Page 1

พบกับ นสพ.หัวหิน168 ได้ทุกวันที่ 1,8,16 และ 23 ของเดือน

แจก

ฟรี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

อ่านต่อหน้า 12

จอดรถ กระพริบไฟ อ่านเรื่อง ท�ำได้สบายๆ “ฮวงจุ้ย” ที่หัวหิน? อ่านต่อหน้า 14

มาแล้ ว จ้ า !! “iFan” พัดลมไร้ใบ อ่านต่อหน้า 16

ท่านสามารถติดตามข่าวได้ในเวปไซต์ www.huahin168.com ทำ�นายเลขเด็ดงวดวันที่ 16 สิงหา 53 สองตัว :

14 29 38 47

ประชุมสภาฯ : ฝ่ายค้านต้านรถดับเพลิง

ยืน่ เบรคงบ 45 ล.

เวลา 10.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม ที่ส�ำนัก งานเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น มี ก ารประชุ ม สภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 มีนายปฐม พุก ด�ำ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่ง มีสมาชิกเข้าร่วม 17 ท่าน ซึ่งในการประชุมใน ครั้งนี้ สมาชิกฝ่ายค้าน 3 ท่าน น�ำโดย ด.ต.ละ ออ จงศรี นายอุดม ดวงแข และ นายสันทัด สุข ศรี ได้ยื่นหนังสือกับประธานสภาในนาม “กลุ่ม หัวหินพลังใหม่” เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงในที่สูง “กลุม่ หัวหินพลังใหม่” ฝ่ายค้านขอคัดค้าน และไม่เห็นด้วยที่คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก เสียงส่วนใหญ่ ที่จะมีการจัดซื้อรถดับเพลิงในที่ สูงในราคา 45 ล้านบาท จากงบประมาณในการ กู้จากธนาคารกรุงไทย เนื่องจากเทศบาลฯ ได้กู้ เงินมาปลูกสร้างอาคารส�ำนักงานเทศบาลฯใน วงเงิน 40 ล้านบาทไปแล้ว ซึ่งเงินที่จะใช้หนี้นั้น มาจากภาษีอากรของประชาชน และที่ส�ำคัญ ชาวบ้านในหัวหินก็ไม่ได้เป็นผู้อาศัยในอาคาร ที่สูงใหญ่ ส�ำหรับอาคารที่สูงใหญ่นั้น ก็ได้มีการ วางระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้เอาไว้แล้วเช่นกัน จึงขอให้คณะผูบ้ ริหารได้มกี ารทบทวนมติในการ ขอกู้เงินจากธนาคารออกไปจนกว่าสถานภาพ ทางการเงินของเทศบาลจะดีขึ้น กลุ่มฝ่ายค้าน ยังขอให้คณะผู้บริหาร ได้ ลงไปดูแลปรับปรุง โครงการพระราชด�ำริ “ห้วย อีออก”

บ่อฝ้ายให้ด้วย เพราะในขณะนี้ ทั้งศาลาที่พัก ต้นไม้ บันได ฯลฯ อยู่ในสภาพทรุดโทรม และอีกปัญหาหนึ่ง คือ การบุกรุกที่ดิน ใน บริเวณโคกเกลือ หน้าชายทะเลบ่อฝ้าย ได้มี บริษัทฯแห่งหนึ่งเข้ามายึดครองพื้นที่บริเวณ ปากคลอง กลางคลอง ท�ำให้ชาวเรือประมงได้ รับผลกระทบเกีย่ วกับทีจ่ อดเรือ และในส่วนของ พื้นที่ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่หน้าวังฯ ไปจรดบ่อ ฝ้าย โดยเฉพาะบริเวณหน้า “เพลินวาน” ซึ่งมี ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากมีการจอดรถ ในพืน้ ทีจ่ ราจร การตกหล่นของดิน ฝุน่ และขยะ พลาสติกปลิวไปเต็มถนน เพราะฉะนั้นจึงขอให้ คณะผู้บริหารได้เข้าไปดูแลแก้ไขให้ด้วย

สามตัว :

417

จับกุมหัวหน้าเครือข่าย ค้ายาบ้ารายใหญ่

ต�ำรวจ ภูธรหัวหิน ร่วมกับ ต�ำรวจปราบปราม ยาเสพติดประจวบฯ จับกุมหัวหน้าเครือข่าย ค้ า ยาบ้ า รายใหญ่ จั ง หวั ด ประจวบฯ ยอมรั บ สารภาพสั่ ง ยาเสพติ ด จากเรื อ นจ� ำ เขาบิ น จ.ราชบุรี ที่ สถานี ต� ำ รวจหั ว หิ น อ� ำ เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พล.ต.ต.วิ เ ชี ย ร ตั น ตะวิ ริ ย ะ ผู ้ บั ง คั บ การต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ , พ.ต.อ.ด� ำ รงศั ก ดิ์ ทองงาม ตระกูล ผกก.สภ.หัวหิน พร้อมชุดปราบปรามยา เสพติด แถลงข่าวการขยายผลจับกุมหัวหน้าแก๊ง ค์ค้ายาบ้ารายใหญ่ประจวบฯ พร้อมของกลาง ประกอบ ด้วยนายเกรียงไกร ใหญ่หลวง ชาวห้วย ยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ(หัวหน้าขบวนการ ยาบ้าประจวบฯ)นายณัฐวุฒิ ยอหันต์ ชาวห้วย ยาง น.ส.กิ ต ติ ย า แสงจั ก ร ชาวบางสะพาน พร้อมของกลาง ยาบ้า 400 เม็ด,โทรศัพท์ ,ทอง รูปพรรณ,เงินสด 50,000 บาท,รถยนต์โตโยต้าย าลิส สีด�ำ ทะเบียนป้ายแดง 1 คัน พร้อมยาบ้า โดยทั้งหมดถูกจับกุมที่เอ็น เค อพาร์ตเม้นท์ หัวหิน ซึ่ง นายเกรียงไกร ยอมรับกับต�ำรวจ ว่า สั่งยาบ้ามาจากเรือนจ�ำเขาบิน จ.ราชบุรี หลังจากนั้นจะมีการนัดหมายส่งยาบ้าในพื้นที่ อ�ำเภอบางสะพาน ทุกครั้งหลังจากนั้นจึงน�ำ มาจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.เมือง อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน จนถึงอ�ำเภอหัวหิน หลังจากนัน้ จึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษ ประเภทที1่ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพือ่ จ�ำหน่าย โดยผิดกฎหมาย และให้สินบนพนักงาน น�ำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน ด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป

ตอนที่ 1 โดย.. สิงโตทะเล

ชาตรี ชายหนุ่มวัย 28 ปี ผู้มีภูิมิล�ำเนาเดิม อยูห่ วั หิน เป็นคนบ่อฝ้าย เข้าไปศึกษาอยูใ่ น กรุงเทพมหานครตั้งแต่อยู่ ม. 4 โดยอาศัย พักอยู่กับน้าสาวแถวๆห้วยขวาง หลังจากเรียนจบ ชาตรีก็แยกออกมาเช่า ห้องพักพร้อมหางานท�ำอยูใ่ นกรุงเทพฯ เริม่ จากเป็นพนักงานยกกระเป๋าอยู่ในโรงแรม แห่งหนึ่งย่านนานา ต่อมาจึงมีคนชักชวน ให้ไปขับรถลีมูซีน รับส่งนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติจากสนามบินไปส่งตามโรงแรม และต่างจังหวัด ช่ ว งแรกๆชาตรี ไ ด้ ร ายได้ จ ากเงิ น เดื อ น และทิป จากนักท่องเที่ยวรวมกันก็ไม่ต�่ำ กว่ า สี่ ห ้ า หมื่ น บาทต่ อ เดื อ น ซึ่ ง ก็ ถื อ ว่ า สามารถใช้ จ ่ า ยในภาวะ “ไร้ ห นี้ สิ น ” ได้ สบายๆ แต่ ด ้ ว ยพิ ษ ม๊ อ บพั น ธมิ ต ร และ อุณหภูมิทางการเมืองที่ร้อนระอุนับตั้งแต่ เกิดรัฐประหารขึ้นตั้งแต่ปี 2549 การท่อง เที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลดลง อย่างน่าใจหาย และแน่นอนว่า ชาตรีกต็ อ้ ง ตกงาน เนื่องจากมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเข้า มาน้อยท�ำให้บริษัทรถลีมูซีนต้องปิดตัวลง ชาตรีตั้งใจว่าจะหางานท�ำกอกๆแกกๆไป ก่อน จึงกลับมาหัวหิน พบกับเพื่อนเก่าชื่อ มินทาดา ทีไ่ ด้ทำ� งานกับบริษทั ฝรัง่ แห่งหนึง่ ...ติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า...


2 I huahin168.com กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้า ร่วมมือ พัฒนาเมืองหัวหิน เวลา 10.00น.วันที่ 5 สิงหาคม ที่ห้องประชุม กองการประปาเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารกรม โยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพฯ ได้ร่วมประชุม กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อน�ำ แผนพัฒนาเมืองหัวหินในอนาคต 4 รูปแบบ เพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัยคณะผูบ้ ริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน คือ 1.การดูแลแก้ไขปัญหาระบบจราจรทีต่ ดิ ขัดทัง้ ที่ จอดรถรับจ้าง และรถนักท่องเที่ยว 2.การแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมในเขตเมืองตามโครง การพระราชด�ำริ 3.การดู แ ลอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ บ ้ า น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ใน บริเวณรอบๆพระราชวังไกลกังวล 4.การดูแลปรับปรุงระบบสิ่งสาธารณูปโภคใน ถนนต่างๆ เช่นท่อน�้ำเสีย สายไฟฟ้าและสาย เคเบิ้ล โทรศัพท์ เพื่อลงไปฝังใต้ดินถนนด�ำเนิน เกษม สว.ประจวบฯ ลงเอง ถกปัญหาที่ดินรถไฟ

เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม เวลา 13.30 น. นายธันว์ ออสุวรรณ สว.จังหวัดประจวบฯ นาย บุญส่ง โควาวิสารัช รองประธานคณะกรรมการ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร ทรั พ ย์ สิ น การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย และผู ้ ประกอบการร้าน “บาร์ซ่าร์” 38 ราย ผู้ประกอบ ร้านค้าทางลงชายหาด 34 ราย ได้ร่วมประชุม กันที่ส�ำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อตรวจ สอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของ การรถไฟฯ ในการกระกอบกิจการค้าขายของ คนหัวหินสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 เนื่องจากการรถไฟฯได้ให้เอกชน เข้ามาประมูลพื้นที่ “บาร์ซ่า”จ�ำนวน 2ไร่ 3 งาน มาด�ำเนินการในรูปแบบของการปลูกตึกอาคาร สูง 7 ชั้น เป็นศูนย์การค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อ

อาชีพผูป้ ระกอบการ 38 ราย และยังจะส่งผลกระ ทบต่อสิง่ แวดล้อม ระบบการจราจร และท�ำลาย เอกลักษณ์พื้นที่ของเมืองหัวหินฯลฯ ซึ่งได้ผล สรุปคือ การรถไฟยอมชลอการเปิดประมูลออก ไปก่อน พร้อมกับขอให้ผปู้ ระกอบการทัง้ 38 ราย ตั้งกลุ่มสหกรณ์ หรือให้ทางเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้ามาขอใช้สิทธิ์ ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็น ทางการ พร้อมกับมีการขอเช่า ขอประมูล และ จัดสรรผลประโยชน์เป็นรายเดือน หรือรายปีให้ แก่การรถไฟฯ ส่วนที่2 ทางโรงแรมโซฟีเทลฯซึ่งเช่าที่ของ การรถไฟฯ ได้ฟ้องต่อศาลจังหวัดประจวบฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า 34 รายออกจาก พื้นที่ของโรงแรม เพื่อจัดท�ำเป็นสวนหย่อมให้ เกิดความสวยงาม ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 34 ราย นั้น ได้ขอให้การรถไฟฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ช่วยเจรจาหาข้อยุติในการฟ้องร้อง และถ้าหาก ต้องการปรับปรุง หรือตกแต่งร้านค้าทั้งหมดให้ เป็นระเบียบนั้น ก็ขอให้แจ้งมา เพื่อจะได้ปฏิบัติ ได้สอดคล้องกันทั้งสองฝ่าย “ประชุมตำ�รวจรักษาความปลอดภัย” ผู้ก�ำกับการต�ำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ จัดประชุมคณะท�ำงานเตรียมความพร้อม ในการดู แ ลความปลอดภั ย และความเป็ น ระเบียบเรียบร้อย ในระหว่างพิธีแถลง ข่าว ”ความร่วมมือโครงการพัฒนาเครื่องต้น แบบระบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ ระหว่างการ รถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิด เครื่องต้นแบบระบบเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ เมื่อเช้าวันที่ 7สค.53 ที่ห้องประชุม สถานี ต�ำรวจภูธรหัวหิน พล.ต.อ.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม คณะท� ำ งานในการดู แ ลความปลอดภั ย และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใน ระหว่างเดินทางมาเป็นประธานในพิธแี ถลงข่าว ”ความร่วมมือโครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบ ระบบเครื่องกั้นอัตโนมัติ เพื่อดูแลภารกิจเส้น ทางรถไฟ จากจุดจอดรถไฟสวนสนประดิพัทธ์ ถึงสถานีรถไฟหัวหิน และจุดตัดรถไฟต่าง ๆ ให้ เกิดความปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบ

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553 เรียบร้อย มีนายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง รอง โดยได้ เ ชิ ญ นั ก กอล์ ฟ มื อ โปร จั บ ฉลากแบ่ ง นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และตัวแทนจาก สายกับนักกอล์ฟเยาวชนของชมรมสิงห์-ประ อ�ำเภอหัวหิน , สถานีรถไฟหัวหิน , สารวัตร หยัดฯ รวม 32 คน โดยเริ่มการแข่งขันในวันที่ 1 รถไฟ , ค่ายนเรศวร , ต�ำรวจน�ำ้ , กองพลทหาร สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน โดยมีคุณสันติ ราบที่ 15 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสถานี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท ต�ำรวจในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกจ�ำนวน บุญรอดฯ จ�ำกัด สนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี การจัดแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกเทค มากร่วมการประชุมกว่า 50 คน การประชุมในครัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเตรียมความ นิคต่างๆให้นกั กอล์ฟเยาวชน ทัง้ ด้านวงสวิง การ พร้อมในทุก ๆ ด้าน เพือ่ ก�ำหนดหลักการปฎิบตั ิ พัด รวมทั้งการควบคุมอารมณ์ โดยได้ตั้งเงิน ทีช่ ดั เจนโดยเน้นในเรือ่ งของความปลอดภัยเป็น รางวัลรวม 50,000 บาท เพือ่ สร้างแรงจูงใจ และ สิง่ ส�ำคัญ รวมทัง้ เรือ่ งการจราจรในทุก ๆ จุด ทุก เป็นการเฟ้นหา พัฒนานักกอล์ฟดาวรุง่ ดวงใหม่ ภารกิจของเส้นทางรถไฟ จากจุดจอดรถไฟสวน ของเมืองหัวหิน เพื่อส่งเสริมให้เป็นนักกอล์ฟที่ สนประดิพทั ธ์ถงึ สถานีรถไฟหัวหิน โครงการดัง มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป กล่าวนีท้ างการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รว่ มมือ กับวิทยุการบินแห่งประเทศไทย คิดรูปแบบดัง สุดยอดโอท็อป ไทยเรือไฟเบอร์กลาส แห่งทับสะแก กล่าวออกมาใน 3 รูปแบบ คือ นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ กรรมการผู้จัดการ 1. ระบบควบคุมเครื่องปิดกั้นที่มีอยุ่ในเขตเมือง หัวหินจะเปิดปิดแบบอัตโนมัติ เมื่อจะมีขบวน บริ ษั ท P.S.P. Fibertech Co.Ltd (ซี แ มน) อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ได้เปิดเผยว่า ตนเอง รถไฟผ่าน 2. หัวรถจักรทุกขบวนจะมีสัญญาณติดตามใน และวิศวกรชาวสวีเดน ได้ร่วมกันด�ำเนินการจัด ระบบ “ จี พี เอส (ใช้สญ ั ญานดาวเทียม) ควบคุม ท�ำเรือไฟเบอร์กลาสขึ้นมาเป็นเรือสปีดโบท เรือ 3. การติ ด ตามขบวนรถไฟ ของนายสถานี ยอร์ท และเรือขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเรือใบส�ำหรับ ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของการใช้สัญญาณเพื่อ ฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ซึ่งได้ ความปลอดภัยของขบวนรถไฟและผู้คนที่ ต้อง มาตรฐาน และราคาถูกกว่าเรือทีน่ �ำเข้าจากต่าง ตัดผ่านในจุดดังกล่าว และเป็นโครงการแรกที่ ประเทศถึง 2 เท่า ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าทั้งชาวไทย จะมีขนึ้ ในอ�ำเภอหัวหิน เหมือนกับประเทศออส และชาวต่างชาติสั่งจองเป็นจ�ำนวนมาก และ เตเรีย และในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 นี้ เวลา ยังผลิตเรือประมงไฟเบอร์กลาสขนาดเล็กออก ประมาณ 10 .00 น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นาย มาจ�ำหน่ายตามรูปแบบที่ชาวประมงต้องการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเดินทางมาเป็นประธาน ในราคาย่อมเยา ส�ำหรับในการผลิตเรือดังกล่าวนี้ถือว่าเป็น เปิดอย่างเป็นทางการ และจะประสานความ ร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมประชุมเพือ่ สินค้า “โอท็อป” ของ อ.ทับสะแก จ .ประจวบฯ ที่ไม่เหมือนใคร ได้น�ำเอาเรือดังกล่าวออกมา เตรียมความพร้อมอีกครั้ง. โชว์ในการแข่งขันเรือใบรีกัตตา ที่หัวหิน ซึ่งทาง สิงห์-ประหยัด ไรท์ซิ่งสตาร์ พล.รอ.ก�ำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. และนายสุวัจน์ เปิดกอล์ฟ “แมตช์เพลย์” ลิปตพัลลภ ได้มาชมพร้อมตรวจสอบแล้วชื่น ชอบ ซึ่งทางกองทัพเรือ และนายสุวัจน์ฯ ก็จะ ให้การสนับสนุนในการผลิต และการเปิดตลาด ให้กว้างมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับการท่านที่ต้องการดูแบบของเรือ หรือสั่งจองเรือ สามารถติดต่อได้ที่ บ. P.S.P.ฯ 61/2 หมู่ที่1 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 081-7055134 นายอ�ำนาจ ป่านแก้ว ผจก.โครงการสิงห์ ประหยัด ไรท์ซิ่งสตาร์ อ.หัวหิน ได้เปิดโครงการ กอล์ฟ แมตช์เพลย์ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 3


4 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

เวทีนี้เพื่อคุณ

โดย...ชายพจน์

รต.สุดยอด เอี่ยมส�ำอางค์

ประธานชุมชนบานหั ้ วดอน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ อดีตทหารรั้วของชาติจากจังหวัดเพชรบุรี และ รร.นายสิบคายธนะรั ชต์ และในปี 2549 ก็ไดเลื ่ ้ อ่ น ยศเป็นรอยตรี ้ ตำ� แหนงผู ่ บั้ งคับหมวด หลังจาก นัน้ ก็ลาออกมาอยูกั่ บครอบครัว ประกอบอาชีพ คาขายและดู แลสังคมภายในหมูบ่ านประสานกั บ ้ ้ ทางคณะผูบริ ้ หารเทศบาลเมืองหัวหิน รต.สุดยอดฯ กล่าวว่า อยู่ในราชการ ทหารทั้งหมด 28 ปี ขณะนี้ ก็เป็นคนธรรมดา ที่ได้รับเบี้ยจังหวัดเบี้ยบ�ำนาญรายเดือน ช่วง ที่ เป็นทหารนั้นก็ลงรับสมัครเลือกตั้งประธาน ชุมชนบ้านหัวดอนก็ได้รับคะแนนเสียงอย่าง ทวมท ่ น้ ท�ำหนาที ้ ่ประธานฯ เมือ่ ปี 47 ขณะนีก้ ็ ท�ำหนาที ้ ่มาแลว้ 2 สมัย ซึง่ ก็ตองดู ้ แลเกี่ยวกับ ปัญหาสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต การพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีฯลฯ

และที่สำ� คัญก็คอื การเขาไปดู ้ แลกลุมผู ่ สู้ งอายุของ หมูบ่ านหั ้ วดอน ซึง่ ในแตละปี ่ กจ็ ะมีมากยิง่ ขึน้ ซ่ึ่งแต่ละปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่า จะเป็นเรื่องใดๆ สิ่งแรกตัวเราเป็นประธานฯ ก็จะ ตองเข อ้ งตนก ้ าไปดู ้ แลแกไขในเบื ้ ้ อน ่ และถามั ้ น เป็นปัญหาทีห่ นักทีจ่ ะตองใช ้ ก�้ ำลังคน งบประมาณ หรือวาการจั ดการทางขอกฎหมายและเทศบั ญญัติ ่ ้ ก็จะเรงรี ่ บน�ำเสนอใหกั้ บคณะผูบริ ้ หารเทศบาลฯ หรือสมาชิกสภาเขต กรณีทวี่ าหนั ั หา ่ กใจไหมกับการดูแลแก้ปญ ของชุมชน ก็บอกเลยวาในเมื อ่ เราไดขั้ นอาสาและ ่ รับหนาที ้ ่สวนนี ่ ม้ ามันก็ตองท� ้ ำหนาที ้ ่ใหเต็ ้ มก�ำลัง และดวยความเต็ มใจซึง่ มันจะไดผลเท ้ ้ าไรนั ่ น้ ก็ว่า กันไปอีกระดับหนึง่ ในสวนของการตอบสนองของ ่ ทางเทศบาลเมืองหัวหินนั้นในห้วงนี้ก็รู้สึกว่าชัก จะแผวๆ ่ ลงไปโดยเฉพาะงบประมาณตางๆ ่ ทีท่ าง ชุมชนบานหั า้ ้ วดอนขอไปแลวแต ้ ไม ่ ตอบสนองตามเป ่ หมายซึง่ ทีผ่ านมานั น้ เคยไดแต ก้ ลับไมได ่ ้ ขณะนี ่ ่ ้ และเมื่อทางเทศบาลฯ ไมช่ วย ่ ทางชุมชน เราก็ต้องออกหาเองจากทางผู้ประกอบการร้าน คา้ โรงแรม บานพั ้ ก ฯลฯ ภายในเขตของเราเชนเงิ ่ น อาหาร สิง่ ของ ฯลฯ ในสวนของสาธารณู ประโภคเกี่ยวกับถนน ่ หนทางและอื่นๆ นั้นมันมีโรงแรม บานพั ้ ก ฯลฯ ครัน้ เมือ่ มีผคนมาเที ย่ วมาอยูกั่ นมากๆ ก็จะมีการ ู้ แยงกั ่ นใชน�้ ำ้ มันฯ จึงท�ำใหชาวบ ้ านขาดแคลนได ้ ้ รับผลกระทบซึง่ เรือ่ งนีก้ ถ็ อื วามี ั หาพอสมควร ่ ปญ และถาไม ้ แก ่ ไขแล ้ ว้ ปัญหามันก็จะใหญขึ่ ้น “สิ่งหนึ่งที่ทางตนเองและคณะกรรมการชุม

ชนฯ เห็นวาทางเทศบาลฯ จะตองเข ำเนิน ่ ้ ามาด� ้ การให้ก็คือการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ชายหาด ทะเลบริเวณทางลงที่มีอยู่ให้เป็นที่รองรับแก่ผู้ ที่มาเยือนทางการทองเที ่ ย่ วทั้งชาวไทยและต่าง ชาติ ในวันหยุดซึ่งจุดนี้นั้นจะเป็นจุดขายและจุด ทีท่ างเทศบาลฯชุมชนบ้านหัวดอนจะได้หน้าตา และได้ผลทางดานธุ ้ รกิจเศรษฐกิจควบคู่กันไป ดวยอยากจะให ตรงนี ้ ้ ้เกิดขึ้น” รต.สุดยอดฯ กลาว ่ ้ รต.สุดยอดฯ ยังกลาวอี ีประชาชน ่ กวาตอนน ่

ของชุมชนหัวดอนก็มปี ระมาณรวม ่ 2,000 คน และ ประชากรทีแ่ ฝงเขามาอี ้ ก มันจึงทำ�ใหปั้ ญหาตาง ่ ๆ เกิดขึน้ ตามมาดังที่กลาวเอาไว ข้ างต ่ ้ น้ การแก้ ปัญหาของชุมชนฯ มันก็ทำ�ไดยาก เพราะฉะนัน้ ้ แลวในอนาคตตนเองก็ เห็นวา่ ถาจะอยู ในตำ�แหน ง่ ้ ้ ่ ของประธานชุมชนฯตอไปมั นก็จะเกาไมถู่ กที่คนั ่ ของปัญหา จึงคิดวาจะต บสมัครเลือกตัง้ ่ องลงรั ้ เป็นสมาชิกสภาเขต ซึ่งถาได ้ เป็ ้ นแลวก็ ้ สามารถ เอาปัญหาเหลานี ่ ้ไปพูดอภิปรายในสภาได้.

ขา่ วสังคม 1.ช่วยเหลือผู้ยากไร้ สุวทิ ย์ เหรียญรุง่ เรือง รองนายกเทศมนตรี เมืองหัวหิน โสมประภา โมระกรานต์ นายก สโมสรโรตารีห่ วั หิน และคณะสมาชิกฯ ร่วมกัน มอบเงินให้กบั กลุม่ โรงเรียนในเขตเมืองหัวหิน เพือ่ เป็นทุนการศึกษาและข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด สมบูรณ์ จิตต์สวัสดิ์ สมาชิกโรตารี่ฯเมื่เร็วๆนี้ 2.ร่วมงานท�ำบุญกับชาวชุมชน อธิคณ ุ บุตรยิง่ กุลธิดา เรียนเมฆ รองนายก เทศมนตรีเมืองหัวหิน และคณะสมาชิกฯร่วม กันท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานเปิดศาลเจ้า พ่อโพธิ์สอย ข้างหลังโรงเรียนสาธุการ โดย มี มานิตย์ นามเดช ประธานชุมชนศาลเจ้า พ่อเสือ และคณะฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา 3.มอบเครื่องชั่งน�้ำหนัก จิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมือง หัวหิน มอบเครื่องชั่งน�้ำหนัก และสายรัดเอว ให้กับ กฤษดา ค้าเจริญ ประธานชุมชนแนบ เคหาสถ์ เพื่อน�ำไปใช้กับผู้ที่ออกก�ำลังกาย ในลานแอโรบิคแดนซ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา 4.ดอกไม้ให้คุณ ช�ำนาญ พึ่งเจาะ ตัวแทน นสพ.หัวหิน168 มอบช่อกุหลาบสีแดงให้กับ จิระพงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ในโอกาสทีม่ อี ายุ ครบ 75 ปี และปลัดเทศบาลฯ รองนายกฯ สมาชิกฯ ได้ร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิด ณ.สวนโผนฯเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา 5. เล่มใหม่ออกแล้วจ้า แฟนๆ นิตยสารสวัสดีหัวหินได้เฮ ตอน นี้ท่านสามารถพบกับนิตยสารสวัสดีหัวหิน เล่มประจ�ำเดือนสิงหาคมได้แล้วตามจุดแจก นิตยสาร ในห้างสรรพสินค้า และในโรงแรม รวมทัง้ ร้านค้าชัน้ น�ำในหัวหิน เล่มนีพ้ ดู ถึงการ ชอปปิง้ ในตลาดฉัตร์ไชย แจกฟรีเหมือนเดิม!!


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 5


6 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

ขอปรบมื อ ให้ ก ั บ คนหั ว หิ น หน่ อ ย!! ผู้เขียนได้พบกับคุณ สุรเชฎฐ์ พ่วงกระแสร์ พนักงานของโรงแรม Hilton Hua Hin และทราบว่าเป็นผู้ที่ คว้ารางวัล Thailand Best Sommelier 2010 ทีจ่ ดั โดยนิตยสาร wine today จึงขอแสดงความชืน่ ชมยินดีมา ณ ทีน่ ี้ หากเรียกรางวัลของพี่คนนี้เป็นภาษาไทยก็คือ “ไทยแลนด์ เบสต์ ซอมเมอลิเยร์ ปี 2010 “ ซึ่งเป็น รางวัลจากการแข่งขันการชิมไวน์ โดยมาจากการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ นั้น ต้องมีความรู้ทางด้านไวน์อย่างถ่องแท้ ถึงวัฒนธรรมการดื่มไวน์ ที่มาของไวน์ชนิดต่างๆ สายพันธุ์องุ่นและ รสชาติบุคลิกของไวน์แต่ละตัว รวมทั้งสามารถรับรู้ไวน์ต่างๆด้วยสัมผัส ดู ดม อม กลื่น ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อการ แนะน�ำ ให้ผู้บริโภคไวน์ และผู้ที่สนใจเรื่องไวน์ได้รับรู้ได้อย่างช�ำนาญ รางวัล Thailand Best Sommelier นั้นจัดโดยทางนิตยสาร wine today ของบรรณาธิการ โจ ศรีวารินทร์ เห็นคนหัวหินประสบความส�ำเร็จขนาดนี้ จะไม่ยกมือให้ได้อย่างไรเล่า เอ้า….ปรบมือ!

นวัตกรรมใหม่ ในอาชีพให้การบริการ ปะ-เปลี่ยนยาง-บริการน�้ำมันเชื้อเพลิงรถจัก ยานยนต์ยามค�ำ่ คืนในเมืองหัวหิน ทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้ายามราตรี จากการเปิดเผยของ นายวรัญญู ข�ำทอง อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 14 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ว่าตนเองและพี่ชาย ได้มาอาศัยอยู่ที่ชุมชนทางรถไฟ (ยายเก็บ) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมีวิชาชีพติดตัว มาก็คือ การซ่อมบ�ำรุงรถจักรยานยนต์ ครั้น จะเปิดเป็นอู่ก็หาที่ยากจึงได้ตั้งเป็น”อู่ลอย” อยู่ริมถนนเพชรเกษมข้างๆ โรงเรียนหัวหิน วิทยาลัย โดยในช่วงเวลา 19.00 น.ก็จะออก จากบ้านแล้วก็น�ำเอายางนอก-ยางใน น�้ำมัน บรรจุขวด ฯลฯ พร้อมกับเครือ่ งปัม้ ลมเพือ่ ให้ บริการแก่ผู้คนยามค�่ำคืน ทั้งปะยาง เปลี่ยนยาง ขายน�้ำมัน เติม ลม และซ่อมเล็กๆ น้อยๆ ให้กับกลุ่มวัยรุ่น นักท่องราตรียามค�ำ่ คืนและชาวต่างชาติทมี่ กั จะมีปญ ั หากับรถจักรยานยนต์ยามค�ำ่ คืน ซึง่ ในคืนหนึ่งๆนั้นก็จะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 10-20 ราย ซึ่งลูกค้าที่จะมาใช้บริการ ก็มี มากที่สุดก็คือปะยาง

ปะ-เปลี่ยนยาง-บริการน้ำมันขวดยามค่ำคืนในเมืองหัวหิน

คืนหนึ่งประมาณ 5-6 รายโดยคิดแผลละ 40 บาท นอกจากนั้นก็จะเป็นการเติมน�ำ้ มัน ขวดซึง่ ในคืนหนึง่ ๆ ก็จะมีรายได้ประมาณ 800900 บาท นายวรัญญูฯ ยังกล่าวหลังจากทีต่ งั้ ”อูล่ อย” อยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้จนถึงเวลา 24.00 น. แล้วก็จะมีการเคลือ่ นย้าย ”อูล่ อย” นีไ้ ปอยูท่ ี่

บริเวณหน้าร้านจี้อันตึ้งบริเวณแยกชมสินธุ์ จนถึงเวลา 6.00 น.ก็จะพากันเคลื่อนย้าย กลับบ้าน เพื่อพักผ่อนในช่วงเวลากลางวัน และตกเย็นก็จะออกมาเปิดอีกครั้ง การท�ำงาน ในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งรายได้ ทัง้ หมดนัน้ ตนเองและพีช่ ายก็จะน�ำส่งให้กบั พ่อ แม่ทางบ้านและเก็บเอาไว้เลี้ยงชีพให้กับตนเอง

ส�ำหรับการประกอบอาชีพซ่อมบ�ำรุงดูแล รถจักรยานยนต์ ในลักษณะนี้มันก็เกิดจาก แนวความคิดที่ว่าเมืองหัวหินนั้น ในช่วงยาม ค�ำ่ คืนมันมักจะมีผคู้ นสัญจร ไปมาทัง้ ท�ำงาน ออกกะกลางคืนของพนักงานโรงแรม บ้าน พัก นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการค้าขาย ตลาดโต้รุ้งและอื่นๆ ซึ่งอู่ประจ�ำที่มีอยู่เขาก็ จะปิดกันในช่วงนี้ตนเองกับพี่ชาย จึงได้ตั้ง เป็น ”อูล่ อย” ขึน้ มาเพือ่ ให้บริการโดยเฉพาะ รถยางรัว่ น�ำ้ มันหมด นีจ้ ะมีอยูเ่ ป็นประจ�ำมัน จึงเป็นการให้บริการแบบฉุกเฉิน แก่ผคู้ นและ เป็นอาชีพรายได้ของตนเองไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครยังไม่มีอาชีพและ มีความรู้ทางด้านช่างแล้ว ถ้าจะหาสถานที่ ที่เหมาะสมมีผู้คนสัญจรในยามค�่ำคืนมากๆ แล้วเป็น”อู่ลอย”แล้วมันก็จะท�ำให้มีรายได้ ตามมา แต่จะต้องไม่เป็นที่เกะกะกีดขวาง เส้นทางจราจรใดๆ เพราะมันจะส่งผลกระ ทบต่อผู้อื่น.


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 7


8 I huahin168.com น้องใหม โ่ ภชนา “ข้าวต้ม 2 บาท.” เครื่องขาวต ้ มกุ ้ ย้ ขาวต ้ มปลา ้

BK

STEAK HOUSE บ่อนไก่สเต็กเฮ้าส์

โปรโมชั่น

10 ฟรี 1 !!!

รับทำ� ติดตัง้ ตกแต่ง เฟอร์นเิ จอร์ และ ของตกแต่งบ้าน

Tel:032-547- 624 086-5637710 (เมื่อทานอาหารในร้าน) เปิดบริการเวลา17.00น.-2.00น. day 10.00AM-9.00PM เอส แอนด์ พี เฟอร์นเิ จอร์ ก่อนถึงซอยโรงเจบ่อนไก่ Open everyHUA-HIN 88 FURNITURE ถ.ซอยวัดบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โทร.083-8585739 Mobile: 086-1722136 84/38S&P

คบค้าสมาคมฯ รวมมิตรทะเลจุ่ม, หมูจ่มุ ปูผัดผงกระหรี่ ปลากระพงนึ่งมะนาว

ซ.หัวหิน55 ทางลงสะพานปลาหัวหิน

ORANET

THAI & EUROPEAN FOOD

ร้านอรเนตร

บริการอาหาร ไทย-ยุโรป

ติดกับ ร.ร.หัวหินวิทยาคม ซ.บ่อนไก่ •เปิดบริการ 9.30น.- 20.30น.•

โทร. 082-5810301 โทร.086-3281678

เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนม์ พ รรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรม ราชินนี าถ ข้าพระพุทธเจ้าขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช คุณพระมหาบูรพกษัต ริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดช่วยปก ปักรักษาให้พระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน หัวหินเป็นเมืองที่เจริญด้วยพระบารมี ของพระราชวงศ์ นับตั้งแต่มีวังไกลกังวล มีโรงแรมรถไฟ มีพระบารมีของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ใคร ๆ ก็อยากมา

Sakura

Japanese restaurant

Soi Hua Hin 94

Tel.081-9957083(Wat) 032-533-628 Open 12.00AM.-10.00 PM. (เปิดบริการทุกวัน) www.sakurasushihuahin.com

ร ้ า นแกรนด ์ ส เต็ ก (สาขา2) สเต็กเริ่มต้นที่

69.-

เปิดบริการเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ซ.หัวหิน94 (แม่เก็บ)

โทร.085-8199599

ลงทุน อยากมาอยู่ใกล้พ่อ จึงสมควรอย่างยิ่ง ทีช่ าวหัวหิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ กครองท้อง ถิ่นที่ จะต้องถวายพระเกียรติท่านให้เหมะสม การประดับธงชาติ ธงพระราชสมญา ตาม สถานทีต่ า่ ง ๆ ต้องเหมาะสม ทีใ่ ดขาดแหว่งวิน่ ท่านมีกรรมการชุมชน ท่านต้องขอความร่วม มือในการดูแล ท่านต้องส่งคนไปเก็บออกเสีย ไม่ใช่ปล่อยธุระ ไม่ใช่ ถ้าเป็นของประชาชน เอกชน ท่านก็ต้อง ขอความร่วมมือ จริงอยูว่ า่ การแสดงออกซึง่ ความจงรักภักดี ท่านสามารถที่จะแสดงออก ท่านสามารถที่ จะปฏิบัติได้มากมายหลายประการ แต่การ ประดับธงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมาะสม เป็นทั้ง ปฏิบัติบูชาและอามิสบูชา การประดับไว้

รา้ นกินหรอย

• อาหารตามสั่ง • รับจัดโตะ๊ จีน ร้านอยู่ถัดจากตลาดนัดบ่อนไก่ เปิด 09.00-03.00 น.

หัวหินแก๊ส ปตท. I-berryshop บริการจัดส่ง ”แก๊ส” นอกสถานที่

เปิด 8.00-19.30 น.

**หยุดวันอาทิตย์สุดท้ายของสิ้นเดือน

โทร.086-1612965 โทร. 032-535559 (คุณปราณี) 032-535-560

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553 Chun Chow ร้ า นส้ ม ตำ � จั นทร์ เจ้ า

จำ�หนา่ ย&ซอ่ ม อาหารอีสาน โทรศัพทมื์ อถือ และ อุปกรณ์มือถือ

รสชาติจัดจ้าน!

ลงโปรแกรม iPhone, Blackberry

Tel.085-0486092 (ระ)

รับจัดเลีย้ งสังสรรค์ ทุกประเภท

เปิดบริการเวลา11:00-17:00 น.

Tel.032-511-568 086-2643170

นาน ๆ ก็ย่อมขาดแหว่งวิ่นไปตามกาลเวลา ก็ สมควรเอาออก หากไม่มีใหม่ ไม่มีเสียดีกว่า ในโอกาสที่หัวหินครบ 100 ปี มีใคร ๆ มา ช่วยจัดงานให้หลายประการ แต่ที่วางแผนว่า จะด�ำเนินการก็มีดี ๆ หลายอย่าง ก็อยากจะให้ ด�ำเนินการ มีป้ายแสดงไว้อาทิที่สวนโผน หอ นาฬิกา เป็นต้น ว่ามีโครงการอะไร จะด�ำเนิน การที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ดีหรือไม่ ใคร ๆ เขา ใจดีมาช่วยเสริมให้ก็ดีแล้ว หัวหินเคยขึ้นอยู่กับปราณบุรี อดีตกาลไม่ นานนัก ความเจริญของท้องถิน่ ต่างๆ อยูบ่ ริเวณ สถานีรถไฟ เมื่อมีการสร้างทางหลวงให้สะดวก ความเจริญก็ออกไปอยูท่ ถี่ นนหนทาง ปราณบุรี ไปเจริญอยู่ที่สี่แยกปราณ เมืองเก่าหน้าและ หลังสถานีก็เงียบเหงา

การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในหัวหิน “บาดแผล ถ้ามันจ�ำเป็นต้องผ่าตัด มันก็ต้องท�ำ มันอาจ จะเจ็บบ้าง เสียค่าใช้จ่ายสูงบ้าง แต่เดี๋ยวแผลมันก็หาย ร่างกายเราก็จะเป็นปกติ”

ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าหัวหินเริ่มมีปัญหา เกี่ยวกับการจราจรติดขัด ที่จอดรถมีน้อย สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการเจริญเติบโต แบบก้าวกระโดดของเมืองหัวหินตั้งแต่ถูก โปรโมทให้เป็นเมืองท่องเทีย่ ว การแก้ปญ ั หา การจราจร และที่จอดรถทุกวันนี้ ผมส่วนตัว มองว่ายังเป็นลักษณะเหมือนการเอาอะไรไป ยัดในกระดาษที่ถูกขย�ำไว้จนแน่นกว่าจะหา ช่องเสียบได้สักนิดก็เป็นเรื่องยากท�ำไมเราถึง

ไม่คลี่กระดาษออกมาก่อน เราจะมีพื้นที่ อีกมากมาย ให้ วางโน่นวางนี่ เมืองหัวหินก็เปรียบเหมือน กระดาษแหละครั บ ความเจริ ญ ก็ เ หมื อ น กระดาษที่ ถู ก บี บ อั ด กั น จนแน่ น ทั้ ง สถานที่ ราชการ ตลาด ร้านค้า โรงแรมส่วนใหญ่แล้วจะ มารวมอยูท่ เี่ ดียวกันหมด แล้วเราจะไปหาทีจ่ อด รถในกระดาษที่บีบอัดแน่นขนาดนั้นได้อย่างไร กัน ท�ำไมเราไม่คลี่เมืองออกไปก่อน ย้ายบาง สิง่ บางอย่างออกไป เช่น สถานทีร่ าชการ สถานี ต�ำรวจ เทศบาล กาชาด ซึ่งทุกวันนี้ก็แทบจะ ไม่มีที่จอดรถให้ ข้าราชการอยู่แล้ว เราจะมีที่

่ว่างบนกระดาษอีกเยอะ จะสร้างที่จอดรถ สักกี่ชั้นก็ได้ ทัศนียภาพก็ไม่เสีย ถ้าเราไม่ ท�ำตรงนี้ก่อน ไม่แก้ที่ต้นเหตุก่อน ริมถนน เพชรเกษม ต่อให้เราทาสีขาว-แดง หรือไม่ ทา ทีจ่ อดรถมันก็ไม่พออยูด่ แี หละครับ ผม ชื่นชมค�ำหนึ่งที่ท่าน อภินันท์ จันทรังษี รอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ท่านเคย พูดไว้ว่า “บาดแผล ถ้ามันจ�ำเป็นต้องผ่าตัด มันก็ต้องท�ำ มันอาจจะเจ็บบ้าง เสียค่าใช้ จ่ายสูงบ้าง แต่เดี๋ยวแผลมันก็หาย ร่างกาย เราก็จะเป็นปกติ” โดย ร.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร สว.จร.สภ.หัวหิน

Wiska Restaurant ร้านอาหารวิสก้า อาหารไทยรสเลิศ

อาหารหลากหลาย

ราคาโดนใจ

ข้างโรงแรม My place ถ.อำ�นวยสินธุ์

โทร.083-0183719

กรอบรูป“สวย” มีคุคณุ ภาพ ภาพที่ร้าน •ALL FRAMES• All frames Shop Think of frames Think of us.

โทร. 032-513-750 089-9723886

นำ�ชัย

ก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวปลา

“เจ้าเก่า”

ร้านตั้งอยู่ถนนเคหาสน์

โทร.081-5878367

มาบัดนี้ เมื่อกระแสเรียกร้องวิถีชีวิตเก่า ๆ กลับมาเฟื่องฟู ชาวเมืองปราณเขาก็จะร่วม มือร่วมใจกันจัดถนนคนเดิน เห็นว่าจะเริม่ วัน ที่ 14 สิงหาคมนี้ หวังว่าคงเตรียมการพร้อม แล้ว มีเวลาไม่ได้ไปไหนเพราะหยุดยาวจะ ไปดู บริเวณหน้าสถานีรถไฟปราณบุรี ขอ ประชาสัมพันธ์ให้บ้านพี่เขาหน่อย

ฝรั่งพันธ์ุเทวดา (1)

ประวัตศิ าสตร์บนั ทึกถึงการเดินทางข้าม น�้ำข้ามทะเลของคนผิวขาวจากตะวันตก มาสู่ตะวันออกแถบทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นการ เริ่มการเดินทางมาตั้งแต่สมัยก่อนพระเยซู คริสต์ ก็นับว่าเกินกว่า 2000 ปีมาแล้ว ••••••••••••• แรกเริ่มเดิมที ชนกลุ่มนี้ เดินทางด้วย เหตุ ผ ลของการแสวงหาอาณานิ ค มใหม่ ค้นหาแผ่นดินใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ น�ำ กลั บ ไป ขาย หรือ น�ำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ ในตะวันตก ซึง่ ตอนนัน้ ตะวันตกก็มแี ต่ยโุ รป เท่านั้น ที่มีการเคลื่อนไหวของฝรั่งกลุ่มนี้ เมื่อเวลาผ่านไป ชนกลุ่มนี้ก็เริ่มมีการ ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เริ่มจากการค้ามาเป็นการเผยแพร่ศาสนา ในช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา บ้างก็เป็น มิตรกับคนพืน้ เพ แต่ความสัมพันธ์สว่ นใหญ่ ที่ปรากฏบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์มักจะ เป็นความสัมพันธ์เชิงสู้รบ ท�ำสงครามเสีย มากกว่า ••••••••••••• แน่นอนว่าการทะเลาะกันย่อมเกิดขึน้ เมือ่ มีคนต่างชาติตา่ งภาษาเข้ามาเอาทรัพยากร ของคนพื้นเมืองไป มิหน�ำซ�้ำ นับวันก็ยิ่งเข้า มาวางกฏกติกาต่างๆนานา เพราะฝรั่งเชื่อ เหลือเกินว่า ที่ที่เขามานั้นเจริญกว่าที่ไหน และวัฒนธรรมของเขาต้องเป็นทีย่ อมรับใน ระดับสากล แม้กระทั่งภาษาที่ใช้ก็ต้องเอา ของเขามาใช้เท่านั้น ••••••••••••• แต่ฝรั่งพันธุ์เทวดากลับไม่สนใจว่า ไอ้ ความเจริญของพวกเขานั้น “ใครๆก็มี” แต่ ต่างกันที่ ความเป็นที่มาที่ไปต่างหากเล่า! ••••••••••••• โดย .. คาซิโอ


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 9


10 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 11


12 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

ฝนตกน�ำ้ ท่วม “ก็เท่านัน่ เอง!!” รูปนี้ผู้เขียนถ่ายเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม ถ่ายบริเวณถนนด�ำเนินเกษม หัว มุมโรงแรมโซฟีเทลฯ เป็นภาพถ่ายทีน่ ำ� เสนอ เหตุการณ์ฝนตกค่อนข้างแรง ผู้ถ่ายรูปนี้นั่ง อยู่ในรถยนต์ และเปิดกระจกลงเพื่อถ่ายรูป ถนนหน้าโรงแรมโซฟีเทลฯ ทีเ่ จิง่ นองไปด้วย น�้ำ ซึ่งในภาษาไทยค�ำที่ใช้เรีัยกเหตุการณ์นี้ ก็คือ “น�้ำท่วม” นั่นเอง น�้ำท่วม เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในหัวหิน ซึ่ง สาเหตุหลักก็คอื ฝน ถ้าฝนไม่ตกน�ำ้ ก็ไม่ทว่ ม และอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้นำ�้ ท่วมก็คอื สภาพ ทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ� ำนวยต่อการกักขัง และสามารถชะลอการระบายไหล ของน�้ำ ฝนไม่ให้ไหลลงท่อระบายออกสู่ปลายทาง ได้อย่างสะดวก ประกอบกับอุปสรรคทาง เทคนิคทั้งใน เรื่องของระบบการระบายน�้ำ

ขนาดของท่อ และอื่นๆ รวมเข้ากันจึงท�ำให้เกิด น�้ำท่วมขึ้นบ่อยครั้ง ในเมืองหัวหินของเรา ใครๆ ที่มีที่อยู่อาศัยบริเวณที่น�้ำท่วมบ่อยๆ ย่อมรู้ดีถึงความรู้สึกว่าเป็นเช่นไร เวลาน�้ำเข้า บ้านทีกต็ อ้ งล้างกันที เวลาเดินย�ำ่ ไปไหนมาไหน ที ก็ตอ้ งระมัดระวังสัตว์เลือ้ ยคลานจะมากัดกันที บางทีระบบท่อในบ้านกระทบถึงส้วม น�ำ้ ท่วมน�ำ้ หนุน กดชักโครกไม่ลงก็มบี อ่ ยไปในบ้านหลายๆ คน ส่วนบ้านทีม่ เี ด็กก็ตอ้ งระมัดระวังไม่ให้ลงไป ในน�้ำเพราะอาจติดเชื้อ ติดโรคระบาดกันได้ ซ�้ำ ร้ายบ้านไหนมีรถมีราจอดไว้น�้ำเข้าไปเครื่องพัง ก็ถือว่าฟ้าฝนใจร้ายกันไปก็เยอะ ส่วนสัตว์เลี้ยง นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะตั้งแต่เกิดมาเป็นสัตว์ก็ ถือว่าเป็นเวรกรรมอยู่แล้วเนอะ? ประสบการณ์รับเคราะห์น�้ำท่วม เป็นบ่วง กรรม ของคนไทยเรามาแต่ช้านาน ไม่อย่างนั้น

แก้ปัญหาจราจร ต้องตัดตอนที่ต้นเหตุ

ต้องเลี้ยว ต้องจอด แต่ต้องมาติดขัดกับคนที่ขับ รถอย่างไร้วินัย เบรกซะกลางเลนส์ เลี้ยว จาก เลนส์นอกตัดหน้าเพื่อนผู้ขับรถคนอื่น จอดใน ที่ห้ามจอด ฝ่าฝืนกฎต่างๆ เพียงเพื่อความรีบ เร่ง และความสะดวกสบายอย่างเห็นแก่ตัว แต่ ปัญหาทีห่ นักกว่าคือว่า การทีค่ นท�ำผิดกฎจราจร ต่างๆนั้น ไม่ใช่เกิดจากความ “ไม่รู้” แต่มันเกิด จากความ “ไม่กลัว”ต่างหาก เพราะไม่มีใครไป

เห็นปัญหานีม้ านาน รูท้ งั้ รูส้ าเหตุ และ ทางแก้ไข วันนีผ้ มเลยเจาะจงชีแ้ จงให้เข้าใจอีก ครั้ง เผื่อว่าผู้บังคับบัญชาท่านไหนจะพอเห็น แจ้งแถลงไข และน�ำไปด�ำเนินการ เรื่องมันมี อยูว่ า่ ผูข้ บั รถทัง้ หลายมีความจ�ำเป็นต้องเบรก

คนโบราณเขาไม่ยกบ้านขึ้นซะสูงลิบลิ่วหรอก เพราะ เพราะ และก็เพราะ สารพัดเพราะที่ จะหยิบมากล่าวโทษ จริงไหม? แต่ที่แน่ๆถ้าฝนไม่ตก น�้ำมันก็ไม่ท่วม แต่ ส่วนความเดือดร้อนที่ตามมา ก็มาวิ่งพูด

แต่ทแี่ น่ๆถ้าฝนไม่ตก น�ำ้ มันก็ไม่ทว่ ม แต่ถา้ ฝนมันตกน�ำ้ ท่วม “ก็เท่านัน้ เอง!!” กันปาวๆว่าเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะนี่ เพราะ ถ้าฝนมันตกน�้ำท่วม “ก็เท่านั้นเอง” ใช่ไหม เทศบาลบ้าง เพราะการสร้างถนนบ้าง เพราะ ครับท่านผู้อ่าน? ท�ำให้กลัว ผู้ควบคุมกฎหมายมักจะหายไปจาก ที่ๆต้องใช้กฎหมาย ไม่มีต� ำรวจคอยควบคุม ดูแล คนทีท่ ำ� ผิดอยูบ่ อ่ ยๆก็ชกั จะได้ใจ พอนานๆ เข้าก็เลยติดเป็นนิสัย พอมากเข้า ก็กลายเป็น วัฒนธรรมการขับขี่ และการจอดรถ ที่ไม่มีใคร ดูแล “ผล” ก็คอื เกิดปัญหาจราจรติดขัด เกิดอุบตั ิ เหตุบ่อยๆ เป็นผลเสียมากมาย ทั้งเสียเวลาเสีย อารมณ์ เจ็บ ตาย และเปลืองทรัพยากรน�้ำมัน

พี่น้องประชาชนทั้งหลาย...ได้จ่ายภาษี จาก หยาดเหงื่อ เพื่อให้ท่านมาท�ำหน้าที่ดูแล และ แก้ไขระบบปัญหาจราจร แต่ถ้าท่านยังนั่งเฉย อ้างว่า “ก�ำลังพลไม่พอ” แล้วสันติราษฎรบน ถนนในเมืองหัวหิน จะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ “ติเพื่อก่อ คือ สมบัติของมิตรแท้” ...เมรัยบัญชา

จอดรถกระพริบไฟ ท�ำได้สบายๆ ที่หัวหิน?

ภาพนี้ผู้เขียนถ่ายเอาไว้เมื่อเช้าวันที่ 4 สิงหาคม เวลาประมาณ 9 โมง ตอนนั้นน�ำ รถไปจอดทีบ่ ริเวณหน้าลานสวนโผนกิง่ เพชร แล้วปรากฏว่ามีพี่ชายท่านหนึ่งน�ำรถ กระบะมาจอดกลางถนนเพื่อน�ำของหลังรถ ลง(ไปไหนไม่ทราบได้) พี่คนนี้เปิดไฟกระ พริบไว้ และจอดอยู่รวม 3 นาทีได้ เข้าใจว่าการจอดรถแบบพี่คนนี้ไม่ควร น�ำเป็นแบบอย่าง เพราะท�ำให้รถที่ตามหลัง

มาต้องชะลอ เพื่อแซงออกขวา และก็ ท�ำให้รถติดยืดยาวไปถึงคันต่อๆไป ดังนั้น จึงถ่ายรูปมาให้ผู้อ่านดูว่า อย่างนี้ไม่ควร กระท�ำนะครับ ส่วนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจร จะว่าอย่างไร ก็ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ มีวินัยกันนิดหน่อย มิฉะนั้น ถนนบ้านเรา จะกลายเป็นทางรถไฟที่มีรถติดๆ กันยาว เหยียดดดดดดดดดดดด


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 13


14 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

ฮวงจุ้ย

ท่านผู้อ่านหลายๆท่าน อาจยังสงสัยว่า “ฮวงจุ้ย” คืออะไร ฉบับนี้ ผมจึงน�ำเสนอหลัก ใหญ่ๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์แขนงนี้ ก่อนที่ ฉบับต่อๆไป จะได้น�ำเสนอวิธีการในการน�ำ วิชา “ฮวงจุ้ย” มาใช้ในการจัดวางต่างๆ ให้ เกิดมงคลแก่ชีวิตของท่าน “ฮวงจุ้ย” เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนที่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วบันทึกเป็นศาสตร์ และศิ ล ปะในการตบแต่ ง ทุ ก อย่ า งให้ เ กิ ด ความสมดุลย์และกลมกลืน ค�ำว่า “ฮวง” แปล ว่า ลม หรือ ฟ้า ค�ำว่า “จุ้ย” แปลว่า น�้ำ หรือ ดิน ฉะนัน้ “ฮวงจุย้ ” จึงหมายถึงความสมดุลย์ แห่งธรรมชาติ ทีเ่ กีย่ วกับความเป็นอยูแ่ ละสิง่ แวดล้อมชีวิตมนุษย์เรา ชาวจีนโบราณแสวงหาค�ำอธิบายกฏ เกณฑ์ของธรรมชาติ โดยการทอดตัวของแม่นำ�้ และการเรียงตัวของทิวเขา แล้วน�ำมาเปรียบ

สัมผัสผวา

หอพักเขย่าขวัญ ผมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ย่าน นครปฐม มีหอพักอยูภ่ ายในหลายๆตึก แต่ตกึ ทีผ่ มเข้าอยูเ่ ป็นตึกใหม่ทสี่ ดุ ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดให้ผมเข้าพักอยู่กับ เพื่อนอีกคนซึ่งเป็น คนขยันมาก จึงไม่ค่อยจะอยู่ในห้องพัก ส่วน ผมเป็นคนชอบนอนกลางวันหลังจากเข้าเรียน เรียบร้อยแล้ว ก่อนนอน ผมมักจะเปิดเพลงฟัง ไปเรื่อยๆ จนหลับ เย็นวันนั้น หลังจากที่ผมหลับไป ผมได้ยิน เสียงเพลงดังขึ้นเรื่อยๆ จึงพยายามลุกขึ้นมา ปิด แต่ปรากฏว่าท�ำได้แค่ลืมตา ขยับตัวไม่ได้ เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านข้างๆเตียง จาก ปลายเตียงไปถึงหัวเตียง แล้วหยุดคล้ายๆ ก�ำลังยืนมองผมอยู่ ในใจผมนึกว่าคงจะเป็น เจ้าหน้าที่ประจ�ำหอพัก แต่จะเป็นไปได้ยังไง ในเมื่อก่อนนอนผมก็ล็อคห้องไว้ดีแล้ว ผม พยายามจะมองให้รู้ว่าเธอคนนั้นเป็นใคร แต่ ไม่ทันจะหันไปมอง ก็รู้สึกว่าเสียงเพลงดังขึ้น จนแสบแก้วหู เพลงนั้นเปลี่ยนเป็นดนตรีไทย คล้ายๆ ก�ำลังอยู่ในงานศพ ถึงตอนนั้นผมจึง รูต้ วั แล้วว่าก�ำลังโดน “ผีอำ� ” ความกลัวยิง่ เข้า

เทียบกับพลังแห่งจักรวาล คือ ลมหายใจ เข้า-ออกของสรรพสัตว์ ที่ถูกเรียกว่าพลัง “ชี่” โดยเชื่อกันว่า “ชี่” คือ อ�ำนาจที่ท�ำให้ เกิดภูมิลักษณ์ต่าง ๆ นานาขึ้นในโลกนี้ไม่ว่า จะเป็น แม่น�้ำ ภูเขา ป่าไม้ ล�ำธาร สีสันและ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ บนพืน้ โลก รวมทัง้ ชีวติ มนุษย์เรา หลักพื้นฐานในการจัดแต่งฮวงจุ้ย คือ 1. เพื่อสงวนพลัง “ชี่” ที่เป็นประโยชน์ รักษาเอาไว้ 2. น�ำ “ชี่” จากภายนอกมาสู่ภายในที่ อยู่อาศัย เพื่อเสริมพลังให้กับชะตาชีวิต 3. กระจายพลัง “ชี่” อย่างสมดุลย์ และกลมกลื น จะให้ ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย เกิ ด ความ สุข สามารถส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ให้กลมกลืน ระหว่ า งผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ร่ ว มกั น และยั ง ท� ำ ให้ เกิดสุขภาพที่ดี ต่อผู้อยู่อาศัยด้วย •••โดย ..โหรอิสระ•••

แทรกทุกโสตประสาทแล้วตรงปลายเท้า ผมก็รู้สึกร้อน เหมือนไฟไหม้ จากความ กลัว กลายเป็นความตกใจ อยากจะลุก ขึ้นไปดับไฟแต่ลุกขึ้นไม่ได้ จนหมดก�ำลัง เลย ปล่อยให้อะไรมันจะเกิดก็เกิด ในใจนึกภาวนาถึง พระพุทธรูป ให้ช่วยผมด้วยหลังจากนั้นเห็นเธอ เดินออกไปทางเดิม ผ่านประตูหอ้ งออกไป เฉยๆ เพลิงไหม้สงบลงผมยังอยูใ่ นอาการช๊อค... ลุกขึน้ มาจากเตียง นัง่ นึกว่าเกิดอะไรขึน้ พอได้สติกร็ บี ลุกขึ้นไปดึงปลั๊กวิทยุออก เห็นสายที่ปลั๊กหลอม ละลายคล้ายๆมีไฟช๊อต ผมรีบเปลีย่ นชุด แล้วลง ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนให้หายฟุ้งซ่าน หลังกลับจากเตะบอลแล้ว ผมจึงเดินไปถาม แม่บา้ น ว่าเคยมีคนเจออย่างผมมัย๊ แม่บา้ นเลย เล่าเรื่องให้ผมฟังว่า ตอนที่สร้างหอพักหลังนี้ มี คนงานก่อสร้างผู้หญิงตกลงมาจากคานตาย คาที่แต่มหาวิทยาลัยปิดข่าวไว้ มีคนเจอเธอ เรื่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นห้องที่อยู่ในแถบใกล้ๆห้อง ผม เพราะเธอตายตรงนั้น และไม่ได้ท�ำพิธีเชิญ วิญญาณแต่ประการใด ตั้งศพที่วัด 3 วัน เป็น ศพไร้ญาติ เธอจึงยังไม่ไปไหน แต่จะคอยเตือน เวลาที่ใครท�ำอะไรไม่ดี หรือเวลาที่คนในห้อง แถวนั้นมีภัย มีรนุ่ พีค่ นหนึง่ เล่าให้ฟงั ว่า ตอนกลางดึกวัน

เปิดโลกตลาดนัด (2)

วนมาก จะมีนัก “ต่อราคา” ทีมชาติ ยิ่ง •สมัสัยงนีคมไทยส่ ้ไม่ใช่แค่คนไทย ฝรั่งมังค่ายังต่อไฟแลบ ช่วงต้นปีนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางค้าขาย ไปทั้งเขตภาคกลาง และภาคอีสาน ข้าวของ หลักๆ ทีข่ ายในทุกๆ พืน้ ที่ คงหนีไม่พน้ เสือ้ ผ้า กิฟท์ช็อป รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง บ่อยครั้งที่ผมเห็นพ่อค้าแม่ขาย วิง่ ไล่ตามแฟชัน่ จากดารานักแสดงชายหญิง บนหน้าจอโทรทัศน์ และในหนังสือนิตยสาร ต่างๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นว่า บาง ร้านขายของเหมือนกัน อยู่ในตลาดเดียวกัน แต่ยอดขายกลับต่างกันราวฟ้ากับเหว ผมจึง ตั้งใจหยิบประเด็นนี้มาน�ำเสนอ บางครั้งหน้าตาของร้านอาจไม่ใช่สินค้า และการจัดวางเพียงเท่านัน้ แต่เป็นตัวของคน ขายเองที่สามารถเรียกลูกค้าได้ ทั้งด้านการ แต่งกายออกไปขายของ ให้สอดคล้องกับรูป แบบของร้าน และค�ำพูดค�ำจาในระหว่างการ ขาย เช่น หากท่านขายเสื้อผ้าแฟชั่น แต่ท่าน กลับ แต่งตัวเชยๆ ออกมาขายของ แน่นอน ว่า ถ้าคนขายไม่น่ามอง สินค้าที่คุณขายก็ จะด้อยค่าลงไป และหลายครั้ง ที่ผมเห็นการ ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในการขาย จากที่ของ ก�ำลังจะขายได้ กลายเป็นลูกค้าเดินหนีไป เพราะค�ำพูดไม่กี่ค�ำของคนขาย

การแสดงราคาที่ชัดเจน เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่สามารถท�ำให้ลูกค้าสนใจ และตัดสินใจ ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น ซึ่งสังคม ไทยส่วนมาก จะมีนัก “ต่อราคา” ทีมชาติ ยิ่ง สมัยนีไ้ ม่ใช่แค่คนไทย ฝรัง่ มังค่ายังต่อไฟแลบ เป็นธรรมชาติของนักซือ้ มือฉมัง ซึง่ ท�ำให้การ ขายมีสีสันขึ้น หากท่านตั้งราคาเผื่อไว้ซักนิด แสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน รอให้ลูกค้าต่อ ราคาแล้วค่อยลดนิดหน่อย ก็จะท�ำให้ลูกค้า รู้สึกพอใจ การขายของท่านก็จะง่ายขึ้น อีกประเด็นหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ ทีส่ ดุ ในการขาย คือสภาพจิตใจของคนขาย ถ้าหากก้าวแรก ที่ท่านเดินเข้าสู่ตลาด ท่านสามารถทิ้งความ รู้สึกที่ไม่ดีต่างๆออกไปได้ เช่น ความเครียด จากเรื่องราวที่บ้าน หรือจากที่ท�ำงาน ฯลฯ หน้าตาของท่านจะยิม้ แย้ม จิตใจของท่านจะ สบาย แน่นอนว่า การแสดงออกในการขาย ของท่านที่มีต่อลูกค้า จะดีกว่าเวลาที่ท่าน อารมณ์ไม่ดี

หนึง่ กลับจากอ่านหนังสือ พอถึงบันไดขัน้ สุดท้าย เห็นผูห้ ญิงเดินเข้าไปในห้องของเขา เลยรีบวิง่ ไป ที่ดูว่าเป็นใคร ปรากฏว่ากุญแจยังล็อคอยู่ แต่ ได้ยนิ เสียงคนเดินในห้อง เลยรีบไขกุญแจ ได้ยนิ เสียงคนวิ่งออกไปทางหลังห้อง พอเปิดประตู เข้าไป เห็นข้าวของโดนรือ้ กระจัดกระจาย ประตู หลังห้องเปิดอยู่ เลยวิ่งตามไปอีก เห็นแต่หลัง คนผู้ชาย สันนิษฐานว่าจะเป็นขโมย แต่ไม่กล้า วิ่งตามไปจับ เพราะกลัวมันจะมีอาวุธ อาจเป็น อันตรายได้ พอกลับเข้าไปตรวจสอบข้าวของก็ ไม่มีอะไรสูญหาย เห็นแต่รอยงัดประตูหลังห้อง สงสัยว่าขโมยมันคงเพิ่งจะงัดเข้ามา แต่เธอคน นั้นมาเตือนให้เห็น จึงไม่ทันจะได้หยิบฉวยอะไร ไป รุง่ เช้ามา รุน่ พีจ่ งึ ไปท�ำบุญตักบาตรให้เธอ ถือ เป็นการตอบแทนน�้ำใจ แต่สงิ่ ทีแ่ ม่บา้ นเจอมันยิง่ กว่านัน้ .....เธอเล่า ให้ฟังว่าตอนเธอเพิ่งถูกย้ายเข้ามาเป็นแม่บ้าน ใหม่ๆ ช่วงปิดเทอม ไม่มีนักศึกษาอยู่ในหอพัก ช่วงหัวค�่ำหลังจากท�ำความสะอาดทุกชั้นเสร็จ แล้ว พอเดินลงมาถึงชั้น 2 ได้ยินเสียงคนเปิดน�้ำ ทิ้งไว้ เลยเดินเข้าไป แต่พอดูทุกห้องแล้วก็ไม่มี ห้องไหนเปิดน�ำ้ เสียงน�ำ้ ก็หายไป กลายเป็นเสียง ปิดสวิตช์ไฟ และเสียงคนทุบประตูห้อง พอออก จากห้องน�้ำมาก็คิดว่าคงมีใครมาล้อเล่น เดินไป

เปิดไฟ ก็คงยังได้ยินเสียงทุบประตูห้องอยู่ จึง เดินตามเสียงนั้นไปถึงห้องเก็บของด้านใน สุด พอรู้ที่มาของเสียงเลยลองเอากุญแจเปิด ดู มองเข้าไปข้างในเห็นผู้หญิงก�ำลังนั่งร้องไห้ แล้วหวีด ร้องอย่างสุดเสียง.....แล้วร่างนั้นก็ หายไป...เธอตกใจ เกือบหมดสติ แต่แข็งใจ วิง่ ตัวสั่น ลงมาชั้นล่าง ไปแจ้งหน่วยรักษาความ ปลอดภัย พอเข้ามาตรวจสอบดู ก็ไม่มีใครอยู่ แถมยังต่อว่าเธอ ว่า ถ้ายังอยากมีงานท�ำ ได้ เห็นหรือได้ยินอะไรก็ให้เฉยๆไว้ วันต่อมาเธอ จึงขอลาออก แต่ด้วยความเกรงใจคนที่ฝาก งานให้ เธอจึงยังรับหน้าที่นี้ต่อไป แต่เปลี่ยน เวลามาท�ำงานตอนกลางวัน ยอมทนอากาศ ร้อน แต่ไม่เสี่ยงต่อการโดนผีหลอก และยังมี งานท�ำต่อไปจนถึงทุกวันนี้ จนปั จ จุ บั น ก็ ยั ง คงมี เ รื่ อ งเล่ า ขานถึ ง วิญญาณตนนี้อย่างไม่ขาดสาย หลายๆคน บอกเล่าลักษณะตรงกัน ต่างกันเพียงลักษณะ การมาของเธอ แต่ก็เพียงมาให้เห็น ไม่ได้ ท�ำอันตรายใดๆ และหลายๆครั้ง ยังช่วยปก ปักรักษาผู้ที่อยู่ในหอพักนี้ไว้ ให้พ้นจากภัย อันตราย และสิ่งที่ทุกคนท�ำได้คือ ตักบาตร ท�ำบุญ สวดมนต์ แผ่ส่วนกุศล ให้เธอ.....

เทคนิคต่างๆยังมีอีกมากมายไว้ฉบับหน้า ผมจะน�ำมาเสนอใหม่นะครับ ~พ่อค้าคนปลาย~

โดย ...ฝาโลง


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 15


16 I huahin168.com

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

จำ�หน่ายไม้แปรรูปทุกชนิด

มาแล้วจ้า “ไอแฟน” พัดลมไร้ใบ

ไม้สน ไม้ยูคา ไม้อัด ไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ซุ้ม ชิงช้า เฟอร์นิเจอร์จากล้อเกวียน ดุมเกวียน บ้านน็อคดาวน์ ทั้งปลีกและส่งในราคาถูก

รา้ นเพือ่ นคา้ ไม้

ถ.เพชรเกษม (หัวนา เยื้องสำ�นักงานที่ดินฯ) ต.หนองแก

คุณตุ้ย โทร.081-9431521

รา้ นน้ำ�ลายสอ

Cheya Resort Hua Hin

สิ่งอำ�นวยความสะดวก •แอร์ •ทีวี •เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น •สระว่ายน้ำ� •WiFi •ที่จอดรถ

ร้านอาหารเปิดใหม่ บนห้างมาเก็ตวิลเลจ เปิด 12 สิงหาคม’53 นี้

เชญ่ารีสอร์ท 800 บาท บริการและราคาเป็นกันเอง

อยูดี่ ๆ ก็มีคน วันนี้ผเขีู้ ยนนั่งงวงๆ่ เคลิ้มๆ จิบกาแฟพรอมบรรยากาศฝนตก ้

พักสบายๆ เป็นส่วนตัว ติดถนนเพชรเกษม

Promotion Soft Opening Price start Studio 800 Bath per night. Group 2,500-4,500 Bath per night. 3-8 person

ช.

ติดต่อสอบถาม

Tel. 032-442-257 081-5730993 086-3275799

โทร.081-8579698

เอา อุปกรณ์ไฮเทคชิ้นนึงมาใหทดสอบโดยบอกว า่ “เฮ้ย แกะแล้วเอ็งต้องตะลึง” ้ ศิริยนต์ “รับซ่อม”เครื่องมอเตอร์ไซน์ บะหมี่หม ตังเก โดยมี สปอนตเ์ ซอร์ น�ำสินคา้ มาใหแกะแงะเล น่ เห็นวาน เลยจับเป็น ูทุบ พร้อมจำ�หน่ายอะไหล่แท้ ้ ่ าสนใจดี ่ ห N ม ู แ ด o งอบน้ำ� odle อะไหล่ตกแต่งทุกชนิด เรื่องมาคุย ให้ ทานผู วกั ฮา่ ฮา่ ฮา่ ) ่ อ้ านแล ่ ้ น (เลนง ่ ายนะ ่ จากบ้านโ ผึ้ง ป่ง... ราคาถูก เจาอุ สูตรดั้งเ ้ ปกรณช์ ิ้นนี้ มีชื่อ วา่ iFan (ไอแฟน หรือ แฟนฉัน นั้นเอง) เฮยไหง ้ ๋ ชื่อ ดิมกว่า2 (รับบริการนอกสถานที่) มันละมายคล าย 0ปี ้ ้ ไอโฟนอยางงั ่ ้นวะ่ คิดในใจ พอแกะแงะกลองออกมาความขาว ่ เปิดบริการทุกวัน6.30น.-22.30น. ทางร้านทำ�เส้นบะหมี,่ เกีย้ ว, หมูทบุ และหมูแดงอบน้�ำ ผึง้ เอง สวางโอโม ของอาหมวยจากจี นแผนดิ คอยๆ ่ ่ ่ นใหญ่ ก็คอยๆ ่ เปิดสูสายตาชาวโลก ่ ่ ปากซอยหัวหิน 43 (เยื้องหัวหินทันสมัย) เขาตะเกียบตรงข้ามเซเว่นวัดหนองแก โผลให ่ เห็ ้ น สวนโค ่ งเว ้ า้ อูยสสส!์ !! ผมตื่นเตนขึ ้ ้นมาทันใด พรอมเอื ้ ้อมมือเขาไป ้ ร้ า น “ตั ง เก” เปิด 9.30-19.00 น. โทร.081-9410546 Tel.086-3457726, 0870287727, 032-512280 ควาแล ้ วก็ ้ กระชากกหีบหอที ่ ่ปกปิดสวนที ่ ่เหลืออันนอยนิ ้ ดออก สิ่งที่ผมเห็นชาง ่ ท�ำใหผมรู ตำ�นานเพลงเพื่อชีวิต ้ สึ้ กตะลึงงัน พรอมอุ ้ ทานวา่ “เฮย้ ใครท�ำแวน่ ขยายอันใหญข่ นาด ” นี้ว่ะ” มีเสียงตอบรับพรอมตบกะโหลกผมเบาๆ วา่ “ไอบ้า พัดลมเว้ย พัดลม ลูกน้ำ� “ฉลองครบรอบ11ปี ้ พบกับคอนเสิร์ต คาราบาว+สาวปาน Country pub Hua Hin ไม่ใช่แว่นขยาย” ผมคิดในใจ “มันจะเป็นพัดลมได้ไงไม่มีใบพัด ใครแอบพัด รับทำ�ผมชาย,หญิง นวดหน้า ขัดตัว 19 ส.ค.’53 นี้แน่นอน ไว้ในกลอ่ งหรือเปลา” ผมพยามหาอี ก ที น ก ึ ว าโดนอ� ำ เฮ ยมั น ไม มี จ ริ ง ๆ ใบพั ด ่ ่ ้ ่ ผิวสวยใส ออนกว โต๊ะละ3,000/4 ท่าน ่ าวั่ ย Noi หายไป ไมได ให มาไม ครบ แต มั น เป็ น พั ด ลมที ไ ่ ม มี ใ บพั ด จริ ง ๆครั บ พี น ่ อง รับประกันคุณภาพโดย “ป๋าเหนาะ” Beauty มี โ ปรโมชั ่ น พิ เ ศษ!!! ่ ้ ้ ่ ่ ่ ้ ตั ง ้ อยู ่ ถ.หั ว หิ น หนองพลั บ ซ.หัวหิน94 (แม่เก็บ) หลักการท�ำงานเขาใชห้ ลักที่เรียกชื่อหรูๆวา่ Air Multiplier แปลวา่ อะไรก็ไมร่ ู้ ฟังดูเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง แต่การท�ำงานคร่าวๆ ก็คือลมจะถูกดูดจากที่ฐานครับ Tel. 086-6778169, 081-3580739 ดูดอากาศ รอบๆ ฐานมาเป่าออกทางครีบที่หนาตาละม ายคล ายไอพ นเครื ้ ้ ้ ่ ่องบิน รับเหมากอสร ่ าง ้ HUA HIN AQURIUM แทนโดยครีบจะเป็นตัวบังคับทิศทางลม เพื่อเคนให สม�่ำเสมอและ ้ ลมออกมาตรงไกล ้ ต่อเติมอาคารทั่วไป จำ�หน่ายตู้ พร้อมอุปกรณ์ปลาทุกชนิดทั้ง •032-536-450 มีพลังรุนแรง ถาเอาไปเที ยบกับพัดลม ขนาด 10 นิ้ว ดวยกั นี่แรงกวา่ 15 ้ ้ น เจาไอแฟน ้ •081-0188411 ้ Tel •087-4068934 น�ำ จืดและน�ำ้ เค็มและมีอปุ กรณ์น�ำ้ พุจำ�หน่ายรับ เทา่ เลยครับ การที่ไมมี่ ใบพัดผมวาคงถู ก ใจจอมโจรพ อลู ก อ อน ที ก ่ ลั ว ลู ก ๆ เอานิ ว ้ ไปแหย ่ ่ ่ ่ ซ่อม - จัดตู้ปลา และรับทำ�ระบบกรองใน พัดลมไดเป็ น อย างดี และการท� ำ ความสะอาดที ง ่ ายเพราะไม มี ใ บพั ด ให ต องมาคอยถอด ้ ่ ่ ่ ้ ้ ราคาเป็นกันเอง โทร.085-8108323(สามารถ) มาเช็ด ขอนี ้ ้ถูกใจผูเขี ้ ยนเป็นอยางยิ ่ ่ง และรูปทรงที่ทันสมัยและวัสดุที่ดูดีเรียบงา่ ยนอ้ ยชิ้นตามหลัก กิตตินันท์โฟน & คอฟฟี่ช็อป *** อยู่ตรงกันข้ามครัวกรรณิการ์ ถ.เลียบทางรถไฟ ของเซ็น แถมหน้าตาตัวสีขาวดันละม้ายคล้ายไอโฟนอีก สมแล้วที่ดินแดนอาหมวยแผ่นดินใหญ่ Aquarium and Equipment for sale. Fresh-Salt ถ.ชมสินธ์ุ สี่แยกทางลงสะพานปลา water, Repair, filter system. เอามาใช้ชื่อ “ไอแฟน”

เสริมสวยครบวงจร

โทร. 081-0108443

จำ�หน่ายและซ่อม

โทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือทุกชนิด

ติดต่อช่างเวียน

ส�ำหรับทานผู ่ยมชมในเว็ป ่ อ้ านที ่ ่สนใจในอุปกรณ์ชิ้นนี้ ลองเขาไปเยี ้ http://mbgadgets.wordpress.com เขาเป็นผูน�้ ำเขารายแรกและรายเดี ยวของประเทศไทย ้

- Good Price -

Tel.05-8108323 by Samart

*** Opposit Kannika Kitchen leabtangrodfai Rd.

แต่ท้ายนี้สิ่งที่ผู้เขียนเซ็งอย่างสุดซึ้งถึงข้อเสียอย่างแรงของเจ้าไอแฟนนี้ก็คือต่อไปผู้เขียนคงจะอดเล่นท�ำเสียงหุ่นยนต์ เวลาพูดผ่านพัดลมที่ก�ำลังหมุนอีกต่อไปเป็นแน่แท้

Kittinan Phone

จำ�หน่าย : รองเท้าปลีก-ส่1 ง ADDA KITO GAMBOL AEROSOFT BIGSIZE และอี ก มากมายราคาเป็ นกั น เอง จำ � หน่ า ยที ่ ต ลาดแกรนด์ สามารถโทรสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน

ร้านรองเท้าธนวรรณ

จำ�หน่าย : ทอง เงิน นาค

รับซือ้ ทองเก่าในราคาสูง รับเลีย่ มพระ ทำ�แหวน และงานสัง่ ทำ�ทุกชนิด ราคาย่อมเยา รับประกันคุณภาพ 40/7 ถ.เพชรเกษม สี่แยกไฟเขียวไฟแดง เยือ้ งโรงแรมใหม่ อ.หวั หิน จ.ประจวบฯ

TEA-KUU BIGEYES

ของแท้ 1000% บิรวมถึก๊ อายเกาหลี งตลับเลนส์นารักๆ และผลิตภัณฑ์สำ�หรับผิว ่ จำ�หนายที ่ ่ตลาดแกรนด์ www.teamo4skin.com

โทร.081-8588474

ห้างทองย่งไถ่ โทร.0-3251-2455, 085-8016722 (คุณวิทยา)

Tel.087-2554999 Fax.032-531-306

โทร.081-8588474 (คุณธนวรรณ)

(

ก๋วยเตี๊ยวเนื้อ - ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เกี้ยวปลา ต้มยำ� เย็นตาโฟ เส้นปลา อรอยถู ่ กหลักอนามัยที่ร้าน

“เลาจึ ่ ง”

โทร.081-3134856

เลขที่ 36/6 ซ.จิตรศรัทธา ถ.หัวหิน-หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 17


18 I huahin168.com พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ สัปดาห์นี้สมองท่านปลอดโปร่งโล่งสบาย หญิงชายมากหน้าหลาย ตาน�ำความส�ำราญมาให้ เงินทองคล่องตัว การงานถูกช�ำระอย่างเด็ดขาด อาจมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงไปนิด ควรระวังการเสียเงินทองในเรือ่ งนี้ ศัตรู ของท่านจะมีกำ� ลังมากขึน้ ควรหลีกเลีย่ งการทะเลาะเบาะแว้ง ความรักราบ รื่นสบายอกสบายใจ โชคลาภยังไม่ค่อยมี อาจได้เดินทางทั้งระยะใกล้ไกล ไปหาความเพลิดเพลิน สุขภาพสมบูรณ์ ท่านที่เกิดวันจันทร์ เหมือนท่านก�ำลังหลีกเลี่ยงจากความสับสนวุ่นวายจากการงาน ที่รัดตัวเหลือเกิน แต่การเงินยังพอประทังตัวไปได้ ควรระวังการทะเลาะ กันเล็กๆน้อยๆกับมิตรสหาย ความรักค่อนข้างเปาะบาง หากท่านเอาใจ ใส่ เติมความหวานเข้าไปสักนิดจะไม่มีปัญหา มีโชคลาภดีพอพอควร ควรระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการเดินทาง ท�ำบุญบ้างก็จะพ้นเคราะห์ สุขภาพสมบูรณ์ ท่านที่เกิดวันอังคาร ดวงแรงมาก ความคิดความอ่านพุง่ กระฉูด การงานและการเงินคล่อง ตัวเป็นพิเศษ โชคลาภดีมาก แต่ควรระวังการใช้จ่ายผิดทาง ควรระวังการ เสวนากับญาติพนี่ อ้ ง ช่วงนีด้ วงต่างเพศก�ำลังอุปถัมถ์ หากโสดอยู่ อาจพบ เนือ้ คูไ่ ด้สบายๆ สัมผัสพิเศษทางจิตวิญญาณค่อนข้างสูง ยังไม่ควรเดินทาง ไกล สุขภาพค่อนข้างอ่อนแอ ควรหลีกเลีย่ งการตากแดดตากฝนมากเกินไป ท่านที่เกิดวันพุธ ควรระวังเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ในห้วงอารมณ์สับสนวุ่นวาย การงานและ การเงินค่อนข้างติดขัด การฝึกสามธิ หรือสวดมนต์กอ่ นนอนบ้าง จะช่วยให้ เคราะห์ของท่านเบาบางลงไป ความรักยังดี แต่ไม่ควรเอาแต่ใจ หรือท�ำงาน หนักจนกระทั่งไม่เอาใจใส่คนรัก มีโชคลาภไหลมาเทมา การเดินทางไกล ควรระงับไว้ ควรระวังการมีปากเสียงกับญาติพี่น้อง ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรระวังการมีปัญหาความรัก เกิดจากความอ่อนไหวในอารมณ์ ท่านจะพยายามสร้างความสัมพันธ์กบั ใครก็ไม่คอ่ ยมีผล การงานค่อนข้าง พบเจอสิง่ ใหม่ๆ แต่การเงินค่อนข้างติดขัด ต้องประหยัดการใช้จา่ ยให้มากๆ สุขภาพสมบูรณ์ดี มีโชคลาภปานกลาง มีอุปสรรคมาขัดขวางบ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่ท่านจะสามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆ เดินทางไกลมีโชคลาภ ท่านที่เกิดวันศุกร์ ควรระวังด้านการใช้จ่ายเป็นพิเศษ มีรายรับเท่าไหร่ อาจได้จ่าย มากกว่าเก่า ทั้งที่ท่านท�ำงานอย่างเหนื่อยหนัก แต่เหมือนจะไม่เหลืออะไร ความรักค่อนข้างหวานซึ้ง เพราะแต่ละฝ่ายค่อนข้างเข้าใจกัน ท่านมีโชค ลาภค่อนข้างมาก สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ยังเป็นช่วงทีไ่ ม่ควรเดินทางไกล แต่ควรมุ่งหน้าแก้ไขปัญหาการเงิน และกระชับกิจการอย่างมีสติ ท่านที่เกิดวันเสาร์ ทั้งด้านการงาน และการเงินคล่องตัวมาก เหมาะส�ำหรับการเริ่มต้น ท�ำสิง่ ใหม่ๆ หรือคิดวางแผนการลงทุนในระยะยาวๆ ความรักค่อนข้างลงตัว ต่างเพศให้การอุปถัมถ์ สัมผัสทางด้านจิตวิญญาณรุนแรง มีโชคลาภมาก อาจได้สัมผัสกับอะไรแปลกๆโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจ ควรไปท�ำบุญกรวดน�้ำ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สุขภาพพร้อมลุย เดินทางไกลมีโชค โดย..โหรอิสระ โทร.083-7522437

นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553 สวนงานราชการเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน.......................032-511047, 032-511347 อำ�เภอเมืองหัวหิน.........................032-516254, 032- 516256 สภอ.หัวหิน..................................032-511027,032-5334401 ทาอากาศยานหัวหิน...........................................032-520343 ตำ�รวจทางหลวง.................................................032-611276 ตำ�รวจ ตม.หัวหิน...............................................032-526556 การไฟฟา...........................................................032-513162 การประปา.........................................................032-511677 สำ�นักงานขนสง................................................. 032-621443 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ประจวบฯ(หัวหิน)...............032- 511928 สนง.ที่ดินจังหวัดสาขาหัวหิน...............................032-536164 หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลหัวหิน............032- 520171 สถานีกาชาด......................................................032-511024 กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน......................032- 532480 การศึกษานอกโรงเรียน.......................................032- 516161 สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอหัวหิน......................032-516244 สำ�นักงานปศุสัตวอำ�เภอหัวหิน............................032-516256 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาชุมชน ......................032-516252 แจงเหตุราย แจงเหตุดวนเหตุราย........................................................191 กองปราบปราม.............................................................1195 ตำ�รวจทางหลวง............................................................1193 สายดวนกรมทางหลวง...................................................1586 ตำ�รวจทองเที่ยว ...........................................................1155 ศูนยนเรนทร..................................................................1669 มูลนิธหัวหิน.......................................................032-511153 ศูนยสงกลับและรถพยาบาลกรมตำ�รวจ...........................1691 ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ.......................1860, 192(ชั่วคราว) กองบัญชาการตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด.....................1688 สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ............................1330 สายดวน อ.ย. ..............................................................1556 สำ�นักงานคุมครองผูบริโภค............................................ 1166 ศูนยบรรเทาสาธารณะภัย...................................032-511666 หนวยควบคุมโรคติดตอ......................................032-682428 โรงพยาบาล (เมืองหัวหิน) โรงพยาบาลหัวหิน..........................032-523000,032-520401

โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน...........................032-532577-9 ธนาคาร (สาขาหัวหิน) ธนาคารกรุงเทพ..................1333, 032-511717, 032-512513 ธนาคารกรุงไทย..................1551, 032-511812, 032-512053 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา...........1572,032-511120, 032-511442 ธนาคารกสิกรไทย..............................................032- 511775 ธนาคารซิตี้แบงก...........................................................1588 ธนาคารทหารไทย.................................1558, 032- 526314-5 ธนาคารไทยธนาคาร.......................................032 -531460-1 ธนาคารไทยพาณิชย.......................................032-532420-1 ธนาคารธนชาต...............................................032-516663-4 ธนาคารนครหลวงไทย........................................032-511098 ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน).........................032-511761-2 ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย).............................1595 ธนาคารออมสิน............................032-511041, 032-532155 ธนาคารอาคารสงเคราะห................................... 032-532122 ธนาคารเกียรตินาคิน..........................................032- 547558 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจหัวหิน...............1357, 032- 516690-2 ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาหัวหิน...................032-511543-4 สอบถามขอมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต...................1188 ที่ทำ�การไปรษณีย  ที่ทำ�การไปรษณีย...............................................032-511063 ศูนยบริการขอมูล ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวเทศบาลหัวหิน............032-511047 ตำ�รวจทองเที่ยว...........................032-516219 สายดวน1155 ตำ�รวจทองเที่ยว (ปอมหัวหิน)..............................032-515995 สถานีรถไฟหัวหิน...............................................032- 511073 สถานีขนสงหัวหิน...............................................032-511230 สถานีรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง................................032 -511654 สถานีสมุทรศาสตรหัวหิน....................................032-511330 นิตยสารสวัสดีหัวหิน..........................................032- 530650 หางานJobhuahin.com....................................083-2447602 สนง.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม.........032-515457 สำ�นักงานประกันสังคม สายดวน...................................1506 องคการโทรศัพททีโอที........................................032-511173 ศูนยบริการทีทีแอนดที หัวหิน...........................032-532018-9 แจงรถเสีย หลงทาง............................................032-611585 ชมรมลูกเสือชาวบาน..........................................032-547743

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และผู้โฆษณา : บริษัท สำ�นักหนังสือพิมพ์หัวหิน จำ�กัด 20/10 ซ.หัวหิน106 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร.032-513224, www.huahin168.com, E-mail : huahin168@hotmail.com •บรรณาธิการ : พนัญไชย กล่ำ�กล่อมจิตต์ •บรรณาธิการอาวุโส : ชำ�นาญ พึ่งเจาะ •ที่ปรึกษาบรรณาธิการ : ไพศาล กล่ำ�กล่อมจิตต์ • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.ต.อ. ปิยะ เจียมไชยศรี •ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : บวรมงคล ฤกษ์อุโฆษ์ •ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : ณัฐกมล คชเค •ผู้จัดการสำ�นักงาน : ณัฐกานต์ ทูลพุทธา •ผู้ตรวจทานเนื้อหา : อิสระ โพธิภิรมย์ แยกสี/ผู้พิมพ์ : บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำ�กัด 80 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-417031-2


นสพ.หัวหิน168, วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2553

huahin168.com I 19


มาแล้ ว จ้ า !! นสพ.หัวหิน168 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา พ่อค้าแม่ขายในตลาดโต้รุ่ง รวม ทัง้ ผูท้ มี่ าจับจ่ายใช้สอยในบริเวณ ใกล้เคียง ล้วนให้ความสนใจกับ นสพ.หัวหิน168 กันถ้วนหน้า เช่น เดียวกันกับผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง หัวหินรวมทั้งสมาชิกที่สมัครรับ นสพ.หัวหิน168 มาก่อนหน้า

นอกจากนั้นในเช้าวันจันทร์ที่ 2 ส.ค.53 ทีมงานได้เข้าไปแจก นสพ.หัวหิน168 ถึงในตลาดฉัตร์ ไชย พร้อมกับน�้ำดื่มตราช้างอีก คนละ 1 ขวด ทาง นสพ. จึงขอ ขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารต ตอบรับเป็นอย่างดี รวมทัง้ บริษทั ห้างร้านทุกท่านที่ลงโฆษณาเป็น

ทุ น ให้ พ วกเราท� ำ หน้ า ที่ สื่ อ ของ เมืองหัวหิน ท่านผูอ้ า่ นจะได้พบกับ นสพ. หัวหิน168 ทุกวันที่ 1, 8, 16 และ 23 ของเดือนแน่นอน ส่วนวันที่ 1 และ 16 นัน้ แจกฟรีพร้อมใบตรวจ หวยเน้อ!!!

นสพ.หัวหิน 168 ฉบับ 8-15 ส.ค.53  

นสพ.หัวหิน 168 ฉบับ 8-15 ส.ค.53

นสพ.หัวหิน 168 ฉบับ 8-15 ส.ค.53  

นสพ.หัวหิน 168 ฉบับ 8-15 ส.ค.53

Advertisement