หนังสือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน

Page 1

1 CODE

A. A1. a A1000

A1001

a A1002 A1003 A1004 A1005 a A1006 A1007 a A1008 A1009 a A1010 A1011 A1012 a A1013 A1014 a A1015 A1016 A1017 A1018 A1019 A1020

รายการ

หน่ วย

ส่ วนที่ 1 ค่ างานต้ นทุน ก. กลุ่มงานที่ 1 1. งานโครงสร้ างวิศวกรรม 1.1 งานขุดดิน ขุดดินฐานรากแล้ วถมคืน ดินทัว่ ไป ปริ มาณเกิน 100 ลบ.ม. หรื อขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. ปริ มาณตั ้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรื อขุดลึก1.00-1.50 ม. ลบ.ม. ปริ มาณน้ อยกว่า 25 ลบ.ม.หรื อขุดลึกเกิน1.50 ม. ลบ.ม. ดินลูกรัง ปริ มาณเกิน 100 ลบ.ม. หรื อขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. ปริ มาณตั ้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรื อขุดลึก1.00-1.50 ม. ลบ.ม. ปริ มาณน้ อยกว่า 25 ลบ.ม.หรื อขุดลึกเกิน1.50 ม. ลบ.ม. ขุดดินอื่น ๆ ขุดดินทัว่ ไป ลบ.ม. ขุดดินทัว่ ไป (เครื่ องจักรกล) ลบ.ม. ขุดลอกร่องน ้า (เครื่ องจักรกล) ลบ.ม. ขุดสระน ้า (เครื่ องจักรกล) ลบ.ม. วัสดุรองฐานราก ทรายหยาบรองพื ้น ลบ.ม. อิฐหักกระทุ้งแน่นรองพื ้น ลบ.ม. คอนกรี ตหยาบรองฐานราก คอนกรี ตหยาบ 1:3:5 ( ประเภท 1 ) ลบ.ม. คอนกรี ตหยาบ 1:3:5 ( ประเภท 5 ) ลบ.ม. วัสดุถมบริ เวณ เพื่อปรั บระดับ (ขนจากกองใกล้ อาคารและปรั บระดับ) ทรายถม ลบ.ม. ดิน ลบ.ม. ดินลูกรัง ลบ.ม. ถมบดอัดดิน - ลูกรั ง ( เครื่ องจักรกล ) อัดแน่นธรรมดา ลบ.ม. อัดแน่น 85% ลบ.ม. ทราย - หิน ทรายหยาบ ลบ.ม. ทรายละเอียด ลบ.ม. หินย่อย เบอร์ 1 ลบ.ม. หินย่อย เบอร์ 2 ลบ.ม. หินคลุก ลบ.ม. หินสเปก ลบ.ม.

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

-

99 125 148

. . .

-

194 239 283

. . .

-

60 18 27 18

. . . .

360 150

91 104

. .

1,400 1,645

398 398

. .

320 315 350

99 99 99

. . .

25 35

. ลูกรัง 46 บาท/ลบ.ม.

-

. . . . . .

453 468 548 546 408 380

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


2 CODE รายการ A2. 1.2 งานเสาเข็ม a เสาเข็ม คอนกรี ตอัดแรง ( คอร. ) - เสาเข็มรู ปสี่เหลี่ยมตัน (จานวนน้ อยกว่า 25 ต้ น ให้ สืบราคาเอง) A2000 เสาเข็ม คอร. .

A2001 เสาเข็ม คอร. .

A2002 เสาเข็ม คอร. .

A2003 เสาเข็ม คอร. .

A2004 เสาเข็ม คอร. .

A2005 เสาเข็ม คอร. . -

ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม.

ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.

ขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม.

ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.

ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.

ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

3,313 3,313 3,313 5,600 5,600 5,600 4,800 4,800 4,800 6,900 6,900 6,900 8,850 8,850 8,850 12,050 12,050 12,050

920 980 1,280 950 1,120 1,430 980 1,190 1,440 1,080 1,340 1,450 1,525 1,725 1,925 1,830 2,070 2,550

จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

4,550 4,550 4,550 5,000 5,000 5,000 6,500 6,500 6,500 8,650 8,650 8,650 12,200 12,200 12,200

950 1,120 1,430 1,080 1,340 1,450 1,525 1,725 1,925 1,830 2,070 2,550 2,070 2,340 2,880

จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป

จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น

เสาเข็มรู ปตัว ไอ (จานวนน้ อยกว่า 25 ต้ น ให้ สืบราคาเอง)

A2006 เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.

A2007 เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.

A2008 เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.

A2009 เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.

A2010 เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.

จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


3 CODE รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ - เสาเข็มรู ปกลมกลวง ( แบบแรงเหวี่ยง ) (จานวนน้ อยกว่า 25 ต้ น ให้ สืบราคาเอง) ต้ น 5,550 A2011 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 x 21.00 ม. ต้ น 5,550 ต้ น 5,550 ต้ น 7,400 A2012 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 x 21.00 ม. ต้ น 7,400 ต้ น 7,400 ต้ น 9,400 A2013 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม. ต้ น 9,400 ต้ น 9,400 ต้ น 12,200 A2014 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม. ต้ น 12,200 ต้ น 12,200 a เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS A2015 เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม. ต้ น 16,060 A2016 เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.43 x 21.00 ม. ต้ น 20,625 A2017 เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 x 21.00 ม. ต้ น 27,060 A2018 เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 x 21.00 ม. ต้ น 33,220 a เสาเข็ม คอนกรี ตอัดแรงขนาดเล็ก - รู ปตัว ไอ (จานวนน้ อยกว่า 50 ต้ น ให้ สืบราคาเอง) ต้ น 213 A2019 เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม. ต้ น 213 ต้ น 213 ต้ น 285 A2020 เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม. ต้ น 285 ต้ น 285 ต้ น 363 A2021 เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม. ต้ น 363 ต้ น 363 ต้ น 483 A2022 เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม. ต้ น 483 ต้ น 483

ค่ าแรง

หมายเหตุ

1,306 1,452 1,598 1,959 2,178 2,397 2,455 2,745 3,035 2,625 2,935 3,245

จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น จานวนมากกว่า 100 ต้ นขึ ้นไป จานวน 50 - 100 ต้ น จานวน 25 - 50 ต้ น

รวมค่าเจาะ

ราคาการทาเสาเข็มเจาะ อาจเปลี่ยนแปลงตาม รวมค่าเจาะ สภาพพื ้นที่ก่อสร้ าง รวมค่าเจาะ รวมค่าเจาะ

73 74 94 91 92 128 107 108 152 126 128 176

จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


4 CODE รายการ - รู ปตัว ที (จานวนน้ อยกว่า 50 ต้ น ให้ สืบราคาเอง) A2023 เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 3.00 ม.

A2024 เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.

A2025 เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.

A2026 เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 6.00 ม. -

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

118 118 118 173 173 173 221 221 221 298 298 298

63 64 88 91 92 128 107 108 152 126 128 176

จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

157 157 157 238 238 238 324 324 324 387 387 387 465 465 465

45 46 64 73 74 94 91 92 128 107 108 152 126 128 176

จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป

จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น

รู ปหกเหลี่ยมกลวง (จานวนน้ อยกว่า 50 ต้ น ให้ สืบราคาเอง)

A2027 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.

A2028 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.

A2029 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.

A2030 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.

A2031 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.

จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น จานวนมากกว่า 200 ต้ นขึ ้นไป จานวน 100-200 ต้ น จานวน 50 - 100 ต้ น

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


5 CODE a A2032 A2033 A2034 A2035 A2036 A2037 a A2038 A2039 A2040 A2041 A2042 A2043 a A2044 A2045 A2046 A2047 a A2048 A2049 A2050 A2051 A2052 A2053 A2054 A2055 A2056 A2057 A2058

รายการ เสารั ว้ คอนกรี ต แบบตีนช้ าง เสารัว้ คอนกรี ตแบบตีนช้ าง ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ยาว 2.50 ม. เสารัว้ คอนกรี ตแบบตีนช้ าง ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ยาว 3.00 ม. แบบตัว ดี ( ท้ องปลิง ) เสารัว้ คอนกรี ตแบบตัวดี ยาว 2.10 ม. เสารัว้ คอนกรี ตแบบตัวดี ยาว 2.40 ม. เสารัว้ คอนกรี ตแบบตัวดี ยาว 2.70 ม. เสารัว้ คอนกรี ตแบบตัวดี ยาว 3.10 ม. เสาตอม่ อคอนกรี ต เสาตอม่อคอนกรี ต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม. เสาตอม่อคอนกรี ต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม. เสาตอม่อคอนกรี ต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม. เสาตอม่อคอนกรี ต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. เสาตอม่อคอนกรี ต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม. เสาตอม่อคอนกรี ต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม. เสาเข็มไม้ สน - เสาเข็มไม้ ยูคาลิปตัส เสาเข็มไม้ ยคู าลิปตัส ขนาด Ø 3 นิว้ x 3.00 ม. เสาเข็มไม้ ยคู าลิปตัส ขนาด Ø 4 นิว้ x 4.00 ม. เสาเข็มไม้ ยคู าลิปตัส ขนาด Ø 5 นิว้ x 5.00 ม. เสาเข็มไม้ ยคู าลิปตัส ขนาด Ø 6 นิว้ x 6.00 ม. ค่ าสกัดหัวเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.30 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. เสาเข็ม คอร. รู ปตัวไอ ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ต้ น ต้ น

350 420

50 60

. .

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

132 165 198 275

40 50 55 60

. . . .

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

145 290 435 175 350 525

20 40 60 20 40 60

. . . . . .

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

29 50 100 200

60 80 100 115

. . . .

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

-

300 350 400 500 600

. . . . .

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

-

150 180 230 250 280 300

. . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


6 CODE A2059 A2060 A2061 A2062 A2063 A2064 A2065 A2066 A2067 A2068 a A2069 A2070 A2071 A2072

รายการ เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สีเ่ หลีย่ มตัน ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.35 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 ม. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 ม. การทดสอบทางวิศวกรรม ทดสอบความสามารถรั บนา้ บรรทุกของพืน้ ดิน วิธี BORING TEST วิธี PLATE BEARING ทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็ม วิธี DYNAMIC LOAD TEST วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น ต้ น

-

180 200 250 280 300 320 150 175 200 225

. . . . . . . . . .

จุด จุด

13,500 6,500

-

ราคาเปลี่ยนแปลงได้ ตาม สภาพของสถานที่ก่อสร้ าง

จุด จุด

28,500 300

-

ราคาเปลี่ยนแปลงได้ ตาม สภาพของสถานที่ก่อสร้ าง

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


7 CODE A3. a A3000 A3001 A3002 A3003 a A3004 A3005 A3006 A3007 a

รายการ 1.3 งานแบบหล่ อคอนกรี ต ไม้ แบบทั่วไป ไม้ แบบทัว่ ไป อาคารชั ้นเดียว ไม้ แบบทัว่ ไป อาคาร 2 ชั ้น ไม้ แบบทัว่ ไป อาคาร 3 ชั ้น ไม้ แบบทัว่ ไป อาคาร 4 ชั ้นขึ ้นไป ไม้ แบบเปลือยผิว ไม้ แบบเปลือยผิว อาคารชั ้นเดียว ไม้ แบบเปลือยผิว อาคาร 2 ชั ้น ไม้ แบบเปลือยผิว อาคาร 3 ชั ้น ไม้ แบบเปลือยผิว อาคาร 4 ชั ้นขึ ้นไป ค่ าแรงไม้ แบบ

หน่ วย

( ใช้ 80 % ) ( ใช้ 70 % ) ( ใช้ 60 % ) ( ใช้ 50 % ) ( ใช้ 80 % ) ( ใช้ 70 % ) ( ใช้ 60 % ) ( ใช้ 50 % )

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

400 400 400 400

-

. . . .

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

500 500 500 500

-

. . . .

ตร.ม. 115 5,000 ตร.ม. ขึ ้นไป ตร.ม. 133 น้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. ตร.ม. 154 ชนิดผิวเรียบ ค่าแรงไม้ แบบเปลือยผิว ตร.ม. 193 ชนิดผิวมีบวั ลวดลาย ไม้ คร่ าว สาหรั บยึดแบบหล่ อคอนกรี ต ( ใช้ 30% จากปริ มาณไม้ แบบที่ใช้ จริ งหลังจากปรั บลดจานวนแล้ ว ) ไม้ คร่าว ขนาด 1 ½ นิว้ X 3 นิว้ ลบ.ฟ. 400 . ไม้ คา้ ยันท้ องแบบหล่ อคอนกรี ต ขนาด Ø 3 นิว้ ยาว 3.00 - 3.50 เมตร ต้ น 28 . ตะปู ต่ าง ๆ ตะปู ขนาดต่าง ๆ กก. 26 ใช้ ตะปู 0.25 กก. ตะปู ขนาดยาว 3 นิว้ ลัง 402 ต่อไม้ แบบ 1 ตร.ม. ตะปู ขนาดยาว 2 ½ นิว้ ลัง 421 ตะปู 1 ลัง /18กก. ตะปู ขนาดยาว 2 นิว้ ลัง 451 ตะปู ขนาดยาว 1 ½ นิว้ ลัง 470 ตะปู ขนาดยาว 1 นิว้ ลัง 527 ตะปูตอกคอนกรี ตขนาดยาว 3 นิว้ - 4 นิว้ กก. 60 . ตะปูตอกสังกะสีขนาดยาว 1.75 นิว้ ( 50 - 70 ตัวต่อกล่อง ) กล่อง 15 . น๊ อตหัวกลม ยาว 6 นิว้ ( สาหรั บงานไม้ ) น๊ อตหัวกลม ขนาด Ø 3 หุน ยาว 6 นิว้ ( 9 มม. ) กก. 28 . น๊ อตหัวกลม ขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิว้ ( 12 มม. ) กก. 28 . นั่งร้ านสาหรั บงานซ่ อมแซมอาคาร นั่งร้ านไม้ ไผ่ ตร.ม. 50 20 . นั่งร้ านไม้ ตร.ม. 100 40 . นั่งร้ านเหล็ก ตร.ม. 120 30 .

A3008 ค่าแรงไม้ แบบทัว่ ไป A3009 a A3010 a A3011 a A3012 A3013 A3014 A3015 A3016 A3017 A3018 A3019 a A3020 A3021 a A3022 A3023 A3024

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


8 CODE A4. a A4000 A4001 A4002 a A4003 A4004 A4005 a A4006 A4007 A4008 A4009 A4010 A4011 a A4012 A4013 A4014 A4015 A4016 A4017 A4018 A4019 a A4020 A4021

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ 1.4 งานคอนกรี ตโครงสร้ าง คอนกรี ตโครงสร้ าง ประเภท 1 คอนกรี ต 1:2:4 โครงสร้ างติดดิน ลบ.ม. 1,560 คอนกรี ต 1:2:4 โครงสร้ างชั ้นเดียว ลบ.ม. 1,560 คอนกรี ต 1:2:4 โครงสร้ าง 2 ชั ้นขึ ้นไป ลบ.ม. 1,560 คอนกรี ตโครงสร้ าง ประเภท 5 คอนกรี ต 1:2:4 โครงสร้ างติดดิน ลบ.ม. 1,670 คอนกรี ต 1:2:4 โครงสร้ างชั ้นเดียว ลบ.ม. 1,670 คอนกรี ต 1:2:4 โครงสร้ าง 2 ชั ้นขึ ้นไป ลบ.ม. 1,670 คอนกรี ตผสมเสร็ จ กาลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ซม. ) รู ปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รู ปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่ รวมค่ าขนส่ ง) คอนกรี ตผสมเสร็ จ 180 กก./ตร.ซม. / 140 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,187 คอนกรี ตผสมเสร็ จ 210 กก./ตร.ซม. / 180 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,223 คอนกรี ตผสมเสร็ จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,259 คอนกรี ตผสมเสร็ จ 280 กก./ตร.ซม. / 240 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,265 คอนกรี ตผสมเสร็ จ 320 กก./ตร.ซม. / 280 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,367 คอนกรี ตหยาบผสมเสร็ จ 1:3:5 ลบ.ม. 2,034 ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ( ประเภท 1 ) ตัน 2,194 ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ( ประเภท 5 ) ตัน 2,980 ปูนซีเมนต์ผสม ตัน 2,008 ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 110 ปูนซีเมนต์ผสม ( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 140 ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ ( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 170 ปูนซีเมนต์ขาว ( 40 ก.ก./ถุง ) ถุง 368 ปูนขาว ( 5 ก.ก./ถุง ) ถุง 20 แผ่ นพลาสติก - นา้ ยากันซึม แผ่นพลาสติกปูกันซึม (กว้ าง 1.20 ม.) หลา 5 น ้ายากันซึม ลิตร 37

ค่ าแรง

หมายเหตุ

436 498 542

. . .

436 498 542

. . .

-

1. โครงสร้ างติดดิน ค่าแรง 306 บาท 2. โครงสร้ างชันเดี ้ ยว ค่าแรง 391 บาท 3. โครงสร้ างหลายชั ้น ค่าแรง 485 บาท

-

. . . . . . . .

-

. .

***** หมายเหตุ : ***** น ้ายากันซึม 1 แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร คอนกรี ต 1 ลบ.ม. ใช้ น ้ายากันซึม 5.24 ลิตร

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


9 CODE A5. a A5000 A5001 A5002 A5003 A5004 A5005 a A5006 A5007 A5008 A5009 A5010 A5011 a A5012 A5013 A5014 A5015 A5016 a A5017 A5018 A5019 A5020 A5021 a A5022 A5023 A5024 A5025 A5026 A5027

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ 1.5 งานเหล็กเสริ มคอนกรี ต เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ( ยาวท่ อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่ อตัน ตัน 17,267 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้ น ) ตัน 16,433 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้ น ) ตัน 16,100 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เส้ น ) ตัน 15,900 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้ น ) 15,933 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้ น ) ตัน ตัน 15,933 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้ น ) เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ( ยาวท่ อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่ อเส้ น เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้ น ) เส้ น 44 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้ น ) เส้ น 94 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 12 มม ( 8.88 กก./เส้ น ) เส้ น 166 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้ น ) เส้ น 256 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้ น ) เส้ น 419 เหล็กเส้ นกลมผิวเรี ยบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้ น ) เส้ น 738 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ( ยาวท่ อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่ อตัน 15,700 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้ น ) ตัน 15,500 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้ น ) ตัน 15,500 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้ น ) ตัน 15,500 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้ น ) ตัน 15,500 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้ น ) ตัน เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ( ยาวท่ อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่ อเส้ น เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้ น ) เส้ น 141 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้ น ) เส้ น 247 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้ น ) เส้ น 388 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้ น ) เส้ น 620 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้ น ) เส้ น 758 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ( ยาวท่ อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่ อตัน 16,000 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้ น ) ตัน 15,800 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้ น ) ตัน 15,800 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้ น ) ตัน 15,800 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้ น ) ตัน 15,800 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้ น ) ตัน 15,700 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้ น ) ตัน

ค่ าแรง

หมายเหตุ

4,100 4,100 3,300 3,300 2,900 2,900 10 21 30 46 65 112

เผื่อวัสดุ 5% เผื่อวัสดุ 7% เผื่อวัสดุ 9% เผื่อวัสดุ 11% เผื่อวัสดุ 13% เผื่อวัสดุ 15%

3,300 3,300 2,900 2,900 2,900 30 53 72 112 140 3,300 3,300 2,900 2,900 2,900 2,900

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

เผื่อวัสดุ 9% เผื่อวัสดุ 11% เผื่อวัสดุ 13% เผื่อวัสดุ 15% เผื่อวัสดุ 15%


10 CODE a A5028 A5029 A5030 A5031 A5032 A5033 a A5034 a A5035 A5036 A5037 a A5038 A5039 A5040 A6. a A6000 A6001 A6002 A6003 a A6004 A6005 A6006 A6007 A6008 A6009 A6010 A6011 a A6012

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ( ยาวท่ อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่ อเส้ น เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้ น ) เส้ น 143 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้ น ) เส้ น 251 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้ น ) เส้ น 395 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้ น ) เส้ น 632 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้ น ) เส้ น 770 เหล็กเส้ นกลมผิวข้ ออ้ อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้ น ) เส้ น 995 ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม. ( เบอร์ 18 ) กก. 22 ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6กิโลกรั ม ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 ( ยาว 72 ม. ) กก. 30 ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ( ยาว 54 ม. ) กก. 29 ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 ( ยาว 36 ม. ) กก. 28 เหล็กแผ่ นไร้ สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต แผ่นเรี ยบ หนา 1.5 มม. แผ่น 2,765 แผ่นเรี ยบ หนา 2.0 มม. แผ่น 3,615 แผ่นเรี ยบ หนา 3.0 มม. แผ่น 5,620 1.6 งานพืน้ คอนกรี ตสาเร็ จรู ปอัดแรง (ไม่ รวมค่ าขนส่ ง) ชนิดตัน ( ท้ องเรี ยบ กว้ าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. ) พื ้นสาเร็ จรูปท้ องเรี ยบ LL 200 กก./ตร.ม. ตร.ม. 220 พื ้นสาเร็ จรูปท้ องเรี ยบ LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 235 พื ้นสาเร็ จรูปท้ องเรี ยบ LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 250 พื ้นสาเร็ จรูปท้ องเรี ยบ LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 270 ชนิดกลวง ( HOLLOWCORE ) พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 6 ซ.ม. LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 290 พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 300 กก./ตร.ม. ตร.ม. 310 พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 320 พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซ.ม. LL 400 กก./ตร.ม. ตร.ม. 370 พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 12 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 390 พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 15 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 450 พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 20 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 560 พื ้นสาเร็ จรูปชนิดกลวง หนา 25 ซ.ม. LL 500 กก./ตร.ม. ตร.ม. 690 คอนกรี ตเททับหน้ า ไม่ รวมเหล็กเสริ ม คอนกรี ตทับหน้ า ไม่รวมเหล็กเสริ ม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตร.ม. 110

ค่ าแรง

หมายเหตุ

30 53 72 112 140 183

เผื่อวัสดุ 9% เผื่อวัสดุ 11% เผื่อวัสดุ 13% เผื่อวัสดุ 15% เผื่อวัสดุ 15% เผื่อวัสดุ 15%

-

ใช้ 30 กก./ตัน

-

. . .

354 472 708

35.40 กก./แผ่น

25 25 25 25

. . . .

25 25 25 35 35 50 60 70

. . . . . . . .

30

.

47.20 กก./แผ่น 70.80 กก./แผ่น

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


11 CODE

รายการ

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

หมายเหตุ


12 CODE A7. a A7000 A7001 A7002 A7003 A7004 A7005 A7006 A7007 A7008 A7009 A7010 A7011 A7012 A7013 A7014 A7015 A7016 a A7017 A7018 A7019 A7020 A7021 A7022 A7023 A7024 A7025 A7026 A7027 A7028 A7029 A7030

รายการ 1.7 งานเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ ( ยาวท่ อนละ 6.00 เมตร ) เหล็กรางนา้ (Steel U-Channel) ชนิดรี ดร้ อน (Channel Steel) เหล็กรางน ้า ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม. ชนิดรี ดเย็น (Light Channel Steel) เหล็กรางน ้า ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม. เหล็กรางน ้า ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม. เหล็กตัวซี ชนิดรี ดเย็น (Light Lip Channel Steel) เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

401 1,066 1,560 2,790

415 562 804 1,440

41.52 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

409 507 468 624 525 703 575 819 972 1,181 1,545 1,181 1,825

202 260 232 303 270 370 300 420 499 606 792 606 936

20-21 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

415 507 475 663 780 869 528 717 877 973 575 790 1,084 1,334

210 260 244 340 403 446 271 368 450 499 295 406 556 684

56.16 กก./ท่อน 80.4 กก./ท่อน 144.0 กก./ท่อน

26.00 กก./ท่อน 23-24 กก./ท่อน 30-32 กก./ท่อน 27.00 กก./ท่อน 37.00 กก./ท่อน 30.00 กก./ท่อน 42.00 กก./ท่อน 49.86 กก./ท่อน 60.60 กก./ท่อน 79.20 กก./ท่อน 60.60 กก./ท่อน 93.60 กก./ท่อน 21.00 กก./ท่อน 26.00 กก./ท่อน 24.36 กก./ท่อน 34.00 กก./ท่อน 40.26 กก./ท่อน 44.58 กก./ท่อน 27.06 กก./ท่อน 36.78 กก./ท่อน 45.00 กก./ท่อน 49.92 กก./ท่อน 29.50 กก./ท่อน 40.56 กก./ท่อน 55.62 กก./ท่อน 68.40 กก./ท่อน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


13 CODE a A7031 A7032 A7033 A7034 A7035 A7036 A7037 a A7038 A7039 A7040 A7041 A7042 A7043 A7044 A7045 A7046 A7047 A7048 A7049 A7050 a A7051 A7052 A7053 A7054 A7055 A7056 A7057 A7058 A7059 A7060 A7061 A7062

รายการ เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) เหล็ก H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. เหล็ก H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. เหล็ก H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. เหล็ก H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม. เหล็ก H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. เหล็ก H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม. เหล็ก H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม. เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม. เหล็ก I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) ชนิดรี ดร้ อน เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม. เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม. เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม. เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม. เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม. เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม. เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม. เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ 189.00 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

3,875 4,941 6,130 8,897 11,562 18,084 21,780

2,268 2,892 3,588 5,208 6,768 9,864 12,384

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

2,297 4,900 3,479 5,129 5,290 5,896 6,467 10,373 11,925 9,850 12,690 15,519 18,434

1,236 2,604 1,872 2,232 2,760 3,024 3,480 5,532 6,276 5,184 6,600 7,992 9,576

103.00 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

131 170 207 160 213 255 214 254 346 283 318 442

67 87 106 82 101 131 101 145 177 145 184 226

6.72 กก./ท่อน

241.00 กก./ท่อน 299.00 กก./ท่อน 434.00 กก./ท่อน 564.00 กก./ท่อน 822.00 กก./ท่อน 1,032.00 กก./ท่อน

217.00 กก./ท่อน 156.00 กก./ท่อน 186.00 กก./ท่อน 230.00 กก./ท่อน 252.00 กก./ท่อน 290.00 กก./ท่อน 461.00 กก./ท่อน 523.00 กก./ท่อน 432.00 กก./ท่อน 550.00 กก./ท่อน 666.00 กก./ท่อน 798.00 กก./ท่อน

8.70 กก./ท่อน 10.60 กก./ท่อน 8.16 กก./ท่อน 10.89 กก/ท่อน 13.10 กก./ท่อน 10.98 กก./ท่อน 14.50 กก./ท่อน 17.70 กก./ท่อน 14.50 กก./ท่อน 18.40 กก./ท่อน 22.62 กก./ท่อน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


14 CODE a A7063 A7064 A7065 A7066 A7067 A7068 A7069 A7070 A7071 A7072 A7073 A7074 A7075 A7076 A7077 A7078 A7079 A7080 A7081 A7082 A7083 A7084 a A7085 A7086 A7087 A7088 A7089 A7090 A7091 A7092 A7093 A7094

รายการ เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) (ต่ อ) ชนิดรี ดร้ อน เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม. เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม. เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม. เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม. เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม. เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม. เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม. เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม. เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม. เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม. เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม. เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม. ชนิดรี ดเย็น เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x3 .2 มม. เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม. เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม. ท่ อเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด ½ นิว้ x ½ นิว้ หนา 1.2 มม. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด ¾ นิว้ x ¾ นิว้ หนา 1.2 มม. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ หนา 1.2 มม. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 1 ½ นิ ้ว x 1 ½ นิ ้ว หนา 2.0 มม.

ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 2 นิว้ x 2 นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 2 นิ ้ว x 2 นิ ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 2 นิ ้ว x 2 นิ ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)

ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส ขนาด 3 นิ ้ว x 3 นิ ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส ขนาด 3 นิ ้ว x 3 นิ ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.)

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

26.80 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

463 619 900 712 1,165 1,521 1,123 1,556 2,041 1,212 1,626 7,177 2,119 2,850 3,490 2,780 3,440 4,046

268 355 460 411 598 780 575 798 1,020 622 892 1,146 1,070 1,400 1,730 1,380 1,640 2,020

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

162 220 279 337

83 113 143 173

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

91 106 119 255 332 451 485 580 904 1,108

19 33 44 111 149 170 230 230 358 438

35.50 กก./ท่อน 45.96 กก./ท่อน 41.10 กก./ท่อน 59.76 กก./ท่อน 78.00 กก./ท่อน 57.54 กก./ท่อน 79.80 กก./ท่อน 102.00 กก./ท่อน 62.20 กก./ท่อน 89.20 กก./ท่อน 114.60 กก./ท่อน 106.98 กก./ท่อน 139.98 กก./ท่อน 172.98 กก./ท่อน 138.00 กก./ท่อน 163.98 กก./ท่อน 201.98 กก./ท่อน 8.28 กก./ท่อน 11.28 กก./ท่อน 14.28 กก./ท่อน 17.28 กก./ท่อน

2.28 กก./ท่อน 3.84 กก./ท่อน 5.22 กก./ท่อน 13.08 กก./ท่อน 17.58 กก./ท่อน 20.04 กก./ท่อน 27.00 กก./ท่อน 27.00 กก./ท่อน 42.06 กก./ท่อน 51.54 กก./ท่อน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


15 CODE A7095 A7096 A7097 A7098 A7099 A7100 A7101 A7102 A7103 A7104 A7105 A7106 A7107 A7108 A7109 A7110 A7111 A7112 A7113 A7114 A7115 A7116 A7117 A7118 A7119 A7120 A7121 A7122 A7123 A7124 A7125

รายการ สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Tube) (ต่ อ) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส ขนาด 4 นิ ้ว x 4 นิ ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส ขนาด 4 นิ ้ว x 4 นิ ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส ขนาด 4 นิ ้ว x 4 นิ ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้ หนา 3.2 มม. (JIS) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้ หนา 4.5 มม. (JIS) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้ หนา 6.0 มม. (JIS) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 6 นิว้ x 6 นิว้ หนา 3.2 มม. (JIS) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 6 นิว้ x 6 นิว้ หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 6 นิว้ x 6 นิว้ หนา 6.0 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้ หนา 4.5 มม. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้ หนา 6.0 มม. สี่เหลี่ยมผืนผ้ า (Rectangular Tube) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ หนา 1.2 มม. ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 1 นิ ้ว x 2 นิ ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 1 นิ ้ว x 2 นิ ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 ½ นิว้ x 3 นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ หนา 2.3 มม. (JIS) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 2 นิ ้ว x 4 นิ ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 2 นิ ้ว x 4 นิ ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 2 นิ ้ว x 4 นิ ้ว หนา 4.5 มม.(มอก.) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 3 นิ ้ว x 5 นิ ้ว หนา 2.0 มม.(มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 3 นิ ้ว x 5 นิ ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อเหล็กกลวงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 3 นิ ้ว x 5 นิ ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 3 นิว้ x 6 นิว้ หนา 3.2 มม.(JIS) ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 3 นิว้ x 6 นิว้ หนา 4.5 มม.(JIS) ท่ อกลมประเภท BS - S ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 1 นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 1 ½ นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 2 นิว้ หนา 2.3 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 3 นิว้ หนา 2.5 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 4 นิว้ หนา 3.0 มม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ 53.76 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

1,156 1,613 1,787 1,558 2,295 2,963 1,820 2,790 3,585 3,790 5,365

538 704 785 679 997 1,301 820 1,209 1,584 1,633 2,149

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

240 315 420 430 580 665 910 115 1,240 789 1,229 1,609 1,690 1,396 2,120

80 146 194 200 270 308 421 515 573 364 571 702 786 647 981

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

284 324 465 752 1,160

95 138 198 320 494

70.38 กก./ท่อน 78.48 กก./ท่อน 67.86 กก./ท่อน 99.72 กก./ท่อน 130.14 กก./ท่อน 82.02 กก./ท่อน 120.90 กก./ท่อน 158.4 กก./ท่อน 163.26 กก./ท่อน 214.92 กก./ท่อน 8.04 กก./ท่อน 14.64 กก./ท่อน 19.44 กก./ท่อน 20.04 กก./ท่อน 27.00 กก./ท่อน 30.84 กก./ท่อน 42.06 กก./ท่อน 51.54 กก./ท่อน 57.30 กก./ท่อน 36.42 กก./ท่อน 57.12 กก./ท่อน 70.20 กก./ท่อน 78.60 กก./ท่อน 64.68 กก./ท่อน 98.10 กก./ท่อน 9.48 กก./ท่อน 13.80 กก./ท่อน 19.80 กก./ท่อน 31.98 กก./ท่อน 49.38 กก./ท่อน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


16 CODE A7126 A7127 A7128 A7129 A7130 A7131 a A7132 A7133 A7134 A7135 A7136 A7137 A7138 A7139 A7140 a A7141 A7142 A7143 A7144 A7145 A7146 A7147 A7148 A7149 A7150 A7151 A7152 A7153 A7154 A7155 A7156 A7157 A7158

รายการ ท่ อกลมประเภท BS - M ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 1 นิว้ หนา 2.7 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 1 ½ นิว้ หนา 3.0 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 2 นิว้ หนา 3.0 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 2 ½ นิว้ หนา 3.0 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 3 นิว้ หนา 3.2 มม. ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 4 นิว้ หนา 4.0 มม. เหล็กแท่ งสี่เหลี่ยมตัน เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/8 นิว้ x 3/8 นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ½ นิว้ x ½ นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 นิว้ x 5/8 นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ¾ นิว้ x ¾ นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด1 ¼ นิว้ x 1 ¼ นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ½ นิว้ x 1 ½ นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ¾ นิว้ x 1 ¾ นิว้ เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2 นิว้ x 2 นิว้ เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้ า (Steel Flat Bars) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1/2 นิว้ หนา 1 หุน (3 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1/2 นิว้ หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 5/8 นิว้ หนา 1 หุน (3 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 5/8 นิว้ หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 3/4 นิว้ หนา 1 หุน (3 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 3/4 นิว้ หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 3/4 นิว้ หนา 2 หุน (6 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 นิว้ หนา 1 หุน (3 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 นิว้ หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 นิว้ หนา 2 หุน (3 มม.) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 นิว้ หนา 3 หุน ( 9 มม. ) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 นิว้ หนา 4 หุน ( 12 มม. ) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 1/4 นิว้ หนา 3 หุน ( 9 มม. ) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 1/2 นิว้ หนา 3 หุน ( 9 มม. ) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 1 1/2 นิว้ หนา 4 หุน ( 13 มม. ) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 2 นิว้ หนา 4 หุน ( 12 มม. ) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 3 นิว้ หนา 4 หุน ( 12 มม. ) เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด 4 นิว้ หนา 4 หุน ( 12 มม. )

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

309 492 615 780 962 1,536

129 202 255 325 400 653

12.90 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

83 146 254 366 652 910 1,331 1,816 2,378

43 68 118 170 304 474 683 930 1,214

4.26 กก./ท่อน

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

34 51 43 64 52 77 102 69 104 138 206 269 257 316 413 529 791 1,096

18 26 22 33 27 40 53 35 53 71 106 142 136 161 215 283 424 562

20.22 กก./ท่อน 25.50 กก./ท่อน 32.52 กก./ท่อน 40.02 กก./ท่อน 65.28 กก./ท่อน

6.80 กก./ท่อน 11.82 กก./ท่อน 17.04 กก./ท่อน 30.36 กก./ท่อน 47.40 กก./ท่อน 68.28 กก./ท่อน 92.95 กก./ท่อน 121.44 กก./ท่อน 1.77 กก./ท่อน 2.64 กก./ท่อน 2.21 กก./ท่อน 3.30 กก./ท่อน 2.66 กก./ท่อน 3.96 กก./ท่อน 5.31 กก./ท่อน 3.54 กก./ท่อน 5.28 กก./ท่อน 7.08 กก./ท่อน 10.60 กก./ท่อน 14.16 กก./ท่อน 13.56 กก./ท่อน 16.08 กก./ท่อน 21.48 กก./ท่อน 28.26 กก./ท่อน 42.36 กก./ท่อน 56.25 กก./ท่อน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


17 CODE a A7159 A7160 a A7161 A7162 A7163 A7164 A7165 a A7166 A7167 A7168 a

รายการ ค่ าแรงประกอบเหล็กรู ปพรรณ โครงหลังคาทัว่ ไป (ทรงจัว่ ทรงเพิง ทรงปั น้ หยา อื่น ๆ) โครงหลังคาทัว่ ไป (โครง TRUSS) เหล็กแผ่ นเรี ยบดา (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เหล็กแผ่นเรี ยบดา หนา 2 มม. เหล็กแผ่นเรี ยบดา หนา 3 มม. เหล็กแผ่นเรี ยบดา หนา 4 มม. เหล็กแผ่นเรี ยบดา หนา 6 มม. เหล็กแผ่นเรี ยบดา หนา 9 มม. แปหลังคาสาเร็ จรู ป ( ยาวท่ อนละ 4.00 เมตร ) แปหลังคาสาเร็ จรูป หนา 0.55 มม. แปหลังคาสาเร็ จรูป หนา 0.70 มม. แปเหล็กอาบสังกะสีตวั ซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม. ค่ าติดตัง้ โครงหลังคาไม้

A7169 ทรงจัว่ และทรงเพิงแหงน A7170 ทรงปั น้ หยา A7171 ทรงไทย

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

กก. กก.

-

10 12

รวมลวดเชื่อม

แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น

822 1,225 1,645 2,450 3,665

470 700 940 1,400 2,100

47.00 กก./แผ่น

ท่อน ท่อน เมตร

120 140 100

25 25 25

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

-

102 140 140 183 198 304

รวมลวดเชื่อม

70.00 กก./แผ่น 94.00 กก./แผ่น 140.00 กก./แผ่น 210.00 กก./แผ่น

. . . จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ ้นไป จันทัน/แปห่างน้ อยกว่า 75 ซม. จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ ้นไป จันทัน/แปห่างน้ อยกว่า 75 ซม. จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ ้นไป จันทัน/แปห่างน้ อยกว่า 75 ซม.

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


18 CODE B. B1. b B1000 B1001 B1002 B1003 B1004 B1005 B1006 B1007 B1008 B1009 B1010 B1011 B1012 B1013 B1014 B1015 B1016 B1017 B1018 B1019 B1020 B1021 B1022 B1023 B1024 B1025 B1026 B1027

รายการ 2. งานสถาปั ตยกรรม 2.1 งานมุงหลังคา กระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใย กระเบือ้ งลอนคู่ กระเบื ้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. กระเบื ้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. กระเบื ้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5.5 มม. กระเบื ้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. กระเบื ้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. ครอบสันโค้ งกระเบื ้องลอนคู่ ครอบสันโค้ งกระเบื ้องลอนคู่ ครอบสันโค้ งกระเบื ้องลอนคู่ ครอบตะเฆ่กระเบื ้องลอนคู่ ครอบตะเฆ่กระเบื ้องลอนคู่ ครอบตะเฆ่กระเบื ้องลอนคู่ ครอบเพิงแหงนกระเบื ้องลอนคู่ ครอบเพิงแหงนกระเบื ้องลอนคู่ ครอบเพิงแหงนกระเบื ้องลอนคู่ ชนฝากระเบื ้องลอนคู่ ชนฝากระเบื ้องลอนคู่ ชนฝากระเบื ้องลอนคู่ รางนา้ ตะเฆ่ ราง รางน ้าสังกะสี 4 นิว้ รางน ้าสแตนเลส 4 นิว้ อุปกรณ์ ยึดกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใย ขอยึดกระเบื ้องลอนคู่ 8 นิว้ - 10 นิว้ ขอยึดกระเบื ้องลอนคู่เคลือบสี 8 นิว้ - 10 นิว้ ขอยึดกระเบื ้องลูกฟูกลอนเล็ก 6 นิว้ - 8 นิว้ สลักเกลียวยึดกระเบื ้องลอนคู่ สลักเกลียวยึดกระเบื ้องลอนใหญ่ 16 นิว้ สลักเกลียวและพุกรองกระเบื ้องบานเกล็ด สลักเกลียวยึดครอบกระเบื ้อง ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องลอนคู่ 4 นิว้ ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องลูกฟูกลอนเล็ก 2 ½ นิว้ - 3 นิว้

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

สีซีเมนต์

แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น

58 67 74 74 84 58 67 74 58 67 74 58 67 74 58 67 74

-

เมตร เมตร

250 630

-

. .

ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ชุด ตัว ตัว ตัว

6 10 7 7 9 13 7 6 6

-

. . . . . . . . .

สีตา่ งๆ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) สีซีเมนต์ สีตา่ งๆ สีซีเมนต์ สีตา่ งๆ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) สีซีเมนต์ สีตา่ งๆ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) สีซีเมนต์ สีตา่ งๆ สีพิเศษ (สีประกายมุก ) สีซีเมนต์ สีตา่ งๆ สีพิเศษ (สีประกายมุก )

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


19 CODE b B1028 B1029 B1030 B1031 B1032 B1033 B1034 B1035 B1036 B1037 B1038 B1039 B1040 B1041 B1042 B1043 B1044 B1045 B1046 B1047 B1048 B1049 B1050 B1051 b B1052 B1053 B1054 B1055 B1056 B1057 B1058 B1059 B1060

รายการ กระเบือ้ งคอนกรี ต กระเบื ้องคอนกรี ตลอนโค้ งหรื อลอนเหลี่ยม กระเบื ้องคอนกรี ตลอนโค้ งหรื อลอนเหลี่ยม กระเบื ้องคอนกรี ตลอนโค้ งหรื อลอนเหลี่ยม กระเบื ้องคอนกรี ตลอนกาบกล้ วย กระเบื ้องคอนกรี ตลอนกาบกล้ วย กระเบื ้องคอนกรี ตลอนนีโอคลาส กระเบื ้องคอนกรี ตลอนคลื่น ครอบสันโค้ ง ครอบข้ าง ครอบข้ างปิ ดชายคา ครอบข้ างปิ ดจัว่ ครอบโค้ งหางมน ครอบโค้ ง 2 ทาง ครอบโค้ ง 3 ทาง ครอบโค้ ง 4 ทาง ปูนปั น้ ครอบหลังคาตะเฆ่สนั รางน ้าสังกะสีตะเฆ่รางสาเร็ จรูป แผ่นเสริ มรอยต่อกันรั่ว อุปกรณ์ ยึดกระเบือ้ งคอนกรี ต ขอยึดกระเบื ้องคอนกรี ต ขอยึดเชิงชายกระเบื ้องคอนกรี ต ตะปูเกลียวยึดแป กล่องละ 500 ตัว ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องคอนกรี ต 2.25 นิว้ ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องคอนกรี ต ปลายสว่าน 2.5 นิว้ ตะปูเกลียวยึดกระเบื ้องคอนกรี ต ปลายสว่าน 4 นิว้ กระเบือ้ งพลาสติกโปร่ งแสง กระเบื ้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนเล็กขนา 0.54 ม.x1.20 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.20 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนใหญ่ขนาด1.00 ม.x1.50 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนสังกะสี ขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม. กระเบื ้องโปร่งแสงลอนโค้ ง - ลอนกาบกล้ วย - ลอนคลื่น

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ สีแดงกุหลาบ - เทา

แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น เมตร เมตร เมตร

12 16 31 12 16 16 24 26 26 32 40 40 32 50 50 580 390 330

-

ตัว ตัว กล่อง ตัว ตัว ตัว

2 5 350 1 2 4

-

. . . . . .

แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น

250 310 275 340 530 665 800 315 330

-

สีขาวใส - ขาวขุ่น

สีอื่น ๆ สีน ้าเงินแพรไหม สีอิฐอาไพ - สีน ้าตาล สีเขียวไพรพฤกษ์ สีน ้าเงิน - สีมกุ ชมพู สีน ้าทะเล

. . . . . . . . รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


20 CODE b B1061 B1062 B1063 B1064 B1065 B1066 B1067 B1068 B1069 B1070 B1071 B1072 B1073 b B1074 B1075 B1076 B1077 B1078 B1079 b B1080 B1081 B1082 B1083 B1084 b B1085 B1086 B1087 B1088 B1089 B1090

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ค่ าแรง หมายเหตุ หลังคาและแผ่ นปิ ดข้ างแผ่ นเหล็กรี ดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET ) แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 290 70 หลังคาจัว่ แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ตร.ม. 350 70 หลังคาจัว่ แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 230 70 หลังคาจัว่ แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ตร.ม. 285 70 หลังคาจัว่ แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 315 80 หลังคาโค้ ง แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ตร.ม. 395 80 หลังคาโค้ ง แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 260 80 หลังคาโค้ ง แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ตร.ม. 330 80 หลังคาโค้ ง ครอบมุม ( FLASHING ) กว้ าง 60 ซม. เมตร 260 50 เคลือบสี ครอบมุม ( FLASHING ) กว้ าง 60 ซม. เมตร 220 50 เคลือบอะลูซิงค์ บานเกล็ด ( LOUVER ) เมตร 160 รวมค่าแรง เคลือบสี บานเกล็ด ( LOUVER ) เมตร 150 รวมค่าแรง เคลือบอะลูซิงค์ หลังคาแผ่นใส ( SKY-LIGHT ) หนา 1.6 มม. ตร.ม. 800 50 . แผ่ นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่ นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต ไม่ ชุบสี สังกะสีลกู ฟูกลอนเล็ก หนา 0.40 มม. ฟุต 20 เบอร์ 28 สังกะสีลกู ฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม. ฟุต 20 เบอร์ 32 สังกะสีลกู ฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม. ฟุต 20 เบอร์ 35 สังกะสีลกู ฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม. ฟุต 20 เบอร์ 35 ชุบสี สังกะสีลกู ฟูกลอนเล็กกว้ าง 2.5 ฟุตหนา 0.20 มม. ฟุต 23 เบอร์ 35 สังกะสีลกู ฟูกลอนใหญ่กว้ าง 2.5 ฟุตหนา0.20มม. ฟุต 23 เบอร์ 35 วัสดุฉนวนกันความร้ อน แผ่นสะท้ อนความร้ อน อลูมิเนียม ด้ านเดียว ตร.ม. 42 20 . แผ่นสะท้ อนความร้ อน อลูมิเนียม สองด้ าน ตร.ม. 58 20 . ฉนวนกันความร้ อนชนิด ( PE ) หนา 5 มม. ตร.ม. 250 25 . ฉนวนกันความร้ อนชนิด ( PU ) หนา 25 มม. ตร.ม. 280 25 . ฉนวนกันความร้ อนชนิด ( PU ) หนา 50 มม. ตร.ม. 470 25 . เชิงชาย - ปิ ดลอนกระเบือ้ ง ไม้ เนือ้ แข็ง เชิงชายไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ + ทับเชิงชาย เมตร 143 94 รวมทับเชิงชายไม้ เนือ้ แข็ง เชิงชายไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ + ทับเชิงชาย เมตร 214 94 รวมทับเชิงชายไม้ เนือ้ แข็ง เชิงชายไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 10 นิว้ + ทับเชิงชาย เมตร 269 94 รวมทับเชิงชายไม้ เนือ้ แข็ง เชิงชายไม้ เนือ้ แข็ง / ไม้ สาเร็ จรูป เมตร 45 ขนาด 6" - 8" (แผ่นเดียว) ปิ ดกันนก สาเร็ จรู ป / P.V.C. เมตร 35 10 . รางน ้าตะเฆ่สาเร็ จรูป เมตร 25 สแตนเลส / สังกะสี

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


21 CODE b B1091 B1092 b B1093 B1094 B1095 B1096 B1097 B1098 B1099 B1100 B1101 B1102 b B1103 B1104 B1105 B1106 B1107 B1108 B1109 B1110

รายการ เชิงชายไม้ สาเร็ จรู ป (สีธรรมชาติหรื อสีรองพืน้ ) เชิงชายไม้ สาเร็ จรู ป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม. เชิงชายไม้ สาเร็ จรู ป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม. รางรั บนา้ ฝน และท่ อรั บนา้ ฝน รางสังกะสี รางน ้าสังกะสีเบอร์ 26 กว้ าง 5 นิว้ รางน ้าสังกะสีเบอร์ 26 กว้ าง 6 นิว้ รางน ้าสังกะสีเบอร์ 28 กว้ าง 5 นิว้ รางน ้าสังกะสีเบอร์ 28 กว้ าง 6 นิว้ ท่อรับน ้าฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นิว้ ท่อรับน ้าฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด Ø 4 นิว้ รางสแตนเลส รางน ้าสแตนเลสหนา 1 มม.กว้ าง 5 นิว้ รางน ้าสแตนเลสหนา 1 มม.กว้ าง 6 นิว้ ท่อรับน ้าฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิว้ ท่อรับน ้าฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิว้ ค่ าติดตัง้ กระเบือ้ งหลังคา กระเบือ้ งลอนคู่ - กระเบือ้ งลูกฟูก ทรงจัว่ ปั น้ หยา ทรงไทย สังกะสี ทรงจัว่ , ทรงไทย, ปั น้ หยา, ทรงเพิง (ทุกขนาด) กระเบือ้ งคอนกรี ต ทรงจัว่ , ทรงไทย, ปั น้ หยา, ทรงเพิง ครอบข้ าง, ครอบชนผนัง ครอบสันโค้ ง, ตะเฆ่สนั , (รวมค่าแรงปูนทราย,ทาสี) ตัดกระเบื ้องตะเฆ่ราง, ครอบชนผนัง

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

เมตร เมตร

57 82

73 73

รวมทับเชิงชายไม้ สาเร็ จรู ป รวมทับเชิงชายไม้ สาเร็ จรู ป

เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร

350 400 300 350 250 350

25 25 25 25 25 25

พร้ อมขอรัดราง

เมตร เมตร เมตร เมตร

700 800 400 500

25 25 25 25

พร้ อมขอรัดราง พร้ อมขอรัดราง พร้ อมขอรัดราง พร้ อมแหวนรัดท่อ พร้ อมแหวนรัดท่อ พร้ อมขอรัดราง พร้ อมขอรัดราง พร้ อมแหวนรัดท่อ พร้ อมแหวนรัดท่อ

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

-

45 50 55

. . .

ตร.ม.

-

23

.

ตร.ม. เมตร เมตร เมตร

-

74 74 74 74

. . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


22 CODE B2. b B2000 B2001 B2002 B2003 B2004 B2005 B2006 B2007 B2008 B2009 B2010 b B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022

รายการ 2.2 งานฝ้ าเพดาน และแผงบังแดด ฝ้ าเพดานโครงคร่ าวไม้ เนือ้ แข็ง แผ่ นยิบซั่มบอร์ ด ฉาบเรี ยบรอยต่ อ ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 4 มม.เคร่ าไม้ เนื ้อแข็ง ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 6 มม.เคร่ าไม้ เนื ้อแข็ง ระแนงไม้ ฝ้าระแนงไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด ½ นิว้ x 2 นิว้ คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ฝ้าระแนงไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ฝ้ าเพดานโครงคร่ าวโลหะชุบสังกะสี แผ่ นยิบซั่มบอร์ ด ฉาบเรี ยบรอยต่ อ ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 4 มม.คร่ าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 4 มม. ตีเว้ นร่อง ยาแนวโพลียรู ิ เทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 6 มม.คร่ าวโลหะชุบสังกะสี ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 6 มม. ตีเว้ นร่อง ยาแนวโพลียรู ิ เทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี ระแนงเหล็ก ฝ้าระแนงเหล็กชุบสังกะสีอบสี

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ธรรมดา

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

355 394 394 372 394 418 593

97 97 97 97 97 97 97

ตร.ม. ตร.ม.

469 498

92 92

ตีเว้ นร่ อง = 94 บาท ตีเว้ นร่ อง = 94 บาท

ตร.ม. ตร.ม.

575 815

167 162

เว้ นร่อง

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

287 334 310 308 363 333 342

75 75 75 75 75 75 75

ธรรมดา

ตร.ม.

250

75

.

ตร.ม.

265

75

.

ตร.ม.

285

75

.

ตร.ม.

300

75

.

ตร.ม.

1,500 รวมค่าติดตั ้ง

มีฟอยล์ ทนความชื ้น ธรรมดา มีฟอยล์ ทนความชื ้น ทนไฟ

เข้ าลิ ้น

มีฟอยล์ ทนความชื ้น ธรรมดา มีฟอยล์ ทนความชื ้น ทนไฟ

พร้ อมโครงคร่าว

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


23 CODE b B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030 B2031 B2032 b B2033 B2034 B2035 B2036 b B2037 B2038 B2039 B2040 b B2041 B2042 b B2043 B2044

รายการ ฝ้ าเพดานโครงคร่ าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR) แผ่ นยิบซั่มบอร์ ด ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ฝ้ายิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 4 มม.คร่ าวทีบาร์ ฝ้ากระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 6 มม.คร่ าวทีบาร์ ฝ้ าเพดานฉาบปูนและยาแนว ( ใต้ ท้องพืน้ ) ฉาบปูนเพดาน คสล. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร) อุดแต่งยาแนวใต้ พื ้นสาเร็ จรู ป แผงบังแดดคร่ าวไม้ เนือ้ แข็ง แผงบังแดดคร่าวไม้ เนื ้อแข็งแผ่นกระเบื ้องเส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 4 มม. แผงบังแดดคร่าวไม้ เนื ้อแข็งแผ่นกระเบื ้องเส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 6 มม. แผงบังแดดคร่าวไม้ เนื ้อแข็งแผ่นชิ ้นไม้ อดั ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. แผงบังแดดคร่าวไม้ เนื ้อแข็งแผ่นชิ ้นไม้ อดั ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. แผงบังแดดคร่ าวเหล็กฉาก แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื ้องเส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 4 มม. แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื ้องเส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 6 มม. แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นชิ ้นไม้ อดั ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นชิ ้นไม้ อดั ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. แผงบังแดดอลูมิเนียม แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C ( พร้ อมโครงคร่าว ) แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z ( พร้ อมโครงคร่าว ) บัวฝ้ าเพดานไม้ บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิว้ - 3 นิว้ บัวฝ้าเพดานสาเร็ จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิว้ - 3 นิว้

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ธรรมดา

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

250 298 298 265 315 315

52 52 52 52 52 52

ตร.ม. ตร.ม.

215 249

52 52

. .

ตร.ม. ตร.ม.

58 22

82 30

สูง 3.01-5.00 เมตร=94บาท .

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

410 447 489 535

92 92 94 94

. . . .

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

423 455 501 525

92 92 94 94

หนาไม่เกิน 6 มม. หนาไม่เกิน 6 มม. . .

ตร.ม. ตร.ม.

1,650 1,650

-

รวมค่าติดตั ้ง

เมตร เมตร

25 30

45 40

. .

มีฟอยล์ ทนความชื ้น ธรรมดา มีฟอยล์ ทนความชื ้น

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

รวมค่าติดตั ้ง


24 CODE B3. b B3000 B3001 B3002 B3003 B3004 B3005 b B3006 B3007 B3008 b B3009 B3010 B3011 B3012 B3013 b B3014 B3015 B3016 b B3017 B3018 B3019 b B3020 B3021 B3022 b B3023 B3024 B3025 B3026

รายการ 2.3 งานพืน้ ผิวพืน้ ขัดมันและขัดหยาบ พื ้นขัดมันผสมน ้ายากันซึม พื ้นปูนทราย ปรับระดับ พร้ อมขัดหยาบ พื ้นปูนทราย ปรับระดับ พร้ อมขัดมัน ขัดหยาบผิวพื ้น (ไม่รวมปูนทรายฯ) ขัดมันเรี ยบ (ไม่รวมปูนทรายฯ) ขีดร่องลายก้ างปลา (ไม่รวมปูนทรายฯ) ผิวพืน้ หินขัด - หินล้ าง - ทรายล้ าง ( พร้ อมเส้ นแบ่ งแนว ) พื ้นผิวหินขัดหนา 1 ซม. (รวมปูนทราย + ฝังเส้ น พีวีซ)ี พื ้นผิวหินล้ าง (รวมปูนทราย + ฝั งเส้ น พีวีซ)ี พื ้นผิวทรายล้ าง, กรวดล้ าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้ น พีวีซ)ี ผิวพืน้ ปูกระเบือ้ งเคลือบ พื ้นปูกระเบื ้องเคลือบขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ พื ้นปูกระเบื ้องเคลือบขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้ พื ้นปูกระเบื ้องเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ พื ้นปูกระเบื ้องเคลือบขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้ พื ้นปูกระเบื ้องปูสลับ - ทรายล้ าง / กรวดล้ าง / หินล้ าง ผิวพืน้ ปู Porcelain (พ๊ อซเลน) พื ้นปู Porcelain (พ๊ อซเลน) ขนาด 12"x12", 16"x16" พื ้นปู Porcelain (พ๊ อซเลน) ขนาด 18"x18", 20"x20" พื ้นปู Porcelain (พ๊ อซเลน) ขนาด 24"x24" ขึ ้นไป ผิวพืน้ ปูหินอ่ อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) พื ้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. พื ้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. พื ้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดา ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ผิวพืน้ ปูกระเบือ้ งหินขัดสาเร็ จรู ป - กระเบือ้ งดินเผา พื ้นปูกระเบื ้องหินขัดสาเร็ จรูปขนาด 30 x 30 ซม. พื ้นปูหินขัดสาเร็ จรู ปขนาด 40 x 40 ซม. พื ้นปูกระเบื ้องดินเผา ขนาด 6 x6 นิว้ ( ด่านเกวียน ) ผิวพืน้ ปูกระเบือ้ งยาง ( รวมปูนทรายรองพืน้ ขัดมัน ) พื ้นปูกระเบื ้องยาง0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม. พื ้นปูกระเบื ้องยาง0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม. พื ้นปูกระเบื ้องยางชนิดม้ วน หนา 2.0 มม. พื ้นปูกระเบื ้องยางชนิดม้ วน หนา 2.5 มม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

. . .

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

83 105 105 -

82 61 82 30 40 45

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

350 280 250

153 99 99

มีลวดลาย = 198 บาท

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

250 302 315 350 302

193 158 158 158 201

รวมปูนทราย

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

420 460 560

184 217 222

รวมปูนทราย

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

794 1,047 2,500

198 198 198

ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

498 595 378

183 183 159

รวมปูนทราย

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

280 324 280 362

50 50 120 120

มากกว่า 100 ตร.ม.

บนพื ้น ค.ส.ล. บนพื ้น ค.ส.ล. บนพื ้น ค.ส.ล.

มีลวดลาย = 158 บาท มีลวดลาย = 158 บาท

รวมปูนทราย รวมปูนทราย รวมปูนทราย รวมปูนทราย

รวมปูนทราย รวมปูนทราย

ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ค่าแรง = 164 บาท

รวมปูนทราย รวมปูนทราย

ค่าแรง = 40 บาท มากกว่า 100 ตร.ม. ค่าแรง = 100 บาท

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


25 CODE b B3027 B3028 B3029 B3030 B3031 B3032 B3033 B3034 -

รายการ หน่ วย ผิวพืน้ ปูปาร์ เก้ ไม้ ( ไม่ รวมค่ าขัดพืน้ และค่ าลงนา้ ยาเคลือบผิว) ไม้ แดง (น้ อยกว่ า 100 ตร.ม.) พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ แดงหนา 19 มม. ขนาด 1 1/4"X8 1/2" ตร.ม. พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ แดงหนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X10" ตร.ม. พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ แดงหนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. ไม้ มะค่ า (น้ อยกว่ า 100 ตร.ม.) พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14" ตร.ม. พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45" ตร.ม. พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60" ตร.ม. พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90" ตร.ม. ไม้ ประดู่ (น้ อยกว่ า 100 ตร.ม.)

B3035 พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ ประดูห่ นา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" B3036 B3037 b B3038 B3039 b B3040 B3041 B3042 B3043 B3044 b B3045 b B3046 B3047 B3048 B3049 b B3050

ตร.ม.

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

552 570 610

115 115 115

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

844 1,380 1,380 1,400 1,850

115 115 115 115 115

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

690

115

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

115 115

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

115 115

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

140 140 120 120 120

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ ้นไป ค่าแรง 120 บาท/ตร.ม.

ไม้ สัก (น้ อยกว่ า 100 ตร.ม.) พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ สกั หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12" ตร.ม. 779 พื ้นปูปาร์ เก้ ไม้ สกั หนา 19 มม. ขนาด 4"x14" ตร.ม. 960 ผิวพืน้ ปูโมเสคไม้ (ไม่ รวมค่ าขัดพืน้ และค่ าลงนา้ ยาเคลือบผิว) (น้ อยกว่ า 100 ตร.ม.) พื ้นปูโมเสดไม้ แดง ขนาด 6 นิว้ ตร.ม. 290 พื ้นปูโมเสดไม้ เบญจพรรณ ขนาด 4 ½ นิว้ ตร.ม. 217 พืน้ ไม้ เข้ าลิน้ วางบนตงไม้ ( ราคายังไม่ รวมไม้ ตง ) (น้ อยกว่ า 100 ตร.ม.) พื ้นไม้ เนื ้อแข็งเข้ าลิ ้นวางบนตงไม้ เนื ้อแข็ง ตร.ม. 1,176 พื ้นไม้ แดงเข้ าลิ ้นวางบนตงไม้ เนือ้ แข็ง ตร.ม. 1,509 พื ้นไม้ ตะเคียนทองวางบนตงไม้ เนื ้อแข็ง ตร.ม. 1,270 พื ้นไม้ มะค่าวางบนตงไม้ เนือ้ แข็ง ตร.ม. 2,182 พื ้นไม้ สกั วางบนตงไม้ เนือ้ แข็ง ตร.ม. 3,421 ค่ าแรงขัดพืน้ ไม้ (ด้ วยเครื่ องจักร) ตร.ม. ค่าขัดพื ้นไม้ (ด้ วยเครื่ องจักร) ตร.ม. คอนกรี ตบล๊ อกปูพืน้ พื ้นถนนหรื อทางเท้ าปูบล็อคหนา 6 ซม. ตร.ม. 327 พื ้นถนนหรื อทางเท้ าปูบล็อคหนา 6 ซม. ตร.ม. 420 พื ้นถนนหรื อทางเท้ าปูบล็อคหนา 10 ซม. ตร.ม. 563 พื ้นถนนหรื อทางเท้ าปูบล็อคหนา 10 ซม. ตร.ม. 670 ขอบคันหินคอนกรี ต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร ขอบคันหินคอนกรี ตยาว 1.00 เมตร ท่อน 175

50 70

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

พื ้นที่ 80 ตร.ม.ขึ ้นไป พื ้นที่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

55 55 55 55

สีซีเมนต์

50

.

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

สีตา่ ง ๆ สีซีเมนต์ สีตา่ ง ๆ


26 CODE b B3051 B3052 B3053

รายการ วัสดุเส้ นแบ่ งแนว ยาวเส้ นละ 2.00 เมตร เส้ นแบ่งแนวพีวีซี 6 มม. เส้ นแบ่งแนวพีวีซี 10 มม. เส้ นแบ่งแนวทองเหลือง

B4. b B4000 B4001 B4002 B4003 B4004 b B4005 B4006 b B4007 B4008 B4009 B4010 B4011 B4012 B4013 B4014 b B4015 B4016 B4017 B4018 b B4019 B4020 B4021 B4022 b B4023 B4024

2.4 งานผนัง ผนังก่ ออิฐ ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น ผนังก่ออิฐดินเผา ผนังก่ออิฐแดงกลวง ผนังก่ออิฐแดงกลวง เต็มแผ่น ผนังก่ อเซรามิค ผนังก่อเซรามิคบล๊ อก ผิวด้ าน ผนังก่อเซรามิคบล๊ อก ผิวเคลือบ ผนังก่ อคอนกรี ตบล๊ อก ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก 2 ชั ้น เต็มหน้ าเสา, คาน ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก 2 ชั ้น เต็มหน้ าเสา, คาน โชว์แนว ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก หนา 7 ซม. ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก หนา 7 ซม. โชว์แนว ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก หนา 9 ซม. ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก หนา 9 ซม. โชว์แนว ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก หนา 19 ซม. ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อก หนา 19 ซม. โชว์แนว ผนังก่ อบล๊ อก ( คอนกรี ตมวลเบา ) บล็อคก่อผนังขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. บล็อคก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม. บล็อคก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 12.5 ซม. บล็อคก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 20.0 ซม. ผนังก่ อคอนกรี ตบล๊ อกกันฝน ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อกกันฝน หนา 9 ซม. ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อกกันฝนลิ ้นคู่ หนา 9 ซม. ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อกลิ ้นกระจก หนา 9 ซม. ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อกโปร่ งมีลวดลาย หนา 9 ซม. ผนังก่ อบล๊ อกแก้ ว ผนังก่อบล๊ อกแก้ วสีขาว ขนาด 12"x12" ผนังก่อบล๊ อกแก้ วสีชา ขนาด 12"x12"

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ . . .

เส้ น เส้ น เส้ น

19 35 160

-

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

245 460 147 170 170

89 167 84 84 153

ตร.ม. ตร.ม.

670 837

55 55

. .

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

196 196 93 93 178 178 234 234

120 149 80 89 86 89 98 105

. .

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

200 295 360 583

56 60 63 78

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

195 540 1,290 280

89 89 89 89

. . . .

ตร.ม. ตร.ม.

1,462 1,937

150 150

ขนาด 8"x8" = 200 บาท ขนาด 6"x6" = 240 บาท

รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 78 บาท รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 130 บาท ชนิด 2 รู

. .

รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 65 บาท

. รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 73 บาท

. รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 91 บาท . รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 53 บาท รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 56 บาท รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 61 บาท รัว้ - กาแพง ค่าแรง = 75 บาท

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


27 CODE b B4025 B4026 B4027 B4028 B4029 b B4030 B4031 B4032 b B4033 B4034 b B4035 B4036 B4037 b B4038 B4039 B4040 B4041 B4042 B4043 B4044 B4045 B4046 B4047 B4048 B4049 B4050 B4051

รายการ

หน่ วย

ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ ผนังบุกระเบื ้องเคลือบขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ตร.ม. ผนังบุกระเบื ้องเคลือบขนาด 4 นิว้ x 8 นิว้ ตร.ม. ผนังบุกระเบื ้องเคลือบขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้ ตร.ม. ผนังบุกระเบื ้องเคลือบขนาด 8 นิว้ x 10 นิว้ ตร.ม. ผนังบุกระเบื ้องเคลือบขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ ตร.ม. ผนังบุอิฐประดับ ผนังบุอิฐประดับ ตร.ม. ผนังบุกระเบื ้องดินเผาแบบไม่เคลือบ4 นิว้ x4นิว้ ตร.ม. ผนังบุกระเบื ้องดินเผาแบบเคลือบ 4นิว้ x4นิว้ ตร.ม. ผนังบุแผ่ นหินอ่ อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ ) ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.30 ม.,0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.80 ม. ตร.ม. ผนังผิวล้ าง ผนังผิวหินล้ าง ตร.ม. ผนังผิวทรายล้ าง ตร.ม. ผนังผิวกรวดล้ าง ตร.ม. ผนังโครงคร่ าวไม้ เนือ้ แข็ง ( บุด้านเดียว ) ไม้ อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั สักหนา 4 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั สักหนา 6 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ไม้ อัดยาง หรื อ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ยางหนา 4 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั ยางหนา 6 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. แผ่ นยิบซั่มบอร์ ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 10 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. แผ่ นชิน้ ไม้ อัดซีเมนต์ ความหนาแน่ นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม.

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

350 355 257 257 248

201 201 166 166 181

. . . . .

839 558 413

220 183 183

. . .

793 1,948

265 302

. (สีเทา-ดา)

241 205 264

121 121 121

เสา คาน ครี บ แผงบังแดด ค่าแรง = 138 บาท/ตร.ม

787 871

69 69

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

467 559

69 69

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

371 392

69 69

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

342 380 421 377 419

89 89 89 89 89

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.

442 475 508

89 89 89

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


28 CODE B4052 B4053 b B4054 B4055 B4056 B4057 B4058 B4059 B4060 B4061 B4062 B4063 B4064 B4065 B4066 B4067 B4068 b B4069 B4070 B4071 B4072 B4073 B4074

รายการ

หน่ วย

แผ่ นไม้ ผนังไม้ เข้ าลิ ้นคร่าวไม้ เนื ้อแข็ง ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ ตีซ้อนเกล็ดหรื อตีทบั เกล็ดขนาด 3/4 x4 นิว้ ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังโครงคร่ าวไม้ เนือ้ แข็ง ( บุสองด้ าน ) ไม้ อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั สักหนา 4 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั สักหนา 6 มม.คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง สองด้ าน ตร.ม. ไม้ อัดยาง หรื อ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ยางหนา 4 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั ยางหนา 6 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นยิบซั่มบอร์ ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 10 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นชิน้ ไม้ อัดซีเมนต์ ความหนาแน่ นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นฝาไม้ ผนังไม้ เข้ าลิ ้นคร่าวไม้ เนื ้อแข็ง สองด้ าน ตร.ม. ผนังโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสี ( บุด้านเดียว ) ไม้ อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั สักหนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั สักหนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ไม้ อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ยางหนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั ยางหนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. แผ่ นยิบซั่มบอร์ ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม.

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

684 684

140 96

. .

1,309 1,477

108 108

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

669 853

108 108

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

477 519

108 108

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

419 494 577 669 751

140 140 140 140 140

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.

619 685 751

140 140 140

กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.

1,210

221

.

551 710

95 95

. .

338 426

95 95

. .

232 253

100 100

. .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


29 CODE B4075 B4076 B4077 B4078 B4079 B4080 B4081 B4082 B4083 B4084 B4085 b B4086 B4087 B4088 B4089 B4090 B4091 B4092 B4093 B4094 B4095 B4096 B4097 B4098 B4099

รายการ หน่ วย แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. แผ่ นชิน้ ไม้ อัดซีเมนต์ ความหนาแน่ นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. แผ่ นฝาไม้ สาเร็ จรู ป(ไฟเบอร์ ซีเมนต์ ) ผนังไม้ สาเร็ จรูปคร่ าวโลหะชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ สาเร็ จรูปคร่ าวโลหะชุบสังกะสี ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังไม้ สาเร็ จรูปชนิดบังใบ ขนาด 6" หนา 8 มม. ตร.ม. ผนังโครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสี ( บุสองด้ าน ) ไม้ อัดสัก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั สักหนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั สักหนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ไม้ อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ยางหนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั ยางหนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นยิบซั่มบอร์ ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังยิปซัม่ บอร์ ดหนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังกระเบื ้องเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 4 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังกระเบื ้องเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบหนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นชิน้ ไม้ อัดซีเมนต์ ความหนาแน่ นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม. ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้ าน ตร.ม.

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

208 246 287 333 375

95 95 95 95 95

. . . . .

308 341 374

95 95 95

. . .

349 410 450

95 95 95

. สีตา่ ง ๆ

980 1,210

120 120

. .

505 681

120 120

. .

431 473

130 130

. .

283 358 441 533 617

120 120 120 120 120

. . . . .

483 549 615

120 120 120

. . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

.


30 CODE b B4100 B4101 b B4102 B4103 B4104 b B4105 B4106 b B4107 B4108 b B4109 B4110 b B4111 B4112 b B4113 B4114 B4115 B4116 B4117 B4118 B4119 B4120 b B4121 B4122 B4123

รายการ หน่ วย ผนังโครงคร่ าวเหล็กรู ปพรรณ ( บุด้านเดียว ) แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้ านเดียว ตร.ม. แผ่ นชิน้ ไม้ อัดซีเมนต์ ใยความหนาแน่ นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้ านเดียว ตร.ม. ผนังโครงคร่ าวเหล็กรู ปพรรณ ( บุสองด้ าน ) แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้ าน ตร.ม. แผ่ นชิน้ ไม้ อัดซีเมนต์ ความหนาแน่ นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร ผนังไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้ าน ตร.ม. แผงลวดตาข่ าย โครงคร่ าวไม้ เนือ้ แข็ง แผงลวดตาข่ายขนาด 1 ½ นิว้ คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ตร.ม. แผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิว้ คร่าวไม้ เนือ้ แข็ง ตร.ม. แผงลวดตาข่ าย โครงคร่ าวเหล็กฉาก แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นิว้ คร่าวเหล็กฉาก ตร.ม. แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิว้ คร่าวเหล็กฉาก ตร.ม. แผงลวดตาข่ าย โครงคร่ าวท่ อเหล็กผิวดา แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นิว้ คร่าวท่อเหล็กดา ตร.ม. แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิว้ คร่าวท่อเหล็กดา ตร.ม. แผงลวดตาข่ าย โครงคร่ าวท่ อเหล็กเคลือบสังกะสี แผงลวดตาข่ายขนาด1½นิว้ คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ตร.ม. แผงลวดตาข่ายขนาด2นิว้ คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ตร.ม. ลวดตาข่ ายขึน้ รู ปด้ วยการถัก แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. ช่องตาข่าย ขยาด 1 ½ นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิว้ ( เส้ นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. ลวดตาข่ ายขึน้ รู ปด้ วยการเชื่อม ( หน้ ากว้ าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร ) แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิ ้ว ) ม้ วน ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ ้ว ) ม้ วน ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ ้ว ) ม้ วน

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

650

95

665

95

780

140

.

795

140

.

410 395

120 120

. .

478 465

120 120

. .

295 283

120 120

. .

532 520

120 120

. .

77 68 88 75

-

เบอร์ 11 เบอร์ 11 เบอร์ 10 เบอร์ 10

88 75 93 84

-

เบอร์ 11 เบอร์ 11 เบอร์ 10 เบอร์ 10

900 900 900

-

. . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


31 CODE B4124 B4125 B4126 b B4127 B4128

รายการ แบบตาหกเหลี่ยม ( หน้ ากว้ าง 90 ซม. ยาวม้ วนละ 45 ม. ) ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิ ้ว ) ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ ้ว ) ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ ้ว ) มุ้งลวดอลูมิเนียม มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้ าง 90 ซม. ยาว 30.00 ม. มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้ าง 120 ซม. ยาว 30.00 ม.

B5. B5000 B5001 B5002 B5003 B5004 B5005 B5006 B5007 B5008 B5009 B5010 B5011 B5012 B5013 B5014 B5015 B5016

2.5 งานบัวเชิงผนัง บัวเชิงผนังไม้ เนือ้ แข็ง ¾ นิว้ x 4 นิว้ บัวเชิงผนังไม้ เนือ้ แข็ง ¾ นิว้ x 5 นิว้ บัวเชิงผนังไม้ เนือ้ แข็ง 1 นิว้ x 4 นิว้ บัวเชิงผนังไม้ เนือ้ แข็ง 1 นิว้ x 5 นิว้ บัวเชิงผนังไม้ สกั , ไม้ แดง, ไม้ มะค่า สูง 4 นิว้ - 5 นิว้ บัวเชิงผนังไม้ สาเร็ จรูป (ไม้ เทียม, GRC) สูง 4 นิว้ บัวเชิงผนังกระเบื ้องเซรามิคด้ าน บัวเชิงผนังกระเบื ้องเคลือบเซรามิค บัวไม้ สงั เคราะห์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม. บัวเชิงผนังหินขัดหล่อในที่ บัวเชิงผนังหินขัดสาเร็ จรูป บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต สูง 4 นิว้ - 5 นิว้ (ลบมุม 45 องศา) บัวเชิงผนังหินล้ าง - ทรายล้ าง - กรวดล้ าง บัวเชิงผนังยางสีดาขนาด 4 นิว้ หนา 1.4 มม. บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิว้ หนา 8 มม. (สาเร็ จรู ป) บัวเชิงผนังสาเร็ จรูป (สแตนเลส, อลูมิเนียม) สูง 4 นิว้ - 5 นิว้ บัวเชิงผนังทาสีน ้ามัน สูง 4 นิว้ - 5 นิว้

B6. b B6000 B6001 b B6002 b B6003 B6004

2.6 งานฉาบปูน ฉาบปูนผนัง ฉาบปูนเรี ยบผนังภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบผนังพร้ อมตีเส้ น ฉาบปูนโครงสร้ าง คสล. ฉาบปูนเรี ยบ โครงสร้ าง คสล.ภายในอาคาร เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐ ครึ่ งแผ่ น เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐ เต็มแผ่ น

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ม้ วน ม้ วน ม้ วน

800 600 500

-

. . .

ม้ วน ม้ วน

2,880 3,840

-

. .

เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร

40 50 70 80 60 70 45 90 90 80 16 85 -

50 50 50 50 45 45 50 50 50 75 55 175 70 40 40 45 20

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ตร.ม. ตร.ม.

58 58

82 113

ภายนอกอาคาร = 95 บาท .

ตร.ม.

63

100

ภายนอกอาคาร = 115 บาท

เมตร เมตร

70 115

44 62

. .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


32 CODE B7. b B7000 B7001 B7002 B7003 B7004 b B7005 B7006 B7007 B7008 B7009 B7010 B7011 B7012 B7013 B7014 B7015 B7016 B7017 B7018 B7019 B7020 B7021 B7022 B7023 B7024 B7025

รายการ 2.7 งานประตู - หน้ าต่ าง ประตูเหล็ก ประตูเหล็กม้ วนเคลือบสี ระบบมือดึง ประตูเหล็กม้ วนบานทึบชนิดใช้ มือดึง ขนาดกว้ าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. เสากลางแบ่งประตู ฝากล่องหุ้มแผ่นประตู ประตูเหล็กม้ วนบานโปร่ งชนิดใช้ มือดึง ขนาดกว้ าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กบานยืด ประตูเหล็กบานยืดพร้ อมแผงบังตา ขนาดกว้ าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. บานประตูไม้ อัด บานประตูไม้ อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ ภายใน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บานประตูไม้ อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ ภายนอก บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. ประตูไม้ อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ ภายใน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ชุด ต้ น เมตร ชุด

14,650 2,000 2,000 15,750

รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง

. . . .

ชุด

14,100 รวมค่าแรง

.

บาน บาน บาน บาน บาน บาน

1,310 1,425 1,545 1,655 1,730 1,780

119 136 153 161 170 179

มอก. มอก. มอก. มอก. มอก. มอก.

บาน บาน บาน บาน บาน บาน

1,860 2,025 2,185 2,340 2,440 2,500

119 136 153 161 170 179

มอก. มอก. มอก. มอก. มอก. มอก.

บาน บาน บาน บาน บาน บาน บาน บาน บาน

915 935 940 995 1,160 1,225 1,290 1,315 1,370

107 119 122 136 142 153 161 170 179

. . . . . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


33 CODE B7026 B7027 B7028 B7029 B7030 B7031 B7032 B7033 B7034 b B7035 B7036 B7037 B7038 B7039 B7040 B7041 B7042 B7043 B7044 b B7045 B7046 B7047 B7048 B7049 B7050 B7051 B7052

รายการ หน่ วย ประตูไม้ อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ ภายนอก บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน บานประตูไม้ อดั ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน ประตูบานทึบ ประตูบานทึบไม้ สัก กรอบบาน 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟั ก หนา ½ นิว้ ประตูบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ สกั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ เนือ้ แข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟั กหนา ½ นิว้ ประตูบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน ประตูบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน หน้ าต่ างบานทึบ ไม้ สัก กรอบบาน 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟั กหนา ½ นิว้ หน้ าต่างบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน หน้ าต่างบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน หน้ าต่างบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน หน้ าต่างบานทึบไม้ สกั ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน ไม้ เนือ้ แข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟั กหนา ½ นิว้ หน้ าต่างบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน หน้ าต่างบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน หน้ าต่างบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน หน้ าต่างบานทึบไม้ เนือ้ แข็งขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

1,270 1,325 1,370 1,435 1,510 1,555 1,630 1,805 2,165

107 119 122 136 142 153 161 170 179

. . . . . . . . .

6,100 6,500 6,900 7,700 8,800

126 147 168 189 210

. . . . .

1,200 1,300 1,400 1,500 1,600

114 147 168 189 210

. . . . .

3,400 3,500 3,600 3,750

69 72 80 84

. . . .

650 700 760 800

69 72 80 84

. . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


34 CODE b B7053 B7054 B7055 B7056 b B7057 B7058 B7059 B7060 B7061 B7062 b B7063 B7064 B7065 B7066 b B7067 B7068 B7069 B7070 B7071 b B7072 B7073 B7074 B7075 B7076 B7077

รายการ กรอบบานหน้ าต่ าง ( เป็ นบาน ) บานไม้ สัก กรอบบานขนาด 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ กรอบบานหน้ าต่างไม้ สกั ขนาด 70 ซม. x 110 ซม. กรอบบานหน้ าต่างไม้ สกั ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. บานไม้ เนือ้ แข็ง กรอบบานขนาด 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ กรอบบานหน้ าต่างไม้ เนื ้อแข็งขนาด 70 ซม. x 110 ซม. กรอบบานหน้ าต่างไม้ เนื ้อแข็งขนาด 80 ซม. x 120 ซม. กรอบบานหน้ าต่ าง ( เป็ นเมตร ) ไม้ สัก กรอบบานหน้ าต่างไม้ สกั ขนาด 1 1/4 นิว้ x 4 นิว้ กรอบบานหน้ าต่างไม้ สกั ขนาด 1 1/4 นิว้ x 5 นิว้ กรอบบานหน้ าต่างไม้ สกั ขนาด 1 1/4 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง กรอบบานหน้ าต่างไม้ เนื ้อแข็งขนาด 1 1/4 นิว้ x 4 นิว้ กรอบบานหน้ าต่างไม้ เนื ้อแข็งขนาด 1 1/4 นิว้ x 5 นิว้ กรอบบานหน้ าต่างไม้ เนื ้อแข็งขนาด 1 1/4 นิว้ x 6 นิว้ เกล็ดไม้ เกล็ดไม้ สัก เกล็ดไม้ สกั ขนาด ¾ นิว้ x 4 นิว้ เกล็ดไม้ สกั ขนาด ¾ นิว้ x 5 นิว้ เกล็ดไม้ เนือ้ แข็ง เกล็ดไม้ เนือ้ แข็งขนาด ¾ นิว้ x 4 นิว้ เกล็ดไม้ เนือ้ แข็งขนาด ¾ นิว้ x 5 นิว้ วงกบไม้ ต่ างๆ วงกบไม้ สกั ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ วงกบไม้ มะค่า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ วงกบไม้ แดง ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ วงกบไม้ เต็ง - วงกบไม้ ตะเคียน ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ วงกบไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ อุปกรณ์ ประตู และ หน้ าต่ าง กลอนอลูมิเนียม กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 นิว้ กลอนอลูมิเนียมขนาด 5 นิว้ กลอนอลูมิเนียมขนาด 6 นิว้ กลอนอลูมิเนียมขนาด 8 นิว้ ( สแตนเลสด้ าน ) กลอนขนาด 4 นิว้ สาหรับห้ องน ้า ( สแตนเลสเงา ) กลอนขนาด 4 นิว้ สาหรับห้ องน ้า

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

บาน บาน

1,700 1,850

80 100

. .

บาน บาน

600 650

80 100

. .

เมตร เมตร เมตร

317 427 564

-

. . .

เมตร เมตร เมตร

165 190 210

-

. . .

เมตร เมตร

215 225

-

. .

เมตร เมตร

46 62

-

. .

เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร

602 318 289 172 130

-

. . . . .

อัน อัน อัน อัน อัน อัน

41 44 46 70 45 55

-

. . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


35 CODE B7078 B7079 B7080 B7081 B7082 B7083 B7084 B7085 B7086 B7087 B7088 B7089 B7090 B7091 B7092 B7093 B7094 B7095 B7096 B7097 B7098 B7099 B7100 B7101 B7102 B7103 B7104 B7105 B7106

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ มือจับ ( เหล็กชุบโครเมี่ยม ) มือจับขนาด 4 นิว้ อัน 9 มือจับขนาด 5 นิว้ อัน 11 มือจับขนาด 6 นิว้ อัน 13 ขอรั บขอสับ - ที่ยึด ขอรับขอสับเหล็กเคลือบสังกะสีกลม ขนาด 6 นิว้ อัน 5 ขอรับขอสับสแตนเลส ขนาด 6 นิว้ อัน 96 ที่ยึดประตู กันกระแทก ลูกปื นสปริ ง อัน 25 ที่ยึดประตู กันกระแทก แบบก้ ามปู อัน 35 บานพับ ชนิด 2 ปี ก ( ชุดละ 2 อัน ) บานพับ ชนิด 2 ปี ก ขนาด 4 นิว้ x 3 นิว้ ชุด 40 บานพับ ชนิด 2 ปี ก ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ชุด 60 บานพับ ชนิด 2 ปี ก ขนาด 5 นิว้ x 4 นิว้ ชุด 90 บานพับหน้ าต่ างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรั บมุม ( ชุดละ 2 อัน ) บานพับหน้ าต่างปรับมุม ขนาด 8 นิว้ ชุด 55 บานพับหน้ าต่างปรับมุม ขนาด 10นิว้ ชุด 57 บานพับหน้ าต่างปรับมุม ขนาด 12 นิว้ ชุด 63 บานพับหน้ าต่างปรับมุม ขนาด 14 นิว้ ชุด 66 บานพับหน้ าต่างปรับมุม ขนาด 16 นิว้ ชุด 74 บานพับหน้ าต่างปรับมุม ขนาด 18 นิว้ ชุด 114 บานพับหน้ าต่างปรับมุม ขนาด 20 นิว้ ชุด 124 บานพับหน้ าต่ างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรั บมุม 2 แขน ปรั บฝื ดได้ ( ชุดละ 2 อัน ) บานพับหน้ าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับฝื ดได้ ขนาด 8 นิว้ ชุด 72 บานพับหน้ าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับฝื ดได้ ขนาด 10 นิว้ ชุด 78 บานพับหน้ าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับฝื ดได้ ขนาด 12 นิว้ ชุด 90 บานพับหน้ าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับฝื ดได้ ขนาด 14 นิว้ ชุด 100 บานพับหน้ าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับฝื ดได้ ขนาด 16 นิว้ ชุด 110 กุญแจประตู กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสมัน ( ห้ องทัว่ ไป ) ชุด 550 กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้ าน ( ห้ องทัว่ ไป ) ชุด 375 กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสมัน ( ห้ องน ้า ) ชุด 380 กุญแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้ าน ( ห้ องน ้า ) ชุด 255 กุญแจประตูก้านบิด ชุด 663 โช๊ คอัพประตู ( แบบเปิ ดทางเดียว ) โช๊ คอัพประตูชนิดแขนธรรมดา ชุด 1,252 โช๊ คอัพประตูชนิดแขนตั ้งค้ าง ชุด 1,520

ค่ าแรง

หมายเหตุ

-

. . .

35 35

. . . .

-

. . .

-

200 x 20 มม.

-

200 x 20 มม.

100 100 100 100 100

. . . . .

100 100

. .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

250 x 20 มม. 300 x 20 มม. 350 x 20 มม. 400 x 20 มม. 400 x 20 มม. 400 x 20 มม.

250 x 20 มม. 300 x 20 มม. 350 x 20 มม. 400 x 20 มม.


36 CODE b B7107 B7108 B7109 B7110 B7111 B7112 B7113 B7114 B7115 B7116 B7117 B7118 B7119 B7120 B7121 b B7122 B7123 B7124 B7125 B7126 B7127 B7128 B7129 B7130 b B7131 B7132

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ วงกบเหล็กประตู - หน้ าต่ าง วงกบเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่ น้อยกว่ า 1.6 มม. ( ไม่ อบสี ) วงกบเหล็กประตูแบบพับขนาด 4 นิว้ เมตร 135 วงกบเหล็กประตูแบบพับขนาด 3 นิว้ เมตร 120 วงกบเหล็กประตูแบบพับตั ้งกลาง ขนาด 3 นิว้ เมตร 145 วงกบหน้ าต่ างเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่ น้อยกว่ า 1.6 มม. ( อบสี ) วงกบเหล็กหน้ าต่างแบบพับ เมตร 210 วงกบเหล็กหน้ าต่างตังกลาง ้ เมตร 270 กรอบบานหน้ าต่างเหล็กพับ เมตร 220 คิ ้วหน้ าต่างเหล็กพับสาหรับรับกระจก เมตร 75 เหล็กแผ่นลูกฟั ก อบสี ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. แผ่น 550 วงกบเหล็กชนิดขึน้ รู ป วงกบเหล็กตัวแซท เมตร 130 แกนกลางหน้ าต่างเหล็กทางตัง้ เมตร 130 เส้ นแบ่งกลางช่องหน้ าต่างเหล็ก เมตร 165 แกนกลางหน้ าต่างเหล็กทางนอน เมตร 175 คิ ้วอลูมิเนียมยึดกระจก เส้ น 46 มือจับหน้ าต่างเหล็กล็อคในตัวแบบก้ านบิด ตัว 160 มือจับหน้ าต่างเหล็กบานกระทุ้ง ตัว 195 กรอบหน้ าต่ างบานเกล็ดเหล็ก กรอบหน้ าต่ างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุน ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต คู่ 26 เหล็กเส้ นกันขโมยเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต เส้ น 19 หน้ าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิว้ เกล็ด 28 หน้ าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิว้ เกล็ด 30 กรอบหน้ าต่ างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุนกันขโมย หน้ าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิว้ เกล็ด 35 หน้ าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิว้ เกล็ด 37 กรอบหน้ าต่ างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือโยก หน้ าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิว้ เกล็ด 29 ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต คู่ 26 มือหมุนเกล็ดเหล็ก ชุด 135 วงกบประตู - หน้ าต่ าง อลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม สาเร็ จรู ป หนาไม่ น้อยกว่ า 1.5 มม. วงกบอลูมิเนียมขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 270 วงกบอลูมิเนียมขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ( สีชา ) เมตร 315

ค่ าแรง

หมายเหตุ

40 40 40

. . .

40 40 40 40 40

. . . . .

40 40 40 40 -

. . . . . . .

-

. . . .

-

. .

-

. . .

52 52

ยาวเส้ นละ 6.40 เมตร

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


37 CODE B7133 B7134 B7135 B7136 B7137 B7138 B7139 B7140 B7141 B7142 B7143 B7144 B7145 B7146 B7147 B7148 B7149 b B7150 B7151 B7152 B7153 B7154 B7155 B7156

รายการ

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

แผ่ นลูกฟูกอลูมิเนียม แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้ าง 6 นิว้ เมตร 170 แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้ าง 6 นิว้ ( สีชา ) เมตร 180 กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานสวิงปิ ด - เปิ ด อลูมิเนียม ) กรอบบานอลูมิเนียม เมตร 310 กรอบบานอลูมิเนียม ( สีชา ) เมตร 365 อุปกรณ์ ประกอบชุด กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานสวิงปิ ด - เปิ ด อลูมิเนียม ) มือจับประตู คู่ 400 เส้ นธรณีประตู เมตร 75 เส้ นธรณีประตู ( สีชา ) เมตร 90 โช๊ คอัพฝังในตัววงกบ ชุด 1,544 กุญแจฝังในตัวบาน ชุด 250 กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม ) กรอบนอกอลูมิเนียม เมตร 110 กรอบนอกอลูมิเนียม ( สีชา ) เมตร 125 กรอบบานอลูมิเนียม เมตร 130 กรอบบานอลูมิเนียม ( สีชา ) เมตร 145 อุปกรณ์ ประกอบชุด บานอลูมิเนียม ( ชุดบานเลื่อน ) กุญแจฝังในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม ชุด 1,315 กุญแจล๊ อคบานเลื่อนหน้ าต่างอลูมิเนียม ชุด 300 ลูกล้ อเลื่อนบานเดี่ยว ชุด 73 ลูกล้ อเลื่อนบานคู่ ชุด 155 ชุดหน้ าต่ างบานเกล็ดอลูมิเนียม ชุดหน้ าต่ างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือหมุน ฉากกันฝนเกล็ด ยาว 3 ฟุต คู่ 26 ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 นิว้ เกล็ด 18 ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 ½ นิว้ เกล็ด 19 มือหมุนเกล็ดอลูมิเนียม ชุด 70 ชุดหน้ าต่ างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือโยก ฉากกันฝนเกล็ดอลูมิเนียม ยาว 3 ฟุต คู่ 26 ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 นิว้ เกล็ด 40 ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 ½ นิว้ เกล็ด 31

ค่ าแรง

หมายเหตุ

22 22

ยาวเส้ นละ 6.40 เมตร

52 52

. .

22 22 22 52 52

. . . . .

37 35 35 35

. . . .

52 52 22 22

. . . .

-

. . . .

-

. . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


38 CODE b B7157 B7158 B7159 B7160 B7161 B7162 B7163 B7164 B7165 B7166 B7167 B7168 b B7169 B7170 B7171 B7172 B7173 B7174 B7175 B7176 B7177 B7178 B7179 B7180 B7181 B7182 B7183

รายการ วงกบและประตู PVC ( พร้ อมอุปกรณ์ ครบชุด ) แบบบานเรี ยบ ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. แบบบานเกล็ด ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ประตู PVC บานเรี ยบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. วงกบและประตูไฟเบอร์ กลาส วงกบไฟเบอร์ กลาส วงกบไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. วงกบไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. วงกบไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส แบบบานลูกฟั กทาสีธรรมดา ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. แบบบานลูกฟั กสีชักเสีย้ นลายไม้ สัก ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. แบบบานลูกฟั กสีชักเสีย้ นลายไม้ สักเจาะเกล็ดครึ่ งบาน ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. แบบบานลูกฟั กสีชักเสีย้ นลายไม้ สักเจาะเกล็ดตลอดบาน ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด

1,530 1,580 1,580 1,630 1,680 1,730

180 180 180 180 180 180

. . . . . .

ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด

1,580 1,630 1,630 1,680 1,730 1,780

180 180 180 180 180 180

. . . . . .

ชุด ชุด ชุด

1,900 2,000 2,150

-

. . .

บาน บาน บาน

3,100 3,500 3,900

105 120 135

. . .

บาน บาน บาน

3,500 3,900 4,300

105 120 135

. . .

บาน บาน บาน

4,700 5,100 5,500

105 120 135

. . .

บาน บาน บาน

5,100 5,500 5,900

105 120 135

. . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


39 CODE B7184 B7185 B7186 b B7187 B7188 B7189 B7190 B7191 B7192 b B7193 B7194 B7195 B7196 B7197 B7198 B7199 B7200 B7201 B7202 b B7203 B7204 B7205 B7206 B7207 B7208 B7209 B7210

รายการ แบบบานลูกฟั กสีชักเสีย้ นลายไม้ สักเจาะกระจก ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ประตูไฟเบอร์ กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ค่ าแรงทาประตู - หน้ าต่ างไม้ ทาประตูไม้ ทาวงกบประตูไม้ - ช่องแสง , วงกบไฟเบอร์ กลาส ติดตังวงกบประตู ้ ไม้ - ช่องแสง ทากรอบบานประตูไม้ ทาบานประตูไม้ บานทึบ ติดตังบาน ้ ประตูไม้ ( พร้ อมบานพับ กลอน มือจับ ) ทาเกล็ดไม้ บานประตู ค่ าแรงประตู PVC. พร้ อมวงกบ ประตู PVC. ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้ อมวงกบ ประตู PVC. ขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้ อมวงกบ ประตู PVC. ขนาด 0.90x2.00 เมตร พร้ อมวงกบ ทาหน้ าต่ างไม้ ทาวงกบหน้ าต่างไม้ - ช่องแสง ติดตังวงกบหน้ ้ าต่างไม้ - ช่องแสง ทากรอบบานหน้ าต่างไม้ ทาบานหน้ าต่างไม้ บานทึบ ติดตังบาน ้ หน้ าต่างไม้ ( พร้ อมบานพับ กลอน มือจับ ) ทาเกล็ดไม้ เกล็ดช่องลม ทาเกล็ดไม้ บานหน้ าต่าง กระจก กระจกแผ่ นใส กระจกแผ่นใสหนา 5 มม. กระจกแผ่นใสหนา 6 มม. กระจกแผ่นใสหนา 8 มม. กระจกแผ่นใสหนา 10 มม. กระจกแผ่ นฝ้ า กระจกแผ่นฝ้าหนา 4 มม. กระจกแผ่นฝ้าหนา 5 มม. กระจกลายผ้ า หนา 4 มม. กระจกลายผ้ า หนา 5 มม.

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

บาน บาน บาน

4,300 4,700 5,100

105 120 135

. . .

เมตร ตร.ม. บาน บาน ตร.ม. บาน

-

40 100 230 320 105 320

. . . . ไฟเบอร์ กลาส = 75 บาท .

บาน บาน บาน

3,300 3,300 3,800

180 180 180

. . .

เมตร ตร.ม. บาน บาน ตร.ม. เกล็ด บาน

-

50 175 180 260 105 27 180

. . . . . . .

ตร.ฟ. ตร.ฟ. ตร.ฟ. ตร.ฟ.

16 19 33 42

10 11 11 16

. . . .

ตร.ฟ. ตร.ฟ. ตร.ฟ. ตร.ฟ.

23 30 21 24

10 10 10 10

. . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


40 CODE B7211 B7212 B7213 B7214 B7215 B7216 B7217 B7218 B7219 B7220 B7221 B7222 B7223 B7224 B7225 B7226 B7227 B7228 B7229 B7230 B7231 B7232 B7233 B7234 B7235 B7236 B7237 B7238 B7239 B7240 B7241

รายการ กระจกแผ่ นสีชา กระจกแผ่นสีชาหนา 5 มม. กระจกแผ่นสีชาหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ด ( กระจกใส ) กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. กระจกสีเขียวใส กระจกสีเขียวใส ขนาด 5 มม. กระจกสีเขียวใส ขนาด 6 มม. กระจกสีเขียวใส ขนาด 8 มม. กระจกสีเขียวใส ขนาด 10 มม. กระจกสีเขียวใส ขนาด 12 มม. กระจกบานเกล็ด ( กระจกฝ้ า ) กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดฝ้าหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ด ( กระจกสีชา ) กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 5 มม. กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 6 มม. กระจกบานเกล็ดสีชาหนา 6 มม.

หน่ วย

( 4 นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 1/2 นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.75 ม. )

( 4 นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.75 ม. )

( 4 นิว้ x 0.60 ม. ) ( 4 นิว้ x 0.75 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 นิ ้ว x 0.75 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.60 ม. ) ( 4 ½ นิ ้ว x 0.75 ม. )

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ตร.ฟ. ตร.ฟ.

18 22

10 11

. .

เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด

16 20 18 23 18 23 21 26

-

รวมค่าติดตั ้ง

ตร.ฟ. ตร.ฟ. ตร.ฟ. ตร.ฟ. ตร.ฟ.

17 21 65 70 79

-

เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด

20 25 22 28 22 27 24 30

-

รวมค่าติดตั ้ง

เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด เกล็ด

23 29 26 32 26 32 29 36

-

รวมค่าติดตั ้ง

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


41 CODE B8. b B8000 B8001 B8002 b B8003 B8004 B8005 B8006 B8007 B8008 b B8009 B8010 B8011 B8012 b B8013 B8014 B8015 B8016 B8017 B8018 B8019 B8020 B8021 B8022 B8023 B8024

รายการ 2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดิน ผิวบันได ( ชานพักบันได ) ผิวบันได ( ชานพักบันได ) หินขัด ผิวบันได ( ชานพักบันได ) ทรายล้ าง ผิวบันได ( ชานพักบันได ) หินล้ าง ผิวบันได ( ขัน้ บันได ) ผิวบันได ( ขั ้นบันได ) หินขัด ผิวบันได ( ขั ้นบันได ) ทรายล้ าง ผิวบันได ( ขั ้นบันได ) หินล้ าง

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

440 310 330

179 99 99

รวมปูนทราย

เมตร เมตร เมตร ขัน้ บันไดลูกตั ้ง-ลูกนอน ปูกระเบื ้องทุกชนิด/ทุกขนาด กว้ างรวมกันไม่เกิน 1 ม. เมตร ขัน้ บันไดลูกตั ้ง-ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด กว้ างรวมกันไม่เกิน 1 ม. เมตร ขัน้ บันไดลูกตั ้ง-ลูกนอน ปูกระเบื ้องยางทุกชนิด/ทุกขนาด กว้ างรวมกันไม่เกิน 1 ม. เมตร จมูกบันได ( มีแถบยางกันลื่น ) ชนิดทองเหลืองมีแถบยางกันลื่น เมตร ชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น เมตร จมูกยางบันไดสีดา เมตร จมูกบันได PVC. กว้ าง 2" หนา 5 มม. เมตร ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ไม้ เนือ้ แข็ง ( รวมเหล็กประกับ ) ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิว้ x 5 นิว้ เมตร ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ เมตร ท่ อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิว้ เมตร ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิว้ เมตร ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิว้ เมตร ท่ อเหล็กผิวดา ท่อเหล็กผิวดา ขนาด Ø 2 ½ นิว้ เมตร ท่อเหล็กผิวดา ขนาด Ø 2 นิว้ เมตร ท่อเหล็กผิวดา ขนาด Ø 1 ½ นิว้ เมตร เหล็กกล่ อง ( LG. ) เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 2 นิว้ x 2 นิว้ เมตร เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร เหล็กหุ้มพลาสติก ราวบันไดเหล็กหุ้มพลาสติก เมตร

210 150 160 -

179 99 99 158 220 65

รวมปูนทราย

310 200 29 79

40 40 40 40

. . . .

157 219 231

161 161 161

. . .

244 198 140

65 65 65

. . .

154 119 95

65 65 65

. . .

85 128

65 65

. .

163

-

รวมค่าแรง

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

รวมปูนทราย รวมปูนทราย

รวมปูนทราย รวมปูนทราย


42 CODE B8025 B8026 B8027 b B8028 B8029 B8030 B8031 B8032 B8033 B8034 B8035 B8036 B8037 B8038 B8039 B8040 b B8041 b B8042

รายการ ท่ อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 1 นิว้ ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 2 นิว้ ลูกกรงบันได ไม้ กลึง ลูกกรงบันได ไม้ กลึง ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ลูกกรงบันได ไม้ กลึง ขนาด Ø 4 นิว้ เซรามิค - คสล. สาเร็ จรู ป ลูกกรงบันได เซรามิคเคลือบสาเร็ จรู ป ลูกกรงบันได ค.ส.ล. กลมสาเร็ จรู ป เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ¾ นิว้ x ¾ นิว้ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ เหล็กกล่ อง ( LG. ) เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ เหล็กกลมตัน เหล็กกลมตัน ขนาด Ø 1 นิว้ ท่ อเหล็กกลมผิวดา ท่อเหล็กกลมผิวดา ขนาด Ø 1 นิว้ ท่ อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิว้ ท่ อสแตนเลส ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 นิว้ ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิว้ ค่ าแรงงานและส่ วนประกอบงานบันได ราวบันไดไม้ ,ลูกกรงไม้ ,เสารับราวบันได ค่ าแรงงานทาเคาน์ เตอร์ และม้ านั่ง ทาเคาน์เตอร์ และม้ านั่ง

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

เมตร เมตร เมตร

300 440 500

-

รวมค่าแรง

ท่อน ท่อน

120 580

-

รวมค่าแรง

ท่อน ท่อน

180 150

-

รวมค่าแรง

ท่อน ท่อน

125 350

-

รวมค่าแรง

ท่อน

151

-

รวมค่าแรง

ท่อน

290

-

รวมค่าแรง

ท่อน

260

-

รวมค่าแรง

ท่อน

570

-

รวมค่าแรง

ท่อน ท่อน ท่อน

470 715 1,030

-

รวมค่าแรง

เมตร

-

161

.

เมตร

-

158

.

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

รวมค่าแรง รวมค่าแรง

รวมค่าแรง

รวมค่าแรง

รวมค่าแรง

รวมค่าแรง รวมค่าแรง


43 CODE B9. b B9000 B9001 B9002 B9003 b B9004 B9005 B9006 b B9007 B9008 B9009 b B9010 B9011 B9012 B9013 b B9014 B9015 B9016 B9017 B9018 b B9019 B9020 B9021 B9022 B9023 B9024 B9025 B9026 c C2027 C2028

รายการ 2.9 งานสุขภัณฑ์ ( เคลือบขาว ) โถส้ วมนั่งยอง แบบนั่งยอง ไม่มีฐาน ราดน ้า แบบนั่งยอง มีฐาน ราดน ้า แบบนั่งยอง มีฐาน พร้ อมหม้ อน ้า พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด แบบนั่งยอง มีฐาน พร้ อมฟลัชวาล์ว พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด โถส้ วมนั่งราบ แบบนั่งราบ ราดน ้า แบบนัง่ ราบ สองชิ ้น พร้ อมหม้ อน ้า รุ่นประหยัดน ้า 6 ลิตร พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ที่ ที่ ที่ ที่

533 1,165 3,200 5,000

150 150 450 450

. . . .

ที่ ที่ ที่

1,380 3,500 6,123

150 450 450

. . .

450 450 170

. . .

450 450 450 450

รวมก็อกน ้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ

300 320 300 300 300

รวมก็อกน ้าแบบโค้ งตัวซี แบบส่ายซ้ าย - ขวา ได้

150 103 70 103 25 103 103 35

. . . . . . . .

แบบนั่งราบ พร้ อมฟลัชวาล์ว พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด โถปั สสาวะชาย โถปั สสาวะชาย พร้ อมก็อกน ้าแบบกด พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด ที่ 2,052 โถปั สสาวะชาย พร้ อมฟลัชวาล์ว พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด ที่ 5,500 แผงกั ้นที่ปัสสาวะชาย ที่ 700 อ่ างล้ างหน้ า ( พร้ อมสะดืออ่าง ,สายถักน ้าดี ,ท่อน ้าทิ ้ง) แบบแขวนผนัง ชุด 2,300 แบบฝังเคาน์เตอร์ ชุด 3,500 แบบวางบนเคาน์เตอร์ ชุด 5,100 แบบมีขาตั ้งพื ้น ชุด 4,200 อ่ างล้ างภาชนะ อ่ างอเนกประสงค์ พร้ อมอุปกรณ์ ( พร้ อมสะดืออ่าง สายน ้าดี และท่อน ้าทิ ้ง ) ซิ ้งค์สแตนเลสล้ างจาน หลุมเดียว มีที่วางจาน ฝั งเคาน์เตอร์ ชุด 2,580 ซิ ้งค์สแตนเลสล้ างจาน สองหลุม มีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ ชุด 3,880 ซิ ้งค์ล้างจานแบบตังพื ้ ้น หลุมเดียว มีที่คว่าจาน ชุด 2,148 ซิ ้งค์ล้างจานแบบตังพื ้ ้น หลุมเดียว ชุด 1,403 อ่างอเนกประสงค์เซรามิคพร้ อมอุปกรณ์ ชุด 2,780 ก๊ อกนา้ ก๊ อกสาหรับอ่างล้ างหน้ า แบบกดหยุดอัตโนมัต/ิ แบบโยก/แบบหมุน อัน 900 ก๊ อกสาหรับอ่างล้ างหน้ า ระบบเซรามิควาล์ว อัน 150 ก๊ อกสาหรับฝักบัวอาบน ้า อัน 190 ก๊ อกสาหรับอ่างล้ างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ แบบส่ายไปมาได้ อัน 280 ก๊ อกน ้าล้ างพื ้น อัน 120 ก๊ อกกดน ้าสาหรับโถปั สสาวะชาย แบบกดค้ าง ชุด 190 ก๊ อกกดน ้าสาหรับโถปั สสาวะชาย แบบกดหยุดอัตโนมัติ ชุด 700 สต็อปวาล์ว ตัว 80 ก๊ อกนา้ ทองเหลือง ก๊ อกน ้าทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 1/2" อัน 90 ก๊ อกน ้าทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3/4" อัน 118

-

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


44 CODE b B9029 B9030 B9031 B9032 B9033 B9034 B9035 B9036 B9037 B9038 B9039 B9040 B9041 B9042 B9043 B9044 B9045 B9046 B9047 B9048 B9049 B9050 B9051 B9052 B9053 B9054 B9055 B9056 B9057 B9058 B9059 B9060 B9061 B9062 B9063

รายการ อุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด ฝักบัวอาบน ้าชนิดสายอ่อน พร้ อมก๊ อกเดี่ยว ที่ใส่กระดาษชาระ เซรามิคฝั งผนัง ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง เครื่ องจ่ายสบูเ่ หลวแบบกด สายฉีดชาระ พร้ อมขอแขวน ราวแขวนผ้ าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝังผนัง) ตะขอแขวนผ้ า ( แบบยาว 5 ขอ ) กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ ้นลงได้ 50x34 ซม. กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 35x45 ซม. เจียรปรี กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยาว 50 ซม. ราวพยุงตัวสแตนเลส รู ปตัว T ชั ้นวางของ พลาสติก (เจาะยึดสกรู) ตะแกรงน ้าทิ ้งสแตนเลส(รังผึ ้ง) ขนาด 2" - 3" ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 2" ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 2 1/2" ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 3" ฝาปิ ดส้ วมทองเหลือง 6" ฝาปิ ดส้ วมทองเหลือง 8" สายน ้าดี พีวีซี ขาว/ใส ยาว 14" สายน ้าดี สายถักสแตนเลส ยาว 14" สายน ้าดี สายถักสแตนเลส ยาว 1 เมตร สายน ้าดี สายถักมีเนียม ยาว 14" สายน ้าดี สายถักมีเนียม ยาว 1 เมตร สะดืออ่างล้ างหน้ าสองตอนสแตนเลส พร้ อมโซ่และจุกยางอุด สะดืออ่างล้ างหน้ าแบบกดสปริ ง สะดืออ่างล้ างหน้ า แบบดึงล็อก ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบกระปุกพลาสติกสีขาว ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมี่ยม ชาร์ ป 8 " ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมี่ยม ชาร์ ป 12 " ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ชาร์ ป 6" ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ชาร์ ป 10" ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ชาร์ ป 12" ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ชาร์ ป 6" ท่อน ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ชาร์ ป 8"

หน่ วย ชุด ที่ ที่ ชุด ชุด อัน ชุด ชุด ที่ ที่ อัน ชุด อัน ชุด ชุด ชุด ชุด อัน อัน เส้ น เส้ น เส้ น เส้ น เส้ น อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน อัน

ค่ าวัสดุ 400 350 350 730 300 180 100 180 220 280 220 3,400 150 18 120 180 220 190 580 25 50 110 25 93 35 170 130 40 65 95 140 200 215 240 290

ค่ าแรง 70 120 120 55 70 130 70 70 70 70 70 105 70 75 75 75 50 50 -

หมายเหตุ ก้ านแข็งค่าแรง = 170 บาท เจาะยึดสกรูคา่ แรง = 70 บาท เจาะยึดสกรูคา่ แรง = 70 บาท . . เจาะยึดสกรู ค่าแรง = 70 บาท

. . . . . . ฝังผนัง ค่าแรง = 120 บาท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


45 CODE รายการ B10. 2.10 งานทาสี b 2.10.1 สีนา้ อะครี ลิค ( ACRYLIC EMULSION ) - งานทาสีอาคารใหม่ * ภายนอก

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

43 43 55 55

31 34 31 34

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

35 35 50 50

28 30 28 30

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

45 45 60 60

31 34 31 34

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

38 38 50 50

28 30 28 30

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

2.10.2 สีเคลือบเงา ( สีนา้ มัน ) b สาหรั บงานผิวพืน้ เหล็ก - สีเคลือบเงาหรื อสีท่ มี ีตัวทาลาย (Enamel Paint - Solvent Base) สีนา้ มัน - สีรองพืน้ 1 เที่ยว B10009 Steel Guard ของ JOTUN ตร.ม. Dulux Red Oxide Primer ของ ICI ตร.ม. Red Oxide Primer ของ TOA Beger Synolic Primer A-5001 ของ BEGER - สีรองพืน้ พิเศษ งานโลหะเก่ าขึน้ สนิม, งานโลหะเหล็กใหม่ (ต่ อ 1 เที่ยว) ตร.ม. B10010 Jotamastic 80 ของ JOTUN ตร.ม. Rust Tect ของ TOA Rust Guard ของ BEGER

12 12

30 35

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

45 45

30 35

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

B10001 สีน ้าอะครี ลิค 100%

มอก. 272-2549

B10002 สีน ้าอะครี ลิค 100%

มอก. 2321-2549

-

มอก. 272-2549

B10004 สีน ้าอะครี ลิค 100%

มอก. 2321-2549

งานทาสีอาคารเก่ า **

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

มอก. 272-2549

B10006 สีน ้าอะครี ลิค 100%

มอก. 2321-2549

งานทาสีอาคารเก่ า **

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ภายนอก

B10005 สีน ้าอะครี ลิค 100%

-

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

งานทาสีอาคารใหม่ * ภายใน

B10003 สีน ้าอะครี ลิค 100%

-

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ภายใน

B10007 สีน ้าอะครี ลิค 100%

มอก. 272-2549

B10008 สีน ้าอะครี ลิค 100%

มอก. 2321-2549

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


46 CODE รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ค่ าแรง หมายเหตุ - สีรองพืน้ บนคอนกรี ตหรื อปูนทรายสาหรั บพืน้ ห้ องนา้ -ส้ วม (ที่ต้องมีการปูกระเบือ้ งหรื อมีวัสดุปิดทับ) ทา 2 เที่ยว B10011 LANKO 226 K 11 FLEX ตร.ม. 100 25 . SIKA TOPSEAL 107 TOA 237 Cement Membrane หรื อเทียบเท่า - สีทับหน้ า สีนา้ มันอินาเมล 2 เที่ยว (เที่ยวละ 20 บาท) B10012 Jotagloss ของ Jotun ตร.ม. 40 35 จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป Supercote Enamel ของ ICI ตร.ม. 40 38 จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. 4 Season Enamel ของ TOA Beger Delight Gloss Enamel ของ Beger หรื อเทียบเท่า - สีระบบ EPOXY ใช้ ภายในอาคาร INTERIOR - สีรองพืน้ สาหรั บงานเหล็กทั่วไป ให้ ทาสีรองพืน้ จานวน 1 เที่ยว B10013 Penguard Primer Sea ของ JOTUN ตร.ม. 30 35 จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป Epoguard Primer ของ TOA ตร.ม. 30 38 จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรื อเทียบเท่า - สีทับหน้ า EPOXY 2 เที่ยว B10014 Penguard Enamel ของ JOTUN Epoguard Enamel ของ TOA Duraguard ของ BERGER หรื อเทียบเท่า Tru-Glaze ของ ICI - สีทาเหล็ก ระบบ Polyurethane ใช้ ภายนอกอาคาร - สีรองพืน้ 1 เที่ยว B10015 Penguard Primer Sea ของ JOTUN Epoguard Primer ของ TOA M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรื อเทียบเท่า - สีทับหน้ า EPOXY 2 เที่ยว (เที่ยวละ 75 บาท) B10016 Hardtop AS ของ JOTUN Urethane 388 ของ ICI Topquard ของ TOA Durathane ของ BERGER b สาหรั บงานผิวพืน้ ไม้ B10017 สีน ้ามัน สาหรับงานไม้ (รวมสีรองพื ้นไม้ กันเชื ้อรา ***) B10018 สีน ้ามัน สาหรับงานไม้ (รวมสีทารองพื ้น 2 เที่ยว)

ตร.ม. ตร.ม.

80 80

35 38

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

ตร.ม. ตร.ม.

30 30

35 38

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

ตร.ม. ตร.ม.

150 150

35 38

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

60 60 30 30

35 38 35 38

จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


47 CODE รายการ b สีประเภทอื่นๆ B10019 สีทากระเบื ้องหลังคา B10020 สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวด้ าน B10021 สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวมัน B10022 สีพ่นลายหินแกรนิต b นา้ ยาเคลือบเงาไม้

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

B10023 ยูริเทน

( เคลือบแข็งผิวไม้ )

B10024 แลกเกอร์ เงา

( ทาไม้ )

B10025 แลกเกอร์ ด้าน

( ทาไม้ )

B10026 น ้ามันวานิชเงา

( ทาไม้ )

b สี และ วัสดุผสมสี B10027 สีน ้าพลาสติก ขนาด 3.785 ลิตร (1 แกลลอน) B10028 สีน ้าอครี ลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 272-2549 B10029 สีน ้าอครี ลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 2321-2549 B10030 สีน ้ามัน ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 327-2538 B10031 ทินเนอร์ และน ้ามันสน B10032 น ้ายารักษาเนื ้อไม้ ขนาด 1.8 ลิตร b ค่ าแรงขูดล้ างสี B10033 ค่าแรงขูดล้ างสีผนังเดิม B10034 ค่าแรงทาน ้ายากันเชื ้อรา

ค่ าแรง

หมายเหตุ

35 28 . 50 28 ไม่รวมค่าขนส่ง 130 28 (คิดตามระยะทาง) 550 รวมค่าแรง . จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

40 40 30 30 30 30 30 30

45 50 45 50 45 50 45 50

กระป๋ อง

359 460 580 650 270 225

-

1 แกลลอนทาได้ 20 ตร.ม. . . . . .

10 20

. .

กระป๋ อง กระป๋ อง กระป๋ อง กระป๋ อง กระป๋ อง

ตร.ม. ตร.ม.

-

จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม. จานวน 5,000 ตร.ม.ขึ ้นไป จานวนน้ อยกว่า 5,000 ตร.ม.

หมายเหตุ สีพลาสติก 1 แกลลอน ทาได้ 20 ตร.ม. สีน ้ามัน 1 แกลลอน ทาได้ 18 ตร.ม. สีน ้ามันรักษาเนื ้อไม้ 1 ปี๊ บ ทาได้ 50 ตร.ม. สี 1 แกลลอน = 3.785 ลิตร สี 1 ถังใหญ่ = 18.925 ลิตร การทาสี หมายถึง ทาสีรองพื ้น 1 ครัง้ และทาสีจริ ง 2 ครัง้

* ทาความสะอาดผิวปูน อุดโป้วรอยแตกร้ าวขนาดเล็ก ด้ วยวัสดุประเภท Acrylic Filler ( ห้ ามใช้ ผงยิปซัม่ หรื อดินสอพอง ) ขัดผิวให้ เรี ยบจึงทาสีรองพื ้น แล้ วทาสีจริ งทับหน้ า

** ขูดลอก ขัดล้ างทาความสะอาดผิวปูนเก่า อุดโป้วรอยแตกร้ าว ด้ วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรื อ Acrylic Sealant (ห้ ามใช้ ผงยิปซัม่ หรื อดินสอพอง) ขัดผิวให้ เรี ยบ ทาน ้ายารองพื ้นปูนเก่า ทาสีรองพื ้นปูน แล้ วทาสีจริ งทับหน้ า

*** ทาความสะอาดพื ้นผิว ขัดผิวให้ เรี ยบ ทาสีรองพื ้นไม้ กันเชื ้อรา 2 ครัง้ แล้ วจึงทาสีน ้ามันทับหน้ า

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


48 CODE C. C1. c C1000 C1001 C1002 C1003 C1004 C1005 C1006 C1007 C1008 C1009 C1010 c C1011 C1012 C1013 C1014 C1015 C1016 C1017 C1018 C1019 C1020 C1021 C1022 C1023 C1024 C1025 C1026 C1027 C1028 C1029

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ 3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้ องกันอัคคีภัย 3.1 วัสดุท่อนา้ และอุปกรณ์ ท่ อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277-2532 ไม่ รวมข้ อต่ อ ( ยาวท่ อนละ 6.00 เมตร ) ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ½ นิว้ ท่อน 246 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ¾ นิว้ ท่อน 316 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิว้ ท่อน 471 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ¼ นิว้ ท่อน 606 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ท่อน 698 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิว้ ท่อน 982 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิว้ ท่อน 1,211 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิว้ ท่อน 1,575 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิว้ ท่อน 2,296 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 5 นิว้ ท่อน 3,123 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 6 นิว้ ท่อน 3,707 ท่ อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ไม่ รวมข้ อต่ อ ( ยาวท่ อนละ 4.00 เมตร ) ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø ½ นิว้ ท่อน 45 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø ¾ นิว้ ท่อน 55 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 1 นิว้ ท่อน 86 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิว้ ท่อน 113 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ท่อน 146 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิว้ ท่อน 223 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 2 ½ นิว้ ท่อน 369 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 3 นิว้ ท่อน 516 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 4 นิว้ ท่อน 829 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 5 นิว้ ท่อน 1,251 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิว้ ท่อน 1,763 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 8 นิว้ ท่อน 2,997 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 10 นิว้ ท่อน 4,510 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 12 นิว้ ท่อน 6,394 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 14 นิว้ ท่อน 8,402 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 16 นิว้ ท่อน 10,805 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 18 นิว้ ท่อน 15,267 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 20 นิว้ ท่อน 18,650 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 13.5 ขนาด Ø 24 นิว้ ท่อน 27,354

ค่ าแรง

หมายเหตุ

-

. . . . . . . . . . .

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


49 CODE c C1030 C1031 C1032 C1033 C1034 C1035 C1036 C1037 C1038 C1039 C1040 C1041 C1042 C1043 C1044 C1045 C1046 C1047 C1048 c C1049 C1050 C1051 C1052 C1053 C1054 C1055 C1056 C1057 C1058 C1059 C1060 C1061 C1062 C1063 C1064

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ท่ อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ไม่ รวมข้ อต่ อ ( ยาวท่ อนละ 4.00 เมตร ) ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø ½ นิว้ ท่อน 36 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิว้ ท่อน 45 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิว้ ท่อน 60 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิว้ ท่อน 74 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ท่อน 98 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิว้ ท่อน 154 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 2 ½ นิว้ ท่อน 245 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิว้ ท่อน 339 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิว้ ท่อน 550 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 5 นิว้ ท่อน 829 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิว้ ท่อน 1,165 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 8 นิว้ ท่อน 1,874 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 10 นิว้ ท่อน 2,713 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิว้ ท่อน 3,827 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 14 นิว้ ท่อน 5,516 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 16 นิว้ ท่อน 7,095 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 18 นิว้ ท่อน 10,033 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 20 นิว้ ท่อน 12,269 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 8.5 ขนาด Ø 24 นิว้ ท่อน 17,962 ท่ อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ไม่ รวมข้ อต่ อ ( ยาวท่ อนละ 4.00 เมตร ) ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 1 ¼ นิว้ ท่อน 56 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ท่อน 68 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 2 นิว้ ท่อน 103 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 2 ½ นิว้ ท่อน 167 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 3 นิว้ ท่อน 227 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 4 นิว้ ท่อน 365 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 5 นิว้ ท่อน 559 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 6 นิว้ ท่อน 778 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 8 นิว้ ท่อน 1,165 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 10 นิว้ ท่อน 1,677 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 12 นิว้ ท่อน 2,352 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 14 นิว้ ท่อน 3,401 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 16 นิว้ ท่อน 4,373 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 18 นิว้ ท่อน 6,203 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 20 นิว้ ท่อน 7,568 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั ้น 5 ขนาด Ø 24 นิว้ ท่อน 11,025

ค่ าแรง

หมายเหตุ

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

. . . . . . . . . . . . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


50 CODE c C1065 C1066 C1067 C1068 C1069 C1070 C1071 C1072 c C1073 C1074 C1075 C1076 C1077 C1078 C1079 C1080 C1081 C1082 C1083 C1084 C1085 C1086 c C1087 C1088 C1089 C1090 C1091 C1092 C1093

รายการ

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

มาตรวัดนา้ ชนิดใบพัด ระบบแม่ เหล็ก - สองชัน้ ต่ อด้ วยเกลียว มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด ต่อด้ วยเกลียว ขนาด Ø ½ นิว้ เครื่ อง 955 มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด ต่อด้ วยเกลียว ขนาด Ø ¾ นิว้ เครื่ อง 1,135 มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด ต่อด้ วยเกลียว ขนาด Ø 1 นิว้ เครื่ อง 1,850 ชนิดใบพัด ระบบแม่ เหล็ก - สองชัน้ หน้ าจาน มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด หน้ าจาน ขนาด Ø 2 นิว้ เครื่ อง 10,510 มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด หน้ าจาน ขนาด Ø 2 ½ นิว้ เครื่ อง 13,860 มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด หน้ าจาน ขนาด Ø 3 นิว้ เครื่ อง 16,445 มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด หน้ าจาน ขนาด Ø 4 นิว้ เครื่ อง 22,375 มาตรวัดน ้า ชนิดใบพัด หน้ าจาน ขนาด Ø 6 นิว้ เครื่ อง 41,895 ประตูนา้ ทองเหลือง ลิน้ เกด แรงดัน 125 ปอนด์ ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิว้ ตัว 232 60 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิว้ ตัว 264 90 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิว้ ตัว 384 120 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิว้ ตัว 490 150 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ตัว 656 180 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิว้ ตัว 1,048 240 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 ½ นิว้ ตัว 2,380 300 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 3 นิว้ ตัว 3,264 360 แรงดัน 150 ปอนด์ ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิว้ ตัว 264 60 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิว้ ตัว 352 90 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิว้ ตัว 556 120 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิว้ ตัว 856 150 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิว้ ตัว 1,176 180 ประตูน ้าทองเหลือง ลิ ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิว้ ตัว 1,728 240 ท่ อระบายนา้ คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิน้ ราง ชัน้ คุณภาพ 3 ความยาวท่ อนละ 1.00 เมตร ท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิ ้นราง ขนาด Ø 30 ซม. ท่อน 230 ท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิ ้นราง ขนาด Ø 40 ซม. ท่อน 310 ท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิ ้นราง ขนาด Ø 50 ซม. ท่อน 370 ท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิ ้นราง ขนาด Ø 60 ซม. ท่อน 440 ท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิ ้นราง ขนาด Ø 80 ซม. ท่อน 690 ท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิ ้นราง ขนาด Ø 1.00 ม. ท่อน 1,150 ท่อระบายน ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปากลิ ้นราง ขนาด Ø 1.20 ม. ท่อน 1,480 -

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

หมายเหตุ

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


51 CODE c C1094 C1095 c C1096 C1097 c C1098 C1099 C1100 C1101

รายการ ถังซีเมนต์ สาเร็ จรู ป กลวง ถังซีเมนต์สาเร็ จรูป กลวง ขนาด Ø 0.80 ม. ถังซีเมนต์สาเร็ จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม. ฝาถังซีเมนต์ ฝาถังซีเมนต์ขนาด Ø 0.80 ม. ฝาถังซีเมนต์ขนาด Ø 1.00 ม. นา้ ยาเชื่อมท่ อ - เทปพันเกลียว น ้ายาเชื่อมท่อ พีวีซี 1.00 กก. น ้ายาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.50 กก. น ้ายาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.25 กก. เทปพันเกลียว

C2. c C2000 C2001 C2002 C2003 C2004 C2005 C2006 C2007 C2008 C2009 C2010 C2011 C2012 c C2013 C2014 C2015 C2016 C2017 C2018 C2019 C2020 C2021 C2022

3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย ถังบาบัดนา้ ปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 1,800 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 4,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 10, 000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 15,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 20,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 25,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 30,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 35,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 40,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 45,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 50,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 55,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าปฏิกลู ระบบอัดอากาศ พร้ อมอุปกรณ์ ขนาด 60,000 ลิตร ถังบาบัดนา้ เสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่ มีระบบอัดอากาศ ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,500 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

อัน อัน

140 200

-

อัน อัน

82 115

-

. .

กระป๋ อง กระป๋ อง กระป๋ อง ม้ วน

434 220 118 15

-

. . . .

ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด

23,100 48,200 119,000 156,800 210,000 261,800 301,000 339,500 385,000 408,800 455,000 525,000 564,200

3,460 7,230 17,820 23,520 31,500 39,270 45,150 50,900 57,750 61,320 68,250 78,750 84,630

ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด

8,100 9,400 10,100 13,200 15,000 17,000 24,700 29,800 34,000 91,000

1,215 1,410 1,515 1,980 2,250 2,550 3,700 4,400 5,100 13,650

ถังกลวง สูง 33 ซม. ถังกลวง สูง 40 ซม.

- วัสดุในงานติดตั ้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั ้งถังบาบัดน ้าเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ ตามสภาพพื ้นที่ ก่อสร้ างจริง หรื อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- วัสดุในงานติดตั ้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั ้งถังบาบัดน ้าเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ ตามสภาพพื ้นที่ ก่อสร้ างจริง หรื อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


52 CODE c C2023 C2024 C2025 C2026 C2027 C2028 C2029 C2030 C2031 C2032 c C2033 C2034 C2035 C2036 C2037 C2038 C2039 C2040 C2041 c C2042 C2043 C2044 C2045 C2046 C2047 C2048 C2049 C2050 C2051 C2052 C2053 C2054

รายการ หน่ วย ถังบาบัดนา้ เสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่ มีระบบอัดอากาศ (ต่ อ) ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 15,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 20,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 25,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 30,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 35,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 40,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 45,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 50,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 55,000 ลิตร ชุด ถังบาบัดน ้าเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 60,000 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรู ป ( แบบวางที่พืน้ และวางใต้ ดิน) ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดวางใต้ ซิ ้งค์หรื อตังพื ้ ้น ขนาด 20 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดวางใต้ ซิ ้งค์หรื อตังพื ้ ้น ขนาด 40 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดวางใต้ ซิ ้งค์หรื อตังพื ้ ้น ขนาด 80 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดวางใต้ ซิ ้งค์หรื อตังพื ้ ้น ขนาด 140 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดฝังพื ้นดิน ขนาด 20 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดฝังพื ้นดิน ขนาด 40 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดฝังพื ้นดิน ขนาด 80 ลิตร ชุด ถังดักไขมันสาเร็ จรูป ชนิดฝังพื ้นดิน ขนาด 140 ลิตร ชุด หัวเชื ้อจุลินทรี ย์ใส่ถัง กก. ถังเก็บนา้ ถังเก็บนา้ ไฟเบอร์ กลาส วางบนดิน พร้ อมอุปกรณ์ ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 500 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร ถัง ขาตั ้งเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 ม. ชุด ถังเก็บนา้ ไฟเบอร์ กลาส วางใต้ ดิน พร้ อมอุปกรณ์ ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 1,600 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร ถัง ถังเก็บน ้าไฟเบอร์ กลาส วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร ถัง

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

137,200 182,000 210,000 259,000 296,800 329,000 385,000 427,700 465,500 504,000

20,580 27,300 31,500 38,850 44,500 49,350 57,750 64,150 69,800 75,600

3,500 4,200 6,300 8,500 3,500 4,200 6,300 8,500 100

500 500 500 500 700 840 1,500 1,820 -

4,000 5,800 7,500 9,800 10,900 21,600 1,500

-

11,350 12,570 14,850 17,240 19,530 24,700

1,300 1,700 2,300 2,500 3,200 4,800

หมายเหตุ

- วัสดุในงานติดตั ้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั ้งถังบาบัดน ้าเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ ตามสภาพพื ้นที่ ก่อสร้ างจริง หรื อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ไม่รวมค่าแรงติดตัง้ ค่าขนส่ง และขาตัง้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


53 CODE C2055 C2056 C2057 C2058 C2059 C2060 C2061 C2062 C2063 C2064 C2065 C2066 C2067 C2068 c C2069 C2070 c C2071 C2072 C2073 C2074 C2075 C2076 C2077 C2078 c C2079 C2080 C2081

รายการ ถังเก็บนา้ พีอี วางใต้ ดิน พร้ อมอุปกรณ์ ถังเก็บน ้าพีอี วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ถังเก็บน ้าพีอี วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 1,600 ลิตร ถังเก็บน ้าพีอี วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ถังเก็บน ้าพีอี วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร ถังเก็บน ้าพีอี วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร ถังเก็บน ้าพีอี วางใต้ ดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร ถังเก็บนา้ สแตนเลส ถังเก็บน ้าสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ถังเก็บน ้าสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร ถังเก็บน ้าสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ถังเก็บน ้าสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ถังเก็บน ้าสแตนเลส ขนาดความจุ 3,000 ลิตร ถังเก็บน ้าสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร ถังเก็บนา้ แบบอื่นๆ ถังน ้าหินขัดสาเร็ จรูป ( สาหรับส้ วม) ท้ องตลาด ถังน ้าหินขัดสาเร็ จรูป ( สาหรับอาบน ้า) ท้ องตลาด เครื่ องกรองนา้ เครื่ องกรองน ้า แบบท่อคู่ สแตนเลส ( กรอง 2 ขันตอน ้ ) เครื่ องกรองน ้า แบบ 3 ท่อ สแตนเลส ( กรอง 3 ขันตอน ้ ) เครื่ องสูบนา้ ( ปั๊ มนา้ ) เครื่ องสูบน ้าแบบอัตโนมัติ 150 วัตต์ เครื่ องสูบน ้าแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์ เครื่ องสูบน ้าแบบอัตโนมัติ 300 วัตต์ เครื่ องสูบน ้าแบบอัตโนมัติ 350 วัตต์ เครื่ องสูบน ้าแบบอัตโนมัติ 400 วัตต์ เครื่ องสูบน ้าแบบหอยโข่ง สูบได้ 450 ลิตรต่อนาที เครื่ องสูบน ้าแบบหอยโข่ง สูบได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้ า เครื่ องสูบน ้าแบบหอยโข่ง สูบได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้ า เครื่ องดับเพลิง (มอก.) เครื่ องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ ง ขนาด 10 ปอนด์ เครื่ องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ ง ขนาด 15 ปอนด์ เครื่ องดับเพลิงชนิดน ้ายาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

รวมขาตัง้ ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ถัง ถัง ถัง ถัง ถัง ถัง

9,190 11,950 15,880 21,730 32,460 36,200

1,300 1,700 2,300 3,200 4,800 5,400

ถัง ถัง ถัง ถัง ถัง ถัง

9,900 12,000 15,000 19,000 22,000 24,000

-

ถัง ถัง

300 840

-

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ชุด ชุด

3,650 5,145

300 300

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

เครื่ อง เครื่ อง เครื่ อง เครื่ อง เครื่ อง เครื่ อง เครื่ อง เครื่ อง

4,580 5,600 7,100 9,200 14,400 9,500 15,000 25,000

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว

ถัง ถัง ถัง

800 900 2,200

-

ไม่รวมค่าแรงติดตัง้ ค่าขนส่ง และขาตัง้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


54 CODE c C2082 C2083 C2084 C2085 C2086 C2087 C2088

รายการ ระบบความปลอดภัย ป้ายบอกชั ้น อลูมิเนียม 0.15x0.40 ม.ตัวอักษร/เลข สีสะท้ อนแสง ป้ายอะครี ลิค ทางออก ทางหนีไฟ รูปคนวิ่ง ขนาด 20x40 ซม. ป้ายแผนผังอาคาร ( สัง่ ทาแต่ละอาคาร )

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 6" พร้ อมอุปกรณ์ อุปกรณ์แจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยมือ ตู้ควบคุมระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ 1 โซน

ป้าย ป้าย ป้าย ชุด ชุด ชุด ชุด

450 300 1,200 2,500 1,000 1,000 8,000

310 310 310 310

C3. C3000 C3001 C3002 C3003 C3004 C3005 C3006

3.3 งานเดินท่ อโสโครก ( เฉลี่ยต่ อจุด ) งานเดินท่อโสโครก โถส้ วมมีถังพักน ้า งานเดินท่อโสโครก โถส้ วมราดน ้า งานเดินท่อโสโครก โถปั สสาวะชาย งานเดินท่อโสโครก อ่างล้ างหน้ า งานเดินท่อโสโครก อ่างล้ างจาน , อ่างซิงค์ งานเดินท่อโสโครก รูน ้าทิ ้ง งานเดินท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ

จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด

1,500 1,500 900 900 900 600 650

-

C4. C4000 C4001 C4002 C4003 C4004 C4005 C4006 c C4007 c C4008

3.4 งานเดินท่ อนา้ ดี ( เฉลี่ยต่ อจุด ) งานเดินท่อน ้าดี โถส้ วมมีถังพักน ้า งานเดินท่อน ้าดี โถปั สสาวะชาย งานเดินท่อน ้าดี อ่างล้ างหน้ า งานเดินท่อน ้าดี อ่างล้ างจาน , อ่างซิงค์ งานเดินท่อน ้าดี ก๊ อกน ้า งานเดินท่อน ้าดี ฝักบัว งานเดินท่อน ้าดี สายฉีดชาระ ค่ าแรงเดินท่ อระบบประปา ค่าข้ อต่ออุปกรณ์ท่อ คิด 40 % ของราคาท่อ ค่ าอุปกรณ์ ประกอบยึดท่ อระบบประปา ค่าแรงเดินท่อ คิด 30 % ของราคาวัสดุ ( ราคาท่อ )

จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด

600 600 600 600 600 600 600

-

ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สารองไฟได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชม.

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


55 CODE D. D1. d D1001 D1002 D1003 D1004 d D1005 D1006 D1007 D1008 d D1009 D1010 D1011 D1012 d D1013 D1014 D1015 D1016 d D1017 D1018 D1019 D1020 d D1021 D1022 D1023 D1024 d D1023 D1024 D1025 D1026

รายการ หน่ วย 4 . งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ELECTRICITY WORK ) 4.1 ดวงโคมไฟฟ้า ( LUMINAIRE )

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

โคมไฟฟ้ าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดฝั งฝ้ าทีบาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคมไฟฟ้ าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดฝั งฝ้ ายิบซั่ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type ( Recess Conceal Ceiling ) โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,280 135 ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,400 135 และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,740 135 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,875 150 เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้

โคม 1x18 วัตต์ โคม 2x18 วัตต์ โคม 1x36 วัตต์ โคม 2x36 วัตต์

ขนาด 30x60 ซม. ขนาด 30x60 ซม. ขนาด 30x120 ซม. ขนาด 30x120 ซม.

ชุด ชุด ชุด ชุด

930 1,100 1,550 1,680

135 135 135 150

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( Surface Mounted Mirror Louver Type ) โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,280 135 ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,400 135 และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,740 135 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,875 150 เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครี ลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบ โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1290 115 ชุด ได้ แก่ บาลาสท์, โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1430 135 สตาร์ ทเตอร์ และหลอดฟลูออ โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1780 115 เรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1920 150 (กxย) ซม. เป็ นระยะ โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ( Standard Batten Type ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม. ชุด 315 115 ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และ โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม. ชุด 570 135 โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม. ชุด 360 115 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม. ชุด 675 150 โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบอกไก่ ( Taper Batten Type ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. ชุด 390 115 ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และ โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. ชุด 615 135 โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม. ชุด 500 115 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม. ชุด 735 150 โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝั งฝ้ าทีบาร์ -ฝั งฝ้ ายิบซั่ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,145 115 ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และ โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,545 135 โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,650 115 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2,130 135 "ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


56 CODE d D1027 D1028 D1029 D1030 D1031 d D1032 D1033 D1034 D1035 D1036 d D1037 D1038 D1039 D1040 d D1041 D1042 D1043 D1044

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ค่ าแรง หมายเหตุ โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( Surface Mounted Mirror Louver Type ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,145 115 ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และ โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,545 135 โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,010 135 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,650 115 โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2,130 135 โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครี ลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1545 115 ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และ โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1995 135 โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2580 135 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2190 115 โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2610 135 โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน ( Standard Batten Type ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม. ชุด 525 115 ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และ โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม. ชุด 950 135 โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม. ชุด 570 115 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม. ชุด 1085 135 (กxย) ซม.เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้ โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบอกไก่ ( Taper Batten Type ) ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. ชุด 540 115 ได้ แก่ บาลาสท์, สตาร์ ทเตอร์ และ โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. ชุด 840 135 โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม. ชุด 615 115 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาดที่ระบุ โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม. ชุด 960 135 (กxย) ซม.เป็ นระยะโดยประมาณเท่านัน้

d D1045 D1046 D1047 D1048 D1049 D1050 D1051 D1052 D1053 D1054 D1055 D1056 D1057

โคมแบบอื่นๆ Other Type ( ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุเป็ นระยะโดยประมาณ ) โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ ครอบฝาแก้ ว/อะครี ลิค ชุด 400 115 โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 6" ชุด 280 115 โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5" สาหรับภายในห้ องน ้า ชุด 430 115 โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน ปรับมุมขนาด 5" ชุด 680 115 โคมไฟกิ่ง ติดผนัง ชุด 400 165 โคมไฟสปอตไลท์ 150 วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ ใช้ ประกอบเวที ชุด 3,500 275 โคมไฟสปอตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED ใช้ ประกอบเวที ชุด 2,400 275 โคมไฮเบย์ 150-250 วัตต์ ขนาดเส้ นผ่า ศก. 16" ชุด 3,300 650 โคมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้ นผ่า ศก. 18" ชุด 3,900 1,000 โคมไฮเบย์ 150-250 วัตต์ ขนาดเส้ นผ่า ศก. 16" ชุด 2,000 650 โคมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้ นผ่า ศก. 18" ชุด 2,400 1,000 โคมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 150 วัตต์ ชุด 550 150 โคมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 300 / 500 วัตต์ ชุด 650 150

. รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์ รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์ รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์

รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์

. . หลอดเมทัลฮาไลด์ หลอดเมทัลฮาไลด์ หลอดแสงจันทร์ หลอดแสงจันทร์ ใช้ ภายนอกอาคาร ใช้ ภายนอกอาคาร

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


57 CODE d D1058 D1059 D1060 D1061 D1062 D1063 D1064 D1065 D1066 D1067 D1068 D1069 D1070 D1071 d D1072 D1073 D1074 D1075 D2. D1076 D1077 D1078 D1079 D1080 D1081 D1082 D1083 D1084 D1085

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ค่ าแรง หมายเหตุ โคมแบบอื่นๆ Other Type ( ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุเป็ นระยะโดยประมาณ ) (ต่อ) โคมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 1000 / 1500 วัตต์ ชุด 1,700 600 ใช้ ภายนอกอาคาร โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 70-250 วัตต์ ชุด 1,900 300 ใช้ ภายนอกอาคาร โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ ชุด 2,200 600 ใช้ ภายนอกอาคาร โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 1,000 วัตต์ ชุด 8,000 600 ใช้ ภายนอกอาคาร โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 2,000 วัตต์ ชุด 13,000 900 ใช้ ภายนอกอาคาร โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ ชุด 1,840 โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ ชุด 1,960 ค่าแรงติดตั ้งไม่รวมฐานเสา โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 วัตต์ ชุด 2,580 ความสูง 1.00-2.50 ม. โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ ชุด 2,720 550.-บาท/ชุด ความสูง โคมไฟถนน หลอดโซเดียม 70 วัตต์ ชุด 2,200 4.00-6.00 ม.1,250.-บาท/ชุด โคมไฟถนน หลอดโซเดียม 150 วัตต์ ชุด 2,600 ความสูง 7.00-8.00 ม. โคมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์ ชุด 3,400 2,000.-บาท/ชุด โคมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ ชุด 3,600 โคมไฟถนน หลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์ ชุด 2,600 งานเดินสายไฟฟ้า ( wiring work ) สายไฟดวงโคม จุด 145 80 . สายไฟสวิตซ์ จุด 145 80 . สายไฟเต้ ารับ ชนิดมีกราวด์ (ปลัก๊ ) ,แอร์ (ไม่เกิน 12,000 BTU) จุด 430 110 . สายไฟสาหรับมิเตอร์ ไฟฟ้า จุด 950 360 . 4.2 สวิทซ์ ไฟฟ้าและเต้ ารั บ (ปลั๊ก) ( Switch and Plug ) พร้ อมหน้ ากากและอุปกรณ์ครบชุด สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V ชุด 60 80 . สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V ชุด 80 85 . สวิตซ์หิ่งห้ อยทางเดียว ปิ ดมีไฟ ชุด 188 80 . สวิตซ์หรี ไฟ DIMMER 300 วัตต์ ชุด 550 90 . เต้ ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ชุด 100 90 . เต้ ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ชุด 150 90 . เต้ ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ,ม่านนิรภัย ชุด 200 90 . เต้ ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว แบบฝั งพื ้น (POP-UP) 10A 250V ชุด 2,300 265 . เต้ ารับสายสัญญาณโทรทัศน์ ชุด 60 90 . เต้ ารับสายสัญญาณโทรศัพท์ ชุด 60 90 .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


58 CODE D3. D3000 D3001 D3002 D3003 D3004 D3005 D3006 D3007 D3008 D3009 D3010 D3011 D3012 D3013 D3014

รายการ 4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า ( Electrical Control Panels ) คอนซูเมอร์ ยนู ิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง คอนซูเมอร์ ยนู ิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง คอนซูเมอร์ ยนู ิต 1 เฟส 2 สาย 63A 14 ช่อง ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 24 ช่อง ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 12 ช่อง ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 24 ช่อง เซฟตี ้สวิตซ์ 100A 1 เฟส 2 สาย ใช้ ภายในอาคาร เซฟตี ้สวิตซ์ 100A 3 เฟส 4 สาย ใช้ ภายในอาคาร เซฟตี ้สวิตซ์ 200A 1 เฟส 2 สาย ใช้ ภายในอาคาร เซฟตี ้สวิตซ์ 200A 3 เฟส 4 สาย ใช้ ภายในอาคาร เซฟตี ้สวิตซ์ 400A 1 เฟส 2 สาย ใช้ ภายในอาคาร เซฟตี ้สวิตซ์ 400A 3 เฟส 4 สาย ใช้ ภายในอาคาร มาตรวัดกระแสไฟฟ้า 15A ( Watt-Hour Meter )

D4. D4001 D4002 D4003 D4004 D4005 D4006 D4007 D4008 D4009 D4010 D4011 D4012 D4013 D4014 D4015 D4016 D4017 D4018 D4019

4.4 หลอดไฟ (Lamps ) หลอดไส้ (แก้ วใส) 25, 40, 60, 100 วัตต์ หลอดไส้ (แก้ วฝ้า) 25, 40, 60, 100 วัตต์ หลอดไส้ เดย์ไลท์ (สีน ้าเงิน) 40, 60, 100 วัตต์ หลอดจาปา ใส/ฝ้า ( CANDLE ) 25, 40 วัตต์ หลอดไส้ สะท้ อนแสง (PAR 38) 120 วัตต์ ขัวเกลี ้ ยว E27 หลอดไส้ สะท้ อนแสงสี (PAR38) 80 วัตต์ ขัวเกลี ้ ยว E27 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน 18 วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน 36 วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( กลม ) รุ่นมาตรฐาน 32 วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( ตรง ) ขั ้วเขียว 18 วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( ตรง ) ขั ้วเขียว36 วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( กลม ) ขั ้วเขียว 32 วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( ตรง ) 14 , 21 วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( ตรง ) 28 วัตต์ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบยาว) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบยาว) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบสัน) ้ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบสัน) ้ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว)

หน่ วย ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด

หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด

ค่ าวัสดุ 3,500 4,900 5,530 6,400 7,250 8,150 13,350 14,250 4,500 11,000 9,100 17,200 26,500 44,400 1,300

20 20 46 20 112 155 42 55 65 42 51 81 140 170 75 120 95 120 110

ค่ าแรง 400 500 500 1,000 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 500

-

หมายเหตุ

ราคาตู้คอนซูเมอร์ ยนู ิตและตู้ โหลดเซ็นเตอร์ (ตู้เบรคเกอร์ ) ติดตังพร้ ้ อมเมนเบรคเกอร์ (Main Breaker) และกราวด์ บาร์

. . . . . . พร้ อมอุปกรณ์การติดตั ้งครบชุด

. . . . แสงแบบลงจุด(spot) /แบบกระจาย (flood) แสงแบบกระจาย (flood) มี 4 สี(R/Y/B/G)

. . . . . . . . ขนาด 5 - 14 วัตต์ ขนาด 18 ,23 วัตต์ ขนาด 5 - 14 วัตต์ ขนาด 18 วัตต์ ขนาด 5 - 14 วัตต์

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


59 CODE D4. D4020 D4021 D4022 D4023 D4024 D4025 D4026 D4027 D4028 D4029 D5. D5001 D5002 D5003 D5004 D5005 D5006 D5009 D5010 D5011 D5012 D5013 D5014 D5015 D5016 D5017 D5018 D5019 D5020 D5021 D5022 D5023 D5024 D5025 D5026

รายการ 4.4 หลอดไฟ (Lamps ) (ต่ อ) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชนิดขั ้วหลอดแบบเสียบคู่ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หัวกลม หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แบบหรี่ ไฟได้ (DIMMER) หลอดฮาโลเจนชนิดแท่ง 150 วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 150 วัตต์ ใช้ กับโคม Flood Light หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ ใช้ กับโคม Flood Light

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด หลอด

140 70 260 220 70 580 760 250 450 125

-

4.5 ชิน้ ส่ วนและองค์ ประกอบอื่นๆ (Electrical Parts & Accessories ) บัลลาตส์ ขดลวด รุ่นมาตรฐาน ขนาด 18,36, 32 วัตต์ อัน บัลลาตส์ ขดลวด รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 18 , 36 วัตต์ อัน บัลลาตส์ อีเลคโทรนิกส์ สาหรับ 1x18 วัตต์ และ 1x36 วัตต์ อัน บัลลาตส์ อีเลคโทรนิกส์ สาหรับ 2x18 วัตต์ และ 2x36 วัตต์ อัน บัลลาตส์อีเลคโทรนิกส์สาหรับ 1x32 วัตต์ อัน สตาร์ ทเตอร์ อัน หัวแปลงขัวหลอด ้ (Tube Adaptor) ชุด ขั ้วห้ อยโคมไฟ E27 , E40 ชุด สวิตซ์กระตุก เปิ ด-ปิ ด สาหรับติดผนังหรื อเพดาน 3A 250V ชุด บล็อกเหล็กใส่ปลัก๊ ไฟหรื อสวิตซ์ อัน รางไวร์ เวย์ (wireway) ขนาดกว้ าง 4"สูง2" ยาว 2.40 ม. ท่อน รางไวร์ เวย์ (wireway) ขนาดกว้ าง 6"สูง4" ยาว 2.4 0ม. ท่อน รางไวร์ เวย์ (wireway) ขนาดกว้ าง 8"สูง4" ยาว 2.40 ม. ท่อน เคเบิล แลดเดอร์ (Cable Ladder) กว้ าง 8" ยาว 3.00 ม. ชุด เคเบิล แลดเดอร์ (Cable Ladder) กว้ าง 12" ยาว 3.00ม. ชุด ตู้ไซต์เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม. ชุด ตู้ไซต์เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม. ชุด ตู้ไซต์เหล็ก ฝากระจก ขนาด 30x45x15 ซม. ชุด ท่อ พีวีซี สาหรับร้ อยสายไฟ ท่อน ฝาพลาสติกกันน ้า ( สาหรับปลัก๊ ) อัน กล่องฝังพื ้น ( FLOOR SOCKET OUTLET ) ชุด แร็ คพร้ อมลูกถ้ วย 1 ช่อง ชุด แร็ คพร้ อมลูกถ้ วย 3 ช่อง ชุด เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กฟภ.ยาว 8.00 เมตร ต้ น

110 225 110 280 420 15 40 145 70 42 460 680 830 1,200 1,425 706 995 1,505 36 290 1,100 49 69 1,486

-

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เปิ ด -ปิ ดอัตโิ นมัติ Auto-Sensor 18 วัตต์

หลอดโซเดียมแรงดันสูง 250 วัตต์ ขั ้ว E40 รูปทรงโบว์ลิ่ง หลอดแสงจันทร์ (Mercury) 125 วัตต์ ขั ้ว E27

หมายเหตุ ขนาด 20 ,24 วัตต์ ขนาด 7 -11 วัตต์ ขนาด 21 วัตต์ ขนาด 20 วัตต์

. . . . . .

. . . . . . สาหรับเปลีย่ นขัวหลอด ้ T8 เป็ น T5

. สายยาว 1 เมตร

. . . . . .

72 115 130 90 108 300 ติดตังภายในอาคาร ้ ้ 300 สาหรับติดตังภายนอกอาคาร ้ 300 สาหรับติดตังภายนอกอาคาร 500

ความยาว 4 ม./ท่อน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

. . . . .


60 CODE D5. D5027 D5028 D5029

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ 4.5 ชิน้ ส่ วนและองค์ ประกอบอื่นๆ (Electrical Parts & Accessories ) (ต่อ) เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กฟภ.ยาว 12.00 เมตร ต้ น 4,542 ฟรี ฟอร์ ม #16 มม. ชุด 38 ฟรี ฟอร์ ม # 25 มม. ชุด 50

D6. 4.6 ระบบสายล่ อฟ้า พร้ อมอุปกรณ์ ครบชุด ( Lightning Protection Equipments ) D6001 เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้ อมอุปกรณ์มาตรฐาน ชุด 12,000 D6002 ระบบป้องกันฟ้าฝ่ า แบบ ESE (Early Streamer Emission) ชุด 75,000

ค่ าแรง

หมายเหตุ

900 -

. . .

1,800 . 10,000 รวมอุปกรณ์ครบชุด ไม่รวม vat

D7. d D7001 D7002 D7003 D7004

4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่า ( Low Voltage Power Cables ) สายไฟ 1 ม้ วน = 100 เมตร สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ม้ วน 954 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ม้ วน 1,329 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ม้ วน 2,021 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ม้ วน 2,940

d D7005 D7006 D7007 D7008

สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2 x 1.0 /1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 / 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 4.0 / 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์

ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน

2,340 3,050 4,200 6,230

1,200 1,400 1,600 1,800

d D7009 D7010 D7011 D7012 D7013 D7014 D7015 D7016 D7017 D7018 D7019

สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่ อน 2 แกน ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์

ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน

1,409 1,594 1,866 2,474 3,983 5,684 8,072 13,964 20,020 31,567 41,832

800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 2,500 3,000 3,500 4,000

1,000 1,200 1,400 1,500

สาย VAF สายทองแดง หุ้ม ฉนวน 2 ชัน้ ชนิด 2 เส้ นคู่ สาหรับงานตีกิ๊ป เดินลอย (ไม่ได้ ร้อยท่อ)

สาย VAF-GRD สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั ้น ชนิด 3 เส้ น เป็ นสายกราวด์สเี ขียว 1 เส้ น VAF 2.5/1.5 sq.mm. สาหรับ ปลัก๊ ไฟ

สาย VCT สายไฟอ่อนชนิด กลม Flexible Wire Cable หุ้มด้ วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V สาย ทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั ้น มี ตังแต่ ้ 1-4 เส้ น ใช้ สาหรับงาน เดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่ องจักร ไฟสนาม สายปลัก๊ พ่วง เดินสายภายนอกอาคาร ไฟรัว้ งานที่ต้องทนสภาพแดด ฝน

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


61 CODE d D7020 D7021 D7022 D7023 D7024 D7025 D7026 D7027 D7028 D7029 D7030 D7031

รายการ สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์

d D7032 D7033 D7034 D7035 D7036 D7037 D7038 D7039 D7040 D7041 D7042 D7043 D7044 D7045 D7046 D7047

สายส่ งกาลังไฟฟ้า NYY ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน

551 815 1,230 2,023 3,525 5,470 8,580 11,390 16,388 23,431 32,282 40,898

500 700 1,000 1,200 สาย THW สายเคเบิลเดิน 1,600 ภายในอาคาร เป็ นสายกลม 2,000 แกนเดี่ยวหุ้มด้ วยฉนวน 2,500 พี.วี.ซี ใช้ เดินสายเมนภายใน หรือ ใช้ เดินร้ อยท่อ 3,000 4,000 4,500 5,500 6,000

ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน ม้ วน

1,609 1,787 2,088 2,817 3,103 3,439 4,118 5,827 3,500 3,925 4,819 6,932 3,983 4,526 5,634 8,337

800 1,000 1,200 1,500 1,000 สาย NYY สายส่งกาลังไฟ 1,200 ชนิดกลม ใช้ ฝังใต้ ดนิ หุ้มด้ วย ฉนวนและเปลือกนอก PVC 1,400 แรงดัน 750 โวลต์ สาย 1,500 ทองแดงหุ้มฉนวน 3 ชั ้น มี 1,000 ตังแต่ ้ 1-4 เส้ น ใช้ สาหรับงาน 1,200 ไฟสนาม ไฟถนน สายเมน 1,500 อาคาร กรณีร้อยท่อฝังดิน 2,000 1,000 1,400 1,800 2,000

สาย VAF สายไฟเดินในอาคารพักอาศัย สายแบนแกนหุ้มด้ วยฉนวนPVC แรงดัน 300V สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั ้นชนิด 2 เส้ นคู่ VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สาหรับหลอดไฟ VAF 2.5 sq.mm. สาหรับปลัก๊ ไฟ, แอร์ ไม่เกิน 12,000 BTU/H VAF 4 sq.mm. มิเตอร์ ไฟฟ้า 5(15A), สายเมนเครื่องทาน ้าอุ่น VAF 6 sq.mm. สาหรับ มิเตอร์ ไฟฟ้า 10(30A) VAF 10 sq.mm. สาหรับ มิเตอร์ ไฟฟ้า 15(45A)

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


62 CODE รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ค่ าแรง หมายเหตุ E. 5. งานระบบปรั บอากาศและระบายอากาศ E1. 5.1 เครื่ องปรั บอากาศ (แบบแยกส่ วน) e ชนิดตัง้ พืน้ หรื อ ชนิดแขวน (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม) E1000 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู เครื่ อง 23,000 รวมค่าติดตั ้ง E1001 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู เครื่ อง 24,000 รวมค่าติดตั ้ง E1002 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู เครื่ อง 26,000 รวมค่าติดตั ้ง - แบบแยกส่วนประกอบด้ วย E1003 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู เครื่ อง 30,000 รวมค่าติดตั ้ง อุปกรณ์ดงั นี ้ E1004 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู เครื่ อง 37,000 รวมค่าติดตั ้ง 1. สวิตซ์ 1 ตัว E1005 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เครื่ อง 40,000 รวมค่าติดตั ้ง 2. ท่อทองแดงไป-กลับ E1006 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู เครื่ อง 48,000 รวมค่าติดตั ้ง หุ้มฉนวน ยาว 5 ม. E1007 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู เครื่ อง 49,000 รวมค่าติดตั ้ง 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม. E1008 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู เครื่ อง 53,000 รวมค่าติดตั ้ง E1009 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตั ้งพื ้น หรื อ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู เครื่ อง 57,000 รวมค่าติดตั ้ง e ชนิดตู้ตัง้ พืน้ ไม่ มีระบบฟอกอากาศ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม) E10010 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั ้งพื ้น ขนาด 33,000 บีทียู เครื่ อง 42,000 รวมค่าติดตั ้ง E10011 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั ้งพื ้น ขนาด 38,000 บีทียู เครื่ อง 46,000 รวมค่าติดตั ้ง E10012 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั ้งพื ้น ขนาด 44,000 บีทียู เครื่ อง 54,000 รวมค่าติดตั ้ง E10013 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั ้งพื ้น ขนาด 56,000 บีทียู เครื่ อง 58,000 รวมค่าติดตั ้ง e ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม) E1014 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู เครื่ อง 17,000 รวมค่าติดตั ้ง E1015 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู เครื่ อง 20,000 รวมค่าติดตั ้ง E1016 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู เครื่ อง 21,000 รวมค่าติดตั ้ง E1017 เครื่ องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู เครื่ อง 28,000 รวมค่าติดตั ้ง e ค่ าติดตัง้ เครื่ องปรั บอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่ าติดตัง้ แยกจากราคาเครื่ องปรั บอากาศ) E1018 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 - ราคาตามบัญชีคา่ แรงงาน E1019 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 ของกรมบัญชีกลาง E1020 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 E1021 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 ้ ่ อง E1022 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตังเครื E1023 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 รวมอุปกรณ์แขวน-จับยึดและ E1024 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู เครื่ อง 2,000 การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี ้ E1025 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู เครื่ อง 2,000 1. งานท่อสารทาความเย็น E1026 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู เครื่ อง 2,400 2. งานระบบไฟฟ้าสาหรับ E1027 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู เครื่ อง 2,400 เครื่องปรับอากาศ E1028 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู เครื่ อง 3,000 3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


63 CODE E2. e E1029 E1030 E1031 E1032 E1033 E1034 E1035 E1036 E1037 E1038 E1039 E3. e E2001 E2002 e E2003 e E2004 E2005 E2006 e E2007 E2008 E2009

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ค่ าแรง 5.2 เครื่ องปรั บอากาศ (แบบแยกส่ วน) ค่ าติดตัง้ เครื่ องปรั บอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่ าติดตัง้ แยกจากราคาเครื่ องปรั บอากาศ) เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู เครื่ อง 1,500 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู เครื่ อง 2,000 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู เครื่ อง 2,000 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู เครื่ อง 2,400 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู เครื่ อง 2,400 เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู เครื่ อง 3,000 5.3 พัดลม พัดลมแบบโคจร พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิว้ เครื่ อง 1,840 345 พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิว้ เครื่ อง 1,360 345 พัดลมดูดแบบติดกระจก - ติดผนัง พัดลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิว้ เครื่ อง 830 345 แบบติดเพดาน พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิว้ เครื่ อง 1,500 345 พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิว้ เครื่ อง 1,700 345 พัดลมแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิว้ เครื่ อง 1,900 345 แบบโรงงานอุตสาหกรรม พัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ No.14 (ลูกโดม) เครื่ อง 1,500 500 พัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ No. 22 (ลูกโดม) เครื่ อง 1,700 500 พัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ No. 24 (ลูกโดม) เครื่ อง 1,900 500

F.

6.งานระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน (ไม่ มีข้อมูล)

G.

7. งานระบบเครื่ องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ไม่ มีข้อมูล)

หมายเหตุ

- ราคาตามบัญชีคา่ แรงงาน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตังเครื ้ ่ อง รวมอุปกรณ์แขวน-จับยึดและ การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี ้ 1. งานท่อสารทาความเย็น 2. งานระบบไฟฟ้าสาหรับ เครื่ องปรับอากาศ 3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

400 มม. 400 มม. 200 มม. 200 มม. 250 มม. 300 มม. . . .


64 CODE ข. H. H1 H1000 H1001 H1002 H1003 H1004 I.

ค. J. J1. J1000 J1001 J1002 J1003 J2. J2000 J2001 J2002 J2003 J2004 J2005 J2006 J3. J3001 J3002 J3003 J3004

รายการ กลุ่มงานที่ 2 1. งานครุ ภัณฑ์ จัดจ้ างหรื อสั่งทา 1.1 ครุ ภัณฑ์ สร้ างกับที่ กระดานดา ขนาดยาว 6.00 เมตร กระดานดา ขนาดยาว 7.00 เมตร กระดานดา ขนาดยาว 8.00 เมตร กระดานดา ขนาดยาว 9.00 เมตร กระดานดา ขนาดยาว 10.00 เมตร

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด

5,600 7,200 8,400 9,450 10,500

-

. . . . .

ชุด ชุด ชุด ชุด

44,000 82,000 145,000 190,000

รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง

ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ.

เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร รัว้ มาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เส้ น (โครงสร้ างรองรับรัว้ คอนกรีตบล๊ อกได้) เมตร 1.3 ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่ รวม FACTOR F) ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้ าง 3.00 เมตร เมตร ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้ าง 4.00 เมตร เมตร ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้ าง 5.00 เมตร เมตร ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้ าง 6.00 เมตร เมตร

2,300 2,100 2,400 2,200 250 270 2,620

รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง

ราคาสานักงบฯ ราคาสานักงบฯ ราคาสานักงบฯ ราคาสานักงบฯ ราคาสานักงบฯ ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ.

1,310 1,670 2,120 2,450

รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง

ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ.

2. งานตกแต่ งภายในอาคาร (ไม่ มีข้อมูล) กลุ่มงานที่ 3 1. งานภูมิทัศน์ 1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่ รวม FACTOR F) เสาธงมาตรฐาน สูง 12.00 เมตร เสาธงมาตรฐาน สูง 14.00 เมตร เสาธงมาตรฐาน สูง 18.00 เมตร เสาธงมาตรฐาน สูง 20.00 เมตร 1.2 รั ว้ มาตรฐาน สพฐ. (ไม่ รวม FACTOR F) รัว้ มาตรฐาน 9 ก้ อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) รัว้ มาตรฐาน 9 ก้ อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) รัว้ มาตรฐานแบบโปร่ ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) รัว้ มาตรฐานแบบโปร่ ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) รัว้ มาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้ น รัว้ มาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้ น

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


65 CODE J4. J4001 J4002 J4003 J4004 J5. J5001 J5002 J5003 J5004 J5005 J5006 J5007 J5008 J6.

รายการ 1.4 ถนนลาดยาง มาตรฐาน สพฐ. (ไม่ รวม FACTOR F) ถนนลาดยาง กว้ าง 3.00 เมตร ถนนลาดยาง กว้ าง 4.00 เมตร ถนนลาดยาง กว้ าง 5.00 เมตร ถนนลาดยาง กว้ าง 6.00 เมตร 1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่ รวม Factor F) ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรี ยน) ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 15 ซม. ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 20 ซม. ผิวทางลาดยางชั ้นเดียว ผิวทางลาดยาง 2 ชั ้น ผิวทางลาดยาง หนา 3 ซม. ผิวทางลาดยาง หนา 4 ซม. ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. 1.6 ลานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ไม่ รวม Factor F)

หน่ วย เมตร เมตร เมตร เมตร

2,230 2,750 3,270 3,790

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

364 395.32 431.83 58.34 97.35 140.80 162.95 185.10

J6001 ลาน ค.ส.ล. หนา 10 ซม.

ตร.ม.

J7. J7001 J7002 J7003 J7004

เมตร เมตร เมตร เมตร

K.

1. 7 รางระบายนา้ มาตรฐาน สพฐ. (ไม่ รวม FACTOR F) รางระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัววี รางระบายน ้า ค.ส.ล.(แบบรางวี) พร้ อมบ่อพัก รางระบายน ้า ค.ส.ล.ฝาเหล็ก รางระบายน ้า ค.ส.ล.ฝาเปิ ด

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง

ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ.

รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง ราคาสานักงบประมาณ รวมค่าแรง - ไม่รวมวัสดุรองพื ้น รวมค่าแรง - รวมรอยต่อพร้ อม รวมค่าแรง หยอดแอสฟั ลท์ รวมค่าแรง รวมค่าแรง

ราคาสานักงบประมาณ - ไม่รวมวัสดุรองพื ้น 252 รวมค่าแรง - รวมรอยต่อพร้ อม หยอดแอสฟั ลท์ 960 1,070 2,930 1,390

รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง

ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ. ราคา กอ. สพฐ.

2. งานผังบริ เวณและงานก่ อสร้ างประกอบอื่นๆ (ไม่ มีข้อมูล)

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


66 CODE L. L1. L1000 L1001 L1002 L1003 L1004 L1005 L1006 L1007 L1008 L1009 L1010 L2. L2000 L2001 L2002 L2003 L2004 L2005 L2006 L2007 L2008 L2009 L2010

M.

รายการ หน่ วย ค่ าวัสดุ ค่ าแรง หมายเหตุ ส่ วนที่ 2 ครุ ภัณฑ์ จัดซือ้ หรื อสั่งซือ้ 1.งานครุ ภัณฑ์ จัดซือ้ หรื อสั่งทา ระบบโสต ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ครุ ภัณฑ์ ลอยตัวทุกชนิด พร้ อมการติดตัง้ 1. 1 ครุ ภัณฑ์ ลอยตัว (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม) โต๊ ะและเก้ าอี ้ครู ( แบบ กอ.สอ.สพฐ. ) ชุด 2,990 . โต๊ ะและเก้ าอี ้ครู ( ตามแบบมาตราฐาน สคส. ) ชุด 3,925 . โต๊ ะและเก้ าอี ้เรี ยน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.) ชุด 1,383 . โต๊ ะและเก้ าอี ้เรี ยน ระดับประถมศึกษา (มอก.) ชุด 1,476 . โต๊ ะและเก้ าอี ้เรี ยน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.) ชุด 1,570 . โต๊ ะและเก้ าอี ้รับประทานอาหาร ระดับประถมศึกษา ชุด 2,242 . โต๊ ะและเก้ าอี ้รับประทานอาหาร ระดับมัธยมศึกษา ชุด 2,990 . ตู้เหล็ก 2บาน มอก.( ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ) ชุด 3,364 . โต๊ ะอ่านหนังสือ 6 ที่นั่ง (โต๊ ะ 6 เหลี่ยม เก้ าอี ้ 6 ตัว ) ชุด 3,177 . โต๊ ะหอประชุม 100/27 พับได้ พร้ อมเก้ าอี ้ ชุด 4,205 . โต๊ ะและเก้ าอี ้ไม้ ระแนง ( โต๊ ะ 1 ตัว เก้ าอี ้ไม้ ระแนงยาว 2 ตัว ) ชุด 3,364 . 1. 2 ครุ ภัณฑ์ ลอยตัว (รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7 % แล้ ว) . โต๊ ะและเก้ าอี ้ครู ( แบบ กอ.สอ.สพฐ. ) ชุด 3,200 . โต๊ ะและเก้ าอี ้ครู ( ตามแบบมาตราฐาน สคส. ) ชุด 4,200 . โต๊ ะและเก้ าอี ้เรี ยน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.) ชุด 1,480 . โต๊ ะและเก้ าอี ้เรี ยน ระดับประถมศึกษา (มอก.) ชุด 1,580 . โต๊ ะและเก้ าอี ้เรี ยน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.) ชุด 1,680 . โต๊ ะและเก้ าอี ้รับประทานอาหาร ระดับประถมศึกษา ชุด 2,400 . โต๊ ะและเก้ าอี ้รับประทานอาหาร ระดับมัธยมศึกษา ชุด 3,200 . ตู้เหล็ก 2บาน มอก.( ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ) ชุด 3,600 . โต๊ ะอ่านหนังสือ 6 ที่นั่ง (โต๊ ะ 6 เหลี่ยม เก้ าอี ้ 6 ตัว ) ชุด 3,400 . โต๊ ะหอประชุม 100/27 พับได้ พร้ อมเก้ าอี ้ ชุด 4,500 . โต๊ ะและเก้ าอี ้ไม้ ระแนง ( โต๊ ะ 1 ตัว เก้ าอี ้ไม้ ระแนงยาว 2 ตัว ) ชุด 3,600 . หมายเหตุ โต๊ ะเรี ยน มอก. 1494-2541 เก้ าอี ้เรี ยน มอก. 1495-2541 ส่ วนที่ 3 ค่ าใช้ จ่ายพิเศษตามข้ อกาหนดฯ 1. งานค่ าใช้ จ่ายพิเศษตามข้ อกาหนดและค่ าใช้ จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้ องมี (ไม่ มีข้อมูล)

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


67 CODE N. N1. n N1000 N1001 N1002 N1003 N1004 N1005 N1006 N1007 n N1008 N1009 N1010 N1011 n N1012 N1013 N1014 N1015 n N1016 N1017 N1018 N1019 N1020 n N1021 N1022 N1023 N1024

รายการ ภาคผนวก ไม้ แปรรู ป ไม้ เนือ้ แข็ง ( คละกัน ) ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด ½ นิว้ x 2 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 ½ นิว้ x 3 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 ½ นิว้ x 6 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 1 ½ นิว้ x 8 นิว้ ไม้ เนือ้ แข็ง ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ ตะเคียนทอง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ ตะเคียนทอง ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ ไม้ ตะเคียนหิน ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ ตะเคียนหิน ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ ไม้ เต็ง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ เต็ง ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ เต็ง ขนาด 1 ½ นิว้ x 6 นิว้ ไม้ เต็ง ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ เต็ง ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ เต็ง ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ ไม้ แดง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ แดง ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ แดง ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ แดง ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ แดง ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

450 450 450 755 545 830 830 830

-

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

1,466 1,466 1,666 1,666

-

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

985 985 1,075 1,075

-

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

930 925 925 930 930

-

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

1,617 1,683 1,667 1,700

-

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


68 CODE n N1025 N1026 N1027 N1028 N1029 N1030 N1031 N1032 n N1033 N1034 N1035 N1036 N1037 N1038 N1039 N1040 N1041 N1042 N1043 N1044 N1045 N1046 N1047 N1048 N1049 N1050 N1051 N1052 N1053 N1054 N1055 N1056 N1057

รายการ ไม้ มะค่ า ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ มะค่า ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ มะค่า ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ มะค่า ขนาด 1 ½ นิว้ x 10 นิว้ ไม้ มะค่า ขนาด 1 ½ นิว้ x 12 นิว้ ไม้ มะค่า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ มะค่า ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ มะค่า ขนาด 2 นิว้ x 10 นิว้ ไม้ มะค่า ขนาด 2 นิว้ x 12 นิว้ ไม้ สัก ชัน้ 2 ดี (ไม่ ไส) ไม้ สกั ขนาด ½ นิว้ x 1 นิว้ x 3 ฟุต ไม้ สกั ขนาด ½ นิว้ x 3 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด ½ นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด ½ นิว้ x 6 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด ¾ นิว้ x 2 นิว้ x 3 ฟุต ไม้ สกั ขนาด ¾ นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด ¾ นิว้ x 6 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ x 5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ x 5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ x 6 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ x 6 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ x 6 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 นิว้ x 12 นิว้ x 6 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 1 ½ นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 3 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 3 นิว้ x 4 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 3 นิว้ x 3.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 4 นิว้ x 3.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 6 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 1 ½ นิว้ x 8 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ x 6.5 ฟุต ไม้ สกั ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ x 6.5 ฟุต

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

1,755 1,755 1,935 1,935 1,755 1,850 1,935 1,935

-

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

1,420 3,350 3,500 3,750 1,750 3,500 3,750 1,575 1,945 3,450 3,450 3,800 3,900 4,250 3,255 3,350 2,850 2,850 3,000 3,500 3,800 3,850 3,650 3,800 3,850

-

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


69 CODE n N1058 N1059 N1060 N1061 N1062 N1063 N1064 N1065 N1066 N1067 n N1068 N1069 N1070 N1071

รายการ ไม้ ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ ยาง ขนาด ½ นิว้ x 2 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด ½ นิว้ x 6 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 1 ½ นิว้ x 1 ½ นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 1 ½ นิว้ x 3 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ ยาง ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้ ไม้ กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ ไส) ไม้ กะบาก ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ ไม้ กะบาก ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ไม้ กะบาก ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ ไม้ กะบาก ขนาด 1 นิว้ x10 นิว้

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ . . . . . . . . . . . . . . . .

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

700 700 700 700 700 700 640 725 725 725

-

ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ.

580 580 580 580

-

หมายเหตุ : ค่าไสไม้ ทวั่ ไป ลบ.ฟ. ละ 12 บาท

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


70 CODE N2. n N2000 N2001 N2002 N2003 N2004 N2005 n N2006 N2007 N2008 N2009 N2010 N2011 n N2012 N2013 N2014 N2015 N2016 n N2017 N2018 N2019 N2020 N2021

รายการ

หน่ วย

วัสดุแผ่ นแข็ง แผ่ นไม้ อัดยาง หรื อ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ( ชนิดใช้ ภายใน ) แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายใน หนา 4 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายใน หนา 6 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายใน หนา 7 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายใน หนา 10 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายใน หนา 15 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายใน หนา 20 มม. แผ่น แผ่ นไม้ อัดยาง หรื อ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ( ชนิดใช้ ภายนอก ) แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายนอก หนา 4 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายนอก หนา 5 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายนอก หนา 7 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายนอก หนา 10 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายนอก หนา 15 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั ยางชนิดใช้ ภายนอก หนา 20 มม. แผ่น ไม้ อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA ( ชนิดใช้ ภายใน ) แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายใน เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายใน เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายใน เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายใน เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายใน เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น ไม้ อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA ( ชนิดใช้ ภายนอก ) แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายนอก เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายนอก เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายนอก เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายนอก เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น แผ่นไม้ อดั สักชนิดใช้ ภายนอก เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

480 700 860 1,000 1,600 1,900

-

490 770 1,205 1,525 2,085 2,760

-

1,500 1,740 2,100 2,500 2,900

-

1,770 1,980 2,490 3,020 3,560

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


71 CODE n N2022 N2023 N2024 N2025 N2026 N2027 N2028 N2029 N2030 N2031 n N2032 N2033 N2034 N2035 N2036 n N2037 N2038 N2039 N2040 N2041 N2042 n N2043 N2044 N2045 b N2046 N2047

รายการ หน่ วย ยิบซั่มบอร์ ด ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. ชนิดธรรมดา แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. แผ่น แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. แผ่น แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดธรรมดา หนา 15 มม. แผ่น ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 มม. แผ่น แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 12 มม. แผ่น แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 15 มม. แผ่น ชนิดทนไฟ แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. แผ่น แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดทนไฟ หนา 15 มม. แผ่น ชนิดทนความชืน้ แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดทนความชื ้น หนา 9 มม. แผ่น แผ่นยิบซัม่ บอร์ ด ชนิดทนความชื ้น หนา 12 มม. แผ่น แผ่ นกระเบือ้ งซีเมนต์ เส้ นใยแผ่ นเรี ยบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. แผ่นกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 4 มม. แผ่น แผ่นกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 6 มม. แผ่น แผ่นกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 8 มม. แผ่น แผ่นกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 10 มม. แผ่น แผ่นกระเบื ้องซีเมนต์เส้ นใยแผ่นเรี ยบ หนา 12 มม. แผ่น แผ่ นชิน้ ไม้ อัดซีเมนต์ ความหนาแน่ นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. แผ่นชิ ้นไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. แผ่น แผ่นชิ ้นไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. แผ่น แผ่นชิ ้นไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม. แผ่น แผ่นชิ ้นไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 16 มม. แผ่น แผ่นชิ ้นไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 20 มม. แผ่น แผ่นชิ ้นไม้ อดั ซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 24 มม. แผ่น แผ่ นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนท ) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม. แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนท สีขาว ) หนา 0.8 มม. แผ่น แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนทสีต่างๆ ) หนา 0.8 มม. แผ่น แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนท มีลวดลาย ) หนา 0.8 มม. แผ่น รั ว้ ไม้ สาเร็ จรู ป (ไฟเบอร์ ซีเมนต์ ) ไม้ รัว้ สาเร็ จรูป (ไฟเบอร์ ซีเมนต์) ขนาด 3" หนา 1.2 ซม. เมตร ไม้ รัว้ สาเร็ จรูป (ไฟเบอร์ ซีเมนต์) ขนาด 6" หนา 1.2 ซม. เมตร

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

238 288 320

-

352 420 445

-

446 500

-

. . . . . . . . . . .

352 420

-

180 270 370 480 580

-

420 500 580 720 860 1,010

-

250 780 1,000

-

. .

370 335

90 90

. .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

. . . . . . . . . . . . . . .


72 CODE รายการ N3. ค่ าแรงงานรื อ้ ถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง) n รื อ้ ถอนงานต่ างๆ N3000 รื อ้ ถอนโครงสร้ าง คสล. N3001 รื อ้ ถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา) N3002 รื อ้ ถอนวัสดุมงุ หลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา) N3003 งานรื อ้ ถอนวัสดุมงุ หลังคา (คอนกรี ตหรื อลักษณะใกล้ เคียง) N3004 งานรื อ้ ถอนวัสดุมงุ หลังคา (ลอนคู่หรื อลักษณะใกล้ เคียง) งานรื อ้ ถอนฝ้ากระเบื ้องแผ่นเรี ยบหรื อวัสดุแผ่นเรี ยบใกล้ เคียง (วัสดุแผ่นพร้ อมโครงคร่ าวไม้ ) งานรื อ้ ถอนฝ้ายิบซัม่ บอร์ ดฉาบเรี ยบ (วัสดุแผ่นพร้ อมโครงคร่ าว N3006 เหล็กชุบสังกะสี) N3005

N3007 งานรื อ้ ถอนฝ้าโครงคร่ าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้ อมโครงคร่ าว) N3008 งานรื อ้ ถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่ งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด) N3009 งานรื อ้ ถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด) N3010 งานรื อ้ ถอนฝาไม้ ยาง/ไม้ สาเร็ จรูป พร้ อมคร่าวฝา N3011

งานรื อ้ ถอนผนังไม้ อดั บุสองด้ าน พร้ อมโครงคร่ าว (ไม้ อดั ทุกชนิด หรื อวัสดุชนิดแผ่นเรี ยบทุกชนิด)

N3012 งานรือ้ ถอนผนังยิบซัม่ บอร์ดบุสองด้ าน พร้ อมโครงคร่าว N3013 งานรื อ้ ถอนผนังบุกระเบื ้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) N3014 งานรื อ้ ถอนผนังบุหินอ่อน , หินแกรนิต (ทุกขนาด) N3015 งานรื อ้ ถอนผนังกระจกอลูมิเนียม/บานเปลือย

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

-

500 600 40 60 50 70 25 30 20 25 25 35 20 25 20 25 30 40 45 60 25 30 20 30 20 30 30 35 40 45 40 50 70

รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั ้น รื อ้ ขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั ้น รื อ้ ขนไปอาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้ ขึ ้นไป

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"


73 CODE n รื อ้ ถอนงานต่ างๆ (ต่ อ)

รายการ

N3016 งานรื อ้ ถอนพื ้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) N3017 งานรื อ้ ถอนพื ้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.) งานรื อ้ ถอนพื ้นสาเร็ จรูปพร้ อมคอนกรี ตทับหน้ า (ทุกชนิด ความหนา รวม 10 - 15 ซม.) งานรื อ้ ถอนพื ้นสาเร็ จรูปพร้ อมคอนกรี ตทับหน้ า (ทุกชนิด N3019 ความหนา รวม 15 - 20 ซม.) N3018

N3020 งานรื อ้ ถอนพื ้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด) N3021 งานรื อ้ ถอนพื ้นกระเบื ้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด) N3022 งานรื อ้ ถอนพื ้นปูกระเบื ้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) N3023 งานรื อ้ ถอนพื ้นปูไม้ ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด) N3024 งานรื อ้ ถอนพื ้นปูไม้ สาเร็ จรูป (ทุกชนิด/ทุกขนาด) N3025 งานรื อ้ ถอนพื ้นไม้ พร้ อมไม้ ตงและคาน N3026 งานรื อ้ ถอนบันไดไม้ พร้ อมราวลูกกรง N3027 งานรื อ้ ถอนราวลูกกรงบันไดหรื อระเบียง N3028 งานรื อ้ ถอนประตูพร้ อมวงกบ 1 บาน (บานเปิ ดเดี่ยว) N3029 งานรื อ้ ถอนประตูพร้ อมวงกบ 2 บาน (บานเปิ ดคู)่ N3030 งานรื อ้ ถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้ อมกระจก N3031 งานรื อ้ ถอนประตูเหล็กกันไฟพร้ อมวงกบ N3032 งานรื อ้ ถอนชุดประตูเหล็กม้ วนพร้ อมกล่องเก็บ N3033 รื อ้ ถอนหน้ าต่างไม้ พร้ อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิ ดเดี่ยว)

หน่ วย

ค่ าวัสดุ

ค่ าแรง

หมายเหตุ

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. เมตร เมตร เมตร เมตร ชุด ชุด ชุด ชุด ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด ชุด

-

50 70 70 97 65 85 90 120 40 50 40 50 10 15 15 20 20 25 50 70 70 80 20 30 50 70 100 120 100 150 200 250 80 120 50 70

รื อ้ กอง

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป


74 CODE

รายการ

N3034 รื อ้ ถอนหน้ าต่างไม้ พร้ อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิ ดคู)่ N3035 งานรื อ้ ถอนชุดหน้ าต่างอลูมิเนียมพร้ อมกระจก N3036 งานรื อ้ ถอนสุขภัณฑ์ (โถส้ วม, อ่างล้ างหน้ า) ทุกขนาด/ทุกชนิด N3037 งานรื อ้ ถอนอ่างอาบน ้าพร้ อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด) N3038

งานรื อ้ ถอนดวงโคมพร้ อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดเดี่ยว,คู,่ กล่องเหล็กพับเปลือยหรื อชนิดใกล้ เคียง

N3039 งานรื อ้ ถอนดวงโคมพร้ อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลท์ทกุ ขนาด) N3040 งานรื อ้ ถอนรางระบายน ้า ค.ส.ล. N3041 งานรื อ้ ถอนรางระบายน ้าก่ออิฐฉาบปูน N3042 งานรื อ้ ถอนท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม. N3043 งานรื อ้ ถอนท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม. N3044 งานรื อ้ ถอนบ่อพักน ้า ค.ส.ล. Ø 5.00-20.00 ซม. N3045 งานรื อ้ ถอนบ่อพักน ้า ค.ส.ล. Ø 0.20-0.30 ม. N3046 งานรื อ้ ถอนบ่อพักน ้า ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.

หน่ วย ชุด ชุด ตร.ม. ตร.ม. ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร บ่อ บ่อ บ่อ บ่อ บ่อ บ่อ

ค่ าวัสดุ -

ค่ าแรง 80 95 100 150 100 140 200 300 30 35 25 30 50 75 30 45 45 60 160 205 120 170 225 300 580 700

หมายเหตุ

เมตร เมตร เมตร เมตร

-

250 300 180 220

รื อ้ กอง

รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป

N3047 งานรื อ้ ถอนครุภณ ั ฑ์จดั สร้ าง (เสียหายบางส่วน) - ตู้เก็บของ, ตู้เสื ้อผ้ า (สูงชนฝ้า) - เคาน์เตอร์ , ตู้เก็บของ (ตู้เตี ้ย, ตู้ลอย)

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"

รื อ้ ขนไป รื อ้ กอง รื อ้ ขนไป


75 CODE N4 N4000 N4001 N4002 N4003 N4004 N4005 N4006 N4007 N4008 N4009 N4010 N4011 N4012 N4013 N4014 N4015 N4016 N4017 N4018 N4019 N4020 N4021 N4022 N4023

รายการ ค่ าเคมีภัณฑ์ พุกเหล็ก 1/4" พุกเหล็ก 5/16" พุกเหล็ก 3/8" พุกเหล็ก 1/2" พุกเหล็ก 5/8" พุกตะกั่ว 1/4" พุกตะกั่ว 5/6" พุกตะกั่ว 3/8" พุกตะกั่ว 1/2" พุกเคมีแบบปั่ น M10 พุกเคมีแบบปั่ น M12 พุกเคมีแบบปั่ น M16 พุกเคมีแบบปั่ น M20 พุกเคมีแบบปั่ น M24 พุกเคมีแบบตอก M12 พุกเคมีแบบตอก M16 พุกเคมีแบบตอก M20 พุกเคมีแบบตอก M24 สตรัคก้ านพุกเคมี M10 x 130 สตรัคก้ านพุกเคมี M12 x 160 สตรัคก้ านพุกเคมี M16 x 190 สตรัคก้ านพุกเคมี M20 x 240 สตรัคก้ านพุกเคมี M24 x 290 อีพ๊อกซี่เสียบเหล็ก ราคาต่อหลอด

หน่ วย ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว หลอด

ค่ าวัสดุ 2 4 5 11 28 8 13 20 30 50 59 80 130 160 85 145 175 215 28 38 70 128 188 1,050

ค่ าแรง

หมายเหตุ

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ผู้ที่นาราคาวัสดุนีไ้ ปใช้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงั หวัด (ท้ องถิ่น)อีกครัง้ หนึ่ง"