 3. HAVAYOLU 3.1. YURTĠÇĠ Zafer Havaalanı‟nı ulusal hava yolları ağına eklenmesi. 

Kütahya‟nın coğrafi konumu sebebiyle Türkiye‟nin doğusu ve batısı arasında lojistik bir merkez olması. o AltıntaĢ ilçesinde kurulacak olan lojistik köyün, kara yolu ağı ve demiryolu ağı ile hava yolu ağına bağlanması. (Altıntaş Zafer Havaalanı-Birinci Etap)

3.2. ULUSLAR ARASI Uluslararası yük ve yolcu taĢımacılığında Zafer Havaalanı‟nın kullanılması. 

Zafer Havaalanı‟nın hem üç büyük ildeki yoğunluğu azaltacak hem de bulunduğu bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir girdi olması. o AltıntaĢ‟ta kurulacak lojistik köyde bulunacak olan gümrük alanları, antrepolar ve genel servis fonksiyonları (otel, restoran, banka vs.) ile uluslar arası ölçekte önemli bir merkez oluĢturulması. (Altıntaş-İkinci Etap)

PAYDAŞLAR: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi

60


ÇEVRE 1. EKOLOJİK ÇEVRE AFET A. DEPREM Depremin neden olabileceği kayıpların azaltılması ve gerekli önlemlerin alınması. 

Birinci derece deprem bölgesi içerisinde bulunan Kütahya‟nın olası bir deprem durumunda; maddi ve manevi kayıplarını minimuma indirmek. o Yerel halk acil durumlarda yapılacaklar hakkında belediye tarafından bilgilendirilmeli. (İl genelinde-Birinci Etap) o Olası bir deprem durumunda barınma ve toplanma gibi amaçlarla kullanılacak tahliye alanlarının planlarda belirlenmesi. (İl genelinde-Birinci Etap) o Deprem sonrası acil yardım ve destek merkezi olarak kullanılabilecek yerlerin alt ölçek planlarda belirlenmesi. (İl genelinde-Birinci Etap) o Deprem kırıkları üzerinde ve aktif fay hatlarının etrafında 200 metrlik koruma kuĢaklarında yapılaĢmaya izin verilmemesi ayrıca birinci dere deprem bölgesi içersinde bulunan yerleĢik alanlarda ilgili yasaya uygun olacak Ģekilde yapılaĢmanın sınırlandırılması. (Emet, Hisarcık, Simav, Şaphane, Pazarlar, Gediz, Çavdarhisar, Aslanapa-Birinci Etap)

B. HEYELAN Heyelan riski bulunan yerlerde gerekli önlemlerin alınması. 

Olası bir heyelan afeti yaĢanması halinde kayıpları olabilecek en alt seviyeye çekmek. o Heyelan riski bulunan alanların ağaçlandırılması ve yerleĢime kapatılması. (Heyelan riski bulunan alanlar haritasında gösterilmiştir.-Birinci Etap) o Eğimi fazla olan alanlarda yamaçlar boyunca su kanalları açılması. (Heyelan riski bulunan alanlar haritasında gösterilmiştir.-Birinci Etap) o Heyelan tehlikesi olan alanların tarım faaliyetlerine kapatılması. (Heyelan riski bulunan alanlar haritasında gösterilmiştir.-Birinci Etap)

C. EROZYON Erozyona bağlı toprak kaybının azaltılması. 

ġiddetli erozyon tehlikesi bulunan alanlardaki toprakların korunması amacıyla. o Meralarda fazla ve bilinçsiz otlatılma yapılmaması. (Erozyon durumu haritasında gösterilmiştir.-Birinci Etap) o Erozyon riski bulunan alanlarda ağaçlandırma sahaları oluĢturulması. (Erozyon durumu haritasında gösterilmiştir.-Birinci Etap) o Tarım arazilerinde nöbetleĢe ekim yapılması. (Erozyon durumu haritasında gösterilmiştir.-Birinci Etap)

61


KĠRLĠLĠK A. HAVA Hava kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması 

Kütahya ilinin en büyük çevre sorunu olan hava kirliliğinin çevreyi ve insanları kötü etkileyerek yaĢam kalitesini düĢürmesi. o Merkez, TavĢanlı,Simav, Gediz ve AltıntaĢ‟ta bulunan OSB‟lerdeki fabrikaların bacalarının filtrelendirilmesi. (Merkez, Tavşanlı,Simav, Gediz ve Altıntaş-Birinci Etap) o ġehir merkezinde bulunan küçük sanayi sitesinin kent merkezinin geniĢlemesi nedeniyle konut alanlarının içerisinde kalmasını engellemek amacıyla EskiĢehir yolu üzerinde belirlenen alanına taĢınması. (Kent merkezinde-Birinci Etap) o Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerinin filtrelendirilmesi ve çevrelerinin ağaçlandırılması. (Tavşanlı-Birinci Etap) o Özellikle merkez ilçede yüksek kalorili kömür veya doğal gaz kullanımının arttırılması. (İl genelinde-Birinci Etap) o Jeotermal enerjinin ısınma sisteminde kullanılmasıyla kömüre bağımlılıktan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilmesi. (Simav, Merkez,Emet ve GedizBirinci Etap) o Toplu taĢımada doğa dostu araçların kullanılması. (Merkez ilçede-Birinci Etap) o Merkez ilçede kullanılmıĢ yağların biyodizel üretmek amacıyla toplanması ve Dumlupınar Üniversitesi‟ndeki Kimya Teknolojisi Bölümü‟nde Biyodizel araĢtırma laboratuar‟ının açılması. (Kent merkezinde-Birinci Etap) o Biyodizel yakıtla kullanılan araçların toplu taĢımada kullanılması. (Kent merkezinde-Birinci Etap) o Kent merkezinde hakim rüzgar yönü göz önünde bulundurularak kirliliği dağıtacak hava koridorları oluĢturulması. (Kent merkezinde-Birinci Etap)

B. SU Su kirliliğinin önlenmesi. 

Sulama ve içme suyu amaçlı kullanılan baraj göllerine, doğal göllerde, bu göllere ulaĢan akarsu ve nehirlerde, özellikle de porsuk çayında kirlenmenin çevreyi,tarımı ve insanları olumsuz etkilemesi. o Porsuk çayına deĢarj edilen atık suların ivedilikle ortadan kaldırılması. (Porsuk koruma havzasında-Birinci Etap) o Mevcut ve yeni açılacak olan OSB‟lerin tamamında sıvı atık depolama alanlarının kurulması. (Merkez, Tavşanlı,Simav, Gediz ve Altıntaş-Birinci Etap) o Çavdarhisar‟da bulunan Düzensiz katı atık depolama tesisinin mevcut sulama alanında ve sulama amaçlı kullanılan baraj gölünün çok yakınında bulunması 62


sebebiyle mevcut konumunun güney doğusunda bulunan Yenicearmutçuk Köyü‟nün dıĢındaki orman dıĢı ve 7. Derece toprak olan alana taĢınması. (Çavdarhisar-Birinci Etap) o Simav gölü, Porsuk, Enne, Kayaboğazı, Söğüt ve Çavdarhisar baraj göllerinin içinde bulunduğu havza koruma alanları ve su koruma bantları içerisinde ve çevresinde yüzey ve yeraltı sularını kirletebilecek yerleĢim ve donatılara izin verilmemesi. (İl genelinde-Birinci Etap) o Kütahya kentsel atık su arıtma tesisinin Porsuk Çayı için yetersiz olmasından dolayı kapasitesinin arttırılması ve Porsuk Çayı‟nda rehabilitasyon çalıĢmalarının hızlandırılması. (Porsuk koruma havzasında-Birinci Etap) o Evsel atık suların toplanması için sızmalı ve sızdırmasız fosseptiklerin havza koruma alanlarından, verimli tarım topraklarından, yüzey ve yeraltı su kaynaklarından uzak alanlara kurulması. (İl genelinde-Birinci Etap) C. TOPRAK Toprak kirliliğinin önlenmesi. 

Ġl genelinde verimli tarım topraklarının ve orman arazilerinin zarar görmesini engellemek amacıyla. o Merkez ilçede 1. OSB‟nin yanında bulunan katı atık depolama alanının sulak ağaçlık alanda bulunduğu için kuzey batısındaki açıklık alana taĢınması. (Merkez ilçede-Birinci Etap) o Tarım ilaçlarının kullanımında ve gübrelemede yanlıĢ kullanımların önlenmesi. (İl genelinde-Birinci Etap) o Toprağın yanlıĢ iĢlenmesinin ve yanlıĢ uygulamaların önüne geçilmesi. (İl genelinde-Birinci Etap)

PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ 2. SOSYAL ÇEVRE EĞĠTĠM Ġl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi. 

Toplumun yaĢam kalitesinin yükseltilebilmesinde eğitimin rolünün çok büyük olması. o Belediye sınırları içerisinde ücretsiz okuma ve yazma kurslarının oluĢturulması. (Belediye sınırları içerisinde kalan mahallelerde-İkinci Etap) o Ġhtiyacı olan merkez köylere gerekli eğitim kurumlarının açılması, mevcut eğitim kurumlarının fiziksel durumunun iyileĢtirilmesi. (İl genelinde- İkinci Etap) o Hizmet yarıçapının dıĢında kalan Evliya Çelebi, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerine ilköğretim okulu açılması. (Kent merkezinde-İkinci Etap)

63


o Ana okulu bulunmayan Bahçelievler, FuatpaĢa, Ġstiklal, Yunus Emre ve Hamidiye Mahallelerinde yeni ana okullarının açılması. (Kent merkezindeİkinci Etap) o Börekçiler ve Yenidoğan Mahallelerinde çevre mahallelere de hizmet edecek eğitim merkezlerinin kurulması. (Kent merkezinde-İkinci Etap) o Engellilerin de sorunsuzca eğitim kurumlarından faydalanabilmeleri için; okullarda ve eğitim merkezlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması. (İl genelinde- İkinci Etap) o Ücretsiz kurslar ve ev ziyaretleriyle, dezavantajlı ve engelli gruplara da eğitim imkanı sağlanması. (İl genelinde- İkinci Etap) SAĞLIK Sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi. 

Toplumun yaĢam kalitesinin yükseltilmesinde çevrenin ve insanların sağlık durumunun önem taĢıması. o Sağlık kurumu bulunmayan veya yetersiz olan köylerde; ihtiyaç duyulan sağlık kuruluĢlarının açılması ve durumu kötü olan mevcut kuruluĢların iyileĢtirilmesi. (Merkez köylerde-Birinci Etap) o Doğum sayısının kontrol altına alınması için aile planlamasıyla ilgili bilgi veren gezici ekiplerin oluĢturulması. (İl genelinde-Birinci Etap)

SOSYAL DONATI Sosyal aktiviteler için mekânlar oluĢturmak. 

YaĢam çevresinin kalitesini arttırarak, halkın sosyal hayatının canlandırılması. o TavĢanlı ve Merkez ilçe haricinde tüm ilçelerin merkezlerinde kütüphane oluĢturulması. (İl genelinde-Birinci Etap) o Porsuk çayının kenarında sosyal aktivitelerin yapılacağı yeĢil rekreasyon alanları oluĢturulması. (Merkez ilçede-Birinci Etap) o Kent merkezinde tiyatro, sinema, opera, sergi gibi aktivitelerin düzenlenebileceği bir kültür merkezinin inĢa edilmesi. (Kent merkezinde-İkinci Etap) o Bisiklet ve yaya yolları içeren yeĢil aksların oluĢturulması. (Merkez ilçedeBirinci Etap) o Merkez ilçede amatör tiyatro oyunlarının, resim sergilerinin ve festivallerinin düzenlenebileceği sosyal alanların oluĢturulması. (Porsuk Çayı çevresindeBirinci Etap)

PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü

64


EKONOMİ 1. SANAYİ 1.1. EKLEMLENME Çevre illerle eklemlenme. 

Kütahya‟nın, bölgesinde ve çevresinde bulunan illerle ekonomik iĢbirliği yapması. o Kütahya‟nın EskiĢehir‟in geliĢmiĢ sanayi sektörüne AltıntaĢ‟taki havaalanının da açılmasıyla birlikte geliĢecek olan uçak yan sanayi ile ekonomik anlamda eklemlenmesi. (Kütahya/Eskişehir-İkinci Etap) o EskiĢehir‟de bulunan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi‟nin Kütahya‟da bulunan DPU ile iĢbirliği içersinde ortak eğitim ve etkinlik platformu oluĢturması. (Kütahya/Eskişehir-İkinci Etap) o UĢak‟ın çeĢitli sanayi tesislerinin, Kütahya‟nın güney ilçelerinde yaĢayan vatandaĢlara istihdam sağlaması. (Kütahya/Uşak- İkinci Etap) o Manisa‟da bulunan ağır sanayinin ham madde, ürün ve makine transferlerinin AltıntaĢ‟taki lojistik köy üzerinden kara, hava ve demir yolları ile hem yurtiçi hem de yurtdıĢına ulaĢtırılması ve temin edilmesi. (Kütahya/Balıkesir/Afyonİkinci Etap) o Balıkesir‟den çıkarılan bor madeninin de Emet‟te kurulacak bor iĢleme merkezinde iĢlenmesiyle iki ilin iĢbirliği içinde bulunması. (Kütahya/Balıkesirİkinci Etap) o Balıkesir ve Afyon‟daki geliĢmiĢ kaplıca turizmini de kullanarak Kütahya‟nın da içinde bulunduğu bir jeotermal turizm iĢbirliği ağı oluĢturulması. (Kütahya/Manisa-İkinci Etap)

1.2. ÇİNİ-SERAMİK Çini ve seramik sektörünün daha da geliĢtirilmesi. 

Kütahya‟da hem ekonominin hem de kültürün temellerini oluĢturan çinicilik ve seramiğin Kütahya için büyük önem taĢıması. o Kütahya‟nın önemli değerlerinden olan çiniciliğin korunması ve yaĢatılması için halk eğitim evlerinde gönüllü vatandaĢların katılımıyla çeĢitli kurslar düzenlenmesi ve üretilen ürünlerin çiniciler çarĢısında ve sanat sokağında kurulan pazarlarda satılması. (Merkez ilçede-Birinci Etap) o Seramik sanatına dair kurslar ve eğitimler verilerek gerek hobi olarak gerekse ekonomik aktivite olarak seramikçiliğin önem kazanması. (Merkez ilçedeBirinci Etap) o Önemli ekonomik ve kültürel değerlerden olan seramiğin DPÜ‟de mevcut seramik-cam-çini iĢlemeciliği bölümünde kontenjanın da arttırılmasıyla daha yaygın bir meslek kolu haline getirilmesi. (Merkez ilçede-Birinci Etap)

65


1.3. MADEN Maden çıkarma ve iĢleme alanlarının iyileĢtirilmesi ve yeni iĢletmelerin kurulması. 

Bor ve Linyit gibi madenlerin Kütahya ekonomisi için öneminin büyük olmasının yanı sıra tesislerin çevreye olan zararının da minimuma indirilmesi. o Bor madeninin Kütahya‟da sadece çıkarılmasının değil aynı zaman iĢlenmesinin ve kullanılmasının da sağlanması adına yeni tesislerin mevcut çıkarma tesisi çevresinde konumlandırılması. (Emet-Birinci Etap) o Mevcut maden çıkarma ve iĢleme tesislerinin çevreye olan zararının azaltılması için filtreleme ve ağaçlandırma çalıĢmalarının maden çıkarma ve iĢleme alanları çevresinde gerçekleĢtirilmesi. (İl genelinde-Birinci Etap)

1.4. MESLEK LİSESİ Yeni meslek liselerinin açılması. 

Mevcut ara eleman eksiğinin kapatılması ve yeni oluĢan istihdama kaynak sağlaması. o TavĢanlı, Merkez, AltıntaĢ ve Gediz ilçelerinde açılacak yeni meslek liseleri ile ara eleman eksiğinin kapatılması ve nitelikli eleman sayısının arttırılması. (Tavşanlı, Merkez, Altıntaş ve Gediz-İkinci Etap)

PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi 2. TARIM 2.1. MERKEZ KÖYLER Ġl genelinde tarım sektörünün geliĢtirilmesi. 

Kütahya ilinde en önemli sektör olan tarımın geliĢtirilmesi ve tarımsal üretimin arttırılması. o Kırsal göçün önüne geçebilmek ve kendine yeten köy ekonomileri oluĢturmak hedefi doğrultusunda tüm ilçelerde ilk öğretim okulu ve sağlık kuruluĢlarının bulunma durumuna göre belirlenen merkez köylerde, bulundukları bölgedeki diğer köyler ve ilçe merkezleri arasında ekonomik bir ağ oluĢturması amacıyla hayvancılık ve tarım kooperatifleri kurulması. (İl genelinde-Birinci Etap) o Merkez köylerde üretilen ürünleri satıĢı amacıyla Kent merkezinde kooperatiflere ait satıĢ yerleri açılması. (Kent merkezinde-Birinci Etap) o Merkez köylerde tarım il müdürlüğü ve halk eğitim tarafından bilinçli tarım eğitimi verilmesi. (İl genelinde-Birinci Etap) o Merkez köylerde içerisinde makine merkezleri ve tamir atölyeleri bulunan koordinasyon merkezleri kurmak. (İl genelinde-Birinci Etap) o AltıntaĢ‟taki lojistik köyün yakınında tarımsal organize sanayi bölgesi kurulması. (Altıntaş-Birinci Etap)

66


2.2. ORGANİK TARIM Organik tarımın özendirilmesi ve yaygınlaĢtırılması. 

Az miktardaki organik tarıma uygun arazinin en iyi Ģekilde kullanılması. o Organik tarım potansiyeli olan Simav, Aslanapa, AltıntaĢ ve Merkez ilçelerde organik tarım yapılması. o Organik tarım yapılacak alanlarda bilinçlendirici eğitimlerin verilmesi. o Merkez ilçede organik tarım ürünlerinin satıĢının yapılabileceği organik Pazar yerlerinin kurulması. o Geven ve Yoncalı arasında Organize Teknolojik Seracılık alanlarının oluĢturulması.

2.3. SU VE TOPRAK Su ve toprak kaynaklarının etkili bir Ģekilde kullanılması. 

Su ve toprak kaynaklarının en iyi Ģekilde değerlendirilmesi. o Mutlak tarım arazilerinin tarım dıĢı kullanımlarına izin verilmemesi. o Sulama altyapı sistemlerinin kurulmasıyla merkez ilçedeki kuru tarım alanlarının sulu tarım alanlarına dönüĢtürülmesi.

2.4. TEKNOLOJİ Yeni teknolojilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. 

Sürdürülebilir bir tarımsal ekonomiye sahip olmak. o Simav‟da Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanılması ile domates ve salatalık üretilmesi. o Teknolojik tarım makineleriyle tarımda verimlilik arttırılacak ve tarımda iĢ gücüne bağlılık azaltılacaktır.

PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

KÜLTÜR-TURİZM 1. KÜLTÜR Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. 

Kütahya‟nın sahip olduğu kültürel değerlerin turistik faaliyetlere olanak sağlaması. o Seramik ve çini alanında üretilen ürünlerin merkez ilçede düzenlenecek sanat pazarlarında yer bulmasını sağlamak. (Kent merkezinde-İkinci Etap) o Mevleviliğin 3. Büyük merkezi olan Kütahya‟da Konya‟daki Mevlana müzesine benzer bir müzenin açılmasıyla Mevleviliğin kültür turizmine katkı sağlaması. (Merkez ilçede Börekçiler Mahallesi-İkinci Etap)

PAYDAŞLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

67


2. TARİH Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. 

Kütahya ilinin tarihi dokusunun tarih turizmi potansiyelini arttırması. o Ġl merkezindeki tarihi cami medrese ve hamamların da dahil olduğu 424 tescilli yapının tarih turizmine kaynak oluĢturması. (Merkez ilçede-Birinci Etap) o Germiyan Sokağında kurulacak sanat pazarları. (Kent Merkezinde-Birinci Etap) o Aizonai antik kentine ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve çevresinde konaklama imkanlarının yaratılması. (Çavdarhisar-Birinci Etap) o Kütahya kalesinin restorasyon çalıĢmalarının tamamlanması. (Kent Merkezinde-Birinci Etap) o Dumlupınar ġehitliğinin Kütahya il sınırlarında bulunmasıyla. (DumlupınarBirinci Etap)

PAYDAŞLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 3. DOĞA Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. 

Kütahya‟nın doğa ve spor turizmi ile değerlendirilebilecek doğal kaynaklara sahip olması. o Ġl merkezinde yapılacak yeni spor tesisleri ile hem kentteki sporcuların hem de çevre illerden gelecek sporcuların faydalanabileceği alanlar yaratılması. (Merkez ilçede-Birinci Etap) o Tabiat koruma alanları ve milli parkların doğa ve spor turizmine hizmet edecek alanlar olarak değerlendirilmesi. (Altıntaş-Birinci Etap) o Frig YürüyüĢ yolu ve içersindeki kuĢ gözlem alanının bulunması. (GedizBirinci Etap) o AltıntaĢ ilçesinde bulunan kuĢ gözlem alanı. (Gediz-Birinci Etap) o Murat Dağı‟nda kuĢ gözlem alanı bulunması. (Merkez ilçede-Birinci Etap) o Murat Dağı‟nda kurulacak spor tesisi ile bölgedeki ormanlık alanın doğa ve spor turizmine hizmet etmesi. (Tavşanlı, Domaniç, Dumlupınar-Birinci Etap)

PAYDAŞLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 4. SAĞLIK -Jeotermal Jeotermal kaynakların sağlık turizminde değerlendirilmesi. 

Kütahya‟nın sağlık turizminde değerlendirilebilecek jeotermal potansiyele sahip olması. o Mevcut termal turizm tesislerinin kapasitelerinin arttırılması. (Gediz, Simav, Emet, Tavşanlı, Hisarcık ve Merkez-Birinci Etap) 68


-Endemik Bitkiler Endemik bitkilerin sağlık alanında değerlendirilmesi. 

Kütahya‟nın endemik bitkiler açısından zengin olması. o Endemik bitkilerden üretilen organik ürünlerin Ġlçe merkezlerinde kurulacak pazarlarda satılması. (İl genelinde-Birinci Etap)

PAYDAŞLAR: Kütahya Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 5. EĞİTİM Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. 

Kütahya ilinde bulun Dumlupınar Üniversitesinin eğitim turizmi için büyük potansiyel teĢkil etmesi. o Üniversite bünyesinde turizm ve otelcilik MYO‟nun kurulması. (Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde-İkinci Etap) o DPU bünyesinde restorasyon bölümünün açılması. (Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde-İkinci Etap) o DPU Güzel Sanatlar MYO‟nda ve Seramik-Cam-Çini iĢlemeciliği bölümünde derslik sayısını arttırarak çevre illerden gelen öğrencilere yer sağlanması. (Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde-İkinci Etap)

PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi

8. ANA NOKTALARIYLA MEKÂNSAL STRATEJİ GELİŞME PLANI Kütahya ili genelinde yapılan analizler ve çalıĢmalarla, ilin sahip olduğu 13 ilçenin her biri tek tek ele alınmıĢ ve her bir ilçe için il geneline yapılan GZFT analizleri sonucunda ortaya çıkan mevcut potansiyelleri doğrultusunda, 2030 yılına yönelik mekânsal stratejiler belirlenmiĢtir. Bu stratejiler belirlenirken, her bir ilçenin öne çıktığı sektör ve vizyondan gelen kararlar etkin olmuĢtur. Bu doğrultuda, Kütahya ilini sektör sektör ele aldığımızda belli ilçelerin belli sektörlerde daha çok geliĢeceğini ve o yönde bir kimlik kazanacağını görürüz. Depremsellik gibi bazı unsurların da stratejilerin Ģekillenmesinde önemli rol oynadığından bahsedebiliriz. Deprem, Kütahya için ortadan kaldırılamayacak önemli bir etkendir. Bu noktada, yapılması gereken aktif fay hatlarını belirlemek ve planlama çalıĢmalarını buna göre Ģekillendirmektir. Bu konu üzerine üretilen stratejilerden en önemlileri, mevcut konut alanlarında bulunan riskli konut bölgelerini belirlemek, gerekirse bu alanlardaki konutları boĢaltmak ve yeni konut alanları önermek, öneri konut alanlarını fay hatlarının en az 100 metre dıĢında tutmak ve 100 metreden sonra önerilen konut alanlarının kat yüksekliklerini 2 kat ile sınırlamaktır. Bunlar dıĢında olası bir deprem durumunda kullanılmak üzere toplanma alanları belirlemek ve bu alanların ulaĢımın ve hizmetin kolay sağlanabileceği güvenli alanlar olmasına dikkat etmek gerekir. Deprem konusunda risk altında olan ilçeler baĢta Simav ve Merkez ilçe olmak üzere 69


Gediz, Dumlupınar ve ġaphane‟dir. Bu bölgelerde depremselliğin etkilerinin en aza indirileceği uygulamaların yapılması, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik adına yararlı bir çalıĢma olacaktır. Madencilik Kütahya‟nın önemli istihdam kaynaklarından biridir. Merkez ilçede bulunan ETĠGÜMÜġ A.ġ. tek gümüĢ üretimi yapan kuruluĢtur. Ayrıca Kütahya‟da Seyitömer Merkez ilçede ve Tunçbilek TavĢanlı ilçesinde olmak üzere 2 adet termik santral bulunmaktadır. Maden sektörünün TavĢanlı ilçesinde sağladığı istihdamın, bor rezervlerinin iĢlenmesi için açılacak yeni tesisler de göz önüne alındığında artması beklenmektedir. Ayrıca ETĠ BOR A.ġ.‟nin kapasitesinin arttırılmasıyla, dünyadaki bor rezervlerinin %45‟ine sahip olan Türkiye‟nin, bor pazarında söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi amaçlanmaktadır. Maden sektörünün istihdama açık bir sektör olmasının yanı sıra, ekolojik sorunlara da katkısı büyüktür. Merkez ilçe, TavĢanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde maden çıkarma ve iĢleme iĢlemlerinden kaynaklanan hava kirliliğini önleyici stratejiler, ekolojinin sürdürülebilirliği adına etkili olacaktır. Kütahya konumu itibari ile Türkiye‟nin 3 büyük iline de neredeyse eĢit uzaklıktadır ve çevresindeki iller de çeĢitli sektörlerde öne çıkmıĢ illerdir. Kütahya ilinin bu illerle ekonomik ve sosyal bağlantılarını kuvvetlendirmek için gerekli olan karayolu ve demiryolu bağlantılarını iyileĢtirmek öncelikli amaç olmuĢtur. Bu doğrultuda mevcut karayollarının durumu iyileĢtirilecek ve gereken yeni karayolu bağlantıları kurulacaktır. Kademesi arttırılacak yollar da belirlenmiĢtir. Demiryolu bağlantıları için de aynı durum söz konusudur. Ayrıca, AltıntaĢ ilçesinde açılan Zafer Havalimanı ile birlikte havayoluyla ulaĢım da mümkün hale gelmiĢtir ve ülke içi ve uluslar arası ulaĢılabilirlik artmıĢtır. Kütahya‟nın en önemli sorunlarından biri olan kırdan kente göçün önüne geçmek adına düĢünülen stratejiler arasında en önemlileri kır ekonomisini canlandırmaya yönelik olanlardır. Kütahya‟nın sahip olduğu tarım topraklarını verimlileĢtirmek, sulu tarım yapılan alan miktarını arttırmak, teknolojik uygulamalarla üretimi desteklemek ve alternatif faaliyetlerle ürün miktarını ve çeĢitliliğini arttırmak temel hedefler arasında yer alır. Kütahya‟nın tarım arazilerinin %40‟ında kuru tarım yapılması ve kırsalda sulama yapmak için geleneksel yöntemlerin kullanılması verimliliği azaltmaktadır. Bu bağlamda, tarımda verimliliği arttırmayı ve kırsalın kendine yeten bir ekonomiye sahip olmasını amaçlayarak, verimli tarım topraklarını en üst düzeyde kullanmak, jeotermal kaynak potansiyelinden seracılıkta faydalanmak, sulama altyapı sistemlerini iyileĢtirmek ve arttırmak, ayrıca il genelinde köy ölçeğinde kooperatifleĢmelerle ekonomiyi desteklemek hedeflenmektedir. Bu yönde, Simav‟da mevcutta yapılan seracılığın desteklenmesi ve arttırılması, ayrıca yine Simav, Aslanapa, AltıntaĢ ve Merkez ilçede bulunan verimli tarım topraklarında organik tarım uygulamalarının yapılması öngörülmektedir. KooperatifleĢme, belirlenen merkez köyler üzerinden yürütülecek bir uygulamadır. Tarım ve hayvancılık alanında üretilen ürünlerin ülke içi ve uluslar arası pazarlarda yer bulması için lojistiğinin sağlanması da merkez köylerin misyonları arasındadır. En önemli hedef, çiftçinin ürettiği ürünün pazarda yer bulmasını sağlamak ve üreticinin üretim alanını terk etmesinin önüne geçmektir. Kütahya ili genelinde 2 tane Simav‟da, 1 tane Gediz‟de, 1 tane Hisarcık‟ta,

70


2 tane Emet‟te, 1 tane Çavdarhisar‟da, 1 tane Domaniç‟te 4 tane TavĢanlı‟da, 1 tane AltıntaĢ‟ta, 3 tane Merkez‟de olmak üzere toplam 16 Merkez Köy belirlenmiĢtir. “Tarımsal üretimi büyük işletmelere dönüştürerek değil, küçükleri birleştirerek, yani kooperatifleştirerek onları yaşatmak lazım. Tarımın kurtuluşu tekelleşmeden değil, kooperatifleşmeden geçer. Yanlışın bir yerinden dönelim, köylünün şehre göçüne engel olalım. Bunun için de devletin küçük üreticiye sahip çıkması lazım. Verimlilikte, üretimde, kalitede Ege Bölgesi olarak öndeyiz. Fakat örgütlenmede çok gerideyiz. Çiftçinin kurtuluşu, kesinlikle kooperatifleşmeden geçiyor.” (www.tiresut.com, 2012) Kooperatifleşmenin Avantajları:   

Kayıt dışılığın engellenmesi Düşük maliyetli satışlar Kaliteli üretim

Kırsal kalkınmanın ikinci önemli baĢlığı olan hayvancılık sektöründe temel strateji hayvancılığın tarımın bir kolu olmaktan çıkmasını sağlayıp, hayvancılık sektöründe üretilen ürünlerin bir araya getirildiği alt ve üst merkezler yaratmaktır. Yine hayvancılık için de merkez köyler ürünlerin toplanma alanları olacaktır, üst merkez ise AltıntaĢ‟ta kurulması amaçlanan Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi‟dir. Bu doğrultuda öncelik mera alanlarının korunması olarak belirlenmiĢtir. Çünkü mera alanlarının fazlalığı önemli bir unsurdur. Sahip oldukları mera alanları sayesinde büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvancılıkta öne çıkması öngörülen ilçeler AltıntaĢ, Aslanapa, Dumlupınar, Çavdarhisar ve Merkez ilçe‟dir. Kütahya ili için mekansal strateji geliĢim planı hazırlanırken, üzerinde durulan diğer önemli baĢlık ise kirlilik idi. Toprak, su ve hava kirliliği konularının tek tek ele alınması ile sürdürülebilir bir çevre ve yaĢam kalitesi yükse bir il hedeflenmiĢtir. Su kirliliği meselesinde öncelikli olarak ele alınması gereken konu, Porsuk Çayı kirliliğidir. Porsuk Çayı‟nı, Kütahya il merkezinde bulunan sanayi kuruluĢlarının atıkları büyük ölçüde kirletmektedir ve ayrıca il merkezindeki su arıtma tesisinin tam kapasite çalıĢamamasının sonucu olarak evsel atıkların da bu kirlilikte payı vardır. Dolayısıyla, sanayi kuruluĢlarının arıtma sistemlerinin olması ve evsel atıkları toplayan su arıtma tesisinin de tam kapasite çalıĢtırılması gerekmektedir. Ayrıca gerek duyulan alanlara yeni arıtma tesislerinin yapılması da bir baĢka hedeftir. Detaylı bilgi strateji tablolarından edinilebilir. Hava kirliliğinin temel nedeni evsel ısınma amaçlı olarak kullanılan düĢük kalorili ve yüksek kükürtlü kömürlerdir. Bu kirliliğinin önüne geçebilmek için, doğalgaz kullanımının özellikle Merkez ilçede yaygınlaĢtırılması ve bazı ilçelerde jeotermal kaynaklı evsel ısınma tekniğinin yaygınlaĢtırılması öngörülmektedir. Mevcutta Simav ilçe merkezinde 2200 konut jeotermal kaynaklı ısıtma sistemi ile ısınmaktadır ve ilave 7000 konutu ısıtacak jeotermal kaynak bulunmaktadır. Kütahya kentinin topraklarında Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan, Osmanlı ve ilelebet yaĢayacak olan Türkiye Cumhuriyetine kadar zengin bir kültür mirası vardır. (www.kutahyakulturturizm.gov.tr, 2012) 71


Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere en sağlıklı Ģekilde aktarılması için gereken çalıĢmaların yapılmasını hedefleyen bu planlama çalıĢmasında öncelikli hedef daima, mevcut potansiyeli maksimum seviyede değerlendirmek ve her alanda sürdürülebilir bi geliĢme sağlamak olmuĢtur. Bu doğrultuda Kütahya, sağlam geliĢen ve sağlam büyüyen bir kent konumunda, çevresindeki illerle iĢ birliği içinde olan, temiz ve yaĢam kalitesi yüksek bir kent konumuna yükselecektir.

72


3.ÇEVRE

3.1.EKOLOJĠK

3.1.1.AFET

3.1.1.1.DEPREM

3.1.1.2.HEYELAN

3.1.1.3.EROZYON

NE?

NEDEN?

NASIL?

NEREDE?

NE ZAMAN?

KĠM?

Depremin neden olabileceği kayıpların azaltılması ve gerekli önlemlerin alınması.

Birinci derece deprem bölgesi içerisinde bulunan Kütahya‟nın olası bir deprem durumunda; maddi ve manevi kayıplarını minimuma indirmek.

-Yerel halk acil durumlarda yapılacaklar hakkında belediye tarafından bilgilendirilmeli.

Ġl genelinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ

Heyelan riski bulunan alanlar haritasında gösterilmiĢtir.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ

Erozyon durumu haritasında gösterilmiĢtir.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ

Heyelan riski bulunan yerlerde gerekli önlemlerin alınması.

Olası bir heyelan afeti yaĢanması halinde kayıpları olabilecek en alt seviyeye çekmek.

Erozyona bağlı toprak kaybının azaltılması.

ġiddetli erozyon tehlikesi bulunan alanlardaki toprakların korunması amacıyla.

-Olası bir deprem durumunda barınma ve toplanma gibi amaçlarla kullanılacak tahliye alanlarının planlarda belirlenmesi. -Deprem sonrası acil yardım ve destek merkezi olarak kullanılabilecek yerlerin alt ölçek planlarda belirlenmesi. -Deprem kırıkları üzerinde ve aktif fay hatlarının etrafında 200 metrelik koruma kuĢaklarında yapılaĢmaya izin verilmemesi ayrıca birinci dere deprem bölgesi içersinde bulunan yerleĢik alanlarda ilgili yasaya uygun olacak Ģekilde yapılaĢmanın sınırlandırılması. -Heyelan riski bulunan alanların ağaçlandırılması ve yerleĢime kapatılması. -Eğimi fazla olan alanlarda yamaçlar boyunca su kanalları açılması. -Heyelan tehlikesi olan alanların tarım faaliyetlerine kapatılması. -Meralarda fazla ve bilinçsiz otlatılma yapılmaması. -Erozyon riski bulunan alanlarda ağaçlandırma sahaları oluĢturulması. -Tarım arazilerinde nöbetleĢe ekim yapılması.

Birinci derece deprem bölgesi olan ilçelerde, yani Emet, Hisarcık, Simav, ġaphane, Pazarlar, Gediz, Çavdarhisar, Aslanapa.

73


3.1.2.KĠRLĠLĠK

3.1.2.1.HAVA

Hava kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması

Kütahya ilinin en büyük çevre sorunu olan hava kirliliğinin çevreyi ve insanları kötü etkileyerek yaĢam kalitesini düĢürmesi.

-Merkez, TavĢanlı,Simav, Gediz ve AltıntaĢ‟ta bulunan OSB‟lerdeki fabrikaların bacalarının filtrelendirilmesi. -ġehir merkezinde bulunan küçük sanayi sitesinin kent merkezinin geniĢlemesi nedeniyle konut alanlarının içerisinde kalmasını engellemek amacıyla EskiĢehir yolu üzerinde belirlenen alana taĢınması. -Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerinin filtrelendirilmesi ve çevrelerinin ağaçlandırılması. -Özellikle Merkez ilçede yüksek kalorili kömür veya doğal gaz kullanımının arttırılması. -Jeotermal enerjinin ısınma sisteminde kullanılmasıyla kömüre bağımlılıktan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilmesi. -Toplu taĢımada doğa dostu araçların kullanılması. -Merkez ilçede kullanılmıĢ yağların biyodizel üretmek amacıyla toplanması ve Dumlupınar Üniversitesi‟ndeki Kimya Teknolojisi Bölümü‟nde biyodizel araĢtırma laboratuarının açılması. -Biyodizel yakıtla kullanılan araçların toplu taĢımada kullanılması. -Kent merkezinde hakim rüzgar yönü göz önünde bulundurularak kirliliği dağıtacak hava koridorları oluĢturulması.

Merkez, TavĢanlı, Simav, Gediz ve AltıntaĢ‟ta.

Kent merkezinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ

TavĢanlı ilçesinde.

Ġl genelinde.

Simav, Merkez, Emet ve Gediz ilçelerinde.

Merkez ilçede.

Kent merkezinde.

Kent merkezinde.

Kent merkezinde.

74


3.1.2.2.SU

Su kirliliğinin önlenmesi.

Sulama ve Ġçme suyu amaçlı kullanılan baraj göllerine, doğal göllerde, bu göllere ulaĢan akarsu ve nehirlerde, özellikle de porsuk çayında kirlenmenin çevreyi,tarımı ve insanları olumsuz etkilemesi.

-Porsuk çayına deĢarj edilen atık suların ivedilikle ortadan kaldırılması.

Porsuk koruma havzasında.

-Mevcut ve yeni açılacak olan OSB‟lerin tamamında sıvı atık depolama alanlarının kurulması.

Merkez, TavĢanlı, Simav, Gediz ve AltıntaĢ‟ta.

-Çavdarhisar‟da bulunan Düzensiz katı atık depolama tesisinin mevcut sulama alanında ve sulama amaçlı kullanılan baraj gölünün çok yakınında bulunması sebebiyle mevcut konumunun güney doğusunda bulunan Yenicearmutçuk Köyü‟nün dıĢındaki orman dıĢı ve 7. Derece toprak olan alana taĢınması. -Simav gölü, Porsuk, Enne, Kayaboğazı, Söğüt ve Çavdarhisar baraj göllerinin içinde bulunduğu havza koruma alanları ve su koruma bantları içerisinde ve çevresinde yüzey ve yeraltı sularını kirletebilecek yerleĢim ve donatılara izin verilmemesi. -Kütahya kentsel atık su arıtma tesisinin Porsuk Çayı için yetersiz olmasından dolayı kapasitesinin arttırılması ve Porsuk Çayı‟nda rehabilitasyon çalıĢmalarının hızlandırılması. -Evsel atık suların toplanması için sızmalı ve sızdırmasız fosseptiklerin havza koruma alanlarından, verimli tarım topraklarından, yüzey ve yeraltı su kaynaklarından uzak alanlara kurulması.

Çavdarhisar‟da

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ

Ġl genelinde.

Porsuk koruma havzasında.

Ġl genelinde.

75


3.1.2.3.TOPRAK

3.2.SOSYAL

3.2.1.EĞĠTĠM

Toprak kirliliğinin önlenmesi.

Ġl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi.

Ġl genelinde verimli tarım topraklarının ve orman arazilerinin zarar görmesini engellemek amacıyla.

Toplumun yaĢam kalitesinin yükseltilebilmesinde eğitimin rolünün çok büyük olması.

-Merkez ilçede 1. OSB‟nin yanında bulunan katı atık depolama alanının sulak ağaçlık alanda bulunduğu için kuzey batısındaki açıklık alana taĢınması. -Tarım ilaçlarının kullanımında ve gübrelemede yanlıĢ kullanımların önlenmesi. -Toprak yanlıĢ iĢlenmesinin ve yanlıĢ uygulamaların önüne geçilmesi. -Belediye sınırları içerisinde ücretsiz okuma ve yazma kurslarının oluĢturulması. -Ġhtiyacı olan merkez köylere gerekli eğitim kurumlarının açılması, mevcut eğitim kurumlarının fiziksel durumunun iyileĢtirilmesi. -Hizmet yarıçapının dıĢında kalan Evliya Çelebi, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerine ilköğretim okulu açılması. -Ana okulu bulunmayan Bahçelievler, FuatpaĢa, Ġstiklal, Yunus Emre ve Hamidiye Mahallelerinde yeni ana okullarının açılması. -Börekçiler ve Yenidoğan Mahallelerinde çevre mahallelere de hizmet edecek eğitim merkezlerinin kurulması. -Engellilerin de sorunsuzca eğitim kurumlarından faydalanabilmeleri için; okullarda ve eğitim merkezlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması. -Ücretsiz kurslar ve ev ziyaretleriyle,

Merkez ilçede.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ

20 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü

Ġl genelinde.

Ġl genelinde.

Belediye sınırları içerisinde kalan mahallelerde. Ġl genelinde.

Kent merkezinde.

Kent merkezinde.

Kent merkezinde.

Ġl genelinde.

Ġl genelinde.

76


3.2.2.SAĞLIK

3.2.3.SOSYAL DONATI

Sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi.

Sosyal aktiviteler için mekanlar oluĢturmak.

Toplumun yaĢam kalitesinin yükseltilmesinde çevrenin ve insanların sağlık durumunun önem taĢıması.

YaĢam çevresinin kalitesini arttırarak, halkın sosyal hayatının canlandırılması.

dezavantajlı ve engelli gruplara da eğitim imkânı sağlanması. -Sağlık kurumu bulunmayan veya yetersiz olan köylerde; ihtiyaç duyulan sağlık kuruluĢlarının açılması ve durumu kötü olan mevcut kuruluĢların iyileĢtirilmesi. -Doğum sayısının kontrol altına alınması için aile planlamasıyla ilgili bilgi veren gezici ekiplerin oluĢturulması. -TavĢanlı ve Merkez ilçe haricinde kalan tüm ilçelerin merkezlerinde kütüphane oluĢturulması. -Merkez ilçede amatör tiyatro oyunlarının, resim sergilerinin ve festivallerinin düzenlenebileceği sosyal alanların oluĢturulması. -Kent merkezinde tiyatro, sinema, opera, sergi gibi aktivitelerin düzenlenebileceği bir kültür merkezinin inĢa edilmesi. -Bisiklet ve yaya yolları içeren yeĢil aksların oluĢturulması. -Porsuk çayının kenarında sosyal aktivitelerin yapılacağı yeĢil rekreasyon alanları oluĢturulması.

Merkez Köylerde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü

Ġl genelinde.

Ġl genelinde.

Merkez ilçede.

Kent merkezinde.

Merkez ilçede. Porsuk Çayı çevresinde.

77


NE? 2.EKONOMĠ 2.1.SANAYĠ 2.1.1.EKLEMLENME Çevre illerle eklemlenme.

2.1.2.ÇĠNĠ-SERAMĠK

Çini ve seramik sektörünün daha da geliĢtirilmesi.

NEDEN?

NASIL?

NEREDE?

NE ZAMAN?

KĠM?

Kütahya‟nın, bölgesinde ve çevresinde bulunan illerle ekonomik iĢbirliği yapması.

Kütahya‟nın EskiĢehir‟in geliĢmiĢ sanayi sektörüne AltıntaĢ‟taki havaalanının da açılmasıyla birlikte geliĢecek olan uçak yan sanayi ile ekonomik anlamda eklemlenmesi. EskiĢehir‟de bulunan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi‟nin Kütahya‟da bulunan DPÜ ile iĢbirliği içersinde ortak eğitim ve etkinlik platformu oluĢturması. UĢak‟ın çeĢitli sanayi tesislerinin, Kütahya‟nın güney ilçelerinde yaĢayan vatandaĢlara istihdam sağlaması. Balıkesir ve Afyon‟daki geliĢmiĢ kaplıca turizmini de kullanarak Kütahya‟nın da içinde bulunduğu bir jeotermal turizm iĢbirliği ağı oluĢturulması. Balıkesir‟den çıkarılan bor madeninin de Emet‟te kurulacak bor iĢleme merkezinde iĢlenmesiyle iki ilin iĢbirliği içinde bulunması. Manisa‟da bulunan ağır sanayinin ham madde, ürün ve makine transferlerinin AltıntaĢ‟taki lojistik köy üzerinden kara, hava ve demir yolları ile hem yurtiçi hem de yurtdıĢına ulaĢtırılması ve temin edilmesi ile. Kütahya‟nın önemli değerlerinden olan çiniciliğin yaĢatılması için halk eğitim evlerinde gönüllü vatandaĢların katılımıyla çeĢitli kurslar düzenlenmesi ve üretilen ürünlerin çiniciler çarĢısında ve sanat sokağında kurulan pazarda satılması.

Kütahya-EskiĢehir

20 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi

Kütahya‟da hem ekonominin hem de kültürün temellerini oluĢturan çinicilik ve seramiğin Kütahya için büyük önem taĢıması.

Kütahya-EskiĢehir

Kütahya-UĢak

Kütahya-Balıkesir-Afyon

Kütahya-Balıkesir

Kütahya-Manisa

Merkez ilçede.

78


2.1.3.MADEN

2.2.TARIM

Maden çıkarma ve iĢleme alanlarının iyileĢtirilmesi ve yeni iĢletmelerin kurulması.

Bor ve linyit gibi madenlerin Kütahya ekonomisi için öneminin büyük olmasının yanı sıra tesislerin çevreye olan zararının da minimuma indirilmesi.

2.1.4.MESLEK LĠSESĠ

Yeni meslek liselerinin açılması.

Mevcut ara eleman eksiğinin kapatılması ve yeni oluĢan istihdama kaynak sağlaması.

2.2.1.MERKEZ KÖYLER

Ġl genelinde tarım sektörünün geliĢtirilmesi.

Kütahya ilinde en önemli sektör olan tarımın geliĢtirilmesi ve tarımsal üretimin arttırılması.

Önemli ekonomik ve kültürel değerlerden olan seramiğin DPÜ‟de mevcut seramik-cam-çini iĢlemeciliği bölümünde kontenjanın da arttırılmasıyla daha yaygın bir meslek kolu haline getirilmesi. Seramik sanatına dair kurslar ve eğitimler verilerek gerek hobi olarak gerekse ekonomik aktivite olarak seramikçiliğin önem kazanması. Bor madeninin Kütahya‟da sadece çıkarılmasının değil aynı zaman iĢlenmesinin ve kullanılmasının da sağlanması adına yeni tesislerin mevcut çıkarma tesisi çevresinde konumlandırılması. Mevcut maden çıkarma ve iĢleme tesislerinin çevreye olan zararının azaltılması için filtreleme ve ağaçlandırma çalıĢmalarının maden çıkarma ve iĢleme alanları çevresinde gerçekleĢtirilmesi. TavĢanlı, Merkez, AltıntaĢ ve Gediz ilçelerinde açılacak yeni meslek liseleri ile ara eleman eksiğinin kapatılması ve nitelikli eleman sayısının arttırılması.

Merkez ilçede.

Kırsal göçün önüne geçebilmek ve kendine yeten köy ekonomileri oluĢturmak hedefi doğrultusunda tüm ilçelerde ilköğretim okulu ve sağlık kuruluĢlarının bulunma durumuna göre belirlenen merkez köylerde, bulundukları bölgedeki diğer köyler ve ilçe merkezleri arasında ekonomik bir ağ oluĢturması amacıyla hayvancılık ve tarım kooperatifleri kurulması.

Merkez ilçede.

Emet ilçesinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi

TavĢanlı, Merkez, AltıntaĢ ve Gediz ilçelerinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi

Ġl genelinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Ġl genelinde.

79


2.2.2.ORGANĠK

2.2.3. SU VE TOPRAK

2.2.4.TEKNOLOJĠ

Organik tarımın özendirilmesi ve yaygınlaĢtırılması.

Su ve toprak kaynaklarının etkili bir Ģekilde kullanılması.

Yeni teknolojilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.

Az miktardaki organik tarıma uygun arazinin en iyi Ģekilde kullanılması.

Su ve toprak kaynaklarının en iyi Ģekilde değerlendirilmesi.

Sürdürülebilir bir tarımsal ekonomiye sahip olmak.

Merkez köylerde üretilen ürünleri satıĢı amacıyla Kent merkezinde kooperatiflere ait satıĢ yerleri açılması.

Kent merkezinde.

Merkez köylerde tarım il müdürlüğü ve halk eğitim tarafından bilinçli tarım eğitimi verilmesi. Merkez köylerde içerisinde makine merkezleri ve tamir atölyeleri bulunan koordinasyon merkezleri kurmak. AltıntaĢ‟taki lojistik köyün yakınında tarımsal organize sanayi bölgesi kurulması. Organik tarım potansiyeli olan Simav, Aslanapa, AltıntaĢ ve Merkez ilçelerde organik tarım yapılması.

Ġl genelinde

Organik tarım yapılacak alanlarda bilinçlendirici eğitimlerin verilmesi. Merkez ilçede organik tarım ürünlerinin satıĢının yapılabileceği organik Pazar yerlerinin kurulması.

Simav, Aslanapa, AltıntaĢ ve Merkez ilçelerde.

Mutlak tarım arazilerinin tarım dıĢı kullanımlarına izin verilmemesi. Sulama altyapı sistemlerinin kurulmasıyla merkez ilçedeki kuru tarım alanlarının sulu tarım alanlarına dönüĢtürülmesi.

Ġl genelinde.

Simav‟da Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanılması ile domates ve salatalık üretilmesi. Teknolojik tarım makineleriyle tarımda verimlilik arttırılacak ve tarımda iĢ gücüne bağlılık azaltılacaktır.

Simav ilçesinde.

Ġl genelinde

AltıntaĢ ilçesinde. Simav, Aslanapa, AltıntaĢ ve Merkez ilçelerde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Ġlk 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

20 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Merkez ilçede.

Ġl genelinde.

Ġl genelinde.

80


4.KÜLTÜR-TURĠZM

4.1.KÜLTÜR

4.2.TARĠH

4.3.DOĞA

NE?

NEDEN?

NASIL?

NEREDE?

NE ZAMAN?

KĠM?

Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi.

Kütahya‟nın sahip olduğu kültürel değerlerin turistik faaliyetlere olanak sağlaması.

Seramik ve çini alanında üretilen ürünlerin merkez ilçede düzenlenecek sanat pazarlarında yer bulmasını sağlamak. Mevleviliğin 3. Büyük merkezi olan Kütahya‟da Konya‟daki Mevlana müzesine benzer bir müzenin açılmasıyla Mevleviliğin kültür turizmine katkı sağlaması. Ġl merkezindeki tarihi cami medrese ve hamamların da dahil olduğu 424 tescilli yapının tarih turizmine kaynak oluĢturması. Germiyan Sokağı‟nda kurulacak sanat pazarları. Aizonai antik kentine ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve çevresinde konaklama imkânlarının yaratılması. Kütahya kalesinin restorasyon çalıĢmalarının tamamlanması. Dumlupınar ġehitliğinin Kütahya il sınırlarında bulunmasıyla. Frig YürüyüĢ yolu ve içersindeki kuĢ gözlem alanının bulunması. AltıntaĢ ilçesinde bulunan kuĢ gözlem alanı. Murat Dağı‟nda kuĢ gözlem alanı bulunması. Murat dağında kurulacak spor tesisi ile bölgedeki ormanlık alanın doğa ve spor turizmine hizmet etmesi. Ġl merkezinde yapılacak yeni spor tesisleri ile hem kentteki sporcuların hem de çevre illerden gelecek sporcuların faydalanabileceği alanlar yaratılması.

Kent merkezinde.

Ġkinci 10 yıllık periyot.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Ġkinci 10 yıllık periyot.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Ġlk 10 yıllık periyot.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi.

Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi.

Kütahya ilinin tarihi dokusunun tarih turizmi potansiyelini arttırması.

Kütahya‟nın doğa ve spor turizmi ile değerlendirilebilecek doğal kaynaklara sahip olması.

Merkez Ġlçe‟de Börekçiler Mahallesinde.

Merkez ilçede.

Kent merkezinde. Çavdarhisar ilçesinde.

Kent merkezinde. Dumlupınar ilçesinde. Merkez ilçede (Frig vadisi sınırları içerisinde.) AltıntaĢ ilçesinde. Gediz Ġlçesinde. Gediz Ġlçesinde.

Merkez ilçede.

81


Tabiat koruma alanları ve milli parkların doğa ve spor turizmine hizmet edecek alanlar olarak değerlendirilmesi. Mevcut termal turizm tesislerinin kapasitelerinin arttırılması.

TavĢanlı, Domaniç ve Dumlupınar ilçelerinde.

Gediz, Simav, Emet, TavĢanlı, Hisarcık ve Merkez ilçede.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Kütahya Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Endemik bitkilerin sağlık Kütahya‟nın endemik alanında değerlendirilmesi. bitkiler açısından zengin olması.

Endemik bitkilerden üretilen organik ürünlerin Ġlçe merkezlerinde kurulacak pazarlarda satılması.

Ġl genelinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

Kütahya Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi.

Üniversite bünyesinde turizm ve otelcilik MYO‟nun kurulması

Dumlupınar Üniversitesi Bünyesinde.

Ġkinci 10 yıllık periyot.

Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi

4.4.SAĞLIK 4.4.1.JEOTERMAL Jeotermal kaynakların sağlık turizminde değerlendirilmesi.

4.4.2.ENDEMĠK

4.5.EĞĠTĠM

Kütahya‟nın sağlık turizminde değerlendirilebilecek jeotermal potansiyele sahip olması.

Kütahya ilinde bulun Dumlupınar Üniversitesinin eğitim turizmi için büyük potansiyel teĢkil etmesi.

DPU bünyesinde restorasyon bölümünün açılması. DPU Güzel Sanatlar MYO‟da ve Seramik-CamÇini iĢlemeciliği bölümünde derslik sayısını arttırarak çevre illerden gelen öğrencilere yer sağlanması.

82


1.ULAġIM 1.1. KARA YOLU

NE ZAMAN?

KĠM?

NE?

NEDEN?

NASIL?

NEREDE?

1.1.1. ÜÇ BÜYÜK ĠL ĠLE

Ankara, Ġzmir ve Ġstanbul‟a karayoluyla ulaĢımın güçlendirilmesi.

Kütahya‟nın üç büyük ile de eĢit uzaklıkta olduğu için bölgede lojistik önem taĢıması

Üç büyük ile ulaĢımın sağlandığı yolların kademesinin yükseltilmesi ile.

AltıntaĢ ilçesinden Merkez Ġlk 10 yıllık periyot. ilçeye giden yolun; EskiĢehir üzerinden Ankara‟ya, Manisa üzerinden Ġzmir‟e ve Bursa üzerinden Ġstanbul‟a giden kollarında.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü

1.1.2. ÇEVRE ĠLLER ĠLE

Kütahya‟nın çevresinde bulunan 7 il ile olan ulaĢım ağının güçlendirilmesi.

Kütahya‟nın bu yedi il ile iĢlevsel eklemlenmesi hedefi doğrultusunda, ulaĢım ağının büyük önem taĢıması.

Mevcut birinci derece kara yollarının durumunun iyileĢtirilmesi.

Kütahya‟yı çevresindeki illere bağlayan birinci derece kara yollarında.

Ġlk 10 yıllık periyot.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü

1.1.3. ĠLÇELER ĠLE

Kütahya Merkez ve AltıntaĢ ilçelerinin diğer ilçelerle olan bağlantılarının ve ilçelerin kendi aralarındaki ulaĢım ağının iyileĢtirilmesi.

Yolcu ve yük taĢımacılığının ilçelerin ekonomik geliĢimi açısından önem taĢıyan bir girdi olması.

Ġlçeler arası kara yollarının bakım ve onarımının yapılması.

Ġl genelinde.

Ġlk 10 yıllık periyot

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü

1.1.4. KÖYLER ĠLE

Ġlçe merkezlerin köyler ile olan karayolu bağlantılarının ve köyler arası ulaĢım ağının durumunun iyileĢtirilmesi.

Köylerin ilçe merkezleriyle ve çevrelerindeki diğer köylerle olan bağlantılarının ekonomilerinin geliĢmesi açısından büyük önem taĢıması.

Gerekli görülen karayolu bağlantılarının yapılması, toprak yollara asfalt dökülmesi ve mevcut asfalt yolların durumunun iyileĢtirilmesi.

Ġl genelinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü

83


1.2. DEMĠR YOLU

1.1.5. ġEHĠR MERKEZĠNDE

Merkez ilçedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Merkez çevresinde bulunan fonksiyonlara ulaĢımın sağlanması için gerekli görülen eklemelerin ve iyileĢtirmelerin yapılması.

Merkezde trafik sıkıĢıklığının büyük bir sorun olması ve çevre fonksiyonlara ulaĢımın yeterli olmaması.

Mevcut yollarının durumunun iyileĢtirilmesi ve yeni bağlantıların kurulması.

Merkez ilçede.

Ġlk 10 yıllık periyot.

1.1.1. ÜÇ BÜYÜK ĠL ĠLE

Manisa Merkez ve Alayunt arasında AltıntaĢ‟tan geçen ve Ġzmir-Ankara arasındaki yolu kısaltan demir yolu projesinin yapılması.

TCDD 2. Ve 3. Bölgeler arasındaki yolun kısaltılması ve AltıntaĢ‟ın TCDD ağına katılması.

Manisa merkez ve Alayunt arasında AltıntaĢ‟tan da geçen hızlı tren hattı yapılması.

Güney-Batı, Kuzey-Doğu 20 yıllık periyot. aksı üzerinde, mevcut Alayunt istasyonunda ve yeni kurulacak AltıntaĢ lojistik köyü istasyonunda.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, TCDD

1.1.2. ÇEVRE ĠLLER ĠLE

Kütahya ilinin çevresindeki illerle demiryolu bağlantısının sağlanması.

ĠĢlevsel eklemlenme hedefi doğrultusunda yük ve yolcu taĢıması için.

Mevcut konvansiyonel hatların bakım ve onarımının yapılmasının yanı sıra yeni hızlı tren hatları kurulması ile.

Ġl genelinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, TCDD

1.1.3. ĠLÇELER ĠLE

Kütahya Merkez ve AltıntaĢ‟ın Kütahya‟nın Güney-Batı‟sında bulunan ilçelerle demiryolu bağlantısının sağlanması.

Demiryollarının yük ve yolcu taĢımacılığında ilçelerin ekonomik geliĢmeleri açısından büyük öneme sahip olması.

TCDD 2. Ve 3. Bölgeler arsında yapılacak hızlı tren hattı üzerinde bulunan ilçe merkezlerinde istasyonlar yapılması ile.

Gediz, AltıntaĢ, Dumlupınar ve Alayunt.

Ġlk 10 yıllık periyot.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, TCDD

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü

84


1.3. HAVA YOLU

1.1.4. ġEHĠR MERKEZĠNDE

ġehir merkezinde hafif raylı sistem kurulması.

Kent merkezindeki ulaĢımı rahatlatacak çevreci bir toplu taĢıma ağına ihtiyaç olması.

Kent merkezinde Üniversite kampus alanlarını ve alt bölgeleri birbirine bağlayan raylı sistem bağlantılarının kurulması.

Kent merkezinde.

Ġlk 10 yıllık periyot.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, TCDD

1.1.1. YURTĠÇĠ

Zafer Havaalanı‟nı ulusal hava yolları ağına eklenmesi.

Kütahya‟nın coğrafi konumu sebebiyle Türkiye‟nin doğusu ve batısı arasında lojistik bir merkez olması.

AltıntaĢ ilçesinde kurulacak olan lojistik köy ile Kara yolu ağı ve demiryolu ağı hava yolu ağına bağlanacak.

AltıntaĢ Zafer Havaalanı

Ġlk 10 yıllık periyot.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi

1.1.2. ULUSLAR ARASI

Uluslararası yük ve yolcu taĢımacılığında Zafer Havaalanı‟nın kullanılması.

Zafer Havaalanı‟nın hem üç büyük ildeki yoğunluğu azaltacak hem de bulunduğu bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir girdi olması.

AltıntaĢ‟ta kurulacak lojistik köyde bulunacak olan gümrük alanları, antrepolar ve genel servis fonksiyonları (otel, restoran, banka vs.) ile uluslar arası ölçekte önemli bir merkez oluĢturulması.

AltıntaĢ ilçesinde.

20 yıllık periyot.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi

85


9. NÜFUS PROJEKSİYONU 9.1. KÜTAHYA İLİ NÜFUS VERİLERİ 2011 yılı Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre; Türkiye nüfusu 74.724.269 „dur. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve UĢak illerinin bulunduğu TR33 Bölgesi nüfusu ise 2.942.695‟dir. Kütahya verilerine göre nüfus 564.264‟dür. (TÜĠK, ADNKS veri tabanı, 2011) 1927-2011 yılları arası Kütahya Ġli, TR33 Bölgesi, Türkiye nüfus hareketleri incelendiğinde Kütahya il toplam nüfusunun 1950-1955 yılları arasında keskin bir düĢüĢ yaĢadığı görülmektedir. Bunun nedeni 9 Temmuz 1953 tarihinde 6129 Sayılı kanunla UĢak‟ın Kütahya‟dan ayrılarak il olmasıdır. 2000 ve 2007 yılları arasındaki nüfus azalması ise; 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulamasına geçilmesi ve sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı Kütahya‟nın verdiği göçün aldığı göçten daha yüksek olmasıdır. (BOZKURT, Yavuz, Türkiye‟de Nüfus Hareketliliği ve Kütahya Örneği, s.296). Tablo 13: 1927-2011 Yılları Arası Nüfus Verileri

Yıllar

Türkiye Nüfusu

TR33 Bölgesi Nüfusu

1927

13.648.987

1935

16.158.567

1940

17.821.543

1945

18.790.987

1950

20.947.155

1955

24.065.543

1960

27.755.532

1965

31.391.651

1970

35.605.653

1975

40.348.789

1980

44.737.321

1985

50.664.654

1990

56.473.653

2000

67.804.543

2007

70.586.256

2008

71.517.100

2009

72.561.312

2010

73.722.988

2011

74.724.269

1.044.523 1.190.420 1.256.240 1.327.896 1.459.946 1.457.979 1.663.330 1.835.628 1.996.239 2.149.807 2.281.741 2.530.574 2.760.848 3.051.801 2.939.517 2.914.110 2.940.947 3.005.558 2.942.695

Kütahya Ġl Toplam Nüfusu 303.641 347.682 359.890 384.625 422.815 330.978 367.753 398.081 439.967 470.423 497.089 543.384 578.020 656.903 583.910 565.884 571.804 590.496 564.264

Kaynak: 1927-2000 Genel nüfus sayımı 2007-2011 Adrese Dayalı Nüfus Sistemi ,TÜİK

86


9.2. İL NÜFUSU İÇİN NÜFUS PROJEKSİYONU VE İLÇELER İÇİN NÜFUS TAHMİNİ Kütahya il toplam nüfusu için yapılan nüfus projeksiyonu çalıĢmalarında lineer, üstel, logaritmik, doğrusal, lojistik ve limitli üstel projeksiyon yöntemleri kullanılmıĢtır. Buna göre elde edilen sonuçlar, aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 14: 2030 Kütahya Ġl Toplam Nüfusu Ġçin Nüfus Projeksiyonları

YILLAR

KÜTAHYA ĠLĠ TOPLAM NÜFUSU

LINEER

STEP DOWN

EXPONENTIAL

LOGARITHMIC

MODIFIED

LOGISTIC

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

367753 439967 497089 578020 656903 590496 -

389887 442614 495341 548068 600796 653523 706250 758977

375320 437968 493716 574312 619976 626613 608209 585032

392566 436602 485578 540047 600627 668002 742935 826274

354277 460112 522021 565946 600017 627855 651392 671780

379338 452628 513149 563125 604395 638474 666616 689855

386181 445527 502910 556089 603469 644224 678232 705901

Tablo 15: r2 Değerleri

R kare Değerleri Lineer Step Down Exponential Logarithmic Modified Logistic

0,8510 0,7506 0,8581 0,8953 0,7861 0,8217

Yapılan projeksiyonlardan elde edilen r2 değerleri karĢılaĢtırıldığında en güvenilir yöntemin logaritmik projeksiyon modeli olduğu görülmüĢtür. Bu projeksiyon yöntemine göre 2030 yılında Kütahya ilinin nüfusu 671.780 kiĢidir. Ġl nüfusu için yapılan hesaplamalardan sonra, ilçelerin 2030 yılındaki nüfusları için hesaplamalar yapılmıĢtır. Ġlçe nüfuslarına uygulanan projeksiyon modellerinden sağlıklı sonuçlar alınmadığından, bu noktada ilçe nüfuslarının 2007-2011 yılları arasında il nüfusundaki oranlarından faydalanılmıĢtır. Yıllara göre ilçe nüfusları ve bu nüfusların toplam il nüfusundaki oranları aĢağıdaki gibidir:

87


Tablo 16: Yıllara Göre Ġlçe Nüfusları

ĠLÇELER

2007

2008

2009

2010

2011

Merkez AltıntaĢ Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav ġaphane TavĢanlı TOPLAM

237.804 18.026 10.900 7.969 16.425 3.106 22.428 51.291 14.225 5.803 67.786 7.500 101.001 564.264

226.931 19.491 11.648 8.661 17.429 3.301 23.892 52.834 14.840 6.529 73.182 7.554 99.592 565.884

236.859 19.120 11.432 8.485 17.034 3.263 23.259 52.788 14.396 6.296 71.058 7.786 100.028 571.804

259.340 18.424 11.083 8.267 16.913 3.172 22.848 51.850 14.298 5.958 69.946 7.486 100.911 590.496

237.804 18.026 10.900 7.969 16.425 3.106 22.428 51.291 14.225 5.803 67.786 7.500 101.001 564.264

Tablo 17: Yıllara Göre Ġlçelerin Toplam Ġl Nüfusundaki Oranları ve Bu Oranların Ortalaması

ĠLÇELER Merkez AltıntaĢ Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav ġaphane TavĢanlı TOPLAM

2007 0,407 0,035 0,021 0,015 0,031 0,006 0,042 0,093 0,025 0,012 0,131 0,013 0,170 1

2008 0,401 0,034 0,021 0,015 0,031 0,006 0,042 0,093 0,026 0,012 0,129 0,013 0,176 1

2009 0,414 0,033 0,020 0,015 0,030 0,006 0,041 0,092 0,025 0,011 0,124 0,014 0,175 1

2010 0,439 0,031 0,019 0,014 0,029 0,005 0,039 0,088 0,024 0,010 0,118 0,013 0,171 1

2011 0,421 0,032 0,019 0,014 0,029 0,006 0,040 0,091 0,025 0,010 0,120 0,013 0,179 1

ORTALAMA 0,417 0,033 0,020 0,015 0,030 0,006 0,041 0,091 0,025 0,011 0,125 0,013 0,174 1

Bu oranlar belirlendikten sonra, her bir ilçenin potansiyelleri doğrultusunda gelecekteki istihdamları belirlenmiĢ ve bu istihdamların ilçede yaratacağı nüfusa göre oranlar yeniden düzenlenmiĢtir. Bu doğrultuda Çavdarhisar ve Domaniç‟in oranları değiĢtirilmiĢtir. Tüm bunlar yapılırken oranlar toplamının 1 kalmasına dikkat edilmiĢtir. Yeni oranlar tablodaki gibidir:

88


Tablo 18: Ġlçelerin Yıllara Göre Ġl Nüfusundaki Oranları ve Bu Oranların Ortalamasının Müdahale EdilmiĢ Hali

ĠLÇELER Merkez AltıntaĢ Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav ġaphane TavĢanlı TOPLAM

2007

2008

0,407 0,035 0,021 0,015 0,031 0,006 0,042 0,093 0,025 0,012 0,131 0,013 0,170 1

2009

0,401 0,034 0,021 0,015 0,031 0,006 0,042 0,093 0,026 0,012 0,129 0,013 0,176 1

0,414 0,033 0,020 0,015 0,030 0,006 0,041 0,092 0,025 0,011 0,124 0,014 0,175 1

2010

2011

0,439 0,031 0,019 0,014 0,029 0,005 0,039 0,088 0,024 0,010 0,118 0,013 0,171 1

0,421 0,032 0,019 0,014 0,029 0,006 0,040 0,091 0,025 0,010 0,120 0,013 0,179 1

ORTALAMA 0,417 0,033 0,020 0,018 0,026 0,006 0,041 0,091 0,025 0,011 0,125 0,013 0,174 1

Belirlenen bu oranların logaritmik projeksiyon modelinden gelen 2030 yılı toplam il nüfusu olan 671.780 ile çarpılmasıyla, 2030 yılındaki ilçe nüfusları belirlenmiĢtir.

Tablo 19: 2030 Yılı Ġlçe Nüfusları

ĠLÇELER

ĠLÇE NÜFUSLARININ ĠL NÜFUSUNDAKĠ YÜZDELERĠ

2030 YILI ĠLÇE NÜFUSLARI

Merkez

0,417

279829

AltıntaĢ

0,033

22279

Aslanapa

0,020

13342

Çavdarhisar

0,018

12092

Domaniç

0,026

17795

Dumlupınar

0,006

3766

Emet

0,041

27300

Gediz

0,091

61443

Hisarcık

0,025

16953

Pazarlar

0,011

7398

Simav

0,125

83663

ġaphane

0,013

8883

TavĢanlı

0,174

117038

1

671780

TOPLAM

89


Ġlçe nüfusları da belirlendikten sonra her bir ilçe için yine 2007-2011 verileri kullanılarak kent nüfusu ve kır nüfusu oranları hesaplanmıĢtır.

Tablo 20: Yıllara Göre Ġlçelerin Kent Nüfusu Yüzdelerinin Ortalaması

KENT NÜFUSU ORANLARI ĠLÇELER Merkez AltıntaĢ Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav ġaphane TavĢanlı

2007 0,90 0,29 0,14 0,29 0,28 0,42 0,48 0,39 0,37 0,58 0,36 0,47 0,65

2008 0,89 0,29 0,15 0,28 0,28 0,44 0,44 0,36 0,34 0,57 0,34 0,44 0,62

2009 0,90 0,29 0,17 0,28 0,28 0,44 0,45 0,37 0,34 0,58 0,35 0,47 0,63

2010 0,91 0,29 0,14 0,29 0,28 0,43 0,47 0,38 0,35 0,59 0,36 0,46 0,64

2011 ORTALAMA 0,90 0,90 0,29 0,29 0,14 0,15 0,29 0,29 0,28 0,28 0,42 0,43 0,48 0,46 0,39 0,38 0,37 0,35 0,58 0,58 0,36 0,35 0,47 0,46 0,65 0,64

Tablo 21: Yıllara Göre Ġlçelerin Kır Nüfusu Yüzdelerinin Ortalaması

KIR NÜFUSU ORANLARI ĠLÇELER Merkez AltıntaĢ Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav ġaphane TavĢanlı

2007 0,10 0,71 0,86 0,71 0,72 0,58 0,52 0,61 0,63 0,42 0,64 0,53 0,35

2008 0,11 0,71 0,85 0,72 0,72 0,56 0,56 0,64 0,66 0,43 0,66 0,56 0,38

2009 0,10 0,71 0,83 0,72 0,72 0,56 0,55 0,63 0,66 0,42 0,65 0,53 0,37

2010 0,09 0,71 0,86 0,71 0,72 0,57 0,53 0,62 0,65 0,41 0,64 0,54 0,36

2011 ORTALAMA 0,10 0,10 0,71 0,71 0,86 0,85 0,71 0,71 0,72 0,72 0,58 0,57 0,52 0,54 0,61 0,62 0,63 0,65 0,42 0,42 0,64 0,65 0,53 0,54 0,35 0,36

Daha sonra bulunan oranların ilçe nüfusları ile çarpılmasıyla, her bir ilçenin 2030 yılındaki kır ve kent nüfusu bulunmuĢtur.

90


Tablo 22: Ġlçelerin 2030 Yılı Kent ve Kır Nüfusları

ĠLÇELER Merkez AltıntaĢ Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav ġaphane TavĢanlı Toplam

KENT NÜFUSU ORANI 0,90 0,29 0,15 0,29 0,28 0,43 0,46 0,38 0,35 0,58 0,35 0,46 0,64 -

2030 ĠLÇE NÜFUSU 279829 22279 13342 12092 17795 3766 27300 61443 16953 7398 83663 8883 117038 671780

2030 KENT NÜFUSU 251766 6421 1986 3463 5001 1615 12686 23283 5966 4300 29616 4114 74866 425091

KIR NÜFUSU ORANI 0,10 0,71 0,85 0,71 0,72 0,57 0,54 0,62 0,65 0,42 0,65 0,54 0,36 -

2030 ĠLÇE NÜFUSU 279829 22279 13342 12092 17795 3766 27300 61443 16953 7398 83663 8883 117038 671780

2030 KIR NÜFUSU 28063 15858 11356 8629 12794 2151 14614 38160 10987 3098 54047 4769 42172 246689

Son hesaplamalar da yapıldıktan sonra elde edilen nüfuslar aĢağıdaki gibidir: Tablo 23: Ġlçelerin 2030 Yılı Kır, Kent ve Toplam Nüfusları

ĠLÇELER

2030 KENT NÜFUSU

2030 KIR NÜFUSU

2030 ĠLÇE NÜFUSU

Merkez

251766

28063

279829

AltıntaĢ

6421

15858

22279

Aslanapa

1986

11356

13342

Çavdarhisar

3463

8629

12092

Domaniç

5001

12794

17795

Dumlupınar

1615

2151

3766

Emet

12686

14614

27300

Gediz

23283

38160

61443

Hisarcık

5966

10987

16953

Pazarlar

4300

3098

7398

29616

54047

83663

ġaphane

4114

4769

8883

TavĢanlı

74866

42172

117038

Toplam

425091

246689

671780

Simav

91


Kır, kent ve ilçe nüfusları hesaplandıktan sonra, belediye sınırı içerisindeki köylerin 2000 veya 2011 yılı nüfuslarının, o yılın merkez ilçe kır nüfusundaki oranları hesaplanmıĢtır. 2030 yılı köy nüfuslarını hesaplayabilmek için bu oranlar kullanılmıĢtır. Tablo 24: 2011 Yılı Ġlçe Merkezi Köy Nüfuslarının Ġlçe Merkezi Kır Nüfusundaki Oranı ve Bu Oranlar Doğrultusunda 2030 Tahmini 2011 YILI NÜFUSU

2011 YILI KIR NÜFUSUNDAKĠ IRANLARI

AYNI ORANLAR ĠLE 2030 YILI NÜFUSU

AĞAÇKÖY

846

0.036

1034

ALAYUNT

608

0.026

743

1716

0.073

2098

ĠKĠZÜYÜK

301

0.0127

368

KĠRAZPINAR

535

0.0227

654

GÜVEÇÇĠ

841

0.0357

1028

OKÇU

736

0.031

900

1284

0.054

1570

PERLĠ

726

0.03

888

SĠNER

931

0.04

1138

SOFU

336

0.014

410

YENĠ BOSNA

534

0.0227

653

ZĠĞRA

502

0.021

614

ĠLÇE MERKEZĠNDEKĠ KÖYLER

ĠNKÖY

PARMAKÖREN

Tablo 25: 2000 Yılı Ġlçe Merkezi Köy Nüfuslarının Ġlçe Merkezi Kır Nüfusundaki Oranı ve Bu Oranlar Doğrultusunda 2030 Tahmini

2000 YILI NÜFUSU

2000 YILI KIR NÜFUSUNDAKĠ IRANLARI

AYNI ORANLAR ĠLE 2030 YILI NÜFUSU

ENNE

0,013

369

542

GEVEN

0,003

91

134

SÖĞÜT

0,012

340

499

YONCALI

0,020

553

812

KIRKILLI

0,005

129

190

GÜMÜŞKÖY

0,011

301

442

EYNEGAZİ

0,012

325

477

ĠLÇE MERKEZĠNDEKĠ KÖYLER

Fakat bu oranların bazılarının; bazı köylerin geliĢim alanı olarak belirlenmesinden dolayı, artacağı öngörülmüĢtür. Perli köyünün oranının, merkez köy olması öngörüldüğünden dolayı artacağı tahmin edilmiĢti. Alayunt köyünün, lojistik merkez alanı olduğu için gelecek istihdamdan dolayı nüfusunun daha fazla artacağı öngörülmüĢtür. Nüfus bilgilerine ulaĢılamayan Geven ve Andız köylerinin de Organize Seracılık Bölgesi yakınında olmalarından dolayı nüfustaki oranları artacaktır. Enne köyü bulunduğu yerden taĢındıktan sonra Yoncalı ile birlikte kır nüfusunda mevcut oranlarından daha fazla orana sahip olacaklardır, çünkü turizm odağı köyler haline gelmeleri öngörülmüĢtür. 92


10. İŞ GÜCÜ PROJEKSİYONU Kütahya ili için ilçeler bazında iĢ gücü projeksiyonu;         

Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı Ġmalat Sanayii Elektrik, Gaz ve Su ĠnĢaat Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller UlaĢtırma, HaberleĢme ve Depolama Mali Kurumlar, Sigorta, TaĢınmaz Mallara Ait ĠĢler Ve Kurumları, Yardımcı ĠĢ Hizmetleri Toplum Hizmetleri, Sosyal ve KiĢisel Hizmetler

olmak üzere 9 sektör üzerinden yapılmıĢtır. ĠĢgücü projeksiyonu yapılırken ilk olarak, 1990 ve 2000 yılı istihdam verileri kullanılarak Economic Base Model ile 2030 yılı toplam istihdamı hesaplanmıĢtır. Tablo 26: 1990 Ġlçelere Göre Sektörel Nüfus Dağılımı

Merkez

AltıntaĢ

Aslanapa

Çavdarhisar

Domaniç

Dumlupınar

Emet

Gediz

Hisarcık

Pazarlar

Simav

ġaphane

TavĢanlı

TOPLAM

ĠLÇELERE GÖRE SEKTÖREL NÜFUS DAĞILIMI 1990

26078

12347

8754

5805

9598

2485

15583

27245

6375

6174

33817

3978

26371

184610

3.110

198

18

23

1.001

19

797

2.101

317

8

220

46

6.714

14572

Ġmalat Sanayii

9.278

323

185

166

165

112

465

1.827

298

605

5.243

400

1.564

20631

Elektrik, Gaz Ve Su

1.463

30

8

13

20

6

55

96

13

1

38

11

950

2704

ĠnĢaat

3.046

154

70

230

237

121

578

837

206

113

1.227

139

1.358

8316

4.682

322

125

230

220

100

540

1.099

173

98

1.410

122

1.652

10773

2.542

252

121

177

166

85

396

587

206

108

880

117

1.632

7269

1.186

68

25

20

54

36

197

232

77

15

278

42

714

2944

14.658

824

301

236

518

280

1.281

2.255

360

329

2.783

373

3.110

27308

66.043

14.518

9.607

6900

11.979

3.244

19.892

36.279

8.025

7.451

45.896

5228

44.065

279127

Ziraat, Avcılık, Ormancılık Ve Balıkçılık Madencilik Ve TaĢ Ocakçılığı

Toptan Ve Perakende Ticaret, Lokanta Ve Oteller UlaĢtırma, HaberleĢme Ve Depolama Mali Kurumlar, Sigorta, TaĢınmaz Mallara Ait IĢler Ve Kurumları, Yardımcı IĢ Hizmetleri Toplum Hizmetleri, Sosyal Ve KiĢisel Hizmetler

TOPLAM

93


Tablo 27: 2000 Yılı Ġlçelere Göre Sektörel Nüfus Dağılımı

Emet

Gediz

Pazarlar

Simav

TavĢanlı

TOPLAM

12.100

7.391

5.854

9.037

1.587

16.487

32.090

8.502

4.309

45.245

4.517

29.064

201087

1.944

118

17

24

498

-

523

1.263

224

5

126

22

4.287

9051

10.503

269

117

114

263

62

257

1.939

305

256

2.379

310

1.752

18.526

1.135

12

4

4

29

5

54

71

12

1

57

10

767

2161

2.965

148

79

97

183

22

786

966

324

187

2.032

176

1.336

9031

6.734

310

151

237

248

60

584

1.287

282

110

1.919

142

2.384

14448

2.288

101

64

79

115

42

240

462

122

46

619

86

995

5259

1.538

65

25

47

49

29

187

305

52

30

394

48

488

3257

19.339

830

350

423

626

225

1.688

2.975

719

425

5.053

501

4.247

37401

71.350

13.953

8.198

6.879

11.048

2.032

20.806

41.358

10.542

5.369

57.824

5.812

45.320

300221

ġaphane

Dumlupınar

24.904

Hisarcık

Domaniç

TOPLAM

Çavdarhisar

Toptan Ve Perakende Ticaret, Lokanta Ve Oteller UlaĢtırma, HaberleĢme Ve Depolama Mali Kurumlar, Sigorta, TaĢınmaz Mallara Ait IĢler Ve Kurumları, Yardımcı IĢ Hizmetleri Toplum Hizmetleri, Sosyal Ve KiĢisel Hizmetler

Aslanapa

ĠnĢaat

AltıntaĢ

Ziraat, Avcılık, Ormancılık Ve Balıkçılık Madencilik Ve TaĢ Ocakçılığı Ġmalat Sanayii Elektrik, Gaz Ve Su

Merkez

ĠLÇELERE GÖRE SEKTÖREL NÜFUS DAĞILIMI 2000

Economic Base Model ile iĢgücü projeksiyonu hesabına baĢlanabilmesi için öncelikle hangi sektörlerin temel sektör olduğu bulunmalıdır, çünkü hesaplamalarda temel sektörlerin kullanılması gerekmektedir. Bu yüzden 1990 yılı ve 2000 yılı için öncelikle her bir sektörün yer seçim katsayıları (LQ) Türkiye geneli istihdam değerlerine göre hesaplanarak çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. LQ değeri 1‟den büyük olanlar temel sektör olarak belirlenmiĢtir. Bu sektörler, Ziraat, Avcılık, Ormancılık Ve Balıkçılık, Madencilik Ve TaĢ Ocakçılığı ve Elektrik, Gaz ve Su‟dur. Ġmalat Sanayi sektörünün LQ değeri 1‟den küçük olmasına rağmen, Kütahya ili için temel sektör olarak kabul edilmiĢtir.

94


Tablo 28: 1990 ve 2000 Yılları Temel Sektörler ve Ġstihdam Değerleri

1990

2000

SEKTÖRLER KÜTAHYA TÜRKĠYE TOPLAM TOPLAM ĠSTĠHDAM ĠSTĠHDAM Ziraat, Avcılık, Ormancılık Ve Balıkçılık Madencilik Ve TaĢ Ocakçılığı Elektrik, Gaz Ve Su Ġmalat Sanayi

TOPLAM

KÜTAHYA TOPLAM ĠSTĠHDAM

LQ DEĞERĠ

TÜRKĠYE TOPLAM ĠSTĠHDAM

LQ DEĞERĠ

184.610

12.547.796

1.23

201.087

12.576.827

1.4

14.572

130.823

9.3

9.051

96.035

8.15

2.704

80.324

2.8

2.161

3.276.173

1.90

20.631

2.781.717

0.62

18.526

98.152

0.49

280.097

23.381.893

-

300.221

25.963.125

-

Daha sonra LQ değerleri kullanılarak her bir sektördeki temel istihdam değerleri hesaplanmıĢtır. Fakat imalat sanayi sektörünün LQ değeri 1‟den küçük olduğu için imalat sanayi sektöründe istihdam değeri hiçbir oynama yapılmadan temel istihdam değeri olarak kabul edilmiĢtir. Temel istihdam hesaplaması, artıĢ oranını bulmak için hem 1990, hem de 2000 yılı için yapılmıĢtır. Değerler tablodaki gibidir: Tablo 29: Temel Sektörlerin 1990 ve 2000 Yıllarına Ait Ġstihdam Değerleri

1990 SEKTÖRLER Ziraat, Avcılık, Ormancılık Ve Balıkçılık Madencilik Ve TaĢ Ocakçılığı Elektrik, Gaz Ve Su Ġmalat Sanayii TOPLAM

KÜTAHYA TOPLAM ĠSTĠHDAM

2000

LQ DEĞERĠ

TEMEL ĠSTĠHDAM

KÜTAHYA TOPLAM ĠSTĠHDAM

LQ DEĞERĠ

TEMEL ĠSTĠHDAM

184.610

1.23

34.297

201.087

1.38

55.371

14.572

9.3

13.004

9.051

8.15

7.940

2.704

2.8

1.741

2.161

1.9

1.023

20.631

0.62

20.631

18.526

0.49

18.526

280.097

-

69.674

300.221

-

82.861

1990 ile 2000 yılı arasındaki artıĢ oranını hesaplamak için 1990 ve 2000 yılları arasında temel istihdam farkı bulunup, daha sonra bu fark 1990 yılı temel istihdam değerine bölünmüĢtür. Yapılan bu hesap sonucu, 10 yıllık artıĢ oranı 0.19 ve yıllık artıĢ oranı 0.019 olarak çıkmıĢtır. 2030 yılı temel sektörlerdeki toplam istihdam değerini hesaplayabilmek için temel çarpan değerinin de bulunması gerekmektedir. Temel çarpan değeri ise, 2000 yılı 4 sektörün toplam istihdam değerinin (230.825), 2000 yılı temel istihdam değerine bölünmesi ile hesaplanmıĢtır. Temel çarpan değeri (base multiplier) 2.78 olarak bulunmuĢtur. 95


Bu durumda 2030 yılı 4 temel sektörün toplam istihdam değeri aĢağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, 311.117 olarak hesaplanmıĢtır. Tablo 30: 1990, 2000 ve 2030 Yılları 4 Temel Sektör Toplam Ġstihdam Değerleri

TEMEL ÇARPAN

TEMEL ĠSTĠHDAM

YILLIK ARTIġ ORANI

2030 YILI 4 TEMEL SEKTÖRÜN TOPLAM ĠSTĠHDAMI (ET)

2.78

82.861

0.019

311.117

2000 YILI 4 TEMEL SEKTÖRÜN TOPLAM ĠSTĠHDAMI (ET)

1990 YILI 4 TEMEL SEKTÖRÜN TOPLAM ĠSTĠHDAMI (ET)

230.825

222.517

Yukarıdaki tabloda 1990-2000-2030 yılı 4 temel sektörün toplam istihdam değerlerini görmekteyiz. 1990 ile 2000 yılı arasında toplam istihdam değerinde, 10 yıllık zaman diliminde, 8.000 civarı bir artıĢ görülmekteyken, 2000 ile 2030 yılı arasında toplam istihdam değerinde, 30 yıllık bir zaman diliminde, 80.000 civarı bir artıĢın görülmesi kabul edilebilir değildir. Bu doğrultuda yıllık artıĢ oranları, daha sağlıklı sonuçlar elde etmek adına, 2030 yılı Kütahya ili ilçeleri için her bir sektör için belirlenen hedefler doğrultusunda değiĢtirilmiĢtir. Belirlenen hedefler doğrultusunda ve 2030 yılı Kütahya ili için düĢünülen vizyon ve misyon da göz önünde bulundurularak, yıllık artıĢ oranı 0.019 iken 0.002 olarak belirlenmiĢtir. Belirlenen yıllık artıĢ oranı ile Economic Base Model uygulandığında, 2030 yılı 4 temel sektörün toplam istihdam değeri 245.789 olarak hesaplanmıĢtır. 2000 yılı verilerine göre, 4 temel sektörün istihdam değerinin (230.825), toplam istihdamda (300.221) 0.77‟lik bir orana sahip olduğu görülmüĢtür. Aynı oranı 2030 yılı için de kabul edilerek, 2030 yılı tüm sektörlerin toplam istihdamı 319.207 olarak hesaplanmıĢtır.

Tablo 31: 2030 Yılı Temel Sektör Ġstihdamı ve Toplam Ġstihdam Değerleri

TEMEL ÇARPAN

TEMEL ĠSTĠHDAM

YILLIK ARTIġ ORANI

2.78

82.861

0.009

2030 YILI 4 TEMEL SEKTÖRÜN TOPLAM ĠSTĠHDAMI

2030 YILI TÜM SEKTÖRLERĠN TOPLAM ĠSTĠHDAMI

245.789

319.207

2030 yılı Kütahya ilinin toplam istihdam değeri hesaplandıktan sonra, 2030 yılı Kütahya ili tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki istihdam değerleri, geometrik modele göre hesaplanmıĢtır. Geometrik model hesabının yapılabilmesi için öncelikle üçlü sektörün her biri için artıĢ oranları hesaplanmıĢtır. ArtıĢ oranları aĢağıdaki tabloda görülmektedir:

96


Tablo 32: 1990 ve 2000 Yılı Verileri Kullanılarak Hesaplanan ArtıĢ Oranlarına Göre 2030 Yılı Sektörel

YIL

SEKTÖR TARIM SANAYĠ HĠZMET TOPLAM

1990

2000

184.610 35.203 60.284 280.097

201.087 27.577 71.557 300.221

BÜYÜME ORANI 0.09 -0.216 0.184

2030

Ġstihdam Değerleri

(%)

AYNI BÜYÜME ORANI ĠLE ĠSTĠHDAM

9 -21,6 18,4

260.413 13.086 118.613 392.112

Bu artıĢ oranları belirlendikten sonra, 2030 yılı Kütahya iline dair belirlenen hedefler doğrultusunda, üçlü sektörün her biri için yıllık artıĢ oranları yeniden belirlenmiĢtir. 2030 yılında tarımda makineleĢmenin gerçekleĢmesi de hesaba katılarak, tarım sektörünün yıllık artıĢ oranında azalma öngörülmüĢtür ve yıllık artıĢ oranı -0,005 olarak belirlenmiĢtir. 2030 yılında Kütahya ilinde toplam 5 tane OSB‟nin tamamen tahsis edilmiĢ olarak çalıĢması ve 1i tarımsal olmak üzere 2 yeni OSB‟nin çalıĢmaya baĢlamıĢ olması hedeflendiğinden dolayı, sanayi sektörü artıĢ oranında artıĢın olacağı öngörülmüĢtür ve yıllık artıĢ oranı 0.01 olarak belirlenmiĢtir. Hizmet sektörü için ise, 30 yıllık zaman diliminde Merkez ilçe, Simav, Emet ve Gediz ilçelerine önerilen kaplıca tesislerinden dolayı büyük b, artıĢ olacağı düĢünülmüĢ ve ilk aĢamada bulunan yıllık artıĢ oranının kabul edilebilir olduğu öngörülmüĢtür. Öngörülen büyüme oranları ile, 2030 yılı Kütahya ilinin üçlü sektör istihdamları aĢağıdaki tabloda görülmektedir. Tablo 33: Öngörülen ArtıĢ Oranlarına Göre 2030 Yılı Kütahya Ġli Üçlü Sektör Ġstihdamları

YIL SEKTÖR

BÜYÜME ORANI

AYNI BÜYÜME ORANI ĠLE ĠSTĠHDAM (2030)

ÖNGÖRÜLEN BÜYÜME ORANI

ÖNGÖRÜLEN BÜYÜME ORANI ĠLE ĠSTĠHDAM (2030)

1990

2000

TARIM

184.610

201.087

0.09

260.413

-0,005

166.341

SANAYĠ

35.203

27.577

-0.216

13.086

0.01

36.473

HĠZMET

60.284

71.557

0.184

118.613

BÜYÜME ORANI KABUL EDĠLMĠġTĠR.

116.393

TOPLAM

280.097

300.221

392.112

319.207

Bütün bu hesaplamalar yapıldıktan sonra, her bir ilçe için üçlü sektöre dair artıĢ oranları yeniden düzenlenmiĢtir ve vizyona uygun, belirlenen hedefleri destekleyen istihdam değerleri elde etmek amaçlanmıĢtır. Ġlçelerin 2030 yılına dair üçlü sektör istihdam değerleri ve artıĢ oranları aĢağıdaki gibidir:

97


Tablo 34: Ġlçelerin Sektörler Bazında 10 Yıllık ArtıĢ Oranları ve 2030 Yılı Ġstihdamları

ALTINTAŞ TARIM SANAYİ HİZMET

ASLANAPA TARIM SANAYİ HİZMET

ÇAVDARHİSAR TARIM SANAYİ HİZMET

DOMANİÇ TARIM SANAYİ HİZMET

DUMLUPINAR TARIM SANAYİ HİZMET

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 12347 12100 -0,2 -0,3 32983 0 32983 521 387 -0,25 0,1 1056 0 1056 1687 1466 -0,13 -0,07 13421 600 14021 TOPLAM 48060

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 8754 7391 -0,155 -0,07 32983 0 5945 203 134 -0,339 -0,339 1056 0 38 661 673 -0,018 -0,018 13421 0 710 TOPLAM 6693

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 5805 5854 0,004 0,004 6002 0 6002 189 138 -0,269 -0,269 53 0 53 920 887 -0,035 0,1 1180 0 1180 TOPLAM 7235

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 9598 9037 -0,058 -0,058 7544 0 7544 1166 761 -0,347 0 761 0 761 1233 1250 0,013 0,013 1302 0 1302 TOPLAM 9607

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 2485 1587 -0,361 -0,05 1360 0 1360 131 62 -0,526 -0,05 52 0 52 631 384 -0,391 -0,3 131 0 131 TOPLAM 1543

98


EMET TARIM SANAYİ HİZMET

GEDİZ TARIM SANAYİ HİZMET

HİSARCIK TARIM SANAYİ HİZMET

PAZARLAR TARIM SANAYİ HİZMET

SİMAV TARIM SANAYİ HİZMET

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 15583 16487 0,058 -0,15 10125 0 10125 1262 780 -0,381 0 780 700 1480 3086 3543 0,148 0,1 4715 1000 5715 TOPLAM 17320

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 27245 32090 0,177 -0,1 23393 0 23393 3928 3202 -0,184 0 3202 500 3702 5166 6077 0,176 0,15 8088 400 8488 TOPLAM 35583

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 6375 8502 0,333 0,05 9155 0 9155 615 529 -0,139 0,05 612 0 612 1070 1513 0,414 0,1 2013 0 2013 TOPLAM 11780

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 6174 4309 -0,302 0 4309 0 4309 613 261 -0,574 0,15 396 0 396 679 799 0,176 0,05 924 0 924 TOPLAM 5629

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 33817 45245 0,337 -0,1 32983 0 32983 5463 2505 -0,541 -0,25 1056 0 1056 6616 10084 0,524 0,1 13421 600 14021 TOPLAM 48060

99


ŞAPHANE TARIM SANAYİ HİZMET

TAVŞANLI TARIM SANAYİ HİZMET

MERKEZ TARIM SANAYİ HİZMET

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 3978 4517 0,135 0 4517 0 4517 446 332 -0,255 -0,25 136 0 136 817 967 0,183 0 967 0 967 TOPLAM 5620

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 26371 29064 0,102 0,05 33645 0 33645 8278 6039 -0,27 0 6039 0 6039 9546 10217 0,07 0,07 12523 600 12523 TOPLAM 52207

1990 YILI 2000 YILI ARTIŞ ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN EKLENEN 2030 YILI İSTİHDAM İSTİHDAM ORANI ARTIŞ ORANI İSTİHDAM İŞ GÜCÜ İSTİHDAM 26078 24904 -0,045 -0,045 21168 0 21168 12388 12447 0,05 0,05 12633 4000 16633 28065 34027 0,212 0,212 60640 5000 65640 TOPLAM 103441

TARIM: 

Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık

SANAYĠ:  

Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı Ġmalat Sanayii

HĠZMET:      

Elektrik, Gaz Ve Su ĠnĢaat Toptan Ve Perakende Ticaret, Lokanta Ve Oteller UlaĢtırma, HaberleĢme Ve Depolama Mali Kurumlar, Sigorta, TaĢınmaz Mallara Ait IĢler Ve Kurumları, Yardımcı IĢ Hizmetleri Toplum Hizmetleri, Sosyal Ve KiĢisel Hizmetler

Eklenen iĢ gücü kısmında, her bir ilçe için o ilçeye ek istihdam getirecek uygulamalar düĢünülmüĢtür ve bu uygulamaların istihdam kapasitelerine göre rakamlar belirlenmiĢtir. Bunlar; 100


      

Altıntaş‟ta kurulacak olan OSB ve Tarımsal OSB‟de istihdam edecek 5000 kişi, Yine Altıntaş‟ta faaliyete girmiş olan havaalanında istihdam edecek 1000 kişi, Emet‟te kurulacak olan bor işleme tesisinde istihdam edecek 700 kişi, Gediz‟deki mevcut OSB‟nin kapasitesinin dolmasıyla istihdam edecek 500 kişi ve kurulacak iki yeni jeotermal turizm tesisinde istihdam edecek 400 kişi, Simav‟da kurulacak olan jeotermal turizm tesisinde istihdam edecek 600 kişi, Merkez ilçedeki 2.OSB‟nin dolmasıyla istihdam edecek 4000 kişi, Yine Merkez ilçede kurulması planlanan 20.000 yatak kapasiteli *Yoncalı Termal Kent Projesi‟nin kapasitesinin düşürülerek uygulanmasıyla istihdam edecek 5000 kişidir.

*Termal kent projeleri incelendiğinde ve Kütahya‟nın geliĢimi göz önünde bulundurulduğunda Yoncalı Termal Kent Projesi‟nin kabul edilemeyeceğine karar verilmiĢtir. Bu projenin kent merkezi için kapasitesi oldukça fazladır, bu sebeple daha düĢük kapasiteyle uygulanacağı öngörülmüĢtür ve 2000 yataklı bir tesis olması hedeflenmiĢtir. Bu durumda getireceği istihdam 4000 kiĢidir. Ayrıca Enne Baraj Gölü için de 1000 kiĢi ek istihdam belirlenmiĢtir.

Tüm bu hesaplamalardan sonra, Kütahya ili için ilçeler ve sektörler bazında 2030 yılı istihdam değerleri aĢağıdaki gibidir: Tablo 35: 2030 Yılı Ġstihdam Değerleri

ĠLÇELER Merkez AltıntaĢ Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınat Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav ġaphane TavĢanlı TOPLAM

SEKTÖRLER TARIM 21168 6195 5945 6002 7544 1360 10125 23393 9155 4309 32983 4517 33645 166341

SANAYĠ 16633 5515 38 53 761 52 1480 3702 612 396 1056 136 6039 36473

HĠZMET 65640 2779 710 1180 1302 131 5715 8488 2013 924 14021 967 12523 111393

TOPLAM 103441 14489 6693 7235 9607 1543 17320 35583 11780 5629 48060 5620 52207 319207

101


ġekil 18: 2000 Yılı Ġlçelerin Ġl Ġstihdamındaki Yüzdeler

2000 YILI İLÇELERİN İSTİHDAM YÜZDELERİ Merkez Altıntaş 15,79% 1,87%

Aslanapa

23,66%

Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar

16,44%

5,20%

Emet 3,44%

2,47% 2,67% 2,88%

13,00%

7,13%

4,29% 1,16%

Gediz Hisarcık Pazarlar Simav Şaphane

ġekil 19: 2030 Yılı Ġlçelerin Ġl Ġstihdamındaki Yüzdeler

2030 YILI İLÇELERİN İSTİHDAM YÜZDELERİ Merkez Altıntaş 16,62%

Aslanapa

1,79%

Çavdarhisar

31,33%

Domaniç Dumlupınat 15,30%

Emet Gediz

4,61% 1,79% 3,75%

11,32%

Hisarcık 2,13%

5,51% 0,49%

2,30% 3,06%

Pazarlar Simav

Şaphane

102


ġekil 20: 2000 Yılı Ġlçelerde Üçlü Sektörlerin Yüzdelik Dağılımı

MERKEZ-2000

34,90% 47,65%

TARIM SANAYİ HİZMET

17,44%

ALTINTAŞ-2000 10,51% 2,77%

TARIM SANAYİ HİZMET

86,72%

ASLANAPA-2000 8,21% 1,63% TARIM

SANAYİ HİZMET 90,16%

ÇAVDARHİSAR-2000 12,89% 2,01%

TARIM SANAYİ HİZMET 85,10%

103


DOMANİÇ-2000 11,31% 6,89%

TARIM SANAYİ HİZMET 81,80%

DUMLUPINAR-2000 18,85%

TARIM

3,05%

SANAYİ HİZMET 78,10%

EMET-2000 17,01% TARIM

3,75%

SANAYİ HİZMET 79,24%

GEDİZ-2000 14,67% TARIM

7,74%

SANAYİ HİZMET 77,59%

104


HİSARCIK-2000 03:26:24 TARIM

01:12:16

SANAYİ HİZMET 19:21:21

PAZARLAR-2000 14,88% TARIM

4,86%

SANAYİ HİZMET 80,26%

SİMAV-2000 17,42% TARIM

4,33%

SANAYİ HİZMET 78,25%

ŞAPHANE-2000 16,57% TARIM

5,71%

SANAYİ HİZMET 77,72%

105


TAVŞANLI-2000 22,54%

TARIM SANAYİ

13,33%

64,13%

HİZMET

ġekil 21: 2030 Yılı Ġlçelerde Üçlü Sektörlerin Yüzdelik Dağılımı

MERKEZ-2030 20,46% TARIM 16,08%

63,46%

SANAYİ HİZMET

ALTINTAŞ-2030 19,18% TARIM

42,76%

SANAYİ HİZMET

38,06%

ASLANAPA-2030 10,61% 0,57%

TARIM SANAYİ HİZMET

88,82%

106


DOMANİÇ-2030 13,55% TARIM

7,92%

SANAYİ HİZMET 78,53%

DUMLUPINAR-2030 8,49% 3,37% TARIM SANAYİ HİZMET 88,14%

EMET-2030

33,00%

TARIM SANAYİ 58,46%

8,55%

HİZMET

ÇAVDARHİSAR-2030 16,31% 0,73%

TARIM SANAYİ HİZMET 82,96%

107


HİSARCIK-2030 17,09% TARIM

5,20%

SANAYİ HİZMET 77,72%

PAZARLAR-2030 16,41% TARIM

7,03%

SANAYİ

HİZMET 76,55%

SİMAV-2030 29,17%

TARIM SANAYİ

2,20%

68,63%

HİZMET

GEDİZ-2030 23,85%

TARIM SANAYİ

10,40%

65,74%

HİZMET

108


TAVŞANLI-2030 23,99%

TARIM SANAYİ

11,57%

64,45%

HİZMET

ŞAPHANE-2030 17,21% TARIM

2,42%

SANAYİ HİZMET 80,37%

109


11. KÜTAHYA KENTİ EŞİK ANALİZİ VE SENTEZİ 1. EŞİK ANALİZİ EĢik analizi, doğal, yapay ve yasal eĢikler olmak üzere 3 kategoride ele alındı ve bu baĢlıklar aĢağıdaki detaylar doğrultusunda incelendi: 1.1. DOĞAL EŞİKLER  Fay hatları  Fay etkilenme alanları  Muhtemel heyelan alanları  TaĢkın ve sel riski alanları  Eğimi %20‟den fazla olan alanlar  Kayalık-taĢlık alanlar  Jeolojik açıdan tehlikeli alanlar  Çaylar  Dereler  Göller  Orman alanları  Ağaçlık alanlar  Sulak ağaçlık alanlar  Ağaçlandırma sahaları  Mera ve çayırlar  Maki ve fundalık alanlar  Tarım araziler 1.2. YAPAY EŞİKLER  Demiryolları  1. Derece yollar (Devlet Karayolu)  2. Derece yollar (Ġl yolu)  3. Derece yollar (ġehir içi yol)  Köy yolları  Merkez yerleĢim  Çevre yerleĢimler  TamamlanmamıĢ TOKĠ etapları  Üniversite arazisi  Mevcut OSB  ĠnĢaat halindeki OSB  Sanayi alanı  Küçük sanayi  Kent parkları  Askeri alan  Cezaevi  Fuar alanı ve toptancı hali 110


       

Mezarlıklar Düzenli katı atık sahası Endüstriyel katı atık depolama Rehabilite edilecek düzensiz katı atık depolama sahası Atık su arıtma tesisi Yüksek gerilim hattı Akaryakıt boru hattı Soğuk hava depoları

1.3. YASAL EŞİKLER  Sit ve koruma sınırları  Mutlak su koruma bandı (300m)  Tarım arazilerinde yüzey akıĢı ile çay rezervuarına kirlilik ulaĢmasını engellemek için tedbir alınacak alanlar

10.2. EŞİK SENTEZİ Arazi kullanımları, doğal, yapay ve yasal eĢiklerin iĢlenip tanımlanması ile yapılan eĢik analizi paftalarına bakıldığında, Kütahya merkez ve çevresindeki alanların büyük bölümünün eĢik sınırlamaları içerisinde kaldığı gözlemlenmiĢtir. EĢik sentezi haritaları değerlendirildiğinde, belediye sınırları içindeki alanların büyük bir bölümünün doğal ve yapay eĢik sınırlaması altında olduğu görülmüĢtür. EĢik analizi verileri toplanıp iĢlendikten sonra belediye sınırları içerisinde tarım alanları, sulama alanları ve sulamaya açılacak alanlar önemli sınırlayıcılar olarak ortaya çıkmaktadır. Kent içinde ayrıca çok sayıda tarihi, doğal ve kentsel sit alanı olup, sit koruma bandı içerisinde yerleĢim olduğu görülmüĢtür. Kütahya jeolojik etüt çalıĢmasından edinilen bilgilere göre sakıncalı ve önlemli alanlar iĢlenmiĢtir. Nehir ve dere yataklarına yerleĢim uygun görülmemesine rağmen, bu alanlar içerisinde yerleĢmiĢ alanlar kalmıĢtır. Belediye sınırları içerisinde fay hattı görülmektedir ve kent merkezinde aktif fay hatları bulunmaktadır. Eğimi %20‟den fazla olan alanlar iĢlenmiĢ, kent içinde de bu alanlara yerleĢimlerin olduğu görülmüĢtür. Tüm bu unsurlar eklendikten sonra bütün bilgiler birleĢtirilmiĢ ve eĢik sentezi paftası yapılarak kent içindeki yerleĢime uygun, uygun olmayan ve koĢullu yerleĢilecek alanlar iĢlenmiĢtir. KoĢullu yerleĢilecek alanlar için koĢullardan biri doğal afet önlemlerinin alınarak yerleĢilmesi olacaktır. Mevcutta yerleĢimlerin eĢikleri aĢtığı görülmüĢtür. EĢiklerin kentin yayılması için bıraktığı alanlar çok küçük ölçüdedir. Kütahya Belediye sınırları içinde eĢik sınırlamaları nedeniyle kentsel kullanımlara açılabilecek alanların, çok sınırlı, küçük parçalardan oluĢtuğu, bütünlükten yoksun olduğu görülmektedir. Ancak yerleĢmeye uygun olan alanların parçalı ve mevcut yerleĢim birimlerinden uzak olduğu görülmektedir. Bu analiz ve sentezler, kentin geliĢme yönü ve makroform stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici bir çalıĢma olmuĢtur.

111


12. KÜTAHYA YAPISAL PLANI ÜST BİÇİM ÖNERİSİ Kütahya kenti mevcut arazi kullanım Ģekliyle lineer bir makroforma sahiptir. Kentin mekânsal yapısının ve makroformunun oluĢumuna bakıldığında, kuzeybatı-güneydoğu aksında bir geliĢim olduğu görülür. Merkez ilçedeki konut dokusunun, geleneksel ve tarihi dokuyla herhangi bir ilgisi kalmamasına rağmen, bazı bölgelerde zengin kültürel miras ürünleri günümüze kadar ulaĢmayı baĢarabilmiĢlerdir. Kütahya‟nın lineer geliĢiminde merkezden uçlara doğru azalan bir yoğunluk gözlemlenmektedir. Kütahya kalesi surları, önemli bir tarihi ve mimari miras olduğu kadar, kentin mekân yapısının biçimlenmesinde de önemli bir eĢiktir. Güneyinde Yellice Dağı ve güneybatısında Porsuk Çayı diğer önemli eĢiklerdir. Makroformun sadece kent merkezini ele alması stratejisi ile; 

Kent merkezindeki yerleĢim yoğunluğunun azaltılması,

Geleneksel ve tarihi dokunun korunması,

Belediye sınırları içerisinde var olan mutlak tarım alanlarına yerleĢmeyi engelleme,

Porsuk Çayı ve kollarıyla oluĢan yeĢil akslar ile su öğesinin Kütahya'ya kazandırılması

Kent içinde faaliyetini sonlandırmıĢ veya fonksiyonunu kaybetmiĢ alanlara dönüĢüm projeleri uygulanabilmesi,

Kent içinde mekânsal ve fonksiyonel olarak uzmanlaĢmıĢ bölgelerin/alt bölgelerin geliĢmesi,

Ġlçede yer alan mevcut yerleĢmelerin ulaĢım ve altyapı bakımından güçlendirilmesi ve belli sektörlerde çeĢitli fonksiyonlarla desteklenerek çekim merkezleri haline getirilmesi hedeflenmiĢtir.

Stratejilerin ve dolayısıyla 2030 yılı makroformunun Ģekillenmesine yardımcı olan esas etken her alanda sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu ilkelerin gerektirdikleri göz önüne alındığında stratejiler ve bu stratejilere göre de makroform ĢekillenmiĢtir. Belediyenin öneri yerleĢim alanları kabul edilmiĢ ve yeni yerleĢim alanı olarak belirlenmesi önerilmiĢtir. Bu yüzden mevcut makroformu lineer olan merkez ilçe, lineer makroform olarak devam ettirilmiĢ ve merkez ilçenin kuzey-batı ve güney-doğusu yeni yerleĢim alanları olarak belirlenmiĢtir. Önerilen yeni geliĢim alanlarından dolayı, mevcut brüt kentsel yoğunluk 77 kiĢi/ha iken, 2030 yılı öneri geliĢim alanlarının brüt kentsel yoğunluğu 80 kiĢi/ha olarak belirlenmiĢtir. Bu sayede 2030 yılında ek olarak gelecek olan 42.025 kiĢi geliĢim alanının 520 hektarlık kısmına yerleĢtirilebilecektir. Ayrıca yer yer yeĢil alanlar önerilmesiyle, kentin içine yeĢilin sokulması amaçlanmıĢtır ve kentteki hava kirliliğinin de önüne geçmek hedeflenmiĢtir. Bisiklet yolu ve aynı zamanda yürüyüĢ yolları içeren yeĢil yürüme aksları önerilmiĢtir. Porsuk Çayı‟nın her iki tarafında yeĢil aksı devam ettirerek hem ekolojik sürdürülebilirlik olgusuna bağlı kalmak, hem de Porsuk Çayı‟nın iki tarafına da 30metreden yakına yerleĢim yapılamamasını sağlamak hedeflenmiĢtir. 112


Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden olan ısınma sistemlerinde kömür kullanımının en aza indirilmesi, doğalgaz kullanımının yaygınlaĢtırılması ve kömür kullanılan alanlarda yüksek kalorili kömür kullanılması bir diğer hedeftir. Kentin en önemli sorunlarından olan hava kirliliğinin en önemli sebebi ısınma kaynaklı kirliliktir ve rüzgar sirkülasyonun yeterli olmaması sebebiyle kirli hava kent merkezini terk edememektedir. Bu bağlamda, hakim rüzgar yönüne mümkün olduğunca sadık kalarak yeni hava koridorları oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Çevreyi tehdit eden bir diğer unsurun artan motorlu taĢıt kullanımı olduğu görülmüĢtür. Ġlerleyen yıllarda bu sorunun hem hava kirliliği yaratacağı, hem de trafik sorununa sebep olacağı düĢünülmüĢtür. Bu yüzden;     

Toplu taĢıma araçlarının kullanımına teĢvik, Toplu taĢımada doğa dostu araçların kullanımı, Dumlupınar Üniversitesinin iki kampusu arasında olan ve 2. OSB’ye de ulaĢan hafif raylı sistem projesi önerilmesi, Kent merkezi içinde bisiklet ve yaya yollarının oluĢturulması, Proje halinde olan çevre yolunun, 1.OSB ve 2.OSB’ye ulaĢım götürmek için güzergahının bir kısmını değiĢtirerek hem taĢıt trafiğini kent merkezinin dıĢına taĢımak hem de toplu taĢıma kullanımının arttırılması hedeflenmiĢtir.

Ekolojik sürdürülebilirliğin doğal kaynaklar ve çevreyi koruma maddesini gerçekleĢtirmek için öncelikle orman alanları yerleĢime kapatılmıĢtır. Daha sonra mevcuttaki 2.OSB den kaynaklı hava kirliliğini önlemek için toplamda 30 parseli olan 2.OSB alanının boĢ olan 21 parselin ihtisas alanlarına kısıtlama getirilmiĢtir. Küçük sanayi sitesi geliĢen kentin içinde kalmaması hedefi ile bulunduğu yerden EskiĢehir yolu üzerine taĢınmıĢtır. Bu durumda mevcuttaki küçük sanayi sitesinin boĢalan alanına ise; kent parkı, festival alanı, çini-seramik eğitim atölyeleri ve günü birlik tesis ve etkinlik alanı olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca Alayunt’ta kurulması planlanan lojistik merkezin belirlenen alanın güneyindeki 2.OSB’nin yanına kurulması öngörülmüĢtür. Merkez ilçedeki fay hatlarının her iki tarafına koruma amaçlı 150Ģer metrelik afet koruma bandı çekilmiĢtir. Koruma bandı içerisinde kalan 1700 konutun yeni geliĢim alanlarına taĢınması öngörülmüĢtür. Ayrıca bu koruma kuĢaklarının ağaçlandırılmasıyla kentin içindeki yeĢil alan miktarını arttırmak hedeflenmiĢti. Aynı Ģekilde merkez ilçenin güneyinde olan kale ve çevresinin erozyon alanı olmasından dolayı, kale çevresinin yeĢil alan olarak belirlenmesi ve belirlenen sınır içerisinde kalan 1000 yine konutun geliĢim alanına taĢınması öngörülmüĢtür. Merkez ilçenin kuzey batısında bulunan 250 hektarlık alana önerilen Yoncalı Termal Turizm Tesisi kapasitesi daha düĢük olmak suretiyle kabul edilmiĢtir. 2000 yataklı olacak bu projede istihdam edecek nüfusun yeni geliĢim alanlarına yerleĢmesi öngörülmüĢtür. Ayrıca bu alana yakın olup, proje halindeki 300 ve 134 hektarlık Organize Teknolojik Seracılık projeleri de kabul edilmiĢtir. Bu durumda Geven Köyü yakınlarında 684 hektarlık Organize Teknolojik Sera Bölgesi önerilmiĢtir. 113


Kent merkezinde sosyal sürdürülebilirliği sağlamak adına, yeni sosyal mekanlar yaratılması ve kent insanının sosyalleĢebileceği etkinlik alanları oluĢturulması hedeflenmiĢtir. Porsuk Çayı’nın her iki tarafına önerilen yeĢil rekreasyon alanları, kent merkezine önerilen kent parkları ve ayrıca bu kent yeĢillerini kent ormanlarına bağlayan yürüyüĢ yolları bu amaca hizmet edecektir. BoĢaltılan ÇĠNĠGAR’ın yerine önerilen sosyal tesisler ve kültür merkezinde, tiyatro oyunlarının film gösterimlerinin yapılacağı alanların bulunması sosyal aktiviteleri arttırıcı hedeflerdir. Ayrıca Enne Baraj Gölü’nün yanında içerisinde konaklama alanlarının da bulunduğu, aynı zamanda spor alanları da içeren tesislerin kurulması Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunu sağlamak adına kent merkezinde kaynakların verimli kullanılması hedeflenmiĢtir. Bu doğrultuda öncelikle kirlilik önleyici uygulamalarla kaynak tüketimini en aza indirmek gerekir. 1. OSB’nin yanında bulunan katı atık depolama alanının sulak ağaçlık alanda bulunduğu için, kuzeybatısındaki açılığa taĢınması öngörülmüĢtür. Ayrıca il genelinde bütün sanayi sitelerine sıvı arıtma ve katı atık depolama sistemleri kurulması hedeflenmiĢtir. Böylelikle toprak ve su kirliliği minimuma indirilecektir. Ayrıca kent merkezinde ve kamusal alanlarda evsel atıkların yerinde ayrıĢtırılmasını sağlayacak geri dönüĢüm kumbaraları kullanılacaktır. Ekonomik sürdürülebilirlik adına yapılan bir diğer uygulama da yaygın ama tek çatı altında toplanamayan sektörlerin güçlendirilmesidir. Çinicilik Kütahya’nın en önemli değerlerindendir. Bu alanın geliĢmesi ve gelir getirici bir iĢ kolu haline gelmesi Kütahya’nın yararına olacaktır. Bu doğrultuda çinicilik kursları açılması, ücretsiz eğitimler verilmesi, çini üretimi yapanlara teĢvik projeleri kapsamında ekonomik destek sağlanması ve kurulan yeni ulaĢım bağlantılarının dıĢ pazarlara ulaĢmak adına en verimli Ģekilde değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca kültürün ve jeotermalin kenti olan Kütahya’da hizmet sektörünün öne çıkacak olması kaçınılmazdır. Turizm tesisleri ve kültürel miras açısından zengin olan kentin turizm alanındaki cazibesi her geçen gün daha da artacaktır. Sürdürülebilir geliĢimin ilkelerinden olan sosyal sürdürülebilirliği sağlamak adına bir diğer öneri olarak, anaokulu bulunmayan Bahçelievler, FuatpaĢa, Ġstiklal, Yunus Emre ve Hamidiye Mahallelerinde yeni anaokullarının açılması, ayrıca Hizmet yarıçapının dıĢında kalan Evliya Çelebi, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerine ilköğretim okulu açılması hedeflenmiĢtir. Açılacak bu yeni okullar da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında engellilerin de sorunsuzca eğitim alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmüĢtür. Sonuç olarak belirlenen hedeflerin, vizyona bağlılık çerçevesinde, Kütahya kentinin makroformunun mevcut geliĢimiyle aynı doğrultuda iĢleyeceği öngörülmüĢtür. 2030 yılında Kütahya’nın, ekonomik, ekolojik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik açısından istenilen noktaya ulaĢabilmesi için yapılması gereken ana eylemler yukarıdaki gibidir ve detaylı anlatımlar ana stratejiler baĢlığı altında yer almaktadır.

114


13. ANA STRATEJİLER ULAŞIM 1. KARAYOLU 1.1. ÜÇ BÜYÜK İL İLE Ankara, Ġzmir ve Ġstanbul‟a karayoluyla ulaĢımın güçlendirilmesi. E1. Üç büyük ile ulaĢımın sağlandığı AltıntaĢ ilçesinden Merkez ilçeye giden yolun; EskiĢehir üzerinden Ankara‟ya, Manisa üzerinden Ġzmir‟e ve Bursa üzerinden Ġstanbul‟a giden kollarının kademesinin yükseltilmesi. (Birinci Etap) 1.2. ÇEVRE İLLER İLE Kütahya‟nın çevresinde bulunan 7 il ile olan ulaĢım ağının güçlendirilmesi. E2. Mevcut birinci derece kara yollarının durumunun iyileĢtirilmesi. (Birinci Etap) 1.3. İLÇELER İLE Kütahya merkez ve AltıntaĢ ilçelerinin diğer ilçelerle olan bağlantılarının ve ilçelerin kendi aralarındaki ulaĢım ağının iyileĢtirilmesi. E3. Ġlçeler arası kara yollarının bakım ve onarımının yapılması. (Birinci Etap) 1.4. KÖYLER İLE Ġlçe merkezlerin köyler ile olan karayolu bağlantılarının ve köyler arası ulaĢım ağının durumunun iyileĢtirilmesi. E4. Gerekli görülen karayolu bağlantılarının yapılması, toprak yollara asfalt dökülmesi ve mevcut asfalt yolların durumunun iyileĢtirilmesi. (Birinci Etap) 1.5. ŞEHİR MERKEZİNDE Merkez ilçedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Merkez çevresinde bulunan fonksiyonlara ulaĢımın sağlanması için gerekli görülen eklemelerin ve iyileĢtirmelerin yapılması. E5. Mevcut yollarının durumunun iyileĢtirilmesi ve yeni bağlantıların kurulması. (Birinci Etap) PAYDAŞLAR: Ulaşım Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. DEMİRYOLU 2.1. ÜÇ BÜYÜK İL İLE Manisa Merkez ve Alayunt arasında AltıntaĢ‟tan geçen ve Ġzmir-Ankara arasındaki yolu kısaltan demir yolu projesinin yapılması.

115


E6. Manisa Merkez ve Alayunt arasında AltıntaĢ‟tan da geçen hızlı tren hattı yapılması ve Alayunt Ġstasyonu‟ndan içinde depoların, konaklama alanlarının, ofislerin ve stok alanlarının da bulunduğu lojistik merkez kurulması. (Birinci Etap) 2.2. İLÇELER İLE Kütahya Merkez ve AltıntaĢ‟ın Kütahya‟nın güneybatısında bulunan ilçelerle demiryolu bağlantısının sağlanması. E7. TCDD 2. ve 3. Bölgeler arsında yapılacak hızlı tren hattı üzerinde bulunan ilçe merkezlerinde istasyonlar yapılması. (İkinci Etap) 2.3. ŞEHİR MERKEZİNDE ġehir merkezinde hafif raylı sistem kurulması. E8. Kent merkezinde üniversite kampus alanlarını ve alt bölgeleri birbirine bağlayan raylı sistem bağlantılarının kurulması. (İkinci Etap-İkinci 5 yıllık periyot) PAYDAŞLAR: Ulaşım Bakanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, TCDD

ÇEVRE 1. EKOLOJİK ÇEVRE 1.1. AFET 1.1.1. DEPREMSELLİK Depremin neden olabileceği kayıpların azaltılması ve gerekli önlemlerin alınması. E9. Yerel halkın acil durumlarda yapılacaklar hakkında belediye tarafından bilgilendirilmesi. (Birinci Etap) E10. Olası bir deprem durumunda barınma ve toplanma gibi amaçlarla kullanılacak tahliye alanlarının planlarda belirlenmesi. (Birinci Etap) E11. Deprem sonrası acil yardım ve destek merkezi olarak kullanılabilecek yerlerin alt ölçek planlarda belirlenmesi. (Birinci Etap) E12. Deprem kırıkları üzerinde ve aktif fay hatlarının etrafında 150 metrelik koruma kuĢaklarında yapılaĢmaya izin verilmemesi. (Birinci Etap) E13. Bu koruma kuĢaklarının kent merkezinden geçen kısımlarında ağaçlandırma çalıĢmaları yapılarak değerlendirilmesi. (Birinci Etap) E14. Deprem kırıkları ve fay hatları üzerindeki yerleĢimlerin tahliye edilmesi. (Birinci Etap) E15. Birinci derece deprem bölgesi içersinde bulunan yerleĢik alanlarda ilgili yasaya uygun olacak Ģekilde yapılaĢmanın sınırlandırılması. (Birinci Etap)

116


1.1.2. HEYELAN Heyelan riski bulunan yerlerde gerekli önlemlerin alınması. E16. Heyelan riski bulunan alanların ağaçlandırılması ve yerleĢime kapatılması. (Birinci Etap) E17. Heyelan tehlikesi olan alanların tarım faaliyetlerine kapatılması. (Birinci Etap) E18. Eğimi fazla olan alanlarda yamaçlar boyunca su kanalları açılması. (Birinci Etap) 1.1.3. EROZYON Erozyona bağlı toprak kaybının azaltılması. E19. Meralarda fazla ve bilinçsiz otlatılma yapılmaması. (Birinci Etap) E20. Erozyon riski bulunan alanlarda ağaçlandırma sahaları oluĢturulması. (Birinci Etap) 1.2. KİRLİLİK 1.2.1. HAVA KİRLİLİĞİ Hava kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması E21. Merkez ilçede bulunan OSB‟lerdeki fabrikaların bacalarının filtrelendirilmesi. (Birinci Etap) E22. ġehir merkezinde bulunan küçük sanayi sitesinin kent merkezinin geniĢlemesi nedeniyle konut alanlarının içerisinde kalmasını engellemek amacıyla EskiĢehir yolu üzerinde belirlenen alana taĢınması. (Birinci Etap) E23. Özellikle Merkez ilçede yüksek kalorili kömür veya doğalgaz kullanımının arttırılması. (Birinci Etap) E24. Jeotermal enerjinin ısınma sisteminde kullanılmasıyla kömüre bağımlılıktan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilmesi. (İkinci Etap) E25. Toplu taĢımada doğa dostu araçların kullanılması. (Birinci Etap) E26. Merkez ilçede kullanılmıĢ yağların biyodizel üretmek amacıyla toplanması ve Dumlupınar Üniversitesi‟ndeki Kimya Teknolojisi Bölümü‟nde biyodizel araĢtırma laboratuarının açılması. (İkinci Etap) E27. Biyodizel yakıt kullanılan araçların toplu taĢımada kullanılması. (İkinci Etap) E28. Kent merkezinde hâkim rüzgâr yönü göz önünde bulundurularak kirliliği dağıtacak hava koridorları oluĢturulması. (Birinci Etap) E29. Fay hatlarının etrafındaki 150 metrelik koruma kuĢaklarının kent merkezinden geçen kısımlarında ağaçlandırma çalıĢmaları yapılması. (Birinci Etap) E30. EskiĢehir yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi‟nde üretim yapması için hava kirliliğine katkısı en az seviyede olan ihtisas alanlarına izin verilmesi. (Birinci Etap) 117


1.2.2. SU KİRLİLİĞİ Su kirliliğinin önlenmesi. E31. Porsuk Çayı‟na deĢarj edilen atık suların ivedilikle ortadan kaldırılması. (Birinci Etap) E32. Mevcut ve yeni açılacak olan OSB‟lerin tamamında sıvı atık depolama alanlarının kurulması. (Birinci Etap) E33. Kütahya kentsel atık su arıtma tesisinin Porsuk Çayı için yetersiz olmasından dolayı kapasitesinin arttırılması ve Porsuk Çayı‟nda rehabilitasyon çalıĢmalarının hızlandırılması. (Birinci Etap) E34. Evsel atık suların toplanması için sızmalı ve sızdırmasız fosseptiklerin havza koruma alanlarından, verimli tarım topraklarından, yüzey ve yeraltı su kaynaklarından uzak alanlara kurulması. (Birinci Etap) 1.2.3. TOPRAK KİRLİLİĞİ Toprak kirliliğinin önlenmesi. E35. Toprağın yanlıĢ iĢlenmesinin ve yanlıĢ uygulamaların önüne geçilmesi için belediye bünyesinde bilgilendirici eğitimler verilmesi. (Birinci Etap) E36. Tarım ilaçlarının kullanımında ve gübrelemede yanlıĢ kullanımların önlenmesi için halk eğitim merkezlerinde kurslar düzenlenmesi. (Birinci Etap) E37. Merkez ilçede 1. OSB‟nin yanında bulunan katı atık depolama alanının sulak ağaçlık alanda bulunduğu için kuzey batısındaki açıklık alana taĢınması. (Birinci Etap) E38. ġehir merkezi ve kamu alanlarına evsel atıkların kaynağında ayrıĢtırılması için geri dönüĢüm kumbaraları yerleĢtirilmesi. (İkinci Etap) PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Afet Genel Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ 2. SOSYAL ÇEVRE 2.1. EĞİTİM Ġl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi. E39. Belediye sınırları içerisinde ücretsiz okuma ve yazma kurslarının oluĢturulması. (Birinci Etap) E40. Ġhtiyacı olan merkez köylere gerekli eğitim kurumlarının açılması, mevcut eğitim kurumlarının fiziksel durumunun iyileĢtirilmesi. (İkinci Etap) E41. Hizmet yarıçapının dıĢında kalan Evliya Çelebi, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerine ilköğretim okulu açılması. (Birinci Etap)

118


E42. Anaokulu bulunmayan Bahçelievler, FuatpaĢa, Ġstiklal, Yunus Emre ve Hamidiye Mahallelerinde yeni ana okullarının açılması. (Birinci Etap) E43. Börekçiler ve Yenidoğan Mahallelerinde çevre mahallelere de hizmet edecek eğitim merkezlerinin kurulması. (İkinci Etap) E44. Ücretsiz kurslar ve ev ziyaretleriyle, dezavantajlı ve engelli gruplara da eğitim imkânı sağlanması. (Birinci Etap) E45. Engellilerin de sorunsuzca eğitim kurumlarından faydalanabilmeleri için; okullarda ve eğitim merkezlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması. (Birinci Etap) E46. EskiĢehir‟de bulunan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi‟nin Kütahya‟da bulunan Dumlupınar Üniversitesi ile iĢbirliği içersinde ortak eğitim ve etkinlik platformu oluĢturması. (İkinci Etap) 2.2. SAĞLIK Sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi. E47. Doğum sayısının kontrol altına alınması için aile planlamasıyla ilgili bilgi veren gezici ekiplerin oluĢturulması. (İkinci Etap) E48. Sağlık kurumu bulunmayan veya yetersiz olan köylerde; ihtiyaç duyulan sağlık kuruluĢlarının açılması ve durumu kötü olan mevcut kuruluĢların iyileĢtirilmesi. (Birinci Etap) 2.3. SOSYAL DONATI Sosyal aktiviteler için mekânlar oluĢturmak. E49. Merkez ilçedeki eski Kütahya Otogarı‟nın (ÇĠNĠGAR) bulunduğu alana amatör tiyatro oyunlarının, resim sergilerinin ve festivallerin düzenlenebileceği sosyal alanların oluĢturulması. (İkinci Etap) E50. Porsuk Çayı‟nın kenarında sosyal aktivitelerin yapılacağı yeĢil rekreasyon alanları ve mesire yerlerinin oluĢturulması. (Birinci Etap) E51. Kent merkezindeki yeĢil aksları kent ormanlarına bağlayan bisiklet ve yaya yolları oluĢturulması. (Birinci Etap) E52. Kent merkezinde tiyatro, sinema, opera, sergi gibi aktivitelerin düzenlenebileceği bir kültür merkezinin inĢa edilmesi. (Birinci Etap) E53: Enne Baraj Gölü‟nün yanında içerisinde konaklama alanlarının da bulunduğu, aynı zamanda turizm amaçlı spor tesislerinin kurulması. (İkinci Etap) PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü

119


EKONOMİ 1.SANAYİ Sanayi sektörünün geliĢmesi ve çevreye olan etkilerinin en aza indirgenmesi. E54. Alayunt‟ta kurulması planlanan Lojistik Merkez‟in, belirlenen alanın güneyindeki 2. OSB‟nin yanına kurulması. (İkinci Etap) E55. Merkez ilçede bulunan OSB‟lerdeki fabrikaların bacalarının filtrelendirilmesi. (Birinci Etap) E56. ġehir merkezinde bulunan küçük sanayi sitesinin kent merkezinin geniĢlemesi nedeniyle konut alanlarının içerisinde kalmasını engellemek amacıyla EskiĢehir yolu üzerinde belirlenen alana taĢınması. (Birinci Etap) E57. EskiĢehir yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi‟nde üretim yapması için hava kirliliğine katkısı en az seviyede olan ihtisas alanlarına izin verilmesi. (Birinci Etap) 1.2. ÇİNİ-SERAMİK Çini ve seramik sektörünün daha da geliĢtirilmesi. E58. Kütahya‟nın önemli değerlerinden olan çiniciliğin korunması ve yaĢatılması için halk eğitim evlerinde gönüllü vatandaĢların katılımıyla çeĢitli kurslar düzenlenmesi ve üretilen ürünlerin çiniciler çarĢısında ve sanat sokağında kurulan pazarlarda satılması. (Birinci Etap) E59. Önemli ekonomik ve kültürel değerlerden olan seramiğin DPU‟de mevcut seramik-camçini iĢlemeciliği bölümünde kontenjanın da arttırılmasıyla daha yaygın bir meslek kolu haline getirilmesi. (İkinci Etap) E60. Seramik sanatına dair kurslar ve eğitimler verilerek gerek hobi olarak gerekse ekonomik aktivite olarak seramikçiliğin önem kazanması. (İkinci Etap) 1.3. MESLEK LİSESİ Yeni meslek liselerinin açılması. E61. Merkez ilçede açılacak yeni meslek liseleri ile ara eleman eksiğinin kapatılması ve nitelikli eleman sayısının arttırılması. (İkinci Etap) PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi 2.TARIM 2.1. MERKEZ KÖYLER Ġl genelinde tarım sektörünün geliĢtirilmesi. E62. Merkez köylerde üretilen ürünlerin satıĢı amacıyla kent merkezinde kooperatiflere ait satıĢ yerleri açılması. (Birinci Etap)

120


Kooperatifleşme, belirlenen merkez köyler üzerinden yürütülecek bir uygulamadır. Tarım ve hayvancılık alanında üretilen ürünlerin ülke içi ve uluslar arası pazarlarda yer bulması için lojistiğinin sağlanması da merkez köylerin misyonları arasındadır. En önemli hedef, çiftçinin ürettiği ürünün pazarda yer bulmasını sağlamak ve üreticinin üretim alanını terk etmesinin önüne geçmektir. Kütahya ili genelinde 2 tane Simav‟da, 1 tane Gediz‟de, 1 tane Hisarcık‟ta, 2 tane Emet‟te, 1 tane Çavdarhisar‟da, 1 tane Domaniç‟te 4 tane Tavşanlı‟da, 1 tane Altıntaş‟ta, 3 tane Merkez‟de olmak üzere toplam 16 Merkez Köy belirlenmiştir. “Tarımsal üretimi büyük işletmelere dönüştürerek değil, küçükleri birleştirerek, yani kooperatifleştirerek onları yaşatmak lazım. Tarımın kurtuluşu tekelleşmeden değil, kooperatifleşmeden geçer. Yanlışın bir yerinden dönelim, köylünün şehre göçüne engel olalım. Bunun için de devletin küçük üreticiye sahip çıkması lazım. Verimlilikte, üretimde, kalitede Ege Bölgesi olarak öndeyiz. Fakat örgütlenmede çok gerideyiz. Çiftçinin kurtuluşu, kesinlikle kooperatifleşmeden geçiyor.” (www.tiresut.com, 2012) Kooperatifleşmenin Avantajları:   

Kayıt dışılığın engellenmesi Düşük maliyetli satışlar Kaliteli üretim

2.2. ORGANİK TARIM ve SERACILIK Organik tarımın özendirilmesi ve yaygınlaĢtırılması. E63. Sulama arazisi içinde bulunan Parmakören Köyü‟nün güneyindeki 46ha‟lık alan ve Ġkizüyük Köyü‟nün güneyinde bulunan 76ha‟lık alanın organik tarım için kullanılması. (Birinci Etap) E64: Organik tarım çalıĢmalarının yapılacağı alanlarda bilinçlendirici eğitimlerin verilmesi. (İkinci Etap) E65. Merkez ilçede organik tarım ürünlerinin satıĢının yapılabileceği organik pazar yerlerinin kurulması. (İkinci Etap) 2.3. SU VE TOPRAK Su ve toprak kaynaklarının etkili bir Ģekilde kullanılması. E66. Sulama altyapı sistemlerinin kurulmasıyla merkez ilçedeki kuru tarım alanlarının sulu tarım alanlarına dönüĢtürülmesi. (İkinci Etap) 2.4. TEKNOLOJİ Yeni teknolojilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması. E67. Teknolojik tarım makineleriyle tarımda verimliliğin arttırılması ve tarımda iĢ gücüne bağlılığın azaltılması. (İkinci Etap)

121


PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

KÜLTÜR-TURİZM 1. KÜLTÜR Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. E68. Mevleviliğin 3. Büyük merkezi olan Kütahya‟da Börekçiler Mahallesi‟nde Ulu Cami‟nin karĢısındaki Mesnevihane‟nin içerisinde Konya‟daki Mevlana müzesine benzer bir müzenin açılmasıyla Mevleviliğin kültür turizmine katkı sağlaması. (İkinci Etap) E69. Seramik ve çini alanında üretilen ürünlerin merkez ilçede düzenlenecek sanat pazarlarında yer bulmasını sağlamak. (Birinci Etap) PAYDAŞLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 2. TARİH Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. E70. Ġl merkezindeki tarihi cami medrese ve hamamların da dâhil olduğu 424 tescilli yapının tarih turizmine kaynak oluĢturması. (Birinci Etap) E71. Germiyan Sokağı‟nda kurulacak sanat pazarları. (Birinci Etap) E72. Kütahya Kalesi‟nin restorasyon çalıĢmalarının tamamlanması. (Birinci Etap) PAYDAŞLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 3. DOĞA Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. E73. Frig YürüyüĢ Yolu ve içersindeki kuĢ gözlem alanının doğa turizmine kaynak oluĢturması. (Birinci Etap) E74. Ġl merkezinde yapılacak yeni spor tesisleri ile hem kentteki sporcuların hem de çevre illerden gelecek sporcuların faydalanabileceği alanlar yaratılması. (Birinci Etap) PAYDAŞLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 4. SAĞLIK 4.1. JEOTERMAL Jeotermal kaynakların sağlık turizminde değerlendirilmesi. E75. Merkez ilçede bulunan termal turizm tesislerinin kapasitelerinin arttırılması. (Birinci Etap) 122


4.2. ENDEMİK BİTKİLER Endemik bitkilerin sağlık alanında değerlendirilmesi. E76. Endemik bitkilerden üretilen organik ürünlerin ilçe merkezlerinde kurulacak pazarlarda satılması. (İkinci Etap) PAYDAŞLAR: Kütahya Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 5. EĞİTİM Kütahya‟nın sahip olduğu turizm potansiyellerinin her alanda değerlendirilmesi. E77. Üniversite bünyesinde turizm ve otelcilik MYO‟nun kurulması. (İkinci Etap) E78. DPU bünyesinde restorasyon bölümünün açılması. (İkinci Etap) E79. DPU Güzel Sanatlar MYO‟da ve Seramik-Cam-Çini iĢlemeciliği bölümünde derslik sayısını arttırarak çevre illerden gelen öğrencilere yer sağlanması. (İkinci Etap) E80: Dumlupınar Üniversitesi kampüs alanları içerisinde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kampus içi ulaĢımda kullanacağı bir bisiklet filosu oluĢturulması. (İkinci Etap) PAYDAŞLAR: Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi

YERLEŞİM STRATEJİLERİ 1. KIRSAL YERLEŞİMLER Belediye sınırları içerisinde kalan yerleĢimlere nitelik kazandırılması. E90. Söğüt, Geven ve Eynegazi köylerini tarımsal alanda merkez köyler haline getirmek. (Birinci Etap) E91. Yoncalı ve Enne mahallerini turizm odağı haline getirmek. E92. Merkez ilçenin batısındaki Organize Teknolojik Sera Bölgesinin Geven ve Andız köylerine yakın olmasından dolayı, Organize Teknolojik Sera Bölgesi‟den gelecek istihdamın yerleĢim alanının Geven ve Andız köyleri olarak belirlenmesi. (Birinci Etap) E93. Perli Köyü ve çevresinde tarım yapılması öngörüldüğünden dolayı, tarımdan gelecek olan istihdamın yerleĢim alanının Perli köyü olarak belirlenmesi. (Birinci Etap) E94. Lojistik Merkez alanının Alayunt Köyü yakınlarında belirlenmesinden dolayı Lojistik Merkez„den gelecek olan istihdamın yerleĢim alanı olarak Alayunt, Siner ve Ağaçköy olarak belirlenmesi. (Birinci Etap)

123


2. AFET RİSKİ ALTINDAKİ YERLEŞİMLER Ġnsanların can güvenliğini garanti altın almak ve afetlerden doğacak hasarları minimuma indirmek. E95. Deprem kırıkları ve fay hatları üzerindeki yerleĢimlerin tahliye edilmesi. (Birinci Etap) E96. Birinci derece deprem bölgesi içersinde bulunan yerleĢik alanlarda ilgili yasaya uygun olacak Ģekilde yapılaĢmanın sınırlandırılması. (Birinci Etap) E97. Parmakören köyünün güney kısmında kalan yerleĢim yerinin fay hattı üzerinde bulunmasından dolayı, güney kısmındaki yerleĢim yerini kuzey kısmına taĢınması. (Birinci Etap) E98. Enne Mahallesi‟nin yerleĢiminin Kütahya Merkez ilçeye içme suyu sağlayan Enne Baraj Gölü‟nün mutlak koruma bandı içerisinde bulunmasından dolayı bu alanın dıĢına tahliye edilmesi. (Birinci Etap)

14. SONUÇ Sonuç olarak; 2030 yılında Kütahya sahip olduğu toplumsal değerleri, çevresel kaynaklarını ve ekonomik yapısını artık daha fazla tüketmeyen aksine her geçen gün üstüne yenilerini ekleyerek büyüyen ancak tarih boyunca süregelmiĢ olan kültürel ve doğal kimliğini de koruyarak geliĢen bir kent olacaktır. Bu doğrultuda Kütahya‟nın sahip olduğu sosyal değerleri korumak ve geliĢtirmek adına eğitim ve kültür alanlarında ileriye dönük adımlar atılarak; il genelinde, Kütahya halkının yaĢam kalitesini yükseltmek amacıyla yönetim ve halk birlikte hareket ederek Kütahya‟yı büyük Avrupa kentleriyle karĢılaĢtırılabilecek bir konuma taĢıyacaklardır. Öte yandan Kütahya sahip olduğu eĢsiz ve zengin çevresel, doğal ve tarihi değerleriyle Anadolu‟da eĢi bulunmayan bir harmana sahiptir. Buna istinaden; Kütahya‟nın sahip olduğu tüm çevresel, doğal ve tarihi kaynakların öncelikle kötü kullanımının önüne geçilecek daha sonra ise bu kaynaklar geliĢtirilerek sonraki nesillere aktarılacaktır. Kütahya halkının refah düzeyinin günümüz Ģartları da düĢünülerek daha yukarıya taĢınması adına Kütahya‟nın sahip olduğu tüm ekonomik potansiyeller fırsatlara dönüĢtürülecek ve yine bu bağlamda Kütahya hem komĢusu olan illerle hem de Türkiye‟nin üç büyük kenti ile ekonomik iĢbirliği kurarak daha büyük bir pazarın vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Böylece Kütahya Türkiye‟nin kültür, doğal çevre ve ekonomi alanlarında lokomotif kentlerinden birisi olacaktır. Böyle büyük potansiyele sahip bir kentin uluslar arası ölçekte de hak ettiği değeri kazanması kaçınılmazdır.

124


15. KAYNAKÇA Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. (tarih yok). 10 21, 2012 tarihinde http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=1124 adresinden alındı (2011). Brifing Raporu. Center for Sustainability. (n.d.). Retrieved 10 21, 2012, from Alternative Transportation: http://www.centerforsustainability.org/resources.php?root=10&category=246 Çevik, M. (2008). SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE TÜRKİYE KENTLERİ ULAŞTIRMA SORUNLARI. Ġzmir: ġehir Plancıları Odası. Etibank Maden ĠĢletmeciliği Verileri. (2010). Güvenç, E. (2011). Rio+20 En İyi Uygulamalar Başvuru Rehberi. http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability. (tarih yok). www.wikipedia.org adresinden alınmıĢtır http://www.forumdas.net/ege-bolgesi/kutahya-hangi-bolgede. (tarih yok). 12 11, 2012 tarihinde http://www.forumdas.net adresinden alındı http://www.gap.gov.tr/gap/gap-ve-surdurulebilir-kalkinma/surdurulebilir-kalkinma-nedir. (tarih yok). http://www.gap.gov.tr adresinden alınmıĢtır (2012). İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kütahya Analitik Etüt Çalışması. (2007). Kütahya İl Çevre Durum Raporu. (Aralık 2011). Kütahya İl Stratejik Planı 2011-2023. Kütahya: Ekspres Matbaası. Sustainable Cities Collective. (2012, 10 4). Retrieved 10 21, 2012, from http://sustainablecitiescollective.com/futurecapetown/70701/8-ways-build-more-sustainablecommunities Sustainable Development Commission. (2011, 03 11). Retrieved 10 21, 2012, from http://www.sd-commission.org.uk/pages/what-is-sustainable-development.html Sutcliffe, E. B. (2010). Sürdürülebilir Ulaşım için Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları. Ankara: ODTÜ ġehir ve Bölge Planlama Bölümü. TUİK. (2011). TUĠK WEB SĠTESĠ: http://www.tuik.gov.tr adresinden alınmıĢtır www.kutahyakulturturizm.gov.tr. (2012, Eylul). http://www.kutahyakulturturizm.gov.tr/belge/1-91849/tarihi.html adresinden alınmıĢtır www.magnificentturkey.weebly.com. (tarih yok). 11 28, 2012 tarihinde http://www.magnificentturkey.weebly.com adresinden alındı www.tcdd.gov.tr. (tarih yok). http://www.tcdd.gov.tr adresinden alınmıĢtır

125


www.tiresut.com. (2012, 11 17). 11 17, 2012 tarihinde http://www.tiresut.com adresinden alındı Yeldemez, Zülkarni et.al. (2012). Kütahya. Kütahya: Ekspres Matbaası. Zafer Kalkınma Ajansı. (2010). Göstergelerle TR33 Bölgesi. Kütahya: Zafer Kalkınma Ajnsı.

126