Page 1

1

community magazine for students and teachers in honours programmes | Saxion

Magazine

Club Honours open First club night at the Spinnerij Enschede Debate:

Are skills more important than knowledge? and what about HP students, are they more innovative?

World Cafe: Let’s talk 6 tables 6 discussions

Being Pola Hoe het Honours Programme van invloed kan zijn op je loopbaan en leven

´'R\RX KDYHWK H JXWVWR FKDVHP H GRZQ"µ

saxion.nl/buitengewoon


1RHPMRXZ WRSYDQ LQVSLUHUHQGH PHQVHQ SDJH HQOHJXLW ZDDURP

%HVFKULMIMRXZLGHDOH +RQRXUV3URJUDPPD SDJH

12

+HWH[FHOOHQWLH UHFHSW

8

2 :KDW路VLQLWIRUPH" :KDW路VLQLWIRU\RX"

$QRGHWR \RXQJWDOHQW

SDJH

14 +RH]LHW MRXZLGHDOH +3GRFHQW HUXLW"

Discussions GLVFXVVLHV VWDPJDVWHQ WDIHOODNHQV

at the World Cafe

SDJH SDJH

10

+RZFDQZHVHGXFH RWKHUVWXGHQWVWR HQWHUWKH+RQRXUV 3URJUDPPH"

:DQQDKDYH DGDWH"

locatie 6SLQQHULM(QVFKHGH

16

:KDWLV VWRSSLQJ\RX IURPEHLQJ H[FHSWLRQDO"


3

Magazine

being SDJH

6

Pola 18 SDJH

Geheel in het karakter van het event is het Club Honours Magazine een mix van Engels en Nederlands.

SDJH

Impressions

4 SDJH

Debate

20 SDJH

After-party

19

:HDUHYHU\SURXGWRSUHVHQWRXUILUVW &/8%+2128560DJD]LQH7KDQNVWRRXU WDOHQWHGKRQRXUVVWXGHQWVRI6D[LRQDQG RXUKRQRXUDEOHFROOHDJXHVDQGJXHVWVZH KDGDYHU\IUXLWIXOKRQRXUVFRPPXQLW\ PHHWLQJRQ1RYHPEHUWK0DQ\ WKRXJKWVDQGLGHDVZHUHEURXJKWWRWDEOH DQGLQVSLUHGXVDOOWRIXUWKHUGHYHORS KRQRXUVHGXFDWLRQ (QMR\UHDGLQJWKLVILUVWPDJD]LQHZKLFKLV DSRWSRXUULRI'XWFKDQG(QJOLVK/HW·VDOO UHDOL]HRXUDPELWLRXVLGHDV<RXQJSHRSOH DUHRXUWDOHQWVRIWKHIXWXUH 2QEHKDOIRIWKHSURJUDPPHWHDPDQGWKH VWXGHQWPHPEHUVRIWKHVWHHULQJFRPPLWWHH ZHZLVK\RXDSOHDVDQWUHDGLQJ 0DULNH/DPPHUV 3URJUDPPHPDQDJHURIWKH 6D[LRQ3URJUDPPHRI([FHOOHQFH


4

Impressie Club Honours

LV


5


6

Hoe ziet jouw ideale HP docent eruit?

(HQ+3GRFHQWPRHWYRRUDO¶JRHG ]LMQPHWGHVWXGHQWHQHQKHWYDN EHKHHUVHQ·2RNRYHUKRHMHHHQJRHGH +3GRFHQWNXQWZRUGHQEHVWDDQ YHHOPHQLQJHQ¶KHWPRHWYRRUDOLQMH ]LWWHQ·0DDUZDWYLQGHQVWXGHQWHQ ]HOI"7LMGHQVGHHHUVWHELMHHQNRPVW

Heeft

passie voor het beroep

en kent de praktijk

Haalt H lt jje uit it jje comfort zone YDQ&OXE+RQRXUVKHEEHQZHDDQ

VWXGHQWHQJHYUDDJGQDDUFRQFUHWH

YRRUEHHOGHQYDQHHQJRHGH+3GRFHQW $OYULMVQHOZHUGGXLGHOLMNGDWGH UHODWLHWXVVHQGRFHQWHQVWXGHQWLQ HHQ+3RQW]HWWHQGEHODQJULMNLV$OOH YDNLQKRXGHOLMNH]DNHQNXQQHQZRUGHQ JHOHHUGYROJHQVGHVWXGHQWHQ0DDU ¶EHWURNNHQKHLG·HQ¶HQWKRXVLDVPH· RPHHQVWXGHQWRSWLPDDOWHODWHQ SUHVWHUHQZRUGWDOV]HHUEHODQJULMN HUYDUHQHQPRHWXLWGHSHUVRRQOLMNKHLG

enthousias

De HP docent moet zijn/haar

vak beheersen inspirerend Persoonlijke

YDQHHQGRFHQWYORHLHQ$OVHHQGRFHQW OHVJHHIWLQHHQ+3]LHQVWXGHQWHQKHW OLHIVWGDWGHGRFHQW¶]LFK]HOI·LVHQ YDQQDWXUHHHQSDVVLHKHHIWYRRUKHW EHURHS'HVWXGHQW]LHWRRNJUDDJGDW GHGRFHQW]LFKLQWHUHVVHHUWYRRUGH VWXGHQWGRRUPLGGHOYDQSHUVRRQOLMNH DDQGDFKW(QNHOHVWXGHQWHQJDDQQRJ HHQVWDSYHUGHUHQJHYHQDDQGDWKHW ]HOIVPRJHOLMNPRHW]LMQRPVDPHQ PHWMHGRFHQWHHQ¶ELHUWMHWHGULQNHQLQ GHNURHJ·7RWVORWPRHWHQGRFHQWHQ GHVWXGHQWHQNXQQHQVWLPXOHUHQ RP]HOIWHOHUHQ'HGRFHQWPRHWGH VWXGHQW]HOIODWHQQDGHQNHQRYHU]LMQ OHUHQ

Hoe


7

Stamgast World Cafe >

.DULQ7UXLMHQ

me

:DDUVWXGHQWHQRS DINQDSSHQHHQ+3GRFHQW GLH]HJW¶GDDUNRPMHQRJ ZHODFKWHU¶ :DWVWXGHQWHQZDDUGHUHQ HHQ+3GRFHQWGLH]HOI RRNLQRQWZLNNHOLQJLV ELMYRRUEHHOGGRRUPLGGHO YDQKHWYROJHQYDQHHQ RSOHLGLQJ

meer coach dan docent

betrokken

Afknapper: r:

aandacht

”daar arr k ko kom je nog wel aachter” ter vertrouwen

haalt het beste uit de student,

De HP docent:

”moet zichzelf ook ontwikkelen”

laat hem zelf leren!

Samen biertje drinken Persoonlijkheid word je HP docent?

”het moet in je zitten” docent moet

zichzelf blijven


8

Beschrijf jouw ideale Honours Programma

Het excellentie recept

ence

ell Cooking for exc

are:

How to prep Gerechten: starch Lollies & corn smelling food od funny and go

Appetizer:

Pepper E621 s dishes: World famou Tapas lade ge Ceasar sa All knowled

Main course

Desert 

 oking Molecular co ing a gr good for form

ven h In een ketel bo kbie Bo in of the box) d ei h en scheutje op

us Chocolade sa k aa Goede nasm uit fr rs Gemixed ve ines, aliteit, vitam tu ac g, lin se is w af hart goed voor je art ta Kers op de e tj Het extraa Likeur eidende Het ondersch

Met liefde enm Sigaar het universu rtrouwen op ReďŹ&#x201A;ecteren, ve

Out of thoekbinogx! co*(:

2

1 ( 7 , %8 2 1

nce e l l e c x for e g n i k Coo

aand


9

dacht

6LPRQHYDQGHU'RQN

,NYRQGKHWHHQ EXLWHQJHZRRQDDUGLJ UHFHSW 'HPL[YDQVWXGHQWHQ HQGRFHQWHQ]RUJGHYRRU HHQXLWJHEDODQFHHUGH YHUKRXGLQJWXVVHQ·HHQ ]RHWMH›HQ·HHQ]RXWMH› +HWUHVXOWDDWHHQ VPDDNVHQVDWLH 0LFKHOLQVWHUZDDUGLJ 

Target: hungry! Getting them Having fun oup Forming a gr n nnismaken va Proeven en ke n dinge verschillende resse te in n Prikkele aak Verbreding sm aak creëren Goede nasm e vaker) (dit willen w ar brengen rstand bij elka Gevoel en ve ent Reflecteermom creëren Vertrouwenn Ingrediënten le ingrediënte en smaakvol Goede verse ltijd. van elke maa zijn de basis nde maaltijd ce-bevordere n lle ce ex n Voor ee s te meer. geldt dat de erking van de zicht en de w Hier een over ” “grondstoffenier

Lollies - pLez

*(:2

ur (out het kampvu een ersaus voor

bon appetit

 %8,7(21 1

roup

Stamgast World Cafe >

n - passie Passievruchte - netwerk Bindmiddel t n - actualitei Verse groente nten - divers Bakmix stude - uitdaging mmapunten ra og pr ge ri Pepe g ationaliserin hten - intern Wereldgerec lisatie

E 621 - specia 
10

How can we seduce other students to enter the Honours Programme ?

Wanna have a date?

Hello, I’m a Saxion Honours Programme • 3 years• Enschede / Dev

My Profile I am smart, exciting, challenging, fun, interesting, creative, open minded, ambitious, sociable, broadly interested and surprising. I am looking for someone with whom I can expand horizons. What do I have to offer you? I will make you climax. I will be your mirror. I will excite you. I wil spice up your life. I will treat you like an equal. I will take you higher and higher. I will take you out of the box. We will swing around and try different positions. Are you ambitious, don’t you mind a little (self) criticism, do you normally think twice, are you motivated, sociable and are you ready to be all you can be?

Do you have the guts to chase me down?


11

Stamgast World Cafe >

venter

-DQLQD%DQLV

(YHU\RQHRXWRI WKHFRPIRUW]RQH LQFOXGLQJPHUHVXOWHG LQDGDWLQJSURĂ&#x;OH EH\RQGP\ZLOGHVW GUHDPV 

*HWRXW

YES!

h h wit c t a ve a m gramme! a h u Yo rs Pro HP here: on u o n Ho visit tengewo n a c You nbui o i x a s ook/ b e c a f


12

Noem jouw top 3 van inspirerende mensen en leg uit waarom /HJHQGHVHQLFRQHQNXQQHQLQVSLUH UHQG]LMQ&RQIXFLXV0DQGHOD-REV PDDURRNPHQVHQGLHGLFKWHUELM MHVWDDQGHOHUDDUGLHMHRRLWKDG

mirrorto the west

LQFOXVLHI+RQRXUVGRFHQWHQ MH PRHGHURI]HOIVSHUVRQDJHVFT ILFWLHYHSHUVRQHQ -DPHV%RQG 

Kishore Mahbubani

Steve Jobs

0HQVHQ]LMQLQVSLUHUHQGYRRUMHRP

leadership

YHUVFKLOOHQGHUHGHQHQ

Change

=HEHVFKLNNHQRYHUEHSDDOGHELM ]RQGHUHZHOOLFKWEHZRQGHUHQV ZDDUGLJHHLJHQVFKDSSHQ =HJHYHQEOLMNYDQPHGHPHQVHOLMN

change attitude

KHLG *DQGKL YLVLH EYGHDOJH QRHPGH-REV RSHQKHLG /LQFROQ OHLGHUVFKDSFUHDWLYLWHLW 'D9LQFL 

out of the bo

Alex Osterwalder

GRRU]HWWLQJVYHUPRJHQ EYGHDO JHQRHPGH0DQGHOD YHUPRJHQWH YHUELQGHQDXWKHQWLFLWHLW ,QLQVSLUHUHQGHPHQVHQ]RHNHQZLM HHQUROPRGHOHHQVWXNEHYHVW LJLQJ

guts

RIKHUNHQQLQJ=HKRHYHQQLHWSHU GHILQLWLHDDUGLJWH]LMQPDDU]HKHEEHQ PHHUGHUHEHZRQGHUHQVZDDUGLJH HLJHQVFKDSSHQ +HW]LMQPHQVHQGLHRSHHQEHSDDOGH PDQLHUHHQYHUVFKLOZLOOHQPDNHQ RPDQGHUHUHGHQHQGDQORXWHUYDQXLW

Rosa Parks

Ellen Degeneres

FDUULqUHSHUVSHFWLHI

Fighters just do it!

inspiring people:

making the difference

Bart de Graaf

Pippi


13

Stamgast World Cafe > innovate

0DUFYDQ.HPSHQ

Da Vinci

2SYDOOHQGDDQGH]H WDIHOYDQKHW:RUOG &DIHZDVKHWYHUVFKLO WXVVHQPDQQHQHQ YURXZHQ%LMGHPDQQHQ ZDUHQHUYDDNUDWLRQHOH PRWLHYHQRPWH]HJJHQ GDWLHPDQGLQVSLUHUHQG LVELMGHYURXZHQZDV HUYDNHUHHQHPRWLRQHOH EHZHHJUHGHQ

Confucius

Wisdom

ox

leadership vision

coolness James Bond

Lincoln

forgiveness Mandela Teacher

Your parents

Near you

persistant

Lives of people Oprah

communicate Obama

charisma


14

Whatâ&#x20AC;&#x2122;s in it for me, whatâ&#x20AC;&#x2122;s in it for you?

An ode to young talent

7KHPDLQWRSLFRIWKHGLVFXVVLRQDWWKLV WDEOHZDVWKHVWDWHPHQW

´7KHSHUVRQDOGHYHORSPHQWRI DQKRQRXUVVWXGHQWLVDGHVLUHG RXWFRPHRISDUWLFLSDWLQJZLWKLQ KRQRXUVSURJUDPPHVRIZKLFK RWKHUSHRSOH HJVWXGHQWV ZLWKLQWKHKRQRXUVFRPPXQLW\ DQGVRFLHW\VKRXOGDOVREHQHILWµ 7KHPDMRULW\RIWKHJXHVWVFRQVLGHU SHUVRQDOGHYHORSPHQWRIKRQRXUV VWXGHQWVLQGHHGDVDYHU\GHVLUHG RXWFRPH7RWKHLURSLQLRQKRQRXUV SURJUDPPHVVKRXOGQRWREOLJH VWXGHQWVWRPDNHDGLIIHUHQFHLQ VRFLHW\1RPDQGDWRU\FLYLOVHUYLFH IRUWKHP7KHUHLVDOVRQRQHHGWRGR VREHFDXVHSHUVRQDOGHYHORSPHQWDV D5HIOHFWLYH3URIHVVLRQDOLVDEHQHILW IRUVRFLHW\,WOHDGVWRVWXGHQWVZKR DUHDEOHWRWKLQN¶RXWRIWKHER[·D TXDOLW\PXFKQHHGHGLQFRPSDQLHVDQG RUJDQLVDWLRQV 3HUVRQDOGHYHORSPHQWVKRXOGLQFOXGH GHYHORSLQJLGHDVKRZWRPDNHD FKDQJHDGLIIHUHQFHLQWKHKRQRXUV FRPPXQLW\DQGVRFLHW\KRZWRVHW WKLQJVLQPRWLRQE\LQVSLULQJSHRSOH 7KLVVKRXOGEHGRQHRXWRISDVVLRQ LQVSLULQJSHRSOHIXOORISDVVLRQDUH YDOXDEOHIRUWKHPVHOYHVIRUWKHSHRSOH DURXQGWKHPDQGIRUWKHLUHPSOR\HU

Ode to young talent


15

Stamgast World Cafe >

5D\PRQGWHU:RRUG

â&#x20AC;&#x153;Excellence is a in one man

ďŹ re

s soul

ignited to g

low by

the needs o

f the more

personal de

velopment

makes a pers

on shine so

that the wh

ole universe

and enables practice the and use his

bright

lights up

him to

art of life talentsâ&#x20AC;?

¸9RRUWYDUHQGEHJLQGHGHHOQH PHUV]LMQKHWDOVQHOHHQVGDW SHUVRRQOLMNHRQWZLNNHOLQJYRRU KRQRXUVVWXGHQWHQKHHOEHODQJ ULMNLV'DDUGRRUNULMJHQ]LMGH UXLPWHRPRXWRIWKHER[WH OHUHQGHQNHQHHQNZDOLWHLWGLH EHGULMYHQHQLQVWHOOLQJHQLQKXQ RJHQKDUGQRGLJKHEEHQ'DW GRHWPLMJRHGRPWHKRUHQ ,NEHQQRJQLHWKHOHPDDOWH YUHGHQZDQWLNKRRUQXDOOHHQ ZDWVWXGHQWHQNRPHQKDOHQ :DWEUHQJHQ]HGDQ":DDULV GHPDDWVFKDSSHOLMNHEHWURNNHQ KHLGYDQGHQLHXZHJHQHUDWLH" *HOXNNLJNRPWRRNGDDURSHHQ DQWZRRUG¸0HWSDVVLHYHUDQGH ULQJHQLQJDQJ]HWWHQGRRUPHQ VHQWHLQVSLUHUHQœ(QDOVGDQ PHWZDWJH]DPHQOLMNHLQVSDQQLQJ HURRNQRJHHQJHGLFKWRSKHW WDIHONOHHGVWDDWGDWGHJHVSUHN NHQJRHGZHHUJHHIWNULMJLN KHOHPDDOHHQJRHGJHYRHO

â&#x20AC;&#x153;inspiring people full of passion are valuable for themselves, for the people around them and for their employer!â&#x20AC;?


16

What is stopping you from being exceptional?

,IDVWXGHQWVIHHOVWKDWKHRUVKH LVEHLQJVWRSSHGE\DQ\WKLQJIURP EHLQJH[FHSWLRQDOWKHPRVWLPSRUWDQW FDXVHVDUH )HDUIURPQRWEHLQJJRRGHQRXJK IRUWKHFRXUVHQRWNQRZLQJZKDW WKHFRXUVHLVDERXW &XOWXUDOLPSHGLPHQWVVXFKDV IULHQGVFODVVPDWHVDQGUHODWLYHV ZKRSUHIHUVRPHRQHWREHDYHUDJH LQVWHDGRIH[FHSWLRQDO 3UDFWLFDOREVWDFOHVVXFKDVWKHODFN RIPRQH\DQGXUJHQF\WRZRUN ODFNRIWLPHLQWHUIHUHQFHZLWKWKH UHJXODUEDFKHORUFODVVHVPHGLFDO UHDVRQVHWF 7KHDEVHQFHRIVRPHRQHHLWKHU IURPWKHVRFLDOFRQWH[WRUVFKRRO FRQWH[WZKRVWLPXODWHVRQHWR PDNHWKHVWHS 3HUVRQDOFKDUDFWHULVWLFVVXFKDV EHLQJOD]\ODFNRIGULYHRUSDVVLRQ

38 39 40 1RWVHHLQJWKHORQJWHUPDGYDQWDJH 

+RZHYHUWKHJHQHUDORSLQLRQZDVWKDW PDQ\RIWKHREVWDFOHVFDQEHIRXJKW DQGRYHUFRPH$QLQWHUHVWLQJZLVK

ZDVWREHLQYLWHGDQGMRLQDIHZFODVVHV WRWDVWHWKHFXOWXUH

Stop, youâ&#x20AC;&#x2122;re not good enough

3

4

Stop, you need some-one to encourage you

Stop, you can do other things than study


17

Stamgast World Cafe >

7ULMQWMHYDQ'LMN

"

¸,NKHEKHOHPRRLH LGHH¢QPHHJHNUHJHQXLW GHJURHSMHVEYZDDURP PRJHQZLM+3VWXGHQWHQ QLHWHHQGDJPHHORSHQPHW HHQYDQGHDQGHUH+3Â&#x203A;VHQ ZDDURPODWHQZHGH+3 VWXGHQWHQJHHQPHQWRU ]LMQYDQDVSLUDQW+3Â&#x203A;HUV"¶

4 4 43 7

Stop, o e to youâ&#x20AC;&#x2122;r ead h far a our y from ds frien

, op go t S y r? w h t he r fu


Met trots stellen we aan je voor Pola Hirschmann. Eén van onze eerste Honours Alumni!

18

Being Pola Hoe het Honours Programme van invloed kan zijn op je loopbaan en leven 3ROD+LUVFKPDQQZDVRSEH]RHNWLMGHQVRQV HYHQWHQYHUWHOGHRYHUKDDUHUYDULQJHQLQKDDU RSOHLGLQJHQKHW+3 +DDUYHUKDDOPDDNWGXLGHOLMNKRHKHW+3MH VWXGLHNDQYHUEUHGHQMHLQVSLUHUHQHQMH OHYHQRSHHQDQGHUELMMRXSDVVHQGVSRRUNDQ ]HWWHQ 'XLWVHURRWVRSJHOHLGLQ1HGHUODQG 3ROD+LUVFKPDQQJHERUHQLQ'XLWVODQGLV RSJHJURHLGLQ%LQJHQDP5KHLQ1DKDDUHLQG H[DPHQLQJLQJ]HYRRUPDDQGHQQDDU3HUX RPYULMZLOOLJHUVZHUNWHGRHQ 7HFKQLVFKH&RPPHUFLsOH7H[WLHONXQGH +RQRXUV3URJUDPPD/LEHUDO$UWV 6FLHQFH ,QGDW]HOIGHMDDULV]LMQDDU1HGHUODQGJHNRPHQRP GHRSOHLGLQJ7HFKQLVFK&RPPHUFLsOH7H[WLHONXQGH WHYROJHQ7LMGHQVKDDUVWXGLHKHHIW3RODNHQQLV RSJHGDDQRYHUGHSURGXFWLHHQHLJHQVFKDSSHQYDQ VWRIIHQHQRRNYHHOJHOHHUGRYHUKHWPDQDJHPHQW ELQQHQGHWH[WLHOEUDQFKH,QKHWWZHHGHVWXGLHMDDU EHJRQ]LMPHWKHW+RQRXUV3URJUDPPH/LEHUDO$UWV 6FLHQFH'LWGULHMDDUGXUHQGHSURJUDPPDKHHIW HHQLQWHUGLVFLSOLQDLUNDUDNWHUHQ]RKDG3RODRQGHU DQGHUHOHVLQPRGHUQHILORVRILHJHVFKLHGHQLVHQ FXOWXXUPDDUZHUGHURRNYHHODDQGDFKWEHVWHHG DDQNULWLVFKFUHDWLHIHQVWUDWHJLVFKGHQNHQHQ ZHWHQVFKDSVILORVRILH9RRUDOKHWIHLWGDW]LMGH]H FXUVXVPHWVWXGHQWHQXLWYHUVFKLOOHQGHRSOHLGLQJHQ KHHIWJHYROJGHQGHIRFXVRS]HOIUHIOHFWLHODJ PDDNWHQGDWKHWSURJUDPPDYHHOYRRUKDDU RSOHYHUGH ,QWHUQDWLRQDDO6WDJHLQ*HQHYH VWXGHUHQHQVWDJHLQ,QGLD ,QKHWGHUGHMDDUYDQKDDUVWXGLHKHHIW3ROD PDDQGHQLQ*HQHYHVWDJHJHORSHQELMGH)DLU/DERU $VVRFLDWLRQHHQRUJDQLVDWLHGLH]LFKLQ]HWYRRU JRHGHZHUNRPVWDQGLJKHGHQLQWH[WLHOIDEULHNHQRYHU GHKHOHZHUHOGELMYRRUEHHOGGHIDEULHNHQYDQ1LNH $GLGDVRI+ 0+LHUKHHIW]LMJHOHHUGKRHEHODQJULMN HHQJRHGHFRPPXQLFDWLHLQGHPRGHZHUHOGLV *HGUHYHQGRRUKDDUQLHXZVJLHULJKHLGQDDUDQGHUH FXOWXUHQLV]LMHHQMDDUODWHUYRRUZHGHURPPDDQ GHQQDDU,QGLDYHUKXLVGRPHUWHVWXGHUHQ'DDU YROJGH]HGHVWXGLH)DVKLRQ&RPPXQLFDWLRQRS KHW1DWLRQDO,QVWLWXWHRI)DVKLRQ7HFKQRORJ\LQ %DQJDORUH,QYRRUEHUHLGLQJRSKDDUEDFKHORUVFULSWLH KHHIW3RODGDDUQDHHQPDDQGVWDJHJHORSHQELM 7ULXPSK,QWHUQDWLRQDOLQ&KHQQDLHYHQHHQVLQ,QGLD 6OHFKW]LWWHQGH%+DOVRQGHUZHUS YRRUVXFFHVYRODIVWXGHUHQ 7HUXJLQ1HGHUODQGEHJRQ3RODPHWKDDUDIVWX GHHUVFULSWLHJHWLWHOG´RI'XWFKZRPHQZHDUDQ LOOILWWLQJEUD)LQGLQJUHDVRQVDQGVROXWLRQVµ

Marike Lammers en Pola Hirschmann 'H]HKHHIW]LMJHVFKUHYHQYDQXLWKHW.HQQLVFHQWUXP 'HVLJQHQ7HFKQRORJLHYDQ6D[LRQHQ]LMZHUGEHJHOHLG GRRUGRFHQWHQYDQKHW+RQRXUV3URJUDPPHPHWKHW YHU]ZDDUGHDIVWXGHHURQGHU]RHN=HEHKDDOGHKDDU GLSORPDPHW&XP/DXGHHQKHHIWPHWKDDUVFULSWLH WZHHSULM]HQJHZRQQHQ

+HW+RQRXUV3URJUDPPH/LEHUDO$UWV 6FLHQFH NULWLVFKDQDO\WLVFKHQVWUDWHJLVFKOHUHQGHQNHQ &RDFKHQYDQVWDUWHQGHPRGHRQGHUQHPHUV 1DDIURQGHQYDQKDDUVWXGLHLV3RODQDDU$UQKHP YHUKXLVGHQKHHIWHHQMDDUODQJELMGH$UQKHP 0RGH,QFXEDWRUJHZHUNWHHQLQLWLDWLHIGDWMRQJH PRGHRQGHUQHPHUVRQGHUVWHXQWLQKHWRSULFKWHQYDQ KXQHLJHQEHGULMI+LHUKHHIW]LMDOVDVVLVWHQWHFRDFKLQJ VHVVLHVHQOH]LQJHQJHRUJDQLVHHUG +DDUSDVVLHDFKWHUQDPRGHZHWHQVFKDSSHOLMN ILORVRILVFKPDDURRNYLVXHHODQDO\VHUHQ +DDUKHOHVWXGLHZDV3RODJHIDVFLQHHUGGRRUPRGHHQ KDDUUHODWLHWRWKHWLQGLYLGXZHONHLQYORHGHQ]HRS HONDDUKHEEHQHQZDDURP]HEHODQJULMNYRRUHONDDU ]LMQ1DHHQFXUVXVLQ&UHDWLYH%UDQG0DQDJHPHQWDDQ KHW/RQGRQ&ROOHJHRI)DVKLRQKHHIW]LMEHVORWHQYHUGHU WHVWXGHUHQHQYROJWQXGHPDVWHULQ)DVKLRQ6WUDWHJ\ RS$UW(=LQ$UQKHPPHWGHVSHFLDOLVDWLH%UDQGLQJ +LHUNULMJW]LMGHNDQVRPPRGHKHHOZHWHQVFKDSSHOLMN ILORVRILVFKPDDURRNYLVXHHOWHDQDO\VHUHQ


19

+HW+RQRXUV 3URJUDPPD ZDVGHSHUI HFWHDDQ YXOOLQJYRRU PLMQVWXGLH ,NZLOGHJUD DJPHHUXLW PLMQRSOHLGLQ JKDOHQGDQ DQDO\VHUHQYDQ SURGXFWLH VWDSSHQRIW RHSDVVHQ YDQPDQDJHP HQWPRGHOOHQ 'RRUKHW+3 KDGLNGH NDQVPLMYHH OEUHGHUWH RQWZLNNHOHQ 2QGHUYRQGL N KRHEHODQJUL MNKHWLVGRR U WHYUDJHQWR WHHQEHWHU LQ]LFKWWHNR PHQHQDOWLMG QLHXZVJLHULJ WHEOLMYHQ, Q JHVSUHNNHQH QRSGUDFKWH Q ZHUGRQVGH PRJHOLMNKHLG JHJHYHQHYHQV WLOWHVWDDQ HQWHUHàHFWH UHQRPDDQ RQV]HOIWH ZHUNHQ'H]H HUYDULQJHQKHE LNZHGHURP PHHJHQRPHQQ DDUPLMQ RSOHLGLQJHQG DWPDDNWHKHW PRJHOLMNYRR UPLMQRJYHHO VWUDWHJLVFKHU WHZHUNHQ 3ROD

6FULSWLH´RI'XWFK LOO ILWWL ZRPHQZHDUDQLOOILWWLQJ EUD)LQGLQJUHDVRQV DQGVROXWLRQVµYDOWLQGH SULM]HQ (HQSULMVRQWYLQJ3ROD YDQGH:LOKHOP/RUFK 6WLIWXQJXLW'XLWVODQG HHQVWLFKWLQJGDWMRQJ WDOHQWLQGHPRGHZHUHOG RQGHUVWHXQW'DDUPHHZRQ ]H€ HQHHQDUWLNHO LQGH7H[WLHOZLUWVFKDIWHHQ 'XLWVPRGHYDNEODG+DDU VFULSWLHZHUGGDDUQDDVW EHNURRQGPHWGHGHUGH SODDWVELMGH6D[LRQ DIVWXGHHUSULMVZDDUELM]H € RQWYLQJ 9HU]ZDDUG DIVWXGHHURQGHU]RHN +HWYHU]ZDUHQGH HOHPHQWKLHOGLQGDWKHW RQGHU]RHNGLHSJDDQGHU ZDVGDQHHQUHJXOLHU EDFKHORURQGHU]RHNRPGDW HUPHHUDDQGDFKWZDVYRRU PHWKRGHHQUHIOHFWLH

6WHSKDQ &RUSRUDDO

The after party: Zelfreflectie met enig bier, voetbal en een kampvuur (QNHOHVWXGHQWHQZDUHQGRRUKHWHYHQWJHwQVSLUHHUG ZDDURPQLHWHHQ¶RXWRIWKHER[DQGFRPIRUW]RQHµ H[FHOOHQFHPHHWLQJPLGGHQLQGHQDFKWELMHHQNDPSYXXU" +LHUHHQYHUVODJYDQ:HQG\6FKXWWHQ +HWVWDUWSXQWYDQGH]HDFWLYLWHLWZDV6D[LRQWH(QVFKHGH9HUYRO JHQVOLHSHQZHQDDUHHQVFRXWLQJJHERXZDFKWHUKHWWHUUHLQYDQ GH8QLYHUVLWHLW7ZHQWH+RHGH]HDFWLYLWHLW]LFKYHUGHUYRUPJDILV KHWEHVWHZHHUWHJHYHQPLGGHOVHHQDDQWDOFLWDWHQYDQDDQZH]LJH VWXGHQWHQ ¶$OWHUQDWLHYHSOHNJURHSJHVSUHNVRQGHUZHUSHQZHQGLQJHQ PDDUERYHQDOHHQDOWHUQDWLHIYRRUUHJXOLHUHOHVVHQ· 1LFNWH%UDNH

¶,NKHEHHQIDQWDVWLVFKHQDFKWJHKDGHQNDQKHWDDQWDONHUHQGDW LNYHUEDDVGHQYHUUDVWZDVQLHWPHHUWHOOHQ:DWHHQJHZHOGLJH JHVSUHNNHQGLVFXVVLHVHQHUYDULQJHQ=RDOVMXOOLHYDQRFKWHQG PHUNWHQ]LMQ0DXULFH1LFNHQLNHHUGHUZHJJHJDDQ:HKHEEHQ QLHWJHVODSHQ]LMQRPXXUEHJRQQHQPHWRSUXLPHQHQZDUHQ YHUYROJHQV]RPRHGDWZHVQHOQDDUKXLV]LMQJHJDDQRPZDWELM WHVODSHQ'DQNYRRUDOOHJH]HOOLJKHLGHQLQVSLUDWLH·

¶(HQPRRLHDIVOXLWHQGHQDFKWQDHHQNZDUWLHOZDDUZHPHWQLHWV EHJRQQHQHQDOVHHQKHFKWHJURHSHQYHHOPHHU ]HOI NHQQLV JHsLQGLJG]LMQ/HXNHHQRQYHUZDFKWHJHEHXUWHQLVVHQWRSDUWLHVW PHWJLWDDULQRQVPLGGHQGLVFXVVLHVKRXWJHKDNWNDPSYXXU SHUVRRQOLMNHYHUKDOHQELHUJUDWLVYRHWEDONDGR·VDOVRIKHW GHFHPEHUZDVJHUHIOHFWHHUGRSNZDUWLHOSODQQHQVPHGHQYRRU NZDUWLHOJHNNHER]HEXXUPDQGLHWHJHQHHQFRQWDLQHUWUDSWHQ VFKUHHXZW)&7ZHQWHVWDGLRQRSGHDFKWHUJURQGKRUHQVODSHQ RSHHQKRXWHQYORHU]RQGHUPDWUDVZDNNHUZRUGHQPHWHHQ NDWHUPDDUPHWHHQ]HHUYROGDDQJHYRHO

%LHUEXVLQHVVFDVH 2PGDWHUQLHWJHQRHJELHUZDVPRHVWHUELHUEHVWHOGZRUGHQYLD GHELHUNRHULHU'HEHVWHPDQYHUNRRSWHHQNUDWYRRU€ SHU VWXNLQFOXVLHIVWDWLHJHOGZDDUELMKLM]HJUDWLVODQJVNRPWEUHQJHQ %RE6FKXLOHQEXUJ 7RHQGHEHVWHOOLQJRSHQLQGHJURHSJHGDDQZDVEHJRQGH GLVFXVVLHRIGLHNRHULHUHUEHUKDXEWZHOLHWVDDQYHUGLHQWHQRI KHWPRJHOLMNZDVRPGLWIXOOWLPHWHGRHQ7RWGDWLHPDQGYHUEDDVG RSPHUNWH¶·LNNDQGXLGHOLMNPHUNHQGDWLNKLHUPHW LQWHUQDWLRQDDO

%HGULMIVHFRQRPHQ$FFRXQWDQWVEHQ,NZLOJH]HOOLJHHQELHUWMH GULQNHQHQMXOOLHVWDUWHQHHQGLVFXVVLHRYHURIKHWZHOXLWNDQRI LHPDQGDOVELHUNRHULHUDDQKHWZHUNLV··


'HEDW

NO

20

“Because . . . ”

Saxion is de beste hogeschool van Nederland “Ik ken geen andere universiteiten. Ik wacht op redenen van de andere kant waarom Saxion goed is.” “Delen van Saxion zijn goed. Mijn mbo school was specialistischer en ik had meer lesuren, Saxion is breder.” De voertaal in het Honours Programme moet Engels zijn. “Waarom Engels? Waarom niet alle talen? Ik wil differentiatie.” “Het doel van een honours programme is niet het leren van een taal. Er zijn andere mogelijkheden om een taal te leren.” “Je focust je dan op studenten die goed zijn in talen. Zij hebben dan een groter voordeel omdat ze zich goed kunnen uitdrukken. Je moet je focussen op de inhoud. ” “Het is geen discussie dat alle studenten Engels moeten leren. We moeten trots zijn op onze eigen taal en deze ook gebruiken.” Honours Programmes zijn effectief om de zesjescultuur de kop in te “Het gaat om de ontwikkeling van de student en de docent. De studenten hebben teveel lol in hun honours programme en zullen daarom meer zesjes halen in hun reguliere studie.” “De normale studenten blijven normaal, ze zullen niet beter gaan presteren. De honours programmes trekken de talentvolle studenten. ” Honours studenten zijn innovatiever dan gewone studenten “Er zijn veel goede studenten die ook innovatief zijn en niet in een honours programme zitten. Ze hebben zelfs een eigen bedrijf. HP studenten krijgen meer de kans dit te laten zien door het honours programme. Dit betekent niet dat de normale studenten niet innovatief zijn. ” “Innovatie is meer uitdaging dan kennis. ”

Vaardigheden zijn belangrijker dan kennis “Vaardigheden bestaan niet zonder kennis. Je hebt kennis nodig, het is de basis.” “Kennis is iets wat je ervaart en dit kun je niet op het internet opzoeken. Het is een combinatie van vaardigheden, kennis en ervaring. ” “Het doel van elke vaardigheid is het vinden van kennis. Vaardigheden zijn alleen de middelen om kennis te vinden. ”

Een goed netwerk is waardevoller dan een hoger onderwijs diploma “Het diploma is de basis. Het merendeel van de studenten heeft een diploma. Een netwerk is belangrijk, maar het belangrijkste is een diploma te halen.” “Het is nu crisis, je bedrijf gaat failliet. Dan staan er mensen klaar die wel een diploma hebben. zij worden wel sneller aangenomen dan een starter die geen diploma heeft.” “Als ik bij Saxion kijk bij HRM, dan wordt er echt naar diploma’s gekeken. De eerste selectie is toch echt het bekijken van het cv.”


21

YES “Because . . . ”

“Onderwijs is niet het enige wat goed is binnen een hogeschool. Het gaat ook om wat de docenten aan de studenten geven, dat ze gecoached en uitgedaagd worden. Niet alleen wat er in de hogeschool gebeurt is belangrijk, ook datgene wat er in de maatschappij plaatsvindt.”

“Als je een HP vanaf de start in het Engels volgt raak je er aan gewend. Engels is ook goed voor je opleiding. Als alles in het Engels gaat is dat een voordeel bij deelname aan allerlei andere opleidingen.” “We zijn als Nederland te klein om alleen in het Nederlands te blijven spreken. Ik denk dat deze ontwikkeling niet gestopt kan worden.”

“Communicatie in het Engels is een extra stimulans om jezelf te ontwikkelen.”

drukken. “Je moet kijken naar de oorzaak van de zesjes. Leren is niet altijd leuk. Als we het onderwijs leuker maken dan zullen de cijfers waarschijnlijk ook hoger zijn.” Het hangt af van de docenten. Binnen de HP’s heeft de HP-docent de kans om hier wat aan te doen.”

“Het volgen van een HP helpt je om out-of-the-box te denken.” “Ja, ze zijn nieuwsgieriger, ze willen zichzelf graag ontwikkelen. Binnen de HP’s krijgen studenten de vrijheid dit te oefenen. De meeste HP-studenten zijn daarom innovatiever.” “Het belangrijkste onderscheid is motivatie, niet innovatie. Het gaat niet zozeer om intellect maar om motivatie.”

“Vandaag is kennis beschikbaar op internet, het gaat er om of je dit toe kunt passen. Op Google is alles te vinden, ook vaardigheden. Je kunt dit ook omdraaien, ook kennis is te vinden op Google, maar als je geen vaardigheden hebt, kun je de kennis niet toepassen.” “Mensen met goede vaardigheden komen verder dan mensen met kennis en hebben daardoor meer succes.” “Je hebt beide nodig, er is een klein verschil. Kennis is beter verkrijgbaar dan vaardigheden. Als je de vaardigheden hebt zullen die boven kennis uitstijgen.”

“Ik denk dat het belangrijker is om de juiste mensen te kennen boven kennis te verkrijgen. Ik ken iemand die geen diploma heeft, maar wel de juiste mensen kent.” “Toen ik bezig was met een stage werd mij een baan aangeboden. Als je geen netwerk hebt, kom je nergens.” “Je hebt een diploma nodig als je buiten je netwerk iets wilt bereiken. De meeste banen vind je binnen je netwerk. Als je binnen je netwerk blijft, heb je geen diploma nodig. ”


22

Club Honours Event QRYHPEHU


23 &RORIRQ Nanda Nijhuis

&OXE+RQRXUV0DJD]LQH‹ QRYHPEHU 5HGDFWLH  

1DQGD1LMKXLV 2GLHO0HQQLQN 5RE'LHOHPDQ$[LV

9RUPJHYLQJ0DULD'ULHVVHQ$[LV Odiel Mennink

Rob Dieleman

Maria Driessen

)RWRJUDILH /HRQLH9DDUKRUVW  ,W·VD/pRQLH3KRWRJUDSK\ $XWHXUV             

7ULMQWMHYDQ'LMN .DULQ7UXLMHQ 5D\PRQGWHU:RRUG 0DUFYDQ.HPSHQ 6LPRQHYDQGHU'RQN -DQLQD%DQLV 3ROD+LUVFKPDQQ 6WHSKDQ&RUSRUDDO %RE6FKXLOHQEXUJ 1LFNWH%UDNH (YD%RRQN 6MRHUG:HUNKRYHQ 0DULNH/DPPHUV :HQG\6FKXWWHQ

7RWVWDQGJHNRPHQPHWLQSXWYDQ

71;

$PEHU.RUQHW $

(YL5XSUHFKW

-DQ3LHWHUYDQ/DDU

1DWKDOLH0HLMHU

$ $QQHNH)HHQVWUD

)DULQ3RXUJKDQQDG

-LQJ\XDQ&DL

1LHQNH*HHVVLQN

$SUL]DO6HQJULDQ $

)UDQV(LMNHOKRI

-RUQYDQGHU=DDJ

2NVDQD3RSRY\FK

%DEHW2OGH:HJKXLV %

*HNH$OWHQD

-RVpWH:DOYDDUW

5HP\/HHIODQJ

% %DUW+DDINHV

*LMV6PLW

-XOLD)RNNH

5ROI2RVWUD

%RULV%RRQ %

+DQQD%RUNHU

/DUV%UXPPHOKXLV

5XWJHU-DQ*HOLQN

%UDP%RQQHV

+DQQD%XVFKPDQQ

/RHVWH/RR

6KDQVKDQYDQ(HGH

%UXQR5DPRV

+DQV'HNHQV

0DUHLOOH/HQWIHUW

7LHQ/H

&DUHO.LMQH

+DQV:HXVWKRI

0DUOLHV-RQNHU

9LNWRU%XNRYV]NL

&XRQJ+RDQJ

+DUU\)XWVHODDU

0DUWKD%LMNHUN

:LOEHUW6HHNOHV

'HEHVK/DO3UDGKDQ

,ULV-DQVHQ

0DUWLQ2GLQN

<LFHQ'RQJ

'LPLWDU,YDQRY

-DFTXHOLQH:HOEHUV

0DXULFH1LERXUJ

<YRQQH.HUNKRI

'LQHNH6WHHQNDPS

-DQGH9ODPLQJ

0LUMDP6SLWKROW

(ULN:LHUVWUD

-DQ:LOOHP-DFREV

0LVNL+DVVDQ


24

&20081,7<1(:6 

/LNH IROORZXV =RHNMHQRJPHHULQVSLUDWLHHQXSGDWHVRYHU KRQRXUVSURJUDPPHVHQVWXGHQWHQ"9ROJRQV RSIDFHERRNVD[LRQEXLWHQJHZRRQ2SURHSDDQ +RQRXUVVWXGHQWHQ +HEMH]LQRPVDPHQPHWORWJHQRWHQHHQ DYRQGGRRUWHEUHQJHQ"'HQNELMYRRUEHHOG DDQHHQDYRQGLQHHQFDIp/HNNHUJH]HOOLJ HQYULMEOLMYHQG *HHIMHGDQRSELMHYDERRQN#JPDLOFRP *URHWMHV(YDHQ6MRHUG7ZHHWKHWYRRUW 9LQGMLMRRNGDWMHHUEHVWYRRUPDJ XLWNRPHQGDWMH%XLWHQJHZRRQEHQW" 'HHOGDQGLWPDJD]LQHYRRUDOYLD7ZLWWHU )DFHERRNHQ(PDLOPHW&OXE+RQRXUV VD[LRQEXLWHQJHZRRQ6D[LRQ3URJUDPPD([FHOOHUHQ M.H. Tromplaan 28 7513 AB Enschede W: www.saxion.nl/buitengewoon Contact: Buitengewoon@saxion.nl 6D[LRQRIIHUVVHYHUDO+RQRXUV3URJUDPPHV DYDULHW\RILQWHUHVWLQJDQGFKDOOHQJLQJPRGXOHV WKDW\RXFDQIROORZLQ\RXUPDLQSKDVHDORQJVLGH \RXUUHJXODUEDFKHORUSURJUDPPH6WXGHQWZKRKDYH VXFFHVVIXOO\FRPSOHWHGWKHVHPRGXOHVJUDGXDWHDV ¶%DFKHORUZLWK+RQRXUV·7KLVGHILQLWHO\DGGVYDOXH WR\RXU&9+LJKO\WDOHQWHGJUDGXDWHVDUHDOZD\VLQ JUHDWGHPDQGRQWKHODERXUPDUNHW ,QLWLDWHGE\WKH6LULXV3URJUDP 3URPRWLQJ([FHOOHQFHLQ 'XWFKKLJKHUHGXFDWLRQ :ZZZVLULXVSURJUDPPDQO

Club Honours Magazine v2  

We are very proud to present our first CLUB HONOURS Magazine. Thanks to our talented honours students of Saxion and our honourable colleague...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you