Page 1

กล่ มุ ที่ 2 ภูมิใจเสนอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารสำ าหรับองค์ กร


เสนอ

อาจารย์ สุจติ ตรา จันทร์ ลอย


จัดทำาโดย

ปุ๊

นางสาวปรารถนา อุย้ ฟัก รหัสนักศึกษา 564152002


มัย

นางสาวสาวิตตรี เผ่าคนชม รหัสนักศึกษา 564152033


ออนซ์

นางสาวยุลาวรรณ วิง่ ปัญญา รหัสนักศึกษา 564152037


ที

นายทีปกร อาริ ภู รหัสนักศึกษา 564152039


แป๋ม นางสาวนิรชา จันทร์หอม รหัสนักศึกษา 564152060


วิชา...เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสารสำ าหรับครู (PC54504) สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ระบบ? เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร? ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสำ าหรับองค์ กร?


ระบบ (System)


ความหมายของระบบ (System)

ระบบ หมายถึง การนำาปัจจัยต่างๆ อัน ได้แก่ คน  (People) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด  (Concept) และกระบวนการ (Process) มาผสมผสาน การทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้วางแผนไว้ โดย ภายในระบบอาจประกอบไปด้วยระบบย่อย  (Subsystem) ต่างๆ ที่ต้องทำางานร่วมกันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน


ตัว อย่า งองค์ป ระกอบ ของระบบต่า งๆ


ประเภทของระบบ

พิจ ารณาจากจำา นวนหน่ว ยงานย่อ ย และ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งหน่ว ยงาน · ระบบอย่า งง่า ย (Simple System) หมายถึง ระบบที่มี สมาชิก หรือหน่วยงานย่อย  จำานวนไม่มาก มีความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน แบบไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน · ระบบซับ ซ้อ น (Complex System) หมายถึง ระบบที่มี สมาชิก หรือจำานวนหน่วย งานจำานวนมาก มิหนำาซำ้ามี          


พิจ ารณาจากปฏิก ิร ิย าที่ม ต ี ่อ สิง่ แวดล้อ มภายนอก

 ระบบเปิด (Open System)

หมายถึง ระบบที่มี ปฏิสม ั พันธ์กับสิ่ง แวดล้อมภายนอก

· ระบบปิด (Closed System) หมายถึง ระบบที่ไม่มี ปฏิสม ั พันธ์กับสิ่ง


ระบบคงที่ (Stable System) พิจารณาจากการเปลี หมายถึง ระบบที ่ไม่มีการ ย่ นแปลงของระบบ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ แวดล้อม หรือเมื่อสภาพ แวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง  ระบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ระบบไม่ค งที่ หรือ พลวัต ร (Dynamic System) หมาย ถึง ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปเสมอ เช่น  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  "เทคโนโลยี"


พิจ ารณาจากความสามารถในการปรับ ตัว

· แบบปรับ ตัว (Adaptive) หมาย ถึง ระบบที่มีความสามารถ ในการปรับการเปลี่ยนแปลง ตนเอง หรือปรับตนเอง เพื่อ ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อม · แบบไม่ป รับ ตัว (Non-adaptive) หมายถึง ระบบที่ไม่มีความ สามารถในการปรับการ


พิจ ารณาจากอายุ · แบบถาวร ของระบบ (Permanent) หมาย ถึง ระบบที่มีการดำารงอยู่ หรือ ดำาเนินงานอยู่ได้เป็นระยะเวลา ยาวนาน           

· แบบชัว ่ คราว (Temporary) หมายถึง ระบบที่มีการดำารงอยู่ ได้เป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือ หมายถึง ระบบที่มีอายุตาม ระยะเวลา ที่ปฏิบต ั ิภารกิจ เมื่อ ภารกิจเสร็จสิ้นระบบนั้นก็ยุติ บทบาท หรือเลิกไป


เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร (Information and Communication Technologies)


ความหมายของเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology)           ข้อมูล (Data) มีความหมายแตกต่างจาก สารสนเทศ (Information) หรือสารนิเทศ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คำาจำากัดความคำาว่า ข้ อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริ งหรื อสิ่ งที่ถือ หรื อยอมรับว่าเป็ นข้อ เท็จจริ ง สำาหรับใช้เป็ นหลักอนุมานหาความจริ ง หรื อการคำานวณ ข้อมูลจึงมักมีความหมายในลักษณะที่เป็ นข้อมูลดิบ (Raw Data) เรี ยก ได้วา่ เป็ นสิ่ งที่ได้จากการสังเกต ปรากฏการณ์การกระทำาหรื อลักษณะ ต่างๆของวัตถุ สิ่ งของ คน สัตว์หรื อพืชแล้วบันทึกไว้เป็ นตัวเลข สัญลักษณ์ ภาพหรื อเสี ยง


สารสนเทศ (Information) หมายถึง  ข่าวสารที่ได้จากการนำาข้อมูลดิบ (Raw Data) มา คำานวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึงข่าวสารที่ได้ออกมานัน ้ จะอยู่ ในรูปที่สามารถนำาไปใช้งานได้ทันที           เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยว กับศิลปะในการนำาเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบต ั ิและ อุตสาหกรรม


การสือ ่ สาร  หมายถึง  การติดต่อ ระหว่างมนุษย์ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งทำาให้ฝ่าย หนึ่งรับรู้ความหมายจากอีกฝ่ายหนึ่งและ เกิดการตอบสนอง ปัจจุบน ั การสื่อสารมี มากมายหลายวิธี อาจเป็นวิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม  ระบบโทรคมนาคม หรือการสื่อสารระบบ เครือข่ายที่อาศัยดาวเทียมและสายเคเบิลใย แก้ว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อินเตอร์เน็ต ก็ได้


ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งเทคโนโลยี สารสนเทศกับ เทคโนโลยีก ารสือ ่ สาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ ่ สาร (Information and Communication Technologies –ICT) เกิดจาก  การทำางานส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ได้ ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว  ตามความต้องการของผูใ ้ ช้งาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ได้กาำ หนดความหมายของ ICT ดังนี้


“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร  ข้อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง กา รนำามาวิเคราะห์หรือประมวลผลการรับและส่ง ข้อมูล การจัดเก็บ และการนำาไปใช้งานใหม่  เทคโนโลยีเหล่านี้ มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์  ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำา สั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการ สื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบ สื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือสื่อสาร ใดๆ ทั้งมีสายและไร้สาย” 


จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกผ่านกระบวนการ ต่างๆกลั่นกรองมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งเป็นทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสาร อาจ เรียกได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การนำามา วิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่ง ข้อมูล การจัดเก็บและการนำาไปใช้งาน ใหม่  


ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารสำ า หรั บ องค์ ก ร (Information technology and communications for the organization)


ระบบสารสนเทศ? ระบบเทคโนโลยีกับสารสนเทศ? ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์ กร?


ระบบสารสนเทศ

ความหมายของระบบสารสนเทศ Information System หรือ IS คือ กระบวนการ จัดการข้อมูลให้มีสถานภาพเป็นสารสนเทศ เริ่ม ตั้งแต่การจัดหา การรวบรวม การประมวลผล  การสืบคืน การแสดงผล ตลอดจนการเผยแพร่  หรือถ่ายทอดสารสนเทศแก่ผท ู้ ี่ต้องการ เพื่อให้ สารสนเทศนั้นถูกนำาไปใช้ประโยชน์ ตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ


1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย -การเก็บรวบรวมข้อมูล -การตรวจสอบข้อมูล 2. การดำาเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็ นสารสนเทศ อาจประกอบ ด้วย -การจัดแบ่งข้อมูล -การจัดเรี ยงข้อมูล -การสรุ ปผล -การคำานวณ


3.  การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้ งาน -การเก็บรักษาข้ อมูล -การค้ นหาข้ อมูล -การทำาสำาเนาข้ อมูล -การสื่อสาร


ความสำา คัญ ของระบบสารสนเทศต่อ องค์ก ร 1. ทำาให้องค์การมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน ช่วยขจัดความซำ้า ซ้อนและลดภาระของหน่วยงาน 2. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในสามารถเรียก ใช้สารสนเทศได้ตลอดเวลา 3. ทำาให้ผู้บริหารมีสารสนเทศที่สามารถนำาไป ใช้ในการตัดสินใจ สัง่ การ และวางแผนด้าน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถนำาเอาสารสนเทศไปใช้ในกิจกรรม อื่นๆ ขององค์การได้ เช่น การจัดทำารายงาน ประจำาปี การจัดทำาเอกสารประชาสัมพันธ์ องค์การ เป็นต้น


ยังมีการสับสนอยู่มากระหว่างคำาว่า ระบบ สารสนเทศ ( Information System) กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information Technology) ความจริงทั้งสองคำาคือสิ่งเดียวกันแต่ แตกต่างกันที่เทคโนโลยี ในส่วนแรก หมายถึงระบบที่มี การนำาข้อมูลดิบไปประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่ พร้อมใช้งาน เช่น การอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ แล้วไปเล่าต่อให้อีกคนหนึ่งฟัง  ก็ถือได้ว่าเป็นระบบ สารสนเทศอย่างหนึ่งแล้ว  เพราะมีการอ่านข้อมูลดิบจาก แหล่งข่าวสารแล้วมีการประมวลผลในสมอง บันทึก จดจำา และมีการแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น แต่ในกรณี เดียวกันนี้ถ้ามีเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น ทำาการป้อน ข้อความในข่าวนั้นด้วยเครื่องสแกนเนอร์  แล้วบันทึก เป็นไฟล์ภาพ ทำาการส่งผ่าน Email ไปยังบุคคลที่ต้องการ   ทั้งสองวิธก ี ารนีม ้ ีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการเผย


ระบบสารสนเทศที่ใ ช้เ ทคโนโลยี (Use Information Technology )


องค์ป ระกอบของระบบ เทคโนโลยีส ารสนเทศ 1. เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์


2. เทคโนโลยีส อ ื่ สาร โทรคมนาคม


ความสำา คัญ ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 1.ทำาให้สงั คมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็ นสังคมสารสนเทศ 2.ทำาให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็ นเศรษฐกิจโลก 3.ทำาให้องค์กรมีลกั ษณะผูกพัน หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกับ หน่วยธุรกิจอื่นเป็ นเครื อข่าย 4.เป็ นแบบสุ นทรี ยสัมผัส และสามารถตอบสนองตามความต้องการการใช้ เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง 5.ให้เกิดสภาพทางการทำางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา 6. ก่อให้เกิดการวางแผนการดำาเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังทำาให้วิธีการ ตัดสิ นใจ หรื อเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้ น


จัด การภายในองค์ก ร ความหมายขององค์ก ร องค์ก ร หมายถึง  บุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และดำาเนิน กิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้ง องค์กรที่ แสวงหาผลกำาไร คือองค์กรที่ดำาเนินกิจกรรม เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัท ห้าง หุ้นส่วน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ และ  องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร คือองค์กรที่ดำาเนิน กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก เช่น  สมาคม สถาบัน มูลนิธิ เป็นต้น 


รูป แสดง ระดับ ภายในองค์ก ร


ความจำา เป็น และประโยชน์ต ่อ การจัด องค์ก ร       ประโยชน์ต่อองค์กร •องค์กรเจริญก้าวหน้า •ทำาให้งานไม่ซำ้าซ้อน ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้     ประโยชน์ต่อผู้บริการ •การบริหารงานง่าย •แก้ปญ ั หางานไม่ซำ้าซ้อน •งานไม่คั่งค้าง


บทบาทขององค์ก รที่ม ีต ่อ ระบบ สารสนเทศ องค์กรมีผลต่อระบบสารสนเทศในหลาย ด้านพอสรุปได้ดังนี้คอ ื 1.การตัดสิ นใจเรื่ องบทบาทของระบบสารสนเทศและการนำา ระบบสารสนเทศมาใช้ 2.การตัดสิ นใจว่าจะพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างไร 3. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานสารสนเทศ 4. การตัดสิ นใจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ตอ้ งคำานึงถึงในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ


ความสำา คัญ ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศต่อ องค์ก ร ปั จจุบนั มีการกล่าวถึงระบบสารสนเทศกันมาก ไม่วา่ จะ เป็ นหน่วยงานของภาคเอกชน หรื อ ภาครัฐก็ตาม การดำาเนิน งานเกือบทุกขั้นตอนจะต้องมีสารสนเทศเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการบริ หาร หรื อการปฏิบตั ิงานก็ตาม เช่น ร้าน ค้าขายสิ นค้าก็จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าในแต่ละ ประเภท ,ข้อมูลลูกค้า ,ข้อมูลการขาย ,ฝ่ ายบุคคลก็จะมีขอ้ มูล เกี่ยวกับพนักงานแต่ละคน เป็ นต้น


ความเหมาะสมกับองค์กรซึ่งแต่ละองค์กรมี ความต้องการสารสนเทศไม่เหมือนกัน ขึ้น อยู่กับเป้าหมายขององค์กรและขึ้นอยู่กับ ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร  ผู้บริหาร มักจะได้รับสารสนเทศที่ไม่ตรงกับความ ต้องการ เช่น ได้รับสารสนเทศมากเกินไป  สารสนเทศที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ  สารสนเทศที่ไม่ได้รับในเวลาที่ต้องการ   สารสนเทศที่เหมาะสมในการนำาไปใช้ สนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเตรียม สารสนเทศให้กับผู้ใช้จะเป็นรูปแบบใดนั้น อยู่กับความต้องการของผูใ ้ ช้เป็นหลักจึงจะ ทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด


การนำา ระบบสารสนเทศมาใช้ใ น องค์ก ร    1. ทำาให้ผบู ้ ริ หารมีสารสนเทศ (Information)มาช่วยในการ ตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ การจัดการ และการควบคุมที่ดีข้ึ น 2.ทำาให้ผบู ้ ริ หารสามารถจัดการการงานที่มีประสิ ทธิภาพขึ้ น ด้วย การเสริ มทางด้านการติดต่อสื่ อสารที่สะดวกรวดเร็ ว 3.ทรัพยากรสารสนเทศมีความสำาคัญมาก ขึ้น และถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเช่นเดียว กับทรัพยากรด้านอื่นๆ ดังนัน ้ การจัดสรรงบ ประมาณการจัดซื้อหรือหรือหามาซึ่ง ทรัพยากรสารสนเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของ แผนกลยุทธ์ขององค์กร


4.ผู้บริหารทุกคนถือว่ามีส่วนสำาคัญใน การจัดการ และการใช้ประโยชน์ของ ทรัพยากรสารสนเทศ       5. ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง วัฒนธรรม และอิทธิพลทางการ เมืองในองค์กรหน่วยงานสารสนเทศหรือ หน่วยงานทีมีส่วนในการเก็บรวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลจะมีความสำาคัญมากขึ้นใน องค์กร


ระบบสารสนเทศที่น ำา ไปใช้ใ น องค์ก ร ระบบสารสนเทศที่นำาไปใช้ในองค์กร ในปัจจุบันนัน ้ ที่สำาคัญมี 3 อย่าง คือ 1.นำาไปใช้ในการประมวลผล รายการ และการจัดทำารายงาน 2.นำาไปใช้ในการช่วยการตัดสิน ใจ 3.นำาไปใช้ในการช่วยการติดต่อ สื่อสาร


ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในองค์ก ร ด้า น ต่า งๆ  (ICT In Organization) 1.ด้ านการศึกษา  •การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม ทำาให้ผู้ที่อยู่ห่างไกล หรือไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถได้รับการศึกษาเช่น เดียวกับผู้ที่อยู่ในเมือง


•บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยัง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการ เรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ทำาให้ บทเรียนมีความน่าสนใจ มากขึ้น และเกิดความ เข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การ แสดง สถาณการณ์จำาลอง แบบ จำาลอง ภาพเคลื่อนไหว  แสงสีและเสียงประกอบ •


2. ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูก นำามาใช้เริ่ มตั้งแต่การทำาทะเบียนคนไข้ การ รักษาพยาบาลทัว่ ไป ตลอดจนการวินิจฉัยและ รักษาโรคต่างๆ ได้อย่ารวดเร็ วและแม่นยำา นอกจากนี้ ยงั ใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและ การวิจยั ทางการแพทย์ รักษาคนไข้ดว้ ยระบบ การรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครื อข่ายการ สื่ อสาร เครื่ องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า อี เอ็มไอสแกนเนอร์ ( EMI scanner )


3. ด้ านการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น การจัดทำาระบบข้อมูลเพื่อ การเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้าน การเกษตร นอกจากนี้ ยงั ช่วยพัฒนาความ ก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การ ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทาำ งานบ้าน และ หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งเสี่ ยง ภัยและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่น โรงงาน สารเคมี โรงผลิตและควบคุมการ ำ เช่น จ่ายไฟฟ้ า รวมถึงงานที่ตอ้ งทำาซ้าๆ โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงาน แบตเตอรี่ เป็ นต้น


เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารถู กนำามา 4.ด้ า นการเงิ น การธนาคาร ใช้ในด้านการเงินและ ธนาคาร โดยใช้ชว ่ ยงาน ด้นบัญชี การฝากถอน เงิน โอนเงิน บริการสิน เชื่อ แลกเปลี่ยนเงินตรา  บริการข่าวสารการ ธนาคาร การใช้ คอมพิวเตอร์ด้านการเงิน การธนาคารที่รู้จักและ นิยมใช้กันทั่วไป เช่น  บริการฝากถอนเงิน การ โอนเงินแบบ


มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อ ่ สารกันอย่ งแพร่ 5 .ด้า นความมั น ่ าคง หลาย เช่น ใช้ในการควบคุม ประสานงานวงจรสื่อสารทหาร  การแปลรหัสลับในงานจาร กรรมระหว่างประเทศ การส่ง ดาวทียมและการคำานวณวิถีการ โคจรของจรวดไปสูอ ่ วกาศ  สำานักงานตำารวจแห่งชาติของ ประเทศไทยมีศูนย์ประมวล ข่าวสาร มีระบบมีระบบจัดทำา ระเบียนปืน ทะเบียนประวัติ อาชญากร ทำาให้เกิดความ สะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น


มีการใช้เทคโนโลยี 6.ด้า นการคมนาคม สารสนเทศและการสื ่อสารใน ส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง  เช่น การเดินทางโดยรถไฟ มี การเชือ ่ มโยงข้อมูลการจองที่ นัง่ ไปยังทุกสถานี ทำาให้ สะดวกต่อผูโ้ ดยสาร  การเช็ค อินของสายการบิน ได้จัดทำา เครื่องมือที่สะดวกต่อลูกค้า ใน รูปแบบของการเช็คอินด้วย ตนเอง 


มี การใช้ สารสนเทศและการ 7 .ด้ า นวิศเทคโนโลยี วกรรมและสถาปั ต ยกรรม สื่อสารในการออกแบบ หรือจำาลอง สภาวการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือน ของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยการ คำานวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียง ความจริง ตัวอย่างซอฟแวร์การเกิดแผ่นดิน ไหว


องค์กรในภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 8 .ด้ า นการพาณิ ช ย์ สารสนเทศและการสือ ่ สารในการบริหารจัดการ เพื่อ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการทำางาน ทำาให้ การประสานงานหรือการทำากิจกรรมต่างๆ ของแต่ละ หน่วยงานในองค์กร หรือระหว่างองค์กรเป็นไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำามาใช้ ปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าซึ่งเป็นการสร้าง ภาพพจน์ที่ดีขององค์กรต่อลูกค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น   การให้บริการชำาระค่าสินค้าบริการ การสัง่ ซื้อสินค้าทาง อินเทอร์เน็ต และการตรวจสอบราคาสินค้าผ่านเครื่อง อ่านราคาสินค้า


ประโยชน์ จากการนำาระบบ ICT มาใช้ ในองค์ กรพอสรุปเป็ นข้ อได้ ดงั นี้ 1.มีความสะดวกรวดเร็ วในระหว่างการดำาเนินงาน 2.ลดปริ มาณผูด้ าำ เนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้ อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง 3.ระบบการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้น 4.ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการดำาเนินการได้ 5.สร้างความโปร่ งใสให้กบั หน่วยงานหรื อองค์กรได้ 6.ลดปริ มาณเอกสาร (กระดาษในระหว่างการดำาเนินงานได้มา 7.ลดขั้นตอนในระหว่างการดำาเนินการได้มาก 8.ประหยัดเนื้อที่จดั เก็บเอกสาร (กระดาษ)


การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศเข้า กับ งานในองค์ก ร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานในองค์กรและ งานด้านบริ หารในโลกยุคใหม่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง จึงทำาให้ การค้าและการดำาเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่างๆเริ่ มพยายาม เปลี่ยนแปลงให้มีความก้าวทันเข้าสู่ ยคุ ของการค้ารู ปแบบใหม่ โดยผ่าน เครื อข่ายทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการบริ การให้ไปสู่ กลุ่มลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ และเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า กับงานในองค์กรแบ่งได้ดังนี้ คือ - ประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่ อสารและโทรคมนาคม -ประยุกต์ใช้ในสำานักงานภาครัฐและเอกชน


ตัว อย่า งการนำา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศไปประยุก ต์ใ ช้ใ นองค์ก ร

    “นกแอร์” เป็นสายการบินที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการจองตั๋วเครื่องบิน อีกทั้งยังมี การจัดตารางปฏิบต ั ิงานของพนักงาน  มีการ บันทึกข้อมูลผู้โดยสารที่เคยใช้บริการของสาร การบิน  การควบคุมการขึ้นลงของเครื่องบิน  และข้อมูลการดูแลรักษาเครื่องบิน ผ่านทาง ระบบออนไลน์ทั้งหมด  เป็นต้น


‘Agoda’ บริการจองโรงแรมออนไลน์ราคาพิเศษ มากกว่า 150,000 โรงแรมทั่วโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป  อเมริกา กรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง ภูเก็ต ไทย  มาเลเซีย บาหลี ลอนดอน ปารีส กับบริการที่ท่าน มั่นใจด้วยระบบ Real time บริการตลอด 24 ชัว ่ โมง  รวดเร็ว ปลอดภัย รับประกันราคาถูกสุด โดย Agoda!


บริ ษทั ปตท.บริ หารธุรกิจค้าปลีก จำากัด บริ ษทั ปตท.บริ หารธุรกิจค้าปลีก จำากัด (PTTRM ) ซึ่งเป็ นผู ้ บริ หารร้านค้าสะดวกซื้ อภายใต้แบนด์ Jiffy ซึ่งตั้งอยูใ่ นสถานีบริ การ ำ น ปตท PTT ทัว่ ประเทศ ได้คดั เลือกให้บริ ษทั ไอซีทีสมาร์ท น้ามั ทำาการติดตั้งระบบ Time Attendance บันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยลาย นิ้วมือ Fingerprint โดยเลือกใช้สินค้ายีห่ อ้ ICT รุ่ น BS100 จำานวน 160 สาขา ทัว่ ประเทศ


ผลดีทเี่ กิดขึน้ 1. เพิ่มประสิ ทธิภาพการทำางาน 2. เพิ่มคุณภาพบริ การลูกค้า 3. ค้นหาสารสนเทศที่ตอ้ งการได้ใน เวลาสั้น 4. สร้างทางเลือกเพื่อการแข่งขัน 5. สร้างโอกาสทางธุรกิจ ดึงดูดลูกค้า และป้ องกันคู่แข่ง

ข้ อเสี ยทีอ่ าจเกิดขึน้ 1. วงจรชีวิตค่อนข้าง จำากัด ต้องมีการปรับ เปลี่ยนตลอดเวลา 2. ลงทุนสูง 3. ซับซ้อนและยากต่อ การจัดการข้อมูล 4. ยากต่อการรักษา ความทันสมัยของ ข้อมูลและของระบบ 5.ความเสีย ่ งสูง


สรุ ป... จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสาร มีความสำาคัญในการบริ หารจัดการภายในองค์กร เพราะทำาให้การ ทำางานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั สิ่ งแวดล้อม โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และมีการแข่งขันทางธุรกิจสู ง องค์กร ที่มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลได้เร็ ว สามารถนำา เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดเท่านั้นถึงจะอยูร่ อดได้ในปั จจุบนั


ขอบคุณ http://3.bp.blogspot.com http://61.19.202.164/resourc http://www.learners.in.th/blogs/posts/179976 http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson8-1.asp http://552110293naratipna.blogspot.com/

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับองค์กร  
Advertisement