Page 1

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

1 of 4

http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8658-201...

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ဖနိဒ ါ | တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၅၁ မိနစ္

ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ) ။

။ ႏွစ္ဘက္အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေလးခုတို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (SSA-S ) ေခၚ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးတိ႔ုသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တေနရာတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ မိမိနယ္ေျမမွ ေက်ာ္လြန္၍ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ သြာ းလာျခင္း

မျပဳလုပ္ေရး၊ ဗဟိုအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး အတြက္တို႔ကို တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဝဲဘက္) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္သူမ်ား (ယာဘက္) တို႔ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္။ KNU ဘက္မွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒးဗစ္ေထာ၊ ပဒို အားတိုးႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အစိုးရဘက္မွ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ Euro Burma Office မွ ဦးဟန္ေယာင္ေဝ ႏွင့္ Myanmar Egress မွ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုိလားခ်က္ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာထားနဲ႔ တူညီရင္ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိပါ ေသးတယ္" ဟု SSA-S ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စိုင္းေလာဝ္ဆိုင္းက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားတြင္ Euro Burma Office မွ

ဦးဟန္ေညာင္ေဝႏွင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ Myanmar Egress အဖြဲ႔မွ ဦးေနဝင္းေမာင္၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္ႏွင့္ ဦးဆန္နီ တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

11/22/2011 1:38 PM


တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

2 of 4

http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8658-201...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဆင့္သံုးဆင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရွးဦးစြာ အပစ္ခတ္ရပ္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသလိုက္ ဖြံ႔ၿ ဖိဳ းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈျ ပဳလုပ္ၿ ပီး တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရွ႕တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ပင္လံုညီလာခံကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေရးတို႔ ပါဝင္သည္ဟု ႏွစ္ဘက္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။ ရွမ္းအဖြဲ႔မွ စိုင္းေလာဝ္ဆိုင္းကလည္း “ပင္လံု ညီလာခံႀ ကီးလုိမ်ဳိး ေနာက္ထပ္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ က်င္းပေပးမယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကားသြာ းပါတယ္။”ဟု မဇိၥ် မကုိ ေျပာသည္။

SSA အဖြဲ႔က အပစ္အခတ္ ရပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းႏွင့္ အေျဖရွာ ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အစုိးရ

ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြာ းေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ားကုိ ပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္သြာ းေရး စသည့္ အခ်က္ မ်ား တင္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီး၊ မုိင္းတံုႏွင့္ ခုိလမ္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု တြင္ SSA-S ဆက္ဆံေရး႐ုံး ဖြင့္ရန္လည္း သေဘာတူထားသည္။ သတင္းရပ္ကြက္တခုက ရွမ္းေတာင္ပိုင္း ေနာက္ထပ္ အစည္းအေဝးကို ေတာင္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားသည္ဟု သိရသည္။

အလားတူပင္ KNU မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး၊ တရားေရးဌာနမႉး ပဒုိေဒးဗစ္ေထာႏွင့္ သစ္ေတာဌာန တာဝန္ခံ ပဒုိေစာအားတုိးတုိ႔က ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ႏွင့္ စေနေန႔တြင္ ဒုတိယတႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ “အပစ္အခတ္ ရပ္ေရးကိစၥ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးၿပီးလုိ႔ ရွိရင္ ႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ကုိယ္စားလွယ္႐ုံး ထားရွိဖုိ႔၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးသြာ းရင္ လက္နက္မပါဘဲ ႏွစ္ဘက္လံုးကေန လက္နက္မပါဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြာ းလာခြင့္ ျပဳေရးကိစၥ၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္နဲ႔

ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳးိစု အားလံုး စုစုစည္းစည္း ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ အဖြဲ႔ရယ္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖုိ႔ ပါဝင္တယ္။”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သူ ပဒုိအာတုိးက ေျပာသည္။

11/22/2011 1:38 PM


တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

3 of 4

http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8658-201...

ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဝဲဘက္) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္သူမ်ား (ယာဘက္) တို႔ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ညေဆြးေႏြးေနစဥ

“တုိင္းရင္းသား တစုနဲ႔တစုက အေျခအေနခ်င္း မတူဘူး။ နယ္ေျမေဒသခ်င္း တည္ေဆာက္ပံု မတူဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအန္ယူ စစ္ေရးကိစၥမွာ ျဖစ္တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္ေရးမွာ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ လုိမယ္လုိ႔

ျမင္တယ္။ ဒီေဆြးေႏြးမႈကုိ သိပ္ပြင့္လင္းတာေပါ့”ဟု ပဒိုအားတိုးက ေျပာေသာ္လည္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အစုိးရအေပၚ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာမွပဲ၊ ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အေျခအေနက် မွ (ယံုၾကည္ရၿပီဆိုတာ) ေျပာရမွာ ေပါ့ေနာ္။” ဟု ဆိုသည္။ တေန႔တည္းမွာ ပင္ CNF ဥကၠ႒ ဦးဇိန္ရႊန္ (U Zing Cung) ႏွင့္ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး(၁) ေဒါက္တာေရႊခါးတုိ႔ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ အဖြဲ႔တုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးအၿပီး ပမာဏ အပစ္အခတ္ ရပ္ေရးကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားသည္။

“သမၼတက ဖိတ္ေခၚတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ခ်င္လုိ႔ ဖိတ္စာေပးခဲ့တယ္ေပါ့။ အဲဒ ါကုိ လူကုိယ္တုိင္ လာေပးတာပါ။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အရင္တုန္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတာက ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ဘာမွမေဆြးေႏြးခဲ့လုိ႔ မေအာင္ျမင္ဘူးေပါ့၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီတေခါက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္မယ္ဆုိတာလည္း သူက ေျပာျပတယ္။”ဟု ဦးေရႊခါးက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးသြာ းရန္ သေဘာတူထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြာ းေရးဇံု ဖြင့္လစ္ေရး စဥ္းစားရန္ ဦးေအာင္မင္းက အႀကံျပဳသည္ဟု ဆုိသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဝဲဘက္) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္သူမ်ား (ယာဘက္) တို႔ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေတြ႔ရစဥ္

KNPP မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘီတူးႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးထဲဘူးတုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ အဖြဲ႔ ပဏာမ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပံုကို ပါတီ၏ အတြင္းေရးမႉး ခူဦးရယ္က ေျပာလိုက္ၿပီး “က်ေနာ္တို႔ ထူးထူး ေထြေထြ တင္ျပထားတာ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔သင့္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထားေပၚမွာ ပဲ သြာ းေတြ႔ လုိက္တာပါ။”ဟု သူက မဇိၥ် မကုိ ေျပာသည္။

11/22/2011 1:38 PM


တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္

4 of 4

http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8658-201...

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အစပင္ရွိေသာ္လည္း အလားအလာေကာင္းသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း Myanmar Egress တည္ေထာင္သူ တဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္က ေျပာသည္။

“အရင္အစိုးရေတြတံုးက အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးေတြ လုပ္တာမွာ ျပည္သူအတြက္ မပါဘဲ အေပၚကပဲ လုပ္တာ၊

ေအာက္ေျခက မပါလာဘူး။ ျပည္သူေတြကို အက်ဳိးမျပဳတဲ့ အတြက္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးက မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ အခုတခါေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြာ းကို အေျခခံၿပီးေတာ့ အေျဖရတဲ့အထိ ႀကိဳ းစားမယ္လို႔

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကေကာ၊ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ေကာက ခိုင္မာမႈ ရွိတယ္။” ဟု သူက ေျပာသည္။ “ အန္တီ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾ ကည္)နဲ႔ သမၼတတို႔ေတြ႔ေတာ့ အန္တီက သူ႔ဘဝမွာ အလိုခ်င္ဆံုးအရာ တခုက ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿ ပီး သမၼတႀကီး လုပ္ေဆာင္သြာ းရင္ သူအၿမဲတမ္း ရပ္တည္ၿပီး ေထာက္ခံမယ္ ေျပာတယ္။” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။ တဖြဲ႔ခ်င္းစီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿ ပီး ေနာက္ေန႔တြင္ KIO အဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ငါးဖြဲ႔က ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အေနျဖင့္ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ႏွင့္ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွစ၍ႏွစ္နာရီခန္႔ၾ ကာ ထပ္မံေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေသးစိတ္ကုိ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသာ္လည္း အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး ဦးေဆာင္ေနေသာ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္တုိ႔ အစား ျပည္ေထာင္စု

အဆင့္ ဝန္ႀ ကီးမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္ေပးရန္ ဦးေအာင္မင္းသို႔ စာတေစာင္ ေပးပုိ႔ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းမွာ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး (၁)ျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းေဇာ္မွာ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ KIO မွ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာလဂ်ာႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးလဖိုင္လတို႔ ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနၾကေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္က ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔တဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း တဖြဲ႔ခြဲကာ ႀကိဳ းစား ေနခဲ့သည္။

KIO ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ ေနာက္ဆံုး ေဆြးေႏြးသည္မွာ ၾသဂုတ္လ ႏွစ္ရက္ေန႔ကျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ မရဘဲ တိုက္ပြဲ မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြာ းေနခဲ့သည္။

Like

32

0

0

Share

11/22/2011 1:38 PM

test1111  
test1111  

nothing can ba done yet